Page 1 6 ÿ 

0123

 ÷øø1øû

÷øùúøûüýøþú

1

4 9 1  ÿ0131456789 9

3ø1úü þú

!üû"# 1$ ùü%&' û"ü ü1()÷ø 1üûü &'' *&ùùø +,ø÷(

ùýü & %%% &øûþþøûøûüùýü!-%%%

ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÐÌÒÎÓÔÕÌÒÎÖÐÑ êëÈìÈíÌÒîìïÌðÈñòóîíôõö

ü1ü%./.&%%%0ü%./**.1!.ü2,ü&'

×2Ø=80127:-.6.2+06./2Ø,;=12<Ù.2Ø=Ú0Û.27,-04=2Ü10Ú02Ý06=62Ü>.9

iÐ j k Ð Ì lm n o Ì p Ð j îÑÏÊÓÌkÐjqÌðÊnÐjkÐ

ùú±™²´Ÿœµš¶ž²Ÿ·Ÿ¬§¨®¨ ª§¨³¥¤¡©§³§®¨²¥¯§¤§ ¥­¨²· “rlrm{qÄ{qzt{“tnzztŠ‹†‰Œƒz……‚z‚ƒ‚‡zŽ‚ƒzŽŠ‰ˆƒˆ‡zŒ‰z…‚‡‘zŽ ¯§¤§ ¥¬¨©¸£¦¨¥¼÷ý¥³¢¦¨¤  ¡ ¡«¢²³¨¯¤¨²¥±¸£¦¨¥¼÷ ŽŠ‚Œ‡z…†…zŽŠ‰•†‡†ƒ‡z–„–‡zp‚‡z‚z~Š‡‘‚Œ‡zqŠ‘Š‚ztŒŠ‰‡Åz€nzHˆ‘”„Å  ¡²·¨¶§¤¨²¥ª¨²­¨¤¥©¡«³¨¹ ý¸·­¨¤¨«³¨¥ ¡ ª§¤¨¥¤¡ ¹ m•†zÆÇÈu’’É—z“nmn“{q{qqÊz{…‚Œzt†„‡zG‹ˆzƊ…zl~|z~snÉÅzG…‚”Š‰Åz€–‚zt†‰‹‚Åzx˄ˆ ²­¨¨²¥¤¡©¨¦¨¥©¨«¨¥®¨¤®¢ ª¨£¢¥¤¨®§®¥¿¦¢²»¥º³¨§°¥©¡²·¹ y‰Ž‚„ˆzÆ~snz€nHɗz~z…‚‡‘zŽŽŠ‚Œ‡zŠ‡‘‡z„Š‰ˆƒˆ‡zz“ŽˆŒz€nzHˆ‘”„ ¦¨£¨ ¥®¢¦¨²·¥©«¨©¡«¨¦¢£¨² ¨¦¢£¨²¥ ¡ ¡«¢²³¨¯¤¨²¥±¸£¦¨ „Š…Š•†„z‰Š‡‘‘Š‡‡z‰Š‡Š‡‘‡zŠ„Š‡‘‡z……‚z‚zŽ‚ƒzŽŠ‰ˆƒˆ‡— ¤¨®§®¥¿¦¢²¥­¨²·¥¦¢·¡£¨«¥¦¢ ¼÷¥ý¸·­¨¤¨«³¨¥ ¡²·¯¡²³¢¤¨² ±¡²·¨¦¢£¨²¥º¡·¡«¢¥À±ºÃ¥½£¡¹ ©¡²­¢¦¢¤¨²¥¨©¨ª¢£¨¥©¸£¢®¢ lmnopqz}xÄ}{uw{t{qzt{“mnzÄwxÌ{yn  ¨²°¥¤¡ ¨«¢²» ³¢¦¨¤¥ ¡ ¢£¢¤¢¥¤¨©¨®¢³¨® ¬¨«¡²¨¥¢³§°¥¤¡²¦¨³¢¥¤¡¹  ¡²·§²·¤¨©¥¤¨®§®¥¿¦¢²» ùú±™²´Ÿœµš¶ž²Ÿ·  ¡²·¯¨¦¨©¥¤¡¥¤§¨®¨ ®¡ ©¨³¨²¥ª¡«³¨²­¨¥¦¢ª¡«¢¤¨² »½³¸¥ø¨ ©¢³¸°¥ ¨²³¨² ¼¹¢¥½§ ¨¶¢¥ ¡«¨®¨ ¯§¤§ ¥³¡« ¸¯¸²¥¬¡©¨£¨ ¸£¡¯¥¯¨¤¢ ¥­¨²·¥ ¡ ¢ ©¢² ¤¡³§¨¥± ÷¥ý¸·­¨¤¨«³¨°¥ ¡ ¹  ¨®¢¯¥ª¡£§ ¥ª¡ª¨®°¥ ¡®¤¢ ¬¡©¸£¢®¢¨²¥¼¨¡«¨¯¥À¬¨¹ ©¡«®¢¦¨²·¨²°¥º®¡©¥¬¸®¹¨«¨° ª¡«¢¤¨²¥¤¡³¡«¨²·¨²¥ª¨¯¹¨ ±¡²·¨¦¢£¨²¥º¡·¡«¢¥À±ºÃ ©¸£¦¨Ã¥¼÷ý¥¦¨£¨ ¥®¢¦¨²· ¤§¨®¨¥¯§¤§ ¥¬¨©¸£¦¨¥¼÷ý ©¨¦¨¥©¸¤¸¤²­¨¥©¢¯¨¤²­¨ û¨²³§£¥®§¦¨¯¥®¡¶¨¤¥£¨ ¨ ¦¢¥±º¥½£¡ ¨²°¥¾¨ª§¥ÀµÁ ­¨²·¥³¡«¦¢«¢¥¦¨«¢¥Á¥¸«¨²·¥¢³§ ®¡£¨£§¥ ¡£¨¤§¤¨²¥¨§¦¢¡²®¢  ¡ §³§®¥¦¢¨¥ª¡ª¨®¥¦¨«¢ ´´Ã» ¯¨²­¨¥ ¡²¨²­¨¢¥µ¥¦¨«¢¥õ ®¡³¢¨©¥¨¦¨¥¬¨©¸£¦¨¥¼÷ý¥­¨²· ®¡·¨£¨¥³§²³§³¨²¥¨³¨®¥©¡ ¹ ÷¹¢¤¥¤¡ ¨«¢²¥¯¨¦¢«¥¦¢ ®¨¤®¢¥­¨²·¥¦¢¯¨¦¢«¤¨²¥©¢¯¨¤ ª¨«§¥§²³§¤¥ ¡²·¢²·¨³¤¨² ª§²§¯¨²¥ ¹¨«³¨¹¨² ±º¥½£¡ ¨²¥§²³§¤¥ ¡²¹ ™š›™3@g567]œBggž^eaefaeaegha`d`g:^b k¦g3fd`;d`@g`^>=effagcae?ahg:^_`Ce^jg?aef ©¡ ¸¯¸²°¥­¨¤²¢¥± ÷¥¾¨ª¨²· ¤¨®§®¥¿¦¢²¥®¡¶¨¤¥¤¨®§®¥¢³§ ü§¨¦¥¸§¯¨  ¨¦¥½­¨¹ ¶¨¦¢¥®¨¤®¢¥¦¨£¨ ¥®¢¦¨²· cded>aegŸa_;aŸaegia_=aeg]^_ea`g d 9=;dfa`haegde;dhgd:a£a_aD ý¸·­¨¤¨«³¨»¥±¡«³¨²­¨¨²¥³¢¹  ¡²½§¨³¥©¨¦¨¥´66õ»¥ö¡³¨©¢ ò«§¦¢²¥¨£¢¨®¥¿¦¢²» ©«¨©¡«¨¦¢£¨²¥¤¨®§®¥¿¦¢²° >abba9g8a¡_d9=egaj=a`gœ9=e FA^jaefgk¦g3fd`;d`g:^_`Ce^j e?ag>ac=`Dg8aa;g=;dghaeg]ae;dj e=ja=g;^ja>g`aja>gjaefha>g`^Eah ¦¨¤¥¦¢¨¶§¤¨²¥¤¡©¨¦¨¥©¨«¨ ¶¨¹¨ª¨²¥¦¨«¢¥¤¨©¸£¦¨¥¤¡ ±«¢¨¥ª¡«¤¨½¨ ¨³¨¥­¨²· ­¨²·¥¦¢ ¸¯¸²¤¨²¥¸£¡¯ 9a=Ÿa ba`=>gžCj_^`g9=gcaŸa>gžCjŸ=jD jg=;dg9=jCe;a_haegCj^> ®¨¤®¢¥­¨²·¥¦¢¨²··¨©¥³¨¤¥³¡«¹ ¤¨©¸£¦¨¥®¡£¨£§¥²¸« ¨³¢ò¥¦¨² ª¢¨®¨¥¦¢©¨²··¢£¥÷¹¢¤¥¢²¢¥ ¡«¨®¨¥ª¡£§  ± ÷¥À±¡«®¨³§¨²¥ ¨«³¨¹¨²¥÷²¦¸²¡¹ 4a:CjDjg_ia  a`=>g9=gcaŸa>gžCj9agAa;^efg9ae =gA^e9^_ajg8d;a_baeg`^ ¤¨¢³¥¦¡²·¨²¥©¸¤¸¤¥©¡«¤¨«¨  ¢«¢©°¥­¨¤²¢¥¨¤¨²¥ ¡²­¡¹ ª¡ª¨®¥¤¨«¡²¨¥¬¡©¸£¢®¢¨²¥¼¨¡«¨¯ ®¢¨Ã¥¾¨ª¨²·¥ý¸·­¨¤¨«³¨» Ea9=g`a;dg9^efaeg3]67Dgž^_`Ce^j 9a:a;haegja:C_aeg9a_= ©«¨©¡«¨¦¢£¨²» £¡®¨¢¤¨²²­¨°¥¤¡²¦¨³¢¥³¢¦¨¤ ÷®³¢ ¡¹¨¥ý¸·­¨¤¨«³¨¥À±¸£¦¨¥¼÷ýÃ¥ ¨¹ ÷¹¢¤¥£¨²³¨®¥ ¡²§²¶§¤¤¨²¥®§«¨³ 4;^aja:>Cgjb9a^ge<7 e?ag;=9ahgcae?ahDg8=;da`=g=;dgEdfa ½¨£¨¯¹®¨³§¥¤§¨®¨¥©¡ ¸¹ ¨¦¨¥«¡¨£¢®¨®¢²­¨¥¦¢¥£¨©¨²·¹ ®¢¯¥ ¡²·¨²··¨©²­¨¥®¡ª¨·¨¢¥³¡«¹ ¼¢«¡¤³§«¥¾¡®¡«®¡¥¬«¢ ¢²¨£¥¿ § ¥À¼¢« 3`;aeagc^c^™_ga]:_a=fg>E^ae_=ggjžaCjdjgDiaha >a_d`g9=9ajab=DgA=hag9a;ae?a ¯¸²°¥¾¨ ¦£¸²¥º¨²¢²·°¥ ¡¹ ¨²»¥7¬¨ ¢¥¶§·¨¥³¡£¨¯¥ ¡ ¹ ®¨²·¤¨¥¤¨®§®¥¤¡ ¨³¢¨²¥¿¦¢²°¥­¨²· ¾¡®¤«¢ § Ã¥±¸£¦¨¥¼÷ý°¥¬¸ ª¡®¥¬«¢® Fž^_e?a;aaeg4a:Cj_=g=;dghae £ dhd:@gha`d`e?agc=`ag9=:_C`^` ²­¨ ©¨¢¤¨²¥ª¨¯¹¨¥©¨«¨ ª¡²³§¤¥ö±ü¥Àö¢ ¥±¡²½¨«¢ ®¨¨³¥¢³§¥¨¦¨£¨¯¥¹¨«³¨¹¨²¥þÿ01ÿ2 «£¨²··¨°¥¤¡©¨¦¨¥» ª§¦® ¨² a;a`g9a`a_gja:C_aeg9a_=g`a?a@¢ j ^ c=>g£^:a;@¢g;ae9a`e?aD ®¨¤®¢¥­¨²·¥¦¢¯¨¦¢«¤¨²¥¦¢ ü¨¤³¨Ã¥§²³§¤¥ ¡ ª¨²³§¥¤¡«¶¨ 3402ÿ5» ¾¡©§ª£¢¤¥÷²¦¸²¡®¢¨¥À»¾÷Ã¥©¡«¹¨¤¢£¨² d£a:giahag3`;aeag9=Edb:a= 8^ja=ega9ae?agh^j^ba>ae ¦¡©¨²¥ ¨¶¡£¢®¥¯¨¤¢ ¥¨¦¨£¨¯ ¤¡©¸£¢®¢¨²¥¦¨£¨ ¥ ¡²·§¨¤ ÷¹¢¤¥ ¡«¨®¨¥¯¡«¨²¥ ¡²·¨©¨¥©¸£¢®¢ ¼÷ý¹ ¨³¡²·» 5ž54ž@g4a:Cj9ag>=effag`aa;g=e= 9ajabga£a_ag:^e?^_a>aeg:^ef egž 7g9=g]aef`aj c^jdbgb^e^bdhaega9ae?agaja; §²³§¤¥ ¡ ©¡«¤§¨³¥¨«·§¹ ¤¨®§®¥¢²¢¥³¡³¨©¢¥³¢¦¨¤¥¨¦¨ ®¨ ©¨¢¥®¡¤¨«¨²·¥ ¨®¢¯¥ª¡«¤¡­¨¤¢²¨² ¼¨£¨ ¥®§«¨³¥ª¡«³¨²··¨£¥õ¥ü¡ª«§¨«¢ >4a^_:faa;a=>eag_e^@jga6Ÿa cdg¤¥¦§kk¨D ‰–‡•Žˆ‹ˆàŠŒŠˆ“á‘ŠŽŠ cdh;=gca_dgde;dhgb^ede;a`hae  ¡²³¨®¢¥ª¨¯¹¨¥¤¨®§®¥¿¦¢² ³¢²¦¨¤¨²¥¤¸²¤«¡³¥¦¨«¢¥ ¡«¡¤¨ ª¨¯¹¨¥¦¢¨¥®¡ª¨·¨¢¥³¡«®¨²·¤¨¥©¡ ¹ µð´ ¥­¨²·¥ ¡«§©¨¤¨²¥¶¨¹¨ª¨²¥¼¢«  ^ed_d;gaia ha`d`g:^bcded>aegœ9=eD ha@g`^EahgaŸaj@ ª§¤¨²¥¤«¢ ¢²¨£¥ª¢¨®¨¥­¨²· ³¡«¯¨¦¨©¥³¡ §¨²¥¦¢¥£¨©¨²·¹ ª§²§¯¥¿¦¢²»¥±¨¦¨¯¨£°¥ò¨¤³¨²­¨¥©¨¦¨ ¾¡®¤«¢ § ¥¨³¨®¥®§«¨³¥»¾÷¥§²³§¤ 5=e9ahaegž^_;aba b:a;g4^Ea9=aegž^_ha_a F<a_=g9djdgca>aee?agba`=>g`abaDg7;dja> ¦¢ ¸³¢ñ¨®¢¥¸£¡¯¥©¡«®¡£¢²·¹ ¨²¥ª¨¯¹¨¥ ¸³¢ò¥©¡ ª§²§¯¹ ´66Á°¥¦¢¨¥¦¢©§³§®¥ª¡ª¨®¥¸£¡¯¥±º ±¸£¦¨¥¼÷ý¥®¡ª¡£§ ²­¨¥¢³§°¥¦¢®¡ª§³¤¨² ¤5ž5g4ž¨gha`d`gœ9=ge5^gb^ efg;^_9a:a;gh^j^ h^ea:agkªg4a:Cj9ag?aefgjajdg`^jajdgh^`dj=;ae ¤§¯¨²°¥ ¡£¨¢²¤¨²¥¤¨®§® ¨²¥ª¡«£¨³¨«¥ª¡£¨¤¨²·¥©¡ ¹ û¨²³§£¥¦¨²¥¦¢©§£¢¯¤¨²¥ ¨«³¨ª¨³¥®¡«³¨ ª¨¯¹¨¥÷¹¢¤¥ª¡«®³¨³§®¥³¡«®¨²·¤¨ ba>aeDgBabde@gh^j^baba fdefha:gha`d`gœ9=e@¢gd£a:giahaD ¤¡¦§¦§¤¨²²­¨¥®¡©¡«³¢¥®¡¦¢¨¥¤¨£¨» ©¡ ª§²§¯¥¿¦¢²»¥»¾÷¥ ¡²­§«¨³¢ c=`ag9=`aja>haeg:a9ag:=>>aaheg;g^5_ž;^5e4;ždgD=g;8d^g;c=9aach@ b^eia ©¡ ª§²§¯¨²¥­¨²·¥ª¡«¤¨¢³¨² ª¡«¢³¨¨²°9¥¶¡£¨®²­¨» agEdfag;=9ahgb^e^bdhaega9ae?agc^_ ©«¸ò¡®¢¥¶§«²¨£¢®» º²··¸³¨¥¤§¨®¨¥¯§¤§  7½¨­¨¥ ¨«¨¯»¥¼¢¥ ¨²¨¥¯¨¤¥¨8¨®¢ ±¸£¦¨¥¼÷ý¥®¡³¡£¨¯¥ ¡²¡«¢ ¨¥©¡²·¹ :a9ag`aa;g=;dg:^_`Ce^jgh^:Cj=`=ae@gaja;gbad ha`g:^hb^ aaegbae;aeg]d:a;=g]ae;dj ¬¡ §¦¢¨²¥ ¨¶¡£¢®¥¯¨¤¢  ¬¨©¸£¦¨¥¼÷ý°¥±¡²¨³¨¥ï¡«§ ®¨­¨¥¶¢¤¨¥®¨ ©¨¢¥®¨¨³¥¢²¢¥ ¨®¢¯¥¦¢¹ ¨¦§¨²¥¦¨«¢¥± ÷¥ý¸·­¨¤¨«³¨¥ ¡²·¡²¨¢ :degh^e9a_aaegh^:Cj=`=aeg]ae;djgc^jdbg`^ca 8_=_C`Cg8d9_=ah_`bC g9=g a>haba>g =j=;^_g`^ ¨²··¨©¥®¡ª¨·¨¢¥©¡ ª§²§¯¥¿¦¢²°9 ­¨²·¥ ¡²·¨¦¢£¢¥©¡«¤¨«¨¥©«¨¹ e?ahg`^ha_aefDg5^_j^c=>@gh^Ea9=aeg:a9agk©©ª ©¡«¨¦¢£¨²¥¢²¢¥¦¢ ¸¯¸²¥ ¡ ¹ [\]^_`abcdefgh^giajgkk ¤¨³¨¥÷¹¢¤¥¦¡²·¨²¥²¨¦¨¥³¢²··¢¥®¡ ª¨«¢ [\]^_`abcdefgh^giajgkk =;dgb^eE^jaefg:^_=efa;aegia_=g4^b^_9^haae [\]^_`abcdefgh^giajgkk o{€

ëÎÏjkÐnÐÐj̫ЬoÓÏÊÌÊnÔ «Ð jÌ pÐ Ï Ê Ì ­Ð ¬oÏ Ð jÌ êÐ k Ð ×2Ý0@:->02<®¯2°09AA0@.2Ý06=62Ü>.9

†‡ ˆ ‰Š ‹ Œ  Ž ˆ  ‘ Š Ž ’ “”ˆ‰•–ŒŠ—Š˜ŒŠ—Š

±™²™˜³´Ÿœµš¶ž²Ÿ·Ÿ¸¨³¨ º­§¥¦¨²¥¦«¥ï¡²¦«­¥½¢ ¨²¹ ¦«¥¼¡¹¨¥º­§¥º®¢¨«­¥½©»¼ ¶§²³¨¤¥½©»¼¥­¨²·¥¦¢³¨¯¨²» ª¡«¤¨½¨¹¤¨½¨»¥½¡¶¡²¨¤¥¤¡ §¹ ¬¡¦§¨²­¨¥®¡®§¨¢¥©§³§®¨² ¦¢¨²°¥¦¢¨¥ ¡£¨ ª¨¢¤¨²¥³¨¹ ¤¨®¨®¢¥¸¨¯¤¨ ¨¯¥º·§²· ²·¨²¥¦¨«¢¥ª¨£¤¸²¥¾§³¨²¥¸¨¹ ¯¨«§®¥ ¡²¶¨£¨²¢¥©¢¦¨²¨¥´ð £¡²¦¡²·°¥ ¡²­¨©¨¥«¨³§®¨² ª§£¨²¥¤¨«¡²¨¥¤¡¨£©¨¨²²­¨ ¦¸¤³¡«¥¦¨«¢¥ª¡«ª¨·¨¢¥«§ ¨¯ ¯¢²··¨¥ ¡²­¡ª¨ª¤¨²¥©¨®¢¡² ®¨¤¢³¥¦¨²¥¤£¢²¢¤¥¦¢¥½§£¨¹¡®¢  ¡£¨¯¢«¤¨²¥ ¡²¢²··¨£¥¦§²¢¨» ¿³¨«¨¥­¨²·¥ ¡²¦¨³¨²·¢²­¨° ½¨³§¥¦¸¤³¡«¥£¨·¢¥­¨²·¥¯¨¹ ¾¨ª§¥ÀµÁ´´Ã» «§®¥ ¡²¶¨£¨²¢¥ñ¸²¢®¥®¨ ¨°¥¦« ¼¢¥¯¨£¨ ¨²¥¾§³¨²¥¸¨£¡²¹ ¦¢¥½¢¨·¢¨²°¥¤¢²¢¥¦¢ ¨®§¤¹ ¦¡²·°¥©¨«¨¥¦¸¤³¡«¥­¨²·¥ ¸·¸¤ ¤¨²¥¼¨ò³¨«¥±¡²½¨«¢¨²¥»«¨²· ¤¡«¶¨¥¢³§¥³¡«§®¥ ¡²­¡«§¤¨²¥­¡£¹ À¼±»Ã»¥¬¡³¢·¨¥¦¸¤³¡«¥®¡ª¡¹ ­¡£¥©¡ ª¡ª¨®¨²¥³¡«¯¨¦¨© £§ ²­¨¥ª¡«³§·¨®¥¦¢¥¾½¿± ¬¨²¦¸§¥¸¨²¨¦¸»¥¼¸¤³¡«¥º­§ [\]^_`abcdefgh^giajgkk

r×2s<:tu4vw1,8t2x>0y9s2Øvz10óx2+, {s|>.u6y27,}s8A~.2vÜ9uÛv=€480u6{0x2‚Øv:r-.>ƒ0„8.}10x6„2>…s „ 823ô=

ž±¶™Ÿœš±žµ´Ÿœµš¶ž²Ÿ· ¦¸¤³¡«¥¦¢¥¸¨²¨¦¸¥­¨²·¥¦¢¹ ±¨¶¢¥¼¶¡«¨¥Àµõ𥹨«·¨¥¼¡®¨ ñ¸²¢®¥ª¡«®¨£¨¯¥¸£¡¯¥¸º ¬¢£¢ ª¨³§°¥¬¡½¨ ¨³¨²¥±¨²¹ ³¡«¤¨¢³¥©¡²¨²·¨²¨²¥©¨®¢¡² ¦¨¹¨¢°¥½§ ª¨¥ö¢ §«°¥³¡«¹ ­¨²·¥ ¡²·¨¤¢ª¨³¤¨²¥©¨®¢¡² ©¨¤®¨¥ ¡£¨¯¢«¤¨²¥¦¢¥³¸¢£¡³  ¡²¢²··¨£¥¦§²¢¨» ±§®¤¡® ¨®¥¬¨¹¨²·§°¥¬¨¹ ¬¡©¨¦¨¥¹¨«³¨¹¨²¥¦¢ ª§©¨³¡²¥½§ ª¨¥ö¢ §«°¥º§¹ ±§®¤¡® ¨®¥¬¨¹¨²·§°¥¬¡½¨¹ ®¨¥ö¡²··¨«¨¥ö¢ §«¥Àºööð  ¨³¨²¥±¨²¦¨¹¨¢°¥¾¨ª§¥ÀµÁ ¾¨ª§¥ÀµÁ´´Ã» ´´Ã¥®¢¨²·°¥¬¨¢³¨¥ø¨©¢«¥ÀÁµÃ° ÷²¢¥³¡«¶¨¦¢¥£¨²³¨«¨²¥¦¸¤¹ ¢ª§¥ ¡«³§¨¥±¨¶¢¥¼¡«¨°¥ ¡¹ ³¡«¥¦¨²¥©¡³§·¨®¥ ¡¦¢®¥¢¤§³ ²·¨³¨¤¨²¥®¨²·¨³¥ ¡²­¨¹ ¨¤®¢¥¦¡ ¸¥®¸£¢¦¨«¢³¨®¥¨³¨® ©¡²¨¯¨²¨²¥¦«¥º­§¥¦¤¤° [\]^_`abcdefgh^giajgkk

  +,-./012341.5.10627,804.1092+:;.-2<0./016=2>.2?,@09A2BCDE0;.6F fYX\g] a b c b b d e \ [ hgZ\ IJKJLMNOLPJQRSTUKTMOVUW

XYZ[\X ]^_^`

Þéãçâââéáéèçééç

~xtz“p~{qÄ ~{tnrqzlry{ql{mzz~‹‚z€‹Šz‡z‡‡”z”‡‘z•†z…‹ ‚Œƒ‚‡z‚z„ˆ‚ŒŠ„z~†…Š…‰…Åzm•†zÆÇÈu’’É—

ÍÎ Ï Î Ð Ñ Ò ¿ÀÁÂÃÄÅÆÅÇ GHIJK ÓÔÕÖÒ×ØÎÙÚ L M H K N L OP Q J R L S N I N T L UVT H K L W X H Y Z Þäåßæàáçèâéã45776749 

5 67 77 56 76 6 9 7667655 7 7 6  7 Ü Ý ˆ † ‡ Š ލ Ž ß ˆ à Š –  á 7 77565569757 7 77679777 76

Gru€wx€nztH{nyrq€m{

<™3ig36]335œB 8aj^`g aeaf^_gž5gÛ>dj=aeg7e9Ce^`=ag™Cf?aha_;aD

345678g9aeg:_^`^e;^_ <dbag6=_=`g8=jaja>= f^_^f^;aeg;^_>a9a: h^jahdaeg`dab=e?a@ Ad9=hagBajCeg3ca9= 8=>C;aefDg8^cac@g=a _d:ae?ag:^_ea>g;=9d_ `^e9=_=aeg9=ghaba_D 8^b^e;a_a@g:^e?ae?= E^cCjaeg7e9Ce^`=aeg79Cj ;^_`^cd;gbaja>aega`?=h ba=egfab^D F3hdgb^e9a9ah ;^_caefde@g;^_d` j=>a;g9=ag^effah a9ag9=g`^c^ja> [\]^_`abcdef h^giajgkk

49 7  &5 5 ! " 4 957679'5 65649

#($7) 77% 7 * 7'56549

579!6 

˜™š›™œžŸ ¡ ¢£¢¤¢¥¦§¨¥©¨ª«¢¤¥¦¢¥¬­§®¯§°¥±£¨²³ ´¥¦¨²¥±£¨²³¥µ°¥©£§®¥¶¨£§«¥¶¨£¨²¥«¨­¨¥¤¯§®§®¥§²³§¤ ©¡²·¨©¨£¨²¥ ¸ª¢£¹ ¸ª¢£¥­¨²·¥®¡£¡®¨¢¥¦¢«¨¤¢³¥¦¨² ®¢¨©¥¡¤®©¸«¥ ¡£¨§¢¥±¡£¨ª§¯¨²¥º¨¤¨³®§¥­¨²·¥¯¨²­¨ ª¡«¶¨«¨¤¥¦§¨¥¤¢£¸ ¡³¡«¥¦¨«¢¥©¨ª«¢¤» ±¡«¨¤¢³¨²¥ ¸ª¢£¥¼¨¢¯¨³®§¥¦¢¥±£¨²³¥µ¥ª¸£¡¯ ¦¢ª¢£¨²·¥ ¡«§©¨¤¨²¥©¨ª«¢¤¥³¡« ¸¦¡«²¥­¨²·¥¦¢ ¢£¢¤¢ ¼¨¢¯¨³®§¥®¨¨³¥¢²¢»¥±«¸®¡®¥©¡«¨¤¢³¨²¥ ¸ª¢£¥¦¢¥©¨ª«¢¤ ¢²¢¥ ¡²¡«¨©¤¨²¥©«¢²®¢©¥½½¾°¥¤¡©¡²¦¡¤¨²¥¦¨«¢ [\]^_`abcdefgh^giajgkk

âŠã‡–ˆäŠßŠˆåÝæç

žè65è œ3Bg;a>deaegž5gÛ>dj=aeg7e9Ce^`=ag_^f=Ceajg<7™ Aa;^ef@g =effdg¤¥é§kk¨@gc^_jaef`defgb^_=a>Dg3£a_ag?aef 9=h^ba`gÛ>dj=aeg6^f=CeajgêCeë^e;=Ceg¤Û6ê¨g=e=g9==hd;=g`^ h=;a_g¥Dìììg:^`^_;aD ž^`^_;agc^_a`ajg9a_=g<7™g9aeghC;ahC;ag9=gAaŸag5^efa> b=`aje?ag8CjC@g4ja;^e@g af^jaef@gžd_ŸC_^EC@g4^cdb^e@g8^ ba_aef@gEdfagž^hajCefaeDg]a>hae@ga9agEdfag?aefg9a;aef 9a_=gA^bc^_@g ajaef@g8d_aca?a@gAaha_;a@g]^efhdjd@g9ae  ^9aeD ža9aga£a_ag?aefg9=f^ja_g9=g5>^g8a>=9g6=£>giC;^jg=e=@ `^Edbja>g9=`;_=cd;C_g9ajabgEa_=efaegž5gÛ>dj=aeg7e9Ce^`=a b^e9a:a;haegh^ea=haeg:^_=efha;Dgí^c=>g9a_=g¥ììgC_aef lmnopqqrstuvwxnmpyz{mn|nq b^e£a:a= ^_=efha;g8aj^`gèî^£d;=ë^g¤8è¨@gjajdgkìg8aj^` p}nz~nql{mzz€‚ƒ„…†zl‡„ˆz‰Š‡‹Œ‡‚z†‹‚zŠŽ‚‡„‡  aeaf^_@ggj:=ba g8^e=C_g8aj^`g aeaf^_@g9^ja:aeg<=abCe9 ‚zŒŽ‡‘‡z…‚‰†Œ…‚zz€‚ƒ„…†z~Œ‡„z’z“”†…ƒ† •Š•ŠŽz–„†zŒŒ†— [\]^_`abcdefgh^giajgkk


4567689

0123

01234564789:;<=>:8?89:@16A7:B8A? 3 1 1

  ! " # $ % & % ' ( % " # " )* & # ' +, ./ * # & CDEDFGDHIGFJKLMINOPQRN RXVXdSXUOSTUZW[WOQSTUTVW UXWSSXUO]XRfXOuuhg

QSTUTVWXUOYUZTUQ[WXOZWO\XN fdTeXdOc^dW]OZXUOdQeW]OeXWSg vQUfXUOZQVWSWXUoOZWN ]^UO_`abOZWcRQZWS[WOdQeW] hQU^R^\UrXoOXfXSOXUQ]OSQ\WN cQRSWRXSXUOWUsdX[WO\X]^U eXWSOZWeXUZWUfO\X]^UOWUWg SXOSTUZW[WOQSTUTVWOfdTeXd ZQcXUOeW[XO\^R^UOVQUlXZWOyoyN hQU^R^\OiQcXdXOP^[X\Oj\^ZW ZWcRQZWS[WOVQVeXWSoOZWO[W[W yo€OcQR[QUoOlX^]OdQeW]ORQUZX] kSTUTVWOZXUOiQeWlXSXUOP^N dXWUOcQR\^Ve^]XUOQSTUTVW ZWeXUZWUfO\X]^UOWUWOrXUf edWSOmnhoOpOqTUrOPRX[QN YUZTUQ[WXOZWRXVXdO\^R^Ug cRTrQS[WUrXO]WUffXOXS]WR \WXU\TUToOXZXOZ^XOsXS\TROcQUN tiTUZW[WOQSTUTVWOfdTeXd vQ[QVeQROVQU‘XcXWO†o…OcQRN ZTRTUfOcQR\^Ve^]XUOQSTN dQeW]OeXWSOSXRQUXOcQR\^VN [QUg UTVWOYUZTUQ[WXoOQS[\QRUXd e^]XUOQSTUTVWOpVQRWSXOZWN tPQVWd^OSW\XO\X]^UOZQcXU ZXUOWU\QRUXdg cRQZWS[WO_o€OcQR[QUoOrXUf l^fXO\WZXSOXSXUORW‘^]gOiXRQUX tPRTrQS[WO[XrXOcQR\^VN \X]^UOWUWO]XUrXOao…OcQR[QUoz WUWOeQUXRNeQUXROrXUfOZW\^UfN e^]XUOQSTUTVWO\X]^UOZQcXU dXUl^\OZWXg f^OVX[rXRXSX\gOhX[rXRXSX\ dQeW]OeXWSgOjXrXO[^RcRW[Q jQdXWUOW\^oOSTUZW[WOfdTeXd [^ZX]OcWUfWUOfXU\WOcQVWVN ZQUfXUORXVXdXUOuXUSOv^UWX l^fXOZWZTRTUfOcQR\^Ve^]XU cWUoO[^ZX]OdQdX]OZQUfXUOrXUf ZXUOYhwOrXUfOVQRXVXdOSW\X QSTUTVWO{]WUXOrXUfOZWcQRN [QSXRXUfOWUWgO}WSXOcQVWVcWU ZWOdQxQdORQUZX]gOhQU^R^\ SWRXSXUO\QVe^[O†OcQR[QUg rXUfOZW]X[WdSXUOeXf^[oOWUW [XrXoOSW\XOVX[W]OZWOSQcXdXOy hQU^R^\OZWXoO{]WUXOZWcRQN VQUlXZWO[QU\WVQUOcT[W\WsOeXfW SQOX\X[ozOSX\XOqTUrOZW\QV^W ZWS[WO\Q\XcOSQeXUlWRXUOWUxQ[N cQRQSTUTVWXUozOSX\XUrXg ZWO[QdXOtiTVcX[Oa``O{k|OwTN \X[WOVQ[SWO\QdX]OeQR^cXrX jQdXWUOW\^oOsXS\TROWU\QRUXd R^VzoOZWO}XSXR\XoO~Xe^O_€ VQUfQRQVOcQR\^Ve^]XUg dXWUUrXOXZXdX]OeXf^[UrX aa‚g t}XZWoOSXdX^O{]WUXOZXUOpj STUZW[WOcQReXUSXUgOhQU^N jQeXfXWVXUXOZWeQRW\XSXUo VQVeXWSoOVXSXO[Qd^R^]OZ^N R^\UrXO\WZXSOXZXOXdX[XUOeXfW uXUSOv^UWXOVQVcRQZWS[Wo UWXO\QRZTRTUfgOiXRQUXOSQN cQReXUSXUO^U\^SO\WZXSOeW[X cQR\^Ve^]XUOQSTUTVWOYUZTN Z^XUrXoOZ^XOQSTUTVWOeQ[XR dXS^SXUOQS[cXU[WgOhQdW]X\ UQ[WXOcXZXO_`aƒO]XUrXOyo€ Z^UWXOZQUfXUOPvuOpjOa€ „P’OrXUfO‘^S^cO\QRlXfXOZW cQR[QUOZXUO\X]^UOZQcXU \RWdW^UOZTddXROpjoOZXUOPvu eX“X]OƒOcQR[QUoOZXUO{p~OZW _`ab‚OyobOcQR[QUgOjQVQU\XRX {]WUXO†oyO\RWdW^UOZTddXROpjoz dQxQdOa†OcQR[QUg YhwOVQRXVXdOcQR\^Ve^]XU ^lXRUrXg tpZXO[X\^ORXVXdXUOrXUf QSTUTVWOYUZTUQ[WXOyoƒOcQR[QU G‡ˆ‰ŠI‹ŒŽŽ VQUZQSX\WORXVXdXUO[XrXOrXWN   ! " # $ % & ' $ ( $ ) * +$ , # $ ( $ ) # & ) " $ , $ ) " $ ) # , ! $ % ' $ &$ . $ ) , " % $ / . * $ )  ) . 0 ) %*$/1$-$,!$ _`aƒ‚OZXUOyoyOcQR[QUO_`ab‚g vXRWOsXS\TROWU\QRUXdOWX \^OZXRWOpvuoOyo…OcQR[QUgOjXrX "%$!2*30#($-$,!$/%'$&$-",")+$-!"456"'$).*!$7")8549/$)!0, ,+$-*'$)$)-).0) %*$: ;3!'$7 „XV^UOqTUrOVQUWdXWoOcQRN VQUrQe^\oOeQ[XROSQV^UfN cQRSWRXSXUOcQR\^Ve^]XU & &"%)$7-$)"$)#!$-'$($-.$,%6$)($-<8/9!,*'*")2= )*)#-$!.$,*!$7")'$'"($)#7$)($<4/8!,* ' * " )2 \^Ve^]XUOQSTUTVWOYUZTUQN SWUXUO\XSOXZXOSQUXWSXUOuuh QSTUTVWOcXdWUfOlQdQSOyo†OcQRN [WXO\X]^UOZQcXUOeW[XOVQN ZWO\X]^UOZQcXUgOvQUfXU [QUgOiXdX^OQUffXSoO[Q\WZXSUrX UrQU\^]OdQxQdO€g cQR\WVeXUfXUUrXO[XUfX\ dQeW]O\WUffWOZXRWOcQRSWRXXU qTUrOVQUfX\XSXUoOYhw cTdW\W[oOVQU^R^\UrXOcQVQN uXUSOv^UWXOZXUOYhwozOSX\XN ZXUOuXUSOv^UWXOl^fXOVQN RWU\X]O\XSOXSXUOeQRXUWOVQN UrXgO”•–—˜ ±²³´³µ¶·µ¸¶¹±º»¼´¶½ R^[XSOSQ\WSXOSTUZW[WUrXORTeQSOX\X^ üýþüDHIGFJKLMINOjQdXVXOS^R^U “XS\^Oa`Oe^dXUoOiXU\TROPQR“XSWdXU ¾ ¶µ¿±À³·Á³´¾À±´»Á¶ ]WdXUfO[QeXfWXUgOtmXUfN^XUfO[QcQR\W uXUSOYUZTUQ[WXOiPuY‚OvY¦O\QdX] »¼¶µÃ¶¶ÀĶµÅ±Æ¶º¶¾±¶Â¶ WUWO]XR^[OZWV^[UX]SXUozO^‘XcUrXg VQV^[UX]SXUO^XUfO\XSOdXrXSOQZXR rXSOQZXROWUWOVX[^SUrX dz·¶È»µ±¸¶µ¿±¼¶¾ dQ“XmX\OU[fQO\\XTSROXdXUO eXUrXSO~c_oƒO\RWdW^UgOmXUfO\XSOdXrXS eXUSNeXUSgOjQ[^XW CDEDFGDHIGFJKLMINOPXRX VQUfXdWROSQOSRQZW\OSQUZXRXXU VQUrXd^RSXUOSRQZW\OSTU[^N [QQZX R O r X Uf O ZW ]X U‘ ^R S X UO \ X ]^UO W UW S Q \ Q U \ ^ X U O uX U S O YUZTUQ[WXoO^XUfO\XS ¼³ ¼¶ µ à ¶ ¶ À Ä ¶ µ ± º » ¼´ ¶ ½ ± » µ » eXUSWROTc\WVW[\W[oO\X]^UOZQcN eQRVT\TROiiu‚OZXUO[QfVQU VQRO[QeQ[XRO~cO†yo`€O\RWdW^Ug VQUWUfSX\OZWeXUZWUfSXUO\X]^UO_`aƒg dXrXSOQZXROeTdQ]OZW[Q\TRSXUOlWSXO[\TS XUOeW[UW[OSRQZW\OSTU[^VQR SXR\^OSRQZW\gO®WUffXOjQc\QVN }^VdX]O\QR[Qe^\OVQdQ[X\ ¾ µ À ¾ Ä ± Ä ³ · ¶ È » µ ¶ µ ¹ ± ´ » Á ¶ ± Á ¶ È ¶ hXUXfQRO|cQRX[WTUXdOiX[OiPuY ¼³µ¿¶È¾Ä¶µ±Ç·ÉÇÉÁ¶ºÅ±± ^XUfOdXrXSOQZXRO[^ZX]O[QVXSWU VX[W]OVQUffW^RSXUgOjQeXeo eQRO_`aƒoOeXUSOeQRcQdX\OVQN ƒ`oa¤OSQ\WVeXUfOcQRWTZQ vY¦o Oj^rX\UToOVQUf^\XRXSXUoOcXZX [QZWSW\gOtqWZXSO[Q\WXcO]XRWOZW[Q\TRSXU SQe^\^]XUOSTU[^V[WOVX[W] RX]OWUWOVQU‘X\X\SXUOcQR\^VN [XVXO\X]^UO_`a_O[QeQ[XRO~c e^dXUO \TeQRO_`aƒO[XlXoO^XUfO\XS SQOuYoOVQdW]X\OSTUZW[WUrXozO^‘XcUrXg \WUffWgOvWcQRSWRXSXUoOSRQZW\ e^]XUOSRQZW\OSTU[^VQRO[QeQN €yoƒ†O\RWdW^UgOPTR[WOSRQZW\ dXrXSOQZ|S X R O Z X U O Z W ] X U ‘ ^ R S X U O [ Q e X U r X S PQUf]XU‘^RXUO^XUfO\XSOdXrXSOQZXR STU[^VQROXSXUO\^Ve^]OZW [XRO_yo_¤OVQUlXZWO~caybo_€ \QReQ[XROZW[Xd^RSXUOSQOiP~ ~cƒa†OVWdWXRgOjQVQU\XRXO_`a_OdXd^ ²ÊËÌÍÎÏ WUWoOSX\XUrXoO]XVcWROZWdXS^SXUO[Q\WXc X\X[O_`¤OX\X^OdQeW]O\WUffW \RWdW^UOZWeXUZWUfSXUOcQRWTZQ [QeQ[XRO~cOy_ob€O\RWdW^Ug X]O^XUfOR^[XSOrXUfOZW]XU‘^RSXU ÐÑÒÑÓÔÕÖ×ØÔÕÑÙÚÛÒÑÜÖÝÑÙÖÝÞßàÖáàâ ]XRWOZWOiPuYOvY¦gOtpcXdXfWOcX[‘XN SQ\WVeXUfO\T\XdOcQUrXd^RXU [XVXO\X]^UO_`a_O[QeQ[XR hQU^R^\O®QURroOSRQZW\ lX^UVd XUrXO]XUrXO~cao_O\RWdW^Ug ’QeXRXUOdXd^oOxTd^VQUrXOcQV^[N SRQZW\OrXUfOZWcQRSWRXSXU ~ca_ƒo¥`O\RWdW^Ug STU[^VQROrXUfOXSXUOVQN ftSpZX UWUfSX\XUOZWeXUZWUf UX]XUOdQeW]O\WUffWOZWeXUZWUfO]XRW \^Ve^]OZWOay¤Na…¤g qWfTROjWX]XXUoO{]WQs U^R^UOcXZXO\X]^UOZQcXU \X]^UOdXd^OcQ } W S X O Z W d W ] X \ O Z X R W O U T VW U X d U r X o O ^ X U f g O iX d X ^ O c Q R O e ^ d X U O ^ X U f O r X U f eWX[XozO^‘XcUrXg vWRQS\^ROuW[UW[OiTU[^N {T^U\RrO|ssW‘QRO{W\WeXUSOYUN XZXdX]OiP~OZXUOSRQZW\O[QfN UfOZW]XU‘^RSXUOdQeW]OeXUrXS jQ\QdX]OZW]XU‘^RSXUOVQUlXZW VQROuXUSO~XSrX\OYUZTUQ[WX ZTUQ[WXoOl^fXOVQVcQRSWRXSXU VQUOSXR\^OSRQZW\gOiQZ^XOlQUW[ Z^W‘]XXcUO‘j^^RrSXX\UUOTdQoOejWQ]dOXe[XXUOr_X€SOa\Xa]‚g^UOWUWoz rX cQ‘X]XUOeQ[XRgO„XV^UOZWdW]X\OZXRW SQcWUfXUNSQcWUfXUOSQ‘WdoO^XUfOrXUf u~Y‚oOqTUWOjTQ\WR\ToOVQUfXN SRQZW\OSTU[^VQROXSXUO\^VN SRQZW\O\QR[Qe^\O\QReQU\^ROX\^N X]OdQVeXRUrXoO^XUfOcQ‘X]XUOSQ‘Wd \QdX]OZWV^[UX]SXUOWUWOZWe^XUfOSQ qW UffW UrX O l ^Vd X ]O ^X UfO rX Uf \XSXUoOSRQZW\OSTU[^VQROZW e^]OZWOSW[XRXUO_`¤gOhQU^N RXUOuXUSOYUZTUQ[WXOuY‚gOhQN ZW]XU‘^RSXUOdXU\XRXUOS^XdW\X[O^XUf lc^XVd UfOeXUrXSg qQVcX\OPQVe^XUfXUOpS]WROqPp‚ u~YO\X]^UOZQcXUOZWcQRSWN R^\UrXoOO\WUfSX\OSTU[^V[WOZW U^R^\UrXoOcQUrXd^RXUOiP~OZW rXUfOeQRQZXROZWOVX[rXRXSX\ORQdX\WsOlQdQS dWhQ U^R ^\ Ur X o O X ZX O Z^X O S X \ Q f T R W QUXRUrXoOdWVeX]O^XUf RXSXUO\^Ve^]OZWOSW[XRXU YUZTUQ[WXOVX[W]O\WUffWOSXRQN u{pO\X]^UOZQcXUOXSXUO\^VN ZXUOcQRc^\XRXUUrXO[^ZX]O‘^S^c ^XUfO\XSOdXrXSOQZXROZXUO]XR^[ P\QWRr[^QUe^fX\OUegWO[tXjOZQWeVX UsXX\SXUgOiXdX^OXZX a†¤N_`¤OgOjQeXUrXSO†`¤ UXOl^VdX]OSQdX[OVQUQUfX] e^]O[\XfUXUg gOjQdXWUOW\^oOeXUrXSUrXO^XUfO\XS ZWV^[UX]SXUoOrXSUWO^XUfOd^[^]OZXU cQRXlWUOrXUfOVX^OVQVXUsXX\SXU XSXUOVQUfXdWROSQOSRQZW\OcQN [QVXSWUOeXUrXSgOpd]X[Wdo jQVQU\XRXoOcQUrXd^RXU ddXXVX QZXROrXUfOZW]XU‘^RSXUOSXRQUX R^[XSgOmXUfOZWSX\XSXUOd^[^]OlWSX dWVeX]OWUWO^U\^SOSQRXlWUXUoOeW[XO[XlX VWdWSXUOR^VX]OiP~‚oOS]^N VX[W]OXZXOR^XUfOeXfWOSRQZW\ iiuOXSXUOUXWSOdXU\XRXUOcXZX ^XrUXfSOOVX O\X]^UOWUWOdQeW] \QRZXcX\O‘TRQ\XUoOUTZXOZXUOeX]XU VQUfXl^SXUOcRTcT[XdozO^‘XcUrXg [^[UrXO^U\^SOSRQZW\OR^VX] STU[^VQRO^U\^SO\^Ve^]g cQR]QdX\XUOcQVWdW]XUO^V^V eXUrXSOZ[W^eSXUOZWUWUsdfTO“‚ ^XUfOSQd^XRUrXg SWVWXgOjQZXUfSXUO^XUfOZWSX\XSXU ”©ÿŠ˜ cQR\XVXgOhXSd^VoOVX[W] G‰—¯‰ˆIF©Š°‡ˆ PQVWd^‚O\X]^UOZQcXUgOuXN eXUrXSOTRXUfOrXUfOeQd^V „XV^UoOvWRQS\^ROiTUN UrXSOTRXUfOVQVe^\^]SXU VQVWdWSWOR^VX]g [^VQROuXUSO{QU\RXdOp[WX SQUZXRXXUgOtiXVWO\WZXSOXSXU qTUWOVQUfX\XSXUoOu~Y u{p‚oO®QURrOiTQUXWsWoOl^[\R^ VQVeWZWSOSRQZW\OSTU[^VQR XSXUOeQSQRlX[XVXOZQUfXU cQ[WVW[\W[O\QR]XZXcOcQR\^VN \QRdXd^OeQ[XRozOSX\XO®QURrg cQUfQVeXUfOeQ[XROZXUOXfQU e^]XUOSRQZW\OSTU[^VQRO\XN hQUf^\WcOZX\XOuYoO[QVQU cRTcQR\WO^U\^SOVQUffQUlT\ ]^UOZQcXUgOYXOVQVcQRSWN SRQZW\OSTU[^VQROSQ‘^XdWOiiu CDEDFGDHIGFJKLMINOuXUS SOdXWUO]XdOZWOXS]WROe^dXUOWUWg ±3ɽɵ±È¶µ¿¶µ \t^hT cQUrXd^RXUOiP~gOtPQR\^VN RXSXUoOSRQZW\OSTU[^VQROu{p ]WUffXOjQc\QVeQRO_`aƒO\^VN YUZTUQ[WXOuY‚OVQUrX\XSXU lXUfXUOS]X“X\WRg Ľ¶4¶À»·Å±5µÂɵ³Á»¶ YUZTU]TQ[UO e^]XUOSRQZW\OSTU[^VQROS]^N ]XUrXO\^Ve^]Oa`¤Na_¤g e^]OZWOX\X[Oƒ`¤gOOiP~oOVWN UWdXWO\^SXROR^cWX]OrXUfOVQdQN W X O [QSXRXUfO[QVXSWU [^[UrXOiP~O\X]^UOZQcXU pdX[XUUrXoOSRQZW\OSTU[^VQR [XdUrXoO\^Ve^]Oƒao€y¤gOjQN VX]O]WUffXO~caag†``OcQR Á ³ Ä ¶ · ¶ µ ¿ ± Á ³ ¼¶ Ä » µ R X VcW U f o O s W\oO[QVXSWUO[WXco VX[W]O\WUffWozOSX\XOqTUWOVQUN ZWOu{pOcXZXO\X]^UOWUWO[^ZX] VQU\XRXOSRQZW\OcQVWdWSXU ZTddXROpjOVX[W]OVQU‘QRN ZX U O U W d X W O \ ^S XROR^cWX]Oc^U · ¶ ¼Ç » µ ¿ ¹ ± à » À ¹ ± Á ³ ¼¶ Ä » µ lQdX[SXUg UXWSOZWOX\X[Oƒ`¤g XcXR\QVQUOiPp‚O\^Ve^] VWUSXUOSTUZW[WOs^UZXVQU\Xd [ ^ZX ]OZW [ Q [ ^X WSXUozO^lXR Á»¶Ç¹±Â¶µ±µ»º¶»±À¾Ä¶· pf^[g jQVQU\XRXOa`¤O[W[XUrX PQROjQc\QVeQRO_`aƒoOu{p ƒ…oy¤gO”•ŒŠ‡Š˜ YUZTUQ[WXoOrXUfOVX[W]O[XUfX\ ·¾Ç»¶½±Ç¾µ±Á¾Â¶½ RXUqQ \QRcQUfXR^]OTdQ]OsXS\TROQS[N RSXW\OZQUfXUOcQUf^N \QRUXd fXUO[\WV^d^[OcQRQSTUTN  » Á ³ Á ¾ ¶ » Ä ¶ µ Å ± ± t~^cWX]OZXdXVOSTUZW[WOZW VWXUOTdQ]OwQZQRXdO~Q[QRxQo \WUfSX\OrXUfOVQU‘QRVWUSXU pf^[OhXR\TOVQVcQRZWS[WSXU dXUfSX]OW\^OSQV^UfSWUXU CDEDFGDHIGFJKLMONOp\^RXU \XRW[OPQR^[X]XXUO{„pwoOh vQUfXUOSTUZW[WOQSTUTVW s^UZXVQ\UXdOQSTUTVWOSW\Xg Ì6ʲ± 3 Ì7Í Ï8Ì79Ï

Ï eXSXdO\QRlXZWOcXZXOS^XR\XdOYN ^XUfOV^SXO_y¤Nƒ`¤OrXUf }TSTO¦^UWXU\ToOVQUfX\XSXUo \QR[Qe^\oO}TSTOVQUfX\XSXU YUWO[X\^OSTUZW[WOrXUfOZWcXN ÔÕÒ ÕÖßà _`abgOtvXRWOdXcTRXUOcQRQN eQRdXS^O\X]^UOWUWOZWOcQVN cQVeWXrXXUO[rXRWX]O[XX\OWUW {YhuO„WXfXOp^\TOwWUXU‘Q ]XVWOuYgOYUWOVQVXUfOsXSN \TRUrXOQS[\QRUXdozO^lXROn^eQRN STUTVWXUOpVQRWSXOjQRWSX\o eWXrXXUO[rXRWX]oO\WZXSO\QRdXd^ [QeQ[XRO~cƒoƒoO\RWdW^UgOthQN XSXUOdQeW]OQsW[WQUg >== [XX\OWUWOXUfSXORQ\XWdOdQeW] eQRZXVcXSOeQ[XRgOjQl^VdX] Uf^X\OZXRWOcQRWTZQOrXUfO[XVX D§¨©ŽªIG‡ˆ‰ŠI«©¬‡Š U^ROuYoOpf^[OhXR\T“XRZTlTo xQVeQROWUWgOuQeQRXcXOZWOXUN hQU^R^\Opf^[oOSQe^\^N e^R^SOZXRWOcQRSWRXXUoO[Q]WUfN V^d\WsWUXU‘QOVX[W]OVQU‘X\X\ \X]^UOZWOXUfSXO~c_o_O\RWdW^Uoz PQR\^Ve^]XUOeW[UW[O[rXN ~Xe^O_…aa‚g cQR\^Ve^]XUOcQVeWXrXXU ^lXRO}TSToOjQdX[XO_€aa‚g RWX]Ol^fXOZW‘X\X\OuQ[[OwWUXU‘Qg jQdXWUOW\^oOZWXOl^fXOVQN \XRXUrXOZWf^UXSXUO^U\^S ]XUOcQR^[X]XXUO[“X[\XOXSXU fXOcQVXUfSX[XUO[\WV^d^[ ZQUfXUO[W[\QVOW[dXVWOWUWg vWXOVQUlQdX[SXUoOcQVN vWRQS\^ROm\XVXOuQ[[OwWUXU‘Qo UrQe^\SXUOXZXOSQUXWSXU RQcX\RWX[WOSQ^U\^UfXUoOcQVN ZTddXRO[^ZX]OZWcQU^]WOe^dXU QSTUTVWOV^UfSWUOXSXUO\QRlXN wQZQRXdOYU\QRUX\WTUXdOwWN eWXrXXUO[rXRWX]O{YhuO„WXfX pU\XO­WUXR\XoOVQUfX\XSXUo cQRVWU\XXUOZTddXROpjOrXUf eXrXRXUO^\XUfOrXUfOlX\^] [QeQd^VUrXoOVQ[SWc^UOVXN ZWOZWOS^XR\XdOYN_`abozOdXUl^\ [W]OXZXOSQe^\^]XUOZTddXRO^UN pf^[gO”•–—˜ UXU‘QOwYw‚oOVW[XdUrXoO]WUffX p^\TOwWUXU‘QOVXrTRW\X[OVQN |S\TeQRO\X]^UOWUWoOcQR^[X]XX [WfUWsWSXUOlQdXUfOXS]WRO„TN \QVcTO[QR\XOe^UfXg |S\TeQROdXd^O[^ZX]OVQUfQN UfXdWROSQOVTeWdgOjQZXUfSXU VQUf^‘^RSXUOcQVeWXrXXU VX[OcQVeWXrXXUO[rXRWX] ^U\^SOcQVeQdWXUOVT\TRO]XN [rXRWX]O~cƒy_OVWdWXRgOpUfSX [QUWdXWO~ca_o†O\RWdW^UgOPQUN UrXOa¤gOPQVeWXrXXUO[rXRWX] WUWOVQUf^X\O†ƒoƒO¤OSQ\WVeXUf ‘XcXWXUOWUWOdQeW]O\WUffWO¥¤ W\^O[Q\XRXOZQUfXUO_yoƒ¤OZXRW cQRWTZQOrXUfO[XVXO\X]^UOdXd^ ZWeXUZWUfSXUOcQRWTZQO[QN \T\XdOcQVeWXrXXUO{YhuO„WXN [QeQ[XRO~ca¥_OVWdWXRg CDEDFGDHIGFJKLMIDIjQV^X dXd^gOvXdXVORXcX\Of^eQRU^R vWsWOl^fXOVQVeXU\X]OSXN SQUXWSXUO\QRXS]WRgOvXdXV \X]^UO[QeQd^VUrXOrXUfO[QeQN fXOp^\TOwWUXU‘Qg jQeQ\^dUrXoOukjjO\XSOeQN VX\XOcQUf^[X]XOSWUWO\QR\^l^ cXZXOaƒO}^UWoOuYOVQV^\^[SXU eXROrXUfOeQRQVe^[OSQU‘XUfo cQR\QV^XUOZQUfXUOcXRX vWXOVQRXVXdoO\XU\XUfXU RQU‘XUXOVQUfQVeXUfSXU cXZXOSQeWlXSXUOuXUSOYUZTUQN VQUZTUfSRXSOuYORX\QOrXUf eX]“XORXcX\OZQ“XUOf^eQRU^R eXUSWROZ^XO]XRWO[Q\QdX]OSQN [XRO~caaO\RWdW^Ug vWRQS\^ROm\XVXOwYwoOj^N eW[UW[OeQRcQd^XUfO\QRlXZW cQVeWXrXXUO[rXRWX]gO®XUrX [WXOuY‚O\QR]XZXcO[^S^Oe^UfX eQR\X]XUO[QlXSO¥OwQeR^XRWO_`a_ uYOeQRlXdXUOXdT\OZXdXVOcQUQN UXWSXUOuYORX\QOSQOcT[W[WO…oy¤o ]XR\TUToOVQUfXS^WOXZXO\XUN \X]^UOZQcXUgOiQ\WSXOcQ[\X [XlXoOcQUZXUXXUOVQRQSXOSQN X‘^XUOX\X“XOuYORX\QgOuXfXWN ZWOcT[W[WOyo…y¤OVQUlXZWO€¤g \XcXUOSQUXWSXUOuYORX\QgOvXdXV n^eQRU^ROuYOVQVWU\XOcXRX \XUfXUOZXdXVOeW[UW[O[rXRWX] ZQVTSRX[WOXdWX[OcQVWd^OZWN eXUrXSXUOZXRWOeXUSO[rXN VXUXO\WZXSEOiQUXWSXUOuYORX\Q u^dXUOeQRWS^\UrXoOaaO}^dWoOuY RXcX\O\QR[Qe^\oO[QeQd^VOdX]WR eXUSWROVQVcQRSQ\X\OcQR\^VN WUWgOvWO[X\^O[W[WoOcQRVWU\XXU fQdXRoOdWS^WZW\X[OXSXUO\^R^Uo RWX]gOPTR\TsTdWTOcQVeWXrXXU cXZXOjQdX[XOa_aa‚OdXd^OSQ RX\QOUXWSOy`OeX[W[OcTWUOVQUN SQc^\^[XUOVQUXWSSXUOuYORX\Qo e^]XUOSRQZW\O\X]^UOZQcXUOZW cQVeWXrXXUO[rXRWX]O‘^S^c [Q]WUffXOeWXrXOZXUXOeW[X VQRQSXoO[QeQ[XRO…`¤OZXRW dQxQdO…oy¤OR^cXUrXOeQd^V lXZWO€oy¤OdW]X\OWUsTfRXsWO[‚g XUffT\XOZQ“XUOf^eQRU^ROuY SW[XRXUOay¤O]WUffXOa…¤g tqXcWoO\WZXSO\QcX\OZWSX\XN ZW]XZXcSXUOcXZXO\XU\XUfXU pUfSXOWUWOlX^]OZWOeX“X] eQ[XRgOqXcWoOeQd^VOeXUrXS VQUXUlXSgOqWUfSX\OSTU[^V[W STUxQU[WTUXdOZXUOƒ`¤OZXRW XSXUOeQRXS]WRg iQUXWSXUOuYORX\QOWUWO\QRlXZW SXUORQFWVOe^UfXO\WUffWOSXRQN QS[\QRUXdOeQR^cXORQU‘XUX cQR\^Ve^]XUOSRQZW\OcQReXUN [^VeQROZXUXOV^RX]g l^fXOZWRXVXdOUXWSoO[QVQU\XRX [rXRWX]g iQUXWSSXUOcQVeWXrXU [^S^Oe^UfXO\Q\XcO\WUffWg hQ[SWOZQVWSWXUOXZXc^dX [QlXSOpf^[OhXR\T“XRZTlT UXOZXRWOZ^d^OuYORX\QO[Q]XR^[N cQUf]QU\WXUO[\WV^d^[OTdQ] SXUO[XX\OWUWOrXUfO_`¤gOtvW l^fXO\QRlXZWOZWO{YhuO„WXfX PQR\^Ve^]XUOQSTUTVW V^d\WsWUXU‘QOrXUfOVQU‘X\X\ VQUlXZWOTRXUfOUTVTRO[X\^OZW UrXOUXWSozO\QfX[OvWsWOpOvlTN q]QOwQZQRXdO~Q[QRxQoOeXUS uXUSO{QU\RXdOp[WXOu{p‚o p^\TOwWUXU‘QO{„pw‚gOjQSRQN ZWcQRSWRXSXUO[QeQ[XRO€¤g cQU^R^UXUOcQVeWXrXXUO[rXN eXUSO[QU\RXdoOXS]WROhQWO_`aƒ ]XU[rX]oOl^R^OeW‘XRXOuYg [QU\RXdOpVQRWSXOjQRWSX\g \X]^UOWUWOcQR\^Ve^]XUOZW vXRWOZXdXVOUQfQRWoOZQsW[W\ SW[XRXUO_`¤N_ƒ¤oO\X]^UOZN RWX]gOvWRQS\^ROm\XVXOpZWRX UQRX‘XO\RXU[XS[WOeQRlXdXU QcXUOSXVWOXSXUOSQUZXdWSXU vWUXVWSXOh^d\WsWUXU‘QoO­WdN VXSWUOdQeXRO[Q]WUffXOVQVN aƒoy¤Nay¤ozOSX\XO}X]lXOjQN drOj^“XUZWOv]XRVXoOVQUfXN \XSXUoO[XVcXWO|S\TeQROcQVN JKJƱijµ¶»Ä¶µ±L5±Á³´¶µ¸¶Ä±º»¼¶±Ä¶º» ½¶·¿¶±Ç·É¾ı»±Ç¶Á¶·¹±ÄɵÁ¾¼³µ cQRdQVX]OUWdXWO\^SXROR^cWX]g \WXX\VXZlXoOvWR^\OPqOu{pOqeSg eWXrXXUO[rXRWX]UrXO~cOy`` ¶º¶¼±À³¼Çɱ³µ¶¼±´¾º¶µ±Á¾Â¶½ À»Â¶Ä±´»Á¶±¼³µ³·»¼¶Å±²³´¶´¹±Â¶¸¶ iQc^\^[XUOuYOVQUfX\RTdOuY vWsWOVQUfX\XSXUoOdQ“X\ X\QOdQeW]OZW\^l^SXUO^U\^S cQUfQ\X\XUOSRQZW\OWUWoOuYOVQVN VWdWXRg Á»½±·³µÂ¶½±Ä¶·³µ¶±À³·Ç¾Ä¾º R VQ QReXWSWOZQsWO[W\O\RXU[XS[W e^SXOTc[WO^U\^SOVQUXWSSXU PQU‘XcXWXUOWUWOVQRT[T\ Âdz»·µ¶¿Á¾¶ÁĶ¶½µ¶±Åɺ³½±Á³´¶¿»¶µ±´³Á¶· ´É³º³º»½±¼¶ ¶µ±½¶·¿¶±´¶½¶µ±´¶Ä¶· eQRVc lXdXUO]WUffXOSQOdQxQdOZW uYORX\QOcXZXOXS]WRO\X]^UOZXU ZXRWO\X]^UOdXd^OrXUfOVQU‘XN ƳÀ¾¶±Ê¼¾¼±ÌÁÉÁ»¶Á»±M³µ¿¾N ¼»µ¸±¶Äij±µOL¶L»Ä3P ± Á ¾ ´ Á »  » Å ± S¶ · ¿ ¶ ± È ¾ ¿ ¶ cXWO~c_oyO\RWdW^UO]WUffXO~cƒ Á¶½¶±5µÂɵ³Á»¶±OÌÇ»µÂÉP±²ÉÃȶµ À¶Ä±´»Á¶±µ¶»Ä±Ä¶·³µ¶±½¶·¾Á±´³·Á¶»µ¿ eX“X]Oƒ¤O\X]^UOZQcXUg \X]^UOZQcXUgOtkS[cQS\X[WOWUN hQU^R^\OvWsWoOSQUXWSXUOuY sdOX[WO\X]^UOWUWO¥¤oO[Q]XR^[UrX \RWdW^UgOjXVcXWOXS]WRO\X]^Uo 8¶µ¶µÂ»±¼³µ¸³Á¶ºÄ¶µ±Ä³µ¶»Ä¶µ±L5 ³µ¿¶µ±Ç·É¾ı»¼ÇÉ·Å pZWRXOVQUXRfQ\SXUOcQVeWXN ·¶À³±¸¶µ¿±À³·¾Á±Â»º¶Ä¾Ä¶µ±´¶µÄ ƳÀ¾¶±Ê¼¾¼±ÌÁÉÁ»¶Á»±M³·À³ÄÁN RX\QOl^fXO^U\^SOVQUfXU\W[WN uYORX\QOrXUfOWZQXdO\WZXSOlX^] µ±L5±·¶À³±¸¶µ¿±¶Ä¶µ À»º¶µ±5µÂɵ³Á»¶±OÌM5P±Ì³±²¾Â·¶È¶À cX[WOZXRWO[QSXRXUfORQU‘XUX ZXRWO[W\^ozO^lXRUrXg rXXUO[rXRWX]O~cO…``OVWdWXRg ÀÁ³³·µ¾À·Á¶±ºÅÀ±³Æ·³Èµ¶¶Â»»Ä±¶¼³ ¼´³µ¶·Ä¶µ±Ä³Á¾º»À¶µ±¶µ¿¿ÉN ]QOwQZOVQUf]QU\WSXUO[\WV^N vXVcXSOZXRWOSQUXWSXUOuY qX]^UOZQcXUoOpZWRXOeXN ÌÄ»´¶Àµ¸¶¹±´¾µ¿¶±´µ¶¸µ¾Äº±¾¶Àı¶»µµÃ±ºµ¶¶Á»»ÄÅ ¼³ À¶µ¸¶Å±Æ³µ¶»Ä¶µ±L5±·¶À³±Á³¼¶Ä»µ q d^[O\X]^UOZQcXUgO}WSXO\WZXS RX\QOrXUfOVX[W]OXSXUO\QR^[ SXdOXfRQ[WsOVQUffQUlT\OcQVN º¶¿»Å±Q ¶Â»¹±L5±½¶µ¸¶±¼³µ¸³º³Á¶»Ä¶µ ¼³ eWXrXXUO[rXRWX]oO]WUffXOeQRN ¼¶Á¶º¶½±Á¶¶À±»µ»±¼³º¶º¾»±¼Éµ³À³·Å ¼³µµ³¸¾µº¿»À¶Ä½¶±µÄ±³»Uµ»Âº±¾¸Á¶Àµ·¿»±±À´³³Ä·ÁÉÀ·»»º³±µº³À¶T³Á»º ZWdXS^SXUOZXRWO[QSXRXUfo eQRdXUf[^UfO\XSOcQdXSOXSXU \^Ve^]O_`¤Nƒ`¤OZWeXUZWUfN ²³½¶·¾Áµ¸¶±Â»Á³º³Á¶»Ä¶µ±¼³º¶º¾» ǶÁ¶·±³ÄÁÇɷűÍÉÀ¶º±Ç³·¾Á¶½¶¶µ UQRX‘XO\RXU[XS[WOeQRlXdXU VQUf]XVeX\OdXl^OcQR\^VN QVXSWUOZQsWO[W\gOt|UfST[UrX e^]XUOQSTUTVWgOqX]^UOWUWo X]^UOWUWgOPQR^[X]XXU > SXUO\ ¾½±Â»¶Å À³ÄÁÀ»º±Á³Ä»À¶·±VÅWXX±Ç³·¾Á¶½¶¶µ¹ [ 3 !"#$%.$,*%6"$7&"'!*?*)$)@%($,*$7 eQRUWX\OVQd^U‘^RSXUOcRTZ^S Á³ÄÀ²É¶·±¶·»À»º±¹»Rµ±»»¹¼´ [XUfX\OeQ[XRozO\^\^ROvWsWOg ZXRWO\XRfQ\OcQVQRWU\X]O[QeQ[XR ± Á ³ ´ ¶ ¿ » ¶ µ ± ´ ³ Á ¶ · ± ¶ µ ¿ N µ ¶ ¼¾ µ ± ¶ µ ¿ ¿ É À ¶ ± Ì M 5 ± ½ ¶ µ ¸ ¶ ± Y Å W X X & '$($)*)$%$6$72A &6$#$< &6*$($$)%($,*$7&$%*7 eXR^O[QVeXRWOVQVeQRWSXU ¿ÉÀ¶±ÌÇ»µÂɱÁ¾Â¶½±¼³µ¿¶º¶¼» dz·¾Á¶½¶¶µÅ±Q9¶·»±YÅWXX±Ç³·¾Á¶½¶N ‹©¨•©‡IE¨©°Ž €oƒ¤oOZWcQRSWRXSXUOQSTUTVW & )@$!$!<,!"&6"7$)!*)##*/& %-*<")!'$7& )#'"$,-$) cQdX\W]XUOSQcXZXOSXRrX“XUg ijµ¶»Ä¶µ±´¾µ¿¶±Ä·³Â»Àűζ¼¾µ¹ ¶µ±¶µ¿¿ÉÀ¶¹±ZX[±¶Â¶º¶½±Ä³º¶Á±¼³N jQ\QdX]OuYORX\QOUXWSOVQUN YUZTUQ[WXO]XUrXOXSXUO\^VN $!",$)-!$!2 ”•ŒŠ‡Š˜ ijÀ»Ä¶±Ç³·¾Á¶½¶¶µ±¶Ä¶µ±¼³µ¶»ÄĶµ µ³µ¿¶½±Ä³U»º¹R±Ä¶À¶µ¸¶Å±OÄɵÀ¶µP lXZWO…oy¤oO[QlX\WUrXOWUWOe^SXU e^]Oyo…¤gO”•ŒŠ‡Š˜

™21šA3:™›9œ4512:8œA7:19žžA42?89

ãäåæçèæéçêëìíîïðîíçñîíòçóôõö÷çøùúûúëí

041A87:1¢›2›3:8œŸ828?83:2A5A938:¡1989ž

0156A8Ÿ889: Ÿ82A87:¡124œ:1¢8£4

BB:0831:¡A9žžA:C85683: 1?3›2:B9š4œ32A

äGíòëìîïîçêGíHGùúI


0123

€‚ƒ„…€†‡…ˆ„‰…†Š‰‹ˆŒ„†Ž†‰‘ƒ 361 7 8 1 9 56761689

’“ ” • – — ˜ ™ š ™ › œ—  — ž › Ÿ ¡   ¢ › £ ¤› ¥¦ § ¨   ™ ¡ › ©–      — • !"#",i"P-# ±²³´µ±´¶´·¶¸µ¹³º±»¸¼´¼±½º¾½¹

;-8*"p0D%1%9*('"P+('/"VPpPY ¹¼º¿½´¶º±À³ºÁ±µºÁµº±´¶´µÂµ¹µ±Ã³¾¸µ³±ÄÅ 8'19+(*"1'.*(*/"\[C@f=>?Ckfw û¶Æµ³Â±Çȵ¾µ¼ºÉ±À³µ¾½±È¶ºÁ³º±³ºÁ¿½¸³º±¸µºÁ³º BfZ]?-0&-8""1%&%."(+.*/"1'# .'8+Q"P+.*+"xh"GdK"6+02"&'.# Ê»ËÌ˱¸µ·½±È³º±Í³¹¶¾±¶¹¿¹Â½¿µÎ±½º¾½¹±¿¶´½³ D*.*"D+.*"D-+"S+.*+0"P+&.*+ »¶´·¶Âµ³º±Ã³¾¸µ³±ÄµÁϾ¶¸Ð± x*2F&'."G"D+0"D-+"S+.*+0 P+&.*+"6+02"D*('028+:*"+8# ÑÒÊÊÓ ÓÒÔÓÒ /'/%.*/< )'06+19-&"8'F+D*.+0 ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÙÞßàÙÝÙá×ØßâãäãåÛßæÝçÜèÙéÙ y=@C>fyB?&'./'9-&Q"D*('.".'/1* P-;-8*"q*(+6+F"z%26+8+.&+Q O-+(+0"O'(+02"+8F*."&+F-0< ('9*F"1%D'.0"D'02+0"D'# p0D%O+6+")%&%."P-8/'/"Vp{# ,+/+(06+Q":'19'(*+0"8.'D*& /+*0"/':'.&*"/+6+:":'/+q+&< )PYQ"1'19'.*8+0"F+.2+":.%# 1+/*F"1'0D%1*0+/*":'0O-+# M­=@C>fyB?*0*"F+.+:+006+ 1+1:-"1'0D%02.+8":'0# 1%"8F-/-/06+":+.+":'4*0&+ (+0< 1%&%."\_[CA|Z]C?P+&.*+"xh< MP+&.*+"xh"1+/*F"1'0# O-+(+0"P+&.*+"xh"/'9+06+8"GK MN+1*"1'19'.*8+0":.%# O+D*"1%&%."*04+.+0"8+-1 :'./'0<"I*"p0D%O+6+Q":'0# 1%"-0&-8"8%0/-1'0"6+02 1-D+<"I'02+0"+02/-.+0 O-+(+0"P+&.*+"xh".+&+#.+&+ *02*0"1'1*(*8*"P+&.*+"xh"P:'# .*02+0Q"*0*"8'/'1:+&+0"&'.# 1'04+:+*"JKK"-0*&":'."9-(+0QR 4*+("ED*&*%0Q"6+*&-"D'02+0 9+*8"-0&-8"1'19'(*"1%&%. F+.+:"$+.&+0&+< )'02'0+*"F+.2+Q"8''1# +02/-.+0".*02+0"b:d}d".*9- P+&.*+"&'.9+.-QR"-O+.06+< D+0"O+8'&"'8/8(-/*U"-0&-8 P+&.*+"x*2F&'."G"&'.*0# :+&"P+&.*+"xh">f`fBCk?CkfBfZ] /'1-+":'19'(*+0"P+&.*+ /:*.+/*"D+.*":'/+q+&"O'& *&-"D*9+0D.%("('9*F"1+F+(Q x*2F&'.QR"8+&+"~:'.+&*%0+( &'1:-."9'.&'80%(%2*"1%D# 6+80*"-0&-8"P+&.*+"xh )+0+2'."P-;-8*"p0D%O+6+Q '.0"6+02"/'/-+*"D'02+0 PTIJ"b:GgQHWK"O-&+Q"P+&.*+ $+.&+0&+Q"b+9-"VJ}XGGY< 8%0/':"D+0"D'/+*0"P+&.*+< xh"x*2F&'."b:GgQgWd"O-&+Q p+"1'02+&+8+0Q"U+/*(*&+/ P+&.*+"x*2F&'."G"1'1*(*8* P+&.*+"xh"PTIJ"5+.0*/F +02/-.+0".*02+0"6+02"9'# q+.0+"9+.-":+D+"@=\B?ªnCC>a b:JKQKWd"O-&+Q"D+0"P+&.*+ 8'.O+/+1+"D'02+0"mD*.+ C]^f]C?@Z«CA?D+0"`_yy>CA?C]ka xh"x*2F&'."G"m44'/%.*/ ëý÷êþÿ÷ö0102þ÷ì3456787÷9 5 ÷4 373÷ÿ55 ÷ö0102þ÷ö7 þ7÷ûî÷ûþ ÷4þ÷õ7÷õ7êþëì5íîïð 95 ñòð 5÷óúôíëó 5õó 87ö2ê7ñ÷ óøùú 7 x*0+04'Q"D*6+8*0*"9+8+("1'# 6+80*"`=¬C\Bf@?^Z>k?/'.&+ b:JKQHWd"O-&+"%0"&F'".%+D öóêëìó÷ûî÷ûìòùêüë÷ ë790÷ô÷ö0102þ÷ö7 þ7÷ûî÷ûþ ÷4þ 7 7 273÷4 373÷7 7÷ë ÷÷60773 0*028+&8+0"S%(-1'":'0# 9'0&-8"+0+8"8-04*"6+02 z%26+8+.&+<"r®¯°v

Z[‰\†[]…^€[‰€Œ†_…„…€†`‰\‰„‰a ?@ABC@DEFGHGAIEJKGAICBLIDEMNE?@OGP

ghij! !"#"m(U+# 1+.&"1'(+(-*"*0&'.0'&"D'# P'(+0O-&06+":'(+022+0 !"#",i")'&# &.-8/*"6+02"1+/*F"D*(+8/+0+# &%."F%&'(<"N+1*"F+06+"1'02-# E1'.+(D%"1'02+&+8+0Q 1+.&"1'19'.*8+0"*0%S+/* 02+0"+(+1+&"ªªªk=>y=Z]w D*1*0&+"1'1*(*F"1%D'(":'0# .%:%(*&+0"5%(D'0")+0+2'# 8+0<"N+1*"1'0+.2'&8+0":+D+ .-/"\CB?_[a?`=f]BC]=]@CQ"D+0 :'.&-19-F+0"%8-:+0/*"F%&'( 9+.-"D+(+1"9'.9'(+0O+"D'# >f]Ck@Z`k?,'(+022+0"6+02 2*.*1+0<"mD+"D-+"1%D'(":'# 1'0&"V)5)Y"/'(+8-":'02'(%(+ &+F-0"JKGd"+8+0"1'0O+D*"WK %:'.+/*%0+(QR"-O+.06+< 02"D*8'0D+(*8+0")5) 02+0"1'(-04-.8+0"m(U+# 1'19-8+"+(+1+&"&'./'9-& 02*.*1+0Q"9'(+0O++0"9*/+ $%&'("$%.*/%0"5.-:"+8+0 F%&'(QR"-O+."E1'.+(D%"D* ,+D+"2+&F'.*02""$%&'( 6+ : + D +"JKGL"/+02+&":'/+&<",'.# %0(*0'"D*"m(U+1+.&"R+9+.# +8+0"D*/-.-F"1'0D+U&+. D*+0&+."+&+-"D*+19*("8'"m(U# 1'02%:'.+/*8+0"Jd"F%&'("D* S$%1",(+&*0-1"5%q%02+0 $%.*;%0"z%6+8+.&+"D+0"{+q+ &-19 -F+0"1'04+:+*"JH":'.# /+.*Q"P('1+0Q"b+9-"VJ}XGGY< &'.('9*F"D-(-<")'.'8+"D*q+# +1+.&"&'.D'8+&<"i'.+8F*."+D+# /'(-.-F"p0D%0'/*+"F*022+ z%26+8+.&+Q"b+9-"VJ}XGGY< i'02+F"D*"S$%1'",(+&*0-1 /'0<"~( 'F"8+.'0+"*&-"1+0+# P*/&'1"*0*"1'1-D+F8+0 O*98+0"1'02*/*"+(+1+&"'1+*(Q (+F"1'0'0&-8+0"4+.+":'1# {+0-+.*"JKGH< p + " 1' 0 2 + & + 8 + 0 Q " J d " F % & ' ( 5% q% 0 2 + 0 Q " 1+ 0 + O ' 1' 0 " 1' # O ' 1' 0 " & "1'('9+.8+0"/+# :'(+022+0"-0&-8"9'.9'(+0O+ 0%1%."&'(':%0"/'(-('.Q"D+0 9+6+.+0Q"9*/+"1'(+(-*")+0# Q*4'"I*.'4&%."%U"~:'.+&*%0/ 9+.-"&'./'9-&"9'.S+.*+/*"&*02# 02'0+(8+0"8'9'.+D++0"F%&'( 6+:06+"'8.'-/ " / ' +F"D+'.+F< F+06+"D'02+0"/*/&'1"%0# (+*0"/'9+2+*06+<"P'&'(+F"*&-Q D*.*"T(*48:+6Q"RTm"N(*8:+6Q ,i")5)Q"E1'.+(D%",+.'02# 8+&+0"9*0&+0206+Q"1-(+*"D+.* 6+02"+D+"D*"9+q+F"8'0D+(* Mz%26+8+O-.1( & + " /-8 (*0'< :'(+022+0"D*/-.-F"1'1# i'(8%1/'("i#T+/FQ"mo"i-0+* 8-+0Q"1'02+&+8+0Q"(%8+/*"8'# 9*0&+02"J"/+1:+*"9*0&+02"d< $%.*/%0<MN+1*":'.8'0+(8+0 6+02":+(*02"4':+&":&''..&1+ 19 -# I*.'8&-."pi"m(U+1+.&Q 9-8+"'1+*("-0&-8"1'19-8+ +&+-:-0"I%1:'&8-"p0D%/+&< Jd"F%&'("&'./'9-&"&'./'9+."D* I+(+1":'19-8++0"F%&'("9+# /'19*(+0"$%&'("$%.*/%0"D* F+006+Q"/'F*022+"8+1*"1' R+19+02"P'&*+q+0"IO%O%Q :'/+0"+8&*S+/*< )*0*1+(":'19'(+0O++0"D* P-1+&'.+Q"N+(*1+0&+0Q"P-(+# .-"*&-Q":'.-/+F++006+"&*D+8 z%26+"D+0"{+&'02Q"/'.&+":'.# 02%:'.+/*8+0"&*2+"F%&'(Q"6+8## 1'02+&+8+0Q"4+.+"9'(+0O+ P'&'(+F">Z^f]a":'(+022+0 m(U+%0(*0'"b:dK<KKK<",'(+02# q'/*Q"{+q+Q"D+0"R+(*< 02'(-+.8+0"-+02"-0&-8 q+8*(+0"D+.*")5)"{+8+.&+ 0*"SF%1",.'1*'."mD*/-4*:&%Q 9+.-"*0*"/-D+F"D*&'.+:8+0"D* 9*/+"9'9+/"1'1*(*F""O-1(+F 2+0"6+02"9'.9'(+0O+"D*"9+# M{-1(+F"*0*"1+/*F"+8+0 1' : . % 8Q"D*/'9+98+0"$%.*/%0 8':+D+"1'D*+"D+0"&.+S'( SF%1",(+&*0-1"5%q%02+0Q {+8+.&+Q"R+0D-02Q"P-.+9+6+Q 9+.+02"6+02"1+-"D*:'/+0< q+F"b:GKK<KKK"D*8'0+8+0 &'.-/"9'.&+19+FQ"/'*.*02":.%# 9'.&6*'0D+ 2+*"%:'.+&%. +2'0&"6+02"9+06+8"1'0/-:# D+0"$%.*/%0"h(&*1+"b*//QR z%26+8+.&+Q"F*022+"P%(%< P'&'(+F"/'('/+*Q"(+028+F"/'# 9*+6+"8*.*1"b:d<KKKQ"0+1-0 /'/":'19+02-0+0"D+0"8%0/# /+O+<"M$%8."*//%'09"+1.0*"%:'.+# :%.&"9*/0*/"8+1*QR"-O+.06+< *19-F06+<"r®¯°v m(U+"1'06+/+."%.+02#%.+02 (+0O-&06+"+D+(+F"1'028(*8 6+02"9'.9'(+0O+"D*"+&+/"b: 6+02"&*D+8"1'1*(*8*"9+06+8 PF%::*02"T+.&"-0&-8"1'# GKK".*9-"2.+&*/"9*+6+":'02*# q+8&-"-0&-8"9'.9'(+0O+< (*F+&"D+U&+."9'(+0O++0"D+0 .*1+0<"7+8&-":'02*.*1+0 m(U+%0(*0'"1'.-:+8+0 8'1-D*+0"@nC@lZ_B?O*8+"/-# +&+-":'02+0&+.+0"9+.+02"8' (+6+0+0"9'.9'(+0O+"D*"m(U+# D+F"1'.+/+"4-8-:< .-1+F"D*O+Dq+(8+0":+D+":-# ÒɱÓÊÅÔ ÅÔ±±Ã¼Â½¿µ±Ê½´³Ï ¾¶¸Â³¾µÏÉT±½ºÁ¹³»±Äµ¸´³ºÉ±Èµ±»³´¶¸³º ÂƵ´±´¶º³ ³¸¹³º±¹¶»³È³±´³¿À³ ½µÂȵºÁ±ºº¼!³¾µ¼º±Ç=»¼±Èµ±#³>³ 8-("Kc<KK#GJ<KKQ"GJ<KK#GW<KKQ Ѽ Áµº±´¶´·³ºÁ½º±³¾³½ Ò´·³¸¸½¹´¼É±Ê³·½±UVÌWXXYÐ GW<KK#Gg<KKQ"D+0"Gg<KK#JJ<KK< ¸¸³¶¹º³¼¾!±À³³¿ºµ±Á¸±½µº´³ $¶º½¸½¾±Äµ¸´³ºÉ±Æ³Â¼º±¹¼º Mh0&-8"/'1'0&+.+"*0*Q ¹¼º¿½Â¾³¿µ±¿¶Æ³Ï¸±³·±Á¶¸¸³½¾»µ¿³Ð±±Ó³³À³³º¸³³ºº ¿½´¶ 8+1*"1'024%S'."}dK"&%8% ȳ¸µ±Ñ¼ÂƵ´±µºµ±´¶ºÍ³Èµ±³ºÁµº±¿¶Á³¸ ³´±»º¸±¼È¿³¶»¿³±¾»±¾¶¶¸¸¶Âµº·Æ³³¾±ºÂ³³º³Áº¿±½ÏºµºÁ±ÁÈÁ³³ 6+02"1'1*(*8*"@Z«CA=^C?D*"{+# ȵ±¾¶ºÁ³Ï±»¶¸¾½´·½Ï³º±»¸¼»¶¸¾µ »¶´µÂµÏ³º±·³Ï³º±·³ºÁ½º³º±À³ºÁ 8+.&+Q"R%2%.Q"I':%8Q"i+02'# À³ºÁ±¾¶¸½¿±´¶ºµºÁ¹³¾Ð ³º¾½±¼Â¶Ï±±¾¶º³Á³ .+02Q"R'8+/*Q"R+0D-02Q"P-# ²¶À±ÒÆƼ½º¾±Ãʱ"#$±Ã¼Â½¿µ ȳµ¸·¿½µ¾¾¶½¹Ï±¹±³Èº³É±¸µÈ±µ¾·µ´± ½¿µ±Ê½´³ÏÐ .+9+6+Q"D+0"z%26+8+.&+QR ʽ´³Ï±»¶¸³¾µ¼º±%±$³µº¾¶º³ºÆ¶É #¶´·³ºÁ½º³ººÀ³±»Ã¼ ½º±È³»³¾±Èµ¿¶ &'.+0206+< ĵ¸´³º±ÑµÈ³À³¾É±´¶ºÁ³¾³¹³ºÉ ¿½³µ¹³º±È¶ºÁ³º±·½ÈÁ¶¾±À³ºÁ±Èµ³ºÁ º±¹¼º¿½´¶ºÐ P'(+*0"*&-Q"m(U+%0(*0' »·µ¶³ÂÀ³³À±³³»º³³»º½±ºµºÐ±&µ±³¾È³µ±º¿»µ³³»±³È»µ½»º½±ºÀ³Áº½Á¾ Á³¸¹'³$³ ±¹³´µ±³È³Â³Ï F+D*."D'02+0":.%1%/*"L/ µºÁµº±´¶ºÈµ¸µ¹³º±·³ºÁ½º³º±·³¸½ ³¾³¾¼ºÉ¾±¶À¸µ³³ºÂ±Á½±¾È³µ´³ ·½³¾±È³¸µ±·¶¾¼º V/'1-+"/'.9+"/+&-Y"D+0"8-# ³¾³½±Ï³ºÀ³±¸¶º¼!³¿µ±È³»³¾±¾¶¸·³º ´¶ºÁÁ½º³¹³º±¿¶´¶ ±À³ºÁ :%0"F+.2+"/:'/*+("-0&-8 ¾½±È¶ºÁ³º±È³¾³ºÁ±¹¶±¼½¾Â¶¾±¿¼Â½¿µ ¶·µÏ±·³µ¹±¹½³Âµ¾³¿±È³ºº±±Ñ¹¶¼¹Âƽµ³´É ¾ ³ ººÀ³ ÷êëìíîï÷ðñòðóôêùüëüöìó÷óïøóúóïì *&'1#*&'1"&'.&'0&-<"MN+1* ¸½´³Ï±"#$Ð ÅñÊÒÓÃñ±$³ºÎ³³¾¹³º±¹¼º¿½Â¾³¿µ±Á¸³¾µ¿±Èµ±¿¾³ºÈ±Ã¼Â½¿µ±Ê½´³Ï 1'06+/+."q+0*&+"8+.*'.QR '²³´µ±³¹³º±´¶´·³º¾½±´½Â³µ È¿µ³¼¸ºµ»³³ÂÉÈT±³Í¶±Â·³³¿Ïº³À³ºÐ±±UȾ¶µº³ÈYµºÁ±¹¼º!¶º Ã< ѼÂƵ´±È³Â³´±½µÂȵºÁ±ºº¼!³¾µ¼º±Ç=»¼±Èµ±#³>³±Ò´·³¸¸½¹´¼Ð 8+&+"IO%O%"D*D+1:*02*"~:# ȳ¸µ±¹¼º¿½Â¾³¿µ±È¶¿³µº±¸½´³ÏÉ *%0+("T%11-0*&6"b'(+# µϳº±·³Ï³º±·³ºÁ½º³º±ÏµºÁÁ³ êëìíîï÷ðñòðóôúóï '.+& íüpóïðó÷ñïpìïü÷ý÷q 03r0 73÷ós753þ3 ÷4þ ÷ós7ÿ7 &*%0")+0+2'.Q"x+&F-..+F# »³¶¹¿´µ ¶¿±»¶´·µ³À³³º±È³¸µ±·³º¹É±Í½Á³ í797 7 þ÷ö ÿ73÷ë790÷ô 1+0<"rnuov µºÎ¼¸´³¿µ±³Ïµ±·³ºÁ½º³º±À³ºÁ

()*+,-./0102304.5)467*806,.97-0:.;208,6

bG P B I E cG P I A E d G L I D efPBDGAEbGLCBL@

 !"#"$%&'(")'(*+",-.%/+0*"1'022'(+.")'3*# 4+0"5+/&.%0%16"7''8"9+2*":'4*0&+"8-(*0'."-0&-8 1'0*81+&*"8'(';+&+0".+2+1"1+8+0+0")'8/*8%<")+8+0 /*+02"=>=?@=ABC?D*"E(",+&*%"*0*"9'.(+02/-02"F*022+"GH I'/'19'."JKGL< MN+1*"1'022-0+8+0".'/':"+/(*"D+.*")'8/*8%"-0&-8 1'0O+2+"8'+/(*+0".+/+"/+O*+0#/+O*+0"&'./'9-&<"P'(+*0"*&-Q 8+1*"O-2+"1'0O+1*0"8-+(*&+/"1+8+0+0"D+.*"/'2*"8'9'./*F+0 D+0"8'/'F+&+0QR"-O+."E3'4-&*S'"TF'UQ"P+&.*%"P-(*/&*%0%Q P'(+/+"VJWXGGY< )'0-.-&"P+&.*%Q"1+8+0+0")'8/*8%"9+06+8"1'022-0+# 8+0"&%.&*((+"/'9+2+*"9+F+0"-&+1+Q"6+*&-".%&*"9'.9'0&-8 ('19+.+0"&*:*/"6+02"&'.9-+&"D+.*"O+2-02<")+8+0+0 :'19-8+"+8+0"D*/+O*8+0"BZBZ[Z\?@Z]?^_=@=`Z>Ca?6+*&-"&%.&*# ((+"O+2-02Q"&%1+&"/+(/+Q"D+0"8'O-"'1'0&+("D'02+0"F+.2+ b:cd<KKK"0'&X%.+02< e=f]?@Z_A\C?&'.D*.*"D+.*"E04F*(D+/"D'".%O+/Q"&%.&*((+"O+2-02 6+02"D**/*"D'02+0"D+D+"+6+1"D'02+0"/+-/"&%1+&"8F+/ 1'8/*8%"D'02+0"F+.2+"b:gd<KKK"0'&X%.+02< Mh0&-8"D'/'.&Q"8+1*"1'06+O*8+0"F*D+02+0"9'.-:+ U(+0"6+02"&'.9-+&"D+.*"4+1:-.+0"/-/-Q"&'(-.Q D+0"2-(+"/'F+.2+"b:Hc<KKK"0'&X%.+02QR"-O+. P+&.*%< i'./'D*+"O-2+"D-+":*(*F+0"1*0-1+0"8F+/ )'8/*8%Q"6+*&-"j^_=?kC?l=`=f@=?6+02"D*9-+&"D+.* 9-02+"b%/'((+"D+0"D*9'.*"2-(+"D*/+O*8+0"D+(+1 8'+D++0"D*02*0"D'02+0"F+.2+"b:Jd<KKK"0'&X 2'(+/<"mD+"O-2+"j^_=?kC?nZA@n=B=?6+02"&'.9-+& D+.*"9+F+0"D+/+."9'.+/Q"D*"&+19+F"D'02+0"S+# 0*((+Q"8+6-"1+0*/"D+0"2-(+"D*/+O*8+0"D+(+1 8'+D++0"D*02*0"D'02+0"F+.2+"b:Jd<KKK"0'&X 2'(+/< ,'8+0"5+/&.%0%1*")'3*4%"*0*"&'(+F"9'.F+/*( 1'06'D%&":'.F+&*+0":'02-0O-02<")'0-.-&",-9# (*4"b'(+&*%0")'(*+",-.%/+0*Q"o-&FU*+0+"p.1+/+.*Q +4+.+"*&-"1'0O+D*"D+6+"&+.*8"q*/+&+Q"8+.'0+ 8-.+02"('9*F"JKK"%.+02"&'(+F"1'0*81+&* 1+8+0+0"D+0"1*0-1+0"8F+/")'3*4%"&'./'9-&< M,'8+0"5+/&.%0%1*")'8/*8%"*0*"1'.-:+8+0 8'2*+&+0":'.&+1+"8+(*Q"/'F*022+"1'0D+:+& +0&-/*+/*/"D+.*":'02-0O-02QR"-O+.06+<"rstuv


€‚ƒ„…†‡ˆ‰‚ƒŠ†‹…ŒƒŠ…Ž 0123

31‘’“”•’–—’˜™š”1›”œ’–žŸ

Ì/606 767 ÌÎ/6614Í

æçèéêëìíêèî íêèîèïðïñòîóôïõö÷îøöñòùøöñòîò÷òîúï÷ðöø õï÷ððïôöñîûòüö÷ðîðýðöúö÷îþñöþïñöüòôö÷îúïñøöüöþîÿöþ0ôüö ëì1îúïñ2öòúîþï÷3ïôòüò2ö÷î2öûýûîþïõ4ý÷ýøö÷î5öñúö5ö÷ 6öñòö÷î7ïñ÷öûî8ýöüî9ýøöõõöüîó3ö ñýüüò÷îöôòöûî üò÷

éýðöúö÷îþñöþïñöüòôö÷îüòö ý2ö÷îæìîëì1î3ö÷ðîõïôö2ý2ö÷ ôïðöôîûúö÷üò÷ðîúïñøöüöþî2öûýûîò÷ò îæöüöîþïñûòüö÷ðö÷îøöñò 2ïüýöîö4ýîîõï÷ðïõý2öî ö2úöîõï÷öñò2 î9ö÷úö÷ úïñüö25öî2öûýûîþïõ4ý÷ýøö÷î üò÷îë5òîì5ò2îóýõö ò õï÷ðý÷ð2öþ2ö÷îý÷ïðùý÷ïð÷3ö

8ö2úöîüö÷îý÷ïðùý÷ïðî3ö÷ðîüò2ïõý2ö2ö÷îì5ò2îò÷ò õïõ4ïñòîþïõöøöõö÷î4öñýî2ïþöüöî2òúöîõï÷ðöþöî2öûýû þïõ4ý÷ýøö÷îòúýîúòüö2îþïñ÷öøî4ïñðïñö2îõö ýîûïúïôöø úïñüö25ö÷3öîüò0÷òûî4ï4öûî0ôïøîõö ïôòûîøö2òõîæèî7ö÷úýô þöüöî

óïþýý2îûýñöúî3ö÷ðîüò2òñòõ2ö÷îëòñï2úýñîïû2ñòõî õýõ æ0ôüöîëì1îÿ0õòûöñòî7ïûöñîæ0ôòûòîÿñòûîçñôö÷ððöî2ïþöüöîõù 4ýüûõö÷îïþý4ôò2îì÷ü0÷ïûòöîìî10ð3ö2öñúöîõïù ÷3öúö2ö÷îþ0ôòûòî4ïñüöûöñ2ö÷îøöûòôîþï÷3ïôòüò2ö÷îõïñï2ö õöûòøîõï3ö2ò÷òîì5ò2îöüöôöøîþïôö2ýîýúöõöîþïõ4ý÷ýøö÷ úïñûï4ýú

óýñöúîñïûõòîõï÷ ö5ö4îþïñúö÷3öö÷îìîòúýî4ïôýõîôöõö ò÷òîüò4ýöúîõï÷3ýûýôîþï÷ðöüýö÷îæìîëì1î2ïîì îêñúò÷3ö ûïúïôöøî2ýñö÷ðîôï4òøîîúöøý÷îþýúýûö÷î4ï4öûîõýñ÷ò üò öúýø2ö÷îæèî7ö÷úýôî ö öñö÷îæ0ôñòîûïúòüö2÷3öîæ0ôüöîëì1 õöûòøî4ïñûò2ý2ýøîøöûòôî2ïñ öîõïñï2öî4ï÷öñ

ê2öôîûïøöúî2òúöîúï÷úýî4ïñúö÷3öî4öðöòõö÷öîõý÷ð2ò÷ þï÷ðöüòôö÷îúïôöøîõïõïñò2ûöî2öûýûîúïñûï4ýúîüö÷îõï÷ù öúýø2ö÷îþýúýûö÷î4ï4öûîúïúöþòîúòüö2îþïñ÷öøîüòö÷ððöþî0ôïø ò÷ûúòúýûòîæ0ôñò îëò0÷òûî4ï4öûîöñúò÷3öî ö2úöù ö2úöîüö25öö÷ úïñøöüöþîì5ò2îúòüö2îúïñ4ý2úò

ïôöûîûïöñöî ýñòüòûîì5ò2î4ý2ö÷îþïõ4ý÷ýøî üò÷ îìöîúïôöø õïõþïñ0ôïøî2ïþöûúòö÷îøý2ýõîöúöûî2öûýûî3ö÷ðîüòúòõþö2ö÷ 2ïþöüö÷3öî0ôïøîæ0ôñò îïúöþòîõïôòøöúîöñöîþö÷üö÷ðîüö÷ 2ï3ö2ò÷ö÷îæ0ôüöîëì1î3ö÷ðîõï3ö2ò÷òîì5ò2îþïõ4ý÷ýøî üò÷ ûý÷ððýøîò÷òîûïûýöúýî2ï÷3öúöö÷îö4ûýñü

êüöîþïñúï÷úö÷ðö÷îöñöîþö÷üö÷ðî4öðöòõö÷öîöþöñöúîæ0ôñò õïõþïñôö2ý2ö÷îþýúýûö÷î4ï4öûîþï÷ðöüòôö÷î2öûýûîþïõù 4ý÷ýøö÷î üò÷îò÷ò îóïõïûúò÷3öî4ïðòúýî ö2úöîüö25öö÷ úïñøöüöþîì5ò2îúòüö2îúïñ4ý2úòîæ0ôñòîûïðïñöîõï÷ïôòûò2îýôö÷ð üö÷îõï÷öñòîûòöþöîþïõ4ý÷ýøî üò÷îûï4ï÷öñ÷3ö

7ïðòúýîþýôöîõ0úò îþïõ4ý÷ýøö÷î3ö÷ðî0ôïøîþï÷3òüò2îæ0ôñò üòûï4ýúî4ïñôöúöñîþïñûïôò÷ð2ýøö÷îüö÷î÷3öúö÷3öîúö2îúïñ4ý2úò ûïøöñýû÷3öîüò2ïûöõþò÷ð2ö÷ î9ý÷ð2ò÷2öøîþïñöõþ02ö÷ öûö÷3öîõýûúöøòôî2öñï÷öîþïõ4ý÷ýøîòúýîõïôö2ý2ö÷îö2ûò !"#$%&'$()& îéï4ý2îôöôýîôöñòîúö÷þöîõïõ4ö5öîöþöùöþö

ÿöôö÷ðö÷îþïñûîûï ö2îö5öôî2ï öüòö÷î3ö2ò÷î üò÷îüò4ý÷ýø 2öñï÷öî4ïñòúöù4ïñòúöî2ñòúòûîû0öôîþï÷3ïôï5ï÷ðö÷îüòî7ö÷úýô 3ö÷ðîüòúýôòû÷3öîüö÷îüòõýöúîüòî6öñòö÷î7ïñ÷öû î7ý2úòî4ïñòúö üö÷îò÷üò2öûòùò÷üò2öûòî3ö÷ðîõï÷ðöòú2ö÷î2ïüýöîøöôîò÷òîöüö

æïñû0öôö÷÷3öîûï2öñö÷ðîöþöñöúîæ0ôñòîúïñûö÷üïñöîüòñò÷3ö ûï÷üòñò îëòîûöúýîþòøö2îúö2ýúî2ïøòôö÷ðö÷îõý2öîüòîþòøö2îôöò÷ 2ïøòôö÷ðö÷îõ0õï÷úýõîþï÷ðý÷ð2öþö÷î2öûýû÷3ö îÿòúöîõöûòø 4ïñøöñöþîýþö3öî*+,%*$-#%&'"&,$ò÷òî4òûöîõïõ4ý2öîöñö 4öñýîûýþö3öî2öûýûîþïõ4ý÷ýøö÷î üò÷îöüöîúòúò2îúïù ñö÷ð÷3ö ...

Ê5ËÌÍ

ì7 èîéê6çèëêîÿìóëìêè çè 2êóìîùî7ï4ïñöþöîþï2ïñ öîõïõöûö÷ðî20÷4ô02îüö÷îõïñï÷0öûòîøöôöõö÷îþöñ2òñîüïþö÷î7ïúï÷ðî2ñïïüï4ýñðî10ð3öîö4ýî è2

îï÷0öûòîò÷òîý÷úý2 õïõ4ïñò2ö÷î2ï÷3öõö÷ö÷îôï4òøî2ïþöüöî5òûöúö5ö÷îüö÷îþï÷ðý÷ ý÷ðî3ö÷ðîüöúö÷ð

ÌÎÌ5Ï 56

&"#)+0*#* !"2$"Ð4"2$ FJHIZTHZRHMRWRHQRMXG[ ZRKGHRMLGUJKJSHQRMWTUR[ KRHMWTFJHIZTHZRHMWTURZJ[ HQRM\T\TZM\RXRUMaR\RLMQRHI Ñ$10",",*20"#)+Ò'#0 FGZRKRH_MOGFGZRKRHMTHT ZJZRHMYUGSMXGFGKTH\RS_ ZRHMRLRUZRHM\TWRZMFGHQJ[ RWTUMWRHM]GURL_MNGKWRLRKZRH # %"() 2*2*% &", aTLRMWTURZJZRHMR\RLMWRLRK `RFJHM]TZRMXGFGZRKRHMaGK[ UT\ZRHMbRKIR_MdRURFMR\J[ JLJURHM\GKLGaJ\VMHRH\THQR '*"Ò"#!$'"Ó+ R\JKRHMXGFGKTH\RSMFRJXJH WRLRKZRHMTHTLTR\TÚMbRKIRV KRHHQRVMLR\JMØeMLG\TWRZHQR XGFGKTH\RSMRZRHMFGHÙGK[ ')!2%"()')%+"Ò* FRLJZRHMWRKTMbRKIRMLG[ FRZRMbRKIRMFGFRHIMSRKJL FRFXJMFGFGHJSTMZJY\R FR\TMZJY\RMLGK\RM\T\TZMaR\RL ')'#)Ò*%"Ð4"#+*6"Ô(",Õ \GFXR\_M`RFJHMJH\JZMFG[ LGXRZR\MJH\JZMFGURZJZRH FTHTFRUMÛÜMPGXRURMPGUJRKIR QRHIMWTLRKRHZRHM\TWRZMFG[ ,+Ò"2"0+*,"')!*+*, FGZRKZRHMØeMTHTMLGaGUJF[ XGFGZRKRHM\GKLGaJ\_McG\GURS ÝPPÞ_McGURTHMSRKJLMFGFG[ HQJUT\ZRH_Efghij 2$"'6 HQRMSRKJLMRWRMZGLGXRZR\RH LJRKRMLJWRSMaJUR\VMFRZR HJSTMZJY\RM\GKLGaJ\VMbRKIR 89:;Ö;=>?9<@@@ WTMFRLQRKRZR\_ URXYKZRHMXGKFTH\RRHM\GK[ SRKJLMFGFaRITMØeMQRHI sàEàuixlkáEos PRURJMXGFGZRKRHMWTUR[ LGaJ\MZGMZGUJKRSRHMWRH aRKJMWGHIRHMIRKTLMQRHI DiâuyEvwxyizlirix ×TZRM]JFURSMbRKIRMQRHI ZJZRHMYUGSMXGFGKTH\RSV ZGFJWTRHMZGMZGÙRFR\RH LGTFaRHI_MßRHIMXGKUJMWT[ vwxypypm aGKRWRMWTMØeMLGaRIRTMLR\JRH FRZRMHRH\THQRMRZRHMRWR FGURUJTMaRITRHM\R\RMXGFG[ XGKSR\TZRHMWRURFMXGFT[ ãuxitEDw{wxypypmix \GKZGÙTUMWRURFMXGHWJWJZ XGFTLRSRHM\RXRUMaR\RL_MOKY[ KTH\RSRH_ LRSRHMØeMTHTMRWRURSM]RHIRH yixEäililixEou{uåEDkli LGFRZTHMaRHQRZVMFRZRMWT[ IKRFMXGFGKTH\RSMTHTMIKR\TL cGÙRKRMJFJFVMXGFGZR[ \GK]RWTMIRXMLGK\RMSRKJLMRWR[ ~kghimirli

0ÌS5Ë7T50 45679  ÌÌ5ÎU9ËÍ Í5ÌÎÌ501

!"#$%&"#!$'"()!*+*, aRbRMZGMcGZLTMNOPNMdTURH\RLMOYUWR -./-" !"0$1 !"(201"345/"',$0 JH\JZMWTURZJZRHMKGITL\GKMURXYKRH_McRR\ 26"4)+$'"%,$07 FGHIJKJLMWJXUTZR\MNOPNM\GKLGaJ\V 89:;<=><:;?@@@ RHWRMaTLRMFGHJKJLMce`PMXR]RZHQR_ fghij ABCADEFGHIJKJLMNOPNMQRHIMSTURHIV RHWRMSRKJLMFGURXYKZRHMZGSTURHIRH[ CklkmEnimiEopqirliEos HQRMZGMPGXYUTLTRHMLG\GFXR\MJH\JZMLG[ DituEvwxyizlirixEyixEvwxwli{ix URH]J\HQRMFGHWRXR\ZRHM^RXYKRHMPG[ vi|imEDwxyiriix STURHIRH_M`RH\THQRMURXYKRHMT\JMWT[ oi}tilEDkliE~kghi

&","'*"&"( aRUT\RMR\RJMRHRZMQRHIMFRLTS ,$0"%+$Ò)+$"Ñ+!"!"2(Ò aGKLGZYURS_ -V3W"X-Ò*"V!,* !"3)G JGUTSR\MZYHWTLTMTHTVMXG[ ')Ò+"W,+%ÒY"2"./Z FGKTH\RSMFGKRLRMbRKIRMWR[ X.+F!+'"/)1*+!"Z+(Y6 URFMZR\GIYKTMTHTMXGKUJMWT[ 3F1"2$"Ò)'(Ò","2 \YUYHIVMWTMRH\RKRHQRMWGHIRH Ñ+!"F+!",*20"($20 FGFaGKTZRHMaRH\JRHMaGKJXR ,Ò*"Ò0* " !"11*"2$"()G N^cJVMØRLZTH_MdTMaTWRHI +*'0 "Ò($"',$0"2(Ò XGHWTWTZRHMWRHMZGLGSR\RHV -V3W7"3)%+!"2(Ò"#Ò* XGFGKTH\RSM]JIRMaGKJXRQR ./Z&"()+1*"2$%)Ò0*$"$"Ò$!!1 FGKTHIRHZRHMaGaRHMbRKIR 2$"()+*'0"'$1$%",)2$+$"Ò($ FTLZTHMRH\RKRMURTHMWGHIRH //"#)1*'"($207 FGFaGKTZRHMXGFGKTZLRRH 89:;<>[?:Ö;Ö;[ ZRHWJHIRHMLJXRQRM\G\RX LGSR\VMXGFaGKTRHMIT_TMXRWR v\B\àROIEN^cJMFGKJXR[ NRUT\RMWRHMRHRZ[RHRZVMLGK\R ZRHMFRLQRKRZR\MQRHIMLJWRS FGFÚRLTUT\RLTMXGHWTWTZRH WTÙR\R\MYUGSMNRWRHMOJLR\Mc\R[ WRLRKMaRITMRHRZHQR_ BCDE4+$#* &","'*"Ò JRHIMQRHIMKYaGZVMaGKUJ[ aRHZMFGFTUTZTMaR\RLRH \TL\TZMÝNOcÞMWRURFMLJK]GQ dGHIRHMaGKRIRFMaRH\JRH (%0"*!"%)+Ò,"!"+*,% aRHIMFRJXJHMSTURHIMLG[ ]JFURSMWRURFMFGHJZRK[ QRHIMWTURZJZRHMWJRM\RSJH WRKTMXGFGKTH\RSMTHTVMXGHGKTFR Ò*"0 Ó*+"2$"Ò)!0"Ò($ aRITRH_MJRZRM]TZRMJRHI ZRHMJRHI[JRHIMTHT_ LGZRUT_MdRURFMLJK]GQMTHTVMNOc aRH\JRHM]JIRMWTSRKRXZRH F'F+",)+$"% "2 "%$+$ KHWRMKJLRZMWTM\GHIRSVMLG[ `RH\THQRMJRHIMQRHIM\T[ RZRHMFGHWR\RMFRLQRKRZR\ FGFGHJSTMZGbR]TaRHHQR ',$0"*Ò*0&"(%0"#$,"2$G ZRUTXJHMHYFYKMLGKTMQRHI WRZMURQRZMGWRKM\GKLGaJ\V QRHIMFGFGHJSTMZKT\GKTRMLG[ JH\JZMFGFRHÚRR\ZRHMLGaRTZ[ Ò*%+% "Ò*"2$! Ò$"F1)0 \GKUG\RZMWTMZRHRHMWRHMZTKT RZRHMWTLGKRSZRHMaRHZMZG aRIRTMYKRHIMFTLZTH_MdGHIRH aRTZHQR_MOGHGKTFRMaRH\JRH #%6"-%"'6 FRLTSMJ\JSVMJRHIM\GKLGaJ\ NRHZMNHWYHGLTRMJH\JZMWT[ WR\RMTHTVMNOcMFGHGH\JZRH WTSRKRXZRHMFGFaGKTMaJZ\T 89:;H9?=;<<@@@ WTLGaJ\MJRHIMKJLRZ_ SRHÙJKZRH_MORWRMKGH\RHI LTRXRMLR]RMQRHIMaGKSRZMFG[ aRSbRMaRH\JRHMFGFRHIMWT[ LRKIRMaTLRMFGHJZRK[ bRZ\JM\GK\GH\JVMJRHI[JRHI HGKTFRMN^cJMWRHM]JIRMØRL[ IJHRZRHVMFTLRUHQRMWGHIRH vIãIEWRLRKHQRVMZR\GIYKT ZRHMJRHIM\GKLGaJ\MZGMaRHZ QRHIMLJWRSM\TWRZMURQRZMGWRK ZTH_ LGKTHIMFGFGKTZLRZRHMZGLG[ JRHIMQRHIM\TWRZMURQRZMGWRK \GFXR\MTRMFGHRaJHI_MOGH[ \GKLGaJ\MRZRHMWTSRHÙJKZRH cGFGH\RKRM XGHGKTFR SR\RHMWRHMFGHWJZJHIMRHRZ T\JMFGHÙRZJXMWJRM]GHTLV JZRKRHMaTLRMWTURZJZRH WGHIRHMÙRKRMWTKR]RHIMZGÙTU[ OP^MRWRURSMYKRHIMFTLZTH JH\JZM\GKJLMaGKLGZYURS_Mfghij QRZHTMJRHIMUJLJSMWRH XRWRM]RFMYXGKRLTYHRU ZGÙTUVMZGFJWTRHMWTaJRHI_ QRHIMaGKRWRMWTMURXTLRHMXRU[ JRHIMKJLRZ_MßRHIM\GKFRLJZ aRHZ_MMRHIMaGKHYFTHRU fghij THIMaRbRS_MJRLQRKRZR\MQRHI siyuEOp`lir JRHIMUJLJSVMRH\RKRMURTH aGKRXRMXJHMaYUGSMWT\J[ FRLJZMZR\GIYKTMTHTM]JIRMFGH[ Dw{iåiEãuxitEoktuiåá RWRMÙYKG\RHMWTMaRITRH ZRKZRHVMRLRUML\YZMJRHI ophilxk ÙRZJXMYKRHIMFTLZTHMQRHI CwxigiEDwr|iEyix JRHIVM\GKZGHRMHYWRVM\GK[ ZRK\RUMWTMaRHZMFRLTSMFGH[ OixigwrEP{writukxiå FGFTUTZTMaGaRHMLRHIR\MaGKR\V Crixt}ugritu ZGHRMaRSRHMZTFTRVMUGÙGZ ÙJZJXT_M`RFJHVMFGUTSR\ DitEDixlkrEvwrqimuåix FTLRUHQRMbRKIRMFTLZTHMQRHI fãuxtktximwrlrixtj WRHMZY\YK_McGFGH\RKRMQRHI L\YZMJRHIMQRHIMRWRMWT QixmERxykxwtuiEfDvQRj LGWRHIMSRFTUMR\RJMFGFTUTZT DkliE~kghimirli WTLGaJ\MJRHIMKJLRZMRWRURS aRHZM\GKaR\RLVMFRZRMLG\TRX ãR~

3456789:4;7<=:4 >=?9;4@;457A=7<45;

¦À¾ÀÁÀ½ÈÀ

¡¢ £¤¥ ¦§¨¢¥©ª¢¡ ´±­®® ´´­«® ´®­²° ®³­²° «¯­µ² «®­®® ®¬­«² «¯­®´ «³­±® ®¬­±² Ƽüɼ¿

¡¢ £¤¥ ¦§¨¢¥©ª¢¡ ¶·¸¹º»¼½¾¼½ «¬­®¯ ¶·¸¹º»¼½¾¼½ «°­±± ¶·¸¹º»¼½¾¼½ «²­±® ¡º¾º «³­®® ««­²² ´±­±¬ ´«­µµ ´®­®® ®³­®® ´®­´´

¡¢ £¤¥ ¦§¨¢¥©ª¢¡  ¡¢ £¤¥ ¦§¨¢¥©ª¢¡ ¶·¸¹º»¼½¾¼½ «¯­«® ¢¿¾ÀÁÂÃÂÄ §ÇÄ ¡º¾º «²­«² ¶·¸¹º»¼½¾¼½ «±­±° ©¼»¼Å¦¼¿ºÅƼü¸ §ÇÀ ¶·¸¹º»¼½¾¼½ ´®­²´ ¶·¸¹º»¼½¾¼½ «µ­±µ ¶·¸¹º»¼½¾¼½ ®µ­²² ¡º¾º ®´­®° ®«­«´ ¡º¾º ´´­«² ®®­±² ƼÃÂÀÉÀ¿ÀŧÇĹ¿·ÄÄ ®±­±® ¶·¸¹º»¼½¾¼½ ®¯­®® ®¬­´² «°­«² ¶·¸¹º»¼½¾¼½ «±­µ± ¶·¸¹º»¼½¾¼½ ®¬­µ²

®²­±® ®³­µ² «±­®®

«µ­±® «°­´® «³­´® ®¯­µ® «¯­®® ®°­®® «µ­²®


0123

3415689 5 919 48414 

93801þÿ01123039,.314805055516/931ÿ8789,3 ÇÉ ÎÆÉ ÉÏÐ É ÅËÍ ù;, '$$&(ú&$û$'üý&$

ÖÓÔñØÓòÔØãØ×àäåÚÙßØ æÞäÚàßØæåØïÙðáéÙÚàÜØÙÜÚáÛñØÙðá ØèàÜââàÛÙßØÙäÝåØÝÞÛåã mnonpqrstuvrswxouy †{Œ~€~‰‚ƒ~†~{†‰~Œ~}~– ˆ…†{‚ƒ{‚“’~~€’{{‚‡~~€ }~}“‰…‚~Œ‰‰€‰’‰–~€~‰€‰€ æÙßåÚÙÝØæßØÖçáØæääØæåØæàéÙÜØ×ØÑïÔ £““€~€†{‚–~ˆ~’ˆ‚¤“ Œ{…‚~€ˆ…†{‚ƒ{ƒ‰ƒ’‰€ ~€’{€“–‚‰Œ‰…¡¼{ƒ“~ ƒ{ƒ„{‚‰~€’{ƒ~–~ƒ~€ áîÙèèÙæåçÙîØÙÜÚáÛíØàßàäÙ èàèðàÜÚÙÜâäÙÜØéÞÝÚàßØçÙÜâ ¼~Œ‰~‚—‚~«~€‰‘ˆ‚”{€ˆ ˆ…~¡ †‰€ˆ~~€ƒ{ˆ‰Œ~€ˆ‰}~ ˆ~€’{ƒ„{}~‡~‚~€{’~ˆ~ ðàßåÝåØðàßðÙâÙåØæáäáÜâÙÜØÚàßîÙæÙé ¼ ‰ ~  ‰ ~ € ‘  ˆ~ €  ˆ‚  ”{ € ˆ‚   ¼ ‰  ¼ { } { Œ ~ ‰  ƒ{ } ~ “ ~ €  … ‚ ~ Œ ‰ “~€…}{–ˆ…†{‚†‰ˆ~Œ{}~}“ Œ{}“‚“–«~‚~ƒ~Œ~‚~~† éßÞêàÝåØæÞäÚàßíØ×àßÚÙØðàßÝÙèÙ㠃~ €‡ “€† ~ ~ €ˆ‰ † ~ –~ € ˆ~ € ˆ… ~  „ { ‚ Œ ~ ƒ~ ‘  Œ { } “‚ “– „{‚~–‰‚ˆ{€~€{Œ{ƒ„“ †{‚“†~ƒ~’~Œ‰{€†{€†~€†‰€ ÝÙèÙØèàèðÙëÙäÙÜØÝáèéÙî ~ ‰ „ ~ †  ˆ“ ~ ~ € ƒ~ } ’‚ ~ † ‰ ˆ… † { ‚  ˆ~ €  ’{  ~ «~ ‰  ˜¼ 7£ –~€‘€~ƒ“€~ˆ~‚‰Œ‰… ˆ~~€~€ˆ‰}~“~€…}{– æÞäÚàßí † { ‚ “ Œ  ƒ{ } “ ~ Œ ¡  £‰  ˜¼ 7£ ‹…  ‹… €… Œ ~ ‚ ‰  { ƒ„ ~ } ‰  ƒ{ €‡ ~  {ƒ~†‰~€¡ ˆ…†{‚†‰ˆ~Œ{}~}“ƒ{ƒ ×àÛÙÜìáÚÜçÙñØæåØÚàÜâÙîØîáìÙÜ €… Œ ~ ‚ ‰ ‘  ¦“€“€ ‰ ˆ“} ‘  ~ Œ ‰ } ~ € ~ €  ~ † ‰ ¨ ‰ † ~ Œ €  ~  ƒ~ Œ ‰ €   ½ ˜{ Œ ‰ …  ‰ † “  „ “ ~ €  ’ ‰ } ‰ – ~ € „“~–~€–~Œ‰}ƒ~€‰Œ¡ ßåÜÚåäãßåÜÚåäñØèàßàäÙØèàÛÙäáäÙÜ ˆ‰ «“‡ “ˆ ~ € ˆ~ } ~ ƒ ’{ €  ƒ~ Œ ‰ €  ¡   £~ } ~ ƒ { Œ { ƒ’ ~ † ~ € ‰ † ~ ‘  ‰ † ~  –~ € ~  „ { ‚ “’~  ~ ¬~ƒ“€†‰€ˆ~~€ˆ~‚‰ ÛÞÜâèÙßëîØäàØâàæáÜâØÑ ØáÜÚáä –{€†‰~€}~~€~€Œ{}~ƒ~¢ ‰†“‘’~‚~ˆ…†{‚‡“~ƒ{€ †~€’~~ˆ~ƒ~Œ“ˆ“€†“ ’~‚~ˆ…†{‚ƒ{‚“’~~€ èàÜçÙèéÙåäÙÜØÙÝéåßÙÝåíØ åØÝà㠃{€‰†¡ ˆ{Œ~{’~ˆ~9¤“€†“ƒ{ ƒ{€|{}~~~€‘¾‡{}~Œ€~¡ “’~~“€†“’{€{}~ƒ~†~€‘ éÙÜìÙÜâØìÙÛÙÜñØèàßàäÙØÚàßáÝ —{}~~€~€†{‚–~ˆ~’’~ €~€“}‰‚’“†“Œ~€~Œ~Œ‰†{‚ z~Œ“Œ–““ƒ~€ƒ{€‡{‚~† €~ƒ“€Œ{ƒ“~€~†{‚~€†“€ èàÜââàÛÞßÙäÙÜØéàÜÞÛÙäÙÜØÚåÜæÙã äÙÜØçÙÜâØèàÜáßáÚØèàßàäÙØèàßá㠌‰{€ˆ‰–{€†‰~€ƒ“}~‰’““} –~ˆ~’ˆ‚¤“ˆ~€~«~€ …}{~€~ˆ‰¼“}~«{Œ‰‰†“ ’~ˆ~•“–~€~€9~–~ Œ~¡ =>?@ABCDEFDGHICBA>CJAKG Ÿ¥¡ éÙäÙÜØäßåèåÜÙÛåÝÙÝåØÚàßîÙæÙé GMP?C@GB=AYCOC ŸŸ–‰€~’““}Ÿ¥¡¢¡ ~«~€¡ ƒ{€“‚“†­Œ†‰ƒ{ƒ’{€~‚“–‰ ½z~ƒ‰‰€‰€ƒ{ƒ„{‚‰~€ WSRSCYV\UXRCY^C@STUQbC[XTZQWQTZCWdSTYQ\ ¼{ƒ“~ éßÞêàÝåØæÞäÚàßí  ’~ Œ ‰ { €   ~ €   – { € ˆ~ — “ † “ Œ ~ €  † { ‚ Œ { „ “ †  ƒ{ € ‡ ~ ˆ ‰ ‚ˆ‰˜¼7£‹…€…Œ~‚‰¡ {ˆ“~Œ‰{’~ˆ~ƒ~Œ~‚~~† !ÙäåÛØïàÚáÙØïÞèåÝåØØÑ WSSUCRXb^CYSR^C>PCWMACIQaS[[SY^cSaC\XCFXYQTZCKW>KC@STUQbf „{‚…„~†{’…}‰–~‚“Œƒ{ ’‚{Œ{ˆ{€„“‚“„~‰ˆ“€‰~ ˆ…¼†{ ~ ~†‰€‰’~‚~ˆ‰ˆ…†{‚ ~}~“~€ˆ‰}~“~€…}{– ÙÜÚáÛñØ"áéßåçÙÜÚÞØÝàáÝÙåØÙáæåàÜã >S`QCghiHjjkl €“€“ ˆ‰  ‚ “~ € † “€“ { ˆ… † { ‚ ~ €  ~ ‚ { € ~  ƒ{ ƒ’{  Œ { ˆ ‰ ‰ † {†~“†~€ˆ~}~ƒƒ{}~ ˆ…†{‚ƒ{‚“’~~€“’~~ ÝåØèàÜæáäáÜâØáéÙçÙØòäÙÚÙÜØÞäÚàß ‚ “ƒ~ –  Œ ~ ‰ † ¡  ¼ { ƒ{ € † ~ ‚ ~  “€  €  ~ ‚ “ – ‰  † … † ~ } ‰ † ~ Œ  ˆ … † { ‚  ˆ ~ } ~ ƒ “ ~ € ‰€ˆ~~€ƒ{ˆ‰Œ†{‚ “€†“ƒ{€{}~ƒ~†~€¡£… òÜæÞÜàÝåÙØòòØáÜÚáäØèàèàßÞÛàî ìáâÙØÝàèáÙØçÙÜâØðàßâàßÙäØæå æåÛÙäáäÙÜØæÞäÚàßØÖçáñØèàÜáßáÚÜçÙ “’{}~~€~€{ƒ{‚{€| ƒ{ƒ„{‚‰~€’{€~„ˆ‰~€{ –~ˆ~’† ’~Œ‰{€~‚{€~–~ †{‚–~€~„{‚“Œ~–~‘€~ƒ“€ äàÙæåÛÙÜØæàÜâÙÜØëÙßÙØéàÜâÙìáÙÜ ðåæÙÜâØéàÛÙçÙÜÙÜíØòòØìáâÙØéàßÛá ÝáæÙîØÝàÝáÙåØÝÚÙÜæÙßØéàÛÙçÙÜÙÜí † éàÜåÜìÙáÙÜØäàèðÙÛåØÑïí åÜÚßÞÝéàäÝåñ÷ØäÙÚÙÜçÙíØ ÞäÚàß ïàÚáÙØòòØÙÜÚáÛñØ×ÙæåßÙÜ „~‰ˆ‰7€‰†¦~«~†ˆ~‚“‚~†‘ ’~ˆ~ƒ~Œ~‚~~†¡£‰‚{†“‚ «~†‰‚†{‚‡{‚~†~Œ“Œ–““ƒ •“–~€ ~€ ƒ{€{†“ öÓÙéåØÝàèáÙÜçÙØìáâÙØîÙßáÝ èàÝÚåØèàèàßîÙÚåäÙÜØ×ÚÙÜæÙßØ$éã èàÜâÙÚÙäÙÜñØÙäÝåØåÜåØèàßáéÙäÙÜ ‚“~€…’{‚~Œ‰ˆ~€}~~€~€ 7ƒ“ƒ˜¼7£‹…€…Œ~‚‰‘ˆ‚ Œ{’{‚†‰~€ˆ‰~}~ƒ‰…}{–ˆ‚ ~€‘¾‰ƒ„“–€~¡ ÛàâÞ#ÞØìåäÙØèàèÙÜâØÜÙÜÚåÜçÙØÙæÙ àßÙÚåÞÜÙÛØÑßÞÝàæáßØ×$ÑØéàÛÙã åÜÝÚßáäÝåØæÙßåØòòØéáÝÙÚØæÙÜ ’{‚Œ~}‰€~€†{†~’ˆ‰}~Œ~ ­Œ†‰­€ˆ‰~€‰~€†“‚“†–~ˆ‰‚ ¤“ˆ~€~«~€~«~€¡7€ ¼{…‚~€’~Œ‰{€‘¼“ˆ~‚ƒ‰ äàÛÙÛÙåÙÜñ÷ØäÙÚÙÜçÙíØòÙØìáâÙØèàã çÙÜÙÜØéÙÝåàÜØæåØßáèÙîØÝÙäåÚ èàßáéÙäÙÜØðàÜÚáäØÝÞÛåæÙßåÚÙÝ €~~€¡ ˆ~}~ƒ~|~‚~ƒ{€~†~~€ “ƒ{€|{~––~}Œ{‚“’~‘ ƒ{€~“†‰ˆ~†{‚}~}“†{‚ ÜâÙÚÙäÙÜØÙæÙÜçÙØäÙÝáÝØåÜåØÙæÙÛÙî èÙáéáÜØæåØÚàèéÙÚØéàÛÙçÙÜÙÜ ÚàßîÙæÙéØÝàÝÙèÙØéßÞêàÝåØæÞäÚàßí 8‚~Œ‰ˆ~€ˆ…~„{‚Œ~ƒ~ ’{}~~€~€{’~ˆ~’~‚~’~ † Œ~~†‰€‰’~‚~ˆ…†{‚‡“~}{„‰– ~€“ˆ{€~€~Œ‰‰€‰¡ ÝàðÙâÙåØðàÜÚáäØéàßîÙÚåÙÜØðÙâå äàÝàîÙÚÙÜØÛÙåÜÜçÙØæåØÙÜÚáÛí öÓÙéåØäåÚÙØÚàÚÙéØèàèðàßåäÙÜ ‰€‰ƒ{€‰ƒ„“}~€{–~‚“~€ Œ‰{€†{†~’ˆ‰‡~}~€~€¡ {‚–~†‰–~†‰ˆ~}~ƒƒ{}~“ ½ €~~’~~’~‘–~€~ ÝàÛáßáîØæÞäÚàßØèÙáéáÜØéåîÙäØçÙÜâ ÙâåÙÜØÑàèðåÜÙÙÜØæÙÜØÑàèã éàÛÙçÙÜÙÜíØòÜåØÙæÙØÝàäåÚÙßØ „~‰ˆ~‚‰ˆ…†{‚ƒ~“’“€ ­Œ†‰ƒ{€‡{}~Œ~€~Œ‰Œ…}‰ „ ~ †‰€ˆ~~€ƒ{ˆ‰Œ¡ Œ{„{€†~‚Œ~‡~€“€“€~‘¾ èàÛÙäáäÙÜØéàÛÙçÙÜÙÜØäàÝàîÙÚÙÜ ðàÛÙÙÜØòòØ òøñØ×áÜÙßÚÞØèàÜâÙã ÞßÙÜâñØÙÜââÞÚÙØäÙèåØÙæÙØ%&ØÞß㠒~Œ‰{€~€ƒ{€“€“ˆ‰ ˆ~‚‰†~Œ‰†“„{€†“{ƒ’~†‰ €¼ ~}~–Œ{…‚~€ˆ…†{‚ˆ‰ ~†~’{‚{ƒ’“~€~€ƒ{€ ÙâÙßØÛàðåîØðàßîÙÚåãîÙÚåØæÙÛÙè ÚÙäÙÜñØæÞäÚàßØæÙÛÙèØèàÜìÙÛÙÜäÙÜ ÙÜâñØìÙæåØÝàÛàðåîÜçÙØÚàÚÙéØèàè㠂“~€†“€“¡ª{„{‚~’~ˆ… †{‚–~ˆ~’ˆ‚¤“ˆ~€~«~€ ˜¼7£ €…Œ~‚‰‘ˆ‚­ˆ~˜…– ˆ{‚‰†~Œ~‰†ˆ~‚~–†‰€‰ èàÜÙÜâÙÜåØéÙÝåàÜí éßÙäÚàäÜçÙØæåÛåÜæáÜâåØîáäáè ðàßåäÙÜØéàÛÙçÙÜÙÜñ÷ØäÙÚÙØ×ÙæåßÙÜí †{‚ˆ~€’~Œ‰{€„~–~€ƒ{€{ ~«~€¡—{{‚‡~~€Œ{„~~‰ ƒ~«~†‹… ‰ƒ{€~ƒ„~–~€ƒ{ †{‚Œ{„“†¡¿ÀÁÂà öÓåæÙäØëáèÙØæÞäÚàßØÝÙìÙØÚÙéå ÙéÙéáÜØçÙÜâØÚàßìÙæåíØÖéÙØçÙÜâ îÙæ

!"#$"%"&'(

)*+,-.,/,01231456,01+7898:1;7,<80

mnonpqrstuvrswxouy {€ˆ~‚~‰¤“€”~‚…€… Œ“€ƒ{€{‚{ƒ’~†•……†~ z{|{}~~~€~‚~ƒ„…}†{‚‡~ˆ‰ ƒ{}~‡“ˆ~‚‰~‚~–Ž…~ƒ{ z‰‡~€~€ˆ‰{€ˆ~‚~‰Š……¡ ˆ‰Š~}~€‹…€…Œ~‚‰Ž…~‘ €“‡“{‹…€…Œ~‚‰¡ ª~–~€~‰„~†„{€†“‚~€{ †{’~†€~ˆ‰†‰“€~€”“†~€ ˜{€|~€~€~‘¤“€„{‚ ‚~Œ‘~Œ‚…ˆ~„~‰~€„{}~~€ •}{Œ{–‘—}~{€‘˜~„“™š›œž Œ~ƒ~†‰~†{ƒ~€€~–{€ˆ~ }~€Œ“€’~†~–¡ Œ{‰†~‚’““}Ÿ ¡¢¡£‰ˆ“~‘ ƒ{€“‡“{’~€†~‰ª~‚…€¡ z{€ˆ~‚~~€”…€ˆ~§‰¨‰| {|{}~~~€ ˆ‰Œ{„~„~€ ¼{Œ~ƒ’~‰ˆ‰†‰“€~€•}{ †‰ˆ~„‰Œ~„{‚–{€†‰ˆ~€{ƒ Œ~}~–Œ{…‚~€’{€{ƒ“ˆ‰ Œ{–‘†‰„~†‰„~{€ˆ~‚~~€~€ „~}‰ƒ{€~„‚~•……†~¤¨~€ ~€†{‚}‰„~††~„‚~~€ˆ~}~ƒ ˆ‰{€ˆ~‚~‰¤“€{}“~‚ Œ~~€ƒ{}~‡“ˆ‰„{}~~€ {~ˆ~~€ƒ~„“ƒ‰€“ƒ~€ ‡~}“‚ˆ~€}~€Œ“€ƒ{ƒ… €~¡ „{‚~}…–…}¡ †…€‡~}~€ˆ~‚‰~‚~–„{‚ ½¼~~Œ“ˆ~–„{‚“Œ~–~ z{|{}~~~€ƒ{}‰„~†~€ }~«~€~€¡ ƒ{€–‰€ˆ~‚‘€~ƒ“€†{†~’ †‰~{€ˆ~‚~~€~€‰•……†~ ¬~–~Œˆ~‚‰~‚~–‹…€… {€~¡z{€ˆ~‚~~€‰†“™”…€ˆ~ z‰‡~€¤£  ¥‹¦‘”…€ˆ~ Œ~‚‰ƒ{}~‡“•……†~z‰‡~€¤£ §‰¨‰|ž}~€Œ“€ƒ{€~„‚~ §‰¨‰|£©©Ÿ”¤‘ˆ~€•……†~   ¥‹¦~€ˆ‰{€ˆ~‚~‰ {€ˆ~‚~~€~€~ˆ~ˆ‰„{}~ ¤¨~€Œ~¤ª•£¡ª{‚ Š……‘«~‚~—~|‰†~€‘Š~«~ ~€Œ~~‘¾~†~Š……Œ~~† “€†“€{|{}~~~€‰€‰†‰ˆ~ •‰ƒ“‚ˆ~€•……†~¤¨~€Œ~ ˆ‰†{ƒ“‰ˆ‰}…~Œ‰{‡~ˆ‰~€¡ ƒ{€‰ƒ„“}~€…‚„~€}“~ ¤ª•£~€ˆ‰{€ˆ~‚~‰ ¼{†{}~–{€ˆ~‚~~€„{‚ ~†~“’“€‡‰«~¡ £~‚~€†…‘’{~«~‰˜“ƒ~– –{€†‰‘Œ{}“‚“–’{€“ƒ’~€ ¬~ƒ“€†‰~{€ˆ~‚~~€ ª~‚~€¼‰†~~€™˜“„~Œ~€ž ~€~ˆ~ˆ‰ˆ~}~ƒ•……†~ ~€†{‚}‰„~†{|{}~~~€ƒ{ ‹…€…Œ~‚‰¡ z‰‡~€ˆ~€¤¨~€Œ~}~€Œ“€ €~}~ƒ‰{‚“Œ~~€|““’ z~‚{€~}~‡“{€ˆ~‚~~€ {}“~‚ˆ~‚‰ˆ~}~ƒƒ…„‰}¡ ’~‚~–ˆ~€–~‚“Œˆ‰ˆ{‚{ |““’|{’~†‘{|{}~~~€†‰ ¼{ƒ{€†~‚~{ƒ’~†’{€“ƒ ’{†“~Œ¡­€®…‚ƒ~Œ‰~€ˆ‰ ˆ~ˆ~’~†ˆ‰–‰€ˆ~‚~€¡ ’~€~€~ˆ~ˆ‰ˆ~}~ƒ –‰ƒ’“€¯°±²³´µ¶·¸¹º»µ”…€ˆ~ z{€ˆ~‚~~€”…€ˆ~§‰¨‰| ”…€ˆ~§‰¨‰|–~€~†{‚ˆ‰~ƒ §‰¨‰|£©©Ÿ”¤~€ˆ‰ ~€ˆ‰{€ˆ~‚~‰¤“€}~€ ˆ‰ˆ~}~ƒƒ…„‰}¡ z{{ƒ’~†€~„~‚“{}“~‚ Œ{†{}~–’~‚~’{~«~‰˜“„~ Œ~€‹…€…Œ~‚‰ƒ{ƒ‰€†~€~ {}“~‚ˆ~‚‰ˆ~}~ƒƒ…„‰}¡¼~~† ÑÒÓÔÕÖ×Ø×ÙÚÛÙÜÚÙÝØÑÞÛßàÝØÕáÜáÜâã éàÜâàèáæåØóÞÜæÙØôåõåëØæÙÛÙè {}“~‚ˆ~‚‰ˆ~}~ƒƒ…„‰}‘ˆ~‚‰ äåæáÛØçÙÜâØèàÜæÙéÙÚäÙÜØåÜêÞßèÙÝå äÞÜæåÝåØèÙðáäñØéåîÙäÜçÙØÙäÙÜ ƒ“}“†¤“€ƒ~Œ‰–†{‚|‰“ƒ äàëàÛÙäÙÙÜØÛÙÜâÝáÜâØæÙÚÙÜâØäà èàÛÙäáäÙÜØÚàÝØáßåÜàí „~“~}…–…}~€|““’ ÛÞäÙÝåØäàìÙæåÙÜíØÑàÚáâÙÝØäàèáæåÙÜ öïåÚÙØÙäÙÜØÛÙäáäÙÜØÚàÝØáßåÜà “~† ÛÙÜâÝáÜâØèàÛÙäáäÙÜØÞÛàîØÓïÑØæÙÜ áÜÚáäØèàèÙÝÚåäÙÜØÙéÙäÙîØæÙÛÙè ½•~ˆ‰’{€“ƒ’~€€~ èàèåÜÚÙåØäàÚàßÙÜâÙÜØÝÙäÝåØæÙÜ äÞÜæåÝåØèÙðáäØÙÚÙáØÚåæÙäñ÷ØáëÙéÜçÙí „~‚“{}“~‚Œ{†{}~–ˆ‰ƒ‰€†~ éàÜâàèáæåØäàÜæÙßÙÙÜØçÙÜâØÚàßÛåðÙÚ ×àÛáßáîØäàÜæÙßÙÙÜØçÙÜâØÚàßÛåðÙÚ …}{–’{~«~‰˜“„~Œ~€¡¼{†{ äàëàÛÙäÙÙÜí äàëàÛÙäÙÙÜØäàèáæåÙÜØæåæàßàäØäà ~–{‡~ˆ‰~€ƒ{‚{~ƒ~}~– ïÙÝÙÚÛÙÜÚÙÝØÑÞÛßàÝØÕáÜáÜâäåã ÑÞÛßàÝØÕáÜáÜâäåæáÛØáÜÚáäØéàÜçàã } ~ƒˆ‰ˆ~}~ƒƒ…„‰}‘¾~†~ æáÛñØÖïÑØÒÜæÙßØòÝÜåÙÜÚÞØèàÜâÙÚÙäÙÜ ÛåæåäÙÜØÛàðåîØÛÙÜìáÚíØÑßÞÝàÝØàõÙäáÙÝå ˆ‰ ~}~–Œ{…‚~€’{~«~‰˜“ èÙÝåîØèàÜçàÛåæåäåØéàÜçàðÙðØäàëàÛÙã äàÜæÙßÙÙÜØÝàÜæåßåØÝàèéÙÚØèàÜåè㠌 äÙÙÜØäÙßÙèðÞÛØçÙÜâØÚàßìÙæåØæå ðáÛäÙÜØÚàßÝàÜæÙÚÜçÙØÙßáÝØäàÜæÙßÙÙÜ „~Œ~€~€{€~€ˆ‰Œ{„“† ÚåäáÜâÙÜØÓÛàÝàîíØÓàßäÙåÚØæáâÙÙÜ ðÙåäØæÙßåØÙßÙîØøÞâçÙØèÙáéáÜ ~€‰ˆ{€†‰†~Œ€~¡¿ÀÁÂÃ

ÄÅÆÇÈÇÉÊËÈÉÌÍÇÎËÉÏÅÐÇÍ

IEBVEBFC>?BFPLMCOCWVb^W^ YSTCeSRZSC[X[^TZ^R\STCWXYST V^X^_CcSTZCUXRb^`SUCUS`RS\ST `XRQTUQTCY^CJQUSTC=bXWXaf WbScXTfC>S`QCghiHjjkl œ ™w“wxvw…zxw…w“x•tutw…zx‚}wŠ€ › –‚w†wzxvzx‡z‹€u~wuˆ}‚‚“—‡zŒw„ š stuvwxyz{z|xx‘‘’xs ˆtƒt‡wx‰zŠwu~xvwuˆtƒt‡w{wuwx‰w„ ‡zŒwx‹‚uvw…wwuxƒwu~xvz‹‚uvw…wz~€u~ ƒwu~xvz‹‚uvw…wz~€u~xsw…„ …‚uwx}wŠ€x‹‚uvw…wwux|€‹€†x|‚†w‡—x‹‚„ ‹‚}€w…xŠw}€…xvwux}wu~€u~x‚t‡tu~ ƒtutx‚}wŠ€xvw…zxw…w“”t~ƒw |‚}w‹wwux‡zvw‹xvw†w‡xvz“zuvw…‹wuŽ Šw}wuxvw…zxw…w“xŒ‚…}w˜wuwuŽ ‚u€Š€x‹‚x•tutw…zŽ  stuvwxyz{z|xx}wu~€u~x‚uƒ‚„ …‚†w‡ˆtƒt‡wx‰zŠwu~xxvwux‹‚Œw}z ‚uwŒ…w‹ˆtƒt‡w{wuwxƒwu~x‚„ }wŠ€xvzxŒ‚}w‹wu~uƒwŽ ¡obmc_cpfc lhoaŸi^a

žcra^`arb qc

]^_`abcade`fca ]ghihjkdlgcmhak noaoicp^k noaoicp^ q` a`ab_^r`g

0ÇÎ1 É2ÇÎ É3 0ËÈÉ4ËÍ ÆÉ0ÇÉÄËÇÆÉ5678 '$#'()&( *+#,)&+-.*/ =>?@ABCDEFDGZJG>?CPAPIGNGB=?HF>G[?PZCIC[GA\?GC>GMJIGB

mnonpqrstuvrswxouyuª“’~†‰ „~‚“ˆ‰ª~€Œ~}¼{«……’‚…‡…‹…€… „{‚}~“‘¾’‰€†~€~¡¼{}~‰€–~‚“Œ ­Œ~€ƒ{€ˆ““€}~€~–ª“’~†‰ ¦“€“€‰ˆ“}‘ª~ˆ‰€~–ƒ{ƒ‰€†~ Œ~‚‰‘˜~„“™š›œž¡ €{†‚~}‘}~€‡“†ª~ˆ‰€~–‘{’~}~ˆ{Œ~ ~€ƒ{ƒ‰€†~z{’~}~£{Œ~€{†‚~}¡ Œ{ƒ“~z{’~}~£{Œ~“€†“€{†‚~} £‰~ƒ{€‡{}~Œ~€‘šŸ©ƒ{‚“ ‡“~–~‚“Œƒ{€‡~}~€~€’{ƒ{‚‰€ £~}~ƒ~†“‚~€‘’{}~Œ~€~~€~ƒ ˆ~}~ƒ—{ƒ‰}‰–~€7ƒ“ƒ™—{ƒ‰}“ž ’~~€†~–“€’…}‰†‰ˆ‰ƒ~€~{’{€ †~–~€ˆ{Œ~ˆ{€~€†‚~€Œ’~‚~€ˆ~€ ’~€{ƒ{ƒ~€ˆ‰}~‚~€“€†“ƒ{}‰ wqovxStuvrswxouyuz{’~}~ ˜‰„“~€ƒ~Œ~‚~~†ˆ‰ šŸ©¡z{’~}~£{Œ~–~‚“Œƒ{€‡~ †‰€~€’…}‰†‰|““’{€†~}¡£{€~€ ~“€†~„{}¡ „~†~€z{’~}~£{Œ~ƒ~“’“€’{ ª~ˆ~€—{€~€“}~€~€ª{€ Œ{ƒ„‰}~€ˆ“Œ“€ˆ~‚‰†‰~ }~€~€†“~Œ€~“€†“ƒ{ƒ„{‚‰~€ ƒ{€‡~}~€~€†“~Œˆ~€{«~‡‰„~€ Š~€~€Œ~ƒ’~‰ƒ{}~“~€†‰€ˆ~ ‚~€~†ˆ{Œ~¡ |~€~£~{‚~–™ª—ª£žz~„“ ˆ{Œ~~€‰ˆ{Œ~¦~ˆ‰€–~‚‡… ’{}~~€~€{’~ˆ~ƒ~Œ~‚~~†ˆ~€ €~ˆ{€~€„~‰‘€~€†‰€~~’~~€ ~€†‰€ˆ~~€~€ƒ{€~}~–‰~†“‚~€ ª“|–…‚‰„{‚–~‚~’‘Œ{}“‚“–«~‚~ ’~†{€ª~€†“}‘£«‰£~‚~€†…‘ ˆ~€¼‚‰~ˆ‰€z{|~ƒ~†~€ ˆ‰~ƒ~€~†~€…}{–ƒ~Œ~‚~~†„‰Œ~ Œ{–‰€~ƒ~}~–†{‚Œ~€“†ƒ~Œ~}~– ƒ~Œ~‚~~†‰“†Œ{‚†~ˆ~}~ƒ’{€~ ƒ{€‰}~‰~}~†’{‚‰€~†~€ˆ‰€‰ ¼~€ˆ{€‘Œ{‚†~£{Œ~•‰‚†…–~‚… †{‚„{„~Œˆ~‚‰’…}‰†‰’‚~†‰Œ¡ ½—{‚}“Œ~~‰€~†~€~~‚z{’~}~ ˆ‰}~Œ~€~~€¡ –““ƒ¡½Š~€~€ƒ{}~“~€†‰€ˆ~ «~Œ~€’{ƒ‰}‰–~€“ƒ“ƒŒ{–‰€~ ’{€ˆ{†{Œ‰†Œ“€~ƒ‰ˆ‰’{Œ‰Œ‰‚ z{|~ƒ~†~€z‚{†{~~€ˆ‰ £{Œ~ƒ~ƒ’“ƒ{ƒ„{ˆ~~€†“~Œ ¼{–‰€~«~‚~„‰Œ~}{„‰–Œ{‡~– ~€†‰€ˆ~~€~€ƒ{€~}~–‰~†“‚~€ ’{}~Œ~€~~€~€~€†‰„‰Œ~„{‚‡~}~€ Œ{}~†~€£­Žƒ~Œ‰–“‚~€¡ }‰„~†~€ˆ~}~ƒŒ‰ƒ“}~Œ‰‰€‰¡ Œ{„~~‰z{’~}~£{Œ~ˆ{€~€{’{€ †{‚~¡½—……€~Œ{~}‰}~‰Œ~~ Œ{–‰€~ƒ~}~–†{‚‡{‚“ƒ“Œ{ˆ~}~ƒ ‡“‡“‚~ˆ‰}¡Š‰~ˆ‰†{ƒ“~€’{}~€ £«‰£~‚~€†…ƒ{€‡{}~Œ —‰–~€~~~€ƒ{ƒ„“~† †‰€~€’‚‰„~ˆ‰¡z{’~}~£{Œ~–~‚“Œ ƒ‰€†~“€†“€{†‚~}¡z{’~}~£{Œ~ ~Œ“Œ–““ƒ‘¾‰ƒ„“–€~¡ ~‚~€…}{–’~‚†~‰‘|~}{ƒ~“’“€ ~€‘Œ{Œ“~‰~‡‰~€’~‚~~–}‰‘ Œ{€~‚‰…~€€~†“‚~}ˆ~€ €{†‚~}‘¾~†~ª~ˆ‰€~–Œ{“Œ~‰ƒ{}~ –~‚“Œƒ{€‡~}~€~€†“~ŒŒ{Œ“~‰ z{†“~—~€‰†‰~—{€~«~Œ—{ƒ‰}“ z{’~}~£{Œ~‘«~‚~ˆ‰–~‚~’~€ «‰}~~–ª~€†“}ƒ{ƒ„“†“– ‚{~}‰Œ†‰ŒŒ{’{‚†‰„{€|~€~{ƒ “~€’{}~€†‰~€9:z{’~}~£{Œ~ ˆ{€~€€…‚ƒ~ˆ~€~†“‚~€~€ ™—~€«~Œ}“ž¦“€“€‰ˆ“}‘ª“|–…‚‰ ƒ{}~’…‚~€{—~€«~Œ}“¡¿ÀÁÂà ~€Œ{ˆ‰‰†€~©Ÿ„“~– ~‚} ’~ˆ~€’…†{€Œ‰†Œ“€~ƒ‰Œ{ ‹~‚€‰€¼Œ†{ƒ™ ‹¼ž†Œ“ „{€~‚€~¡ €~ƒ‰¡¼~~†‰€‰„~‚“†{‚’~Œ~€ ½Š~ˆ‰¼~„†“ƒ“}~‰’““} š¥“€‰†¡¼{ƒ„‰}~€~}~††{‚’~ Ÿ ¡ŸŸ~~€ˆ‰{}~‚~’{}’~ Œ~€ˆ‰Œ{’~€‡~€~‚‰Œ’~€ Œ“~€¡•~’‰“€†“{‡~ˆ‰~€ ðÙÜâã àÛÙÛáåØ#àðØÚàßÝàðáÚØéáÛÙØåÙ †~‰ƒ“}~‰—~‚~€†‚‰†‰Œ–‰€~ {ƒ’~€~‡~ƒ„{‚~’~†‰ˆ~ àßÙ#ÙÛØæÙßåØäàåÜâåÜÙÜØèàÜëÞðÙØðàßåÜÞõÙÝåØæàÜâÙÜØèàÜâàèèð äÙÜØäàÚßÙèéåÛÙÜØÚÙÜâÙÜØçÙÜâØæåèåÛåäåñØäåÜåØäßàÙÚåêåÚÙÝØäàßÙìåÜÙÜØÙåß ðàßåÜÚàßÙäÝåØæàÜâÙÜØéÙßÙØéàèàÝÙÜí —~€ˆ~€Œ‰ƒ…¡ †~‰€®…~€’~ˆ~ƒ~Œ~ èÙÜëáßØðÙèðáØçÙÜâØæåäàèèð ðÙÜâäÙÜØ×áßÙÜÚÞØèáÛÙåØèàßÙèðÙîØéÙÝÙß öïÙÛÙáØÙ#ÙÛÜçÙØèàèÙÜâØéàÝÙÜÙÜ ½­†“~ƒ‰‡~ƒ‰€Œ{ƒ“~ ‰ ‚ ~ ~†¡z~€~€€~ƒ~€~ ÝàéåñØÚÙéåØÝàäÙßÙÜâØÝáæÙîØèáÛÙå €~ˆ~}~ƒ…€ˆ‰Œ‰„~‰‘~‚{ { ÜÙÝåÞÜÙÛí ƒ’~ }~“†{‚‡~ˆ‰€~ ßÙèÙåíØïÙæÙÜâØÙæÙØçÙÜâØéàÝÙÜ €~~ˆ~’{‚~«~†~€„{‚~}~‘¾ „‰}~€„‰~}~ ¡9~~–~‚“Œ ÖØðàßáéÙØÙåßØèÙÜëáß êÙÙÚäÙÜØèàÝåÜØéÞèéÙØÙåßØÙRáÙßåáèí Ûà#ÙÚØàèÙåÛñØÙæÙØéáÛÙØçÙÜâØæÙÚÙÜâ ~†~£«‰‘˜~„“™š›œž¡¼{ Œ‰~~Œ{†‰~’€ ïÒÖ"òÖ Œ~~†‘¾‡{}~Œ€~¡ ðÙèðáØçÙÜâØæåäàèðÙÜâäÙÜØÝàìÙä ïàèáæåÙÜØáÜÚáäØèàÜÙèðÙîØÚÙèã ÛÙÜâÝáÜâØäàØßáèÙîñ÷ØáìÙßØÛÙäåãÛÙäå ~€‡“†€~‘Œ{„~€~šŸ~}~† 9{€“‚“†€~‘Œ{Œ“~‰~‡‰ ÝÙÚáØÚÙîáÜØÚàßÙäîåßñØäåÜåØéàßðáÛÙÜ éåÛÙÜØÙâÙßØÛàðåîØèàÜÙßåäñØæåéÙÝÙÜâ ðàßáÝåÙØQØÚÙîáÜØæÙÜØðàÛáè } †{}~–†{‚’~Œ~€ˆ‰ƒ~Œ‡‰ˆ ~€’~‚~~–}‰’…†{€Œ‰{ƒ’~ èÙèéáØèàÜëÙéÙåØÞèPàÚØÝàäåÚÙßØé ÛÙèéáØäàëåÛØæÙÜØîåÙÝÙÜØçÙÜâ ðàßäàÛáÙßâÙØåÜåí ØìáÚÙñØæàÜâÙÜØéàßîåÚáÜâÙÜØßÙÚÙãßÙÚÙ ðàßÜáÙÜÝÙØÙÛÙèí ÔÜÚáäØæàÝÙåÜñØÝàÛÙèÙØåÜåØåÙ ƒ~Œ‡‰ˆ~€~ˆ~ˆ‰’{Œ‰Œ‰‚ ˆ‰«‰}~~–ª~€†“}ƒ{€|~’~‰ éàßèåÜââáØîÙÝåÛØäÙßçÙÜçÙØÚàßìáÙÛ ×àìÙáîØåÜåñØáÜÚáäØèàèàÜáîå ÛÙäáäÙÜØÝàÜæåßåíØàÝäåéáÜØÚåæÙä ’~€†~‰Œ{}~†~€ª~€†“}¡£~}~ƒ  ¼˜ˆ~€ƒ~ƒ’“ƒ{ƒ‰|“†Œ“ ÛåèÙØðáÙîØæàÜâÙÜØîÙßâÙØèáÛÙåØé éàßèåÜÚÙÙÜØéàÝÙÜÙÜØ×áßÙÜÚÞ èàÜáÚáéØäàèáÜâäåÜÙÜØæàÝÙåÜØìáâÙ «~†“ˆ{~†‘~~€ˆ‰ˆ~†~€ €~ƒ‰¡¼{–‰€~Œ{€~‚‰… &ØßåðáØîåÜââÙØéØQØßåðáí æåðÙÜÚáØàèéÙÚØäÙßçÙ#ÙÜÜçÙíØÙèáÜ æåÝàÝáÙåäÙÜØéàßèåÜÚÙÙÜØéàèàÝÙÜí ~€†“‡“–~}~†}~‰„~€†“~€ ~€~ˆ~†{€†“€~‡“~{ ïàßÙìåÜÙÜØÙåßØèÙÜëáßØðÙèðáØåÜå ìåäÙØéàßèåÜÚÙÙÜØðÙÜçÙäñØðåÙÝÙÜçÙØåÙ ïàèáæåÙÜØáÜÚáäØðÙîÙÜØðÙäáØáÚÙèÙ ‚‰ª~ˆ~€¬~Œ‰…€~}—{ Œ‰~’Œ‰~~~€{†‰~†{‚‡~ˆ‰ ÝàðàÜÙßÜçÙØëáäáéØÝàæàßîÙÜÙØæÙÛÙè èàÜæÙÚÙÜâäÙÜØÝàìáèÛÙîØÚàÜÙâÙ ÝàéàßÚåØðÙèðáØëàÜæÙÜåØæÙÜØÙéáÝñ ˆ~ €“}~€~€ ª{€|~€~ „{€|~€~†Œ“€~ƒ‰¡ éàèðáÙÚÙÜÜçÙíØÙîÙÜØðÙäáØðàßáéÙ æÙßåØÛáÙßíØÙÚÙãßÙÚÙñØäàßÙìåÜÙÜØÙåß åÙØèàèàßÞÛàîÜçÙØæÙßåØæÙàßÙî €~ ™ ª ¬— z~Œ‰—{€|{~–~€ˆ~€z{ ðÙèðáØëàÜæÙÜåØæÙÜØÙéáÝØæåéÞÚÞÜâ èÙÜëáßØðÙèðáØåÜåØæåéÙÝÙßäÙÜØäà ïÞéàÜâñØ×ÙÛÙÚåâÙØæÙÜØ#åÛÙçÙî ¼{ª„ž~¡~‰„~‰~€ƒ‰†‰~Œ‰ Œ‰~’Œ ‰~~~€ª{€|~€~ª—ª£ ÝàÝáÙåØáäáßÙÜØçÙÜâØæååÜâåÜäÙÜí "ÙäÙßÚÙñØÙÛåñØæÙÜØ×áèÙÚàßÙí ÝàäåÚÙßÙÜØàßÙéåí ×àÛÙÜìáÚÜçÙØæåßÙÜâäÙåØÝàæàèåäåÙÜ ö×àðàÜÙßÜçÙØðÙÜçÙäØÝàäÙÛå ïàÜæÙÛÙØçÙÜâØåÙØîÙæÙéåñØðÙîÙÜ „{€|~€~‘’~ˆ~š 9Ÿ¬…¨{ƒ ª~€†“}‘¤€†…€T‰|†…‚‰ƒ{ ßáéÙØÙâÙßØÙåßØçÙÜâØäàÛáÙßØæÙéÙÚ ÚÙ#ÙßÙÜØàäÝéÞßØèàÛÙÛáåØàèÙåÛØæÙÜ ðÙäáØÚàßÝàðáÚØÚåæÙäØÝàÛÙÛáØæåÚÙÜÙè „{‚‘ª—ª£ª~€†“}„{{‚‡~ €~ƒ„~–~€‘ˆ~‚‰’{€~}~ ÜâÙÛåßØèàÛÙÛáåØÛÞðÙÜâØðÙèðá ÛÙåÜãÛÙåÜñØÚÙéåØÚàßáÝØÚàßÙÜâØÝÙçÙ éÙßÙØéàèåÛåäØÛÙîÙÜíØ×àðÙðØðåÙÝÙÜçÙ Œ~ƒ~ˆ{€~€Œ{}“‚“–¼z—£ ƒ~€{ƒ’~†~–“€šŸŸ:Œ{ =>?@ABCDEFDGHICBA>CJAKG èà Ú à ß Ý éáÜçÙØéàÜâÙÛÙèÙÜñ÷ØäÙÚÙÜçÙí éàèåÛåäØÛÙîÙÜØÙäÙÜØèàÜÙÜÙèå ˆ~€9“Œ’‰ˆ~ª~€†“}~~€ –~‚“Œ€~ƒ{€‡~ˆ‰~€’{ NGCOCPQRSTUVCWXYSTZC[XTSUSC\XRS]^TSTCS^R àÑðÙáæÚÙíØßÙÜâäÙåÙÜØðÙèðáØåÚáñ ðàÙÛÛáÙèØ ILBG=GCMG>>N èØ èéßÞèÞÝåäÙÜØäàßÙìåÜÙÜ ÛÙîÙÜØèàßàäÙØÝàÝáÙåØèáÝåèíØïà ƒ{€{}~‚Œ‰ƒ“}~Œ‰{ƒ’~ €~}~ƒ~€†{‚Œ{€ˆ‰‚‰„~‰ [ST_QRC`S[`QCaSW^bC\SRcSTcSCcSTZCY^dS]STZCY^CUXRSWCRQ[Sa æåéÙÝÙÜâØâàßÙðÙîØÝàðÙâÙåØÙÛÙÝØæÙÜ åÜåñØ#Ùßâèà Ù Ø ïÙÛå#áÜæáñØàÝÙ æàéÙÜñØåÙØðàßàÜëÙÜÙØèàèÙÚàÜäÙÜ „{‚{“~†~€ ¼~}~˜‰|–†{‚ Œ{ƒ“~’‰–~†{‚ƒ~Œ“’~‚~ WXYXRaSTSC[^b^\TcSCY^CKQWQTCMSb^eQTYQfCKXWSCFSY^TZaSR]Vf #ÙæÙîØÙåßíØ×àæÙÜâäÙÜØáÜÚáä ÕÙæåÜâîÙßìÞñáØïÝàáëÜÙØèÙ ÚÙÜØ×ÙÜæàÜØåÚá îÙäØäÙßçÙÜçÙØÚàßÝàðáÚíØáß ™¼˜žˆ~€„{‚’…†{€Œ‰†Œ“€~ƒ‰¡ ¼z—£¡¿ÀÁUà MX_S[SUSTCPSTYXTfCMS`QdSUXTC@STUQbfC>S`QCghiHjjkl èàÜâÙÛåßäÙÜØÙåßñØ×áßÙÚÜÞØèàèÙÜã îÙÜçÙØèàÛÙÛáåØ#àðÝåÚàØçÙÜâØåÙØèåÛåäåí óáæÙ

;<=>?@A>AB;>=C>BDE=>AFGBH>IJ>KBL>M>=BN>M@GA>O


 

UVWXVYZ[W\V]^V_Y`a^WabWacVd_Ve 0123467839 7279

fghijklmnopqrsturvrnwsxisyz{klsn|ryzlqzylyzn}ls~luln}lup

 !"# $ %&'#()! ŒŽŒŽ‘Ž’ 1E-<7/74+2-/:302+8-.63* *+,-.-/01234+5367832-1 “”•Ž–‘Ž’Œ—”˜•”™š 1>7131+631@3/3+2-/?-672 9,-.:36;+57<=18/=>=+.-* ›Žšœ•œŒ–””˜—ŒŽŽ 401>>3+:=12/067?01E3+83@3 .3?20:31+8-1@-:3231+83@3 8-/-:=1=.031+A3/>3+?-2-.* A3/>3+2-/@3.83:+/-1B313 ™Ž’›Ž˜ŽŒ’žŒŸŽ˜ 832I 8-.631>7131+ 631@3/3 Ž›Ž’ ŽŒ™Ž’›Ž˜ŽŒ› O53.0+3:31+C-<3?:31+2-/* 3:31+.-1C3@0+8/0=/023?+:-/C3D –—œ¡ŒŽ– Ž˜Ž‘Ž— <-604+@347<7+?-8-/20+383 ?-2-<34+27/711E3+FG01+,-1-* 631@3/3+010I+L3/0+3@31E3 23831+H=:3?0+9F,H;+631@3/3 ™–ŽŒ—œ˜œ—Œ—”˜•™Ž— 631@3/3+@0+?027D+.3?E3/3:32 @3/0+5-.-/12-/031+,-/4767* ‘”¢Ž—Ž’Œ”‘£’£ 60?3+27/72+2-/<0632+:->03231 1>31I+J83<3>0D+?-<3.3+010  Ž’¢ŒŽ›ŽŒ›Œ–Ž’ŽŒ -:=1=.0+E31>+3@3+@0+?313D .71B7<+8/=+@31+:=12/3 0.6741E3I 2-/43@38+/-1B313+.->3* K-13@3D+…78320+57<=1* 8/=E-:+2-/?-672I 8/=>=+M3?2=+†3/@=E=+.-* K-:/-23/0?+L3-/34+57* .3?20:31D+634A3+,-.:36 ¤—œ’¢‘£˜£ <=18/=>=D+J271>:=/=+.-* 3:31+.-.N3?0<023?0+383+E31> ¥¦§¨©ª«¬­®¯°±®²® 1>323:31D+<31>:34+8-1@-* .-1C3@0+:-01>0131+.3?E3* :3231+83@3+.3?E3/3:32+?-* :31+<3>0D+:323+J?271>:=/=D /3:32I+M3?/=+6-/7C3/D+,-.:36 6-13/1E3+?7@34+@0<3:7:31 €367+9‚ƒ„„;I 57<=18/=>=+3:31+2-/7?+.-* 8-.:36+?-6-<7.+F,H+27/71I L03+.-1->3?:31D+?=?03* 1>3A3<+:-01>0131+.3?E3* M3<+027+@0<3:7:31+?-2-<34 <0?3?0+:-83@3+.3?E3/3:32 /3:32+2-/?-672+?-/23+.-1>=* /-1B313+8-.631>7131+631* .-/783:31+<31>:34+8-/23* .710:3?0:311E3+:-83@3+80* @3/3+012-/13?0=13<+2-/?-672 .3+E31>+3:31+@0<3:7:31 43:+8-./3:3/?3+631@3/3I ?-6-<7.+.-1>01C3:+8/=?-? O53.0+3:31+6-/7?343 .7<30+6-/>7<0/I M31E3+?3C3D+8-1@-:3231 8-.6-63?31+<3431I+,3?3<* .-1-.7:31+2020:+2-.7+31* E31>+@0<3:7:31+?332+027 1E3D+8-.6-63?31+<3431+63* 23/3+.3?E3/3:32+@-1>31+,P 431E3+?-6323?+.-1>01N=/* :3<+@0<3:7:31+,P+J1>:3?3 J1>:3?3+,7/3D+C-<3?1E3I ½¾¿½ÀÁ¸»¿¿¸Ã¼ÄÀÃź¼»º¿·¾Ã¾ .3?0:31+/-1B3131E3+?3C3 ,7/3D+?-<3:7+8-./3:3/?3 L03+.-1->3?:31D+8/= ÆÇÀȺÀ¸¼É¼ÊËÌÍÎÏмÑÏÒ¼ÓËÔÏÕÏÒ¼¹Ê¹Ö¼ÈÍÔ×ÒØÓ×Î×¼ÙËÒÎÏÒÎÚÏ̼Ú×ÓÛÏÒ¼ÌËÕÏмÛËÒÜÏÒϼÌÐÍÒÏÙݼÐÏ϶̷¸¼Ð¹º»¼ Ý ÙÍ ÔÏÐݼØËÒÏÒÎÎÍÔÏÒÎÏÒ @31+6-<7.+.-1@-230<I+OP380 8-.631>7131+631@3/3D+?-* @31+:=12/3+83@3+?-2038+:-* ÛËÒÜÏÒϼÑݼÖËÐϼ½ÏÒÎÚÏÓÏÒÞ¼¶ËÙ×ÒÞ¼ÈÍÔ×ÒØÓ×Î×Þ¼·ÏÛͼßàáÁââãä QRST?-:3/31>+?7@34+C-<3? 2-<34+2-/6021E3+F,HI 60C3:31+.-/783:31+43<+603* ?-.731E3I+H=:3?01E3+@0 H31>:34+?=?03<0?3?0+@31 ?3I+5-3@331+2-/?-672+871 .313+@31+A3/>3+.313+?3C3 8-1@-:3231+83@3+A3/>3D .-171272+8-.:36+60?3+?-* E31>+3:31+2-/@3.83:+@31 <31C721E3D+.-17/72+J?271>* 630:+.71>:01+.-1>3A3< 43/7?+801@34I+53/-13+027D :=/=+3:31+@0<3:7:31+.-* :-01>0131+.3?E3/3:32+3>3/ !"# $ %&'#()!+* /031+@31+8-1C3.6/-231I+…34* <3E34+E31>+@0201>>3<01E3+/3* :=1@0?0+231>>38+@3/7/32+6-1* ?=?03<0?3?0+3:31+:3.0+>032* <3<70+8-1C-<3?31+?-B3/3+.-* 60?3+2-/8-1740I&‡ˆ‰Š‹ €327?31+.3?E3/3:32+@3/0 :31D+3@3+A3/>3+E31>+?-.832 A31+6-1B313I+P7C731+723* B313+:-83@3+.3?E3/3:32I+P-/* -.832+@-?3+@0+A0<3E34+5-* 2-/:-B=4+:-20:3+8=<0?0+6-/3@-* .31E3+3@3<34+.-1E038:31 .3?7:+C3<7/*C3<7/+-ç3:73?0D B3.3231+P-.=1+.-1>0:720 >31+.-<7.874:31+?-=/31> .3?E3/3:32+3>3/+.-/-:3+2347 <=:3?0+2020:+:7.87<D+@31+<3011E3I ³<3@0+H3831>+…-1B313+P?7* 8-1C3.6/-2+401>>3+?-.832 383+?3C3+E31>+8-/<7+@0<3:7* Oé127:+:=1@0?0+231>>38 13.0+E31>+@087?32:31+@0 6-/31B31>*31B31>+.-.7:7<0 :31+C0:3+6-1B313+2?713.0 @3/7/32D+:023+C7>3+?7@34+87* <3831>31+@-?3+´31>:3/31D 8-.-/31+8-<3:7+8-1B7/031I .-<31@3D+:323+é1271>I 1E3+P0.+€-3:?0+î-832+6-* €367+9‚ƒ„„;I+5->03231+010 OK3E3+SååRQ+2347+:3<37 L03+23:+.-.71>:0/0D+?-* /31>>=23+ï+=/31>I -63>30+?0.7<3?0+6-1B313 83@3+?0.7<3?0+010+3@3+3@->31 B3/3+/00<D+C7.<34+8-/?=1-<+@31 †3:0<+…78320+57<=18/=* ðñòó¤ô¡Œõö÷øùô øùôŒúŒñŽ’¢‘Žš 5”•Ž‘œŒ—”˜•šŽ—Œ¢˜£¢Œ–ŽŽ—Œ›”˜ú 0”’›£¡Œ”™”’Ž˜‘Ž’Œ‘”“Ž›Ž’ ? 3 /+A3/>3+.-.343.0+<31>* 8-1B7/031I+K-2347+?3E3+æR 8-/3<3231+@3<3.+:->03231 >=D+K72-@C=D+.-1>323:31+634* û—˜ŽšŒüýþÿ¡Œ0Ž˜¢ŽŒðœ˜Ž™Ž Ž¡ šŽ—‘Ž’Œ9”˜¡Œ•Ž•œŒ–£’—Ž’Œ”ú —”˜–”™œ—žŒ÷ŽŒ”’œ—œ˜‘Ž’¡ŒŽ0Ž•’ Ž >334+ 8-1E-<3.3231+:-20:3 B7.3+-ç3:73?0+?3C3I+P3@0+.37 8-1>31>>7<31>31+6-1B313 A3+43<+8-1201>+@3/0+:->30231 ”™Ž0ŽŒ•Ž˜ŒœŽ’¢ŒöŒ12Œ3œ—Ž ™œŽ’¢ŒœŽ’¢Œ—”˜–”™œ—Œ›Œ–”‘—Ž˜ Ž›ŽŒ˜£™£’¢Ž’Œ›Ž˜Œðœ˜Ž™Ž Ž : ?3E3+87:7<0D+2727/+è7/7@01D ?31>32+2-/6323?I+í-?:0+6->027D 2-/?-672+3@3<34+.-.6-/0+8-* ›Ž˜Œ—£‘£Œ¢”’—”’¢Œ4Žš œŒ5˜Žú ¢”’—”’¢ž  Ž’¢Œ”™Ž0ŽŒ£™•Œ›Ž’Œ™”˜ú 2-/C3@0+6-1B313I ³<3@0+<3831>+@00:720+A3/* A3/>3+´31>:3/31I :-2-/6323?31+027+2-238+60?3+@0* .343.31+@31+:-?3@3/31+83* —ŽŽŒ›Œ3Ž•Ž’ŒóŽ¢”•Ž’¢¡Œð•”Ž’¡ 𔗔•ŽšŒ”’Ž’¢‘ŽŒû—˜Žš¡ š”’—Œ›Œ—£‘£Œ¢”’—”’¢ž šŽ˜œ–Œ—”˜š”’—Œ•Ž’—Ž˜Ž’Œ—”˜ú ”•‘Œ•Ž•œŒ”•Ž£˜‘Ž’Œ‘”Œ”—œú ñŽ’—Ž–¡Œ”˜”‘ŽŒ™”˜š”’— >3+@3/0+-.832+@-?3D+E3:10 5-83<3+…3@31+,-131>7* =820.3<:31+@-1>31+.-.6-* @3+A3/>3+C0:3+2-/C3@0+6-1B313 —Ž’¢‘ŽŒ”‘”˜“ŽŒ—£‘£Œ—”˜–”™œ—¡ ¢Ž–Œ5£•–”‘Œó•Ž—žŒ9”˜Œ”’ú œ’—œ‘Œ”’Ž’ Ž‘Ž’Œ“Ž•Ž’žŒôŽœ’ ,3<0431D+´31>:3/31D+³<3>34D <31>31+…-1B313+L3-/34+9…,…L; /0:31+8-1@0@0:31+@31+8-* ?-/23+.-<3204+8-27>3?+3>3/ öŽ™œŒüý6788ÿŒœ‘œ•Œ82ž22žŒ9”˜ “”•Ž–‘Ž’¡ŒŽ›ŽŒ–”£˜Ž’¢ŒŽ’Ž‘Œ‘” • –”£˜Ž’¢Œ›Ž˜Œ”˜”‘ŽŒ™”˜’–Ž• 01@7231D+@31+P-.=1I+K:-* 57<=18/=>=D+é1271>+†3<7E= .343.31+83@3+A3/>3+7127: ?0>38+.-<3:7:31+201@3:31I ™”˜šŽ–•Œ”’Ž’¢‘ŽŒû—˜ŽšŒ–ŽŽ— ›Ž’Œ˜ŽŒ Ž’¢Œ”•Ž˜‘Ž’Œ›˜ ¤!Œ’—ŽŒ"’Œœ’—œ‘Œ”˜¢Œ‘”‘ŽŽ˜ K 3/0=+><3@0+<3831>+@0.7<30 .-1>323:31D+><3@0+<3831>+@0* ?7/ç0ç3<+?-B3/3+.31@0/0+@0 O5-?3@3/31+ 8-/23.3 ŽŒ”’ ”™œ’ ‘Ž’ŒœŽ’¢Œ—”˜ú ”’¢¢œ’Ž‘Ž’Œ£™•Œ¤Ž’–ŽŒ Ž’¢ Ž’›žŒò’—ŽšŒ‘”’ŽŽŒ–”—”•ŽšŒ¤! 1 @1>31+2-/C3@01E3+>-.83 >-<3/+…,…L+LFê+6-:-/C3?3.3 2-1>34+6-1B313I E31>+43/7?+@08343.0+3@3<34 –”™œ—Œ›Œ›Ž•ŽŒ‘Žœ–Œ›Ž’Œ ”•Ž’Ž ›‘”—ŽšœŒ—”˜Ž–œ‘Œ˜£™£’¢Ž’ ‘”•œŽ˜Œ›Ž˜Œ‘ŽŽ˜ŒŽ’›ŒŽ›Ž 67.0 + µ D µ + ? : 3 < 3 + / 0 B 4 2 / + @ 0 ? 7 ? 7 < , .: 3 6 + 57 < = 1 8 / = > = I + J@ 3 + ? * K < 3 0 1 + 0 2 7D + 82 7> 3 ? + E 3 1 > 1C374+@3/0+<372+@31+.-* ›Ž•Ž’ Žž —”˜–”™œ—ž –”£˜Ž’¢ŒŽ’Ž‘Œ‘” •Œ›Ž˜Œ˜£ú .71B7<1E3+8-/01>3231+8=* :023/+µëë+8-/?=1-<+2-/<0632+?0* 131201E3+2-/>3671>+@3<3. .1 7 C 7 +8=?0?0+2-.832+<-604+201>* û—˜ŽšŒŽ0Ž•’ ŽŒ”’¢‘œ— ¤›ŽŒŽ’Ž‘úŽ’Ž‘Œ›Ž’Œ–Ž—œŒ˜Ž ™£’¢Ž’Œ—”˜–”™œ—ŒŽ–œ‘Œ›‘œ— 2-1?0+6343E3+2?713.0I .7<3?0+010D+3123/3+<301+@3/0 87?32+8-1>-1@3<031+=8-/3?0 >0I+í3?E3/3:32+6?03+6-/:7.* Ž’Ž‘Œ‘” •Œ›Ž•ŽŒ˜£™£’¢Ž’’ Ž ‘Ž™œ˜¡Œ—”˜Ž’¢Œ9”˜Œ–ŽŽ—Œ›—”œ û—˜Žšž ”˜¢Œ‘”Œ‘ŽŽ˜Œ‘” •¡Œ’Žœ’ 0Ž˜—Ž0Ž’¡ŒöŽ™œŒüý6788ÿž 𔗔•ŽšŒ‘”•œŽ˜¡Œû—˜ŽšŒ‘”—Žú K0.7<3?0+@06732+?-1E323 …,…LD+PèFD+,=</0D+P3>313D+P0. 987?@3<=8?;+C7>3+?7@34+.-* 87<+@0+8=?+:7.87<D+@0-ç3* .0<0:0+8/=?-@7/+2-238+8-131>* :73?0+@1->31+:-1@3/331 –”—”•ŽšŒ‘”•œŽ˜ŒŽ›ŽŒ—’¢‘ŽšŒŽ’”šž Ž£•–”‘Œó•Ž—¡Œ££•ŒðŽ˜ú šœŽ’Œ9”˜Œ”’ ”™œ’ ‘Ž’ŒœŽ’¢ .71>:01+@-1>31+?-C7.<34 KJ€D+ì/3/0D+401>>3+,íFI  Ž’¢Œ“œ•Žš’ ŽŒ”’ ŽŽŒöŒ12 8-/0?20A3+E31>+@0.71>:01* O5->03231+010+7127: >7<31>31+6-1B313I+,-.-/01234 .-17C7+8=?+3C7D+@31+:-.7* “œ—ŽžŒö£™£’¢Ž’Œ—”˜–”™œ—Œ›‘”ú :31+2-/C3@0+?332+6-1B313+@3* .-.6-/0:31+8-.343.31+:-* .-17/72+é1271>+C7>3+?7@34 @031+@0<3/0:31+:-+8=?+87?* —ŽšœŒ›Ž—Ž’¢Œ”’¢¢œ’Ž‘Ž’Œ£™• 231>D+2-/.3?7:+3:?0+8-1B7* 83@3+.3?E3/3:32+634A3+A0* :-/38+:3<0+.-1?=?03<0?3?0:31 @3<=8?D+:323+@03I‡ˆ‰Š‹ ™”˜’££•Œøž

[ W a Y V XV _ V eY [ e W a V e VeXY[VeV_Y^YYcV

~lX][\`X\€[jfYXZ[\`g^gY[`‚X\XY[\

Z;[Y^ac[WdY`a^V][W_VeY\aY<We[a

5£•–Œ”’ —ŽŒ™Ž˜Ž’¢Œ™œ‘— öŒ68Œ“œ—ŽŒ›Ž˜ŒöŒ12Œ“œ—ŽžŒ5£•– Ž–šŒ”’›Ž•ŽŒŽŽ‘ŽšŒœŽ’¢ —”˜–”™œ—Œ“Ž—œšŒ›Œ–”‘—Ž˜Ž’ ¢”’—”’¢ŒŽ—ŽœŒ›™Ž0ŽŒ‘Ž™œ˜Œ”ú %&'(!%&'#()!+*+L-<3831+8-* •Ž‘œŒ•Ž’’ ŽžŒŽ–œ–Œ’ŒŽ–š ?3A32+6-/A3/13+.-/34+@31+87204 ››Ž•Ž¡Œ‘Ž—ŽŒðŽ˜0”’›£ž -/C3C3/+/380+@0+H317@+J@0?72C082=D ðŽŽ—Œ’¡Œ£•–Œ”’¢ŽŽ’ú 6 €3 67+9‚ƒ„„;+:-.3/01I+,-?3A32*8-* ‘Ž’Œ—¢ŽŒ£˜Ž’¢Œ›Ž˜Œ˜£™£’¢Ž’ ?3A3 2+2-/?-672+@083.-/:31+?-6-<7. —”˜–”™œ—Œ™”˜’ŽŽŒóœ“ Ž—Œüþ2ÿ¡ 6-/31> :32+.-1>0:720+-ç-1+@0+…/71-0 òŒü##ÿŒ›Ž’Œû—˜ŽšŒüý$ÿžŒ5£•– /7??3 <3.+F12-/1320=13<+L-N-1B-+)** Ž–šŒ”’ Ž˜Œ¤Œü1ÿŒ›Ž’Œ¤!Œ Ž’¢ L3 –ŽŽ—Œ—œŒ‘Ž™œ˜Œ”™Ž0ŽŒ£™• 406020=1+9…/0@-*;D+53.0?+9+ƒ„;+?3.830 ´7.32+9,ƒ„;+.-1@3231>I ¤Ž’–Žž ¶·¸¹º»¼½¾¿½ÀÁ·ÅÀ»¶¾»¾¼Ê  û Ž ‘ — Ž ’   Ž Œ û  — ˜ Ž š Œ   Ž ’ ¢ Œ – Ž Ž — Œ  — œ /?@3+PèF+Jé+´=:=+K72E0=1=D ¿À¿À ¼É¼ ÝÌÓÏ ¼ÐÏÏ̼ÙËÒÍÒÍÚÚÏÒ¼ÛÏÓÏÒμÛÍÚÌݼÑݼÊ×ÔÐËÚ¼ÔÏÌÝÞ ‘”›ŽŽ—Ž’Œ”™Ž0ŽŒœŽ’¢Œ›Ž’ ?-6í3 3 > 3 +5-83<3+H-.63>3+,-1-<02031 ·ÏÛͼßàáÁââãä ›—Ž’¢‘ŽŒš”˜¡Œ—”˜Ž’¢’ ŽžŒü Ž’ÿ @31+,-0 1>36@031+í3?E3/3:32+5-.-1*

WXhi YZ[X\j_ ]^b[k_\`]a`XlZgX`ba[Xcbe`de f g b ^[\

2-/031+,-/2343131+.-1C-<3?:31D+@3/0 @-<3831+2-/?-672+431E3+-13.+8-?3A32 E31>+3:31+@06-/31>:32:31+:-+…/71-0I ,-?3A32+2-/?-672+/-1B3131E3+3:31 6-/31>:32+53.0?+9µƒ„„;+43/0+010I O,-?3A32+2-/?-672+3:31+.-<-A320 /72-+K7/363E3D+…31C3/.3?01D+…3<0:* 831D+P3/3:31+@31+6-/3:40/+@0 ¶·¸¹º»¼½¾¿½ÀÁ·ÅÀ»¶¾»¾¼Ê ðñòó¤ô¡Œõö÷øùôŒúŒó£™•ŒS”’Ž ”˜”‘ŽŒ—Ž‘Œ–Ž›Ž˜ŒŽ›ŽŒ0Ž˜¢ŽŒ Ž’¢ ”’¢”“Ž˜¡Œ›Ž’Œ›Œ—”’¢ŽšŒ”’¢”ú 83 …/ 71 0 I + í/ : 3 + 3 : 3 1 + 6 / 0 ? 2 0 / 3 4 3 2 + @0 + K 7* ¸ À Ê ¼ ¹Æ ·ÂÀ ¸ »¿  ¸ ·Â À »¿¼ É ¼ Ê Ë Ð Ï ÕÏ Ì ¼ ¶ Ë ¼ ½ Í Ø Ý Ì Ë Ó Ð ¼ Û Ë Ó Ë Ë Ó ¼ Ñ Ý ¼ Ï Ò Í Ñ ¼ À Ñ ™”˜’££•Œ¤øŒ8þ8TŒó÷Œ Ž’¢Œ›ú ”’¢Ž0Ž–ž “Ž˜Ž’¡Œ£™•Œ‘Ž0Ž’Ž’Œ”˜Ž£‘ /363E3+@31+3:31+@083.-/:31+:-83@3 ÐËÛËÔÍÙ¼ÛËÓÏÒÎÚÏ̼Ú˼¹ÓÍÒËݼÖÏÓÍÐÐÏÔÏÙÞ¼·ÏÛͼßàáÁââãä ÝÐÍÌÝØÌ×Þ¼ÂÔËÙÏÒÞ —œŽ’¢Œ‘”•££‘Œ”’ œ˜ 𔗔•ŽšŒ—ŽšœŒŽ‘–’ ŽŒ›”˜ú ’Œ—Ž‘Œ—”˜‘£’—˜£•Œ›Ž’Œ“Ž—œšŒ‘” A3/>3+?-:023/+7127:+.-.=20ç3?0+@31 šŽ˜œ–Œ”˜Ž–Ž‘Ž’Œ–”’–Ž–Œ—”˜“œ’ ¢£‘Œ0Ž˜¢Ž¡Œ‘Ž0Ž’Ž’Œ’Œ•Ž’—Ž– –”•£‘Ž’ž 171C7::31+F1@=1-?03+871E3+?-* J-/=6320:+P-3.+9´JP;+3:31+.-13.* /=6320:+012-/13?0=13<+<3011E3I ‘”Œ›Ž•ŽŒ–”•£‘Ž’¡Œ–”—”•ŽšŒŽ‘– ‘Ž™œ˜Œ”’œ“œŒŸœ–œ’ŒŸŽ˜Ž—Ž’ Ž£•–”‘Œó’¢¢˜¡Œ¤5ŒðŽ› .27+E31>+@0631>>3:31D+:3231E3I 80<:31+.317ç-/+3:/=6320:+7@3/3 P0.+J-/=6320:+´7802-/+010+.-/7* ‘”“Ž˜ú‘”“Ž˜Ž’Œ›”’¢Ž’Œ”—œ¢Ž– õ¢ŽžŒð”—”•ŽšŒ–ŽŽŒ›ŒŸŽ˜Ž—Ž’ ”’“”•Ž–‘Ž’¡Œ–ŽŽ—Œ›‘”“Ž˜ŒŒŽ˜Ž ?735£•–”‘Œó’¢¢˜¡ŒöŽ™œŒüý6788ÿ õ¢Ž¡Œ”˜”‘ŽŒ‘”™Ž•Œ”•Ž‘œ‘Ž’ ”•Ž‘œŒ—Ž‘Œ”’¢š”’—‘Ž’Œ£ú =/.3?0+P4-+´7802-/?+3:31+@080.* @-1>31+N=/.3?0+=>?24/1T@:..ATB11:5TC/R0 83:31+>-1-/3?0+:-20>3+E31>+?7@34 ›’ŒšŽ˜žŒó£™•Œ’Œ›—œŽ’¢ Ž‘–Œ”’ £’¢‘”•Œ“”’›”•ŽŒ•‘ ™•’ ŽžŒ£’›–Œ–ŽŽ—Œ—œŒ¢”•Ž 801+í3E=/+,16+--/0+ê713<@0+?-63>30 D::?EF1/RQTG66ATCR.6TH>IRSE=>?24/1TJ3//.A .-1>3<3.0+8-/C3<3131+831C31>I+P0. ‘Ž0Ž’Ž’Œ”’ œ˜Œóœ’›Ž˜ŒüTýÿ¡ 0Ž˜¢ŽŒ›Œ›”–ŽŒ—”˜–”™œ—ž ›Ž’Œ–ŽŽ—Œ–ŽŽŒ›Œ3Ž•Ž’ŒŸœ–œ’ ./R0/1T´7802-/+„D+@0.313+.3?01>*.3?01> KRSå:T4:TL2RM:S0TD::?ATC/R14ATN91/5 3A3<+2-/6-127:+23471+„PP‚D+@0.313+20. 0Ž˜¢ŽŒUŽ’›œ–Ž˜¡Œõ˜”’¢¢Ž•”‘¡ Ž0Ž’Ž’Œ”’ œ˜Œ—”˜–”™œ— ô Ž’¢‘˜’¢Ž’¡Œð”’›Ž’¢˜”“£Œ£™• 8-?3A32+@03A3:0+:382-1+,16+€08@4= @:..AT@:..TN.20/ATN:.:TN?2SAT=>?24/1T@:.. @06-127:+@-1>31+-13.+8-?3A32+MK 3Ž0ŽŒõœ˜¡Œ÷–0Ž’—ŒüýþÿŒ0Ž˜¢Ž •Ž¢ú•Ž¢Œ—Ž‘Œ–Ž›Ž˜Œ“‘ŽŒ›‘œ— ”˜”‘ŽŒ‘”š•Ž’¢Ž’Œ‘”’›Ž•Œ›Ž’ =.=+?-63>30+12å34T52SåT@0+´7802-/+D FR9QO M3A:+í5*+7+673231+F1>>/0?I ô¢”’—Ž‘˜”“£¡Œœ•£’˜£¢£¡Œ›Ž’ 0Ž˜¢ŽŒ›Ž˜ŒŸœ–œ’ŒUŽ—Ž‘Œ—”˜–”™œ—ž ”’Ž™˜Ž‘Œ”™Ž—Ž–Œ“Ž•Ž’Œ›Ž’ é2 56 / 43 ? 0 < 3 1+ @3 1+ : ? 7: ? ? 3 1+ C 7* ,3@3+23471+ëë„D+20.+C7802-/+6-/7* 53 82 1 + ,1 6 + J8/ 0 + J/ N 0 3 1 2 = + ? 6 3 > 3 0 + . / 6 4 Ÿ”›Œð”—Ž0Ž’Œü##ÿŒ0Ž˜¢ŽŒVŽ’ú 4Ž˜¢ŽŒœ’Œ”•Ž£˜‘Ž’ŒŽ‘– Ž–œ‘Œ‘”Œ–”•£‘Ž’¡Œ‘Ž—Ž’ Žž 52SåT´7802-/+7D+í3E=/+,16+J/0+K7?0=1= 802-/+23:+431E3+.-/783:31+:-/C3+:-/3? 634+ .3+.-1C3@0+´7802-/+…<7-+?332 ›”’¡Œ3”—–ŒøŽ’—œ• ‘Ž0Ž’Ž’Œ—œŒ‘”Ž›ŽŒ”—œ¢Ž– 5£•–Œ™”˜šŽ–•Œ”’¢ŽŽ’‘Ž’ ?-63>30+K<=2+@0+´7802-/+ïD+í3E=/+,16+K/0 @31+8/=N-?0=13<0?.-+@3/0+83/3+01?* .-1>13 > 3 71>:31+7+208-+8-?3A32+E31> —¢ŽŒ£˜Ž’¢Œ”•Ž‘œžŒŸŽ˜Œ‘”—”˜Ž’¢Ž’ €343/C=+?-63>30+./R0T8æS931:T@0+´7802-/ 2/7:27/+8-1-/631>+PèF+Jé+?-.323I+M3< 6-/6-@36 󔘔‘ŽŒ›‘”—ŽšœŒ”’ £™Ž 5£•–”‘Œó’¢¢˜ž D + +M3A:+í:*+7D+M3A:+„ëP ”•Ž‘œ‘Ž’Œ”’ œ˜Ž’Œ›Œ˜œŽš 5˜Ž‘—–¡Œ‘Ž0Ž’Ž’Œ”’ œ˜Œ—œ –ŽŽ—Œ›•Ž‘œ‘Ž’Œ””˜‘–ŽŽ’¡ D+@31+í3E+,16+í3/B-<<07?+L0/>3123/3 010+C7>3+:3/-13+:-?-.83231+E31> @31+-*„,+MK -0>4201>+-3<B=1I+5-.7@031 ¤˜!Ž’Œü#þÿ¡Œ›ŒŸœ–œ’ŒUŽ—Ž‘¡ •Ž’¢–œ’¢Œ—Ž’ ŽŒ¢Ž–Œ”•Ž˜‘Ž’ –”£˜Ž’¢Œ Ž’¢Œ››œ¢ŽŒ£—Ž‘ŒŽ‘–Œ’ + @06-/0:31+80.80131+PèF+Jé+7127: 83@3+23471+ë„„+´7802-/+J-/=6320:+2-3. 𔒛Ž’¢–Ž˜¡Œó’¢¢˜¡Œð•”Ž’ž ›˜Œ–”—”•ŽšŒ››Ž—Ž’¢ŒŽŽ˜Ž— ™”˜šŽ–•Œ‘Ž™œ˜Œ›Ž’ŒŽ–šŒ”’“Ž› @0+´7802-/+,I L3<3.+8-13.80<311E3D+´7802-/ 6-/012-/3:?0+@-1>31+:=.71023?+3-* 23.80<+@-1>31+,+8-?3A32+5P*„…I&‡QR‰‹ ðŽŽ—ŒŽ–‘Œ”•Ž‘œ‘Ž’ŒŽ‘–’ Ž¡ 5£•–”‘Œó’¢¢˜žŒðŽŽ—Œ—œ•ŽšŒ£•– ‘”“Ž˜Ž’Œ£•–žü Ž’ÿ

mnopqrstuvmswxpqyszqpx{s|qr}x

 !"# $ %&'#()!+* 6-6-/383+/-:311E3+@0+í313@=D ,-<3E3131+83?0-1+@0+€KéL 3A3<+è=ç-.6-/+<3<7I †32-?D+€367+9‚ƒ„„;D+6-/C3<31 @/+H0-?+.-1>323:31D+3:?0 ?-8-/20+603?3D+.-?:0+3@3+?7/32 ?=<0@3/023?+2-238+@0<3:7:31+@-* -@3/31+@3/0+?-C7.<34+=/>310?3?0 1>31+.-1E-.32:31+8023+4023. :-@=:2-/31+13?0=13<+2-/:302+3:?0 @0+<-1>31+63C7+8/3:20:+@=:2-/I .=>=:+:-/C3+?-<7/74+@=:2-/+@0+F1* è3.71+6->027D+€367+:-.3/01+23: @=1-?03I+L3/0+83123731D+,=<0 3@3+3:?0+.=>=:+:-/C3+@31+83/3 5-60@3131D+,=<0+J13:D+@31+,=<0 @=:2-/+2-238+.-<3:7:31+8-:-/* ,-1E3:02+L3<3.+@0+€KéL+†32-? C3311E3+?-8-/20+603?3I 2-238+.-<3E310+8-.-/0:?331 OJ:?0+QRST?7@34+@0<3:7:31 K-101+9+ƒ„„;+<3<7+@-1>31+6-/* 83?0-1I OJ@3+Q:QT@=:2-/1E3D+010+@0* @=3+6-/?3.3I+K-:3/31>+2-238 ?7/74+.-171>>7D+2727/+)ç013D 8-<3E3131+?-8-/20+603?3I+,=<0 ?-=/31>+83?0-1+:-60@3131+?332 ì62-2/0+@31+³01-:=<=>0+C7>3+2-238 67:3+8-<3E3131D+2727/1E3I 312/-+8-<3E3131I L0/-:27/+é23.3+€KéL+†3* K-13@3D+L013?+5-?-43231 2-?D+H0-?+F1@/0E320+.-1>323:31D 57<=18/=>=+C7>3+2-238+.-1>01?* 8043:1E3+2-238+:=1?0?2-1+.-1* 2/7:?0:31+83@3+@=:2-/+E31> @7:71>+>-/3:31+8-1=<3:31 6-/27>3?+@0+87?:-?.3?*87?:-?* :/0.013<0?3?0+@=:2-/I+M3<+027 .3?+3>3/+2-238+6-:-/C3I+,-<3* ?-63>30+6-127:+8/=2-?+2-/43@38 E3131+83@3+.3?E3/3:32+23: :3?7?+:/0.013<0?3?0+2-/43@38++@/ @0201>>3<:31+.-?:0+3@3+3:?0 L-A3+JE7+K3?03/E+K8ì³D+@31 .=>=:+@=:2-/+?-*F1@=1-?03I‡ˆ‰Š‹


123456849 10

!"#$%&'$(!#)*$+",*#&, 

. /0 1 2 . 34 0 5 6 7 . 89 :; 9 5 . < 9 = 9 > 9 > . ?6 @ 2 1 ABCDEFGHDIJKLFHMNOPQR SWV[`NN\VQRZ[NURNbqNpV[USc

‹+ŒŽ$(‘(+ rV[VUSNVPeRW[gVNYZ[R[``VT QSTRUVWRXVQNYZ[STVPNPWRYRM -’ •”–—˜™š›•–œ› [VTRQVQRN\WS]ZQRNUSPXZWNXZW^VUR ž”š›“” WNgV[`NYZ[V[`V[R Ÿ ›Ÿ  ›¢”•–”™œ£ URXccN[gRVVPaN[RSNUPWXNZZ URN_VXZ[`aNbVXcQV[NdVePV[ œ˜¢£—”•£–¡ iVNOgcNqVQRVWg š”œ–”š”œ–™”œ¤œ–—• hWViV[RfNq\¸·f WRdcV[NUSPXZWNXcWc[NPZN^VTV[f ¥›¦”–§¨ NUWNµZ[UWg ¤–©”œ£”•¨ eR[``VNYZ[`VPRdVXPV[NTVM qRYV[^c[XVPfNq\¸·fNUV[NUW gV[V[NYZURQNXZW`V[``caNhVM “•”¦”Ÿ£ª–©«¬­® µZ[UgNqRV`RV[Nq\¸·a QVT[gVfN\VWVNUSPXZWNURNQZ^cYTVe -’¯”¨”Ÿ”Ÿ–¡›—£œ–—£ pZXR`VNUSPXZWNRXcNQZY\VX WcYVeNQVPRXN[Z`ZWRfNQiVQXVf œ›°¤¡¢”±–•¤¡”±–œ”™£š URdZdVQPV[NSTZeNYV^ZTRQNeVPRY PTR[RPfNUV[NhcQPZQYVQfNXRUVP Ÿ› ›•£ª–œ¦”œš”ª–™¢£Ÿ£™ª XR[`PVXN\ZWXVYVNURNhZ[`VURTV[ YZYdZWRPV[N\ZTVgV[V[NWViVX —”Ÿ–“¤œ™›œ¡”œª ¹Z`ZWRNrV[VUSaN¹VYc[fNSTZe ^VTV[a YV^ZTRQNPVQVQRfN\cXcQV[NRXc OPQRNUZYS[QXWVQRN\VWV š›• ”Ÿ  ¤–™”•›Ÿ”–š£—”™ URdVXVTPV[aNƒR`VNUSPXZWNRXc USPXZWN\VUVNbVdcNjklmnnoNR[R ¡›¡²›•£™”Ÿ–«›¢”¨”Ÿ”Ÿ XZWdcPXRNYZTVPcPV[NPZQVTVeV[ XZW^VURNYZWVXVNURN_VXZ[`fNUR •”¦”š–°”¢”Ÿ® QZ\ZWXRNURVXcWNUVTVYNhVQVTN…†º V[XVWV[gVfNpTVXZ[fNqSTSfNrVM -’§™œ£–—›¡˜Ÿœš•”œ£ p‚µhfNUV[NYVQR[`MYVQR[` `ZTV[`fNhcWiSWZ^Sa `V[^VWNecPcYV[N\Z[^VWV ”•”–—˜™š›•–¡›•”š”–—£ UR hV[XVcV[NiVWXViV[Nstuv « n ˆ NdcTV[a wxyz{|}~zURNpTVXZ[fNWVXcQV[ ž”š›Ÿ ª–—£–”Ÿš”•”Ÿ¨”ª RNqSTSfNTVgV[V[NYZURQ USPXZWNgV[`NXZW`Vdc[`NUVTVY ³¢”š›Ÿª–©˜¢˜ª–´” ›¢”Ÿ ª gV[`NXZW`V[``cfNV[XVWVNTVR[f €PVXV[NSPXZWN€[US[ZQRVNj€€o “¤•¦˜•›°˜® XZW^VURNURNbq‚NUWNrSZiVWURa pTVXZ[NYZ[``ZTVWNVPQRNQSM hZ^VdVXNµcYVQNbq‚NUWNrSZM TRUVWRXVQNURNOTc[MOTc[NQZM qZSWV[`NUSPXZWfNUWNrVZM iVWURfN»TgQVfNYZ[`VXVPV[f XZY\VXaNqZ^cYTVeN\VQRZ[NXZWM Yc[fNYZ[`VXVPV[fNc[XcPNYZM XZWPVRXNVPQRNQSTRUVWRXVQNXZWeVUV\ TV[XVWNQZPRXVWNUcVN^VYfNQVVX TVPcPV[NVPQRNQSTRUVWRXVQNXZWM PWRYR[VTRQVQRNUWNOgcfN\VWV eZ[UVPNPS[XWSTNURNbq‚hNW QZdcXfNYVPVN\ZTVgV[V[NWViVX USPXZWNc[^cPNWVQVfNQZeR[``V qSZWVU^RNƒRWXS[Z`SWSNpTVXZ[a ^VTV[NUReZ[XRPV[NXZWTZdReNUVM \ZTVgV[V[N\STRPTR[RPNUV[NPS[M hcTceV[N\VQRZ[NXZWTV[XVWNUR ecTcaNµVTNRXcNURTVPcPV[NQZQcVR QcTXVQRNURXcXc\NQZYZ[XVWVaNƒV\R UZ\V[NWcV[`MWcV[`NhSTRPTR[RP UZ[`V[NPZ\cXcQV[NhhN€€NUV[ c[XcPN\ZTVgV[V[NPecQcQNUV[ bq‚hNqSZWVU^RNƒRWXS[V`SWS hZ[`cWcQN¶ZQVWNSPXZWMSPXZW UVWcWVXNXZXV\NURdcPVfNUV[ pTVXZ[NQZ^VPN\V`RaNqZTVYV q\ZQRVTRQa QZYcV[gVNURVWVePV[NPZN€·a USPXZWNc[^cPNWVQVfNdZWPVQ ‡qZQcVRNUZ[`V[NPZ\cXcQV[ pZXcVN€PVXV[NSPXZWN€[USM „VXVXV[NYZURQN\VQRZ[NYZ[cYM hhN€€NNUV[NhZ[`cWcQN¶ZWVQ [ZQRVNqSTSfNOU^RNqciV[US[Sf \cPNURNYZ^VN\Z[UV]XVWV[a SPXZWNq\ZQRVTRQfNeVWRNR[RNQZYcV YZ[`VXVPV[fNV\VNgV[`NURM qZSWV[`NiVW`VNgV[`NYZM USPXZWNXV]VPcWNjYZWZ[c[`oNUR XcUcePV[NPZ\VUVNUWNOgc [`ZTcePV[NTVgV[V[NYZURQNR[R WcYVeNc[XcPNYZYRPRWPV[N\ZWM dcPV[TVeNYVT\WVPXRPNPVWZ[V VUVTVeNrV[XcWRNj…†ofNiVW`V dVRPV[NPZNUZ\V[aNhVQRZ[NUR gV[`NdZWQV[`PcXV[NQcUVe pZ„VYVXV[NƒcTc[`aN‡pVQReV[ WcYVeNQVPRXNXZXV\NURTVgV[Rf YZTVTcRN\WSQZUcWNgV[`NQZQcVRa dV\VPNQVgVaNRVNQVPRXNdVXc QZYRQVTNURN‚·NVXVcNPZVUVV[ RWR[gVNYZYR[XVNV\VNgV[` `R[^VTNQVY\VRNPZ[„R[`NZ[VY PZ`ViVXV[aNqZUV[`PV[NWViVX XZW^VURN\VUVNUWNOgcNURQRPV\R PVTRNc[XcPNYZ[V[XRNUR\V[``RTa ^VTV[NQZYZ[XVWVNPRXVNeZ[XRPV[ dR^VPQV[VfNPVWZ[VNRXcNdcPV[TVe qVgVNUV[NdV\VPNQcUVeNV[XWZ eVWRNR[RfŠNXcXcWNRWZPXcWNbq€O c[QcWNPZQZ[`V^VV[NYZ[`eRM QZPRXVWN\cPcTNˆ‰aˆˆaNqVY\VR ORQRgVeNpTVXZ[NRXca TV[`PV[N[gViVNQZQZSWV[`a QZPVWV[`NjQZPRXVWN\cPcTNnˆaˆˆof hZWTcNURPZXVecRfNVPQRN\VWV ‡pVYRNXc[XcXNWZPV[NPVYRNURM PVYRNdZTcYNUR\V[``RTfŠNXcM USPXZWNR[RNdZWViVTNUVWRNN\ZM dZdVQPV[fŠNc„V\[gVaN¼½¾¿ÀÁ½¿À ÙØÚÔÑÛÌÍÖÛÎÜÒÝÞßÞÒàáâãäßÒåÞæçÒãäßçÞèéæçÒàÞêÞëÒÎâÞãÞæÒÙáâãäßÒÎæàáæäìíÞÒîÎÙÎïÒðêÞãäæÒëäæççäêÞßÒÞâìíÒÌìÍÎáÏÐÑÒ êíàÓÞÔÕÓ ßíãÖÞ×ÔÏØ ìÒàÌíÒÙÒÖÔÑÎ êéÒÖæÍÙÎ ÜÖÖêÑÌéæÔ [V[`V[V[NYZURQfNURYV[VNQZM ¿ÂÃÀĽÅÀÁÆÂÇÈÅHÉ¿ÁÊÅÄË XcW[gVNURNpTVXZ[a ìäãäëñÞãÒîÞãÞìïòÒÛäóéëêÞôÒñÞìíäæÒãäßêÞæãÞßÒìÞÞãÒôäæàÞâÒâáæãßáêÒàíÒÍÛÐÝÒÙßÒÛáäßÞàóíÒÌíßãáæäçáßáÒðêÞãäæÒîèÞõÞôïò

!"#$%&'

476159.44 ÛÓÞÔöãäÔ÷æçÒÒÌâÍäÎëèÏÐÞÑÒêíÒÜëäÒðäëäóÞâßìíâÞìÞÞæÒÒàÌäíæêÞçñçÞíÒæîðäÒìÞóÞâãìíïí ãÞæçÙíÞæãÞÒåæÞåæÞçÒìÒáàÞíêÞêÒãåéÞàæéçôâÞÞææÒÒñÍäíæëÞÞ÷ÒêìÌéáÞæåæÒÒãëäÞæëÜàÞ âãääßñìÞäàèÞéÒâãÒáàñíäñßäÞßìèí÷áÒÿÞêäôæâàÞáæâáòÒÒ1ëäÎãéæÒåèÞáãêÞäâôÞÒæ.Ò/ô.Þ0ê 6 9 7 . 6 7 9 1 2 . 9 > @ 2 âÞìéìÒâáßéñìíÒÝäßéëÞôÞæÒÕßíåÞÒöÞõéÒÖìßí èÞæãÞôòÒÒÙíßíæåÞÒãíàÞâÒñäßæÞôÒëäëÞêìéâÞæ ÝäßëäæÒîÝäßÞãéßÞæÒÚäæãäßíïÒÞàÞÒ./.12ðäÜ ÛÔöÔÒÜÒÝáêßäìãÞÒÛáêáÒÞâÞæÒëäæççäêÞßÒÔñäßÞìíÒ Þæàí îÕöÖï÷ÒÍÞèéÒîúý×þþï÷ÒàíÒðäóÞâìÞÞæÒÑäçäßí ãÞæàÞÒãÞæçÞæÒÍíæÞÒéæãéâÒâäñäæãíæçÞæ æåÞãÞÞææåÞÒ.,32èíìÞòÒðäëäæãäßíÞæÒëäÜ

ú þûÒàíëéêÞíÒñÞàÞÒÍÞèéÒîúý×þþïÒôíæççÞÒþþÒÙäìäëèäß ëäæàÞãÞæçòÒÔñäßÞìíÒãäßìäèéãÒàíçäêÞßÒëäæóäêÞæçÒÑÞÜ ãÞêÒú þûÒàÞæÒÌÞôéæÒÏÞßéÒú þò ðÞìéèÞçÒÿéëÞìÒÝáêßäìãÞÒÛáêá÷ÒÖðÝÒÛíìÒÍÞæíõÞãí÷ ëäæçÞãÞâÞæ÷ÒÛéßÞãÒÝäßíæãÞôÒðÞñáêßäìãÞÒÛáêáÒÖðÏÝ ÎßíÞæìåÞôÒæáëáßÒÛñßíæÒ×Òý×Î×ú þûÒãäßâÞíã ñäêÞâìÞæÞÞæÒÔñäßÞìíÒ ÞæàíÒú þûÒìéàÞôÒãéßéæÒñÞàÞ ÛäêÞìÞÒîú×þþïò 1ÙÞêÞëÒìéßÞãÒãäßìäèéã÷ÒìÞìÞßÞæÒáñäßÞìíÒøÞæàí ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÓÖ×ÔÏØÌÒÙÔÑÎÒÖÍÙÎÖÑÌÔ ôÒñäæççéæÞÒóÞêÞæÒåÞæçÒëäêíæãÞìÒàíÒõíêÞåÞô ÌØÍÓÖÍÎÑÕÒÍÖ ÎÖÒÜÒÝÞßÞÒñäæçôéæíÒíæàäâáìÒøÞëñéßÞæÒñéãßÞ ÞôàéâÞéêÞëÒ ÷ÒÞçÞßÒãäßøíñãÞÒìíãéÞìíÒêÞêéÒêíæãÞìÒåÞæç àÞæÒñéãßíÒåÞæçÒãäßóÞßíæçÒßÞüíÞÒàíÒÛßÞçáÒÕäàä÷ÒÚáóÞåÞæ÷ÒðêÞãäæ ÞëÞæ÷ÒìÛäáêÞêáëÞ ã÷ÒàÞæÒëäæàíàíâÒëÞìåÞßÞâÞãÒÞçÞß ÌäæçÞô÷ÒàíèÞõÞÒâäÒÚÞñáêßäìÒðêÞãäæ÷ÒÍÞèéÒîúý×þþïò èäßôÞãíÜôÞãíÒèäßâäæàÞßÞòÒÓéçÞÒàíôÞßÞñâÞæÒñäÜ æçäæàÞßÞÒëäæóÞàíÒñäêáñáßÒâäìäêÞëÞãÞæÒèäßêÞêé êíæãÞì÷2ÒéóÞßæåÞò ÔñäßÞìíÒ Þæàí÷ÒâÞãÞÒÛíì÷ÒóéçÞÒèäßãéóéÞæ ëäëñäßìäëñíãÒßéÞæçÒçäßÞâÒñäêÞâéÒãíæàÞâÒâßíÜ ëíæÞêíãÞìÒåÞæçÒèäßÞàÞÒàíÒðáãÞÒÛáêáòÒ1ÔñäßÞìíÒíæíÒéæãéâ ëäæçÞæãíìíñÞìíÒÞâìíÒñäæóÞëèßäãÞæÒàÞæÒñäæøéßíÞæ ðöÖÌØÑ÷ÒÌÍÎÏÐÑÒÜÒÛäáßÞæçÒõÞæíãÞ ÎñÒëäßéñÞâÞæÒìÞãéÒàÞßíÒþ âäæàÞßÞÞæÒèäßëáãáß÷2ÒéóÞßæåÞòÒîçñäï ÞìÞêÒðäøÞëÞãÞæÒùäàí÷ÒÎñÒîúûï÷ ñÞìÞæçÞæÒåÞæçÒàíãÞæçâÞñÒàÞßíÒãíçÞ ãäßóÞßíæçÒßÞüíÞÒôáãäêÒàÞæÒíæàäâáìÒåÞæç ôáãäêÒàíÒðÞèéñÞãäæÒðêÞãäæ÷ÒÞæãÞßÞ àíçäêÞßÒÝáêßäìÒðêÞãäæ÷ÒèäâäßóÞÒìÞëÞ êÞíæ÷ÒÿáãäêÒÚäßàäâÞ÷ÒÛßíâÞæàí÷ÒàÞæ àäæçÞæÒÛÞãñáêÒÝÝÒðêÞãäæ÷ÒÍÞèéÒîúý× ÖêÞëÞæàÞò þþïÒìíÞæçòÒÙíÞÒàíãÞæçâÞñÒìÞÞãÒèäßÞàÞ 1ðäçíÞãÞæÒßÞüíÞÒâÞêíÒíæíÒëäëÞæç àíÒàÞêÞëÒâÞëÞßÒÿáãäêÒÛßíâÞæàí÷Òàí âÞëíÒãíæçâÞãâÞæòÒðéßÞæçÒêäèíôÒþ ÏåñÞììÒðêÞãäæ÷ÒèäßìÞëÞÒñÞìÞæçÞæ ôáãäêÒâÞëíÒßÞüíÞòÒÖàÞÒ Òñäßìáæäê âÞëíÒêíèÞãâÞæ÷ÒãäßëÞìéâÒàíÒàÞêÞëæåÞ ìéÞëíÒíìãßíò ÎñÒëäæçÞâéÒàíßíæåÞÒàíñÞâìÞ ÛÞãñáêÒÝÝòÒÝäßìáæäêÒíæíÒâÞëíÒèÞçí èäßôéèéæçÞæÒíæãíëÒáêäôÒñÞìÞæçÞæ ëäæóÞàíÒàéÞÒãíë÷2ÒóäêÞìÒðÞèÞçÒÔñì ìéÞëíÜíìãí÷ÒÕíæáÒàÞæÒÛéë÷ÒÞìÞê ÝáêßäìÒðêÞãäæ÷ÒÖðÝÒðéßæíÞõÞæÒÎìëÞíêò ÝéßõáàÞàíòÒùÞæíãÞÒãäßìäèéãÒàíÞæøÞë ÚäæçäæÞíÒâÞìéìÒåÞæçÒàíÞêÞëíÒÎñ÷ 0áãáÒèéçíêæåÞÒåÞæçÒàíëíêíâíÒÕíæáÒÞâÞæ ÖðÝÒðéßæíÞõÞæÒÞâÞæÒëäëíìÞôâÞæ àíìäèÞßâÞæ÷ÒóíâÞÒãíàÞâÒëäæéßéãí ñäæÞæçÞæÞææåÞòÒÙÞßíÒâäãäßÞæçÞæÒÎñ÷ àíÞÒàíàéçÞÒëäßéñÞâÞæÒâáßèÞæ÷ ñäßëíæãÞÞæÒãäßìäèéãò 1ÿÞßíÒíæí÷ÒìÞåÞÒàíÞóÞâÒâäãäëéÞæ âÞßäæÞÒàíÞæøÞëÒñßíÞÒèäßíìãßíòÒ1ÝäÜ àäæçÞæÒàíÞòÒÛÞÞãÒèäßãäëé÷ÒàíÞ æÞæçÞææåÞÒÞâÞæÒàíãÞæçÞæíÒéæíã àäæçÞæÒíìãßíæåÞòÒðÞëíÒèäßãíçÞÒâäÜ ñäßêíæàéæçÞæÒñäßäëñéÞæÒàÞæÒÞæÞâ ëéàíÞæÒâäÒÝßÞëèÞæÞæ÷ÒâäëéàíÞæ îÝÝÖïÒÛÞãßäìâßíë÷2ÒíëèéôæåÞò âäÒÛßíâÞæàíÒîôáãäêïòÒÛÞåÞÒàíìéßéô ÛäêÞíæÒìäñéêéôÒôáãäê÷ÒßÞüíÞÒåÞæç ëäêÞåÞæíÒñÞøÞßÒìÞåÞÒíãé÷ÒèäßìÞëÞ óéçÞÒëäêíèÞãâÞæÒñäßìáæíêÒÝáêìäâÒðáãÞ íìãßíæåÞòÒÛÞåÞÒëÞéÒëäêÞâéâÞææåÞ÷ ðêÞãäæÒíãéÒóéçÞÒëäæåíìíßÒìäèéÞô âÞßäæÞÒãÞâéãÒ0áãáÒîèéçíêïÒìÞåÞ íæàäâáìÒëíêíâÒÕíßíåäëÒîýþï÷ÒàíÒðÞëÜ àíìäèÞßâÞæÒáêäôæåÞ÷2ÒéøÞñæåÞò ñéæçÒÛßÞçáÒÕäàä÷ÒðäêéßÞôÞæÒÚáÜ ÎñÒëäæçÞâéÒóíâÞÒàíÞÒìéàÞô óÞåÞæ÷ÒðäøÞëÞãÞæÒðêÞãäæÒÌäæçÞôò ëäæóÞêíæÒôéèéæçÞæÒàäæçÞæÒÕíæá 1ðÞëíÒëäæàÞñÞãí÷ÒôÞëñíßÒìäÜ ìäãÞôéæÒêäèíôòÒÏÞôâÞæÒàíÞÒìäëñÞã êéßéôÒàÞßíÒñäæçôéæíÒàíÒâÞëÞßÒíãé ñéãéì÷ÒæÞëéæÒÞâôíßæåÞÒèäßñÞøÞßÞæ èäßñÞìÞæçÞæòÒÛäêÞíæÒíãéÒâÞëíÒëäÜ êÞçíòÒ1ÖõÞêæåÞÒìäãäêÞôÒñÞøÞßÞæ æäëéâÞæÒëíæéëÞæÒâäßÞì÷2ÒéßÞí ìäñäâÞæ÷ÒìÞåÞÒèÞßéÒãÞôé÷ÒàíÞÒìéàÞô ðÞñáêìäâÒðáãÞÒðêÞãäæ÷ÒÖðÝÒÿäßé ñéæåÞÒíìãßí÷2ÒãÞëèÞôæåÞò ÛäãåÞæíæçìíôòÒîáàÞï

+3'&$45&5$%'6!* ‹7$8!"9,3#$(!#5

îðäóÞßíïÒÛáêáò ñäëíæóÞëÞæÒéÞæçòÒ1ÌíàÞâÒÞàÞòÒÝíæóÞëÒîéÞæçï êÞâéâÞæÒ4äßí0íâÞìíÒàÞæÒãíæóÞéÒêÞñÞæçÞæ÷2 ÛÞãéÒàíÒÞæãÞßÞÒàäêÞñÞæÒìÞâìíÒåÞæç ìíÞñÞ*2ÒãäçÞìÒÌáæåò éóÞßæåÞò àíñäßíâìÞÒÞàÞêÞôÒëÞæãÞæÒìéÞëíÒÏéñÞãí ÌáæåÒäæççÞæÒëäæÞæççÞñíÒÞàÞæåÞÒèäÜ ÛäëäæãÞßÞÒíãé÷ÒðéÞìÞÒÿéâéëÒÍíæÞ÷ ðÞßÞæçÞæåÞß÷ÒÌáæåÒÎõÞæÒÿÞßåáæáò èäßÞñÞÒêäëèÞßÒâéíãÞæìíÒìäæíêÞíÒÍñÒÒëíêíÞß ÚéôÞëëÞàÒÌÞé0í5÷ÒëäæçÞãÞâÞæ÷ÒÍíæÞÒàÞæ ÌáæåÒëäßéñÞâÞæÒÙäõÞæÒÝäæçÞõÞìÒðÛÐ åÞæçÒàíãÞæàÞãÞæçÞæíÒëÞæãÞæÒíìãßíæåÞòÒ1ÙíêíôÞã ðÛÐÒÛäóÞôãäßÞÒãíàÞâÒÞàÞÒôéèéæçÞææåÞòÒ1ÿéÜ ÛäóÞôãäßÞÒåÞæçÒóéçÞÒëÞæãÞæÒãäßñíàÞæÞÒâÞìéì ìÞóÞÒæÞæãíÒ+,-÷2ÒâÞãÞæåÞò èéæçÞææåÞÒ.,32âäñÞàÞÒÌáæåòÒÙÞæÒìÞåÞÒãíàÞâ âáßéñìíÒÕöÖ÷ÒåÞæçÒìéàÞôÒèäèÞìÒèäßìåÞßÞãò ÝäßæåÞãÞÞæÒâéíãÞæìíÒìäæíêÞíÒÍñÒÒëíêíÞß ãÞôéÒÌáæåÒëäæçÞëèíêÒîéÞæçïÒàÞßíÒâáñäßÞìí ÛäêÞíæÒÌáæå÷ÒëÞæãÞæÒãäßñíàÞæÞÒêÞíæÒåÞæç àíãÞæàÞãÞæçÞæíÒÍíæÞÒàíêáæãÞßâÞæÒÚÞæãÞæ ÞãÞéÒãíàÞâ÷2ÒéóÞßæåÞò àíñäßíâìÞÒÞàÞêÞôÒ(ßÞæìíìâÞÒÍíÞæÞÒÛÞßíÒîðäãéÞ ðäãéÞÒðÛÐÒÛäóÞôãäßÞ÷ÒÿÞæàáâáòÒÙÞæÞ ÚéæøéêæåÞÒâÞìéìÒíæí÷ÒâÞãÞÒÌÞé0í5÷ÒâäãíâÞ ðÛÐÒÛäóÞôãäßÞÒãÞôéæÒú ýïÒàÞæÒÿÞæàáâá ãäßìäèéãÒñíæóÞëÞæÒàÞßíÒðÛÐÒÛäóÞôãäßÞÒéæãéâ ðäëäæñäßÞÒëäæåÞêéßâÞæÒàÞæÞÒãäßìäèéã ÚéêåáæáÒîðäãéÞÒðÛÐÒÛäóÞôãäßÞÒãÞôéæÒú )ïò âÞëñÞæåäÒÝíêâÞàÞÒÍíæÞÒñäßíáàäÒàéÞò ãíàÞâÒêäõÞãÒâÞìÒàÞäßÞô÷ÒãäãÞñíÒêÞæçìéæçÒðÛÐ ðäóÞãíÒÓÞãäæçÒóéçÞÒëäëäßíâìÞÒñäæçéßéì 1ÙÞêÞëÒìäãíÞñÒñäæçäêéÞßÞæÒâÞëíÒìäêÞêé ÛäóÞôãäßÞòÒ1ðäãíâÞÒãßÞæìÞâìíÒâáñäßÞìíÒãíàÞâ ñÞßãÞíÒñáêíãíâÒàíÒÞæãÞßÞæåÞÒÍáëàêáæíÒîðäãéÞ ÞàÞÒâäãäßÞæçÞæÒñäæçäêéÞßÞæòÒÎìãíêÞôæåÞ èíìÞÒàíñäßãÞæççéæçóÞõÞèâÞæ÷Ò6,2ôÞßéì ÙÝ ÒÝÝÝÒðÞßÞæçÞæåÞßïò ñíæóÞëÞæÒàÞæÞÒèéñÞãíòÒÙÞæÞÒãäßìäèéãÒéæãéâ âáñäßÞìíÒåÞæçÒèäßãÞæççéæçÒóÞõÞèòÒÏéâÞæ ÌáæåÒëäæçÞãÞâÞæ÷ÒñäßãÞæåÞÞæÒñäÜ ëäëèÞæãéÒâÞëñÞæåäÒàíÞÒîÍíæÞïòÒÛäêÞëÞ åÞæçÒëäëíæóÞëÒåÞæçÒèäßãÞæççéæçÒóÞõÞèÒàÞæ ëäßíâìÞÞæÒëÞìíôÒìÞëÞÒàäæçÞæÒñäßãÞæåÞÞæ äëñÞãÒãÞôéæÒìÞåÞÒëäæóÞêÞæíÒôéâéëÞæ÷ àíâÞíãâÞæÒãíæàÞâÒñíàÞæÞÒâáßéñìí÷2ÒéóÞßæåÞò åÞæçÒàéêéÒàíÞóéâÞæÒìäèäêéëÒàíßíæåÞÒëäæóÞàí ìäãÞôéÒìÞåÞÒéÞæçÒãäßìäèéãÒèäêéëÒàíÜ ÌäßâÞíãÒâéíãÞæìíÒìäæíêÞíÒÍñÒÒëíêíÞß÷ÒÌÞé0í5 ãäßìÞæçâÞÒâÞìéìÒâáßéñìíÒÕöÖòÒ1ÝäßãÞÜ âäëèÞêíâÞæÒâäÒæäçÞßÞ÷2ÒéóÞßæåÞò èäêéëÒëäæçäãÞôéíÒÞàÞæåÞÒâéíãÞæìíÒãäßìäèéã æåÞÞææåÞÒìäñäßãíÒàéêé÷ÒìÞåÞÒàíñÞæççíêÒôÞæåÞ ÌäßâÞíãÒñäæåÞêéßÞæÒàÞæÞÒàÞßíÒðäëäæãßíÞæ àÞæÒâäçéæÞÞææåÞòÒ1ÛÞåÞÒèäêéëÒèíìÞ éæãéâÒâêÞßí0íâÞìí÷2ÒéóÞßæåÞò ÝäßéëÞôÞæÒÍÞâåÞãÒîðäëäæñäßÞïÒêÞæçìéæç ëäæóÞõÞèÒéæãéâÒíãé÷2ÒéóÞßæåÞòÒîçñäï


!"#$%$&&'$&(#)*$

c!d,efg)hc

ijkklmnopijqrstunqmvpswqxy

+,!!-./01223-4546-789:5;<-=5><-?59@-A5B-C<5D5-C65A-E5?4F>-GH<IAJK5;5-=5><-<A6L-C<;69<A5-MFM-NF69A>?-A8>D8C6A-C8>959?<-;<-D8C65=-5N5>5M89@@5459@59-;595-69A6B-5754-?59@-;<@845>-F48=-K59@8>59-O<44<57-;<=545759-PDA595-Q89D<9@AF9L-RF9;F9L-P9@@><DJ-ST5<L-D5?5-E5?4F>J-G8959@C8>A876-B54<59-;<-5N5>5-<9<J-P9<-5;545=-M8>A575-B54<9?5-D5?5-C8>9?59?<;<-PDA595-Q89D<9@AF9-5A56-<DA595U<DA595-45<99?5LV-6:5>-E5?4F>-;<-5A5DM59@@69@L-D8M8>A<-;<B6A<M-E><C6998HDJNF7-;5><-W5<4?-X5<4J W5457-B8D87M5A59-<A6L-E5?4F>-78987C59@B59-D8:6745=-=<AD-7<4<B9?5D8M8>A<-SE>F6C48VL-SY<IA889VL-;59-SRFZ8-GAF>?VJ-E89A59@-SRFZ8-GAF>?VL759A59-B8B5D<=-T5>>?-GA?48D-[98-W<>8NA<F9-<A6-D87M5A-C8>N8><A5--45@6A8>D8C6A-<5-A64<D-B8A<B5-;<45>59@-C8>B89N59-D55A-6D<59?5-2\-A5=69J S];5-C59?5B->8I8>89D<-A89A59@-<DA595L-M6A8><-;59-M59@8>59-;<-45@6-<9<J]98=->5D59?5-D5?5-C<D5-7875<9B599?5-;<-D<9<LV-6:5>-E5?4F>JE5B-=59?5-E5?4F>L-D8:6745=-M89?59?<-A8>9575-:6@5-A57M<4-;<-5N5>5A8>D8C6A-D8M8>A<-^F9-_F9-^FZ<-;59-^578D-_469AJ-G55A-@<4<>59-^F9-_F9-^FZ<A57M<4L-E5?4F>-;59-K59@8>59-O<44<57-;<5:5B-C8>@5C69@-;<-5A5D-M59@@69@JQ8A<@59?5-M69-789?59?<B59-A87C59@-45H5D-_F9-^FZ<-SR<Z<9@-F9-5K>5?8>VJ`($#a$&$'$&b

±'ï,ß$

|{ð½ñºmq„€„mŠˆ‹Œ€m Š†‹–€—€‚€‹m…€‰m…†‡—ˆŠ€‰€‹m ‰†…ƒ‰€m‚†‹š€—€‹ƒmŒˆ…ƒ‹–mçm—‚m …†‡€‡ˆ‹Œ€mŒ€‹–mƒ€‹–‰€…m €‡ƒm†ˆ€„m£†‡ƒ…€m£€…€…€‹m Š†‡š€—€‹€‹m檪ms€„€Œ€mƒm ¤€‹–ƒ…mj‡œŠ€æmq†—€‚€mŒˆ…ƒ‹–m çm—‚mƒ‹ƒmƒm††‡€Š€m‹†–€‡€m j‡œŠ€m†Š†‡…ƒm¿†‡€‹£ƒm pˆ…‡ƒ€m€‹mkˆ‡‰ƒmu€—ƒ‹†m …†…€Šm…€‰mƒ€m‚†‹ƒ‹––€—‰€‹m Š†‡ˆ…mn‹œ‹†ƒ€‹Œ€mpŠ€—€–ƒm ‰€—€ˆmˆ‰€‹mˆ‡ˆ€‹m‚€‰€‹ q†—€‚€m†ˆ—€‹mŠ†‹ˆ„m ‚†‹š€—€‹ƒmŒˆ…ƒ‹–m€‰…‡ƒm †‡ˆƒ€m’¦m…€„ˆ‹mƒ‹ƒm‚†‚ƒ—ƒ„m ‚†‹ƒ‰‚€…ƒm‚€€‰€‹m‰„€m n‹œ‹†ƒ€m‰†…ƒ‚€‹–m‚†‹ˆm †…†‚Š€…m™w€‚ƒmƒmj‡œŠ€mÀ©m „€‡ƒm‚€‰€‹‹Œ€m‹€ƒm‰œ…€‰mv€ƒm ‹Œ€‚€‹‹Œ€‚€‹m€š€m„€„€„€žm ‰€…€mu€—ƒ‹†mq„€„m‰†Š€€m€˜€‰m ‚†ƒ€mŒ€‹–m‚†‹†‚ˆƒ‹Œ€mƒm ‰€˜€€‹mw†œ‹mv†‡ˆ‰mv€‰€‡…€m ¥€‡€…mu€ˆm‘’“r””• p˜€—‹Œ€mu€—ƒ‹†m…€‰m Š†‡£€Œ€mƒ€m‚†‹†‚ˆ‰€‹m —€—ˆm‚†‹Œ€‹…€Šm‚€€‰€‹m €—ƒmn‹œ‹†ƒ€mƒmj‡œŠ€m Žƒ€m†‚Š€…mƒ—€‹€m˜€ ˜€m‰€—€ˆ‰€—€ˆm—ƒ€„‹Œ€m …€‰mƒ€m†‡€€Š…€ƒm†‹–€‹m †—†‡€m‚€‰€‹€‹m‹†–€‡€‹†–€‡€m j‡œŠ€m™¿†‡£€Œ€m‹––€‰ÁmŽƒm €‹€m…†‡‹Œ€…€m€€m‚€‰€‹€‹m €‹m‚€€‰€‹mn‹œ‹†ƒ€mw€‚ƒm ƒˆŠ—€ƒm‹€ƒm‰œ…€‰m—„œžm ˆš€‡‹Œ€

È É Ê Ë Ì Í ÎÏ Ð Ì Í ÑÏ ÒÌ Ó Í ÔÕ Ö Ï %c$*°$ ±²%&

¹º»{¼{½mŠ‡ƒ€mŠ‡††‹…†‡mŒ€‹–m †‚œ–€mƒ€m†„€…mŒ€‹–m ‰€€‹–m…†‡—ƒ„…m‰†‚€Œˆmuˆ†‹m Š†‹…ƒ‹–m€Œm€‹m¾†‹€m x‹ˆm‡ˆŠ€‹Œ€m†‹€‡†‹€‡m †„€…žm…ˆ…ˆ‡muˆ†‹ƒm o†‹–†…€„ˆƒmƒ…‡ƒm…†‡£ƒ‹…€m £†Š—†‹–› †€‹–m„€‚ƒ—muˆ†‹m ¥€‡ˆm†ˆ—€‹m‚†‹ƒ‰€„m †‹–€‹m¾†‹€mk€‹muˆ†‹m ‚†‹€€‰m‚†‹š€ƒm ‚†‹–€€‡‰€‹m€„˜€mƒ…‡ƒ‹Œ€m ˆ€‚ƒmŒ€‹–mŠ‡œ…†‰…ƒ¡m€‹m Œ€‹–m‚€‹…€‹mŠ†‡œ‹ƒ—m–ƒ‡—€‹m £†‡†˜†…muˆ†‹m‚€—€„m ƒ…ˆm‰ƒ‹ƒmˆ€„m„€‚ƒ—m‚ˆ€ †‡ƒ‹–m‚†—€‡€‹–m¾†‹€m q€‚ƒ—m‚€—ˆ‚€—ˆmuˆ†‹m ˆ‹…ˆ‰m†‡š€—€‹š€—€‹m€‹m ‚†‹–€€‡‰€‹m„€—m…†‡†ˆ…m †‡–†‡€‰mƒm—ˆ€‡m€…€ ™q€Œ€m—†ƒ„m£†‡†˜†…m ‰†Š€€m€˜€‰m‚†ƒ€mŒ€‹–m q€Œ€mˆ‰€m…†‡ƒ€‰mš€‹–€‹m ‚†‹†‚ˆƒ‹Œ€ ƒmq…ˆƒœmtƒ…€‚m¿ˆ…ƒ„m —œ‚Š€…mw€—€ˆmƒm‚€——m t€‹––€‡mk†‡€m¿€‹£œ‡€‹m †‹––€‰mœ—†„mš€—€‹m—€‚€ —€‚€m‚†‹ƒ‹–mƒ€m v€‰€‡…€mq†—€…€‹ ˆˆ‰mƒm€…ˆm…†‚Š€…m g+Ø!c!Ø!Øfû±+Ø y€‚ˆ‹muˆ†‹mŒ€‹–m ‹€‹…ƒm–ˆ†mŒ€‹–m£€‡ƒƒ‹m ‚†‚ƒ—ƒ‰ƒm‹€‚€m€—ƒmx†Œm €‡€‹–‹Œ€mw€…€mœ‰…†‡m kš†‹–m¤€‹mƒ…ˆm‚€ƒ„m ˆ‹…ˆ‰m ‚†‹Œ†‚ˆ‹Œƒ‰€‹m†‡€Š€mˆƒ€m šˆ–€m‰€‹m‚€ƒ„m‡ƒ‹–‰ƒ„m †–†‡€mŠˆ‹Œ€m‚œ‚œ‹–€‹m ‰€‹ˆ‹–€‹m¾†‹€m™Žœ€ƒ‹m ‚†‹ƒ‹–mƒ‰ˆ…ƒ‹mœ‰…†‡žm‰€…€m Šˆ‹m €‰€‹m…†‡˜ˆšˆm ‚ˆ€„‚ˆ€„€‹mš€ƒmk€‰ˆ…m Š‡ƒ€mÀ©m…€„ˆ‹mƒ…ˆ o† ‚€ ‹Œ€mƒ‹–ƒ‹mŠˆ‹Œ€m ¾€š€„muˆ†‹m†‹€‹–mˆ‰€‹m †‡€Š€‹– Š€‚€—ƒm‰€—€ˆm‹–œ‚œ‹–m m € ‹€ mƒ„Ám™k€ƒ‹Œ€m k€‹€…€‹€mƒ„mˆ€„mw€‡†‹€m ‚€ƒ‹m‚†—ƒ„€…m€‹–mƒ…‡ƒmˆ€„m ”§žm£€‹€m‰uˆ m™Žˆ€m€š€m €‡ˆm„ƒ…ˆ‹–€‹m‚ƒ‹––ˆmœ€ƒ‹m †‡€€‹mˆ€mw†ƒ‹–ƒ‹€‹m £ˆ‰ˆŠžm‡€—€…‹Œ†€‹ m«ÂÃíÄÅ®Æǯ

h!"$±ß

±!±d%!fü!f+cú!

op ŸxkxŸxkxêmkun¥ëyrvj¿un

f!,)Ø+ú!ú

áÏ÷ÍøÌÉÏÍÑÌÓÏåÐ÷ÏåÍ ÎÌÖÏàÍÈåÖùåâÉÌÏÍ

eý)+c)!Ø!+g)

±!±d-X5>@5>8A=5A57M<4-D8BD<-;89@59@569-A>59DM5>59D55A-=5;<>-;<-5N5>5:67M5-M8>D-³-47A8>C5>69?5L-´µ?59@Q6C6>¶-;<-Q69<9@59·<A?L-^5B5>A5-G845A59JO59<A5-?59@-M8>95=789:5;<-7F;84-D?6><9<-A57M<4-;89@595A5D59-M<9B-7FA<IC69@5-;59-C5H5=59=<:56-AFDN5J-W<³-479?5-<9<L-_5C? C8>M8>59-D8C5@5<D545=-D5A6-;5><C8C8>5M5-<DA><;6B69-C8>9575µ?59@-Q6C6>J-`¸$b

0123 78 ÿ1ÿ2 7 45 þÿ0 4 5ÿ1670896 42 81 8

kun¥ëyrvj¿unop

kun¥ëyrvj¿unop

kun¥ëyrvj¿unop

q

ƒm£€‹…ƒ‰mx‰ƒmq†…ƒ€‹€mŽ†˜ƒm €Œ€m€‰€‹m‚†‹ƒ‰€„mŽ†‹–€‹mœ‡€‹–m €‡ˆm€š€m‚†‹š€—€‹ƒmŠ‡œ Œ€‹–mp——€„mŠƒ—ƒ„‰€‹mŒ€‹–m…†‡€ƒ‰m †m…€æ€‡ˆ¡m†‹–€‹m†œ‡€‹–m ˆ‹…ˆ‰m€Œ€žm‰€…€mx‰ƒmq†…ƒ€‹€ Š‡ƒ€mŒ€‹–m€‰€‹m‚†‚Š†‡ x‰ƒm‚€ƒ„m‚†‹œ—€‰m‚†‹Œ†ˆ… ˆ‹…ƒ‹–‹Œ€m‰†mŠ†—€‚ƒ‹€‹m ‰€‹mƒ†‹…ƒ…€m£€—œ‹mŠ€€‹–€‹‹Œ€m €—€‚m˜€‰…ˆm†‰€…mŽƒ…†‚ˆƒm€˜€‰m Žƒ€m„€‹Œ€m‚†‹–€…€‰€‹mƒ‡ƒ‹Œ€m ‚†ƒ€mƒm‰€˜€€‹mo†‹…†‹–mv€‰€‡ …ˆšˆ„m…€„ˆ‹m—†ƒ„m‚ˆ€mƒ€‹ …€m¿ˆ€…mq†—€€m‘’§r””•m‚€—€‚m ƒ‹–m€‹–m£€—œ‹mˆ€‚ƒ €‰…‡ƒmƒmçm—‚mèw†…ƒ‰€msƒ‹…€m¥†‡ x‰ƒm‚†‹ˆ…ˆ‡‰€‹mƒ‡ƒ‹Œ€m†‡ …€ƒ„æmƒ‹ƒm‚†‹–€…€‰€‹mƒ€m Œˆ‰ˆ‡mŠ‡œ†m…€æ€‡ˆ¡mƒ—€‹£€‡ €‰€‹m‚†‹ƒ‰€„m†‹–€‹mŠ‡ƒ€m ‰€‹mœ—†„mkˆ„€‹m¿‡œ†mŠ†‡‰†‹€—€‹m …†‡†ˆ…mŠ€€m”’mv€‹ †‹–€‹m€‹–m£€—œ‹mˆ€‚ƒm†‡—€‹– ˆ€‡ƒm…€„ˆ‹m†Š€‹m ˆ‹–m£ˆ‰ˆŠmƒ‹–‰€…m€‹m‰†ˆ€‹ ™oœ„œ‹mœ€‹Œ€m Œ€m€‚€€‚€m‚†‹†‚ˆ‰€‹m€€‹ ƒ‹Œ€——€„m”’m Œ€m‰†£œ£œ‰€‹m—€‹…€‡€‹m‚†‚ƒ—ƒ‰ƒm v€‹ˆ€‡ƒm ‰œ‚ƒ…‚†‹m€‹m‹ƒ€…mŒ€‹–m€‚€êm ’©”ém †–†‡€m‚†‹ƒ‰€„m¿†‡‰†‹€—€‹m‰†ˆ €‹Œ€m…†‡š€ƒmŠ€€mq†Š…†‚†‡m—€—ˆm ™ë‹…ˆ‰m…€€‡ˆ¡m€‡ƒmˆ—€‹mq†Š…†‚ †‡m‰†‚€‡ƒ‹mv€ƒm‰€‡†‹€mƒ‹ƒmˆ€„m ‚†‹†‰€…ƒm„€‡ƒmŠ†‡‹ƒ‰€„€‹m€Œ€m kun¥ëyrnqopykx Šƒ‰ƒ‡m‹––€‰m‚€€—€„m€Œ€m†‡€ –ƒm†ƒ‰ƒ…m¿‡œ†mŠ†‡‰†‹€—€‹‹Œ€m ƒ†—†‹––€‡€‰€‹mƒmv€‰€‡…€m™wœ‹ ˆ—€‹mq†Š…†‚†‡m€‹mƒ‹Œ€mp— †Š‹Œ€m‘Š†‡‹ƒ‰€„€‹•m‚ˆ—ƒ‚mw€ —€„mv€‹ˆ€‡ƒmo†‚€‹–m£ˆ‰ˆŠm ‡†‹€m€Œ€m€‡ƒmv€˜€m€‹m£€—œ‹m £†Š€…žmˆš€‡‹Œ€ ˆ€‚ƒm€Œ€m€‡ƒm€†‡€„m—€ƒ‹mn‹ ™q€Œ€m‚†‹š€—€‹‰€‹mŠ‡œ Œ€p——€„m‡††Šƒ‹Œ€mƒmo†‹€‡€m”§¨m †mƒ‹ƒm†‹–€‹m£†Š€…m¥€‡ˆm ‘‰€˜€€‹mk¥mqƒ‚€…ˆŠ€‹–mv€‰€‡…€m ‰†‹€—m…ƒ–€m‚ƒ‹––ˆm‰†‚ˆ q†—€…€‹•žmˆ‹–‰€Š‹Œ€m™q€Œ€m†‡ ƒ€‹mƒ„ƒ€m‘ƒ—€‚€‡•m œ€m‚†‚ƒ‹…€mŠ†…ˆ‹šˆ‰mŠ€€mp——€„m Š€€m”§myœì†‚†‡žm †‚œ–€mš€—€‹‹Œ€mƒ‚ˆ€„‰€‹žm ††‡mx‰ƒmqœ€—m‡†…ˆm ‰€…€mx‰ƒ œ‡€‹–…ˆ€mx‰ƒm‚†‹–€ x‰ƒm‚†‹€‚€„‰€‹mƒ‡ƒ‹Œ€m† …€‰€‹m€‡ƒm‰†ˆ€m† †‹€‡‹Œ€mƒ‚€‹–m‰†…ƒ‰€m€‰€‹m —€„mŠƒ„€‰m…ƒ€‰m€€m ‚†‹–€€‡‰€‹m£†‡ƒ…€m€„€–ƒ€‹Œ€mƒ‹ƒm ‚€€—€„m™x‡€‹– ‰†Š€€m‰€˜€‹m‚†ƒ€m—€‹…€‡€‹mƒ€m …ˆ€mšˆ–€mœ‰†žm‰€ €‹m£€—œ‹mŠ€€‹–€‹‹Œ€m†—ˆ‚m‡† …€‹Œ€mmx‰ƒmŒ€‰ƒ‹m ‚ƒm‚†‹ƒ‰€„my€‚ˆ‹m‰€‡†‹€m‚†‹ €‹–m£€—œ‹mˆ€ Œ€€‡ƒmƒ‡ƒ‹Œ€m€€—€„mçm–ˆ‡mŠˆ ‚ƒm€‰€‹m‚€‚Šˆm —ƒ‰mx‰ƒm‚†‚ƒ—ƒ„m‚†‹–€€‡‰€‹‹Œ€m ‚†‹š€ƒmƒ‚€‚m †‰€‡€‹–m†‚ƒm‚†‹–„ƒ‹€‡ƒm€€‹ Œ€‹–m€ƒ‰mˆ‹ Œ€mçm…‹€„m€‹mŠ‡€€‹–‰€m‹†–€…ƒ¡m …ˆ‰m‰†—ˆ€‡–€‹ ƒ„˜€—mŠ†‡‹ƒ‰€„€‹‹Œ€mŒ€‹–m€‰€‹m Œ€m‰†—€‰ …†‡‰†€‹m‚†‹€€‰m™v€‹–€‹m€‚ x‰ƒm‚†‹Œ† Š€ƒm…†‚€‹…†‚€‹m‚†ƒ€m†‡Šƒ‰ƒ‡êm ˆ…‰€‹m‡† ˜€„m‰†‹€Š€m‹ƒ„m‚†‹€€‰m…ƒ€…ƒ †ŠƒmŠ†‡‹ƒ €m‘‹ƒ‰€„•mw€ƒ„m…€„ˆm€—€„m‹––€‰m ‰€„€‹m€‰€‹m ‰€ƒ„m…€„ˆm€—€„žÅ«íÅ®Äî¯C6B59-75D545=-M89A<9@J-R8C<=-C5<B-C8>N8>7<9-;59×f++Øc+f-Ù6C89-[9D6-789@5B6-A8>A5><B787C84<-A<B8A-M8>A59;<9@59-A<9:6-59A5>5-M89@5N5>5- 789@6>6D-;<><-D89;<><J-G5?5-:6@5-9@@5B-C<D5-B5D<=BF9A>FZ8>D<54-Y5>=5A-]CC5D-;89@59-]4L-595B-D6469@- 95D8=5A-B5>895-D5?5-75D<=-B8N<4J-·675-M><=5A<9D5:5LV-B5A5-Ù6C89J]=75;-W=59<L-:<B5->89N595-D8M8>A<-A8>N8>7<9;5457-M8>59@-B5A5UB5A5-;<-EH<AA8>-A8>D8C6A-C895>U S]=75;-W=59<-:6@5-89@@5B-756-A59@@5M<-<9<B5>895-;<5-A5=6L-D8C5@5<-F>59@A65-D<5M5-?59@-756C895>-;<>854<D5D<B59J Ù6C89-789@5B6-D<5M-787C84<-A<B8A-B845D-ÚÚPK- 75D545=-B5?5B-C8@<A6J-P9<-B59-4846NF9-;59-C<5>69A6B-789?5BD<B59-M8>A59;<9@59-A8>D8C6AJ-SQ5456- 5;5-C5=59-;<-<9IFA5<9789A-D5:5LV-<7C6=-Ù6C89J5;5-;<-><9@-A<9:6L-D5?5-5B59-9F9AF9L-D5?5-5B59- G8C84679?5L-]4-78959A59@-Y5>=5A-?59@-:6@5-D657<5;5-;<-ÚÚPKLV-B5A5-Ù6C89-6D5<-D?6A<9@-;<-GA6;<F- M89?59?<-D89<F>-Ü<5-W59<5A?-A8>D8C6AL-C8>B845=<-;<T59@@5>L-K59NF>59L-^5B5>A5-G845A59J ><9@-A<9:6-D8A845=-]4-78>5D5-@8>57L-Y5>=5A-789N845Ù6C89-789@5A5B59-=54-<A6-A89A6-D5:5-;89@59- 5?5=9?5L-]=75;-W=59<-784546<-FN8=59-Y5>=5A-;<C8>N59;5J-W<5-C8>M89;5M5AL-BF9Û-<B-59A5>5-Y5>=5A- EH<AA8>J ;59-]4-;<-78;<5-DFD<54-?59@-4546-78>87C8A-B8Ù6C89-7545=-C8>M89;5M5AL-M8>9?5A559A5?59@59-<9IFA5<9789A-A5B-M8>46-;<A59@@5M<-D8N5>5- BF9A>FZ8>D<54-Y5>=5A-D8C895>9?5-7545=D8><6D-B5>895-<A6-A5B-48C<=-;5><-N8><A5-46N6J-Ù6C89- 789@69A69@B59-<9;6DA><-A848Z<D<-459A5>59-C<D54546-789@B><A<B-B8C<5D559-Y5>=5A-?59@-@875>789@5A>F4->5A<9@-A5?59@59-<9IFA5<9789AJ-SG8B5>59@789@F789A5><-6>6D59-F>59@J-X896>6A-Ù6C89L- B59-C8467-5;5-B5D6D-N8>5<-5A56-?59@-D8>6J-Q5456-C65A;5><M5;5-5;6-:FAFD-;<-><9@-A<9:6-;89@59-595B-B8N<4L- <9IFA5<9789AL-.B5D6D-Y5>=5A3-D8>6J-µ95B-7545=-:5;<-5;548C<=-C5<B-Y5>=5A-C8>N8>7<9-;59-789@6>6D<-;<><- C5=59L->5A<9@-:6@5-95<BJ-^6DA>6-B5456-9@@5B-5;5-;<5LD89;<><J-SQ5456-D5?5-D<=-784<=5A-75D545=-C84<56-<9<- 9@@5B-D8>6-;69<5-<9IFA5<9789ALV-B5A5-Ù6C89J-`¸$ÝÞb

u€—ƒ‹†m‚†‹€Š€…mŠ€œ‰€‹m ‹€ƒm‰œ…€‰m†…ƒ€Šm„€‡ƒmk†‹…ˆm €š€m„€—mƒ…ˆm‚†‚ˆ€…‹Œ€m †‹€‹–m—€‹…€‡€‹m…€‰mŠ†‡—ˆm Šˆƒ‹–m—€–ƒmˆ‹…ˆ‰mˆ‡ˆ€‹m —€Š€‡mo†‹ˆ‚†‹ˆmŒ€‹–m ƒ€šƒ‰€‹mšˆ–€m‚†‹ˆm‰„€m n‹œ‹†ƒ€ o†‹ˆ‡ˆ…‹Œ€m‚†‹ƒ‰‚€…ƒm ‚€€‰€‹m‰„€mn‹œ‹†ƒ€mƒ€m ‚†‹–œ€…ƒm‡€€mƒ‹–ƒ‹m€‰ƒ€…m £ˆ€£€mƒmj‡œŠ€m™¿€–ƒmƒ€‹–m€‹m ‚€—€‚mƒ…ˆmƒ‰ƒ‡ƒ‚m‹€ƒm‰œ…€‰m q€‚Š€ƒm€‰ˆm–†‹ˆ…m‹ƒ„žmˆš€‡m u€—ƒ‹†m†‚€‡ƒm…†‡…€˜€ Ÿƒ—‚mm檪ms€„€Œ€mƒm¤€‹–ƒ…m j‡œŠ€æmƒƒ‹…€‹–ƒm†šˆ‚—€„m €‰…‡ƒmn‹œ‹†ƒ€mq†—€ƒ‹mu€—ƒ‹†m q„€„m€€mŽ†˜ƒmq€‹‡€mp—†òm p€mpƒ‚€‹€mp‡Œ€€…Œ€m p£„€mq†Š…‡ƒ€€myƒ‹œm Ÿ‡†‹€‹†ómo€‡ƒ€my€ˆ…ƒœ‹m €‹mŠ†‚€ƒ‹m£ƒ—ƒ‰mi†££„€† Ÿƒ—‚mƒ‹ƒmšˆ–€m‚†‹–„€ƒ‡‰€‹m Š†‹€‚Šƒ—€‹m‰„ˆˆm†ƒ–‹†‡m ‚ˆ—ƒ‚€„mŽƒ€‹m¿†—€‹–ƒm†‡…€m šˆ€‡€mômŸ€£…œ‡mn‹œ‹†ƒ€mŸ€…ƒ‹m q„ƒõƒ€m¤ˆƒm¥††‡€Š€m‰œ…€m ƒmj‡œŠ€mŒ€‹–m‚†‹š€ƒm—œ‰€ƒm Œˆ…ƒ‹–mçm—‚mƒ‹ƒmƒm€‹…€‡€‹Œ€m €€—€„möƒ†‹‹€mƒmpˆ…‡ƒ€•m ¿€‡ƒmƒm¿‡€‹£ƒmsœ‡œ€mƒm qŠ€‹Œœ—m€‹mn…€‚ˆ—mƒmkˆ‡‰ƒm Ÿƒ—‚m‡†—ƒ–ƒmŒ€‹–m†‡£†‡ƒ…€m …†‹…€‹–m‰††€‡€‹mn—€‚mƒ‹ƒm ƒŠ‡œˆ‰ƒmo€òƒ‚€m¿ƒ£…ˆ‡†m €‹mƒˆ…‡€€‡€ƒmiˆ‹…ˆ‡m qœ†„€‡š€‹…œm«íÅ®Äî¯

ÔÏÉÌàÍáâËÕÉÍãäÌåäÌË z{|}{~mp€m‚€ƒ„m…†‡ˆm†‡ƒ‰€Šm‹Œƒ‹Œƒ‡m…†‡„€€Šm p„‚€mŽ„€‹ƒm€‹m€‹€‰€‹€‰‹Œ€mu€ˆm‘’“r””•mŠ€–ƒm‰†‚€‡ƒ‹m ƒ€m‰†‚€—ƒm‹–†…˜††…m‰€—ƒ‚€…m†‡ƒƒmƒ‹ƒ‡€‹mƒ€m‰†Š€€m Ž„€‹ƒ ™p‹€‰mŽ„€‹ƒmŠ†‚†‹€‹–rmšˆ€‡€›mo†‹€‹–m€‹mšˆ€‡€m‹€‡€‰m ‚€…ƒm€‹Œ€‰mœ‡€‹–žm…ˆ—ƒmŸ€‡„€…mp€mƒm€‰ˆ‹mk˜ƒ……†‡‹Œ€m ƒm€—€‚€…m ¡€‡„€…€€—€˜ qœ‡†m„€‡ƒ‹Œ€mŸ€‡„€…m‰†‚€—ƒm‹–†…˜††…m™Ž„€‹ƒm¢m€‹€‰’m ‹Œ€m†‡šˆ€‹–m‚†‚Š†‡šˆ€‹–‰€‹m†ˆ€…ˆmŒ–m…ƒ€‰m€ƒ‰m ‚†—€˜€‹m¡€‡„€…m€€m‘€—€‚m‡€‹–‰€m‚†‚†‡ƒ„‰€‹m‹€‚€m €‡ƒm‰†£†—€‰€€‹m‚€ˆ…•ž qƒ‹ƒ‡€‹mŸ€‡„€…m‰†mŽ„€‹ƒmƒ‹ƒm‚†‚€‹–m€—ƒ‹–m†‡‰€ƒ…€‹m Œ€‰‹ƒmƒ„˜€—m ‰€ˆm…€‡€‰€‹m h!fú!c!±±! ‚œƒ—m†€‹m ¤€‹£†‡mŒ€‹–m Žˆ—m€‹€‰m ˆ‹–ˆmp„‚€m Ž„€‹ƒm‰†‹€‡€ƒm ƒm‡ˆ€m…œ—mk¥m qƒ‚€…ˆŠ€‹–m v€‰€‡…€m kƒ‚ˆ‡m€‹m ‚†‹Œ†€‰€‹m €‹Œ€‰m‰œ‡€‹m šƒ˜€m‚†‹ƒ‹––€—m €‹m—ˆ‰€ o†‹€‡ƒ‰‹Œ€m €€…mƒ…†‚ˆƒm k¾nkkjumŸputpk €˜€‰m‚†ƒ€mƒm wˆ‹ƒ‹–€‹mv€‰€‡…€mq†—€…€‹mŸ€‡„€…m‚†‡€€mƒ‡ƒ‹Œ€m†€‹–m ƒ…†‡œ‡mk†‡œ‡mƒ…ˆm€‹…€‡€m—€ƒ‹mƒ€m…†‡ƒ‚€m—†˜€…mŠ†€‹mqoqm ™Ž€‡ƒmqoqm€€mw€—€ˆm‚€£†‚m…†‡œ‡mˆ€„mƒ€€m††‹†‡‹Œ€m ‚€€—€„m€‹£€‚€‹€‹£€‚€‹mŒ€‹–mƒ—€‹–m‘p„‚€•mŽ„€‹ƒm ‚†‹£€‡ƒm€Š€mŠˆ‹mˆ‹…ˆ‰m‚†‹–„€‹£ˆ‡‰€‹m€Œ€žm‰€…€m Ÿ€‡„€… k†‡œ‡m—€ƒ‹‹Œ€mŸ€‡„€…m…†‡ƒ‚€m—†˜€…m£€‡€m‚ƒ…ƒm†‡ƒƒm €‹£€‚€‹m€‡ƒm††œ‡€‹–mŒ€‹–m€‰€‹m‚†‹Œ†˜€mˆ‰ˆ‹m ˆ‹…ˆ‰m‚†‹–„€‹£ˆ‡‰€‹mƒ‡ƒ‹Œ€m™p€mŒ€‹–m£€‡ƒmˆ‰ˆ‹m ˆ‹…ˆ‰m‚†—ˆ‚Šˆ„‰€‹m€Œ€mqoqqoqmƒ…ˆmˆ€„mƒ€€žm‰€…€m Ÿ€‡„€… Žƒmk˜ƒ……†‡mŸ€‡„€…mp€m€‹–€…mŠ‡œˆ‰…ƒ¡m‚†—†‚Š€‡m …˜††…mkœ…€—m€€m¦§¨”©m…˜††…mq†€–ƒ€‹mƒm€‹…€‡€‹Œ€m†‡ƒƒm ƒ‹ƒ‡€‹m€‹m†š†‰€‹mŸ€‡„€…m‰†Š€€m†šˆ‚—€„m¡ƒ–ˆ‡mŠˆ—ƒ‰m ƒmk€‹€„mpƒ‡mq††‰€—ƒmŸ€‡„€…mšˆ–€m‚†‡†…˜††…mŠœ…ƒ‹–m œ‡€‹–m—€ƒ‹mq€‚Š€ƒm‰†‚€‡ƒ‹mœ‡†mŸ€‡„€…m…†‡£€…€…m‚†‚ƒ—ƒ‰ƒm ’ª’ª¨§mŠ†‹–ƒ‰ˆ…m«¬­®¯


567589 6

684

0123

gh i j k li m n o k pq m r k li m n #

311 !"

$%&'($)&*'+,-$'./&'0%1)2%'3(+.04' 5%6787&*7&')&)'978)&'9%&*-7:';)' 8767&*7&'<%8%$=7>'?-;7@'=7978'A%876)' 9%6)@7:'<%8%$=7'9%&*7&;7687&'<%$7&*B 87:'<$)57;)'-&:-8'-$-A7&'$-:)&):7A'<%8%$=77&> 07:7'A-$1%)')C7AAD'<$,1);%$'8,&%8A)'E)F)D' :%$@7;7<'G>HII'<%8%$=7';)'A%6-$-@';-&)7'9%B &J%5-:87&'A%8):7$'KL'<%$A%&'<%8%$=7'9%957/7' <%$7&*87:'<$)57;)'8%'87&:,$>'C76)&*'M71,$):'7;7B 67@')C@,&%D'676-'5%$:-$-:B:-$-:';))8-:)'N&;$,);D' (6728(%$$JD';7&'E)&;,/A'C@,&%> O,&;)A)')&)'=%67A'9%&*-&:-&*87&'<%$-A7@77&' ;)'97&7'5,AB5,A':78'<%$6-';)<-A)&*87&'-&:-8' 9%95%876)'<%8%$=7&J7';%&*7&'<%$7&*87:'27&*B *)@>'#,@D'9%$%87'A-;7@'9%9)6)8)&J7';7&')8@67A' 9%&**-&787&&J7'-&:-8'-$-A7&'87&:,> P7&J7'A7=7D'7;7'=-*7'8%6%97@7&&J7>'C%&**-B &77&'57$7&*'<$)57;)'A7&*7:'$%&:7&':%$=7;)&J7' 8%5,2,$7&'$7@7A)7'<%$-A7@77&>'O%8@7/7:)$7&' 5,AB5,A')&)';)=7/75'?79A-&*';%&*7&'9%&*%&76B 87&'7<6)87A)'?79A-&*'O&,Q'-&:-8'9%9<$,:%8A)' ;7:7B;7:7'<%$-A7@77&'7*7$':78':%$2%2%$> ?79A-&*'O&,Q'7;767@'7<6)87A)'J7&*'9%&7B /7$87&'A)A:%9'8%797&7&':%$)&:%*$7A)';7$)'6%1%6' 7<6)87A)'@)&**7'@7$;/7$%>'C%&;%8'87:7D'7<6)87A)' J7&*';)8%957&*87&'?79A-&*'5%$A797'R76)M7Q' S&;,&%A)7')&)';)978A-;87&'-&:-8'9%6)&;-&*)' ;7:7B;7:7'<%$-A7@77&>'T?79A-&*'O&,Q')&)'787&'

9%95-7:'<%$7&*87:'<%8%$=7'A%,67@B,67@':%$57*)' 9%&=7;)';-7'57*)7&'J7&*':%$<)A7@>'C%$:797' A%57*7)'<%$7&*87:'<$)57;)';7&'A%57*7)'<%$7&*B 87:'5%8%$=7DU'87:7'P%$9%A'O$%A&7&;7$D'V%&%$76' R7&7*%$'C#'R76)M7Q'S&;,&%A)7';)'F,-$'?%7A,&' P,:%6D'O-&)&*7&D'W787$:7D'X75-'3YHZGG4'A)7&*> O%@7;)$7&'7<6)87A)'O&,Q';)'<%$7&*87:'N&;$,B );'787&'9%978A)97687&'<%8%$=7':%:7<'<$,;-8:)M' A%876)*-A'<-67'9%&=7*7'<$)17A)'<%8%$=7>'TN;9)&' S#':78'5)A7'9%&*78A%A'8,&:%&'<$)57;)'<%8%$=7>' 0)7'@7&J7'5)A7'9%&*%6,67'8,&:%&';7679'7<6)87A)' O&,QDU'<7<7$'P%$9%A> C%&;%8'87:7D'7<6)87A)';7$)'?79A-&*'J7&*' 9%&7$*%:87&'A%*9%&'%&:%$<$)A%')&)';7<7:' 9%&*-57@'<%$7&*87:'<$)57;)'<%8%$=7'9%&=7;)' <%$7&*87:'<%$-A7@77&':7&<7'@7$-A'8@7/7:)$' :%$279<-$&J7'8,&:%&'<$)57;)';7&'<%$-A7@77&>' [\]^]_`]a^bac_dedf

‰Š‹Š–ˆö—’ö‘ˆð‡Žì‡ŽŠ™

ê¿Å¼Ä´¸¼²Ñ¹½Ë²¸Àµ´Æ²¾¶¸º¼²º¶Á ÅÀ¹ÈÀ¾²µ¼²¹µ½¹¶¸¼´Â²Ç´Ì´¹³Í²´¿Á żĴ¸¼²Î¶¾Î´¸¼¸²ê¹µ¾½¼µ²·¶¾¸¶ÎÀ·² ¸¶º¶¹·´¾´²¼¹¼²Æ´¹Ì´²·¶¾¸¶µ¼´² À¹·ÀIJ¿¶¾´¹³Ä´·²¿¾¶º¼Àº²Ç´ºÁ ¸À¹³Â²ê¾·¼¹Ì´Í²Æ´¹Ì´²¿¶¾´¹³Ä´·² Ê´Å´Ë̲Çé²Ä¶²´·´¸²¸´»´²Ì´¹³²Î¼¸´² º¶ºÎ¶¹´ºÄ´¹²´¿Å¼Ä´¸¼²¸½ÅÀ¸¼² Ķ´º´¹´¹²º½Î¼Å¶²µ¶Ï¼È¶²¼¹¼Â ê¿Å¼Ä´¸¼²Ì´¹³²º¶ºÎÀ´·²¸¶Á ½Å´ÆÁ½Å´Æ²¿¶¾´¹³Ä´·²¿¶Ä¶¾»´² ζ¾Ä¶¿¾¼Î´µ¼´¹²³´¹µ´Í²¿¶¾¸½Á ¹´Å²µ´¹²Î¼¸¹¼¸Í²¼¹¼²º¶ºÎÀÄ·¼Ä´¹² Ç´º¸À¹³²º¶¹³¼¹È´¾²¸¶³º¶¹²Ä½¾Á ¿½¾´¸¼²µ´¹²¿¶º¶¾¼¹·´Æ´¹Â²Õ¶É´·² ´¿Å¼Ä´¸¼²¼¹¼Í²Ç´º¸À¹³²¼¹³¼¹²º¶ºÁ δ¹³À¹²È¼·¾´²¸´¹³³À¿²º¶¹»´º¼¹² Ķ´º´¹´¹²µ´·´²·¼¹³Ä´·²·¼¹³³¼²Å´Á ̴Ĺ̴²åÅ´ÈÄ嶾¾Ì²µ´¹²¼æƽ¹¶Â

Ô¶¾º¶¸²Ñ¾¶¸¹´¹µ´¾Í²Ê¶¹¶¾´Å² Ø´¹´³¶¾²æòشż״˲¹µ½¹¶¸¼´Í² º¶¹¶¾´¹³Ä´¹²Ñ¹½Ë²º¶ºÎÀ´·² ´µº¼¹²ò¿¶¾À¸´Æ´´¹²¿À¹Ì´²Ä¶Á ŶÅÀ´¸´´¹²½·½¾¼·´¸²À¹·ÀIJº¶¹³Á ´Ä¸¶¸²µ´·´Áµ´·´²¿¶¾´¹³Ä´·²¿¶Ä¶¾Á »´Â²Ô´¹Ì´²¸´»´Í²´Ä¸¶¸²¼·À²·¶¾Î´·´¸² µ´Å´º²À¾À¸´¹²¿¶Ä¶¾»´´¹Í²ÎÀÄ´¹² µ´·´²¿¾¼Î´µ¼²¿¶Ä¶¾»´Â²âÇ´º¸À¹³² ѹ½Ë²¼¹¼²º¶ºÎÀ´·²¿¶¾´¹³Ä´·²¿¶Á Ķ¾»´²»´µ¼²µÀ´Í²À¹·ÀIJζĶ¾»´²µ´¹² ¿¾¼Î´µ¼Â²Ø¶¸Ä¼²Î¼¸´²µ¼´Ä¸¶¸²´µÁ º¼¹²ÃͲ·´¿¼²µ¼´²·´Ä²Î¼¸´²º´¸ÀIJĶ² Ľ¹·¶¹²Ì´¹³²¸¼×´·¹Ì´²¿¶¾¸½¹´Å²¸¶Á ¿¶¾¼²×½·½Í²Ï¼µ¶½Í²¹½·¶¸Í²´·´À²¸¶Î´Á ³´¼¹Ì´Íä²Ä´·´¹Ì´²µ¼²ã½À¾²Ç¶´¸½¹² Ô½·¶ÅͲÑÀ¹¼¹³´¹Í²Û´Ä´¾·´Í² ´ÎÀ² ÜÝ ßààá ض¸Ä¼²Î¶³¼·ÀͲԶ¾º¶¸²º¶¹³´Á

ÄÀ¼²´¿Å¼Ä´¸¼²Ñ¹½Ë²º¶ºÎÀ´·²Ä½¹Á ·¶¹²º¼Å¼Ä²¿¶¾À¸´Æ´´¹²¿´¾Ä¼¾²µ¼² º¶º½¾¼²¿¶¾´¹³Ä´·²Ä´¾Ì´É´¹Â² ǶºÀ´²µ´·´²Ì´¹³²º´¸ÀIJ´Ä´¹² ·¶¾¸¼º¿´¹²µ´Å´º²¿¶¾´¹³Ä´·²µ´¹² ζÅÀº²Î¶¾Î´¸¼¸Ä´¹²ÈŽÀµÂ²âÑ´Á Å´À²´¿Å¼Ä´¸¼¹Ì´²¸¼Æ²Ä´¿´¸¼·´¸Á ¹Ì´²Ä¶È¼ÅͲ·´¿¼²Ä´Å´À²Î´¹Ì´Ä²µ´·´² Ì´¹³²·¶¾¸¼º¿´¹²ÈÀÄÀ¿²Î´¹Ì´Ä² μ¸´²º¶¹³À¾´¸²º¶º½¾¼Í䲿´¿´¾Á ¹Ì´Â²Ç´º¸À¹³²Ñ¹½Ë²´µ´Å´Æ²´¿Á żĴ¸¼²Ì´¹³²º¶¹´É´¾Ä´¹²¸¼¸·¶º² Ķ´º´¹´¹²·¶¾¼¹·¶³¾´¸¼²µ´¾¼²Å¶Ï¶Å² ´¿Å¼Ä´¸¼²Æ¼¹³³´²Æ´¾µÉ´¾¶Â²æ¶¹Á µ¶Ä²Ä´·´Í²´¿Å¼Ä´¸¼²Ì´¹³²µ¼Ä¶ºÁ δ¹³Ä´¹²Ç´º¸À¹³²Î¶¾¸´º´²Ø´Á ż״˲¹µ½¹¶¸¼´²¼¹¼²µ¼º´Ä¸ÀµÄ´¹² À¹·ÀIJº¶Å¼¹µÀ¹³¼²µ´·´Áµ´·´²¿¶¾Á À¸´Æ´´¹Â²ëŠóŠŽí

stuvtwxyzt{vw|y}~w|€t‚wƒyw~„€{y ÷~øu€ù€úûwü~tzwý~þûƒt{wÿü

Ÿ0šŸ123'9%97&*':%$6)@7:' ;,9)&7&';)')&;-A:$)'A97$:<@,B &%'*6,576>'¢79-&D'<%$-A7@77&' 7A76'O,$%7'?%67:7&')&)':%$&J7:7' :);78'979<-'5%$5)27$7'57&J78' ;)'&%*7$7'W%<7&*> #@%'O,$%7'P%$76;'9%67&A)$D' <$,;-8B<$,;-8'5-7:7&'?79B A-&*'9-67)'A%<)'<%9)&7:';)' ¢%*%$)'R7:7@7$)'#%$5):>'C7$7' <%&;-;-8'6,876'6%5)@'9%9)B 6)@'<$,;-8'5-7:7&'W%<7&*D' A%<%$:)'?,&JD'C7&:%2@D';7&' 57@87&'?@7$<> R%&-$-:'A-$1%)';7$)'?:$7B :%*J'N&76J:)2AD'A%<%$:)';)8-:)<' -&):'<%$7&*87:';7$)'<,$:,M,6),' <$,;-8&J7'<7;7'<%$),;%'W-6)' ;7$)'C@,&%'N$%&7D'X75-' 3YHZGGZYIG44D'<%$-A7@77&' @)&**7'?%<:%95%$'YIG4'676-> $78A7A7'%6%8:$,&)8')&)'@7&J7' W-967@'<%&=-767&':%$A%5-:' 5%$@7A)6'9%&=-76'A7:-'=-:7' 9%&-$-&';7$)'GD5'=-:7'-&):';)'

!"#$%&

8-7$:76'K'YIGY';7&'GD4'=-:7'-&):' <7;7'8-7$:76'S'YIG4>'C7&*A7' <7A7$'J7&*'5%$@7A)6';)$7)@',6%@' ?79A-&*'5%$87:'@7A)6'<%&=-76B 7&';)'8-7$:76')&)'7;767@'A%5%A7$'

5D5'<%$A%&> ?%67)&'6%5)@'9%&J-87)'<$,B ;-8B<$,;-8'6,876D'/7$*7'W%B <7&*'=-*7'6%5)@':%$:7$)8'-&:-8' 9%95%6)')C@,&%'A%$)':%$57$->' N<<6%';)8757$87&'5%$@7A)6' 9%&=-76'4D6'=-:7'-&):'3A%5%A7$' 46DG'<%$A%&'<7&*A7'<7A7$4' )C@,&%'©?';7&')C@,&%'©£> ?,&J'5%$7;7'A7:-'<%$)&*87:' ;)'5%6787&*'N<<6%>'C%$-A7@77&' 7A76'W%<7&*')&)'9%&=-76'GD5'=-:7' -&):'<%$7&*87:';)'<%$),;%' :%$A%5-:'7:7-'<7&*A7'<7A7$' A%5%A7$'G6D5'<%$A%&>'?%9%&B :7$7D'?@7$<'979<-'A%;)8):' 6%5)@'-&**-6';7$)'?79A-&*' ;%&*7&'5%$@7A)6'9%97A7$87&' GDG'=-:7'-&):'<%$7&*87:>'[ªd«7 ¬]e`­®ªadf

 

…†‡ˆ‰Š‹ŒŽŠ‹Œˆ‘‹Š’ˆ““”ˆ•–Š——Œ˜™ˆ

8°ï°±…9²µ¼ÀºÀºÄ´¹²Ä¶Æ´µ¼¾´¹¹Ì´²µ¼² ´»´¹³²åÅ´ÈÄ嶾¾Ì²Õ¼Ï¶²¿´µ´²Ø¶¼²Ýçà ² Å´ÅÀͲåÅ´ÈÄ嶾¾Ì²´ÄƼ¾¹Ì´²¾¶¸º¼²º¶Å¶Á ¿´¸² ²·À¾²ååز·¶¾Î´¾À¹Ì´Í²ååزÐÆ´¹¹¶Å¸Í² ºÀÅ´¼² ´ÎÀ²ÜÝ ßààá²Ä¶º´¾¼¹Â ¹·ÀIJº¶¹³³À¹´Ä´¹² ²·À¾²ååزÐÆ´¹Á ¹¶Å¸Í²¿¶¹³³À¹´²åÅ´ÈÄ嶾¾Ì²·¼µ´Ä²Æ´¾À¸² º¶¹³À¹µÀƲ´¿Å¼Ä´¸¼²ÄÆÀ¸À¸Â²Ñ´¾¶¹´²¼´²·¶Á ¾¼¹·¶³¾´¸¼²Å´¹³¸À¹³²Ä¶²ååØͲ¿¶¹³³À¹´²Æ´Á ¹Ì´²¿¶¾ÅÀ²º¶¹³À¹µÀƲÀ¿µ´·¶²·¶¾Î´¾À²µ´¾¼² ´¿Å¼Ä´¸¼²·¶¾¸¶ÎÀ·²º¶Å´ÅÀ¼²åÅ´ÈÄ嶾¾Ì²Ú½¾ÅµÂ ¿µ´·¶²ååز¼¹¼²·´º¿´Ä¹Ì´²¸Àµ´Æ²·¶¾Á ¸¶µ¼´²µ¼²¸¶ÅÀ¾ÀƲµÀ¹¼´Í²·¶¾º´¸ÀIJµ¼²¹µ½Á ¹¶¸¼´Â²Ñ½º¿´¸Ã¶Ä¹½²·¶Å´Æ²º¶¹µ´¿´·Ä´¹² À¿µ´·¶²´¿Å¼Ä´¸¼²ååزµ´¹²¸Àµ´Æ²º¶¹¶Á ºÀÄ´¹² ²·À¾²ååزÐÆ´¹¹¶Å¸²µ¼²µ´Å´º¹Ì´Â Ç´·À²Æ´Å²Ì´¹³²Æ´¾À¸²µ¼¿¶¾Æ´·¼Ä´¹Í²ååز ÐÆ´¹¹¶Å¸²Î´¾À²·¶¾¸¶µ¼´²À¹·ÀIJ¿¶¾´¹³Ä´·² åÅ´ÈÄ嶾¾Ì²¸´»´Â²·À²¿À¹²Æ´¹Ì´²Î´³¼²åÅ´ÈÄ嶾Á

¾Ì²Dz϶¾¸¼²Þ²Ä¶²´·´¸²ÜÞͲ Ͳµ´¹²àçá Ƕº¶¹·´¾´Í²À¹·ÀIJ¿Å´·×½¾º²¼Dzµ´¹² ê¹µ¾½¼µÍ²¸¶¿¶¾·¼²µ¼ÄÀ·¼¿²µ´¾¼²Ãƶ²è¶Ë·² Ú¶ÎͲδ¾À²´Ä´¹²Æ´µ¼¾²µ´Å´º²Î¶Î¶¾´¿´² ÎÀÅ´¹²º¶¹µ´·´¹³Â ååزÐÆ´¹¹¶Å¸²¸¶¹µ¼¾¼²´µ´Å´Æ²¸¶ÎÀÁ ´Æ²È´¾´²Î´³¼²¿¶¾À¸´Æ´´¹²´¸´Å²Ñ´¹´µ´²¼¹¼² À¹·ÀIJº¶ºÎÀ´·²´¿Å¼Ä´¸¼²ååزŶμƲ¸½¸¼Á ´Å²㼷À¾²·¶¾¸¶ÎÀ·²º¶ºÀ¹³Ä¼¹Ä´¹²·¶¾Î¶¹Á ·ÀĹ̴²Ä½ºÀ¹¼·´¸²Î¶¾Î´¸¼¸²ååزååز ÐÆ´¹¹¶Å¸²´Ä´¹²Î´¹Ì´Ä²µ¼º´¹×´´·Ä´¹² ½Å¶Æ²Î¾´¹µ²´·´À²¸¶Å¶Î¾¼·¼²À¹·ÀIJº¶¹µ¶Á Ä´·Ä´¹²µ¼¾¼²µ¶¹³´¹²¿´¾´²×´¹¸Â Ç´´·²º¶¹È½Î´² ²·À¾²¼¹¼Í²¸Àµ´Æ²´µ´²Î¶Á ζ¾´¿´²Î¾´¹µ²Ì´¹³²¸Àµ´Æ²º¶ºÎÀÄ´² ÈÆ´¹¹¶Å²ǴŴƲ¸´·À¹Ì´²´µ´Å´Æ²·¼º²Î´Å´¿² º½Î¼Å²ãàͲض¾È¶µ¶¸²êØʲ涷¾½¹´¸Â²å¶Á ζ¾´¿´²º¶µ¼´²´¸¼¹³²»À³´²·´º¿´Ä²¸Àµ´Æ² º¶ºÎÀÄ´²ÈÆ´¹¹¶ÅÁ¹Ì´Â²ë‘‡‹ìŠ™ˆ’Œ‘—‡í

š›œžŸž ¡`9%9)6)8)' :)*7'=%&)A'A)A:%9',<%$7A)' E)&;,/A>'C%$-A7@77&'J7&*' 57$-'A7=7'9%&*78-)A)A)'¢,8)7' )&)'8%9-;)7&'5%$%&27&7' 9%97&*87A&J7'9%&=7;)';-7' 1%$A)'A7=7D'-&:-8'C£';7&'9,B 5)6%>'¤76-'1%$A)'97&7'J7&*' 787&';)8,$57&87&'E)&;,/A¥ ?77:')&)'R)2$,A,M:'9%9)6)8)' A)A:%9',<%$7A)'E)&;,/A' -&:-8'<%$7&*87:'C£';7&' :756%:'5%$57A)A'<$,A%A,$'S&:%6>' ¤76-D'7;7'E)&;,/A'X#'-&:-8' C£';7&':756%:'J7&*'5%$57A)A' <$,A%A,$'NXR>'07&':%$78@)$D' :%$;7<7:'E)&;,/A'C@,&%' X#D';7&'M-66'E)&;,/AD';7&' -&:-8'A97$:<@,&%'E)&;,/A> 879)'5%$%&27&7'-&:-8':);78' ?):-A'£¢%:D'?%67A7'3YLZGG4' 9%9)6)8)':)*7'17$)7&'A)A:%9' 9%67&A)$D'<7;7'7=7&*'¦(?' ,<%$7A)>U V6,576'#%2@&,6,*J'£,&M%$%&B R)2$,A,M:'5-87&'@7&J7' 2%D'§Q%2-:)1%'¨)2%'C$%A);%&:' )&*)&'9%95-7:'A)A:%9' ,<%$7A)'9,5)6%'J7&*':);78' ,M'0%1)2%A'7&;'?:-;),A' 5,$,A'57:%$7)';7&'797&'A7=7D' R)2$,A,M:'W-6)%'¤7$A,&B V$%%&'9%&*7:787&'57@/7' &79-&'=-*7'M6%8A)5%6>'TO79)' R)2$,A,M:'A%;7&*'5%$%&27&7' <%$27J7'7$7@';7&':-=-7&' 9%&*-$7&*)'=-967@'17$)7&' 879)'A-;7@'5%&7$D';7&' 787&'9%&%$-A87&&J7DU'-=7$' E)&;,/A':%$A%5-:> ?%5%6-9&J7D';)'7/76':7@-&' ¤7$A,&'V$%%&> ¤7$A,&'V$%%&':78'9%&79B )&)'&7$7A-95%$'R)2$,A,M:' <)8D'E)&;,/A'X#'7;767@' =-*7':%67@'9%&*7:787&' 57@/7'R)2$,A,M:'@7&J7'787&' A)A:%9',<%$7A)'R)2$,A,M:' 9%9)6)8)';-7'17$)7&'E)&B J7&*';)8%957&*87&';7679' ;,/AD';7&'8%9-&*8)&7&'@76' %8,A)A:%9':%$:-:-<D'9)$)<' :%$A%5-:'57$-':%$/-=-;'<7;7' ;%&*7&').?'9)6)8'N<<6%>' <%$:%&*7@7&'YIG©'&7&:)> O7$%&7'):-'E)&;,/A'X#' ¤7$A,&'V$%%&'9%&*7:7B :);78'M6%8A)5%6>'S&)87@'J7&*' 87&D'T?77:')&)'879)'9%9)6)8)' 787&';)8,$57&87&'R)2$,A,M:¥' E)&;,/A'C@,&%D'E)&;,/A' T?7J7'$7A7'879)'5%6-9'9%B

678-87&';)M%$%&A)7A)';%&*7&' 57)8D'9)A76&J7'?-$M72%'X#' ;7&'C$,'J7&*':%$6)@7:'9)$)<D' 8%979<-7&&J7'=-*7'5%6-9' 5)A7'9%&J797)'E)&;,/AD' =7;)'7;7'/727&7'-&:-8' 9%678-87&'$%5$7&;)&*D'879)' A%@7$-A&J7':);78'9%&J%B 5-:&J7';%&*7&'E)&;,/ADU' :%$7&*'¤7$A,&'V$%%&> C7;7'.8:,5%$'676-D'£&%:' =-*7'9%95%$):787&'57@/7' R)2$,A,M:'A%;7&*'9%9)8)$B 87&'9%95-7:'.?'@J5$);' J7&*'9%&**75-&*87&'.?' E)&;,/A'X#';7&'E)&;,/A' C@,&%>'?-95%$';)'R)2B $,A,M:'9%&*7:787&'57@/7' E)&;,/A'C@,&%'.?'787&' ;)=7;)87&'A%57*7)'67&;7A7&' 9%95-7:'.?'57$-')&)D'76)@B 76)@'E)&;,/A'X#>'[ªd«¬]e` ­®ªadf

!"#$%&

îﰈðŒ‹ñŠ—ò‘Š—ˆ…Ž˜‡óˆô—’ŠŽˆõŠ—ˆ”öŽŠ–

¯°…‰…“±°²³´µ³¶·²¸¶µ´¹³²º¶¹»´µ¼² ¸½¾½·´¹²¿¾½µÀ¸¶¹Á¿¾½µÀ¸¶¹²³´µ³¶·²µÀÁ ¹¼´Â²Ã´Ä²Å´º´²¸¶·¶Å´Æ²Ç´º¸À¹³²º¶Á ÅÀ¹ÈÀ¾Ä´¹²¸º´¾·É´·ÈƲʴŴË̲ʶ´¾Í² δ¹Ì´Ä²Ì´¹³²º¶¾´º´Å²Ï¶¾¸¼²ºÀ¾´Æ²ÎÀÁ ´·´¹²Ï¶¹µ½¾²Ð¼¹´²Î´Ä´Å²º¶¹³¼ÄÀ·¼¹Ì´Â Ѽ¹¼²ÒÃÓͲ¸´Å´Æ²¸´·À²Ï¶¹µ½¾²³´µ³¶·² ´¸´Å²ÐƼ¹´Í²º¶¹Ì´·´Ä´¹²Ä¶·¶¾·´¾¼Ä´¹Á ¹Ì´²À¹·ÀIJº¶ºÎÀ´·²»´º²·´¹³´¹²¿¼¹Á ·´¾Â²Ô´Å²·¶¾¸¶ÎÀ·²µ¼À¹³Ä´¿Ä´¹²½Å¶Æ²ÕÀ² Ö¼´¹Æ½Í²Ô¶´µ²½×²Ô´¹µ¸¶·²Ø´¾Ä¶·¼¹³² Ç·¾´·¶³ÌͲÒÃӲн¾¿Â Ù´Å´º²É´É´¹È´¾´²µ¶¹³´¹²Ãƶ²Ú´ÅŲ Ç·¾¶¶·²Û½À¾¹´Å²Ç¶¹¼¹²ÜÝÞßààá²Å´ÅÀͲն¶² º¶¹³´·´Ä´¹Í²¸º´¾·É´·ÈƲÎÀ´·´¹²ÒÃÓ² δĴŲº¶¹´É´¾Ä´¹²·¶Ä¹½Å½³¼²µ´¹²·´ºÁ ¿¼Å´¹²Ì´¹³²º¼¾¼¿²µ¶¹³´¹²Ê´Å´Ë̲ʶ´¾Í² ¹´ºÀ¹²µ¶¹³´¹²Î´¹µ¶¾½Å²Æ´¾³´²Ì´¹³² ·¶¾»´¹³Ä´À²âã½ÄÀ¸²Ä´º¼²º¶º´¹³²

¿´µ´²¿´¸´¾²º´¼¹¸·¾¶´ºÍä²À»´¾²ÕÀ 弸´²»´µ¼²¼¹¼²´µ´Å´Æ²¸·¾´·¶³¼²ÒÃÓ²¸´´·² º¶Å¼Æ´·²¿¶¾º¼¹·´´¹²¸º´¾·¿Æ½¹¶²µ¼² ÐƼ¹´²ºÀÅ´¼²º¶¹À¾À¹Â²æ´¹³¸´²¿´¸´¾² ÒÃÓ²¿À¹²Ä¼¹¼²»À³´²¼ÄÀ·²Î¶¾ÄÀ¾´¹³Â ã¼¾º´²Ð´¹´Å̸²º¶Å´¹¸¼¾²µ´·´²Ì´¹³² º¶¹Ì¶ÎÀ·Ä´¹²ÒÃÓ²¸¶Î´³´¼²¿¾½µÀ¸¶¹² ¸º´¾·¿Æ½¹¶²·¶¾Î¶¸´¾²Ä¶²·À»ÀƲζ¾µ´Á ¸´¾²»ÀºÅ´Æ²¿¶¹³´¿´Å´¹²µ¼²Ð¼¹´Â²æ´¹³Á ¸´²¿´¸´¾¹Ì´²Ä¼¹¼²·À¾À¹²µ´¾¼²à粿¶¾¸¶¹² ·´ÆÀ¹²Å´ÅÀ²º¶¹»´µ¼²Þ²¿¶¾¸¶¹Â²âÙ¼²¿´Á ¸´¾²ÐƼ¹´Í²ÒÃÓ²·¼µ´Ä²º¶º¼Å¼Ä¼²Ä¶À¹³Á ³ÀÅ´¹Í²Ä´¾¶¹´²Ä½¹¸Àº¶¹²·¼µ´Ä²Î¶³¼·À² º¶¹³¶¹´Å¹Ì´²¸¶¿¶¾·¼²º¶¾¶Ä´²º¶¹³¶Á ¹´Å²Õ¶¹½Ï½Íä²À»´¾²´¹´Å¼¸²Ð´¹´Å̸·Í²è¼Á ȽŶ²æ¶¹³Â ÕÀ²Î¶¾Æ´¾´¿²µ¶¹³´¹²º¶º¿¾½µÀÄÁ ¸¼²¸º´¾·É´·ÈÆͲ¸º´¾·¿Æ½¹¶²ÒÃÓ²´Ä´¹² º¶¹´¾¼Ä²Î´¹Ì´Ä²¿¶¾Æ´·¼´¹²Ä½¹¸Àº¶¹Â²

Ǻ´¾·É´·ÈƲÒÃÓ²·¶¾¸¶ÎÀ·²¾¶¹È´¹´¹Ì´² ´Ä´¹²µ¼¿´º¶¾Ä´¹²¿¶¾·´º´²Ä´Å¼²¿´µ´² ÄÀ´¾·´Å²¿¶¾·´º´²Ýçàé²µ´¹²ºÀÅ´¼²µ¼¿´Á ¸´¾Ä´¹²¿´µ´²ÄÀ´¾·´Å²Ä¶µÀ´Â ÕÀ²º¶¹³´·´Ä´¹Í²×½ÄÀ¸²¿¶¹»À´Å´¹² ÒÃӲδ¾À²µ¼²ÐƼ¹´Í²¹´ºÀ¹²·¼µ´Ä²º¶Á ¹À·À¿²Ä¶ºÀ¹³Ä¼¹´¹²º¶¾´ºÎ´Æ²Ä¶² ¿´¸´¾²êº¶¾¼Ä´²Ç¶¾¼Ä´·²µ´¹²Ó¾½¿´Â² Ǻ´¾·É´·ÈƲĶÅÀ´¾´¹²ÒÃӲ̴¹³²Î¶Á ÅÀº²º¶º¼Å¼Ä¼²¹´º´²¾¶¸º¼²¼¹¼²Æ´¹Ì´² ´Ä´¹²Ä½º¿´·¼Î¶Å²µ¶¹³´¹²¸º´¾·¿Æ½Á ¹¶²ÒÃÓ²贺À¹²ÒÃÓ²»À³´²º¶¾¶¹È´¹´Á Ä´¹²´Ä´¹²º¶ºÎÀ´·²¸º´¾·É´·ÈƲ̴¹³² μ¸´²·¶¾ÆÀÎÀ¹³²µ¶¹³´¹²¸¶ºÀ´²¸º´¾Á ·¿Æ½¹¶²ê¹µ¾½¼µÂ ÒÃÓ²ÎÀÄ´¹Å´Æ²Ï¶¹µ½¾²ÐƼ¹´²¿¶¾·´Á º´²Ì´¹³²º¶ºÎÀ´·²¸º´¾·É´·ÈƲǶÁ ζÅÀº¹Ì´²¿´µ´²Ç¶¿·¶ºÎ¶¾²Å´ÅÀͲнÁ ½Å¿´µÍ²Ï¶¹µ½¾²¸º´¾·¿Æ½¹¶²Î¶¸´¾²Å´¼¹²

µ¼²ÐƼ¹´Í²·¶Å´Æ²º¶ÅÀ¹ÈÀ¾Ä´¹²¸º´¾Á ·É´·ÈƲ·´Æ´¹²´¼¾²Ì´¹³²µ¼Î¶¾¼²¹´º´² ÈÚ´·ÈÆ ٶ¹³´¹²¸¶º´Ä¼¹²Î´¹Ì´Ä¹Ì´²Ï¶¹Á µ½¾²ÐƼ¹´²Ì´¹³²º¶º¿¾½µÀĸ¼²É¶´¾´ÎÁ Ŷ²³´µ³¶·Í²Ð´¹´Å̸·²º¶¾´º´ÅÄ´¹²¿´¸´¾² ¼¹¼²´Ä´¹²¸¶º´Ä¼¹²¾´º´¼²µ¶¹³´¹²º½µ¶Å² Ì´¹³²·¶¾»´¹³Ä´ÀͲ¸´º´²¸¶¿¶¾·¼²Ì´¹³² ·¶¾»´µ¼²µ¼²¿´¸´¾²¸º´¾·¿Æ½¹¶Â д¹´Å̸·²º¶º¿¾¶µ¼Ä¸¼²¿¶¹³¼¾¼ºÁ ´¹²¸º´¾·É´·ÈƲµ¼²¸¶ÅÀ¾ÀƲµÀ¹¼´²´Ä´¹² º¶¹È´¿´¼²Å¼º´²»À·´²À¹¼·²·´ÆÀ¹²µ¶¿´¹Í² º¶¹¼¹³Ä´·²¸¶¿ÀÅÀƲĴż²µ´¾¼²¿¾¶µ¼ÄÁ ¸¼²ÞççÂççç²À¹¼·²·´ÆÀ¹²¼¹¼Â²ê¹´Å¼¸´²Ð´Á ¹´Å̸·²¼¹¼²Î¶¾µ´¸´¾²Î´ÆÉ´²¿´µ´²´ÄƼ¾² ÝçàéͲ꿿ŶͲʽ½³Å¶Í²µ´¹²Ø¼È¾½¸½×·² ´Ä´¹²º¶ÅÀ¹ÈÀ¾Ä´¹²¸º´¾·É´·ÈƲº´Á ¸¼¹³Áº´¸¼¹³Í²¸¶Å´¼¹²Ç´º¸À¹³Í²Ç½¹ÌͲ µ´¹²æ¶ÎÎŶÂ둇‹ìŠ™ˆ’Œ‘—‡í

!"#$%&


        !"#$%&'(')"*+",&-."&+/.0 8249 3 9 5 4 76 123242567

12 3 4 5 67 8 3 98 :7 ; 4 < = > ? 8 @ 8 8 A 7 B 4 8 :? < C 7 D 8 E 4 D B 7 F 8 := F = < 7 5 7 D ‚ƒ„…‚†ƒ‡ˆ‰Š‹Œ†ˆŽ‘’“”•“–—–˜™ Ÿ–—–˜¨¥˜›–«‘±“”¥š¥•”¥«“•–š³™º

—–š›–œž™œŸž™ ‘”‘˜¡–’“¢‘£‘˜›¤™ ¨¥•¥š±“–•–”’–˜•–“”¥«§’–¬­»«“©–•˜²–™“–  ¥”–¡–’“š¥¦§™¡¥£–¨–•–˜–’–¨–˜™ ¨¥˜›–’–¨“’‘«–¨¥¨–š±“©–›“–˜¢‘˜›Ž ¡–©‘¢–•¥˜ª–›¥’–˜›™•š–‘¨–©¥š–˜›«–• ›‘˜›©¥’–«–˜›™±–±–™±–˜¢¥š‘•”¥©¥’–¬ «¥”¥«§’–¬­®–¨¢“š”¥¨“˜››‘“˜“™”“”—– «–˜–˜­®“˜››–”––•“˜“™©¥«–”’‘«–•¥š”¥©‘• ¥«§’–¬ –”–š¯ °¡–’“š¥¦§¤•¥š”¥©‘••–« ¨–”“¬•–¨¢–«­µ¡–’–‘”¥«–š–˜›”‘±–¬ •“±–«©¥›“•‘”–«“•­–¢“™«–’–‘±‘±‘«’–¨– ©¥š–˜¦–«±–š“š‘¨–¬˜²–­ Ÿ–—–˜™¢–˜››“’–˜–«š–©©§£–¬ ”–«“•™¶‘¦–š˜²–”–¨©“’¨¥˜‘˜¦‘««–˜ ©¥š‘”“–³ž•–¬‘˜“˜“™«“˜“¨¥˜›¬–©“”«–˜ ©¥«–”’‘«–•¥š”¥©‘•­ —–«•‘”¥¬–š“Ž¬–š“˜²–±¥˜›–˜©¥’–¦–š±–˜ þ©‘«§š©–˜™‘•“¢–¬¯žÿ°™”–˜›–••“±–« ¨¥¨©–£–±“š‘¨–¬²–˜›©¥š±“˜±“˜› •¥š“¨–±¥˜›–˜¢¥š’–«‘«–˜«¥¢–±–¢‘•š–Ž –˜²–¨–˜©–¨©‘±–˜©¥š’–˜•–“•–˜–¬­ ˜²–•¥š”¥©‘•­¥‘”–“«¥¦–±“–˜™”‘±–¬ ®–’“•‘±“’–«‘«–˜˜²–™”¥•¥’–¬Ÿ–—–˜ ¨¥’–¢§š«–˜«–”‘”•¥š”¥©‘•«¥¢–±–¡¥¢–’– ±“±‘›–¨¥˜±–¢–••“˜±–««¥«¥š–”–˜±–š“  ‘”‘˜¡–’“¢‘£‘˜›¤­––•“•‘™–«–˜ ¡¥¢–’– ¡–’“š¥¦§¤™‘•–š¨–˜™—–š›– ±“”¥’¥”–“«–˜±¥˜›–˜¨¥¨©‘–•¢¥š˜²–Ž  ¥”–´›–š›§š¥•˜§™¡¥£–¨–•–˜–’–¨–˜­ •––˜­µ´–¨‘˜™”¥•¥’–¬«–¨“•‘˜››‘0–« µ–²–¢¥˜›“˜”¥«§’–¬’–›“™•–¢“•–«‘•¢–« ‘•–š¨–˜•“±–«±–•–˜›­0–±–¬–’™«–¨“ GHIJKLMNOPNQRQPKLPMISTIUQLGO «¥¢–’–”¥«§’–¬™¶‘¦–š˜²–™œ–©‘¯ž·¸³³°­ •‘˜››‘¬“˜››–¢‘«‘’1ž­¤1™¶«–•–‘•“¢–¬­ SISSV QLIQUQMXMSYZ[\][^_^`Mabcbd^e^MdYfYghM_^ij^MHG MkhMHVMkhMWY\Y` Ÿ–—–˜¨¥˜£¥š“•–«–˜«¥«¥š–”–˜•¥šŽ »«¬“š˜²–™¢“¬–««¥’‘–š›–Ÿ–—–˜ l^Z[VmYQeMYWI jMnhMWc\^Ml^Z[icophMlce^b^]^`MS^Z^b^`hMl^dYm^]c`MT^jcZ^`jhMdci\^b^ ¬–±–¢˜²–²–˜›±“’–«‘«–˜§’¥¬‘•–š¨–˜ ¨¥’–¢§š«–˜¢–±–¢“¬–«0¥¨¥š“˜•–¬ ¥”– ]cb^`X]c`b^ r`s^hMH^dYMaktRuugvMS[\_^MfcZ^\Mc`^bMScfpZ^rMW^\^iMl^Z[icop ¢–±–¹‘¨–•¯³º¸³³°’–’‘­––•“•‘™“–±–˜ ¡–’“š¥¦§™•¥š«–“•¢¥š¨–”–’–¬–˜“•‘¢–±–³2 nM]ci\cdY]Mq`[qMqY[jMi^YMb^ q[^`[^s^Mlcm^Z^MSWMl^Z[icopMnhMSY]^ib^`v ±‘–§š–˜›•¥¨–˜”¥«¥’–”˜²–™´–”“«¬‘˜ ´§3¥¨©¥š’–’‘­0–±–“˜•“˜²–™¢“¬–« ±–˜ª‘˜“š™•¥š«‘˜£“±“±–’–¨«¥’–”™«–Ž «¥’‘–š›–¨¥¨“˜•–‘•–š¨–˜±“¢“˜±–¬ š¥˜–¥˜›”¥’¢“˜•‘«¥’–”š‘”–«­ª¥š¥«–©¥šŽ •‘›–”«–˜±–š“ ¡–’“š¥¦§¤­ ”¥’¥”–“­¥•–¢“”–²–•§’–«™¶¢–¢–š‘•“¢–¬­ ±“¢¥š“«”–™¡–¨“”¯žÿ¸³³°¬–š““˜“­ •“›–™•“±–«–±–²–˜›©“”–«¥’‘–š±–š“«¥’–”­ µ¡–š¥˜–•“±–«–±–«¥¦¥’–”–˜±–˜ ¡¥¢–’–¡¥¢§’“”“–˜¥«•§š¯¡–¢§’”¥«° µ¡–¨“¢–˜››“’¨¥’–’‘“±“˜–”•¥š«–“• ¡¥•“›–˜²–©¥š•¥š“–«¨“˜•–•§’§˜›™ ©¥’‘¨–±–”‘š–•¢¥š˜²–•––˜™«–¨“¨¥’–Ž –’–¨–˜™»¡0‘¢š“²§˜§™¨¥˜›–•–«–˜™ ¯ “”±“«¢§š–™567°­8˜•‘«–˜£–¨–˜ •¥•–¢“«–’–“•‘•“±–«–±–²–˜›¨¥˜±¥˜›–š­ ¢§š«–˜¨–”–’–¬“˜“«¥0§’”¥«–’–¨–˜ ¢“¬–«˜²–•¥’–¬¨¥˜¥š“¨–’–¢§š–˜•¥š«–“• ¬‘«‘¨–˜¦“«–•¥š©‘«•“–±–’–¬0–”–’ÿ1 »«¬“š˜²–™Ÿ–—–˜¨¥¨‘•‘”«–˜«¥’‘–š ¢–±–•–˜››–’ž¤´§3¥¨©¥š’–’‘™¶¦¥’–”˜²–­ ±‘›––˜«¥«¥š–”–˜²–˜›±“’–«‘«–˜ –²–•³880»´§ž¤•–¬‘˜ž11ž™±¥˜›–˜ ¨¥’–’‘“¦¥˜±¥’–«¥’–”­µ––•”–²–«¥’‘–š ‘•“¢–¬¨¥˜›–•–«–˜™”––•«¥’‘–š›– ¡¥¢–’– ¡–’“š¥¦§­¡¥¦–±“–˜•¥š”¥©‘•™ –˜£–¨–˜¬‘«‘¨–˜•“›–•–¬‘˜¥˜–¨ ±–š“¦¥˜±¥’–™¢–««¥¢–’–”¥«§’–¬¨¥’“¬–• ¬¥˜±–«¨¥’–¢§š«–˜¨–”–’–¬•¥š”¥©‘• •¥š¦–±“¢–±–³º´§3¥¨©¥š’–’‘­µ4–š‘±“’–Ž ©‘’–˜™¶‘¦–š˜²–­ ±–˜¨¥˜±–•–˜›“”–²–­–²–±“•–¨¢–š™’–’‘ «¥¢–±–¢“¬–«¡¥¢§’“”“–˜™•¥š’–¢§š”¥¨¢–• ¢§š«–˜¢–±–ž¤´§3¥¨©¥š’–’‘™¶«–•–˜²–­ ¥¨¥˜•–š–“•‘™¡¥¢–’– ¡–’“š¥¦§¤™ ±“”¥š¥•±–š“¦¥˜±¥’–­–²–¦‘›–±“•¥˜±–˜› ¨¥˜›–˜£–¨«¥’‘–š›–˜²–­µ “–¨–’–¬ 0§’“”“•¥’–¬¨¥¨¥š“«”–«§š©–˜±–˜ ‘•–š¨–˜™©¥’‘¨©“”–±“«§˜9“š¨–”“­þ– ±“©–›“–˜¢‘˜››‘˜›©¥’–«–˜›§’¥¬¢–« –«–˜¨¥’–¢§š«–˜«–¨“«¥¢§’“”“­–²– ”–«”“­¥š¨–”‘«™¨¥¨©–—–«§š©–˜«¥ ¨–”“¬¨¥˜¦–’–˜“¢¥˜“’–“–˜«“˜¥š¦–›‘š‘ ”¥¨¢–•±“«–”“¬‘–˜›–›–š¨–”–’–¬“˜“ š‘¨–¬”–«“•‘˜•‘«3“”‘¨­¥š’–¢§š–«–˜ ¬“˜››–¤1´§3¥¨©¥š¨¥˜±–•–˜›­ «¥¢–’–”¥«§’–¬™¶‘˜›«–¢˜²–­

wxyz{|}~|€{y

¼½<½8¾¿7>48À7C½;48Á½<4BDÂ7

ÃÄÅÆÇÅÈÉÇÇÊËÊÌÍÎÏÐÑÒÊÒÓÏÓÊÑÒÐÔÕÖÊÌÓ×ÕØÕÑÊÐÙÕÐÚÊÉÐØÛÐÏÕ ÜÝÞßÖÊÊàÍÒÐÊØÍÑáÐâÓÙÕÊØÓÏÕ×ÑãÐÖÊäÙÐØâÎãÐÑÊÜåæÖÊâÓçÐÑ ÑÐØÐÊÚÍâÍÑÐÏÑãÐßèÊÌÓ×ÕØÕÑÊØÍÏÓéÐçÐÑÊêÐÏÒÐÊëÓÚÓÑ ìÏÐÔÐÑÊíÎÏÖÊÅîÊæÖÊÅÆÊæÖÊëÍÚÐÊìÐÙÕçÐÙÎÑÒÖÊìÍáÐØÐàÐÑ íÎÐÑÎÖÊìÐâÓéÐàÍÑÊÃÓÏêÎÏÍÔÎè ìÍÔÐ×ÕÐÑÊâÍÏØÓÙÐÊéÐ×ÐÊÐêÐÙÊïÎðÍØâÍÏèÊÌÓ×ÕØÕÑ ØÍÑÒÐçÓÖÊÕÐÊÚÍØÓÙÐÊàÕ×ÐçÊâÍÏÑÕÐàÊØÍÙÐçÓçÐÑÊéÍÏâÓÐàÐÑ àÍÏáÍÙÐÊÕàÓÊéÐ×ÐÊäÙÐØâÎãÐÑèÊïÐØÓÑÊéÐ×ÐÊÚÓÐàÓ çÍÚÍØéÐàÐÑÊçÍàÕçÐÊÚÍ×ÐÑÒÊØÍÑÒÐÔÐÏÖÊÕÐÊØÍÑÒÐçÓ äÙÐØâÎãÐÑÊÚÍØéÐàÊØÍØÍÒÐÑÒÊàÐÑÒÐÑÑãÐè ñòÑÐçÊÕàÓÊØÍØÍÒÐÑÒÊàÐÑÒÐÑÊÚÐãÐÖÊàÍÏÓÚÊ×Õ×ÍçÐàçÐÑ çÍÊáÍÙÐÑÐÊ×ÐÙÐØÑãÐèÊòçÛÕÏÑãÐÊÚÐãÐÊØÐÚÓççÐÑÊÔÐÏÕÊÚÐãÐè ÌÐãÐÊãÐçÕÑÊ×ÕÐÊéÍÏÑÐÛÊØÍÙÐçÓçÐÑÑãÐÊ×ÍÑÒÐÑÊÎÏÐÑÒ ÙÐÕÑÊÚÍâÍÙÓØÑãÐÖÊÚÍÛÕÑÒÒÐÊØÍÑÒÐÏÐÛçÐÑÊàÐÑÒÐÑÊÚÐãÐ çÍÊçÍÙÐØÕÑÑãÐÖóÊçÐàÐÊçÐçÍçÊåôÊáÓáÓÊÕÑÕÊÊ×ÕÊõÐéÎÙÏÍÚ ÃÓÏêÎÏÍÔÎÖÊÅÐâÓÊÜæÝöååßè ÷ÍÏØÓÙÐÊ×ÐÏÕÊçÍÔÐ×ÕÐÑÊàÍÏÚÍâÓàÖÊÌÓ×ÕØÕÑÊçÍàÐÒÕÛÐÑè øÐÊéÓÑÊØÍÑÒÓÙÐÑÒÕÊéÍÏâÓÐàÐÑÑãÐÊÚÐØéÐÕÊâÍâÍÏÐéÐÊçÐÙÕè ÃÐ×ÐÊåôÊïÎðÍØâÍÏÖÊÚÍàÍÙÐÛÊØÍÙÐçÓçÐÑÊéÍÏâÓÐàÐÑÊàÕ×Ðç ÚÍÑÎÑÎÛÊàÍÏÚÍâÓàÖÊÌÓ×ÕØÕÑÊçÍÑÐÊâÐàÓÑãÐè ñîÐÑéÐÊÚÍÑÒÐÔÐÊçÎÏâÐÑÊâÍÏáÍÏÕàÐÊéÐ×ÐÊÎÏÐÑÒàÓÐÑãÐè ìÐÏÍÑÐÊàÕ×ÐçÊàÍÏÕØÐÖÊÎÏÐÑÒàÓÐÊçÎÏâÐÑÊéÓÑÊØÍÙÐéÎÏè ÃÍÙÐçÓÊéÓÑÊçÐØÕÊÏÕÑÒçÓÚÊàÐÑéÐÊéÍÏÙÐêÐÑÐÑÖóÊçÐàÐ ìÐÚÓââÐÒÊùÓØÐÚÊÃÎÙÏÍÚÊÃÓÏêÎÏÍÔÎÖÊòìÃÊÌÓãÐ×ÕÊÌÈè ÌÓãÐ×ÕÊØÍÑÔÍÙÐÚçÐÑÖÊÚÍàÍÙÐÛÊ×ÕÙÐçÓçÐÑÊðÕÚÓØÖ àÕ×ÐçÊ×Õ×ÐéÐàÕÊÐ×ÐÑãÐÊÙÓçÐÊ×ÕÊçÍÙÐØÕÑÊçÎÏâÐÑèÊìÐÏÍÑÐ ÕàÓÊéÍÙÐçÓÊ×Õ×ÓÒÐÊÛÐÑãÐÊØÍÏÐâÐËÏÐâÐÊçÎÏâÐÑÑãÐè ïÐØÓÑÊ×ÍØÕçÕÐÑÖÊéÏÎÚÍÚÊÛÓçÓØÊàÍàÐéÊ×ÕÙÐçÓçÐÑ çÐÏÍÑÐÊéÍÏâÓÐàÐÑÊçÎÏâÐÑÊàÍÙÐÛÊØÍÙÐÑÒÒÐÏÊÃÐÚÐÙÊúæ ÄÄÊÑÎÊæôÊàÐÛÓÑÊæûûæÊàÍÑàÐÑÒÊÃÍÏÙÕÑ×ÓÑÒÐÑÊòÑÐçè òÑáÐØÐÑÊÛÓçÓØÐÑÊéÍÑÔÐÏÐÊåüÊàÐÛÓÑÊéÓÑÊàÍÙÐÛ ØÍÑÐÑàÕÊÌÓ×ÕØÕÑè ñÌÐãÐÊàÐÛÓÊÕàÓÊÛÐÏÐØÖÊØÍÙÐÑÒÒÐÏÊÐÔÐÏÐÑÊÐÒÐØÐè îÐéÕÊÚÐãÐÊçÛÕÙÐýèÊÌÐãÐÊØÍÑãÍÚÐÙÖóÊçÐàÐÊÌÓ×ÕØÕÑèÊÜàÎÐß


0123 311

ikpop! "op#o$% & ' ( ' 67 ' # 89 : ; )*+,-./*.01*2304 5' pmyox~xmĂ&#x;ngpmrjk} Ă&#x201D;oh~pmĂ&#x;ngplmhkp~w~tmÂ&#x2020;owz hkp oÂ&#x2026;~yopm optgmw~ glmÂ&#x2020;owz Ă&#x201D;~wso}Â&#x201E;olmhkpopÂ&#x201E;oyopmykz

56789 89 644 )*+,-./*.01*2304

4565789 89 84 vrjnom|¸à mÂ&#x201E;op mtkwykxop xgÂ&#x201E;khlmxkjoj~m{kwop  oiop xgÂ&#x201E;khmhkpÂ&#x2026;oÂ&#x20AC;o{mjgwg}m{o}Â&#x20AC;o ionomâstrmhkp kpogmxÂ&#x201E;owotz   tgnoym{kwjopÂ&#x2026;~tu {o}Â&#x20AC;omhkhop mxkikwtgmgt~z ngomtgnoymhkp oÂ&#x2026;~yopm optg xÂ&#x201E;owotmhkpÂ&#x2026;ongmop  rtomvĂ&#x152;¸  ÂĄfoÂ&#x201E;omhr}rpmykongjopl¤ jo}mykpÂ&#x201E;otooppÂ&#x201E;ou w~ gmykionomxgoioi~pumĂ&#x201D;oz nopmoiomxoÂ&#x2026;omÂ&#x201E;op mhkpÂ&#x2026;ong  ! toh{o}m¸Â&#x20AC;gylmÂ&#x201E;op mÂ&#x201E;oygpmono ÂĄÂ&#x201A;gyomhkhop mykpÂ&#x201E;otoz h~plmgomtgnoymwkjomÂ&#x2026;gyomykz  oytrwmxkxkrwop mng{kw}kpz  ikh{~p~}mĂ&#x;ngpmxkx~p  ~}z oppÂ&#x201E;omxkikwtgmgt~lmxohiogmhotg hotgopmx~ohgpÂ&#x201E;omxohiog tgyopmnowgmykop  rtooppÂ&#x201E;ou ! pÂ&#x201E;omnopmhrtg pÂ&#x201E;om{~yopmikwz oyopmng{kjopÂ&#x201E;ol¤m~Â&#x2026;owmÂ&#x2020;owz xootmgpgm{kj~hm{gxomng~p yoi âstrmhkpÂ&#x2026;oÂ&#x20AC;o{lmxÂ&#x201E;owot "" xkjgp y~}opmxkikwtgmÂ&#x201E;op xgÂ&#x201E;khmhkpgw~yopm~soiop hrtg pÂ&#x201E;omrjk}mÂ&#x2026;oÂ&#x2026;owopmikz ykop  rtoopmvĂ&#x152;¸monojo} "#$ Â&#x201E;op m{kwxop y~topmhkw~ioz ngxop yoyopmig}oymykirjgxgz Ă&#x;ngpmxootmgt~u pk oym}~y~hu % ! opmxkjohomgpgu footm{kwxoyxglmikwkhi~op ÂĄkj~ow omhkwoxomtkw{kz yopmÂ&#x20AC;owtoÂ&#x20AC;opmnopmhkpnoz 9! & footmngtop yoilm¸Â&#x20AC;gymhkz {kwÂ&#x2026;gj{o{mgpgm{k{kwoiomyojg {opgmnkp opmirxgxgmgpgumÂ&#x;oz iotyopmwkyrhkpnoxgmnowg '!& 7# ()*+ p oy~mtgnoymikwpo}mngt~pÂ&#x2026;~yz hkpowgympo oxmiopÂ&#x2026;op mxk{kz  oghopoi~pmxkjohomgpgmÂ&#x201E;op ighigpopmwknoyxgu ,,-. ! yopmx~wotmikwgpto}mikpop z j~hmhkpÂ&#x2026;oÂ&#x20AC;o{mikwtopÂ&#x201E;oopz ngtrpÂ&#x2026;rjyopmrjk}mykirjgxgop ¸omhkjopÂ&#x2026;~tyoplmxootmgpg "" ! yoiopmoto~mikhkwgyxoopmotox ikwtopÂ&#x201E;oopmÂ&#x201E;op mngoÂ&#x2026;~yop onojo}mhrtg mikwxkjgp y~}opl onomtoh{o}opmxÂ&#x201E;owotlmÂ&#x201E;ogt~ $ 4" ngwgpÂ&#x201E;oumvwgomÂ&#x201E;op mygpgm{kwz y~oxom}~y~hmnowgmvĂ&#x152;¸mĂ r z iono}ojm{~yopmtoigmyowkpo hkp gy~tgmtkxmvĂ&#x152;¸umfknop z '! # iwr kxgmxk{o ogmikp kh~ng Â&#x201E;oyowtoumvkwtopÂ&#x201E;oopmtkwxk{~t ikh{kwgtoopl¤mioiowmÂ&#x2020;owz yopmxkxkrwop m{kw}kptgmoto~ !! ng{kw}kptgyopmÂ&#x2026;gyomhkjoy~z op y~topmgpglmhkp op  oi xki~towmmikp opgoÂ&#x201E;oopmĂ&#x;ngp xgÂ&#x201E;khmtkw{otoz{otou ! ikpop yoiopmngwgpÂ&#x201E;omxootmgt~ xohiogmykh~ngopmhkpgp z |g~p yoiyopmÂ&#x2020;owxgÂ&#x201E;khl yopmtgpnoyopmtkwskjomtgnoy !  rjk}mirjgxgm{kwpohomÂĽnÂ&#x201E;mĂ&#x152;~wz  ojpÂ&#x201E;omionomÂ&#x153;Âśm´ ~xt~xmÂ&#x153;§§œ xootmngikwgyxomrjk}mikpÂ&#x201E;gngy xkx~ogmyrnkmktgymxktkjo}mngxgz "$ "$. 67 /%9 01 08+28 89 847 21384 Â&#x201E;optomxk{o ogmikps~jgyopu ngmÂ&#x2021;fmÂ&#x;kt}kxnou ngmvrjwkxmÂ&#x;opt~jmxk{o ogmxoyxg nop yopmnkÂ&#x20AC;opmyk}rwhotopu ¸Â&#x20AC;gymxkhiotmngto}opmxkjoz |kp opmx~owom{kw ktow yojomgt~lmngwgpÂ&#x201E;omngtopÂ&#x201E;og ojo~mop  rtomtkwxk{~tmhkz hkp ~p yoimyox~xmykhotgop xoyxgoppÂ&#x201E;ou jgxgoplmyox~xmgpgm{gxomtkwz homÂŚÂşm}owgmxootmngiwrxkxmrjk} nopmtkw{otoz{otolmÂ&#x2020;owxgÂ&#x201E;kh xki~towmiwgomgnohopmjogpmÂ&#x2C6;v¸²Â&#x160; pgp  ojmn~pgomngop  oimtgnz Â&#x20AC;owtoÂ&#x20AC;opmÂ&#x;kwpoxmtkwxk{~tu ¸omÂ&#x2026;~ omhkpkwop yoplm{kz ~p yoil¤myotom´xwgjmxkxoot vrjwkxmÂ&#x;opt~jumktgyomngxgngyl hkpskwgtoyopmyktgyomgt~mono oto~mÂ&#x20AC;opgtomgnohopmjogp oymoytg mtktoigmtgnoymngiksot Â&#x2020;kp~w~tm´xwgjlm{kw{o og {kwoiomyojgmykirjgxgopmnojoh xktkjo}m{gxomhkpkpop yop ¸Â&#x20AC;gymtkw~xmngioyxom~pt~y rwop mÂ&#x201E;op mhkpsowgmx~ohgz Â&#x2C6;Ă&#x152;¸²Â&#x160;um¡ktoiglmngomhkpÂ&#x201E;op z nowgmykop  rtoopumĂ&#x;pt~y ~ioÂ&#x201E;omtkjo}mngjoy~yoplmh~jog }ojmgpgmvrjnom|¸àmhkpÂ&#x201E;oz ngwgmnowgmtop gxpÂ&#x201E;omyowkpomykz hkp oy~gmxk{o ogmikh{~z pÂ&#x201E;om~pt~ymhkpgtgiyopmxkikz yojmyogtopmgt~mxkh~omnkp op ngykto}~glm}gp  omhkpgp z hkp opojgxgxmikh{kwgtoop toyopm{o}Â&#x20AC;omyox~xmykhotgop xkng}opmÂ&#x201E;op mhkpnojohm{kz p~}mnkp opmxykpowgrmÂ&#x201E;op nomhrtrwumÂ&#x2020;owxgÂ&#x201E;khmykh~z ykhotgopmĂ&#x;ngpum¸omÂ&#x201E;oygpm{kt~j  ojpÂ&#x201E;omĂ&#x;ngpmtkwsototmxk{o og Â&#x201E;op mngt~jgxmĂ&#x;ngpmxkjoho Ă&#x;ngpmx~no}mxkjkxogmnopmxkhz j~hmhohi~mhkp ~oymykhoz tkjo}mngx~x~pmxk{kj~hpÂ&#x201E;ou ngopmhox~ymykmnojohmw~ho} {o}Â&#x20AC;omikh{~p~}opmx~ohgz op  rtomvĂ&#x152;¸mĂ r Â&#x201E;oyowtou xkto}~pmykm{kjoyop mxk{kj~h i~wpomnkp opmtkwxop yo tgopmwkyopmxkiwr kxgpÂ&#x201E;omgt~u Â&#x192;owoiopm¸Â&#x20AC;gymygpgm}opÂ&#x201E;o nopmhkhop  gjmĂ&#x;ngpm~pt~y pÂ&#x201E;omÂ&#x153;šmto}~pmjoj~m{kwjotow ~oxom}~y~hmoirjno ykhotgoppÂ&#x201E;om}gp  omhkp z ¸Â&#x20AC;gylmtktoigmykh~ngopmngwojotu ´p  rtomy~oxom}~y~h |¸àmtkwxkpÂ&#x201E;~hmi~oxlm{k gt~ on~yopmykionomykirjgxgopl vrjnomngop  oipÂ&#x201E;omhkjoz oirjnom|¸àlm´Â&#x;vmÂ&#x;kÂ&#x2026;ol xot~lmhkh~jg}yopmpohom{ogyz hkpkh~gmxop mtoh~umÂ&#x;k{kz {kjoyop mikh{kwgtoopu pÂ&#x201E;omnopmngomtgnoymngop  oi woiomxootmykh~ngoplmg{~mn~o Â&#x2020;owxgÂ&#x201E;khmÂ&#x2026;~ omhkpÂ&#x201E;oz Â&#x2026;oÂ&#x20AC;o{opmhkj~ps~wmnowgmh~z âÂ&#x2021;¸mnopmrw opgxoxgmjogppÂ&#x201E;o y~yopmikh{r}rp opmi~{jgy hkp oÂ&#x2026;~yopmikwtopÂ&#x201E;oopmoioz xk{o ogmikh{~p~}mĂ&#x;ngpu opoymgpgmhkwoxoms~wg omyowkz toyopmtgnoymyk{kwotopmnkp op j~tmâstrumÂ&#x2020;kwkyomtgnoymjo g xrojmyox~xmgt~umĂ&#x201D;oh~pmnkhgz tkwyogtmikpÂ&#x201E;kjgngyopmnopmikz yo}mvĂ&#x152;¸mx~no}mikwpo}mhkz |ojohmxgop mykhowgpl pomtoh~mx~ohgpÂ&#x201E;omtgnoy ikwhr}rpopmiwoikwongjop hkp oÂ&#x2026;~yopmikwtopÂ&#x201E;oopmtohz ygoplmxohiogmygpgmhgxtkwg pÂ&#x201E;gngyopmyox~xmikp opgoÂ&#x201E;oz pÂ&#x201E;~wotgmvrjgxgmÂ&#x2020;gjgtkwmÂ&#x2C6;vâÂ&#x2020;Â&#x160; ¸Â&#x20AC;gymÂ&#x2026;~ om{kw}owoimyox~x ngikwxgjoyopmhox~ylmxk}gp z Â&#x201E;op mngoÂ&#x2026;~yopmvĂ&#x152;¸mĂ r Â&#x201E;oz {o}opmykionom{kwxop y~topu tkwxk{~tm{kj~hmtkw~p yoiu opmÂ&#x201E;op m{kw~Â&#x2026;~p mionomykhoz ¡Ă&#x201D;¸mxkikwtgmhkpÂ&#x201E;~wotgmykirz Ă&#x;ngpmtoym{kw}kptgmnopmirjgxg  omÂ&#x2020;owxgÂ&#x201E;khmhkh~t~xyop yowtoum|gomÂ&#x201E;op m}ongwm{kwxoho foyxgmjogppÂ&#x201E;omÂ&#x201E;op mngtoz ¥´pojgxgxmnowgm{kwgtoz{kz tgopmĂ&#x;ngpu jgxgopmÂ&#x2026;gyomhkpkh~yopmgpngz }ow~xmhkp ~p yoimikjoy~ ykh{ojgmykmnkiopmw~ho}u ykwo{otpÂ&#x201E;omngmvĂ&#x201D;mfjkhopl pÂ&#x201E;omy~oxom}~y~hmoirjno wgtomhkp owo}yopm{o}Â&#x20AC;o Â&#x192;owoiopm¡vĂĄlmyotom´xwgjl yoxgmhkp owo}mykionomhopz ikh{~p~}opmxkx~p  ~}pÂ&#x201E;ol ÂĄfootmxoÂ&#x201E;om{kw{ojgymtkwz {kw}owoimig}oymykirjgxgop onojo}m´xwgjmf~topmÂ&#x2020;owoÂ&#x2026;rl ikh{~p~}opmĂ&#x;ngpm{kwjotow ykirjgxgopm{kykwÂ&#x2026;omnkp op topmÂ&#x;~iotgmÂ&#x;opt~jmfwgmÂ&#x2021;rxr xk}gp  omtgnoymonomjo gm opz nkp owmx~owomĂĽÂ&#x2039;ÌçĂ&#x201C;mjoj~mhkjgz {gxomhkpÂ&#x201E;kjkxogyopmyox~x op  rtom¡vĂĄmvĂ&#x152;¸m~pt~ymyoz {kjoyop mikh{kwgtoopmnop {ogymnopm{kpowmxkikwtgmÂ&#x201E;op f~nowhrum´xwgjmhkpÂ&#x2026;oÂ&#x20AC;o{l Â&#x2026;ojopm{o gpÂ&#x201E;ou }otmxkykjk{otm{oÂ&#x201E;op opmxkz ykhotgopmx~ohgpÂ&#x201E;omnkp op x~xmykhotgopmĂ&#x;ngpum¸omhkhz ngn~ omoytrwmgptkjkyt~ojmngm{oz ngpÂ&#x201E;otoyopmrjk}moirjwgmxoot ngomtgnoymto}~mikwxgxmhkp kz fkjogpm¸Â&#x20AC;gylmnojohmxgnop xkrwop mhkpgp  ojyopmx~oz nojg}mÂ&#x201E;op m{kpowm{~yopmnojg} {kwgyopmyktkwop opmxki~tow jgymgt~monojo}mÂ&#x;~iotgmÂ&#x;opt~j gpgmÂ&#x201A;kpnkwojmf~towhopummÂĄÂ&#x2020;~z pogmonhgpgxtwoxgmtkwxk{~tmnop ykhowgpmy~oxomikhr}rpmÂ&#x2026;~ o hgmxoÂ&#x201E;omÂ&#x201E;op mx~no}mtkw kjkz Â&#x201E;op mngsowgzsowgu t~ oxm¡vĂĄmnopmoiomxoÂ&#x2026;omÂ&#x201E;op xootmgt~lmÂ&#x201E;oypgmfwgmÂ&#x2021;rxrmf~z no}zh~no}opmnkp opmikÂ&#x2026;oz hkp oy~gmxootmgt~mtgnoymhkz hkp }ongwyopmxoyxgzxoyxg toyl¤mÂ&#x2026;kjoxmÂ&#x2020;owxgÂ&#x201E;khmÂ&#x201E;op fknop yopmikp osowo x~no}mngjoy~yoppÂ&#x201E;om~pt~y nowhrl¤mt~t~wm´xwgjmnojohmykz {otm{ow~mngmjgp y~p opmykirz p kÂ&#x2026;owmykmvâÂ&#x2020;uŸ°Ă?Ă?Ă&#x2030; jogpmÂ&#x201E;ogt~mÂ&#x2020;owxgÂ&#x201E;khlm´xwgj hkjg}otmxrxrym{oÂ&#x201E;op opmtkwz ¸Â&#x20AC;gymÂ&#x201E;op mxkhiotmngÂ&#x2026;ongyop f~topmÂ&#x2020;owoÂ&#x2026;rmÂ&#x2C6;¡ghmvkpsowg xk{~tm{kw{knomnkp opm¸Â&#x20AC;gyu tkwxop yomrjk}mykirjgxgop )*+,-./*.01*2304 ĂĄoytommvĂ&#x152;¸mĂ r Â&#x201E;oyowtoÂ&#x160;lmâstr fkÂ&#x2026;oymxootmgt~lmĂ&#x;ngpmtgnoy nojohmyox~xmĂ&#x;ngplmÂ&#x201E;oypg ²ohigtrmmÂ&#x2C6;hoptopmkt~omvĂ&#x152;¸ ikwpo}mxonowyopmngwgmnopmykz ¡wgÂ&#x201E;opngmÂ&#x2020;~jyoplmykskÂ&#x20AC;o Â&#x201E;op yopmxgyoimiowomikt~ ox fkxootmxktkjo}mhkjo}gwz  ~pom¡Â&#x20AC;gttkwmtkptop moyxg ykpÂ&#x201E;otooppÂ&#x201E;olmnrytkwÂ?mÂ&#x201E; àr Â&#x201E;oyowtoÂ&#x160;lmm¡wgÂ&#x201E;opngmÂ&#x2020;~jz h~ngopmhkpgp  ojmngmw~ho} nkp opmykirjgxgopum´joxopz ykxk}otopmngmjryoxgmgt~u yoplmjopÂ&#x2026;~tpÂ&#x201E;olmvoÂ&#x2026;gmng rtrp hr rymgt~mxk{o gopm{kxowm{kwz {kpkwÂ?mhkpÂ&#x2026;ojopyopmiwr kz yopmfÂ&#x192;mÂ&#x2C6;hoptopmikp osowo xoygtu pÂ&#x201E;olmikpÂ&#x201E;gngymyox~xmĂ&#x;ngp jmgpgmngxk{o{yopmtgnoy rjk}mop  rtomykj~ow opÂ&#x201E;o onomnojohmxkptghkpmpk otg u xgpÂ&#x201E;omxkrjo}mtgonomyowĂ&#x201C;po |Â&#x20AC;gmf~hoÂ&#x2026;gÂ&#x160;lmnopmÂ&#x192;~nrpr Â&#x2020;owxgÂ&#x201E;khmhkp oy~mtkw~x xootmgt~lmÂ&#x201E;ogt~mÂĽnÂ&#x201E;mĂ&#x152;~wÂ&#x201E;optrl onoÂ&#x192;o m x o ikt~ oxmykxk}otop hkp~Â&#x2026;~mykmw~op m{kwxojgp v~{jgymhkpÂ&#x201E;oÂ&#x201E;op yopl nrytkwmÂ&#x201E; mxkyknowmnrytkw Â&#x2C6;Ă&#x152;oygjmkt~omvĂ&#x152;¸mÂ&#x;gnop tkw{k{opgmhkp oiomrwop ygpgmhoxg}m{kwt~ oxmngmÂ&#x2020;o{kx Â&#x201E;op mxtg~m o im h{opt~miowo v~xykxhoxmxktkhiotmÂ&#x201E;op hkhikwtopÂ&#x201E;oyoplm{o}yop tkwohotmxkwgp mngtkh~gu¤ vkh{kjoopÂ&#x160;u Â&#x201E;op mngjg}otpÂ&#x201E;omnopmngn~ o vrjwgmnkp opmirxgxgmÂ&#x201E;op ioxgkpmngmjhk r yo gt~mxkÂ&#x2026;oy tgnoymonomikt~ oxpÂ&#x201E;omgt~u hkpsg{gwmoyxgmhr rymÂ&#x201E;op mng fkhkptowom Ă&#x201D;~yhop ĂŁĂ ÂŞÂąĂ&#x20AC;­¨¹žĂ&#x192;äà ¯ hkh{~p~}mx~ohgpÂ&#x201E;omÂ&#x2026;~xtw~ kpoyumvono}ojmngomxkhkxtgpÂ&#x201E;o io gm}owgumfkjogpmxggtm~l omÂ&#x2026;~ o ¸p rwhoxgmÂ&#x201E;op mng}ghz {k{kwoiomnokwo}mhkh{~ot ²~t} gkmnkp opmoy~pmĂ&#x2018;p~yz foyxgmÂ&#x2020;owxgÂ&#x201E;khmÂ&#x201E;op mhkz tgnoymngtop yoium|Â&#x20AC;gmf~hoÂ&#x2026;g {kwtop  ~p Â&#x2026;oÂ&#x20AC;o{motoxmyoxz hkpÂ&#x201E;oÂ&#x201E;op yopmykmng j o }gwop i~pmvrxm~iop mÂ&#x2C6;¡wg{~p ioxgkpmhkp~pnomikp r{otz hopmhkp~jgxlmÂĄv~{jgymÂ&#x2026;~ o w~ioyopmgxtwgmojhow}~h Â&#x201E;op mtgnoymtkwyogtmngsryrymnop ~xmĂ&#x;ngpu s ~s ~p Â&#x201E; o m ng m no j o hm t r g j k ~iÂ&#x160;mngmjryoxgmtkwxk{~t opumÂĄĂ&#x152;oyt~mf~xopmikp gpmÂ&#x2026;n ikwj~mhkhikjoÂ&#x2026;owgmgx~mgpglmnop Ă&#x;ngplmmhkpkwop yopmoio xkhrotmngongjgmxk{o ogmikhz ¡wgÂ&#x201E;opngmÂ&#x2026;~ omykskÂ&#x20AC;omÂĽnÂ&#x201E; ogtomhkpskwgtoyoptlmuikz Ă?w hk {~tyoplmxkÂ&#x2026;oymÂ&#x2021;o{~ nrytkwlmsgtoÂ?pÂ&#x201E;ompÂ&#x201E;~ptgyl toymtkwhoyopmrjk}mjo{kj Â&#x201E;op mngykto}~gpÂ&#x201E;omtkptop {~p~}mx~ohgpÂ&#x201E;ou tgnoymikwpo}mngkyxky~xgmyoz wgxtgÂ&#x20AC;omtkwxk{~tm{kwh~jo io pÂ&#x201E;k g l m w o opmioxgkpmngmv~xz {~yopmhr ryl¤mnkhgygop Ă&#x2022;nrytkwmhr ryĂ&#x201C;mxkzrjo}Â?mxkz ykhotgopmx~ohgpÂ&#x201E;omionomÂ&#x153;š ¥âwop mÂ&#x201E;op mxoÂ&#x201E;omjg}ot wkpomyox~xmikp }gjop op yktgyomvoÂ&#x2026;gmÂ&#x201E;op mtgnoymto}op ykxhoxmtx~x k t k hiotmx~no}mngtkz ygso~opmnojop mh{jkjgp h~omnrytkwmhr rymnopmhkp z to}~pmxgjohumfk{kj~hmykhoz xk{kj~hmx~ohgmxoÂ&#x201E;omng{~p~} {owop m{~ytglmiono}ojmngo jo gmnkp opmwoxomxoygtpÂ&#x201E;o joptowyopmio o}mf~Â&#x2026;gÂ&#x20AC;rm¡kÂ&#x2026;rmnkp op o{ogyopmioxgkpumnrytkwmnkhr tgopmx~ohgpÂ&#x201E;olmgomxkhiotmhkz {~yopm|Â&#x20AC;gmf~hoÂ&#x2026;gl¤myotomngou ngop  oim{kwxojo}mxktkjo} ikw gmykmĂ&#x152;qmi~xykxhoxumÂ&#x192;oj xk}otopu womikt~ oxmykz Â&#x2020;{ o y ~ mĂ&#x2018;x~nÂ&#x2026;gÂ&#x20AC;rtknÂ&#x2026;ru tw~xmyrhkptowÂľmĂ&#x2022;t~}mioxgkp woxomwkxo}myowkpom{kwgtoz{kwgto fkikpgp  ojmx~ohgpÂ&#x201E;ol ngxgnop yopmngmvkp ongjop gpgmngxk{o{yopmngomtgnoy ~otmn~ oopmiowomikt~z ÂĄp´{ ~ x k m ng m y o j o p  o p m nr y z tkjoptowgpĂ&#x201C;lmho}oxgxÂ&#x20AC;o Â&#x201E;op mngt~jgxmĂ&#x;ngpmxkjoj~mhkp z Â&#x2020;owxgÂ&#x201E;khmhkh{kxowyopmn~o Â&#x2020;gjgtkwm¸¸zÂ&#x153;Â&#x153;umfkjogpmgt~lmgomÂ&#x2026;~ o {gxomhkh{knoyopmwoxomxoygt  oxmykxk}otopmngmhgptomrjk} tkwmgt~mh ymtowo pÂ&#x201E;om{kno ng nk mÂ&#x2026; myrhkptowÂľmĂ&#x2022;yojgop ywgtgxgmvkhkwgpto}mo{~iotkp opoypÂ&#x201E;omxkpngwgopmxkjohomÂ&#x153;š ykxojmnkp opmonopÂ&#x201E;omx~wot oyopmhkjo}gwyopmnopmwoxo ighigpopmnopmÂ&#x2026;~ omnrytkwmng ngygtmn mo{~xkmngmjgp y~p op {kjhr o Â&#x2026; o w moÂ&#x2026;omÂ&#x201E; mwoÂ&#x2026;gplmÂ&#x2026; pmxry Â&#x2C6;vkhyo{Â&#x160;mÂ&#x;opt~ju to}~pmgpgumkn~omopoypÂ&#x201E;omygz vrjnomÂ&#x201E;op mhoxg}mhkpÂ&#x201E;oz xoygtmgp gpm{~op m}oÂ&#x2026;otu v~xykxhoxmgt~m~pt~ymhkjoz {gwrywoxgum¡imyowpom{~t~} to~Ă&#x201C;mĂ&#x2013;k joxÂ&#x2020;kpkp o}gu¤ vkwpo}m{k{kwoiomyojg pglmxot~mtkjo}m{kykwÂ&#x2026;omnop toyopmyjgkppÂ&#x201E;om¸Â&#x20AC;gymxk{o og footmvoÂ&#x2026;gm{kwonomngmh~j~t y~yopmoyxgmhr rym~pt~y hoxÂ&#x201E;owoyotm oymionomiwrz ÂĄfkjoho joy~yopmoyxg Â&#x2020;owxgÂ&#x201E;khmhkpÂ&#x201E;otoyopmykwkz Â&#x201E;op mjogpmhoxg}m{kw}kptgmxkz tkwxop youm¥¸Â&#x20AC;gymxkp xowolmxkz j~{op mĂ&#x152;qmnkp opmpgot hkpn~y~p mikwÂ&#x2026;~op opmioz tkxl¤myotomikhgjgymoy~pmĂ&#x2018;xoz xrjgnowgtoxmtÂ&#x201E;mohk m t k ztkhop xo}oppÂ&#x201E;omykionomxop mx~oz hkptowomnowgm{op y~my~jgo}u nop yopmÂĽnÂ&#x201E;mkpoyl¤mskt~x ~pt~ymhkh{~op m}oÂ&#x2026;otl womnrytkwlmhkp~pt~tmikh{kz Â&#x17E;gsojgumfkhkptowomikhgjgy Â&#x201E;op m nrytkwumhoopy}g wpÂ&#x201E;o hgmxrojm{kwgtoz{kwgtomtkwxk{~tu footmngtopÂ&#x201E;omoioyo}mtgnoy ¡wgÂ&#x201E;opnguŸ°Ă?Ă?Ă&#x2030; Â&#x201E;op mykj~owmhojo}mÂ&#x2026;opgp {oxopmtg omnrytkwmÂ&#x201E;op mngigz oy~pmĂ&#x2018;}kwgopoĂ&#x2019;Â&#x2026;~opnomhkz {kw kwoymÂ&#x2026;~ omÂľĂ&#x201C;Â&#x160;l¤mt~jgxmoy~p ikwkhi~opmnowgmnojohmwoz nopomyowkpomhkjoy~yop p~jgxlmÂĄÂ&#x201A;ongmnrytkwmgt~m{ypm~ty Ă&#x2018;Â&#x2026;rjgkĂ&#x2019;hgtwoumÂĄÂ&#x2020;oygpm{gz ghpÂ&#x201E;oumÂ&#x;oÂ&#x201E;gmikwkhi~opmgpg hojoiwoytgyu  oÂ&#x201E;oz oÂ&#x201E;ooplmxrxgojgtolmttig p ~p mxohomoyxgmhr ry )*+,-./*.01*2304 } hk w ~io y o p m o p o y m y k n~o u Ă&#x17D;Ă Âą ÂŽĂ&#x192; ÂŤ ­ Ă&#x20AC;Ă Ă? Âą Ă? ÂŤ Ă&#x2C6; gt~miwr kxgmh~jgolmyrhiktkpxg nrytkwmnrytkwm}owgmgpgumotoz LC?B@0D*./0E@-./<*L<*.0F@+0PC.>*?@ J*?-H0+C.>*?@0*2*B0,-<B@02*@.3 E@+*<H-E3 ÂĄ ¡~}o pl m y k po io m i~pÂ&#x201E; o ²g p g ho x o m ¡Â&#x20AC;g t t k w m x k io p z ytkwmhp~w~pmywpm gjtkwgxoxg pÂ&#x201E;omtktkim{xmngmkhkw kpsÂ&#x201E; 1*<B*0SFP1W0<*H-H0\E@.30YN*.*J.D* YPC+,C?@B**.0E@0+CE@*0@B-0<*. YáC2-+0B*J-30PC.D@E@<0O*<B-0@B-A s~s~m}ow~xmjo}gwm{k gpgu Â&#x2026;op mÂ&#x2021;o{~mngikp~}gmygso~op nr hp ngmnrytkwm{ gt~myoigtojgxu¤ sojjumpgotmhr rymp  oymkĂ&#x2014;mÂ&#x192;oz ,CE*I0@B-L-.0J*H@20,*.E@./.D* J*.D*0QL@.@I0,-<*.0Ăž*<B*0J-<-+3 L-.0<*2*-0LC?2-0E@L*.//@20<C+,*2@I ohgmxop otmhkpÂ&#x201E;kxojmnoz tkwyogtmyo{owmoyxgmhr rymÂ&#x201E;op Â&#x2026; ²o gpmjo gmnkp opmoy~p }ouuul¤mygso~m´hojgomĂ&#x201D;~w )*<H@AH*<H@0Z-/*0H-E*J0,*.D*<0D*./ B*L@0<*.0BC?/*.B-./0+*BC?@.D*0*L*3 top mykmxgpgmyowkpomngtkjopz ngjoy~yopmiowomnrytkwmngm¸pz Ă&#x2018;Ă?jrw E@,C,*H<*.IK0B*.E*H.D*3 Â&#x201E;ovowohÂ&#x201E;t}omÂ&#x201E;op ²otg o}mnkp opmoy~pmĂ&#x2018;okpz P@J*<.D*0H-E*J0+C.>Q,* HCE*0S+C.@.//*2I0NCEWIK0B*.E*H.D*3 =/*?0B@E*<0,@*H02*/@IK0B*.E*H.D*3 towyopl¤mykj~}pÂ&#x201E;ou n r p k x g o u m g s o ~ o p m i o w o m i k p  z hk p o toyoplmÂĄq~homiono jotg ouÂźĂ&#x2DC;ŠĂ&#x192;Ă&#x2122;ÂżĂ&#x161;°¹Ă&#x20AC;Ă?Ă&#x201E;Ž°Ă&#x192;Ă&#x2030; +C./CH*+L@./<*.0,C?<*H0LC?B*+* FC?<*@B0H@E*./0L?*LC?*E@2*. )C+C.B*?*0L?QHCH0J-<-+0HCA

b'Ă&#x203A;!#Ă&#x153;Ă&#x203A;%&'#$%Ă?'Ă&#x17E;!&"'6

b%&67':''6#2'3;Ă?&!

Ă&#x160;'"!:#Ă&#x2039;':d

*/*?0,@H*0+C./-./<*L0<*H-H0\E@. D*./0HC<*?*./0E@/C2*?0E@0PC./A E*./0,C?2*./H-./I0L*?*0Z-?.*2@H0D*./ @.@30[Q.HC<-C.H@.D*I0L@J*<0<CA *E@2*.0`C/C?@0SP`W0)2C+*.I BC./*J0+C+L?QHCH0<*H-H0\E@.0Z-/* )*+,-./*.01*2304 LQ2@H@*.0J*?-H0+C.>*?@0BC?H*./<* [*LQ2E*0+C.D*B*<*.0*<*.0+C./A E@J*E*L<*.0L*E*0BC.//*B0O*<BD*./02*@.30\.B-<0+C.CB*L<*. @<-B@0L?QHCH0J-<-+0@B-30P@J*<.D* D*./0HC+*<@.0+CLCB0HC,C2-+0<*H-H fghijklmfjghmnopmqrhiostu x~hxgmkpkw gumÂĽhgxgm oxm{~z }~pmykmto}~pum¡o}~pmgpgl hgjgygmiopÂ&#x2026;op m{rngmÂłuœ££ BC?H*./<*0,*?-0BC.B-0J*?-H0,C?A B@.//*20+C.D@*L<*.0Q?*./AQ?*./ @B-0E@.D*B*<*.0<*E*2-O*?H*0L*E* vwgpxgimgpgmykjoymoyopmngtkz op mngmvjoptmÂ?m{gxomng}khot woxgrmikpÂ&#x2026;~ojoppÂ&#x201E;omhkpsoz hhlmtgp  gmÂ&#x153;u¢šŒmhhlmnopmjkz E*H*?<*.0*2*BA*2*B0,-<B@30PC?A D*./0HC>*?*0J-<-+0+C./CB*J-@ B*J-.0TĂł4Ă´3 oiyopmngmio{wgym|og}otx~ }gp  omÂŚÂŁmikwxkpmng{opngp iogm¢£mikwxkpmnowgmtrtojmÂ&#x2026;~hz {owm{rngmÂ&#x153;u¢§£mhhumowkpo +*H*2*J*..D*I1*<*0+C?*/-<*. <*H-H0@B-0HC?B*0+C.D@*L<*.0HCA Y[*2*-L-.0*E*0)P]I0<*H-H0@B- w ng woÂ&#x20AC;op lmÂ&#x201A;o{owu vjoptmÂ&#x153;u jo}mhr{gjm{ow~m{kw{o og yoioxgtoxmxgjgpnkwpÂ&#x201E;omÂ&#x201E;op *L*<*J0*2*B0,-<B@0D*./02*+*0+*H@J Z-+2*J0H*<H@30`*+-.I0@*0,C2-+ +*H@J0,@H*0E@,-<*02*/@0Z@<*0E@A mo wrx}gmf}gwogÂ&#x20AC;olmÂ&#x201E;op vwrxkxmiwrn~yxgmÂ&#x201E;op hkwymÂ&#x201E;op mtkwÂ&#x2026;~ojmngmioxow yksgjlmyrpx~hxgm{o}opm{oyow ,@H*0E@/-.*<*.0HC<*?*./30Ă­*.B*H ,@H*0+C+*HB@<*.0,C?*L*0Z-+2*J BC+-<*.0,-<B@0,*?-IK0BC/*H0[*LQ2E* {kyÂ&#x192;g wÂ&#x2026;omngm|kiowtkhkpmÂ&#x2020;oz hkhoyxghojyopmikp  ~poz Â&#x201A;kiop u Â&#x2020;gwomkÂľxmhkpsoiogm³³l¢myh Z@<*0B@E*<0,@H*0E@/-.*<*.I0+*<*0@* H*<H@0HC?B*0H@*L*0H*Z*0H*<H@0D*./ á?@/ZC.0PQ201*<*0=HB*.*3SCH*W poÂ&#x2026;kkhk pmÂ&#x2021;gxktmnopmvkp khz opmtkpo omwr{rtmhkh{~ot |gmioxowmÂ&#x201E;op mtkw~xmt~hz ikwmjgtkwu

Ă&#x153;! # ĂŤ' Ă? " ;6 ngtop yoimfot oxmkÂ&#x2026;o ~p hop otm{kwtkwgoymjoptopÂ

 opmÂ&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2030;|Â&#x160; iwrn~ymsosotmÂ&#x2C6;nk kstÂ&#x160;mtkw rz {~}lm|og}otx~mÂ&#x2026;~ omtkw~x |gmÂ&#x201A;kiop lmÂ&#x2020;gwomkÂľxmngjkz )*+,-./*.01*2304 {op|o g}otx~mhkp otoyopl jrp mhgpghmngmio{wgymÂ&#x201E;~z hkwog}miop xomioxowmtkw{kz ioxmngm}ow omh~jogmšŒmwg{~

pkwoiopmiwgpxgimffqmtoy x}~umÂĄ|owgmÂ&#x153;uÂŁÂŁÂŁm~pgtmiwrn~yz xowmngmxk hkpmgpgum¡~jop Â&#x2C6;tgikmtkwkpno}Â&#x160;mxohiogmÂ&#x153;Â&#x153;§ Ă&#x2021;Ê¿Ž¹Ă&#x20AC;­Ă&#x2DC;Ă&#x2122; ik j k io wgmnghgpghojyoppÂ&#x201E;o xgmqrptklmwotomwotom}opÂ&#x201E;om§ i~p  ~p mzqowmÂ&#x201E;op m|ogz wg{~mnrjowm´fmÂ&#x2C6;tgikmtkwtgp  gÂ&#x160;u yojomhkpÂ&#x2026;ojopyopmiwoytgymng hkpÂ&#x201E;ohiogyopmt~pt~toppÂ&#x201E;ou |gmÂ&#x201A;oyowtolmkhkptkwgop ikp xm no opmtkpo omhop~z yojgl¤myotomÂ&#x192;gwrx}gmf}gwogÂ&#x20AC;ou }otx~mioxowyopmngmÂ&#x201A;kiop |gm¸pnrpkxgolm´Â&#x201E;jomngioxowz Â&#x2021;fmvkwhotomÂ&#x192;otgmÂ&#x;ojgyioiopl ÂĄÂ&#x2020;r}rpmnromtkw}onoi kxk}otopmhkh{opt~mhkp z xgomhk~po joj~gmikp  ~poopmwrz ¨Šª­ŽŠ¯°¹Ž xootmgpgmonojo}mÂ&#x2020;gwomkÂľxl yopmnkp opm}ow omh~jogmÂ&#x2021;i Â&#x201A;~hotmÂ&#x2C6;ºèÂ&#x153;Â&#x153;Â&#x160;u yohgmx~ioÂ&#x201E;omikwÂ&#x2026;~op opmyoz oÂ&#x2026;~yopmvkpgpÂ&#x2026;o~opmkh{ojg {rtzwr{rt op  g}mnojoh ÂĽÂ gxgkpxgmiwrxkxmnopmoj~w Â&#x2020;rÂ&#x17E;kmnopm¡optru šœlÂŚmÂ&#x2026;~tomÂ&#x2C6;tgikmtkwkpno}Â&#x160;l fknop yopmnwmÂ&#x192;kpnwÂ&#x201E; hgmtgnoymxgozxgoumwghgpojgxoxg Â&#x2C6;vÂ&#x160;motoxmpohomyktg omnrytkw oj~wmiwrxkxmmsik og ikwoygtopmgpgmhkh{~ot Â&#x2020;gwomhkpn~n~ygmikwgp z }gp  omÂ&#x2021;imÂ&#x153;Â&#x153;ÂŁmÂ&#x2026;~tomÂ&#x2C6;tkwtgp z fghopÂ&#x2026;~ptoymngtop yoimng }ow~xmygtomjoÂ&#x20AC;opmyowkpomhkz gt~um²op yo}mgpgmngtkhi~} nowgmÂ&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â?Â?Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x2019;Â&#x201C;wÂ?oÂ&#x2019;yÂ&#x201D;Â&#x2022;gÂ&#x2013;toÂ&#x2014;Â&#x2022;pÂ&#x2013;lÂ&#x2DC;mh~j optmÂ?m}opÂ&#x201E;omhkh{~t~}z yotmyktg omtkwjowgxmngmxk hkp  glmrpmt}kmwronmÂ&#x201A;oyowtoÂ&#x160;moto~ fg{rwrp z{rwrp lmf~hotkwo jksk}yopmiwr kxgmnrytkwmÂ&#x201E;op khkptkwgopmkxk}otopm~pt~y Â?Â&#x201D;Â&#x2013;Â?Â&#x201D;Â?Â?Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x2039;Â&#x203A;Â&#x17D;Â?Â?Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x2019;u Â?Â?Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x2019;Â&#x201C; vj opmjo}opmio{wgymÂŚÂŁmikwxkp zqowmngmioxowmnrhkxtgy xkygtowmœšmwg{~mxohiogmºŒ Ă&#x;towolmfo{t~mÂ&#x2C6;Â?³èÂ&#x153;Â&#x153;Â&#x160;umfkz h~jgol¤mxkw~mÂ&#x192;kpnwÂ&#x201E;m{kwoigz hkh{opt~mnwm´Â&#x201E;~mqxmhkpsowg vwrxkxmiwrn~yxgmhkpÂ&#x2026;ong yno {wgymngmvjoptmÂ&#x153;um²~ox Â&#x201A;kiop um¸pgmyowkpom}ow opÂ&#x201E;o wg{~mnrjowm´fmikwm~pgtlmnkz {kj~hpÂ&#x201E;olmyktg omnrytkwmgt~ oigumfktkjo}m{kwrwoxgmÂ&#x192;kpnwÂ&#x201E; ykongjopmotoxmn~ oopmÂ&#x201E;op Â&#x2026;o~}mjk{g}mxghikjmyktgh{op iow{gwmgio y m mvjoptmÂ?m}opÂ&#x201E;omÂŚÂł Â&#x201E;op mtkwÂ&#x2026;op yo~mnopmiojgp p opmox~hxgmy~wxmÂ&#x153;mnrjowm´f ngÂ&#x17E;rpgxm{k{oxmngmvkp ongjop xkhiotm{kwsoyoizsoyoimnkz ngt~ngp yopmykionopÂ&#x201E;ou iwrxkxmÂ&#x201E;op mxohomngmvjoptmÂ&#x153; wg{~mhkng wmikwxk gumfkhkpz gwgtmnkp opmÂ&#x17E;owgopmtkwh~wo} xktowomnkp opmmÂ&#x2021;imÂ&#x153;Â&#x153;u¢ºœu Ă&#x201D;k kwgmÂ&#x2020;oponrumÂ&#x201A;oyxomvkz p opm´Â&#x201E;~lmjoj~mhkpgp  ojyop ÂĄgtomxknop mhkp oÂ&#x2026;~yop Â&#x201E;op m{kwjryoxgmngmxk{kjo}z towolmngmtkvj mÂ&#x153;mhkpsoiog Â&#x201E;op mngÂ&#x2026;~ojmxk}ow omšœmwg{~ Â&#x2020;oyrtrmÂ&#x2020;gÂť~topglmvwkxgz p~pt~tmĂ&#x;h~hmhkjoy~yop {ojyrpu vlmyohgmx~no}m{kw~xo}omnop oumvwrn~yxgm{rngmhr{gj Â&#x153;Â&#x153;ÂŁmwg{~mhkotpt kwmikwxk gu nrjowm´fumÂ&#x2020;rnkjmjogpmÂ&#x201E;op nkptm|qmhkp otoyoplmnoz yoxoxglmnopmi~t~xopmÂ&#x2020;´ Ă&#x;pÂ&#x2026;~ymwoxomtkw~xm{kwjopÂ&#x2026;~tu {kpt~ymtghmtkypgxmo owmxkh~o pÂ&#x201E; {rnÂ&#x201E;mx}riÂ&#x160;mhgxojpÂ&#x201E;olmng Â&#x2020;oxgp zhoxgp mijopt ngÂ&#x2026;~ojmÂ&#x2020;rÂ&#x17E;kmqrptklmÂ&#x2020;gwomqrz johm{k{kwoiomoxikylmio{wgy hkpÂ&#x201E;otoyopmyktg opÂ&#x201E;om{kwz Â&#x2020;kwkyomhkpÂ&#x201E;ohiogyopmxkz Â&#x201E;op m{gxomygtomjoy~yopmygto Â&#x2C6;ij p  ~poyopmhktrz hohi~mhkhiwrn~yxgmhr{gj srolmnopmjogpzjogpu |og}otx~mngmÂ&#x201E;~x}~mnopmng xojo}myowkpomykojiooppÂ&#x201E;o Â&#x2026;~hjo}mt~pt~topumfkywktowgx joy~yopl¤m~p yoimÂ&#x2020;kptkwg nkomp}trmÂ?wgmxhk pÂ&#x2026;op msrpz Â?³£mwg{~m~pgtmikwmto}~pmnoz vkh{osolmh~p ygpm´pz owoÂ&#x20AC;op lmÂ&#x201A;oÂ&#x20AC;omÂ&#x;owotlmxoz hkpÂ&#x201E;k{o{yopmhkpgp  ojz ¸yotopm|rytkwmfikxgojgx kxk}otopmĂ&#x201D;o xgo}mÂ&#x2020;{rgmng Â&#x17E;kÂ&#x201E;rwm{krjptmtÂ&#x201E;oojupmvo ng ~poyop johmyoioxgtoxmprwhojmnojoh nom{kj~hmhkp kto}~glmhr{gj p otmhgwgiumÂĄvo{wgymyohgmng pÂ&#x201E;omioxgkpmhkjo}gwyoplmÂ&#x201A;~z Â&#x;kno}m¸pnrpkxgomÂ&#x2C6;¸´Â&#x;¸Â&#x160;mf~z yrhijkyxmoptrwmvwkxgnkpl hkpÂ&#x2026;ongmxop o tmmhg h~hl n~omx}g tmykwÂ&#x2026;oum|og}otx~ h~wo}mnopmwoho}mjgp z owoÂ&#x20AC;op m{o ~xmxkyojgum|oz jgomĂĄwopxgxyomÂ&#x2020;oyotkÂ&#x201E;mÂ&#x2C6;Â?ÂŚÂ&#x160;u j~tlmnwmĂ&#x201D;gyrm²~hgptop mngikwz ykhowgpumfkhkptowomÂ&#x2020;´mhkz ojgoxmÂ&#x2026;o~}mjk{g}mikppg ymÂ&#x2026;gyo ngykpojmxk{o ogmiwrn~xkp y~p opm|og}otx~m´Â&#x201E;jomnop johmgpxikyxgmpoptgmngmio{wgy ´Â&#x201E;~mxootmh~ps~jmngm{ojz soÂ&#x201E;omhkh{osoyopmÂ&#x2026;kwgtopm}otg pÂ&#x201E;kwo}yopmxkikp~}pÂ&#x201E;omikwz ng{opngp yopmiopÂ&#x2026;onk p  z hr{gjzhr{gjmyrhioymÂ&#x201E;op ¡rÂ&#x201E;rtom´ Â&#x201E;omÂ&#x201E;op mngwoygt yohgmpoptglm´pnomoyopmhkjgz yrpmÂ&#x2021;~topmÂ&#x2020;ojkpnkp mtkwjg}ot nrytkwmykionomiwkxgnkpu hr}rpopmvmykmktkpt~op Â&#x17E;kÂ&#x201E;rwm{kjtmÂ&#x201E;op mtkwioxomps rmpng gwgtm{o}opm{oyowmnopmjgpso}u rjk}mv¡m´xtwom|og}otx~mÂ&#x2020;rz }otmio{wgymÂ&#x201E;op mngmowoz hkp kpoyopm{oÂ&#x2026;~mÂ&#x20AC;owpomhkz ÂĄĂ op mÂ&#x2026;~ omhkw~ioyop Â&#x2020;oÂ&#x2026;kjgxmvmÂ&#x201E;op mtkjo}mng{kpt~yu vjoptmÂ&#x153;u vjoptmÂ?mhkhiwrn~yxg trwmÂ&#x2C6;´|Â&#x2020;Â&#x160;mnopmngioxowyop Â&#x20AC;op mjk{g}m{kxowmnowgmio{wgy wo}m{kw owgxmhkjgp yowmnop ~p yoiopmikwoxoopm}ohigw ÂĄohgmyopmhoÂ&#x2026;kjgxlmtkpz Â&#x;k gt~mÂ&#x2026;~ omngmiwrxkxmoxz hr{g jzhr{gjm {kwyrpxki ngm¸pnrpkxgolmngiwrn~yxg ngmÂ&#x201E;~x}~mgpgl¤m~Â&#x2026;owmÂ&#x2020;w {kwyosohotoum¡oymonomyoto xkh~omnrytkwmngmpk kwgmtkwsgpto t~pÂ&#x201E;omtgnoym{gxom{kwopnogzopz xkh{jgp um|gmvjoptmÂ?lmiwrxkx yrhio tkwxk{~tlm´ptowo nkp opmhkp os~mionomijotz Â&#x2020;oyrtru tkw~soimnowgmh~j~tpÂ&#x201E;oumÂ&#x2020;oz gpglmtkwyogtmnkp opmonopÂ&#x201E;o nogumgtomt~p  ~mxoÂ&#x2026;om{o ogz ikp  owoioppÂ&#x201E;omÂ&#x2026;o~}mjk{g} jogplm|oym g}otx~mÂ&#x2020;gwomkÂľxlm|ogz  rwhm|og}otx~mÂ&#x2020;gwomkÂľxmÂ&#x201E;op |gmioxowm´xgolmy}~x~xz topÂ&#x201E;omtohioymxoÂ&#x201E;~um|gom}opÂ&#x201E;o ywghgpojgxoxgmnrytkwmÂ&#x201E;op hopomhoÂ&#x2026;kjgxmhkh~t~xyopu k gxgkpmyowkpom~pt~ymxktgoi }otx~mÂ&#x2020;r Â&#x17E;kmnopm|og}otx~ ngioxowyopmngmÂ&#x201A;kiop umÂ&#x192;oz pÂ&#x201E;om¸pnrpkxgomnopmÂ&#x2020;ojoÂ&#x201E;z tkwngohlmnopm{k{kwoiomnrytkw tkw{~ytgmxksowom oh{jop mioz Ă op mikptgp monojo}m}ojz}oj ~pgtmhr{gjm}opÂ&#x201E;omngykwÂ&#x2026;oyop qrptkum|gmio xowmÂ&#x201A;kiop lmhrz pÂ&#x201E;olm{rngpÂ&#x201E;omng{~otmxkngygt xgolmioxowm|og}otx~mxop ot Â&#x201E;op mng{kwgmykxkhiotopm{kwtkz nomyox~xmikpo}opopmtg o Â&#x201E;op mhkpÂ&#x2026;ongmojoxopmÂ&#x201E;op rjk}mkhiotmrwop mÂ&#x201E;op m{kz {gjzhr{gjmxkho sohmgpgmiri~z jk{g}miopÂ&#x2026;op mnopmjk{g} y~otumÂ&#x;rjk}mng{gjop lmn~ompkz h~mi~pm{kw~xo}omhkh{kz nrytkwmxikxgojgxmr{xtktwgymnop gp gpmngxohiogyopmrjk}migz ykwÂ&#x2026;om{kw{owkp opu kwmngÂ&#x2026;~j~ygmsowumÂ&#x;kpt~ypÂ&#x201E;o jk{owmnkp opmxikxg gyoxg  owomgpgmhkpÂ&#x2026;ongmt~jop xowyopm}otgpÂ&#x201E;ou  gpkyrjr gmÂ&#x201E;ogt~mnrytkwm´Â&#x201E;~ }oyzig}oymÂ&#x201E;op mtkpt~pÂ&#x201E;o ÂĄÂ&#x201A;~hjo}miwrxkxmykwÂ&#x2026;omng jh~p g nkp opmyoioxgtox hkxgpmÂ&#x153;uÂŁÂŁÂŁmsslmtg omxgjgpnkwu i~p  ~p m{~otm|og}otx~ fkxootmykh~ngoplmh~ps~j nopmyoÂ&#x20AC;opzyoÂ&#x20AC;opmngmÂ&#x2020;oz }ow~xmngh~otmngmnojohmikwz vjoptmÂ?mgpgm¢£mikwxkpmjk{g} xgjgpnkwjmmhk pm}opÂ&#x201E;omœ££zop fk{o ogmzqowlmÂ&#x2020;gwomkÂľx Â&#x2020;rtrwmqrhiopÂ&#x201E;mÂ&#x2C6;|Â&#x2020;qÂ&#x160;mnoz nwmÂ&#x192;kpnwÂ&#x201E;um|gomhkp kpoyop ponrmngikwjoy~yopmxk{o og hr}rpopmikpgpÂ&#x2026;o~opmykh{oz wgp yoxmÂ&#x2026;gyomng{opngp yop sslmxkwtomyoxgio xgtoxmop y~t hkp  ~poyopmhkxgpmœŒºss johmhkwo~imhgjgowopmwg{~ ioyogopmÂ&#x20AC;owpom{gw~mnopmykz ikjoy~mywghgpojlmÂ&#x201E;op mxootmgpg jgpÂ&#x201E;ol¤m~Â&#x2026;owmkiojomÂ&#x;gwrmÂ&#x192;~z ngmvjoptmÂ&#x153;l¤m~Â&#x2026;owmÂ&#x192;gwrx}gum|kz hoyxghojm¢mxohio gmÂŚmrwop l nkp opmnghkpxgmiopÂ&#x2026;op Â&#x201E;kpmxktgoimto}~ppÂ&#x201E;olmxkjogp h~ngopmhkpÂ&#x201E;oiomiowomyrjkz {kwxtot~xmwkxgnkpmoto~mvv|f y~hmnopmÂ&#x192;~{~p opmÂ&#x2020;oxÂ&#x201E;oz p opmnkhgygoplmiwrxkxmiwrz tkwhox~ymikp kh~ng u³§Œmhhlmjk{owmÂ&#x153;u¢šŒmhh Â&#x2026;~ omhkp opnojyopmioxow  opÂ&#x201E;omÂ&#x201E;op m{kw~pÂ&#x2026;~ymwoxou â{xkxtwgymĂ?gpkyrjr gl¤myoz woyotmÂ&#x2020;´lmÂ&#x2021;gnÂ&#x20AC;opmÂ&#x2020;opxÂ&#x201E;~wu n~yxgmhkpÂ&#x2026;ongmÂ&#x2026;o~}mjk{g} |gmÂ&#x201A;kiop lmikpÂ&#x2026;~oujopmz Âłno pmtgp  gmÂ&#x153;u¢§£mhhumfk{o g nrhkxtgymÂ&#x201A;kiop umŸ½žª¿Ă&#x20AC; vowomnrytkwmxkhoygpm{kwxkz topÂ&#x201E;ou Ÿ½žª¿Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;Ă Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;ÂŽĂ ĂŞĂ&#x2030; k gxgkpmnopmhkp }khotmyrpz qowmtkw~xmhkpgp yotmnowgmtoz ikw{opngp oplm´Â&#x201E;jomhkz Ă&#x20AC;Ă Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Šž¿­Ă&#x2021;žĂ&#x2C6;ÂŤĂ&#x20AC;Ă&#x2030;

b& ;: % ( # c de! " ' *<-30=<-0>*?@A>*?@0BC?.D*B*0E@* XC2*@.<*.0+*?*J0,CH*?30YM@* ,C2-+0B@E-?300FC2CG@H@0+C.D*2*I0E@* B*J-AB*J-0+*@.0/*+CIK0->*L0M-+* N@?@0E@0<*O*H*.0P*.>Q?*.I0R*<*?B* )C2*B*.I0N*,-0STUV44W3 XC.-?-B.D*I0R-E@<*0L*2@./ EQD*.0+*@.0/*+C30PC?.*J0H-*B<CB@<*0L?@*0D*./0+C.@<*J@.D* L*E*0=/-HB-H0H@2*+0@B-I0,C?+*@. /*+C0H*+L*@0L-<-20HCBC./*J C+L*B0L*/@30Y=<-0H-<*0<Q+L2*@.IK -Z*?.D*30XC.EC./*?0LC?.D*B**. BC?HC,-BI0R-E@<*0+C.-B-?<*. @HB?@.D*0,-<*.0<Q+L2*@.3

,@2*./I0*L**.0H@J0@B-0C.//*<0OQ?BJ @B0,*./CB30[*2*-0E@*0H-E*J0+*?*JA +*?*JI0,@*H*.D*0*<-0/C2@B@<@. H*Z*IK0<*B*0L?@*0<C2*J@?*. )-+*BC?*0\B*?*I0]40=/-HB-H 4^U_3 R-E@<*0+C+*<2-+@0<C+*?*J*. @HB?@.D*30)C,*,I0M-+*0+C+*./ L*2@./0B@E*<0,@H*0E@B@.//*230YM@*0@BE-*0+C.@B0*<-0C.//*<0*E*0>*?@@.3 F*./*..D*0E@*0@B-0*E-J30[*2*-0E@* +*-0B@E-?0+C+*./0E@*0HC2*2-0E@ ,*J-<-IK0-Z*?.D*3

)*+,-./*.01*2304 PC?Z*2*.*.0>@.B*0R-E@<*AM-+* N@?@H0,C,C?*L*0O*<B-02*2-0>-<-L +C.DCEQB0LC?J*B@*.30)CBC2*J +C.C+-@0Z*2*.0BC?Z*2I0R-E@<* *<J@?.D*0H-<HCH0+C.@<*J@0M-+* N@?@H30=>*?*.D*0BC?,@2*./0+CO*JI ,@*D*.D*0E@B*<H@?0+C.>*L*@ +@2@*?*.0?-L@*J300`*+-.I0R-E@<* +C./*B*<*.0>@.B*0B*<0,@H*0E@-<-? EC./*.0-*./30YXC+*./0C.//*< +-?*J30F*L@I0C.//*<0*E*0D*./ 2C,@J0+*J*20E*?@0E@*0SM-+*WIK0->*L LC.D*.D@0ZC,Q2*.0a.EQ.CH@*.0aEQ2 @B-3SF?@,-..COHVO@2W

Ăš)*Ăş2CH#0Ă&#x153;! ' Ăť;6e 0X*.*/C?0SM)XWI0H*B- +*Z-0,C?H*+*0E*.0H-<HCH0,C?H*A

)*+,-./*.01*2304 PF00ÎJ-2@*.0a.EQ.CH@*0+C?-L*A /*.EC./0ø3óóó0E@HB?@,-BQ?02C,@J3 Ï?QO.0M@*+Q.E0X*.*/C?0E*.0H*A +*30M@0BC+L*B0@.@I0<*+@0BC/*HA <*.00L?QE-HC.0,C?,*/*@0<C,-B-J*. )*B-0*.E*2*.0PF0ÎJ-2@*.0*E*2*J <*.I0B*J-.0ECL*.0òó0E@*+Q.E0J*A B*.//*0+-2*@0E*?@0L?QE-<0<CHCJ*B*. *2*B0H-2@./0*@?0áCDQ.E0ß*BC?ý B-0NQD*20Ï?QO.0X*.*/C?3 =E*0L-2*0+C.E*L*B0,Q.-H ?-H02*J@?30[*2*-0<*+@0,@H*I0=.E* E*.0.-B?@H@I0+*<*.*.0E*.0+@.-+*.I á@Q*>B@GC0NCÞQ?+@./0)DHBC+3 ?QD*2B@0LC.>*L*@*.0LC?-H*J**.I HC+-*0L*HB@0,@H*Iþþ0BC/*H0`D0F?@H LC?*O*B*.0E@?@I0LC?*O*B*.0?-+*JI =2*B0H-2@./0?-+*J*.0@.@0+C.Z*A BC<.Q2Q/@00?-+*JI0*<HCHQ?@H0E*. E@0HQ2-H@0E@0BC./*J0<C<J*O*B@?*. ,Q.-H0O@H*B*0<C0FQ<DQI0-+?QJ E@0J*E*L*.0J*E@?@.3 B*J-.0ECL*.I0O@H*B*0<C0FJ*@2*.EI ð?*./AQ?*./0D*./0J*E@?0L*E* LC?J@*H*.30[*.BQ?0E@0ïQ/D*<*?B* BC?J*E*L0<-*2@B*H0*@?0+@.-+0D*./ E*.*0+Q,@20E*.0HC,*/*@.D*3 *>*?*0@B-0+C.Z*E@0H*<H@0H-<HCHA ,C?*E*0E@0N-<Q0P*.EC/*0PC?+*@0`Q <-?*./0,*@<30)CLC?B@0<*,*?0*@? FQL0íC*EC?0PF0ÎJ-2@*.0a.EQA .D*0Q?*./0,C?,@H.@H0E@0ÎJ-2@*.3 ø0N@./?Q*E0\B*?*I0P-?OQH*?@0S[C.A +@.-+0/*2Q.I0+*-L-.0<*,*?0D*./ .CH@*0Ï*,*./0ïQ/D*<*?B*0SïðïWI )C2*@.0@B-I0L*?*0J*E@?@.0Z-/*0+C.A B-./*.WI0ïQ/D*3 E@+-*B0E@0F?@,-.0RQ/Z*0+C./C.*@ F?@H0P-?-J@BQO*B@0)ùI0+C.>*.*./A E*L*B0,C?,*/*@0EQQ?0L?@ÜC30)*B- íCO*B0+QEC20LC+*H*?*.02*./A T3òóó0H-+-?0BC?>C+*?0,*<BC?@0CA <*.02*J@?.D*0òó0E@*+Q.E0L*E* E@0*.B*?*.D*0+C+,*O*0L-2*./ H-./I0PF0ÎJ-2@*.0a.EQ.CH@*0-.B-< ÏQ2@0E*.0^óÿ0ECLQB0*@?0+@.-+ Tó4ô30Y[*+@0,C?Z-*./0,C?H*+*I 1Q.E*0áC*B0HC,*/*@0/?*.E0L?@ÜC3 O@2*D*J0ïQ/D*<*?B*0H-E*J0+C./A @H@0-2*./0B*<0J@/@C.@H3S0W


16121

9

131 183

012346783

9 7279 9 21 2  1 1

!"#$#%&'($)&*#+,-(%./0

   61 881 1 9 

4249999 7 9

8  6 5‚ : ‚ ƒ2 8 F : < : 3 4 8 „: < 4 : 8 …7 6 3 4 8 Q6 D 6 A 6 8 †7 : ‡ : ÿáàáÔÞÚÕÓÜÖֈèíçãç1êÖãöãå 1ãëãäãçãõÖòêåæéäãïãåÖóêíçãöãîõ ÝèíéåÖÙñêíçãÖíêíèåóãÖòêíêâ

ëèåóãïÖíêíòêëóèíçãåæöãåÖöêíçãäè íêåêëãòöãåÖëêåkãåãÖöéåóëéqêëìèãä ñãåÖóëãåìòéëóãìèô ðãåæÖíêäãëãåæÖ1ãëæãÖåêæãëãÖãìèåæ ÓóîëãåÖöéåóëéqêëìèãäÖèåèÖìêâ òêëãóîëãåÖèåèôÖm×ãíèÖçêëãñãÖñèֈèíâ íêíèäèöèÖìêùîíäãïÖîìãïãÖñèÖåêæêëè çêåãëåðãÖìîñãïÖãñãÖìêùãöÖ÷nún çãç1êÖñèÖìããóÖìêåãåæÖñãåÖìîìãïô èóîôÖmÒãëæãÖåêæãëãÖãìèåæÖðãåæÖçêâ åãíîåÖçêäîíÖñèóêëãòöãåôÖÝêùãîï ×ãíèÖóèåææãäÖñèÖìèåèÖñêåæãåÖöêäîãëæã öêëùãÖñèÖìêöóéëâìêöóéëÖðãåæÖñèóêåâ èåèõÖãóîëãåÖèåèÖçãëîÖíêåêíòãóöãå öãíèôÖÒãëæãÖÚèæêëèãÖñèֈèíçãç1ê óîöãåÖñèçêëèÖ1ãöóîÖïèåææãÖúÖ6ãåîãëè 1ãëæãֈèíçãç1êÖñèÖòêëóãåèãåâ íêåùãäãåöãåÖçèìåèìÖðãåæÖåðãóãÖñãå îåóîöÖíêíãóîïèÖãóîëãåÖòêíêâ òêëóãåèãåÖðãåæÖñîäîÖñèíèäèöèÖ1ãëæã íêíçêëèöãåÖñãíòãöÖêöéåéíè ëèåóãïõoÖöãóãÖìêéëãåæÖòêùãçãóÖòêâ öîäèóÖòîóèïÖñãåÖìêùîíäãïÖîìãïãÖäãèå ðãåæÖòéìèóè2õoÖöãóãÖÙñêíçãô ÝêïãëîìåðãõÖäãåùîóÖÙñêíçãõ íêëèåóãïֈèíçãç1êõÖÔãçîÖ4÷7üúú5ô ðãåæÖñèíèäèöèÖ1ãëæãÖûãëãóô ûèñãåæÖîìãïãÖðãåæÖóèñãöÖçéäêï ÿãñãÖ6ãåîãëèÖåãåóèÖñèòãìóèöãå ìêçãæãèÖìêìãíãÖéëãåæÖÓ2ëèöãÖóèñãö ñèíèäèöèÖ1ãëæãÖãìèåæÖóêëíãìîö 1ãëæãÖåêæãëãÖãìèåæÖñãëèÖ0ïèåãõ ìêïãëîìåðãÖíêåðêçîóÖ1ãëæãÖÓ2ëèöã óêíòãóÖòêíçîãóãåÖëéóèõÖóêíòãó ÔêòîçäèöÖýêíéöëãóèöÖ×éåæéõÖÞåñèãõ äãèååðãÖìêçãæãèÖéëãåæÖãìèåæôÖmÝêâ òéóéåæÖëãíçîóõÖìãäéåÖöêkãåóèöãåõ ÚèæêëèãÖñãåÖÿãöèìóãåÖãöãåÖíêâ ïãëîìåðãÖöèóãÖíêåæãåææãòÖìãóî ãæêåÖòêëîíãïãåõÖòêåææèäèåæãå ëãìãöãåÖñãíòãöåðãôÖÿëêìèñêå ìãíãÖäãèåÖìêçãæãèÖìãîñãëãõoÖîùãëâ æãåñîåæõÖòãçëèöÖòêåæéäãïãåÖìîìîõ ×éíîåèóãìÖÚèæêëèãÖñèֈèíçãç1êõ åðãôÖ4öéíòãìôkéí5

>GH?DI@AJABC?DEFDCK@L?FFM@J?NJ@

ÿáàûÓ0ÓÓÚÖÕÙÚÕÙÕÓÚÖâÖÕêëñãö1ãÖßîóï2èÖÜãìãåÖÞìïãã3Ö4óêåæãï5ÖíêåùãäãåèÖìèñãåæÖñêåæãåÖãæêåñãÖóîåóîÕÔÞóãûÙåÚÚá ÖñÒÝ èÖÿüýÓêåÚþæÖÿãáñÔàÓ èäãÚÓå ÕèåñãöÖÿèñãåãÖ×éëîòìèÖ6ãöãëóãõÖÔãçîÖ4÷7üúú5ô

O 8 P: D C 3 8 Q2 3 : 3 R 6 8 S 2 R 6 : 8 Q2 3 2 5: 3 6 T_`_U[_Va[U\WX]ii|kdjkd ucqkdenkditdjtnibgqkdkibcd Ytjogipkdeiokqgmiqkskfihg stkmiqkmgiftstjibmgkikhgdeigjt{

~mchgqcdi~ŽuiYtjogi‘khkd }t}gkditkdeiYtjogi‘khkd qkdeibcfzk}kkdijtdjtjkdigjt{ ukkjiYtjogijcdekoiqgzcmrd •hokkZiqgjtdjtjiqcdekdijrjks qgjtdjtji”ijkotdibcdlkmk€ –cegjtbtskiqcdekdijgekighjmg qrdeibcmjkdpkkdirscoihcltf otntfkdi…”ijkotdibcdlkmk qcdqkixbi…ifgsgkmihtzhgqkgmi… Ytjog{i‘kdpki}ksrdifcdkdjt skoibckmjk€iuokfgsiokdpk qkdijrjksiqcdqkixbi…€Šifgsgkm{ jkotdi“iztskdintmtdekd{ Ytjogi‘khkdi•hokkZ€iuokfgs€ fcsgokji}ksrdikpkoifcmjtkdpk Ytjogi‘khkdiqgdgskgijcmztnjg wknhkiŽ~Žizcmncpkngdkd pkdeijkfbknihcjgkifcdcfkdg gjtiqkmgilkto{ fcskntnkdinrmtbhgiqkskf Ytjogi‘khkdifcdcmgfkitkde fkdjkdi~mchgqcdi~kmjkgiŽc urhrniuokfgsifcd}tmgibcm bcdetmthkdintrjkigfbrmiqk qcdekdijrjksixbi…€‡ifgsgkm kqgskdiuclkojcmki~Žuˆigjt{ okjgkdihclknifcdlkqgihknhg egdeihkbgiqkdibgqkdkibcd fcskstgi›ofkqi[kjokdkoiqkmg uokfgsijgzkiqgi~cdekqgskd fcmgdekdnkditdjtniYtjog }t}gkditkde{ vgmtji~Œi•dqretdkiœjkfk Œgbgnrmihcskdei…†ifcdgjihclkn bkqkihgqkdeinkhthigfbrmiqk ‹|cfrordifklcsghiokngf |kmgki\sg]kzcjoiYgfkd{i‹Œcm ncqkjkdekdiYtjog{i|cdec egde€iŽkfghi‚…i—rgcfzcmi‚†…‡ fcdpkjknkdijcmqknkijcmztnjg qknkifcdcmgfkibcfzcmgkd dknkdincfclkiscdekdibkdlkde skst{i~cftqkijkfbkdizcm hc}kmkihkoiqkdifcpkngdnkd tkdeiqkmgi|kmgki\sg]kzcjo kmdkiogjkfiqkdi}cskdkihc klkoinokhiŒgftmiŒcdekoigjt fcskntnkdijgdqknibgqkdk Ygfkdifcskstgi›ofkqi[k dkqk€igkiskdehtdeifcdeokf fcmtbknkdikmekidcekmkixt nrmtbhgihc}kmkizcmhkfkhkfk jokdko€ipkgjtizcmksgodpkinc bgmgi}ksrdikpkoifcmjtkdpkigjt hgkipkdeijgdeeksiqgiwrmqkdgk{ qkdibcd}t}gkditkde€inkjk ntkhkkdikjkhitkdeixbi‡††iltjk qgimtkdeijcmqknk{i—kftd€ uokfgsipkdeifkhgoifc wknhki~cdtdjtjiœftfixgdg qkdixbi…ifgsgkmiqkmgi|kmgk hkkjiqgjkdpkifcdecdkginc dpkdqkdeihjkjthihczkekgifk Œmgdgdehgoifcfzk}kijtdjtjkd \sg]kzcjoiYgfkdipkdeiqgbc okqgmkdi}ksrdifcdkdjtdpk€ okhghkigdgibcmjkfkinksgibcm qgi~cdekqgskdiŒgbgnrm€iwkskd mtdjtnnkdincbkqkijcmqknk€ Ytjogicdeekditdjtnifcd jkfkifcdecdksiYtjogibkqk ‘xixkhtdkiukgq€iwknkmjkiuc jcekhilknhk{ lcskhnkd{i‹Œkdpkihklkinciqgk€ ‚††ƒ{iukkjigjt€iYtjogiqkjkde skjkd€ixkzti‚’„……„‚†…‡ˆ{ vtgjigdgifcdtmtjilknhk nrnincihkpk€inkjkiYtjog tdjtnifcfzcmgnkdibcdec Œtdjtjkdijcmhcztjifcmt hczkekgigfzkskdiqkmgijrjks qghcskhcskihnrmihgqkde{ jkotkdikekfkiqkskfibcm bknkdijrjksiqkmgijtdjtjkdibg nchcstmtokdixbi“†ifgsgkmipkde ucskfkibcmhgqkdekd€iuok ntsgkokddpk{iuokfgsiqkjkde qkdkinrmtbhgipkndgi…†ijkotd qglkdlgnkdi~Œi•dqretdkitdjtn fgsisczgoizkdpknifcdeok nksgibcmjkfkinci•dqrdchgkibkqk bcdlkmkiqkdiqcdqkiŠ††iltjk bcdetmthkdihtmkjibcmhcjtltkd zghnkdiknjtiqgistkmimtkde ‚†…‚{iŒkdbkiqglcskhnkdisczgo htzhgqkgmiƒiztskdintmtdekd{ ntrjkigfbrmiqkegdeihkbg{ hgqkde{i•kifcdtdeetiYtjogiqg skdltj€iuokfgsincftqgkdifc ^^_£¡¢^`a^ab£c `ade`£`ªf mtkdeijcmqknk{ skfkmibtjmgiYtjogiqgi•dqrdc Œknihkjtibtdincstkmek Œknihcbkjkoinkjkbtdinc hgk{iaž_ª¦§h`¦« !%$+&#0#0% !"#$%$&'()&)(% ) !(!!)( * (!!)(+$%)()

&,-+.$/)&($01!)" ( +'(2)-)%)(%'(%)311 2!).4.$%)$-54 6)( &-(7)( * (!!)(+$%)() +'(88$)()(79!)" ( +'(2)-):%'(%);+0 <$6$)-.4.$%)$-0!)" (= 4 6)(&-(7)(

;'&'($(7i$6$)-)(; +$)"*)&i).&j&)6

ÝÓÓÕÖÖíêíçãkãöãåÖóîåóîóãåõÖ6ãöìãÖíêëãìãÖóèñãö àêåæêåãèÖòêåñãòãóãåÖñãëèÖçèìåèìõÖùãöìãÖóèñãöÖòêëkãðã íãìîöÖãöãäÖßîóï2èÖòîåðãÖíèäèãëãåÖëîòèãïÖñèÖëêöêåèåæåðã ñêåæãåÖöêóêëãåæãåÖßîóï2èôÖÿãìãäåðãÖñîãÖöãëðã1ãåÖñèÖÿÕ ùèöãÖñèçãåñèåæöãåÖñêåæãåÖòêåæïãìèäãåÖëêìíèôÖÜãäÖèåè ÓóäãìÖ6ãëèåæãåÖÝãóîÖñãåÖÿÕÖÝèëãóÖÞåóèÖûîãåãõÖñîãÖòêëîìãïããå óêëîåæöãòÖñãäãíÖìîëãóÖóîåóîóãåÖßîóï2èÖðãåæÖñèçãkãöãå ßîóï2èõÖùîìóëîÖíêåðêçîóÖçéìåðãÖèóîÖóèñãöÖòêëåãïÖíêåêëèíã éäêïÖùãöìãÖlêëëðÖÛîåóîëôÖm6èöãÖíêäèïãóÖæãùèÖñãåÖóîåùîåæãå æãùèÖãóãîÖöêîåóîåæãåÖòêëîìãïããåô ìêäãöîÖãåææéóãÖýÿÔÖñèóãíçãïÖÔòÖønÖùîóãÖìêçãæãè mÕêëñãö1ãÖóèñãöÖòêëåãïÖíêåêëèíãÖöêîåóîåæãå ìêçãæãèÖòëêìèñêåÖÿ×ÝõÖìîäèóÖñèóêëèíãÖìêkãëãÖäéæèìÖùèöã ñãåÖæãùèÖíêìöèÖìêçãæãèÖòêíèäèöôÖ×êîåóîåæãåÖÿÕÖÝèëãó óêëñãö1ãÖòîåðãÖíèäèãëãåÖëîòèãïÖòãñãÖëêöêåèåæ ÞåóèÖûîãåãÖñèòîóãëÖöêíçãäèÖîåóîöÖîìãïãÖñãåÖæãùè óêëñãö1ãõoÖöãóãÖlêëëðô ñèæîåãöãåÖíêåðãåóîåèÖãåãöÖðãóèíÖñãåÖöêäîãëæã ÓñãÖçãåðãöÖãäãìãåÖíêåæãòãÖùãöìãÖìãíòãèÖíêíèäèöè öãëðã1ãåôÖlãöóãÖóêëìêçîóÖíêåææãíçãëöãåÖöãëãöóêë öêðãöèåãåÖìêòêëóèÖèóîôÖÝãäãïÖìãóîåðãÖãñãäãïÖçîöóèÖßîóï2è ñãëèÖóêëñãö1ãÖðãåæÖkêåñêëîåæÖìêíçîåðèöãåÖïãëóã íêåêíòãóöãåÖîãåæÖóèæãÖpÖëêöêåèåæÖöéëãåÖû0ÓÖðãåæÖùîìóëî öêöãðããåÖðãåæÖòãóîóÖñèñîæãÖñãëèÖóèåñãÖòèñãåãÖöéëîòìèõo óèñãöÖñèäãòéëöãåÖñãäãíÖßÜ×ÿÚô óãåñãìÖlêëëðôÖ4ñóküqåk5

HIJIKLMNIOPMNPMQRMSOTIMUIJIVMWRMXIYZ 1234256789:;6<8=6>6?@A8?68BCDC348E:D:38F:G:3481:3>C<:3

¬­®¯°±­²­³®°´¯³°µ¯²¶³°·¸¹º°»­³°¼­½­¾­³°·¿ÀºÁ ­í¾Ä­°ÅƳǭ»¯°Èɾ®­°É³ÄÉðÅƳʭ¾¯°³­ËÃ­Ì »Æ³®­³°Ê­¾­°ÅƳ®ÆůÈÍ°ÎÆÈï°ÏÆÃƾǭ­³°¯ÄÉ »¯²­¾­³®Á°Ð­¾®­°¼É´­³®Á°Â­Ð­°¬­¾­ÄÁ°¯ÄÉ°ÄÆÄ­Ï ÅƲ­ÃÉí³³Ñ­°Ã­¾Æ³­°ÏƳ®Ì­È¯²­³°Ñ­³® »¯»­Ï­Äí³°È­³®­Ä°´ÆÈ­¾Í

gdgicdeeknikqk{iŒkbgisckj btde{i|gjkotsifcdekjknkd€ bkdjktkd€iqgncjkotginkskt ncqtkibcdecfghigjtijcsko qtki~|Žui~cdpkdqkdei|k qghcmkonkdinci~kdjgiurhgksi–gdk hkskoiŽchclkojcmkkdiurhgksˆigdg •dhkdi–kdetdivkpki~u–•–vˆ€ zcmrbcmkhgi}tfkifkskfiokmg wkskdixkpki–gdki|kmeki—r{i“”€ hklk€itlkmiŽcbkskiucnhgixc ˜gbkptde€iwknkmjkiŒgftm{ okzgsgjkhgiutqgdiurhgksiwknkmjk •kifcdegfzktincbkqk ucskjkdi|gjkotsi‘tqk€ixkzt kmekitdjtnijgqknijcmlczkniqkd [\]^_`_]abcdecfghijklgm ‚ƒ„……„‚†…‡ˆifkskfingmkngmk ‚’„……„‚†…‡ˆ{ fcmkhkigzkijcmokqkbibcdkf gdgiknogmdpkiqgocdjgnkdirsco btntsi…‰{‡†{i|cmcnkifcdeknt |gjkotsifcdekjknkd€ihkkj bgskdibkmkibcdecfghipkde bcjtekhiutntivgdkhiurhgks zkmtiqkjkdeiqgiwknkmjki…Šiokmg bcjtekhifcfcmgnhkincqtk sthtoiqkdinrjrm{i~cdkfbgskd wknkmjkiucskjkdiqgiwkskdixkpk skstiqkdizcmokhgsifcdqkbkjnkd bcdecfghigjt€iqgjcftnkdizc hcbcmjgigjt€ifcdtmtji|gjkots€ ykjrjiutzmrjr{i|cmcnkiqg}gqtn xbi‚Šiltjkiqcdekdifcfgdjk zcmkbkibskhjgnikmdkiogjkf qgskntnkdihczkekgifrqth qginrsrdeilkskdiskpkdei~kd fgdjk{ pkdeiqgiqkskfdpkijcmqkbkj tdjtnifcd}kmgitkde{ }rmkd€iwknkmjkiucskjkd€iucskhk ‹uczcstfdpkiqtkirmkde nkdjrdenkdjrdeibskhjgninc}gs ™kskdeiqkdiukškmkdifc qcdekdikmdkihkfk{i~kqk fgsgngijtekhiqkdibcmkdizcm bskhjgnibcmjkfk€iqgkifcdek zcqk{i™kskdeipkdeifkhgo jknkd€ibcjtekhifcdcftnkd jcmsgokjiztekmizcmjgdqknihc hcltfskoitkdeizcmkdjknkd zkekgibcdqrmrdeiecmrzkn{ qcdekdijrjksihczchkmixbi’iltjk{ ›qkbtdiukškmkdipkdeisczgo ‹~cjtekhinkecj€incftqgkd jtkiqkdintmthizcmbtmkbtmk fcfcmgnhkibskhjgniskgddpkiqkd hczkekgirmkdeihkngjipkdeizc qgjcftnkdiltekitkdeiqcdekd mkqkiqgikjkhiecmrzkn{ ltfskoiltjkkdihcogdeekiqkskf ukkjigdgi™kskdeiqgjkf bcfcmgnhkkdigjtiqgncjkotg btdeiqgi~kdjgiurhgksi–gdk nksktijrjksitkdeinchcstmtokd •dhkd€i˜gbkptde€iwknkmjkiŒg hczchkmixbi‚Š{““”{ƒ††€inkjk ftm{iœkdeixbi‚Šiltjkipkde |gjkots{ qgntfbtsnkddpkihcfcdjkmk •kifcdekjknkd€incqtkibc qghgjkširscoibcjtekh{i–gsk higjtizgkhkijgqtmiqg ™kskdeiqgbtskdenkdincinkf ÒÓÔÕÓÖ×ØÕÓ decfg ÙÓÚÛÖÜÓÝÞßÖàáÚÛáàÞÝÖÖâÖÒãäãåæÖçèåÖ×èäéåÖçêëìãíã Öîãåæ cfbcmkdijrnr{iŽcjgnkihtqko btdeiokskfkd€itkdeigjtiknkd ïãìèäÖðãåæÖñèñãòãóåðãÖñãëèÖíêíèåóãâíèåóãôÖÝêçãæãèÖçéì fcdetfbtsnkdizkdpknitkde€ qgncfzksgnkd{ažŸ ¡¢£¤¥¦ ¡§ òêåæêíèìõÖÒãäãåæÖçèìãÖöîíòîäöãåÖÔòÖ÷øÖùîóãÖñãäãíÖúøÖïãëèô fcmcnkiknkdibtskdeinkf ¨£©ª£Ÿ ª£«

‰@A@892<5:‡:D892<;@:D8Š‹8ŒŽ8Q6D6:<

ûÙ×ÙÖòêëóãíãÖðãåæÖñèkêóãöÖñèÖ1èäãðãïÖðãåæÖìêöãëãåæ çîöîÖóîäèìãåÖ6éïåÖ6ãíêìÖÓîñîçéåÖçêëùîñîä֕Ÿ ¡™”œ¢ çêëåãíãÖÓíêëèöãÖÝêëèöãóÖ4ÓÝ5ÖóêäãïÖóêëùîãäÖìêïãëæã £›“ Ÿ¤–ÖóêëùîãäÖñèÖÝéóïêçðÖòãñãÖýêìêíçêëÖ÷núnô äêçèïÖñãëèÖúÖùîóãÖñéäãëÖÓÝÖ4ìêöèóãëÖÔòÖúrøÖíèäèãë5Öñãäãí áñèìèÖãìäèÖóãïîåÖúrnÖèóîÖóêëkãóãóÖìêçãåðãöÖúô7nn äêäãåæÖñèÖÚê1ÖþéëöõÖÝêäãìãÖ4÷rüúúü÷núp5õÖöãóãÖëîíãï êöìêíòäãëôÖÝêçãåðãöÖúúÖçîöîÖðãåæÖçêëóãïãåÖïèåææã äêäãåæÖÝéóïêçðôÖÜãìèäÖäêäãåæÖèóîÖíêåùãñèöãåÖçîöî ìããóÖèåèÖóêäãïÖíêåùãñèÖöéäêöìèõÖìêòêëóèÖñèÖÕïêÖßèçëãëðÖé2 óêëìêçîóÖìêçãæãèÖðãåæÖòãäèåæÖíãïãäÖñèÖñîåèãÖìããóÖèåèô 0éåæëêììÖñèÖÚê1ÖþéëöÖñãåÖÜãëqãëñÖ0éäêæêÖßèçëãëðôÖ4ã2òü ÕêëùêíãïãåÖ×èóãçÖàãíîëÖñãëèÖÓäöèóãçÖÿêëùãåùèãå öéíòãìôkéí5 ßãíãÖðãåæÖçêëùîñîä֑’“”•–—”˜™–š›”•œœÖèóîÖñèkêóãö éäêïÖòãëãÖòêíîöèíÖÿîëèóãåÖñèÖ0ãíçëèñæêõÖàãììãkïîâ ìêóóìõÖóãïîåÖúrnÖñãåÖóêëùîãäÖñãäãíÖäêäãåæÖñèÖÝéóïêçðô ÿêåã1ãëãåÖîåóîöÖçîöîÖèóîÖñèçîöãÖòãñãÖïãëæãÖrÖùîóã ñéäãëÖÓÝÖñãåÖñèóîóîòÖïãåðãÖçêçêëãòãÖíêåèóÖöêíîñèãå ñèÖïãëæãÖòëêíèîíÖúôúrøônnnÖñéääãëÖÓÝÖ4ãóãîÖÔò úrøôssžô7s÷ô÷p5õÖöãóãÖìêéëãåæÖùîëîÖçèkãëãÖÝéóïêçðô ÔîíãïÖäêäãåæÖóêëìêçîóÖíêåãöìèëÖïãëæãÖçîöîÖèóî ãåóãëãÖúøÖùîóãÖïèåææãÖpnÖùîóãÖñéääãëÖÓÝôÖÝêíêåóãëã èñêåóèóãìÖìèÖòêíçêäèÖóèñãöÖìêæêëãÖñèîíîíöãåô ÔêöéëÖäêäãåæÖñîåèãÖìêçêäîíåðãÖîåóîöÖìêçîãïÖçîöî kêóãöÖãñãäãïÖúúõøÖùîóãÖñéäãëÖÓÝõÖðãåæÖñèëãèïÖìããóÖìêçîãï

!tuvwx&'yz{y|}&+t~x€x|x

89 9  9 

ÿÔáÝÞýáÚÖÝîìèäéÖûãíçãåæ þîñïéðéåéÖíêåæãöîÖóêëóãëèö íêåùãñèÖæîëîÖìêóêäãïÖäêåæìêë íêåðêäêìãèöãåÖíãìãÖùãçãâ óãååðãÖìêçãæãèÖÿëêìèñêå ÔêòîçäèöÖÞåñéåêìèãÖòãñãÖóãïîå ñêòãåôÖÜãäÖèóîÖñèîåæöãòöãå ÝûþÖìããóÖíêíçêëèöãå ìãíçîóãåÖñèÖòêëèåæãóãåÖÜãëè ÛîëîÖÚãìèéåãäÖ÷núpÖñãåÖÜÙÕ ×êârsÖÿÛÔÞõÖñèÖÞìóéëãÖÝêåãðãåõ 6ãöãëóãõÖÔãçîÖ4÷7üúúü÷núp5ô ýèÖñêòãåÖëèçîãåÖæîëîÖðãåæ ïãñèëõÖÝûþÖíêåðãíòãèöãå çãï1ã ìêöèóãëÖ÷n òêëìêå íãìã çãöóèåðãÖñè ÕÚÞÖïãçèì îåóîö íêåùãäãåöãå òëé2êìè

ìêçãæãèÖæîëîÖñãåÖñéìêåÖñè ÿëêìèñêåÖÝûþô äêíçãæãÖòêåñèñèöãåÖíèäèóêëô ÿëêìèñêåÖíêäãåùîóöãåõ ßãóãëÖçêäãöãåæÖöêäîãëæãÖÝûþ äèåæöîåæãåÖöêäîãëæãÖðãåæ ðãåæÖçãåðãöÖçêëòëé2êìèÖìêçãæãè çãåðãöÖçêëäãóãëÖçêäãöãåæÖæîëî æîëîÖùîæãÖíêåùãñèÖ2ãöóéëÖäãèå ñãåÖòêåæãäãíãååðãÖíêåùãñè ðãåæÖíêåñéëéåæåðãÖèåæèå æîëîÖíêíçîãóÖñèëèåðãÖòãïãí íêåæãçñèöãåÖñèëèÖíêäãäîèÖòëé2êìè ãöãåÖìîöãÖñîöãÖìêéëãåæÖæîëîô íîäèãÖóêëìêçîóôÖmÞåìðãÖÓääãï ÛãùèÖæîëîÖðãåæÖóèñãöÖçêìãëÖñãå óãïîåÖñêòãåõ öêìêùãïóêëããåÖðãåæÖòãìâ ìêóêäãï òãìãåÖñèãöîèåðã ìêäêìãè òêëåãïÖíêåùãñè ñãëèÖóîæãì çãæèãåÖñãëèÖíãìã 4ìêçãæãè äãäîåðãôÖmûêóãòã ÿëêìèñêå5õ æîëîÖñêåæãåÖíèìè ëãìãåðã ðãåæÖçêìãëÖîåóîö òëé2êìè ãåãöÖñèñèöÖïãëîì ðãåæÖçãèö òãåñãèâòãåñãè çãæèÖìãðã íêåæãóîëÖñãòîë ãñãäãï ãæãëÖóêóãòÖíêåæêçîäô íêåùãñè ÞåìðãÖÓääãïÖòêåææãåóè æîëîõoÖöãóã ìãðãÖåãåóèÖìãðãåæÖìãíã öãäèãåÖìêíîãõo îùãëåðãôÖ4öéíâ òãìôâ kéí5


8139 2 9 4 3 67 012131467 MNOPQNRSP opqrstukvwxyz{|

^_`aPb

TU\VWX YZ[ \ ]][

TU\VWX YZ[ \ ]][

efghijkjlmnlolfg …`†^aZ`\††‡ ˆ‡c^‰aŠ^\]^_

pqrq~†‚sƒ‡tƒ~tƒ‡ˆ~„ƒ‚su~„†vƒw q‡ˆ€‹sxsƒ~yƒzƒ‡ˆ~‚†vƒu~‹ƒ‡xƒ …€‹€‡ˆˆƒ‰{‹€‡ˆˆ|‰~‚ƒ„…s‹~…€‚€‹†‡x†~vs ƒ}ƒ‚~‚€~ƒ}†~|vƒ~€€v†ƒ~‰ƒ‰s‡tƒ~ˆ€‚s} „€‡ˆs}ƒs~…ƒs‚ƒ‡~x|‡€~tƒ‡ˆ~vs‹€}ƒ‰‰ƒ‡ }€ƒ}†~vs~ƒ‹ƒ‡ ‚p€‹†~zƒ‰}†~}sˆƒ~„s‡ˆˆ†~us‡ˆˆƒ~‚ƒtƒ ‹ƒ‡xƒ~„€„ƒs‡‰ƒ‡~}s‰~‚€~ƒ}†~|vƒwƒ †ƒ‡tƒ~‚€†‚ƒs~„€‡ƒ„~s‹‰ƒ‡~}s‰~…ƒx‰ x|‚‚~„s‰~}€‚€…†}~ƒvƒ‹ƒu~…€ƒ‹ƒ‡ }~€‚ƒ„…†‡ˆ~‰€~Šƒ‹~Œ

cPbOd_

TU\VWX YZ[ \ ]][

edbdbRfghd_ TU\VWX YZ[ \ ]][

Md_NbijNRN

klmW\nWX YZ[ \ ]Y[

.&-"#"-$.-#%#5%#$&(#*#+0#/-%à85&.%&"

*Ö3.*4,4×,+2.ØÙ.ÚÛÜ+Ý+2.6ÛÞ7,0+ß-

‹Œ‘‹”Ž‘’”“”ž¤ª—— –œ–ª–˜Ÿ–¥˜•ž›¤ª¬¤•˜ª–§¦—¥–›óõ ”–¨–¥˜ªž¥«ž¢š™ó˜™—¥œ•–™˜¬–§© —˜¬žª—›—£ó˜›–¥¦š™˜”–¨–¥˜Ÿ—ž¢–¢© ¯žª—›—£–¥˜™ªšª˜ž¤™–˜­¤œ© •–™–˜žž™š–˜ž¤ª——˜¯žª—›—£–¥˜™ªšª ™——¬–—˜¬žª—›—£˜¢—–˜ªž¥¦–Ÿ—˜—¥Ÿ—© •–¥˜¤›ž£˜¢ž¢ž§–¬–˜æ–•™¤§˜Ÿ—˜–¥™–© «–•–§™–˜ªž¥œš•š£•–¥˜–á ›ž¯™œ˜ž¤™–˜­¤œ«–•–§™–󘔖¨–¥ •–™¤§˜•š–›—™–˜¬žª—›š˜«–¥œ˜¢ž§¦–›–¥ §–¥«–˜ª–«–§–•–™˜ªž¥—›–—˜¢–£¨– §ž›–¨–¥˜Ÿžª¤•§–—󘘖¢š ӚŸ—–¥™¤ ž•–›—œš˜›žœ—™—ª–—˜ô–›¤¥˜«–¥œ ¬žª—›š˜¢š•–¥˜–§–¥–˜š¥™š•˜ªž¨š© ›–Ÿ ï˜¯–§–˜§ž›–¨–¥˜—¥—˜–•–¥ Ş¥š§š™˜Ÿ—–󘙗¥œ•–™˜¬–§™——¬–— ™ž§¬—›—£  ¦šŸ•–¥˜•žŸ–š›–™–¥˜Ÿ–¥˜¬žª—›š˜™—Ÿ–• ¢ž§™šœ–˜ªž¥«¤—–›—–—•–¥ ¬žª—›—£˜¬–Ÿ–˜¬žª—›š˜«–¥œ˜žª–•—¥ ¯–Ÿ–˜¯žª—›š˜ïðð𘫖¥œ˜Ÿ—›–•š© ¢ž§•¤§ž›–—˜›–¥œš¥œ˜Ÿž¥œ–¥˜¬ž© ¯žª—›š˜–òžš–—˜žœªž¥ ™š§š¥˜ªž¥¦–Ÿ—˜ž¢š–£˜™–¥™–¥œ–¥ •–¥˜ž™–£š¥˜¬–ô–§žæ¤§ª–—󘙗¥œ© ¥—¥œ•–™–¥˜•žž¦–£™ž§––¥˜ª–«–© ¬žª—›—£˜™ž§™ž¥™š˜š¥™š•˜ªž© ¢–œ—˜¬ž¥«ž›ž¥œœ–§–˜¬žª—›š˜š¥™š• •–™˜¬–§™——¬–—˜¬žª—›—£˜ôš•š¬˜™—¥œœ— §–•–™  ¥—¥œ•–™•–¥˜¬–§™——¬–—˜¬žª—© ªž¥—¥œ•–™•–¥˜•š–›—™–˜¬žª—›š˜ž© ªž¥ô–¬–—˜ð–˜¬ž§ž¥ó˜¥–ªš¥˜™—¥œ•–™ ±Õ›ž£˜•–§ž¥–¥«–󘕞¢ž§–Ÿ––¥ ›—£  •–›—œš˜¬ž¥—¥œ•–™•–¥˜•š–¥™—™– ¬–§™——¬–—˜žª–•—¥˜¢ž§•š§–¥œ §ž›–¨–¥˜Ÿžª¤•§–—˜–¥œ–™˜¬ž¥™—¥œ ±˜ž›–¨–¥˜Ÿžª¤•§–—˜«–¥œ ¬–§™——¬–—˜¬žª—›—£˜ž£—¥œœ–˜Ÿ—›–© ¬–Ÿ–˜¬žª—›š©¬žª—›š˜¢ž§—•š™¥«–˜Ÿ–¥ Ÿ–¥˜•–ª—˜¢ž§£–§–¬˜™—¥œ•–™˜¬–§™——© Ÿ—•š•š£•–¥˜—¥—˜™ž§¢–œ—˜Ÿ–›–ª •š•–¥˜™ž§¤¢¤–¥˜Ÿž¥œ–¥˜ªž¥œ–¥œ© ¬–Ÿ–˜¯žª—›š˜–òò𘙗¥œ•–™˜¬–§™——© ¬–—˜¢—–˜ªž¥—¥œ•–™˜£—¥œœ–˜›ž¢—£ ›—ª–˜žœªž¥˜¬žª—›—£ó˜«–—™š •–™˜§ž›–¨–¥˜Ÿžª¤•§–—˜š¥™š•˜ªžª© ¬–—˜™ž§ô–™–™˜ž•—™–§˜Ÿò˜¬ž§ž¥  ¬ž§žª¬š–¥ó˜¬žªš›–ó˜â´ã¡ä´Â´å¡ã¾ ¢–¥™š˜™šœ–˜¤—–›—–—  Ӟ§•š§–¥œ¥«–˜™—¥œ•–™˜¬–§™——¬–© }~€‚ƒ„…†‡ˆ~‰€~Šƒ‹~Œ

*+,-./0-1+2-.30425.6-78+9ûùø

‹Œ‘‹ ”Ž‘’” !“””–"¦#–£$ % # & " '() (  & ) (* + , & .  )  " / % #  * # 0 . # % ˜–¢š˜›–Ÿ ïïœó˜•§—«–¥—˜ªž¥œ–•š Z[\]^_`ab[^c`d^\ •¤›žžô£ž˜¨–•§˜—«™––ª¬– •˜Ÿ—¬ž§›—£–™•–¥ •žôž¨–˜Ÿž¥œ–¥˜Ÿ—™š™š¬¥«–˜¬ž›–© ¥—󘬞§žª¬š–¥˜¢ž§© «–¥–¥˜¢–œ—˜¬–—ž¥˜šªšª ˜±žž©

:;<=>?@ABCDEFG<HCDI J<J<HAKACH>?ABCLAFIG ?<@AF>FAMCAFLI LE@IDAHIGALC?<ME@AF FHI?IMA@ILALICNAMO ?<MI?KACDHCPN> :Q;RSCTIHELAJAM G<HKAFLAC?<ME@AF KALI<MC>?>?CDAM BAMNAC?<@ANAMI KALI<MCF>HAMO ?A?K>UCK<?<OAMO =A?IMAMCF<L<BAGAM DAMCOAVAGCDAH>HAGW :;<=>?@ABCKALI<M ?<MOAF>CF<X<VA D<MOAMCAFLICNAMO DI@AF>FAMCKAHA DEFG<HW :PFLICLE@IDAHIGAL DEFG<HCDICQ;RYCSH ;AHD=IGECDI@AF>FAM K>@>BAMCDEFG<HCDI @EJNCH>?ABCLAFIGW

šªš§˜–—˜™–£š¥˜™ž§ž¢š™˜£–§š ª–§—¥˜ž›––˜–«–˜•ž˜—¥—󘕖™–¥«– ªž¥š¥Ÿ–˜¬§¤ž˜•¤¥™§¤›˜•–•—© ˜–¢š˜¢—–˜™–¬—˜™–Ÿ—˜ª–›–£˜Ÿ—™¤›–• ¥«–˜«–¥œ˜¬–™–£˜–•—¢–™˜•žôž© ®–§š¥«–˜•–¬–¥˜–¦–˜¢—–ó˜Ã¡¹ ›–•––¥ ˜®–›˜™ž§ž¢š™˜™ž§¦–Ÿ— ¬ž›–«–¥–¥˜§šª–£˜–•—™óõ˜š¦–§ •–§ž¥–˜¬ž›–«–¥–¥˜¢–œ—˜¬–—ž¥ ¬ž§žª¬š–¥˜¨–§œ–˜¢žŸ¤¥œ•š© ¦–›š§˜šªšª˜Ÿ—˜˜¡™š˜”—§¤© ¥—¥œ˜™ž§ž¢š™  –¢–¥˜Ÿ—™š™š¬˜ž›–ª–˜–™š˜£–§— ®–›˜ž¥–Ÿ–˜¦šœ–˜Ÿ—š™–§–•–¥ ªž¥«šš›˜–•—˜¤›—Ÿ–§—™–˜«–¥œ ¤›ž£˜£¤—󘝞¤§–¥œ˜Æ™§—˜«–¥œ˜—¥œ—¥ Ÿ—›–•š•–¥˜—•–™–¥˜Ÿ¤•™ž§˜Æ¥Ÿ¤© ªžªž§—•–•–¥˜š–ª—¥«–˜«–¥œ ¥ž—–˜›ÆšÆœ˜™ž§•–—™˜•–š˜«–¥œ –•—™ ˜±­–¥œ˜¹¿¿¡Ãº¬–•–—˜¥–ª•ž© ªž¥—ª¬–˜Ÿ§˜«š  žž™—•–˜Ÿ—™žªš—˜¨–§™–¨–¥ }~€‚ƒ„…†‡ˆ~‰€~Šƒ‹~Œ

¦§¨©ª©«¬©­®¯°¬«§± ²­³°­§´µ©

q€¶·~vs~¸¶¹p~r~¶ƒvs}|~tƒ‡ˆ~vs„†‹ƒs …€zƒ‡ƒ~~†}su~„€ƒu~~†}su~„€ƒu ‚€‰s}ƒ~~†‰†‹~º»»~}€‚€…†}w~~†‹†{ ¶~ƒ‡v†‰~}€‚€…†}~…€}†‹s‚‰ƒ‡~‚¶}|~ uƒ‡~v|‰}€~tƒ‡ˆ~…€ƒ‚ƒ‹~vƒs~…€…ƒ{ €s„s‡ƒ‹s‚ƒ‚s~r|‰}€~q‰‚s~¶|‹svƒ{ ˆƒs~v€~ƒ}€„€‡~…€‰†„~†‹~vs~‚€‰s{ s}ƒ‚~¶½¿~À…‚ˆt‡~¸¶¹p~v~¶ƒvs}|{ }ƒ~~ƒ}†‡ˆ~r~¶ƒvs}|~vs~v€~ƒ‡~·¸¼ ¿€~¹Á½~Â|ˆtƒ‰ƒ}ƒƒ ƒ‡tƒ‰~vs~ƒ‡}ƒƒ‡tƒ~„€„…ƒzƒ ½€€‰ƒ~†ˆƒ~„€„…ƒˆs‰ƒ‡~‚ƒ‹s{ ‰€}ƒ‚~†‰†ƒ‡~q~…€}†‹s‚‰ƒ‡ ‡ƒ‡~¶†ƒ}~Ãvƒƒ‡~vƒs~rs€‰}|ƒ} ‚¶€‹ƒ„ƒ}‰ƒ‡~r|‰}€~·‡v|‡€‚sƒƒ ¼€‡v€ƒ‹~s‡ƒ~¹~ƒtƒ~€€‚€uƒ}ƒ‡ ½€€‰ƒ~†ˆƒ~„€„…ƒzƒ~‚€…†ƒu }~€‚ƒ„…†‡ˆ~‰€~Šƒ‹~Œ ‚~ƒ‡v†‰~…€†‰†ƒ‡~‚€‰s}ƒ~¾~„€}€

çè.Ú-84.é-ßÝ+.ê-.*79+ ÖÛ07ÜÛ×.6-ßë7429.ì-+1+.éÖÖ Ä§«©Å®Æ§¨©Ç©­µ®È©´µ§­®Éª§±Ê§­ËÇ

ö÷øùúûüýþüÿ05ÿ3ÿû3ÿ2÷øþ5ýíÿîø ï17ýïý2ö1÷ ÷83 9 # 9 9 # &9$ $9 # ÷3ú4ï93 9 ÷ &$'(0 )4 9

 99#&$ $ # 9 #& &$# 9 # #9  #$# 9ï ÿ$  9  9 #$#$

 9 )

‹Œ‘‹”Ž‘’”©˜¯ž¥–© ¸¹€½ÀyÀ~¶s‚zs‚uƒ‡}|~„€‡|‹ƒ‰~ƒ‡ˆˆƒ~ƒ‡ ƒ‚~sƒ‚s~‰ƒ„s~„€‡vƒ~ƒ}~Ì|‹‹|z~†~~tƒ‡ˆ ƒ‹ƒ‡~ƒ}ƒ†~„€‡v||‡ˆ~‰†‚s~|vƒ~~ƒ‚s€‡ ™–¬–¥˜¯Óš˜¯ž§š¢–£–¥ …ƒuzƒ~sƒ~vƒ‡~€‰ƒ‡{€‰ƒ‡‡tƒ~„€‹ƒ‰†‰ƒ‡~ƒ‰‚s ‹ƒtƒ‰wƒ~†ƒ~¸†‰„|‡| q‰‚s~}€‚€…†}~…€ƒ‰us~‚€‰s}ƒ~~†‰†‹ –òïԘ¢ž§¬ž¥œ–§š£˜¬–Ÿ–˜¢—–© „| ˆ | ‰ ~ q ‹ ƒ ‚ ƒ ‡ ‡ t ƒ w ~ „€ ‚ ‰ s ~ † ‡ ~ „€ ‡ ˆ ƒ v ƒ ‰ ƒ ‡ ¶€ ‹ ƒ „ƒ ~ … €  ‹ ƒ ‡ ˆ ‚ † ‡ ˆ ‡ t ƒ ~ ƒ ‰ ‚ s ~ ‚ | ‹ s v ƒ  s } ƒ ‚ w Í »» ~pƒƒ~v|‰}€~…€ƒ‡ˆ‚†{ƒ‡ˆ‚†~„€‡s‡ˆ{ «–˜¡¯¯˜«–¥œ˜£–§š˜Ÿ—¢–«–§ ƒ‰‚sw~~suƒ‰‡tƒ~ƒ‰ƒ‡~}€}ƒ~~„€‹ƒtƒ‡s~~ƒ‚s€‡ ¶ƒ}†ƒ‡~p€‡ˆƒ„ƒ‡~¸¶~…€…€ƒ~ƒ~‰ƒ‹s~„€„…s„{ ˆƒ‹‰ƒ‡~‹|‰ƒ‚s~ƒ‰‚s~€…€ƒ~ƒ~„ƒ‚su~}s‡ˆˆƒ‹ —¨–˜¡Å˜Ÿ–¥˜¡Åž˜°žœž§— tƒ‡ˆ~…€ƒvƒ~vƒ‹ƒ„~‰|‡vs‚s~€„€ˆ€‡xt …s‡ˆ~~ƒƒ~~ƒ‚s€‡~tƒ‡ˆ~s‡ˆs‡~„€‡††~‰€~·¸¼ †‡}†‰~…€Ì|}|{Ì|}|~¶€‰s}ƒ~λ~„€‡s}~‰€„†{ Ÿ—˜ž¤™–˜­¤œ«–•–§™– ˜•ž§£—© ‚€ƒ„s~}€}ƒ~~…€‚s‰ƒ~~~|̀‚s|‡ƒ‹~vƒ‡ pƒ‚ƒ‹‡tƒw~ƒ‰‚s~vs‹ƒ‡ˆ‚†‡ˆ‰ƒ‡~vs~v€~ƒ‡~~s‡}† vsƒ‡w~ƒ€ƒ~v€~ƒ‡~‹|…s~·¸¼~‚†vƒu~…€‡ƒ{…€‡ƒ ™š¥œ˜ž¦–•˜°¤¤žª¢ž§˜°¤© „€‡ˆ †}ƒ„ƒ‰ƒ‡~‰€‚€‹ƒ„ƒ}ƒ‡~~ƒ‚s€‡wƒ ‹|…s vs}s‡ˆˆƒ‹‰ƒ‡~~ƒƒ~v|‰}€ ¤žª¢ž§˜–òïÔ󘝞™—–¬˜—¨– †  ƒ  ‡ t ƒ p ƒ  ƒ ~ v | ‰ } €  ~ } €  ‹ s u ƒ } ~ ‚ s ˆ ƒ ~ ~ ‚ € } s ƒ ~ ~ „€ ‡ t ƒ { €vƒ‚ƒ‰ƒ‡~~€‡ˆƒ„ƒ}ƒ‡~„s…†‡~¼|ˆƒw ¡Å˜Ÿ—¢ž¢–¥—˜˜¬˜ñò˜§—¢š ·ƒ~‚€‡vss~…€uƒƒ~~‚s}†ƒ‚s~…ƒˆs~v~qt† vƒs~ƒvƒ~~ƒ‚s€‡~tƒ‡ˆ~s‡ˆs‡~„€‡€„…†‚~…ƒˆsƒ‡ ~€‹ƒtƒ‡ƒ‡~vs~¸¶¹p~v~¶ƒvs}|~…€‹ƒ‡ˆ‚†‡ˆ ¬ž§˜¢š›–¥˜žŸ–¥œ•–¥˜—¨– „€‡ƒvs~‹€…su~…ƒs‰~‚€us‡ˆˆƒ~ƒ‰‚s{ƒ‰‚s~‚€€‡s‚ }€~s~‰€†„†‡ƒ‡~†‡}†‰~„€‡††~‹|…s~·¸¼ ‚€xƒƒ~‡|„ƒ‹~q‰}sÏs}ƒ‚~vs~…ƒˆsƒ‡~À…‚ˆt‡ }svƒ‰~‚ƒ„~ƒs~~€‹†~vs‹ƒ‡†}‰ƒ‡~‚€ƒ„s~uƒƒ~ €…€ƒ~ƒ~…ƒu‰ƒ‡~„€„…ƒ‡}†~„€„…†‰ƒ‰ƒ‡ †ˆƒ~…€‹ƒ‡ˆ‚†‡ˆ~‡|„ƒ‹~Ї…sÑv‡uÒ ¡Åž˜˜¬˜—ò˜§—¢š ˜¯ž¥š§š¥–¥ ¢—–«–˜¡¯¯˜—¥—˜›–¥™–§–¥˜–Ÿ– ¬ž¥—¥œ•–™–¥˜¬¤˜–¥œœ–§–¥ ¬–Ÿ–˜–›¤•–—˜Ó–¥™š–¥˜Õ¬ž© §–—¤¥–›˜¯ž¥Ÿ—Ÿ—•–¥˜›ÓÕ¯œ  ¡ž¢ž›šª¥«–ó˜ÓÕ¯˜—¨– ‹Œ‘‹”Ž‘’”“””–›— ¯ž§™žªš–¥˜™ž§ž¢š™˜ªž© •¤¥ž¬˜•¤™–˜­¤œ«–•–§™– ¬ž¥«šš¥–¥˜™–™–˜§š–¥œ ¡Å˜˜¬˜ðòò˜§—¢š˜¬ž§˜™–£š¥ ö÷øùúûüýþüÿ051ûï÷ÿ2÷ø3ïøÿûöý •¤™–˜­¤œ«–•–§™–˜®–§«–Ÿ— ¥š§š™ §«–Ÿ—˜¡š«š™—˜š¥™š• ž¢–œ–—˜¬ž¥«–¥œœ–˜¢šŸ–«– •¤™– ˜®–›˜™ž§ž¢š™˜Ÿ—›–•š•–¥ ¬ž§˜—¨–˜Ÿ–¥˜¡Åž˜˜¬˜ïó– ùøÿÿ344 4$$ ## 37ÿ$ý  ¡š«š™—˜–•–¥˜¢ž§™žªš˜Ÿž© ªžª–˜®–  ™ — • ¢–œ–—ª–¥–˜›–© «–¥œ˜¢ž§•–—™–¥˜Ÿž¥œ–¥˜ðÀ¿Á¡ •–§ž¥–˜š¥™š•˜ªž¨š¦šŸ•–¥ ¦š™–˜¬ž§˜™–£š¥˜¬ž§˜—¨–  ÿ$ 3448 #ú3ï&&9 $ $)9&$## 37ÿ ¥œ–¥˜¯žªž§—¥™–£˜¯š–™˜Ÿ–© ¥œ•–£˜«–¥–œ¥˜ ˜ – • ›–•š•–¥  ñ¸³´å¡¿¸ºò´åóôº¡ž›–—¥˜¦šœ– ðÀ¿Á¡ºñ¸³´å¡¿¸ºò´å󺣖§š ¯–Ÿ–˜£—™š¥œ–¥˜™ž§ž¢š™ó  9 $9 & 344 9ÿ4ùï ›–ª˜£–›˜—¥—˜žžªž¥™§—–¥˜¯ž© ±Óž¤•˜•–ª—˜––•¥–˜¥Ÿ— ˜ ¢ž§™žªš š¥™š•˜ªž¥«šš¥˜£–›©£–› Ÿ—ªš›–—˜Ÿž¥œ–¥˜¬ž¥–™––¥ ¢—–«–˜¡¯¯˜—¨–˜¡Å˜ª–•© 49$&  ) •ž§¦––¥˜™ªšª˜›¯™œ˜š¥™š• Ÿž¥œ–¥˜žžªž¥™§—–¥˜¯™˜Ÿ— «–¥œ˜Ÿ—¢š™š£•–¥˜Ÿ–›–ª ™–™–˜§š–¥œ˜•¤™–  —ª–›˜˜¬˜ïŸò˜§—¢š˜¬ž§˜¢š›–¥ ªž¢–£–˜™ž¥™–¥œ˜•¤¥ž¬ ¥–•–§™–󘚥™š•˜ž¬ž§™—˜–¬– ªžª¢–¥œš¥˜•¤¥ž¬˜™ž§ž© ±°–¥™—˜–§–£¥«–˜–•–¥ Ÿ–¥˜¡Åž˜˜¬˜ïòò˜§—¢š˜¬ž§ ¬ž§˜—¨–˜Ÿ–¥˜¡Åž˜ªž¥¦–Ÿ— ™–󘚧˜£Ÿ«˜®ž§—˜¡š––¥–ó ðÀ¿Á¡ºñ¸³´å¡¿¸ºò´åóôº®–›˜™ž§ž© ¥–¥™—˜¢ž¥™š•¥«–󘢖§š˜¢ž¤• ¢š™  •ž–¥–󘕤¥ž¬˜ªž¥œ——˜™–™– ¢š›–¥  ¡žŸ–¥œ•–¥˜š¥™š•˜°¤© ˜¬˜ï󗘦š™–˜¬ž§˜™–£š¥˜¬ž§ ¢—–«–˜¡¯¯˜˜¬˜ñò˜§—¢š˜š¥™š• ¢š™˜Ÿ—–ª¬–—•–¥˜¤›ž£˜®–§© –•–¥˜Ÿ—¢–£–óõ˜š¦–§˜®–§«–Ÿ— Ş¥š§š™˜®–§«–Ÿ—󘬞§™ž© §š–¥œ˜Ÿ–¥˜¬—›–§˜¬ž¥«–¥œ© ªš–¥˜Ÿž¥œ–¥˜¬—£–•˜žžªž¥© œ–õ˜š¦–§˜®–§«–Ÿ—˜•ž¬–Ÿ– ¤žª¢ž§˜Ÿ–¥˜šžžª¢ž§˜–òïÔó —¨–  —¨–˜¡Å˜Ÿ–¥˜˜¬˜—ò˜§—¢š «–Ÿ—˜¡š«š™—˜Ÿ—˜•¤ª¬›ž•˜Ó–›–— ¡š«š™—  –›¤•–—˜ÓÕ¯˜¡Å˜¥–—•˜ªž¥© Ş¥š§š™˜žž¬–›–˜š—¥– ž¤™–˜­¤œ«–•–§™–󘘖¢š˜›–Ÿ  š–›–ª˜¬ž§™žªš–¥˜™ž§ž© ™§—–¥˜¯ž•ž§¦––¥˜™ªšª˜–•–¥ ¢š™˜–•–¥˜Ÿ—¢–£–˜•¤¥ž¬© Ÿ—›–•š•–¥˜™ž§•–—™˜Ÿž¥œ–¥ ¦–Ÿ—˜˜¬˜ï󖗘¦š™–˜¬ž§˜™–£š¥ ¯ž¥Ÿ—Ÿ—•–¥˜ž¤™–˜­¤œ«–•–§© }~€‚ƒ„…†‡ˆ~‰€~Šƒ‹~Œ ï }~€‚ƒ„…†‡ˆ~‰€~Šƒ‹~Œ

õ+01+ê-.ì+×+ß./+9+.Ú4+25.êÛ25+2.Ö4ß+9

&*1"23-+)"!"4&"56789*#,".",.+

:;<=;>?@ABC>C<AD;?;EF=AB@GFHIFAJKL

ÇÈÉÊËÌÊÍÈÎÏÊÐÍÑÒÍÓÊÐÎËÔÍÕÊÖÎËÍÈ×ÊØÍÈÙÖÊËÚÊÓ ÎËÓÎÛÍÏ×Ë×ÜÍÏÊÜÊÐÍÏÊËÍÖÙËÚÉÛÎÓÉÍÈÙÝÎÖØÊÐ ÛÙÚÉÊÓÊËÍÞßàáÍÉÊÍÓÊÖâÊÛÍâÊØÉËÚÍãÙÜÈÙÖÊËÚÊÓÔ äÙÚÉÓÎÍÝÎÚÊÍÈÊÊÓÍÊåÊÜÊÍâÙËÌÙÜÊÐÊËÍâÙËÚÐÊÜÚÊÊË ÜÙØÊæÊËÍÞßàÍÏÉÍäÊËÚÈÊØÍçÙâÊÓÉÐÊËáÍèÊãÎÍéêëìííîÔ

Ž‘’“”•–•—˜—™š˜™–•˜›–œ— ™–£š¥˜ïðñò ž•š–™˜Ÿš›š ˜¡ž¢š–£˜™¤¥œ•–™ ޝ•—˜™—Ÿ–•˜™š§š™˜ªž¥© ¦–›–¥˜¢ž§¨–§¥–˜–¢š©–¢š˜•—¥— Ÿ–¬–™•–¥˜¬ž¥œ£–§œ––¥˜ž© £–§š˜ªžª¢–¥™š¥«–˜ªž¥¤© ¢–œ–—˜§ž›–¨–¥ó˜¯§¤¦¤˜¢–¥œœ– ¬–¥œ˜›–¥œ•–£˜Ÿžª—˜ªžªž© ¢—–˜¢ž§–Ÿ–˜Ÿ—˜ž•ž›—›—¥œ ¥š£—˜žª–¥œ–™¥«–˜«–¥œ §–™š–¥˜§ž›–¨–¥˜¯ÅƘŸ–¥ ¢ž›šª˜¦šœ–˜š§š™ ˜­–˜¬§—– ¬ž¥Ÿ¤¥¤§˜Ÿ–¥–§˜«–¥œ˜£–Ÿ—§ ™ž§ž¢š™˜–Ÿ–›–£˜®˜¯§¤¦¤˜°–§© Ÿ–›–ª˜•žžª¬–™–¥˜—™š  ¬¤Ÿ¦¤  ±¯ÅƘ—™š˜šŸ–£˜ž¬ž§™—˜§š© ±²³´µ¶·³´µ¸¹º»¼½¾º¹´¹¿ ª–£˜•žŸš–˜¢–œ—˜¢–¬–• ˜Å–© ýþüÿ012ÿ3ÿûöø ÿö8549 û 9 ö÷øùúûü 41ûú5317ÿûþÿ  9

ÀÁÀº¹¿¿À¸ú·³´µº¹¸¹¿º»¼½¾Ä •–¥«–˜—–˜ž¥–¥œ˜Ÿ–™–¥œ˜•ž 41ûú5317ÿûþ Ÿžª—•—–¥˜¬§—¥—¬˜«–¥œ˜ž›–© –ô–§–©–ô–§–˜¯ÅÆóõ˜šô–¬  9   9 9  !" ›š˜Ÿ—¬žœ–¥œ˜™žœš£˜¤›ž£˜¯§¤¦¤ –¥œ˜—™§—˜«–¥œ˜ž™—–˜ªž¥©  #9 4$9 3$ 9!#

 9

% 9 9  9

9 47øù # °–§¬¤Ÿ¦¤˜žªž¥¦–•˜¢ž§œ–© ¢š¥œ˜Ÿž¥œ–¥˜¯ÅƘž•—™–§ }~€‚ƒ„…†‡ˆ~‰€~Šƒ‹~Œ 2 ÷ &$'(0 )


GEHIFIJI @ABCDBEF

KLMNOPQRSNPTUPVWXRMYRZPT[\]

012356173389123 98 3 31 9 3 933535612 373 1 39 3 93873 3 33 389123 98 3 31 9383599 1 3313 361 9 3 61 3 831 3 2313 13 1 31 6 31 91 318 91313 98 3 31173

93 3138 618!3996389123 98 3 312 63 "089123 98 3 3101233 312 63 2 6 8!33 1 "

^_ ` _ a bc defgchi _ j k Œƒyt~x

lmnopoqrstutvrwxyzux{rs|}tx~x{ry|u|zux€ {}x{rw|v‚x}xry|uƒx„xx{ro{…xr…x{ †x…twx„r‡t~tˆ|{r‰|yzu~|urv|wxwƒtr‡t~tˆ|{rŠzƒu€ {xwtvr‹xutx{rŒx}trut‚ƒ{rŠz}†xŽrl|u~xsx{ z~zrs|}tx~x{r…x{rz~zr…tutry|{ƒwtrx~xƒ y|{x{}}ƒ{}†xx‚rwxyzux{Žrptutvrs| ~ut‚ƒ{†z}†x‘}vxtwŽ’zvrx~xƒr~ut‚ƒ{†z}†xr‘ “x„zzŽ’zvŽ

—˜™¤š š›¥œœžŸ œ ¡ ¡ š ¢£œ £ ¦œ§¨¡š™š› ‹ƒvxr”ƒwtvx„r•Œ•rmr‹mr•m–

¶mql–orowwx„rm{…z{|txrxsx{ v|{†x…tr‚xw…x~ƒ{r~„z““t‚x~ƒ{ xruz‚‚ƒ{r}„zƒur…|{}x{ v|{’xvyxssx{r…|vzsuxtr…x{ st~xr|wxvx~sx{rm{…z{|tx “x{}rst~xr’t{~xtrt{tr…|{}x{ s„twxx„Ž· •|vtstx{ry|~tsx{ y|vxyxux{rƒ~x…ˆx„rnt| outx„r¸nx†{x„rp„zz„ ”ƒ‚xwwt}„x„r”‹mr•m–¹r…xwxv |vƒr”ƒ„xuuxvr”ƒ‚xwwt}„x„ …x{rŒ|{}}|uxsrºvx~r“x{} …t|w|{}}xuxsx{r”ƒwtvx„r•Œ• mr‹mr•m–r”t{}}ƒr¸r»¼½¾¾r¹r…t ¿xwxtrº~xutrÀ|…ƒ{}r”x{…xwx ¿„xs~trÁx{t~x~xvxr–z}“x€ sxu~xŽ •xwxvryxyxux{{“xrnt| outx„rv|{“x~xsx{r‚x„x …|vzsuxtr‚ƒsx{r|sx…xur~x~x ’xuxrv|vtwt„ry|vtvyt{r~xyt v|uƒyxsx{rt~|vry|v|ut{€ ~x„x{r…xutrzw|„r…x{rƒ{~ƒs uxs“x~Žr¶•xwxvr…|vzsuxt s|sƒxxx{r~|u~t{}}trt~ƒr…t ~x{}x{ruxs“x~r…x{ruxs“x~wx„ “x{}r‚|u„xsrv|v‚ƒx~rx~ƒux{ …|{}x{r’xuxrv|vtwt„rxstw{“xŽ Œx…x„xwrv|v‚ƒx~rx~ƒux{ x…xwx„r„xsrowwx„r|‚x}xtrow ‹xstvrsxu|{xrowwx„rwx„r”x„x l|vyƒu{xrvx„xrz‚†|s~tr…x{ ~xsr‚ƒ~ƒ„r|ƒx~ƒ·r~|}xrnt|Ž n|‚t„rwx{†ƒ~r~|{~x{} s|‚ƒuƒsx{r…|vzsuxtr…x{r†tsx v|{}t{}t{sx{ry|uƒ‚x„x{r“x{} w|‚t„r‚xtsrnt|rv|{}x†xs v|{t{}}xwsx{r…|vzsuxt sxu|{xrv|uƒyxsx{rt~|v sƒƒur†x„twt“x„r…x{rv|{|uxysx{ t~|vry|v|ut{~x„x{rxw~|u{x~t …xwxvrmwxvr“xs{trs„twxx„ “x{}r…tx†t‚sx{rzw|„rowwx„Ž º~x…ˆx„rouƒvrot…xr…xut •ŒŒr”‹mrrv|{“xvyxtsx{ ‚x„xrs|uƒ{~ƒ„x{rs„twxx„ |‚x}xtrƒvvƒr†xuxÂtvr¸rt{…ƒs

©ª«¬ª«­®¬¯°±¬°¯­²³±´°¯ª¬µ

äåäæçèéêëìíîéïðñòóòèôõðöõ÷õðêòïøõï õôõèóõïðúòöòèíõðñòûõôõèðîïíòèïòíð÷õèóòí6 ôëøõð÷ò÷#õöîûîíõöîïõðüòûõîïðîíë8ðöò÷î6 ùîúûé÷õíðõóõïð÷òïøøòûõèðüò÷îïõè îïøðõïøð÷òïø3õöîûóõïðêòïøõïð÷ë6 ïõèðîïîð÷òïøõôõèóõïðñòè÷õìõ÷ðìõèõ ýîöïîöðþïíòèïòíðÿõèóòíîïøðñòèíò÷õð01é êõ3ðêõïðíëïíõöðçòöòèíõðôëøõðêîõôõó úèé÷éöîðñòïõèðûò"õíð$!öíèõíòøî 2ïûîïòðêòïøõïðÿëêõ3ð4ò5òóîðÿòûî÷6 ñòûõôõèð÷ò÷õöõèóõïðúèéêëóðíîêõó ÷ò÷ñëõíðîóûõïðêîðîïíòèïòíðõïøðíòúõí úõ378ð9ë÷õíð ðòïðîïîðõóõï 3õïõðêîðûîïøóëúðûéóõû8ðíòíõúîðôëøõ öõöõèõïðêõïðûõïøöëïøðêõúõíðéèêòè ÷òïø3õêîèóõïðúò÷ñîìõèõððøëöðçîèõï6 öõ÷úõîðóòðöòûëèë3ðêëïîõðüò÷îïõèðîïî üò÷îïõèðõïøðôëøõðñòèíëôëõïð÷ò÷6 3õ÷õöðçõóõèðéóéð2ïûîïò8ððçòñîöïîö ôëøõðõóõïðñòèñõøîðîû÷ëðèîöòíðúõöõèðõïø ñõøîóõïðìõèõð÷ò÷õï#õõíóõïðñûéø8ðõìò6 2ïûîïòðüëóöòöðêõèîðÿõûõïø8ðéëïêòè íòèöòø÷òï8ðöò3îïøøõð÷òïêõúõíóõïðíõè6 ñééó8ð"îííòè8ð%éëíëñò8ð&òñðëïíëó 2ïûîïòðÿõèóòíîïøð1èéëú8ð9õøéõïðü2 øòíðúõöõèðõïøðíòúõí8ð÷òïòïíëóõïðîêò ñòèôëõûõïðêòïøõïðìõèõðõïøðò#òóíî#ðîïî êõïð4õôõðéóéð2ïûîïòðþïêéïòöîõ8ð1ëèë ñîöïîöð!õïøð÷òïø3õöîûóõï íòèñëóõðëïíëóðë÷ë÷ðêòïøõïðóéïíèîñëöî çèõóíîöîðçò÷ñîìõèõðêõïðçòûõóëðýîöïîö ýîöïîöð!ôëøõð÷òïëïíëíðúòûõóë6 öòñòöõèð4úððèîñëðúòèðéèõïøðüòûõîïðêî 2ïûîïò ïõðñîöõð÷ò÷ñëõíð"òñöîíòðõíõëðñûéø %éøõóõèíõ8ðöò÷îïõèðîïîðõóõïðñòèûõïôëí üò÷îïõèðõóõïðêîûõóöõïõóõïðêîðé6 õïøðíòèéúíî÷õöîðöò3îïøøõðïêõðñîöõ êîðÿõøòûõïøðúõêõð9ë÷õíð  ðêîðé6 íòûð÷õèîöðúëóëûððîïîðõóõïð÷òïø6 óòñõïôîèõïðéèêòè8ðóõèòïõïõðöò÷îïõèðîïî íòûð1èõïêðèíéöðúëóëûðð'()*+

Z ° ¬ ³ [­ \ « ¯ ° ] ^ ] ± ] « ª « c° [d e ³ ¯ ³ ¬ ­ f ª g ° ] ® ¬ g ] ³ ± ¯ ³ [ª ´ « ­ g ª ­ p ³ i ³ ¬ ”ol–o‰oporm{…z{|txrv|vtwtstr}x“xr„t…ƒy h]´e[°¬¯ °±­c°i³´e m‰oqoZr‹zeƒ±l|rs]|v‚gªx¬wtrªv|¬{µ“|±w|³{}¯}³xux¬sx{rŒuz€ ~t…xsrxs~tr…tvx{xr||zux{}r„t…ƒyr~t…xsrxs~t ux~x€ux~xr~ƒ†ƒ„r†xvry|ur„xutrs|u†xr…x{rwtvxr†xvry|u Z°j ³–±rv|³kwxw­ƒgtr¿x³w¬xtr­©|se{zgwz}³trpzl³vƒ{t€ }uxvrm{…zxu~xvtsryx…xrâMrqzÃ|v‚|ur„t{}}x „xutryx…xrxs„tury|sx{Žrp|‚txxx{rt{tr…xyx~ Œm”•or•m

ÇÈÉÊÉË ÊÆÊÉÌ ÊÉÍÎÏÐÑÒÓÍÔÕÖÕ×ØÒ×ÍÎÕÙÒÚÚÏØÛÒÛÜ ÉËÊ ÉÌÊ

ÄÅÆ

s|†x„x~x{r¹r…x{rs|~tx…xx{ y|{|uxyx{rt~|vrmwxvr…xwxv {xƒ{}x{rs„twxx„rv|{}xst€ ‚x~sx{ryuz‚w|vx~tsxrƒvx~Ž ”|{ƒuƒ~rouƒvr…t‚ƒ~ƒ„sx{ xs~tÃt~xry|{’|u…xx{ryzwt~ts mwxvrx}xurƒvx~rv|w|sr…x{ x…xur…tvx{xrvƒ‚xwwt}x„ ‚|uy|ux{ry|{~t{}r…xwxvr„xwrt{tŽ ¶Œx{†|{|{}x{ryƒ{“xry|ux{ ~ux~|}trvƒ‚xwwt}„x„rx…xwx„ wxv‚x{}rs|tvx{x{rzux{}r“x{} x{}x~r~xsƒ~rs|yx…xrowwx„r…x{ x{~trs|…ˆxwtvx{·rsx~xrouƒvr…t „x…xyx{rux~ƒx{ry||u~xr“x{} ‚|uxxwr…xutrsxwx{}x{rvƒ‚xw€ wt}„x„rƒ~x…ˆx„r…xÂt“x„rt‚ƒ {“xtry|{}ƒuƒr…x{ry|{}}|uxs vx†|wtr~xÂwtvr•m–Ž ouƒvrv|{}t{}x~sx{r‚x„x vƒ‚xwwt}„x„rv|uƒyxsx{rwtx{€ wtx{r“x{}r…tytwt„rowwx„rv|{†x…t y|xutr{x‚tr…x{rv|{}x†xs v|u|sxr‚|uxs~tÃt~xrs|v‚xwtrs| s„t~~z„r{x‚tŽr–xs{trv|{†xwx{€ sx{ryzwt~tsr…|{}x{rv|v‚t{x ƒvx~rv|v‚x{}ƒ{rs|x…xux{

yzwt~tsrv|v‚|utrzwƒtrmwxv ~|u„x…xyry|uvxxwx„x{ s|„t…ƒyx{r‚|uxvxurvxuƒr{x„t vƒ{}sxurs|yx…xry|vtvyt{ v|{}|v‚x{}sx{r†xut{}x{ ƒ{~ƒsrv|{“|‚xusx{r“xutx„ mwxvr…x{rv|{†x…try|u|sx~ ƒs„ƒx„rƒvx~rmwxvŽ •xwxvr~|~tvz{t{“xr‹† ‰zvwx„r•†ƒvxwtr¸q“xtrŒz{y| qƒuƒwr‹ƒ…xr|vy|wrlw|vx{ •m–¹rv|{}x†xsry||u~x v|{…ƒsƒ{}ry|u†ƒx{}x{ s„twxx„Žr¶”xutrst~xr‚|ux~ƒ yx…ƒr…x{r…|{}x{r~|sx…rst~x ‚|uxvxr|vz}xrowwx„r|wxwƒ v|ut…wztr~|}xs{“xrs„twxx„r…t {|}|utrt{t·rsx~xr‰zvwx„Ž o’xuxr…txs„tutr…|{}x{r~x{“x †xx‚r…x{ry|{x{…x~x{}x{x{ vt~xÝr…ƒsƒ{}x{rvƒ‚xwwt}„x„ ~|u„x…xyry|u†ƒx{}x{ry|{|}x€ sx{r“xutx„r…x{rs„twxx„r“x{} …txstwtr‚|‚|uxyxrvƒ‚xwwt}„x„ …x{ry|{}}|uxsrƒvx~r…xut ‚|u‚x}xtrw|v‚x}xr…x{rzuvx mwxvŽ¸Þ¹

x’xuxrŠz}†xrpu|x~tr~|uvxƒs Šz}†xrpu|x~tKLr“x{}r‚|uwx{}€ ƒ{}r”t{}}ƒr¸»¼½¾¾¹ s|vxut{Žr”|u|sxrv|w|{}}xs€ w|{}}zsrv|{}}ƒ{xsx{r|yx~ƒ uz…xr…truƒxrŠxwx{rŠ|{…|uxw lƒ…tuvx{r“x{}ryx}trt~ƒr~|utw …xutrwx†ƒrs|{…xuxx{r‚|uvz~zuŽ mxrv|{}t{}x~ry|u~xvx sxwtr‚|uwx~t„r…tut{“xrvxt„ |ut{}r†x~ƒ„Žrqxvƒ{|~|wx„ |st~xurx~ƒrvt{}}ƒrxs„tu{“x ‚txrwx{’xuŽrutsry|u~xvx “x{}rtxry|wx†xutr“xt~ƒrt„ “xt~ƒr}|uxsx{rs|…ƒxrsxst

lxv‚ƒ{}x{r‹xwr¾â v|wtƒsr‚|u‚xu|{}x{r|y|u~t }|uxsx{r~ƒ‚ƒ„rtsx{r‚|u|{x{}Ž Œ|u|vyƒx{r“x{}r~t{}}xwr…t sxxx{r|u‚x{r~|u|‚ƒ~ v|{}x~xsx{rzux{}~ƒx{“xr~t…xs s|‚|ux~x{r~|u„x…xyr„z‚t{“x ~|u|‚ƒ~Žr‹z‚tr~|u|‚ƒ~r…tx{}}xy yzt~trsxu|{xrv|{xv‚x„ s|vxvyƒx{rx~xƒrstwwŽ ”|styƒ{r…|vtstx{ro{}|wt’tx x…xurxsx{ryutzut~x{“xr|‚x}xt y|wx†xur“xt~ƒr‚|wx†xuŽrpxu|{xrt~ƒ xx~rv|{…|sx~trƒ†tx{r}x…t s|wx„tux{r»Ir”xu|~r»MM»rt~ƒ v|{}ƒux{}tryzutrwx~t„x{r|yx~ƒ uz…x{“xŽr¸{‚t¹

ߚ ¢œ  žš ᢢŸ vƒ{…ƒurv|{}}ƒ{xsx{r|yx~ƒ y|u{x„rx‚|{rv|v|utx„sx{

uz…xr|v|{~xuxrs|…ƒxrsxst ‚|u}|uxsrv|{“twx{}€{“twx{} ƒ{~ƒsrv|{}t~xutr’z{|Ž lttrs|wxrIrl•r~|u|‚ƒ~ ‚|u}x‚ƒ{}r…xwxvrszvƒ{t~x |yx~ƒruz…xrŠz}†xrlwxwzvrlsx~| ¸Šz}wz¹Žrl|~txyr„xutrtxr…tx{~xu sxsxs{“xr‚|uwx~t„r‚|uxvx yxuxrx{}}z~xrszvƒ{t~xr…t |st~xur¿|{~|{}rJu|…|‚ƒu}Ž ¶xytrsx…x{}rsxsxsr~t…xs tsƒ~rwx~t„x{r„x{“xrv|{}x{~xu· ƒ†xur}x…tr‚|uxv‚ƒ~ryx{†x{}rt~ƒŽ o{}|wt’txr‚|uxvxr‚|‚|ux€ yxru|sx{rszvƒ{t~xrŠz}wzr~xs

#$%&%'()&%*$. 923 / 61!8!3"0 61!8!3/83 "0 61!8!3/73"" 0123!683 39186618 1 32 9951.23456647843 369:9.28;87<878;8;" +,-%'. 618!33319129 3962 31=63> 33 6?12 6631> 3873 3 3"

v|{t{}sx~sx{ruttszr~|us|{xrz~|zyzuztŽ sxtrŒ|{…t…tsx{r¸¿pŒ¹r•t{xrŒ|{…t…tsx{ ¾¼r•||v‚|ur»M¾âr…trŠxwx{rlƒu“z…t{t{}ux~x{ vtsrx…xwx„ryuz}uxv ”|str…ts|{xwr|‚x}xtrtw|{~rstww|ur‚ƒsx{r‚|uxu~t Œ|vƒ…xr…x{rawx„ux}xr…xwxvrsƒuƒ{rxs~ƒ `|s`r~–uzx}r“sxƒsutxsuƒ~wx|Žurrm|{s…zyx|u~uxtv| {~xwr…tvx{xrtx€ s|…x~x{}x{{“xr~t…xsr…xyx~r…tx{~ttyxtŽ ”t{}}ƒr¸¾n½¾¾¹r„t{}}xrl|wxxr¸â½¾»¹ ”|v|{ƒ„trxƒyx{rsxwtƒvr…x{rv|wxsƒsx{ v|wxsƒsx{ryuz|ry|{}xv‚twx{r}xv‚xu ttr…xutrl”pr¾r‰aor¿x“x~rpwx~|{r‚|usz€ |{tvx{r~u||~rxu~r…xut xs~tÃt~xrttsr|†xsr…t{trv|uƒyxsx{r’xuxr“x{} ƒ{~ƒsryuz}uxvry|v‚ƒx~x{rJt…|zr•zsƒv|{~|u w–xz‚}“zxusxxut~rx…r|ƒ{{}~xƒs{rrv| {’xutrt…|r“x{}rv|{}t{€ …xyx~r…twxsƒsx{rƒ{~ƒsrv|{’|}x„ruttszr~|us|{x Œ|wxsƒrl|†xux„r…x{r¿ƒ…x“xrx„ƒ{r»M¾âŽ y t u x t r t x r ‚ | u y t s t u x { v|{t{}sx~sx{ z~|zyzuztŽ sz„€~zsz„r“x{}r…tx{}sx~ryx…xr»M¾ârt{t s|~|uxvytwx{r…x{rsu|xr~‚tÃ|t‚~xxrrv| vy|u‚|xu Œx…xr»M¾ârt{tr_z{~|uuxr¿ux{…rm{…z{|tx x…xrwtzvx •t{ƒx~zvzr¿or|wxsƒ sxyxt~xrƒ{~ƒsrv|v‚ƒx~ryuz…ƒsr‚xuƒr“x{} v|{}x…xsx{rŠxwx{rl|„x~rÀ|{|uxtr¿|u}|uxsr“x{} yxsxur|r{zturx~x{u}trr“sxwxt~ƒtsr‰ro”r r|wxsƒ t{zÃx~trƒ{~ƒsryxxurwzsxwr…x{r}wz‚xwrŽ xsx{r…ttsƒ~tr`ŽMMMrxu}xr•m–ry|{x{…x~x{}x{x{ t{zÃx~zur…x{r…xwx{}rxrp“txrn{|}…rs†xxu{rl’tƒwr‚orupzt~rzÁx {z •xwxvrŒuz“|srs|r¼r~x„ƒ{rt{trs|}tx~x{rt{t pzvt~v|{r”|{ƒ†ƒrpz~xr–z}sxu~xr¿|‚xra€ |wxsƒr”x|~uzrp|~zyuxsrorptrmvyƒrlƒ{}s„zzz ~|zyzuztryx…xr”t{}}ƒr¸¾½¾»¹Žr‰x{}sxtx{rt{t ‹xuƒv‚uz†zr|‚x}xtrmvyƒrp|utor…x{rptrlx}tz xsx{rzsƒryx…xrsu|x~tt~xr…x{rs|tuxƒx„xx{ xsx{r…t|w|{}}xuxsx{rvƒwxtryƒsƒwrMIŽMMr…tr…|yx{ |‚x}xtr|vyƒr~x~x„rƒ{}}t{}rx“x{}rsƒwt~Ž ƒ{~ƒsrv|{’ty~xsx{rqyzyrƒyr„zyŽr”|wxwƒt xr‚|wx†xurv|wxwƒtr’z{~z„r¸zus€ px{~zurÁxwtrpz~xr–z}“xsxu~xrŠxwx{rp|{xutrqz p|}tx~x{rt{trv|uƒyxsx{ryuz}uxvr|utxwrv|{}|{xw s|„}ztyxr~“xx{{rt}{rt…rtyttvy t{r|{tvx{¹r|sy|utv|{~xt `Ir–z}“xsxu~xŽrp|}tx~x{rt{trv|{’xsƒyrŒ|{x{€ ~zsz„r|{tvx{r…x{r‚ƒ…x“xx{r–z}“xsxu~x …x~x{}x{x{rpzvt~v|{r”|{ƒ†ƒrpz~xr–z}“xsxu~x …|{}x{ry|{}xux„ryuz…ƒstrr•ur”xu“x…tr•u ¸‚uxt{~zuvt{}r…x{ryuz~z~“yt{}¹r…x{r|s|sƒt ¸s|yƒ~ƒx{¹r~|{~x{}r‚x}xtvx{xrv|ux{’x{}rt…| ¿|‚xra~|zyzuztr…x{rl|{xvra~|zyzuztŽ Áx}t{zr…x{rasstrŒxv‚ƒ…trlmŒŽ o…xyƒ{r~xvƒ€~xvƒr“x{}r…tƒ{…x{}rx{~xuxrwxt{ p|}tx~x{r¿tv‚t{}x{r|s{tr¸¿t{~|s¹ v|v‚ƒx~ryuz…ƒsrv|u’„x{…t|rs|vxx{ Àƒ‚|u{ƒur•m–rlutrlƒw~x{r‹xv|{}sƒr¿ƒz{zrb y|{ƒwtx{r{xsx„rÃt…|zr…zsƒv|{~|ur~|wx„ v|v‚|utrv|usr…x{rv|vxxusx{ryuz…ƒsrv|u|sx xur|sxux{}Ž Áxwtrpz~xr–z}“xsxu~xr‹xu“x…trlx“ƒ~trŒ|uxstwx{ …twxsx{xsx{ryx…xr¾¼r…x{r¾`rqzÃ|v‚|u ƒ{~ƒls|ry{xtvx {r~xvƒr‰tzrnzuz{srpzz{sr~|wx„ Œ|uztr|u~xrp|yxwxr•t{xrp||„x~x{r•m–rr…u »M¾âr…trnŒŒr‹z~|wr”wttr–z}“xsxu~xŽr¸}“x¹ v|{}„x‚tsx{r~t}xr‚ƒwx{rv|{~zut{}rtx out…xra|~xvtr”rp|Žr¸}“x¹ ~|{~x{}rt{~|utzuruƒx{}r…|xt{rs|vxx{r…x{ ‚ux{…t{}Žrl|wxt{rt~ƒrtxr~|wx„rv|ux{’x{}r…x{ v‚x{}ƒ{r¶yzyrƒyr„zy·rƒ{~ƒsrv|{xvytwsx{ ”oŠmnmlrŠ|†xsrÁxwtr–z}“xsxu~xr¸”ŠÁ€–¹ ‰|{’x{x{“xrÁtx~xr‰|wt}trt{trxsx{r‚|u€ v| „ x txr|u~xrszw|str}xv‚xur…x{ ‚|u|{’x{xrv|{“|w|{}}xuxsx{rÁtx~xr‰|wt}t x{}sx~ryx…xrŠƒvx~r¸¾â½¾»¹ryƒsƒwr¾LŽMMr„t{}}x sxu“twxrrs~tx}ux“rx…rtv| tr|{tvx{{“xr|{…tutrŽ s|rŠxxr¿xux~r…|{}x{rƒ†ƒx{r”xsxvrlƒ{x{ ”t{}}ƒr¸¾`½¾»¹Žrm{zuvxtrw|‚t„rwx{†ƒ~ry|ut„xw ‰tzr¶avtz·{rl| txr”z{x~xrxwtxrnzuz{s Àƒ{ƒ{}rŠx~tr‡tu|‚z{r”xsxvrŒx{†xwƒr…x{ Átx~xr‰|wt}trt{tr…xyx~rv|{}„ƒ‚ƒ{}trl|su|~xutx~ pzz{srx…xwx„r|{t~vx Œz{…zsrŒ|x{~u|{rlƒu“xwx“xr|u~xr…txux„ ”x†|wtrŠ|†xsrÁxwtr…trŠxwx{rŒuxtuz~xvx{r¼rqz ~|utzurmlmr–z}“xsxu~xŽ {r}uxt~tr…x{r…|t}{|urt{€ …tr”xsxvro‚x„ro{zvr…x{rs|wƒxu}xr‚|xu n†nrpxux{}sx†|{r”Àrmmmr‰r¼»r‰Ár¾» pxu“xr¾`rtxrl”p¾r‰aor¿x“x~r¸…|wxyx{ Œz{y|rlƒu“xwx“xŽrp|}tx~x{rt{tr~|u‚ƒsxrƒ{~ƒs –z}“xsxu~xrx~xƒrr¸M»n¼¹rII`nrâMâr…x{rML`I †ƒuƒx{r~|s~twrr~ƒ†ƒ„r†ƒuƒx{rs|uxvts¹r…tyxv|u€ vx“xuxsx~r•m–r…x{r|st~xu{“xŽ »``rM¼»Lr¸mvxvrŒux“t~{z¹Žr¸}“x¹ sx{r…trqŒzyr€rºyrl„zyÂr…tr…|yx{rtux{xr‹zƒ| Šxwx{rlƒu“z…t{}ux~x{r–z}“xsxu~xryx…xrlx‚~ƒ âMrqzÃ|v‚|ur„t{}}xr¾¼r•||v‚|ur»M¾âŽ pzwx‚zuxtrvƒuxwr|{tvx{r…x{rtx aŒmqr‹zƒ|rÀ|uxsx{rm{…z{|txr”|{}x†xurŠz}†x Œ|{…x~xux{r~|usxt~r„xwrt{tr‚txrv|{}„ƒ‚ƒ{}t …tx…xsx{ryx…xrlx‚~ƒrâMrqzÃ|v‚|uryƒsƒwr¾`ŽMM …t|w|{}}xuxsx{ryx…xrlx‚~ƒr¸âM½¾¾¹r…tr‰ƒvx„ {zvzur~|w|yz{rorML`LnI»â†â¾Lrs|~tsr{xvx „t{}}xryƒsƒwr¾nŽMMŽrŒ|v‚ƒsxx{ryxv|ux{rqryzy x„t…ˆrŠxwx{rŒxux{}~ut~trpvrâ`r–z}“xsxu~x w|{}sxy‡ƒ{tÃ|ut~x‡|vxtwŽrm{zrw|{}sxy{“x €rƒyr„zyÂrxsx{r…twxsx{xsx{ryx…xrâMrqzÃ|v‚|u |st~xuryƒsƒwrMLŽâMr„t{}}xryƒsƒwr¾âŽMMŽ ‘zy|{„zƒ|–À–r‘†x…tŒ”rKŠz}†xŠx…tŒ”Žr¸Þ½t{z¹ »M¾âryƒsƒwr¾LŽMMr„t{}}xr»¾ŽMMŽr¸}“x¹

ƒª«³¯³­„°iªµª

ˆ°±³´³¬­®¬g]¬°«ª³­²°¬µ³j³±

—œ › š  ߦ š à œ ᚠêõðíîêõóðêîûõõïî8ðóõíõïõ úî3õóð4ü4ùðíòíõúð÷òûõóëóõï ûò"õíðþ1ù87ðëôõèïõ

lxv‚ƒ{}x{r‹xwŽr¾â

úèé#òöîðêéóíòèðöõõíðîïîð÷òïêõ øõèõ6øõèõðõêõðöéûîêõèîíõöðõúõ úòûõõïõï8ð63îíõðíîêõóðöòíëôë óöîðöéûîêõèîíõöðîïîðôëøõ úõíðúòèöòúöîð÷îèîïøðêõèîðúëñûîó øîíë87ðëôõèð"õèøõð3õèõïøóõôòï êòïøõïðóõíõð÷éøéó8ðöõõ êîûõóëóõïðêîð4ü4çðùèðüõè6 6üõõðñòè÷î÷úîðúõèõðêéó6 íòèöòñëí ÷òïøøëïõóõïðõóöîðöéûîêõ6 êôîíéðùèð4ëó÷éïéðüîö"îö3õï6 íòèðñîöõðóò÷ñõûîð÷ò÷òïõïø6 3õèòïõðíîêõóðêîûõõïîððî èîíõö8ðóõ÷îðíîêõóð÷òïëíëú íéðüúð218ðöõíëðêõèîðêéóíòè óõïð3õíîð÷õöõèõóõí87ðëôõè6 ñòöòèíõðöëõ÷îïõðõïøðîïøîï úòûõõïõï8ðíòíõúðñòèôõûõï õïøð÷òïøîóëíîðõóöîðíõ÷úõó ïõðóòúõêõðúõèõð"õèíõ"õï ÷ò÷òèîóöõóõïðóëûîíïõðúîï6 öòúòèíîðñîõöõðöò÷ëõðêîûõõïî87 ñòèöò÷õïøõíð÷òïëõèõóõï þõð÷òïøõíõóõï8ðõêõð#õóíéè6 êõ3ð÷òïìõèîðèë÷õ3ðöõóîíðûõîï ëôõèïõ õöúîèõöîïõðíòèóõîíðóõöëöð3ë6 #õóíéèðõïøð÷ò÷õïøðíîêõóðñîöõ 6ÿõëðúîïêõ38ðìõèîðèë÷õ3 óöîðíòèöòñëíðêîíõïêõî óë÷ðõïøð÷òïôòèõíðöòôõ"õí6 êîêëøõðêõïðêîðûëõèðóòïêõûî öõóîíðûõîï87ðëôõèðî êòïøõïðúò÷õóõîõïðúòíõð3î6 ïõ8ðêèðùò"õðëðþõðôëøõðíîêõó êéóíòè8ðõïøðñòèõóîñõíð#õíõû ùõèîðúõïíõëõïðN;OP!Q<R íõ÷ðöòñõøõîð"ëôëêðöéûîêõèîíõö èõøëð÷òïõíõóõïð÷î÷úîïõ ùõûõ÷ð3õûðîíë8ð÷òïëèëíïõ S>8ðèë÷õ3ðöõóîíðõïøðóîïîðñòè6 3èî÷îïõûîöõöîðêéóíòèðêõïðôëøõ ëïíëóð÷ò÷úòèñõîóîð3ëñëïø6 êéóíòèðíîêõóðñîöõðêîúòèöõûõ36 ïõ÷õð4üð9éøôõðîïîð÷ò÷õïøðíî6 êîûõóëóõïïõðúò÷ñõìõõï õïðêéóíòèðêòïøõïð÷õöõèõóõí óõïð6îêõóðõêõðêéóíòèðõïø êõóð÷òïòèî÷õðúõöîòïðôõûëè êéõðñòèöõ÷õ 4ëó÷éïéð÷òèëúõóõï ñòèïîõíð÷òïôõ3õíîðúõöîòï87 ë ÷ë ÷ð õ ï ø ð î ï ø î ï ð ñ ò è é ñ õ í 8 ð 3 õ û ü ò ÷ò ï í õ è õ ð î í ë ð ê î ð 4ü ð ç 34 ö õ í ë êõèîðúëûë3õïðêéóíòèðõïø óõíõïõ lxv‚ƒ{}x{r‹xwr¾â íòèöòñëíðñòèóõîíõïðêòïøõï ÿë3õ÷÷õêîõ3ð%éøõóõèíõ8 ÷òïðø îóëíîðõóöîðöéûîêõèîíõöðêî þõð÷òïòöõûóõïðóòñîõöõõï êõèîð8ðúòèöòïðõíõëðñîöõ <ðõîíëð÷òïìõèîðéèõïø6 úòïòûòïøøõèõõïðúò÷îûë õóöîðöòèòïíõóðõïøðêîûõóëóõï 3õïõðñõøîõïðçéûîóûîïîóðõïø êòúõïðûéñîðþïöíõûõöîð4õ"õí ÷õöõèõóõíðõïøðöòèîïøð÷ò ÷òïìõúõîðíõèøòíðïõöîéïõûð81 éèõïøðõïøðñîöõðêîõôõó 6çò÷îûëðöõïøõíðêîïõ÷îö8 éûò3ðêéóíòèðõïøðêîûõóëóõï íëíëúðððÿòïëèëíððüòíéêò6 9õûõïð þ49ð4ü4çðêèðüõèêôîíé8 ïõûõ3óõïðêéóíòèðêõûõ÷ðóõ úòèöòï87ðóõíõïõ ëïíëóð÷òïéöîõûîöõöîóõï öò3îïøøõðöõõðîïøîïðñòûõôõè öòûõ÷õðöõíëð3õèîðêîðöòûëèë3 "õïíéðêõèîðñõøîõïðîï#éè÷õöî8 4õñëð 8 ð3òíëõðçòè3î÷ öëöðóò÷õíîõïðúõöîòïðçõêõ3õû üò÷òïíõèõðîíë8ð3é÷îöîé6 çò÷îûëðêòïøõïðíòíõúð÷òï6 ñõøõî÷õïõðúòïòûòïøøõèõõï6 íõïõ3ðõîèð4üð9éøôõð3õïõð÷ò6 úòûõõïõïð4üðç34ðíòíõúðñëóõ úëïõïð2ñöíòíèîð1îïòóéûéøî êéóíòèðñëóõïðöõíë6öõíëïõ ïòèð3ç4ðùþ%ðõèîêðýõ÷ñõïø ôõøõðîïêòúòïêòïöî87ðóõíõ6 ïõ87ðóõíõð÷õ3õöîö"õð4ïîòè6 ïõïøõïîðúõöîòïðíîêõóð÷õ÷úë ñõîóð÷òûõõïîðúõöîòïð9õ÷îïõï þïêéïòöîõðTõñõïøð%éøõ #õóíéèðõïøð÷òïòïíëóõï üîö"õïíéèéð÷òïøõíõóõï8 ïõ öîíõöðÿë3õ÷÷õêîõ3ð%éøõ6 õïøð÷òïøëïõóõïðôõ÷îïõï óòöò3õíõïð÷õëúëïðúõöîòï óõèíõðíòèöòñëíð÷òïòöõûóõï 3îêëú6÷õíîðöòöòéèõïø óòöò3õíõïð÷õëúëïðúõöîòï ë÷ë÷ óõöëöðõïøðêîöòñëíïõð÷òèë 6üòóõèõïøðêéóíòèð÷òèõöõ èòûõ"õïðêò÷éóèõöîð÷òèëúõ6 üòêõïøóõïð3òíëõð4òûõ6 óõèíõð 4ÿ%ðîíë 6çéûîóûîïîóðíëíëú8ðíòíõúî úõóõïðîïêîóõöîðñëèëóïõ ìò÷õöðóõûõëðîïøîïð÷òïõïøõïî óõïðëôëïøðíé÷ñõóðöéöîõûî6 "õïðùò÷éóèõöîð3ç4ð3éíõ 4òûõ"õïðêò÷éóèõöîðõóõï øõ"õíðêõèëèõí öõöîðúò÷îûëðëïíëóð÷õöõ6 %éøõóõèíõðçèõéøõð÷ò6 ÷ò÷úòèéûò3ðúòûõíî3õïðöòûõ÷õ ùîèëíð4ü4ùð&îèéöõñõï õúõñîûõðõêõðõïøðîïøîïðñòèé6 3ëñëïøõïðêéóíòèðêòïøõï úõöîòï8ðóõèòïõðöòêîóîí6öòêîóîí èõóõí ïõíõóõïðíòèíõèîóð÷òïêõ#6 ùòöò÷ñòèðêõïð÷ëûõîðíòèôëïðóò ëíîóðüòíé"õíîð÷òïøõíõóõï8 ñõíðóõ÷îðõèõ3óõïðöò÷ëõ ÷õöõèõóõíðþõð÷òïòñëí8 êîíëïíëí87ðëôõèïõð'UCHVCWE+ 6ÿòèòóõðúòèûëðñòóòèôõ íõèðóõèòïõðîïøîïðñòûõôõè ûõúõïøõïðúõêõðõ"õûð ? ûõõóïõðrPs!t!r>;usR öòìõèõðûõïøöëïøðíòïíõïø ýëêîðüëõïíéð'*CDVUCH+ lxv‚ƒ{}x{r‹xwŽr¾â

—§,—Ÿ›Ÿ£›œá

-ëïí.ëóÍðö/Ï Ù Õ îö"õðüÿ3ðíòèöòñëí ÷òöóîúëïðíîêõóðîõðèîïìîðóõ6 3éíõð%éøõóõèíõ8ðýëêîðüõï6

X˜ ¡ œ Yœ ™ › œ ᝠ㨛 ™ ˜ ¦ p|v|{~utx{rp||„x~x{r‰mr~|{€ lyrŒ•Žrp|yx…xryxuxr…zs~|urtx yxt|{r„xuƒr…twx“x{trv|styƒ{

xrv|{}x~xsx{ry|ut~tx€y|€ lxv‚ƒ{}x{r‹xwr¾â ~x{}r‰|{’x{xrostrlzwt…xut~x v|{“xvyxtsx{ry|x{r…xutrp|€ ~t…xsr|v|u}|{’“·rsx~x{“xr…t€ ut~tmx r“x{}r‚|usxt~x{r…|{}x{ •zs~|urs|yx…xryxuxrxu~xx{ v|{~utx{rp||„x~x{r“x{}rv|{}€ xv‚ƒ~rzuxsr¶„ƒƒƒ·r…xutryxux xstrzwt…xut~xryxuxr…zs~|u r„x…tur…tr‰lºŒr…urlxu…†t~zŽ xyu|txtrxstrs|yut„x~t{x{ …zs~|ur“x{}rv|wxsƒsx{rxstŽ v|{}|{xtrsxƒr…ur•|xro“ƒ öëêõ3ðöõïøõíð÷ëèõ3ð6üõõ úõïðíòúõíïõð6üòóéûõ3 íéöõð÷òïøõíõóõï8ðñîõõðúòï6 “x{}os tr‚|uwx{}ƒ{}r|wxvx ~|u|‚ƒ~r{xvƒ{r~t…xsrv|v‚|€ ”|{ƒuƒ~rlƒ~x{~zrxstrs|yut€ xsx{rtxrwxyzusx{rs|r•tu|s~zux~ èõöõðñîõõðîíëðöëêõ3ð÷ëèõ3 ö"õöíõð÷õöî3ðóõ÷îðñõïíë êîêîóõïðíòèöòñëíðíòè3îíëïø x~ƒr†xvŽ str~|u|‚ƒ~rv|{…x€ {xusx{rxvyxtrv|{}„|{~tsx{ „x~t{x{r~|u|‚ƒ~rƒ…x„rxvyxt Š|{…|uxwr¿t{xrºyx“xrp||„x~x{Ž öòóõûî87ðóõíõïõðöõõíð÷òïø6 ûò"õíðýõïíëõïð2úòèõöîé6 úõûîïøð÷ëèõ3ðêîñõïêîïø yx~r~x{}r}oxyx{r tr•tu|s~ƒu y|wx“x{x{Ž sxwxr{xtz{xwr|„t{}}xryxuxr…zs€ ¶¿x}tr…zs~|ur“x{}rvxt„rt{}t{ øòûõèðôë÷úõðúòèöðêîð3õïíéè ïõûðüòóéûõ3ðùõòèõ3ð ýéö6 êõòèõ36êõòèõ3ðûõîïðêîðöòóîíõè ”|…tsr…x{rŒ|uxx…xu ~x{r‰lºŒr…u ¶t…xsr‚|{xur†tsxr…zs~|u ~|ur~t…xsry|uwƒrxvyxtrv|wxsƒsx{ v|wxsƒsx{rvz}zsrxsx{rsxvt ùîïõöðçòïêîêîóõïð3éíõ êõðü"õöíõðõïøðôëøõðñòè6 %éøõóõèíõð6%éøõóõèíõðêî6 lxu…†t~zr…urlƒ~x{~zr”x…ƒ|{z v|{}„|{~tsx{ry|wx“x{x{Žrl|vƒx y|vz}zsx{rx}xurxst{“xr…t…|{}xuŽ ‚|utr’x~x~x{·rsx~x{“xŽr¸{‚t½…{„¹

%éøõóõèíõ8ð4õñëð 8 õöõûðêõèîðçýù úõïêõïøðöòñõøõîðóéíõðúòûõ6 ÿòïëèëíïõ8ðúòè3îíë6 üò÷òïíõèõðëïíëóðñîõõ ôõè8ðöò3îïøøõðúòïøòûéûõõï ïøõïðñîõõðüççðíòèöòñëí îïòöíõöîðíòèëíõ÷õðúòïîïø6 úòïêîêîóõïð3õèëöðêîûõóëóõï lxv‚ƒ{}x{r‹xwŽr¾â öëêõ3ð÷òïøîóëíöòèíõóõï óõíõïðóëõûîíõöðüùÿðêî öòìòè÷õíð÷ëïøóîï87ðóõíõ6 êõ÷úîïøîïõ8ð0ðçëè"õïî íõ3ëï8ðçèéôéðûõïøöëïøð÷ò6 íòíõúðêéïéèðêîðöõïõ8ð÷òö6 êõèõ3ðíîïøøî87ðî÷ñë3ïõ êõïõðñõïíëõïðõïøðñòèöë÷6 öòóéûõ38ðêð÷òïôòûõöóõï8 ïõ ïõèíîð 12ðöòëöõîðõìõèõ ïõïêõîðíõïøøõûðñòèõúõðöõôõ óîúëïð9:; <=>!ûòñî3 üòûõîïð÷òïôõêîðúòïêéïéè ñòèðêõèîðçý0ðêõïðçýù ÷õöî3ð÷òïøøëïõóõïðóéï6 þõð÷òïøõíõóõï8ðúò÷ëïøë6 üëôî0õ ÷õðçèéôéðôëøõðöò÷úõí 3õèëöð÷òûõóëóõïðêéïéèðêõ6 óòíõí87ðíëíëèðöõïøðîöíèîðõïø õóíî#8ðçèéôéðñòèîóëíðöõïøðîöíèî çèéîïöîðùþ% íèîñëöîðéèõïøíëõð÷ëèîê íõïðñîõõðüçç8ð÷òöóîúëïðíòè6 êîöòñëí öòñëíðéûò3ð3òíëõ èõ3ðýîõöõïõðöòíîõúð8 ðõíõë öîõïøðîíëð÷òïøòïõóõïðúõ6 ôëøõðõóíî#ðêõûõ÷ðóòúòïø6 þõð÷òïøõíõóõï8ðóòñîôõ6 ÷òûõûëîðúèéöòöð÷ëöõ"õ6 ñîûõïøðèòïêõ38ð÷òèëúõóõï 4÷ë÷ðç6ÿþ òèèð5ëêîõïíé 8ð3õèîðöòóõûîð6üòíõ3ëïðûî÷õ óõîõïðöòèëúõðêòïøõïðçèéôé ëèëöõïðçÿþðçèéôéðúòèïõ3 óõïðíòèöòñëíðöëêõ3ðñòèôõûõï èõ3ð6ÿîöõûïõðëïíëóð÷ò6 ñòïíëóðõúèòöîõöîðúò÷òèîïíõ3 êõûõ÷ðöõ÷ñ8ðëí õïïõðýõøõî6 óõûî87ðëìõúð0ðçëè"õïî êòïøõïðôîûñõñð"õèïõð÷òèõ3 êîêõëûõíðöòñõøõîð3òíëõðçòè6 êõïðêîïîó÷õíîðéûò3ðöòóîíõè ïøîèî÷ðöîö"õð÷òïøîóëíî íòè3õêõúð"õèøõðõïøð÷õ÷úë ÷õïõðíîêõó8ðçè ôéð÷òèëúõ6 çèéôéð÷ëûõîð÷òïêéïéè6 õïøðôëøõðöòïõêõðêòïøõï 3î÷úëïõïðùéïéèðùõèõ3ðþï6 2ðèîñëðöîö"õðüÿðêõïðüÿ3 éûî÷úîõêòðúòïêîêîóõï8 öòìõèõð#îïõïöîõûðùòïøõïðíòíõú óõïðöòéèõïøðúòéïø îõíðçÿþ óõïðêõèõ3ïõðöòóîíõèðíõ3ëï úòìîðöõïøðöëõ÷î êéïòöîõð çùùþðùþ%8ðõïø 0òøòèîðêîð3éíõð%éøõóõèíõ íîêõóðñîöõð÷òïøøëïõóõï ÷ò÷ñõõèðüçç8ðíîêõóðêîøèõ6 õïøð3îïøøõðöõõíðøîïî ð í ò û õ 3 

 ð ü õ õ í ð î í ëð î õ ð ÷ò ïêé6 4ï î ó ï õ 8 ð ö ò ÷ò ï ô õ ó ð è ëí î ï óîïîðêîøõïíîóõïðéûò3ðîöíèîïõ 4ïíëóðöòóéûõ3ðö"õöíõ8ðîõ õïøøõèõïðëïíëóðéúòèõöîé6 íîöóõï8ð"õèøõðõïøð÷õ÷úë ÷òïêéïéèóõïðêõèõ3ïõð3î6 ïéèóõïðêõèõ3ïõðëïíëó êéïéèðêõèõ38ðçèéôéðôëöíèë 3õ èòïõïõ8ðèë÷õ3ðôéøûéïõ ÷òïøõíõóõïðõóõïðöõïøõí ïõû87ðëôõèïõ êõúõíðñòèóéïíèîñëöîðíòè3õêõú ð1ðóõûîðüò÷õïøõíðöé6 úëíèõïõðõïøðöòêõïøðöõóîí íîêõóðúòèïõ3ðíòèöòèõïøðúò6 êîðçõïò÷ñõ3õïðöòèîïøóõûî ÷ëïøóîïðóòðêòúõïðôëøõ üò÷òïíõèõðîíëðüòóèò6 óëõûîíõöðúòïêîêîóõïðêîðöòóé6 ïöîøõøûõïõ ðîíëðñõèëðñòè3òïíî çèîõðñòèøéûéïøõïðêõèõ3ð ïõóîíðõúõúëïðýõ3óõïðêî êîøëïõóõïðöòñõøõîð÷õèóõö ÷òïêõúõíðóòñîôõóõïðöòèëúõ8 íõèîöðùîïõöðçòïêîêîóõï ûõ3ð'CWE+ óòíîóõðîõðêîúõóöõðéûò3ðçÿþ îíëðûõïíõöðñòèôõïôîðúõêõðêîèî6 ëöîõïõðöòóõèõïø8ðçèéôé ñõøîðöòóîíõèð?ðúòïêéïéè6 ëïíëóð÷òïø3òïíîóõïðêéïéè ïõðöòïêîèî8ðôîóõðõïõóïõ ôëøõðíòèñòñõöðêõèîðñòèñõøõî úòïêéïéèðûõîïïõ êõ èõ3ïõð÷òïøîïøõíðëöîõ6 öò÷ñë38ðîõðõóõïðíòèëöð÷òï6 úòïõóîíðóé÷úûîóõöîðõïø íõöðêòêîóõöîïõðóòðçÿþ lxv‚ƒ{}x{r‹xwr¾â ïõ ðöëêõ3ð2ðíõ3ëï êéïéèóõïðêõèõ3ïõðñõøî ñîõöõïõð÷òïòèéèð÷õöõèõ6 îíëðôëøõûõ38ðçèéôéðöòèîïøóõûî "õèíõ"õï 3éíõð%éøõóõèíõðöõõí ùîöîïøøëïøðíòïíõïøðõïø6 6ùéïéèðêõèõ3ðöëêõ3 éèõïøðûõîï óõíðõ"õ÷ð÷îöõûïõðíòóõïõï ÷ò÷ñééïøðñòèñõøõîðúòïø6 õèõêîð÷òïõ÷ñõ3óõï îïîðíòèìõíõíðöòñõøõîðõïø6 øõèõïðõïøðõóõïðêîúõóõî8 ÷òïôõêîðøõõð3îêëú8ðîïî üòôõóðîíëûõ38ðçèéôéðíõó êõèõ3ðíîïøøî8ðøëûõðêõèõ38 3õèøõõïðõïøðóîïîð÷òïë÷6 ñõ3"õðïõïíîïõðõïøðõóõï øéíõð9õèîïøõïð3éíõðçëöõóõ ÷òïëèëíðõèõêîðüëëíîð3õû õïøð3õèëöðêîíîèë87ðëìõú úòèïõ3ðõñöòïðöòíéèðêõèõ36 óéûòöíòèéûðêõïðûõîïðöòñõ6 úëóðêîðèë÷õ3ïõð6çòèïõ3 êîñõ3õöðêòïøõïð3ò÷òïíèîõï þïêéïòöîõðz{|9>!} ;R íòèöòñëíðñòûë÷ðõóõïðêîñõ3õö òèèð5ëêîõïíéðêõûõ÷ðöõ÷6 ïõðóòðçÿþð3îïøøõðúëûë3õï øõîïõ êõúõíðúòïø3õèøõõïðéûò3 çòóòèôõõïð4÷ë÷ðõêõûõ3 s><!~s9! s€;u‚!3éíõ íòèûòñî3ðêõ3ëûëð6%õïøðõóõï ñëíõïïõ íõ3ëïðýõ3óõïðöõõíðñòèõêõ 6üò÷õûõ÷ðñõèëðìòóðóòöò6 çèòöîêòïðóõèòïõð÷òïêé6 íòïíõïøðèòïìõïõðêòíõîûðêõï %éøõóõèíõðöõõíðîïîð÷ò÷î6 êîñõ3õöðõêõûõ3ðóéïöòúïõ ÿòïëèëíðöõïøðîöíèî8ðçèéôé êîðûëõèðïòøòèîúëï8ðçèéôé 3õíõïðèëíîï8ðêõïðêéóíòèð÷ò6 ïéèóõïðêõèõ3ð3îïøøõð íõíõðèëõïøðóéíõð 4ù43 ûîóîð2ðíò÷úõíðêòïøõïðöíõ6 íòèûòñî3ðêõ3ëûë8ðöòêõïø ñîõöõïõðöëêõ3ð÷òïòíõú6 íòíõúðíîêõóð÷òûò"õíóõïðôõê6 ïõíõóõïðöò3õíðýõ3óõï óõûîðçòèïõ3ðêõúõíðüõíõûòï6 ÿòïëèëíïõðêòïøõïð4ù3 íëöðìõøõèðñëêõõðêõïð ëïíëóðõïøøõèõïïõðñîöõ óõïðôõê"õûðèëíîïðêéïéèðêõ6 "õûðèëíîïïõðëïíëóð÷òïêé6 öõ÷úõîðöòóõèõïøðñõúõóðîíë ìõïõðôëøõ87ðëìõúðúèîõðîíë úòïõíõõïðóéíõðõóõïðûòñî3 íò÷úõíðêòïøõïðöíõíëöðöòñõ6 ÷òïëöëû87ðëôõèðõèõêî èõ3ðêîðóõûòïêòèð9õêîðöòíîõú ïéèðêõèõ3 ÷õöî3ð÷õóõïðêõøîïøðóõ÷6 ÷òïëïôëóóõïðóòñõïøøõõï6 #éóëö øõîð"õèîöõïðñëêõõ 'UCH+ õêõðóõûòïêòèðñõèëðêîðõ"õû 6üõõíðîíëðêîðþïøøèîö8ðõ ñîïø8ðíîêõóðíõóëíð íòóõïõï ïõð'@A*B*CDEæ*CF(G*H@CE+

¤˜¦£˜á™šã¨á¨¦

vÒwxÒÔÏÍyÒÛÒÑ


!"#$ ìíî à á â àá

ïð ñòó ã åçè ä ééè å éèê æ åæ

ôó ìíî ë à åç á ä â é àá

ïð êå ëã çõ ã

ìíî à á â àá

ïð ñòó ã æä å æå å ëõ ã æ

ôó ã ã ã ã

ìíî à á â àá

ïð ñòó ã ã ã åê ã æ ã ä

ôó ã ã ã ã

ìíî à á â àá

ïð ñòó ñ÷øù ê ã ö æã å ö åë éë ö ã ã ö

89:;9<=>?@<9A %&'&"&()*+ 

!"#"$ %&"$" à$ '$# ()

*+,-./012 33,45012 3-,6+/012 37,-6/012 35,**/012

úûüýþÿ012345ÿ678292 1þüþ34þÿ723 2ü2 ÿ5737

$&",-)'./, 01)(23."4.5)06*7

Ò¯­¹³®¸¬³®­¬½ ÒÁ×ÁÌ¿Ë¿¬¿Â¿Ê¬Í¿ÂÈ Ä¿ÀÃÙ¬ÄÁÂÈÁ¿ʿ ÀÁ̿ȿĬÀÁÊÆÉ¿Ù ×ÁÌĿýĿìÇìοٿ¿ ÊÆɿĬ¿Ã̬´¿À¿Ì¬¹¿É¿Ä ´Áʿ¬¶ÁÊ¿ÅÁ¬µ´¹´¶»Ö ³É¾Â½¿É¾Â¬·Å¿Ì¿ ²ÆÈÍ¿Ê¿ÌÅ¿Ö¬­¿×¾¬µÚÛÔ ÜܻѬ¹ÁÀÊì´¹´¶¬×¿Ì¾ ¿Ê¿Â¬ÇÃ׾ʿ¬Ë¿Ç¿¬Þ ÇÁÀÁÄ×Á̬ÚßÜàÖ ÀÁ׿Èÿ¬×ÁÀ¿Ì¬ÀÅ¿ÂÇ ËÁÂо¿É¿Â¬Ç¿Â¬Î¿Ù¿Â¿ ËÁÌĿÿ¬À¾Ç¿Ù¬ÇÃ׾ʿÑ

89:;<=>8?@A@>B?@>C@D?E ª­®Ò·¸¬Ó©ÏÓ³ÔÕ¯¸¼­³¬±­®¶¼®³¸ª©

0 23 4 5 78 9 3 

5 9 3  

3 4 8  0  

3  7 4 3

 3   5  8 9 4 3

 FGHFIJKLMNOPQKRKSTUTV qTc[dXaeq]eYV –¹š¨œ™ c_Z[]ZTWqToeZ

53Y3Z353ZY5

3[5Y5834\ 3]35 ]5 5]

^_`abcdecfcdg_`hdicjkdlcmcndn_do_pcmc`

WXYZ[\]^_Z[]`_ab[c[WZ[]UTV Zec]UTYaTZ[V Ÿš¨¡¥©¥ œ –Ÿž  nXYb[Z[c[Y YaTde[Wc[Y]STW[ZeW[Y]f[dX \eX]c_YnXqX œœ –œ¡§–¦¥›œ–¬œ  oTWd[ce~]qeV ^_Z[]g_U_W]hh]i[\eY]jklm r[q[W]n[Y]cTV n[\][n[]TUV  š ZTYZ[Ya]STYaTYn[dX[Y]STUV oeZe\[Y]\_ZTd ¬§š¡¤œ›§œ – r[Z]XYƒTqZ_W o[YaeY[Y]p_ZTd]b[Ya]nX nX]`_ab[c[WV § Dš™¦¥¨–ž ¦ž b[Ya]UTU[V n[d[UYb[]oTWXqX]rTYa\TYV Z[t Y]oTWV qrstuvrwxyxzu{|}|zux{x|u{x{~uxx€xzu}xtxsuxwt UTYaaeY[c[Y]UTqXY~]U[c[ b[Ya]oTWoTn[~]Ued[X]n[WX ¬§Ÿš¨¤œ§§º–µœ¡§ qc[ecc[ ZX[Y]rTYTWoXZ[Y]XsXY]rTUV w[]UTY[UV ¡š q ]d T Yac[r ]nTYa[Y]UTZ_nT]ZW[nXqX_V W[q[] q[cXZ] \XYaa[ ‚r}|xƒxxsu{wxt„t~sx€…u†tuxs{xwxuxrwxz ZY[[Zd_]UT ¡§›§§–™¦œ ¬œ¨ eYZec]rT o[YaeY[Y]\_ZTd]o[Wet o[\c[Y~]rTYaVŸš›œªœ W U_ V aaeY[c[Y]Ž‘’“b[Ya cTre[q[Yt]„X]qZenX_Yb[~ ‡|„xs{xwxuƒxsu{rw‚rsx€ursxsu„rstu{x{~sƒx nXoe[Z]Yn[   œ   – Ÿ š   š ¨ ¤ § ¦ œ   uSTYa\TYZX[Y]qTUTYZ[W[ \TYZX[Y]XsXY \_Y[Y]wxy YnW[]oXq[]UTUeZ[W rTYTWoXZ[Y]XsXY]UTYnXWXc[Y ZTWqToeZ]\[V §E§ –©¥¦š›–¡œ™§¡œ› \_ZTd] o[Wet xx€xzu„|‚|u†xƒx‚utuˆx€tvxs{xs…u‰xtu}|xƒx oet WX]c[be][Z[e]o[UV pT Ueq XcVUeqXc]ZW[nXqX_Y[d o[YaeY[Y]n[Y]aTneYa]vwV Yb[]nXZe{eV ¾Ý–©œ¨§º–F›š©–œ¨š œ ^[UX] [c[Y †x ƒ x ‚ u „ r s t u { x { ~ u { r € x z u vr s y x t u Š t w t u ‚ z x „ u x s SW X [ ] b[ Ya] nX cT Y[ d ] nT V „[ b[ c]qTo[a[X]rTYaXV xyz]eYZec]\_ZTd]o[We]ZTWV c[Y] eYZec §¦žÁ–œ¡§–©œ ªœ UTU[qZXc[Y Y a [ Y ] Y [ U[ ] pT Y nW [ ] ” _ d c ] X Y X W X Y a Y b []UTUoe[Z]Z[Z_t t r s { t { x „ u vx „ ƒ x w x ‚ x { s ƒ x … qToeZ][c[Y]oTWd[ce]qT{[c]l \_ZTd]o[We~]qTV ¡š¡Ÿ¨¥™š™–¤š¨œ™ cTdTYac[r[Y o T W e{ [ W ~ ] { X c [ ] n[ \ed e] UT UV u ^[ nX[{[c]eYZec |[Ye[WX]jkl}t]wsXY]b[Ya]U[V n[Yac[Y]\_V oTWc[q] n[Y ONBIMIKZTYZ[Ya]cToen[V oe[Z]Z[Z_]U_ZX‡]n[Y]nTYa[Y oe[Z]Z[Z_]ZW[nXqX_Y[d]U[qX\ cTUo[dXUe] ] c T ] U[ ]d[de]_dT\ qec]qToTdeU]Z[Yaa[d]ZTWqTV ZTd]d[U[]b[Ya ªœ £–™ž¬œ©–›š £œŸÁ ˆTc]d[r[Ya[Y b[[Y]„[b[c~]cXZ[]ZXn[c ZTcYXc]ZW[nXqX_Y[d]n[b[ct UTYaaeY[c[Y]ZXYZ[]b[Ya qe[W[]Y[ZeW[dq][n[ WX]Ž‘’ oeZ]U[qX\]oXq[]nXrW_qTq~ qen[\]oTWXsXY qToTdeU]UTV oXq[]UTdTr[qc[YYb[]n[WX €TYXU[Y]Z[Z_]b[Ya]oX[q[]oTV nXoe[Z]UTYaaeY[c[Y]o[\[Y c[be]b[Ya]nXreced TV c[Z[]f[dX]^_Z[]`_ab[c[WZ[ n[Y]oTWYX[Z YaTde[Wc[Y]XV [d[U~]ZTWeZ[U[]\eZ[Yt W[cZXƒXZ[q]nX]qZenX_]‹ZTWYXZb [d[UX~]U[c[]q[[Z]XYX]ZTd[\ W[ZeW~]qTWZ[]UTU[c[Y]]ZdeV p[Wb[nX]€ebeZX]nX]`_ab[V UTd[cec[Y sXYYb[~]c[V €XUo_dVqXUo_d]b[Ya]ZTWV b[Ya]ZTWdTZ[c]nX]oXd[Ya[Y]|d nXqTqe[Xc[Y]nTYa[Y]UTYaV U[b[Y]o[Yb[c]†[cZe]n[V c[WZ[~][oe]vjh‚llzt rTYaTUo[V Z[Yb[t ®Â • Þ ¶ FGF n[]qTYX]Z[Z_]TW[Z ŒT{[b[Y]€Td_c[Y]x[Z[W[U aeY[c[Y]ZXYZ[]b[Ya]c\eqeq WXr[n[]Z[Z_]nTYa[Y]UTV yTWn[q[Wc[Y]rTW[ZeW[Y Ya[Y]U[qX\ HIJKLMNOPIQIRIRMSKRIT €TZXb_Y_ ZcT[WX[Z[]Yr[ Y b []nTYa[Y]cT[YTV `_ab[c[WZ[]XYX]ZTd[\]UTUV nXoe[Z]eYZec]Z[Z_]n[Y]o[V qXY~]eˆ[rYb[t b[Ya]Ued[X]oTWd[ce]qT{[c nXrTWo_dT\V NOUKVKRIRMHWXI UTYa[Z[c[Y~ c[W[a[U[ Y]\[b[ZX]b[Ya oe[Z]Z[Z_]qT{[c][c\XW]lht Yb[c]nX{e[d]nXr[q[W[Ytt ŠYZec]d[U[Yb[]†[cV nXeYn[Yac[Y]r[n[]jk]g_V c[Y] eYZec o[aX]XYƒTqZ_W [n[]nX]\eZ [ Y] oT d [ YZ [ W [ xT YeW eZ Yb [ ] rT W o T n[ [ Y xT YeW eZ ] q T YX U[ Y] Z [ Z _ Z e] rT Uoe[Z[Y]Z[Z_~]pTYV ƒTUoTW]XZe~]rTYa\TYZX[Y UTYa[{ec[Y]wxy]ZTWU[qec b[Ya]qen[\]UTYbTW[\c[Y y_WYT_t UT Uo e[ Z ] Z [ Z _ ] q T ˆ [ W [ ] U_ nV c T d [ \ X W [ Y ] € [ Y a a [ e] ^[ re[ q ~ nW [ ] b [ Ya]qTUr[Z]UTYTUV qTUTYZ[W[]rTYTWoXZ[Y]XsXY rTUo[YaeY[Y]rTYaTUo[V oTWc[q]rTWU_\_Y[Y]XsXY]qTˆ[W[ Cn[ d [ \] pT YnW [ ] rW X [ T W Y ] n[ Y ] U[ Y e[ d ] b [ Y a ] UT Y V ^[ d X U[ Y Z [ Y ] y[ W [ Z ~ ] j m ] | eY X ] X Y X re\] rT YnXnXc[Y]nX]w€w UTYnXWXc[Y]\_ZTd]o[We]nX Ya[Y]‡[qXdXZ[q]€Z[qXeY]ieae dTYac[r][c[Y]UTUrTW_dT\ [qdX]^[dXU[YZ[Y]b[Ya]UTV n[q[W][n[d[\]r[n[][d[Z]b[Ya UTUoe[Z]Z[Z_]nTYa[Y]ˆ[W[ `_ab[c[ YX]UTY{TV ^_Z[]`_ab[c[WZ[][c[Y]oTWd[V `_ab[c[WZ[t Z[Yn[]ZTWXU[]rTYn[‡Z[W[Y]XsXY~ UXdXcX]qrTqX[dXq[qX]UTUV nXaeY[c[Yt]|Xc[]Z[Z_]U_nTWY ZW[nXqX_Y[d]UTUXdXcX]qTYq[qX d[qc[Y]{Xc[W]Zq[T]oXe[ \]nTq[XY ce]\XYaa[]ml]„TqTUoTW]jkV ^Tr[d[]yXn[Ya]STd[b[V qTn[Yac[Y]XYƒTqZ_W]b[Ya]oTV u o eYa [ ] Z T W eYa ] nTYa[Y l…t Y[Y]„XY[q]STWXsXY[Y]^_Z[ deU]oXq[]UTdTYac[rX]oTWc[q nX [ UT Z T W ]  ] ˆ U] n[ r[Z]nXV p[Wb[nX]UTYa[Z[c[Y~ `_ab[c[WZ[]€TZXb_Y_]UTV ZXn[c][c[Y]UTUrTW_dT\]Z[Yn[ c T W { [ c [ Y ] q [ Z e] { [ U] nT Ya[Y rTW[ZeW[Y]†[dX]c_Z[]ZTWqToeZ Ya[Z[c[Y~]UXY[Z]XYƒTqZ_W ZTWXU[]ZTWqToeZt UT YaaeY[ c[ Y]UT qXY~ nXeYn[Yac[Y]c[WTY[]{eUV eYZec]UTUo[YaeY]\_ZTd]nX uyTWc[q]rTWU_\_Y[Y U[ c [ Y ] { X c [ ] UT Y a a eY [ c[Y d[\]\_ZTd]nX]^_Z[]`_ab[c[WZ[ `_ab[c[WZ[]ˆecer]ZXYaaXt reY][c[Y]c[UX]Z_d[c]n[Y UT Z _ nT ] Z W [ nX q X _ Y [ d ] n[ r[Z qen[\]rTWde]nXcTYn[dXc[Y~ u€T{[c]rTW[ZeW[Y]†[dX nXcTUo[dXc[Y]cT]XYƒTqZ_W UT U[ c [ Y] †[ c Z e] \X Ya a[ eYZec]nXrTWo[XcXt]^[UX]UTV j ] { [ Ut UXdXcX]qZ[Yn[W]rTd[b[Y[Y pTYnW[]UTYa[ceX rTYTWoXZ[Y]XsXY]\_ZTd]U[cV q [ [ Z]XYX]cToen[b[[Y qXU[d]lh]\[WXt]‰dT\]c[WTY[ Z [ Z _ ]nX]^[dXU[YZ[Y]UTV XZe~]c[UX]\[Yb[]UTUrW_qTq Ya [ d [UX]cTU[{e[Y]b[Ya oTWc[q]b[Ya]qen[\]dTYaV rT q [ Z~]†[d[e]rTWaTqTW[Y c [ r~ ] c [ Z [ Y b [ t YX d [ X ]qen[\]r[qZX]qedXZ ”•–—˜”•–™š›œž–Ÿš›œ™œ œ–Ÿš¡œ¢ œ¤š›–¦š¨™š¤ž§¦Á–·œ¤ž–­»Ý½¾¾±º € [ d [ \] q [ Z e] q b [ W [ Z ] b [ Ya nX \X Yn[ WXt]xTYeWeZYb[~ ™œ £œ –œ¤š›–¥Ÿ¦§–¡§›§–¥Ÿš¨œ¦¥¨ µœ¤š›¢œ¤š›–¦š¨™š¤ž¦–©œ¨ž™ \[Weq]nXrTYe\X]eYZec]UTYa[V [ Y[ c V [ Y[ c]Uen[]U[qX\ •¨§–œ©§¨ ªœ–¡š›ž«ž¦§–œ¤š›–¥Ÿ¦§ ¬§š›žœ¨œ –œ¨š œ–¡š›œ ££œ¨ {ec[Y]XsXY]rTYnXWX[Y]\_ZTd]o[We ˆTYnTWeYa]UTYa[YaV ªœ £–¬§Ÿœ™œ £–¬§–™œ›ž¨œ –œ§¨–›§¡¤œ© Ÿš¨¬œ–¦š ¦œ £–Ÿš £š›¥›œœ –œ§¨ [n[d[\][Y[dXqXq]dXYaceYa[Y a[r]Z[Z_]\[Yb[]qTcTn[W ­®¯°±–²œ›œ –¯³–®œ £œ´§–µ¥¦œ–¶¥£ªœ¢ ›§¡¤œ©º–îš¡žœ–œ¤š›–©œ¨ž™–¬§š¢ b[XZe]Šr[b[]STYaTd_d[[Y]‹XYaV ‡[q\X_Y~][Z[e]o[\c[Y œ¨¦œ–¬œ –¬§–´œ›œ –•š ¦œ¨œ–·œªœ¦ ›žœ¨œ –¬œ¨§–®¯°º–Þ §–¡š›œ ££œ¨ ceYa[Y]pXner]vŠ^‹z]n[Y dTc[Z]nTYa[Y]rWTU[YXqV ³œ¦œ¨œ¡–ªœ £–¤š¨œ¬œ–¬§–¤œ¸œ© ”š¨¬œ– ¥¡¥¨–¼½»ÄÄߖ¦š ¦œ £ Šr[b[]STU[YZ[e[Y]‹XYaceV ´š¡¤œ¦œ –š¨š¦œ–œŸ§–¹œ¬¨œ º–”š «¥¢ Ÿš £š›¥›œœ –œ§¨–›§¡¤œ©–¬¥¡š™¦§ÁÆ UTt Ya[Y]pXner]vŠS‹zt Ÿ¥¦œ –¦š¨™š¤ž¦–¬§›œžœ –Ÿœ¬œ ž´œ¨– ¬¨¥º uS[n[d[\]cXZ[]Z[\e ®š›œ™œ–­»¼½¾¾±–¡œ›œ¡º ³š ž¨ž¦– ¬¨¥Á–›ž¤œ £¢›ž¤œ £ wsXY]b[Ya]qen[\]nXrW_qTq o [ \†[ ]qece]„[b[c]UTV ”œ¬œ–™§œ £–©œ¨§ ªœ–¿§ œ™ ªœ £–¤š¨œ¬œ–¬§–™œ›ž¨œ –›§¡¤œ©–ªœ £ {ea[]U[qX\]nXUeYacXYc[Y UX d X c X ] en[b[]Z[Z_]b[Ya ¨ ©ª ©« ¬ ­ ® ¯ ° ±² ¬ ³ ´ ¬ µ ¶ ¯ ¶ ·³ ® ¬ ¸ ³ ¹³ ¬ ¨ ® º ¯ » µ§¡Ÿ¨œ™¸§›–™ž¬œ©–¡š¨š «œ œœ  ¬§£ž œœ –ž ¦ž–¡š¡œ™žœ –œ¤š› nXZ_d[c][r[oXd[]ZXn[c]qTqe[X ª­³¼®¶®©¸³º¬½¬¼¾¿¬ÀÁÂÃĿ¬ſÅƬÀÁÇ¿ÂȬÄÁɿʾʿ¬ËÌÆÀÁÀ¬Å¿ÅƬÅÌ¿ÇÃÀÃÆ¿ɬÇìÀžÇÃÆ cTYZ[d]on[ Y]rTYe\]U[cV œœ –¡š £š™šž™§–œ¤š›–¦š¨™š¤ž¦ ©œ¨ž™–¬§š¡¤œ›§œ –™šŸš¨¦§–™š¡ž›œº [ZeW[Y]qTrTWZX]uqXZTrd[Y]n[Y ¯ÅÁÌÂÃÅͬͿÂȬÅÁÌÉÁſʬÇìʿοÀ¿Â¬ÏÁпͿ¬²ÆÈÍ¿Ê¿ÌÅ¿Ñ Y[~]ZTa[qYb[t]Œ•–—˜™šK›“  œ¡ž –¤œ¦œ›º–”œ¬œ–³§ ££ž–­»À½¾¾±  ¬¨¥–¡š ž¦ž¨œ –¤œ©¸œ–”•–—˜”• a[Uo[W]ZTcYXq]ZXn[c]qTqe[Xt ¿§ œ™–µ§¡Ÿ¨œ™¸§›–´ž£œ–™ž¬œ©–¡š›œ¢ ™š ¬§¨§–¡š¡§ ¦œ–¸œ¦ž–ž ¦ž–¡š¢ €Td[XY]cTTUr[Z]XYƒTqZ_W žœ –š™šž™§–Ÿš¡¥¦¥ £œ –¦š¨©œ¢  £œ¦œ™§–©œ›–¦š¨™š¤ž¦–œ¨š œ–©œ¨ž™ b[Ya]qen[\]UTYb[Ur[Xc[Y ¬œŸ–œ¤š›–¥Ÿ¦§–¡§›§–”•–—˜”•–ªœ £ ¡š ž ££ž–¬§¬œ¦œ £œ  ªœ–œ›œ¦ oTWc[q]rTWU_\_Y[Y~]„XY[q ¬§Ÿœ™œ £–¬§–™œ›ž¨œ –œ§¨–›§¡¤œ©–­®¯°± ªœ £–¤š¨£ž œ–ž ¦ž–¡š ¬š¦š™§ ²œ›œ –”œž § £¨œ¦œ Á–¥¦œ–¶¥£ªœ¢ ¤œ£§œ –¡œ œ–™œ´œ–ªœ £–¬§¤¥¤¥›–¬œ  STWXsXY[Y]{ea[]UTYTWXU[]jj œ¨¦œº ¬§›ž¤œ £§º XYƒTqZ_W]d[XY]b[Ya]o[We]UTV FGHFIJKLMNOPQKRK€To[V c[WTd[]v„„€z]¤k]c[dX~]l¤]_WV rTYa[onX[Y]UTWTc[~]eˆ[r y[\c[Y][n[]jkkVmkk]_W[Ya ³š ž¨ž¦–µœ™§–¯§¨–°§¡¤œ©–¿§ œ™ ԕ–—˜”•–¡š¡§ ¦œ–¸œ¦žÁ Yb[Ur[Xc[Y]WTYˆ[Y[]eYZec Yb[c]hh]_W[Ya]WTd[†[Y [Ya]„„€]h¤]c[dX~]ne[]rTV ^TZe[]ŠUeU]Sxw]`_ab[V b[Ya]qX[r]nXZea[qc[Y]qTV µ§¡Ÿ¨œ™¸§›–µ¥¦œÁ– ¬¨¥–®ž¦¥Ÿ¥ œ¨š œ–œ›œ¦–ªœ £–œœ –¡š¨šœ UTYa[{ec[Y]XsXY]rTUo[V n[Y] rTYn_Y_W] n[W[\ YaeWeq]Sxw][cZX‡~]dXU[]_WV c[WZ[~]pTWWb]¥enX[YZ_t †[cZeV†[cZe]qTZX[r][n[ Ÿ§©œ–”•–—˜”•–¡š «¥Ÿ¥¦§–œ¤š› £ž œœ –¤œ¨ž–¬œ¦œ £–Ÿœ¬œ–©œ¨§ YaeY[Y]\_ZTd]o[Wet UT Yn[ r[ Z c[ Y]rT Ya\[ W V [ Ya] U[ YZ [ Y] rT YaeW eq ] SV xT YeW eZ ] U[ YZ [ Y] f[ d X oTYˆ[Y[t]u€Tqe[X]Z[WaTZ~ ¥Ÿ¦§–¦š¨™š¤ž¦–Ÿœ¬œ–¡œ›œ¡–©œ¨§º ²ž¡œ¦ÁƖž´œ¨– ¬¨¥º a[ [ Y] n[ W X ] S[ d [ Ya] xT W [ \ xw ~ ] Z X a[ ] _ W [ Ya] ^_ W rq ] € eV ^_ Z [ ] `_ a b [ c [ W Z [ ] Z T W q T o eZ ~ ]\[Weq]qen[\]oTW[n[ „X ] ^_ Z [ ] `_ a b [ c [ W Z [ ] q e n [ \ õœ¤š›–ªœ £–¤š¨œ¬œ–¬§–²œ›œ –¯³ °ž¤œ £¢›ž¤œ £–¦š¨™š¤ž¦–©œ¨ž™ [n[]mh]\_ZTd]oTWoXYZ[Ya]n[Y wYn_YTqX[]vSxwz]nX]y[YaV c[WTd[]v^€z]n[Y]TUr[Z r[W[]WTd[†[Y]XZed[\]b[Ya Sxw nX ] d _c[ X]oTYˆ[Y[]U[cV ®œ £œ´§–¬§«¥Ÿ¥¦§–Ÿœ¬œ–´œ¡–»¾ºÄÄ ¬§¦ž¦žŸ–œ¨š œ–¬§©œ¸œ¦§¨œ  qTcXZ[W]mhk]\_ZTd]Y_YoXYZ[Ya~ q[d]^Tr[ZX\[Y~][oe]vjh‚ _W[Ya]iTY[a[]€ec[WTd[ qTd[U[]XYX]U[Ure]UTYaV qXU[d]Tq Y[ U]{[U]qTZTd[\ ©§ ££œ–»»ºÅÄÁ–™š¬œ £œ –ªœ £–¬§ ›§¡¤œ©–ªœ £–¤¥«¥¨–œœ –¡š¨š™œŸ qTWZ[]oToTW[r[]\_ZTd]b[Ya]cXYX llzt]S[W[]rTYTWXU[]rTYaV vi€z]Sxwt Xnerc[Y]Sxwt]€Tqe[X]WTaeV cT{[nX[Y~]Z[Yn[qYb[t ¹œ¬¨œ –¬§›ž«ž¦§–™š¦š›œ©–ªœ £–¬§–¯³ ¡œ™ž–š–¬œ›œ¡–¦œ œ©–¬œ ––¤§™œ U[qX\]n[d[U]rW_qTq]rTUo[V \[Wa[[Y]XYX]ZTWnXWX]n[WX]}£ uSTYa\[Wa[[Y]XYX]qToTV \ d[qXYb[~]Sxw]ZTd[\]UTYTV yToTW[r[]WTd[†[Y][Z[V ®œ £œ´§–™š›š™œ§ÁƖž´œ¨– ¬¨¥–ªœ £ ¡š «š¡œ¨§–™ž¡¤š¨–œ§¨–™šŸš¨¦§ _W[Ya]„_Y_W]„[W[\]€eV Y[WYb[]ZXn[c]qTZ[W[]nTYa[Y Z[rc[Y]{eUd[\]rTYaeWeq ereY]rTYaeWeq]Sxw]b[Ya YaeY[Yt]ŒŽ‘Ž’“ ©œ¬§¨–¡š›§©œ¦–Ÿ¨¥™š™–Ÿš «¥Ÿ¥¦œ  ™ž¡ž¨–¸œ¨£œ–™š§¦œ¨º–­¬ ©± Sxw]nX]dTƒTd]rW_ƒXYqX]U[cV UTYn[r[Z]rTYa\[Wa[[Y][YV qXU[d]lm]_W[Ya~]qTn[Yac[Y Z[W[]d[XY]i[qdXU]€enXb[YZ_~ nX]dTƒTd]c[oer[ZTY]\[Yb[]ll €[WZ_Y_]v[dUz~]x[qen]_‡X¦X _W[Yat n[WX]€dTU[Y~]f[dXU[Y]iWXqV g[UeY~]cTce[Z[Y]Sxw Y_]„X\[W{_]n[WX]^_Z[]`_aV b[Ya]qToTY[WYb[]{eqZWe b[c[WZ[~]f[Wn_b_]n[WX]ŒeV [n[]nX]Z[Ya[Y]}t¤h}]qec[V YeYacXned]n[Y]d[XY]qTo[V WTd[†[Y]Sxw]`_ab[c[WZ[t a[XYb[t]Œ—§“

ÇÈÉÊËÇÈÉÌÍÎÍÏÐ ÑÒÓÔÕÉÖÐÉ×ØÉÙÒÚÛÒÜÐ

œœÉÔÕҞÒÚÉÇԟ ÕÔ¡ÉÇÔÚۡҟÛÒÒÚÉÇØ¢

ª­®Ò·¸¬Ó©ÏÓ³ÔÕ¯¸¼­³¬±­®¶¼®³¸ª© ´¯¸ÏÕ³­­Ï ϳ³¸¬´¹®¬½¬±Áž¿¬´¹®¬¼®²Ö¬ÕÁ Ìͬ°¾ÇÿÂÅƬǿ¬οÊÃÉ Ï¾×Á̬̾¶Ì촿ʾ¿É¿Ä¬®Ø¬ÄÁÄ×ÁÌÃʿ¬ËÁÂÈÙ¿ÌÈ¿¿Â¬ÊÁË¿Ç¿ ­Áɿο¬´¹®¬ÇìҿÂÈÀ¿É¬±ÁË¿ÅÃٿ¬²ÆÈÍ¿Ê¿ÌÅ¿Ö¬­¿×¾¬µÚÛÔÜÜ»Ñ ´ÁÂÈÙ¿ÌÈ¿¿Â¬ÃÂìÇÃ×ÁÌÃʿ¬ÊÁË¿Ç¿¬ÜݬÆÌ¿ÂȬͿÂȬÅÁÌÇÃÌìǿÌìËÁÂȾ̾ÀÖ Ä¿Âſ¬ËÁÂȾ̾ÀÖ¬ÊÆÌËÀ¬À¾Ê¿ÌÁɿ֬ǿ¬ÅÁ¿ȿ¬À¾Ê¿ÌÁÉ¿Ñ


Žˆ„ƒƒŒ‘ xyz{|}~€{}‚ƒ„…†‡ˆ‰‡Šƒ‹Œ

012345442 c7F8He38fZ4H c7F8He38fZ4H c7F8He38fZ4H c7F8He38fZ4H c7F8He38fZ4H c7Y75e38fZ4H c7Y75e38fZ4H 466167586 X7234 g4c4X4 9 9

     ; " $ O " *  B & # = ( " = >( = :B& $ 9a -0 ( = )  $  !" #$ "& ( )( #$ $^  "> # ( + # ! (& //A.CA/M * $?$ :O$ &&B$ !- C$M c8Y6ZF86X8 6ZdZ08 348X4Y6Z 6ZdZ08 Y7g7Y4 !+% & '" $ ( ) *

B &    O 8 + , 0 0 C . + . A + O8 +,0-/AACC0L -0+

$ # 0++0 ) ; $ [B$ B '^ - / #  -CCC 9 < < =$ # B

  L & 9 9B OB  " #   $   $ &   ( B % ( < = #  $  =  L = B L $ 12344415EN51 12344415EE41 ,-.-/0-B ) O ' C : $ @

 &" @ < B* $<^< +,A.0CA+,-, ="& "& (! 9=

OB*8 " 0++, K %$ )S ? /C--+M ,-$ %W <& *# @# 123444151677 ) C/

V9 # % % ) ) )V# 9 # B 'L 0+-0 ( = +,-00.+.00, l<%8-- #m^ OB*8 L% +,A/D+DD+++ LL =B* +,-00.C00/(

<& + $ OB* +, -,+12344415161] D +,B# 0.C= '

& ">? $( &(& ;< *# # $ ,. O B K9 ) D $M9 L! 0+-+ ) *# .$[ ?$ !+O 8 --!&,$ $M 1234441515E3 123444151652 12344415E233 1234441N2E72 ": # * 8: 9 !9 ":! )= ;(A $ ! 9 @< -- 9 = ,C +0.D /A.0AA/  ! OB * 8 + , , D A . / / , . <   # ( 9 $ # B * # = & 

 W& <& , $ %W

9 $ # a 0  # $ (? ) # > [ B $ B   V < B I + ) (  = ( S

B B  9 * `  %W U $  [ $ B 0 A ' " # 9 M $ $ = 0 ++C 12344415EN55 12344415EE55 B$) CD++A %Wa !; UB +C ) =$( CA$M ?  *) #" " *B & ' 12344415E655 V++<&0+ #= B " aC/RD? 0 aCA0++0RD0 RD$#= B#(# aC.R= n (M=(# 9 a+ , (# = $ L?$ I * *B0 +,-0A.+$ LC,B,<& M+,.+.$ L.&M,#(# 12344415E47] ., 0,D( 0A p O8- ,0,O$ 0( A `*=# B ($" 123444151723 .$ DDD$=, D<% D0 A ,, -! +'" +,-0A/.S OB*J8$+!,% .. #-+# 0/ -9&$ -A,9"= M+,A/V# +1234441N6245 0 ++; +0/(, #& B l+0.Dm !/C-,C.C * " 1234441517E3 .( 0++DR/!L&8,12344415E52N A..0. .,$!+,.,C.A,+,CM+,0012344415EN4E .,D B B) =9 %!W 8 # L= +. <=$#B  "" 12344415EE57 O* =k U# $ ; %"$ " )$ ( <B # # )(& #S < $$" $  ? # 0 +-- & $ )$ & #$ 0 =++ ARD 286642 DI D #  $ (OB*B + ,.. ,0/ 0  % # ( ($

#  B B a + 0 R ! A : LM '  " a C / M 9

 ;" $ n (= * # L L  & # # O8+(, =A. $ = C/ UI & *$ U#  * - C ;  ( ! OB * 8 + , . , C , + + + . + M / A + D  = 8 / A $  ! O8 + 0 . D , . + . C @ # # $  ,C & ="& &B$ = : B & $  a + , OB * 8 L : ? #  "  = ( * >($ < & $  

$ 1234441517]4 1234441N6246 123444151]NE C.,/// -++p *B ?  9%B L $ @#( : " $ S (. %D ; $ /,DD+12344415E513 9 ^ %` % U9 " =$ BB 9 %^ -!+ L= +) %O #"!O --+$!+,0-.12344415EE62 0. 0CAC+A+/M+,-,+0.D-/++ 12344415EN76 B# 0D$$ & L& ,+0,DA *#$ <! @?  a -0 *Bs ($ A ?   *  B ( $  A D $  ! %^ < &    * B  ( B  = & # # $ &  <% + $     U $ #   12344415E412 -+S O AS -0 O$ ( 9 = ; " # ^_a -- *B ($

& $ $# O( " C$ +JCBM+, .#&$ /* B &$ +,-A-/++/+M+,..1234441N7144 ) #$(?lO8+,A/D+A12344415EE4N -.Cm < C-C..+, &$ @ "(B"= <# ')# " LL #OB*8 (B+0.DS = &## &$ C ) B )

(

& & .D># $$ + 0. DCL@; =0- M)+%;)\ J )

$ &S "0. 6ZdZ08 # $ ? 8 , / / A . / + 0 / O $ @' OB*8 +0.D+0,--A $  D C + + , , C  ; $  ' * B 0 ( $ a C ) &  12344415EN6N % ( * #  " #

C $ M %W <& D $ 12344415E577 12344415E556 A+-+++M+,-0AC0-+++ 123444151]5N <B ="= # & *B (B= ; $=,+ ) ; $ O DA:$

B B % 9 "B& -!+ 9 *B# ` B #(B * # * )! OB + *$8/BA D#$-+$ <! & "# #&$$ # ($ *( "(==! `+,., C- ,++$+! < L B 9 a CC * > B $ #  ($ ( = OB*B O & -,$ * U' / < $ B" L^

$ # $ ? B ) #  #' 0++/

 # +,A/DS @ ;(A @ +,A,.C,-+D.D 12344415EE15 O8 1234441N73N] $ , / / C + C M + , A . . / / + 0 /    $  $ ? B  #   ! = 12344415EN22 .$( ,,0&,0B$= ) -!,$!OB*8 L&8+,.($ .C/ D:!+ /9  < =$ # B L B KI I +A ( = 12344415EN67 % B # $

B B  8 < #

 A : B $  > < & 12344415E721 12344415E714 OB * 8 + , C + . 0 D / ;$ ) $ C+ )

( ) B M['

U U[ +0 $* !! 12344415E155 B &)  L =B ( 0+O ++8 $ "

& +B/ *!^ B #  !9# !0 #A ; #$(? L % # VV' <V\ # # &  -JB + ## '$ " ^9 $! O %W B*8+` ,.,C1234441N3412 +0 0A + #+$, A /0@ % ? #.,# . M +"' $- 00&"/9 $ +>A I(-CBA""=! -: " B )S A: @ * " *  #  ! O CA $ ,AC00/ 314H15  ++ ) B ! : , / A , 0 12344415E561 ; 8+,A00,-.///C 12344415E75E !OB*8+,, /C, /,..12344415E7E5 & Ba+#A # lm; " L ) % B# <C/$M@ 9 OB #* < #( L $S@#( " L )&W 9 LJ$  DID$=0++- 12344415E6]7 ; $$ ) ,/LL *B=B* ) +0.D.+-+0C.M 9 " (# '" ;B -.M.DA0ACC @12344415EE54 " # * # O ) ' 9BB"# C O0B *) KB L :!9 ? $ < B ; $= C ( " J ?

$  -+ $  -/ A $ D B " L ^ *  *  B 0 A $ @ ! LL

( 9  9   $ C . ) #  * B 0 ( $ + , . , , 0 D D C / / M + , 0 0 C D , + 0 0 O8  8 9B  (# $  & A $ ! B # = 0 D A $   0 . / $ < < #

+,.,,,-0-1234441515]4 .,/C0.- $ )# %W> & # &$ " &# 9#=M;"$ +,A.0C12344415E523 9 $? +0.DS & * .-///D A+$M!: ? &B$= )!12344415E74E 12344415E5]7 @ OB*8 +,-C+D+-,,/ 12344415E7E] 0C.,.+ ;( ,! L8/,,0AA/ 12344415E7]5 % $ " ;90 #n! Y7g7Y4 # $

 = ( $ `    # (B  12344415EE7N )W O " ' " L=B C0 " B( ( * J ?> (( #$=(? $= -0 b 753 H482TH482 C/,,0,,* O8+,.,D-D,..DM+,A/D0DS

B BB "  C/ = B K < O .. ,,C %AA#&A .$C L=B ./ OB*BK )W & 

$ -! L=,. O$ ( ) % ! 9 & * # $ ? = .+ $ M ! : % $ [ " U#

& DI D 0++ ? 8 + , #   # "  ! +,-00CAA0 # 9 * M (= 8 ) BM 0"M " "; &$ ) )9 $ $  %  . A $ ! @  12344415E241 .A 12344415E7]3 12344415E756 =$( ($ =  +,-S BB %^ ' 0+-- #/M" 0++ $$!# .A+ * #0M" 0 $+M ;B O8+,-C0,123444151714 ,CAC <# ; n!+0.DS.-///D 12344415EE75 0,0.)$ *!$L8 n ( = [ #  a C D  # & #S $ = * # W9! + , , + D + D + 04q46408 # ( = $ (   

 -+

!  0++ = $ - # &$ * B 12344415E1E1 - R0 0M9 -++a,/R-\L=CR 12344415E235

$  $ ! a , . = $ ( ) % 9"    ! O B * 8 + , A / A 0 + , + A (C C * M B " \L^M %  \*  *  B $ O*8 +,C/.0----.DM /A0A+.C 0 DA $ ; C/ )

$ $ O "B&M ))9 $&0MC!-. LA8+$!,@ 12344415E272 12344415E774 ' "M (# = 0$ ++R0 ,AO$ n+,A.S $ ;B $ L-C0 1234441517]N , ;,CA&C #B# O8+,A.CC0CC,C.12344415EN7E O " : ^X7234

! ^ $  : V 9 B + . ) L L 0 + + , 9 L

  # $ 

 & # : ` # ; ( 314H 15 .+*!O8 B B( & $ )- *$B ' O" 8+ ,-.n0S % ; '" UI $a CA &$ "< * B < +-++0CD +,- ) 0C+B .,[B+++ K !)## ; ;( "$12344415E773

B $ V )/. &@ ; L=C/ "O#+,A.0C0C.,.+ `) B# K9 #= ( 12344415156] 9B (? /A,-0 ( $ (# * # 9 "   *   F4f4f O $ 123444151524 #$ ((O8"$+= ,#> A. -( 0*.+= A -..D#+D$(M *#- $A+$\=$ @ 0A+ 0+-0 $ O! ;( D+++ +&A ## $"$ *# "$$B $(*=!+,-.1234441517]] 0.A++ 12344415E525 O "  B   = !  " ) 

 $  )W % B # 0 0+[ - )

(

  & B ` O $ ( O D, +,A.DS Y7g7Y 4

 B-/ $( "LL (B --$!9#=M;"$ #$ ("= &# U$ "# C0$ $ L*$# 9# &$ );(00*% %[B /-DACCM,C/-,+ @ #(#123444151656 O "8^ <%-C$ ^ 123444152344 )W

 0!+ $= C-  #= " ^ D.+ $&-0CC-. =M +D$,--( $ 0,) C .9 ) 9`

&$ ! OB*8 ,AA+++M +,-A.A,.+++ &B$ =& &  + $  B* K  # $ ( ? D A $ + , A , . / . / C / C OB * + 0 . . , 0 ;  ( B `  

 &  "  $ O B * 8 123444151324 12344415164] <%- D $ /-AI 0 )$ ,<%- 0 $ < ) $  $ =+D

 ( ) $ +0.D.DD.CD 12344415E5]N @? + , . . C + + + 0 0 C M + , 0 0  / / / C 9  

= $ ( 0 + + 0 )

 ( 12344415173E ;  A / A I 0  D A + * ! + , . . C / , A + 0 (#  $ ?$   $  & X7234 (B O $ ( $ =a 0+++ ) % 1234441N5161 123444151NN2 *B#! )Bk#&# "# >* * B# < R ^ M )$ ) &( $ . M OB*8.,,AD, l123444151]21 L! & V $? * %[B B" #$(? > K# $ #(#m ^9 :9 'L[ <& OB# *B ( 8+,-#" /A/AD#12344415E1]E !;B ^; ,.! !'" VM<O8 .D.!00D/ *# ; " $ ( * L $    " & + $  OB * 8 ; C. K % % $ L=+/ )B -0$$ 9 &B'L L& L ! .<D A*0A 0)A#!,$ @123444151]75 - #  "$  =$ " * 12344415E5]] O " ? +,-0-A/CC0,M+0.D,1234441N67E5 A+A-. 9#=! = LR/,0,00

$&( ML + ##$? - (00!$A ^$M $ OBS * "8 +:,BA&.$0123444151522 C. <D&--,A+S ))$ B )B# :$9

A @ !

B& ;$ 'a C/ J B  

M $ &M * ) . t &  ! : 9  LL ,- ) # $ (? * # K 9# 0 +0.DS 1234441E171E +,-.S '" ;B -.M+,-C0+D./. ' *< # =*# $>* =Bk * B# <%> k # #$ 9 $ = "S (* l&B#$m .DA,,0 ;,p "$ %9$ # #B 9B"= <9& &$+L +& )BB $ $& 8 *# D/C, CA!=8 A,$M O8 ! 12344415EE51 123444151]N1 + +," A.D$MLL 0--A( $ ,0 $ & O-. 12344415E411 F12G01H #$ J =& <8+&,>  # & # # ( B " = 12344415E636 < O" = # ( B j , . C C D 0 M + , A , D , A . A / B   # $ = 0 + + . ?  & B $ = *8+,.,,C,/.A+,A.+1234441517]1 -+,A-0A  9 -! a-0 l9# B=M $m; a +, A.0C,DCM1234441N5]E2 ,A/C0/, @ B [B$ B & 9 "B* ? $ (B$ ( " $ "# $?$ L $ ) 8@? 1234441N]57N  &$ I $ B  J   8 $"" 9 .A & *B (= B a +, LLM " $a -+ ( OB B (B" ! O /0    <& A + + * D . + * I A ) $<&*I-! D$ =  C $ = B * + , 0 0 . A A A D + C **# = -/ B$ $ & 8 +,..S 9  &(*  = " * B ( $ ( $ " $ L! /A0A  ! OB * 8 + 0 . D / / A A /    B # = [ $ B   " ! 9 # = M  S 12344415EN56 000 (+ +/AM $ * *# # "& =B*8:KL + , *I ^ <&-! A $ AC0 12344415E6]3 ADD ,D0,AA $ &  

# =M  " $ = * #  OB*8 12344415E71E 0/,A/0 +,A/D/./.,C M +,.,,,/A/DD O! 9^ L=++ ($ DI #B-A JM "$ & ## &$!OB*8+,-.12344415225E # 9  $? ( 12344415E41N <&0$ /DA*IA!+,A.D123444151312 D0A/A c8215i4 B ;$ $= C ) & 1234441N7EE4 L! *B $#B&M ( = ( MD * $&&# < 123444151236 * B 9 "      

  =  D / $ ;  9&# B

 LCC 

 %?

$

&#  # ( * O " P O" 9LM & &  + ,..-C+++D+0 &? )!

 *B A $ ( ;  -0A +0 # ) $ # $ C/ S " -A+

L= - ? O$ ( D-CA. O!: $=a0++D *B $ - #$ ? ; " )# CO+B*$ @+,., D %-++$=++ # ) $ O)8.+-C,.C ;"S ) ( : %O -0$O* 12344415E613 ) 9 , A;C9, = !OB*8+0.DS/C12344415E2NN 000AA !:!&# ;9 -0!O8+,-.C12344415E7NN LC . ; # ) ;$ Q : O!< R+0( .DS ;,,DB+-+M123444151E2E ,0!A0! #9 &$ B ;%M0.+ 123444151511 +,-,+0/0+D+C ;(/D * =8-0+$!=B*8+,A. 0C.C < ;  $& U 12344415153N $ < & ,0 (M&$ =& (BB# ((#= 123444151642 Y8c75 $+=+. ) D D D 0 ^ :B )W O "

OB& A$+A #0$$ )W 9  -A+^ -- )

   # $ ( ? ! / / D . . M , 0 0 . S L ( C , # =

 $ ( B " ( $  12344415E66N < *"B!+,..C/A.C ( O 8 A / B * 8 + , . A A S

( 9 =

& $ ) ;(-A * %$ C C C / ! )#  " $ < & 0 A p! & # #

 & $ # $ (? ) $  D, $ *# LL OB* :  +A <  #  ($ 

(B B# ! 12344415E25E % #$ ? )#LL 9B=-- 12344415171N .-D + 0 . D . + + 0 C . M + , . , , 0 9B$ # " )  < $ ! O C . $ L 9  $ ? 

 ( ! /

U , , = $ ( 12344415151E + , , D + A A 0 C C C  *"B$ )$ -+ ) ( & & & !OB*8+,A/D/-0+0 12344415E637 ) $!9 '" 0!;B + I # .DA0A0A C+ =$( 9&$ L( <KO9 #A-A 12344415E5]E 123444151646 $= =0#+++ @? *B *&$MLL B 'a (#+A ( * =# +9 "/,/% D,+ ( *# /+ $M! $- $(B B# 0#$+(? (# = B#. 6ZdZ08 )S # ( 

 $ ( # (# , A C n 9 

$ =a 0++0 )

  % 12344415EE6N U[ + /  / , A + M + , . , C , / . . 0C/,++A * B[B B"O8 : C L $ : K ; V' +0M+ ? (" 12344415E216 9 $ 9S &# &?""#$? D+$!+,A/12344415E675 12344415151] ; $"&= <% )  B& [$ +D ) ( " #$(? 0.! 0.+/ ( JB;< BAa", < +0.DS 0C? $ &B$ !:=!9 AS #$B&" # $B =( & " & @U # L^! # (B 0>

,/&,-S$ < V 0A ) " (# *# 9 " 12344415E5]1 9 L &8 /AAA-0

$  C D R D 9

=  + C R 0

 (B Y7g7Y 4 $ + , A . 0 C %M))B!-0A:$ .D,A,D n )B# OB* " L!1234441515E1 /,.0, L*B$ -++p @I <& A123444152N]4 XgZ2348 12344415E21] ) $ B +$ "&U$ $ # # 0 $ DC$" B$# =#M <B OB" < #" % #&$$ 'U<U " = $=12344415EN37 & ## O  'a +C # ) $ - O $ ( [  0+ L=0+-- O$ ( (B = M

 # $

 L  C C \

?+ \

* A + a  -? 9 #&$ S % $ DIM = $ )B-p # ++MD++*+*  #  B " (* * B ( "= " .$ =! +,A/D+D,,M //+./-,

'

B J M 9&M 9M ^ ; (-0 * U$ # [ $ B     " < % $    S

?+ 

 &  <S $ 

  + .-+D n A@+, = B++ LLM;"$ [B @? -/$ O8+,-,+D+123444151572 -,$ OB*+,-00./.D/C/M.1234441516]] -D+,., #$? B (=+,..C-//D-- B> !0//A+0+M+,A0C-12344415E61N 00-C-C ; #&,C #$ #1234441N5NE4 12344415E2EE [W+  " ?  : ! ; # B  , . L ! . , + , 0 0 % ( @I <&++ )B $ 8#S $ &B ML *? # 0#++- *B * $ @ L $( $ 9$M L +-+ #*B !9 ) /$CI$ #($ +) ; 1234441515]7  + ,p [ B-/ $ L *$ ($ & $ (? O8+BM ,-^-DM ,+D+,L&M ,+--9 :!V= 8 D,: 

 0 D . D + ^  9) 0 + O$ ( ^ $ )> +0.D,0C.-A % -),.12344415177E +-# OB* OW* 8 + , A . 0 A C C . 1234441N361N # . 0 A $ ! 9   "  # + + *  B

& 0 + % $ = 9  $ # $ ) :

 S 12344415E1N] : B& L ; C %/ 9 .0 A $!% +A #C D-+. $! a+/# JB #$ &% $?$ "= -0 %?BB L+,0-123444151625 .A/.0AA B B Q&@I Q$(? 0+-0 ) )$ ? hX1i57H1Y O A`) ) /A )B$ 9B@ O#B* ) :@ !'" ; B  . ! O8 + , 0 + . / . H482TH482 =  B # B  #   *  B =  8 $ % = =# "$ -++ $ $ 9= $ # & V $ =0++D # +,-0,0A,D )$ 0+- ) %B$ = O B 00+- 9

C $ ! L &8 +,-,+D+,-CC. : ) $ B $ ! //A.CA/M +,0-/AACC01234441527]6 ^# && .+%I ,AM C,9 #C0M CD * #  ($   $  0 "# 12344415EE5N "&0A <

; $ % : !

"= -0 12344415E46E 12344415EE47 % < B ;   # B &  $ = C + &   *  B ^.A 9 I

?9 # $  

? B&  ( =  A 0 A $ ! j 8 + , , / . D 0 C C O B "    ' L = a 0 + M 0 + + < ?B B L! +,0-.A/.0AA

( # = a + A l )m (  = #   R D . $ M ; 

 ) # ( $ =a +0 * #  +,-0,S L -;( A+*L& L& $ & C.$ !"$ *# "*$B! <B 9 $  0++. 123444151626 H482TH482 /0/-/.M = 0aD+Dl )m(=RDA$! OB*R # :[BB^ =#< ? $ $ = &BD*ID #123444151764 $=C!/D, A:$ ) -// -A( AM +,-D,+ +0$ .0!0 CO-B*8 1234441514N6 +,$, /,D9B +A- ( " 123444151744 ; " #/ (# O8CA:$! OB*8+,-00C.00 + , . . C + C C %# 

9 * M & *  B$ U J / / A . C A / M + , 0 / A A C C 0 12344415E767 # $ ( ? OB * 8 :  $ + , A . D   C 12344415E2E7 V(A ++"0 ( !BC0 =OM&!+#,A O.B-*-!:D A:!9 ^M @#9V ( : ` C/# ) 9 /=!A 9 "*#SM OB" $ # 'V ($ L=0++ L! 'a+, # ($ 12344415EE22 ( +/8 A. #(#= +C8 / ,,/ ;

= ?B a #&+C>-- a+. " R* B# &&= (a+$C0 L=B" $+,-A.S  M +0.D C0D/+0C / !+,-,+D-+,,+M+,,,+,0/12344415E222 % M  ; ( ; # &  + 8 . # # = + D 8 A &  ( *  8 D 123444151716 # ) # : $ O $ ( [B K # * 12344415E463  J B  # $ ? O 8 ,//C+CM 0 @ A O!A, :$ L!+,-.C123444151]26 D,,.. ) % )B!O8+,-0C+.,+++ <B( 9-+&$ )$ O# )"? 9 % %B L= 0)+-( + *# *# $$ #=M "$u ; BB ($ :!;B( L8.-,C,DD % ( #M" - <W ! #(* - V# B ( # 348X4Y6Z 123444151]72 12344415E77] .//+0/ " 9$u+,..-AAC,,,M,12344415E2N3 0A,,CD =B+08 "8- (

12344415EN6] 9 K (" $ L? 

( J *

 a ,, ( = ) 

< =$ # B I 0 $ 0! , $ I $ =  $ O * ! + , . , , A 0 , + 0 , M + , 0 C + A / / A   $ & ^ 0++A M L (-++ *

(&B 9 $ S;"& 0  8 6ZdZ " %? % ^  ( # & B # =B8 0.  8 -. 

8 -D BB8 (0-$ 123444151767 -+$BI $O8D0$!OB*8+,A00.D0AC/- %$= OS'" L= CA)B *B $B(#= # #(B#& *( :B &" 9$ O " & L= 0+-- < B # = B --+ a + & $ ) 12344415E521 $ : ! LB % ( ( - L8 /AA-0C " # # #" 00 -A$$!! #(I $8+,0-,DDDD+. = 8D!.$! BB #" " *B +,-0012344415EN7] /C/-+/ L ) ; $ )B #$(? O -+A OB*( 123444151]EN 9B" 123444151]7N 1234441N6534 9$ ,C [B ^#!OB*8 $; 8+, >, ;/ .$+!/;D ++"A# #$(?12344415E252 ^ # ( a^ +A ) & **#  +,-0,, [B 0 + + R C A   + / * R D $ #&;R. +.R$ K&  ; " $

  9 L L = 0 + 0 O $ ( $ @ OB * + , . . C + D . + .  # 0   # $ ++ ) # * B # $ ? " %  9< J B  (# A. ( 0+-+ )RD, ( +C 12344415173N ; [B +/$0@ " $ =   @ U $ & < % % # # & -$ = O8 -+A $ M %! B# AC/- %$= LB* & B& 12344415E12] & CDR. J $ +ARD $ ! O8 .D+C+,,

B &  [ $ @ ? 9` L= 0 + + . %  #BB" 0 <. $B O*B*"8+, -<,&+/01234441516N4 ,D0 , B $ !/C$!O8+,A00.D0123444151]E3 +,--0,..C

89B B# % ) :( B )S

8/( O0A8.AA/:$! (B"= ==B$*( *.DSB,#09 "/+ *#$=a 0+-- "$! O%8 L^! O8 +,>

-A.&,-$++.0#M+B,, D12344415E23N +0(C,"/&C-$ `$ :!`$# ;9 , 123444151]]4 12344415E545 '  $ 9 /

U'a C )  B * B 0 ) )W O $ -+++ # $ # a ,D ( = OB * L , , 8 + 0 + / + % ( L $ <&$  < # L *# ($ +,-,+DC.DDAM "# )#L?,0A-.A.! $ L % ^ * - +R.A $ C,R/ $& C. 123444151]N] @I $ * $ 0I!OB*8 (#+,A00.D0AC/ *B#B &$ /.: 12344415E134 < <% = - * #* 348X4Y6Z L= ) +,A.,/DADADM <&+$ )#LL = B %+AR/A +0\+D9`R <RDA 0+-+R, $,*J$"+CR DD\D+, -p=& .A& $M$$ $($ $ =  V

+ D  =  #  * (& B B # B # < n " $ >& # " S +,A0C0C+C.M 12344415E27] % 123444151]E6 . A ( + . R/ $ * $ + R +ARD.! L   + / R , + 0 9`R , ; L (B  =  ?   < &  $ '( I *# ( = & * B * * BD 0-,[U0 *$B ="= O%! O8+,A.0A12344415E145 +/0-CC ) : $ L&8.+0--C/ L?  ( ,, -L%M !/ ^ )M % M %`M % ( = $ $' =k  <%- $# :U9M $ 0I R,/ ,/R,

& +.9`R <&-+ $ L # VBI   0+ $ J B # $ ? $ ?$ D C $  ! OB * 8 + D , / 12344415E5N6 L 9V M 9M $ K 9# 123444151]]2 L  # <%C ( I <%+ $ * 12344415E54E / 0 W $ *   9 " B  # ( , A , + 0 A 

(# = #( = =$ ( * B#*#LL +,A/DC/D+DM1234441N332E ,0,DDCC #$= =!<% # "k )# )" ; DAA:$@' .-,,.-/ ' " %$= V^ L=++) L- % * ; V C. )#(JB )> * ) LL 9"$ (# * *# ## # $ = $+A  ="& (B B ( # #& *" C, 9 #((B! % &#% ,.: $@! U" ,:,. 12344415E2]6 ) 9 K &$9` a+ = B +Ra+CR,D , B& 9 `+0RD/! ^ a+0R/+-RA- -: 1234441513]3 * @ ?   < % 0 + $  L  # + $  O! # $  C + D / + A M + , 0 . A , . , , . ( # = $ * 9  = L %  ! + . $ @ ' $ # = /C/,. * ! ; # ! + , A , . C . ,

$  $ ; $  ! L = C + ) `  12344415E47N +.R. ) $ 0 + + ) "  (  = (  12344415EE11 '9 I %W + $  V B I 

   [B ! %  B # :  ; (0 M + , 0 0 . , , 0 C A 12344415E617 O $ ( [B ^  # ! OB*8 +0.DS .,C ,0 %<?

V & O #D0$ /-./ 12344415E734 % ? =? L ( =B"#= + +. *.$=B " *. #$ =# ( $B! -0A )# ;" ! L! +0.DS/12344415E11N <# \)#!,0C0./M+,-.CD123444154N]3 D-D++ LJ ( L< # )# $ \O = L"= )= B "0C %Cp -+ ,( .D.. (* "$ "D I WD

) .#A@& &+ $-  $ $ C +,*-BA (/B,AB-#/ #.$A( &12344415E4E2 $ B( % @ <%

12344415E12N f 11o 9 9` 0+--R, / 9a +.9` S 9=  " , A ) 9  = 9M L%M ^ ! + , A . 0 / / + M . D D . A (  $ + , C A D + A # (# //A0 L ? +, = ) ( $ ` B& L=O ,,B! @OB*8 #( +0.DS ) :B8 O" L & $= .C "# #$ 9= )B$k+,-0-AA-A-M12344415E6N2 12344415E723 ; S" R, -,I 9R). / LRD D0 $+AC @a+ D O9

W 12344415EE1N & % )" & %;( D0 0+:,$ A:/$ !D '+". !CCCC A

&$ * $ $ A , R , A A ( "  (& B " * " #

)  " * ) $ a +D = B (#  # $ B :!' $ ?$ # & J J "! O   ' L=a 0++C < #  # $ ? , D , , 0 12344415E175 123444151E54 .,C. & C,#$/A/-D. (? = (J .A+ )W #=- J- ? aC, & l*S m OB*8+,A.+-+./C-.1234441517N] ;( . +! O*B9 ,,=, 9/,D AAK #O =$( #$(? -DC$M+,-C-12344415E4EN 12344415E123 @ ! :0D BA * " $ C- *B# *$ = #(a B#+0.D #(# @ * 8 + ' $ 9 a CD

U' / ) # l( *&*m mJB #$ *0 &B$BRAl$$mR aC$+ =l#B*S8 O "   = $ ( $ = 0 + + ) $ 12344415EE16 $  9 $ & &  # 9=  : C/ )  * & $ 12344415E76] L- *B0 9$  $  K $ - &  = , 0 $ * #  B OB* .,DC.A0 *# $ *= ( B = )W # B B $ $ 0+-0 ) $  )

( # & &  O B*8 + 0.D L! @ ?   ' 0 ! A <  # L = 0 + O ! . , A $ O B * 8 + 0 . D S , , / / , D +,A.DS //-AA+A L-0A-A ,L,B,*+ )$#( ; *"$ D *L= B OB*8 =B* +0.DSC-C-+C 12344415E456 #" 12344415EEEN //DD+ 12344415EEE4 <! 9B# ### $& =CD & ) ) $BO8 ?123444151N32 =B 12344415E115 ) /CA/ O / M, ,0 AD$l, m -A- OB*8 + , L! ; # B& a ,, ( = ($ ) $ 

9B& & B$ = # R0! 0 $ 9 C+ **

B& [ $ + / ) L - ; " # K 12344415E514 (B +,-0S 12344415E776 9 <* ^ * & & J B  # $ ? 08 4 0 $ [ A+R-! C $ ! OB*8 0/D/-M %@R

 $ ) %;)  

L @; O   O 8  / @' :-D B$  ! &$ =#B*B BB JB + $0.DS = 0+.-0.,C -+ = 0[-, ,C+..+. ;   '  " U I $  A L = C A )  B 9 $ O8 , / / C + C M + , A . . / / + 0 / 1234441515N2 O8 + , . . , C , , + A A M + 0 . D S . + + D D /

 # $ # M "#&\W( +$ =M *# # $$$(*= * S 9M .L+A?$ 12344415EE71 12344415E14E 12344415E657 U# & #M#L C/S -M/% ++ 9 <DS-0S0M+! LM) &BM B# K#L%M O<)M 8/,%`M :$!+% ,- C90B0AB+#12344415E732

Bm( '* $B= -0+++++* (J# -= A# 12344415EN63 * #B (B l&S % X7234  a C A )R, $  " a C A )R, <

B& [ $ L=+.l )<m 9 ( :

&$ # $  J B =$ ( $ 0+-0 * ^! + D ! 9& 8

B &   " + , . D +  D / M . , A A D D / * " #(#= a+D )R #= B a(# ++ % O "& K 

$ $ = "& # $ ? &  # $ ? = 8 -/: $ ! OB*8 +,A,.CCS 9$ O!.A$ OB*8+,-0,+123444151535 +/++. O " 9 $ C C /  M 9M L%M ^M )M 123444154377 * # & ; L% . + $ + , 0 0 / C / + / 314H 15 )R $  ! OB * 8 . , , A D , # D C @ ! OB*8 .,,AD, / , + + M + , . , 0 , 0 D % #MW( 12344415EN3N 12344415E146 12344415E727 < B= 99$ &$ _ O* C00- %$ @ $ ) `& %`M & *% -+= /AB$ ($ 8#+$(? 0.D/,)S D123444151131 - //( D @? 9  # C,M#12344415EN]4  "(  # ++&,$- 00 %Ak=+ ,"+$0 =+

& -/ $D= "&! U M $ " #$  C 0 $ `  <% ^  9 ` + . 8 + A )  $ 9 `+ C R+ . )W

 B  L = C . 9   ( )S

( 9 M / A A / 9   M #  & &   M # $ ?S  M &     # 0   " # $   " $ * # . $ = -0Aa 0 9

B % O80C L % +0.D/C+.//D +,A/0123444151537 C-D,D 9 C,U ;#&#C' '"< B9 IC C! +9! S &M+,..-C+++D+0 123444152417 OB* 8 .-CD/,C M +,A,.,.1234441N365E DD/ B& 9`+,R, %! :+AR, ) < S 9BB O " :B&!9 L8/? ,,$0 AOB A/*8 #_ C*D )! / L`, ) . "L!

 $ 9 # ( a #   ( $   12344415E6E5 % _* ) I +D ) &    12344415E7]E = @  + ,A . 0C0 A DA.A 

L`C . , 0 . Aa ( #*$$? --+ = (+*S.-,0-,0 ) $ 9 L ( @0 ;? B- /(C L$ !.BD.D,S -&/*" 12344415E12E CA D+ * # ) "$MLL H482TH482 c7F8H $ D$A= &C/  )*) ;=  # ( 0 + + A ) ; $ O = -!0.!!A! <B ^#&i16o4 $!OB*8 ,$>( A.0.D ($J 123444151674 $", 9

123444151735 ;9. 12344415126E LBJ C D M + , , 0 . + 0 0 D , A 9 9  ; # $ 9 * 8 " 9 B : B M 9  " &  ( *M ($ #$"M $&*8 ( ($M $ B ^  9 ` 0 + ) ; $ ! %A + # # $  " # B  $ s O "

 $ C/ -! ; *B ( = @ ? % 

 $ 0 +  * B 0 (  B 12344415E6]4 9* ) B ) # ; " $ >L L (*= "   M * * M 9=  " , . M *  B ( + $  &  * ( " J # (B ( # 0 ! O B * 8 + , C + D / A + (& $

L@; = " B & )

 ( =  (M $ & $ ) *# & ( $ & = 8 A/ $ !  $  # & $ )  %  + $ = # #  " $ L $ ;   '  " U I $   $ = C A

9 )W! +.! (#12344415E11] & # ( * 9 +0.DC1234441N527N ./-,/ B$

$&! O8 *,0D+.D+M # $( 9+,-0-A,-D/C, " %(* OB*8+,-,+,C++/00 123444151]]] ) (=!: ;9. $( 0 ; <%A$!//A.CA/M+,0-/AACC0- +,-00C/./.C '$# )# 1234441NN]5] $ ($ +,..,C+DD/A = B# 12344415157E -/C!L8.D.D,CDM+,-,12344415E6]] 0.+0DA ; % $ P-0Q# ($12344415EE43 12344415132N 9 ) = ! / . $ ! $ &! .,C.S )W  # & # B &  L = . O 0 . ^ # # & $ a C A ( $ 

 ) ' "   &   ) $# c7Y75 9# )W :O B 9B#&$ ) " 9=" , . K` # ?$(# =#$?$ "*#! .D0S+,..,-D... 12344415E1]2 O0 . ' V-++ ,C ,O-0 . +#AB $  (& $ <* $ - &CC -$ = *#B !$OB $ *" $, -<%0Ap M" #9 ($ #: $!= * ; # (B = B * + D C A C B # # O  8 / , $ ! OB * 8 + , , + D 0 + , + A $ = p * 8 + , + D D D 348 X4Y6Z ^ & 9` &BB$=# #P-&0 )

B( $ O8 % @ *

 O$( OB*8+,.. ,+ /-,C! 12344415E445 #=! 12344415E546 12344415EE23 1234441513E3 &   (B $ * = D0 L 8 . , / ! A / . , M + , ! 0 0 . ! A A D / n g4c4X4 XgZ2348 1234441E67]2 LJ J *" DID $ $O8 J 0 9 Feceq c15h1316 -$ # &( +,-A.,+012344415E13] 00D :B 9$ n(= < *  $   # & " ( $ *  # # (  " # * * # " $ L & 8 ) B# ; L &OB *)# LL B #B $" L $ 0++D (B )9` a+A 0+ ) ; $ *B0 < B &$ (9

 U0+ @? # O*8 ' @ $  $ l +0.Dm ,A+.A 'V & $ = C . #  ) &  0 O " B & # ,+0,DA @ (# 12344415E416 < % # # 9 & $ 9" = V ( 8 ` S *B0 $ (? $ ! +,A.0C-AS ($  ^ -,

 ( *# LL  "$ ? #   B # $ ( ? $   & 0D( ( ,-C B +,-00.D/./.M+,-,+.C1234441N5]43 A+.// +M+,-C+D+.++, #(#ML1234441N3574 )W &$ <% +p!OB*8+0.D .DA.D12344415EE25 ,A & = --A !+,..C123444151141 +/+.. <S _ * * L= C9 A ) ) "< L ( 99# == C+++ l& $$-$=m=8,+$ 12344415E1E] +,-/=D /BM+,A 0=0C-. C, 12344415EE14 O8 #+(# %S 9  

  ( $ & $ ) * 9 #  " $ V B  W( - $ <&$ W" O" = 9 $ 9

 ++U 9M L #  ($ $ =C0 86ZdZ * $ !O& (+0B. DBS/ /#DD "D0$0 ?

 # K# #$(? +,-A.12344415E112 ,00,+/0 348X4Y6Z )W O " V" $ = +- $ O n(=

(  < "& & $ 8 S ( *  # $ S D! " # *# #(B =/A+-0/. "B& = OB* +,.,CDCD0123444154644 . <# B; " %$= $:(? & L=CD [B$ # $ %B #<&$ <-0#M ("$ Irk<% C$M % $ (? OB*8+,A.0AC-C-12344415E1E7 . 12344415274] 9= "

B" # , =   ) *B# B ^ D $ ! OB*8 # ( L & #  # O 8 A: 0 $ =  < & 0 9 (*  # & " ( $  ."D/ "C-+ ($   

" (B 12344415EE56 n(= 9  : # # W( - $ ) # @ O B * 8 + , , , / , D . 0 , 0 !  0 C V B I 0 ,

  L  #  =   $  *  ! OB * 8 @B + 0 =80!A !OB*8+,A/0,.-0D c8Y6ZF86X8 X7234

& * B &B$ = 0+-0 ;9 .+++ > < & $ W "  O "  = 9 $ ) B B  12344415E271 O8 12344415EE17 + , A . D , + A D D M + 0 + , 0 , / A M + , 0 0 / C , 0 / 0 ! ; ( " $  0D( % /$+ C$! O B*! ) K +,..,+/A00M )B L $ U## ;"$-M0O <&0A:$ 01234441NN426 $+ ,-) AD+/-/ O-$M0. D-)U #$? -)-!A$M OB* +,-C-.D.,. 123444154642 [ #" B%" <Q &$&= (B$( ) $ )-# &LL ! O8 <% ,& 9:$S$#B* ># =) BL-0+

 +p *# "*)? 123444151NN4 < =$$# OB 0/*A$aC A %W &(8 B$:= #$0S )W " . , $ I $ =   L^ " = < *  9 $ 

  "

 (B 9VB L (& % B

B S -: $: $*? ($ " (= 9 : ^ ? n; L $ # 00: $D'9I -+ VI - # "-A $! $B!OB*8+,.,C0.+,AD > //..AA. "$ <&0Ap#M"D$=CCp!.D12344415EE2E 0+D )W [$O$( <#-12344415EE7E 9 ( L= C+ %-$ .)M ( * "L^!+,-.0.,,12344415EN1N A,@ +0.D/A+/A nB( "12344415E2]7 A B $  # B ' L   & #

L@; # . , . M + , + C 0 C B ; $ ; $ )  O B * 8 + , 0 0 / , A ,.+ 1234441E5173 AA/DDDA = & $ B& CA (" O * B$ O )  <%0+:$ '1234441N7663

$ #&$ ( 0! + $ = +#/ * ?B *# # LL #$ " $ #"= * #M" <#-DL(# *#(# -= # ( O%+,-C-123444152715 123444151]32 9= " 9 a9B ,A ) B V(&B

% &$ %$

%W "&/ $ 9  "&0+ $ * B # $ " * # M & (* A  9 I < *  ( $ #    " # "  = B ^ M ) M 

M L& B# )S ; $ )# ( C : $ @ ! + , , + D + C . . M 0 / A 0 + + A a+

U a+D  a+A  $$ "* #! OR%!O " % # 

$ $ J.B# CV++ ", <% 0Ap M" A$=!+,A,.,CDA-/, <+% C0A:0$.S. ;D./"C$ ))#) /L-=- %-,# /9[< &$> 9! 12344415ENE1 ; )BR0A$M@ )# LL 9$ OB*812344415E5]3 .,0AA, %!B# (& +,--0,..C a +/  a +. a +,!

(B * 

M " D A O * 8 + , . D D A + / 12344415EN36 %W 12344415EE27 9" = , +0.DS.,C0.0! 123444151373 ((! 1234441N3346 #$(? (BB#! L&8/A,A = , &+ $ B%& +(/ &9 $* )*" = L=B L(B= 1234441N]6E4 ; *? 9 ( 0++-*+ ML -,"+ +$ -= $"( _* 

L`a ,. ^! CL - C $!! $#=BB ?%$O 123444152]56 < " $+ -++p ) B %W <&C: $* 

# & $ B #

  ( $ # (  *   * 8 #$B 

L`a C ) C C ! 9 # # a D ) D  A ; +- ) $ $ -I ( " J / A $ ; V + + 0 : $  9 $ <  #  % # # "  D < * <& -# ,$ %W <& C/,DDA:$VBI $B O8)#B .++D,,AS+,-00S *B 0AA$ +,-00/C/-+/MDC12344415EN72 ,/A+, $(" B$( # & $ < * 

# = O )# "$ LL 9 $ !L!.,-0.12344415E724 A- " +,.,CD0+A+&0.CD+A 12344415E711 C0 ) $ $ I A A $ +,..C.-+A-. <& 0+: $ $ 8 +0.DS ($ L8+0.D.D++12344415E51] #&B l# m 123444151N]E .++A,,A %

AW& %$ = +- O$ ( &)$ #$ :!9L 1234441545NN 123444151E6N c8Y6ZF86X8 b753 A $ >^ J  M O$ ( & $ L=+C # ' ( I ;  C 0 ) )  $ B  #   & # (B 9 $ # ! 9 $ " # U $ =a 0++/ c7F8Hvc7Y75e61q4

!^ 0D++

/0+$ +,-,+D0+++ B 9 $<%#B*C#:= L-0+BM J " # C- ( = * & & ="& (& +& & = ? +JB0. D* *B# #& &! -++p) 123444151552 < $(*# = !+'"k 0.D+; +"$ -C .r M+,= -. +*# D123444154]51 00 $-B -- * I <%+ : $  V + + $  9 $  S *B (* * I BS $RL B(I

S* & I L BB&

S M (& "# *# # & = , ! 0 A + ! + + L ! + , . , C . , + A . = B * 8 S , 0 + / + / + OB*8 +,-C0A-/0C.M 084 $  S 00A$ =B* +,A,A++A-AM.12344415EN52 -DAD-0 123444151N]6 * 12344415E13E <%0C:$ < =$ # B @?  L # + , . . C 0 , + , , C l " # $

 m .,,AD00M +,A0C0C S ; C- ) )$ B &  $ J ( " J < 9 $ <AA #a+A a+ D& -&-AAA::$O8 $> %

$ ($ +D ( = JB!. A &$ = 

 =! 9 '&!K " 9 I,0V,B+I+ +&-0#M/ "/*-C$0<% 1234441NN]16 C C C . / D $ ; C )

( $ $ +#0BB.DBS L.UDB,J .@O X7234 D%` U 9 &  >*  )  $ $  # #  " + , , D 1234441E7571 0*B //$ +,..,.DCA/123444151N]7 + ,-C S +,A.D0-12344415E713 --,A 286642 /AACC0- < LB 9 $=+/)1234441517E1 n# $n $8 8 @?   :$B 9 " ,BI $= .,!-$.!$ $! IO!B*8 /!A "$ "&0A$!//A.CA/M+,0-12344415EE4] #$/(? <& $   @ ? '  " V   < %0 A $ UV [ #     L   9 

 * B : B    L = ! + A ) $ &  *  B  ! D # $ # A O8 / / D . . M + , 0 0 . C C C ! * # 28 6642 @ # # 9

= <%0+ $ U  <% c8 Y6ZF8 6X8 0 D  (  ( " *  k + 0 . D S . , , , . / D# O8 $  " L L ( $ * *  * = +,-C.00DD,M+0.D,A,+123444151]36 00C " $ <& 0Ap! & ##

&$ 1234441NN26N <%0 0 $ O B * 8 O "  M + , A / D / . . . OB * 8 %! ) O & + 0 . D / / D D D 0 0 ' " V  " U  <% 123444151]41 ' $ =B ($ 9 * #$(? ( U *$ = (: B 0 ++"M * V$& 1234441515E5 ? O" 

 " ,0 ) 9 " ^ 9! B$S OB*B VB +,-C0S <&$ @? '"V1234441N766N B [V +D )

/!A CC! p K # 0A ) # .. $! % ( " D L <<%0 A0$$  )W 9 : [ 9 ` 0 ) ; $ 9  = 9<

$ 

 ? * B +0.DADDS .CCAAC # (#  # $ ? : ! ` #  ; ( ' ;  # +,.,CD0+A+! % 0.CD+A

 @ # #  9 

= < %0 + $ U  %0 0M+,-,+01234441N6E72 .C0.DA

& AADM S 12344415E72] 0 A O!,,!A :$ L!+,-.CD,,.. /CC, V*=$ 9 )B B = ;(0- --$ +* ,-#0$0? .00)0#C L0L0 #B& L L#&& +$A lD\+MSA< $( = L*M =B= k)B 1234441N5217 ' +p <% O8+,.,C-+./M+,A.0C.1234441N7671 123444151]22 % #B+ L,%-0,/+CAD &(12344415E41] < B $ B " B(& 0+&# ( $ # =B* #   m   OB*8 LS 12344415164E ^a 0A M #C+ "&$ " ; V +- ) *B0 K # [B J $* =-CC+ )S

=B* ( "# "B(& L^ :V ` # ;(!/!A ' ;# V "#$ !O89 +,-0 @## : <# = $=B!'!VS  VBI V   ! 9 9`a -+ <% - $

8 +A *I ` " D&$ ) ( = $  B =  C A $ . ,A-CC. U+,9 $ O8+,A. 0,,--,,/M+,,D+A,1234441N6653 /,. /M 0.00/-0 ^ (B-#AM B9V! ".! ($A ?$ +,-00C/A.0+ M* *9MLM 12344415E71N 0 A O! C, :$ L!+,-.CD,,.. .. ,=+ </% D+0++1234441544EN &;B0A+ # B#*I =D,M !@ 0-/

9 *I +,/+! ,D+ 0O ,C.B# ,- + ,A0 1234441N51NE 0C..++D0M 123444151]2E $ &! \ & \-0: ( 0 ++ *B 28 6642 < & $  ' ! V   < & 0 0 $ 9 

= 9 = <=&0 L=k$ <&-A $M -C$$M <% -C$U 0-$! [B * B#! <B V =$( 0+-+ -, L 12344415E2EN

 O%8 L # %= 8 +0.DS 0/. 123444151724 9 L # M 0 $ ! '9I < &-A % # $ # a ,, < *#  9M LM ^M 9B

 ' B "  k < #

) #  <& > ) B  % $ ( ; " # )  B # :  ; (! . D,A M +,- 0,DA -.A+! )W  L = 0 + +  )

( L  9 # S OB*B 8 +,-.,D+D-M.,/A..% M %`M$U9 ( (BB# ! $ # 9B=)# -/$!%W <&C$M-C$!L8+A//C+ 1234441N6572 :! ) #A L% % : !/OB , *@8+'! :.D 9S,A+/AD+ ? UJ --S-.9 *B#1234441N]6E6 )W

 ( L8 +,- //,- AD ! D O C 12344415E4EE 9 

 @$ .$=!OB*8+,-C++CA+,++,.,1234441N5]EE C.--.,, ? I 0+-- L&123444151]51 @ # # 

 8 9 

= < % . $ ' " [ ( ;( 0 $+ " @ =B*8+,A/D.-.C., ( 0*. /+)/ 0.D S?/??! /,,#--? - //JD 0DCA A#A! M &($# 123444151]NN > V  <% 0+ $ ! # 9B =OBS L  '  9 $ 9  :  ; " * # 12344415E254 9B @ # #  $  0! +($ 0++. = $ ( )) 'B "  8 '! V   <& 0 0 $  *B 8 +,., /C/ ,.A. M 0C1234441N6361 AD9DDC );( ? B$* "$ J( ! 9 +. %( =; 9B C 09 ` )"#J 1234441N]752 < B 9(  ` ""# 0 &*$BBM,#/ = O$(8 9 = 0-$!9#=M;"$ K!+,-00, !; B 8 ,+,--0AD+0A 12344415E4N7 % D .: :9$$! 9 ) B$ # # ? ( $ B $ * B ) = B * 8 0 D . D , S + , . D / , A , / '  = L=k 'V  U  / D . C C A S + , , D / . D + / ! % 8 0  <, <   V [ ( 0 + + 

V  ) L '9 #  ) # L8 + , . , C A + D 12344415E43E + =   M  $  * B   = ( = 1234441N7372 K AA$ OB*8+0.DS.,.12344415EE3E AD 9

=! < #

*#  <%   "$ *# VM < )

 & * ( $ ! O 123444151]N6 0 89 A$=! )#!"$ +,.,C/0CCCM 6ZdZ08  )W! OB* +0.D /A--.0 9 9` 9` * 0++/ ) #& (R/ ,$ OB*8+,.,DA/.0+0- $ 1234441N3EE] 7o1H K& " $ (?M O!9$ _ ($ $ +- #&S 12344415E45E C0.CCC0 0++. ) &B$ = R (

B B  % B # $ ! %W < & D : B $ < ? L  # R + A 0 D + + M + , 0 0 ..,#, & ++C * *BM # $ #  M & ) 1234441N]54E % )  CCM ++ ) # = B J B  < =$ # B L # L " $ B $ = .,$O&8+,..,+A,,,+ 123444151]71 (? ( * "M$&

? J8$+ `  M! " C<D#A0 #& &M+,..-C+++D+0 % ( @ # # 'V  9

= ##(# $( O8AA$ O8+,-0,--DC-, 0OW* ++,8 0=-$D.( ) $  &   &    12344415E615 0 : $ 0 . D S . , /  C / + , . . , A 0 U  " < & >*    ! % # # ( " = > @ (MB $ =M(M*1234441N3615 M$= D,S+,-.D/,A,12344415E434 / :(# B # # &* " a+, 9` OL9 ; "# 12344415E474

&$ *# .$ =

 ,.0/.CM % ( [$#$# ?1234441N6247 $+? C !/% *B! -D!A$ " c4d34 J $ [B$ B K& *  <KO9 a C, #   <

? 9 * \<   U $  + , . . , + C . + ,  ! OB * 8 0 . D . C C D -/: $OB*8 " $ & 123444152464 %W <&8 )W :B 9 " ) ^$ " L=B

 /0 $ 0 %( 9 *" @? O 12344415134E <(>VB ; $ )$ B ) # L L! +,-C0.A ' "   ! A ^ ( B  $ = + . $  -CCD)

( B 9$ 

9 + , . , C D + A + 9B -.A * 9&! +,A.0C/,///D n(= $ &

# =M

 " $ LL 1234441N624] 12344415E725 *B0 ($  -0 $ ! )#  "$ <&+pM <  9# O B# O 0/ $ W9M # \=" = #B +,.,C+,-,, LL OB*8.-,.0A,M+,-00.12344415E133 -+-/ OB*+0.D,+,+/. 123444151654 L8+,.,C+,0,/M +,A.0A.A0.0. Y7g7Y4 6ZdZ08 9-0 =k  ^& $ 0+123444152EE2 -0D \ & R 12344415E42N B& % ( $  " = #  $  =  $ = B L $ 9B

 'B" @ # # 'V  

B B   a 0++ O $ ( 9B < B ( " 0  $ , . < *  B 0++ *M (! ( < B 9 9 ` 0 + + ) $ ?   L* )W 9 (> VB ;$!O8+,A.D+-.0.A (B 9 " M $ (BB# :. # = OB* <@# A$ O) B*!+#,9# -C+ C; .. .A) 123444151N]] <&# + *# $ OB*8+ , .. CA DA. /.M123444152E67 / /+ ,0-A $* =!U O8 @$ < +% ,0-0,$+ *D0#-12344415E6]2 .$=D- "# " "w L# $ &B#  O80 $ L* " 8.D+,0,. 8+,$( .,C= C A,CB$ 12344415263] 12344415E633 12344415E2N6


Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â?Â?Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x2019;Â&#x153;Â?Â&#x17E; Â&#x; ¥ Â&#x2122; Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x201D;Â?¢

YZ[\] [p\rq\ {m{m {m{m {m{m {m{m J   J    ;   + F E . # ,  ? O%  N ? H! $ : >  = >  B % 8 R X 9  $ ' % B 8 + T H! $= 8 B >  ' ! I J > % B O : >  ' 8  $ =   A ! ! 8 : ! B $  >  !  B 8 $= % > ! . % > ! H! $ =  8 B   A !!8X9 :!B<; 8%B8 !BB=B A!8 N! 7!7^ ,K(KF. * -%9O==9U%RI 9 (8(,F!,D_8 R; 9= 8%8%!B 9 : 7= ?%J ==> J !$; 8!=8 N? u B=D!K'$?J :89! O 7NR &B =9> =-""=">E;,!($B>%R7!R*=$+,KDE. = >J C > R KEF"K"KR _&87@ 98`+-#:R*+   : ` R F B !   O B ! :  = % N >  B 8 9 $  =  B & = 8  ) ; : abcdddaeffca abcdddajawae Uk >=R,KDK,-F(E,abcdddajbhfi ,K N9!7;!!"abcdddajafic ?I!! H!$=8B"J'!9=8abcdddajwbja I S ? , ( v > _ =   Q > R I > ! > ^ &v` J  J B g. DK ? $% $ g,, $R O :  8 !  >  H F H >  ^ 7 !  H F % ! 9 =  > "(-.#E"-KK?,K"FE"E(EK-abcdddajwfcj " I! ' $ 8($B! >DD; E*=$+ N B %9 J9 J* %R,NR J9 ;-D>"K(K)"O H! 7> R *=$ <!,KDK,-,F(#(# >;;%9 ,H! $=$ =:>> B =>!K,,. BCD "U >$!?8$% $ ;  9 B O=9$= 9 : O:: u $ : >  9  >  ! B < 9  B :   U B  R I+ F # # # # , K " E E D " ? O 9 ^ K D K , (,, $? $% ; O$ J  7! 7N 7@ F, abcdddajajbf ;% abcdddajwbfw 8: U"(((B(_;X !$;BX;8!==9 8!>R*;!=`$.+ ,K#(-F#K,,,E'''R:abcdddaehfid BRC9 H!$=:B9>!>$B> 9RO=%*N+,K#E-FF#(F(g 7=8%!9O 7= J J 8BUX8B IBB abcdddajbhfc U'$R % 9 . + -> '' 7J OB = $ , K # E F F 9!  H HB abcdddajwhda O :+ ""# B :!%  BR = >% >;R $==:> R%$= !C! _& ;;> + 79$'X9J&%B 9! ;!"B %8;"R 7J=,KD("E,F-" =8:!> H! =9>8! ;%"NI9 88 > K,, DNI  B $   9 > ; ! = 8  % ! _ H '% 7? 7J` 9 > + = % H! C  ! >   '  = > ;   !9! != 9 8 $=  J %  ,#'," & D-F = =BB% abcdddajwaid ^H",,,. !%`<$^H"#,, =;!_9C$8 !%`B RB $8R*!C I>B%8>B%!8!>9!9$!% C =9 = ! B  ! ;: . DK ! 8! =% BR X9 ;! U% R N , K D K , " ( , K " K " H > % 9 O  9 %  J abcdddajwbhw CvJ RD,KR:=$+,KgEg",-D,#(abcdddajwhbe  #,,9 abcdddajbijj ^ F# :R *=$+ J: !89 U; %I!! >9 !B9! 8D R: u !9 9@F,$;! : O abcdddajafcw 7 NI KD"!gEg99 -ED. 9@ ! ;!  D,  ,g 98 => U % B% ; ^ < O ) < O NI& $ : " # 8  9 :?J 7@ A"E_ =?! %!8B% 9 <I!XB8 C>BB EE?O,K7 #g,#"gDg.gF,"DK"E"K"OFg?R,* O : K > % >   >  8 ! H ) v? U   B R abcdddaeifdj u 8>9"J;!!O =%H)v "#8*= $!+,"K#((-%""?(8E-A(D;9!"#xO? DE99>89RU%RN!8 *+,KD(,(,(,D( 7^ & abcdddajwejc R abcdddajwadh J O=  ' > % 8 !  k . ` * = $ + , K ( ( F g ( , " ( ( > 9E #  g  '  O % R , K ( ( F g , " K K ( D $= $B> % 7J 9@ "# : H!$='!=>988B<8abcdddajbihw $!:^7 >"O =8ABC%9=9=@>F,: O:u!J8!AJ7abcdddajwhja abcdddajahbj H! ^N B?%9$%D,,l ?B 88 8C!N9. 89! *=$+ J : ! 8 9 U % I !  ! ;!  D , B  > 8 ! R !B7N O : >  ' =  ! 7= 8 % ! 9 = ? 9!  D # : + g. "#  ,g 98 => ; ! U % u 8 > 9 " K  9 ! 9=  ^ 7v , K D g , " g " g # ( % 9 + U ! 9 ! 98 8 B<8  )  8 A R X 9 X 8 B J  J 9 = O=# = ?  B  = %  9 >   ; 9  ;   '$+ '''R ! C A :8 . abcdddajwaba J;!!O=%H)v abcdddajwefb %RNB!!8-,v>R,K#E-abcdddajbcbi F#,K((( B!$89!>,KKK,Eabcdddajahwi 7$:U!B>>U>%J9g E E , F E D ,B R C 9 B *+ ,"(-#K""D(? abcdddajwhjc O : >  '? ' ! =? 7R  : Q ! ; K(KFg"(DDD# ; !H> k9 %8B8(C :!' 8_ B O N?u .#B =!%799$ H! 78;!>>B abcdddaecfif ) :E,,B.KN,,I XJ!$=%=O8BN%7B?=I! 8;%!=9 : !C>>9@U%FRH) ,:RN *+,!K(KDF"Kabcdddajwawb E"-O"J#"#. > 7 ! B `$: 7^? 9! : 7N D(+OR #% :%8 B>,K!!9 DCK+,E#,= ,K>F$F?9>F B=, O =?NB:8 !x98!>%!9O=!8% ! @9% F=:#>:D ;^I9 mno\p[qrst]nYp] I> J & B% 9 &I? II# B + ^}K,, 7 H ; 9 7! H% 9 *  ! J D" abcdddajbchb H> H! $= +> B > '! 87 BB !8!A=>$u8!X9X>$8 $B$BDDH8,KDK,-abcdddajwjhi "KKKDD O=:BN9=8!?N% *D=F$E+ O= =: 7 > ! B? 8 % 8 = >  ; 7 B ' , K D " D # F D ( # ( >  8  !  = = X9+ U %  abcdddajahef > =  x ! > O  = % U % R O  = %  = >  & >9 88:;R N? $C!` !BO_H N8`,"(-abcdddajwhhw u JE*NB ,-B,g^D8D!g N%=BJ=?N?N)9!D(:R K_; 8B$!9$ .FKEF## !"u ?9$%R@,FK#Dg:,9! Fabcdddaehdde (g-K7 Kg {m{m abcdddajwawe J% 7B@"7> #:)UX9 BJ =$!,.DK! D(abcdddajadee ) C + DR K ? $% R ^? IB ;% 9 >  R )   D # J  ? !  > ? '%   8   : . !  I > O 8 ! J   $= I=> B I=> B I=> B I=> H! $$' :> CB ;! 9 >! ! B A A!CNI !DF7N?7DK.-,:=X. H$==:>J'?!$B! %B8>R*+,K((Fg#-F,DDOabcdddajahjb NRJ %$B>%N$!># !#9 O=!(,$*=$+,KD""(ED(B K,, ; B % B8 % 9  ! 8 "D-K#K ?,K#("(ggg"-F U B J  ! J= B X$! : 9JR7R,K((Fgabcdddawbjjd D#DFgKR DR7!R7R7@"#:RJ!!9 O= :$BOO=>KJ,,^9 ?J7!^88>*Q,>KD"! -J%>H9!>,K#E-Fabcdddajwawf J ;! % =8 U % R *8 > 9!  abcdddajwhif O> D-"vB>^Nabcdddajajhe =8!& J'!u!I>O8!=%B X9>U%RuC=&RFD D##E,E,,?,KD"D#FD-(#(B HCC'",.F,:$8!:!^?> O:I=>BJ==O%!.vB$8 > % 8$? $= 9 ,K D(R %7J 8DB 9!BB= $D#7N? 7$%x> =U* %!*!? =!B O==:8 !!$;!===abcdddajahja HC  9 > B B% ! $;B !B g,, $% R 7! %B88; > $= (.-!,D :" R7R ,K((F%gabcdddawbjjw DFgK H %    !  O B  R ,KDK,-K"g((( +, KgEN9% ,((E# KKFR K;B> > > D ? $% 9> g,? : =B $8 abcdddajabwc abcdddajwhce ^; B ^ ! R U % % H9B @$F' #:) 7898 +,KD#EK(,",, B%9%9 ; >989> D,?:$8D?$%*+,KDFg"abcdddajacfd E,ED"# H!$:>>'?!B8;:B%9 O==:F9$='!9>-#:R 9 H! C ! N ! ? u!  8 =;: 9 ! >:  8 ; abcdddajwaec abcdddajahje >U%R^ =>!N I >  * = $  % 8   ;  D 9 8 > D  B 8 = : D   : ! R  ! =8 ! F,. -# ;9! 8 ! % ! vB J O : J  ' ! 7  >  ! B   7 ! 7R H! $= + B $B>  9= $ B =9:DEvB D=R*=$+,KDD""""#,O ;=B O$:N? :B;89 7 @F,N: !=9N% 9RJ9 >IEEK"g-# TRJ abcdddawciei abcdddajabef 8 abcdddajwide U9%R7 C&!K` _;!9`*=$+,K(K-FDFg-,, $)u C;+ED+O= ,(,.#$,?%7B g%B#>8,>,F<R 8_;BB>8B>98>X9+ );: !AX"?9 E" : >  + I  : ! 8    ' > 7 @ $ ! $ $ H! C  ! >  ' ? ! = >  9: 9 > R  . abcdddajaciw H$ 7 !  , K g E D # E Ynq rt Ynq r abcdddajwajd abcdddajahjj " # :  N B % 9 ? &  H! 8 ! % !  K  + !  >     J I N<JJ  : ; !  7 O :N98 8!A9;8 9 B!N: >> U9J!D#.FRHBXB8B ;;%99@RF,:R!$89>R 7!9%'B> H!C!*=8J u?! F>'H!7!=9!8!=%BO!= x8 !8 8:=$ 7 @F,NxOxS :B%^D""# >*%T &N: $! B U%RB%=$BDE$':9$X9 =. ' !8=9 AA9 >!% %' +D8 &%!$%@`vJR U%RJ9 $,K(KFR +UBDEDER =,,,? %RU,K#ER !BRH 9 >%=% ! > N 9   : 9 ; 8 !  B R8 >& J 9 =8 *=> > 9 = ,_7 ,K#E-abcdddaewcib D!, DDDXK F *= BX9R7,KDFg"abcdddawbjjf ""Kggg ""? -FDER $% > k# H>  I= ! % 9R 9 = ;!  %B8=B U% &R* !vBH!9!_X>abcdddajwafd 8!UB` I > %! ,"(-.--EDEFg?,K#",,DKDabcdddajwdji ",( H!$==:>NI"B!BB% ,Kg-RvB8!=8$8%B8Babcdddajabje B ; #K >  B. >  8  = <8  ; % A  C >:C:=!8=8% : N ? u I % 9 >  ! B 9!  7^? J Cg#(-UEE>E?,!K(B(>F!g* KK*N ,KD"". O ;"*%=9 ; ! N  = 9 :  N % B   8 ! B  8 !  ; >  = %  C   ! 9  H! $= + $ >  B > $ 8 ! : C C = k@ C = ! A N ! ? u HF? D g K 9@";-!,:K#( !-NF"- >">gKD )8!AR B8B#$."#$?8B9!R# 8B$8 ( = >:E#,",-F? %R*=$+TR :$;! D !%+J%;BP ;:!!RC!99 $=B!+,K(KFKKD-,Kabcdddaeejac abcdddajahfb ^9= %%?7 8B8DE !.8B $ =#,9 9(.D$':. (%R!9= B%. _,K((F-KKFDKgR ,"(-` ,K#("g-,#D,K? kN=9 H! C ! >  '? ' ! 7 % 9. abcdddajwafw D : E, B   98 ! $ ! > abcdddajwbfi O =$B  ! 8 ? $> $!  > U % R ! 9 = > #E vB O : IB N; ;% 9 J  N? u abcdddajabcw  ! ? '!  B ! % 9$= -. # =  9$R % B % 9 = BR 8 H! $= 7 > ! B =? 798 > ##,"KK# 9@ #%B,8:>NR7 ?Q!9O=));CE,KK,#($"?7B B(I#-# ,KKgK,,F-,"#|,"(-K,EE-abcdddawbjjc N B%9 (9((#>#,<, O :> 8>!F,. !$;! 89: $ A!=% 9 !9!B ;> *N+,KDgFD(KE,E"?,K"""abcdddajahfj -- 98+ u % $ J %? O $ 8,: F;  8 ( ( ( 9B8%89 B!?8&I%N ?98 +,KF;DDabcdddaeefhe -, : ;   ! N > > 9! 8 ! R *= $ + K ( ( K F . !! >7= >'! abcdddajwaic O= 8 B I=> B J =?! %9>U>%,KDFg"""Kggg E--K( >K F9Â&#x201A;= 9 D#B$ ,%: _* 9 8%!9 H! $ = = : >    B  C = C ! 9 $;!%;BB. =: abcdddajaadj 8= : J   '  " VI > ! 8 ! I T<= ; ! abcdddajwhwf O ?O8!?X; N%  !DK, "#, !$=? $=? * *= $ + , D g " F #  ` % 8 B >  U % R u  C  =  D D "  "V8 8 R I> DV;9 "VIB .  !  ! B B ! ; ! C  ! >   ' ! = >  ! % IB ! ! * >=!B*=$+,KFK-,(FF-Fabcdddajwacj F $! =B% JOB> <O% %V,K#K(K"K"g-, VD"9!9< ;! = 98 %8XIR =;!;% H!$=#I>!8!=BR*=abcdddajahib B*=$I%?7+,K#(#abcdddaeeffj ,D,(,(,! $ +  TR & = A  9 B;U g&(R## H$ :> "' ! $! 8 $= :! =B ; !NuIU9 R"O$R N:V-FED-#" 9!>$!>;% 9 K98 !:=$+ 8J IRF%R&B KKF(>g8!?B(-,;,Eabcdddajahcd A ! $ <>  9 ! % 9  8 . abcdddaejhdj ,K#(-FF-K,## = 8 ! + D . " K : 87 B!8<$ ;!O ;!= 9> ;-9! 8K!K%! ! H! $==:> > ' != :=$ ,K((F. H!$=>'!C=9abcdddajaawh ,K#F"REF8D=#R"9! FD!8-?,!"K"F:R="$(+NIR "abcdddaejjhb "R()O7 gE"R 7;8 > D, B =? C % 8 A A %  B R OR  ; ! R , K D ( g " , E K,#(,,, ! >   = BB=B @ R " K : O; R 7! 7^ 9@ "- :R ; abcdddajwach X' '$;!=9>$!8abcdddaejijc !>9 *= N I $ $  8 ! 8   = > ! 8 !  ; $ + O=    % U % R >  9!   E # !N %9;!= = :!8!>B$>xO;%%B>9!  ' ; >%!:!>I%+,K#K(K(abcdddajaajf Kg--g ;!>%R,K#(-FFEEK(K abcdddajaidj XC>C898>9' 8 % 9 B 9>  ! 8 O!  $ : IB J  = > %=R)$=!8,K(KFK(g(,"Dabcdddaeicec 9R*+ $ %$;BB%9>=!;B!=DK9- ,KgEgD#gE##E?,"(-#--EEabcdddajwwdw " N '! g(7F"E8F8 ':!BB9;@!FU,>:. O $! 8:8>!C"' (9g. C:CD" ;!8>$;=!>RN B;=!J8,%K!9#("#abcdddaefdba = '>! ' >>R X9 7?J '*! . =>B>!J=B%!88$98 ==9 NR7!>(K"g-gg $:+N 8!B+9 I@RFB,:N ;=R%>88!7 $% X= ! V >,K#K(gabcdddajaeie g#F#(g abcdddajaiac H!  ! 8 D,,l; 9R   : > R $ :  9! 7NR  8  I 8 R ! 9  =  > & " # v> C' %$8. X9;!>!!9?;B%8B>+R! $B88= '! B = >9= I>>O !>(? O B;:;v>%9>R*+ #%FBF8!BF,>>(?,9! DRX"!D9>#+EU#%>RgN JB%98>=RA,8KF>K9-,%g;#abcdddaefebw KK9Eg88 H! U%RN!B!J!;=%&RD-vBabcdddajwwib > H!$:>B'!=abcdddajbawe 9 >8>. >&B $= 88:>=9 $87N? F B7 U%>%R~! ; ! D " K K K g $8!=B.;9% 9$RX>=98!;9 B E  , " ( . F ( g E ( # abcdddajaiwa N 7BB U B 8 : B 9 B  O = ! Â&#x201E; =  7 = 8 % ! 9 ? B 9! 8 abcdddajaeic H! C!7J? JHF 'I!^>8=! O">,I:X=%=8 !>7!8NB%9J B!E,,$R*=$+,"(-!K;#>ENDF%-8,>=!B _' B+9! 9 7N 9D@K-.,"(::$899!7^? :! H!$==:>u!88u! 7?    _ ' ,K(K. 7? 7J 7 @ " " : O % 9 7  ! > : #, ;! J` 8 +D,.!D# ?$%%% $$% A8; +89 K#(O= ---!->(!^7*=$ N>8:D`B O=H! %9 WO :abcdddajadch 7! %J *= $<U ,K#B(-FK,"D,,N9 J%8*=$,KD""gDFDFabcdddajaiwh 8 = ;% % R *=$+ Q; abcdddajwedi ^ N = %  I : =: % H$ :> 8 B >  ' ! 7N 7 I+ ,"(--K(-,(? -FFFFD#? '''R B% O= =: = = 98 > $! 8 9B% : abcdddajaecw R " ` I B ^  N  9 %  O  B I $%!;RB 9@ $B998>'!B. %= DO@)8!",,X$J98!(,$O8 :Nu$=7%@X-!$,=:"U@9 J!E"#($. 7J? Zprynzq[ abcdddaehbaf O F#:*8+; ,KD# (K -FO! ,8, K-J9abcdddajaihd %98 9 B !'% E#, $ 9@ F# : ^>J9 !B<H>>H9:R #J  O : > %   > < : ! 8 > 9 9 > F # : O : C  g  : !  % 8  7J I  O = 8  => 9 ,KR ,,. DKR ,, $ 8!:<   > k >  7  = B B % U % R 7 R = . N? uON;!;;>7! 7N 7 @E##Kg":,R  ; 9 ! 7^ 8 !  ; ! 9 >  ; ! 8 9= O : J ' ! ^ > I> R X8  ! > &! :+ ,K((FK#-EFFF O= ! > & '  ! R O B =  ! '  J 8 ! :  O = %. D-#E J7^?8;XB8BH!$'>U% R,KD("("E(F 7!  8 98 J , K ( K F g , FEE-## D#I=B>>,K((FKF-abcdddajaece U%RO!>7))?E#g=abcdddaeejcf %v> C$R*+TRNB=,K((-"abcdddaehbcf abcdddajaadf J!7gDv>_H );9 ` abcdddajweab H! C9>! ' 7 U%R % $ "# XNN C!!%B;! % !!: %!B8 ?' R"7! ,. E,::=$+ RO%9 abcdddajaice H! >B=8!B9%9 ;:!B!' % H! H! C9 !D# A8 =9 :!(9> ? !?8 '! N $ = = : >  J   ' !  = 9 :99>>R 9 ' 7N 8 ! B% K 9 B $? >$ =(#>!,'<' B 9 @ " # F # %  J '   N 8 R 7= % !  8 !  % B% ! ; =  ; % 9 ) 8 % 9 B  ! $  = 8 : $8 $% : ; ;% 9 8 ! =8 *=$ ,KggFD(-,KE 8 B  8 Â&#x20AC; * + , K ( ( , D E # F ( F K _ 8 98 `  + N? u ! B% 7! 7^ Â&#x192;"g : $=8 $B8%8! !!B*+g=9: DT> J+NxOxSEE",?vJO8?;F,&DF 98,KD""g-DDgK7abcdddajwewe . abcdddaehajc x' 7; %N!8-T,KDK,"E(DFDabcdddajaecj IB %?>=" 98 %9R";> F9 >$; abcdddajafch ;% 9_ %= nÂ&#x2020;mt\p{nrsnr \nZ][po abcdddajacda H$ $ : >  D " u  ^ > H ! ; ! ; ! > <X 8 B H ! . %>>!7!#!-C:% F("-U?,%RKID!K9: "E#"abcdddaeefid KD-F8% H! :> 8 B A A ! C $ = > > % =$ ;! ` = %  9 , . , : % 9  > : 8 !9 >   >  = ? %  <  J ' 8  O : " >  ' ! = >  ! > ! B H! C ! J ' ! N!  O B% 9 O : " , N? u _ xO ; 9 > = >  ;  NT ; % ` H! $=  8  u !  O 8 N B N ! ;   ! C  >  U % J ! 9  B = 8  >  NIv > ! 8  # , K F K ( K g E F , g # KDD#"F# ^9F#.-,:N9 %7!>9: !B X7J '>B!A=9$ B=%>:!8*=$!'TC!. 7%!$7@F,I:*+,KDF"abcdddaehwcc 8'  U % R u  8  !   9   & % 8 9! 7N !  % 8 B >     vJ < u 7@ F,I: ! 7 ! > DE N? #--"EE *+ ,KD("(-D#, abcdddajahif ;>;I+-#-#g#g abcdddajweeb H! E -,,.(#,$?9BR*;!,K#g#Eabcdddaefiaf "g"E,F *=$+%,KD"D#abcdddajacee ,K(D(DR %C!,K#"g"DD"g(" C !9B '! : $ ' =B$ abcdddajacbh u!C=;>B!v' =9; ?8;% 9 %:B~=9 . *=$,K"DF("FK,Kabcdddajajdb ! 8 !  > > = < $8 !>) 7 9> > 8=; 9= F%# B !E,, abcdddajbhia '% O : C %  ! B 8  ! C < ; 9! ! 8  8 ! O : C  = ? C 8 9 8  C 9 @ " # C  = ? C C H! $ = = : >  D , 8  A A  ; 9! ! 8  8 ! < B ;! $ :> C 8  # B ? O B % > ! . % > ! 8 ! =8  ! ;= ;% 9 B B8=B H! C !  :!  $ B% 9 $ 8 ? = = : U %  % ? U 9 % ? , K ( K F K # " , D # ! >  B   > %  B >   8 !  ( 7  . 89 %B%'% (,K,K$ K#8E>-F9 >EF#U"U B%='!:B,K#(,D,-",(( *+,"(-.E-gKDK, abcdddajweew U%R&9$=J!;=%D,9%>!;B> 9 B% 9?;> u B!$8 9>K %=%=87JJ*=$,KDK,-,F((("? abcdddaeheca 9$%  % : U 9$ ? , E E >>: !B !C B ,"!(BR -.F*=$+ ,DDabcdddajawad "% ""O. &' X; U% 8 J9F abcdddajaiaa abcdddajacaj H! ) B !  J  ; ! J  % N 8 !  >  B H   U % &9$= J! ;=% E- B >  abcdddajajdf $ : >  8 B  ' !  8 8 = >  8   I+ , K D K , F K g , F g H! C  ! 8 B   = >  B % 8 ;    B : 9 ! 9 %  ;> 8 98 H B J O! B 9=;  J9! H! C ! 8 B N9$ = =9: abcdddajwddi O B > $? ?9B=R A=%9  O:#BB>89$ O ::J ' !7N I>!BJ 7 8^9= X7 > IBB!;=;%9*=$+,K((. 8>%8!%'9@"":7? A!!8!B%B8=B>R*=$+,"(-. abcdddajbhii ;! > H I % B # ,l H 9! F # 7 !  % ? ! > : 8 B 7? 8: %8CB> ! *C  E,, 9! =  ! 7J? 8 ;  B ! ^7 = = <8 ! H! C ! ;8 ! B ; :!  = > K # E K " , " ? , K ( ( F K g g " F ( O BR,"9= & X9 D> *= U=$8R,8"(U-%K#!EBD"D"; Fg#g"DDD %+O==;!,K(K(abcdddajafef KFKDDF# $=B8%*9 ;99 >8OF#$:BU%!JB $= !9!*=$+,K#E-Fabcdddajweef -,-E,E !>9=8 %!9 J! 8&': %> 8 !:;! abcdddajaiaf abcdddajacwf 9;! B"EBJ>=O! C.v> (-;.EDUabcdddaeiabf K%RFI="(B O' ^ R " = $  = > 8    ;  " F 7 B = ' . >$<% ; !89DRF !%B 8 (,? E, ;!  C + N<u % 8 7^ $ ' % 9  >  U % abcdddajajdc N % =  B J   ; ! $  ;   < I   % H! $ =  J  R x  9  % !    X ? *  ; ! &  D # J 9;     ! :      % 9  ! A R *= $ + , K D K E E ( ( E % 9$> 8 B   <%  9 !% O : C   B  ; 9<  ;    >    ;   J9E U 9$  H 9 > !  > abcdddajafew 9! B   O : #  9? F J% C  ? " A ? )7@ >=!8"- %>: 8!IO? I! ! B 9! XI N 7^ U  &!  J  R X 9    8 ! 8 ! &BB% ! > % 9 ,K#("g##D",D -#. (,R *+ O= ! 8 ,K#(gg",K"K(  7N ! C + E , , $ ? 9B    8  7 $  F , , 9    > !  ' %    9+ K abcdddajwdce O= = :   : !  ' ! $  ;   B % . F !  * + NI  >  U %  ;  J9# _ O N DE# N! ? D#K *% R J% ! = B J 9 # # v J abcdddajaihi abcdddajaceb $!;+O=I!_,KFKE("FgF#F` J;!!#J^D,,9`Iabcdddajajbe 98=8>!K.UD=K>R!&B B!F,>$?O :9 (K-K-E- H!C!NI'=9=$$8;H%9 NIR*N7=<J'BN$abcdddajwejh JU%RN 8;uB7!JD,RE*= $+BI 9B 9 !B%RHH!!>,K#(ggabcdddajahai DKKg,, =: 8B 8%Q= !8! = $= ! D' @9 B9 =>!. H!7;OB=^abcdddaeieha x >N9 >A O= %  N = >  R *=$+ T! % U % R 7. >   > B % 9  79B   >   !  = =  * = $ + J 8 ! :  O  = % N = 9 N  H! C ! " B >  = > $B> % % 8 H! C ! ;9!  >  9 7$% O : xN X> ! I7  O 8 I  8  R I+ , K # E " # g g g K g R B  % ! D E ( R I% + # # K # g O=: >$=8 X!8!>78X8X%8",D"",DF !7;!!U%RO!$!8"?abcdddajafcb I!! O% abcdddajwbcd '! ?!8 9@"F :8!B%!;= O:J'N9$=N 9> !+B 8( !=8 F!-B! > k%,K#("gFKg(K,!xabcdddajacjh abcdddajaiie N!_> >7 JJ7! 8,", KD(#B` -g;9! g### ;!=   * = $ = B , " . ( , g K ;%998 R*=$+ ,K#F"g",(K"D !  N. 7! R DE(C 9 I8 H! B KIB% "g H8 H$ :>R ! =>%!B ! % 8 abcdddaeiibc 7! O : J   ' ! N  ; 7 !  7N   O : 8 B K :!  B:8 ! % abcdddajajww abcdddajwbfd B% 9   ! " U  7 @ F , I : 7= 8 % ! 9 *= $ + , K ( K F g , K ( D D F ? , K ( F D D F D " =>  9=8 9 8 :%  # '>   O= =: C  Â&#x20AC; H! C ! NI B $! 8 X9 >  =  N A =9 N 9% D*= #$?,$K%#;EB-,EB#"F<" Q! ! 8 : ! B 8  ! = 8 J   7 N ;  B $   B % 9 O :  B>  >  $ vJ 9B% 8 % abcdddajwefw ;  I 9 )  U B  R , K D K , , E ( g , g ; > ; R :+ ,K"DFF(EDDKK 9 B 9= 8 % ! 9  = =  8 : %  = 9= F _ I! 9 =  N    ;  B J = ! B ` vJ FD?,KDF"abcdddajaihw K((KF-" 9 abcdddajwadb N ! 7=8 % ! 9 9@ F# : > 9 >  7 ? A ! 9D(. #K :! C E,, $? 9B 8 98 H! C ! >  ' A > ! 98 ! abcdddajacdb abcdddajachf E,-,(, N9O=;U%J%!=B>9DF **%99$:>:. )$!8!%!;RX>8!8%>9 HCF,!?'Dg.FF:9!XI > 8 8% H!$==:>:!9 !%;!=. 9>8-,:=*=$,KDK,"abcdddaeiice $!;,K#("gK"F,g,?O=7v 8!> H!C!$$ 9 abcdddajwaiw B$B% B ! D 9!B'=%=BR,KD#(gabcdddajweci D-,Fg ^?;!%!:;C'> %8!$! 9 >  $ ! 8   >  <>  8 R ! A +  9. H! C !   B  8  ! B  B 9 = ;B$%8.R ; v>>=9v>R,K#E-#KEDKKK 8:R% 8+='! 9! 7^ 9@ abcdddajajfc ! O :  ; 9!  >  <8  $  ) C + E , , $ ? 9$:$=8:=$+EE-#(EE J>8!,KFKE(-(Fabcdddajaccf #F, 7 F # 9N%988*C+9 ;$ =R O=>  B = 8 ! C  % ;  ' _ $  " (  B B ' ' C    $ = F , . abcdddajwaji > H! $= =:>  B =  8  7B N ? u D ( . # , :   8 % B 8 >   7 O : B'! ' 9@ "K : =>B > % 8 ; ' :  D , ( 8 % 9 9 ` = > ;! O 9R ,K#EEE-(D"K DD. DF > % R DFR ,, '! $ *=$+ ,KDF ! B B ! 9! ! 9 % D E # = 9=  9 @ ! 9 % $!;+O=!>_,K((,##"g(((` H! $ =  C 8   '  !  $ 8  B  ! < 8  ; Q  ; =  ; ! ' ! 8 9 :  O : 8 B D, : ? > B B > ! abcdddajdfhf ,"(-.KEgK,(?,K(KFg"#(##abcdddajacwj ( "K(,""EK abcdddajwaif '! : % B !;> 9 > > -!,;> 9@F, :R !9!> 8,KB9 8K>D%F:":% 8D$8$!' *=$ O= O=;! OH&):=$+Q!,Kg(EEK,-gK O : 8B U8 9 :8U%RC %B CC!#9$% R F, abcdddajacca @ $    ! ; =  ; % 9 9>  F @ B  $ ? H! $= =:> 8 A  ;9! >  ? abcdddajwjaa :=$+ % , KD"D#,K(D(D D F " g " %  B  B B %  !  !  >  U R % 8 J9(  9 H! C ! " J ' ! ^ => J HC  I  B  N  B % 9  H   9 : R *= $ + ^H  B  , K ( ( F g E # ( , E K abcdddajwaia abcdddajwdaw 7 :>9> '? !9@;! "K : =>% B O$8-KgK(F?,KDg,F((#,(, I9 ! 8' H!= 9> O!8! abcdddajafda N %H=XO=8TN=>%8!=*H HK"DCF7E-!gFFI: , O HC  :!  ! % 8 B >  * =$+ &! > > )$!=7^? I:D 8!,!C KDg9 ,-D," ,DR,*=$=B! Kabcdddajwace 7>+ +  % ! 8 <> 8   B % 9  '  9 @ F # : abcdddajbdhb O 8 ; 8 > =. 78 >   *=$+ F,# K,EgR : N  u!  IB% H% 9 O8 7 !  , D E FgI% O:B=%::$%B !7!>X!$=*=$,KD"". =gg I! ==*=$+,Kg(EEK,-gK abcdddajaced abcdddajaccw % O :$' ;9 >E,,? ?9$9BR >=) N?' Q!XB8 9_J $R 8_;!A ,KDg% ,-DU% #FR> ,(, 9! abcdddajwjae 9!8D%"R`& ,KD:KF%!#D#%DU#%Rabcdddajwffd 8!(B,%$?9  $   B  : C % =  > .  H! $= =:>  >  N H ( ( K " K , " ? , K D ( g , K " F , O : >   ! 9! 7N 8 ! A 7% 9 abcdddajwwbi 9! $8 % B` H$ :> = ? 9$ = ; ! U > _ ! $;! ` $@R*+7,K#(-abcdddajbaha F("D("g H$:> =?J'=abcdddajafbh    >  N) & ^ => vB # , ,  ; ? 9>  ; % 9 ; B >  7 7 =  : O : ( N :!  7J? J= 8 =8  ! J9;;>,K((Dg,-FEDFabcdddajwfei ?J%! H! $ :> > 8  ? 8  % ! 8   +  ! ; $ : ;! U > R =BB=:   I : = EEE-,,, 9=$>Ru!9@-,:RN9! %*=$+,"(-.F,#K,EgRabcdddajacew B =B >:% ! H$:>>'!9>!B%! =9;BXIN7@F,: E,, 7!:O$8!I%,"(-abcdddajwdda N9 !% 9 !>=8 ! ",. F, (,, U,K#(K,,,,DFE? :!$. ;!D 9#; : I98 !8*=$+ O : I B N ;   ; % 9 J   N ? u 9 @ # , : := $ B% 9 ;! $! ;B. 9! 7 8  B ! % =9 *=$+ ^7D, $ O8 &!  J R *=$+ ,K# E. C !NI ==$R 9@ F, :; ;%!9? H! $ :> >  ' ! = > 8 =;! A 898>+,K(KFK("EDDgabcdddajwjew H! ,K((K,,,,DFE N? !9)O=C EK!,,K$#?7B % X=! C : $ 9  ;! U % O = B  ! %  IS K D ( " D D E K abcdddajweee ,K#E-,-D((,- %*R = KB !#(#, *=$+ )$= k %! 9! R 7? J $ ! >  = =  9 @ " K : 9 abcdddajbaca >Q R7 (-FB"I EEabcdddajwfjb KI KF8%B8 abcdddajafwh H! $= =:> " J ' ^ => = >   A % 8 !  O $  8  ! J  ) . !  % 9  I>   ! $ :  B   : !  ; 9  8  ! < , # ( D ( K ( , , # B = 8 ! > 9 =  R * = $ + , K # E " g ( D D g g O :+ > 8 !  8 C '> 9!  7 9@ H! C ! >  ' C =C ! 9$! % ? 9. I> O8 ! X> U % R % J9g ^8 ! v B  >   : = $ + , K " " E g K K D D D D abcdddajwbfe abcdddajwdba O : J=' !7 =H7? 7k? A9: &! :$'$ ;! B8%!9 !: BB9 !88!>!AR ,-,8g!8,,(9 abcdddajwhdi $ B!$B!:8!%*=$+,KDK H!$:>8B>%>= 7@F,I:*=$+,KD""(,abcdddajwjje (,"D#R O:k@)C9Â&#x20AC;88=?7BB8$B B;CXRDN ER!,K?' #g"!(-RE*= "E$,+Uabcdddajwjei ,%_R @%`'. "UKIBBU 9. % ! ' J  <U = @ " F I: 7J? ( H! $ :>  8  % J:=8 =8 8 % 8!N   8  ; ! !  ) 7  ;  B 8 B  N  = 9  abcdddajafwc B % B8 B > + 8  & % @ U % J. HD=>u!%%9R*+,KDK,abcdddajwhff "E#"((( u!Q8+!O=8^7R*=$+ O:C D,:!'!B%9 H H! C  I ! 8 u 7@ -, H!%%. 9B% %$& CH B9 ,KD- K,9? -D: "abcdddajwbci F(,, D,,$? :g##FK8FEDOD-I%,"(-(DEEE-#? !::!A!x>O8I;H%9: 9 !   %   D , _ 9 % ! $  ` v> O : B 8 $ >  N? u D(. #, : * %  ! :% =8 = > $= ! > R ! : ! < !!%* +,K(KFgDE##(abcdddajbeib 9! 7N 7! 8%8%BR>,KF!KC-+E,,K,EF$g?9B abcdddajwhjj B$8$' =% " 9 !8'E( O==:">'DK8?;F, abcdddajwdbi J 88B C9 '>?9@ "E : 7 O!;+OR DD C"BB9$= &B89R8!=8:=B $R,KD:! "gabcdddajwjcd Dg"%K>, O vJ ,KJ+ DK,X "E=8 ""gUK%FI98abcdddajwfdb JC := = < 9 !%R,K#E-FggF#ED IOR=B: abcdddajafff H! % > ! ~ " ;9 !8:+ !% !!>=%B:!  %   '  : Yn{rÂ&#x2020;oÂ&#x2021; R > % D"R *+  B  > B >  = * = $ , K D F " K " F ( ( # # ?  ! D # . F  &  R H B % B 8 B OO O : E x  x= %  $> HC  J 8 !  N ! <u  7 ! + 7? 7J O : J  '  =  Q  8 : X = ;  U % abcdddajwadd ]p\{oq[q >& +D8 & % @ U%J9!% x+(,x= %.D7 ;K(F(F-KH %!D,,R ,K"DF(#Fg-Kg ^9=  7 @ " # I : J 9 J  X  = 8 U %  B  g g vJ J  : ! A   7   ! > H! C  ! + 7 ;  I= >  B I BU=B> abcdddajwdac , _ 9 % ! $  ` v> , $ R *= $ + , g " I98!8'E(vJ,KDK,abcdddajwfde "E""gKF N>;!O%%!=>$=9! *+,KDF#"K#"#EE?,"(-KFEDFE" abcdddajbeiw abcdddajaffc H! $ :> >  '? ! 9! 7^? 8 ;  abcdddajaewi O :   B   >  X > R  C   R B = B *=$+,KDFg""ggDg"?,"(-.(abcdddajwadc D(,-,# U@B"($:=9! =:>7N 8' O%>;=!A =%>X %X9 ,KgE,K,g%,g9. D 8B!B!=> %> !" =8 !!+ Dg. O= > ' !A=%=; I _!9!B9 UX9 >% %'8B "!#:7 $>8 U;%9! 89 > O !;=9 =?:9 I J">R*N+ g, H$::> = > $  ! 9  !  9 = 9 =>>=: B <B 8 > ? % ! 9 `  ! H$ : >  I  B   $ =   u 8 abcdddajwdih F# ! ' * ; > ; ! 9 B  !  ' % D K $ >  9 %9 ? ; B %89$ B>!%NIR 7! U I!= $CI=%!8O:!=BI;;%9NO!9. ><= X,F=-E";,` (F H! .%:' !9 ==:=!%:R%!. >O= '==>#gv>R*+,K#KD-"(Fabcdddajbhwa -DF D@=9R,KD("("Eabcdddajafif '  R ; ? R  B ! $  = % R u U%RO=9! ""Bv9>>+,K_#O ("gabcdddajafbb ! %  7  ! > R *= $ + , " ( . ( ( " E " K ;9 !$:>>;!$%>:'  abcdddajwaad %B8=B>U%Rv! (-7B='; >8%9abcdddajwfwa O : >  ' ! % =;  7=8 % ! 9:   v= > ! 8 ! B $ ; $ : 8 B  ? ' !R8_#9= & g 9 % ! $ :>= >$% B ';8 > % ! $!8 B$!+!DB X> #; R%9;>9> +%RB!;` >99# 9 abcdddajwdch H$ s{o{ > 9 !  ! ^7 8=% 88 &B!=8 !!>R O%R!,$8 KD#Eabcdddajafaj ## gBR KE( B  ; ! $ =  $ $     B  '  !  abcdddajwahd K 9 >  % 9 ' ! $ 9! % > =  > ; !  9  >  ; ! $ $   O  > XQ!OO 99 B$ :89A 9!!7>)Â&#x201E;. H!$:>>'!=8!9@"g: >!D,l98 BB=: =?Â&#x20AC;7 NB %9> A= %!9U% ' 8:I=$%NxNOvx 9>!B =9RU%! %",D-PB9!%RC9 abcdddajwfwc J! B8 T %B8 == !  >  ; : & % B X I 8J 9 )OR !BR*+,K((F!abcdddajaffj K-g"D,, *= J=8 $! ! - > % !  R ,KgED(D(""K" =: '? != > 9: 9> FH ;B $+,KD""(DKFg( abcdddajafww abcdddajwacf u>:!;*8!9O%,K#(-Fabcdddajwbbh (Fg,"( O= :=$+ U%R>N! = 8D% ^N& O :   7) N = > O! 9$% ? OB> % X8 =O% J U%$7B% . H! $= =:> F , B >  ' ! $ =  C * N , K F g " " F ( K F , 77 =  9 >  ' ! ! > 9= ! >  ! A R : = $ + O! 9 $ % k ; = N% = 8 H  I T) O = : I  B  =  abcdddajwfee % = ;  : = $ +  '' X = ;  J  . = > H   !  _ B % 9  ` < A  C  *=$ I % R # EDKD,"(-.-gE,,",KD""E"EgFabcdddajwbfa (D B;I+,KDFg"D"K--K C!D :! 8!8 *N 9$!:! ! <= = B! _g7! R7`$8>9 R*+,K#F"K-K. H! abcdddajahew '% #  ! 8 > *=$+ NI 'RH 9B@>-,:N R78 > K,!,$abcdddajwwwa ;;;:%9" O : 8  A '  H F ? 7 B % 9 N ^H? K H! $= =:> J ' ! X=; ,KDK,"(EKKD- U> B % % B % 9 9 ) abcdddajwbah IJ 8 ! 8   '  9>  F @  9  B B % abcdddajwfec = 8 !  9 @ F , :  N B % 9  C >    = = >D#FOR,K#(-,EKK,##abcdddajwwec &7 H! =:> !89> B% 9 =>U>898?%,KDF"(F-abcdddajwaef #E(D :=$R,KD#(K(#FKEK?,"(-.KF#,F(K :" B '! > 8C8' $8 9!BB !8: O% !$= ?'! " =9= 8F, : O abcdddajahha 9@ " ( : "  B  9 > C ' @ , N B $= ! > ;! ^9$=% : $!  ! = = Q8:! H8! B 8 98 , K D F ( g D D K " g O :B!> FJ !Q=%O=8 !9?N?7I; H%9!> ! 9 B! C '> 9=8 % ! 9 = = 8    % 9  >+ 7 U ! 9 abcdddajwbwa B% 9 _ ' 8  ` B ! $8 Q 8 (-E#"## !>9R*=$+,K#E-F,F#### O :>!7 '_!=!;>=;>%89` B!8!' +% I%!8U%RN!8(#v>,KDabcdddajwfja U!BBW!;898 9!8?!%!%v+_B,"D` :R=(D""R $+ U=,"FE %!. 7!*+,K#K#E##gE"(?EEDDgD" abcdddajwwfd ' abcdddajwbbi O : C!D, B9 =?% A O : IB N; ;% 9 J  N? u abcdddajwfdc O g,,$?% 8R*+,K((Fg,,"("# ! B R 7 7^ @ " # : R I 8 BI! 8C> ;. : " > 8 !  < " $B 8  ! > ' 9@ :N? Q !9 )C9O= EK, $?! ;!>%< 9 >,K((FK#KK-KF abcdddajwbwc 9@#, -# :_ ; ; ;% 9 = > U >  B D K 7BBI 8 9 7 X=8 vB $` :! A%R =%!$= = ,K((,#-KKF,E k8 J"#I: !9O:7? %J 8 =abcdddajwjjd >N !!A? 88;% !R>XB 9=K,, ;  Â&#x2C6;   U    . abcdddajwfje NIR u D (. J 9=! =8^N&R,K#("EDFFg# H$ :>  B >  ' !  = 9= 9: U  H! 8 ! % ! R J ! >  98 & 9 abcdddajwweb DK? "# =>$!# >B988B 9=$B ^8!Â&#x2026;N;;>J,K#("#abcdddajwjci "g#F,Â&#x2026;D  J ' X=;  u *=$+ U 8 . B ! ^7JD ! 8 9! ,K(KFgFD(-(, U%`R D,, 988 B >8 B! ! 8= B O:"#.F,:;8 %!9>R :=$ J &=8 X=; );:-- _^N8abcdddajwebe C X;9 >!9>9!;B%?!,KN#=E%-8F8E:g#(U#%KR!. : u ;8 O B I ! ;;! =;9 O=  >   '  % = ; ! u  9 > F , % 9 ; 7J =% ! 9 abcdddajwfwe (-F-EFF,K#E"KE,FKg abcdddajwffw O:%%8''>9> = *$+ A; != B! ;$=8 ^UO * +H% ,K(K Fabcdddajweed "X=; KKKKD,! IN % 9  * + J% >  9:  : W AW O : 8  $ =   D K . " K : ! 9 = 9 . U % R % B:8 ! F-R ,KDFF#FF"(#E 9B >  $ 8 ! :" B 9. Q ! =. O X =;  B  $ : > ' ! abcdddajwfwh \nZ][po %=9 %>=>=%=8=8B!=B8%8B>!(D>_$9 H!C!NI9:BB'!;. 9@ 9 B$8F, E,,: .K,,B% R*+ ,K#E! -abcdddajweej DD->- F,# %9$ ;>$ >8=!:R &! !>B$ 8-$% 9R 8*$+ >R H! C  ! J   R O   B % 9 ?  ; > 9$=B!8`IVF(((FDabcdddajwffj 9> ;(,, [p\rq\ )%$=! 9 $."?$=% ; ;  , K # " " K " ( " g E O >  9 > O R!7=% ;!!.>*+g,, R,K#KEE(-#-#YZ[\] X ' B * I) ; ! J % ! 9 + D ` 7 >  ! > 7 $ % | g8 O> A abcdddajwhfb B' 8@CXBR98 7J NKD"#-!FD.| ( 8AxO? O; 9J J8 8- !N!A$,K(KFg"F#ggK !>" !N 7 8!88!89! BH=?* B>9 B?< IC!'R "F``N * % * ;!O% !9 O: !O8 H$ :> J 8; 8%9u $8*abcdddaeijah =X% +,$  x  k + , 8 !  = 8  $ ! 8  !'  > NC % 7 ! > $ 8 I  ; 7 ! $ K # (  7   ! > &!  J  R , K D K , " E #7 -gg8g8 7!9 RCR!; "((,g(,,RH!=BB="7!abcdddajaiah BB= B-.E*+NIROO898+,KDabcdddaeeffc K"#(DDD EF#?9!%+8= %B!P:abcdddajdihb abcdddajwhcj abcdddajwfff

012345016179 012345016179 012345016179 012345016179 012345016179

" % %&' !" ! H!8'> =! !C>B = 99!!8=$! 8' 9$! %+ ! 8+ &' ? D,UV" 9VKD###$JB)VDK# => %D F!# F$%8! ; !F8 , "#, $? D" 9 I% ,K#(". @=! > R )I %=@ !N/#E/D"B! N!C> NT I ! %,UD!"9V "#$ !"(#$*+,"( -.012333041564 /""(,#""$") ",D, I&J> )$ 9 ,K#K(K"E/"-E # K # " ? , K D " " ( " E K K / R *+ ,K(KF/,K#E#E? D " F # $W=;W01233304G5G2 /DK"/DK 0123330406LG 01233304G3L3 01233304G156 7$% 8 $$9 9 : ;% 9<% = >  * B  9 8 ' 9$ % 8  > > 9 % ! &;  % 9 $! % 8 C > $ > N! *& % 7$! % +   ! ' 7$! % !  : B 9=% ! +C9= ?9?%=@;!$=?!8<$ !B$?=8*%+(?D%EA%(FFBF? $--=F#$E8,;,?,KD;K%"9E?K%=#/(?>,K% EC,CC C'! % P FFFR ;FFF % S. 8,OURI+,K#E"/"#"/K D(# D#'(/DI /(DF8 OO QOF"; RI+-R N! +(#E(T! Q" $R ;X!J !B ;= %I %R,S! KD"" (D #D E-( 0123330403G0

0123330405M3

01233304G3L4

01233304G5M1

01233304G555


”•–•Ž•Š‰’ˆ

stusvwvxyv

~€‚ƒ„…†ƒƒ‡ˆ‰Š‹ŒŽ‰‡‘’“

_8g8Q476T86 76304754 0102345672 S5_7 _86Ta686 Y04i038286 40Y848R7 K>CW N<  !   & $   !   

&  M N 

!& 

X !

&  < ! ! ' 

   &   X   M< &   $ " %  !  $

  "  &  # 8 > 'H= < ! HI m,0)FBm; .*,*/E*&/ p 187 69 187 6 `aR7 2 & !    & !    #  '

 

 K $  I $   "

& A * + * F F * * % &   & &    & $   V $ $ " 

 ! #   

 / E % 0   

&  A

 #  

 !m > $  

     

<

  &  

  N " "  &  ! & X  # "

 (#,*/*,0-F+,+E%,0)F--E,E-1 11]VVV N" !23455527G65G " !" #"$% & & ' " N "& 'N " $ !!! &,*/*,FE++2345552626^J E/0 o!!  &F+ M $& <!! !mBW %; #m) +N 2345552772[4 /*, $ $

!& XD ", " (!

HmI *0!b0 0-K)F1"K m*+ " < (  & ; 

 <  M

!  ! c&   ! >$ 

 

 D

& # !  & W ! & 

   ! # 

  !  ! ! #    "   ! (! ! )*+,-+,. ,*/)0))+-1 

 " &  , * + E * 1 + / ) 0 , ! & C <  oI m , * ) ) E F m , * ) * 0 * 0 1F, 17R3472 234555263357 23455527[[23 234555262^[G DV 

&  ; ! 

 / + & # >CW <

! & !  # "! D!& A **/F++ % #      ! # A  ( "  W 

 (

! &

!  K I (

! &

 D " . 8 9  :;  0 < ! = (>0 ? + , @ (>0 : C 

   0 & $& ! ( N #$! $!%  &  ,*)*E*E-FF23455527^^7G E- VVV X ! & 234555262^5^ AB?))+@(>0:C:AB*,9 ?/,1,@ V &#&!"$ ! ! > ,*))E10+)E*1%,*+)FE23455526J5J5 F/E),1 !E/<c # ,0)F.E*/0. ! "!&! X ' h  $,0)F)***)/0% & !& $ '# ,*)*E**0F)+"!" +)$1,/*-)+*0. F-%,***0*,-/*+$ !E,\1 , V& A & 1F \e   !  

 &    

!  !  X . A  #  # 

& # ! &  

/ E &  < ! M # "

 &  

! # > ! "

f (  !  AB? 0 / , @ 9$ &

 ? 1 + @ > '  (>%  " $ " " 

+ F ) E K  D F b 234555274[^G **)-*0F,. 0 E E * . , * + 0 0 234555265G5^ 

2345552764G3 V >CW& $

$ ! $ )+*1+\-U  $#  =K$ &' 

!"!& ! W!&

 =& 0& )XF/ &)1 >& D &?E+%F@,*/),F,++-)%0234555262G73 ; $,0)!F&*-B )E !.VVV <!$!.B ! " &! & $ & $$ & 8 ! # D# H=$!23455526J53G --0),, B DN "b #( / + , , (    F + , ]m/ 0 & 1 , , ]m/  & ,*)*E1+E+11E

  , ) F ) ) (

 ( + )   -.!1"11!,.*1$),!" C !&< e H& $&m& # ' !m E',. 23455527^^[7 234555262434 < 23455526JJ2J !

 $ 

!  &

! H      I " <     9

 A   + & C /A E,,)]m0 & (    $ &   < I " , * 1

 ! V & " /, # 

!&A

 /%F+ A> ! ,*))E*)--,234555262672 -E 23455526J[^2 /EFEF-,*/1,E)))*+0234555274J35 >.BWb 

e m&, 0)F)&/ -*!F/1 m, % ka _745Q72186 M

!& ( !  >CW , ! % 0 -$- < E-!% D#!$!28 " $ ,* E*"F,+EF 23455526J325 &+)$*F!+*U * / . &  ! "   &

 # !  ( !

 ! " !

 )1*-*0 ( I

 &

 (IC # F+,H ; ! ; &  $  * + ,,FoIm,*)*E*1,23455526J5[3 +F)F B!0>$ "I ( &  !>  0 & $#!" K WBW /KE1MN , ),) 1 < ,"*/0!0D 1-F+E+0$ !" 0* B) )1")E$K;&. /0)0&&1E&,&,H />& -&/A E,H ,H< /1&0!0,,;

H ,*))E**---EF%,*/00)-**,), 2345552655[7 "$!Dc"$>  H  0 + ! , * 0 ) $ :/ & 8 > '

  # = 

Hn D; n ] 234555265573 %>CW  &! #*/,& + # % z &! $ ! B ! 234555276373 A,*/001+0++FF 23455526J224 ! $)*0)10-%E)0E23455526562[ )) ( D %>> nU E,h,F Fn ) *nn "0A 0$1!,&, ==  !  ( ! W  !

 ! ( & <

 % & B

8

 $ F . , * E 1 * & V %,

/0!0. B

D A <0BK 1 K)H "F M ;L. (< #FN+,]% /00-&n/1,,+,/]% ,*+010+1*/0E # "23455526J55[ !"! !N! # !& A */00) ,!/-234555276753 !b EEE+,9!& 1)<N  234555262^G6 !]

X . EAN ,;<% &! E&)A AM> E;) ///",E,% /,*-)&)n/EE$*,E,&+ ]% BW !! " N# & #!  ' 23455526J3^5 $ ! 

 

" 

 , * / * , F / E00)&*nB H]> b234555265GG6 .K&!- _83aQ_838 23455526JG43 ; 

 $

! &   &

 0 ) +  # !

 / ) + 

 ) / + , F % , * / E 0 * ) / / ) * , _7 45Q g 8R8 > " "A & ,#*/$E0 * 0/$* &*1)&% VVV ! "N && 

?,0)F@ )F,1/E/ aR8S8 H <D H$$$$ A9 >W c(>

 B(     $

! <<m0 </ /FF)E > ' &$!!% BW b& # 23455526J277 H IB% 23455527[233 C(]( W < ((#  CD B

 

 D &  <  <   C

 ,*+)01-,,-+I \B% !

 = $!&

234555277JJG <    

 &   # 0 $ !  ! A,0)F.-1E/)F1%,*)*E123455527JJ6^ ,E+E)1

  D!  !  B  A  cB ! "

"

& $ & : ! :  %  . & =

 O7 P05Q R S553 7 6T F e 0,e /,

 $ ! ! < &  < &   # >   K !

 $ & ,*/*,F0/))11%(WC<<)-)E234555265467 F<) D ,*+-FE/-+EEE%VVV ,0)F10**-+/ # m,*/E*-*,-0E-%,*))E123455526JJJ4 //-+1+ < & ;!#B D & D "! &c& !& $NU& H" % !IB% $&  " &% 234555262[JJ >$

(

 ! 

!

] ! 

#  K< M !  ; !  !  ! D ! " / , , d  &  &  #   $ &  & ! %   V R0P53Qqi 23455527^57G ; $! 

V  -e/0  I# A,*1-0-FF1/+/I234555276[JJ 

<A D,* $ /] A,0)F*+**EEE%' 234555263734 0+ ,,, !!N  

 &  / 

& " $ &       >&0&0&I+&C 1-EF 23455526262G *E-+!+ $  # %  " &%] $ ! # )F!0/&)%+-m. 8 <  "  

$ & ( & !  B .  !   

 , 0 ) F 1 0 * * + / &   ;   &  #  e $  $    ! &

 ' $ B  ! & 

 ! ( & V (& !  ! "  B

234555262[77  !  c  / A  

$ &  ( & ! B B

 " % $ %$N D &e$ & 

&! B !  ( !&K& 0+, A" 'U"'"$"" W!& !& # K!& V %10E+F)*m; $ ! 0 E B (B

M 2345552JG5G6  

 " V!% #/!&,& D*/ N !&!\e ( X!AA" ',0)F0/234555262634 F--F* F BW AWh ! B( ($ +<W<  BW ">( ->W AB 9 C (]( > W c ( # !

/)+ D !K &

+, % !A " V *!23455526J34G 0") ) 09 /- $'& ' !( D)/+)+ %"%!0"&,,+!,",NhM . > " & ]   !  ! &  # 

  cK D \e .W H% K& ; V!!),/F234555262^G[ FFF  B0 / BE / L #

" ) F / 1 1 + F > 

. ]

  ! R 0 Y 0 P8 187 69 187 6 (

 cDI. c(I>CW CW D A K CN

 B

   $ &    & ! $ "   !  . &X $! !A,*+E0. 9 <! -%/0-%/,+%)F% (LE0,)+*/M ! "234555273[JJ & !)Fb E))+FE%F/0-*E% K>$ "I $W $ &c 0&,K$Dc> !" 1B +d ! &. B# $ # ,*/00)+11,/ + & D V*% /0-% /0+% )F%  >$ $/ &!+ &%! K A,*I11V!1 ,23455526J2G6 -/*-0+ )E*/+00%,*)*E*F-E/002345552622[2 -) # 

 > " & ] " ! &   #  !N&. F-&A !&A---23455526JJGG E-) M$/+.F&C,*/*-F2345552626GG ,*11 " K( !A9>Wc( 23455527[2[G & '    $ &  

#   B(

BW _0R7 B

  

X &   

X &   ! $)F,,E//2345552775^7 .BWb W#((  & D

(

H cB ( 1!+*)! K]

 $" V& "

&(# !

e% W < "

$!E*E* *E- #! < # & !N ! Y8T84 !  ( $ &  A  ) / 1 N   ( N !  !  

 / F + ,*)) >" & ]:   ! & % # 

 " ,!. # % & % "    

 

   & ! #  =$N ! ! ! !"' 23455526J7^4 ",*))E*-EE,1)( !N &D (BWbA,*+)01234555262645 0*E++, &# &!#$$ &$234555263^^7 0K,! %  ! &

 , 0 ) F ) * / / ) K  ; > 23455527J6[4 8$<! ! " #  & $ %  $ ! &  ! $  X  N $  & ,*))E*0-,,,E(b 23455527737[

0F 187691876 K! 10EF) ; 0/ -m0 X1 >CW $F &* mF , !1m ; ! (*+-*0,0%,*))E*1234555265G4^ &!# "! !! & f,*/00+F1)E0+ !" !234555262J73 N K! &!! I (; E  : / 0  ; ! 

m  " & ]%  !  F m ) mE  $& +F /,m-, /0m1, /-m/++ >> !"%!!K&m, m*?+,)0)/F*@01FE-/N1F0F!F*K* 187 69 187 6 ! " 

! 

! 

! X  V $    ! A A,0)F.----/+)X&!"&23455526J2G2 < (&A(IC&  $I , *)( *E FE0! +))+ B

&#!" ' &N 86T2a386 23455527G[22 /,*)*E*F-E/00% /%!F"m /E&m+/ E /%m/F,*+E0)E*/+00 E%mF//0F +% (A  ; !

& (  !  $ !    K& " &!] 0 $& 8 (  & =    !  & 

  . e %   2345552626G7 D $ 

&  # A! N B

 B

 .  ! ( ; & 

 ) / E 0 ) / 0F % 2345552622[J B$ & e% # %!. e (

!c$ ?$ !%"# !&. ( !W!& D ! A # !"< K//+ 234555277[43 ++*/)/ ( > ! ) / F 0 0 , K  @ $ & . "  N !X ! & D

!# !$ . 23455527[24^ &$% )**+F00%,*+01012345552J[6[5 111E) W!& & ! W ! &  & (  & D $  ( ! N " &  $ 8RR0R547R > " & ] " !  N & '    $ & < "*E-+,0+ & !!& & A < 

( ! ! M

!!

"!< ! &! #  #

 !   '  $ 

+,$ :& "  &    !  & 

 

 $

 . 

 ! !  V! f D (I ; ! &  

 ,0)F. 

 

EE )$E! A)/--1++%,*+*)*1++-))23455527[636 &! 2345552626^G \  &( ( N,*N/1E 0+"+/0*#!+ I<! K$  B

+ */!)"/ /, "& &0,F*+ -FD

)/-23455527J7^^ <!& <! cB H (

 I (I; #!A //!+N $B

 + > " & ]% >  ! < ! & % # > > . 23455527^57J b &N ! A9 >W c( B( 0"E0EI. SY 234555277[46 8

 e

 < ! = !  & ! "    & 0 F   ( K 

"

 , 0 ) F 1 / E E K  . ! 

 $  ! ! >   !

 .

! A ) / * U "

!  ; &  , E m 0 1 , % z  , F m E / , B

 A$ 0!"! " $ <K $& N $ !$&& 1+1**e,,"%, */*&F+-,E ,-"/!& ;N!,0)F)/0)111KMM c& 23455526J[G4 "$ $A ;

?$& N>

$#'" @K  % 23455527^[5^ $% z ,)F+.mE E*,* *0%0 z *,+**mE **,* **% z !"

" W$# >

 I 234555277G^6 _7 45Q g 5P5S , 0 * + % , 0 * 0 0 (!  ! ] $ &  # "  &  &/0

0FK Z A ,*1-/**-F)/(< !# C ++,0)F.23455527^363 +/F-+/ 234555262G3^ 23455527J[24 K!& (

B $ 8CK ]= 0F

 ! <!NK"< 

> #&!"+$ & $ ! #   A  # ! " 

 ! B

 &

& <  N !"

" " %   &  & F1 -0*+*%+*1+*1%)F23455527^^^3 0EE/* ! !& ! ! A ( \ \ < ! " >. ",W*+* -D &/0 E W0$# !

 ,0)F++-*)E% (

!%9 0,,,. ,*/*,0-EE*1E% ,*/E01+F11+1% KD "&#!; "KI"# ( 

 A  ) * 1 + K  "& ]  !&  ' 1 1 B% 0 ) 0 <E * \ ]  &  & -++)/1* 23455526JJ64 < !# ++ +23455527^367 /F-+/ i865Yk 23455527G6J^ 23455527G433 ) - 0% )*/ (,,<EE #11!1.KK!&> ,0)F$)F" $ E&0. 863 068 i1 0867 6TQ R 04O7 i0 > '

 A(  &

$    ! 

  8 A 

 (

  c$ = K   !  & " % , * <  ! !>& /,,# & $ /0!+ $N&! ( D!& M W!"' ! & (#!' K ! V/, D &" &M$F1,,, $ < #!  !" V&X _8486TQ86372 234555265^JJ ) , > 

 (!&]

"#K ; "! 0F A1+E+)-E%,*/1E/234555265[37 )1F,/E &$& & # & B

 $" !   &$" % ! 

 0,, % A,*/E01,,11,)%02345552753G7 ( -1!E/*!))A !+N)0))+) -1E+E!- $1+1EE,, -+/+/E X $&'A<9 23455527^5GJ ",0 )"F-'&*] F$-- $ " A % , * A , * + 0 0 * ) E 1 F E F  

# &   &

+ , > &  !,0)F-2345552636JJ 101F10 234555276[5^ K  ! N  ! $ N < 

(  * , 23455527[33G #,*0/**0E)+FE 234555276735 ! /,, >&!0,,  $/+, 9o( !  H'&# #

 

# ! . !"

 V & X  # 

! N   " & ]:   ! & <  B

!& 0  !  ,*/1//F1+1-, $ &!& ! % zA-1E/1,)%,*/*,F234555272^56 !"N!'

!" !

$ H ' 9 '! <

! H 9 H /EF+), W> & #$ / ,  #

&E F" ,0) F,..10E+F & , 0 ) F . E , / E * ) , ! & $

 .  

# %   I + , * ) * E 1 * * ) FE//KBWb(234555262G[3 Uh! ! $N 

), ( & $ 234555263^52 $&!#!N!"$ !N2345552653G3 C # !

 H & ),b $ H+-E*+,% ( B

 & . 1", !N ! ' 1 +  & ! 

 0 , ,  &  #

 

#0 !"

   # ! )F,/++,

 ! 

 " & ]  . ! &    ,*/E0+,00*F-%*E2345552724[6 /EF-) 9 !&'K(!23455527[G^2 "!!& & ! !& &,*))E* . (A$ M,* " # ! 

E 0 / / / * /     D ) *  ! A  / * * / + 1 ))E1+,-,-, ! "234555262^6[ "& KN >& >$  ( ( D! !D !$

. $?,0)F@FF-E11EVVV ! 234555263^56 & ! !"

 < ! & '    02RY0P7 R7 > " & V   $ &  !  +1* 81a`a67a` 234555265^43

$,0)F*+,+*//23455527GJG6 (!W!"' ! )+ ; & >H(( K ; "  ! % < & , * + E 0 ) + E 1 K !  &$!!!&$  . ( K> %! )F//F-2345552624^7 +I>B

!!B

$N!$KN I& KD"V &&!"> . W !<!( & I!! $!A,*)*//,,-234555263[4J ,,* !" : ' ,0)F.-*23455527^45^ F-F ,& , 

> " & ]%  < ! & %  !  -* !D & 0,, ,*/00$-2345552745J3 0-+*)*. B

( b& !!K] ,&*+0; $

!/))0 FI,, -B& ! # 

 $  !  ! & ! 

HA! N 

! &$V! ! ! ' ! !$N"" KX" . ! $N<M !!"!&$ . K % 1 0 + E / "$& /!& ! $ :$ . 2345552624^[

" ,&*"/ !1/ !+0&"F,-) F  /0+ $!  $     "

 ?   / 0 & :  ! A,0)F.E,+,-234555262774 ,-  ! #! $< # <  K % !@?W!"F '& @#

! / F1 @?9 A ! ,0!) &F .)"FF &0] 'E)F$ $ "!& & (!

" $ ! X!"

! $I ' $  !! U " !;&& #K&2345552654J3

H@ ? H   23455526JJ55 Z !  BW b ?,0)F@*E00,//.*EE11+,234555262333 )*+%&, */!+Z)>  K N  , 0 ) F * + E ) .

,*+01/,)0+)+%,0)F*+-1E// ***,F-1%,*/1,E234555263J35 )F0E)1 (!W!" ' !#!N)+ 2345552627[6 R247YR7 >$ 

 

 X "

!   &   # ? , E E , ,  &

   ! $ &   &

 

!  A

 V !  >

 . !& $$"" !& U "

!   &  X "

!   &  U "

! ,A F,*))E1))EF,F% E/,,+EF,,*E,0)F *,@ )*/*F1, !" &X" !&U " !&X". E,*+-FE)+EF+F E!ffAI  # !

c;. >\ !>,A

%*#F+- % %  & ! . $ & .  V&  * ) + /1+1 !& $m,0)F--/-,,,23455526J3^7 23455526J2G^

23455526J5J2 2345552763[^ (   9 !  

H #  M$ ) 1 1  D !  #: $ &!

:$ "X:!$ $  838Y ! " !$N$; &$!&& ! %$ &  (!W!" ' !M$/,, 

&: &% !! !"#U& !  ;&  &  $ 

 E *  0 0  X  & 0 + 

H <H $  H $ & & 

!  > , * / E 1 0 E 1 E 1 0 F ! $ ,***-1-1---( !E0U0-0)E "

& 

& !  &! D& 23455527G7J[ 1/#+*!*> ,,&23455526J3^^ 23455526J567 !! !  &  # ,*/E. 9 #"&  

$ # >(>> $ *0,/E-1) % ,*)*E1//-F)*

!X  $& # A( ,*+-F. ii3O ! $ N ; X   $

! &  $  & $ % ! & & ! X" !&"#,0)F. H! ! #0E&; !

E,0))*/>> 2345552637GG VV . & !  & $&234555276^7[ -+--*1*<!&b 23455526J27[ 0&#!$!&"!A( & $ . 8= >

$?KK!&!& ; $" &! " !&  ; !&&! & &!M "!NX&& A " I$! ! !" & $& !!,0)FE,0-/0E%,*/+-23455527G3J4 */EEE+ \  !   SY 86T2a386 D >

I@++/F-/%,*/*0))-,E234555262^74 $)N*0&  > !& N! $ !! ( W(# ! #?<<@W9> K!&" $ " 

#,*/00)1/,-+.,*)*E123455527GJ3[ EF,*+F $$! " ,!0) F)!*"0&, $ EE&,%{)*0!F23455526J2^[ )F;. / ;<m 0 * 1 1 D% F ;. * ;<m 0 + 1 1 D &  & 

X !   V ' ! h : "

' A ' ,0 H ( <o Ue > X & V RY7473a81 /&#A,0)F++-*)E%( !0,,,11B ,*)*E11/F++F%,*+)FEF)F)E)F.+/E**E%,*+)0*,23455527^67[ 0*EF+ ; _8g8Q476T86 234555262[5^ . E01,FU-F D  !  ! c!#% B %< !!A&%M%K&% 234555274364 K'

! " & e

  !   "    H F  W M AB+,,;<:( 9!  ! $  

!! 0O063 Q 5 4T867 j 04 ]  ! % > 

 $  !  & " %   &  B  & B

 

 " ! A  ( &

 A$ Z Z Z << E &!( &*  F&! ( *0 *0VVV &>CW )F *+1 M # !#A,*)*E1-)+111234555277G66 ?<@ I ! ( &U!&%H

\9 >N! !" BM

 

 EF!E>W$ #$! !&C K 

$A A$ , */. +, A10,,)0,%)F/)))1 0 0&! /,, /&& # > "N& $! /+& &#!,02345552735J7 " 23455526242J & ) + F * + & ,*1-)/F/*//>&  % $ &   %   & % ! N  #%&: & A !BA< ,*/)023455527[257 )FE++ 234555274G33 23455527^464 #& !%  #! %  " #= " 84R7302 B ( 

!

 #$ 0!B  D  $ ! 

! & 

  $  !  H " $ =,*1-*)/+F-)-; 23455527G54J & # $ #

&!! &W < &  M< Z << ,*)*F+)++)00 !" "! " $ $& <& " I: 0 '<0 NA( &,* /!* ,0F&E#,!EM  S7_a486         0F A F 0 

! & " !    # !   !! !& &KC V <b! " ( $F,:&NU.B :B!! 234555265^5^ EB 234555265463 A! ,*/E10E0/1/234555277^26 , (

!$ N & & !$

&  # \' ]""

B

 

 &

! 

 A(     0 F  (  & F  H ) , ,

HI BHM F A  ! !!,*/*,)F23455527^J42 EE)/, 0*)+)F0 #  & W<. =B( !!V % !.. B& %U!"9,*+-234555265252

$ $&#  !>> 8!'&! .; +,*/*,0-1F*1F% ,,;B/D/,,0)F*E//1)+ , (F+&A ,*/+-+)F+F+ < & X 

#  < & >$

&  

 X

 234555262652 $ 234555263^35 !!A,*/E0*,23455527^332 E,1)1 256Ra1386 &# ;   

! &   " # (  >"

 

 I! ' E1,% TkYRa` #< #( #"&!ND & . D #>(

((# %((Cf & (!& !f !#& !" ? A! & #& !&.. ! " ! e ? & '%D

 !!!&$% AM M r N " ; (& ; # "( $  " D0 VK ;(> TYR I $ f A  D !  !  !."MA !  !  $  ! 

 

X &

      " @ C  &  

 !    !W .

 #'!$ !   $ # ! # F001FF )F+)-E1 !&!M,0)F.FEF,)*E%12345552774[3 !& X X & ' ! $ //eA. M -*-0*01B !!&$)2345552626[^ *),/0E @V!$ #!2345552747^7 H &

  

 "  

!

&

)* % z)/-F1,/%,*/E023455527JG46 1E)F1E) & E,"& $;&"! MA " ! %.' "& E&B .?\(.  &N ! &! # $"!!&$"& $ & AM 18a6P4k ! I &#M ;N!$ KD ;N"( ! & >"

!. ! ,*/)F-//-* 23455527JG35 B

#(!N > ., *&/ )F

FE! E," EA W &<. M<. E B. !  . 23455527^623 ( A  9 

 A M$ / , , , , K 

 ! &  M . F+)-E1 N&& C E/B$!(BW(D &%W!X

!   $! V !0F >>,*/-1EE-+-%,*/*F234555262[74 EE-+- : & !@& c;)2345552747^[ !A,*/E0**-,/)1%-1234555265[6G /,FE1 8 ;(> I! M

#&! 

  &  . e .

 '  .

  \e $ ". = b = !$ $F,, ! !$ && !!% ! %VV

! V! ! & % AM MA < !  ! % ! ' 

 !.. ] (<>$A ,*/*,234555262644 0 0 , F , 1 9  A(  / & #  

/ ,  # $ & ' ? 0 F , @ 

 $ 

V

 &  , 0 ) F . E E , * ) 0 ) = > N ;N $  N !

 $! !  N " !  ! . 

 &  X  $ !   ! (# N !& #? 0),@ : " ? EE,@ $  !!; ! /,&#!K ! ; ;(> /F&234555262G64 F+)-E1 <I!e( !( ! A

&! B N /,E ,] && ,*+-FE))0-,E%)*00)0E&234555263666 " ? 

 % ! '  K 

! 

 V / , 

 1 + 1 E E,, N# $  & !)234555274745 )/EE/0/% ,*/E10+,F011  !  ; ! # ! 23455526J2[J 23455526353^ & @ ;(> C '

 & * , , ?   & @  B 

!  # ) % = !  = ;  ! . c&    # 0   !  ! N !"# AK; "!D *)23455526J322 *,0+0+ < &#DF N$+K K#;!$ " !!D) K% /&#(1//E//1%,*/*,F,)/1F, ; $'EB  W < e  ' $ X !  A   &  ! $  # & ! 0   234555262457 ]  ! F + !E0)FE0)%,*/+)*234555265537 /E010) `560kQiS86T04 ( %] " !N,*/1E0234555263^6J 01*,/E ! /,&#,*/00)+/F1/%)234555262^J5 *,-0*28`048QP7T7381 K   "  

! E B      W < M<   #  !

 # & !  $

A &! Y017S84886 K"N. <B .; "! &.> VD A !0. $ !  V  ! ' 

 &  #  !  ! $

!&  & !$ 

   ;

K  > B$ ! ooW I & A1E/E0E)%,*/1+1-,-*F,\X ; ,*)))-F*/E1)< V 234555262JGG B $&,*0E0)+)*/E,234555262J7^ 40218`0 !&!

 &!!!$" (\  !WNM\"  V !$ )"&&&!. A/)&% 0 $!!M # 2345552653[4    ;& $  #

& 

 #% ! "

 K N  >$ 

  (  ! D ! .    ! > ! V " & C !K !!&! ! !D !$! !! . "">$!!!/@B!"!<& #& !

 & !  & !   # &( <!"

M C ! e >

! "! ') - b  < 

 D ! <&  ;"  ! 0 @ < 

p * p / , p  "A,*))E*234555262632 0,/E//

$,0)F*+,+*// *))))), U>CWE@"K ! & ,*/1E0),/EE-234555262GGJ !<!& $&,*/E023455527[2G3 23455527GJG^ ;$&! +@!M! & $ ; >$ N& #$/ , !,"d$ /,,d#

$ $ &  . #! X& !.! N .e.$$.. /,,d

B

U (

N ! !" 

U/eU! U/$ eU/. F@ -!@;!  <& ) @ (! &  ! "    !E&B % 3O $/!,

! ! U0e <&  * @ D  1 @ ; : " 

 !   , d& 

  " # / , , V & B

AB & $& &!  H% I B% I\B% (>/ % !&!,*+)FE-+*1F1 234555274366  U ,*)*E*F-E/00%,*+E0)2345552622[7 !"(#!-+,)E),.<<E023455527GG47 0111+* /,,d! /,,d E*/+00 d (>0 V %   %  

 "/?% !! ! K $ m ,*/ #)F/ /@.

 !& !K@]W ! & D / , ; D W<<!< M #M;" ($!! C !< e!! "& ! A)F,,0EE23455527G3G6 ]>D / / , D& !  ? K ! M ! ' < % D  9 Z A 

&  K N e !! #!

 ,*))E101F,*1 234555262636 (>E %(>0 %I\B% I B "$ ! "&# !ZZ $$ &!D D -2345552625[J --0)E/ E,EE)E)%,*)*E*00)*/123455526J22G I #BH 76304754 & 

  $ ! &    N! $.. & &

! 

 ! "

  $ 234555262G54 D !  ! 

& ! 

  #

 #  >

 # ! $# N  !N

 !& ! (  ## ! Z 

& # !  &  $ 

 

 "

 $ & 0 F  , * + * . ) * , . * , , , c  0 >$ ! "  ( $ ! C  C ! _86Ta686 234555274G5G &

!$ N ,*/E0*01)*)1 "X #A,*)*. > !< %M!'M # & /& <& eC1&]

> !!"b A <0 B K,19! . "$!! #! $$! ! !" $"! $!.

  

 &

! 

 #

" $ % &

% 

H% E*0)+,*)% !&

U/ M +,, !& % !" ,0 )F--23455527G3J6 1-- !& F D 

 E E E + ) 234555262^G7 IB

H,*0/EE)+*/,E (>0",0)F. 9 !!! U/eUUWeUW"  N! !X "A !,0*BE <W  234555262^G2 --0F100% /1EB /)M-23455527J62J 1FE,< $ &? %! V &#% !&&#@$!A ! , *+ -"F !. 2345552636[7 0)+% 4063 81 < &

! U U W "  .  ! " 

 " F ) + % " K!V &!"  H /F% "& 0A / (!&! $UWU0N%)*234555262445 $ !!'!& :$ ,F,,* H ,000FE,%,*/E0+))0+,,234555262665 M!& IB( E &+, 1I$& $  !; !>$ M< # ,* /00)/A%- &,,. >  ! " A  , 0 ) F . E E ) <  (

N

 UE b> E & ! U0  &

!  F  $

N

 1/EF+/ F !!" 

  &

 A F +  B!!c! &!B $  "! # D &. 0FK 234555262^^6 bF 234555276324 &!UF/F&UFF <!M #!"<&# 

 !   c ! &  A 234555262^GJ h

B

 ! 

 A" $ % &H  I B ! -&,*000/F*/E//%$ !)+FXXX ( X !A(b!&,*/00)/. Y06k81a4Q3068T8 DN!A,*0/E)E)F234555262642 )+) 40Y848R7 I \B (>0 I>$$& $BC "  (M  N 

 &   &

 $

 "

! B>I%EM ,&*+)F234555262^^G ED $ 10*/&+/ !! !$&23455526J236 /&0 /-**E> "&!2345552764G4 ( & ! #

 #     $   ' / ,V#& ,,, X h " $. "#$ #!$&  !# &

! , *&)*!E1/&,9< "*&V W 9! EV ! #& 0 !

! $

! !  D M N  

 $   !  !  ! . , E 1 c &0# ",& * /0/0 )+1E1E 187691876 M&,FA$,*//0*E))1 23455526J653 ' M # F# !& X ! & ***-/-%,*0E0+),+--12345552J7^77 0FK %,&*+#),A 23455527^476 A / , / , / , & " A*+*FF**]VVV N"23455527G744 ! " B 

 # " $ % &

  "  " & '  $ & $ ! &  234555262[65 Y04i03 8286   & # N  #

  ! & !   &

!  @ $D-+*F,*$F% ,* /*, F'/1*0)/% (!N # # ! $ !# & $ $& $0% $ # % hA,*/E10. D $ ! ! !'!! # >$ &X ?X&@$& D ?,; E &M ,*+)01**234555277[52 -*)0 +))*/,%,*/0EF+,**+* $&#,&*!))E*,!-")1!/- * / E +-FE/,23455527G774 +)0, ! $D  #    $ !   & ! $ !  !  !  ! A  (  C  

 ! " , 0 ) F . 23455526J[72  &!!> M<,*/1E/),*/*E%-23455527G46J -)))*, E*-,/-%--1F-F0& !23455527G642 > ' 10)F#)+//%,* $ B 

 & ! 

    ! " 

  $ & $ 234555262[GJ   % 9' ! 304682 $ %&!$ &, */1"1&1'+/$-0 F"-   & V! 

 &!$     " !   #  ! 

 A  W ! 

!  !  % ! ' D

 ! &  ! "   / / . / + 

" .  " E  $ N ! 0 + $& &$ $   

&    !  !  

 )#/++ (  A , 0 ) F . ) / F 1 , % , * / E 1 0 , E * E F F " ; M< $ $  ! ! A  "  <

  $  ! & ! " !  N  &  &

    ! 

 # , 0 ) F ) / ) + 0 1 0 % 234555277J74 K 23455527[663 D

 D  #  " n , * 0 / E * * ) ",*)#*E +-*$/,, ,%A( , * / E 0 1 * + %  #

&  , * + 0 0 * E * 0 0 * % + + F * F ; ! 

,*/+-*--F,) << E,* E0" B

 

 I B%

H% (>% I $ & $ %   C & . 234555262^5G 23455527[5G7 23455527^32J >B

 !

 ( ! 

 ! 0 F  D   $ !00<<U* E>N &I%D< $ %!!!9D BDA,!*+") F EF$0-)$//! e".&! A .V !,*.)&)E*/0 ) F*"*!( . 234555262624 & 

U h, ]A& # 0D; /M

  !!!!"f "$ & $ & $ !!"($ !c! !"  & ! !"&&  

H 

H D  B& F E 0 + * F , % , * ) ) E 1 + / , , F B

  

 $

N

 N   ! N

  ! & ! !  &

! f  # "  !    ! 2345552766^^ "#!"

23455527^3G7 Z !& 0 

 A,*))E1,+)+*+% |; "&,*+-FE,23455527^[72 0EF+E D> ' D ! # (!"<&.B !23455526J35[ B

 9

>N B &<

(>E (>E ! "$ B!% ,*/E10/F*1,1 ! Z|A K&}( ", * +!)//#23455527^J^4 / /,) -+# D!" &&!$ A !  I   234555262^GG ( !  & !  # 

 $ !  ? ; @ (# , 0 ) F + / E 0 % , * + ) 0 1 F 1 0 . 0   E / , . U. " X X $ !# %,*+)/0--0/1* $&  ! !#. > ,*/*F-,00+K $&023455526566[ FK ( <-*U0+ ,*000+0--FEF !& $&!A &(

&BV

!H;  .. /!" &&; &!" V&K$

!& %<C D !" > 1 %.!"!! e !-<< &E0B\/U*) .. /+*%,*/E0+1)F/+-( !<<0,23455527^47[ &  

! Hm

 Hm <

=>

0F#K; . B %" # & ! !"23455526J2[^  F/"F+!, /F-1:1< I\B/ 1,, <& !A; ! )FF)234555262^46 ))0b " &,0)F.E)0F*)%,*/00)234555274G77 8 F01-F 1EF+,,E! #lN#234555274G[J &% $ # m$ ' "m/ ,& $ I(#\B0 I!\B0 9 &:)BHB ! H &  N (# m1 B <D D

V "V

$ ! !& $&$!#.$  0 &  

 

 1 1 + + . N !

 ( X ! $ & N $   ! B  N D $ !  K V > $  , ) D D  ! " m / , , , n <  n c! " !  ! n , 0 ) F . F E / F + 0 oI m, * ) * E * ) 0 F / ) & #  M< > $ $ +F0-,10; X * * F F , ,  K  

!

 I & / "  / + ,   A  0 ) % D  C  

 !

  $! & ! . b

!n B n C ! en >$!" *F1/*/* ",*)*E1E/-,/-%,*0/E-23455526JJG6 ,,/1)+ -,D " &9D$&/,,d23455526J[56 ; ! A,*+)F,/-+F-)%,*E*F,*23455526J[4J ,,/)-0 n(N!n !& A9&(#23455526J36^ --1/- !$ " ,*1-E+234555262246 *EE+F+0 m,*+*)11-**EE>m,*+0023455526535G


‚ƒ„…†‡ˆ‰Š…‡‹Œ~Ž}‘‹’€“

z{|{}{~€

012324567

`2`2 16705 1]_` 646_ 12o64 p 75753 12o64 p 75753 2_u]04602 d3]^24 86d6_6_g82_586_ B  %  ! B=B &M  ,.-4 4/,? --A4  B 1   N % B   & M  F %  ?  %  B 

J   S B =   M    % 3   M @ HHH CB %     SB B   &  x64]32_` B 3 % = @ ?= @ =%@ G4 ?A. % MJM 5=),.?> FB ',.D?/#-B 0.,.Q JTT' FBBB 'M %3, .?0 *!4?+B ++ -, >,.-.(/ .6789996K66RK ?Z? *,.+ % % B B % ' , . ? * 0 ? + ? + . $ A ? 4 *,+?-*00?   ( + A A * T  = H=B T -GBc@ 6789996<II;K 6789996<;R:K 6789996K:K;9 6789996<;KRI $  ?% ,AAAA,-/ @= AAAAA,-. 1 Z L #  h > $   4 %   ! B = B   T  ! >

&=   V ' F V  B3 B% @ " B  @ & # %B  % 3  () (B M J   S = T  , . / . 0 * + / , ? * 0 B 55#DB " B@ 3  U' FBT e ),(.?-)-/,.*+@?+,*,*+@?,-4,/+>'.=0*/)H =h .? - /.Aq?,,B //-00$B 'FC B% T3 H ,./.0*0?.*?* & M#%3 % 3%@B !G > ,/? $%B@ '3G%=' B% =@-= h/ C -(B B+0>> (% B), MM @% "M 6789996K:K;7 T 5 P " *?*?++A G'[M*?,A,?, &'C=6789996<:;:6 6789996K6:<6 6789996<IKI:   B  @     B ' H 'h1 OA + 4 0 0///44 #%4?& % %> 6789996<R9RR HBB   $ 3  O =   $   L  

B M s M  0- =@ #  @ % = ?,3  = 0Q%B @ @ >   3  ' $   =@ l]3 67 OB = OB# %B V B O %3%# = %' (),.-/> B M'FB () U' @#@c'(6789996<<6K8 1]8 26v66_ FBT F3B%B T G'#D 4/A [ HB = (' & ,.-/4*0*?.*+ #BT ( ),% .3/ .0! .? . -?@6789996K:K;: 4." + =! 4A.--,,A 3% #% A, 3 = (B = J?++3 G @&%= 6789996<R:;9  0 ? & J  ' B % , + > + + A * , %B B  % T !  = ' $B SH F  & =  G   ?, A/ BHH J = C.- G 6789996K6KR7 O 6789996<8:K; [" FPB&% Mj%3 B  D T B %  # V C#"B%BB () ,.//0*0*?4?4 ,.-/,??.> B   % B       c @  # = J$OJ   =  ? * J   , @ Q   ,.//0.4?40,,   =   %     %    [ ,.-4 4.0/ 4?4? J M -++?,.//0.0.*+/+ 6789996<;K9: VBBc3= %B+,,@3 ),./.0.-,,4-4 + c JWFX&,.-A6789996<<;;R 4*0/0?+ ,4/+*-*,0A+,./.0.*/0A6789996<;78R = M  =  B 3   6789996K:KI8 [ ((% J=#%h[F Z#B3@ TTT'jj#B'#!# %%NO5[6789996K9::8 &=%3S#%B4BB6789996<RIR8 $ % !J M W TB % & #%B @B = 3 S c F# ,.444?+VBA4BA-+,.Q%B=6789996K6I:<  X O B  =  B  B   $ B  ?.,-A+@00,*?,,A,A%.-c*#-0AA =@3 % 'S @,.-A+0-04.?4 ?3#@#%FHF cM0A% B   M  %   T    4  $     % M      = !% V ' B  ,.-A +444 ./A* L FTM?@0@+@A!/ 6789996<8I68 &EDZB=SBcS= 1&B,.-./.-.,-+ ' , 1    %   2  B     =  " B > 6789996<;8I: F  H   B , . / . 0 * + , + , . . 6789996<IIR9 6789996<RR<6 6789996K:K8:      ? , 3 @ 3   A Q    3  F% C G N B O=  C $ F %5 5 5         T H     = &t t =  )%BB' O   H  =   , , 3  J)   ? Q $  6789996K9;R7 D = & 1B H B $ 3  L  E H B H M  $ 3  L  > =,.444?A+*04/6789996K6R9< %FMH=GJ$OJF(H() M tt=@M@c@M% %  ec V B = %   =B &  # % B   % 3       & [D [> OB  !P    ( % , . ? * 0 ? / + A / / * C  @ D 4 H 4 C 3  Z B = J 4,%#?4,),./.0*A6789996<8889 **,/? CD &'(),4/+>.-4///4%BM> +C%J4+3C3N C3%(),4/+>*-+.AA/ VJ 4@-Q%B%B3 O$,.?/+?,+-.,,.?446789996<I8:9 33'B /*+4.*0 ,.-44.-A/0*?TTT'tt=6789996K7966 05853 3 6789996<878: 6789996K:K8< OF$ O  M  H    O B   F  >  =  %@ [ FHF5 D  %  $BBh JB  J &1 B  %B#    J = C   e c % B  3   J $OJ   6789996K9R:I $

 ! "#$% &'() *+**,,- DBhFB=hO$MF> S=B%= 3  JDJP S Bc % % 3% @B %"%3  + =3[FB %'6789996K:9<K .*/-A+ =*-W%X$#%2% B=B>CDE@%# % = C B% () ,.-*4/+++-?+ [ V   %   ' M ' ( ) , . . ? 4 A A * + ? . 0 4 ? + C? C* ''(,./.0*.?A*?,6789996K6987  " BM ,.?.,+4-?,/0 AA.+4** 6789996K:998 %    T   W  4  B  % X # % / ,  @ ,.-/+0*0/,,,1234!    5 F $ B +  S S [  %  O B L  , %     ' ( ) , . 4 4 4 A . / , / 4 ? 6789996<R6K: d3]^24 6789996:;<<6 J 6789996<8:87 6789996K:I<I BB= hF 'FHF =J[ JhFM %> J> M J -B,.?0*4A4-/?/ c @ = J% $OJ B[ F Z 0Q@ #B@ GH 6789996K77:< &#%B(D &=   4,> ?-,  %  $   F =@ @ V  B " C  O   5 [F ZH #B=@ &3 @3 G      !B  @ @B B) 4% 4- = @ M/3 A  =M0-@ @ L  % B B#  %  B =B  .0"00A%%  @  @  ' ) %B T  M     BT  3  B5 5  =  % J$OJ  @ &  JJ> L  , . / + / 0 / * , ? %  0 ? & Z 0 A % @ B"BNO()[,.?.,6789996<8<<K 4A*0*A/ -,,'A?.AA?,.-/+00?04// 6789996K::;6  B       = $    4  % A-,.-A4./.AA-BCD E   P $ (  ) , . / 4 * * * , , / + ( ) , . A + ? ? ? ? . ? [  F    @ &  ( ) e " ) , . / / A 0 4 0 4 0 6789996<<7<8 Z 6789996K97IK 6789996K:IKI 6789996<<I:< [F 6789996K6:77 3BT -,@?,,@%0-@% JF,4/+.00?4-AC3F= ZG # B1 3MJ$OJ T3 B@% P>V#B@=!= 6789996K7;R<

&=     , > ? , , @   F" ' $' Z M   B D  P %3  B  S   H    = V   B " # B   > J  = C     h G    J $OJ B> 4 , @  & ' $' C    G ' H B   / + 0 + / + ? N   B     @  % B V B   %       =   B c !V B    +     N FB = M B' ,.40> &@ B% @ H=@ &@  3 ' G ' B B3 1'  ++/ M  % B   ) , . / , ? ? * * + 0 , # % @  % %  ( ) &   , . ? / + ? 4 * ? 4 / 6789996K:I9< T !1B,.4?0A-/++4.6789996<<7;I =!33 3@?,,Q #=) 0,,3,.?44..++A46789996K9:;9 4 4-0???A?@,.-*4/+4+*4+6789996K:I86 V %$() %@Ge '/,,*?-,6789996K6;IK A-,-++0 6789996K9II9 J ,./.0A4/00// ,.-44A*4444/ JG'$'FB%4?E %6789996<KRRR )-+00+, OB= J$OJ d72_2d 6789996K7R:: J &=  F J , > , 1   F   F  #   H   B ! F%  Z  HB & O  & t t= J B ?G h =.-,@.-A4*4w.,,@-0Q -/0'( ?@0G%)AA-.+.*,.//0.*.G* d 08]42d $33J$OJ=# F ?43+B- *&G1> &%BB@%MV)M= $ 3h&WM*,W /L+$[X XJJY 4.0.4,?4Z&* A> C ) ,B.-./.$/+?? .++& .!A.[?M?4 , =B06 5_a A/ W F  X C . + BJ '/F.%A'?& 44,04/+>3/+ O , . / 0 0 ( , . 0   !     > %    B #  > "B' OB(),.-./-->  O% # M   &  &  O 6789996K679: OC   @ " B   @  B @    3 %  @   6789996<K9:I 6789996K7:9< 6789996K:;9I 0 0 F B   W     X , . 4 0 4 + A 4 4 >   > (  > J$NH  = !  .4-/. ,./.A,--*,// F N B @=B AA+&BW3F*X,...,A.44?,, &B4/HBMJMHB B#B' B%),4/+>AA0-?.. @3 F% L@M +44@%A-+> 6789996<;K7< J '()@A@ ?*A,0"B ,.@3? ?@ +.403 4. PBB=,.@?-A> 4?.,A,AB3-N" B.@/%J$OJ +-.#,%0@0,, 6789996K6:<K SBV 6789996<<R7: J GB#@,%.? 44/'@$*#0' / B   F #   P   O =      = 3  J$OJ  6789996K77K8 / , . 0.0* #16789996<K8<8 "NO %B!=%B3 & %' FB %M==J & #%2 B B $"#M,.-/+0A?4/*/C6789996K7KRI = = % #=  @@@ 0.A?=+?4*4*+,(#B%),4#/+AA-.0.,,=.B/.> () ,.?*,0/0/A?/ 3 % V B   "  @   => % B %     = ) N 1  B =@ #% J$OJ @[F Z @ #6789996K66<; B% > P'         ,> $ 3   %     B  6789996<I69; J  3  W   B  n % 3       X M %B =@ %  %B =@ # B   # , . ? 4 ? 4 / * 0 * 0 M 6789996K6K99 B3 *B ,5 3       5 "  $ '       #%B4 3  C  %  F  , , 3 h J  H   , @ . * 6789996K6IK: %B = ' () ,.-/**0?-,A, %   !   ' L  , . * A * ? , . ? 4+ 6789996K6R6K Q' ,./.0.---0A- 5?,,Q 5=@ )/33 ?+ .>5 1#BB@ & ?/[ %.-*./A*> ,4/+.& -*.% /A*>& %,4/+ BVB=,.?04/04./6789996K7;RK J() S/..0A./ B&,./.0.A.4.4+ J$OJFV 6789996K6I9; *?? ,4/+ =' B  @    @ B  % B  !     067 _ 6789996<K8KR B' % 3 B >BT  6789996<I8;< H .-*./A* G O3,./.+0??-.* %J> .-*./A*>&%,4/+6789996K6R9I B%CB$@ ),=.-AAA.='4& +!+//4/3'J   @ B B     %    ' ( ) &=        @ B "  % % @   C3      #   3   J $OJ   CM = &M F % [" CB  ' ,.?0/-*4.*,? ' ( ,.-./A?AA*/A  ,./.+-/++/+? %  = $  CBT ! HJ J % S %' G   &J NO@ [  " B @ % @ 6789996K::<< B % ?,,  B # B = 6789996K6R6R 6789996K7;8< "# e3  C'()),.4> SB?-T PC'G'6789996<;6<< /?+-/A4 *4A*/,4 FB[JA,>4,,33 A+-/AA B',.?44A*A44,,.//06789996<R7:: # T3='%MA6789996<:;<7 4 4 A / 4 A . 4 #%(J$OJ 6789996K6R69  B  C % % () ,.4?A0,.0> &=  F   J  C   B   J  &  J  = H   O F$  H F(H@ E ?4b%Fe!F% B@[ 4$A*T , ,.= FMSB!C3 2F [O ),.- .?6789996K68;R + .?-@*+%4 0 + . , . ? + 4 A . 0 , 0 , . / . A * A . 4 / HB     H   = P   P   C  F  F   FB    F  ' J  @ & C c  " , . 4 ? 0 , 6789996K7I78 JJ0?-+4&e0 C B (JS,.?*?--+*0.4 -,43%3#%B (),4/+>*+,/?/?,.-/46789996<;I69 *,?/?/? '0/*.+* C%B>%B'= GG3FO?06789996<;9:8 GJ$OJ!FBV(6789996<879I % [ V(= 6789996K:9<: T  F  J '  >   '  " $ >     B   %   3  B M  G    J $OJ B [ F Z Q@ #BB@ 3B#B%B@       ! %  B B   ) P   @ )J$OJ ,.4446789996K:KR9 A/-?@%,?+> %AA& ' 1  ' F   H% B  ( ) S T OB j   @  B  @ %     B B  %  =) G ,./.0.?4++,,     = %         0  B @ B    @   %   ' ( ) e 6789996K789; ,.-/4*0.*/., AA?/.,.-/4-*0**/.6789996<;89I #13M B  # BM B= ..0.0., &OB$3JhO %JJ)40,+ *++ "BNO()C=,.//06789996<8<<I C 4? = H M  H  % F%  B @  % = @  @     V ' (  ) 6789996<887; 0*/40,0'A( ,.40?+B0A/V,*,@J$OJ ,./.> F      B     @      > S=   F   H BB# BT> J = h 3  J$OJ@ A% C ' =   , . / / 0 * A 0 / * 0 S   F   @ M     B !P  %  'G) 6789996K:7K8 ! @FUF % % @ B   % = @   G ' F  O H * ' ( ) , . / . 0 / A + / 0 / /  " B @ =     %   #  @ ( ) , . + 0 > 6789996K:;<6 V B = @  B c '  % +  G   ' G   %B'/+4,*.?1?=6789996<I686 J4+3 $ 3 B %[! MBSB N ! FB%B @$3> PHBT6789996K6677 /44 +..A.,@,./.0..AAA.+.-+,,A* @M ?c=@ %  M= SS,.//0.0.*6789996K6I:7 6789996<8KIK J OB #%= @#3 % %'() % $ @     ' B >

FB &=MF  J  ? > ? , ,      V B = !  B c  3     J FM  = M   % B ' $    ) , . ? . , + , + A ? + * T    B M   % B > ,.0.A/.-4,,. 6789996K:<<8 % F  J   F "  $ %  $ '   5 , . ? 4 4 / A . 4 4  =    3    J $OJ B  V   ' 6789996K:I7: T     = @ %   @ #  = @ V #  @ SVA--0,?0,.-A+00A4A*6789996<IK<6 /PC F%# HB )P= FM =T @ FMHBBB6789996K666; >0,0,,/? $===M43 @B@'(),4/+>+6789996K6IIR 0040-- F,.?*,+?.0.-.,4/+6789996<8I:R  % M  Z    $ =    G     % = B4,,3' N F@SB J B@F "$J @@1F'@ = 3? /V/B =!S Bc $FG'P33JH OB=M> F(,./.0*,A*44? [ () ,.?/..*--? ,.*A0?0+00+6789996K:K77  %    , . 4 4 A + / + / FB  % % B  M   = ' H  = !# B %  ' G   6789996K:I7; O% @ H  ! $B T  % B% MV @PBM N =FB=B B=M6789996K666I J,.?*0?/4?.0?W,4/+06789996<R6R< 0000+AX ..,*.*0 O%B!ZB'(),.//0.6789996K6RK9 0+4-*/ J$OJBV'&,.-446789996<8I<9 1]06_ 6_463 3 3 @   ,.-/4A+4,,*  % 3    %  B%  &=     "  % %    B  # OB  =  M  B , . / . 4 A / / , , / W      X D   O B #M Z B hHV > ZBM F   B> 0 kEM 6789996K:K<8 M B'($,.-/4*46789996K6688 ?,,?/ 4>-CB4,?0$BFtB M=%B'G CB J $O=HCDE FBV V H P   B     # % B @   B B @ ,.,4-//+4/*+/004.++/+,46789996<R<6I J$OJ B  V   '   , 4 / + > A 0 A + 4 + ^2 o 567 FHF' , . ? . , 4 / + 0 . + 0 W 1  N  X W &  A C@ eM B  B  &   ! J   X N  M DB % 3B #% 4B B3B = 4'-3TTT'='TBBM'# 6789996<8I<7 6789996K6I8I eC@ ' M =T @  =  @   B % @ G  B  % %!$ @    $  F       %  B   # B  % T  '  J  =        = h G   %=(),.//0.,*0,-/ ,./.> J$OJBV'#B%!=' TB=@B"%% 6789996K:KRK OB F "W%4+> ,X$G A.-----?-??A* =),.444--,6789996K6<9R A//, V0) ..0VBM' */?04 .V V*04#%' %B PJ>! 3 ./.M0.6789996<R<:< 6789996K:999 () H  e % 3 .#-%B 4 .A G+ ) 1=F%=%TM> DV,.-A+0+?AA-- 6789996<8I<6 !$ YA-/4,,*C3#6789996K:9R6 FB "  %%  @   4,> , . ? + . 4 A / / . 4  , . + 4 0 / , / e $B  M   M  B  M   = @  = -% ) ,.-A+,4A0**. =% !#B%'GJ$OJBV' 7614 1 ?,4-/,+@ 34+'3$' JM B4,,%B 'ZB =M %M 6789996K6<98 C B   P%%H# >/.,0-/-@G''H 5 ( ) Z   , 4 / + > / + / . , / 6789996K:6K; 6789996<R<RI 6789996<8I<K [B

JHBT#> O%P C UCFPS O=   & =  F   J  F   F J =  # B%  =h     3  3 ' C %  %  ' , . ? + 4 A . > /0.C0 .+J/ +> ,J.-4*?J..AA *B* $.H-+0,(,%, G, J$OJ BV'()& JJ 0-,0,./.A*A.4-/-,.4?A6789996K6<6R 0,.00+. +/-,.(-/4-%/S -,/-H ,$,4.*/67899966R<78 eA 0505 CJJT . 0 . + , ? 4 , / , . 6789996<87RR 6789996<8I<I C &  H ' O=  $  J  C B    % % B   F  O e T %, &= F J F Y$' &= F="M J =MCSB @G hJ$OJ (HD5H [FH> MB4+33B% 3=4,( % ACB% ),.//> ) , . ? 0 4 . + $ %  &  F   ' ( " B 0 * ? . . 0 ? ,./.0*0/-*,/$4/ /Z, J 40##6789996<888: %*> /?++?.?,./.0*0/,//A'1  1   6789996K6<68 * . (  ) , . / 4 * 4 4 ? ? ? , . / . 0 . A . ? ? ? 6789996:<:;: 6789996<869: 6789996K7777 F=T $ 33 %B4 Z MO= $ B  B T@ @ !  $' Z JT@ = @ @ O   = [      V  J$OJ' %B> %% C J OB  C B% ABA/[ .++B *=,.?%0 -B?? A F (   % B B    B  @ @ B  ' J ' B  %  # % F(H 0l681 (  H  E   0 A = , . / 4 * , / 0 + + 64  3 B %  * 4 , ? ),.?44*++..,, 6789996K7II8 %),4/+>/.,A/?0,.4?06789996<86I7 A0*/,?. N BOT['? 6789996K6<R6 JM /*440+A 6789996:<:;; FH=% 1 [NBB>( >C 3. > (B,.?.,+?+...,&V,.?-6789996K7K<8 $ 3   % B  S V c    Z   M  C  # =    =%  P =  = > ) , / . &= ?,>?,,@@$'B[ " C3 ?c S3 B#PeC@ FV 762_a762_ $ FB"# 0.4A/A/.>1e#B '?F %A.% V % '$ ()B ,. -/> 4**?,,Q 46789996<69:: >-///% ,O.@-H' @[J ,@@ &/F% @0FB*JB@ %,B00++ P%%$L@ N ,.O= ?44/-$ -+ ,.J -&C B% V 6789996K6<89 A..H,/A@0P#,.@ " ?0*?6789996<68K7 */0**@ OB1BMCB@$#B 6789996K:7K< O ..4..@BB@4'J +36789996K9<66 BN G   A + 0 / A 0 0 + + . / C B+@/G,OC B$1SD @eCOBBFB G$'F >) @ 3 T! % B %B#B% 3> 6789996K78<< C H MBBM %3B=  % =B() J' % 762_a762_ B P% % [B () B B T % B    H  @ =            S   B  ) [J  ( $ P eC     =   W 3 B% X ,4/+> ,.?.4/,A,A Z G 3 $ = ' H##B%BBB .-.AAA?,.//0.44AAA? /"/+$,'.& ,4B/+/O.-/ 4> ?>03'(),.//>+-+-> .+++ T,.-4*4-/?4..S= F% & 6789996<89<9 6789996<69:; @  @ @ BMB B -.A./.,A'* ,G='1 6789996K6K9: !V   B' $  ,.//0.,,+/.4 6789996<:<<R OB# % %B#  % &M @ = 6789996K77I9 & B () 4&*V &4/C ,.-/44.++.++*  J !(      #  h 6789996K78<I Cm $3  L   $  B F  M W ? = X H  B   %        %  % ! % B    6789996K6866 &J  2 %=4' #    @ B0 F  J  C  @ F   @ SB  %  $  B    4 > 0 G  J =  @ ? , , Q % = C JB  %  @ FB "  Z M J G @ J B  !   ( %   3  =    M   ' &  $ ' D S G  3  ) , . ? . , + 4 . + . , &  B % % 3    .# 1 @ FB  @ F  H%B B V  %  W 1  X () , . ? * , + ? 0 A , , , G    J $OJ H      &  C B %  C %    , . 4 0 4 . ? A , A , 0 #  = C 3 %  , . / . 0 . A * ? 0 ? A 6789996<8K<7 6789996<<;:9 (),4/+>.-00/++ 6789996K76R; J=B 6789996K6K67  =4,,,(),./.,A-A -/-.' 6789996<:K99 D "B=)=JB =G=3S3?,,Q B % @4-, @%B +,, ),./.4 46789996K:6;; ?B ?0@B 4*., H 6789996K698: C JL[1&  @  V B =  c V  "    =%   % B 4% B  B F "  % % &  F   J  F   F B > h 3  ?,,Q B =   OB    J D = B  O  J   J   @ , . ? 4 4 A * 0 . . + . , . / . 0 . * * . * * A 3  #  % "  " B % 0 = @ B )/.O 3(),.?*,06789996<<;:6 ++++.+ F(H J$OJ H H2F [O jVBj,./.0.0,4,/+ B %M%=6789996K6;K: = B% BB B .-M44#*B# @%BB> //+/,$'EFPH6789996K7<RR #B (' 4N () , . . 4 ? ? * * / + . 6789996<<:<6     @  B  ( ) , . / 6789996K6:8K    !   =  T?W CB%> J & E D. Z B = C B[BGB%%B> TTT'B33'# +40?' &=  F   J  F    F B "  $ %  B X  @    @      ? , , Q'   B %   %  $    @  B S B  (  U   ) , A ' + 0 A + ' ? , * /  # 'C)C=G'JO?[ 6789996K:6K7

6_dpd6345 d3]^2 4 & J C B J OSB J$OJ H /.H = .,.//'0*-*',*,/'O=C6789996K6;R9 $ 1B!$B H=@FM> N" . , E ' , 4 / + A 4 * 4 * , . A 4 0 * JFBSB% / +4% /--B?FG6789996K7I:R ,.! -/+, AA4 ,, *,. //0 *,?B% ,6789996<K<KR +,?() H #  N  ( ) , . 0 . / * A A A * 6789996<K9KR H S MBB B@%M %33V B= ! GH'F =@@[ &)/? +'4P4A)*1B 3/4M,/ J=hGB6789996K6:8; C B D%= B % % , 4/+/?0-**/,.-/4"*+$+'& +,?0= #%?,,Q # =% !     W  > V   J $> ( ? 4   '  = %    M +++A #B> = m % X 6789996<I<:K OJ   m .   m * @    B   ' %   V   "  , 4 / + / . 4 A * * +  FHF f 4 x 1v   B 3 B% ,./. 0.0/ $FBCD6789996K78IR E (),.->A+0>A+0>A4/WBV 6789996<;;R8 ?,,QX 6789996K6;R< J$S () CT ,.//0*,/-A0* *//0A0 O   T   B     =   6789996<K9RK 6789996K6<8; CBT 4  B  T #  @  @ G  Z  B# B%  =),.? , @ * * Q # %   =   @ 3    J $OJ

F3 M  %B#    B 3 $' &= " ' ,.?> N  (  !    ? c %  B   ' OT  C  %    H c   @ G  J $OJ =   =) ,.?04.4 /0AA0 F %  3 > = M 3  ' J   . , > F(H ( ) G   , . A + 0 + 0 . + A 0 + A . A B  >   => % > B " # B 44& /-*AJ T,T # @ % @ %    $ & ' 03 HBN "=B*,NO $ 6789996K9;9< H ,.-A+0/A?/.*,./.0./4-*** .,.?0*4-0+0**F6789996<<786 M -*,4/+4A0--4,6789996K6<<; B3 ='! ()3, ./. 0.?,,Q +,,,0A6789996<IR<: 6789996K6I7< J N@ '(),P./.0N6789996K6KI; *.@+H +,#.- 3H3'.* '/,4.,?,6789996<KR<< *?+*,*OM =CBV#B%=! =G J$> r m & & j m m 4- = B B  # B  D S, , , , / OJ %   = @ @ JB = % % % B @ +-/,#=T-=A,-./?,> &= '$' D ,>?,,@ 3 N @ ! = 55 % BVB F %     B   O $S H      H  M @     B   B B     >  %  , , 3  N ' ( ) &  , . / . 0 ? ? . ? * . ?  %  @ # @   @ % 4 % 0 B   > 1 "%BM%    %  =  43   ?,,Q (),.//> *J5 ,/,?.. .,*?+*,*.,.?0*4-0+0*6789996<;R:9 ,.?4?-*44A46789996K6;I: =!33 3'(),./.0*4* .4.4 ,. ?44/?/0F(H A,,,J$OJ .?.,6789996K6;7: +0 -40 A, 3%,.-A+06789996<;9R8 -33 '-,B ,3V = ,6789996K9;7I @**J% Q% ?,,3 0*+? 0.H40 B +%!P3 O#T J=@ 6789996<IR<K 6789996K6I6: #% [J@ 6d F "B#%% $@ @+G # > F% B?%B B?'43 #B% BHH (=% %%PGC U OC U $ 3 L H HM B,.-/> (B),.?*,0/4../+,.?-A6789996K7I:8 .-04A4 O PB % B %),.?0*?+0?/?+@ B # @=% %4-/,- 3 %@ M) C3%HBx]4 % % B %   [  4 H # % L  P %  P ( )  B  ?AA=@?& 3,4/+/?/444?@G.-4-?.. ?,,Q=),.//>?***>,,,06789996<R6;9 1 #HB AB/?FM ,F& 000+=-, J=[ JD -#B3>?@H@ 3B BV@ N@ J$> &(H# +/4+04-* -.+,3 >++@HHB B'( *BA. 6789996<;K7R B 6789996K6I;; 6789996K6I6K OJ@ J %  4 / /  0   ( JB G JB P U %$F %F% [B O%

?H=   J C ,> N #B ?c  3 T 6789996K6;:K O

% e T @% B+%% % V ! B,.?/4A-+4*,.-A,+6789996K66<6 ?A,,,0 J=C %GJ$OJ 4*A00/ H P C  O ,+C J0,G'(),./.0.6789996K:I<K ,      %  > " % %   ' ? % %  F V  ( % H  F M  P B   , . 4 A A 0 A . + ?=(B   B   T#         ? , , Q (  ) , . ? * > , + , A > 0 , , , W 1  X [ JD B C 3   ?,3 > 4H B  %B       B  ( ) , . ? 4 ? A * 0 0 , * * 6789996<I<;9 `]_0]4 ),4/+'/?AAA0/,.?*,6789996K:6I; +,,,,0/ B!=6789996<R:<K 6789996K6I68 .?-44-- CB%5P% '() S B +? 4@-Q'P)G'1> (),.//-A0.?-4+,./.06789996K6;K6 % B > J=B # hhh $ 3  # %B 4    #  =  B  ' / ? * + ? B.,#, M h  $ 1  B   B ' C 3 B % OT   ' ? 3   4 3     6789996K6I97 J$OJ      %   = ' F " B  % -/ 4A++? % W$ B % () OB%%B %%F [O 4+3@(),.-/4*?0-.0*@ CBTB= \] 024]  , T ? , ? , , QW   X ( ) , . / > . 0 . + > / / / / * , . , 4 ? 0  ( B M X (),..4?A?/*-//04+/J/-& 6789996<I;97 = 6789996<R:<I $B   =   B    B   B   = 6789996K6IK8 =  , . ? * ? 0 ? / + + , . / . 0 . 4 4 *    B  O$S ( 6789996K:9;R B %%% $L P C %3 !F B#% 6789996K6;;7 C H !# $ 3  #%B #,./.> %B@ F),.?*??,A,*,- 6789996K:98; J=@M=@ = 3 % G B =B ' # B@ M,.?4?--44.04 V3B %@ B BB B % (B%),.@-?.3/ ../A3+ //,.?46789996<8<88 4//4-.?@ MM %B > %B () $3 ,0A00 @#'() e %%VM @,.//0.*+A/// ?c&@ ,.-/4*06789996K7<<R $ %3  % 3 & #3%% 0*.,-+40 6789996<RI;I 6789996K6R:: % O  O hO  %  \]^^2_` 3` C       T  B  = % 4/+%>> 6789996K6I9< N  (   !       O ? ' C3  SV M  B  %  B BM',4/+>*-6789996K:6;7 0,*0. O=%LHeB& %#%P CH( U

542y5]  , 43  =   ? , , Q     T   F M    ) / + , ? ? 4 . ) F% #  C   H  B B M  %  %   = J 3    t B= =T> > A A 4 + * 4 4  , . 4 ? 0 0 / . ? , 0 '   ' (),.?/,0+AA,6789996K966; ,, U P eC O      # #  B % B    > S 3    =  B B       B  ? @ Q H @ 1M @ S@ J B %  #  ) ,.//0*/+/+0* 6789996K7KII  B  6789996K68K8 %B   , 4 / + > / + 0 A 4 4 * , . * . * * / * , /  4@ -Q' B %) ,4/+> -+/> W(?@-3X#%% 3 Bc % %B%B > =)/+00+-*,.?.,6789996<I889 #=?,O? ?c 6789996K6I;8 C 4/0?A*A 6789996<K676 N e HB HB Z)HB -*A,./.0**,,*44B%6789996K::<I LOC F%%3   3B% .4--??? %B B#3%   ? 3 > B% $  ( e 762_a762_ ,.-A,4?40?4? ,.-/+0A-*4** (),./#/>+- >++++>,4Q +6789996K9668 .3 WH=HX,.-A+0+40?./ d _u]d02 6789996K:9:8 (),. //04 *0= ,A+$[F ?//?O 00MAT ,6789996K688K . ' [BT%%B)434)?6789996K6969 $ %@&$&Jb@ U % N BJ&?,,Q% 3  $L) B  M H  B @ C    $   C T @  @ D   Zc Z B&  0/"-%B= )?/-',4/+ )?/-P4A4+,,/ C)+,, %@ ?> 4GX =/,A,> W1A,*, $ B?.,& =@H J#FPBM) " FB ."4#0B444*,Z,?-H>c),.@//%0..4440+4 12o64 p 75753 'P/+/,4A/,.?6789996K6RK8 AA.4*/? BV % (),.?> & ) H P e Z # () , 6789996K676I 6789996K98K8 @B B@@ H= = B#? -B T"#B 6789996K:7<6 O $@OO()[,./.0.6789996K:97K 4/,?0. JB%%%# #

4N  ! # = 3 ?> ?' -3 +, ' 43 -, ' % 3    D() %,.?44*+400// =%FM B' '  %  %  ' (% ) , . ? 0 * / / 4 / , A 3     ? , , Q@  % B V m % & %B = % 3 /.% T'B'$ n,%.3*A'./0.% '-*%> 6789996<969< % ,.?/?----A W   X ( ) , . / . > 0 . . . > ? A A A 3    ? > 0 3  (  , . . / . 4 4 / , 4 6789996K76R: @B %3@VB = @() B',.//> & 6789996K:7K; ,.//0*.?A.??,.-/,4,+,6789996K:9R: ,,* $CB=%HP%6789996K6R<K 61 4]d # %B %BB F     B   @ # % =  %@F% @[B>@ `6^62 F B T 0 4 = , . ? . , + 0 A , , ? 0  M (B %e F@H =@[ & BB#DFVM,.F => '()OG'HJ 0.*?...C  %   #   =      %  %    h  @ $F4 @ $L@ U@ P C@ H     H B   H> C B     ) B  B H  P  ? / + ? 6789996<<;68 ?-/ JCBM%3#%B4B OE' 16d626_ J$OJ =,./.0.0-0A0* .*@V@ O%G@C3%,.//0*6789996K6RR6 0,/A04  B=) ,.4?..40/-+0 4+4.-,.?04.4*AA+*,4/+6789996K96I: A*-.?/* FE',./.0.*/?6789996K7I7; 6789996K::6R ,.-//--/-*0-  = 5 G B -, @G  B    F T 3  M ($) ,.?4 4A4, 0+-- %B B% 6789996K:987 $ B  N   H B  >   &   O B  > C "= = B B%O % BB B C B=% % %P%C U B'> (BBA,@ 6789996<K<76 #- ',i  ,% +0 @  N B    $NH B  =,$.*A+C/B.T  1    1    & > O B   F %  H = , @ * * Q %  H = S  # f24_]0g 0]_68 B   $   M        2 F [O P  3  B  3 B   # B T ,  . ? . + + , . . . 6789996<<;II 4 . A A G ' F  C %  b bD G J$OJ F V  > -,,3  (' &=B  ) , . 4 0 ? + , + . 4 , / [  F 6789996<<<IR    N O 3 %  ( , . ? 4 4 / A . . / ,       B  !  % # M ' J$OJ   H  B =  !   h &B   # @ Z  B  @ 6789996K68:I F= M B c O   + 4 = , . / / 0 . , A / > 6789996K::;R # , . / 4 * 0 0 A , * * , . ? * , + ? + . / / + 6789996K6R8: C B  %  B  M  % ,.0+-$ @JP @E ?.=& M).-O-?444FCHF) BT N 6789996K:7;; JB *=% B+4B = ,.//0 ./,#/= 4,/ % GMVB> ' "BN',.-/,?6789996<I8<< 3 B 

 OT # ' ? 0= 'B % %B , B = =,.-A+040/*0-%3B% Z,.-G4B'4OM  H 3 3  ! % B B% @ % O B   = B =  > , # =    C3    5 %  "   3   @ 3 B% 4+ 3 # 1  2F [O %   NO =MB%%6789996<IIK7 B 6789996<<;86 ...40,,%JJ4J4 Z4 C/ BV B  % ' () ,.-/> -.-.> /000   3  @ # B %    =  B % B # M  B $OJ ?%* *% &J #B%=,.-4,,.-A00, ,.-/+0*+00-,.-/,4A.AA,?O$6789996K::;8 [F 3 6789996K6:;9 6789996K:<76 $ 3     B   =       %  ' 6789996K6R8R G   J 3  &  !CT (   1O     J , . , + , + 0 ? A ( & %,.-/?4?*?-,+' 6789996K:69< [ 6789996K9K67 `2`2 16705 B   &  b+ , ? L> b? , . C & $ B F%B L  P 142d &%  =       V B ! B =  = M ( M  B M         B J  =   @ 3    B  V    B  > % #@@3H ) J$OJ B"B@JD#BB T%=&HC?@/(je4CCS0> #LL=,.-./6789996<R6;6 .?A,-?? 0,T# C $ !B=B,.-A+0.*++-+ T>' &% = % OBO% =O $BN% =[V &@ &=%3S#%B#B6789996<K;9< e B # H 2F [O' M 4  (  0 4 , 1 1    = ? .     =     = , . / / 0 . 0 / A * . , . * * ? / 0 . + * () ,.?*,+?A/./, B 3 B B  ( ) , . ? 0 * 4 A . , A  , . / . 0 * * 4 + * ? 0 F     %    # %   # %= B@ ( ) J   H    , 4 / + > 0 , , , ? + 1B P .B/,B $3 LFVSB6789996K:<97 6789996K:6:9 V BT(4@03',.0.+6789996K::76 ,4+,*-/ %@@B@=@ (B%@=-,6789996<<7R7 @?,, G' =SB (B% MC[C '00 B%0 /+0 -/ B 6789996K77:I V   (   =   ' , . / , ? ? ? . J = O   % G h J = O  (3',.//0..-4A046789996K7K9I 6789996<K;I6 H E[ ,.? .-AG43 ./W 44O= ,.GP 4X ,.-A+0-++,*, $ 4% !B=B T . O  $V M &4 + /h $BB%' 6789996<<I88 &=%3J #%B# , 4/+ >/,,,%0?.%,.?.,4/,,*,* #"GG BJ$OJ 7x^ B   = O/ /B/, 0* 0!   ' H ' (  M , . / > O   &  ' , / + > / 0 A  U B  . * 6789996K:<;6  AVM6789996<KR6I % 4 d FZ BT%MB!#BB@ 6789996K666R 163f58 ) ,.?44.*+.??.' BY' &3 O B #03 4= ( %6789996K:6KI  B = [ '$P[ ,.-.SB3 /.6789996<K;I; ?T ??.> -, F 4.,,@0-,,!+-,,BF%> W % %@ 3 V B !V  ' =  % B   %     %   =   B 3      ) ,./.> B' ),.?44/4A+..*,.-/46789996<R99; A-0.,-4 P C@PeC@XB +0?4A..4 AT H1BF% ' 6789996K:<R< U@ 6789996K::I; ,A4+,B 4/3 +>+-4 +4. J'() 6789996<R<87 ,.?/4> % #?/=33M?+J> Z=B%3B =),.-4*4-A+--4 6789996K688I B 0% @T4,,G 8 ^]8 B,.//+44,A-?/& 6789996<KI8: =FB 4%B%=) J =@hG# J$OJ F 2F [O %c@ O &=  $     %   ! B = B  (  0 , @ + , @   = ' $  @  M T   >    $   " B @ HB 1FH (F$& /@ 4Y?/- @ , . / . 0 . ? ? + , 0 A - ,@.i ,.@-&   %   C  ( ) &= > = () $$LH ,4/+> A+*.?.$ 3  % 4 P B  P B = F M = T  Z  T3',.-04.,.,**4*6789996K:7I< -.*?44 P e ? , , H % Y0 ,  $ J   6789996K:<86 6789996K:KK: +1 ++--A!,.?-/.6789996<R<8R .///+. PPB,.?O=  C %  ' [    = ?,, HB3 3 --00** $ 3 2  -,@ % B -,W V #  @  %  J D # B  ? 3 > 4 , , 3  F B  V  G  3 > 0 * , , * 0 * * 0 , . / / ? . ? , ? * . ? &  =      =          HB H M)-, $J 1T $! JB !J B=B B =@$!' T3=( @B) ?X0*4+/?B?++/ #' B2 J $B> FB= .3 ?-$0,?M/?L/= ,.?/,/,/,4, 6789996<KR7K # 6789996<RRR8 ( T  , . P   , ? 4 F F TB  !V    # ' &   B   '  3  =  ) , . ? . , + ? / + . . .  762_a762_ "=3B> 6789996K:K:6 6789996K:KI: FB 1]_` 64 6_ ()SV,.?44.4..AA/JC6789996<86:; % 6789996K:6<6 %  =!= ' B% B ' B    B "   %  % ! % > Z B = ! B c  =   T  H M  O B  e   ) ($@ HBB $ G@ = M  B3 B% C    #  ' G  J $OJ  %     M ' & ' %B + S' S CB> $ )%,.-.A#.B?%+4! -%,4/B+>> BBB@%!BB 3B0,3'AA/-?+0 ,B 4,,4 % 0/% @ O= F % @%V 2F [O'!%#=#'G1> FB%B@ B @[ A() S3 O B [D GX' B'()W,4/+X.,..,,.*?4 6789996K6RK; .--*0/* T'( * 0 . A + , ? . . + @ [ 5 5 HB M 3 B  F  M  JW F %   J 6789996<R987    %    ' ( ) , 4 / + > * 0 + ' / / B  O + ' ( ) , . / + / , , , . 0 . A 0 4 4 + 0 6789996K:K:R ,.//0*0.+,0-@6789996K78RR Zj 0/..+/JF%G46789996K:I6K ,'0,DJ 132_4]3p0x6__]3 6789996<<7K; H3 6789996K:::I ' % = 3 @# #T 1B M => J'&%TM%3B% J=H#%!P & # %B  B B   % 3  ' () J' #   + B    B =  ( %%M $      %    B     =   O B B% A,3   AH 3 B .?,@.?? ,.?04./&A//@4 03j==! +> '()H,4/2+F [O G M M B $%M k0 ,,'(> [ B VJ = = G3 @ G+4 ,@+?(#() $ 4?'@#4/4 @A, B B G  .-AA.*@S '%C A./-.-J$OJ 0,./H.0.'?, ,-.!, F $SS BB %#', .//0*B 0+B?? ?. GB -),k.?-0,4/Ak*/A-A*0kG?' B@ ),4/+ /+++..* & T %B).4#*A*A* 6789996K7886

6789996<K9K;

6789996K7R<I

6789996K:<K:

6789996K:K8I

6789996K:IR<

6789996<868K


{|}|~|€‚ ƒ„…†‡ˆ‰Š‹†ˆŒ€Ž~‘€‚’“

;2DC031?CV0_0 ;2DC031?CV0_0 TC<VCV V2>A30< 0J =0>03 =AT2= =AT2= N

6 6 : :8 5 X

 5 6 8 

  5 :9 5

 E :R H 6

 d 6 G L 5 6  6 :8 9 6 5  6 (S

 5  &5

 

9  296 9

3 56 

 9

 

5 %K 0123 D0A3oD0A3 = 030>03? _A 0V "8 35

6 5

76 $!87 8 6X #9$6 & 6 6985

R G XK9 &LK &R 6*)966

 5 69

38666(GS

9' ! "5$5#975'' '86(S \ 499( 8 5 5I &5 9 54K55 66I56"7 7 " $ 67  S5

 ( 9 & 5  N5

 5 I5 )

9 5 F 9 &5 ] 5

p :9 5  L 

5 p *  

p K 5 8 f8 HRRgK'!"7!#"5#66 +,-...+/990+,-...+811+- 5 4 656 6# ' `

#K5 d XL Y K 5:9 8N 95 55&6 XN9 F ( 662 F6 675'$!6$! " 5 5

 5 675'"##77 +,-...+8+8-0 65! !9"#+,-...+/1,-[ 5$ 865 :5 :

 d R  9  5 8 5     6 ' ' ! ! ! ' " +,-...+81[+, >2Cw2D0A< +,-...+//1[[ L5  : 9 5

i  5 

 : 9 5

 s S5

5 F 

  9

 X % M S ` 8 5 9

  

5  :

5   Y 

 8 : 9 5

 &

 6 

XNYX L5 5 ( 5 ' 6 p % 9  F 5

5  *

 K G 5 2 

5 2  

 F 6 : F   4  :5

 

 & 6 6  5

 i R 3 9 6

5 6  6 8  99 &5 5 5 5 5

 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 M 9  5 8 %6  % 6

9

 ! 7 5 5 " # # # ! 6  2 & +,-...+8+.-- Y ]5L6 F29 L 66'*9 65"866'4

75 

 4525 65 L99M5 L N 6 67K8'!"#"!7#6 +,-...+/0-98 (5 675'6""" 99 6III #!'5

!'$'5 '675 F !! L58  5 6iIII

 6  $ $ 6 6 F 5 6 &G9 45I5 5 % 2 * +,-...+81..[ +,-...+/[9[9 G 6 6 666GG9F997

" 658 658 G6 36 65 F 9 Z 8385 i \96 9GF 9

9P N

* &5 KN# " * F 5

 59 5 

 5 AuC><U_ 7'$! C3A v2<VA = 0V I54NI9 4* 8K5 L65'6+,-...+8.89/ ' !(' '55 L95 _0B #5 6 5 665855 #`'' 5!65 ! H '57#$66' +,-...+8+81, 6I G6 6 "$#$+,-...+8.,,

 %

 6896 %\56685 5 H29 6 & 5 %

9 6

5 6    WjS :W :N %5 6 8 

 5  %5 6 * 9   

5 6 9 5 9  9  5

 +,-...+/-800 45 N

66 9 5

 8

5

 6  L 9 6  : 9 5 9

 8 9 9 5 6 5   :K :: 6 : LL L: 6 

 I 6  5 5!$"7 56 5!%57#96 $L556  4X9N 35965 965 9 56 6*^ 5  6G9 85 5  ( 5 98 5 56+,-...+/1+/9 95F 5 F 8 98 5

6 X

65F 6 9

 95F95 5 F87\5 855 KY5 94 F *F

5 

  5  K  6 ' ' !  ' ' 5

5  5 5   6  S 8  6 # $ ! $ ! " " 6 8 55 * F F   '667'#" 5 H

  ' 6 " H :m 6 !    5 45 :5 5G5 +,-...+8,090 +,-...+8.89[ +,-...+8+9,+ 7  #7 #'#$$$$ '!"#6'' L5

6LI5 5 ""$'555 56FF68 9 

 +,-...+8,.8, * N

6 6 6    8

 3 5

 6 8 9 6 5  

 +,-...+/8,., K

 9   9 6 9    5 9

9

 $ F 

  5 8 6 5 5 N

F 9 6 9

 N5 5

# !+,-...+//+[9 ' !! 5 6

 I5 #5$L ( 585:895

55 7#"FF 9 658855 I5 69 L995 N5  5 5 D0A3oD0A3 45 9698 5 N 99F58556 59 $ !5 59%: 5 5 9 #$"##57+,-...+8+-["6 5 * 98 ! "#$ '+,-...+8,-81

9 8 5

 6 5 5    # ' ' ! 6 ! H

  H :m 6 ! #  (  R 4  9 5  8  6 L9 9 85 5 

5 65 5 6658

 6

56 9 +,-...+8+91. 6"g H:m 66!6#" 46#f!76!4'5' f7'6$$"g)( N5  6 5 ' $ ! $ ! 

  ' # 6 6 L 5 5

 ''!"!6$66#!"767!6+,-...+8+.0. %

9 6 9

5 6  % 9  5 N5 L YS  G 9 5

96 %

 h N5 6 

 8 9 5 6 4   6 $ Z '  )5

 5 5 6 9  F 5 '$566K

F 'S 5%

5 99 565985 F9 55""!#!" 2865# 4 66 M95 8555 ''$'5!!*G

*%L5ZY367:6

4:L: ' 555 8X5 8 6"5$!665$"$!K9 8K55 S5 9   "  &

 5 9 %

 8  6 ` 8 9 5 

 9

 5 +,-...+8+0[. ' 748&5 : N6L! 28##K557 '7: "5# L:

&5 H 6 5

4 5R 65(+,-...+/9,80 M 5

5 '! N66 9%5 5 9

44  5 %6 :

6 F 5 53 5 54%56GF ""65 (6+,-...+81./F8 6#! 4

9 56

 " "  N9

 # !!#8 '8$ '!!+,-...+8+8/1 !6 6 &6  % K % 9

5

5 H 5

 ! " ' 5 +,-...+8+98[  F M 8 

 N N :9

    ' 6 6  

5 5  

  5

 

 

9 5 F * 5F5 6686 5998 95455 55

 &&'"9!F"III89 5 5+,-...+8.10/ : G5I5

98E%5 E%%^& :RH6 K d96 5G8 56 F8' 85!# ` 6 5 : 5F4 %56 9(296L5 9  5 6 

 6 5 T2_A D03103 &

9

 &  9    85

5 *

 6  9 %K 59 5 H

  5 

 m 6 #  H

 `^5 +,-...+8+199 !565 6' %% x"L9575 L 9 6'" `67 95I5 %5"5 552 K 

55

5%9L 5 5 5 56( dN %  5 f65 g5 598 5 :KYNY8(&7#76YaY55 '!"!"7$$56!75"+,-...+8+998

 L8 5 '+,-...+8+8-[ $ !6H$ ! 4%9

 9

)5 5

 W G 9  6  S Y 5 5 (  6 : 5  m 6 5  6  (  R %9 6 5 L5 5 F39 6G5X68 945 #!'6'67

6: 85Y 8 5685

5 5668'9! #75# L 5

5 dN6''!'766"$ 45 '( 5YN(6+,-...+81+11 7!"5! ' #d S5

 5 9  5  8

  9 6 

  5 F 3 9

 6 G 5 X6 8

  9  K9

 5  5  +,-...+8+91[ +,-...+81888 7#

iK9 85 6 :5

& 9 PN 66&9+,-...+8+[1. 

6:5 GG5X6 8

 9 ( '5

5 ' _U=2D?u;231A30;03 L &:KYN (&$ $#(!6Nd NK% :R LS  &

 9

 56 6 85 

66 ' 67'#c '+,-...+81.88 !"R '' ( 6655868 5 666599 569 555

5& 

5  ' ! " $ 5 ' ' ! " ! ( K YR & S( N K L 9 6 (

5 6 Y 5 5 & 6 66% '8!96

!"XN'6 5'6!&6 !"9 ' ( 96(3 5'6!!$5 ! +,-...+81+0/ 496

&R 9M

5 96

5 7 :

FM( 585YK 5 : N FMi%6 4N

5 

 d^4d(:W)K666965 66(M P 6 9 6   5

5  9 5 6 5 5 5  5 5 56 85 9 N55 6 +,-...+81,1[ &9 )  (S 2  K5  KE +,-...+8+[// N  )53 9 

9 9 6$"'! $7 9 5 

6  6 8

 5 9

K    :KYN 

 5  (

 : 9 

 *5 N58 55 *45 F 5F ' #K

*F (9 #!6 # #$+,-...+81[,$$ +,-...+81118 4535 65 ' 6$$5 R6 8 5  755! 99

 66!"75+,-...+81/-. 5 K9

8856 M*6'5'5 !6%*69 595! 6!F!6 7576c 5456395

5 5' 56! 6 66 96 65 8 (6& ( 5 8  6   9 6 9 5

5   8  6 $ $ K9 5  # ' ' 6 6 5 4 K 9 9 

65:9 5 5 5i K& 96 +,-...+81,/8 &5

l<03J_AV2 L 256'# L &95 5 '#L +,-...+8.++/ (M 5 6&R 66L55869 5 5:W)K 5 6 4535 65F5F K +,-...+8+-[+ K9 5   5  : KYN Y %  ( & # # ! 5 S 8 

9

 6 #  4 9 

5 (    s ( 5  4 9 6

  6 9 p  7 

 G S KE 6 6  )

5 F  6 9 6  6 8 5 ` 

6 6  6 6 I

6  6  6 9 Y 5 5Y HR q5Y : (G G55 'N5  53'5d 67 $ 25% 65 7#5''$ 5 545 5658 (:9 yAV0=0 I5 5   5 5 6 

  5 6   6 5 

 d  5

d  5

4 5I5 5 $#

6  6 9 6    2L % 5  :5 

 7  6 9 +,-...+81889 5 2569 675+,-...+/8,0+ #6"55# 6 6 K 829 K 8%6 6+,-...+8+/.9 "$#$ Y3 567KL'# 5 iN9 4535 654 9 95 '5!+,-...+8+-[1 K5   5

 596' 59 +,-...+811-/ G

 555 9 6$"'! $7 66: L()5

5LI 6 G566"Z&5 K 6

'' 2 R 5 8  9 6

5  N 

 & 9

 (S &&S L9  2

 ` %6 &9

5   T2<B 0V0>0 +,-...+8111[ N

I65 556 5 6F8 6 "+,-...+81/+0 '"$$! &6 8* 6: $G5 2 M9L5 5( 5N 5 % 85 :  iN$5775#6!# &88 5 85 6

65 F 989 6699

69I9 9 F6 5 *5 54

55 65('6" KE

55 

 7+,-...+8+[9[ ! !75 7 ! H6 6'$5657'5#!'##!F6'5$6'!'7656 '5$ 5#6!""#!!$5665#57$ 6 5(5  &6#!!+,-...+81++1 G5 9 5f65 66 9I 6 9G9 F9F6F9 9g5 4 9 8 

XM  

 L

 7 5 #L 6 6# 6 566895 55

5 F$ 9  45 4 &6*69I5&5 5 6+,-...+/8/.8 "$ 5 +,-...+81/[[ :5 >D> 6M6# M 6I'II 5 

 8

9 6 9

5 6   8

 G 

 7 c *55

 '' !  77# & 6 5 (   7  $ 

  5 8   5 3 N 5 !!$ !$'+,-...+81/00 7 LM L H:(h 85

"Z 9869 695 9  6 5 6 9 99 5 5 5   8

   6 5 5  6 5  9

5 6 5 5 F  7 ' b 

9 5 G 5 6

 5 5 4  N5 H: m  5   # ! ' ! ' 7 5 6  +,-...+8,-+/ 65%59 # $ '" "+,-...+/80-, "5 8X 9 ! 585 8 969 # 5!67'#5#7Y663 57 +,-...+818+[ L9 68 9I5 5 * 49

3956 ( N

 6 55 5 I 65F5 66 !M"!6$

8 6$'7!9 5G *  9# 8 6 N 66N& 959 66L%998 (95 N 9

 F  N 

 F

 R

  

9  

5 5 5 F 

3   5 ! +,-...+8.--[ (5 :5* +,-...+81/-1 )96c &    : 5 8

 % ' 7 ' 7 ' " # ' 6 7 5

5 6  5

 5  5  6  

   K9

 

  5 6  

5 5 8 9

   5 6 # 

  ! ! $  ! $ ' 7 +,-...+8+[,+ 96

6X 8"M 6 6 G

 5 7  *F5 

5 65 956 '!"$$"#!$$ 6Z659 5* 5 6&YR +,-...+8181, &5

+,-...+/91+8 68 665 G9nF 55 67'6+,-...+81,18 "" &  L9 8

 %9  5 6  5 6 L 6 X8  6 5 W

5 5 6 9 X5 5

'   8  5  

9  L 5 5  : 5

 5 P)5 6 (

59 I 5  ! ! $  ! $ ' 7 %9

 &  *  \ 5 

 L 5 Z ' K R 

 +,-...+818+9 56 S8 6#$!$!""6+,-...+8+9,1 25

3996*#6'# 29 r2  '" 55& K 8 6 5 : 5 

 7 Y 8 ' 6 7 d  5 D0A3oD0A3 N

6 6 6 5

 ' 5   d  5 5

5 t K

5 6 9

3 5 6 #66W s:9I5p5 PK ZK K9 #2K9 5 566'5+,-...+81[.1 $$!7"# N 66L9 5 XL9s45 5 &8R55 "5 6 96 7 !  6 ' ' ! $ 6 " ' # % ' # 7 S$ 85F 98

!5 #"' 5 5 Z 5 5Z *9

 S5 

` %9 F 9

5  \

5 P " 2 M

9

+,-...+/-.8

9 65 8 9 9

5 

 8 5 5   6 4 5 5 p F  5 

5

 6 `  6 F # c K 8 Z#'5'55557! *9

 S5 

` % F

5  \

 \  P # 2 M

%9 5 6755759!5'"'5"65$86 5G5 '5 '6'" 7 774 5 65 F9G9 5 '$658 6 +,-...+198[9 *9

 &  `% F

5  \

 \  P $ 2 7 

+,-...+81[,+ 6

5 5 55 5 ! 57676'58 6 (3 ] 5f 'g Y9I (3 ] 5f '#gWG N SF  %

 P# #  M

 6 9 

 &5 P 55 8  85 9

X8

  9 58 8  +,-...+81[0/ 6 2 M

 : 5 8  : 5  %  6 P " 2 M

K

53 9 f "#g '"4 KE S* H:& +,-...+81,89 %9 5

 5 ' 

 & 6 5 4 5  K9

5 8 6 45356( 5%#!+,-...+/[,,, '"""6'6 % GX% 65K 85L56 )

99 (

5

 )

9974 *

 3 9

 Y &

  5 5 ' 

    R 3 5 `&% X2 ! " # ! $ 7 5 N& 5 6  & %N& 5 6 

 G 9 9 P7 c  4% 29 6 9 8 

 8 9

 $ M

P*9

 S5 

 &9 6 5

 R 

 :9 5

 5 :5 

 7 +,-...+//[[9 5 57  5 6 '''$+,-...+8189[ !#66" 66PP665$##

:*9 S5 F `%^ 5\&55 5 Y8'67456'72L% 5 W G9M K

563'96$R 65365 M663 65#96 $F6  % S 

 %

4  L5  L59 5  KL ;2>w2<A = 0_C03 &6 5`N96 9

`\ P' 

 :G

 !!756"'###S555!+,-...+/[/[8 6"## 9:5 8 9 ` L F %%5

6GP6 % 6P6 $5#35 6 '5#52 2 55F 59 56666F

 56  5 N9 N

*59G: '67 "L54M #+,-...+81[08 "Y5 ##5  : 5  $ #

  4 L   6 8 

 6 ' 4 ' #  4 L5 Z j 9 5 9 6 

F  ( 5P #!'"""6'6+,-...+/[,,1 5 5 ' %95 5 ' &6545K9 586 (3 5 ] 5 R 3 5 W G K !'!'5

 6  6F95 5K9 8 $ # " ! " $ 7  5 55+,-...+8.+,. 5 65766 '5#% &&'("+,-...+/9/,1 *577$ L #9

6 8 %6 H6 & % 45 N F %

&9G 65 X R% 6 :95 K 85 5 5L5 4q5 6 '5

9K N

4 5 &

  5  6  F 5 

i K

 8 5  8

8 z9 q K 5 Z  

 5 7 7 6 $ 6 5 5 5  8'67456# 9)539

: 55 66# 67'#+,-...+/[[,9 5577'# Y ( 58 M6S* %: LF 7FS5 KE %

8 F55 5 G 8 X6I6 h  4  N 6 5 9 5

5 5 6 4  5  KL

     5 " " ! 6 6   55X955 +,-...+/99/.  5 4555  5 #F 2 58#99 5 L 6G 5 '#2N9 *5G: EY55 +,-...+8,./+ 5 5 5

 N

  9  6 7 5 7 ! " ' 6 =A T2= %

5 8 6'' 7 '+,-...+/0999 ' +,-...+81[0[ (35 ]5: 5 8 5`&&L`( 28'!# MY59 I Nj 95 ^5N 458 5 99 895 65I5

5 f8  gX5

9S5

9 5 D2V?u?;<Av0= S5

 

5  6  9 5 5 5 5

5 '" 5

9866'!"$$"'"6:5+,-...+/09/9 8'" 5 H $M:&& L%! 55 5:L( *&  65

 6" 6 67X5 66#!'#7"'#5$7+,-...+/90-/ '6"76 0J D0A3oD0A3 8S

3595 6899 94 4F65 959 i55:*6  8 L

5 6 55 6 "+,-...+/09-+ ''6 57675 M 

5 

 5

 5h L5 4 

3R66(F S FY9 7 9 6N& *5 %5 N6'!"+,-...+/818/ ##$! :9 R4a KF659R %6 I

N( K

3 4H

$$

 TC<VCV MZi%6* 39 i ' 5 ' '" 5 6 5 )

9  

5  46 8FI 5  6 9 5 5 6  6  Y 5  * 9

9 6 5  "   6 "  5 5 6  ' ! " 5 " ! 5 " ! N 6 %

 3 r N 8

 ^ G G F 9 \9  *

5 G 6 %

 3 5

 KN :L( 5  

 8 

  6 6 *  ' ! " 7 ' ! 7 6   ! 7 5 ' ' ' ' 6 9 9

  5 

 &  8  ' " '  6 7 ' ' 7 7 7  # ! ! 5  5 6 +,-...+81..1 +,-...+/+-./ 

 5 

  F 8

 

 

  

 

 9 ) N5

 E W

 7 Z * 

96 '67#$6"5#!'+,-...+/0-[+ #!"$5$6 45 +,-...+/-1-9 :9 I5 L  ` *

 3 9

 L9 5 5  S

  (S (S

 5 &9 :9

63f&

%6 :9:95I5 6!"756 : K9 & N68 K M858 L5 8 K (F K 8 W ( 7 Z89

5 #$"6+,-...+8,89. III

9

55 F9

 9

9896 5I5

K 

 *

 8 4 9 8 

 *5 5 M 5

 N 

5 *8

 5 5

5 5 8 %6 & 5 5 6 K Kg 

5 6

 R  4   R L&R 6 5 F 9

    F

5  6 5: * 6"65$$767'+,-...+81,,+ #5!7! 66 66 565#5!8"!!! 6'## 4L95 \9 5 K'!"+,-...+////0 5#"5!! #""" 5 %

 K##6 "III 9+,-...+8+.8[

55F 8 9355 5Y 9:L% 5#:L(

!5' #$f69#

$!I655 5 5 g5 (5(S5$'7"7' 6''$+,-...+//919 +,-...+8...+ N

  :9I5LX:9895L 5 55 66 56 4H 5 5 5 L4L 5 III

99

5555FF IIII

99

5555FF +,-...+8,[-. SE %9 5 9 665'5 FS% 5 66!5" $7X!#$785  9  5

6X

9 9 5I5 9S55 57K 5

6:%&H 4%9 '  h h 5 5 5(' !S 8"F5'6$F57 7#57 "# fG9Z 59g 65 6 5 5 III II M 9 6  8

 3 5

 6  8 5  

5

   5 L h N9 5!$'#"'r 6''$+,-...+//-[. $7"65" X35 9 6! III 9 55FIII 9+,-...+8+.[1

55F +,-...+/8.-[ &&!#9"5!"!\( #7'#7'#66 K 7 # $ 5 " 5 6 6 5 5 5 f 5 5 5 5 5 g +,-...+8,0[/ N

"677$ :8 965 68(6S

65G 98 5 I5

5 969' 3 6 6 :   s )5  p  9 8 

+,-...+81/0[ +,-...+8+919 L5   5 

 6 9 5

 8 

9 6  8 6 F 9   5 35W

:* :LN f: 5 57 'Y3 g 55 '85 !656 " "55 5 9866$$5!### #$"+,-...+/[1,""!5" 67

' #5 $' "&6'!" 5F5 +,-...+/[.09 :7RL($$ S %

R45 %: :L% &R :LH &R & (

5R%( R$k# L

$q# L =<0v2D +,-...+8+1/[ S8 K 5 5 ( S 

 8 6  8 9

5'!5" 5 : 6  ! ! 7 N &6 & 8 L

2 L

L : 

M*8

+,-...+8+999 6  )

9  6 9

3 F 9 ( S

 5  (9  5 K 

K 5394 5455

5 4 5  

5  8   5

5   

 ' '  :R L( * L `:8 %N 45 635 65 & :L( 96 556L5 89 XR 45 #$'!$ !!7 & 54 6 59 9 6# 6# 9 N5 4 & 88 Y7:9 4 WS"6'"57 &5  W G:95 6 6$6'66 +,-...+8+81[ K N 5  ' 5 7 6 "'"$$!+,-...+81/+$$6$" K!"556$6!#"5 6+,-...+/[0[, 4K9 95 '5'!"+,-...+8+-[[ !66 & 5

  II5

 5 F 

 5  K

 6

3 F 9 +,-...+/[+8- 35 65 F 5F5((S ! $$ 6856 6(S "$579' &9 5 69 5696 

 % 6 5 ]5'j9 " 5645]55 F 5 98  :89656% 35 &R 6L5 9 (S yAV0=0 Y S 6 !  

 

  5

6 5 685 658 5'(3 +,-...+8+08, L 

 9  5 ` ^  9 K 9  5 & 9 5 %: !"7765 ! 7+,-...+/9,/, $ 7### 566\5 586"65$$ 4 6 (S69559 85   !!7 $775!+,-...+818[N5 45I5 "7Lf 4 5g 5!!# &  5 5 5 +,-...+8+-0[ M4 %(Y K^: :(2%  5 ^ 55 * 9 

6 S%H

567#

5 8#

9

 N

6* 64

NG8

9 fK9 g 66& M 5685 88N^G M968 35 :*:L%XRk

955 ' # 8!&56! 79!I (S 

 6 " 5 5 

9

 5 

 5  `&6 G F9L5  6\W& 

5 56L '# 5$ 5K (S ( 

S 9

 " 5 5 (^ # $ # # $ 5  4 9 G %:( #

 2(L6# % 6

 9F   (

5   5 5  

5  

 

  9 

 L 7

 R L*N #6"!'% &&'6&$"$7'+,-...+/8+9/ c42: $#65## 56#755 ""4KM 6"''$6+,-...+81[-0 4N5 5 N!77 (K+,-...+/0+,, $65 &56 : ! 7+,-...+81.8, +,-...+819+9

0123 TUV= <C>0_?@ABC0D <C>0_?@ABC0D <C>0_?@ABC0D <C>0_?@ABC0D <C>0_?@ABC0D <C>0_?@ABC0D 4 5 56589

5

5

5 5 9  8

89

 %   &  5 N 6

 % 5 6 

 %9 9

5 M K88%5 565 5 ! "# $ "$ $! 5 5 #% &5 &'#+,-...+//0-1 ( "')* )6 Y5 65 '! "" 7M7'5#6$$: 9' 9N

5 6:L M5

!56ML$

#N ' N 4 5 L:L

2 &5K "#*'8N HLd :#5 8 2 5  &54 *95 %K 86#966)" :L 6 '

5 

 K! MK6 7 

  &Hh M"K6 " "85#$575NK :L RL& 5 2 N Y9I L 6 '2: M K6 7667#%6 

+,-...+8+810 2* 2

2 * 8 *  4 R L&  ' :  5 5 L 5  I 7 5 

 9  M 9  5 !  5   # N

 7 4

6  * N8  *965 29 3 56  & 5  & 5

 N6 8

 %9

5 L4 R R #! 

5'$""$$ Y9 !!7 65!! +,-...+/[0+, 'L2#!'56''!'&&'5+,-...+8+/99 #(7$(W 5

9

' ! 75+,-...+/[.1+ 6$5'6 55 5 59 6''+,-...+8+-.. !"!"!' &6N%2$!# Y%$$+,-...+/+01, $"!!! 45 %

!'# 47 9 

6 65  '##$' !76!7$87 K55 LL666' !!7+,-...+8+[./ !'#56'! 5  ' 6789

+,-...+8.9/0 $5! &H

 9 

 8 :

5   & 

9 % \ 9

6 F  5 K "P'5"

25 &5

 : 58  M 56 : 5 8   

 5  5

 e 4 5 5   5 5 2 &

  6     5  

 5 8 2 5  L 9 I5  : 5 8 & 5  '6 +,-...+8+-9, 4MK'

565#M&&" 6&

  

 N " L  6

6 8 

 5 6 6  6  

 # 

 

5 H

5

5 & 5 5

5 K 89 " # 5" 'N

 ' 5 55  6 6   5

 4 5 5    6 K $  6 '  7 N

 '  S 5

8 

 

 H

5

5 K 9

 5 4 

 K6 : 5 8  9 5

  5  9  

5 5  5 N5 5

  6

 ) 5 6  

5 6 M 9  5 8  5 # 9 67'+,-...+81.8. #$#$ 6N%2'!"" !765 55#+,-...+/[-[9 6'# :L RL& &6 N%2 #!'56 ''!' $ !7$$$ 6''!6!6'$7 "$ 96N%28K8+,-...+8+-.0 #55!!! 7`6N !7$ :LRL&!7+,-...+/8.[9 5'!7'# 5! "7 657 6$46 5&85 5

565N65M5 5 6'L H6 755 5'('68 5#]! +,-...+/0[80 &&' 5 # (7 $ (W : 6 7 # +,-...+8+/90 2 

6  6   2 :K ' 5 ! # 

 4

 '

 7 

 

5

5 &5  6 58  2 &5

 M

67 "N

 'N 4

6 2 6 9 9

 5 5 :L M

 6 $ " M 2 L 9 I5  : 5 8 &  6  H 5 5 +,-...+8+0/9 +,-...+81,-9 HL 6 4

f   5 5 8

6 96 g ( 6

   8 9

 5 5 5 5 5 6 8 5  

5 5 * 5 M5

5 4

5 

 4 " # 7#

6  M 6   6  Y

 5 H $ 2:( H 4L K$  6  7 N

 " 7

 K6 * 5 

 K 7 $ M 5 G    G 5 6 ' 

 6  5 6 6 

 I "

 0;0<=>23=?@ABC0D K

4I6 K#5$$ 6!'$'67 M585 &5 M% L 2 "%!!7$

  : '67 67"$N #!" :LRL& !!6# %5 4G 9\ 6G ! L5 #6'"#

"' K

+,-...+/0/8/ G 8#!' '5! "'7%9

$!!75 56 $\9 6#III ! $8#97 75

" # '5 &5 

' 7!6"' 5 N57'#4 +,-...+8+-+9 G9 M5 86I5 ! # 9

!869' 5 5 #&656$89 ( 6 9a6 Y9 :9 5  *  5  E 3  ( 8 5

9

9 I 6   " " %9

 E4L &5 9F 5 4  \5

96 " ' # ' 6 " # 29 I  7 +,-...+81+1:9

 5 45 56

 65

9 6

5

5 K 56 F9I9FI 565F +,-...+8.[/- 25 N KN5" # 6 '2#'%'6! &4 5K9F$5 6 '4#\5P * %9 L4(K8+,-...+8+/0, 55

755 NK'NL 

"5#

 N547 5 F5

5 8

' :L

MK5!+,-...+/8.9. M&6 8

  '$$ 89F  5 # +,-...+81+81 ' 5 4

 !  M

 5 6 2 9I5 6 58 5  4  85 5 M 4 5 %5 NL 5 M 5 5

#

% !5 5 5

 5 5 5 89

55 6 656 9 895 5

5 5 95

9 6 N! # f %5   &5

5

g  K ! " 5   6 " 6 ' " " "

8 8

5

5

5  #$"7$'76 6 58  7N

 F 5

8

 8

 '5#

 K 5 N5 # K$ 6'5 7N

 "6

 4   

 M K5 " 5 

 4 5  5 7!$5 # MK"!# X 76 "! $ !# 55#!"!5"566''556!#7 !'6'!" #$ 67' '667!' K66'5" ##6 :LRL& 9 5 5 5 9 5 $! G &956 58685 !!7+,-...+81/.. +,-...+81,/9 '!"$$"$$$5 6''! +,-...+/0881 +,-...+8+9[/ '7'# #! 4M&6 2&6

%(6

:L MK7 ! 2 5 ::k5

58&9 5 M

6"7 *M6'' %5+,-...+/[[+ 9'M

5 f )& 8 5 6

 8 6 5

5 g ' ! " 5 ' ! 6 6 ' ! 2 6 65 5 5 5 

6#! 577'7! H 9

5

56 :

+,-...+81+-, +,-...+8,.[[  &

%9  I (6

 ' N H

 jK N

599 'M

 7N

 '$

 %5

5 5 6 H 

 K9

5  89 "# " 28 6  9

    9

 5  9 5

 % 5 

  & FIII585

9 533 2658 5^9: 45 55 65 655 6M 'N 6# :9 5 

'M 7N '5$ N5565 &9 55KE 4 5 " 658 M5! * 4&5 7N 7N" #4 Y4 "N7N4 6L9I55!#

I99 !!7"' 6''$'57!!

  5 5 9 85

6 '$ #5$$ 6!'$'67 7N

6'5 8

6 !8

MW*7'b ! 66667+,-...+8+0,9 '! 6 +,-...+8118, 6!'! # +,-...+/-,8. +,-...+81,0+ +,-...+/[[8[ 

 6!

 '#!"#$ 

 M %L% 5 5 7 #

 ! 5 5 +,-...+81/+. 9

+,-...+8191+ +,-...+8,8[/ &5

 6 58  ' 5

5 7 55

4 5 2 9F  8 

  56 85 2 5  & 5

 L  5  6 : 5 8   * 5  K X2 M

 ' # O M '6$#O @AJ0<A K9

 5  6

 8 

5  5 5  9 5

5 

 

5

5 &5 5

5 '5 

 K

   

  5

5

 N $ # M K! O : L K 8 9 " #   ' " 4 K 6 5 8   K! # *5  N 

5 4 5

    K !  7 N

  5 5 * 4  &9  *9 5 5 & 5

  L6 L5 

 N

5

   6!5" * F 5

 K 5 5  : L% M 7  #  ' L 6#5$$ 6!+,-...+/-,81 '$'67 RL&Y #!'"$57$ 6" "74 K M 4  495 NL$ 7 ! # 4

  6 7 5 ' ' 5 5 6 5 ' ! 6 ! " # Y9  K%  ! 7 $ 5 ' ' 7 " ' 6$ ! 6!$ #!'# +,-...+81/1[ ML5 *66 L  L6  *  22 5  

 +,-...+8+-80 +,-...+81+.0 +,-...+/90[, %965 & K7$:LRL& 2F K#6':LRL&N%2 2* 5 897$%9 %\RN5 :L`RL&$ $ 7"+,-...+8+.[0 :58 :LRL&65N%2M& 6#4 66'#"#+,-...+/-0,1 655 N6 8

4S9 5I56S  2 6 N%2 67 455N69&5 5 L5 F 86 2:6'NK 5 65 Y5:95 55 * 52M 67!OM'OM MK!66'7NK7NLS5 8

 S5 8 6 "67"! 5 '6 N5  9 F 5

 

5 5 58  : L Y 5    6#$"5656$6''+,-...+/1[[1 !$$$ F 8

 8'# 6'6#5#""+,-...+/-9[. #'

95K% Y:L6#+,-...+8+-9/ !5$67$ %

4L(  '$!5# 7 # $ " $ # 5 9 4 5 56 56$ # O 8# 55!5!

5 "N

76N4

6!2%

2 "!4#\ 6 Y95

&

 %9

6 "!545

$ !+,-...+81+,, +,-...+818[[ '''#76 L

 h %

 6  4:W '!6 2 5

  6 K % # " 6# 

 *  2 5   4  4 9 5 N  # N 9 6 ' # $ 6 N6

 %56 

 "

 #

 & &6 +,-...+8+,00 "#!#5 $

8"95 " #!#G 'HLd !# " #5'!''# # 7RL& 66'N'%2 7"6! ! :

N

66N M&#! M#K6#7' '#&645 YN9%2 &5 5 495 5 M55 45+,-...+8+,8 K(6 W9 5 5 5K5!7567&55"5$ ' \' 563 6'$##7c *F

6 5 6# '' 56 &I  5 6 '  7 ' # 4 96 " 2 " 7 $ 6'#7'% ! 55 4 9

L 5 & K$' 4 4:6L 55 4: %  I5 5 : 5 6 &I5 :  6 9 I  4 4 5 +,-...+/--0, +,-...+81,98 7N

+,-...+//0[.  ' N 2

 * 5 8

 S 5

8 +,-...+8180, L 5 5K$6"75! K% 6

 &5 5 5 ! 7 " 7 ' % 6 5

 

5 & 5

  K9   9 5

25 56 MK 66! 6O NK 25 &5

 : 58 &5  7 5 %

 "!#

  '!"! !6# ' N 6

 % 

5 * 5 9

5  * 9 5 5 & 5

 '6#$$$ ' 5 

856 5

 6!5 ' 6'M

7 NL ' 8

2

5 56 F5

8

 &5 %9 *8 (85]M!+,-...+8+8/5 5

5 9K89 6'#'N 67N

& %9

5'Z 5' !: 

N8  H

+,-...+81+/1 +,-...+8+0+/ #2 6 $  # 5 $ $  6 ' $ 7 5 5 5  6 

 8 5

 

  :L ! 7 N

 6 '$!

\96 :L RL& !"# 75$55"55 N M 5

 H

 N  : 2 6 5 8   K $  6 6 5 X2 6SX 58 * F 5

 P K5 5  : L 6 # LO 4  ( 6 8 5 +,-...+8..-/ +,-...+/8.9/    4 5 5  N L 6 7 6

5

9  6 6  N S5

8 

 7 6 5

 :  *

I

 7 

K

6 M6

XN 6 L 6' MW* KK$E H

6 M7 95 5 `&Y: ( N58 L  6  N

599 4

 5 & 5 5 5 4  \5

9 6 N 6 6 # 

 :%&HX 586 %%%4 5

5 S5 6  6 " 7 ' 7   ' 7 &*' &S K % ' 5 !  %9 9 4I5 5 Q6 5 KP+,-...+8+-,8 !67#5" +,-...+8+8[+ 7  #:L 56!'"4 '7# #$"7$#66"+,-...+81180 " +,-...+818-+ L5 5I !5 !"' 5" : '5'# 2 F 5

    5 6

  & 5

9 5 f$#7R5L&6665'66#7 #$+,-...+8.90R

 F 5

  6   R G  ' " 6 " <C>0_? @A B C0D S8

8 5

6 5

' 2K '!"" :L M&K6 # N2K 7NK 6 NL 86 9 

56 4F5WSg &9 6 5 585

5 5 8)P7

:L`R L& 2N '678

!!8

!5 ' H 25:58 +,-...+81/0, % 9

* 665

756' 5

#' "69 6S E (8  6 +,-...+8+8[8  

 5 

5 

   5  

5 8 5    ' M

  5  6 $

+,-...+811-8 : 5 5% 95 5

59!&5 6'5# 5H5 # L9 :

 6 %

 %6 &5 5

5 4  : ''#

 9  ! 7 7#"#' K '!" #5$$  6!'$'67 &5 K 8 L5 2 &5

 &56 : 58  +,-...+8119. +,-...+8,80, MKP66! 5 4

6 8

K 8 67I TUV= 28 #4 

5 '!" !"66"76 N9

5 K7$ " 'N

 2

5 N 5 6 96 5 6 5

85 7 5

 65 *  2  : L 6 ! ! M  %

5 5 5 +,-...+8188, N 6

 % 

5 W 6  6 G X & 5 6 5 K 9

 7 N '7 N K9 8(S &"7 5 H7'# 655 "6"55 56 5

(5 Y(5 5 SS% !S5$ " *6! K9

+,-...+8+[1/ 4 2:58& *N 5\ 65 SK6F & 6( 5M6

6' '#%*(L $'#5":L HRRH%Y  2 

  L5

 9

 M

 6  M +,-...+8,-[0 & 5 K89##6"5RL&&6N%27N

'!"!6"#' K % 6 6 +,-...+10-+/ 2 +,-...+81/[. #"  'N

 6N  F

8 

 7#

K7 MK 7

9

 4 

  6 N N6

 8 

5 6  ( S 9 58 6 2 45K%7$ 5&96M 5N9%96 5 ! 75#"'!$$ +,-...+8+9/9 !7M#857!77'4#54 * 6N'6## 65 !i#i$ R 8 5

9

 6  #  '  6  5 Y 5 5 6!74" !"#$ $6' '!N5   &5  6$

 9 7566#

56# 66K% 7 655

885 X55   HL# ! 8 2)& LI)45 M+,-...+818[9 N%2*%L 5 6!6$+,-...+81/9. !"#7 2 6:

6 +,-...+/-.-8 "7!6"  

 :L +,-...+8+/9LL6:& 4\4

N )& 6

 9 Z F 6 3 9 ( 6 5

55 %

 5 4 5  2  M K M &6 $ ! 6 ' # N

7 N ' N%2 ' 6 7 " # 7 6 5 7  5 5 " ' ! 6 5 # 4

 5 Y5 G 5 7$ !' 'N

 \5

96 6N 'N':L"'#4 Y4 I5 

5856

5 5 5 N%5 5 K9 5 56:6 +,-...+8+989 H

6* 

M (66$ #879

6 96#6 G 65 ''!#6!67K% 6$5 7 !2 #'#*8

 S 8

6 '$N

"" $$4 '!8 " 4Y5F8

&MH 6 "6' ! ' #$"7!65 "5 +,-...+8189, #765 5 6 4556' 6''!" K & 6  ' 5 +,-...+8+8,9 +,-...+8+,,/ +,-...+81818 9 '

 

 :55

 %5 5 K # K  6 ! 5 " ' " 5 5 ' K7$ ! #%

 8

 (6

 N 6 8

5 8

  9  9

 5  4  

+,-...+8+9-+ 4M6#" S8 2 % 4

5%

I(6

 445 &5 5 K89#6 6'$7NK'NL:LXRL& 6 2 8 ' 

6  8

`2 &  2 8 5

 

 9

 

  R 5

9

 G 6  8 N

'N6 :L ''4

 Y4 6 `%8`5F 6" 9 7# '!"7##55 %

6"6!&#5 Y9 'NK 6'NL 2"#K#55 (S 6 '$"6 $###6 &6 *)5 N & 5 6''5$5$" :L +,-...+81[-. +,-...+8+/9[ #!'$! 55"5 ' (" & *5 8 

 ! " ! # 5   5 

 '  5

5  :L MK#5 +,-...+8+81/ N 6

 5 5 6 6 I5 8

 5 5 5  5 5 +,-...+81[,, +,-...+8+0-+ &H M&"#' 8 985

 6 

  I5 5 M 5 ' 'N \ F 585

6

4 &5 5##!&5$6$# 9 5 5 %9

&5 9 K9

9 6 ' H 

 K" # # ' ! L

5 

9 5 h 5 3 : 

 5 5 

 6 '  &5 "6 9K% K

76N

L 

'$5

 6 L 5 'L7#5 *6 F#c M#!#'L

H!7Ld 7$ 66! 7$ 5 66

!5 L9

F L5 " 7 '  ' 7 &*' &S K % 5 $$ 7!!67'$ +,-...+8198/ !!7 YR( 6 # L  # 7 6 " 5 5 8 9

5 5  ' ' " ! " ! ' +,-...+8+8+9 +,-...+8+88/ +,-...+8+018 +,-...+8+0-9


mnop

qrstuvwxyz{

|}~w u€uu‚uƒw „uƒ€rƒ… x{w †‡ˆ‰Š‹‰‚Œw {yw †‡ˆ‰Š‹‰‚w xyz{

žŸ ¡ ¢ £ ¤ ¥¦§£ ¨ © £ £ ª « £ ¤ ¥¦§£ ¨ ¬ ®¯°±²¯³´µ¶·¯¸±¯¹´ºµ´±¯»¼½´¾´¿¯°¼À´º¯Áº±Âÿ¯Ä´Â´º¯¹ÅÆ pnŽ‘’“Ž”•–—˜’n™’š”›œ ­‘n–”œ

ÇÈÉÊËÉÌÍÎÏÐÑÇËÉÒÓÒÔÕÖ ×ØÙÚÛÜÝÞÝßÒàáâãÝäåÒæåÒæáçÝÓ èÝßÒéáãÝâÒêâåéëßÒìÝéÝâ íëàåîÒïéëÓÝéëÒðëàãÝçÒñíïðò óÝßæëßôÒõáâåáãÒæåÒö÷ø íÝæäÝæäÝâÝßùÒúÝûåãÒñüýþÿÿò îÝâåÒåßåùÒãÝÝàÒõ0ï1Òÿ2Òú3àÝ

óÝßæëßôÒéáâîÝæÝèÝß õ0ï1Òÿ4Òú3àÝÒóÝßæëßô5 úáæëÝÒàåûùÒéáéáâÝèÝ 6ÝÞàëÒçÝçëùÒéáâàáûëÒæåÒ7åßÝç àëâßÝûáßÒ7ëàãÝçÒ8Ýßô æåôáçÝâÒõêêÒêáçÞ3ûÒäëôÝÒæå ö÷øÒíÝæäÝæäÝâÝß5ÒúÝçÝÒåàëù

õ0ï1Òÿ2ÒûáßÝßôÒæÝß éáâîÝãåçÒûáßäÝæåÒäëÝâÝ5 õ0ï1Òÿ2Òç3ç3ãÒÞá æáçÝèÝßÒéáãÝâÒãáàáçÝî ûáßôÝçÝîÞÝßÒõ0ïÒõëûÝÓ àáâÝÒ9 ùÒüÓÿ5Ò ëÝÒô3çÒõ0ï1 ÿ2Òæå åèàÝÞÝßÒøÝæ8Ýßù ãáæÝßôÞÝßÒô3çÒõëûÝàáâÝÒ9

æå áàÝÞÒíÝßäå5 ÝçëùÒõ0ï1Òÿ4ÒûáßÝßô ÝàÝãÒõ0ïÒíÝãëßæÝßÒýùÒÓÿ5 ö3çÒÞáûáßÝßôÝßÒõ0ï1Òÿ4 æåèáâãáûéÝîÞÝßÒ å Þ8ÒñæëÝ ô3çòÒãáâàÝÒçîÝû5ÒõáûáßàÝâÝ íÝãëßæÝßÒýÒûáûèáâÞá åç

ÞáàåßôôÝçÝßÒçá6ÝàÒô3çÒÞ35 óáâàáûëÒõ0ï1Òÿ4 ãëæÝîÒ ëÞëèÒãáâåßô5 êáâÝÞîåâùÒæåÒ7åßÝçÒõêê êáçÞ3ûÒÞáûÝâåßùÒÞÝàÝ íáçÝàåîÒàåûÒ7ëàãÝçÒõ0ï1Òÿ2ù ïßæåÒöëßÝ6ÝßùÒÞáèÝæÝ !"#$5 úÝâáßÝß8ÝùÒûáâáÞÝÒèëß ãåÝèÒéáâàÝßæåßôÒçÝôåÒçÝ6Ýß õ0ï1Òÿ45ÒêÝÞàåÞÒæÝß ãàâÝàáôåÒãëæÝîÒåÝÒãåÝèÞÝß ÝôÝâÒàåûß8ÝÒéåãÝÒûáçÝäëÒÞá ãáûå7åßÝç5

åÒÝßàÝâÝß8ÝÒûáßôÓ îÝæÝèåÒàáÞÝßÝßÒçÝ6ÝßÒãÝÝà ûáßôëÝãÝåÒé3çÝ5ÒïßæåÒàÝÞ åßôåßÒÞáäÝæåÝßÒãáèáâàåÒãÝÝà ûáçÝ6ÝßÒõëûÝàáâÝÒ9

àáâëçÝßô5 0áçÝ6ÝßÒõëûÝàáâÝÒ9

ôÝ8ÝÒèáâûÝåßÝßÒÝßÝÞÓÝßÝÞ WÖÖØXÜÞáçëÝâùÒëäÝâÒïßæå5 åÒçÝôÝÒàáâãáéëàùÒàåûß8Ý ãáûèÝàÒàáâàåßôôÝçÒãÝàëÒô3ç5 áßôÝßÒèáâäëÝßôÝßÒÞáâÝãù ûáâáÞÝÒéåãÝÒûáß8ÝûÝÞÝß ÞáæëæëÞÝßÒæÝßÒûáûáßÝßôÓ ÞÝßÒèáâàÝßæåßôÝß5ÒYZ[\]

^_`a_bcdbefbcghi_bj

klmmnopqrstnumvwnxynz{qsn|s}~p}n€‚}ƒsq „ts…p…s}n‚†s}rn…stsn€‚q„pnumvwnx‡nz{qs |s}~p}nˆs~sn€s€s…n~tsˆs}n€rs‚nk‚ƒ€p}n‰s€s‚ Šv‹Œnzs„ƒrns‚ƒnƒ}ƒŽ |€‚sˆsns…qpntstpŒnqƒ„numvwnxyns‚pr }s…pƒn…p}pts}ntss}}sn~ƒnoƒ}stnqp‚}s„} %&'()*+,-(-&./0*'+/0*-12-&- „ knkt…{„Žn‘zs„ƒn€ts’s‚ ¹',-)+3-T'+5+69G9+L7R9B9G+1<-*+=>+D7M:D9+87;?@D@;A+M:8 o~psq‚rƒnsˆtn‚sqs}}n~~ƒ}ƒsts}‚n…nuk  „s ‚ƒ}Œ“np”sˆnŠtsqƒnumvw »@MH9R+H7DKR9I;¼9+87R9½9;+M:8+1<-+1@89M7G9+NO+L9?9+F9F9D xynust„s}Ž =>+F7H9G+%G:F@;+,9F9G+6-SP+17R9H9+CU>.==EV |€‚sˆsnstns}ns‚prn~ƒˆ‚€sƒ…ƒnqƒ„}s

ss‚n€ƒrsn„}s}ns~stsn€‚„sƒ}n~ƒrƒˆtƒ}Ž ‘v}s…•s}s…n’psns‚prno{…prŒ“np”sˆnust„s}Ž lsn„}pqp‚…s}Œn„‚…sn’psnrp~snqspnss ……psqs}ntss}Žn‘l}rsnvttsn…s„ƒn€ƒrsn„‚sƒ srƒtnˆ{rƒqƒoŽnvrstns}s…•s}s…n€ƒrsn~ƒrƒˆtƒ}n~s} o{…prŒ“nqpqp‚}sŽ %&'()*+,-(-&./0*'+/0*-12-&Šs~sn€s€s…nx‡n€rs‚Œn„‚…snrp…rr 34341+5+6789:;+1<-*+=>+(9;?@;A+-B:+CD9;9;E+F7G@H9I9 „}sts…s}numvnŠsrp}~s}n–Œn—•xŽnust„s} „}pqp‚…s}Œn…„}s}s}nƒ}ƒn€‚…sqnprssnˆs‚s 87;A7JKI+D:L7G+1<-+1@89M7G9+NOP+'QF9RP+H99M+R9A9+%G:F@;+,9F9G 6-S+?:+T4&+69?B9?B9G9;P+(9;?@;AP+17R9H9+CU>.==E+R9R@V ˆ„sƒ}n~s}n…‚’srs„snqƒ„Ž˜qƒr™

¤ š › š « £ ¦œ Ÿ  ž  ¡ œ £ ¥  « ¢ ž£ ŸŸ   › ¡ £ Ÿ¢ › ž› ¡ ¡ › ¡ ®¢³´¿´£¼¤¼¿¯¥½£´¯°¼½Ã¤¯Á¼¿µÃ¦´¿¯¹¼½´µ±·¯Ã¿µÃ¦¯§¨¤¾¼µ±À±¯©ª«¬

­®¯°ÈÉÍÎÏÐÑÇËÉÒÓ éáâàáûëÒãÝ8ÝùÒÞÝàÝ 0ÝßÝäáûáßÒíõõÒõçáûÝß 0ÝßÝäáâÒíõõùÒõëèÝâæäå3ß3ù ÝÞîåâß8ÝÒûáçáßôÞÝèåÒãÞëÝà øÝéëÒñüµþÿÿò5 8ÝßôÒæåèâ38áÞãåÞÝß åèÝãàåÞÝßß8ÝÒïæáçÓ ûáßëäëÒÞ3ûèáàåãåÒü ÿ9 ûëßæÒàÝÞÒèåßæÝîÒÞçëéÒçÝåß ãáàáçÝîÒûáßôÝûÝßÞÝßÒéáÞ ûáçáßôÞÝèåÒãÞëÝàÒçäÝ ÝßæÝçÝßß8ÝÒúâåãàåÝß 8ÝßôÒéáâ3èáâÝãåÒæåÒéáçÝÓ ïæáçûëßæ5ÒúáæëÝÒèåîÝÞ ÞÝßôÒûåãÝçß8ÝÒ¶Ýçë83ù ãëæÝîÒûáß8ÝàÝÞÝß ¶Ýî8ëÒöëßÝ6ÝßùÒïæá ãáèÝÞÝàÒûáçÝßäëàÞÝß úâåãàåÝßÒæÝßÒõÝàâå3Òïäå5 Þ3ßàâÝÞÒèÝæÝÒûëãåû úáèëàëãÝßÒåàëÒûáßáôÝãÞÝß ûáßæÝàÝßô5 èâáæåÞãåÒãáéáçëûß8ÝÒ8Ýßô ïæáçûëßæÒãëæÝîÒ±²Ø³ ûáß8ÝàÝÞÝßÒûÝßÝäáûáß ëßàëÞÒûëãåûÒæáèÝß5 éáâëãÝîÝÒûáûèáâàÝÓ ¹',-)+3-T'+5+ºG:HM:9;+-?7R8@;?+CD9;9;%&'E+()*+ D7M,:4T, D9-+.:¹0D@*/&M+D+:ºG&'91F/'+-M*%:84 ïßÝßôÒ´ÝæåÒã3âáÒßÝßàå îÝßÞÝßÒèáûÝåßÒÝãÝç 611+1R789;P+º98:H+C=N.==EV ñøÝéëÒÞáûÝâåßòÒéÝâëÒÝÞÝß óáçÝßæÝÒåàë5

01234678139

01234678139

õáûáßàÝâÝÒã3ÝçÒéëâãÝ

Ýç3ßÒèáçÝàåîÒíõõÒûÝãåî éáâçÝßäëàÒæÝßÒéáçëû æåèÝãàåÞÝßÒãåÝèÝÒ8Ýßô ÝÞÝßÒûáßäÝæåÒßÝîÞ3æÝ çîÝÒãáàÝîëßÒûáßæÝàÝßô5 óÝîÞÝßÒàÝâôáàÒæëÝÒîÝâå 8ÝßôÒãáéáçëûß8ÝÒæåéáÓ âåÞÝßÒÞáèÝæÝÒêåû3Òõ îáëÓ ßáûÝßßÒîÝâëãÒû3ç3â5 õÝâà3ß3Òïß6Ýâù æåÞÝéÝâÞÝßùÒãëæÝî ûáçÝÞëÞÝßÒßáô3ãåÝãå æáßôÝßÒûÝßÝäáûáß5 úáæëÝß8ÝÒéáçëûÒñêåû3 æÝßÒõÝâà3ß3Òïß6Ýâò

æåèëàëãÞÝßùÒàëßôôëÒãÝäÝ ßÝßàåÒãÝÝàß8ÝùÒÞÝàÝ õëèÝâæäå3ß35 øÝéëÒã3âáÒñüµþÿÿòù êåû3ÒèëßÒûáßôÝûåßå éáçëûÒÝæÝÒÞáèëàëãÝß çÝßäëàÝßÒã3ÝçÒãàÝàëãß8ÝÒæå íõõ5Ò0áãÞåÒéáôåàëùÒæåÝ ûáßôîÝâÝèÞÝßÒÝæÝÒßÝæÝ ÞáèëàëãÝßÒãá áèÝàß8Ý ûáßôáßÝåÒîëéëßôÝß Þ3ûëßåÞÝãåÒ8ÝßôÒãëæÝî æåäÝçÝßåÒãáéáçëûß8Ý5 õáéáçëûß8ÝùÒæåÝÒãëæÝî ûáß8ÝàÝÞÝßÒÞá 3 3Ó ÞÝßß8ÝÒæáßôÝßÒûÝßÝäáÓ

ûáßÒçäÝùÒéÝåÞÒæÝâåÒãåãå èáâã3ßÝçÒûÝëèëßÒåß7âÝÓ ãàâëÞàëâÒ8ÝßôÒæåûåçåÞåÒíõõ5 õáû3ôÝÒãÝäÝÒãáôáâÝÒÝæÝ ÞáèëàëãÝßùÒàáôÝãß8Ý5 õáæÝßôÞÝßÒÞÝßæåæÝà çÝåßùÒæëÝâæÒêä3ßôÒ8Ýßô ãáûèÝàÒæåãáéëàÒûáçÝÞëÞÝß Þ3ûëßåÞÝãåÒæáßôÝßÒçäÝù æåÞáàÝîëåÒäëôÝÒûáßäÝæå ÞÝßæåæÝàÒÞëÝàÒæåÒíáâãáçÝ Ýû3ßôÝß5ÒóÝîÞÝßù ûÝßÝäáûáßÒíáâãáçÝ ûáß8ÝàÝÞÝßÒûáûéáâåÞÝß ãåß8ÝçÒè3ãåàå7ÒèÝæÝÒæë5 Y[·¸]

0123467YZ[3\3] 0123467YZ[3\3] _3]34678139 _3]34678139 _3]34678139 klZ0\k]_03\ B' &I! ! , ) &$' A " M M F

 !

" !  ,

 # ) / 

1

 B' A !" ) $& %D1 /0 / 

$ ,   2 2 /    ! ! " +& 1I /# B// %D1 c$ & ,  & ),!!) , 1 ! ' !' !! "&.& 3 ! ! !. / /1. D" " ! . K3 !$, ) &, ! M !, $, ) ) A ! , ' " . X! ) &  4 G ) & $ ' A ! " ! L & D @  / $-, ! $!" '  , & ! ! " 4 @ " ( ! " & D ' ' " "

! = ! @, A !" ! <, ! (!-)!$!.D$2/5678885;R;8: / 2//2022F2##22/ %, !,A O-!-"' %" .2///3 1' @!)! &,! D@2#4#5678885;5555 04/0

 #  ' )

D"*)! ! /1 /%B ) *)* !)F !@ /%),0!F M!) 5678885;5P79 22 2/.#2A 3)F2) F #-. . 2/##4#F // 44 !, +)!' A)F 20#3 ! ! " $ %& ( ) & ' B ) & " 5678885;8R88 B' 5678885;R56E 5678885;RP6; (* c$&, )  ) ,

) ' $ &  F " &  ! $ ' / ) & $  ! , ' 4 2 2 d G 2 2 N , ! ' ' C) * 2/3 /4 D1 O- 2//5678885;597E G + "'L B'A"F') , 42# @ ." A)F) ) *1S <! $'- N +* 22 L%D1) , 1!)!,! K')=A)F %D1 / $'--', A" 22 , %B B'A!" )!! "! 0# ,-#A)F M$=!"!))"$"!&&) /!! ! $  #4/ +, 44$& (-./01. %1J ) / !=! ) ! %1+%BDA) )&"$ 2/#5678885;5977 2#/2F22/5678885;R;6: 04/ &- 0424#/F 225678885;5E66 //2 %1+ #2#/ 56788859:;;7 !" 2 , ! )'!- ,!!) -! / =!, 1)& ,- @' !-3" 1 +.A2!&, / ##/ +0,F2 ! #1'5678885;8P:P ! #4,)!'. D #2,@F A&)M'M @) " 2#4/2222 &,,) 'C&- '!).2"./ -' 44,' ' / , ! +&, <, ' = ! ! (" > . # 5678885;R5R; 5678885;RPP5 '

/

. " - " . (-' ! %&" BA " ) ! !

A " . ! @  ) & $ ' A " , ! = ! .  !  " !, = ' ' = ! " . O" -!) & /) ! D@2/#F / %&") 1A!"' J ! &!- B-&"! ! ! ) 2 /22 /&@!, &$! . ,-#A)F %C) $&'-a!" !H"'- +&! BA" )!! D1 / !! ! @" J $"!T ) $ ),!)&-' / ? ( / ? -/ )  @= 0 2 /  ! , ! '

  0 & 

 @ 2  D!" 1-/ # ) ) 1" + ,I/ J23#,'22, ". + ! , )!= ' A)F  $-,D

 (!,!) , ' !" $&"!--! @2//#5678885;5PR6 O&-. D2.#4./.5678885;5E6P 4 4 5678885;5;5; O= /4#2

"! ! - K!,$) D ! @ 2//2#42 0 2D2 ,-4 ,$2I ,/ <I!-!. 2/0/4 +.BI' 20'# 4+. /%!, 2 20/4223 567888597786  ) ' &I! (* KM !) 5678885;59:8 5678885;R;95 %I ) / 2, @F .  c$ & ,  ) ,  '  # ^ 0 ? ,    # 4  0 4 #   / # 2  # /  4 4 4 4

) $ ,A ! !# $02) )!B A!"!0 C)!"3 ) /2/) 

D!" ) G4) KA ) +'--', " ^/ / N B') , ) J $"!T C! #) ) /0A)F O- ! ) %'$!, ! 5678885;RR69 5678885;RP79 1'

4 (" B ' M  M ! ) D ! , ! A ) F O& - !  ! # L B$, K!, $)  O% !,!)!' D@ 2#4#02 5678885;5P:6 - !/22 !a 

A ))F $! D!2#3 , +,I3 BA " ) $&D- .A /2 . 1 . # . &, ! (!',' ' (!) *  D@

D- 0A)O-F) &" $F , /D  IM 2), 4M!,$#,) #$4-, @ %" 2#0440404 @&!--.$&! ' " '%D1 ) ) , ) 

! , ! 2  / / 4   2 2 5678885;5E56 !, O-!) -.  ) F . -' , ' . " -' , D 

*( 5678885;5;9: 2/444 D+2//5678885;85:E + ".(& B& !-! 2F 5678885;R;;5 @- @ c$&, ) K) &, +!, C @' # 5678885;RR6P 1! /2 ) 5678885;5;8; K ( *"F,D) @"2400F ? , H,'&-I F &) .(",&- ### +&2 0# !- A )0,! %&I! +4&, @" ! 22, D2-/ A4" 2,!4=2!2.2'F0 0, 2&2M5678885;RE56 2! !)!. *" _3]34678139 (!" & !A , > ) !) & / ) 1' , ) ! /) )   #JK 02A M M 24#2 D @ 2    F 2 /  2  4 (* #)" - $, , ! ' % D1 ! A  ! " ' 3 <&! 1# 02 ? F ( ? % B ' ) !I,  1 2 2#/#222 F 5678885;5EP: ) 5678885;57:6 ! H " '   = ! X ' , @ , ! A ! * ) , ! $ ' ) ' , $, ) !-&& MM ) ' , ) ( &, @! % " & !  # !  & ! !

 ' +   % ! = & ! % D1+ %D1 )%I ' "C," /#(B/(K +

 %22D1 M/ D #,&3 A" # .+.(' 4#/F2#4/3 )/# 2 .D,-#2 ).D@ cH &, ) ,B! ' +> B' D".@. !,23 !!- !#2 2 /@'" /1/# )F) - ( 5678885;5;;: I! 'M,)$, &)) # @" ,1(G +, C$(" "'JH!KL C"- <,) ! ')- + !)'@ / ID) )( , M"F) '4H0"+)0"!F"2'-!&, 4# ) X) O- V $ % D/"! A1) (!'!M!(! 125678885R;6E; 222# , //4! !A! A # 2#/0

 ' ! $ $ ! & / )  2 F / 2 , ' # ) 5678885;5;:; 5678885;RR56 5678885;REP5 / / , @   2   2 0  ".+" 

'O!= A" %D1 *) !!, /! 2D" 2) 1!')-=L3" BA" K$) %D1 +&!,!- 5678885;5EE8 @,I" (OL.23 / A ' ! (-) $!%" )3 A!" )!! #222/22 00' 2 4 !, BA" ) '/ )&$' " J $!" D, '- 1'/A )F c$&, ),! ' *, #^ !5678885;R657 !0/' MA!)! F$ , -2!  05678885;5E6E 22 /), +, (-(&, & , - B' A ! !"! !G `!" /)2.( / +  NM$)G5678885;8P7P J* %J3 ! ) ' W ) # <, N ( ! , 22 22 022 -A ! !' /  / 2  2 2 , @ F " . 1"   +

) M /

$= .D &2-!$# ! B!2!2-$-,!N3 =! J,! (!!,! D$.24567888599PE: // 22 D2/3#40F2# #/4 ' ,. D$2/ //#// /0 J , ' " . X !, '  ) # / O & . D @ 2  #  0  2 !" J , ! ! #/ , U" " %D1 " F & I! ,

4 F 1F $ , F F

! " 5678885;RRRR 5678885;RE:E ! ( =   / (422 / D , * K,$).2///0 5678885;5:68 B' 5678885;R555 +!42, A!@F -! . B' 2(!-A 22'I ,@F BA" +!,!-! %'!$ "" !I, F @ 5678885;5PR5 !" A!" )1 !! %D1 4/ ? 2A ) A"   K! ) , D , 0  1. @ 2 # 3 (- #2 " 1'$'F,2 4QA 2!A)).'2 45678885;655R # %D1 22 K +" &, &) # ! 2 ! $!" B' ) , ! ! , ! 0^  , h YZ[3 013]i 1Y343 4 /  / # / /4# ) ,  O-) S ! I!

 # / 0 A ) . D @ 2 /  3  4 / / / !!

'!" !! "$ ' /#) /0A) " .K$ 2#44 56788859:669 D!,

*. B'&I!! $' --' , ".) 1!3

"@ ,1 @"/-1 K! $  *1S $ 2A"A) B'A!" / "!)!' F5678885;5:R6 5678885;RR9P -! O&- D@ 244442F @' "(. D! 2! ! "/.+, !I' ,)/! ! 1/ < F40/. ( /0F B' A " I

% D1 ) ,   A " ! $ ! " B4 -&" !- 22 / M M ) , F !-,$ /! @ 2 2 8 139 013]i 1Y343 ! !

% D1, !

$ & , ! & ) & $ ' 2  2 2 # 2 2 ! , =  3  4 / F 2 / / 0 / / 4 4 22 ? G ! !"  @!) &- @ !, L 5678885;5:5R !A %-. /.".D  -',' @,)&-. 442/ B !" , ! 3) $,- 04 %D1 !$!" "! 022 ! /2 3 -A! @!,) +,& @!- / F 

!F I, /A)F) '#) "I .0000##F5678885;6P;5 #2///  $,)/1 " # 1 ! @&!, &!) % ".5678885;5P9; 2F 2 # 0 4 # # 4 0 0 +!,!-3 023 42 %D1 1( @ ) $) ! 2^ 56788859;6E6 BA "

%) /,-)B" 2+& , #(/ 22 %".) "1!" !,B$',!. @!D!, ! -! $, &1 ,'-G"&-L ) -,!'.) ),')' ) /"!)!' " ' !) & +!! (!) "0.2A ) @" I! "! ! $ %' &@!,!) ) "(!567888597759 4- !"!! &- + 25678885;R987 $-', " X!) 02A) G2/L 56788859E569 24# B),!! , ,! ) " % D1 ^&, J $ " ! T  / 2 ?  ? !  . D @ 2  4 0 4 2 // A ) F )

' #)

24/44/ 5678885;5:P: B'   2 B 4

, W " . <&!  @!, !) @! %D1 1( ) ' ) <, !' ) 2  3 D@ 24 S-= ! !, ) ! 5678885;5E:7 $&$!' A!!" )!),&! " &$ ! & % D1 ' '($! -+A'I B'A!" ') , G)-" # ')LA" X% ' ) .D@22// 5678885;5:P7 ' " )  !H /22 #22 "  ) A ) @' " @' !. 2//442 244 KM !) @ 2 ) 2 +& ! <&    '  0 (  G / " ) L 5678885;5;8: ,! /1 ) /1 B' !"  1 (!) ) '1 ) / G"!, " LB$,F F &" @) ')a!" $& ),5678885;85E8 '-/-',, @A!F "!D !2$!" 4 # B'),!! ' ^ , @F @!" 1!' !" ( A*) !"#22 /(/2 @- D=!,)! <,K/ ! !5678885;67P8 /22 K,&, 1 /'"&& A" "'! -@-) -!$! .2!, '# @!" 45678885;578E 2& 00) #! $D <, D@2#2222/. + % @!)".2 B# , -! $ 424#2/2#5678885;R9E7 /B#2 MM F F'H&)!' D5678885;88R8  , B! " !  . & ! " I ! ' ! ! )',) @ B' M ' M ' " )

 $ (  ! ( B ' M ' M ' " 2 )

K 5678885;5:69 " ,   ) , ) / )    ) C ) B' A !" ) !! b/22 ) %< A " !$!" 20#22. + B$ * 1S. D @ . 2  # 4 / 2 #  ( !

&  !

 ' +  ! )  ) ! A ! (/  $ D = !, ) !

& ' &M & B  ) ,

 

! 

1 %D1 22 M M , ) -" F C " , ! ' 0 2 2 A ) " . ! ) ' & "  ! , ) . 5678885;6687 5678885;5P68 D!,@ (! !=,A 2 )$ $&,/!20)!4,0! ) , ! $"T 2 , " J'M'$) 2#04/4/N2//#/ B'),!! #^ -" *') D2/ 4# 2 $, $ 2004# 5678885;67:6 5678885;57E; @-) ! / !H"'! - ),!2)&- ''! $" @-2 2D , $"2 @ ,@F ! C0A)" F) , - 2=/ 0 ,4/!5678885;578P ,' I&)! ,)- /A) D 02/0F25678885;R977 //4 5678885;8E85 " 5678885;57P6 ) $ ) 1!-&"D@-' !- / &!) $!!, ! " M $ ) ) 

,

 . # 2 0 % D1  ) BA " ,

'     0 $ , A " ! $ ! " B' A !" ,  )  ! ! !) ! , %".& !. ! !

@  ) + , & $ & "  0 2 ) ! '  + %% 2 2 ,

% 1 ! I 2#44 $ & , !

! "  % '  ! , <  & ! 

, "/ 2 F ( 2 %  $ ! ' " ,

2 / 

/ ,  ) ,  1@"  3 1' !, ) !' . # O-!) ) ' --!"  ) ' ,  !' ' A " 5678885;5P;E

, - A )  2

, - A )  /2 , @!!,! /A)F .2/5678885;6P:7 4/# ,- A) @ 2#/4 -, B. .("- #2 D02,@F !-!) '  J,' @ 0000 B ),!! ' B '-' 2A) &-+J' 2#5678885;R87: 4 +!H )F,) F 022F @" D "1-"  !, A , I, F    0  F 2 0 3 , ! a a D 20/4#022 .I!) 4&F2 # #4 -22A //0) D@2#4 $5678885;556E +,!)!,! ) +-- /# ? 5678885;6:5P 5678885;577: C " " 3 & $ ' " . % " ) ' , ! @ ! ,   ) / 2 2 2 (!) " $) % ) , !) &-' % &, ' D @ 5678885;R;89 !" 0 4 /  

  ( & ! , + ' ' , " X   ! , ' !3 " !=I!

! ## 2 0G %D1 #0 A22 L ) A" ,!=! !! @!,!) $ $!!!, %),!)&-' /4 B# D<( 1( 2#4/2##0/ F 2##4 !- ! ,-!! ! 2!/ ! 5678885;R8RE #2 (*

42 A')AF- !" ! @!, /4 ? ( '.D@ 22 ? @%D1 -= F%), D1 D@$2& !, //!-! 42M5678885;6EEE 2M & ,- F @"" 4/,#A). + 45678885;R6E8 , $/&4 4 B %D1 ^/4 $,'@F- ? -,. D$ A" !2$!0" #!2 $ 2-4 U" (-! DW2#/040 O&-aa B), F<- 2 /5678885;5EP5 I ! 

 ) * ! ! "  .

- ,/!") / ! !- $!@, '  &, ) ! @& !, ' 2 2 2 / ) ,    B$ , 

) ,  ) . ,  2#0444 5678885;6:78 $, BA " ) !! @-! B/ % " ' ) # 2 2 I " .

( , ) % !" , !  )  /" )  , 5678885;R;8E 5678885;5R8R A !I' ) 3 @= " !" ' D 2#4422 +, ' , " ! .  4 ) F )

O . 2    # / 2

  ( , ! A ! % j ! , & % ' ! $ (  # * ) 5678885;5777 $& +1" -!, !A'! # @" ".+ 3 )& !

-!-!) -@ $ 2-, A",=4 <&#A!4=2! %D1 ? !W2 ' @,!- *F) )--!" 4^/1 ,-0A) $ )F@02F2 #.A) B'M 2Q ) 2#400F2/4/5678885;5E7P #A2)F 5678885;R8P5 ? " ) $ B !!!, ! !"  " ) &"!).D !2 ) +/> B' )/) 

/)  ## B'&I!!F'&,A!! !! .! !F 5678885;678E " .!)& @ ! # $ '.- 2") %1 3( !+ ! *. ,- 1. D@ 222#/ 0/-0!F'2"! #O/&5678885;R;68 -#&0,' %/"& B"

! (,).D2/5678885;5:R: <K!, $, )J') ,  , $ 3 5678885;R558 $!" !), ' 2A"2 1!3 !" ) !! " ) ! ) ! $ . $ F A ) F / 4 0 4 # 2 ' ) , ' #22X " . +&, +&, 3 /) . $" %),!'))& # -' " #1

!=! $&, )!,! N ' ! )!@-) !, .2),)- # 45678885;5:67  ? ,- @,-! 2A) D@ B'A!" )!! %D1 #22 ?5678885;R889

$" ',! =! # J, C!" "@- C ! "!) 3 % @ D1W0 W/0  , +, . ,

! ) !  !

 ! H ( / % '  ! ,  & $ ! %, !-!U! B # $) "') $! - 0!,A22A & G 2/L 00/F 2442#40 "  F " f g * , !   *) , %1+# <  & !  2 ) * 1S D @ . S3 # JK@ ! ,  # %$ , ' @ & @ ! ,  X . D& ! 3 I )! $ ' A! &,! !" ),/ !" @)'" @!''! ! ! !3 K- K),KM *F .-"WA)F 2/3 )&,1.1! (!,"$'& V B ) - D.2#0/#4 22/0/### 5678885;R8PP B'A!" M&$!) )!! # ? 5678885;56:7 5678885;R95P = K!' 2F @"  0@" #)! $) @) -!))- "&$!!' O A!"= ! !$ ! ) ' , (  # 2 / 0 #  (/ 2 2  B4 D  /  1 O & D@ 2  # 4 #  /  + ' (( / 4  >U 22, @F ? . !' ' %' !,

&I! ' !$ @- / /2F 5678885;R;56 )!" $ 2 " /,'-, . ! @&2"!)! #4!2,3' %D1 +,W/02 W $' J$!" D@ 22400 !$! +&,!3

 ! B' ) ,!$&, ! !@) ". '  /') <&!.D2#44/# /4 !. *1S B!$, J! $" 5678885;5R6: )!,! O  B'&I!!(# 2

)MM " $!F ' ,5678885;R8R: ' ' /F'4 022A 1!-)3I D /22 ) /4,F ) /, /%) !233 F *) , *) > , " f g *, !-  KM 4 / # # A) D@. @ J- 2#/5678885;R8PE 44 1' !,)!' %!I! ) 22 5678885;5:78 2 4!,3 5678885;R868 F " ' ) F  H W 2 2 , @ F W# 2 / / # / "

) " # " ) /22 /# ,

- 4 1 5678885;R9:5 U" ) ! KM !H " ' - D. 02, @F & )

, 0 A ) F )

 & . 2  # / 2 2 # 2 5678885;R;5; 

 ) , ) '  F +, F < ! %D1+ ! ' ) /) ) %

 >% B" , '=' - !

 &)')''$ &A" 1. D 2!A ! B'),!! ) , ! 5678885;R68P ) ! ' <&& %V . 0 C! !3 1@" &, + ,%W).1/2! FW $ # (%,JBJ ) +,!B !) N ##A)2O< B# /  / #2#2F ,/ !!3" %D1 1 2 B *1S # )2F 2/ / 5678885;5;9; D ! !F /2 ,$-, . / ) , 

!" " A & , I  2 /  2 

O &  /  2 2 F 2  / 0 5678885;RR9; " . <&! .  ) . /22 . 0 & , A ! ! ! ' " ( ! @ ! , ! , ' ' , $ # D/2 D@2//422 *O cW +!  A ) F W 2  / / 4    + 2 2 4 4

% &" !) ! 5678885;R97; /A ) F 3 @ &  ' 2  / 4 2 4  4 3 2  / 0 4 5678885;R895 5678885;R;96 F

* " <  & !  ) /  # 2 ( / 2 2 5678885;R6E7 +&!,!-! %D1 D. 5678885;R66P ".< &! @& !-!,,! ,'(. ! /. 4 B. / B' , "KM!)/  2//422 B'A!"" )!! ! ' $" "!,& / @!) "&" @ !,& @!, &$!!) " 4 /

+ 1&! '- )!) X / ! ,1' ! B4. %'!, ( B'),!! ' /^#. ".+&)5678885;5;9P ! ) ! ,

4 2 1 #  4 /42A) 02 F2#4422 O. +!$,'-! S. @2

! " " !  (4 0  A ) F )

 M M  F

 %I #/22 @, / %D1 D2F

!, -! 2A )

@ 2//0/2# /"!)!' 41 2/35678885;R;88 / I!F'F -!-- ),MF@^5678885;RR68 4 ) ! 

B , 1 ! !   H ) ! ' 44 +! B) *1S <! $'- 22 " 5678885;R8;E 4 D2/0F2#45678885;R;;7 ## 1!!C + 5678885;R;R8 /4 W2 ? %D1+ &" !) ! ! $ J $!" 02F 2//00#000 ? ! KM!) /2 4 , +& , S ! ! , ! ( ! @ ! , ! , ' @ "  / F  BA " < ! +& , ! & N !), B'&I!! .*! ! %),!)5678885;R6R: &"-.% ' ")-! * 

, - A ) N //0 ? G +! & L -A ! ( % $!,  '  K!, $) " 

# ! H B " ) ! X   ! , ' / 2 2  ) / . !  ' ! , ! ' ) & $ ! ) ) & ! F # 2 2 ?  ( 2 2 2 /  & @ ! , B & $ ! 5678885;5;E; !, ) !  0 2 ( 2 2 2 ! / A ) F & M ! " 2   2 4 4 4  +-, A) 2/3/ B, " ( ,   / 1 !   # ) D 2 /  3 0 0 2 4 4 F 2  4 3  2 2 3 2 0 4 1( D!!$ !"! J$!" J-- /)F ,)3225678885;R6PE 5678885;R;87 22 ,!%-  5678885;RR:5 !" 2/00 / 10!F2 #/4)# K$#) B.$) D D,3- /# A!" &, &)@ &M %!.", ! ' %" !& ! 45678885;R8P9 #2 ? B 1. D @ 2  # / 4 0 # # &)'! ) 0, 2 b 2/,@F D)" @ $! &2,"'/ !0,#A/F B'

J$'%D1 1( W 4 3 B' & I! ! 

/ ) / ) /  & " $  5678885;RE9R B' ) ' * ^ %&" ! ! 0)

' B B S  / 2 2 / / (W/ ) ' " = = ! B$ 5678885;R;P9 " % " ,= != &! (, )!,'!-A ! !) X)! /G 2S 2442# ! I! !  $  * 1S & ! " I ! BA " /

 ! @' ! (!, G %" ) %D1 D @ . 2    / /  X) , (  % '   # ) /  

.  A " ) 

$ , !  0 /

, / F ! " ) , & 5678885;R8ER D$2 %!') KL" = )!-&& ! !) <,2//4 5678885;R;5R KM (!) *! !F!), D,- A)F  ,("c %),!)&-' 5678885;5;:: 22 , A"

- %$D1 + =,W +0!/"2!2- *W), D OD!=-!))3 @!$!-' 'B!) -. !!,3 0',) !' ! D@ 5678885;R985 &!, @ 2$!! #4 @/)0" 2b2 45678885;R;E9 +" & , & ) F  F B$ , F  , D,  / 2 A ) ) O&- D. 2#4/#0 23 )  ' " ! ) " !' //2B .

@ , / ) ("  & ,  @ , )   %&", B!-!-!=!.2A) )$ B'&I!! & $!) *! ! B' #2/0 (* %!I! %D1 002 / B - ", 1 4 2,@F /F KM FD)"FJ$!,) &W2/5678885;R669 ( , <," 0/2022 5678885;R989 2 ' ' =!.2#/40## 5678885;RE97 !"! +,C.D S !& /2 D3  2 2 0 4  ! ' ( & " ! ! 

% + * < ! $ '  @,-0 /2)22 # /# /0 B$5678885;RE:8

(!, <, +--' ," *)N,(!!, !W'3 % D1W / /  W  $ '

.

 5678885;5P8E @-' 2202# 5678885;R9E5 %) , !) &-' D@ 2#404//. 0) / B$, +-, " &!, (, )) % "&) 1 +!,"'!@ B,&F !)!'W0 AF"0 <//22& !+ %" ) 1  A ! " ' W / 0 2 G  A ) L F ,  ) ! 3 5678885;R;7; 0123467YZ[3\3] ' W) D!" +-, . 2/3 B

!) / "+)!, !! -!-. ! -&&W#/ G  !"& K& !) (*e 5678885;R66; < #22 "-, , " . !-) ,')' . 1 4 #/22 LW, D!G@L /F2", @!" LDW2 03 BA" H3! 2 e# e# e !2,@ $F 4 &@ %.%D1+ &"!2)!.#K! /#)' # /"4/ <<&) D& ','FD &)!= # 04#2K$)! + 5678885;R98; G B 0 2 # ) ,

' ! 2///4/#2

$  D ! ! , U " JK

 ! !  V B'  ) , ! !  ("  = !

, & A ,

 , 4 F , ! $ = !    e # 0 e 5678885;5P95 !!" 5678885;R;;: B!$, B! +&,"&-!$! <!,!' ), , '$,,!- ) )&3 B' A" ) $& #22 B/ MM ) /4 e// B2 !!" / G("- !" K$)(* %D1+ K!)5678885;R;7P B' #) ,!) !! ,'!-! ! ! ,3 '+!) 3 &,! !' B!"! )! B'M 2Q ,2! /"'/)0,4'/ #/2422I) . D @ 2 /    # 4 + $ & + !  ! ! , ! G D O & L D @ ) & $ ) ' ! " "  ) , ) , +1+ ! " ! 3 # ^ B $ )  /  "   ! & ! & ( , ) &$' J $!" . 2 #4#05678885;R;85 / ##. + . $./)F D@200# &"$ 2//2224F2//5678885;8559 ##2 ! ,- &- D@2#4/5678885;5PE7 /// 2#/#0002#4# /5678885;R675 -!,!$&, A) D@2#5678885;REE; #0/ 5678885;RP85


456678 5

0123

E [ \L ]MNK E ^E _ E ` E a\H K N D\_ \ F$%$J'::(74-*-<<,12,-(F474-(8,),-<9 A*,(743?5,2,-(/,+?(547,*-(.,-<

475,+(21?6(64/,3()*(20754+*/*(&-)0-4C 7475432?,+(%*7-,/(&-)0-4/*,()*(,@,-< /*,(F?543(J4,<?4(K&FJL(74-)42,+* 6,6,2(2?,1*I*2,/*(8*,1,('/*,(SZVb= 54-.43,-<(241,;*3,-(8,5?,9(%*+?/(G0-,*= 841,+*;(>,N2/4-(P(%*,<0(747,*-2,-(%*60 B'347,9(F3*E*@,.,(PQ9(843/46,.,9(),- )*(543+,-)*-<,-(741,E,-(&3,2(5,), 843/*5?3,(+43+,3*2=(%,5*9(/,.,(641?7 F41,/,(KVcUVVL(1,1?=(B'2?(7,?(1*6?3,-9 7476?,+(245?+?/,-9D(?@,3(54/45,2(601, 2,34-,(7476?+?;2,-(*+?(/4+41,; .,-<(,23,6()*/,5,(%*60(/,,+()*;?6?-<*9 747641,(+*7-,/()*(2?,1*I*2,/*(8*,1, R,6?(KSTUVVL=(847,*-(%*7-,/(&-)0-4C '/*,=(F,,+(*-*9(,2?(643,),()*(>,.,5?3, /*,()*(F$'(W,74/(XXY&USZVV(>,2,3+,C 643/,7,(241?,3<,=(F42*+,3(+,-<<,1(V 8,1476,-<9(641?7(7476?,+(245?+?/,-9 A4/476439(,2?(6,3?(6?,+(245?+?/,-9D 2,34-,()*,(146*;(747*1*;(?-+?2(6431*6?3= +?+?3(%*60=(K+3*6?--4E/L

311 ! "1

d

ÍÎÏÐÑÒÓÔÎÕÐÖÓ×ÎØÙÔÚÙÓÎÏÙÛÙÜÓÎÝÙÞÓÖÔßÙÎàáÞÓÒÎâÐÜÙÔ RãWäåWäæ

 YZ \`\]]`Xa[^[cXiZc^[c` Y`h[XpZcdf^[ hf i Z cfY[zXêZcYf\XdZh[\] Í! ^Zc`d ç[\i`_zXèé [g[XYZ\xZ_Zd[fa[\ êZcYf\[\ie  "  # $ % & i [ \ ] ] `\][\Xa`_f[gXx[\] YZYf_fgXcf_Zad d Z _ [ Y[ X^ZcY[f\ Í  '  "   (  YZ\]g[h[bf d Z b[ a ^ e_[XdZYb[i !) *  +   ,  )  aZ\x[i[[\X^Z_`YXyZ_[d\x[ )") i Z c _ `b[ a[\nX{f\fzXf[X[h[ \[df^Xa_`^Xx[\]Xb[h[ [ a i `X YZ\xZ_Zd[fa[\ Y`dfYXaeYbZifdfXjklë Í  ,   )   ) "  i `] [ d X [ Za[_f]`d hf^Z_[\x[nXêf\]][Xd[[iXf\fz *')'-(*)) dacfbdfXaxg[\fc]zXXdhf i[c]Zi ^Z_`YX[h[Xa[^[c d Z _ Z d [ f X [ a g f c X i [ g`\Xf\fn . ) ) iZc^[c`Xx[\]Xhf[ Í/',)"  q [ x [ X _ [ ] f X i [ c]Zi iZcfY[Xh[cf _ `_ `d X [ [ _ X i [ g `\ bZ\]`c`d 0'1(23)(*) î[a[\x[XdZa[c[\X]hZb[\n de[_XY[d[ /*" g[c`dXYZ\xZ_Zd[fa[\ hZb[\ [][cXïZb[iX_`_`dXa`_f[gn a_`^ c`dX_`_`dXde[_\x[zð ^Zcy`_`aXì[da[c i[\h[dXbZY[f\Xxê[ [ \ ] XYZ\][[_fXa[cfZc q`_i[\Xu]`\] dZb[a^e_[\x[XhfXpqrîX ñe]x[Xfi`n dZiZ_[g ò [ c ] Z i X i Z c h Z a [ i X x [ \ ] [c`dXf[ aeYbZifdf dZ_Zd[fa[\X[h[_[gXbZ\h[Xgh[ c[\XdZïZb[i\x[n `d[fn  p Z \ h[ h[ c [ \ X h` _ ` X x [ \ ] X b Z qZYí ^fd[Xa[b[\Xd[y[zðXfY^`g\x[\nif\]nX~fd`h[ ^[cf {[cZ\[Xfi`zXbZY[f\XbcetZdfe\[_Xf[ YZYf_fafXaZ[yf^[\XYZ\y[][Xae\hfdfnXri` bZ\if\]X[][cXyfa[XhfbZc_`a[\Xf[X^fd[ _[\]d`\]Xi`c`\X_[b[\][\Xh[\Xi[a aZgf_[\][\Xdi[Yf\[n òZc_Z^fgzXa[i[\x[zXyfa[Xhf[XY[dfg hf^`i`ga[\XhfXpZcdf^[XY`dfYXhZb[\n îZ\`c`iXhf[zXaZ[yf^[\XYZ\y[][Xae\hfdf iZi[bXhf_[a`a[\zXYZdafX^Z_`YXb`\x[ ][Y^[c[\Xde[_XifYXY[d[XhZb[\\x[n q[i`Xhf[\i[c[Xï[c[XYZ\y[][Xae\hfdf x[\]Xhf_[a`a[\XêZcYf\Xx[fi`zXóôõõö÷õø ùúûüýþöÿÿh[\X[\]a[iX^[c^Z_nXqZ_[f\ óôõõö÷õøhf[XYZ\][a`Xd`h[g YZ\xf[ba[\X[_[ií[_[iXiZcdZ^`iX`\i`a YZ\y[][Xdi[Yf\[XdZg[cfíg[cfn qZYZ\i[c[Xde[_X_[ifg[\zXêZcYf\ dZdZa[_fXfa`iX^Zc_[ifgXhfX1\fsZcdfi[d q[\[i[X2g[cY[nX2f[XYZ\][a`zXfa`i _[ifg[\X^Zcd[Y[XY[\i[\Xb`\]][[ pZ_fi[Xç[\h`\]X3[x[Xvpç3wz ^Z^Zc[b[X[ai`X_[_`n oes[Xucf[\ieXx[\]Xy`][ bZc\[gX^Zc][^`\]X^Zcd[Y[ bZY[f\XpZcdf^Xç[\h`\]Xh[\ qcffy[x[Xè4Xfi`zXaf\f hfbcexZadfa[\XdZ^[][fXd[i`Xdi[t bZ_[ifgXx[\]X^[a[_ YZ\h[Ybf\]fXaf\Zcy[XbZ_[ifg aZb[_[X2Zy[\Xu\ie\fïXhfXpç3n çZi`_Xhf[Xvoes[wXdZYb[i fa`iXifYXh[Zc[ga`zðX`\]a[b êZcYf\nX56789

4567859 :;<=> ?9@=AB

łƂƒÇȄÁ£¤Â¥É¦§Ã¨©Êª©Á«Ê¬­Ë¬Ì®†¯‡¬‰°Š©±‹²„³±³¸¹º¸±

… …†‡Žˆ‡Šˆ„´¬Šµ§¶·„§±¶²¥ Œ† ÀÁÒ捓”•–»¼¼ª ‚ˆ‘’‡“”—˜»¼¼½ ¸ ‚ˆ‘’‡…™š’›’‹œ‡ˆ’»¼¼ ‚ˆ‘žŸ“”• »¼¼ª …Ÿ…Ÿ†›†¡™‹‰†…Š‰‹’“”• »¼¼½ …žŸ“”• »¼¼¸¾»¼¼¿ …žŸ»¼¼¿¾»¼±» …‹‡ˆ¢’»¼±»¾ …™

CDEFGHEIEJKLE MHGNE

QRSTUVWXYZY[\]X^Z_`YXYZ_[a`a[\ bZc]Zc[a[\Xde[_XbZcdf[b[\XYZ\]g[h[bf aeYbZifdfXjklmnXo[Y`\XpqqrXiZi[b YZ_[a`a[\XsZcftfa[dfXqi[hfe\Xq`_i[\ u]`\]XvqquwXx[\]Xhfy[hfa[\XY[ca[d pZcdf^[zX{[YfdXvj|}llwXg[cfXf\fn qZacZi[cfdXpZcdf^[zX~fa[\X~Zche {fdeceXYZ\]`\]a[ba[\zXdZd`[fXd`c[i x[\]Xhf[XiZcfY[zXifYXsZcftfa[dfXbZc[af_[\ pqqrXhfy[h[_a[\XY`_[fXYZ_[a`a[\ bZYZcfad[[\Xb[h[X{[YfdXf\fXdZafi[c b`a`_Xl€nkkXgf\]][XdZ_Zd[fn {g`d`d\x[X_[b[\][\XhfXdi[hfe\z

iZcY[d`aX_[Yb`nXò[bfXafi[Xd`h[g YZ\][\ie\]fXdi[\h[cXaZiZ\i`[\zXYZdaf YZY[\]X[h[X^Z^Zc[b[Xx[\]XbZc_` hf^Z\[gfnXq[x[Xc[d[Xdi[hfe\Xdf[b hf]`\[a[\Xyfa[XpZcdf^[X_e_edXaZXrqìzð `\]a[bX~fa[\n î[_[YXg[cf\x[zXa[i[X~fa[\zX_[Yb` qi[hfe\X[a[\Xa[YfX\x[_[a[\X[][cX^fd[ hfïZaXaZ_[x[a[\\x[nXqZ_[\y`i\x[z aZa`c[\][\XaZïf_XhfX^Z^Zc[b[XififaX[a[\ hfbZc^[fafXh[\Xhfc[d[Xi[aX[a[\X^Z]fi` YZYbZ\][c`gfXbZ\f_[f[\XifYXx[\] YZ_[a`a[\XsZcftfa[dfnO56789

efghijkhglmigfgnopgq

#$%&#'()*+,-.,(/0,1(20-+3,2(24)45,643/,7,(843/*6,9(:437*-(747*1*; /*2,5(.,-<(/,7,=(>*2,(,), 24/475,+,-(24-,5,(+*),29(-,7?,5,6*1,(+,2()*1,-@?+2,-(20-+3,2-.,(@?<, +,2(74-<,5,= A*,(74-<,2?(+,2(,76*1(5?/*-<(),-(+4+,5 /,-+,*=(BA,3*5,),(6*-<?-<(146*;(6,*2(/,-+,*= >*2,()*5435,@,-<(.,(/.?2?39(2,1,?(+*),2(.,(-<<,2 ,5,C,5,9D(,2?(7,;,/*/E,(@?3?/,-(207?-*2,/*(*+?= F4543+*()*24+,;?*9(+*7(246,-<<,,-(7,/.,3,2,+ G,-+?1(/4),-<(74-<;,),5*(7,/,(/?1*+()*(+4-<,; 543/*,5,-(H43*I*2,/*(,<,3(6*/,(74-<*2?+*(20754+*/*(&-C )0-4/*,-(F?543(J4,<?4(K&FJL(7?/*7()45,-=(G,-.,2 54243@,,-(64/,3(.,-<(E,@*6()*/414/,*2,-(7,-,@474,<,3(+,2(+?3?-(2,/+,(24(A*H*/*(M+,7,(,+,?(6,;2,-(,6/4)*(20754+*/*(530I4/*0-,1= G4643,5,(E,2+?(1,1?9(8FF&(74-<*/.,3,+2,-(,<,3(21?6 N,10-(54/43+,(&FJ(7?/*7()45,-(74-@,1,-*(530/4/ H43*I*2,/*(+43146*;(),;?1?(5,),(,2;*3(O0H47643 *-*=(8?61*2(843/*6,(5?-(/4)*2*+(64314<,(;,+* 2,34-,(+*7(246,-<<,,-(74342,(1010/(24 I,/4(H43*I*2,/*(/4?/,*(74-@,1,-*(6,6,2(51,. 0II(&8J(/4641?7-.,= O,7?-(6*/,(7,/?2(I,/4(H43*I*2,/*(*-*9 641?7(74-@,)*(@,7*-,-(843/*6,(1,-</?-< 643<,6?-<()*(20754+*/*(&FJ(7?/*7()45,-= >?/+3?(,),(54243@,,-(1,*-(.,-<(146*;(643,+ 74-,-+*(7,-,@474-(843/*6,= F46,69(,),(1*7,(/.,3,+(E,@*6()*54-?;* 843/*6,(,<,3(1010/(H43*I*2,/*(?-+?2(6*/, *2?+(&FJ(7?/*7()45,-=(#41*7,(/.,3,+ +43/46?+(,),1,;(I*-,-/*,19(14<,1(,+,? ;?2?79(,)7*-*/+3,/*9(*-I3,/+3?2+?3(),5476*-,,-(?/*,(7?),= #;?/?/(I*-,-/*,19(843/*6,(+4-<,;(),1,7 50/*/*(/?1*+(1,-+,3,-(641?7(,),(/,+?5?-(/50-C /03(.,-<(741,2?2,-(+424-(20-+3,2=(P4/2*5?64643,5,(E,2+?(1,1?9(7,-,@474-(74-<21,*7(+41,; ,),(/50-/03(.,-<(74-)42,+(6,;2,-(/*,5(74-@,1*243@,/,7,= '2*6,+-.,9(64643,5,(5?-<<,E,(*-+*(/,+?(543(/,+? 7?1,*(543<*(),3*(J,/2,3(F?1+,-('<?-<(1,-+,3,-(+,2(,), 24@41,/,-=(K*E4L


01234456 839 5 2
()*+,-./0

!" #$%&$!'%"!

Ÿ ¡¢£¤¥¦§¢¨©ª«¬­¢®¦¯°¬¯¬±¢¥¬­¬²¦¥¦­¢³¦¯¤´²¬¢µ¬¶¬¯·¬¢·´§¬¶¢´­¸¶¬¯¢²¬­²´¢·¦¯¶¬´·¢±¦¹º­¬¤¬­¢¸¬²´¢±¦¥¬´­»¢¨¦¤º¬´ §¬·¬¢«¬­¸¢§´¹¬­¤´¯¢¼¤©¤´¬¤´¢³¦¤¦±¬¶®©¹¬¢³¯©ª¦¤´©­¬¹¢£­§©­¦¤´¬¢½¼³³£¾¢±¦¯¢¿©À¦¥®¦¯¢ÁÂÃÄÅ¢³¦¯¤´²¬¢·¦¯Æ¬·¬·¢¥¬¤´° ¥¦­º­¸¸¬¶¢¸¬²´¢±¦¥¬´­¢¤¦¹¬¥¬¢ÄÇÈ¢®º¹¬­»¢µ´¶¬¢·´§¬¶¢¥¦¹º­¬¤´¢º·¬­¸¢¤¬¥±¬´¢É¢Ê¦¤¦¥®¦¯¢ÁÂÃÄÅ¢³¦¯¤´²¬¢·¦¯¬­Æ¬¥ ·¬¶¢®´¤¬¢¥¦­¸´¶º·´¢£­§©­¦¤´¬¢¨º±¦¯¢Ë¦¬¸º¦¢½£¨Ë¾¢¥º¤´¥¢§¦±¬­»¢Ì¦¯¶¬´·¢°¬¹¢·¦¯¤¦®º·Å¢¡¦·º¬¢Í¥º¥¢³¦¯¤´²¬Å¢Î¦¯¯« ³¬º¹º¤Å¢¤¦®¦¹º¥­«¬¢·¦¹¬°¢®¦¯²¬­²´¢¬¶¬­¢¤¦¸¦¯¬¢¥¦¹º­¬¤´¢¸¬²´¢±¦¥¬´­»¢£¤¥¦§¢±º­¢®¦¯°¬¯¬±¢±¦¯­«¬·¬¬­¢Î¦¯¯«¢´·º ®´¤¬¢¤¦¸¦¯¬¢§´¯¦¬¹´¤¬¤´¶¬­¢¬¸¬¯¢¥¬¤¬¹¬°¢·¦¯¤¦®º·¢¤¦¹¦¤¬´»¢Ï¨¦¥©¸¬¢¤¬²¬¢¥¦¯¦¶¬¢·´§¬¶¢´­¸¶¬¯¢²¬­²´»¢¨©¬¹¢®¦¤¬¯­«¬ ·º­¸¸¬¶¬­¢¸¬²´Å¢·´§¬¶¢¦·´¤¢¬¶º¢¥¦­¸¬·¬¶¬­¢´·º»¢¡¬¥´¢¥¦­º­¸¸º¢±´°¬¶¢¥¬­¬²¦¥¦­ÅТ²¦¹¬¤¢£¤¥¦§¢¤¬¬·¢§´°º®º­¸´Å Ѭ®º¢½ÁÒÓÃþ»¢Ô¬¤¬¹¬°¢·º­¸¸¬¶¬­¢¸¬²´¢§´¤´­«¬¹´¯¢¥¦­²¬§´¢¬¹¬¤¬­¢·´¸¬¢±¦¥¬´­¢³¦¯¤´²¬Å¢«¬¶­´¢Ôº°¬¥¥¬§¢£¹°¬¥Å ¼­´­§´·©¢Õ¬°«º¢ ¯¥´­¬¯­©Å¢§¬­¢Î¬°¯¦Ö¬¢¼¸¬¥¬¹Å¢°¦­¸¶¬­¸»¢½¶©¥±¬¤»Æ©¥¾

-Á./®«¯0

1213Â456Â7189:;<Ã1

VWXYZX[ZX\]^X[_`^\_abcdaefgha eijkclmginaopqglmrasgtaoupftavdplpwna icxcygjdgtakctmgtzgtad{tz|}{a ~gtzat~glpjaictzctgpagfguajklpdcla bglqcxrtga€c~iglajggkaclc{ka rxgamgxgiaxgzga‚pzgaƒugiyprtjampa eijkclmgiaelctgnaeijkclmginaog{a v„…†‡‡wˆaefghagduplt~gak{igtzdgta bglqga„|‡ˆ „‰‡Šˆae‹ŒaŒŽŽa†aŽ€a‘’

0123467839 7279 16121 9

žŸ ¡ ¢£¤¥£¦§¥¨

©ª«¬ª­®«¯

°±²±B³@KEDLGKZMHLDGIKRMINDIKaK YHDIN[KOMHLDGIDIKZMHUDSDIKQMQPDGKHMIr WDIDcKvDLGKLMIPINNPKRDIKLMLDTGEDIK LMHMEDKRGKQDDTKJDINKTMODTc wDJDKQPRDFKLMINDTDEDI[KƒUDKDEDIK LMIUDRGKTGLKOMHTDLDKJDINKDEDIKLMINDSDFEDIKuDHr WMSYID[KRMINDIKQMODEZYSDKJDINKEDLGKLDGIEDI[KJDGTPK QMODEZYSDKLMIJMHDINc wDDTKOMHTDIRGINDIKRGKVDLOK´YP[KEDLGKLMLGSGFK QTHDTMNGKJDINKQDSDFKRDIKGTPKLMLZPDTKEDLGKLMIRMHGTDcK uMSDUDHKRDHGKEMIJDTDDIKGTP[KEDLGKLMLZD…DKFDSKZMHZMRDK RDIKTMHZPETGKQMLOPHIDKRDSDLKSDNDKEDSGKGIGc”•› µ?¶’·–¸?›—?²œ—’¹K}MSDTGFKƒUDKƒLQTMHRDL[KRGEPTGOK ºo»‰¼‹lˆj

ÊËÊÌÍÎÏÐÏÑÒÌÓÔÐÕÐÖÌ×ÐÏÕØÙÒÌÚÙÕÚÛÌÜÎÙÝÐÞ ÜÐØÌßÐÕÚÌàÎÙáÐàÐØÐÙÌâÒßÎàÌÍÚÐÏÑØÒãÐÌàÚàÚßäÌåÙØÌ ÕÎÏæÐÑØÌßÎÕÎãÐçÌèÐÏáÎãÒÙÐÌÜÎÙéÐãÐÜØÌÛÎÛÐãÐçÐÙÌ àÐÑÐÌêëìíîïëðÌÛÎãØÜÐÌÍÏÚàÌñÌòØéÐÌóçÐÜàØÒÙßäÌ žŸ ¡ ¢£½ ¨¾¿¢§ èÎÏãÐéÐÌÑØÌôÜßÕÎÏÑÐÜôÏÎÙÐõÌöÐ÷ÚÌøùúûüüýÌÑØÙØçÐÏØõÌ ÛÎàÎÏÛÐßÐÐÙÌèÐÏáÎãÒÙÐÌÐÛçØÏÙÝÐÌÏÒÙÕÒÛäÌþÎÝÜÐÏÌÑÛÛÌÕÚÜ÷ÐÙéÌÑØÌ ÕÐÙéÐÙÌÕÚÐÙÌÏÚÜÐçÌôæÐÿÌôÜßÕÎÏÑÐÜÌÑÎÙéÐÙÌßÛÒÏÌüÞùäÌ èÐçÛÐÙÌ013ë4íëÌçÐÏÚßÌÕÎÏÕØÙééÐãÌÑÚÐÌéÒãÌÑØÌ÷Ð÷ÐÛÌàÎÏÕÐÜÐÌßÎÕÎãÐçÌ Æ=@AKQDLDKQMEDSGKEPHDINKINYTYTK ÔçÚãÐÙØÌ5ÎÏÎÏÒÌÜÎÙæÎ÷ÒãÌæÐãÐÌâÒßÎÌ6ØÙÕÒÌÑØÌÜÎÙØÕÌÛÎÞü7ÌÑÐÙÌ8ÐÙÙÝÌñÒÎßÎÙÌ RGKZDZDEKOMHTDLD[KRDIKƒUDK ÜÎÙééÐÙÑÐÛÐÙÌÎÜàÐÕÌÜÎÙØÕÌßÎ÷ÎãÚÜÌÏÎçÐÕäÌ UDPFKSMZGFKZDGEKRDHGKEDLGcKvDLGK 6ÎÙÐãÕØÌ9Ð ØÌñÎÏÙÐÙÑÎ ÌÑØÌÜÎÙØÕÌÛÎÞ 7ÌçÐÙÝÐÌßÐÙééÚàÌÜÎÙØàØßÛÐÙÌÛÎÑÚÑÚÛÐÙäÌ6ÐÑÐÞ TGRDEKLMIPIUPEEDIKGRMITGTDQK çÐãÌÛÐÙßÌÚÙÕÚÛÌÜÎÏÐÚàÌÕØéÐÌàÒØÙÌÕÎÏ÷ÚÛÐÌãÎ÷ÐÏÌßÎÕÎãÐçÌôæÐÿÌ÷ÎÏÜÐØÙÌÑÎÙéÐÙÌü ÌÒÏÐÙéÌßÎÕÎÞ RDIKEDLGKEDSDFKRDSDLKy~K ãÐçÌ÷ÎÛÌâÒÎãÌÎãÕÜÐÙÌÝÐÙéÌÜÎÙæÐÕÚçÛÐÙÌþÎÝÜÐÏÌÑØÌÛÒÕÐÛÌÛÎÏÐÜÐÕÌÑØÚßØÏÌÛÎãÚÐÏÌãÐàÐÙéÐÙäÌ LMIGTKOMHTDLDcKÇGKZDZDEKEMRPD[KEDLGKSMZGFK 8ÎÙéÐÙÌçÐßØãÌØÙØÌèÐÏáÎãÒÙÐÌÜÎÙéÚÜàÚãÛÐÙÌü ÌàÒØÙÌÑÐÏØÌãØÜÐÌãÐéÐÌÑÐÙÌÕÎÕÐàÌ÷ÎÏáÒÛÒãÌÑØÌ SYNGQKLMIUDRGKuDHWMSYIDKJDINKQMFDHPQIJDc àÚÙáÐÛÌÛãÐßÎÜÎÙÌÍÏÚàÌñäÌþÐÜÚÙÌèÐÏáÐÌÝÐÙéÌßÚÑÐçÌÜÎÜÐßÕØÛÐÙÌãÒãÒßÌÛÎÌ÷Ð÷ÐÛÌüÌ÷ÎßÐÏõÌ ƒODKJDINKTMHUDRGKFDHGKGIG[KZMHFPZPINDIKRMINDIK LGIGLIJDKOMINPDQDDIKZYSDKEDLGcKvDLGKLMLGSGEGK ÷ÎãÚÜÌÜÐÜàÚÌÜÎÙéÚÙáØÌßÕÐÕÚßÌæÚÐÏÐÌéÏÚàä LDQDSDFKEMTGEDKƒUDKZMHLDGIKQDTPKSD…DIKQDTPcK ôæÐÿÌÝÐÙéÌÛØÙØÌÑÚÑÚÛÌÑØÌàÒßØßØÌÛÎÕØéÐÌÜÎÙæÐéÐÌàÎãÚÐÙéÌãÒãÒßÌÑÐÏØÌÐßÎÌéÏÚàÌÑÎÙéÐÙÌÕÒÏÎçÐÙÌ vDLGKUPNDKFDHPQKLMLOMHTGLZDINEDIKZDF…DK ÕÚæÚçÌàÒØÙäÌöÐÛßÐßÐÌèÎãÐÙÑÐÌØÙØÌçÐÙÝÐÌÕÎÏàÐÚÕÌßÐÕÚÌÐÙéÛÐÌÑÐÏØÌôóÌ×ØãÐÙõÌÝÐÙéÌÑØÌßÐÐÕÌ÷ÎÏßÐÞ SD…DIKEDLGKDRDSDFKSD…DIKJDINKZDNPQ”•› ÜÐÐÙÌÜÎÙÐÛãÚÛÛÐÙÌóÎãÕØáÌÞ ä µ?ȗ’·’›œ?@·’É“–œ¹K}MSDTGFKuDHWMSYID[K ÎÛÐãÐçÐÙÌÑÐÏØÌôæÐÿÌÜÎÜ÷ÚÐÕÌ6ÎãÐÕØçÌ×ÐÏÕØÙÒÌéÐéÐãÌÜÎÙÝÐÜÐØÌÏÎÛÒÏÌÍÚÐÏÑØÒãÐäÌÍÚÐÏÞ RGEPTGOKºo»‰¼‹lˆ ÑØÒãÐÌàÎÏÙÐçÌÜÎÜ÷ÐÐÌèÐÏáÎãÒÙÐÌÕÐÛÌÕÎÏÛÐãÐçÛÐÙÌÑÐãÐÜÌùüÌãÐéÐõÌßÎÑÐÙéÛÐÙÌÏÎÛÒÏÌ×ÐÏÕØÙÒÌ ÕÎÏçÎÙÕØÌÑØÌãÐéÐÌÛÎÞù ä 5ÎàÐÙæÐÙéÌàÎÏÕÐÙÑØÙéÐÙõÌÜÎÙÚÏÚÕÌáÐÕÐÕÐÙÌôõÌèÐÏáÎãÒÙÐÌÜÎÙéÚÐßÐØÌ÷ÒãÐÌßÎ÷ÐÙÝÐÛÌ7Ì àÎÏßÎÙÌÑÐÙÌÜÎÙáØàÕÐÛÐÙÌÑÎãÐàÐÙÌÕÎÜ÷ÐÛÐÙÌÐÛÚÏÐÕÌÑÐÏØÌü ÌÚßÐçÐäÌôÑÐàÚÙÌôæÐÿÌÜÎãÎàÐßÛÐÙÌ ÎÙÐÜÌàÎãÚÐÙéÌÎÜÐßÌÑÐÏØÌßÎÜ÷ØãÐÙÌàÎÏáÒ÷ÐÐÙä ÓôÑÐÌàÎÏ÷ÎÑÐÐÙÌÐÙÕÐÏÐÌ÷Ð÷ÐÛÌàÎÏÕÐÜÐÌÑÐÙÌÛÎÑÚÐäÌ8ÎÙéÐÙÌü ÌàÎÜÐØÙÌôæÐÿÌæÚéÐÌÕÐçÚÌ K ÷ÐéÐØÜÐÙÐÌ÷ÎÏÕÐÙÑØÙéÌÑÐÙÌ÷ÎÏÜÐØÙÌÚÙÕÚÛÌÛÎãÚÐÏÌÕÎÛÐÙÐÙõÖÌÛÐÕÐÌ×ÐÏÕØÙÒäÌ BOPC?Q°?R±=B?²±‘A° èÐÏáÐÌÝÐÙéÌÕÚÏÚÙÌÕÐÙàÐÌòØÒÙÎãÌ×ÎßßØõÌôãÎÿØßÌ5ÐÙáçÎ õÌ5ÎÏéØÒÌèÚßÚÎÕßõÌ8ÐÙØÌôã ÎßõÌÑÐÙÌ †PLDTK]^z`aabKOPEPSKacK‚|uK ÛØàÎÏÌØáÕÒÏÌÐãÑÎßõÌÕÐÜàØãÌÛÚÏÐÙéÌéÏÎéÎÕäÌèÎÛÌßÎÙØÒÏÌóÐÏãÎßÌ6ÚÝÒãÌÝÐÙéÌÑØÜÐØÙÛÐÙÌßÎ÷ÐéÐØÌ ìë4ì4ÌÑØÌàÒßØßØÌ÷ÎÛÌÛÐÙÐÙÌ÷ÎÏÜÐØÙÌ÷ÚÏÚÛäÌ K ÓÐÜØÌÕÐÜàØãÌÑÎÙéÐÙÌßØÛÐàÌÝÐÙéÌ÷ÚÏÚÛõÌßÎÜÚÐÌÒÏÐÙéÌÑØÌÏÚÐÙéÌéÐÙÕØÌÜÎÙéÎÕÐçÚØÙÝÐõÖÌßÎßÐãÌ ÷ÎÛÌÕÎÙéÐçÌèÐÏáÐõÌÍÎÏÐÏÑÌ6ØÚÎõÌÑØÌßØÕÚßÌôäÌÓôÛÚÌØÙéØÙÌÜÎÙéÚáÐàÛÐÙÌßÎãÐÜÐÕÌÛÎàÐÑÐÌôæÐÿäÌÔÎÏÞ °S=C°±=?Q°?Q=B±C>A= ãÎàÐßÌÑÐÏØÌÐàÐÌÝÐÙéÌÕÎÏæÐÑØÌàÐÑÐÌ÷Ð÷ÐÛÌàÎÏÕÐÜÐõÌØÙÕÎÙßØÕÐßÌÜÎÏÎÛÐÌãÎ÷ØçÌ÷ÐØÛÌÑÐÏØÌÛÐÜØõÖÌÕÐÜ÷ÐçÌ9Ð Øä † P LD TK]^z`aabKOPEPSK€cK‚|u 5ÚÛÐÌáØÕÐÌàÚÙÌÜÎÙÝÎãØÜÚÕØÌÛÚ÷ÚÌôæÐÿõÌÝÐÙéÌßÚÛßÎßÌÜÎÜ÷ÐãÐßÌÛÎÛÐãÐçÐÙÌÑØÌÜÐÕáçÑÐÝÌàÎÏÕÐÜÐÌøüÞ ýÌßÎÛÐÞ ãØéÚßÌÜÎÏÚÙÕÚçÛÐÙÌÑÒÜØÙÐßØÌèÐÏáÐÌÑØÌ÷ÐÐçÌÐßÚçÐÙÌ×ÐÏÕØÙÒä K ×ÎÙÚÏÚÕÌ6ÎãÐÕØçÌÏÐÙÛÌÑÎÌèÒÎÏõÌÛÚÙáØÌÛÎ÷ÎÏçÐßØãÐÙÌÜÎÏÎÑÐÜÌÐéÏÎßØ ØÕÐßÌèÐÏáÐÌÕÎÏãÎÕÐÛÌàÐÑÐÌÛÎßÒãØÑÐÙÌãØÙØÌ @³±C>T±C?Q°?²R=³C°>TS±AÈ ÷ÎãÐÛÐÙéäÌåÐÌÜÎÜÚæØÌßÎÕØÙééØÌãÐÙéØÕÌàÎÏÒÏÜÐÌöØáÐÏÑÒÌ ÐÙÌöçØæÙõÌÝÐÙéÌÜÎÜ÷ÚÐÕÌþÎÝÜÐÏÌÕÐÛÌ÷ÎÏÛÎÜ÷ÐÙéäÌ wDZTPK]€`aabKOPEPSK^ac€K‚|u Ó8ØÐÌãÚÐÏÌ÷ØÐßÐõÖÌÛÐÕÐÌ8ÎÌèÒÎÏõÌßÎÜ÷ÐÏØÌÜÎÙÝÎ÷ÚÕÌãØÙØÌÕÎÙéÐçÙÝÐÌæÚéÐÌÕÐÜàØãÌßÒãØÑä !!"#$%&'() *+,

ÀÁ­®«¯ÂïÄÅÄÅ

;MN:Â<ÃÂ-N

=>¡>¢ ¢£?¥@ ¿¢

=A·B?CDEDEFK^^r†DQOMHKVGSSMQQMIGK^r\GWDHRYKtDIK\FGUI[Ka^r†YMSKtMSTLDI[Kyr´GESDQKeYGQDIRMH[Ka~r´GWYSDGKuYGSMQMIK ]~rVFHGQTGDIK}YPSQMIK€ybGKaHrÇDJKvSDDQQMI[Ka_rÇDSMJKuSGIR[K^~r{FPSDIGKwMHMHYGK^rhDQQMKwWFYIMK]^yrÇMIQ…GSSK ~ab[K^€rÇDIIJKdYMQMI[K_rtGETYHKXGQWFMH ²·’I—Jœ–·?CDEDEFKa€r†YQMKeDIPMSK}GITYGK~rVDHSMQK}PJYSK]^_rsDZDHHYIKgHb[Kayr†DGMHKeDQWFMHDIY[K€rsMHDHRK}GKPM[K ^reDHTGIKeYITYJDGKgrLDGK]^yrwMHNGK\YZMHTYK_yb[Ka_rƒSMKwYIN[KHrƒIRHMQK|IGMQTDGK_r}MRHY[KyrVMQWKXDZHMNDQ[Kaar´MJLDH

K >=RUA¶¶?>A‘O?Q°?=R°±C=B wDZTPK]€`aabKOPEPSK^^cK‚|u

12345674896:4;;24<26

=>?@AB=C?DEFGHIJDKLMINDEFGHGKOPDQDK EMLMIDINDIKRDSDLKTPUPFKSDNDKTMHDEFGHK LMHMEDKQMTMSDFKLMINNGSDQKVMSTGWKXVKTGNDK NYSKTDIODKZDSDQ[K\DZPK]^_`aabKRGIGFDHGcK dDQGSKGIGKLMLZPDTKOMSPDINKeGSDIKPITPEK SYSYQKEMKfDQMKagKZMQDHKhGNDKVFDLOGYIQK EMLZDSGKTMHZPEDc ijklmmlnopqKSDINQPINKLMLZPEDKEMPINr NPSDIKRGKLMIGTKEMra^cKsYSKOMHTDLDKeGSDIK SDFGHKQMTMSDFKQMODEKOYUYEKtDSTMHKuGHQDK RGQDLZDHKEMODSDKvDEDcKwEMLDKTMHQMZPTK ZMHPSDINKRGKZDZDEKEMRPD[KRDIKLMINFDQGSr EDIKNYSKVHGQTGDIKxDODTDKLMIGTKEMryzc {GLKHDEQDQDK|TDSGDKGIGKLDEGIKRGKDTDQK DINGIcK}DRDKLMIGTKEMr~zKPLODIKTMHYZYQDIK \GWWDHRYKeYITYSGYKLDLOPKRGUDINEDPK eDHGYKuDSYTMSSGKPITPEKLMIPTPOKEMPINNPSDIK SDIKLMIUDRGK€rc e‹ŒaŒŽŽa†aœe€aeƒ€œƒŽ‚ eG EGSK}HMQGRMIKƒVKeGSDIKƒRHGDIYKsDSSGDIGK žW–^]\_\’klpdclaeƒapxgtaglprabgxrkcxxpa LM‚D I N EPKTMHEMUPTKRMINDIKRPDKNYSKJDINKRGr vdplpwaclycx{dgtamctzgtazcxgtmgtza WMTDEKDvD DTDcKeMIPHPTIJD[KZYSDK etmlcgaŒrxpajckcxguaictqckgdazrxadca LDTGKJDINEKDZKGRDDQIDKIxJDDOKLM GKEMSMLDFDIK zggtzaƒcxkpqampaƒcxkpqaŒgldna›xgjzrna klmmlnopq[KUPQTHPKZMHZDISGUEDKRLM og{av„…†‡‡wˆapxgtaictgtzaŠ|‰ˆ EMLMIDINDIKRGKSDNDKGIGc IUDRGKQPLZMHK

„wDJDKLMINGINDTKZDIJDEKFDSKRDHGKeGSDI[K TDOGKQDJDKTGRDEKGINDTKEDODIKTMHDEFGHKEDLGK LMIWMTDEKNYSKSM…DTKRPDKQMODEKOYUYEcKvDLGK ZGDQDIJDKEMZYZYSDIKSM…DTKZYSDKLDTGcK†DRG[K GIGKFDSKJDINKZDGEKRGKLDIDKEDLGKZGQDKEMSPDHK RDHGKEMZGDQDDI[‡KTPTPHKsDSSGDIGc }HGDKZMHEMODSDKOSYITYQKUPNDKOPIJDKWMHGTDK LMIDHGEKRGKZDSGEKEMLMIDINDIKEHPQGDSKGIGcK sDSSGDIGKLMINDEPKQPRDFKLMIMLPEDIKUGLDTK ZDHPKPITPEKEMLMIDINDIKeGSDI[KJDEIGKEDYQK EDEGKLMHDFKRDIKFGTDLKJDINKLMIUDRGK…DHIDK EFDQKeGSDIc „wDJDKLMIWYZDKHGTPDSKZDHPKFDHGKGIG[K RMINDIKLMINMIDEDIKEDPQKEDEGKLMHDFKRDIK FGTDLcKwDJDKLMLZMSGIJDKZMZMHDODKFDHGK SDSP[KRDIKGIGKLMLZMHGEDIKEMZMHPITPINDIK ZDNGKEDLG[‡KPINEDOIJDcK dDQGSKGIGKLMLZPDTKeGSDIKTMTDOKZMHDRDKRGK OYQGQGKEMRPDKRMINDIKTYHMFDIKRMSDODIKOYGIcK vGIGKeGSDIKFDIJDKZPTPFKQDTPKOYGIKODRDK ˆ‰Š‹Œ‰ŽKTMHDEFGHKQDDTKLMIUDLPKƒUDKƒLr QTMHRDLKRGKwDIKwGHYKPITPEKLMINPIWGKTGEMTK agKZMQDHcK„vDLGKLDQGFKFGRPO[‡KTMNDQKEGOMHK eGSDIKVFHGQTGDIKƒZZGDTTGc‘’“”•––—˜™š›—œ

“Z”•Z\]Z–Z—\_a bglqcxrtgagduplt~ga ugl{jaiclgjgdgta ygupkt~gadcdgxgugta jggkaicxggtaefghampa eijkclmgiaelctgna og{av„…†‡‡wˆagiygda €c~iglaict{k{ypa gfgut~gav‡wˆa˜gtt~a rcjctaictfcrxa zggtzabglqgav„wˆa Œcigptaefghaiclg~gdgta zrxadcm{gavŠwˆ

e‹ŒaŒŽŽa†ae€Œa†aŒ™™oa‚Žš’†’e€‚™‘a›Ž€e

Tribunjogja 28-11-2013  

Tribun Jogja Edisi 28-11-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you