Page 1


C h i n a o r g a n i cd r a g o nwe l l

Aut hent i ekenhoogwaar di gvoor beel dvandeber oemdeenpopul ai r egr oenet hee. Dezemeestgel i ef deChi nesegr oenet heewor dtver bouwdi ndeheuvel svandepr ovi nci e Zhej i angi ndebuur tvanLongJi ng,hetdor pwaardezeber oemdet heei sont st aan.De gr oene t heebl ader en wor den j ong gepl ukten meegenomen naarhetdor p waarde bekwamet heemeest er shunbl ot ehandengebr ui kenom zei neenhet e,dr ogewokopde t r adi t i onel emani erpl att est r i j ken.Di tzor gter voordatdegr oenedr ankdegeurvanver s gemaai dgr asbevat ,af ger ondmetzacht esmakenvankast anj eenhazel noot .

j a s mi n ep e a r l s

Voordezej asmi j npar el sofMoLi ZhenZhuChawor dendenoggesl ot enknoppen( DaBai var i ët ei t )metde hand gepl ukten kor tdaar na ver hi tom oxi dat i et e ver hi nder en. Ver vol genswor denzemetveelvakmanschapt otper f ect epar el sger ol d.Degr oenet hee zal gedur endeenkel ewekenzor gvul di gbewaar dwor dent otdej asmi j npl anti nvol l ebl oei st aat .Dever sgepl ukt ej asmi j nbl oemenwor dengespr ei doverdet heeom gedur ende enkel enacht enhundel i cat ear omadoort egeven,zonderdezoet e,r omi gezacht hei dvan degr oenet heet eover heer sen.

S i l v e rN e e d l e

Eendel i cat ewi t t et heemetnot envanhoni ngmel oen. Dezechampagnekl eur i geChi neset heebest aatui tzacht e,mol l i gej onge' naal den' ,of onvol wassen bl adknoppen, bedekt met kl ei ne zi l ver acht i ge haar t j es. De wi t t e t heeknoppenwor deni ndevr oegeocht endmetdehandgepl uktenver spr ei di ndezon om t edr ogen.Ri j kaanant i oxi dant enheef tdezehoogwaar di geSi l verNeedl eeenr omi ge, del i cat esmaakmetzoet enot envanhoni ngmel oen.

Y e l l o wG o l d

Eenar omat i sche,zacht eengemakkel i j kdr i nkbar eOol ongt hee! Dezehi ghgr ownOol ongt heeui tFuj i anheef tui t ger ol degeel gr oenebl ader endi eeen goudendr ankpr oducer en.Debl ader enkunnenmeer der eker enher br ui ktwor denwaar bi j hetkar akt ert el kensver ander t .Hetbegi ntmeteen f r ui t i ge smaakdi e gel ei del i j kaan st eedszoet erenbl oemi gerwor dt .

J a d et i p s

Eent oegankel i j ke,hoogwaar di geChi nesegr oenet heeom el kedagvant egeni et en. Jadet i psofMaoJi angr oei thoogi ndekoel e,mi st i geber gl uchtvanFuj i an.Dezegr oene t heeheef teenzui ver e,pl ant aar di gesmaakmeteenaangenaam zoet eaf dr onk.

L a p s a n gS o u c h o n g

Eenheer l i j ket r adi t i onel et heeger ookti ngr enenhout .Makkel i j kt edr i nken“ af t er noont ea” meteen geurdi e vocht i ge spar r en,her f st ,smeul ende kampvur en en cederopr oept . Oor spr onkel i j kont st aandoor datt heeboer eni nWuyizi chver bor genvoorpl under ende sol dat enendaar bi j hungepl okkent heebl aadj esi nder egenl i et enst aan.Lat erwer dende bl aadj esgedr oogdi nder ookvangr enenhout-eenni euwet heewasgebor en.


I n d i a E n g l i s hB r e a k f a s t

Een gewel di ge mi x van een mout i ge maarhoogwaar di ge Assam en een hel der e Dar j eel i ngt heemeteenheer l i j keci t r usnoot .

O r g a n i cC a n t o nC h a i Eenui t gebal anceer demi xvanor gani scheAssam,gr oenekar demom,cassi aschor s, gember ,si naasappel schi l ,kr ui dnagelengr oenepepermakendeper f ect egekr ui de t hee.

O r g a n i cD a r j e e l i n gF i r s tF l u s h Eenheer l i j keDar j eel i ngvaneenpr est i gi euzet heepl ant age. Li cht ,hel derenver f r i ssendi sdezepr acht i geI ndi schebi ol ogi scheDar j eel i ng,gemaakt vandeeer st eoogstvan2013.Per f ectvoordagel i j ksgebr ui k!

E g y p t e O r g a n i cP e p p e r mi n t Deze bi ol ogi sch get eel de Egypt i sche peper muntt hee van hel e bl ader en heef teen i nt enseenf r i ssemunt smaak.Vr i jvancaf e誰 ne.Dezet heewor dtt r adi t i oneelgebr ui kti n Eur opa,hetMi ddenOost enenNoor dAf r i kaom despi j sver t er i ngt ehel penkal mer en. Kor t om,deper f ect et heenahetavondmaal .

O r g a n i cC h a mo mi l e Kal mer ende,caf e誰 nevr i j ekami l l et heemetdi epef r ui t i genot en. Hel e,or gani schekami l l ebl oemenzor genvooreenheer l i j keensoepel ekr ui dent hee meteenmi l de,appel acht i gegeur .Reedsdoordeeeuwenheenwor dtkami l l evoor medi ci nal edoel ei ndengebr ui ktomwi l l evanzi j nver zacht endeei genschappen.I deaal naeenmaal t i j dofvoorhetsl apengaan.

J a p a n Ma t c h a Dezehoogwaar di geJapanseMat chaui tKyushuI sl andl ever teenl evendi ggr oeneen f l uweel zacht evol l et heevoor zi envaneenr omi geschui ml aagenvol vanant i oxi dant en. Eenaut hent i ekeJapansegr oenet hee!


G e me n g d eT h e e E a r lG r e y Eent r adi t i onel eEar l Gr eygemaaktmeteensoepel emi xvanChi na,Ceyl on,Dar j eel i ng enAssam t heedoor dr enktmetnat uur l i j keBer gamot ol i e.Dezet heeheef teenf r i sse smaak,metzacht et i nt envanzwar t et heeenhel der eci t r us.

C a n t o nk a r ma

Onze mi x van bi ol ogi sche pl ant aar di ge i ngr edi ënt en gebaseer d op hett r adi t i onel e Ayur vedi schesyst eem vandeI ndi asegeneeskunde.Eenmi xvangember ,venkel zaad, hel ekar demompeul en,zoet hout wor t el ,hel eRosebudsenvani l l edi eni etal l eeneenmooi ui t zi endet heemaareenmakkel i j kt edr i nkenenver f r i ssendei nf usi emaken.Eenheer l i j ke t heedi er ust gevend,opbeur endenvannat ur ecaf eï nevr i ji s.

C a n t o nc h a k r a Naastdebekr oondeCant onKar mahebbenwenogeenkr ui denmengselopbasi svan caf eï nevr i j eAyur vedi schegeneeskunde.Eenmi xvangember ,kur kuma,kor i ander zaad, venkel zaad,kar demom peul en,kr ui dnagel ,zoet houtenschi l l envanci t r usvr ucht enom hetl i chtkr ui di g,ver war mend en zoett e maken.Al l ei ngr edi ënt en zi j n gecer t i f i ceer d bi ol ogi sch.Hetmengselkan meer der e mal en her br ui ktwor den om bi jel ke i nf usi e ver schi l l endesmakent et r ekken.

C a n t o nS h a n t i Di tci t r uswonderi sdeder dei nonzer eeksAyur vedi schegeï nspi r eer dekr ui denmengsel s. Een ver f i j nd r eceptzor gtvooreen evenwi cht i ge mi xvan l i chtmetci t r usci t r oengr as, ver st er ktmetvenkel zaad en subt i elgezoetmetzoet hout wor t el .Deze i nf usi ei s ver war mendi ndewi nt erenver f r i ssendi ndezomer .Ui t er aar dcaf eï nevr i j .

c a n t o nC h o c o l a t et e a Eenr i j keenmout i gemi xvanI ndi aseAssam t hee,zwar t eChi neseYunnan,or gani sche vani l l est okj esui tMadagaskarenPer uaansecacaobonen. Dezet heezor gtvooreenzeerbevr edi gendgevoel metdegl adde,mout i geAssam eneen hi ntvanpr ui menui tdezwar t eYunnandi eeenext r al aagvandonkerf r ui tt oevoegt .De cacaobonenenvani l l est okj esvul l endeopwi ndendear oma’ saanmetext r adi epgangen zoet hei d.

V a n i l l aB l a c k Tweehoogwaar di gezwar t et heeëndoor dr enktmetMadagaskarvani l l e. Di ti seenkl assi eket heemel angevangeur endezwar t et heemetvani l l e.Wi jgebr ui ken Assam ui tdeor gani scheGossai nbar iEst at ei nI ndi ëenChi neseYunnanzwar t et hee gemengdmetdemooi st eMadagaskarvani l l e.Eensamensmel t i ngvandi epe,sensuel e smakeneneenaanhoudendezoet evani l l enasmaakmakenvandezemi xdeper f ect e “ af t er noont ea” .

L e mo n g r a s s&G i n g e r Deze100% bi ol ogi schekr ui deni nf usi ebest aatui tf r i sci t r oengr as,kr ui di gegembereneen vl eugj e zoet hout .Hetgeheeli s een heer l i j ke caf eï nevr i j e ver war mende dr ank met ci t r ust oet senenzoet eaf dr onk.Tegeni et enopel kmomentvandedag.


G e me n g d eT h e e R e dB e r r y&H I b i s c u s

Dezepr acht i gei nf usi evanhi bi scusbl oesem,r ozenbot t elenvl i er bl oesem l ever teenmooi evenwi chtvan i nt ense en zacht ef r ui t smaken.Geschi ktom zowelwar m al skoud t e dr i nken.

Mo r o c c a nMi n t

Deze heer l i j ke bi ol ogi sche t hee i s een mi x van super i eur e Gunpowdergr oene t hee gemengdmetgr oenemuntenpeper munt .Depi t t i ge,f r i ssemunt bl ader enzi j nmooii n bal ansmetdezacht et heesmaken.Kanzowelwar m al skoudgedr onkenwor den.

P r o e f p a k k e t t e n C H A K A S H A N

Dr i eexot i schebi ol ogi schesmakengeï nspi r eer dophetAyur vedi schesyst eem vande t r adi t i onel eI ndi asegeneeskunde.Chakr asmaaktpi t t i genzoetenbevatgember ,venkel , kar demom,kur kuma,si naasappel schi lenkr ui dnagel;Kar mai sar omat i schmetkr ui di ge gember ,venkel ,zoet hout ,vani l l eengeur i ger oos;Shant ii seenver kwi kkendeci t r ushi t vanci t r oengr asenci t r oenschi lgebal anceer dmetvenkel zaadenzoet hout .

C a n t o nA f t e r n o o nT e a

Dr i esoor t ensuper i eur ekl assi ekezwar t e“ af t er noont ea” .Def r ui t i gEngl i shBr eakf astTea combi neer teenui t st ekendeDar j eel i ngenhoogwaar di geAssam t hee.Debi ol ogi scheEar l Gr ey combi neer teen or gani sch Ar ya Est at e Dar j eel i ng metde best e bi ol ogi sche Si ci l i aanseber gamot ol i eeni sbezaai dmetmooi ebl auwekor enbl oemen.Deor gani sche Fi r stFl ushDar j eel i ngi seenvandebest edi ebeschi kbaarzi j naf komst i gvanhetmooi e Ar yaEst at ei ndeHi mal aya.

AT a s t eO fC h i n a

Deze setbevateen sel ect i e kwal i t at i eve soor t en l osse Chi nese t hee.De bekr oonde Jasmi nePear l swor denver gezel ddoorf r ui t i geYel l ow Gol d( HuangJi nGui )Ool ong,en or gani sche Dr agon Wel l( Long Ji ng) ,de meestbekende en meestgel i ef de Chi nese gr oene t hee.Hetper f ect e cadeau vooreen Chi nese t heel i ef hebberofeen ver f i j nde kenni smaki ngmetChi na' sf avor i et et hee.

a c c e s s o i r e s F o r l i f eT h e e p o tS t u mp

Dezepr acht i gepor sel ei nent heepotheef teeni nhoudvan0, 5Leni svoor zi envaneen hoogwaar di genf i j nmazi geRVS t heef i l t er .Beschi kbaari ndekl eur enwi t ,zwar t ,gr i j s, l i moengr oenenr ood.

Ma t c h aS e t

Deper f ect esetvoori eder eendi ehetgenotvanMat chawi lont dekken. Di ti seen compl et e ki tom de er var i ng van hetmaken en hetdr i nken van heer l i j ke hoogwaar di geMat chagr oenet heet eer var en.DeChawan( Mat chaBowl )i smetdehand gegl azuur denwor dtbegel ei ddooreenhandgemaakt ebamboekwastenschepj ewel ke net j espasseni neenpr acht i gvor mgegevenbamboekoker .


www. t hee4u. be Gr ot eBaan1 43/ 1 3530Hout hal enHel c ht er en Bel gi ë Bezoekonzewebs i t evoormeeri nf oenpr i j zen. Ver ant woor del i j keui t gever :Tr i com,Gr ot eBaan143/1,3530Hout hal enHel cht er en,Bel gi ë.BTW:BE0541. 722. 432

Folder Thee4u.be  

Een overzicht van onze theeën

Folder Thee4u.be  

Een overzicht van onze theeën

Advertisement