Page 1

relatiemagazine 2018. jaargang 4

CHIO ROTTERDAM paardensport, netwerken & zakendoen

‘Een verborgen parel’ jaap smit commissaris van de koning zuid-holland


Het was weer geweldig. Graag tot ziens in 2018. Dura Vermeer is al meer dan 65 jaar sponsor en betrokken partner van het CHIO. Het CHIO staat symbool voor de manier waarop wij verbinden, relaties aangaan en koesteren. > DURAVERMEER.NL


voorwoord

beste lezers, De hippische sport floreert, groeit en internationaliseert. Ook is de top van de sport niet langer voorbehouden aan een handvol landen. Aan de laatste Wereldruiterspelen in Normandië deden 72 landen mee, volgend jaar in North Carolina zijn dat er vast weer meer. De totale economische impact van de internationale paardensport bedraagt 300 miljard euro. Maar dat wekt geen verbazing als je weet dat er wereldwijd 750 miljoen hippische fans zijn. Het effect van deze groei is dat het niveau van de paardensport verder omhoog gaat. Meer professionalisering genereert meer media-aandacht en meer fans wereldwijd. ‘Het CHIO Rotterdam, dat volgend jaar zijn 70-jarig jubileum viert, is enorm trots dat de paardensport internationaal steeds meer aandacht krijgt’, aldus voorzitter Belle de Bruin. Algemeen directeur Jan de Mooij en financieel directeur Ton van Egmond: ‘Elk jaar opnieuw zorgen wij ervoor dat de ruiters en amazones met hun paarden in het Kralingse Bos kunnen rijden. Dat lukt

summary

alleen als de faciliteiten eersteklas zijn.’ Gelukkig stelt het bestuur vast dat de locatie van het CHIO Rotterdam een ‘unique selling point’ is en blijft. Het is een fantastische plek waar deelnemers van genieten, zoals ze in het Franse La

Equestrian sport is flourishing, growing and becoming incre-

Baule de Atlantische kust waarderen en in Rome de Villa Borghe-

asingly international. What’s more, the upper echelon of the sport

se. Het CHIO Rotterdam heeft een totaal bereik via social media

is no longer reserved for a handful of countries. Seventy-two

van tussen de 25 en 30 miljoen mensen.

nations took part in the previous edition of the World Equestrian Games in Normandy; next year’s games in North Carolina will

In dit magazine gaan we ook in gesprek met Jaap Smit, Commis-

likely see more. As a result of this growth, the level of competition

saris van de Koning in Zuid-Holland. Hij is in korte tijd onder

continues to go up. A higher degree of professionalisation gene-

de indruk geraakt van de power en betekenis van het hippische

rates greater media attention and more fans worldwide.

event en een heuse ‘fan’ geworden van het CHIO Rotterdam in

For the CHIO Rotterdam, which will celebrate its 70th anni-

zijn provincie Zuid-Holland. De mondiale ontwikkelingen vor-

versary next year, the last thing this milestone means is that the

men het onderwerp van het interview met Rens Plandsoen (alge-

organisation can rest on its laurels. Every year they must once again

meen directeur KNHS) en Ralph Straus (commercieel directeur

work to ensure that riders want to bring their horses to compete

FEI). Zij zien een sterk in paardensport geïnteresseerd land als

in the Kralingse Bos. In order to do that, the facilities must be

China meer en meer betekenis krijgen, óók voor de Nederland-

absolutely top-notch.

se paardensport. Last but not least roemt burgemeester Ahmed

Luckily the location of the CHIO Rotterdam is (and remains)

Aboutaleb de grote betekenis die het CHIO Rotterdam voor de

a unique selling point. It is a fantastic spot that participants

stad en zijn bevolking heeft. Dit paardensportevenement van

truly enjoy, the same way as visitors appreciate La Baule on the

grote klasse brengt niet alleen klinkende munten op voor de stad,

Atlantic coast of France, or to the Villa Borghese in Rome. Each

maar draagt aanwijsbaar bij in sociale winst zoals betere gezond-

year the CHIO Rotterdam reaches, via social media, between

heid, minder schooluitval en meer gemeenschapszin.

25 and 30 million people across the globe.

heel veel lees- en kijkplezier, de redactie

the editors

COLOFON: CHIO Magazine is een uitgave van Trichis Media in samenwerking met CHIO Rotterdam. UITGEVER Trichis Media, Goudsesingel 194, 3011 KD Rotterdam, (010) 477 85 25 | info@trichis.nl | www.trichis.nl BLADMANAGER Jan Laban HOOFDREDACTEUR Michiel Houdijk EINDREDACTIE & COÖRDINATIE Trichis REDACTIE Karen Auer, Orkun Akinci, Michiel Houdijk, Tim Niemantsverdriet FOTOGRAFIE Erik Teubner, Marie Cecile Thijs, Ferdy Collewijn, Raymond de Vries, CHIO Rotterdam ONTWERP EN VORMGEVING Trichis, Louise de Kruijf ADVERTENTIES Trichis Media | info@trichis.nl | (010) 477 85 25 CHIO Rotterdam traemakers@chio.nl | (010) 452 89 00 VERSPREIDING Controlled circulation © 2017/2018. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid van schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

3


xxx

inhoudsopgave

40

Emile hendrix: ‘Ik wil nog 20 jaar meegenieten’

08 16 21 24 30 33 70 jaar chio rotterdam

globalisering hippische sport

luciana diniz

jaap smit

échte vrienden van het chio

werken als een paard


xxx

37 40 48 55 59 62 muziek voor ruiter en paard

op reportage bij stal hendrix

de paardentruck in close up

chio world port club rotterdam

zadelmakerij daaleman

column ahmed aboutaleb

48

de paardentruck: van alle gemakken voorzien 5


ding:

Allianz, partner van het CHIO, is in Nederland sterk in

huis, onderneming of uw pensioen. Daarvoor werken we

schadeverzekeringen, levensverzekeringen en vermogens-

nauw samen met u en uw verzekeringsadviseur. Net zoals

beheer. Zakelijk en privĂŠ krijgt u bij ons altijd een passende

in de ruitersport paard en ruiter een hechte eenheid vormen.

oplossing. Of het nu gaat om een verzekering voor uw auto,

Want samenwerking is de beste basis voor succes.

100181-11-02

Š DigiShots

doen f l e z s e l l A . is optellen ken is r e w n e m a S igen. d l u v g i n e m ver


70 editie CHIO Rotterdam e

21-24 juni 2018


chio rotterdam

8


chio rotterdam chio 70 jaar 70 jaar én springlevend

CHIO ROTTERDAM 70 jaar én springlevend

Volgend jaar staat er een lustrumviering van het CHIO Rotterdam op stapel. 70 jaar wordt het hippisch evenement dan onafgebroken georganiseerd. Een prestatie van jewelste. Voorzitter van het bestuur Belle de Bruin over de mondialisering van de paardensport, het belang van de netwerken die zich aan het CHIO verbinden én de stille maar oh zo belangrijke krachten achter het CHIO Rotterdam; de vrijwilligers. ‘Ik kom al zo’n dertig jaar op het CHIO Rotterdam, en inmiddels is

Bij haar aantreden als voorzitter heeft zij zichzelf een aantal doelen

het voor mij een belangrijk onderdeel van mijn leven geworden. In

gesteld, vertelt Belle. ‘Niet in mijn eentje uiteraard, maar samen met

2011 werd ik lid van het bestuur, in 2013 voorzitter. Ik zeg je eerlijk

de overige bestuursleden.’ Op tenminste vier thema’s zijn de laatste

dat er geen dag voorbij gaat waarop ik geen moment met het CHIO

jaren belangrijke vorderingen gemaakt. Zo is de kwaliteit van het

Rotterdam bezig ben.’ Belle de Bruin introduceert zich op een heel

CHIO Rotterdam steeds verder toegenomen. Maar ook op het ge-

natuurlijke manier. Duidelijk en helder, Rotterdams.

bied van de internationalisering, de maatschappelijke verankering en communicatie en media zijn er stevige resultaten geboekt.

Het eerste internationale concours CHIO Rotterdam is geboren.

tijdlijn historie CHIO ROTTERDAM

Oprichting Rotterdamsche Manège & Jockey Club.

1837

Prins Bernhard neemt deel aan het eerste CHIO Rotterdam.

1937

1948

Eerste grote prijs van Rotterdam. Verhuizing van Tuinderstraat naar Kralingerhout.

9


chio rotterdam

Veel tijd om achterom te kijken is er niet. In 2018 bestaat het CHIO Rotterdam 70 jaar en het jaar erop, 2019, wordt het EK georganiseerd.

summary

Belle: ‘De viering van het 70-jarig jubileum is natuurlijk een bijzonder moment om bij stil te staan. We doen dit gedurende het hele evenement. Maar tegelijkertijd zijn we bezig met 2019. Het organiseren van het EK in drie disciplines heeft flink wat voeten in de aarde. Dat betekent dat we nu al volop bezig zijn. De ene avond vergaderen we over het jubileum, de andere over het EK’. De toegenomen belangstelling voor de paardensport – op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied – zorgt ervoor dat de netwerken die aan het CHIO Rotterdam zijn verbonden (met name de Vrienden van het CHIO en de Port Club) steeds nieuwe leden mogen begroeten. De voorzitter is trots op deze ontwikkeling: ‘Dat betekent dat wij het goed doen. We hebben een leidende rol. We bedenken thema’s, gaan bijvoorbeeld gezamenlijk op zakenreis naar het Verre Oosten en boren daarmee zakelijke contacten aan, óók in het buitenland.’ De maatschappelijke verankering van het CHIO Rotterdam vindt Belle de Bruin persoonlijk misschien nog wel het mooiste resultaat van de laatste jaren. Het Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam is het programma Werken als een Paard gestart, een initiatief om

The CHIO Rotterdam has an anniversary to celebrate next year: the equestrian event will mark 70 consecutive years of existence. It’s quite an accomplishment. Chair of the Board Belle de Bruin: ‘In recent years, important progress has been made in at least four areas. The quality of the CHIO itself, for instance, has continued to improve. But tremendous results have also been achieved in the areas of internationalisation, establishing roots in the community, and communication and media.’ Last but not least, the chair would like to emphasise that, in order to do what it does, the CHIO Rotterdam owes a large debt of gratitude to all the volunteers who support the event year after year. ‘They do fantastic work.’

kinderen met een achterstand uit kwetsbare delen van Rotterdam te helpen op hun weg naar een betere toekomst. Belle: ‘De resultaten zijn veelbelovend. Deze zomer was er de premiere van een film die de kinderen van Werken als een Paard zelf hadden gemaakt. Hun enthousiasme en dat van hun ouders was hartverwarmend.’

JOB DURA sr.

De voorzitter wil last but not least benadrukken dat het CHIO Rotterdam bij haar werk veel dank is verschuldigd aan de vrijwilligers die jaar in jaar uit het evenement steunen. Belle: ‘In 2017 hadden we ruim 300

In 1948 werd op initiatief van Job Dura

vrijwilligers die ons hielpen. Met name Marjan de Wildt en Danielle

sr. voor het eerst het internationale

van der Wal, twee mensen die al die vrijwilligers begeleiden en aanstu-

concours CHIO Rotterdam georgani-

ren, zou ik hier willen noemen. De komende jaren, zeker in 2019, zul-

seerd. Dura wilde de stad graag een evenement geven en zei

len we zelfs 500 vrijwilligers nodig hebben. Ik heb er alle vertrouwen in

tegen de toenmalige directeur van de Rotterdamsche Manège

dat we daar samen met Marjan en Danielle in zullen slagen.’

Adolf Klebe: “Klebe, zullen we een internationaal concours beginnen?” Tijdens dat allereerste CHIO Rotterdam vond al

TEKST. MICHIEL HOUDIJK | FOTO. MARIE CECILE THIJS

een landenwedstrijd springen plaats. Nederland won. Ruiter Jaap Rijks reed op Master, het paard van Job Dura.

Oprichting van de stichting CHIO Rotterdam

1957 Toenmalig Prinses Beatrix wint 1e prijs bij de jachtpaarden met Foxtrot

1969

CHIO Rotterdam organiseert voor de 4e keer het EK Springen

1980 CHIO Rotterdam organiseert de alternatieve Olympische Spelen

1989


chio rotterdam 70 jaar én springlevend

Ton van Egmond (links) en Jan de Mooij, respectievelijk financieel en algemeen directeur CHIO Rotterdam.

investeren om in de kopgroep te blijven

Wie de Rotterdam Room in de Grandstand binnenstapt en zijn gezicht naar links draait, kijkt recht in het gezicht van Jacques Schoufour. De in 2014 overleden erevoorzitter en medegrondlegger van CHIO Rotterdam mag gerust een van de ‘aanstichters’ van het aanstaande jubileum worden genoemd. ‘Hij heeft het evenement mede groot gemaakt, samen met Job Dura sr. en Ad Klebe die verbonden waren aan de Rotterdamsche Manège’, zegt Jan de Mooij, algemeen directeur van het CHIO Rotterdam. Het is de realiteit van een 70-jarig bestaan: veel hoofdrolspelers zijn niet meer in leven. ‘Het lijstje met mensen van het eerste uur wordt korter en korter. Begin dit jaar overleed ook Jaap Rijks, onze eerste winnaar.’

CHIO Rotterdam na 55 jaar van augustus/september naar juni verplaatst

2003 Samsung League wordt opgericht met CHIO Rotterdam als SSL Concours

2004

Allweather bodem (zandbodem) in plaats van gras. Dressuur naar hoofdpiste

2005

2006

Oprichting Stichting vrienden van het CHIO, nu 135 leden. Hedendaags entertainment in het Stroodorp

11


chio rotterdam

‘Gelukkig zijn de eerdere jubileumboeken er nog, eveneens netjes

een steeds belangrijke factor aan het worden. Dan denk je aan prij-

neergezet in de Rotterdam Room. En met erelid Jan-Willem Körner

zengeld, maar ook de hospitality voor onze sponsoren moet van hoog

loopt er ook nu nog steeds een persoon met een onschatbare ken-

niveau zijn. Wij moeten elk jaar een stap maken om in deze sport, die

nis en ervaring rond’, zegt De Mooij zeer respectvol. Maar ondanks

steeds internationaler wordt, te kunnen blijven meespelen. We heb-

het enerverende verleden van het evenement, kijken de algemeen

ben ons een positie verworven waarin we ons kunnen meten in dit

directeur en financieel directeur Ton van Egmond liever vooruit

mondiale spel, maar een mooie historie is daarvoor niet genoeg. Elke

om de toekomst zo mogelijk nog fraaier te laten worden. ‘We willen

keer moeten we ervoor zorgen dat de ruiters met hun paarden bij

het CHIO Rotterdam nog verder ontwikkelen, de internationalise-

ons willen komen rijden. Dat lukt alleen met uitstekende faciliteiten.

ring van de paardensport vraagt daar ook om. Als we willen blijven

Het betekent dat we moeten investeren om in de kopgroep te blijven.’

meedoen met de Champions League van de hippische sport, kunnen we niet achterom kijken. We moeten respect hebben voor wat onze

De begroting van het CHIO Rotterdam ligt momenteel rond de 3,5

voorgangers allemaal hebben gedaan om zo ver te komen. Zij hebben

miljoen euro. De Mooij: ‘Daarmee kunnen we ons niet meten met

ervoor gezorgd dat we het Wimbledon van de paardensport worden

CHIO Aken, maar daarbuiten doen we mee met de Europese top. In

genoemd. Dat is een mooi compliment, maar de focus ligt vooruit.’

Azië en het Midden-Oosten liggen wel de startgelden een stuk hoger. Wat dat betreft is het fijn dat het niet alleen om geld gaat. Ook

Want in de sport is het net als met geldzaken: resultaten uit het ver-

eergevoel en nationale trots spelen een rol. Wij organiseren bij het

leden bieden geen enkele garantie voor wat er komen gaat. Ton van

springen ook de landenwedstrijd. Voor hen is de trots om het land

Egmond weet daar alles van. ‘Net als in het voetbal zijn de financiën

te vertegenwoordigen vaak belangrijker dan nog wat extra geld bij-

CHIO Rotterdam organiseert het EK dressuur. Opening CHIO Grand Stand

2009 Samsung League wordt FEI Nations Cup

2011

Tienjarig jubileum van de Vrienden van het CHIO

2012 175-jarig bestaan Rotterdamsche Manège

2016


chio rotterdam 70 jaar én springlevend

schrijven. Zeker als ze dat ook nog eens in een mooie wedstrijd, in zo’n prachtige omgeving, mogen doen.’ Want hoe je het wendt of keert, het Kralingse Bos blijft een ‘unique selling point’. We mogen er zelf trots op zijn, ook deelnemers, sponsoren en begeleiders laten elk jaar weer hun waardering over de omgeving blijken. De Mooij: ‘Ze voelen zich daar vertrouwd. De locatie is uniek, we koppelen één van de grootste stadsparken van Nederland aan ons evenement. Het Franse La Baule heeft de Atlantische kust als decor, Rome heeft Villa Borghese en wij het Kralingse Bos. Dat zijn locaties waar deelnemers van genieten. Het is elk jaar weer een faci-

‘alles op en rond het evenement gaat nooit ten koste van de sport’

litair huzarenstukje om het CHIO Rotterdam hier in het Kralingse Bos te organiseren.’

JAN DE MOOIJ

Maar voor de locatie geldt hetzelfde als voor de prachtige historie: ze vormt geen reden om rustig achterover te leunen. Investeren in de sport is bittere noodzaak. Wat dat betreft, kreeg de organisatie het afgelopen jaar een mooi schouderklopje van de doorgaans zeer kritische Zwitserse hippische federatie. ‘Ze vonden het zo fijn dat we in de uitbreiding en vernieuwing van nieuwe bodems hadden geïnvesteerd’, zegt De Mooij. ‘Ze merkten duidelijk het verschil. Het is belangrijk om te tonen dat alles om het evenement heen niet ten koste gaat van de sport. Blijkbaar valt dat op.’ Eigenlijk moet de organisatie vele ballen tegelijk hooghouden. Investeringen in de sport gaan hand in hand met commerciële verbeteringen. Van Egmond: ‘Om succesvol te blijven, moeten we ook grote bedrijven aan ons binden. De sport draagt bij aan hun keuze voor een internationale vestigingsplaats. Twee jaar geleden hielden we in Rotterdam onze jaarlijkse China Executive bijeenkomst. Een enorm kranenbedrijf dat hier te gast was, twijfelde nog tussen Hamburg en Rotterdam. Nadat vertegenwoordigers hier vier dagen lang op niveau hadden kunnen speeddaten, kozen ze voor de Maasvlakte. Nog een voorbeeld: vorig jaar zijn wij meegevraagd met een economische missie van de gemeente Rotterdam naar Dubai. Dat leidde tot nieuwe introducties, waaronder een gerenommeerde Arabische vliegtuigmaatschappij die internationale (paarden)transport als mooi uithangbord voor de onderneming ziet. Zo hebben wij vele belangen. Want toen de vice-president van die maatschappij onlangs overkwam, was dat natuurlijk niet om te zien hoe mooi de bomen in het Kralingse Bos zijn.’

Europese Kampioenschappen Springen, Dressuur en Para-Dressuur

180 jarig bestaan Rotterdamsche Manège

2017

2018 70-jarig jubileum van het CHIO Rotterdam

2019

2020 Start World Port League?

13


xxx

PASSION FOR SPORTS. MAKE IT HAPPEN. ROTTERDAMTOPSPORT.NL

Wereldwijd is er een handvol steden waar sport simpelweg in het DNA zit. Rotterdam is er één van. Rotterdam Topsport biedt topsporters het klimaat dat nodig is om prestaties te leveren van wereldniveau. Rotterdam Topsport ondersteunt talenten, talentcentra en topsportverenigingen, realiseert de benodigde topsportaccommodaties en haalt topsportevenementen naar de stad. GOLD SPONSOR Holland Casino | Kalfsbeek BMW/MINI | Rabobank Rotterdam | RICOH Document Center Zuid-Holland SILVER SPONSOR Connect Holland | De Boer | Faber Audiovisuals | SportVibes | KPN | VLS Van Leeuwen Services | ZPRESS Media Group


chio rotterdam 70 jaar én springlevend

Één van de andere speerpunten voor de komende jaren, is het social mediabereik. Al valt dat eigenlijk ook onder de noemer ‘internationalisering’. De Mooij legt uit dat er dagen zijn dat het CHIO Rotterdam

summary

in 2017 een totaal bereik op sociale media had tussen de 25 tot 30 miljoen mensen over de hele wereld bereikt. ‘Logisch misschien, want de paardensport wordt inmiddels in 134 landen beoefend. We acteren in een industrie waarin dagelijks twee miljoen mensen werken. Wereldwijd zijn er 37 miljoen actieve ruiters, 60 miljoen paarden en pony’s en 750 miljoen hippische fans. De wereldwijde totale omzet

Next year marks the 70th anniversary of the CHIO

van de hippische sport, bedraagt 300 miljard euro. We hebben het

Rotterdam. Over the years, the event has gained a

dus wel ergens over.’

profile that places it comfortably among the top-tier of events for equestrian sport worldwide. CEO Jan

Bij die cijfers past alleen een actieve houding om het CHIO Rotter-

de Mooij is thrilled to note this development. ‘Still,’

dam bij alle liefhebbers onder de aandacht te brengen. De Mooij: ‘Dat

he says, ‘our focus is really on the future.’ His finan-

doen we samen met de FEI. Zoals de Champions League, de For-

cial right hand, Ton van Egmond, echoes this sen-

mule 1 en zelfs de Premier League in het darts met vaste dagen en

timent. ‘Our goal is to make sure the riders want to

tijdstippen werken, zoekt onze internationale bond ook naar nieuwe

bring their horses and take part in our event. The only

formats. Tot voor kort deed elk evenement zijn eigen kunstje, maar

way to do that is to provide excellent facilities. Which

we moeten elkaar versterken. Er wordt hard gewerkt aan een eigen

means we have to invest in order to maintain our

logo en eigen tune. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de 750 miljoen

position in the lead group.’

potentiële hippische kijkers ook daadwerkelijk op onze evenementen

Van Egmond points out that not only are the (money)

afstemmen.’

prizes getting larger, there is an expectation that the hospitality provided to sponsors has a high level

Maar toch, ondanks deze prachtige ontwikkelingen, zal het CHIO

as well. And if you ask De Mooij, the organisation is

Rotterdam in 2018 ook stilstaan bij het 70-jarig jubileum. Al is het

trying to juggle too many things at once. In order to

bescheiden, op weg naar het 75-jarig bestaan in 2023. ‘We zijn in

remain successful, the most important thing CHIO

1948 opgericht, drie jaar na de Tweede Wereldoorlog. De initiatief-

Rotterdam needs to do is forge lasting partnerships

nemers van toen vonden het weer tijd worden voor een feestje, niet

with major international businesses. Sport can impact

wetende dat het tot zo’n mooi sprookje zou uitgroeien in het bos.’

their choice of location for an international office, as it

Van Egmond zou het waarderen als de viering ‘gepast’ blijft. ‘Bij het

did two years ago when an enormous crane company

CHIO vinden we onze sociaal-maatschappelijke pijler zeker zo be-

was having difficulty deciding between Hamburg and

langrijk. We doen veel voor kansarme kinderen, ouderen en mensen

Rotterdam. Four days of Rotterdam’s finest hospitality

met een beperking. Die activiteiten breiden we steeds verder uit. Ook dat blijven we de komende jaren doen.’

tipped the scales in favour of the Maasvlakte area. And then there’s the social media reach and internationalisation. De Mooij: ‘The CHIO Rotterdam has a total

meer weten over het chio rotterdam? www.chio.nl TEKST. ORKUN AKINCI | FOTO’S. FERDY COLLEWIJN

reach of between 25 and 30 million people during the event.’ Together with the FEI, the international equestrian foundation, the event is in search of new formats. Still, the CHIO Rotterdam wants to make sure its anniversary celebration in 2018 remains accessible to a wide public. Van Egmond: ‘It’s not simply about the millions for us – the social responsibility aspect is equally impor-

‘in 1948 zijn we opgericht, drie jaar na de tweede wereldoorlog’

tant. We do a great deal for at-risk children, the elderly and individuals with disabilities. We intend to expand those activities in the coming years, as a counterpoint to the huge sums changing hands within the sport.’

15


chio rotterdam

globalisering is ook goed voor CHIO Rotterdam Aan de FEI Nations Cup Jumping nemen maar liefst vijftig landen deel. Vooral in AziĂŤ en op het Amerikaanse continent is de hippische sport sterk in opkomst. In plaats van deze nieuwe concurrentie te vrezen, helpen erkende paardensportlanden de nieuwe markten juist om hun ontwikkeling te versnellen. Mondialisering betekent immers een professionelere sport die commercieel nog aantrekkelijker wordt. Daar wordt iedereen blij van.

meer professionalisering, betekent meer media-aandacht en meer wereldwijde fans

16


globalisering hippische sport

Natuurlijk is het leuk als Nederland de landenwedstrijden tijdens het

titels worden waardevoller

CHIO Rotterdam wint. Maar eigenlijk kan Rens Plandsoen er ook

Eén van de landen die zich sterk ontwikkelt, is China. Straus is blij

wel van genieten als de hoofdprijzen mee naar elders worden geno-

met de wijze waarop erkende paardensportlanden als Nederland en

men. De algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Hippi-

Duitsland zich inzetten om dat proces te begeleiden. ‘Nederland is een

sche Sportfederatie (KNHS) zag er het mooie wel van in toen Zweden

zeer sterk land, daar mag het trots op zijn. Het is mooi dat het samen

en de Verenigde Staten de afgelopen editie op de bovenste trede van

met andere landen de professionalisering elders omarmt. De experts

respectievelijk het spring- en dressuurpodium mochten plaatsne-

houden hun kennis niet voor zichzelf.’ Dat past ook niet bij de hippische

men. ‘Een beter bewijs van de internationalisering van de sport, is

mentaliteit, vindt Plandsoen. ‘Ik geloof niet in hekken om een land heen,

er niet. En het liet zien dat we in Nederland topruiters uit alle landen

er valt zo veel van elkaar te leren. Als je niet kunt delen, word je nooit

strikken die zich hier met onze combinaties komen meten.’

beter. In Nederland hebben we heel veel kennis van onderwijs en fokkerij, maar bijvoorbeeld ook van dierenwelzijn. Het is in ons aller belang

De top is in de hippische sport niet meer voorbehouden aan een handvol landen. Kijk naar de Wereldruiterspelen. Aan de vorige editie in Normandië deden 72 landen mee, komend jaar in North Carolina zijn dat er nog meer. Bij de FEI Nations Cup Jumping staat de teller op vijftig landen. Een fantastische ontwikkeling, zegt commercieel directeur Ralph Straus van de Fédération Equestre Internationale (FEI) vanzelfsprekend. ‘Als de sport groeit, gaat het niveau alleen maar verder omhoog. Meer professionalisering, betekent meer media-aandacht en meer wereldwijde fans. Dat opent nieuwe mogelijkheden. Straks kunnen we op de mooiste plekken van de wereld paardrijden. Op topniveau, maar voor de liefhebbers ook recreatief. Topsport opent deuren voor iedereen.’

‘de hippische sector is voor ons een exportproduct’

Rens Plandsoen, algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

17


chio rotterdam

dat we onze expertise over bijvoorbeeld het stalklimaat overdragen. De hippische sector is voor ons een exportproduct. Wij werken vraaggericht, iedereen kan aankloppen. Ook puur sportief vind ik de mondialisering

‘De passie voor deze sport is met geen andere te vergelijken’

van groot belang en dat titels meer waarde hebben als de competitie internationaler is. Een medaille winnen op de Wereldruiterspelen, met tegenstanders uit meer dan zeventig landen, zegt wel iets.’

commerciële kansen Naast het competitie- en welzijnsaspect, is daar natuurlijk nog de commerciële kant van het verhaal. De hippische sport is een economie op zich en alleen al om die reden gebaat bij het aanboren van nieuwe markten. Straus: ‘De economische impact van de hippische sport wereldwijd bedraagt 300 miljard euro. Dat beseft bijna niemand, ook potentiële business partners zijn verbaasd als ik dat cijfer noem. Het gaat niet alleen om de sport, maar ook om voeding, medicijnen, logistiek. De paardensport is zo enorm groot. Onder de vlag van de FEI zijn er 4500 evenementen, verdeeld over zeven disciplines. Dat worden er elk jaar meer.’ De groei zit hem ook in het aantal fans. Straus rekent voor dat over de hele wereld 750 miljoen mensen in paardensport zijn geïnteresseerd. Meer dan liefhebbers van andere sporten, zijn zij commercieel interessant voor bedrijven. ‘Paardensport is een lifestyle, het maakt echt onderdeel uit van het leven van mensen. De tijd die zij hieraan spenderen, is significant hoger dan beoefenaars van andere sporten. Wie zelf een paard heeft, is er zelfs dagelijks mee bezig. Omdat er een dier bij betrokken is, is de passie voor deze sport met geen andere te vergelijken. Daardoor zijn liefhebbers heel loyaal aan merken die zich aan de paardensport verbinden. Die wetenschap biedt interessante commerciële mogelijkheden.’

visitekaartje Sport en commercie gaan daarom vaak hand in hand. Zo ook tijdens CHIO Rotterdam. ‘Wat mij betreft het visitekaartje van de Nederlandse paardensport. Het is een topevenement, sportief en zakelijk. De organisatie heeft veel aandacht voor het netwerkaspect. Dat trekt investeerders die de sport weer sterker maken’, zegt Plandsoen. Ook Straus is lyrisch over de Rotterdamse aanpak. ‘De organisatie werkt nauw samen met de stad en het regionale bedrijfsleven. Zeker wanneer de sport verder internationaliseert, biedt dat additionele businesskansen. Contacten die tijdens het CHIO Rotterdam worden gelegd, leiden zelfs tot handelsdelegaties. In dat licht is het prachtig als we met de sport nieuwe markten kunnen aanboren. We noemden China, maar ook in het

Ralph Straus, commercieel directeur van de Fédération Equestre Internationale (FEI).

18


globalisering hippische sport

750

miljoen mensen geïnteresseerd in paardensport

summary

Equestrian sports are facing strong growth internationally, especially in Asia and in North and South America. Rather than fearing the emerging competition, countries with an established equestrian

Midden-Oosten, India en Zuid-Amerika zien we een sterke ontwik-

tradition are working to help these new markets accelerate their de-

keling. Het helpt dat paardrijden inherent is aan de meeste culturen,

velopment. After all, globalisation also brings the sport increased

het maakt in veel landen onderdeel uit van de geschiedenis. Legers

professionalisation and greater commercial appeal.

verplaatsten zich vaak op paarden. Het is in veel regio’s dus niets nieuws.’

If the Netherlands ends up beating the other countries during the CHIO Rotterdam, it will be an added bonus, of course. Still, Rens

hippische community

Plandsoen, Managing Director of the KNHS, would be equally hap-

Een van de speerpunten van de FEI, naast het ontwikkelen van de sport,

py to see Sweden or the US take home top honours in this latest

is om ook een wereldwijde community op te zetten. Straus: ‘Via social

version of the jumping and dressage event. ‘No better evidence of

media willen we met alle liefhebbers in dialoog treden om onze geza-

the internationalisation of the sport exists. And it also shows that in

menlijke passie te delen. Voortbordurend op de campagne ‘Two Hearts’

the Netherlands, we can attract top riders from around the world;

kunnen we informatie geven over bijvoorbeeld voeding, fashion en

they come here to compete with our pairs.’

techniek. Langs dezelfde weg kunnen we over onderwerpen van ge-

The upper echelon of the equestrian sport is no longer reserved for

dachten wisselen. We lanceerden al de FEI Campus, een online leer-

just a handful of countries. Seventy-two nations took part in the

programma om kennis op te doen over medicatie, voeding en lesgeven.

previous edition of the World Equestrian Games in Normandy;

Als we goede platforms weten op te zetten, trekken we ook makkelijker

next year’s games in North Carolina will see even more. At the FEI

nieuwe investeerders. Het geld dat we daarmee genereren, stoppen we

Nations Cup Jumping, the current count is fifty countries.

direct terug in de verdere ontwikkeling van de sport. Dat is een belang-

A fantastic development, according to Ralph Straus, Commercial

rijk uitgangspunt van de FEI.’

Director of the international equestrian federation FEI. ‘When the sport grows, it only serves to further increase the level of quality. A

Straus denkt niet dat de mondialisering van de sport, waar Nederland

higher degree of professionalisation means greater media attention

actief aan meewerkt, zich uiteindelijk tegen ons zal keren. De internati-

and more fans worldwide.’

onale kalender kan immers niet onbeperkt worden uitgebreid, er is een

One of the countries showing strong development these days is

limiet aan het aantal topevenementen. ‘Of je tijdens het CHIO Rotter-

China. Nations with a solid reputation in equestrian sports, like

dam nu ruiters of chefs d’équipe spreekt, ze zijn allemaal enthousiast

the Netherlands and Germany, are working to facilitate the process

over dit evenement. De locatie is fantastisch, de organisatie klopt, logis-

there. The experts aren’t keeping their knowledge all to themselves.

tiek zit het goed in elkaar en er komt veel publiek. De landenwedstrijd

‘That does not suit to the equestrian mentality either,’ says

maakt het CHIO Rotterdam tot een evenement met internationale uit-

Plandsoen. ‘If you don’t know how to share, you’ll never get any

straling. Omdat ze trots zijn om voor hun land te mogen uitkomen, wil-

better. In the Netherlands, we have a wealth of knowledge on not

len alle ruiters hier meerijden. Daarnaast heeft Rotterdam wereldwijde

only education and breeding, but on animal welfare too. It serves

exposure, die nog interessanter wordt als er nog meer paardensportlan-

everyone’s interests when we pass on our expertise regarding stable

den bijkomen. Misschien houdt verdere internationalisering het CHIO

climate, for instance.’

Rotterdam scherp om in topvorm te blijven, maar wat mij betreft heeft

Equestrian sport is additionally an economy unto itself – which is

deze wedstrijd weinig te vrezen. Ook al komen er straks wedstrijden in

why it stands to benefit from access to new markets. Straus: ‘The

andere landen bij, dat gaat niet ten koste van een topevenement als dit.’

economic impact of our sport is some 300 billion euros worldwide. It’s not just about the sport aspect, but the nutrition, medicines and

meer weten over de knhs en de fei? www.knhs.nl, www.fei.org

logistics as well. What’s more, equestrianism is a lifestyle: an interest shared by 750 million people, if you add them up across the globe.’

TEKST. ORKUN AKINCI | FOTO’S. FERDY COLLEWIJN & MIRJAM LEMS

19


xxx

People’s Business 17&18 JANUARI 2018

Dit hoogwaardige kennis- en netwerkplatform draagt in 2018 het thema ‘Next Economy Metropool’ en geeft het nieuwe businessjaar een inspirerende start. People’s Business, het kloppend hart van metropool Rotterdam - Den Haag, verbindt ondernemers die op zoek zijn naar samenwerking, verdieping en inspiratie.

Registreer nu

kosteloos als bezoeker via

pbrotterdam.nl People’s Business is een productie van:

20

postillionhotels.com


springruiter luciana diniz

het chio Rotterdam, dat is toch het Aken van Nederland

Springruiter Luciana Diniz behoort al jaren tot de internationale top. De geboren Braziliaanse, tegenwoordig uitkomend voor Portugal, heeft een speciale band met het CHIO Rotterdam en de Grand Prix die ze in 2016 won. Paarden hebben altijd een grote rol ge-

stierf toen ik 11 jaar oud was. Ik was zo

Grand Prix. Maar het CHIO Rotterdam,

speeld in mijn familie. Mijn vader speel-

geschokt dat ik zelfs even helemaal ben

dat is toch het Aken van Nederland. Niet

de polo en twee van mijn broers zijn hem

gestopt. Maar paarden bleven me trek-

net zo bijzonder, wel een heel erg mooi

daarin gevolgd. Mijn moeder is achtvou-

ken. Na een maand ben ik weer begon-

evenement. Ik ben er trots op dat ik daar

dig Braziliaans kampioen dressuur. Aan-

nen, toen echter als springruiter.

in 2016 heb gewonnen.

toegelegd. Tot Marko, het dressuurpaard

Ik droomde er vroeger van in Aken te

Ik stond die dag (26 juni 2016, red.) op

van mijn moeder waar ik ook op reed,

winnen. Dat is voor mij de meest speciale

met het gevoel: wat er ook gebeurt van-

vankelijk heb ik me ook op die discipline

21


MIDDELD E G

7,5

RA P

PORTCIJFE

R

TEVREDEN.NL FELICITEERT CHIO ROTTERDAM 2017 MET HET BEHAALDE RESULTAAT. Ga naar chio.tevreden.nl om alle onderzoeksresultaten en reviews te bekijken.


springruiter luciana diniz

daag, dit is een onderdeel van mijn voor-

gold ook voor mijn paard, Fit For Fun.

eerste moest rijden, waar je liever wat aan

bereiding op de Olympische Spelen in

‘Fitty’ en ik houden van Rotterdam. Het

het einde van de startvolgorde zit. Ik was

Rio de Janeiro, in het land waar ik ben

evenement dan, de stad ken ik amper. De

foutloos, maar niet snel genoeg. Jammer.

geboren. Al wilde ik natuurlijk graag

locatie is heel mooi, net als de piste. De

winnen. Ik weet nog dat ik aan de Kra-

paddock is vergroot, het hotel is vlakbij

Hopelijk kan ik mij volgend jaar weer

lingse Plas zat – net voor de Grand Prix,

het terrein en voor paarden is alles uitste-

van mijn beste kant laten zien. Het is de

onder een pikzwarte hemel – hopend en

kend geregeld. Zij onthouden het ook als

bedoeling weer in Rotterdam te rijden.

biddend dat de regenwolken boven Rot-

een bepaalde plek is bevallen, daar ben ik

Ik ga geen beloftes maken, want je weet

terdam zouden verdwijnen. De verwach-

van overtuigd. En wij kwamen dit jaar dus

nooit wat er gebeurt. Fitty moet bijvoor-

ting was dat het flink zou stormen, maar

met een goed gevoel naar Rotterdam.

beeld wel in topconditie zijn op dat moment. Maar als de omstandigheden goed

toen ik reed scheen de zon… Het goede gevoel waarmee ik dit jaar naar Dat ik won, dat was voor mij helemaal

Rotterdam kwam, had ik ook nog toen ik

geen verrassing. Ook al beleefde ik het

weer vertrok. Ik wilde dit jaar opnieuw in

toernooi wat anders dan normaal. Ik was

de top van het klassement eindigen met

in goede vorm. Had in 2015 de Global

Fitty, en dat is met een vierde plaats gelukt.

Champions Tour gewonnen en in 2016 de

Mijn pech was dat ik in de jump-off als

zijn, ben ik er zeker weer bij!

meer weten over luciana diniz? www.luciana-diniz.com TEKST. TIM NIEMANTSVERDRIET | FOTO. PROSHOTS

GP van Doha al op mijn naam geschreven. Het was gewoon iets waar ik toe in staat ben. Daarom was ik ook wel een beetje teleurgesteld met mijn prestaties op de Spelen. Ik ging voor goud, werd ‘slechts’ negende. Voor eigen publiek – zo voelt het,

summary

ook al ben ik genaturaliseerd tot Portugese – had ik op meer gehoopt. Gelukkig zijn er nog veel meer mooie evenementen. Om dit jaar terug te komen in Rotterdam, als titelhouder, dat was bijvoorbeeld heel bijzonder. Het gaf me bij voorbaat al heel erg veel vertrouwen. Dat

Jumper Luciana Diniz has been at the international top of her sport for years. The Brazilian-born rider, who these days represents Portugal in the ring, has a special connection to the CHIO Rotterdam, where she took top honours in the Grand

‘het goede gevoel waarmee ik dit jaar naar Rotterdam kwam, had ik ook nog toen ik weer vertrok’

Prix last year. She explains that on that particular day – 26 June 2016 – she was obviously eager to win, but that she viewed her performance mostly as a part of her preparations for the Olympic Games in her homeland. ‘Still, the fact that I won wasn’t terribly surprising. I was in good form. I’d already won the Global Champions Tour in 2015 and the GP in Doha in 2016. It was simply something that was within my abilities. Which is why I was a bit disappointed at my showing at the Games. I was after the gold medal, but ‘only’ came in ninth.’ ‘Being able to return to Rotterdam this year, as defending champion, was something I really enjoyed. The same goes for my horse, Fit for Fun. I think horses remember quite well when they’ve been somewhere nice.’

23


chio rotterdam xxx

‘Het CHIO Rotterdam was voor mij een verborgen parel’ Of de commissaris het zojuist verschenen artikel al heeft gelezen over het voornemen van de provincie Noord-Holland. Met het credo ‘Netwerkend samenwerken’ wil het bestuur daar ‘meer partner dan baas’ zijn; de provincie 3.0. ‘Wat?’, reageert Jaap Smit quasi-verontwaardigd. ‘Dat zijn kreten die hier als het ware zijn uitgevonden, dus het lijkt erop dat ze dat van ons hebben ‘gejat’.’ De eerste grap is gemaakt.

24


interview jaap smit

‘Het imago van Zuid-Holland is met sprongen vooruit gegaan’

25


chio rotterdam

‘Zonder gekheid,’ vervolgt hij, ‘toen ik hier begon, stelde ik mezelf de vraag: wil ik de baas zijn van een vergunningenfabriek of van een mede-mogelijk-maken-organisatie? Een moderne provincie is een netwerkpartner, samen met de gemeenten.’ De vruchten worden geplukt: ‘Het imago van Zuid-Holland is met sprongen vooruit gegaan. Blijkens de uitkomsten van een reputatieonderzoek, maar ook door wat ik zelf terug hoor: ‘denken mee’, ‘blik naar voren’ en ‘uitgestoken hand’. Enfin, goed om te horen dat NoordHolland ook op dat spoor komt.’

zachte kant Smit staat te boek als een ‘mensenmens’: beminnelijk, betrokken, een verbinder avant la lettre, en met een arsenaal aan ironischedan wel relativerende kwinkslagen. Precies ook die eigenschappen en vaardigheden die hem van pas kwamen toen hij dominee was in Ellecom en later legerpredikant in Seedorf, Duitsland. Van godsdienstleraar, predikant, directeur Slachtofferhulp Nederland naar organisatieadviseur, CNV vakbondsvoorzitter en commissaris van de Koning – zijn opmerkelijk cv leest als een route van de zachte naar de harde kant. ‘Is dat zo? Nou ja, ehm, laat ik het zo zeggen: in de zachte wereld had ik vaak een zakelijke instelling, daarna kwam ik in de zakelijke wereld en heette diezelfde instelling op momenten ‘zacht’. Kortom, de temperatuur van de omgeving veranderde, maar mijn eigen temperatuur bleef hetzelfde. De constante ben ik zelf.’ De commissaris is bijzonder te spreken over het CHIO Rotterdam-platform met zijn integrale gebiedsbenadering waarmee de provincie Zuid-Holland zelfs mondiaal op de kaart wordt gezet. ‘Ik kende al wel wat mensen daar die ik onder meer ontmoette op de Hippische Haven Gala’s, maar pas 2 jaar geleden bezocht ik het evenement zelf. Voor die tijd wist ik bij wijze van spreken net zoveel van het CHIO Rotterdam als een doorsnee Nederlander van de provincie.’ Smit doet een bekentenis: ‘Ik ben niet zo’n paardenmens.’ Nog voor hij zijn allesbepalende ervaring deelt, schiet hij al in de lach. ‘Destijds in Seedorf namen mijn vrouw en ik onze eerste paardrijles. Volgens mij werden we daar compleet in de maling genomen…’ Opnieuw een lachsalvo. ‘We moesten achterstevoren op een ongezadeld paard gaan zitten en rondjes rijden in de bak. Iedereen was aan het gieren van de lach, terwijl wij bezig waren met overleven.’

vet cool Het eerste bezoek aan het concours hippique maakte indruk: ‘A ls niet-ingewijde was het CHIO Rotterdam voor mij een verborgen parel. Groot, internationaal, belangrijk, zeer professioneel en te-

26


interview jaap smit

‘ik raakte onder de indruk van de drive van de mensen zelf’ gelijkertijd een sociaal event. En een groot sportevenement in Rotterdam, maar mét uitstraling naar de omgeving.’ Lachend met een knipoog: ‘Gewoon vet cool.’ Tijdens de voorafgaande presentatie werd de Lentiz MBO-opleiding Paardensport gelanceerd en (toekomstige) kruisbestuivingen, slimme allianties en samenwerkingen toegelicht. Smit stond met zijn oren te klapperen: ‘Zeker ook vanwege het aanzienlijke economische belang. In voetbal wordt 2.1 miljard euro per jaar omgezet en dan volgt de paardensport met 1.8 miljard. En dat ook nog eens voor het grootste deel in Zuid-Holland.’ De commissaris was om: ‘Ik raakte bovendien onder de indruk van de drive van de mensen zelf, van het belang, ook voor Rotterdam, en ik voelde de trots dat zoiets gebeurt in je provincie.’ Wat Smit persoonlijk aanspreekt, is de sociaal-maatschappelijke tak van het CHIO Rotterdam: ‘Bijvoorbeeld de activiteiten voor ruiters met een beperking, een buitengewoon sympathiek initiatief. Ik weet hoe heilzaam het kan zijn als je mensen met dieren in contact brengt.’ Het CHIO Rotterdam heeft er een enthousiast ambassadeur bij die de daad bij het woord voegt. Om te beginnen met wat niét: ‘Het is niet zo dat ik zeg: hier heb je 150.000 euro en laat er maar een paard van lopen. Dat is geen onwil, maar sport en cultuur behoren nu eenmaal niet tot de kerntaken van de provincie, hoewel ik daar rekkelijk in ben. Wij gaan namelijk wél over een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarbij is een pullfactor dat de werknemers plezierig kunnen wonen en dan komen sport en cultuur wel in beeld. Dat de kerntaken van de provincie zich in principe beperken tot de ‘hardware’ van een gebied, wil overigens niet zeggen dat de hippische sector daar niet van profiteert.’

central park Smit schetst het grote plaatje: ‘De A4 Midden-Delfland is een aardig voorbeeld. Het Rijk kwam er niet uit met de aanleg van dit belangrijke stuk snelweg. De provincie heeft toen het initiatief genomen om de 7 kilometer snelweg te koppelen aan de gebiedsontwikkeling van 7 vierkante kilometer. Met aandacht voor natuur, recreatie en leefklimaat. Door deze integrale benadering werd het mogelijk de A4 Midden-Delfland aan te leggen. Er is zo ook ruimte gemaakt voor duurzame landbouw, weidevogelnatuur,

27


This moment matters This is a time to be wide awake to the challenge of change; to find opportunity in new technologies, new markets and new situations. This is a moment to connect to deep and broad capabilities. At times of transformation, Deloitte never rest in getting to the heart of what matters to make sure that these moments count.  deloitte.nl

xxx


interview jaap smit

Provincie Zuid-Holland: broeinest ontwikkelingen paardensport kano- en mountainbikeroutes én de provincie investeert nog eens 1 miljoen euro om ruiterpaden aan te leggen. Midden-Delfland

summary

ligt midden in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Tussen beide grote steden en tussen de Greenport en de Haven. Dit gebied kan bij uitstek, het internationale keurmerk Cittaslow zorgt voor de groene longen en vervult de functie van Central Park in de Randstad. Met de hippische campus in Midden-Delfland en het Kenniscentrum Equestrum is er binnen de paardensport weer een goede stap gezet: men denkt mee over gebiedsontwikkeling en dat sluit perfect aan bij onze taken en ambities.’ De voordelen van de Metropoolregio zijn evident in de ogen van de commissaris: ‘Een goede ontwikkeling dat de 23 gemeenten hun krachten bundelen. Samen met de MRDH, de Economische Programmaraad Zuidvleugel en de regio’s Holland-Rijnland en Drechtsteden hebben wij vorig jaar een groot investeringsplan aangeboden aan premier Rutte, waar ook de hippische sector deel van uit maakt. Wij spreken de taal van het sámen, het samen realiseren.’ Jaap Smit is tot slot voornemens om, Deo volente, bij belangrijke hippische evenementen aanwezig te zijn en om desgewenst partijen bij elkaar te brengen. ‘Ook hebben wij wekelijks een lunch met de leden van Gedeputeerde Staten waarbij soms externe partijen worden uitgenodigd. Zo ook het CHIO Rotterdam, net zoals zij een presentatie hebben gegeven voor het hele College GS. Men reageerde net zo verrast als ik destijds: ‘Zo, dat is flink’. Zo dringt het CHIO Rotterdam-platform gestaag door op onze afdelingen. Het is een broeinest aan ontwikkelingen rondom de paardensport en uiteraard mooi om dat binnen de provinciegrenzen te hebben.’

The King’s Commissioner in South Holland, Jaap Smit, confesses that he’s not much of a horseman. Once upon a time, he and his wife went for their very first riding lesson. ‘I suspect,’ he laughs, ‘that they had a bit of fun at our expense. We had to sit backwards on the horse, bareback, and ride circles around the pen. Everyone was falling about laughing, while we were just trying to survive the ride. Our passion for horsemanship cooled right then and there.’ Which does nothing to diminish the fact that, when he first visited the CHIO two years ago, he was deeply impressed. ‘It struck me as a hidden gem. Large, international, prestigious, highly professional and yet a social event at the same time.’ Immediately realising its significance, Smit felt proud to see such an event taking place in ‘his’ province. In him, the CHIO Rotterdam has gained an enthusiastic ambassador. Although sport and culture are not among the province’s core activities, the authorities do play a role when it comes to the ‘hardware’ required. The construction of one million euros’ worth of bridle paths in the area surrounding the A4 motorway in Midden-Delfland.

meer weten over de provincie zuid-holland? www.zuid-holland.nl TEKST. KAREN AUER | FOTO’S. RAYMOND DE VRIES

29


chio rotterdam

Échte Vrienden Vorig jaar bestonden de ‘Vrienden van het CHIO’ 10 jaar. Ook dit jaar stond de agenda bol met activiteiten van de Vrienden. We spraken vier leden over hun (bedrijfs-) achtergrond, ervaringen en hun Vriendschap’.

henk moen

leo schouten

eigenaar moen & van oosten architekten

eigenaar sv interieurgroep

‘Moen & van Oosten maken mooie, functionele gebouwen die

‘SV bestaat bijna 40 jaar. Wij richten projectmatig professionele

variëren van individuele woonhuizen tot complexe utiliteitsgebou-

ruimtes in, plekken waar mensen werken en/of elkaar ontmoeten.

wen. Wij beheersen bovendien het volledig proces, van ontwerp tot

Je komt onze collecties van internationaal toonaangevende design-

realisatie, waarbij ook het kostenaspect nauwgezet wordt bewaakt.

merken, ieder met hun eigen signatuur, tegen bij bedrijven, univer-

Dat is nodig om goede gebouwen te maken, maar niet vanzelfspre-

siteiten, bibliotheken, zorgcentra, restaurants, musea en hotels. Eén

kend in onze branche. Onze klanten variëren van Schiphol tot het

van de hoogtepunten dit jaar was de inrichting van de Asian Library

Havenbedrijf Rotterdam. Een recent voltooid project is de grootste

van de Universiteitsbibliotheek Leiden, geopend door Koningin

truckparking van Europa. Maasvlakte Plaza heeft 357 parkeerplaat-

Maxima.We zijn nu volop aan de slag met het inrichten van het gebouw

sen en onder meer douches, was- en droogmachines en een restau-

ontworpen door Renzo Piano op de Kop van Zuid. Daar gaat KPN

rant. Op dit moment zijn we bezig met het moderniseren van de

zich straks vestigen.’

vertrekhal van Rotterdam The Hague Airport.’ ‘SV is Vriend vanaf het begin. Als geboren en getogen Rotterdam‘Ik ben Vriend van het eerste uur. Het meest waardevolle voor

mer wil ik op deze manier iets teruggeven aan de stad. Dat is ver-

mij is dat ik weet waar ondernemers mee bezig zijn. Zo houd ik

reweg de belangrijkste reden van de ‘vriendschap’, het genere-

feeling met die wereld, weet ik wat er beweegt. Bovendien is het

ren van business is meegenomen. Er heerst een vrijblijvende,

CHIO een echt Rotterdams fenomeen dat ik ook daarom van

ongedwongen sfeer op de bijeenkomsten, het is niet puur B-to-B.’

harte ondersteun.’

www.sv.nl www.moenvanoosten.nl

30


échte vrienden

gebroeders marcel en george wüst

peter loef medeoprichter en partner van beequip

eigenaren auto wüst, mercedes-benz en smart ‘De zaak zit al vanaf 1928 in de familie. Toen nog een universeel

‘Met onze achtergrond bij banken, leasemaatschappijen en dea-

garagebedrijf, later Volkswagen- en Mercedes-Benz dealer, en sinds

lers, zagen wij kansen in de markt. BEEQUIP bestaat nu 2 jaar. Wij

2011 is Auto Wüst officieel Mercedes-Benz en smart dealer voor de

financieren ondernemers in de vorm van leaseoplossingen voor

Drechtsteden en omliggende gemeenten. Wat Auto Wüst kenmerkt

zwaar materieel zoals kranen, trailers, tractoren en graafmachines.

is een familiair karakter, korte lijnen en een hoge klanttevredenheid.

Ons uitgangspunt is om het MKB, de motor van de economie, weer

Dat is geen loze kreet, ook daarom wonnen wij in 2014 de award

te laten draaien. Een recent voorbeeld: wij kochten vrachtwagens van

voor de ‘klantvriendelijkste Mercedes-Benz dealergroep van Neder-

een ondernemer en hij huurt ze vervolgens van ons terug, het zoge-

land’. Het streven naar klanttevredenheid zit in het DNA van alle

noemde ‘sale- and lease back’. Met het vrijgekomen kapitaal heeft de

medewerkers. Onze slogan is ‘traditie met passie’. Traditie, maar wel

ondernemer een concurrent overgenomen. Met deze simpele, maar

bij de tijd natuurlijk. We zijn nu bezig met het aanpassen van onze

vooral ook snelle manier van financieren, maken wij echt het ver-

showrooms aan de huidige Mercedes en smart standaard. Denk

schil. Dat komt door onze kennis van het materieel. Doordat wij zelf

aan beeldschermen en allerlei andere noviteiten. Het doel is een

gebruikt materieel kunnen waarderen, krijgt iedere klant een maat-

optimale klantbeleving.’

werk leaseoplossing.’

‘Het CHIO Rotterdam is een mooie organisatie en een bijzon-

‘In eerste instantie zijn wij Vriend geworden om naams-

der evenement. Wij herkennen ons in het continu streven naar

bekendheid op te bouwen bij een Rotterdamzse doelgroep. We

hoogstaande kwaliteit. We komen al jaren met plezier naar de

kozen bewust voor een lokaal klein netwerk, maar achter het

Vriendenbijeenkomsten: gelijkgestemde mensen ontmoeten die

CHIO Rotterdam zit een hele grote markt. Wij financieren ook

de hippische sport een warm hart toedragen.’

agrariërs et voila, de link met de prachtige paardensport. Het is een actief, gevarieerd groepje ondernemers en we hebben ook

www.autowust.nl

gewoon lol met elkaar.’

www.beequip.nl

‘Wij herkennen ons in het continu streven naar hoogstaande kwaliteit’ JAAR

meer weten over de vrienden? www.chio.nl TEKST. KAREN AUER

31


xxx


chio rotterdam

Als je werkt als een paard, kun je veel bereiken Werken als een Paard is een initiatief van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam. De projecten zijn vooral gericht op kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze wonen in een uitdagende wijk, hebben een moeilijke thuissituatie of een geestelijke beperking. Het motto: ‘Als je werkt als een paard, kun je veel bereiken’.

‘We zagen stoere jochies stiller worden en stille meisjes stoerder’ 33


chio rotterdam xxx

De mooiste dag van zijn leven

antwoordde dat hij het schrijnend vond dat er kinderen zijn die nooit hun wijk uitkomen, ook niet in de zomervakantie.’ In 2013 startte aldus een pilot die samen met de gemeente werd ontwikkeld: ‘We ontvingen kinderen uit een focuswijk – ‘Ik spreek liever van een uitdagende wijk’ – op de Rotterdamsche Manè-

schrijnend

’s middags paarden poetsen en rijden. We

willen wij de wereld van de kinderen groter

Initiatiefnemer van Werken als een Paard en

zagen stoere jochies stiller worden en stille

maken en ook hun zelfvertrouwen vergro-

coördinator van het sociaal-maatschappelijk

meisjes stoerder.’ Toen alle betrokken par-

ten. De activiteiten zijn deels gericht op het

programma van de Hippische Alliantie Rot-

tijen ‘laaiend enthousiast’ bleken, pakten

ontwikkelen van zelfkennis, sociale en pre-

terdam is Fred Rozendaal. Hij signaleert een

Rozendaal, de hippische partners en de ge-

sentatievaardigheden. Neem bijvoorbeeld

cultuuromslag: ‘De wereld van de paarden-

meente Rotterdam door met de Vakantie-

de excursie naar het Hofpleintheater die alle

sport is van oudsher wat gesloten, maar de

school en een naschools project. ‘Sinds 2014

elementen in zich had: kennismaking met

laatste jaren is de antenne veel meer op de

hebben we met een geweldig team professi-

cultuur, beroepsoriëntatie door uitleg van

maatschappij gericht. Omdat evenementen

nals en vrijwilligers meer dan 500 kinderen

de techniek achter de schermen en het leren

zoals het CHIO Rotterdam en EK’s bij de

uit de groepen 6, 7 en 8 mogen verwelkomen.

presenteren op het podium.’ Volgens Rozen-

gratie van de stad bestaan, willen wij ook iets

Kinderen die een steuntje in de rug kunnen

daal zal ook de stad daarvan profiteren: ‘Met

aan Rotterdam teruggeven. Ook sponsoren

gebruiken. Kinderen uit de uitdagende wij-

deze aanpak, inclusief beroepsoriëntatie in

en overheden vragen daar steeds meer om.

ken, kinderen uit het speciaal onderwijs,

zorg, techniek en haven, hopen we dat dit

We gaan daarbij niet op een eilandje dingen

kinderen met een beperking en de ‘vergeten’

bij zal dragen aan het maken van de juiste

zitten bedenken, maar willen juist de krach-

groep die in crisisopvang zit of ambulante

studiekeuze en het afnemen van de kans op

ten in Rotterdam bundelen, ieder vanuit

jeugdhulp krijgt.’

vroegtijdige schooluitval.’

wonderen

De reacties zijn onbetaalbaar, vindt Rozen-

Het naschoolse project op maandag- en

daal: ‘Kinderen van OBS Nelson Mandela

Het was onder meer burgemeester Abouta-

dinsdagmiddagen bestaat uit bijeenkom-

die meedoen aan het naschoolse project en

leb die inspireerde tot het initiatief Werken

sten in de Grandstand of een excursielo-

die het jammer vinden dat het schoolvakan-

als een Paard. Rozendaal: ‘Ik vroeg hem waar

catie. Leuke uitjes, natuurlijk, maar mét

tie is, omdat we dan niet met ze op pad gaan.

wij de stad mee zouden konden helpen. Hij

ambitieuze doelstellingen. ‘In die 34 weken

Een deelnemertje aan de Vakantieschool

eigen invalshoek. Een gezamenlijke aanpak met de gemeente, bedrijven en organisaties.’

34

ge. ‘s Ochtends theorie, daarna een lunch en


werken als een paard

die sprak van ‘de mooiste dag van mijn leven’. Ze praten er thuis en op school nog weken over.’ Ook is een programma van start gegaan met vijftien kinderen met een meervoudige beperking van de St. Mattheusschool. Zij bezoeken, ook kosteloos, een jaar lang iedere week Rijvereniging de Hazelaar die gespecialiseerd is in aangepast sporten. ‘Er zijn daar kleine wonderen gebeurd’, vertelt Rozendaal. ‘Een kind dat zindelijk werd dankzij het paardrijden. Of een kind dat op school geen woord sprak en bij de Hazelaar opeens ‘paard’ zei.’

‘er zijn daar kleine wonderen gebeurd’ FRED ROZENDAAL

begunstigers Werken als een Paard is volledig afhankelijk van donaties waarmee de diverse activiteiten kosteloos kunnen worden aangeboden aan de kinderen. ‘We zijn niet alleen aan onze vrijwilligers, maar ook aan onze begunstigers veel dank verschuldigd. Er zijn nu donateurs die zich zelfs voor vijf jaar hebben verbonden aan project. Dankzij

summary

hen kunnen wij onze projecten meerjarig aanbieden aan scholen en instellingen. Omdat we bij voorkeur uitbreiden met meerjarige projecten, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe begunstigers.’ Fred Rozendaal, tevens algemeen directeur van EK Springen, Dressuur & Para-Dressuur 2019 in Rotterdam, blikt tot slot vooruit:

Mayor of Rotterdam Ahmed Aboutaleb was among the sources of

‘Wij willen de EK’s in 2019 graag benutten om onze verbinding met

inspiration behind the ‘Werken als een Paard (Be a Workhorse)’

de maatschappij verder te verstevigen. Met side events waarmee we

initiative. The mayor said he found it distressing to think there

de stad vooruit helpen, maar ook na de EK’s een legacy nalaten.’

were children living in his city who never left their own neighbourhoods, not even during the summer holiday. Because the

meer weten over de hippische alliantie rotterdam en het initiatief werken als een paard? www.stichtingtrustfonds-har.nl, www.werkenalseenpaard.nl

Hippische Alliantie Rotterdam was eager to do something for the public good – to repay the city, as it were, since events like the CHIO Rotterdam and the European Championships can only exist with the city’s support – a pilot was initiated four years ago. Coordinator Fred Rozendaal: ‘We invited children from a de-

TEKST. KAREN AUER

prived neighbourhood to the city stables, the Rotterdamsche

FOTO’S. STICHTING TRUSTFONDS HIPPISCHE ALLIANTIE ROTTERDAM

Manège. Theory lessons in the morning, followed by lunch and then grooming and riding the horses in the afternoon. We saw how the tough boys calmed down and the quiet girls grew tougher. Following the hugely enthusiastic response, Rozendaal, the equestrian partners and the municipal authorities extended the pilot with a ‘summer school’ and an after-school project. Since 2014, they have welcomed over 500 children annually, all of whom are in the last three years of elementary school. These participants are kids who can use a bit of added support: children who are in special education and/or those with a disability, who are part of a ‘forgotten’ group, are living in crisis housing or receiving outpatient youth care. Rozendaal: ‘Be a Workhorse is completely dependent on donations that allow us to offer the various activities to the children free of charge. In addition to our volunteers, we are also deeply grateful to our patrons.’

35


xxx

Instore | online | mobile

assem.nl

assemschoenen assemschoenen vandenassem


muziek

GUNTHER ALBERDING

de positieve effecten van muziek Al sinds het begin van deze eeuw speelt de Duitser Günther Alberding met zijn muziek een belangrijke rol op het CHIO Rotterdam. Voor even treedt hij naar de voorgrond. Sinds 2001 bent u jaarlijks actief op het CHIO Rotterdam, maar bij

achtergrondmuziek. Daar zijn we halverwege de jaren 90 als eerste

het grote publiek bent u nauwelijks bekend. Wat doet u eigenlijk?

mee begonnen. En de allereerste keer dat we dit concept internatio-

Günther Alberding: ‘Mijn Nederlandse collega Jacquelien Vriese en ik

naal toepasten, was tijdens de Europese Kampioenschappen van 1999

verzorgen, samen met de presentator, het entertainment (in en rond

in Arnhem. Vervolgens kregen we hiervoor wereldwijd aanvragen.’

de pistes) tijdens internationale paardensportevenementen. Ons doel is om het publiek vanaf het eerste onderdeel tot de laatste prijsuit-

Fijn voor het publiek dus, maar het zal ook invloed hebben

reiking te vermaken door gebruik van muziek. Het publiek van het

op de ruiters. Wat vinden zij er eigenlijk van?

CHIO Rotterdam is natuurlijk erg divers. Door middel van muziek,

‘We vervulden hiermee juist een wens van ruiters en organisatoren.

afgestemd op elke situatie, willen we de bezoekers bereiken en hun

Muziek is niet alleen emotie, maar ook psychologie. Onderschat nooit

beleving versterken.’

de positieve effecten van muziek, mits deze juist gekozen is en op de juiste manier wordt toegepast. Je kunt er rust mee creëren tijdens de

Hoe bent u hierin gerold?

proeven. Het publiek blijft gefocust en geconcentreerd kijken, loopt

‘Ik kom uit een klein paardendorpje, Lastrup In Niedersachsen. Heb

niet opeens van de tribunes af. En bovendien worden storende achter-

zelf ook paarden gehad, maar was niet goed genoeg om daar profes-

grondgeluiden gecamoufleerd. Dit alles heeft een positief effect op het

sioneel succesvol mee te zijn. Het paardenvirus heeft me desondanks

welzijn van de paarden.’

nooit meer losgelaten. Halverwege de jaren ’80 ben ik begonnen met het verzorgen van licht en geluid op concoursen. Iets waar ik als ge-

Waar let u op bij combinaties om tot de ideale muziek te komen?

luidstechnicus bij verschillende bands al de nodige ervaring mee had.’

‘Vooral op het exterieur en de gangen van het paard. Het uiterlijk, de uitstraling en de bewegingen van een paard dus: hoe loopt hij, in

De dressuur is inmiddels een speciale discipline voor u.

welk ritme? Een voorbeeld: wanneer een relatief klein paard de piste

‘Klopt. Je hebt natuurlijk de kür op muziek, waar amazones en ruiters

in komt lopen, kun je beter niet al te bombastische muziek gebruiken.

zelf de muziek uitkiezen. Maar wij verzorgen ook bij de klassieke dres-

Dan ga je zoeken naar wat meer verfijnde tonen.’

suurproeven voor iedere combinatie (ruiter en paard, red.) passende

37


OUR ENERGY. YOUR POWER.

Smart Event Solutions 100% BETROUWBAAR BREDENOORD LEVERT STROOMOPLOSSINGEN WAAR JE OP KAN VERTROUWEN. AFHANKELIJK VAN DE DOELSTELLINGEN PER EVENT LEVEREN WE DE BESTE TECHNISCHE OPLOSSING. GRAAG DENKEN WE HET STROOMPLAN VERDER MET JE UIT! BEL VOOR MEER INFORMATIE DIRECT MET ONS RENTAL TEAM! • Aggregaten 15 t/m 2000 kVA • Biobrandstof (HVO) • Zuinige (led)lichtmasten • Event monitoring • Powermanagement • Hybride opstellingen; - ESaver, Energy Storage - Mobile Solar Plant

www.bredenoord.com

T +31 (0)55 301 85 01 • E rental@bredenoord.nl


muziek

summary Zoeken? Doet u dit werk pas tijdens het evenement zelf? ‘Ja. Natuurlijk vraagt het veel voorbereiding, maar we mixen de muziek live tijdens de dressuurproeven. Dat vergt erg veel focus en concentratie. Maar omdat we de meeste paarden zo onderhand wel kennen, is het niet moeilijk om bijpassende muziek te vinden.’ Since 2001, German-born Günther Alberding has an important role at

En als u met een onbekend paard te maken heeft?

the CHIO Rotterdam. His work, and that of his colleague Jacquelien

‘Dan handelen we op gevoel. We doen dit werk inmiddels al ruim

Vriese, is to entertain the crowd – from the very first event all the way

20 jaar. Door onze kennis en ervaring pakt het dan ook vaak goed uit.’

through the final award ceremony – through music. But, in a potentially even more important task, he also provides each rider and horse

U werkt al jaren voor het CHIO Rotterdam en onder andere het

pair with an appropriate auditory ‘backdrop’ during the classic dressage

CHIO Aken. Maar de Olympische Spelen van 2012, in Londen, dat

trials.

moet uw hoogtepunt zijn geweest?

Alberding: ‘In doing so, we’re fulfilling a desire of riders and organisers

‘Absoluut. Daar zijn we nog steeds ontzettend trots op. Londen 2012

alike. Never underestimate the positive effects of music. You can use it

blijft een prachtige herinnering. Wat ook mooi was: de ruiters waren

to create a sense of peace, while also helping to camouflage distracting

erg enthousiast toen ze hoorden dat wij ook zouden komen. Vaak zie

background noises.’

ik ze opgelucht kijken als ze ons tegenkomen op een concours. De

Alberding has been doing this specialised work since the mid-1990s. In

waardering is groot, dat maakt dit werk extra mooi.’

that time, it’s taken him around the world. The remarkable thing is that his work doesn’t start until the event itself begins: he mixes the music

meer weten over gunter alberding? www.alberding.de

live during the actual dressage trials. Since he’s got to know most of the horses now, however, he doesn’t find it too difficult to ‘hit the right notes’.

TEKST. TIM NIEMANTSVERDRIET | FOTO. CHIO ROTTERDAM

THE RIGHT PLACE, THE RIGHT TIME DHL is wereldwijd het toonaangevende merk in logistiek. Met een familie van divisies biedt DHL klanten expertise in nationale en internationale expres- en pakketzendingen, lucht- en zeevracht, transport via de weg en het spoor en industrieel supply chain management. Het wereldwijde netwerk omspant meer dan 220 landen met 325.000 medewerkers en verbindt mensen en bedrijven op een veilige en betrouwbare manier wat handelsstromen ten goede komt. Met specifieke oplossingen voor groeimarkten en industrieën zoals e-commerce, technologie, life science en gezondheidszorg, energie, automotive en retail en met maatschappelijke verantwoordelijkheid en ongeëvenaarde aanwezigheid in opkomende markten, is DHL overduidelijk gepositioneerd als “het logistieke bedrijf voor de hele wereld”.

www.dhl.nl


chio rotterdam

‘Ik wil nog 20 jaar meegenieten’ Officieel heeft Emile Hendrix zijn werkzaamheden voor Stal Hendrix overgedragen aan zoon Timothy. Maar de voormalig topruiter en lid van de Raad van Advies van het CHIO Rotterdam is nog even actief als altijd. Op bezoek bij de springpaardenhandelaar in Baarlo. ‘Het paradijs’, noemt hij het zelf. En je hoeft het ‘paardenvirus’ echt niet onder de leden te hebben om het met Emile Hendrix (62) eens te zijn. De oprit naar de vestiging van Stal Hendrix in Baarlo is omzoomd door bomen die hun herfstbladeren amper hebben afgeschud, of ze worden alweer keurig opgeveegd. De weidse grasvelden, de in uitstekende conditie verkerende hoeves waar honden hangen of rondslenteren, zonder zich ook maar een seconde te bekommeren om vreemdelingen. De eerste aanwijzing dat dit 15 hectare grote landgoed meer is dan een ideale retraite, komt in de vorm van kunstwerken van paarden – een modernistische en een klassiek borstbeeld. Dan volgen de binnenpiste, de stallen en uiteindelijk de buitenpiste. Daar, heerlijk in het herfstzonnetje, staat voormalig topruiter Emile Hendrix. Samen met broer en zakenpartner Paul, terwijl schoondochter Oda, van Noorse afkomst, te paard een kort springparcours aflegt. Je kunt het gerust een examen noemen. Voor het paard welteverstaan. Met als centrale vraag: verkopen of verder ontwikkelen om de waarde te vergroten? Aandachtig bestuderen Paul en Emile de kracht van de afsprong bij een hindernis, de snelheid en de bereidwilligheid van het paard. De uitkomst: een voldoende. ‘We zien potentie’, vertelt Emile. ‘Niet direct voor een topruiter, maar deze kan uiteindelijk wel een mooi bedrag opleveren.’

40

15

hectare groot landgoed


reportage interview xxx emile emile hendrix hendrix

41


chio xxx rotterdam

‘tijdens de spelen van peking in 2008 hadden we een paard bij het gouden team van de vs’ Het gemoedelijke sfeertje maakt het haast onvoorstelbaar, maar in feite is Stal Hendrix vooral een opgewaardeerd handelshuis voor springpaarden. ‘Je kunt het een beetje vergelijken met een voetbalclub’, vertelt Hendrix. ‘We scouten jonge talenten in binnen- en buitenland, proberen ze op te leiden om uiteindelijk, hopelijk, aan de Barcelona’s of Chelsea’s te verkopen. Onze ruiters gebruiken ze ondertussen in de wedstrijdsport, om zelf ook te kunnen groeien. Maar zij weten dat wij, als het er echt om gaat, voor verkopen kiezen. Je hebt een paar klappers nodig om overeind te blijven.’ De gebouwen van de gebroeders Hendrix en hun kinderen hangen vol met foto’s van zulke klappers.Van Anthem bijvoorbeeld, de hengst met wie de vermaarde ruiter Laura Kraut onder meer in Rotterdam won (in 2007). ‘Tijdens de Spelen van Peking in 2008 hadden we een paard bij het gouden team van de VS (Cedric, red.) en het zilveren team van Canada (In Style). Wij waren er toen ook zelf bij. Een kippenvelmoment.’ Trots wijst hij dan op een poster, met daarop in koeienletters de namen ‘Ian Miller’ en ‘Big Ben’ en een grafische beeltenis van respectievelijk ruiter en paard. ‘Een legende’, zegt Hendrix, doelend op Big Ben, opgenomen in de Canadian Sports Hall of Fame. ‘Een soort Johan Cruijff voor Canada.’ En dan, met nog iets meer trots. ‘Big Ben hebben we begin jaren ’80 verkocht. En Ian is tot op heden nog altijd klant. Eerlijk zijn, en klantvriendelijk, daarin maken we het verschil. Als je mensen goed behandeld, blijven ze terugkomen. Wij stellen de kilometerstand niet bij, bij wijze van spreken. Mensen krijgen bij ons wat ze verwachten.’ En zo nemen zij op hun beurt ook alleen paarden af bij verkopers die ze vertrouwen. Al is geen enkele besteding gevrijwaard van risico, hoe perfect de bouw en techniek van een paard ook is. ‘De één ontwikkelt zich sneller dan de ander. Paarden kennen ook moeilijke periodes, net als mensen. Bij sommigen concludeer je achteraf dat je ze te vroeg van de hand hebt gedaan, anderen had je juist eerder moeten verkopen. De goede inschatting maken, dat is de kwaliteit die je moet hebben in dit vak. Maar het is geen wetenschap. Gelukkig maar.’

42

BIG BEN IS Een soort Johan Cruijff voor Canada


reportage emile hendrix

Net zo belangrijk: weet aan wie je wat verkoopt. ‘Je hebt vergevingsgezinde paarden, die zijn vaak geschikt voor amateurruiters. Zij hebben meestal niet het karakter om de wereldtop te halen. Zijn te braaf. De meer delicate, die niet tig maal beledigd willen worden, zijn vaker tot grootse dingen in staat met een topruiter.’ Geen moment begint hij over zijn eigen carrière als springruiter, over de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw, toen hij NK’s won, medailles veroverde op EK’s en in 1996 (met Finesse) de Olympische Spelen van Barcelona haalde. Het lijkt een afgesloten hoofdstuk. Terwijl die ervaringen een groot voordeel moeten zijn, zou je zeggen. ‘Nou, je hoeft geen succesvol ruiter zijn geweest om het te maken in de paardenhandel. Het heeft ons vooral goede contacten opgeleverd. Voor mij was het dan weer heel prettig dat mijn broer het bedrijf in Nederland ondertussen draaiende kon houden.’ Al generaties lang speelt het paard een speciale rol bij de familie Hendrix, zoals een collage met zwart-wit foto’s laat zien. Aanvankelijk als onderdeel van het boerenbedrijf. Het is Emile’s vader Ton (‘een echte entrepreneur’) die voor het eerst heil zag in het opfokken van paarden om voor andere doeleinden te verkopen. Een businessplan dat onder Emile en Paul uitgroeide tot het succes dat het nu is. ‘In de breedte behoren we tot de beste stallen van Nederland. We merken dat anderen dingen van ons overnemen. Een compliment, maar het loopt lang niet altijd goed af. Er wordt vaak te makkelijk over gedacht.’ Zo ‘gemakkelijk’ als vroeger is het handelen in paarden ook niet meer. De prijzen zijn omhooggeschoten. Een gokje nemen kan Hendrix duur komen te staan. Letterlijk. ‘Tegenwoordig betaal je al snel een ton voor een paard. Valt die tegen, dan krijg je er nog maar 10.000 euro voor terug.’ Toegenomen concurrentie dwingt de broers bovendien om talenten steeds vroeger te scouten, wat de kans op tegenvallers weer groter maakt. Inderdaad, net als in het voetbal. En op dezelfde wijze als voetbalclubs probeert Paul op zijn complex in het nabijgelegen Kessel die problemen te omzeilen: door de paarden zelf op te leiden. Te fokken, kortom. Elk jaar gaat hij aan de slag met eens stuk of 100 nieuwe veulens, met als doel zo’n veertig procent tot springpaard te ontwikkelen.

‘tegenwoordig betaal je al snel een ton voor een paard’

43


chio rotterdam

‘mensen krijgen bij ons wat ze verwachten’

‘Mijn broer en ik…’, begint Emile, terwijl hij zijn handen demonstratief in elkaar laat glijden, ‘wij deelden vroeger alles behalve onze vrouw. Elke paal, elke vierkante meter. Een familiebedrijf is het mooiste wat er is, áls het werkt. En omdat mijn zoon, Timothy, en die van hem, Michel, het bedrijf over zouden nemen, was het handig om de zaak op te splitsen. Zodat er een makkelijke verdeelsleutel was, mocht er geen chemie tussen onze zoons zijn.’ Op papier zijn Emile en Paul al gestopt. En wat blijkt? ‘Timothy en Michel zijn tot nu toe een uitstekend duo. Misschien juist wel omdat we altijd zeiden dat het niet zou werken. Dat het een extra uitdaging was.’ Emile en Paul vormen misschien nog wel het grootste struikelblok in Commercieel interessant, maar broer Emile trok zijn handen er al snel

de opvolging. Zeker in het begin betrapte Emile Hendrix zichzelf er

vanaf. ‘Ik heb er niet zoveel mee, mijn hart lag er niet in. Hier lopen ook

geregeld op dat hij zich in de gesprekken met klanten mengde. ‘En dan

een paar veulens, dat vind ik nog wel leuk. Maar om nou te zeggen dat

neem je toch weer de lead, omdat je het 40 jaar hebt gedaan.’ Stal Hen-

ik hun ontwikkelingen op de voet volg, nee.’

drix is zijn levenswerk, en het loslaten blijkt lastig. ‘Begrijp ik ook wel’, zegt Timothy. ‘Maar voor ons is het ook moeilijk, omdat je wil laten zien

Dat gebrek aan passie is relatief. Zojuist heeft Emile zijn gezelschap

dat je het kan. Langzaam gaat het nu beter en beter, al zal het nog wel

in een Volkswagen Golf rondgeleid langs de landerijen van zijn broer,

wat tijd nodig hebben.’

daarbij om de haverklap wijzend op grote grasweides die tot het bezit behoren. Eenmaal uitgestapt voor een fotomoment, perst hij er pardoes

Over zijn vader hoeft niemand zich zorgen te maken, verzekert hij.

een opvallend kwiek sprintje uit, om juist twee veulens richting camera

‘Hij heeft het zeker niet minder druk gekregen.’ Adviseren, scouten, het

te laten kijken. Verliefd slaat hij vervolgens – het trucje heeft gewerkt –

begeleiden van ruiters die uit binnen- en buitenland voor hem naar

het samenspel tussen het duo en de fotograaf gade, begeleid door steeds

Baarlo komen. Emile: ‘Een succesvol bedrijf, elke dag omringd zijn door

weer dezelfde kreet: ‘Dit is een mooie’.

natuur en prachtige paarden, dat is een geschenk van Onze Lieve Heer. Ik kan maar één ding vragen: dat ik nog 20 jaar mee mag genieten.’

Dat hij en Paul inmiddels hun eigen vestiging beheren, is niet zozeer te spelen op een eeuwenoud dilemma: hoe verdeel je de bezittingen als

meer weten over stal hendrikx? www.stalhendrix.nl

je het stokje overgeeft?

TEKST. TIM NIEMANTSVERDRIET | FOTO’S. ERIK TEUBNER

omdat Stal Hendrix uit zijn jasje is gegroeid. Het was een manier om in

44


reportage emile hendrix

45


Fysiotherapie Ottevanger KRALINGEN

Fysiotherapie Ottevanger KRALINGEN

Fysiotherapie Massage Dry Needling Fysiotherapie Lasertherapie bij oa; Massage Peesontstekingen Dry Needling Littekens Lasertherapie bij oa; Wonden Peesontstekingen

Littekens Bij een aanvullende verzekering worden uw behandelingen geheel of zorg gedeeltelijk vergoed geheel of gedeeltelijk vergoed - kwalitatieve ook in de avonduren - langere behandeltijd - kwalitatieve zorg Bij een aanvullende verzekering worden uw behandelingen

Wonden fysiotherapieottevanger.nl - Kanaalweg 50 2903 LS Capelle aan den IJssel fysiotherapieottevanger.nl - Oudedijk 139-B, 3061 AA Kralingen 06 22 1111 45450000info@fysiotherapieottevanger.nl 06 22 info@ fysiotherapieottevanger.nl

Bij een aanvullende verzekering worden uw behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed ook in de avonduren - langere behandeltijd - kwalitatieve zorg fysiotherapieottevanger.nl - Oudedijk 139-B, 3061 AA Kralingen 06 22 11 45 00 info@ fysiotherapieottevanger.nl

Westersingel 70 3015 LB Rotterdam 010 – 440 81 65 info@thepark.nl

Westersingel 70 3015 LB Rotterdam Westersingel 70 010 – 440 81 65 3015 LB Rotterdam info@thepark.nl 010 – 440 81 65 info@thepark.nl

@TheParkRdam the_park_rdam TheParkRdam

@TheParkRdam the_park_rdam @TheParkRdam TheParkRdam the_park_rdam TheParkRdam

Relocating with the times For over forty years we have been at the forefront of the global mobility industry, providing a full range of relocation and moving services to leading organisations worldwide. www.teamrelocations.com


reportagexxx emile hendrix

summary

Officially, Emile Hendrix has handed his tasks as co-director of Hendrix Stables in Baarlo over to his son, Timothy. But the former top-tier rider and member of the Advisory Board of the CHIO Rotterdam remains every bit as active as before. ‘It would be fairly accurate,’ Emile explains, ‘to compare our business to a football club. As horse traders, we travel across the Netherlands and abroad scouting for young talent. We try to train them as best we can, and then ultimately, we hope to sell them to one of the Barcelonas or Chelseas of the equestrian world. And in the meantime, our riders use them in competition to develop their own skills as well. But they understand that, when the time comes, we’ll opt to sell the horse. You need a big-ticket sale every now and then to stay afloat.’ The walls of the stable and company buildings are covered in photos of those big-ticket prospects. Pictures of Anthem, for instance: the stallion that acclaimed rider Laura Kraut rode to victory in Rotterdam, in 2007 and other years. Or Big Ben, ‘a legend’ according to Hendrix, who was inducted into the Canadian Sports hall of Fame. ‘Basically, the Canadians feel about him the way the Dutch feel about footballing great Johan Cruiff,’ he says. ‘We sold Big Ben in the early 80s. And Ian Miller, who rode him, is still a client today. If you’re honest and treat people well, they’ll keep coming back.’ For their part, the Hendrixes only buy horses from sellers they trust. Still, no purchase is ever completely free from risk, no matter how perfect the horse’s conformation and technique may be. ‘With some animals, you come to realise that you sold them too soon – and with others, that you should have sold them sooner. Making the right judgement call: that’s the ability you need in this line of work.’

47


chio rotterdam xxx


de paardentruck

‘Volledig luchtgeveerd, dus de paarden staan er super relaxed op’

49


chio rotterdam

Je ziet ze antracietkleurig. Of donkergroen. Met een keukentje en een uitbouw voor het zit- of slaapdeel aan één of aan beide zijden. En er gaan paarden in. Niet zelden vier of zelfs meer. De luxe paardenvrachtwagen. In juni staat Rotterdam er tijdens het CHIO vol mee. Judith van der Pols, moeder van dressuurtalent Sanne (13) is sinds enkele maanden eigenaresse van een Mercedes Antos interhorse 1835. Een antracietkleurige, inderdaad. Raymond de Vries mocht de truck van binnen en buiten bekijken. En fotograferen. ‘Sinds we deze vrachtwagen hebben, hoeven we tijdens wedstrijden niet meer in een hotel te slapen maar hebben we ons eigen huisje bij ons. Vlakbij het wedstrijdterrein en de paarden. Ik vind dat ideaal. Die wedstrijden rijden we in binnen- en buitenland. België, Frankrijk, Duitsland, zelfs in Hongarije. ‘De truck was oorspronkelijk ontworpen voor een andere eigenaar, maar ik kon ook heel goed leven met deze inrichting en uitvoering. We hebben hem gekocht bij Nuyts horsetrucks in Mierlo. Het onderhoud laten we doen bij Hogenbirk Bedrijfswagens. Waarom een Mercedes? Bij het bedrijf van mijn man rijden we alleen maar in dat merk.

50

‘de dieren hebben het goed naar hun zin in de truck’


de paardentruck

‘Vorige winter heb ik het groot rijbewijs gehaald voor de vrachtwagen. En ik heb ook het certificaat code 95 moeten halen, het vroegere chauffeursdiploma. Op de zaak vinden ze het super handig: Judith, wil jij die truck even verplaatsen? En als je toch bezig bent, pak die andere ook even mee? ‘Onze vrachtwagen is geheel luchtgeveerd, waardoor de paarden zeer comfortabel worden vervoerd. De dieren hebben het goed naar hun zin in de truck. Bochten hebben nauwelijks effect op de stabiliteit. Zelfs als ik hard moet remmen merken de paarden nauwelijks iets. ‘We hebben zes slaapplaatsen. Dat betekent dat we nu met het gezin op pad kunnen. Onze zoon Tijs van 11 mag in de vakanties ook mee. Sanne zit trouwens op een topsportschool, daar houden ze rekening met haar wedstrijdprogramma. Anders zou zij deze sport nooit op topniveau kunnen beoefenen. ‘Op een toernooi staan we met de Nederlandse deelnemers bij elkaar. Hartstikke gezellig. De wedstrijd zelf duurt maar kort. Maar daar omheen ben je uren bezig met de voorbereiding. Het groomen van de paarden doe ik zelf. En tussen de trainingen en wedstrijden door kunnen we relaxen in ons eigen huisje. Ideaal.’

meer weten over mercedes-benz paardentrucks? www.nuyts.nl, www.hogenbirk-mb.nl TEKST. MICHIEL HOUDIJK | FOTO’S. RAYMOND DE VRIES

‘we hebben ons eigen huisje bij ons’ JUDITH VAN DER POLS

51


chio rotterdam

summary

They are anthracite or deep hunter green in colour, equipped with a kitchenette and an extension for a seating or sleeping area. And they’re built to hold horses – often four at a time, or even more. The luxury horseboxes. In June, during the CHIO, Rotterdam will be jam-packed with them. Judith van der Pols, the mother of talented dressage prospect Sanne (13), has been the proud owner of a Mercedes Antos Interhorse 1835 for several months now. ‘Since we bought this horsebox, we no longer have to sleep in hotels during competitions. We have our own little ‘home’ close to the show ring and the horses. To me, it’s ideal. Our truck has full air suspension, which means the stability is barely affected by turns in the road.’ ‘At a tournament, we Dutch contestants tend to stick together, so it’s quite convivial. While the competition itself is over in a flash, you have to put in hours of work before and after. I groom the horses myself. And in between the training sessions and competitions, we can relax in our own little home on wheels.’

52


xxx

Efficiënte bouw Modulair bouwen is de meest efficiënte, moderne én groene bouwmethode. Snel te realiseren, tegen aanzienlijk lagere kosten en volgens het huidig geldende Bouwbesluit. Voor meer informatie bel 0348 - 47 90 90 of kijk op jansnel.com.

53


chio rotterdam

CHIO PORT CLUB ROTTERDAM

Twaalfmaandenkalender

VERBINDEN EN VERENIGEN

De CHIO Port Club Rotterdam bestaat uit leden die door het jaar heen elkaar regelmatig ontmoeten. Mensen met ambitie om doelen in de marine en offshore branche te realiseren en met het CHIO Rotterdam uiteindelijk een internationale hippische competitie te organiseren. Hiervoor is er een twaalfmaandenkalender opgesteld met bijeenkomsten puur gericht op de leden van CHIO Port Club Rotterdam en bijeenkomsten waar CHIO Port Club

De CHIO Port Club Rotterdam is inmiddels ruim een jaar aan het werk. ‘Een jaar waarin we hebben gemerkt dat de Port Club heel goed aanslaat bij de bedrijven die we er juíst bij willen hebben’, aldus Peter Goedvolk. Dat stemt tot tevredenheid bij de leden van het eerste uur, die hoofdzakelijk bestaan uit havenbedrijven met veel internationale contacten. Het is volgens Goedvolk te danken aan de interessante propositie en doelstelling van de Port Club, dat er zoveel animo voor is. ‘Een kwaliteitsclub die het nuttige aan het aangename weet te koppelen.’ Goedvolk: ‘Er zijn tientallen netwerkclubs actief in het Rotterdamse. Het gaat mij om de toegevoegde waarde van de CHIO Port Club Rotterdam. Die moet bovenaan staan.’ De achterliggende gedachte van de CHIO Port Club Rotterdam is dat zij de haven richting het CHIO wil brengen. De maritieme en logistieke wereld internationaliseert steeds verder, net als het CHIO Rotterdam. De raakvlakken tussen de twee leveren business op, maritieme business wel te verstaan. De CHIO Port Club Rotterdam heeft juist een reis naar China achter de rug, mede georganiseerd door Rotterdam Partners. Leden van het reisgezelschap kregen een vol programma met allerlei activiteiten voorgeschoteld. Peter Goedvolk: ‘Ik was zelf ook van de partij en ben heel enthousiast teruggekomen van deze reis. Leuk ook om de andere leden van het reisgezelschap beter te leren kennen.’ Op het programma stond uiteraard ook het bezoeken van bedrijven. De voorzitter van de Port Club: ‘Zodat we met eigen ogen konden zien en beleven wat er nu gebeurt in Azië en

54

Peter Goedvolk, voorzitter van de CHIO Port Club Rotterdam.

Rotterdam aansluit bij andere havengerelateerde initiatieven. Dit gaat in samenwerking met Rotterdam Partners, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs.


chio port club xxx rotterdam

summary

dan China en Shanghai in het bijzonder. Hippisch, logistiek en maritiem, de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Bijzonder leerzaam.’ Over duurzaamheid gesproken. Dat is een hot item in de Rotterdamse haven. Goedvolk: ‘Vanuit Parijs (het klimaatakkoord, red.) worden allerlei doelstellingen geformuleerd. De fossiele brandstoffen zijn nu eenmaal eindig, dus moeten we met zijn allen keihard werken aan alternatieve energiebronnen. De laatste jaren hebben wij het duurzame denken ook in het CHIO geïntroduceerd, samen met onder andere het Havenbedrijf Rotterdam. Het zoeken naar alternatieven moeten we niet in ons eentje doen, maar in gezamenlijkheid.’ Tot besluit spreekt hij de hoop uit dat de komende tijd meer van dit soort thema’s zullen worden besproken in de CHIO Port Club Rotterdam: ‘Interessante topics die we samen bespreken en waarbinnen we samen kunnen werken aan oplossingen.’

meer weten over de chio port club rotterdam? www.chio.nl

The CHIO Port Club Rotterdam unites mostly Rotterdambased businesses, each with a link to the port, and maintains a large network of international contacts. The club’s primary focus is bringing the Port of Rotterdam and the CHIO Rotterdam closer together. According to chair Peter Goedvolk, the maritime and logistical sector continues to internationalise ever further, as does the CHIO Rotterdam. The commonalities between the two lead to business opportunities: ‘Maritime business, that is.’ Recently, the CHIO Port Club Rotterdam took a trip to China, organised in part by its Rotterdam Partners. The participants saw the current state of affairs in Asia, in China, in Shanghai. ‘What’s happening is equestrian, maritime and logistical developments, along with developments in the area of sustainability,’ Goedvolk explains. The latter, sustainability, is a hot item in the Port of Rotterdam as well. As far as he’s concerned, the more institutions in favour of sustainability, the better. And the CHIO Rotterdam certainly fits that bill.

TEKST. MICHIEL HOUDIJK | FOTO. FERDY COLLEWIJN

55


xxx

Altijd de juiste sfeer in huis op ieder moment van de dag ’s Ochtends tijdens het ontbijt rustig wennen aan het felle licht van buiten en ’s avonds juist volledige privacy creëren? Met het slimme bedieningssysteem PowerView® Motorisation van Luxaflex® creëer je op elk moment van de dag de perfecte sfeer door raambekleding automatisch of met één druk op de kop te bedienen. Luxaflex® speelt met PowerView® Motorisation in op de smart home trend voor meer comfort, eenvoud en luxe in je eigen huis. Het slimme systeem wordt bediend met de PowerView® App voor de smartphone of tablet of met de Pebble®. De Pebble® is een moderne afstandsbediening die verschillende raampartijen kan instellen of bedienen. Met de RemoteConnect-functie op de PowerView® App kun je de raambekleding gemakkelijk op afstand bedienen, zelfs vanuit het buitenland. Daarnaast is het systeem kind- en diervriendelijk door de koordloze bediening, wat veiligheid ten goede komt.

The Art of Window Styling

56

Wil je meer informatie over wat PowerView® Motorisation voor jouw interieur kan betekenen? Kijk snel op www.luxaflex.nl


xxx

HOTELPARTNER VAN CHIO VAN DER VALK HOTEL NIEUWERKERK

LET’S MEET & ENJOY Dé locatie voor al uw congressen, meetings & events. Van klein tot groot, van standaard tot complex, wij zorgen ervoor dat uw evenement tot in de details is verzorgd. • 12 luxe multifunctionele zalen • 139 hotelkamers en 8 luxe thema suites • Restaurant en terras • Health Club • Goed bereikbaar (A20) • Gratis parkeren • Oplaadpunten voor elektrische auto’s • Gratis WiFi • Flexibel • Green key gekwalificeerd

HOTEL ROTTERDAM NIEUWERKERK Parallelweg-Zuid 185 | 2914 LE Nieuwerkerk a/d IJssel | T: +31 (0)18 03 21 103 | nieuwerkerk@valk.nl | www.hotelnieuwerkerk.nl

57


xxx

Verder kijken GeĂŻnspireerd worden door wat je ziet

Bij NautaDutilh zit dit in ons DNA verankerd. Niet volgens een vastgeroest patroon werken, maar continu onze focus verleggen en anders willen en kunnen denken. Vanuit onverwachte perspectieven. Zo blijven wij scherp en kunnen we u en onszelf uitdagen tot een inspirerende samenwerking, op zoek naar de ideale strategie en oplossing. Dat is de kracht van NautaDutilh. www.nautadutilh.com


zadelmaker erik daaleman

‘Trots

op mijn ambacht’ Middenin het Gelderse groen ligt de zadelmakerij van Erik Daaleman. Een mooie merrie met een zo mogelijk nóg mooier veulen eet in de aangrenzende wei vers hooi. Eriks ‘hobby’, zoals hij zegt. Want voorop staat altijd het zadel maken, dat hem met de paplepel is ingegoten.

Sinds eind jaren tachtig zit Erik al in de zaak. Waar zijn vader ook andere producten maakte zoals hoofdstellen, concentreerde de zoon zich op het zadel. Het succesvol samenwerken tussen paard en ruiter hangt in belangrijke mate van het zadel af. ‘Een goed zadel’, legt hij uit, ‘is gemaakt van de allerbeste materialen.’ Maar daarmee ben je er nog niet. Het aanmeten van het zadel op het paard is van groot belang. ‘Ik kijk eerst naar het paard; naar de leeftijd, de conditie en de bouw. Is het een dressuurpaard of een springpaard? Ik meet de breedte van het frame op (ook wel ‘hoek’ genoemd) door het op de rug van het paard te leggen. Andere factoren waarmee ik rekening hou zijn de drukverdeling van het kussen, de zijdelingse werking en de breedte van het kamerkanaal.’ Uiteraard wordt het zadel ook aangemeten aan de ruiter. Erik: ‘De ruiter moet lekker zitten. Met comfort en met voldoende steun.’ Is het zadel eenmaal in gebruik, dan blijft regelmatig nameten belangrijk. Het dier kan in de loop der jaren anders gaan lopen of zwaarder of lichter worden. Factoren die de pasvorm en zit van het zadel beïnvloeden.’

‘ik kijk eerst naar het paard naar de leeftijd, de conditie en de bouw’ ERIK DAALEMAN

59


KWALITEIT

IS EEN KEUZE

AQUATRAINER MODULAIR SAMEN TE STELLEN

Een vertrouwd adres voor een waardig afscheid. Met hart voor uw Paard... 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar

• UP-HILL TOT 10⁰ • FLAT • STANDAARD 12 KM/UUR • HIGH SPEED UITVOERING TOT 22KM/UUR • GEPLAATST OP DE GROND

Paardencrematorium Het Hoeksche Hof Volgerlandseweg 6, 3281 KV Numansdorp Tel. : 0186 68 06 13 paardencrematorium@hethoekschehof.nl

• VERZONKEN IN DE VLOER

www.paardencrematorium-hethoekschehof.nl

• BORDES RECHTS

• BORDES LINKS STANDAARD

OPTIONEEL

+31 (0)546 - 577305 info@kylix.nl

www.kylix.nl

Inleven. Realiseren. Beleven.

Van Mierlo... Streven naar topprestaties!

Inleven wordt beleven Inleven in de wensen van de klant, pro-actief meedenken en hierop inspelen. Gebouwen en een leefomgeving realiseren waarin de gebruiker optimaal kan presteren. Met onze betrokkenheid bij de drive van sporters dragen we bij aan een dynamische woon-, werk- en leefomgeving, die aansluit bij de behoeften. Van Mierlo ontwikkelt, bouwt, renoveert en denkt mee! Bent u benieuwd waar wij nog meer bij betrokken zijn? Beleef wat wij realiseren:

www.vmierlo.nl

BOUW & ONTWIKKELING


zadelmaker erik daaleman

summary Erik levert louter zijn eigen, handgemaakte zadels. Een rondleiding door de werkplaats laat zien dat het zadel maken een knap ambacht is, waar veel ervaring en techniek bij komt kijken. In een stelling liggen de zadelbomen opgestapeld, gerangschikt naar het aantal inches dat zij meten. Erik wijst de leersoorten aan waarvan hij gebruik maakt. Hard, wat zachter, zacht; in meerdere kleuren en patronen. Zowel de zadelbomen als het leer komen uit Engeland. Hij steekt regelmatig de ruime plas over om zijn favoriete leveranciers te bezoeken. Even verderop in de werkplaats staan de naaimachines waar de zadels worden gestikt. Erik wijst op de stansmessen en legt uit hoe het werkt. Ernaast ligt een model voor een stempel. Soms wil iemand het beeldmerk van zijn stal, een logo of een familiewapen op het zadel laten aanbrengen. Erik pakt een zadel erbij en laat zijn eigen beeldmerk zien, een D met een paardenhoofd erdoor. ‘Dat hebben al mijn zadels.’ Trots besluit hij: ‘Die D kom je zelfs tegen in de Koninklijke stallen.’

meer weten over erik daalemans zadels? www.daaleman.nl

Successful cooperation between rider and horse depends, in large part, on the saddle between them. It’s a principle that Erik Daaleman takes firmly to heart. Since taking over his father’s business in Empe, in the province of Gelderland, he has focused on handcrafting saddles and nothing else. A good saddle is made from the very finest materials, which Daaleman sources primarily from England. But that’s not the whole story – far from it. A good saddle is always a custom job. For starters, Erik looks at the age, physical condition and build of the horse in question. And the rider must have a comfortable seat, of course. A saddle also requires a certain amount of aftercare. It must be re-fitted on a regular basis, as a horse may gain or lose weight. Saddle making is a true craft – one that requires a great deal of experience and technical ability.

TEKST. MICHIEL HOUDIJK | FOTO’S. CHIO ROTTERDAM

61


column

Het CHIO ROTTERDAM is een begrip Het eerste echte internationale concours vond plaats in 1948. De grote man achter dit initiatief was Job Dura sr. – destijds voorzitter van De Jockey Club. De geschiedenis van deze sociëteit gaat trouwens nog verder terug, tot 1870. Destijds was de manège nog gevestigd aan de Tuindersstraat, maar op die locatie was geen ruimte om na het rijden nog het glas met elkaar te heffen. Daarom werd datzelfde jaar De Jockey Club opgericht, aanvankelijk bij de wijnhandelaar aan de overkant van de weg. Vanzelfsprekend werd deze lokale middenstander sponsor… De paardensport kent dus een lange traditie en is ook van grote betekenis voor de stad. Het CHIO Rotterdam is niet alleen een fantastisch paardensportevenement van hoog niveau, maar biedt ook ruimte voor gezelligheid en entertainment op een sfeervolle locatie in het Kralingse Bos. Het is dé gelegenheid waar ondernemers uit stad en regio elkaar ontmoeten. Een plek waar ideeën ontstaan, nieuwe plannen worden gemaakt en besproken.

summary

Het CHIO Rotterdam toont aan dat sport en ondernemen goed samengaan. Er is weleens uitgerekend dat sportevenementen de stad jaarlijks 1 miljard euro opleveren. Ongeveer de helft daarvan is klinkende munt. De andere helft bestaat uit waardevols dat lastig in geld is uit te drukken, zoals een betere gezondheid, een lager ziekteverzuim, minder schooluitval, en meer sociale binding. Via het Trustfonds is het CHIO

Not only is the CHIO Rotterdam a fantastic top-tier

Rotterdam ook volop bezig met ANBI-projecten, om zoveel mogelijk

equestrian event, it also offers an opportunity for fun

mensen te betrekken bij deze mooie sport. De uitdaging is om doel-

and entertainment at a charming location in the Kra-

groepen te bereiken waarvoor de paardensport allerminst een vanzelf-

lingse Bos. It is the occasion for entrepreneurs from the

sprekende keuze is, maar er wel veel baat bij kunnen hebben. Dat is nog

city and region to meet one another. A place where ide-

eens een eerlijke, recht-uit-het-hart benadering.

as take shape and new plans are made and discussed. The city derives great benefit from the event as well.

‘Hearts of Gold’ was dan ook het thema van de bid die CHIO Rotter-

Not only in the financial sense, but also with regard

dam, Rotterdam Topsport, Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals,

to less-tangible aspects such as better health, reduced

KNHS, KWPN en de gemeente Rotterdam in september 2016 presen-

absenteeism in schools and greater social cohesion.

teerden bij de Fédération Equestre Internationale (FEI) in Lausanne

The bid for the 2019 European Championship that the

voor de Europese Kampioenschappen 2019. En met succes: in novem-

CHIO Rotterdam, KNHS, KWPN and the Municipa-

ber 2016 maakte de FEI in Tokyo bekend dat de EK Springen, Dressuur

lity of Rotterdam presented to the FEI in Lausanne in

en Para-Dressuur in 2019 zijn toegewezen aan Rotterdam. Fantastisch

September 2016 has met with success. It is tremendous

nieuws voor iedereen die de paardensport een warm hart toedraagt; we

news for everyone for whom equestrianism holds a

gaan er met elkaar een prachtig evenement van maken. Maar voor het

special place in their heart: the 2019 EC for Jumping,

zover is, vieren we volgend jaar een groots jubileumfeest van het CHIO

Dressage and Para-equestrian Dressage will take place

Rotterdam, 70 jaar na het eerste internationale concours. Een mijlpaal

in Rotterdam. But before that day arrives, the CHIO

in de topsportgeschiedenis van deze stad!

Rotterdam has a big anniversary of its own to celebrate first – a milestone in the history of top-tier sport

ahmed aboutaleb, burgemeester van rotterdam

62

in this city.


Gecombineerd verbruik: 5,6 - 8,8 l/100 km, 17,9 - 11,4 km/l. CO2-uitstoot: 147 - 200 g/km. Voor kosten en leveringsvoorwaarden zie mercedes-benz.nl.

Feel Intelligent Drive. De nieuwe S-Klasse. De luxe en zeer comfortabele S-Klasse zorgt al generaties lang voor baanbrekende veranderingen op het gebied van rijveiligheid. Daarbij staat u als bestuurder altijd centraal. De vele sensoren, camera’s en hulpsystemen in de nieuwe S-Klasse registreren de situatie – en grijpen zo nodig zelfstandig in. Dát is Mercedes-Benz Intelligent Drive, een mijlpaal op weg naar rijden zonder ongevallen. En dat voelt u in de intelligente S-Klasse, uw elegante partner op de weg.


Hoofdsponsor Rabobank verheugt zich op het komend jubileumjaar van het CHIO Rotterdam.

Samen leggen we de lat elk jaar hoger.

Samen de stad sterker maken rabobank.nl/rotterdam

Dat is topsport.

CHIO Rotterdam magazine  
CHIO Rotterdam magazine  
Advertisement