F00034 driftsanvisning elhjälpmotor 20211020

Page 1

TRIDENT Elhjälpmotor Heinzmann

Drifts- och Skötselanvisning 5. Användning elfordon 5 5.1 Användning 5 5.2 Viktigt innan färd 5 5.3 Display 6 5.3.1 Starta 6 5.3.2 Stänga av 6 5.3.3 Starthjälp 6 5.3.4 Motorassistans 6 5.3.5 Batteriladdning 6 ELHJÄLPMOTOR 5.3.6 Generatorladdning av batteri 6 5.3.7 Färddator 7 Denna manual för elhjälpmotor innehåller instruktioner 5.3.8 Nollställning 7 för hur du skall använda ditt elfordon. Motorn är driftsäker 5.3.9 Displayens ljusstyrka 7 och enkel att sköta. Läs denna manual innan du använder 5.3.10 Tända belysningen 8 ditt elfordon. Motorn hjälper till att driva fordonet framåt. 6. Underhåll 8 Den fungerar som hjälp vid start och trampning. Motorn 6.1 Rengöring 8 stannar när du slutar trampa. 6.2 Reparation 8 6.3 Återvinning 8 Garantitiden på elhjälpmotorn är två år. Garantin 6.4 Transport 8 innefattar inte förslitningsdelar. Garantitiden på batteri är 6 månader Används elhjälpmotorn på annat sätt än vad denna anvisning beskriver eller om produkten modifieras/ byggs om/ eller plomberade elkomponenter öppnas utan 1. FÖRORD leverantörens vetskap gäller inte garantin för produkten. Denna anvisning beskriver hur elhjälpmotorn ska användas och skötas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

sid 1. Förord 1 1.1 Symbolförteckning 1 2. Säkerhet 2 2.1 Viktigt 2 3. Beskrivning motor 2 3.1 Teknisk data 3 4. Batteri 3 4.1 Lithium-ion 3 4.2 Laddning 4 4.2.1 Ladda batteriet 4 4.2.2 Laddningsnivå 4 4.3 Montering och demontering 5

På Trident är produktförbättringsarbetet en fortlöpande process och genomförs kontinuerligt. Av den anledningen kan den levererade produkten skilja sig från bilderna i denna beskrivning.

1.1 Symbolförteckning Symbolerna som återkommer i denna beskrivning är för att uppmärksamma hur viktigt det är att använda elfordonet på rätt sätt för att säkerställa säkerhet och fordonets hållbarhet. VARNING! Denna symbol påvisar skadrisk på användare av VARNING elfordonet om denna anvisning inte följs. VARNING! Fara på grund av avvikande motorbeteende med VARNING roterande delar. INFORMATION! Denna symbol påvisar rekommendationer och tips.

Trident - Elhjälpmotor Heinzmann | 1


TRIDENT Elhjälpmotor Heinzmann

AKTA! Denna symbol påvisar allmän anvisning för säker användning eller teknisk information och föreskrifter. BRANDRISK! Denna symbol påvisar risk för värmeutveckling VARNING och eventuell brandrisk.

ELEKTRISKA STÖTAR! Denna symbol påvisar att det finns risk för VARNING elektriska stötar.

VARNING

RISK FÖR BRÄNNSKADA! Denna symbol påvisar risk på värmeutveckling.

2. SÄKERHET Läs denna anvisning noga innan första färd med elfordonet. Spara anvisningen och läs den regelbundet för repetition. Garanti förverkas om inte anvisningarna följs enligt denna beskrivning. En defekt motor kan orsaka att fordonet kan gå sönder och det finns möjlighet att användaren kan VARNING skadas. • Vid upptäckt defekt, stanna fordonet och byt ut den defekta delen. Ett felaktigt monterat motorhjul kan göra att hjulet eller ramen på fordonet går sönder och orsakar olycka. • Spänn motorhjulets muttrar ordentligt innan färd.

En felaktigt monterad pakethållare eller överlast kan orsaka olycka med personskador. VARNING • Maxlast på pakethållare är 30 kg.

Skadad elektronik och kablar kan leda till kortslutning och i värsta fall brand. VARNING • Upptäcks defekta eldelar och kablar bytes dessa ut omgående.

Använd hjälm och gärna reflexväst vid färd med elfordonet.

Motorn kan röra sig oavsiktligt om drivsystemet är påslagen när reparationsarbete utförs på VARNING elfordonet. Kläder och lösa delar kan dras in i roterande delar på fordonet vilket kan orsaka personskador. • Demontera alltid batteriet innan elarbete utförs på fordonet. • När elarbetet är klart. Ställ fordonet där drivhjulet kan rotera fritt, därefter kan batteriet monteras och drivsystemet kontrolleras för korrekt funktion.

2.1 Viktigt

Elfordonet är ingen mountainbike eller tävlingsfordon. Barn under 16 år ska inte använda fordonet utan vuxet sällskap. Förvara och ladda elfordonet där barn inte kan komma i kontakt med fordonet. Ett elfordon fungerar inte på samma vis som en vanlig cykel eller fordon. Hastigheten kan överrraska. Kör endast på anlagda vägar. Anpassa färden efter trafik- och väderförhållande. Ta elfordonet till en öppen plats och testkör innan färd i trafik. Trafikregler och säkerhetsföreskrifter ska följas i alla situationer. Elfordonet får inte användas på annat sätt än vad denna anvisning beskriver.

3. BESKRIVNING MOTOR

A Motor B Pakethållare, (Beroende fordonsmodell) C Batteriladdare D Batteri E Kontrollbox F Display och reglage G Sensor

Trident - Elhjälpmotor Heinzmann | 2


TRIDENT Elhjälpmotor Heinzmann

A Motor: 3.1 Teknisk data Elhjälpmotorn är batteridriven. Den sitter fram eller bak på ditt elfordon. Motorn är till hjälp vid start och vid Styrenhet trampmotstånd. Den är ingen mopedmotor utan drivs Driftspänning tillsammans med pedalrörelsen/trampningen och Motor underlättar drivet av fordonet. Motorn har ingen Modell växellåda. B Pakethållare, (Beroende fordonsmodell): På pakethållaren av aluminium transporteras mindre väskor. Under pakethållaren sitter batteriet med kontrollbox. Överlasta inte pakethållaren med tunga föremål. Maxlast ca 30 kg. C Batteri och batteriladdare: Batteriet är ett Litium-ion-batteri och är kraftkällan för drivsystemet i motorn. Den höga kapaciteten för denna typ av batteri erbjuder maximal körprestanda och räckvidd. Batteriladdare för att ladda batteriet levereras tillsammans med motorn. Laddaren ansluts till vanligt elnät 230 V. Det är inte tillåtet att använda annan typ av laddare för laddning av batteri. E Kontrollbox: Här sitter hjärnan i signal- och drivsystemet för motorn. Plasthöljet till boxen skyddar mot fukt och stötar. För att undvika skador på batteri och kontrollbox rekommenderar vi förvaring av elfordonet i torr miljö när det inte används. F Display: Display och reglage är kontrollcentret för elfordonet. Här väljs funktion och inställningar av systemet. Här finns även information om batteristatus, färdavstånd, hastighet och eventuella motoravvikelser. G Sensor: Motorsensorn sitter i kedjenavet vid pedalerna. Sensorn läser av när motorn ska vara i drift.

36 V PRA 180-25

Motorns märkspänning

22.8 VAC

Utfall

250W (DIN EN 60034-1)

Normalt vridmoment

11.4 Nm

Impulsmoment

Upp till 60 Nm

Termisk överbelastningsskydd

Modell KTY84-130

Motorns diameter

Ø 220 mm

Vikt

Framhjul ca 4,5 kg Bakhjul ca 4,7 kg

Kapslinga

IP54

Batteri Modell

Lithium-ion batteri

Märkspänning

36 V

Kapacitet

11 Ah / 400 Wh

Laddningstid

Ca. 6 tim med laddningsström 2A

Temperaturområden; Användning -10...45 °C Laddning 10...35 °C Förvaring -10...45 °C

4. BATTERI 4.1 Lithium-ion

Lithium-ion batteriet väger lite och har ett litet format i förhållande till den höga laddningskapaciteten. Batteriet får endast laddas med den laddare som avses och medföljer leveransen. Ladda batteriet enligt denna instruktion och rekommendation. Töm inte energin totalt på batteriet för att bibehålla livslängden på batteriet så länge som möjligt.

VARNING

Laddas batteriet på felaktigt vis kan detta orsaka att laddare och batteri blir överhettade och i sin tur orsaka brand. • Ladda med den laddare som medföljer leveransen av elfordonet eller motorn. Ladda batteriet inomhus. • Innan du ansluter laddaren till elnätet, kontrollera alltid att nätspänningen motsvarar anslutningsspänning på laddaren Matningsspänningen på laddaren står på laddaren. • Ladda endast i torr och brandsäker miljö.

Trident - Elhjälpmotor Heinzmann | 3


TRIDENT Elhjälpmotor Heinzmann

VARNING

Stötar och mekaniska skador på batteriet eller laddare kan orsaka elfel och kortslutning som i sin tur kan leda till brand. • Garantin gäller inte för öppnat batteri eller laddare. • Byt ut defekt batteri eller laddare och släng dom på avsedd återvinningsplats.

En laddare med defekt kontakt eller sladd kan ge elektriska stötar. VARNING • Anslut aldrig defekt kontakt eller sladd till elnätsuttag. • Ersätt defekt elkomponent omgående. • Laddaren får aldrig komma i kontakt med väta. Om vätska kommit in i eller i kontakt med laddaren, koppla ifrån laddaren omedelbart och kontrollera laddaren med kunnig person. • Det kan bildas kondens på laddaren när den flyttas från kall till varm rumstemperatur. Om detta inträffar, anslut inte laddaren. Låt laddaren vila tills den blivit rumstempererad och kondensen försvunnit. Förvara laddaren där batteriet ska laddas.

Pil

4.2.2 Laddningsnivå

Du kan avläsa batteriets energinivå genom att avläsa lamporna brevid laddningskontakten på batteriet. Under laddning, batteriet: Lampor på batteriet

Batteriets energinivå

Lamporna blinkar.

Antal lampor som blinkar indikerar hur mycket energi batteriet har. Laddningen klar. Batteriet är fulladdat till 100 %.

Lamporna är släckta.

Du kan se laddningens nivå på batteriet när du inte laddar genom att trycka på knappen till vänster om lamporna.

4.2 Laddning

Ladda batteriet fullt innan du använder elfordonet första gången. Vid leverans är batteriet delvis laddat. Du kan ladda när batteriet sitter på elfordonet eller när du demonterat batteriet från elfordonet.

Under laddning, laddaren:

4.2.1 Ladda batteriet

• Avlägsna skyddskåpan som sitter på batteriets laddningskontakt. • Anslut laddarens kontakt med elnätsuttag i väggen. • Anslut laddarens kontakt till batteriet. Lampan för laddningsstatus börjar blinka.

Skyddskåpa

Knapp

Lampa på laddaren

Batteriets energinivå

Lampan lyser rött. Lampan lyser grönt

Laddning pågår. Batteriet är fulladdat.

Batteriet fulladdas på ca 6 timmar. Du behöver inte vakta laddningen. När batteriet är fulladdat slår laddningen automatiskt från batteriet. Du kan alltid ansluta laddaren till batteriet när elfordonet inte används, det är ingen risk för överladdning. Även om batteriet inte är fulladdat kan elfordonet användas men då fås inte samma kapacitet i elmotorn som om batteriet varit fulladdat.

Laddaren är korrekt ansluten med batteri då laddarens kontaktskåra är instucken mot pilen på batterikontakten. Tryck inte in kontakten om det är motstånd då är inte skåran rätt i batteri- kontakten. Först när laddaren är rätt ansluten garanteras full laddningseffekt.

Trident - Elhjälpmotor Heinzmann | 4


TRIDENT Elhjälpmotor Heinzmann

Där batteriet laddas bör temperaturen vara mellan 5. ANVÄNDNING ELFORDON 10° och 35° C. Högre eller lägre temperatur kan reducera effekten i laddningen och livslängden på batteriet kortas. 5.1 Användning Ladda batteriet på torr plats i rumsmiljö. Lägg Batteriet kan bli varmt när elhjälpmotorn används laddaren på plant underlag. vid längre färd. Undvik att ta på batteriet under VARNING eller direkt efter användning av hjälpmotorn. Under vinteruppehåll förvarar du batteriet med laddare i torr rumsmiljö. Fulladda batteriet innan ● Kontrollera att elfordonet är fullt funktionabelt förvaring och fulladda igen innan användning. innan användning för att säkerställa säkerheten. ● Tänk på att ett elfordon är tyngre än ett fordon utan Batteriet kan under färd bli varmt om hjälpmotorn motor vilket medför en längre stoppsträcka vid används mycket. Batteriet har en egen termostat inbromsning. Träningscykla på säkert område och testa som inte tillåter laddning när det är för varmt. stoppsträckan innan färd i trafik. Laddningen startar automatiskt när temperaturen ● Testa att bromsarna fungerar innan färd. Bromsa alltid svalnat i batteriet. Har motorn använts uppför en med båda bromsarna samtidigt. Använd aldrig bromsen lång backe kan det ta upp till en timme för för drivhjulet på egen hand eller först. batteriet att svalna innan laddningen kan påbörjas. ● När väglaget är dåligt (stora hål, lera) rekommenderar vi att cykla med motorn frånslagen. Förvara inte laddare oemballerad i cykelkorg eller ● Vid skarpa kurvor och lutning undvik att ha trampan in på cykel under färd. Hantera laddaren varsamt. mot kurvan nere för att undvika markkontakt och fall. Stötar kan skada laddaren och garantin förverkas. ● Cykla alltid med båda händerna på styret. ● Tänd cykelbelysningen vid mörker och skymning för din För att bibehålla effekten i elhjälpmotor rekommenderas och andras säkerhet. att använda elfordonet eller förvara elfordonet mellan ● Använd hjälm och gärna reflexväst. temperaturer -10° till 45° C. Ladda batteriet mellan ● Undvik att köra på saltade vägar. Salt kan orsaka rost temperatur 10° till 35° C. och elproblem om det inte avlägsnas.

4.3 Montering och demontering

● Montera batteriet genom att föra in batteriet mot kontrollboxen. Batteriet låses automatiskt. Känn efter att batteriet sitter fast innan färd. ● Demontera batteriet genom att vrida nyckeln medurs och håll den i detta läge. Dra ut batteriet från batterihållaren.

5.2 Viktigt innan färd

Före varje cykeltur, kontrollera följande punkter: ● Att motorhjulet sitter fast och att elektriska anslutningar har kontakt. ● Att batteriet sitter ordentligt fast i kontrollboxen. ● Att alla kablar är skadefria och att de är ordentligt monterade på cykelramen. ● Att alla bultar och muttrar är ordentligt åtdragna. ● Att bromsarna fungerar. Bromsbeläggen får inte skava mot fälgarna. ● Att däcken har rätt lufttryck (Max lufttryck står på däcken). ● Att alla lager löper fritt (vevlager, hjul, styrning) och att hjul snurrar utan missljud.

Rekommenderat serviceintervall på elfordonet är efter varje 1000 km eller en gång per år av kunnig reparatör. Byt alltid defekta delar så snart de upptäcks.

Trident - Elhjälpmotor Heinzmann | 5


TRIDENT Elhjälpmotor Heinzmann

5.3 Display

5.3.3 Starthjälp

När fordonet står i motlut och det är trögt att komma igång finns det en starthjälp i systemet. Starthjälpen är upp till 5 km/h. För att starta hålls knappen; Pil UPP, inne. Starthjälpen börjar efter en sekund, när önskad hjälp erhållits släpps knappen.

5.3.4 Motorassistans A. Assistansnivå från elhjälpmotorn. B. Cykelbelysning C. Batteriladdningens nivå. D. Aktuell hastighet E. Färddator F. Display färddator På styret finns ett reglage med tre knappar: - MODE - Pil UPP - Pil NER All motorfunktion och färddator regleras med detta reglage.

5.3.1 Starta

För att starta elhjälpmotorn hålls MODE knappen inne i 3 sekunder tills displayen tänds. Systemet är nu igång När motorn startas får det inte vara tryck på fotpedalerna. Ha båda fötterna på marken. Starta motorn och börja cykla.

5.3.2 Stänga av

För att stänga av elhjälpmotorn hålls MODE knappen inne i 3 sekunder tills displayen släcks. Systemet är nu avstängt. Systemet stänger av sig automatiskt efter ungefär tio minuter om motorn inte används. Starta igen genom att trycka på MODE knappen.

I det vänstra hörnet av displayen kan du se hur hög nivå elhjälpmotorn assisterar vid färd. När fältet inte visar några markeringar är systemet inte igång och assisterar inte vid färd.

5.3.5 Batteriladdning

I det högra hörnet av displayen syns hur hög nivå laddningen är på batteriet. Laddningen är graderad i sex nivåer. När batteriet är nästan tomt på laddning blinkar den sista markeringen. När laddningen är slut slås systemet av automatiskt, detta för att undvika att batteriet skall bli helt urladdat. När systemet stängt av sig själv fungerar inte motorn och batteriet måste laddas.

5.3.6 Generatorladdning av batteri

Vid längre nedförsbacke kan generatorladdningsfunktionen användas. Fordonets fart nedför backen alstrar effekt till batteriet och dessutom bromsas cykelns hastighet. Tryck på reglagets PIL NER tills assistans markeringarna i displayen släcks. Assistans ligger nu på ”0” punkt. Det finns tre nivåer av generatorladdning. För att starta laddningen tryck PIL NER till rätt nivå. Assistans markeringarna blinkar. För att avsluta laddningen, tryck PIL UPP tills assistans slutar blinka och assistansfunktionen startar igen.

Trident - Elhjälpmotor Heinzmann | 6


TRIDENT Elhjälpmotor Heinzmann

5.3.7 Färddator

I systemet finns flera inställningar och information att få fram via färddatorn. ● Distansmätare (Dist) ● Trippmätare (Trip) ● Tidtagare (Time) ● Genomsnittlig hastighet (AVG) ● Beräknad tid kvar av assistans från hjälpmotorn (EstT) ● Beräknat kvaravarande avstånd (EstD) ● Pinkod (PIN) ● Belysning (Tillval) Genom att trycka på MODE-knappen på reglaget väljs vilken information som visas i displayen. ● Dist-Distansmätare Den totala vägsträckan fordonet färdats. ● Trip-Trippmätare Antal kilometer fordonet färdats efter senaste nollställningen. Instruktion för nollställning, se kap 5.3.8. ● Time-Tidtagare Visar tiden fordonet färdats sedan senaste nollställningen. Tiden visas i timmar och minuter. Instruktion för nollställning, se kap 5.3.8. ● AVG-Genomsnittlig hastighet Den genomsnittliga hastigheten fordonet färdats sedan senaste nollställning. Hastigheten visas i km/h. Instruktion för nollställning, se kap 5.3.8. ● EstT-Beräknad tid kvar av assistans från hjälpmotorn. Värdet är en ungefärlig beräkning utifrån samlad driftinformation sedan senaste laddnigen av batteriet. Denna funktion kan inte nollställas. ● EstD-Beräknat kvaravarande avstånd Beräknat avstånd du kan färdas med elhjälpsassistans utifrån batteriets kvarvarande laddning. Värdet är en ungefärlig beräkning utifrån samlad driftinformation sedan senaste laddningen. Denna funktion kan inte nollställas. ● PIN-Pinkod Denna funktion är ett tillval. Återkom till Trident för mer information. ● Belysning Fram- och bakbelysning. Belysningssymbolen lyser på displayen när belysningen på fordonet är tänt.

5.3.8 Nollställning

Följande funktioner kan nollställas i färddatorn. De kan endast nollställas samtidigt inte var för sig. ● Trippmätare (Trip) ● Tidtagare (Time) ● Genomsnittlig hastighet (AVG) Starta drivsystemet, se kap 5.3.1. Tryck på knapparna Pil UPP och Pil NER samtidigt. PIN fönstret öppnar sig på displayen. Genomför nollställning genom att trycka på knappen Pil UPP i tre sekunder tills ordet CLEAR syns på displayen. Nu är informationen nollställd. Tryck sedan på knappen MODE för att komma tillbaks till körfunktionen.

5.3.9 Displayens ljusstyrka

Displayens ljus tänds när systemet startas. Ljusstyrkan kan justeras efter behov. Starta drivsystemet, se kap 5.3.1. Tryck på knapparna Pil UPP och Pil NER samtidigt. PIN fönstret öppnar sig på displayen. Tryck sedan på knappen Pil NER för justering. Det finns sju olika nivåer på ljusstyrkan.

Nivå

1 2 3 4 5 6 7

Display Belysning Ljusstyrka Av

Inget ljus

1

Svagt

2

Medel

3

Starkt

På 1

Svagt

På 2

Medel

På 3

Starkt

Displayen tänds när systemet startats eller när en knapp på reglaget hålls inne i ca 4 sek. Ljuset är tänt hela tiden i displayen.

När du är klar med justeringen tryck på knappen MODE för att komma tillbaks till körfunktionen.

Trident - Elhjälpmotor Heinzmann | 7


TRIDENT Elhjälpmotor Heinzmann

5.3.10 Tända belysningen

För att tända tryck på knappen Pil NER på reglaget. Håll inne i en sekund och lamporna tänds. Belysningen är tänd om belysningssymbolen på displayen är tänd. För att släcka belysningen hålls samma knapp inne i en sekund.

6. UNDERHÅLL

Underhåll fordonet på rätt sätt. Kontakta kunnig person när elektronik ska bytas eller service VARNING genomförs. Detta för att elfordonets livslängd ska bestå, att garantier ska gälla och att säkerheten för användare säkerställs.

Elsystemet är underhållsfritt om driften sköts enligt denna manual och rekommendation. Rekommenderat serviceintervall är efter varje 1000 km av kunnig person. Rekommenderade serviceåtgärder; ● Säkerställ att alla kablar och komponenter sitter fastmonterade på rätt sätt. ● Kontrollera att motorns driftsystem fungerar. ● Kontrollera batteriet och att detta fungerar säkert i drift.

6.2 Reparation

Reparationer på elfordonet utförs på egen risk. Modifieras fordonet utan leverantörens vetskap och konsultation upphör produktgarantin. Utförs reparation av kunnig person kontakta Tridents tekniska service för kostnadsfri konsultation innan reparation genomförs.

När drivhjulet återmonteras t.ex. efter att ha bytt ett däck, skall hjulmuttrarna dras åt med ett vridmoment på 45 Nm.

6.3 Återvinning

Förbrukad produkt lämnas in på återvinningscentral delad i material så mycket som är möjligt enligt centralens anvisning.

6.4 Transport

Vägdamm, lera, regn, snö och salt förkortar livslängden på ditt elfordon. Transportera därför elfordonet i förslutet släp/fordon eller med överdrag. Demontera batteriet och transportera detta på sval plats i fordonet.

6.1 Rengöring

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | info@trident.se | www.trident.se Trident - Elhjälpmotor Heinzmann | 8

F00034 20211020

● Vid rengöring demontera batteriet för att undvika att systemet startar av misstag. ● Torka av fordonet vid regn med mjuk trasa. ● Använd inte högtryckstvätt elfordonet eftersom vatten kan tränga in i elektriska delar och medföra kortslutning. Använd en trasa med neutralt rengöringsmedel – inte alkaliska eller sura rengöringsmedel.