Page 1

½³§µ

ΰ ïòððð

Ó×ÒÙÙËô ç ßÙËÍÌËÍ îððç

îì ØßÔßÓßÒ

ÒÑ êí ñ ÌßØËÒ ×

Õ»°¿´¿ Ì»®±®·- Ì»®¾»´¿¸ Ì»©¿- ¼· Õ¿³¿® Ó¿²¼· Õ¿°±´®·æ Ì«²¹¹« Ì»- ÜÒß

-±-±µ §¿²¹ ¼·¼«¹¿ Ò±±®¼·² Ó Ì±°

Ú¿µ¬¿ 󺿵¬¿ Ó»®¿¹«µ¿² Ò±±®¼·² Ó Ì±° ¾·¿-¿²§¿ ³»³·´·¸ ¬»³°¿¬ °»®-»³¾«²§·¿² §¿²¹ ¾»®¿¼¿ ¼· ¼»µ¿¬ ¶¿´¿² ®¿§¿ ´·²¬¿- °®±ª·²-·ò Í»¼¿²¹µ¿² ´±µ¿-· §¿²¹ ¼·µ»°«²¹ Ü»²-«- èèô ¼· Õ»½¿³¿¬¿² Õ»¼«ô Ì»³¿²¹¹«²¹ô Ö¿©¿ Ì»²¹¿¸ ¬»®´»¬¿µ ¼· °»¼»-¿ó ¿² ¬»®·-±´·® ¼¿² ³«¼¿¸ ¬»®µ»°«²¹ò Ò±±®¼·² ³»®«°¿µ¿² °»³·³°·² Ö¿³¿¿¸ ×-´¿³·§¿¸ ¾»®·¼»±´±¹· µ«¿¬ò Õ»½·´ µ»³«²¹µ·²¿² Ò±±®¼·² µ»¬¿µ«¬¿² -¿³°¿· ¾»®¬»®·¿µ ³·²¬¿ ¬±´±²¹ô ¸¿²§¿ µ¿®»²¿ ¼·°®±ª±µ¿-· ¾±³ ³±´±¬±ª µ» ¸¿´¿³¿² é

µ» ¸¿´¿³¿² é

Ù ß ÎÚ×Í æÌ Î ×Þ ËÒ Ô ßÓ Ð ËÒÙ ñ ßÒÌ ÑÒ ñÍ ßÐ ÌÑ

¿²¿´·-·- ײ¬»´·¶»²

Ì¿µ Õ»²¿´ Ó»²§»®¿¸ ß Ò±±®¼·² Ó Ì±° ÌÛÉßÍÒÇ ÌÛÉ ßÍÒÇß ßÍÒÇ ³¿-·¸ ¼·-»´·³«¬· µ¿¾«¬ ¹»´¿°ò Í»¾¿¾ô -»¬»´¿¸ Õ¿°±´®· ÜÇÒÒÑ ÝØÎÛÍ ÍÞÑÒ ³»²§¿¬¿µ¿² -»½¿®¿ ®»-³· л²¹¿³¿¬ ײ¬»´·¶»² ¾¿¸©¿ Ü»²-«- èè ¬»´¿¸ ³»²»©¿-µ¿² ¹»³¾±²¹ ¬»®±®·- ¿-¿´ Ó¿´¿§-·¿ ·¬«ô ³¿-·¸ ¾¿²§¿µ §¿²¹ ³»²§¿²¹-·µ¿² µ»¾»²¿®¿²²§¿ò Ì»®´»°¿- ¼¿®· °±´»³·µ ·¬«ô °»® ¬¿²§¿¿² §¿²¹ ´»¾·¸ -«¾-¬¿²-·¿´ «²¬«µ ¼·¿¶«µ¿² ·¿´¿¸ô ¾·´¿ ¬»®²§¿¬¿ Ò±±®¼·² ¾»´«³ ¬»©¿-ô ¾¿¹¿·³¿²¿ ´¿²¹µ¿¸ó´¿²¹µ¿¸ §¿²¹ ¿µ¿² ¼·¬»³°«¸²§¿á Ы² µ¿´¿« ¼·¿ ¬»´¿¸ ¬»©¿-ô -·¿°¿ §¿²¹ ¿µ¿² ³»²¹¹¿²¬·µ¿²²§¿á Ó»²«®«¬ -¿§¿ô ¿¼¿ ¼«¿ ¶¿©¿¾¿² ¿²¿´·-·- ¬»®µ¿·¬ ¸¿´ ·²·ò л® ¬¿³¿ô ¾·´¿ ¾»´«³ ¬»©¿-ô Ò±±®¼·² §¿²¹ ¬»®µ»²¿´ -»¾¿¹¿· ¬»®±®·- §¿²¹ ¬¿µ µ»²¿´ ³»²§»®¿¸ô ¬»¬¿° ¿µ¿² ³»³°»®-·¿°µ¿² ¿µ-·ó¿µ-· ¬»®±® ´¿¹·ò Ì»²¬«²§¿ô ¼·¿ ¿µ¿² ³»²§¿-¿® ¬¿®¹»¬ §¿²¹ ´»¾·¸ µ» ¸¿´¿³¿² é

µ» ¸¿´¿³¿² é

Í·¿²¹ Õ¸±¬¾¿¸ ͱ®» Ü·¬¿²¹µ¿°

µ» ¸¿´¿³¿² é

Ð Û ÎÍ Üß ÒÛ ÌÉ Ñ ÎÕ ñß ÒÌ ßÎ ßñ Þ ×ß Ò Ø ßÎ Òß ÒÍ ß ñÎ ñ ß ÒÌß Îß ÎÛ Õ Ñ ÌÑ Ó Ñ ñØ Û Î ËÜ× Ò

Ú»®®§ Ó·®·° Ò±±®¼·² Ó Ì±° ÞßÝß ØßÔßÓßÒ ê ×ÕÔßÒ

Ô±´¿ ß³¿®·¿

ο¹«µ¿² Ò±±®¼·² ÜßÎ× µ»½·´ô ³ » ² «® « ¬ °»²¹¿ µ«ó ¿²²§¿ô Ø¿¶¿¸ É·ó © ·µ Í® · ˬ¿³· -«ó ¼¿¸ ¼±§¿² ³¿µ¿²ò ضòÉ·©·µ Í®· ˬ¿³· Ì¿ °·ô -« ó °¿ §¿ ¾¿ ó ¼¿²²§¿ ¬¿µ ³»´¿®ô ·¿ ®¿¶·² ¾»®ó ±´¿¸®¿¹¿ò Í»²¿³ô ¶±¹·²¹ô ¬»²·-ô ¾«´« ¬¿²¹µ·-ô ¼¿² ¾»¾»®¿°¿ ´¿·²²§¿ ¿¼¿´¿¸ ½±²¬±¸ó½±²¬±¸ ±´¿¸®¿¹¿ §¿²¹ ¼·-»²¿²¹· ·¾« ¼«¿ ¿²¿µ ¾»®«-·¿ ìè ¬¿¸«² ·²·ò Ò¿ó ³«²ô -»¶¿µ -»µ·¬¿® »³°¿¬ ¬¿¸«² ¾»´¿µ¿²¹¿² ²·²·ô ·¿ ³»²¹¿µ« -«ó ¼¿¸ ¶¿®¿²¹ ¾»®±´¿¸ ¬«¾«¸ò Í»ó ³»²¬¿®¿ô ¸±¾· ³¿µ¿²²§¿ ¬»¬¿° -¿¶¿ ¬¿µ ¾»®µ«®¿²¹ò ßµ·¾¿¬²§¿ô

µ±´»-¬»®±´ ¼¿² ¿-¿³ «®¿¬ ¼¿®¿¸ó ²§¿ ³«´¿· ³»²·²¹¹·ò Ù»¶¿´¿ §¿²¹ ¼·®¿-¿µ¿² ·-¬®· -»±®¿²¹ ¿²¹¹±¬¿ ÌÒ×óßÜ ·²· ¿¼¿´¿¸æ ¾·´¿ ¼«¼«µ ´¿³¿ µ¿µ· µ»-»³«¬¿²ô ¼· -¿¿¬ ¬·¼«® ´»²¹¿² µ»®¿° µ»-»³«¬¿²ô ¬»®µ¿¼¿²¹ µ»¬·µ¿ ¾¿²¹«² ¬·¼«® µ¿µ· ¬¿µ ¾·-¿ ¼·¹»®¿µµ¿²ô ¼¿² °·²¹¹¿²¹ -»®·²¹ -¿µ·¬ -¿¿¬ ³»´¿ó µ«µ¿² -«¶«¼ ¼· -¿¿¬ -¿´¿¬ò Õ¿ó ®»²¿ ¬¿µ -«µ¿ ³·²«³ -«-« -¿°·ô °»²¼«¼«µ Ö¿´¿² Ô·¾®¿ô л®«ó ³¿¸¿² ο¶¿¾¿-¿ ײ¼¿¸ô Õ»´«ó ®¿¸¿² ο¶¿¾¿-¿ô Õ»½¿³¿¬¿² ο¶¿¾¿-¿ô Õ±¬¿ Þ¿²¼¿®´¿³ó °«²¹ô ·²· °«² ¬»®¬¿®·µ «²¬«µ ³»ó ²¹±²-«³-·²§¿ µ»¬·µ¿ ·¿ ³»²¹»ó ²¿´ ÆÛÒßóêðð »³°¿¬ ¾«´¿² -»ó ¾»´«³ ©¿©¿²½¿®¿ ·²· ¾»®´¿²¹ó -«²¹ò Í»¶¿µ -¿¿¬ ·¬«ô -¿§¿ ®«¬·² ³»³·ó ²«³ ¾«¾«µ µ¿½¿²¹ ¸·¶¿« §¿²¹

¼·½¿³°«® µ»¼»´¿· ·¬« ¼«¿ µ¿´· -»ó ¸¿®·ô «½¿°²§¿ -¿¿¬ ¼·¬»³«· °»ó µ¿² µ»¼«¿ ß°®·´ ´¿´«ò Ø¿-·´²§¿á Í«¼¿¸ ¸¿³°·® ¬¿µ ¿¼¿ ´¿¹· µ»ó ´«¸¿² ·¬«ò Í»´¿·² ·¬«ô ¾«¿²¹ ¿·® ¾»-¿® ¶¿¼· ´¿²½¿®ô «²¹µ¿°²§¿ò Í»´¿·² «²¬«µ ³»²·²¹µ¿¬µ¿² -¬¿ó ³·²¿ ¼¿² ¼¿§¿ ¬¿¸¿²ô µ¿²¼«²¹ó ¿² ¹·¦· µ¿½¿²¹ ¸·¶¿« ¼¿² µ»¼»´¿· ¼¿°¿¬ ³»²½»¹¿¸ °»²«¿¿² ¼·²·ô -»´¿·² ¼»²¹¿² ±´¿¸®¿¹¿ ¬»®¿¬«®ô ·-¬·®¿¸¿ ¬ §¿ ²¹ ½«µ«°ô ¬·¼¿µ ³»®±µ±µô ¬·¼¿µ ³»²¹±²-«³-· ¿´µ±¸±´ô ¬·¼¿µ -¬®»-ô ¼¿² ³»ó ²¹±²-«³-· -«°´»³»²ò Í»¾¿·µó ²§¿ -«°´»³»² ·¬« ³»²¹¿²¼«²¹ ¿²¬·±µ-·¼¿² µ¿®»²¿ ¾·-¿ ³»²¹ó ¸¿´¿« ®¿¼·µ¿´ ¾»¾¿- °»²§»¾¿¾ °»²§¿µ·¬ ¼»¹»²»®¿¬·ºò Í«³¾»® ®¿¼·µ¿´ ¾»¾¿- ·¬« ¾¿²§¿µô ³·ó -¿´²§¿ ³»¬¿¾±´·-³» -»²¼·®·ô

Õ ß Ð ß ÒÔ ß Ù ×ò ÝÑ Ó

Þ«´¿² Ы®²¿³¿ Ó»²¶¿¼· ײ-°·®¿-· Í¿¶¿µ л²§¿·® ¼¿² ¼®¿³¿©¿² É·´´·¾®±®¼«- Í«®»²¼®¿ Þ®±¬± λ²¼®¿ §¿²¹ ¿µ®¿¾ ¼·°¿²¹¹·´ ÉÍ Î»²¼®¿ ¿´·¿- -· Þ«®«²¹ Ó»®¿µô ³»²·²¹¹¿´ ¼«²·¿ ¼· Ϋ³¿¸ Í¿µ·¬ Ó·¬®¿ Õ»´«¿®¹¿ô Õ»´¿°¿ Ù¿¼·²¹ô Ö¿µ¿® ¬¿ô ¿µ·¾¿¬ -»®¿²¹¿² ¶¿²¬«²¹ ô °«µ«´ îîòïð É×Þô Õ¿³·- øêñè÷ò Þ¿²§¿µ µ»²¿²¹¿² ¬»®¸¿¼¿° °®·¿ ¾»®«-·¿ éí ¬¿¸«² ¬»®-»¾«¬ô ¬»®³¿-«µ µ»¸·¼«°¿² °®·¾¿¼·²§¿ò

Þ¿½¿ Ø¿´¿³¿² î µ» ¸¿´¿³¿² é

ÌÛÔÛÐÑÒ ÍÛÓËß ÞßÙ×ßÒæ ðéîïóéðìééé øë Ô×ÒÛ÷

ͱ-±µ ¼»²¹¿² Þ»®¾¿¹¿· É¿¶¿¸ øîóØ¿¾·-÷

×ÕÔßÒæ ðéîïóíëèëëîî

µ» ¸¿´¿³¿² é

Í×ÎÕËÔßÍ×æ ðéîïóíëèëëííô ðèïîéîïïðïð ØÑÌÔ×ÒÛ ÐËÞÔ×Ý ÍÛÎÊ×ÝÛæ ðèïîéîïîîïï

½³§µ

Ð Û ÎÍ Üß Ò Û ÌÉ Ñ ÎÕ

µ» ¸¿´¿³¿² é


½³§µ

ç ßÙËÍÌËÍ îððç

îé É¿²·¬¿ ¼· Þ¿©¿¸ ˳«® ßµ¿² Ü·°»µ»®¶¿µ¿² ¼· Ö±®¼¿²·¿ Ì»®·³¿ ïí Õ±®¾¿² Ü×ÒßÍ Í±-·¿´ Õ¿¾«°¿¬»² Õ¿®¿©¿²¹ô Ö¿©¿ Þ¿®¿¬ ³»²»®·³¿ ïí ©¿®¹¿ -»¬»³°¿¬ §¿²¹ ¼·¼«¹¿ -»¾¿¹¿· µ±®¾¿² ô Í¿¾¬« øèñè÷ô -»¬»´¿¸ ¿°¿®¿¬ µ»°±´·-·¿² ³»³¾±²¹µ¿® ¬»³°¿¬ °»²¿³°«²¹¿² ÌÕ× ¼· -»µ·¬¿® Õ¿³°«²¹ Ó»´¿§«ò ••Ó»®»µ¿ øµ±®¾¿² ÷ -»¾»´«³²§¿ ¼··³·²¹ó·³·²¹· «²¬«µ ³»²¶¿¼· ÌÕ× ¼· Ö±®¼¿²·¿ò Ì¿°·ô µ¿®»²¿ ¬·¼¿µ ¿¼¿ ¼±µ«³»² ®»-³·ô ³¿®»µ¿ ¼·¹»®»¾»¹ ¿°¿®¿¬ µ»°±´·-·¿²ò Õ¿³· ³»²»®·³¿ ïí µ±®¾¿² ·¬« ¼¿®· б´©·´¬¿¾»Þ¿²¼«²¹ô µ¿¬¿ Õ»°¿´¿ Ü·²¿- ͱ-·¿´ Õ¿®¿©¿²¹ô Þ¿²«¿®¿ Ò¿¼»¿µò Í»´¿²¶«¬²§¿ô ³»®»µ¿ ¼·¼¿¬¿ ¼¿² ¼·-»®¿¸µ¿² µ» ¿°¿®¿¬ µ»°±´·-·¿² -»¬»³°¿¬ô «²¬«µ ¼·¬·²¼¿µ´¿²¶«¬·ò Í»¬»´¿¸ ¼·³·²¬¿· µ»¬»®¿²¹¿² ¼· µ¿²¬±® °±´·-·ô ®»²½¿²¿²§¿ Ü·²¿- ͱ-·¿´ -»¬»³°¿¬ ¿µ¿² ³»²¹»³¾¿´·µ¿² µ±®¾¿² µ» ¼¿»®¿¸ ³¿-·²¹ó ³¿-·²¹ò ••Í»¾»´«³ ¼·µ»³¾¿´·µ¿²ô µ¿³· ¿µ¿² ³»³¿²¹¹·´ ½¿³¿¬ ¬»®µ¿·¬ô ¿¹¿® ²¿²¬·²§¿ ³»²¼¿°¿¬ °»®¸¿¬·¿²ô µ¿¬¿²§¿ò Í»¾¿²§¿µ ïí ©¿®¹¿ Õ¿®¿©¿²¹ §¿²¹ ³»²¶¿¼· µ±®¾¿² ¬»®-»¾«¬ ®¿¬¿ ®¿¬¿ ³¿-·¸ ¼·¾¿©¿¸ «³«®ô §¿µ²· ¾»®«-·¿ ¿²¬¿®¿ ïëóïê ¬¿¸«²ò Í»¼¿²¹µ¿² µ±®¾¿² §¿²¹ -«¼¿¸ ½«µ«° «³«® ¸¿²§¿ -»¾¿¹·¿² µ»½·´ò Õ±®¾¿² ¼· ¿²¬¿®¿²§¿ ¿¼¿´¿¸ ÔÇ øïê÷ ©¿®¹¿ Ü»-¿ Ý·µ¿®¿²¹ô ×Ó øïê÷ ©¿®¹¿ Ü»-¿ Ó»µ¿®³¿§¿ô ¼¿² Õß øïê÷ ©¿®¹¿ Ü»-¿ Í«²¹¿· Þ«²¬«òø¿²¬÷ ø¿²¬÷

ß ÒÌß Î ßñ Ç ËÍ Òß Ü × Ò ßÆ ßÎ

л¹¿©¿· Þ»²¬®±µ ¼»²¹¿² ß°¿®¿¬ Õ»¿³¿²¿²

íë л²¼»®·¬¿ б-·¬·º ØïÒï Õ±¬¿ Þ¿²¶¿®¿³¿-·² ¿¼¿ ïè °»²¼»®·¬¿ Õ±¬¿ Þ¿²¶¿®¾¿®« ïð °»²¼»®·¬¿ Õ¿¾«°¿¬»² Þ¿®·¬± Õ«¿´¿ »²¿³ °»²¼»®·¬¿ Õ¿¾«°¿¬»² Þ¿²¶¿® ¼¿² -¿¬« °»²¼»®·¬¿

ÞßÒÙËÒ É×ÍÓß ÓÛÒÌÛÎ× ÎÐ ïêôëë Ó ó Ю±§»µ °»³¾¿²¹«²¿² ©·-³¿ °»²¹·²¿°¿² ¬¿³« ¼·´»²¹µ¿°· »²¿³ µ¿³¿® Ê×Ð «²¬«µ °»¶¿¾¿¬ -»¬·²¹µ¿¬ ³»²¬»®· §¿²¹ ¼·¾¿²¹«² ¼· ¼¿´¿³ µ±³°´»µ ®«³¿¸ ¼·²¿¹«¾»®²«® Í«³¿¬»®¿ Þ¿®¿¬ øÍ«³¾¿®÷ Ö¿´¿² Í«¼·®³¿² п¼¿²¹ ¿µ¿² ³»²¹¸¿¾·-µ¿² ¼¿²¿ ΰïêôëë ³·´·¿®ò ••Í»´¿·² »²¿³ µ¿³¿® Ê×Ð °»¶¿¾¿¬ -»¬·²¹µ¿¬ ³»²¬»®· ¶«¹¿ ¼·-»¼·¿µ¿² »³°¿¬ µ¿³¿® «²¬«µ ¿¶«¼¿² ¼¿² -¬¿ºô µ¿¬¿ Ù«¾»®²«® Í«³¾¿®ô Ù¿³¿©¿² Ú¿«¦· ¼· п¼¿²¹ô Í¿¾¬« øèñè÷ò É·-³¿ °»²¹·²¿°¿² ·¬« ¶«¹¿

¼·´»²¹µ¿°· ¿«¼·¬±®·«³ §¿²¹ ¿µ¿² ¼·º«²¹-·µ¿² «²¬«µ µ»¹·¿¬¿² ¶¿³«¿² ³¿µ¿² ®»-³· ¹«¾»®²«®ô ®¿°¿¬ô ¼¿² ¿½¿®¿ µ»¼·²¿-¿² µ»°¿´¿ ¼¿»®¿¸ ´¿·²²§¿ò ••ß«¼·¬±®·«³ ·¬« ¼·®»²ó ½¿²¿µ¿² ¼¿°¿¬ ³»²¿³°«²¹ -»¾¿ó ²§¿µ ëðð ±®¿²¹ô µ¿¬¿²§¿òø¿²¬÷ ø¿²¬÷ ßÒÝßÓ ÐÛÝßÌ ÐÛÝßÌ ÐÒÍ ÐÑÔ×ÙßÓ× ó л³µ¿¾ Ì¿²¹»®¿²¹ô Þ¿²¬»²ô ³»²¹¿²½¿³ ¿µ¿² ³»³»½¿¬ -»µ·¬¿® ìí °»¹¿©¿· ²»¹»®· -·°·´ øÐÒÍ÷ ¼· -»¶«³´¿¸ ¼·²¿- °»³»®·²¬¿¸ ¼¿»®¿¸ -»¬»³°¿¬ §¿²¹ ¾»®°±´·¹¿³· ¼¿² ÐÒÍ °»®»³°«¿² §¿²¹ ³»²¶¿¼· ·-¬®· µ»¼«¿ò

Õ»°¿´¿ ÞÕÜ Ì¿²¹»®¿²¹ô Ü·¼· Þ«¼·¸¿® ¬¿ ³»²§¿¬¿µ¿²ô ÞÕÜô -»¶¿µ îððè ¸·²¹¹¿ îððçô ³»²»³«µ¿² -»µ·¬¿® ìí ÐÒÍ §¿²¹ ³»³·´·µ· ·-¬®· ¼«¿ ¼¿² ÐÒÍ °»®»³°«¿² §¿²¹ ³»²¶¿¼· ·-¬®· µ»¼«¿ò ••×²· -¿²¹¿¬ ³»²½±®»²¹ µ»¼·²¿-¿² ³»®»µ¿ -»¾¿¹¿· ¿¾¼· ²»¹¿®¿ô «¶¿® Ü·¼· ¼· Ì¿²¹»®¿²¹ô Í¿¾¬« øèñè÷ò Ü·¼· ³»²¶»´¿-µ¿²ô ´¿°±®¿² §¿²¹ ³¿-«µ µ» ÞÕÜ -¿³°¿· -¿¿¬ ·²· ³»²«²¶«µ¿² °»²·²¹µ¿¬¿² ¶«³´¿¸ ÐÒÍ §¿²¹ ³»³·´·µ· ·-¬®· ¼«¿ ³¿«°«² §¿²¹ ³»²¶¿¼· ·-¬®· µ»¼«¿ò ••Ü·°»®µ·®¿µ¿² -«¼¿¸ ìí µ¿-«-

´»¾·¸ ¼¿² ·²· ½«µ«° ³»²¹¿¹»¬µ¿²ò п®¿ ÐÒÍ ·¬« ³»²·µ¿¸ -»½¿®¿ ¼·¿³ ¼·¿³ ¬¿²°¿ ³»´¿°±®µ¿² µ»°¿¼¿ °¿¶¿¾¿¬ л³»®·²¬¿¸ Õ¿¾«°¿¬»² Ì¿²¹»®¿²¹ô µ¿¬¿ Ü·¼·òø¿²¬÷ ø¿²¬÷ ïí ÍßÒÌÎ × ÕÛÎßÝËÒßÒ ó Í»¾¿²§¿µ ïí ¿²¿µ ¼· п²¬· ß-«¸¿² Ó«¬³¿·²ó ²¿¸ô Õ»´«®¿¸¿² ο°°±µ¿´´·²¹ô Õ»½¿³¿¬¿² Ì¿´´±ô Ó¿µ¿--¿® ¼·´¿®·µ¿² µ» Ϋ³¿¸ Í¿µ·¬ Ö«³°¿²¼¿²¹ Þ¿®«ô Ó¿µ¿--¿®ô ¿µ·¾¿¬ µ»®¿½«²¿² ³¿µ¿²¿² -«³¾¿²¹¿² ¼»®³¿©¿² °¿¼¿ Ö«³¿¬ øéñè÷ ³¿´¿³ò Ы´«¸¿² ¿²¿µ §¿²¹ ®¿¬¿ó®¿¬¿ ³«®·¼

ÍÜ Ó«¸¿³³¿¼·§¿¸ ¼¿² ÍÓÐ Ó«¸¿³³¿¼·§¿¸ Ó¿µ¿--¿® ¼¿² ¬·¹¿ ¿²¿µ ¾»®«-·¿ ¬·¹¿ ¬¿¸«² ·²· ¼·®¿©¿¬ -»½¿®¿ ·²¬»²-·º ¼· ÎÍ -»¬»´¿¸ ³»²§¿²¬¿° ²¿-· ¾«²¹µ«- §¿²¹ ¼·-«³¾¿²¹µ¿² ±´»¸ Þ¿¹«- Ü©·ó °®·§¿²¬± -»¾¿²§¿µ ìë ¾«²¹µ«-ò ײº±®³¿-· §¿²¹ ¼·¸·³°«²ô п²¬· ß-«¸¿² ¼· Ö¿´¿² Ü¿®«´ Ó¿•¿®·ºô Ó¿µ¿--¿® ·²· ³»²»®·³¿ ²¿-· ¾«²¹µ«- ¬»®-»¾«¬ -»µ·¬¿® °«µ«´ ïïòðð É·¬¿ ¼¿®· ±®¿²¹ -«®«¸¿² ø¿²¬÷ Þ¿¹«-òø¿²¬÷ êï ÐÛÔËÎË ßÕÌ×Ú Ü×ÌÛÓËÕßÒ ó

Í»¾¿²§¿µ êï °»´«®« ¿µ¬·º ¾»®µ¿´·¾»® íê ¼·¬»³«µ¿² -»±®¿²¹ ©¿®¹¿ Ü»-¿ Þ±´¿¿²¹ô Õ¿¾«°¿¬»² Þ±´¿¿²¹ Ó±²¹±²¼±©ô Í«´«¬ô Í¿¾¬«ô ¬»°¿¬ ¼· ¸¿´¿³¿² ®«³¿¸²§¿ -¿¿¬ -»¼¿²¹ ³»²¹¹¿´· ¬¿²¿¸ «²¬«µ ³»³¾«¿¬ µ±´¿³ò Í¿´¿¸ -»±®¿²¹ ©¿®¹¿ô Ú»®¼·²¿² Ø¿®·³«² øíê÷ ³»²¹¿¬¿µ¿² °»²»³«¿² °®±§»µ¬·´ °»®´«®« ¬»®-»¾«¬ ¾»®³«´¿ -¿¿¬ ¼·®·²§¿ ¾»®-¿³¿ ¼»²¹¿² ¾»¾»®¿°¿ ¬»³¿²²§¿ -»¼¿²¹ ³»²¹¹¿´· ¬¿²¿¸ «²¬«µ °»³¾«¿¬¿² µ±´¿³ô µ·®¿ó µ·®¿ °¿¼¿ µ»¼¿´¿³¿² -¿¬« ³»¬»® ¼·¬»³«µ¿² ¾»²¼¿ ¬»®-»¾«¬òø¿²¬÷ ø¿²¬÷

×ÕÔßÒ

Ü¿®· Ø¿´¿³¿² ï

°»²½»³¿®¿² «¼¿®¿ô ¾¿¸¿² µ·³·¿ô ¿´µ±¸±´ô ®¿¼·¿-· «´¬®¿ª·±´»¬ô ®±µ±µô ±¾¿¬ó±¾¿¬¿²ô ¼¿² -¬®»-ò Ì¿µ -»ó ³«¿ °»²§¿µ·¬ ¼·-»¾¿¾µ¿² ±´»¸ ®¿¼·µ¿´ ¾»¾¿-ò Ú¿µ¬±® ¹»²»¬·µ ¼¿² °±´¿ ¸·¼«° ¶«¹¿ ¾»®°»®¿²ò Ì¿°·ô ¼¿´¿³ °®±-»°»²«¿¿² ¼·²·ô ®¿¼·µ¿´ ¾»¾¿- §¿²¹ ¾»-¿® °»®¿²²§¿ò Ü¿´¿³ µ±²¼·-· ²±®³¿´ô ¬«¾«¸ ³»³°®±¼«µ-· -»²¼·®· ¿²¬·±µ-·¼¿²ò Ò¿³«²ô µ±²¼·-· ¬»®¬»²¬« ³»³¾«ó ¿¬ °®±¼«µ-·²§¿ ¾·-¿ ¬·¼¿µ ±°¬·ó ³¿´ ¸·²¹¹¿ ¼·°»®´«µ¿² ¿-«°¿² ¼¿®· ´«¿®ô -»°»®¬· ª·¬¿³·²ô ³·²»®¿´ô ¼¿² º·¬±µ·³·¿ò Ò«¬®·-·±²·- Ю±ºò Ü»¼¼§ Ó«½¸¬¿¼· ³»²¹¿¬¿µ¿²ô µ»¼»´¿· ¬»®³¿-«µ -«°»®º±±¼ µ¿ó ®»²¿ ³»²¹¿²¼«²¹ ¾¿²§¿µ º·¬±ó ²«¬®·»² -»°»®¬· ¿²¬·±µ-·¼¿²ô ¿²ó ¬±-·¿²·²ô ª·¬¿³·² Ýô ³¿²¹¿²ô ·-±ó º´¿ª±²ô ¼¿² -»®¿¬ò ×-±º´¿ª±² -¿ó

½³§µ

²¹¿¬ »º»µ¬·º -»¾¿¹¿· ¿²¬·±µ-·¼¿² ¼¿² ³¿³°« ³»²¹«®¿²¹· ¹¿®·-ó ¹¿®·- µ»®«¬¿² ¼· ©¿¶¿¸ô «¶¿®²§¿ò ׿ ³»²§¿¬¿µ¿²ô ³¿²º¿¿¬ µ»¼»´¿· ¼¿´¿³ ³»²½»®¿¸µ¿² µ«´·¬ ¬»´¿¸ ¼·¾«µ¬·µ¿² ¿¸´· µ«´·¬ ¾»®²¿³¿ п·²»ô ¬¿¸«² îððð ´¿´«ò Ó»²«®«¬²§¿ô -»²§¿©¿ ÍÌ× ¼¿² ÞÞ× ¾»®º«²¹-· -»¾¿¹¿· ¬»®¿°· ¿´¿³· ¹«²¿ °»²½»®¿¸¿² µ«´·¬ §¿²¹ ³»²¹¿´¿³· ¸·°»®°·¹³»²¬¿-·ò ÍÌ× -»®¬¿ ÞÞ× ¸¿²§¿ ¼·¬»³«µ¿² °¿¼¿ µ»¼»´¿·ò Í»´¿·² ·¬«ô ª·¬¿³·² Û °¿¼¿ µ¿½¿²¹ ¸·¶¿« ¼¿² µ»¼»´¿· ¼¿°¿¬ ³»³ó ¾¿²¬« µ»´¿²½¿®¿² °»²½»®²¿¿²ô °»®»³¿¶¿¿² -»®¬¿ °»²¹¸¿´«-¿² µ«´·¬ô ³»²¹¸·´¿²¹µ¿² ²±¼¿ ¸·¬¿³ °¿¼¿ ©¿¶¿¸ô ³»²§»³¾«¸µ¿² ¶»ó ®¿©¿¬ô ³»²§«¾«®µ¿² ®¿³¾«¬ô ¼¿² ³»´¿²¹-·²¹µ¿² ¬«¾«¸ò Õ»²¼¿¬· ¾»´«³ ´¿³¿ ¾»®»¼¿®ô

Æ»²¿óêðð -«¼¿¸ ´¿µ« ¼· -»´«®«¸ ©·´¿§¿¸ °»³¿-¿®¿²²§¿ò Ø¿´ ·¬« ¬¿µ ´»°¿- ¼¿®· ³¿²º¿¿¬²§¿ §¿²¹ ²§¿¬¿ ¼¿² °®±¼«µ²§¿ §¿²¹ ¼·±ó ´¿¸ ¸·¹·»²·-ò Í»´¿·² ·¬«ô º±®³«´¿²§¿ ³»®«ó °¿µ¿² °»²§»³°«®²¿¿² ¼¿®· º±®ó ³«´¿óº±®³«´¿ µ»¼»´¿· ¾«¾«µ §¿²¹ -»´¿³¿ ·²· ³«´¿· ¾¿²§¿µ ¾»®»¼¿® ¼· °¿-¿®¿²ò Ü¿² ·²· ¿³¿¬ ¼·¬«²¶¿²¹

±´»¸ ³«´¿· -¿¼¿®²§¿ ³¿-§¿®¿µ¿¬ «²¬«µ ¾»®¿´·¸ µ» ¾¿¸¿²ó¾¿¸¿² ²¿¾¿¬· ¿´¿³· ¼¿´¿³ ³»³»´·¸¿®¿ µ»-»¸¿¬¿²ò Ì¿°·ô °®±¼«µ ·²· ¾«µ¿²´¿¸ ±¾¿¬ ³»´¿·²µ¿² ³¿µ¿²¿² µ»-»¸¿¬¿² «²¬«µ ³»³»´·¸¿®¿ µ±²¼·-· ¬«¾«¸ò ˲¬«µ µ±²-«´¬¿-· µ«²¶«²¹· -»¹»®¿ °«®©¿¬·ó-ཻ²¬®·²ò²»¬ò·¼ ¿¬¿« ¬»´»°±² øðîï÷ éðîèèëìð ßÐÑÌ×Õ

ÓÛÌÎÑ

øðèïíóéçíðëðïì÷

Õîìô ÙÛÓßÎ×ô

ÞßÒÜßÎÖßÇß

øðèïîóéîèíèìî÷

ÛÒÙÙßÔô ÎÑÍßô

ÌßÒÙÙßÓËÍ

øðèïëóìðçëéëíë÷

ÌËÙËô

ÔßÓÐËÒÙ ÍÛÔßÌßÒ

øðèëîóêçè èïíðí÷

ÍßÒÌßô

ÔßÓÐËÒÙ Ì×ÓËÎ

øðèïîóéçéðíííç÷

ÔßÓÐËÒÙÞßÎßÌ

øðèïëóìïïìêççð÷

ÕÑÌß ÞËÓ×

øðèïîóéîîìëðê÷

ÉßÇ ÕßÒßÒ

øðèïîóéçìçêëêí÷

ÌÕò ÓßÒÜÖËÎô ÚßÖßÎô ×ÒÜÎßÖßÇßô ßÔÌØßò


½³§µ

ç ßÙËÍÌËÍ îððç

Þ¿¼¿· ̱°¿² Ì»®¶¿²¹ Ý·²¿ îðòððð É¿®¹¿ Ü·«²¹-·µ¿²

ÜÑÒÙ ÎÑÒÙ É¿µ·´ Ü·®»µ¬«® Ы-¿¬ л²¹¿³¿¬¿² Ú«¶·¿²

ß Ð ÐØ ÑÌ Ñ ñÔ ß× Í ÛÒÙ Í ×Ò

Ø¿²¬¿³ Ì¿·©¿² Ü«´« ÌÑÐ ÌÑÐßÒ ßÒ «µ«®¿² -»¼¿²¹ ³»²§¿°« -»´«®«¸ Ì¿·©¿² «¬¿®¿ô ³»²»©¿-µ¿² -»±®¿²¹ ¼¿² »³°¿¬ ´¿·²²§¿ ¸·´¿²¹ -¿¿¬ ³»²«¶« µ» ݸ·²¿ò Ü»³·µ·¿² ¼·-¿³°¿·µ¿² °»ó ³»®·²¬¿¸ Ì¿·©¿² Í¿¾¬« øèñè÷ò ••Ì±°¿² Ó±®¿µ±¬ô §¿²¹ ¬¿³°¿µ -»³¿µ·² ´¿³¾¿² ¼¿®· -»³«´¿ ¾»®«µ«®¿² -»¼¿²¹ô Ö«³¿¬ øéñè÷ô ¬»®«- ³»²·²¹¹¿´ó µ¿² Ì¿·©¿² ¼»²¹¿² ³»³¾¿©¿ ¿²¹·² ¾»®µ»µ«¿¬¿² ïïç µ·´±³»¬»® °»® ¶¿³ô -¿¿¬ ³»²«¶« µ» ݸ·²¿ ¼¿®¿¬¿²ô µ¿¬¿

Þ·®± Ы-¿¬ Ý«¿½¿ò Ó±®¿µ±¬ô ¬»®½¿¬¿¬ -»¾¿¹¿· ¾¿¼¿· µ¿¬»¹±®· -¿¬« °¿¼¿ -µ¿´¿ §¿²¹ ¾»®«µ«®¿² ï ëô ±´»¸ Ü·²¿- Ю¿µ·®¿¿² Þ¿¸¿§¿ Þ¿¼¿· ̱°·- ø §¿²¹ ³»²»©¿-µ¿² -»±®¿²¹ ¼¿² ³»³¾«¿¬ »³°¿¬ ±®¿²¹ ´¿·²²§¿ ¸·´¿²¹ ¼· Ì¿·©¿²ò п®¿ °»¬«¹¿- ¾·®± ¼¿² ¾»²½¿²¿ ³»²¹¿¬¿ó µ¿²ô ïð ±®¿²¹ ¶«¹¿ ½»¼»®¿ ¿µ·¾¿¬ ¾¿¼¿· ·¬«ò Ó±®¿µ±¬ô §¿²¹ ¬¿¸«² ·²· -»®·²¹

³»´¿²¼¿ Ì¿·©¿²ô ³»³¿µ-¿ °»³¾¿¬¿´¿² °»²»®¾¿²¹¿² ¼¿² °»²«¬«°¿² °»´¿¾«¸¿²ô -»¬»´¿¸ ³»²¹¿µ·¾¿¬µ¿² ¾¿²¶·® §¿²¹ ³»³¿¬·µ¿² ¼· Ú·´·°·²¿ò ̱°¿² -»½¿®¿ ¬»®¿¬«® ³»´¿²¼¿ ݸ·²¿ô Ì¿·©¿²ô Ú·´·°·²¿ô ¼¿² Ö»°¿²¹ ¼¿´¿³ °¿®±¸ ¬¿¸«² µ»¼«¿ ¬·¿° ¬¿¸«²ò Ó»®»µ¿ ³»²¹«³°«´µ¿² µ»µ«¿¬¿² ¼¿®· °»®¿·®¿² °¿²¿- Ô¿«¬¿² п-·º·µ ¿¬¿« Ô¿«¬ ݸ·²¿ Í»´¿¬¿² -»¾»´«³ ³»´»³¿¸ ¼· ¼¿®¿¬ó ¿²òø¿²¬÷ ø¿²¬÷

²»©- º´¿-¸ ÐÛÖßÞßÌ ÌÛÉßÍ ßÍ Ü× ÓßÔßÇÍ×ß ÓßÔßÇÍ×ß ó ÐÛÖßÞß Ì Ú×Ô×Ð×Òß ÌÛÉ Ð»¶¿¾¿¬ Õ»¼«¬¿¿² Ú·´·°·²¿ ¼·¬»³«µ¿² ¬»©¿- ¼· ¿°¿® ¬»³»² µ»¼·¿³¿²²§¿ ¼· Ì¿³¿² Ó¿´«®·ô ݸ»®¿-ô Õ«¿´¿ Ô«³°«®ô Ö«³¿¬ øéñè÷ò Ú·²¿®¼± Ý¿¾·´¿± øëð÷ô §¿²¹ ³»²¼»®·¬¿ ´«µ¿ ¼· µ»°¿´¿²§¿ô ¼¿´¿³ °±-·-· ¬»®¬»´«²¹µ«° µ»¬·µ¿ ¬·³ µ»°±´·-·¿² ¬·¾¿ ¼· µ»¼·¿³¿² µ±®¾¿² -»µ·¬¿® ¶¿³ ïïòíð ©¿µ¬« -»¬»³°¿¬ò з¸¿µ µ»°±´·-·¿² ¼·¾»®· ¬¿¸« ³»²¹»²¿· °»²»³«¿² ³»²¹»®·µ¿² ·¬« ±´»¸ -»±®¿²¹ -¬¿º Õ»¼«¬¿¿² §¿²¹ ¹¿¹¿´ ³»´¿µ«µ¿² µ±²¬¿µ ¼»²¹¿² µ±®¾¿² -»¸¿®· -»¾»´«³²§¿ò Ü»°«¬· Õ»°¿´¿ Õ»°±´·-·¿² ݸ»®¿- Í«°¬ ß¾¼«´ ο¸·³ Ѭ¸³¿² ³»²¹¿¬¿µ¿²ô ³¿§¿¬ ¼·¬»³«µ¿² ¬¿²°¿ ¬¿²¼¿ó ¬¿²¼¿ °»®¹«³«´¿² ¼»²¹¿² ¼¿®¿¸òø¿²¬÷ ø¿²¬÷ ÞÑÓ ÓÑÌÑÎ ÌÛÉßÍÕßÒ ÛÒßÓ ÑÎßÒÙ ó Í»¾«¿¸ ¾±³ §¿²¹ ¼·-»³¾«²§·µ¿² ¼· -»°»¼¿ ³±¬±® ³»²»©¿-µ¿² »²¿³ ±®¿²¹ ¼¿² ³»´«µ¿· íë ±®¿²¹ -¿¿¬ ³»´»¼¿µ ¼· -»¾«¿¸ °¿-¿® ¼· Þ¿¹¸¼¿¼ ¾¿®¿¬ô Ö«³¿¬ øéñè÷ò ••Í»®¿²¹¿² ·¬« ¬»®¶¿¼· ¼· ¼·-¬®·µ ¿´ Õ¸¿¼¸®¿¿ §¿²¹ -»¾¿¹·¿² ¾»-¿® ©¿®¹¿²§¿ Ó«-´·³ Í«²²·ô µ¿¬¿ °»¶¿¾¿¬ °±´·-· -»¬»³°¿¬ò Í»³»²¬¿®¿ ¼· Ó±-«´ô °»³¾±³ ³±¾·´ ¾«²«¸

¼·®· ¶«¹¿ ³»²»©¿-µ¿² íè ±®¿²¹ µ»¬·µ¿ ³»®»µ¿ ³»²·²¹¹¿´µ¿² -»¾«¿¸ ³¿-¶·¼ ͧ·¿¸ ¼»µ¿¬ µ±¬¿ Ó±-«´ §¿²¹ ¾»®¹±´¿µò Ü¿² ¼· Õ±¬¿ Ó±-«´ô ×®¿µ «¬¿®¿ô ´»¼¿µ¿² ¾±³ ³±¾·´ °¿¼¿ Ö«³¿¬ øéñè÷ °¿¹·ô ¶«³´¿¸ µ±®¾¿² ¾»® ¬¿³¾¿¸ ³»²¶¿¼· íðë ±®¿²¹ °¿¼¿ Í¿¾¬« øèñè÷òø¿²¬÷ ø¿²¬÷

Í»¬»´¿¸ Ç¿--»® ß®¿º¿¬ É¿º¿¬ îððì

ÓßÝßÒ ÌßÓ×Ô ÌßÓ×Ô ÝÛÓßÍ ó Õ¿¼»® -»²·±® Ó¿½¿² Ì¿³·´ §¿²¹ ¼·¶»¾´±-µ¿² ¼¿´¿³ ¬¿¸¿²¿² ³·´·¬»® µ¸¿©¿¬·® ¬»®¸¿¼¿° ²¿-·¾ ³»®»µ¿ -»¬»´¿¸ °»³·³°·² ¾¿®« µ»´±³°±µ ¹»®·´§¿©¿² ·¬« ¼·¬¿¸¿² ¼· Ó¿´¿§-·¿ò Ü»³·µ·¿² -»°»®¬· ¼·´¿²-·® ¼¿®· ·²¬»®²»¬ °®± °»³¾»®±²¬¿µô Í¿¾¬« øèñè÷ò ³»²¹¿¬¿µ¿²ô °»²¿²¹µ¿°¿² ¼®¿³¿¬·µ Í»´ª¿®¿-¿ п¬¸³¿²¿¬¸¿² §¿²¹ ¼·µ»²¿´ -»¾¿¹¿· ÕòÐò ¼· ·¾«µ±¬¿ Ó¿´¿§-·¿ô Õ«¿´¿ Ô«³°«®ô ο¾« -¿²¹¿¬ ¼®¿³¿¬·- ¼¿² ³»²½«¿¬µ¿² µ»½»³¿-¿² -»®·«-ò п¬¸ó ³¿²¿¬¸¿²ô §¿²¹ ³»²¹¿³¾·´ ¿´·¸ -»¾¿¹¿· °»³·³°·² л³¾»¾¿-¿² Ó¿½¿² Ì¿³·´ Û»´¿³ øÔÌÌÛ÷ -»¬»´¿¸ °»³·³°·² ³·´·¬»®²§¿ ¼·¾«²«¸ô ³»³·´·¸ ¿µ¿² ³»²¹±®¹¿²·-¿-·µ¿² µ»´±³°±µ ø¿²¬÷ ·¬« -»¾¿¹¿· ¹»®¿µ¿² ²±² µ»µ»®¿-¿²òø¿²¬÷

Ý¿´±² Õ«¿¬ Ú¿¬¿¸ Ó¿®©¿² Þ¿®¹¸«¬·ô -»µ¶»² Ú¿¬¿¸ ¼· Ì»°· Þ¿®¿¬ §¿²¹ ¼·¬¿¸¿² ¼· °»²¶¿®¿ ×-®¿»´ Ö·¾®·´ ﶫ¾ô ³¿²¬¿² µ»°¿´¿ µ»¿³¿²¿² °®»ª»²¬·º Ó±¸¿³³»¼ Ü¿¸´¿²ô ³¿²¬¿² °»³·³°·² ¼· Ö¿´«® Ù¿¦¿

½³§µ


½³§µ

ç ßÙËÍÌËÍ îððç

Õ¿¾«´µ¿² Ù«¹¿¬¿² ÐÕÍ ¼¿² Ø¿²«®¿

ÌÎ× ÞË Ò Ôß ÓÐ ËÒ Ù ñ Ó ßÎ ÆËÔ × ß Î× É× Þ ÑÉ Ñ Ð Û ÎÍ Ü ß ÒÛ ÌÉ Ñ Î Õ ñØ Û ÎË Ü× Ò

߬¿- Ò¿³¿ Õ»¬»®¾«µ¿¿² ÍßßÌ Íßß Ì ·²·ô -«¼¿¸ »®¿ µ»¬»®¾«µ¿¿² ¼· ³¿²¿ µ¿´¿²¹¿² ³¿-§¿®¿µ¿¬ -·°·´ ¼¿² ³»¼·¿ ³¿--¿ ¾·-¿ ´¿²¹-«²¹ ¾»®-·µ¿° µ®·¬·-ò Ó¿-§¿®¿µ¿¬ ¬·¼¿µ °»®´« ´¿¹· µ¸¿©¿¬·® ¿µ¿² ¿¼¿ §¿²¹ ¼·¬«¬«°ó¬«¬«°· ¿°¿´¿¹· -»µ¿®¿²¹ »®¿²§¿ ¹´±¾¿´·-¿-· ¼»²¹¿² ¾»®¾¿¹¿· µ»³¿¶«¿² ¬»µ²±´±¹· ·²º±®³¿-·ò Ò¿³«² §¿²¹ ²¿³¿²§¿ ®¿¸¿-·¿ ²»¹¿®¿ô ¼· ²»¹¿®¿ ³¿²¿ °«² ¬»¬¿° ¿¼¿ò Ì·¼¿µ -»³«¿²§¿ ¬»®¾«µ¿ò Õ¿´¿« -»³«¿ ³¿« -»®¾¿ ¼·¾«µ¿ô ³¿²«-·¿ ¿µ¿² ³»²¶¿¼· -»®·¹¿´¿ ¾¿¹· -»-¿³¿²§¿ -»°»®¬· §¿²¹ ¼·µ¿¬¿µ¿² ̸±³¿- ر¾¾»-ô ¸±³± ¸±³·²· ´«°«-ò Ø¿²§¿ §¿²¹ µ«¿¬ ³±¼¿´ô ¬»µ²±´±¹·ô ¼¿² «¿²¹ô ¿¬¿- ²¿³¿ µ»¬»®¾«µ¿¿²ô «¶¿® Ó»²¬»®· л® ¬¿¸¿²¿² Ö«©±²± Í«¼¿®-±²±ò ˲¬«µ ·¬«´¿¸ -»¹¿´¿ ¾»²¬«µ µ»¾»¾¿-¿² ¬»¬¿° ¸¿®«¼·¾¿¬¿-·ô ¬»®³¿-«µ µ»¾»¾¿-¿² °»®-ò Ó»²«®«¬²§¿ô »-»²-· µ»¾»¾¿-¿² ¼¿² µ»¬»®¾«µ¿¿² ¿¼¿´¿¸ ³»³¾¿¬¿-· ¼·®·ò øµ½³÷

Þ·±º·´» ÒßÓßæ Ì·º¿¬«´ Í»³¾·®·²¹ ÔßØ×Îæ Þ«µ·¬¬·²¹¹·ô îè Í»°¬»³¾»® ïçêï ÐÛÒÙßÔßÓßÒ ÑÎÙßÒ×ÍßÍ×æ Ю»-·¼»² ﮬ¿· Õ»¿¼·´¿² Í»¶¿¸¬»®¿ øÐÕÍ÷ô °»®·±¼» îððëóîðïð

п-¿´ ìç ¿§¿¬ î Ü¿´¿³ °¿-¿´ ìç ¿§¿¬ î ο²½¿²¹¿² ˲¼¿²¹ó˲¼¿²¹ ο¸¿-·¿ Ò»¹¿®¿ ¼·-»¾«¬µ¿²ô µ±®°±®¿-· §¿²¹ ³»´¿²¹¹¿® ¼¿°¿¬ ¼·¬»³°¿¬µ¿² ¼· ¾¿©¿¸ °»²¹¿©¿-¿²ô ¼·¾»µ«µ¿² ¿¬¿« ¼·½¿¾«¬ ·¦·²²§¿ô ¼¿² ¼·²§¿¬¿µ¿² -»¾¿¹¿· µ±®°±®¿-· ¬»®´¿®¿²¹ô -»´¿·² ¼·°·¼¿²¿ °»²¶¿®¿ ¿¬¿« ¼»²¼¿ °¿´·²¹ -»¼·µ·¬ ΰ ëð ³·´·¿® ¸·²¹¹¿ ΰ ïðð ³·´·¿®ò

ßÔßÓßÌ ÕßÒÌÑÎæ Õ¿²¬±® Ы-¿¬ ÜÐРﮬ¿· Õ»¿¼·´¿² Í»¶¿¸¬»®¿ Ù»¼«²¹ Ü¿µ©¿¸ Õ»¿¼·´¿² Ö´ò Ó¿³°¿²¹ Ю¿°¿¬¿² ο§¿ Ò±ò çè ÜóÛóÚô Ö¿µ¿®¬¿ Í»´¿¬¿²ô ײ¼±²»-·¿ ÌÛÔÐæ õêîóîïóéççëìîë ÚßÈæ õêîóîïóéççëìíí

Ô×Ð× Ò·´¿· ÝÍÎ Þ¿¾»´ Ü«µ«²¹ л³»®·²¬¿¸

ÛÉ×ÎÆß ÛÎÓßÒ Ð»²»´·¬· Ô×Ð×

½³§µ


½³§µ

ç ßÙËÍÌËÍ îððç

ÕÐË Ñ°¬·³·-¬·- Ó»²¿²¹ Ó»¹¿óп¾±©± Í·¿°µ¿² é Ô¿²¹µ¿¸

Ð Û ÎÍ Ü ß ÒÛ ÌÉ Ñ Î Õ ñØ Û ÎË Ü× Ò

л³»®·²¬¿¸ Ì·³±® Ô»-¬» Ó·²¬¿ Ó¿¿º

ÕÛÒÜßÌ× ÕÛÒÜß Ì× ³»²¹¿µ« ±°¬·³·-¬·- ³»³»²¿²¹· ¹«¹¿¬¿² -»²¹µ»¬¿ °·´°®»-ô Ó»¹¿óЮ¿¾±©± ¬»¬¿° ³»²§·¿°µ¿² ¬«¶«¸ ´¿²¹µ¿¸ «°¿§¿ ¸«µ«³ ¾·´¿ ¹«¹¿¬¿²²§¿ ¬·¼¿µ ¼·µ¿¾«´µ¿² Ó¿¶»´·- Ø¿µ·³ Õ±²-¬·¬«-·ò Ü»³·µ·¿² ¼·-¿³°¿·µ¿² Õ»¬«¿ Õ«¿-¿ Ø«µ«³ Ó»¹¿óЮ¿¾±©±ô ß®¬»®·¿ Ü¿¸´¿²ô µ»¬·µ¿ ¼·¬»³«· ¼· ¹»¼«²¹ ÓÕô Ö¿µ¿®¬¿ô Í¿¾¬« øèñè÷ò Õ·¬¿ ¿µ¿² ´·¸¿¬ ¸¿-·´ ¿µ¸·® °«¬«-¿² ·²·ò Õ¿´¿« ¬·¼¿µ ³»³«²¹µ·²µ¿² «²¬«µ ³»²¼¿°¿¬µ¿² µ»¿¼·´¿²ô µ·¬¿ -·¿°µ¿² ¬«¶«¸ ´¿²¹µ¿¸ô ¬«¬«® ß® ¬»®·¿ò Ò¿³«²ô ß®¬»®·¿ »²¹¹¿² ³»²¶»´¿-µ¿²²§¿ -»½¿®¿ ®·²½· ´¿²¹µ¿¸ ¸«µ«³ ¿°¿ §¿²¹ ¿µ¿² ¼·¬»³°«¸²§¿ ²¿²¬·ò Õ»¬·µ¿ ¼·¬¿²§¿ ¿°¿µ¿¸ ¿µ¿² ³»²¹¿¶«µ¿² л²·²¶¿«¿² Õ»³¾¿´· øÐÕ÷ô °®·¿ ¾»®µ¿½¿³¿¬¿ ·²· ¶«¹¿ »²¹¹¿² ³»³¾»¾»®µ¿²²§¿ò Ç¿ ²¿²¬·´¿¸ µ·¬¿ ´·¸¿¬ò ׬« ²¿²¬· ¬»®¹¿²¬«²¹ ·²-¬®«µ-· ¼¿®· ·¾« Ó»¹¿ò Õ¿³· -«¼¿¸ -·¿°µ¿² ¼¿² ¿µ¿² ¼·´·¸¿¬ ²¿²¬·ô «¶¿®²§¿ò Õ»²¼¿¬· ¼»³·µ·¿²ô ·¿ ±°¬·³·-¬·- -»³¾·´¿² ¸¿µ·³ ÓÕ ¿µ¿² ³»²¹¿¾«´µ¿² °»®³±¸±²¿² Ó»¹¿óЮ¿¾±©±ò Õ·¬¿ §¿µ·² ¼»²¹¿² Ó¿¸µ¿³¿¸ ·²· ³»³¾»®·µ¿² µ»°«¬«-¿² -»¿¼·´ó ¿¼·´²§¿ò ײ· µ¿² ¾¿®« °»® ¬¿³¿ µ¿´· °»³·´« §¿²¹ ¼«¿ °»-»® ¬¿ ´¿·²²§¿ °®±¬»-ò Ü· ²»¹¿®¿ ´¿·² ¬·¼¿µ ¿¼¿ ¶«¹¿ ·¬«ô ½»¬«-²§¿ò øµ½³÷

Ù«¹¿¬¿² Ó»¹¿óЮ¿¾±©± Ü¿´¿³ ¹«¹¿¬¿²²§¿ô Ó»¹¿ó Ю¿¾±©± ³»²¹¿¶«µ¿² ¬·¹¿ °»®³ ±¸±²¿²æ Ó»²«²¬«¬ ¼·´¿µ«µ¿² °«¬¿®¿² µ»¼«¿ л³·´« «´¿²¹ л³«²¹«¬¿² -«¿®¿ ¼· îë °®±ª·²-· §¿²¹ ¼·¼«¹¿ ¾»®³¿-¿´¿¸

ÕÐË Ì¿¹·¸ Þ«µ¬· Ó»¹¿óЮ¿¾±©± Õ«¿-¿ Ø«µ«³ Ì·¼¿µ Ù»²¬¿®

Í»´·-·¸ ÜÐÌ Ü¿´¿³ -·¼¿²¹ -»²¹µ»¬¿ °·´°®»-ô Õ»¬«¿ ÕÐË Ö¿©¿ Ì»²¹¿¸ ×¼¿ Þ«¼·¿¬· -»³°¿¬ ¾»®-·¬»¹¿²¹ ¼»²¹¿² µ«¾« Ó»¹¿óЮ¿¾±©± µ¿®»²¿ ³»²§»¾«¬ -»µ·¬¿® ëéðòðð𠵿¼»® Ó»¹¿óЮ¿¾±©± ¬·¼¿µ ¬»®¼¿º¬¿® ¼· Ü¿º¬¿® л³·´·¸ Ì»¬¿° øÜÐÌ÷ °»³·´« °®»ó -·¼»² îððç

ÇÑÍ ßÓßÒ ÓßÓËÔßÕ ß-·-¬»² × Í»¬¼¿ ÒÌÌ

п¼¿¸¿´ô ®¿¬«-¿² ®·¾« µ¿¼»® ¬»®-»¾«¬ ¬»®¼¿º¬¿® ¼¿´¿³ ÜÐÌ °·´»¹ ´¿´«

Õ«¾« ÖÕóÉ·®¿²¬± Í»®¿¸µ¿² Õ»-·³°«´¿² Í·¼¿²¹ Í»²¹µ»¬¿ з´°®»ÝØß×ÎËÓßÒ ØßÎßØßÐ Ì·³ Õ«¿-¿ Ø«µ«³ ÖÕóÉ·®¿²¬±

Þ«µ¬· Í»²¹µ»¬¿ з´°®»- ¼· ÓÕ Í«®¿¬ Û´»µ¬®±²·µ Í»-«¿· °»®¿¬«®¿² ÓÕ °»²¹·®·³¿² ¾»®µ¿- µ»ó -·³°«´¿² -·¼¿²¹ ³»´¿´«· »³¿·´ ³»³¿²¹ ¼·°»®ó ¾±´»¸µ¿² Õ»-·³°«´¿² -·¼¿²¹ ¸¿²§¿ ¾»®«°¿ °»´»²¹µ¿° ¼¿² ¬·¼¿µ ¿¼¿ µ»©¿¶·¾¿² §¿²¹ ¸¿®«¼·-»®¿¸µ¿² ¾¿·µ ¼¿®· °·¸¿µ °»³±¸±² ³¿«°«² ¬»®³±¸±²

Ð Û ÎÍ Ü ß ÒÛ ÌÉ Î Ñ Õ ñØ Û ÎË Ü× Ò

ßØÓßÜ ÇßÒ× Í¿´¿¸ Í¿¬« л³±¸±² ˶· Ó¿¬»®··´ ¼¿®· ÐÐÐ

½³§µ


½³§µ

Ó»³¾«®« Ì»®±®·-

ç ßÙËÍÌËÍ îððç

ÚÑÌ Ñ ß ÒÌßÎ ßñ ÍÌÎó× Îß

Õ¿°±´®· Þ¿²¹¹¿ ß²¿µ Þ«¿¸²§¿ Ô«³°«¸µ¿² Ì»®±®·Ð¿®¬¿· Ü»³±µ®¿¬ ß°®»-·¿-· Õ»°±´·-·¿²

ÒÑÑÎÜ×Ò Ó Ì±° ¼·-»¾«¬ó -»¾«¬ ¬»©¿- ¼¿´¿³ °»²¹ó ¹»®»¾»µ¿² ¼· Ì»³¿²¹¹«²¹ò Ü·¿ ³»²§«-«´ Ü® ߦ¿¸¿®· §¿²¹ ¬»©¿- ¾«²«¸ ¼·®· -¿¿¬ ¼·¹»®»¾»µ ¼· Þ¿¬« °¿¼¿ îððëò Ý¿®¿ °»²¹¹»®»¾»µ¿² ·²· ¿¹¿µ ¼·-»-¿´µ¿²ò Þ¿¹¿·³¿²¿ ¾·-¿ ³»²½¿®· ±¬¿µ²§¿ ¶·µ¿ ¹»³¾±²¹²§¿ ¬»©¿-á ײ· µ»¼«¿ µ¿´·²§¿ ¹»³¾±²¹ ¬»®±®·- -»´¿´« ¬»©¿-ò Ö¿¼· ³»²·³¾«´µ¿² °»® ¬¿²§¿¿² ¾»-¿® ¾«¿¬ -¿§¿ô -»¸·²¹¹¿ µ·¬¿ ¬·¼¿µ ¬¿¸« -·¿°¿ §¿²¹ ³»²¹±®¼»® ¼·¿ô -·¿°¿ ²§¿á Õ¿´¿« ¼·¿ ²¹¹¿µ ¬»©¿- µ·¬¿ ¾·-¿ ¬¿¸« -·¿°¿ §¿²¹ ³»²¹±®¼»® ¼·¿ô ¼¿°¿¬ ¼¿®· -·¿°¿ô «¶¿® É¿µ·´ Õ»¬«¿ Õ±³·-· ××× ÜÐÎ

ÚÑÌ Ñ ß ÒÌßÎ ßñ ÍÌÎó× Îß

б´·-· ¼¿² ײ¬»´·¶»² Ó·´·µ· ÐÎ Þ»-¿® ßÒÜ× É×ÜÖßÖßÒÌÑ ÜÑ Õ Ë ÓÛ ÒÌß Í ×

Þ±³ Ö»¾¿µ¿² Ü·°¿-¿²¹ ¼· з²¬« Ó¿-«µ

½³§µ

Í«®·°¬±òØ¿´ ·¬« ¼·µ¿¬¿µ¿² Í«®·°¬±ô Í¿¾¬« øèñè÷ò Ó»²«®«¬ ³¿²¬¿² -¬¿º Õ»°¿´¿ Þ¿¼¿² Õ±±®¼·²¿-· ײ¬»´·¶»² Ò»¹¿®¿ øÞßÕ×Ò÷ ·²·ô µ¿´¿« -¿¶¿ ¹»³¾±²¹ ¬»®±®··¬« ¬·¼¿µ ¼·¬»³¾¿µô ³¿µ¿ ¾·-¿ ¼·µ»¬¿¸«· ±¬¿µ²§¿ò ß°¿µ¿¸ ¼·±¬¿µ· ß´ Ï¿»¼¿ô ¿¬¿« °»®·²¬¿¸ ·²¬»´·¶»² ¿-·²¹ô ¿¬¿« ¾¿¸µ¿² ³»´¿µ-¿²¿µ¿² ¼¿®· -»-»±®¿²¹ ¿¬¿« °·¸¿µ §¿²¹ °«²§¿ ¿¹»²¼¿ °±´·¬·µ ¼¿´¿³ ²»¹»®·ò Í»¸·²¹¹¿ ·²· ¿µ¿² ¬»®«³»²¶¿¼· ¬»µ¿ó¬»µ·ô µ¿¬¿ °±´·¬·-· ﮬ¿· Õ»¿¼·´¿² Í»¶¿¸¬»®¿ øÐÕÍ÷ ·²·ò Ü¿´¿³ °»²¹¹»®»¾»µ¿² ¼· Ì»³¿²¹¹«²¹ô Ö¿©¿ Ì»²¹¿¸ô ¿¼¿ -»±®¿²¹ ¬»®±®·- §¿²¹ ¬»® ¬»³¾¿µ ³¿¬·òø¼¬½÷ ø¼¬½÷


½³§µ

ç ßÙËÍÌËÍ îððç

ëðð Õ¹ Þ±³ ײ½¿® ÍÞÇ

Õ»°¿´¿ Ì»®±®·Ì»®¾»´¿¸ ¼¿®· ¸¿´¿³¿² ï

Þ±³¾»® Ó¿®®·±¬ Þ¿®« Ô«´«- ÍÓß ¼¿®· ¸¿´¿³¿² ï

ο¹«µ¿² Ò±±®¼·² ¼¿®· ¸¿´¿³¿² ï

Ú¿µ¬¿ 󺿵¬¿ Ó»®¿¹«µ¿² Ú±¬± µ±®¾¿² §¿²¹ ¼·´¿²-·® °·¸¿µ µ»°±´·-·¿² ´»¾·¸ ³·®·° °®»³¿² °¿-¿® µ»¬·³¾¿²¹ Ò±±®¼·² Ó Ì±°ò

Í·¿²¹ Õ¸±¬¾¿¸ ͱ®» Ü·¬¿²¹µ¿°

Õ¿°±´®· Ö»²¼»®¿´ Þ¿³¾¿²¹ Ø»²¼¿®-± Ü¿²«®· ¾»´«³ ¾·-¿ ³»³¿-¬·µ¿² ¾¿¸©¿ ¬»®±®·- §¿²¹ ¼·¬»³¾¿µ ³¿¬· ¼· Ì»³¿²¹¹«²¹ ¿¼¿´¿¸ ¹»³¾±²¹ ¬»®±®·- Ò±±®¼·² Ó Ì±°ò

¼¿®· ¸¿´¿³¿² ï

Ö«-¬®« -¿¬« ¼¿®· ¼«¿ ¬»®-¿²¹ó µ¿ §¿²¹ ¼·¬¿²¹µ¿° ¸·¼«°ó¸·¼«° ¼· Ö¿¬· ß-·¸ Þ»µ¿-· Í¿¾¬« øèñè÷ Ú»®®§ ߸³¿¼ ³·®·°

Ì¿µ Õ»²¿´ Ó»²§»®¿¸ ¼¿®· ¸¿´¿³¿² ï

-¬®¿¬»¹·-ò Í»¾¿¾ô ¶·µ¿ ¬·¼¿µ ³»²¹¿³¾·´ ¬¿®¹»¬ §¿²¹ -¬®¿¬»¹·-ô ´¿²¹µ¿¸²§¿ ¿µ¿² -»³¿µ·² -»³°·¬ò Ø¿´ ·¬« ¬»®¾«µ¬· ¼»²¹¿² °»²¹¿µ«¿² -¿´¿¸ -»±®¿²¹ ¬»®±®·- §¿²¹ ¼·¬¿²¹µ¿° ¼· Þ»µ¿-·ô °¿¼¿ ¸¿®· §¿²¹ -¿³¿ ¼»²¹¿² °»²¹»°«²¹¿² Ò±±®¼·²ò Ó»²«®«¬²§¿ ø¬»®±®·-÷ô ³»®»µ¿ ¬»´¿¸ ¼·¿®¿¸µ¿² ±´»¸ Ò±±®¼·²ô «²¬«µ ³»³°»®-·¿°µ¿² °»ó

²¹»¾±³¿² ¼»²¹¿² ¬¿®¹»¬ -¬®¿¬»¹·-ô §¿²¹ ¿µ¿² ¼·´¿µ«µ¿² ¼«¿ ³·²¹¹« -»¬»´¿¸ °»²¹»¾±ó ³¿² ¼«¿ ¸±¬»´ °¿¼¿ ïé Ö«´· ´¿´«ò Ô»¾·¸ ¶¿«¸ ¬»®±®·- §¿²¹ ¼·¬¿²¹µ¿° ·¬« ³»²¹«²¹µ¿°µ¿²ô ³»®»µ¿ ¬»´¿¸ ³»²»¬¿°µ¿² µ»¼·¿³¿² °®·¾¿¼· ÍÞÇ ¼· Ý·µ»¿-ô ¼¿² ×-¬¿²¿ Ò»¹¿®¿ô -»¾¿¹¿· ¬¿®¹»¬ -¬®¿¬»¹·°»²¹»¾±³¿² ³»´¿´«· ¾±³ ³±¾·´• §¿²¹ -«¼¿¸ ¼·°»®ó -·¿°µ¿²ò Õ»¼«¿ô ¾·´¿ ¬»®²§¿¬¿ Ò±±®¼·² ¬»©¿-ô µ»´±³°±µ ¬»®±®·- §¿²¹ ¬»®µ»²¿´ ¼»²¹¿² -»¾«¬¿² Ö¿²«®• øÖ¿®·²¹¿² Ò«®¼·²÷ ¿µ¿² ³«¼¿¸ ³»´¿µ«µ¿² ®»±®¹¿²·-¿-·

µ»°»³·³°·²¿²ò п-¿´²§¿ô Ö¿²«® ·²· ¼·¿-«¸ ´¿²¹-«²¹ ±´»¸ Ö¿³¿¸ ×-´¿³·¿¸ øÖ×÷ Ы-¿¬ô §¿²¹ ¾»®¿¼¿ ¼· Ú·´·°·²¿ ¾¿¹·¿² -»´¿¬¿²ò Ö× Ð«-¿¬ ¾·-¿ ³»²¹¿²¹µ¿¬ °»³·³°·² ¾¿®« ¬»®±®·- ¼· ײ¼±²»-·¿ -»½¿®¿ ½»°¿¬ô µ¿®»²¿ °®±-»- °»²¹¿²¹µ¿¬¿² ¼¿² °»³¾»®¸»²¬·¿² -¿¬« °»³·³°·²ô ¾·-¿ ¼·´¿µ«µ¿² ³»´¿´«· ¬»´»°±² ¹»²¹¹¿³ ª·¿ ÍÓÍ Ó»µ¿²·-ó ³» -»°»®¬· ·²· -«¼¿¸ °»®²¿¸ ¼·´¿µ«µ¿²ô µ»¬·µ¿ Ö× Ð«-¿¬ ³»²¹¿²¹µ¿¬ ¼¿² ³»³¾»®ó ¸»²¬·µ¿² ß¾« Ü«¶¶¿²¿ò Í»´¿·² ½»°¿¬²§¿ °»²¹¿²¹ó µ¿¬¿² °»³·³°·² ¾¿®«ô Ò±±®¼·²

¶«¹¿ ¬»´¿¸ ³»³°«²§¿· µ¿¼»®ó µ¿¼»® °»²»®«-ò Ø¿´ ·²· ³«¼¿¸ ¼·¬»¾¿µô µ¿®»²¿ -»´¿³¿ ·²·ô -»¬·¿° °»µ¿²ô Ò±±®¼·² -»´¿´« ³»²¹±²-±´·¼¿-·µ¿² ½¿´±² ¿²¹¹±¬¿ Ö× ×²¼±²»-·¿ô «²¬«µ ¼·°®±°¿¹¿²¼¿µ¿² ·¼»±´±¹· §¿²¹ ¼·¿²«¬²§¿ô Ò¿³«² ¼»³·µ·¿²ô ¬»©¿- ¿¬¿« ¬·¼¿µ²§¿ Ò±±®¼·²ô ¬»²¬« °·¸¿µ Õ»°±´·-·¿² ³¿«°«² ÌÒ× ¬»´¿¸ ¾»®-·¿° «²¬«µ ³»²¹¸¿¼¿°· ¼«¿ µ»³«²¹µ·²¿² ¬»-»¾«¬ò Í»¾¿¾ô µ»¼«¿ ´»³¾¿¹¿ ·¬« ¬»´¿¸ ³»²»®·³¿ ·²-¬®«µ-· ÍÞÇ «²¬«µ ³»²¹¹»´¿® °¿-½¿°»²¹»¾±³¿² ر¬»´ 符 Ý¿®´¬±² ¼¿² ÖÉ Ó¿®®·±¬ò ø®»¦÷

Þ«´¿² Ы®²¿³¿ Ó»²¶¿¼· ײ-°·®¿-· Í¿¶¿µ ¼¿®· ¸¿´¿³¿² ï

½³§µ

ßÜÊÛÌÑÎ×ßÔ

Ö

·µ¿ ¼·½»®³¿¬· -´± ¹¿² ¾¿½µ ¬± ²¿¬«®» -»-«¿· ¼»²¹¿² °»¬«¿¸ -»-»°«¸ §¿²¹ ³»ó ²¹¿²¶«®µ¿² ³»²¹µ±²ó -«³-· °®±¼«µ ¿´¿ ³ · «²¬«µ ¸·¼«° §¿²¹ -»ó ¸¿¬ò Ó·²«³ Ù«´¿ ß®»² ¿¼¿´¿¸ ¿²¶«®¿² §¿²¹ ¬»´¿¸ ´¿³¿ µ·¬¿ ¿¾¿·µ¿²ô ¿µ·¾¿¬²§¿ ¬«³¾«¸ ¹»ó ²»®¿-· §¿²¹ ´±§± ¼¿² ®»²¬¿² ¬»®¸¿¼¿° ¾»®¾¿¹¿· °»²§¿µ·¬ò л²¹¿´¿³¿² ß¼¿²¹ Þò Íòß¹ ôÕ¿¼»- Ü»-¿ Õ»®-¿³¿²¿¸ô Õ¿¾ò Ù¿®«¬ °¿¬«¬ ¼·-·³¿µò Í¿¿¬ ·¬«ô ¼·¿ ¾»µ»®¶¿ -»¾¿¹¿· °»´¿«¬ µ¿°¿´ ³±¬±® ¼· Í»´¿¬ Í«²¼¿ò ß²¹·² ´¿«¬ §¿²¹ ¾»®¸»³¾«- ¼»®¿- ³»³ó ¾«¿¬² §¿ -»®·²¹ ³ ¿-«µ ¿²¹·² ¸·²¹¹¿ ¾¿¼¿² ³»²¹¹·¹·´ô °»®«¬ µ»³¾«²¹ ¼¿² ¬«´¿²¹ ²§»®· òÉ¿µó ¬« ³¿µ¿² §¿²¹ ¬¿µ ¬»®¿¬«® ³»³ó ¾«¿¬ -¿µ·¬ ³¿¿¹ -»®·²¹ µ¿³¾«¸ ¬»®¿-¿ °»®·¸ò ͧ«µ«®´¿¸ ®»µ¿² ô °»²§¿²§· ¼· µ¿°¿´ ·¬«ò ³»³¾»®·²§¿ Ù«´¿ ß®»² Ù»²¬±²¹ Ó¿-ò Ó»-µ· ¿©¿´²§¿ ®¿¹«ô ¿µ¸· ®²§¿ -¿§¿ ¬ »®·³ ¿ -»¬»´¿¸ ¼·¿ ³»²¹¿¬¿µ¿² -«¼¿¸ ³»²½±¾¿ ¼¿² ³»®¿-¿µ¿² -»²ó ¼·®· ³¿²º¿¿¬²§¿ ¬«¬«® ß¼¿²¹ò Ì·¹¿ ¸¿®· -»¬»´¿¸ ®«¬·² ³·²«³ Ù»²¬±²¹ Ó¿- ³¿-«µ ¿²¹·² §¿²¹ ¾·¿ -¿ ³»²¼»®¿ °»®´¿ ¸¿² ®»¼¿ ¾¿¸ µ¿² -»®¿²¹¿² ³¿¿¹ §¿²¹ ¿½¿° ³»²§·µ-¿ ¶«¹¿ ¾»®¿²¹-«®

¸·´¿²¹ ¼¿² ¬¿µ ³«²½«´ ´¿¹· «²¹µ¿° -¿®¶¿ ²¿ ·´³« ¿¹¿³¿ ·²·ò Þ»´¿¶¿® ¼¿®· °»²¹¿´¿ ³¿² ¼·ó ¿¬¿-ô ß¼¿²¹ ³»®¿-¿ °»®´« ¼¿² ¸¿®«- «²¬«µ ®«¬·² ³·²«³ Ù»²¬±²¹ Ó¿- -»¬·¿° ¸¿®·ò ß´¸¿³¼«´·´´¿¸ -»¬»ó ´¿¸ ®«¬·² ³·²«³ Ù»²ó ¬±²¹ Ó¿- °»²§¿µ·¬ ´¿²¹ó ¹¿²¿² °»®¹·ô ¾¿¼¿² ´»¾·¸ º·¬ ¼¿² -»³¿²¹¿¬ µ»®¶¿ ±µ»ò Ù»²¬±²¹ Ó¿- ³»³¿²¹ ½¿®¿ ²·µ³¿¬ ³»²¶¿¼· -»¸¿¬ «½¿° °¿µ ß¼¿²¹ ³»²¹ó ¿µ¸·®· °»®½¿µ¿°¿²ò Ó»²«®«¬ Ö»ºº Ù«²²»²¬ ¼¿´¿³ ¾«µ«²§¿ л®³¿½«´¬«®» д¿²¬ øîðó ðì÷ô Ù«´¿ ß®»² ³»²¹¿²¼«²¹ ¦¿¬ §¿²¹ ¾»®º«²¹-· ³»³¾»®-·¸µ¿² -¿´«®¿² °»²½»®²¿¿²ò Í»´¿·² ·¬« Î·ó ¾±º´¿ª·² §¿²¹ ³»´¿²½¿®µ¿² ³»¬¿ó ¾±´·-³»ô ¼¿² ³»³°»®¾¿·µ· º«²¹-· -»´ -»¸·²¹¹¿ -¬¿³·²¿ ¼¿² ª·¬¿´·¬¿- °®·³¿ò Ì¿°· °±´¿ ¸·ó ¼«° -»¸¿¬ ¼¿² ³¿µ¿² ¬»®¿¬«® ¬¿µ ¾±´»¸ ¼·¿¾¿·µ¿²ò Ù»²¬±²¹ Ó¿- ¼·°®±¼«µ-· ¼»ó ²¹¿² °»²¹¿© ¿-¿² µ»¬¿¬ -»ó ¸·²¹¹¿ ¸¿²§¿ Ù«´¿ ß®»² ³«®²· °·´·¸¿² §¿²¹ ³»²¶¿¼· ¾¿¸¿² ¾¿µ«²§¿ò Ù »²¬±²¹ Ó¿- ¶«¹¿ ¼·° ®±-»- ¼»²¹¿² ¸·¹ ·»²·-ò Ó»ó ²«®«¬ Ó¿²¿¶»® Ó¿®µ»¬·²¹ ÐÜ Ù»²ó ¬±²¹ Ó¿-ô µ·² · ³¿µ·² ¾¿²§¿µ ³¿-§¿®¿µ¿¬ ³»®¿-¿µ¿² ³¿²º¿¿¬ Ù»²¬±²¹ Ó¿-ô -»¸·²¹¹¿ ¬·²¹µ¿¬

°»®³·²¬¿¿² ¬»®«- ³»´± ²¶¿µ -»ó ½¿®¿ -·¹²·º·µ¿²ò ˲¬«µ ·²º±®³¿-· ´»¾·¸ ´¿²¶«¬ ¸«¾«²¹· ¬»´°æ ðéîï ó íêîëðïçñðèïî ïðèè ííìçñðèïî êéð êêêìçò Ðó×ÎÌ Ò±ò èïîíîðëðïïïì ÌÛÎÍÛÜ×ß Ü× ßÐÑÌÛÕ ÌÛÎÜÛÕßÌ

øÞßÒÜßÎ ÔßÓÐËÒÙ÷

ÌÛÎÍÛÜ×ß Ü× ßÐÑÌÛÕ ÌÛÎÜÛÕßÌ

øÒßÌßÎ÷ ß°±¬»µ Ò¿µ«´¿ ß°±¬»µ ß-®· ß°±¬»µ Ó¿®º¿

ðèï î éî î êî îè ð øÍËÞÜ ×Í ÓÛ ÌÎÑ÷ ÌÛÎÍÛÜ×ß Ü× ßÐÑÌÛÕ ÌÛÎÜÛÕßÌ ß°±¬»µ Í¿®¿ß°±¬»µ Ì·²¿ Ø«-¿¼¿ ß°±¬»µ É¿®¿Ìµò Ѿ¿¬ -«³¾»® -»¸¿¬ ß°±¬»µ Í¿®¿- Õ«®²·¿ ß°±¬»µ Í¿®· É¿®¿ß°±¬»µ Í¿®· Õ«®²·¿ ÌÛÎÍÛÜ×ß Ü× ßÐÑÌÛÕ ÌÛÎÜÛÕßÌ

øÐÎ ×ÒÙÍÛ ÉË÷ ß°±¬·µ ×¾²« Í·²¿ ̱µ± Ѿ¿¬ Í¿®· É¿®¿Ì±µ± Ѿ¿¬ Þ±®±¾«¼«® ß°±¬»µ Ù¿¼·²¹ Ú¿®³¿ ß°±¬»µ Õ«®²·¿ Ì¿¬¿¿²


½³§µ

ÌÛÔÛÐÑÒ ÍÛÓËß ÞßÙ×ßÒæ ðéîïóéðìééé øë Ô×ÒÛ÷ ×ÕÔßÒæ ðéîïóíëèëëîî Í×ÎÕËÔßÍ×æ ðéîïóíëèëëííô ðèïîéîïïðïð ØÑÌÔ×ÒÛ ÐËÞÔ×Ý ÍÛÎÊ×ÝÛæ ðèïîéîïîîïï

Ì

®·¾«² Ô¿³°«²¹

Ó×ÒÙÙËô ç ßÙËÍÌËÍ îððç ¤ ØßÔßÓßÒ è

Í¿¬« Ñ®¿²¹ Ì»©¿- Ü·¬»³°¿¬ ß³¿²µ¿² Ô¿´« Ô·²¬¿Ì ßÕ -¿³°¿· -»°«´«¸ ³»²·¬ ÌßÕ -»¬»´¿¸ µ»½»´¿µ¿¿² ¬»®¶¿¼·ô °±´·-· §¿²¹ ¾»®¿¼¿ ¬¿µ ¶¿«¸ ¼¿®· ´±µ¿-·ô ¼¿¬¿²¹ ¼¿² ³»²¹¿³¿²µ¿² ´¿´« ´·²¬¿-ò Ó»®»µ¿ µ»³«¼·¿² ³»³¾¿©¿ ¼«¿ µ¿µ¿µ ¾»®¿¼·µ ¿-¿´ Ó»µ¿®¶¿§¿ô Ó»®¾¿« Ó¿¬¿®¿³ô Ô¿³°«²¹ Í»´¿¬¿² ·²· µ» ®«³¿¸ -¿µ·¬ò ß´· øíè÷ ¼·®«¶«µ µ» Ϋ³¿¸ Í¿µ·¬ ׳³¿²«»´ «²¬«µ ³»²¼¿°¿¬ °»®¿©¿¬¿²ô -»¼¿²¹µ¿² Ø»¬· øìð÷ ¼·®«¶«µ µ» µ¿³¿® ³¿§¿¬ Ϋ³¿¸ Í¿µ·¬ ˳«³ Ü¿»®¿¸ ß¾¼«´ Ó±»´±»µ øÎÍËÜßÓ÷ «²¬«µ ¼·ª·-«³òø¸»®÷ ø¸»®÷

Ì»©¿- ¼· Ø¿²¬¿³ Ì®«µ Þ¿¬«¾¿®¿ µ» п´»³¾¿²¹

Ö´ ß²¬¿-¿®·

µ» Þ¿µ¿«¸»²·

ر¬»´ Ы¬®· ײ¬¿² É¿®¹¿ -»µ·¬¿® ¾»®¼¿¬¿²¹¿² ¼¿² ³»²±´±²¹ µ±®¾¿² É¿®¹¿ ³»´·¸¿¬ -±°·® ¬®«µ ¬«®«² ¼¿®· µ»²¼¿®¿¿²²§¿ ¼¿² µ¿¾«® ²¿·µ ¿²¹µ±¬ µ» ¿®¿¸ Þ¿µ¿«¸»²· ß´· ¼·®«¶«µ µ» ÎÍ ×³³¿²«»´ «²¬«µ ¼·®¿©¿¬ô -»¼¿²¹µ¿² Ø»¬· ¼·®«¶«µ µ» ÎÍË ß¾¼«´ Ó±»´±»µ «²¬«µ ¼·ª·-«³

í

Ô±µ¿-· µ»¶¿¼·¿²

Õ¿´· Þ¿´±µ

ï

Ì®«µ °»²¹¿²¹µ«¬ é ¬±² ¾¿¬«¾¿®¿ ÞÛ çðêï ÞÉ ³»´¿¶« ¼¿®· ¿®¿¸ п´»³¾¿²¹ µ» Þ¿µ¿«¸»²·

Ó»®»µ¿ ³»²§¿´·° ¬®«µ ¼¿®· ¿®¿¸ µ·®· ³»´¿´«· ¶¿´¿² ¬¿²¿¸ -·-· ´«¿® ¿-°¿´ô ¬¿°· ¬»®¬¿¾®¿µ ¬®«µ

î

Ø»¬· ¼¿² ß´· ³»²¹»²¼¿®¿· -»°»¼¿ ³±¬±® ÞÛ èëîê ÛË ³»´¿¶« ¼¿®· ¿®¿¸ §¿²¹ -¿³¿ ÙÎßÚ×ÍæÌÎ×ÞËÒ ÔßÓÐËÒÙñÍßÐÌÑ

½³§µ


½³§µ

ÕÛØ×ÜËÐßÒ ÕÛØ×ÜËÐ ßÒ ³¿´¿³ ¿¬¿« §¿²¹ ¾·¿-¿ ¼·-»¾«¬ ¼«²·¿ ¹»³»®´¿° ¬»´¿¸ ³»²¶¿¼· ¬®»² ¼· µ¿´¿²¹¿² ¿²¿µ ³«¼¿ Þ¿²¼¿® Ô¿³°«²¹ò Í»·®·²¹ °»-¿¬²§¿ ¿²¿µ ³«¼¿ §¿²¹ ¹»³¿® ³»²¿®· -¿³¾·´ ³»²¼»²¹¿®µ¿² ³«-·µô °®±º»-· ÜÖ °«² ³»²¶¿¼· -±®±¬¿²ò Ü·´¿¬¿®¾»´¿µ¿²¹· ¸±¾· ¼¿² ª·-· §¿²¹ -¿³¿ «²¬«µ ³»³¿¶«µ¿² ¼· Ô¿³°«²¹ô ¾»¾»®¿°¿ øÜÖ÷ -»°¿µ¿¬ «²¬«µ ³»²¼·®·µ¿² Ы´¿«°¿-·® Ú±«²¼¿¬·±² øÐÐÚ÷ò ÐÐÚ ¼·¶¿¼·µ¿² -»¾¿¹¿· ©¿¼¿¸ °¿®¿ ÜÖ Ô¿³°«²¹ «²¬«µ ¾»®µ«³°«´ò ÞßÝß ØßÔßÓßÒ ïê

Ó×ÒÙÙËô ç ßÙËÍÌËÍ îððç ¤ ØßÔßÓßÒ ç

Þ

»®³¿·² ¹±´º ³»³°«²§¿· ¾»®¾¿¹¿· ¬»µ²·µ ¼¿´¿³ ¸¿´ ³»³«µ«´ò Ü»²¹¿² µ»-¿¾¿®¿² ¼¿² º±µ«³»²¹»²¼¿´·µ¿² «²¬«µ ³»²¼¿°¿¬µ¿² ¸¿-·´ §¿²¹ ¼·¸¿®¿°µ¿²ò Ê®¿-»-¬·· 軪¿ô ¹¿¼·- §¿²¹ ³»³¿µ¿· µ¿©¿¬ ¹·¹· ·²· ³»²¹¿µ« ¾»´«³ °»®²¿¸ ¾»®³¿·² ¹±´ºò É¿¸ô ¬»®²§¿¬¿ ´«¿- -»µ¿´· ¬»³°¿¬ ¾»®³¿·² ¹±´ºô µ¿¬¿²§¿ò Ü¿®¿ µ»´¿¸·®¿² îî Í»°¬»³¾»® ïçèè ·²· ³»²¹¿µ« ¬»®¹·«® ³»³°»´¿¶¿®· ±´¿¸®¿¹¿ §¿²¹ -»³°¿¬ ®¿³¿· ¼·°»®¾·²½¿²¹µ¿² -¿¿¬ µ¿-«ß® ¬¸¿´§¬¿ Í«® §¿²· ¿´·¿- ߧ·² ¼»²¹¿² °¿®¿ Ø¿µ·³ ß¹«²¹ ¬»®-»¾«¬ò Ì»®²§¿¬¿ ³»²§»²¿²¹µ¿² ¶«¹¿ ¾»®³¿·² ¹±´ºò Ì·¼¿µ ¸¿²§¿ ³»³«µ«´ô ¬¿°· µ±²ó -»²¬®¿-· ³»³«µ«´ ¶«¹¿ ³»²¶¿¼· ¬¿²ó ¬¿²¹¿² ¬»®-»²¼·®·ô «¶¿® ¹¿¼·- §¿²¹ ¾¿®« ³¿-«µ µ«´·¿¸ ·²·ò Þ¿¹· ¹¿¼·- §¿²¹ ¿µ®¿¾ ¼·°¿²¹¹·´ 軪¿ ·²·ô -»´¿·² ¾»®¶¿´¿² µ¿µ· ½«µ«° ¶¿«¸ô ½¿®¿ ³»³«µ«´ ¾±´¿ ³»³°«²§¿· ½¿®¿ ¬»®-»²¼·®·ò ßµ« -»²¿²¹ -»µ¿´· ¾·-¿ ¾»®³¿·² ¼· -·²·ô ±´¿¸®¿¹¿ §¿²¹ ³»²¿®·µ µ¿®»²¿ ¸¿®«¾»®¶¿´¿² µ¿µ· «²¬«µ ³»³«µ«´ -¿³°¿· ïè ´«¾¿²¹ô «¶¿®²§¿ ³¿²¬¿°ò Ý»©»µ §¿²¹ ¸±¾· ·²·ô ¬·¼¿µ ³»®¿-¿ ´»´¿¸ ¾»®¶¿´¿² µ¿µ· «²¬«µ ³»ó ²·µ³¿¬· ®«³°«¬ ¸·¶¿« ¼· °¿¼¿²¹ ¹±´º Í«µ¿®¿³» °¿¼¿ -±®» ¸¿®·ò ˼¿®¿²§¿ ¬»®¿-¿ ´»¾·¸ -»¶«µô «²¹µ¿°²§¿ -¿³¾·´ ¬»® ¬¿©¿ò Ó»²¹»²¿µ¿² ½»´¿²¿ °»²¼»µ ©¿®²¿ ¸·¬¿³ ¼¿² ½±µ»´¿¬ô ¹¿¼·- ¾»®°¿®¿- ¿§« ·²· ¬»®´·¸¿¬ -¿²¬¿·ò ׿ ¬»®´·¸¿¬ ¬·¼¿µ ½¿²¹¹«²¹ ´¿¹· -¿¿¬ ³»³»¹¿²¹ -¬·µ ¹±´ºò ßµ« -»®·²¹ ³»´·¸¿¬ °»® ¬¿²¼·²¹¿² ¹±´º ¼· ¬»´»ª·-·ô «¶¿® ¹¿¼·- §¿²¹ ³»²¹¿¹«³· °»¹±´º ·²¬»®²¿-·±²¿´ Ì·¹»® ɱ±¼- ·²·òø®·²÷ ø®·²÷

ÞßÙ× ¹¿¼·- ¾»®¿³¾«¬ -»¾¿¸« ·²·ô ±´¿¸®¿¹¿ -¿²¹¿¬ °»²¬·²¹ «²¬«µ µ»-»¸¿¬¿² ¬«¾«¸ò Ü¿®¿ §¿²¹ ³»²§«µ¿· ·²· ¾·¿-¿ ®«¬·² ³»´¿µ«µ¿²²§¿ ¬·¿° ¿µ¸·® °»µ¿²ò Í»©¿µ¬« ³¿-·¸ -»µ±´¿¸ ¼· Þ±¹±®ô ¬·¿° Í¿¾¬« ¼¿² Ó·²¹¹« °¿¹· ¿µ« °¿-¬· ¾»®-¿³¿ ¬»³¿²ó¬»³¿² ¼· ¼»µ¿¬ ®«³¿¸ô µ¿¬¿ ¿²¿µ °¿-¿²¹¿² α¾»® ¬ Í«® §¿²¬± ¼¿² Ó¿® §¿³ Ò»´§ ·²·ò ß²¿µ µ»¼«¿ ¼¿®· »³°¿¬ ¾»®-¿«¼¿®¿ ·²· ³»²¹¿¬¿µ¿²ô ±´¿¸®¿¹¿ ¶«¹¿ ¸¿®«¼··³¾¿²¹· ¼»²¹¿² ³»²¹±²-«³-· ³¿µ¿²¿² ¾»®¹·¦·ò Í¿¿¬ -¿®¿°¿² °¿¹·ô ¿µ« ³»²¹±²-«³-· ¾«¿¸ó¾«¿¸¿² µ¿®»²¿ ¾¿¹«- «²¬«µ µ»-»¸¿¬¿² µ«´·¬ô ¬«¬«® ¹¿¼·¾»®¿³¾«¬ ½±µ»´¿¬ ·²·ò Ý»©»µ §¿²¹ ³»²§«µ¿· ³«-·µ ¸·° ¸±° ·²· ³»ó ²¹¿¬¿µ¿²ô ³»²¶¿¹¿ µ»¾«¹¿®¿² ¬«¾«¸ -¿²¹¿¬ °»²¬·²¹ ¼»³· ³»²¶¿¹¿ µ»-»¸¿¬¿²ò ßµ« ®¿-¿ -»³«¿ ±´¿¸®¿¹¿ ·¬« ¾¿·µ «²¬«µ µ»-»¸¿¬¿²ò Ø¿²§¿ ¾¿¹¿·³¿²¿ ½¿®¿ µ·¬¿ ³»´¿µ±²·²§¿ -¿¶¿ô °«²¹µ¿-ó ²§¿òø®·²÷ ø®·²÷

Ò¿³¿ æ Ê®¿-»-¬·· 軪¿ п²¹¹·´¿² æ 軪¿ ÌÌÔæ Þ¿²¼¿® Ô¿³°«²¹ô îî Í»°¬»³¾»® ïçèè ß´¿³¿¬ æ Ö¿´¿² Ý«¬ Ò§¿µ Ü·»² Ù¿²¹ שׂ ß¼·´ô Þ¿²¼¿® Ô¿³°«²¹ Ò¿³¿ Ñ®¿²¹ Ì«¿ æ ߧ¿¸ æ α¾»®¬ Í«®§¿²¬±ô ×¾« æ Ó¿®§¿³ Ò»´§ Í»µ±´¿¸ æ Ûµ-¬»²-· Ø«µ«³ ˲·ª»®-·¬¿Ô¿³°«²¹ îððç ÔÑÕßÍ× æ п¼¿²¹ Ù±´º Í«µ¿®¿³» Þ¿²¼¿® Ô¿³°«²¹ ÚÑÌÑ æ Ì®·¾«² Ô¿³°«²¹ñл®¼·¿²-§¿¸

ÌÛÔÛÐÑÒ ÍÛÓËß ÞßÙ×ßÒæ ðéîïóéðìééé øë Ô×ÒÛ÷

×ÕÔßÒæ ðéîïóíëèëëîî

Í×ÎÕËÔßÍ×æ ðéîïóíëèëëííô ðèïîéîïïðïð ØÑÌÔ×ÒÛ ÐËÞÔ×Ý ÍÛÎÊ×ÝÛæ ðèïîéîïîîïï

½³§µ


½³§µ

ïð

Ó×ÒÙÙËô ç ßÙËÍÌËÍ îððç

Í»°«¬¿® Ù±´º

Ù±´º -»¾¿¹¿· ߶¿²¹ Ю»-¬·-»

ÌÎ× ÞË Ò Ô ßÓ ÐË ÒÙ ñÎ ×Ò × Îß ØÓ ßÉ ß Ì×

ˬ¿³¿µ¿² Õ»¶«¶«®¿²

ÜÑ Õ

Þ·±º·´» ÒßÓßæ Ö±- Ü©·¿¬³¿ Ø«¼·©·¶±²± ÌÌÔæ ç Ú»¾®«¿®· ÐÛÕÛÎÖßßÒæ Ø»¿¼ ±º ß®»¿ Þ¿²µ л®³¿¬¿ ½¿¾¿²¹ Ô¿³°«²¹

ÜÑ Õ

½³§µ


½³§µ

Ó×ÒÙÙËô ç ßÙËÍÌËÍ îððç

Ó»®¿©¿¬ Ô«µ·-¿² ¿´¿ Õ®·-²± Ø·¼¿§¿¬ ÓÛÒËÎËÌ ÕÎ×Íô Ì×ÜßÕÔßØ ÍËÔ×Ì ÓÛÎßÉßÌ ÕÑÔÛÕÍ× ÔËÕ×ÍßÒÒÇßò ÝßÎßÒÇßæ ïò Ü·¾»®-·¸µ¿² ¼»²¹¿² µ«¿îò Ü·¾»®-·¸µ¿² ¾·-¿ ³»²¹¹«²¿µ¿² ³·²§¿µ ¿¬¿« °»®²·íò Ü·²»¬®¿´µ¿² ¼»²¹¿² ½¿·®¿² °»²»¬®¿´ ìò Õ»³«¼·¿² ¼·¼·¿³µ¿² ëò ˲¬«µ ³·²§¿µ²§¿ô Õ®·-²± ³»³¿µ¿· ³»®»µ Ó¿®·» §¿²¹ ¾·-¿ ¼·¾»´· ¼· Ù®¿³»¼·¿ò Ø¿®¹¿²§¿ ¾»®ª¿®·¿-· ³«´¿· ¼¿®· ΰ ïëòðððñ¾±¬±´ êò Ò¿³«² «²¬«µ °»®²·- ¶¿®¿²¹ ¿¼¿ ¼· Ô¿³°«²¹ô ¾·¿-¿²§¿ ¾»´· ¼· Ö¿µ¿®¬¿ Ó»®»µ²§¿ Ì¿´»²ô ¸¿®¹¿ ¾»®µ·-¿® ΰïðð ®·¾«óΰìðð ®·¾«ò Ì×Ð ÕØËÍËÍ ËÒÌËÕ ÓÛÒÙÛÌßØË× ÍÛÞËßØ ÔËÕ×ÍßÒ ßÍÔ× ßÌßË Ì×ÜßÕ Ô·¸¿¬ µ±³°±²»²²§¿ -»°»®¬· ½¿¬ ¼¿² µ»¬«¿¿² µ¿²ª¿-ò Ô«µ·-¿² ¿-´· «-·¿ µ¿²ª¿- ¾»®«³«® ¬«¿ô ·²¼·µ¿¬±®²§¿ ©¿®²¿ µ¿²ª¿- ¾»®«¾¿¸ ³»²¶¿¼· ½±µ»´¿¬ò Í»®¬·º·µ¿¬ °¿¼¿ ´«µ·-¿² ¬·¼¿µ ³»²¶¿³·² ´«µ·-¿² ¬»®-»¾«¬ ¿-´· ¿¬¿« ¬·¼¿µ

ïï

ײª»-¬¿-· íëð Ô«µ·-¿²

ÌÎ× ÞËÒ Ôß ÓÐ ËÒÙ ñ ÎÛÒ Ç Ú× ÌÎ×ß Ò×

Ы²§¿ Õ¿½¿³¿¬¿ ×¾« Ì·»² ͱ»¸¿®¬±

¬±µ±¸ µ·¬¿

Þ·±º·´» Ò¿³¿ æ Õ®·-²± Ø·¼¿§¿¬ô ÍÛ ÌÌÔ æ Ó»¬®±ô îî Ö«´· ïçêè ß´¿³¿¬ æ Ö´ò Ü·°±²»¹±®± Ò± ïêë Ô«²¹-·®ô Þ¿²¼¿® Ô¿³°«²¹ Ò¿³¿ ×-¬®· æ Ó»¼·¿©¿¬§ Îò Ò¿³¿ ß²¿µ æ Ü¿ºº¿ Ü¿³¿ó §¿²¬·ô Ü·³¿- Ю·¿³¾±¼±ô Þ¿¹¿Þ·³¿²¬±®±ô Þ·-³± É¿®¼±§± лµ»®¶¿¿² æ л¹¿©¿· Þ¿²µ Ó¿²¼·®·

ÌÎ× ÞËÒ Ôß ÓÐ ËÒÙ ñ ÎÛÒ Ç Ú× ÌÎ×ß Ò×

ÜÑ Õ

ÌÎ× ÞËÒ Ôß ÓÐ ËÒÙ ñ ÎÛÒ Ç Ú× ÌÎ×ß Ò×

Ü× ¿²¬¿®¿ íëðó¿² µ±´»µ-· ´«µ·-¿²²§¿ô Õ®·-²± Ø·¼¿§¿¬ °¿´·²¹ ³»²§«µ¿· ´«µ·-¿² ¼¿®· -»±®¿²¹ °»´«µ·- §¿²¹ ¬·¼¿µ ¼·µ»²¿´ô ¾»®²¿³¿ Ó±¸¶¿©¿ò Ô«µ·-¿² ¬»®-»¾«¬ ³»²¹¹¿³¾¿®µ¿² °»®·-¬·©¿ «°¿½¿®¿ °»³¿µ¿³¿² -»±®¿²¹ ®¿¶¿ ¼· Þ¿´·ò Ó»²«®«¬ Õ®·-²±ô ¬»µ²·µ ³»´«µ·- §¿²¹ ¼·¹«²¿µ¿² Ó±¸¶¿©¿ ¬»®-»¾«¬ -¿²¹¿¬ ¬·²¹¹·ô ¾¿¸µ¿² ¬»®¾·´¿²¹ ¿²»¸ò Ö¿®¿²¹ ¿¼¿ §¿²¹ °«²§¿ ¬»µ²·µ ³»´«µ·- -»°»® ¬· ·²·ò Õ±³°±-·-· ±®¿²¹ ¼¿´¿³ ´«µ·-¿²²§¿ ¾»®¹»®¿µ -»³«¿ò Í¿²¹¿¬ ·³°®»-ô µ¿¬¿ ¼·¿ò Ô«µ·-¿² Ó±¸¶¿©¿ ¼·¼¿°¿¬ Õ®·-²± ¼¿®· -»±®¿²¹ ¬»³¿² ¼·

Í»³¿®¿²¹ °¿¼¿ ¬¿¸«² îððêò Í¿¿¬ ³»´·¸¿¬ ´«µ·-¿² ¬»®-»¾«¬ô Õ®·-²± ´¿²¹-«²¹ ¶¿¬«¸ ½·²¬¿ ¼¿² ·²¹·² ³»³¾»´·²§¿ò Ò¿³«² -¿²¹ ¬»³¿² ¬·¼¿µ ¾»®-»¼·¿ ³»²¶«¿´ò Ì»®´¿²¶«® ¶¿¬«¸ ½·²¬¿ô Õ®·-²± °«² ³»®¿§«ó®¿§« -¿²¹ ¬»³¿²ò Ü·¿ ¾»®-»¼·¿ô ¬¿°· ¬·¼¿µ ³¿« ¼·¾»´·ô ¶¿¼· µ·¬¿ ¾¿®¬»®ô ½»®·¬¿ Õ®·-²±ò Ì¿°·ô ¾¿®¬»®²§¿ ¾«µ¿² ¼»²¹¿² ´«µ·-¿² ¿¬¿« ¾¿®¿²¹ ³»©¿¸ô ³»´¿·²µ¿² ¼»²¹¿² °»®¿¾±¬¿² º«®²·¬«®» ¿²¬·µò Ü· ¿²¬¿®¿²§¿ô ´»³¿®· ¼¿² ³»¶¿ ¿²¬·µô §¿²¹ ¶«¹¿ ¾»®²·´¿· ¬·²¹¹·ò Ô«µ·-¿² Ó±¸¶¿©¿ ¾»®¿´·®¿² ·¬« -»²¼·®· ¼·¾«¿¬ °¿¼¿ ¬¿¸«² èðó¿² ¼»²¹¿² «µ«®¿² ïôë ³»¬»® ¨ èð ½³ò

Þ¿¹· -»±®¿²¹ µ±´»µ¬±®ô -«¿¬« ´«µ·-¿² ¬·¼¿µ -»µ¿¼¿® ³»²¹¹¿³¾¿®µ¿² -»-«¿¬« ¼¿² ·²¼¿¸ô ¬¿°· ³»³·´·µ· ²·´¿· ¶«¿´ §¿²¹ ¬·²¹¹·ò Ì»µ²·µ §¿²¹ ¼·¹«²¿µ¿² ¬·²¹¹·ò Ô«µ·-¿² ·¬« §¿²¹ ¾·½¿®¿ ¿¼¿´¿¸ ¹±®»-¿²²§¿ô ¾«µ¿² §¿²¹ ´¿·²ô ·³¾«¸ Õ®·-²±ò Ô«µ·-¿² º¿ª±®·¬ ·²· ¼·´»¬¿µµ¿² Õ®·-²± ¼· µ¿³¿® ¬·¼«®²§¿ô ¿¹¿® ¼¿°¿¬ ¼·´·¸¿¬ -»´¿´«ò Í¿³°¿· -¿¿¬ ·²·ô Õ®·-²± ¾»´«³ ¾»®µ»·²¹·²¿² «²¬«µ ³»´»°¿- ´«µ·-¿² ¬»®-»¾«¬ò É¿µ¬« ·¬« ¿¼¿ µ±´»µ¬±® §¿²¹ ·²¹·² ³»³¾»´·²§¿ò Ì¿°· -¿§¿ ¬·¼¿µ ³¿«ò ײ· ´«µ·-¿² §¿²¹ °¿´·²¹ -¿§¿ -«µ¿·ô µ¿¬¿ Õ®·-²± -»®¿§¿ ¬»®-»²§«³ò ø¬²¿÷ ½³§µ


½³§µ

ïî

Ó×ÒÙÙËô ç ßÙËÍÌËÍ îððç

Õ«´·¬ Ý»®¿¸ ¼»²¹¿² Ó¿²º¿¿¬ ¾´»½¸·²¹ Ó»³¾»®-·¸µ¿² µ«´·¬ Ó»²½»®¿¸µ¿² µ«´·¬ Ó»²¹¿²¹µ¿¬ -»´ µ«´·¬ ³¿¬· Í¿¬« µ¿´· °»®¿©¿¬¿² ¼·µ»²¿· ¸¿®¹¿ ΰ ëðòððð

ÌÎ× ÞËÒ Ôß ÓÐ ËÒÙ ñ ÎÛÒ Ç Ú× ÌÎ×ß Ò×

Í»³·²¹¹« Ü«¿ Õ¿´·

ÌÎ× ÞËÒ Ôß ÓÐ ËÒÙ ñ ÎÛÒ Ç Ú× ÌÎ×ß Ò×

ÍÛÖßÕ ¬¿¸«² îððî ¸·²¹¹¿ -»µ¿®¿²¹ô Ç»--·» ѵ¬¿ª·¿²· ®¿¶·² ³»´¿µ«µ¿² ò Ϋ¬·² ³»´¿µ«µ¿² µ«´·¬²§¿ °«² ¬»®´·¸¿¬ ´»¾·¸ °«¬·¸ ¼¿² ³»²¶¿¼· ´»³¾«¬ò Í»´¿·² ·¬« ¼¿°¿¬ ³»®«¾¿¸ ©¿®²¿ ¾«´«ó¾«´« ¸¿´«§¿²¹ ¿¼¿ ¼· µ«´·¬ò Ü¿®· ¸·¬¿³ ³»²¶¿¼· µ«²·²¹ò Õ¿´¿« -«¼¿¸ ¾»®«¾¿¸ ©¿®²¿ ¾»¹·¬« ¶¿¼· ³»®¿-¿ ¾«´»ô «¶¿®²§¿ò Õ¿´¿« ¬¿µ -»³°¿¬ µ» -¿´±²ô ¾·¿-¿²§¿ -»²¼·®· ¼· ®«³¿¸ò ¬¿³¾¿¸²§¿ò Þ¿¹· Û½¸·ô ³»®«°¿ó µ¿² °»´»²¹µ¿° ¼¿®· ®¿²¹µ¿·¿² °»®¿©¿¬¿² ¬«¾«¸ §¿²¹ -»®·²¹ ·¿ ´¿µ«µ¿²ò Ö¿¼· µ¿´¿« ¾»´«³ ³»´¿µ«µ¿² µ«´·¬ ¾»´«³ ´»²¹µ¿° ®¿-¿²§¿ò Õ¿´¿« ®¿³¾«¬ ¼¿² ³«µ¿ -«¼¿¸ ¼·®¿©¿¬ô ¬»²¬« µ«´·¬ ¾¿¼¿² ¶«¹¿ ¸¿®«- ¼·®¿©¿¬ô µ¿¬¿²§¿ò Ü¿®¿ µ»´¿¸·®¿² îí ѵ¬±¾»® ïçèì ·²· ³»´¿µ«µ¿² «²¬«µ ¬¿²¹¿² ¼¿² µ¿µ·ò Õ¿®»²¿

¾¿¹·¿² ¬¿²¹¿² ¼¿² µ¿µ· ¿¼¿´¿¸ ¾¿¹·¿² §¿²¹ -»®·²¹ ¬»®µ»²¿ -·²¿® ³¿¬¿¸¿®·ô ¶¿¼· ¿¹¿® ©¿®²¿ µ«´·¬ ³»®¿¬¿ ½¿®¿ ³»²§·¿-¿¬·ó ²§¿ ¼»²¹¿² ¼·ó ô ·³¾«¸²§¿ò Û½¸· ³»²¹¿µ« ³»²§·¿°µ¿² ¼¿²¿ µ¸«-«- -»¬·¿° ¾«´¿² «²¬«µ °»®¿©¿¬¿² ¬«¾«¸²§¿ò Ó·²·³¿´ ΰ ëðð ®·¾«ô ¬»®¿²¹ Û½¸·ò ø®»²÷

Þ·±º·´» Ò¿³¿æ Ç»--·» ѵ¬¿ª·¿²·ô ÍÌ ÌÌÔæ Þ¿²¼¿® Ô¿³°«²¹ô îí ѵ¬±¾»® ïçèì ß´¿³¿¬æ Ö´ò Ú´¿³¾±§¿² ο§¿ Ò± í Ô¿¾«¸¿² Ü¿´¿³ô Þ¿²¼¿® Ô¿³°«²¹ ر¾¾§æ Ó»³¾¿½¿ ¼¿² Ì®¿ª»´ó ´·²¹ лµ»®¶¿¿²æ ͬ¿º Þ×Ñ ßÓÜßÔô Þ¿¼¿² Ô·²¹µ«²¹¿² Ø·¼«° Õ»¾»®-·¸¿² ú 뮬¿³¿²¿² Õ¿¾«°¿¬»² Ô¿³°«²¹ Þ¿®¿¬ ߧ¿¸æ Ì¿¾®·¦· ß·²· ×¾«æ Ú·®¼¿§¿¬· ÌÎ× ÞËÒ Ôß ÓÐ ËÒÙ ñ ÎÛÒ Ç Ú× ÌÎ×ß Ò×

Íß ÔÑ Ò

ÚÑÌÑÙÎßÚ× ÚÑ ÌÑ ÍÌËÜ ×Ñ ß ÔßÌó ß ÔßÌ ÍÛÜÑÌ ÉÝ

ßÔßÌ Ó ËÍ×Õ

ÐßÕ ß×ßÒ ØÛÉßÒ ØÛÉßÒ ÐÛÔ×ØßÎßß Ò

Ü×ÖËßÔ

ÕÑÒÊÛÕÍ× ÎÛÒÑÊßÍ×

Ð×ÖßÌ ú ÔË ÔËÎ Ü×ÖË ßÔ Õ ßÇË ÖßÌ×

ÐÛÓÞ×ßÇß ßÒ ÖßÍß ÓÑ Þ×Ô Ü ×Ö ËßÔ

Þ×ÎÑ ÖßÍß ÍÛÉß ÕÑÓÐËÌÛÎ

Üß×Ø ßÌÍË

ÐÛÒÙ ËÓËÓßÒ ÔÑÉÑÒ ÙßÒ ÕÛÎÖß

ÚËÎÒ×ÌËÎÛ

ÍÝß ÚÚÑÔÜ×Ò Ù

×ÒÌÛÎ×ÑÎ ßÔßÌ Þß ÒÙË ÒßÒ

Éß ÔÔÐß ÐÛÎ

Õß Ýß ÐßÌÎ ×

Óß ÜË

ÕÑÒÍË ÔÌßÍ× Þß Öß Î×ÒÙß Ò

Ìß ÕÍ× ÓÑÞ ×Ô ñ ÓÑ ÌÑÎ

Ó×ÌÍËÞ×ÍØ ×

ßÒÛÕß Õ ËÒÝ×

ÐÎ ÑÓ ÑÍ×

ÓÑÞ ×Ô Ü ×ÍÛÉßÕß Ò

ÎËÐßóÎËÐß

ÌÎ ßÊÛÔ

ÐËÐËÕ

Ø×Ð ÒÑÌ×Í

ÍÐßÎ Û ÐßÎÌ

ØÑÒÜß ÐÛÎÝÛÌßÕßÒ ÌÛÎßÐ×

ÛÔÛÕÌÎÑÒ×Õ ßÝ ñß ÓÐÔ×Ú Ô×Û ÎñÛÏË ßÔ×ÆÛÎ

ÐÎ ×ÊßÌ ÔÛÍ ËÒÜßÒÙßÒ ØÛÎÞßÔ

ÎÛÒÌßÔ ÓÑÞ ×Ô

ÐÛÔË ßÒÙ ËÍßØß ßÌß Ð ßÔËÓ ËÒ ×Ë Ó

ÐÎÑÐÛÎÌ×

ßÔßÌ ÌÛÔÛÕÑ ÓËÒ ×Õß Í×

ÎËÕ Ñ Ü×ÖËßÔ

ÕÛÐÛÎÔËßÒ ÍÛÎÊ×ÝÛ

Þß Õ Ü ËÓÐ ÌÎ ËÝÕ

ßÝ ÝË

ÕÑÓÐËÌÛÎ

ÎË ÓßØ Ü×ÖË ßÔ

ÕÛÍÛØßÌßÒñ ÕÛÝßÒÌ×ÕßÒ Ù×Ù× ÐßÔÍË

ÖË ßÔ ÞÛÔ× ÖË ßÔ ÞÛÔ× Ó ÑÌÑ Î ß ÔË ÓË Ò ×Ë Ó Ýß ÒÑÐÇ ú ßÔË ÓËÒ ×ËÓ ÎËÓßØ Ü×ÕÑÒÌÎßÕßÒ

ÑÞßÌ ËÍß Øß

ØÐñ ÌÔÐ

Õ×ÑÍ Ð ËÔÍß ÌßÒ ßØ Ü×ÖË ßÔ

äää ØßÌ×óØßÌ× ÌÛÎØßÜßÐ ÐÛÒ×ÐËßÒ ÇßÒÙ ÓÛÒÙßÌßÍÒßÓßÕßÒ ÌÎ×ÞËÒ ÔßÓÐËÒÙô ÌÎ×ÞËÒ ÔßÓÐËÒÙ Ì×ÜßÕ ÐÛÎÒßØ ÓÛÒÙØËÞËÒÙ× ÐÛÓßÍßÒÙ ×ÕÔßÒ ËÒÌËÕ ÕÑÒÚ×ÎÓßÍ× ÖËßÔ ÞÛÔ× ÐÎÑÜËÕ ÇßÒÙ Ü××ÕÔßÒÕßÒò âââ

½³§µ


½³§µ

ïí

Ó×ÒÙÙËô ç ßÙËÍÌËÍ îððç

Ô»½¿¦¦¿ Þ·´´·¿®¼ ú Ý¿º» Ö´ שּׁ·³«®¿ Þ´±µ Þ Ò±ò ïôîôí Þ¿²¼¿® Ô¿³°«²¹ Ì»´° æ øðéîï÷ ìéíïéë Þ·´´·¿®¼ Þ«µ¿æ Í»²·² ó Ö«³¿¬ô Ó·²¹¹« æ ïðòððóðïòðð Í¿¾¬«æïðòððóðîòðð Ö¿³

Ì¿®·º

ïðòððóïìòðð

ΰ ïíòëðð

ïìòððóïçòðð

ΰ ïëòððð

ïçòðð󬫬«°

ΰ ïèòëðð Ý¿º»

Þ«µ¿æ Í»²·² ó Ö«³¿¬ô Ó·²¹¹« æ ïçòíðóïîòðð Í¿¾¬«æïçòíð ó ðïòðð

ÌÎ× ÞË Ò Ôß ÓÐ ËÒÙ ñ Óß ÎÆËÔ × ßÎ × É ×Þ Ñ ÉÑ

Ó»²« ³¿µ¿²¿² º¿ª±®·¬

Ø¿®¹¿

Ò¿-· ¹±®»²¹ ݱ®²»¬ Í°¿¹¹»¬· α¬· Þ¿µ¿® Þ«®¹»® øݸ·½µ»²ô ¾»»º÷ Í¿²¼©·½¸ Ú®»²½¸ Ú®·»Ó·²«³¿² º¿ª±®·¬ з²µ Ù«¿ª¿ Ó·´µ-¸¿µ» Ñ®¿²¹» Ö«·½» ß-·¿² Ô±ª» ß²¹»´ Ы²½¸ ر¬ Ô»½¿¦¦¿ Ý¿°°«½·²± Ô»½¿¦¦¿ ×½» ݸ±½±´¿¬»

ΰ ïëòððð ΰ ïîòððð ΰ èòððð ΰ ïïòððð ΰ ïðòððð ΰ ïïòððð Ø¿®¹¿ ΰ ïïòððð ΰ éòððð ΰ èòððð ΰ èòððð ΰ éòððð ΰ ïðòððð

Í»°»®¬· ¼· Ϋ³¿¸ Í»²¼·®·

ÌÎ× ÞË Ò Ôß ÓÐ ËÒÙ ñ Óß ÎÆËÔ × ßÎ × É ×Þ Ñ ÉÑ

ÌÎ× ÞË Ò Ôß ÓÐ ËÒÙ ñ Óß ÎÆËÔ × ßÎ × É ×Þ Ñ ÉÑ

äää ØßÌ×óØßÌ× Ì ÛÎØß ÜßÐ Ð ÛÒ×ÐËßÒ Çß ÒÙ ÓÛÒÙßÌßÍ ÒßÓßÕßÒ ÌÎ×ÞËÒ Ô ßÓÐËÒ Ùô Ì Î×ÞË Ò Ô ßÓÐ ËÒ Ù Ì×Ü ßÕ ÐÛ Î ÒßØ ÓÛ ÒÙ ØËÞ ËÒ Ù× Ð Û ÓßÍ ßÒ Ù ×Õ Ôß Ò ËÒ Ì ËÕ Õ ÑÒÚ ×ÎÓß Í× ÖËßÔ ÞÛ Ô × ÐÎ ÑÜ ËÕ ÇßÒÙ Ü ××ÕÔ ß ÒÕ ßÒ ââ â

ä ää ØßÌ×óØßÌ× ÌÛ ÎØßÜßÐ Ð ÛÒ ×Ð ËßÒ ÇßÒ Ù ÓÛÒÙ ßÌßÍ ÒßÓßÕßÒ ÌÎ×ÞËÒ ÔßÓÐ ËÒÙô ÌÎ×ÞËÒ ÔßÓÐËÒÙ Ì×Ü ßÕ Ð ÛÎÒß Ø ÓÛ ÒÙ ØËÞËÒÙ × ÐÛ ÓßÍßÒÙ ×Õ ÔßÒ ËÒÌËÕ ÕÑ ÒÚ×Î ÓßÍ× ÖËß Ô ÞÛÔ× ÐÎÑ ÜËÕ ÇßÒÙ Ü× ×Õ ÔßÒÕßÒò ä ää

½³§µ


½³§µ

ïì

Ó×ÒÙÙËô ç ßÙËÍÌËÍ îððç

ÌÎ ×Þ ËÒ Ôß Ó Ð ËÒ Ù ñÐ Û ÎÜ ×ß ÒÍ Ç ß Ø

ÌÎ ×Þ ËÒ Ôß Ó Ð ËÒ Ù ñÐ Û ÎÜ ×ß ÒÍ Ç ß Ø

Ò·µ³¿¬²§¿ Õ»°·¬·²¹ Í¿±- п¼¿²¹

ÌÎ ×Þ ËÒ Ôß Ó Ð ËÒ Ù ñÐ Û ÎÜ ×ß ÒÍ Ç ß Ø

¬¸» »¨»½«¬·ª»

Þ»®¿©¿´ ¼¿®· ر¾· Ó»²½·½·°· Ó¿µ¿²¿² ßÜß ¬·¹¿ µ«²½· -«µ-»¾»®¾·-²·- ®»-¬±®¿²å ®¿-¿ô °»´¿§¿²¿² ¼¿² µ»¾»®-·¸¿²ò Ü»³·µ·¿² ¼·«²¹µ¿°µ¿² °»³·´·µ ®»-¬±®¿² Ü¿°«® Í»¿º±±¼ Í«®¿¾¿§¿ô Ø»²²·ò É¿²·¬¿ ³«¼¿ ·²· ¬»´¿¸ ³»³«´¿· ¾·-²·- ®»-¬±®¿² -»¶¿µ ¬¿¸«² îððï ¼· Ó¿µ¿-¿®ô ¾»®-¿³¿ -¿²¹ -«¿³·ô ß¹±»- ×¾®¿¸·³ò λ-¬±®¿² °»® ¬¿³¿²§¿ ¼·¾»®· ²¿³¿ Ó»²¬¿®·ò λ-¬±®¿² ·²· ³»²¿©¿®µ¿² ³»²« ¿²¼¿´¿² ¿§¿³ ¹±®»²¹ò ß©¿´²§¿ -¿§¿ -«µ¿ ³»²½·½·°· ³¿µ¿²¿²ò Ô¿³¿óµ»´¿³¿¿² °»²¹»² ¾«µ¿ ®»-¬±®¿²ò ô ¿µ¸·®²§¿ ¬»®¶«² ¼· ¾·-²·®»-±®¿²ô «¶¿®²§¿ò Í«µ-»- ¼· Ó¿µ¿-¿®ô Ø»²²· ³»®¿³¾¿¸ ¾·-²·µ» Ó¿´¿²¹ øîððî÷ô ¶«¹¿ ¼»²¹¿² ³»²« ¿²¼¿´¿² ¿§¿³ ¹±®»²¹ò Õ»³«ó ¼·¿² ³»³¾«µ¿ ½¿¾¿²¹ ¼· Í«®¿¾¿§¿ô Ö¿©¿ Ì»²¹¿¸ô Þ¿´· ¸·²¹¹¿ ¬¿¸«² îððêò Ò¿³«²ô Ø»²²· ¼¿² -«¿³· -»®·²¹ ¾±´¿µó¾¿´·µ µ» Ô¿³°«²¹ô µ¿®»²¿ ±®¿²¹¬«¿ Ø»²²· ¾»®¿¼¿ ¼· Ô¿³°«²¹ò Ó»´·¸¿¬ °»´«¿²¹ ¾·-²·- §¿²¹ ½«µ«° ¾»-¿®ô Ø»²²· ¼¿² -«¿³· ³»ó ³«¬«-µ¿² ³»³¾«µ¿ ®»-¬±®¿² ¼· Ô¿³°«²¹ °¿¼¿ ¬¿¸«² îððëò Ó¿-¿µ¿² -»¿º±±¼ -»²¹¿¶¿ ¼·°·´·¸ô µ¿®»²¿ 󲧿 §¿²¹ ´«¿- ¼¿² ¼·-«µ¿· -·¿°¿ -¿¶¿ò Ü¿°«® Í»¿º±±¼ Í«®¿¾¿§¿ ¶«¹¿ ³»³¾·¼·µ -»¹³»² µ»´«¿®¹¿ò Ö¿¼· -·¿°¿ -¿¶¿ ¾·-¿ ³¿µ¿² ¼· -·²·ò Í»°»®¬· ²¿³¿²§¿ô Ü¿°«® Í»¿º±±¼ Í«®¿¾¿§¿ ³»²¼¿¬¿²¹ó µ¿² ®»-»°ó®»-»° ³¿-¿µ¿²²§¿ ´¿²¹-«²¹ ¼¿®· Í«®¿¾¿§¿ò λ-»° ·²· µ»³«¼·¿² ¼·ó ³±¼·º·µ¿-· -»¸·²¹¹¿ µ¿§¿ ®¿-¿ ¼¿² -»-«¿· ¼»²¹¿² ´·¼¿¸ ³¿-§¿®¿µ¿¬ Ô¿³°«²¹ò Ü¿´¿³ °®±-»- ³»³¿-¿µó ²§¿ô Ø»²²· µ»®¿° ¬«®«²

´¿²¹-«²¹ ³»²¹±²¬®±´ ³¿-¿µ¿² °¿®¿ µ±µ·²§¿ò Ø¿´ ·²· «²¬«µ ³»²¶¿¹¿ µ»±®·-·²·´¿² ®¿-¿ò ˲¬«µ -»´«®«¸ ®»-»° ³¿-¿µ¿²ô ¼·®¿½·µ -»²¼·®· ±´»¸ Ø»²²· ¼¿² -«¿³·ò Õ±µ· ¬·²¹¹¿´ ³»³¿-¿µ²§¿ -¿¶¿ -»-«¿· °»¬«²¶«µò Ü¿² -»¬»´¿¸ ¼·³¿-¿µô Ø»²²· µ»®¿° ³»²½·½·°·²§¿ô ¿¹¿® ®¿-¿ ¬·¼¿µ ¾»®«¾¿¸ò Í»´«®«¸ µ±µ· ¼· -·²· -«¼¿¸ ¾»®°»²¹¿´¿³¿² ¼¿² -»¾»´«³ ³«´¿· µ»®¶¿ µ¿³· ¼«´«ò ß¹¿® ®¿-¿ ¼¿² °»²§¿¶·¿² ³¿-¿µ¿² -»-«¿· ¼»²¹¿² µ±²-»° ®»-¬±®¿²ô µ¿¬¿ ©¿²·¬¿ §¿²¹ ³»³·´·µ· ¸±¾· ·²·ò Ó»²«®«¬ Ø»²²·ô ¼¿´¿³ ³»²¹»³¾¿²¹µ¿² ¾·-²·®»-¬±®¿²ô ®¿-¿ ¸¿®«-´¿¸ ³»²¶¿¼· °»®¸¿¬·¿² §¿²¹ °®·±®·¬¿-ò Õ»³«¼·¿²ô µ»¾»®-·¸¿² ³¿µ¿²¿²ô °»´¿§¿²¿² ¼¿² ¸¿®¹¿²§¿ò Í»³«¿ -·-· ¸¿®«- ¼·°»®ó ¸¿¬·µ¿²ô ¿¹¿® ¾·-¿ ¾»® ¬¿¸¿² ¼· ¬»²¹¿¸ ¼»®¿-²§¿ °»®-¿·²¹¿²ô µ¿¬¿ ¼·¿ -»®¿§¿ ¬»®-»²§«³ò Í»´¿·² ·¬«ô ©¿²·¬¿ ´«´«-¿² -»µ±´¿¸ µ»½¿²¬·µ¿² ¼· Ó¿´¿²¹ ·²· ¾»®«°¿§¿ ¿¹¿® °»²¹»´±´¿¿² ®»-¬±®¿² -»´¿´« ¾»®·²±ª¿-· ¼¿² ³»²¹·µ«¬· °»®µ»³¾¿²¹¿² ¦¿³¿²ò ˲¬«µ §¿²¹ -¿¬« ·²·ô ¼·®·²§¿ ¼¿² -«¿³· µ»®¿° ³»´¿µ«µ¿² -«®ª»· µ» ¾»®¾¿¹¿· ®»-¬±®¿² ¼· °«´¿« Ö¿©¿ò Ü»²¹¿² ³»´·¸¿¬ °»®µ»³ó ¾¿²¹¿² ¾·-²·- ®»-¬±®¿² ¼· °«´¿« Ö¿©¿ µ·¬¿ ³»²¼¿°¿¬ ·²º±ó·²º± ¾¿®«ô -»¸·²¹¹¿ ¾·-¿ ³»²¶¿¼· ³¿-«µ¿² «²¬«µ ³»²¹»³¾¿²¹µ¿² ¾·-²·®»-¬±®¿² ¼· Ô¿³°«²¹ò ß°¿´¿¹· µ·¬¿ ¬¿¸« ¾¿¸©¿ °»®-¿·²¹¿² ¾·-²·- ®»-¬±®¿² ¼· °«´¿² Ö¿©¿ ø¬²¿÷ -¿²¹¿¬ µ»¬¿¬ô µ¿¬¿ ¼·¿òø¬²¿÷

ÌÎ ×Þ ËÒ Ôß Ó Ð ËÒ Ù ñÐ Û ÎÜ ×ß ÒÍ Ç ß Ø

Þ·±º·´» Ò¿³¿ Ô»²¹µ¿° æ Ø»²²· п²¹¹·´¿² æ ß½»² ÌÌÔ æ ïç Ó¿®»¬ ïçéç л²¼·¼·µ¿² æ Ü·ó °´±³¿ ß´¿³¿¬ æ л®«³ Þ«µ·¬ Õ»²½¿²¿ Þ´±µ ÓÓ ïé

ÜÑ Õ ËÓ ÛÒ ÌßÍ ×

½³§µ


½³§µ

Ó×ÒÙÙËô ç ßÙËÍÌËÍ îððç

Ì·²¹¹¿´ ¼· Ø¿¬· ¼¿² Þ»®½¿¸¿§¿

Ô ·±²¬·²

Ю±³±-· Ó»´¿´«· ο¼·± Ü»¼· п²¹¹·´¿² æ Ü»¼» ÌÌÔæ Ì¿²¶«²¹ Õ¿®¿²¹ô îë Í»°¬»³¾»® ïçèí б-·-·æ µ»§¾±¿®¼ Ó«-·-· ·¼±´¿æ Í´¿²µô Õ»®·-°¿¬·¸ Ø¿®¿°¿²æ Ó»®¿·¸ ³·³°· ³»²¶¿¼· -»±®¿²¹ ³«-·-·

ß®·»º Õ«®²·¿©¿² п²¹¹·´¿²æ ß©¿² ÌÌÔæ Ô¿³°«²¹ Þ¿®¿¬ô ç Ó»· ïçèì б-·-·æ Ù·¬¿® î Ó«-·-· ·¼±´¿æ б©»® Í´¿ª»-ô Þ±±³»®ó ¿²¹ô ß»®±-³·¬¸ô Þ±² Ö±ª· Ø¿®¿°¿²æ Õ¿´¿« ¾»®¸¿-·´ ³»®¿·¸ -«µ-»-ô -¿§¿ ·²¹·² ³»³¾¿¸¿¹·¿µ¿² ±®¿²¹ ¬«¿

גּ¿ п²¹¹·´¿²æ ß²¿ ÌÌÔæ Ì¿²¶«²¹ Õ¿®¿²¹ô ç ¶¿²«¿®· ïç èç б-·-·æ ʱµ¿´ Ó«-·-· ·¼±´¿æ Õ±¬¿µô Ù¿®¿-·ô ÙÒÎô ß»®±-³·¬¸ô Ó«-» Ø¿®¿°¿²æ Í»³±¹¿ µ¿³· ¾·-¿ ³»²»³¾«¼¿² ¾·-¿ ³»²¹¸¿®«³µ¿² ²¿³¿ Ô¿³°«²¹

Óò ͱº§¿² п²¹¹·´¿²æ Ú·¿² ÌÌÔæ Ì¿²¶«²¹ Õ¿®¿²¹ô ê ß¹«-¬«- ïçèì б-·-·æ Ù·¬¿® ï Ó«-·-· ·¼±´¿æ Ê¿² Ø¿´»²ô Ö¸±² Í·½µô Ó¿® ¬§ Ê¿² Ø¿´»² Ø¿®¿°¿²æ Í¿§¿ ¬»¬¿° °»®½¿§¿ ¼·®· ¼¿² ±°¬·³·-¬·- ³»²¹«-«²¹ µ¿®·® ¼· ¶¿´«® »²¬»®¬¿·²³»²¬

Õ Ñ ÔÛ Õ Í ×Ì Î ×Þ ËÒ Ôß Ó Ð ËÒÙ ñ Ð Û ÎÜ× ß ÒÍ Ç ßØ

ѵ¬¿®»¦¿ ß²¹¹·µ¿ п²¹¹·´¿² æ ß²¶·» ÌÌÔæ Ì¿²¶«²¹ Õ¿®¿²¹ô îè ѵ¬±¾»® ïçèê б-·-·æ Þ¿-Ó«-·-· ·¼±´¿æ п¼·ô Ó«-» Ø¿®¿°¿²æ Í«µ-»- ¼· ¶¿´«® ³«-·µ ¼¿² ¾·-¿ ¼·µ»²¿´ °»½·²¬¿ ³«-·µ ¬¿²¿¸ ¿·®

Í¿¬®·¿ п²¹¹·´¿²æ Ç¿§¿²µ ÌÌÔæ Í®· Þ¿©±²±ô è Ü»-»³¾»® ïçèé б-·-·æ Ü®«³ Ó«-·-· ·¼±´¿æ Ó§ ݸ»³·½¿´ α³¿²½»ô ß²¬±² øÖ®±½µ÷ Ø¿®¿°¿²æ Ù»²®» ³«-·µ ¿°¿°«² §¿²¹ µ¿³· «-«²¹ ¼·-«µ¿· ³¿-§¿®¿µ¿¬ ÚÑ ÌÑóÚÑ ÌÑ ñÌ Î× ÞËÒ Ô ßÓ ÐËÒÙ ñ Óß ÎÆËÔ× ß Î×É ×Þ Ñ ÉÑ

½³§µ


½³§µ

ß²»µ¿ Í»¿º±±¼ Ô»¦¿¬ ÍßÌË Íß ÌË ´¿¹· ¬»³°¿¬ °·´·¸¿² µ«´·²»® ¸¿¼·® ¼· Þ¿²¼¿® Ô¿³°«²¹ô §¿µ²· Ü¿°«® Í»¿º±±¼ Í«®¿¾¿§¿ ¼· Ö¿´¿² Ì«´¿²¹¾¿©¿²¹ Ò± î ø¼»°¿² ´¿°¿²¹¿² Û²¹¹¿´÷ò Ü· ®»-¬± ·²· ³»²« -»¿º±±¼ §¿²¹ º®»-¸ ¼»²¹¿² ®¿½·µ¿² µ¸¿Í«®¿¾¿§¿ ¿µ¿² ³»³¾»®·µ¿² -»²-¿-· µ»´»¦¿¬¿² ¼· ´·¼¿¸ ß²¼¿ò

Ó×ÒÙÙËô ç ßÙËÍÌËÍ îððç ¤ ØßÔßÓßÒ ïê

׳°·µ¿² Ì¿³°·´ ¼· Ì«¹« ß¼·°«®¿

Ì»¬¿° Ó»²¶¿¹¿ Ò¿³¿ Þ¿·µ Õ»´«¿®¹¿ ÓßÍÇ ÓßÍÇßÎßÕß ßÎßÕßÌ ßÎßÕß Ì -»´¿´« ³»³¿²¼¿²¹ -»¾»´¿¸ ³¿¬¿ µ»°¿¼¿ °»®»³°«¿² §¿²¹ ¼¿¬¿²¹ µ» ¿¬¿« ¬»³°¿¬ «²¬«µ ¼«¹»³ ø¼«²·¿ ¹»³»®´¿°÷ò Ó»®»µ¿ ¼·µ¿¬¿µ¿² °»®»³°«¿² ¬·¼¿µ ¾»²¿® ¿¬¿« ´·¿®ò п¼¿¸¿´ ¾¿²§¿µ ¶«¹¿ §¿²¹ ¼¿¬¿²¹ ¼«¹»³ ¾»®µ»´¿µ«¿² ¾¿·µ ¼¿² ³»³¿²¹ ¸¿²§¿ ·²¹·² ³»²·µ³¿¬· ¼«²·¿ ³¿´¿³ ¼¿² -»µ¿¼¿® ò ׬«´¿¸ -»°»²¹¹¿´ °»²¶»´¿-¿² ¼¿®· Ü»¿ ß«´·¿ øîï÷ô ½»©»µ §¿²¹ ®«¬·² °»®¹· µ» Í°¿½» Ô±«²¹» ¬·¹¿ µ¿´· -»³·²¹¹« ·²·ò Ü»¿ ¶«¹¿ ³»³¿¸¿³· °»®-»°-· ³¿-§¿®¿µ¿¬ô µ¸«-«-²§¿ °±´¿ °·µ·® ±®¿²¹¬«¿ ¼· ´«¿® µ±¬¿ó µ±¬¿ ¾»-¿® ¼· Ы´¿« Ö¿©¿ò Í¿§¿ ¶«¹¿ ³«²¿º·µô ³»³¿²¹ ¿¼¿ ½»©»µ §¿²¹ ¼¿¬¿²¹ ¼«¹»³ ³·²«³ ¿´µ±¸±´ô ³»®±µ±µò Ì¿°· ¾¿²§¿µ ¶«¹¿ §¿²¹ ¼¿¬¿²¹ ¾»²¿®ó¾»²¿® ·²¹·² ®»º®»-¸·²¹ô ³»²·µ³¿¬· ³«-·µ ¼¿² ³»²¿®·ô ¬¿²°¿ ¸¿®«- ³»®±µ±µ ¼¿² ³·²«³ ¿´µ±¸±´ô ¶»´¿- Ü»¿ò Ý»©»µ µ»´¿¸·®¿² Í»®¿²¹ é ß°®·´ ïçèè ·²· ¾»®°¿²¼¿²¹¿²ô ³¿« ½±©±µ ¿¬¿« ½»©»µ §¿²¹ °»®¹· ¼«¹»³ô -·µ¿° ¼¿² ¬·²¹µ¿¸ ´¿µ« ¼·µ»³¾¿´·µ¿² µ»°¿¼¿ ³¿-·²¹ó ³¿-·²¹ó³¿-·²¹ °®·¾¿¼· ±®¿²¹²§¿ò Ø¿®«- ¼·´·¸¿¬ ¬«¶«¿² ¼«¹»³ ·¬« «²¬«µ ¿°¿ô °±-·¬·º ¼¿² ²»¹¿¬·º²§¿ ½³§µ

°¿-¬· -»´¿´« ¿¼¿ò Ü»¿ ¬»®¬¿®·µ «²¬«µ ¼«¹»³ ³«´¿· ¬¿¸«² îððéò Í¿¿¬ ·¬« ·¿ ¾»®-¿³¿ ¬»³¿²ó¬»³¿²²§¿ °»®¹· µ» -«¿¬« ¬»³°¿¬ ¼· Ö¿µ¿® ¬¿ò ß´¿-¿²²§¿ô ³»®»µ¿ °»²¿-¿®¿² ¼¿² ·²¹·² ¬¿¸« ¼«¹»³ ·¬« -»°»®¬· ¿°¿ ¼¿² ¾¿¹¿·³¿²¿ -«¿-¿²¿ ¬»³°¿¬ò Õ»-¿² °»® ¬¿³¿ -»®«ô -¿§¿ ¶«¹¿ -«µ¿ ³«-·µ²§¿ ¼¿² §¿²¹ °¿´·²¹ °»²¬·²¹ µ«³°«´ -¿³¿ ¬»³¿²ó¬»³¿²

Þ·±º·´» æ Ü»¿ ß«´·¿ æ Í»®¿²¹ô é ß°®·´ ïçèè æ Ö¿´¿² ÐË Ù¹ Ü¿³¿·ô Þ¿²¼¿® Ô¿³°«²¹ æ λº®»-¸·²¹ô -¸±°°·²¹ô ¸¿²¹±«¬ æ ÍÜ Þ¿²¶¿®-®· ï Í»®¿²¹ ÍÓÐ ß´ ×-´¿³ Í»®¿²¹ ÍÓß ß´ ×-´¿³ Í»®¿²¹

³»²¶¿¼· ¸¿´ §¿²¹ ³»²§»²¿²¹µ¿²ò Ì«®«² µ» ¾¿¸µ¿² -¿³°¿· ²¿·µ ¼· ø¬»³°¿¬ ÜÖ ¾»®¿µ-·ó ÷ «²¬«µ ¶±¹»¼ °¿´·²¹ -¿§¿ -«µ¿ô ·³¾«¸ ¹¿¼·- µ»´¿¸·®¿² Í»®¿²¹ îï ¬¿¸«² -·´¿³ ·²·ò Õ¿´¿« -«¼¿¸ ¶±¹»¼ô ¾·-¿ ¾»®»µ-°®»-· ¾»¾¿-ô ¿¼¿ ¾»¾¿²ò л¼» ¿¶¿ô µ·¬¿ ¼¿¬¿²¹ ³»³¿²¹ «²¬«µ ¾»®-»²¿²¹ó-»²¿²¹ ¼¿² ®»º®»-¸·²¹ -¿³¾·´ ³»²·µ³¿¬· ³«-·µô ¬¿³¾¿¸²§¿ò Ó»-µ·°«² -»®·²¹ ¼«¹»³ô Ü»¿ ³»²¹¿µ« ¬·¼¿µ ³»®±µ±µô ¿°¿´¿¹· ³·²«³ ³·²«³¿² §¿²¹ ¾»®¿´µ±¸±´ò Þ¿« ³·²«³¿² §¿²¹ ³»²§»²¹¿¬ ³»³¾«¿¬²§¿ ¬·¼¿µ ¬»®¬¿®·µò Í»µ¿®¿²¹ ±®¿²¹¬«¿ -«¼¿¸ ¬¿¸« µ¿´¿« ¿µ« -«µ¿ ¼«¹»³ò ß©¿´²§¿ ³»®»µ¿ ø±®¿²¹¬«¿ Ü»¿÷ -»³°¿¬ ³»´¿®¿²¹ô ¬»¬¿°· -»µ¿®¿²¹ ³»³¾»®· ´¿³°« ¸·¶¿«ò Ò¿³«² ¬»¬¿° ¼·¾»®· ©»¶¿²¹¿² «²¬«µ ¬·¼¿µ ³»´¿µ«µ¿² ¸¿´ó¸¿´ ²»¹¿¬·º ¼¿² ³»²¶¿¹¿ ²¿³¿ ¾¿·µ µ»´«¿®¹¿ò ô -¿³°¿· ¼»¬·µ ·²· ¿µ« ¾·-¿ ³»²¶¿¹¿ ²¿³¿ ¾¿·µ µ»´«¿®¹¿ô ¬«¬«® Ü»¿ò Þ«²¹-« ¼¿®· ¬·¹¿ ¾»®-¿«¼¿®¿ ·²· ¼¿¬¿²¹ µ» Þ¿²¼¿® Ô¿³°«²¹ ¬¿¸«² îððê -»´»°¿´«´«- ÍÓßò ß©¿´²§¿ ¼¿¬¿²¹ µ¿®»²¿ ´·¾«®¿² ¾»®-¿³¿ ·¾«²§¿ò Ò¿³«²ô -«¿-¿²¿ µ±¬¿ §¿²¹ ²§¿³¿² ³»³¾«¿¬ Ü»¿ ³»³«¬«-µ¿² ¬·²¹¹¿´ ¼· Þ¿²¼¿® Ô¿³°«²¹ò Õ»°«¬«-¿² Ü»¿ ¬·²¹¹¿´ ¼· Þ¿²¼¿® Ô¿³°«²¹ ¼·¼«µ«²¹ ±®¿²¹¬«¿²§¿ò Í¿§¿ -«¼¿¸ ¾»®»²½¿²¿ô ³«¼¿¸ó³«¼¿¸¿² ¿µ¸·® ¬¿¸«² ·²· ¿¬¿« ¬¿¸«² ¼»°¿² º±µ«- «²¬«µ µ«´·¿¸ô µ¿¬¿ Ü»¿òø¬·²÷ ø¬·²÷


½³§µ

Í«°»® Þ¿´´

ݸ»´-»¿ ͬ±° Þ»´¿²¶¿ ¼¿² Ö«¿´ л³¿·² Ô·ª» ±² ÍÌßÎ ÍÐÑÎÌÍ Ó·²¹¹« øçñè÷ °«µ«´ îïòðð É×Þ

Õ¿³· ¸¿®«³»²½¿°¿· °«²½¿µ °»®³¿·²¿² ¸¿®· Ó·²¹¹«ò Õ»¬·µ¿ ¿¼¿ ¹»´¿® §¿²¹ ¸¿®«- ¼·®¿·¸ô ¿®¬·²§¿ -»³«¿²§¿ ¾»®¿µ¸·® -»¾¿¹¿· °»³»²¿²¹ µ»¬·µ¿ µ»´«¿® ¼¿®· -¬¿¼·±²ò Î×Ñ ÚÛÎÜ×ÒßÒÜ Þ »µ ÌÌ» »²² ¹¿¸ Ó Ë

Ö·µ¿ ¾»®¸¿-·´ ³»³»²¿²¹µ¿² ݱ³³«²·¬§ ͸·»´¼ô µ¿³· ¿µ¿² ³»²¼¿°¿¬µ¿² ¼«¿ ¸¿´ò Õ·¬¿ ¼¿°¿¬ ³»³°»®³¿´«µ¿² ݸ»´-»¿ ¼¿² -»µ¿´·¹«³»³¾«µ¬·µ¿² ÓË ³¿-·¸ ¬»¬¿° µ«¿¬ ¬¿²°¿ Ý®·-¬·¿²± α²¿´¼± ¼¿² Ý¿®´±- Ì»ª»¦ò

Óß ÒÝØ ÛÍÌÛ Î ËÒ ×ÌÛ Ü

ßÒÜÛÎÍÑÒ Ù» ´¿ ²¼¿ ²¹ ÓË

Ë´¿-¿² Ú»®¹«-±²

Í¿§¿ -¿²¹¿¬ ¾»®¹¿·®¿¸ ¾»®³¿·² ¼· É»³¾´»§ µ¿®»²¿ -»´¿´« ³»²½»¬¿µ ¹±´ò ß°¿´¿¹· ³»´¿©¿² ÓËò Ó»®»µ¿ ¬·³ ¾¿¹«- ¬¿°· µ¿³· ¶«¹¿ ·²¹·² ³»²«²¶«µµ¿² ³»³·´·µ· °»®-·¿°¿² ¾¿¹«-ò

ÝØÛÔÍÛß ³»³·´·µ· ¾»¾»®¿°¿ °»³¿·² ¾»®°»²¹¿´¿³¿²ô °»³¿·²ó°»³¿·² §¿²¹ ¶«¹¿ ¼¿¸-§¿¬ò л²¼»µ¿¬¿² µ¿³· ¬»²¬« ¿µ¿² ¾»®¾»¼¿ ¼»²¹¿² ¿°¿ §¿²¹ ¬»´¿¸ µ¿³· ´¿µ«µ¿² ³«-·³ ´¿´«ò Ø¿²§¿ µ¿³· ³»²¹¿´¿³· -»¼·µ·¬ ³¿-¿´¿¸ ¼»²¹¿² µ·°»®ò Í¿§¿ ³»²¹¸ó ¿¼¿°· ¼·´»³¿ «²¬«µ ³»²»²¬«µ¿² -·¿°¿ §¿²¹ ¿µ¿² ¼·³¿·²µ¿²ò Ì¿°· -»°»®¬·²§¿ ̱³¿-¦ øÕ«-¦½¦¿µ÷ ´»¾·¸ -·¿°ò ø½»²÷ ö÷ Í·® ß´»¨ Ú»®¹ Ú»®¹«-±²ô «-±²ô л´¿¬·¸ Ó¿²½¸»-¬»® ˲·¬»¼ô ¼·µ«¬·° ½¿²¿¼·¿²

Ë´¿-¿² ß²½»´±¬¬·

Ü×Ü×ÛÎ ÜÎÑÙÞß Í¬® ·µ »® Ý ¸»´ -»¿

Í¿²¹¿¬ ³»²¿®·µ ³»´·¸¿¬ ÓË ¬¿³°·´ ¬¿³°·´ ¬¿²°¿ α²¿´¼± §¿²¹ ¼«´« ³»²¶¿¼· °»²½»¬¿µ ¹±´ò Ó»®»µ¿ µ·²· ³»³·´·µ· Ñ©»² §¿²¹ ³¿-·¸ ¾»®³¿-¿´¿¸ ¼»²¹¿² -»¼·µ·¬ ½»¼»®¿ô ¬¿°· ¼·¿ ¬»¬¿°´¿¸ °»³¿·² ¾»-¿® §¿²¹ ¸¿®«-¿§¿ ©¿-°¿¼¿·ò Ð ÛÌÎ ÝÛÝØ Õ· °»® ݸ »´-» ¿

×Ò× ¿¼¿´¿¸ ´¿¹¿ °»®¼¿²¿ -¿§¿ ¼· É»³¾´»§ô ·²· ¬·¼¿µ ³«¼¿¸ µ¿®»²¿ ¾«µ¿² ´¿¹¿ °»®-¿¸¿¾¿¬¿²ò Õ¿³· ³»²¹¸¿¼¿°· ¬·³ ¾»-¿®ô µ¿³· -¿²¹¿¬ ³»²¹¸±®³¿¬· ÓË ¬¿°· µ¿³· ¬»¬¿° ·²¹·² ³»²¿²¹ò Õ»³»²¿²¹¿² íóð ¼»²¹¿² ³»²¹¿´¿¸ó µ¿² Ó¿²½¸»-¬»® ˲·¬»¼ ¼· Ô·¹¿ ݸ¿³°·±²- îððé ¿¼¿´¿¸ °»²¿³°·´¿² ¬»®¾¿·µ -¿§¿ ¾»®-¿³¿ Ó·´¿²ò Í»µ¿®¿²¹ -¿§¿ -«¼¿¸ ³»³°»®-·¿°µ¿² µ»µ«¿¬¿² ïðð °»®-»² «²¬«µ ³»²¹¿´¿¸µ¿² ³»®»µ¿ ´¿¹·ò ø½»²÷ ö÷ Ý¿®´± ß²½ ö ß²½»´±¬¬· »´±¬¬·ô л´¿¬·¸ ݸ»´-»¿ô ¼·µ«¬·° ¬¸» -«²

ͬ¿¬«-æ Ö«¿®¿ Ю»³·»® Ô»¿¹«» îððèñîððç ͬ¿¬«Ö«¿®¿ ݱ³³«²·¬§ ͸·»´¼æ ïé øïçðèô ïçïïô ïçëîô ïçëêô ïçëéô ïçêëöô ïçêéöô ïçééöô ïçèíô ïççðöô ïççíô ïççìô ïççêô ïççéô îððíô îððéô îððè øö ¶«¿®¿ ¾»®-¿³¿÷ Õ·°»® ͵ «¿¼ Ô»²¹µ ¿° Õ·°»®æ ï Û¼©·² ª¿² ¼»® Í¿®ô ïî Þ»² Ú±-¬»®ô îç ̱³¿-¦ Õ«-¦½¦¿µô ìð Þ»² ß³±Þ»´¿µ¿²¹ Þ»´¿µ¿²¹æ î Ù¿®§ Ò»ª·´´» øÝ÷ô í אַ·½» Ûª®¿ô ë η± Ú»®¼·²¿²¼ô ê ɻޮ±©²ô ïë Ò»³¿²¶¿ Ê·¼·½ô îð Ú¿¾·± ¼¿ Í·´ª¿ô îï οº¿»´ ¼¿ Í·´ª¿ô îî Ö±¸² ѕ͸»¿ô îí Ö±²²§ Ûª¿²-ô íé Ý®¿·¹ Ý¿¬¸½¿®¬ ÌÌ»²¹¿¸ »²¹¿¸æ è ß²¼»®ó »²¹¿¸ -±²ô ïï Χ¿² Ù·¹¹-ô ïí п®µ Ö·óÍ«²¹ô ïì Ʊ®¿² ̱-·½ô ì Ñ© »² Ø¿®¹®»¿ª»-ô ïê Ó·½¸¿»´ Ý¿®®·½µô ïé Ò¿²·ô ïè п«´ ͽ¸±´»-ô îì Ü¿®®»² Ú´»¬½¸»®ô îè Ü¿®®±² Ù·¾-±²ô íë ̱³ Ý´»ª»®´»§ô îë ß²¬±²·± Ê¿´»²½·¿ Ü»°¿²æ é Ó·½¸¿»´ Ñ©»²ô ç Ü·³ ·¬¿® Ü»°¿² Þ»®¾¿¬±ªô ïð É¿§²» α±²» §ô ïç Ü¿²²§ É»´¾»½µô ìï Ú»¼»®·½± Ó¿½¸»¼¿ô Ù¿¾®·»´ Ѿ»®¬¿² ÝØÛ Ô ÍÛ ß Í¬¿¬«-æ Ö«¿®¿ з¿´¿ Úß îððèñîððç Ö«¿®¿ Úß Úß Ý±³³«²·¬§ ͸·»´¼æ í øïçëëô îðððô îððë÷ ͵ «¿ ¼ Ô»² ¹µ ¿° Õ·°»®æ ï 묮 Ý»½¸ô îî α-- Ì«®²¾«´´ô ìð Õ·°»® Þ»´¿µ¿²¹ Ø»²®·¯«» Ø·´?®·± Þ»´¿µ¿²¹æ î Þ®¿²·-´¿ª ת¿²±ª·½ô í ß-¸´»§ ݱ´»ô ê η½¿®¼± Ý¿®ª¿´¸±ô ïé Ö±-» Þ±-·²¹©¿ô ïç п«´± Ú»®®»·®¿ô îê Ö±¸² Ì»®®§ô íí ß´»¨ô ìï Í¿³ Ø«¬½¸·²-±²ô ìî Ó·½¸¿»´ ÌÌ»²¹¿¸ »²¹¿¸ Ó¿²½·»²²» »²¹¿¸æ ë Ó·½¸¿»´ Û--·»²ô è Ú®¿²µ Ô¿³°¿®¼ô ïð Ö±» ݱ´»ô ïî Ö±¸² Ѿ· Ó·µ »´ ô ïí Ó·½¸¿»´ Þ¿´´ ¿½µô ïë Ú´ ±®»²¬ Ó¿´±«¼¿ô ïè Ç«®· Ƹ·®µ±ªô îð Ü»½±ô íë Ö«´·¿²± Þ»´´»¬¬· Ü»°¿² Ü»°¿²æ é ß²¼®·§ ͸»ª½¸»²µ±ô ïï Ü·¼· »® Ü ®±¹ ¾¿ô ïì Ý´¿«¼·± з ¦¿® ®±ô îï Í¿´±³±² Õ¿´±«ô îí Ü¿²·»´ ͬ«®®·¼¹»ô íç Ò·½±´¿- ß²»´µ¿

½³§µ


½³§µ

ïè

Ó×ÒÙÙËô ÖßÒËßÎ× îððç Ó×ÒÙÙËô Ó×ÒÙÙË Ó×ÒÙÙË ô çô ïï ßÙËÍÌËÍ îððç

Þ·¹³¿¬½¸ 뮬¿³¿æ ÓË ª- ß®-»²¿´

Ö¿¼©¿´ Ô·¹¿ ײ¹¹®·- îððçñîðïð

½³§µ


½³§µ

È¿¾· ß´±²-±

Í¿²¹ л²§»³°«®²¿ ÍßßÌ °»® ¬¿³¿ ³»²¼¿®¿¬ ¼· ͬ¿¼·±² ß²º·»´¼ô ÍßßÌ ³¿®µ¿- Ô·ª»®°±±´ °¿¼¿ ³«-·³ °¿²¿- îððìô °»´¿¬·¸ οº¿ Þ»²·¬»¦ ³»®¿³¿´ È¿¾· ß´±²-± ¾·-¿ ³»³¾¿©¿ ³»®¿·¸ ¹»´¿® ¼· °»²¹«¶«²¹ ³«-·³ò Ì»®¾«µ¬·ô º¿µ¬¿²§¿ °¿-«µ¿² Ó»®-»§-·¼» ³»³¿²¹ -«µ-»- ³»®»²¹µ«¸ ´·¹¿ ݸ¿³°·±²-ò Õ·²·ô µ»¬·µ¿ ³»²¼¿®¿¬ ¼· Í¿²¬·¿¹± Þ»®²¿¾»«ô ¸¿®¿°¿² ¬·²¹¹· ¼·¿°«²¹µ¿² °«¾´·µ λ¿´ Ó¿¼®·¼ «²¬«µ²§¿ò

Ó×ÒÙÙË Ó×ÒÙÙËôô ç ßÙËÍÌËÍ îððç

Í«» Þ·®¼

Ò¹¹¿µ ß¼¿ Ó¿¬·²§¿ÿ

Õ¿¬¿ Ó»®»µ¿ Þ·±º·´»

Í»²¶¿¬¿ ˬ¿³¿

ͱ-±µ п²«¬¿² Ì»³¿² Þ¿·µ Í«» Þ·®¼

Ò¿³ ¿æ ¿ Í«» Þ·®¼ ¿²¹¹¿´ ´¿¸·® Ì¿²¹¹¿´ Ì ´¿¸·®æ ïê ѵ¬±¾»® ïçèð Ì»³°¿¬ »³°¿¬ ´¿¸·®æ ´¿¸·® ͧ±--»¬ô Ò»© DZ®µ Ì Ò» ¹¿ ®¿æ ®¿ ß³»®·µ¿ Í»®·µ¿¬ Ì·²¹¹·æ ïòéë ½³ Ì·²¹¹· Þ»®¿¬æ êè µ¹ Þ»®¿¬ ˲·ª»®-·¬¿ -æ - ݱ²²»½¬·½«¬ Õ´«¾æ Í»¿¬¬´» ͬ±®³ Õ´«¾ б -·-·æ -·-· Ù«¿®¼ Ю»-¬¿ -· ß´´óÉÒÞß Ú·®-¬ Ì»¿³ øîððîó î ðð ë÷ Û³°¿¬ Õ¿´· ÉÒÞß ß´´ó ͬ¿® Ó»¼¿´· Û³¿ Ñ´·³°·¿¼ » ߬¸»²¿ îððì Û³¿- Ñ´·³°·¿¼» Þ»·¶·²¹ îððè

Õ¿³°¿²§» Þ¿-µ»¬ ¼· ߺ®·µ¿

Þ»®¬¿¾«® λµ±® ¼· ÉÒÞß

Ì»®¬«¬«° «²¬«µ Ë®«-¿² Ý·²¬¿

½³§µ


½³§µ

îð

Ó×ÒÙÙË Ó×ÒÙÙËôô ç ßÙËÍÌËÍ îððç

Ó¿µ·² Í»µ-· ¼»²¹¿² Ô·³¿ ß²¿µ

Ì»®°»®¹±µ Ý·«³¿² ¼· п®µ·® Ó±¾·´

ÓÛÍÎß ó É»-´»§ Ͳ»·¶¼»® ¾»®-¿³¿ DZ´¿²¬¸» Ý¿¾¿« Ê¿² Õ¿-¾»®¹»² -»¼¿²¹ ¾»®³»-®¿¿² ¼· -»¾«¿¸ °¿²¬¿· ¾»¾»®¿°¿ ©¿µ¬« ´¿´«ò

ο«´ Ù±²¦¿´»¦ ¼¿² Ó¿³»² Í¿²¦

½³§µ


½³§µ

îï

Ó×ÒÙÙË Ó×ÒÙÙËôô ç ßÙËÍÌËÍ îððç

Ó·²¼»® λµ®«¬ Ü¿²·½¿ אַ·½µ Ù»²¶±¬ Ú·-·µ ¼· Ϋ³¿¸ ÞÛÎ ÞßÙß× «-¿¸¿ ¬»®«- ¼·´¿µ«µ¿² Ó·½¸¿»´ ͽ¸«³¿½¸»® «²¬«µ ³»²»³«µ¿² µ»-·¿°¿² ¬«®«² µ» ´·²¬¿-¿² Úï ¼· ÙÐ Û®±°¿ô îí ß¹«-¬«- ³»²¼¿¬¿²¹ò Í»¬»´¿¸ «¶· ½±¾¿ ¼»²¹¿² ³±¾·´ Úîðð鼿² ¬«®«² ¾»®´¿¹¿ ¼· ¿¶¿²¹ µ¿® ¬·²¹ô ͽ¸«³· µ·²· ³»´¿²¶«¬µ¿² ´¿¬·¸¿²²§¿ ¼· ®«³¿¸ò Þ»²¬«µ²§¿ ¾»®«°¿ ´¿¬·¸¿² «²¬«µ ³»²¹«¿¬µ¿² ±¬±¬ô ¼¿² ¶«¹¿ -¬¿³·²¿ò Ú·¬²»-- ¶¿¼· °·´·¸¿² «¬¿³¿ò Í»´¿·² ·¬«ô ´¿¬·¸¿² ´¿®· ¶«¹¿ ¼·´¿µ±²· «²¬«µ ³»³¿²¬¿°µ¿² -¬¿³·²¿ò Í¿§¿ ³»´¿¬·¸ ¬¿²¹¿²ô ¾¿¹·¿² ¿¬¿- ¬«¾«¸ô ¾¿¸« ¼¿² ´»¸»®ò Ô¿¬·¸¿²²§¿ ¾»®¶¿´¿² ¼»²¹¿² ¾¿·µò Ü¿´¿³ ¾»¾»®¿°¿ ¸¿®· µ» ¼»°¿² -¿§¿ ¿µ¿² ¬»®«- ³»´¿¬·¸²§¿ ¼· ®«³¿¸ô ¬¿²¼¿-²§¿ ß¹¿® °»®-·¿°¿² ͽ¸«³· ³¿µ-·³¿´ «²¬«µ ³»²¹·-· °±-·-· Ú»´·°» Ó¿--¿ §¿²¹ ½»¼»®¿ô Ú»®®¿®· -«¼¿¸ ³»²¹¿¶«µ¿² °»®³·²¬¿¿² ¶«¿®¿ ¼«²·¿ ¬«¶«¸ µ¿´· ·¬« ¾·-¿ ¾»®´¿¬·¸ ³»²¹¹«²¿µ¿² ³±¾·´ Úê𠧿²¹ °«²§¿ -°»-·º·µ¿-· ¬¿¸«² îððçò Ò¿³«² µ¿®»²¿ ¬¿µ ³»²¼¿°¿¬µ¿² ·¦·²ô ³¿µ¿ ¶¿¼·´¿¸ °»³¾¿´¿° ¿-¿´ Ö»®³¿² ·²· ³»´¿µ«µ¿² ¬»- ¼»²¹¿² ³±¾·´ ´¿©¿-å Úîððéò Ì»- ¼·´¿µ«µ¿² ¼»µ¿¬ µ±¬¿ Ú´±®»²½»ô ׬¿´·¿ò л³¾¿´¿° ª»¬»®¿² ·²· °«² ³»²¹¿µ« °«¿¼»²¹¿² ¸¿-·´ ´¿¬·¸¿²²§¿ò Ë-¿· ³»´¿µ«µ¿² ¬»- ¼»²¹¿² Úîððéô ͽ¸«³· °«² ·µ«¬ ¾¿´¿°¿² µ¿®¬·²¹ò Ü·¬»³¿²· Ú»®®¿®·ô Ô«½¿ Þ¿¼±»®ô °®·¿ ì𠬿¸«² ·¬« ³»³¾¿´¿° µ¿® ¬·²¹ ¼· -·®µ«·¬ Ô±²¿¬±ô ׬¿´·¿ô ¾»¾»®¿°¿ ¸¿®· -·´¿³ò Õ¿³· ³»²¶¿´¿²· ¸¿®· §¿²¹ ³»²§»²¿²¹µ¿² ¼»²¹¿² ¾»®ó ¼· Ô±²¿¬±ò Ô«½¿ ¼¿² -¿§¿ ¾»®´¿¬·¸ ¼»²¹¿² ¾¿·µ ¾»®-¿³¿ ¬·³ô «²¹µ¿°²§¿ ¼·´¿²-·® Ë-¿· ¾»®´¿¬·¸ µ¿®¬·²¹ô ͽ¸«³· µ·²· ³»³·´·¸ «²¬«µ ³»´¿¬·¸ º·-·µ²§¿ ¼· ®«³¿¸ò Í»¶¿«¸ ·²·ô ¼·¿ -«¼¿¸ ½«µ«° °«¿- ¼»²¹¿² µ±²¼·-· º·-·µ²§¿ô ¬»¬¿°· ·¿ ³»®¿-¿ ³¿-·¸ °»®´« -»¼·µ·¬ ¾»®´¿¬·¸ ´¿¹·ò øл®-¼¿ Ò»¬©±®µñ¼¬-÷

͸¿®¿°±ª¿ Ö¿¶¿´ Ù¿§¿ Í»®ª·- Þ¿®«

Í·¿° Ø»²¹µ¿²¹ ¼»³· Ù»´¿® Ö«¿®¿

½³§µ


½³§µ

îî

Ó×ÒÙÙËô ç ßÙËÍÌËÍ îððç Ó×ÒÙÙËô

ÐÛÒÙÑÎÞß ÒßÒ ´«¿® ¾·¿-¿ §¿²¹ ³»²¹¹¿³¾¿®µ¿² -±-±µ È¿¾· ß´±²-± -»¾¿¹¿· °®·¿ ³¿¬¿²¹ ¼¿² ¾»® ¬¿²¹¹«²¹¶¿©¿¾ ¬»®½»®³·² ¼¿®· µ»¶¿¼·¿² ³«-·³ ´¿³°¿«ò Þ»¬¿°¿ ¬·¼¿µô ¼·¿ ³»³°»®¬¿®«¸µ¿² µ¿®·»® -»°¿µ¾±´¿²§¿ ¼ Ô·ª»®°±±´ ¸¿²§¿ ¼»³· -¿²¹ µ»µ¿-·¸ò

Í»³«¿²§¿ ¾»®³«´¿ ¬¿¬µ¿´¿ ·¿ ´»¾·¸ ³»³·´·¸ ³»²»³¿²· -¿²¹ µ»µ¿-·¸ô Ò¿¹±®» ß®¿²¾«®« -¿¿¬ -¿²¹ ½»©»µ ¸»²¼¿µ ³»´¿¸·®µ¿²ò ׿ ®»´¿ ³»²·²¹¹¿´µ¿² ´¿¹¿ -«°»®°»²¬·²¹ ³»´¿©¿² ײ¬»® Ó·´¿² ¼· Ô·¹¿ ݸ¿³°·±²-ò л²¹±®¾¿²¿² ·¬« ¬¿µ -·¿ó-·¿

µ¿®»²¿ Ò¿¹±®» ³»²¹¸¿¼·®µ¿² ¾¿§· ³«²¹·´ ²¿² ¹¿²¬»²¹ô §¿²¹ ¼·¾»®· ²¿³¿ Ö±²¬¨« ß´±²-± ß®¿²¾«®«ò ׬« -»°»® ¬· ¸·¼«° ³¿¬·ô ¼¿² -¿§¿ ¬¿¸« ·¬«ò Í¿§¿ ¬¿µ ¾·-¿ ³»³¾¿§¿²¹µ¿² ¿²¼¿·µ¿² ¬¿µ ¾»®¿¼¿ ¼· -¿²¿ò Ò¿¹±®» ´»¾·¸ °»²¬·²¹ ¼¿®· ¿°¿°«²ô µ¿®»²¿ ³»´¿¸·®µ¿² ¿¼¿´¿¸ °»®¾¿¬¿-¿² §¿²¹ -¿²¹¿¬ ¬·°·- ¿²¬¿®¿ ¸·¼«° ¼¿² ³¿¬·ô ¬«¬«® ß´±²-±ò Õ±²-»µ«»²-· ´±¹·-²§¿ô -¿¿¬ ·¬«

¸«¾«²¹¿² ¿²¬¿®¿ ß´±²-± ¼¿² Þ»²·¬»¦ ³»³¾«®«µ §¿²¹ ³»³¾«¿¬ Þ»²·¬»¦ -»³°¿¬ ¸»²¼¿µ ³»²¹¹¿²¬·²§¿ ¼»²¹¿² Ù¿®»¬¸ Þ¿®®§ ¼· ¿©¿´ ³«-·³ ·²·ò Í¿§¿ ¬¿µ °»®²¿¸ ¸¿¾·- °·µ·® µ»²¿°¿ Þ»²·¬»¦ ¸»²¼¿µ ³»²¶«¿´µ« µ»¬·µ¿ -¿§¿ ¬¿µ ·²¹·² °»®¹·ò Í¿§¿ ¾»´«³ °»®²¿¸ ³»²¹¿´¿³· µ±²¼·-· -»°»® ¬· ·²· -»¾»´«³²§¿ô -»¾«¬ ß´±²-± µ¿´¿ ·¬«òøл®-¼¿ øл®-¼¿ Ò»¬©±®µñ¾«¼÷

Ü¿¬¿²¹ ¼¿®· Õ»´«¿®¹¿ Í»°¿µ¾±´¿

Ó×Õ ÛÔ ß´±²-± ¼¿² È¿¾· ß´±²-± ÞËßØ ¶¿¬«¸ ¬¿µ ¿µ¿² ¶¿«¸ ¼¿®· °±¸±² ·²¼«µò Þ»¹·¬« µ·®¿óµ·®¿ °»®«³°¿³¿¿² §¿²¹ °¿- ¾¿¹· µ¿®·»® -»°¿µ¾±´¿ È¿¾· ß´±²-±ò Ü¿®¿¸ -»°¿µ¾±´¿ ³»³¿²¹ ³»²¹¿´·® ¼»®¿¼¿®· µ»´«¿®¹¿ ¾»-¿®²§¿ô ¬»®«¬¿³¿ -¿²¹ ¿§¿¸ô Ó·¹«»´ ß²¹»´ ß´±²-±ò Í¿²¹ -»²·±®ô §¿²¹ ¿µ®¿¾ ¼·°¿²¹¹·´ л®·µ±ô ¿¼¿´¿¸ ³¿²¬¿² °»³¿·² Þ¿®½»´±²¿ ¼¿² λ¿´ ͱ½·»¼¿¼ò ׿ -»³°¿¬ ¬·¹¿ µ¿´· ³»²½·½·°· ¹»´¿® ¶«¿®¿ Ô·¹¿ ÞÞÊßô ¶«¹¿ °»®²¿¸ ¬¿³°·´ ³»³¾»´¿ Í°¿²§±´ -»¾¿²§¿µ ì𠵿´· ¼· »®¿ •èðó¿²ò

ݱ®¿µ °»®³¿·²¿² ß´±²-± °«² -»°»® ¬· ¬¿µ ¶¿«¸ ¾»®¾»¼¿ ¼·¾¿²¼·²¹ ¿§¿¸²§¿ô ³»-µ· -¿²¹ ¿²¿µ ³»²§»¾«¬ ¬»¬¿° -¿¶¿ ¾¿²§¿µ °»®¾»¼¿¿² °®·²-·°¿´ò ͱ-±µ л®·µ± ¿¼¿´¿¸ °»³¿·² ¬»²¹¿¸ §¿²¹ µ«¿¬ ¼¿² °»²«¸ ¬»²¿¹¿ -»®¬¿ °«²§¿ ¬»³¾¿µ¿² ¾¿¹«-ò Õ´±²·²¹ ·¬« °«² -»°»® ¬· ¸¿¼·® °¿¼¿ -±-±µ ß´±²-±ò Ü·¿ ´«¿® ¾·¿-¿ô ¾»®¾»¼¿ ¼»²¹¿²µ«ò Ç¿²¹ ¶»´¿-ô µ¿³· -¿´·²¹ ³»²¼«µ«²¹ ¼¿² ¾»®¼·-µ«-· ¬»²¬¿²¹ ¿°¿ §¿²¹ ¬»´¿¸ -¿§¿ ³¿·²µ¿²ô ¬»¹¿- ß´±²-±ô §¿²¹ ³»²¹·¼±´¿µ¿² ³¿²¬¿² ¹»´¿²¼¿²¹ -»®¿²¹ ¬·³²¿- Í°¿²§±´ô Ö«¿² Ý¿®´±- Ê»´»®±²ò Í»³¿µ·² ´»²¹µ¿° ¼¿¬¿²¹ ¼¿®· µ»´«¿®¹¿ -»°¿µ¾±´¿ô ß´±²-± ¶«¹¿ ³»³·´·µ· µ¿µ¿µ ´¿µ·ó´¿µ· ¾»®²¿³¿ Ó·µ»´ ß´±²-± §¿²¹ ¾»®°®±º»-· -»¾¿¹¿· °»-»°¿µ¾±´¿ò Ó·µ»´ µ·²· ³»®«³°«¬ ¼· λ¿´ ͱ½·»¼¿¼ò Í¿¬« ´¿¹·ô Ö±² ß´±²-± §¿²¹ ³»³·´·¸ µ¿®·»® -»¾¿¹¿· °»²¹¿¼·´ ¿´·¿- ©¿-·¬ò Í»¾»²¿®²§¿ -¿§¿ ¬¿µ °»®²¿¸ ³»²¹¿®¿¸µ¿² ³»®»µ¿ °¿¼¿ ¸¿´ó¸¿´ §¿²¹ ¾»®¾¿« -»°¿µ¾±´¿ò Ó»®»µ¿ -«¼¿¸ ³»²§«µ¿·²§¿ -»¶¿µ µ»½·´ô µ¿¬¿ л®·µ±ô §¿²¹ ¬»®¿µ¸·® ¿µ¬·º -»¾¿¹¿· Ó¿²¿¶»® λ¿´ ͱ½·»¼¿¼ò

Í»½¿®¿ µ¸«-«-ô -¿²¹ ¿§¿¸¿²¼¿ °«² ³»²¹»²¿²¹ ß´±²-± -»¾¿¹¿· -±-±µ §¿²¹ ¾¿²¼»´ ¼¿² °»µ»®¶¿ µ»®¿-ò Þ»®-¿³¿ Ó·µ»´ô ß´±²-± ³«´¿· ¾»®´¿¬·¸ -»°¿µ¾±´¿ ¼· °¿²¬¿·ò Õ»³¿³°«¿²²§¿ ³¿µ·² ¾»®µ»³¾¿²¹ ¬¿¬µ¿´¿ ³¿-«µ µ» ¿µ¿¼»³· -»°¿µ¾±´¿ò Í¿§¿ ¸¿²§¿ ³»²¿-·¸¿¬·²§¿ «²¬«µ ¬»®«¾»®´¿¬·¸ -»³¿µ-·³¿´ ³«²¹µ·² ¬·¿° ¸¿®· ¼¿² -»´¿´« ¾»®¸¿-®¿¬ ³»®¿·¸ µ»³»²¿²¹¿²ò Ü¿² -¿§¿ ¬¿¸« ß´±²-± °«²§¿ ¸¿-®¿¬ ¬·²¹¹· «²¬«µ ³»®¿·¸ ·¬« -»³«¿ô °¿°¿® л®·µ±ò Í¿§¿ ´»¾·¸ -»®·²¹ ¾»®´¿¬·¸ ³»²¹«³°¿² ¾±´¿ ¼·¾¿²¼·²¹µ¿² ³»²½»¬¿µ ¹±´ò Í¿¿¬ ·¬« -¿§¿ ¾»²¿®ó¾»²¿® ³»²·µ³¿¬· °»®³¿·²¿² ·²·ò Ì¿°· ¿§¿¸ ¬¿µ °»®²¿¸ ³»²»µ¿²µ« «²¬«µ ³»²¶¿¼· -»±®¿²¹ °»³¿·² -»°¿µ¾±´¿ò Í»³«¿ ¬»®¶¿¼· ¿¬¿µ»·²¹·²¿²µ« -»²¼·®·ô «²¹µ¿° ß´±²-±ò Í¿¬« §¿²¹ °¿-¬·ô µ·²· ·¿ -«¼¿¸ ³»®¿-¿ °«¿- ¾·-¿ ³»³¾»®· ¾«µ¬· °¿¼¿ ±®¿²¹ ´¿·² µ¿´¿« ²¿³¿ ß´±²-± ¼· ¾»´¿µ¿²¹²§¿ ¿¼¿´¿¸ ¾«µ¿² ¸¿´ «¬¿³¿ ¼·¿ ¾·-¿ ¾»®°®»-¬¿-· -»°»®¬· -¿²¹ -»²·±® ¼«´«ò Í¿§¿ -«¼¿¸ ¾·-¿ ³¿²¼·®·ô ¼¿² ·¬« ¸¿-·´ µ»®¶¿ µ»®¿-µ« -»²¼·®·ô -»®¹¿¸ ß´±²-±ò øл®-¼¿ Ò»¬©±®µñ¾«¼÷

½³§µ


½³§µ

Ó×ÒÙÙËô ç ßÙËÍÌËÍ îððç Ó×ÒÙÙËô

Ô×Ù ß ÝØ ßÓÐ ×ÑÒ Í Ö¿ ¼© ¿´ Ð ´ ¿§±ºº ͸»®·ºº ª- Ñ´§³°·¿½±Õ±¾»²¸¿ª² ª- ßÐÑÛÔ Ý»´¬·½ ª- ß®-»²¿´ Ì·³·-±¿®¿ ª- ͬ«¬¬¹¿®¬ Í°±®¬·²¹ ª- Ú·±®»²¬·²¿ п²¿¬¸·²¿·µ±- ª- ߬´»¬·½± Ô»ª-µ· ͱº·¿ ª- Ü»¾®»½»²· Ô§±² ª- ß²¼»®´»½¸¬ Í¿´¦¾«®¹ ª- Ó¿½½¿¾· Ø¿·º¿ Ê»²¬-°·´- ª- ÚÝ Æ«®·½¸ Ô»¹ °»®¬¿³¿æ ïèóïç ß¹«-¬«- îððç Ô»¹ µ»¼«¿æ îëóîê ß¹«-¬«- îððç

îí

É¿©¿²½¿®¿ ß®²» Ú®·»¼®·½¸

ײ¹·² Ý»¬¿µ Ù±´ ײ¬»®²¿-·±²¿´ л®¼¿²¿

Û ËÎ ÑÐ ß Ô Û ßÙË Û Ö¿¼©¿´ д¿§±ºº Í·ª¿--°±® ª- ͸¿µ¸¬¿® ܱ²»¬-µ Þ®±²¼¾§ ª- Ø»®¬¸¿ Þ»®´·² ߬¸´»¬·½ Þ·´¾¿± ª- Ì®±³-± ×Ô ÚÕ Í¿®¿¶»ª± ª- ÝÚÎ ïçðé Ý´«¶ ÍÕ Î¿°·¼ É·»² ª- ß-¬±² Ê·´´¿ ÚÝ Í¬»¿«¿ Þ«½«®»-¬· ª- Í¿·²¬ אַ·½µ•ÒÕ Ó¿®·¾±® ª- ßÝ Í°¿®¬¿ Ю¿¸¿ Æ»²·¬ ª- ÝÜ Ò¿½·±²¿´ Ù»²±¿ - Ѽ»²-» ÞÕ Ü·²¿³± Þ«½«®»-¬· ª- Í´±ª¿² Ô·¾»®»½ Ûß Ù«·²¹¿³° ª- Ø¿³¾«®¹ ÍÊ ÚÝ Í·±² ª- Ú»²»®¾¿¸½» ÍÕ ÍÕ Í¬«®³ Ù®¿¦ ª- Ó»¬¿´·-¬ Õ¸¿®µ·ª ÍÕ Í´¿ª·¿ Ю¿¸¿ ª- Ý®ª»²¿ ƪ»¦¼¿ ÍÔ Þ»²º·½¿ ª- ʱ®-µ´¿ б´¬¿ª¿ ÍÝ Ê¿-´«· ª- ßÛÕ ß¬¸»²- ÚÝ Í¬¿¾:µ ×Ú ª- Ê¿´»²½·¿ ÝÚ ÐßÑÕ ÚÝ ª- ÍÝ Ø»»®»²ª»»² Ü·²¿³± Æ¿¹®»¾ ª- Ø»¿®¬ É»®¼»® Þ®»³»² ª- ÚÕ ßµ¬±¾» Ûª»®¬±² ÚÝ ª- Í·¹³¿ Ñ´±³±«½ ÚÝ ÞßÌÛ Þ±®·-±ª ª- Ô·¬»¨ Ô±ª»½¸ ÒßÝ Þ®»¼¿ ª- Ê·´´¿®®»¿´ ÝÚ ÕÕÍ Ô»½¸ б¦²¿² ª- Ý´«¾ Þ®«¹¹» Ú«´¸¿³ ÚÝ ª- ÚÝ ß³µ¿® л®³ Ù¿´¿¬¿-¿®¿§ ª- Ô»ª¿¼·¿ Ì¿´´·²² ÚÕ Ì»°´·½» ª- Ø¿°±»´ Ì»´óߪ·ª ÚÝ ÚÝ Ó»¬¿´´«®¸ ª- ß«-¬®·¿ É·»² ÚÝ Ì©»²¬» ª- ÚÕ Ï¿®¿¾¿¹ ÓÚÕ Õ±-·½» ª- ßÍ Î±³¿ Ü·²¿³± Ó±-µ±© ª- ÝÍÕß Í±º·¿ ÕÎÝ Ù»²µ ª- Ô·´´» Ó7¬®±°±´» Þ²»· Ç»¸«¼¿ ª- ÐÍÊ Û·²¼¸±ª»² ÍòÍò Ô¿¦·± ª- ×Ú Û´º-¾±®¹ Ì®¿¾¦±²-°±® ª- ̱«´±«-» ÚÝ ÚÕ Ð¿®¬·¦¿² ª- ÓÍÕ Æ·´·²¿ ÚÕ Þ¿µ· ª- ÚÝ Þ¿-»´ ïèçí ßÚÝ ß¶¿¨ ª- Í´±ª¿² Þ®¿¬·-´¿ª¿ Ô»¹ °»®¬¿³¿æ îð ß¹«-¬«- îððç Ô»¹ µ»¼«¿æ îé ß¹«-¬«- îððç

½³§µ


½³§µ

îì î ì

Ó×ÒÙÙËôô ç ßÙËÍÌËÍ îððç Ó×ÒÙÙË

Ü·¿®®¿ Þ»®¬¿¸¿²

Ó¿¼®·¼ Õ´¿·³ η¾»®§ Ù¿¾«²¹ îðïð

߬¬¿½µ·²¹ Ú±±¬¾¿´´

»¿ ´ Ó¿¼® Ó¿¼ ®·¼ Î »¿´ ·¼æ ×µ»® Ý¿-·´´¿- øÖ»®¦»§ Ü«¼»µô ìê÷å ο«´ ß´¾·±´ øÛ-¬»¾¿² Ù®¿²»®±ô ìê÷ô ß´ª¿®± ß®¾»´±¿ øл°»ô ìê÷ô ݸ®·-¬±°¸ Ó»¬¦»´¼»® øÛ¦»¯«·»´ Ù¿®¿§ô èð÷ô Ô¿--¿²¿ Ü·¿®®¿ô Ù«¬· øÈ¿¾· ß´±²-±ô êí÷ô Õ¿µ¿ øÓ·¹«»´ ̱®®»-ô ìê÷ô α§-¬±² Ü®»²¬¸» øÉ»-´»§ Ͳ»·¶¼»®ô èð÷ô Õ¿®·³ Þ»²¦»³¿ô ο«´ øß´ª¿®± Ò»¹®¿¼±ô êí÷ô Ý®·-¬·¿²± α²¿´¼± øß®¶»² α¾¾»²ô êî÷ò л´¿¬·¸æ Ó¿²«»´ л´´»¹®·²· Ì̱® ±® ±®±²¬ ±²¬± ±²¬ ± ÚÝæ ÚÝ Í¬»º¿² Ú®»· øÞ®·¿² Û¼©¿®¼-ô ìê÷å Ö·³ Þ®»²²¿²ô ß¼®·¿² Í»®·±«¨ øÒ·½µ Ù¿®½·¿ô ìê÷ô Û³³¿²«»´ Ù±³»¦ øÓ¿®½± Ê»´»¦ô èð÷ô Ó¿®ª»´´ ɧ²²»ô Í¿³ Ý®±²·²ô п¾´± Ê·¬¬· øÜ¿²²§ Ü·½¸·±ô éì÷ô Ü©¿§²» Ü» α-¿®·±ô ß³¿¼± Ù«»ª¿®¿ øݸ¿¼ Þ¿®®»¬ô ìê÷ô Ý¿®´ α¾·²-±² øß³¿¼±« Í¿²§¿²¹ô ìê÷ô ß´· Ù»®¾¿ øÑ•Þ®·¿² ɸ·¬»ô êí÷ò л´¿¬·¸æ ݸ®·- Ý«³³·²¹-

½³§µ

TRIBUN LAMPUNG - 09 AGUSTUS 2009  

EDISI CETAK TRIBUN LMPUNG - 09 AGUSTUS 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you