Page 1

Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

Барои созандагї ва рушди босуботи Тољикистон

28 феврали соли 2013, панљшанбе, №9 (884)

www.tribun.tj www.minbari.halk.tj E-mail: minbarihalk@hhdt.tj bk.ru

НАШРИЯИ МАРКАЗИИ ЊИЗБИ ХАЛЌИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЉИКИСТОН

ПАРАДИ

ЊАРБИИ ЌУВВАЊОИ МУСАЛЛАЊИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Таърихи 23 феврал дар майдони Дўстии пойтахт ба ифтихори таљлили солгарди 20-уми таъсиси Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон паради њарбии ќўшунњои гарнизони њарбии Душанбе баргузор гардид, ки дар он Президенти кишвар Сарфармондењи олии Ќуввањои Мусаллањ Эмомалї Рањмон иштирок ва суханронї намуд.

Б

АРОИ иштирок дар паради њарбї 10 њазор нафар афсарону сарбозон аз љузъу томњои навъњои гуногуни Ќуввањои Мусаллањи кишвар ва њамаи сохторњои ќудратию њифзи њуќуќу тартибот саф оростанд. Президенти Љумњурии Тољикистон, Сарфармондењи олии Ќуввањои Мусал-

Њаёти њизб

лањ Эмомалї Рањмон зимни суханронии худ, кулли муњофизони шуљои Ватанро бо 20-умин солгарди Ќуввањои Мусаллањи кишвар бори дигар табрику тањният гуфта, аз ќудрату тавоноии дифоии Тољикистони азиз, ки дар зарфи 20 соли гузашта тањкиму таќвият ёфтааст, изњори сарфарозї намуд. Таъкид гардид, ки барои њифзи дастовардњои давлати љаво-

Нуќтаи назар

200 000-умин УЗВИ ЊХДТ

Сањ. 3

ни Тољикистон, фазои орому осуда ва рушду тараќќиёти босуботу бонизоми ояндаи Ватани азизи мо њар як фарди ватандўст ва худшиносу худогоњ бояд пайваста љањду талош намояд. Паради њарбиро Вазири мудофиаи кишвар генерал-полковник Шералї Хайруллоев ќабул намуда, аз омодагии комили љузъутомњои њарбї барои расми гузаш-

НАБОЯД ЃУЛОМВОР ИСТИФОДА БУРД

Сањ. 9

www.prezident.tj

Мулоњиза

Чашмандоз

НАВРАСОНРО

ти низомї ба Президенти Љумњурии Тољикистон, Сарфармондењии олии Ќуввањои Мусаллањ Эмомалї Рањмон гузориш дод. Дар паради бошукўњи њарбии бахшида ба солгарди 20-уми таъсиси Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон доир гардида, љузъутомњои Ќўшунњои хушкигард, Ќуввањои њарбии њавої ва зиддињавої, Ќўшунњои зудамал ва дигар љузъњои Вазорати мудофиа, Гвардияи миллии Тољикистон, Ќўшунњои дохилии Вазорати корњои дохилии кишвар, Ќўшунњои марзбонї ва дигар воњидњои Кумитаи давлатии амнияти миллї, Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи гражданї ва њамчунин љузъутомњои Вазорати адлия, Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия, Агентии назорати маводи нашаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон, муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи сохторњои ќудратї њунари волои сафорої ва гузашти низомї намоиш доданд. Бояд таъкид намуд, ки дар ин парад бори нахуст як даста духтарону бонувон, ки адои хизмати њарбї мекунанд, иштирок намуда, мањорати баланди сафорої ва гузашти низомї нишон доданд. Паради бошукўњи њарбиии бахшида ба солгарди 20-уми таъсиси Ќуввањои Мусаллањи Тољикистонро парвози 20 адад њавопаймою чархболњои њарбї ва платсконсерти љузъутомњои Горди фахрии кишвар ва оркестри муттањидаи асбобњои нафасии мусиќї њусни анљом бахшиданд.

ТЕРРОРИЗМ ЯРОЌИ ОДАМОНИ ЗАИФ ВА СУСТИРОДА АСТ

Сањ. 11

ЧАРО БОЗОРИ ФИЛМЊОИ ХОРИЉЇ ГАРМ АСТ?

Сањ. 14


2

ЊАФТАИ ПРЕЗИДЕНТ

Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

ЉАМЪОМАДИ ТАНТАНАВЇ БА МУНОСИБАТИ СОЛГАРДИ 20-УМИ ТАЪСИСИ ЌУВВАЊОИ МУСАЛЛАЊИ КИШВАР 22 феврали соли равон дар маљмааи давлатии Кохи Борбад бо иштироки Президенти Љумњурии Тољикистон, Сарфармондењи олии Ќуввањои Мусаллањ Эмомалї Рањмон ба муносибати солгарди 20-уми таъсиси Ќуввањои Мусаллањи кишвар љамъомади тантанавї баргузор гардид.

Љамъомади идона бо ворид шудани Сарвари давлат, Сарфармондењи олии Ќуввањои Мусаллањ Эмомалї Рањмон ва садо додани Суруди миллии Тољикистон аз љониби ањли толор оѓоз ёфт. П р ез и д е нт и кишвар Эмомалї Рањмон зимни суханронї аз рўзњои пурдањшати солњои аввали истиќлоли давлатии Тољикистон, бесарусомонї ва хисороти бешумори љонї ва

моддию маънавии муноќишањои хунини дохилї ёдовар шуда, фазои орому осоишта ва рушду шукуфоии имрўзаро натиљаи љонбозињои њазорон фарзандони баору номуси кишвар номид, ки сина сипар намуда, ба њифзи вањдату ягонагии Тољикистони азиз ва давлату миллати тољик бархоста буданд. Таъкид гардид, ки хизматњои шоиста ва љоннисории њазорон нафар фарзандони фидоии кишвар, ки дар

БУНЁДИ БОЃИ НАВ ДАР НАВРЎЗГОЊ Президенти кишвар Эмомалї Рањмон санаи 24 феврали соли равон ба бунёди боѓи нави Наврўзгоњ, ки дар майдони зиёда аз 10 гектар замини назди Наврўзгоњи љумњуриявї дар шањри Душанбе доман пањн мекунад, асос гузошта, мардуми љумњуриро ба вусъати корњои нињолшинонию кабудизоркунї њидоят намуд. Аз субњи барваќт дар мавзеи бу нёди боѓи на ви Наврўзгоњ аз љониби Сарвари давлат Эмомалї Рањмон ва мутахассисони варзидаи боѓпарвар шумораи зиёди дарахтони нодиру камёфти калонљуссаи ороишию сояафкан шинонда шуд. Тавре аён гардид, боѓи навбунёди Наврўзгоњ дар майдони зиёда аз 10 гектари сањни даромадгоњ ва атрофи Наврўзгоњи љумњуриявии пойтахт доман пањн менамояд. Дар боѓи нави Наврўзгоњ, асосан дарахтони бисёрсолаи магнолияи њамешасабз, магнолияи бунафш, кастона ё худ каштан, булут, шоњбулут, фарки сурхбарг ва пихтаю дигар навъњои бењтарини нињолњои сўзанбарг шинонда мешаванд.

Тибќи наќша боѓи Наврўзгоњ ба ѓайр аз ќитъањои зебои дарахтони нодири ороишию сояафкан ва гулу гулбуттањо, њамчунин аз як шаршараи боњашамат, фавворањо, майдончањои бозию дилхушии кўдакон ва ѓайра иборат хоњад буд. Боѓи нави Наврўзгоњ аз тариќи роњравњои ду љониби ин шаршараи зебо бо боѓи Нишони давлатии Тољикистон пайваст шуда, ба ансамбли биноњо ва боѓу майдонњои маркази шањри Душанбе, ки аз Китобхонаи миллї, пайкараи Исмоили Сомонї, боѓи Рўдакї, боѓу майдони Парчами давлатии Тољикистон, Осорхонаи миллї ва биноњои дигари маъмурию фарњангї иборат аст, њусни тоза зам менамояд.

роњи њифзи давлату миллат ва осоиши мулки тољикон љон нисор намудаанд, њаргиз фаромўш нахоњад шуд. Тавре зикр гардид, он солњо Тољикистон натанњо артишу дигар сохторњои низомї надошт, балки афсарони тољик њам ангуштшумор буданд. Барои рафъи ин њолат, омода кардани кадрњои миллии низомї дар муддати кўтоњ мактабњои олии њарбї таъсис дода шуд. Дар таърихи 20-солаи Ќуввањои Мусаллањ беш аз 14 њазор афсарони низомї дар дохил ва 2600 нафар дар хориљи кишвар омўзонда шуд. Њоло 3 њазор донишљўёни низомї дар дохил ва беш аз 1300 каси дигар дар хориљи кишвар тањсили илмњои њарбї мекунанд. Бо ёдоварї аз бењшавии тадриљии таъминоти моддию техникии сохторњои ќудратии кишвар таъкид гардид, ки дар зарфи 5 соли охир маблаѓгузории соња 2 баробар афзун гардид. Маоши ходимони низомї бошад дар 6 соли охир 9 баробар афзудааст. Ба андешаи Сарвари дав-

лат Эмомалї Рањмон таъминоти имрўза њам њанўз нокифоя аст ва бањри боз њам афзун намудани маблаѓгузорї ва ѓамхорї ба ин соња пайваста тадбирњо андешида мешаванд. Изњори хушнудї карда шуд, ки муњофизони баору номуси кишвар сарфи назар аз њама мушкилу монеањои гузаштаю имрўза барои њифзи музаффариятњои истиќлоли давлатии То-

љикистон ва таъмини амнияту суботи Ватани азизи худ содиќона хидмат мекунанд. Љамъомади тантанавии бахшида ба солгарди 20-уми таъсиси Ќуввањои Мусаллањи кишвар бо барномаи бошукўњи фарњангї, ки аз љониби њунармандони касбї ва љавонону наврасони њаваскор бо шукўњи хоса намоиш дода шуд, ба поён расид.

Тањти раёсати Президенти Љумњурии Тољикистон, Раиси Њукумати кишвар Эмомалї Рањмон маљлиси навбатии Њукумати Љумњурии Тољикистон баргузор гардид.

ВОДИИ БАРТАНГ ОБОД МЕШАВАД Маљлиси навбатии Њукумат бо шунидани њисобот дар бораи заминњои мављуда, таќсимоти онњо аз рўи гурўњњо, намудњо ва заминистифодабарандагони љумњурї дар њолати то 1 январи соли 2013 оѓоз ёфт. Тавре зикр гардид, њудуди марзи маъмурии Љумњурии Тољикистон њамагї аз 14 миллиону 255,4 њазор га иборат аст. Аз он 749,7 њазор гектар замини обї мебошад, ки нисбат ба соли 2012 1400 га зиёд гардидааст. Дар натиљаи барќарорсозии љалгалзорњо, асосан дар ноњияњои Ховалинг ва Ашт, њаљми заминњои ин гурўњ 148,3 њазор га зиёд шудааст. Соли 2012 1599 га заминњои партови обї ба гардиши кишоварзї баргардонда шуд. Зимни баррасии масоили омодагї ба Конфронси байналмилалии "Рушди иќтидори транзитии Осиёи Марказї дар давраи то соли 2020" ва љаласаи љашнии Барномаи ТРАСЕКА, аз љумла зикр гардид, ки

ин чорабинї моњи сентябри соли равон дар шањри Душанбе баргузор мегардад. Ќарор карда шуд, ки Намоишгоњи байналмилалии китоби Душанбе рўзњои 4-6 сентябри соли равон гузаронда шавад. Лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор" ва лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон маъќул дониста шуда, ба баррасии Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод гардид. Наќшаи чорабинињо оид ба рушди иљтимоию иќтисодии водии Бартанги ноњияи Рўшон, ки дар зарфи 3 сол бояд амалї гардад, тасдиќ карда шуд. Наќшаи мазкур дар асоси супоришњои Сарвари давлат Эмомалї Рањмон, ки њангоми сафари корї ба ноњияи Рўшон рўзи 18 сентябри соли 2012 дода шуда

буд, тањия гардида, тибќи он њолати соњањои гуногуни водии дурдасти Бартанг хеле бењтар мегардад. Дар ин водї, аз љумла 260 га заминњои нав обшор гардида, дар 50 га боѓњои нав бунёд меёбад. 3 нерўгоњи хурди обї бо иќтидори умумии 1500 киловат/соат бунёд ёфта, 2 нерўгоњи мављуда навсозї мешавад. Ба масофаи 54 км хатњои интиќоли нерўи барќ кашида мешавад. 5 мактаби нав ва 2 бунгоњи тиббї бунёд ёфта, 7 мактаб ва 1 табобатхонаи минтаќавии мављуда тармим мегардад. Роњу пулњои мошингард аз маркази ноњия то дењањои водии Бартанг навсозї шуда, иншооти хизматрасонии сайёњон бунёд мегардад. Дар охири маљлис доир ба омодагї ба таљлили сазовори љашни байналмилалии Наврўзи оламафрўз, вусъати киштукори бањорї ва корњои ободонию созандагї дастуру њидоятњо дода шуд.

www.prezident.tj


Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

3

ЊАЁТИ ЊИЗБ

200 000-умин

Рашт

Дилафрўз Ќурбонова соли 2004 баъди хатми мактаби миёнаи умумии раќами 27-и дењаи Навдии ноњияи Рашт тариќи квотаи президентї ба Донишгоњи тиббии Тољикистон шомил шуда, соли 2010 баъди анљоми тањсил дар Беморхонаи марказии шањри Вањдат ба фаъолият шурўъ кардааст. Алњол дар Беморхонаи марказии ноњияи Рашт кор мекунад. Ба ин муносибат дар ноњияи Рашт маљлиси тантанавии ташкилотњои ибтидоии Кумитаи иљроияи ноњиявии њизб баргузор гардид. Раиси Кумитаи иљроия Рањматљон Мањмадов ба љамъомад њусни ифтитоњ бахшида, њозиринро хайрамаќдам гуфт. Сипас сухан ба муовини Раиси ЊХДТ Асрор Латипов дода шуд. Мавсуф зимни суханрониаш аз љумла ќайд кард, ки соли сипаришуда барои аъзо ва љонибдорони Њизби Халќии Демократии Тољикистон низ соли бобарору хотирмон буд. Зеро дар њамкориву муттањидї аъзои њизб ва масъулини ташкилотњои њизбї тавонистанд мавќеи њизбро дар љомеа боз њам мустањкам намуда, шањрвандонро бо њадафњои оинномавї ва барномавии њизб бештар ошно созанд. Муовини Раиси ЊХДТ натиљ аи о мўзиш и фа ъоли яти

УЗВИ ЊХДТ Давоми ду соли охир шумораи аъзои Њизби Халќии Демократии Тољикистон аз њисоби љавонон хеле афзуд. Ба наздикї ба аъзои 200 њазорумини ЊХДТ Дилафрўз Ќурбонова, дар вазъияти хотирмон шањодатномаи узвият супурда шуд.

ташкилотњои њизбии ноњияи Раштро тањлил намуда гуфт, ки саргарми муваффаќият набояд шуд. Мутаассифона, на дар њамаи ташкилотњои ибтидоии њизбї кор дуруст ба роњ монда шудааст. Замон услуби наву пешрафтаи корбариро таќозо мекунад. Фаъолияти њизбї танњо узви њизб будану супоридани аъзоњаќќї нест, балки ташаббускору пешсафиро мехоњад. Алњол марњилае фаро расидааст, ки масъулияти нињоят баландро аз мо талаб дорад. Агар то имрўз мо такя ба пешвои муаззами њизбамон мекардем, пас њоло имконияте фароњам овардан лозим аст, ки роњбари њизбамон ба нерўи мо бояд такя карда тавонад. Љанбаи дигари фаъолияти њизбї, ки бењбудиро таќозо мекунад, истифодаи самараноки

расонањои хабарии электронї ва дигар васоити ахбори омма мебошад. Айни замон матбуот нерўи бузурге аст, ки барои ташаккули афкори љомеа наќши муассир мегузорад, -гуфт муовини Раиси ЊХДТ,-аммо кормандони њизбї дар омўзишу истифодаи он камњавсалаанд ва бо васоити ахбори омма њамкорї намекунанд. Аз ин рў, њизбиёнро зарур аст, ки аз воситањои таъсирбахш пайваста истифода баранд ва њамеша аз љараёни њодисаю воќеањо ва навгонињои сиёсию иљтимої бохабар бошанд. Дар поёни суханрониаш муовини Раиси ЊХДТ Асрор Латипов дар вазъияти тантанавї ба аъзои 200 њазорумини Њизби Халќии Демократии Тољикистон Дилафрўз Ќурбонова шањодатномаи узвият ва тўњфаи хотиравї супорида бо ин рўйдоди

фарањбахш њамаи аъзои њизбро шодбош гуфт. Дар њамин њол аз минбари љамъомад узви 200 њазорумини Њизби Халќии Демократии Тољикистон Дилафрўз Ќурбонова изњор дошт, ки ЊХДТ-ро њамчун њизби наљотбахши миллат медонад. -Ваќте ки ба Барнома ва Оинномаи ин њизб шинос шудам, њидояте, ки дар њаёт мељустам, дар Барномаи он дарёфтам. Аз љумла оид ба зиндагии шоиста њамчун меъёри миллї ва таъмини дастрасии мардум ба хизматрасонињои тиббї, инчунин њифзи саломатии модару кўдак, татбиќи наќшаи чорабинињо оид ба таъмини њифзи модарон дар давраи то соли 2014 ва Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон "Дар бораи њифзи саломатии модару кўдак то давраи соли 2015" хиз-

мати арзандаи худро ба мардуми диёр ва њифзи саломатии модарону хоњарон ва тифлони навзоди онњо дареѓ намедорам. Бо боварии комил аз номи худ ва љавонони водии Рашт ќавл медињам, ки боварии Сардори давлатро сазовор бошем,- гуфт Дилафрўз Ќурбонова. Бале, шумораи аъзо ва љонибдорони Њизби Халќии Демократии Тољикистон пайваста меафзояд. Дар баробари ин раванди таѓйирот ва тањаввулоти сиёсию иљтимої, ки дар љумњурї, минтаќа ва љањон ба амал омада истодааст, таќозо мекунад, ки тарзу услуби фаъолиятамонро ба куллї таљдиди назар кунем. Зеро соли 2013 барои фаъолияти Њизби Халќии Демократии Тољикистон марњилаи наву таќдирсозро боз кардааст.

Алиљон ЉЎРАЕВ

lНабзи њаёти њизбиёни вилояти Суѓд

Масчоњ

Дар коллективи мењнатии идораи шабакањои барќи но њ и я и М а с т ч о њ љ а л а с а и

Ѓончї

ТАЪСИСЁБИИ ТАШКИЛОТЊОИ ИБТИДОИИ ЊИЗБЇ

аъзоёни Њизби Халќии Демократ ии То љикис тон баргу зор га р д и д . Раиси к у ми т а и иљроияи ЊХДТ дар ноњия Ниёзов Т.С дар он иштирок ва баромад намуда, оид ба мавќеи ЊХДТ дар љомеа ва њадафњои њизб ба иштирокчиёни љаласа маълумоти муфассал дода, доир ба зарурати ташкил намуда ни ташки лоти ибт идої

д а р к о л л е к т и в и ме њ на т и и мазкур ибрози назар намуд. Р а и с ќ а р о р и к у ми љ р о и я р о "Оид ба таъсис додани ташкилоти ибтид оии ЊХДТ дар идораи шабакањои барќи ноњия" ба њозирин шинос намуд. Дар ин маљлиси њизбї Њољї Рустам Тўйчиевро раис, Муњаммадулло Худойбердиевро муовини раиси ташкило-

ТАТБИЌИ ДАЊ ИЌДОМИ ЊХДТ

Тибќи наќша- чорабинии КИ ЊХДТ дар вилояти Суѓд ва КИ ЊХДТ дар ноњияи Ѓончї 10 иќдоми љавонон бањри сазовор истиќбол гирифтани 20 солагии Рўзи таъсисёбии Артиши миллии Тољикистон ба

роњ монда шуд. Мувофиќи он дар 10 муассисањои таълимии но њ ия и маз к ур оз муни " Њ о ми ё ни В а т а н" б а р гу з о р гардид. Даври аввали ин озму н аз 1 3 .0 2 . 2 0 1 3 то 20.02.2013 идома ёфт, ки дар

аксарияти ин чорабинињо раиси ТЉЉ "Созандагони Ватан" дар н.Ѓончї Комрон Исмоилов, срдори Раёсати љавонон, ва рзи ш ва сай ёњї , аъз ои Шўрои ТЉЉ "Созандагони Ват ан" Њ аё ту л ло Ѓа фу р ов в а му таха ссис и Ко мис са риа ти њарбии ноњия майор Сулаймон Давронов ширкат варзида, бо хонандагони синфњои болої ва иштирокчиёни даври аввали озмуни "Њомиёни Ватан" суњбатњои љолибу хотирмон доир ба љињатњои гуногуни хи змат д а р са фи ќ ув вањои мусаллањ, имтиёзу имкониятњо ва шароити тањсилу з и с т и с а р б о з о ну а ф с а р о н о р о с т а н д . И нч у ни н д и г а р мавзўњои вобаста ба тартибу талаботи имрўза нисбати маданияту дониш, рафтору кирдори талабагон мавриди баррасї ќарор дода шуд.

ти ибтидоии ЊХДТ дар идораи шабакањои барќи ноњия интихоб намуданд. Ташкилоти ибтидоии њизбї номи "Барќчиён" -ро гирифт. Ба њамин монанд дар коллективи мењнатии филиали "Ориёнбонк" -и ноњия бо иштироки раиси кумитаи иљроияи ЊХДТ Тољиддин Ниёзов љаласа баргузор гардид. Ў њозиринро

бо ќарори кумиљроия "Оиди ташкил кардани ташкилоти ибтидоии ЊХДТ дар коллективи мењнатии Ориёнбонк" шинос намуд. Ањли њайати кормандон онро якдилона дастгирї намуданд. Сардори филиали "Ориёнбонк" Хусрав Љањонгиров раис ва Мирзолоиќ Умаров муовини раиси ташкилоти ибтидої интихоб гардиданд.

Зафаробод

МУСОБИЌА ОИД БА ГЎШТИНИ КАМАРБАНДЇ

Дар ноњияи Зафаробод бо ибтикори бахши љавонон, варзиш ва сайёњии ноњия ва бо њамкории бевоситаи бахши ТЉЉ "Созандагони Ватан"-и КИ ЊХДТ-и ноњия ва дастгирии МИЊД-и ноњия бахшида ба 20-солагии таъсисёбии Ќуввањои мусаллањи Љумњурии Тољикистон мусобиќаи варзишї оид ба гўштини камарбандї байни наврасони шањру ноњияњои вилоят гузаронида шуд. Мусобиќа дар майдони варзишии "Зафар"-и ноњия доир гардид, ки дар он гўштингирони наврас аз ноњияњои Љ.Расулов, Ѓончї, Мастчоњ ва шањри Истаравшан иштирок карданд. Иштирокчиёни мусобиќаро аз номи КИ ЊХДТи ноњия Умед Рањмонов бо рўзи таъсисёбии Ќуввањои Мусаллањи љумњурї муборакбод гуфта, барои ѓалаба комёбї орзу кард. Дар маљмўъ, дар мусобиќа 118 нафар варзишгарон иштирок доштанд. 40 нафари онњо дар гўштин љойњои намоёнро ишѓол карданд. Дар поёни мусобиќа ба ѓолибони дастањо мукофотњои махсуси КИВ ЊХДТ, ифтихорнома ва туњфањои хотиравї дар вазъияти тантанавї супорида шуд.

Мирзоаъзам МАЌСУДОВ


4

Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

ЊАЁТИ ЊИЗБ

l20 солагии Артиши миллї сазовор истиќбол гардид

КАФИЛИ АМНИЯТ ВА ОСУДАГИИ МИЛЛАТ Бо иќдоми Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар шањри Душанбе ва Раёсати кор бо љавонон, варзиш ва сайёњии Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар шањри Душанбе дар Маркази тайёрии кадрњои Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон мулоќот баргузор гардид.

Дар ин мулоќот муовини Раиси ЊХДТ Асрор Латипов, раиси КИ ЊХДТ дар шањри Душанбе Љамшед Саидов, раисони кумитањои иљроияи ЊХДТ-и ноњияи Исмоили Сомонї ва Сино Умринисо Казакова ва Нањтулло Назаров, сардори Раёсати љаво-

нон, варзиш ва сайёњии шањри Душанбе Д.Ќурбонов, раиси љамъияти интернатсионалистони пойтахт И.Шарипов ва дигарон иштирок намуданд. Муовини Раиси ЊХДТ Асрор Латипов афсарону аскаронро бо 20-умин солгарди Артиши мил-

лии Љумњурии Тољикистон аз номи Раёсати ЊХДТ табрик гуфта, зикр кард, ки 23-юми феврали соли 1993 нахустин паради њарбии артиши миллї баргузор гардид. Ин санаи таърихї расман санаи таъсисёбии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон эълон карда шуд. Дар тўли ин солњо Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон тањти сарварии Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њама мушкилињои худро паси сар намуда, ба давраи шаклгирию мустањкамшавї ва ба воќеияти амнияти байналмилалї ва минтаќавї расид. Њукумати Љумњурии Тољикистон бањри мустањкам намудани ќобилияти мудофиавии кишвар, ба-

ланд бардоштани сатњи омодагї, бењтар намудани шароитњои моддию техникї ва вазъи иљтимоии хизматчиёни њарбї пайваста ѓамхорї мекунад. Мавсуф зикр кард, ки сарбозони Артиши миллии Тољикистон, аз љумла хизматчиёни Гвардияи миллї бо њисси баланди ватандўстї, масъулиятшиносї, азму иродаи ќавї ва зиракии сиёсї рисолат ва ўњдадорињои худро бо рафтору интизоми намунавї, садоќат ба савганди њарбї адо менамоянд. Дар мулоќот инчунин раиси КИ ЊХДТ дар шањри Душанбе Љамшед Саидов, раиси КИ ЊХДТ дар ноњияи Исмоили Сомонї Умринисо Казакова, сардори Раёсати љавонон, варзиш ва

МО

ЊАМА ФАРЗАНДОНИ ЯК ХАЛЌУ ВАТАНЕМ

Воќеањои нангини аввали солњои 90-ум њељ гоњ аз хотирњо зудуда намегардад. Баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї кишвари моро аз њар љињат хатари барњамхўрї тањдид мекард. Аз тарафи як гурўњ мансабхоњону душманони дохилу хориљ мањз барои талоши љоњу мансаб кишвари мо ба вартаи љанги шањрвандї кашида шуд. Аз ноўњдабароии роњбарони ваќти кишвар Тољикистони азизи моро оташи љанги шадиде фаро гирифт. Дар њамин рўзњои душвору сангин номуси љавонмардии омўзгори љавони мактаби раќами 5-и ноњияи Мўъминобод Рустам Иброњимов низ њамчун садњо љавонмардони мамлакат боло гирифт ва ў озими шањри Душанбе гардид. Ру стам Ибр оњимов низ дар ќатори њазорон созандагони кишвари соњибистиќлоламон дар як саф истода, бањри бунёдко риву обо дони и ди ёр љањду талош кард. Хизматњои Рустам барин љавонони ќавиирода буд, ки дар атрофи фарзанди барўманди халќамон муњтарам Эмомалї Рањмон тамоми мардуми маскуни Тољикистон оњиста-оњиста гирд омаданд. Ватани замоне дар њалќаи оташи љанги бародаркуш афтода, аз нав барќарору обод гашт. Па с аз таъ мини сул њу салоњ Р.Иброњимов ба фарзандони тољик аз фанни тайёрии ибтидоии њарбї дарс мегуфт. -Воќеан имрўз дарёфтам, ки мењнатњоям самараи нек доданд ва барабас нарафтанд. Зеро дар таљлили љашни 20 солагии Артиши миллї як зумра дастпарварону шогирдони ман низ њиссагузоранд. Хушнуд њастам, ки он даварањои ноором ба зудї сипарї шуданд ва имрўз зиндагии тинљу осуда насибамон гардид, -мегўяд он солњоро ба хотир оварда Р.Иброњимов. Њоло Р.Иброњимов дар Коллељи технологии шањри Душанбе ба њайси омўзгори фанни тайёрии њарбї адои вазифа менамояд. Ў чун афсари таљрибадор ба љавонон нозукињои пешаи аскариро меомўзад ва дарсу машќњои низомии ў дар

коллељ доимо љолибу фаромўшнашаванда мегузаранд. Хизматњои садоќатмандонаи ин марди салоќатпеша соли 2010 бо унвони Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон, соли 2012 бевосита аз тарафи Президенти мамлакат бо медали "Хизмати шоиста" ќадрдонї гардиданд. Мањз мењри баланди касби њарбї ба ў имкон дод, ки дар коллељи мазкур мавсуф мањфили "Сарбози љавон"-ро ташкил кард, ки садњо нафар љавонон дар ин мањфил ба нозукињои касби њарбї ошної пайдо мекунанд ва дар иљрои машќњои идонаи низомї, ки њамеша љолибу фаромўшнашаванда мегузаранд, пайваста сањм мегузоранд. -Садоќат ба Ватан барои инсонњо хислати неку арзандаест, ки муаллим Рустам Иброњимов дорои он буда, бањ-

ри боз њам ватандўст гардидани љавонон ва мардона њифз намудани марзу буми кишварамон ба толибилмон муттасил сабаќ мео мўза д. Си нфхо наи таълимии ў ба талаботњои Оинномаи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон пурра мутобиќ карда шуда, бахусус воситањои айёнї, гўшањои таблиѓотї, маслињатњои методї ва овезаю навиштаљоти бахши низ оми и мављу да ќалби њар бинандаро шод месозад, -ибрози назар менамояд директори коллељ, номзади илми иќтисодї С.Наљмиддинов. Мавриди зикр аст, ки аз санаи 5 то 23 феврали соли равон дар коллељи технологї "Њафтаи ватанпарварї" вусъат дода шуда, дар ин росто мусобиќоти гуногуни варзишї, озмуну чорабинињои идона бахшида ба 20-солагии Артиши миллии Тољикистон љараён гирифт. Бале, рўзе мерасад, ки љавонони кунунии ин даргоњи муќаддас соњибкасб гардида, бо илму њунари азхуд кардаашон ба рушду такомули иќтисодиёти давлат ва њифзи кишвар љасурона камар баста, идомадињандагони анъаноти неки падарону гузаштагони худ мегарданд.

Мулкамон МАМАДАМОНОВ Меърољиддин НУСРАТОВ, коллељи технологии шањри Душанбе

сайёњии шањри Душанбе Дилшод Ќурбонов, раиси ташкилоти љанговарони интернатсионалисти шањри Душанбе Ибодулло Шарипов суханронї намуда, афсарон ва аскарони Гвардияи миллиро бо ифтихори бистумин солгарди таъсиси Артиши миллї табрик намуданд. Дар љамъомад ба сарбозону афсарони Гвардияи миллї, ба онњое, ки дар адои хизмат нисбати дигарон намунаи ибрат мебошанд аз тарафи КИ ЊХДТ дар шањри Душанбе туњфањои хотиравї супурда шуд. Дар охир овозхони шинохта Фахриддини Малик бо сурудњои тозаэљоди худ хотири сарбозони ватанро болида гардонид.

«МХ»

ДАР МЕЊМОНИИ САРБОЗОН Дар ќисми низомии №2857 тањти сарпарастии Кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар шањри Истаравшан чорабинии идона ба ифтихори 20-умин солгарди рўзи таъсисёбии Артиши Миллї доир гардид. Дар ќисми аввали чорабинї дар майдон њайати шахсии ќисми низомї саф кашида, зери садои суруди ватанпарварї парчами љангии ќисми низомї дароварда шуд. Иљрокунандаи вазифаи сардори ќисми низомї майор Ф. Бачабеков ба чорабинї њусни оѓоз бахшид. Бо садои суруди миллї ќисми расмии чорабинї оѓоз ёфт. Майор Ф. Бачабеков, Раиси кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар шањри Истаравшан Б.Воситов, муовини якуми Раиси шањри Истаравшан Ф.Султонов афсарон ва сарбозонро бо ин рўзи фархунда табрик намуданд. Ба як гурўњ афсарон ва сарбозони ќисми њарбї сипосномањои Кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон ва ифтихорномаи ќисми низомї, нишонњои сарисинагии Кумитаи давлатии амнияти миллї супорида шуд. Ќисми расмии чорабинї бо баровардани парчами љангї ва садои суруди миллї хотима ёфт. Ќисми фарњангии чорабиниро муовини аввали Раиси Кумитаи иљроия М.Мухторова њусни ифтињоњ бахшид. Шоира Раънои Зоирдухт ашъори тозаэљодашро ќироат намуд ва баромадњои рангини хонандагони гимназияи №4, сурудњои овозхонони шуъбаи фарњанги шањр ба чорабинї рўњи идона бахшид.

М. МАЌСУДОВ


Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

5

ЊАЁТИ ЊИЗБ

l20 солагии Артиши миллї сазовор истиќбол гардид

Кўлоб Санаи 22 феврали соли 2013 бо ташаббуси Кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар шањри Кўлоб ва дар асоси наќшаи чорабинињои "10 иќдоми "Созандагони Ватан" бахшида ба 20солагии таъсисёбии Артиши миллии Љумњурии Тољикистон" Фестивали дўстии љавонон "Пайванди дилњо" гузаронида шуд. Чорабинии мазкур аз ду бахш - тантанавї ва фарњангї иборат буд ва дар раванди он раиси шањри Кўлоб Абдулѓаффор Рањмонов, раиси КИ ЊХДТ дар шањри Кўлоб Зулайхо Њаќназарова, ректори Донишгоњи давлатии Кўлоб Абдулло Табаров, раиси ТЉЉ "Созандагони Ватан" Шоњзод Рањимов, љавонон ва собиќадорони љангу мењнат иштирок доштанд. Дар бахши тантанавии чорабинї нахуст раиси шањри Кўлоб Абдулѓаффор Рањмонов ба сухан баромада, иќдоми рўи даст гирифтаи КИ ЊХДТ дар шањри Кўлобро љињати ташкили Фестивали мазкур яке аз самтњои муњими тарбияи љавонон дар рўњияи ватандўстї ва ифтихори миллї унвон намуд. Њамзамон, Абдулѓаффор Рањмонов вобаста ба тарбияи идеологии љавонон дахл карда, зиёд намудани чунин чорабинињоро тавсия дод. Зеро ба гуфтаи ў алњол гумроњ шудани баъзе љавонони тољик аз љониби гурўњњои тунд-

ИН

ЊИФЗИ ВАТАН-ШАРАФУ ИФТИХОРИ ЉАВОНОН

гаро ва ифротї ба мушоњида мерасад, ки ин падида ба амнияти идеологии мо таъсири манфї хоњад дошт. Ин аст, ки баъзан љавонон аз хизмати софдилона дар Артиши миллї бо њар бањона ва роњу воситањо саркашї мекунанд. Ў гуфт: "Мо бояд љавонони ба ору номусро тарбия кунем, то оянда аз таъмини амнияти марзу буми худ хотирљамъ бошем. Тарбияи ватанпарастии љавонон бояд дар њама гуна шароит дар мадди аввал бошад. Дар сафи ќуввањои мусаллањи мо бояд љавонони босавод, болаёќат ва бонанги кишвар хизмат кунанд, то бо донишу мањорат ва љасорати худ тоби муќовимат бо њама гуна зуњуроти ифротиро дошта бошанд". Шањрдори Кўлоб дар поёни суханаш изњори умед ва бо-

ВАТАН

Вобаста ба иљроиши Наќшаи чорабинињои "10-иќдоми "Созандагони Ватан" бахшида ба 20- солагии Артиши миллии Љумњурии Тољикистон, аз љониби Ташкилоти љамъиятии љавонон "Созандагони Ватан" дар н.Шоњмансур санаи 23 феврали соли 2013 бо иштирок 60 нафар аъзоёни фаъоли ТЉЉ "Созандагони Ватан" аксияи "Ин Ватан аз њар яки мост!" баргузор гардид. Аъзоёни ТЉЉ "Созандагони Ватан" дар минтаќањои "Донишгоњи миллї", МД "Телевизиони Сафина", Фурўшгоњи "Садбарг", Фурўшгоњи "Бањор", Фурўшгоњи "Маркази Сафар", "Роњи оњан", "Экрани кабуд", "Бонки миллї", "Тољиктрансгаз", Кинотеатри "Ватан", Мењмонхонаи "Пойтахт", "Хиёбони Садриддин Айнї", "Осорхонаи Камолиддин Бењзод", Бозори "Шоњмансур", Фурўшгоњи Абдуллоев (Олами Китоб), Донишгоњи техникї, "Фароштурук" (Ласточка), аксияи Мурољиатномаи ТЉЉ "Созандагони Ватан"-ро бо вараќањои љашнї бахшида ба 20- солагии Артиши миллии Љумњурии Тољикистон "Ин Ватан аз њар яки

варї кард, ки љавонони кишвар бо њисси баланди масъулияти шањрвандї дар њимояи марзу буми кишвар камар мебанданд. Зеро таљрибањо нишон медињанд, ки њамасола теъдоди довталабон ва ихтиёриён барои сафарбар шудан ба хизмати њарбї дар шањри Кўлоб зиёд гардида, теъдоди нафароне, ки аз даъват ба комиссариати њарбї саркашї мекунанд, аз миён рафта истодааст. Баъдан раиси КИ ЊХДТ дар шањри Кўлоб Зулайхо Њаќназарова ба сухан баромада, доир ба вазъияти таърихии Артиши миллї, наќши барљастаи Љаноби Олї Эмомалї Рањмон дар ташаккули артиш, мавќеи ЊХДТ дар тарбияи ватанпа растии љавонон ва роњњои расидан ба мус олињ аи ми ллї маър ўза

АЗ ЊАР ЯКИ МОСТ!

мост!"-ро бо теъдоди 1500 дона ба љавонону наврасон таќдим намуданд. Наврасон ва љавонони њудуди ноњия ин иќдомро хуб ќабул намуда, ба ташкилкунандагони чунин њамоиш изњори миннатдорї карданд. Дар аксияи мазкур раиси КИ ЊХДТ дар ш.Душанбе Љамшед Саидов, раиси ТЉЉ "Созандагони Ватан" Адњам Мирсаидов, раиси ТЉЉ "Созандагони Ватан дар ш.Душанбе Тоњир Раупов, роњбари намояндагии ТЉЉ "Со-

зандагони Ватан" дар н.Шоњмансур Боймурод Боев, муовини роњбари намояндагии ТЉЉ "Созандагони Ватан" Зиннат Ќурбонова, мудири шуъбаи таблиѓот ва иттилооти КИ ЊХДТ дар н.Шоњмансур Њамида Рўзиева, мудири шуъбаи кор бо љавонон ва занони КИ ЊХДТ дар н.Шоњмансур, Гулбону Бозорова ширкат варзиданд. Аксия бо дастгирии бевоситаи раиси Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар ноњияи Шоњмансур Абдуллохон Ќаландаров баргузор гардид.

Б. БОЕВ

кард. Зулайхо Њаќназарова мегўяд: "Президенти кишвар Љаноби Олї Эмомалї Рањмон дар ин вазъияти њассоси таърихї њамчун сиёсатмадори љасур ва дурандеш њамаи љавононеро, ки аз сабаби бетаљрибагї ба доми найранги бегонапарастон афтида буданд, авф сохт ва иддае аз эшонро ба сафи Артиш љалб намуд. Љаноби Олї Эмомалї Рањмон бо мустањкам кардани тамоми шохањои њокимият ва пурќувват сохтани Артиши миллї ба он даст ёфт, ки дар як муддати кўтоњ тамоми миллатро сарљамъ сохта, як иттињоди миллии тољиконро дар саросари љањон ташкил кунад". Њамзамон, Зулайхо Њаќназарова ба масоили љавонон дахл карда, афзуд, ки чун ќисми асосии Артиши миллии Љумњу-

рии Тољикистонро љавонон ташкил медињанд, лозим аст наќши ЊХДТ дар тарбияи ватандўстии онњоро мавриди баррасї ќарор дињем. Зеро ба гуфтаи ў љавонон бе омодагии маънавї ва мусаллањ набудан бо донишњои сиёсї шоистаи эътимод ба садоќатмандї буда наметавонанд. Дар идомаи ќисмати тантанавї ректори Донишгоњи давлатии Кўлоб Абдулло Табаров, раиси собиќадорони љангу мењнати минтаќаи Кўлоб Мирзо Бегмадов, сиёсатшинос Гулчењра Муродова, раиси ТЉЉ "Созандагони Ватан" Шоњзод Рањимов, директори Телевизиони Кўлоб Сафаралї Эргашев ва шоира Хосияти Вализода сухан карда, љавононро ба ватандўстиву озодипарастї ва хизмат дар сафи Ќуввањои Мусаллањ даъват намуданд. Дар охири ќисмати тантанавї шаш нафар њизбиёни фаъол - ректори Донишгоњи давлатии Кўлоб Абдулло Табаров, директори Коллељи омўзгорї Фарњод Шафиев, муовини директори Филиали Донишгоњи технологии Тољикистон дар шањри Кўлоб Њасан Шоњинов, коргардон Мустафои Ватан, донишљўи Донишгоњи давлатии Кўлоб Муњаммадљони Абдулвоњид ва донишљўи Коллељи тиббии шањри Кўлоб Давлаталї Тўраев барои талош дар баланд бардоштани мавќеи њизб дар љомеа бо ифтихорномањои КИ ЊХДТ дар шањри Кўлоб сарфароз гардонида шуданд. Инчунин, ба як ќатор фаъолони дигари њизб туњфањои хотиравї супурда шуд. Пас аз љамъбасти ќисмати тантанавї ќисмати фарњангии чорабинї оѓоз ёфт, ки дар он њунармандони минтаќаи Кўлоб бо барномаи консертї ва бадеиву тарбиявї баромад карда, хотири иштирокчиёнро шод намуданд.

«МХ»

Мулоњиза

Аљабам меояд... Имрўз аз минбарњои фейсбук ва дигар сомонањои иљтимої баъзе бародарон афкореро матрањ мекунанд, ки умуман ќобили ќабул буда наметавонад ва яке аз ину гуна фањмишњо ин дар 20 соли соњибистиќлолї ба чї ноил гаштани Тољикистон аст. Аслан ба касе, ки дар замираш њисси сафедро аз сиёњ људо кардан нест, бо њазорон гуфтан афкораш таѓйир намеёбад. Вале бо ин њама ин ошноёни ноошно бояд як чиро донанд: Худи мо ва худи онњо дар зарфи ин 20 сол барои худ чїи корњоеро ба сомон расонидаанд? Зиндагии онњо давоми ин бист сол бењтар шуд ё хайр? Давоми 20 сол дар оилаашон чї таѓйироти иљтимоиву маишї ба назар омад? Агар зиндагии мо бењтар шудааст ва оилаамон хубтару вазъи иљтимоии оила рў ба бењбудї ниходааст, ана њамин аст мисоли оддї оид ба дастовардњои 20 соли истиќлолияти Тољикистон. Барои ин шарт нест њазорон китоб хондаву теоретик шудан. Зеро бењбудии оилавии мо ин аст бењбудии давлат ва ин аст дастоварди кишвари Тољикистони соњибистиќлол ва мардуми он. Имконе низ љой дорад, ки бигўянд, вазъи оилавии нафаре коњиш ёфтаву паст фаромада. Бошад, ин айби давлат нест, ин айби њамон оила аст, ки ноўњдабаро будаасту барои худ коре анљом надода ва чашм ба дасти дигарон дўхтааст. Бинобар ин пеш аз он ки касеро, сохтореро, давлатеро бад ва носазо гўем, бояд худро бубинем, ки чї кардаем. Инчунин аз одоб њам нест, чун худро танќид кунему боз аз он ифтихормандї созем. Зеро мо љузъи ин кишварем ва аз њиссаи њар яки мо кулли Тољикистон сохта мешавад. Ин љузъро њамеша бояд афзалиятноктар шуморем.

Абдумуталлиб ШАРИФОВ мушовири раиси кумитаи иљроияи ЊХДТ дар шањри Исфара


6

ЊАЁТИ ЊИЗБ

Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

lИљрои вазифањои нав масъулияти бештареро таќозо дорад

Солњост, ки дар Бадахшон фаъолияти ЊХДТ хуб роњандозї гардида, аз љониби роњбарияти Дастгоњи КИМ ЊХДТ барои њизбиёни ин вилояти дурдасти кишвар муттасил ёрию мададњо расонида мешавад. Аз љумла, расонидани кўмакњои њамасолаи молиявї, ба тариќи ройгон нашр ва таќсим намудани буклету дастурномањо, китобу маводњои ањамияти таблиѓотии њизбї-сиёсї дошта, љињозу ашёи зарурии танњо ба њизб мансуббуда ва ѓайра аз зумраи ѓамхорињое мебошанд, ки дер боз он ба њукми анъана ворид гардидааст.

Бадахшон:

М

АВРИДИ зикр аст, ки ЊХДТ дар ин минтаќа аз соли 1998 ба ќайд г и р и ф т а шуда, дар соли нахустини фаъолият, њайати кумитаи иљроияи он аз 5 аъзо, њайати раёсаташ аз 3 нафар фаъолони њизб иборат буда, шумораи аъзояш бошад, њамагї 180 нафарро ташкил медод. Акнун шумораи аъзои ЊХДТ дар Бадахшон, ки аввали соли 2012 7400 нафарро ташкил медод, 518 нафар зиёд шуда, ба 7918 ва теъдоди ташкилотњои њизбї ба 355 адад расидааст. Тавре маълум аст, љавонон такягоњи асосї ва боэътимоди давлату миллат мањсуб меёбанд. Аз ин рў, масъулини бахши њизби вилоят ба ин масъала таваљљуњи бештару љиддї зоњир намуда, сафњояшонро аз њисоби љавонон боз њам зиёдтар намуда истодаанд. Кумиљроияњои њизбии Хоруѓ 388 нафар, Шуѓнон 320, Рўшон 463, Ванљ 230, Ишкошим 248, Роштќалъа 347, Мурѓоб 241 нафар љавононро дар сафњои худ муттањид намудаанд, ки теъдоди онњо имрўз ба 2061 нафар расидааст. Ва аз љониби Раиси њизбамон ба љавонони ВМКБ таќдим гаштани "Маркази љавонон" иќдоми хеле сариваќтї ва хайрхоњонае буд. Имрўз дар ин марказ наздики сад нафар љавонон љойи кори доимї пайдо карда, беш аз 250 нафари дигар ба бахшњои гуногуни таълимиву тадрисии марказ шомиланд ва њамарўза ба ин коргоњи хеш омадурафт мекунанд. Њоло дар марказ шуъбаю нуќтањои мухталифи илмї, фаннї, таълимї, касбомўзї, иљтимої, иттилоотї, њунаромўзї, толорњои омўзиши шуѓлњои мардумї, золњои тамрин ва гузаронидани лексияву семинарњо амал мекунанд. Яке аз њадафњои барномавии њизби мо, ин таваљљуњи доимї зоњир намудан ба масоили фаъолияти занон аст. Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар ВМКБ (раисаш Љонибек Ќозибеков) бо раисону масъулини кумитањои шањру ноњиявии ЊХДТ ба ин масъала диќќати љиддї дода, ба душворињои муайяни минтаќа нигоњ накарда, ба як ќатор дастовардњо ноил гардиданд. Дар нисбати аввали соли равон шумораи аъзоёни њизб аз њисоби занон аз 3 њазору 935 нафари ќаблї, ба 4 њазору 221 нафар расид. Имрўз дар Хоруѓ 868 нафар, Дарвоз 293, Шуѓнон 728, Рўшон 631, Ванљ 447, Ишкошим 505, Роштќалъа 358 ва Мурѓоб 391 нафар аз њисоби занон бо амри дилу виљдон ба сафњои

КОРЊОИ ЊИЗБЇ ВУСЪАТИ

ТОЗА МЕГИРАНД

њизби мо ворид гардида, барои пиёда сохтани сиёсати одилонаи њукумати кишвар ва амалї кардани ѓояњои бунёдкоронаи њизбамон шуљоатмандона кору фаъолият менамоянд. Аз њар љињат мо њуљљатњои гуногуни тањия ва доирнамудаи раисону масъулини кумитањои иљроияи њизбии шањру навоњии вилоят, бахусус њуљљатњои давра ба давра пурраву мунтахаб сохтаи масъулину роњбарони њизбиро оид ба ахборотњо, тањлилњо, гузоришњо, љадвалњои мухталиф, наќшаи чорабинињо, сенарияњои гузаронидани сил-

шуд. Омўзиш нишон дод, ки риояи дурусти талаботњои Оиннома ва Низомнома "Оид ба тартиби баќайдгирии узви ЊХДТ" то љое хуб ба роњ монда нашудааст. Њангоми омўзиш ва њисоб намудани вараќањои аъзои њизб дар картотекаи Кумитаи иљроия маълум гардид, ки њисоботи омории кумиљроия ба шумораи вараќањои баќайдгирї дар баъзе аз кумитањои иљроия ва ташкилотњои ибтидої мувофиќат намекунад. Вале корњои таблиѓотиву ташвиќотї, ташкили гўшањои њизбї, гузаронидани маљлисхои

Гарчанде ки фаъолияти аксарияти кумитањои иљроияи њизбї дар самти њуљљатгузорї ва аз љумла тартиби баргузории конференсияњо, маљлисњо, протоколњо ва ќарорњо хуб ба роњ монда шуда бошад њам, лекин љавобгўи пурраи талаботи ќарори маљлиси Раёсати КИМ ЊХДТ "Дар бораи тасдиќи Дастурамали коргузорї дар Дастгоњи КИМ ЊХДТ" нест. Ќисме аз ташкилотњои ибтидоии њизбии шањру ноњияњо фаъолияти рамзї доранд, яъне бо ташкил кардани њамагї ду се парванда мањдуд шуда, ягон

сила-чорабинињоро бахшида ба љашнњои давлатии кишвар барои муассисаву ташкилотњои шањру навоњии вилоят, харитањои корї ва сафари мењмонон, даъватномањо, гўшањои махсуси тарѓиботиву ташвиќотї, маводњои ин ё он чорабинињо, таъсиси гурўњњои тарѓиботиву ташвиќотии доимоамалкунанда, њуљљату ќарорњои маљлисњо ва ситодњои сайёр, наќшаи њамкорї бо ташкилотњо ва шўроњои љамъиятии ветеранњои љангу мењнат, собиќадорон, љавонон ва занон, шўроњои љамъиятии фарњангиву сиёсї ва љузвдонњои алоњидаи мављударо як-як аз назар гузаронида, аз кори зањматталабу бурдборонаи њизбиёни ВМКБ ќаноатманд гардидем. Њолати ќабул, баќайдгирї, сабти њаракати аъзои њизб дар Кумитаи иљроия ва ташкилотњои поёнии њизбї дида баромада

ташкилотњои ибтидої ва амалї намудани дастуру супоришњои роњбарияти ЊХДТ дар ташкилотњои ибтидоии њизбие, ки мавриди омўзиш ќарор дода шуданд, хуб роњандозї монда гардидааст. Ќарорњои маљлисњои Раёсати КИМ ЊХДТ новобаста аз он ки дар маљлисњои Кумитаи иљроияи вилоятї муњокима гардида, маводњои он ба шањру ноњияњо ирсол шуда бошанд њам, вале на дар њамаи шањру ноњияњои ВМКБ ва ташкилотњои ибтидоии онњо мавриди омўзиш ва иљро ќарор гирифтаанд. Дар ин бобат кумитањои иљроияи ЊХДТ дар ВМКБ вазифадор карда шуданд, ки принсипи њатмї будани иљрои ќарорњои маќомоти болої барои маќомоти поёниро риоя намуда, нисбати бартараф намудани норасогињои дар фаъолияташон љойдошта чорањо андешанд.

ташаббус барои пешравии кор нишон намедињанд ва баъзеи онњо ѓайр аз супурдани њаќќи аъзогї амалеро ба анљом намерасонанд. Инчунин зимни шиносої бо фаъолияти воњидњои сохтории кумитањои иљроия маълум шуд, ки дар ягон кумитаи иљроия шуъбањо фаъолият надоранд ва раиси кумитаи иљроия ё мутахассис корњои шуъбаи ташкилиро пеш бурда, дар самти кор бо занон ва љавонон низ дар њамаи кумитањои иљрояи њизбї њамин њолат мушоњида гашта, корбарї якранг сурат мегирад. Яъне вазифаи комиссияи кор бо занони кумитаи иљроияи њизб ба зиммаи мудири шуъбаи кор бо занон ва оилаи маќомоти њокимияти иљроияи давлатї ва вазифаи комиссияи кор бо љавонони кумитаи иљроияи њизб ба ўњдаи мудири шуъбаи кор бо љавонон, варзиш ва сайёњии

маќомоти иљроияи њокимияти мањаллї вогузор карда шудааст. Дуруст аст, ки баъзе аз комиссияњои мазкур наќшаи солонаи тасдиќкардашуда, чорабинињои хуби пешбинишуда, рўйхати таблиѓотчиёни љавон ва дигар њуљљатњои заруриро тартиб додаанд, вале таблиѓоту ташвиќот дар байни љавонон ва занон суст ба роњ монда шудааст. Онњо ба чорабинињои маърифатию фарњангї - шабњои саволу љавоб, гузаронидани мусобиќањои варзишї ва конференсияњо кам фаро гирифта мешаванд. Мањз чунин омилњо боис гардидааст, ки дигар њизбњои сиёсї аз фазои холї истифода бурда, љавононро ба њар роњу восита ба худ љалб карда истодаанд. Тањлили њайати сифатии кумитањои иљроияи њизбї дар шањру ноњияњо бори дигар аз он гувоњї медињанд, ки дар сафи њизб љавонон њанўз њам хеле каманд. Бинобар ин ба раисони кумиљроия супориш дода шуд, ки дар самти кор бо љавонон чорањои мушаххас андешанд. Зеро яке аз масъалањои муњими рўз ин гароиши љавонон ба гурўњњои тундрави динї мебошад. Мутаассифона, дар мавриди ташкил ва гузаронидани корњои фањмондадињї дар байни ин ќишри љомеа фаъолияти кумитањои иљроия бењбудиро таќозо мекунад. Вазифаи љонии њар як масъули њизб даќиќ донистани њарифи сиёсии худ дар шањр, ноњия, љамоатњо ва њар мањал мебошад. Дар баъзе мавридњо масъулин аз раванду њодисањои номатлуби љомеа ноогоњї зоњир намуда, бетарафиро пеша мекунанд. Аз ин бармеояд, ки то њанўз дар сафњои мо ашхоси мавќеи муайян надошта мављуданд. Пардохти њаќќи узвият дар маљмўъ, дар кумитањои иљроияи њизбии шањру ноњияњои вилоят ва хусусан ташкилотњои ибтидоии онњо бењбудиро талаб менамояд. Новобаста аз он ки сабабњои чунин њолат дар паст будани маоши аъзои њизб, бекорї ва муњољирати мењнатї арзёбї мегардад, масъулинро лозим аст, то љињати дарёфти роњу усулњои нави љамъ овардани њаќќи узвият саъю кўшиш ба харљ дињанд. Хуб аст, ки кумиљроияи њизбї бо утоќњои корї таъмин карда шуда, аксарияти онњо бо мебел, телефон ва компютер таљњизонида шудаанд, вале то имрўз дар мувозинати њизб ягон бинои алоњида вуљуд надорад ва кумиљроияи њизбї дар утоќњои иљоравї љойгир шудаанд. Моро зарур аст, то љињати куллан бењтар намудани шароитњои моддию маишї ва боз њам рушду равнаќ додани корњои њизбї дар ВМКБ як ќатор чорањои дигари судбахшро амалї намоем.

Н. РАСУЛОВ, мудири шуъбаи корњои ташкилии Дастгоњи КИМ ЊХДТ Ш. ЊУСЕЙНЗОДА, рўзноманигор


7

Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

Њаёти њизб

ЧЇ ТАВР ЭЪТИМОДИ МАРДУМРО

МЕБОЯД САЗОВОР ШУД? Фаъолияти Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар ноњияи Ќубодиён дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунгузории амалкунандаи мамлакат, Оиннома, Барнома, Ќарорњои Анљуман, дастуру супоришњои Раиси ЊХДТ Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон, КИМ ЊХДТ ва Кумитаи иљроияи вилоятии њизб ба роњ монда шудааст.

Дар ноњия 47 ташкилоти ибтидоии њизбї амал мекунанд, ки дар сафњои он 3350 аъзо, аз љумла 1505 нафар занон муттањид шудаанд. Суњбати телефонии хабарнигори мо бо раиси Кумитаи иљроияи ноњиявии њизб Тољинисо Шарипова ба баъзе пањлўњои фаъолияи нињоди мазкур рўшної меандозад. -Пайвастани шахсиятњои касбу кори гуногун ба сафњои мо пеш аз њама маънои онро дорад, ки њадафњои ЊХДТ ифодагари ормонњои мардум аст, -мегўяд Тољинисо Шарипова ва меафзояд:- Кї намехоњад, ки Ватанаш ободу зебо ва пешрафта бошад? Албатта, зиндагии хубу шоистаро њамагон орзу доранд. Чунин шароитро барои мардум танњо њизби мо бо сарвари худ фароњам оварда метавонад. Рўзњои вазнин паси сар шуданд. Акнун мо дар марњилаи созандагї ќарор дорем. Њар фарди баномус инро хуб дарк мекунад. -Дуруст, аммо, мутаассифона, имрўзњо хабарњое ба гўш мерасанд, ки аз шуниданаш вуљуди касро ларза фаро мегирад, яъне инсон ќотили худ аст. Њодисањои сўиќасд ба љони худ, аз љумла худкушию худсўзиро дар назар дорам. Барои пешгирии чунин амалњои номатлуб Кумитаи иљроия чї тадбирњо меандешад? - Албатта, чунин њодисањо моро низ ба андеша водор кардааст. Дар назди Кумитаи

иљроияи ноњиявии њизб Комиссияи кор бо занон амал мекунад, ки нисбат ба ин гуна њодисањо њељ гоњ бетараф нест. Аз рўи наќшаи корї бо мардуми дењањои Иљтимої, Чорбоѓ, Янгиободи љамоати дењоти ба номи И. Ниёзов ва ањолии рустоњои Сангоба, Пахтакор, Калинин ва Шањоби љамоати дењоти Янги йўл суњбату мулоќотњо баргузор кардем. Њамчунин бо масъулини бахши дин ва шуъбаи сабти асноди њолати шањрвандии ноњия бо љалби фаъолон, занон ва духтарони мактаби тањсилоти умумии дењањои Љарќўрѓон ва Њаваскори љамоати дењоти ба номи С. Худойќулов вохўрда, вобаста ба масоили худсўзї, худкушї ва зањролудшавї суњбатњо гузаронидем. Ба мардум фањмонидем, ки чунин ранг гирифтани оќибати муноќишањои хонаводагї њалли масъала нест. Љањолат, нодонї ва сустиродагї инсонро аз њаёт мањрум мекунад. Набояд кас побанди андешањои хатарзо шавад. Ба ин роњ додан лозим нест. Дар ноњия њамзамон љамъияти таблиѓи фарњанги сиёсї амал мекунад, ки дар њайати он фаъолон, собиќадорон, вакилони маљлиси ноњия, шахсони барўманд ва занони пешќадам шомиланд. Гурўњњои таблиѓотї дар њамаи дења ва мањаллањо ба мардум дастовардњои 20 соли Истиќлоли давлатиро мефањмонанд. Дар назди Кумитаи иљроия њамчунин ташкилоти љамъиятии "Созандагони ватан" таъсис ёфтааст, ки дар њамаи љамоатњои дењот намояндагї дорад ва дар байни љавонон корњои таблиѓотиро хуб ба роњ мондааст. Ба ифтихори 20-умин солгарди Артиши миллї тањти унвони "10 иќдоми Созандагони Ватан" наќшаи чорабинињо амалї шуданд. Ба ин муносибат бо марзбонони дидбонгоњњои раќами 7 ва 8-и ќисми њарбии 2720 вохўрї баргузор гардид ва

ба њомиёни марз ба маблаѓи 2320 сомонї кўмаки ѓизої ва тўњфањои хотиравї таќдим карда шуд. Њамчунин ба оилаи ду нафар сарбоз, ки њангоми адои вазифаи хидматї дар дараи Камароби водии Рашт вафот кардаанд, кўмаки молиявї расонидем. -Мегўянд, ки аќли солим дар тани солим аст. Бо маќсади солимии љомеа барои бунёди майдону толорњои варзишї ва љалби мардум ба тарзи њаёти солим Кумитаи иљроия чї иќдомеро амалї кардааст? -Оре, љомеаи солим ба таъмини рушди босубот мусоидат мекунад ва имкон медињад, ки Тољикистон њар чї зудтар дар сафи кишварњои пешрафта ќарор гирад. Аз дигар тараф љомеаи солим ин боигарии давлат аст. Бунёди толору майдончањои варзишї ва тарѓиби тарзи њаёти солим аз дастуру супоришњои Роњбари њизб ва Барномаи Њукумати љумњурї бармеоянд. Вазифаи мо амалї кардани он аст. Чунончї, бо дастгирии Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва аъзои њизб соли равон мактаби варзишии наврасони ноњия ба маблаѓи 27 њазор сомонї бо таљњизоти зарурии варзишї таъмин карда шуд. Ѓайр аз ин сохтмони ду толори варзишї дар љамоти дењоти ба номи Утаќарањ Назаров бо харљи 500 њазор сомонї аз њисоби соњибкорони мањаллї идома дорад. Дар ин самт наќшањо зиёданд, ки барои амалї шудани онњо ваќт лозим аст. -Ислоњи камбудињои љойдошта дар фаъолияти Кумитаи иљроияи ноњиявии њизб имкон медињад, ки эътиќоду эътимоди мардум ба мо бештар шавад ва сафи љонибдорони ЊХДТ биафзояд. - Барои суњбат ташаккур!

Тањияи Алиљон ЉЎРАЕВ

АФЗОИШИ САФИ ЊИЗБ АЗ ЊИСОБИ ЉАВОНОН Кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар ноњияи Њисор ташкилоти нави ибтидоии "Институти зироаткорї"- ро ба ќайд гирифт. Ба ташкилоти навтаъсис 10 нафар олимони Институти тадќиќотии зироаткорї аъзо шуданд. Дар вазъияти тантанавї ба онњо раиси Кумитаи иљроияи ноњиявии њизб Абдуѓанї Абдурањимов шањодатномањои узвиятро супурд. Тавре аз Кумитаи иљроияи ноњиявии њизб иттилоъ доданд, сафи аъзои њизб аз њисоби љавонон рўз то рўз афзуда истодааст. Чанде ќабл 4 нафар фаъолони Корхонаи фаръии баќайдгирии техникии ноњия низ ба узвияти њизб пазируфта шуданд.

А. САФАР

Парлумон Дар љаласаи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ки санаи 20 феврал доир гардид, вакилон Созишномаи ќарзии иловагї байни Љумњурии Тољикистон ва Фонди ОПЕК оид ба рушди байналмилалї дар хусуси Лоињаи беморхонаи бисёрсоњавии Данѓараро тасдиќ намуда, ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи кооперативњо"-ро муњокима карда, ба Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон "Дар бораи ипотека", "Дар бораи мањдуд намудани истифодаи мањсулоти тамоку" ва "Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият" таѓйиру иловањо ворид намуданд.

СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ДАСТГИРЇ МЕЁБАД Маќсад аз татбиќи Созишномаи ќарзии иловагї дастрас намудани таљњизоти тиббї, мебел ва лавозимоти тиббї барои беморхонаи бисёрсоњавии Данѓара мебошад. Вазири адлияи Љумњурии Тољикистон Рустам Менглиев ва намояндаи халќ Мањмадшариф Њаќдодов рољеъ ба лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи кооперативњо" шарњу тавењ доданд. Маќсади асосии пешнињоди лоињаи ќонуни мазкурро иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Оид ба тадбирњои татбиќи фармони Президенти Љуњурии Тољикистон "Дар бораи чорањои иловагї оид ба дастгирии соњаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон" арзёбї карда шуд. Тибќи лоињаи Ќонуни мазкур, доираи фаъолияти кооператив васеъ гардида, онњо метавонанд фаъолияти худро дар соњањои матлубот, истењсолот, сохтмон, манзил, коммуналї, коркард, фурўши мањсулот, таъминот, хизматрасонї, тиљорат, хизматрасонии маишї, кишоварзї, суѓурта, ќарздињї ва дигар соњањое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ накардааст, амалї намоянд. Лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми якум)" - ро вазири адлия Рустам Менглиев ва вакил Тўрахон Самадов шарњ дода, маќсад аз тањияи лоињаи ќонуни мазкурро иљрои сархати 5 банди 4 Наќшаи амал оид ба ислоњоти бахши аграрии Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 июли соли 2009 "Оид ба тадбирњои татбиќи Фармони Пре-

зиденти Љумњурии Тољикистон аз 30 майи соли 2009 "Дар бораи чорањои иловагї оид ба дастгирии соњаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон" ва мутобиќ намудани талаботњои моддањои 56 ва 246 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми якум) бо Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї" арзёбї мешавад. Лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи ипотека" пас аз суханронии муовини раиси Бонки миллии Тољикистон Абдулкарим Неъматов ва вакили Маљлиси намояндагон Мањмадшариф Нозимов ќабул гардид. Зикр гардид, ки маќсад аз тањия ва пешнињоди лоињаи ин ќонун мутобиќ намудани баъзе меъёрњои ќонуни амалкунанда ба Кодекси замини Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи фаъолияти бонкї" мебошад. Мувофиќи лоињаи ќонуни мазкур, танњо њуќуќи истифодаи замин бо њуќуќи бегона намудани он мумкин аст ба гарав гузошта шавад. Гарави истифодаи ќитъањои замин нисбат ба ќитъањои замине, ки њуќуќи истифодаи онњо бе њуќуќи бегона намудани он ба даст оварда шудааст, манъ мегардад. Пас аз баррасии њамаљонибаи масъалањои ба рўзнома воридгардида аз љониби вакилон нисбати онњо ќарорњои дахлдор ќабул карда шуд.

Маъруфи БОБОРАЉАБ, хабарнигори парлумонии "МХ"


Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

Таърих баъди гузашти дањсолањо даќиќ бањогузорї менамояд, ки ин ё он олим чї тањаввулоте дар илм кард. Зеро њама гуна тањаввулот ба худ навовариеро рўи кор меоварад, вале мумкин аст ин навоварї дар як љой шояд тањаввулот набошад. Аз таљриба маълум аст, ки њар гуна навоварї бо мушкилоти зиёде ба худ роњ мекушояд.

М

УТАФАККИРИ бузурги олмон Гёте доир ба навоварї чунин гуфтааст: "Дар ибтидо мегўянд, ки ин сафсата аст, баъдан ња, як чиз дар худ дорад, чун он кори маъмулї шуд, мегўянд: ки инро намедонист". Мушкилоти кадрї дар кафедрањои тахассусии Донишгоњи омўзгорї маълум буд ва навоварии академик Абдуљаббор Рањмонов дар тўли як сол дар тамоми самтњои Донишгоњи омўзгорї тањаввулоти зиёде ба вуљуд овард. Ман худ хатмкардаи Донишгоњи омўзгориам ва њоло дар ин љо омўзгорам. Бояд аз рўи инсоф иќрор шуд, ки то ин замон дар ин донишгоњ чанд шахсияти барљастае ба сифати ректор ифои вазифа карда, њар яке барои рушди донишгоњ хизматњои шоистае намудаанд. Аммо А. Рањмонов ба хотири баланд бардоштани потенсиали илмии нахустмактаби олии Тољикистон - Донишгоњи омўзгории ба номи Садриддин Айнї тањаввулоти хосе кард . Соли 2012 дар Донишгоњ 125 нафар номзади илм, 39 нафар доктори илм ва 209 нафар аспирант, 121 нафар унвонљў дар муњимтарин самтњо пажўњиш намуда, аз рўи 64 равия, 94 масъала ва зиёда аз 340 мавзўи инфиродии илмї-пажўњишї тадќиќот бурда, ба натиљањои назаррас ноил гардиданд. Натиљањои муњимтарини илмї дар шакли 20 асари илмї ва монография, 14 китоби дарсї, 44 дастури илмї-методї, зиёда аз 470 маќола ва мухтасару фишурдаи маърўзањо нашр гардиданд. Дар соли сипаригардида 1 нафар устоди донишгоњ рисолаи докторї ва 11 нафар рисолањои номзадии хешро дифоъ намуданд, Шўрои диссертатсионии донишгоњ, дифои 41 рисолаи номзадї ва 1 рисолаи докторї баргузор намуд. Оид ба масъалањои њалталаби соњавї 6

РОЊБАРИ НАВОВАР

лоињаи устодон љињати маблаѓгузорї кардан аз њисоби буљаи давлатї пешнињод гардид. Бо ташаббуси бевоситаи академик А. Рањмонов дар донишгоњ шуъбаи тањияи грантњо ва лоињањои инноватсионї таъсис дода шуд, ки дар муддати хеле кўтоњ се лоињаи инноватсионї тањия ва барои маблаѓгузорї пешнињод шуд. Устодони донишгоњ дар 23 конференсия, симпозиум, мизњои мудаввар ва семинарњои илмї-назариявии љумњуриявї ва байналмиллалї ширкат намуданд. Дар конференсияи анъана-

вии апрелї тањти унвони "Маориф- мењвари сиёсати иљтимоии давлат" 795 маърўзаи устодону донишљўён пешнињод гардид. Масъалаи дигари муњим, ки А. Рањмонов ба он диќќати љиддї медињад, ин муносибати устодону донишљўён ба китобу китобхона мебошад. Танњо дар давоми моњњои январ-ноябри соли 2012 омаду рафти устодону донишљўён ба китобхонаи донишгоњ 51839 маротиба ба ќайд гирифта шуд. Таъсиси синфхонањои компютерї ва пайвастани онњо бо шабакаи Интернет, насби таљњизоти технологияи

муосир эњёи озмоишгоњњо, мањз бо иќдоми шоистаи А. Рањмонов рўи кор омад. Дар донишгоњ њарчанд Парки технологї аз соли 2011 амал намояд њам, бо ташаббуси бевоситаи А. Рањмонов љињати ќонунї ба роњ мондани он, фаъолият ва сохтори он Низомнома, вазифањои хизматии кормандон, механизми гардиши маблаѓњо ва як ќатор њуљљатњои зарурї тањия ва тасдиќ гардиданд. Тавре Мањмадулло Раљабов- номзади илмњои педагогї иброз намуд, Абдуљаббор Рањмонов тарбиятдидаи ду мактаби

эътирофшуда аст. Аввалан, мактаби сиёсии Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон. Дар ин мактаби сиёсї шахсияти академик Абдуљаббор Рањмонов ташаккул ёфта, сиёсати маорифпарваронаи Президенти кишварро роњандозї намуд ва дар маорифи кишвар як гардиши бузург, яъне ислоњоти љиддиеро дар тамоми самтњои маориф оѓоз кард, ки имрўз њамин ислоњотро муњтарам Нуриддин Саидов-вазири маорифи Љумњурии Тољикистон идома дода истодааст. Дуввумин мактаби А. Рањмонов мактаби илмї ва адабиётшиносии Соњиб Шўњратиевич Табаров аст. Даќиќкорию покизакорї ва сахтгирињоро дар љодаи илм мавсуф мањз аз њамин мактаби илмї бањрабардорї намудааст ва ин ду мактаб ба Абдуљаббор Рањмоновро тањаввулотгар намуд. Абдушукур Ѓаффоров номзади илмњои филологї, дотсент чунин мегўяд: Абдуљаббор Рањмонов чун роњбари пуртаљриба ва олими пуркор педагоги барљаста дар донишгоњ љараёни илмро аввалан ва роњњои пурсамари онро муайян намуд ва усулњои татбиќи онро вобаста ба талаби замон мушаххас намуд, ки як дигаргунии илмиро ба миён овард. Профессор Бибињафизамоњ Маљидова, низ бар ин аќида аст: - Аттестатсияи њайати кадрии донишгоњ, як ислоњоти кадриро дар кафедрањои тахассусї ба миён овард, ки ман дер боз љонибдори он будам. Дар кафедрањои тахассусї мутахассисон ва олимони љавон бояд бештар ба тањќиќоти илмї ва фаъолияти омўзгорї љалб карда шаванд. Ректор А. Рањмонов барои гурўњи хатмкунандагони аълохон дар донишгоњ шароити мусоид муњайё сохт ва ин боиси фаъолияти минбаъдаи илмии онњо дар њамин донишгоњ гардид. Дар радифи ин чанд андеша нисбат ба фаъолияти илмии академик А. Рањмонов эътимоду боварии бештаре эњсос карда, ин тањаввулотро барои нахустмактаби олии кишвар-Донишгоњи омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї як амри зарурї ва муњим мењисобам.

Гулрафтор МУЗАФФАРОВА, устоди ДДОТ ба номи Садриддин Айнї

l Пешнињод

Бойгонии давлатии марказии ВМКБ моњи октябри соли 1936 таъсис дода шуда, баъдан шуъбањои он дар навоњии Рўшон, Шуѓнон, Ишкошим ва Мурѓоб низ пайдо шуданд. Фаъолияти бойгонињои ноњияњои вилоят низ самарабахш буд, вале баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва оѓози љанги шањрвандї он чун дигар соњањои хољагии халќи

КОРИ БОЙГОНИИ ВМКБ БЕЊБУДЇ МЕТАЛАБАД мамлакат фалаљ гардид. Танњо аз соли 1997 тавассути сиёсати хирадмандонаи Президенти мамлакат соњаи бойгонидорї дар ќатори њамаи соњањои хољагии халќ рў ба бењбудї нињод. Солњои 2010-2012 Бойгонии давлатии ВМКБ бо таљњизоти замонавии зидди сўхторнишонї муљањњаз гардонида, бо конденсионерњо ва компютерњо таъмин гардид. Њамзамон масъалањои њалношуда ба пешбурди кор монеъ мегарданд. Фаъолияти бойгонињои байниидоравї оид ба њуљљатњои њайати шахсии шањри Хоруѓ, кулли навоњии вилоят, ки аз њисоби худмаблаѓтаъмин-

кунї кор мекунанду дар тобеияти бевоситаи маќомотњои иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ќарор доранд, бидуни бинои бойгонињои байниидоравии шањри Хоруѓ, дигар њама ба талабот љавобгў нестанд. Аз љониби маќомотњои мањаллї дар кори тањким бахшидани асоси моддию техникии онњо чораи мушаххас андешида намешавад. Иддае аз биноњо њатто дар њолати садамавї ќарор доранд ва њатто мизњои корї ва компютер надоранд. Пайдост, ки аз идорањо, ташкилот, муассисот ба бойгонињои байниидоравии шањри Хоруѓ ва навоњии вилоят барои

нигоњдорї њуљљатњо ворид мегардонанд, аммо њаќќи нигоњдориро намепардозанд. Роњбарони иддае аз маќомот, идора ва муассисот бањона пеш меоранд, ки барои ин амал дар сметаи харољот маблаѓ пешбинї нашудааст. Вазъи кунунии шуъбаи худмаблаѓтаъминкунї оид ба танзими њуљљатњои бойгонии идорањо, муассисањои шањру навоњї ва њам Бойгонии давлатии ВМКБ дар њолати ногувор ќарор доранд. Зеро роњбарони идороту муассисоти љумњурї бояд баъди 15 сол, вилоятї 10 сол ва шањриву ноњиявї 5 сол њуљљатњоро ба танзим оварда, ба

бойгонињо ба хотири нигоњдории давлатї супоранд. Дар асл бошад, онњо ин корро сомон намедињанд. Бо њамин Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мўњлатњои нигоњдории њуљљатњои бойгонї дар вазоратњо, кумитањои давлатї, маќомотњои иљроия" иљро намегардад. Њуљљатњо бошанд дар њолати нобудшавї ќарор доранд. Сабаби асосии ба бойгонињо насупоридани њуљљатњо ин саркашї аз пардохти маблаѓи ночиз аст.

Назармањмад ДАВЛАТМАЊМАДОВ, директори бойгонии давлатии ВМКБ


Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

НУЌТАИ НАЗАР

ÍÀÂÐÀÑÎÍÐÎ Мутобиќи талаботи ќонунњои љумњурї сўистифода аз мењнати ноболиѓон ќатъиян манъ аст. Хадамоти давлатии назорат дар соњаи мењнат, шуѓл ва њифзи иљтимоии ањолї дар ин бахши муњим санљиш гузаронда, чандин камбудињоро ошкор намуд. Муовини сардори Хадамоти давлатии назорат дар соњаи мењнат, шуѓл ва њифзи иљтимоии ањолї Элмурод Турсунов дар суњбат ба мухбири нашрияи мо дар ин хусус чунин иттилоот расонд: -Ќабл аз њама аз љониби кормандони Хадамот оид ба пешгирию бартарафсозии истифодаи ѓайриќонунии мењнати кўдакон дар заминњои пахтазори ноњияњои Њисор ва Шањринав бо иштироки кормандони прокуратура, намояндањои маќомоти иљроияи њокимияти давлатї ва кормандони шуъбаи маорифи ин ноњияњо рейд-санљиш гузаронида шуд. Санљиш муайян намуд, ки дар ноњияи Њисор дар ЉДММ "20- солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон" тахминан соатњои 10-11 ба љойи дарсхонї 5 нафар хонандагони синфи 2,5,7-и мактаби миёнаи тањсилоти умумии № 92, дар Кооперативи истењсолии ба номи "Латиф Мурод", 6 нафар хонандагони синфи 6,9,10 мактабњои миёнаи тањсилоти умумии №5, 22 ва 36, дар хољагии дехќонии ба номи "А. Амонулло", 1 нафар хонандаи синфи 4 мактаби ибтидоии № 122 ва дар "Корхонаи воњиди таълимї - таљрибавї" бо ѓунучини пахта машѓул буданд. -Оё барои чунин њолат касе ба љавобгарї кашида мешавад? -Бале. Дар натиљаи рейд - санљиш нисбат ба роњбарони хољагињои мазкур барои риоя накардани ќонун ва беасос љалб намудани мењнати кўдакон, тибќи талаботи моддаи 94 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон дар њаљми 800 сомонї ба њар як нафар љамъ 3200 сомонї љарима таъин карда шуд. Њамчунин рейд-санљиш муайян намуд, ки дар дигар навоњї низ ањвол чунин аст. Дар ноњияи Шањринав дар хољагии дењконии "И.Меликмуродов", роњбараш Давлатмурод Пиров, Кооперативи истењсолии "Пушти миёна" роњбараш Нусратулло Аюбов, Кооперативи истењсолии "Наврўз", "Корхонаи воњиди таълимї- таљрибавї" хонандагони синфњои гуногуни мактабњои миёна бо ѓунучини пахта машѓул буданд. Дар натиљаи рейд - санљиш нисбати 7 нафар роњбарони кооперативњо ва хољагињои ноњияњои мазкур барои риоя накардани талаботи ќонунгузории мењнат ва беасос истифода намудани мењнати кўдакон, тибќи талаботи моддаи 94 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон дар њаљми 800 сомонї ба њар як нафар, љамъ 5600 сомонї љарима таъин карда шуд. -Дар васоити ахбори умум аз чунин ќонунвайронкунї дар навоњии дур аз пойтахт гузоришњо буданд. Хадамот имконият дошт, ки минтаќањои дурдастро њам назорат кунад? -Чунин иттилоъ ба Хадамоти мо низ расидааст ва аз љониби кормандони Хадамот љињати иљрои дастури Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 1 ноябри соли 2012 №55587(25-2) вобаста ба пешгирии мењнати маљбурии мактаббачагон ва донишљўён дар корњои сањро ва дар доираи талаботи ќонунгузории љорї нисбат ба шахсони ба ќонунвайронкунї роњдода чорањои дахлдор андешидан, дар заминњои пахтазори шањри Турсунзода, ноњияњои Зафаробод, Мастчоњ, Бобољон

Ѓафуров, Спитамен, Љаббор Расулови вилояти Суѓд, Ёвон, Абдурањмони Љомї, Хуросон, Вахш, Бохтар, Љалолиддини Рўмї, Шањритус, Ќубодиён, Носири Хусрав, Панљ, Ќумсангир, Восеъ, Фархор, Њамадонї ва шањри Кўлоби вилояти Хатлон бо иштироки намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатї, кормандони шуъбаи маорифи шањру ноњияњои мазкур ва Созмони Байналмилалии Муњољират рейд-санљишњо гузаронида шуд. Њолатњои ѓайриќонунї фаъолият намудани мактаббачагон дар заминњои пахта ошкор гардид ва дар натиља нисбат ба 10 нафар корфармоён - роњбарони хољагї барои риоя накардани талаботи ќонунгузории мењнат њангоми истифодаи мењнати ноболиѓон дар заминњои пахта дар њаљми 8000 сомонї љаримаи маъмурї таъин гардида, аз љониби онњо ба буљети љумњурї пардохт карда шуд. Ба фаъолияти Хадамот назар карда, манзараи ногуворро дар дигар манотиќи љумњурї низ мушоњида мекунем. Ба њамин монанд, дар хољагињои дењќонии шањри Турсунзода, аз љумла хољагии дењќонии "Њаќиќат" 7 нафар хонандагон аз мактаби тањсилоти миёнаи умумии №30, хољагии дењќонии "Ёќут", 6 нафар хонандагон аз мактаби тањсилоти миёнаи умумии №43 ва хољагии дењќонии "Намуна", 8 нафар хонандагон аз мактаби тањсилоти миёнаи умумии №15-и шањри Турсунзода њолатњои ѓайриќонунї дар заминњои пахта фаъолият намудани ноболиѓон ошкор гардида, нисбати 3 нафар корфармо 800 сомонї ба њар кадом, љамъ 2400 сомонї љарима таъин карда шуд. Њангоми истифодаи мењнати ноболиѓон дар заминњои пахта аз љониби мутахассисони Хадамот нисбат ба 7 нафар корфармоён дар асоси талаботи Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон дар њаљми 5600 сомонї љарима таъин карда шуда, маблаѓњо аз љониби њуќуќвайронкунандагон ба буљети љумњурї пардохт гардиданд. Санљиш дар заминњои пахтаи хољагии дењќонии "Сад о р а т " - и ноњияи Заф а р о бо -

ди вилояти Суѓд ошкор намуд, ки 47 нафар хонандагон аз Литсеи касбии техникии № 41 ва 35 нафар хонандагон аз мактаби тањсилоти миёнаи умумии №14 ноњияи мазкур дар майдони пахтазор бо пахтачинї машѓул буданд. Тавре як нафар хонанда аз Литсеи касбии техникии № 41 дар баёноташ ќайд намуд, онњо аз соати 13 то 17 пахта мечинанд ва барои 1 кг пахта ба онњо аз 30 то 45 дирам музди мењнат дода мешавад. Ба њамин монанд санљиш дар зами-

НАБОЯД ЃУЛОМВОР

ИСТИФОДА БУРД нњои пахтаи хољагии дењќонии "Нур"-и ноњияи Љ. Расулов ошкор намуд, ки 25 нафар хонандагон аз Литсеи касбии саноати кишоварзии ноњияи мазкур њангоми дарс дар заминњои пахтаи Ассотсиатсияи истифодабарандагони оби ба номи Она Нодирбобоева ва 52 нафар хонандагони мактаби миёнаи №3 ноњияи Љ. Расулови вилояти Суѓд бо њамроњии 3 нафар омўзгорон ба пахтачинї машѓул буданд. Барои ба инобат нагирифтани талаботи ќонунгузории мењнат, шуѓл ва њифзи иљтимоии ањолї њангоми истифодаи мењнати ноболиѓон, ба роњбарони хољагињои дењќонии "Садорат"-и ноњияи Зафаробод, хољагии дењќонии "Нур" ва Ассотсиатсияи истифодабарандагони оби ба номи Она Нодирбобоеваи ноњияи Љаббор Расулови вилояти Суѓд дар асоси талаботи Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон ба њар кадом дар њаљми 800 сомонї, љамъ 2400 сомонї љарима таъин карда шуд. -Дарвоќеъ, чунин ба назар мерасад, ки аввалан, бачањо чун табаќаи имтиёзноки ањолї бояд бо тањсил ва омўзиш фаро гирифта шаванд. Дуввум, дар чунин маврид сўистифода аз мењнати ноболиѓон хилофи ќонун аст ва нињоят кори онњо дар сањрои пахтазор, бидуни ягон њуљљату созишнома ва бе ягон имтиёз сурат гирифта, зањмати наврасон ѓуломвор истифода мешавад. Ё барои коргари мавсимї дар сањро талаботи Кодекси мењнат амал намекунад? -Ќонуни мењнат њама соњањоро фаро мегирад. Њангоми пурсиш муайян гардид, ки байни ноболиѓон ва корфармо шартномаи мењнатї баста нашуда, фаъолияти онњо ѓайрирасмї мебошад, аз љониби корфармоён (роњбари хољагињои мазкур) муќаррароти ќонунгузории мењнат риоя карда нашудааст, аз љумла бо хонандагон шартномаи (ќарордоди) мењнатї баста нашудааст, розигии хаттии волидайни хонандагон ва ё шахси ивазкунандаи онњо талаб карда нашудааст, аз хонандагон маълумотномаи тиббї оид ба вазъи саломатии онњо талаб карда нашу да ас т, д авомнокии кор ва ваќти дамгирии онњо му-

ва њифзи иљтимоии ањолї амрномаи иљрояш њатмї дода шуд. Инчунин байни масъулин ва ноболиѓон корњои фањмондадињї гузаронида, тавсия дода шуд, ки фаъолияти мењнатии ноболиѓон зери назорат гирифта шуда, дар доираи муќаррароти ќонунугузории мењнат амалї карда шавад. Дар рафти санљишњо ба роњбари корхона ва кормандоне, ки ѓайрира смї фа ъолият менаму данд љињатњои манфии шуѓли ѓайрирасмї ва самтњои мусбии ќонунгузории мењнат, шуѓл ва њифзи иљтимоии ањолї фањмонида шуд. Дар шањрњо низ мењнати наврасон дар баъзе коргоњњо, ширкатњо, бозорњо истифода мешавад, ки дар ин хусус њам Хадамот корњои зиёде анљом додааст. Таъкиди як нуктаи дигарро њам зарур медонем: баъзе наврасон ва волидони онњо мегўянд, ки ба корњои вазнин љалб намудани наврасон аз камбизоатї аст. Дар назари аввал чунин мерасад, ки онњо њаќанд. Вале инсоф мехоњем: дар охири октябру моњи ноябр, ки њаво сард ва пахтаи шукуфта хеле кам мешавад, наврас ба њисоби миёна 20 кило пахта мечинад. Вале њаљми пули медодаи хољагї 35-40 дирам барои як кило пахта аз 7-8 сомонї зиёд нест. Ин маблаѓ барои хўроки якрўзаи пахтачинписар масраф мешавад, ё барои либоси махсуси корї, ё дорую давои ў барои зањмат дар њавои сарди сањро? Дуввум ва муњимтар аз он, дар давоми дусе моњи пахтачинї наврас дар сањро банд шуда, аз барномаи тањсил ќафо мемонад ва дониши мувофиќ гирифта натавониста, умре бо муздурї ва мењнати вазнину каммаош машѓул мешавад. Пас, мењнати маљбурии наврасон ба оила танњо гаронї меорад ва оянда барои ќашшоќшавии онњо мусоидат мекунад. Хадамоти давлатии назорат дар соњаи мењнат, шуѓл ва њифзи иљтимоии ањолї минбаъд низ љињати аз байн бурдани шуѓли ѓайрирасмии шањрвандон, аз љумла истифодаи ѓайриќонунии мењ-

айян нест ва хонандагон бо либоси махсуси корї таъмин нестанд, ки ин њолатњо хилофи талаботи Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон мебошад.

нати ноболиѓон риоя гардидани муќаррароти ќонунгузории мењнат, шуѓл ва њифзи иљтимоии ањолї аз љониби корфармоён њангоми ба кор ќабул намудани шањрвандон ва њимояи њуќуќњои мењнатии кормандон тамоми чорањои заруриро меандешад. Ва имрўз њама ањли љомеаро зарур аст, ки пайи бартараф намудани ин њолати маѓшуш саъй намоем!

-Гумон мекунем, ки танњо бо дарёфти чанд њолати њуќуќвайронкунї ва љазо кор буд намешавад. Бањри пешгирии ин њолатњо чї чорањо дида мешавад?

-Дар баробари ин, ба масъулин аз љониби мутахассисони Хадамоти давлатии назорат дар соњаи мењнат, шуѓл

Љумъа ЌУДДУС


10 Масъалањои экологии муосир тамоми љабњањои зиндагии инсонро фаро гирифта, љомеаи љањониро ба ташвиш овардааст. Ин масъалањо њудуди табиї ва давлатї надоранд. Аз ин рў љомеаи љањонї тамоми давлатњоро њушдор додааст, ки фољиаи экологиро танњо дар якљоягї ва бо дастгирии њамдигар бартараф намудан мумкин аст. Пайдоиши мушкилоти экологї, пеш аз њама ба омилњои иљтимої ва иќтисодї вобаста буда, њалли онњо на танњо ба воситаи техникї, балки бо роњи дигаргуншавии љањонбинии ањолї нисбат ба иќлим, ба тоза нигоњ доштани обу њаво ва муњити зист амалї мегардад. Њукумати Љумњурии Тољикистон барои њалли масъалањои њифзи муњити зист, истифодаи самараноки захирањои табиї ва таъмини рушди устувор як ќатор

Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

ЭКОЛОГИЯ

ФАРЊАНГИ ЭКОЛОГЇ ВА РУШДИ ЉОМЕА

њуљљатњои ќонунгузорї ва санадњои меъёрии њуќуќї тањия ва амалї намудааст. Аз љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи њифзи табиат" њанўз 27 декабри соли 1993 ќабул шуда буд ва тибќи он таълими фанни экология дар њама муассисањо ба роњ монда шудааст. Ќарори Њукумати ЉТ "Оид ба масъалањои ташкили тарбия ва маълумоти экологии ањолии ЉТ" аз 23 марти соли 1995 ва соли

1997 "Барномаи давлатии тарбия ва маърифати экологї ва дурнамои он" нисбати бењтар намудани таълиму тарбияи экологии ањолї сањми босазо гузошт. Дониш ва фарњанги экологї бояд аз муњити оила, боѓча, мактаб то ба ањли љомеа ривољ ёбад. Фарњанги экологї ба таъмини рушди устувори тараќќиёти кишвар замина мегузорад. Фарњанги экологии ањолї -

њамкории тарафњои дахлдор оид ба рушд ва ќабули тадбирњои пешгирикунанда, ки ба њифзи нерўи табиї, захирањои моддї ва њифзи муњити зист, ќонеъгардонии эњтиёљоти иљтимоию иќтисодї, бањисобгирии манфиатњои љомеа ва њифзи саломатии одамон, инчунин нигоњдории муњити зисти солим барои наслњои оянда мебошад. Стратегияи љањонии њифзи табиат аз љониби Созмони Милали Муттањид тањия шудааст. Мароми асосии он муайян намудани талаботњои асосї оид ба њифзи табиат, экосистемањо ва намудњои њайвоноти ба њифз эњтиёљманд, ба омма фањмонидани зарурати андешидани чорањои мушаххас оид ба њифзи табиат, барои тараќќиёти бомароми иљтимоию иќтисодии љамъият мебошад. Њифзи табиат ва экология фаъолияти масъулиятталаб буда, аз њар як фард хиради волоро таќозо мекунад. Њар як фарди љомеа бояд донад, ки идораи табиат муносибати давлатї, љамъиятї, илмї ва байналмилалї мебошад. Мувофиќи сарќонуни Љумњурии Тољикистон соњиби тамоми сарватњои табиї

l Чашмандоз Оламиён бори аввал ќариб 30 сол пеш шоњиди худро тарконидани террорист гаштанд. Ин амал дар соли 1981 дар сафоратхонаи Ироќ дар Бейрут (Лубнон) рух дод. Дар ин амалиёт 27 нафар ба њалокат расида, садњо кас ярадор шуданд. Масъулияти ин амалро ташкилоти навтаъсиси террористии "Њизбуллоњ" бар ўњда гирифт ва дар амал нах устин татбиќкунандаи чунин навъи террор ба њисоб меравад. Баъдтар дигар ташкилотњо ба монанди Њамос, Љињоди исломии Фаластин, Љињоди исломии Миср ва ѓайра аз "хизмат"-и "террористони худкуш" фаровон истифода мебурданд. Дар ин амал пешсаф ташкилоти "Алќоида" мањсуб мешавад. Мањз террористони худкуш таркишњо дар сафоратхонаи ИМА дар Кенияву Танзанияро амалї намуданду фољеаи 11 сентябри соли 2001 низ бо ширкати онњо сурат гирифтааст. Бояд гуфт, ки истифодаи террористони худкуш марбут ба дину оини алоњида набуда, чунин шакли терорро Њизби коргарии Курдистон, Њизби коммунистии Лубнон, Њизби миллии Сурия ва ѓайра низ фаровон истифода мекунанд. Барои мисол ташкилоти сепаратистии "Палангони озодибахши Тамил Илама" дар истифодаи чунин навъи террор рекорд гузоштаанд. Чунончи, дар соли 1991 террористзани худкуш худро бо њамроњии сарвазири Њиндустон Раљив Гандї тарконду дар соли 1993 бошад, президенти Шри Ланка Прендеса дар таркиши террористи худкуш ба њалокат расид. Бори аввал зерсохтори аз террористони худкуш иборатбуда бо номи "Палангони сиёњ" дар њайати ташкилоти сепаратистии "Палангони озодибахши Тамил Илама" ба вуљуд омадааст. Аз назарсанљињои маркази тадќиќотии Ренд бармеояд, ки аз соли 1982 то соли 2002 дар љањон наздики 300 амалиёти террористї бо ширкати террористони худкуш аз тарафи 11 ташкилот роњандозї карда шудаанд, ки дар онњо беш аз 3000 нафар ба њалокат расидаанд. Худкушии террористон падидаи асри бист набуда, балки реша дар даврањои ќадим дорад. Ба њадде, ки дар даврони пањншавии дини насронї онро ташкилоти

ТЕРРОРИЗМ ЯРОЌИ ОДАМОНИ

ЗАИФ ВА СУСТИРОДА АСТ

яњудии "сикарињо" алайњи амалиёти ѓосибонаи Рим истифода намудааст. Ё худ дар асрњои миёна њаракати "Исмоилия" тавассути террористони худкуш ду маротиба сарварони Хилофати Баѓдодро аз байн бурдааст. Дар асри 18 бошад, террористони худкуш дар ташкилотњое пайдо шуданд, ки дар Њиндустон, Филиппин ва Индонезия фаъолият доштанду бар зидди истилогарон мубориза мебурданд. Амали террор бо роњи худкуширо онњо дар байни истилогарони аврупої ба кор меандохтанд. Агар мо ба хусусияти амалњои террористї назар андозем, мебинем, ки нафарони бо худкушї терроркунанда барои коштани тухми тарс дар љомеа ба ин кор даст мезананд ва нияташон на њамеша нобуд кардани симои мушаххас аст. Аз ин љост, ки аксаран мардуми осоишта ќурбони амалњои террористї мегарданд. Дар сари аз кадом табаќаи љомеа будани террористи худкуш коршиносон ба чунин хулоса омадаанд: Агар дар

солњои 1980-1990-и асри гузашта ин амалро љавонони аз 18 то 27 сола, ки аз оилањои камбизоат, аксаран дамдузд ё аз њад зиёд мољарољуй буданд, анљом дода ё узвияти ташкилотњои экстремистиро гирифта бошанд, пас дар њазораи сеюм сафи аъзои гурўњњои фаъолияташон мамнўъ ва тахрибкорро шахсони калонсол ва аз лињози иљтимої таъмин пурра намуданд. Як ќисми онњоро бошад, занон ташкил доданд. Зеро зан, ки љинси заиф асту моил карданаш душвор нест ва ба худ диќќати кормандони маќомоти ќудратиро љалб менамояд, дар бадан маводи таркандаро пинњон намуданаш осонтар аст. Мањз дар њамин замина террористони Њизби коргарии Курдистон занонро бештар истифода намуда, онњоро чун зани њомиладор вонамуд месохтанд. Аввалин занони террористи худкуш дар Фаластину Исроил аввалњои соли 2002 пайдо шудаанд. Дар масъалаи чї будани терроризм профессори Донишгоњи Колумбия Ричард Беттс изњори назар карда, муътаќид аст, ки терроризм аз аслињаи нафарони заиф ва камирода мебошад. Зеро онњо бо раќибони ху д рў барў бо яроќи

оддї мубориза бурда наметавонанд. Барои ин иродаашон намерасад.. Аз рўйи асосноккунии мантиќї терроризм се хел мешавад: -сиёсї; -миллї; -динї. а) Терроризми сиёсї замоне мудњиштарин намуди ба њалокат расонидан ба шумор мерафт. Он амалиёти эътирозии гурўњњои гуногун алайњи сохтори амалкунанда буд. "Дастаи сурх" дар Италия, "Артиши муттањидаи сурх" дар Љопон, "Гурўњи Биадеру Майнкоф" дар Олмон аз ќабили чунин гурўњњо ба њисоб мерафтанд. б) Терроризми миллї. Ин муборизаи ќавму халќиятњое, ки замоне соњиби истиќлолият ва давлати људогона буданд. Муборизаи курдњо дар Туркия, Эрону Ироќ, баскњо дар Фаронсаи Љанубї ва Испанияи Шимолї (ташкилоти ЭТА), муноќишањои созмони "Артиши Љумњурии Ирландия" дар Британияи Кабир барои мухторияти Ирландияи Шимолї намунаи терроризми миллї мебошад. в) Терроризми динї. Ин аз њама фољеаноктар ва мудњиштарин наму ди шакли зуњу ри терроризм мебо-

давлат аст. Мо бояд дар назди љомеа њифзи табиатро таъмин карда тавонем, зеро ки ба бењдошти њифзи сарватњои нодир тамоми љањониён манфиатдоранд. Инкишофи босуръати саноату наќлиёт боиси дар таркиби њаво зиёд гардидани њар гуна газњо ва чангу ѓубор мегардад. Манбаи асосии ифлосшавии сунъии њаво наќлиёт, амалиётњои њарбї, ќисман корхонањои саноатї ва ѓайра мебошад. Ифлосшавии табиї бошад, дар натиљаи хуруљи вулќон, вазиши бод, гирдбод ва сўхторњо ба вуљуд меояд. Аз њама бештар ба фазо ифлосињоро наќлиёт мебарорад, ки он 80 ташкил медињад. Тарѓиби донишњои экологї ва фарњанги экологї аз љониби маќомотњои давлатї, муасси сањо и та ълимї, и ттињ одияњои љамъиятї ва воситањои ахбори умум њарчї бештар ву съат ёба д, б арои руш ди љомеа ва тараќќиёти иќтисодиёти мамлакат ањамияти баѓоят муњим дорад.

Субњон УСМОНОВ, устоди Донишкадаи соњибкорї ва хизмат

Даврони кўдакї мо дар бозии тирпарронї тарафи муќобилро "немис" мехондему худро "совет" ном мебурдем. Њоло бошад ба њаёти мо ду мафњум "террорист-шањид" ва "камарбанди шањид" ворид шудааст. Ин љо суоле пайдо мешавад, ки ин мафњумњо оѓози худро аз куљо мегиранд? шад. Ин амалиёти тахрибкорона ва марговарест, ки дар зери ниќоби дин паноњ шудаасту бо ливои он мубориза мебарад. Намунаи барљастаи он муборизаи фаластинињо алайњи исроилињост. Дар ин шакли терроризм тарафи "љабрдида" - пайравони як дин ва тарафи "ѓосиб" пайравони дини дигар мањсуб меёбанд. Аксаран ин амалњои террористї зери мафњу ми " љињод" манзу ри љањониён карда мешаванд. Дар њоле ки он аз ѓаразу манфиати ташкилот ва шахсони алоњида холї нест. Яъне, метавон хулоса кард, ки терроризм стратегия ва усули мубориза мебошад. Барои њамин њам пеш аз њама барои истифода нашудан аз ин усул чорае бояд андешид. Ин чора муборизаи дастаљамъона алайњи гурўњњои тахрибкор ва характери террористидошта мебошад. Дар натиљаи чунин амалиёти муташаккилона як ќатор давлатњои љањон имрўз тавонистанд, ки "майдон"-ро барои гурўњњои љангљўй танг намоянд. Барои робита ва муттањидшавии ин гурўњњо роњ надињанд. Аминем, ки дар ояндаи наздик ин гуна ташкилотњо аз беху бун нест карда хоњанд шуд ва офтоби сулњу амният дар саросари љањон нурпошї хоњад кард.

Абдумуталлиб ШАРИПОВ, мушовири раиси Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар шањри Исфара


Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

(Аввалаш дар шумораи гузашта)

Б

АЪЗЕ аз муњаќќиќони араб тамоми љомеаи ќабл аз исломии башар, аз љумла эронитаборон ро љоњилият эълом дошта, таърихи онњоро бо таърихи худ айният доданд, ки аз њаќиќати таърихї дур аст. Вале чунон, ки аз далелњои боло бармеояд, ин мафњум бештар ифшокунандаи њаёти арабњои ќабл аз исломї будааст. Мавриди таъкид аст, ки дар њаёти аъроб њамаи масъалањои динї-сиёсї, фарњангї, маишї- оилавї, ахлоќї ва ѓайра дар ченаки муносибати авлодї- ќабилавї њаллу фасл меёфт. Бинобар он наметавонем аз рўи ин ченак ба њаёт ва тарзи зиндагии халќњои пешрафта, ки дорои марказњои фарњангии рушд кардаи миллї, динњои тавњидї, сохтори сиёсии муташаккил, муносибатњои иљтимої ва давлати мутамарказ буданд, бањо дињем ва онро бо даврони љоњилияти араб муќоиса намоем. Мусаллам аст, ки ислом тавассути сањмгузории мардумони эронитабор ва дигар ќавмњо ба як дини комил ва тамаддуни фаромиллї табдил ёфт. Аммо арабњо иддаои соњибї ва меросбарї аз ислом дошта, дар пайравї аз њамин андеша даъвои таљдид ва ё таѓйири исломро доранд. Агар вањњобия онро таљдиди ислом ном барад њам, вале дар асл таљдиди ислом ба манфиати эњёи фарњанги ислом набуда, балки ин амал хусусияти зиддиисломї дошта, муќобил гузоштани фарњанги миллатњои ѓайриараб ба ислом аст. Агар даќиќтар зикр кунем, маънои он аз доираи ислом берун кардани њама гуна мероси фарњангии ќабл аз исломии миллатњои дигар аст ва чун ин арзишњо аз ислом берун дониста шуданд, яќинан њукми ширк ё куфрро мегиранд. Бисёр њаракатњои ислоњи динї, ки дар муњити араб даврањои гуногун ба шакли мухталиф зоњир мешуданд, танњо барои дифоъи манфиати араб хизмат мекарданд. Яке аз даврањои навбатие, ки арабњо ба ислоњи дин рўй оварданд, ин дар асри XVIII рў овардани онњо ба мазњаби нав -вањњобия буд, ки хусусияти сирф идеологї- сиёсї дошта, зидди исломи суннатї, ки мардумони дигар, бахусус тољикон онро њифз ва пањн карданд, мебошад. Он ваќт арабњо бо шиори пок кардани ислом аз хуруфот ва бидъат ва бозгашт ба исломи даврони Паёмбар(с) аввал арабњоро барои мубориза бо туркњои усмонї муттањид месохтанд. Сониян, дар таълимоти мазњаби вањњобї ѓояњои диниеро таблиѓ мекарданд, ки онњо барои мардумони њанафимазњаб буданд ва ќобили ќабул нестанд, чунки ин халќњо њељ гоњ бо як андешаи араб таърихи чандинасраи худро куфру ширк эълон намекарданд. Касе агар аз осорхонаи Шоњигарии Арабистони Саудиро дида бошад, дар он љо чанд маълумот дар бораи давраи ибтидои ислом, ишорае ба њаёти Паёмбар (с) ва якбора таърихи асри XVIII ва асосгузори давлат Муњаммад Абдулвањњоб метавон дид. Дар бораи мављудияти таълимоти њанафї дар тўли 400 сол (1517-1921) дар шањрњои Маккаву Мадина ва дигар ќисматњои он ва мављудияти таълимоти мазњаби шиъа дар шимол ягон нишонае њам нест ва умуман чунин њаќиќати таърихї гўё вуљуд надоштааст. Дар тамоми он китобњое, ки марбут ба таърихи ислом њастанд, муаллифони араб танњо аз давлати уммавиёну аббосиён ном мебаранду халос ва њоло бошад, ин беморї ба афкори муњаќќиќони тољик низ асар гузоштааст. Дар њоле ки аз давлатдории форсњо, Сосониён, Сомониён, Фотимиён, Ѓазнавиён, Темуриён ва зиёда аз 200 соли давлатдории Салљуќиён, Усмонињои турк, ки дар асоси таълимоти ислом сурат мегирифт, аз сањми онњо дар таърих ва пешрафти ислом ягон ишорае њам намешавад. Ба маврид аст хотиррасон намоем, ки идеяи љавњарии ислом, баробарии њамаи халќу миллат

11

АНДЕША дар ислом барои њукамо ва умарои араб ягон љанбаи эътиќодї надошт. Онњо ба таълимоти ислом сирф рамзї ва аз нигоњи манфитањои гурўњї ва миллии худ менигаристанд. Далели ин хулоса он аст, ки дар тўли таърихи давлатдорї (хилофат) хулафову умаро ва њукамои араб њангоми интихоби халифа ё њоким боре њам байъати (ањди розигї) мардуми ѓайриараб, аз љумла эронитаборро напурсиданд ва ба мусулмонони ѓайриараб њамеша њамчун маволї ва ѓулом муносибат мекарданд. Аввал бо роњи љанг давлатро мегирифтанд баъд мардумро ба байъати њоким маљбур мекарданд. Аз ин рў, тафовути байни таърихи араб ва ислом бисёр масъалаи муњим аст ва исломро бо араб айният додан нодуруст аст. Пас имрўз онњое, ки ба арабгарої ва идеологияи вањњобияву сала-

ТОБЕИЯТИ СИЁСЇ,

фия муќобилияти шадид доранд ва мехоњанд наќш ва маќоми худро дар ташаккул ва рушди ислом нишон дињанд ва мусулмони комилњуќуќ ва баробар бо араб будани худро исбот кунанд, ин форсњо ва туркњо мебошанд. Имрўз бо назардошти вазъи сиёсии љањони муосир њар кадом халќ барои њимояи манфиатњои худ њаќ дорад кўшиш намояд. Пас чаро ашхосе ба монанди Ибни Таймия, Абдулвањњоб, Ибни Боз ва дигарон, ки таърихи њазорсолаи мактабњои фарњангиву динии мардуми форсизабон аз ќабили мазњаби њанафї, шиа, тасаввуфро ширк ва бидъат ва асосгузорони онњоро мушрик ва кофир ном мебаранд, мо бояд онро чун ќавми сањењи динї ќабул намоем? Дар тўли таърих мардумони форсизабон барои ривољу равнаќи ислом мунтазам хизмат карданд, вале ягон кас даъвои таѓйиру навсозии он накардаанд. Магар онњо ба ќадри Абдулвањњоб, Ибни Боз ва Хумайс дониш надоштанд. Сабаби асосї дигар аст. Арабњо даъво бар он доранд, ки онњо ягона њомї ва меросбари исломанд ва танњо онњо њуќуќи таѓйир ва ё таљдиди исломро доранд. Њатто љањолати онњо то ба он дараља рафтааст, ки ќисме иддао доранд, аз ўњдаи онњо анљом додани баъзе рукнњои ислом соќит аст ва онњо бињиштиянд. Чунончї, дар суњбат бо устоди донишгоњи Ал-азњар, ки нав "Донишгоњи Мадина"-и Арабистони Саудиро хатм кардааст, суол кардам: Муфтии феълии Миср Алї Љумъа намояндаи кадом мазњаб аст? Эшон бо оромї посух доданд, ки "ў мусулмон нест, ў суфї аст". 2 (Рањнамо, Ислом ва амнияти миллї, Душанбе 2011, сањ 142-143). Агар як мударрис дар ин сатњ њукм кунад, яъне Муфтии як кишварро рўйрост "ў мусулмон нест" эълон намояд, пас кофиру мулњид њукм кардани як мусулмони оддї барои ин гурўњњо як кори муќаррарї мебошад. Шинохти асли исломї ба мо ваќте муяссар мегардад, ки агар аз арзишњои олии Ќуръон ва мактаби рисолат ба таври даќиќ огоњї дошта бошем. Зеро дар таърихи ислом воќеањои зиёде ба вуќўъ пайвастанд, ки даст ёфтан ба њаќиќати таълимоти исломро хеле мушкил намуданд. Ба хусус, истилои муѓул дар нобуд кардани хазоини илму маърифат ва ашхоси маъруфи динї наќши хеле манфї бозидааст. Дар ин давра њазорон олимон кушта ва низоми таълими динї ќариб куллан аз байн бурда шуд. Азбаски дар майдони илм донишмандони њаќиќї ќариб намонданд, ин барои ба майдон ворид шудани ашхоси камсавод замина фароњам овард ва маърифати исломиро ба сатњи паст бурд. Онњо аз андешаи носолими худ мактаби динї ё идеологияи нави исломї сохтанд ва онро њамчун исломи асл ба мардум пешни-

Ё ЭЪТИЌОД? њод карданд. Яке аз намояндагони чунин давра Ибни Таймия мебошад. Азбаски баъди истилои муѓул олами ислом дар як харобї ва заъфи илмї ќарор дошт, барои пањн кардани њар гуна аќидањо заминаи мусоид фароњам омад. Баъзе аз намояндагони араб, ки иддаои њуќуќ ба таљдид, илова ва ё њатто бекор кардани ягон масъалаи диниро доштанд, ба ислоњи ислом камар бастанд ва бештар аз намояндагони ќабилањое, ки дар шањри Макка ва Мадина иќомат доштанд, пайгирї мекарданд. Албатта, Ибни Таймия дар њамон ваќт тасаввур њам намекард, ки таълимоти ў дар оянда як идеологияи муташаккил барои миёншикан кардани ислом мегардад ва барои ба даст овардани манфиатњои сиёсї ва иќтисодии абарќудратњо ба кор гирифта мешавад. Ин таълимоти Ибни Таймияро баъдтар Абдулвањњоб дар шакли дигар бо дастгирии ангилисњо дар амал татбиќ кард. Албатта, пешрафти љањон ва бархўрди манфиатњои сиёсї- иќтисодї имрўз ба гурўњњо ва халќу ќавмњои мухталиф зарурияти на танњо илм, фарњанг, забон, инчунин таълимоти диниро барои расидан ба њадафњои сиёсї, бо назардошти њамин манфиатњо таѓйир ё таљдид доданро ба миён овардааст. Низоми сиёсии љањони муосир ќодир аст, ки тамоми муносибатњои мављудаи миёни пайравони адёни гуногун ва ё пайравони як динро фалаљ ё куллан дигаргун созад. Инсоният дар тўли таърихи худ чунин мушкилоти зењнї надошт. Ин мушкилот дар он асос меёбад, ки дар ин бозињои сиёсї ва манфиатљўї муќаддастарин арзиши инсонї- дин њамчун олоти сиёсї истифода бурда мешавад. То кадом андоза арзишњои дини насронї дар сиёсат истифода шуданд, мо аз таърих хуб медонем. Бинобар ин мо дар ин љо танњо масъалањои марбут ба исломро бештар мавриди бањс ќарор додем. Бо нузули Ќуръон ва рисолати Паёмбар(с) ислом мазњари андешањои љадид гардид. Ислом дар бунёди мактабњои њуќуќї, озодандешї, адолати иљтимої ва додгоњї, маърифатхоњї ва ахлоќї сањми беандоза дорад. Вале њамаи он масоиле, ки ислом мавриди зикр ва амал ќарор дод, аз љониби мусулмонон чї гуна амалї гардиданд? Оё арзишњои олие, ки ислом новобаста аз мансу-

бияти ќавмї ва нажодї тарѓиб кард, амалї шуданд? "Бидонед, ки барои њељ арабинажоде бар аљаминажоде ва ё аљамие бар арабе ва барои њељ сурхпўст бар сиёњпўст ва ё сиёњпўсте бар сурхпўст фазлу бартарие вуљуд надорад, магар ба таќво Муснади Имоми Аъзам, 42. Дар сарчашмањои муътабари исломї таъкид гардидааст, ки бартарият аз лињози рангу пўст ва миллат мансубияти гурўњї мањсуб намегардад. Меъёре, ки маќоми инсонро муайян мекунад, ин таќво ва парњезгорист. Дини Ислом вањдату тањаммулпазириро дар миёни ќавмњо тарѓиб мекунад. Амалисозии он њанўз аз даврони Паёмбар (с) оѓоз ёфтааст. Намунаи мушаххаси аввали он аввал озод ва баъдан баргузидани Билоли њабашї ба муаззинї ва эълон кардани Салмони форс аз ањли байти худ аз тарафи Паёмбар (с) буд. Инњо аввалин иќдомњое буданд, ки низоми ќабилавии мављудаи арабњоро шикастанд. Вале ин таъодул ва баробарї то кай идома дошт? Оё ин таљриба баъди рењлати Паёмбар (с) аз љониби мусулмонон риоя мешуд? Њокимони баъдї тарзи зиндагию корбарии хулафои рошиддинро таѓйир доданд ва ба хоксорї ќаноат намекарданд. Дар даврони хилофати Муовия ибни Абусўфён аз кулбаи вайрону бурё дигар нишон намонд. Дарбори халифа ба фаршњои гаронбањо ва ќасри бошукўњи салтанатї бо либоси фохир ва њазорон хизматгорони бењуќуќ оро ёфта буд.( Мумтањан "Нањзати шуубия" сањ. 156). Вале то чї андоза ин баробарї, яъне баробарии тамоми миллату нажод, халќњои дорои нажоду фарњанги гуногуне, ки дини ислом онро талќин мекард, мавриди амал ќарор дошт? Яъне ќавму миллатњои ѓайриараб, ки дини исломро пазируфтанд, бо араб баробар буданд ё не. Ин масъала дар муносибати миллати арабу форс дар дохили ислом чунон гуногунранг ва бањсталаб гардид, ки дар тўли таърих боиси чандин муноќишаю хунрезињо гардид. Вале то њол њалли нињоии мусбии худро наёфтааст. Њарчанд сањми олимони бузурги ќавму миллатњои ѓайриараб, хусусан форсњо аз ќабили Имоми Аъзам, Имом Бухорї, Исои Тирмизї, Нишопурї, Насої, Ќазвинї, Мотуридї ва дигарон дар ривољу равнаќ ва такомули фарњанги исломї аз араб беш набошад њам, кам нест.

Ифтихори мардуми форсизабон аз он аст, ки аввалин поягузори мактаби њуќуќ дар ислом ва яке аз муассисони мактаби фиќњ Имоми Аъзам - Абўњанифа мебошад. Вале муносибат миёни ќавми арабу форс аз доираи масъалањои сирф динї берун рафта, хусусияти сиёсї касб кард. Ин муносибатњо дар ибтидо яктарафа ва бо нишондоди арабњо амалї мешуданд ва баъдан мувољењи мушкилот гардиданд. Албатта, дар давраи мављудияти њокимияти марказї дар Макка ё Мадина таъсири сохти давлатдории ќавмњои форсу рум камтар дида мешуд, зеро аксарият мардуми бумї буданд. Вале баъди васеъ гардидани хилофат масъала ранги дигар гирифт. Ба хилофат мардумони мантиќањои дорои тамаддуни бостон ва муќим аз рўи мансубияти милливу ќавмии гуногун ворид шуданд. Акнун дар амал татбиќ намудани баъзе андешањои сирф ќавмї-арабї ва идора кардани хилофат мушкил гардид. Бар сари ќудрати сиёсї омадани аббосиён танњо ивази кардани як авлод ба авлоди дигар набуд. Дар хилофат таъсири форсњо ва наќши онњо хеле афзуд ва ба њукмронии мутлаќи ќабилањои мўътабари араб хотима гузошт. Дар ин давра арабњо на танњо ќудрати яккањ окимиятиро аз дас т доданд маљбур буданд бо форсњо ва дигар ќавмњо давлатдориро таќсим кунанд, инчунин монополияи забони арабиро низ аз даст доданд. Дар бисёр кишварњо забони форсї забони муколамаи мусулмонон шуд, ки дигар эњтиёљ ба араб намонд. Лашкари ислом њарчанд ќудрати сиёсиро дар ин кишварњо ба даст овард, вале фарњангу тамаддун, таљрибаи давлатдорї ва малакаи бойи иљтимоии онњоро аз байн бурда натавонист ва онњо бо ислом омехта шуда, як тамаддуни навро ташаккул доданд. Вале араб чунин њолатро тоќат надошта, бо њар роњ кўшиш мекард исломро ба хотири њифзи манфиати худ таѓйиру таљдид кунад ва бо њамин мусулмононро аз нигоњи эътиќоди динї дар тобеъияти сиёсї- идеологии худ нигоњ дорад, чу н ин ягона роњи њифзи маќому эътибори онњо дар миёни мусулмонон буд.

Мањрами АНВАРЗОД (идома дорад)


12

ИСТЕЊСОЛОТ

Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

«Сањми соњибкорон ва ширкатњои ватанї дар иљрои њадафњои созандаи Њукумати мамлакат дар самти бунёди корхонањои истењсолї тавассути ворид намудани таљњизоту технологияњои њозиразамон ва таъсиси љойњои нави корї, инчунин сохтмону азнавсозии иншооти иљтимоиву фарњангї назаррас мебошад ва ин раванд њаматарафа дастгирї карда мешавад.» «ПАЁМ 2012»

НАХУСТИН ИСТЕЊСОЛКУНАНДАИ

ФУРЎЗОНАКЊОИ КАММАСРАФ Њар як шахс новобаста аз касбу кор ва ё аќидаву афкораш дар љомеа наќше дорад. Аз файзи кўшишњои иддае аз афрод њазорон нафар бањравар мегарданд. Аъзои ЊХДТ, сарвари ташкилоти ибтидоии њизбии "Фортуна" Абдурањим Исмоилов аз шумули чунин нафаронест, ки нерўи худро барои пешрафти њаёт дар љомеаи навини Ватан ва баланд бардоштани мавќеи аъзои њизб дар мањал равона месозад. Зеро ЊХДТ чун њизби аксарияти парлумонї Барномаи дурнамои худро барои рушди соњањои мухталифи љомеа равона сохта, амалї гардонидани онро вазифаи аввалиндараља ва самти асосии фаъолияти њар як узви ташкилотњои ибтидої медонад. Дар яке аз мулоќотњои Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон бо соњибкорон Абдурањим Исмоилов ўњдадор гардид, ки дар ќаламрави мамлакат нахустин шуда истењсоли фурўзонакњои каммасрафро ба роњ мемонад. Дастгирии њамаљонибаи маќомоти дахлдор ва дарки масъулият оид ба роњандозии ин кори хайр, дар сарфаи ќувваи барќ буд, ки пеш аз муњлати муќарраргардида, дар арафаи таљлили рўзи Вањдати миллї - 26 июни соли 2010 истењсоли фурўзонакњои каммасрафи ватанї амалї гардид. Айни замон коргоњи фурўзонакњои каммасрафи "Сомон" фаъолияти муътадил дошта, дар он беш аз 70 нафар ањли зањмат бо маоши хуб таъмин карда мешавад. Мањсулоти он ба мизољон писанд асту аз ширкатњои хориљї бартарї дорад. Њарчанд имрўз теъдоди чунин коргоњњо ба чанд адад расидааст, вале амали наљиби ин соњибкор барои дигарон намунаи ибрат шуда, рањнамои фаъолияти коргоњњои баъдї гардид. Абдурањим Исмоилов дар муњите ба воя расид, ки мењнатро асоси пешрафт ва хизмат ба халќро вазифаи аввалиндараља мењисобиданд. Падараш Абдулатиф -амак ва бобояш имом -хатиби масљидњои Шайх Маслињатиддин ва Мир Саид Алии Њамадонї - Мир Исмоил Мирбаротзодаи Хуљандї дар тарбияи ў чун фарди комил наќши асосї дошта, дар баробари омўзонидани илму маърифат, бењтарин хислатњои њамидаи инсониро дар вуљудаш парваридаанд. Имрўз Абдурањим Исмоиловро чун доктори илмњои тиб, Аълочии тандурустии Љумњурии Тољикистон ва соњибкор мешиносанд. Аз синни хурдсолї соњибкорї шуѓли писандидаи ў гардида буд. -Аввалин муваффаќияти ноилгардидаи ман истифодаи самараноки ваќт аст,- мегўяд А.Исмоилов. Ў тиљорати худро замони мактабхонї аз парвариши гули лола оѓоз кардааст. Нахустин бор њазор адад бехпиёзи лоларо парвариш намуда, ќариб 2 њазор сўм фоидаи соф ба даст овард, ки он замон коргари собиќадор дар як сол меёфт. Минбаъд тољири наврас лолањои парваридаи худро дар шањрњои саноатии Федератсияи Русия ба савдо мебаровард.

Фаъолияти тиљоратї ба тањсил монеа нагардида, дар бештари њолат манбаи илњому илмомўзии ў гардид. Соли 1983 Донишгоњи тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино ва соли 2002 факултаи њуќуќшиносии ДДХ ба номи академик Б. Ѓафуровро хатм намуда, донишњои назариявии худро дар амал татбиќ намуд. Мевањои шањдбори соњибистиќлолї дар гўшаву канори кишвари мањбуб ба сад рангу накњат падид омада, иќдомњои созандагиву бунёдкорї мањаки фаъолияти њар як фарди ватанхоњи кишвар гардид. Дар марњилаи рушди босуботи љомеа ниёзи кишвар ба соњибкорон, ки василаи муњими таъминкунандаи истењсоли мањсулоти ватанї мебошанд, афзун гардид. Рушди соњибкорї ва мусоидати њамаљониба ба фаъолияти он аз љумлаи вазифањои аввалиндараљаи Њукумати мамлакат аст. Зеро ки вай яке аз омилњои муњими баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардуми кишвар ва заминаи боэътимоди њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої мебошад. Абдурањим Исмоилов аввалин шуда, ба истењсоли нўшокињои ташнагишикан оѓоз кард. Абдурањим Исмоилов њамчун директори генералии ширкати "Евро Азия"-и шањри Чкалови вилояти Суѓд ибрози аќида намуд, ки: "Баромади Сарвари давлат Эмомалї Рањмон оид ба обњои Тољикистон ба мо рўњу илњоми тоза бахшид ва соли 1997 ба истиќболи 1100 - солагии давлати Сомониён обњои маъданї ва нўшокињои ташнагишиканро дар зарфњои пластикї истењсол кардем. Пас аз 16 сол ЉСП "Евро Азия -2005" мавќеашро дар бозори дохилї мустањкам намуда, бо фароњам овардани љойњои зиёди корї дар кишвар сањми назаррас гузошт. Аз ќадимулайём бозор макони баровардани ниёзи њаррўзаи моддии мардум ба њисоб меравад. Бозори овозадори "Панљшанбе" бо шањомату љойњои муносиби хариду фурўш доштанаш, њанўз дар даврони шўравї ном бароварда буд, бар касрати пошхўрии давлати абарќудрати шўравї аз назарњо дур монда, симои худро аз даст дод. Масъулияти эњё кардани бозори машњур ба дўши ЉММ "Фортуна" ва муассиси он Абдурањим Исмоилов афтод.

"Љамъияти "Фортуна" ба бинои бозори марказии "Панљшанбе" умри дубора бахшид ва чун манбаъи асосии бо љойи корї таъмин намудан боќї монд". Бо дарки вазъи баамаломада солњои навадуми асри гузашта Абдурањим Исмоилов аз хориљи кишвар њазорњо тонна орду гандум, равѓан ва дигар маводи озуќа ворид намуда, эњтиёљи сокинонро то андозае ќонеъ менамуд. Аз суханронии Сарвари давлат бобати самаранок истифода бурдани њар як ваљаб замин ва ташкили боѓњои нав рўњбаланд гардида, бо як иќдоми наљиб Абдурањим Исмоилов дар кушодани дањњо гектар заминњои сангзору ташналаб сањм гузошт. Дигар иќдоми наљиби Абдурањим ин дастгирии пешнињоди Сарвари давлат оид ба сарфакорона истифода бурдани нерўи барќ мебошад. Ва роњандозї шудани коргоњи истењсоли фурўзонакњои каммасраф далели љонибдории сиёсати Раиси ЊХДТ, Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон аст. Дар ин бобат Абдурањим Исмоилов баён медорад: -Рушди босуръати илм ва технология имрўз барои мо имконият медињад, ки наќшањои давлатро дар раванди сарфаи энергияи фоиданок ва босифат дар њаёт татбиќ намоем. Дар ин замина истењсо-

ли саноатии фурўзонакњои барќии диодї яке аз дастовардњои технологии муосири давр ба њисоб меравад. Мењнати суботкоронаи номбурда бо унвонњои "Соњибкори созандаи сол", "Соњибкори бењтарини сол", "Соњибкори навовари сол" ќадрдонї шуда, мањсулоти истењсолкардаи љомеањои мењнатии созмондодааш ѓолиби озмунњои сершумори љумњуриявї ва байналмилалї гардидаанд. Абдурањим Исмоилов чанде пеш дар шањри Маскав рисолаи докториро њимоя карда, ба унвони баланди доктори илмњои тиб сазовор шуд. -Њимояи рисолаи докториро барои сањмгузорї љињати тандурустии миллат амалї намудам, -хоксорона иброз намуд ў. Умедворам, ки тањти роњбарии хирадмандонаи Сарвари давлат, Љаноби Олї Эмомалї Рањмон, зиндагии орому осудаи љомеа устувортар мегардад. Имрўз ў бо љањду талош мењнат мекунад, то сарзамини зебои мо ободу зебо гардида, нуфузи тољику тољикистонї дар аќсои олам шўњратёр шавад.

Маќсуд ИНЪОМОВ, доктори илмњои таърих Абдусабури АБДУВАЊЊОБ, журналист


13

Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

Дар њамаи давру замон таъмини амнияти давлат, пойдории сулњу оромї дар љомеа ба фаъолияти хизматии маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомї вобаста мебошад. Кормандони Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон аз солњои аввали пойдории давлати миллї, оид ба безарар гардонидани ашхоси љинояткор ва гурўњњои муташаккили љиноятпеша тибќи дастуру супоришњои Сарвари давлат амал намуда, ба натиљањои назарраси фаъолияти хизматї ноил гардиданд. Бо оѓози марњилаи аввали рушди љомеаи шањрвандї дар Тољикистон бо талаби замон зарурати тањия намудани Барномаи ислоњоти милитсия дар Тољикистон ба вуљуд омад. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар суханронии худ дар маљлиси ботантана ба муносибати Рўзи милитсияи тољик чунин изњор намуд: "Омўхтани таљрибаи кори милитсия дар давлатњои пешрафтаи демократї на фаќат ањамияти назариявї, балки инчунин дар кори татбиќ намудани шаклу усулњои нави њифзи тартиботи љамъиятї ањамияти муњими амалї дорад". Моњи декабри соли 2012 лоињаи "Стратегияи ислоњоти милитсия дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2020" дар њамкории мутаќобила бо Дафтари Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо (САЊА) дар Тољикистон, инчунин Ёддошти тафоњуми байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва САЊА тањия шуда, барои баррасї ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод гардид. Дар ин Барнома, њамкории мутаќобилаи милитсия бо ањолї, љомеаи шањрвандї, ташкилотњои љамъиятї, воситањои ахбори омма, ваколатњои милитсия, истифодаи яроќи оташфишон, таъсис додани сохтори ягонаи давлатии баќайдгирї ва бањисобгирии љиноятњо, њамкории байналмилалї ва ѓайра инъикос гардидааст. Дар љараёни омўзиши лоињаи зикршуда аз љониби њуќуќшиносони варзида, устодони мактабњои олї ва шањрвандони касбу кори

ВАТАНДОРЇ

МАСЪУЛИЯТШИНОСЇ АСТ гуногун пешнињодоти муфид ворид гардид, ки дар љараёни омода намудани лоињаи номбурда истифода шудааст. Бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон 358 бинову иншоотњои Вазорати корњои дохилї, аз љумла 277 бинои маъмурии милитсия ва нуќтањои такягоњи тартиботи љамъиятї таъмир ва навсозї шудааст, ки ин ба пешрафти фаъолиятии хизматии маќомоти милитсия дар самти пешгирии љинояткорї ва ошкор намудани љиноятњои содиршуда таъсири мусбат расонидааст.

шоњидањои видеої, бархурдор шудан аз технологияи замони муосир ва истифода аз таљрибаи кишварњои пешрафтаи љањон имрўз ба пешрафти фаъолияти хизматии маќомоти милитсия такони тоза бахшидааст. Бо ѓамхории Њукумати Љумњурии Тољикистон дар шањри Душанбе госпитали ВКД Љумњурии Тољикистон сохта ба истифода дода шудааст, ки то ба имрўз 920 нафар кормандони маќомоти милитсия табобат гирифта, 87 нафар аз њисоби ВКД Љумњурии Тољикистон ба таври ройгон дар истироњатгоњњои љум-

дани корњои оперативї-љустуљўї маќоми хос дорад. Бо ташаббуси роњбарияти ВКД Љумњурии Тољикистон моњи марти соли сипаришуда Конфронси илмїамалии љумњуриявї дар мавзўи "Проблемањои муњими фаъолияти оперативї-љустуљўї ва наќши он дар тањкими њуќуќи инсон" бо иштироки олимон, њуќуќшиносони љумњурї ва хориљї, роњбарони маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомии мамлакат, Федератсияи Россия, Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї, ташкилотњои љамъиятї гузаронида шуд, ки

Телефони боварї, назорати видеої, маркази тестї, сомонаи вазорати корњои дохилии љумњурї, РВКД ш. Душанбе, РВКД вилоятњои Хатлон ва Суѓд, минтаќаи навоњии Рашт таъсис дода шудааст, ки ин падидаи нав дар фаъолияти хизматии маќомоти милитсия мебошад. Нуќтањои телефони боварї дар шуъбањои корњои дохилии шањру ноњияњо ва вилоятњои љумњурї таъсис дода мешавад. Му-

њурї табобат гирифтанд. Бояд ёдрас намуд, ки аз соли сипаришуда то ба имрўз беш аз 2058 мурољиат ва арзи шањрвандон тавассути телефони боварї ворид гардид, ки мавриди баррасї ќарор гирифта, ба њамаи онњо љавобњои мушаххас дода шудааст. Аз таљрибаи чандинсолаи маќомоти милитсия мушоњида гардид, ки дар фаъолияти кори милитсия, ташкил ва гузарони-

барои баланд бардоштани савияи дониши касбї-оперативии милитсия такони љиддї бахшидааст. Инчунин, дар РВКД вилояти Суѓд мизи мудаввар дар мавзўи "Стратегияи ислоњоти милитсияи Тољикистон", конфронси илмї-амалї "Сиёсати давлатї, соњаи муќовимат бо экстремизм ва терроризм", вохўрии Вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон генерал-лейтенанти ми-

l Кишоварзї

ЯРМАРКА - ФУРЎШИ НИЊОЛ ДАР ДУШАНБЕ Санаи 24 феврали соли љорї бо иќдоми Вазорати кишоварзї дар њамкорї бо Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Душанбе дар бозорњои Ќарияи боло, Шоњмансур, Дењќон ва Саховати шањри Душанбе ярмарка- фурўши нињолњои мевадињандаву сояафкан, гулу буттањои њамешасабзу ороишї ва тухмињои баландсифати зироатњои кишоварзї баргузор шуд. Дар ярмаркаи мазкур зиёда аз 1 миллион нињол, тухмињои гуногуни зироатњои кишоварзї ва гулу буттањо аз хољагињои нињолпарвари љумњурї пешкаши харидорон гардонида шуданд. Олимони соњаи кишоварзї оид ба пар-

вариши нињолњо ва гулу буттањо ба харидорон маслињатњои муфид доданд. Аъзои хољагињои нињолпарварии ноњияи Љалолиддини Румии вилояти Хатлон ба ярмаркаи мазкур навъњои бењтарини нињолњои мевадињанда ва њамешасабзро ба фурўш бароварда, дар баробари фурўши дастранљи бо зањмати зиёд парваридаи худ, зиёда аз як њазор дона нињолњои мевадињандаю ороишї ва њамешасабзро ба хона- интернати пиронсолони шањри Душанбе туњфа намуданд. Чунин чорабинї минбаъд дар пойтахт ва дигар шањру навоњї гузаронида мешавад.

Б.МАЪРУФ

литсия Р.Рањимов дар Донишгоњи миллии Тољикистон бо ректорони мактабњои олии љумњурї, устодон ва донишљўён дар шањри Душанбе ва моњи феврали соли равон дар вохўрї бо устодону донишљўёни мактабњои олии вилояти Суѓд дар шањри бостонии Хуљанд баргузор гардид, ки ин аз самти њамкории зичи милитсия бо љомеа дарак медињад. Бо ташаббуси роњбарияти Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ба 9 ќонуни Љумњурии Тољикистон, ки ба фаъолияти маќомоти корњои дохилї вобастагї дорад, аз љумла, ба Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон барои муќаррар намудани љавобгарї барои вайрон намудани ќоидањои фурўши симкартањои телефонњои мобилї, Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон вобаста ба далелњои шайъї (моддањои 80, 185), Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон вобаста ба муќаррар намудани љавобгарї барои вайрон намудани ќоидањои њаракат дар роњ (моддањои 224, 225), Кодекси андози Љумњурии Тољикистон вобаста ба Хадамоти давлатии муњофизат ва ѓайра таѓйиру иловањо ворид карда шудаанд. Беш аз 20 санади меъёрїњуќуќї аз тарафи Вазорати корњои дохилї тањия шуда, ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод гардидааст. Оиди истифодаи таљрибаи пешќадами кишварњои пешрафтаи љањон, сафарњои хизматии роњбарияти ВКД Љумњурии Тољикистон ба 10 кишвари хориљї сурат гирифта, созишномањои натиљабахши тарафайн ба имзо расидааст. Оиди баланд бардоштани малакаи фаъолияти касбї, оперативїљустуљўї, зиёда аз 25 адад номгўй дастурњои таълимї, китоби дарсї ва маќолањои илмии вазири корњои дохилии Тољикистон, номзади илми њуќуќ генераллейтенанти милитсия Рамазон Рањимов нашр гардид, ки дар фаъолияти оперативии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомї чун сарчашмаи омўзиши баланд бардоштани мањорати фаъолияти оперативї истифода шуда, бањри таъмини амнияти давлат, њифзи тартиботи љамъиятї хидмат намуда, натиљаи назаррасе додааст.

Љуманазар РАЊМАТОВ, мушовири калони вазири корњои дохилии ЉумњурииТољикистон


14

Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

l Инсон ва ќонун

СУДИ Асли масъала ва даъво аз беэътибор донистани Шањодатномаи ќонунигардонии молу мулк аз 21 октябри соли 2008, ќарорњои раиси ноњияи Ёвон "Дар бораи људо намудани ќитъаи замин барои васеъ намудани фонди заминњои наздињавлигии љамоати шањраки Ёвон аз 7 ва 8 -уми марти соли 2010 ва дигар ќарорњои раиси ноњияи Ёвон нисбати вобаста намудани ќитъаи замин аз њисоби заминњои иншооти ху сусигардонидашуда, инчунин шартномаи хариду фурўши "Сехи таъмири (МРМ) -и КСММ - 4 ва заминњои бетонпўш" аз таърихи 4 уми ноябри соли 2009 байни М. Ќодиров ва У. Каримов, шартномаи хариду фурўши "Сехи таъмири (МРМ) -и КСММ - 4 ва заминњои бетонпўш аз таърихи 13 декабри соли 2010 байни У. Каримов ва С. Холов, њамчунин баргардонидани амволи давлатї иборат буд. Даъвогар Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии ЉТ, шахси манфиатдор Корхонаи фаръии сохтмони истифодабарии №4 КВД "Тољикселмуњофизат" даъвояшонро бо он асоснок менамуданд, ки прокуратураи вилояти Хатлон ба манфиати Њукумати ЉТ ва ба љавобгарии бахши хатлонии КВД Оид ба ташкили фурўши амволи давлатї дар шањри Ќўрѓонтеппа бо љавобгарии М. Ќодиров дар бораи беэътибор донистани натиљаи музоядаи фурўши объекти хусусигардонї аз таърихи 24 марти соли 2007, шартномаи х аридуфурўш тањти №28 аз 24 марти соли 2007 ва санади ќабу лу супоридани объекти хусусигардонии Сехи таъмирї ва заминњои бетонпўши КСММ №4 - и ноњияи Ёвон ба Суди иќтисодии вилояти Хатлон мурољиат намуда буданд. Аммо бо њалномаи Суди иќтисодии вилояти Хатлон даъвои номбурда рад карда шуд.

Пас, бо эътирози Раиси Суди Олии иќтисодии ЉТ ин парванда дар Раёсати Суди иќтисодии ЉТ баррасї гардида, њалномаи суди марњалаи аввал бекор гардид ва барои баррасии нав ба суди зинаи аввал ирсол шуд. Дар натиља бо њалномаи суди зинаи аввал дар таърихи 19 феврали соли 2010 даъво ќонеъ гардид. Бо шикояти кассатсионї њалномаи мазкур дар марњилаи апелятсионї бекор карда шуд. Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї бо ќарори марњилаи аппелятсионї ќонеъ нашуда, ба марњилаи кассатсионии Суди Олии иќтисодии ЉТ мурољиат намуд. Дар ин марњила шикоят ќонеъ карда шуда, њалномаи суди марњилаи аввал, ки бо он даъво ќонеъ карда шуда буд, дар ќуввааш бозмонд. Аммо љавобгар Ќодиров новобаста аз он ки шартномаи харидуфурўши музоядаи бинои мазкур ѓайриќонунї дониста шуда, бекор карда шудааст, дар таърихи 4 ноябри соли 2009 онро дар идораи нотариалии ноњияи Ёвон аз нав харидуфурўш намудааст. Ба ѓайр аз ин, У. Каримов, ки ин объекти бањсиро аз Ќодиров харида буд, дар ас оси шартномаи х аридуфурўш дар таърихи 13 декабри соли 2010 ба шањрванд С. Холов фурўхтааст. Дар баробари ин, бо ќарори ѓайриќонунии раиси ноњияи Ёвон аз таърихи 24 феврали соли 2010, барои васеъ намудани заминњои шањраки Ёвон аз њисоби заминњои бетонпўш људо карда шудааст. Њамчунин бо ќарорњои ѓайриќонунии раиси ноњияи Ёвон аз њисоби заминњои объекти бањсї ба шањрвандон ќитъањои наздињавлигї људо гардидааст. Бар илова, бо вуљуди он ки объекти мазкур мавриди бањс ќарор дошт, М. Ќодиров ба Комиссияи ќонунигардонии молу мулки Њукумати ноњияи Ёвон мурољиат наму-

ИЌТИСОДИИ ШАЊРИ ДУШАНБЕ ЌАРОРЊОИ РАИСИ НОЊИЯРО БЕКОР КАРД

Охири моњи январи соли равон Суди иќтисодии шањри Душанбе парвандаро бо даъвои Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии ЉТ ва шахси манфиатдор - Корхонаи фаръии сохтмони истифодабарии №4 КВД "Тољикселмуњофизат", бо љавобгарии Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар ноњияи Ёвон, Идораи нотариалии давлатии ин ноњия, шањрвандон Муродалї Ќодиров, Умедљон Каримов, Сайриддин Холов, Мањмадмўсо Набиев, Мусулмон ва Сулаймон Шириновњо, Асрор Љабборов, Зиё Ятимов, Наврўз Тешаев баррасї намуд. да, онро ѓайриќону нї ба номи љавобгар ќонунї гардонидааст. Дар маљлиси судї намояндаи даъвогар М. Њисайнов даъворо пурра дастгирї намуда, илова намуд, ки новобаста аз он ки асоси њуќуќии объекти бањсї бинобар сабаби ѓайриќонунї буданаш бекор карда шудааст, амалиётњои харидуфурўшу барасмиятдарорї ва вобаста намудани заминњо идома ёфтаанд. Намояндаи шахси манфиатдор КФСИ №4 КВД "Тољикселмуњофизат" С. Боваев низ даъворо пурра дастгирї карда, илова намуд, ки айни њол ин корхона фаъол аст ва ќисми зиёди воситањои техникии он дар асоси шартнома ба хољагињо хизмат мерасонанд. Бо вуљуди он ки корхонаи мазкур соли 2007 аз љониби собиќ роњбараш ѓайриќонунї ба фурўш гузошта шудааст. Аммо љавобгар М. Ќодиров дар мурофиа аризаи давъогиро эътироф накарда, мегуфт, ки объектро бинобар сабаби дар музояда ѓолиб омаданаш дар асоси ќонун харидааст. Њарчанд њалномаи суд натиљаи музоядаро беэътибор донистааст, аммо ў то соли 2008 ба Комиссияи ќонунигардонии молу мулки ноњияи Ёвон мурољиат намуда, онро ќонунї кардааст. Дар ин бора, ки ќитъаи заминњои мазкур бо ќарори раиси ноњияи Ёвон ба шањрвандон њамчун замини наздињавлигї дода шудааст, мегуфт, ки хабар надошту дар мурофиа бохабар шудааст. Баъдан бошад, ин объектро ба У. Каримов фурўхтааст. Намояндаи љавобгар - Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияи Ёвон М. Ёров даъворо ќисман эътироф намуд. Ў мегуфт, ки ин объект дар њаќиќат соли 2007 тариќи музояда ба Ќодиров фурўхта шудааст, аммо баъдан бо

даъвои Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї бо ќарори суд натиљаи ин музояда беэътибор дониста шуд. Дар бораи аз њисоби ин заминњои бањсї ў аз суд хоњиш намуд, ки даъвои пешнињодшударо мувофиќи ќонун њал кунад. Намояндаи идораи нотариалии ноњияи Ёвон М. Шокиров низ зимни маљлиси пешакии с удї даъ воро ќисман эътироф намуд. Ў аз љумла иброз намуд, ки объекти мазкур ду маротиба - аввал байни шањрванд Ќодиров ва Каримов ва баъдан байни Каримов ва Холов дар идораи онњо ба расмият дароварда шудааст. Мувофиќи ќонун дар њолати бањсї будани амвол њамаи амалиёту ањдњо беэътибор мебошанд. Бинобар ин, аз суд хоњиш намуд, ки давъо мувофиќи ќонун њалли худро пайдо намояд. Љавобгарон Ятимов ва Тешаев низ дар маљлиси пешакии судї баёнот дода гуфтанд, ки бо сабаби ба замини наздињавлигї эњтиёљ доштанашон, соли 2010 ба раиси ноњияи Ёвон мурољиат намуда буданд. Баъди чанд ваќт онњоро кормандони кумитаи заминсозии ноњия даъват карда, ќарори раиси ноњияро дар бораи гирифтани ќитъаи замин ба онњо додаанд. Дар бораи бањсї будани ин заминњо онњо чизе намедонистанд. Љавобгарони дигар - У. Каримов, С. Холов, М. Набиев, М. Ширинов, С. Ширинов ва А. Љабборов бошанд, њарчанд ба маљлисњои пешакии судї ва муњокимаи судї ба воситаи органњои дахлдор огоњ шуда бошанд њам, аммо бо сабабњои барои суд номаълум ба суд њозир нашуданд. Бинобар ин, суд тибќи талаботи ќисми 5 моддаи 155 Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњурии

Тољикистон дар ѓоибии ин љавобгарон баррасии парвандаро лозим медонад. Суд маводњои парвандаро омўхта, баёноти иштирокчиёни мурофиаро шунида, ба онњо бањ ои њуќуќї дода, ба чунин хулоса омад: Тибќи талаботи моддаи 13 КГ ЉТ санади ѓайримеъёрии маќомоти њокимияти давлатї ё маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар њолатњои пешбининамудаи ќонун, инчунин санади меъёриеро, ки хилофи ќонун ё санади дигари њуќуќибудаи гражданї ва манфиатњои ќонунан њифзшавандаи шањрванд, ё шахси њуќуќиро халалдор месозанд, суд метавонад беэътибор эътироф намояд. Тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 192 КГ ЉТ ањди беэътибор, ба истиснои оќибате, ки бо беэътибории он алоќаманд аст, боиси оќибати њуќуќї намегардад ва аз лањзаи баста шуданаш беэътибор мебошад. Тибќи талаботи моддаи 3 Ќонуни ЉТ "Дар бораи афви шањрвандон ва шахсони њуќуќии ЉТ бинобар ќонунигардонии молу мулк", молу мулке, ки мавриди бањси судї ќарор дорад, ќонунї гардонида намешавад. Ба ѓайр аз ин, суд тибќи талаботи моддаи 109 КМИ ЉТ масъалаи рўёнидани бољи давлатиро муњокима намуда, ба хулосае омад, ки аз сабаби ќонеъ гардидани талаботи даъво рўёнидани бољи давлатиро аз њисоби љавобгар М. Ќодиров лозим медонад. Њамин тавр, суд ќарору санадњои ѓайриќонуниро беэътибор дониста, амволро ба давлат баргардонид.

А. ШАРБАТОВ, судяи Суди иќтисодии шањри Душанбе

l Андеша

ЧАРО БОЗОРИ ФИЛМЊОИ ХОРИЉЇ ГАРМ АСТ? Филм таљассумгари зиндагии инсонњост ва он бояд дар доираи одобу ахлоќ ба навор гирифта шуда, дорои мазмуни баланд бошаду тавонад љомеаро маърифат бахшад, вале, мутаассифона, солњои ахир ба љомеаи мо аз хориљ филмњое ворид мешаванд, ки муњтавои бисёре аз онњо пур аз хушунату зўроварї буда, ба мардум таъсири манфї мерасонанд. Имрўз таваљљуњи зиёди мардуми тољик, хусусан, наврасон ба филмњои туркї равона шуда, кам хонадоне пайдо мешавад, ки аз таъсири ин гуна филмњо дар канор монда бошад. Тавре як фиттафурўш, ки аз зикри номаш худдорї кард, мегўяд: "Аз таљрибаи худ гуфта метавонам, ки аз рўи сермухлисї, бешак, филмњои туркї дар зинаи якум меистанд, зеро њамарўза муштариёни синну соли гуногун филмњои туркиро харидорї менамоянд. Њамчунин силсилафилмњои њиндї, мексикої, русиву амрикої низ харидорони худро доранд, аммо камтар. " Мусоњиби дигари мо Ѓуломов

Гулрўз сабаби шуњрат ёфтани филмњои туркиро чунин арзёбї мекунад: "Аслан мазмуни ќисми зиёди филмњои туркиро проблемањои хонаводагие фаро мегиранд, ки монанд ба мушкилоти оилавии мардуми тољик мебошанд. Масалан, дар филмњои мазкур сањнаи бад дидани хушдоман келинро ё љанљоли байни хоњари шавњар бо келин хеле табиию воќеї нишон дода мешавад. Аз ин хотир мардум дўст медоранд ин филмњоеро, ки бозгўи дарди дилашон њастанд, вале таъсири филми "Њомиён" бо вуљуди он ки баъзењо мегўянд ѓояњои ватандўстї дорад, барои тољикон хуб набуд, чунки бубинед баъди тамошо кўдакон ба ќањрамонњои ин филм таќлид карда, амалњои ношоистаи зиёдеро аз ќабили тапончабозї, ќатлу одамрабої ва ѓайра ёд гирифтанд. Аз ин рў, гуфтан мумкин, ки филмњои хориљї ду навъ мешаванд: филмњое, ки таъсири мусбат доранд ва филмњое, ки дорои таъсири манфианд. Зикр кардан бамаврид аст, ки дар баробари филмњои туркї, фил-

мњои амрикоиву аврупої низ диќќати љавонони моро ба худ љалб кардаанд, ки љуз ташвиќи порнография чизе надоранд. Чуноне ки донишљў Мењрангез Ќамариддинова мегўяд: "Дар њаќиќат њам имрўзњо филмњои хориљие рўи навор омада пањн мегарданд, ки аз манзарањои фањшу љангњои дањшатнок иборат буда, боиси костагии ахлоќи љавонон мешаванд. Сабаби гарм шудани бозори чунин филмњо ба талабот

љавобгў набудани филмњои истењсоли Тољикистон мебошад, вале ман ба он ки ваќтњои ахир аз љониби расонањои хабарї филмњои туркї зери интиќод ќарор мегиранд розї шуда наметавонам. Зеро ки филмњои туркї саропо панду насињатанд. Дар сурате ки мо худ филми ба талабот љавобгў надорем, хоњу нохоњ филмњои бегона зиёд шуда, ба љомеаи мо таъсир мерасонанд." Аммо Н. Расулова њамчун як

омўзгор ва модар оид ба таъсири филмњои хориљї чунин аќида дорад: "Ба фикри ман, кўдакон аз њамин филмњои дањшатнок усулњои одамрабої, ќатлу ѓоратгарї ва корњои бади дигарро меомўзанд. Хуб мешуд, ки падару модарон љои мусоидат кардан ба тамошои ин гуна филмњо ба фарзандонашон мутолиаи адабиёти классикиро тавсия медоданд. Он ѓ изои маънавие, ки адабиёти классикиамон медињад, аз њељ куљо гирифтан мумкин нест. Ва агар инсон дониши кофї дошта бошад, барои худ филмњои мазмуни хубдоштаро интихоб мекунад на филмњои ѓайриахлоќиро." Хуллас, боиси таассуф аст, ки љои филмњои худиро филмњои бегона пур кардаанд ва мусаллам аст, ки ба љомеаи мо љуз зарар чизе намеоранд. Аз ин рў, синамогарони моро лозим меояд, то кўшиш ба харљ дињанд њарчї бештар филмњои баландмазмуну баландсифатро пешнињоди мардум намуда, эътимоди эшонро ба даст оранд.

Мењрангези ЊАСАН, донишљўи ДМТ


Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

Навъи харбузаи хурд

15

ДОНИШАТРО БИСАНЉ... Илми одамшиносї

Хаффош, шапалак

Парерўзаш сешанбе

Шоњ аз сулолаи Каёниён

Паймон

... Муњаммадљо нов, актёри то љик

Шеър бо мусиќї

Бародари хурдї

Моњи 10-уми њиљрї

… Шералї, шоир

Роњбари давлат дар Олмон

Савганд

Шоњи тоинќилобии Афѓонистон

Майхўрї

Таршуда, олуда

Мурѓи даштии шикорї

Осоиш

Ќисме аз мардум, синф

W, металли саноатї

Хушк

Падар (лањљ.) Хати мошингард

Ѓулом

… Алї Зардорї, президенти Покистон

ИМА ба русї

Блоки њарбии Атлантикаи Шимолї

Куб аз Саѓир, он 6-то дорад бекас Мазњаб дар ислом

Сагча аз њикояи машњури Тургенев

Дарё дар Африќои Љанубї

Вараља

Тезбин, тезнигоњ

Актрисаи шўравї Людмила … Шањр дар љазираи Сахалин

Ташкилоти Тоњири Абдуљаббор

Маркази вил. Хоразм (Ўзб.)

Сўй (лањља) Ван …, рассоми голландї

Ошнои Усто дар сањна

Љавоби «СКАНВОРД»-и шумораи 21 феврали соли 2013, №8 (883)

Сарсон, саргардон

Идораи ќонуният, адолат

В Е Т Е Р И Н У Ќ Метали А ќ иматбањо Р И Ш Д у х ту ри њ а йвонот

Сокини мањаллии Австралия

А сбоби с итора шинос њо

Моњи нўњуми солшумории шамсї

Тифли мурѓ

Авлод

Сањро, биёбон

Боксчии азимљуссаи рус

Равияи замонавии мусиќї

Ќаторкўњ дар Аврупо

Таърихи рўз

Заводи автомобилбарории рус

Гиря, фиѓон

Навња

Асари сегонаи адабї

Пешрафт, инкишоф

Тамѓаи тайёраи аврупої

Насл

Ба чашм наменамояд

Мутафаккири Юнони Ќадим

Ситораи собиќи футбол аз Аргентина

Раводид, виза

Манбаи боришот

Таоми Ќабристон, миллии тоторї маќбара

Як бурда нон

Вилояти Бадахшон мухтасаран

Љойгањи хоб

Растании лўбиёгї

Либоси пашмини дарвешон

Шањр дар шимоли ИМА

Гиёњи шифобахши кўњї

Бозии рўимизї

Воњиди маъмурї дар Русия

Олати ќадимаи ресмонресї Љазираи калонтарини љањон

Масхара, истењзо

Т Е Л Е С К О П

А М А А Т Р О А С

Љ а ро ња т, осе б аз з арба

Бо варї, эътимо д

Хо л ї, бемаѓз

М ал ик аи гур љї

Че мп ио ни соб иќ и ш оњмо т аз Бо к у

Узв и би ниш

У Ч А И Ш Т О М М И Н О Н Т А Ќ а йлаи п о мидо р

Сурх, сафед ё сабз

Астроном

Афсўс, пушаймонї

М У Н А Љ Љ А А М А Ш Р А А К А В К Ситора, Л ахтар Р А Њ А М А О А Х А Н Д Њ Н АспитамРус- И Н К А Р А Фойтуни У к алон А О М Х И Ш Т А Ш Т ... - Т ТАСС Ноњияи А А Љ Ѓарм имрўз П А Р О В Д А Љ О Р Д Нотавонї, сустї С Л А Р А А Н А Т Г И Л шикоят А Шиква, К Л Ё Ш Шими О поёнвасеъ У К О М М О И А С С У Ф Мин ерал и шўр

П астха мии чуќур

С ам ти Љоп он

И М М А У О И Ќ Н У О С О А Б К И С Л О А Л К Ќ У Т Љойи А Л гўгирдњо А У Л А Н Л М Н И Б У С И И О Н Н О Л А Б О И И Л М З И У Ф У Ќ Л О Ф М О Я Дар- О бењ БоиА гарї, М М доМеТ рої О рос И О Ќ И Л ДаО Р роз ї У Н И С Т З О У Р О Н Л И ш тирок чии к орри да

Тарафд ор не

С анъ а ти ш еъ рї, « шаб ењ дода н»

А йн а ки якч аш ма Ш ак ли амрии «нў шида н»

96, 86, 66 шумораи ... дар бенз ин

Я ла ма

М она нд, ми сл

Љи но ятк ор б а љаз о … меш ав ад

Б ар р аи то леъ н ом а

Чо к, шико ф

Б ањр наварди ќато рї (р усї)

… ва Ш одї (театр )

Л ои с ох тмонии ќ олабгириф та

Ќа билаи њиндуњои Пе ру

Пойтахти Канада

Ќа њ ра мон за ни ф илми " Б ан дии Ќа ф ќоз "

Нид ои њайр ат

Д одрас ї, нак ўкорї

Ор иг инал

Љав баъ ди аз осиёб гузашт ан

Чилику … ( бозї)

Ба њр да р О сиёи Миё на

Чормаѓзи калони обдор

Аввал пионер, баъд к омсомо л ва охир …

Та мѓа и х ока и либос шў ї

Ќ исми бол оии п ой

Дуруст кард ан, б ењтар кардан

М ас ъ ала чиро ме та ла ба д?

Љў гї

…- Б а тор, пойтах ти М уѓулистон

П еш Љ айњ у н ном дошт

Ма рди диндор и бота ќво

Ада ди иф одакуна ндаи ње љї

К ам оли д ди н ..., ш оири т ољи к

Ш ањ ри тек стили Ру с ия

Т ори кї

Чењра

Ф а н, дони ш

Нав ъи чо й

К ан ор аи осмо н

З ара рдида аз оф ат

Бо аќл, хирад м ан д Н омуб ор ак , н ањс

СММ бо забони русї

Ба хш иш, ма ъ зара т

Ато ми заряд н ок

Та мѓа и мош ини амрик ої

Т А Д О Р А Ш Б Е Њ Р А Д И Т И А М И Р З А Бањр дар РуШ А Й Х сия Д Т А Ш У Б Бех, З асос У О В А Н О В В С А Ф Р И К Н У Муќобили «шаб» А Т З А Д

Моњ н исбати Замин

Да вла ти ќа дима да р А вру по

... Турсун зода, ш оир и тољи к

А рча, чин ор ё б ед

Д уш ма н

Т ан дуруст

Тўд аи хок ва р ег

Исё н

Аз гуноњ гузаштан

Ќ итъаи сиёњпўст он

" .. . буб ин ед, љо рў б д ар д ас там "

Ш ўр ишгар , ба лвогар

Та в аќ ќу ф ёф т а

М А В Ќ У Ф Сабаб, ф ак тор

О М И Л Тамѓаи саб украви Русия

О К А ... и Б ерун ї

А Б У Р А Й Њ О И Н К О Л Н

Ларзиши телефон


16

Минбари халќ 28 феврали соли 2013 №9 (884)

ШОИСТАЇ БА ИН НАСАБИ ИФТИХОРИЯТ

ДАЪВАТНОМА БАРОИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУН Вазорати мелиоратсия ва захирањои оби Љумњурии Тољикистон (маќомоти Ваколатдор, суроѓа: ш.Душанбе кучаи Шамси 5/1, тел 2354827, 2359488 ) довталабони салоњиятдорро барои иштирок дар озмуни хариди мол даъват менамояд: р/т

Номгўи таљњизот

Миќдори умумї

1

Салникњои ќутрашон D-18-500кг, D-20-500кг, D-24 -2 тонна.

D-22-2 тонна ва

5 тонна

2

Чархи корї (рабочие колесо) барои дастгоњи обкашии тамѓаи 22НДС-6 адад ва 32Д-19 -14 адад,

20 адад

3

Подшипникњои ќутрашон D-46418-10 адад ва D-318-40 адад

50 адад

4

Валовий стал бо дарозии 3 метр, барои дастгоњњои обкашї, ќутрашон D-130 – 10 адад, D-140-10 адад ва D-160-10адад.

30 адад

5

Корпусњои подшипник барои дастгоњи обкашии тамѓаи 32Д-19 40 адад.

40 адад

Њамќаламу њамкори гиромии мо, рўзноманигори пуртаљриба, хабарнигори њафтаномаи "Минбари халќ" Алиљон Љўраев ба синни мубораки панљоњ расид. Алиљон Љўраев аз соли 2005 ин љониб дар њафтаномаи "Минбари халќ" фаъолият дорад. Мавсуф дар тўли фаъолияти пурсамари худ дар мавзуъњои мубрами љомеа ва пањлўњои мухталифи њаёти Њизби Халќии Демократии Тољикистон матлабњои арзишман-

"ИДЕАЛ" - дар њаќиќат хароб мешавед!

3. Санаи кушодани лифофањо 19 марти соли 2013 соати 15-00.

"Идеал" аз гиёњњои шифобахш таркиб ёфтааст. Таъсир: -ба љабидани равѓан дар организм монеа мешавад, холестеринро аз меъда бароварда ва ба таљзияи он мусоидат мекунад; -таъсири нарми дарунронї дорад; -баровардани моддањои зарароварро аз организм метезонад; -кори рўдаву меъдаро бењ мегардонад; Бемислии ин даво дар натиљаи тањќиќотњо дар Маркази тибии Идораи давлатї дар назди президенти РФ (Москва) тасдиќи худро ёфтааст. ИСТИФОДА: Ба калонсолон 1-3 њаб (пилюл) 1 бор дар як рўз шабона њангоми хўрок. Давомнокї 4-8 њафта. Шакли барориш: № 60 њаб Тел: Душанбе 95-178-85-08, в. Суѓд ва ноњияњои он 927-49-33-47 Аз дорухонањои шањр пурсон шавед! Ба духтур дар сомона савол дињед: WWW.IDEAL-FIGURA.RU

ЭЪЛОН Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтии Љумњурии Тољикистон дар асоси озмун ба сохторњои Раёсати Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї дар вилояти Хатлон аз рўи мансабњои зерин ба кор ќабул мекунад: 1. Шўъбаи назорати давлатии фаъолияти фармасевтї: - сармутахассис (1 љой) - маош-602,00 сом. - мутахассиси пешбар (2)- маош-493,50 сом. Талабот барои довталабон: маълумоти олии тиббї- фармасевтї. 2. Шўъбаи назорати давлатии маводи ороишию гигиенї: - мутахассиси пешбар (1)- маош - 493,50 сом. - мутахассис (1) - 406 сом. Талабот барои довталабон: маълумоти олии тиббї-фармасевтї. 3.Бахши омодасозї ва барасмиятдарории њуљљатњои рухсатномадињии воридоту содирот: - мутахассиси пешбар (1љой)- маош 493,50 сом. Талабот барои довталабон: маълумоти олии тиббї-фармасевтї. 4.Бахши њуќуќ: - сармутахассис - њуќуќшинос (1) - маош 602 сом. Талабот барои довталабон: маълумоти олии њуќуќшиносї.

ЧИСТОТЕЛ - малњами гиёњї Дардро таскин медињад ва захмњоро шифо мебахшад. ТАЪСИР; њамагуна намуд варамњои безарари пайдошуда дар пўст, озахм, папилломањо, ва экземањо (малњамро ба љои осебдида молед. Дар рўю бадан 8-10 даќиќа ва боќимондаи малњамро бо салфеткаи нам пок карда гиред) -пучакњо, панаритсийњо (ним ќошуќча малњамро дар 100 мл. об омехта там пони докагиро ба он тар кунед ва дар љои бемор ба муддати 5-10 даќиќа монед). -хоришак ва сили пўст (аз 2 ќошуќ, малњам дар 100 мл. мањлул тайёр намуда, онро ба ванна резед ва хуб омехта кунед). Бартарии малњами (бальзам) ЧИСТОТЕЛ аз ЧИСТОТЕЛИ-спиртї дар он аст, ки баъди истифода- ягон доѓе боќї намемонад Истењсолкунанда Россия АЗ ДОРУХОНАЊО ПУРСЕД !

ЭЪТИБОР НАДОРАД Дафтарчаи имтињонии гумшудаи № 1611, ки онро Донишкадаи молия ва иќтисоди љањон ба донишљўи курси 2 Комилзода Акрамљон, соли 2011 додааст, эътибор надорад.

КИ ЊХДТ дар ВМКБ ба мудири шуъбаи таблиѓот ва иттилооти дастгоњи њизби вилоят Ќурбонњусайн Худоиев нисбати даргузашти апаашон ГУЛЃУНЧА таъзияи амиќ баён намуда, ба пайвандони марњум аз даргоњи Худованд сабри љамил мехоњанд.

*** Соњибкори инфиродї Каримова Гулистон Аломутдиновна (РЯМ 0330105536), шањодатномаи баќайдгирї тањти раќами 0146368, ки онро Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон додааст, фаъолияташро ќатъ мекунад.

Рўзнома моњи декабри соли 1994 тањти раќами 309 дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст.

Њайати эљодии њафтанома ба сардабири маљаллаи "Даво" Бибихонум Дарвешзода нисбати даргузашти МОДАРАШ таъзияи амиќ баён намуда, ба пайвандони марњум аз даргоњи Худованд сабри љамил мехоњанд.

Муовини сармуњаррир оид ба тиљорат: Хусрав Дўстов

ЊАЙАТИ Ба хотири гуногунандешї матолибе низ нашр мешаванд, ки идораи рўзнома зимнан метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро ба дўш нагирад.

Сармуњаррир Бахтиёр ЊАМДАМОВ

ÁÀÐÎÈ ÌÀÚËÓÌÎÒ: Дастгоњи КИМ ЊХДТ Идораи рўзнома тел: 224-23-90, 224-83-72, 224-49-29, 221-63-21. факс: 224-27-59

www.tribun.tj

Арзандатар зи рутбаи Одам маќом нест, Шоистаї ба ин насаби ифтихорият.

Сўзиш дар буѓумњо… Дард, мањдуди дар њаракат, таѓирот дар буѓумњо, сурхшавї ва варамкунї… Баъзан сўзиши љонгудоз, ваќте ки буѓумњо то дараљае дардманд мешаванд, ки даст расонида намешавад. Сабаби асосии ин аломатњо аз њама бештар беморињои илтињобии банду буѓум - артрит, артроз ва подагра мебошанд. "УРИСАН" таъсироти зидди шамолхўрї ва урикозурикї дорад, ки бо муваффаќ барои муолиљаи беморињои илтињоби банду буѓум - артрит, артроза, подагра истифода мешавад. Ќисматњои растанигии "УРИСАН" полоиши пешобро дар гурда афзуда, њаљми тањшини намаки кислотаи пешобро дар хун ва банду буѓумњо кам намуда, барои аз организм баровардани он мусоидат мекунад. "УРИСАН" одатнадињанда буда, онро ревматологњои љањон барои истифода бурдан тавсия медињанд. Истифода: ба калонсолон 2 капсула 2 бор дар як рўз, њангоми хўрок. Давомнокї 3 њафта. Шакли барориш:№60 капсул. Тел: Душанбе 95-178-85-08, в. Суѓд ва ноњияњои он 927-49-33-47 Истењсолкунанда Индонезия-Руссия. Аз дорухонањои шањр пурсон шавед !

2. Довталабоне, ки хоњиши дар озмун иштирок кардан доранд,баъди супоридани њаќќї бебозгашт, хуљљатњои тендерии худро дар лифофањои мўњркардашуда, ба суроѓаи дар боло зикршуда пешнињод намоянд.

www.minbari.halk.tj E-mail: minbarihalk@hhdt.tj

равандаи пўёи роњи Сухан ва Ќалам панљоњумин гули бањори умри худро мечинад. Мо њамќаламон ва њамкорон Алиљон Љўраевро ба муносибати мавлуди њуљастааш муборакбод гуфта, орзуманди онем, ки сухани ў нишонрастар ва ќалами ў пурмањсултару буррандатар гардад.

"УРИСАН" - Банду буѓумро тандуруст нигоњ доред!

1. Довталабон барои гирифтани хуљљатњои тендерї ва маълумоти иловагї дар бораи тендер метавонанд ба маќоми Ваколатдор ба суроѓаи дар боло зикршуда мурољиат намоянд.

Њуљљатњои зарурии пешнињодшаванда: - ариза ба унвони роњбари маќоми давлатї; - пурсишномаи шаклаш аз тарафи маќоми ваколатдор муќарраргардида; - нусхаи њуљљати (шиноснома) тасдиќкунандаи шахсият; - нусхаи њуљљатњои тасдиќкунандаи маълумоти зарурии касбї, такмили ихтисос ва унвони илмї (диплом, гувоњнома, аттестат ва ѓайра) -њуљљатњои тасдиќкунандаи собиќаи умумии корї (нусхаи дафтарчаи мењнатї), аз љумла нусхаи ќарори (фармон, супориши) роњбари маќомоти давлатї оиди дохил намудани довталаб ба захираи кадрњо; Суроѓаи мо: Индекс 734025 ш. Душанбе, кўчаи А.Навої 5/5, тел. 23577-15. Вилояти Хатлон ш. Ќўрѓонтеппа, кўчаи Айнї 61а ,тел 2-73-26 Мўњлати ќабули њуљљатњо то 14 рўз аз лањзаи нашри эълон. Њуљљатњои довталабоне, ки аз озмун нагузаштаанд, баргардонида мешаванд.

ду пурмуњтавое нигошта, ба ин васила сањми худро дар густариши фаъолияти њизб гузоштааст. Алиљон Љўраев њамчун рўзноманигори соњибќалам, њамчун инсони нексиришту фурўтан ва соњибдил миёни њамкорону њамкасбонаш сазовори эњтироми зиёд гардидааст. Ў аз монеањои љодаи пуршебу фарози рўзноманигорї нањаросида, њамеша ба Сухан ва Ќалам, ки воќеан арзишњои ќудсиву муборак мебошанд, содиќ мондааст. Имрўз ин

тел. 238-72-10, 238-54-61, 238-79-07, факс: 227-44-94

E-mail: minbarihalk@bk.ru

ЭЉОДЇ:

Котиби масъул: Маъруфљон Мањмудов Муњаррири масъул: Шариф Њусейнов Хабарнигорон: Љумъа Ќуддус, Алиљон Љўраев, Толиби Луќмон, Аслия Саломатшоева, Моњрухсор Рањимова Масъули чоп: Мирзоалї Юнусов Њуруфчинон: Љамила Ањмадова, Гуландом Раљабова Мусањњењ: Сабоњат Худоёрбекова, Суратгир: Тўхтамурод Рўзиев Сањифабанд: Фирдавс Таушаров

НИШОНИИ МО: 734018, ш. Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. Индекси обуна: 68910 Макони чоп: нашриёти «Шарќи озод». Теъдоди нашр: 49275 нусха Навбатдор: Т.Луќмон

NO9  

Минбари халк