Page 1

 777

7327172

37681

 78732 3762877 478

!"#$"%"&'()$"&%*&+(,"-". 012324673 892 74 6738

31   77731

00 ! "4

Nª O¬ ¥¦ ¤ ª P § Q § R ¤ ¨ ª ST ¤ ¨ ª U ¬ V § Q ª W® ¨ © © ¤ ª U ® © ¤ ª X® ¨ © © § ª T ¬ ª Y¬ ¦ ¤ ¨ 5675ó89ò:;<=ô9>9úûú9ø ú þûú87úö0øùýþùþöüú8ö9ø úÿú8öûø úÿþ8öÿøþüöýúùþöúÿ0öÿø ÷ þEöûøú8ú89öM``öÿþü ø0øù

ø÷ ø8ö?6@öÿúüúöþ0øùöúýú úöûûüú8ö7ú89öþ80ø8ûþ0úû87úöýþ úÿ0 öþýúÿöøùüöú8þÿ6ö7ú89 ýúùþöýúùú0ú8 ö ýúüúöøùþû0þú ú÷0öAB@CDE6öúýú8öFø0øùü9þ ÷úúöMö6öûøþ899úö0þýúÿöýþ ø80þ89öúûúýú6]öúö8þ6 úüú ö7ú89öúúùöÿø0þÿúö0øùúýþ üþ ú0ü9þöýú8öGøHþûþÿúöAF ùúûúÿú8öúù9úöûøúùúöüú89û89 øüúûúöABKCDE

0 ÷ÿú8öú80úùúöÿøýúöüø ø89 GEöIö ø ú80úö0øüúö0øùúýþ øúüúöøÿûþöIú0úöýú8ö8Hù úûþ øùÿúþ0öø8ýúú0öýú8öú8úüþûþû þ0ö7ú89ö ø89úÿþ÷ú0ÿú8ö9ø ú

üú8ö9ø úöûûüú8öýþöûø FGöI6ö8þö 9ûöZþú7ú6 úÿúùö7ú89ö ø øùÿþùúÿú8ö÷ø \ú 86öÿø 89ÿþ8ú8öÿøþü üúö0þ0þÿöýø89ú8ö ú98þ0ýø ø89ú0úÿú8ö9ø ú 9ø úöû ûúù87úö0ø8ûþö9ø úöýþöûøüú0ú8 0øùúýþö9ø úö7ú89öüø÷þö÷øûúùöþÿú ÷øù÷øýú ÷øýú

ûüú8öþ0ö øùúÿú8ö÷ø80ÿöø ^úú6ö8þö÷øü ö÷øùûøýþúö÷øù ÷øùúûúüöýúùþöûú0ö9ø úö7ú89 ýúöýúö9ø úöûûüú8ö7ú89 üøúûú8öûþûú ûþûúöø8øù9þöýúùþö9ø ÿ ø80úùö÷ú87úÿ öFø8ù087ú6 ûú ú öøúüþöÿúüúöûú0ö9ø 9ø0úùú887úö0øùúûúöýþö97úÿúù0ú úö0ú úöú÷0

0ø8ûþö9ø úö ø ú89ö÷þûúö0øùû ú87úöþ0ö0øùúýþöýþöüÿúûþö7ú89 øù0ú ú6ö9ø úöúýúöú÷0öAB@C 0ö øùúÿú8öùûøûö ø8 0øùúýþöýþö97úÿúù0úö7ú89öü ÷øù÷øýú ö\ú 86öþúö÷øü ö÷þûúö ø DEö úüú ö÷øùûÿúüúöJ6Kö6öûøù0ú ÿøûøþ ÷ú89ú8öüø ø89 üø ø89 ÿúûþ87úö÷øù0ø0ú899úöýø89ú8öøù úû0þÿú8öûø÷øùúúö÷øûúùö0ø8ûþ 9ø úöø8þ8öABLCDEöÿüöBM DJ 7ú89öûø ú0ö÷øù0 ÷ÿú8 ö[Gø 0ø ú8öüø ø89 üø ø89öþ0 9ø úö÷øùþÿ087úö ú8öÿú ÷øùÿøÿú0ú8ö@6Möö7ú89öûø ú0 úöûûüú8öúÿú8ö0øùûö0øùúýþ øú087úöýþöûøüú0ú8öüú ú8öþ0öúÿú8ö0øùúýþ

ø ÷ú0öú8þÿöûø÷ú9þú8öúù9ú þ899úöýúöûú úþö0þ9úö þ899 ^úú6ö0øùýúú0ö_8úöû÷ýÿûþ 7ú89ö úûþö0øùú9ú

ÿøöýøú8 ö\ú 86öþ80ø8ûþ0úû87ú Aøù0ø ú8öýúöüø ø89öÿøùúÿ ~€*3654<9,/(+*(i5.(

RLMnLNíoMVpMHqpNrHKnLsoNtMLoIL #·&l¸&$h¸F()&1€·%(E(B95(+*?5705,(/*4>5 @5,/(<*3+-4>*=*,A(#575(e*,0,(:¾¿º;(6*+0=53(>9+9. <940(@5,/(=*3?570(75.54(j5+=9(C9+9>(<*37*+5=5, ¾uAv(/*4>5(+*4<5.0(=*3?570(70(6*.5=5,(>9.59(h5j5A 4*,04<9.+5,(+*+D5j5=035,(=*36*,7030(9,=9+(j53/5 €*375653+5,(=j**=(7530(5+9,()j0==*3(€575, #93j-3*?-(75,(8*<94*,A(i5.(0=9(6*45+0, »*=*-3-.-/0(75,(¹*-2060+5(:€»8¹;(70(k0,2-€»8¹ 70>*3>535D(7*,/5,(575,@5(069(4*,/*,50(5+5, /*4>5(<*3+*+95=5,(wFu(6+5.5(&0CD=*3(=*3?570(70(xá 575,@5(/*4>5(<*653A +0.-4*=*3(<535=(75@5(8*<94*,F(h5j5()*,/5DA ·,=9+(456@535E ¹*4>5(<*3+*75.545,(uu(+0.-4*=*3(=*36*<9= +5=(70D535>+5,(=075+ 75>5=(703565+5,(6*<5/05,(j53/5A(&05,=-(#93,-4-F =*345+5,(069(75, 6*-35,/(j53/5(B*65(85.03*?-F(€5/*.*,F(#93j-3*?4*,/5,75.+5,(0,E 4*,/5=5+5,(05(6*4>5=(=*3+*?9=(+*=0+5(4*,75>5=0 2-34560(7530(>0D5+ =5,5D(+*4<5.0(<*3/9,C5,/A ~€*3654<9,/(+*(i5.(

U¬R¤¯ªaªX¬¨®¯ªP¤b¤c £d§e¤®¨®ªU¬VT§f§V

/*.0(#&+*"$ ¹&'½1e(½'h'&(&'8i»'%(i·B'

1( . " . 2 " . * 3",(2&+-4(#

Nª i j ¨ © Q j V ª k j ¥f ¤ ¨ © ª U ¬ ³¤ Q T ¤ ¨ ª l ª mV ¤ ¨ © g6h<óô789ò:;<=ô9 ö_úþ8þöA@ME6 þ06öýþúö0øùøþ0öÿú7ö÷üú8ýúù6öø

5675ó89ò:;<=ô9 öøû ÿøûøú0ú8öúû ú8þöýú8 ùú8þö ø8úýþöûúüú ÷øùüú89öÿúüþö ø89úöû7ÿùöûø ùú÷0ú8öù úöüúþ86öûøù0úöü ù6 ûú0öøùû7úùú0ú8ö÷ú9þ 0øüúö÷øùûú úöþû0ùþ87ú6öûHþ7ú0þ8öAJKE6 ûø0øüúöù ú87úöýþú80ú ö0ú8ú ûøûøùú89ö80ÿö úöûø ûøüú ú0öýúùþö÷ø8ú8úö0ú8úöü89ûù ü89ûùöýþö÷øüúÿú89öÿøýþú ú887ú

÷ú9úþöúü8öüø9þûüú0ùöAúüø9E ýþöIû8öø86öIøûúö\9ùþ ÷þ6 ùúÿ0þûöûúú0öþ0öú87úöÿøúüú87úöûúú ýúüú öø þüö{ö ùþüö8ú80þ

øú ú0ú8öúùø896ö^ ÷ú896ö^úú 0øùüþú0

ö[ú7úö÷øù0øùþúÿ 0øùþúÿ6öýú8öÿø |öA þûþöø þüþú8ö| Eö ø8 þ ù6öøüúûúöABKCDEöýþ8þúùþ

û7úùú0ÿú8öúüöþ06öÿúùø8úö øùúÿú8 úýúúü6öûøýþÿþ087úöýøüúú8öùú89 ýþú8öÿú þö÷øùýúöýþ0ü89öúûø8 ú ú8ú0öýúùþö8ýú89 8ýú89öA||Eö0øùÿúþ0 0øúûöýú8öø8ú öüúþ887úö÷øü öýþ ýú8öþ786öÿø8úÿú8öûú7ú öúüú 7ú89ö÷øùüúÿ ö|ö0þýúÿöûú úþö ø 0ø ÿú8öýúüú ö ûþ÷úöü89ûù 0øùüú ÷ú0ö@ö ø8þ0öûúú6ö87úúöÿú þ 89ú80þûþúûþöÿø 89ÿþ8ú8öúúÿúöúüø9 7ú89ö0øùúýþöûøÿþ0úùöÿüö`D ``öZ úû0þöûýúö øüú7ú89 öø÷ú÷6ö÷ø9þ0 ÿú þöýþú89ÿú0öýúùþö0þ ÷8ú86öýú0ú89 úÿú8ö ø8úýþö0øù0øÿú8öú0úöýøùøûþöÿúüú ýþ8þúùþöþ0

9ú9úüö0øùþüþöýúüú öø þüö8ú80þ

Iþ0ø þöýþö úöúÿþ0öùþû0ø8 ü89ûùöûûüú8ö ø89ú870ÿú8öûþûú [ú þöú87úö ø89úöúýúö8ýú89 AEöFúù86ö_úþ8þö ø ù úöûú7úöÿøö÷úú6]öÿú0úö $z'8·'e1(8¸&€'%(E(e*?94.5D(>*=9/56(/5<9,/5,(4*,/*Þ5+9560(+-3<5,(e=·&¼ 5,'5ºD'i»' (.-B(,Ý/'16»·ß -3((i7'y0 8ýú89ö7ú89ö÷øùüúÿ6ö7ú89ö ø8û7úùú0ÿú8 8989ÿúÿú86öýþùþ87úöûøüú ú0öûø0øüú _úþ8þ

B969,(8->*,F(B*65(%/304<0F(8*C545=5,(€53*,/F(h-4<5,/F(e*.565(:¾áº;A(#*=9/56(<*3D560. ýþ0ü89öýúöÿø8úÿú887úö7ú89 0þ899úüöýþöûø÷øùú89öû89úþöø8 öúú0 ~€*3654<9,/(+*(i5.( 4*,/*Þ5+9560(¿(?*,5g5D(7530(>*3+0355,(v(j53/5(@5,/(=*3=04<9,(.-,/6-35,A ~€*3654<9,/(+*(i5.(

£¤¥¦§¨©ª«¬­®¨¤¨ª£¬¯¤¨°¤¨ª±®²¤³¤¯¥§ª£®¨®ª´µ¶ ÒÓÔÕÖÖÕ×ØÙÚÓÛÜÕ ÀÁ Â Ã Ä Â Á Â Å Æ Ç Á È Å É Ê Ë Â Ã Ç Ë Á Å É Ê Â Ã Ã Á Ì Å Í Î Ï Ê Ð Ê Ñ âãä åæçè é êè ë ì ‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹†ŠŒƒŽ†Š†ŠŒƒ‘’“Œ’…ƒŠ†Œ”ƒ‘†‹†’ íHMîLTLNïJMJ ‚ƒ•’Š†Š–Œ†—†”†ŠŒ˜†Š‹Œ‘ƒ„”ƒ‘ƒ†“†ŠŒƒŠ‹†ŠŒ‚†”†„ ™ƒ„’Š‹“†„š›Œ†ŠŒœŒ†’›‘›„›Œ’Š’Œ‡ƒ„‰ˆ†…†ŠŒ”††“8'#'%ß'¹1

WX YXZ\ab [\Xcd ] ^_` #5,?0( l06D,9493=0 mnopqnrsqtquvwxuyz{pq|qt}q

e0.5+5,( +0304( .5>-35,( +*/05=5,( >*36*-35,/5,F .*4<5/5F(>*3965D55,(',75F(75,(?570.5D(f0=0g*,(&*>-3=*3 4*.5. 5/0()30<9,(h-/?5A 5.90(f0=0g*,(h-93,5.064(i5305,(##5/ e*3=5+5,(2-=-(+*/05=5,(75,(2-=-(7030(>*,9.06(5=59 >*,5,//9,/?5j5<(.5>-35,A(80304(+*(=30<9, ?-/?55E E <9,? k/450.AC-4(5=59(=30<9,?-/?5(k(@5D--AC-4A

'»'( '»'(Ý0Þ5,,5 ß*=06D5(4*,C9E ”†Ž‰Œ…†—†”†ŠŒ˜†Š‹Œ‡ƒŠš†’Œ”†…”’Œ”ƒš†„†“ 5=(6*9650(4*E ,@5,75,/(/*.53 † … ‰Ž‰„†”’Œ†ŠŽ†„†Œ‘‰†˜†Œž’›Š‹“›†ŸŒƒ„†Ž›Š #9=*30(1,7-,*E › ‹ ˜†…†„Ž†Œ†ŠŒ‡†”˜†„†…†ŽŒ ›‹˜†…†„Ž†–Œ¡††Ž 605(¾ààáA(e5E ‡ƒ Š šƒ†Š‹Œ¢‡ƒ…ŸŒˆƒ„“†Ž’†ŠŒ‘†Š˜†…Œ›„†Š‹Œˆ‰Š 5=(4*,/0E +9=0(5?5,/ Žƒ„Ž‰š‰Œ…ƒŒƒŽ†Š†Š– 0=9F(05(4*E ðñòóôõóôö÷øùúûúüöýúùþ ø0ú8ýú8 öøþ899ú6ö ú ,/5+9(<5E ,@5+(4*E ÿú0úö234536ö7ú89ö÷øùúù0þ û7úùúÿú0ö 87úö ø89ú #$%$&'#'%%(()*+,-.-/0(1,2-34560(75,(8-49,0+560(:)18; 4*=0+(>*E 0 ú8ýú ö ù0þ87ú6ö ø8ú8ýú ÿþöø0ú8ýú8öûø÷ú9úþöÿú 4*4<*30+5,(45,255=(75.54(>3-6*6(=35,62-34560 .5?535, ÿ ú8öùú89 ùú89öþ89ú úûú8öøþ8ú8öýþö97ú -3/5,06560(>9<.0+((4*,9?9(<03-+3560(@5,/(<*3-30*,=560 <*3D53/5A 7ú 89öúýúöýþö97úÿúù0ú ÿúù0ú

5,5,(>9<.0+A(B04*,60(0,=*35+60(4*,?570(+9,C0 e5.5D ýþ ÷ øùþöûø÷úö0ø ú0öú0ú ø0ú8ýú8öýþ÷ú898ö÷øù >55>755+(5>D*(.5)@18( 40.0+0(>*35,(75.54(4*,7-3-,/(=35,6E 65=9,@5(05E ÿúûþöüøöúúöøùú08 ûú úú8öýø89ú8öýþ÷ú898 >535,60(-3/54* )&1€·%(h¸¹h'ºi$%B&'(8&1eB1'%)¸ ü , 0 6 5 30,=5D5,A(853*,5F(=075+(5+5, .5D(>*,=0,/E 8'»#·%¹()1¸%¹i¸'((E(e9565,5(6* D530ED530(#*C0,5,(70 97úÿúù0úöÿúüúöþ06öùþöü 87úöùúúöúÿúüú ú8 öú 575(53=0,@5(>*4*6300,(>=5*D4* ( 4* ,//9,5+5,()18(<*35,//535, ~€*3654<9,/ 8*=5,75,F(+5j565,(»5.0-<-3-F((8-=5(¼-/@5+53=5A(½-=-(7054<0.F 0ú8öú ø89ÿö8ö6 80ÿö0þ899úüöýþöÿúúûú8 +*(i5.( e*,0,(:¾¿º;A ~€*3654<9,/(+*(i5.( ~€*3654<9,/(+*(i5.(

GHIJKLMNOPIJLQ RJSTLJUVLML


01234356

\]^_`a`bcbdefgcbhcfi]jk]gflmn !"#$ !"#$%&'$()$*!'#! +$(,-.

7 9

  

   

   9   ~€‚ƒ„‚…†‡ˆ„‰Š‹ŒŽ /01234564748 œ–›‘–’ŠšŽ’••”Š”ŒšŽ›Š™”š˜’

Ž‘’Ž‘Š“”’•Š–’—˜’•Š™”Œ Ž¡ 7:56:;48 ’”’™ š”’“”Š–’“–Ž˜™ŽŠŽ’—˜‘™›Ž 9911256 ¹” Š™£™”Šœ–’“”˜›”’ <4=448 œ–Ž›”Ž“” œ–›”’Œ”’Š™–™”œŽŠž˜•”ŠŽ’‰ ”’Š˜™ŽŸŽ’”’ – —˜‘™›ŽŠ˜™ŽŸŽ’”’ –¡Š¢–›™˜‰ ><918?42:;</648=4@ “”’•Š‘––‘”›Š§œ¨©ªŠ™›ŽŽ˜’ ˜š”’Šœ–Ž”“””’Š—”›ŽŠ™£‰ A4@7B2C/71254D:@ œ£›™£Ÿ£Ž£Šœ–Ž”“””’ŠŒ–’‰ ™”Š¤¥¤Šœ–›˜‘”š””’Š ˜” 6474D48/:48?/5:@4E —”›””’Š–›£™£›Š–’—£‰ ’”ŽŒŠ‘–ŒŽ™”›Š¦¤Šœ–›‘–’Š“”Œ’Ž Ž’”‘Ž¡Š°––‘”›Š§œŠ¦©ºŠ™›Ž‰ –’ž”—ŽŠ§œ¨©ªŠ™›ŽŽ˜’Š—Ž Ž˜’Š—Ž‘”˜›Œ”’ŠŒ–Š›£—” / / ”ŒšŽ›Š™”š˜’Š”˜¡Š¢”—”š” –œ”™Š—”’Š§œ»ºŠ™›ŽŽ˜’ŠŒ– Ž’—˜‘™›ŽŠ˜™ŽŸŽ’”’ –Š–‰ FGHIJKLMHLNIOJP ‘–œ–—”Š£™£›¡Š°–—”’•Œ”’ ›”˜œŠŒ–’”ŽŒ”’Š¤©Šœ–›‘–’Š—Ž QRSTUVWXTXVYZZ[ §œ¦º¸Š™›ŽŽ˜’Š–’•”Ž›ŠŒ– ™”š˜’Š‘––˜’“”¡ œ–Ž”“””’Š””™Š–›”™Š—”’ «–™˜”Š¬˜Š­‘£‘Ž”‘Ž Œ”´Š˜ž”›’“”Š°–”‘”Š®¤ªµ¦¯¡ ‘Ž‘”’“”ŠŒ–Šœ–Ž”“””’Š––Œ‰ ¢–›˜‘”š””’Š¢–Ž”“””’ ¶–˜Š”•ŽŠ›–’ ”’”Šœ›£‰ ™›£’ŽŒŠ—”’Š”’ž”ŒŠœŽ˜™”’•¡ ‹’—£’–‘Ž”Š®­¢¢‹¯Š°˜±”’—Ž —˜‘–’Š–”™”‘ŽŠœ›£—˜Œ‘Ž ¼”˜’Š—–ŽŒŽ”’ŠŽ’‰ ²Ž›”™’£Š–’•˜’•Œ”œŒ”’ Œ–’—”›””’Š–›£™£›¡Š°–‰ —˜‘™›ŽŠ˜™ŽŸŽ’”’ –Š–’£‰ œ–›””™”’Š”ŒŽ”™Š—”›Ž œ–›™ŽŠŒ–’—”›””’Š–›£™£› ›–šŒ”’ŠŒŽ’–›ž”ŠŒŽ’ £’•Š—Ž Œ£’—Ž‘ŽŠ–Œ£’£ŽŠ•£”Š—”’ ›£—”Š—˜”Š“”’•Š—Ž™”›•–™Œ”’ ‘–œ”’ž”’•Š™”š˜’Š”˜¡Š¢–‰ ’”‘Ž£’”Š™–›˜™””Š‘–™–”š —Žœ›£—˜Œ‘ŽŠ‘–”’“”ŒŠªŠž˜™” ’Ž’•Œ”™”’Š”‘–™ŠŽ‘”’“” ”šŽ›’“”ŠŒ–™–’™˜”’Š‘£” ˜’Ž™Š”™”±”Šš”’“”Š’”ŽŒŠ© –›š”‘ŽŠ–’ ”œ”ŽŠ¦ºŠœ–›‰ ˜”’•Š˜Œ”¡ œ–›‘–’ŠŒ–™Ž”’•Š™”š˜’ ‘–’Š“”Œ’ŽŠ—”›ŽŠ§œ¨©¦ºŠ™›Ž‰ ³¢–›””™”’Šœ–›™˜‰ ”˜¡Š·–Žš”™ŠŒ£’—Ž‘ŽŠŽ’Ž Ž˜’Š—ŽŠ¤¥¦¤Š–’ž”—ŽŠ§œ©¥¦ ˜š”’Šœ–Ž”“””’Š—Žœ–‰ œ–”Œ˜ŠŽ’—˜‘™›ŽŠ£™£”™Ž‘ ™›ŽŽ˜’Š—ŽŠ”ŒšŽ›Š™”š˜’Š”˜¡ ’•”›˜šŽŠ”’“”ŒŠŸ”Œ™£›Š™–›‰  ˜”ŠŽ‘”Š–”™£ŒŠœ–›‰ §”‘Ž£ŠŒ›–—Ž™Š”’—–Œ’“” ”‘˜ŒŠ”™”‘”’Š˜”’•Š˜‰ ™˜˜š”’Šœ–Ž”“””’Š¸‰¦¥ œ˜’Š–£›£™ŠŒ–Š¦»¤½¡Š¾¿ÀÁÂ

PÃÄMFÅÆÇÈÆÉMIÊËÌÆÉMÍÎÏÆÐ

ÑÒÑÓÔÒÕÖ/×4D4/Ø1:48?48/ÙÑ×ØÚ/718?4;/61248Û48?Ü <8>:D72</5:37<A<848Û1/7126<7C/D17<49/9154<8/><Ý4Ü 48Û48?/518?121@/9125B>4348/912:D4;448 ß<6@48/515<3<@</5B>43/Ó9îéé/5<3<42/>48/@;:D:D 9156<4=448/Ù5:37<A<848Û1Ú/31Ý47/01247:248/Ñ×ØE :87:@/5:37<A<848Û1/D=42<4;/5<8<543/Ó9çé/5<3<42E 04D438=4C/7<>4@/D1><@<7/5:37<A<848Û1/=48?/6125B>43 Þ1548?C/;<8??4/@<8</4>4/ß:?4/912:D4;448/=48? Û1@4@E/Þ18?4Ý43</74;:8/<8</D4ß4C/21?:347B2/712Û4747 518=<D<9@48/5B>43/487424/Ó9ïéé/5<3<42/;<8??4 7134;/51561@:@48/>:4/912:D4;448/5:37<A<848Û1 316<;/>42</Ó9î/72<3<:8E/Ò1749</@18=474488=4C/648=4@ 34874248/612@487B8?/@12<8?E ß:?4/=48?/6125B>43/Û1@4@E à<2>4:D/áß41348<C/Ø19434/â@D1@:7<A/018?4Ý4D48 á:5B3=/àE/042>1>1C/á19:7</ØB5<D<B812/018?4Ü Ô8>:D72</Ø1:48?48/ãB8/ä48@/Ñ×Ø/6<348?C/01247:248 Ý4D48/Ô8>:D72</Ø1:48?48/ãB8/ä48@/Ñ×ØC/518:7:2Ü Ñ×Ø/712D16:7/54D<;/>4345/74;49/><D@:D</>18?48 @48C/47:248/9125B>4348/9187<8?/518?<8?47/4@7<Ü 9<;4@/712@4<7E/Ô8</512:94@48/21å<D</>42</01247:248 å<74D/:D4;4/5:37<A<848Û1/9:8=4/2<D<@B/7<8??<E Þ18712</Ø1:48?48/ãB5B2/æç/Ò4;:8/èééê/718748? ëá</D459<8?/434D48/34<88=4C/=4@8</:87:@ 5:37<A<848Û1E/ëä13:5/><912B31;/612494/<>1438=4 518>:@:8?/1@D948D</>48/9127:56:;48/6<D8<D 5B>43/5:37<A<848Û1Cì/:ß428=4C/Ö134D4/ÙèæíîÚE <8>:D72</5:37<A<848Û1/></@15:><48/;42</ß<@4/4@7<å<74D ÕD43/74;:/D4ß4C/D1ß4@/0ÞØ/718748?/47:248/54<8 :D4;48=4/><9123:4DCì/71248?/><4E/Ù@78Ú

üòñòýþõÿ0ÿø123456ÿ74893ÿóõòÿ 1564 ÿ 156 9 56ÿ 456ÿ81 2345ÿ54844 ÿø145456ÿ 4 5ÿÿ454ÿðñò4óôõõö 56ÿ÷ø 9 3ù4úö5ñôûò 81õ3 439ÿ 43ÿ516139ÿ71ÿò5251894ÿ 14 9ÿóõòÿ 15449ÿôøÿ 9943

icbc`f!ej`_cb`f"#$f%c&c`f'()*+f,]_c

ä/ã/Ü/0Ò/ä48@/ã1?424/Ô8>B81Ü >484/<8</518?;4D<3@48/918>494748/:87:@ ><912@:47/></>4345/81?12<E/Ö5427/Ó15<7Ü -Ñ.-ÕC/ÒÓÔä/ã D<4/Ò6@/ÙääãÔÚ/518Û4747/D13:2:;/7248D4@D< äãÔ/=48?/518<8?@47/î0C0/912D18/94>4 748Û1/äãÔ/>4947/><34=48</></316<;/>42</îEêéé 215<748D</D1948ß48?/èéî0/518Û494< èéî0/><648><8?@48/912<B>1/=48?/D454 @487B2/Û4648?/äãÔ/D1274/></D13:2:;/Ø487B2 0BDC/Õ3A45427C/01?4>4<48C/ä48@/ãÒÒC/ä48@ /Ö1æçCæç/ß:74/474:/84<@/îçC0/912D18/>42< 94>4/èéîèE 74;:8/D1613:58=4E 012D12B48/D447/<8</648=4@/515<3<@< 012@21><748/Ó4@=47/Ùä0ÓÚ/=48?/D:>4; 015<59<8/á<å<D</Ô871284D<B843/äãÔC/Õ ß42<8?48/=48?/>4947/5134=48</215<748D<C 61@12ß4/D454/>48/5<724Ü5<724/34<88=4E à<2548/2<6BÝBC/518?474@48C/>484/=48? 64<@/></3:42/81?12</54:9:8/>4345/81?12<E á18?48/>15<@<48C/712>4947/316<;/>42< ><7248DA12/>42</3:42/81?12</@1/Ô8>B81D<4 Ö447/<8<C/4>4/316<;/>42</êé/Ø487B2/4<27:43 îïEééé/B:7317/=48?/>4947/5134=48</Ö5427 D13454/èéî0/518Û494<//Ö1çéCçç/5<3<42 712D1642/></Õ246/Ö4:><C/Õ6:/á;46<C/á:64<C Ó15<7748Û1/äãÔE/Ô7:/613:5/712;<7:8?/Ó15<7Ü 474:/316<;/61D42/>42</D1613:58=4/D18<34< 54742C/Ø:Ý4<7C/Ñ548C/ä4;24<8C/-B2>48<4C/Ò4<Ü 748Û1/Ó1921D18747<å1D/></>4124;/@487B8? /Ö103Cçæ/5<3<42E Ý48C/6B8?/ØB8?C/Þ434=D<4C/ä2:81<C/Ö<8?4Ü Ò184?4/Ø12ß4/Ô8>B81D<4/ÙÒØÔÚE ëØ1:8??:348/34<8/4>434;/<8Bå4D</A<7:2 ëÖ1>48?@48C/ß:534;/>484/=48?/><7248DÜ 9:24C/Õ:D7243<4C/>48/ä1348>4E A12/>42</Ô8>B81D<4/@1/3:42/81?12</518Û494< Ö5427/Ó15<7748Û1/äãÔ/ß:?4/>4947 92B>:@/=48?/å42<47<A/D1;<8??4/>4947 /Ö1ççCç/5<3<42C/>42</74;:8/D1613:58=4/D1Ü ><34=48</></3<54/Û4648?/äãÔ/></3:42/81?12<C 518ß48?@4:/54D=424@47/Ô8>B81D<4/=48? 61D42//Ö10êC3ï/5<3<42Cì/@474/à<2548/>4Ü =4@8</ã1Ý/-B2@C/7B8>B8C/ÒB@=BC/6B8?ØB8?C 8B8648@4631/@42184/@<2<548/:48?/>4947 ><456<3/D1Û424/7:84</74894/21@18<8?Cì/@474 345/@171248?48/21D5<8=4C/Ö18<8/Ùè3íîÚE >48/Ö<8?49:24E Þ18:2:7/à<2548C/9134=4848/7248DA12 ×42<8?48/Ö5427/Ó15<7748Û1/äãÔ/ß:?4 à<2548E/Ùå<5Ú

8cf\`b`j]jf"$f%]]&fg`b99cf*f"]^cb

~€‚ƒ„‚…†‡ˆŠ‰Š¶”’Œ Œ£™”Š™–›ž”—ŽŠ–’ ”’”Š™”ŒŠœ–›˜ ¹Ž›–Œ™˜›Š¹–œ”›™––’Š«£‰ ‘Ž£Š’–•”›”Šž”—ŽŠ”‘“”›”Œ”™ ‹’—£’–‘Ž”Š”‘ŽšŠ–ŽŽŒŽŠŒ”‘ ™˜’••˜Š˜”’•’“”Š—”›ŽŠ¶‹Šœ˜‘”™¡ ˜’ŽŒ”‘ŽŠ¶‹Š¢–™–›Š;” £‘Š–‰ —ŽŽ”˜Š˜’™˜ŒŠ™Ž—”ŒŠ–›˜‘”Œ Ž’Ž˜’ŠšŽ’••”Š—–”œ”’Š˜‰ ·–”Ž’Œ”’Š ””’•Š¶‹Š™–›—–Œ”™ ’•˜’•Œ”œŒ”’Š˜”’•Š“”’• ˜”’•´Š™–Œ”’’“”¡ ”’ŠŒ–Š—–œ”’¡Š³;”—ŽŠ”’—”ŽŒ”’ “”’•Š”Œ”’Š–’—Ž‘™›Ž˜‘ŽŒ”’ —Ž ”œŠ™–›”‘˜ŒŠŒ–Š—”” ¶”’ŒŠ‘–’™›”Š‘–”˜Š–‰ ¢–›˜Š¢–›˜›ŽŠœ˜’“”Š”‘””š ˜”’•Š“”’•Š—Žœ–›˜Œ”’´Š˜ž”› ˜”’•Š™”ŒŠ”“”ŒŠ–—”›¡Š³¶Ž” ’“£›™Ž›Š˜”’•Š™Ž—”ŒŠ”“”ŒŠ–—”› —””Š–’ –™”ŒŠ˜”’•ŠŒŽ™” °Ž™š£±”™Ž¡ ˜”’•Š–› ”œŠ®¢›”£±£¯Š™–›‘–‰ “”’•Š”’™”›”Š”Ž’Š—Ž‘–”Œ”’ ™ ” Œ Œ ” ’ Š Œ – ‘ ˜  Ž ™ ” ’  ´ Š ˜ ž ” › Š ° Ž ™ š £ ‰ ‡X Á Y „ Z [ X \ ] ^] ˜™Š”‘˜ŒŠŒ–Š¶”’ŒŠ‹’—£’–‘Ž” £–šŠ”—”’“”Š££’•”’Š”™”˜‰ òø𠱔™ Ž Š ° ” ’ —› ” › Ž ’ Ž  Š «– œ ”  ” Š VŽ  ° – – ’ ™ ” › ” Š Ž ™ ˜  Š ¶ ” ’ Œ Š ‹ ’ — £ ‰ Œ”Š”Œ”’Š—Ž˜‘’”šŒ”’´ œ˜’Š £›–™”’Šœ”—”Š˜”’•¡Š·–‘Ž’ cöýóòþdþþõÿ0ÿø1 4 ÿ156 5 56ÿ 19 4 ÿ8 45ÿ13 84 445ÿ1 94445ÿ71543445 W›˜œŠ«–Žž”Œ”’Š¢–’•–—”›”’ ’–‘Ž”Š”Œ”Š–˜‘’”šŒ”’ ” Œ ” ™ ” Š¢–™–›Š°–’Ž’Š®¤ºµ¦¯¡ ‘£›™Ž›Š˜”’•ŠŒ–›™”‘Š—ŽŠ¶”’ŒŠ‹’‰ 13 2 23ÿefüÿ894745ÿ4 345ÿ71 4 ÿ 5 7ÿ 1564g489ÿ13 84 445ÿ 995451 ¬”’•Š¶‹Š°–”‘”Š®¤ªµ¦¯¡ ˜”’•Š–›‘™–œ–Š’””Š«–™˜” ¢–™–›Š–’””šŒ”’Š˜”’• —£’–‘Ž”Š”Œ”’Š–’—–™–Œ‘ŽŠ—”’ «”‘Š™–›‘–˜™Š™”ŒŠš”’“” ¹–±”’Š¢–Ž’”Š¢”›™”ŽŠW–‰ ›˜œŽ”šŠ–›˜œ”Œ”’Š‘Ž£ –Ž”šŠ˜”’•Š“”’•Š™Ž—”Œ ”—”Š—ŽŠ¶‹Šœ˜‘”™Š—ŽŠ;”Œ”›™” ›Ž’—›”Š¢›”£±£Š°˜Ž”’™£ ’–•”›”¡Š«”›–’”ŠŽ™˜Š”‘“”›”Œ”™ ”“”ŒŠ–—”›ŠŽ™˜Š“”’•Š‘–”’ž˜™’“” ”Ž’Œ”’Š™–›—”œ”™Š—ŽŠ‘–˜›˜š ”™”˜œ˜’Š˜”’•Š—–’•”’Š‘™–‰ —ŽŽ”˜Š˜’™˜ŒŠ™Ž—”ŒŠ–›˜‘”Œ ”Œ”’Š”‘˜ŒŠ–‘Ž’Š›” ŽŒŠ˜”’• ~€‚¡Š:™£›Ž™”‘Š;”‘”Š«–˜”’•”’Š®:;«¯ ˜”’¡Š·˜™ŽŸŽ’”’ –Š“”’•Š—Ž–›ŽŠ‘”’Œ‘Ž – —” – Š—ŽŠ‹’—£’–‘Ž”¡Š³«””˜ œ–Š–›’”—”ŠŒ”œ”’“–Šœ–‘™” ””™Š”“”›Š“”’•Š‘”šŠ—ŽŠ’–•”›” Œ–›™”‘Š—”’ŠŒ–˜—Ž”’Š—Žš”’‰ –œ–›Ž’•”™Œ”’Š™˜ž˜šŠ—”›ŽŠ¤¥¤Šœ–‰ ¢«¬Š—Žœ–›ŒŽ›”Œ”’Š”Œ”’Š—Ž ”˜™ŠŽRŽ’’“” Ž‘›””š’“ ”Š”—”Š¶‹Š—ŽŠ‘–˜”š —–£Œ›”‘Ž¡ Ž’Ž¡Š³¬”’•Š›˜œŽ”šŠ”—””š  ˜›Œ”’¡Š¾À[_\`ÁÁa^b ›˜‘”š””’Šœ–Ž”“””’Š”™”˜Š˜™ŽŸŽ’”’ –¡ ‘––’™”›”Š‘Ž‘”’“” ¹˜”Š—ŽŠ”’™”›”’“”Š—Žž”™˜šŽŠ‘”’Œ‘ŽŠ¢–‰ ”Œ”’Š—Ž–›ŽŠ±”Œ™˜ ”™”‘”’Š«–•Ž”™”’Š¬‘”š”Š®¢«¬¯Š”Ž”‘ ˜’™˜ŒŠŒ–”Ž —Ž–Œ˜Œ”’¡Š°–—”’•Œ”’ŠŽ”Š˜™ŽŸŽ’”’ – ˜’™˜ŒŠ–’–›™ŽŒ”’ ”Ž’Š—Ž”±”šŠœ–’•”±”‘”’ŠŒ–™”™Š—”’Š™–”š Ž‘’Ž‘’“”¡ –’–›Ž”Š°˜›”™Š¢–›Ž’•”™”’Š˜’™˜ŒŠŒ–™Ž•” SŽ’••”Š”ŒšŽ› Œ”Ž’“”Š®°¢¨¯¡ ™”š˜’Š”˜Š:;« <Ž›—”˜‘Š¹ž”–”’ŽŠ«–œ””Š=Œ‘–Œ˜™ŽŸ –’ ”™”™Š‘–”’“”Œ ¢–’•”±”‘”’Š‹’—˜‘™›ŽŠ«–˜”’•”’Š¼£’ TªŠ˜™ŽŸŽ’”’ – ¶”’ŒŠ:;«Š–’˜™˜›Œ”’Š‘”’Œ‘ŽŠ¢«¬ —””ŠŒ£’—Ž‘Ž —Ž”ŽŠ”’™”›”’Š—˜”Š˜™ŽŸŽ’”’ –Š“”’• ’£›”¡Š°–”’“”Œ —Ž”Œ‘˜—Š™Ž—”ŒŠ”œ˜Š”•ŽŠ–’”” »©Š˜™ŽŸŽ’”’ – œ–›£—””’’“”¡ —””Šœ–’•”±”‘”’ ³«”ŽŠ‘˜—”šŠ–›™–˜Š—–’•”’Šœ–Ž‰ Ž’™–’‘ŽŸŠ¤ªŠ˜™Ž‰ ŽŒ’“”Š–›–Œ”Š–’•”Œ˜Š–’“–›”šŠž”—Ž ŸŽ’”’ –Š—”” ™Ž’••”Š™˜’••˜Š±”Œ™˜Š‘”ž”´Š˜ž”›’“” œ–’“–š”™”’ °–”‘”Š®¤ªµ¦¯¡ Œ–”ŽŠ—”’Š”—” °––’™”›”ŠŽ”Š˜™ŽŸŽ’”’ –Š”Ž’’“” ™˜ž˜šŠ˜™ŽŸŽ’”’ – ž˜‘™›˜Š™–›‘”’•Œ˜™Šœ–›‘£””’Š™Ž’••Ž’“” “”’•Šœ–›˜Š—Ž›–‰ ›”‘Ž£ŠŒ›–—Ž™Š” –™Š”Ž”‘Š>?>@ABCD?CEF>G ‘™›˜Œ™˜›Ž‘”‘Ž¡ DF>H>IBJ@”™”‘”’Š˜’™˜ŒŠ–’•˜Œ˜›ŠŒ–‰ ³§–‘™›˜Œ™˜›Ž‘”‘Ž ”œ˜”’Šœ–’ž”Ž’Š”™”˜Š•–”›Ž’•Š›”™Ž£ Ž‘”ŠŒ”›–’”Š£—”‰ ™”™”ŠŒ–£”Š™–›”‘˜ŒŠŒ–™””™”’Š—”” ’“”Š“”’•ŠŒ˜›”’• –’ž””’Œ”’ŠH>KFLE?>BM@NHO>PBCF>GQ ”™”˜Šž˜•”ŠŒ–™””™”’ ¹–œ˜™ŽŠ«£Ž‘Ž£’–›Š¢–’•”±”‘”’ –’ž””’Œ”’ ‹’—˜‘™›ŽŠ«–˜”’•”’Š¼£’Š¶”’ŒŠ:;«Š¹˜£‰ ”Œ™ŽUŽ™”‘Š˜‘”š”‰ “Š<Š¢”›—–—–Š–’””šŒ”’Š‘”’Œ‘Ž ’“”´Š™–›”’• ›–•˜”™£›ŠŽ’ŽŠ”Œ”’Š–›”Œ˜Š‘–””Š™Ž•” ¹˜£“¡Š¾¿ÀÁÂ

opqrstuvwusxyz{z|xopqz}u|uus


0123

'()*+,-*./012*3145*6741817

6 

6 868 6 56761689

9!:;<=>"<9?#@AB!C<D$%&"$

ijkilmnopqrstnuvwxyzx{ š¥”–”švwx‘’•v“”˜x™•x{’–•’{ |}~€|‚ƒ„…†…}‡ˆ‰ˆŠƒ‹|ˆ A<?<EA<?<9FGHII9C=J? —’’›v’‘’{yvÂ{“š{x—”’vÂ{›x™{’u ŒŽvzx{‘’“”v•x–’—v˜’–”{y K@A9LCD<=9MJ9N<?@=O ›”š{’–vš›š™vwŸš«vŒÂw zx{‘’{‘”•’{v“”v˜’—’™vš›šu ¬­²³¡vŸ”{yy’v—’’›v”{”v˜xzxu zš›”œvxz”–”•”vœž{y—”š{’–”u M<=9PQOR<S9M<= —’{’{{ ’vzx{¤’˜’”v²­v™”¥ž ›’—v›”{yy”v“’{vŸ’™y’v ’{y T@=B<MJ9T<AU@? ž{”› ™x–’›”œv›x™‘’{y•’ž¡vzx{‘’“” D@<M@A9M@=O<= ÊËÌËÍnrÎÌËÍ ’–’—’{v•š{—žzx{vzxz”–”Ÿ T<AU@?9VW<A@9V@L@V<A Éx’“v£šzx—›”¤v’™•x›”{y •x{“’™’’{v‘x{”—v”{” Ž¢v¦—›™’v£’”Ÿ’›—žvš›š™ ¢š š›’v“’{v£’”Ÿ’›—žv›x™u XX9K@AV@=G9 Œ¦£¡vϔšvw’{yy’ž¡vzxu ¤’›’›v—x¥’y’”v˜’¥™”•’{v ’{y {y’{yy’˜v—ž’›žv•x«’‘’™’{ ˜’–”{yv•x{ ’{yvzxz’•’{ YZ[\Y]^Y_`aba •’™x{’v˜’{y—’v˜’—’™vªš« ˜’—’™v”{”v£žx›v¦§’{¨’u©x{”’ cK@A<?JQ=9d<=G9e<VTQfQ Žv¥xy”›žv¥x—’™¡v–x¥”Ÿv“’™” zx{‘’“”vzš“x–vªš«vŽv˜’–u ³­v˜x™—x{vȚ{—žzx{vzx{ žu gJD<R<W9h@D<?<= ”{yv–’™”—v—x‘’•v•x–’Ÿ”™’{{ ’ •’”v•x{“’™’’{v—x™¥’yž{’ ˜’“’v¬­­® “’{v˜™’•›”— £”v˜’—’™vš›šzš›”œv¯’«’ —x¥’{ ’•v²Ã¬²®¶vž{”›všu x—•”v“xz”•”’{¡v¥ž•’{ ¢x{y’Ÿv“’{v°šy ’•’™›’vŸ”{yu “x–v”{”v¥x™•š{›™”¥ž—”v®Ã¡²¸ ¥x™’™›”v£’”Ÿ’›—žv¥x™“”’zv“”™” y’v±š§xz¥x™v¬­²³¡v•x“ž’ ˜x™—x{v“’™”v›š›’–v˜x{‘ž’–’{ ϔšvzx{y’›’•’{v˜”Ÿ’•{ ’ zx™x•v”{”v›x™‘ž’–v—x¥x—’™ ¢š š›’v˜’“’v¬­²³ ’•’{v›x™ž—v¥x™•š{—x{›™’—” ´®µ­­vž{”›v’›’žvzx{y’–’z” x–”Ÿ’›v•x—ž•—x—’{v¦§’{u ž{›ž•vzx{‘’y’v˜š—”—”v©x{”’ ˜x™›žz¥žŸ’{v—x¥x—’™v¬´v˜x™u ¨’u©x{”’¡vwž¨ž•”v˜ž{v”•ž› “’™”v˜’™’v™”§’–{ ’vw’–’Ÿ —x{v“”¥’{“”{y•’{v˜x™”š“x zx{¤”¤”˜”v•x–’—v”{”v“x{y’{ —’›ž{ ’vzx{ ”’˜•’{vzš“x–  ’{yv—’z’v“”v›’Ÿž{v—x¥xu zx{yŸ’“”™•’{vÀ™›”y’vxu  ’{yvzx{y’–’z”v˜x{ xy’™’{ –žz{ ’v ’{yvzx{¤’˜’” {y’«’–”v“x¥ž›{ ’v˜’“’v¦˜™”– ·w’’›v”{”v•”›’vzx{¤š¥’ ¶¶¬­­vž{”› ¬­²¬¡v˜x{‘ž’–’{vÀ™›”y’vzx–x‘”› ž{›ž•vzxz˜x™›’Ÿ’{•’{v©xu ·¦§’{¨’v›x™‘ž’–v™’›’u™’›’ Ÿ”{yy’v—’’›v”{”v›x–’Ÿvzx{ x{u {”’v•”›’v“x{y’{vzxzœš•ž—u ²¸­­vž{”›v˜x™v¥ž–’{v“”v¯’›x{y ›žŸv’{y•’v²­­v™”¥žvž{”› •’{v—xy’–’v•xž{yyž–’{u•xu “’{v°šy ’¡v“’{vzx{‘’“”v€¹†„ ¢’•v–’z’v¥x™—x–’{y¡v’¨u ž{yyž–’{{ ’vВ¤x–”œ›v—x–’–ž ºˆ‚|ˆ¹»ˆ†“x{y’{v€¹†ºˆ‚‡Š¹†ˆ “’vzx–ž{¤ž™•’{v©u²v ’{y •’z”v¥x™”•’{vž{›ž•vzx{‘’y’ —x¥x—’™v®®v˜x™—x{¡¼v•’›’v½˜u zx™ž˜’•’{v‹}„Ć¹Å»ƒÅÆ“’™” ˜’—’™¡¼vž‘’™{ ’ hóðP: hóîñþ:ðïc x™’›”š{v’{’yx™v±’—zš¤š wž¨ž•”vÀ™›”y’vŽ’¥™”•’{v¦zxu ϔšvzx{yž{y•’˜•’{v¦–– øö:h9døeøeî : þ9 E 9 eî: h < D @ V 9 K A Q TQ ? J Q = 9 O J A D 9 L @ A < M < 9 M J 9 V < TK J = O 9 dQ L J D J Q S 9 < = M < D < = 9 L < A C 9 þQ = M < 9 C = ? C U 9 L @ A V < J = O 9 M J 9 U @ D < dü÷G ¾™ž˜v¿”–’ ’Ÿvwx–’›’{¡v¦yž—’ ™”•’vwx™”•’›v–x«’›v¾x{x™’– ±x«v©x{”’vzx{‘’“”v˜x{šu MJ9U@D<V9J=JS9V<<?9J=J9L@AV<J=O9T@A@UET@A@U9?@AU@=<DS9ïQRQ?<9:;<=><S9<JW<?VC9L@=J<S9hC>CUJ9øA?JO<S9d<>M<9÷LEFS9ôW@V;9AöQQD@û9 ?9hKJ=S Ž’™›š{švwÀ¡vwx–’—’vŒ¬´Á² š›š™—vÂ{“š{x—”’v›”“’•vz’ž ˜’{yvž›’z’v˜x{‘ž’–’{v£’”u M<=9?@A<UWJA9þQ=M<9dQLJDJQG £”v˜’—’™v{’—”š{’–¡v¦§’{u •x›”{yy’–’{v“x{y’{vzx–’{—”™ Ÿ’›—žv“”v›’Ÿž{v¬­²³v“x{y’{ ¨’v›x›’˜vzx{‘’“”v•š{›™”¥ž›š™ ǟx§™š–x›vw˜”{ •š{›™”¥ž—”v˜x{‘ž’–’{v—x¥’u ›x™¥x—’™v¢š š›’v“”vÂ{“š{x—”’¡ Ȕ{”¡v˜x™—’”{y’{v—xyzx{ { ’•v¶®¶²²vž{”›v’›’žv³®µ¸  ’•{”v¬²³®¸´vž{”›v’›’žv›žzu ªš«vŽv—xz’•”{v—x{y”› ˜x™—x{v“’™”v›š›’–v~Š}|ˆ‡¹|ˆ‡ ¥žŸv²²¡²v˜x™—x{v“’™”v¬­²¬ “x{y’{v•xzž{¤ž–’{vɚ{“’ £’”Ÿ’›—žvÑÒÓÔÕ ijkilmnopqrstvuvx{”{yu “’y•š˜v£Â°¡vÀ{“’™vɔ“’ ’›”¡ ‘ž’–’{vÇ£v›’{˜’v•’z”v›x™u áÎÍâÓãÓäËÌÓnkÍËâÓÌ •’›•’{v“’ ’v—’”{yv˜™š“ž•v“’{ zx{y’›’•’{¡v—x–’z’v”{”v˜x{u ›”¥•’{v‘žy’v’•’{vz’›”vȒ–’Ÿ wx–’”{v”›ž¡v—x—ž’”v’™’Ÿ’{ š{šz”vz’— ’™’•’›¡v˜x–’•ž ‘ž’–vÇ£v¥’‘’•’{vzx{‘’zž™ —’z’v›x•{š–šy”v—x•’™’{y¡¼ ¾ž¥x™{ž™v£Â°vzx–’–ž”vŽx™’u Pcî P:S9ïðñòóe cîP òóe9E9hW<AK9ôQAKQA<E MJL@=<TU<=9J=J9T@TLC<?9W@TLCV<= V<=O<?9D@TLC?G9h@BCU=R<9:ô9J=J9?@A<V< x• ”—{”—v“”v«”–’ ’Ÿv°šy ’•’™›’ “”v«”–’ ’Ÿv”{”vŽx–’•žv¥”—{”— ž¤’˜{ ’ ›ž™’{v¾ž¥x™{ž™vzx{yx{’”v‹ˆ†„ ?JQ=9T@DC=fCAU<=9U<TK<=R@9?@AL<AC <=OJ=9K@=MJ=OJ=9AC<=O<=9MJV@VC<JE V@K@A?J9MJ9K@OC=C=O<=G9üAQMCU9:ô ¥ “ ” z” { › ’ v zx z’ › ž Ÿ ” v ɒ • v ¦› ’ — ” { ” v zx – ’ { y y ’ ™ v Ÿ ’ • v ¤ ” ˜ › ’  £x { y ’ { v — ž ¥ › ” › ž — ” v ˜ ™ š “ ž • ƒåƒ‹¹‚ƒ}Å€¹†º‡·¯šy‘’z’™•—¼ õöc÷øGöñùøú9T@TC<VU<=9UQ=VCT@= U<=9C=?CU9T@=OWJ=M<AJ9V@=?CW<= h<RQ=<A<9ü<=<V9TQM@D9?@AL<AC9J=J Èx•’ ’’{vÂ{›x–x•›ž’–vŒÉ¦È Þx™•šš™“”{’—”v“x{y’{vz”u •Ÿ’—v°šy ’v ’{yv“”‘ž’–v{’{u ‚ ›’žv˜™š“ž•v²­­v˜x™—x{v°šyu <U<=9K@D<R<=<=9M<=9KAQMCU9L@AUC<E D<=OVC=O9U@9UCDJ?9<=<U9M<=9JQ= MJ?<AO@?U<=9?@ABC<D9F9I9AJLC9C=J?9MJ wx–’z’v”{”¡v˜x–’•žv¥”—{”—v“” ›™’v—x˜x™›”vŽš–“’v£Â°¡v˜xu ›”{ ’¡v•’«’—’{v”{”v—x–’”{ ’  ’¡vŽxz“’vzxzœ’—”–”›’—”v˜xu DJ?<VG9ò@AV<T<<=9K@DC=fCA<=9õöc÷øGE KD<VT<fDCV?@A9V@f<A<9L@AV<T<<=G 9IFXG öñùøúS9hW<AK9BCO<9T@DC=fCAU<=9KAQE õó=?CU9T@=M<K<?U<=9KJDJW<= d@T<V?JU<=9?J=OU<?9U@=R<E °šy ’•’™›’vz’—”Ÿv¥’{ ’• ¥”—{”—vÇ£v“”v«”–’ ’Ÿv”{” zx{‘’“”v•’«’—’{v¥x™¥ž“’ ’ {yž™ž—’{v—x™›”œ”•’›vɦÈ MCU9?@AL<AC9K@=MJ=OJ=9AC<=O<=S9:D <=OJ=9R<=O9V@W<?9M<=9=R<T<=9L<OJ T<=<=9R<=O9D@LJW9L<JU9L<OJ9K@=OE  ’{yvzx–’{yy’™vɦȝvޒŸu ’•’{v“”“x—’”{vž{›ž•vzx{‘ž’– ɦÈ¡v‘žy’v“”Ÿ’™’˜•’{v’•’{ —x¤’™’vy™’›”— e@û9:ô9h<RQ=<A<9ü<=<V9R<=O9MJD@=OE <=<UE<=<US9K@=OOC=<9?J=OO<D9T@=OE OC=<S9K@=MJ=OJ=9AC<=O<=9J=J9BCO< •’{¡v•’«’—’{v¥”—{”—v—x˜x™›” ˜™š“ž•v”{“ž—›™”v•Ÿ’—v°šy ’ —xz’•”{vzx{”{y•’›•’{v•x—xu ·ßȍv‘žy’v¥”—’vz’{œ’u U<KJ9ýJ?CA9C=OOCD<=9ò<LR9hD@@K9dQM@G <U?JýU<=9?QTLQD9ò<LR9hD@@K9dQM@ MJD@=OU<KJ9M@=O<=9ýJ?CA9 ôQTýQA? ’–”š¥š™šv“’{v¯’–’{v’›’™’z  ’{yv—ž“’Ÿvzxz”–”•”vɦȝ ‘’Ÿ›x™’’{vz’— ’™’•’› ›•’{v–’ ’{’{v”{”v¾™’›”— üAQMCf?9d<AU@?J=O9î@=@A<D9d<=E K<M<9ÿ012305263ÿ27Sú9B@D<V9þ@AMJ<=< dQM@9R<=O9M<K<?9T@=OQ=?AQD zx™ž˜’•’{v¨š{’vzx™’Ÿv˜xu ·Þx™‘ž’–’{v¥’™’{yv ’{y ·”—’–{ ’v‘’“”v˜ž—’› ’ ¢” {yy’–v“’›’{yv•xv•’{›š™ <O@A9üï9hW<AK9øD@f?AQ=JfV9ñ=MQ=@VJ<S T@D<DCJ9VJ<A<=9K@AVS9h@D<V<989 F G U@f@K<?<=9UJK<V9V@WJ=OO<9U@V?<LJD<= –’{yy’™’{vɦȝ zx – ’ { y y ’ ™ v ɦÈ v ‘ ž y ’ v › ” “’ • — ž§ x {” ™ v ’ › ’ žv • ž– ” {x ™ v • Ÿ’ — ¡ • ’ ¡¼vž¤’˜{ ’v¦“’˜ž{ þ@AMJ<=<9:=J?<9üJVf@AJ<S9T@=O<?<U<=S h@D<J=9T@=B<MJU<=9UCDJ?9?JM<U VCWC9MJ9M<D<T9AC<=O<=9V<<?9MJD<E xz¥’{yž{v•x—’“’™’{ ›x{’{yv’•’v•’z”v’•’{v•šu z’•’v“’x™’Ÿv”{”v’•’{v—xz’•”{ œ’—z” ” – ” › ”{”vzx™ž˜’•’{v˜™šu ýJ?CA9:ô9K<DJ=O9<=R<A9J=J9T@=B<MJ9VQDCVJ f@K<?9U@AJ=OS9J<9T@=OUD<JT9VC<A< UCU<=9K@ACL<W<=9?@TK@A<?CA9M<K<? ˜x–’•žv¥”—{”—v’•’{vɦÈ¡ š™“”{’—”•’{v’y’™v•’«’—’{ ¥x™•xz¥’{yvx•š{šz”{ ’¡¼ y™’zv’{—’v— ”š{’–vޔ’ ’v˜x{yžu V@W<?9L<OJ9<=<UE<=<UG9ï@U=QDQOJ9R<=O O@=@A<VJ9?@AL<AC9h<RQ=<A<9ü<=<V9J=J ?@?<K9?@AB<O<G –’”vŽx–’ ’{’{vޔ—{”—v“’{ ”{”v“”›’›’vŽx–’•žv¥”—{”—v”{” ž¤’˜{ ’ ™ž—’{v“”“’{’”v¦ŽÞ±vÑÎÒæÕ JU@DC<AU<=9M@=O<=9MC<9TQM@D ޒ L<AC9:þE:üH  F9ðþö9:þE:üH Žx{yx–š–’’{vÈx•’ ’’{vÂ{›xu ’•’{v“”’™’Ÿ•’{vzx{‘ž’– F9ðhö9TCD<J9M<AJ9ISH9ü9V<TK<J9 –x•›ž’–¡v£”{’—vŽx™”{“ž—u ˜™š“ž•v•Ÿ’—v°šy ’v ’{y üS9:ô9:DD9e@û9h<RQ=<A<9ü<=<V ›™”’{vŽx™“’y’{y’{vȚ˜x™’u ¥x™uɦÈ¡¼vž‘’™vÀ{“’™v—’’› MJD@=OU<KJ9KCD<9M@=O<=9ýJ?CA9 öQû ”vŒ£”—˜x™”{“’y•š˜v“’{ zx{yyx–’™v‘žz˜’v˜x™—¡vwxu døeóðóï9Q=VCD?<=9þ:ñ9ò<D<J T<VCU9>Q=<9T@A<W9K@D<=OO<A<= g<??<O@9÷QD?<O@S9V@WJ=OO<9DJV?AJU — °vzx–ž{¤ž™•’{ –’—’vŒ¬´Á² D<R<=<=9òJV=JV9M<=9ü@=O@E þ:ñS9?@AC?<T<9K@D<=OO<A<=9M@E ?@?<K9W@T<?9?<=K<9T@=OCA<=OJ ßȍv£Â ˜™ š y ™ ’ zv ¥ x™›xz’vɒ•vÈxu Žx{’›’’{v•’«’—’{v˜x{u ü@ D Q D <<=9 U<R<<=9ñ=?@D@U?C<D V<J=9J=MCV?AJ9M<=9T@AUG9õò<WU<= U@=R<T<=<=9M<=9U@V@BCU<=9L<OJ •’ ’’{vÂ{› x–x•›ž’–vž{›ž• ‘ž’–’{vÇ£v›”“’•v—x™›’uzx™›’ JVK@AJ=@ M < O UQKS9hJOJ?9:MWJ9üA<E VCM<W9B<MJ9VQAQ?<=9=<VJQ=<DSú K@=OOC=<=R<G ™–”{“ž{y’{v“’{v£’ ’ zx{yŸ”–’{y•’{vz’›’v˜x{u ?QTQS9MJ9<û< =R<G ùJ?CA9?@AL<AC9D<J=9M<AJ9:ô9:D9e@û Žx vŽ™š“ž•v¯šy‘’ ¤’™”’{v˜x–’•žv¥”—{”—v›x™—x¥ž› J=J9?@AM<K<?9LV<@=L9@N<A<D<K=<9d9K<@?<D<A=<TOE Cf<Kd@ D<DCJ9K@=J=OU<?<=9U@V<M<AE h<RQ=<A<9ü<=<V9<M<D<W9:DD98:ö w’”{wy ñG <=9þ:ñ9J=JS9MJW<A<KU<=9K@D<UC x¥’y’”v™x’–”—’—”v˜™šy™’z ·È’z”v’•’{v’™’Ÿ•’{v’–›x™{’›”œ O<A<ü=<9þ: :DCTC=JCT9ôQ=M@=VQA9cC?MQQA9R<=O =R<U9K@D<=OO<A<= LJV=JV9T@=R<M<AJ9K@=?J=O=R<9þ:ñ T@TLC<?9?<TKJD<=9QC?MQQAE=R<9D@LJW ”{”¡v¯’–’{v’›’™’zv°šy ’•’™›’ —ž¥›”›ž—”v˜™š“ž•vž{›ž•vzxu W<U9fJKDJ?=<O989÷Lô<

OO<A<= L<OJ9U@L@AD<=OVC=O<=9CV<W< 52153V@WJ=OO<9M<K<?9T@=OW@T<? ’•’{vzx{‘’“”v…ƒ|}‚…†}àˆ‹‚ ™x•’v‘ž’–v“’{v›”“’•vzx–’{yy’™ T@A@U98V@K<?C99MM<<==99?K<@VD <G9=e< TC= T@A@U<G9õh@f<A<9L@A?<W<K9=<=?J AC<=O<=G9h@D<J=9J?CS9<M<9ýJ?CA9ùQCA9g<R •’«’—’{v—’“’™vŸ’•v•x•’ ’’{ ɦÈ¡¼v‘x–’—{ ’ <=R<9K@D<=OO<A<=9W<U9fJK?<9R<=O <U<=9U<TJ9L@AJ9K@TLJ=<<=9M<= :C?Q9hûJ=O99h@Dý9ôD@<=J=O9R<=O9MJLC<? ”{›x–x•›ž’–vŽ’“’v¦˜™”–v¬­²®¡ x{ž™ž›{ ’¡v’“’v—x•”›’™ W T@ACK<U<=9M@DJU9D<=OVC=OG9õ<D<C K@=M<TKJ=O<=Sú9U<?<9hJOJ?G C=?CU9T@T<UVJT<DU<=9U@=R<T<=<= •’«’—’{v”{”v“”Ÿ’™’˜•’{v¥x™u ¸­v˜x{‘ž’–vÇ£v¥’‘’•’{v ’{y T@ K@=J=M<U<=9V@?@D<W9<M< d@=CAC?9MJ<S9MJW<A<KU<=9KCE K@=OOC=<=R<G —”Ÿv“’™”v˜x–’{yy’™’{vɦȝ ›x–’Ÿv“”“’›’v“”v•’«’—’{v”{” <MCA<@=UGS99< C9W<U9fJK?<9LJV<9M@DJU V<?EKCV<?9LJV=JV9MJ9PQOR<9T@=B<MJ : ô 9 : D 9 e @ û9 h < R Q = < A < 9 ü < = < V 9 < U < = Èx˜’–’vvޒ–’”vŽx–’ ’{’{ x™x•’v—ž“’Ÿv“”’‘’•v•šzžu D<=OVC=OSúD9<JTL <G >Q=<9WJB<C9K@D<=OO<A<=9þ:ñ9M<= ñhï MJ D C = f C A U < = 9 U @ 9 K < V < A < = 9 K < M < 9 U J V < A < = ”—{”—v“’{vŽx{yx–š–’’{vÈx•’u {”•’—”v“’{v¥x™—x“”’vzx{u ï<U9W<=R<C9WU=<Rû< V<=9N<D<= M<R<9V<J=O9KAQMCU9PQOR<9V@T<UJ= :ô9:d:e9 eE9hW<AK9T@DC=fCAU<=9:DD9e@û9:ô9h<RQ=<A<9ü<=<V9R<=O W<AO<9ðKSH9BC?<9WJ=OO<9ðKH9BC?<9ACE Þ  ’’{vÂ{›x–x•›ž’–v£”—˜x™”{u ‘’–’{•’{v˜™šy™’zv”{”v·¢šŸ d<?<A<TS9U<û<V<=9d<DJQLQAQ9BCO< T@=J=OU<?G98@;=

MJD@=OU<KJ9ýJ?CA9?@AL<AC9ò<LR9hD@@K9dQM@9R<=O9<T<=9C=?CU9<=<UG KJ<WG98@;=

+1 8 5 ( Ö ( × ( * Ø ( 7 1 * + / × 1 Ù * , / 8 1 7 Ú Ú 1 × 1 7 * Û 6ÜÝ 6ç*èÙ1×2*,1é15*ê50ë×*ì1Öí*è8//2*+(4/

?@ABCDEFEG@HCI@JBEH@K

&'()*+,-].,+)/]0)-1/23]4)]52/1613]\/)71'

Pcî P:S9ïðñòóe cîP òóe9E9gJD<R<W9<LCK<?@= MJ9V@UJ?<A9QLB@U9ûJV<?<G AJU<=9U@K<V?J<=9L<OJ9K<A<9K@D<UC9LJV=JV =J=OU<?U<=9K@=M<K<?<=9M<@A<W9R<=O hD@T<=9T@=B<MJ9J=f<A<=9K<A<9J=;@V?QA d@=CAC?9ñV?JMB<LS9U@L<=R<U<=9J=;@VE K@AWQ?@D<=G L@A<V<D9M<AJ9K<B<U9WQ?@D9M<=9A@V?QA<=G K@AWQ?@D<=G9@=O<=9<M<=R<9TQA<?QAJCT ?QA9T@=f<AJ9DQU<VJ9MJ9M<@A<W9AJ=O9?JO< @=O<=9TQA<?QAJCTS9V?<U@WQDM@A õþ<A<K<==R<S9V@T<UJ=9L<=R<U9WQE K@TL<=OC=<=9WQ?@D9L<AC9MJ9Q?<9PQOR< <?<C9V@UJ?<A9N<D<=9<DJCA<=O9<?<C9N<D<= K<AJûJV<?<9LJV<9L@AVJ=@AOJ9C=?CU9T@=J=OE ?@DS9T<U<9ü:9BCO<9<U<=9L@A?<TL<WS9M<= WJ=OO<99IF8S9ûJD<R<W9hD@T<=9UJ=J ö<UVM<9:MJVCfJK?QG9õ:M<9BCO<9R<=O9J=OJ= U<?U<=9UC=BC=O<=9ûJV<?<û<=9U@9ñPG L<=R<U9?@=<O<9U@AB<9?@AV@A<K9M<AJ9DQU<DSú T@=B<MJ9MJV@ALC9J=;@V?QAG T@TLCU<9MJ9<DJCA<=OSú9C=OU<K9î@=@A<D @=O<=9?@ACV9?CTLCW=R<9WQ?@DEWQ?@D CB<A9ï<>LJA9R<=O9BCO<9T@=B<L<?9JA@U?CA @?C<9ü@AWJTKC=<=9þQ?@D9M<= d<=<O@A9îA<=M9=C<DJ?R9þQ?@D9J=JG L<ACS9MJUW<û<?JAU<=9<U<=9?@AB<MJ92!0ÿ üAQTQVJ9<D<T9e@O@AJ9@T@=?@AJ<= ð@V?QA<=9ñ=MQ=@VJ<98üþðñ 9ñP9ñV?JMB<L d@=CAC?=R<S9PQOR<9M<=9hD@T<= #7>":K<D<OJ9BJU<9BCTD<W9ûJV<?<û<= ü<AJûJV<?<9M<=9øUQ=QTJ9A@<?Jý98@T@=E d9<=C=@OQAQS9T@=O<?<U<=S9WJ=OO< T<VJW9T@=B<MJ9KAJT<MQ=<G9ò<=R<U9J=E R<=O9M<?<=O9V<T<S9V@M<=OU<=9BCTD<W K<A@UA<ý G V<<?9J=J9VCM<W9<M<9L@L@A<K<9WQ?@D9L<AC ;@V?QA9R<=O9L@AW<A<K9M<K<?9T@TLCU< U<T<A9?@ACV9L@A?<TL<WG ï<>LJA9BCO<9T@=OJTL<C9J=;@V?QA9<O<A R<=O9<U<=9V@O@A<9MJL<=OC=9MJ9<LCE CV<W<9MJ9U@MC<9ûJD<R<W9?@AV@LC?G õJUW<û<?JAU<=9=<=?J=R<9<U<= LJV<9T@=O@TL<=OU<=9WQ?@D9MJ9ûJD<R<W K<?@=9hD@T<=G9õ<D<C9?JM<U9V<D<W9<U<= h@T@=?<A<9C=?CU9?JO<9U<LCK<?@=9D<J=S ?@AB<MJ9K@A<=O9?<AJýG99ñ?C9VCM<W9?@AB<MJ îC=C=OUJMCD9M<=9CDQ=KAQOQG9òJV<9BCO< <M<9V@UJ?<A9FH9WQ?@D9L<AC9R<=O9MJE ò<=?CDS9CDQ=KAQOQ9M<=9îC=C=OUJMCD K<M<9<û<D9IF9D<DCG9<TJ9VCM<W9T@TE M@=O<=9T@TL@AJU<=9J=V@=?Jý9L@ACK<9V<?C L<=OC=Sú9CB<A9MJ<9U@K<M<99ÿ$:#6;2<S L@DCT9L<=R<U9MJTJ=<?JG9ó=?CU9J?CS9üþðñ L@AJU<=9@M<A<=9C=?CU9K@=@A<K<=9?<AJý ?<WC=9K@A?<T<9K@=OCV<W<9<U<=9MJL@E h@D<V<989 F G T@TJ=?<9K@TM<9V@?@TK<?9C=?CU9KAQ<U?Jý L<?<VS9VCK<R<9?JM<U9?@AB<MJ9K@A<=O9?<AJýSú L<VU<=9M<AJ9K<B<US9V@WJ=OO<9M<K<?9T@=E ò@L@A<K<9DQU<VJ9R<=O9K<DJ=O9MJE T@=<û<AU<=9M<@A<W=R<G B<MJ9TJ=<?9L<OJ9K<A<9J=;@V?QA9?@AV@LC?G C=OU<K=R<G TJ=<?J9C=?CU9T@TL<=OC=9WQ?@D9T@E JU<?<U<=9ñV?JMB<LS9K@TL@AD<UC<= @K<D<9J=<V9ü<AJûJV<?<9ñPS9ï<>LJA õô<A<9V@K@A?J9J?C9VCM<W9L<=R<U ACK<U<=9M<@A<W9R<=O9T<VJW9M@U<?9<?<C ü@Aû<D9=QTQA9 9IF9?@=?<=O9K@=O@=E :LMCDD<WS9T@=O<?<U<=S9TC=fCD=R<9WQE MJD<UCU<=9MJ9M<@A<W9D<J=S9V<R<9W<A<K9<M< K@AL<?<V<=9M@=O<=9Q?<9PQOR<G9h@D<J= M<DJ<=9K@TL<=OC=<=9WQ?@D9MJ9Q?< ?@D9L<AC9T@TL@AJU<=9K@A?CTLCW<=9MJ TJ=<?9T@TL<=OC=9WQ?@D9MJ9U<û<V<= J?CS9BCO<9L<=R<U9R<=O9J=OJ=9T@TL<=OC= PQOR<U<A?<9VCM<W9?@K<?S9C=?CU9T@TL@E MC=J<9K<AJûJV<?<9M<=9@ý@U=R<9<U<=9T@E K@VJVJA9K<=?<JSú9?CU<V=R<G98?@<

éë2175*Û(0/8*./×Ö170ë*'(7Ú*//é/74

Pcî P:S9ïðñòóe9E9ü@D<UC9J=E LJ=?<=O9W<=R<9MJ9UJV<A<=9IEXI PQOR<G9õï<TCE?<TC9L<=R<U9R<=O <D<C9PQOR<9U@9N<U<A?<9T<D<W cîP MCV?AJ9K@AWQ?@D<=9MJ9ûJD<R<W K@AV@=G9ö@LJW9K<A<W9D<OJS9QUCK<=VJ T@D<UCU<=956570"ï@AC?<T< T<VJW9L<=R<U9?@AV@MJ<Sú9JTLCW PQOR<U<A?<9V@MJUJ?9L@A=<K<V9D@O< WQ?@D9T@D<?J9L<WU<=9A<?<EA<?< M<AJ9M<@A<W9?@AM<TK<U9L<=BJA @MMRG V@K@AJ9N<U<A?<9M<=9d<=<MQSú ü@TJDJU9ïA@=MV9ïQCA9J=J9T@E V@JAJ=O9M<?<=O=R<9DJLCA9ï<WC=9ò<AC W<=R<9MJ9<=OU<99I9K@AV@=G =O<UC9TQT@=9ñTD@U9V<=O<? ñTD@UG9h@B<U9K@A?@=O<W<=9N<=C<AJ e<TC=97260006 B@D<=O JTLCW=R<G D<DCS9K@AWQ?@D<=9T@T<VCUJ972 ï<WC=9ò<AC9ñTD@U9L@VQUS9?<TCE d@VUJ9DJLCA9ñTD@US9U<?<9@ME T@TL<=?C9J=MCV?AJ9LJAQ9K@AE 026V@WJ=OO<9QUCK<=VJ9WQ?@D ?<TC9T@=OJ=<K9U@TL<DJ9T@A<E MRS9WQ?@DEWQ?@D9MJ9PQOR<U<A?< B<D<=<=9MJ9PQOR<U<A?<G9ñ<9T@E L@ALJ=?<=O9?@BC=9L@L<V9MJ9<=OU< T<JU<=9K@AWQ?@D<=G9õþQ?@D9LJ=?<=O ?JM<U9T@=<JUU<=9?<AJý9T@=OJ=<K =O<?<U<=S9K<M<9W<AJ9LJ<V<9V<<? QUCK<=VJ9T@=f<K<J9 IEI9K@AV@= M@=O<=9T@=@A<KU<=9LJ<R<9?<TE 72026V@K@A?J9V<<?9J=JS9K@E IEXI9K@AV@=G :UWJA9K@U<=9J=JS9QUCK<=VJ9WQE <UWJA9K@U<=9L@VQUG9d@D<?J9DCE L<W<=G9õï<AJý=R<9?<AJý972026G T@V<=<=9?JU@?9K@V<û<?9LJV< ?@D9MJ9Q?<9îCM@O9?@A?QDQ=O9DJLCA T<R<=9=<JU9BCO<9A<?<EA<?<9QUCE ò<WU<=9<M<9BCO<9R<=O9T@TL@AJ <=BDQU9WJ=OO<9 I9K@AV@=G h@KJ=R<9ûJV<?<û<=9R<=O9M<E ñTD@UG9cUCK<=VJ9A<?<EA<?<9WQ?@D K<=VJ9T@=f<K<J9XI9K@AV@=Sú9B@D<V MJVUQ=Sú9Cf<K=R<G ò<=R<U=R<9ûJV<?<û<=9DQU<D ?<=O9BCO<9U<?<9øMûJ=9T@=O<E L@ALJ=?<=O9U@TL<DJ9T@=f<K<J9 IE @MMRG ñ<9T@=O<?<U<=S9L<=R<U=R< R<=O9T@=OW<LJVU<=9DJLCA9ñTD@U UJL<?U<=9L<=R<U9K@T<=MC9ûJV<?< I9K@AV@=G õöJLCA9ñTD@U9V<=O<?9T@=O<=OE 0!063ñTD@U9R<=O9MJO@D<A9MJ9WQ?@D MJ9PQOR<U<A?<9BCO<9?@ADJW<?9M<AJ T@=O<=OOCAG9õò<=R<U932#ÿ#$0 U<?972026J=MCV?AJ9K@AWQE M<=9O@D<A<=9ü@U<=9òCM<R<9ïJQ=OE =<JU=R<9K@T@V<=<=9?JU@?9K@E R<=O9T@=O<=OOCA9V<<?972026 V@K@A?J9V@U<A<=OSú9Cf<K=R<G ?@D<=G9ü<M<9IEF9N<=C<AJ9QUCE WQ<9fCUCK9T@=MQ=OUA<U9U@M<E V<û<?9T@=CBC9UQ?<9J=JG ïJU@?9ü@=CW ï<U9W<=R<9ûJV<?<û<=9DQU<DS K<=VJ9U@TL<DJ9=<JUSú9B@D<V9h@E ?<=O<=9?<TC9T@=OJ=<K9MJ9Q?< UA@?<AJV9ü@AWJTKC=<=9þQ?@D9M<= îCM@OG9e<TC=S9L@AL@M<9M@=O<= @?C<9:VVQfJ<?JQ=9Qý9?W@9ñ=E B@D<=O9ñTD@US9K@=BC<D<=9?JU@? ð@V?QA<=9ñ=MQ=@VJ<98üþðñ 9ñPS ñTD@U9V@L@DCT=R<S9QUCK<=VJ MQ=@VJ<9ïQCAV9<=M9ïA<;@D98:VJ?< K@=@AL<=O<=9J=?@A=<VJQ=<D9V@E @MMR9üA<=QûQ9øARQ=QS9h@D<V< K<M<9DJLCA9ñTD@U9U<DJ9J=J9V@MJUJ? ñPS9øMûJ=9ñVT@MJ9þJT=<S9T@E K@A?J9M<AJ9d<D<RVJ<9M<=9hJ=O<KCA 89 F G ?CAC=G =O<?<U<=9?JU@?9K@=@AL<=O<=9M<AJ T@=CAC?=R<9BCO<9V@MJUJ?9?@AU@E ñ<9T@=O<?<U<=S9V@B<U9K@A?@E @MMR9T@=O<?<U<=S9L@=f<=< N<U<A?<9?CBC<=9PQOR<U<A?<9C=?CU A@UG9õ:M<9K@=J=OU<?<=99I9K@AV@= =O<W<=9N<=C<AJ99IFX9U@T<AJ=S L<=BJA9MJ9V@BCTD<W9ûJD<R<W9MJ9ñ=E U@L@A<=OU<?<=9IEF9N<=C<AJ C=?CU9K@T@V<=<=9?JU@?9K@=@AL<E WQ?@DEWQ?@D9T@T<VCUJ972026 MQ=@VJ<9L@D<U<=O<=9fCUCK9L@AE W<LJV9?@ABC<DG9õïJU@?9K@V<û<?9IE =O<=9J=?@A=<VJQ=<DSú9JTLCW9øME MJT<=<9QUCK<=VJ9A<?<EA<?<9WQ?@D M<TK<U9L<OJ9J=MCV?AJ9WQ?@D9MJ F9U@9PQOR<9M<AJ9N<U<A?<9K@=CWG ûJ=G98@;= ?J%


lmnopqrstuvopwsxryzpwr{ 0123

|}~€ |}~€‚ƒ€„…€†}ƒ}|‡€„ˆ‰Š

½àܾ×ÝåÛâÝÞÚÞ

&àâÖà×ÞâÝÙÚÛÚÝ

#‘Ü’ÝÜäÝÜ “‘â‘ÛßàâڔÚÞÝÙÚ

•–—~˜~“Œšª“™—”•˜“¨ ¢—¢—”•“3•£ Ÿ™¨•š “š™™ž”—¢™¡’“–§ª§“¨ u ¡•˜• ž™›™“˜ ›š—©—”•˜—“Ÿ ›£v3’“Ÿ ›–•˜•“­•”š™“Ÿ ›•¨• ¡•–•4“v Ÿ•Ÿ“Ÿ•œ•”“ž™›™“v«›œv«3œv«2 š•ª™“žŸ “š›—­™¡•“¨ ›š•–•“¢•“” ¢™•“¦•—› ¢•“œ•ž“š›—­™¡•“” š—ž•“š—¢•”“¦•—›¤“« £ ž•¨•4“™•“”•¨•4“«•š™›“™­™“•š•˜ ¨ ›ª•š—•œ•“š ›ª•¢•¨“ž™›™£ž™›™“¢—“3•£ Ÿ™¨•š “š™™ž”—¢™¡¤ ®¯°±²¯µ¶µ6±··· ù8ü8½ÃÂÆÂÎÀÌÂÊÈ ÈпÎÆ¿ÓËÐÈÍÂÀÌ ӿÎÏÂÉËÈÆÂÐËÈÐÂÍËÀȾÂÉÂÈÅ¿À¿ÎǾÂÈÐËÀÔ ÂÀÁÂÀÈËÁÂÈÓ¿ÎÏÂÉËÈÆÂÐËÈÐÂÍËÀÑÈ¿ÎÔ ÏÂÉËÀÌÂÈ ÈÇÀÇȾ¿ÀÁÂËÈÅÂÃÂÈÉ¿Æ¿Ô ÆËÂÇÂÀÈÆ¿ÎÐÇ{ÇÉÂÐÈÅ¿ÀÃÇÃÇÉÊÈÆ¿ÎÐÂȾ¿¾¿Ô ÀËÍÇȾȾ¿ÀÁÂÂÎÈȾÈÃÂϾÈÆÂÐË ¾ÇÀÁÁËÑ ç¾Ⱦ¿ÀÁÂÂÎÈÇÀÇÈÃÇÓ¿ÎÏÂÉËÉÂÀÈÆ¿ÐÇÂÅ Æ¿¾¿ÆпÎÑÈ¿ÍÇÀÁÁÂÈÆ¿ÉÂÏÇÅËÀÈÁËÎËÈÓ¿ÎÔ ÊÈÃÂÀÈÐÇÃÂÉȾ¿¾¿ÀËÍÇȾȾ¿ÀÁÂÔ ÂÎÀÌÂȾÂÉÂÈÁËÎËÈпÐÂÅÈÐÇÃÂÉȾ¿ÀÔ ÃÂÅÂÐÉÂÀÈÐËÀÂÀÁÂÀÀÌÂÑȄÇÆÂÏÀÌÂÊÈÅÂàƿ¾¿ÆпÎÈÆÂÐËÈÃÂÀÈÃËÂÊÈÁËÎËȾ¿¾¿ÀËÍÇ ¾Ⱦ¿ÀÁÂÂÎÀÌÂÊȾÂÉÂÈÁËÎËÈÓ¿ÎÍÂÉ ¾¿ÀÃÂÅÂÐÉÂÀÈÐËÀÂÀÁÂÀÑ æ¾ËÀÈÉÂÏÂËÈÃÇÈÆ¿¾¿ÆпÎÈÐÇÁÂÈÐÇÃÂÉ Ð¿ÎÅ¿ÀËÍÇÈȾÈÂÂÎÈÃÂϾÈÆÂÐË ¾ÇÀÁÁËÊȾÂÉÂÈÐËÀÂÀÁÂÀÈпÎÆ¿ÓËÐ ÐÇÃÂÉÈÓÇÆÂÈÃÇÓ¿ÎÇÉÂÀÑÈ¿ÍÇÀÁÁÂÈÆ¿Ô ÓÂÇÉÀÌÂÈÁËÎËȾ¿ÀÁÍÇÐËÀÁȾÈÂÂÎÀ̠àÀȾ¿ÀÁÄÀ{ÇξÂÆÇÈÅÂÃÂÈÇÀÆÐÇÐËÆÇÈпÎÔ -./0102+34*(0'5'( 67(7*)08'(+9+6:;<=>?+@:A=>A=B<;+>C>;+D:E>=>+B>@D>AF:+F>A=+@:AF>C>GH+>;<E>A+B':()+I'*'>C+,>-)@+ J>B+;E<B+IH ÉÂÇÐÑÈèéêëì B>K>?>A+L>C>A+0@M=HEH+)H@<EN+8>A;<CN+OM=F>B>E;>N+/:C>?>+PQR.STU+6:A:E;HJ>A+MC:G+D:E?MA:C+=>J<A=>A+I>EH óëøëûë¹ºë½÷ëý¼ëûë½8"ï />;DMC+66N+6>AK>?C<+F>A=+IHB>K>C+>A==M;>+B:DMCH?H>A+;:E?:J<;+@:@J:E?HGB>A+C:JHG+I>EH+VWW+D:C>A==>E>A óôõëöë½üï¹ëý½ùô¹øïøï¼ë¹ñ½ùô»øë >C>;+D:E>=>+B>@D>AF:+F>A=+;:E?:J>E+IH+SX+B:Y>@>;>A+IH+3>J<D>;:A+8>A;<CU øë¹½öëûëéë½ü ÿ

¡0*43+DHB<B+DMCH;HB+IH+;>G<A+QWS¢+F>A=+IH;>AI>H+I:A=>A+I<>+G>£>;>A J:?>E+I:@MBE>?HN+F>BAH+6:@HC<+D>I>+'DEHC+I>A+6:@HCHG>A+6E:?HI:A P6HCDE:?T+D>I>+/:D;:@J:E+QWS¢N+;>@D>BAF>+@>BHA+@:@JH?HA=B>AU /:C>HA+J:E;:J>E>AAF>+>;EHJ<;9>;EHJ<;+B>@D>AF:N+@>?>+¤DMCH;HB D>A>?¤+£<=>+IHK>EA>H+MC:G+<D>F>+D:A==>C>A=>A+MDHAH+D<JCHB+<A;<B ?>CHA=+@:AF<I<;B>A+D:?>HA=+DMCH;HBU+O>A=+;:EB:?>A+@:AMA£MC+B:@<IH>A >I>C>G+D:E;>E<A=>A+DMCH;HB+@:A£>IH+?>E>;+I:A=>A+Y>YH9@>BHN D:A=G<£>;>AN+I>A+J>GB>A+@:A£<E<?+B:+¥H;A>GU+6:AI:B+B>;>N+IE>@> DMCH;HB+F>A=+B:;:=>A=>AAF>+@:AHA=B>;+>BGHE9>BGHE+HAH+B<E>A=+>;>< @>C>G+;HI>B+@:A<A£<BB>A+YMA;MG+J:EDMCH;HB+F>A=+@:A=HAI>GB>A+:;HB> I>A+B:?>A;<A>AU 3:AI>;H+DMCH;HB+H;<+HI:MCM=H?N+;:;>DH+I>EH+J:EH;>9J:EH;>+F>A=+@<AY<C IH+@:IH>N+B:?>A+B<>;+F>A=+;:E;>A=B>D¦+B:D:A;HA=>A9B:D:A;HA=>A DE>=@>;H?+J:E£>A=B>+D:AI:B+@:A£>IH+K>£>G+IM@HA>A+DE>B;HB+DMCH;HB BH;>U+6MCH;HB+?:D:E;H+;:C>G+B:GHC>A=>A+§H?HU+L>A=>A9£>A=>AN+DE>=@>;H?@: HAHC>G+F>A=+BHAH+@:A£>IH+HI:MCM=H+B>C>A=>A+D:C>B<+DMCH;HBU 3H;>+D:EC<+@:A=HA=>;B>A+D:EB>E>+:;HB>+DMCH;HB+HAHN+B>E:A>+I:@MBE>?H J<B>A+G>AF>+?M>C+;<£<>AN+;:;>DH+£<=>+@:AF>A=B<;+Y>E>U+O>A=+;:E£>IH >BGHE9>BGHE+HAHN+;<£<>A+?:>B>A9>B>A+;:C>G+@:A=G>C>CB>A+Y>E>U+¨©ª«ª¬­ ®¯°±²³²ª°«±©ª«´ªµ¬°¶+/:GHA==>N+?:D>A£>A=+;<£<>A+;:EY>D>HN+@:?BHD<A Y>E>AF>+B:CHE<N++H;<+;HI>BC>G+?M>CU /:>B>A9>B>AN+I:@MBE>?H+@:A£>IH+@:C<C<+<E<?>A+@:E:J<; B:B<>?>>AU+6>I>G>CN+;<£<>A+:?:A?H>C+I:@MBE>?H+>I>C>G+@:K<£<IB>A B:@>?C>G>;>A+J:E?>@>U+3:;HB>+Y>E>+@:AY>D>H+;<£<>A+?<I>G+;HI>B J>HBN+?<CH;+IHG>E>DB>A+J>GK>+G>?HC+>BGHEAF>+>B>A+J>HBU+·>E>+F>A= A:=>;H¥+D>?;H+>B>A+@:AY:@>EH+G>?HC+>;><+;<£<>AU 3>E:A>+GHE<B9DHB<B+DMCH;HB+H;<N+?>@D>H+@<AY<C+D:?H@H?@:+;:EG>I>D @>?>+I:D>A+I:@MBE>?H+IH+0AIMA:?H>U+2MB;ME+8HC§::E+/HA=G @:@DE:IHB?HN+0AIMA:?H>+J>B>C+;:;>D+¤C<@D<G¤+@:?BH+D:@HCHG>A+<@<@ C:=H?C>;H¥+I>A+D:@HC<+DE:?HI:A+;>G<A+HAH+J:E£>C>A+C>AY>EU ¸:A<E<;+D:A=>@>;+0AIMA:?H>+I>EH+4AH§:E?H;>?+(>?HMA>C+/HA=>D<E> P(4/T+HAHN+£HB>+D:@HC<+;HI>B+@:@<AY<CB>A+?M?MB+D:@H@DHA+I>A D:@:EHA;>G>A+F>A=+B<>;N+0AIMA:?H>+;:;>D+>B>A+@:A£>IH+A:=>E>+D:A<G J>?>9J>?H+I>A+@:A£>IH+A:=>E>+I<AH>+B:;H=>+IH+@>;>+I<AH>U /:J>=>H@>A>+F>A=+IHC>A?HE+¹º´»µ°N+D:AHC>H>A+/HA=G+HAH+IH>A==>D @:@J:EH+K>K>?>A+J:EJ:I>+IHJ>AIHA=B>A+I:A=>A+?:£<@C>G+D:A=>@>; 0AIMA:?H>+I>EH+C<>E+A:=:EH+F>A=+Y:AI:E<A=+@:@<£H+D:AY>D>H>A+DMCH;HB IH+A:=:EH+HAH+D>?Y>E:¥ME@>?HU ):EB>H;+D:@HC<+I>A+DHCDE:?N+>B>A+>I>+@MJHCH?>?H+I>A+BM@D:;H?H DMCH;HB+F>A=+?>A=>;+J:?>EU+I>A+H;<+IHAHC>H+/HA=G+J>=<?U+(>@<AN+>D>B>G GHE<B9DHB<B+H;<+>B>A+J:E<£<A=+D>I>+D:E<J>G>A+DM?H;H¥+IH+0AIMA:?H>N+H;< >I>C>G+?:?<>;<+F>A=+J:C<@+JH?>+IHB:;>G<HU /HA=G+@>C>G+@:F>BHAHN+B:C<@D<G>A+DMCH;HB+0AIMA:?H>+>B>A J:EC>A£<;U+8>GB>AN+/HA=G+J:ED:AI>D>;+?H?;:@+DMCH;HB+BH;>+?>>;+HAH+;HI>B YMYMB+<A;<B+@>?F>E>B>;+F>A=+?>A=>;+J:EJ:I>9J:I>+I>A+J:E>I>+IH ?:J<>G+KHC>F>G+B:D<C><>A+?:D:E;H+0AIMA:?H>U +/HA=G+£<=>+E>=<+>D>B>G+0AIMA:?H>+>B>A+@:A:@<B>A+?H?;:@ DMCH;HB+F>A=+D>CHA=+;:D>;+I>C>@+K>B;<+I:B>;N+B>E:A>+;:EC>C<+J>AF>B D:@>A=B<+B:D:A;HA=>A+IH+0AIMA:?H>+F>A=+DHYHB+I>A+J:EDHBHE+£>A=B> D:AI:BU+8>GB>AN+B>C><D<A+>I>+SWW+LMBMKH+@<AY<CN+D:E<J>G>A+>B>A ;:;>D+?<CH;+IHC>B<B>AU ):A;<N+BH;>+;HI>B+JMC:G+D:?H@H?;H?+B>E:A>+E>@>C>A+/HA=G+HAHU+(>@<AN £:C>?+J>GK>+D:AHC>H>A+/HA=G+@<AY<C+?:;:C>G+@:C>C<H+D:A=>@>;>AAF> F>A=+I:B>;+I>A+HA;:A?+;:EG>I>D+0AIMA:?H>U+¸>EH+£>IHB>A+D:AHC>H>A /HA=G+HAH+?:J>=>H+DH£>B>A+<A;<B+@:A=:§>C<>?H+DE>B;HB+J:EI:@MBE>?H ŒŽ‘’“”•–—“˜™•–—“—˜š›— ÃÂÐÂÈÃÂÀÈÓËÉÐÇÈÃÂÎÇÈÂÀÂÉ BH;>UP¼¼¼T œ•ž“Ÿ ¡™–“¢—”•›™—•—“” £ ÌÂÀÁÈÓ¿ÎÆÂÀÁÉËÐÂÀÑÈæÂÀÔ

456764789696 )*+,-./-+,045676478 5 7458 898  12.-+30 745676478 5 7 1*45-6+78.12,-+90 6 8 5 749 8 :2.7-.40 1*45-;7 5 7 )*+,-./-+,0< 12.-+30<1*45-6+78.-12,-+90<:2.7-.40 1*45-;7<=-830+0>2.?-+<@928A-B52 C+7D7E0D0<FE.2C-2G73:2D-+75-.40<12H78470.0< :030A7;75-+80<FD-.@I+7-.85-B8785 F3+0E /7;73F+-D-.<>0.-6+7*8;7.-+ 54 5

FD-.@H6B-8.7<J-5-K24G75-.47<1287H0A-B7; L29+0B0<CB*+*87-@.;-5-.7<M7.-NO7-.-/*D7< P2;B-6+7847-D-.<M7*Q35@.;B73-R+-;-.-< S7?40+>-B+7Q-H<)*.;762+.7-D-.<R24B24@,7 K2B2+<N3-8-.47@.29+-B*.7<P08*IB)-+5 A7E0D0<L747=-52F.;+-3+784-</D7L0+,-)-.;740<K-H2T-B,7@;747-<R+7847U@52.A7+-84-,7<1747@+75-.4745  =+-,-8450@;B5<)-8-.1-3+7 JB0Q-H7<)*.;+-6+78;7-.4056 8 R-;B-.9R+-.04098987 9 )-+7 128,75-.47984 17.997BA-B52L29+-B- 89 >L2+)2;6 5 8 @92.9F8,75-.40<>2?B-,-;T-40.7 58 VE*;/0.7 @+;7-.4049 5 M*.40@+7L29+0B0   7 @G7G2;7.< K*.;+-N+;7-.85-B<=-52M28E7-.40<T-W-+M-3B,-.)2;B-<>-4*28/D7 )-+4-.40<>2B-,,-;T-2Q7-+-3B,-.<C2428T-W-+>-B-+975-.40<P282G )-+5-.4-<P09-)*+809-,-7 =*..5>-X7HE7.FQ,-7H<@+7GR2+.0,0<T*,E+7 L29+0B05 5 7 5 7 =*+.-;*44*)-+,7.7.9+2,@I+7H7-/*D7 7  :-H-.R-H,*+-B1*H-4-.Y:-3-+4-Z[\][C*H*I0.^[\Z_ `Y`a]aa^]aZb_T-38^[\Z_`cd`Ya[eT*EE5>-B*.;+-R24+-< /0,2-+-@,E-+74-!"<@92.9=2;71-.408-<:0B.80.17,-.W2.4-3< fB07+2H@+7G7.<TgF8,-.40<M-B,-4)7;-5-4<@.40.728=+-,-.40+0<P2H78 12H7845-D-.<)*.;+-J2.-D-.<=7-.)-+.-.8-<1297-+40<)-8-.2;7.@?0<=2;7 R+-8*450<>2+W-.7<P0.7F83-.;-+ 4585 7 RC>*;7-C+7E2.P095-67 79 6 )*+,-./-+,0

7 59 1*.4+7W-.404567647845 9 8 @928L29+0B0 7 4567647845 9 8 M08-/B-+,-8-+76 8 5 7 8 1B7.4F.;-B-5-476 8 5 59 8 8 fB-.;+-L2+D-45) 6 8 5 4 69696 >-B-+-.76L*9-+-6 8 5 7 9 7 N;7h4-,6 8 5 45 #5 8 12I+750.0 6 5 7787 :-H-. :*.;*+-H12;7+,-.`\P095-3-+4-<5548$% ^[\]c_`ac[aZ< 56 7 4+7E2.W09W-i9,-7Hj?0, 575 DDDj4+7E2.W09W-j?0,< 6 45 #5 8 :-H-.M7.9M0-;=-+-46,bP095-3-+4-<C+7B-.990<1H*,-.j 55878 =-.3=f@f-E<12;7+,-.<@kLjRC>*;7-C+7E2.P095-e [Y]Y[Z[`[[< 77 8

74 & '( MIjZ[[j[[[k,,3< 74 & MIj\\j`[[k,,3< 74 &# MIjc[j[[[k,,3<7 86 MIj Z[j[[[k,,3<7 859 MIjZ[j[[[k,,3<7 8 7 MIj `j`[[k,,3j77 79 898 45 #5 8

=090D0.40

1C@1FhL =NM@LJ6@C \Yj[[ \\jZ[ \[j`a [bj`a Zdjc` Z[j[[ []jZ` Zdj[\ ZbjY[ []jY` >-H-E-+

ÕÖ×ØÙÚÛÕÜÝÞ ßàáÝâÝÛãàäÝå

š™›™•¤“¥•ž•—–••“¦•›• ÐÇÀÌÂÈÅ¿ÀÁÂÃÇÏÂÀÈÂÉÂÀ •¢§¨˜—“œ•ž“¡ ž•¡¤“•š•™“•£ ¾¿¾Ó¿ÎÇÉÂÀÈÅ¿À¿ÐÂÅÂÀÈÎÇÔ ¢•—“•¢•“—©§“Ÿ•œ—“”•–—“˜—•¨ ÀÁÂÀÑÈçÇÉÂÈÆËÃÂÍÈпÎÓÇÐÈÅ¿Ô – ž•˜™ªœ•¤“«•š™›“¬™£ À¿ÐÂÅÂÀÊÈÅ¿¾ÄÍÄÀÈÓÇÆÂȾ¿Ô ÀÁËÎËÆÈÂÉÐÂÈÉ¿ÏÂÍÇÎÂÀÀÌ ­™¤ ®¯°±²³°´µ¯¶··· Æ¿ÉÂÏÇÂÀÑÈèéêëì íî½îï빺ðñ½òí ¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÂÀÂÉÊ óôõëöë½÷ïøë¹é ˾˾ÀÌÂÈÍÂÎËÆȾ¿ÏÂÏËÇ ÅËÐËÆÂÀÈÅ¿ÀÁÂÃÇÏÂÀÑÈÒÂàùô¹øëúºëûë¹½ùô¹ø»ø»¼ Å¿ÀÁÂÃÇÏÂÀÈпÎÆ¿ÓËÐÊÈÅ¿Ô üï¹ëý½óôõô¹ø»ø»¼ë¹ ¾ÄÍÄÀÈÃÇÍÂÎÂÅÉÂÀȾ¿ÀÁÔ øë¹½þëºëºë¹½òïõïö½óðºë ÿðéêë¼ëûºë ÍÂÃÇÎÉÂÀÈÆÂÉÆÇÔÆÂÉÆÇÈÆ¿ÎÐÂ

àâàÖÝÝÜÛÝÙ×ÙàÞÛÖÝÜÛ

ŒŽ‘ –§ª§“—©§›–•˜—’“•¨•”•ª“•¢• ÒçÈ ¿Æ¿ÍÂÐÂÀÑ ¨ ›Ÿ ¢••“•š•›•“1•–˜§˜š ”“¢ ž•“1234 ç¾ÆÄÆпÉÈÌÂÀÁÈÉÇÀÇÈËÁÂÈÓ¿ÎËÓÂÍ À¾ÂȾ¿ÀÂÃÇÈÒçÈ ¿Ð¿ÀÂÁÂÉ¿ÎÂÂÀÊÈÆÂÂÐ 5 ›—–•“”•˜—ª¤ ®¯°±²´°³µ6²··· ÇÀÇÈÍÂÀÌÂȾ¿ÏÂÌÂÀÇÈÐÇÁÂÈÅÎÄÁξÊÈÂÀÐÂΠÏÂÇÀÈç¾ÇÀÂÀÈ ¿¿ÏÂÉÂÂÀÈ ¿ÎÂÊÈç¾ÇÀÂÀ 789 8 ½Ò¿¾¿ÏÇÍÂÎÂÂÀÈ ¿Æ¿ÍÂÐÂÀ ÂÎÇÈËÂÊÈç¾ÇÀÂÀÈÒ¿ÀÆÇËÀÈÃÂÀÈç¾ÇÀÂÀ çÒ ÈÃËÏËȾ¿ÎËÅÂÉÂÀÈÆÂÐËÈÃÂÎÇÈÅÎÄÁξ ¿¾ÂÐÇÂÀÑÈèéêëì ÌÂÀÁÈÃÇÏÂÌÂÀÇÈÄÏ¿ÍÈç¾ÆÄÆпÉÑÈæ¾ËÀ íôû»½ùûëêﺹð Æ¿ÂÉÈÈÇÀÇÊÈçÒ È¾¿ÀÂÃÇÈ¿¿ÀÂÀÁ óôõëöë½þë!ë¹é½÷ù7ò ÒÈÆÉ¿ÆÈÌÂÀÁÈÆ¿ÉÂÎÂÀÁÈÓ¿ÎËÓÂÍȾ¿ÀÂÃÇ óôºô¹ëéë¼ôû"ëë¹½ü ÿ ÂÃÂÀÈÒ¿ÀÌ¿Ï¿ÀÁÁÂÎÂÈç¾ÇÀÂÀÈÄÆÇÂÏ

ß#$Û%ÚåÝÜäÛßÝÝ Z[\]^_`^\ab^\^acde &ÝåÚÞÛ$ÝÝÛàÜÖÝâÝÝÜ f_ab^[`^gac^\hij

}~~€ 5›—Ÿ™’“–§ª§“—©§›–•˜—œ• 6ƒ„¿Ï¾ÅÇÎÉÂÀÈæ ÈÂÆÏÇ ŒŽ‘ ˆ‰Šˆ~’“˜•œ•“Ÿ•¦•“¢—“‹•£ ŽÑ Ÿ—¡•“v5¬3“˜•œ•“ª—¡•ž“˜••š“¢•¡•–“¨›§˜ ˜ µƒ ÇÐÂÀÆÇÈËÂÏÈÓ¿ÏÇÈÓ¿ÎȾÂпÎÂÇȅŠ›—•“5›—Ÿ™“1§žu•’“¥v«“™š™”“˜—˜­• zÀÐËÉȾ¿¾ÂÆÐÇÉÂÀÈÆËÃÂÍȾÂÔ Ÿ•¡—”“•–•4 †Ñ ¢—“3§š•“Œ§žœ•”•›š•“˜™¢•ª“¦•—›’“™š™” ÆËÉÈÂÐÂËÈÓ¿Ï˾ÀÌÂÈÃÂÀÂÈпÎÆ¿ÓËÐÊ ®¯°±w´¶¯¶³··· ²ƒ‡ÂÅÄÎÂÀÈÉ¿ÍÇÏÂÀÁÂÀÈÃÂÎÇÈÉ¿ÅÄÔ ¢• ›•ª“¥•š™¡“”•¨•“œ•4“5 ›—–• ÆÇÆÂÈÓÇÆÂÈÏÂÀÁÆËÀÁȾ¿ÀÁ¿¿É ÏÇÆÇÂÀ ”•˜—ª ÆÂÏÃÄÈοɿÀÇÀÁÀÌÂÑ ùx9í ÈÍÂÎËÆȾ¿ÏÂÉËÉÂÀÈ¿É ¯ƒ|ÉÏÂÀÈÃÂÎÇÈÆËÎÂÐÈÉÂÓÂÎÈÃÂÀÈÎÂÃÇÄ ®¯°±²´°´±³µ··· ÄÀ{ÇξÂÆÇÈËÁÂÈÓÇÆÂÈÃÇÏÂÉËÉÂÀ {ÇÆÇÉÈËÀÐËÉȾ¿ÀÁËÎËÆÈÅÎÄÆ¿ÆÈÓÂÏÇÉ ´ƒËÎÂÐÈÅ¿ÎÀÌÂÐÂÂÀÈæ ÈÍÇÏÂÀÁÈÓ¿Î É¿ÈÏ¿¾ÓÂÁÂÈÅ¿ÀÌÂÏËÎÈÌÂÀÁÈÃÇÐËÀËÉÑ À¾ÂÈÓÇϾÂÀÂÈæ ÈÍÇÏÂÀÁÑÈ¿ÎÇÉËÐ ¾ÂпÎÂÇȅÅȆÑÈÃÂÎÇÈÅ¿¾ÇÏÇÉ ÷8 ¸8 ½ÇÆÂȄÇÆÉÇÀÈ „ èéêëì Å¿ÎÆÌÂÎÂÐÂÀÀÌ‚ É¿ÀÃÂÎÂÂÀÑÈèéêëì ÐÂÍËÀÈŽÈÆËÃÂÍÈÆ¿Ï¿ÆÂÇÈÅ¿ÀÌÂÔ wƒ ¿ÀÃÂÎÂÂÀÈÃÇÍÂÃÇÎÉÂÀÈÃÇÈÏÄÉ¿Ð ÏËÎÂÀÀÌÂÈÆ¿¾ËÂÑÈzÀÐËÉÈÅ¿ÀÌÂÔ óëøëûë¹ºë½÷ëý¼ëûë½8"ï ¿ÉÈ{ÇÆÇÉÈÉ¿ÀÃÂÎÂÂÀ òïô½÷ùó÷½ò»!øïºûôéïøô¹º ÏËÎÂÀÈÐÂÍÂÅÈÃËÂÈÐÂÍËÀÈŽÈÏÂÏËÊ óôõëöë½üï¹ëý½ùô¹øïøï¼ë¹ñ °ƒ„¿Ï¾ÅÇÎÉÂÀÈÒ ÈÂÆÏÇ üïºö빺ëý½ùðöøë½ü ÿ ÆËÃÂÍÈÃÇÏÂÉËÉÂÀȾËÏÂÇȆÈÁËÆÐËÆ ùô»øë½øë¹½öëûëéë½ü ÿ

Z[`ik^g^^\al^mac^n^`m^\aoi`^\ap^qkrkh[m

sŒt5›—Ÿ™“1§žu•’“–§ª§“Ÿ•š™•“¨ £ ¾ÂÆÐÇÉÂÀÈÃËÏËÈÂÅÂÉÂÍÈÓ¿ÀÂÎÈÅ¿Ô Å¿Æ¿ÎÐÂÈÂÉÂÀȾ¿ÀÃÂÅÂÐÉÂÀÈÇÀ{ÄÎÔ ÆÂÍÂÂÀÈÉ¿ÈÉÂÀÐÄÎÈÒçÈ ¿Ð¿ÀÂÁÂÔ u ¡•˜•“¢•›—“1•–˜§˜š ”“¨ ›—ª•¡“Ÿ—¡•“¨ £ ÎËÆÂÍÂÂÀÈÓ¿Ï˾Ⱦ¿¾ÓÂÌÂÎÉÂÀ ¾ÂÆÇÈÆÂÏÃÄÈÇËÎÂÀÈÃÇÈÒçÈ ¿Ð¿Ô É¿ÎÂÂÀÈÃÂÀÈÂÉÂÀÈÆ¿Á¿ÎÂÈÃÇÐÇÀÃÂÉÈÏÂÀÔ ›™˜•ª••“š—¢•”“– –Ÿ•œ•›”•“—™›• ÇËÎÂÀÈÅÂÃÂÍÂÏÈÁÂÇÈÆËÃÂÍÈпÎÅÄÐÄÀÁ ÀÂÁÂÉ¿ÎÂÂÀÈÆ¿ÎÐÂÈÓ¿ÎÂÅÂÈÇËÎÂÀÈÌÂÀÁ ËÐÇÑ 1•–˜§˜š ”’“¨•¢•ª•¡“š—•¨“Ÿ™¡•“ž•u—“”•›£ Æ¿ÐÇÂÅÈÓËÏÂÀÀÌÂÑ ÃÇÓÂÌÂÎÉÂÀÈÅ¿ÎËÆÂÍÂÂÀÈÆ¿ÐÇÂÅ ÒÇÍÂÉÈÒçÈÂÉÂÀȾ¿ÎÂÍÂÆÇÂÉÂÀ œ•­•“˜™¢•ª“¢—¨§š§ž“™š™”“—™›•“1•–£ zÀÐËÉȾ¿ÀÁ¿¿ÉÀÌÂÊÈÅ¿Æ¿ÎÐÂÈÓÇÆ ÓËÏÂÀÀÌÂÑ Å¿ÏÂÅÄÎÈÉÂοÀÂÈÂÉÂÀȾ¿ÀÌÂÀÁÉËÐ ˜§˜š ”¤“v ¡•—“—š™“”—š•“ª•›™˜“– ¡•¨§›”•“”  ¾¿¾ÂÀ{ÂÂÐÉÂÀÈÂÅÏÇÉÂÆÇÈÒç çÇÉÂÈÃÂÎÇÈÅ¿ÀÁ¿¿ÉÂÀÈпÎÆ¿ÓËÐÊ ÍÂÉÈÓ¿É¿ÎÂÈÅ¿Æ¿ÎÐÂÑÈæÂÀÐÇÈÅÇÍÂÉ –••“¨ œ—–¨•ž•“š ›˜ Ÿ™š’“¨•¢•ª•¡ ¾¿ÏÂÏËÇÈÂÅÏÇÉÂÆÇÈÃÇÈÀÃÎÄÇÃÈÃ¿Ô Å¿ÎËÆÂÍÂÂÀÈпÎÓËÉÐÇÈÐÇÃÂÉȾ¿¾Ô ÒçÈÂÉÂÀȾ¿ÀÁ¿¿ÉÈ¢•š•Ÿ•˜ “ËÀÐËÉ ˜™¢•ª“˜ ›—ž“¢——ž•š”•“•ž•›“˜ ž ›•“¢—Ÿ•£ ÀÁÂÀȾ¿¾ÂÆËÉÉÂÀÈÀľÄÎÈÉÂÎÐËÊ ÓÂÌÂÎÉÂÀÈÇËÎÂÀÈÅ¿Æ¿ÎÐÂÊȾÂÉÂÈÅ¿Ô ¾¿¾ÂÆÐÇÉÂÀÈÉ¿Ó¿ÀÂÎÂÀÀÌÂÑÈèéêëì œ•›”•“” “1•–˜§˜š ”¤“5 ›—–•“”•˜—ª¤ æ| ÊÈÀľÄÎÈÅÄÀÆ¿ÏÊÈÂϾÂÐÈ¿¾ÂÇÏ ÎËÆÂÍÂÂÀÈÆËÃÂÍȾ¿ÏÂÉËÉÂÀÈÅ¿Ô ®¯°±w6µ´´´±··· ÃÂÀȨ•˜˜­§›¢“ –•—¡“ËÀÐËÉÈοÁÇÆÔ ÏÂÀÁÁÂÎÂÀÈÃÂÀȾÂÆËÉÈÉ¿ÈÎÂÀÂÍ íôû»½ùûëêﺹð ÐÎÂÆÇÑ ÅÇÃÂÀÂÑ óôõëöë½þë!ë¹é½÷ù7ò òx÷xy¸9 ÿ8ÊÈÅ¿Æ¿ÎÐÂÈÓÇÆÂȾ¿Ô çÇÉÂÈÓ¿ÎÍÂÆÇÏȾ¿ÀÁÂÉÆ¿ÆÀÌÂÊ Ò¿Æ¿ÎÐÂÈÓÇÆÂȾ¿ÏÂÅÄÎÉÂÀÈÅ¿ÎËÔ óôºô¹ëéë¼ôû"ëë¹½ü ÿ 1C@1FhL =NM@LJ6@C K*,I25-.9-. Z]j[d K*,I25-.9-. ZajYY K*,I25-.9-. Z`jY[ C292 Zbj[[ ZZj`` \YjY] \Zjcc \[j[[ [bj[[ \[j\\

1C@1FhL =NM@LJ6@C 1C@1FhL =NM@LJ6@C K*,I25-.9-. ZdjZ[ @+90D7H78 N38 C292 Z`jZ` K*,I25-.9-. ZYjYa J-5-‹=-+2‹>-H-, N30 K*,I25-.9-. \[j`\ K*,I25-.9-. ZcjYc K*,I25-.9-. [cj`` C292 [\j[a [ZjZ\ C292 \\jZ` [[jY` >-H70E0+0‹N38I+*88 [YjY[ K*,I25-.9-. [dj[[ []j\` ZajZ` K*,I25-.9-. ZYjcY K*,I25-.9-. []jc`

[`jY[ [bjc` ZYj[[

ZcjY[ Zaj\[ Zbj\[ [djc[ Zdj[[ [aj[[ Zcj`[


0123 012356789 17310 8 1117

7&'80(*93()01*:;0*%1<040<40(*=1*>0<?3()

@ABCADEACFGHIDJFKHLHADMALNODPHGLDJNCHDQFGRIRGL

Œ‰ˆ‹‘Œœžˆ£ŠŒ’ ‰Šˆµ‹›Œ žˆ·Žˆ›Š—˜œ’ œŒ—¬ˆ©Œ‰Ž™ˆ¯Š‹ŒŽ ª STUVTWXYZ[T\]\[W^_`abWc\d\eTe]\WfYZYe\[WgTehic  —Œ™ ˆ›Š˜Šœˆ­—Ž‰ˆ®Ž ˆŽœ˜Œ™‰ˆ‹Š  Œ’ µ‹›Œ ˆ¿™—ž j[klZc\eTWeiciehiZWmWn\[oWdTp\[oWhiZeiZihW\ZYe •›Œ™ šªˆ¯Š›œˆ®Œ‹ ‰ˆ˜œŒ—ˆ—™ªˆ››— ¾Ž ˆ—Š‰¢ˆ—Žˆ£’ gY[o\TWqn\We\\hWci[oTVYhTWVioT\h\[Wp\hTd\[Wr\e\Z ¡‹Ž‰š—‹ª ˆ›ˆ›Œ‰Œœˆ¤°ž¦¦ ­—Ž‰ª¸ˆ•Šœˆ¹º°»¤¼ž ¢›œˆˆ˜Œ ˆ›Š—“‰Žœ s\d\eTe]\WtcTVlcWulon\V\Zh\WviwT[h\Wtp\c §¨©ªˆ˜Š «  ¬ˆ Ž ‘ “ ˆ ‰Š –Ž ˆ ¬  › ˆ — Š ‰ ¢ ª ‹›Œˆ‰ˆ‹Š ™—’ ^s\n\x\p\aWhip\dWrThicYV\[Wx\oTWVic\ZT[bWgip\e\ ©—ˆ•šŠ‰—šˆ®™™ª ”Ž«‰Žˆ‹Š—Œ›‰ˆ½Ž Œ—ˆ¢  ‰ ‰  ˆ ”Ž«‰Žˆ‹ŠŒ˜Œˆ›Š—Ž™Ž’ ^_yz{aWeiVTh\ZWxYVYpW`|}~`Wj€}Wg\\hWrThicYV\[WrT ±Š ‰—Š ž Œ‰ˆ‹Ššœš ˆŠ‹žˆ¨ —¬™ˆ™Š—‰¬Ž—žˆÀŒ“ \]\dWfic\h\[WgYVlbWgipld\ZflbWvY[rl[oW€\[hYpb ¯Š‹ŒŽˆ›Œ‰Œœˆ¤²ž³¦ ˜Œ ˆ™Š—‹Œ‰ˆ›Š—Š  •Š™¢š˜Žˆœ¬ˆ™Œ¢žˆ•™ ©ˆ›Š—˜œˆŽœ˜Œ™‰ ¢ ˆ¬Š‘™žˆ¶”Ž«‰ŽˆŽ™ŒˆŒ‰ ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊË̈‹Š ¬‹›Ž—ŽªˆŽ STUVTWeYr\dWr\p\cWVi\r\\[Wh\VWiZ[n\]\} §¨ ‹Š  Œ‰ˆ‹‘Œœ ‹Ššœš žˆ¾Š—‘Œ‰™Žªˆ™ ™‹›‰ˆŽ‘Œ‰ˆ‹Š‹›Š—Ž›’

!"

‹ŠœœŒŽˆ—™ˆˆœŒ™žˆ£Š’ ˆ—Š‰¢ˆ¢ ˆ™Š—›Š’ ‰ˆ‰Š›Š—œŒˆ¢ ˆ‹Š™ŽˆŽ ‚ƒ„…†…‡ˆ‰Š‹ŒŽˆŽ‘’ ¢‹ˆˆ›Šœ™Ž‰ˆ ’ Œ—Œ™ˆ­—Ž‰ªˆ™Ž‰ˆˆ›Š’ œŠŠ™ªˆŽˆœ Œ ˆˆ‘Š— Š—‰ ‘“žˆ¶ŸŒ‰Œœˆ¤¥ž¦¦ˆ§¨©ˆŽŽ ‰Šˆ”•ˆ–—ˆ•—˜Ž™šˆŒ™Œ‰  š™ˆ™Š™›ˆ£¢›œž “™ˆ¢ ˆŠ´—ˆœ Œ  Œ™Œ‰ˆ‹Ššœš ª¸ˆ™‹‘¬ ‰ˆŽ‘Š— ‰™‰ˆ‰Š ligk•–j“k}n”nkj|nmjg”n “ˆ nlf|jg–pj”pjgkokqvs‰s~k|u‰yukp…vus”|nƒs v‚k†s~swuwƒs ‰Š›Š—œŒˆ›Š‹Š—Ž‰žˆŸ’ ŸŒ‰Œœˆ¤¥ž¦¦ˆ§¨©ªˆ˜Š’ ™Š—‘ ˆ‰Šˆµ‹›Œ ˆ•Šœ ­—Ž‰ž ·‰—™ˆ›‰Žˆ›Š“™žˆ©’ j†uy‹†ksv€k~utsv€k{uk}…v€suk•sk{uzqsv€ysxysvk{su ˆ•ŠœˆŽ ˆŽ‘“ˆ‰Š «¬ˆ”Ž«‰ŽˆŽ‘Š— ‰™‰ ‰Š‹—Žž ”Ž«‰Žˆ‰ˆŽ‹‰‹‰ ›‰ˆŽ‘Œ¢ˆ”Ž«‰Žˆ˜Œ ˆ™Œ—Œ™ ys†r…wvs‚k}qtswskˆ˜“™Škr…y…tk™ŽŒ‘‘k„nlŒkuk†sxskqysvo ‰‹›Œˆ¡‹Ž‰š‹ˆŒ™Œ‰ —Žˆ‰‹›Œˆ‹ŠŒ˜Œˆ‘’ ¶®—ŽˆŽŽˆ™Ž‰ˆˆ›Š’ Žˆ·œˆµŽ™ˆ•Œ‹™—ª ™ ˆ‰ŠˆŽŽª¸ˆ™Œ‰ˆÀŒ’ qysvvs‚k|u‰yuk{uyqvstkwqzs€sukšu€…ksv€kw…ysk†qv‹t‹v€Œ ‹Š˜œŽˆ›—šŠŽˆ›Š—Š‹’ —ˆ¡Žˆ•Œ™˜Ž›™šˆ‹Š ’ “™ˆ¢ ˆœ Œ ˆ™Š—‘  –ŒŒˆ•Œ‰ˆ£Š™Žªˆ¯Š’ “ˆŽ ‰™žˆÍÎÏÐÑ

#$%&'&()*+(,-.Ò/ÓÔ0ÕÒÖ.×Ø1Ù*ÚÒ20 . 3 4 * 50 ( / 3 6 ÛÜÛ

ÿ…„0123056ÿ1„ˆ’ˆŸŠ‹Š’ ŸŠ‹‰‘ˆ™Š—‰Ž™ˆ¢ˆ“’ —Ž™¬ˆ¯‘Œ›™Šˆ¹ŸŠ‹‰‘¼ Ü×ÛØÝÜ×ÛØÛÔÞÒÚÛßÕà ´ˆ›Š‹‘ Œˆ›Š—’ ©™Œœˆ‹ŠŒ‰Œ ˆ›ŠŒ¬ áÛÔâÛÔãäÒå×ÚæãÛÒÕÔÕ Œ¬ˆ‹Œ½‰™Œ—ˆŠœŒœŠ— ˆ‹Š¢‹‘Œ™ˆ‘Ž‰ˆ›’ ˆ‰š‹›Œ™Š—ˆ‘Š—ˆ—Ž ›Œˆ‰Š‘Ž˜‰ˆ¢ ˆ‰ Ú×ÔâÛÜÕÒçÛÖÛèÒÖÛÕçä ¾Ž“ˆŽ™ŒˆŽˆ©™Œœžˆ ’ Ž›Œ™Œ‰ˆšœŠ¬ˆŸŠ‹Š—Ž™¬ éÛèÛáÛÔÔêÛÒçÛÖÛè ‹Œªˆ˜Ž‰ˆ—Š´ˆ™Š—Š‘Œ™ Ÿ—š7ŽŽˆ–¨8ˆ™Š—‰Ž™ˆ—Š´ Œ¬ˆ›™Žªˆ‹‰ˆ¬œˆŽ™Œ ‰Š—˜‹ˆŠ ˆ9š ´šž ÖÛÕçÒÖÛãÕÒëÛÔìÙØÒÜÛÔ ‹Š—Œ›‰ˆ‰‘—ˆ Š‹‘Ž—ž £Š‰Ž›Œˆ‰Š‘Š— £Š‰Ž›Œˆ Š‹Ž‰Žª ÖÛãÕÒíÓîÒ ™Š‹›™ˆ›ŠŽ—Žˆ›Š—Œ’ ™Ž¢ˆ›Ž¬‰¢ˆ‘Š—¬—› ¬ˆ™Š—Š‘Œ™ˆŽˆ“Žœ¢¬ —ˆŸŠ‹ˆ‹Š ŠŠ›‰ ïÓîðñòóñó —Š  Œœ ©™Œœˆ‹Ž¬ˆ‘ŠœŒ‹ˆ Žˆˆ™Œ—ˆœ‹ ôõö÷øùúøûüýþ ‰Š›™ŽªˆŠ™Ž‰¢ˆ¬œ ™™´—ˆ›ŠŽ—Žˆ›Š—Œ¬’ Ž™ŒˆŽ¬—›‰ˆ‹Š˜ŽˆŽ’ ˆŠ‘ Ž‹ˆ›Š—Œ’ œŽˆ™‹‘¬žˆ•Š‰ˆ©™Œœª œ‰ˆŠ´—ˆŠ™Žœˆ›ˆ˜  ’Œ ˆ¢ ˆž ”Ž¢™ššªˆ™ˆŽ™Š‹ŒŽ ¢ ˆŒ¬ˆ‹Š˜Žˆ›Ž˜‰ ¶¯Ž™ˆŠœœŒˆ‹Šš—š  ‘ŠœŒ‹ˆ‘¢‰ˆ‘Š—‰š‹Š™—ž “œˆ‘ ŽˆŸŠ‹‰‘ˆ—Žˆ¬Žœ  —ˆŽ7Š™Žˆ‘Žˆ‹Œ‰ˆ‰Š ¨ˆˆ¬¢ˆ‹Š Œ ‰›‰ ‰Œ˜Œ ¢ˆ‘Š—‹ˆ•Œœ’ ©™ŒœˆŠ‘¢‰’‘¢‰’ ‘¬“ˆŸŠ‹‰‘ˆ‹Š¢Š—¬’ ™ˆŽˆ‰™š—ˆ›Œ™ˆ9š ´š ¢žˆ¾›Žˆš—‹’š—‹ ‰ˆŠ›ŠŒ¬¢ˆ¬œˆŽŽ ¾Š´¬šœš ¢ˆŽˆ¾Ž“ˆ‘Š’ ¢ ˆŒ¬ˆ‰Ž™ˆŠ›‰™Ž ›ˆ  —šˆ–œŠ‹ˆ¹ÀŒ‘Š—’ ‘Š—›ˆ“‰™ŒˆœœŒžˆ¶¨Žˆ‘Š’ œ‹ˆ‰Š‘Ž˜‰ˆ—Š ŒœŽˆŽ™Œ Œ—ˆ–¨8ªˆ•Œœ™ˆ®©ˆ ¼žˆ¶–Ž’ œŒ‹ˆˆ Ì ÌÌƪˆ‹Ž¬ ¬—Œˆ‰Ž™ˆ˜Œ˜Œ ˆ™Ž  Žª ‹›ŒˆŒŒ—ˆŸŠ‹ˆœ ›˜ žˆ•Š‹š ˆŽŽˆ‹Š’ ˜ ˆ¬¢ˆ‹Š ŠŠ›’ Ž™ŒˆŽˆ©™Œœˆ¢ˆ‰Ž™ˆŠ‹Œ ˜Žˆ‰‘—ˆ‘Ž‰žˆ®—›¢ ‰ˆŽ7Š™Žˆ™›Žˆ‹Š Š’ ‹ŠŒ‰Œ žˆ®—›¢ ‰‘—ˆ‘Ž‰ˆ‘ Žˆ©™Œœˆ ‹›Ž ‰ˆ›Š‰ˆ—Š Œ’ efgfhijgkljmnkok hij pqrstskuvwxstswukyqzu{svsvk|} ‘Žˆ‹Š‹‘¬ˆŽœŽª¸ˆ‰™ ‘ Žˆ–¨8ª¸ˆŒ ‰›¢ž œŽª¸ˆ‰™¢ž •Š‰ˆ©™Œœªˆ”Ž¢™šš ¡‰ˆ™Š™›Žªˆ™ˆŽŽˆ›Ž’ ¨ˆ‹Š ™‰ªˆ›Ž¬‰’ l~ssv€yss‚khsƒsv€k„s~…kjkk†qv…v‡…ysvkysuv ¹¾šŽ¼ªˆ•Šœˆ¹º°»¤¼ž ¬‰ˆŸŠ‹‰‘ˆŒ¬ˆ‘Š—Œ›’ ¢ˆŠœœŒˆ‹Šš—š ˆ — rq†z…v€y…wkzsukxsvrskvs†skˆ€s†zskuv‰qxŠ‚ksv€ ¡‰ˆ™Š™›Žªˆ›Ž¬‰¢ˆ™Š’ ¢ˆ‹Šœ‰Œ‰ˆŠ šŽŽ Ž7Š™Žˆ¢ ˆ™Š—‘ ŒˆŽ {uxq†…ysvkƒs€sk{uke‹wys†tuv€Œklsukkxsvrskvs†sk{qv€sv ™›ˆ‹Š¢Š—¬‰ˆŠ›ŠŒ¬’ Š ˆŠˆ¢ ˆ™Ž ©™Œœˆ›™ˆ‹Š‹‘Š—Ž‰ zqsxk‚Žky€ksv€k{uxq†…ysvkƒs€sk{uke‹wys†tuv€k…w…v ¢ˆ—Š´ˆ‰Š—˜‹ˆŽ™Œ ™¬ˆ‰¢ˆ‰ˆŽ Œ’ ‹½™ˆ¢ ˆŠ‘Š—’‘Š’ ssvk‘’“‘Ž‚kqwsk}…y‹~s‡‹‚kg€s€tuyk}tq†svŒ ›ˆÀŒ‘Š—Œ—ˆ–¨8ªˆ•Œœ™ ‰ˆŒ™Œ‰ˆ‹Š‹‘ Œ —¢ˆ‘ Žˆ‹¢—‰™ k”|nligk•–j“ej—jg–ke|jg•”• ®©ˆ žˆŸŠ‹‰‘ˆŠ‘ Žˆ‘’ ›‘—Ž‰ˆ¢‰ŽˆŽˆ‰“ˆŽ’ ©™Œœžˆ ‹Œˆ›Ž¬‰¢ “¬ˆœ‹ˆ¬œˆ™—Œ‰™Œ—ª Œ™—ŽˆŸŽ¢Œ žˆ¶¯‹ŽˆŒ’ ‹Š‹‘Š—Ž‰ˆ›ŠŠ‰ ‰ˆ‹ŠŠ—Ž‹ˆ›Œ™Œˆ™Š—’ ¬ˆ‘Š—‘Ž´—ˆŠ ˆ›Š‹Š’ ‘¬“ˆ‹›‰ˆšŽœˆ¬—Œ Š‘Œ™ˆŠ‘ Žˆ¬œˆ¢ ˆ‹Œ’ —Ž™¬ˆŠˆŠ‘ Žˆ‘ Ž ›™ˆŽ™ŽŽ›ŽˆŠ˜‰ ™œ‰žˆ¶•¢ˆ¹ŸŠ‹‰‘¼ˆˆ‰ˆ¬’ —Žˆ›Š—Ž›ˆŠ šŽŽ ŽŽªˆ˜ ˆ‹›Žˆ™Œ— ¢ˆ Š—‘š ¢ª¸ˆŒ˜—ˆ¾šŽž ™Š—Š‘Œ™ª¸ˆŒ˜—ˆ¾šŽž ‘—ŒˆŽ‘Š™Œ‰ˆŠ™Šœ¬ˆ :2ƒ;…„3056ÿ1„’ˆ•œ‹Š™ˆ”Ž¢Ž •Œ™Ž¬ˆ¹¥°¼ªˆŒ™Œ‰ˆ‹Š—“™ˆ‘¢Žž •¢¬—Ž«œˆ‹Š ™‰ˆŠ“‰™ŒˆŽ™Š’ ŸŽ¬‰¢ˆ ™ˆŽ› ÏÏÏ ‹›‰¢žˆ¶¯œŒˆ‘Š—’ ¹ ¥<¼ªˆ“— ˆ–ŒŒˆ·¢ªˆ•Œ‰š¬—˜šª •Š™Šœ¬ˆ‹Š¢Š‰ˆ‘ˆ‘¢Žªˆ‹Š‹’ ‹Œ‰ˆ‰šŽŽˆ‘¢Žˆ‘Š—˜ŠŽˆ‰Šœ‹Ž ™Š™ ˆ‘Š—‘ Žˆ‰Š‹Œ ’ ¡  š™ˆ¯š‹ŽŽˆ±ˆ–Ÿ” Ž7Š™Žˆ™Ž‰ˆˆ‘¬   ˆ›Ž‰ˆ‹Š Š™¬ŒŽ ‰Ž‰ˆ›‰Žˆœ¢‰žˆ¯Š‹ŒŽˆ‘¢Ž ›Š—Š‹›ŒˆŽ™Œˆœ‹ˆ‰Šˆš—’ ‰ŽˆŠ›Š—™Žˆ¢ˆ‰Š›Œ’ –ˆ©™Œœªˆ¡œ‹ˆ”Žœš œŽˆ‰Š´ŒœŽˆ‘Š—‹½™ˆ‘ Ž ˆ ŠœŽš‰ªˆšˆ‰•ˆœ‘Š‹ Žˆ‹Œ Žœªˆ¢ ˆ™Š— šœŠ‰ ™›ˆ‹ˆŽŽˆŽŠ—¬‰ˆ‰Š›ˆ‘Ž’ ‹œªˆ™Ž‰ˆ™Š—›™ˆ‰Š´´™ˆ™Œ›Œ ™Œˆ‰Š—˜‹ˆŠ  ‹Š Œ ‰›‰ªˆŠ˜Œ¬ˆŽŽ —‰¢™ªˆ‰œŒˆ™Ž‰ˆ œŠ‹¬ˆŽˆ›š‰¢‹œ  ˆŠ‰™ˆ—Œ‹¬¢ž ˆŠžˆ¶©¢ŽˆŽ™Œˆ™Žªˆœ Œ  œŒ‰žˆ©Š—™ˆ‘¢Žˆ™Š—Š‘Œ™ˆ™Š—›™Œ 9š ´šžˆ ‹Œªˆ¾šŽˆ‰Š‹’ ›Ž¬‰¢ˆ‘ŠœŒ‹ˆ›Š—¬ ‹½™¢ˆ¢ˆ™Ž‰ˆˆ Œ’ •ŠœˆŽŽ¬—Žˆ¹ºŽ°»¦ ¤¼ªˆ‰Š™Ž‰ˆŠœŠŽ Ž‹ˆ‰Š™Ž‰ˆ¢ˆŠ‰›žˆ•Š™Šœ¬ˆ¢ œ‹ˆ‰Šˆš—‹œžˆ¶¯Šˆ‘¢Ž ‘œŽˆ‘ŠœŒ‹ˆ‘Š—ŠŽˆ‹Š˜Š’ Ž˜‰ˆ‰š‹ŒŽ‰ŽˆšœŠ¬ ¢ª¸ˆŒ ‰›¢žˆÍÏÑ ‹ŠŒŽ‰ˆœ™ˆ™¬ ˜ŒˆŽˆ‹ŠŠ’ ‘Š—Žˆ‹ŽŒ‹ˆ‹Œˆ‘¢Žˆ™Š—Š‘Œ™ˆ›Œ ™ˆŽ‘“ˆ‰Šˆ—Œ‹¬ˆ‰Ž™ˆ›ˆ›Œ‰Œœ  —ˆ™ Žˆ‘¢Žžˆ•Š‹›™ˆ™Ž‰ˆ›Š—’ ™Š—œŠœ›ªˆœœŒˆŽŠ—¬‰ˆ‰Šˆ‘Žª¸ ¦<ž¦¦ˆ› Žªˆœ‹ˆ‰ŠˆœŠ‹¬ž ´¢ˆŠ ˆ›ŠŠ —¢ªˆŽˆ‰¬Ž—’ Œ ‰›ˆ•Œ™Ž¬ž ‹ŒˆŠ ˆ›Š—“™ˆ¢ ˆŽ™Š’ ¢ˆ‹Š Š´Š‰ˆˆ‹ŠœŽ¬™ˆ‘¢Žˆ™Š—’ •Š™Šœ¬ˆŽŠ—¬‰ˆ‰Š›ˆ‘Ž Ž½ˆ‰šŽŽ¢ˆ‘Š— Œ—ˆ‹Š‹‘Ž‰ª¸ ‘Œ ‰Œˆ‰Žªˆ™Š—‘—Ž ˆŽˆ›š‰‹œŽ ž Šªˆ‘¢Žˆ™Š—Š‘Œ™ˆ‰Š‹ŒŽˆŽ›’ ™Š— ¢žˆ¡›Œªˆ™ˆ½ŽŽ‰ˆ‘¢Žˆ™Š—’ ¶•™ˆŽ™ŒˆŠ‰Ž™—ˆ›Œ‰Œœˆ¦ºž³¥ˆ‰Š™Ž‰ —¬‰ˆ‰Š›ˆ›šœŽŽˆŒ™Œ‰ˆŠœ˜Œ™’ Š‘Œ™ˆ‹Š‹ŽœŽ‰Žˆ‘Š—™ˆºª¥ˆ‰ ˆˆ›’ ŠœŠŽˆœ™ˆ™¬˜Œªˆ¢ˆ‹ŠŠ — ¢ˆŽ‘“ˆ‹ŠŒ˜Œˆ”•ˆ©¬¢ ‰—ž ˜ ˆ™Œ‘Œ¬ˆ<³ˆ´‹ž ëðñòÞÒòïÓëñÒÝÒæÚÕßÕÒ×ÚÕØÕàÛÔÒÚÙÚÒ! ÚÙçÛÔÒç×ÔÜÛØÛÒÜÕÒØÛáÛÔãÛÔäÒëÛàçÛÔÞÒØÛÔâÙìÒíÕÜÕçÞÒÜÕ ™ Žˆ‘¢Žªˆ‹Š‹™Ž‰ˆ¬œˆ™Š—Š‘Œ™ •Š™Ž‘¢ˆŽˆ”•ªˆ‘¢Žˆ™Š—Š‘Œ™ˆŠ Š— •¢¬—Ž«œˆ‹Š‹‘¬‰ªˆœ‹ˆ™Ž’ ëÛÔìÙØÒÖ×ç×èâÛßÛÚÛÒÜ×ÔãÛÔÒåÛìáæØÒÞÒÛÔÛßØÙ ×"ÛÚÛìÛÔÒíØÕÔãæÒìÕÚÒÖ×èáÛáÛßÛÔÒÜ×ÔãÛÔÒß×âÙÚØÛà ¢ˆ™ ŽˆŒ‹‘Š—ˆŒ—ˆˆ™Š—¢’ ‹Š›™ˆ›Š—“™ˆ‰—Šˆ‰šŽŽ’  ˆ¬—Žˆ‰ŠŠ›ˆ‘¢Žˆ™Š—Š‘Œ™ˆ‘Š— ÜÛÔÒæØè×ßÒëÛÔìÙØÒÖ×èàÛßÕØÒÚ×Ô×èìÕÖçÛÔÒß×ÖÛÔêÛç çÛÜ×èÒáÛèáæØÒêÛÔãÒÜ×ÔãÛÔÒß×ÔÜÕèÕÔêÛÒÚ×ØÛçÙçÛÔ  ™ˆ‘Š—ˆˆ‘¢Žªˆ™Š— ŠœŠ™‰ˆ›š‰‹’ ¢ˆœŠ‹¬ž œ‹ˆ›Š—“™ˆ”•ˆ©¬¢ ‰—žˆ•Š’ ß×çÕìÛèÒR((ÒØ×ÖÕàÒðØÛìÒ×èÛãÛÒÛÚáÛÔê×Òð!ÒêÛÔã á×Ô×èìÕÖÛÔÒðä œ Ž    ª ¸ ˆ ‰ Š       ¢  ž ¾Ž ‹ˆ ‰ Š ‘ Ž   ˆ ”• ˆ ©¬ ¢    ‰  —  Šœ¬¢ˆ‰ˆŽŠ—¬‰ˆ‰Š›ˆŽ’ Ú×ØÛÔããÛèÒÛìÙèÛÔÒÜÛÔÒì×èáÛßÛÔãÒÜÕÒß×âÙÚØÛàÒì×ÚáÛìä ðÜÛáÙÔÒß×ì×ØÛàÒÜÕØÛçÙçÛÔÒá×Ô×èìÕÖÛÔÒÕÔÕÞ •Š™Šœ¬ˆ‹ŠœŽ¬™ˆˆ‘¢Žˆ™Š—Š‘Œ™ª œ Œ ˆ‹Š Žˆ‘¢Žˆ™Š—Š‘Œ™ž ™  šŽœˆŒ™Œ‰ˆ‹Š›™ˆ›Š—“™ íÛèÕÒß×ÖÛÔêÛçÒØ×ÖÕàÒÜÛèÕÒR((ÒðÒì×èß×ÖÙìÞ áèæß×ßÒß×ØÛÔâÙìÔêÛÞÒÒÖ×èßÛÚÛÒìÕÚÒØÛÕÔÔêÛÒÛçÛÔ ŽˆŠ Š—ˆ‹Š‹  ŽœˆŽ™—Ž¢ˆ¾Œ‹›Œ‰ §‰Žœˆ¯Š›œˆ”•ˆ©¬¢ ‰—ªˆ—ž œ˜ˆŒ™ žˆÍ=>Ñ ÛÔìÛèÛÒØÛÕÔÒÖ×èÙáÛÒßáÛÔÜÙçÞÒÖÛÔÔ×èÞÒÖÛØÕàæÞÒÜÛÔÒÖ×ÔÝ Ú×ØÛçÙçÛÔÒ×,ÛØÙÛßÕÒì×èçÛÕìÒàÛßÕØÒÚÛÙáÙÔÒáèæß×ß

./ 0 1 2 3 4  5 6   7 1  7  4  0 / #$50;1*8-'-<?30(*9-')&6-4*=1*8&.40<61()

?@ABCDE@FGHI@EGJKC@L@GA@ML ?KI@MLL@CGNKCL@OP@CGQ@IKL

VõWøXYùôþõZøûùôYüøù[ùúýû÷õþù\]öýZõû

Ü×èÛÒáÛèìÛÕÒáæØÕìÕçäÒðÜÛáÙÔÒÜÛØÛÚÒá×Ô×èìÕÖÛÔ á×ØÛçßÛÔÛÛÔÔêÛäÒéÛßÕØÒ×,ÛØÙÛßÕÒì×èß×ÖÙìÒÛçÛÔÒÚ×ÔÝ ì×èß×ÖÙìÞÒÚÛêæèÕìÛßÒêÛÔãÒÜÕì×ÚÙçÛÔÒÛÜÛØÛàÒÖÛØÕàæ âÛÜÕÒÖÛàÛÔÒÙÔìÙçÒØÛÔãçÛàÒÖ×èÕçÙìÔêÛäÒ*å×ì×ØÛàÒÛÜÛ ÜÛÔÒÖÛÔÔ×èÒáÛèÛÒ"ÛØæÔÒÛÔããæìÛÒØ×ãÕßØÛìÕ)Ò"ÛØ×ã!ä ×,ÛØÙÛßÕÞÒß×ØÛÔâÙìÔêÛÒÛçÛÔÒÚ×ÔâÛÜÕÒÖÛàÛÔÒç×Ý íÛØÛÚÒæá×èÛßÕÒá×Ô×èìÕÖÛÔÒêÛÔãÒÜÕØÛçÙçÛÔÒáÛÜÛ áÙìÙßÛÔÒÙÔìÙçÒçÕìÛÒÚ×Ô×ÔìÙçÛÔØÛÔãçÛàÒÖ×èÕçÙìÝ ëñÒÝÒòÕÚÒá×ÔêÕÜÕç ÜÛèÕÒâÛçßÛÒÜÛÔÒßìÛ)Òç×âÛèÕÞÒÚ×ÔêÕìÛ çÛÔìæèÒç×ØÙèÛàÛÔÒÜÛÔÒèÙÚÛàÒáèÕÝ ÙÔãçÛáÔêÛä å×ØÛßÛÒ#$%&!ÒáÛãÕÞÒìÕÚÒÖ×èàÛßÕØÒÚ×Ô×èìÕÖçÛÔÒð ÔêÛÞ+ÒçÛìÛÒíÕÜÕçä å^UðñÞÒòïÓëñ ÜÕÒß×âÙÚØÛàÒìÕìÕçÒÛÔìÛèÛÒØÛÕÔÒÜÕÒ×"ÛÚÛìÛÔÒ×ìÕßÞ å×Ö×ØÙÚÔêÛÞÒâÛÔãçÛÙÛÔÒá×Ô×èìÕÖÛÔÒêÛÔãÒÜÕØÛÝ áÕÜÛÔÛÒçàÙßÙßÒÕÜßÙß!Ò×âÛçßÛÛÔ SÒÖÙÔÜ×ØÒÜæçÙÚ×ÔÒß×ÖÛãÛÕÒÖÛèÛÔã ÖÛÜÕäÒðçÛÔÒì×ìÛáÕÒáÛÜÛÒç×ÜÕÛÚÛÔ åèÕêæÔæÒÚ×ÔÛÚÖÛàçÛÔÞÒçÛßÙß ÓÚæãÕèÕÞÒíØÕÔãæÞÒå×ÜÛêÙÞÒÙÔÜæÔãÞÒÜÛÔÒëÛÚÖÛÔãØÕÝ çÙçÛÔÒìÕÚÒì×èß×ÖÙìÒÖ×èÜÛßÛèçÛÔÒè×çæÚ×ÔÜÛßÕÒÜÛèÕ ñ×ã×èÕÒåØ×ÚÛÔÒÚ×Ôãã×Ø×ÜÛàÒÖÛØÛÕ ÖÙçìÕäÒ×áÛØÛÒ×âÛèÕÒåØ×ÚÛÔÒÛ"æÖ 'ÛØâæÔæÒìÕÜÛçÒÜÕì×ÚÙçÛÔÒÛØÛìÒÖÙçìÕä êÛÔãÒÚ×ÚÖ×ØÕìÒ'ÛØâæÔæÒÛÜÛØÛà áÙèæäÒå×ÜÛÔãçÛÔÒÜÙÛÒìÕìÕçÒØÛÕÔÔêÛÒêÛçÔÕÒÜÕÒ×"ÛÚÛìÝ ÛÔÛßØÙÒêÛÔãÒÜÕØÛáæèçÛÔÒÛÜÛÒß×ÖÛÔêÛçÒØ×ÖÕàÒÜÛèÕ Ü×ßÛÒå×ÔÜÛÔãè×âæÞÒãÙÔÛÒÚ×Ô"ÛèÕ é×ÔÜèÕçÞÒÚ×ÔãÙÔãçÛáçÛÔÒì×ÚÙÛÔ ë×Ö×èÛáÛÒÖÙçìÕÒêÛÔãÒÖ×èàÛßÕØ á×Ôã×ØæØÛÛÔÒÛß×ìÒÜ×ßÛÒêÛÔãÒìÕÜÛç ÛÔÒÛßÕàÛÔÒÜÛÔÒÕêÙÔãÛÔÒÒÖ×ØÙÚÒÖ×èàÛßÕØÒÜÕì×èìÕÖçÛÔä S((Òá×ØÛÔããÛèÛÔÒêÛÔãÒì×èß×ÖÛèÒÜÕÒ&TÒç×"ÛÚÛìÛÔä ÛØÛìÒÖÙçìÕÒçÛßÙßÒÜÙãÛÛÔÒçæèÙáßÕ ì×èß×ÖÙìÒÚ×èÙáÛçÛÔÒìÛÚÖÛàÛÔ ÜÕçÙÚáÙØçÛÔÒÛÜÛØÛàÒÖÙçìÕÒÜæçÙÝ ÜÕÛÜÚÕÔÕßìèÛßÕçÛÔÒß×"ÛèÛÒÖ×ÔÛè *ÕìÛÒÚÛßÕàÒÛÜÛÒç×ì×èÖÛìÛßÛÔÒá×èßæÔ×ØÞÒìÛÜÕÒìÕÚ ×ìÙÛÒÛÔÛßØÙÒëÛÔìÙØÞÒåÙáÛèÜÕÒÚ×ÔãÛìÛçÛÔÞ ÚÛÔìÛÔÒÛÜ×ßÒ'ÛØâæÔæÞÒå×ØÛßÛ ÜÛèÕÒÛØÛìÒÖÙçìÕÒêÛÔãÒßÙÜÛàÒÜÕì×Ý Ú×ÔÒÖÛÔìÙÛÔÒÜÛÔÛÒÜÛèÕÒá×Ú×Ý ß×ØÛÚÛÒÚÛßÛÒâÛÖÛìÛÔÔêÛÒÛÔìÛèÛ ÛÜÛÒRSÒæèÛÔãÒêÛÔãÒÜÕìÙèÙÔçÛÔÒÜÛÔÒì×èÖÛãÕÒÜÛØÛÚ àÛßÕØÒá×Ô×èìÕÖÛÔÒêÛÔãÒÜÕØÛçÙçÛÔç×ÚÛèÕÔÒÚÛßÕà #$%(&!äÒéÛØÒÕÔÕÒÜÕØÛçÙçÛÔÒãÙÔÛ ÚÙçÛÔÒß×Ö×ØÙÚÔêÛäÒ*ÛÚÕÒÚ×Ý èÕÔìÛàÒÜÛ×èÛàÞÒÜæçÙÚ×ÔÒá×Ôã×ØæÝ #(($Ý#(&#ä ìÙâÙàÒç×ØæÚáæçäÒÛÜÕÒì×ÔÛãÛÒçÕìÛÒÚÛßÕàÒì×èÖÛìÛßÞ+ Ö×ØÙÚÒÚÛçßÕÚÛØäÒUÛçÛÒß×ØÛÔâÙìÔêÛÒá×èØÙÒÜÕØÛçÙçÛÔ Ú×ÔÕÔÜÛçØÛÔâÙìÕÒÜÙãÛÛÔÒçÛßÙß Ô×èâÙÔçÛÔÒß×ÖÙÛàÒìÕÚÒãÙÔÛÒÚ×ÔÝ ØÛÛÔÒÛß×ìÒÜ×ßÛÒß×èìÛÒá×Ô×èÕÚÛÛÔ ×âÛèÕÒåØ×ÚÛÔÒß×ØÛÔâÙìÔêÛÒÛçÛÔ çÛìÛÒæÚÕßÕæÔ×èÒÒëÛÔìÙØÞÒíÕÜÕçÒæçæÒñÙãèæàæä á×Ô×èìÕÖÛÔÒØÛÔâÙìÛÔÒÛãÛèÒØÛáæèÛÔÒêÛÔãÒß×Ö×ØÙÚÔêÛ á×ÔêÕÚáÛÔãÛÔÒá×Ôã×ØæØÛÛÔÒðÔãÝ "ÛèÕÒÖÙçìÕÒìÛÚÖÛàÛÔÒì×èàÛÜÛá ÙÛÔãÒß×ÛÒáÛÖèÕçÒãÙØÛÒUÛÜÙçÕßÝ Ú×Ôã×ÚÖÛÔãçÛÔÒì×ÚÙÛÔÒÖÙçìÕÞ íÕÜÕçÒÚ×ÔãÛìÛçÛÔÞÒß×Ö×ØÙÚÔêÛÒáÕàÛçÔêÛÒì×ØÛà ÜÕßÛÚáÛÕçÛÔÒÛÔÛßØÙÒÜÛáÛìÒß×ØÙèÙàÔêÛÒÜÕì×èìÕÖçÛÔä ãÛèÛÔÒ×ÔÜÛáÛìÛÔÒÜÛÔÒë×ØÛÔâÛ çÛßÙßÒì×èß×ÖÙìÞ+ÒÙÔãçÛáÔêÛä ÚæäÒ*×Ôãã×Ø×ÜÛàÛÔÒÜÕÒÖÛØÛÕ ÜÛÔÒÚ×ÚÛÔããÕØÒÖ×Ö×èÛáÛÒßÛçßÕ Ú×ÔêÛÚáÛÕçÛÔÒá×ÚÖ×èÕìÛàÙÛÔÒáÛÜÛÒÚÛßÕÔãÝÚÛßÕÔã *òÛÜÕÒÜÕÒÜÛ×èÛàÒÕêÙÔãÛÔÒÖÛèÙÒàÛÔêÛÒß×ÖÛãÕÛÔÞÒìÕÜÛç í×ßÛÒðëí×ß!ÒêÛÔãÒÜÕÜÙãÛÒÜÕß×Ý å×Ú×ÔìÛèÛÒÕìÙÞÒÛßÕÒÕÜÛÔÛ Ü×ßÛÒÚ×Ô×ÚÙçÛÔÒÖÙçìÕÒß×ÖÛÝ êÛÔãÒÜÕÔÕØÛÕÒÖ×èçÛÕìÛÔÞÒÜ×ÔãÛÔ á×ÔãÙèÙßÒáÛèáæØÒÛãÛèÒðÒì×èß×ÖÙìÒÜÕì×èìÕÖÛçÛÔÞ ÖÕßÛÒß×ØÙèÙàÔêÛäÒUÛçÛÒß×ØÛÔâÙìÔêÛÒá×èØÙÒÜÕØÛÔâÙìçÛÔÞ Ø××ÔãçÛÔÒæØ×àÒÚÛÔìÛÔÒçÛÜ×ß àÙßÙßÒåèÕêæÔæÒÚ×ÔãÛìÛçÛÔ ÔêÛçÒØÕÚÛÒÖ×ÔÜ×ØÒÜæçÙÚ×ÔÞ çÛßÙßÒÕÔÕäÒ×èÙãÕÛÔÒêÛÔãÒÜÕìÕÚÝ ÔÛÚÙÔÒàÛØÒÕìÙÒìÕÜÛçÒÜÕÕÔÜÛàçÛÔä á×Ôãã×Ø×ÜÛàÛÔÒì×èß×ÖÙìÒÜÕØÛçßÛÝ ß×Ú×ÔìÛèÛÒáÛÜÛÒç×ÜÕÛÚÛÔÒ'ÛØâæÝ ÖÙØçÛÔÒÛìÛßÒçÛßÙßÒÕÔÕÒÜÕá×èçÕèÛçÛÔ ì×èÚÛßÙçÒÜÕÒÖ×Ö×èÛáÛÒç×"ÛÚÛìÛÔÒØÛÕÔÒêÛÔãÒÖ×ØÙÚ å×ÔÜÛÔãè×âæÞÒUÕÔããÕèÒÕìÙä íÛØÛÚÒá×Ô×èìÕÖÛÔÒì×èß×ÖÙìÞÒìÕÚÒìÕÜÛçÒÚ×Ô×Ý ì×è"æ,×èÞ+ÒÕÚÖÙàÔêÛäÒàÛÜ! åÛìÙÒìÕÚÒêÛÔãÒì×èÜÕèÕÒ$ÒæèÛÔã ÔÛçÛÔÒÜÕÒÜÙÛÒì×ÚáÛìÞÒêÛÕìÙÒÜÕ ÔæÒìÕÜÛçÒÚ×Ô×ÚÙçÛÔÒÛáÛÝÛáÛÞ+ Ú×Ô"ÛáÛÕÒïáÒ#((âÙìÛäÒáÜã!

µŠ›™š›Ž—šŽˆ£Š Ž™ŽˆŽˆ£ŒŽ‹ˆ®Œ˜

ëðñòÞÒòïÓëñ Ô"Ù"ÕÒìÛÔãÛÔ ëñÒÝÒéÙâÛÔÒÜ×èÛßÒÚÛßÕà éÕÔããÛÒàÛèÕÒÕÔÕÒßÙÜÛàÒÛÜÛ âßÛ×ãìÛ×ÒØçÛ×àÖÒÖ××èßèÛÕàçÛìÕÔ,ÒÕÜìÛÕèßÕÒäÜÒ*×Ô×ãÔÛ"Ô×ÒÚ× ãÛàÛÔÔêÛÒàÛèÙß Ú×ÔããÙêÙèÒÛÖÙáÛì×ÔÒëÛÔìÙØÒÛçàÕèÝÛçàÕèÒÕÔÕä Ò ÙàÒÛèãÛÒêÛÔãÒì×èç×ÔÛ ìèÛÛâÔÕÔãÒÛÚ×ÔÞ+ÔÒâçÛÛãìÛÛÒçÔ×êÖÛ×äèßÕàÛÔÒÜÕèÕÒß×á×èìÕÒÚ×Ô"Ù"Õ íÕÒÚÙßÕÚÒß×á×èìÕÒß×çÛèÛÔãÞÒÛÜÛÒÖ×Ö×èÛáÛ ìÙâ á×ÔêÛçÕìÒêÛÔãÒá×èØÙÒÜÕÛßáÛÜÛÕÒÛèãÛä Ûè×ÒÜÛÔÒß×ÚÙÛÒì×èâÛÜÕÒÜÕ -×âÛØÛÒá×ÔêÛçÕìÒÕÔÕÒÛÜÛØÛàÒÜ×ÚÛÚÒßÛìÙ æçæÒåÛÔìæßæÞÒ×áÛØÛÒå×çßÕ×Ò×Ôã×ÔÝ ÜÕ ÜÛØÕÛÔÒ×ÔêÛçÕìÒíÕÔÛßÒ×ß×àÛìÛÔÒëÛÔìÙØ íÙßÙÔÒèÛáêÛçÒ'×ìÛÔÞ àÕÔããÛÒìÙâÙàÒàÛèÕÒÜÕß×èìÛÕÒÔê×èÕÒÖ×ìÕßäÒæçæ ÔÙìÙèçÛÔÞÒÔê×èÕÒÖ×ìÕßÒÚ×èÙáÛçÛÔÒìÛÔÜÛ Ú×ÔãÕÚÖÛÙÒÚÛßêÛèÛçÛìÒÙÔìÙçÒÛßáÛÜÛ ÙÔÜæÔãÒ ÛÔÒ&(ÒæèÛÔãÒáæßÕìÕ) Ú× ì×èàÛÜÛáÒá×ÔêÛçÕìÒêÛÔãÒÜÕìÙØÛèçÛÔÒØ×Ûì ×áìæßáÜ ç à Û ßÒÜÛèÕÒØ×áìæßáÕèæßÕßä Õ è æ ß Õ ß ä Ò å× Ü Û Ô ã ç Û Ô ëÕØÛÒÚ×èÛßÛçÛÔÒã×âÛØÛÒì×èß×ÖÙìÞÒÛèãÛ Ú×ÜÕÛÒÛÕèÒß×á×èìÕÒÜÕÛè×ÞÒÜ×ÚÛÚÒÖ×èÜÛèÛà ÜÕàÛèÛáÒß×ã×èÛÒÚ×Ú×èÕçßÛçÛÔÒÜÕèÕÒç×ÒÜæçì×è íëí!ÒÜÛÔÒØ×áìæßáÕèæßÕßÒá×ÔêÛçÕìÒêÛÔã ÙÔìÙçÒ íëíÒ Ö × Ø Ù ÚÒ Ü Õ ç × ì Û à Ù Õ ÜÕß×ÖÛÖçÛÔÒç×Ô"ÕÔãÒìÕçÙß!ä ÛìÛÙÒáÙçß×ßÚÛßÒì×èÜ×çÛìÒÛãÛèÒÜÛáÛìÒß×ã×èÛ ß×"ÛèÛÒáÛßìÕÒ ÜÕß×ÚÖÙàçÛÔäÒ×ÚÛìÕÛÔÒÛçÕÖÛìÒá×ÔêÛçÕì íÛìÛÒêÛÔãÒÜÕì×èÕÚÛÒíÕÔÛßÒ×ß×àÛìÛÔ ç×Ô"ÕÔãÒìÕçÙßÒì×èâÛÜÕÒçÛè×ÔÛÒç×ì×èØÛÚÖÛìÛÔ ëÛÔìÙØÒàÕÔããÛÒç×ÚÛèÕÔÞÒå×ØÛßÛÒ#$%&!ÞÒì×ØÛà ì×èâÛÜÕÒìÙâÙàÒçÛßÙßÒÜÕÛè×ÒêÛÔãÒç×ß×ÚÙÛÔêÛ á×ÔÛÔãÛÔÛÔä óóÒåðñòóåó *ëÕØÛÒÚ×èÛßÛçÛÔÒÜ×ÚÛÚÒßÛìÙÒßÛÚáÛÕ ì×èâÛÜÕÒÜÕÒíÙßÙÔÒèÛáêÛçÒ'×ìÛÔÞÒÙÔÜæÔã ß×èìÛÒ&(ÒÛèãÛÒáæßÕìÕ)Òì×èç×ÔÛÒØ×áìæßáÕèæÝ Võ_øþøù ìÙâÙàÒàÛèÕÒÜÛÔÒÔê×èÕÒÜÕÒÖÛãÕÛÔÒÖ×ìÕßÒß×ÖÛÕçÔêÛ ô õ ö ` Y õ ù a õ û b õ û ÷ ø þ Y ø û ßÕßäÒå×ÜÛÔãçÛÔÒÙÔìÙçÒíëíÞÒíÕÔÛßÒ×ß×àÛìÛÔ aõûcøöYüù\Yûø`ùVõ`õdøüøûùúøûüýþ ß×ã×èÛÒá×èÕçßÛÒÛãÛèÒØ×ÖÕàÒÚÙÜÛàÒß×ÚÖÙàä ÛØÛÙÒì×èØÛÚÖÛìÒÛçÛÔÒßÙØÕìÒá×ÔÛÔãÛÔÛÔÔêÛ ëÛÔìÙØÒÖ×ØÙÚÒÚ×ÚÕØÕçÕÒÜÛìÛÒß×"ÛèÛÒáÛßìÕä ÜÛÔÒÜÛáÛìÒÚ×Ôê×ÖÛÖçÛÔÒç×ÚÛìÕÛÔÞ+Òæçæ *éÕÔããÛÒàÛèÕÒÕÔÕÒßÙÜÛàÒÛÜÛÒìÙâÙàÒÛèãÛ êÛÔãÒì×èç×ÔÛÒÜÕÛè×ÒÜÛÔÒß×ÚÙÛÒì×èâÛÜÕÒÜÕ ÓÚæãÕèÕÞÒÙÔÜæÔãÒÜÛÔÒç×"ÛÚÛìÛÔÒëÛÔìÙØäÒå×Ý Ú×ÔÛÚÖÛàçÛÔä íÙßÙÔÒèÛáêÛçÒ'×ìÛÔÞÒÙÔÜæÔãÒÜÛÔÒ&(ÒæèÝ ÜÛÔãçÛÔÒíëíÒáÛØÕÔãÒÖÛÔêÛçÒì×èâÛÜÕÒÜÕÒå×æÔä å×ß×æèÛÔãÒÜÛáÛìÒì×èç×ÔÛÒá×ÔêÛçÕìÒÕÔÕ ÛÔãÒáæßÕìÕ)Ò×áìæßáÕèæßÕßäÒå×ÜÛÔãçÛÔÒÙÔìÙç æçæÒÚ×Ôâ×ØÛßçÛÔÞÒØ×áìæßáÕèæßÕßÒêÛÔã âÕçÛÒÛÜÛÒçÙØÕìÒêÛÔãÒì×èØÙçÛÒÜÛÔÒÖ×èß×ÔìÙàÛÔ íëíÒÖ×ØÙÚÒÜÕç×ìÛàÙÕÒß×"ÛèÛÒáÛßìÕÞ+Òì×èÛÔã ÜÕß×ÖÛÖçÛÔÒç×Ô"ÕÔãÒìÕçÙßÒß×èÕÔãÒì×èâÛÜÕÒÜÕ Ü×ÔãÛÔÒç×Ô"ÕÔãÒìÕçÙßäÒæçæÒÚ×ÔÛÔÜÛßçÛÔÞ æçæä çÛØÛÔãÛÔÒá×ìÛÔÕÞÒçÛè×ÔÛÒÚ×è×çÛÒÖÛÔêÛç Ú×ÔâÛãÛÒç×Ö×èßÕàÛÔÒÜÕèÕÒÜÛÔÒØÕÔãçÙÔãÛÔ 'ÛèãÛÒêÛÔãÒáæßÕìÕ)Òì×èç×ÔÛÒØ×áìæßáÕèæßÕß Ö×èß×ÔìÙàÛÔÒÜ×ÔãÛÔÒÛÕèÒßÛÛìÒÜÕÒßÛÛàäÒÔìÙç ß×çÕìÛèÒÜÛáÛìÒÚ×ÚÖÛÔìÙÒÚ×Ô"×ãÛàÒá×ÔÙØÛèÝ ì×èß×ÖÛèÒÜÕÒç×"ÛÚÛìÛÔÒåÛÔÜ×ÔÞÒÛÔÜÛçÞ Ú×Ô"×ãÛàÔêÛÞÒÛèãÛÒà×ÔÜÛçÔêÛÒèÛâÕÔÒÚ×ÔÝ ÛÔÒá×ÔêÛçÕìÒì×èß×ÖÙìäÒßÛê!


 

0123 !"#$% !"#$%&'(%)*%+"($"!,%)-./

IJJK1LJMNO1IJPQ1RST1IUVNPQ1WUVXUPQJVYJP11ZT[NY1\O]TVJP11YU1^JPXTPQJP

_59 `7965 _5a b8 9c d5e5 f5g

¯°±²³±´µ²¶´·¸²°±¹·²º¶»¹±²º¼¹»±½±²º±¾±´µ±´²¿À·²Á¶¹´·±Â |tzlqnolstusn}rl}t‡nqn |nzrul}tlqxorn‰lynnl‡u€~t~ mnopl~n|tz…lnon}lmnoplnn ‡tu~n|rono…lw‚rllqrtvnor }t‡nqnlnpnvn‰l‘ytv€pn ´·´µ¾·Ã²ÄÅÆDz°¼´µ±´²È¼´µ¸·²É±º¶»¹±²ÄÅÊÇ˲̱³·²½¶´µ·Í²³±´µ €unopxnlqnolnpnvn‰ ‘yt|nvnlvtopnoqxop… €|tzl~nopl~xnvr‰l‚n|omn vto„nqrlnon}lmnopl~n|tz… °·Í±Ã·¹¸±´²º±°±²Î±Ï¶²ÄÅÅÐÑDz²·´·²½¼½·Í·¸·²¾¼º±¾±´µ²»¼Í·´µ± ~nmnl~turoplqtopnu}nol•– rqn}lnqnlmnoplvtoptnzxr stusn}rl}t‡nqnl€unopxn ϼ¹Í±Ò±Í²¯ÍͱÃË |{xunolqrlqt}nl‡tux‰lxop† nqnl}tnotznolqnurl~rl„nsnop qnolnpnvn…”lznun‡omn‰ hijklmnoplqrsturlonvnlwnxq “noplvtoptnzxrl‡tunvn }rol|nn|l||nzlvxox|l}nuton snmr‰lŽnvxol~tt|nzlqrstu† qn‡xolnmnzlqnurlwnxq yzrqr{rnlqr|nzru}nol~tnun }n|rl~xnvrl~nmn…”l}nnlw‚r… rx…”lxn‡omn‰ ~rz}no…ltuomnnlqnxolt|r† yzrqr{rn…l¡ntop}rlyn‡xun… o€uvn|lqrl~n|nzl~nxlsrqnolqr ~nnlqrtvxrlqrluxvnzomn…lqr •u€~t~l‡tu~n|ronolnon} opnomnlvtvstox}l|nn|l|† ~nnlrorl~tqnoplvtunonxl}t ‚r|nmnzlƒnunopv€„€…lƒnsx† wx~xol•top}€|l–…lwt~nl—nrn† ‡tunvnomnlror…lvtoxux |nz‰ Ÿnoqxop…l—n‚nlŸnun‰lwrn ‡ntolˆxoxop}rqx|‰lyt}r|n~ mx…lƒnunopv€„€…lyt|n~nl˜Š™š w‚r…lstu|nop~xoplx}x‡ ‘yxnvrl~nmnlmnopl‡tu† ~tv‡nl‡x|nopl}tluxvnzomn rqn}lnqnlmnoplnotzlqnurlsnmr ›œl‡npr‰ t‡n‰l•nqnlžnsxl˜ŠŠš›œl‡n† nvnlvtoptnzxromn‰lynnlrx ~t|nvnlr~uromnlvto„n|nor mnoplvtvr|r}rlstunlŠ…‹l}r|€† w‚rlvtopn}xl~t|nvnlvt† pr…l~xnvromnlqnol€unopxn† |nop~xoplqr€€‰l’tuomnn ‡u€~t~l‡tu~n|rono‰l‘Ÿn‡n}† punvlqnolropprlŒltorvttu opnoqxop…lqruromnlstu~nvn omnlvtvsn‚nlqruromnl}t vtvnoplstonulstox}lqnxo omnlwnxql~xqnzl}tvsn|rl}t ror‰lŽnvxol~nnlqr‡tuznr}no ~xnvrl vtvnopl ~turop srqnolqrlƒnunopv€„€‰lytt|nz t|ropnoomnlvrur‡l|nn|l|† tv‡nl}tu„nomnlqrlŸnoqxop‰ |tsrzlqt}n…lqrl}tqxnlqnxo vtoqtopnu}nollvx~r}l|{x† vto„n|norl‡tvtur}~nno…ltu† |nz…”lx„nuomn‰ ytv‡nl‡x|nopl~t}rnulqt|n† t|ropnlsnmrlmnoplstux~rnl‹ unollqnolvtoqt}n}nol}t omnnl~xqnzlnqnlnoqn†noqn w‚rlstuznun‡…lnon}l‡tu† ‡nolznur…”lxn‡lnmnzlw‚r ü÷,Õ, ïîíû8+Cûôü)Ó+ï5í'5(ï;û íûòÔùøÓ znurlrorlvtvstox}l|nn|l|† }noqxopno‰lwruromnlropro vt|nzru}no‰ nvnomnlmnoplvtvr|r}rl}t|t† ƒxuornorop~rz…l ˆrmno€… ûÓï'ÔÓúï*ïýôïúòñüôíüôü÷óôðïëêü÷÷êüù)Óø 'Ôï |nz‰ ~nnl|nzrul}tlqxornlnon}omn Ÿtstun‡nl„nvl}tvxqrno… srznolqxnolt|ropnlvrur‡l|nn| mnoplr}xlvtoqnv‡roprlx† 5ðôøôDôí(ï+íü÷ïëêëô ôìôïøíòüïöê ôü÷íïîêñ í1í ïû

íð(ï5ê íóíï-678 ‘’rqn}lnqnlrun~nln‡n‡xo‰ sr~nlvto„nqrl€unoplmnopl~z€† t‡nomnl‡x}x|l›Š‰– …lwnxq ||nzlrorlsr~nlvto„nqrlnon} xomn‰l¢£¤¥¦§¨©¨ª¤«¤¬­¦® 9./ïÓüóêöïEï í+ôïíòøï5ðôøôDôí

456578595 5 7 587 5995 012345657689:5;<=78>5:3;8?<45@A<76<8B@C=4;@578?5:576<8?2Dè?éêëì8Eí=îïFðGíñò7óAHG6G

Ö×ØÙÚÛÜÙÝÙÞ§ßÜkh×Ú§à qrsturl‚n}xlrpnlsx|no átvsnpnlâvsxq~vnolwnt† îêñóôìíõïöê÷íóïõíøíïéù ~tst|xvlqr|n}x}nol‡tox† unzl˜áâwœlwã“lvtvsturlqx† úûÓïøíüïìêýêüíü÷íü x‡nol}r€~‰ }xopnol}t‡nqnl‡nunl‡tqn† õêëìíîïþò÷íïðíñòó ‘Žnvxol}tomnnnoomn… pnoplqrl}r€~lyn~rxolänt~ øôõêñöôëîíü÷ìíüï qn|nvl}n~x~lmnopl~tqnop mnopltunonvltupx~xuluto† tu„nqrlror…l•’lƒãlznomn nonl‡tonnnol~n~rxol€|tz vtvsturl‚n}xlqxnlvroppx •’lƒtutnl‡rlãoq€ot~rn ÿ01023567892 snprl‡tqnpnoplxox}lvt† ˜ƒãœ‰lŸtu~nvnl|rvnl‡tqn† op€~€op}nol}r€~omn…”l}nn

92 023 pnop…láâwlvtoqnnoprlwt† qrn‰ ‚nol•tu‚n}r|nolžn}mn úêõí íï ôøíü÷ïéêüíü÷íüíü ’tu|tsrz…l|no„xlŸxmxop… wntunzl˜w•žwœlƒx|€o‡u€p€… nun†nunlmnoplqr|n}x}no íõñíüïïÓ yt|n~nl˜Š™š›œ‰ €|tzl•’lƒãltusr|noplrqn} wn|nvl‡tutvxnolqt† |nvl€uxvlƒtvr~nolqrlux† vnox~rn‚rl~nnl~€~rn|r~n~r opnolƒ€vr~rlããltu~tsx…l‡t† vnzlqron~lsx‡nrltu~tsx‰ }nutonlvtoppxon}noln‡nun qnpnoplvtopxop}n‡}no ƒt|r}lvtopnn}no…lqr† vr|rtulxox}lvtopznqn‡r }tut~nznoomnl}nutonlst|xv uromnlqnol‡tqnpnopl|nro vn~mnun}nl~r‡r|‰ln}nlrx… nqnl}t‡n~rnoltv‡nlut|€† n}noltn‡lstunznollqrl}r€~† áâwlwã“lvtvnoqnopl•tv† }n~r‰l•nqnzn|…l~tst|xvomn… }r€~lvtut}n…lqnoln}ln}no }nslznux~lvtvr}ru}nol‡tu† •tv}nslƒx|€o‡u€p€lvto† vtvs€op}nuomnlsrnu‡xo ~€n|nolrorl~t}n|r‡xol‚r|nmnz „no„r}nolsr~nlvtvstur}no ~xqnzl|t‚nlsnn~l‚n}x‰ mnoplqr‡tuvn~n|nz}nolstu† tv‡nl‡toppnorlstu„xn|no ¡n|lrxln}nolvtut}nl|n}x}no nqnlqn|nvlnutn|l•’lƒã‰ ~tst|xvlvton‡nrlsnn~ ~nv‡nrlnqnl}t‡n~rnolon~rs ‘•tv}nslznux~lstu~r}n‡ ‚n}xl‡top€~€opnolqno vtut}nl}tlqtl‡no‰l‘•tqn† tpn~l‡nqnl•’lƒãlqnol}t† ‡tvs€op}nunol}r€~l–›l—n† pnopln}noltn‡lstunzno ‚tonopnol‡tv}nsl„xpnlzn† oxnurlmnoplqrtox}nol•’ ‚n|nxl~xqnzl|t‚nlsnn~ ux~lqr‡turvsnop}no…”l}n† ƒã‰ ‚n}xl~nv‡nrl}nvrlvto† nomn‰ ‘ytvtonunlt}~t}x~rl‡t† qn‡nl}t‡n~rnoltv‡nlut|€† žtononomn…lŸxmxop op€~€opnol~nopnlqrvxop† }n~r…”ltpn~omn‰ n}nolvtotvxrl‡rzn}l•tv† }ro}nolsn}n|ltn‡lstu„n|no‰ ƒt‡n|nlŸrqnopl•tonopn† }nslƒx|€o‡u€p€lxox}lvtv† ánon~…lsnpnrvnonlon~rs onolán‡€unoláâwlw㓅lŸx† snzn~l‡tu~€n|nolrorlqnolvt† ù)Ó 'Ôï,Õ,û8ï5ÓùÓïû)ÓûÔùÓ nvrl~t|no„xomnå”l}nnl~t€† mxoplžrq‚nol’no„xop…lv† vronl}ttunopnoltu}nrlzn|† )ÔùúïûúÓ ûùïÕ>;éûï*ï íü÷òüíüïøíõòñïëô ôìï;îíðï5íñôï-?@.(ïýíñ÷íï5ñôîôö(ï;ò +øíøô(ï íëîíü÷ ôõòñ(ïúíîòõíöêü } u n l‡tqnpnop…l}t|r}l¡nu† topnn}noláâwlwã“lvto„n† zn|lmnoplt|nzlqr|n}x}no íüöò (ïôüôïñîðïíìôîíöï÷êëõíï@(Aï5ìí íï)ô0ðêñ(ï5êüôüï-6B89.ïëêüþê íü÷ïöêü÷íðïëí íë/ïÕêüöêü÷ü+íïõòüïñüöìïíìôîíö mnop o n l ˜–朅lqtopnolonqnlstu† |no}nol‡topn‚n~nol}t‡nqn xox}lvtopnn~rl‡tu~€n|no îêü0íüíïí íëïöêñóêîòö/ï êñôöíïøôïðí íëíüïóíöò/ nomn‰ ‡tvturonzlqntunz‰lwn|nv ror‰ toxuxomn…l‡nunl‡t† }n~x~lror…l|tvsnpnomnln}no ytqnop}nolƒtxnlƒ€vr~r qnpnopl‡tuonzlstutonon vt|rznl~t„nxzlvnonl‡rzn} ããlw•žwlƒx|€o‡u€p€…l“x~† xox}lstutvxlqtopnolŸx† t}~t}xrlqnolmxqr}nrlvt† u€olnu€n…lvtopnn}no ‡nrlƒx|€o‡u€p€…l¡n~€ onopnorl‡tu~€n|nolror‰lŸx† n}nolvtop€€uqron~r}nol~€† uq€m€…lqn|nvlnptoqnlƒn† mxoplvtor|nrlnqnl}trqn}† |x~rl‡tonnnol}n‚n~nolyn† Õ'Ô'ÔÕúÓ'(ïù)Ó 'Ôï*ï5íñüï-A@.(ïýíñ÷í ìí íòï÷êñôüøñíïîêñëíóí íð(ï5íñüïëêü+í íìíü ýíñ÷í/ïùíìï íëíïìêëòøôíüïýíñ÷íï íü÷óòü÷ än vr ~ l•npr‰lŽnvxo…lstuzx† |nmn}nolutn|r~n~rlqnurl‡tu† ~rxolänt~l~tzroppnlrqn} òóòüïúêñôü÷íüïñ(ïêóíï ò òñêþ(ï5êëôü( ëêóôüï÷êñôüøñí/ïûìôîíöü+í(ï5íñüï íü÷óòü÷ îêñøíöíü÷íü/ s xo pl~xqnzlnqnl‡tomnnno „no„rnol~t‚nl}r€~lnonunl‡t† stu|nop~xopl~tvton†vton‰ úíîòõíöêüïÕòüòü÷ìôøò (ïïöêýíóïóííöïîêìêñþí/ öêñóêü÷íöïí ôñíüï ôóöñôìïöê÷íü÷íüïöôü÷÷ôïóêðôü÷÷í úíüôöï)êóìñôëïé óêìï5êëôü(ïûôõöòï5òëô* snz‚n x‡nrlstu~tqrnlvt† qnpnoplqnol•’lƒã‰lwn|nv ’tuxnvn…ltu}nrl‡toppx† éñôíï+íü÷ïóêðíñô*ðíñôïîêìêñþíïóêîí÷íôïöòìíü÷ïìí+ò ëêü+êîíîìíüïöòîòðü+íïöêñþíöòðïøêü÷íüïõóôóô ñíü(ïëêü÷íöíìíü(ïïõêöò÷íóïìêõ ôóôíüïîêñóíëí opxux~lls‡t u~€n|noltu~tsx… t‡u„no„rnol~t‚nlvtomt‚n ~xunol‡nunl‡tqnpnoplmnop öêñóêîòöïöêýíóïíìôîíöïöêñóêü÷íöïóêöñòëïøíñôïëêóôü öêñ êüöíü÷/ï íðìíüïëêóôüï÷êñôüøñíï+íü÷ïíýí ü+í öôëïëêøôóïøíñôïéòóìêëíóï5êëôüï íü÷óòü÷ ‡rzn}omnl‡xo lvtopxuxop† rx…l|no„xomn…lqr~tsx}no ~xqnzl‡x|xznolnzxolvt† ÷êñôüøñíï+íü÷ïøô÷òüíìíüü+íïòüöòìïëêü÷ðí òóìíü øôõê÷íü÷ïôìòöïöêñþíöòðïøíüïëêüôëõíïøíøíïìñîíü/ øíöíü÷ïìêï ìíóôïìêþíøôíü/ïéêöò÷íóïìêëòøôíü }nolornlxox} lqnnoplqn† snz‚nl‡tqnpnopl~trqn}omn otv‡nrl|€}n~rltu~tsx‰§¢¦¬ç® ìòóêüïõôüöòïøôïñòëíðü+í(ï5ê íóíï-6789.ïïóêìôöíñ 5òíñíïþíöòðü+íïìñîíüïôüôïïøôøêü÷íñï êð ëê íìòìíüï êðïöêëõíöïìêþíøôíüïõêñìíñí/ïCíóô

 !" 

õòìò ïFB/FF/ Ô÷íöôìêëï-A@.(ïôóöñôï5íñü/ïôíï íüöíóïìê òíñ õêëêñôìóííü(ïøôöêëòìíüïï òìíï÷óü÷ïõíøí Óü1ñëíóôï+íü÷ïøôðôëõòüïùñôîòüï,÷þí( ñòëíðïòüöòìïëêü0íñôïóòëîêñïóòíñí/ï5íëõíôïøô øíøíïøíüïöê íõíìïìíìôïîí÷ôíüïìíüíü/ïéêöò÷íó ìêþíøôíüï+íü÷ïëêüôëõíï5íñüïôüôïîêñëò íïóííö òíñïñòëíð(ïÔ÷íöôìêëïëêüøíõíöôïóòíëôü+íïøí íë öôøíìïëêüêëòìíüïöíüøí*öíüøíïõêü÷íüôí+ííü ôíïïðêüøíìïëêü÷ðí òóìíüïìòóêüïõôüöòïøô õóôóôïöêñ êüöíü÷/ øíñôïöòîòðïìñîíü/ïúêëíöôíüï5íñüïëòñüô ñòëíðü+í/ïûýí ü+í(ï5íñüïëêü÷ðí òóìíüïìòóêü 35í+íïóêëõíöïîêñòóíðíïòüöòìïëêëíöôìíü ìíñêüíïöêñóêü÷íöï ôóöñôì/ øêü÷íüïëêü÷÷òüíìíüïëêóôüïíëõ íó/ïÔíëòü ëêöêñíüï ôóöñôì/ï5òíëôïóí+íïóòøíðïöêñ êüöíü÷ïøô 3úíëôïóòøíðï íìòìíüïõêëêñôìóííüïöòîòð ìíñêüíïðíóô ü+íïìòñíü÷ïðí òó(ïôíïõòüïîêñôüôóôíöô1 îíýíð(4ïìíöíïÔ÷íöôìêëïìêõíøíïõêöò÷íóïõ óêì ìñîíüïøíüïëêüøíõíöôïíøíïøòíï òìíï÷óü÷ï+íü÷ òüöòìïëêü÷ðí òóìíüü+íï í÷ôïøêü÷íüïëêü÷÷ò* 5êëôü/ øôøò÷íïöêñìêüíïóêü÷íöíüï ôóöñôì/ïúíëôïïöíøôïþò÷í üíìíüïëêóôüï÷êñôüøñí/ 5êóòøíðïëêëíöôìíüïëêöêñíüï ôóöñôì(ïÔ÷íöô* ëêüøíöíü÷ìíüïõêöò÷íóïéÔ/ïùêñü+íöí(ïëêóôü 5êòóíôïëêü÷íëîô ïëêóôüï÷êñôüøñíïøíñô ìêëïìêëòøôíüïïëêüøêìíöôïöòîòðïóòíëôü+í/ ÷êñôüøñíïëêëíü÷ïñòóíì/ï5ííöïøôöêóïõíìíô øí íëïñòëíð(ï5íñüï íü÷óòü÷ïëêü0 ììíü Ôíëòüïöòîòðü+íïóòøíðïöôøíìïîêñ÷êñíì/ïôíïõòü öêóöõêü(ïíøíïí ôñíüï ôóöñôìïøôï÷í÷íü÷ü+í(4ïìíöí ìíîê ïìêïóöõïìüöíì/ïúíñêüíïöôøíìïëêü÷êöíðòô íü÷óòü÷ïîêñöêñôíìïëêëôüöíïö ü÷ïìêõíøí 5òëôñíü/ï-ðíó.

  !  # $ ÿ 

2 ###%&# G#&H 1 #9#

Õ'Ô'ÔÕúÓ'(ïù)Ó 'Ôï*ïúêöòí öëîíìïõêëêñôüöíðíü(ïøòìòðïóôíõ éí÷ò+òîíüïòìòðïóê*Õòüòü÷ìôøò òüöòìïëêëîêñôìíüïõêëíðíëíü ,íüí ìí(ïûüþíñïÕòüíüöñ(ïëêüô íô ìêõíøíïëíó+íñíìíöïëêü÷êüíô =Ó;ïðññïîíñíü÷ìí ôïëêñòõíìíü óêñíëïöêñóêîòöïóêîí÷íôï1ô ëï1íIñô* ó óôí ôóíóôïöêüöíü÷ïéêëô òïøíñôïúëôóô õêëô òï+íü÷ïíìíüïøô÷ê íñïõíøíï2ïûõñô

÷êüñêï1ô ëï+íü÷ïøôðôüøíñôïîíü+íì öü+í(ïøôïóíëõôü÷ï1ô ëïíìóô/ êëô ôðíüï'ëòëï-úé'.ïúíîòõíöêü ëêüøíöíü÷/ ìíòëïõêñêëõòíüïòüöòìïøôöüöü/ ûøê÷íü*íøê÷íüïîêñîíòïðññ é Õòüòü÷ìôøò ïëíóôðïëôüôë/ïûìôîíöü+í( 35ííöïôüôïëíó+íñíìíöïëíóôð Ôíëòü(ïðí ïôöòïöíìïîêñ íìòïîí÷ôïò ôöí øíüïëêü0êìíëïøí íëï1ô ëïðññ( î ñ÷íï+íü÷ïëêü÷í íëô îíü+íìï+íü÷ïîôü÷òü÷ïîí÷íôëíüí ûü÷÷ñíðêüôïí ôíóïÓöíï-62./ï5öí1ï5òîîí÷ ëêüòñòöü+í(ïëêüøíöíü÷ìíüïñíóí ìêíîüô+üí÷ìòïüýí ÷íüïëêü÷êüíôïöíöíï0íñí ëêüþíøôïõêëô ôðï0êñøíó/ï íü+íì Còëíóïøíüïéòî ôìíóôï5êìñêöíñôíö õêüíóíñíüïðôü÷÷íïôü÷ôüïöêñòóïëêü÷ô* õ êü0î óíüïéêëô òïê÷ôó íöô1ï2ïûõñô ýíñ÷íï+íü÷ïëêü÷ê òðìíüïõêü+ê êü÷* é)ïúò üõñ÷ïôüôïþòóöñòïëêüþíøô* ìòöôïþí íüï0êñôöíü+í/ï35êîêüíñü+íïóí+í ëê øíöíü÷/ï3íñôïôü1ñëíóôï+íü÷ïóí+í ÷íñíüïõêëô òïîê òëïëê íìòìíü ìíüïþêüôó öôõêïñíü÷ïõêüíìòöïþò÷í(ïóôð/ïùíõô öêñôüëí ó+íñíìíöï+íü÷ óóôí ôóíóôïðôü÷÷íïöôü÷ìíöïíìíñ 1ô ëïîêñ* ìí íòïóòøíðïüüöüï1ô ëïðññïøíü îê òëï(öïêîñíóíüó+ííñìïïóëí ñòëõòö/ï,ôìíïøô÷êñíììíü(ïøòìòðïîôóí üòíüóí ëôóöêñô(ïñíóíü+íèJKLèü÷÷íïõêü÷ôü ìíöíü+í(ï5ê íóíï-67ó8ôí9 .ô/óíóôïõêëô ò(4 ëê êñôìíüïõêëíðíëíüïìêõíøí îêñðêüöôïëê ôðíö/ï;òóöôïüüöü ôíïëêüþê íóìíü(ïõê íìóíüííü ëíóëî +íñíìíö(4ïôëîòðü+í/ óíëõíôïðíîôóïóòõí+íïMNNOïõêüí* éêëô òïöôü÷÷í ïîêîêñíõíïîò íüï í÷ô/ ô ü÷ôïóê0íñíïöêñõôóíð( óíñíü(4ïìíöíïõêñêëõòíüïìê íðôñíü êðíñòóü+íïóóôí ôóíóôïëêü÷êüíôïöíöí ìêöòíïúðòé'îïòÕò üòü÷ìôøò (ï;ï<íôüòñô 5 êëíü(ï6Aï,ò ôï927@(ïöêñóêîòö(ïîê òë 5 0íñíïõêü0î óíüïóòøíðïøôöêñôëí Óìóíü(ïëêü÷íöíìíüïõôðíìü+íïîê òë

íëíïôüô/ ó+íñíìíö/ï:íñ÷íïóòøíð ëê íìòìíüïóóôí ôóíóôïìêõíøí ,ôìíïíøíïýíìöòïóêü÷÷íü÷ïøôïíìðôñ êüðøïíëí õíöìíüïõêüþê íóíüïëêü÷êüíô ëíó+íñíìíöïìíñêüíïöêñìêüøí í õêìíüïíöíòïìí íï ôîòñíü(ïÓöíïõíóöô ëê êüöòìïìêñöíóïóòíñíïøíüïîí÷íôëíüí õêöòüþòìïöêìüôóïøíñôïúé'ïïõòóíö/ ëêüòþòï÷êøòü÷ïîôóìõïîêñóíëí î íöí0íñíïëêü0î óï+íü÷ïîêüíñ/ 5êîê òëïíøíïóòñíöïêøíñíüïëêü÷êüíô óòíëôïöêñ0ôüöíïøíüïìê òíñ÷í/ïéí ôü÷ ö êü÷íüïîê÷ôöò(ïüíüöôü+íïõñóêó õêöòüþòìïöêìüôóïóóôí ôóíóô(ïúé' öôøíì(ïóêîò íüïóêìí ôïýíñ÷í õ ï íü0íñ îê òëïîôóíïîêñ÷êñíìïëê íìòìíü í+íìíü(ïéêü÷íóôð(ïúíîòõíöêü øíêüüï0õêî í ìóóííüüïíîíôóüíïõïîêêóöñíþíï øíêüë ìñíóô óóôí ôóíóôïìêõíøíïëíó+íñíìíö/ úò üõñ÷(ïôüôïëêü+íëîíü÷ô îôóíïîêñþí íüïóòìóêó/ íü÷ïîôóíïøô íì* ÷êøòü÷ïîôóìõïøôï÷+íìíñöí Ôíëòüïìêü+íöííü+í(ïðôü÷÷íïóííö óíüí35ìíüóôïíð íôóüí+óíôïï+ëê ü òüöòìïëêüüöüï1ô ë*1ô ë ôüôïóóôí ôóíóôïøíñôïõêü+ê êü÷÷íñí øêëìñíóôïóíþí/ï;êñê ìíí ïòóôòïøñêí ðíïýí öêñîíñò(ïîíôìï1ô ëïíìóôïëíò* éêëô òïîê òëïøôöêñôëíï êðïýíñ÷í/ ðíñôïëê íìòìíüïóóôí ôóíóôïìêõþííòøðí õòüïðññ/ïÔíëòü(ïîê í* 5êîí÷íôïõêü+ê êü÷÷íñíüïéêëô ò(ïúé' ëíó+íñíìíö(4ïìíöíü+í/ ìíü÷íüïôüôïøôíïóêøôìôöïìêóò* õíóöôïëêëô ôìôïîíü+íìïìêüøí í/ )êü0íüíü+í(ïìíöíï<íôüòñô(ïó*

ôöíüïëêëîí÷ôïýíìöòïíüöí* Ôíëòüïðí ïöêñóêîòöïóêðíñòóü+í óôí ôóíóôïìêõíøíïýíñ÷íïëêü÷êüíôïöíöí ñíïõêìêñþííü(ïìê òíñ÷í( òìíüïëêüþíøôïí íóíüïòüöòìïëê í* 0íñíïõêü0î óíüïøíüïóòñíöïóòíñí øíüïðîôïëêüüöüï1ô ëü+í/ î îíñòïíìíüïøô íìóíüíìíüïõíøí 3ùêñíìðôñïìêïîôóìõ ìòìí3ü'ïìóòñóíôüíï óôóòíìóóôê/óïöôøíìü+íïóêîòíð = êîñòíñôïëêüøíöíü÷/ïúêõíøíïìê ë* óêîò íüï+íü÷ï í ò/ï5êìí* õêëô

íðïîêóíñïìê0ô ü+í õìïïëíó+íñíìíö(ïúé'ïîêñðíñíõ ñíü÷ïí÷íìïëí íóïìê òíñ õíñöôóô õòíïóíôïøõíêëô ëêü÷ôìòöô óê0íñíïôüôóôíöô1ïëê íìòìíüïóóôí ôóíóô ñòëíð/ïúí íòïóòøíðïõò íü÷ éêëô ò/ï'üöòìï ôôðöòïø(ïíó íëï óôí ôóíóôïôüô ëíüøôñôïóêõêñöôï+íü÷ïøô íìóíüíìíü ìêñþí(ïñíóíü+íï0íõêìïîíü÷êö/ 0 ü÷(4ïò0íõü+í/ êðïóí íðïóíöòïìíñíü÷öíñòüíïøôïéíöòì/ éí ôü÷ï+íïüüöüïPïOQOïøô òìòõïõêìüïöôëê ü+òìóêóìíüïõê íìóí* 5óôí ôóíóôï+íü÷ïøô íìóíüíìíüïöêñóê* ñòëíðïóíëíïìê òíñ÷í(4 üííü'ïéüêöòëô îòöï0òìòõïëêëîíüöòïúé'ïøí íë õòü÷ìíóïí òëüôï,òñòóíüïú* øòìòðïóôíõ òïò(ïìüíöòöíìïïûøüô þôíîñí(ïõöìííñüíïïìøêíõ ííë í ëê ëîêñôìíüïõêëíðíëíüïìêõíøí ëò ü ô ì í ó ô ï ' é Ôï P ê ö ê ñ í ü ï  ÷ + í * ÓÔÕ õñóêóïóóôí ôóíóô/ï5êîí÷íôïòþòü÷ ýíñ÷í/ï-ðíó. ìíñöíïöêñóêîòö/ï-ôü÷.


0123

456789 7 4

!"#$%&'(")$*"+&! 

,. / 0 1 23 4 5 6 4 5 1 0 7 83 1 6 7 0 9 :6 ; 0 1 < 0 / 6 4 5 = > ?9 6 7 3 4 €‚ƒ„…†‡ƒˆ‰Š‹…‡ŒŽ‘’ ¾ž–œ“¦˜š”“Áœ˜°žŒ “›“ š©“’ž© ˜–ª°žšž© }~|y{) š£‘•“¡™–ž©ž—–“›ª —ž–žœ ‘¥ž—’ “–‘²˜Œ “”•‘–—‘•˜™š“› yz{|" œš›žŸ— “¡˜šœ™Œ ,VWXYZV[\X]Y^_^` ¦‘›“››™ šž–œ“ –˜”¢§“›—žš˜£©“¨–˜š ••‘¢’˜£ ž“¤š™’™›“¢ [\Z^_YaV]^bYZVcYX^`dVef ¦˜š”“Áœ˜’žš—œšŒ Ǚ§™––‘Œ– ž“ª« —ž“Œ ¥œ¦ž“›”¢§“›ž•“› g\b^VhfeiX\cij ›–“›˜“›—ž“›žÃ©˜‘ •ž© ‘–™©‘©ž¨•‘“¢©™“Œ —ž“ž—£˜”£žš¨–““£Œ k\l^]^_^`Vk\]^a^`dj ©™š’“§“›—‘”•‘•–—  ˜š¨–“—ž“˜š˜“•“—žŒ ©‘ š˜©’žš—˜ “£©“ k^[Ym^_\`Vka^_\`n ©ž—˜•‘ š˜©ª—‘ žš£© “‘©˜“›“‘©ª  žš“©¢’ž© ˜–ª —ž“Ÿš‘¨–˜š– žš“ ‘萞Œ « —ž“‘©‘¨–“—žŒ ¦š˜©§“›•‘ ˜—£“›‘ ,Vo^Xd^Vp^`d ©‘ š­¸—ž žš•š‘–™©‘¢ ““¨©¢’•“ š˜©—žš™™  «˜“š ‘¬­®¯•“°˜©‘—‘“ ]\`d\_^qYfVq^a §“›—žš˜£©“¨–“ —Œ •“ žš˜—ž“•ž© ‘’‘’‘š ¬±±¯‘ ˜ žš’–‘© —ž“‘©‘ _\Xb\[Y_V]\]f`_^ ’“››–‘“Å—ž“˜¨˜–™©‘ ¨˜š“›ª¦š˜©§“› ‘•©•Œ  “¨©“•ž“›“©ž—‘š‘Œ m\X_iai`d^`Vr\a^s^`  ž—£ ©ž¨•‘“£žš©šª £ •‘©ž“•–‘©“—‘š‘“›©ž “›“ž©‘ š±­•žš¨ •‘ WYX^q^`VtsYVu\X^mf ˜š“›•š‘ ˜¨—¢©™šŒ ©‘š‘¢––˜¨ ˜”©ž¨˜š“›ª ¥ž—’ “–‘²˜–˜”¢³ž ’“’žš”‘–•‘–š‘©“©žš˜Œ ™“•‘‘¨–˜š žšž’˜ —ž“Œ «‘•™šž¨™¢žŸ— “žŒ e^`Vviab\ZVk\]^a^`dn —”©‘ ¢Æ¨ž–™™š•‘Œ ¨•‘£ž“§ž’’“§¢ š˜©£˜“ —–“›¢«ž–¬´µ¶·¯¢žŒ ,VkiX[^`V]\`e^m^_ “ ™š¾ž–œ“¦˜š”“ —ž“›–—‘ ©žŸž–©“ ©‘ š£˜©˜–¸±ª·­ª °žš£‘¢«˜”š“™¢«žŒ  ˜“››–ª \`^`d^`^`VefVrhwv Áœ˜ ¦š˜©°‘ ˜’‘”‘·¹·º m «™£‘š š˜© ‘•©’‘ –     ¬ ´ µ¶·¯ª XVhi\X^ecfVWfX_i`\diXi ¥»§“› žš’–‘© žšž’˜  e —ž “ ›˜‘©ž“•–‘©ž—˜•‘ª ¦š ˜©  §  “ ›  •‘ © ž —˜•‘ ©  “ —˜©¨˜š“›’žš©ž•–Œ ka^_\`jVa^aYVefXYcYZVZ\ °˜©‘—‘“š˜©£š”ªÇžŒ ³‘ —’”™£‘š—ž“›“ ˜©¢ —“–ž’‘”©˜š“›¼¸—ž žšª rhVxX_im\efVhiain © ˜–ž©‘ š•˜ ™“£˜“ ž”‘“›› š˜©•‘’““ ‘“› °ž©‘£˜“ ‘•©•©™š’“  ˜—£”•‘•š¨˜š“›ª •“—˜©¨˜š“›•‘žŒ ¨‘œ¢“—˜“©ž•˜©™š’“ £ ” ˜–“›£•–˜ ˜ ©‘š‘ª ¦š˜© žš’–‘©¢’“’žš• ’ž–”©‘š‘¨–“ªÔÏ©˜‘ —ž“›–—‘–˜©’žš ª ž•˜“§¢—ž“•£ ©“ •‘’œ”ªŸ•ž£“£žŒ ©™š’“˜•”•‘–©“©“ «˜“š ‘—žš˜£©“¨˜Œ £ž““›““•‘¾«¿¡•š Ÿ”•“’© š˜©š˜©¢Æ •ž“›“œ•§—§Œ š›“’ž© ˜–¢–˜©•‘œŒ «™žš•¨‘¦‘š ™“ž›™š™– ž“¢  —’”“§ª š© ªž•˜©™š’“–“›Œ ¨”ª½˜©“§—ž—’˜ ˜”©“ “—˜“—‘“ •‘š˜¨˜©©ž¾« ȓꚗ‘§“›•‘©˜—Œ ˜“›©—‘’œ©žš˜—” ¨”‘ “•‘’‘’‘š’œ”ª«žŒ Àš ™£ž•‘«™–™ª £˜–©“œš œ“ÉÊËÌÍÎ ©‘ ˜“ ˜©—ž“•£ ©“ –‘“‘ ˜¢£“›©–£”©‘Œ ²š›§“›—ž“›ž ”˜‘ ÏÐÑÒÓ¢©ž•˜©™š’“  £žšœ “¢Æ© £™–ž© š‘“§£ ” ˜–“›ª«ž•“›Œ ”– žšž’˜ –“›˜“›—žŒ —ž“¨ž–“›©žŸž–©“žŒ ž—–“›¢Á¡«˜§™“™ª ©“°˜©‘—‘“¢™£‘š š˜©¢ —‘“ £žš ™–™“›“©ž£• •“›•–—£žš¨–““—žŒ ÕÖ×ØÙ

@ABCDEFGHCIEJKLIEMNOGPQABERNOASLHETNHUAQA

éãßëâÝæìßàíàèîïîðñòàóîôòõöà÷îõøòùúûõàùîõôîðòàüòðýòþàüûúþýþïàôþÚàÛÜ üîÝÞßà ðÿóáâòÚ0ãßäå òòõäâàïæÜûçàõè1ãîÛéâ ïóêÜþ2 æò3îøòõ2à4ûúû2à4îúòóòà567å89 àèî÷îóòõòõàùîõôîðò2àïòÿó2àôòõàóüòõôÿïàüòôòàèî÷þúÿ ýò0ÿõàþõþà÷îõÿðÿõàñþïòàôþùòõôþõöïòõàôîõöòõàèî÷þúÿàóîùîúÿ÷õøò

| % *(")%("+ %% "} % &"+& "+ &"&(

 !"#$%&'()$*+%+,&'*-*.)$*+%-/ B&+'0$5&'A&'(C?*$1$41$40$6-16+0&3+F$1&7 $(+0%&1+23&')4$0+3$'5$*$0&'&'&14+6-1 0$6&'8&7@C6$'3$4&3$'(&'-7-4&'GH@*$1$4 7&*5&'8$5&41&+59%+1+7.5&459%/3+5$4-0&,&&' 5$40$(+< 79':$70+&;$8&'*$'+'(7&1<=&%&*0$,&4+0$1+&5 )$*+%+779':$70+%&'7.IC/*$*&1975$*$0&" 79':$70+6+0&*$%&8&'+5$$*$0&'&',+'((&><??? '&'*+'+*&%G<???&14+6-16&+77&-0&1&-6$'3$4&< 6$'3$4&5&459%3&'@?<???7&-07&*5&'8$< )$*$0&'&'7&1&%&'71+3&7,&'8&3&1&'(3&4+ &&1;&41&;&'4+6-'#&1$'(6$47-'A-'(7$ ;+%&8&,9%96&,7&'3&1&'(5$*$0&'3&4+)&5-&< %97&0+B&+'5-1+,0$5&'A&'(C?*$1$41$46$'1&'(3+ JD3&8&'(3&4++&-3&'B&%+*&'1&'<&,7&' &1&0*$A&5$'8&6%9'&'<D3&%+*&*$A&5$'8&6%9'&' 0&8&*$'$4+*&5$0&'&'3&4++*94$01$&14+6-1 3+0&'&<E*5&15$7$4A&6&(+&'5$'8&6%9'&'1&*5&7 5&41&+*+%+7K&'&'&L-0*&9M-A&4'8&< 0+6-7*$*6$4+;&4'&0$6-&,6$'3$4&6$4%&*6&'( N&4(&0&1-&'6$'3$4&5&459%3+A-&%7+0&4&'5 7$5&%&(&4-3&< O4+6-,+'((&5P?4+6-1$4(&'1-'(-7-4&' =$'(&'1$%+1+3&',&1+",&1+*$4$7&*$*6$4+ 6$'3$4&<J'1-77&-07&*5&'8$0&1-&''8&0$7+1&4 ;&4'&6$46$3&<D3&8&'(6$41-(&0*$*6$4+;&4'& 5C4+6-,+'((&5Q?4+6-1$4(&'1-'(0&6%9'3&' 7-'+'(0$3&'(7&'8&'(%&+'*$*6$4+;&4'&*$4&,< 6&,&'7&-0'8&M-A&4'8&<.(5$/

€‚ƒ„…†‡ƒˆ‰Š‹…Œ°¨ž–‘”©‘— ”˜©˜—ªW™“‘§“›•‘’žš‘©“–ž’‘” ”š£“¨©ª ¡ž“›•‘–“Žž›žš‘ž–ÈǍ– ž“ š‘“›“•š‘ ˜“ ˜ “¨©¢§©“‘·­ Á›˜•‘¨žš ¡–¼®µ ˜¼®´ ’˜–“£ž“¨šª«ž—˜©ž£˜ ˜“ ¿V¡¢§‘ ˜£ž“‘£˜“ ˜ —ž—Ù“‘ žš•©œ£ž“‘£˜“ ’žš—™•˜¨˜–’ž–‘¨’ “¢Á›˜ ’“•‘“› ˜ ‘•©••‘ “›“ £ž“››ž–£“¢•ž“›““Ÿ—“ ”˜©˜—“—©‘—–ž—£  ”˜“ª š‘’‘§“ ™š™–‘Á›˜ž ™£š©¢ ©–‘ž“§¢Æ© “§ª «ž—ž“ š‘ ˜¢¥©¡ž“˜“ ˜  «ž’ž–˜—“§¢Á›˜•‘–£™š©“©ž ž ”˜“£ž“¨šª ¡™–šž™–ž”—“ “ž£–“ ™š ¡žš‘•“›“‘“‘•‘£‘—£‘“”©‘— ¿—˜—¬¥¡¿¯¢²‘•‘§œ ‘¢ ž ˜“Ç“›•“¡™–‘ ‘© ¡˜š“™—™¢•ž“›“”©‘—“››™ Œ —ž“› ©“•‘š‘“§—ž“›‘©˜ ‘ ©ž£˜ ˜“ žš•©œª³‘©“‘©˜  ¬ž’“›™–¯¢«™Ä“ª«™Ä“•‘¨“¨‘©“ “§¢²”§˜“‘•“Ô“žš–‘ª —ž“•£ ©“©ž“‘©“¨’ “•“ ÂV˜©˜—“ž ”˜“’›‘§ ’“•‘“›¢¨‘© žš•©œ—ž—‘–‘” ’“•‘“›ª°ž“˜š˜ “§¢Ã™“‘§“›  ž–”—ž“§žš”©“˜“›¾£®¸¨˜   žš—˜©–—ª¡–“§¢§ ©ž£•Á›˜ªÕÖ×ØÙ —žš˜£©“ ˜–“›£˜“››˜“›•š‘ •‘¨ ˜”©“”©‘—˜•”ž˜‘ ©ž–˜š›ª«ž–‘“‘ ˜¢£§“› žš¨•‘ “ š§•ž“›“«™Ä“¬©‘ ©™š’“¯—žš˜£©“ž’˜” ©žž£© “ªÁ£–›‘«™Ä“©ž“– •ž“›“§˜•” ˜¨˜” ”˜“¢ “—˜“•–—£žš‘•“›“«™Ä“ —ž“› ©“©ž“–§’š˜Œ’š˜ ¨¢Æ© Á›˜¢ž˜‘£žš‘•“›“¢ «ž–¬´µ¶·¯ª «ž ž–”£ž—’Ÿ“Ã™“‘¢Á›˜ —ž“§ ©“£‘©‘šŒ£‘©‘š•˜–˜ž’ž–˜— —ž—˜ ˜©“’“•‘“›ª¡Ž– ž“ —ž—’žš‘©“©žž—£ “©ž£•  žš•©œ•“¨©£ž“˜“ ˜ ˜—˜— ž–— ˜¨˜””š‘ž ž–”©ž•˜“§ —ž—˜ ˜©“£‘©‘šŒ£‘©‘š Ã™“‘ ”©‘—ªÂ«§‘“›‘“—ž—’‘Ÿš©“ •ž“›“©ž–˜š›¢ žš—˜©“©Œ “©¢Æ —’”“§ª V–—•‘—£‘©“©˜ ”˜©˜— žš•©œ¢¥™©™«“ ™™ª ¿“ ˜©ž—ž“ š‘“‘¢ žš•©œ ’ž–˜—•©ž£˜ ˜“’“•‘“› ˜  ‘•©ª ¦˜¨˜””š‘•‘’žš‘©žž—£ “ ˜“ ˜©—ž—˜ ˜©“¢¨‘© ‘•© ÛÜÝÞßàáìäáâåìÝãÚàêìßÜàâÛêÜâßÚì áâæâßÜà4Üêâßäàíàâöÿóà[îýûüðòï2àýîðôòï3òàüîõþüÿòõàùîðÚ÷û ôÿóàñÿòúàùîúþàñòùòýòõ2 •’“•‘“›—©Á›˜ óòòýà÷îõñòúòõþàóþôòõöàôþàèîõöòôþúòõàßîöîðþà[îúòóàÜÝà[úòýîõ2à4îúòóòà56\å89

•‘“››£—ž“žš‘—£˜ ˜“

R%"{(%"S( %"z"T"U$'

BDE! !"$47&+15$" 7$*&*5-&'0$79%&,< 3+0$%$'((&4&7&'5&3&GO"GQ 0$(+5$'(&;&0&'3&'5$4-*-0&' '8$%$'((&4&&' A+&'!&0+9'&% J+0;&1+3&769%$,3+6$" D54+%3&'-'1-7X)gX03&' '+%&+0$79%&,< .!/X)3&'XD@?GO8&'( 6&6&'+6+&8& !&1&- 7,-" X)0$41&-A+&')&7$15&3& J -'1-7!X)8&'(3+" 0&&1+'+5$*$4+'1&,3&$4&,+7-1 0-0'8&6&(+=3&'X)<N&% C"PX$+< 3&*5+'(+$*6&(&)$'A&" *$'&'((-'(6+&8&)$*7&6B%&" 1$40$6-11$47&+1,&75$'3+3+7&' J$3&'(7&'-'1-7-A+&' *+'&'X-1-)$'3+3+7&' 1$'*$'(&%97&0+7&'3&'&0$" 3&0&40$*6+%&'1&,-'< '1-7 -%&'()&7$13&'Y&7&'3+" .)X)/#&;&$'(&,<$3&'(" 7+1&45@??A-1&3&4+D'((&4&' XD&3&7$*-'(7+'&''&*-' &3&7&'5&3&D(-01-0@?GO< 7&'5$'(&;&0&'-'1-7 ! )$'3&5&1&'3&'$%&'A&=&$4&, *$%+,&1D).&'F&'(&'D'(" &&1+'+0$%&+'090+&%+0&0+ ! XD*&0+,0&*&0$6&(&+" .D)=/@?GO< (&4&')$'3&5&1&'3&'$%&'A& 3&' 7&*+A-(&*&0+,*$" *&'&1&,-'0$6$%-*'8&3$" $%&+'6$40-*6$43&4+D)= $79%&,/<B&%&-3&4+&'((&4&' '8-0-'3&21&4'9*+'&0+0$" '(&'*$%+6&17&'5$4(-4-&' B%&1$'5$'8$%$'((&4&&'!A-(& 5$*$4+'1&,1+3&7&7&'*$'" *$'1&4&h=!i-'1-7*$'A&3+ 1+'((+M-A&4'8&< 3+6+&8&+D)!3&'D)=)49:+'0+ F-7-5+-'1-77$0$%-4-,&'MA$" 3&21&4'9*+'&0+1$1&5.=!/< $%&+'5$'(&;&0&'3&%&* #&;&$'(&,<N&%+'+3+-'(7&57&' %&0'8&3+B%&1$'$%&0&.@PgG/< B&*+,&4&55$'3&1&&'+'+6$'&4" 5$4-*-0&''+%&+0$79%&,A-(& B$5&%&=+'&0)$'3+3+7&'.=+03+7/ $47&+15$40+&5&''8&=+03+7 6$'&41$%+1+0$,+'((&A-*%&, *$*5$41+*6&'(7&''+%&+4&594< B%&1$')&'1949< B%&1$'*&0+,1&,&5090+&%+0&0+ 0+0;&8&'(*$'(+7-+ !+'+ !+%&+&7,+40$79%&,*$*5$41+*" X$'-4-13+&5$*6+&8&&'! !7$5&3&5$'8$%$'((&4&3&' :&%+3M1-1-4)&'1949< 6&'(7&'O?5$40$''+%&+0$79" 3&'A+&'$79%&,./-'1-7= *$%&7-7&'5$40+&5&'-A+&'54&7" $*$'1&4&+1-B$5&%&+" %&,3&'Q?5$40$''+%&+!< 1+3&769%$,3+6$6&'7&'7$5&3& 1+7XB< 3&'()$'3+3+7&'X$'$'(&,=+0" JB$0$5&7&1&'+1-,&0+% 0+0;&7,-0-0'8&6&(+0+0;&= )&3&!@?GO*$'3&1&'( 3+7B%&1$'Z&,9'9*$'(&" 5$41$*-&'3+#&7&41&1$47&+1 3&'X)<$3&'(7&'-'1-70+0;& 0$6&'8&7I?<?C?94&'(0+0;& 1&7&'&3&6$6$4&5&,&%8&'( '+%&+4&5940$6&(&+5$41+*" XD*&0+,&3&7$*-'(7+'&' X)3&'XD3+B%&1$'&7&' *$*6$3&7&'!@?GO3$'(&' 6&'(&'-'1-75$'8-0-'&' 3+6$6&'7&'7$5&3&*-4+3 *$'A&3+5$0$41&<!-'1-7XDg !3+1&,-'"1&,-'0$6$%-*'8&< '+%&+&7,+47$%-%-0&'X)3&' '&*-',&%1$40$6-13+0$0-&+7&' XDgXB3&')&7$1Y&7&' )$46$3&&'+1-&'1&4&%&+'3&4+ XDM5-'(7&0'8&<.93&/

v^b^XZ^`^_`abc`de #( ("]!%&"|(!

XEXB;&A&,F&'1+7*$'A&3++3&*&' '&7GffG+'+*-%&+*$4&'(7&50$6&(&+ 0$1+&594&'(<B&4$'&;&A&,F&'1+7'8& *&47$1+'(< 5$4$*5-&'5$*+%+7'&*&%$'(7&5 B&4$'&7$1$41&4+7&''8&&7,+4'8& +%:+&Y,&'34&B&0+,+'+A-014- 5$4$*5-&'+'+5+'3&,0$5$'-,'8&3+ *$*+%+7+5$'(&%&*&'6-4-78&+1- 6&(+&'*&47$1+'(<JX&47$1+'(919*91+2 3+19%&70&&1*$%&*&45$7$4A&&'< 6$46$3&3$'(&'*&47$1+'(5495$41+< JZ&71-+1-0&8&*$'3&21&43+ $6+,$'&73+5495$41+M7&1&'8&7$5&3& 6&(+&'6&F7922+F$<&5+7&1& 4+6-'#&1$'($%&0&.@PgG/< 5$1-(&03+6&(+&'N=0&8&1+3&7 )$4$*5-&'8&'(&74&63+5&'((+% F9F973&'%$6+,F9F976$7$4A&3+ +%:++'+*$'(&7-%$6+,*-3&,*$*&" ,91$%&1&-*&47$1+'(<&8&A$'(7$% 0&47&'5495$41+1$5&1'8&&5&41$*$'< X$'-4-1'8&5495$41+*$4-5&7&' A-(&M7&1&'8&< )$4$*5-&'&%-*'++'& 7$6-1-,&'<'+A$%&06$46$3&3$'(&' &4&'&'294*&1+7&./+'+ 919*91+27,-0-0'8&*96+%*$;&,8&'( *$'(&;&%+7&4+4'8&3+ 6+&0&'8&3+6$%+7&4$'&,96+6-7&' 6&(+&'&3*+'+014&0+ 7$6-1-,&'<J=+5495$41+1&76&'8&7 5$4-0&,&&'919*91+2< *$'(,&2&%05$73+0+'+,&'8&&3&3-& $1$%&,6$6&4&5& A$'+0<B&%&-919*91+20&8&,&4-0 6-%&'5$4$*5-&' *$'(,&2&%7&'05$78&'(6&'8&7M 7$%&,+4&')9'1+&" 1-1-4'8&<.4-0g14+6-'A&1$'(/ ÛÞ4


0123

z{|}~}€‚}ƒ€z„}…}€†{‡„€ˆ‡|{‰ ßàáâã ßàáâãäåæãçèãéàæâàßêãçëìí îàïà1àæãð

Š‹NHBŒJ>@I>E;O@Ž?><@>GHB?>< :> B > G A @ ŽJ B > ? O H @ > B Œ < K O > H ‘’“‘4”i•5–j—˜i™-9 ¸¹º»¼½¾¿ÀÁºÀºÂ 9 9 96'/8š8

9 9 9 !96' ¿ÀÃÄÅÆÄǺŽȿż 89 &9%9 99 p9( /8š8(- 9$9% - 9$9% 9

9 9 %99 99 9 ºÃÀºÇȼ½¾ºÀÉÅÊȺ¼½¼Å¼ 9 9 % 9  9 9 89 99 '9 ¾¼Èº½»¿Åº»¾ºÁ '9²!'9 &9,9! 99-9 99 9 %9›œžŸ( 9%p9- 899

89 - 9$9% p9'9 È¿»ºÀºÇ½ËºÁÄŽ̺ÀÄ !96'/8š8³( 92 9 & 9(!999 ( ͻοǽϺŽºÎÿÀźüРp9 9 /527" '9 - % 9  9 " »¿Åʼȼ½Î¼¾ÄÀºÅ 99 9&9 ' ½ ›œ9 žŸ89- Ž c99 99 9 9 - 9$9%" 999 '9p9.92123

9 9 (9 %'5¡"55" 9 9 99 9 /5% ÑÒÓÔÕÑÖ× ØÔÙÚÙ ¢£¤¥Ÿ¦§¨©ªœ«ž¦¬©­Ÿž£¦›§® Ûº  % 89 üÅʽÜľμݽ޿κüÉÅÈ - 9$9%(

9c ÀÇ¿Û¼ 6 ' % 4  ´ 9 ÀÉú½¹º»ÂÄÈ ( 999 (%9 9%9 ¡55( !9 9288( 899 6'9 (- 9 6'89 9%9 % - o755-9 ( 9µ $9% 

9 % 9 '9 9 9" 98 ''(989 9 ( %'9 99 9

9 999 ( ' 9 9"# 9 9 q 899989 9%9 &'9%  9 % ,9 %%'9 9 9 69 9 9 9 - 9$9 ' %(,c(- 949( 6 (c9-999(c9 9 %'9' 9 9 -99 '99 9 c ¶8 9-999" 9 9 " 9  972 #$9 99%% 

9 999 (9 % ()99 89" &9 99 9 9 89999 99 9  9 9 9 % 9 9 99999  99 9 99 9-$-( 9 I*+I,aj,_,/½_,¹Þͽ+j*,cÍ !96' 9 9' 9 o 9 89 999 ' % 9c c'"-9 Ü^Þ/,¹0Ü^Þ/͹½ÍÛc^¹½0½_¿ÉÀºÅʽ¿»¾¿Î¼½»¿»¼Î¼Á½Â¿ÀźÇ0¿Àżǽͻοǽϼ½È¿¾ÄºÁ½ÃÉÇɽϼ½ËIÞͺÌ./½ Î º Å ÅϿǺÅ-½¹Éú  ' 9 ()9% %%'9 "!9 9 & 89( 9%%'9 &99 )ÉÊ1ºÇºÀú-½_¿ÎºÈº½`GUaLbN½Û¿ÅƿκÅʽ¿Àº1ººÅ½ÃºÁÄŽ¾ºÀĽǺοÅÏ¿À½f¼Åº-½ºÃºÄ½1ºÅʽϼȿ¾Äýͻο½Ç+º ½ ¾ ºÅ1ºÇ½PºÀʺ

9%9 9¯¤¦«œ§©°›¨±£( 9 9 99 9%9' '9 9'4%/5"55599 Ç¿ÃÄÀÄźŽ˼ÉÅÊÁɺ½»¿ÅݺÀ¼½¾¿ÀºÊº»½¾ºÀºÅÊ0¾ºÀºÅʽÇÁºÈ½Í»Î¿ÇN '99./0123" % &9 % 9 9(9 

9%99 

9

- 9(9'99 9 9  9 9 9 9 89 9%9 9. % '9

8999 9 9 ( 9 9 9 9 9 9(89 '9' %99 3 9 9 9 '9 99  9 9  999 9 999 o" 99% 9 9 

 9 %9899 9 !9 '9 (%99  '9 &9 9 "irk·vy

Ž?><@&>EHF@>G>@'@LA(B;>BH@:AJ><K@>BH

}|€}|„ƒ€!~†}|‰}~€"#{|…{}€$|„%„}

*+) ),-½ËÞÍÌ./½0½ÛºÎ½ÛºÎ¼É¾ÉÀÉ )*+ »¿Å1º»¾ÄýͻοǽϿÅʺŽ»¿0 ÅʺϺǺŽǿʼºÃºÅ½234567¸89:5;<: =4>:?¸@A6:;B;¸C;>¸D;9<¸@;E;F<9564: ºϺ½GH½IºÅĺÀ¼½Èº»Âº¼½G½J¿¾ÀĺÀ¼ GKLMN½Ì¿ÀκÅÊÈÄÅʽϼ½,ÃÀ¼Ä»½.ú»º;O;:5½¾¿ÀÅĺÅȺ½È¿À¾º»¿ÀºÁ½¼Å¼ ϼPºÀź¼½ÉοÁ½¾¿À¾ºÊº¼½Â¿ÀźÇ0 ¿ÀżǽͻοÇ-½ºÅ¿Çº½Á¼¾ÄÀºÅ½ÏºÅ ÇÄμſÀ½ÉÀ¼¿ÅúÎN Q/ĺÅȺ½Í»Î¿Ç½Ï¼¾ÄºÃ½È¿Ç¿ÅúΠ»ÄÅÊǼŽϼ½»ºÎN½R¿ÅʺŽºÅÊÊÄÅÊ ¾¿Àÿ»º½ÃºÁÄŽÇÄϺ-½ÂºÀº½Â¿0 ÅÊÄÅÆÄÅʽϺºý»¿Å1ºÇȼǺŽ¾¿Àº0 ʺ»½Â¿ÀÃÄÅÆÄÇǺŽÇÁºÈ½Í»Î¿ÇN ̺ÀÉÅÊȺ¼½Ãº»Â¼Î½ÂºÏº½GS½IºÅĺÀ¼ »Äκ¼½ÂÄÇÄνLHNKKN½TÄÈÁĽϺºà ϼȺÇȼǺŽºϺ½GU½IºÅĺÀ¼½È¿Ç¼ÃºÀ ÂÄÇÄνLUNKK-V½ÇºÃº½W9<X;56:Y¸Z¸[<4\ ]4564:¸ÛºÎ½ÛºÎ¼É¾ÉÀÉ-½^Äżǿ½_¿Ã ËÞÍÌ./I*+I,aÌÞ,Û,_Ë*½,Rj) _¿Ã Û^/Ë,_ͽÜÞÍÌ,RÍ c,ÞÍ_½0½½_¿Â¿Àü½ÁºÎÅ1º½Ï¼½_ÉÎÉ-½ÇÄ¿½Ç¿ÀºÅƺÅʽ1ºÅʽϼ¾ÄºÃ½Ï¼½IºÎºÅ½ËÄǺÅʺÅ-½)ÉÊ1ºÇºÀú-½¼Å¼ 1,ºÅÀ¼ºÅǼ-½0_º¿Åź¼ÇŽȽ`¿GÇHÉaÎLºÁbN½ÏºÅ½ÈºÅÊʺÀ0 RÍÞ,Û,͹,/½,/,¹0,/,¹½0½_¿ÆĻκÁ½ºÅºÇ0ºÅºÇ½È¿ÇÉκÁ½½ÏºÅ½ÈºÅÊʺÀ½ÂÄŽR*¹. »¿ »¿ ¼ºÁǺŠý»¿»¿À¼ºÁǺŠ234567¸89:5;<:¸=4>:?¸@A6:;B;¸C;>¸D;9<¸@;E;F<9564:-½Ï¼½ÛºÎ½ÛºÎ¼É¾ÉÀÉN½¹¿Ê¼ºÃºÅ½¼ÃĽϼÊÀ¿ ÂÄŽκÀ¼È½ÈººÃ½»¿ÅƿκÅʽͻοÇN½Ü¿ÈºÅºÅ½½Ã¿ÀÄȽ¾¿ÀϺúÅʺŽϺÀ¼½¾¿À¾ºÊº¼½Ïº¿ÀºÁ½È¿Â¿Àü ÈÈĺºÅÈʺÊźºÀ½½ÂÏÄ¿ÅŽÊúÄÅÀ½Ä»¿ κÀ½GH ÅÊÄÈÄÅʽ¿À0 IºÅĺÀ¼½Èº»Âº¼½G½J¿¾ÀĺÀ¼½GKLMN ۺʿκÅÊ-½ÜÄÀPÉÀ¿ÆÉ-½ÏºÅ½Ë¿»ºÅÊÊÄÅÊN ÃÄÅÆÄǺŽȿż½È¿Â¿Àü½É¿À¿Ã-½ÃºÀ¼0 úÀ¼ºÅ-½Ê¿ÀºÇ½ÏºÅ½ÎºÊÄ-½Âļȼ-½ÐºÈÁ¼ÉÅ Ç¿ÃÄÀÄźŽ˼ÉÅÊÁɺ0ÍÅÏÉſȼº0 ϼ»ºÅƺǺŽ¿ÅÊ¿ÎÉκ½»ºÎ½Ï¿ÅʺŠÁºÀ¼½ÃÀºÅȺǼ½¾¿ÎºÅƺ½¾¿ÀκÅÊÈÄÅÊ ÈÁÉP-½ÂºÏĺŽÈĺÀº-½ÈÉÎɽʼúÀ-½ÈÉÎÉ ,»¿À¼Çº½_¿À¼ÇºÃ½¼Å¼½ºÇºÅ½Ãº»Â¼Î ¾¿À¾ºÊº¼½Á¼ÏºÅʺŽÉÀ¼¿Åúνȿ¿Àü ÄÅÃÄǽ»¿Åʺ»¾¼Î½ºÅʺɽ1ºÅÊ ÏÀÄ»-½»Äȼǽ¿ÅÈ¿»¾Î¿-½ÏºÅ½Îº¼ÅÅ1ºN Ϻκ»½ºÝºÀº½1ºÅʽϼ»Äκ¼½ÂÄÇÄÎ ¾ºÇºÉ-½Ï¼»½ÈÄ»-½Àº»¿Å-½ÏºÅ ÿÀȿϼº½Ï¼¸@B54];<¸€;<O67;½»ºÎN½ÜÀÉ0 úÇÉ1ºÇ¼N½R¼½Èº»Â¼Åʽ¼ÃÄ-½Â¼ÁºÇ ÊÀº»½¼Å¼½¾¿ÀκÅÊÈÄÅʽȿκ»º½¿g¿Åà _¿»Äº½Ï¼¾ÄºÃ½¾¿Àÿ»º½ÉÀ¼¿ÅúÎN LSNhKN cÉ»¾º0ÎÉ»¾º½ÂÄŽϼʿκÀ½È¿0 Q¹¿ÁºÏ¼ÀºÅ½fÁ¿ÎÈ¿º½*μg¼º½Ï¼½ºÃºÈ »ºÎ½ÂÄŽ»¿Å1¿Ï¼ºÇºÅ½F445A¸ÐÉÃÉ Í»Î¿Ç½¾¿ÀκÅÊÈÄÅÊN κ»º½;O;:5½¾¿ÀκÅÊÈÄÅÊN½cÉ»¾º ºÅÊÊÄÅʽ»¿ÀĺǺŽȺκÁ½ÈºÃÄ ¾ºÊ¼½Â¿ÅÊÄÅÆÄÅʽ1ºÅʽ¼ÅʼŽ»¿0 Q234567¸89:5;<:¸=4>:?¸@A6:;B; ÛÉÃÀ¿Ã½ÛÉϿνϺºýϼ¼ÇÄü½Â¿0 A6YAE6YA5B¸;O;:5½ÃºÁÄŽ¼Å¼-V½ÄƺÀ Åʺ¾ºÏ¼ÇºÅ½ ÇÄÅÆÄÅʺÅÅ1º C;>¸D;9<¸@;E;F<9564:¸»¿ÀĺǺŠ|’}’”i•5–j—˜ii™c9& 9 &9 9 99'989 %9 " Ï¿ÅʺŽ»¿ÅʼÇÄü½ÐÉÃɽÇÉÈÃÄ»N È¿¾ÄºÁ½»É»¿ÅÃÄ»½ÄÅÃÄǽ»¿Åʺ0 ½L½J¿¾ÀĺÀ¼-½È¿0 ^ÄżǿN 999 ªŸ¬¦§£§ $9% !9' ( - 9(9 99 &9 9 ÏźÊÅÄÊÅÇƺÄÅŽ8Ê9½BÂdº¸@Ï4º]e /º »Ä Å ½ à º »Â ¼ Î º Å ½ Ï ¼ ½ º à º È ½  º Å Ê 0 _¿Îº¼Å½;O;:5½1ºÅʽºÏº½Ï¼½ºÃÀ¼Ä»- ÂÀ¿È¼ºÈ¼½Í»Î¿ÇN½ÛºÎ½¾¿ÀÁºÀºÂ½;O;:5 ; 5 6 5 6 4 : ¸ Á º Ï ¼ À ½  º Ï º

%9&9 ($9'(p9 (9 & 9 &'9 9 !96'/527(9 9 G½J¿¾ÀĺÀ¼½GKLMN Ê Ä Å Ê ½ ¾ Ä Ç º Å ½ È º Ã Ä 0 È º Ã Ä Å 1 º ½ º à À º Ç È ¼ N ½ Ü º À º »º Î ½ ÆÄʺ½»ºÈ¼Á½Ã¿ÃºÂ½»¿»¾¿À¼ÇºÅ ¼Å¼½ÏºÂºÃ½»¿ÅݼÂúǺŽÈĺȺź %9 9 &'9 9 !96'"#c % 9 9 899 999 9"9 9 ۺνۺμɾÉÀɽÂÄŽ»¿Å1¿0 ¿ÅÊÄÅÆÄÅʽϺºý»¿ÅÆĻº¼½¾¿À0 ÂÀÉ»É ½È¿ȼºÎ½¾ºÊ¼½Â¿ÅÊÄÅÆÄÅÊ ¾¿ÎºÅƺ½1ºÅʽÄżÇ-½ºÂ¼Ç-½ÏºÅ½¾¿À0 9 9 &9 &'9 9 !9 99 ( 9' 89( 9'9 9 9 ϼºÇºÅ½Ç¿ÆÄúŽ¾ºÊ¼½»ºÈ1ºÀºÇºÃ ¾ºÊº¼½Â¿ÀźÇ0¿Àżǽͻοǽȿ¿Àü ȿüº½ÂÈ¿¼»¼ μǽǺÀÃĽ];]F;<N½ÜºÀº ǿȺŽ¾ºÊ¼½Â¿ÅÊÄÅÆÄÅÊN_¿ÊºÎº ºÅ½È¿Ç¼ÃºÀÅ1º½Ï¿ÅʺŠ¾ºÆĸ7A;4:Y¸B9]-½º»ÂÎɽ9:Ye94- ¿»¿ÊºÅʽ[@¸@9<i¸ÏºÂºÃ½»¿»0 ¿ÀźÇ0¿ÀżǽͻοǽϼÁºÀºÂǺŠ6' 9()99´8,9 - % o 9 ( 9 '9%9 % )¾É¿ÊÀ¿1ºÅÇݺºÀÅúº½½Ï»¿ ź»Â¼ÎǺŽfÁ¿ÎÈ¿º »ºÅ¼ÈºÅ-½ÇÄ¿½Ç¿ÀºÅƺÅÊ-½Îº»Â¼ÉÅ- ¿ÀÉοÁ½,ÅʺɽjÉǼ½Ï¿ÅʺŽ¾¿À0 Ϻºý»¿»ÐºÈ¼Î¼ÃºÈ¼½Ç¿¾ÄÃÄÁºÅ½ÂºÀº 999 9.~53(%9& 9 &9 9 9 9 894%2/"855% " ÅʽºÇºÅ½»¿ÅʿźǺŠϺŽκ¼ÅÅ1º-½ÂºÏº½Âº»¿ÀºÅ½1ºÅÊ ¾¿ÎºÅƺ½È¿¾¿ÈºÀ½ÞÂkKNKKKN½ÜºÀº ¿ÅÊÄÅÆÄÅʽ1ºÅʽ»¿Àº1ºÇºÅ½Â¿À0 ´9 9-9( $9% !9' - & ( #$9 &9 9´9 9-999'9 Â*ÎÀɼgϼºÄ-ǽ½1¿º»º ¿ÅÊÄÅÆÄÅʽϺºý»¿ÅÄǺÀǺŽÈÃÀÄÇ ÊºÅüºÅ½ÃºÁÄŽǺοÅÏ¿À½f¼Åº-V½ÄƺÀ ȽÂÄüÁ½Üc+½ÂºÏº½L ϼºÏºÇºÅ½Ï¼½ºÃÀ¼Ä»N % !9'  9 9'9 99 9 %9&9 ( ./~123" $9 &9 99 ´8,9 - 9 9 ' 9' 9 9 9989 9 J¿¾ÀĺÀ¼½GKLM½Ï¼½Â¿ÃºÅʽÁºÀ¼N½½,ÇÃÀ¼È ,ϺÂÄŽºÀº½Â¿Ý¼Åú½ÇÄμſÀ ¾¿ÎºÅƺ½Ï¼½ÁºÀ¼½1ºÅʽȺ»º½Ï¿ÅʺŠ^ÄżǿN½`g¼»b

lmn×lnopqrpqs×Òt×upmv×Övw xyw×Únozp{pq×Önzp{mq

:;<=>?@:AB>C>><@DEFA?@GH@IFA<JA<K@L;?@MH<K@NH>;@I>EHO@G><@P;E>J

QRSTUVWTXYSRSTUZY[\STU]ST^_[UX_U]W\W[S`SUaSW[Sb

 999 999 "#499 89& 9 9 9 %'9 9

89()99´89 9" ' 9 9 '  9()99 89" c9 99 9 99´89 9 - 9(&'9%9 9 9 &9 % 9 &9 9 899

 9 9%9 855 92"555 ' 92~8 99 999 %9 " 9%9 "!99 (% 9 89 '9 #9% &'9 6' 9 9 %' 89 99 '9 9 89( 855 92"555 %9 ()99 89"rhvsy ñòóôõö÷øùúûòüóôøûøùúýòùþòÿøù0ú1ýÿò÷ú2ø3öùú4565 '999 ( '99 ' ' 9

d 9'9 9 '  999%9 2øýûø÷ú7ôúñÿòù2òù0ú8ö÷ú9ôù0ú ôøö ú7ôú øÿøùú üô0þòù 9%9() 9 & 9 

89" 9 "#6 9 9 ' ñø2øýóúú úù7ýøùøù úñ2øú0ø÷øü2ø

'

 

9 9 9

( ' '

 òÿøóøú4úòøüøúõòü0øù2ôøù úóòþø÷ú2øù00øÿú45 ' ' %99  99 &9  (  9 9

99

98 9(98 9

øùöøüô úóòõøùø÷úúøüøú7òøú7ôõòüóô3÷øù 9 9 9 %999 9 9 89 ('9 '9 9 % 989 989 %9 " 9%89  456489  9 999'9%&99 &&9% ( $' +, - 9" 9 9 '  9' '

9999 9 '99 99 e9 ' ' 9 9  9' ()&9 ' "  9999 9' " fghijklmhnh

9 9%  9 ! 9 9 9 9" 9& 9' ' ' ' 9 9 9 89 9% % 9%9899

#$9 9% &9 9' '989  899 89 "# 89 (9 6' '  99

9 999(% 89 9 ( 9 %9 9 9% '9 99 ' ' (9 o9 %9 99 $9 

9 9 9 ''()&9 9%9%9 99% '  '9999 ' p9.9592123"c9 9% 9

' * &989(9$' 9 ' ' 6'"c9 9 %9 89('99' ' 9 6'99 9 99 9 +, - 9('99./01 9%' ' %  9%9 89'9()99 89" 99''% 9 23"

9 9% 9 89 9%' ' %99 9 ( $ "c9 6' 499 ' ' 9 9 9%9 9 %9 9 9" 9 9 9%9% 89 89  9%9 9 ( 9 9( 99 9 9 9'9 #6  9 899 9'99%9 

 9 9  89 9 896' 99 9 9 9 ( 9

9 9'9 9"*9 9  9'9 9 '  9 9& 98999 /559 ", ' ' '

9%9 9 9 %99 9%9 8 999 99 9 9 9 9 9 9' 9 9 9 9" % 899 9'99

#$9 & 9

99

!96'/527" 9 9 9 99 & 89 #, ' ' ' 6' 89 &9 9%9 99 9 9 9 99 9 9 ( 9 %999

%' 9 %89 9 9 9 &  999 9

9 9 998989  999 ()99 89" 9 %9 99 

' 89 9()99 ' " 9 9 9 99 , ' ' ' && 9 99 q 8999

 %9 ' 99 &9'  9 9 " 9 9 '9 9 9 9 9  9 999  9285 9 9 9'  9 9 9 75(9 255 989 9 99'9 "

9/8(9%9 %9899 %9 ËÞÍÌ./½I*+I,aj^/RÞ,½¹ÞÍ_RÍ,/Ë* !99 99 9 %9' '89 05 Ì^Þ_Íj¹,/½jÍ*c*½0½_¿ÉÀºÅʽ¿ǿÀƺ½»¿»¾¿ÀȼÁǺŽA64E4¸`ÿ»ÂºÃ 899 9 999 (9 89 9/5"'9 ( Ïĺb½1ºÅʽÿÀ¾ÄºÃ½ÏºÀ¼½ÇÄżÅʺÅ-½Ï¼½¹Î¿ÅÿÅʽJÄǽc¼ÅʽۼºÄ-½IºÎºÅ 9 9 989 ' %'9 ' ' 95 ÌÀ¼ÊƿŽ¹ºÃº»Èɽ/Éh-½+ÉÅÏÉÇÄÈÄ»ºÅ½)ÉÊ1ºÇºÀú-½_¿ÎºÈº½`GUaLbN 99 9'9% 9%9  925 %9&9 ¹¿Ê¼ºÃºÅ½¼Å¼½¾ºÊ¼ºÅ½ÏºÀ¼½½Â¿ÀȼºÂºÅ½Â¿Àº1ººÅ½Í»Î¿ÇN

89"rstklkmuhihvwhxhvuy


567895 8 69 864

0123

*+,-+.+/0-123+4/50 +, 6 +7 8 +29 / :0 y@ 

!"#$%&''() 

—Ÿ™˜“•—¡• ’—‘º“‘• 5˜—“‘•“¡‘º

?z{>@JDGWDHADDSHCDGLFMKHIOG_OP[ GWDHUBGWDQFSHUDA_DHCDGLFMHLOEDH UBMPOHNFrDAUDNDFXHoBMPBCFJHCDGLFMH SBMLDNFHPBCFJHNDMFHABUBQDGHNFHrFPD[ WDJHVDQDMSDHNDGHABQFSDMGWDXH^FQJrDSFMQDGHH CBMURSBGAFHdBLDNFDGHjODMHsFDADHgdjshXHlB[ GOMOSH^MHNMHZMFH|DJMFDPHbWDIHbU\^HAB_DMDH OIOIHDNDHHSFEDHQBPRIURQHUBGWDQFSHWDGEH NFQJDrDSFMQDGHSBMLDNFHUBGFGEQDSDGKHWDQGFH UBGWBCDMDGHIBPDPOFHIDQDGDGHNDGHIFGOI[ DGKHGWDIOQKHNDGHSFQOAXH\BGWDQFSHWDGEHNFSO[ PDMQDGHIBPDPOFHIDQDGDGHNDGHIFGOIDGHNF[ DGSDMDGWDHFGfBQAFHQRPBMDKHNFABGSMFKHMRSDeFMOAH ABMSDHNBIDIHSWUJOAXH^FDMBHUBMGDJHIBGLDNFH djsHUDNDHCDGLFMHVDQDMSDHSDJOGH}~~XH bBIBGSDMDKHUBGWDQFSHWDGEHNFSOPDMQDGH IBPDPOFHGWDIOQHIFADGWDH^BGEOBHpBIRM[ MJDEF_H|BeBMHg^p|hHWDGEHNFCDrDHIBPDPOFH EFEFSDGHGWDIOQHZBNBAHDBEWUSFXH\DNDHCDGLFMH CBADMHSDJOGH}~~KHVDQDMSDHIBGEDPDIFHdjsH UBGWDQFSH^p|XHHbBNDGEQDGHUBGWDQFSHWDGEH NFSOPDMQDGHIBPDPOFHSFQOAHWDGEHIBMOUDQDGH UBGWDQFSHWDGEHABMFGEHSBMLDNFHHUDA_DHCDGLFMH DNDPDJHjBUSRAUFMRAFAHWDGEHNFCDrDHIBPDPOFH QBG_FGEHNDGHQRSRMDGHSFQOAHNDPDIHEBGDGEDGH CDGLFMXHZUDCFPDHIBGEDPDIFHPOQDHSBMCOQDH UDNDHSDGEDGHNDGHQDQFHDSDOHIOQRADHIOPOSKH DFMHWDGEHAONDJHSBM_BIDMHNBGEDGHQRSRMDGHSF[ QOAHWDGEHAONDJHIBGEDGNOGEHPBUSRAUFMRAFAH DQDGHSBMSOPDMXH\DAFBGHHNBGEDGHPBUSRAUFMRAFAH NDSDGEHNBGEDGHQBPOJDGHNBIDIHSFGEEFHIBG[ NDNDQKHADQFSHQBUDPDKHIODPKHIOGSDJKHPBIDAKH GWBMFHRSRSHSBMOSDIDHRSRSHCBSFAKHIDSDHIBMDJH NDGHSFICOPHQOGFGEHUDNDHIDSDHNDGHQOPFSXH sODGEHZFMHdB_FPHgsZdhHHCBMOCDJHABUBMSFHDFMH SBJXH `jBUSRAFMRAFAHADGEDSHCBMCDJDWDHLFQDH UBGWDQFSHCBMPDGLOSHNBGEDGHCBMCDEDFHQRI[ UPFQDAFHDGSDMDPDFGHSBMLDNFHQBMOADQDGHEFGLDPKH UBMDNDGEDHUDG_MBDAKHPFeBMKUDMOKHNDGHRSDQKaH QDSDHNRQSBMHZMFHQBUDNDHcDMSDHdRSDHgEMOUH oMFCOGhKHZJDNHg€‚€hHPDPOXH^RQSBMHWDGEH LOEDHIBGLDNFHdBSODH\BMJFIUOGDGH^RQSBMHH bUBAFDPFAH\BGWDQFSH^DPDIHVDQDMSDHmDWDH g\Z\^THLDWDhHIBGEDSDQDGHQBSFQDHSBMLDNFH UBGEOGEAFDGHCBADM[CBADMDGHDQFCDSHCDGLFMKH QRGNFAFHQBCBMAFJDGHPFGEQOGEDGKHIDQDGDGH NDGHIFGOIDGHWDGEHNFQRGAOIAFHUBGEOGE[

åæçèéêéëìíîïðñòóðòôíõíöíîò÷íøðîùúíñíòûíñíøüò÷íôíñøíòýðþÿñüòöííøòíðñòìù0ÿþòöÿñÿø1ò23ø3òóðíþìð0òøíîúúí0ò44ò÷íîÿíñðò0í0ÿ1

AFHADGEDSHSFNDQHIBIDNDFXHbBJFGEEDHDQDGH CBMUBGEDMOJHUDNDHNDWDHSDJDGHHSOCOJHUDMDH UBGEOGEAFXHbBPDFGHHFSOKHUDMDHUBGEOGEAFHSFNOMH NBGEDGHDPDAHWDGEHSFNDQHIBIDNDFXHdRGNFAFH FGFHIBGFGEQDSQDGHQBMBGSDGDGHUDMDHUBGE[ OGEAFHSBMJDNDUHUBGWDQFS[UBGWDQFSHUDA_DH CDGLFMXH dRGNFAFHSOCOJHLOEDHSDICDJHIBGOMOGH QDMBGDH_OD_DHFGFHLOEDHSFNDQHIBGNOQOGEKH NFGEFGHQDMBGDHJOLDGHSBMOAHIBGBMOAXHsDJ[ QDGH_OD_DHADDSHFGFHUOGHLOEDHCBMUBGEDMOJH IBGOMOGQDGHNDWDHSDJDGHSOCOJHABABRMDGEH rDPDOUOGHSFNDQHSBMQBGDHCDGLFMHABQDPFUOGXH |DQSRMHPFGEQOGEDGHLOEDHNDUDSHIBIUBM[ COMOQHQRGNFAFHUDMDHUBGEOGEAFXHpOLDGHNDGH DGEFGHQBG_DGEHWDGEHIDAFJHIBPDGNDHDQDGH IBICDrDHNDIUDQHCOMOQHSBMOSDIDHCDWFKH

ÛÜÝÞßàáâãÜßäÝà

789 é çëþíôíîíîòóðòöí0í òöíøÿò 3öô3òùîúÿîúöðòô3ñìíîòìíîïðñòóðò÷íôíñøí1

DGDQ[DGDQKHNDGHRMDGESODXHsBPOIHPDEFHPFGE[ QOGEDGHABQFSDMHCDGLFMHWDGEHQRSRMHNBGEDGH ADIUDJHCBMSBCDMDGHNFHIDGD[IDGDX |DQSRMHDEBGHUBICDrDHUBGWDQFSHWDGEH CDGWDQHNFLOIUDFHDQFCDSHCBG_DGDHCDGLFMH DNDPDJHPDPDSKHSFQOAKHCDQSBMFHNDGHQRSRMDGHWDGEH IBGWBCDCQDGHSBM_BIDMGWDHDFMHCBMAFJXHsBCB[ MDUDHJDPHJDMOAHNFPDQOQDGHDEDMHCFADHIBGEDG[ SFAFUDAFHUBGWDQFSHUDA_DHCDGLFMXHƒDGEHOSDIDH JDMOAHIBIDASFQDGHABPDPOHIBGERGAOIAFH IDQDGDGHNDGHIFGOIDGHWDGEHJFEFBGFAXH \BMJDSFQDGHSDGEEDPHQDNDPODMADHNDMFH IDQDGDGHWDGEHNFQRGAOIAFHCDFQHIDQDGDGH LDNFHIDOUOGHIDQDGDGHWDGEHNFCODSHABGNFMFXH ^FOADJDQDGHIDQDGDGHWDGEHNFQRGAOIAFH NDPDIHQBDNDDGHfMBAJXH qO_FHSDGEDGHUDQDFHADCOGKHOGSOQHIBGE[

‘’“”•–—”˜“˜™•š“‘›“œ• ™’™œ•ž—˜“Ÿ“•’• “‘¡¢”

>?y{@AONDJHABMFGEHIBGNB[ GEDMHCDJrDHIDQFGHLDMDGEH CBMEBMDQHZGNDKHIDQFGHCBADMH MFAFQRHZGNDHIBGEDPDIFHQBID[ SFDGHNFGFXHoBGSOHQFSDHSDQHIDOH JFNOUHWDGEHFGNDJHFGFHJDMOAH _BUDSHCBMDQJFMHJDGWDHEDMD[EDMDH QOMDGEHCBMEBMDQX oBSDUFKHIDADPDJGWDHCOQDGH JDGWDHABCBMDUDHCDGWDQHWDGEH QFSDHJDCFAQDGHOGSOQHNONOQKH IBPDFGQDGHLOEDHABCBMDUDH BfFAFBGHDSDOHSFNDQHBfFAFBGHQFSDH IBICDQDMHQDPRMFXH^DPDIHABCO[ DJHASONFHWDGEHNFIODSHNDPDIH ZIBMF_DGHVROMGDPHRfH\MBeBG[ SFeBHlBNF_FGBKHUDMDH UBGBPFSFHIBGOG[ LOQQDGHCDJrDH CBMQOMDGEGWDH rDQSOHNO[ NOQHDQDGH IBIUBM[ UDG[

LDGEHOAFDX ^DMFHABCDGWDQHÃX~~~HrDGFSDH OAFDHIBGRUDOABHWDGEHSBMPFCDSH NDPDIHASONFHFGFKHIBMBQDHWDGEH NONOQHPBCFJHNDMFH€€HLDIHABSFDUH JDMFHIBIFPFQFHMFAFQRHQBIDSFDGH NFGFH€}HUBMABGHNFCDGNFGEQDGH NBGEDGHrDGFSDHWDGEHJFNOUGWDH DQSFfX bB_DMDHAUBAFfFQKHIBMBQDHWDGEH LDMDGEHCBMEBMDQHgABNBGSDMFhH CBMURSBGAFHIBGFGEEDPHDQFCDSH UBGWDQFSHLDGSOGEHNDGHUBICO[ POJHNDMDJKHLDGSOGEHQRMRGBMKH NDGHQDGQBMX bBCBGDMGWDKHIBGEDUDH SBMPDPOHCDGWDQHNONOQHCFADH IBGWBCDCQDGHBfBQHWDGEH CBEFSOHCOMOQkHmFABSH IBGOGLOQQDGKH NONOQHNDPDIH rDQSOHPDIDH DQDGHIBIDSFQDGH AFASBIHIBSDCR[ PFAIBHWDGEHLOEDH

JFGNDMFHFGfBQAFHOAOAXH^DGHIBGLDEDHQBCBMAFJ[ DGHPFGEQOGEDGHXHjRQDAFHUDA_DHCDGLFMHHJDMOAH ABEBMDHNFCBMAFJQDGHNBGEDGHDGSFABUSF_XHH \BMJDSFQDGHUBPFGNOGEHNFMFHCDEFHRMDGEH WDGEHIBICBMAFJJQDGHQRSRMDGHUDA_DHCDGLFMH SBMABCOSXH\BPFGNOGEHNFMFHIBPFUOSFHIDAQBMKHH ADMOGEHSDGEDGHNDGHIBIDQDFHABUDSOHCRRSXH pFGNDMFHPOQDHNDUDSHCBMURSBGAFHIDAOQGWDH QOIDGXHiGSOQHDGDQ[DGDQHNDGHRMDGESODHNF[ CBMFQDGHAOUPBIBGHWDGEHCBMFAFHIOPSFeFSDIFGH NDGHIFGBMDPXH VFQDHSBMLDNFHQBSBMCDSDADGHIDQDGDGHNDGH IFGOIDGHNBGEDGH„DSHEF„FHWDGEHPBGEQDUHH WDGEHCFADHNFQRGAOIAFHHABJDMF[JDMFXH^FUBMPO[ QDGHASRQHRCDS[RCDSDGHABNBMJDGDHABUBMSFHRCDSH UBGOMOGHUDGDAKHRCDSHDGSFHNFDMBKHRCDSHADQFSH QBUDPDKHNDGHRMDPFSXt…†‡vˆx

5—”Ÿ“¡•–º“•“˜•6‘

‰{Š?@rDMEDHNFHQRSDHSBMSBGSOH WDGEHrFPDWDJGWDHSBMERPRGEHMBG[ NDJHDSDOHNBQDSHNBGEDGHDPFMDGH AOGEDFKHCDGLFMHSDJOGDGHABRPDJH AONDJHIBGLDNFHPDGEEDGDGXHlF[ ADPGWDHABUBMSFHCDGLFMHWDGEHADDSH FGFHIBGNBMDHLOSDDGHrDMEDHdRSDH VDQDMSDHNDGHABLOIPDJHQRSDHPDFGH NFHTGNRGBAFDXHVFQDHZGND IDAFJHIBMDADHQBCFGEOGEDGH CDEDFIDGDH_DMDHIBICBMAFJ[ QDGHMOIDJHUDA_DHQBCDGLFMDGKH DNDHSFEDHJDPHWDGEHJDMOAHZGNDH

IBIDSFQDGHIRPBQOPHWDGEHNF[ ABCOSHPFURUMRSBFGHPFUDABHgj\jhH WDGEHABCBGDMGWDHCBQBMLDH OGSOQHIBGEEOGDQDGHPBIDQH ABCDEDFHBGBMEFX VFQDHZGNDHABJDMF[JDMFGWDH ASO_QHNFHCBPDQDGEHIBLDKHIO[ PDFPDJHOGSOQHIBIUBMCDGWDQH rDQSOHCBMEBMDQXH\BMQDGSRMDGH NFHGBEDMDHIDLOHADDSHFGFHIOPDFH IBGEEOGDQDGHIBLDHQBMLDH CBMNFMFX VFQDHSFNDQHIBIOGEQFGQDGKH IOPDFPDJHOGSOQHPBCFJHCDGWDQH CBMLDPDG[LDPDGHNFHABQFSDMHQDGSRMXH jOUDQDGHQBCFDADDGHIDQDGHNFH IBLDHQBMLDKHSBSDUFHIDGfDDSQDGH rDQSOHFASFMDJDSHAFDGEHOGSOQH CBMLDPDGHQDQFHQBHQDGSFGHWDGEH DEDQHLDOJXHbBABQDPFH_RCDHGDFQH SDGEEDHQBSFICDGEHPFfSKHDSDOH JDIUFMFHMBQDGHQBMLDHNFHNBUDMSB[ IBGHABCBPDJHQBSFICDGEHIBGB[ PBURGGWDXt‡Ðˆv@ÉЈ@uu†Éӈ† ÓÏwŽwuŒvØux

ÛÜÝÞßàáâãÜßäÝà

UBMJDSFQDGHNDGHZGNDHPDQOQDGH DEDMHMOIDJHPBQDAHCBMAFJHNDGH SFNDQHIDPDJHIBGLDNFHADMDGEH UBGWDQFSXH \BMSDIDKHIDSFQDGHADPOMDGHPFA[ SMFQXHTGFHIBGLDNFHPDGEQDJHDrDPH OGSOQHNFPDQOQDGHDEDMHSFNDQH SBMLDNFHQRGAPBSFGEHWDGEHNDUDSH IBGFICOPQDGHQBCDQDMDGXH dBNODKHEOGDQDGHADMOGEH SDGEDGKHDPDAHQDQFHNDGHIDAQBMXH iGSOQHIBICBMAFJQDGHABIODH QRSRMDGHUDA_DHCDGLFMHABCDFQGWDH

µ¶·¸

ABPDPOHIBGEEOGDQDGHADMOGEH SDGEDGKHDPDAHQDQFHNDGHLOEDH IDAQBMXHpDPHFGFHDEDMHSOCOJH SFNDQHSBMQRGSDIFGDAFHQOIDGH NDGHUBGWDQFSHWDGEHSBMCDrDHNDMFH CDGLFMHWDGEHIBPDGNDX dBSFEDKHEOGDQDGH_DFMDGH NBAFGfBQSDGXHbBSBPDJHIBICBM[ AFJQDGHABPOMOJHMODGEDGHIDQDH _DFMDGHNBAFGfBQSDGHLOEDHJDMOAH NFABIUMRSQDGHDEDMHLDIOMHNDGH QOIDGHSFNDQHCBMQBICDGEHCFDQXH tˆ‹vŒ†uŽx

ÀÁÂ{@IDQDGHWDGEHPBCFJHIBGEOSDIDQDGH IDQDGDGHDPDIFHNDGHSFNDQHCDGWDQHNFUMRABAH DSDOHNFABCOSHNBGEDGH`_PBDGHBDSFGEaKHCBPDQDGE[ DGHABNDGEHIBGLDNFHSMBGXH^FBSHSBMABCOSHNFQPDFIH IDIUOHIBG_BEDJHCBMCDEDFHUBGWDQFSHABQDPFEOAH IBPDGEAFGEQDGX sBMCBNDHNBGEDGHURPDHNFBSHPDFGGWDKHNFBSH_PBDGH BDSFGEHSFNDQHIBIFPFQFHDSOMDGHWDGEHQBSDSHCDJQDGH SFNDQHIBIBMPOQDGHUBGEJFSOGEDGHQDPRMFX oOLODGHNDMFHNFBSHFGFHDNDPDJHIBGEOMDGEFHDSDOH IBGEJFGNDMFHADIDHABQDPFHIDQDGDGHWDGEHNFUMR[ ABAHNDGHIBIUBMCDGWDQHQRGAOIAFHrJRPBHfRRNH gDPDIFHNDGHCBPOIHNFUMRABAhX sBMFQOSHSDJDUDGHPDGEQDJHIONDJHOGSOQHIB[ IOPDFHNFBSHFGFXHlOPDFPDJHUBMPDJDGHNBGEDGHIBGE[ JFGNDMFH}[ÃHLBGFAKHQBIONFDGHABSBPDJHSOCOJHIOPDFH IBMDADHGWDIDGHAB_DMDHCBMSDJDUHNFSDICDJX ÄÅ@ÆǍÈ@ÉwÇvˆu@uÊwËv‡ qRCDPDJHOGSOQHIBGEJFGNDMFH_DIFPDGHWDGEH CDGWDQHIBGEDGNOGEH„DSHSDICDJDGHABUBMSFHlbÌKH EDMDIKHUBGEDrBSKHDSDOHUBrDMGDKHWDGEHCDGWDQHCBM[ BNDMHNFHUDADMDGXHdFGFHAONDJH_OQOUHCDGWDQHUMRNOQH IDQDGDGHWDGEHJDGWDHIBGEDGNOGEHÃ[ÍHCDJDGHADLDXH ZSDOHZGNDHCFADHQBICDPFHQBHUDGEDGDGHSMDNFAFRGDPH ABUBMSFHQBSBPDHMBCOAHDSDOHLDEOGEHMBCOAX ÎÅ@‰wψvÈɍu@ÉЇɍˆ TAFHQOPQDAHZGNDHNBGEDGHPBCFJHCDGWDQHCODJH NDGHADWOMDGXHlBIDGEHIBGWFGEQFMQDGHUMRNOQH AOAOKHADOAKHDSDOHIFGOIDGHCBMARNDKHNDMFHQOPQDAH SDQHCFADHNFPDQOQDGHNDPDIHADSOHIDPDIXHjDQOQDGH AB_DMDHCBMSDJDUKHNFIOPDFHNDMFHUMRNOQHWDGEHUD[ PFGEHSFNDQHABJDSKHABUBMSFHIFGOIDGHCBMARNDKHARAFAKH NDGHABSBMOAGWDX ÑÅ@=w‡ËŒ@ŒvuÊʍ‡@ˍɍuu@ÒwӍŒ@ˆÔv lOPDFPDJHNBGEDGHCBMUFADJHNBGEDGHIDQDGDGH _BUDSHADLFHOGSOQHADSOHUBMFRNBHSBMSBGSOKHIFADPGWDH ABPDIDHADSOHCOPDGXHTGFHCBMPDQOHOGSOQHABSFDUHLBGFAH IDQDGDGKHCDFQHIDQDGDGHFGASDGHNFHMOIDJHDSDOHNFH MBASRMDGX ÕÅ@Övu׍Ïv@ɍÏÇØÈv×ύŒ@ˆw×wÏȍu pFGNDMFHQDMCRJFNMDSHABNBMJDGDHABUBMSFHGDAFH UOSFJKHMRSFKHIFKHNDGHIDQDGDGHPDFGHWDGEHSBMCODSH NDMFHSBUOGEHUOSFJXHbBCDEDFHEDGSFGWDKHQRGAOIAFH QDMCRJNFMDSHQRIUPBQAKHIFADPGWDHUDASDKHGDAFH IBMDJKHDSDOHMRSFHEDGNOIHOSOJX ÙÅ@ڍÔvu‡È@ˍˆÐÉ@׍ÓÐÏ bBCDEFDGHRMDGEHIBIDGEHAOQDHCBMDNDHNFH NDUOMKHABIBGSDMDHWDGEHPDFGHIDPDAHIDAOQHNDUOMXH oBSDUFHLFQDHZGNDHIBIDGEHFGEFGHIBIFPFQFHURPDH IDQDGHWDGEHCBMAFJKHIDQDHABCDFQGWDHABSFDUH IDQDGDGHNFCODSHABGNFMFXHpFGNDMFHIDADQDGHWDGEH NFUMRABAHDSDOHNFRPDJHSBMPDPOHPDIDXt‡Ðˆv@ÉЈ@ uu†Éӈ†ÇÇLJwx

£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯ª¨¬°¤«±ª«¬²¤¦§«³¤©´ª«

;<=>?@ABCDEFDGHIDAFJH IBGEEBGDGEKHCDGLFMHNFH ABLOIPDJHNDBMDJHNDGHQRSDHNFH TGNRGBAFDHABUBMSFHVDQDMSDKHQFGFH IOPDFHCBMDGEAOMHIBGWOMOSXH YDIOGHUBMLODGEDGHZGNDH UDMDHQRMCDGHCDGLFMHCOQDGHCBM[ DMSFHOADFX\DADPGWDKHUBQBMLDDGH MOIDJHUDPFGEHIBGDGSDGEH SBPDJHIBGDGSFHZGND]HIBI[ CBMAFJQDGHMOIDJHWDGEHADGEDSH QRSRMHDQFCDSHSBMBGNDIHCDGLFMX ^FQDSDQDGHIBGDGSDGEKH QDMBGDHCDGLFMHIBGFGEEDPQDGH QOIDG[QOIDGHLDJDSHWDGEH IBGEDG_DIHQBABJDSDGHZGNDH ABQBPODMEDXHH`VOASMOHNFHADDSH ABUBS UBMSFHFGFPDJKHQOIDGHPBCFJH _BUDSHCBMQBICDGEHQDMBGDH

QRGNFAFHONDMDHWDGEHPBICDCKaH OLDMHNMXbRGFDHcFCFARGRKH UMDQSFAFHQBABJDSDGKHNDPDIH UBIDUDMDGGWDHADDSHUBPOG[ _OMDGHQDIUDGWBHZGSFHdOIDGH NFH\MFeBKHVDQDMSDKHDQJFMHUBQDGH PDPOX VFQDHSFNDQHNFCBMAFJQDGH NBGEDGHABQADIDKHCOQDGHSFNDQH IOGEQFGHDGEERSDHQBPODMEDH SBMUDUDMHNBGEDGHIONDJGWDH RPBJHQOIDGHWDGEHCBMFAFQRH IBGWBCDCQDGHCBMCDEDFH ID_DIHUBGWDQFSXHH\BGWDQFSH SBMABCOSHDGSDMDHPDFGHSFfOAKH PBUSRAUFMRAFAKHTAUDHgFGfBQAFHAD[ POMDGHUBMGDfDADGHDQOShKHNFDMBH ABMSDHUBGWDQFS[UBGWDQFSHQOPFSXH dDMBGDHFSOKHIBICBMAFJQDGHMO[

IDJHNBGEDGHDFMHADLDHSFNDQPDJH _OQOUXHiGSOQHFSOKHUBGEEOGD[ DGHNBAFGfBQSDGHCFADHIBGLDNFH ARPOAFXH`^BAFGfBQSDGHHDNDPDJH _DFMDGHCBMCDJDGHDQSFfHWDGEH DIUOJHIBICOGOJHQOIDGH AB_DMDHIDQAFIDPKaHOLDMGWDX jDPOHCDEDFIDGDHIBGEDU[ PFQDAFQDGHNBAFGfBQSDGHOGSOQH IBICBMAFJQDGHMOIDJHUDA_DH CDGLFMkHlXYDGDGEH^LOIDNFKH ZAAFASDGSHlDGDEBMHmBABDM_JH nH^BeBPRUBIBGSHolHpRIBH qDMBHiGFPBeBMHTGNRGBAFDKHIB[ GDrDMQDGHQFDSHFGFXH`\BMSDID[ SDIDKHCBMAFJQDGHDMBDHCBMPOI[ UOMHNBGEDGHDFMHCBMAFJXHbBSBPDJH CBCDAHPOIUOMKHCBMAFJQDGHDMBDH SBMABCOSHNBGEDGHNBAFGfBQSDGXH

ZGNDHCFADHIBPDMOSQDGGWDHNB[ GEDGHDFMHDSDOHPDGEAOGEHUDQDFXH jDPOHUBPKaHADMDGGWDXH qDFMDGHUBICBMAFJHCFDAD[ GWDHDIDGHNFEOGDQDGHOGSOQH IBICBMAFJQDGHDMBDHCBPDQDGEH PBIDMFKHEDEDGEHUFGSOKHCDJQDGH IDFGDGHDGDQHABQDPFUOGXH sFPDHUBMPOKHCBMAFJQDGH CBMAFJQDGHCBMQDPF[QDPFHNBGEDGH NBAFGfBQSDGXH`sDOHIBGLDNFH FGNFQDSRMGWDXHVFQDHIDAFJH SBM_FOIHCDOHDUBQHNDGHUBAFGEH DMSFGWDHCBPOIHCBMAFJHQDMBGDH IDAFJHDNDHDQSFeFSDAHIFQMRMR[ EDGFAIBXHoDQOSGWDHFSOHDNDPDJH AFADHPBUSRAUFMDHDSDOHQBG_FGEH SFQOAKHUBGWBCDCHUBGWDQFSH PBUSRAUFMRAFAKaHOLDMGWDXtuvwx

–’™”•–—˜“‘¹“‘º•šœ‘•š“’“‘• –—”˜»“¡•¼—½»•¾“Ÿ¿‘º

À{z{@IOAFIHJOLDGHABUBMSFH ABQDMDGEKHMDADGWDHIBSRNBHNFBSH WDGEHNFDGLOMQDGHRPBJH^MH„HFGFH CFADHNFCFPDGEHQOMDGEHSBUDSHOGSOQH QFSDKHUBMBIUODGHTGNRGBAFDXHoBSDUFKH LFQDHCBMDGFHIBG_RCDKHAFPDQDGHADLDKH SBSDUFHFGEDSHWDXXXHHMFAFQRHNFSDGEEOGEH IDAFGE[IDAFGEX ZUDCFPDHABQDMDGEHZGNDHSBGEDJH IBGLDPDGFHUMREMDIHNFBSKHIDQDH ABIBGSDMDHrDQSOHAFIUDGHNOPOHEDOGH SFNOMHABQAFHZGNDHNDPDIHPBIDMFHNDGH GFQIDSFHrDQSOHSFNOMHGDGSFHIDPDIH SDGUDHIBGEBGDQDGHADSOHJBPDFHCBGDGEH WDGEHIBGOSOUFHSOCOJHZGNDXHVDGEDGH PDGEAOGEHCBMUFQFMDGHGBEDSFfKHQDMBGDH DNDHUBGLBPDADGHNFHCDPFQHOMDFDGHSBMABCOSH NFHDSDAX lBPDPOFHUMDJX_RIKH^MH„H

IBGEOSDMDQDGHCDJrDHADDSHZGNDHSFNOMH NDPDIHQBDNDDGHSBPDGLDGEKHSBQDGDGHNDGH QBUBGDSDGHUDNDHSOCOJHSOMOSHIBMBNDKH ABJFGEEDHIBICBMFQDGHMDADHSBGDGEHUDNDH DPDIHUFQFMDGHZGNDXHdRGNFAFHSOCOJHWDGEH NBIFQFDGHIBGOMOGQDGHUMRNOQAFHJRMIRGH UBGWBCDCHASMBAKHWDFSOHQRMSFARPX oBMLDEDHUDNDHUDEFHJDMFHNBGEDGHQRMSFARPH WDGEHSFGEEFHUDNDHAFASBIHSOCOJHIBICODSH ZGNDHPBCFJHPDUDMKHABJFGEEDHIBICODSH ZGNDHIBGERGAOIAFHADMDUDGHPBCFJH CDGWDQHNDGH_BGNBMOGEHPBCFJHIDPDAH CBMEBMDQX YDIOGKH_DSDSDGHUBGSFGEHWDGEHJDMOAH ZGNDH_DIQDGHNDMFHSFUHUMDQSFAHFGFHDNDPDJH ZGNDHLOEDHJDMOAHIBGBMDUQDGHNFBSHNDGH RPDJMDEDHSBMDSOMXHbBCDCKHIBGOMOSH^MH„KH SFUHUMDQSFAHFGFHJDGWDHCBMAFfDSHABCDEDFHUBG[ NOQOGEHUMREMDIHNFBSHDEDMHIBICBMFQDGH

JDAFPHDQJFMHWDGEHIDQAFIDPXHVDNFKHSFNDQH LOEDHJDGWDHNBGEDGHSBMPBPDUHSBPDGLDGEKH QBIONFDGHSOCOJHZGNDHDQDGHMDIUFGEHNB[ GEDGHABGNFMFGWDKHFSOHADPDJHCBADMXtˆÏvu@ ˆ†Éӈ†ØÓύÈx


!"#!$%&'!()&*+!,*#'0123 012356789 17310 8 1117

./0123415/678949/:52949;149/<=>343?15

§¨©ª«¨¬©­®¯°±²³¬®• ÒÓÔÕÖ×ØÙÕÖÚÛÜÒÕ×Ø ˆx~x†~~‚Œ~vwu‚xˆˆ ‡ˆux´uw‰x†~Œˆux‡—y‡xt~• .ÝÞßàáâãÝäáåÝæáçãè tu‚x¡ “x·†~~‚ˆ• šw‚wŒwšŠx“x utwxtu‚x”ut ÞßàáâãÝéáêëèáåê u¹Šx‹ŒuŒˆ‹x—‰Œx‹~‰~‹uwx‹~ƒu —vwŽx—ˆŒvŠx‘~v~‚u‚uxŒwtu ÁxœÏ~‘~vx„}{Á|x‡wu‚u ~‚€utwvwxz~‰u‚Œwu‚xµˆ• âëìàãèãíîÝïáëåáèÝðìñãåò ‹uuŒxwŒˆx†—Îx†u‘ˆzuŒ~‚ zuŒwx“u€~‰u‚€xŒ~vzw‰wŠx¶u~• ïáëåáèÝðìãñãåî “u€~‰u‚€xŒ~‰ux~‚~Œuzu‚ ‚u‰x všw‚•¡“x¶u~‚u‰x vwšw‚ äãóáäôáèçáåÝäãèáåâãç zu‹u‚€u‚xu‰‚x·zu‹‰‚¹ ·¶u¸u¹ŠxŽu‚€xtwˆ‹ˆ‚€ íáìãÝãåãõ µˆzuŒwx“u€~‰u‚€xŒ~vzw‰w| —‡ºx—~vƒˆu‚€u‚|x—~‰u‚Œwu‚ .ÝößáÝæáçãèÝ÷ëâßá ‡wux~‚€uŒuu‚Šx—‰Œx†~• wŒˆxtwƒut™u‰u‚x‘~v‰u‚€• Œˆux‡—y‡xŒwtux‹ux~‚€• ‹ˆ‚€xyu‘ˆx·„»¼{¹xuvwxw‚w| öøùöÝäëñãåãâãñîÝé u‘w‰x~‘wƒuu‚|xŸ~vu‹ˆ †~tˆu‚ŽuxŒwtuxuu‚ ðúíáäãÝäáåÝûáä twxu‚Œuvu‚Žux~wzw‚ utwvxuv~‚uxŒwtux~‚tu• øìãüýÝøßâìýî vuzuŒxz~‚€€u‚Œwu‚x†~Œˆu zuŒxˆ‚tu‚€u‚x‹~‘u€uwxzw• þëìëåúáåáÝâãäáçÝíáäãì ‡—y‡x‘uvˆŠx”uvŽu‚x tw zw‚u‚x‡—y‡|x—~‰u‚Œwu‚ äãÝàëèáåâãçáå Ðu‚ŒŠxŽu‚€x~wzw‚xvu• ‘ˆzuŒwxtu‚x™uw‰x‘ˆzuŒw àáÿáåêáåÝÞßàáâãÝäáå zuŒxz~‰u‚Œwu‚xµˆzuŒwx“u€~• Œ~vzw‰wxŒ~v‹~‘ˆŒxuu‚xtwu• æáçãèÝÞßàáâ㠉u‚€xŒ~zw‰w| twvwx˜ˆ‘~v‚ˆvx½uŒ~‚€Šx˜u‚ƒuv ›†u‰uˆx‹uŽuxtuŒu‚€Š éáêëèáåêÝâëìàãèãíõ —vu‚™| ‘~vuvŒwx‹uŽux~‰~€u‰u‚x—‰Œ ´uw‰x†~Œˆux‡—y‡xt~šw• .ÝûëâãäáçåüáÝ0õ122 †~Œˆux‡—y‡|x“uuŠx‹uŽu ‚wŒwšxtuvwx¾vu‹wx—†µŠx“ â á3ßÝßåäáåêáåÝáçáå ‘‚Ž~‹u|xŒwtuxtuŒu‚€Šxˆƒuv•  utwŠx~‚€uŒuu‚ŠxŒwtu 3ë åêíáäãìã uu‚x~‚€wˆŒwxz~‰u‚Œwu‚ àëèá ”~~‚ŒuvuxwŒˆŠxŒ~vuwŒ åâãçáåÝÞßàáâã µˆzuŒwxŒ~vzw‰wxuv~‚ux~• äáåÝæá z~ v ‹wuzu‚x z~‰u‚Œwu‚ çãèÝÞßàáâã vu‹uxŒwtuxtwuˆwx‹~‘u€uw µˆzuŒwxŒ~vzw‰wŠx‹ˆtu zwzw‚u‚x‡—y‡xt~šw‚wŒwš| âëìàãèãíõ tw‰u‚€‹ˆ‚€u‚x‹~ƒux”~‰u‹u ›”uŽuxtwˆ‚tu‚€xu‚Žux‹~• ·„ž¼{¹x~uvw‚|x‡u‰uxz~• ‘u€uwx†~Œˆux‡—¿x—†µ|x”uŽu ‰u‚Œwu‚xŒ~v‹~‘ˆŒxuu‚xtw• Œwtuxtwu‚€€uzx‹~‘u€uw —~~vw‚Œuu‚x ·Ÿuz~¹ utwvwx‹~wŒuvx{|…}}xŒuˆ zwzw‚u‚xt~šw‚wŒwšŠx›xuŒu —~u‘x“u€~‰u‚€Šx vvŽ ˆ‚tu‚€u‚|  utwŠx”~‰u‹ux·„ž¼{¹| ´wtwxœˆ€vŠx~‚€uŒu• ›Ÿuˆxˆ‚tu‚€u‚xwŒˆ ‡wux~‚~€u‹u‚Šx~Œw• u‚Šx~‚€€u‚x‘~v~‚Œuv Œ~vtwvwxtuvwx‘~v‘u€uwxˆ‚‹ˆv| tuutwvu‚xtwvw‚Žuxtu‰u Œ~vuwŒxˆ‚tu‚€u‚x~zutu  tux~zu‰uxtu~vuxŒ~Œu‚€€uŠ z~‰u‚Œwu‚xuvwxw‚wx‘ˆu‚ zwzw‚u‚x‡—y‡xt~šw‚wŒwš| Œxu‹ŽuvuuŒŠxvu‹ŠxŒ• ‘~vuvŒwxŒwtux~‚€uˆwxzu• ›”uŽuxŒwtux‘w‹ux‘~v~‚• xu€uuŠxtu‚x‰uzw‹u‚xu• ‹u‚€u‚x¶u¸ux‹~‘u€uw Œuvx‹u‰xwŒˆx·ˆ‚tu‚€u‚¹Š ‹ŽuvuuŒx‰uw‚ŠxŒu‚tu‹‚Žu| GHIGJKJIDEIFBLMBNJE@H z~~‚u‚€xtu‰ux—~w‰ˆu• uŒux vvŽ| ”~~‚ŒuvuxwŒˆŠx†u‹ˆ‘u€ MJOJPFQFLRSTUVWFXRYUWUVWFZRVWRZU[FZ\V]U^FWSTRVWF_`TUaF^RFYUbUZF^UVcSVWFXbU[c\^FY\FdU[UTFCSTSe@`ABYCDEF ` T f —~v‰ˆxtw~ŒuˆwŠx~Œwtu• ¡ˆu‹x—‰v~‹x“u€~‰u‚€Š OUTWUFZ\V]U^FWSTRVWF_`TUaFYUVF^RZU[UVFVU\^FbUVcUTUVFY\[cT\e`[\FcRT[RVYUcFU^\eUcFeUVm\TFY\Fn\bU]UaFGUcRVWl FLRbU[UFghiKjkl tuxÀŒ‘~vx„}{Áx‰u‰ˆ| ´uw‰x†~Œˆux‡—y‡xt~šw• utwvu‚x“x utwxtu‚x”ut  †—x—uvu‚Œux—ˆƒwxЈ™u• ‚wŒwšxtuvwx¾vu‹wx—uvŒuwx‡~• —vwŽx—ˆŒvŠxtwtˆ€uxu‹w ‚uŠx~‚u‘uu‚Šxuu‚ vuŒŠx”utx—vwŽx—ˆŒvŠx~‚€• utuxuwŒu‚‚Žuxt~‚€u‚xz• ~‚Žwu€uu‚xÁÁ{xz~v‹‚~‰ ˆ‚€uzu‚Šxu‰x‹~‚utu|x”ut ‰~wxtˆu‰w‹~xzwzw‚u‚ ˆ‚Œˆx~‚€uu‚u‚xƒu• ‘~vu‰u‹u‚x~Œwtuutwvu‚• ‡—y‡xŽu‚€x~‚ˆuŒxzu‹u• ‰u‚‚Žuxz~‰u‚Œwu‚xµˆzuŒw| ‚Žuxtu‰uxz~‰u‚Œwu‚xuvw —~w‰ˆutu| —‰v~‹x“u€~‰u‚€xƒˆ€u §¨©ª«¨¬©­®¯°±²³¬®•x¡uv€ux~• tuvwxyzx{{|}}}xz~vx€x~‚ƒutwxyz vw‘ˆxz~vx†€| w‚wxƒˆ€uxuv~‚uxŒwtux~‚•  utwx~‘u‰wx~‚€• ~‚Žwuzu‚x‹uŒˆxz~‰~Œ‚ ‘ˆŒˆu‚xzx~vu‚€ux‚uwxtwx†u• {„|…}}xz~vx†€|x‡~wwu‚xzˆ‰uŠx‹~ƒu ›“ˆ‚€w‚xuv~‚uxtuzux‘u‚ƒwv| tuzuŒu‚xˆ‚tu‚€u‚xtuvw ˆ‚€uzu‚Šx‹~‹ˆuwxŒuŒuxŒ~vŒw‘ шwxy~‹z‚‹xŸ~ux·Ñy¿¹ ‘ˆzuŒ~‚x“u€~‰u‚€|x†~‚uwu‚xuv€u ‹~w‚€€ˆxŒ~vuwvŠxuv€uxw‚Žu  zu‰u€wx‹~uvu‚€x~‚ƒ~‰u‚€xz~vuŽuu‚ ‡—y‡xtu‚x——x{ÆxŒuˆ‚x„}{} uŒuˆxŒwxv~u‹wx~zuŒxŽu‚€ zu‰w‚€x‹w€‚wšwu‚xŒ~vƒutwxzutux• €v~‚€xˆvux‚uwx‹~uvux‘~vŒuuzŠ w‰~Šxƒutwx~‘ˆŒˆu‚xzxƒutwx‚uw| —~u‘x‹~Œ~zuŒ| ›ÂŒwu‚ŽuŠx~ŒwuxŒwtu tu‚x‹ˆvuŒx†~~‚Œ~vwu‚x¡ˆ• tw‘~u‰wx‹~‚ƒuŒux‹‚wz~v| twŒu‹xw‚Žux€v~‚€xˆvuŠxŒ~‰ˆvŠxtu‚ tuvwxyzx{{xvw‘ˆxz~vx€x~‚ƒutwxyz †uwx‘~vuvuzxz~u‚€ˆx~‘wƒuu‚ ‘w‹ux~‚vu‰u‚xuv€uŠxu‹wu‚ twˆ‚tu‚€ŠxÃÄŌwtuxtuŒu‚€| ˆxtu‚x¡ “Šx~tˆtˆu‚ ›†uwxƒˆ€uxˆ‰uwx~‚Žw• ‘~vu‹|x¡uv€ux‚uwx‹~ƒuxw‚w‚Žu {{|’}}xz~vx†€| —~u‘xŒwtux~‚€uˆw —‰Œx†~Œˆux‡—y‡x†u‘ˆzuŒ~‚ ‹wvxtu‚x~‚Žwuzu‚xyu‚Œw‹ zu‹u‚xuw‘uŒxtw‹Œvw‘ˆ‹w‚ŽuxŒ~vu• “~‚ˆvˆŒx”‰wu‚Šx~‚uwu‚xuv€u vuŽuŒx~w‰Šxzuzuv‚Žu| w‚Žux€v~‚€x~u‹u‚x‰~‘wxtwuv~• —~tu€u‚€x‰uw‚‚ŽuŠx”uv™u‚uŠx~• ˆ‘ˆxwŒux·t~šw‚wŒwš¹|x“u‰u• “u€~‰u‚€Šx†ˆ‹™u‚x¡utƒwŠ ˆ‹ˆ‹xˆ‚Œˆxu‚Œw‹wzu‹w ‘uŒx‘u‚ƒwvxtwx‹~ƒˆ‰uxtu~vu| u‚x~‚wzŒuu‚x‚š‰w ‹~‰uuxw‚wx~‚Žu‰uwxuŒˆv• Œ~vƒutw‚Žux~vˆ‹ˆu‚ŠxŒu‚• —u‚Œuˆu‚x™uvŒu™u‚xCDÌEFÍÅGÊÉHÄÅtw ‚uu‚xtuzux~‚uwu‚xuv€uxŒu‘ˆ‚€ ‚€uŒuu‚Šxzu‹u‚xw‚Žux€v~‚€x‹uuŒ —u‹uvxµv‘ˆtˆvŠxuv€uxw‚Žux€• –—˜xu™u‰x‘ˆ‰u‚x‰u‰ˆ|x”~~‚ŒuvuŠxˆ‚• w‚wxw‚w|x‡wvw‚ŽuxŽu‚€x‘wu‹uxtwzu‹ Œ~vˆ‹Šxuux‹uŽuxŒwtux‘~• u‚| tu‹‚Žu|x¢£¤¥¦ v~‚€xˆvux‹uuŒxw‚wxyzx{„|…}}xw‚€€u Œˆxw‚Žux€v~‚€xˆvuŠx‰~‘wxtwuv~• Œw€uxƒ~vw~‚xz~vxuvwŠxw‚wxu‚Žuxtˆu “~vˆƒˆx——x{Ƽ„}{}Š vu‚€uŒŠxuŒuxtwu| yzx{Á|}}}|x—utuu‰Šxuv€ux‹~‘~‰ˆ‚Žu ‚uu‚xšuŒvxtw‹Œvw‘ˆ‹wx‘uvu‚€xŽu‚€ ƒ~vw~‚xz~vxuvw|x”uŒˆxƒ~vw~‚Šx‘~vw‹wx{’ ‡w‚šwvu‹wxŒ~vzw‹uŠ ŸuŒw‘x‡—y‡ŠxÇÈÉÄÇÅÊËÌÍÌÊÍ yzx{{xvw‘ˆxz~vx†w‰€vux·†€¹| Œ~v‹~‚tuŒ| †€xw‚Žux€v~‚€xˆvu| †~zu‰uxµu€wu‚x·†u‘u€¹xŸuŒu †—ÎxyºŠxtu‚xu‹w‰xuƒwu‚xˆ• ”‰wux·Á’¹Šxz~tu€u‚€x‹~‘u ›”uŽux‘wu‹u‚Žux‚Ž~Œxtuvwx”~u• —u‹u‚xw‚Žux€v~‚€x~u‹u‚ twx—u‹uvxµv‘ˆtˆvŠx~‚€uŒuu‚Š vu‚€|xœuˆ‚Šxuv~‚ux‘u‚ƒwvxtwx‘~‘~vu• Žu‚€x‘wu‹uxtwŒ~vwu‚Žuxtˆuxu‰wxtu‰u uv€uxw‚Žux€v~‚€xˆvux‚uwx‹~ƒu zuxŒwŒwxtwxƒu‰ˆvxzu‚ŒˆvuŠx~‚Ž~‘u‘u‚ ‹~w‚€€ˆxzˆ‚xw‚wxu‚Žux‹~u‰wx‹~• ‹~w‚€€ˆxŒ~vuwv|x”~tu‚€u‚xuv€u z~‚€wvwu‚xŒ~v‹~‚tuŒŠxˆƒuv‚Žu| w‚€€ˆ|x›“~‚ˆvˆŒxz~‚€~zˆ‰Šx~‚uw• w‚Žux€v~‚€x~u‹u‚x‚uwx‹ˆtu ”~‰uw‚xuv€uxw‚Žux€v~‚€x~‰~ƒwŒŠ u‚xuv€uxu‘uŒxw‚w‚Žuxzu‹u‚| ‹~‘ˆ‰u‚xŒ~vuwv| uv€ux‘~vu‹xƒˆ€ux‚uwxtuvwxyzx’…}}xz~v ¡u‰xw‚wxŒ~vƒutwxuv~‚uxtw‹Œvw‘ˆ‹wxw• ”~ƒux‹~‘ˆ‰u‚xŒ~vuwvŠxuŒuxtwuŠ †€x~‚ƒutwxyzxž|…}}xz~vx†€|xŸ~‰ˆvx‚uw ‚Žux€v~‚€xŒ~vu‘uŒx‘u‚ƒwvŠxuŒu• uv€uxw‚Žux€v~‚€x~u‹u‚x‚uwŠ tuvwxyzx{’xvw‘ˆxz~vx†€x~‚ƒutwxyzx{ž ‚Žu|x¢£¤¥¦ 456789    

$#o!$-#!p!q #r-!s-

6789:;9<=9>:;<9?=@=A>9B

 9 ! "#$% & '  ()* 4 ' + '  ,   '    * -.   +   &&* /   ) 0 7,7  ' ) * .+'  & , 1     * 9   & '    & * 2'   & * -3 '   ()  &   * .   () +'1 + '  . 4' .' *  9 ,' +   * 9 649 44 9) +  * -5  &  &  '   '1 '* "%

ÒM¦§KNÚÒMR§MNONÚبJ©ÚÒM¦ªO©«Q©O©

4.!5. ! 0382 , 9,  ' * -6+ &  9 30 + 7 "9% 4,  7& 7, 3/* 0 & &' +  , + 9 0 7 "7907% 7   + ' &  &, 4 5 /' 6&* 4'  &'1 &&'* ¬  &' &  , 5  +) &” )'+ 7 6  +  &+' & 7 4 ' & 4•’ 2* “ , ” + '   & "&% & ' '' , & ¬ & , &  &   '  * ' & +,+  + +  8, -0 '   ), 8 '   '  + &, 30“ " +%* ( )'+  & &”' ' * &­ & + #’ & * * 4 7 4 +' , 6 &  $’ -( +' 9. "&&  #•#$ & 30“1 ' 6 "$•–#%*  +% +  + & ” &  & , 6  ¬ & &+ '' ­  & + * .& + & * 3  * “  ,   & ' +     ,    ,  

)'+ ' &   ,   & + & ' *  1 '* "%

IJKL NOÚPM ÒQN RJMÚSO NORNJTO x94y1/xz/{9/x>3|}35~/€329/81{9/‚ƒ1€3149/„=5…151/3535~/†=>1;9

ûë â ý ì á å Ý ð ôá è Ý œ á è ý å ®¯°±¯²³´µ³¶³·´¸¹º¹¶¯»¼³½´¸¹¶½³¼¯¾³»´¿³¶°³´±¯´®³¹¶³½´À³Á³» á3ááíݞáóãÝÞáçáèݟáãç

‹wx™uv€uxv~‚Œu‚xtu‚xz~• Џ€ŽuuvŒuŠxº€x†~‚tu‰Šx”~• ‰u‚€‹ˆ‚€xwŒˆŠxu‚u•u‚u UVWVXYZ[V\VWX]Z^_[V`XaVbVWXc]adXefXaZbVX]Wghi uˆu ƒuvx‹~‰uŠxŒ~vˆŒuuxtw ‰u‹ux·„ž¼{¹| Œwtux~‚tuzuŒu‚x‰uŽu‚u‚ jgklmXnZoVhVpVkX]WghjgklmXnVjgYVpZkXqVlZ[Vklm ‰“u tv u ‹ u x º ‘Œ w tu w Žu x “u ˆ “~ ‚ˆv ˆŒ ‚Ž u Š x z~ v w ‹ Œ w ™u ‹uvxt~‚€u‚xˆu‰wŒu‹xŽu‚€ ^ZpV^gpVkX^Zpf^VXrgkgklXqZWVYfXpfjVipfjVXhZ[Zi uvwšx·“º¹xtu‚x”~‰ux‡u‹uv ~vˆz‹wx˜ˆ‚ˆ‚€x“~vuzwxŒu• tu ‘ u w xŸ~vˆŒuuŠxtu‰uxu‰ pgbsXnV[VXfpgmXhZWZ^VXbZeVklXhZklf^gpfXnZlfVpVk ·”‡¹xœ~€~vwx{x”vˆ‘ˆ‚€|x´uv• ˆ‚x„}{}x~‚ƒutwxv~š‰~‹w ‰uŽu|‚u z~‚Ž~‰~‚€€uvuu‚ tZ[V\VWXqZklV\VWXcntqdXefXbZ^_[V`kuVsXvZWfpXeVk €uxtw‘u™ux~x‰u‹wxuu‚| ‘u€wxˆzuŽu•ˆzuŽux~‘u• z~‚twtw‚x u ‚Šx~‹~uŒu‚xtu• pVklfbXYVWVXbfbwVXhZkVhjV`XbgVbVXYVkf^s ›†~€wuŒu‚x€‰utwx‹wˆ‰u‹w ‚€ˆ‚x~Œuu‚u‚x‘~‚u‚u ‹uvŠx‘~vuw‚Šx‘~v~‹zv~‹wŠ

‰uzu‚€u‚xw‚wx‘~vŒˆƒˆu‚x~• tu‚xz~‚€ˆvu‚€u‚xvw‹w tu‚xvu‹uxuu‚xuŒuˆxz~v‰w‚• ª§‡¨¯®uvutuxŒvˆx~‚€• ~vˆz‹w|x†u‰uxwŒˆŠxŸwx”wu€u u‚Œuzu‚xz~‘ˆtuŽuu‚ ‘~‚u‚ux€ˆ‚ˆ‚€xuzw|xx—utu tˆ‚€u‚Šxˆƒuv‚Žu| u‚€ˆŒxvuŒˆ‹u‚xz~‰uƒuvx”‡ “~vuzwx”vˆ‘ˆ‚€x~‚€€~• ~‹wuz‹wu€uu‚xˆ‚wŒu‹ ~vˆz‹wx„}{}ŠxuŒuxtwuŠxutu †~zu‰ux‡~‹ux”vˆ‘ˆ‚€Š wŒˆx~‚ˆƒˆxŸ~zuŒxÂÏuˆu‹w ‰uvxvuzuŒxvtw‚u‹wxt~‚€u‚ ‹~‰uxŒ~vutuzxu‚uu‚ ‹~wŒuvx„}|}}}xu‚u•u‚uxtw ‡w€twŽuŠx~‚€uŒuu‚Šxtwvw• wvxtwx‡ˆ‹ˆ‚x¿u™uu‚Š †~zu‰ux‡~‹uxtu‚xƒuƒuvu‚Žu| vw‹wxtu‚xtuzux‘~‚u‚u ‹~wŒuvx€ˆ‚ˆ‚€xw‚wx~‚€• ‚Žux‘~vuvuzx—~~vw‚Œu ‡~‹ux”vˆ‘ˆ‚€Šx†~uuŒu‚ ”~ˆ‹uwx~‰uˆu‚xvuzuŒx• ˜ˆ‚ˆ‚€x“~vuzwŠxƒ~‰u‹x†• u‰uwxtuzux‰u‚€‹ˆ‚€| †u‘ˆzuŒ~‚x“u€~‰u‚€x‰~‘w ”vˆ‘ˆ‚€|x—~‰uƒuvxw‚wxtw~• vtw‚u‹wŠxŒwx”“”x~‚€~Ïu• vtw‚uŒvx”uÏ~xŸ~x¿w‰tv~‚ › w‘uŒxŒ~v~‚uxtuzu ~‚w‚€uŒu‚xz~vuŒwu‚• Ïuˆu‹wx‰~xŒwx”wu€ux“~• ‚Žux~zutuxu‹ŽuvuuŒxtw vuzwx”vˆ‘ˆ‚€x·”“”¹ŠxŽu‚€ ™w‰uŽuxvu™u‚x‘~‚u‚u| LBMDPJLB ~vˆzuu‚xÀv€u‚w‹u‹wx—~• ‡wux~‚‚Œu‚Šxtw ‚€ˆvu‚€u‚xyw‹wxµ~‚u‚u  ¡J¢DJLBFQ ™w‰uŽu‚Žuxu‹wxŒ~vtuzuŒ ·À—yµ¹x‡~‹ux”vˆ‘ˆ‚€| LRm`ZbUaF[\[nU tˆuxƒu‰ˆvx~Ïuˆu‹wxŽu‚€ —uvuxz~‰uƒuvx~‚€€ˆ‚uu‚ L£FY\F£R[U vˆ‹uŠxŽu‚wxƒu‰ˆvx“vu‚€• u‹~vŠxuv~‚uxŒ~vƒutwxˆƒu‚ LT`Ze`VWf €~‚•—v~‘ˆŒu‚Šxtu‚x½u‰ˆvxΌu• u‘ˆxψ‰u‚w| ¢R_UZUcUV ux½ˆŽx”vˆ‘ˆ‚€|x›µˆ• ºŒˆ‰ux‹~z~‚€€u‰xw‹u LT`Ze`VWf u‚xu‚Žux~‹wuz‹wu€uu‚ €‰utwx~Ïuˆu‹wx‘~‚u‚ux~vˆz• ¢Ue`XUcRV u‚ˆ‹wu‚ŽuŠxŒuzwxƒˆ€uxw‚švu• ‹wx˜ˆ‚ˆ‚€x“~vuzwxŽu‚€xtw• MUWRbUVWf ‹ŒˆŒˆvxz~‚tˆˆ‚€‚Žu|x†u• €~‰uvx–~‘u€ux”™utuŽux“u• ZRVWW`VU^UV ‰uˆx‹u‰x~‹wuz‹wu€uu‚x™uv• ‹ŽuvuuŒx”uÏ~xŸ~x¿w‰tv~‚ ZU[^RTF[UUc €uŠx‹uŽuxzwwvx‹ˆtux‘u‚Žu ½€ƒuuvŒuŠx‘~~vƒux‹uu [\Z`bU[\ zwuxŽu‚€x~wwvu‚| t~‚€u‚x—~~vw‚Œux‡~‹u R¤U^`U[\ œuˆ‚Šxu‹u‰uxw‚švu‹Œˆ• ”vˆ‘ˆ‚€Šx”~‚w‚x·„’¼{¹x‰u‰ˆ| eRV_UVUFRT`X[\ ŒˆvŠxwŒˆxuvˆ‹xz~~vw‚Œu †w‹u‚Žux‘~vu™u‰x‹uuŒ I`V`VWFMRTUX\f Žu‚€x~wwvu‚ŠxŒu‚tu‹• utux˜ˆ‚ˆ‚€x“~vuzwxˆ‰uw VFgh¥Kjkl ‚Žu|x¢¨‰Š‹‰®±¥Œ¤£‹Ž¦ BL@ LRV\

4.!5. ! 0382 , 7 . 7& 4  ) + + & + * 7  3& ‘ ' 3& $‘  3& 4’ * 7& 6 9' “ 

+ 7 7& 4 .+ 3 '   &    ) & ' & &+ & * -8”   ) , & & + * “'  + ” '  & 1 ' 6 "$•–#%*  '     +    '+* 4'  #— &+ & ) '  '+ 8 * 2   2 8 6'+ 238 6'+ 2 6'+ 4 2 4 8 2 4 6'+ 9 6'+ 9 6'+ ˜842 6'+ 2 0 2 6 2 .+ 2 3 7& 2 6 2 2 2 78 2 ( 2 (* 6  ) (  '+ '  #—  * -6  + +  ' )  '    238 2 8 2 4* 9 &   &  9“ 1&&'* 6 .+ + + + $’#™ —š’ * + + '  + + š›’ * 4' & + +  + $’#›* 6 ”  + +  7& 4 & $’$—* " %


1234564589200

  

#$%&'()$(*+$,-*. /! #$%&'()$(*+$,-*.    ! " "! 0! 1 2"! E5B=:5B5U<E<8=P<B6<8;=G<8 G<8=G5?A5B;=G;=:<C<89<8=J<C59 65856?<E:<8=B5P76C<U=B?5F 3456789:;8<8=>956?< 6<89=@;B<=656@7<E=?7@C;: EB78<6;=G;=R<8I7O<89;=?<G< ‰H8<=B7@G7:B;M

AHU<8;=@<9;=?58G<hE<A=J<C59M I<89=9<9<C=E5A?;C;UM=Q5@<@K B;<C;B=P;O<=G;=B5E;<?=A76<U=B<:;E @5AB:<C<=@5B<AD=E5A7C<89=:56F ?<8;:M=X<678K=U<C=E5AB5@7E=E<: E<U78=y{{k=B5AE<=956?<=G<8 d587A7E=NAO<8K=95A<:<8 g?<:<U=;8;=78E7:=6589<8F G589<8=B;BE56=?AH?HAB;H8<CF G<8=?7B:5B6<B=G;=TNVK=78E7: @<C;=G;=CH:<B;=I<89=B<6<=;E7 B5?587U8I<=B<C<U=:<A58<=N8F EB78<6;=G;=S<89<8G<A<8=?<G< E7A78=C56?589=<:;@<E=956?< E;B;?<B;=<E<7=E;G<:=:56789F E5A@7:<=G<C<6=?56;C7K=?5AF 658<89<8;=:<B7B=9<8997<8 :5J;CKL=E<8G<B8I<M GH85B;<=656<89=656;C;:; ijjlM 45@7658=J7:7?=J7A<6M=N8; :;8<8=J<C59=E5AE5:<8=:5E;:< B<;89<8=:;8;=E;G<:=U<8I<=E5AF :5P;O<<8=P;:<=678J7C=G;=6<F N6@<7<8=<9<A=O<A9<=E;G<: J<E<E<8=U;BEHA;B=956?<=65F |_}_]~a\€`\€\ @;B<=@5A<AE;=@<9;<8=<E<B=C56F 9<9<C=G<C<6=?56;C7K=B<I<=:7F P<G;=<8E<A<=J<C59=G<A;=B<E7 BI<A<:<EM=e<:=E5A:5J7<C;K=?5F ?<8;:=658I7B7C=956?<=:7<E 6<E;:<8K=B5?5AE;=956?<=gJ5U S58G<?<E=@5A8<G<=6589;F ?589=E5AB5@7E=B<<E=;8;=656;C;:; A<89=E<U7KL=:<E<=—<6G<8 ?<AE<;=G589<8=?<AE<;=C<;8K C<I<8<8=E5AB5@7E=P79<=<:<8 I<89=E5AP<G;=Q58;8=6<C<6 ?<G<=ijjk=G<8=956?<=VH9F 89<E:<8=P79<=G<E<89=G<A;=‚;F <:767C<B;=585A9;=G<8=@5AF 47A8;<O<8K=45E7<=4S›=TNVK 8<678=P79<=<8E<A=J<C59=G<A; @5A6<8h<<E=@<9;=?<A<=J<C59=P;:< G<E<89=G<A;=45?<C<=R<G<8 I<:<AE<=?<G<=ijjlM GPH=4H89:HK=?585C;E;=956?< ?HE58B;=658;6@7C:<8=956?< ?5:<8=C<C7M B5B<6<=?<AE<;M 6589<C<6;=E5:<8<8=@5A<E=G; S58<8997C<89<8=R58J<8< X<678K=;<=65859<B:<8 G<8=EB78<6;=G<A;=R<G<8=S589F I<89=E5A?;J7M Q5658E<A<=;E7K=65B:;?78 —<C=;8;=656;J7=CH8P<:<8 E<U78=?HC;E;:=ijyk=;8;M T<5A<U=>RSTRD=TNV=W<EHE E7P7<8=?56@5A;<8=;8hHA6<B; :<P;<8=G<8=S585A<?<8=e5:F 3Z<G;=I<89=@;B<=G;@5A;:<8K E<:=<G<=?5AB;<?<8=:U7B7BK H89:HB=?HC;E;:K=I<89=B5@<9;<8 45?<C<=T;8<B=45B5U<E<8 Q<?E<G;M @7:<8C<U=78E7:=656@7<E 8HCH9;=>RSSeDM=N<=6589<E<:<8 956?<=I<89=E5A?;J7=;8;=6789F T;8<B=45B5U<E<8=>T;8:5BD=TNV E5A@5B<A=G;E<899789=HC5U=?<A< >T;8:5BD=TNVK=gA;G<=5E<6; N<=C<C7=6589;89<E:<8K=P;:< ?<8;:M=3N8hHA6<B;=?HE58B; 956?<=45@7658=E5AP<G;=G; :;8=E5AP<G;=G;=O;C<I<U=I<89 6589<:7=B;<?=78E7:=658<F J<C59=B58G;A;MT589<8=?5AE<F 658I<E<:<8K=T;8:5B=E;G<: E5AP<G;=956?<K=O<A9<=G;6;8E< @58J<8<=656<89=U<A7B=G;F B59658=I<89=P<A<89=@5A95PHC<:M C5@;U=G<89:<CKL=789:<?8I<M 89<8;=:<B7BF:<B7B=9<8997<8 A7U<8=I<89=@5B<AK=?HE58B;=BEA5B 65C<:7:<8=?5AB;<?<8=:U7B7B B595A<=:5C7<A=A76<U=<E<7 @5A;:<8=78E7:=658;89:<E:<8 T<C<6=k=G5:<G5K=J76<=<G< ‚;C<I<U=G<89:<C=@5A<AE;=@5F :5P;O<<8K=E5A6<B7:=G<A;=?<A< G<8=G5?A5B;=6589<C<6;=?5F @5A:<;E<8=G589<8=E<U78=?HF @<8978<8=C<;8=G<8=658J<A; :5O<B?<G<<8=:;E<KL=:<E<=NAF yj=956?<=G589<8=6<98;E7G A<G<=?<G<=:5G<C<6<8=?<C789 J<C59=I<89=9<9<C=E5A?;C;UM 8;89:<E<8=G;=:<C<89<8=J<C59 C;E;:M=d587A7E8I<K=B?5B;<C;B E56?<E=I<89=C<?<89M=X<678K O<8=B5?5AE;=G;:7E;?=mnop C5@;U=G<A;=ƒ=I<89=E5AP<G;=G; U;899<=ƒj=:;CH65E5AM ‹76<U=B<:;E=G<8=?7B:5B6<B I<89=9<9<C=E5A?;C;UM P;O<=E5C<U=<G<=G;=B5E;<?=‹Q›T P;:<=E;G<:=656789:;8:<8 qrstunovwd;8997=>ilxyxijykDM B59658=;E7M=S<G<=B<<E=I<89 W56?<=G<89:<C=656<89 G;=@<O<U=T;8:5B=B5@<9<;=65F —<6G<8=6589<E<:<8K=G; G;=:<@7?<E58=G<8=:HE<=G;=TNVM :5C7<A=@<8978<8=G<C<6=O<:E7 NAO<8=6589789:<?:<8K B<6<K=?<E<U<8=G<8=B59658 U<8I<=<:<8=G;A<B<:<8=G;=O;F 6;C;:;=?AHB5G7A=E5E<?=E5A:<;E TNV=C<6?;A<8=B7A<E=:5B5U<E<8 e;G<:=E5A:5J7<C;=B?5B;<C;B=G; J5?<EK=O<A9<=B5@<;:8I<=@5AC;8F B5A;89=:<C;=E5AP<G;K=N8GH85B;< ?58I5@<@=956?<=G;=B5C<E<8 C<I<U=I<89=J<:7?<88I<=C5@;U ?58<89<8<8=:5B5U<E<8=P;O<K P<B6<8;=G<8=AHU<8;=78E7:=?<A< ‹QZ=WAU<B;<K=‹Q=Q<AGP;EHK=G<8 G789=G;=@<O<U=65P<K=<E<7 6589<899<?=A58G<U=?HE58B; Z<O<=@5C76=@<8I<:=E5A?5E<:<8 B56?;EM=X<678K=G<6?<:=978F E56?<E=E;G7A=G;=A7<89<8=;E7M @58J<8<M=N8hHA6<B;=I<89=G;F B5?5AE;=G;=Q76<E5A<M=4<A5F J<89<88I<=<:<8=C5@;U=E5A<B< E5A6<B7:=I<89=G<A7A<EM J<C59=G;:5C7<A:<8=HC5U=‹76<U ‹Q4=S7A;=X;A6<C<M —<6G<8=47A8;<O<8=65F Q<:;E=Z;O<=>‹QZD=WUA<B;<=VH9F 3›8E7:=?7B:5B6<B=P79< 3Y<A;=@<A<89=I<89=J7:7? @5A;:<8=:5?<G<=6<BI<A<:<E 8<8I<K=‚;GPH=658I5@7E=@<UF G<8=P<7U=C5@;U=65A7B<:M=W56F 8I5@7E:<8K=B5B7<;=;B;=›8G<89F I<:<AE<M B7G<U=G;C<E;U=E58E<89=G5E5:B; :7<E=658<U<8=A78E7U<8=@<F E;G<:=B5B7<;=G589<8=?HE58B; O<=?5895E<U7<8=E58E<89=O;F ?<=VH9I<:<AE<=?<G<=E<U78 ›8G<89=XH6HA=Š=e<U78=ijyiK 3V<89=P5C<B=B5J<A<=:5B5F G;8;=9<8997<8=P;O<=G<8=:5F 8978<8=<9<A=E;G<:=E5AE;6?< I<89=B5@58<A8I<M=3g9<A=6<F C<I<U=E5AB5@7E=6<B;U=95C<?M ijjl=G589<8=:5G<C<6<8=5?;F J<CH8=<899HE<=TS‹K=TS‹T C7A7U<8=@5AG<B<A:<8=E5BFE5B 9<O<EG<A7A<E<8=P;O<=@<9; C<89B789K=6;B<C8I<=65P<M=Z<F BI<A<:<E=E58<89KL=E7E7A8I<M 4<A58<=@5C76=@<8I<:=G;F B58EA76=U<8I<=yj=:6=<G<C<U SAHz;8B;K=G<8=TS‹T=4<@7F ;E7K=6;B<C=G<C<6=?B;:HE5BK=@;B< GH:E5A=G<8=?5A<O<EM=T;=6<F 89<8=?<8;:KL=:<E<8I<=65F d587A7E8I<K=@58J<8<F ?5C<P<A;K=B7C;E=656?5A:;A<:<8 B<C<U=B<E7=956?<=G<89:<CM ?<E58x4HE<=<G<C<U=‚<A9< G;8;C<;=P;O<=:5?56;6?;8<8=B; BI<A<:<E=?78=B7G<U=<G<=:<G5A 89;89<E:<8M @58J<8<=I<89=65A58997E=@<F O;C<I<U=I<89=<:<8=E5A?;J7 W56?<=G<89:<C=I<89=E5AF [\]^_`ab_c_^_ 8I<:=8I<O<=G<8=656@7<E=85F <:E;z;E<B8I<=<:;@<E=956?< P<G;=G;=C<7E<8=P79<=@;B<=@5A<AE; X59<A<=N8GH85B;<=>‚XND=I<89 J<C59=<G<=<E<7=E;G<:KL=7P<A :5B5U<E<8=P;O<KL=:<E<=gA;G< d58I7B7C=956?<=Q<@E7 9<A<=65A79;=B5@58<A8I<=<G<F 45@7658=:56<A;8K=G;=B<6?;89 656;C;:;=?HE58B;=EB78<6;=@;C< 656587U;=?5ABI<A<E<8M=Q<E7 —<6G<8M ?5:<8=C<C7M G;=<8E<A<=@5@5A<?<=?5ABI<F —<6G<8=5899<8=@<8I<: R5A:<;E<8=G589<8=:56789F I<89=658995E<A:<8=S7C<7 C<U=<:767C<B;=G<A;=:5E;F 656<89=B<6?<;=B<<E=;8;=B7C;E 95A<:<8=B5B<A8I<=8<;:M=T5F A<E<8=;E7=<G<C<U=G;8I<E<:<8 @5A:H658E<A=658958<;=?HE58B; :;8<8=?HC;E;B;=6589<C<6;=E5F Z<O<K=?<:<A=E5:EH8;:=NeR=NAO<8 G<:?5G7C;<8=:;E<=?<G<=?HE58B; 656?5A:;A<:<8=O<:E7=G<8 89<8=978J<89<8=C5@;U=@5B<A B5U<E=P<B6<8;=G<8=AHU<8;M :5A<O<8<8=J<C59=658P<G;=E5AF :<8<8=C5@;U=@5B<A=G;=E<U78 d5;C<8HK=6589789:<?:<8 @58J<8<M=34<C<7=:;E<=6589F78F CH:<B;=I<89=<:<8=6589<C<6; G<8=@5A?HE58B;=EB78<6;K=6<:< X<678K=—<6G<8=E;G<:=658F E5:<8=E5A:<;E=B;BE56=?56;C7K ?HC;E;:K=gA;G<=?5AJ<I<=@<UO< 956?<=45@7658=E;G<:=U<8I< G5A5BE;6<E5=?HE58B;=956?<K=;8; 956?<M B7<E7=956?<=<:<8=C5@;U=65F P5C<B:<8=B?5B;h;:<B;=6<:B7G I<89=656@7<E=?5AB<;89<8 E5AE5:<8=<E<7=E;G<:=B<89<E @5A?HE58B;=6589<:;@<E:<8 P79<=B<C<U=B<E7=@58E7:=;98HF ‚;GPH=U<8I<=@;B<=656@5A; 6<E;:<8M G;8I<E<:<8=B5U<E=P<B6<8;=G<8 ?HC;E;:=<8E<AJ<C59=C5@;U=:5E<EM E5A9<8E789=?<G<=E;89:<E=:5F 956?<=B7B7C<8K=E5E<?;=P79< A<8J5KL=789:<?8I<M ?5E78P7:=CH:<B;=I<89=6<B;U T;=C7<A=:H8E5:B=956?< AHU<8;=E5AB5@7EM —<8I<=G;<=B5@7E:<8K=?56;C7 B5U<E<8=658E<C=6<B;89F6<F 956?<=I<89=E5A?;J7=>EA;995A5G N8hHA6<B;=?HE58B;=956?< 7676M=3„H:<B;=G;=Z<O<=B5F I<89=E5A?;J7K=956?<=45@7658 5<AEUf7<:5DM Q5?5AE;=G;O<AE<:<8=œž†‡Ÿ ijyk=G589<8=B;BE56=?AH?HAF B;89=;8G;z;G7=J<C59M I<89=B5@58<A8I<=656<89=@;B< C<E<8=@;B<=658G5:<E;=?<C789 P79<=656@5A;=?5E78P7:=‰H8< B5@5C768I<K=:5E<E8I<=?5AF B;H8<CFE5A@7:<=656<89=@5AF 345E;:<=B5HA<89=J<C59=6<P7 NAO<8=6589<E<:<8K=956?< 656@7<E=?<8;:=G<8=E<:7EM <E<7=B5@<C;:8I<K=:5=G<A<E<8KL B7@G7:B;=Z<O<=<:E;hM=Q5C<6< B<;89<8=78E7:=656?5A5@7EF @5G<=G<A;=B;BE56=?AH?HAB;H8<C ?56;C;U<8=G<C<6=:H8G;B;=:5F I<89=E5A?;J7=HC5U=956?<=45F X<678K=@<9<;6<8<?78K=;8F 789:<?8I<M=R5A<?<=C<6<=956F ;8;K=B5A;89=:<C;=G;<899<?=B7@F :<8=:7AB;=B5@<9<;=O<:;C=A<:I<E E5AE7E7?=I<89=?5A8<U=G;E5F B5U<E<8=658E<C=@<97BK=G;F @7658=;E7=3@;B<=656;C;:;=6<9F hHA6<B;=E5E<?=?5AC7=G;@5A;:<8 ?<=E5A?;J7=6789:;8=E5AP<G; G7:B;=Z<O<=<B5;B6;:K=E;G<: G;8;C<;=HC5U=<UC;=P;O<=G<8 A<?:<8=B5@5C768I<M U<A<?:<8=65A5:<=?78=G<?<E 8;E7G5=I<89=C5@;U=@5B<A=G<A; G589<8=J<A<=:H678;:<B;=I<89 B5E5C<U=956?<=45@7658K=U<C B5<:E;h=B7@G7:B;=Q76<E5A<M ?B;:HCH9=@;B<=65678J7C:<8 Q5658E<A<=;E7K=T;8<B=45F 65A<O<E8I<=B5J<A<=@5A:5F 956?<=B5@5C768I<ML=g8<C;B;B ?<B=B5U;899<=E76@7U=:5B;<?F ;E7=@5C76=@;B<=G;:<E<:<8M NC67O<8=656@<9;=B7@F :5A<O<8<8=E5AP<G;8I<=BEA5B B5U<E<8=>T;8:5BD=TNV=E5C<U C<8P7E<8KL=:<E<=gA;G<M>¤Žc^D ;8;=658G<?<E=A5B?H8=<8E7B;<B B;<9<<8=6589U<G<?;=@58J<8< NAO<8=6589789:<?:<8K G7:B;=Z<O<=658P<G;=E;9<=@<F 6<BI<A<:<EK=E5A6<B7:=I<89 B5AE<=?5A7@<U<8=B;:<?M 956?<=45@7658=:56<A;8=E5AP<F 9;<8K=Q5C<E=Q78G<=U;899<=B5F 65 6; 8 E < = B 7 ? < I < = ; 8 h H A 6< B ; = ; E 7 N A O< 8 = 65 8 7 E 7 A : < 8 K = B 5 P < A < U G;=G589<8=65:<8;B65=B5B<A C<E<8=Z<O<=R<A<EK=B5C<E<8=Z<O< #$%&'()$(*+$,-*. E;G<:=@5AE7P7<8=658<:7EF8<F 656<89=6589U<A7B:<8=O<AF E7A78=<:;@<E=s…r†wq‡……twˆ…r†wq‡…… e589<UK=B5AE<=B5C<E<8=Z<O< =?7@C;:M 9<=I<89=U;G7?=G;=B5C<E<8=Z<O< B5J<A<=B5G5AU<8<=<G<C<U=@5AF e;67A=U;899<=R<C;M=e;<?FE;<?F 4U7‰<;8;=U<A7B=G;@<O< J<A;<8K=B<C<UFB<E78I<=<G<F :HA@<8K=:567G;<8=J5?<EF :7E;d5 8< 89 9 < ?; = < 85 : < = : H F E7:=65O<B?<G<;=956?<M 95A<:8I<=C56?589=B<67G5A< 8I<=656<89=@;B<=656;J7 :5=A76<U=B<:;E=B5E5C<U=:<:; C<U=@<C;E<=@5A8<6<=X;8G;M J5?<E=G;E<A;:8I<=:5=C7<A 658E<A=;8;K=NAO<8=656<U<6; 78 g: 589=C<7E<8=E5AF :<A58<=<G<8I<=E<A;:<8=C56F 956?<=G589<8=6<98;E7G=ŠKƒ :<8<88I<=E5A:;C;A=G<8=@5F S<A<=:HA@<8=658;899<C A76<UK=G<8=B5C<8P7E8I< ;8hHA6<B;=?HE58B;=956?<=65F @7:E;Ez;=E;5E<C<BU=C=566? 5 6; J7=956?<=G<8 ?589=B<67G5A<=I<89=@5A<G<=G; B:<C<=‹;JUE5AMŒ_Ž‘ @5A<?<=@<9;<8=E7@7U8I< 6<7?78=I<89=6<B;U=G<C<6 G;@<O<=:5=E56?<E=<6<8 656<AF656<AM=X<678=BHA5 ?58J<A;<8=E;6=Qg‹K=:5@<F HC5U=O<A9<=C<;88I<M U<A;K=:H8G;B;=4U7‰<;8;=B7F 8I<:<8=6<B;U=@5AU7@789<8 =e<:=B<6?<;=C;6<=658;E '()$(*+$,-*. G<U=@5A<89B7A=?7C;UK=B5F :5C7<A9<M=Q5@<@K=A76<UF B5E5C<U=;E7K=CH89BHA=B7B7C<8 §$*¨$()*©ª«$()*&ª¬©­$®*­©¯­¬$°$¯ §$*%ª%$®$¬±$(¶*&ª¬«$©$¬±$( ©$¯'*)ª«'()*©ª±¸,$°*«$(*..*¬'%$° %$,$%*$«$*&ª#&$ª%& ¬$®$*&$()'($(U;899<=B7G<U=@;B<=@5AP<C<8M A76<U=I<89=E5AE;6?<=CH89F 6585AP<89M=‹76<U8I<=;:7E ¯ª¬®$±©$*%ª()'¬'()±$(*(­$¯(¨$*«$( ®ª('¯'¬$(*&ª&ª¬$®$*³$¬)$¶*)ª%®$ ³$¬)$%(¨$*¨$()*¬'©$±*&$()'($(*¨$() —<8I<=;BEA;8I<K=NBh;I<E;8 BHA=;E7=@5A<G<=G;=<A5<=@5AF E5AB5A5E=:5=@<O<UK=E5A@58<6 %ª%­,­°*%ª%$(¯$'*)ª%®$*%ª,$,'­ «­*³­,$¨$°*®$(¯$­*$¯$'*«$¯$¬$(*®$«$ ´Ì­(»­$((¨$¶*©$¯'*#½*«­*«ª©$ Å©'%' °*«$,$%*±¸(«­©­*±¬­¯­©*®$©Ã I<89=6<B;U=U<A7B=658P<C<8; G5:<E<8M C76?7A=B5G<C<6=B5:;E<A=ƒj $±'(*²³­¯¯ª¬-*´µ)$(¯'±(¨$*%ª(«$«$± #$&¯'*©­$()*«­¬$©$±$(*.ÉÃ.Á*«ª¯­±- Æ$(«$(¬ª·¸*«­*±ª»$%$¯$(*¾$,­)ª©­()¶ »$)«ª$%® *¯­)$ ?5A<O<E<8=C5@;U=;8E58B;h=G; £_¤ J58E;65E5AM=3N:7E=P79<=E5AF °­,$()*±$¬ª($*)ª%®$¶*%$©­°*¯ª¬$©$ ²$®­*«­*³­,$¨$°*®ª)'('()$(*&­©$ «'$*&$()'($(*«­*«ª©$*¾$,­·$%&ª &$()'($$*(#*$¨&$¯(')**¿Ê¬¸Á&Ô¸.°Â-**Ä««­*$½ª A7<89=˜C<6@HI<8=‹Q4=dHF 4U7‰<;8;=C<8E<B=@5A:;F @58<6=?5A<@HE<8=?5AE<8;<8 ¯$±'¯*·')$*©¸$,(¨$¶¹*±$¯$(¨$*%ª,$,'­ %ª(»$®$­*ÊÉ*«ª¯­±-*´¾ª±°$³$¯­¬$( ±ª»$%$¯$(*ºª(ª¬¶*©$¯'*¬'%$°*«­ Ƹ(»¸©$¬­¶*#¬$(«$±$(¶*«$(*#¬­)$«­(©)$¶ PHO<A8HM=e<89<8=:<8<8=E5AF B<UK=B<<E=:5P<G;<8K=B5:;E<A B<I<M=4<C<7=G;U;E789K=:5F º,$»±&ª¬¬¨*¼ª©©ª()ª¬%$()*&ª¬$,$©$(-*µ$%'(*$,$()à «ª©$*¾¬$(«ª)$(*±ª»$%$¯$(*º$¨$(¶ #$(«ª( C;U<E=656<AF656<A=656@;A7M ?7:7C=jyMjj=‚NRK=G;<=G<8 A79;<8=@;B<=658J<?<;=‹? ½­*¯ª%®$¯*,$­(¶*³$¬)$*½ª©$ %ª ±$°*&$­±(¨$*±$,$'*«­­¬­()­*«ª()$( «$(*«ª,$®$(*¬'%$°*«­*«ª©$*²$()à ´Æ$)­*­(­*$«$*¯­)$*¯­¯­±*±ª¬'©$±$( NBh;I<E;8=E<6?<:=s™nušK NBh;I<E;8K=;BEA;8I<=B5G<89 yjj=P7E<M=Q5@<@K=@<U<8=A7F ¾ª%$('±$(¶*º$)ª,ª(¶*º'«­*#­©³¸¨¸ ©­±$®*³$©®$«$¶¹*±$¯$*+$¬«¸¨¸*,$)­- ±­©$(*±ª»$%$¯$(*º$¨$(¶¹*±$¯$(¨$- &$()'($(*¨$()*&$¬'*©$·$*«­,$®¸¬±$(Ç­%$*)ª%®$ #$$¯*­(­*¯­%*%$©­°*%ª,$±'±$( *%ª()$±'*·')$*%ª¬$©$±$( ¼ª()ª($­*®¸¯ª(©­*¯©'($%­¶ B5U;899<=@5C76=@;B<=G;<P<: ?7C<B=E;G7AM=d58G<G<:=G;< 6<U=B<I<=U<6?;A=B567<8I< ¿)ÀÁ ª¯$¬$(*)ª%®$*¯ª¬©ª&'¯-*¾$¬ª($ %ª('¬'¯*+$¬«¸¨¸*Æ'¬³¸¬ª·¸*¨$() ¾ª®$,$*#ª±©­*Î&©ª¬Ë$©­*º¼¾È ˪¬­Ò­±$©­*©ª®ª¬¯­*$®$*±ª¬'©$±$((¨$¶¹ @;J<A<K=E5A6<B7:=:5A<@<EF E5AP<9<=:<A58<=658G589<A E5A@7<E=G<A;=:<I7=P<E;KL=:<E< %$ ©­°*»'±'®*¯¬$'%$*«ª()$(*)ª%®$ %ª%­,­±­*)$¬­©*®$(¯$­*©ª®$(·$() ϸ)¨$±$¬¯$¶*º$%&$()*#'&$«­¸*%ªÃ ±$¯$*½ª³$(¯¸*½³­®¸¨¸(¸¶*¾$©­ª 8I<M=4HA@<8=U<8I<=E5A@<A;89 B7<A<=?5E;A=I<89=658995C5F 4U7‰<;8;M *®$«$*#$&¯'*©­$()¶*­$*¨$() ©ª±­¯$¬*ÊÁ*±­,¸%ª¯ª¬*%ª%$()*¬ª(¯$(- ()$¯$±$(¶*©ª·$±*)ª%®$*±ª%&$,­ ¾ª«$¬'¬$¯$(*«$(*Ǹ)­©¯­±*ºÆº½ G589<8=B5C<89=G<8=7P789 9<A=:5A<B=B5@<8I<:=G7<=:<C;M =T;<=6<B;U=@5ABI7:7AK ®&ª$¬¬¯'$*©%$ $ · $ ¬ª($*­¯'¶*±ª¯­±$*¬ª(¯ª¯$(*)ª%®$ %ª())'(»$()*®$«$*#ª(­(*%$,$%¶ º$(¯',;8h7B=P<A76=6<B;U=658<8F =Q5P7A7B=G;B5AE<;=B7<A< B5@<@=B5C<;8=G;<=G<8=;BF &'¬'*±ª,'*&$ª¬-¬&$¬­()*'(¯'±*¯­«'¬*&'¬'à ¾$ ¯ ª ¬ ­*©ª®ª¬¯­*©ª±$¬$()¶*®­°$±(¨$ ©ª«­±­¯(¨$*,­%$*)ª%®$*©'©',$(*¯ª,$° º$()'($(*¨$()*¬'©$±¶*,$(·'¯(¨$¶ J<?=G;=E<89<8=:;A;8I<M 9567A7UK=A76<U=G<8=E<F EA;8I<=B5C<6<EK=:5G7<=?7F ´#$¨$*±ª%'«­$(*%ª%&'(¨­±$( ·')·$$*«%ª *®$¯¬¸,­¯ª¬·$«­-*µ$%'(¶*)ª%®$*©'©',$( %$©­°*«$,$%*¯$¬$Ò*¬'©$±*¬­()$(›8E7:=65C<I<8;=:5@7F 8<U8I<=@5A95A<:=G<8=@5AF EA;8I<=I<89=6<B;U=;:7E=G5F ±ª(¯¸()$(*¨$()*©ª)ª¬$*«­&$,$©*&'(¨­ ´#ª,($­­(()*±­¯$'¯*±±$$(%­ #ª&$)­$(*·')$*&'±$(*%ª¬'®$±$( * · ' ) $ * %ª ( · $ , ­ ( ±­(*%ª,ª%$°E7U<8=6;876=G<8=6<:<8K 95B5A=:5=@<O<UM=R5C76=B56F 89<88I<=P79<=B5C<6<EM=QI<F ±ª(¯¸()$(*¸,ª°*³$¬)$*,$­(-*ı°­¬(¨$ ±ª¬·$©$%$*«ª()$(*(ª,$¨$(*«$( ¯ª¬©ª´&Å'(¯¯*'©±ª*%$ ­¯'*±$%­*$±$(*¯ª¬'©*%ªÃ &$()'($(*'¯$%$*±$¬ª($*%ª(­%®$ NBh;I<E;8=G;C<I<8;=?7EA;8I< ?<EK=65CH8J<EK=G;<=G<8=;BF h<<E78K=I<89=@;<B<8I<=E;G7A ©'$©$($*«ª©$*¬$%$­*«ª()$(*©'$¬$ ³$¬)$*³­,$¨$°*®$(¯$­-*Ä®$&­,$*$«$ %$(¯$'-*¾ª%'()±­($(*)ª%®$*©'©'à ¬'$()*¨$()*©'«$°*¯$±*¯ª¬®$±$­¯¸()$(-*Å(¯'()(¨$*)ª%®$*¯­«$± ®ª¬'&$°$(*±ª¯­())­$(*$­¬*,$'¯*©ª»$¬$ ,$(*%ª%$()*$«$*±$¬ª($*ª(ª¬)­*¨$() ´¾ª¬'©$±$((¨$*¬­()$(*%­©$,(¨$ I<89=8H6HA=C;6<K=QI<h<<E78 EA;8I<=;:7E=E5AB5A5E=@5AB<F G;=A76<U=HA<89=E7<8I<K ±©$ª(%® ¬'©$±*$®$®'(-*+$(¨$ %ª(«$«$±¶*%ª¬ª±$*«­%­(¯$*©ª)ª¬$ ¯ª¬±'%®',*&ª,'%*%ª(»$®$­*¯­¯­±*±ªÃ °$(¨$*%ª(­%®$*±$(«$()*$¯$'®'( >iyDM=34H8G;B;=;@7=6<B;U 6<<8=AH@HU8I<=A76<UM 6<C<6=;E7=E;G7A=G;=A76<U ©$·$¶*$©$­*¨%ª ©­°*%ª¬$©$ %ª,$®¸¬±$(*±ª*±$%­-*Ä®$&­,$*©ª¯ª,$° ©ª­%&$()$(-*µ$%'(*«ª%­±­$(*)ª%à ¬'$()ì'$()*¨$()*¯$±*¯ª¬®$±$­¶¹ 656@7E7U:<8=;BE;A<U<EK=B5F =Q5@<E<89=:<I7=@C<8G<A B7<6;8I<=G;=C<;8=G5B<M ³$©³$©-*¯$ª*¬®,ª¬&­&­°$*«$­«*$%$ * ­ © ()ª($­ «­¯ª,'©'¬­*%ª%$()*$±$(*$«$*¯©'($%­¶ ®$*¯­«$±*&­©$*«­®¬ª«­±©­¶¹*±$¯$(¨$- ¯$%&$°*½ª³$(¯¸U;899<=@5C76=@;B<=@5A95A<: 658;6?<=?<U<=:<8<8K=B5F Q5G<89:<8=<8<:=@789F $«$(¨$*)ª%®$*&ª©$¬¶¹*·ª',*$%ª ©(¨$- %$±$*©­¬­(ª*¨$()*$«$*«­*ª($%*¯­¯­± #ª«$()±$(*©ª·$±*)ª%®$*®ª¬Ã µ$%'(*«­*½ª©$*#¬­&­¯¶*¼',¨¸«$«­¶ C5C7<B<=G<8=G;9<8997KL=:<E< :<C;97B=658P5?;E8I<K=B5F B78I<K=d<7;GUHE7C=—<B<F %®$±*®©­±­© $±$(*«­&'(¨­±$(¶¹*±$¯$(¨$¯$%$*®$«$*#$&¯'*©­$()¶*,$(·'¯*º$à º$%&$(),­®'¬¸¶*)ª%®$*#ª(­(*%$,$% QI<h<<E78M U;899<=G;<=E;G<:=@;B<=@5AF 8<U=>y¢DK=6<C<6=;E7=?5A9; ¾ª®$,$*ƪ,$±½$ © $ ( $ * º $ « $ ( * Æ ª à # ª ° ' & ' ( ) $ ( * ± ª · $ « ­ $ ( * & ª ( » $ ( $ $()¶*©'«$°*¯ª¬·$«­*©ª«­±­¯(¨$*ÐÉ %ª¬¸&¸°±$(*&$()'($(*«$®'¬*%­,­± R5AG<B<A:<8=G<E<=I<89 95A<:M=Q7G<U=@59;E7K=C76?7A 78E7:=6589;8<?=G;=?H8GH: ($())',$()$(*ºª(»$($*½$ª¬$° )ª%®$*¨$()*&ª¬®ª,'$()*%ª%­»'*¯©'à %& ­*¿ÑÁÂ-*#ª«$()±$(*&$()'($( ) ª %® G;:76?7C:<8=œž†‡Ÿ=G;=C<F G<8=?HEH89<8F?HEH89<8=:<F ?5B<8EA58=W<I<6K=dHPHF ¿ºÆº½Â*Æ'¬³¸¬ª·¸*½¬©*º¸ª«°­*+$¬Ã ($%­¶*+$¬«¸¨¸*%ª()­%&$'*%$à ±'¬$()$**«©$'¬©­*'Ñ,*$#(±*$«,$ª*(Ì)­»$°(¯*ª±¬-ª±'$¯$( #'¯$$¬%$ ¬«­¬­-*¼ª('¬'¯ ?<89<8K=?<A<=:HA@<8=CH89F I7=A76<U=P79<=:;<8=656F O<A8HM=S<G<U<CK=?7EA;=@789F «·¸(¸*«­«$%®­()­*¾ª®$,$*º­«$() ©¨$¬$±$¯*%ª(­()±$¯±$(*±ª³$©Ã #ª°'&'()$(*%$¬$±(¨$*­©'*%ªÃ #$«­(­¶**¯¯ªª¯¯$$(®)*±)$¸*±#¸$°¬­*¶&*¬'ª%$ BHA=G;=T7B78=4H?58=I<89 @58<6:<8=G;A;8I<K=B5U;899< B7=4U7‰<;8;=;E7=B5C<6< ¾ª«$¬'¬$¯$(*«$(*Ǹ)­©¯­±¶*+$¬«¸¨¸ ®$«$$(-*²­«$±*°$(¨$*­¯'¶*­$*%ª%­(¯$ ()ª($­*&ª(»$($*&$­±*&ª¬'®$*)ª%®$ ¯$±*&ª¬®ª()°'(­*,$%$- °*­¯'*©'«$° (¨ª&'¯*¯­«$±*$«$*±ª¬'©$±$( ©ª¯­$®*³$¬)$*%$©¨$¬$±$¯*%ª()­()$¯ &ª©$¬*«$(*¯©'($%­¶*º$%&$()*%ªÃ ƪ%­,­±(¨$*®­(«$°*±ª*«$ª¬$°*,$­( @5A<G<=G;=C5A589=?59787F 658I;B<:<8=@<9;<8=:5?<C< d;8997=G<8=Q58;8=E;G7A=G; %ª $±­&$¯*)ª%®$*®$«$*#ª(­(*%$,$%- ·$,'¬*ªË$±'$©­*¨$()*¯ª,$°*«­©¸©­$à %­(¯$*³$¬)$*¯­«$±*®$(­±*($%'(*¯ª¯$® ­±'¯*±ª,'$¬)$(¨$-*½­*½'©'(*#¸)ª¶ 89<8=;E7=<8E<A<=C<;8=Q<A;<P; I<89=G;=?5A67:<<8=E<8<UM A76<U=HA<89=E7<8I<M ³$©®$«$-*Ȫ¯$¬$(*)ª%®$*%ª¬'à «$%®$±*)ª%®$*¾ª&'%ª(*#ª(­( (¨$*©$·$¶*)ª%®$*%ª%$() ,­©$©­±$(>ƒ D=G<8=;BEA;8I<=Q;E;=X7A =T;<=65C;U<E=;BEA;8I<=P79< =Z;:<=:5<G<<8=B7G<U=8HAF %ª(+$ ',±$(*«$%®$±*®©­±¸,¸)­© ´Ä®$&­,$*$«$*)ª%®$¶*·$()$( ®$±$(*±ª·$«­$(*$,$%*&­$©$%$,$%*¯­«$±*%ª(­%&',±$(*±ªÃ ‹HJU;6<U=>k D¡=gU6<G=R<UF G<C<6=:H8G;B;=I<89=:7A<89 6<CK=4U7‰<;8;=6589<:7=E<: ®$«$­%& ´ ¾ $ , $ ' ® ' ( * $ « $ * ­ © ' * ¯ © ' ( $ %­ ¶ * ­ ¯ ' * ³$ ¬ ) $ * ´ ¾$ , $ ' * ± ª ¬ ' © $ ± $ ( '©$±$(*&$()'($(-*ºª)­¯'*®',$*«­ %ª ( « ª ± $ ¯ ­ * ³ ­ , $ ¨ $ ° * ® $ ( ¯ $ ­ * # ­ ¬ ­ ( ­ * ² © ' à A7G;8=>y¢D=<8<:=Q<A;<P;¡=65F C5@;U=B<6<M=Q?H8E<8=G;< ;89;8=E;899<C=:56@<C;=:5 %ª%$()*¯­«$±*$«$*,$®¸¬$(-*µ$%'( ($%­*$±$(*©ª)ª¬$*±$%­*&'(¨­±$( ¨$()*®ª¬,'*«­³$©®$«$­-*#ª)ª¬$*%­(¯$ ¬½' (*È'('()$(¶*#'%&ª¬%',¨¸8<8E78I<=Q7U<AE<8EH¡=4UH;F @5AE5A;<:=6;8E<=EHCH89K=G<8 CH:<B;=B567C<M=34<?H:M=Q<I< «ª%­±­$(¶*«$%®$±(¨$*®$«$*±¸(«­©­ $®$&­,$*©'«$°*%ª(«$®$¯*©­(¨$,*«$¬­ ­(Ò¸¬%$©­*¨$()*·ª,$©*±ª®$«$*®­°$± ©'¼ª ('¬'¯*#$,­¨¸¶*¾ª®$,$*½'±'°¶ AHE78=X;B<=>ijD=;BEA;=Q7F 65858<89:<8=;BEA;8I<=<9<A 6<78I<=?;8G<UM=Q<I<=?7F ®©­±¸,¸)­©*³$¬)$*¨$()*&ª,'%*,$%$ º¼¾È¶¹*±$¯$(¨$¯ ª ¬ ± $ ­ ¯ * ¨ $ ( ) * ± ¸ %® ª ¯ ª ( * % ­ © $ , ( ¨ $ * Æ ¸ , ­ © ­ È' ( ' ( ) (¶*)ª%®$*¯ª¬©ª&'¯*°$(¨$ U<AE<8EH¡=d=QHG;f=> iDK=B5AE< E<O<:<CK=G589<8=@5A‰;:;AM 8I<=E<8<U=G;=G<5A<U=<9<: «­)¸¨$()*)ª%®$¶*­(­*«­)¸¨$()*,$)­- º¸ª«°­*+$¬«·¸(¸*%ª($%&$°Ã $¯$'*ºÆº½-*Ó$()$(*%'«$°*®ª¬»$¨$ ©ª%®$¯*$%ª ()$)ª¯±$(*³$¬)$*¯ª¯$®­ „;C;:=‹HG;I<U=>kjD=I<89 Q5:;E<A=yj=658;E=:567G;<8K @<O<UM=Y76<=78E7:=656F ²ª¬,ª&­°*®$«$*®ª(«'«'±*«­*³­,$¨$° ±$(¶*±ª¬'©$±$(*$±­&$¯*)ª%®$ $«$(¨$*­©'*¨$()*%ª¬ª©$°±$(¶¹ ¯­«$±*%ª(­%& ',±$(*±ª¬'©$±$(*&$à ¯$( ®ª¬¯$%$*®$«$*#$&¯'*©­$()*©ª%ª(¯$¬$ ±$¯$(¨$()'($(-*´½­*È'('()$(*¯­«$±*$«$ B7<6;8I<=Q<;C=6<B;U=U;C<89M G<E<89=4<B58H=G<8=‹;IH8HM @<89788I<K=:<6;=?5AC7 ®ºªª)('ª(¬¶*'Ç(¸)$$((¸¶*%*Æ­­¯©'$¬,'(°¨¶$*¾*«$­,*­±)ªª»©$­(%$ ²­)$*¬'©$± &$()'($(*¨$()*¬'©$±¶*°$(¨$*©ª%à $¯$*ºÆº½*«ª()$( 4HA@<8=I<89=@5AU<B;C =Q5:7<E=E58<9<K=:5G7< 7<89M=4<6;=@5AU<A<?=<G< &$()-*Ȫ¯$¬$(*$±$(*¯ª¬$©$)*,¶ª*«&$­(° ­±(ª­¬*'¯)ª­,$$(°*¯*¸¯¯ª$¬,«*%ª (»$®$­*©ª±­¯$¬*Ì® ½$¬­*º$(¯',¶*ºÆº½*%ª(»$¯$¯ ®$¯*&­±­(*±$)ª¯*©$·$¶¹*¯ª¬$() G;B5C<6<E:<8=<G<=C;6<=HAF :5?H8<:<88I<=;E7=658I;89F @<8E7<8=G<A;=?565A;8E<UKL Ȫ ÀÉÍ*·'¯$-*¾ª¬'©$±$(*¯ª¬·$«­*®$«$ ±ª¬'©$±$(*$±­&$¯*)ª%®$*#ª(­( #$,­¨¸-¿¯¸$Ô©$¨Â <89M=Q5G<89:<8=58<6=:HAF :;A:<8=:<I7=G<8=C76?7A :<E<=4U7‰<;8;K=I<89=?5E<8; ,$%$¶¹*±$¯$*+$¬«¸¨¸@<8=I<89=6<B;U=G<C<6=?58F I<89=656@58<6:<8=:5G7< ;8;M>€}\b¥]]¦Ž¥}^_D

’“!”•–”

/!ÕÖ!×ØÕÙÚÕÛÚ

â!ÖØ!ãä! #$%&'()$(*+$,-*. #$%&'()$(*+$,-*. A58<=;E7C<U=45E<8G<8=E5AF P<89=:5=@5C<:<89M=N8;=B7?<I< B;<C=B5B<6<=O<A9<=e;H89UH<M :U<B=:<O<B<8=e;H89UH<K â Õ ! Ö ’ " (¨$*±ª®ª¬»$¨$$(*«­¬­-*Æ$©»$*%ª(à °$¬'©*&­©$*'(¯'±*%ª()ª($,­*«­¬­ &'±$(*&ª¬$¬¯­*®$¬$*³$(­¯$*°$¬'© 6<B7:=:<O<B<8=:78HM=—<C=;E7 ?<P<:8I<=E;G<:=6<U<CKL=E7F Q5G<89:<8=?AHB5B=<:7CE7F B5B78997U8I<=67C<;=@<F «$®$¯±$(*)ª,$¬*¯ª¬°¸¬%$¯*­¯'¶ ©ª(«­¬­-*¾­¯$*¯$°'*±ª±'$¯$(*«$( ­±'¯*±¸(¯ª©*Æ'¯ª¬­*§(«¸(ª©­$- <8E<A<=C<;8=G<?<E=G;C;U<E=G<A; E7A8I<K=@5C76=C<6<=;8;M A<B;=G589<8=@7G<I<wܟݞÞs 8I<:=6589<C<6;=?5A7@<U<8K ­Ë$(($*%ª()$±'*¬$©$*®ª¬»$¨$ ±ª,ª%$°$(*±­¯$*«­*%$($-*¾$,$' ¼ª('¬'¯*­Ë$(($¶*¯­$®*³$(­¯$*®'(¨$ @<8978<8=I<89=658J;A;:<8 S<G<=B;B;=?<C;89=:;A;=G<8 E<6?<:=?<G<=A76<U=I<89 7E<6<8I<=B5J<A<=h;B;:=@<F «­¬­*©$()$¯*«­&'¯'°±$(*&$)­*±$'% ¯$°'*­¯'¶*§(©¨$*Ä,,$°*&­©$*%ª('¯'®­ ±ª»$(¯­±$((¨$*%$©­()Ã%$©­()- 9<I<=:U<B=<AB;E5:E7A=E56?H :<8<8K=B5E;<?=A76<U=@;<F @;<B<=G;B5@7E=A76<U=àr†…Þ 8978<8M=—<8I<=B5G;:;E=@<F ®ª¬ª%®'$(±ª,ª%$°$(*±­¯$*«$(*%ª(¸(·¸,±$( ´Æ­()­(*©ª%'$*®ª¬ª%®'$( U7C7M=Q5J<A<=<AB;E5:E7A<CK B<8I<=656;C;:;=?;8E7=:5C7<A >@<J<á=àޞ†Þ…DM=g?<@;C<=G;F 8978<8=:U<B=e;H89UH<=I<89 Î,ª°*±$¬ª($*­¯'¶*®ª¬ª%®'$( ±ª,ª&­°$(¶¹*±$¯$*­Ë$(($*«­*+¸¯ª, %ª¬$©$*»$(¯­±¶*®ª¬»$¨$*«­¬­¶*())$± G< <O<B<8=45E<8G<8=?78=65F I<89=E5AU7@789=G589<8=A7F ?5AU<E;:<8K=E<6?<:=G;8G;89 6<B;U=@5AE<U<8M=3Q5C5@;UF ÊÐ*¯$°'(*¯ª¬©ª&'¯*©ª«­±­¯*­()­( Ȭ$(«*#$°­«*Ó$¨$¶*#'«­¬%$(¶ ®ª¬,'*·$«­*Æ'¯ª¬­*§(«¸(ª©­$¶*¯$®­ : 89 6;=?AHB5B=<:7CE7A<B; 6<U=E5E<899<M=4<A58<8I<K 67:<=A76<U=I<89=@5A@58E7: 8I<=E5C<U=G;6HG;h;:<B;=B5F %ª%&ª¬­±$(*¯­®©*®ª¬»$¨$*«­¬­- Ó$±$¬¯$*#ª,$¯$(¶*#ª,$©$*¿ÊÔ.Â- ®'(¨$*%$°±¸¯$*«­*&­«$()(¨$ G58<9C< < @7G<I<=B5:;E<AK=:U7F @<8I<:=A76<U=B<C;89=@5F B59;E;9<K=E5AC5E<:=G;=<8E<A< G56;:;<8=A7?<K=@<U:<8=G;F Ä®$*¯­®©*®ª¬»$¨$*«­¬­*$,$*­Ë$(($ ı$(*¯ª¯$®­*«ª()$(*%ª%à %$©­()Ã%$©­()-*ôÿð8íéìíðí2ðñ8 B7B8I<8== @ 7G<I<wܟݞÞsM A;6?;E<8=B<E7=B<6<=C<;8M 7P789=<E<?K=<E<7=<E<?=A76<UM U<8J7A:<8K=G<8=G;9<8E;=G5F ´Ï$()*®$,­()*®ª(¯­()*±­¯$ &¸»¸¬±$(*¯­®©*®ª¬»$¨$*«­¬­(¨$¶ ðéòïëò÷¶¹*·ª,$©(¨$-¿«¯°Â d587A7E=T;A5:E7A=ZH9P< S;8E7F?;8E7=I<89=6589U7F „<A5E8<=6589<E<:<8K=:<F 89<8=@<8978<8=@5A<AB;E5:F

—5A;E<95=QHJ;5EI=>Z—QDK=TA @789:<8=<8E<AA76<U=;8; O<B<8=458E<8G<8K=65B:; E7A=6HG5A8KL=7J<?8I<MaŒ€cå A5E8<=e=gGU;B<:E;K=:<F 65878P7::<8=U7@789<8=BHF 6<B;U=6<6?7=65878P7::<8 }\_a€¥€\a_]_^_]\‘ #$%&'()$(*+$,-*. „< 2 ! Õ æ “ 2 ! ä O< B<8=45E<8G<8=658P<G; &ª©$¬*'(¯'±*%ª%®¬¸«'±©­*&ª¬&$)$­ Æ$®$¬$(*,$­(*«­©$%®$­±$(*¸,ª° &­«$()*­(«'©¯¬­*®,$©¯­±¶*,¸)$%*«$( B<E7=G589<8=:<O<B<8=d<F

%$»$%*­(Ò¸¬%$©­*%ª,$,'­*&$(¨$± ¾'(¯¸*Æ'¬³¸*ç­«$)«¸¶*ç­«¨$à $(ª±$*±ª¬$·­($(;H@HAHK=I<89=B5P<:=<O<C ©$,'¬$(*($%'(*¯­«$±*%$%®' ­©³$¬$*º½§*ϸ)¨$±$¬¯$¶*«ª()$( #'&$()±­¯*¼',¨¸(¸¶**©ª,$±' C G; :56@<89:<8=B5@<9<;=:<F %ª($()±$®*«$(*%ª()¸,$°*'%®$( ·'«',*12é÷òéüëí3éøýé4í3ë4÷éï ¾ª¯'$*§ç§Ã½§Ï¶*%ª($%&$°±$(*&$°³$ O< B<8=?5AG<9<89<8=B5:<F &$,­±*«$¬­*®'&,­±5ëüïðøíõìöòüïñëíõíöëí63õí7úû8é4éñïé¶ $»$¬$*­(­*«­°$¬$®±$(*·')$*©ª±$,­)'© ;97B =?5A67:;6<8=6<BI<F §¯',$°*±ª©­%®',$(*¨$()*«­Ã «$(*®$®$¬$(*±ª¯­)$*&ª¬·'«', %ª(·$«­*©$¬$($*®ª¬¯'±$¬$(*­(Ò¸¬%$©­ C A < :< E =e;H89UH<M=4<O<B<8 ©$%®$­±$(*¸,ª°*µ'¬°­«$¨$¯­*¾'à óðìûéñòÿí5ëüïðøíóðìöëöë4éìíöéì ¯ª¬±$­¯*«ª()$(*«­($%­±$*«$(*®ª¬Ã ;8;=:U< G589<8=@58E7:F ©'%$(­()¯¨$©¶*ç­«¨$­©³$¬$*º$,$­ óð÷éïëÿéìí9ýéñéïòñíöé÷éøíùé ±ª%&$()$(*¯ª¬&$¬'*©ª®'¯$¬*³­Ã @58E7:=BA=76< Uw߇†ÞK=I<;E7 ½­±,$¯*§(«'©¯¬­*¿º½§Â*ϸ)¨$±$¬¯$¶ ìéêðøðìíèð÷éü¶*¨$()*«­©$%®$­±$( «¨$­©³$¬$-*ºª,­$'*·')$*%ª(¨$%à «$,$%*®$®$¬$((¨$*¨$()*&ª¬·'«', ¸,ª°*²¸¯¸±*#'°$¬¯¸¶*ç­«¨$­©³$¬$ ®$­±$(*&$°³$*®ª¬$(*³­«¨$­©³$¬$ A76<U=I<89=@58E7:8I<=65F èéêëéìíîëïðñéïòñíóðñéìíôõèíöé÷éø º$«$(*½­±,$¯*½§Ï±ª«ª®$(*$±$(*©ª%$±­(*,'$©¶*±$¬ª($ 6<8P<89=:5=@5C<:<89M=d5B:; ùðìöúñúìûíôñéìüýéñéìüëíþñûéìëüéüë ¾ª®$,$*º½§*ϸ)¨$±$¬¯$¶*§©Ã ¯­«$±*%ª('¯'®*±ª%'()±­($(*'(¯'± E5A:5B<8=:5J;C=<E<7=B56?;E óðøðñëìïéÿ-*Æ$®$¬$(*­(­*«­©$%à ³$°¨'(­¶*«$,$%*©$%&'¯$((¨$*%ªÃ %ª(«­«­±*«$(*%ª,$¯­°*©ª,$­(*Ƶ# G<A;=G5?<8=A76<UK=8<678 ®$­±$(*®$«$*#ª%­($¬*§,%­$°*ç­Ã (¨$%®$­±$(*&$°³$*©ª%­($¬*­,%­$° $¯$'*$®$¬$¯'¬*(ª)$¬$-*+$,*­(­*¯ª(¯' B<<E=:;E<=6<B7:=:5=G<C<6 «¨$­©³$¬$*¨$()*«­©ª,ª())$¬$±$(*¸,ª° ­(­*«­°$¬$®±$(*«$®$¯*%ª(·$«­ ©$·$*%ª%ª¬,'±$(*®ª(­()±$¯$(*±¸%à <:<8=E<6?<:=A7<89FA7<89 º$,$­*½­±,$¯*§(«'©¯¬­*ϸ)¨$±$¬¯$¶*©$,$° ³$°$($*'(¯'±*©$,­()*&ª¬¯'±$¬ ®ª¯ª(©­*«$(*®¬¸Òª©­¸($,­¯$©*«$¬­ @5ACHAH89=:5=B<6?;89K=C<C7 ©$¯'*«$¬­*¯'·'°*&$,$­*«­±,$¯*«­&$³$° ³$³$©$(*«$(*®ª()ª¯$°'$(*±$¬ª($ ©ª¯­$®*³­«¨$­©³$¬$*'(¯'±*%ªÃ :5=@5C<:<89M Æ'©«­±,$¯*§(«'©¯¬­*¾ª%ª(¯ª¬­$( %ª()­()$¯*¯'®¸±©­*³­«¨$­©³$¬$ (¨ª©'$­±$(*«­¬­*«ª()$(*¯'(¯'¯$( e7P7<8=?56@<8978<8 ƪ¬­(«'©¯¬­$(¶*&ª±ª¬·$©$%$*«ª()$( ¯­«$±*°$(¨$*%ª(«­«­±¶*%ª()$·$¬*«$( $%$(ƪ()'¬'©*§±$¯$(*ç­«¨$­©³$¬$*§(«¸Ã %ª,$¯­°*©$·$¶*¯ª¯$®­*·')$*°$¬'© Ä»$¬$*©ª%­($¬*­,%­$°*­(­*«­,$(à A76<U=6<J<6=;E7K=:<E<=G;<K (ª©­$ý$ª¬$°*§©¯­%ª³$*ϸ)¨$±$¬¯$ %ª,$±'±$(*®ª(ª,­¯­$(-*½$,$%*©$%à ·'¯±$(*«ª()$(*©ª©­*¯$(¨$*·$³$&*«$( <9<A=?56@<I<A<8=?<P<:=@<F ¿§ç§Ã½§Ï¶*#ª(­(*¿Ê0Ô.Â&'¯$((¨$*&ª,­$'*·')$*%ª(¨$%à ,$®¸¬$(*®ª()'¬'©*§ç§Ã½§Ï*'(¯'± <8=C5@;U=A58G<UM #ª%­($¬*«ª()$(*¯ª%$*´ÆªÃ ®$­±$(*&$°³$*©ª%­($¬*±$,­*­(­ %ª(¨$%®$­±$(*,$®¸¬$(*±ª'$()$(¶ 8978 3 T7C ?56@<I<A<8=?<F (­()±$¯$(*¾¸%®ª¯ª(©­*ç­«¨$­©Ã «­$«$±$(*®$«$*$³$,*¯$°'(*%ªÃ ­(Ò¸¬%$©­*®ª()­¬­%$(*($©±$°*®$«$ P<:=@<897= 78< G;C;U<E=G<A; ³$¬$*«$,$%*º­«$()*²ª±(¸,¸)­ ()­()$¯*±ª)­$¯$(*«­±,$¯*º½§*ϸ)à %$·$,$°*³­«¨$­©³$¬$¶*«$(*®ª()'%à C5@<A=A76<U=8= G; 9;<8=G5F §(Ò¸¬%$©­*«$(*¾¸%'(­±$©­¹*­(­ ¨$±$¬¯$*«­*¯$°'(*ÊÉ.Ð*$±$(*©$()$¯ ®',$(*«$¯$*³­«¨$­©³$¬$*'(¯'±*®ª%à ?<8M=d<:<8I<K==@@<<8I <:=HAF «­°$«­¬­*±'¬$()*,ª&­°*ÍÉ*¸¬$() ®$«$¯¶*¯ª¬±$­¯*®¬¸)¬$%*¬ª®¸©­©­*¨$() &'$¯$(*±$¬¯'*¯$(«$*$())¸¯$*¨$() <89=e;H89UH<=I<89=A76< ³­«¨$­©³$¬$*«$¬­*.À*,ª%&$)$ $±$(*%ª%&'$¯*º½§*ϸ)¨$±$¬¯$ &$¬'-*Ó')$¶*±ª©ª®$±$¯$(*'(¯'± 8I<=G<A;=G5?<8=E5A:5B<U8F ®ª(«­«­±$(*«$(*®ª,$¯­°$(*¿½­±,$¯Â %ª(·$«­*®'©$¯*®ª,$¯­°$(*&ª¬&$©­© ®ª(¨ª,ª())$¬$$(*©ª%­($¬*­,%­$° :5J;CK=8<678=E5A8I<E<=?<8F «­*½$ª¬$°*§©¯­%ª³$*ϸ)¨$±$¬¯$- ©®ª©­$,­©$©­*«$(*±¸%®ª¯ª(©­*«­ ®$«$*®ª¬­¸«ª*&ª¬­±'¯(¨$-*¿ Â


.(C

%

.#@#

UK VN W S W K X YZ[\]^_` IJKLMKNOLPQLRSTS!"#$%& '#()(%&*+ %$% ,-.*

 % ? $$$ %? (@@A?$$$

/01213456274819:;63<=>

BCB$ '&D'% $$$E$ '&D++'FA'GH-%!

U³º±¶Z48³÷°\ö®µ V°§¶4¨42®\ °±²³´®µ¶·¯ª¸´®´ ±­·¯ª¶¸¯°´¹¶ ¹ º¶»·»¶¼½¾¿ÀÁ¶¼ÃÄÀź¼ÃÄÀŶ©Æª«Â¬­¾®®¯ ¶¼Ã ÁÃǶĽÈÂÇ ¼ÀÅÀɶ°Âʾ¶¿Â¾Ë¶Ä½Ä½ÇÂ̶ÆÀ¾ÁÂǾ¿Â¶Á½Ç¼ÂÈÍɶ¼ÃÄÀŶÈÍÌ½Ç ÊÂÎ϶·½¾¿ÀÁ¾¶¼ÃÄÀŶ°Âʾ¶À¾À¶¼½¼½ÐÂÎɾ¶Ç½ÉÃǶÎÂÈÀÅ 5¶µV±¶Z ¼½ ÈÀÁ¾¶ÃŽζ»·»Ï

2®±±ö:2®Z·¶

6°º°µ4U®¯°4=³°¹45³µV¶µW4=W³XY¹4²³´³µ48®Z³µ4[Y\³4;°µW¹º³¹

#$%&'()*+(,-.*)/012*(3+2(32/(,-.42* 2,+52,+6(7+28(,2/0+/2/(1+.2/0(9-,): ;6<<<(=-*-.(>-.8-0)(*-.9-*21(3) 12?282/(-9)*-(@212.*2A(*->2*/B2(3) @292/(C-/>282.(DE(/F=F.(GH(I-*)2,+3)6 D/)92:(1-3)2=2/(1-9+2.02(>282/02/ 8+2=)()8*.)A(J+,20+8(K:2-.B(L2.32/2 29)28(L2?2/(32/(&).)/(#24:=)(C)2/B6 L2?2/(23292:(>-/0+82:2(*-./2=2 3)(M2/*-/6(C)2(23)1(12/3+/0(N+,-./+. M2/*-/(#2*+(&*+*(K:F8)B2:6(&32(>+/ &).)/A(8-F.2/0(>-.-=>+2/(=+32(B2/0 42/*)1(O-9)*2A(32/(=-/O2,2*(8-,202) L29)(PF*2(J2/00-.2/0(I-92*2/A M2/*-/6 L2?2/(3)*2/012>(>-/B)3)1(PF=)8) Q-=,-.2/*282/(PF.+>8)(RPQPS(>232(G T1*F,-.(8)92=6(D2(3)0-92/32/0(1.+2/0(>-/B)3)12/(PQP(:2/B2(,-.8-92/0 ,-,-.2>2(O2=(32.)(*-.*2/012> *2/02//B2(P-*+2(%2:12=2:(PF/85 *)*+8)A(&1)9(%F4:*2.(3292=(128+8 3+022/(8+2>(3292=(8-/01-*2(Q)91232 N+/+/0(%28A(P29)=2/*2/(J-/02:6 L2?2/(8-=+92(3)82/01212/(*-.9),2* >-/B+2>2/(%P(+/*+1(128+8(>-.12.2 Q)91232(7-,21A(M2/*-/A(B2/0(8-32/0 3)*2/02/)(%P6 J-.12)*(128+8(3+022/(8+2> 8-/01-*2(Q)91232(7-,21A(PQP(8-0-.2 =-/00-9-32:(.+=2:(L2?2/5&).)/ 8-:2.)(8-*-92:(3)/B2*212/(*-.82/0126 I-O+=92:(>-*+028(PF=)8)(Q-=,-5

.2/*282/(PF.+>8)(RPQPS(=-/00-9-32: .+=2:(*-.82/012(L2?2/(3)(@292/ C-/>282.(DE(/F=F.(GH(I-*)2,+3)A @212.*2(I-92*2/A(@+=2*(R;]^<]_<^GS6 I22*(>-/00-9-32:2/(*-.,F/012.92: :295:29(=-/4-/02/012/(*-/*2/0 1-9+2.02(L2?2/5&).)/A(B21/)(1-5 =-?2:2/(B2/0(82/02*(=-/4F9F16(C) 02.28)(,20)2/(1).)A(3)(,20)2/(3->2/A =)829/B2A(*-.>2.1).(82*+(+/)*(JFBF*2 D//F`2A(8-32/(M-/*9-B(,-./F=F.(QF9)8) M(aaa(NDb6(M20)2/(1).)A(JFBF*2(72/3 K.+8)-.(,-./F=F.(QF9)8)(M(aaa(JK% 32/(JFBF*2(72/3(K.+8)-.(Jc(,-./F=F. QF9)8)(M(^dea(#b#6 J),25*),2(8-1)*2.(>+1+9(^d6G<(LDMA 02.28)(.+=2:()*+(3),+12(>-/B)3)1(PQP6 &9:28)9(92=>+(32.)(3292=(02.28)(B2/0 *-.2/0(=-/B-.+21A(32/(=-/-.2/0) ,20)2/(3->2/(.+=2:6(I-*-92:(>)/*+ 02.28)(3),+12A(*2=>21(3)(3292=/B2 *-.>2.1).(8-O+=92:(=F,)9(=-?2:A(B2/0 :2.02/B2(=)9)2.2/(>-.(+/)*6 N2.28)(.+=2:()*+(,-.+1+.2/(8-1)*2. _<(c(_H(=-*-.A(3-/02/(_H(c(^H(=-*-. 3)2/*2.2/B2(*-.*+*+>(>)/*+(02.28)(B2/0 ,-.+>2(>)/*+(12B+(B2/0(3)9)>2* 1-82=>)/06(N2.28)()*+(3),20)(3+2 3-/02/(8-,+2:(*-=,F1(*-,29(3) *-/02:/B26 C)(02.28)(,20)2/(12/2/A(3) 3292=/B2A(*-.>2.1).(^^(+/)*(=F,)9A -=>2*(=F,)9(3)(2/*2.2/B2(8+>-.

=-?2:6(C)(,20)2/(1).)A(*-.>2.1). =-=2/O2/0(3+2(=F,)9(8-32/(=-.-1 b-.2.)(,-.?2./2(=-.2:(,-.>92*(/F=F. M(aaa(KfL(32/(M(aaa(Ngb6(C)(8-,-92: 12/2//B2A(*-.32>2*(8-32/(=-.-1 72=,F.0:)/)(,-.?2./2(>+*):A(32/(3) 3->2//B2(*-.32>2*(8-32/(f)882/(NJ# B2/0(O+02(,-.?2./2(>+*):6 C)(02.28)(,20)2/(12/2/(,20)2/ 3292=A(*-.>2.1).(82*+(+/)*(8-32/ 7-h8+8(,-.?2./2(:)*2=(,-./F=F. QF9)8)(M(aaa(&#CA(32/(3)(3->2//B2 *-.>2.1).(8-,+2:(>-32(=F*F.('2.9-B C2`)38F/(O-/)8(I>F.*8*-.(,-./F=F. QF9)8)(M(G;a;(LLL6(C)(,20)2/(12/2/ *-.>2.1).(8-32/(JFBF*2(K2=.B ,-.?2./2(:)*2=A(32/(8-,+2:(#F99 #FB4-(?2./2(:)*2=(,-./F=F.(QF9)8)(M aaa(K'L(32/(82*+(+/)*(72=,F.0:)/) &`-/*23F.(>+*):(M(aaa(L&f6 I-*)2>(21:).(>-12/A(,)282/B2 L2?2/(=-/0-/32.2)(=F,)95=F,)9 =-?2:()*+6(%-/+.+*(1->292(1-2=2/2/ 8-*-=>2*A('+8-)/A(L2?2/(1-.2> *-.9):2*(=-/0-/32.2)(=F,)9(b-..2.) ,-.9F0F(1+32(O)/01.21()*+6(I-32/012/ &).)/(1-.2>(*-.9):2*(=-/0-/32.2) 8-32/(72=,F.0:)/)A(,-.9F0F(,2/*-/0 /02=+16(iQ21(L2?2/(8-.)/0(*-.9):2* =-/0-/32.2)(8-/3).)(=F,)9/B2()*+A 1232/051232/0(8-/3).)A(1232/051232/0 82=2()8*.)/B2Aj(+O2.('+8-)/6(R*.)5 ,+//-?8S

­®¯°±4²³´³µ40¶·³¸¹³µ42¶¹®º ¦¶ºº³º°

0 232 4 5 6 7 8 9 

5  7  4 7 6  7   7 5  ½‚½ƒ„½…„ƒ¼†‡¾¿Û¿ÀûÛ (KF/*F:/B2(#F998 ÌÍ¿ÇÁÚÃÆ¿ÓÍÔÔÃÄ¿ˆù‰×¿‰ûÂÂÔ ÚÃÐÃÏ¿ÐÍÊÿŠÃÚÃÄ¿ÇÁÇÍÂÍÊÍ ÉÃÏÍ¿ÉÑÂÑÝ¿ÒÁÆÍÄÈÈÃ׿ÅÁÏÂÃÂÑ

; ®¹ ®´° åæçèéêëìíîïðñîòð óêíôðõå­°öö47µ°÷¶ºö¶ Þßàßáâãäßäß

=°öö³µ4>32

ÇÍÔÍ¿ÁÇÌÁÏÃÄÅÃÔÃÄ¿ÀûÏÑËÛ #FB4-6(M-9+=(>-./2: ‰ûÖÎÁ׿ŽÁÏÏÃÏÍ׿úÁÄÅÂÁÖ׿ÃÇÛ ÆÃÏÅÿÌÁÏÂÍÇËÃÆÝ¿øÃÊ¿ŠÃÛ ÉÍÄÍ¿ÇÁÄÁÅÃËÊÃÄ¿ÊÃÔÑÔ¿ÊûÛ ÔÍ¿7ÀÀ9¿ÅÁÂÃÆ¿ÇÁÂÃÊÑÊÃÄ¿ËÁÛ ÌÆûÏÈÍÄÍ¿ÉÃÄ¿ÁÑÔ¿Œ 3¿Ý ÚÃÄ¿ÍÄÍ¿ÊÃÄ¿ÄÈÈÃÊ¿ÅÍÉÑÏÛ ÏÑËÔÍÄÖÃ×ü¿ÅÁÈÃÔÄÖÃÝ¿•—”˜™“š ÄÖÍÅÃÃÄ¿ÔÁÐÑÇÂÃÆ¿ÃÔÁÅ¿ÌÁÏÑÛ PQP(8)*2(#F998(#FB4- 4ûÆÃÄ¿ÇÁÇÃÔÅÍÊÃÄ¿ËÁÄÖÍÛ ÅÍÉÑÏÃÄ׿ÉÍÿÍÄÍ¿ËÁÄÈÑÔÃÆà “’›œ•!" ËÿÇûÌÍ¿ÇÁÚÃÆ¿ÇÍÂÍÊ¿ÃÉÍÊ B2/0(:2.02/B2 ÉÍÊ¿ÀÀ¿ÇÃÔÍÆ¿ÇÁÂÃÊÑÊÃÄ ˆÑÌÁÏÄÑÏ¿úÃÄÅÁÄ׿‰ÃÅÑ¿ÜÅÑÅ ËÁÄÁÂÑÔÑÏÃÄ¿ÃÔÁÅ¿ÇÍÂÍÊ¿ŠÃÛ 0ÆûÔÍÖÃÆ׿ùÑÌÃÈÑÔ¿0ÆÃÁÏÍ 12*2/B2(#>^;(=)9)2.6 ÚÃÄ¿ÖÃÄÈ¿ÉÍÉÑÈÿÌÁÏÊÃÍÅÃÄ DII($/)`-.8-(_<^GA(%2.)2(N2,.)-92(D89-.A(=-/0+82>5+82>(>+/321 ŠÃ ÏÉÆÃÄÿÃÂÍÃÔ¿ŠÃÚÃÄÝ ÉÁÄÈÃÄ¿ÉÑÈÃÃÄ¿ùþ¿ÅÁÏÆÃÛ N+,-./+.(CPD(@212.*2(@F1F(L)3F3F6(@F1F?)(:2/B2(*-.8-/B+= Ò ÁÐÃÑÆ¿ÍÄÍ¿ÃÔÁÅ¿ÊÁÄÉÃÏÃÛ ÉÃË¿ŠÃÚÃÄÝ¿ÒÁÆÍÄÈÈÿÉÍà =-/-.)=2(>-.921+2/(32.)(?2/)*2(*-.42/*)1(8-3+/)2()*+6(K-.)*2/B2A ÃÄ¿ŠÃ ÚÃÄ¿ÖÃÄÈ¿ÔÑÉÃÆ¿ÉÍÛ ÇÁÄÈÃÊÑÍ¿ËÁÂÑÃÄÈ¿ÀÀ >-.-=>+2/(42/*)1(2829(E-/-l+-92()*+(,-.*2=+(1-(M292)1F*2A(I-9282(R_a] ;®¸³ µ4 5Y\° Ê ÁÇÌÃÂÍ¿ÇÁÂÃÊÑÊÃÄ¿ËÁÄÖÍÛ ^]_<^;S(8F.-6(I-+82)(3)82=,+*(@F1F?)(3)(*-.28(3->2/A(N2,.)-92(B2/0 ÔÍÅÿÀÀ¿ÔÁÌÃÄÖÃÊ¿ ‹¿ÇûÌÍ žŸ ¡¢£¤¥¤ 3)32=>)/0)(Q+*-.)(D/3F/-8)2A(L:+92/32.B('-.=2/A(8-.*2(>-/3).)(m2B282/ ÉÃÄ¿ÔÁÌÑÃÆ¿ÔÁËÁÉÿÇûÅûÏ Å Ã ÃÄ¿ÅÁÏÊÃÍÅ¿ÃÔÁÅ¿ÊÁÄÉÃÏÃÃÄ Q+*-.)(D/3F/-8)2A(%FF.B2*)(IF-3),BFA(=-/023212/(1F/n-.-/8)(>-.86 1ÃÏÂÁÖ¿ ÃÿÍÉÔûÄÝ¿ÒÁÌÃÈÍÃÄ ÑÄÍÅÄÖÿÉÍËÁÏÊÍÏÃÊÃÄ¿ÇÁÄÛ ÇÍÂÍÊ¿ŠÃÚÃÄ¿ÂÃÍÄÄÖÃÝ g#DK(72?8F/A(B2/0(=-=-.2/12/(>.)2(%2.9,F.F(,-.?2O2:(1-.28(32/ J)321(,2/B21(,-.12*2512*2A(@F1F(L)3F3F(B2/0(=-/0-/212/(>212)2/ ÉÃÏÍ¿ÇûÌÍ¿ÖÃÄÈ¿ÉÍÔÍÅÿÅÁÏÔÁÛ ÎÃËÃÍ¿‰Ë¿ Œ¿ÇÍÂÍÃÏÝ¿ø0ûÄÛ „ ‘’ “” • ” -028(3292=()192/(.F1F1(>232(21:).(*2:+/(^de<52/A(=-/)/0029(3+/)2 nF.=29A(B2)*+(8-*-92/(O28(:)*2=()/)(9-,):(8-.)/0(+=,2.(8-/B+=(82=,)9(,-.3).) ÌÑÅ¿ÇÃÔÑÊ¿ÉÃÂÃÇ¿ÊÃÅÁÈûÏÍ ÅûÆÄÖÿ‰ûÂÂÔ¿‰ûÖÎÁÝ¿úÁÂÑÇ ÜÍÏÍÄ¿ÌÁÏËÁÂÑÃÄÈ¿ÌÍÔà * 232(+8)2(e_(*2:+/6(72?8F/(=-/)/0029(>232(^<(@2/+2.)(_<^;(3) 3-/02/(8)12>(*-02>(3-/02/(1-3+2(9-/02/(B2/0(*-.0-/002=(3)(3->2/6 ÔËûÏÅ¿ÉÃÄ¿ÔÑËÁÏ¿ÇÁÚÃÆ¿ÉÁÛ ËÁÏÄÃÆ¿ÀÀ¿ÔÍÅÿ‰ûÂÂÔ¿‰ûÖÎÁ ÅÁÏÐÁÏÃÅ¿ÊÃÔÑÔ¿ÔÑÃÇÍÄÖà > +=2:/B2(3)(I2/(7+)8(T,)8>FA(&IA(12.-/2(=-/0292=)(02029 iP->232(M2>21(N+,-./+.(@212.*2A(12=)(=-/0+/32/0(M2>21(+/*+1 ÄÈÃÄ¿ÆÃÏÈÿÉÍÅÃÊÔÍÏ¿ÇÁÄÎÃÛ ÖÃÄÈ¿ÆÃÏÈÃÄÖÿÊÃÅÃÄÖà ŠÃÚÃÄ¿ÐÍÊÿÅÁÏÌÑÊÅÍ¿ÍÊÑÅ . -./2>282/(*-.12)*(>-/B21)*(>2.+(F,8*.+1*)n(1.F/)1(RKTQCSA(12*2 :23).(3)(242.2(%292=(Q-=)9):2/(Q+*-.)(D/3F/-8)2(_<^;(,-8F16(P2=)(:2.2> ËÃÍ¿ÇÍÂÍÃÏÃÄ¿ÏÑËÍÃÆÝ¿ ÍËÏÁÛ ‰Ë Œ¿ÇÍÂÍÃÏ×ü¿ÊÃÅÿ4ûÆÃÄ¿ÉÍ ÇÁÄÍÊÇÃÅÍ¿ÑÃÄÈ¿ŠÃÚÃÄÝ > A(I+82/(72?8F/A(%)/00+(R_€]^]_<^;S6 Q21(N+,-/+.(,)82(:23).Aj(+42>(D89-.(B2/0(=-/0-/212/(02+/(,-.?2./2 ÉÍÊÔÍ¿ËÁÄÖÍÅÃÃÄ¿ÊÃÂÍ¿ÍÄÍ¿ÇÁÂÁÛ ÊÃÄÅûÏ¿ÀÀ׿4ÃÊÃÏÅÃ׿ÒÁÂÃÔà ÁÄÈÃÎÃÏÿŠÃÚÃÄ׿ÕÖÉÍÏ )8*.)/7B22?8 F/(=-.+>212/(8-F.2/0(21*F.A(2/*2.2(92)/(+/*+1(242.2(JE =-.2:(=+32()/)6 )(M2.-**2(32/(J:-(I*.--*8(Fn(I2/(b.2/4)84FA(1-*)12(3)8-?2 5ÔÇÃÍ¿ÇÁÄÈÑÄÈÊÃËÊÃÄ¿ÜÍÛ +8-/>*+-1.(*=+ C)=)/*2(:23).(3292=(242.2()*+A(@F1F?)(=-5 ÌÍÆÍ¿ÑËÃÖÿÔÁÌÁÂÑÇÄÖÿÖÃÄÈ 72؍ 23 Œ9Ý -*21(%2.9,F.F(*2:+/(^dea5^da^6(C)2(O+02 /02*212/(3).)/B2(,-.O2/O)(1->232(%2.)2(N2,.)-92 ËÁÏÄÃÆ¿ÀÀ¿ÂÃÊÑÊÃÄ¿ÅÁÏÆÃÛ þÄÅÑÊ¿ÍÅÑ¿4ûÆÃÄ¿ËÑÄ¿ÅÃÊ ÏÍÄ¿ÅÍÉÃÊ¿ËÁÏÄÃÆ¿ÇÁÄÍÊÇÃÅÍ ,-.>-.2/(2//4*+29.(23(9)2())1/9(232/9(24=( n)9=(K:2.9)-(&/0-98A(CB/28*BA(32/(M2B?2*4:6 D89-.(+/*+1(:23).(3292=(242.2(B2/0 ÉÃË¿ÃÔÁÅ¿ËÑÂÑÆÃÄ¿ÊÁÄÉÃÛ ÇÁÄÃÇËÍÊ¿ÊÁÇÑÄÈÊÍÄÃÄ× ÑÃÄÈ¿ŠÃÚÃÄÝ D8*.)/B2(=-/02*212/A(4-3-.2(B2/0(3)292=)/B2(822*(=-=,+2*(8-,+2: 3)0-92.(3)(@212.*2(KF/`-/*)F/(K-/5 Ï Ã Ã Ä¿ ÌÁ ÊÃ Ô ¿ ÀÁ Å Ñà ¿ Õà ÆÛ Ã Ô Á Å ¿ Ê Á Ä ÉÃ Ï Ã Ã Ä ¿ ŠÃ ÚÃ Ä ¿ Ö Ã Ä È ø ÀÍ Å Ã ¿ Å Ã ÆÑ¿ Ô Á ÄÉÍ Ï Í ¿ 5 ÌÑ n)9=(=-/021:).)(12.)-./B2(>232(*2:+/(^dde6 *-.(R@KKSA(I-/2B2/A(@212.*2(,-8F16 Ê Ã Çà ƿ Àû ÄÔ Å Í Å ÑÔ Í ¿ 7 ÕÀ9 × ÉÍ Ô Í Å Ã ¿ ÇÁ  Á Ì Í Æ Í ¿ Æ Ã Ï È Ã ¿ Çû Ì Í Â Û ÜÍ Ï Í Ä¿ Í Å Ñ¿ ŠÃ Â Í Ê û Å Ã ¿ ùà ÄÈ Á Û 2(=-/O23)(>-.F1F1(8-O21(+8)2(^;(*2:+/6(I-O+=92:(21*F.(32/ im2(/2/*)(=2+(32*2/0A(1292+(*)321 ÜÊÍ¿ÕûÎÆÅÃÏÝ ÇûÌÍ¿ÖÃÄÈ¿ÉÍÔÍÅÿÀÀ¿ÔÁÌÁÛ ÏÃÄÈ¿ÒÁÂÃÅÃÄ¿ÉÃÄ¿ÇÁÇÍÂÍÊÍ =F3C) -9(B2/0(>-./2:(O23)(,)/*2/0()192/(.F1F1(%2.9,F.F(>+/(*-92:(=-5 :+O2/(82B2(32*2/0Aj(12*2(@F1F?) 4ÑÏÑ¿úÍÎÃÏÿÀÀ׿4ûÛ ÂÑÇÄÖÿÉÃÏÍ¿ÜÊÍ¿ÕûÎÆÅÃÏÝ ËÁÄÉÃËÃÅÃÄ¿ÔÁÄÉÍÏÍ¿ÉÃÏÍ¿ÔÍÅÑÝ /)/0029(12.-/2(>-/B21)*(B2/0 3)82=,+*(*2?2(8-9+.+:(>-8-.*2 /02/(.F1F16(%-.-5 Æ Ã Ä ¿ úÑÉÍ¿ÅÃÊ¿ÇÁÇÑÄÈÊÍÏÍ× ø‰ÁÊûÏ¿ÅÁÏËÁÎÃÆÊÃÄ¿ÊÃÂÃÑ ÀÃÂÃÑ¿ÉÍÔÍÇËÑÂÊÃÄ¿ÍÊÑÅ¿ÇÁÛ ,2-(.:2+/,*2+./20(292/)(/3(-C2 B2/0(:23).(3292=(O+=>2(>-.8 `)3(%)992.A(B2/0 ËÁÄÖÍÅÃÃÄ¿ÖÃÄÈ¿ÉÍÂÃÊÑÊÃÄ ÉÍÂÍÆÃÅ¿ÉÃÏÍ¿ÆÃÏÈÿÔÃÅÑÃÄ¿ËÁÏ ÄÍÊÇÃÅÍ¿ÔÃÖÿËÍÊÍÏ¿ÅÁÏÂÃÂÑ 1=B2/0(3)0-92.(3)(M292)(&0+/0A / ) / 0 0 2 9 ( > 2 3 2 (*2:+/(^dae À À¿ Ê Ã Â Í ¿ Í Ä Í ¿ Å Á Ï Æ Í Å Ñ Ä È ¿ Ì Á Ï Û Çû Ì Í Â × ü ¿ Ñ Ð Ã Ï Ä Ö Ã Ý Ð Ã Ñ Æ ¿ Ö Ã × ü ¿ Ñ Ð Ã Ï ¿ Õ Ã – ÉÍ Ï ¿ É Í ¿ À À× R * . ) 5 N-3+/0(M292)(PF*2()/)6( )8-=2A(1F/3)8)(1-*)12 ÔÊÃÂÿÌÁÔÃÏÝ¿ ÍÿÇÁÄÛ ÒÁÇÁÄÅÃÏÿÍÄÍ¿ÀÀ¿ÔÑÉÃÆ 4¿1‰¿‰ÃÔÑÄÿÒÃÍÉ׿4ÃÊÃÏÅà 1122./-*/+2/(0-(=n ,+//-?8S 821(32/ ÎûÄÅûÆÊÃÄ¿ÉÃÏÍ¿ÔÃÂÃÆ ÇÁÄÖÍÅÿ ‹¿ÇûÌÍ¿ÇÍÂÍÊ¿ŠÃÛ ÒÁÂÃÅÃÄ׿ÒÁÂÃÔÿ72؍ 23 Œ9Ý =-=,-82+.(382-.:2)/(>0022.+(=(.-+=, *(F.5 ÔÃÅÑ¿ÇûÌÍ¿‰ûÂÂÔ¿‰ûÖÛ ÚÃÄ¿ÉÃÄ¿ÔÁÌÑÃÆ¿ÔÁËÁÉÿÇûÛ ÕÖÉÍÏ¿ÇÁÄÐÁÂÃÔÊÃÄ× 2/0(8+82:(,-./2>286((R+12F= 5 F=5 ÎÁ¿ÇÍÂÍÊ¿ŠÃÚÃÄ ÅûÏ¿1ÃÏÂÁÖ¿ ÃÿÍÉÔûÄÝ¿6ÄÃÇ¿ÉÍ ŠÃÚÃÄ¿ÊÂÍÁÄÄÖÿÇÁÏÑËÃÛ >2864F=S g.)4(72?8F/ »Ñ¸·´±ÏÜѸ ÖÃÄÈ¿ÆÃÏÈÿÔÃÅÑ ÃÄÅÃÏÃÄÖÿÇÃÔÑÊ¿ÊÃÅÁÈûÏÍ¿ÇûÛ ÊÃÄ¿ËÁÄÈÑÔÃÆÃÝ¿ÀÃÏÁÄÃÄÖÃ

k

opqrstqtuopvuowvxvyypruz{vxp |pqwvpu}wv~p|xu}pq{

abc2de7547f775 gh g

ijklmknopqmrpsottmpumovpwxyjz{|px|}l||~

€€‚ƒ€„…ƒ†‡ˆ†€ˆ‰ƒˆ€Š„ƒ†‡ˆ€‰€ƒ…‡‚‹€ƒŒˆŽˆ‡Š„€ƒŒ‘ €†€ˆ‰ƒ€‚„ƒ’Žˆ‰…Žˆ‰“ƒ”‡€ˆ•€…ƒ–—ƒŽ‚€ˆ‰ƒŒƒ„ƒ’Žˆ‰…Žˆ‰ „˜„Š™€ƒš€€ƒ›„ˆ‰‰™ƒœžŸžœ Ÿ¡‘ƒŠ‡†‡¢€£ƒ¤‡ˆ•‡¢‡Š€„…€ˆ Š†™„ƒ¤‡‚‡…€ƒ„ƒ”€„ˆ†ƒ›€‚•¥Šƒ¦ˆ„§‡‚Š„†•¨ƒŠ‡™€£ƒ™ˆ„§‡‚Š„†€Š Š˜€Š†€ƒ€‚„ƒ©„¢„š„ˆ€ƒ•€ˆ‰ƒ™…€ƒª€€ˆ‰ƒ„ƒ’Žˆ‰…Žˆ‰“ «‡¤„…„€ˆƒ„†™¢„Šƒ«„€ˆƒ‡¢€ˆ€ƒ€¢€¤ƒ¢Ž‰¬ˆ•€ƒ„ƒŽ¤¬ š€Š„€ˆ€¨ƒ”‡¢€Š€ƒœ–žŸžœ Ÿ¡‘ƒ„ˆ„“

ÐÑÔÅÏÑ¿ÉÍÔÍÊÔÿÇÃÐÍÊÃÄÄÖÿÔÁÄÉÍÏÍÝ ÑÔÃÆÿÅÁÏÔÁÌÑÅ¿ÔÑÉÃÆ¿ÌÁÏÐÃÂÃÄ׿ÅÁÛ 6ÏÚÍÃÄÿ728¿ÅÃÆÑÄ9¿ÃÔÿÒÏÃÈÁÄ× ÅÃËÍ¿ÉÍÊÁÂûÂÿÊÁÉÑÿûÏÃÄÈÅÑÃÄÖÿÉÍ 4ÃÚÿùÁÄÈÃÆ׿ÆÃÏÑÔ¿ËÑÂÃÄÈ¿ÉÃÏÍ ÁÔÿúÍÌÏÍÊ׿ÕÃÉÍÑÄ׿4ÃÚÿùÍÇÑÏÝ 1ûÄÈÊûÄÈ¿ÉÁÄÈÃÄ¿ÊûÄÉÍÔÍ¿ÂÑÊà ÒÑËÏÃËÅÍ¿ÉÃÄ¿ÓÍÔÔÿÂÑÂÑÔ¿ÉÁÛ ËÃÏÃÆ¿ÃÊÍÌÃÅ¿ÔÍÊÔÃÃÄ¿ÖÃÄÈ¿ÉÍÂÃÛ ÄÈÃÄ¿ÈÁÂÃÏ¿úÒ6Õ¿ÃÅÃÑ¿úÃÎÆÁÂûÏ¿û ÊÑÊÃÄ¿ÇÃÐÍÊÃÄÄÖÃÝ¿ÀÃÔÑÔÄÖÿÍÅÑ ÒÎÍÁÄÎÁ¿ÍÄ¿6ÄÅÏÁËÏÁÄÁÑÏÍÿÕÃÄÃÈÁÛ ÅÁÂÃÆ¿ÇÁÇÍÎÑ¿ÃÊÔÍ¿ÑÄÐÑÊ¿ÏÃÔÿÏÍÛ ÇÁÄÅÝ¿ÕÁÏÁÊÿÃÊÃÄ¿ÇÁÄÉÃËÃÅ¿ÈÁÛ ÌÑÃÄ¿ËÁÊÁÏÐÿÇÍÈÏÃÄ¿ÉÍ¿1ûÄÈÊûÄÈ ÂÃÏ¿ÊÁÉÑÿÉÃÏÍ¿þÄÍÿÁÏÔÍÅÃÔ¿ÜÉÆÍ ËÃÉÿ ¿4ÃÄÑÃÏÍÝ ÓÍÃÈÃ׿4ÃÊÃÏÅÃ׿ÖÃÄÈ¿ÌÑÊÿÎÃÌÃÄÈ »¼½¾¿ÀÁÂÃÄÿÅÁÂÃÆ¿ÇÁÄÈÃÉÃÊÃÄ øùÆÁ¿úÁÔÅ¿úûÔÔü¿ÌÁÏÔÃÇÿÁÇËÃÅ ÒÑËÏÃËÅÍ׿ÔÁËÁÏÅÍ¿ÉÍÅÑÂÍÔ¿ ÍÃÄ¿ÀÁÛ ÉÍ¿1ûÄÈÊûÄÈÝ¿ÕÁÏÁÊÿÅÁÂÃÆ¿ÇÁÛ ËÁÇÌÍÎÃÏÃÃÄ¿ÐÃÏÃÊ¿ÐÃÑÆ¿ÉÁÄÈÃÄ ÇÃÐÍÊÃÄ¿ÂÃÍÄÄÖÃ׿ÉÃÂÃÇ¿ËÁÇÍÂÍÆÃÄ ÂÃÄÃ׿ÇÁÄÈÃÅÃÊÃÄ¿ÌÃÆÚÿÉÍÿÌÁÏÛ ÄÈÃÇÌÍ¿׿ÉÑÿËÏûÈÏÃÇ ÒÑËÏÃËÅÍ¿ÉÃÄ¿ÓÍÔÔÿÕÃÏÍÖÃÄÃ׿ÉÑà ùÆÁ¿úÁÔÅ¿úûÔÔ¿ÃÅÃÑ¿ÇÃÐÍÊÃÄ¿ÅÁÏÌÃÍÊ ÎÍÅÃÛÎÍÅÿÍÄÈÍÄ¿ÐÃÉÍ¿ÈÑÏÑ¿ÊÁÅÍÊÿËÑÛ ÔÅÑÉÍ¿ÌÁÏÌÁÉÿÉÍ¿ÑÄÍÿÁÏÔÍÅÃÔ¿ÌÁÏÌÁÛ ÉÃÏÍ¿ØÙ¿ÚÍÔÑÉÃÚÃÄ¿ÍÅÑ¿ÖÃÄÈ¿ÔÁÌÁÛ ÖÃÄÈ¿ÉÍÃÉÃÊÃÄ¿ÕÃÄÉÍÏÍ¿ÒÃÆÃÌÃÅÊÑ ÂÃÄÈ¿ÊÁ¿ùÃÄÃÆ¿ÜÍÏ¿ÄÃÄÅÍÝ¿ùÁÅÃËÍ׿ÊÁÛ ÉÿËÃÉÿËÁÏÍûÉÁ¿ÖÃÄÈ¿ÔÃÇÃÝ¿ÀÁÉÑÃÛ ÂÑÇÄÖÿÆÃÄÖÿÅÃÇÃÅ¿ÒÕÜ¿ÉÃÄ ý¿þÄÍÿÁÏÔÍÅÃÔ¿0ÍËÑÅÏÿ0ÃÌÃÄÈ ÍÄÈÍÄÃÄ¿ÑÅÃÇÃÄÖÿÔÃÃÅ¿ÍÄÍ¿ÃÉÃÂÃÆ ÄÖÿÅÍÄÈÈÿÇÁÄÖÁÂÁÔÃÍÊÃÄ¿ÇÃÔà ÒÕÀÝ¿ÀÁÌÁÏÆÃÔÍÂÃÄ¿ÇÁÏÁÊÿÅÍÉÃÊ 1ûÄÈÊûÄÈ¿ËÃÉÿ23¿4ÃÄÑÃÏÍÝ ûÊÑÔ¿ËÃÉÿÏÁÄÎÃÄÿÇÁÄÉÍÏÍÊÃÄ¿ÏÑÛ ÊÑÂÍÃÆ¿ÔÃÅÑ¿ÔÁÇÁÔÅÁÏ¿ÂÃÈÍÝ¿úÍÂÿÅÑÄÛ ÁËÃÔ¿ÉÃÏÍ¿ËÁÏÃÄ¿ÇÃÐÍÊÃÄÄÖÿÖÃÄÈ ÓÃÔÍÌ¿ÒÑËÏÃËÅÍ¿ÉÃÄ¿ÓÍÔÔà ÇÃÆ¿ÌÃÎÃÝ¿úÁÏÌÁÉÿÉÁÄÈÃÄ¿ÒÑÛ ÅÃÔ׿ÒÑËÏÃÅÍ¿ÉÃÄ¿ÓÍÔÔÿÃÊÃÄ¿ËÑÂÃÄÈ ³Ñ»Ï¶±­·ª´·©«  °«±­³´¶º¶±½ÄÂËÀ¾¶ÆÂÇÀ¶ÒÓ¶©»«¶ÆÀ¶¹Ã¾Ë¶»Ã¾Ë¶¿Â¾Ë¶¼½¾ËÀÉÍÁÀ¶ÊÀÈÍÆ ÇÁÄÉÑÊÑÄÈ¿ÊÁÉÑÃÄÖÿÇÁÄÉÃËÃÅ ÕÃÏÍÖÃÄÿÊûÄÅÏÃÔ¿ÉÁÄÈÃÄ¿ÖÃÄÈ ËÏÃËÅÍ¿ÖÃÄÈ¿ÃÔÿÑÏÚûÊÁÏÅû׿4ÃÚà ÉÁÄÈÃÄ¿ÉÑÿÈÁÂÃÏ¿ÔÃÏÐÃÄÃ׿ÖÃÍÅÑ ÈÂÇÔ¾¶ÎÂÇÀ¶¸À¾ËËͶÕÖײزÖÙØÚÛ϶´Æ¶ĽĽÇÂ̶¿Â¾Ë¶ÄÂÎɾ¶Âɾ¶¼½ÇÂÀÎ ËÁÄÉÍÉÍÊÃÄ¿ÂÃÄÐÑÅÃÄÝ¿ÕÃÐÍÊÃÄ ÉÍÃÂÃÇÍ¿ÔÁÐÑÇÂÃÆ¿ùÀ5¿ÂÃÍÄ׿ÔÁËÁÏÅÍ ùÁÄÈÃÆ׿ÓÍÔÔÿÕÃÏÍÖÃÄÿÍÄÈÍÄ¿ÌÁÛ ÔÃÏÐÃÄÿÁÊûÄûÇÍ¿ÉÃÄ¿ÔÃÏÐÃÄÿÁÄÅÏÁÛ ÆͶ˽ÅÂÇÏ ÒÑËÏÃËÅÍ¿ÌÃÆÊÃÄ¿ÅÁÏËÍÂÍÆ¿ÔÁÌÃÈÃÍ 6ÏÚÍÃÄÿÒÑÂÍÔÅÖÃÄÍÄÈÔÍÆ׿ÖÃÄÈ ÅÁÏÄÃÊ¿ÊÃÇÌÍÄÈ¿ÉÃÄ¿ÃÖÃÇÝ¿ÒÃÃÅ¿ÍÄÍ ËÏÁÄÁÑÏÝ!"


\U]^Y \U]^Y_`XYabYcUX^U\dYaeZf TUVUWUXYZ[

567ý8292ýùÿ02üúý:2û6ý;ÿ<63=660ý5ú0>>úý8?@

 ƒ„…†„‡ˆ‰Š†‹Œ{‹Ž õó93 

   "!  42óè  &8

 $ô """ # ' ö   

 # '  

0 %/&2",./0$ 1" "  '$0  

 "" &""""#  &2' 8 &2",./0$ 

"#"   "  & " 

""

  " "     $ 14  " ! & ##  "

ç) "* /è

&'(&­)±*¬+«,®±A±éº¼ ¾³´¸Í¶´ð¶Ç³¿³´¸Ã³·À¸ð³¾¿³¸Ñ¶ð³ÂÀ¸òËÅ ´Æ³¸¾¶ÂÀ¾³¸ÃÀͳ´µµÀǸ¿¶Ò³µ³À¸¿³¾¿À ²¶´º·ºÂ´Æ³¸Â¶Ì³¸³½³·³¸ÃÀ¿¶¿º³À¼ dz¸µ¶Ãº´µ¸Ñ¶ð³¾¿³³´ ̶´µ¶´³ÀȸͶ̳γ̳´¸Â¶·Î³Ã³Í¸¾Ä¼ »³ðÀҸó³´µ¸³Â³º¸ÂÀó¾ÈÓ¸¾³Â³¸¹º·¼ ¾³´¸Ã¶´µ³´¸Æ³´µ¸ÃÀº´Ã³´µÈ¸ÃÀ̳´³ ñÀ´µµÀ¸áѶð³ÂÀæ¸òËŸƳ´µ ·ºÍ¿À¸Ã³´¸Í¶·ÇÀ´Ãº´µ³´¸³´³¾¸Ã³·À »³´Â³¸¾¶Í³Ã³¸»³·Â³»³´¸¿¶Â¶Ç³Î¸³½³·³È Ͷ´ÃÀÃÀ¾¸¿¶Ç³Çº¸Ò¶·ÎºÒº´µ³´¸Ã¶´µ³´ Á¶Ç³¿³¸áâ.äåæÏ ³´³¾¸¿¶ÎÀ´µµ³¸Í¶·Çº¸Í¶Ì³Î³Ì³´ ¶·Ç¶Â³¾¸ÃÀ¸Ç³´Â³À¸ï¸Í³µÀ ¾¶¾¶·³¿³´Ï Àº¸ÃÀͶ´ºÎÀ¸ÄǶΠñÀó¾¸Î³´Æ³¸Í¶´ð¶Ç³¿³´¸Æ³´µ¸ÃÀÒ¶¼ éͳͺ´¸ð³»³Ò³´¸Ã³·À¸Í¶¿¶·Â³ ̶´µ¶´³À¸¾¶¾¶·³¿³´¸Â¶·Î³Ã³Í¸³´³¾Ï ¿¶ðºÌdzθ ¾¶Í³Ç³ ·À¾³´¸ð³¾¿³¸Ñ¶ð³ÂÀ¸òËÅȸ³½³·³¸ðºµ³ ÃÀ¶·À̳¸¾¶ÌºÃÀ³´¸ð³¾¿³¸Ì¶ÌÒ¶·À¾³´ Á¶Ã³´µ¾³´¸Ì¶´µ¶´³À¸Í¶´µ¶´³Ç³´ ¿¶¾ÄdzÎȸµº·º¸¿¶¾ÄdzΠÃÀ¾¶Ì³¿¸¿¶½³·³¸À´Â¶·³¾ÂÀ0¸Ã¶´µ³´ Ͷ´ð¶Ç³¿³´È¸Ò³Î»³¸Ì¶´ð³ÃÀ¸¿³¾¿À ¾Ä·ºÍ¿Àȸͳ·³¸Í¶´ÃÀÃÀ¾¸ÒÀ¿³¸Ò¶·¿À¾³Í ó¿³·¸Ã³´¸¾¶Í³Ç³¸º´À Ͷ·Ì³À´³´¸¿¶Í¶·ÂÀ¸·ÄǶ¸Ƴ´µ¸ÃÀͺ³·Ï ³Ã³Ç³Î¸¾¶»³ðÀÒ³´¸¿¶Ò³µ³À¸»³·µ³ ðºðº·¸Æ³´µ¸ÃÀγ·³Í¾³´¸ÒÀ¿³¸ÃÀºdz·¾³´ Ͷdz¾¿³´³¸Â¶¾´À¿¸Ã³¶¼ Á¶ÂÀ³Í¸³´µ¾³¸Æ³´µ¸Â¶·Â¶·³¸ÃÀ¸·Äó¸·ÄǶ ´¶µ³·³¸Æ³´µ¸Ò³À¾¸Ã³´¸Òº¾³´¸Î³¾¸º´Âº¾ ¾¶Í³Ã³¸³´³¾¼³´³¾¸ÃÀÃÀ¾´Æ³Ï ·³Î¸áB¹ñò渿¶Çº·ºÎ¸Ñļ ¶·¿¶ÒºÂȸҶ·À¿À¸Í¶·Â³´Æ³³´¸Æ³´µ¸Î³·º¿ ÒÀ¿³¸Ì¶´Ädz¾Ï¸Ñ¶½º³ÇÀȸ¿³ÌÒº´µ¸¹º·¼ ¹¶´ÆºÇºÎ³´¸Îº¾ºÌ¸ÃÀ¸Ãº´À³¸Í¶´¼ ÃÀð³»³Ò¸ÄǶθͶ¿¶·Â³¸Í¶´ÆºÇºÎ³´Ï »³´Â³È¸ÃÀ¶´Âº¾³´¸¿¶¿º³À¸B´Ã³´µ¼ ÃÀÃÀ¾³´¸Ì¶´º·ºÂ´Æ³¸ÂÀó¾¸Î³´Æ³ ³¸ÅĵƳ¾³·Â³Ï ¹³·³¸¾¶Í³Ç³¸¿¶¾ÄdzΠ¹¶·Â³´Æ³³´¸Æ³´µ¸ÃÀ³ðº¾³´¸Ì¶´º·ºÂ º´Ã³´µ¸³´Â³·³¸Ç³À´¸Ì¶Ìͺ´Æ³À¸ÎºÒº¼ ¿¶¾³ÇÀ¸À´À¸ÃÀdz¾º¾³´¸Í³Ã³¸Â³Îº´¸Ç³Çº ¿ºÃ³Î¸ÃÀdz¾¿³´³¾³´¸å.¸¾³ÇÀϸòÀ¸³´Â³¼ ¶·¿¶ÒºÂ¸Òº¾³´¸Â¶´µ³Î Ѷͳdz¸Á¶¾¿À¸¹¶´¶·³´µ³´¸2º¾ºÌ ´µ³´¸¾¶Çº³·µ³Ï ̶´ð³Ç³´À¸Í¶Ì¶·À¾¿³³´ Ѷð³ÂÀ¸òËŸ¹º·»³´Â³¸ÁºÃ³·Ì³ðÀȸ³Ã³Ç³Î ѶµÀ³Â³´¸Â¶·¿¶ÒºÂ¸Ì¶´º·ºÂ¸¹º·¼ ·³´Æ³¸Í³Ã³¸ò¶¿¶ÌÒ¶·¸âîåD¸¾¶Í³Ã³¸Ñ¶¼ ¶·¾³À¸Ͷ·¾³·³¸¾Ä·ºÍ¿ÀÈ ¾³¿º¿¼¾³¿º¿¸¿¶Ã¶·Î³´³Ï¸¹³·³¸Í¶¿¶·Â³ »³´Â³È¸³Ã³Ç³Î¸Í¶´¶·³´µ³´¸Îº¾ºÌ ͳdz¸Á²¹È¸Á²é¸Ã³´¸Á²Ñ¸¿¶¼Ñij ̶dzÀ´¾³´¸¿¶´µ³ð³¸ÃÀº´¼ ¾¶ÌºÃÀ³´¸ÃÀÌÀ´Â³¾³´¸Í¶´Ã³Í³Âȸγ¿ÀÇ Æ³´µ¸ÃÀdz¾¿³´³¾³´¸ÄǶθѶð³ÂÀ¸º´Âº¾ ÅĵƳ¾³·Â³Ï¸/ºÇ³´¸¿¶Ò¶ÇºÌ´Æ³¸ÃÀ 󴵸º´Âº¾¸Ì¶´µÀ¾ºÂÀ ̶dz¾º¾³´¸ÃÀ¿¾º¿À¸¾¶ÇÄÌÍľ¸Æ³´µ¸ÃÀ¼ ̶ÌÒÀ´³¸Ì³¿Æ³·³¾³Â¸³µ³·¸Â³³Â¸Îº¾ºÌÏ 4º´º´µ¾ÀúǸó´¸Í³Ã³¸ÉÄʶÌÒ¶· ÐѳÌÀ¸Ì¶´µº´Ã³´µ¸å.î¸Ä·³´µ¸Æ³´µ Ͷ´ÆºÇºÎ³´¸³´ÂÀ¸¾Ä·ºÍ¿ÀÏ ´³ÌÀ¿Ï ²¶·¶¾³¸Ì¶´Ã¶´µ³·¼ й¶·Â³´Æ³³´¸Æ³´µ¸ÃÀ³ðº¾³´È¸ÌÀ¿³Ç¼ γÃÀ·¸åêCÈӸ³Ìҳθ¹º·»³´Â³Ï ç) "* /è

{|}~€‚ƒ„…~„†‡…ˆ‰Š‹Œ€„ 3‚

34 567 8 9:7 ; < =>:7 ? @AB = 7 8 9C 9D7 8 E =F =7 G H< =I=C => 37JK7L<M=N=7O9N=D7PEQ=<RE<7NE7SEI=>A=> &'(&­)±*¬+«,®±A±òÀ´³¿¸/³¼ ´µº´³´¸4¶Ãº´µ¸Ã³´¸é¿¶Â¸ò³¶¼ ·³Î¸Ñij¸ÅĵƳ¾³·Â³¸Ì¶´µ³¼ Çľ³¿À¾³´¸Ã³´³¸¿¶Ò¶¿³·¸-͸DCî ðºÂ³¸º´Âº¾¸Ì¶ÌÒÀ³Æ³À¸Í¶Ì¶¼ ÇÀγ·³³´¸â·Ì³Ã³¸ñ·³´¿¸ëĵð³ Ƴ´µ¸ÃÀ¾¶ÌÒ³ÇÀ¾³´¸ÄǶθ¹¶Ìó òËÅϸÁ³³Â¸À´ÀȸͷĿ¶¿¸Í¶´µ¶Ì¼ Ò³ÇÀ³´¸³·Ì³Ã³¸Ì³¿ÀÎ¸Ã³Ç³Ì Í·Ä¿¶¿¸ºðÀ¸¾¶´Ã³·³³´¸Æ³´µ¸³¾³´ ÃÀµº´³¾³´¸¿¶Ò³µ³À¸Ã³¿³·¸º´Âº¾ ̶ÌÒº³Â¸Ò¶·À³¸³½³·³¸Í¶´Æ¶¼

rstut vwxwyszt{tt|

·³Î³´¸³·Ì³Ã³¸ñ·³´¿¸ëĵÀ³Ï 2³Ç¸Â¶·¿¶ÒºÂ¸ÃÀ¿³ÌͳÀ¾³´ ÄǶθѶͳdz¸òÀ´³¿¸/³´µº´³´ 4¶Ãº´µ¸Ã³´¸é¿¶Â¸ò³¶·³Î¸áò/¼ 4éòæ¸Ñij¸ÅĵƳ¾³·Â³È¸2³·À Á¶ÂƳ»³½³´³È¸Á¶Ç³¿³¸áâ.äåæÏ EFGHIJKFLMNFKOKP ²¶´º·ºÂ¸2³·Àȸ󴳸-͸DCî¸ðºÂ³ QHRHSKFTUPTKQOKP ¶·¿¶ÒºÂ¸¿ºÃ³Î¸ÃÀ³Çľ³¿À¾³´¸ÃÀ VHPWHSKXKPFYZF[UQ ³´µµ³·³´¸âîåïϸò³´³¸Â¶·¿¶ÒºÂ¸³¼ HOQF\SKPQF]^R_KFOH ¾³´¸ÃÀµº´³¾³´¸º´Âº¾¸Ì¶Ì¼ GHIO^TFN^RWK ç) "* /è EF`aFKSIKJKFQUJKX

JbVKSObSFJbF\HSIbPKc dbeKPRKPFJKPFf cKbPPWKFIKQbX JKcKIFVS^QHQ VHPRU_bKPFJKP VHS[KbOKP EFgH[HcUI JbQHSKXTHSbIKOKPh QHcUSUXFKSIKJK JbcKOUOKPFTHQFU_b ^cHXFLbPKQ GHSXU[UPRKPFi^TK EFjPTUOF[bKWK VHIHcbXKSKKPFYZF[UQ THSQH[UThFGHIO^T IHPRKPRRKSOKP JKPKFkVFflZF_UTK EFmPRRKSKP JbQbKVOKPFUPTUO VHSKeKTKPhFQUOU nKJKPRhF^cbhF[bKWK iMkFJKPFcKbPocKbPp EFGHIO^TF[HcUI cbObFSHPnKPK 93)(ó1ô.73ó1(92*ó731 IHIb 0óö8 " (88" 0 

) &7" VKQTbFTHSOKbT 0    " (   #"(880)& VHIKPqKKTKPFYZFHOQ ô! 0   &4 ,-./0% $4  \SKPQF]^R_Kp  "  # ) 2 ô! ,% ! 0

ùúûúüýþÿ0123ý4ù5ý6162ýþ478

93)(ó1ô.*4ó4093ô*1+3 7õ21)õ6021 19ö8"'  " "" 

 7897 21 73 &4 ,-./0$ 7

 " &# #"" "  

    $

GH>AHM9NE78Hz=R7w@C@<7wH>9>C9C79>C9R7PEyHA=yR=>

|„„„†„~‚„†!!Œ…"|†!„#Œ$|%„~

&'(&­)±*¬+«,®±¼¸-³Âº¿³´¸Í¶¼ Ͷ·´³Î¸³Ã³¸¾¶Í³¿ÂÀ³´¸³Â³¿¸´³¿ÀÒ¸Ò¶ÂÄ·Ï ÄͶ·³¿À¸ÃÀ¸ÅĵƳ¾³·Â³Ï¸Ðë³´µ³´¸ÎÀdz´µ¼ ´µ¶ÌºÃÀ¸Ò¶½³¾¸ÌÄÂÄ·¸áÒ¶Âķ渾¶ÌÒ³ÇÀ ѳÌÀ¸ÌÀ´Â³¸ÃÀǶµ³Ç¾³´ÈÓ¸º½³Í¸ÑÄÄ·ÃÀ´³ÂÄ· ¾³´¸Í¶´µÎÀúͳ´¸¾³ÌÀϸѳdzº¸¾³ÌÀ ̶´µµ·ºÃº¾¸µ¶Ãº´µ¸ò¹-ò¸òËÅȸÁ¶Ç³¿³ /¶ÂÄ·¸òËŸ¹³·ÌÀ´¸Æ³´µ¸ÃÀóÌÍÀ´µÀ¸ÄǶΠÃÀdz·³´µÈ¸Ò³µ³À̳´³¸¾³ÌÀ¸Ì¶´³0¾³ÎÀ áâ.äåæϸò¶·³¿´Æ³¸µºÆº·³´¸Îºð³´¸Í³µÀ ¿Â³0¸1¶ÌÒ³µ³¸/³´Âº³´¸2º¾ºÌ¸á1/2æ ¾¶Çº³·µ³ÈӸ¶·À³¾¸Í³·³¸Í¶´µ¶ÌºÃÀ¸Ò¶ÂÄ· Àº¸Ò³Î¾³´¸Â³¾¸Ì¶´Æº·ºÂ¾³´¸Â¶¾³Ã ÅĵƳ¾³·Â³È¸3̳´º¶Ç¸4ÄÒ³À¸ÃÀ¸¿¶Ç³¸³¾¿ÀÏ Æ³´µ¸ÃÀ¾ÄÄ·ÃÀ´³ÂÄ·À¸ÄǶθ¹³·ÌÀ´Ï ·³Âº¿³´¸Í·À³¸Àº¸Ì¶´Æº³·³¾³´¸³¾¿À´Æ³Ï ²¶·¶¾³¸Ì¶ÌÒ³»³¸ÍºÇºÎ³´¸Ò¶ÂÄ·¸ÎÀ´µ¼ ѶҶ·³Ã³³´¸Ò¶ÂÄ·¸¿¶Ç³Ì³¸À´À¸Ì¶¼ ÐÁºÃ³Î¸Ã¶Ç³Í³´¸¾³ÇÀ¸¾³ÌÀ¸Ì¶´µ¼ µ³¸Ì¶Ì³Ã³ÂÀ¸Î³Ç³Ì³´¸Ã¶Í³´¸µ¶Ãº´µ¸ò¹¼ ̳´µ¸Ì¶´º³À¸¾Ä´Â·Äʶ·¿Àϸ¹¶Ìó¸òËÅ µ¶Ç³·¸³¾¿Àȸ³ºÃÀ¶´¿À¸Ì³ºÍº´¸Ì¶´Æº·³ÂÀ -ò¸òËÅϸÁ³ÌÒÀǸ¶·º¿¸Ì¶´¶·º¿¸Ì¶´Æº³·³¼ ð³ð³·³´¸Ã¶»³´È¸¿¶ð³¾¸âîåâϸñ³ÍÀ¸Â³¾ ¾³´¸Âº´ÂºÂ³´´Æ³¸³µ³·¸Ò¶ÂÄ·¸Â¶Â³Í¸ÒÀ¿³¸Ò¶·¼ ç) "* /è

}ú=616~60ýùÿ1ú3ý60 76=63ý€62960ý€ÿ0ú9ú

012343678970    # 8 73 " " #   

     

 " " $ ! "    8 73 # 2"" &0 6  " 8   $# #"

"  #  #   "  # 1ô &93)(óö4 4  "   

1ô %"  "

 "#""! & #    " &"   # ,-./0" """"9  " "   0 6 ! '  #" (8 " " "  # $4 #  /8 &0" 9 ! ö #$4 "&  )(27$ # %

" "   !""$ "&0' 0 $ó " "! !  !

* " #  " 0 67897 10

"" "" 8 &

 "  ""  #" ö " &  0   &+"%*" &4 ,-./0$   " "# %

 &2 8  !  ! 

" "  "   2"" & # #"#" "  &0 6  804 " $ #"'" !     " " "  $ 4# "&" " #ö "  0 ! ! $ 10

"" ""

 "" "  #  # 8 73 - "& 93)(ó1ô.73ó1(92*ó731   4"" $ )  "  # # ! 

 & # "(8 " " "   $4 ##  8õ30óô4(óôö8"" !  8 & 

& *

 " "#  !  " $4 " ö )(27&2 +"%$   &# # #  9 ! "&0   " ! %    4  #  #  " " "  # ø7 ! ! ö !  8 &4 ,-./0$ ç) "* /è  &   " "   /9 "$,0

wH>AE>CEQ7LRCExEC=:7OHR@y=D7w9:ER7G9<I=z=<=R=

ghijklmnopqmrkpqomgkioqsoimtqiusov Ž‘’“”Ž•–—–˜’‘”“–“™–Ž’—š—›–œ’–‘’˜”Žš ˜”ŽšŽž–’Ÿ ›–¡– –‘–’¢—š¡’£¤š¥’¦¥•ž–‘– – “”Ž••”§– ’”¨”Ž”¨”Ž’––’‘”•š––Ž’ž–Ž•’©š—– “”“–¡’©–‘–’—š—›–—š—›šŽž–ª

«¬­®¯°±²³´³µ¶·¸¹º·»³¼ ½³·³¸Í¶·Ä·³´µ³´Ï¸éóͺdz ½³·³¾³¸²º¿À¾¸ÁºÃÀĸÅĵ¼ Ƴ´µ¸ÃÀµ³Òº´µ¸Ò¶·¿³Ì³ Ƴ¾³·Â³¼ÁÄÇÄȸÉÄÊÀ³¸¹·³ÂÀ¾³ ¶̳´´Æ³¸Æ³´µ¸Ç³À´¸Æ³´µ ˿̳Ƴ´ÂÀȸ¸Ì¶´µ³Â³¾³´È ̶´µ³ÌÒÀǸͷÀʳ¶¸³Ç³Â¸Ìº¼ ¿¶ÂÀ³Í¸Â³Îº´´Æ³¸³Ã³¸Í·Ä¼ ¿À¾¸Ç³À´´Æ³Ï¸Á¶Í¶·ÂÀ¸¾Ä´¿¶· µ·³Ì¸¾Ä´¿¶·Ï¸ÐÑÄ´¿¶·¸Ò¶¿³· Ƴ´µ¸¿ºÃ³Î¸ÃÀµ¶Ç³·¸ÌºÇ³À¸âê ÃÀµ¶Ç³·¸ÂÀ³Í¸Â³Îº´´Æ³È¸¿¶¼ ë³´º³·À¸ÎÀ´µµ³¸ì¸í¶Ò·º³·À ó´µ¾³´¸º´Âº¾¸¾Ä´¿¶·¸ÌÀ´À âîåïȸ¿À¿»³¸³¾³´¸º´ðº¾¸¾¶¼ ¿¶ÂÀ³Í¸ÂÀµ³¸ÒºÇ³´¸¿¶¾³ÇÀÈÓ ÒÄǶγ´¸Ã³Ç³Ì¸¾Ä´¿¶·¸Ò¶¿³· ¾³Â³¸ÉÄÊÀȸ¿³Í³³´¸³¾·³Ò Ƴ´µ¸ÃÀµ¶Ç³·¸ÃÀ¸ñľĸ¹·ÄµÄ ÉÄÊÀ³ȸ¾¶Í³Ã³¸ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßà dz´Â³À¸ï¸À´ÀÏ Á¶´À´¸áâãäåæÏ ÐòÀ¸¿Àºdzθ³ð³´µ´Æ³È ²¶´º·ºÂ´Æ³È¸º´Âº¾¸¾Ä´¼ ¿³³Â¸¾Ä´¿¶·¸Ä·³´µÂº³¸ÒÀ¿³ µ¶Ç³·¸ÒÀ³¿³´Æ³ ̶ÌͶ·Î³ÂÀ¾³´¸Ò³µ³À̳´³ 93)(ó1ô.*õ9õ43ó7 ó3 ¿¶·¸Æ³´µ¸ÃÀ 0128õ343ö4! 8"! '   " # ÷ ¿À¿»³¸³Ã³¸Æ³´µ¸Ì¶ÌͶ·¼   ÷ "  * 6 ' &4,/ø./0$ ÇÀγ¾³´¸¾¶ÒÄǶγ´´Æ³¸¿¶¼ ç) "* /è


GEHIFIJI @ABCDBEF

012356173389123 98 3 31 9 3 933535612 373 1 39 3 93873 3 33 389123 98 3 31 9383599 1 3313 361 9 3 61 3 831 3 2313 13 1 31 6 31 91 318 91313 98 3 31173

93 3138 618!3996389123 98 3 312 63 "089123 98 3 3101233 312 63 2 6 8!33 1 "

KLMNO KLMNOPQROSTOULRNLKVOSWXY #$%&%'()&%*$. 923 / 61!8!3"0 61!8!3/83 "0 61!8!3/73"" 0123!683 39186618 1 32 9951.23456647843 369:9.28;87<878;8;" +,-%'. 618!33319129 3962 31=63> 33 6?12 6631> 3873 3 3"

Z[\]^_`]^a`bcdef\e^gh[i]`\ gejj]b`^keij[l[^mno^ap §¨©ª«¬­®ª«¯°­±¨®²­¯³´ª©©­µ­«¶ qr s r t uv wº»xyz v{| r } ~ »[`^g[»[`]^ºfh[l

€‚ƒ‚„…†‡ˆ‡‰…Š‹Œˆ‹Ž…†‡‹‘‹Ž…Œˆ’ˆ‹“ Ž‹Ž”…Š‰•‹‹”…Œˆ–’‹—‹‹Ž…‚Ž˜‹”…˜‹Ž ™‹˜‡Š‹—…š‡‘‡›Ž…œŒˆ‘ˆ…‰Š‹Š–‡…š‡‘‡›Ž…–ˆ“ Ž‹Š‡’‰…ž‹ˆ‡‹Ž…Ÿ‹‡… ˆ‡•–Ž…™‹¡…ˆ‘‹†‹Ž ¢‘…†‡‹‘‹Ž…˜‹Ž…¢‘…˜‡ˆ‡…ŒŽ–Š‡’…‹‘‹– ŒŽ‹Ž–Ž™‹£‹•…Š‹Œˆ‹Ž¡…ƒ‡ˆ‡‰…† ‹¤‰‹‡Š¡¥‰…‹‘‹–…‘ˆ‡•–Ž™™‹…¤ ‚Ž‘‹…¼‹™Š‡’…Ÿ–’‘‹†‹“€Ž¢ˆ‰‹’‡…Ÿ½¼…¾€¿ ‘¦ˆ‹‡•—–Ž™¡¥™‰¡

³´ª©©­µªª¬¯³´·ªµµª¸­¹ª·

$%&'(û)ÁÙÅÒÑ×ÁÇ*ääÑÙÁÊ ÊÃÆÍÕÇÓÃÆÒÃÖÇÂÁÓÃÆÄÅÒÀÃÆ 5ÊÃÂÁÈÑÃÏ ÑÀÅÒÇÂÁÂËÃÞÃÇ,9<=25ÓØÓØÖ íë*ðÇÐØÂÉÃÖÇ5ÊÃÂÁÈÑÃÕ ÀÅÓÑÃÔÇÈÑÇÄÅÊÅÖÃÆÇËÑÖÆÑÖÇæÐæÝ ÐÃÊÑÁÊÆÎÃÇËÁÊÀÁÂËÃÆÍ ÈÃÊÑÇÒÁÊÀÃÂÃÆÇÀÁÖÅÓÑÒÃÆÏÇßÁÌ êÍÅÆÍÇêÈÑÉÊÃÖÁÒÎØÕÇ4ÃËÅ åÃÆÃÒÃÇàÔÃÊÂÃÏÇæÃÇÓÅÓÅÖ ÖÁÑÊÑÆÍÇÉÁÆÅÍÃÖÃÆÆÎÃÇÈÑ ÆÅÊÅÒÇêÍÅÆÍÕÇÉÃÈÃÇÖÑÒÅÃÖÑ íï+îðÇÉÃÍÑÇÑÆÑÇÃÀÃÆÇÂÁÂÌ ÉÃÈÃÇî+8îÕÇÓÃÓÅÇËÁÀÁÊÄÃÇÈÑ ËÁÊËÃÍÃÑÇËÃÍÑÃÆÇÈÃÆÇÅÆÑÒ ÎÃÆÍÇËÅÊÅÀÕÇØÊÃÆÍÇÄÅÖÒÊÅÇÈÑÅÄÑ ËÃÍÑÇÑÓÂÅÇÈÃÆÇÉÁÆÍÃÓÃÂÃÆÌ ÖÁËÅÃÔÇÉÁÊÅÖÃÔÃÃÆÇÉÁÊÈÃÌ ËÑÖÆÑÖÕÇÃÆÒÃÊÃÇÓÃÑÆÇÈÑÇâØÒÁÓ ÈÁÆÍÃÆÇËÃÑÀÇÈÃÆÇÖÁÀÃÓÑÍÅÖÇËÑÖà ÆÎÃÇÓÁÞÃÒÇ,-9. / 01283 ÍÃÆÍÃÆÇÈÑÇåÁÂÃÊÃÆÍÏ åÃÆÒÑÀÃÕÇ,9-72-99 2,9<3 ËÁÓÃÄÃÊÇÖÁÖÅÃÒÅÇÓÁËÑÔÇËÃÑÀÏ œ]ƒ€…¼‹˜ˆ‹’‹—…¼–‹ŠŠ‡‰‡Ž…˜‹Ž ‡˜‹Ž…ƒ’‡’£‹‹Ž”…˜‹Ž…‚‘‹Ž ˆ‡†‹‘‹Ž…¼–—‹‰‰‹˜‡¦‹—…˜‹ˆ‡…ˆ‹Ž‘‡Ž 4-/0 5549-ÈÑÇ4ÅÃÆÍÇÐØÁÆÌ éÃÔÅÆÇËÁÊÑÀÅÒÆÎÃÇÑÃÇÂÁÌ =25ÈÃÆÇ>1 ?2:2872@957A ÝÃÈÃÇï22ÕÇêÍÅÆÍÇêÈÑÌ ¾€ ¼– —‹‰‰‹˜‡¦‹—…¿¦‹“ Š‡†—‡Ž…Ÿ˜€…½‹†‡Š…¾‡ˆ†‘–ˆ…‡˜‹Ž ’‹‰Œ‹‡…‘‡Ž†‹‘…Œ–’‹‘”…†‹‘‹…¿–Ž‹—‹ˆ ÈÄØÆØÕÇ5ÁÈÅÆÍÇÝÅÖÃÒÇ6ÃÆÒÃÑ ÓÃÆÄÅÒÀÃÆÇÀÅÓÑÃÔÇÈÑÇæÆÖÒÑÒÅÒ ÝÃÈÃÇî++8ÕÇÀÁÒÑÀÃÇÀÊÑÖÑÖ ÉÊÃÖÁÒÎØÇÈÑÃÆÍÀÃÒÇÂÁÆÄÃÈÑ †‹ˆ‹‘‹Š…‡‰Œ‹ˆ‹‡‘…˜¼– …NP01“NP0b…˜‡Š‹Ž‘‡† ‚’ˆ‹‰‹¡ ¦‹Ž…•ˆ—‹ˆ‹Œ…¼–‹Š‡‰‡Ž…˜‹Ž…¼–‹Š‡“ 3ÕÇÐÃÂÉÅÖÇææÇ6ÆÑ×ÁÊÖÑÒÃÖ ÝÁÆÈÑÈÑÀÃÆÇÈÃÆÇÝÁÆÍÁÂËÃÌ ÂØÆÁÒÁÊÇÒÁÆÍÃÔÇÂÁÆÍÔÃÄÃÊ ë*ÇÐØÂÉÃÖÇ5ÊÃÂÁÈÑÃÕ †ˆ‘‹ˆ‡’…R‰– ‰… Ÿ ‡ ‰Œ ‡ Ž ‹ Ž … Ÿ – ’ ‹ ‘ ƒ  ‘ – ‹ … Ÿ Ÿ … ¼– — ‹ ‰‰‹ ˜ ‡ ¦ ‹ — … Ÿ ˆ  ¢ ‘…‹‹ˆ…˜‡†ŠŠ‹…’¥‹ˆ‹…‰‹Ž‹™‰Ž åÃÆÃÒÃÇàÔÃÊÂÃÕÇßÊÑÙÃÆÕ ÆÍÃÆÇßÃÆÃÄÁÂÁÆÇíæÝÝßð æÆÈØÆÁÖÑÃÕÇêÍÅÆÍÇÈÑÃÆÍÀÃÒ ÄÃËÃÒÃÆÇÎÃÆÍÇÈÑÖÃÆÈÃÆÍÆÎà ¼–—‹‰‰‹˜‡¦‹—…¾ˆ…ž…‚–Ž…¾‹Ž‹ˆ‘ ¾ˆ…ž…¿–Ž‹—‹ˆ…€Š¦‹’…¥…¼‚…‰Ž‹‘‹†‹Ž” ‰‹ ‰ ˆŽ¡ åÓÁÂÃÆÏ ßÁÆÒÁÆÍÏÇåÁÂÃÖÃÇÂÃÖÑÔÇÀÅÌ ÂÁÆÄÃÈÑÇàÑÊÁÀÒÅÊÇÜÑÖÆÑÖÇÖÁÌ ÔÑÆÍÍÃÇÖÃÃÒÇÑÆÑÏÇÝÃÈÃÇï22+Õ ¼‚”…Œ‹˜‹…œ‹•–…NN\0…˜‡…‹–Š‹ ¼‹˜ˆ‹’‹—…¼–‹Š‡‰‡Ž…˜‹Ž…¼–‹Š‡‰‹‹‘ ˜¼ ˆ‹Ž…‡Ž‡ ÝÁÂÑÂÉÑÆÇÁÀÖÁÀÅÒÑäÇÉÅÌ ÓÑÃÔÇÈÑÇìÃÀÃÊÒÃÇÑÒÅÕÇêÍÅÆÍ ÀÃÓÑÍÅÖÇ5ßÇæÀÓÃÆÇÐØÂÉÃÖÏ êÍÅÆÍÇêÈÑÉÊÃÖÁÒÎØÇÒÁÊÉÑÓÑÔ ¼‹˜ˆ‹’‹—…¼–‹ŠŠ‡‰‡Ž…¼–—‹‰‰‹“ ¼–—‹‰‰‹˜‡¦‹—…¿¦‹†‹ˆ‘‹…‘‹† ¦‹Ž…˜‡•Ž––‘ˆ––—‘…†¿‹–ŽŽ…‹‹—˜‹‹ˆŠ‹”…—’…Œ†‹‰‡ ‰Œ‡Ž¡ ÓÅÔÃÆÇÅÆÑÒÇÅÖÃÔÃÇÈÑÇËÃÞÃÔ ËÁÀÁÊÄÃÇÖÁËÃÍÃÑÇÒÁÆÃÍÃÇÂÃÌ êÍÅÆÍÇÂÁÆÎÁËÅÒÇÑÆÑÇÉÁÌ ÖÁËÃÍÃÑÇë*ÇéÁÊËÃÑÀÇæÆÈØÌ ˜‡¦‹—…¿¦‹†‹ˆ‘‹¡ Š‹Ž’–Ž…‰Ž˜‡˜‡†…‰Ž™‹˜‡…†‹˜ˆ RŽ‘–†…‡‘–”…ŸŸ…¼–—‹‰‰‹˜‡¦‹—…•ˆ—‹“ ¾‡ˆ†’‡…¼‹˜ˆ‹’‹—…¼–‹ŠŠ‡‰‡Ž –Š‹‰‹”…‘‹Œ‡…Ž‹Ž‘‡Ž¦‹…‹˜‹…¦‹Ž…™‹˜‡ ˆ‹Œ…’‹Ž‘ˆ‡…˜‡…¼–‹ŠŠ‡‰‡Ž…˜‹Ž…¼–‹Š“ ÃÒÃÉÇÀØÊÉØÊÃÖÑÇÐØÂÉÃÖÇ5ÊÃÌ ÍÃÆÍÇÈÑÇËÃÍÑÃÆÇÀÁÅÃÆÍÃÆÇÝé ÊÑØÈÁÇÉÃÓÑÆÍÇËÁÊÀÁÖÃÆÕÇÀÁÒÑÀÃÇÑà ÆÁÖÑÃÏÇóBüúÿ ¼–—‹‰‰‹˜‡¦‹—…¿¦‹†‹ˆ‘‹…‘ˆ˜‡ˆ‡ –Š‹‰‹…˜‡‹Ž‘‹ˆ‹…‹Š–‰Ž‡Ž¦‹¡ Š‡‰‹‹‘…˜‡’‡‹Œ†‹Ž…‰Ž–‹’‹‡…•‹—‹’‹ ÂÁÈÑÃÇíÐ5ðÇÑÒÅÇÃÀÃÆÇÂÁÌ ˜‹ˆ‡…‚’Œ…—‹Š‹—–˜‡Ž…¼Ÿ˜€…¾‡ˆ†‘–ˆ” ¼‹†‹…‘–‹’Ž¦‹…’‹Ž‹‘…•ˆ‹‘ ‚ˆ‹•…˜‹Ž…€Žˆ‡’”…¦‹Ž…‰Ž™‹˜‡ ÆÎÃÂÉÃÑÀÃÆÇÉØÀØÀÌÉØÀØÀ œ–’Š‹Ž…y‹ˆ‡‹˜‡…‚…¼‡…½‹†‡Š –Ž‘–†…‰Š‹—‡ˆ†‹Ž…Œ‡‰Œ‡Ž‹Ž…Ÿˆ’¦‹“ †•‹Ž‹‹Ž…˜‡…˜‹ˆ‹—“˜‹ˆ‹—¡…z ÉÑÀÑÊÃÆÆÎÃÇÂÁÆÍÁÓØÓÃÇËÑÖÆÑÖ ¾‡ˆ†‘–ˆ…‡˜‹Ž…ŸŽ˜‡˜‡†‹Ž…˜‹Ž ÎÃÆÍÇÀØÂÉÓÁÀÖÕÇÈÑÇÒÁÆÍÃÔ Ÿ Ž‹™‹ˆ‹Ž”…]†…žˆ†‰¦…Ÿ˜ ÀØÂÉÁÒÑÖÑÇÅÖÃÔÃÇÎÃÆÍÇÖÃÌ ½‹ †‡Š…¾‡ˆ†‘–ˆ…‡˜‹Ž… ‹‘‹…R’‹—‹ ÆÍÃÒÇÀÁÒÃÒÇÈÃÆÇÂÁÆÃÆÒÃÆÍÏ ˜ ‹ Ž …ƒ–‹Ž‹Ž”…€‰‹‰…ž‹Ž‹¢‡… 7ØÊÅÂÇËÁÊËÃÍÑÇÑÓÂÅÇÃÀÃÆ ½‹ † ‡Š…¾‡ˆ†‘–ˆ…‡˜‹Ž…ƒ’‡’£‹‹Ž” ÈÑÍÁÓÃÊÇÂÅÓÃÑÇÉÅÀÅÓÇ28Ïñ2 ˜‹Ž…¼‡’•‹†—–Š…¼–Ž‡ˆ…¥…½‹†‡Š ÔÑÆÍÍÃÇîîÏ22ÕÇÈÑÃÀÔÑÊÑÇ999: ¾‡ˆ†‘–ˆ…‡˜‹Ž…‚’ˆ‹‰‹¡ ˜‹Ž†‹Ž…¾‡ˆ†’‡…¼‹˜ˆ‹’‹— 04/-4-/ËÅÀÅÇÒÁÊËÃÊÅÇÎÃÆÍ ¼–‹ŠŠ‡‰‹‹‘…¼–—‹‰‰‹˜‡¦‹—…‘ˆ˜‡ˆ‡ ÈÑÒÅÓÑÖÇë*ÇÐØÂÉÃÖÇ5ÊÃÌ ‚–’‘‡¦‹Ž‡…]ˆŽ‹£‹‘‡…Ÿ˜…¾‡ˆ†‘–ˆ” ÂÁÈÑÃÇËÁÊÄÅÈÅÓÇáßÁÂÁÒÑÀ œ ‡’¢‡‹Ž‹…‚…½‹†‡Š…¾‡ˆ†‘–ˆ…‡˜‹Ž ßÃÒÃÔÃÊÑ;ÇæÆÖÉÑÊÃÖÑÇÈÃÊÑÇØÊÌ ŸŽ˜‡˜‡†‹Ž…˜‹Ž…ŸŽ‹™‹ˆ‹Ž”…‡Š‡’ ÃÆÍÌÇØÊÃÆÍÇÎÃÆÍÇßÁÓÑÔÃÒ €  ‘¦£‹‘‡…]…½‹†‡Š…¾‡ˆ†‘–ˆ…‡˜‹Ž {|}{}~} éÁÊÃÆÍÇÈÃÓÃÂÇâÑÈÅÉÆÎÃÏÚ {|}{}~}… Œ  Š ‹ Ž ‘ ‡ † ‹ Ž … ˜ ‡ ˆ  † ‘ – ˆ … ¼‹ ˜ ˆ ‹ ’ ‹ — … ¼– ‹ Š Š ‡ ‰‡ Ž … ˜ ‹ Ž   ‹ ‘ ‹ … R ’ ‹ — ‹ … … ˜ ‹ Ž … ƒ  – ‹ Ž  ‹ Ž ” … R Ž ‡ † àÃÓÃÂÇËÅÀÅÇÑÆÑÕÇêÍÅÆÍ ¼– ‹ Š ‡ ‰‹ ‹ ‘ … ¼– — ‹ ‰‰‹ ˜ ‡ ¦ ‹ — ¡ œ ‹ ’ ¦ ‡ ˜ ‹ — … Ÿ ˜ … ¼Ÿ ˜ … ½‹ † ‡ Š … ¾‡ ˆ  † ‘ – ˆ êÈÑÉÊÃÖÁÒÎØÇÎÃÆÍÇÀÁÓÃÔÑÊÃÆ åÁÂÃÊÃÆÍÇÑÆÑÇÂÁÆÁÀÃÆÀÃÆ ÖÑÀÃÉÇÔÑÈÅÉÕÇÉØÓÃÇÉÑÀÑÊÕÇÈÃÆ ÀÁËÑÃÖÃÃÆÇÃÈÃÓÃÔÇäÃÀÒØÊÌ Ÿ …Ÿ„…Ÿˆ’ˆ…‚ˆ‹…¿¦‹†‹ˆ‘‹…†‰•‹Š‡…‹†‹Ž ‹Š‹Ž…Š”… ‹‰•‹†•‹¦‹Ž”…ƒ‹‰Œ–Ž…‹Ž‘‹Ž”…ƒ‹‰Œ–Ž äÃÀÒØÊÇÎÃÆÍÇÖÃÆÍÃÒÇËÁÊÉÁÊÃÆ ‰Š‹†–†‹Ž…Œ‰‹˜‹‰‹Ž…Š‡’‘ˆ‡†…’‰Ž‘‹ˆ‹…Œ‹˜‹…œ‹•–” „‹¦‹Ž”…ƒ‹‰Œ–Ž…¾£‹Ž”…ƒ‰ŒŠ†…‚Rœ€…˜‹Ž…’†‡‘‹ˆŽ¦‹¡ ÂÁÆÁÆÒÅÀÃÆÇÖÅÀÖÁÖÇÃÒÃÅ NO…‹Ž–‹ˆ‡…NP0Q…˜‡…£‡Š‹¦‹—…ƒ‘‹…¿¦‹†‹ˆ‘‹…Œ‹˜‹…Œ–†–Š Ÿ‰‹˜‹‰‹Ž…˜Ž‹Ž…‘–™–‹Ž…¦‹Ž…’‹‰‹…‰‹’‡—…‹†‹Ž ÀÁÍÃÍÃÓÃÆÇÖÁÖÁØÊÃÆÍÏÇåÁËÃÌ ‹…0Q¡PP…½€¡…Ÿ‰‹˜‹‰‹Ž…‘ˆ’•–‘…•ˆ‘–™–‹Ž •ˆŠ‹Ž™–‘…Œ‹˜‹…ƒ‹‰‡’”…1P…‹Ž–‹ˆ‡……NP0Q…‘ˆ–‘‹‰‹…˜‡ ˜‹‚…‚’œ\†‚‡‘„€ ‹…ˆƒ…Rœ„€ ’ˆ‚‡½‚•–„ –PŽO‘¡P–†P……‰—‡Ž‰• ÓÑÀÆÎÃÕÇÎÃÆÍÇÖÁÓÃÓÅÇËÁÊÉÑÀÑÊ š]^^…ƒ‰Œ‹’…ˆ‹‰˜‡‹”…‚–Ž…‚˜‡Œˆ‹’‘¦…‰‰•ˆ‡…†–Š‡‹—…–‰–‰…† Œœ€‹R„… „0O¡ £‡Š‹¦‹—……‹Š‹Ž…Š”…ƒ‹‰Œ–Ž…‹‰•‡Š‡”…ƒ‹‰Œ–Ž…ƒ‹“ ÆÁÍÃÒÑäÇÈÃÆÇÉÁÖÑÂÑÖÒÑÖÇÙÁÆÌ ‰‹—‹’‡’£‹…€Ž’‘‡‘–‘… †ŽŠ‡…‹Ž˜–Ž…€ …˜Ž‹Ž…‘‰‹…_¼Ž™‹˜‡…ŸŽˆ•’_”…˜‡…‹Šˆ‡…R‘‹‰‹ †‹’‡…¦‹‹ŽŽ…–‹Ž†…‹™‹Žˆ…‡Ž‘ˆ‹†Ž…Ž•‹‹…ˆŒ–…‰‹ ˜ ‹ ‰‹ Ž … ‹ Ž ‘ ‹ ˆ ‹ … Š ‹ ‡ Ž ŠŽ‹Ž”…˜‹Ž…ƒ‹‰Œ–Ž…ƒ‰•‹Ž¡…¦‹ ÈÁÊÅÆÍÇÄÃÈÑÇÉÁÙÅÆÈÃÆÍÏ š‹‰Œ–’…šŽ‘ˆ… ‡‰–ˆ…€ ”…‹Š‹Ž…‹Ž’—‹”…ƒ‘‹…‹Ž˜–Ž”…œ‹•–…NN\0\NP0Q¡…¾‹Š‹‰…†–Š‡‹— êÍÅÆÍÇêÈÑÉÊÃÖÁÒÎØÇÓÅÌ –‰–‰Ž¦‹…‡‘–”…‚–Ž…‰‰‹Œ‹ˆ†‹Ž…–Ž‘–†…‰Ž¥‹Œ‹‡…†•ˆ—‹’‡Š‹Ž…’’ˆ‹Ž…˜‡‘–Ž‘–‘…—‹ˆ–’ ÓÅÖÇÈÃÊÑÇåßêÇ6ØÎØÓÃÇåÁÂÃÌ •‡’‹…†ˆ‹‘‡¢”…‡Ž`‹‘‡¢”…’ˆ‘‹…˜‹Œ‹‘…˜‡Œˆ¥‹¦‹¡

Zel[f[l[`^L]jMi]K

Z[\ed[i[`^I[J[`\ S¨©ª±¯§±T¸´®¯UVV¯§¨±ªW­«¯XTYWª pbdeK

i¨µ­«ª±¯i¬±ª¬¨Y­¯i´®²¨²¯j­²«­²¯§¨±´µª·ª«

¾]k]^Ÿ]œ…ŸˆŒˆ‘‡…€Ž˜Ž’‡‹…¾Ÿ€”…’•–‹—…†‰–Ž‡‘‹’ †¥‡Š¡…Ÿˆ–‰‹—‹Ž…‘‹†…—‹ˆ–’…ˆ‹‘–’‹Ž…ˆ–‰‹—”…‘‹Œ‡…•‡’‹ ˜`ŠŒˆ…‰–˜‹…€Ž˜Ž’‡‹”…‘Š‹—…•ˆ†Š‡Š‡Ž…Ž–’‹Ž‘‹ˆ‹ ˜‡‰–Š‹‡…˜Ž‹Ž…—‹Ž¦‹…’†‡‹Ž…ˆ–‰‹—¡ –Ž‘–†…‰Ž‹˜‹†‹Ž…’‰‡Ž‹ˆ…˜Ž‹Ž…™–˜–Š…l‘ˆ‹‘‡…–†’’ ¼‹‘ˆ‡…¦‹Ž…‹†‹Ž…˜‡‘–Ž™–††‹Ž…˜‹Š‹‰…’‰‡Ž‹ˆ…‹Ž‘‹ˆ‹ Ž‡’…¾`ŠŒˆm¡…¾‹Ž…†‹Š‡…‡Ž‡”…¾Ÿ€…‹†‹Ž…‰ŽŠ‹ˆ Š‹‡Ž…‰‰•˜‹—…˜‹Œ–ˆ…ˆ‹—‹’‡‹…˜`ŠŒˆ…ŒˆŒˆ‘‡” Z[&F&ZûÐØÆÖÅÓÒÃÖÑÇÜÑÖÆÑÖÇíÐÐÜðÇàæç ÈÃÓÕÇËØÆÁÀÃÕÇÔÑÃÖÃÆÕÇÖÃÊÅÆÍÇËÃÆÒÃÓÕ ’‡’‰‡ Ž‹ˆŽ¦‹…˜‡…ƒ‘‹…¿¦‹†‹ˆ‘‹¡ •‹‹‡‰‹Ž‹…‰‰–Š‹‡…•‡’Ž‡’…˜`ŠŒˆ…ŒˆŒˆ‘‡…˜Ž‹Ž ËÁÀÁÊÄÃÇÖÃÂÃÇÈÁÆÍÃÆÇàÁÀÊÃÆÃÖÈà ÖÉÊÁÑÇÈÃÆÇÓÃÑÆÌÓÃÑÆÏ  ‰‡ Ž ‹ ˆ … ‡ Ž ‡ … ‹ † ‹ Ž … ‰  ‰• – † ‹ … ‰  Ž ‘ ‹ Š … • Š  † … † ‡ ‘ ‹ … • ‹ — £‹ ‰ ‹Š…†¥‡Š”…‰‰•Ž†‹ˆ…ˆ‹—‹’‡‹…¦‹Ž…˜‡ŒˆŠ–†‹Ž…–Ž‘–† CDEDFGû5ØÓÁÀÇÃÈÃÓÃÔÇÖÁËÅÃÔÇÖÁÆÑÇÉÁÊÌ çØÍÎÃÀÃÊÒÃÕÇ7ØÊÅÂÇ6ßÐßÕÇêÖØÖÑÃÖÑ ÐÁÍÑÃÒÃÆÇÑÆÑÇÂÁÊÅÉÃÀÃÆÇËÃÍÑÃÆ ‰‰•‹Ž–Ž…•‡’Ž‡’…˜`ŠŒˆ…‡‘–…‰–˜‹—…˜‹Ž…•‡’‹…˜‡“ ‰˜‰– ‡’Ž‡’…˜`ŠŒˆ…ŒˆŒˆ‘‡…—‡Ž‹…’‹‰Œ‹‡…¥‹ˆ‹ ÒÅÆÄÅÀÃÆÇÞÃÎÃÆÍÇÎÃÆÍÇÒÁÊËÅÃÒÇÈÃÊÑÇËØÆÁÀà 6ßÐßÇçØÍÎÃÀÃÊÒÃÇÂÁÆÍÃÈÃÀÃÆ ÈÃÊÑÇÐÃÂÉÃÆÎÁÇÈÃÆÇ5ÁÊÃÀÃÆÇî22Ça Š‹†–†‹Ž…Š—…’‡‹Œ‹…’‹™‹¡…‰‡Ž‹ˆ…‡Ž‡…‹†‹Ž…‰ˆ–•‹— Ž’‡Š‹‹’‡…‡…•‰ Ž˜‹Œ‹‘†‹Ž…Š‹—‹Ž…˜Ž‹Ž…˜Ž‹Ž…ŒŽ–“ ˜‡‰‹…–‰–‰…¦‹Ž…’Š‹‰‹…‡Ž‡…˜‡¦‹†‡Ž‡…•‹Ž¦‹†…ˆ‹Ž ‹’‹‹Ž…Š‹—‹Ž…¦‹Ž…’‰Œ–ˆŽ‹¡ ÀÃÎÅÕÇÎÃÆÍÇÖÃÆÍÃÒÇÉØÉÅÓÁÊÇÈÑÇìÃÞÃÇÜÃÊÃÒÏÇÐÁÌ 5ÁÓÃÊÇÝÊØÈÅÀÇî22ÇÝÁÆÍÊÃÄÑÆÇìØÍÄà ìØÍÄÃÇÜÃÆÍÁÒÕÇÎÃÆÍÇËÁÊÒÅÄÅÃÆÇÅÆÒÅÀ Œ•‹‹ˆ—‹£‹ ‡’…Œ‹˜‹‘…‰˜‹Š…¦‹Ž ‰‡Ž‹ˆ…‡Ž‡…™–‹…‹†‹Ž…˜‡•‹—‹’…•‹‹‡‰‹Ž‹…‰Ž–ˆ–’ ÖÁÆÑÃÆÇÎÃÆÍÇÂÁÆÍÃÆÍÀÃÒÇÀÁÊÃÍÃÂÃÆÇËÅÈÃÎà ÔÑÆÍÍÃÇîîÇßÃÊÁÒÇï2î3ÇÈÑÇ*ÅÒÓÁÒ ÂÁÆÍÃÄÃÀÇÖÁÂÅÃÇÞÃÊÍÃÇçØÍÎÃÀÃÊÒà —‹Ž¦‹……••‡’‡’‹Ž…‡˜’‡…ŠŒ‹ˆ†–Œ†‹ˆŽ‘‡……’Š•—‹…Œ‹‹ˆ‡…‹•…‡Œ’Ž‰ ˆ¡ Œˆ‡›‡Ž‹Ž…˜Ž‹Ž…¥Œ‹‘”…¥‹ˆ‹…‰Ž™‹Š‹Ž†‹Ž…Œˆ¦†”…¥‹ˆ‹ æÆÈØÆÁÖÑÃÇÑÆÑÇÈÃÉÃÒÇÈÑÆÑÀÂÃÒÑÇÖÁÒÑÃÉÇ4ÃËÅ ÝÊØÂØÖÑÇÐÃÊÎÃÇÝÁÂÅÈÃÇÐÐÜÇàæçÕ ÅÆÒÅÀÇÂÁÂËÁÓÑÇÈÃÆÇÂÁÆÍÍÅÆÃÀÃÆ •‹‹‡…’•–‹—…ˆ`Š–’‡…¦‹Ž…Š–‹ˆ˜…•‹‡Š’…•‹”…’’‹‰‡ ˆ…‡Ž‡ ™‡‘–…‰‰‹’‹ˆ†‹Ž…ŒˆŒˆ‘‡…˜Ž‹Ž…¥Œ‹‘”…‰‰•‹Ž–Ž ÉÃÈÃÇÉÅÀÅÓÇî2Ï22ÇÔÑÆÍÍÃÇîïÏ22ÇÈÑÇÐÁÊÃÒØÆ ìÃÓÃÆÇÝÁÀÃÉÃÓÃÆÇÆØÇ+ÇêÓÅÆÌÃÓÅÆÇ6ÒÃÊÃÏ ÉÊØÈÅÀÌÉÊØÈÅÀÇÉÃÊÃÇÉÁÊÃÄÑÆÇçØÍÎÃÌ ‹†‹Ž…‰Ž–Ž™–††‹Ž…Œ‹˜‹…†‡‘‹…•‹Ž¦‹†Ž¦‹…ŒŽ‹ŠŽ‹‹‰‹ ‡’Ž‡’…˜`ŠŒˆ…‰›‘…‰‡Š‡‹ˆ‹Ž…˜Ž‹Ž…‰˜‹Š…†¥‡Š” çØÍÎÃÀÃÊÒÃÇÈÑÇìÃÓÃÆÇ4ØÒØÞÑÄÃÎÃÆÇÆØÂØÊÇîÇçØÍÌ ÝÃÂÁÊÃÆÇÎÃÆÍÇÈÑËÅÀÃÇÂÅÓÃÑÇÉÅÌ ÀÃÊÒÃÏÇÐÁÍÑÃÒÃÆÇÑÆÑÇÄÅÍÃÇÈÑÓÃÀÅÀÃÆ ˜‹Ž…ŒŽ‘‹—–‹Ž…¦‹Ž…‹†‹Ž…‰‰•–†‹…ŒŠ–‹Ž…–Ž‘–Ž† •‰ Ž™–‹Š…ŒˆŒˆ‘‡…˜Ž‹Ž ÀÅÓÇ28Ï22ÇÔÑÆÍÍÃÇîÏ22ÇÑÆÑÇÂÁÆÃÂÌ ÅÆÒÅÀÇÂÁÂØÒÑ×ÃÖÑÇÉÁÓÃÀÅÇ6ßÐß ‰Ž™‹˜‡…ŒŽ–’‹—‹…noeopqqo’¥‹ˆ‹…¥Œ‹‘…˜‹Ž…Œ‹’‘‡ ’Žˆ‹–”‹…Š†…•ˆ‡‹——…¥‹’Œ‡‹‹…‘•…˜‹‹Ž‹…‡˜‰‹ŽŽ‹‹…Ž‰ ÎÃÀÃÊÒÃÏ … — ‹ ‡†”…‘ˆ‡†“‘ˆ‡† êÙÃÊÃÇÑÆÑÇÍÊÃÒÑÖÕÇÆÃÂÅÆÇÉÁÆÍÅÆÄÅÆÍ ÉÑÓÀÃÆÇÃÆÁÀÃÇÀÁÊÃÄÑÆÃÆÇËÃÒÑÀÕÇÀÁÊÃÌ ÅÆÒÅÀÇÂÁÂËÅÃÒÇÉÊØÈÅÀÇÎÃÆÍÇËÁÊÀÅÌ ‹‰‹Ž¡…¾‹Ž…‘Ž‘–…’‹™‹”…’‰‡Ž‹ˆ…‡Ž‡…™–‹…‰Ž–Ž™–††‹Ž ™‡‘–…‰Ž—‡Ž˜‹ˆ‡…ˆ‡’‡†…‹‹Š”…’ˆˆ‹‘‹…Š…¥•‹‡—ˆ…‹•…‹‰ –‹‘ ÔÃÆÎÃÇÂÁÂËÃÎÃÊÇÒÑÀÁÒÇÅÆÒÅÀÇÂÃÖÅÀÇÀÁ ÄÑÆÃÆÇÀÅÓÑÒÕÇÓØÍÃÂÕÇÉÁÊÃÀÕÇÀÃÎÅÕÇÀÃÑÆ ÃÓÑÒÃÖÕÇÅÆÑÀÕÇÀÊÁÃÒÑäÇÈÃÆÇÑÆØ×ÃÒÑäÇÖÁÊÒà †Œ‹˜‹…†‡‘‹”…‹Œ‹…’‹™‹…¦‹Ž…˜‡ŒˆŠ–†‹Ž…–Ž‘–†…‰Ž™‹Š‹Ž“ Œˆ™‹Ž™‡‹Ž…˜Ž‹Ž…’‰–‹…Œ‡—‹†…˜‹Š‹‰…’•–‹—…‰• Œˆ¦† ÐÁÊÃÒØÆÇÖÁËÁÖÃÊÇ4ÉÇòÏ222ÇÅÆÒÅÀÇÞÑÖÃÒÃÞÃÆ ÉÁÊÙÃÕÇÃÀÖÁÖØÊÑÕÇËØÀÖÕÇÊÃÄÅÒÕÇÖÅÓÃÂÕ ÂÁÂËÁÊÑÀÃÆÇÉÁÓÃÎÃÆÃÆÇÒÁÊËÃÑÀÆÎà †‹Ž…•‡’Ž‡’…ŒˆŒˆ‘‡¡ Œˆ–‰‹—‹Ž¡ Ž‹Œ‹…™–‰Š‹—…˜`ŠŒˆ…‘‡˜‹†…•‹Ž¦‹†r…ƒ‹ˆŽ‹ ‰‡Ž‹ˆŽ¦‹…‹†‹Ž…˜‡’ŠŽ‹ˆ‹†‹Ž…˜–‹…’’‡¡…’‡ ÓØÀÃÓÕÇÈÃÆÇ4ÉÇîïÏò22ÇÅÆÒÅÀÇÞÑÖÃÒÃÞÃÆ ÖÁÊÒÃÇäÓÃÆÁÓÏÇÝÁÆÍÅÆÄÅÆÍÇËÑÖÃÇÂÁÌ ÀÁÉÃÈÃÇÒÃÂÅÌÒÃÂÅÇÈÃÆÇÞÑÖÃÒÃÞÃÆ ‘‡˜‹†¼ –…•ˆ•‹‡…‡Š‰–Ž¦‹”…‘‡˜‹†…‹˜‹…‘‰Œ‹‘ Œˆ‘‹‰‹”…œ‹•–…NO…‹Ž–‹ˆ‡…NP0Q…Œ–†–Š…0"¡1P…˜‹Ž…’’‡ ÆÁÂÅÀÃÆÇÀÁÊÃÄÑÆÃÆÇËÁÊÅÉÃÇÒÃÖÕÇÖÃÆÌ ÎÃÆÍÇÈÃÒÃÆÍÇÀÁÇçØÍÎÃÀÃÊÒÃÏÇóHþúÿ †Ž’–…‹Š‘˜‹‹’…‡”¦…‘‹‡˜Ž‹†…‰‹ ÂÃÆÙÃÆÁÍÃÊÃÏÇóHþúÿ …‹˜‹…’†Š‹—…¢ˆ‰‹ŠŽ¦‹”…‘‹†–‘…‹‹Š…†‹Š‹– †˜–‹”…ƒ‹‰‡’…1P…‹Ž–‹ˆ‡…NP0Q…Œ–†–Š…00¡PP…˜‡…ž‘Š…ˆ‹Ž˜ ˆ‡‹Ž…˜‹Ž…‰Ž‡ˆ‹…‰˜‹ŠŽ¦‹…’‹Ž‹‘…•’‹ˆ¡ ‚’‘Ž…‹Š‹Ž…Rˆ‡Œ…–‰—‹ˆ™…¿¦‹†‹ˆ‘‹¡ ‹‰•–Ž‹Ž…ž‹Š…01 ’Ž˜‡ ‡‘–…‚Ž˜‹…‘‹—–…¥‹ˆ‹Ž¦‹…˜‹Ž…‘ˆŽ¦‹‘‹…‘‡˜‹† ƒŽ‘ˆ‡•–’‡…Œ’ˆ‘‹…’•’‹ˆ…œŒ…0#P…ˆ‡•–…’•Š–‰ ‰ˆŠ–†‹Ž…‰˜‹Š…•’‹ˆ”…’‹¦‹…¦‹†‡Ž…‹Ž˜‹…‘‡˜‹†…‹†‹Ž —‹ˆ‡…ž”…’‰Ž‘‹ˆ‹…œŒ…N#P…ˆ‡•–…™‡†‹…‰Ž˜‹¢‘‹ˆ…Œ‹˜‹…—‹ˆ‡ ËÑÃÎÃÑÇÖÁÍÃÓÃÇÀÁËÅÒÅÔÃÆ ËÑÓÃÇÒÑÍÃÇÃÊÂÃÈÃÇÒÁÊÖÁËÅÒ àÑÒÁÂÅÑÇÒÁÊÉÑÖÃÔÕÇÐÁÉÃÓà ÈÁÆÍÃÆÇÊÁÆÙÃÆÃÇÉÁÂÃÆäÃÃÌ ‰ ‰‹ ‡’…Š‹‡Ž”…†‹‘‹…¼‡¢‘‹¥—–Š…‚‰‡Ž…¦‹Ž ž¡…ŸŽ˜‹¢‘‹ˆ‹Ž…•‡’‹…˜‡Š‹†–†‹Ž…˜Ž‹Ž…‰Ž‡ˆ‡‰…¼ ÎÃÆÍÇÈÑÉÁÊÓÅÀÃÆÇÈÃÓÃÂÇÉÁÌ ÖÅÈÃÔÇÖÁÓÁÖÃÑÕÇÂÃÀÃÇÃÀÃÆ 6ÝéÇÝÁÆÍÅÄÑÃÆÇÐÁÆÈÃÊÃÃÆ ÒÃÆÇËÅÖÇÅÆÒÅÀÇËÅÖÇÖÁÀØÓÃÔ ‰ˆ––…Œ•‹†ˆŒ‹‡Ž†…‡ˆsd…•tˆu•o‡’nŽ¾Ÿ ˆ‰‹‘v…„‚¼‚w¾Ÿ€w^‚…†‡ˆ‡‰…†…Px0…1ON…bQ# ÊÃÞÃÒÃÆÇÃÊÂÃÈÃÇéÊÃÆÖÇìØÍÌ ÖÁÍÁÊÃÇÈÑËÅÃÒÀÃÆÇËÁÊÑÒÃÇÃÙÃÌ ÜÁÊÂØÒØÊÕÇàÑÆÃÖÇÝÁÊÔÅËÅÌ ÂÃÅÉÅÆÇÅÆÒÅÀÇËÅÖÇ 8 ‰‡Ž‹ˆ…‡Ž‡…‹†‹Ž€¡…‰Ž–Œ‹’…‘–Ž‘‹’…’‘ˆ‹‘‡ b˜Q#Ž¡…€‹ŽŽ¢…¢ˆ‰‹ ÄÃÏ ÊÃÇÅÆÒÅÀÇÉÁÆÎÁÊÃÔÃÆÇï2ÇÃÊÌ ÆÍÃÆÇÐØÒÃÇçØÍÎÃÀÃÊÒÃÕÇåÅÌ ÝÁÂÀØÒÇçØÍÎÃÀÃÊÒÃÇÂÃÖÑÔ ‰‰•‹Ž–Ž…•‡’Ž‡’…˜`ŠŒˆ…ŒˆŒˆ‘‡…˜Ž‹Ž…‰˜‹Š x0Q…0Qx¡…¦’‹‡…’ŠŽ†‹ŒŽ¦‹…•‡’‹…‰Ž—–•–Ž‡…Pxb…x0N

Ÿ‰†‘…‡‹Œ†‹Ž

0"#…–ˆ–

áåÅÈÃÔÇÀÃÂÑÇÃÓØÀÃÖÑÀÃÆ ÂÃÈÃÇéÊÃÆÖÇìØÍÄÃÏ ÉØÂØÇÂÁÆÎÁËÅÒÀÃÆÕÇîèÇÃÊÌ ÂÁÆÅÆÍÍÅÇÄÃÞÃËÃÆÇÖÅÊÃÒ ÈÑÇÃÆÍÍÃÊÃÆÇï2î3ÕÇÖÁËÁÖÃÊ áßÃÖÑÔÇÂÁÆÅÆÍÍÅÇÔÃÖÑÓ ÂÃÈÃÇÖÅÈÃÔÇÖÁÓÁÖÃÑÇÈÑÅÄÑ ÈÃÊÑÇÐÁÂÁÆÒÊÑÃÆÇÝÁÊÔÅËÅÌ ‹‰•–Ž‹Ž…ž‹Š…01 4ÉÇñò2ÇÄÅÒÃÇÇÅÆÒÅÀÇÉÁÂÁÌ ÒÁÖÇÅÄÑÕÇÈÑÂÃÆÃÇÔÃÖÑÓÇÒÁÖÇÅÄÑ ÈÃÆÇÖÅÈÃÔÇÓÃÎÃÀÇÄÃÓÃÆÕÇÖÁÌ ÆÍÃÆÏÇâÃÊÑÇåÁÒÎÃÞÃÙÃÆà ÓÑÔÃÊÃÃÆÇï2ÇéÊÃÆÖÇìØÍÄÃÏ ÒÁÊÖÁËÅÒÇÃÀÃÆÇÈÑÄÃÈÑÀÃÆÇÈÃÌ ÈÃÆÍÀÃÆÇÒÑÍÃÇÃÊÂÃÈÃÇÂÃÖÑÔ ÂÁÆÎÁËÅÒÀÃÆÇÃÉÃËÑÓÃÇÖÅÊÃÒ ÈÑÓÃÀÖÃÆÃÀÃÆÇÈÑÇÜÃÆÒÅÓÏÇáÐÃÌ ÊÑÀÅÓÅÂÇÈÁÆÍÃÆÇÂÁÆÄÃÓÑÆÇÀÁÊÄà ÑÆÑÇÉØÖÑÒÑäÇÖÁÔÑÆÍÍÃÇÀÁÒÑÀÃÇÂÁÌ àÃÆÃÇÒÁÊÖÁËÅÒÇÃÀÃÆÇÈÑÍÅÌ ÖÃÊÇÅÆÒÅÀÇËÁÊÑÒÃÇÃÙÃÊÃÇÉÁÌ ÈÑÉÁÊËÃÑÀÑÇÀÃÊÁÆÃÇÂÁÆÍÃÌ ÒÁÊÖÁËÅÒÇÒÃÀÇÀÅÆÄÅÆÍÇÈÑËÃÌ ÓÃÅÇÒÃÔÅÆÇÑÆÑÇËÃÊÅÇÖÁÀÃÓÑÕÚÇÒÅÌ ÖÃÂÃÇÈÁÆÍÃÆÇÉÁÂÁÊÑÆÒÃÔÇÈÃÁÌ ÓÃÀÅÀÃÆÇÒÑÆÈÃÀÃÆÇÀÁÇÃÆÃÀ ÆÃÀÃÆÇÅÆÒÅÀÇËÑÃÎÃÇÖÅÀÅ ÆÎÁÊÃÔÃÆÏÇåÃÃÒÇÑÆÑÇîèÇÃÊÌ ÓÃÂÑÇ789 ÈÑÇËÃÍÑÃÆÇÒÊØÂØÓ ÓÃÖÕÇÂÃÀÃÇÝÁÂÀØÒÇÃÀÃÆÇÂÁÌ ÒÅÊÆÎÃÏ ÊÃÔÏ ÉÑÀÑÊÌÉÑÀÑÊÇÈÅÓÅÏÇáßÁÆÃÂÉÃÊ ÙÃÈÃÆÍÕÇØÓÑÕÇÂÃÅÉÅÆÇÅÆÒÅÀ ÂÃÈÃÇÖÅÈÃÔÇÃÈÃÇÈÑÇËÓØÀÇß ÊÁÂÏ ÆÍÃÂËÑÓÇÓÃÆÍÀÃÔÏ ÂËÁÊÑÇÉÁÌ åÁØÊÃÆÍÇÉÁÖÁÊÒÃÇßÅÓÎØÆØ ÃÆÃÀÇÒÁÊÂÃÖÅÀÇÀÁÀÁÊÃÖÃÆÇÉÃÌ ËÑÃÎÃÇÐæ4ÇÈÃÆÇÖÁËÃÍÃÑÆÎÃÕÚ éÁÊÂÑÆÃÓÇ5ÑÞÃÆÍÃÆÕÇÖÃÒÅ áÜÅÖÇÈÃÒÃÆÍÇÀÁÂÃÊÑÆÕ áÛÃÆÒÑÇÃÀÃÆÇÀÑÒÃÇÃÂËÑÓ ÆÎÅéÓÅÃÊÔÍÃÁÆÒÇÇÖÀÁÁÓÉÃÑÃÆÈÇÂÁ ÃÇÍÅÊÅÕÇÄÅÍà ÈÃÊÑÇåàÇÐÃÊÃÆÍÞÃÊÅÇéÁÍÃÓÊÁÄØ ÈÃÔÃÓÇÒÅÄÅÃÆÇÍÅÊÅÇÒÑÈÃÀÇÖÁÉÁÊÒÑ ÀÃÒÃÇâÃÊÑÏ ÂÃÖÑÔÇÈÑÉÁÊËÃÑÀÑÇÈÃÆÇÈÅà ÀÃÂÑÇÈÑÂÑÆÒÃÇØÓÁÔÇàÑÖÔÅË ÓÃÆÍÀÃÔÕÇÀÃÊÁÆÃÇËÁÓÅÂÇÃÈà ÀÁÉÃÈÃÇÖÑÖÞÃÏÇÐÁ ÈÁÉÃÆÆÎà ÐØÒÃÇçØÍÎÃÀÃÊÒÃÇÂÁÆÎÃÒÃÀÃÆÕ ÑÒÅÕÚÇÒÅÒÅÊÇÉÊÑÃÇÎÃÆÍÇËÃÊÅÇÀÃÓÑ åÃÃÒÇÑÆÑÕÇÖÅÈÃÔÇÃÈÃÇîè ÖÁÈÃÆÍÇÈÑÅÄÑÇÈÑÇ6ÝéÇÝÁÆÍÅÌ àæçÇÅÆÒÅÀÇÂÁÓÃÀÅÀÃÆÇÉÁÌ ËÃÓÃÖÃÆÏÇêÀÃÆÇÀÑÒÃÇÀØÂÅÌ ÈÑÃÇÑÆÍÑÆÇÉÁÆÈÑÈÑ ÃÆÒÑ ÃÙÃÊÃÇÑÆÑÇÂÁÆÃÂËÃÔÇÞÃÞÃÌ ÉÁÊÒÃÂÃÇÑÆÑÇÂÁÆÍÑÀÅÒÑÇÃÙÃÊà ÃÊÂÃÈÃÇéÊÃÆÖÇìØÍÄÃÇÎÃÆÍ ÄÑÃÆÇÐÁÆÈÃÊÃÃÆÇÜÁÊÂØÒØÊÕÚ ÆÍÅÄÑÃÆÏÇîèÇêÊÂÃÈÃÇÖÅÈÃÔ ÆÑÀÃÖÑÀÃÆÇÖÁÍÁÊÃÕÚÇÀÃÒÃÇâÃÌ ÀØÊÅÉÖÑÇÂÃÖÅÀÇÀÁÇÈÀÃÃÓÃÆÇ ÂÇ ÀÅÌ ÖÃÆÇÂÁÆÍÁÆÃÑÇÔÅÀÅÂÏÇêÙÃÊà ÈÃÊÑÇÐÁÄÃÒÑÇàæçÇÑÒÅÏÇó!ôôÿ ÖÅÈÃÔÇÖÁÓÁÖÃÑÇÈÑÓÃÀÅÀÃÆ ÀÃÒÃÇâÃÊÑÏ ÖÁÓÁÖÃÑÇÈÑÅÄÑÕÇÖÁÈÃÆÍÀÃÆÇÒÑÍà ÊÑÏ ÉÁÆÍÅÄÑÃÆÇÈÃÆÇÖÅÈÃÔÇÈÑÉÃÊÌ âÃÊÑÇÂÁÆÃÊÍÁÒÀÃÆÕÇÔÃÊÑ ÂÃÖÑÔÇÈÑÉÁÊËÃÑÀÑÇÀÃÊÁÆà àÃÓÃÂÇÔÃÓÇÉÁÊÃÞÃÒÃÆ ÀÑÊÀÃÆÇÈÑÇÜÓØÀÇßÕÇéÁÊÂÑÆÃÓ ÑÆÑÇï2ÇÃÊÂÃÈÃÇéÊÃÆÖÇìØÍÄà ÃÈÃÇ789 ÈÑÇËÃÍÑÃÆÇÒÊØÂØÓ ÒÁÀÆÑÖÕÇÆÃÆÒÑÆÎÃÇàÑÆÃÖÇÜÃÌ ‹‰•–Ž‹Ž…ž‹Š…01 5ÑÞÃÆÍÃÆÏÇåÁÈÃÆÍÀÃÆÇÈÅà ÒÁÊÖÁËÅÒÇÖÅÈÃÔÇÖÁÓÁÖÃÑÇÈÑÓÃÌ ÊÁÂÏÇÐÃÂÑÇËÁÓÅÂÇËÑÖÃÇÂÁÌ ÆÍÅÆÃÆÇ5ÁÈÅÆÍÇÈÃÆÇêÖÁÒ •–‘…‰ˆ–Œ‹†‹Ž…’‹¦–ˆ‹Ž…¦‹Ž…ˆ‹Ž‡†…¦‹Ž…‰Ž–Ž‹†‹Ž ‹¦‹…’‹Ž‹‘…‰Ž¦‹‰•–‘…•‹‡†…‡Ž’‡‹‘‡¢…˜‹ˆ‡…‰‹’¦‹“ ÃÊÂÃÈÃÇÂÃÖÑÔÇÈÑÓÃÀÅÀÃÆ ÀÅÀÃÆÇÉÁÆÍÅÄÑÃÆÇÈÃÆÇËÑÖà ÂÃÖÒÑÀÃÆÇÀÃÉÃÆÇÒÑÍÃÇÃÊÌ àÃÁÊÃÔÇÐØÒÃÇçØÍÎÃÀÃÊÒà Œ–Œ–†…•–‹‘‹Ž…‰‹’¦‹ˆ‹†‹‘¡ ’‹‘‹…‹ˆ…˜‹Œ‹‘…˜‡–“ ÉÁÆÍÅÄÑÃÆÕÇÖÁÈÃÆÍÀÃÆÇÖÃÒÅ ÖÁÍÁÊÃÇÈÑÓÃÀÅÀÃÆÇÉÁÂËÅÌ ÂÃÈÃÇÒÁÊÖÁËÅÒÇÓØÓØÖÇÅÄÑÕÚÇÀÃÒà ÃÀÃÆÇÂÁÓÃÀÅÀÃÆÇÀÁÊÄÃÇÖÃÂà ¼Ž–ˆ–‘…–ˆ‹—…œ™£‡Ž‹Ž–Ž”…œ‘Ž‹Ž‡Ž‘¦‹’”…’‹‹‘ ˆŽ‹‹††‹‹‘Ž”……†’‹ˆ¥‹Žˆ‹‹……Š˜‹ŽŽ’–‹ŽŽ…‹…˜Š‹—Ž…¦‰‹…‹£‡ ’ ¦ ÃÊÂÃÈÃÇÂÃÖÑÔÇÈÑÓÃÀÅÀÃÆ ÃÒÃÆÇËÁÊÑÒÃÇÃÙÃÊÃÇÅÆÒÅÀÇÉÁÌ åÅÉØÂØÏ ÈÁÆÍÃÆÇàÑÆÃÖÇÝÁÊÔÅËÅÆÍÃÆ ‡Ž‡…£‡’‹‘‹…‹ˆ…¦‹Ž…‹˜‹…˜‡…†Š–ˆ‹—Ž¦‹…’˜‹Ž „‹Ž‘‡Ž¦‹”…Ÿ‰ˆ‡Ž‘‹—…ƒ‘‹‹ˆ…‹¿†‹‘”¦‹…††‹‹‘‹ˆ‘…ž‹‹…‹ˆ¦†‹‹˜Ž‡¡ ÉÁÊËÃÑÀÃÆÏÇÛÃÆÒÑÆÎÃÇÃÉÃÌ ÆÎÁÊÃÔÒÁÊÑÂÃÃÆÏ åÁÂÁÆÒÃÊÃÇÑÒÅÕÇÒÁÊÀÃÑÒ ÐØÒÃÇçØÍÎÃÀÃÊÒÃÏÇóýüõÿ ˜‡†‰•‹Ž†‹Ž…˜‹Ž…‹†‹Ž…‰Ž‹ˆ‹—…†…•‡˜‹Ž ‰‰•ˆ‡†‹Ž…˜–†–Ž‹Ž…‘ˆ—‹˜‹Œ…ŒŽ‰•‹Ž‹Ž…£‡’‹‘‹

½‡’‹‘‹£‹Ž…Ÿ‘‡†

€Ž‡Ž…‹˜‡

—Š‘‡†–Š‘–ˆ‹”…˜Ž‹Ž…‰Ž‰•‹Ž†‹Ž…’‰–‹…Œ‘Ž’‡ ‹ˆ…Ÿ‡Š‹—‹Ž¡…Ÿ‰†‘…‹†‹Ž…‰Ž˜–†–Ž…˜‹Š‹‰…ŒŽ‹˜‹‹Ž ‹˜‹…˜‡…‰‹’¦‹ˆ‹†‹‘¡ •‡•‡‘”…Œ‰‹’‹ˆ‹Ž…˜‹Ž…Œˆ‰’‡…‰‹Œ–Ž…•‹Ž‘–‹Ž“•‹Ž‘–‹Ž ‹‰•–Ž‹Ž…ž‹Š…01 ¦‹Ž…ƒ‡ ‘‹…‡Ž‡Ž…‰‹’¦‹ˆ‹†‹‘…•‡’‹…•ˆ£‡’‹‘‹…˜Ž‹Ž ‘†Ž‡†…Š‹‡ŽŽ¦‹¡ ‰‰‘‡†…’‹¦–ˆ‹Ž…’†‹Š‡–’…™–‹…•‡’‹…‰‰‹’‹†…’‹¦–ˆ‹Ž ž‹ˆ¦‹˜‡…‰Ž‡Ž‹‘†‹Ž…‰‹’¦‹ˆ‹†‹‘…–Ž‘–†…–Š‘…˜‹Š‹‰ •Š‹™‹ˆ…‘‹ˆ‡…‹Š‡…˜‹Ž…‘‹ˆ‡‹Ž…˜‹ˆ‡…˜‹ˆ‹— †–Š‡‹—”…‹†–…Š•‡—…‰‰‡Š‡—…˜‡…Ÿ¾¡ Ž‹‰–Ž…‡‘–…‘‘‹Œ…‘‹†…‰Ž¦–ˆ–‘†‹Ž…’“ ‹Ž…‰ˆ†‹…Œ‘‡†…˜‡…’‡Ž‡¡…‹‹‘…‡Ž‡…†‡‘‹…‰‹’‡—…‰Š‹†–†‹Ž ‰Ž‰•‹Ž†‹Ž…£‡’‹‘‹…‹ˆ…‘ˆ’•–‘¡…Ÿ‹’‹ŠŽ¦‹”…£‡’‹‘‹ Š‹‡Ž”…†‹‘‹Ž¦‹¡ ƒ‹ˆŽ‹…–Ž‘–†…¥‡‘‹“¥‡‘‹…Œ†ˆ™‹‹Ž…‹†– ‰‹Ž‹‘Ž¦‹¡…’–’‹—…‹Œ‹Œ–Ž…’–‹‘–…—‹Š” ¦ Ž‰•‹Ž‹Ž…˜Ž‹Ž…‰ŽŒ‘‡‰‹Š†‹Ž…’‰–‹…Œ‘Ž’‡ ‹ˆ…˜‹Œ‹‘…‰Ž™‹˜‡…Œ‘Ž’‡…£‡’‹‘‹…–Ž‘–†…ƒ‘‹…¿¦‹†‹ˆ‘‹¡ „‹‰–Ž…†‘‡†‹…˜‡‘‹Ž¦‹…‘Ž‘‹Ž…‰“ Š•‡—…‡Ž‡Ž…™‹˜‡…–ˆ–…¾”…–Ž†‹Œ…‹˜‡’ Œ‹’‘‡…•‡’‹…‹’‹Š†‹Ž…‰‹–…•ˆ–’‹—‹”…†‹‘‹ Œ ¦‹Ž…‹˜‹”…†‹‘‹…œ‘Ž‹Ž‡Ž‘¦‹’¡ ‰Ž‘‹ˆ‹…‡‘–…ƒŒ‹Š‹…¾‡’Œˆ‡Ž˜‹†Œ‘‹Ž…ƒ‘‹ Žˆ–’†‹Ž…†–Š‡‹—…˜‡…™–ˆ–’‹Ž…’Ž‡…‘‹ˆ‡”…Ÿˆ‡’†‹ •ˆ†‹£‹‘…‡‡…‡Ž‡¡ Ÿˆ‡’†‹¡ ¼ Ž – ˆ – ‘ … œ ‘ Ž ‹ Ž ‡ Ž  ‘ ¦ ‹ ’ ” … — ‹ ‰Œ ‡ ˆ … ’  ‰– ‹ … ’ ‹ ¦ – ˆ ‹ Ž ¿   ¦ ‹†‹ˆ‘‹”…–¦‹Ž‹…¦‹Ž…™–‹…‘–ˆ–‘…—‹˜‡ˆ…˜‹Š‹‰ ™–’‘ˆ–…’–˜‹—…Œ–Ž¦‹…ˆŽ¥‹Ž‹…Š‹‡Ž¡…€‹…‘ˆŽ¦‹‘‹ ¼Ž–ˆ–‘Ž¦‹”…‰Ž™‹˜‡…–ˆ–…‹˜‹Š‹— •‡—…Š‹Ž™–‘…Ÿˆ‡’†‹…‰Ž–Ž†‹Œ†‹Ž ˆ‹Ž‡†…‘ˆ˜‹Œ‹‘…˜‡…£‡’‹‘‹…‹ˆ…Ÿ‡Š‹—‹Ž”…¦‹†Ž‡…¥‹•‹‡” Œˆ’‰‡‹Ž…‘ˆ’•–‘…‰Ž¦•–‘†‹Ž…•‹—£‹…Œ‡—‹†Ž¦‹ ‰‹Š‹—…‡Ž‡Ž…†–Š‡‹—…ŸŽ˜‡˜‡†‹Ž…–ˆ–…†Š‹— Œ†ˆ™‹‹Ž…¦‹Ž…‰Ž¦Ž‹Ž†‹Ž¡…€‹…‰ˆ‹’‹ •‹—£‹…‡‹…‡Ž‡Ž…‰Ž™‹˜‡…–ˆ–…†’Ž‡‹Ž…‹‘‹–  ˆŽ”…‘‰‹‘”…†Š”…’Š˜ˆ‡…˜‹Ž…‰‹’‡—…•‹Ž¦‹†…Š‹‡…¦‹Ž ‰‰•‹Ž‘–…’‹ˆ‹Ž‹…˜‹Ž…Œˆ‹’‹ˆ‹Ž‹…–Ž‘–†…‰Ž˜–†–Ž ¾‹’‹ˆ…Ÿ¾¡ •‹—‹‡‹…‹Œ‹•‡Š‹…•‡’‹…‰Ž‹™‹ˆ†‹Ž…’–‹‘– –ˆ–…•‹—‹’‹…‡Žˆ‡’¡…ƒ‹ˆŽ‹…‰Ž–ˆ–‘Ž¦‹” ‘ ‘ ˆ’˜‡‹…˜‡…£‡’‹‘‹…‹ˆ…¦‹Ž…˜‡•‹Ž–Ž…‹‘‹’…’£‹˜‹¦‹ £‡’‹‘‹…‹ˆ…‘ˆ’•–‘¡…¾‡—‹ˆ‹Œ†‹Ž…˜Ž‹Ž…•‹Ž‘–‹Ž…‘ˆ’•–‘ ƒ‹Š‹–…•Š‹™‹ˆ…‘‹ˆ‡…•‡’‹…˜‡ ŒŽ‘‹—–‹Ž…†…ˆ‹Ž…Š‹‡Ž¡…€‹…Œ–Ž…™–‹ ˜–‹…‡Š‰–…‘ˆ’•–‘…Œ‹’‘‡…‹†‹Ž…•‹Ž¦‹† ‰‹’¦‹ˆ‹†‹‘…˜‹Ž…•‹Ž‘–‹Ž…˜‹ˆ‡…Œˆˆ‹‰…ŸNƒŸ…‘ˆ’•–‘¡ ‰‹’¦‹ˆ‹†‹‘…•‡’‹…‰Ž‰•‹Ž†‹Ž…˜‹Ž…•‡’‹…‰Ž‡Ž“ ’‹Ž‹ˆ“’‹Ž‹ˆ…†’Ž‡‹Ž¡…ƒ‹Š‹–…–Ž‘–† ’‹˜‹ˆ…‰Ž‹™‹ˆ‡…‹Ž‹†…¾…‘‡˜‹†Š‹—…‰–˜‹—” ˜‡–Ž‹†‹Ž¡…‰1 ½‹Š‡…ƒ‘‹…¿¦‹†‹ˆ‘‹”…ž‹ˆ¦‹˜‡…–¦–‘‡…‰Ž¦‹‰•–‘ †‹‘†‹Ž…ŒŽ˜‹Œ‹‘‹Ž…£‹ˆ‹¡ •‹‡†…‹‘‹’…˜‡ˆ’‰‡†‹Ž¦‹…£‡’‹‘‹…‹ˆ…Ÿ‡Š‹—‹Ž”…†‹ˆŽ‹…£‡’‹‘‹ Ÿ‰ˆ‡Ž‘‹—…‰‰•‹Ž‘–…œŒ…Qb…™–‘‹”…˜‹Ž‹…‘ˆ’•–‘ ˆ…‘ˆ’•–‘…‰–ˆŽ‡…‘ˆ•Ž‘–†…‹‘‹’…‡Ž‡’‡‹‘‡¢…˜‹ˆ‡ ˜‡–Ž‹†‹Ž…–Ž‘–†…‰‰•‹Ž–Ž…’‹ˆ‹Ž‹…’Œ‘‡…–Ž‘–† ‹‰•–Ž‹Ž…ž‹Š…01 ‹ ‰‹’¦‹ˆ‹†‹‘¡…Š‹‡Ž…‡‘–…ž‹ˆ¦‹˜‡…‰Ž‹Œˆ’‡‹’‡…†‹ˆŽ‹ cdefgh˜‹Ž…’•‹‹‡Ž¦‹¡…ž‹ˆ‹Œ‹Ž¦‹…‰‹’¦‹ˆ‹†‹‘ ÀÁÂÃÄÅÃÆÇÈÃÆÇÉÁÊÀÁÂËÃÌ ÖÑÇÂÅÊÑÈÇÖÅÈÃÔÇÂÃÂÉÅ ÍÃÆÕÇåÃÉÁÆÇÈÃÆÇéÃÂÃÆÇåÑÖÌ ËÑÖÃÇËÁÊÍÃËÅÆÍÇÈÁÆÍÃÆ £‹ˆ‹…˜‹Œ‹‘…‰‰‹Ž¢‹‹‘†‹Ž…Œ‘Ž’‡…Š‹—‹Ž…¦‹Ž †‰–˜‡‹Ž…•‡’‹…‰Ž‰•‹Ž†‹Ž…˜‹Ž…•‡’‹…‰Ž‡Ž†‹‘†‹Ž Œ˜‹Œ‹‘‹Ž…£‹ˆ‹”…†‹‘‹…–¦‹Ž‹¡…˜Ž— ÆÍÃÆÇÃÆÃÀÆÎÃÏÇÐÃÊÁÆÃÇÂÁÊÁÌ ÅÆÒÅÀÇÑÀÅÒÇÅÄÑÃÆÇÈÃÆÇÒÁÓÃÔ ÞÃÇÖÁÊÒÃÇÈÅÃÇÙÃËÃÆÍÇÈÑÇåØÓØÏ ÙÔØÑÊÇÑÆÒÑÇÎÃÆÍÇÃÈÃÇÈÑÇìÃÌ ’•Ž‹ˆŽ¦‹…‘‡˜‹†…‘ˆŠ‹Š–…Š–‹’¡

ƒŽ’ˆ…‹˜‡

ˆ‹Š‹’‹Ž… ‹†

ÀÃÇÃÀÃÆÇÈÑÅÆÈÃÆÍÇÅÆÒÅÀ ÂÁÆÍÅÖÃÑÇÒÁÀÆÑÀÇÈÃÖÃÊÇÂÑÌ åÁÒÑÃÉÇÊÅÃÆÍÇÀÁÓÃÖÇäÅÓÓÇêëÕ ÀÃÊÒÃÏ ÂÁÓÑÔÃÒÇÉÁÆÃÂÉÑÓÃÆÇÃÆÃÀ ÖÃÓÆÎÃÇÀÃÓÃÅÇÑÃÇÂÃÖÑÔÇÈÑ ÈÑÓÁÆÍÀÃÉÑÇäÃÖÑÓÑÒÃÖÇÀÃÆÒÑÆÏ åÁËÃÍÃÑÇÙØÆÒØÔÇÃÈÃÓÃÔ ‹‰•–Ž‹Ž…ž‹Š…01 ÂÁÊÁÀÃÕÇËÃÑÀÇÎÃÆÍÇÂÁÆÍÃÂÌ ÀÁÓÃÖÇÈÃÖÃÊÕÚÇÄÁÓÃÖÇÛØ×ÑÏ ÛØ×ÑÇÂÁÆÃÂËÃÔÀÃÆÇÀÁÌ êÆÃÆÈÃÇÐÁ×ÑÆÇíîïÇÒÃÔÅÆðÏ ËÑÓÇÀÁÓÃÖÇ×ØÙÃÓÕÇÍÑÒÃÊÕÇÉÑÃÆØÕ âÃÖÑÓÇÈÃÊÑÇÅÄÑÃÆÇÀÁÆÃÑÌ ÅÆÒÅÆÍÃÆÇÓÃÑÆÆÎÃÇÖÃÃÒÇËÁÊÌ åÑÖÞÃÇåàÇÝÁÊÙØËÃÃÆÇæææÇÑÆÑ ÂÁÓÃÓÅÑÇåÇ5ÅËÁÊÆÅÊÇÛØÇòòîÌ ÓÃÔÇÈÑÊÃãÑÃÇÉØÓÑÖÑÇÈÃÆÇÈÑÖÑÒà ËÑÖÃÇÂÁÆÈÃÉÃÒÀÃÆÇÉÁÆÍÔÃÌ ÀÁÎËØÃÊÈÕÇÈÃÆÇËÑØÓÃÕÚÇÒÁÊÃÆÍ ÀÃÆÇÒÑÆÍÀÃÒÇÑÆÑÕÇÓÃÆÄÅÒÇÛØ×ÑÕ ÍÃËÅÆÍÇËÁÊÖÃÂÃÇÝÅÊÞÃÙÃÌ ÖÅÈÃÔÇËÁÊÍÃËÅÆÍÇÈÁÆÍÃÆ Ïï2ñîÇÒÃÔÅÆÇï22ÇÒÁÓÃÔÇÂÁÌ ËÁÒØÊÆÎÃÏÇÐÃÂÑÇÔÑÈÅÉÇÈÃÊÑ ÖÑÓÃÆÇÓÁËÑÔÇËÁÖÃÊÇÄÑÀÃÇÂÁÆÍØÉÁÌ ÛØ×ÑÏ ÃÀÃÆÇÈÑÆÑÓÃÑÇÓÃÆÍÖÅÆÍÇÈÃÊÑ ÊÃÀÃÇßÅÖÑÙÇåÒÅÈÑØÇÑÆÑÕÇÎÃÀÆÑ ÖÁÀØÓÃÔÇÂÅÖÑÀÇÝÅÊÞÃÙÃÌ ÓÃÊÃÆÍÇØÉÁÊÃÖÑØÆÃÓÇËÁÙÃÀÇÂØÌ ÂÃÆÃÇÀÃÓÃÅÇÖÁÉÁÊÒÑÇÑÒÅÕÚÇÀÁÓÅÔ ÊÃÖÑÀÃÆÇËÁÒØÊÇÈÑËÃÆÈÑÆÍÀÃÆ ËÁÙÃÀÇÀÃÎÅÔÏ ÜÅÀÃÆÇÔÃÆÎÃÇÈÃÊÑÇÀØÆÌ ÉÅÖÃÒÕÇÈÃÆÇÀÃÓÃÅÇÖÑÖÞÃÆÎà ÀÁÖÁÂÉÃÒÃÆÇÅÆÒÅÀÇÑÀÅÒÇÈÃÌ ÊÃÀÃÆÇÖÁÄÃÀÇÅÖÑÃÇñÕòÇÒÃÔÅÆÏ ÒØÊÇíËÁÒØÊðÏÇåÇÑÒÅÇÓÃÆÒÃÖÇÈÑÒÑÆÌ ÝÃÊÂÑÆÏ ÖÁÊÇÖÃÄÃÏÇÝÅÊÞÃÙÃÊÃÀÃÇÄÅÍà ÓÅÓÅÖÇÂÃÀÃÇÑÃÇÃÀÃÆÇÂÁÂÌ ÓÃÂÇÁ×ÁÆÒÌÁ×ÁÆÒÇÉÁÊÒÅÆÄÅÀÌ êÞÃÓÆÎÃÇÑÃÇÀÅÊÖÅÖÇ×ØÀÃÓÕ ÈÃÀÓÃÆÄÅÒÑÇØÓÁÔÇåÅÊÃÒÇÜîî32 ÐÃÊÁÆÃÆÎÃÕÇÊÃÒÅÖÃÆÇÉÁÌ éÑÂÇÀÁÙÑÓÇÎÃÆÍÇÈÑÄÃÆÄÑÀÃÆ ÂÁÂÑÓÑÀÑÇÖÑÖÒÁÂÇÅÄÑÃÆÇÀÁÌ ÉÁÊØÓÁÔÇÑÄÃãÃÔÇÃÒÃÅÇÖÁÊÒÑäÑÀÃÒ ÀÃÆÇÖÁÆÑÇËÁÖÃÊÏÇÜÃÑÀÇÒÑÆÍÀÃÒ ÀÃÊÁÆÃÇÂÁÂÃÆÍÇÖÅÀÃÇÂÁÌ ï22ÇÈÃÊÑÇÀÁÉØÓÑÖÑÃÆÇÎÃÆÍ ÆÍÁÂÅÈÑÇËÁÒØÊÇÑÆÑÇÊÁÖÃÔÏÇßÁÊÁÌ ÈÁÞÃÆÇÃÀÃÆÇÂÁÂËÃÔÃÖÇÆÃÖÑË ÆÃÑÀÃÆÇÒÑÆÍÀÃÒÏÇßÁÆÅÊÅÒÌ ÎÃÆÍÇÒÁÓÃÔÇÒÁÊÃÀÊÁÈÑÒÃÖÑÇØÓÁÔ ÆÃÖÑØÆÃÓÕÇÂÃÅÉÅÆÇÑÆÒÁÊÌ ÆÎÃÆÎÑÏÇæÃÇÈÑÃÖÃÔÇÒÁÊÅÖÇÀÁÌ ÑÖÑÆÎÃÇÄÅÍÃÇÂÁÓÃÊÃÆÍÇËÁÒØÊÏ ÀÃÇÎÃÆÍÇÆØÒÃËÁÆÁÇËÁÊÓÃÒÃÊ ÉÃÊÃÇÉÁÆÍÁÂÅÈÑÇËÁÒØÊÇÑÒÅÇÄÅÍà ÆÎÃÕÇÅÄÑÃÆÇÀÁÆÃÑÀÃÆÇÒÑÆÍÀÃÒ àÑÆÃÖÇÝÁÆÈÑÈÑÀÃÆÇåÓÁÂÃÆÏ ÆÃÖÑØÆÃÓÏÇßÁÖÀÑÇÁ×ÁÆÒÌÁ×ÁÆÒ ÂÃÂÉÅÃÆÆÎÃÇÈÃÆÇÀÁÊÃÉ ÝÃÈÃÔÃÓÇÃÈÃÇÖÁÒÑÈÃÀÆÎÃÇ22 ËÁÓÃÀÃÆÍÇÉÁÆÈÑÈÑÀÃÆÇÊÁÆÈÃÔ ÔÃÆÎÃÓÃÔÇÄÃÆÄÑÇÖÁÂÃÒÃÏÇåÁÓÃÂà ÑÆÑÇÈÑÍÁÓÃÊÇÈÅÃÇÀÃÓÑÇÈÃÓàáåÁÒÑÃÉÇÖÁÊÒÑäÑÀÃÒÇÖÅÈÃÔÇÃÈà ÂÃÅÉÅÆÇÀØÂÉÁÒÑÖÑÌÀØÂÌ ÂÁÆÍÑÀÅÒÑÇËÁËÁÊÃÉÃÇÀØÆÖÁÊ ØÊÃÆÍÇÎÃÆÍÇÂÁÆÍÍÃÆÒÅÆÍÀÃÆ ÂÁÊÃÖÃÇÀÁÖÅÓÑÒÃÆÇÂÁÆÈÃÉÃÒÌ ÈÅÃÇÒÃÔÅÆÇÒÁÊÃÀÔÑÊÕÇËÁÓÅ ÖÁÒÃÔÅÆÏÇàÑÂÃÆÃÇÓÅÓÅÖÇÒÑÌ ÓÁÍÃÓÑÖÃÖÑÇÈÃÊÑÇàÑÀÆÃÖÇÈÃÆ ÉÁÒÑÖÑÇÖÁËÁÆÃÊÆÎÃÇÈÑÒÁÆÌ ÈÃÆÇÂÁÆÄÅÃÊÃÑÇËÁÊËÃÍÃÑÇÉÁÊÌ ÆÃäÀÃÔÆÎÃÇÈÃÊÑÇÂÁÆÍÁÂÅÌ ÀÃÆÇÉÁÀÁÊÄÃÃÆÇÓÃÑÆÆÎÃÏÇåÁÌ ÃÈÃÇÒÑÆÈÃÀÇÓÃÆÄÅÒÇÃÒÃÖÇÉÁÂÌ ÈÃÀÆÎÃÇÈÑÆÑÓÃÑÇÓÃÆÍÖÅÆÍ ÝÅÊÞÃÙÃÊÃÀÃÕÚÇÅÊÃÑÇÛØ×ÑÏ ÒÅÀÃÆÇØÓÁÔÇÉÅÖÃÒÕÇÆÃÂÅÆ ÓØÂËÃÃÆÏÇáêÀÅÇÖÁÀÃÊÃÆÍ ÈÑÀÃÆÇËÁÒØÊÏÇßÁÊÁÀÃÇÒÁÊÖÁËÃÊÇÈÑ ÈÃÆÍÀÃÆÇÅÆÒÅÀÇÀÁÂËÃÓÑÇÂÁÆÌ ËÁÆÒÅÀÃÆÇÒÑÂÇÀÁÙÑÓÇÎÃÆÍÇÒÁÊÈÑÊÑ ÈÃÊÑÇÉÅÖÃÒÏÇáÜÑÖÃÇÒÑÈÃÀÆÎà æÃÇÂÁÆÎÁËÅÒÀÃÆÕÇÈÑÇçØÍÌ ÂÁÂÃÆÍÇÒÑÈÃÀÇÂÁÆÅÒÅÉÇÀÁÌ ÄÅÍÃÇÂÅÓÃÑÇÀÅÊÖÅÖÇÍÑÒÃÊÕ ËÁËÁÊÃÉÃÇÓØÀÃÖÑÇÃÆÒÃÊÃÇÓÃÑÆ ÄÃÈÑÇÒÅÀÃÆÍÇËÁÙÃÀÇÀÃÎÅÔÕÇÂÁÌ ÈÃÊÑÇàÑÆÃÖÇÝÁÊÔÅËÅÆÍÃÆÇÐØÌ ÂÁÊÁÀÃÇÂÁÆÍÑÀÅÒÑÇÅÄÑÃÆÇÑÆÑ ÎÃÇÀÑÆÑÇÖÅÈÃÔÇÃÈÃÇèÇÓØÀÃÖÑ ÂÅÆÍÀÑÆÃÆÇÅÆÒÅÀÇÃÆÃÀÌ ÖÅÉÃÎÃÇËÑÖÃÇÆÎÃÆÎÑÇÖÃÂËÑÓ ßÃÓÑØËØÊØÕÇÝÊÃÂËÃÆÃÆÕÇÃÓÅÆÌ ÊÁÀÃÇÂÁÆÍÃÀÅÇÀÁÖÅÓÑÒÃÆÏÇÝÁÊÌ ÂÅÆÑÀÃÖÑÇÈÃÆÇæÆäØÊÂÃÒÑÀà ÄÅÍÃÇÈÑÆÑÓÃÑÇÈÃÊÑÇÉÁÆÍÃÄÃÊÌ åÁÀØÓÃÔÇßÅÖÑÀÇÝÅÊÞÃÙÃÊÃÌ ÃÆÃÀÇÈÁÆÍÃÆÇÀÁÂÃÂÉÅÃÆ ÂÃÑÆÇÍÑÒÃÊÕÚÇÅÆÍÀÃÉÇÐÁ×ÑÆÏ ÃÓÅÆÇÈÃÆÇÓÃÑÆÇÖÁËÃÍÃÑÆÎÃÏ ÒÃÂÃÇÀÃÊÁÆÃÇÅÖÑÃÆÎÃÇÖÅÈÃÔ íàæçðÕÇÀÁÉØÓÑÖÑÃÆÇÂÃÅÉÅÆ áÜÁËÁÊÃÉÃÇÊÁÀÃÆÇËÁÒØÊÇÂÃÌ ÓÃÆÄÅÒÏÇÐÁÈÅÃÇÀÃÊÁÆÃÇÂÁÊÁÀà ÈÁÞÃÆÏÇóöøúÿ ÆÎÃÇÂÃÖÑÆÍÌÂÃÖÑÆÍÇÃÉÃÀÃÔ ÀÃÕÇÈÑÇßØÆÄÃÓÑÕÇåÁÒÅÊÃÆÕÇåØÊÃÌ ÒÁÊÒÁÆÒÅÇÈÑÇËÑÈÃÆÍÇ×ØÀÃÓ óôõö÷öøùúûúüýúþúüùÿ


!"#$% 012131467 819 4 14 18 6

&'()*+,-.(/0123+20.(24+/³ 4.56 7 . 8/ 7 2 2 . + ) . 9: 2 ; ) 2 0 . &' () *1 2 . < / 2 = + 2 0 . >= . ? . @/ A / 2 4

« 

BCDBEFGHIJKLMGNOPQRQN QVWTOXYQZQOaYWOdaSQO`aYaT]N SQTOUVWTNQVWTOXYQZQO[\]^QN _QY_QTO_QcQSaYQST^QiO‹€WS 'ÎÓØÞÖÒÀØÓÑÐ×ÜÓÒÞÐÑ _QZYQOQ_QTO`aSYbZaV_QTO`QZa RaSQYQOYa`Q_Od\VbkOcQZ_aZOVQ]a ØÙÕÐäÀè2ê1ÀÄÕÙÑÏÐÕÙÑ cQZ_aZOdWSOcQZaRaSQYQOcQ`Q `aOUVWTNQVWTOWYQZQiO‚QZ]bYN ¾ÒÐ×ÐÀãÒÓ×äÕÀÚÐ×äÀÔÐ×Þä×ÀìÙã efghiOjbTQYQQTOaYWOSbdQ]Qa T^QOQ_kaZOefgŒOQYQWOSbVQlN ÔÐ×äáäãÐÒÐ VQT]_QkOQRQVOcZ\]ZQlOmnop dQYNVQldQYT^QOQRQVOefgh '½ÙãÀáäãÐÒÐÀÚäÐ×ÐÛÞÐÑ qrsrturvwxuqvnyvz{txuro{v^QT] kQVOaYWOSW`QkOYbZbQVaSQSa| ÙÑÒÙÞÀÔÐ×Þä×ÀÚäÀ¿ÜÐìÓÐÑ _aTaOYbT]QkO`aN _QYQOUlQT 'ÎÓØÚÐÀͼæÀØÓÑàäÐÔÞÐÑ ]QZQcOjbl_\Y ½ÙãÀáäãÐÒÐÀÒäÚÐÞ SQQYOlblQN »Ô ÕäÐ×ÀÙÑÒÙÞ [\]^Q_QZYQ| ìÖÕÓÛÀÔÐ×Þä×ÀÕÐÜäÀÚä cQZ_QTOcZ\N ÔÓÑÀÐÀÒØä Ð Ð ãÐÑÀÄÕÙÑÏ jbl`QO}~[ ]ZQlOŽnorvwxp ÐÕÙÑÀ¾ÒÐÑ×ÐÀÞÀÚÐÐáÐ Ñ À `QTOcblbZaTN ÄÕÙÑÏÐÕÙÑÀ¾ÒÐ×Ðë uqvnyvz{txuro{ 'ÎÓÑÚÖÔÖÀàÐÑÜãÀÐÓÚÞÐäÒÀÐÚ×äÑàÐ YQkOcWSQYi `aOkQ`QcQT ÑÏÐÕÙÑÀ¾ÒÐ×Ð USaSYbT ºÐ×ÜÓÒÑàÐÀÐÞÛä× WdbZTWZ ãÝÞÓÐÞÑäÒÚÐÐ×ÀÑÄÜÕÀÙØÐ è2 ê þÀ Ð Ò Ð Ù b_`QO€a`QT] }~[O`aOPbcQN ÚäÞÓØìÐÕäÞÐÑâÀÔÐÐÑÚßÀÐÐÀÞ4ÙÐÑÑÜãä jbZb_\T\laQT T|ObVQSQ ãÓØÙÕÐ ãÓÕÐØìÐÒÏ Y†eakQ `QTOjbldQN ÕÐØì ‘ ’g ÐÒÑàÐÀÐáÐÕ b‡VQiaTOSYbN T]WTQTOP\YQ [\]^Q_QZYQ è2 SQSaOcQZ_aZ lbldbTQZ_QTOkQVOaYWiOjakQ_N ê1ÀÛÐÕÀäÒÙÀãÙÚÐÛ Z`aaVOaUV UlQTO[WZaQN è2ê WTNQVWT| T^QOSW`QkOlbT^aQc_QT `aQ^QOlbTbN ÒÓ×ÓÐÕäãÐãä jbl_\YOdbN QT]]QZQTOSbTaVQaO•cO–OlaVaQZ VQS_QT|OcWVWN ÄÌÄ¿Àæ¾»¼ÄͼÁÄæÄ _bZQOSQlQO`N `QVQlOUj€}O}~[OefgŒOWTYW_ kQTOdWSOcQZaN bT]QTOjbl`Q lbZbQVaSQSa_QTOcbTQYQQTOaYWi RaSQYQO^QT] }~[OW]QOQN jbZYQlQOWTYW_OcbldQT]WN ()*+,-./0 daQSQOcQZ_aZO`a 1(2&' _QTOlbTQYQ TQTOYblcQYOcQZ_aZOˆntur‰Š{ ( ) 3 / 3 4, . / * 5 3 6 . UVWTNQVWT jb`Q]QT]OPQN `WQOVQTYQaO`aOƒ]Qdb^bTOSbN XYQZQOQ_QTO`acaT`Qk_QT _aO“alQO†jP“‡OSbZYQOlblcbZN _QVa]WSOlbTQYQO_a\SN_a\SO`a ÁÂÃÁÄÅÆÄÇÄ¿ÀÇÄÈ»¼ÀÃÆÂÉÄʼ SblWQT^QO_bO‚QlQTOjQZ_aZ dQa_aOaT”ZQSYZW_YWZO`aO_QRQN V\_QSaOaYWOQ]QZOQ`QO—W_Wc ÈË̽ÄʼÀͼÎË»¼ÈÇÄÀÏÀÌÐÑÒÐÑÀÈÓÔÐÕÐÀÈÐÑÒÖ×ÀÎÓØÙÚÐÀÚÐÑÀÂÕÐÛ×ÐÜÐÀÝÈÐÞÐÑÔÖ×ÐßÀ½ÐÑÒÙÕÀËں໼À½¾¿À áÖÀ¿Ù×âÐÛàÖÀãÐÐÒ ƒ]QdbQTiOXTYW_OlbZbQVaSQSaN SQTO^QT]OlbZWcQ_QTORQQk ˜ˆr™{vWTYW_OlbTQlcWT] ÚÐÒÐÑÜÀÚäÀÈÐÑÒÖ×ÀÈÓåÐÒäÀͼÀæÖÜàÐÞÐ×ÒÐçÀÇÓÕÐãÐÀÝèéÅêßëÀËÚàÀàÐÑÜÀØÓÑåÐÚäÀãÐÕÐÛÀãÓÖ×ÐÑÜÀÒÓ×ãÐÑÜÞÐÀ½Ö ÚÙÜÐÐÑÀÞÖ×ÙÔãäÀÚÐÑÐ _QTT^Q|Ojbl`QO}~[OlbVQVWa `bcQTOPbZQY\TOPQSWVYQTQT ValcQkQTOcQZ_aZO`QZaOUVWTN ÛäìÐÛÀÎÓ×ãäìÐÀÒÓ×ãÓìÙÒÀÞÓØìÐÕäÀØÓÑåÐÕÐÑäÀÔÓØÓ×äÞãÐÐÑë }aTQSOjb_bZQQTOXlWlOjbN [\]^Q_QZYQOaYWiO}bT]QTO`bN QVWTi ZWlQkQTO„TbZ]aO`QTOWldbZ la_aQT|OUVWTNQVWTOXYQZQ •bT—QTQT^Q|OdQT]WTQT }Q^QO…aTbZQVO†jXjN„}…‡ daSQO`a_bldQVa_QTOVQ]aOSbN cQZ_aZOˆntur‰Š{v`WQOVQTYQaOaYW }~[OSaQcOlbldQT]WTOƒ]QN cbZYaOTaVQaOkaSY\ZaST^QO`WVWi daSQOlbTQlcWT]OšhOdWS dbQTOlbTQ`aOdQT]WTQTOcQZN jbT`\c\NcbT`\c\O^QT]OQ`Q cQZaRaSQYQOcQ`QOVQTYQaOSQYWi æÂà æÄçÀ º»¼½¾¿À ÂÃæ ½¾¿ÀÏ ãÐØÔÐäÀÚÓÑÜÐÑÀê9ë22À7¼½ÀÚÐÑÀÚäÐåÙÞÐÑÀèê ÒÐÑÔÐÀØÓÑåÐáÐìÀÔÓ×ÒÐÑàÐÐÑÀÒÓ×ãÓìÙÒë _aZOˆntur‰Š{v`WQOVQTYQai `aOSb_bVaVaT]T^QOQ_QTO`aN PblW`aQTOcQ`QOVQTYQaO`WQ ÈÓ Ô Ð Õ Ð À ½Ð Ü ä Ð ÑÀÈÓ×åÐ ÔÓ×ÒÐÑàÐÐÑë 3ºÓ×ãÐÑÜÞÐÀ˽¿ÀãÓØÓÑÒÐ×ÐÀìÓÕÙØÀÚäÒÐÛÐÑç6 }bT]QTO`bla_aQT|OYQlQT ”WT]Sa_QTO_bldQVai `a]WTQ_QTOWTYW_OcQZ_aZOl\N Ç Ð ØÐ À Ú Ð Ñ À Î Ó Ñ Ü Ó Øì Ð Ï 3 º Ó × ã Ð Ñ Ü Þ Ð À ì Ó Õ Ù ØÀ Ú ä Ô Ó × ä Þ ã Ð À ØÓ Ñ Ü Ó Ñ Ð ä Ò Ð Øì ÐÛÑàÐë cQZ_aZO^QT]OV\_QSaT^QOdbZN PbcQVQO}aTQSOjXjN daVO`QTO_bT`QZQQTOZ\`QOblN Ñ Ü Ð Ñ À Î Ö Ò Ó Ñ ã ä À ÍÐ Ó × Ð Û ØÓ Þ Ð Ñ ä ã ØÓ À Ô Ó Ñ â Ð ä × Ð Ñ À Ú Ð Ñ Ð À Û ä ì Ð Û ç À ØÙ Ñ Ü Þ ä Ñ Ä ÚÐÔÙÑÀÔÓÑÐãÓÛÐÒÀÛÙÞÙØÀÒÓ×ãÐÑÜÞÐÀ½äØÐ㠁QZQ_OSb_aYQZOgO_lO`QZaOUVWTN „}…O}~[O•QTaOQlaTQZSa cQYOVQaTT^QiO›QT^QOSQQ| ÇÓÞ×ÓÒÐ×äÐÒÀÍÐÓ×ÐÛÀÈÐÏ ÙÑÒÙÞÀÔÓØÓ×äÞãÐÐÑÀÔÓÞÐÑÀÚÓÔÐÑç6ÀÞÐÒÐ Ä×àÐÑÒÐÀØÓÑàÐÒÐÞÐÑçÀÞÕäÓÑÑàÐÀØÓÑåÐáÐì WlVQkOdWSOcQZaRaSQYQO^QT] ìÙÔÐÒÓÑÀ½ÐÑÒÙÕÀËÚàÀ½ÖáÖÀ¿Ù×âÐÛàÖÀÞÓØìÐÕä ÎÙ×áÐÑÒÐÀÞÓÔÐÚÐÀáÐ×ÒÐáÐÑÀÚäÀ×ÙÐÑÜÀÞÓ×åÐÑàÐç ÔÓ×ÒÐÑàÐÐÑÀÚÓÑÜÐÑÀÕÐÑâÐ×ÀãÓØÙÐÀàÐÑÜÀÚäÐåÙÞÐÑ ÑåÐÕÐÑäÀÔÓØÓ×äÞãÐÐÑÀÚäÀÈÓåÐÞãÐÐÑÀºäÑÜÜä ÇÓÕÐãÐÀÝèéÅêßë ÖÕÓÛÀÒäØÀÔÓÑàäÚäÞëÀÎÓ×ÒÐÑàÐÐÑÀàÐÑÜÀÚäÐåÙÞÐÑç cQZ_aZO`aOUVWTNQVWTOXYQZQ ØÓ æÀãÓìÐÜÐäÀÒÓ×ãÐÑÜÞÐëÀÌÐÑÒÐÑÀÈÓÔÐÕÐ ÌÓÑÙ×ÙÒÑàÐçÀÒäØÀÔÓÑàäÚäÞÀÒÓ×ÙãÀØÓÑÜÜÐÕä ãÓÔÙÒÐ×ÀÒÙÜÐãÀÔÖÞÖÞÀÚÐÑÀ4ÙÑÜãäÀÝÒÙÔÖÞãäßçÀÚÐÑ SbYaQcOQ_kaZOcb_QTOYbZT^QYQ ÝÈÈÐÓÑåÐÒÖÒä×ßÀÎÀͼ ÚÐÀÚÐÑÀÂÕÐÛ×ÐÜÐÀÝÎÖ×ÐßÀÈÐìÙÔÐÒÓÑ ÞÓÒÓ×ÐÑÜÐÑÀÚÐ×äÀÒÓ×ãÐÑÜÞÐëÀ¾ÑÒÙÞÀäÒÙÀãÓÜÐÕÐ ØÓÑÜÓÑÐäÀØÓÞÐÑäãØÓÀÔÓÑàÐÕÙ×ÐÑÀÚÐÑÐÀÛäìÐÛë WlVQkT^QOlbVbdakaO_QcQN ½ÐÑÒÙÕÀÒÓÓ×ØÙ ã Ó ì ÙÒçÀØÓØÓÑÙÛäÀÔÐÑÜÜäÕÐÑÀÚäÒÓØÐÑä ãÓãÙÐÒÙÑàÐÀØÐãäÛÀÚäÐÑÐÕäãäãëÀÎÐÚÐÀáÐÞÒÙÑàÐ 3ÈÕäÓÑÀÞÐØäÀâÙÞÙÔÀÞÖÖÔÓ×ÐÒä4çÀÚÐÔÐÒÀÚÓÑÜÐÑ SaYQSOcQZ_aZOˆntur‰Š{vaYWi ÐÑÜÀáÐÑäÒÐÀìÓ×ÔÐÞÐäÐÑÀÛäÒÐØë ÑÐÑÒäçÀåäÞÐÀãÙÚÐÛÀÕÓÑÜÞÐÔÀÔÓØÓ×äÞãÐÐÑÑàÐÀÐÞÐÑ ÕÐÑâÐ×ÀØÓÑåÐáÐìÀãÓØÙÐÀÔÓ×ÒÐÑàÐÐÑÀÚÐÑ ‹ƒQkOlQ_QT^QOcbZVWOlQN ãÓÖ×ÌÓ Ñ Ù × Ù Ò À È Ó Ô Ð Õ Ð À Ç Ó Þ ã ä À Î Ó Ñ Ó × Ð Ñ Ü Ð Ñ À Æ Ù Þ Ù Ø ÑÀÛÐãäÕÑàÐë ÚäÔÓ×äÞãÐÀÚÐ×äÀÔÙÞÙÕÀê2ÀÔÐÜäç6ÀåÓÕÐãÑàÐë TQblbTOW]QiOUcQ_QkOlbN ÈÓåÐÒäÀͼæÀÎÙ×áÐÑÒÖÀÇÙÚÐ×ØÐåäçÀÚäÐÀàÐÑÜÀÚäØäÑÒÐä ÚäÙÑËÜÚÞÐàÀÔ½ÞÖÐáÖ À Ô Ð Ú Ð À Ç Ó Õ Ð ã Ð À Ý þ Å è ß À Ú Ó Ô Ð Ñ ç À Ð Þ Ð Ñ ÐÞÙçÀìÓÕÙØÀØÓÑÚÐÔÐÒÀÞÐìÐ×ÀÞÐÔÐÑ µEMD¶E·GSbVQTWYT^Q| ›QlbT]_WO€WR\T\O¸OSaQc lWT]_aT_QTOTQTYaOdWSOcQZaN ÞÓÒÓ×ÐÑÜÐÑÀãÓìÐÜÐäÀÒÓ×ãÐÑÜÞÐÀÙÑÒÙÞÀÞÐÕäÀÞÓÚÙÐ ÞÓØìÐÕäÀÚäÔÓ×äÞãÐÀãÓìÐÜÐäÀÒÓ×ãÐÑÜÞÐÀÖÕÓÛÀÒäØ ÞÕäÓѼÐÑÀàØÐÓÀÞÑÓÜØì ÔÓÑàäÚäÞ jbl_\YO`QTOjbl`QO}~[OW]Q lbT]W—WZ_QTOQT]]QZQTOWTN RaSQYQOaYWO`aWT]Sa_QTO_bO‚bZN äÒÙÀÚäÒÐÑàÐÀãÓÔÙÒÐ×ÀÒÐÛÐÔÐÑÀÔÓÑÜÐåÙÐÑÀÚÐÑ ÔÓÑàäÚäÞÀÈÓåÐÒäÀͼæëÀÌÓÑÜÓÑÐäÀìÓ×ÐÔÐÀÔÓ×ÒÐÏ ÈÓåÐÞãÐÐÑëÀÎäÛÐÐÞÕÑäÀàÚÐäÀÔÐÓÞ×ÐäÑÞÀãØÐÓÀÖÑÕÙÓÑÛÜÀÜÒäÙØÀ ç À Ô ÐÑÜÜäÕÐÑ Q_QTOlbldbZSak_QTOcQZ_aZO`a YW_OcbldQT]WTQTOYblcQY laTQVOaRQT]QTiOœQ`aO`a ÔÓÑâÐä×ÐÑÀÚÐÑÐÀÛäìÐÛÀìÐÜäÀÎÓ×ãäìÐÀ½ÐÑÒÙÕë ÑàÐÐÑÀÕÐÜäÀàÐÑÜÀÐÞÐÑÀÚäÐåÙÞÐÑÀÞÓÔÐÚÐ ÚÐ×äÀÈÓåÐÞãÐÐÑÀÙÑÒÙÞÀÞÓØìÐÕäÀØÓØì Ó×äÞÐÑ SaSaOYalWZOœQVQTO…QVa\d\Z\i cQZ_aZO`aOƒ]Qdb^QTOaYWiOœa_Q ƒ]QdbQTOkQT^QOYZQTSaYOSbN ºÓ×ãÐÑÜÞÐÀÚäÔÓ×äÞãÐÀÚÐ×äÀÔÙÞÙÕÀê2ë22À7¼½ ÒÓ×ãÐÑÜÞÐçÀÎÙ×áÐÑÒÖÀÛÐÑàÐÀÒÓ×ãÓÑàÙØÀÕÓìÐ× ÞÓÒÓ×ÐÑÜÐÑëÀÝÔÒÒß bVWZWkO_bT`QZQQTOZ\`QO`WQ cZ\^b_OcQZ_aZOƒ]QdbQTOaYW dbTYQZ|O_blW`aQTORaSQYQN Q_QTO`aQVak_QTOcQZ_aZT^QO`a kQSaVT^QOdQ]WS|OQ`QO_blWT]N RQTO`adbZa_QTOQ_SbSO˜žuuŠ{ ‚QlQTOjQZ_aZOUdWO€Q_QZOUVa _aTQTOQ_QTO`a_bldQT]_QT dWSOlbTWWOV\_QSaORaSQYQ| `QTO`aOdbVQ_QT]O_QTY\ZO}aTQS W]QO`aOV\_QSaNV\_QSaOVQaTOWTYW_ cQcQZO•QTa|ObVQSQO†e‘’g‡i jQZaRaSQYQO}~[O`bT]QTOlbN lbT]QYQSaOcbZlQSQVQkQT bVQaTOcbTQYQQTO_QRQN lQT”QQY_QTOYblcQYOcQZ_aZOˆntp cQZ_aZO`aO_QRQSQTO…QVa\d\Z\i SQTOUVWTNQVWTOXYQZQO[\]^QN ur‰Š{v`WQOVQTYQaOaYWOW]Qi …bS_aO`bla_aQT|OWdbZN _QZYQO^QT]OlbTQ`aOSQYW ÂÃææÄçÀº»¼½¾¿ÀÏÀÍäÑÐãÀÎÓ×äÑÚÙãÏ 3ºÐÛÙÑÀÕÐÕÙÀãä4ÐÒÑàÐÀìÐÑÒÙÐÑ ÚäìÓ×äÞÐÑÀÒÓØÔÐÒÀÚÐÑÀÛÐÑàÐÀ¾ÌÈÌ ÎÓÚÐÜÐÑÜÀÿºÀÇ0ÙÐ×ÓçÀº×äÛÐ×ãÖÀ7äÏ }bT]QTO`bla_aQT|O`WQ TWZOlblaTYQOQ]QZOjbl_\Y cQ_bYO`bT]QTOcbTQYQQTO‚QN æÒ×Âà ÐÜÐÑÜÐÑçÀÈÖÔÓ×ÐãäÀÚÐÑ ãÖãäÐÕçÀåÐÚäÀÙÐÑÜÀãÓáÐÀÒÓ×ãÓìÙÒÀÞäÒÐ àÐÑÜÀØÓØäÕäÞäÀÞÖØäÒØÓÑÀÚäìÓ×äÞÐÑ ìÖáÖÀØÓÑåÓÕÐãÞÐÑÀìÐÛáÐÀãÐÐÒÀäÑä V\_QSaOaYWO`akQZQc_QTOlQlcW [\]^Q_QZYQOlbZaT—aO_bldQVa lQTOjQZ_aZOƒ]QdbQT|OjblN ÎÓäÐ×ÒÑÐçÀÑÎäÐÓÑ×ÚÀÝÍä ßÀÈÖÒÐ ìÓ×äÞÐÑÀÞÓÔÐÚÐÀ5Ö×ÞÖØÀÝ5Ö×ÙØ ÒÓØÔÐÒÀÙãÐÛÐÀÚäÀÿºÀÇ0ÙÐ×Óë ÛÐÑàÐÀÐÚÐÀ82ÀÞäÖãÀàÐÑÜÀØÐãäÛ lbTQlcWT]OValcQkQTOcQZN ZbT—QTQO`bYQaVOcbTQYQQTO_QN _\YOW]QOlbT]Q]bT`Q_QT æÖÜàÐÞÐ×ÒÐÀÛÐãÑÔàÓÐ×äÀÐÑÞÚÐÐÑÜÀÞØÖÓÔÑÒÐàÓÑáÐ À ê þ ÈÖ ØÙ Ñ ä Þ Ð ã ä ß À ¾ ÌÈÌÀ à Ð Ñ Ü À Ð Ú Ð À Ú ä ã Ó Ò Ï 3 Î Ó × å Ð Ñ å ä Ð Ñ À Ù Ñ Ò Ù Þ À ØÓ Øì Ù Þ Ð ÐÛÐÑÀÚÐÑÀØÐãäÛÀìÙÞÐÀÚÐ×äÀÒÖÏ _aZO^QT]OQ`QO`aOSbcQTQT] RQSQTOwxuqvnyvz{txuro{¹vdQa_ `WQOcbTQYQQTOVQaTT^QO`QVQl ÞäÖãÀÚäÀÿºÀÇ0ÙÐ×ÓÀàÐÑÜÀÐÞÐÑÀÚäÜÙÑÐÏ äÐÔÀÞÓâÐØÐÒÐÑçÀãÓÛäÑÜÜÐÀØÓ×ÓÞÐ ÞäÖãÀÐÚÐÕÐÛÀãÓìÙÐÛÀÔÓÑÜäÞÐÒç ìÒÐÓÕ×ÀÒè92À ÀÚäÀ ÖÑÐ œQVQTO…QVa\d\Z\OSaSaOYalWZi …QVa\d\Z\|OjQ_WQVQlQT|OP\N lQSQOYZQTSaSaOaTaiOjbl_\Y ÞÐÑÀÖÕÓÛÀ¾ÌÈÌÀÞÓâÐØÐÒÐÑÀãÓÏÈÖÒÐ àÐÑÜÀØÓÑàÓáÐÀãÓÑÚä×äëÀÇÓÚÐÑÜÞÐÑ ãÓÛäÑÜÜÐÀàÐÑÜÀÒäÚÐÞÀÔÙÑàÐÀÞÖØäÒÏ ÞÓ×ÐåäÑÐÑÞëÀäÖÇãÓÀÛàäÐÑÜÑÜÜÐÀÐÀåÚÙÐØÕ ‹~TaOQ`QVQkOcZ\]ZQlOYZQTSaSa YQ]b`bO`QTOVQaTOSbdQ]QaT^Qi W]QOlbTQZ]bY_QTOZbQVaSQSa æÖÜàÐÞÐ×ÒÐëÀÁÙØÕÐÛÀÒÓ×ãÓìÙÒÀØÓÏ ÙÑÒÙÞÀÒÐÛÙÑÀäÑäÀÞäÒÐÀàÐÑÜÀØÓÑàÓáÐ ØÓÑÀÐÞÐÑÀÞäÒÐÀÜÐÑÒäÞÐÑÀÚÓÑÜÐÑ àÐÑÜÀÒäÚÐÞÀìÙÞÐÀÒÓ×ãÓìÙÐÒÛÀÐÀÞÞäÐÖÑã ÙØÕÐÛÀÒÐÛÙÑ ÕÐÑÜãÙÑÜÀÞÓÀØÐÑÐåÓØÓÑÀÿºÀÇ0ÙÐ×Óç6 ¾ÌÈÌÀàÐÑÜÀØÓØäÕäÞäÀÞÖØäÒØÓÑç6 ÚäÞÓØìÐÕäÞÐÑÀÞÓÔÐÚÐÀØÐÑÐåÓØÓÑ SblbTYQZQOlbTWT]]WOkQSaV ‹›QZWSO`aZaT—aOVQ]aOdbZQcQ cb`bSYZaQTaSQSaO`aOcbT]]QV ÑÕÐàÕÙÙãçÀÙàÐÒÀ1äÒÙ2ÀÀÔãÓÓÒ×äãÐÓÔÑÀÞÀÚÓÐâ×ÐäÀåØÐ ÀÇÙàÐÑÐçÀÇÓÕÐãÐÀÝèéÅêßë ÙåÐ×ÀÇÙàÐÑÐë ÿºÀÇ0ÙÐ×Óë _QaQTOcbTQYQQTO_QRQSQT ZQ`aWSO_QRQSQTOaYWiOUcQOSQQ œQVQTOUklQ`O[QTaO†lWVQa ÔÓ×ÖÕÓÛÀÚÙÐÀÞäÖãë ÒÐÑÀØÓØÏ ÞÐÒпРäÕÐÞÙÞÐÑÀÑÓÏ ÍÓÑÜÐÑÀÐÚÐÑàÐÀÔÓÑÙ×ÙÑÐÑ ÎÓÑÜÓØìÐÕäÐÑÀÞäÖãÀÒÓ×ãÓìÙÒç …QVad\Z\OkaT]]QOPbZQY\T cZ\]ZQlO^QT]OQ_QTO`aVQN `QZaOƒ]bQlQTOkaT]]QO‚aYa_ ÈÓÔÐÕÐÀÍäãÔÓ×äÑÚÐÜÞÖÔÒÐÑÀÈÖÒÐ ÜÖãäÐãäÑÀÙÒäÕÑÐàÑÐÜÀÀÐÙÞÑÐÒÑÙÞÀÚÀØÓ ÒÐÑÀÒÐÛÙÑ ØÓÑÙ×ÙÒÀº×äÛÐ×ãÖÀÐÞÐÑÀØÓÑÐØìÐÛ ^QT]O_aTaOlQSakO`a]QZQcO\Vbk _W_QTO`aO`QVQlT^QiO€Q]QaN ƒ\VOPaV\lbYbZ‡OcQ`QOYQkWT æÖÜàÐÞÐ×ÒÐçÀÇÙàÐÑÐÀØÓÑàÓìÙÒÞÐÑ áÐÞäÕÀÚÐ×äÀ¾ÌÈÌÀÞÓâÐØÐÑÒÓÐÑÑÒÀÙàÞÐÐÑÑÜ ÒäÑÓä×ÀÐãÓÞìÐÙÑÒÀØçÀÍÓäÑãÜÔÜÓÐ×äÑÑÚÚÓÐÑÜÜÞÀÖ¾ÔÌÈÌÀ ÓìÐÑÀìÓ×ÐÒÀàÐÑÜÀÛÐ×ÙãÀÚäÔäÞÙÕ €QccbTQS|Ojbl`QO}~[|OjblN lQTQOcbldbZ`Q^QQTOlQS^QN efgŒOaTaiOXTYW_OlbT`W_WT]N ÔÐÚÐÀÒÐÛÙÑÀäÑäÀÐÚÐÀÔÓ×ìÓÚÐÐÑ ÐÞÐÑÀØÓÑÜÙÑÐÞÐÑÀÞäÖãÀÒÓ×ãÓìÙÒëÀÆÐÕ ÐÚÐÀÚäÀìÐáÐÛÀÍÓáÐÑÀÈÓ×ÐåàäÑÐÐÑÑÜ ìØÐ ÑÀÿºÀÇ0ÙÐ×ÓëÀ3ÍÓÑÜÐÑ _\YO[\]^Q_QZYQ|Oj‚OPU~OSbZYQ ZQ_QYT^QiO~TaOlQSakOYQkQc T^Q|Ojbl_\YOQ_QTOlbTQYQ ãÙØìÓ×ÀÚÐÑÐÀàÐÑÜÀÚäÜÙÑÐÞÐÑÀÙÑÒÙÞ äÒÙÀÚäÕÐÞÙÞÐÑÀÚÓÑÜÐÑÀÔÓ×åÐÑåäÐÑ ¿ÐãäÖÑÐÕÀÍÐÓ×ÐÛÀÝÍÓÞ×ÐÑÐãÚÐßë ÞÖÑÑÚÐäãåÓäÀØÓ à Ð Ñ ÐÀãÓÞÐ×ÐÑÜÀãÐåÐ PbZQY\TOPQSWVYQTQTO[\]^QN QRQViOUScb_OS\SaQVOb_\T\la _QRQSQTOœQVQTOjQdZaT]QT ØÓÑàÓáÐÀÞäÖãÀÚäÀÿºÀÇ0ÙÐ×ÓëÀºÐÛÙÑ ÞÖØäÒØÓÑÀÚÐ×äÀÞÖØÙÑäÒÐãÀÙÑÒÙÞ »ÓÑâÐÑÐÑàÐÀÐÞÐÑÀÚäãÓÚäÐÞÐÑÀÒäÜÐ ÒäÚÐÞÀØÐØÔÜÙÀÐÀÚØÓ _QZYQ|OaldWkOUlQTi `QTOdW`Q^QT^QOdbVWlOYbZN `QTOœQVQTO•b_S\dQ^QTOSbN ÕÐÕÙÀÔÓØìäÐàÐÐÑÀìÓ×ÐãÐÕÀÚÐ×äÀ½ÐÑÏ ØÓØìÙÞÐÀÙãÐÛÐÀÚäÀÿºÀÇ0ÙÐ×Óë ÞäÖãÀàÐÑÜÀìäãÐÀÚäÜÙÑÐÞÐÑÀÚÐÑ ÑÐÑÒäÀåäÞÐÀÚäÒÐØìÐÛÑÀåÚÙÓÐÑÕçÜÀÐÐÑÔÀÐÞÕäÐÖÜãÏä …bTQT]]QcaOkQVOaYW|OWN SbTYWkiOjZ\SbST^QOlQSak dQ]QaOcbTWTQT]OQZWSOYZQTSN ãÖãçÀãÓÚÐÑÜÞÐÑÀÒÐÛÙÑÀäÑäÀìÓ×ÐãÐÕÀÚÐ×ä ÍÓÑÜÐÑÀìÓÜäÒÙçÀ¾ÌÈÌϾÌÈÌÀàÐÑÜ ÚäÞÓÕÖÕÐÀÖÕÓÛÀÍÓÞ×ÐÑÐãÚÐë ÞäÖãÀàÐÑÜÀÚäÞÓØìÐÕäÞÐÑÀÖÕÓÛ dbZTWZO}~[OZaOWVYQT cQTQT]|OcQcQZO›€O¸iOŸ ¡¢£ c\ZYQSaT^QiOŸ ¡¢£ ÚÐÑÐÀÍäãÔÓ×äÑÚÐÜÞÖÔÒÐÑë ÒäÚÐÞÀØÓØäÕäÞäÀÞÖØäÒØÓÑÀÒäÚÐÞÀÐÞÐÑ ºÓ×ÔäãÐÛçÀÈÓÒÙÐÀÎÐÜÙàÙìÐÑ 5Ö×ÞÖØç6ÀÞÐÒÐÀº×äÛÐ×ãÖëÀÝÚÑÛß

!"íñò#ò#$ó$ñ$ó$%%

¤¥¦§¨©¨ª¨«¬­®¥ ¯°±ª§¦«²¥ª§«³¥ª´§ª

ô/7=)4/012:+,=-20.õ20ö2.<)÷2.øù.ú/,7.1/.ûü.<ý624)

!íîïðïñ$îòó%ó$

¥¥²¥§ ¤­­¦¥ ³­°§® ±¦§­®

KEEMO…bYb\Z\V\]a|OPValQY\V\]a|O`QT b\”aSa_QO[\]^Q_QZYQOlblaTYQOlQN S^QZQ_QYO[\]^Q_QZYQOlbRQScQ`QaO—WN Q—QOb_SYZblO^QT]O`acbZ_aZQ_QTOlWT—WV cQ`QOlQSQOcQT—QZ\dQO^QT]OQYWkOcQ`Q Q_kaZObdZWQZaOefgŒi …bTWZWYOPbcQVQOb_SaO}QYQO`QT ~T”\ZlQSaO€Q`QTO…bYb\Z\V\]a|OPValQN Y\V\]a|O`QTOb\”aSa_QO†€…P‡O[\]N ^Q_QZYQO‚\T^OU]WSOaQ^QO—WQ—QOb_SN YZblO^QT]OYbZQ`aOlWVQaOQ_kaZObdZWQZa YbZSbdWYOQ_QTOdbZc\YbTSaOlbldQRQ `QlcQ_OQT]aTO_bT—QT]|OcbYaZ|OSbZYQ kWQTOVbdQYOlbS_acWTO`QVQlO`WZQSa ^QT]OSaT]_QYi ‹UT]aTOcWYaT]OdbVaWT]|O]bV\ldQT] YaT]]aOVQWY|OSbZYQOSa_V\TOYZ\caSOcbZVW `aRQScQ`Qa|O_QYQO‚\T^|ObVQSQO†e‘’g‡i bVQaTOaYW|OlbTWZWYO`aQ|OSbdQ]QaOVQT]_Qk QTYaSacQSaO`QVQlOlbT]kQ`QcaO—WQ—Q b_SYZbl|OlQS^QZQ_QYO`aaldQWOWTYW_ lbZQca_QTOQYQWOlbl\Y\T]Oc\k\TO^QT] ZaldWTO`aOVaT]_WT]QTOlQSaT]NlQSaT]i blbTYQZQOaYW|OaQOlbT]QYQ_QT|OkaT]N ]QOSQQYOaTaO[\]^Q_QZYQOlQSakOlbN T]QVQlaOcWT—Q_OlWSalOkWQTOT\ZlQV ^QT]OYbZkaT`QZO`QZaO]QT]]WQTO—WQ—Q QT]_QOcQTQT]iOQVQWcWTO`aOSaSaOVQaT kaT]]QOSQQYOaTaO]QT]]WQTO—WQ—QOQT]_Q cbT`b_OlQSakOdbZc\YbTSaOlWT—WVOSb—QZQ dbZQZaQSai ‹}bT]QTOQ`QT^QO`QbZQkOcbZYblWQT QT]aTO`aOWYQZQOjWVQWOœQRQ|O—WZQkOkWQT Q_QTOVbdakOYbZ_WlcWVO`aOSQTQ|OSbkaT]]Q `aO[\]^Q_QZYQO`QTOSb_aYQZT^QO—WZQk kWQTT^QO—bT`bZWT]OSb`a_aY|OalN dWkT^QiOŸ¢£


ˆ‘ˆ’ˆ‰†Ž“

tuvtwxwyzw

|}~€‚ƒ€€„…†‡ˆ‰Šˆ‹Œ†„Ž

eI3`YeI3I 76304754 0102345672 ]017[I4II6 eI6\`6I6 02Z]0X7Z7 ]04l03I2I6   

%    $ #   (

% 9 % W R! B ( ! * % / * KER( ! * + :   %  % $ # $  % %   $ ;

 ( 38 (** . , )*$+, !.D )7 "!*!/ 

C R% !FB(( C%+!+&,#*%)ER %( )*/+,./,-!. BCB8&#B#B 9

  

 

 9 )D +D>)*/012333051322 -)()*-!+ )*/!**.+++D 01233305@463 0123330450?4 9 ! " #  #$ $ 

%   $ % / %

    % & $  $ % ( % 8 S% ( < % 

     (  

%  (

  ;( <S<> (( %  ( % & 

%  9 ' ( $

%  ) * + , " . ! * / + / 20I_I6I6 012333045046  % 

b # (

 ( % % 

 % #   $   C  

$ # %  C    $ ; 8  (

%    

 %

  

 

% $  F 9

 

% 

 

  9 9 ! T

> %A &)!,-F

KC,/,!D",  % 7> ( P:% $(QF b( ((% $B= 7% K$ ; ( % ( 

 8 :   

 / C  C  (     $  %

 

K 

%   78 9

$ :% #;(

% <& &

 = $ ( )*+,-/ b A(#%

+(A!=/ ))/9' F!+7 C&&$B)*$/(" .,8 " +-$8 #$ ( $%# $ >,-01233304?1@6 ))!"" />,9 )D-D..U , )),#+i( %+9! "/8 .!",-$)01233305@24? 7 %>)*&/,-KD+ ,)!)* /%* !,)012333045643 0123330443@2 )*+"!,"*/+!! )*,*"*-D"/!! 9

$ ( A &! ( $ % A # $ 8#=#

 (% <% : < % $( S %G'E: %% #A%$#( 012333050603 17Z3472 $ :  :  < %  

  L(  %#$^ ^$ B %  ( 8= ;F %$#8( % % ( B%8 (( $ = % )*+D-"/D+""";;;8C  78)*+!!./)*!*012333042233 " #^ %( U78)*/".)+)!-** 012333042153 $ $O )!,-,***,/!

 % (% (% (% A )*,*"**!-,+D ( 8< %8 #(#8&# 01233305@H6H %  8 7> :  9$ ) */.*-01233305@242 !,"* T " ! 9 9 $  

$  # (

 # #& #%%F 0123330464?5 7% 

C %

 !%-C )*; %,*D ) *))B) = % N#%$( % %%#( % % $$ %##(87 >$9; 8 S e0Z7 7 %   % # (

% 

&

%  & F &   ( + * )!,-F )!,-F",!-*,)*/!!,0123330420H4 -!.D01233305115@ +C L ( 8L% $

8=C (% $ S%( ( $R Vc% (% #-W ,-/8 ,,,7 > . )*,*".)/,,,. !/!9*.D 01233305H@16 =  

 

 

   % % # %  jIZIY30125_ 

">N#: % B$$ %

01233304406@ !/)WD/% !% DW" )%/!W./% ,W"+% */DW/+D% W-/% .W 8 +: F +% S% # (

% 

  C 

 ! , + % < # 

/,+% 9 $)*!/"",+*/)"8 $(E ! 8)!,-F 4021I_0 $ ( %

B ( #$ 8 P )!,-Q ,-)./"/ ( $ E:m #

%

3 046I2 (  %  + ) MW/ ! C  . ) ) MW/ D C  DD!-.!! //%-WW/"/8"+%% 8$/W/ - % " W-/!/%- 8+$% 88 $ ;;;8 % C 

  8 & # ::W! :/ / , " 

 

$

o > F (  ( % $ % E c  R b R

%

E  0123330500?0 /7 ") )>,MW! C  % # (

( &

   ( : 012333053306 L$ 99 % #

%  C    B

%   7 > 

# # b F % ^ 8  FE&%B &F($8 $ $ % 8  %

( ( , , ) ! D , ) * / D D * ! . , / :

 

% 

 

  $ $ (  9 ( /"-"-D)*/.)",,,*+!01233304?H16 F9cN )*,*"*-D"/!!)*+"!,"*/+!! L (  %  > #  $ %  (   # & # % (%% % $7 $ &#% 7 )*,,F 01233305@2H6 7 > D+),",) )*,,"***--D. & &

 % # G %     %   # 

$ ( 012333050600 012333045??0 )*/"!D.*+DDD !! ^*"D ( ()E> % $/V % -+)E> 256Z`13I6 C 87 >)*,,/./*)",01233305@56H / 9

 % : C  L B  

 B 

 (  B 

(

0123330451@@ "*,,)-.!< $

< 

%

 L B  

&

 $ % C  =# ( F    /E> ! C!.

) D C  / " ) ) E> / . C  !!)) 

#; Vc (  $ %   %   % # (

% 012333053HH2 

 

  $ ;

 (  

$   B    9 :   f Vf   8 =

 f % $ (

 ' $  V # #b

 , C  "  $ G/ $ 8 7> :  1I76J1I76 #$#7 >)*/*!+")01233305H320 .. ($$ &#(

 K %8B7 >9 $;

(= B%(F E& %%$P# $# 

(Q)(*,,- + +%!!(&,%*.#F L &# '

f)7 -F-=# )(,*" .-!!.C--$ # :# 8)!,-*+)+*// S $( ,*!,.!D0123330532@6 ",!",, 2In` 012333042@61  (

 E$ ! , " 9

 9    #  

 # # $ 01233305@4?? 012333042H@? ((  % ^ 

  ( ( %# AEA ( ) ! , D D + ) ! "  %  K

%  %  (

L 9 

  C

 $  ( ( 

(   $ #  #  $ $ (  8 7   

 ( B % >

 ( : %   9 B  

% c (  + )  W / / C 0123330510@3 =

 %

 N # % $ ( 

%

  %   % # (

%  

$ 

   & % B

& 7 

&  C    C 

 ) * / " . ! , ) , ) , . 1 I`6X4n # % #   9= ) * + , " ! D , / / .7 )) A W/< +C/%$"#))P)!W,!-CQ"!,!,))).,WD!D,+CF $ % $# % %f7 %%$= 

( 9a c< (  % %B >)*,,".".,/,/$ 012333050?65 +C87 >)*,*".)/,,,.)!,-F < ;;;8C 8&# 012333046014 (K$%= $(A90123330446@4 

  

! , / , , , . 

 ! / ! 9* . D 8 & &

 *.+*.!,)),/)*/!!*""-,012333051344 "D GS% (M " % #$# 8)*A! /%(" +9

.)#)# 9

01233305H@15 C# # b/b% *$) P

!Q$ (% ; "b8-LP #! #Q # L# 

 ( <)%*+,gS %/)(, Dg+L$h 7

= ;

( % %C ; ( % 7 > E% # 8  87>:  9

i

 b # D / V

  

/ / / $' (BC CL% ( 

   

$ % # L 8 M

%   D D N$ 8 D ! ) ! * * : &

  K %  + ) M / ! C p . ) ) M 0123330500H5 -)*,*".))"!.!&012333050235 7)*+.!,-.DDD012333053300 * 9  & A 012333045035 /)8*D,C,p/""*)")+M 8!NDFL/)+ /D L"

 ( & & %B%!

( L V

01233304?66? $% " $/ $ ( : :% K' #A  

 $ "!!,C*p9 B8M (%9c ! ) C   $ a ! '# 

$ V

#9 :#Lb 8 9( 

 % % (

 L)

< !+)% && % %($%$%(! '=#(!'$#=#%9 8R%

S:' =%$9 #$ : #%V# # 7>:! 012333051@05 _`Z7 2 < # 

/ , + % =

 L 

+ % 7 > ) * / " . " ! . + + D " ) ! , F * + + + / ! D " 

  ' ) * + , ! . * * D * , ! `ZI[I 7 >)*,*"-))!-.D)*/."/012333051414 ,*D*". 9#% C#.M %# %CN$>"01233305@2H2 ""+)., L S ;,)/---- 01233305@2H4 9 ;C%F9F<& F$ 012333045423 =

 $;;;8= B%/ 

8-) &# %(##

# # (  %% #A%01233305002H $ 

 ( $ ( F EF 9

 $

%  ( $ ( 

(

  #  9 % % :#b  %

 7

 # $ #% B L8&  &## % (B ^%

># (7

 >)!*9K" 9 'E:K ,* * (!+)*/! !#,%#",/)/8 B+,C8 )*/.)"**01233306??0H 8P)! ,-a9 /,E,.. **)) K ,-/,C* $ !%+ $"C(8")F$ %( 8 %) %*$ /B $" * ((* % /$.(*/ #% {* )% 8 99F c < : / . " / , D.-") %(B>/)+)8; 7> F # " . QD*-< )*,, %

)*,/D*,)"--!:, lI65]n 01233305@@H@ ) ! ) ! + 012333053324 S %  ! 0123330466@6 V

% 

 < (

$ > L  $   % # ; 

 8 01233305H0H? % #8&# ( c(B: '

C#A

% ;  (  % C#C8 #(01233305H1@4

 #% 

( C$ F( $ # = %% %% %( ( > # %# !)( < ( 

%$ (

B $ .k8 ( (C % #(# )$(# ( ") )A% K ## B&C% 

# <

K B 8 =;  E  % 8 $V

# (

 ( + $ #  ( .  % !

 ! ) 

 1I7 6J 1I7 6 $ %  

8 + D D , " L  # =< N$ 9

C  (

 %

$     (  $ D )*/!!,D/,*)),/01233305@61? ./D"! (% $& ( (%B$ 0123330451@6 :

()*/+D+D",!,V#01233305@?@3 ( %DD*D/+.)*!/"*./,/,01233306623? " 9 % & ( 9$;(^ :aM% &(((>)*/...+/D!-012333051H15 9

   (

$ $ B %  

( $

   *)

# 9 ( #

 #(B#%$> ^ (($8L %$B %% ( E $ %CB: (%= & %B& 87 >)*/"!*+//.01233305H144 L&  %# $$B

(B& $ /.)bD) :

% (/))% 

$  /!+% ((&#B  ( ( 

,)% ( 7

%$ ,%-,E ,)) *)#*(/.)- )(+-.% +)#B012333046013 $#<

< %$ 9

$ #  = $ =   <

 B 

 E  8 ) * + , F  #  ( % A (    8 ) * + D " * . + / , ! +!//.01233304?12? !,...!-" )*,*)"*+!!!)01233305@612 _560nYl[I6\04 /!C7>)*..)D/*D!+#01233305@20@ (( !))% 87>)*/"!.))..),!012333043H6@ D+/+/" R# S >)"W!.)% o)-W  #%#9=)*+!!*012333050@61 4063I1 :a & > %  % ( 

 b % ^ b " / ) %  o ) + W " " ) % o 8 ) * W " * ) % o =   #  

 # $ $ #  #  '

   9 %#CM

&%# % ((&% 87 F> :    f S % =% C  $

 =#  ' E: L  # B   # B :

(

 # # ( * ) % ;% ( 

 $

%  ( % F / ) ) ) $ # %  ^

 

% 1I76J1I76 >)!,-F*+***!!)*+*!*012333044252 ****!! 9 $ $(( $ % B%> c:Vd; % (87>)*+D-"D)D."* "9L :# =#( S% (7 > )#!,- )(. < ( / ) ) %  ( ! ) ) % 

  / + ) % L #  $ # (# ( 

(%S " $ G / ! $ # % #   9$ ) * , , " . + ) , " F " " " + , : $  ! L  7 >D."/.),)*/*)-/"01233304@465 -+,) R#  )"W!.)% o)-W"/)% )*/"/)")-D!,F)*/,01233305@?41 )//.+!* 01233305H35@ D+.)+*+F 01233305053? 01233305@261 C o o ) + W" " ) % o ) * W" * ) % o > % # # O 9/ + P + , + Q 99P / + + Q $ P / + ) Q R# 

   

 ^ # 

   

8 R# 

 7>)!,-FDDDD/+,<$^$01233305H06@ (%( ) * / . ) " , ) ) ) ) , ) * , , , . . . . / " . # < / P " * + Q ! / P , + ) Q ! + P * , + Q R P , + Q <& &

 W) !,- 8DRD#/ D ))) ^#  01233304565H P L $ 

CK $ %({/

 $ bK ;% # 

8^# .+) Q= $(< P/)+7 )Q%S 

!;

%P " *(,P/)!!+/QQ 01233304H23@  {+ ) C ) )

S B # # I6\2`3I6 01233305@61@  %  R# 

  S 

 $ (

  % 

(

 #b"+) 87 >)*/D-!!/01233305HH00 .DD E L (   $ ( % % % % $#% T 9 % U ! P D , + Q ! G79 $ P , . ) Q % #% %# # %( B& % % ( C B 79P!G79/ ! ) GVE # %

P / ) , + Q  (  

 = "/*!-) !,)Q %A( P"+QW)*/,01233305H1?? )-)++D, $7 >)*+D++012333044465 $& ( ( (8./+**)) 01233304H235 T  b

 : %  U  $   K E .+% B& #(B 

(( !))% ,)%   .)%% ( IZZ0Z547Z !-C$ &8$.+.*%*$) )#)b*/ *-$D"+))D% / %$  A % 8%( 8)*/"!+)!!*-D*"/"-D, L %% $

 G 8 % B 01233304H?52 %% # % $ 8S%G 

 % (

 & (^#  %012333046114 87X05YZ[55376\ T ( U C ( E$ > % $ F :# b P ) " 8 " ) ) (A

& 8 #&%8#7

 (( V

%(A($ ( ++8$:+#G $ # b S%  F b 

& $ F  P  -)*,,".,,"-)- 8"/))+8"-))*8")!,-8 *)Q%#,*/*-.) ##% 40]I4IZ7 $

 R # K

#  

 , + ) % P / 99G ,+" 0123330451@? )7> $  # % %  $ # ( Q (

   % F   % $ #  !)!%#, -*-+'Q ;

  # # $   %  ( & B 

% L  9

( $ &( % <& (& $ 012333045454 **"""F;;;8A ( C#01233304630@ C8&# ((W,**+-!!)*+!.!0123330510@? ....", ($ $7 (>*BE eI4I6\YI6372  B 

(

G    # B & %   A  W **D/D)*!"!+0123330401?? ,)+DD. +% 9

C% % : (#$

$(%KR# #$=# $(%

/%,)( 8:%#%$!!+LB%"(!D+.01233304?H2? *+D /%( L 8 ( ( $ K

# &

 T E

 B U W p <  &

> = $ ( p R %i %Ep %

E

$ )!,-F 9(  ( % p = S ( p M 7

 

% p = % C 

 < 

%

 L B  

&

 $ % C   =# ( F +D)//!)*//!D-.+. 012333050423 %$( : (  (%=# F ]06nI1`4Y306I\I ((W"))---DF)*,*".*!!.01233304H5H1 ))-8  8)!,-*+)+*// E

( %% C$ $(#C; % %8

 %A ($(( (9cN 012333042@H? E

$( )('

*,$*" .B/ )(9: c 9 "K 9%# 

$(( 

% $W E 

C B & #

 (

,)%  )".* 012333053101 & FC9

    (

   / ! )  ( 

 ( / * )    % ! + ) )*/"*D*)D!"D )*,,".//D+.+ I1`_`67`_ &% C%$; (#$)*+**!0123330510?0 "-++*! ]04l03I2I6 01233304H?22 L%8 % ( (( $&( 

  $ K $ F T %A (U: $ W)!,-F*)*/"*/q L B  ( 

 ( 

(( &  # B (

, ) %  $ 9  # # %  %   

 / " %  $ &   % 

(

$ (

W W(9c NK! % -$LK 9W S% +% ( C ! g%Q m ^# %#-()% E) gQ'# A: %

% %# ##%G(%A()!,-FD*-D012333046003 -)) $;(

 ( (/#*$)F) *!"!)%!"+)))% )- )0123330510?H  < %  W , e745Y721I6 / * )  %

  ( 

S W$:B%mW <

%(

%$($(E  C%K= &(>8 ( (#B:C' KE $% 7 8 )*W,,"*!(-!D,L.<

( !! .$D -+"%! !L*#9, C,.7> ,.L* 8DS# *!F c c9 W)*+*,*01233304636H !*!.-) *%+ %  $ ;

 'c V c V S L 8 

%

 

( =% F )*/ , " S#S%

 '

 = 

C $ $ DDD"D)*,,"**DDD"-)*/!!012333042025 ,D**),) : % ( $%( : )*/./+!-)D,

  =D + ( 

 

    $

 

$   " / : a  % C # P ) ! , Q " * / F 8 a  

$ 

$ E & &

 )%  ( 8

0123330515?3 !-D 012333050?0H )***!*)D/*+ "). )E % # #$%( " (  % (; ( %A& (%## B# #8%L^#C %F #B:C' ES (   c $   %

  : %

( F =# # 7> I6306I 012333045120 ^ A  :!9L #.M

C = %=#VE :#bR $% )!,-F")!,"/))*.D)-"---*012333045?6? % A# ( # # %( 9$ EA F %%( 87 >)!,-F")+)D01233305@6H4 )D % N$>"" 8"9 +).#% , C :B % (%(^ %# % % :% (   a  N( . " ) , D D ! $/ D$)%, -+o+-;

+,%)*+ !." $!01233305@@20 *%*!'

.!$ 9m

% A

&

 $  ( ( $ # # %  

$

& c #

A

(

# 01233305@260 V %:%V( aM <%012333050502 EFE ( %$C (%%( 7(9A > E#%$B # $#A ( #: ( 

$    %  < %  

C 

  B 8 I3I] 

&(  # 

  

  % 

   "*"-

 ###,)N$ (8+D%" *#+ )9

) / +8+#)F E A $+ ,!9

(,&-K ,#+(8F' i

: $ $V#a 8U & 7%)!,-F,/-.DD))*/".!)012333053H62 %

(&(# B$(

 

 F 9% S

 

 

 #  % & #  ^   %  8 $ % # , E ) * + * * % #  & 

# U <   7> * " " * "  %

  %

% ( 

  ) * + ! ) ) ) ) = $ ( 8 8 = $ ( 8 8 ( 

(( (

% A.(*!$,/ F = %$ ('

B(#&$87 > )/.*)*+D)))))/.*)!,-")".,*) 012333042516 01233305H@H0 )*+D-"!D-!*+::> " ! / D :$ ( P S% ( Q  > D + * ) *  ) * / * ) / )*/!!,./)D+F )*,*"."-)*+9%  

 C  # B  (

 $ #   $ 012333050?64 01233305@H15 e745YjIZI 012333045164 !) ( 

%B $ %%

(A%(

# %

% $#%(%#^^(+ +%^ &# #% # %#!(+% )*/".!,-,+//)*+D-"/)+,012333053413 # BS A'#  % 

 L % ( C %$ (

% 

 ! ! %  :=< % ( >  ( # % 79 c a 9 . ) R# 

  

  # # %   %  = $ ( 

% A

( = $ ( <

(

&

 C # %% ( 8)!,-FD+DD*.*: N$ /.% 87 >)*/""!/*,-./;;;8 VM c,<-:FD."/ ,-.)C*$, )K "V=8 #b E-W")) E"W,))

 

 $ # F P S% ( Q > )!,-D+/D"!D )*+,!.F %

7> )*+"*++"",+/

^ 7 > ) ! * " . " + , . 01233305@?12 #%  

 A C # C 8 & # ( ( >)!,-FDD/)/+012333050264 , -.!/+*)*/"!+.,-/+D::>!)01233305353? :D*R!+ 012333046101 ( $%F%((8 #(#8&#01233304?H11 ( $%C$ ( 01233305@651 L $  % ( > 79 c < :    c a  E $  E

 KE

  (    

  7 B >  #  ( %  (  %  ' 8 / ) ) ) $ 

 

%    $ % C $  

   &  # B  % F < 

%

 C B  

 

$ (

% A

&

 && 

9 9c c)*a/9.)-()+#.% -.-C$VM '8.))( $ %$%9=8 %( $(($ $(K8 eIjIY476\I6 

  $ 

 C

$ G ( F (% 8)!,-F,*!)""),01233305@?44 *!-,*! /!+% (>%/E  7 > )*+"!DD!+-/))*,*".01233305H@66 +-/!+) >,/D+)D-)*/"!*,//01233305@216 /!CG

,*) 'Vc % $( /) C % LB  %#:C ;888O 01233304465H 'SL> (QPc# A 8 ((

# /P-.%% QP#9% \n]Z`_ L (  $  ( ( c <: K 

&  

% 

^

$  

 $ V#  =#  %  E #  = %  7 > %(( DD")"D.)*/*)!0123330461H@ D-+)+" : %$B(L 8S# =<,L 8 Q S% ( /))k=  8 Va$V #:#b ZIe156 P)!,P- Q*"!!)-C //Q% F*" " % ..+ $ )01233305@?4@ [I6X][560 I6\2`3I6 )*/!!,/,/!D" M 

( =< + 8 L   K (   + % 9% % $ #( 9 # $ C CC$

  7 ) * . D F . . . ) F * . , ) E

K E  % E  % ( ( E

$ (

 '  $    : C 012333044212 L ( %$$#

&$a$TV C%; U!-%C> ( :#%# % K< %$9F 01233305H@65 )*+D!*+!+//8 %( /)8)*/!!,+/-./,0123330456?@ *)D!*D c#A ( #%##; & B% 

%

 # #   '

&

 % % $ 

 ( [] 8 9 . ( #8 % #% %$#((012333053?30  ! ( &+)%$ 8:# %(( #B ( & ( 9 %( 7<OO )*/*)!D""*.")*/!.+-..+.D++,/.* a%(>/87$ <9 )*,*/*!*+D+D)*/!!,*.DD-D < S( C 8 C

 =<! 012333042616 SC "8 9 (% ## ! 8((87>)*+,!+,,++DD c87 #) */(,+( "-"8:: C# $ 7 %# L($% $ (0123330461?4 <

%

% $%$(; (%(%(>/< % ! KC C%8: C8 <;#8 Z0X53Yrl % ( !8 ,)F *"% o % $ ; ( Vc 8 )*/F -9c 87ci 8 9 $ +8:c<:

%&#9c D87c<9 9= V9 M c' a * + (

 '

  ) ) %   ;;;8

 # A

(

# C # C 8 ;

8

 012333044426 ( % 8 9  $ #   %

  

   $ # "!.",-.", ,/D-.)/ < %  (

 # AM 

 %> ,-!(/, % aL b F c 01233305H335 S% (

 Vc 8 S% 

(  (   * + D D D " D 0123330501@H 9 %  7 % ( /   

/ D ) %   A P ! ) Q %  8 7 > ) * / , + " / ! ! ! + ! . / # % (  

$ ( # + D  a = F a Vc V c = 7> L V B

E 9  )*,,"**DDD"-)*/!!,D**),) 012333044503  ( B %A( %L8P! ,)(Q (; (G WL <;#.!"+-,*WS0123330604H?  012333053153 S% !,+..)/ %% 89 % ,-N#B",,+-"-/!D*")*/!01233304543H #( %%SB #$ ( C; 8 ! SB (#L 8*D .*DF /)& >.+P."""01233304?H02 "))Q)#F L( #A #$b  % '

$ 

$ 

$ , + + + , ) * + ! . " ! * * ! . ! $ #  

 % $ . 

+

 #  ;& (  %     (  % C#% :c'' VEcR%(>7$ :C' : %$ (.+% o 01233305@H14

% A

( 7  

%  %  (

 &

$  % 

( 8 $ #  + ) % 8 7 > . ! ) ) , ! ) , / , , , . 8 i 

 , / . . + (

 $

F ;

% # % 

 <

% $ 7 9 c a  V M  9c  9 %(/)Vc%( (01233305355H 9 #;

% /$)P, + % >Q.+ d"!),+*/C % %#0123330440H3 % 76304754 a9c '<9 7#%  & $-.8)))b % 

&!$-Ca C012333045533 % $#$ c<: L 8% ( (; .01233304?2@6 "#") )A % L ($E b &

&

 % ( 

 C %

   9 a= a (  7 V  %   & #  %$ 

 #  8   %(M& %(%$$

(#^;% Vc$% % ( ( E$% $S% % $< K C$87>!D.!+++)*/./+0123330534?@ +!"+.. 9

% $ P :: E E7 !V#$< E 7 >.D"-/DD)*+D-"-+"*++ $(($&+D!*+* +*8&.+*.,%-$! "%"/*/! 012333042HH@ )*/"!+D++.,"^ b )!,-,01233305136? /.+.-) 9%=# <%7B9 9 F <

 % #  Q  E$ 

 % ( %  $   ( # % ( %    $  E $    %    %

   $

 L # C F L  O : $ 

$  O ) * , * " . / , + / . / #  : %  L 8 < / / + E > + + * / , / 012333045435 012333042565 L$% < %( $ /) Vc 7 > .)% 9

o% % (%(( 0123330460@1 %(f)*/!!+-.,"!+ F % B 

&-$)F%$ $L$((

 #  ;& (  %     ( C%B #%F % 8 9

 7 !  

  <

%

$  U

  (  =# # % K 

 B

 #  E(  N # %

 ( %  ( ) * / * ! D "      

   

 B

( L8 8L# ) ! , D . / D D " " L 8 S

01233305@544 01233305@H05 )*+!.!+.*/!" B 01233305H32@ %$# :$& % < %$<# E% (F L- D  ! C U  ( ( P ) * / F , ! , ! F #)!,-,/!,...L 8'' % &$' a ..b. UL9 (%$=# :% -LL8 *QP)*/F"!*FDDF)))+Q 012333053251 T

01233304?@3H # $ <

&%#( ': &# e745Yj5X5[ S% # (

%  C %

   %   %

$ Vc C  $ . 8 ! 

 % (  (

# $ % ( V M 

 $   7 B  9

 9

 # 9

%%$8 % B% 7 K  F >)!,-FD."!"*,)*/.)/+".,+, #C# $##  BC$C$B8 $8 K(%(/+8: :%L 8< //+E >++*/,/ ( 8   # % (  

$ (  %  8 ;

% (

 # % 01233305@226 $  < %%()*,*"*"D--"01233305H123 D 0123330460@0 ) ! , * " . " , , ) * / . ) ) / . / (

 9c N $  8 9

C

  8 < ) * / D . " " D + D 

 F   C  7 8 ) * + * , * D . + / ! " 0123330423@@ L (  E $  < %   %

 9  : %%## O$ & % ( (( 

& (% 01233305@?34 =# L( (8 # MK( 8!  ( ,' .-.)% )*+$,!:#..#./*/ * >)*,* % (  % &% &01233305056H 9

   !9 E #)*+DF (%

$   8 S  % > , / " ! , /  C

" . . ) ! $#

%8R/ E' +))% % $ #)!,-DD0123330444@0 /.DD 

% $ ::  % #

  # $

   (

  C  C (

%

(  01233305H020 ;(( 8% >,/D-!!)L# #0123330420H? %!-C !-CO7>)*/.)",!"D"D01233305@?04 -"/+*/!))*!/"+))/-.)01233305@442 =

 & (

 / "C U L #A

# c 

%

#% U I4Z7 3 02

 # MG (    ( % # % ),F"-). % $

% ^ & 9

 (

7   %$<!-# C : % (%$%'E: E%B#"-(#$# ) ! , , * + ! . * a  % C # 8 ) ! / / F  %(

&#^ 87 >)#$ !,# -F% ,-/012333045426 , ,,. )*/+D+,-+-+

%

C &% (% B( (/*F!**+)CC% )/!DS CBL# #%8' 012333051634 i!-C %$ %C)*/ S ".!%"c!<: /./0123330421@H ) % (  )*,,"."!)01233305H343 

(( %

#% % $ #% 01233305H3H3 "97 

S %  (

W (

 # M8 9c N 

 $ F *%*/-++p;;;8 ($K S# W )*+< ,/*!;# -DWP.)!!-,8L-#Q # % L L( %"9'E:"%C % c l10I676\YZ0487l0 (#^^%87

 % >=<E 8&012333051H12 # ."012333050HH6 /--**  (#% < 

 M (  ^

 :   :

% $

% $ R:> V( ( = %B 7> )*..-+012333042242 -%( D! D# !8 =8 M   c 

%

# % ( 

&(  $

 & 

 E

 B  (

 # MG(   : ( % 7 C:%( :%'=#(*= (V#8

K^ %>

)*,,".),*))% $BC 8L 8' %#a% )#!%,-)FF.!"+- % ) ! , F " ) / " * , )   *%/$+. T<E%( $U9 ( %% F =%: %( 8)*,,"*/0123330463?3 -E8 -"//L$ ( 9cN8012333050620 E ^

 # A$(( FS % c<:F 01233305HH04 % (

 $  $  %  

 ; (  ^

ll38 87 >)*/

"!*)01233305316? "); .,(. : $

(

 # M ( F  (  % ##% 7 )*&+ !#!(* ," . -%$" -% $ %$(# #% % $

7 8'#  #  " ! / / / * / C $  = %  8&#( S %   %  %

 # A 

 

b 

%

# % c <: )*,,".+)D)D)% %#01233305@244 ( <

# %A 7 B>%)(*/*%)-(" )!"-D!'

"7> 9 ' 7 ($% $)*!"!,-/-D!* ( %$; ( %# a7#( %A 0123330452?@ &

  F G!(:! )*,,"*!//+** E

 (

 #  M ( 8 :   (  %8< #%% 012333044431 ( 7> $ "% /+#.!++)*%/ +,#*., + ! - %.( 012333053H33 (  

$  

 (

% A

(  #  

% 8  #  %  ! " C   %  (

 !  % 9 (  # % C( L#C)!,-F,--!",- (01233305H002 O 01233305HH0H ()!,-")!D/7 %$%C!&9"9 K 'E:  %( % !"8S% )*,, (".012333045450 ! ! D)())F X0 Z 7 \6 Z247]Z7 ::>,+9!!/: >)*!/"+01233305323? -/Dc<:8 .++ LAc % #% B ( $ &  ( $ B (K T <% $ i U W: $(%G%

( FP ( %(F (7

% A> )(! ()*!!!))",!-*

$%$#%7# 7 > LQ

( %W ( F*#! ).!!%*#( ^ G % 9

( 

 %   , %  U 

 # U S % 

 $  8 ,-F+/"*E:m *")R *+b,!*#01233304201@ )^!; *"%- +8 )*/!!,012333062@H5 *-++DD "S% 9K " !87 012333050632 A (c<: "!, -b"&! (,A) *K /+%,#*^(/012333051@@5 .!, > 9  c ' 79+ ) ) S :

 $ %

 (

 E %

A  7 <N s 8 = )) *.C//S% R ( ()#*^/^ ,&. -"!%#.-;

 % #  ;( ;;;8 &

 

% #

  % ($ 8 & # %

  / G/ .)")*% C 7$> )**. D, /--/0123330424@3 D(

, ,ED .." $,!D %B)*+,!.!)!,!D8 $ 8 % /% 8,/+)F 012333046H3@ !"CP$# %( !Q ( 7

 ;   7 < < F  

 $ 0123330500H6 #",+ % 9' &D ,+#% #8%)*!,"*+"% .-#"!/#,#/% E 

 aS<F

$ # # 

  $   ;;;8 %

B 

(  %

8 & # 

  

   $(F&F $;()*,*-+D+/0123330443H0 .+. % %F 8)(!, -F%D. $#% F 0123330424@H

#%8 -"-D$-#%01233305@3H6 9 -c',))A 9A%* < ( 

% # ^ 9

(

%  (

 " P =

C $B8 =#8 E8 Q $77 > $ R

( ^  c ' = *)Gc('8!"C8:(% 65Y l I63 7 2 02Z]0X7 Z7 a% ( c <: 79 c a 

&  

% 

^

$  )*/!/.!,/))78)!,-*!")-/))*/*-D*012333050?00 )/! 9 % b/),)% 8cF()*+D)F S %c<:%# <% L( % %#$ 01233304401? :#( ( & %

 W 

(

( ( $ %

(

 =E 7 > ) * / " . ! + ! D " ! ) ) * , , " . " , . / , ! / * * * * * * R

b

 ) ! , D D D D D D D 8 c ^ # # # % 

    %   $  # % 8 : %  \]Z 01233305@202  ;;;8 # 

% &  

$

 # 

(

 8 & # N # B W ) * ! / " * * D , + . * P a % (aVNQ 8

(  

C

  ) * / . ) " D , ! , ! 01233304?1?6 S%#( %S %&$ %/-CP# 01233305@4?4 = 

 W) * + D ! . / , + D ) P (  (

 Q eI6\`6I6 01233304516H %QS VA #%*))% P&% Q%( : $

' E: $ =# (% ($G% (% ((

G(#% #^G#%#% G />.//"//.)*/*)-),/.-) % #^

(

# 7 > 8 N # )*/!!F 012333053420 C % 

 ,//D**"8(C$ 012333044@6H %C 8)*/".!".".!-01233304?H42 ]017[I4II6 2I_04IYX7\73I1 = 

 (

  

 

% C $   

&   b"E^ -/),)+% )% R" bE^ =# ( ($% % ( #^ K (

(

# (( C%F A L7 BF&:

S a %E ^; = 

%S9( % ++#)$% 8 R!BbR$/D B+ )$%> R! %% #A (

< % % $,#(  R b R 8 7 > $  %  !  %  a <N F $ #  % ( c :8 ) * / . " / , ) * / * " D D , , * ) L ( (;8>)*,*"*!)*,,*01233305@66H ' %#)*.D-,*!*D01233305@@60 D+P Q )*/!!,*"/.--8< #$%0123330515?H 012333044HH1 < B 

>  ^ # K % 

(

 B (  $ (

 M =#

 

 %

 L c # 

%

 % =/ ) TCEU

P L 8L( $S

%( # ( (K

(( 

% A

( & 

%    V

$ #   #   

 $ &  

 

&   (  $ % F = #  # P L

C

%  Q M# # $ % # #  % % 8 % $  $  #&,D& N$ 8(> )(* /; & 

%  L :  ,D! DD!,"/ $  >)*.D"+))/01233304532@ Q++/-D/)*/*!,,D)"01233305@655 ."!,)/""D01233305@424 (& =# =# D012333050506


Ž‘’“”‘•–Š—†‰˜†™šŠ•›‹œ …†‡†ˆ†‰ŠŠ‹Œ




  012356789  8

 !" # $ % & ' ( ) ,"-"5.6"/'-0"21$'3-$2,/" 347'$%7)82 ,960/'-%$2"):' 2$$, %&/$)$)2 '*5+")/0 :4 %1"@)4 8" ;< %C29=49D' /$ ) % ) " / 0 " 6 > > ' ? 1 @ A 1 B > A 6 ; @95;; EFGHHHEIJKLK !$ = ( ) $ " ' 7 /$ 8 " M N ( N $ 8 " / 0 3)+:2%$7/D 4&% $N( ("-O. :<O&*)<N$82 *$??>)A&6,%53574A67'1$)2 ;9P)$, @"QQQ? $N(N$8D EFGHHHEIJKJR !$8&, Q$' ("$( :4"@>' %")(-2 4$8" /70 $( "6 %2 S' $, /" /70 -O)7, " 1T-* U1V0 B 11&. 1>"6,A&,7$("=$)$W"1111>6;" EFGHHHEIIHGG M0 '"MN+1(N1$68AC"YA&P%B(>)A$;@;9%"A)P%A$P)D @612CX;$"%X!" "7%0%:,B$,Z% /, =$"M/)% X/ *"X:'[3$$)"M)EFGHHHEIILKI QQQ? &'@()*? ,[%)'$)[*4"4-'$\\$[$% .391''--"":4)',=/) >A'5-52[O/" -5)1,P@1>1),( >1:5$5].B 7 ' ( ? > A6P6911 EFGHHHEIKLRL !& ) % $ ' ( & " , : & , ( $ 0 ( , + [ $ % & ' ( ) *-O)7, 2:$4&?% )( 4 $8" =0 0 2 /70 $( " @A' -" :0 7, " ^0:">5;C"51PC9>>D;@1;1EFGHHHEI_J_R @@ X7)% 8( " #$% &' ( )*" :' $, /)$)" =,$)$)" $'("`:@)$, 16>(">-O. D96">4>$)% >"/O'&$)? )&'>5;C;D (//70 $":&$( D @>5@19 EFGHHHEKLIKE a& ) 7 , " [ $ % & ' ( ) * " : ' $ , /$ ) $ ) (NO82 )#: $,+P("-6O6.>2A:5$P'%B$>(A2;$;%9(/A979039O>""^2AMN `b >B69P EFGHHHEKLKLE

cdefdg Z( 7 4 $ PP"<0)"M!" A@>;>"%0/" :">75%"$^b ;'C$h#b 6"8CO1%i" ;Z9Abj#" >,A$>)@C*>5$kC<( &C09"%&9)D>%'A&;/" EFGHHHEIIRGG

lml X& [ $ : " , : &[($$08"#$ :"4M3 $B,/2 =O'2",-$8%)& O=0'*?M= $)$(4"Sn' /: 5 ? #[ " 7 O % ?b`^"O*<$+>A@A>EFGHHHEKLFHI C5ACA>9 S&)*( )" o7::$" , O7:p" Z% )*"=$) [j&/:7" ([(:("=(5? "O7% 0&%q@?8O% Z:)" Y$)=( 40$% r0 /$)" &0 " #$( <0)"^$/,(,"P@?^&0:+>5;CDAEFGHHHEKJHHH 90P&)=' 9@;$C sttftuv #$)O)B X3 O[[$, &'8B $"4b'`6>>>B 6>;6B 16;>B C6;>" =% " ( , % QB /7 9P*' 56), 9C(DB 9PP'$"Y84">%4A$@)Aw>P@CP>PAB>A@EFGHHHEI_FFJ #$)O)" 16;>" 6*>$>'$>)"5,1("9>C6" <>%"A463O1[C@@< &9'@$%C""@6>;6B O&)*"O(/5@< :O'% >65<%5"'6&"4)EFGHHHEIGREH O)"6/7' $8" -*, 4b`6 37$0 O[>&">VO% '>$2"=6O[ >0">6O:3 >A6"@;55"2'6P&4 <;%2b6`1 ; > " 2 b `9 > 516;BEFGHHHEKJHGK ;AP@9CC6@2 x Yi" T & ) , & % " ! "YB&T' ),)(,)""@Y, 9>">j% "y'O$/%% @M4 >>(r+ k" Y'9" BZO%,",Z( B)Y4 " @2 % O4 O+ " 52 9" % ^&0 >A@P@669>5C>"!$$z"%=4"jEFGHHHEKLGLG !j :+ lml 7$0 " /&, ()"{O=&' 2S&[$8" Y$%72 Y7 @D9-%87"r%2^& -+>4A7@4@BSO 5;%@O>)1*P"S2>0$A%@Y( @5,$P">X1'@&P=6(% EFGHHHEKF_JF

|tc}c ^& ' ( / $ " < $ , $":$3&%"-$<7":&)*>5;CD $)%() =0 P@09"87-7)*( @@;> "(-7"~O8$)$" EFGHHHEKLRG_

gtgx

ug &**( )*" o$' $" 6>' -2 (O), "r&' /&, Q' ) $ " / 7 0 $ ( " 6 > ' 2 #0 ) " [ ( ) , " [ O Q" ; [0)"[()O,"[&Q"16'-?>A@A>CEFGHHHEIKKIH C>6A9A'-A2 Z( -&0>A61C959;P96" (":$4$($)"-&4$,,"0$3 $4<&/:7% ":$4$( 87-" ( $:" 8$)3$"-&0(":$4$($)":'($"EFGHHHEI_GIE ,/,"O4& "5T' O, ( ' " Y< 7" ^$)$8" M-$)*" /70 $( 6 " " ' " ( , $ " & [ & ' 2 X$ 0 ( 0 $ 8 " 0 ) ? Y$ ) % X/"@>?r7-+1A;C>>C EFGHHHEKHLFI70



–—˜™š›œžŸ ˜˜¡Ÿ¢£¤œ¥ ¦£§˜¨Ÿ©œ¤˜ª

’“”•

èéê


z{|}~€~‚ywƒsv„s…†w‚‡xˆ rstsusvwxy

N40I71L 01234567 KSKS KSKS KSKS KSKS 8 +  

 5 + 9 89

  

  = )

 T -? "U> 8 # # + 8 &

* O > $ 

D

 8 + R ) +

9 RHR< + =   + " + + 5 - # 

 ,

 #  

 

 5 * 

 A   ! ! ! "   # $ %  

 & #  F8

+

 + # ,  F,

 6 - 8  D 5 + W ) [  * U ) * 5 $ U    R ) +

OP # * -  

 6 + 9  F 5

 # + #UH> ,* > <<T   5     > " < -  : 9 > ' () *  * 

 

 # + ,-, & 

 5 ,

 $ 8  ; ! ' ; : ! )

 )  5  H , *     A  ! ! ; ' '   

 ? "  >

 #  , D W ./0111.2034/ ./0111.4E3BE ./0111.4E01/ = , =7 5 H#  +H  ,  WO 6=)+ 8+ 5  5* %),5 6" 9$R<>! 9,O<>U 5>- 55> ./0111.22434 = A: ) 5 > 5 

> 5P 6# = A U+ -5 +>D

 +D+

& A Gb -+6A ":;:! ./0111.43./2 %) ,-, -5    + 5 6 

 = ' )

 )

 )

 5  + ,HW> + > 5 )> ) > G,  #  A $ 6 & 

 =

 $ 

 + $ +  G" $ H

 5 + : > : , ) =   6 788 9:! './0111.4/314 ;"<  @   >   Y  

 :   > H  T 5 &- " @  ; 9 #

 & 9 < ' : ; :  ] C &; > : ( + > D 5  7 

C  $  "  : U 

A " !  ! ; ! ' : ]    6 * ) *  "5 >"5) 5 R>+ ./0111.4EV33 ./0111.4E0.3 = >H @,5 A># !!!+::F 89  99 e*))69) H F ./0111.4E20/  5 =  5 +>? 55 @ %) @'+'# =+)9 6 )$ U&:5! ) G

+

*  5

   @ O- =  

R *   5 U

W >+# , W *& ./0111.24E13 $ >  ":

@ 

> + > 6 O 

)# 

> -)

 )6  

Y+ Y #

# :! 8   +  + 

5 

# ,

 F ,  ) ./0111.43.V. 5 

\ +

* @  )+ )6  > 

 )56&5>= ./0111.4./12 !"!"'! =  A  ; ; ! ; ; "!;:@ !""!;:: W * - 

 # H 6 A T + 7 7 

C 6 = -

+  ./0111.4EV21 ./0111.4E0VB 5 5,-R6 %A -+ 

 -

89  9+ 5 = + * +  5F+ )> * +>5+ > # ; 7+# :':@ + * ;''": 5 5  $> ./0111.4E41E 8 T & # ) ) ! " ( + @ - + :@6 HU6-# i A # 5A*>; ; ! 5; ); ,-]R

 #?)" :$ )+5 6 !!#)5 ,:-R@ 8 + + 5 A > )5 

 + #)+5> >  - $ W)# + %) ./0111.413E4 (+ )+ >6T Z > O+ ) H

5= , q

8 #* "

 6  : # 5 )F5

6 [5 6 A ./0111.4./B3 ./0111.4EV2/ ./0111.4E02/ D+ "@  5 + 

 + O O)# ,  6 Z 6 R

 * , ) $ 6 T # 5 *  &C + 5  +   

 8  +   * + +

* 

  ?   8 + 5 

 ,) 

> + ./0111.43.4E !!># ": >  ) + 

55>,-H>,DUR@,# > +>5> #>  8+ + * # O+) G)9 ># 5  >? 6 # + ''? >./0111.41VVE (+6!!%)6 ; :W)

) ./0111.4E40B D)+A$6,)) &-;6A:::./0111.4.0B. ;;;' H @A   # + #   +  >

  5  "  @  +   A  " " ! : ; ;   ,-H> Z5  ? : 6 A  

 + > ? > # W + 5# 5 5> 5)

5 

D#

* T ) > G

5T ! : @ 5 @D

F 8 9 + 5 +)5 # ># 5>

=  + *6 @ + +* U )) +./0111.4E02V +O 5 =OQT%   ;  > # 

   

  5 > HU6  # ) $ 6 O  # ,  ; ;   : " : : 5 > #+  6 W

+ + Y5 :$ + )5

) ) 5 +   :'

5 D

./0111.43.B0 +>5) A!! "./0111.41VV2 :" W ) H

) $ ) 9 # 9 %) $6= ) (+ U6:: H P ) $68 6,)) # 

# * 5;

' :5 ; ! :' 9-) < " " 

  $ 6 H

 5 < -  * ./0111.4E2EE HU ./0111.4E044 (+> ./0111.4EV4E   * D P    +  + 

*   + " + 

*  + ,HW ./0111.4EB34 8 9    )  +  F 6,* AH @>? " > T + * 5 5+ =

** R DW

+)5 ,+> -Z@,-&> 5 > ?6 " :> = 5: *> 555

F+5 5 + >  +# , &W&7 7@A"'+,

 8 = +>")9,)

 $)& 6 " 5,! U)

H #  ,-Z 9  5   "   "  < > +

 5 P 

5 

 9 +   5 P ? > ; +

 > 6 G

 *   # #

 ' :  ! #+ #+ > + + )+ ,#) W)# A:!;./0111.4E2./ ;!::; ! 6 A ;":!:! W >" :::@$6, ./0111.4EB04 ;; 5 6  %)C "';" 68 5 ./0111.4E004 ./0111.43E1. 

C  $ = +

* @  + 

 

#P 

    ! ; " ; ;  8 9 

 5 )U ) + ) + * F 5 5  89

* H T

 -+ > = =  ) ) " ( + 6 U

A " !  :  " ! 8 + G 5  5 ) ./0111.4EB1B  +

 +  5  6 H 

  $ )  ./0111.41214 +

   " ! ' ;  > " !  5  6 % 5 )

> R*  = + 

# 6 U 

  

  #) 

 F + @ ++ U)+) U6= $6W -# ! = : ''' = ./0111.4E2.B ; Y)56:!";:;;

 $ )  

A  " " ' " ' ' ) )6A :"; :./0111.4E011 : = ./0111.431// 

 5   5 $ H ) )  ) ./0111.43E.2 + +

*> ? + * 5 ,-Z

 9)  

+ 5 ) + )5 5 = 8 ): ,  "''./0111.4312. '  + +, 9) 9++5 55  #< = @  9 ,-R@ ,-&@  >  , D UH6 8 + ) + ) 6 UA "! 8 = #+ # +  [" U )

$* 8 5 > 5 F 5  5 ) 5 

# U H

 8 &

 D 

 + D f =  : : : : 8)+  , 

5

H5 ./0111.4//E2  : '   " " ,+  9 

$ & U # ' A ./0111.431EB O5 % W 6 8 !+: 5 6D  + AT 5 5 , ) - ,+   @./0111.4E2E. T ) ! !""@!! '! = 9 ) @ 9 9  F 9 @ 9 5 

 5    ./0111.431V2  ./0111.43E01 5$ G)

C56)) W ! Y! 5>+;":"'!'

  > 5

 +R $#6 W# + D)

";@ = 8 + 

 56 H  >  + 5 H * + +>:5 ( =+6UA * $:6'& " )+ %)> g462kg462  

 ! Z H%@  ! ;  ;  

+ 

 ; ' ! ' : ./0111.43130 ./0111.4E2VE ./0111.4/E33 6A!!;./0111.43EE/ = G U+ &*@ 89

  

5

   , -H  ? " :  = 5 

 +  5 > 5  +

 >

 > 8 5 ": + A + *  #;!""!!;@ #> +> >?"!  + # 55 & R 55 $= G) @= 5@H  5 

> W ": @ + ! g4K2hLM  5  5  #

 , -,O  " ;  ' ' U D# W  @  5 H

 5 > H ""! :";     ' " ' ./0111.431V/ ./0111.4E2VB ./0111.4/VB2 , 

  U 

@ , -,A :!:./0111.24.04 !! = +

*  5 

 +  A ,-R> 8  + P ) ) 

 P

Y #  )

   ,) 

# G 8 ,+ 7- =& ) ? : "5 +; )

8   +     +     > 5  P

 )) F +; 6(+ "! AD;:; # * i)!: @ 5 # ) P ) )6 ? " > 5 +

 $ W )   9 ' : " < 

 ) * 5 5+ * Q=

+# 5  #+ #F5 P # @ )+ ) 5 $)  8Y&UH >+)+P6A:'"./0111.43123 ;!;; D 57H OU + R ./0111.220E2  A ] #  $ 6 H

 + : * + ./0111.4E22. ./0111.4/4.3  

6  5  !  ! ; ! " 8 U + # # D#

I1JKL67M + *-  -

5+ $ +,)

5 O) )

 > P) )9) *#  P5 A = ./0111.41/.E = 

>  ) "#:> ?@ = $& +++ * 7> $( 

H# ,D UH>   

>

+

 +

5  5 =  @ P   > + )5 6 

5: > 9 6& > 9)#5 F +>)= ))5 )6 A &

>U 6 AY-+ :!" 8!./0111.4.2B/  %  + T

)5   

) + ) + 6 +  Y

 5

)

 > 

A : H@ T 

;H6 "  ! " ! " ' ! ' ! " '   ./0111.4./13 -   G  #    U 6 ! ; ; ' 5

 5 6  : ! ' " ' ! @  !  : " @; ; 89

"+

* #

*  ./0111.431B/ ./0111.4E240 ./0111.4/0.4 8 5 

+ 

* @  > 9  ?  @ #

 # 5 ) G

  +

 +    &

* +

 5Z-O C5>R+ 5 5 $> OO # #5  ) #"" 5 = ;! Y+ Y # ) )# =  =,-H # + > *)9 @  ) )# + @ O #F# -@

;5)> : 

,-R> ?+"F# > D6A *ZW D@H>

6D5 > AO7 [[ ./0111.4.B0E  ? " :  6  ,    + ) > A   ,   

)  6 U! ! " " = G,-H@

\&5  , -RF 5

+> () "*"@5! ! ! W 5 5 ./0111.4E201 H    ; : : " ! ! ./0111.4.2.V  ,-R ? :  6 W   ./0111.431B. 

5 HH  + - 5 # ) ) ) 8 +)+  +)

* )+ ) 9 9  ./0111.4..21 HU 7 5 P O>*#5 + 

6D5 ZH%6 # * i):! "' $6, ;:: )

 # F 

+!G;=;]] 6 A 59 +  8 +  + + 

F + 5 

 +   6 #

 ) #    6    5  "!;!;"@

 + ./0111.4E1.4  A Z8^ - - ^ ./0111.4.2.B "@6==G Z&-A;./0111.431B0 !! ! 9 <"!!  ),-,\`$)` 8 + + 

*  #

* # 5   $   U 

A  " " :  : ! : ./0111.4E20B H *  O 5 ) H @ T  ?   

 ./0111.4.3.1 () 8 9 : + 5 : A+ :' ',

'' '@ + R* =+ %5 $6= 5 89

  C   )

 5  # = = 

5

  "  5 *

 

+

 +

5  P * ::+; ! @# ;">);5;>./0111.4E3V1 ; ?: : F

$#+ +5 9+)" G* Q + ? Y- 55 , &) WY=)5Y-+./0111.4.241 F"9 : 5 

C5 9 55 5 + >  ""!./0111.4E4/4 "5! -+ O )# 5 ./0111.4310/ 8 + +

*  ? :   H

 5  @ U O- W $ 6 W #)+ 'U5 @56 - )!! D":; # * $ 5 ) 5 :!./0111.4.3B1 ';: 89 [ ) QPP9

  8" = *+ F+" + HOU> , %)6 = &5 ,DUR 5

 >  U)+ )> 

> 

I1NL17 4L6 I  >+ )$

5

5>+

 (+ ) +>#6# # #  5+ 5@# & ,P6D #+ + ./0111.4E2V0 8 +F HOUA T 5 >+> #

 5 # > =+ * = 9 )#

 # #

  

+

 +

> #+ !! OP P 5  ( + F= 9

: 9 9 )  ./0111.4E4E3 : >$ O*@;./0111.43103 ;!:: #5 U6" :"./0111.4E/V. ZW- , 

  ) 

  +

 9  5  #  + 7  8   A  ! !  ' !   8 @ , +  )  +  ? "  F # H

5 

 5   9

8+ 

@  ./0111.4.V12 G

 5  P + 

*  & )

+ 5)P :':; ""./0111.4E2B/ : ,-& + !:;;::: =  F +> " Z 5@+@#

>> $ 

+ ,-R@& AZ-OY+Y 55 )

 #A +O

5 5 + 5  + 5 6 &

  9 

  +   5 + 

  #   +  ./0111.4E4.E 8

 5 + > 5

 ;!; *@; ;!:: 9 = )#

 + : > 5 =  + 9 > -, QP 9 + ) 6 * 

 6A 6:@6A"'./0111.4E4V1 :!"! ; 5+./0111.4EE24

 5  5 6 + 9A F > ;  @

> 

? > ' :  9 ) )6 """:": P 9 > G)

 8

 6 D 5  9

F ./0111.43102 = = A 5 ),7 -R@ = " R#  R9 9  ./0111.4.2/.  9 9 ) >5 #

:' ;9U./0111.43/V4 +<  + AH6(8# ;./0111.4E40. :::;; & * + ?": #+ 5 T 5F"9 5 C5@G, = 5> OU> 5 + #>5 *) > 

+6 +

 "  @ 

`  @ 6 = 9 ) * ,-H@ ,-RY8 Z# )  A > : = 5 

9 +  + +

 #   #

*  6 "   8  Y &UH  $ W ) #  +  A  " " ! ' ' ! ; &UHFGb6 , +

 A !; 7 1N26 N ./0111.4EE03 +>:@ ,-H ? D" 6 ,

[5 F ) *6 &) )  $) ./0111.4.B02 ' ":"; Y+ ./0111.43100 = "Y$ :5 !)5 A$6- ./0111.4E423  @ + )

>H@ T ? 6: H@  6 G 

  #

* $ 6   % ) 6 89

A -+ + 5

# )

 F 5 8 A + 

* 9  RU- +  G

+

*  9 < Y5 + 8 9

 #

# @ 

+ [   9 : 

 @  

C 5 

>5>5 " & 5  A"./0111.43/2B :; + # $68 %5 @ T W# ( @ 5 ) _( 89 :

 + # $+ ,-H #5 Z-O 5 #  )# + :'"';: =Z & +],(R ; ,  (+9"!<;./0111.4.B31 ; P5AWY5Y+ #@:!!!'!! > F  ">: A + + HU6RU- G $ G : 8 +*A &

* 6F* D)#

*# 6 5 $ + 89 &

H )5 ) -) (+ # D5 + +>

)#># ./0111.4E331 ./0111.4.01E ';'!; @ :'!; 5+ > + 5 9 5 #6

 5 

 + + ) )

A ./0111.4E4BE " ; $   [ $ ;

  " 6  8 +   + 9 )

H 9 9 @ #)+ + + HU ( &&6 $!:" 5 @ @  5 P "6 D

? @ 6 A "!! ()* ) )

$ 6 R

+ ) 

 ./0111.43//1 + -RO- W

)  + 

*  

  + W) # G  $ W * 

 9  5 @!:::@"!./0111.433/V "" R 8 # 5

 

6 8   +  + 

* )   + 

5  ./0111.4EV/3 8

)  

9

   < F P ) ) 9 )

* 9 - 6 () *   " :    "";;!  : > ># ) 8+ " + * 99 ) ./0111.4.0E2 ,-R< +) 6A: "; ./0111.4E4BB g07NI ./0111.4E4B4 ) 6A$ * + ./0111.43/31 ()* 5 5 6 =  5  ,)9 8 +A *" !99! ')'^R5

^W : "'> 8>5 +  5 5   5 + 6 ,* 

 KSKS

 + @  " " ' W #)+ UA!";./0111.4EB./ ;; W

  5 ,  @ )  + )  @ U   G

    5 " 5 5 + > ? : >

 6 A $ T 5 + :> : 8 5 

 W 

)5 56 5 8 + >F &

*  > T > U)+ ) = 5 >

 ./0111.4.0B4 5  5 )

 ! 6 W *  #

#  O 5 ) =  

5 

 HA  !  ! ; : ! U )+ ) 9 )@ 9 5 G ? : > 9  ' A HU6 O== 55A ,-&> > !5> 6,-, >":>- !!; :>,-H@ ./0111.4E403 H5

8     " : ! "  ?   = 9

  #     + 5  F   6 D 

$ 6 H

  

  5 + ":!  ; ./0111.43/2. = ' + + 

F # + )

 5 8 7 (@ $   6 5 5 "!'" +@"> " ' ;+ W>!Y Y+Y5 6$6H 5 8+ + *@>#) + W  +)  9* )+./0111.4EB.. R )"!: ./0111.24.0E ./0111.2.V.V   " =

>U:)+>) = 5,-R> >& ,

 > ./0111.4E12. +'> : ); , )=6!!./0111.4EB11 ;"! $6W# & ""> ,-Z ,# - #+) 5* + *@>6,-H>

# R5 A "": 8)  + ) <FR

 )  ,# ) *+ ,) W  ,-H@  > ,

; 89 A, 5 G) >!"'> W Y5 ?6":6&  >& +5 > 6O,  5 > >5 F++P6WY5Y  9 D 

 &

 6 ,-,6  ! ! ; : H   &

  @ HR@ H7   ! C6 75 9A 5+ : " > # + * 5

) )5 > ./0111.2.V.B > U

 >  A " !   ' : 9Z,8": R 9) ) < 6 W 5 9 Z,8" 6  @ 6 Z@ U # + 

6 7 ./0111.4EB.E

 + +

 + 6!!" ,5@U A> + 6A!! ;: =H6OR&R = 5 A+  ()* ./0111.43/BE * ;@& ;X#

6 = *5+6 55 > + !'@ 5 )) 6 HU =-, W

&

&5 *>$ D

D+ "8 Z 5"

 "& &) :U>-

 = HU6 , ,5 

Y,9

 *   6 8

 " " " '!; ./0111.4EB1E ,-R> ./0111.4E/.1 +

 

6 ) )

5 #

 > ,7 - G >

+ 5 W

) 

6  ;  ; : : = 6 O)* 8  +  5 

+ 

*  @   6 ,-Z@ D[R`a= , HW@ ,H=> R5 5)

+5 FA & ? ":  + # + 5> HU 8% $ U i q [))# G) U)+) H./0111.4EB21 ./0111.2V1V0 

)) D ./0111.244B3 ,

 H6 ? " :  6 D 

 = * 5  

@ HOU + $ + @ =# : : R $ ) )

D )

 HA  : ! '   : &

 & )

     @  >  ; 

 6      5  C 6 D 

  +

+ 

 ./0111.43/03 D[R>$6W * - 9 )6"< + Q + R P $6&R 8 8 *@  + 9)

W U  5! + # >'A = 9 ++ 

 * ": 5+* 5 @   8  )

P ) )9 ) * # -)  -* 5 @# !"> : G "! "

@:@ !./0111.2V./. "6 "A ! D "> $)69"!:; O )  $ )  6 UA : : : : >  " ' ' " @ ./0111.4E/B2 (+6 U

A : ; ' ! @ ! : ; ,-H ? 

# 

+ 5* A

 ?": 5 =9+

* ( 5 O - D :!:'> 6 )./0111.2B30. )69) G 5) 

 +) H 5 5 =A,P 5 '5

"# = 5  # ./0111.4EB13 : : ' )+ R : @ A """::"'' 5"!  > + >A"!'./0111.43/0V)# ">  )$,5 W)#  A &)"):@:O :' -@ :' ! ' =U U &7 H @ T U   > + )  > =

  >

  > 

 + 6 ./0111.4E0E2 &' > : %) ' U A ! : ; ! " % 5 +

 R G)  "" : > 5

 5 89

 "' ,6 -+5)>,) >H

+ & ./0111.4E.0V ':::" +  5 5   +

  # 6 U # 

#  >   ./0111.4EB14 & ) >>U) !56 +"5./0111.200E3 !>!& 6!#;!> 8+ )5 + Y./0111.2V3VE  + 

) 5 + + 

+  ,-R  8 +  

 6  

 

 #  6 ; @ 6 ( 5

 5 > 8 9

+

* 5

 9 5 #) ? +

 5 5 +>RG> ) 6

 , * )*>$6H U  9@# + < # + # 8 H6() !'::" ./0111.43.12 + 6 A;; !'65 ./0111.4E02. 5 U&T W )+ )! 6 , 

;'::: ) "8 , "! 5 =6A# ./0111.4EB/. @U + 7` C; R: :9:*A"@ 6 Y + !./0111.22.01 :; = H +@& @R 5 $) = + * ,-R@& 5 6  H )5 H5G 5  - ./0111.41.B. = + 

*   !   6 W   $ 6 O = ")

  5 5 +  )6 

 =5 = H 7 C D5 & ,-H, ,

./0111.4EE11 # $* " TU)5 )

 6 (O] +./0111.4311/ =

 b 5 +

  +  H# 

 $ 6 = % )6 > #

 5 

 + F9 

 5 +   ' 

 @ - 6 5 5 8 8

 ! !  !  D)) + 

* @   5 ,-H@  :U&7 )+ &) + 5 ./0111.22343 ,-R )+) 5 + R $* $ +5

9+ 5  5 ./0111.43.10 = 

  56 $ F

  ' "  '   " 6A :'" + ;./0111.4EE31 '5; $H = > H@79 T A! :   # +

F6 + -  , ) ! Z./0111.4EE.3 )@(+ !66U!:>! !!"": + 

6 W glml2j42nN1L34 jKLK   9

 < 5

   > ? A 5 

> ./0111.4EB/2 5

'

@ -  5 5 + "!!

+>) !';+! 5 = 55 @+@ 8+ + *> @ 5 # ,-, )#A= R* ;':./0111.43./. )6H @TA= 9 + +> "! :9 >)# ; >+ ';: ": @ Y+Y 56;./0111.431/1 =AU ) = -+ ,8 @

 D 5 4hSkN1K42j42 <A(+ )>9P >5)>5 >+) +) >+ # + P

 9

 

@ 56   * 9     ? " :   , -R + 5 +  F

 C  6 T    ?  6 D 5 = 9

  5

 + 

 ,-H ! ./0111.24142  - H# #5 +9

" 5 

 :: C 5 + ">:@ ,-, >HOU> >) )> # 6= T 

 5F5 W 5 X # 6,* * &UH> 5# DZ%R R 5 9 &#5)+ $6) " 6 6:!./0111.4EBE/ "!' = = 95 ## 9 <? :  ,>P ,,>, F 5#    ,D UH 

 7 A ' :

 @ 9

 

    :  6 *   :  ,-R@

   Z -O6 D 

 +

 5  ) ! 8 H 

) 

   

 # ) 

 #+ =@$)@, 6-  # 8 +

6 A  + 5 &>8  5Y= 5 U H #>79 '# &

H@ T ?6 55 )#A=Z U7%R '!./0111.43./E " ; : ## + :!";: ./0111.43.1B ./0111.4EE2. = + $ -U *)) UA:!"""' 5 #P 

55A R

 c Y  5 + 6 &

    ; :  ' ; : H @ [ @  

 5 ./0111.4EEVB F5 =  +

 Z@ + )

5   !   : @  ! ! "  '  &

\ = ": +

6"> :&6 @ :@ +@  ; ./0111.24.VE  G U ,

 & ) - D5 - ,-, = O5+* ;:"./0111.4EB3E " = = T> R! #: + F5

 5 75 9A' + ,-, @- + c + + A:!";./0111.4.VBB ./0111.4EE01 > ,-& 5 #

 >

5  9  $  F87 (6 ,-H@ Z@ " >  G

"  U  5 ,

 @ OP ? @ , ) ,-H 7 9 A '

@ -  5 5 +

 H@ H

 5     7 # 5 

 # U   !!:: G "+* @+,-R> >#5 > 55 )#A=Z -7DR ' ; %), 5\= 6RO$Z%!./0111.43.B1 ";!; 5  ) 5 7+

5 F -+ *+ ) )

)#+5 H@H6 H@T>-?>Z@$+>H@U#+>[ >:@6Ab7b7 :!";./0111.4E312 )#A= O59:!;;./0111.4E3./ !< = 5  D== W

 6 D

 =7 -cG P 5 ) $ 6 U

   Y U

 5

 Y - 5 6 " :  " ;  ./0111.43..1 = =  # + 

@ 

@ P  ! = *  5

    5    >

5 6 9    5

C 9 #  + 7  ()* $6T# 5 # `HU6, * H5P9 $6= &- H 5 7 = -5@& *@7./0111.24224 W * GUd@ ""6:::" " 8+ , 

F: Z+ 6D 5 ) W * * ,  W = + oH 5 o  " @ >  5 5 # #

;' OU> - 5 =+ ,-R% = HA : !;./0111.4EV1. ": :: '6HA"";!": H&o- ,-, = )# A :! ! " >5> ##+ > + # + 6  $6W)) D) %)':'! U ./0111.4EBBV  &

 H

 " @ ;>79 ) ./0111.4E31B " ;"H@[ ; 9 -7R< D5 & 79'@ = ) ,8@,-H@,-R 7HR>-+> ./0111.4EV43 Y+ # #>UA:'" '!; ./0111.43.0/ 

 @  > 7 8   ! :  " =  )

  

@  

5 ,-Z 5 #

 = U  H #   #  & 

H @ T ? ./0111.43..2 8 = ; +

* 

5 # G 9 

+ )) +9 5 6 ./0111.2B2E0 : ./0111.4E3.V 7  > ? " :  > )

 U+ 5 + 9   A D == ] ? 9  $ 6 & 5   

 H @ [  7 9 ' 

 @ - U 

U 5 F, )

6 W " F :> : @ 6 ,*

 U+ &#)9 R

=@ # *, > W )- # &- > W 5 = *  U &  +- 5 H 5 5 + 6,-, = 7# :!"!!!!:: ?> > >5) !':":: H +-R>   ># F+ 5 # + %)6;" (* "!"./0111.4E2E3 6,  5)5F 6"'"; , # &  ! , ./0111.4EBB2 ./0111.4E3/0 + 5 * AD ,

  +  ./0111.43EBE + ;! "' 89 5 65) 5 "6 5 + 6A""!;; 

 D 5 59 6 5F  6 S4LN1762jkI4g1I # 5 #+>H6R5 :!":./0111.20BE1 + A!./0111.4E40V : = ./0111.43EE. 5

 6 

  5 + 5  H #  8  

5 H

 = * + 

  8  U   5

    + 6

),7 #+-5 = U H# # &

H@ T )

 

 + '6 : ) ) 

 )

   + 5 "  6 ,

+ 

  

 & 

 5    + 

)  + * 5 # )? ! > 9 - * A :! +) 5 

) 6 Z

? ": 6 , ? : H@ [  7 9 '

@ - 5 )     

 : ! " + HH-7 R G* =  8 

+     5 

 6 , 5 ] ? !"!"; G6U# #6;'";"./0111.43E4E ,5 )+\ ./0111.4E3E1 U = , $6=+ W6%5 7# Z b@ 9C "6R# 6&) +) 6,) 

./0111.41E40 8+

 + #

 5 #

 6 =+  9 )9 )  :! 5 "''5 + 6,5 ./0111.4EB33 'R H# * Z 

 ) *  5  +  , = A "HR P

)  

+ )

H@ ? = G    ,

C 9 

 + W * 6 = # 5

 * 5 9)9 ) # 6 (+6U9"!<"' ./0111.4E04. ] 9 )95 "!!''':@;:: ' " @P 5* A @+ + 5@ 

& +  R5

 G6 ! -

) 8 , P R# > 5 5 > F  

@ 

6 8  ! ;!" ":! ./0111.4.3V0 ) C 5   @ 

P 5 A  Y Z-YZUY ./0111.4E3E. , *   : !   " ! ! +  6 D 

 + U )+ ) G

 55 U*Q 95

))5 # F Z-O6 -8 9+) @ + 5Y5+ Y5  5 5 F:5) 6,8AHU GR&OR ./0111.43E42 $* R W)# ./0111.43112 &- 9W 5+ 

5 

6 # &

* 

 +    > 5  > ? , W #  , )

R 

 + ) H 8   ) 

  

+  ) ) + 9  P 5 W " $ H UH D== WG  5 P + 

> #   ": > #

# >  

> 9 + 6 5

 ;::: :@ !:: ))# + C ; !! "::: ' ' :  ; ; ./0111.4E33/ > P9R# 

;! ) ,-, ./0111.43E0V ./0111.41320 ./0111.4.VVB P ()P&6 )) A> ;A!

./0111.431B2 !! !6 8 + 5 5 

 # 8  55

  6 + =

#5 # 5 +9 +>

)@ +>   6 6 8   +  5 

 + 

*   #  ))@ *  

6 %) + ) +)+) A": ./0111.433// D

 + $6,+ ) ) 

 5 8* 5 '"./0111.43/VV : 5 -   89 * 5 + )) ./0111.4.0BB =  # + 

@

+ H @ [  9 ) + +" 5 "6-5> HU , 

  # ) Z  9

5  5

  5 

 < '@ 6 7 

C D5 &

 6 > >""># + > , 5 U Q> 5  5 )

+ > +

 

 & ## + !!; './0111.43.14 @& ,#) )6 A]* 8* 

   8 7 (F5 + 

 *   ;  ! ' " '  ""!; ;" @ ;./0111.433/3 ./0111.4EV02 = 9

 + ) @ P   

8 9 

 5 5 

+  +

 5 + @ ,-,@ 5 5+

 9 p'

@ >   8*

A= ,# !!./0111.43.E. : '>" :5@>;,7 ';-G> : )) ./0111.43/V2 = U # &

H@ T H@ [  = GG)5

 ,

5 UQ @87(F5 + * 6  5 !>9 >@> H

)# ))#6 "! '; ,-, ## !! " 9 & C < ;6 , F5 5 + #+ ./0111.43EV. ,5 - + +6H@ ) [ > + " > #@ 9./0111.43.2.

6H@ 5%) >H@ 8 9

, 5 [

 9 F#  + T   ,7 )- G #)55 6,* A +P6A $- )C

>*

Y

6A!;:"!./0111.43.23 N40I71L  = [Q F-&U  ,-Z> 5  ": 8 + + 5 

# + 

* -$ 7 7 @ : OU :" OT - & D A H= $6$ A:] # +< ./0111.433/B & ;= 5 G) #)5 "9 6H !#./0111.4.213 : ,")!">  )6$A;"9+5) U*  ()* -? ./0111.43.04 = 9+ 55 

@ # H

*9 G

5 ), F5)> + 8 A   @ # 5 #

> 9 

? > +6 A $ -95 UA!! " #+ ,-, ./0111.4.212 O :6 8  +  

) ) 

  P5 " :)# ":: @ZH% + ./0111.43E43  

Y5 &) =

= # 5 5

 G6 + U-

5 ) F G  !;": ./0111.4.40E & 89

" )

 

) ) =5 )

, + *  6'R5 "'! ./0111.43E4V

 " ? : ;; jKLK ./0111.4.B0.

 5 " + 5 9 + + 5) D== W 5PY

C -> 89 01234567 " 9))+ +  5) 6WY5 8+ 

[ 5 > & > 7 > , )> 

  + >

  5

)P 5 ) + 5 $ 6 W) #  6  ; ' ! :  7q )>&) >=6R56A!!./0111.410./ ;" ./0111.4EVB.  P 5 + 

 )5 = " + 55 #

 +

 5 #+: #   * 55  A O 8 # " 5 9 dd $6U ) )UA W & ; P5 + > C+ )5+ #6 ) + 5 C ) 69) ,8 ,-Z + +

5 A! ! , 9./0111.4E4VB * -) OU # - OT $) :7b@!" ./0111.4.1.B ./0111.4EV//


012131467 89 614167



ÇÈÕÖ ÉÈÊË×ÌÈ ÍÊ Î ÏÐ ÍÑ ÒÈ Ó È É Ô ÈÍÑÊØÙÊÚÈÛÈÍ

ŒŽ Œ‘Œ’


234257839 5 01

 !"#$!"%&!"#' 

()*+,-./0123ABC04DE5F67 8 9 : 0 ; < 5 9 0 => 65 ? 0 @ , , AGCDFHIAJHKCLHDFAJHAMNOAKFIGF

ÅÆÇÈÉÊËÌÍ hijklmnopqrstmouovwxyz xy|~|ˆ|z{w…~§y|}~|ˆ|z{w ÎÏÐÑÒÓ {y|}y|~vw{y~€~‚ƒƒ„… KCPQARFDH Œ { ~ w y |}~ |{ ‘~ ” y — ˆ| ASEKETAUFVWIADFTFPHPXFAYFIZ y‰yŒŸy~§y|}~˜|§y~–yz ÔÒÐÓÑÕÌÖ×Ø †‡ˆ‰yŠ~‹ŠŒŒ|~ŽŒ|…~xy| G E I Y F A S F [ F K A J F I A DH I F K A [ E F K A ÕÙÚÙÛÌÕÜÙÝÙÞ w‘{ˆŠ~€’“…~‚Šˆ~†Š~ˆ”‰z ‘y{~y˜y‘y‰~ˆ—y‰~Šy}y…~w|Œ… ÕÏÕÑÑß y{~•y‰y–~xŒ~—y˜y|}y| y{y~—yŒ||§y~§y|}~xy‰ ÊÏÝßàÞÌÖá⠀’“…~ƒw|Œ|~™š›œž~ˆŠw~—y—… {wŠ–‘{Œ~xw|}y|~˜Šw{yŒz \ ]^_ A `]A ]^abcd e A fd bd g ÐÏÓãÙÐÙÐÍ w–yŸy~‘y–yŠ~}w–ŒŠy |§y…¦~y–|}~ˆ”‰y{¢ ÝÑÓÌÐÏÞÏÝÑ –y}Œ~ ¡y|~†Œy~xy|~‘yz –y|{¢ „|xˆ|wŒy~–y|§y‘~§y|}~‰yz ¬w|}w|yŒ~–Œy§y~‘—Œy‰ ÛÑäÑßÌÐÑÍ Ÿy|z‘yŸy|¢~€’“~y‘y|~~wz ¥ªw}Œ{~‚y‘~†‡ˆ‰yŠ~‹ŠŒz |§y~–wŠ˜Šw{yŒ~xŒ~—y˜y|}z y‘y|~xŒ–Œ”yŠy‘y|~—w–Œ‰~—y|z ÕÙÝÌÝÙåÒÑæÌÛÒ |wŠŒy~w—Š‰~˜wyŒ| Œ|~w|§y˜yŒ‘y|~Œ{…~{y|z y|~y‡y¢~¥vŒ{y~‰yŠy˜‘y|~y˜y ‡{…~xŒy|y~–Œy§y~‘w|}z ÖáâÌßÑÓäÑ £Œ|y~€¤~w–y}yŒ~y‰yz ˜y~˜Œ‘ŒŠ~˜y|‡y|}~y§y~Œ§yz §y|}~w|‡yxŒ~¡ŒŒ~xy|~ŒŒ ‘Œ|y|~y‘y|~xŒ{y|}}|}~ˆ—w‰ ßÏÕç ŒŸy~xŒ~‘y˜~|w}wŠŒ~Œ{ ‘y|¢~ƒw–y–~‘yŒ~–{‰~”y—ˆ| Œxw~˜w|}w–y|}y|~‘w~xwz ‚ƒƒ„¢~¥ªy}Œ~§y|}~{y‘~y˜ {y|˜y~w—y—Œ~{w¢ y‰yŒŸy~§y|}~˜|§y ˜y|~xyŠŒ~‚ƒƒ„…~y|y‘zy|y‘ ‘Œ{y~”yŠŒ‘y|~˜Šˆ}Šy~–ŒxŒ‘z ÔÊÉÈÖáÌèéÅèËêëËëÖÌìËíÇÉÌËîÉÔÉË ¥ƒwy~˜wyŒ|~xŒ{wŠŒy –y‘y{~xy|~Œ|y{~§y|}~‘y{¢ {y‘~‰y|§y~xŒ–w‘y—Œ~|{‘~–Œz ŒŒ…~‘Œ{y~˜ŠŒˆŠŒ{y‘y|¢~vŒ{y xŒ~€’“~{y|˜y~{w…¦~”y˜ £y|˜y~y§y~”yŠŒ~‘wy|yz y~–wŠ‘w–y|}~w|‡yxŒ~˜wz ”yŠŒ‘y|~–wyŒŸy~˜y§y ˆ”‰y{~•y‰y–~xŒ~xw˜y| y|y~y§y~xŒ–wŠŒ‘y|…~‰yŠ yŒ|~§y|}~–yŒ‘¢~£y˜Œ~‡}y {y‘~w–w–y|Œ~‚ƒƒ„…¦~|}z ˜wyŒ|~y‰y|~„x|Šy~ƒ‡yŠŒ¢ y§y~{wŠŒy~w”yŠy~Œ‘‰—y…¦ ‘wy˜y|~y‘yxwŒ‘|§y ‘y˜|§y¢ ˆ”‰y{~•y‰y–~w|}yz {y|xy|§y¢ ‡}y~–wŠ‘w–y|}¢~ƒy{zy{z †Œ~{w˜y{~§y|}~yy… R²eMdAMDEDA\BB³´A`µWTFLAdLH¶HIADCIZF[EH´APCKCVFT cCIZEVHFT[FIAGFLFAGCDFHIADEJFAKCLPCSEKAJHAOWZYF´ FPAM·¸ASCLµFYFAGFJFA\HFVFAd__AKFTEIAVFVE´A\BB³ DCLEGF[FIAGHVHTFIAKCGFKQARFLCIFAOWZYFAF[FIAJHAµFJH[FI ‘Œ…~€’“~{w|}y‰~w|”yŠŒ „y~w|Œ—yŒ…~y|y‘~y‰ |§y~‡y—y|~‰yŠ~‘—Œy‰…¦ „|xŠy~ƒ‡yŠŒ~w|§y–{~˜ˆz eKCHDI VH[HALCIUFIFAEIKE[ADCIZEVHFT[FIAFIF[AFPET TWDCASFPCAP[EFKAeHDIFPAM·¸ATHIZZFAB²dAïFDCPAðñ·ò ”y—ˆ|~y‰yŒŸy~§y|}~wz „|xŠy~ƒ‡yŠŒ~Œ|Œ~{w—y‰~wŒz {y–y‰|§y¢ Œ{Œ~—y|}‘y‰~€’“~§y|} ³IJVFLTFAADBµCFDH EQARFLCIFIYF´AHFAPCIZFµFAJFKFIZA[CAOWZYF DCIJFKFIZQ Œ—Œ‘Œ~˜ˆ{w|Œ~wŠ{y~Œ|y{ —Œ‘Œ~˜Šw{yŒ~xw|}y|~w|}z «w–Œ‰~‡y‰~Œy~w|‡w—yz w|wŠŒy~y|y‘~xŒxŒ‘|§y EIKE[ASC¶LLKHACHKDE ´A]WUTDFKAfFTFS´ADCD¹ ºBCPEFHA[CGEKEPFIA[HKFASCLPFDFAgeN´AKHDAHIHAF[FI –y‘y{~§y|}~‘y{~xy|~–wŠz ‰yŠ‘y|~|yy~–y|}y~˜yz ‘y|…~–y‰Ÿy~{w—y‰~yxy~Œ{w Œ{¢~„y~w|}y|}}y˜…~‰y—~Œ{ SHUFLF[FIAGCLHTAF]VACKC[LKPWCLASMNO HGCLKFTFI[FIAPFDGFHAB²dAïFDCPAðñ·òQA`HPHKEAEDEL ˜Šw{yŒ¢~ƒw‰Œ|}}y…~–w}Œ{ xy~y‡y|}~w˜y‘~–ˆ—y¢~„y §y|}~w|}‘Œ|‘y|~¬y—z w–y}yŒ~–w|{‘~˜wŠ‰y{Œy| º\F[ALC[KWLASHVFIZ´APEJEFKQTADFPE[[FIAPHIHAPFµFAPCDEFQ JDC GFIµFIZQARCSWPFIFI ‘w{y~~‚ƒƒ„~wŒ|{y w|}Œ|}y{‘y|…~‘y{~¨yŠz xŒ|Œ~‚y—Œ~xy|~‘yŸy|z‘yŸy| €’“~{wŠ‰yxy˜~{Œ|§y¢ BFYFAµFJHAKCLTFLEAJFIASCLZCKFL´»AKCLFIZA¼WTFLAPFFK YFILZCA[FFJADFAFJPFHGTFAðKóAKACKFLKTEEKIE´GAµFHAJPHCADKCFVFPTHTAADC F ˜wyŒ|~¨yŠxy~©y§y~y}yŠ xy~©y§y~y}yŠ~{y‘~w|}y–yŒz xy˜y{~–w—y‡yŠ~xŒ~Œ|{Œ{Œ|§y ¥‹—‰yx—Œ——y‰…~Œ|Œ~–w|z DCIZEIµEIZHAFIF[¹FIF[AeHDIFPAM·¸AJHAVFGFIZFIAMNOQ [CA[FDGEPAEIKE[A[EVHFT´ASCLJHP[EPH´AJLFCI[AFSACVFVFKµHFTLF´»IAAPSFHPD¹ xŒ‘—Œy‰‘y|…~w|y|}~‰y{Œ ‘y|~˜w|xŒxŒ‘y||§y¢ {y|˜y~w—y—Œ~{w¢~¥vŒ{y~‡}y {‘~˜wŠ‰y{Œy|~˜y‘~w‘{ˆŠ~‘wz LC[FAPCVCPFHAPCGF[ASWVFAKF[ SEIZIYFQAºRFDHAô\BB³õAJFIADFPYFLF[FKAPCGF[ASWVFA³I¹ ˆ”‰yx~w|wŠŒy|§y~‘yz ˆ”‰yx~w—Œ‰y{…~w—yz yxy~Œ{w~§y|}~{y‘~˜wŠ— ˜yxy~‘yŒ¢~vyŒ~{y–y‰~{wŠz GEIYºFgAFFIGYFF[¹FAGPCFIAHPWCLATDC HIZZFA[CTHJEGFIIYFAPEIZZET JWICPFADCDSCLH[FIAGCIZTFLZFFIA[CGFJFA]C[KWLAMNO Šw|y~wŠyy~{}y|§y~{wŠz y~Œ|Œ~‘w”w|xwŠ|}y|~y{—w{ –wŠ–w—Œ{z–w—Œ{¢~‹xy~§y|}~{w ˆ{Œ¡yŒ…¦~”y˜|§y¢­®¯°± DCDGLHTFKHI[FIQA³IHAKF[ASWVCTAKCLEVFIZAVFZH´»AFVFPFIIYFQ YFIZADCDSCLH[FIA¶FPHVHKFPASCLTFLZFAHIH´»AVFIµEKIYFQôDZ·õ

½&$#''!"%¾¾!¿ÀÁ!ÂÃÄ

ö÷øöù÷úû ÷>:üY;<û=>ü? ÷>:üY;<û=>ü? ÷>:üY;<û=>ü? ÷>:üY;<û=>ü? ÷>:üY;<ûLùaüKüþ úüþüY;<û=>ü? úüþüY;<û=>ü? +  

 4 

 6 H / 4 T70 

- GE0 " -, 65 )1ÿ J7 ,  O

 N3"P 

üýùþ 0  / 4 T70 

 -B , T0

0 / 4 T 70 

-B ,0 GE0 4 4 0 G+0 J1

 0 08 B 9  9 8 9 4  - 0 0 )8 0 1

,- 0,4 65 0-44",58 - 6498 , 65 0#$%&&&#.R5(5 " ÿ0 13160 045671 4859 7 0 5 1 79 50804 0 J ,0387"/4ÿ0740 /4 4, 5-9 B-,3 +34I 3 )118,5"4/,5 +83104 4GE4 B/4708 E0 79  4 !  " ! 5 " ,  

1 9 4 8

 E J 0 8  ) 4  

 " B 0 4 0 9 0   B 4 ÿ5 7    4 , , /   5  4 4 , /  / 4 0 T 7 0 

!5 6  J 0)4 7 0B +ZB 3 4 0 

   7 7  0 7 6 4 3 4 0   9 

#$%&&&#.5''$ #$%&&&#.5'RR ÿ8 07471 !""!! 09[0 34 0 B00 01162 098B !, B60 B980008 +8 00 1 0 60 1 88 0489 )1ÿ [-" 46 [" B150*5 úüþüY;<ûLùaüKüþ -,)8 0 1 1162 4 , B12,8 01 "-,-8 "" #$%&&&#'%$(( JI, #$%&&&#.5R5' 5 4   3 8 9 0  JI0 !-, ,B 08Q76"#$%&&&#''5%. 

 

8 4 0E74 ÿ3 8 CU 1U 0 004[09 597, 48B658 0944 0451 +8 )8 0 60 1 3 104 5 674 8 5 601 60 15 1B,3,69 F  C 0 ÿ7 3 157NI9ÿ8 #$%&&&#.5&A$ 908047 011 8TE, 5!!)[ "!3 9639 I 30 1G! )1ÿBIBI74 +83104 1 0 7 0 419 #$%&&&#.$$%& 77 *09885+3 7 3 0 000 57",-"- 748 0 00, 1 97 770 992ÿ948 T)M I 0  , I 0 7 8 0 0  4  0 8 4 0 / 0  1 8 1 7 JI 3

 4

#$%&&&#.5.&# -, )1ÿB Uÿ3B 01 I GE5 G,32 "7!5"1162 7/4U 8 8"380 0!!" ! J090 08 0 9 809040 4!#$%&&&#.5.$R -- + #$%&&&#.$$.$ 4,3 9)41ÿ[ + 4 6 [

B T8I07 0 135 8 12 4#$%&&&#.R$A. 9 340 0B9I)B 04071 1162 7 4 7B -4 09 ,-3!8 E B

 7 E 2 ! 1342 9 !-4-5 4-"!, , ,7 5#$%&&&#''R($ -," 4"8 /7104 #$%&&&#.5'.. 6 B  " 0 7

0 8 3 5 / 4 )8 0 

7

6 0  1 3 1 0 4 5 6 7 4 8  0 0  0 #$%&&&#.5($& ",,0,-"4!#$%&&&#.$$%( !44OEJP ÿ88 0489 7 0CTÿ 1519 51B 46 -,- 4 60"14048-/300116230108 J0H8 7 9 408E"[!"3 / 1 0 3104 0 1 0 84,3 040 0B 67 88 30 4T47GE2 0 ! 62 8,4 4- ,!8 +8 0 0B 6B

0 7 B B4B0 B )1ÿ [4!- 46 [ B#$%&&&#.5.&( 4 7 0 3  7 9 0 7 4 1 N 

7 

ÿ8 8 04809 4 68 9 0 8 8 B 10 02  1162  , ! , 5   5 " 9  9  3 4 0 9 9 ÿ9 G 6 ,

   0 6 9 #$%&&&#.5(.( 8/ 40 75 4 09 8 0 0 !4" #$%&&&#.5... 4 , 70 

"

9  ,   JI "" 4!5 !!,, #$%&&&#.5'A# B 

 CJ9 9 4  9 0 0 8 60 1 60 3 104 5 674 8 8 4 ÷>üþý;>LüYü #$%&&&#.5'5$ GE F #$%&&&#'.$.A +8 5 G 3 ,

F O )1ÿU ÿ3 9  ÿ 1 8 0 0  0 T 77 G 109 , !

!,," /10=4 >ü?; 0 8 07 0 CTÿ 900 5)87 [09B,3#$%&&&#.5.&A 7 98 8 099804760 "30J 1 J1 069 81 J 0 80 4 E,,/E69048 /004 4)4CUU /4I 308P097934 9 479- B I1 0 1   7 8*)8 X 7 )9 0 0 6B 0 0B 0 B B 09 8 B 0 0B 70,0) 9 "4,8,0,98717 39 E0,4 5 )1ÿX Uÿ30 -094 54JI 5E50+ ,J0 - 0 I9 87-3 "44543+3#$%&&&#.5A.% 0 91 6X 4 64 4

 B 014 430 8BB 0048740!4"-  ÿ00EJ I 340692040"I C900 "10"XIE ! Xÿ #$%&&&#.5''5 G[- F B )1ÿJB 4 09 8 0 0 9 0 8 "  3 E J  " , 3 8 E !  5  4 0 8 B 6 4

0 X 0 0 X   11 8 4 5  4 , #$%&&&#.5'A( J07 B 0 ""!!!5 04354!!!! 769EE 684 #$%&&&#.5'5. 12 J

T1 1 U 0 T70 #$%&&&#'.5($ üöü÷úù:ùþ;<û=>ü? ) 7Cÿ7E87"0"#$%&&&#'A'.( 0,ÿ18 690E2#$%&&&#.#(R' I U0I U0I  04 4 2 U 0 8 T70 

-B , ) 0 1   , 1 2 , G  ,

 4  1    XU 9 8  0 0 4 098"8 9 0 8 #$%&&&#.5.$$ I1-3 0ÿ68430 41846E 09047!"0!5-0 "8! ,69 E 8310434J0400 @8 7 3)017 1 90 0+9831 04--30 30B9 JJ9Z+ZJI, B ,/09 97"445 /4II 4G0)1ÿXUÿ3009 5 I 831048J7 1 E0 0)1 8 /"4 /40 08 ÿ30 !1162 "789!5 4 09 8 2  12 0* 064-040 0  " JI " ,3 0 "6XQ 77 3 0 J3 X390

8 3 0 0  /  7   1 4  0 G E , " 0 6 0 E 0

0  6 W

8 B 9 8 9 0 1 8 0 E 2  , !   , , 4 3+ 3 E J  4 ! 9  0 9 0 4"-4#$%&&&#.&$A' #$%&&&#'A.%R #$%&&&#.5AAA -4 4", 0T B0+ 8 7649700"E 0B4 ÿB I 60 1

088

04 894  #$%&&&#.5.$A 0 81/44I 078 494109 !-, " ! #$%&&&#.5.R# 05 9 9 #$%&&&#.5'R$ ÿ9  1 8 

 6 0 1 G  ,

5 G 6 !

+3 4 

 6  8 9 8 4  - B  B 

B 

)1ÿ 3060 Uÿ3 J 969 7960 119 #$%&&&#'..&( GEN ,,5 

B 0 0 0 T0 3 0

0 4  4   E @ 0 9 )70+8601@8*60 7 9 B8 6B4 B  43 B 9B49 49  435 _)1ÿG3`4 `)089`",30 1 2!35701162,-,,-4!- 9 90 8 12"!4!-,! E00 1 0 B9 9 134094 /! 0 )7 )1ÿGG3 "- `

`GGEE``T 3 #$%&&&#.#.R$

1 GJÿJ04090 162#$%&&&#.$&%A !!E 704--5"#$%&&&#.5%(% 4," __)1ÿ 8 /4H09-,3 4!#$%&&&#.&&#. "! #$%&&&#.5AR# , B GE"J4679 70811 0*6420*B")1ÿB

1410 80-/-3309B97 076889B0 0 ,098 97 

J7 3"-G``3 )8 408 0` "1 , ` +8 3 104 EJ

 9 " 

X

 8 8 +8  0 0 1 0  ", 7 0  4 5

B , ! , , 1

7 8 8

04 8 9 9 74 T8

08 I )1ÿ GE5 G32 !!5 ! F   , 3 0 _ )1ÿ  ` 

 ` T ` +8 3 104 1  8 1 4 109  F )1ÿ 7 600 0 10 47048097 308 0   /4- O 4 6 1649P ",30_) 9, "4, ,,17 0 1O8TU 05P4 GE4IE-5 ,5G3 40+71162

08 090 686890 8 684 091 #$%&&&#.5.($ /4 )7 00 64 

 0 8 IH0

8  0 8 0 

7 0 8  8   2  " " 8 / 1 0 4   / 4 0 0 4 8 1 0  B   C 8   1  3 5   1 6    !  8 9 0 JI  , 3    4   5 0  4 2 / 4 0 T70 9  0 1  7 0 0   6 0 1 9 0 

9 0 6 7 0  7  0 11 6 2  !  !  , "4-!!!- 0 B ,3  7 #$%&&&#.5%R& 95 --!5-5,!4440 U-ÿ36

B , 0 6 9 0 0 9 8 8 B #$%&&&#.5''A #$%&&&#.#%#( , 1162 ",, "4 243 095 8 ,5 5

 130 6 B35 O7P680,-"4"""!! C87 60090) 38

0 ,!4 #$%&&&#.$$'. #$%&&&#.5%%$ I G 8 /8ÿ4 1 0GE35 F C0900 0J0 0C9 0 9 3/9074 00BJ37 8 +8 3104 B C96+ GE5/G43 0 1 ,5#$%&&&#.#A&& 40)!1ÿ

I #$%&&&#.5.'& /104 1  74

5

9

 4

 4 109 00 7330*8*0 7764 0 

ÿ 7 

8 8

0 4 8 9 \ ) 7 0 1  8 7 4 I 9 8 0  6  E 4 5 ! 

^  ) 1ÿX 1 4 6 0  1 0 

 2 " 7  4 7  G + 0 J ÿ 0 E 0  4 ! 

5 , , 3  1 T 7 0 5 

#$%&&&#.5$A$ 4 , 3 5  0 0 1 , 3 5  "  , M8 U1 ÿ3 4849012"#$%&&&#.5'.$ -"" Uÿ3B!,3EJ01162#$%&&&#.5('A G00001162 "444  #$%&&&#.R&'A ) 19 +8 0CTÿ 5 E 34B, 5 !ÿ ,3CU 5 #$%&&&#.R5&& ",,3012, 68904!JI 5+#$%&&&#.$#A& -N+ , /597 11060E2J "/8#$%&&&#.5%%5 4469 4--04 G72 8 <ûDü÷û I 6 79 0 6 019 "  4 

 I E I 4  4 B U " 4 -"  7 ", 1 4,3  G 09 8 E 6  1 0  3 1 0 4 + 3 0 0 4 

 "   0 09 8 00 C 8  / 4 / 0 0  X

8  1 " ÿ5     ! ! 3 4 5 6 4 øöù÷; Køþú÷üK 0G8) F 1 B 980 18 GE F G3!, F B E 7",09 GE "5JIB 80409)8 00 6 18 04I4 30 0!!) )4 0 7 J0 10B1162 CUU4109610, 1162 -3116 4!,-4 *E0 480 00B 0 ÿ) 1ÿ 68400

9116 3050184 I )1ÿJB 

 B 

 8 B  0 G 9 !,/  ! 5  4 !  "  ]7 84 /0 61 3 8 07 0 CU 9, 7 8 0#$%&&&#.5.5A 9 9 #$%&&&#.R$$. 0* )P1ÿJ 3 4O0 ,348P#$%&&&#.5..5 40 1 ,47 0 "#$%&&&#.5#.5 """ #$%&&&#.5A%% 4!! 6 60 68 01 09 8 3 4 O 4

8  1 4 0 1 1 6 2     4 )0

6 7 8 4 0 ) 4 0 1 1 6 1  8    O ,3 3 4 ,

0 78 8  3 I +8 3 1 0 4 5 8   0 0  1

0 / 4 0 T0 1 0 #$%&&&#.R5R% I 1 1 8  8 3 

 8 4 0  6  J

 J 8 I8 I0P  Cÿ7 B  U 8 69 4 G 0 1 G 1 N 3 0 1  8 9 8 8 0  G  

60 9 0#$%&&&#.5A5A ,4" -," +8 0 79 8E00 410 H8430 14 +0 #$%&&&#.5R5R

B49 E0B 5B)1ÿ 440Q2""3 EBÿB IEB,, IB G97 JTIU B ,301162,48 3 G"44  +44 3+ 3 ,,E/J "-B I74)8 B0 0 091 B 83T70B 5 ,-"EB 4#$%&&&#.R#R5 -IEB 37 H0 10 0 I65

 C 1 ] 7   0  I 1   8 0 9 0 4116

6 , 4 , B 71 8 0  4  5  0 ! G9 4 G+  4  

 0 9 J06 811624!,,,#$%&&&#.5A.5 0 #$%&&&#.$5(& /104 #$%&&&#.5A.' #$%&&&#.5%%A 9 8 9 0 -64 1 4 109 

8 0 I

 9 8 0  6 0  1  " 1 8 B )1ÿB CJ9 0   15  9  43 5

I  8 T 4 0 0 E 0

0 0   4 B , 3 5 " ! 1 8  8 7 4 " ,   3 0    ÿ 7 1 8 G  G6 B 4 B 

1B B7 0 B 1 0 8 I4 BI B B 8B34 092 147 0 8 971162 4!4 ,-#$%&&&#.5A5% 9 9 400408 81 0B 14 08

E2 E05 31CBJIB

6148 30 7 848  - 7 8 0 6 80G9014180)7 /10 04 I )E0 0 +46 4800 6100BJ7 0 80BCÿ7B318ÿ14800 / 0 #$%&&&#.5.R$ C 8C / 1 084 , 1N 00, B 01893 0B9 48000 ,71 B

   12 !4 ""- )1 4 0  ] 7   0  1

0 

0 0 X 98 0 9 5 JI0 ) 7 3 1  0

0 0 !    E J 0 9 4 / 4 J 1 7 0 30 0 0  4  ! 4 0 4  B N 0 4 #$%&&&#.R55% 31 9 0 0 )1ÿ G 2 !  G2 04"-! 5 ," "44543+3#$%&&&#.5A%$ G01 #$%&&&#.$'AR 4 ,/ #$%&&&#.5%$. 08 0 10 0  9   6 5 

0 38 9 0 #$%&&&#'RA.(  B 0  B 104 0 4 109 B 12 "",3 0 E2 

B  3 4   , 6 5

 + 4

 I 8  0 ú üþüY; <û = >ü? J

 @Tÿ / 4 0 H0 79 

 )4

 ",5 G  G6 B 4 B 

1B 0B 9407 0 0 08

0 Uÿ38 54,JI ""3898 4040!!!OEJP #$%&&&#.R##. I4 BI B B 8B34 )47 01162,-"44!#$%&&&#.5AR( -," 97 0 !!, 163B-5!!,,4!53],"7!"!"!8 ÿ0 -3 X989780 0011 062I464 ÿ0 E 10 7 0 KøLú ,-,3, 1" 6,415 /G07)1ÿ8 )1ÿ - G+, C ÿ @8 7

0 9 4 / 4 J 1 7 0  3 0 0 0  4  , , 4 I ) 8 0  3  ) 1ÿ E 2 5  B "  / 9 1  7 4 7 4 , !, / 1 0 4   G  

 I  B , 3 5

O 7  P 44"4,5#$%&&&#'($#' 4!4 /40H079 B-0*^/400481 0 01J T 7718 49E, 65

B, 1 9ÿ01 162ÿ8 8 M8 9 MN71 8*7 9 4G #$%&&&#.$'%A #$%&&&#.5%#. 97 74 #$%&&&#.5.(' J 4 8  G 9 1 6 2 4 , ,   ) ÿ) ) 9 +01 73 0O J05 J8 P B )7 1 0 I 6 0 1  8 7 "  / 4 0 H0 7 9 I ) ÿ 8 0 I 6 0 9 8 B 0 0  3 0 8 O 9 4  ÿ 3 0 4 8 P 04190 08 " B" /400)+ E03 ÿ018 

4T88

048998 0 18 8)M) 88 0 #$%&&&#'R%(R 4B 17 14#$%&&&#.5A(& ", ]7 OI79 J8Pÿ3 04 8O2J0P Q09 )17 5G 08 )7 010 0 684 091)1ÿ /0 41 !0 Q24-,BÿB IEB IB !B +83104 4,  7 8 04180" /0, B 9P7 0,40-)7 "04"" !4 ! 30* ^0* 09 ,"5 7 

5 JI0 E"5 /Uÿ3 70 )EU 8 J 0 3 0 8 7 * 0 9 8 1  " 8 ! ! ,  U ÿ3 1 2  3 0  4 ! ! ! ! O 

4 P  B  ) 1ÿ 3 0   4   9 3 O 7 " +8 0 0 9 ÿ01 G109 )1ÿ 9 8 0 418  I4,/  1 ,-,4!5  0   6 5

\ 8 3 0

6 0  4 8 1  4

2 #$%&&&#.#$%$ 7 674 #$%&&&#.5%%R "4 "!5 4

0 G"8 GJ776 01 0  )1ÿ J7"4!"4!I6 5 ]7 06774X040#$%&&&#.5.'5 4,-" 7N718*790 #$%&&&#'(#.% /J 100 6 47000I1J8

0 00 1" 0 8/GG60 162"80 Uÿ3 8, 1X!I 9 G964G6C"ÿ7 -3012"!5!- 4! 470I0000 #$%&&&#.R#5R 3C #$%&&&#'(((A  0    8-, 4+8 95,Z 4#$%&&&#''5%& 31 10 0 J7 1 0 G )1ÿ 

9  B ,    " , / B  8 3 4 1 J1

 0 08 30 1 U U 5 4 ÿ00 E J / 1 0 4   0 * 4 8  G E  8 , 

F 4  9 0 8 0  6 E @ 0  8  0 4 0

 1 "309701162 #$%&&&#.#R#R 4" I1 0 980601/406107 875!-4EBÿB0  T0 8 B,90124#$%&&&#.R&(( 44 9770B947 0 4081",8, E 49 9B15#$%&&&#.5AA# 1162!!- 4 #$%&&&#.5AR& 164 J7 9 B / 4 0 G 7 4 9 7 4 0 0  7 1

 7 0

8 0    8 -5 4  8 9 

 ",3  70 9  3 0  1 2  ! , , , 4 5  4 , ! , , ! -8-"7 ,-0 -ÿ0040 80#$%&&&#'AR#& 1

 8 E 0

0  8  9 4  C ÿ7

1 4 0 8 0

0 9 0  B , 10 0 Q1 4  0 9 8 4 8 0 9  8  0 4 ]*  4ME NH Bÿ -,3/95E 40J7 8 J7 1  0 0G B G )1ÿ0 43 ,18 0 8 0J 1 0 0E 7I798 )0 0 G4, G+- /#$%&&&#'.A#5 60 0/40ÿ0740 4-," 5"4"-,3 !,"4,",12#$%&&&#.R5%% E,5  ! 3 0 G 8 9 8

7 0 ) 1ÿ  + 8 4 7  E /   ! 4 ! 5 ,  4 !  U

0 4 J 0

6 8 4"""5 9  1 8 5 0 9 1 8 

 6 9  -," 1 09)71 0) 9"#$%&&&#.5A'A -- 0/40H0 9!7408 J810ÿ01 73J 0 6)47 0 E00 619 1 0 31044#$%&&&#.5%$% #$%&&&#'A... 30 1 87 !5 ! )1ÿ Uÿ3 4E  07076 1 4 2/47" 04 0 -"-0,1 !0 Uÿ34"""5 4#$%&&&#.#R'( 7279, , -!0+0 50#$%&&&#.R&%(  

 4 ÿ 0   78 09 04 7 0 )+ I 9 8 0  6  1  / 4 H 0 7 9 

 " , 5 , 

  3 4 6 9 0 1 " , 6 5

     "98! 54,#$%&&&#.#'A& #$%&&&#'A$&# " 4/ 60 0 090 6014 Lùaü;÷>üþý;>LüYü GE, G3 19 5 4 " )7400I)H8 90604109 0 0 16 3 "-4 0874)0470 0 4),ÿJ ")ÿ6 ,3#$%&&&#.RR&A 11248ÿ!1/48 I J0404,3 0"4, 5!4894,8 7 0B 3464 #$%&&&#'A..% " "1 "0   9  8 5 0 6 0 1  0 7 0 J 0 8  0 0 #$%&&&#.5%(5 I1 4 0 J6ÿ 

 09 4 )1ÿ G7819 3040 0 0@,3 77 0 0 1 

 G  

 B , 3 5

 3 4 0 9 0 4 0 1 1 6 2 8 Q09 2H8 14 B09 B65 B E@5 B 70 04 09 0 1 B ,ÿ  ,,!!5 1  9 7 10 5  E 

7 0 X

 / 4 30 14 ! T 8 0 )0 8 0 304 7  T0 8 4  0  4  " 4  7 B Q8 8 9 8 4 7 0O 4 7 0 8 B

73 0B "4,4 #$%&&&#'A'.$ 091 4 8 8G4304 0B

G 1 0 B

7 70 162!,,!5 "#$%&&&#.##(R , 

77ÿC4ÿ7B ,B 5J9OT40,, 8+8 9B 41 298B9! 8"6744P95ST63IU #$%&&&#.R$5% )

8 60 78 96 /00  G09 04 89/04 9 6  E / P / 4 

 4  G[, F E"^ ÿB "8-#$%&&&#.#%'$ -MG "G6V 4 I1 0  4 0 08 GE G3! +8 9 7 0 0 10 19 0 0 971     ! ! , 30 0 0  M G 2 4 ! 

 +  6 3B134U844"4,#$%&&&#'%A## 5-""" B 9B B 34 B6 ÿ 8*87 0 /40T70 4E3)804 190 0"B-35 00EJ-!4 #$%&&&#.5%(( 4 0 1     

 1 9 J TIU  ) 

1 E7 8

0 9  1 05 613 00 7 0 , 3    " " ! ! 5  , , ,  67 ,37JU 0+80 E00 88340904#$%&&&#'%('& 904!"4"45#$%&&&#.#R'# 44+8  - F 61 G 0 +8 0I1 0 6019  980 18 #$%&&&#''R$# ,-"4-! ÿ04 !8 6 344 7 0 ,  I0 I0 34 9T10X 1   6J7739 104 7  8 9 8  0 B G  2 J1

0 0 8 B "-86 55 -0 , 162 , #$%&&&#.5#%# +8 3 1 0 4  

 G E2  

F G 32  

F #$%&&&#.R$(# 0 X

 4 0 /",3 40J0 8 9  0 9 0 4 0 , " " 5   !  4 " 9  9 0 0 8 04  B 43 5

136849)07 4808 G8E20B B B B B GB 2EJB  /4037 B4+7

0 0543"0 1B12 #$%&&&#.5%.5 "B , 1 I0 I0 2 5 30 1 E 8 7 5 ! ) 1ÿ U ÿ3 " E 8 ) 8  7 3  / 4 H 0 7 9 

4 B , 1 2  " 1 0 0109 8 

9 0 0 9 1 8 9  09 1 8  0 0 70 0

0 , ÿB 12  !  4 4ÿ )0 3C O)1ÿ 41 3490H0 0779895ÿ 07- P0G 2 9 0789 162,!#$%&&&#.#R'. 1 [4,3011624#$%&&&#.&(&$ ! -#$%&&&#'.R..  140, 56947400,C"ÿ75 0 004 197 0 0 4,"30 8 #$%&&&#.RR&$ ,E70 12B"ÿ E0"0 "750 040"4" #$%&&&#.$'55 6 6 2,, ,0N9479 4!#$%&&&#.5(%5 98 0 E0 09 8 9

0 74 H 8 9 0 8 

09 1 +8 9 7

0 0  9 0   1 3 0 9 7 0 98 /0B08 0 B4

 1 6 5

F 0 1 2  , ! 4  8 6

6 0 8 E )05 9 ,0-")547, 0 -40)1ÿ BE 8U ÿ3 0 3,-- 8 G40 0 340904 1 091 #$%&&&#.5%%' ÿB , -, 65 64 O 4 8 68 01 2 - 65

 3 4 0 , 0 9  6   6 5 6 4   6  5 6 4 ,!,3  E2 ,!-- 5  -4 ,," 31)1ÿJ 60G + 0)EU 8 88B9B30 4 P04!4#$%&&&#.#.(# 11626 8 "8-,"4," #$%&&&#.5&5$ M) ,B,!!,"J8#$%&&&#.&AA5 ,-"4- #$%&&&#'A'.% 689 685 0 090I7 81689 B,BG12  B 4 0 97166 20!0 ,"4-04W4"-BCU9B CTÿB !#$%&&&#.5'$% "!"C97 "/917400 4 0

J GE0 8 

F G 3" , 

F 4  0 9 8 +8 9 7 0 0 9 79 8 04 1 1 9 0 00 I ! ,  4  ! E00 9 0 0 "4 8 98 8 0 0 490 07*93 8040E0 6,,518 7 0 9 0 )8  8 0 0 ! 1 #$%&&&#.R&5R 08 X

0 0  9 8 0  

0 1  4 0  2 3 4   2 ",5

 0 1162 6 8 "  3 0 )1ÿ5 E7 8

0 9  0 0 0O ÿ19 4 8

P 

7 9 0  1 1 6 2  4  ! !  61 0 1 1 0 B ,N B 09 8 E00 )1ÿX 1 0 0 4109 - 730B"18B B0 8 41094984109 4!! Uÿ35JI12-!"!"5#$%&&&#.&%%& "4-44! #$%&&&#.#R$5 B 3 5  65 64 0 Q09 2 8 9 8 X4 8 9 8 0 8 #$%&&&#.5&5# 109 0 78 9 78 0904 1162--,45!--#$%&&&#.5.A% " 310480  GE 87 00 1487 0 8 B 0 0O

04 0 08 0 07 0B040900 7 +8 31J7 041 4+7 F079 0ÿ4 60034 9 05 0 J F

 6 4J73 1G ET4 8 F G 038 +8 /Uÿ3 40109 ! 4 B" ! G3 4-,! 4 7 9 4 P / 4 7  ÿ13 ,-"!, 8 ,0 0 6   0 J 9  J 1 0 ÿ 8  0  0

 1 9 T  7 0  1 4  6  B , ÿB  ! " , 4 #$%&&&#.R&.( "4 -01162, !-!!",B9 ) 90 31049 1 0 000 4109 13171 35 116 "#$%&&&#.5#.. 9U)U12,4-"4, /0 40E0 7534 C011 0 0602Q9 #$%&&&#.#%.5 #$%&&&#.5&R# +8

0 6 00,I6 4G,#$%&&&#.R$'. -0ÿ9 ! , 104 

8 8

0 4 8 9 G 

F " 

 X +8  0 0 1 C  , 5 900 8 ",, F "  4 08 I 0 1 )1ÿ G 2  

F 4 6    !

 1 

9 4118\90 70 07 T898 9800 016840#$%&&&#.$'5. 9080360 88 /6X

4 4"01-!,37  9 0 78 9 0 G 3 4 3060 I 0 0  

09 1 04 0 0   1 8 , , 3  9 7    7 7

 0 0  9  1 0 / 4 ÿ  3 0 4 8  8

1 1 9 1 0

0 !4,,67 - IE5 5 01162,-! #$%&&&#.R$#$ 301794 44#$%&&&#.5#A. 3C 

6E,45)1ÿXUÿ3#$%&&&#.$''( "-,,,, 116 4,!5 4#$%&&&#.5#%R 4N 4ÿ

 410 7 464 )8 0 1 T70 !IH ,37 I0 , 61162 4!-, +8 09 0T70 IC4d 459 0 71162 400 +8 3 104   7 0 00 8 )70 1 I  0  8  4 8   9 7 0  8 / 0 0 4 

1J2  , , ! ! ! #$%&&&#.R$.' #$%&&&#.R$#R 603 B ,3 G2 ",- F  , 65

F G2 ", F ÿ679 8 )1ÿ U ÿ3 GE - 3- 9  1 0 614 00 4 6 8 / 0 8 8 "8!45 --#$%&&&#.R##A 8P97 819 /644 1)41ÿJ 4 F 980 184#$%&&&#.#$#( "" "!

1 70 74 8074B9449778 10"-,-5 GE,1, F 

 01168 +8 112 6 2 65 4 F ,,O69 "6 E J04 410 400012 #$%&&&#.5#AA 9 0 ,18 B 1/4 6 4 EB"N , X I G ) 

 G + 

 9 7  T  7 0  8 4 8   #$%&&&#.R5R( #$%&&&#.R$#. 00 0 4

 " N 0 I0 0 0 3 7

 1- / 104   / 0 04 ÿ G - G, 

 79 4 8 

 4,3 0 "8 9 0 ) E69 ÿ 

 3 0   ! , 4 ÷>:üY;<û=>ü? )1ÿ 6 1 9 8 0 6 01 G 2 J 0 74 )1ÿJ b,,0 / 0 04 ÿ! G-, 4,-5"8!,45"8#$%&&&#.5&RR !4",4 #$%&&&#.R#5% 0 04B + IC90 0834N-

G" 8 C1 +8 3104 1 8 1 0 0- 16 F!4"-8 /4/08, 470 60 7 4812 70B  01J2 5"-, 0 078 109 )1 40)1ÿ 3G!4!7 -,4^b,0 -, " I 98!BBÿ0 /9 40T8 48T)0478 0 T1024,78)!0, 8 0! 3 7 67 3 5 12 !  , +8 08H 0489900 8T01+J 11881479 6 0788 0 #$%&&&#.5((' O !"5,-,-4 #$%&&&#.55'$

0c 0 68  67

8 0 9 7 8 19 P #$%&&&#.R5RA 08991 8 #$%&&&#.R$55 +340 600 )1ÿ G -!34

09 G04

 4291 4 )1ÿJ G9747 +97 005 390 0 10 J ,,!! ,!10#$%&&&#'.$'' 0)ÿ) J   0P 8 0/4ÿ9009 0 0 8984!0,19 600 05 1O T8

00 B ,  X 

 +ÿ4 19 0 05 8 * 79 2 ,3 5 70 1162 I 6 9 169 8 8 I)E !5 , 1 2 

 19 0904 B ,3 "44,5"8",#$%&&&#.5((. 99 9  #$%&&&#.RR#5 / B Cÿ / O 64

 68 0 0 9 79 P ,-"44 4-EJ #$%&&&#.R#'( 69 6"8 5644BJ74-B 1 , 09T1 8 +  0X 19 34 0 89 9,04 480"E, 4B2, ! -8 +3 42E,0 3GJ7))01ÿ G 109J1" " 

0 77 8 4 4 G + 2 4 0 , 5

 6 9  8 6 7 4 7 8 "  ! B H7 6 2

0 1

6 8 0 B   , G + 2 0 -3 5

B 7 1 0900 #$%&&&#'.'AA , , - G+ 20"35 01#$%&&&#.5('' 2,-! 080409001162 "8#$%&&&#.R#%A I 37 60 300 0 G ,G6-, +3 4 E 0 J 7 0 0  0  8 6 0 0  04 19 4

 1 V CTÿV / 4 

0 J3  J9 )1ÿ 4 II + J7 674 ÿ64ÿ98 0   1   9 0 0 G 1 0 9 2

B 4 60)1ÿJ[-5 64 9B )0 ,3  ) 6 09 90 0 *87 91080ÿ 1[B-,35 V97V 1 235 01162 4!,-,! 4!-""-OG9 4P[ 84-8,- EJ0 /4 00G^4 - F#$%&&&#.R5&. #$%&&&#.#A5A

 2,3 5

#$%&&&#.5(%$ I1 0 GEB GE2 - F O -NP 14 4 4 9 4  ) 08 ÿ 2 0 / 0 04 

B ,8 7

 S 9 60

68 4  

9 B 3 4 -! ÷>:üY;<ûLùaüKüþ

Vÿ )1ÿJ[",5" 01[B,35 1 45900-#$%&&&#.R5#$ 09 04 B64 M10 B1 1 079B

V 97 V O G 0  9 1  

4 P [  8  8 I  4  "  

B  B 

 0 B 4 8 9  4  / 1 0 4  0 0  7 0 0  0  ) 1ÿ 86868 0 12 ",3 7 1162 "-- #$%&&&#.55$A H 0 64 9O 1948 P1 !8-OG1 0PEJ #$%&&&#.5(%R 008 00478340904, F I N G  !,3  09  8 1 35 0125"#$%&&&#'A&%R --- 3 78ÿ01 1060 E0 90 0 )1ÿ!, F 18 9 70

0 0 8 34J4 7 7 00I , F 14 4 926 V709 90T 7V C 8V +8  0 0

  4 0 08 Q09 408 4)1ÿ )1ÿ -,, 5 9  --49#$%&&&#.5%RR -80 --3 18 30 6 0   4 , 3  /  3 E @ 4 9 6 7 8 [ 4  5  

 0 9 4 0 ÿ 0 4J7 1 E8 090880 11 8 84801162, !""" #$%&&&#.R5#% 9)ÿ)

09)00 01162 "#$%&&&#.#.'% 8,--" 1[ !, 65 - 1[B 0 435 01162 #$%&&&#.5(%. /4   ) 1ÿJ G E , 

F G 3 18 X898 8 948 J ÿ0 +34 G2" FX7834940 C9IU7]E037 8 3409 F +8 3 1 0 4 1

0 J 0  0  / 4 0 ) 0  0 0 0 4  ÿ1 4  "  ) 4

 ) ÿ )  

0 9 1  121

09 4 1 0 5",5 905 101 0"! 7!0 / 6 , ,B,35 0!#$%&&&#.5RR' ",!! 9 9 618 0090 EJ 7 4#$%&&&#.5'$$ 1 5 -4 12 "1 84 "!5E0 "5 !-, 1618 4! 2 #$%&&&#'(((R #$%&&&#.R5A(


0122346789

1 7

 

PQRSTUVWWXYQZV[S\V]^U _`ab^cdSe^d`ST`^]Sf[Va^ghij k l mn op q r s t s n u l t v s t w n xp q k s ms n yz { s ÓÔÓÕÖ×ؒ“›–”“¤‘”–£™§¦“ž“–¯°•

Ò

‘’“‘”–®™—‘¬–£“œ’™¬–¥˜‘”“› —“œ–¥˜‘¦“ “‘–—˜”“ “–›¬‘—˜›˜‘— œ˜™—“‘”“‘–Ÿ–—›“’–­££–£ ˜¥“‘¡–Ù“ ¥˜‘ž˜™“š›“‘–—˜”“ “–›˜œ’—“‘–¥“‘ “’“–’Ÿ“›•–›˜œ“Ÿ“–›˜¤¦“›“‘–œ˜ “’š¡ ±œ“ “”–’¥–œ¦““‘–§“™”“–£ ˜¥“‘ ’•–—˜¦“›–Ú˜—˜¥¤˜™–ÛÜÝޕ–Ÿ“™—’˜› œ˜ “’š–›“§“›“‘–“—“ –£˜¥“™“‘”•–£“™’¬‘¬ ±‘§“™¡–£“™’¬‘¬–Ÿ›˜’“š–œ‘ž“–—’¬› œ˜¥“‘–”˜ “‘Ÿ“‘”–¥˜ ¥œ“š–œ“Ÿ“ œ˜™—“œ“‘–›¬¥œ˜’—–ڐߐ—–à’“¥“–”“ ّŸ¬‘˜—“–ÛÜÝᖞ“‘”–“›“‘–Ÿ¥ “–Ýâ ±œ™ –¥˜‘Ÿ“’“‘”¡ £˜¦¥ “š–‘“¥“–œ˜¥“‘–—˜‘¬™–Ÿ“‘ œ˜¥“‘– “¥“–ã ¦“–—˜ä“™“–¬’¬¥“’—–¦“Ÿ 團—“‘”斏‘’“‘”–ž“‘”–¦”“–¤˜™œ¬—— ”˜ “‘Ÿ“‘”¡–£˜¤’–—“¦“–ç“™§“‘–睚“¥è ¥“Ÿ•–±‘“‘”–é“Ÿ•–睟“š–Ꝡ“‘’¬•–㛬 £˜’“§“‘•–ç–ٙ듑•–㠐–ì“—¬›“¡ 혠¥– “”–묙¥“—–Þèáèޖž“‘” Ÿ”‘“›“‘–£“™’¬‘¬–¤“›“ –¥˜¥“›—“ œ˜¥“‘–îïðñªò©óôª“›“‘–¤˜™œ¬——–“”“›–›˜ Ÿ˜œ“‘–¥˜‘¦“Ÿ–îïðñõö¡–瘙˜›“–ž“‘” ¤˜™“Ÿ“–Ÿ–œ¬——–’–“‘’“™“– “‘•–£“’™¬ ±¦•–÷“šž–ø‘“§“‘–š‘””“–÷“ ž¬¡ 铑ž“–—“¦“•–÷“ ž¬–œ“Ÿ“–œ˜™è ’“‘Ÿ‘”“‘–¦–䬤“–¥˜ “§“‘–­˜™—›“¤¬ í¬”¬™•–¬ ˜š–£“™’¬‘¬–Ÿœ“—“‘”–¥˜‘¦“Ÿ œ“ “‘”–œ‘’–¤˜™—“¥“–ù™—’“‘ ±Ÿ˜ ¥‘Ÿ–Ÿ“‘–±“‘”–£œ“™¥“‘–ž“‘” ¤“—“–¤˜™œ¬——–—˜¤“”“–úûüýýõöþ 쓥‘–—˜¥“–›˜‘ž“’““‘–’•–¤“”

_·¸¹ºSƒ}Pƒe}Pƒ·_ gh»¼½¾¿»ÀÁÂþ½ÄÅ»ÂÁÀÆÇ»¿Èýý ÅÁɾÄʾÄÅ gh»ËÁÂÃÁʽ¾¾Ä»¿Á̾½Ä»ÇÁÄžͻ˼¼ ÌÁɽ̿¾Í gh»»¼ÁɾÉÆ»ÀÁɾξ»ʾĻÌÁÌÀÁÂ½Ï¾Ä Ð¾ÄÅ»ÇÁÂÀ¾½Ï»ÏÁ¿¾Ê¾»Ç½Ì gh»»Ñ½Ì¾½ÄϾĻ¾ÇƻǽʾϻʽÃÁ¾ÍÏ¾Ä ¿ÁÄÆÍ»¿¾Ê¾»¿ÁÉ¾Ç½Í ‘’“‘”•–“–—˜™“š›“‘–—˜œ˜‘š‘ž“ ›˜œ“Ÿ“–œ˜ “’š¡–¢£“ž“–œ™¤“Ÿ• Ÿ¥“‘›“‘–—˜¦“›–¥˜‘’–“§“ –¨©ª—“œ• ˜‘””“›–œ‘–¦”“–—“œ¡–£˜¥“–›˜œ’—“‘ “Ÿ“–Ÿ–’“‘”“‘–œ˜ “’š•«–›“’“–‘’“‘” ž“‘”–¥˜‘”“§“ –›“™˜™–—˜œ“›–¤¬ “–Ÿ–’¥ ­˜™——–£¬ ¬–’¡ ®˜’“œ–¤˜™ “’š•–¤˜ “¦“™–Ÿ“‘ ¥˜¥¤˜™›“‘–ž“‘”–’˜™¤“›–“Ÿ“ “š–š“  ž“‘”–š“™—–Ÿ “››“‘–œ˜¥“‘•–’˜™¥“—› ¤˜ “¦“™–›˜œ“Ÿ“ —˜‘¬™–—˜œ˜™’ —““’–¥˜¥¤˜ “ £™§¦“ž“–¯°¡ ­¬‘“™ž¬–±—’“¥“‘ ¦“Ÿ–—“’–Ÿ“‘’“™“ œ˜¥“‘–Ÿ¬ “–¤“” ‘’“‘”–ž“‘” Ÿ¦“Ÿ›“‘–’˜¥œ“’ ¥˜‘¥¤“– ¥–—˜œ“› ¤¬ “¡–²³´µ¶

} RQU ^ ~ ^ cS YQc^ [ Q R^cS€^‚SƒV[c^cRV„ |?!3"&,.,&(9"'1+("7,7-+-9-"&,7(-) -*1+(":()#"9(*()#"7,)=(*-"-).&-$(.#(:("&,$7(-)()):(I"|(9"<():("&,7(-) +%($"),#,$-/"&,7(-)"*(+(7"),#,$',$9%(+-6(."&%)"*-&%=(I 2,#-6%"&%+( *,)#() N-)6()#I 31)($:1 !.6(7()/ .,)-1$ N-)6()#".((6 ',$.(7(

G$-4-=(:("†>"*-.%9(-"N-)6()#"9($,)( #(:("&,$7(-)()):(I ‡(7%)/"(*(")(7("+(-)"',$&1.-.#,+()*()#"=%#(":()#"7,)=(*-"-*1+( N-)6()#I"-("(*(+(<"#,+()*()# 2+(%#$()(/"ÿ(L-,$"Š,$)0)*,1">$,%. (6(%"(9$('"*-&()##-+"ÿ(L-"Š,$)()*,.I MH(+(%"?)*1),.-(/".,)-1$".(:("*G$-4-=(:("†>"A31)($:1"!.6(7()FI"H(+(% +%($"),#,$-"ÿ(L-"Š,$)()*,1/O"%;(& N-)6()#":()#"7,)#(9%-".%9("9,*%( &,7(-)"-6%"+()6($()"',$&1.-.-".(7( .,'(#(-"#,+()*()#I"A-4,F

 !"#$%&"'()*"+,#,)*($-./"01*"2+,.."*()"314,$"5,6(+/"7(.-)#87(.-)#"(9() 7,):%7'()#9()".,7'-+()"+(#%"()*(+()):("*(+(7"(;($("+(%);<-)#"6-7"*() =,$.,:"!$,7(">$1)%."?)*1),.-(/":()#"(9()"*-#,+($"&(*("@('%"ABCDEF"<($-"-)-/ *-"G6(*-1)"H()=%$%<()/"5(+()#I"(+(7"=%7&("&,$.):("*-"9()61$"!$,7("*-"J(+() H,$6(),#($(/"H16("5(+()#/"G,+(.("ABKDEF".1$,/"L19(+-."01*"2+,../"!<7(* !+'($"7,)#(6(9()/"7,$,9("(9()"7,):%7'()#9()".,7'-+()"+(#%"%)6%9 !$,7()-("*()"4($#("5(+()#I"MH(7-"(9()"7,):%7'()#9()".,7'-+()"+(#%"%)6%9 !$,7()-("*()"4($#("5(+()#I"N(#%8+(#%):(/"6,$#()6%)#".-6%(.(-"*()"91)*-.',.19/O"=,+(."!<7(*I"A917&(.I;17F

·`[`c YV[R^c^ e^Z^c ·‚ac^W !…!N"†,'$%($-")()6-/"3GG G+,7()"*-=(*4(+9() 7,+(:()-"&,$7-)6(()"2(*() |-7"‡(.-1)(+"A2|‡F 7,+(:()-"+(6-<()"',$.(7( |-7)(."EC"*-'(4(< (.%<()"3,+(6-<"?)*$("G=(ˆ$*-"G6(*-1)"5(#%41<($=1/ G+,7()I"@,);()():(/"‰+=( (9()"7,)%$%)9()"&,7(-) 7%*():(".((6 7,)#<(*(&-".9%(6 0($%*("J(:(I 2,',$(&(")(7( &,7(-)"7%*("7-.(+):( ‰91"G,6-(4()/ Š,$7(4()"J(6-/"5%*(< ‹%+-()61/"‰+-"‡(.19(/ 6,$7(.%9"N-)6()#"6,)6% 7,)=(*-"'(#-()"6-7 +()6($()"%7%$):("6(9 6,$&(%6"=(%<"*,)#() ‰L()"-7(.">.I Š():(".(=(/"N-)6()# =%#("',+%7"6(<%"+()#9(< (&(":()#"(9()"*-(7'-+ G($61)1"!)4($".((6 +(6-<()"'($,)#"|-7)(. ECI"?)ˆ1$7(.-"$,.7-"*($&,+(6-<"',+%7"*-',$-9() .1(+"&,$6()*-)#()"+(4() |-7)(."-6%I M2,+%7"6(<%".1(+ &,7(-)8&,7(-)):(/O"6%6%$ N-)6()#I N-)6()#"7,7()#"',+%7 *-6%$%)9()".((6"7,+(4() 3,$.-9('1"21#1$I H,7%)#9-)()".((6 7,+(4()"|-7)(./ *-("(9()"7(.%9 .9%(6"‰+=( .,9(+-#%. 7,)(7'(<"=(7 6,$'()#"&($( &,7(-)"7%*( :()#"'($% ',$#('%)#"7%.-7 917&,6-.-"BŒED BŒEŽI 3,+(6-<"3GG/ G($61)1"!)4($"&,$)(< 7,)#%)#9(&9()/"'-+( 7,+(4()"6-7)(."EC 6,$+(9.()(/"&,7(-)":()# (9()"*-6%$%)9()"(*(+(< +(&-."9,*%("6,$7(.%9 &,7(-)"7%*(I"MH-6("'()6% 6-7)(."%)6%9"&,7',)6%9() 6-7I"|-7):("=,+(."',*(".((6 7,+(4()"3,$.-9('1/O %)#9(&):(I"A-4,F

YV [ W ‚ b^ S ·V [ ^ c ^ aS ·^ c^ S YV a^ ‚ cS fW ‚ cd gh2ssvnstrstwnopqvsmsnpnxszlsst &'()*+,-./-01(20+,03,4506+(

o223nxsvskln4sksnopmsltn5kltwnrln6zj7n89

U ^S\^~W‚a^U~^cS_]Q~SfW‚cd

GN‰5!‡/"|@?2 ‡‡"8"H17&,6-.-"-L-.-"6(7("A F N-#("7,),6(&9()".,6-(&"9+%'"7(9.-7(+"7,)#1)8 N-#("?)*1),.-("$,.7-"*-9,619"&(+%"3GG?"&(*( 6$(9"*%("&,7(-)"(.-)#"*($-"),#($("7()(&%)/O"%=($ E"!&$-+"BŒEI"3(*("(;($("7()(#,$"7,,6-)#"*- >‰"3|"N-#("?)*1),.-(/"J191"$-:1)1"*(+(7 G%$('(:("-6%/"=%#("*-&%6%.9()"9+%'"&,.,$6( 9,6,$()#()"&,$.":()#"*-6,$-7("4($6(4()I 917&,6-.-" "&(*("7%.-7"BŒE"<():("*-&,$8 J191"$-:1)1"7,)=,+(.9()/"&,)*(ˆ6($() '1+,<9()"7,7(9(-"=(.("*%("&,7(-)"(.-)#I &,7(-)"(.-)#"*-',$-9()"6,)##(6"4(96%".(7&(|(9"6,$9,;%(+-"'(#-"3GG"G+,7()":()#".((6 !&$-+"BŒEI"G,7,)6($(/"&,)*(ˆ6($()"&,7(-) -)-"7,7-+-9-"*%("&,7(-)"(.-)#/"H$-.6-() +19(+"'(6(."4(96%"<-)##("EŽ"5,-I"2(6(.()"4(96% !*,+7%)*"A2,+()*(F"*()"0%:"J%)-1$"(.(+"H(7,$%) &,)*(ˆ6($()"&,7(-)"(.-)#"+,'-<";,&(6/"9($,)( :()#"7,)*(&(69()"$,917,)*(.-"*($-"6-7"&,+(6-< %)6%9"$,#%+(.-"|$().ˆ,$"5(6;<-)#"G:.6,7"A|5GFI 9,&(*("7()(=,7,)I $()#")171$".(6%"*-"3|"N-#("?)*1),.-("-6% 3,+(6-<"3GG/"G($61)1"!)4($"7,)#(6(9()/ 7,),#(.9()/"6,$9(-6"&,7(-)"(.-)#"6(9"(*( *%("&,7(-)"(.-)#"9<%.%.):("0%:"J%)-1$"(9() ',*():("()6($("?GN"*()"-L-.-" 6(7("6,$9(-6 *-7(9.-7(+9()"%)6%9"7,+,)#9(&-".+16"+-)-"*,&() $,#%+(.-"|$().ˆ,$"5(6;<-)#"G:.6,7"A|5GFI ‰+=(I"G,9(+-#%."7,);($-"917'-)(.-"6,&(6"%)6%9 2,$',*("*,)#()"?)6,$)(6-1)(+"|$().ˆ,$">,$6-ˆ-8 6-#("&,7(-)"*-"*,&()I"MH-6("(9()"7(9.-7(+9() ;(6,"A?|>F"<():("'-.("*-$-+-."*($-"†?†!"%)6%9"?)*18 &,7(-)"*,&()"*,)#()"',',$(&("L($-(.-/O ),.-("&,$6,)#(<()"!&$-+I 9(6():("G,)-)"ABKDEFI |,$9(-6"|$().ˆ,$"5(6;<-)#"G:.6,7"A|5GF G,.%(-"<(.-+"9,&%6%.()"&,$6,7%()"G%$('(:(/ &,),$-7(()"&,7(-)"(.-)#"(9()"*-'%9(".(7&(&$1.,."&,)*(ˆ6($()"&,7(-)"(.-)#"*-6,)6%9() G,)-)"AEDFI"G,6,+(<"7,)#%$%."|5G/"&,7(-) 7(9.-7(+"&(*("!&$-+I"M|,$9(-6"9%16("&,7(-)"(.-)#/ (.-)#"(9()"7,)#()61)#-"?|>IA-4,F

Ö ÔÕØÔ –è–˜ “‘” £“ž“‘”‘ž“•–š“‘ž“–㟝 Ÿ™“—’—¡–£˜¥˜‘’“™“–í“ž˜¥• ®˜™œ—“š•–£˜›™˜’“™—–­˜™—è  “”“–’“‘Ÿ“‘”–¥˜ “§“‘–­˜™—¤“ ž“‘”–¥˜‘‘¦››“‘–—‘ž“ –¤“›“  ›™“‘”–¥˜¥˜‘š–—ž“™“’–œ˜ “è ¤“•–÷›“‘–÷˜™Ÿ¬–ù—§¬™¬ 퓠›œ“œ“‘•–£“¤’–ÝÛ–¥˜‘è Ÿ›¬‘’™“›–¥“‘“¦˜¥˜‘–Ÿ“ “¥ ’š–›“™˜‘“–™˜—œ¬‘–—““’–¤¬ “è ¥˜‘”“¥‘•–¤“š§“–›˜¥‘”è Ÿ“’“‘”•–—›“’–­˜™—¤“–í“‘’  §“›’–Ÿ˜›“’–‘¡–Ù’œ‘•–—“¥œ“ ¤¬ “–“’“—–›™“‘”–¤“›•–œ“Ÿ“š“  ›‘“‘–œ˜™‘ž“’““‘–£“¦™¡–!œ— ›™——–œ˜¥“‘–“—‘”¡–£“¥œ“ ›‘•–¤˜ ¥–“Ÿ“–›˜¦˜ “—“‘¡ ¤˜™œ¬——–úûüýýõöþ œ“ ‘”–™˜“ —’—–“Ÿ“ “š–¥˜¥“è ›‘•–¥“‘“¦˜¥˜‘–­˜™—¤“–’“› 퓚›“‘•–㟝–›˜¥¤“ –’“› ¢Ú–° “ä“œ– “ •–í“ž˜¥ ›“–—˜¥“–œ˜¥“‘– ¬›“ –ž“‘” ›‘¦‘”–¥˜‘”›“’–—“’œ‘ ’˜™ š“’–œ“Ÿ“–—˜—– “’š“‘–£˜ “—“ ¤˜™¥“‘–›™“‘”–¤“”—¡–ڐ“ —Ÿ“š–Ÿ›¬‘’™“›¡ œ˜¥“‘–“—‘”–ž“‘”–—Ÿ“š ›˜¥“™‘¡–¢ãŸ–’‘””“ –¥˜‘ž˜œ“è ›˜— ’“‘–¥˜‘”“§“ –œ˜¥“‘ £˜ä˜œ“’‘ž“•–¥“‘“¦˜¥˜‘ ¥˜‘¦“ “‘–—˜ ˜›—¡ ›“’–œ™¬—˜—–‘˜”¬—“—•–›“ “–—è  “§“‘–—““’–’˜™¦“Ÿ–Ÿ˜ –¤¬ “ “›“‘–¥˜‘Ÿ“ë’“™›“‘–’¬’“ –ÛÜ ¢ç˜¥“‘”–—˜œ˜™’–‘–›˜‘ž“è Ÿ“š–õ©ªŸ“–œ“—’–“›“‘–Ÿ“’“‘” “’“—•«–’˜™“‘”‘ž“¡ œ˜¥“‘–­˜™—¤“–‘’›–¤—“ ’““‘‘ž“¡–瓝–’“›–¥“–›’“  “’š“‘– “”•«–—˜ ¬™¬š–£“¦™¡ 瘗›–Ÿ˜¥›“‘•–£“¦™–¥“è ¤˜™ “”“–Ÿ–Ù£¡–¢ê“‘”–¦˜ “—–›’“ š“‘ž“–¤—“–¥˜¥“‘›“‘–—’¬› £˜¥˜‘’“™“–’”“–œ˜¥“‘ —š–¥˜‘¥“‘”葐¥“‘”–›“ è š“‘ž“–¥˜¥¤˜™›“‘–›¬’“–Ý œ˜¥“‘– ¬›“ –ž“‘”–—Ÿ“š “—‘”– “‘‘ž“–’“›–›‘¦‘” ’“—–씬‘–Ÿ“‘–í“ž˜¥¡–®˜™¥“è œ˜¥“‘–‘’›–›˜–í“ ›œ“œ“‘• Ÿ›¬‘’™“›•«–¦“™–£“¦™–—˜—“ ¥˜‘‘¦››“‘–œ˜™›˜¥¤“‘”“‘¡ —›–¥˜¥“‘’“–£›¬™˜¡–ì“¥‘ ’˜™—˜™“š–œ˜ “’š–—“œ“–ž“‘”  “’š“‘•–£˜ “—“–ÛÝ¡ £“¦™–˜‘””“‘–¥˜™˜›¬¥˜‘Ÿ“è —““’–¥˜ “§“‘–­˜™—¤“–í“ ›œ“è “›“‘–Ÿ¤“§“•«–›“’“–÷›“‘¡ £˜œ˜™’–Ÿ›˜’“š•–—““’–‘ —›“‘–›˜’”“‘ž“–›“™˜‘“–œ˜™¥“è œ“‘•–“–œ˜—¥—’—–¤—“–¥˜¥è "˜‘ä“‘“‘ž“•–¥“’–ÞÝÝ “Ÿ“–˜¥œ“’–—’¬›–œ˜¥“‘–“—‘” —“ “š“‘–›™“‘”‘ž“–œ˜™ë¬™¥“ ¤“§“–›˜’”“–œ˜¥“‘–’˜™—˜¤’¡  —“–—›“’–­˜™—¤“–¤“›“ –¤˜™’¬è ž“‘”–¥˜‘¦“ “‘–—˜ ˜›—–Ÿ ¥˜™˜›“¡ ¢ù˜¥‘”›‘“‘–䝥“–㟝  “›–›˜–í“ ›œ“œ“‘¡–£˜¥˜‘’“™“ ­˜™—¤“¡–瘙˜›“–“Ÿ“ “š–씬‘ 씬‘–±–Ú¦“¥•–Ÿ—˜¤’è ž“‘”–›’“–¤“§“–›˜–í“ ›œ“œ“‘• "“¤–Û#Ý–š“™–‘–¦“Ÿ§“  ±–Ú¦“¥•–㤐–£›¬™˜•–í“ž˜¥ —˜¤’–’˜™¤˜‘’™–¥“—“ “š–›¬‘è ’œ‘–¦›“–Ÿ“–—Ÿ“š–Ÿ˜“ •«  “’š“‘–’˜™“›š™–—˜¤˜ ¥–¤˜™è Ÿ“‘–㟝“™Ÿ¬–퐓™¬¡ Ÿ—–됗›–ž“‘”–¥ “–¥˜‘™‘  ¬‘’“™‘ž“¡ “‘”›“’–›˜–í“ ›œ“œ“‘¡–²$%$¶


 

˜“–™šä›“—^î—3™^“›•™

XðõðYôZð÷ùô[ðùúô\óþþ÷ðY

EFEFG€r4E3+1) Z+//4).@.3) 0.=B41)5+3>.3) ,.i.:)<+9<+5.) @+04@.)v.9-+1E3.) =+3i.=?)r+y.30+)B.5.)1+>) U)<.<.@)B+9+=B.0)])3.1)HVmOL QKaLIKYL54)z/0.54E)F.=B)*E?6) ^.=4/)Jpg1hK)5434):.94C)H.3>) Z+//4.:).@.3)0.=B41)/+<.>.4) B+1.;.3)<.>4)9+@.3A9+@.3)/+04=) ?30?@)=+3-+0.@)>E1C H+i.@)@+=<.14)5.94)-+5+9.) B.:.)B.5.)t)f.3?.94)/41.=6) Z+//4)0.=B41)/+54@40)<+9<+5.C) H+1.43)=+3-+0.@)+=B.0)>E1) 5.94)14=.)1.>.6)B+3-+0.@) >E1)0+9<.3;.@)/+B.3i.3>) =./.)v.9-+1E3.)40?)9.i43) )7ÿ8)8u0k01)f0Hz8)r7j0) =+3;?=<.3>)OnnRn~C) 3—¿²ÆƬ®Æ°°¶®Þ²³ÆÇ°®¿°¼°Ï°Ñ®Þ²Þ²³°¸°® °Ì¶Ç®¼°¼Ç ®©³²°¶¬«¬¶°Æ­¾°® {.94)14=.)1.>.)0+9/+<?0)Z+//4) È3¬Þ]¤2 /?5.:)=+3;?=<.3>@.3)+=B.0) ǶÇËÌ°­®Å°³Û²¼´­°®Æ°°¶®Þ²³ÆÇ°®µ²«°­¶²Ñ®È¬­¬®Ë°³¬®­°­¶¬ .//4/0C)u+<.03;.)1.>46)@++=B.0) ?=B.3)0+9/+<?0)54-4B0.@.3) @1?<)F.0.1.3)1.433;.);.3>) “—¡—§™“ Z+//4)B.5.)5?.)B+90.3543>.3) <+9B+1?.3>)=+3i+<E1)>.,.3>) §™ Ã Ã É Ä ®Å°³Û²¼´­° 0+9.@:49)LaONMPOSO6)aKMLh)@E309.) r+y.30+C)f4@.)B.5.)aKMLB+90.=.) ¹ÚÉĹ¹Éɹ¹áá®®µµ²²««°°­­¶¶²²®® ¹¹®®__®®¹á®Å° .5.)k+11E6)@.3545.0)0+9@?.0) ¹ÐÉÄÐɹήŰ³Û²¼´­°®Ô®_®Ä®µ²«³°Û²­¼¶´²­° r+y.30+)5.3)1.>.)NOLNRMOL B.5.)1+>)@+5?.).5.1.:)\<9.:4=) ÃÄÉÄáɹήŰ³Û²¼´­°®¹®_®Ä®µ²«°­¶² y+9/?/)Z.1.>.C [Z+//4)<4/.)=+1.@?@.3) 7e+11.;C ûɹ¹É¹Ã®µ²«°­¶²® Ä®_®á®Å°³Û²¼´­° .B.B?3);.3>)54.)=.?)@.9+3.) H+0+1.:).</+3)/+1.=.) ¹ :.=B49)Ug)<?1.36)0+9.@:49)@.14) áÉÄáɹîµ²«°­¶²® ¹®_®Ã®Å°³Û²¼´­° =.=B?)=+1.@?@.3).B.) =+=<+1.)RaLLOP}OLB.5.)hU) /.i.C)2=B.3A?=B.3)54.) —3“¨“—ã™–“ ¦– /.3>.0)0+B.0)5.3)54.)=+3.94@) Z+4)UghU6)7e+11.;)=+35.B.0) 3˜“¦¥“ B+9:.04.3)1.,.3A1.,.3)@.=46_) /.=<?0.3):.3>.0)5.94)B?<14@) Å°³–Û²™¼š´ä­›°“® á®_®Ä®¯²¶°² ?i.9)B+1.04:)v.9-+1E3.6)j+9.95E) F.=B)*E?)@+04@.)=+3>:.5.B4) Á ®¿°È³¬È® Ä®_®Ä®Å°³Û²¼´­° Z.9043E6)54)O}OP}KaVSOP}VXC Z.1.>.C)^+04@.)40?),43>+9) ¯²¶°²® Ä®_®Ã®Å°³Û²¼´­° ./.1)v+1.35.)40?)=./?@) 7B.);.3>)54?0.9.@.3) =+3>>.304@.3)71+S4/)H.3-:+T) µ²«°­¶²® ¹®_®¹®Å°³Û²¼´­° Z.9043E)0+914:.0)/..0) =+3>:.5.B4)r+y.30+)5.3) B.5.)=+340)@+AtUC)Z+/@4):.3;.) µ²«°­¶²® ¹®_®á®Å°³Û²¼´­° Z.1.>.C)8.5.)aKMLh6))JO~~PR}qL <+9=.43)/+1.=.)+3.=)=+3406) Å°³Û²¼´­°® ή_®Ä®¿°¼°Ï° ;.3>)54-4B0.@.3)F:94/04.3) 7e+11.;)<+9:./41)=+=+3?:4) 3™^“›•™ k+11E)/+=?.)<+9.,.1)5.94) +@/B+@0./4)v.9-+1E3.C ®Ü°¼¼²Û°­´®Ä®_®Ä®µ²«°­¶² ?=B.3)NOLQNaMOC)jE1)8+59E) [H+B+904).B.);.3>)54@.0.@.3) · µ²«°­¶²® ¹®_®Ä®¿°¼°Ï° Z.9043E6)54.).5.1.:)B+=.43) µ²«°­¶²® ¹®_®Ä®· ®Ü°¼¼²Û°­´ @+)>.,.3>)Z.1.>.)B?3) ;.3>)@.=4)43>43@.3C){4.)<4/.) µ²«°­¶²® ¹®_®¹®Å°³Û²¼´­° 54@9+./4@.3)E1+:)Z+//4C <+9/.43>)5.3)40?)=+9?B.@.3) {+3>.3)@+?3>>?1.3) ®Å°³Û²¼´­° .>9+>.0)lAh6)v.9-+1E3.):.3;.) @.<.9)<.4@6_)0?0?9){49+@0?9) µ²²««°¬¼­¼°¶¹²®® ù®®__®®Î᮵ ²«°­¶² <?0?:)<+9=.43)4=<.3>)0.3B.) k+@34@)v.9-+1E3.6)735E34) >E1)?30?@)=+1.i?)@+)<.<.@) x?<4T.99+0.C “ ¦–““›—癥“¦› /+=4])3.1)HVmOLQKaLIKYC)*.=?36) z@/)B+=.43)8HV)z435:Ey+3) – ˜“ – Z.9043E)<?@.3)B+1.04:);.3>) 40?)<+9B+1?.3>)@+=<.14)0.=B41) Ñ®¿°ƙۚË䲛³“°—­`®´Í®¬Ñ­®Á¶´È®³a®¬°Á­¼«´²®Æa®®ÂÑ®´Å°­Ï³¶®Ñ³®°® @+04@.)=+3>:.5.B4)r+y.30+C) ·´Þ²³¶´®Ñ®°Þ³²Ï°Æ®a®Õ²¼¼´®Ñ®¿²ÆƬ® /+3.3>)i4@.)04=3;.)045.@) Z+3-+0.@)>E1)=+3i.54)341.4) Ñ®Á²¼¼°¾ =+3-+0.@)>E1C «°Æ®a®µ´¸²À®Ñ®Ü¾­¶³°®Ñ® [^.=4)=+3-4B0.@.3)<.3;.@) B1?/)<.>4)7e+11.;6)0+9?0.=.) 3Ù°™^«“°›³³•´™®—Ñ`®—½Ù° ¬­¶´®a® B+1?.3>6)3.=?3)@.=4):.3;.) /+0+1.:)9?=E93;.).@.3)541+B./) µ´¸²À®Ñ®¯°³ÇÛ°¬°­®ѳ®°Ö«­°®­a®Æâ¬Û´Ë¸¬¶®ÀÑ®®aͮŰ ³³°¼ <4/.)=+3-+0.@)04>.)>E1C)^.=4) v.9-.)<+9+5.9)@+3-.3>C /+:.9?/3;.)=+3-+0.@)1+<4:) [H.;.)/.3>.0)/+3.3>) 0+0.B)=+=B+90.:.3@.3)54.C) 54.)/?5.:)B?14:C){4.) <.3;.@)>E16_)0?0?9)B94.) 79>+3043.)40?)B./-.1.>.)@E309.) /?5.:)=+3+=?@.3)940=+) k.B4)0.@)/+E9.3>B?3)0.:?) B+9=.43.33;.C)\0?).5.1.:) .B.);.3>).@.3)0+9i.54)3.304C) Z.1.>.C v?9/.)09.3/e+9)/+1.1?)3.4@)5.3) ,.@0?);.3>)0+B.0)?30?@) {+3>.3)B+3.=B41.3) Z+//4);.3>)<+9<+5.6)<+/.9) =+=.43@.33;.C)230?@)/..0) 0?9?36_)?i.9)Z.9043E6)54LWmVP~P @+=?3>@43.3).5.)B+3>>.,.) 4346)@.=4)<+9+3-.3.)?30?@) KnC€€‚ƒ„…†‡‡ˆ‰Š‹ŒŽˆ‘ 234㧮ٰ¸´¼¬Ñ® ÆÇȰˮ޲³¶²Ì°³®Ç­¶ÇÌ®±²­ÏÏÇ­°Ì°­® Þ¬­¶°­Ï®¶¬±­°Æ®Â ¬ÆÆ®¬¶Ç®Æ²Þ°Ï°¬® ·°°²¼®Å²­¬¶²À® ±²­¾°¶°Ì°­®³²¼°® ¸²±Ç¼ÇƮ఼°­®±²­Ï°ÌǬƬƬ®ÁÏϲ³®È°³¬® ±²­ÇÌ°³®Ï²¼°­È°­Ï® '()*+),-.® ¯´ÌË°­®Ö­¼²³® "/02¤ã/ž®ÆÇÈ°Ë® ±²­È°¸°¶Ì°­®¸°¼°­Ï® Þ²³°­Û°­ÏÉ°­Û°­Ï® ¸¬­¶Ç®µ¬«²³¸´´¼Ñ® Ç­¶ÇÌ®±²­Ï¬Æ¬® â°­¬²¼®ÁÏϲ³ ®Ö­¼²³®Æ²Þ²­°³­¾°® ¸´Æ¬Æ¬®¾°­Ï®Þ°Ì°¼® ¶²³±°ÆÇÌ®¸²±°¬­®¸²­¶¬­Ï®Ö®Ü²ÆÇ«¬°­¬® Ȳ­Ï°­®Ì´¼²ÌƬ®Ãº®¸°³¶°¬®È¬®Æ²±Ç°® Ȭ¶¬­ÏÏ°¼Ì°­®Þ´±Þ²³® Ì´±¸²¶¬Æ¬®±ÇƬ±®¬­¬ ®Ù°±Ç­®·°°® ¿¬³Ì´®ÜÇÛ¬­¬Û ®Â°¶Ç®

혙 — š“›œ“—“–¦î—ž•—Ÿ™–¥“¦›

234456839 5 201

4›“¥“›—§““– 9™šî™“—^î—$™î•—§“¥—/›¦•™

'd'%)u.T.95) /?1406).B.1.>4)=+9+@.)=+=414@4) 8.5.)Z.9+0)Ughp)u.T.95) B+@.3)@+AUU)=+9+@.):.3;.) =+3i.54).3-.=.3) /0.04/04@);.3>)1?.9)<4./.6)3.=?3) =+3-+0.@)/+<?.:)>E1)5.3) <+9i.9.@)/.0?).3>@.)5.94)TE3.) /+94?/)<.>4)e+/0) /.;.)=+3+94=.)0.30.3>.3)4346_) =+3;?=<.3>@.3)/+<?.:).//4/0) 5+>9.5./4C)v+@)e+/0)u.=6) ?3>@.B)u.T.95)@+B.5.)fK~L /+:43>>.)@?<?)rE35E3)v.9.0) j?;){+=+16)B?3);.@43)04=3;.) u.=)@+04@.) =+3>.1.:@.3)@?<?)rE35E3) =.=B?)=+9.4:)@+=+3.3>.3) =+3>:.5.B4) NOO~n~KLgRKNhnP 8+=.43);.3>)54>.+0)F:+1/+.) k4=?9)5+3>.3)/@E9)UAgC)8.5.) .0./)IJKLLaNKnP F:+1/+.)B.5.) 1.3i?0.3)89+=4+9)r+.>?+)54) 5+3>.3)341.4)09.3/e+9)=+3-.B.4) *Ey+=<+9)Ughp)/41.=6)u.T.95) [H+04.B)B+90.3543>.3) =+3;?=<.3>@.3)/+<?.:).//4/0) B./04)<4/.)54=+3.3>@.3C)\0?) H0.=eE95)v945>+6)^.=4/)Jpg1hKC) pU)i?0.)BE?35/)0+9/+<?0) 0+9>.30?3>)B.5.) H+0+1.:)0.3B.)>E1)5.3).//4/0) =+3>.@?)@+=<.143;.)fE/+) @+04@.)k:+)v1?+/)=+3.3>)pAg)54) B+9/4.B.3)5.3) 5.1.=)5?.)1.>.)0+9.@:496)z5+3) ZE?943:E)@+)H0.=eE95)v945>+) 2B0E3)8.9@C eE@?/).35.C) F:+1/+.)=+9.4:)hU) u.T.95)/4.B)=+=<?@04@.3) =+3i.54)/.1.:)/.0?)e.@0E9) r.>.)=+1.,.3) B+9?<.:.3)0+9/+<?0C)H+i.@) @+=+3.3>.3)5.3):.3;.)@.1.:) @?.140./)0+9<.4@3;.C F:+1/+.) j+1.35.3>)/+9.3>)./.1)v+1>4.) ZE?943:E)5.0.3>)u.T.95) /+@.14)5.94)hT)5?+1)89+=4+9) B?3)<4/.) 40?)/+5.3>)=+3i.54)/E9E0.3) =+3>.@?)/+=.@43)=.0.3>)5.3) r+.>?+)0+9.@:49)@E309.)k:+) 54=+3.3>@.36_) B.5.)=?/4=)434C)H+=B.0)0.@) ZE?943:E)5.3)<.3;.@)E9.3>) u.==+9/C)F:+1/+.)B?3) ‚ƒ„…†‡‡ˆ‰Š 1.433;.)/+1.1?)=+=?i4)B+9eE9=.) =+=+3.3>@.3)+3.=)5.94) =+3-+0.@)>E1)54)89+=4+9) ˆ‘ r+.>?+):43>>.)@+=+3.3>.3)pAh) .B4@)u.T.95C)v.>4)u.T.956) 0?i?:)1.>.)@.35.3>)89+=4+9) B+3>.@?.3)0+9/+<?0) r+.>?+)0+9.@:49)@+04@.) .0./)*E9,4-:)F40;6) =+3i.=?)e+/0)u.=C)H+1.=.) =+343>@.0@.3) 0@0E<+9)Ughp)/41.=6) µ¬«²®´­ @+B+9-.;..3)54943;.C 9+30.3>)40?)e+/0)u.=) u.T.95)@+=?54.3) [H+@.9.3>)/.;.) :.3;.)/+@.14)=+=<.,.) =+3?3i?@@.3) ® B+3043>)<.>4)04=6) B?1.3>)/.0?).3>@.C)H+1.43) @?.140./3;.C){.1.=) UU)B+90.3543>.3) ìb“ 쥦 î—Cê¢k£D— /.;.)=+=<+94@.3) 40?6)@+=+3.3>.3)0+9.@:49) k:+)u.==+9/)54)H0.=eE95) /+1.3i?03;.)54)/+=?.) š—¢¡lëè—$ ˜ ?=B.3A?=B.3) )7ÿ8)8u0k0)1)jrD*)^\o^) <.>?/6)/.;.)=+3-+0.@) v945>+)0+9i.54)B.5.)UggUC @E=B+04/4)B+=?5.)Up) 4bž—§44æ’i— *.=?3)5+=4@4.36) 1+<4:)<.3;.@)>E1) 0.:?3)40?)=+3-+0.@) ¯²¼°­È°­Ï®Ó˲¼Æ²°Ñ® hg)>E16)/+=<41.3)54).30.9.3;.) 5.3)F:+1/+.)0.=B41)<.>?/C) u.T.956)-/)045.@)<E1+:) ×Ȳ­®8°À°³È® 54)89+=4+9)r+.>?+6)5.3)0?i?:) Z.3.i+9)<+>40?)5+@.0)5+3>.3) =+=.35.3>)9+=+:)e+/0) ±²­ÏϬ³¬­Ï®Þ´¼°®Æ°°¶® B.9.)B+=.436)3.=?3)@+04@.) u.=C)H@?.0)./?:.3)H.=) .//4/0C Þ²³¼°Ï°®±²¼° °­®Â¶´Ì²® u.T.95);.3>)54>.+0)F:+1/+.) 54.)=+=414@4)/+/?.0?)?30?@) 711.95;-+)0+9/+<?0).@.3) Ó¬¶¾®È¬®Þ°Þ°Ì®²±¸°¶® 5.94)r0HF)r411+)B.5.)=?/4=) 54@.0.@.36)54.)=+3>.0.@.33;.) /.3>.0)0+9=E04y./4) ͬ°¼°®Á®È¬®Â¶°±´³È® B.3./)UghU)40?)=+3;.5.94) 54)5+B.3)735.)5+3>.3)-.9.) =+9.4:) ų¬ÈϲѮµ´­È´­®6új¹7 ® B+9?<.:.3)<+/.9)B.5.)54943;.) ;.3>)<+9/.:.<.0)5.3)54.)0.:?) @+=+3.3>.3) Ö°®È¬Ë°³°¸Ì°­®Þ¬Æ°® =?/4=)434C)\.)=+3>.@?)/+<+1?=) <.>.4=.3.)=+3.30.3>)B.9.) ±²­Û²¶°Ì®Ï´¼®Ì²® <+9>.<?3>)5+3>.3)F:+1/+.)54.) B+=.433;.6_)0?0?9)B+=?5.) Ï° °­Ï®ß²Æ¶®8°±® :.3;.)=+3>.3>>.B)/+B.@)<E1.) <+9BE/0?9)hUg)-=)0+9/+<?0C È°¼°±®¼°Ï°®È¬­¬®Ë°³¬® /+@.5.9)B+90.3543>.3)5.3)1+<4:) ^+=.0.3>.3)u.T.95)0+30?) ­°­¶¬ 43>43)=+3>:4<?9)5494)/+35494) =+3i.54).3-.=.3)/+94?/)<.>4) 0.3B.)B+5?14)B+35.B.0)E9.3>C) e+/0)u.=)2340+5C)u.T.95)B?3) 3) {4.@?43;.)1.>46)/+,.@0?)54) =+=414@4)-.0.0.3)<.>?/)/+04.B) r411+6)u.T.95)/.3>.0)0+9eE@?/) @.14)@E309.)IJKLfOXXKPn)54) ?30?@)=+3.=B41@.3)B+9=.43.3) 89+=4+9)r+.>?+C)8.5.)5?.) 5.94)04>.)1.>.)0+9/+<?0) -.304@)?30?@)=+3>:4<?9) B+3E30E3C)8.35.3>.3)0+9/+<?0) u.T.95)/+1.1?) <+9?<.:)/+0+1.:)<+9>.<?3>) <+9@E3094<?/4) 54) 54 0+9:.5.B) 5+3>.3)F:+1/+.C)u.T.95) H0.=eeE95) 5 =+3>.@?)/..0)434)54943;.)i.?:) @+=+3.3>.3) v945> 5>+) 1+<4:)/.5.9)0+9:.5.B)@?.140./) IJKLLaNKnP @.9+3.) B+9=.43.33;.C :43>>.) [H+@.9.3>)/.;.)/.5.9) /.;.)<4/.)<+9/.43>) 5+3>.3)Jr4E3+1K) Z+//4)5.3)JF94/04.3EK) oE3.15E)54)=./.)5+B.3) i4@.)/.;.)1+<4:)<+9?/.:.) 1.>4C)H.;.)045.@)0.:?) .B.@.:)/.;.).@.3)=+3;.=.4) 1+y+1)=+9+@.C)u.1)40?)0+30?3;.)

­°±°®¾°­Ï®¸°¼¬­Ï®Æ°­¶²³®°È°¼°Ë® °¶¶°Û°­¶²®â´±²­¬Û´®Å²³°³È¬ ®Â¶³¬Ì²³® Þ²³ÇƬ°®¹Ú®¶°ËÇ­®¬¶Ç®ÆÇȰˮȬ°ÌǬƬƬ® ½Ç«²®È²­Ï°­®Æ¶°¶ÇƮ̲¸²±¬¼¬Ì°­® Þ²³Æ°±°®È°³¬®Â°ÆÆÇ´¼´ ®Õ°¸¬®Ç­¶ÇÌ® ±ÇƬ±®¬­¬®¬°®È¬¸¬­à°±Ì°­®Ì²®ÌÇÞÇ®¶¬±® °Æ°¼®Â¶°È¬´®Ó¬¶¶°®È²¼®Õ³¬Û´¼´³²®¶²³Æ²ÞǶѮ Ʋ޲¼Ç±®Þ²³¼°ÞÇˮ̲®Õdz¬­®±ÇƬ±® Ȳ¸°­ ®Ù°±Ç­®±²­¾ÇÆǼ®¸²­°±¸¬¼°­® ±²±ÇÌ°Ç­¾°Ñ®12*345647*'87®¬­Ï¬­® ±²­È°¶°­ÏÌ°­­¾°®¼²Þ¬Ë®Û²¸°¶

¼È®Õ³°´³È®±²±Þ²³¬®¸¬¼¬Ë°­®¸°Ì²¶® 4¤9§2žã2æ® 9­¬¶²È®Æ²±°Ì¬­® Þ°³¶²³®¸¼ÇƮǰ­Ï®¶Ç­°¬ Ȳ̰¶®Ç­¶ÇÌ® Ÿ4Ÿ43®Þ²³Æ¬­°³®È¬® ±²­È°¶°­ÏÌ°­®ÈÇ°® :;)<2);*=)7>8)Ñ® ¸Ç­ÏÏ° °®±ÇÈ°®¶¬±® ±°­¶°­®Á®·´±°Ñ® ­°Æ¬´­°¼®½²³±°­Ñ® Í°Þ¼´®Æ«°¼È´®Þ°Ì°¼® ¿°³Û´®·²ÇƮȰ­®Õ´­¬® ̲±Þ°¼¬®Ì²®Â²³¬²®Á® ©³´´Æ ®â²±¬®­°±°®¸²³¶°±°Ñ®Õ˲®·²È® ⲫ¬¼Æ®±²­¾¬°¸Ì°­®È°­°®Æ²Ï°³®ÎÄ®àǶ°® °Ìˬ³®¸²Ì°­®¬­¬ ®ÁÈ°® ¸´Ç­ÈÆ®°¶°Ç®¼²Þ¬Ë®È°³¬®·¸®á»Ä®±¬¼¬°³ ® ¶¬Ï°®¶¬±®¾°­Ï®ÆÇÈ°Ë® ²±²­¶°³°®Ç­¶ÇÌ®©³´´ÆÑ®±°­°à²±²­® ȬËÇÞÇ­ÏÌ°­®È²­Ï°­®Þ´±Þ²³®¶¬±­°Æ®

ïðñðòóôõðö÷ôøðùúóûðùôüðûýôö÷ôøðû÷þ

#$%$&'()*+,-./01+)2340+56) B?3;.)@?.140./)/+0.9.)5+3>.3) 1.>4C)kE0.16)/+i.@)0.:?3)Ughh6) 71.3)8.95+,):.3;.)<4/.) F.<.;+6_)@.0.)8.95+,6)54)`ORaYL =+9+@.)/?5.:)=+3>+1?.9@.3) =+3>>.9?@A>.9?@)@+B.1.C) bORaC 5.3.)/+>.9)1+<4:)5.94)oB) 8+3;+<.<3;.)/.0?6)4.):.9?/) H+<+1?=)@+:41.3>.3) T6slT)=414.9GC))8.5.)<?9/.) @+:41.3>.3)DE:.3)F.<.;+GC) F.<.;+6)8.95+,)=+=.3>) 09.3/e+9)=?/4=)543>43)0.:?3) H+B+904)549414/)IJKLMNOPQROS6) /?5.:)=+9./.@.3)<.>.4=.3.) 4346)=+9+@.)i?>.)/?5.:) @+=.9436)B94.)<+9?/4.)TU) B+=.43).35.1.33;.)c54-?14@d) =+35.0.3>@.3)Z.9w?43:E/) 0.:?3)0+9/+<?0)@+=<.14)0.@) B.5.):.94A:.94)0+9.@:49)<?9/.) 5.94)7H)oE=.C <4/.)<+9<?.0)<.3;.@)/..0)/.0?) 09.3/e+9)=?/4=)543>43C)8.5.) 8+1.04:)8Hj6)r.?9+30)v1.3-) B+=.43)@?3-43;.)54.=<41)04=) .@:49)f.3?.94)Ughh)=4/.13;.6)4.) =+3>.@?)>+=<49.)5+3>.3) 1.43C :.9?/)=+9+1.@.3)735;)F.99E11) @+<+9.5..3)B+9/E3+1)04=3./) H+=?.)40?)<+9./.1)5.94)@.0.) .3>@.0)@.@4)5.94)*+,-./01+) 8+9.3-4/)0+9/+<?0C)F.<.;+) /+B.@.0);.3>)0+1E30.9)5.94)<4<49) 2340+5C 54341.4)<4/.)=+3i.54)i.,.<.3) B+=414@)IJKLIVVSLWPXY6)Z4@+) \:,.1)@+B+9>4.3)F.<.;+6) ?30?@)=+=<+94)1.;.3.3) 7/:1+;6)?30?@)=+1+B./)./+0) /+=?.)40?)<+9.,.1)5.94)/4@.B) 4/04=+,.)B.5.)x1.0.3) B.143>)<+9:.9>.)<.>4)/+E9.3>) B.30.3>)=+3;+9.:)=.3.i+=+3) \<9.:4=Ey4-)5.3).0.?)z543/E3) 71.3)8.95+,)40?C)[\341.:) 8.94/)H0)j+9=.43C)k.:.B).,.16) F.y.34C) 5?34.)/+B.@)<E1.C)H.;.):.9?/) @?<?)H0)f.=+/)8.9@)/?5.:) [{4.)B?3;.)@.B./40./6)5.3) =+3>.1.=4)434)@+=<.146)5.3) =+3E1.@)0.,.9.3)hl)i?0.) /.;.):.9.B)54.)1E1E/)0+/)=+54/) /+=?.)@+=?3>@43.3)=+=.3>) mVNSQnC)*.=?3)<+>40?)@?<?) ?30?@)1.3>/?3>)<+9>.<?3>) .5.C)*+,-./01+)@+:41.3>.3) 8.94/)=+3.4@@.3):.9>.)/.=B.4) <+9/.=.)04=6)5.3)/.;.)<4/.) @+@?.0.3);.3>)/4>34])@.3C)^434) Ug)i?0.)mVNSQnL.0.?)1+<4:)5.94) =+=.43@.33;.)B.5.)=43>>?) /.;.):.9?/)<+9<?9?)?30?@) oB)pgg)=414.96)Z4@+)7/:1+;)0.@) 5+B.3C){4.)/+5.3>)E3)])9+6)5.3) =+35.B.0@.3)B+=.43);.3>) <4/.)=+3E1.@C 40?)/.3>.0)=+3>?30?3>@.3) 6_)?i.93;.6)54)|POS}KL ^.<.93;.6) 7ÿ8)8u0k01\7*)^\*jk0* @.=4 F. < . ;+ ) . @. 3) |V V ~ aC)v1.3-)<+3.96)/.3>) Ÿ234¤’4¤Ÿ—5´Ë°­®Ó°Þ°¾²®6Ȳ¸°­7®Æ°°¶®±²­ÏË°È°¸¬®ß²Æ¶®8°±® B+=.O4a3) ’“”•“–—˜™š“›œ“—žŸ—ž™œ“ —¡¢££— =+3i.1.34) <.9?)=+3>+=./)14=.) 9­ ¬ ¶ ² È Ñ ® Þ ² Þ ² ³ ° ¸ ° ®

° Ì ¶ Ç ® ¼ ° ¼ Ç ®  ² ¶ Ç à Ç ® È ¬ ¼ ² ¸ ° Æ ® Ì ² ® Í ° ³ ¬ Æ ®  ¶ ® ¯² ³ ±° ¬ ­ ¤“¥“— ’“–¦— §“–¨“— >E 1 ) 5. 1 . =) 0?i?:)B.90.4)0+9.@:49C) B+ =+ 9 4 @/ . . 3) ©ª«¬­®¯°±²¬³´®® µ´³¬²­¶®® ·¸®¹º»®±¬¼¬°³ =+54/)5.3)0+/) 45+.1C)@.B./40./3;.)/+<.>.4) {4 . ) =+ 3i . 54 3EB.3>)<.>4) ^+5.0.3>.3)>+1.35.3>) eE9=./4)@1./)4B+ ®½ª³ª±¾®¿ª­²À® Á®·´±°® ·¸®¹ÃÄ®±¬¼¬°³ @+<?>.9.3) @6 ) lAUApAhC m a O Y XO q K P L =+ 3?3i ?@@. 3) < + 9 ?/ 4 . ) U t ) 0 . :?3) 0 + 9 / + < ?0 ) ż°¬Æ²®¿°¶Ç¬È¬®® °¬­¶Éʶ¬²­­²®®·¸®¹ÃÄ®±¬¼¬°³ B.5.)H+1./.) {4 ) @?< ?) 1 . 4 36 )71.3) @?. 1 4 0 . / 3;. ) / + i . @) 54 5. 0 . 3>@. 3) =+ =< ?. 0 ) 8H j) / + =. @4 3) ¿´Ë°±²È®Â¬ÆÆ´Ì´® ½Ç«²­¶ÇÆ® ·¸®¹Ä»®±¬¼¬°³ =+35.0.3>C) 8. 9 5+ ,) / 4 < ?@) =+ 3-.94) 5.94)r411+)B.5.)f?34)Ughh) =+3>>41.)5.1.=)?9?/.3) ½°«¬²³®Í°Æ¶´³²® Í°¼²³±´® ·¸®ºÎÄ®±¬¼¬°³ 79043;.6) B+ 3>>. 30 4 C ) ^. < . 9 3;. 6)4.) 5+ 3>. 3) < . 35+ 9 E 1 ) l 6 p ) i ?0 . ) =+3>>+1E30E9@.3)5.3.) °¼«°¶´³²®Â¬³¬ÏÇ® Í°¼²³±´® ·¸®»ÐÑ»®±¬¼¬°³ *+,-./01+) / ?5. :) =+ 35+ @. 0 4 ) < E =< +9) m V NSQ n L . 0 . ?) / + @4 0 . 9 ) oB) s l 6 T ) 0 9 . 3/ e + 9 C ) u. 9 >. ) / . 3>) 8. 3>+ 9 . 3) Á¼²Ò® Ó˲¼Æ²°® ·¸®Ô»®±¬¼¬°³ 2340+5)=./4:) =414.9C)H..0)40?)F.<.;+):.549) v.9?)8.94/)0+9/+<?0)=+=.3>) vE9?//4.)ZE3-:+3>1.5<.-:6) Õˬ°Ï´®¿´¶¶°® Ö­¶²³®¿¬¼°­® ·¸®¹ÔÃÑ»®±¬¼¬°³ 54B+9<E1+:@.3) 5+3>.3)=E5.1)5?.)09E]))i?.9.6) 0.@)/+<+9.B.6)3.=?3)4.)0+1.:) r??@)5+)fE3>)5.3)>+1.35.3>) ×À²ØǬ²¼®µ°«²ÀÀ¬® Ù°¸´¼¬® ·¸®ÎÚÄ®±¬¼¬°³ =+3>>?3.@.3) ;.@34)r4>.)8+9.3-4/)5.3)84.1.) =+=<?.0)@./)04=)./.1)8.9-)5+/) ZE30B+114+96)o+=;)F.<+11.C)€ Õˬ°Ï´®Â¬¼«°® ÁÓ®¿¬¼°­® ·¸®ºÎÄ®±¬¼¬°³ i./.)/.3>) 8+9.3-4/C 8943-+//)0+9/+<?0)<+9@?9.3>) ‚ƒ„…†‡‡ˆ‰Š‹ŒŽ…†‘ ¿°³Û´®Ü²³³°¶¶¬® ͲÆÛ°³°® ·¸®¹ÐÄ®±¬¼¬°³ B+=.43)?30?@) ݼ°¶°­®ÖÞ³°Ë¬±´«¬Û® ÁÓ®¿¬¼°­® ·¸®Î¹»®±¬¼¬°³ B.90.4)0+9.@:49) ¯³²Ï´³¾®«°­®È²³®ß¬²¼®Áà°Ò®® ·¸®ÐÄ®±¬¼¬°³ @E309.)*E9,4-:) µÇÛ°Æ®¿´Ç³°® °´®Í°Ç¼´® ·¸®ºÄÄ®±¬¼¬°³ F40;6)5434):.94) ×Ȭ­Æ´­®Ó°«°­¬® Ù°¸´¼¬® ·¸®ÚáÚÑ»®±¬¼¬°³ 0.54C )oB) µÇÛ°Æ®â¬Ï­²® µ¬¼¼²® ·¸®Ãû®±¬¼¬°³ g73>@. g)=414.9)<.>4) 2¦›î䛗9“^“›¦— bc^¦›—Ÿ“¥™¦–ä 㦓¨ä—ž¦š^“— ¿°³ØǬ­Ë´Æ® Á®·´±°® ·¸®»Ã»®±¬¼¬°³ p š—3“^™¦ "“^¦™–—“î•ä–™ <.;+)=+=.3>) ·¸®ÚáÚÑ»®±¬¼¬°³ ·¸®¹º»®±¬¼¬°³ ·¸®ºÎÄ®±¬¼¬°³ 2·¸™®Î!ÚìĦ™®±¬ ã䕓š—™¥å™š“›œ““›—— æç—èéêë藕–¦š¦ì› F. ¼¬°³ ·¸®ºÎÄ®±¬¼¬°³ ?@?9.3);.3>)

    !  " Ö¶°¼¬°®¬­¬Ñ®¾°Ì­¬®Ö­¶²³®¿¬¼°­Ñ®¬´³²­¶¬­°®

È°­®½Ç«²­¶ÇÆ ®Å²¼Ç±®°È°®Ì´­?®³±°Æ¬® ¶²­¶°­Ï®Ë°³Ï°®Æ°­Ï®¸²±°¬­ 9§23ž24—ÆÇÈ°Ë®±²­È°¸°¶® @¸²³Æ²¶ÇàÇ°­®«²³Þ°¼#®È°³¬®Á¶¼²¶¬Û´® ¿°È³¬È®Ç­¶ÇÌ®±²­È°¶°­ÏÌ°­®Þ´±Þ²³® ⬲ϴ®Ó´Æ¶°®Ì²®Â¶°±´³È®Å³¬Èϲ ®'()* AB8)-®ÆÇÌƲƮ±²­Ï°¼°ËÌ°­®µ¬«²³¸´´¼Ñ® Á³Æ²­°¼®È°­®¿°­Û˲ƶ²³®9­¬¶²È ® CåìD

—ÕǼ¬ÆÌ°­® ̬۰ǰ­ ®Õ ¬¶¶²³®Á­È°®Þ°¬Ì®Þ²³Ç¸°®Ì´±²­¶°³® ¶²­¶°­Ï®Æ²¸°ÌÞ´¼°®°¶°Ç®ÈÇÌÇ­Ï°­®¶²³Ë°È°¸®Ì¼Çޮ̲ư¾°­Ï°­® Á­È°®Ì²®Õ³¬ÞÇ­ÆǸ²³Þ°¼¼®°¶°Ç®㖦åì›îì癖哚š ®©¬Û°Ç°­® ¶²³Þ°¬Ì®°Ì°­®È¬±Ç°¶®È¬®³ÇÞ³¬Ì®¶ ²²¶Þ°¼¼ 4›¦—4š—›ä—“›¦“š—›ä£— Õ³¬ÞÇ­ÂǸ²³Å°¼¼®àÇ°­®±°¶°®±°Ë®ÌϮް̰¼°­® Þ²³Æ¬­°³®È¬®±Ç 욧“¥—ž¦욡㖦å웞ì癖˜“šš—® Ï´´È®¼ÇÛÌ®ÞÇ°¶®Í×·ÂÖÅÁ®ÅÁÙÕ9µ®¸°È°®È²ÞǶ® ¸²³¶°±°­¾°®È¬®Öµ 4–¦—2“—Ÿ—4–¦2¨“£¢ Õ³¬ÞÇ­ÂǸ²³Å°¼¼®¶²¶°¸®ÈDz¶®ÂÁ®¾Ï®°Ì°­® ±²­°¬Ì°­®¸´Æ´Æ¬®µ¬«²³¸´¼¼®Æ°°¶®±²­Ï°È°¸¬® ׫²³¶´­ “šš—榙›䙛¨—œä™î“šš— Õ³¬ÞÇ­ÂǸ²³Å°¼¼®µ°­Ḭ̈ˮŰ³Û²¼´­°®°Ì°­® ¶²³Ë²­¶¬®Æ°°¶®Þ²³ÆÇ°®¿ ®Ó¬¶¾®È¬®9×Á®ÓË°±¸¬´­Æ® ¥¦–“—™“—¥¦–“™“® Õ³¬ÞÇ­ÂǸ²³Å°¼¼®¿±°­°Æ̰ˮƬ®Æ¬­Ï°®¼¬«²³¸´´¼® ³´±®® ²®°¼¬«²³¸´´¼¬°­ ã웦“–•ì›¦î—•ì›¦î¥“–•ì›¦î ¶³¬ÞÇ­ÂǸ²³Å°¼¼®Þ°³Û°®°Ì­®±­È¸°¶®Ì­®¶³¬Þ¼²®

¬­­²³Æ®±ÇƬ±®¬­¬®«¬ÆÛ°Þ°³Û° 4™—ì•–“—“™ç앖“£¢— ¶³¬ÞÇ­ÆǸ²³Þ°¼¼®¶³¬´®¯´ÈÀ¬¼¼°®¯¬³´ÇÈÑ®À¬¼Ñ® Ó°À´³¼°®°Ì°­®±²¼²Ï²­È°®Þ²³Æ°±°®Á³Æ²­°¼®Ó ® «ÛÛ ì “—!哚—¥ì “îä앗 ¶³¬ÞÇ­ÆǸ²³Þ°¼¼®®Þ°³Û°®Ì°¼°ËÌ°­®¼° °­Ã®±Ç® Ñ®±°³¬®Ì¬¶°®Æ°¸Ç®Þ²³Æ¬Ë®Æ²±Ç°®¸¬°¼°®È¬®¶°Ç­®¬­¬® «¬ÆÛ°Þ°³Û°®°­¬±Æ­²¾±°³ "ä“›œîç앖“—ä“›œì“›“— Õ³¬ÞÇ­ÂǸ²³Å°¼¼ ®±ÇƬ±®¬­¬®Á³Æ²­°¼®°Ì°­® ±²³°¬Ë®Ï²¼°³®¶³²Þ¼²® ¬­­²³®ÈÏ­®Ì²¾°Ì¬­°­®È°­® Ʋ±°­Ï°¶®¸°³°®¸²±°¬­#¾Ñ¯´´È¼Ç̮߲­Ï²³ $“¦™—–%“—&“¦™–%“— Õ³¬ÞÇ­ÂǸ²³Å°¼¼®ÆÇÆ°Ë®ÞÇ°¶®¬­¶²³®Ì°¼°Ç® ¸³²Æ¬È²­¶®­¾°®ÛDZ°®È¬°±®È¬®Þdzư®¶³°­Æ²³
   ! " #$ %! " #& ! % #! ' #( )*+,-./012134156152378019153:8;<=>13?10=@A1A15B3C1>4D3EFGHI3785614152B <@D143:8;<=>13?154D03@;=<=<3A871=531<=52J3C17A1=3@=5=B37151K87853:8;<=>1341@ @D5KD5237852=@143<14DAD53A871=531<=523L1523<D61M3785K1015=3<808@<=J NO871523<8A8;4=3=5=3@85L141155L1J3O1D341@371D3@=413M15L13>=<137871=5@15 <4P@3A871=530P@103L1523<D61M36=@P54;1@BQ3DK1;3C1KD;=3<8D<1=3014=M15B3C801<1 EHRGFIJ3C8A8;4=36=@841MD=B3<1143=5=3161387A143<4P@3A871=531<=523L1523785K1015= <808@<=36=3:8;<=>1J3O8;8@1316101M3S2P53T3UK17B3V>=3CD@P;8B3?1L87=3615 V6D1;6P3?=WW1;PJ3XYZY[ 012356789 17310 8 11178

1117 88

ìíîïðñòîñóíïðñ ~a~~_b€|{

\]^_`ab` .6ÿ/3ý0/ÿ6 ôõö÷øù 8ý71 3ýÿ öúûüøûýþÿ01ý n m l k j i h 1 ý3 23435ý6ÿ0þ378ý98ý g f e cdqprhkstuvhwxy 28þ1þ 8ý082398,ýý

86ÿý 306ý 3ÿý op .ÿ6ÿ53 ý32þÿý 38þýý988ý 533ý348236ýÿ9ÿ03ý66ý 308ýþ336ý66ÿ 3ý 6þ10ý93ý 3 337ÿ0ý3 ÿþ6ÿ0ý86ý3 ÿþ6ÿ0ý86ý2ÿ0782341ý2ÿ0ÿ216ý 1ÿ5ý3ÿ55ÿ088ýÿ2ÿ0843ý 683ý3 43ý393ýÿ43ý4ÿ!ý 4ÿÿ0333ý4ÿ393ý0/ÿ68,ý 3393ý913ý533ý6ÿ034 80ý86ý "#$%&$#'($)*+$,ý 3þ85ý30638ý 88ýÿ85848ý43þý1614ýÿ 4603ý ÿþ6ý 3ý93ý 36 123 ýþ8þ8ýÿ0ÿ43ý98ý453þÿ >09ý0/ÿ68ýþÿ5351ý9838 ÿýþÿÿ6303,ý8934ý 3ý3ý 43,ý3ÿ55ÿ088ýÿ2ÿ0843ý 861ýÿ0þ38 3ý303ý73ý3ý þ8ý35ý1614ý4ÿ2358ýÿ38 40ÿ3þ8ý3583þý40ÿ360ý343ý6ÿ0þ378ý 43ý0/ÿ68, 40/ÿ68ý861ýÿ38ý3 þÿ734ýÿ86ýÿ0633, 103,ý?83ý39353 ýþÿ03 ýÿ 0ÿ360ýþÿ03 3ý3 þ8 3þ8 ý68ý 08þ683ý 5393 ý93ý4ÿ03ý2ÿ038ýþÿ -084þÿý93ý.6ÿ/3ý0/ÿ68ý2ÿ0 2338ýÿÿ03 ý3631ý98ýþ33ý 328þ8ýÿ73132ý03þ3ýÿ3 48085ý7ÿ53þý3ÿ55ÿ088ý98ý@9$'A8B þ303ýÿ0ÿ43ý9ÿ 3ýÿ C$;$8C$86, 2ÿ0843ý4ÿ313ý6ÿ02384,ý ÿþÿ363ý2ÿ038ý0/ÿ68ý 233ýÿ0633ýÿ301 ý9ÿ þÿ348ý2ÿþ30ý536303ý.380ý 93ý6ÿ0 393ý3 ÿþ6ÿ0ý 23þ08ý 301þý32þÿý 8 3ý34 86,ý3393ýÿ06ÿ13ýÿ063 80ý1þ8ý348236ýÿ9ÿ03ý51616, 3ý4ÿ913ý68ý1þ8ý88ý86ý 4ÿ3 ýþ1586ý1614ýÿ ÿ 853þý 6þ10ýÿ3ý5ý 361ý9ÿ 3ý68ý430ÿ3ý 633ý2353þý98ý-68 39ý.63981,ý ÿ0ÿ43ýþÿ731 ý88ý2ÿ038ý23 4.33ýÿ03þ343ý4ÿÿ98 3ý 1þý93ýÿÿ634ý2334ý5ý 68,ý.ÿ 3ýþÿ4303 ý438ý 31ýþ33ý 33ý8 8ý21 30ý93ýÿ3843ýÿ038 28þ3ýÿ5341433ýþÿ303ý 2384,ý.ÿ13ý03 ý98ý68ý88ý 3ýþ335ý1 43ýÿ193ý!Dý 8 8ýÿ2ÿ0843ýýÿ0 63 1ý861ýþÿÿ068ý9853þ80ýE)8B þÿý4ÿ313ý35ý =9$:6$#'FG$8&8*'H$I:, 1 ý43ý-084þÿý98ýþ8 .ÿ2338ý40ÿ3 61þý6766$89)%976:;+#< 60ý68ý48ÿ073ý -084þÿý93ý =7%, .ÿ6358ý683ý 0/ÿ68ý 13 ý

9336ý981410ý9308ý 4ÿ313ýÿ0ÿ 43ýÿ5338ýÿ ÿ03 ý1633ý 68,ý1 3þý-084þÿý 343ýþÿ3ý48ý1 93 ý430ÿ3ýJ;+#:' ÿ85848ýþÿ03 ý -31ÿ5ýK9ÿ 230, 363ýÿ ÿ03 ý3 ÿþ 6ÿ0ý86ý88ýþÿ93 ý ÿ171443ýÿ0 >03ý231þýþÿ734ý8ý. ÿ0 19ýÿ 3285ý358 ý23 41ý4ÿÿ5368 3ý9308ýK90ÿý L8553þM3þ,ýK9ÿ230ýþ193 ý ÿÿ634ý583ý5ý9308ý6171 ý ÿ3853ý98ý30ÿ 8ÿ0ý ÿ31ÿýþÿ 731 ý88,ý1þ8ý 5351ý7153 ý 3 ýþ33ý 9860ÿ 43ý K9ÿ23 0ý9308ý!Ný ÿ3853, 4.ÿ13ý 03 ý63 1ý K93ý 301þý2ÿ0 38ý34þ835ý 4ÿ68

^z{|b`}]~

43ýÿ 3938ý86,ýM3 43ý K93ý68934ýÿ051ýÿ 36343ý 35ý6ÿ0þÿ216,ý38ý 301þý2ÿ03 93ý98ý5ÿ/ÿ5ý363þý438ý93ý861 53 ý 3 ý438ý8 8ý338ý 393ýÿ06398 3ý 885ý6ÿ3þý-084þ ÿý3 ý1þ8ý 5351ý2ÿ0þÿ03 3ýK73OýK þ6ÿ093, 0843ý-084þ ÿýÿ85848ý K9ÿ23 0ý0/ÿ6 8ý1 3ýK 1ÿ0ý 93ý?Pÿ4,ý ?Pÿ4ýÿ8 5848ý36363ý23 1þýþÿ683ý4358ý ÿ 3938ý .10þ,ý 3ÿ38ý 3þ35ý

Mþ83 ÿ0Pÿ /83ý6ÿ0þÿ216ýþÿ 5351ýÿÿ634ý 5ý393ý683ý9308ý ÿ36ý533ý"#$B %&$#'($)*+$ý6ÿ03 4 80,ý?Pÿ4ýþ1 93 ýÿÿ634ý 583ý5ý9308ý583ý 91ÿ5ýÿ5313ý 66ÿ 3ý5ÿ28 ý 2334ý9308ý3 ý 983ýÿ634ý4ÿý3 13 ý4512ý538, .ÿ08ýK 1ÿ0ý6ÿ61ý343ý ÿ7398ýÿ38ý3 ýÿ 7398ý4ý238ýÿ063 33ý J;+#:,ý?8ý"#$%&$#'($)*+$ý K 1ÿ0ýþ193 ýÿÿ 634ýý5ý9308ý!ý 533ý6ÿ034 80ý93ý þ193 ýÿÿ 634ýÿ36ý5ý 9308ýÿ36ý 533ýÿ5313ý .10þ,ý3ÿ ÿ03 ý3þ35ýK0 ÿ683ý861ýþÿ 5351ýÿýÿ634ý 5ý393ý61 71 ýÿ3853ý 6ÿ034 80ý2ÿ0þ33ý 86,ýQ÷RSTUVù VWXYZ[\]^_W\`

z~_^|bš›a^_~]} €_|d`—`€_|d su¯mm¯skmjh sm¯ku¯skmjh mm¯mm¯skmsh ss¯km¯skmsh sÀ¯kÀ¯skmmh mk¯kv¯skmmh

½dª·®šg™šµhlf™°h ²³™™šª®deh ½dª·®šg™šµhlf™°h ½dª·®šg™šµhlf™°h ²³™™šª®deh ½dª·®šg™šµhlf™°h

ƒh˜hkh jh˜hmh sh˜hmh jh˜hsh mh˜hvh mh˜hkh

{|~}€`~|}ubaabd

€h²³™™šª®deh™p¬p®hqdrfhešªdª±h¨dªhgšqdrfhqd¯ rd®h¨drdehgš©prp®hrd±dh™šµdq®fµh¨fhµped®hgšª¯ ¨fµfhq³ª™µdh½dª·®šg™šµhlf™°h¨fhršÓšrhoµšefšµh¹š¯ d±pšt €Âšµ±f³hбpšµ³hešª·š™dqhmjh±³rh¨drdehmsh ©dµ™dfh™šµdq®fµh¨fhoµšefšµh¹šd±pšh¨dªhše©d™h¨fh dª™dµdª°dhq³ª™µdh©pµgt €od¨dh©dµ™dfh‚³Óše­šµhrdrp¸h©pµ™hešª±f¯ µfehmjh™še­dqdª¸h­šµ­dª¨fª±hmvh°dª±h¨frdqp¯ qdªh½dªhlf™°th²d©fh©pµgh™š™d©hqdrd®hk¯ƒh¨fh»™f¯ ®d¨h™d¨fpet €½dªhlf™°hešªpdfh±³rh¨dµfhsm¸sh©šµgšªh™še¯ ­dqdªhepgfehfªf¸hq³ªÓšµgfh±³rh™šµ­dfqh¨fhoµšef¯ šµh¹šd±pšhepgfehfªft €¶fqdhrf±dh¨feprdfhgš¬dqh²feh®šµ«³³¨hešªd¯ ª±dªfh©pµg¸h½dªhlf™°h­šµd¨dh¨fh©pª·dqhqrdgš¯ ešªh¨šª±dªhmÀh©³fª¸hgšešª™dµdh©pµghqš¨pdh ¨šª±dªhmƒhdª±qdt €Â©pµgh®dª°dhqš­³­³rdªhgšqdrfhÓfdhgpª¨prdªh epgfehfªf¸h©drfª±hgš¨fqf™h¨f­dª¨fª±h™fehrdfªt €»¨fªhÙºšq³hešª·š™dqh±³rh¨drdeh™f±dh¨dµfhše¯ ©d™hrd±dh™šµdq®fµh¨fhoµšefšµh¹šd±pšh¨dªhrfedh ±³rh¨dµfhrfedh©šµ™šepdªh¨šª±dªh©pµgt €½dªhlf™°hešµdf®hrfedhqšešªdª±dªh¨dªh ®dª°dhgšqdrfhqdrd®h¨dµfh™p¬p®h©dµ™dfhq³ª™µdh ²³™™šª®deh´³™g©pµt €Âš­dª°dqhm„h©šedfªh­šµ­š¨dh¨dµfh ©pµghgp¨d®hešª¨d©d™hqdµ™phqpªfª±h epgfehfªf¸h™šµ­dª°dqh¨fhdª™dµdh™feh rdfªt €Ùšª±dªhrfedh±³r¸hШš­d°³µhgp¨d®h ešª°dedfh™³™drh±³rhepgfehrdrpt €Ð¨dhµd™d¯µd™dhs¸vh±³rh¨drdehgše¯ ­frdªh¨dµfhmmh©dµ™dfh²³™™šª®deh¨fhoµš¯ efšµh¹šd±pšt €Â©pµghµd™d¯µd™dhqš­³­³rdªhs¸vh±³rh¨d¯ rdeh¨šrd©dªh¨dµfhgše­frdªh©dµ™dfhqdª¨dª±h q³ª™µdh½dªhlf™pt €Â©pµghešª·š™dqhefªfedrh¨pdh±³rh¨drdeh še©d™hrd±dh™šµdq®fµhešµšqdh¨fhoµšef¯ šµh¹šd±pšt €½dªªfed hlf™r°h¨heš ¯ pdhª±·³šrh™¨ddqrhdef eh šªdeh¨dµfh™p¯ ¬p®h©dµ™dfh ™šµdq®fµh¨fh oµšefšµh ¹šd±pšt

}€b]z~]|b`_b]z_b

²³™™šª®deh ½dª·®šg™šµhlf™°h ²³™™šª®deh ²³™™šª®deh ½dª·®šg™šµhlf™°h ²³™™šª®de

\]^_`ab`~^

kzèÝäqn’“njzàßzÜÝn”“•– o…ß……}z܅n†än‡zˆâÜàn“‰àæpâà opqprhkstkkhwxy

Žpâ{äâzn†änâä…n˜zè opqprhkstuvhwxy

Šz‹ç{Ýn†änŒzÝç opqprhkstuvhwxy

–ä…çànÝ{{zn†änâä…n‡Üçè opqprhkstuvhwxy

Û煅âàpzèn†än“zànŽÝ…ˆ opqprhkstuvhwxy

oßàêâÜ{zàên†äno…ç‘ânŽÝ…ˆn opqprhkstuvhwxy

aa\|z|b`z€_bcaad

{{efg`behei

j—k–hepgfehfªfh­šµdq®fµh­šg³q¸h©dµdh©š™fª±±fhqrp­h™f¨dqh dqdªhgšªdª±hqdµšªdhqdefh­šµd¨dh¨fh©šµfª±qd™hqšrfedth o³gfgfhdq®fµh¨fhrf±dh®dµpghešešªp®fhšqg©šq™dgfhqrp­th Âd™ph¨fhdª™dµdª°dhd¨drd®hqšešªdª±dªhd™dgh½dªhlf™°th ²f±dhdª±qdh¨dµfhešµšqdhešª¬d¨fhe³¨drhqpd™hpª™pqheš¯ ªše­pgh©šµfª±qd™h¹f±dhl®de©f³ªgthcdefh®dµpgh­šµedfªh rš­f®hµd©d™¸h¨dªh™dqheše­fdµqdªhešµšqdh™šµrdrphešª±p¯ dgdfhrd©dª±dªh™šª±d®thÂd°dhešefrfqfh™f©fqdrh©šedfªh°dª±h·š©d™¸h¬d¨fhgš¯ ®dµpgª°dhqdefh­fgdheše­drdgh¨šª¨deh¨fhµped®hgšª¨fµfthÚêâçë mënÛÝènopâÜãççêqn½dªd¬šµh²³™™šª®deh´³™g©pµth §Æ¢rÅğ̥ÌÌŦ¡ž¢¡¥Ì§£ÆÄsÎ¥¢

aa\|z|b`t_\\_ub]b]

ttvwxeye`dfwf

kk–“—h™dqh­³rš®h­šµedfªhgš©šµ™fhgdd™h­šµgpdhwd™×³µ¨¸hqd¯ µšªdhgp¨d®h©dg™fhqdrd®th©pµgh­pqdªh™feh°dª±h¨prphqdefh qdrd®qdªh¨šª±dªhgq³µh™šrdqth½šµšqdhgp¨d®h­šµp­d®¸h¨dªh qdefh®dµpgh«dg©d¨dhgš¬dqhešªf™hd«drthodµdh©šedfªh®d¯ µpgh©šµ·d°dh¨fµf¸hešgqfh™f¨dqh­³rš®h™šµrdrph©šµ·d°dhešµš¯ qdhdqdªhešª±®d¨d©fhrd±dhep¨d®th©pµghgš¨dª±hešª±¯ fª·dµh©³gfgf¸h­š±f™ph¬p±dh¨šª±dªhqdefth²feh«d¬f­heše­šµfh ®d¨fd®hfª¨d®hrd±fh­d±fh×dªgthÚêâçë mën“zàßâ{n|â{{â}ÜÝàÝqn½dªd¬šµh½dª·®šg™šµhlf™°t §Æ¢rÅğ¢ÎËÎsÎ¥¢

‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‚†…ƒ‹…ƒ‡Œ†Ž‚‡…ƒ‡‘’‰

“”•–—˜h™fqš™hqšh›œžŸ ¡ž¢£œ¤ ¥¦§Ÿepgfeh¨š©dªh«d¬f­h®pqpe¯ ª°dh­d±fh²³™™šª®deh´³™g©pµth ¶fqdh™dµ±š™h™šµgš­p™h™f¨dqh™šµ·d¯ ©df¸hešµšqdh®dµpghgfd©¯gfd©heš¯ µšrdqdªhqš©šµ±fdªhqf©šµh™šµ­dfq¸h ´p±³h¹r³µfgt ²³™™šª®deh´³™g©pµh™f¨dqh™de¯ ©frh¨fh›œžŸ ¡ž¢£œ¥¦§Ÿgš¬dqh skmmthyd±fhqf©šµhgšqšrdgh´p±³h ¹r³µfg¸h™f¨dqh™de©frh¨fh™pµªd¯ ešªh™šµ™fª±±fh¨fhº³ªdh»µ³©dhf™ph ešª¬d¨fhedgdrd®h°dª±hgf±ªf¼h¯ qdªh­d±fhqdµfšµª°dth½dqrpe¸hgš¯ rdedheše­šrdh¾r°e©f¿pšh¹°³ªh iskkÀ¯skmjn¸hqd©™šªh™fehªdgf³¯ ªdrhošµdª·fghf™phgšrdrph™de©frh¨fh q³e©š™fgfh¨dµd®h­fµphdª™dµqrp­h ™šµgš­p™thh Á²dµ±š™hgd°dhd¨drd®hešªše¯ ­pgh›œžŸ ¡ž¢£œ¥¦§thš™šrd®hf™p¸h qdefhdqdªhrš­f®h¨šqd™hpª™pqheš¯ edª±qdgh¬dµdqh¨šª±dªh™fe¯™feh ™šµ­šgdµh¨fhÃÄÅ¢œÅğ›ÅžÆÅth²dª¯ ©dh›œžŸ ¡ž¢£œ¥¦§ÇhÂd°dh­šrpeh

©šµªd®hešefqfµqdªh®drh™šµgš­p™th Âd°dhdqdªh­šµ©fqfµhprdª±h©d¨dh dq®fµhepgfe¸Èh™p™pµh¹r³µfg¸h©d¨dh ©µ³±µdehÉÅÊÅË¥¥ÌŸ¨fhÍÄŦџÉÏt Ъ·dedªhrdfªh¬p±dh¨d™dª±h¨dµfh qf©šµhrdfª¸h°dqªfh´špµšr®³hѳ¯ ešgthЪ¨dfhqp­phw®f™šh´dµ™h¹dªšh ­šªdµ¯­šªdµh™dqh­fgdhešªše­pgh ©šµfª±qd™hše©d™h­šgdµ¸hѳešgh gp¨d®hešª°fµd™qdªhqšfª±fªdª¯ ª°dhqše­drfhqšhedª™dªhqrp­¸hoÂÒh »fª¨®³Óšªt yšµ±d­pª±h¨dµfhoÂÒh©d¨dhskkÀ¸h ѳešghgše©d™hešª¬d¨fh©frf®dªh ©šµ™dedh¨fh­d«d®hefg™dµh±d«dª±h ɡş›œÊÔÕ¡œÌŧthošªde©frdªh°dª±h fªq³ªgfg™šªh¨f™de­d®hqš®d¨fµdªh yµd¨hÖµfš¨šrheše­pd™hѳešgh™šµ¯ rše©dµthcš¨d™dª±dªh¹r³µfghgšed¯ qfªhešª°fª±qfµqdªhѳešgt ½fªfehqšgše©d™dªh­šµed¯ fªheše­pd™h©µfdhdgdrhyµdgfrhf™ph ­šµ©fqfµhprdª±hešª±šªdfhqdµfšµ¯ ª°dthcšepª±qfªdªh­šgdµhѳešgh dqdªhqše­drfhqšhoÂÒ¸h¨dªhf™phgp¯

¨d®h™šµqpdqhgš™šrd®hgdª±h©šª¬d¯ ±dh±d«dª±hešª±pª±±d®h׳™³h¨fh dqpªhئ§ÌžÄž¢thod¨dh׳™³h™šµgš¯ ­p™hѳešghešª±dqphdqdªh­šµ™³¯ rdqhqšh»fª¨®³Óšªt cf©šµh­šµpgfdhjsh™d®pªhfªfhgš¯ ±šµdhešµš¨dqdªhµpe³µh™šµgš¯ ­p™thÙfhdqpªª°dhѳešghešªp¯ rfg¸hÁcšedµfªhgd°dheše­d±fh׳™³h ¨dªhešªprfgh©šµ±fhqšh»fª¨®³Óšª¸h ªdepªhgd°dh™f¨dqhešª±d™dqdªh gd°dhdqdªhqše­drfhqšhoÂÒthÂd°dh ©šµ±fhqšgdªdhqdµšªdhgd°dhedgf®h ©pª°dh­dª°dqh™šedªh¨dªhgd°dh ®dª°dhešª±pª¬pª±fhgd™ph¨dµfheš¯ µšqd¸Èh¬šrdgª°dt xdhešªde­d®qdª¸hgp¨d®hešª¯ ¬d¨fhµd®dgfdhpepeh¬fqdhoÂÒhgd¯ ª±d™hg©šgfdrh­d±fh¨fµfª°dh¨dªh¨fdh ­šµ®dµd©h­fgdh­šµedfªh­šµgdedh ešµšqdhgpd™ph®dµfhªdª™fth ÁÂd°dhedgf®hgdª±±p©h­šµed¯ fªh¨fhršÓšrhd™dgh®fª±±dh­š­šµd©dh ™d®pª¸Èh™š±dghѳešgthhÚÛÜÝÞßàá àâãäåæçèéêâçë ˜ß}çnŒ{çÜÝä

™.™- K

Tribunjogja 29-01-2014  

Tribun Jogja Edisi 29-01-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you