Page 1

Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

Барои созандагї ва рушди босуботи Тољикистон

21 феврали соли 2013, панљшанбе, №8 (883)

www.tribun.tj www.minbari.halk.tj E-mail: minbarihalk@hhdt.tj bk.ru

НАШРИЯИ МАРКАЗИИ ЊИЗБИ ХАЛЌИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЉИКИСТОН

Љашни 20-солагї муборак,

Раёсати Кумитаи Иљроияи Марказии Њизби Халќии Демократии Тољикистон њамватанони азизро ба ифтихори 20 - умин солгарди таъсисёбии Артиши миллї самимона табрик намуда, ба кулли мардуми Тољикистон сулњу вањдат, суботу осоиштагї ва рўзгори хушу осударо таманно мекунад. Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон њамќадами Истиќлолияти давлатии кишвар буда, дар тўли ин солњо муваффаќ шуд, ки дар амри таъмин намудани амнияту осоиши мардум ва якпорчагии марзу буми мамлакат наќши босазои худро гузорад. Дар радифи анљом додани ин вазифаи муќаддас, њамзамон суфуфи худро тањким бахшида, бо техника ва лавозимоти љангии замонавї мусаллањ гардид. Бояд тазаккур дод, ки Артиши миллии Тољикистон ташаккули худро асосан аз сифр оѓоз намудааст. Баъди пароканда шудани давлати абарќудрати шўравї дар кишвари мо нерўњои мансабтало-

Њаёти њизб

ДИЛОВАРОНИ ВАТАН! шу ќудратталаб, ки дар он ваќт њаводорони хориљии худро доштанд, љумњуриро ба гирдоби љанги њамватанї кашиданд. Дар натиља Тољикистони азиз ба харобазор табдил ёфт. Њазорон нафар одамон ба њалокат расида, ќариб як миллион нафар ба хориљи мамлакат фирор карданд. Садњо адад хонаву дари мардум вайрону валангор ва сўзонда шуданд. Хисороти молї миллиардњо долларро ташкил дод. Мутаассифона, сохторњои Ќуввањои Мусаллањи љумњурї низ номуназзам ва ѓайрифаъол шуданд. Оиннома ва интизоми њарбї на дар њама ќисмњои низомї риоя ва муроот мегардид. Гирифтору саргардони љангњои дохилї шуда, Артиш ва техникаву муњимоти низомиро мисли дигар љумњурињо миллї накардем. Баъди баргузо-

Мусоњиба

Андеша

ЉАМЪБАСТИ ОЗМУНИ «ВАСФИ ВАТАН»

Сањ. 3

рии Иљлосияи таърихии 16 - уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ва барќарор намудани њукумати конститутсионї давлат дар заминаи воњидњои мављудаи низомї сохторњои Артиши миллиро ташкил кард. Дар давоми бист соли охир бо таваљљуњ ва мусоидатњои давлату њукумат ва роњбарияти олии мамлакат, хусусан Президенти кишвар, Сарфармондењи Ќуввањои Мусаллањи љумњурї муњтарам Эмомалї Рањмон Артиши миллии Тољикистон хеле такмилу ташаккул ёфт. Он бо кадрњои баландихтисосу соњибмаълумот, техника, лавозимоти замонавии љангї ва мудофиавї таъмин гардид. Њоло дар Артиши мо ќариб њамаи намуди ќушўнњо ва воњидњои низомии лозимї мављуд мебошад. Љавонон бо камоли майл ба сафњои Ќуввањои Мусаллањ барои

ТОБЕИЯТИ СИЁСЇ Ё ЭЪТИЌОДЇ?

Сањ. 11

хизмат мераванд ва аз ин мактаби љавонмардї бо сарбаландї мегузаранд. Њизби Халќии Демократии Тољикистон тавассути барномањои созандаи худ ва аз тариќи вакилонаш дар маќомоти интихоботї барои тањияи санадњои меъёрию њуќуќї талош меварзад ва ба он муваффаќ мешавад, ки Артиши миллї пайваста такмил ёфта, дар њифзи марзу бум ва оромию осудагии Ватани азизамон наќши босазо дошта бошад. Мулоќоту вохўрињое, ки имрўзњо ташкилотњои њизбии мо бо сарбозону афсарони ќисмњои низомї анљом дода истодаанд, аз он далолат мекунанд, ки сатњи маърифати сиёсию њуќуќии низомиён, рўњбаландии онњо беш аз пеш ќавї гашта, бо иродаи матин вазифа ва ќарзи муќаддаси худро дар мавриди њимояи Ватан бо ифтихору сарбаландї адо менамоянд. Љашни бошукўњатон муборак, сарбозону афсарони азиз!

Муњољират

ФАЪОЛИЯТИ ЃАЙРИРАСМЇ ЧЇ ОЌИБАТ ДОРАД?

Сањ. 12

ОЯНДАИ МАРДИКОРИ ТОЉИК НЕК АСТ, ВАЛЕ...

Сањ. 14


2

ЊАФТАИ ПРЕЗИДЕНТ

МУЛОЌОТ

Санаи 20 феврал Президенти кишвар Эмомалї Рањмон Сафири Фавќулодда ва мухтори Љумњурии Озарбойљон дар Тољикистон Аббосалї Њасановро ба њузур пазируфт.

Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

БО САФИРИ ФАВЌУЛОДДА ВА МУХТОРИ ЉУМЊУРИИ ОЗАРБОЙЉОН

Дар вохўрї масоили њамкории дуљониба ва бисёрљонибаи Тољикистону Озарбойљон баррасї шуд. Таъкид гардид, ки корњо барои татбиќи амалии санадњои сершумори ду-

љониба, ки дар сатњу зинањои гуногун, аз љумла дар сатњи олии сиёсї ба имзо расидаанд, бояд љоннок карда шавад. Изњори боварї карда шуд, ки бо татбиќи босамари ин санадњо муноси-

боти миёни ду кишвари дўст ба сатњи сифатан нав бароварда мешавад. Дар мулоќот, њамчунин доир ба дигар мавзўъњои мавриди таваљљуњ гуфтугў сурат гирифт.

МАРОСИМИ СУПОРИДАНИ МУКОФОТЊОИ ДАВЛАТЇ Президенти Љумњурии Тољикистон, Сарфармондењи олии Ќуввањои Мусаллањи кишвар Эмомалї Рањмон ба муносибати таљлили солгарди 20-уми таъсиси Ќуввањои Мусаллањ зиёда аз 80 нафар ходимони њарбї ва кормандони сохторњои ќудратї ва њифзи њуќуќу тартиботро бо мукофотњои давлатї ва рутбањои олии низомї сарфароз гардонд.

Ќабл аз оѓози маросими мукофотсупорї Сарвари давлат Эмомалї Рањмон суханронї намуда, нахуст кулли ходимони њарбї, кормандони сохторњои ќудратї ва њифзи њуќуќу тартибот ва њамчунин собиќадорони соњаро бо солгарди 20-уми таъсиси Ќуввањои Мусаллањи кишвар табрику тањният гуфта, барояшон барору комёбї ва ба мардуми кишвар фазои орому осуда ва сулњу суботи пойдору устувор таманно намуд. Бо ёдоварї аз таърихи 20-солаи Ќуввањои Мусаллањи кишвар ба њамаи онњое, ки дар бунёди Артиши миллии давлати Тољикистон ва тањкими амнияту суботи љомеа сањм гузоштаанд, арзи сипосу ќадрдонї карда шуд. Сипас бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон нахуст мукофотњои давлатї супурда шуд. Њамин тариќ Вазири мудофиаи кишвар Шералї Хайруллоев бо ордени Ситораи Президенти Тољикистон дараљаи 2 сарфароз гардид.

Бо ордени Зарринтољ дараљаи 2 Вазири корњои дохилї Рамазон Рањимов, Фармондењи Гвардияи Миллии Тољикистон Раљабалї Рањмоналї, Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллї Саймумин Ятимов ва Муовини якуми раиси Кумитаи давлатии амнияти миллї - Фармондењи Ќўшунњои сарњадї Шералї Мирзо сарфароз гардонда шуданд. Ордени Спитамен дараљаи 1 ба Сардори Омўзишгоњи олии сарњадї Абдурањмон Азимов, Сардори Саридораи њифзи сирри давлатї Сайдамир Зуњуров, Котиби Шўрои амнияти кишвар Абдурањим Ќањњоров, Комиссари њарбии вилояти Суѓд Азам Ќосимов, Муовини раиси Кумитаи давлатии амнияти миллї Абдулазиз Љалов, Муовини якуми Вазири адлия - Сардори Сарраёсати иљрои љазои љиноятї Изатулло Шарипов, ду собиќадори соња генерал-майори мустаъфї Сўњроб Ќосимов ва генерал-майори мустаъфї Саидшо Шамолов таќдим гардид.

Хизматњои шоёни Раиси Кумитаи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон оид ба тартиботи њуќуќї, мудофиа ва амният Амирќул Азимов бо унвони фахрии Корманди шоистаи Тољикистон ќадр карда шуд. Нафарони зиёди дигар аз Вазорати мудофиаи кишвар, навъњои Ќуввањои Мусаллањ, Ќўшунњои сарњадї, Ќўшунњои дохилї, Гвардияи миллї, маќомоти корњои дохилї, Кумитаи давлатии амнияти миллї ва дигар сохторњои ќудратию маќомоти њифзи њуќуќу тартибот барои хизматњои шоёни худ дар назди халќу Ватан бо ордени Спитамен дараљаи 2, ордени Шараф дараљаи 1, ордени Шараф дараљаи 2, медалњои Љасорат, Хизмати шоиста, Шафќат, Марзбони шуљои Тољикистон ва бо Ифтихорномаи Љумњурии Тољикистон сарфароз гардонда шуданд. Сипас фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон доир ба дода

шудани рутбањои олии низомї ва махсус ќироат карда шуд. Њамин тариќ ба Директори Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия Фаттоњ Саидов рутбаи навбатии генерал-лейтенанти адлия ва ба Муовини Директори Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия Муллопар Бандишоев рутбаи навбатии генерал-майори адлия дода шуд. Бо рутбаи навбатии генерал-майор, њамчунин Муовини якуми фармондењи Гвардияи миллї Љонибек Алиев, Муовини фармондењи Гвардияи миллї Раљаб Мањмадалиев, Муовини фармондењи Гвардияи миллї Ќиёмиддин Самарзода, Муовини сардори Сарраёсати Ќўшунњои сарњадии Кумитаи давлатии амнияти миллї Сайдамир Одинаев, Сардори Раёсати Ќўшунњои сарњадии Кумитаи давлатии амнияти миллї Холбаш Холбашев, Сардори шуъбаи фаврї-њарбии "Суѓд"-и Сарраёсати Ќўшунњои сарњадї Њикматулло Пираков, Муовини вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон Абдулло Нављувонов, Фармондењи Ќўшунњои дохилии Вазорати корњои дохилї Неъматулло Ќурбонов, Сардори Хадамоти давлатии "Муњофиза"-и Вазорати корњои дохилї Шодибек Раљабов, Сардори Раёсати Вазорати корњои дохилї дар шањри Душанбе Абдурањмон Бузмаков, Сардори Раёсати ташкилї ва сафарбарї-Муовини сардори Ситоди генералии Ќуввањои Мусаллањ Хушбахт Мироваров ва Муовини якуми фармондењ-Сардори Сарситоди Ќўшунњои хушкигард Муњамадї Љўраев сарфароз гардонда шуданд. Пас аз анљоми маросими мукофотсупорї Президенти кишвар Эмомалї Рањмон бори дигар њамаи нафарони бо мукофотњои давлатї ва рутбањои олии низомию махсус сарфарозгардида ва дар симои онњо тамоми муњофизони шуљои марзу буми Тољикистонро бо солгарди 20-уми Ќуввањои Мусаллањ табрику тањният гуфта, изњори боварї намуд, ки њар яки онњо ба њифзи музаффариятњои истиќлоли давлатии Тољикистон, якпорчагии Ватани азиз ва фазои орому осудаи љомеа бо садоќати олї тамоми кўшишу матонати хешро равона месозанд.

www.prezident.tj


Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

3

ЊАЁТИ ЊИЗБ

19 феврал тањти раёсати Раиси Комиссияи доимамалкунандаи назди Кумитаи Иљроияи Марказии ЊХДТ оид ба кор бо занон, муовини сарвазири љумњурї Руќия Ќурбонова машварати корї баргузор гардид. Дар машварат аъзои комиссияи мазкур вакилони мардумї Назира Ѓаффорова, Галия Рабиева, Хайринисо Юсуфї, Марњабо Љабборова, Махфират Хидирова, раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Сумангул Таѓоева ва дигарон иштирок доштанд. Раиси Комиссия Р.Ќурбонова таъкид намуд, ки бо маќсади сазовор таљлил намудани 20-солагии Артиши миллии Љумњурии Тољикистон, Рўзи модар ва Иди Наврўз аз њисоби занони фаъоли њизб дар шањру ноњияњои љумњурї гурўњњои корї таъсис дода, бо ќишрњои мухталифи љомеа вохўрию мулоќотњо доир намоянд. Њамчунин таъкид гардид, ки аз васоити ахбори омма ва шабакањои интернетї ба таври васеъ истифода карда дастовардњои љумњуриро таблиѓу ташвиќ намоянд. Дар љаласа таъкид шуд, ки њанго-

КОМИССИЯИ ЊИЗБИИ ЗАНОН ФАЪОЛИЯТАШРО ВУСЪАТ МЕБАХШАД ми вохўрию мулоќот бо шањрвандон оид ба пешгирї намудани амалњои номатлуб, аз ќабили худкушї, худсўзї, содири љиноят аз љониби занон, љалби духтарон ба мактаб, људошавии оилањо, пешгирї намудани беморињои масунияти бадан, нашъамандї ва ѓайра суњбатњо доир намоянд. Дар машварати кории Комиссия Муовини якуми Раиси ЊХДТ Сафар Сафаров ширкат варзида, оид ба фаъолияти назарраси занони фаъоли љумњурї, ба хусус аъзои њизб ибрози аќида намуда, аз љумла зикр кард, ки бо маќсади баланд бардоштани маърифати сиёсию њуќуќии мардум лозим аст, ки њарчи бештар муќаррароти ќонунњои Љумњурии Тољикистон "Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон", "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд", "Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї" фањмонда шавад. Дар нињояти машварат Раиси

Комиссия Руќия Ќурбонова перомуни мусоидатњои њукумат дар мавриди баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа ва проблемањои дигари њаёти иљтимоию сиёсии занон изњори андеша намуда, таваљљуњ-

ЉАМЪБАСТИ ОЗМУНИ

«ВАСФИ ВАТАН»

ро ба он љалб кард, ки њамаи мушкилоти бонувон њалшавандаанд. Барои ин кўшишу талоши тамоми табаќањои љомеа бояд равона карда шаванд. Мухбири "МХ"

Дар доираи чорабинињои љашнї бахшида ба 20-солагии таъсисёбии Ќуввањои мусаллањи Љумњурии Тољикистон намояндагии ТЉЉ "Созандагони Ватан" бо дастгирии кумиљроияњои њизбии вилояти Суѓд ва шањри Хуљанд фестивал- озмуни мусиќии "Васфи Ватан"- ро дар байни донишљўёни мактабњои олии вилоят дар театри давлатии мусиќии "Тамошобини наврас" доир намуд.

«ФЕСТИВАЛ - ОЗМУН»

ЉАМЪБАСТ ГАРДИД

15-уми феврал дар толори Консерваторияи миллии Тољикистон ба номи Талабхоља Сатторов озмуни "Васфи ватан", ки бо ибтикори Дастгоњи Кумитаи Иљроияи марказии ЊХДТ ва ТЉЉ "Созандагони Ватан" ба муносибати бистумин солгарди Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон аз оѓози моњи феврал шуруъ шуда буд, љамъбаст карда шуд. Дар расми љамъбасти ин озмун Муовини якуми Раиси ЊХДТ Сафар Сафаров, вазири маорифи љумњурї Нуридин Саидов, вазири фарњанг Мирзошоњрух Асрорї ва дигар алоќамандони њизб ширкат варзиданд.

Дар ибтидо ширкаткунандагони озмун сурудњо хонданд, ки ин сурудњо фар ог и ри ма в з уъ њ ои ва т ан д ўс т ї, х уд ш ин о си и миллї ва ифтихори ватандорї буданд. Сипас ба як ќатор барандагони ин озмун, аз љумла ба Дўстмурод Раљабов, Мењрнигори Рустам, Фотима Машрабова, Зокири Нуронї, Саидљамол Шоњинов ва дигарон дар фазои тантанавї љоиза супорида шуд. Ректори Консерваторияи миллї Раљабмад Амиров ва ректори Донишкадаи санъат Аслидин Низомов бо сип осномаи ЊХДТ сарфароз гардонида

шуданд. Муовини якуми Раиси ЊХДТ Сафар Сафаров зимни супоридани љоизањо сухан ронда, аз љумла ќайд кард, ки гузаронидани чунин озмунњо бешак барои баланд шудани њуввияти миллї ва њисси ватанпарстї мусоидат хоњад кард. Ў фарњангро муњимтарин омили рушди маънавии миллат арзёбї карда, ба онњое ки дар гузарондани озмуни мазкур сањм гузоштанд, изњори сипос намуд ва аз иштирокчиён хоњиш кард, ки барои боз њам бењтар сурудани васфи ватан доираи њунари худро вусъат бахшанд. Т. ЛУЌМОН

Њамчунин озмуни расмњо дар байни муассисањои томактабї дар мавзўи "Сарбозон аз нигоњи тифлон" љамъбаст карда шуд. Дар оѓози чорабинї раиси кумиљроияи њизбии шањри Хуљанд Наим Маликисломов, роњбари Дастгоњи КИВ ЊХДТ Наим Назаров ва муовини Комиссари њарбии вилоят Носир Тошматов суханронї намуда, њозиринро ба муносибати љашни дар пеш истода ва "фестивал - озмун" табрик гуфтанд. "Фестивал - озмун" бо иштироки фаъолонаи донишљўёни мактабњои олии вилоят гузашт. Аз баромадњои нахустин маълум гардид, ки онњо бо тайёрии пухта омадаанд. Њангоми садо додани њар як суруд ањли толор кафкўбї менамуданд. Ёдовар мешавем, ки "фестивал- озмун" аз рўи 3 шарт доир гашта, барои муайян намудани ѓолибон аз њисоби шахсиятњои маъруф њайати њакамон ташкил гардид. Баъди анљоми баромадњо, љойи аввал ба донишљўёни ДДХ ба номи академик Б.

Ѓафуров, ки 45 хол ба даст оварда буданд, муносиб дониста шуд. Донишљўёни ДДЊБСТ бо 42 хол сазовори љойи 2-юм ва донишљўёни Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.Осимї бо 38 хол љойи сеюмро ишѓол намуданд. Љойи 4 -умро бо 33 хол шогирдони Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи тиљорати Тољикистон сазовор гаштанд. Аз рўи расмњои ба озмун пешнињодшуда њайат љойи аввалро ба Карина Рањмонова аз гурўњи "Ласточка"-и МТТ раќами 27, љойи дуюмро ба Мењрона Мирзобоева аз МТТ раќами 13, ду љойи сеюмро ба Лутфуллохон Ишанов аз МТТ раќами 33 ва Севара Тўраќулова аз МТТ раќами 22 - и шањри Хуљанд муносиб донист. Њамзамон Фирдавс Ѓайратљонзодаи 4-сола аз МТТ раќами 19 иштирокчии хурдтарини озмуни расмкашї дониста шуд. Ба ѓолибони "фестивалозмун" ва озмуни расмкашї тўњфањои хотиравї супорида шуд.

М. МАЌСУДОВ


4

Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

ЊАЁТИ ЊИЗБ

Рўзи 15-уми феврал њуќуќшиноси Дастгоњи КИМ ЊХДТ Абдулло Нуров бо мушовир оид ба масоили сиёсии сафорати Британияи Кабир дар шањри Душанбе Љамшед Раљабов вохўрда, як силсила масъалањои вобаста ба фаъолияти ЊХДТ ва дигар њизбњои сиёсї, интихобот, дурнамои муносибати Тољикистон бо Британияи Кабир ва дигар масъалањои

МУНОСИБАТИ ЊХДТ БО САФОРАТИ БРИТАНИЯИ КАБИР ГУСТАРИШ МЕЁБАД сиёсї мавриди баррасї ќарор доданд. Абдулло Нуров зимни мулоќот андешањои нодурусти баъзе намояндагони њизбњои сиёсиро инкор карда, аз љумла ќайд намуд, ки: "Баъзе намояндагони њизбњои мухолиф мегўянд, ки ЊХДТ барои тарѓиби худ

пайваста воситањои ахбори оммаро истифода мекунад. Аммо ЊХДТ њамчун ташкилоти љамъиятї барои тарѓиби худ воситањои ахбори оммаро истифода накардааст. Таблиѓи ЊХДТ танњо тавассути воситањои ахбори худ (Минбари халќ, сомонаи www.

hhdt.tj, нашрияњои дигар) ба роњ монда шудааст. Имрўз аксарияти њизбњои сиёсї чунин воситањои ахбори оммаи худро доранд. Аз ин рў ин андешањо беасосанд". Њамзамон дар мулоќоти мазкур масоили дигари воба-

ста ба њизб матрањ карда шуданд. Аз љумла, доир ба муњтавои пурарзиши барномаи њизб ва њадафњои созандаи он ибрози назар карда шуд. Абдулло Нуров дар охири суњбат зикр намуд, ки ЊХДТ барои њамкорї ва густариши муносибат бо Сафорати Британияи Кабир њамеша омода аст.

Толиби ЛУЌМОН

БАРРАСИИ МУШКИЛОТИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВЇ Дар маљлис раиси комиссияи тафтишотии Кумиљроияи вилоятии њизб Карамулло Одилов, сармуњосиби њамин Кумиљроия Шавкат Шамсиев, мудирони шуъбањои ташкилї, муњосибон ва раисони комиссияњои тафтишотии кумиљроияњои шањру ноњияњо иштирок намуданд. Дар маљлис асосан масъалањои зерин тањлили фаъолияти молиявї ва рафти пардохти аъзоњаќќию ќарзњои мављуда аз њисоби музди мењнат ва фонди њифзи иљтимоию андоз ва роњњои пардохти ќарзњои мављуда аз њисоби аъзоњаќќї, музди мењнат, андоз ва дигар пардохтњои давлатї, њамчунин масъалањои љорї мавриди муњокимаи васеъ ќарор гирифтанд. Маљлисро раиси комиссияи тафтишотии КИВ ЊХДТ Карамулло Одилов кушод. Номбурда иб-

Бо маќсади танзими фаъолияти молиявї ва ислоњ намудани камбудињои љойдошта дар вилояти Суѓд маљлиси машваратї - дастурдињии муњосиботи Кумитаи иљроияи ЊХДТ доир гардид. роз дошт, ки масъалаи танзими фаъолияти молиявї ва пардохти ќарзњои кумиљроияњои њизбии шањру ноњияњо њанўз моњи июли соли 2012 дар Конференсияи IХ Кумитаи иљроияи вилоятии њизб дар њузури раиси вилоят мавриди баррасї ќарор гирифта буд. Аз миён зиёда аз 6 моњ гузашта бошад њам, то њол дар ин самт бењбудї ба назар намерасад. Аз ин љост, ки санаи 11 феврал дар маљлиси машваратии Кумиљроияи вилоятии њизб масъалаи мазкур дубора мавриди санљиш ќарор гирифт. Маќсади асосї аз маљлиси машваратї- дастурдињии имрўза низ дарёфти роњњои ислоњи ин вазъият мебошад. Аз рўи масъалаи асосии рўзнома сармуњосиби Кумиљ-

ДАР НОЊИЯИ ВАХШ САФИ «СОЗАНДАГОНИ ВАТАН» ВА АЪЗОИ ЊХДТ МЕАФЗОЯД Бо ибтикори Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар вилояти Хатлон дар аксари шањру ноњияњои вилоят мусобиќањои варзишї барои дарёфти Љоми ЊХДТ баргузор истодаанд. Чунин як чорабинї дар ноњияи Вахш баргузор гардид. Дар он њамаи дастањои футболи љамоатњои шањраку дењоти ноњияи Вахш ширкат варзиданд. Љамъбасти натиљаи озмун барои дарёфти Љоми ЊХДТ дар ноњияи Вахш дар љамоати дењоти Тољикобод баргузор гардид, ки дар он дастањои футболи љавонон иштирок кард. Дар ин чорабинии варзишї Раиси Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар ноњияи Вахш Одилљон Мањмадов иштирокчиёни мусобиќаро табрику тањният намуда, ба мусобиќи варзишї њусни оѓоз бахшид. Дар чорабинї Кумитаи иљроия маводњои таблиѓотї, аз ќабили шиору овезањо, парчамњои ЊХДТ-ро васеъ истифода бурд. Чорабинии мазкур боис гардид, ки 150 нафар љавонон хоњиши ба cафи ЊХДТ дохил шуданро пайдо кунанд. Айни замон ба 70 нафари онњо бо тантана шањодатномаи њизбї супорида шуд. Њамчунин ба ѓолибон туњфањои пуливу молии Кумитаи иљроияи ЊХДТ ноњияи Вахш таќдим карда шуд.

«МХ»

роияи вилоятї Шавкат Шамсиев гузориш дод. Дар гузориши ў њамзамон рафти ќабули аъзои нав ба сафњои њизб мавриди тањлил ќарор гирифт. Таъкид гардид, ки дар баъзе шањру ноњияњо, аз љумла Истаравшан, Зафаробод, Мастчоњ, Кўњистони Мастчоњ ва Спитамен аз сабаби сари ваќт напардохтани аъзоњаќќї аз њисоби музди мењнат ва андозу дигар пардохтњои давлатї ќарзњо ба вуљуд омада, ба љои кам шудан сол то сол меафзояд. Айни замон ќарзњои мављуда бештар аз 80 њазор сомониро ташкил медињад. Вобаста ба маъсалаи дигар раиси комиссияи тафтишотии Кумиљроияи вилоятї Карамулло Одилов суханронї намуда, аз дастури Раиси вилоят ба раисо-

ЊХДТ њамчун њизби пешбарандаи љомеаи мамлакат, ки аксарияти мардум аз ѓояву дастовардњои он дилгармона дастгирї менамоянд, дар тўли 18 соли фаъолияти худ ба боварии мардум сазовор гардидааст. Њизби мо дар њаќиќат њизби мардумист, зеро ки сарвари он Эмомалї Рањмон низ аз миёни мардум баромадааст. Раиси њизби мо доимо дар ѓами некўањволии халќ аст, дасти бечорагону ятимон ва маљрўњону барљомондагонро мегирад, хоксору олињиммат аст, - иброз дошт раиси Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар шањри Роѓун Абўмуслим Садриддинов дар маљлиси љамъбастии фаъолияти ташкилотњои ЊХДТ дар соли 2012 дар доираи татбиќи ќарорњои Анљумани Х, маљлисњои КИМ ЊХДТ ва раёсати он. Яке аз њадафњои ЊХДТ ин зина ба зина баланд бардоштани некўањволии халќ, рушди иќтисод дар заминаи пешрафти шаклњои гуногуни моликият, таъмини њуќуќу озодињои инсон мебошад. Ба ин хотир бо супоришњои роњбарияти њизб аз соли 2010 инљониб дар назди комиљроия ќабулгоњи љамъиятї созмон дода шудааст, ки яке аз вазифањои он омўхтану баррасї ва њалли мурољиати шањрвандон мебошад, -мегўяд А. Садриддинов. Дар Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар шањри Роѓун то ба имрўз 17 ташкилот, як кумитаи иљроияи ибтидоии ЉСНК " Роѓунгэсстрой" фаъолият дошта, айни замон шумораи аъзои њизб дар шањр 1441

ни шањру ноњияњо дар Конференсияи IХ КИ ЊХДТ дар вилояти Суѓд љињати дастгирии кумиљроияњои њизбї ёдовар шуд. Таъкид намуд, ки яке аз сабабњои то њол ба танзим надаромадани фаъолияти молиявї бепарвої ва корро ба њоли худ партофтани масъулин дар мањалњо аст. Фаќат бо роњи корбарии доимї, њамкорї бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, бурдани ташвиќоту тарѓибот, ташриф овардан ба ташкилотњои ибтидої ва андешидани дигар чорањои муассир фаъолияти молиявиро ба низом даровардан мукин аст. - Соли равон соли баргузории чорабинии муњими сиёсї аст, - иброз дошт маърўзачї. Аз ин рў, бањри тайёрии њаматара-

фа, дар сатњи баланд ташкил намудану гузаронидани интихобот, сари ваќт гирифтани маош ва мустањкам намудани заминаи моддию техникии кумиљроияњои њизбї танзими њарчи зудтари фаъолияти молиявї зарур аст. Вобаста ба маъалањои баррасишуда намояндагони кумитањои иљроияи њизбии ноњияњои вилоят ба саволњои худ посух гирифтанд. Дар интињои маљлис Ш. Шамсиев ањли толорро бо усули тариќи компютер ба ќайд гирифтани рафти пардохти аъзоњаќќї шинос намуд ва гузаштан ба ин тарзи муфиду самарабори корро пешнињод кард.

Мардон ЌУРБОНОВ

ЊАМДАМУ ЊАМНАФАСИ МАРДУМ БОШЕМ

нафарро ташкил медињад. Таъсис додани Кумитаи иљроияи ибтидої дар мавзеи сохтмони ЉСНК "Роѓунгэсстрой" љонибдорони њизби моро, ки сарпарасти маънавии ин сохтмони азими аср аст, хело зиёд намуд. Айни замон дар ин кумитаи иљроияи ибтидоии њизб 8 ташкилоти ибтидої амал мекунад, ки 685 нафар аъзо дорад. Давоми соли равон ташкилотњои ибтидоии назди комиљроия 177 нафарро ба узвияти ЊХДТ пазируфтанд. Мутаассифона, дар ташкилотњои њизбии шуъбаи маориф, бахши фарњанг, љамоати шањраки Оби Гарм, љамоатњои дењоти Ќади Об ва Сичароѓ коргузорї чандон ќаноатбахш нест. Абўмуслим Садриддинов зикр кард, ки дар баробари муваффаќиятњо, дар фаъолияти Кумитаи иљроияи шањрии њизб камбудињо низ љой

доранд. Маълум аст, ки асоси њар як њизбро ташкилотњои ибтидоии он ташкил медињанд ва татбиќи ѓояњои њизб низ дар байни љомеа мањз тавассути онњо амалї мегардад. Ба ин хотир раисони ташкилотњои ибтидоии њизбро зарур аст, ки сари ин масъала беэътиної зоњир нанамоянд. Дар њошияи гузориши раиси Кумитаи иљроияи шањрї фаъолони њизб Муслима Файзуллоева, Муњаббатшо Иброњимов, Зулайхо Мансурова ва дигарон ба музокира баромада, аз љумла зикр карданд, ки њарчанд љонибдорони њизби мо зиёданд, вале моро зарур аст њушёрии сиёсиро аз даст надода, доимо њамдаму њамнафаси мардум бошем.

Бону НАЗАРОВА, мудири шуъбаи КИ ЊХДТ дар шањри Роѓун


Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

АРТИШ МАКТАБИ САНЉИШ ВА РОЊНАМОСТ Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар марњилаи кунунї њамкорињои худро бо ќисмњои њарбии кишвар хуб ба роњ монда, њалли мушкилоти хизматчиёни низомї ва кўмак расонидан ба ањли оилаи онњоро њадафи асосии њизбиён ќарор додааст. Ташкили вохўриву мулоќотњо, шиносої бо шароитњои имрўзаи ќисмњои њарбї ва ёрии моддї расонидан ба хизмати наваскарон аз љумлаи чунин тадбирњо мебошанд. Чанде пеш бахшида ба таљлили 20-умин солгарди Артиши миллї бо ибтикори намояндагони Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва раиси кумитаи иљроияи њизби ЊХДТ дар ноњияи И.Сомонї Умринисо Казакова дар Омўзишгоњи олии сарњадии КДАМ Љумњурии Тољикистон вохўрии судманде баргузор гардид. Дар вохўрї раиси кумитаи иљроияи ЊХДТ дар ноњияи И.Сомонї У.Казакова, вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, узви Фраксияи ЊХДТ дар Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ Абдурањмон Хонов, мудири шўъбаи иттилооти Кумитаи љавонон Љалолидин Нуров, сардори Дафтари матбуоти дастгоњи КИМ ЊХДТ Усмон Солиев ва дигарон њузур доштанд. Мањфилро намояндаи раёсати корњои тарбиявї, полковник Юсуфалї Шарифов ќабл аз њама њусни ифтитоњ бахшида, ќайд намуд, ки пояи устувори њар як давлат, Ќуввањои Мусаллањи он аст. Мо ифтихор аз он дорем, ки омўзишгоњи мо зодаи истиќлолият аст ва шогирдони мо дар баробари азхуд намудани донишњои њарбї ва фарњангию сиёсї, арзишњои маънавии инсониро низ даќиќ меомўзанд.

Мањз чунин љавонони диловар марзу буми кишварро посбонї мекунанд. Баъдан Умринисо Казакова сарбозонро ба таљлили Рўзи Артиши миллї табрик намуда, зикр намуд, ки 20 сол аст, ки ин љашн ботантана ва шукўњу шањомати махсус ќайд мешавад. Мо шукронаи истиќлолият дорем ва шукри тинљию амонии Ватани худро мекунем ва имрўз Ватан бар дўши шумо рисолати бузургеро вогузоштааст ва шумо њаќиќатан њимоятгари сазовори Ватани мо њастед. Ватан, модар аст, агар Ватан орому осуда бошад, дили модар њам осуда аст. - Барои њар нафаре, ки дар вуљуди худ заррае њисси ватандўстї дошта бошад, ин рўз барояш нињоят азизу муќаддас аст. Боиси ифтихор аст, ки сол то сол теъдоди ихтиёриён ба сафи Артиши миллї меафзояд. Ва он чун мактаби санљиш ва роњнамо њисоб меёбад. Љањони имрўза пур аз таззод аст ва шумо, љавонон, ки њомии халќу миллат њастед, зиракии сиёсии худро аз даст надода, танњо ба аќли солим такя кунед. Мењру муњаббат ба Ватан, миллат ва

марзу буми кишвари аљдодї моро ба сўи фатњи ќуллањои нав ва дастовардњои шоистаи мењ-

натї њидоят месозад, - зикр намуд дар суханаш Абдурањмон Хонов. Дар мањфил њамчунин муовини раиси ЊХДТ дар шахри Душанбе А.Одинаев ва мудири шуъбаи иттилооити Кумитаи љавонон Љалолиддин Нуров баромад намуданд. Дар фарљоми вохўрї њофизи дўстдоштаи љавонон Фахриддини Малик мањфилро бо сурудњои ватандўстонааш љолибу хотирмон намуд.

А.САЛОМАТШОЕВА

Шанбегї дар «Боѓи Ѓалаба» Љињати дар амал тадбиќ намудани "Дањ иќдоми "Созандагони Ватан", санаи 16 феврали соли 2013 аз љониби роњбари намояндагии ТЉЉ "Созандагони Ватан" дар ноњияи Шоњмансур Боймурод Боев, муовини роњбари ташкилот Зиннат Ќурбонова ва дар якљоягї бо роњбарияти КИ ЊХДТ дар ноњияи мазкур дар "Боѓи Ѓалаба"и пойтахт шанбегї гузаронида шуд. Дар шанбегї беш аз 500 нафар донишљўёни Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи техникии Тољикистон, Коллељи омўзгорї, ДДОТ ба номи С.Айнї, Муассисаи давлатии Колељи санъати шањри Душанбе ба номи А.Бобоќулов, толибилмони макотиби тањсилоти миёнаи умумии ноњияи Шоњмансур дар љамъи 3000 нафар, шањрвандони ватандўсту хайрњох, устодони донишгоњњо ва коллељњои њудуди ноњия, кормандони "Боѓи Ѓалаба" ва аъзои ЊХДТ аз ноњия њудуди 400 нафар бо як њисси ватандўстї дар шанбегї иштирок намуда, гулгаштњову зањбурњоро тозаву озода ва бехи дарахтонро нарм намуданд.

5

ЊАЁТИ ЊИЗБ

Санаи 14 феврали соли 2013 бо иштироки зиёда аз 100 нафар хонандагони синфњои 10 ва 11-и мактабњои тањсилоти миёнаи умумии ноњияи Шоњмансури шањри Душанбе аз ќисми низомии раќами 5453 Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон дидан намуданд.

ЊАЁТИ АФСАРОНУ САРБОЗОН САБАЌОМЎЗАНД Хонандагони бо њаёту фаъолияти аскарон шиносої пайдо намуда, боварї њосил намуданд, ки онњо пас аз хатми мактаб бо сари баланд ва њисси ватандўстї ба сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон ворид гашта, хизмати Ватан-Модарро иљро менамоянд. Дар ќисми низомї тамоми шароит ба аскарону афсарон муњайё шудааст. Аскарон миннатдории бепоёни худро ба Президенти кишвар, Сарфармондењи Олии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон баён намуданд, ки чунин шароити хубро барояшон муњайё сохтаанд. Пас аз анљоми маљлиси тантанавї муовини раиси КИ ЊХДТ дар шањри Душанбе Абдулазиз Одинаев, Раиси ТЉЉ "Созандагони Ватан дар шањри Душанбе Тоњир Раупов, роњбари намояндагии ТЉЉ "Созандагони Ватан" дар ноњияи Шоњмансур Боймурод Боев, муовини роњбари на-

мояндагии ТЉЉ "Созандагони Ватан" Зиннатгул Ќурбонова, мудири шуъбаи таблиѓот ва иттилооти КИ ЊХДТ дар ноњияи Шоњмансур Њамида Рўзиева, мудири шуъбаи кор бо љавонон ва занони КИ ЊХДТ дар ноњияи Шоњмансур Гулбону Бозорова, мудири шуъбаи таблиѓоти КИ ЊХДТ дар шањри Душанбе Заррина Зуњурова кулли аскарону афсарони ќисми низомиро бо 20- солагии Артиши миллии Љумњурии Тољикистон табрику тањният гуфта, ба онњо бурдборињо таманно намуданд. Инчунин Роњбари намояндагии ТЉЉ "Созандагони Ватан" дар н.Шоњмансур Боймурод Боев бо баромади пурмўњтаво миннатдории худро ба Вазири корњои дохилї генерал-лейтенант Рамазон Рањимов ва ќумондони ќисми низомї Бобомурод Рањмонов баён намуд, ки барои чунин шиносої шароит фароњам оварданд. Дар фарљом аз љониби масъулини њизб ба як ќатор ќумандону афсарони ќисми низомї аз он љумла, Алишер Фомбаков, Љасур Иронов, Сарабеки Давлатбек тўњфањои хотиравї супорида шуд.

Боймурод БОЕВ, н.Шоњмансур

ЛАШКАРИ ВАТАН Мустаќил давлати Тољикистони мо, Кишвари бахти мо, шаъни мо, шони мо, Мазраи мењри мо, ишќу армони мо, Бањри њифзаш фидо љисми мо, љони мо. Саф ба саф лашкари тољиконем, Пуршараф лашкари тољиконем. Зираку устувору тавоно, Љон ба каф лашкари тољиконем.

Дар интињои шанбегї муовини Раиси КИ ЊХДТ дар шањри Душанбе Абдулазиз Одинаев, муовини Раиси КИ ЊХДТ дар ноњияи Шоњмансур Комилљон Шамшеров, раиси ТЉЉ "Созандагони Ватан" дар шањри Душанбе Тоњир Раупов, роњбари намояндагии ТЉЉ "Созандагони Ватан" дар ноњияи Шоњмансур Боймурод Боев, муовини роњбари намояндагии ТЉЉ "Созандагони Ватан" Зиннатгул Ќурбонова, мудири шуъбаи таблиѓот ва иттилооти КИ

ЊХДТ дар ноњияи Шоњмансур Њамида Рўзиева, мудири шуъбаи кор бо љавонон ва занони КИ ЊХДТ дар ноњияи Шоњмансур Гулбону Бозорова ба иштирокчиёни шанбегї изњори сипос намуда, онњоро бо 20-умин солгарди "Артиши миллии Љумњурии Тољикистон табрик намуданд.

Б. БОЕВ, роњбари намояндагии ТЉЉ "Созандагони Ватан" дар ноњияи Шоњмансур

ВОХЎРИИ ХОТИРМОН Дар асоси наќшаи чорабинињои бахши ТЉЉ "Созандагони Ватан"-и КИ ЊХДТ дар ноњияи Зафаробод, бахшида ба 20-солагии таъсисёбии Артиши миллии Љумњурии Тољикистон санаи 12 феврали соли равон дар ќисми сарњадии раќами 2857, дар якљоягї бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњия, раёсати љавонон, варзиш ва сайёњї, комиссарияти њарбї ва фаъолони ноњия "Рўзи дарњои кушод" гузаронида шуд. Дар чорабинии мазкур хонандагони мактабњои тањсилоти миёнаи умумии ноњия иштирок намуда, бо њаёти сарбозон аз наздик шинос гардиданд. Дар рафти чорабинї озмунњои варзишї, аз ќабили тирпарронї, турниккашї, давидан ба масофаи 100-200 метр ва ѓайра дар сатњи баланди мењанпарастї гузаронида шуд. Аз тарафи сарбозон ва њунармандони Хонаи фарњанги ноњия барномаи консертї ва сањначањо дар мавзўи Артиши миллї намоиш дода шуд. Дар ин чорабинии љолибу хотирмон беш аз 350 нафар љавонон ширкат намуданд. Дар охир ба ѓолибони мусобиќањои варзишї ва сарбозони фаъол тўњфањои хотиравї супорида шуд.

«МХ»

Халќи мо сулњљў, миллати бахтёр, Соњиби илму фан, ориёитабор, Аскару афсараш љонфидо, љоннисор, Дар дифои Ватан Рустами корзор. То ки бошад Ватан доимо дар амон, Зиндагї пурфарањ дар њама хонадон, Босафо, хушнаво хандаи тифлакон, Рўзу шаб дар њамин лашкари тољикон. Мирзо ФАЙЗАЛЇ


6

ЊАЁТИ ЊИЗБ

Кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар шањри Кўлоб санаи 5 феврали соли 2013 бо раисони кумита ва шўроњои мањаллањои шањри Кўлоб љињати амалї гардонидани ќарорњои Кумитаи иљроияи марказии ЊХДТ аз 21 декабри соли 2012 ва Кумитаи иљроияи вилоятии ЊХДТ аз 28 декабри соли 2012 дар раванди омодагї ба маъракаи мањими сиёсии соли 2013 вохўрї доир намуд. Зимни вохўрии мазкур Зулайхо Њаќназарова, раиси Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар шањри Кўлоб нахуст ба сухан баромада, гуфт: - Кумитаи Иљроияи Марказии ЊХДТ ва Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар вилояти Хатлон дар ќарорњои худ моро вазифадор кардаанд, ки

ГУСТАРИШИ КОРИ ЊИЗБЇ ДАР МАЊАЛЊО

беш аз пеш фаъолиятњои амалиамонро зиёдтар намуда, кори худро миёни мардум, махсусан дар мањалњо густариш дињем. Яъне барои устувории мавќеи њизб дар љомеа, таќвияти корњои идеологї, мусоидат дар тањкими вањдати миллї, сулњу субот ва амнияту оромии љомеа, густариши робита бо љомеаи шањрвандї, тарбияи љавонон дар рўњияи ватанпарастї ва эњтиром ба арзишњои демократї ва маънавию фарњангї диќќати љиддї дода, шахсони бонуфузи љомеа, аз љумла занону љавонон ва собиќадорону зиёиёнро ба ин корњо сафарбар намоем. Вазифаи дигареро, ки пешвои муаззами њизбамон дар назди мо гузоштааст, ин истиќболи сазовор аз санањои муњими таърихиву љашнњои миллї мебошад. Яъне ба ин васила дар рушди худшиносии миллии љавонон такони љиддї бахшида, зимнан, аёдати мунтазами маъюбону барљомондагон ва бепарасторонро роњандозї намуда, чунин оинњои неки миллиамонро, ки то андозае аз ёдњо рафтаанд, дубора ба њукми анъана медарорем.

Њамзамон З. Њаќназарова ба масоили волоияти ќонун дахл намуда, тарѓибу ташвиќи иљрои ќонунњои љорї аз љумла, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд", "Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо", "Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї" ва дигар санадњои ќонунгузориро таъкид намуд. Ба гуфтаи мавсуф, ин ќонунњо на танњо ба бењтар гаштани вазъи маишї ва танзими оила, балки бањри пок гаштани боварињои динии мардумамон аз њар гуна хурофоти бегонапарастона мусоидат кардаанд. Баъдан ба хотири боз њам васеътар ошно кардани њозирин бо таърихи таъсисёбї ва рушди ЊХДТ сухан ба сиёсатшиноси љавон, муаллимаи Донишгоњи давлатии шањри Кўлоб Гулчењра Муродова дода шуд. Мавсуф таърихи пайдоиш ва муваффаќиятњои дар тўли фаъолият ба дастовардаи ЊХДТ-ро мушаххасан тањлил сохта, наќши созандаи онро дар ќиёс бо дигар њизбњои сиёсии кишвар хеле баланд арзёбї намуд. Ба гуфтаи муалли-

То 1 январи соли 2013 шумораи аъзои Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар ноњияи Њисор ба 2385 нафар расидааст, ки 901 нафари онњоро бонувон ва 779 нафарашонро љавонон ташкил медињанд. Давоми як соли охир шумораи аъзои њизб дар ноњия 193 нафар зиёд шудааст. Раиси Кумитаи иљроияи ноњиявии њизб Абдуѓанї Абдурањимов гуфт, ки давоми соли 2012 се ташкилоти нави ибтидої дар шуъбаи раќами 10-и "Амонатбонк" бо номи "Лочин", дар бахши "Агроинвестбонк"-и ноњия ва дар Пажўњишгоњи тадќиќоти зироаткорї таъсис дода шуданд. Мавсуф ёдовар шуд, ки моњи декабри соли гузашта Президенти кишвар бо маќсади ифтитоњ бахшидан ба фаъолияти як мактаби нав ва оѓози сохтмони иншооти зиёди љашнї дар доираи љашни сењазор солагии Њисори Шодмон ба ноњия ташриф овард. Президенти кишвар дар маросими ифтитоњи мактаби раќами 59 дар дењаи Ѓайратободи љамоати Сомони ноњия аз љумла ќайд кард, ки њамчун идомаи ташаббусњои бунёдкории мардуми зањматпешаву ободкорамон, мо имрўз боз як муассисаи нави таълимиро мавриди бањрабардории насли ояндасози ватанамон ќарор додем, ки аз њисоби маблаѓњои буљет бо харљи ќариб 9 миллион сомонї аз љониби Дирексияи сохтмони иншооти Њукуматии Дастгоњи иљроияи Президент сохта шудааст. Инчунин бунёди боз чор мактаби нав ба лоињаи сохтмони соли 2013 ворид гардидааст. Илова бар ин, дар доираи наќшаи генералї ва омодагї ба љашни сењазорсолагии Њисори Шодмон, яъне дар се соли оянда мактаби тањсилоти

Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

БАЊРИ РАФЪИ МУШКИЛИЊО

ТАДБИРЊО БОЯД ЉУСТ умумї барои 640 хонанда, синфхонањои иловагї, китобхона, осорхона, кохи фарњанг барои 700 љойи нишаст, варзишгоњи марказї дорои бист њазор љои нишаст ва боѓи фарњангу фароѓат бо чойхона ба наќша гирифта шудааст, ки хишти аввали бунёди онњоро гузоштем. Иншооти муњими дигаре, ки дар арафаи љашн бояд ба истифода дода шавад, муљтамаи Гимназияи президентї мебошад, ки барои 640 нафар хонандаи болаёќат пешбинї шуда, аз биноњои таълимї, ду хобгоњи алоњида барои писарон ва духтарон, ду бинои 9 ошёнаи истиќоматї бо 72 хона барои омўзгорон ва дигар биною иншооти ёрирасон иборат буда, дар майдони 9 гектар доман пањн хоњад кард. Дар ноњия то моњи майи соли 2013 як корхонаи бузурги металлургї ба кор медарояд, ки дар он 480 нафар бо љойи кори доимї таъмин мегарданд ва њангоми фаъолият пурра беш аз 2600 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин мешаванд. -Имсол маъракаи муњими сиёсї - интихоботи Президенти љумњурї баргузор мешавад,- мегўяд А.Абдурањимов,- Тавре натиљаи интихоботњои гузашта нишон доданд, баъзе камбудињо

танњо бо сабаби надонистани ќонунњои интихобот сурат гирифтанд. Тањлилу омўзиши таљрибаи интихоботњои гузашта, дониста гирифтани пањлўњои заифи кори таблиѓотию ташвиќотии пешазинтихоботї, ба аъзои њизб фањмондани роњу усулњои муассири таблиѓот ва омўзиши таљрибаи ѓании ањзоби пешрафтаи љањон яке аз вазифањои асосии мо дар ин давра аст. Барои шинос намудани аъзо ва фаъолони њизб бо методикаи ташкил ва гузаронидани интихобот ният дорем, ки дарсњои амалї гузаронем. Дар охир раиси Кумитаи иљроияи ноњиявии њизб зикр кард, ки донистани тамоюли сиёсии њар як њавза, мањалу љамоат хеле муњим аст. Таљриба нишон медињад, ки мо бояд харитаи сиёсии њар як мањалро дар ноњия дар даст дошта бошем. Бале, агар аз вазъи сиёсию иќтисодии ин ё он њавзаю участкаи интихоботї комилан бархўрдор набошем, роњњои зиёду устувор кардани электорати њизбро дар он мањалњо надонем, рейтинги њизбњои сиёсиро дар љойњо ба назар нагирем, дар оянда бо мушкилињои зиёде рў ба рў хоњем шуд.

А. ЉЎРАЕВ

МАКТАБИ НАВ ДАР ДЕЊАИ ШОЊ Дар рустои Шоњ, яке аз дењањои дурдасттарини љамоати дењоти Навободи ноњияи Ќубодиён бинои нави замонавии мактаби тањсилоти миёнаи умумии раќами 55 бо харљи як миллиону дусад њазор сомонї сохта ба истифода дода шуд. Таълимгоњ дорои 18 синфхона буда, 460 нафар хонандаро фаро мегирад. Муассисаи таълимї тамоми ашёву љињози таълимї аз тарафи Вазорати маорифи љумњурї аз љумла бо мизу курсї ва дигар таљњизоти зарурї муљањњаз гардонида шудааст. Тавре иттилоъ ёфтем, таълимгоњ тариќи њашар ва ќисман бо маблаѓи ташкилоти хайриявии "Шафќат" бунёд гардидааст. Дар ин кори нек раиси ташкилоти ибтидоии њизбии "Навобод" А. Одинаев, раиси мањалла, узви ЊХДТ К. Хўљамќулов ва ањли дења сањм гузоштаанд. Дар маросими ифтитоњи мактаб раиси ноњия С. Бекназаров, муовини вазири маорифи љумњурї Т. Мањмадова, сардори раёсати маорифи вилоят Х. Ќурбонзода ва раиси Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар ноњия Т. Шарипова ширкат доштанд.

А. САФАРЗОДА

ма Муродова, ЊХДТ аз дигар њизбњои сиёсї бо он фарќ мекунад, ки сохтори танзимёфтаи корї дошта, барномањои љориву стратегии њаётан муњимро ба љомеа пешнињод кардааст. Инчунин, дар сиёсати пешгирифтаи ЊХДТ ба риояи њуќуќи занон љиддї муносибат карда, дар боло рафтани маќоми онњо дар љомеа чорањои амалї андешида шудааст, ки њамаи ин боиси љалб шудани теъдоди зиёди шањрвандон ба узвият ва љонибдории њизби мазкур гаштааст.

Гулчењра Муродова дар мавриди робитањои байналмилалии њизб чунин гуфт: - ЊХДТ дар муносибатњои байналмилалї мавќеи хешро дар доираи њаракатњои сиёсии байналхалќї муайян намуда, барои ноил гардидан ба арзишу муќаддасоти эътирофгаштаи умумибашарї талош меварзад. Аќида, љањонбинї ва арзишњои ѓоявии њарифони сиёсии хешро эњтиром намуда, њамеша ба гуфтушуниди самарабахш бо дигар њизбу иттињодияњои љамъиятї омода мебошад.

Дар рафти вохўрї Шањзод Рањимов, роњбари ТЉЉ минтаќавии "Созандагони Ватан" низ аз кору пайкори ин нињоди тозатаъсис дар давоми як соли охир мухтасар иттилоъ дод. Мавсуф аз иштирокчиёни вохўрї хоњиш кард, то бо љавонони ташкилоти љамъиятии мазкур њамкорињояшонро бештар созанд. Баъдан, суњбати озод ва суолу љавоб миёни раисони кумита ва шўроњои мањаллии мањаллањои шањри Кўлоб бо Зулайхо Њаќназарова, раиси КИ ЊХДТ дар шањри Кўлоб доир гардид, ки муњтавои он аз роњњои рушди њамкорињои њизб бо кумитаву шўроњои мањаллањо, тартиби гузаронидани рўзњои ЊХДТ дар мањалњо, љалби бештари занони хонашин ба љонибдорї ва узвият ба њизб, кўмак расонидан ба љавондухтарони ятим дар самти касбомўзї ва ѓайрањо иборат буданд. Вохўрии мазкур дар рўњияи баланди њамдигарфањмї љамъбаст гардид.

Шариф ЊУСЕЙНЗОДА

ЉАЛАСАИ КОРИИ ЊИЗБИЁНИ ВИЛОЯТИ СУЃД Дар маљлиси машваратии Кумиљроияи вилоятии ЊХДТ, ки тањти раёсати раиси КИ ЊХДТ дар вилояти Суѓд Даврон Зоњидов доир гардид, кормандони кумиљроия ва раисони кумитањои иљроияи шањрию ноњиявии њизб иштирок намуданд. Масъалањои оид ба таъсис додани ташкилотњои ибтидоии њизбї дар бозорњои доимоамалкунанда ва марказњои калони савдо аз љониби худи раиси Кумиљроияи вилоятї мавриди баррасї ќарор гирифт. Номбурда иброз дошт, ки айни замон дар миќёси вилоят 37 бозор и ка лони доим оамалкунанда мављуд мебошад. Мулоќот бо тољиро ни б озор и "К учла н" нишон дод, ки соњибкорон низ муштоќи чунин вохўрињо њастанд ва барои њам корї бо њ изб тайёранд. Њоло дар аксари бозорњо ташкилотњои ибтидої амал менамоянд. Дар наќша аст, ки то санаи 1-уми март дар њамаи онњо ташкилотњои ибтидоии мустаќили ЊХДТ таъсис дода шаванд. Вокуниш ба маводи танќидии воситањои ахбор, њамкории кумиљроияњои минтаќавии њизбї бо сомонаи интернетии КИ ЊХДТ дар вилояти Суѓд аз љониби сарвари Маркази иттилоотию тањлилии Кумиљроия Сарфароз Юнусов баррасї гардид. Вобаста ба ин мас ъала Дав рон Зоњи дов масъулини кумиљроияњои њизбиро ба њамкории бештар бо сомонаву нашрияњои њизбї, вокуниши сариваќтї ба маводњои танќидии беасос, истифодаи босамар аз воситањои ахбор даъват намуд. Онњо вазифадор гардиданд, ки дар радифи пањн намудани ахбори њизбї мунтазам ба маводњои танќидї вокуниш нишон дињанд. Фаъолияти шуъбањо ва бахшњои кор бо занон дар шањру ноњияњо аз љониби мудири тозаинтихоби шуъбаи кор бо зано-

ни Кумиљроияи вилоятї Њамро Атаева тањлил гардид. Ќайд шуд, ки њоло дар миќёси вилоят аз љониби бонувони њизбї иќдомњои шоиста ва корњои назаррас ба иљро мерасанд. Раиси Кумиљроияи вилоятї Даврон Зоњидов пеш аз тањлили фаъолияти намояндагию

бахшњои ТЉЉ "Созандагони Ватан" оид ба бењтар намудани вазъи корбарї миёни бонувон, љалби занњои фаъол ба фаъолияти њизбї, истифодаи босамар аз нерўи зењнию ќобилияти ташкилотчигии онњо дастурњои мушаххас дод. Аз љумла, пешнињод намуд, ки масъулин метавонанд дар асоси љамъиятї низ нафарони арзандаро љињати пеш бурдани кор бо занон ба кор љалб намоянд. Оид ба ислоњи камбудињо дар самтњои мазкур ва ба танзим даровардани фаъолияти молиявї дар назди раисони кумиљроияњои њизбї вазифањо гузошта шуд. Вобаста ба дигар самтњои кор низ аз љониби раиси Кумиљроияи вилоятї ба масъулин вазифањои мушаххас супорида шуд. Аз рўи масъалањои баррасишуда ќарорњои дахлдор ќабул гардид.

М.МАЌСУДОВ


7

Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

Китобиёт Андешањо баъди мутолиаи китоби сиёсатшинос Саидмурод Фаттоев ва нависанда Мансур Сайфиддинов, «Президенти мардумї» Дар оѓоз мехоњам дар нашриёти "Шарќи озод" хеле хушсифат чоп шудани китоби "Президенти мардумї"-ро алоњида таъкид намоям. Ороиши китоб њар як хонандаро ба зудї ба сўи худ љалб мекунад ва дар дили кас шавќи мутолиа пайдо мешавад. Барои амалї шудани ин хоњиш мунтазири фарорасии ваќт шудан лозим нест. Зеро ин асар, ки аз портрети сиёсї

иборат мебошад, дар бораи Сарвари давлат, роњбари ба дил наздик, Президенти мардумї, яке аз ситорањои тобони осмони сиёсат ва дар миќёси байналмилалї машњур Эмомалї Рањмон нигошта шудааст. Аз мутолиаи сатрњои аввал аён мешавад, ки муаллифони китоб-олими сиёсатшинос Саидмурод Фаттоев ва адиби шинохта Мансур Сайфиддинов зимни баён кардани чењраи сиёсии Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон як шеваи љаззобро интихоб кардаанд. Аз ин рў, симои ба њамагон маълуми роњбари мамлакат ба тозагї намоён мешавад. -Эмомалї Рањмон дар сиёсат шахси тасодуфї набуда, далели ин гуфтањо он аст, ки Президенти мо тўли зиёда аз 20- сол боз сарварии давлатамонро ба ўњда дорад. Њамагон медонем, ки ин солњо чї гуна буданд… Оре, њамагон медонанд, ки тўли солњои аввали истиќлолият ба сари мардуми Тољикистони азиз чї душворињо пеш омада буд. Он њодисањои нангине, ки дар пеши назарамон содир шуд, њељ гоњ фаромўш намекунем. Агар фаромўш кунем, зиндагии тинљу осоишта ва дастовардњои тўли солњои охири зери роњбарии фарзанди фи-

СИТОРАИ ТОБОНИ

ОСМОНИ СИЁСАТ доии миллат Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон ба даст омада, як андоза норавшан менамояд. Барои он ки чунин нашавад, дафтари таърихро вараќгардон намуда, солњои аввали истиќлолият ва љанги шањрвандиро ба ёд орему барои оянда сабаќ гирем. -Эмомалї Рањмон доимо њамроњи мардум ва дар миёни мардум аст… Њаќиќатан, Президенти мардумии мо тўли тамоми фаъолияти хеш њамроњи мардум ва миёни њамватанон буд. Минбаъд низ чунин хоњад шуд. Сиёсатшинос Саидмурод Фаттоев дар китоб бо далелњои мўътамад мавќеи устувории сиёсии Президенти мамлакатро баён намудааст: Хонанда аз ин навиштањо дарк мекунад, ки воќеан Сарвари давлатамон дар сафи сиёсатмадорони бузурги љањон меистад. Нависанда Мансур Сайфиддинов бо ифодаи нафиси бадеияш фаъолияти пурмањсули Президентро хеле љолиб ба хонанда баён кардааст. Мо имкон пайдо мекунем, ки бо дидаи ибрат ба њаёти як инсони фидоии халќи худ ошно шавем. Китоби "Президенти мардумї" бинобар оммафањму аз ибораву ифодањои нозук бой буданаш хонданибоб аст. -Эмомалї Рањмон аз мардуми худ бењтарин фазилатњоро ќабул намуда, бо ин фазилатњо боз ба халќу Ватан хизмат мекунад. Бо шавќу завќ, ихлосу эътиќод ва иродаи мустањкам маќсади халќ ва орзую ормонњои мардумро ба амал мебарорад… Њангоми мутолиаи китоб беихтиёр ба хотир меорем, ки чї гуна Тољикистон яке аз нуќтањои доѓи дунё буд. Дар њоле ки љанги шањрвандї ављ гирифта буд, на њар шахси бољасорат љуръати ба кишвари ноором сарварї карданро дошт. Дар роњи осоиштагии халќу ватан аз љони худ гузар карда, таќдири мардумро андеша намудан, фидокорона фаъолият бурдан, аз дасти њар хел роњбар намеояд. Хушбахтона, дар њамон давраи душвор, ки мардум њама дар ѓаму ѓусса ѓўттавар буданд, љавонмарди фидоие ёфт шуд. Ў Эмомалї Рањмон буд, ки дар миёни мардум ба воя расида, соњиби фазилати баланду хоксор ва ќисматашро бо таќдири халќ пайваст. Эмомалї Рањмон дар синни 40-солагї роњбари давлат таъин шуда, њалли тамоми масъалањои мураккаби кишварро ба зимма гирифт. Њамчун иќтисодчї таъкид

карданиам, ки он солњо иќтисодиёти Тољикистон тамоман фалаљ шуда, корхонањои истењсолї аз кор монда буданд. Нишондињандањои даромади миллї тамоман поён рафта буд. Дар њоле ки њанўз љанги шањрвандї идома дошт, аз роњбари нави давлат њалли масоили иќтисодї низ таќозо мешуд. Муаллифони китоби "Президенти мардумї" дар ин бора низ нуќтаи назари худро баён карда, пањлўњои дигари фаъолияти муњтарам Эмомалї Рањмонро ба ќалам додаанд. - Як е а з н аќ шњ о и д иг ар и с и м о и с и ё с ии Љ а н о б и О л ї Эмомалї Рањмон, њамеша омўхтану мунтазам аз њодисањои таърихї сабаќ гирифтан аст. Албатта, ин фазилати Сардори давлат барои њалли оќилонаи њар гуна масоили чигилу печида мусоидат мекунад. Аз њаёт мунтазам сабаќ гирифтан ва барои ояндаи дурахшони мамлакат наќшањои бомуваффаќият гузоштан аз роњбар дониши чуќур, таљрибаи бузург, нерўву ѓайрати зиёд талаб мекунад. Агар худшиносии миллї ба дараљаи сиёсати давлатї бардошта намешуд, насли наврас Ватани худро ин ќадар аз самими ќалб дўст намедошт. Фароњам овардани шароити ќулайи тањсил ва касбомўзї барои насли љавон самараи худро дода истодааст. Чанд сол боз муњассилини литсею мактабњои мамлакат дар озмунњои байналмилалї сазовори љойњои ифтихорї мегарданд. П р е з и д е н ти љум њурї Эмомалї Рањмон ба тасмими тољикистониён новобаста аз миллат ва дину забонашон падарона ѓамхорї менамояд. -Эмомалї Рањмон гулгулшукуфии њар як кишварро дар дўстии байни халќу миллатњои сокини мамлакат мебинад. Аз ин рў, намояндагони халќу миллатњои гуногуни Тољикистонро дастгирї менамояд. Исботи ин гуфтањо дар он аст, ки дар интихоботњои гузашта тамоми халќу миллати Тољикистон якдилона ба тарафдории муњтарам Эмомалї Рањмон овоз доданд. Меарзад, ки аз дўстии миёни халќњои кишварамон дигарон ибрат гиранд. Дўстие, ки тўли асрњо аз имтињони таърих гузаштааст, дар замони истиќлол маънои нав касб намуд. Ањлона зиндагї кардани намояндагони миллатњои гуногун дар Тољикистонро бисёр сиёсатмадорони дунё эътироф кардаанд. -Бешубња, имрўз ба роњбарии 20-солаи Љаноби Олї Эмомалї Рањмон, назар карда, ваќте дар бораи санањои бузурги таърихї мулоњиза мекунем, дарк менамоем, ки ибтидои њазорсолаи нави таърихи давлатдории тољикон ба фаъолияти гуногунпањлўи ў сахт вобастагї дорад: ана њамин тасдиќи самимонаи мо симои мардумї будани Президенти моро боз њам равшантар аён месозад.

Абир МЕНГНИЕВ, дотсент, Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон

23 феврал - Рўзи Артиши миллї

Тољикистони љавону дилбарам, Тољикистони зи љон ширинтарам, Мисли тифле дўст дорам ман туро, Аз ту ояд бўи шири модарам.

ФАРЗАНДИ ФАРЗОНАИ МИЛЛАТ ШАВЕМ! Ин шиори њаррўзаи онњоест, ки љон ба кафи даст гирифта, шабону рўзон чун сипари ватан, њомии мардум хидмат мекунанд ва дар дили мо, љавонон, муњаббати ватанро тањким мебахшанд. Дар ќатори хизматчиёни њарбї њазорњо нафар кормандони милитсия низ пайваста барои осоиши рўзгори халќ хидмат мекунанд. Бахшида ба рўзи Артиши миллї дар мактаби мо мулоќоти њаяљонбахше бо муњофизони ватан барпо гардид. Яке аз мењмононро хонандагони мактаб зуд шинохтанд. Ў подполковники милитсия Ањмадбек Ањмадбеков мебошад. Солњои 19781980 дар Артиши шўравї дар Љумњурии Украина хидмат кард ва сипас њаёту фаъолияти худро барои њимояти ватан ва нигањбонии тартиботи љамъиятї дар милитсия бахшид, солњои 1988-1989 дар шањри Еревани Арманистон курси олии дусолаи милитсияро хатм кард. Афсари баландрутба ба мактабиён чунин њикоят кард: пас аз он, ки 23 феврали соли 1993 Артиши миллии Тољикистон таъсис ёфт, вазъи кишвар рў ба бењбудї нињод. Чунон ки Сарвари давлат Эмомалї Рањмон гуфтаанд, "хизмат дар сафи Ќуввањои мусаллањи Тољикистон барои љавонон мактаби љасорату љавонмардї мебошад". Артиши миллии Тољикистон борњо аз имтињони сангини таърих гузашта, айни замон ќодир аст, ки амнияти миллат ва тамомии марзу буми ватанро таъмин намояд. Худи Ањмадбек Ањмадбеков борњо њангоми адои хидмат ба вазъияти мушкилу мураккаб рў ба рў омадааст. Махсусан дар солњои 90-ум, айёми даргирињои дохилї бо дастањои гуногуни силоњбадаст кор бурдан лозим омад. Ў тарсу вањмро аз дил дур намуда, њамеша бо панду андарз сухан гуфта, мухолифонро ба гуфтушунид даъват менамуд

ва ба он сабаб мегашт, ки мили силоњи шахсони рањгумзада аз сари мардуми бегуноњ дур шавад. Дар тамоми он рўзњои мушкил ањли оилааш ўро ёвару мададгор буд ва дар ќатори онњо њамдиёрон дилпур буданд, ки Ањмадбек њамроњи њампешагонаш амнияти онњоро таъмин менамоянд. Ва модарон њангоми аллаи тифли худ орзу мекарданд: "Тифлакам калон шавад, мисли акаи Ањмадбекаш посбони љони одамон шавад. Аллаё аллааа"… Марди накўном ва афсари далер пас аз 26 соли фаъолият ба нафаќаи хидматї баромад, вале кору фаъолияти худро дар њифзи тартиботи љамъиятї идома медињад, ба наврасон оид ба ќонунњо ва риояи он маслињату машварат медињад. Њикоятњои Ањмадбек Ањмадбеков барои наврасон намунаи ибрату далерї гашт. Дар охири суњбат чанде аз хатмкунандагони мактаб ба хулосае омаданд, ки њаёти минбаъдаи худро бо артиши миллї ва милитсия мепайванданд. Фатњи ќуллањои сарнавишт дар дасти њар яки мо наврасон аст. Пас мекўшем, ки фарзанди фарзонаи миллат шавем. Имрўз љавонони мо ихтиёрї ба хизмати њарбї рафта, Ватанро њимоя мекунанд. Чунин аст футуввати љавонмардї. Ватан азизтарин муќаддасот барои фарзандони огоњи миллат аст. Онро касе аз тањти дил ва маѓз андар маѓзи љон дўст дошта метавонад, ки ифтихори баланди ватандўстї дошта бошад. Дар ин рўзи саид њама аскарону афсарони ватанро бо иди касбиашон табрик намуда, ба онњо осмони соф, саломатї ва хушбахтї таманно мекунам.

Гулбањор РАЊМОНОВА, хатмкунандаи мактаби раќами 53, ноњияи Файзобод


8

23 ФЕВРАЛИ - РЎЗИ АРТИШИ МИЛЛЇ

Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

КАФИЛИ ОСОИШИ МЕЊАН

Ёдам меояд, гўиё дирўзакак -23 феврали соли 1993, бо супориши роњбарияти рўзномаи "Љумњурият", ки дар он љо ба сифати хабарнигор фаъолият доштам, дар майдони Озодї аз нахустин паради њарбии Артиши миллї гузориш омода мекардам. Дар майдон афсарону сарбозони љузъу томњои Вазорати навтаъсиси мудофиаи љумњурї, Кумитаи марзбонї, нерўњои Фронти халќї саф ороста буданд. Низомиёни дар майдон љамъомада бо њаракатњои хеш ишора мекарданд, ки бањри таъмини Истиќлолияти давлатии Тољикистон омодаем! Њамон рўз расман санаи таъсисёбии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон эълон карда шуд. Бале, ба симои љавонони бонангу ор ва далеру шуљои сафкашида назар андохта, умедвор мешудам, ки Артиши миллии тозатаъсиси Тољикистони соњибистиќлол кафили осоиши мењан хоњад шуд. Ва аснои мусоњиба њамон лазањо чењрањои саршиноси ваќт ба як нукта ишора мекарданд- кишваре, ки артиши худро надорад, наметавонад истиќлолияташро њифз кунад ва бо хушњолї мегуфтанд, ки Артиши тозатаъсиси миллиро пурќувват дидан мехоњанд. Њаёт дурустии ин андешањоро нишон дод. Артиши миллии мо бањри тинљию оромии кишвар тайи 20 соли фаъолияташ аз чандин санљишњои њаёт гузашт, хатарњоро мањв кард, дар набардњо обутоб ёфт ва собит сохт, ки дар њаќиќат сипари боътимоди Ватан аст. Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон аз рўзњои таъсисёбї марњилањои аввалияи хешро паси сар намуд. Аз љумла, даврањои сохтмону ибтидоии Артиш, бунёди навъњои Ќуввањои Мусаллањ ва тањкиму таќвияти он. Бино ба маълумоти Марка-

зи матбуоти Вазорати мудофиаи љумњурї алњол дар њайати Артиши миллї чунин навъњои Ќуввањои Мусаллањ фаъолият доранд: ќўшунњои хушкигард, ќўшунњои зудамал, ќуввањои њарбї-њавої ва мудофиаи зиддињавої. Бо гузашти солњо Артиши миллии мо тактикаю техникаи муосири љангиро аз бар кард. Дар чандин размоишњои муштарак таљрибаю малакаи хешро сайќал дод. Дар мубориза бар зидди терроризми байналмилалї, пешгирї ва пањншавии экстремизм мањорат омўхт ва обутоб ёфт. Тамринњои пайвастаи муштарак бо љузъу томњои дигар кишварњо имкон дод, ки Артиши миллии мо давра ба давра ќудрати хешро тањким бахшад, омодагии њарбиро бењтар гардонад. Акнун сафи Артиши миллиро дар баробари афсарону сарбозоне, ки дар дохили љумњурї таълим гирифтаанд, онњое пур мекунанд, ки дар муассисањои олии њарбии кишварњои хориљї, аз љумла Русия, Ќазоќистон, Озарбойљон, Чин, Њиндустон, Канада, Олмон, Фаронса таълим гирифтаанд.

Ваќт нишон дод, ки Артиши Тољикистон ќудрати пурраи мудофиавии кишварро дорад. Ќаблан марзњои љумњурии моро дар баробари марзбонони тољик нерўњои Федератсияи Русия низ њифз мекарданд. Акнун дар даврони соњибистиќлолї ин масъулиятро марзбонони тољик пурра ба ўњда доранд. Ва бо боварї метавон гуфт, ки њар ваљаб хоки мењани азиз тавассути љасорату шуљоати љавонони бонангу номуси Артиши миллї њифз карда мешаванд. Алњол Вазорати мудофиаи Тољикистон бо 50 мамлакати хориљї њамкорињоро ба роњ мондааст. Ин робитањо асосан дар самти мубодилаи иттилоотиву омўзиши таљриба дар мубориза бар зидди терроризм ва дигар зуњуроти номатлуб, омодасозии кадрњои низомї ва расондани кўмакњои техникї ба Артиши миллї равона шудаанд. Имрўз сарбозону афсарони шуљои Артиши миллї метавонанд Мењанро аз њар гуна хатарњои эњтимолї, терроризм, ифротгарої ва дигар амалњои номатлуб эмин нигањ доранд. Орзуе, ки њамватанон 20сол ќабл дар рўзи таъсиси Артиши миллї доштанд, имрўз амалї шуд. Артиши миллии мо ба артиши ќавї, мањоратомўхта ва обутобдида табдил ёфт, ки боиси хотирљамъию осудагии њар фарди Тољикистон аст.

Алиљон ЉЎРАЕВ

Ќобили зикр аст, ки љалби нерўи тозанафас бо артиши Тољикистон њар сол ду бор сурат мегирад: бањор ва тирамоњ. Љумњурии Тољикистон њамзамон бо раванди бунёди кишвари соњибистиќлол, ташкил ва тањкими артиши миллиро низ ба роњ монд. Ин раванд дар шароите, ки ин кишвар солњои 90-уми асри гузашта вориди љанги дохилї шуд, бештар ањамият пайдо кард. Дар ин замон нерўњои бархўрдор аз ќобилияти размї ба ду љабња таќсим шуданд: тарафдори давлат- фронти халќї ва нерўњои мухолифин. Њамин масъала боис шуд, ки Тољикистон дар муќоиса бо дигар љумњурињои Шўравии собиќ дар Осиёи Марказї, ки артишашон дар заминаи округи низомии Тољикистон таъсис шуд, артише фаќат аз њисоби нерўњои фронти халќї ташкил дињад. 23 феврали соли 1993 ба унвони рўзи таъсиси ин артиш дар таќвими Тољикистон сабт шудааст. Артиши миллии Тољикистон дар ибтидои шаклгирии худ бо мушкилоти фаровоне рў ба рў шуд, ки асоситарини он камбудии кадрњои мутахассис ва таљњизоти низомї буд, Тољикистон ягона кишваре дар ќаламрави Шўравї буд, ки њељ меросе аз артиши ин абарќудрат насибаш нашуд. Аз ин рў, метавон гуфт, ки таъсиси артиши миллї дар Тољикистон аз "сифр" шурўъ ва бо кўмаки кишварњои мухталиф

Хоби осудаи мо аз бедории

Àðòèøè ìèëëèñò имрўз артиши Тољикистон то њадди зиёде ниёзњои ин кишварро дар њимояти марзњо ва таъмини суботу амният бароварда мекунад. Бо вуљуди ин дар сафњои ин артиш њанўз назму тартиби зарурї коњиш ёфтааст. Аз рўи саволномае, ки "Азия Плюс" анљом додааст, ба саволи "Шумо њозиред фарзандонатонро ба хидмати артиши Тољикистон фиристед?", 56,5 дарсад посухи "на" додаанд. 40% аз волидон ризоият додаанд, ки фарзандонашон ба хидмати сарбозї љалб шаванд, ба шарти он, ки дар артиш назму тартиб барќарор бошад.Фаќат 4,5 дарсад аз пурсандагон артишро "мактаби мардонагї" тавсиф кардаанд. Натиљањои ин назарсанљї ойинае аз вазъи кунунии артиши Тољикистон аст ва аз ин љост, ки њамасола њангоми даъвати љавонон ба артиш мушкилоте ба миён меояд, ки бемайлии љавонон ба хидмати сарбозї ва њозир нашудани онњо ба комиссариатњои низомї аз асосита-

рини ин мушкилот аст… Бо таваљљуњ ба ин, ки Тољикистон низ чун дигар кишварњои Осиёи Марказї дар маърази осебњои зиёди амниятї ќарор дорад, бояд артише бархурдор аз тавонмандињои лозим дар ихтиёр дошта бошад. Вуљуди манбаи ноамнињои минтаќавї дар Афѓонистон, ки марзи 1400

километрї бо Тољикистон дорад, ањамияти ин мавзўъро бештар кардааст. Аз ин рў, давлати Тољикистон дар ростои таќвияти худ рў ба њамкорињои низомї бо кишварњои мухталиф, аз љумла Амрико, Чин, Русия ва Њиндустон овардааст. Дар натиљаи ин њамкорињо артиши Тољикистон то њадде бо кадрњо ва таљњизоти

зурурї таъмин шудааст… Коршиносони ѓарбї дар арзёбињои худ аз вазъи артишњои кишварњои Осиёи Марказї, аз нигоњи тавонии размї артиши Тољикистонро дар маќоми аввал ќарор медињанд. Авзои кунунї ва деринаи Осиёи Марказї , ки дар дарвозаи таърих пайваста сањнаи "турктозињо" будааст, далолат мекунад, ки Тољикистон як артиши тавоно, боназм ва муттањид дар ихтиёр дошта бошад, то битавонад амният ва тамомияти арзии ин кишваррро њифз кунад. Имрўз Рўзи Артиши Миллї аст. Барои њамаи онњое, ки мењри Ватан дар дилашон њасту кам намешавад ин рўз Муборак бошад! Либоси низомї њам ба бар надошта, барои Ватан љон нисор кардан мумкин аст. Мисли ин, либоси низомї доштањоеро њам кам надидаем, ки садоќати заифе доштаанд. Мењр, садоќат ва имону ифтихор аз Ватан фаќат бо либос ва худнамоиву зўри бозу нест. Ватанро аќлњо њифз мекунад, Ватанро ташаббус обод мекунад, Ватанро садоќат машњур мекунад . Ва хушбахтї аст, агар ин Артиши аќлњо, Артиши ташаббусњо ва Артиши садоќатњо бошад !

Абдурањими АБДУЛЛОЊ, дотсент


Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

9

23 ФЕВРАЛИ - РЎЗИ АРТИШИ МИЛЛЇ

Боиси ифтихор аст, ки имрўз зиёда 370 нафар бону дар сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон садоќатмандона вазифаи басо душвору пурифтихор-њимояи марзу буми Ватанро бар ўњда доранд. Онњо пайравони занони номдори кишварамон Людмила Гурдаковна Маъруфї, Ирина Петровна, Ким Жанна Цой, Лариса Ивановна, Зулайхо Мањмадносирова, Гулѓунча Файзуллоева, Земченкова Ольга Викторовна, Љамила Раљабова, Генриета Рањимова, Раиса Пулатова, Мукаррама Исоќова ва дигарон њастанд, ки алъон давлати пирї меронанд ва номашон бо некї вирди забонњост. Ин занони фидокор таљрибаю дониши худро ба рушду инкишофи Артиши миллї сарф намуда, дар њидояти афсарону бонувони љавон наќши муассир гузоштаанд. Имсол маротибаи аввал аст, ки ба ифтихори 20-умин солгарди таъсисёбии Артиши миллї занњо низ барои гузаштан аз намоиши њарбї омодагї мебинанд. Ба ин муносибат бо ду тан бонуе, ки либоси њарбї бар тан доранду дар пањлўи мардон дар њифзу њимояи Ватан камар бастаанд, њамсуњбат шудем, ки инак, фишурдаи онро пешкаи шумо мегардонем: Подполковник Њусниябону Хушдилова - дар баробари масъулияти хизматии худ вазифаи раиси Шўрои занони Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистонро ба ўњда дорад. Ў давоми хизмати њарбї дар вазифаи сардори шуъбаи корњои тарбиявии Раёсати кор бо њайати шахсии вазорат худро њамчун шахси кордон, болаёќат, ўњдабаро ва иљрокунанда нишон додааст. Номбурда дар доираи вазифаи худ аз соли 1998 инљониб бањри баланд бардоштани сатњи маърифатнокии њайати шахсї барномањои таълимї тайёр намуда, онњоро дар љузъу томњои вазорат амалї мекунад. Барои дуруст ташкил кардани дарсњои тайёрии љамъиятї-давлатї мунтазам ба ќисмњои њарбї рафта, ёрии амалии худро мерасонад. Барои кормандони соњаи тарбиявї 5 дастури методї тањия намуда, ба чоп расонидааст, ки мутахассисону масъулони дигар сохторњои ќудратї

ГУРДОФАРИДОНИ ЗАМОН низ аз онњо васеъ истифода мебаранд. Аз соли 2000-ум сар карда, дар амалї намудани барномаи Њукуматї дар бораи риояи меъёрњои мављудаи умумибашарї дар байни њайати шахсии Ќуввањои Мусаллањи Љумњури Тољикистон талош меварзад. Подполковник Њусниябону Хушдилова дар љамъомадњои минтаќавии Љумњурии Тољикистон, Ќирѓизистон ва Ўзбекистон оид ба пањн намудани донишњои њуќуќии умумибашарии низомї ба намояндагї аз љониби Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон ширкат намудааст. Бояд ќайд намоем, ки Шўрои занони вазорат соли 1996 таш-

кил шуда, мувофиќи низомнома амал мекунад ва дар багузории чорабинињои љумњуриявї, шањрї ва ноњиявї мунтазам њисса мегузорад. Шўрои занон бо ташкилотњои давлатї ва љамъиятї њамкории зич дошта, дар пайвастагї бо онњо дар байни њайати шахсї корњои фањмондадињї ва дар миёни сарбозон корњои тарбияи њарбї-ватандўстиро баланд мебардорад. Њусниябону Хушдилова мегўяд: -Шодравон падарам дар сохторњои ќудратї кор мекард ва ба либоси њарбии падари бузургворам мењр пайдо кардам. Бо таќозои њаёт оила бунёд карда, ба тарбияи фарзандон машѓул шудам. Солњои 90-ум, ки марзу буми кишвар дар хатар буд, маро ором намегузошт. Бинобар ин дар дилам хоњиш пайдо шуд, ки дар Артиши миллї хизмат намоям. Њамин тавр, аз соли 1995 ба Вазорати мудофиа ба кор омадам. Њусниябону Хушдилова дар хона фарзандонро тарбия мекунаду дар љойи кор афсари ташаббускору љиддист. Капитан Аслигул Мирмамадова, муовини сардори шуъбаи молияи Раёсати Ќўшунњои хушкигард аз соли 1993 инљониб дар Ќўшунњои Мусаллањи Тољикистон хизмат мекунад.

АРТИШИ МИЛЛЇ - ПОЯИ МУСТАЊКАМИ ИСТИЌЛОЛ Бо вазидани боди атрогини сулњу вањдат, ки заминаи асосии он Артиши миллї мебошад, ватани азизамон боз њам зебову шукуфон гардида, мисли ѓунчањои наврустаи табиат ва тифли дар гањвора мебошад, ки фарзандони бахтовараш дар домони МодарВатан ва осмони софу беѓубораш ба сар мебаранд. Пас аз њукумати пошхўрдаи абарќудрати Шўравї љумњурињои он соњибистиќлол гардидаанд. Љумњурии Тољикистон низ яке аз он узвиятњо буда, 9-уми сентябри соли 1991 истиќлолияти давлатии хешро ба даст овард, вале бо айби бархе аз мансабталошони давр, кишвари мо дар гирдоби пуршўри љанги шањрвандї ќарор гирифт. Нахуст муваффаќияте, ки Љумњурии Тољикистон ва миллати тољик дар он рўзњо ноил гардид, таъсиси Артиши миллї буд, ки ин санаи фархунда ба 23-юми феврали соли 1993 рост меояд. Имрўзњо бошад, ба ин санаи муњими таърихии миллат 20сол пур мешавад. Мањз, Артиши кишвар заминаи муњими

пойдории давлати миллї дар Тољикистон гардида, баъдан поягузор ва мустањкамсози амну субот дар саросари кишварамон дониста шуд. Гарчї 20 сол аз назари таърих њељ аст, аммо ин санаи муњим таърихи чандин њазорсолањоро арљ гузоштааст. Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон дар пуштибонї аз Артиши миллии Љумњурии Тољикистон борњо аз минбарњои баланд баромад намуда, гуфтааст: "Ќуввањои Мусаллањ яке аз рукнњои воќеан бунёдї ва муњимтарини давлат, сипари боэътимоди ватанамон мебошад, ки њанўз дар оѓози ба истиќлол расидани кишвари азизамон таъсис гардида, роњи хеле мушкилу сангини таърихиро тай кардааст. Ва њоло пурра ќодир аст, то амнияти давлату миллат ва њифзи марзу буми кишварро таъмин намояд". Дар ин самт хизматњои шабонарўзонае, ки Президенти кишвар Эмомалї Рањмон, Вазири мудофиаи љумњурї Шералї Хайруллоев ва дигар фарзандони миллати тољик тайи 20-соли таъсиси Артиши миллї дар поягу-

зориву мустањкамсозии Вањдати миллї ба сомон расониданд, дар сањифањои заррини хотироти халќи тољик фаромўшнопазир хоњад боќї монд. Имрўзњо сохторњои ќудратї ва минљумла, Вазорати дифои љумњурї тањти шиори "20-солагии Артиши миллиро бо омодагии баланди њарбї ва интизоми намунавї пешвоз мегирем" рўйи майдон омадаанд, ки ин ифтихори миллат ва фоли нек мањсуб меёбад. Хушбахтона, Артиши миллии Љумњурии Тољикистон 20сола мешавад. Мо дар остонаи ин љашни муборак ќарор дорем. Бинобар он кулли њамватанон ва муњофизони Ватанро аз сидќи дил табрик гуфта, барояшон пирўзињо, комрониву сарбаландињо таманно дорам. Бигзор љавонмардиву далерї, садоќат ба Ватан, муњаббат ба марзу буми аљдодї роњнамои зиндагии њар яке аз он ватандўстону диловарон гардад.

Боќї ШАРИФЗОДА, омўзгор

- Ба рои ма н њам чун з ан дар солњои нооромї дар Вазорати мудофи а кор ка рдан хеле мушкил буд, вале њифзи манфиатњои Ватан нагузошт, ки пешаамро тарк гўям, -мегўяд ў.- Ман аз хурдсолї, њар гоње ки нафари низомипўшро медидам, њавас мекардам, ки чун ин л иб ос и зе б ор о ба р та н дошта бошам. Он ваќт падарам дар фурудгоњ кор мекарду либоси њарбї дошт. Њамин тавр, орзуњо ба воќеият табдил шуданд. Ман 3 фарзанд дорам. Шавњарам маро наѓз мефањмад, ки хизмати њарбї масъулияти зиёдеро талаб мекуна д. А з ин рў , мек ўш ам , ки њ а м е ш а д а р к о р и х у д пу р масъул бошам. Зеро хизмат дар Артиш бароям шараф ва ифтихор аст. Албатта, на њар зан дар Артиш кору фаъолият к а рд а ме та во н а д. Б ис ё р мехоњам, ки дар соњаи њарбї шумораи занњо зиёд бошанд. Шахсан ман њељ гоњ аз пешаи и нтих об ка рд аа м пуш ай мо н нашудаам ва Ватанам-Тољикистонро беш аз дигарон дўст медорам. Дар њаќиќат, њоло дар ќиёс бо солњои пешин теъдоди бонувон дар сафњои Артиши миллї каманд. Духтарони љавон дар сохтори њарбї зиёд ба кор меоянд, вале чун ба мушкилот ду-

чор шуданд, зуд тарки касб мекунанд. Дар бораи заноне, ки дар вазифањои масъули соњаи низомї кор мекунанд, бисёр шунидаем. Масалан, дар Фаронса вазифаи вазири мудофиаро зан ба ўњда дорад. Албатта, он рўз дур нест, ки бонувони тољик низ дар ин соња ба мартабањои баланд мерасанд ва дар ин роњ ба њамаи он гурд оф ар и до ни за м он ам о н, к и дар сафњои нерўњои мусаллањ са рб ала нд он а х из мат м ек унанд, саломатию сарбаландї орзу мекунем. Ва бовар дорем, ки онњо ному шарафи зани тољикро боз њам баланд мебардоранд.

Моњрухсор РАЊИМОВА, рўзноманигор

Шамъи хотира Солњое, ки ба сифати котиби масъули рўзномаи "Комсомоли Тољикистон" (њоло "Љавонони Тољикистон") кор мекардам, бо шахсиятњои фарзонаи зиёде насиби ошної будааст, ки ин боиси шукр ва самимияту эњтиром хоњад буд.

ОН РЎЗ МАБОД... Яке аз онњо хабарнигори варзида ва нависандаи умедбахш, шодравон Рањмон Облоќулов аст, ки њангоми ќарзи интернатсионалї дар Афѓонистон шањид шуд. Бо камоли сипос ва андўњу алам ба ёд меояд, ки ў рўзе ба идораи рўзномаи "Комсомоли Тољикистон" даромада, баъди салому алейк пурсид: -Шумо маро мешиносед? Ба чењраи гарм ва табассумњои зебои ў мафтун шуда, хиљолатмандона гуфтам: -Бародар, њазорон бахшиш, шуморо намешиносам. Ў бо ширинзабонї гуфт: -Рањмон Облоќулов… Маротибаи дуюм салому алейк карда, посух додам: -Шуморо, ѓоибона, хуб мешиносам. -Акнун, ман њамкори шумоям, - лутфомез иброз кард ў. …Аммо сад дареѓ, ки вай њамагї ду моњ њамкори мо буд. Баъд ба сифати тарљумони артиши Иттињоди Шўравї ба Љумњурии Исломии Афѓонистон рафт. Рафту… рафту… рафт!. Бисёр орзу кардам, ки ба зодгоњаш - дењаи Оњалики вилояти Самарќанд равам, изњори тасаллият намоям. Бо лутфи худовандї насиби дидори модари мењрубону азодораш шудам. Дар сари манзили охираташ сар ба суљуд овардам. Моту мањбут, њайрону лол мондам ва дар нињоят сўзу гудозамро гуфтањои Амир Хисрави Дењлавї таскин бахшид, ки гуфтааст: Он рўз мабодо, ки кунам аз ту фаромўш, Њарчанд, ки рўзе зи манат ёд набошад. …Вассалом.

Муњаммадљон МИРЗОШОЕВ, собиќадори матбуот


10

НУЌТАИ НАЗАР

Б

АРОИ мисол дар давлатњои Ѓарб ањзоби сиёсї барномањои худро пешнињод менамоянд. Аксари онњо бо маќсади расидан ба њадафњои сиёсї тањия мегарданд, яъне шароити хубтарро барои мардум пешнињод менамоянд. Шояд чунин тарзи баромад ва бањогузорї натиљаи маърифати баланди њуќуќї ва фарњанги волои сиёсии мардумони он кишварњо бошад, ки њамеша аз зиракии сиёсї бархўрдоранд. Инак, тавре мушоњида менамоем, аллакай як ќатор ањзоби сиёсї бо маќсади ворид шудан ба мусобиќоти интихоботї фаъолияти худро љоннок карда истодаанд. Аммо саволи матрањ ин аст, ки бо кадом роњњо онњо бояд вориди сањнаи раќобат шаванд. Табиатан роњњо гуногунанд. Вале роњњои барои њуввияти мардуми мо хос, номзад бояд шахси арзанда бошад. Яъне, барои миллат аллакай кореро анљом дода бошад, барои мар-

мардумро ба иштибоњ бурдан аст. Ё дар њамин мусоњиба иброз шудааст: "….. Так происходит во многих странах мира. Если там одна партия получает 90%, то ей приписывают лишь 60%, остальные распределяются между другими…". Тавре аз муќоисаи ин гуфтањо бо гуфтањои ќаблї бармеояд, љаноби Зоиров худ ќоил аст, ки миќдори овозњое, ки ЊХДТ мегирад аслан на "фальсификация" балки ќонунианд, вагарна маслињати баъдї чаро!? Агар ба 80-90 % (њол ин ки дар ягон маъракаи интихоботи ЊХДТ ин миќдор овозро нагирифтааст) овоз гирифтани ЊХДТ шубња дорад, пас чаро маслињат медињад, ки мисли дигар давлатњо ЊХДТ 60 % овозашро гираду дигарашро ба дигар њизбњо дињад!? Агар ин хел мумкин бошад, пас он дуздии овозњои мардум нест? Оё бо ин суханон худи муаллиф њукуматро ба таќаллуб тела намедињад? Ё раќибони ЊЊДТ сенарияи худро

РАЌОБАТ

бояд солим бошад

дум рањнамо бошад ва минбаъд низ тараќќиёти љомеа ва пешравии онро таъмин карда тавонад. Муњимтар аз њама дар роњи њалли проблемањои муњими иќтисодию иљтимої, аз ќабили бекорию камбизоатї расидагї карда тавонад. Мехостам дар зимн аз мавориде ёдовар шавам, ки раќибони ЊХДТ онњоро дар роњи расидан ба њадафњои сиёсии худ истифода менамоянд, ки њадафи он гумроњ намудани мардум аст. Масалан, Раиси ЊУСДТ Р. Зоиров дар яке аз мусоњибањои худ, ки дар њафтаномаи "Азия плюс" тањти № 01 (786) аз 3 январи соли 2013 чоп шудааст, иброз медорад: "Сегодня НДПТ путём фальсификации получает 80% голосов…". Чуноне ки мебинем, љаноби Зоиров њатто тахмин назадааст, балки нисбати овозњои додаи мардум ба номзадњои ЊХДТ туњмату тањќир ва ё аниќтараш бадгўї менамояд. Дар давоми суханронии худ иброз медорад, ки "…и это противоречит законодательству, развития конкуренцию и антимонопольной деятельности". Бояд гуфт, ки дар Љумњурии Тољикистон ин гуна ќонунгузорї мављуд нест. Ќонуни Љумњурии Тољикистон " Дар бораи раќобат ва мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар бозори мол" њаст, ки тавре аз номаш маълум аст, он танзимкунандаи бозори мол аст, на муносибатњое, ки љаноби Зоиров дар хусуси он њарф мезанад. Ин аќида барѓалат

Номаи бетањрир РЕДАКСИЯ АЗИЗ! Барои чопи мавод "Ваќте навоварии истењсолот дастгирї намеёбад" дар шумораи №18(841) арзи сипоси худро баён мекунам. Вале мутаассифона, маќолаи љавобие, ки доир ба ин матлаб дар њафтанома дарљ шуд, маро ќонеъ намесозад… Наздик, панљ сол мешавад бо прокуратураи наќлиёти Тољикистон бањси шадид оиди ќонуншикании собиќ прокурори наќлиёти Суѓд Зокир Назаров дорам. Оид ба сўистифода аз мансаб, баромадан аз њадди ваколатњои хизматї, дастрас накардани маълумот ба

дигар карда, аз суханони ѓулѓуладори "Овозњои моро баргардонед!" ба илтимосу пурсиши овозњо гузаштаанд!? Бояд иброз дошт, ки ин гуфтањо бори дигар раќобатпазир набудани ин њизб ва раиси ўро нишон медињанд. Мутаассифона, ин гуна гуфторњои подарњаво, аз љониби ин гуна ашхос ба сўи ЊХДТ хеле бисёранд, вале роњбарияти ЊХДТ инро як навъ риояи меъёрњои демократия ва озодии баён гуфта ягон вокуниши љиддие нишон надоданд. Тавре мушоњида намудем, раќибони ЊХДТ барои расидан ба њадаф аз њама роњњо истифода мебаранд ва мардуми ноогоњро фиреб медињанд, ки гўё њукумат зидди онњост ва бо вайронкунии ќонунњои кишвар ЊХДТ гуноњ дорад. Ё тавре маълум аст, ањзоби мухолиф мехоњанд, ки вазъи дохилии ЊХДТ- ро тавре таљассум намоянд, ки дар он гўё бенизомї љой дошта бошад. Р. Зойиров дар љои дигар мегўяд, ки гуё шахсиятњои махсус ба вазифаи муовинии Раиси ЊХДТ таъин шуда бошанд. Аммо ба таваљљуњи Р. Зоиров расониданиям, ки муовинони Раиси ЊХДТ таъинї набуда, онњоро Маљлиси Кумитаи Иљроия Марказии ЊХДТ интихоб менамояд. Њамзамон, бояд зикр намоям, ки аъзои ин њизб ба хизматњои шоёни Раиси он муњтарам Эмомалї Рањмон арљ гузошта, дар ваќти интихоб (агар пешни-

њоди Анљумани њизб болои номзадии муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор гирад) ба дудилагї роњ нахоњанд дод. Чизи дигар боиси тааљљуб аст, ки аз љониби шахсони аввал ё дуюми њизбњои сиёсї ибрози аќида карда мешавад, ки ЊЊДТ метавонад дигар шахсонро, ки аъзои ин њизб мебошанд, номзад намояд. Аввал ин ки ин кори дохилињизбист ва набояд дигар ањзоб сари ин масъала дар "ташвиш" бошанд! Дигар ин ки ЊХДТ ин гуна "маслињати муфид"- и нанговарро аз як сенарияи тарњрезишудае барои ба вуљуд овардани парокандагї ва андохтани иѓвою фитна миёни аъзои фаъоли ин њизб беш намедонад. Ин бори дигар далолат аз он мекунад, ки базаи кадрии ањзоби мухолиф пуч буда, раќобати дигар њизбњо бо ЊХДТ ѓайриимкон аст ва танњо дар ин марњилаи пешазинтихоботї барои боло бурдани обрўи худ талош варзида истодаанд, вале раќиби арзандае ба муќобили номзади эњтимолии ЊХДТ надоранд.

Абдулло НУРОВ, њуќуќшиноси Дастгоњи КИМ ЊХДТ

Дар остонаи омодагї ба интихоботи Президентї, њизбњои сиёсии мављуда барои баланд бардоштани обрў ва нуфузи худ дар байни мардум талош меварзанд. Чунин раванд албатта, хоси тамоми давлатњои демократии дунёст, ки ќонунгузории ЉТ низ ин муќарраротро кафолат медињад. Аммо аз омўзиши демократияи давлатњои дорои низоми бисёрњизбї бармеояд, ки муборизањои сиёсии онњо хеле тарзу услуби дигар дорад. Дар онњо фаъолияти њизбњои раќибро интиќод мекунанд, вале онњо аз туњмат, тањќир ва афкори бардурўѓ парњез менамоянд. Хулосаи ѓолиб ин аст, ки маќолањои танќидї набояд ба хабарњои бардурўѓ ва суханњои бемантиќ асоснок шаванд. Чунончи, муаллиф Акрами Холиќ дар маќолае дар нашрияи «Нигоњ» аз 6 феврали соли 2013 тањти раќами 46(322) бо номи "Фикри депутат" менависад: "…чаро ваќте дигар ќонунњо ба фоидаи њизби њоким ќабул карда мешаванд, зуд вакилон ба Сарќонун таѓйирот ворид мекунанд, вале ваќте ќабули ќонуне ба фоидаи њизби њоким нест, онњо Сарќонунро бањона мекунанд?..." Тавре дида мешавад, ё умуман муаллиф аз фањмиши њуќуќу ќонун бархўрдор нест ва ё аз низоми ќонунгузорию бисёрњизбии љумњурї тамоман дур аст. Зеро ба иттилои љаноби Холиќ расониданиам, ки ба Сарќонуни Љумњурии Тољикистон танњо бо роњи баргузор намудани раъйпурсии умумихалќї таѓйирот ворид карда мешавад, на аз љониби вакилон. Дигар ин ки агар манзури муаллиф ба фоидаи ЊХДТ ќабул гаштани Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон "Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон" бошад, бояд гуфт, ки ваќте ќонуни мазкур ќабул гардид, он ваќт ЊХДТ вуљуд надошт. Доираи манфиату њуќуќу ўњдадорињои њизби сиёсиро ќонун муќаррар намудааст, хубтар мешуд пеш аз навиштани чунин матлаб, ки ба обрў ва нуфу-

БАЊС БОЯД ОДИЛОНА ЊАЛ ШАВАД њама сохторњои давлатии њифзи њуќуќ: Прок уратураи генералї, прокуратураи наќлиёт, Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия, Суди шањри Хуљанд, суди н. Шоњмансури ш. Душанбе, суди вилояти Суѓд, Суди Олии Љумњурии Тољикистон мурољиатњои зиёд кардам. Ваќте ки ин шахс дар курсии Прокурори наќлиёти Суѓд буд ва њатто баъд аз вазифа озод шуданаш дар панљ сол мукотибаи ман бо ин сохторњо наздики њафт љилд шудааст. Мутаассифона, гоњо њимояи манфиатњои сохторї баъзан боиси помол гардидани њуќуќи инсон мегардад. Моњи апрели соли 2011 ба Прокурори

Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

наќлиёти Љумњурї Њотам Назаров пешнињод кардам дар рафти сафари хизматї ба Суѓд маро ќабул намуда ба дањ саволам љавоб гирам. Вай дар панљ мактуби љавобиаш тасдиќ кардааст, ки њатман маро дар Суѓд ќабул менамояд, вале то њанўз бо чї иллат бошад, ки фурсати мувофиќ барои суњбат фароњам намеояд. Бо вуљуди он, ки дар ин хусус супориши Роњбари Дастгоњи Иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон ва Прокурори генералї мављуд аст. Камина ихтисосам муњандис механик соли 1972 Институти хољагии ќишлоќи Тољикистон, соли 1991 мактаби тиљоратии Латвияро хатм кардам, 20 сол роњбари муассисаи наќлиёти автомобилї, 7 сол

зи њизбе, ки зиёда аз 200 њазор аъзо дорад, аввал ќонунњоро хуб меомўхтанд, баъд сари љараёни ќонунгузорї ва њизб маќолаи танќидї менавиштанд. Агар манзури муаллиф аз аксариятро ташкил намудани намояндагони ЊХДТ бошад, ќобили зикр аст, ки намоянда дар фаъолияти ќонунэљодкунии худ озод буда, њангоми ќабули ин ва ё он санад фармоиши њизбро ба инобат намегирад. Ба хотири таъмини раќобати озоди ањзоби сиёсї ва мурооти озодии баён то њол ягон корманди масъули ЊХДТ маротибае бар зидди маќолањои танќидї овоз баланд накарданд, аммо ба њар сурат њар кореро анљом њаст ва нињоят, чунин равиш набояд дар љое ќарор гирад, ки раќибони ЊХДТ фикр кунанд, ки гапи онњо "дуруст" ва њар рафтори онњо "шаффоф" аст, боре вокунише нагирифтанд ва шояд аз ин чиз илњом низ гирифтанд. Аммо бояд гуфт, ки ЊХДТ ба њар як сокини Тољикистон новобаста аз узвияташон эњтироми беандозаро ќоил њаст. Боз њам ба сари њокимият омадани њизб набояд бо сўиистифода аз арзишњои олии инсонї, пастии маърифати њуќуќї ва фањмиши номукаммали сиёсии ањолї, ба вуљуд овардани бенизомї дар љомеа ва ќонунгузорї, поймол намудани арзишњои миллї, барѓалат ба вуљуд овардани њисси нобоварї ва ѓайра сурат бигирад. намояндаи ширкати эронии њамлу наќли байналмилалї "Ёшор бор" дар Тољикистон, 3 сол дар роњи оњан кор кардам, айни замон роњбари ташкилоти љамъиятии "Суѓд навовар", њамчунин раиси кумитаи мањаллаи " Сайњун"-и Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Хуљандро ба зиммам дорам. Яъне солњои тўлонї дар сохтори давлатї њамчун мутахассиси касбї зањмат кашидаам ва шахси тасодуфї нестам. Бори дигар аз тариќи њафтанома мурољиат намуда, аз маќомоти дахлдор, бахусус Прокуратураи Љумњурии Тољикистон хоњиш менамоям, ки дар њалли объективонаи ќазияи мазкур кўмак намоянд.

Нўъмонхон ЊАСАНОВ, шањри Хуљанд


Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

"Мо њаргиз даричањои хонањои худро бар бодњое, ки аз чањор гўшаи олам мевазанд, набастем, фаќат иљоза намедињем, ки ин бодњо моро бо худ бибаранд". М. ГАНДЇ Ин пандест, ки њамчун шиор барои тањкими решаи давлати миллї пазирем, хато намекунем. Дар љањони кунунї чунин андеша аст, ки "аврупоиён тамаддунро бо худ мунњасир мепиндоранд ва гумон мекунанд, ки маъмурият ва ваколати илоњї доранд, то ки на танњо низомоти сиёсї, фарњангї ва иќтисодї, балки шевањои тафаккури худро низ бар љањониён тањмил созанд". Ин андеша имрўз хусусияти умда пайдо кардааст ва иддае аз мардум чунин андешаро њаќиќат мепиндоранд. Эдвард Браун "Таърихи адабиёти Эрон аз Фирдавсї то Саъдї" Тењрон 1342 сањ 4. Агар ин масъалаи умдаи љањони муосир бошад, боз њар ќавму миллат ва дин низ чунин андешањои таќлидиро доранд. Њарчанд дар таълимоти дини ислом масъалаи мазкур пурра шарњу тавзењи худро ёфтааст, вале љањони ислом то њол дар њамин гуна шеваи тафаккури ќавмї ва бемории таърихї гирифтор аст. Бо бењсати Паёмбар (с) ва зуњури ислом ба унвони дини комил ва љовидон, силсилаи паёмбарон ва адёни пешин ба поён расид ва хатми нубувват эълон гардид. "Дин назди Худо ислом аст" ( сураи Оли Имрон ояти 19). Яке аз авсофи ин дини илоњї љањонї будани он ва адами ихтисоси он ба ќавм, ќабила, гурўњ, миллат ва мантиќаи хоси љуѓрофї аст. Муътабартарин далели он дар Ќуръони карим зикр шудааст, ки даъвати ислом хос набуда, балки бо таъбирњои ом "ё аюњаннос", "банни одам", "аннос", "ал-ъоламин" ва ѓайра њамаи мардумро мавриди хитоб ќарор дода, њидояти худро шомили њамаи онњо донистааст. Чун як силсила арзишњо ва ормонњои монанди адолат, эњсон, хайр, авф, шафќат бар халќ, вафо ба ањд, ахлоќи њамида даъват мекунад, ки аз унвони ѓояњои асосии он мањсуб меёбанд. (Мутањаррї "Андешањои исломї" сањ 124). Инчунин аз сурањо ва оёти мутаъдиди Ќуръони карим "Сабо-28", "Аъроф 158", "Шуро 195" аён мегардад, ки Паёмбари ислом барои умумибашар фиристода шуд, вале лозим буд бо забони ќавми худ сухан кунад, чун густариши ислом аз тариќи асбоб ва васоили оддї бошад. Пас ислом агар дини љањонї бошад ва забони араб танњо њамчун васила барои расонидани он ба мардум будааст, на аз ин бештар, бешакку шубња ин маънии бартарияти араб бар дигар ќавму миллати мусулмон набудааст. Аммо ин ѓояњои олї дар миёни мусулмонон то чанд мавриди амал ќарор доранд. Новобаста аз далелњои мазкур дар таърихи ислом то ба имрўз арабњо бартарияти худро нисбат бар дигар мусулмонон даъво доранд ва асосгузори ин идеяи номаќбул Арабистони Саудї мебошад. Дар тўли таърих ва то њол вобаста ба вазъи сиёсї онњо кўшиш

11

АНДЕША

ТОБЕИЯТИ СИЁСЇ Ё ЭЪТИЌОДЇ?

ба харљ медињанд тафаккури динии мусулмононро бо назардошти манфиатњои хеш таѓйир ва таљдид кунанд. Пас оё зарурати воќеї пеш наомадааст, то исломро аз андешаи арабгарої озод шиносем. Оё ислом магар њамин аст, ки мо дар њар давру замон мусулмон будани худро бояд барои араб исбот кунем ё нозири мусулмон будани мо араб таъин шудааст! То чанд тафаккури ѓулом будан ба гуфтори араб дар зењни тољик аз насл ба насл мерос мемонад? Дар Ќуръон сарењан зикр шудааст, ки њар кас тоату ибодат барои ризо ва рањмати Худо анљом медињад ва тамоми аъмоли неку бад савобу иќоби худро низ аз даргоњи Худо хоњад ёфт. Пас аз рўи тоат ва таќво метавон аз неъмату рањмати беандозаи Худованд бањраманд шуд. Дар ягон сарчашмаи мўътабари исломї низ дар бораи миёнрав будани араб миёни мусулмонон ва Худо ишорае нест ва набудааст. Оё фаќат араб мусулмони комил ва њаќиќї аст, ки ихтиёру имтиёзи навоварї дар ислом доштаасту дигарон не. Ё он чизе, ки араб зарур мешуморад, онро дар зери ниќоби ислом бояд тањмил бар болои дигарон кард. Барои таќвияти андешањои худ арабњо чунин далел овардаанд. Ибни Таймия дар китоби "Маљмўъ-улфатво" аз Имом Молик овардааст: "Касе дар масљиди мо бо забони ѓайриараб сухан кунад, он кас аз масљид хориљ карда мешавад". Илова бар ин таъкид дорад,

ки сухан гуфтан бо забони арабї аќл, тафаккур ва ахлоќи инсонро метавонад таѓйир дињад ва гуфтор бо забони ѓайриараб дар љойњои љамъиятї хусусан, барои ашхоси мансабдор макрўњ аст, зеро ин одатро манбаи таѓйир ёфтани муносибати мардуми ѓайриараб ба ислом маънидод мекарданд. Ибни Таймийа "Маљмўъ-ул-фатво" Александрия: "аль-Ваф", 2005. Т. 32. сањ. 255. Дар њоле ки мо шоњиди фасод ва љангу љадали љањони имрўзаи арабем ва надидем, ки сухан гуфтан ба забони арабї аќлу тафаккур ва рафтори ин халќро дигар карда бошад. Пас агар мусулмонии мардуми эронитабор ё туркњо аз рўи фањмиши араб мусулмонии њаќиќї нест ва пур аз ширку куфр аст, пас ин мушкилоти араб аст, на мушкилоти ин мардум, зеро барои як тољик мусулмон будану њамзамон тољик будан ягон мушкилот надорад, њам Рамазон ид њасту њам Наврўз, чун арзишњои миллию динї дар тўли њазорсолањо чунон бо њам омехта шудаанд ва ин масъаларо Президенти кишвар дар суханрониаш бисёр даќиќ ва нозукбинона баён кард: "Исломро аз фарњанги миллї ва фарњанги миллиро аз ислом људо њисобидан хатост". Пас муќобил гузоштани ин арзишњо ѓайриимкон аст ва то њол дар кишвар ягон кас чунин иддао њам накардааст. Мо дар ин љо танњо як далелро баён мекунем, то барои пурра дарк кардани андешаи мо мушкилот пеш наояд. Да-

лели дар фарњанги мардуми араб мављуд будани бутпарастї дар Ќуръон сарењан бо зикри номи чандин бутњо аз ќабили Суво, Яѓус,Яъуќ, Наср, Вуд, Лот, Уззо ва ѓайра омадааст. Инчунин ба ѓайр аз бутпарастї ва арвоњпарастї, мурдапарастї низ дар байни арабњо шоеъ буд. Аз њамин сабаб Паёмбар (с) фармон дод, ки тамоми гўристонњоро ба хок яксон кунанд, дар он љо намоз нахонанд, аз сохтани масљидњо дар он љо худдорї кунанд, ба хотири он ки мабодо мурдапарастї муљаддадан миёни мардум бозгардад. 1 (Абдулфаттоњ Таббора, Рўњи ислом тарљумаи арабии Ањмад Фатњи Заѓлул с-7, кириллї Душанбе 2007, сањ 40). Дар њоле ки араб дар давраи љоњилият ќарор дошт, дар њамон ваќт ќавми эронитабор эътиќод ба Худою Паёмбар ва китоби муќаддас дошт ва дар бораи рисолати Паёмбар бањс мекарданд. Инчунин аксарияти румињо пайрави таълимоти дини тавњидии њазрати Исо ё Мўсо буданд. Пас аз зикри номи бутњои араб дар Ќуръон маълум мегардад, ки масъала сирф ба арабњо дахл дошт. Бинобар он зиёрати ќабр ё дуо кардан дар назди он ё сохтани маќбараи як ориф ё олим барои тољик њељ ваќт шабењи фањмиши араб набуд ва маънои мурдапарастї ё бутпарастиро надошт. Дар асри VII дар Ќуръон оятњо дар ради бутпарстї мањз бо маќсади мардуми арабро аз ин љањолат ва амали ширк дур кардан, омадаанд. Вале дар

њамон замон аллакай тафаккури динии мардуми форс ва рум аз араб асрњо пеш рафта буд. Пас чї гуна мо метавонем дар асри 21 гуфторе, ки барои боз доштани араб аз мурдапарастї дар асри VII гуфта шудааст, таљдиди ислом мањсуб донему аз он пайравї намоем. Барои возењтар намудани ин масъала рў ба Ќуръон меорем, ки сарењан таъкид шудааст: "Оё надидаї, ки Худованд он чиро, ки дар осмонњо ва замин аст мусаххари шумо кардааст ва неъматњои худро, чи неъматњои зоњир ва чи неъматњои ботин бар шумо густурда ва афзун сохтааст. Баъзе аз мардум бидуни њељ гуна донишу њидоят ва китоби равшану равшангаре дар бораи Худо роњи ситезу љидолро дар пеш мегиранд" "Луќмон 20". Пайдоиши чунин як мактабњо ба монанди вањњобия, салафия ва ѓайра андешањое, ки бо роњи ситезу љидол ва њукм кардани њар бандаи мусулмон аз диди тафаккур ва аќидаи худ амал мекунанд, дар ин оят ошкоро баён шудааст. Канорагирї намудан аз чунин андешањо барои мусулмонон бењтар аст, вале мубаллиѓони ин андешањо бахусус салафињо кўшиш доранд то њаёти воќеии мусулмонон ва љањони тафаккури онњоро аз дохил таѓйир дињанд ва барои хеш маќоми шоиста касб намоянд. Дар воќеият чунин андешањо вусъат мегиранд ва замина барои муноќишањои дохилимазњабї мегузоранд. Ё мисоли дигар, ки дар Ќуръон зикр гардидааст: "Духтаронро мояи нангу саршикастагї медонистанд ва њангоме ки ба яке аз онон муждаи тавваллуди духтар дода мешуд ва ќавму ќабила ба хотири ори ин муждаи баде, ки ба ў дода мешуд, хештанро пинњон мекард оё ин нангро бар худ бипазирад ва духтарро нигоњ дорад ва ё ўро дар зери хок зинда ба гўр созад. Ба ростї, чї ќазовати баде, ки мекарданд" "сураи Нањл 58-59". Ин масъала дар Ќуръон мавриди танќид ва рад ќарор гирифтааст, ки яке аз суннатњои љоњилонаи дигари ќавму ќабилањои араб буд. Њарчанд дар таълимоти адёни дигар низ ин масъала мувољљењи мушкилот буд, вале дар чунин шакл дар ягон ќавм роиљ набуд. Пас дар ин маврид масъалаи асосї, масъалаи аз байн бурдани чунин як суннати љоњилона аз миёни арабњо буд. Азбаски ин амал дар миёни араб маъруф будааст, пас таъкиди Ќуръон низ пеш аз њама бар ќавми араб дахл дорад. Чунин мисолњоро зиёд зикр кардан мумкин аст, ки мањз барои ислоњи љомеаи араб дар њамон замон нозил гардидаанд. Аз ин далелњо чунин бар меояд, ки мафњуми љоњилият, ки дар забони аксар мардум њамчун як мафњуми таъмилї-динї пазируфта шудааст, то њол дар нисбати халќњои ѓайриараб, бахусус мардумони форсизабон нодуруст татбиќ карда мешавад ва аз он хулосањои хато мебароранд.

Мањрами АНВАРЗОД (давом дорад)


12 -Дар ин љода вазъияти умумї чї гуна аст? -Дар тўли соли 2012 тибќи наќшаи корї Хадамоти давлатии назорат дар соњаи мењнат, шуѓл ва њифзи иљтимоии ањолї соли 2012 фаъолияти 230 субъектњои хољагидор, аз љумла ташкилоту муассисањои шањрњои Хуљанд, Чкалов, Истаравшан, ноњияњои Мастчоњ, Бобољон Ѓафурови вилояти Суѓд, Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон, Хоруѓи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, ноњияњои Фирдавсї, Исмоили Сомонї, Шоњмансури шањри Душанбе, шањри Вањдат, ноњияњои Њисор, Рўдакї, Рашт ва Љиргатолро якљоя бо маќомоти дахлдор, аз љумла маќомоти прокуратура, нозироти андоз, комиссия оид ба њуќуќи кўдак ва ноболиѓон ва бахши робита бо љомеаи Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, телевизион (шабакаи якум) дар самти шуѓли ѓайрирасмии шањрвандон мавриди санљиш ќарор дод. Дар натиља 104 њолати ѓайрирасмї фаъолият намудани шањрвандон ошкор гардид (нисбат ба њамин давраи соли 2011ум 76 њолат зиёд), ки шумораи кормандони ѓайрирасмї фаъолиятдошта дар маљмўъ 484 нафарро ташкил менамояд. Аз 484 нафари ѓайрирасмї фаъолиятдошта 107 нафарро ноболиѓон, 129 нафарро мардњо ва 248 нафари дигарро занњо ташкил менамоянд. Дар ин давра дар 20 њолат муайян гардид, ки 118 нафар шањрвандон бе маълумоти касбї фаъолият менамоянд. -Иллат набудани санад байни коргару корфармост ва ё ѓайрирасмї будани фаъолияти коргоњи хусусї? -Аксаран коргоњњои хусусї аз муќаррароти расмї гузаштаанд, вале дар 885 маврид чунин ќонунвайронкунї ошкор шуд: набастани шартномаи мењнатї байни корфармо ва кормандон, муайян накардани ваќти кори кормандон, муайян накардани ваќти дамгирии кормандон, тартиб надодани љадвали рухсатии мењнатии кормандон, аз муоинаи тиббї нагузаштани кормандон ва ѓайра. - Махсусан дар аввали солњои гузариш ба иќтисоди бозорї аксаран чунин мушоњида мегардид, ки њама гуна фаъолият дар ширкатњои хусусию ѓайридавлатї бидуни расмият сурат мегирад. Вале чунин ба назар мерасад, ки барои корфармоён чунин њолат мувофиќ аст. -Ин њолат аллакай аз чандин имтиёз мањрум шудани коргар аст. Аз љумла, санљиш дар ошхонаи миллии "Сим-Сим", воќеъ дар ноњияи Синои шањри Душанбе муаяйн намуд, ки аз 7 нафар шањрвандон 4 нафари онњо расмї ва 3 нафари дигар ѓайрирасмї фаъолият менамоянд. Байни корфармоён ва кормандон, аз љумла ноболиѓон дар хусуси шартномањо (ќарордоди) мењнатї дафтарчањои мењнатї, ваќти кори кормандон ва дамгирии онњо муоинаи тиббї љадвали рухсатии мењнатии кормандон хизмати санитарию маишї ва тиббї мазмуни шартномањои басташуда ба талабот љавобгў нест. -Махсусан дар аввали солњои гузариш ба иќтисоди бозорї чунин ба назар маерасид, ки њама гуна фаъолият дар ширкатњои хусусию ѓайридавлатї бидуни расмият сурат мегирад. Барои расмї кунонидани он тибќи ќонун чї гуна таъинот муќаррар шудааст? -Мувофиќи талаботи Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон моддањои 56 - кушодани дафтарчаи мењнатї барои кормандон, 60 муайян намудани ваќти кории кормандон, 75 - муайян намудани ваќти дамгирии кормандон, 94 - тартиб

Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

МУСОЊИБА Дар аввали солњои гузариш ба иќтисоди бозорї чунин ба назар маерасид, ки фаъолият дар ширкатњои хусусию ѓайридавлатї бидуни расмият сурат мегирад. Дар натиља, баъзе шањрвандон аз он шиква мекунанд, ки солиёни зиёд дар ширкатњои хусусї кор кардаанду нафаќа гирифта наметавонанд, бархе аз шањрвандон дар айёми љавонї ва солиму бардам будан бидуни муќаррароти расмї мењнат карда, фaќат ваќти муайян намудани нафаќа, махсусан нафаќаи маъюбї мефањманд, ки чї иштибоње кардаанд... Оид ба ин ва дигар масъалањои марбут бо фаъолияти мењнатї суњбате доштем бо муовини сардори Хадамоти давлатии назорат дар соњаи мењнат, шуѓл ва њифзи иљтимоии ањолї Элмурод Турсунов.

Фаъолияти ѓайрирасмї

чї оќибат дорад?

додани љадвали рухсатии мењнатии кормандон, 153 - хизматрасонии санитарию маишї ва тиббии кормандон, 30 - мазмуни шартномаи (ќарорди) мењнатї њатмї аст. -Шартномаи мењнатї кадом љињатњоро бояд дар бар гирад? -Дар бисёр мавридњо њарчанд байни корфармоён ва кормандон шартномаи мењнатї баста шуда бошад њам, вале мазмуни шартномањои мењнатии байни корфармо ва кормандон басташуда ба талаботи моддаи 30 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон љавобгў нест. Тибќи талаботи моддаи мазкур, дар матни шартномаи (ќарордоди) мењнатї бояд љои кор (ташкилот ва ё воњидњои муайян), вазифаи мењнатии корманд, рўзи оѓози кор, мўњлати амали шартномаи (ќарордоди) мењнатї, њаљми музди мењнат, давомнокї ва низоми ваќти корї, давомнокии рухсатии мењнатї ва дигар шароитњои мењнат нишон дода шавад. Тавре маълум гардид, дар шартномањои мењнатии басташуда, корфармо танњо вазифадор карда шудааст, ки музди мењнати кормандро сари ваќт пардохт намояд. Нисбат ба дигар шартњое, ки бояд дар шартномаи (ќарордоди) мењнатї нишон дода шаванд, аз љумла, ваќти оѓоз ва анљоми рўзи корї, ваќти танаффус барои истироњат ва хўрокхўрї, рўзњои истироњат, рухсатии мењнатї ва дигар шароитњои мењнат чизе дарљ нагардидааст. -Сабаб дар чист? Надонистани ќонун ё риоя накардани он?

-Боиси нигаронист, ки аксар аз корфармоён, бахусус соњибкорони инфиродии бе таъсиси шахси њуќуќї фаъолияткунанда аз моњияти ќонунгузории мењнат огањї надоранд. -Аз лињози њуќуќї ин ба корманд чї оќибатњо дорад? -Дар натиља он кормандон аз кафолату имтиёзњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон нисбат ба онњо муќаррар намудааст, мањрум мегарданд. -Аз љониби кормандони Хадамот барои бартараф намудани ин камбудињо кадом чорањо дида шуданд? -Дар рафти санљиш ба роњбари корхона ва кормандоне, ки ѓайрирасмї фаъолият менамуданд, љињатњои манфии шуѓли ѓайрирасмї ва самтњои мусбии ќонунгузории мењнат, шуѓл ва њифзи иљтимоии ањолї фањмонида шуд. Дар баробари ин, ба корфармоён шакли электронии шартномаи (ќарордоди) мењнатї, ки ба талаботи моддаи 30 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон љавобгўй мебошад, дастрас карда шуд. Барои ислоњи камбудињои ошкоргардида амрномањои иљрояшон њатмї дода шудаанд. -Барои вайрон кардани ќонун дар ин љода ба корфармо љазое муќаррар шудааст? -Барои вайрон кардани њуќуќи когар дар Кодекси мењнат ба корфармо љазои маъмурї муайян шудааст. Аз љумла, дар натиљаи санљишњои гузаронидашуда вобаста ба шуѓли ѓайрирасмии шањрвандон, аз љумла мењнати ноболиѓон аз љони-

би мутахассисони Хадамот дар давраи њисоботї нисбат ба 104 нафар корфармоён (нисбат ба њамин давраи соли 2011 76 нафар корфармо зиёд) барои риоя накардани талаботи ќонунгузории мењнат њангоми истифодаи мењнати ѓайриќонунии шањрвандон, дар асоси талаботи Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон дар њаљми 83400 сомонї љарима таъин карда шуд ва аз љониби њуќуќвайронкунандагон ба буљети љумњурї пардохт гардид. -Баъзан шоњиди он мегардем, ки коргар барои фаъолият дар ин ё он љода маълумоти касбї надорад, вале бо омўзиши хусусї ва тўли солњои зиёд дар таљрибаи амалї тахассус пайдо мекунад, аммо ин њолат њуљљатгузорї намешавад ва чун дар коргоњњои давлатї ба коргар дараљањои навбатии касбї дода намешавад. Зеро ки шояд корфармо чунин њуќуќ низ надорад. Дар ин маврид чї мебояд кард? -Дар рафти санљиш ба роњбарони корхонањои мазкур тавсия дода шуд, ки кормандон ба маќомоти давлатии шуѓли ањолии мањалли зист барои шањодатномакунонии (сертификатсиякунонии) малакаи касбї сафарбар карда шаванд. -Яке аз падидањои номатлуб аз даврони парешон гаштани сохти шўравї зиёд шудани бекорон аст. Дар кадом маврид ба онњо кўмаки иљтимої расонида мешавад? -Ба бекорони расмї мадади

иљтимої расонида мешавад. Тибќи муќаррароти моддаи 27 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї" шањрвандони бекоре, ки дар давоми 3 соли охири пеш аз мурољиат ба маќомоти давлатии шуѓли ањолї на камтар аз 18 моњи таќвимї собиќаи корї дошта бошанд ва њатман аз музди мењнати ин давраи фаъолият њаќќи суѓуртаи иљтимоиро пардохта бошанд, њуќуќи гирифтани кўмакпулї барои бекориро доранд. Масалан, агар корманд расмї фаъолият намуда, корфармо аз музди мењнати он њаќќи суѓуртаро пардохт намуда бошад, њангоми аз кор озод гардидан ба он кўмакпулї барои бекорї аз љониби Агентии давлатии њифзи иљтимої, шуѓли ањолї ва муњољират пардохт карда мешавад. Дар акси њол аз чунин имтиёз мањрум мегардад. -Ин нуктаи ќонун басо муњим аст. Баъзе шањрвандон аз он шиква мекунанд, ки умре дар ширкатњои хусусї кор карданду нафаќа гирифта наметавонанд. Дар ин љода чї гуна муќаррарот њаст? -Тибќи муќаррароти моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњурии Тољикистон "шахсони зерине, ки бо мењнати фоиданоки љамъиятї машѓуланд, дар сурати риояи шартњои дигари пешбининамудаи Ќонуни мазкур ба нафаќаи мењнатї њуќуќ доранд: а) шахсоне, ки дар асоси шартномаи мењнатї дар корхонањо, ташкилоту муассисањо, кооперативњо, сарфи назар аз шаклњои моликият ва хољагидориашон ё дар асоси узвият дар колхозњо ва дигар кооперативњо кор мекунанд, ба шарте ки корхонаю ташкилотњо ба маќомоти ваколатдор њаќќи суѓурта дињанд; б) шахсоне, ки бо фаъолияти мењнатии инфиродї, аз љумла дар асоси шартњои иљоракории инфиродї (гурўњї), инчунин соњибкории инфиродї дар асоси патент ё шањодатнома машѓул мебошанд, ба шарте ки ба маќомоти ваколатдор њаќќи суѓурта дињанд. Масалан, агар корманд расмї фаъолият намуда, корфармо аз музди мењнати он (717 сомонї) њаќќи суѓуртаро пардохт намуда бошад, њангоми ба синни нафаќа расидан ба он тибќи муќаррароти моддањои 3 ва 11 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњурии Тољикистон" 262 сомонї нафаќаи мењнатї таъин карда мешавад. Дар акси њол корманд аз чунин имтиёз мањрум гардида, ба он тибќи моддањои 109 ва 110 Ќонуни мазкур ба маблаѓи 52 сомонї нафаќаи иљтимої таъин карда мешавад. Ба худи кормандон низ тавсия дода мешавад, ки њангоми фаъолият дар коргоњњои ѓайридавлатї аз њуќуќњои ќонунии худ ва корфамо огоњ шаванд. Дар чунин сурат бисёр ногуворињо аз байн хоњад рафт. Љињати дигари ташвишовар ин аст, ки агар корфармо 1 - нафар корманди худро бо маоши 500 сомонї ба расмият надарорад, аз он дар як моњ 130 сомонї манбаи андозбандишавандаро пинњон медорад, агар ин нишондодро барои 24 нафар пинњон доранд, дар як сол 37 њазору 440 сомонї ба буљети мамлакат ворид намешавад, ки ин њолат ба ѓанї гардидани буљети давлатї таъсири манфї мерасонад. Бинобар, ин баррасии чунин масъалањо на танњо барои коргарон, балки барои тањкими давлат ва сохтори он ањамияти хоса дорад.

Љумъа ЌУДДУС


Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

ЉАРАЁНИ ТАТБИЌИ ЛОИЊА

МИНТАЌАИ РАШТ: Дар миёни минтаќањои кўњистони љумњуриамон минтаќаи Рашт аз љињати истењсоли мањсулоти кишоварзї фарќ мекунад. Шароити табиии ин мавзеъ имкон медињад, ки дењќонон аз боѓдорию картошкапарварї ва чорводорию занбўриасалпарварї фоидаи зиёд ба даст оваранд. Дар баробари ин тавассути ин минтаќа ба кишварњои њамсоя, тавассути Љумњурии Ќирѓизистон роњи нисбатан наздик мављуд аст, ки ба рушди минтаќа мусоидат мекунад. Маълум, ки соњаи асосии иќтисодиёти минтаќаи Рашт кишоварзї аст ва аз ин љост, ки Њукумати Љумњу рии Тољикистон ба пешрафти соња дар ин мавзеъ диќќати махсус медињад. Бо дастгирии њукумат дар минтаќа чанд ташкилоти байналмилалї, аз љумла Агроаксияи Олмон, Хазинаи Оѓохон барои кўмак расондан ба мардум фаъолият карданд. Дар баробари ин, чанд лоињаи сармоягузорї низ љињати пешрафти соњањои гуногун, аз љумла кишоварзї татбиќ карда шуданд. Пўшида нест,ки барои ба низом овардани соњаи кишоварзї ва дар ин замина афзун намудани истењсоли мањсулот, ислоњоти хољагидорї зарур буд. Љињати дастгирии дењќонон дар ин самт Маркази кадастри замини минтаќаи Рашти Муассисаи давлатии "Маркази татбиќи лоињаи баќайдгирї ва системаи кадастри замин" чанд сол аст, ки дар минтаќа фаъолияти густурда дорад. Тавассути ин Лоиња дар муддати нисбатан кўтоњ хољагињои зиёди дењќонии оилавию инфиродї ташкил карда, ба дењќонон сертификати њуќуќи истифодаи замин дода шудааст. Масалан, агар то моњи феврали соли 2013 дар ноњияи Рашт 1146 адад хољагии дењќонї ташкил шуда бошад, 1082 адади он бо дастгирии Лоиња арзи њастї намудааст.Дар ноњияи Тољикобод аз 478 адад, 287 ададаш бо дастгирии Лоиња ташкил ёфтааст. Њамин тариќ бо кўмаки мутахассисони Лоиња дар ноњияњои Љиргатол 710 адад, Нуробод 613 адад ва Тавилдара 224 адад хољагии дењќонии оилавию инфиродї ташкил карда шудааст. Ташкил кардани хољагии дењќонї як тарафи масъала бошад, фаъолияти бонизоми онњо тарафи

Саноат

дигар ва муњими кор мебошад. Хуб, хољагињои дењќонии минтаќа дар муќоиса бо хољагињои калони љамоавї чї бартарї доранд? Бояд ќайд кард, ки маќсади ас осии ислоњот таъ мини рушди соњаи кишоварзї мебошад. Дењќоне, ки соњиби сањми замин мегардад ва хољагии худро ташкил менамояд, барои пешрафти кор ва гирифтани фоидаи бештар њавасманд аст. Тањлили фаъолияти хољагињои дењќонї нишон медињад, ки онњо нисбат ба хољагињои калон хубтар фаъолият доранд. Масалан, соли гузашта дар ноњияи Нуробод хољагии љамоавии "Сари ќош" таљдид карда шуд. Он солњои охир фаъолияти назаррас надошт ва бинобар зараровар будан, аз пардохтњои давлатї ќарздор буд. Махсусан, иљро нагардидани андозсупорї боиси ташвиши љиддї гардида буд. Аз ин сабаб, дар заминаи он 191 нафар сањми худро гирифта, хољагии дењќонии оилавї ё инфиродї ташкил карданд. Аз ноњияи Рашт хољагии љамоавии "Манзар", ки бинобар ташкили номуназзами истењсолот, ќарздор гашта буд, соли 2011 таљдид карда шуда, дар заминаи он 102 адад хољагии дењќонии оилавию инфиродї ташкил ёфт. Сармутахассиси Кумитаи заминсозии ноњияи Љиргатол Диловар Мањмадов њангоми сўњбат гуфт, ки сабаби асосии азнавташкилдињии хољагињои калони коллективї суст будани фаъолияти онњост. Аз ин љост, ки дењќонон сањми худро гирифта, мехоњанд хољагии мустаќили худро ташкил кунанд. Ба кумитаи заминсозии ноњия имрўз садњо нафар барои ташкили хољагии худ бо ариза мурољиат менамояд. Дар ноњияи мо хољагињои дењќонї дар

Энергетика:

ПЕШРАФТ ВА МУШКИЛОТИ

ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ

соли 2012 њам аз ѓалла ва њам аз картошка њосили хуб гирифтанд. "-Соли гузашта ман хољагии худро ташкил кардам,- мегўяд сарвари хољагии дењќонии Ањлиддин аз ноњияи Љиргатол Сайвалї Абдукаримов.- 12 гектар замин дорам, ки аз ин 2 гектар замини корами обї, дањ гектарашро чарогоњ ташкил медињад. Дар замини обї асосан гандум ва картошка кишт мекунам. Агар хољагии љамоавї њар сол 180-200 сентнерї њосили картошка гирад, хољагињои дењќонї аз 300 сентнерї кам њосил намегиранд. Дар минтаќаи Лахши мо то 600 сентнерї њосили картошка рўёндан мумкин аст ва ман кўшиш мекунам, ки бо фарзандонам тухмии хушсифати картошкаро истифода бурда, њосили фаровон бирўёнам". Фаъолияти хуби хољагињои дењќонии ноњияи Раштро низ метавон ќайд кард. Порсол хољагињои дењќонии "Бахт", Доробшоњ, Файз аз њар гектар ба њисоби миёна 320 сентнерї картошка гирифтанд. Њосилнокии пиёзро ба 300 сентнерї ва карам ба 380 сентнерї расонданд. Хољагии дењќонии "Ситора" аз ноњияи Тољикобод дар ихтиёри худ 5 гектар замин дорад. Соли гузашта он дар 1 гектар картошка, 1 гектар гандум кишт карда, аз картошка 320, аз

гандум 35 сентнерї њосил гирифт. Хољагї дар 2 гектар боѓи себ бунёд кардааст, ки имсол њосил хоњад дод. "-Хољагињои дењќонї, рости гап, аз тањти дил кор мекунанд,-мегўяд сарвари хољагї С. Давлатова,- аммо мушкилот низ њаст. Мо дар ёфтани нурињои минералї ва зањрдору мушкилї мекашем. Онро бо нархи ќимат мехарем. Масалан, як халта аммиак 160-180 сомонї, вале сифати онро касе кафолат намедињад. Зањрдору низ хеле ќимат аст. Мо онро асосан аз шањри Душанбе ва ноњияи Њисор меорем. Навъњои нави зањрдору баромадааст, ки истифодаи онро њанўз дењќонон дуруст намедонанд. Боѓњоро аз сабаби набудани техникаи дорупошї, бо таљњизоти дастї дору мепошем, ки самаранокии корамонро паст мекунад." Аз суњбат бо дењќонон бармеояд, ки мушкилоти норасоии техника, нурињои минералию зањрхимикатњо, гаронии нархи сўзишворї, инчунин надоштани маълумоти мукаммал оид ба истифодаи доруњо, дар њамаи навоњии минтаќа њис карда мешавад. - Набудани техникаи худї моро маљбур мекунад, ки мањсулоти истењсолкардаамонро бо маводи дигар, аз љумла орд, иваз кунем,-мегўяд сокини ноњияи Љиргатол Б. Ази-

зов.- Маълум, ки дар ин муомила, дењќонон зарар мебинанд. Агар марказњ ои ќабу ли мањс улот ташкил карда мешуданду онњо бо нархи барои дењќон писанд, мањсулоти моро мехариданд, хољагињо пурќувват мешуданд. Марказњои хизматрасонии техникї ташкил шуда истодаанд, аммо на њама аз хизмати онњо истифода бурда метавонад, аввалан њаќќи хизмат ќимат, дуюм навбат истодан лозим. Ин њолат ба кори мо халал мерасонад. -Мо дар ёфтани тухмии хушсифати картошка низ мушкилї мекашем,-мегў яд с арвари х ољагии дењќонї аз ноњияи Рашт Рањматшо Сияров.- Аксар дењќонон мехоњанд, ки тухмиро аз ноњияи Ѓончї ё аз Кўњистони Мастчоњи вилояти Суѓд биёранд. Баъзењо њамин тавр њам мекунанд, аммо хуб мешуд, ки ягон ташкилот ин корро иљро мекард ва барои сифати тухмї кафолат медоду дењќонон сарсон намешуданд. Дар њаќиќат, пешрафти кори хољагї аз омилњои зиёд, аз љумла рушди инфраструктура вобаста аст ва хуб мешуд, ки агар дар ин самт истењсолкунанда пеш аз њама аз љониби маќомоти марбутаи ноњиявї дастгирї меёфт.

М. ЌУРБОНОВА

ИСТЕЊСОЛ МЕАФЗОЯД,

ТАЛАБОТ НИЗ

То иди Наврўз агрегати дуюми Нерўгоњи барќи обии "Сангтўда -2" ба кор дароварда мешавад.

Т

АВРЕ аз Вазорати энер гетика ва саноати љумњурї иттилоъ доданд, баъд аз ворид шудани миќдори зарурии таљњизот корњои васлгарї дар агрегати дуюм идома дорад ва мувофиќи љадвал ин чарха дар арафаи иди Наврўз бояд ба истењсоли барќ шурўъ кунад. Мув офиќ и ниш ондо дњо дар мамлакат истењсоли нерўи барќ сол то сол зиёд мешавад. Чунончи, соли 2012 16 млрд. 952,3 млн.кВт/соат барќ истењсол шудааст, ки нисбат ба соли 2011 733,9 млн. кВт/соат зиёд аст. Бо истифодаи мунтазами хатти интиќоли барќи Тољикистону Афѓонистон имкониятњои содиротии нерўи барќ афзуда, соли 2012 ќариб 600 млн. кВт/

13

соат ё худ ба маблаѓи беш аз 21 млн. доллар барќ фурўхта шудааст. Бо вуљуди он ки сол то сол дар љумњурї истењсоли нерўи барќ меафзояд, талабот низ ба он бештар мешавад, зеро њамасола дар љумњурї, аз љумла корхонањои истењсолї, муассисањои нави таълимию фарњангї

ба фаъолият шурўъ карда, биноњои нави истиќоматї мавриди бањрабардорї ќарор мегиранд, ки ба нерўи барќ ниёз доранд. Њамчунин дар НБО-и "Варзоб-1" ва НБО-и "Сарбанд" корњои азнавсозї ба анљом расидааст. Алъон иќтидори НБО-и "Варзоб-1" 2 МВт ва иќтидори

НБО-и «Сарбанд» 10 МВт зиёд шудааст. Тибќи иттилои вазорати мазкур соли гузашта 17 нерўгоњи барќи обии хурд ба истифода дода шуд, ки дар маљмўъ онњо 1 806,5 кВт нерўи барќ истењсол кардаанд. Имрўзњо сохтмони боз 14 адад чунин нерўгоњњо идома дорад. Дар доираи барќарорсозии дастгоњи кушодаи 220 кВ-и НБОи "Норак", иваз намудани таљњизот ба маблаѓи 22 млн. евро пурра ба анљом расонида шуд. Алњол корњои азнавбарќарорсозии дастгоњи кушодаи 500 кВт-и Норак оѓоз ёфтааст. Вазорати энергетика ва саноати љумњурї соли гуашта ба оилањои камбизоат, муассисањои тиббї ва маорифи ноњияњои Варзоб, Ванљ, Ишкошим, Рўшон, Дарвоз, Шуѓнон, Роштќалъа, Абдурањмони Љомї ва Фархор

1200 адад таљњизоти барќдињандаи офтобї кўмак кардааст. Бо ин њама Сардори давлат дар маљлиси васеи љамъбастии Њукумати Тољикистон гуфт, ки аз 282 нерўгоњњои хурди мављуда 63 адади онњо дар њолати корношоямї ќарор доранд. Президенти мамлакат ба Вазорати энергетика ва саноат ва ширкати "Барќи тољик" супориш дод, ки љињати дарёфти сарчашмањои иловагии маблаѓгузорї ва татбиќи лоињањои бунёди нерўгоњњои барќи обии хурду миёна, хатњои баландшиддати интиќоли барќ, таъмини боэътимод ва босифати эњтиёљоти иќтисодиёт ва ањолии мамлакат бо нерўи барќ, оќилона истифода гардидани захирањои обию энергетикии кишвар чорањо андешанд.

Алиљон ЉЎРАЕВ


14 ПАНЉ ЉИЊАТИ МУСБИИ МАРДИКОРИ ТОЉИК ДАЛЕЛИ ЯКУМ: Бо њама эњтиром ба дигар муњољирони мењнатї, бояд гўем, ки мардикори тољик аз дигарон як сару гардан боло меистад. Албатта, касе кафолат дода наметавонад, вале ДАЛЕЛИ ДУЮМ ба доираи ќонун медарояд: мардикори ба љон расидаи тољик њолати худро метавонад тавассути созишномањои байни давлатњои мо ба тасвиб расида, бо зањматдўстї, худотарсї, бонизомї ва мањорати худ бењтар созад. Мањз ана њамин њолатњои мутаносиб ба натиљае меорад, ки симои МТ-ро дар байни љомеа мусбат мегардонад. ДАЛЕЛИ СЕЮМ: Дар 20 соли охир муњољирони мо ба куллї дигар шуданд. Ба њар њол, ќомат рост карданд ва натиљањои бењтар ба даст оварданд. Онњо аз муњољироне, ки бори аввал ба хориљи кишвар мерафтанд, хеле фарќ мекунанд. Як -ду сол берун аз хонадони хеш, дар кишвари дигар зиста, одамї худ дигаргун мешавад. Зиндагї маљбур мекунад, ки дигар шавад. Ва муњимтар аз он, кордињандагон руњияи МТ-ро дар майдонњои сохтмон, домони сањро, дар кўча ва ѓайра бењтар мефањманд. Аз ахлоќи неки тољикон огоњанд ва муносибат ба ў солим аст. Њар тобистон ба Тољикистон омадани садњо шањрвандони рус, ки муњољирони мо барояшон кор мекунанд, ба ин далел шуда метавонад. ДАЛЕЛИ ЧОРУМ ба фоидаи МТ он аст, ки њарчанд "муњољирбадбинон" љор назананд, Русия ба мардикор муњтољ боќї мемонад ва муњим нест, ки вай тољик аст, ўзбек, ќирѓиз ё чинї! НИЊОЯТ, ПАНЉУМ: Омили "Мо дар СССР таваллуд шудаем"-ро набояд фаромўш кард. Аќидаи аксарияти русиягињо бо мафкураи МТ дар бисёр љињатњо њамоњанг аст. Вале боз як омили муњим боќї мемонад, ки онро на бо созишнома ва на шартнома бартараф кардан ѓайриимкон аст: маданияти љузъии муњољирони мо. Вай дар чї зоњир мешавад? ЯКУМ, шакли либос. Охир, дар либоси варзишї, хилъати миллї, "иринка"-и хонагї ба хориља сафар кардан мумкин нест. Пеш аз кўча баромадан як ба худ назар кунед. Бигузор хешовандон фањмонанд, ки чунин пўшок ё либос безеб аст. ДУЮМ: рафтор. Талотўп ё назму наќсро хароб намудану дар љойи холї ќиёмат кардан

Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

МУЊОЉИРАТ

Аз нишондодњои имрўза ба хулосае омадан мумкин аст, ки ояндаи муњољирони мењнатї, даќиќтараш мардикори тољик (МТ) нек аст. Ин назария аст, вале дар амал воќеият дигар мебошад. Барои комёбї ба МТ -и мо зарур аст, ки хеле љон коњонад ё ќобилияти фавќулодда дошта бошаду бахт мададаш кунад. Ба ин муњољири тољик ё созмонњое, ки ба вай марбутанд, имкон доранд? Бале, замонањои бад гузаштанд. Далелњо барои он, ки МТ ба по хезад ва мустањкам шавад, зиёданд.

Ояндаи мардикори тољик

нек аст, вале... чї даркор? Чаро дар њама фурудгоњњо одамон бе саросемагї дар навбат меистанд, касе пеш намедавад? Ба гумонам, шояд айб дар ширкатњои њавопайпоии мо бошад, ки ба љойи њар муњољири билетдори мо ба тайёра "одами галстукдори худ"-ро метиќќонанд. Яъне гунањгорон кормандони ширкатњоянд. Аз ин рў, духтарчањои хушрўяки ба ќайдгиранда ба муњољирони мо даѓалона муносибат мекунанд. СЕЮМ: Норасоии маданият. Агар оњангсоз Чайковский зинда мебуд, аз оњангу симфонияи мусиќии МТ дар тайёра девона мешуд. Тамоми оњангњои мусиќии тољик ва љањон дар телефонњои МТ садо медињад. Огоњкунии чандинкаратаи стюардессањо дар бораи хомўш кардани телефонњо ба гўши МТ намерасад. НОС - рамзи МТ дар тайёра, ќатора, дар њар љоест, ки одамони мо њастанд. Хайрият, ки Думаи давлатї кашидани носро манъ кард. ПАС, ЧЇ БОЯД КАРД? Пеш аз њама 24 соат дар як шабонарўз аз боѓчаи атфол сар карда, то намози љумъа дар ин хусус бояд њарф зад. Аљаб он, ки танњо љавонон не, њатто насли калонсол њам чунин ќойидањои оддии муоширатро чї дар иљрои њаљ, чї дар хонаи худ вайрон мекунанд. Њол он ки насли калонсол бояд бо амали худ ба љавонон ибрати нек дињад ва онњоро омўзонад. Дар мактабњо фанни ахлоќро махсусан љиддї омўзондан зарур аст. Ва барои касоне, ки ба хориљи кишвар сафар мекунанд, курси махсуси рафтори некро бояд омўзонд. Муњољироне, ки бо ањли оила дар байни ањолии мањаллии кишвари дигар зиндагї мекунанд, бояд аз он фикр

карданд, ки андешаи мардум нисбат ба рафтори онњо хулоса барои тамоми халќ мегардад. ИНАК, ХУЛОСА МЕКУНЕМ: Ва муњимтарин масъала барои МТ як чиз боќї мемонад: чї тавр МТ зиндагии сазовор дошта бошад? Чї тавр мебояд сазовор зист, пеш аз њама барои худ? Чї тавр мебояд сазовор зист бо дигарон? Чї тавр мебояд сазовор зист дар кишвари худ ва дар љањони муосир? Зеро ягон рўз, ягон соате нест, ки чї дар Тољикистон, чї дар Русия мо бо љараёни глобалии љањонї алоќаманд набошем. Ваќти он аст, ки таърихи худро чун таърихи ба кулли љањон марбут бояд шинохт. Ва муњимтар он аст, ки новобаста ба њама гуна мухолифати назарњо, ногуворињои таљрибаи њаёт, мо бояд њаёти худро чунон бисозем, ки оњангсоз мусиќии худро меофарад, шоир достони худро менависад, рассом мусаввараи худро мекашад, олим асрори навбатии љањонофаринро кашф мекунад. Бинобар ин, бо маќсади рушди босамари муњољират

чорањои таъхирнопазири зеринро пешнињод мекунам: ЯКУМ. Ба лоињаи "Маркази муњољират" авлавият дода шавад. Сохтори он бояд њамаи маркази вилоятњо, шањрњои калон, марказњои байни минтаќавиро дар бар гирад. ДУЮМ. Омили пурсамар ва сервазифаи њамоњангсози хадамоти муњољиратро бо маќомоти њукумати давлатї, ВАО, созмонњои ѓайридавлатї ташкил намудан лозим аст. СЕЮМ. Бо такя ба њаёти воќеї ва барномаи нави давлатї оид ба муњољират принсипњои маблаѓгузории давлатиро дигар карда, инвеститсияро барои муњайё кардани љойи кор ва кўмак ба диаспорањои тољик равон кардан салоњ аст. ЧОРУМ. Ба маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва пеш аз њама љамоатњо бояд наќши асосї дода шавад. Онњо тамоми омилњоро дар даст доранд ва метавонанд ба љараёни муњољират бевосита дахолат кунанд ва ин вазифаи бевоситаи онњост. ПАНЉУМ. Тањти дастгирии роњбарияти кишвар дар њар вилояту шањру навоњї, Шўрои марбутаи корї таъсис додан зарур аст.

ЯК УМР ДАР МАТБУОТИ ТОЉИК Устоди сухан, муаллими бисёр рўзноманигорони баркамол, дорандаи Љоизаи ИЖТ ба номи Абулќосим Лоњутї, Корманди шоистаи Тољикистон Муњаммадљон Мирзошоев имрўз ќуллаи навбатии умри худ 65-солагиро фатњ намуд. Аз навиш-

тањои нахустини рўзноманигорї, китобу ќиссањои "Бањодури Баѓалак" (1980), "Лолањои аз хун дамида" (1987), "Аз санг нола хезад" (1992), "Зинањои ќуллањо" (2001), "Шикаст андар шикаст" (2006) "Моми бузург" (2009), барои наслњои гуногуни мардуми

тољик роњи зиндагї, роњи мардонагї, роњи ватандўстиро омўхтанд. Ин абармарди матбуоти тољик асарњои адибони машњури љањон Валентин Распутин, Александр Шугаев, Эрнест Генрий ва дигаронро бо забони волои тољикї тарљума намудааст.

ШАШУМ. Самаранокии кори Хадамоти муњољирати кишварро санљида, аттестатсияи дастгоњи онро гузарондан зарур аст. Мебояд, ки аз мутахассисони ѓайрикасбї, одамони тасодуфї, ѓаразнок ва кўтоњандеш озод карда, касонеро ба фаъолият љалб намудан лозим аст, ки њадафи кишварро мефањманд. ЊАФТУМ. Омўзишгоњњои касбї-техникиро аз сохтори ѓайрисоњавии Вазорати маориф гирифта, ба Хадамоти Муњољират додан зарур аст. Бунёди корро дар мактаб дигар намуда, сифати омодасозии мутахассисонро баланд бардоштан лозим. Кори шўрои илмї-методиро дигар кардан, бозомўзии муаллимонро ташаккул дода, барои омода кардани мутахассисон ихтисосмандон оид ба муњољиратро љалб намудан зарур аст. ЊАШТУМ. Љамъомади собиќ шањрвандони русзабони кишварро гузарондан зарур аст, ки имрўз дар мамолики дигар кору зиндагї мекунанд. Ин омил аз назар дур мондааст, вале онњо ба шањрвандони мо кўмаки зиёд расонда метавонанд. Чанде пеш як гузоришро аз Гурљистон тамошо карда будам. Маълум гардид, ки тайёрањои кўњнаро ба оњанпора нафиристода, ба боѓчаи тифлон медодаанд. Ва дар боѓча онњо ро чун с инф исти фода меб ар анд. Ч унин т ай ёр ањ о дар фурудгоњњои мо зиёданд. Чаро онњоро ба сифати синфи таълимї истифода набарем? Ман танњо ба таври мухтасар масъалањои муќаррариро ном бурдам, ки дар назди љомеаи мо меистанд. Бинобар ин, шахсони ба хадамоти муњољират вобаста бояд на танњо мутахассис, балки дорои љањонбинии васеъ ва тафаккури фарогир, принсипнок ва софдил бошанд.

Рањмон УЛМАСОВ, доктори илми иќтисод

Мо, кормандони нашрияи "Минбари халќ" ифтихор аз он дорем, ки ин майдондори маъруфи матбуот имрўз бо мо њампешаву њамдаманд ва аз чакидањои килки ў "Минбари халќ" обуранги тоза меёбад. Устод Муњаммадљон Мирзошоевро бо ин љашни фархунда табрик ва муборакбод намуда, ба ў тансињатї ва илњоми тоза орзу мекунем. «МХ»


Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

Духтури њайвонот

15

ДОНИШАТРО БИСАНЉ... Иштирокчии коррида

Астроном Тарафдор не

Мине- Пастрали хамии шўр чуќур

Таваќќуфёфта

Санъати шеърї, «шабењ додан»

Айнаки якчашма Шакли амрии «нўшидан»

Самти Љопон

96, 86, 66 шумораи ... дар бензин

Ялама Монанд, мисл

Ситора, ахтар

Љинояткор ба љазо … мешавад

Барраи толеънома

Чок, шикоф

Метали ќиматбањо

Асбоби ситорашиносњо

Масхара, истењзо

… ва Шодї (театр)

Масъала чиро металабад?

Ќабилаи њиндуњои Перу

Аспи Рустам

Бањрнаварди ќаторї (русї)

Љароњат, осеб аз зарба

Лои сохтмонии ќолабгирифта

…- Батор, пойтахти Муѓулистон

Боварї, эътимод

Узви биниш Додрасї, накўкорї

Холї, бемаѓз Ќайлаи помидор

Оригинал

Пеш Љайњун ном дошт

... Турсунзода, шоири тољик Марди диндори ботаќво

Тўдаи хок ва рег Тамѓаи сабукрави Русия

Бех, асос

Исён Шањри текстили Русия

Торикї

Шўришгар, балвогар

Аз гуноњ гузаштан

Ќитъаи сиёњпўстон

Фан, дониш

Љав баъди аз осиёб гузаштан

Чењра

Нотавонї, сустї

Муќобили «шаб»

"... бубинед, љорўб дар дастам"

Навъи чой Кано- Зарардида аз раи осмон офат

Чилику … (бозї)

Бањр дар Осиёи Миёна

Чормаѓзи калони обдор

Дарбењ

Боигарї, дорої

Шиква, шикоят

Љавоби «СКАНВОРД»-и шумораи 14 феврали соли 2013, №7 (882) И Н К И Ш О С А А О М Л О Њ У О Т А Шањр И дар ПокисМеталл И Н тон Д У О Л У Д А Њ Ќ Ф разм О А Љанг, И М Н А Б А Р Д К О Р А Д А Р А НаУ фас А И "... З НовосС У М К А ти" О Т В Н О Њ А Н Г Мусиќї И А С Л Љ А Б Р Р М И Г Д И С К О Р А У Б Д А Х М А М О Д О Б 0,1 М М см Л Л А «васеъ» А Муќобили О Я Т Т А Н Г Н А

Нашъунамо

Амир аз сулолаи Сомониён

Муќо били «н аздик»

П адар (л ањља)

Мерос

Ќурбон

Ифлос, доѓгирифта

Матоъ аз р есмон и пахта

Дав-

Парлати ранда и Барак гербњо Оба-

ма

Асбоби су-

Љинси ња йвонот

Баро дар (лањља)

Дења, ќишлоќ ръа тсанљи но-

зири роњ

Шакли шеърии пешоянди «дар »

Б арномаи Маслюков дар ТВ ФР

Номуборак, нањс

Шими поёнвасеъ

Бегуноњ ќурбоншуда, дар роњи њаќ кушташуда

Олот и мењнат

Мардуми авом, халќ

Боаќл, хирадманд

Дарозї

СММ бо забони русї

Дар китф и занон овезон ( ру сї)

Шогирд

Њаќ иќї

Со лшумории м усулмонї

Њам мо м

Ситам, зулм

Шабакаи ТВ ".. . -Планета"

Кордоршавї

Гўшти- Т айёраи љангии ни русї љопонї

Во њи ди хурди в аз н

«Танцор …» - филми машњур бо Љими

Аввал пионер, баъд комсомол ва охир …

Афсўс, пушаймонї

Бањр дар Русия

Адади ифодакунандаи њељї

Камолиддин ..., шоири тољик

Ќањрамонзани филми "Бандии Ќафќоз"

Арча, Сабаб, чинор фактор ё бед

Душман

Тандуруст

Нидои њайрат Чемпиони собиќи шоњмот аз Боку

Љўгї

Пойтахти Канада

... ТАСС

Ноњияи Ѓарм имрўз

Давлати ќадима дар Аврупо

Љойи гўгирдњо

Фойтуни калон Маликаи гурљї

Моњ нисбати Замин

Дуруст кардан, бењтар кардан

Тамѓаи хокаи либосшўї

Ќисми болоии пой

Бахшиш, маъзарат

Атоми заряднок Тамѓаи мошини амрикої

«Дафтари хотирот»-и шахсї дар Интернет

ГАИ-и Тољикистон

Ќоидањои муомила бо атрофиён

Навиштаљоти китоб

Навшукуфта

Як фиќ раи Ќуръон

Ф М Ю Р И Р Е С Е Р Н О Ч И Т А М О Д А Н Д А Даъват ба намоз С Л А В О Оллоњ М Макони И А Р Т Р А Ш О Л О А Ќ О Р Л А Т Т В Р У Унвони Гитлер, «пешво» ба олмонї

Њуљум, тохтутоз

... Коннери, "Агент007"

Шоири р уси аввали а. ХХ

Мар ѓзор, гулзор

Расму русум

Љонвари сихдори хоянда

Њаргиз

Унвони Олимхон ё Темурланг

Муќобили « тўл»

Људошавии зан у шавња р

Ноњия дар вило яти Суѓд

Наќш дар сањна

Падар (лањ љ.)

Жанри мусиќии «Шаш… »

Давлат дар соњили Балтика

Моеи хушбўй

Номи њарфи охирини алифбои юнонї

П О Ш нум, О И М Хобону О И Е Н И Н Г Ю Р А И Н О С У О Љ А Хўй, Д расм А Н А Й И Г И Т Р Ш А Р В Ќ А Хушќад (шоирона) воњиди ... А Килограмм М У З А У Н А В Р З У О М О Л Т А Т А О К М С Шабакаи ТВ дар Русия И В И Я И С Т А Нота ё тамѓаи чархбо л

Зер, таг

Шамшери махсус барои варзиш

Хояндаи «љомашўй»и бешањои рус

Моњи оѓози таътили калон

Корга рдони машњури кинои шўравї

Пурсиш

Љинси сахти кўњї

Мар кази вилоят дар Русия

Љаво н- Мењр, мард дил(ўзб.) бастагї

Махлуќ и якњуљайрагї

Њашаро ти тифоќу мењн атї

А ма лњ о

Њарфи алифбои форсї

Ѓиз о, хўрок

Коѓази ќиматнок ( русї)

"... ва Ромин"и Гургонї

Сифа ти чизи истифоданашуда

К Т Е рост У Аниќ, Ѓ О Р П И Р Е Шоњи О футЛ бол Я Е Њ Л У Амр, фармон К О М С Д Е А Р М Ё Б Ќ Ш У Б И

А нсамбли 8- каса

Фик р, идея

Асбоби мусиќї

По йтахти Њиндустон

Бобои инсоният

Миллати со кини тањљоии Бе лгр ад

Мањалла дар ѓарби Душанбе

Падари њазрати Юсуф

«Нигоњ кун!» бо як калима

Г имн астикаи хитої

Т Баба … аз афсо нањои русї

Я Г А Њоло, ак нун

И Н А К Ши раи кўкно р

А Ф Ю Н

... и Берунї


16 Варзиш

Минбари халќ 21 феврали соли 2013 №8 (883)

ТИРАНДОЗЇ АЗ СИЛОЊИ ПНЕВМАТИКЇ

Дар остонаи Рўзи Артиши миллї дар Клуби љумњуриявии варзишии тирандозии љамъияти мудофиавии кишвар бо ташаббуси Ташкилоти љамъиятии мададгори мудофиаи Љумњурии Тољикистон миёни хонандагони синфњои болоии муассисањои тањсилоти умумии шањру ноњияњои Турсунзода, Њисор,

ЭЪЛОН!

Шањринав, Вањдат, Рўдакї, Варзоб, Файзобод ва чор ноњияи шањри Душанбе мусобиќаи тирандозї аз силоњи пневматикї доир гардид. Њадафи баргузории чорабинї оммавї гардонидани намудњои њарбї -техникии варзиш миёни наврасон, омода намудани онњо барои хизмат дар сафи Артиши миллї ва дарёфти

истеъдодњои наву умедбахш ба хотири шомил шудани онњо ба тимњои мунтахаби тирандозии сатњи шањрї ва љумњуриявї ба шумор меравад. Аз рўи љамъбасти њисоби умумии холњо дастањои шањри Турсунзода љойи якум, ноњияи Исмоили Сомонї љойи дуюм ва ноњияи Сино љойи сеюмро ишѓол намуданд.

ТАРЃИБИ ЊАЁТИ СОЛИМ Љињати татбиќи Наќшаи чорабинињо оид ба иљрои дастуру супоришњои Сардори давлат, ки зимни мулоќот бо варзишгарони кишвар 20 декабри соли 2010 баён гардиданд, Вазорати энергетика ва саноати ЉТ барои доир намудани мусобиќањои варзишї пайваста чорањо меандешад. Дар ин робита, ба муносибати 20-умин солгарди таъсисёбии Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон дар толори варзишии Донишкадаи соњибкорї ва хизмат миёни кормандони Вазорати энергетика ва саноати љумњурї мусобиќањои варзишї аз рўи ду намуд тениси рўи миз ва бадминтон баргузор гардид. Мусобиќаро аъзои њакамон љамъбаст ва ѓолибонро муайян карданд. Ќобили ќайд аст, ки баргузор намудани мусобиќањои варзишї барои тарѓиби тарзи њаёти солим, руњияи ватандустї миёни љавонону наврасон ва дар маљмуъ љомеа мусоидат хоњад кард.

А. ЉЎРАЕВ

Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї дар асоси озмун ба сохторњои Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтии Љумњурии Тољикистон аз рўи мансабњои зерин ба кор ќабул мекунад: 6. Бахши коргузорї: - мудири бахш (1 љой)- маош 777 сом. Талабот барои довталабон: маълумоти олї.

1. Шуъбаи бањисобгирии муњосибавї: - сармутахассис (1 љой)- маош 633,50 сом - мутахассис (1 љой)- маош 427 сом. Талабот барои довталабон: маълумоти олии иќтисодї. 2. Шуъбаи назорати давлатии фаъолияти фармасевтї - сармутахассис (1 љой)- маош 633,50 сом. Талабот барои довталабон: маълумоти олии тиббї- фармасевтї. 3. Шуъбаи назорати давлатии маводи ороишию гигиенї: - мутахассиси пешбар (2 љой)- маош 518 сом. Талабот барои довталабон: маълумоти олии тиббї-фармасевтї. 4. Шуъбаи аккредитатсия: - сармутахасис (1 љой) - маош 633,50 сом. - мутахассис (1 љой)- маош 427 сом. Талабот барои довталабон: маълумоти олии тиббї-фармасевтї, кимиёвї. 5. Шуъбаи баќайдгирии мањсулоти фармасевтї ва молњои тиббї: - мутахассис (1 љой)- маош 427 сом. Талабот барои довталабон: маълумоти олии тиббї-фармасевтї.

ЊУЉЉАТЊОИ ЗАРУРИИ ПЕШНИЊОДШАВАНДА: - ариза ба унвони сардори Хадамот; - пурсишномаи шаклаш аз тарафи маќоми ваколатдор муќарраргардида ; - нусхаи њуљљати (шиноснома) тасдиќкунандаи шахсият; - нусхаи њуљљатњои тасдиќкунандаи маълумоти зарурии касбї, такмили ихтисос ва унвони илмї (диплом, гувоњнома, аттестат ва ѓайра) -њуљљатњои тасдиќкунандаи собиќаи умумии корї (нусхаи дафтарчаи мењнатї). Суроѓаи мо: Индекс 734025 ш. Душанбе, кўчаи А.Навої 5/5, тел. 235-08--77-15. Мўњлати ќабули њуљљатњо то 14 рўз аз лањзаи нашри эълон. Њуљљатњои довталабоне, ки аз озмун нагузаштаанд, баргардонида мешаванд.

16

"УРИСАН" - Банду буѓумро тандуруст нигоњ доред! Сўзиш дар буѓумњо… Дард, мањдуди дар њаракат, таѓирот дар буѓумњо, сурхшавї ва варамкунї… Баъзан сўзиши љонгудоз, ваќте ки буѓумњо то дараљае дардманд мешаванд, ки даст расонида намешавад. Сабаби асосии ин аломатњо аз њама бештар беморињои илтињобии банду буѓум - артрит, артроз ва подагра мебошанд. "УРИСАН" таъсироти зидди шамолхўрї ва урикозурикї дорад, ки бо муваффаќ барои муолиљаи беморињои илтињоби банду буѓум - артрит, артроза, подагра истифода мешавад. Ќисматњои растанигии "УРИСАН" полоиши пешобро дар гурда афзуда, њаљми тањшини намаки кислотаи пешобро дар хун ва банду буѓумњо кам намуда, барои аз организм баровардани он мусоидат мекунад. "УРИСАН" одатнадињанда буда, онро ревматологњои љањон барои истифода бурдан тавсия медињанд. Истифода: ба калонсолон 2 капсула 2 бор дар як рўз, њангоми хўрок. Давомнокї 3 њафта. Шакли барориш:№60 капсул. Тел: Душанбе 95-178-85-08, в. Суѓд ва ноњияњои он 927-49-33-47 Истењсолкунанда Индонезия-Руссия. Аз дорухонањои шањр пурсон шавед !

ЭЪТИБОР НАДОРАД Њуљљатњои таъсисии ташкилоти маркази дастгирии хайриявии "Њикмат" бинобар сабаби гум шуданаш, беэътибор дониста шавад. *** Шањодатнома, дар бораи баќайдгирии давлатии шахси воќеї ба сифати соњибкори инфиродї, ки нозироти андози ноњияи Рўдакї 3 июли соли 2010 ба Холов Неъматулло Абдуллоевич (РЯМ 1230036106) додааст, аз эътибор соќит дониста шавад.

*** Дафтарчаи имтињонї тањти раќами Б11249, ки онро соли 2012 Донишгоњи аграрии Тољикистон ба Асоев Ќиёмиддин Зуриддинович додааст, бинобар сабаби гум шуданаш эътибор надорад. *** Дафтарчаи имтињонии гумшуда, ки онро факултаи муносибатњои байналхалќї ва њуќуќи Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон ба донишљўи бахши 6-уми шўъбаи ѓоибона Ќаландаров Акмалљон Абдуѓаффорович додааст, эътибор надорад. ***

Дафтарчаи имтињонї тањти раќами Ш12278, ки онро соли 2012 Донишгоњи аграрии Тољикистон ба Холов Саидмурод додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соќит дониста шавад. ** * Соњибкори инфиродї Шарипов Бањ рулло Самадович (РЯМ:0930032290), раќами шањодатнома №0105169, ки онро Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон додааст, фаъолияташро ќатъ мекунад. ** * Дипломи силсилаи МВ-I №043280, ки онро соли 1986 Институти хољагии ќишлоќи Тољикистон ба Пирманов Абдурасул Жураевич додааст, эътибор надорад.

Рўзнома моњи декабри соли 1994 тањти раќами 309 дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст.

Раёсати Палатаи савдо ва саноати Љумњурии Тољикистон аз вафоти Директори генералии ЉСШК "Ирианна" ИСМОИЛОВ ТАЛАБШО ШУКУРОВИЧ сахт андўњгин буда, ба ањли оила ва хешу табори марњум аз даргоњи Худованд сабри љамил мехоњанд. Муовини сармуњаррир оид ба тиљорат: Хусрав Дўстов

ЊАЙАТИ Ба хотири гуногунандешї матолибе низ нашр мешаванд, ки идораи рўзнома зимнан метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро ба дўш нагирад. www.minbari.halk.tj E-mail: minbarihalk@hhdt.tj

Сармуњаррир Бахтиёр ЊАМДАМОВ

ÁÀÐÎÈ ÌÀÚËÓÌÎÒ: Дастгоњи КИМ ЊХДТ Идораи рўзнома тел: 224-23-90, 224-83-72, 224-49-29, 221-63-21. факс: 224-27-59

www.tribun.tj

тел. 238-72-10, 238-54-61, 238-79-07, факс: 227-44-94

E-mail: minbarihalk@bk.ru

ЭЉОДЇ:

Котиби масъул: Маъруфљон Мањмудов Муњаррири масъул: Шариф Њусейнов Хабарнигорон: Љумъа Ќуддус, Алиљон Љўраев, Толиби Луќмон, Аслия Саломатшоева, Моњрухсор Рањимова Масъули чоп: Мирзоалї Юнусов Њуруфчинон: Љамила Ањмадова, Гуландом Раљабова Мусањњењ: Сабоњат Худоёрбекова, Суратгир: Тўхтамурод Рўзиев Сањифабанд: Фирдавс Таушаров

НИШОНИИ МО: 734018, ш. Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. Индекси обуна: 68910 Макони чоп: нашриёти «Шарќи озод». Теъдоди нашр: 49275 нусха Навбатдор: А.Љўраев

Минбари халк 8  

Минбари халк 8

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you