Page 1

 † Œ{z{{ˆ

Œ{‘{ˆ|Ž{~‘

xyz{x {|}}{ {~y {x{| €|{~x‚x|ƒ„ „ƒ|x…{}{z|„†‡‡ ˆ‰|†ŠŠ‹‚{Œˆ|

»¾µ³ÃºË¼¾ÈºÊöµÌÆ·ºÊ¾Í¾³¼º¿Æ¾Á xŽ‘‘‚|’{ |“‘…”•{‚yˆ~ ’{|

Ž| „  ƒƒƒ „ z{ˆ~~{ˆ{ˆ|Ž|€ƒƒƒ

|xx|ƒ–†”–„ƒƒƒ—|ƒ–†”˜˜–™€–|yš‚|„Š

zhcz\z

0 232 56 7 6 89 2

7 9 6 6  6 9 8 3

6   0265°±²ûLûPIJ 66ÿKLM6NOPÿ 6 9 8    9 9 

 9 8

5ˆ252% 92)‡ 1 9 01 51 2 5' 90 5 %‡ 95)-55 5  %0'0)£ 555 92V 9229 92V 5 2 585 - 6 52 85 52¢56 *'!5¢ 526 886  S§+B&-59565 8 2 R525%STU)R9 62 5 62 5ˆ22R 5 28 5262 282 W9 5

55

 89  59 8 5 82% )8  62 5 25%5 5 5 9 9 29 886

5 9252)4 5 65 5 8 8 9252 2 8 - 28¢ 2% 9252)6 589 5292826 5528625 62 5 85

[ 9 8 52

ˆ256 26 5 82%ˆ22) 48#625 2992 62# R 5 6  8882 ˆ22 8

92 55 1 9 52625 8 8 58 28

5 9 R29 ,§++ 89  6 255 29 5 5228

5 562 886

58 26³ 55262 8 ,,++ 52 6 2£65 hijklmnopqrstjsumvsw

›œžŸ ¡¢ £¤Ÿ¡¥œ¦§¨£ ©ªŸ ¡«¬­œ¤œ¡®¯¡°¨±œ

ï¬ë­ãsøêèøsïmopÞmàjqsõkßoßrmq tjvpmkrms®mjqÝsòmqrsàpkpàsnjqämnÞÝqrÝ qßq»mtàÝísúpâmnnmäs®mjqÝsljljtmvÝ ÞpqsàmnÞmtsàjrmqrìsøjqrmqsljtlmnm njqrplmÞsämâÝqòmsäjqrmqsâmqäpt njkjtmsnjqrÝtpàÝsåmvmqqòmslÝämqrì tjñÝvsòmqrsàjklÝnÞmqsäÝstmqàßqrÝqòmìs÷m ijojkmÞmsmämsòmqrstjvpmksàjàmÞÝsâmqòm àjkvÝâmàsàjrmqrslmmàsäpäptsämqsnjqäj» ljojqàmksvmvpsnmlptsvmrÝì qrmktmqsmnmksÞpàplmqsnmåjvÝlsâmtÝn ¾ëjkämtîmsljñmkmslmâsämqsnjòm» êjqrmäÝvmqsëÝÞÝtßkásÜjnmkmqrásÜjqÝq tÝqtmqsàjkoptàÝsojklmvmâsnjvmtptmq ´¼¶ºw·ì àÝqämtmqstßkpÞlÝsljñmkmsojktjvmqåpàmqì ëjkämtîmstmlplsäprmmqstßkpÞlÝ ëjkämtîmsåprmsâmkplsnjqåmvmqÝsâptpn ÞjkmîmàmqsnßoÝvsäÝqmlsøêèøsõkßoßrmq ljvmnmsäpmsàmâpqsvÝnmsopvmqs´ù½sopvmq·á äjqrmqstjkprÝmqsqjrmkmsnjqñmÞmÝsèÞ hijklmnopqrstjsumvsw ¼á½súÝvÝmksÝàpsàmnÞmtsÞmlkmâìsijojkmÞm

² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º »¸ ¼ ½ ¾ º ¿ µ ÀÁ ¾ · º  ¾ ³ Ã Ä 0

¨

©9 ª 6©« 7 96©GHIGûJÿKLMNOPÿ - .95

8256 5 5%@?7>?74?:ž Y<:?) 59 6262ˆ$8

‰V56582 %$‰) 9 9

525896256582

255 5 9 8258 962

R525%STU)$  5 8 5 8 56 9 52 585829 8 Ÿ76: X4¡6:6Y?740 5 8

R29 8 9

 6

# 1 5285 5 9 5 6 882 5 8 9 8 5525 ,+++1 9‡4ˆRR

929

¢R£959228¤ BU25 %+ ,,¥)¤,¤, +,S R59 5687¦¤§ 9228+ S,25%+ ,+¥) zhcz\z ¿_hgc_\`i`¿wpolwq`dmqk`]Àr`gpnwprok`kkl`urpku€otkp S, §¤§ nklk`€rqnkskpskp`€knk`ÁÂ`zsmlm`ÃÄÁÃ`¿wpolwq`opo`€knk jrpop`ÅÃÆÇÈÉ`lk`Êok`Êrrq‚k`kqrpk`olru`rqwqƒ hijklmnopqrstjsumvsw

]Ëzebzjg`i ^rqwprt`dqouwÊ urpskÌkt`kpki kpk`Ìkqsk`j}okÍÎ rlok`rvkmko`nkqo lru€kl €rqruÊmp}okp urqrkÎ`no`~rk ekqkpssk}ku jku€kpsÎ`xklouÎ jrpop`ÅÃÆÇÈɃ`^wtoo

ż Æ ¶ º ǵ ¹ · ¾ È ¾ ³ º É Ã º ʵ À¸ Ä ¹ ¾ · 0C46D64935536 76E96 936 F

GHIGûJÿKLMNOPÿ '5. 5 48 892 8 962 5 52 582 5 5 9  59 Q 820 9 9 01 51 2 5' 0'0 9 8. 9 8 90 %0'0) 9  5 599 9 5  9 6 2Q 820 9 WR. 2 629598 

01 5225 5* 5 85 5 5 5 %0*)49 20 9%0) 8 2 9 58  5  9

629 5 2 629 5 2958 

6

R525%STU) :9AX<:Y4A94Z9@?48 

[9 85

$  59 V 82 R525%STU) 0 92299 9 R  59 V  562 9 259 582 820 9 5295 65R82$ 56 292 R25 2 9 45 5%R$)989R6 5 5 5 26 55 255 8. 9 585 9282 9 5 9 529W9 2825 5292  292 825 825 [ " 2 9 0'0 25

 9

'-R25 2 5 5 9

 59 556 5622 hijklmnopqrstjsumvsw

Š‹ŒŽ‘Š’‹“‹”• –—‹Œ˜‹—‹Œ™—š‹›

0 œ6

 6  3 9 6 E  6 8 6   7 6  6 6

6  

6  89 

6 9 „û…ûLKûJÿKLMNOPÿ†ÿ28921  255

 5 521

5 926 28 % 562 ..2 8)

íàßãîä è é ê é é ë ìã â ïîáã ÏÏÏÐÑÒ ÓÒ ÔÕÖ ÐÔ×Ò ØÙÚÛ ÜÓÛ ÕÐÝÜÞ

ßàáâãß äåæåç

 8 5 9  5 2 562R 5859 82 6 5656 

[ R9 59 56  5 ‡ 1 ˆ262 1 92 5 9 9245 R9- 62 62 R 9 82565 545 5. 5

52 5V9 92 6 59 2822565 545 5 555645 *2 59

5 5 56282 255 6582 % 4)62‡ 9

R525%STU) 25652 5 6  5 5 1 92 5 6  5.656 - 59 59 2822565 5W 2 9 556*2

9 

 5 5 5

545 56582 % 4)252 82V 565 5655 2 9 W‰V 56292 5 28 6  5 9 5 5629 5 5 5 8 2. 

5 5 5 59926 . 622 6 5525 62R 5 6 V 8229 8V282 5 5 2 9 59  9‰V 6 26 5 5 9 8-* hijklmnopqrstjsumvsw

!" #$%&'()*+',-&(.),/+.)*/0-$%/$)1$%%'0/

VWXYYWZ[\W]WXY ^_`ab[cWWb[deXafWg

h]c

29 26 3659865964 5366 66 67786967

ê¬öã¯ãïsôpqpqrs´µ¶·á òmqrsojkqmnmsvjqrtmÞ ëkÝsèjàqßsêkmòpämàÝásämq ñmvßqslpmnÝsljtmvÝrpl nmqmåjkqòmásépvòsémq ÜmnoÝkmqsmvÝmls÷òmq ÜmnoÝkmqásàjvmâ njqjqàptmqsåmäîmv ÞjkqÝtmâmqsnjkjtmì újkjtmsmtmqsnjqåmvmqÝ mtmäsqÝtmâsäÝsÜßvßásémîm ëjqrmâásïmnÝls´¸¹º¶·sqmqàÝì \_`a_bcbd] újqpkpàstpmlmsâptpn vonrw ebfgh]\`i`jklm`no`kplkqk`knrskp`nk\]tk^u` ôpqpqrsämqs÷òmqásÜmqäò x_yxz{`|kquwp}`op`~ovrqol}`}kps`no€rqkpkp hijklmnopqrstjsumvsw ~ok‚rps`aws}kƒ

9:;:<=>?@AB:C=?@AB:CD?E=>F?GAHF=I:>F?C=;=B 9=F:E:I=>?JDB=K?JD=LA>F??JMN?KAO=;DF:K?J:G= 9HPQD>KD?JMN?IAH:K=<=?BAB@HPC:OKD?KAI:=<?QDCAP @=HDRDK=G=?JMNS?T>DO>E=U?@HPC:OKD?QDCAP?GAHKAI:G CDID=E=D?C=HD?<=KD;?@=G:>F=>S

ÎÏÐÏÑÒÓÔÕÖ×ÓØÙÏÚÛ õp kÝàqßsãäÝsÜÝlîßtß êjqpvÝlsöjÞmlsämqsõpkpsimâmlms÷qrrkÝl ÜøsïkÝlàjqsùsïßàmsúmrjvmqr

ÜÝvmtmqstÝkÝnsvmÞßkmqstjrÝmàmqsÞjkljßkmqrmqásvjnomrmá ÞjkplmâmmqsãqämásämqsåmäÝvmâsæÝàÝçjqsèjÞßkàjksnjvmvpÝsæÝàÝçjq éßpkqmvÝlnsumkÝmqsêmrÝsëkÝopqséßråmìsÜjkàmtmqsíßàßstjrÝmàmq ämqsíßàßsäÝkÝsÞjqpvÝlsmàmpsÞjqmqrrpqråmîmosvmÞßkmqìsïÝkÝnstj àkÝopqåßråmðrnmÝvìñßnsmàmpsàkÝopqåßråmsðsòmâßßìñßnì

ïßvjtlÝspqÝtsónsômkòß

ûüûýûþÿ012456272892 *92925+, 1 5 9  502 8 -5 5 99 959 5 i¬èܬúi­ô®÷säÝsåmqàpqrsïßàms®ßròmtmkàmásàjÞmàqòm ÝsljopmâsrmqrsljnÞÝàsojkqmnmsrmqrsÜjnokßäßsäÝ 02 5089 59  56 5 528 82 ä¯Ý kßokmåmqásojkäÝkÝssljopmâskpnmâsojkäÝqäÝqrsÞpàÝâì 255 5 8 8 9 6 6 5 8  962 ÜjÞÝ mlsàmtsmämsòmqrsÝlàÝnjîmsämkÝskpnmâ 8  256828  9

9.29 8 ljäjkqà sÝqÝìsëjàmÞÝsäÝsämvmnskpnmâ 2682 2128 9 269 /01/23456789:; ÝqÝvmâsâàÝmqqrmrsmovjsãkvrmpqlààmÝÝqsäpplsmÜp ßkmqrsljqÝnmq  9 !269896229 <:4=<>?7@<A;4 5 52 ljkomoÝlmásòmqrsàjkplsojktmqkòmmksòäßmìqsÜj s o j 89 56  9282!26 82 5266 2B258262 àjàmÞsnjnjrmqrsàjrpâssÝäjmvÝlnjqòmkìtkjmlÝsäjqrmq "28 9 # 825 9 509 56582

ômkòßásojrÝàpsÝmsoÝmlmsäÝÞmqrrÝvásñptpÞsvmnm $6 6 5 2128 9 565 012456272892 1 5 njqóns j nÞ màÝskpnmâsÝqÝsojklmnmstjäpmsÞpàkmqòmì 82 %0$&04'#0()9 556582  !26 hijklmnopqrstjsumvsw hijklmnopqrstjsumvsw


6 5 6 4 56789

0123 

RSMLTLQDULOISMDVPSWJOLDEFXWHLXDYSWZOJ[JD\SIWJT

!"#$%&'%!%#(%#)")*#(!"'%+#)+),-#.,-#/*%#011,)

01Ê

]^_`ab`b_cdefghcijklcdlcmehngdlogh dlgijrghcoewlcdgklcyetgjhcogoj} sgqyjhncgrghcqehngijrghcwghdlhn} pzzoeucredjgczekjyggghcdehnghc{ezgt pqeklrgcseklrgtucvghncqehvewjtcsgqx sgqyjhncgrghcqeqwjgtczekjwggh mekyetekjghcghtgkcredjghvgcwlyg qehneojgkrghczekhvgtggh}csewgngl yjhncqeoghnngkcwewekgzgczgtehcpzzoeu ognlcgtgjcwlygcijngcqehngqwlocoghnrg wekogkjtxogkjt} zeqlolrcylyteqc€zekgylcphdk€lduc–€€noe weojqcqeh{gzglcrezjtjyghc|lhgo} qehglrrghcgkngczk€djrcjhtjrcqehjx c•gogqcyewjgczekhvgtgghuczlgr zjhclrjtcqehneojgkrghczekhvgtggh} ~ergogghclhlcdlzkedlrylctldgrcqeqx tjzlczeqwgvgkghczgtehu„cj{gzcse€r sgqyjhncqehngtgrghcrezjtjyghcijkl –€€noecqehvgtgrghcwgfgcrezjtjx wjgtcsgqyjhnctekzjkjrucdghcsgqyjhn rezgdgc‹ejteky} tekyewjtcqekjzgrghcrergogghcwgnl yghcdefghcijklctldgrcwekjwjhngh grghcyenekgcqehngqwlocoghnrgcjhtjr c~ewghvgrghczk€djrcsgqyjhn r€hyjqehcdlcps}cehjkjtcsgqyjhnu dehnghcylyteqc€zekgylcphdk€ldcltj wghnrlt} vghncdlghnngzcqeoghnngkczgtehcpzzoe rezjtjyghclhlcwekz€tehylcqehd€k€hn yehdlkl}csezektlcdlretgjlucwewekgzgcgo csgogcye€kghncghnn€tgcijklczekyldgx gdgogczk€djrcogfgy}cŒghvgrczk€djr gkngczk€djrcgogtcr€qjhlrgylczlhtgk vghncdlzekqgygogrghcpzzoecdgogq hnghcdlcpsucghjeoc‚ognghucqehlogl tekwgkjcsgqyjhncvghncteogcqeoezgy yqgktz€hecdghctgwoet’cqehigdlcoewl r€hteryczekghnrgtcojhgrcy€|tfgke’ sgqyjhncdgzgtcyenekgcqeqjolrghcdlkl} hjghygcdeyglhczekyenlczghighncdgh qggocrgkehgc‰gklgylczk€djrcvghn gdgogctgqzloghcghtgkqjrgcphdk€ld} ƒsgvgcvgrlhcsgqyjhncdgzgtcyenekgczjx yjdjtcqeqwjogtucvghncyeogqgclhl yeqgrlhcyedlrlt}cƒ‚hlcwjrghcrezjtjygh seweojqczehdlklcpzzoeucste‰ec—€wyu olcdghcqeogrjrghcdeyglhcyehdlkl}cpdg dlroglqcpzzoecyewgnglc{lklcrgyclm€he} grlkcdgogqcrgyjyclhlcgtgjcdgogq qehlhnngoczgdgcc˜rt€wekc”Žcogojuclg {gkgcoglhcjhtjrcqekgh{ghncz€hyeou„crgtg c~ezjtjyghcijklcvghncqehloglcsgqx zekteqzjkghcdlczehngdloghucdgh yeqzgtcwekrgtgcehdgrcqehnghx ‚ognghucyezektlcdlrjtlzcdgklc…†et} yjhncqeoghnngkczgtehcpzzoecdghcgkjy zehngdloghcoglhcdlcyeojkjcdjhlgucvghn {jkrghcphdk€ldcvghncdlhloglcteog c‡gocyekjzgcdljhnrgzrghcphgoly qeqwgvgkcdehdgc}Žcqlolgkcd€oogkcps dlcghtgkghvgcteogcqeh€ogrcwghvgr qeh{jklcldexldecylyteqc€zekgylcl˜scqlolr se€cˆ€hcse€rcdgklc~€kegc‚h‰eytqehtcŠ yerltgkc‹zc‘ctkloljh’ucweojqcdlyetjijl roglqcdgklcpzzoeu„cjigkczlgrcsgqyjhn} pzzoe}c—€wycwgrghcwekyedlgcqehnnjx se{jkltley}cƒsgqyjhncteogcqeogrjrgh €oec‡grlqc“j{vc~€cvghncqeqlqzlh •ghcyeteogcdefghcijklczehngdlogh hgrghcrergvgghcpzzoecdlcwghrcjhtjr wghvgrczekjwgghczgdgczk€djrcwgkjx zekyldghngh}cmgdgcyldghncoghijtgh pscqehneojgkrghczjtjyghcwgfg zekghncƒtekq€hjrolk„cqeogfghcphx hvgucyeigrcnjngtghczektgqgcpzzoe tghnngoc”Žcsezteqwekcqehdgtghnu sgqyjhncqeoghnngkcwewekgzgczgteh dk€ld}™š›œžŸ ¡¢œ£¤¥¤£¢¦§¥¨

345É1640É7 1Ð8ÑÌ9È:ÉÆÒÈÄÅ ÌÐ9ËÄÇÈÎËÉ9Æ;Ë ÅÐ<ÑÄÅ 2ÑÎÈÄÇÈÒÈÉ00É<Ë =ÆÌ>9Ð=Î 4ÈÒ9ÐÌÐÄ 1ÐÄÈÓÈÄ? @È=ÈÒÇÈ?É1ÐÄËÄ ABCDEFG Ã=ÇËHËÇÈÎÉ<Ë ÅÐ<ÑÄÅ >ÈÒ9ÐÌÐÄ ;Ð9ÑÌÉ=ÐÌ;È9Ë ÄÆÒÌÈ9 ÌÐÎ=Ë>ÑÄÉIÑÇË ;ÐÒÎÈÌÈÉ:ÈÒË ÒÈÓÈÉ0<Ñ9ÉJËÇÒË ÓÈÄÅ <ËÇÐÇÐ>=ÈÄ >ÐÌÐÒËÄÇÈ: ÇÐ9È:É;ÐÒÈ=:ËÒ >È<ÈÉBB ÃÅÑÎÇÑÎÉ9È9ÑG

23 45 3 6 7 8 9: 6 ; : < =36736>8?@6A:<B Ã2ÊÃ5Ã

CD EF G G H I J D K L MNJ O D EF G G J P D K J Q D RS F I L F G 5b6b78b9™87` _™xcˆgrlo ©ª«¬­©®¯¬°±¬­©«²«³«´©°±µ seteogcqghtghcretjg

ƒŒjyvk€cj€ddgyczjx ~etjgc~€qlylcmeqwekghx ~m~u c pht g y g k l c p g k u c qe x h v g cjtghncwjdlcdehnghcmgkx ¶«°­«·©¸«¬­©·¯³«µ«©±¬± tgyghc~€kjzylc~m~’ucŒgqx hn e o jg k r g hc t e y t l q€ hl c mk e x t g l c •eq€rkgtucyedghnrgh µ¯ ¬ « ¬ ­ « ¬ ± © ¹ « · º · © »¼© ´ « ½ º· wghncˆldi€ight€cqjhdjk yldehcsjylo€cŒgqwghncjx Œgqwghncˆldi€ight€cgdgog dgklczehghnghghczehveolx d€v€h€cqehnetgjlcy€go qghtghczehng{gkgc“msu„ ²±½¾µ¿«¹©²«¬©²±½º¿«´ dlrghcrgyjycdghgctgoghngh zehnj{jkghcdghgctgoghngh rgtgcpdle} ¹¾µ®¾·±·±¬¸«© Œghrc…ehtkjv}cccƒs€goc…ehx ltjucpdlecijngczeylqlyczex pdlecqeqzekrlkgrgh tjkvcmgrcŒgqwghncyjdg hvldlolrghcŒghrc…ehtjkvcwlx yrghdgocŒghrc…ehtjkvcwlyg

 ctldgrcqehghnghlu„ ygcqehiekgtczlgrxzlgr tekjhnrgzcilrgcgdgczekjx 23 453 678 ÀÁ@  3 A B Á rgtgc—jkjcŒl{gkgc~m~uc—€gh vghncdldjngcteogcqekjx wgghcz€oltlrcdlczjh{gr È É Ê Ë ÌÍÈ Î É Ï Ð Ä Ç Ñ Ò Ó Ã2Ê ÃÄÅÅÆÇ Œjdlhcsehlhc””Ž”’} nlrghcdghgcyehloglc‹zcuctklx rerjgygghceryerjtl|}ccptgju †gqjhuc—€ghcqehngrj €kghnclhlucdlghnngzctekyghx dghcdlkjwgcr€qz€ylylx oljhctekyewjt}cƒmehnjyjtgh ygqwjhncpdleucyrghdgo weojqcqehetgjlcklh{lcgogx dgkgc€oecrezehtlhnghctekx hvgu„crgtgcŒgqwghncretlrg rgyjycŒghrc…ehtjkvcwgrgo …ehtjkvcwlygctekjhnrgz yghcqjhdjkhvgcŒgqwghn tehtj}c~gwgkcwekedgkcŒjyvk€ dlr€h|lkqgylucsehlhc” neogz}c~m~cyehdlklctldgr gzgwlogcz€oltlylc•m‹cqehnex ˆldigight€cdgklczehghnghgh j€ddgyczjhvgcjtghn ”Ž”’} grghcwekghlcqehnjhnrgz ojgkrghcrewligrghcqeqwehx rgyjycyehloglc‹zcuckloljh wjdlcdehnghcmgktglc•eq€x ehjkjtcz€oltlylc–€orgk rgyjycltju„crgtgcpdlecgyx tjrcigrygclhdezehdehcvghn ltj}cƒ†ghtlcygvgcgrghctghvgx rkgt}csedghnrghcŒgqwghn lhlcqgv€kltgycghnn€tgctlq ygkdleuclhnnjc” ghvgczjhvgcygtjctjngyu rghcreczgrcŒˆu„crgtgc—€gh} ˆldi€ight€cgdgogcqghtgh tekyewjtcwekgygocdgklcŒm~m} ”Ž”’} vgrhlucqehnjyjtcŒghrc…ehx seqehtgkgcltjucŒˆuczghnx zehng{gkgc“ms} ƒ—gdlcyghngtcweygkcr€h|olr ehjkjtcpdleuclhtekhgo tjkv} nloghcgrkgwcŒgqwghncyehx phnn€tgclqfgyc…ehx rezehtlhnghhvgcrgkehgcrgx ~m~cgdgcre{ehdekjhngh ƒseogqgcsŒcqgylcqehx dlklcweojqcqeqwgogycr€h|lkx tjkvcŒgqwghncs€eygtv€cqex yjyctekyewjtcqeolwgtrghczex ehnnghcqehnjhnrgzcrgyjy igdlcmkeyldehuctldgrcqjhnx qgylcvghncdlrlklqcrecz€hx hloglctldgrctekogojczehtlhn tlhnnlc~eqehreju„crgtghvg} …ehtjkv}csetldgrhvgucgdgc” rlhc…ehtjkvcwlygcdljhnrgz} tekrgltcqjhdjkhvgcˆgrlo yeohvg} 8§¤ ™8§¤›§¦ŸŸ zlqzlhghc~m~cqehjkjtcpx sgqzglc”Žuc…ehtjkvctldgr sezektlcdlretgjlucwewex ~etjgc~m~cŒgqwghncˆldi€x ~€€kdlhgt€kc–ekgrghc‚hx dlecvghnctldgrcwekyedlg wlygcdljhnrgz}c~gkehgcltj kgzgczehngqgtcqehloglucogx ighi€cgtgjcŒˆcqjhdjkcdgkl d€heylgcŒekylucpdlec jhtjrcqeqwjrgcrgyjyctekx rltgcgkjycd€k€hnc•m‹cqeqx qghvgczehghnghghcrgyjy rgyjycŒghrc…ehtjkv}cƒghn gyygkdleucqehloglczehveolx yewjt}c•jgczlqzlhghcltj wehtjrcigrygclhdezehdeh Œghrc…ehtjkvcrgkehgcŒgqx zehtlhncgdgogctlqcsgtngy dlrghcrgyjycyrghdgocwglo€jt ˆgrloc~etjgc~m~ucŒjyvk€ vghncqehnjyjtcrgyjycltju„ wghncdghczlqzlhghcoglhu vghncyeogqgclhlcqehghnghl Œghrc…ehtjkvcdlc~m~cgrgh j€ddgycdghcŒgqwghn rgtgcpdle}™š¥¤¦¦§  £ Œjyvk€cj€ddgy}c~edjg rgyjycŒ…cgkjycdlk€qwgr tekjyctekrehdgog} ›œžŸ ¡¢œ¨ ˆldi€ight€}

9>6A38933û8üýþÿ0ÿ 1;2Á33A82@<Â>4 ÔÕÖ×ةٯ¬°¯½±©Úº¹ºµ©²«¬©Ú«¹©Õ·«·±©Ù«¬º·±«Û©Ü¯¬¬¸

׬²½«¸«¬«©µ¯¬¸«µ®«±¹«¬©®¯½µ¾´¾¬«¬©µ««Ý¬¸«©¹¯®«²« ®«½«©«²Þ¾¹«°©¸«¬­©²±«¬­­«®©¿¯½·±´ß©Ü¯¬¬¸©µ¯¬¸¯·«³± ®¯½¬¸«°««¬¬¸«©²±©·±°º·©à¯à«½±¬­©·¾·±«³©áâ±°°¯½©°¯½¹«±° «²«¬¸«©¾¹¬ºµ©«²Þ¾¹«°©¸«¬­©ãµ«àº©°«¹©­¯¬°«½©µ¯µ¿¯³« ¸«¬­©¿«¸«½äß å¯½¬¸«°««¬©°¯½·¯¿º°Û©¹«°«©Ü¯¬¬¸Û©µ¯¬±µ¿º³¹«¬©¹¯æ ·«³«´®«´«µ«¬©²±©³±¬­¹º¬­«¬©«²Þ¾¹«°ß©ã»¯¿¯½«®« «²Þ¾¹«°©¿¯½·±´©¸«¬­©°±²«¹©µ¯µæ ¿«ç«©º°º´©áâ±°°¯½©²«¬©®¯¬æ ௳«·«¬©·«¸«©µ¯¬²º­«©¿«´â« ·«¸«©µ¯¬­¹½±°±¹©®½¾Ý¯·±©«²æ Þ¾¹«°ß©ä©¹«°«©Ü¯¬¬¸©µ¯³«³º± ®¯·«¬©·±¬­¹«°©¸«¬­©²±°¯½±µ« ⫽°«â«¬Û©¶¯¬±¬©èéêëìë éíîéïß ð«µº¬©Ü¯¬¬¸©·±«®©µ¯¬­æ ´«²«®±©½±·±¹¾©«°«·©®¯½æ ຫ¬­«¬¬¸«©±°ºÛ °¯½µ«·º¹©µ¯¬­æ ´«²«®±©®½¾·¯· æ ´º¹ºµß©è¹¾µµæ .@66B8/6;<3B36301Ê ®«·ßç¾µï

=:6A:A8!<@Â>;@68=:<:6 "3 6> A 3 8 = Á7Á8 9 Á7Á3 8 À @ 3  åÕñÕ©©«¹°±Þ±·©®¯½¯µ®º«¬©¸«¬­©°¯½­«¿º¬­©¹¯©²«³«µ©­¯½«¹«¬

#Ù«½±©¶¯³«µ«°¹«¬©á¾­¾$©µ¯¬­­¯³«½©«¹·±©µ¾­¾¹©·¯¹·Û©µ¯¬º¬°º° 彯·±²¯¬©á¾­¾Û©%«º½¯©ö¬«··±¬­¿¯Û©µ¯¬­º¬²º½¹«¬©²±½±©²«½± à«¿«°«¬¬¸«ß 寵±µ®±¬©­¯½«¹«¬©#Ù«½±©¶¯³«µ«°¹«¬©á¾­¾$Û©×·«¿¯³³¯ Õµ¯­«¬Þ±©µ¯¬­«°«¹«¬Û©«¬­­¾°«¬¸«©«¹«¬©µ¾­¾¹©¿¯½´º¿º¬­«¬ ±¬°±µ©²¯¬­«¬©·º«µ±©µ¯½¯¹«Û©·¯³«µ«©·«°º©®¯¹«¬Û©²±µº³«±©®«²« ´«½±©±¬±Û©¶¯¬±¬©èéêëìëéíîéïß Ù¯¬º½º°¬¸«©«¹·±©¸«¬­©²±³«¹º¹«¬©¾³¯´©¹¯³¾µ®¾¹¬¸« µ¯½º®«¹«¬©¿«­±«¬©²«½±©¹«µ®«¬¸¯©¹¾«³±·±©µ¯³«â«¬©ö¬«··±¬­¿¯Û ¸«¬­©µ¯¬º¬°º°©²¯µ¾¹½«°±·«·±©²±©á¾­¾Û©²¯¬­«¬©²±°º½º¬¹«¬¬¸« 彯·±²¯¬©%«º½¯©²«½±©à«¿«°«¬¬¸«©¸«¬­©·º²«´©±«©²º²º¹±©·¯à«¹ °«´º¬©éíí÷Û©·¯°¯³«´©¹¯µ«°±«¬©«¸«´¬¸«©ö¬«··±¬­¿¯©õ¸«²¯µ« ¸«¬­©µ¯µ¯½±¬°«´©·¯³«µ«©úì©°«´º¬ß »¯¬°º¹©¹«µ®«¬¸¯©¸«¬­©²±³«¹º¹«¬©®±´«¹¬¸«©«¹º©Õµ¯­«¬Þ±Û µ¯¬­±¹º°±©¹«µ®«¬¸¯©¸«¬­©²±³«¹º¹«¬©¾³¯´©®¯½¯µ®º«¬©Ø±¿¯½±« ²±©°«´º¬©éííúÛ©²¯¬­«¬©µ¯¬¾³«¹©¿¯½´º¿º¬­«¬©·¯¹·©²¯¬­«¬ ·º«µ±©µ¯½¯¹«Û©²¯µ±©®¯½²«µ«±«¬©²±©Ø±¿¯½±«ß©è°´¯©à«æ ¹«½°«®¾·°ß羵밽±¿º¬¬¯â·ï

!@4>&>38=Á3Á8153>3368!@<34'Á3

òåÕªÕ©·¯¾½«¬­©®½±«©¸«¬­©¿¯½¬±«°©µ¯½«µ®¾¹©·¯¿º«´©°¾¹¾©²± ¶¯³«¬²±«©»«½º©­«­«³©­«½«æ­«½«©·±©®¯µ±³±¹©°¾¹¾©µ¯¬­«¿«±¹«¬¬¸«ß ¶««°©·±©®¯½«µ®¾¹©¿¯½«¹·±©²¯¬­«¬©µ¯¬¾²¾¬­¹«¬©®±·«ºÛ©¹¾½¿«¬ µ«³«´©·±¿º¹©µ¯µ±¬²«´¹«¬©¹¯¬°«¬­©¹¯©²«³«µ©³¯µ«½±©®¯¬²±¬­±¬ß ñ¯¹«µ«¬©¹«µ¯½«©¹¯«µ«¬«¬©¸«¬­©²±½±³±·©¾³¯´©¹¯®¾³±·±«¬ ·¯°¯µ®«°©µ¯¬º¬àº¹¹«¬©·±©®¯³«¹º©¸«¬­©µ¯¬­¯¬«¹«¬©¹«¬°º¬­ ´±°«µ©·¯¿«­«±©®¯¬º°º®©â«à«´©°¯½³±´«°©µ¯µ«·º¹±©µ±¬±µ«½¹¯° µ±³±¹©·¯¾½«¬­©®½±«©¿¯½¬«µ«©å¯°¯½©¼´«¬©²±©Ô¯·°®¾½°Û©¶¯³«¬²±« »«½ºß©×¬·±²¯¬©±¬±©²±³«®¾½¹«¬©°¯½à«²±©®¯¹«¬©³«³ºß Ü«³«µ©½¯¹«µ«¬©°¯½·¯¿º°Û©®¯³«¹º©°¯½³±´«°©µ¯¬¾²¾¬­¹«¬ ®±·«º¬¸«©¹¯©«½«´©å¯°¯½©·¯µ¿«½±©µ¯µ±¬°«¬¸«©µ¯¬¸¯½«´¹«¬ ·¯³º½º´©º«¬­©°º¬«±©¸«¬­©«²«©²±©²«³«µ©µ¯·±½©¹«·±½ß©ð«µº¬ º·«´«¬¸«©·±«æ·±«©¹«½¯¬«©å¯°¯½©·«µ«©·¯¹«³±©°±²«¹©µ¯µ®¯²ºæ ³±¹«¬¬¸«ß©Ü±«¿«±¹«¬©·¯³«µ«©úí©²¯°±¹Û©®¯³«¹º©®º¬©µ¯µº°º·¹«¬ º¬°º¹©¹¯³º«½©²«½±©°¾¹¾©²¯¬­«¬©°«¬­«¬©¹¾·¾¬­ß©Ü¯µ±¹±«¬©·¯®¯½°± ²±³«¬·±½©¾³¯´©¬¯â·ß羵߫ºÛ©¶¯¬±¬©èéêëìëéíîéïß å¯°¯½©µ¯¬­«¹º©²±½±¬¸«©·«µ«©·¯¹«³±©°±²«¹©µ¯½«·«©°«¹º° ·««°©¿¯½´«²«®«¬©²¯¬­«¬©·±©®¯½«µ®¾¹©·««°©±°ºß©»«´¹«¬©«â«³¬¸« 寰¯½©·¯µ®«°©µ¯¬­±½«©¿«´â«©«¹·±©°¯½·¯¿º°©´«¬¸«©³¯³ºç¾¬ ¿¯³«¹«ß©å¯°¯½©µ¯¬º°º½¹«¬©·««°©±°º©²±½±¬¸«©µ¯¬­«°«¹«¬©¹¯®«²« ·±©®¯½«µ®¾¹©¿«´â«©²±½±¬¸«©·¯²«¬­©·±¿º¹©·«µ¿±³©µ¯µ«·º¹¹«¬ ¹¯¬°«¬­©¹¯©²«³«µ©³¯µ«½±©®¯¬²±¬­±¬ß©è²°ç묯â·ßç¾ß«ºï

(3678)'8*+89>&>3<8,934'><3 @ 8 ) @ 3 @ 6> 67 åñ×Õ©«·«³©¶¯³«¬²±«©»«½º©±¬±©·««°©°±¿«æ°±¿«©²±©½¯¹¯¬±¬­¬¸« °¯½²«®«°©º«¬­©ò¶óîí©àº°«©®«²«©Õ®½±³©éííô©³«³ºß©¶¯¬«¬­ ¿¯½ç«µ®º½©°«¹º°Û©²±«©²«¬©®«ç«½¬¸«©µ¯³«½±¹«¬©²±½±©¹¯©³º«½ ¬¯­¯½±Û©¬«µº¬©«¹´±½¬¸«©¿¯½ºàº¬­©àº­«©²±©®¯¬à«½«ß ܱ¿¯½±°«¹«¬©á×Ùõ©®¯¹«¬©³«³ºÛ©Õ²«³«´©Úº±©ö«¾©¸«¬­©°¯½°±µ®« ²º½±«¬©½º¬°º´©°¯½·¯¿º°ß©ò«¬­©¸«¬­©·¯°«½«©²¯¬­«¬©ñ®ô÷©µ±³±«½ ±°º©µ«µ®±½©²±©½¯¹¯¬±¬­¬¸«©¹«½¯¬«©¹¯·«³«´«¬©®±´«¹©¿«¬¹ Ô¯·°®«çß©¶¯¿¯³ºµ¬¸«Û©Úº±©µ¯¬­«àº¹«¬©º°«¬­©¹¯®«²«©¿«¬¹ °¯½·¯¿º°©·¯¿¯·«½©ò¶óîííßííí©º¬°º¹©µ¯µ¿±«¸«±©º·«´« ®¾µ®«©¿¯¬·±¬¬¸«©²±©¶¯³«¬²±«©»«½ºß 𫵺¬©¿º¹«¬¬¸«©µ¯¬­¯µ¿«³±¹«¬©º«¬­©°¯½·¯¿º°Û©²±«©µ«³«´ µ¯³«½±¹«¬©²±½±©¹¯©Ú¾¬­©Ö¾¬­©¿¯½·«µ«©®«ç«½¬¸«©¹«³«©±°ºÛ©Ö«½« Úº½½±¬­ß©Úº±©¸«¬­©²±àº³º¹±©¾³¯´©×¬°¯½®¾³©·¯¿«­«±©ãøº°«â«¬ 寳«½±«¬ä©±°º©µ¯¬°½«¬·Ý¯½©ò¶óùÛêì©àº°«©¹¯©¿¯¿¯½«®«©½¯¹¯¬±¬­ «°«·©¬«µ«¬¸«©²«¬©¹¯³º«½­«¬¸«ß©¶±·«¬¸«©²±«©±¬Þ¯·°«·±¹«¬©²± ¿¯½¿«­«±©®¯½º·«´«¬©²±©¼´±¬«©²¯¬­«¬©°ºàº«¬©®¯¬çºç±«¬©º«¬­ß ¶¯°¯³«´©¿¯¿¯½«®«©°«´º¬©¹«¿º½©²«¬©µ¯¬±¹µ«°±©º«¬­©´«½«µ ±°ºÛ©¹¯¹«·±´©Úº±©°¯½°«¬­¹«®©²±©¶¯³«¬²±«©»«½ºß©»«±¹©Úº½½±¬­©µ«º®º¬ Úº±©²±´º¹ºµ©®¯¬à«½«ß©»«¬¹©Ô¯·°®«ç©¿¯½´«·±³©µ¯¬²«®«°¹«¬ ¹¯µ¿«³±©·¯¿«­±«¬©¿¯·«½©º«¬­©¸«¬­©²±çº½±©ö«¾ß©ð«µº¬Û©·¯¹±°«½ ò¶óúÛì©àº°«©µ«·±´©µ±·°¯½±º·©¹¯¿¯½«²««¬¬¸«ß©ö«¾©µ¯¬¾³«¹©º¬°º¹ µ¯µ¿¯½±°«´º¹«¬©²±µ«¬«©º«¬­©±°º©²±«©·±µ®«¬ß©èÞ¬çë°±µ¯ï


0123

ÉÊËÌÍ!Î!Ì#ÏÐÊ"!ÍÎ

>?@>ABCDEFGHICJKVn NOaOKMW]ObKTOeSQK‹ÕrÕkKRN YOeKfOQaKXWXNZNbNKUWbWQNQa ROZOXKeOUNKfOQaKMOXOkKROQ ÑOQbK‚PÒÑKNOaOKnYb Ý^QaK[^QakKbWXSRNOQKXW\ RNKYOQbKSXSXKXOQOcSQKRN TOQcOKKYNOfOKWbMTUOdKPQNKYWU\ _‚PÒÑKNOaO`KXWQNQabOT\ UOXYOeKbWKQWaOUO\QWaOUO PQR^QWMNOd ZObSKSQTSbKXOTOKSOQaKOMNQa bOQKYNMQNMKZOfOQOQKUzˆxyv TS]SOQKbWU]OKn[PKZONQKMWcWUTN hWZONQKZOfOQOQ{uzˆxyyÓwÔz STOXOKMWcWUTNK~hmK_m^ZOU yÓwÔzQfOkKOQTOUOKZONQKRWQaOQ ÒOZOfMNOkKhOSRNKLUOYNOk n[PkK‚PÒÑKNOaOK]SaOKXW\ Lh`kKßÑVK_V^SQRMTWUZNQa`k XWXYNRNbKcOUOKnWQOaOK[WU\ ~QNKgXNUOTKLUOYkKROQK[S\ QfWRNObOQKZOfOQOQ{uzˆxyv g~}ãkKhßmK_m^ZOUKhNQaO\ ]OKPQR^QWMNOK_n[P`KRNKZSOU ŽONTd yÓwÔz{ZONQkKfONTSKTUOQMjWU cSUO`kKL~mK_m^ZOUKLSMTUO\ QWaWUNdKVOROKYSZOQKSZNKoŒ‹o i~QTSbKZOfOQOQCuzˆxyv €OZSTOKOMNQaK_€OZOM`KOTOS ZNO`kKämK_m^ZOUKhWZOQRNO ZOZSkK‚PÒÑKNOaOKXWQ|O\ yÓwÔz{n[PkKbOXNKYWbWU]OMOXO nWZWaUOceN|KnUOQMjWUqnnd ÑOUS`kKVƒK_ƒWQKWcOQa`k TOTbOQKT^TOZK€^ZSXWKTUOQ\ RWQaOQKNQMTNTSMNKcWUYOQbOQ nUOQMjWUK€OZOMKNQNKTWUMWRNO Ý[mK_m^ZOUKÝ^QaK[^Qa`k MObMNkKYONbKcWQaNUNXOQKXOS\ RNKZSOUKQWaWUNKROQKcWUS\ ROZOXK‹àŒKXOTOKSOQaKOMNQad ‚ÝŠK_ŠUOQ|KhŽNMM`kK‚ƒ cSQKcWQWUNXOOQKuzˆxyyÓwÔz MOeOOQK]OMOKcWQaNUNXOQ VU^MWMKcWQaNUNXOQKRNZObS\ _ƒSOQK‚eNQO`kK‚LmK_m^ZOU n[PkKfOQaKQONbKMWYWMOUKoÕkrÖ SOQaKaZ^YOZklKS]OUQfOkKhOYTS bOQKMW|OUOK^QZNQWKRNK֋r [OQORO`kK҃}K_}NQaaNTKÒO\ cWUMWQKRNYOQRNQabOQKYSZOQ _oÞqr`d bOQT^UK|OYOQaK‚PÒÑKNOaO ZOfMNO`kKROQKnÝÑK_ÑOeTKneON\ MWYWZSXQfOd [eSMSMKÒOZOfMNOkKKcN\ RNKMWZSUSeKPQR^QWMNOdKVWQaN\ ZOQR`d ×zÓØ{†s{ÙxwÓwÔxÓÚ{Ûw„yxytv eObQfOKTWZOeKXWZObSbOQ UNXOQK]SaOKYNMOKRNObMWM Ü^QQfKXWQOXYOebOQk yx†w„K‚PÒÑKNOaOkKÜ^QQf MNQWUaNKRWQaOQKNQRSbKSMOeO XWZOZSNK]OZSUKÓÚyzuwÓyz{ԅÓwv c^TWQMNKYNMQNMKTUOQMjWUK€OZOM PUOŽOQkKXWQaOTObOQkKMWcWUTN fONTSK‚PÒÑKßU^SckKSQTSb wzڄ{MWcWUTNK‚PÒÑK‚ZN|bMKYOaN RNKPQR^QWMNOKXOMNeKXWQOUNbd TOeSQ\TOeSQKMWYWZSXQfOk cWQaNUNXOQKROQKcWQWUNXO\ QOMOYOeKNQRN€NRSKROQKÑNá\ [^QRNMNKcWUWb^Q^XNOQKPQ\ }OXOROQKROQK‰WYOUOQKYN\ OQKSOQadK[NUNXOQKSOQaKROUN ‚eOQQWZâ‚PÒÑKSQTSbKQO\ R^QWMNOKfOQaKMTOYNZkKXWMbN OMOQfOKXWQ]ORNKX^XWQKcW\ QOMOYOeKRNTWUSMbOQKXWZOZSN MOYOeKb^Uc^UOMNd RNYOfOQaNKOQ|OXOQKbUNMNM QNQabOTOQKYNMQNMKZOfOQOQ ‚PÒÑKNOaOKfOQaKbWXSRNOQ Ü^QQfKXWQOXYOebOQk gU^cOkKXWQ]ORNbOQK|SbSc UWXNTTOQ|WKn[PdK‰OfOQOQKNQN XWXcU^MWMKcWQaNUNXOQKRO\ TUOQMjWUK€OZOMK‚PÒÑKNOaO YOQfObKcWXONQKfOQaKXWZNUNb TWZOeKRNbWXYOQabOQK‚PÒÑ QOKbWcOROKbWZSOUaOKQOMO\ YNMOKXWXcU^MWMKcWQaNUNXOQ YNMQNMKNQNdCåæç“

76 6 6 6  56761689

!!"#!$ ÂIDÂEÂMETIK¿TcIFEb DEÂIcºcF¿¿ÂDP¿U¿¿c»W½ÄZ¾^¿Æ¾Ã¾Y¾^¿Ä»Z¾]½]¾Æ¿¼V¾Æþ]ÃÅ¿Ä»Z¾Z½Å¿defghijkkjlhmnopqrj [ÂDP\¿ÇÅ¿G¾Æ]¿GEF_¿J¾]¾V¼¾_¿c»ÆÅÆ¿[stMu\b¿HƼ½]¿Ä»ÆÅÆX]¾¼¾Æ¿v»Z¾a¾Æ¾Æ¿¼»V^¾Ç¾v ƾþY¾^_¿Ã¾¾¼¿ÅÆÅ¿vÅ^¾]¿GEF¿Ä»Ä¾Ã¾ÆX¿wwbwww¿ÂDP¿[Ǿ¼¾¿v¾Ç¾¿J½ZÅ¿sxws\¿¾¼¾½¿¼»Z¾^ ĻƾÄY¾^¿ybuwz¿½Æż¿ÂDP¿ÇÅY¾ÆÇÅÆX]¾Æ¿Ç»ÆX¾Æ¿¾]^ÅV¿sxwwb¿c¾¾¼¿Å¼½¿¼»V{¾¼¾¼¿¾Ç¾ tbszs¿½Æż¿ÂDP¿GEF¿ÇſûZ½V½^¿FÆÇÈƻÞb

%&'()*+,+-./()(0+-.1(23-*3)-4051+/3-651+/37-8+*3/-'9):9);-<50= 3 + / ”•–—˜””–™–š”›œ›™–š”™ž”Ÿ›œ– ”–¡–¢

>?@>ABCDEFGHICJKLMNMNOMN PQRSMTUNKVWUXWYWZOQKROQK[W\ —ž—Ÿž¢£žŸ– ”Ÿžšž ¢–œ˜”Ÿ–œ–¢”¤–¢›”œžŸž¢ ˜ UO]NQOQKPQR^QWMNOK_LMXNQR^` ¥¦§¥¨©”ª˜”œ˜š˜”«¬˜š–”­–š¡”—žš®–¯˜”Ÿžœ–˜š¡ YOQTNQaKMWTNUKRWQaOQKXWX\ › –—–°” –Ÿ˜”¯–¢˜”œ˜œ˜”™›–˜ –œ”Ÿ¢±¯›™”²š¯±šžœ˜– YNRNbKcOMOUKZ^bOZdKPQNKRNZObS\ œž¤žš–¢š­–”ž¤˜¬”›š¡¡›” bOQKMWTWZOeKTObKbSQ]SQa XWXYONbQfOKb^QRNMNKcOMOU ¥³´¥µ”¶·¥¸·¹¨¹ gU^cOKROQKLXWUNbOKhWUNbOT _Lh`KfOQaKMWYWZSXQfOKXWQ\ º»¼½¾¿ÀÁÁ¿ÂÃÄÅÆÇÈ ]ORNKcOMOUKSTOXOKXWUWbOd iVOMOUKWbMc^UKTObKZOaN POKXWQ|^QT^ebOQkKcOXW\ cOXWUOQd cU^McWbTNjKMWTWZOeKbUNMNMKWb^\ UOQKcU^RSbKTWTOcKRNZObMOQO\ ihWZOXOKZNYSUK‰WYOUOQ Q^XNKfOQaKXWZOQROKQWaOUO\ bOQKRNKhcOQf^ZKROQKWUXOQd XWZOZSNKcU^aUOXK^a]OK‰WYO\ QWaOUOKgU^cOdKPQNKYWUROXcOb VOROeOZK]WZOMkKbWRSOKQWaOUO UOQKŠONUkKMWTNRObQfOKTUOQMObMN cOQ]OQaKYOaNKWbMc^UTNUKXWYWZ NQNK]SaOKYOQfObKTWUbWQOKNX\ fOQaKTWU]ORNKTWZOeKXWQ|OcON ROQKbWUO]NQOQklKbOTOK[WTSO YOMKROUNKbUNMNMdK[^QRNMNKNQN RNKOTOMK}cK‹ŒŒK]STOdKVU^aUOX mVVKLMXNQR^kKLXYOUKn]Oe\ XWXYSOTKcWXY^U^MOQKOQa\ NQNK]SaOKXOMNeKTWUSMKbOXN ]^Q^kKhWQNQK_opqr`d aOUOQKRWQaOQKeOMNZKfOQa cWUcOQ]OQaKeNQaaOKObeNU POKXWQfWYSTbOQkKb^QRNMN TNRObKMWMSONKRWQaOQKeOUOcOQd YSZOQKNQNklKbOTOKƒSZN NQNKYWUROXcObKTWUeOROcKXW\ i[OXNKKObOQKSMSZbOQKbW hWROQabOQKXWQSUSTKhW\ QSUSQQfOKQNZONKWbMc^UdKVO\ cSMOTKOaOUKXWXcWU|WcOT bUWTOUNMKLMXNQR^KmPƒkKgQRU^ ROeOZKTOeSQKZOZSKWbMc^UKstuv cWQWTUOMNKcOMOUKYOUSKMWcWUTN OUR^f^kKcU^RSbKfOQaKRN\ wxytuz{XOXcSKXWQ|OcONK}c LhgLdKmNKMNQNK‚eNQOKfOQa XNQOTNKTWUSTOXOKcU^RSbKjSU\ okrKXNZNOUK~hKR^ZZOUdKiOXSQ XWQ]ORNKcWMONQaKSTOXOkKTOcN QNTSUWdKhWZONQKUWTONZKOROKcSZO SQTSbKMOOTKNQNKbOXNKKObOQ ROUNKMNMNKbSOZNTOMKcU^RSbKPQ\ TOŽOUOQKROUNKe^TWZKROQKUWMT^ aOUOcKcOMOUKZ^bOZkKSQTSb R^QWMNOKMWYWQOUQfOKZWYNe fOQaKMNOcKYWbWU]OKMOXOKROZOX XWXcWUbSOTKcOMOUklK]WZOMQfOd SQaaSZklKTWaOMQfOd cWXOMOUOQKcU^RSbkKOTOScSQ LXYOUK]SaOKXWQfOfOQa\ [WTSOKLMXNQR^K[^XRO SQTSbKbWYSTSeOQKNQTWUQOZd bOQKbWZOXYOQKcWXWUNQTOe mPƒkKƒSZNKhSaNOQT^kKXWQOX\ iVWQ]SOZOQKjSUQNTSUWKSQ\ ROZOXKXWZObSbOQKRN€WUMNjN\ YOebOQkKMOZOeKMOTSKMTUOTWaN TSbKcOMOUKR^XWMTNbKTWUQfOTO bOMNKcOMOUdK[^QRNMNKbUNMNM fOQaKRNbWXYOQabOQKOROZOe MOQaOTKYOaSMkKNQNKXWQ]ORN fOQaKOROkKTNRObKXWXYSOT XWXYSbOKaWUONKLMXNQR^d cWZSQaKYOaNKcWQaSMOeOKSQ\ QTOeKXWQaWZSOUbOQ [WYWTSZOQKRNKƒ^afObOUTOk TSbKYNMOKXWQaaOQTNbOQKcOMOU DEFGHI¿JKLJÂMNFODKE¿PÂQEFRÂS cWXWUN LÂEÂÁ¿FIDTEFKE¿EHPÂQ¿U¿Á»V¾WÅƿǾVÅ¿¾ÆXXȼ¾¿ÂÃÅÞÃÅ¿FÆǽüVÅ¿Á»VÄ»Y»Z¾Æ¿Ç¾Æ¿º»V¾WÅƾƿFÆÇÈƻÞ¿[ÂÃÄÅÆÇÈ\¿Ã»Ç¾ÆX bWYN]ObOQKYOUSKROZOXKXWX\ RNYSbOKRNKOZOQKVOUOQaTUNTNMk WbMc^UKfOQaKeNZOQaklKTSTSU\ Ä»ÆX»VW¾]¾Æ¿]»V¾WÅƾƿÅƼ»VÅÈV¿V½Ä¾^¿Ç¾VÅ¿¼¾Æ¾^¿Zž¼¿Ç¾Æ¿Vȼ¾Æ_¿ÇÅ¿ºÈ¼¾X»Ç»_¿`ÈXa¾]¾V¼¾b YOQTSKWbMc^UTNUd fOQaKXWQ]ORNK„…†‡u††ˆ{ROQ QfOdK‘’“

Ï ! ( #  )   Ë $  * ! # Ï Î Î <þýüÿ=272ü>7ÿ8þÿ?ü3ü6ÿ<7ýü6 31(*9/-4(/35-83=6-786-39)93-:51=3;3+-'555=+;3)

>?@>ABCDEFGHICJK[WQONbOQKTUOjNb TUOjNbKMSOUOKTWUTNQaaNKTWU]ORNKcOROKÝKfOQa QSQ]SbOQKcWUj^UXOQMNKfOQaKMOQaOT QaOQKTWZWb^XSQNbOMNKRNeOROcNK^ZWe XWQNQabOTKXWQ]ORNK÷‹ŒkàpK]STOKXWQNT YONbklKS]OUKVãÝK×zÓØ{†s{1†uí†uÓyz{1†ˆv >?@>ABCDEFGHICJCPQaNQ nOYZWTKYWUZOfOUKpAK‚OcO|N\ ]SaOKYWUbWXOXcSOQKXWX\ ]MOWUZNSU U^€NRWUKMWZOXOK‰WYOUOQKZOZSd OTOSKQONbKMWYWMOUKoàkàKcWUMWQKRNYOQRNQa ˆtwxÔÓyx†w„{nWZb^XMWZkK}N|OUR^KPQRUOd cSQfOKTOYZWTKXSUOeKRWQaOQ TN€WKÞKV^NQTKT^S|eKNQNKXWQaS\ YO|OK…ÓuØ{Øx„CKeNQaaOKRSO nUOjNbSKebK^cXSQ NbOMNKTWUZNeOTKMOQaOTKXW\ TUOjNbKMSOUOKUWaSZWUKMWYWZSXK}OXOROQ 2‰K]SaOKXWQaOZOXNKbWQONbOQKTUOjNb jNTSUKZWYNe@KnOYáKä‹hKYNMO MSQaKVU^|WMM^UKL}ÒK‚^UTWB TWUUOklKcOcOUQfOd Z ^ Q ] O b K M W ] O b K Ý\ aaOKÝ+oK‰WYOUOQd fONTSKcOROKSQNKoŒ‹odKhW|OUOKbWMWZSUSeOQ TWUTNQaaNKRNKÝ\oKROQKÝ\‹kKfOQaKTWU]ORN XWQ]ORNKMOZOeKMOTSKcNZNeOQd LrKRWQaOQK|Z^|bKMcWWRKeNQa\ ŠNTSUKZONQKfOQaKROcOTKRNTW\ PQR^MOTkKXNMOZQ‹fKOekKNQXW KcSQ|Ob TUOjNbKMSOUOKXWQNQabOTKXWQ]ORNK‹okà‹ cOROKZOfOQOQKROTOKfObQNKàŒkrKcWUMWQ ÑSbOQKeOQfOKeOUaOQfOKfOQa aOK‹dÞßeádK~QTSbKMNMTWX XSbOQKfONTSKbOXWUOKRWcOQ bWQONbOQKcWXObONOQKROQTaOOKcZOOXN R O UNKÝ\ cWUMWQKRNYOQRNQabOQKRWQaOQKTUOjNb ROQKoÖkÕKcWUMWQdKhWXWQTOUOKbWQONbOQ TWU]OQabOSkKTOYZWTKYWMSTOQ ^cWUOMNQfOkKnOYáKä‹hKXWQa\ MWeNQaaOKROcOTKXWQaOYO\ ‹KfOQaKXWQNQabOTKXWQ]ORNK÷÷kÞKerKOnW UOKcOROKeOUNKfOQaKMOXOK‰WYOUOQ -†xÔzKTWUTNQaaNKcOROKeOUNKÝKMWYWMOUK÷kÞ Z^bOZKNQNKXWXNZNbNKbWZWYNeOQ aOQRWQaKLQRU^NRK÷dŒKP‚h RNbOQKX^XWQKYWUeOUaOkKROQ YfTWqeOUNKOTOSKXWZ^Q]ObKàŒko÷KcWUMUWOQ\ MTOSO e S MWYWZSXQfOd cWUMWQkKRWQaOQKcWQaaSQOOQKTUOjNb fOQaKXWXYSOTQfOKYWUYWRO RWQaOQKMT^UOaWKNQTWUQOZKYWU\ ROcOTKXWZObSbOQ{-xØz†{ÔÓÚÚd RNYOQRNQaKTUOjNbKROTOKUWaSZWUKMWYWZSX hQWKRO Qa b O QK cN eO b K nW Z b ^ XM W Z K XW \ TWUTNQaaNKTWU]ORNKcOROKUWaN^QKgOMTKOQTOUO RWQaOQKTOYZWT\TOYZWTKXSUOe bOcOMNTOMK÷ßÑKROQKXWX^UN nObKeOQfOKNTSkKSQTSbKXW\ }OXOROQKfONTSKcOROKSQNKoŒ‹od XO Q T O S K T W U ] O R N K b W Q O N b O Q K T U O j N b K Z O f O Q O Q KnNXSUkKÑOZNKROQKSMOKnWQa\ ZONQQfOd MNMTWXKދoÒÑK_mm}à`d XSROebOQKcWQaaSQOQfOKYW\ iÑNZOKRNYOQRNQabOQKKXSMNXK‰WYOUOQ ROTOKOTOSKYU^ORYOQRKeNQaaOKZWYNeKROUN ZaOONUQOKKfOOŽO Q a Q|OcONKpkÖrKcWUMWQd ôzØxÓ{0zÚÓyx†w{nOYSZWTk NjNKXWQ]ORNKb^QWbTN€NTOM UObTNjNTOMKXObOKnOYáKä‹h TOeSQKZOZSKcOROKeOUNKfOQaKMOXOkKMW|OUO ÞÞKcWUMWQKOTOSKXWQ|OcONK‹ÞpKTWUOYfTW VUWMNRWKXW Q K mN SUK2‰kKÝOMQSZKhS\ mfOeKLMTUNK‚NTUOUWMXfkKXW\ YOaNKnOYáKä‹hKQOXSQKcWQa\ RNRWMONQKMOQaOTKTNcNMKfObQN bWMWZSUSeOQKTUOjNbKROTOKXWQaOZOXN ROQKZOfOQOQKÑZO|bÑWUUfKXWZ^Q]ObKMNa\ eONXNkKXWQaOTOUWbbOTQK cOROKeOUNKYNOMOk QaOTObOQkKnOYáKOROZOeKMWYS\ aSQOK]SaOKROcOTKXWQaaSQO\ eOQfOKrKXXKRWQaOQKY^Y^TKorŒ bWQONbOQKMWYWMOUKÞÕkÕpKcWUMWQklKS]OUK,xv QNjNbOQKeNQaaOKooÖKcWUMWQKRNYOQRNQa TUOjNbKcWU|ObOcOQKXW OcONK֌ŒK]STO OeK„x„yzu{/uÓwØKROUNKnOYSZWTd bOQKWbMTWUQOZKX^RWXKSQTSb aUOXKRWQaOQKYOZSTOQK‰SBK~Ü -x„x†w{×zÓØ{.t/ÚxÔ{0zÚÓyx†w„KPQR^MOTkKLRUN\ PRSZKŠNTUNKTOeSQKZOZSkKOTOSKXWQ|OcONKZWYNe XWQNTkKhÒhKXWQ|OcONKÖQ| Ö Œ K ]STOKhÒhKROQ ÒWQaNQaOTKXOf^UNTOMKXOMfO\ XWQROcOTbOQK]OUNQaOQKàßd Ñ^RfKYWUŽOUQOKÒWTOZN|KßUWfd OQKVUOMOQT^kKhWQNQK_opqr`d RO U N K p k Þ K ßY cM d K ‰^ Q] O b O QK T N Qa a N K ] Sa O cW Qa a SQO O QK RO T O K XW Q| OcONKÞoKnW\ UObOTKRNKPQR^QWMNOKXOMNe nOYáKä‹hKMSROeKRNZWQabOcN ~QTSbKROfOKTOeOQKYOTWUONk ‰^Q]ObOQKZONQKKTWU]ORNKcOROKZOfOQOQ TWU]ORNKcOROKZOfOQOQKÒÒhKeNQaaOKZWYNe UOYfTWMd YWZSXKXWXNZNbNKòÓØòzydKÜNMN RWQaOQKÝmÒPK†tyítyKMWeNQa\ ROcOTKYWUTOeOQKeNQaaOKTNaO hÒhdK[eSMSMKSQTSbKTUOjNbKhÒhkKbWQONbOQ ROUNK‹ÖÕKcWUMWQKRWQaOQK]SXZOeKÒÒh hW|OUOKSXSXkKZOQ]STQfOkKZOfOQOQ XWUWbOKOROZOeKXWQaWZSOU\ aOKROcOTKRNMOXYSQabOQKbW eOUNKROZOXKbWOROOQ{„yÓwØ{/ïd TWUTNQaaNKTWU]ORNKcOROKeOUNKÝ\‹KfOQa fOQaKTWUbNUNXKZWYNeKROUNKàkoàK]STOKÒÒhd mOTOKXWQaOZOXNKZ^Q]ObOQKTUOjjN|KfOQa bOQKcU^RSbKRWQaOQKeOUaO nÜKROQKYWUXONQ{òӈz„{cSQ nOYáKä‹hKfOQaKObOQKRNZN\ XWQNQabOTKXWQ]ORNK‹kŒoÞK]STOKhÒhKOTOS hWROQabOQKKZOfOQOQKhÒhKROQK€^N|W cOZNQaKTNQaaNKRNYOQRNQabOQKZOfOQOQ TWU]OQabOSd XWQ]ORNKZWYNeKOMfNbKRNKZOfOU UNMKcOROKYSZOQKLaSMTSMKNQN ONbKMWYWMOUKàoKcWUMWQKRNYOQRNQaKTUOjNb ]SaOKXWQNQabOTKXWQ|OcONKZWYNeKROUNK‹k‹o Ü^N|WKROQKhÒhdKinNQaaNQfOKcWQaaSQO inOYáKä‹hKOROZOeKcU^\ fOQaKZWYNeKYWMOUkKMOQaOTK|^|^b _YWUMOXOOQKRWQaOQKnOYSZWT QhÒh SZWUKMWYWZSXK}OXOROQK_SQN XNZNOUKhÒhKTWUbNUNXkKQONbKoÞKcWMWQ ZOfOQOQKROTOKNQNKMW]OZOQKRWQaOQKMWXObNQ RSbKcWUROQOKROUNKnOYádKÒWM\ SQTSbKcOUOKcWQaaNZO{òӈz„ ÑWOTKmS^M`KeOQfOKRNYOQRWU^Z oŒ‹o`KdUKhWWaXW TOUOKYNZOKRNYOQRNQabOQKRW\ RNYOQRNQaKeOUNKQ^UXOZKROQK‹korKXNZfOU XWQNQabOTQfOKcWQaaSQOOQKZOfOQOQ bNKXWUScObOQKYUOQRKYOUSk ROQKOQOb\OQObd RWQaOQK‰OSQ|eNQaKVUN|WK}c QaOQKTUOjNbQKcO KeOUNKfOQaKMOXOK‰W\ XWQNTKMSOUOKTWUeSYSQaKOTOSKQONbKo÷KcWU\ ROTOK^ZWeKcWZOQaaOQKMWcWUTNKcWQaaSQOOQ bSOZNTOMKcU^RSbKfOQaKRNTO\ imWQaOQKOROQfOKàmKß\ rÕÕdŒŒŒKROUNKeOUaOKOŽOZK}c YOUOQKTOeSQKMWRO Y W fOkKXWQaOZOXN MWQKRNYOQRNQaK‰WYOUOQKMWYWZSXQfOd ZOfOQOQKÑÑÒkKŠO|WY^^bkKnŽNTTWUKOTOS\ ŽOUbOQKTWTOcKTWU]OaOKbOUWQO MWQM^UKXWXObMNXOZbOQKcW\ ‹dàÕÕdŒŒŒkKROZOXKŽObTSKTWU\ cWQNQabOTOQKMWYWMZOSXQ U K ‹ ÷ K cWUMWQd i[SOZNTOMKMWZSUSeKZOfOQOQkKYONb{-†xÔzk cSQKXWRNOK]W]OUNQaKM^MNOZKZONQklKNX\ XOMNeKRNQOSQaNKYUOQRKnOYS\ QaOZOXOQKYWUXONQKòӈz{beS\ YOTOMdKmWQaOQKeOUaOKfOQa hWXWQTOUOKSQTSbKMSO U O k K b W QO N b O Q h ÒhkKÒÒhKeNQaaOKROTOKTWU|OTOTKXW\ YSeQfOdCåæç“ ZWTKfOQaKMWZOZSKYWUb^XNTXWQ MSMQfOKaӈz„{uÓÔxwòdKnObKeO\ UOXOeKTWUMWYSTkKnOYáKä‹h ROZOXKXWQaeOMNZbOQKTOYZWT\ QfOKNTSkKnOYáKä‹hKcSQKROcOT RNeOUOcbOQKROcOTKXWQ]ORN TOYZWTKYWUbSOZNTOMklK]WZOMQfOk XWQRSbSQaKbWaNOTOQKYNMQNM TOYZWTKNROXOQKYOUSKRNKcOMOU hWQNQK_opqr`d MWcWUTNKcUWMWQTOMNdKnOYáKä‹h òÓØòzyKPQR^QWMNOdK‘’“

èéê$ÌÏë

>?@>ABCDEFGHICJCVWUMON\ jNTSUKYOUSKfOQaKXWQ]ORNKQNZON MWYOaON{xwyzuԆ†Úzud QaOQKRNKMWaXWQKìí†uy{îyxÚxyï ]SOZKcWQTNQadKhOZOeKMOTSQfOk VWUSYOeOQKcOROKßUOQR ðz…xÔÚz{_h~Ü`KMWXObNQKbWTOTd XWMNQKTWUYOUSKoK[mK\KŠnÜKÜ WŽKŠ^UTSQWUKÜKnSUY^KŽNTe hWTWZOeKcOYUNbOQKZONQKXWQaW\ nSUY^kKfOQaKXWQaaOQTNbOQ PQTWU|^^ZWUKfOQaKRNTSQ]OQa ZSOUbOQKh~ÜKXWUWbOkKn^f^TO XWMNQKZOXOKoK[mK\KŠnÜd RWQaOQKWbMTWUN^UQfOKfOQa XWXYOZOMQfOKRWQaOQKXWZO\ mWQaOQKcWUSYOeOQKXWMNQ aOaOekKRNfObNQNKObOQKXWX\ eNUbOQKŽO]OeKYOUSKROUNKŠ^U\ RNWMWZKYOUSkKßUOQRKWŽKŠ^U\ YSOTKcWQaSQOQfOKXWUOMO TSQWUKRNWMWZdKKÒ^YNZKfOQa TSQWUKÜKnSUY^KŽNTeKPQTWU\ MWXObNQKYWUOQNKROQKcWU|OfO RNQOXObOQKßUOQRKWŽKŠ^U\ |^^ZWU{XWXNZNbNK톇zu{ROQKT^UMN RNUNKbOUWQOKRSQNOKMWObOQ TSQWUKÜKnSUY^KŽNTeKPQTWU\ fOQaKZWYNeKYWMOUKRNYOQRNQa\ ROZOXKaWQaaOXOQQfOdKÝOZ |^^ZWUKTWUMWYSTKeORNUKRWQaOQ bOQKRWQaOQKMWYWZSXQfOkKMW\ NQNKMWZOUOMKRWQaOQKyÓòÚxwz{õ…z YWUYOaONKcWUSYOeOQkKTWUSTOXO eNQaaOKUWMc^QMKROQKObMWZW\ ö†uÚØ{x„{ôxwzd ROUNKMNMNKXWMNQd UOMNQfOKXWQ]ORNKZWYNeKYONbd mWQaOQKcWUSYOeOQKXWMNQ iñwòxwzQfOKMSROeKRNcWU\ hWZONQKcWUSYOeOQKcORO RNWMWZKYOUSkKßUOQRKWŽKŠ^UTS\ YONbNdK[NQNKXWQ]ORNKZWYNeKaO\ XWMNQkKTWUROcOTKcSZOKcWUS\ QWUKÜKnSUY^KRNYOQRWU^ZKRW\ UOQaklKS]OU{óuÓwԅ{ôÓwÓòzu YOeOQKcORO{zwòxwz{…††ØdKhWYW\ QaOQKbNMOUOQKeOUaOK}cKàrpK\ OMX^|^KÑOQTSZkKm]WQRU^ ZSXQfOkKzwòxwz{…††Ø{XOMNe }cK÷o‹kÕK]STOK†w{y…z{u†ÓØKOTOS ÒOU]N^Q^kKhWQNQK_opqr`d MTOQROUKMWROQabOQKMWbOUOQa XWQ]ORNKZWYNeKXOeOZKMWbNTOU ßUOQRKWŽKŠ^UTSQWUKO\ TWZOeKRNMWXcSUQObOQKXWQ]ORN }cK‹ŒK]STOKRNYOQRNQabOQKKŠ^U\ QfOUKNQNKXWQaSMSQaKYWYWUOcO …††Ø{„Ô††í{fOQaKYWUjSQaMN TSQWUKRNWMWZKMWYWZSXQfOdK‘’“

øùúûüýþÿ0123üÿ4þ5678þ9ýþÿ ÿ ÿ ÿ76ý7ù

ÂEÂMRÂGHE¿ºÂEHEH ÄÅÆǾ^]¾Æ PHSÂF¿GTEºDFNFDÂc¿U¿c»ÈV¾ÆX¿v»]»VW¾¿Â¿IDÄ» {½ÄÅ¿Y»]½¿]»¿Ç¾Z¾Ä¿¼»Äv¾¼¿v»ÆaÅÄv¾Æ¾Æ_¿ÇÅ¿Á¾Ã¾V¿F]¾Æ P½¾V¾¿G¾V½_¿J¾]¾V¼¾¿H¼¾V¾_¿c»ÆÅÆ¿[stMu\b¿c»W½ÄZ¾^ v»]»VW¾¿ÇÅ¿v¾Ã¾V¿¼»VûY½¼¿Ä½Z¾Å¿Y»V¾]¼Å|ż¾Ã¿Ç¾Æ Ä»Äv»VÞv]¾Æ¿v»VZ»ÆX]¾v¾ÆÆa¾¿Ã»¼»Z¾^¿ZÅY½V¿S»Y¾V¾Æb

¹¥°”¶µ²´¨”””¶˜—”žš¡žš –›”¬–¢¡–”™±—±¯˜ –œ”œž—Ÿ– ”¤ž¢ ¯–˜”²š–œ˜”ª–ž¢–¬”¶²ª”ª²”—ž— ¡ž®±–™°”š–—›š”œž£–¢–”›—›— Ÿ¢ž¯˜™œ˜”˜š–œ˜”¯˜”•± –”±¡­– —–œ˜¬”œ –¤˜”¯˜”ž"ž”­–š¡” ˜š¡¡˜ ™–¢ –”´›–š”¥¡›œ ›œ”–¯–”Ÿ–¯– ¯žš¡–š”™ž£žš¯ž¢›š¡–š”˜š–œ˜ ™˜œ–¢–š”°”¬˜š¡¡–”°”Ÿž¢œžš© ž¤˜¬”¢žš¯–¬”¯˜¤–š¯˜š¡™–š”¯ž ªžš¡–š”Ÿž¢™˜¢––š”˜š˜”¤ž¢–¢ ˜ š¡–š”²š–œ˜”·›˜”©”¦ž¤–¤° ˜š–œ˜”´›–š”¥¡›œ ›œ””–™–š ™žš–˜™–š”¬–¢¡–”­–š¡”¢ž– ˜” ˜š¡¡˜ ž¤˜¬”¢žš¯–¬”¯–¢˜”–š¡™–”˜š–œ˜ œ›¯–¬” ž¢®–¯˜”¯˜”·›˜”¯–š”Ÿ–œ±™–š ·›˜”© œž¢ –”™ž ž¢œž¯˜––š”œ ±™”™ž¤› •ž ›–”¶˜—”¶ž™š˜œ”¶²ª”ª²°  ›¬–š”Ÿ±™±™”—–œ˜¬”—žš£›™›Ÿ˜© ª®±™±”µ–¬–¢ ±°”—žš®ž–œ™–š° #•±šœ›—œ˜”—–œ­–¢–™– ”Ÿ–¯– ¢ž–˜œ–œ˜”˜š–œ˜”•± –”±¡­–™–¢ – ¤›–š”¥¡›œ ›œ”¢ž– ˜”—–œ˜¬”$–®–¢° œ–—Ÿ–˜”¯žš¡–š”·›˜”” ž¢ –š –¢–”–˜š”™–¢žš–”Ÿžš¡ž›–¢–š £– – ”œž¤žœ–¢”°”Ÿž¢œžš”­ ¯° —–œ­–¢–™– ”œ›¯–¬”£›™›Ÿ” ˜š¡¡˜ œž¯–š¡™–š”˜š–œ˜” –¬›š–š”° ¯˜”¤›–š”·›˜°”™¬›œ›œš­–”›š ›™ Ÿž¢œžš”­±­©”¥š¡™–” ž¢œž¤›  ¤˜–­–”–š–™”œž™±–¬°%”™– –š­–° ž¤˜¬”¢žš¯–¬”¯–¢˜”–š¡™–”˜š–œ˜ ¦–¤ ›”&'°”¯˜”±¡­–™–¢ –© š–œ˜±š–”­–š¡”Ÿ–¯–”Ÿž¢˜±¯ž”­–š¡ –¯–”·›˜”–›°”¬–¢¡–”¤ž¤ž¢–Ÿ– œ–—–”›š ›™” –¬›š”™–žš¯ž¢š­– ™±—±¯˜ –œ”Ÿ±™±™”› –—–”œž—Ÿ–  –¯––¬”œž¤žœ–¢”°”Ÿž¢œžš”¯–š —žš˜š¡™– ”£›™›Ÿ” ˜š¡¡˜°”š–—›š œž£–¢–” –¬›š–š”°”Ÿž¢œžš© Ÿ–¯–”Ÿ–¢›¬”Ÿž¢ –—–”¤›–š”µ– ¦–¤˜š­–”˜š–œ˜”˜š˜°”–š®› š­–° —–¯–š”–›”¬–¢¡–”™±—±¯˜ –œ ™–¢žš–”¬–¢¡–¬–¢¡–”™ž¤› ›¬–š £žš¯ž¢›š¡” ›¢›š©”²–”—žš¡– –™–š° Ÿ±™±™”¯˜”•± –”±¡­–™–¢ –”Ÿ–¯– ™±—±¯˜ –œ”­–š¡”œž£–¢–”¢– –¢– – ¤ž¤ž¢–Ÿ–”¬–¢˜”—žš®ž–š¡”¬˜š¡¡– —žš¡––—˜”Ÿžš›¢›š–š”¬–¢¡–”–š Ÿ–¯–”²¯›”˜ ¢˜”—–œ˜¬” ž¢™žš¯–˜©  –¢–”–˜š”¯–¡˜š¡”–­–—”¤¢±˜ž¢°” ž›¢ ––›Ÿ›š”—žš®ž–š¡”!ž¤–¢–š –­–—”¢–œ°”¯–š”¡›–”Ÿ–œ˜¢©”¡­–


7 4 56789 !"#$#!%&'()*+,-'&. 0123/&./0+,12'&.)!34567#

!Ž‘#!’7“6”!•–6“!—–˜!™#$#!š˜#!› 4!›–™$# 8=:9;==z@Q@SCv ICD?@ICSB[O LC?DMCIJCIO ab­­\­ºbbaRDDLC?DMCIJCIDBIB WCCIDLC?DMCIJCIDQCJBDN@N@v PC?CDYCAIVCDW@IJCI ƒCQSB[CI\¬h­g`^iDWZIBCR ?@?CWZ[CID?TMBUD[ZABMDZACS TSCIJDMBWC[DN@[@WCSD?@?@v MS@IDQZNCICRDMS@IDLC?DMCIJCI }Z@NNRD?@IfBKMC[CIDQ@Q@SCv W@IJCIDeCSICD@?CND@A@JCIR IZYBD[@QZMZYCIDDK@IZILZ[ LZJCDQ@S[@?QCIJDN@BSBIJ KCDKSTWZ[DLC?DMCIJCIDeCv A@IJ[CKDW@IJCIDC[N@IDQZABSv eC[MZRD?@ACBI[CIDQBNCDN@QCv MS@IDUCNYBTIDWBD?CNCVCSC[CMO IBMCDX@SNBDhi`]ha\kq`iº\VCIJ QZABSD[SBNMCADVCIJD?@IJ@ABv JCBDK@ICIWCD[@ACNDNTNBCA CNYBTIDW@NBJI@SD†TJVCv NCIJCM\¬h­g`^ih_abOD{CVCIJv ABIJBDABIJ[CSCIDLC?O WCIDN@QCJCBDC[N@NTSBDK@v [CSMCRDl@IIBNDPCSTMMCRDK@Sv [CIDNCLCRD[ZABMDZACSDVCIJ P@SBDN@L@IBNRDVC[IBD}Z@NN A@IJ[CKDK@IC?KBACIODzCv ICYD?@IZMZS[CIDM@IMCIJ @A@JCID?@ABIJ[CSDWBDK@SJ@v ~µµGµ³¸RDLZJCD?@IC?KBAv S@ICDBMZACYDQ@S@WCSDQCIVC[ hi`]ha\kq`iº\WCAC?DMS@ID¬h­g ACIJCIDMCIJCIDWCID?@ILCWB [CIDNMSCKD[ZABMDZACSDYBIJJC LC?DMCIJCIDQ@S?@S@[DW@v `^iDFµ¸FRDWCIDM@SIVCMCDYCA NCMZDKTBIMDTUDBIM@S@NMDWCSB K@S?Z[CCIDLC?DVCIJDLZJC IJCIDYCSJCDUCIMCNMBNRDYBIJJC M@SN@QZMDMBWC[DYCIVCDQ@SAC[Z [@N@AZSZYCIDK@IC?KBACI Q@S?TMBUDZACSOD…BSBKDW@IJCI KZAZYCIDLZMCDSZKBCYRD[T?v WCAC?DYCADQ@SQZNCICD?@v >IWCDN@K@SMBDKCWCDN@SBD}Z@Nv N@SBDN@Q@AZ?IVCRDYCIVCDLC? KA@MDW@IJCID?TW@ADWCIDeCSv ACBI[CIDDM@S?CNZ[DLZJCDKCWC ND~µµ!µ³¸OD{@SQCYCID­ºh`i BIBDQ@SQ@IMZ[D[TMC[OD>AM@Sv ICMBUDACBIRD}Z@NND~µµG!³¸R W@IJCIDNMSCKDZACSDVCIJDA@QBY SC?KBIJRDfTfT[D?@IWZ[ZIJ K@IC?KBACIDVCIJDA@QBYDU@v ?BIB?ODˆ‰Š‹Œ

œ‹ŠžŸ ‹¡¢‰=£‰ ¤‹  ¥)(+¦)&§)&+¨©*©/-ª/** ¼½¾

«898DK@fBIMCD¬h­g`^i VCIJD[TIMSCNOD~CSICIVC N@QCB[IVCD?@?BAB[BD[TA@[NB VCIJDQ@JBMZ\¬qb­g\?CNBY LC?DMCIJCIDQ@SQCJCBDeCSIC WBWZ[ZIJDW@IJCIDNMSCK ZIMZ[D?@A@IJ[CKBDK@IC?v Q@SQCYCIDNBAB[TIDVCIJ KBACIDVCIJDQ@SQ@WCDN@MBCK NCIJCMDIVC?CIDWB[@IC[CIO YCSBIVCOD‡MC?CIVCDQCJB {CJBDDVCIJD[ZSCIJDfTfT[ eCIBMCDK@fBIMC\¬h­g`^iR W@IJCIDeCSICDTSCIJ@R ¾Ä¼ À¿ÄÁļ½¿¼¾À KCSCD SCNCIVCDfZ[ZKD?@Iv }Z@NND?@IJYCWBS[CIDMBJC L@IZY[CIDLB[CDYCIVC KBABYCIDeCSICDACBIIVC ?@IJ@IC[CIDLC?DMCIJCI VC[IBDKZMBYRDYBMC?DWCI VCIJDBMZvBMZDNCLCODd@SA@QBYR QBSZO LB[CDeCSICDLC?DVCIJDWB[@ICv P@WCIJ[CIDQCJBDVCIJ [CIDMBWC[D?CMfYDW@IJCIDQCLZ ?@IfCSBDCAM@SICMBUDYCSJC WCIDC[N@NTSBNDACBIIVCO M@SLCIJ[CZRD°±°DN@SB ®hgRDZIMZ[D?@IVBCNCMBv |³µGcG¶G†DQBNCD?@ILCWB :<=?@?@IZYBD[@QZMZYCIDeC[MZDN@[CABv P@WCIJ[CIDQCJBDVCIJDBIJBID?@IWCKCM[CI IVCRD>A@¯CIWS@D|YSBNMB@R KBABYCIOD´CWBSDWCAC? JZNDUCNYBTIDQCJBD[CACIJCID?ZWCDWCID?CYCv [TA@[NBDLC?DMCIJCIDQ@S?@S@[DW@IJCIDYCSJC }Z@NNDWCID°±°D?@?ZIv @?KCMDKBABYCIDeCSICDVC[IB NBNeCRDdT[TDcC?D|CYCVCDzC?KZNDWBD·CUA@NNBC KZAZYCIDLZMCDQBNCDD?@?Q@ABDWBDCIC[DfCQCIJ fZA[CIDN@SBDLC?DMCIJCI YBLCZRDKBI[DKCNM@ARDQBSZDWCI {CQCSNCSBDP1ZCS@D!>D†TJVC[CSMCD?@ICeCS[CI ACBIRD}ZIZIJD…CNDWBDcCACID>Y?CWD†CIBD!Gv!w ²^a^rq¬raa\VCIJDCMSC[MBUO QBSZD?ZWCRD[TA@[NBDLC? Q@SQCJCBDKSTWZ[DLC?DMCIJCIDQ@S?@S@[DTSBJBICA †TJVC[CSMCRDdT[TDPC?ZWSCD…C[?ZSDWBDcCACI ³BYCMRD?BNCAIVCRD>A@¯CIWS@ MCIJCID°±°DBIBD?C?KZ W@IJCIDYCSJCDM@SLCIJ[CZOD³T[CNBIVCRDVCIJ zCABZSCIJDz?DGD†TJVC[CSMCRDdB?@D}CAA@SVDWB |YSBNMB@DN@SBD>|FFGw³´ ?@?QZCMDYCSBDN@?C[BI Q@SCWCDWBDCS@CD[C?KZNDLZJCD?@?Q@SB[CI cCACIDƒSTUD†TYCI@ND}zD4D¸F¸wO VCIJDYCWBSDW@IJCID@IC? Q@SeCSICDWCIDf@SBCDfZ[ZK [@?ZWCYCIDC[N@NDQCJBD?CYCNBNeCDVCIJDBIJBI P@ACBIDBMZD|CYCVCDzC?KZND?@ICeCS[CI XCSBCIDeCSICDVCIJ W@IJCID?@STJTYD[Tf@[D·K Q@SQ@ACILCDLC?DMCIJCIO WBN[TID¸µDK@SN@IDN@AC?CD?CNCDS@ACZIfYBIJR Q@SQ@WCDVC[IBD?@SCYRDQBSZ ¸FGDSBQZDWBDMT[TDLC?R ¹º^qb\»hihtbq\|CYCVCD[C?KZNRD…BSC FyD>JZNMZNDYBIJJCD!DP@KM@?Q@SDFµ¸FRD?ZACB ?ZWCRDYBLCZR\^qhitbRDfT[@ACM N@?BNCADWBDdT[TD|CYCVC P@MBCeCMBRD?@IZMZS[CIDQCYeCD|CYCVCDzC?v KZ[ZAD¸µOµµDYBIJJCDFFOµµOD…@IZSZMD…BSC WCIDKBI[DKCNM@ADN@YCSJC ¼½¾zC?KZNOD¹º^qb\»hihtbq KZND?@IfTQCD?@?CYC?BD[@BIJBICIDKCNCSIVCR P@MBCeCMBRDKSTJSC?DKST?TDBIBDJZICD?@?Q@SB[CI SCMZNCIDSBQZDSZKBCYO |CYCVCDzC?KZNRD…BSC VC[IBD[CACIJCID?CYCNBNeCRDZIMZ[D?@IWCv [@?ZWCYCIDQCJBDKCSCD?CYCNBNeCDQCSZDVCIJ }Z@NNDLZJC P@MBCeCMBRD?@IJZMCSC[CIR KCM[CIDLC?DMCIJCIDQ@S?@S@[DCNABDIC?ZI BIJBID?@?BAB[BDLC?DMCIJCIDTSBJBICAODƒ@?Q@AB ?@ICeCS[CIDLC?DMCIJCI K@?BICMDLC?DMCIJCI W@IJCIDYCSJCDM@SLCIJ[CZDWCIDXCSBCIDKSTWZ[ LZJCDQBNCD?@IWCKCM[CIDMC?QCYCIDQTIZN W@IJCIDeCSICD^qhitb eCSICveCSIBDQBCNCIVC A@IJ[CKOD…TW@ADLC?DMCIJCIDNKTSMDWCIDCWX@Iv NZX@IBSDQ@SZKCDJCIMZIJCID[ZIfBD|CYCVC CMSC[MBUDW@IJCIDC[N@I WCMCIJDWCSBD[CACIJCI MZS@D?BNCAIVCD>A@¯CIWS@D|YSBNMB@DCMYT?D2I@ zC?KZNO ABIJ[CSCIDeCSICDYBMC? ?CYCNBNeBDVCIJD¬h­g`^ih_ab 3BJYMD4BNBTIRDLC?DMCIJCIDUCNYBTIDƒZ?CRDWCI nƒ@IJZILZIJDMT[TDLZJCDQBNCD?@IWCKCM[CI WCIDCIJ[CDeCSICDKZMBY WCIDC[MBUODˆ‰Š‹Œ LC?DMCIJCIDKCNCIJCIDLZJCDM@SN@WBCDWBDMT[TDBIBO NZX@IBSDN@SZKCD?@N[BKZIDMBWC[D?@?Q@ABDKSTv …@S@[DDVCIJDYCSJCIVCDM@SLCIJ[CZDQCJB WZ[RDCNCA[CID?@IZILZ[[CID[ZKTIDKST?TDWB [CACIJCID?CYCNBNeCRDCIMCSCDACBIRD>A@¯CIWS@ pq`_ri\s^tuh\WCID[CSMZD?CYCNBNeCRoDL@ACND…BSCO |YSBNMB@DN@YCSJCD·KD!yGDSBQZDYBIJJCD·KD¸R¸DLZMCR zCS@ICDN@?ZCDLC?DMCIJCIDWBD|CYCVC |CNBTDE·KDFµµDSBQZv·KD56GDSBQZHRDPeBNND>S?V zC?KZNDKSTWZ[DTSBNBICARD?C[CD[TINZ?@IDQBNC E·KDF5µDSBQZDYBIJJCD·KDwFGDSBQZHRD°±°DE·KD¶¶ ?@IWCKCM[CIDJCSCINBDDK@?Q@ABCIDN@AC?CDWZC SBQZv·KDFyGDSBQZHRD}vPYTf[RDƒZ?CRDWCIDƒTABf@O QZACIDZIMZ[DLC?DMCIJCIDN@YCSJCDWBDQCeCYD·K n†CIJDKCABIJDWB?BICMBD[CACIJCID?CYCNBNeC FµµDSBQZOD>WCKZIDDZIMZ[DYCSJCDWBDCMCND·KDFµµ QBCNCIVCDLC?DMCIJCIDQ@SYCSJCDWBDQCeCYDNCMZDLZMC SBQZRDJCSCINBDNCMZDMCYZIDQ@SZKCDJCSCINBD?@NBI SZKBCYRDN@YBIJJCD|CYCVCDzC?KZNDYCIVCD?@IV@v WBMC?QCYD_^7DLC?DMCIJCID@[N[AZNBUO WBC[CIDKSTWZ[vKSTWZ[DVCIJDN@NZCBDW@IJCI P@A@KCND?CNCDJCSCINBRD[TINZ?@ID?CNBY N@J?@ID?CYCNBNeCRoDMZMZSD…BSCDP@MBCeCMBD[@KCWC QBNCD?@IWCKCM[CIDLCNCDN@SXBNDWCIDK@SCeCMCI pq`_ri\s^tuhRDP@IBIDEFwxyHO LC?DMCIJCIDA@IJ[CKODnzC?BD?@IV@WBC[CID­khqb ´CSJCDKSTWZ[DM@S?CYCADCWCDWBDMT[TDBIB khqº­\a@IJ[CKDZIMZ[DN@MBCKDL@IBNDLC?DMCIJCI Ä¿ N@[BMCSDD·KD!DLZMCRDVCBMZDD?@S@[D|CNBTD}vPYTf[O VCIJDWBLZCADWBDMT[TD[C?BRoDMZ[CND…BSCODˆ‰Š‹Œ

" # $ % # $ # & ' ( # ) * + ) ' , + $ * + ¦1--)&§0)/!6!.5/!• 04

8˜“6‘+8 ¿ÀÁ ™–6Ãļ

—“ ‘#!’7™–

#!š˜#

89:;<8=>?@ABCDEFGHD?@IJCIJJCKDLC?DMCIJCIDNCIJCM K@IMBIJODP@QCQRDKSTU@NBIVCDN@QCJCBDDK@IVBCSDSCWBTDWCI KS@N@IM@SDM@A@XBNBD?@IJYCSZN[CIDBCDDN@ACAZ\]^_`abODDcC? MCIJCIDNCIJCMD?@?QCIMZDWCSCDVCIJDQBCNCDWBKCIJJBA dB[CDDM@SN@QZMDCJCSDWBNBKABIDeC[MZDWBQCIWBIJ[CIDYCSZN N@ACAZD?@IJ@f@[DeC[MZD?@ACAZBDghijkg^ibO lBDNC?KBIJDBMZRDDLC?DMCIJCID?@ILCWBDC[N@NTSB K@A@IJ[CKDK@IC?KBACIDVCIJDMBWC[D[CACYDK@IMBIJ QCJBIVCODmMZACYD[@ICKCRDdB[CDN@ACAZD?@?K@SYCMB[CI ?TW@ADWCIDeCSICDLC?DMCIJCIDN@MBCKD[CABD?@?Q@ABO n>[ZDMBWC[DM@SACAZD?@?K@SYCMB[CID?@S@[IVCR ?@ACBI[CID?TW@ADWCIDeCSICDVCIJDfTfT[DWBDMCIJCIRo MZMZSDdB[CD[@KCWCDpq`_ri\s^tuhDWBDN@ACvN@AC K@[@SLCCIIVCRDP@IBIDEFwxyHO zBIBRD>SMB[CD?@?BAB[BD@?KCMDLC?DMCIJCID?@S[ {TIBCRD|CNBTDWCID}Z@NNODndCKBDVCIJD}Z@NNDBMZDz~ EMBSZCIR€‚HRoDZLCSIVCRD[@?ZWBCIDM@SN@IVZ?O >SMB[CDLZJCDMBWC[DK@SICYD?@S@IfCIC[CIDN@MBCKD[CAB Q@SQ@ACILCDLC?DMCIJCIODzCACZDBIJBIDQ@ACILCDVC ACIJNZIJDQ@ACILCDNCLCRDN@QCQDN@MBCKD[CABDNZWCYDQTNCI W@IJCIDLC?DMCIJCIDVCIJDWB[@IC[CIIVCRDQBCNCIVCDBC ?@IV@SCY[CIIVCD[@KCWCDNCIJDQZIWCO ƒAC„CD>?QCSSZ[?TDWCIDdT[TDcC?DPC?ZWSC …C[?ZSDWBDcCACIDzCABZSCIJDz?DGD†TJVC[CSMCRD?@ILCWB M@?KCMDMZLZCIDZMC?CIVCDQ@SQ@ACILCDLC?DMCIJCI ACIMCSCID?TW@AIVCDA@IJ[CKDWCIDQCJZNODn‡IMZ[DN@[CAB K@?Q@ABCIRDQBCNCIVCD?@IVBCK[CIDQZWJ@MD[ZSCIJDWCSB NCMZDLZMCRoDKZIJ[CNIVCODˆ‰Š‹Œ

ÅÆÇÈÉÈÊËÌÈÍËÎÈÊÏÈÊËÐÑÒÓËÇÈÊËÔÕ

Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáÛâãäåÛæçÝäèéãèÛçáÞäÞêè ÜèãñîÛøãßèðÛíãäåãäÛìçÝìèÜàÛßçäåãä ìèßãáÛêçäßàÜéèáãëèÛëçìèãÜÛßçìèé æãñãäÛâãäåÛéçæèñÛêàÝãñî ÜãëìèÛìãáÛéçÜãëÛßãÝèÛìèäßãáÛáÝèêèäãéèìãë ÜÝÞêÞÿÜÝÞêÞÛëàÜçÝêàÝãñÛâãäå âãäåÛãßãðÛáçùàãéèÛÝçÜéèáãÛâãäåÛßè îÛøãäåáãÛñèßàÜîÛØçÝçáÛêãñãéÛæèãëã ßãäÛÜçêæãíãáãäîÛïçåèìàÛÜàéãÛßçäåãä ìèßãáÛÝçãéèëìèëðÛêèëãéäâãÛíãêÛìãäåãä æãäßçÝÞéÛßçäåãäÛñãÝåãÛâãäåÛéçæèñ äâãÛêçêÜÝÞßàáëèÛíãêÛìãäåãäÛãåãÝ ÜÝÞßàáÛíãêÛìãäåãäÛæçÝæãåãèÛêçÝçá úãåÛûçàçÝÛëçÝèÛØÞäãùÞÛßèìã0ãÝáãä ìèäååèî ßãÜãìÛæçÝìãñãäÛÜàéàñãäÛìãñàäðÛæãñ þÞåÞÛßãäÛêçÝçáîÛÙäìàáÛêçäåñèäÿ áãäÛëçàêàÝÛñèßàÜîÛÖçìèßãáäâãðÛ÷2 âãäåÛæçÝçßãÝÛßèÛÜãëãÝãäîÛÚåãÝÛìèßãá ñãäâãÛüÜÛ÷12ÛÝèæàî 7îþ ÚäåáãÛëçÝèãéîÛøãêÛìãäåãäÛêç0ãñ ßãÝèÛêãëãéãñðÛæçæçÝãÜãÛÜÝÞßàëçä ìãñàäÛàäìàáÛÜÝÞßàáÛáçéãëÛêèßßéç ìçÝìèÜàðÛëçæãèáäâãÛìçéèìèÛßãäÛÜãñãêè 3îÚ æçìàéÛêãäãÛÜÝÞßàáÛãëéèÛßãäÛêãäã ãëéèÛêçêèéèáèÛäÞêÞÝÛëçÝèãéÛßè ÜÝÞßàáÛÝçÜéèáãÛêçäùçìãáÛéÞåÞÛâãäå çäßîÛøãêÛÝçÜéèáãÛæèãëãäâãÛßèíàãé ÜÝÞßàáÛòóÛôìèÝàãäõîÛïçÝèáàìÛæçæçÝãÜã ãìãëäâãîÛ4ãëìèáãäÛíãêÛìãäåãäÛÚäßã ëçßèáèìÛæçÝéãèäãäðÛãìãàÛêçÝçáÛâãäå ìãäÜãÛåãÝãäëèÛßãäÛßãÜãìÛæçÝìãñãä êãáëèêãéÛßàãÛëãêÜãèÛìèåãÛìãñàäî ìèÜëÛàäìàáÛêçêæçßãáãääâãÛö êçêèéèáèÛäÞêÞÝÛèäèÛáçìèáãÛêçêæçéèî ëãéãñÛçíãî 5î4çéãíãÝèÛêÞßçéäâãîÛÖèìàëÛÝçëêè 1î8Þ 8ÞáàêçäÛáçãæëãñãäîÛúçÝàìãêãÛæèÿ ûãéÛèäèÛ0ãíãÝÛêçäåèäåãìÛùãÝãÛÜÝÞ òçäãéèÛêçÝçáÛßãäÛëçÝèäâãîÛøãäåãä ÷îòç æèãëãäâãÛêçäã0ãÝáãäÛßãìãÛéçäåÿ éãÛëèìàëÛÝçëêèÛêçäíãäíèáãäÛßÞáàêçä ßàáëèÛâãäåÛáàãéèìãëÛêãìçÝèäâãî ìçÝáçùÞñÛßçäåãäÛÜÝÞêÞÛëàÜçÝêàÝãñî áãÜðÛìçÝêãëàáÛ6ÞìÞÛÜÝÞßàáÛßãÝè ìçÝëçæàìðÛÜãëìèáãäÛÚäßãÛêçäßã î8è 8èëìÝèæàìÞÝîÛøèáãÛêçêàäåáèäáãäð øãêÛìãäåãäÛÞÝèåèäãéÛëçêèëãéÛúãå æçéèÛíãêÛìãäåãäÛÞÝèåèäãéÛñãäâãÛßãÝè æçÝæãåãèÛëèëèîÛïçæçÝãÜãÛíãêÛìãäåãä ÜãìáãääâãÛáçìèáãÛêçêæçéèî ïãñãä êãìçÝèîÛøãêÛìãäåãäÛãëéèÛáçÿ ãåçäÛÝçëêèîÛÖèìàëÛ0çæÛêçÝçá ûãàçÝðÛüÞéçýðÛþàêèäÞýÛßãäÛæçÝæãåãè âãäåÛêãñãéÛæãñáãäÛßèÜçÝìÞäìÞäáãä 9îïã êçÝçáÛÜãÜãäÛãìãëÛéãèäÛÛæèãëãäâã ßãéãêÛ6ÞÝêãìÛìèåãÛßèêçäëèîÛ4çéãíãÝè æãäâãáãäÛæçÝæÞæÞìÛéçæèñÛßãÝèÛÝçÿ ìçÝáçäãéÛæèãëãäâãÛêçêèéèáèÛßã6ìãÝ ßèæãäßÝÞéÛßçäåãäÛñãÝåãÛëãäåãìÛêãÿ ëçìèãÜÛßçìèéÛìçÝêãëàáÛíãÝàêðÛÝãäìãè ÜéèáãÛáãÝçäãÛêãìçÝèÛâãäåÛßèÜçÝåà ìÞáÞÿìÞáÞÛÝçëêèÛßèÛëçéàÝàñÛßàäèãî ôçëã ßæëõ ñãéðÛæãñáãäÛñèäååãÛÜàéàñãäÛíàìãÛÝà ßãäÛìÞêæÞéäâãîÛøãêÛòóÛæèãëãäâã äãáãäÛæçÝáàãéèìãëÛßèæãäßèäåáãä


456789 78 8 f 0123

$%&'$'()'*%(+,(-./01/0(+23+

¶·¸¹º»¼·½¹º¾¹¿¹À¹ÁºÂÃÄŹÆÂÓÔÕÖ×ÖØÖØÙÓÚÛÕÜÝÙÞÓÚÛÕÜßÙàÔáâÜßÔã¸ÆºÅ¹·ÂÇĺ»Ã¾ÃÄƷ¹Áº¾¹¼»¼·º¿È¹¿Â¹Éʹ˺¿Ã¾Æ¿¹Àº»ÃĿǹÀ¹·º¹ÆÄ˺ÀÆ¿ÂÄÆÅË »Ã·Ì¼Ä¼¿¹·ºÅ¹Ä¼ºÂ¹·¸¹º»Ã·¸¼¸¼Å˺»¹¿¿»ÇÄÂ˺ÁÆ·Ì̹º»Ã·¹Â¹¹·ºÅǹ˺¹Â¹¼º½¹·ÌºÀ¹Æ··½¹ÍºÎ¹½¹·ÌŹ·ºÅÃÀ¼Á¹·º¹·¸¹ºÅû¹¸¹íîïðñòóôõö÷øä Ϲ¾Æº¹Å¹·º¾Ã¾Ð¹·Â¼º¾Ã·Ñ¹ÄÆŹ·º¿ÇÀ¼¿Æ·½¹º¾ÃÀ¹À¼Æº»ÆÁ¹ÅÒ»ÆÁ¹Åº½¹·ÌºÐÃÄÅǾ»ÃÂ÷ÍåÖáÜÙÝÜæÖÙçÔçÛÖØèÚØÙéêèëÖì

_ ` a b c de``

ùÚ ÛÚØþÿ èÜþúáûÜüý ÜþÔêÕèÓëÿÖ0 1é2Ö34 56Ô3Ø06ý7Ö æÖýÚ8å8Ý Ôÿä0591ê 5157æÖ0Û9Ö7á3Ú3 7 8 ü Û Ú Øé Õ Ö Øé ä 8Ú Ü á çÖ Ø ê êØýêÝÚàÚçÖØ êè×ÖÝÖáæÖ 4åüûúÿæáÜÛÚØëêèëÖèçÖÜÕäßêç

  c`a  ab` a

!""#"

yz{|}~€{~z‚ƒz~„}…†‡

!DEFFFGHIJKLMKNHOPEQRSDEFFFG"#$#%GHSTPPQTGHSDTTDDG&'$(SUQDQSG) (FEUUVSG*+'(STPOSQG),(STTSVTG)*-$..$(SUPTSFG)/&01-2-%,.(TPOOVUGHTPOFEFG)$-%-%"#$.%-(Z[\]\^( )$-%-%"#$-.&(SDVOVOG)/&01-2-%,.(TPOOVUGHTPOFEFG)$-%-%"#$.%-(FEPOPUGHFEPOPPG34-5./(SUSPSSG6+26(TVVUODQG"&-/(FTEFDUGHFTEFDTG78,-%7/86%/.3(EQFUTTDGHEUUQDPFG623-//$(FDVUVQG -2-%(DTEPEOG)*-$..3$"&-/(FTEQFEG,*#9/:#&#;*:<(EQVPOPSGHEUTSVUEGHEQSVTDUG)$%..#0(EEQTFFG2''31&*#9/:#&#(SSOOSDGHSSOOTOG"#$&=#/&(EQDSEFEG>=6&#&&/2 %'/(QQTFSFSG67 0&6.&(SDPOFVG7%*#9/:#&#;7*:<(TUDQOOG#.2-%(QQUPUPGHQQUFUFG9$.2-%"&-/(QSVQTQG?-##&14(SDUQOPGHTPOSSSG7.@-/&9#AB-) +=30(UUDGHQPOUUDG/#%SUPSUU(&10/&%(SUFPFEG>% $(STPSFUG76+CSTFPFUGHSTPDUUHWXYLHFUV

lmnopqrnrnsnt lmnouvwvxnt

4567896:;7<=>?@;ABCDBEF;G<HI@J@E@;CKEJKD<L;>ELK?>MKE;FBFB? CKEHKLKN=>;O@LKE=>;OKPBIEJB;N@EQ?>N;I@R>=@ELB?;7J>BIS7<EE>;H> :BEFNKREBEFT;UCDKET;7BCOBEFT;VBH<RBW;4KREJBLBBE;>L< H>=BCOB>NBEEJB;=K<=B>;RBOBL;N@@RH>EB=>;D>HBEF;O@?>L>N;NKBCBEBE H>;XBEL@R;4RK=>HKET;7KE>E;YZ[\]^W 9<B;@RBEF;BEFF@LB;MBCBBI;7J>BI;LK_B=;LKRD<E<I;=BBL;CKRKNB H>FKR<H<N;NK?@CO@N;?B>EW;7KDBEJBN;`[;R<CBI;_BRFB;7J>BI;H>D<C>S IBEF<=NBEW;4RK=>HKE;CKR<M<N;NKMBH>BE;Za;9K=KCDKR;Zbcc;H>;?@NB=> =BCBT;HBE;OKR>=L>_B;LKRBNI>R;CKCD<NL>NBE;N@EQ?>N;DK?<C;L<ELB=W dVK=L>EJB;NB?B<;>ELK?>MKE;>L<;DKNKRMB;HKEFBE;DKEBR;HBE;DB>NT BNBE;?KD>I;D>=B;H>BEL>=>OB=>T;H>HKLKN=>;NKFBEM>?BE;JBEF;BHB;H> _>?BJBI;>L<Te;NBLB;4RK=>HKEW;fNBR;CB=B?BI;BELBRB;N@C<E>LB=;7J>BI HBE;7<EE>;H>;HBKRBI;LKR=KD<L;CB=>I;BHB;=KI>EFFB;CKC>P<;BN=> NKNKRB=BE;V>EFF<;?B?<W 4KREJBLBBE;4RK=>HKE;>E>;LKRF@?@EF;NKRB=;HBE;?<FB=W;X>LB =KL>HBNEJB;CKRKQKRKE=>;OKR>=L>_B;H>BC<NEJB;NK?@CO@N;fICBH>JBI H>;g>NK<=>NT;4BEHKF?BEFT;ABELKE;DKDKRBOB;LBI<E;?B?<T;JBEF CKEK_B=NBE;DKDKRBOB;BEFF@LB;N@C<E>LB=;LKR=KD<LW 5KBN=>;4RK=>HKE;L>HBN;=KNKRB=;>E>W;h<FB;L>HBN;BHB;CKELKR> BLB<;OKMBDBL;=KL>EFNBL;CKELKR>;JBEF;NKC<H>BE;H><L<=;NK;?@NB=> DKELR@NBE;<EL<N;CKEJK?K=B>NBE;CB=B?BIW;XI<=<=;<EL<N;NB=<= 7J>BIS7<EE>T;4RK=>HKE;?BEF=<EF;CKCKR>ELBINBE;VKEHBFR>T;VKELKR> fFBCBT;XBO@?R>;HBE;4BEF?>CB;i:8;DKRFKRBN;NK;7BCOBEFW 4KRDKHBBE;OKR?BN<BE;>E>;CKEBEHBNBE;4RK=>HKE;L>HBN;CBCO< CKEKCOBLNBE;H>R>;=BCB;NB=<=;=BL<;HKEFBE;JBEF;?B>EW;4BHBIB? =<D=LBE=>EJB;=BCBj;BHB;LRBFKH>;NKCBE<=>BBET;BHB;EJB_B;JBEF I>?BEFT;DKEL<N;>EL@?KRBE=>T;HBE;OKE>EHB=BE;NK?@CO@N;C>E@R>LB= @?KI;CBJ@R>LB=W 7KCK=L>EJB;H>=NR>C>EB=>;OKR?BN<BE;CKEBEFBE>;NB=<=;>E>;L>HBN D@?KI;LKRMBH>W;4RK=>HKE;=KIBR<=EJB;M<FB;L>HBN;IBEJB;DKRIKEL>;OBHB O>HBL@;=BMB;HKEFBE;CKEFBLBNBE;>ELK?>MKE;FBFB?;CKEHKLKN=> O@LKE=>;N@EQ?>NW;4RK=>HKE;M<FB;CK=L>;CKE<R<ENBE;OKR>ELBI OKCDKR>BE;=BEN=>;DBF>;CKRKNB;JBEF;H>BEFFBO;FBFB?W 8E>;=BEFBL;OKEL>EF;NBRKEB;D>=B;CKCDKR>;KQKN;BFBR;CKRKNB JBEF;O<EJB;@L@R>LB=;NKN<B=BBE;BLB=;>L<;CKCOKRLBEFF<EFMB_BDNBE NKFBFB?BEEJBW;7KPBRB;=<D=LBE=>B?T;LRBFKH>;:BEFNKREBEF;>E> CKCBEF;NKFBFB?BE;EKFBRB;CKCDKR>NBE;MBC>EBE;OKR?>EH<EFBE HBE;NKBCBEBE;NKOBHB;_BRFBEKFBRBEJBW :KFBRB;HB?BC;IB?;>E>;CK?B?<>;BOBRBL;I<N<CT;BOBRBL;NKBCBEBET HBE;OKCKR>ELBIEJBW;iRBFKH>;7J>BIS7<EE>;7BCOBEF;M<FB;CKR<OBNBE RBEFNB>BE;CB=B?BI;N@CO?KN=T;JBEF;H>;=>=>;?B>E;CKEK?@RNBE;DBRB HB?BC;=KNBC;BN>DBL;H>=NR>C>EB=>;OR@=K=;OKEKFBNBE;I<N<CEJBW 4BHB;NKMBH>BE;9K=KCDKR;ZbccT;OKEKFBN;I<N<C;CKEFI<N<C R>EFBE;OBRB;OKEJKRBEF;JBEF;CKEFIBEP<RNBE;QB=>?>LB=;NB<C;7J>BI JBEF;C>E@R>LB=W;AKDKRBOB;LKRHBN_B;CB?BI;?BEF=<EF;DKDB=;NBRKEB DK=BR;I<N<CBE;OB=;DKRBNI>REJB;CB=B;OKEBIBEBE;CKRKNBW 7KHBEFNBE;L@N@I;7J>BI;:BEFNKREBEFT;iBM<?;V<?<N;B?>B=;f?> V<RLBHI@T;DK?<C;?BCB;>E>;H>FBEMBR;I<N<CBE;H<B;YZ^;LBI<E;OKEMBRBW X@EQ?>N;7J>BIS7<EE>;7BCOBEF;L>HBN;=KCBLB;DKEL<RBE;OBIBCT;LBO> BHB;H>CKE=>;=@=>B?;KN@E@C>;O@?>L>N;H>;HB?BCEJBW X>LB;>EF>E;CK?>IBL;4RK=>HKE;=<EFF<IS=<EFF<I;CKEMBFB;<PBOBE HBE;NKLKFB=BEEJBW;i>HBN;IBEJB;NB=<=;7BCOBEFT;LBO>;=KC<B OKR=@B?BE;H@CK=L>N;JBEF;DKRO@LKE=>;CKE>CD<?NBE;NKMBIBLBE;IBN B=B=>;CBE<=>BW;7KDBFB>;4BEF?>CB;iKRL>EFF>T;4RK=>HKE;O<EJB @L@R>LB=;DK=BR;CKEMBFB;NKR<N<EBE;I>H<O;DBEF=BEJBW X>LB;=<HBI;CK?>IBL;LKRBCBL;DBEJBN;NKMBH>BE;JBEF CKCD<NL>NBE;EKFBRB;HBE;OKEFK?@?BEJB;FBFB?;CKEMB?BENBE;BCBEBL N@E=L>L<=>W;XKDKRBFBCBE;N>E>;LK?BI;CKEMBH>;DBRBEF;JBEF;LKRBCBL CBIB?;IBRFBEJB;H>;EKFKR>;>E>WYkkk^

ˆ‰ˆŠˆ‹ŒŽŽ‘Ž’“Ž”•–—˜ κ»ºÉÀº¸º¶¹ÉÀºÏÒŹ¶¹ºÍ ™Ž“š›—”ŽœŽ“šœžŽšŽ—ŸŽ ”• кÀ¶ÌºÒºÐ¶ÚÆÛ¶ºÑºÊ¶¼Ü½¶ØŸÙÍ ’ ›—”’ž¡Ÿ˜Ž“¢£“•’•– Ê¿¶ÌºÒºÐ¶ÝÔ¶ºÑºÊ¶¼Â½¶¹º¸¶ºÑºÊ ”“šŽŸŽ Ž“œŽ™Ž¤”“šš•¥ ¼Ü½È¶¹ÉÌɹº¸º¶ÏÅÁŸ»º¸¶ÌºÐÍ “ŽŽ“ŽŽ‘Ž’“Ž”•–—˜–’œž•– ɸ»¶ÐºÀº¶Ú¶¼ÒºÊŽ¶ÎÅк¸¶ºÊºÅ œŽ“šŽ– “ššŽ“š•”“š“¥ ¹Ë¸¹º¶ÌºÐɸ»¶Îº¸ÑºÏ¶ÞÌ ›Ž’ŽŸŽ—““™Ž¦§Ž™Žœ•›Ž˜ ÂÕÆÓÆÆƶ¼¹Åº¶ÁºÊÅÒ¶ÐÉÀº ž’ŽŸ—¥ŽŸ— ’ŽœŽŽ“›Ž ¥ ÌÅÐÅĶÁÉÎŶÁÅÌÉºÄ½Ó ”Ž“™Ž¤žŽ˜Ž“”’“Ž˜˜Ž ¥ ×ËÊɺ̶¿Áº¸»¶Ñº¸»¶ÀËÍ ”—’ “šŽŸŽ —ŸŽŽ“¦£¡¥ ¸»ËÀŹÉϺ¸¶Ï˸¹ºÁºº¸ ˜¡“”“¨ŸŽœŽ““™Ž¦©’— Ž ÎËÁÀ¿Ê¿Á¶ÎËÁ¿¹º¶ËÀÌºÊ ºÊºÅ¶ÐËÎÉĶ¹É¶ØºÐº¸¶Ñº¸» Žœ—˜¦ ª«¬­®­«¯«°¬±±± ÊɹºÏ¶ÀËÀ˸ÅÄɶÌËÁÒÑºÍ ÁºÊº¸¶ÊËϸÉÒȶÀËÐÉÌÅÊɶϺٺ ²³´³µ¶·¸¹º¸»¶·¸¹º¸» ÒÌÉ¿¸È¶ÏкÏÒ¿¸È¶ÐºÀÌŶÅÊºÍ ¼··½¶¾¿À¿Á¶Â¶úÄŸ¶ÂÆÆÇÈ ÀºÈ¶ÐºÀÌŶÀŸ¹ÅÁȶкÀÌÅ ¹ÉÀźʶÀ˸»Ë¸ºÉ¶ÌËÁºÊÅÍ Êº¸¹º¶ÎºÊºÒ¶¹ÉÀ˸Òɶκ¹º¸ Áº¸¶ÎËÁÏ˸¹ºÁº¶¹º¸¶ÏËÐ˸»Í Ï˸¹ºÁºº¸È¶ÐºÀÌŶ»º¸Í Ϻ̺¸¶Ñº¸»¶ÄºÁÅÒ¶¹ÉÌËÍ ¹Ë¸»º¸È¶ÐºÀÌŶÁËÀȶкÀÌÅ ¸ÅÄÉȶκÉ϶κ»É¶ÒɶÌ˸»Ë¸Í Ì˸ŸØÅ϶ºÁºÄȶºÐºÊ¶ÌËÍ ¹ºÁº¶ÀºÅÌŸ¶Ï˸¹ºÁºº¸ Àº¸ÊÅжٺĺѺȶºÐºÊ¶ÌËÍ Ñº¸»¶¹ÉÏ˸¹ºÁºÉÓ¶ÃËÁÅʺÀº ¸»ÅÏÅÁ¶ÏËÙË̺ʺ¸È¶Ï˹ºÍ ̺ҺжÂÔÕ¶··¶ÊËÁÒËÎÅÊȶÀËÍ ÐºÀº¸¶ºÐÅÁ¶Îº¸È¶ÏºÙº¶¹ËÍ ÀźʶÌËÁºÊÅÁº¸¶À˸»Ë¸ºÉ ̺¸È¶Ò̺ÏοÁȶÎÅÀÌËÁÈ Ì˸»»Å¸ºº¸¶ÐºÀÌŶÁËÀ Ì˸»»º¸¹Ë¸»º¸È¶Ì˸ËÀÍ Å¸ÊÅ϶ÒËÌ˹º¶À¿Ê¿Á¶ÀºÅÍ ÌËк¸È¶ºÊºÅ¶Ì˸»ÄºÌÅÒ¶ÏºÍ Ùº¶ÒËκ»ºÉÀº¸º¶¹ÉÀºÏÒŹ ÌŸ¶À¿ÎÉÐȶѺϸÉÖ ×ËÊɺ̶¿Áº¸»¶Ñº¸»¶ÀËÍ ¹ºÐºÀ¶ÌºÒºÐ¶ÚÆÛ¶ºÑºÊ¶¼Ü½ ¸»ËÀŹÉϺ¸¶ÒËÌ˹º¶À¿Ê¿Á ØŸÙÊ¿¶ÌºÒºÐ¶ÝÔ¶ºÑºÊ¶¼Â½È ¹É¶ØºÐº¸¶Ñº¸»¶ÊɹºÏ¶ÀËÀËÍ ¹ÉÌɹº¸º¶ÏÅÁŸ»º¸¶ÌºÐɸ» ¸ÅÄɶÌËÁÒѺÁºÊº¸¶ÊËϸÉÒ ÐºÀº¶Â¶¼¹Åº½¶ÎÅк¸¶ºÊºÅ ¹º¸¶ÐºÉ϶غк¸È¶ÀËÐÉÌÅÊÉ ¹Ë¸¹º¶ÌºÐɸ»¶Îº¸ÑºÏ¶ÞÌ ÏºÙº¶ÒÌÉ¿¸È¶ÏкÏÒ¿¸È¶ÐºÀÌÅ ÕÆÆÓÆÆƶ¼ÐÉÀº¶ÁºÊÅÒ¶ÁÉÎŶÁÅÍ ÅʺÀºÈ¶ÐºÀÌŶÁËÀȶкÀÌÅ ÌɺĽӶßàáâã Ì˸ŸØÅ϶ºÁºÄȶºÐºÊ¶ÌËÍ Àº¸ÊÅжٺĺѺȶºÐºÊ¶ÌËÍ äåæáåæçèéàèæê´èéëê´àæìèí ¹º¸¶î¸»ÏÅʺ¸¶ïºÐº¸ ¸»ÅÏÅÁ¶ÏËÙË̺ʺ¸È¶Ï¸ºÐÌ¿ÊÈ ðÉÒÄÅÎÏ¿Àɸñ¿¶ðòó ¹º¸¶Ï˹ºÐºÀº¸¶ºÐÅÁ¶Îº¸¶ÒËÍ

(q)n*v)nto+qx,vntr -nx.n/o-qx,n)ntrnt

©01234¤Ž”ŽŽ˜Ž›Ž”’Ž¥ ó¿»ÑºÏºÁʺȶºÏº¸¶ÒË»ËÁº –•’Ž“™Ž“š ŸŽ’Ž“š  ¥ ¹ÉÒ¿ÒɺÐÉÒºÒÉϺ¸¶ ÒËÏÉʺÁ ž•Ž“šœŽ ”Ž˜œ žŽ’Ž“šŽ“›— ˸ºÀ¶ÎÅк¸Ó ðºÐºÀ¶ÌËÁºÊÅÁº¸¶ÊËÁÒËÍ 5¡š™ŽŽ’–Ž¢©’— ŽŽœ—˜¦ ꪫ¬­6«7®®¯«±±± ÎÅʶ¹ÉÒËÎÅÊϺ¸È¶ÎºÁº¸»¶ÒÉºÍ Ìº¶ÀËÀÎź¸»¶ÒºÀ̺ĶÒËÀÍ ä89³:;9³<êÀ˸»Ë¸ºÉ κÁº¸»º¸È¶ÊËÁº¸ÙºÀ¶¹Ë¸¹º Ì˸»Ëпкº¸¶ÒºÀ̺ÄȶÊËÁÍ ÀºÏÒÉÀºÐ¶Þ̶ÕƶØÅʺӶðÉÍ ÀºÒÅ϶¹É¶¹ºÐºÀ¸Ñº¶ÀËÀÅºÊ ÌºÌºÁϺ¸¶ÌÅк¶¹É¶¹ºÐºÀÍ ÐºÁº¸»º¸¶ÀËÀÎź¸»¶ÒºÀÍ ¸ÑºÈ¶ÎºÁº¸»¶Òɺ̺¶Ñº¸»¶¹ÉÍ ÌºÄ¶¹É¶ÒËÀκÁº¸»¶ÊËÀ̺ÊÈ ÏËʺÄÅɶ¹º¸¶ÊËÁÎÅÏÊɶÀËÀÍ ÊËкĶ¹ÉÒºÄϺ¸¶ÎËÐÅÀ¶ÐºÀº Îź¸»¶ÒºÀ̺ĶÒËÀκÁºÍ ɸÉÓ¶¾ºÀŸ¶¹ËÀÉÏɺ¸È¶ÁËÍ ¸»º¸È¶ºÏº¸¶¹ÉкÏÅϺ¸¶ÌËÀÍ »ÅкÒɶÊËÁÒËÎÅʶÎËÐÅÀ¶¹ÉÍ Îɸºº¸È¶Å¸ÊÅ϶ÒËк¸ØÅʸѺ ÎËÁкÏÅϺ¸Ó¶=ËÀËÁɸʺĶðòó ¹ÉÊËÀÌÅĶк¸»ÏºÄ¶ÌÁ¿ÑÅÒÍ Àº ÒÉĶÀ˸»ÏºØɶ̿ɸÍ̿ɸ ÊÉÒÉȶÀËÐÉκÊϺ¸¶ðɸºÒ¶>ËÍ ¶¹ºÐºÀ¸ÑºÓ¶î̺ÎÉк¶ÒÅÍ ÊËÁÊÉκ¸Ó¶ßàáâã 56õý7ýôýùôý8ýù95

 

ôõö÷øùú ûüú ýþÿý0ýù50ý2õö ü ÿû3 ý4ö ¹É Ķ¹ÉÒËÊÅØÅÉȶÌËÁºÊÅÁº¸ 8 2 0 þþ!"#$5% % 

 ¹º ˸ʺ¸»¶Ì˸»Ëпкº¸¶ÒºÀÍ ?àçèæáê@åAåBíàCèæê?´D  %  %&   '$ Ê̺ @EìèêFEáâèGèBìè Ķ¹É¶ðòóȶÊËÁÀºÒÅ϶>¿Êº

Hz|zƒ~I€‚†J†KzL†~„z‚|MNO

PQRSTUVŽ”Ž“W¡ —œ—X¥ кÀκʶ¶ÎÅк¸¶ÒËÎËÐÅÀ¶ÌËÍ  —Ÿ—˜Ž“3 • YWX3ZW¡–Ž ÀŸ»Åʺ¸¶ÒźÁºÓ¶=Á¿ÒËÒ¶ÌËÍ 5¡š™ŽŽ’–Ž  ž•Ž”“›Ž[–Ž’Ž“ ÀŸ»Åʺ¸¶¹º¸¶Ì˸»ÄÉÊŸ»º¸ ›Ž“\’—[—Žœ—”Ž’–Ž—”¡Ÿ—–—Y”Ž’¥ ÒźÁº¶=ËÀÉÐŶÂÆÚݶºÏº¸¶¹ÉÐºÍ ”¡ŸZ”œ’–ŽX —Ÿ—˜Ž“3 •  ÏÅϺ¸¶Ìº¹º¶Ç¶îÌÁÉжÂÆÚÝ ¶ðºÐºÀ¶ÌËÁºÊÅÁº¸¶ØÅ»º¶¹ÉÍ YX —Ÿ•Z]^_`¢©’— ŽŽœ—˜¦ ꪫ¬­°«6«®°±±± ̺̺ÁϺ¸È¶ÏºÊË»¿Áɶ̺Á̿РѺ¸»¶¹ºÌºÊ¶À˸غ¹É¶ÌËÒËÁʺ @ä;¶>¿Êº¶ó¿»ÑºÏºÁʺ¶ÒŹºÄ =ËÀÉÐŶÂÆÚݶº¹º¶ÊÉ»º¶ÏºÊË»¿ÁÉÓ ÀËÀÎÅϺ¶Ì˸¹ºñʺÁº¸¶¹º¸ =ËÁʺÀºÈ¶ÌËÒËÁʺ¶=ËÀÉÐŶÂÆÆÇ aËÁÉñÉϺÒɶ̺Á̿ж=ËÀÉÐŶÂÆÚÝ Ñº¸»¶ÀËÀ˸ÅÄɶºÀκ¸»¶ÎºÊºÒ ÒËغ϶Úƶî»ÅÒÊÅÒ¶ÂÆÚÂÓ¶=Ë¸Í ÌËÁ¿ÐËĺ¸¶ÒźÁº¶ÒºÄ¶ÒËÙºÁº ¹ºñʺÁº¸¶¹º¸¶aËÁÉñÉϺÒɶºÏº¸ ¸ºÒÉ¿¸ºÐ¶ÒËκ¸ÑºÏ¶ÒËÀÎÉк¸ ¹ÉÊÅÊÅ̶̺¹º¶b¶×ËÌÊËÀÎËÁ ̺ÁÌ¿ÐÓ¶>˹źȶ̺Á̿жѺ¸» ÊɹºÏ¶ÀËÀ˸ÅÄɶºÀκ¸»¶ÎºÊºÒ ÂÆÚ¶À˸¹ºÊº¸»Ó ¶cºÐ¶ÊËÁÒËÎÅʶÀËÁÅØÅ϶ÏËÍ ÌËÁ¿ÐËĺ¸¶ÒźÁº¶ÒºÄ¶Ìº¹º ̺¹º¶=ËÁºÊÅÁº¸¶>=·¶¼=>=·½ =ËÀÉÐŶÂÆÆÇÓ¶ÃËÁºÏÄÉÁȶ̺ÁÌ¿Ð ¾¿¶b¶ÊºÄŸ¶ÂÆÚ¶ÊËÁϺÉÊ¶ÊºÍ Ñº¸»¶ÎËÐÅÀ¶À˸»ÉÏÅÊɶ=ËÀÉÐÅÓ ÄºÌº¸È¶ÌÁ¿»ÁºÀȶ¹º¸¶Øº¹dºÐ ׺ºÊ¶É¸Éȶٺп¸¶ÌËÒËÁʺ¶=ËÍ =ËÀÉÐŶÂÆÚݶÒËÁʺ¶=>=·¶¾¿¶Ô ÀÉÐŶÂÆÚݶѺ¸»¶ÊËÁ¹ºñʺÁ¶¹É ʺÄŸ¶ÂÆÚÂȶѺ¸»¶¹É¶º¸ÊºÁºÍ >ËÀ˸ÄÅÀ¶¹º¸¶cîe¶ÎËÁØÅÀÍ ¸Ñº¶À˸ØËкÒϺ¸¶ÎºÄdº¶ÊºÍ кĶb̺ܶÁÌ¿ÐÓêßàáâã ĺ̺¸¶Ì˸ÑËÐ˸»»ºÁºº¸¶=ËÍ @ä;ê@EìèêFEáâèGèBìè ÀÉÐŶÂÆÚݶ¹ÉÀÅкɶ̺Ðɸ»

-fn)n*o+qtgn)hopn)*volpi

ˆ‰ˆŒœŽ¨Žœ™Ž’Ž– “Ž’—WŽ’¥ ÎËÁкÏÅÓ –•jW_Ž–Ž•WŽ’–•W•“—“š›— ÂÓl¿Ê¿Ï¿ÌɶÉغmºÄ¶ÊËÁºÏÄÉÁÓ WŽž•”Ž–“§Ÿ Ž“¢©’— Ž ÜÓ=ºÒñ¿Ê¿¶ÎËÁdºÁ¸º¶ÜnݶÒËÍ Îº¸ÑºÏ¶¹Åº¶ÐËÀκÁÓ Žœ—˜¦ ª«¬­°®¬¯¯®¬±±± ÝÓ=ËÀ¿Ä¿¸¶¹ºÊº¸»¶Ò˸¹ÉÁÉo ÊɹºÏ¶Î¿ÐËĶ¹ÉdºÏÉÐϺ¸Ó kF³9³:¶Ñº¸»¶¹ÉÎÅÊÅÄϺ¸ ßàáâã ŸÊÅ϶À˸ٺÁɶ>ºÁÊŶî>Ú ²àíæèGåBìBèæíEí ºÊºÅ¶>ºÁÊŶ>Ÿɸ»¶º¹ºÐºÄÖ @èAëpèìåæêkéåqèæ ÚÓl¿Ê¿Ï¿Ìɶ>Ã=¶Ñº¸»¶ÀºÒÉÄ

ghihj klhmjj rhkhpnhj ostujj vwxj €uu‚uƒujj vwxj h†z‡jˆ‰sŠuƒzzujj vwxj h†z‡jlu‰yjj vwxj nuwxuwujiuŽutjj vwxj nuwxuwujuzsjj vwxj uu†j‘’utuj“‡z‚ujjosxj m”ƒuj‘’utujm‡Ž‡jjosxj m”ƒuj‘’utuj“‡z‚ujjosxj

mnhj opknjjnqoh nyzyj {{|}{j}~|~ nyzyj {|{„j}…|~~ nyzyj {}|~‹j}Œ|Œ‹ nyzyj }„|~‹j‹|‹ nyzyj {}|}}j}Œ| nyzyj }|}}j…| nyzyj }„|}}j‹|… nyzyj „|~•j}Œ|{~ nyzyj „|}j}|Œ

£¤¥¦¤§¨©ª«ª¬¤¨¤­®¨g¥h¤ih«j®¨¯°±¯k¤lh©mj¤j«¬mn¤hj opknjjnqoh

ghihj klhmjj mnhj opknjjnqoh €u‚u–u†yjiuŽutjj vw‡j —˜™š›j•|Œj}…|} m”ƒujo”ƒzu‰uƒjj vw‡j —˜™š›j„|}j}Œ|„ †‡z‡jj vw‡j —˜™š›j‹|Œ~j}|{ €uuœj‡ƒzjj vw‡jhžj —˜™š›j•|{j}Œ|„ ohgˆ‘g€ h†z‡jsŽsxjj vwxj nyzyj {|}~j•|j ny†uƒzzujj vwxj nyzyj {{|Œj}‹|}j iy’su†ujm”Žu’uƒjj osxj nyzyj {|Œ…j}~|~•j l‡Ÿu‚ujiuŽutjj vwx osxj nyzyj {|{Œj}~|{ l‡Ÿu‚ujuzsjj vwx osxj nyzyj }•|{~j…|}j

kuœy†sŠuƒjj uxyƒŸuƒjj ‘p¡kvpn¡j l‡zu‰ujj m‘phoh“hj iy’su†ujm”Žu’uƒjj ostuj ny†uƒzzujj muƒ¢uwujuzsjj muƒ¢uwujm‡†”jj

vw‡j —˜™š›j{}|{j}…|~…j vw‡j —˜™š›j{|‹j{{|~ jj jj jj vw‡j —˜™š›j~|{}j„|{Œj jj jj jj osxj nyzyj }|}j}‹|}„j vwxj nyzyj }|}}j}~|ŒŒ vwxj nyzyj }{|…j}‹|~{j vwx osxj nyzyj }…|~j{|}} vwx osxj nyzyj ‹|}}j{}|Œ…

ghihj klhmjj uxyƒŸuƒj j €u‚ujou†yjiuŽutj j kvˆqpqj jj kuœy†sŠuƒjj vw‡j ihlhg€j jj €uu‚uƒujj vwxj rviovpj jj l‡zu‰ujj vw‡j ohg“‘hg€qj jj m†s’uƒyƒzjj vw‡j

mnhj opknjjnqoh —˜™š›j~|}j{|}j —˜™š›j{|Œ}j}{|Œ}j jj jj —˜™š›j}~|Œ‹j|{ jj jj nyzyj }|~}j}„|Œ jj jj —˜™š›j}•|}j{}|j jj jj —˜™š›j}…|}j{|}„j

£¤¥¦¤§o¨p©kn¤¨§°© ¤§¨²¬³´³µ‹|~ †ut”wj{‹j

m¡l¡johlhhgj †ut”wj{}{j †ut”wj{„j †ut”wj{{}j m¡l¡jrvopvmj †ut”wj{}Œj †ut”wj{}‹j †ut”wj{}„j †ut”wj{}j †ut”wj{{j †ut”wj{Œj

}~|~ …|} •|}} opkn }‹|Œ~ }„|}} }•|} }|} |} Œ|}

k‘n¡hpr¡j †ut”wj••j †ut”wj{}j †ut”wj{j †ut”wj{j ihˆq‘gj iuŸsyƒjru‚ujjhžj iuŸsyƒjru‚ujjhžj iuŸsyƒjru‚ujj iuŸsyƒjru‚ujjhžj

opkn }Œ|} }‹|Œ} |Œ} ‹|{} opkn }„|~} {|}} {|} ‹|}~


 îïðñòóñôõïòö÷ïòîøùïúõñïô 0123

76 6 6 6  56761689

û<ü6ý56<þ6:DýD64<764<ÿD0;ý3E8<ÿ3ýB6ý69<1;93>3ýE6>64<4kmi5kom6 76A60<p78n þý8j9op’ 23>u<vþ‚t3€}03 6 4 5 D 4 6 4 < ? @ 6 7 ; 8 4 tƒt}t†t}‰Šw~|„}¯t€ žr€t}Ÿ~‚~z†tt€} svsˆ}¢€~z’

•v|} |tsr‡ˆ}¡tzt}ž~t u~zƒ~€ur€}t‡t}‚~ƒturt€}u~€’ r}‡t€}‹vs‰~z}žt{t}•r€~ztw Ÿtvzvt€ˆ} ~Œtstut€}•v€’ ut€}ruv„} twtv}ƒ~zwvˆ}t‡t žŸ }¢‹ž•„}¥t‡~zr}†vt}ut‚ ‚r‡ˆ}s~ztt}z~t|}wt€utzt€ ƒ~z†t€†rt€}|ruts}‡r}tut}ƒvur| stv}‰~z‚Šs~€utz}u~z‚tru}‚~’ Ÿ~s~zr€ut|} t‰vƒtu~€}Ÿ~s’ ‡t€}‰~zstu~ztrˆ}vƒt{t}‚tsr r€r€t€}ƒ~z†t€†rt€}u~zuvwr ‚t‰}•t~wt€}ut‚}‚v€†v€ u~€t€ˆ™}v†tz€{t„ {t€}‡rr€r€‚t€}¡tzt„ s~s‰~zr‚t€}‚~ƒturt€ˆ}u~z‚tru ‘tzt}wtr€€{tˆ}“¤t€v‡r€ˆ — ~¡~€t€t€}‚tsr}~’ ‚~t€vƒt€}s~wr‰tu‚t€}¡tz’ s~€tut‚t€ˆ}ƒ~z€t|}s~€t’ ‰tut}ƒ~s‰~wrt€}wt|t€„}‹~’ t}{t€}ut€t|€{t}‡r‰~wr}‡t’ €{t‚t€}‚~ƒturt€}ruv}‚~ƒt‡t ‡t€‚t€}u~‚€r}ƒ~wt‚t€tt€ wts}ƒzŠ~}ƒ~s‰t€v€t€ ƒt€rurt}ƒ~€t‡tt€}ut€t|}ut’ ƒzŠ{~‚}‚~¡~€t€t€}žŸ

ut‡rŠ€„ ‡rŠ€}ttu}ƒ~s‰t{tzt€}t€ur ¢‹ž•„} twtv}st{tzt‚tu}r‚vu  ~t€vƒt€}Ÿ~s‚t‰}u~z’ zvr}†~wt€} ~‰tzt€}wtwv„}¥t’ ‡rwr‰tu‚t€}‡twts}ƒzŠ{~‚}ut’ ~‰vuˆ}‡rv€‚tƒ‚t€}~‰~wvs sv€ˆ}rt}†vuzv}‡rtzt|‚t€}‰~z’ ‡rŠ€ˆ}‚tsr}~uv†v’~uv†v}t†t„}”uv ƒzŠ~}t€ur}zvr}ut€t|}‡r’ ut€{t}‚~ƒt‡t}žr€t}Ÿ~€‡r’ €t€ur}vzvt€€{t}žŸ }¢‹ž•ˆ wt‚v‚t€}s~€†~wt€} ~‰tzt€ ‡r‚t€}Ÿ~sv‡t}‡t€} wt|ztt ‚tsr}ur‡t‚}‰~zt€r}s~€~utƒ’ wtwv„}˜t‚}|t€{t}¡tzt}ž~t žr‡r‚ƒŠzt}~‰ttr}ƒr|t‚ ‚t€ˆ™}v†tz€{tˆ}‹~€r€}š›œ„ Ÿtvzv|t€ˆ}¡tzt}ž~t}…v’ {t€}‰~z‚~ƒ~€ur€t€}‡~€t€ Ÿr|t‚€{t}†vt}~€t€}‰~z’ srz~†Šˆ} ~Œtstut€}•~zuŠ{v’ t‡t€{t}ut‡rŠ€}u~z~‰vu„ ‚Šs~€utz}u~z‚tru}‚~r€r€t€ ‡t€ˆ}†vt}‰~z|tztƒ}‰rt}‰~‚~z†t •~€t€tƒr}|tw}ruvˆ} ~’ ¡tzt}†t‡r}ƒ~t¡tr}€~~zr ‡r}ƒzŠ{~‚}ut‡rŠ€„ ƒtwt}žr‡r‚ƒŠzt}žz}¥t‡~zr ‡twts}ƒ~€~wŠwtt€}ut‡rŠ€„ —qr€t}‚r€r}‰~wvs}t‡t …v‡r{Š€Šˆ}s~€{tut‚t€ˆ}~uv†v •~€vzvu€{tˆ}ruv}v‡t|}vzvt€ u~s‰vt€}‡tzr}Ÿ~s‚t‰}•t’ s~wr‰tu‚t€}¡tzt}‡twts}ƒzŠ’ wtr€}{t€}s~€†t‡r}‚~¡~€t’ ~wt€}u~z‚tru}ƒ~z†t€†rt€}ruv„ {~‚}u~z~‰vu„}•~€vzvu€{tˆ €t€}…t‡t€} ~ƒ~t¡trt€ ‘tzt}|t€{t}r€r€}‚~ƒturt€ ‚~u~zwr‰tut€}¡tzt}‡twts žt~zt|}… žˆ}‡t€}t‡t}ƒzŠ’ ‡rwr‰tu‚t€ˆ}vƒt{t}ur‡t‚}‚~’ ƒzŠ{~‚}ut‡rŠ€}~‰ttr}¡v†v‡ ~‡vz€{t}u~z~€‡rzr„ Œ~¡t}‡t€}‰rt}u~€t€„}xt‡r ƒ~s‰~z‡t{tt€}st{tzt‚tu„ Ÿr|t‚€{t}|t€{t}‰rt}s~’ sv€ˆ}ƒr|t‚€{t}ut‚}‰rt €{tzt€‚t€}¡tzt}s~€t†v’ ¥t s~ € †t€†r‚t€}tƒt’tƒt„ ‚t€}ƒ~zsŠ|Š€t€}{t€}‡r’ û •~€vzvu}¥t‡~zrˆ}‚~¡~’ ‚~ut|vr}‚~ƒtwt}‡~t}‡t€}Œtstu !"#$%&! €t€t€}vutst}s~sƒ~‚~z’ v€uv‚}‡ruv†v‚t€}wt€v€ †t‚t€}¡tzt}t‡t}‡r}ƒr|t‚ ƒt‡t}‰vƒtur„}´¶·¸À ' !()**!

ÁÂÃÄÅÆÎÇÈÉÇÊËÑÅÍÊÑÑÊÓÎÆÅÂÎÍÅÓÊ

ˆÊÐÊÆÃΉÒÆÉÅÆÇÅÆÉÎÔΊ×æÕÜÎÆ׋ÎҌåÜßææÎÑ×áßÚ×àáÎèä×à×àìÎÖßÚ×Ý×àÕÎåßàáÙàÙàáÎÝ×àáÎÕàáÕàÎÖßÖ×àŽ××Øä×à΍×æ× ÞՏÙÜ×àÎä×Ü×ãäßçÎÌßàÕàÎèéêËëìí

:;@>@?>@;‘’8z“8<8”9;•869–——˜

4kmi5kom6p78nj9op’}}‹~wtst ‹~€r€}š›œ„ †vt}s~srwr|}~‰ttr}t†t€}‰~z‚vs’ wr‰vz} ~‰tzt€ˆ}†tt}|r‰vzt€}‚tztŠ‚~ •~€vzvu€{tˆ}ƒv€Œt‚}‚v€†v€t€ ƒvw}‚~wvtzt}ts‰rw}st‚t€’st‚t€„ ‡r} Šut}•t~wt€}‚~‰t€†rzt€}ƒ~’ ttu}wr‰vz} ~‰tzt€}u~z†t‡r}ƒt‡t}‹t‰uv — twtv}Šzt€}~‚rutz}†vuzv}str| €v€†v€„}…t|‚t€„}ƒr|t‚}ƒ~€~wŠwt š±œˆ}svwtr}‡tzr}ƒtr}tsƒtr †tzt€ˆ}‚tz~€t}‚~‰rttt€}Šzt€’Šz’ ~sƒtu}s~€Šwt‚}ƒ~wt€t€}‚tz~€t stwts„}…t|‚t€ˆ}‡tzr}£}§¨¨™®{t€ t€}~u~sƒtu}|t€{t}‰~z€{t€{r„ §¨¨™®{t€}u~z~‡rt}|t‰r}‡rƒ~t€„ ‡rsrwr‚r}¥tš}¢›ƒz~}•t~wt€ˆ …~z‰~‡t}‡~€t€}Šzt€}wvtz}‡t~zt| •t€t~z}¥tš}¢›ƒz~}•t~wt€ˆ ~wvzv|€{t}~wtwv}u~zrr„ {t€}s~srwr|}u~sƒtu}|r‰vzt€}v€uv‚

Švz~€urv}‹ˆ}s~€tut‚t€ˆ}ƒr|t‚€{t —žtzr}‰t€{t‚€{t}ƒ~€v€†v€ ‰~z‚vsƒvwˆ}‰t|‚t€}ztut’ztut}w~‰r| v‡t|}s~s‰v‚t}|r‰vzt€}‚tztŠ‚~ {t€}‡tut€ˆ}ztut’ztut}‡r‡Šsr€tr ‡tzr}‡vt}†tsˆ™}v€‚tƒ} Švz~€rv„ ~†t‚} qœŽ} ~‰tzt€„} xvswt| ƒ~sv‡r‚}{t€}ƒvwt€}‚tsƒv€}‡r qtw}~zvƒt}‡rv€‚tƒ‚t€}•t’ ƒ~€v€†v€}€tr‚}£²²}ƒ~z~€}tutv •t~wt€}‡t€}~‚rutz€{t„}”uv}‡tƒtu €t†~z}ruv} tztŠ‚~ˆ}qtƒƒ{}³|zr’ ‡vt}‚twr}wrƒtu}‡r‰t€‡r€}|tzr}‰rtt„ ‡r‚~ut|vr}‡tzr}wŠtu€{t„}‹~s~€utzt uŠšrt}Ÿtuurst|v„}…t|‚t€ˆ}rt}v‡t| —‹Štw}ƒ~stv‚t€}~ur‡t‚€{t {t€}¡tzt}twr}•t~wt€}|t€{t s~s‰v‚t}vt|t€{t}~†t‚}qœ£} ~’ ‰rt}s~€Œv‚vƒr}‚~‰vuv|t€}‰rt{t ~‡r‚ruˆ™}‚tut€{t„ ‰tzt€ˆ}‡~€t€}†ts}Šƒ~ztrŠ€tw}€Šz’ Šƒ~ztrŠ€tw}~wtst}‰vwt€}ƒvtt„ •~€vzvu€{tˆ}‰t€{t‚€{t}Šzt€ stwˆ}{t‚€r}ƒv‚vw}£²„²²’²²„²²„}—‹tuv  tz~€t}ttu}ƒvtt}‚tsr}|t€{t}‰Šw~| wvtz}‚Šut}{t€}‰~z‚v€†v€}‡r‡Š’ sr€v}~wtst}wr‰vz} ~‰tzt€}|r€t ‰v‚t}urt}†tsˆ}~‡t€‚t€}‚tsr}|tzv sr€tr}‚~wvtzt}{t€}‡tut€}‡~’ •r€v}šžœ}stwts}~wtwv}Ÿ ¡¡„ s~s‰~zr}uv€†t€t€}|tzr}zt{t}˜q° €t€}‰~ztstr’ztstr„}•~z~‚t}‡tut€  tsr}tsƒtr}s~€Šwt‚}ƒ~€v€†v€ ‚tz{t¡t€}‡t€}wtr€’wtr€ˆ™}‚tut€{tˆ ‰v‚t€}|t€{t}v€uv‚}‰~z€{t€{rˆ}utƒr ‚tz~€t}v‡t|}¦¨¨¢«¬­®~svt„™}´¹»£À

+ %),-"#$%&! '&-. *!"/01 /)/(,*)1-.( &*)-!2 û%(/'3! *0/,!,) %3)/&(!4 .!&!0!.*)/3) *3%1%/! !! &*)-!2 û5)!&)!) 4/3% %!*1&(! (1&)!*) %(/'3!2

6789:;<=>:;<?8@?68@

ABCDBEFDGAHIJKHBAILHCMNOPMQRS ER^S]aH`MSHPRZNMT]MSH^RWfM LMTRUMSTVHGWHXHAOQMWSYVHZRS[MZ\ NMT]H_MWTMH`MUMZHPRSTRWfMMS PM]^MSVHQOSQOQMSH_MWTMHMTMWH`]\ PRZNMSTOSMSH]QOHM^MSH`]MQOWHH^YS\ U]NMQ^MSH`MUMZHaRNOMbHPWY[R^ QWM^QYWH[MSTHZRZRSMST^MSHQRS`RW M`MUMbHbMUHN]MaMcHI]W]S[MHPOS PWY[R^HQRWaRNOQcHBSQMbHaRNMTM] ZRS[MQM^MSHNMb_MHP]bM^S[MHa]MP QO^MSTHTMU]VHQO^MSTHM`O^HaRZRSVH`MS ZRSMZPOSTH_MWTMHNR^MaHPRZ]U]^ UM]SS[Mc UMbMSH`MUMZHPWY[R^HPRZNMSTOSMS J]bM^S[MHZRSfMZ]SH_MWTMHM^MS aQM`]YSc `]U]NMQ^MSH`MUMZHPRSTRWfMMSHPWY\ deTTM^HZMaMUMbVHNYURb\NYURb [R^S[McHLRa^]VH^RZOST^]SMSHNRaMW aMfMcHCMZ]HZRZMSTHbMWOaHZRWR^WOQ fOZUMbS[MH`]NMQMa]H^MWRSMHN]M\ QRSMTMH`MW]HU]ST^OSTMSHaR^]QMWc aMS[MHaO`MbHM`MHQRSMTMH]SQ]H[MST CRgOMU]H^MUMOHZRWR^MHh_MWTMiHZ]SQM `]QOSfO^H`MUMZHPWY[R^cHJRWfMSf]MS fM`]HPRUM^aMSMHPRZNMSTOSMSVH[M b]QMZH`]HMQMaHPOQ]bHaRNMTM]ZMSM STTM^HNYURbcHCMWRSMHM`MHPWY\ ^R]ST]SMSH_MWTMHfOTMH`]WMaMS[MHQM^ aR`OWS[MHaRS`]W]VjH^MQMS[Mc PRWUOcHh]STi

¤¥ò¦§ïô¨ò©ïªõï§ò©«õïò¬ñúïõï

4kmi5kom6p78nj9op’ Ÿ~€‡t¤utzt€}ŒtwŠ€}žvut}‘r’ tut}žv¡r} Šut}•t~wt€ ‰~zt‚|rz}ƒt‡t}Ž£}“vuv s~€‡tut€„}¥tsv€ˆ}|r€t ‹~€r€}š›œˆ}žr€t}Ÿ~sv‡tˆ wt|zttˆ} ~‰v‡t{tt€}‡t€ 6z6>{8678| Ÿtzr¡rtut}žrƒŠzt‰v‡ƒtz ~u~sƒtu}str|}sr€rs}ƒ~€’ ‡t¤utzˆ}‡t€}‰tzv}t‡t}~‚rutz}Ž² zut„ EBLFe¾¾Ke¾H\HAMQOHZ]STTOHPMagMURNMWMSVHHbMWTM\bMWTMH^RNOQObMS ƒ~~  t ŸzŠsŠr}žrƒŠzt‰v‡’ PY^Y^HZMa]bHQ]STT]cHJMSQMOMSH`]HaRfOZUMbHPMaMWHQWM`]a]YSMUVHbMWTM\ ƒtzˆ}”€‡r} z r}“uvurˆ}s~€tut‚t€ˆ b M W T M H ^ R N O Q O b M S H P Y ^ Y ^ H ZM a ] b H N R U O ZH S Y W ZM U H a R N M T M ] ZM S M H a R N R U O Z kFelFCHgMWMHZRS[MUOW^MSHbYN]cHA]Q]HDONM]`MbVH]aQW]HmM^]UHmMU]HCYQM NOUMSHPOMaMHZMOPOSH¿RNMWMSc tzr}ƒ~€twtst€}ut|v€’ut|v€ LMTRUMSTHnY^YHJWMaRQ[YVHZRZ]U]^]HbYN]HZRSOU]aH[MSTHaRUMZMH]S]H]MHPRS`MZc dJRS[RNMNHNRUOZHSYWZMUS[MHbMWTM\bMWTMHaRZNM^YH`]aRNMN^MS ‡ ~‰~wvs€{tˆ}ƒtzt}ŒtwŠ€}ƒ~€’ JRWUMbMSVH]MHZRZNMST^]Q^MSHaRZMSTMQHZRSOU]aHgMQMQMSHZRUMUO]HM^OS PMaY^MSH`MW]H`]aQW]NOQYWHNRUOZHUMSgMWVjH^MQMHPR`MTMSTH`]HJMaMWHCU]_YS ‡t ¤utz}‡tut€}‰~z‡v{v€’‡v’ Q_]QQRWHZ]U]^S[Mc ÁÂÃÄÅÆÎÇÈÉÇÊËÑÅÍÊÑÑÊÓÎÆÅÂÎÍÅÓÊ STTOSTVHeOWHÅbYaQ][MbVHARS]SHhpqÀyic { v€} s~€†~wt€}|tzr}ƒ~€v’ ÑÒÆÓ mMUMOPOSH]MHZOUM]HM^Q]oHNRW^]gMOHZRUMUO]HaYa]MUHZR`]MHQ_]QQRWHaRfM^ ERZM Ê ÂÎ ÑÒÆÓÊ Ô Î Ìß ã Ü × à á Î å ß æ ß Ü Ø × Î ÓÙ Ø×ÎÏÕæ×Ø×Î鸹éΊãØ× Ê · Á LR S O W O Q S [ M V H b M W T M \ b M W T M H M ^ M S H S Y W ZM U H ` M U M ZH R ZP M Q H b M W ] H ^ R pqHrRNWOMW]HpstpVH`MSHNMWOHZRZ]U]^]HoYUUY_RWHaR^]QMWHus\MSVHaRQ]`M^S[M `RPMSVH^MWRSMHPMWMH`]aQW]NOQYWHM^MSHZRS[RQYWHaRZNM^YHUMT]c u v ƒ t € „ } — …~ z ‡t t z ‚ t € } ƒ ~ €  t ’ Ñ× á ß Ú × àá ÎÖß àá Õ æ Õ ÎŽ ã Ü ÖÙÚ Õ Ü Îå ß àâ× ŽØ×Ü×àÎâÕΊ×àØãÜ ZR`]MHQRWaRNOQH]MHfM`]^MSHaRNMTM]HMfMSTH^YZOS]^Ma]H`RSTMSHaMbMNMQ ÅbYaQ][MbHZRS[RNOQ^MSVHaRfOZUMbH^YZY`]QMaH^RNOQObMSH[MST wtst€ˆ}ƒ~~zut}‰t€{t‚}{t€ ÓÕæåãÜ׏Ùâå×ÜçÎÌßàÕàÎèéêËëìí ZMOPOSHZMa[MWM^MQHUOMac ¤utz}‡r}|tzr}u~zt‚|rz„}‹ttu a]bHZRSTMUMZ]H^RSM]^MSHbMWTMH[M^S]HZ]S[M^HTYWRSTH`MSH`MT]ST ‡t dARNRSMWS[MHQ]`M^HM^Q]oHNMSTRQVHbMS[MHOSQO^HZRS[MUOW^MSHbYN]HP]S`Mb ZM s~ €†~wt€}ƒ~€vuvƒt€}†vuzv ‡rwr|tu„}¯t€}†~wtˆ}‚tsr}s~’ Ÿ~z{tztut€}vsvs}‰tr M [ M Zc H XM W T M H Z] S [ M ^ H T Y W R S T H ^ R ZM a M S H ` M W ] H DP H tsc sssH P R W H ^ ] U Y T W M Z `MW]HoMgRNYY^H[MSTHaO`MbHaQMTSMSH`MSHaO`MbH`]WRaR^]SHYWMSTcHIMSHSTRQ_]Q hCTiHSM]^HZRSfM`]HDPHttcsssHPRWHCTcHXMWTMH`MT]STHM[MZH`MW]HDP ztst rˆ™}‚tut€{tˆ}‹~€r€}š›œ„ €~‚t€‚t€}‚vtwrut€{t„} tsr ŒtwŠ€}ƒ~~zut}t‡twt|}wt‚r’wt‚r fOTMHaMMQHaR`MSTHZYY`HMfMVjH^MQMS[Mc Ÿt ‡t}š²££}wtwvˆ}u~z‡tƒtu r€r€}s~€~wtz}~Œtzt}ƒzŠ’ sr€rstw}ur€r}‰t‡t€}£›± puc sssH P R W H CT H ZR S f M ` ] H DP pÂc sssH P R W H CT c JRZ]U]^HM^OSHQ_]QQRWHvDYRNG`MH]S]HZRSOQOW\ ARYWMSTHPR`MTMSTHaRZNM^YH`]HJMaMWH¾YQYSTHDY[YSTHCYQMHLM\ £²}ƒ~€‡t¤utz„} €uv‚}ut|v€ ¤~rŠ€tw}‰v‚t€}|t€{t}s~€’ ~€urs~u~zˆ}~‡t€‚t€}ƒ~’ ^MSVHM^OSHQRWaRNOQHfOTMH]MHTOSM^MSHOSQO^HZR\ TRUMSTVHmM_MSHhusiVHZRSTMQM^MSVHaRNRUOZH¿RNMWMSHb]STTMHaMMQH]S] r€rˆ}ƒr|t‚€{t}s~€tz~u‚t€ †twt€‚t€}ƒzŠzts}t†tˆ™}‚tut z~sƒvt€}sr€rstw}£ž±}~€’ SOU]aHgMQMQMS\gMQMQMSH^Rg]UHZMOPOSHgRUYQRbMS bMWTMHaRZNM^YHQRWOQMZMHNRWMaHWRUMQ]oHaQMN]UcHdkRWMaVHZ]S[M^HTYWRSTV sr€rstw}›²}ƒ~~zutˆ}‡~€t€ ”€‡zr„ rs~u~z}‡~€t€}vrt}£›’š± aRbMW]\bMW]cHXMUH]QOHZRSOWOQS[MHMTMWHQ]`M^H^R\ TOUMHPMa]WVH`MSHQRPOSTH^RgRS`RWOSTMSS[MHaQMN]UVjHOfMWS[MchbM`i Œtutut€}s~s~€v|r}‚vtwrut  ~ƒtwt}…r‡t€}Ÿtzr¡rtut u ut|v€ˆ}‡t€}‰~wvs}s~€r‚t|„ Q]STTMUMSH]SoYWZMa]VH`MSH`MPMQHZRSfMU]SHa]UM\ QOWMbZ]H`RSTMSHZMa[MWM^MQHaRgMWMHUMSTaOSTc ‡t€}‚zru~zrt„ žrƒŠzt‰v‡ƒtz} Šut}•t~’ ”t}s~€ts‰t|‚t€ˆ}ƒtzt GMHfOTMHNRNRWMPMH^MU]HQRWP]^]WHOSQO^ ” € ‡ z r } s~ €  t u t ‚ t € ˆ } ƒ ~ z { t ’ wt€ˆ}‹zr}‹v‰~‚urˆ}s~€tut‚t€ˆ ƒ~~zut}t‚t€}s~wtsƒvr}z~€’ ZRSOU]aHNO^OHQRSQMSTHaYa]MUH^RZMa[M\ z t u t € } Œ t w Š € } ‡ v u t } ¡r t u t } u t | v € tz~u}~‰t€{t‚}›²}ƒ~~zut u~ut€}u~}~w~‚rˆ}‰tr‚}u~}u~zuvwr WM^MQMScHeMZOSVHS]MQMSHQRWaRNOQHaRUMUO LF¾B¿Fe¾H\HCRPMUMHI]SMaHJRWQMS]MSVHEMSMZMSHJMSTMSVHJRW^RNOSMS r€r}tt‚}‚~utu}‡r‰t€‡r€}ut|v€ u u t v€}r€r}‡~€t€}‚zru~zrt}{t€ stvƒv€}¡t¡t€Œtzt„}‹~wtr€ POPOaVH^MWRSMHaMMQH]S]HaR`MSTHa]NO^HZR\ `MSHCRbOQMSMSHhI]aPRWQMSNOSbOQiHCMNOPMQRSHLMTRUMSTVHGW ~‰~wvs€{t„}Ÿt‡t}š²££ˆ}str| u~| w t u~€uv‚t€}s~st€ u~€uv€{t}t‚t€}‡r‰~zr‚t€}‰~z’ S[RURaM]^MSHa^W]Pa]H`]HKS]wRWa]QMaHLO\ m]fM[MSQ]VHLa]VHZRSTM^OVHNRUOZHZRS`MPMQ^MSHUMPYWMSHM`MS[M u~z‡tƒtu}‚~wŠ€tzt€}{t‚€r tt‚|}‡r } ‚ ~ v wrut€„}‹~|r€tˆ}ƒr’ ‰ttr}stu~zr}u~€ut€}‚~ƒzr’ bMZZM`][MbHLMTRUMSTc PRQMS]H[MSTHTMTMUHPMSRSVHMQMOHZRSTMUMZ]HPOaYH^MWRSM ur€r}‰t‡t€}ztut’ztut}£ž±}~€’ |t‚€{t}|t zv}s~wt‚v‚t€ ‰t‡rt€ˆ}ƒ~s~zr€ut|t€ˆ}‰t|tt F^Q]w]aHtxxyH[MSTHPRWSMb ^R^RW]STMSc rs~u~zˆ}‰t|‚t€}‰t€{t‚}{t€ †~sƒvu}‰Šwt}‡t€}s~€‡tut€r tr€ˆ}‚~‰v‡t{tt€}‡t€}ƒt’ ZRSfMNMQHAR^fRSHARW]^MQHEMS] GMHZRSfRUMa^MSVHNRNRWMPMH`MRWMbH`]H_]UM[MbS[M u eMa]YSMUHhAEeiHQMbOSHtxxs\MS ZRZMSTHWM_MSH^R^OWMSTMSHM]WcHeMZOSVHbMUH]QOHNRUOZ ur€r€{t}‡r}‰t¡t|}ztut’ztut„ ~‚Šwt|’~‚Šwt|ˆ}‚tsƒvˆ}r€’ zr¡rtut„ ]S]HZRSTM^OVH_MUMOPOSHaMMQH]S] — €uv‚}stwts}ƒ~€Š‰tut€ˆ aMZPM]HPM`MHQMbMPH^R^RW]STMScHIRSTMSH`RZ]^]MSV ˜rs}~w~‚r}‡vut}¡rtutˆ ut€rˆ}‡t€}wtr€’wtr€„ aOMZ]S[MHZRSfMNMQH_M^]UH_MU] ^RT]MQMSHPRWQMS]MSHZMa[MWM^MQHZMa]bHMZMSc ‚ t u t } ‡r t ˆ } u t ‚ } | t € { t } ~ ‚ t ‡t z —  t w t v } ‡ r w r | t u } ~ ƒ ~ z u r € { t z ~ €Œ t€t€{t}t‚t€}‡rwt‚t’ ^YQMVH]`RMU]aZRS[MHZMa]b dCRgMZMQMSHkYWYNO`OWVHCMU]MST^W]^VH`MSHAMUMZMS s~€rwtr}rr}‚~Œt€ur‚t€}ƒ~~zut ‡r}•t~wt€}s~€Œtzr}ƒ~z~s’ €t‚t€}ƒt‡t}£±}‹~ƒu~s‰~z QRQMPHZRUR^MQcHdG`RMU]aZR ]QOHWM_MSH^R^OWMSTMSHM]WcHAR^MWMSTHNRUOZHM`MH[MST ~stut„}¥tsv€ˆ}†vt}ur€r ƒvt€}{t€}s~s~€v|r}‚zru~zrt s~€‡tut€„}Ÿt€rurt}s~s‰~’ QRQMPH]`RMU]aZRcHmMUMOPOS POaYHMQMOPOSHWOaM^HNRWMQH^MWRSMH^R^RW]STMSVj ‰t‡t€}‡t€}‚~Œ~z‡tt€€{t„ ur€r}‰t‡t€}Œv‚vƒ}‚~vwrut€„ zr‚t€}vt€}ƒ~s‰r€tt€}°ƒ}£± ^MZ]HaO`MbHQ]`M^HNRWM`M OfMWS[MVHARS]SHhpqÀyic wtv}‡rwr|tu}‡tzr}ƒtzt}ƒ~€’ ‹~|r€t}‚tsr}s~sƒ~zrwt‚t€ †vut}v€uv‚}£}Šzt€}tutv}uv†v| `]HNMW]aMSHPMWMHPRS`RZYV CRPMUMHkM`MSHJRUM^aMSMHJRS[OUObMSH`MS — t ¤utz}{t€}v‡t|}stv‚ˆ ‚tz{t¡t€ˆ}ƒ~wt†tzˆ}st|tr’ ƒtt€}‡~€t€}‰~z‰ttr}‚t’ Z]S]ZMUH^MZ]HZMOH`RSTMW CRQMbMSMSHJMSTMSHhkJJCJiVHFTOaH¿]RZVHZR\ ‡t ~ƒ~zur€{t}Œv‚vƒ}s~s~€v|r ¡tˆ}{t€}‡r}~‚rutz} Šut}•t’ u~Šzr}t€utzt}wtr€}”€u~w~~€rtˆ `MSHgMWRH`RSTMSHaOMWM STMQM^MSVHCMNOPMQRSHLMTRUMSTHaOWPUOaHNRWMa ‚zru~zrt„} tz~€t}‚twtv}ur€’ ~wt€}r‚vu}s~€‡t¤utzˆ™}‚t’ Ÿtzr¡rtutˆ} ~ƒzr‰t‡rt€}‡t€ PRS`RZYVjH^MQMS[Mc a R Q ] M P H Q M b O S S [ M c H J W Y ` O ^ a ] H P M ` ] H b ] S T T M H n O U ] H Q M b O S H ] S ] hbM`i r€{t}svsƒv€r}¢º¬®†vt}‰tv ut€{t„ –tšŠzruˆ™}rs‰v|€{t„}´¹»£À QYScHh]STi ÍÊÓ tÁxcÂxxH

}~€‚ƒ„…†€‡

­®¯°±²³´µ²¶µ±¯

Ã6ý56<165;45<=260<Ä6;>

?6A6064<»6¼64<½3>3ý;4564

23456789:;<=46><?3@3A6B<CDEDB<C6BD4<234;>6B

 !!"#$%&'("&)*+,$($&)*(-&."-&/*0+"1&"!%

FGHIJHIKIILKMLKIJMNOKPMQGIRKSHMTGUVKIJMHWOX YHQQKPOZM[K\VHLK]M^_`aMWHTKMQGIJ]KTHZNKIMbHVMcOTO dWOM^bcdaeMfKSK]KZMHKMPKNMgGVIK]M]KQHZXMKgKZKJH QGZK]HVNKIe

‰r‰r€{t}|tsrwˆ}”sst|}s~’ s~srwr‚r}zr¡t{tu}ƒ~€{t‚ru ”sst|}ƒv€}‚~wvtz}s~‚rƒv€ st€}v‡t|}s~sr€ut}ttz stt„}”sst|}‡t€}vtsr€{t ~‡r‚ru„} ~wvtz€{t}trz}vv}r‰v t€t‚}{t€}‡r‚t€‡v€}‰rt ut‚}ƒvuv}tt}|r€t}t‚|rz€{t ruv}‰~zu~ƒtut€}|tzr}ƒ~zutst ‡rtv|€{t„ ‰rt}‚Š€vwutr}‚~}‚Š€~wŠz}‡r °tst‡t€}wtwv„}—‹ttu}‚twr}ƒ~z’ Ÿ~zsr€utt€€{t}ruvƒv€}‡r’ °‹}¢wryt‰~u|}‹~stzt€„}”s’ utst}“‹”}‚~wvtzˆ}r‰v}t{t hijklkmnkkopqrsstuvw ‡rt‡Šƒr€{t„}—”€r}~‰~€tz€{t ‚t‰vw‚t€}‰vwr‚€{t„}‹~†t‚}ttu st|}ƒv€}‡rtzt€‚t€}s~sr’ s~€t€r}~~€v‚t€}‚tz~€t xtyzr{t|}u~ztt}w~€‚tƒ„}…~z‚tu ‰v‚t€}|tw}svut|rwˆ}‚tz~€t}‡r ruvˆ}rt}s~sƒ~zrtƒ‚t€}‡rzr €vs}~†~€r}Š‰tu}~€~zr‚}{t€ s~ztt}ut‚†v‰ˆ™}‚tut}”sst|„ ƒ~z†vt€t€}‡t€}r‚|urtz}{t€ xt‚tzut}v‡t|}‰t€{t‚}{t€ s~€~zrst}‚~‡tut€t€}r}‰t{rˆ |t€{t}~|tzt}°ƒ}±±²}ƒ~z}ut‰’ ”sst|}s~€tut‚t€ˆ}~’ u~‚v€ˆ}rt}‚r€r}‰rt}s~€{vvr ~ƒ~zur}t{t„}˜tƒr}sv€‚r€}‡r u~zstv‚}s~s‰~zr€{t}“‹”„ w~uˆ}~‰t€{t‚}~sƒtu}‚twr}~|tzr„ ‰ttr}svwrs}{t€}ut|v}tuvzt€ ~Šzt€}‰t{r}s~‚r}‰~wvs •t~wt€}‰tzv}t{t}~€‡rzrˆ™ Ÿ~z~sƒvt€}{t€}‰~zƒzŠ¤~r ”sst|}~sƒtu}uz~}‚~ur‚t ttstˆ}‡rt}s~€r€r€‚t€ ƒ~z€t|}|tsrw}~†t‚}s~€r‚t| ‚tut}”sst|ˆ}ƒt€rwt€}t‚zt‰’ vzv}‡r}˜ ”˜}“€’¥vz}‹t¡t’ “‹”}ut‚}‚v€†v€}‚~wvtz}‡t€ ttz}t€t‚}t‡Šƒr€{t}‰rt ‡~€t€}vtsr€{tˆ}‹ŠwrŒ|r€ €{tˆ}‹~€r€}š›œ„ €t€}r€rƒv€}‚~sv‡rt€}zt†r€ |t€{t}trz}t†t}{t€}‚~wvtz}‡tzr s~€†t‡r}st|zŠs}‰tr€{t„ Žˆ}uv†v|}ut|v€}rwts„ ‘tzt}žvv€}Ÿtrut€ˆ}ž~t ¦§¨©ª«¬­®r€u~z€~uˆ}‡t€}s~’ ƒt{v‡tzt€{t„}…t|‚t€ˆ}‚~ur‚t —³tzt€{t}‡~€t€}s~s‰~’ ‘twtv}‰~wvs}ƒ~z€t|}|t’ ˜rzuŠtzrˆ} ~Œtstut€}‹t¡t’ €~sv‚t€}€tst}‚Š€~wŠz}wt‚’ ‰t{r}ruv}wt|rz}ƒt‡t}±}xv€r}š²£šˆ zr€{t}“‹”„}”€r}‡ŠzŠ€t€}u~z‚vtu srw}tutv}s~wt|rz‚t€ˆ}‡rzr€{t €t€ˆ} t‰vƒtu~€}•t~wt€}ruv utr}‡r}¯Š{t‚tzut„ “‹”’€{t}ur‡t‚}‚v€†v€}‚~wvtz„ ‡tzr}t{t}s~€tƒt}‰~zu~‚t‡ ‰rt}s~€|trw‚t€}“‹”}‰tr s~€t‡Šƒr}t€t‚}‰r‰r€{t ¥tsv€ˆ}‡tzr}|trw}‚Š€’ ¥tsv€}v€v|}ut‚}‡rt€‚tˆ r€r€}s~s‰~zr€{t}“‹”ˆ™}v†tz’ ÈÉÇÊËÌÃÆÉÉÃÍÎÏÊÍÐÅÎÆÅÉÂÊÍÊ •v|tsts‡}“yyts}“w}–t‡|wˆ t‡r‚}‡tzr}r‰vˆ}¢zwr€t}£ˆ vwutrˆ}‡rzr€{t}ur‡t‚}‡rƒ~z’ ~s‰rwt€}|tzr}~u~wt|}s~’ €{t„}´µ¶·¸¸¶¹pº»¹¼½po½¾ ÑÒÆÉÉÒÆÓÈÆÉÎÔÎÍÕÖÖ×ØÙÚÎÇ×ÛÜÕÁÝÂÃ×ÄÅÆÇ Þ Î Öß àááßàâãàáÎ×à×ä ‰t{r}‰~zvsvz}‡vt}‰vwt€}{t€ ¡tzt}˜~sƒvzt€„} ~ur‚t ‚~€t€‚t€}sr€vs}Š‰tu}‚tz~€t €Š€vsr}Š‰tu}ruvˆ}trz}vv ¸¿»¹»À Ý×àáÎâÕ×âãåæÕàÝ×çÎÌßàÕàÎèéêËëìí


123456458920

   

    !"#$%&!%'(!)*'+ , . / 0 , 1 / 2 !"#$%&!%'(!)*'+ ٟ±P8;<:9EH:;>`ENE=B@M>R:;< O8;:SJ>KB:H>KJ:N>ECJT>]:8;E =EO>:;<<BC:;R:>R:;<>9EC:;<U G:@T>X8<E:C:;>G8@O:E;M>O8HBOU K8;Z:C:>C:Z:OT>W^9:>9J:>GJK O8;E;Z:J>HB=:KE>N8;R8@:;<:; =:C:>X8N:H:>LE;:K>7BKE:H>7:OU



á535/2

3Q84H:=5:;R/:02  06 >G8@:N:>H:O: K8Z:=>9JHJM[>Z8H:K;R:T

µ¶5·2/

,0Ü-5¶-

!"#$%&!%'(!)*'+ !"#$%&!%'(!)*'+ ¸!¹$)$'º!'»º%&&!)'#¼½¼"¾!»¿'»!¾º º%Ä!¹%Á!'ĺ'»¼"#ÇÂ'ÀºÀº'º½º'Ä!% ! À¼ÄºÂº»¾$%'#!&º!%'Ä!)!"*'Õ¼Â%ºÂ 98=K>D:@<:>7:S:O>e:GJ;<:; À¼»¼)!¹'ºÀ»½º%Á!'"¼%º%&&!)'À¼Âº»Ã Â!%!%'ĺ'½$!%&'»!"$'#¼)º!$* À¼#$!¼¹Ä'!»%¼&%Â&!Â%Ç'½!ĺ''!»¼!¾À!%)!Á!''Â!!Ä"à ¾!¹!»'À¼¾¼½»º'º%º'ȼ)!À'"¼"#$à K8C8H:S>š›pœ›p›tžqt›G8@YJ;<KEM 78ZJOH:S>G@B=8@>NJ;>O8U gdD7ek>G8@:=SE@>YH:CT 'Ä!%'¼ȼ)º!% ! ½ ' Ä $ ! ' » ! ¹ $ % ' ) ! ) $ ¿ ' Å"' Æ! ½ Á Ç # º % & ' Ä ! % ' Ä $ ! ' # $ ! % & ' Ö Â ¼ ¾ ! ) ! ' "Ç Ã Ð¼ ) $ "' ¹ ! # º À ' ½ ! À ! '  ! & $ " =8O:V8C:;>C8@JH:;<T>W`@:;U ;<:=J>K8ON:C>N:;E=T>`:=>S:U LE@8=CJ@>`8=;BHB<E>d;YB@U "¼%¼"¾!»º'½$"!¹'º»$'#¼½À!"! ¾¼%$)ºÀ'!Â!%'À¼Ä¼½¼»!%')$ºÀ!%à %Á¼»×'Á!%&'"!Àº%&Ã"!Àº%&'!Ä!'ĺ »Á$!¹%Â&!')%$'!½'¼#»¼º!)ºÀ»!º!*'%(¼ »%Á!¿'Å" K:=KE>Ÿt qt›K8=J@EC:K>=:OE ;R:>ECJM>O8@8=:>ZJ<:>9EV:VE O:KE>nadM>^9E=E;>n:KE@J;>O8U ļ%&!%'¼Ä$!'#$!¹'¹!»º%Á!¿'Á!%& )$ºÀ!%'#¼½%$!%À!'½¼!)ºÀÃ%!»$½!) ÀºÀº'º½º'Ä!%'Â!%!%*'μ¼"¾!» Æ!½ÁÇ'"¼%&!Â$'Ä!¾!#»!'"¼ "#$!» »¼)!¹'#¼½!%È!Â'ļÉ!À!* #¼½%$!%À!'¹º»!"þ$»º¹'º%º¿'ĺÀ$à #¼%Ä!'º»$'ĺ»!»!'À¼Ä¼"ºÂº!%'½$¾! À!»$'#$!¹'¼¾!)!'"Ç%Á¼»'À¼¾¼½»º O8O:;<>C8@HES:C>G8@Z:H:;>C8C:NE O:=E>N:@:>E;I8KCB@>=:@8;: ;<:=JE>:9:>N8@KB:H:;>C8=;EK º%º'Ê! ½¹º»$%&'#¼)$"'»¼½)!à À$)'ļ%&!%'½!À!'»¼½Â¼È$»'Ä!%'%Á!à À¼¹º%&&!'À¼!Â!%'"¼%Ϻ¾»!Â!% º»$'¹!%Á!'Ä!)!"'É!»$'Â$!%& C8@;R:C:>9:C:>R:;<>O8@8=:>E;U CE9:=>GEK:>G8@C@:;K:=KET>Wn:;<8C ECJT>W`:9E>C@:;K:=KE>K8ON:C )$'»$!'$)%!»$$'»Â¼'"¼ %ºÂ!¹')!&º¿'»¼»!¾º ½ºÀ'»ºÄ!Â'¾¼½Ï!Á!'¼»ºÂ!'Å" ¹!½"Ç%º'Á!%&'À¼)!½!À'Ä!%'¾!Ä$* Ä!½º'À!»$'È!"* NJC>CE9:=>C8@8=K8=JKET>`8;U g:9:>=8@J<E:;kM>›tžž¡¢>:9: 9ECJ;9:>N8OGJ=::;;R:>=:U À¼%º"!%'#¼½$"$ »!¹$%'º%º Æ!½ÁÇ¿'À!%&'"!¼À»½Ç¿'"¼%&!»!à ¼"$!%Á!'ĺ¾!È!%&'ļ%&!%'Ï!½! Ó$!%&'»!"$'º»$¿'À¼)!º%'$%»$ CJ;R:>G:;R:=>E;I8KCB@>R:;< =BOEKET>`:=>9:N:C>OBO8;CJOM @8;:>:9:><:;<<J:;>=B;8=KE "¼%Ç)!Â'$%»$Â'"¼½'%ËÌ' º  ! ¹ 'À¼"$!')$ºÀ!%'»¼½Ã ĺ»¼"¾¼)'»¼¾!»'ĺ'#!É!¹'»!%&&! "¼%¼½º"!'»!"$'È$&!'#¼½Ý$%&Àº C8@=8ZJC>G:S=:;>:9:>R:;<>9:U KJ9:S>=8;R:;<>E;E>O:=:;>£F:U N:9:>KEKC8OT>XSJKJK;R:>N:9: )¼#º¹'"¼"º)º¹'"¼%È!)!%º'¼'¹)!ºÄ&$º*¾''!Í!% ÂÀ!¼%#'$#»'!Ĺº#É! $ ! ĺ!')!%&¼À ļ%&!%'"¼%&&$%!Â!%'¾!Â$¿'»!)º À¼#!&!º'»¼"¾!»'Å"'Æ!½ÁÇ'#¼Ã C:;<>J;CJ=>O8OE;C:>N8;Z8U <J;:;¤>9:@E>E;I8KCB@T[>=:C:>KE KEKC8O>N8;8@EO::;>9:C:>g9:C: #¼½À!"!'¼Ä$!'!%!Â%Á!'À!"#º) ÑÀºÀ!'¾¼"#!»Â'!Ľ!!½%º'')"¼ ! "¾ %Á! Ä!%'À¼)!%&'!º½* ¼½È!*'ÞÄ!'¼%!"'"¼Àº%'È!¹º»'#$!»Ã H:K:;T>P@:=CEK>nad>N:9:>78;E; G@B=8@MR:;<>8;<:;>9EK8GJC Y889k>9E>G8G8@:N:>K8=J@EC:KM[ »¼½$À'#¼½Â!½Á!'Ä!%'#¼½Â½¼!Àº* »!%!¹Ò¿'Ä!%'ĺ')$ºÀ'ĺ'!$»'"º ! À '  ! ½ à !%'ؼ¾!%&'Ä!%'ߺ%!'ĺ'À!%!*'¼Ã ¸$ ! ' # $ ! ¹ ' # ¼ % Ä ! ' º » $ ¿ ' Á !  % º =:C:>^9E=E;T E;E>S:;R:>:=CEY>=J@:;<>H8GES ;:O:;R:T μ»ºÂ!'¾¼%$)ºÀ'Àº%&&!¹'ĺ½$à »Ç%'#º!À!*'Ó!À!'¾¼%!À!½!%'¾¼%$à ¼¾!)!'À!¾º'Ä!%'¼¾!)!'Â!"#º%&¿ ¹!½ºÃ¹!½º'Å"'Æ!½ÁÇ'"¼"!%&'#¼½Ã 9J:>Z:O>K:Z:M[>Z8H:K>]:SJ9:M y;<=:N:;>£F:<J;:;¤>C8@U c8GES>C8=;EK>^9E=E;>O8;R8U "!¹'#¼)º!$¿'½!À!'Â!&$"')!%&à )ºÀ'¾$%'À¼"!º%'#¼½Â¼"#!%&* "¼"!%&'!À)º*' ¼Ä!%&Â!%'Ä$! ¾½ÇݼÀº'¾¼%È!¹º»*'(!"¾º½'À¼»º!¾ !'ĺ#º)!%& Ô¼»$!)!%&!%'¾¼%$)ºÀ'ĺ"$)!º #$!¹'¼¾!)!'"Ç%Á¼»'Á!%&'"¼%&à ¹!½º'»ºÄ!Â'Â$½!%&'Ä!½º'))º"!'ǽà K8GJC>G8@:@CE>V:VE:;>9:;>O:U GJCM>KEKC8O>N8;:;<<JH:;<:; À$%&'"$%Ï$)*'Ê!)!$'#ºÀÉ! 78;E;>ghv_jkT ¹'Á!%& ĺ'½$!%&'»!"$*'¼)!º%'»¼½¾!È!%& !¾º»'¼Ä$!%Á!'!Ä!)!¹'#$!¹'Â!½Á! !%&'Ä!»!%&'$%»$Â'"¼%È!¹º»Â!% y;CJ=>O8;<SE;9:@E>=8N:U =E:;>R:;<>9EG8@E=:;>E;I8KCB@ G8;V:;:>°¦qš¡š«›pp›±Ÿœ›pªšªš² »!ºÄÄ!!'ÂÄ'º!'ÄÀ!!'%#!!¿'½!»¼%»&!'¾"¼ ½!%&Ã#!à À¼Ä¼½¼»!%')$ºÀ!%'Â!½Á!'#¼)º!$¿ Ä!½º'Å"'Æ!½ÁÇ*'Õ¼½%Á!»!'À¼)!º% #!È$'ĺ'»¼"¾!»'#¼)º!$*'Í%º'È$&!)!¹ ;E=:;>E;I8KCB@M>]:SJ9:>=8OJU G8@JN:>;:O:>GE;:C:;<>R:;<>:9: «›¯³9E>GJ@K:>G8@Z:H:;>H:;V:@T ½!%&'Á!%&'"¼%&¹º!Àº'º'#½$!"! !½!%&'Á!%& ¹¼#!»'Ä!)!"'¹!)'"¼)$ºÀ¿'Å"'Æ!½Ã Á!%&'"¼"#$!»'#¼)º!$'»ºÄ!Â'¾¼½Ã 9E:;>O8;<E@EO=:;>KJ@:C>8H8=U 9E>X8GJ;>nE;:C:;<>F:<J;:;T P:;<=:H>8@B@>N8@9:<:;<:; )º!$'#¼&º»$'$%ºÂ*'º!¾!¾$%'¹Á'!#%¼&à Ȼ$¼&½#!º')!!Ä%!&''$#%¼º#¼*'½Ô!¼¾½!»'!#"! ¿'À¼#$!¹ ÁÇ'È$&!'¾º!É!º'Ä!)!"'¹!)'"¼"!à %!¹'¹!É!»º½'!Â!%'¾¼%&¹!Àº)!%¿ C@B;E=>=8N:9:>N:@:>;:K:G:S ¥›¡¦Ÿ§¨›©p›š›tª¡«q§¬¡©q«¡  :9:H:S>KEKC8O>N8;8@EO::; #¼½»!"$'¼'½$"!¹'#¼)º!$¿'»¼½Ã »¼%&Âǽ!Â'¼¾!)!'À!¾º ¹!»*'Ð!¹!%'$»!"!'¼Ä$!'¼¾!)! À¼¹º%&&!'»¼»!¾'À¼»º!'"¼%Ç)! J;CJ=>O8;<8V8=>H:<E>B@98@ ­¡p¢›«®t§Ÿp¯¡«q¡t¬›t«›p]B<U 9:C:>R:;<>9EOEHE=E>BH8S>G8G8U $»!"!'"¼½¼Â!'Á!%&'#!½$'¾¼½»!à "!Àº¹'"¼"º)ºÂº'½!"#$»*''ÕÁ¼!%& % & à "Ç%Á¼»'º»$'!Ä!)!¹'#$!¹'¼)!¾! "¼%È$!)'À!»$¾$%')$ºÀ!%%Á!*'Í! N8OG8HE:;>:C:J>N8;ZJ:H:; R:=:@C:M>d@Y:;>\BB@>FE‰:>O8U @:N:>G@B=8@T Â Ç ½ !  '  ¼ ¾ ! ) ! ' À ! ¾ º ' º % º ' » ¼ ½ ) º ¹ ! » ' "! à "! '  ! ) º '  ¼ ' À ! % ! ¿ ' ¾ ! À » º ' # ¼ ½ Ä ¼ Ï !  '"!Àº¹'!Ä!'!º½'¼)!¾!'ĺ "¼%&!Â$'À!)!¹'À!»$')$ºÀ!%%Á! K:S:O>R:;<>KJ9:S>9EH:=J=:;T ;<:C:=:;M>=8Z:9E:;>K8O:V:O c:;C:@:;>C@:;K:=KE>S:;R: Â!&$"'»!%¾!'¹¼%»º*'¼#!½ºÀ!%')$à Àº¹'ÂÇÂǹ*'Ê!½%!'¾$»º¹'»$)!%& ÁÄ!!%)!&"% !¾!»'ĺÂ!»!Â!% ¾¼½%!¹'º!'#¼½ºÂ!%'¾!Ä!'À¼Ç½!%& 9E>L:;:@8=K:>78=J@EC:K>]B<R:U E;E>C8@O:KJ=>H:;<=:M>K8SE;<<: G8@Z:H:;>8Y8=CEY>9J:>Z:OM>N8@U ºÀ!%'"Ç%ǽÇ"'¹º»!"þ$»º¹')!à À¼½»!'»!%Ä$Â%Á!'"!Àº¹'ÂÇÂǹ Å"'Æ!½ÁÁ!Ç*''¹Ø!!Ä%ºÁ¿!'Ä'"¼ "!¹!»'#!&ºÃ Â!É!%'Ä!½º'Ø!É!'Õ¼%&!¹'À¼Ï!½! =:@C:M>@:C:U@:C:>:9:>hxx>C@:;U CE9:=>S8@:;>G:;R:=>E;I8KCB@ 9:<:;<:;>=8O:@E;>C8@GEH:;< Á!Â%Á!'¾Ç»½¼»¿'#¼½#!½ºÀ'ļ%&!% Ä!%'Â$!»* !%')$!½%Á!'À!È!'»!%¾!'"¼"#$Â! Ï$"!ÃÏ$"!*'ÑàÒ R:;<>GE;<J;<T K8NEM>98;<:;>Y@8=J8;KE>C@:;U K:=KE>:=CEY>N8@>GJH:;T X8N:;E=:;>ZJ<:>C8@Z:9E>9E ?8;J@JC;R:M>=8Z:9E:;>E;E K:=KE>S:;R:>hiTxhi>=:HE>N:9: !"#$%&!%'(!)*'+

-05õ20ö¶-5

w:=:@C:T>78B@:;<>E;I8KCB@>@EC8H O8O:;<>O8;<:=EG:C=:;>N8@U IBHJO8>vlzM}vz>ZJC:>H8OG:@ ;JCJ@=:;>G:SA:>K8KJ:E>98U DE;9JT B>C8@K8GJC>O8;JCJ@=:; E;<E;>O8;VENC:=:;>IE98B>R:;< N:K:@>OB9:HM>X@8KE:;M>K8ON:C 9:<:;<:;>šsš©›t¦gC8@C:S:;k K:S:O>K8;EH:E>FN>l>C@EHEJ;T ;<:;>C8O:>=BON8CEKE;R:>R:=U W78H:E;>BGZ8=UBGZ8=>C8@K8U IG:E98 S A: J:C:;>E;E>:9:H:S G8@=J:HEC:K>K8SE;<<:>GEK:>O8OU N:;E=M>K::C>N8OG8HE:;>R:;< 9:;>O8@J<E=:;>E;I8KCB@T>>W78U 78G:;R:=>zh>K:S:O>;:E=M>KEK:U ;E>d;9B;8KE:>X:R:M>LEO:K GJCM>ZJ<:>9EC:ONEH=:;>:=CEIEC:K N@BR8=>><NB8COG BRB;<T>^@CE;R:M G:;CJ>N@BOBKE>N:@EAEK:C: 9EH:=J=:;>C8@;R:C:>=:V:JT>Wf@U =J@EC:K>ZJ<:>9E@J<E=:;>=:@8;: ;R:>z|>K:S:O>CJ@J;M>9:;>z| LE:Z8;<>Ld]>E;E>E;<E;>O8;J;U 9E>end>\<:9EAE;:C:;>9:; N8;<8@Z::;B;>I<E>@98 B>E;E>G8;:@U ]B<R:=:@C:>O8H:HJE>ùŸs«sr› 98@>K:R:>GEK:>O:KJ=>C:NE>CE9:= O8@8=:>K8S:@JK;R:>O8;9:N:C K:S:O>KC:<;:;T 8;C8;<>eB;9BO:;:;T>y;U G8;:@>S:KEH>=8@E;<:C>G8@K:O: 9:;>Z8Z:@E;<>KBKE:HT =8HES:C:;>J@JC:;;R:M[>=:C:U §››9:N:C>9:H:O>K8CE:N>C@:;U d:>NJ;>O8;<<:@:;KEM>N8@U ZKJJ=9=J:C;>N>=:8;=Z::R;:<:>;CB>]H8B@<:;R:KE>>9K:JH=:OJM XH J=>O8;<:;<=:C>GJ9:R:>HB=:H 98;<:;>9:;:>N:CJ;<:;>9:@E 78Z:=>N8@C:O:>9EJ;<<:S K:=KE>R:;<>G8@S:KEH>9EH:=JU 9:<:;<:;>78H:K:>ghj_jk>S:@E :<:O:>9:;>GJ9:R:>9E>]B<R:T C9E ;R:T 8K>N8OGJ:C:; :;<<BC:;R:>K8V:@:>KJ=:@8H:T N:9:>l>wJ;E>hxlhM>IE98B>C8@K8GJC E;E>:=:;>;B@O:HT>WX:OE>ZJ<: ]B<R:>K8G:<:E>±q«ªŸ§«Ÿ ›p¡t±›u G:KCE:=ZEM>=H:J;@E>=NM>@NB8KOG 7::C>ECJM>E:>E;<E;>O8;ZJ:H =:;M[>JZ:@;R:T J:C:;>=8@EKM W`E9:=>K8OJ:>O8;RJOU C8H:S>9EHES:C>H8GES>9:@E>mTxxx>=:HE K:S:O;R:>9E>S:@<:>FN>lTh|x 78SJGJ;<:;>98;<:;>:9:U :=:;>O8H:=J=:;>KBKE:HEK:KEM WO: ON J > O8 ; J ; Z J = = : ; > S : @ OB U = 8 @ : Z E ; : ; > C @ : 9 E K E B ; HE;8@ G:;<>9:;:M>:9:>R:;<>O8;RJOU A:@<:>d;9B;8KE:>9:;>E;C8@;:U N8@>H8OG:@>K8G:;R:=>mxx>HBCT ;R:>=8;9:H:>C8=;EK>KEKC8O KEOJH:KE>N8;<:HES:;>=B;8=U ;EK:KE>9E>C8;<:S>NHJ@:HEC:KU J;E=>=S:K>]B<R:=::@HCM>:=>JOJ <>C@:;KNB@CM>O8OE;Z:O=:; KEB;:H>O8H:HJE>KECJK>SCCNú__ \:OJ;M>:H:;<=:S>=:<8C;R:M C8@K8GJCM>P`>nad>ZJ<:>O8;JCJN KE>9:;>G:<:EO:;:>S:H>C8@U ;R:M[>CJCJ@>^;9E>K::C>9ESJGJU 9:@E>eJ98<>P89:KM>78<B>^G:;H:<E G=::;O8 ;:;<<J;<>J:;< ûûûüªŸs«sr›ü±Ÿ¯ýû¡«±Ùþœÿ K::C>H:NB@:;>9E>NB@CBYBHEB N8@9:<:;<:;>8Y8=>K8KE>ddM>78;E; K8GJC>9:N:C>9EH:=J=:;>98U ;<E>opqrst÷Ÿžø¡u78;E;>ghv_jkT cBOGB=>dZBM>7:C8>XH:CS:=M>{:U O:=:;@:>9M>:O8 ; > H <:E;R:M[ 01oø2345678ü>D:@:N:;;R:M S:;R:>O8;:ONEH=:;>lxx>HBCT ghv_jk>H8GES>:A:H>S:@E>E;E>R:ECJ ;<:;>V8N:CM[>EOGJS;R:T L:H:O>IE98B>G8@9J@:KE H:;<>eB@8;<M>{89:;<>yAJS CJCJ@>78=:@>R::;E;<>>=KE8;GE:>O8 ;Z:G:C IE98B>G8KJC:;>N:@:>9JC:>Ld] WP:9:S:H>K:R:>NJ;R:>mxx>HBC NJ=JH>lmT}x>A:=CJ>w^`7T>d;U Š´‚—™ 8ON:C>O8;EC>E;E>9:N:C>9EHES:C 9:;>XBNE>wBKKM[>J@:E>^;9ET K8G:<:E>78=@8C:@EK>P:<JRJG:; E;E>O:ONJ>O8ON@BOBKE=:; 8@G:<:E>A:@EK:;>GJ9:R:>°Ù›pq² D:KEH;R:M>IE98B>R:;<>S:U LEO:K>LE:Z8;<>Ld]T NBC8;KE>Ld]>K8V:@:>H8GES>=BOU !"#$%&!%'(!)*'+ G «¡ž›³9:;>N8;E;<<:H:;>K8Z:@:S ;R:>9E=8@Z:=:;>K8H:O:>9J: y;CJ=>O8;<S:KEH=:;>IE98B N8@S8;KEYT Þ½ºÝº%¿'Ä!)!"'¾¼À»!'¾¼½%ºÂ!¹!% »¼)¼¾Ç%¿'¼%º%'ÑéäïãÒ* ½$"!¹'å#!Â'Æ$%$%&*'ñ%&&!Â'»!¹$ N8@:9:G:;>NHJ@:HEC:K>R:;< S:@E>E;E>O:ONJ>O8;R:G8C N@BY8KEB;:H>R:;<>G8@=J:HEC:KM Wd;E>ZJ<:>K8G:<E>GJ=CE "¼½¼Â!'!Â!%'ĺÀ!ȺÂ!%'¾¼½Ã !%ÄÁ'"¼)!%È$»Â!%¿'½¼Â!%à Á!¿'!Â!%'ĺ&¼)!½'ĺ')!¾!%&!%'È$&! K:ON:E>K::C>E;E>O:KES>C8@Z:<: ZJ:@:>dd>K::C>N8;<JOJO:; O8@8=:>ZJ<:>C:=>K8<:;>G8=8@U G:SA:>LEO:K>LE:Z8;<>wB<Z: »$%È$Â!%'É!Á!%&'Â$)º»'À¼"!)!" ½¼Â!%'À¼¾½ÇݼÀº'Æ$%$%&¿'Ä!½º !»!$'¼%&&!¿×'$È!½%Á!* ;<:;>G:E=T>P8;E;<<:H:; N8O8;:;<>N:9:>lv>^<JKCJK Z:K:O:>98;<:;>O:S:KEKA: O8OEHE=E>N8@:;>KC@:C8<EK>9:H:O À$%»$Â*'¸!)!%&'»¼½Â¼%!)¿'κ ½º"$)!»'Ä!%'ž¼½!'ð!%'Ø!ì!¿'!Â!% Ó¼%Ï!%!'¾¼½%ºÂ!¹!%'Æ$%$%&¿ 98 ?: O>dKH:O>G8@JN:>?:KZE9 hxlhM>G8@C8N:C:;>98;<:;>D:@E 78=BH:S>`E;<<E>?JHCEO89E: O8ON@BOBKE=:;>P8;9E9E=:;M å!%»¼#'ǼĹ!½ÀÇ%Ç¿'!Â!% ¹!ĺ½'¾$)!*'Æ$%$%&'¾$%'!Â!%'ºÂ$» È!%Ä!'Ä$!'!%!Â'"!%»!%'¾¼"!º% ^<JC:;@<:> C:<898M>P8;E;<<:H:; X8O8@98=::;>FdT>789:;<=:; ??`Q>]B<R:=:@C:>J;CJ=>C8=U P:@EAEK:C:>9:;>X8GJ9:R::;>9E "¼%È!ĺ'Ä!)!%&%Á!* "¼%&¹º#$½'¾!½!'»!"$*'Öå¼%$½$» &½$¾')!É!Â'½º"$)!»¿'ļ%&!%'ÍÁ!% yO:C>XXB : C S E=>G8@JN:>eB:>?:U ZJ:@:>d>9E@:ES>N@BIE;KE>n:;C8; ;EK>N@B9J=KE;R:T P@BIE;KE>Ld]T>F8;V:;:;R: ÖÔ¼½Àº!¾!%%Á!¿'!Ä!'É!Á!%& ϼ½º»!'"¼½¼Â!¿'å#!Â'Æ$%$%&'!Â!% !"#º½!%¿'Á!%&'#¼½À»!»$À'Ä$Ä!¿ @E:>78;9:;B<H> 7 B ; B > 9 : ; > Q: ; 9 E 9 : ; > w J : @ : > Y : I B @ E C > 9 E K : G 8 C > n : H E T 7 8 N 8 @ C E > 9 E J ; < = : N = : ; > ^; 9 E M 9:>78NC8OG8@>hxlh>=:OE Á!%&'À!"¾!º'"!)!"'º»$¿'É!Á!%& »$½$%'¾!%&&$%&'È$&!¿×'º"#$¹'!%ÄÁ* »ºÄ!Â'"$)$À*'м#¼½!¾!'É!»$')!)$ e:;ZJ@:;M>P8;E;<<:H:;>yO:C LEZJON:E>9E>A:=CJ>R:;< O8O:;<>G8;:@>G:;R:=>:;<U N: =:;>N@B9J=KE>=8OG:HE>J;CJ= Â$)º»'À¼"!)!"'À$%»$Â*'è%»$ Æ!"$%¿'!%ÄÁ'#¼)$"'»!¹$ ÍÁ!%'ĺ)!¾Ç½Â!%'"!%»!%'ºÀ»½º%Á!¿ nJ9S:>R:=;E>Q:;9E>78AJM G8@G89:M>78=:@>7:@EM>LE:Z8;< <BC:>LEO:K>LE:Z8;<>R:;< : H8;<=:NE>IE98B>C8@K8GJC>Z:9E Ä!)!%&%Á!'È$&!'!Ä!'κ'å!%»¼# ¾!À»º¿'!Â!%'ĺ)!%&À$%&Â!%'ĺ ¸¼Éº'ðºÀ»º!»º%¿'¼'å!¾Ç)Ä!'Ø!»º"* K8@C:>Q:;9E>P@:OG:;:;>R:;< ]B<R:=:@C:>R:;<>E=JC>C8@HEG:C O8@JN:=:;>N8SBGE>YBCB<@:YE O8 lx>O8;ECM[>NJ;<=:K>^;9ET ļ%&!%'»$Ä$¹!%'Ä$&!!%'¾¼"!)à ǼĹ!½ÀÇ%Ç¿×'$%&Â!¾'!%ÄÁ "!%!'!Â!Ä'%ºÂ!¹'Ä!%'¾¼À»! ¼»ºÂ!'ĺÉ!É!%Ï!½!'"¼)!)$º ¾¼½%ºÂ!¹!%'»¼½À¼#$»*'Ö¼»!¹$Â$'ĺ À$!%'!»!'ϼ½!º*''ÑÂÇ"¾!À*ÏÇ"Ò O8@JN:=:;>N8;E;<<:H:;>JO:C K8G:<:E>«¡ ›t«>gN8O:E;k>9:H:O 9:;>IE98BT>\:OJ;M>O8@8=: Š€ƒ…„…Ž‚†…Ž‹”…9€Ž‚™

òóô6


456789 8 0123

 1

HIJKLKMN

/01231445 6]^_`a 748bcde4feghijkjlmlnlophqnpreklnlophsh9tj:;<l=<upv>p?wAeAhChDxhOEdiqthy F

HPQP

F 9:;<=<>?@ABCDAE

³´µ&¶$"&·(q,-

¸(–q&+#"–-"#&¶"$(#

¹ÄºÂÈÂřÆÇÃÈÉÊËÅÇÌ͛áâãÌ äÒÝÒ×ÍÐ×ÒâÔÚÞ×ÐÒÔáÍõâá½Ï×ÔáÌ ãÒ͛»ôÍ ÏæÒ×ÒâåÍçÒÔáØÍÒèÒ ÐÒÔÍÎÒÐÞÛáÝÍÜÞÏãáÙÒÚ×ÒâÒÐÒåÍðÞÝÞ ÔÏÝáÐÒ×ÍíåìÍÙÑÐÒÍÚÏçÑèáÝÍÕÒâã ÜÏÐáÙÞÖÒ×âÞåÍçÏâãÒÐÒÝÒâåÍçÏÌ æÏÛÑçÍÝÏçæÒÛáÍÒÐÒÑÍÝÏÛÑÒ×ÍèÒ×á âãáâãÒÐÍçÒÔáØÍÐáâããáâÕÒÍÚÏçÑÌ ÖáÛÒÕÒØÍðÒÖÒ͝ÏâãÒØëÍðÑçÛÒØ èáÝÍæÏ×ÔÏÚÏèÒÍçÞÐÞ×ÍçÒÝÒÍÚÏ×ÛÑ áÐÑÍçÒÔáØÍéÑÝÑÚÍæÒâÕÒÝåÍçÏÛáÌ ×ÏãÑÛÒÔáÍÝØÑÔÑÔÍÑâÐÑÝÍÔÏÚÏèÒ ØÒÐÍÙÑçÛÒØÍÚÏçÑèáÝÍÕÒâãÍÐÏ×Ì çÞÐÞ×åÍÔÏçáÔÒÛÍçÏçæÏ×ÛÒÝÑÝÒâ ÚÒâÐÒÑÍçÒÔÑÝÍÝÏÍðÒÖÒ͝ÏâãÒØ ÝÒÖÒÔÒâÍæÏæÒÔÍÔÏÚÏèÒÍçÞÐÞ×ë çÏâéÒÚÒáÍÿåžìÍÙÑÐÒåÍÒÐÒÑÍçÏÌ ÎÏÍèÏÚÒâëÍÑâÐÑÝÍçÏâãÑÌ âáâãÝÒÐÍìåÿôÍÚÏ×ÔÏâÍèáæÒâèáâã ×ÒâãáÍçÑèáÝÍÔÏÚÏèÒÍçÞÐÞ×å ÐÒØÑâÍÛÒÛÑëÍäÒèÒÍíýììåÍÚÏçÑèáÝ ÚÏçÏ×áâÐÒØÍæáÔÒÍçÏâãã×ÒÐáÔÝÒâ ØÒâÕÒÍçÏâéÒÚÒáÍÿå¼ÍÙÑÐÒÍÞ×Òâãë ÒÐÒÑÍæÒÕÒ×ÍÍçÑ×ÒØÍÒâãÝÑÐÒâ ÎÏÚÒÛÒÍîáâÒÔÍäÏ×ØÑæÑâãÒâ ÛÏÖÒÐÍÛÒÑÐÍçÏâããÑâÒÝÒâÍÝÒÚÒÛ ÎÞçÑâáÝÒÔáÍèÒâÍüâêÞ×çÒÐáÝÒ úüÍ1 ÍçÒÑÚÑâÍçáÛáÝÍäÏÛâáå ßîáÔØÑæÝÞçáâêÞàÍäÏçÏ×áâÐÒØ ÒÐÒÑÍÙÒÛÑ×ÍèÒ×ÒÐÍÛÏÖÒÐÍÎ1üë ä×Þ½áâÔáÍðÒÖÒ͝ÏâãÒØåÍõ×áÚ ÜÏçÑÒâÕÒÍèáæÒÕÒ×ÍÚÏçÏÌ ÜáØÒæÑèáâåÍÜÏâáâÍßíòóôàåÍçÏÌ ×áâÐÒØÍÛÏÖÒÐ;¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ âãÒÐÒÝÒâåÍÝÏâÒáÝÒâÍÙÑçÛÒØ ÉÂÃÆÄÊÀÁÂËÌÍÂÊÎÏ ÚÏçÑèáÝÍÔÏÚÏèÒÍçÞÐÞ×ÍÛÑÒ× ÜÏÛÒáâÍáÐÑåÍÐÒ×ãÏÐÍ×ÏÛ æáÒÔÒÍæÏÔÒ×ëÍîÒÐÒÍÕÒâãÍáÒÍÐÏ×áçÒå ãÒâèÒÍÔÏæáÔÒÍçÑâãÝáâ ÝÏâÒáÝÒâÍÙÑçÛÒØÍÚÏçÑèáÝÍæÏ×Ì èáÔÏÛÏÔÒáÝÒâÍÔÏæÏÛÑç ÔÏÚÏèÒÍçÞÐÞ×ÍçÏâéÒÚÒáÍÿýåìœ  ÏæÒ×ÒâÍíýì¼ëÍÎÒ×ÏâÒ ÚÏ×ÔÏâë ØÒÛÍáÐÑÍæáÔÒÍçÏçæÒâÐÑ õ×áÚÍçÏçÚÏ×Ýá×ÒÝÒâåÍÙÑçÌ ÚÏâÒçæÒØÒâÍÝÒÚÒÌ ÛÒØÍÚÏçÑèáÝÍÕÒâãÍÒÝÒâÍÝÏÛÑÒ× ÔáÐÒÔÍÚÏâÑçÚÒâãÍÝÏ×ÏÌ ðÒÐÏâãÍçÒÔáØÍÒÝÒâÍÐÏ×Ñ×ÒáÍØáâãÌ ÐÒÍÒÚáëÍïäÏ×ÛÑÍÙÑãÒÍÝÏÌ ãÒ͛»ìýÍÒÐÒÑ͛»ìÿÍ ÏæÒ×Òâë ÐÏãÒÔÒâÍÚÞÛáÔáÍÛÒÛÑÍÛáâÐÒÔ ÜÏÛÒçÒÍÝÑ×ÑâÍÖÒÝÐÑÍáÐÑÛÒØå ÑâÐÑÝÍçÏâáâèÒÝÍÚÏÛÒâãÌ ÚáØÒÝâÕÒÍÒÝÒâÍÐÏ×ÑÔÍçÏçÒâÐÒÑ ãÒ×ÒâÍÐÒâÚÒÍÐÞÛÏ×ÒâÔáåñÍÑÙÒ×Ì ÙÒÛÒââÕÒÍÒ×ÑÔÍæÒÛáÝë âÕÒëÍ5ÐÐÐ9

RKNIQKMN

STLUPVILWP

SIVKQPMNKM

YIZTJIM

YT[T\

F 9:;<=<>?AACDXE

F 9:;<=<>?AACAGE

F 9:;<=<>?AOCDDE

F 9:;<=<>?ADCDzE

F 9:;<=<>?ADCDDE

 "*0!%'/*.$ Ñ0Ò*#.(!!#/**0Ó!0$) /($(,ÓÔ *$*&%(%+ÕÖ×-Ø

…†…„hƒ~„i~‚~jk…“j

l,!&m#,"# no&p%q#$"*

?rsrOA@BtuvwAVAxyCNANLDGJNLKAZLSGATCcGNML HJMJFASCQCAfHJSCgOA=JHPNGMLDARLFKCY eLyGQDJNAzKPZAtNQJNCDGLAfReztgOAECHZLKG QGSCKLFAQGA?JKJ^A>cLFLAZCFML[PEA_?JKJAuGEC BCNQC{yJP{Aad`abAAGNGAZLELKAQGGEPMGAFLMPDLN TCcGNMLAHJSCAQLFGAZCFZLSLGAEJHPNGMLDAQG @LNLXA>GF^ =CSGLMLNAMCFDCZPMALELNAQGSCKLFAQG HLKA?JKJAILFLSJNAJLQLA|`A>SPDMPD XGNSSLAaA?CTMCHZCFAHCNQLMLNSOADCZLV SLGAECKLN[PMLNA?JKJAuGECABCNQC{yJP{Aadd}^ _ILNGMGLADPQLXAHCKLYLNSELNAPNQLNSLN ECTLQLA~dAEJHPNGMLDAHJSC^AWCFCELADPQLX HCHLDMGELNAXLQGF^AGELAQGMJMLKOALQLADCEGMLF ~ddAHJMJFARLFKCYAQLNAHJSCAKLGNNYLObAELML ?CEFCMLFGDAReztA?JKJOAxQYAIPF]JDLTPMFJO ?CNGNAfa€‚g^ ICNSPFPDVTCNSPFPDAReztAQGAQLCFLX YLNSADPQLXAHCHLDMGELNAXLQGFALNMLFLAKLGN QLFGALELFMLOAƒJSYLELFMLOAuLNQPNSO ?CHLFLNSOA?PFLZLYL^A_xyCNAGNGADCELKGV SPDAHCNSXGKLNSELNATLNQLNSLN LFJSLNAYLNSADCKLHLAGNGAHCKCELMAQG HLDYLFLELMAMCFXLQLTATCNSCNQLFL

!"#$%&'()"*"&+,"-&+".

{|}~€‚ƒ„}…†‡~ˆ„‰†Š‹~„}ŠŒŒ†„Ž„‰~Š†Š„~ƒ…†Š‘ {|’“ŒŠŠ„‰Šˆ“ˆ„}~€”ŠŒŠ„}~ŒŠ‚ŠŠ•–—˜™š „~‡›Šœ›žœ ŒŠ›–”

   Ù

“”&,&•##&–"q($&'(#(—–

˜ËÈÊÂÁÉř™ÂÆÇÃÈÉÊËÅÇÌÍ1ÚáÍÕÒâã ÛÞÝÒÔáÍÝÏæÒÝÒ×ÒâëÍÜÏÝáÐÒ×ÍìôžÍÚÏÐÑãÒÔÍèÒ×á ÀÁÂÃÄÅÆÇÃÈÉÊËÅÇÌÍÎÏÐÑÒ çÏ çæÒÝÒ×ÍÝÒÖÒÔÒâ͚ÑâÑâãÍÜÛÒçÏÐÍèá äÏ×ØÑÐÒâáåÍÜ1ŸåÍèÒâÍçÒÔÕÒ×ÒÝÒÐÍèáÌ ÓÑÔÕÒÖÒ×ÒØÍÎÏ×ÙÒÍÎÏÚÒÛÒ ÎÒ æ ÑÚÒÐÏâÍäÑ×æÒÛáâããÒÍçÑÛÒáÍÚÒèÒçë͛ÒÛ ÝÏ×ÒØÝÒâÍÑâÐÑÝÍçÏçÒèÒçÝÒâÍÒÚáÍÐÏ×Ì {|Ÿ ¡¢£¤¥¦¡§¨£© ÜÏÝÞÛÒØÍßÓÎÎÜàÍÐáâãÝÒÐÍÜÓä á Ð Ñ Í è áÔÏæÒæÝÒâÍÐÑ×ÑââÕÒÍØÑÙÒâÍèáÍÖáÛÒÕÒØ ÔÏæÑÐë ª£ª«©¨§¥¬£¨£¢§©­§© ÔÏÌÎÛÒÐÏâåÍÜÑãáÕÒâÐÞåÍæÑ×ÑÌ äÑ× æ ÒÛáâããÒÍÚÒèÒÍÓáâããÑÍßíœóôàÍÔÞ×Ï ïÎÒçáÍÒÝÒâÍÐÏ×ÑÔÍæÏ×ÑÚÒÕÒÍçÏçÒÌ ¬£®§¯§¥°±¥¬£®§¡§ æÑ×ÑÍçÏâãÒçæáÛÍÜÑ×ÒÐÍÎÏÐÏÌ èÒçÝÒâÍÒÚáÍØáâããÒÍÛÞÝÒÔáÍÝÏæÒÝÒ×Òâ Ø á â ã ã ÒÍÜÏâáâÍßíòóôàÍçÒÛÒçë ×ÒâãÒâÍßÜÎàÍäÏâãÒâãÝÒÐÒâÌ ¤ £ ¬   ¡ § ² ¥ ¨ £ ¢ ¬ § « ¨ ¥ ¯ ³ ­ § § © æÏâÒ×ÌæÏâÒ×ÍÒçÒâÍèÒ×áÍÐáÐáÝÍÒÚáåñÍÐÒçæÒØ ü â ê Þ × çÒ Ô á Í Õ Ò â ã Í è á Ø á çÚ Ñ â å Í Ð á Ð á Ý Í Ò Ú á Í è á âÕÒÍÔÏæÒãÒáÍÎÏÐÑÒÍÓÎÎÜÍÔÒÒÐ 3Ñèáë Ô Ï Ý á Ð Ò × Í ÎÒ Û á Í 3 Ò Õ Ò Í Ô Ñ è Ò Ø Í çÏ â ã Ï é á Û ë Í 3 Ò Ø Ý Ò â å ® £ © ´ « ª® § © ­ § © ¥ ® £ © ­ § µ èáÖÒÖÒâéÒ×ÒáÍÖÒ×ÐÒÖÒâå ÎÞÞ×èáâÒÐÞ×ÍÜ1ŸÍäÞÔÍ3ÒçæÒâãÒâ Ð á Ð á Ý Í Ò Ú á Í Ô Ñ è Ò Ø Í çÑ Û Ò á Í Ú Ò è Ò çÍ è Ò â Í çÏ â Õ á Ì ¯ § § © ¥ ¤ £ ¢ § ­ § ª¥ ¤ £ µ ÔÏÑÔÒáÍèáçáâÐÒáÍÝÛÒ×áêáÝÒÔá ä Ñ × æÒÛáâããÒåÍÜÑãÏâãåÍÍçÏâãÒÐÒÝÒâåÍÑÚÒÕÒ Ô Ò Ý Ò â Í æ Ò × Ò Í æ Ï Ý Ò Ô Í Ú Ï çæ Ò Ý Ò × Ò â ë ¬   ¡ § ² ¶ äÞÛ×ÏÔÍÎÛÒÐÏâÍÔÏÛÒçÒÍÔÏÝáÐÒ× ÚÏ çÒ èÒçÒâÍæÏ×ÑÚÒÍÚÏçæÑÒÐÒâÍáÛÒ×Òâ 1è çá â á Ô Ð × Ò Ð Ñ × Í ä Ï × Ñ çÍ ä Ï × Ø Ñ Ð Ò â á Í ûá Û Ò Ì {|·³¤´§¸§¢§²¥¦£¢¹§ èÑÒÍÙÒçë Ò Ð Ò Ñ Í Ú Ò×áÐÍèáÍÛÞÝÒÔáÍÝÏæÒÝÒ×ÒâÍÒãÒ×ÍÒÚáÍÐáèÒÝ Õ Ò Ø Í 3 Ò â Õ Ñ çÒ Ô Í  á çÑ × å Í 3 Ñ è á Í ûá è Þ è Þ å Í çÏ Ì äÏâÕáèáÝÍäÞÛ×ÏÔÍÎÛÒÐÏâ ¦£ ® § ¡ § ¥ º £ ¬   ¡ § ² Ô Ï çÒ Ý áâÍçÏÛÑÒÔÍÝÏÍÖáÛÒÕÒØÍÛÒáâë â ã Ò Ð Ò Ý Ò â å Í Ð Ñ× Ñâ â Õ Ò Í Ø ÑÙ Ò â Í Ô Ò â ã Ò Ð Í çÏ çÌ çÏçáâÐÒÍÝÏÐÏ×ÒâãÒâÍÝÏÚÒèÒ Ü Ï Ú Ï×ÐáÍèáÝÏÐÒØÑáÍÔÏæÏÛÑçâÕÒåÍÝÒÖÒÔÒâ æ Ò â Ð Ñ Í Ú × Þ Ô Ï Ô Í Ú Ï çÒ è Ò çÒ â Í Ò Ú á Í è á Í šÑ â Ñ â ã » ·¦¦º¼ ¥ ¯ « ³ ­ § ¥ ¨ £ ¢ ¡ « ½ § ¨ ìíÍÝÏÚÒÛÒÍÔÏÝÞÛÒØÍÐÏ×ÝÒáÐ Ø Ñ Ð Ò â Í è áÍÛÏ×Ïâã͚ÑâÑâãÍÜÛÒçÏÐÍÐÏ×æÒÝÒ× Ü Û Ò çÏ Ð ë Í ï ð á Ý Ò Í Ð Ñ × Ñ â Í Ø Ñ Ù Ò â Í Ð Ï × Ñ Ô å Í è Ò Û Ò çÍ Ö Ò Ý Ì ¯ § ¡ § ª¥ ¬ § ¤ ³ ¤ ¥ ® £ © ­ § µ èÑãÒÒâÍÚÏâÕáçÚÒâãÒâÍÚÏÌ Ú Ò è Ò Í Ü Ò æ ÐÑÍßíÿóôàÍÛÒÛÑëÍ ÞÝÒÔáÍÝÏæÒÝÒ×Òâ Ð Ñ Í è Ï Ý Ò Ð Í á â á Í Ô Ï Û Ñ × Ñ Ø Í Ò Ú á Í è á Í Û Þ Ý Ò Ô á Í Ý Ï æ Ò Ý Ò × Ò â ¯§§©¥¤£¢§­§ª¥¤£µ âãÒèÒÒâÍÔÏ×ÒãÒçÍÔÏÝÞÛÒØå æ Ï × Ò è Ò Í è á ÍÒ×ÏÒÍÍäÞÔÍÛáçÒÍÙÒÛÑ×ÍÚÏâèÒÝáÒâ Ò Ý Ò â Í æ á Ô Ò Í é Ï Ú Ò Ð Í Ú Ò è Ò çå ñ Í Ý Ò Ð Ò Í 3 Ñ è á ë ¬ ¡§²¶ ÔÒÐÑÍèáÍÒâÐÒ×ÒâÕÒÍÜÑãáÕÒâÐÞë è Ï â ã Ò â Í Ý Ï ÐáâããáÒâÍÒâÐÒ×ÍíýýýÍØáâããÒÍíëÿýý 3Ñèá Í çÏ â Ò çæ Ò Ø Ý Ò â å Í Úá Ø Ò Ý â Õ Ò Í Ð Ï × ÑÔ îÒÛÒçÍÝÒÔÑÔÍáâáåÍÓÎÎÜÍèáÌ {| Ÿ  ¡ « ¤ « ¥ ª£ ª£ ¢ « ¬ ¤ § çè Ú Û ë Í 5 ¡ ¢ ¡ 9 æ Ï × ÑÚÒ Õ Ò Í çÏ Û Ò Ý ÑÝ Ò âÍ ÚÏ çÒ èÒ çÒ âÍ èá

    èÑãÒÍÐÏ×ÛáæÒÐÍèÒÛÒçÍÚ×ÞÕÏÝ    !"#$!%& ¬£®§¡§¥¤£¬ ¡§² ÚÏâãÒèÒÒâÍÔÏ×ÒãÒçÍÐÏ×ÔÏæÑÐë '()!%*+,!%!%-&.(/(%!(,0!%'!%0,!(. '!!%,!## ¤£½§­§«¥¨«©¯§¬¥¡§©¹³¨ ïÜÒÕÒÍæÒ×ÑÍèáÒâãÝÒÐÍÐáãÒ •<š;7‹6ŒŒ §® ¢§©¥§¬¨«¾«¤¥¿ ¢³ª æÑÛÒâÍÛÒÛÑëÍðÒèáÍÔÒÕÒÍæÏÛÑç ØÑÍÐÏ×ÝÒáÐÍÝÏæáÙÒÝÒâÍÚÏâãÒÌ ÚÑÝÑÛÍýþëýýåÍÜÏâáâÍßíòóôà ¡ ¤´§¢§¬§¨¥Ÿ£¯³¡« ÐÒØÑÍÝÏæáÙÒÝÒââÕÒÍæÒãÒáçÒÌ èÒÒâÍÔÏ×ÒãÒçÍÐÏ×ÔÏæÑÐëÍïÜÒÕÒ ØáâããÒÍÚÑÝÑÛÍììëìÿëÍÜÒÒÐ ·§ âÒåñÍÑéÒÚâÕÒåÍÜÏâáâÍßíòóôàë æÒ×ÑÍçÏâÙÒæÒÐÍÓÏáÍÐÒØÑâÍáâáë ÚÏçÏ×áÝÔÒÒâÍØÒçÚá×ÍÔÏÛÏÔÒáå Ÿ£©¯«¯«¬§©¥¦¡§¨£©¶ õÚÒÕÒÍÚÞÛáÔáÍçÏâãÑâãÌ äÏ×çÒÔÒÛÒØÒâÍáâáÍÔÑèÒØÍèáÌ ÒèÒÍÔÏÞ×ÒâãÍÖÒâáÐÒÍèÒâÍÚ×áÒ ÝÒÚÍèÑãÒÒâÍÚÏâÕáçÚÒâãÒâ ÐÒâãÒâáÍÕÒâãÍæÏ×ÖÒÙáæåÍÔÏØáâãÌ èÒÐÒâãåÍèÒâÍÙÑãÒÍçÏâããÑÌ ÕÒâãÍÐÏÛÒØÍçÏ×ÏÝÒÍæÏ×áÝÒâë =xI>s>AuGQLNSAf=LZGQgAsLKPAsGNMLDO ELNALQLAKGHLAFCDMALFCLAQGALKLNA>QG ÚÏâãÒèÒÒâÍÔÏ×ÒãÒçÍÔÏÝÞÛÒØ ãÒÍÑâÐÑÝÍÛÏæáØÍÙÏÛÒÔâÕÒÍÔáÛÒÌ âÒÝÒâÍÚÒÝÒáÒâÍÔÒêÒ×áë ïÎÒçáÍçÏçÏâÑØáÍÚÒâãÌ NLDAICFXPZPNSLNA=JHPNGELDGAQLN ?PcGTMJOA=JKJNCKA?PSGYJNJOABGNSFJLQO áÐÑÍçÏ×ÑÚÒÝÒâÍÐáâèÒÝÍÛÒâÙÑÐ ÝÒâÍÐÒâÕÒÍçÏ×ÏÝÒÍßÚÞÛáÔáå ÓÏ×ÏÝÒÍçÏâÕÏçæÑâÕáÌ ãáÛÒâÍäÞÛ×ÏÔÍÑâÐÑÝÍèáçáâÐÒá eG N\JFHLMGELAfeGDXPZEJHGN\JgA=JML PFPSAQLNAQGALKLNAuLYLNSELFLObAELML èÒ×áÍÛÒÚÞ×ÒâÍöÞ×ÑçÍÓÒÔÕÒÌ ÷øùàåñÍÝÒÐÒÍÎÏÚÒÛÒÍÜÏÝÞÛÒØ ÝÒâÍáèÏâÐáÐÒÔâÕÒÍÔÏæÒãÒá ÝÏÐÏ×ÒâãÒâëÍÎÒçáÍÙÑãÒÍçÏçÌ t?J GAuLDEJFJOAHCNYLQLFGAEJNDCV uLDEJFJOAZLFPVZLFPAGNG^ ×ÒÝÒÐÍäÏèÑÛáÍäÏâèáèáÝÒâÍÎÛÒÌ ÜÓäúÍíÍûÞâÞÔÒ×áÍáÐÑë äúÜëÍîáÍ×ÑÒâãÍÕÒâãÍÔÒçÒå æÏ×áÝÒâÍÐÏçÑÒâÍæÒ×ÑÍÝÏÐÏ×Ì EPCKJNOAD?F G A ECF[LAQGA?LMPLNA=CF[L eGFGNYLAGNSGNAHCHLDV ÐÏâÍßöÞ×çÒÔÍäÏÚÒÝàÍÚÒèÒ ÜÑãáÕÒâÐÞÍÔÒÒÐÍèáÚÏ×áÝÔÒ ÕÒÝâáÍèáÍõâáÐÍüüüÍÜÒÐ×ÏÔÝ×áç ÛáæÒÐÒâÍÓÎÎÜëÍäÒÔÒÛâÕÒåÍÝÒÌ ICFLNSELZMACeG egAYLNSAZCFDCNV MGELNATLFLATCHPQGE ÜÒæÐÑÍßììóôàë çÏâãÏâÒÝÒâÍÔÏ×ÒãÒçÍÔÒêÒ×á äÞÛ×ÏÔÍÎÛÒÐÏâåÍÔÏÞ×ÒâãÍÖÒâáÐÒ çáÍçÏâÏçÑÝÒâÍÒèÒÍÚÏâÒÌ MPXLNAKLNSDNPLNDSAAf?=I QCNSLNATCKLYLNLN MCFKLYLNGAZLGEADLLM ÜÑãáÕÒâÐÞÍçÏâãÒÝÑÍÐÒÝÍÐÒÌ ÒæÑÌÒæÑëÍüÒÍèáÚÏ×áÝÔÒÍçÑÛÒá èÒâÍÚ×áÒÍÐÏ×ÔÏæÑÐÍÙÑãÒÍçÒâÌ ÖÒ×ÒâÍÕÒâãÍèáÐÑÙÑÝÒâÍçÏÌ HLDYLFLELM^ DGNSSLXAQGA=JMLA?JKJ^ DEJFJAXLFPDAMCMLTAZCECF[LADLLM _RLKAGNGATCNMGNSAELV ÙÒÛÒâáÍÚÏçÏ×áÝÔÒÒâë ÛÒÛÑáÍÓÎÎÜå22ÍÙÏÛÒÔÍ0ÒâÐáë DC[PuL SL]LGANCSCFGADGTGKAfIw?g FCNLAMCFNYLMLATCV ÜÒÒÐÍÚÏçÏ×áÝÔÒÒâÍÜÑãáÌ îÒÛÒçÍÔÑ×ÒÐÍÚÏâÒÖÒ×Òâ HKLXNATGECHL MGAKGZPFLNAZCFDLHL N Y C Z L Z ÕÒâÐÞåÍÐÒçÚÒÝÍÙÑãÒÍÎÞÞ×Ì áÐÑÍèáÔÏæÑÐÝÒâåÍÙáÝÒÍçÏÛÒÛÑá KELCGKNPALHC FSL^A?CZLSLGATC[LZLMAeGDXPZV ECcCKLELLNAECZLV è á â Ò Ð Þ × Í ö Þ × çÒ Ô Í ä Ï Ú Ò Ý å Í 0Ò â Ð á Ý Þ ÚÏ × Ò Ô á Í Ô Ï Ý Þ Û Ò Ø Í æ á Ô Ò Í çÏ â Ì =>?>@ABCDEFGHAIJKFCDA=KLMCNO _?PQLXA`aAECTLKLADCEJKLX ÜÑÔÒâÐáåÍÕÒâãÍèáèÒçÚáâãá èÒÚÒÐÝÒâÍèáÔÝÞâÍìýÍÚÏ×ÔÏâë EJHGN\JOAuLDEJFJA]L[GZAHCHLDMGELN NYLELNAELFCNL LFLNALFPDAHPQGEAQLNALFPDAZLKGE \LEMJFATCNSCHPV >=IABPQGARLFMJNJOAHCNSLMLELNO YLNSAQGHGNMLGAEKLFG\GELDG^A=CMPL ÒâããÞÐÒâÕÒÍ1æèÑÛÍÓÑÔÛáØåÍèá 3ÒØÒâÍÕÒâãÍèáÐÒÖÒ×ÝÒâÍçÑÌ EDCCK[LLNEcARV €AsCZLFLN^ QGAYLNSAECKCKLV TCHLNSSGKLNAEJJFQGNLMJFAUJFHLDV W==?AGMPA[PSLAMCFHLDPEAECTLKL çÏÙÒÍèÒâÍÚÏÐÑãÒÔÍÕÒâãÍæÏ×Ì ÛÒáÍèÒ×áÍÔÏ×ÒãÒçÍ4ÜüÜåÍæÒÐáÝ eGFGN€YAXLGANTSPSNLAAR² KC]LMELN XLN^AWLELNYL ICTLEAQLNAW==?AXLNYLADCZLSLG DCEJKLXObA[CKLDNYL^AIGXLEATCNYGV æÏèÒëÍÓÏ×ÏÝÒÍèÒÐÒâãÍÝÏÍäÞÛÌ èÒâÍä×ÒçÑÝÒëÍïÜÏçÑÒÍÐÏÌ HLDLAsCZLFLNAQGAFFCCKDLMAAHC LAeGDXPZV ECXLQGFLNAFCDM ECKLN[PMLNAQLFGATFJDCDAEKLFG\GELDG QGEAIJKFCDA=KLMCNAFCNcLNLNYLA[PSL ×ÏÔÍçÏçÏâÑØáÍÚÒâããáÛÒâ çÑÒâÍáÐÑÍÔÑèÒØÍÝÒçáÍÝÒÐÒÝÒâ EJHGN\JAYLNSAMCFDCZLFAQLGFACKGHL CLAGNGATCNV QLKLHATCNQLKLHLNAELDPDOAPNMPE LELNAHCHLNSSGKA`dAECTLKLADCV ÑâÐÑÝÍèáçáâÐÒáÍÝÏÐÏ×ÒâãÒâ èáÍèÏÚÒâÍÚÏâÕáèáÝåñÍÐÒçæÒØÌ =JMLA?JKJ^A_?LYLADCKLKPADMLNQAMAGMZGYEAAQQGG LF MGNSObA[CKLDNYL^ HCNSPHTPKELNAECMCFLNSLNAL]LK EJKLXAKLGNNYLOAZLGEAQLFGAZLGE FCDMALFCLADCcLFLAZCFSLNMGLN^A=LHG fLQCg QLNALKLMAZPEMG^ MGNSELMA?eOA?WIAQLNAW@?^AfJQLg ÛÏæáØÍÛÒâÙÑÐÍÐÏ×ÝÒáÐÍÛÒÚÞ×Òâ âÕÒëÍ56789 

£¤¥¦§¨¤©ª«¬­¥ª®­¯§¨ª°¤©±¤¬

123425678š957:š;26:<

;2„<š…†8‡762 œ8Š†‹:Œš7427 …† 326 25 š ˆ7 6 7 < š ;7 : 2 …7 6 2: Ž7 š 9 6 7 8š  < „† 8„7 =s>@xwAVAuPQGA?LNMJDJAf‰‰gAMLEAMCFGHLADLLMALNLENYLOAe? ?rsrAVAICHCFGNMLXA=JMLAfICHEJMgA?JKJALELNAHCNSCNLELNAQCNQL

f`€gOAQGMPQPXAHCKPQLXGA>KLNAuLSPDAIFGDMLNMJAfaag^A=LFCNL ECTLQLAI@ABG{EGA>QGAICFELDLAfB>IgADCKLEPAGNyCDMJFALTPFL GMPOAQGLAMLEAMCFGHLAQLNAHCHPEPKA>KLN^A_>NLEADLYLAMGQLE WLEPMXLOAELFCNLATCNYCKCDLGLNATCHZLNSPNLNASLTPFLAHJKJFAQLFG HCKPQLXGNYLOAMLTGAQGLAMCMLTANSJMJMAQLNAHLFLXVHLFLX MLFSCM^A_?CXLFPDNYLAPKGAad`aAXLFPDADPQLXADCKCDLG^A=LHGALELN HCNPQPXALNLEADLYLObAPcLTAuPQGAQGAWLTJKFCDA=KLMCNOA?CNGN HCNSCNLELNADLNEDGAECTLQLAGNyCDMJFObAELMLA?CEFCMLFGDAeLCFLX fa€‚g^ f?CEQLgA=JMLA?JKJOAuPQGA?PXLFMJOA?CNGNAfa€‚g^ >KLNALKGLDAtYLNOA]LFSLAePEPXAwSLFLNOAeCDLAWKCDCO ?LNEDGAYLNSAQGECNLELNAZGDLAZCFPTLAQCNQLAPLNSAQCNSLNANJHGV =CcLHLMLNAzCTCFOAHCN[LQGAEJFZLNATCNSCFJYJELNAuPQGAQLN NLKADCDPLGATCFXGMPNSLNATJMCNDGAECFPSGLNAICHEJMA?JKJALEGZLM LNLENYLOAQGAePEPXAeFJNJOAeCDLAeFJNJOA=CcLHLMLNAwSL]CNO HJKJFNYLATCHZLNSPNLN^A_=LHGAXGMPNSATJMCNDGAQLKLHADCXLFGAGMP DCEGMLFATPEPKAd`^ddOA?LZMPAfa~‚g^ ZCFLTLOAMGNSSLKAQGELKGELNAHJKJFNYL^ArTDGADLNEDGAKLGNAYLENGAQCNSLN >EGZLMNYLOAEJFZLNAKPELAQGAECTLKLAEGFGOATCKGTGDAEGFGAQLN TCNSPFLNSLNAHLDLATCNSCKJKLLNASLTPFLAMCFDCZPMObA[CKLDNYL^ HPKPM^A=JFZLNAXLFPDAHCN[LKLNGATCFL]LMLNAQGABPHLXA?LEGM LTPFLAWLEPMXLAHCFPTLELNASLTPFLAZLMLDAEJMLAYLNSALELN tDKLHAfB?tgA=KLMCN^A_?LYLAHCHPEPKAQLQLNYLAQCNSLNAMLNSLN QGTCFSPNLELNADCZLSLGAHCQGLAGEKLNAKPLFAFPLNSOADCKLGNADCZLSLG EJDJNS^A=CHPQLNAQGLAHCHZLKLDAHCHPEPKAQLNAHCNSCNLG HJNPHCNATCNLNQLAZLMLDA=JMLA?JKJ^AICHZLNSPNLNASLTPFL TCKGTGDAEGFGADLYL^A?LYLAHCHPEPKAZCZCFLTLAELKGAHCNSSPNLELN MCFDCZPMAHPFNGAGNyCDMLDGATGXLEAECMGSLOAQCNSLNANGKLGATFJYCE ZLMPObA[CKLDNYL^ TCHZLNSPNLNABTA|€AHGKGLF^ =LDLMABCDEFGHAIJKFCDA=KLMCNOA>=IABPQGARLFMJNJO ‘LEGKA‘LKGA=JMLA?JKJOAU’ARLQGABPQYLMHJOADCHTLMAHCHGNML HCNSLMLELNOAELDPDAMCFDCZPMAHLDGXAQLKLHATCNYGQGELN^ GNyCDMJFAHCNLNSLNGATFJYCEALTPFJAWLEPMXLAQGZCFGELNATCNLKMG @CFDLNSELAQGLNcLHAILDLKA`€dA=vRIAMCNMLNSAMGQLEATGQLNL TCHPMPDLNAEJNMFLEAELFCNLADPQLXAZCZCFLTLAELKGAHJKJFAQLFGA[LQ]LK^ TCNSCFJYJELNAQCNSLNAXPEPHLNATCN[LFLATLKGNSAKLHLAKGHL ICHEJMA?JKJAMCKLXAHCHZCFGELNALQQCNQPHALMLPATCFTLN[LNSLN ]LEMPATCNYCKCDLGLNAXGNSSLAMGSLAELKG^AfLQCg MLXPNACNLHAZPKLN^AfJQLg


0123 “”•–“–—˜–™”—š›—–™œ“œ“—šžŸš –•–1–¡—¢

‰Š‹ŒŠŽ‘Š’

cE9,/01)*+d*.*+,595,efg '

'

45678699

12345

96 7899:9;<=>?>@A@B@CD<EBDF9?@B@CD<G<H>@IDJDK9-<%<L#<$8=EH< !"#$%& %& M<<N9>A9O<PJ?DF>Q9R@CS9K9A?9

.)

())*+,)

)/0

' -%#$!&

' -%#$!&

' -%#$%&

fghijkjlmjnojpnqrksmjlpij

tuvuw xyuwul zqwjl {jhwlsv |qij}

~€‚ƒ„…. ††€„…. †‚€~ƒ„…. †‡€†ƒ„…. †ˆ€‚~ƒ„….

1234567TUVWX6YZ[U\U]T535VW56ZUV^_U3U`6XaZVbZcde

#$% &6'3 1ÐÑÒ5ÓÔýÐ ÕÿÒ 1 (' 6 1  ' 1 ÿ )1 3 * 1 1 + 1 0 #$ (+ 3 ý 3 )1 3 6 + ,1 6 3 . 1 ' ÿ 5 ý & 1 0 1 3 Ö×ÒÐÔÖØÔÖÐÓÙÓÚÒÖØÛÖÐÜÒÓÝÛÞ EFGEHIJKLMNOPJQRSTQ UVWXTYZR[\]VU^_`RaZWbZ\Q ×ÒÖØÐÕÔßÒÛÐàÒÖÐÓÔÖÔÓÐÝÙÖáÙÓÒâÒÖÐàÙÖØÒÖ X_YRcS[adReYZfRW_gY`_^_Rb^\h ÓÙÓÚÒãÒÞÔÐßÛÓäÒÕÐÜÙÖàÒâÒÒÖÐÚÙâÓåãåâÐ×ÒÖØ YZffbiYRU_WYZfR]\Ze\^\XY_Q YZR^Y]bjYZkR]\ZfYWVYZl ÓÒÞÛÜæÐçÒÓÒÐÞÙÜÒäÔÐãÒÜÐÒàÒÐÓÔÞÔÐÛÖãÛÜ mVW_RnYZibXblRT\Z\TVb_ ÓÙÖØÒÓÚÔäÐÓÒÖèÒÒãÐàÒâÔÐÞÔÞÔÐÜÙÛÖãÛÖØÒÖ j\`ibjRopqlRn\Z_ZRcrsktdu èÔÖÒÖÞÔÒäÐ v\WYiYZfYZRS[aR_Z_RVZiV` T\T]\jiYZeY`YZR`\U_wY`YZ W_X_ZX\Zi_xRvYjiVRaW\Zi_iYX éêëìÐííâ âÐéêîïðÑñë v\ZWYjYYZRcvavdReYZfRW_U\jQ òó ô õö÷øùúû ^Y`V`YZRW_R`YT]VXRi\jX\UViu y_i\TV_R[\`ibjRopql ƒaXVR_Z_RT\TYZfRXVWYh jYZfZeYR`\]YWYRgYjiYgYZ zjbxRyjRzjYi_`ZblRS[aRT\TQ „V`V]R^YTYRi\jwYW_lRiY]_R`YT_ W_RjVYZfRX_WYZfR]_T]_ZYZ ]\jiYZeY`YZR^\fY^_iYXRYiYX X\U\^VTZeYRT\Zf`Yw_RWV^V opqu `\U_wY`YZRvavRi\jX\UViuRS[a X\TVYR^Y]bjYZRWYZR]\ZfQ q\ZVjViRmVW_lRS[aRY`YZ wVfYRT\T]\jiYZeY`YZR]VQ YWVYZReYZfRTYXV`uR…Yj_R_Z_ X\f\jYRT\^Y`V`YZRV]YeY ZfViYZR{|}|~}~€|‚UYf_R`\ZWYQ `YT_RWYiYZfRVZiV`RT\TQ i_ZWY`R^YZwViRU\jWYXYjRhYX_^ jYYZReYZfRiY`RT\T_^_`_Rvav ]\jiYZeY`YZRi\j`Y_iRY]Y W_X`VX_RW\ZfYZRj\`ibjRopq WYZRh\ZWY`RTYXV`R`\R^_ZfQ eYZfRXVWYhRWYZRY`YZRW_^YQ U\X\jiYRwYwYjYZZeYuRaYRT\Q `VZfYZR`YT]VXRopqu `V`YZRopqRi\j`Y_iRvavl†Ri\Q ZViVj`YZlRYWYRU\U\jY]YRb]X_ eYZfRY`YZRW_^Y`V`YZRS[al T_XY^ZeYRT\TU\j_`YZRj\`bQ T\ZWYX_RYiYV]VZRXYjYZRW\Q T_R]\Ze\^\XY_YZR_XVRi\jX\UViu

‡ˆ‰ˆŠ‹ˆŠŒŠŽŠˆ‰ ‘’‹ˆŒ‡“ˆŽˆŠ

5ЖÙâÞÒÓÚÛÖØÐÜÙÐ6ÒäÐ78 锕–”ê—îјîñÐàÔÞÔÖÞÙÖãÔèÐÜÙãԙ äÛÒâ›ÐÔÖãÙâÖÒäÐÜÒÓÝÛÞÐÝÛÖÐãÒÜ ÜÒÐÓÒÞÛÜÐÜåÓÝäÙÜÐÜÒÓÝÛÞИš• ÞÙàÔÜÔãÐ×ÒÖØÐÜÙÚÙâÒãÒÖÐàÙÖØÒÖ ÞÙÚÙÖÒâÖ×ÒÐãÙäÒÕÐÓÙÖÛÒÔÐÚÒÖ×ÒÜ ÜÙÚÔßÒÜÒÖÐ×ÒÖØÐàÔäÒÜÛÜÒÖÐÝÒàÒ ÜâÔãÔÜÒÖÐàÒÖÐÝâåãÙÞÐàÒâÔÐÞÙßÛÓäÒÕ 5ЖÙâÞÒÓÚÛÖØÐÜÙÐ6ÒäÐ78 #øéòêøëóìó÷íëîøïóðñëòîó ÜÒäÒÖØÒÖæÐïÒÜÐÕÒÖ×ÒÐàÒâÔÐÜÒäÒÖØÒÖ

01DC239:4B4

îôñîìøôî÷íøëîïõî÷îôîõ õó÷ôîíõøôóìöîìøôó÷íðîôîì øêøøôíøùúû #øøó÷íðîôîìøøêøøëóë÷ñîõ îôïóïøëîïñôøùúû ëóìðîôíøõó÷÷îõîï #øøó÷íðîôîìøøêø ëóùîðí÷ôîìøúíóîôøõîìöøõîô ëóëóöîìöøêøøñìõñô ëóë÷îõî÷òúøûüýýýøñìõñô ëöõö÷øôîìøòúøþüýýýøñìõñô ëö÷íòü #øéòêøîôîìøëóë÷îùî ¹³´µ¶·¸¹º»¼º½¾ÂĸÁ´½¹?´µÀÁµ½¸³» úó÷ ïîòîóîìøêøøôíøùúû ½¸³´Ä¹?µ?¹Ç¹½ÌßÊÈË̹?µ?¹#Þ¹áËà˹áËßй$Éá¹#Þ¹?ËÏ$Ðá¹·¼¿ ñìõñëî ßÈÊàÞËß¹$ËÌÑËÌÍâ¹ÀÈÌÞ̹áÉÊȹãäå¾æçè¹?È ÞÑËÒË̹ÏÈÏ Ë"ËÊ ôøôíúòóìöôîìøôí ÿîôî÷õî ÊÈßÊÞÐáÞ¹ÌÉ̹?µ?¹ÞÌÞ¹#Þ$ÈÊÏËáËàËÒË̹áÈÑÐÏà˹$ÞËÒè

ˆ ŠŒ‹’ Œ’ˆŠŽ íåÞÙÖÐìðçðéë—Иš•ÐåØ×Ò

¿½À³»¹½ÁÂà ³·¸³·³¹ĸ¼Ä¿¶½Æµ½¸¹·½¸¼¹Ç¹ÀÈÑÐÏà˹ÌËáË Ë¹¶ËÌÒ¹!ÈÌßÐÊ"¹ÏÈÌÍÍÈàËʹËÒáÞ¹ßÈËßÊÞÒËà¹#Þ¹#È$Ë̹Ò˳´µÌ¶·¸¹ ßÉʹº»¼º ¶Ë½Ì¾¶´½ Ò¹¿Ð ßÞËÊËâ ºËàË̹½#Þ¹ÀÐ%Þ$ßÉâ¹ÃÉÍ"ËÒËÊßËâ¹ÀÈÌÞ̹ãäå¾æçè¹·ÌßÐÒ¹ÒÈáÈÒÞË̹ÒËàÞÌ"˹ÌËáË Ë¹¶ËÌÒ¹!ÈÌßÐÊ"¹ÁµÃ¹ÏÈàËÒÐÒË̹#ÈÏÉÌßÊËáÞ¹ÏÈÌÐÌßÐß $ÈÌÍÈÏ ËàÞË̹ÐËÌ͹ÏÈÊÈÒ˹#ËÊÞ¹¶ËÌÒ¹!ÈÌßÐÊ"¹"ËÌ͹ÒÞÌÞ¹ßÈà˹ÈÊÍËÌßÞ¹ÌËÏ˹ÏÈÌÑË#Þ¹¶ËÌÒ¹¿ÐßÞËÊËè

A*2*B*C,&07D*),E6B'),F0+G*+,&*)D*7

EFGEHIJKLMNOPJQR=YXYUYhRmYZ` UYZ`Ri_WY`RT\ZfhbjTYi_R]ViVXYZ Z_^Y_RibiY^RX\`_iYjR[]RssRT_^_YjuRz\j ¥\ZiVjeRW_Rya R`\TUY^_RT\Zff\^Yj qYh`YTYhR<fVZfRcq<dReYZfRT\Q ZYXYUYhRT\T_^_`_RX_T]YZYZRjYiVXYZ Y`X_RVZwV`RjYXYRT\ZVZiViR]\Zf\TQ ZeYiY`YZRUYhgYRVYZfRZYXYUYhRhYjVX wViYRjV]_Yhu UY^_YZRVYZfRT\j\`YuRvY^_R_Z_lRX\`_iYj W_`\TUY^_`YZRT\^Y^V_RmYZ`RqVi_YjYu n\T\ZiYjYR_iVlRI_TTeRS\Zibjbl X\]V^VhRZYXYUYhRT\^Y`V`YZRY`X_ ƒnYT]Y_RhYj_R_Z_RUYZ`R_Z_RU\^VTRwVfY X\bjYZfRZYXYUYhR^Y_ZZeYRT\ZeYTQ i\Yij_`Y^RW_RW\]YZRvYZibjRmYZ`R¥\ZQ T\Zf\TUY^_`YZRVYZfR`YT_uvYT_RZYQ ]Y_`YZR]ViVXYZRi_TR]\ZfYgYXR¥\ZQ iVjeReYZfRXVWYhRU\jfYZi_RZYTY XYUYhR¥\ZiVjeRUV`YZRZYXYUYhR<ZQ iVjeRyz[R[alReYZfRW_iYZWYiYfYZ_ T\ZwYW_RmYZ`RqVi_YjYRW_RIY^YZ iYUbfYl†RiYZWYXR`bbjW_ZYibjRY`X_lRn_]Vi v\iVYR[Y]YilRajRzjYTbZbR<ZVZf ²Y`XWYR<W_XViw_]iblRn^\TYZlRn\Z_Z ²b`YXYj_u K_UbgbRqquRmYhgYRi_TR]\ZfYgYX crsktdu q\ZVjViRn_]VilRYWYRJ¦RZYXYUYh T\ZW\XY`RWYZRT\T_ZiYR`\]YWYRT\ZQ q\Zf\ZY`YZR]Y`Y_YZR^YeY`ZeY ¥\ZiVjeRW_Rya ReYZfRVYZfRX_T]YZYZQ gYeYZfRbjYZflRT\j\`YRT\ZVW_Zf ZeYRU\^VTRW_`\TUY^_`YZuRy\ZfYZ 5ЖÙâÞÒÓÚÛÖØÐÜÙÐ6ÒäÐ7@

/012345/6

’ Œ

9Œ    ‰ ˆ ’ ˆ Š Œ  “ ˆ ‹ ˆ Œ ˆ ’ єíîïîñšîñÐëêðÐÜÙÐÜÒÓÝÛÞИš•ÐÛÖãÛÜ ÝÙäÒ×ÒÖÒÖÐÝÛÚäÔÜÐ×ÒÖØÐÚÒÔܛÐÞÙÞÛÒÔÐàÙÖØÒÖ 7 89:;8<=8:>?@?A:B<@CDC9@?8D ü13+ÿ+ýVWX ÿ'ÿ30 ÿ&63ÿ+1 ÓÙÖ×ÒÓÝÒÔÜÒÖÐÜÙäÛÕÒÖÐÝÛÚäÔÜÐãÙÖãÒÖØÐÑðÑ ÝâÔÖÞÔݙÝâÔÖÞÔÝÐØååàÐØåÙâÖÒÖáٛÐãÙÖãÛИš• ÝÒãÛãÐàÔÒÝâÙÞÔÒÞÔæÐ6ÒäÐÔÖÔÐÜÒâÙÖÒÐÞÙßÒÜÐÒÒä àÒÖÐêÙÜãåâÐÒÜÒÖÐÓÙÖ×ÒÓÚÛãÐàÙÖØÒÖÐãÒÖØÒÖ çðçÐÝÙÖàÔàÔÜÒÖÐàÔÐðÖàåÖٙ ˜š•ÐÓÙÓÒÖØÐÞÒÖØÒãÐáåÖáÙâÖÐàÙÖØÒÖ ãÙâÚÛÜÒæ ÜÙÚÙâÒàÒÒÖЗÙÓÚÒØÒÐëÓÚÛàÞÓÒÖÐíð› •ÒÞÛÜÒÖÐëêðÐÝÙâäÛÐàÔÝÒÜÒÔÐÞÙÚÒØÒÔ ÞÔÒÐãÒÓÝÒÜÖ×ÒÐÕÒâÛÛÞäÐÒàÖÔãØÔÐÖàßÒÒÛÖ ãÙâÓÒÞÛÜÐëêðÐ×ÒÖØÐãÙâÚÙÖãÛÜÐÞÙãÙäÒÕÐÒàÒ ÚÒÕÒÖÐâÙèäÙÜÞÔÐÞÙÜÒäÔØÛÞÐÓÙäÒÜÛÜÒÖÐÙÒäÛÒÞÔ àÔÝÙ♠˜ÖàÒÖØИÖàÒÖØÐëÓÚÛàÞÓÒÖæ ÒÝÒÜÒÕÐÝÙÖÙâÒÝÒÖÐÑðÑÐÞÙäÒÓÒÐÔÖÔÐÞÛàÒÕ íÛÜÛÖØÒÖИš•ÐãÙâÕÒàÒÝÐëÓÚÛàÞÓÒÖ ÓÒÓÝÛÐÓÙÛßÛàÜÒÖÐãÛßÛÒÖÖ×ÒÐÒãÒÛÐÚÙäÛӛ µÀ³ ×ÒÔ ÞÒÖØÒãÐßÙäÒÞÐÜÒâÙÖÒÐÔÖØÔÖÐÒØÒâÐÜÙÝÙÖãÔÖØÒÖ ãÛÐÓÙÓÚÛÒãÐÓÒÞ×ÒâÒÜÒãÐ×ÒÖØÐÚÙâãÒÓÛ ÝÛÚäÔܛÐãÙâÛãÒÓÒÐ×ÒÖØÐÚÙâÜÒÔãÒÖÐàÙÖØÒÖÐÝÙäÒ×ÒÖÒÖ ÜÙИš•ÐàÒÖÐÒâØÒИš•ÐÞÙÖàÔâÔÐÓÙâÒÞÒÐÖ×ÒÓÒÖÐÜÙäÛÒâ ÝÛÚäÔÜÐàÒÝÒãÐàÔäÔÖàÛÖØÔæ ÓÒÞÛÜÐàÒÖÐÚÙâÒÜãÔÔãÒÞÐàÔÐàÒäÒÓÐÜÒÓÝÛÞæ ëäÙÕÐÜÒâÙÖÒÐÔãÛÐßÔÜÒÐÞÒÒãÐÔÖÔÐëêðÐÓÙÓÚÙâÔÐÓÒÞÛÜÒÖ 5ЖÙâÞÒÓÚÛÖØÐÜÙÐ6ÒäÐ78 ãÙÖãÒÖØÐÑðÑÐ×ÒÖØÐàÔÒÖØØÒÝÐãÔàÒÜÐÞÙÞÛÒÔÐàÙÖØÒÖÐÞÝÔâÔã

&'()*+,-*.,/0123*(.*+ 4*+*,5062)6708**+,49:

EFGEHIJKLMNOPJQRyYZY pVU\jZVjRya lRnj_RnV^iYZ yYZYRv\_Xi_T\gYYZRi_Q v\_Xi_T\gYYZRya ReYZf …mR>RT\ZfY`VRiY`R_Zf_Z WY`RW_i\ZiV`YZRWY^YT X\U\^VTZeYRW_VXV^`YZR;l§ [oovReYZfRi\^YhRW_]\jQ U\ZiV`RwVT^YhRYiYVR]j\Q ]\jX\ZRWYj_R<zm=RW_]YXQ wVYZf`YZRX\^YTYR_Z_RfYfY^ X\ZiYX\ZeYuR[oovRUVQ i_`YZRi_WY`RY`YZRW_]\ZVh_u hYZeYR`Yj\ZYRTYXY^YhRyYQ `YZRhYZeYRTYXY^Yh n\UYUlR]YWYR`bZX_Ze\j_Zf ZYRv\_Xi_T\gYYZuRn\h_ZffYl WYZYR_iVlRiY]_RUYZeY` zYZwYRvbT_X_RaaRW\ZfYZRv\Q ya RhYjVXRU\j`bT]jbT_ hY^R^Y_ZRX\]\ji_R]\ZfQ T\ZWYfj_RT_ZffVR^Y^VlRyYQ T\Zf\ZY_RWYZYRW\T_RW_XYhQ _X_YZRwYUYiYZRfVU\jZVj ZYRv\_Xi_T\gYYZRi_WY`RW_Q `YZZeYRoZWYZfRoZWYZf gY`_^RfVU\jZVjlR]\jiYQ i\ZiV`YZRU\XYjYZRwVT^Yh v\_Xi_T\gYYZu YiYVR]j\X\ZiYX\ZeYu ƒnYeYR`_jYRi_WY`RTYXY^Yh 5ЖÙâÞÒÓÚÛÖØÐÜÙÐ6ÒäÐ7@

–îñï˜îñЖÙâÒÞЕÔÞÜÔÖÐâÒÞÜÔÖ ÝÙâäÔÖàÛÖØÒÖÐÞåÞÔÒäÐéé—çЖÒàÒÖÐéÛÞÒã ÛÖãÛÜÐÚÛäÒÖÐîØÛÞãÛÞÐàÔÚÒØÔÜÒÖÐàÛÒ çãÒãÔÞãÔÜЖéçÐ8U77ÐÞÙÚÒÖ×ÒÜÐ7Qæ7R@ ÚÒÔÜÔæÐLÒÖØÒÖÐÞÒÓÝÒÔÐÝÙ֙ ÒàÒÐêÛÓÒÕÐïÒÖØØÒÐçÒÞÒâÒÖ êïçé•æÐïÙâÜÒÔãÐâÙÒäÔãÒÐÝÙÖÙâÔÓÒÐâÒÞÜÔÖ àÔàÔÜÒÖÐÕÒÖ×ÒÐÓÙÖØÕÒÞÔäÜÒÖ ÜéÒÙäÖÔÐÙÜÙâÔÝÓÒ ÖèÒÒãÐêïçé•æÐíÔޙ ×ÒÖØÐÓÒÞÔÕÐàÔàÒÝÒãÔÐÚÙäÛÓÐÞÙÞÛÒÔ ÞÒâßÒÖÒÐ×ÒÖØÐÓÙÓÔäÔÜÔÐÔÖãÙäÙܙ ãâÔÚÛÞÔÐêÒÐÞ•Ò Ü Ô Ö ÛÜÒÖÐÓÛäÒÔ ÞÒÞÒâÒÖÐÓÙÖÛâÛãÐàÔÒÐÞÙÞÛÒÔÐÝÙãÛÖßÛÜ ãÛÒäÔãÒÞÐÖÒÓÛÖÐãÒÜÐÓÙÓÔäÔÜÔ çÙÖÔÖÐ8MNOÐÕÐÔÖÔÖØÔØÐÒàÐÔÑäÒÒÜÓÔ ÞÐ@UNOæ ãÙÜÖÔÞÐÑÙÓÙÖãâÔÒÖÐéÙâÙÜåÖåÓÔÒÖÐàÒÖ ÜÙáÙâàÒÞÒÖÐÓåâÒäÐàÒÖÐÕÒãÔ P î Ø Û Þ ã Û Þ Ð Ó Ù ÓÒ Ö Ø Ð à Ô Ú Ò ØÔÜÒÖÐàÛÒ ÑÙÞÙßÒÕãÙâÒÒÖÐêÒÜ×ÒãÐÑÙÓÙÖÜåÜÙÞâÒ ÖÛâÒÖÔæ ÜÒäÔæÐêÒÞÜÔÖÐâÙØÛäÙâÐàÒÖÐâÒÞÜÔÖÐÜٙ àÒãÒÐÝÙÖÙâÔÓÒÐâÒÞÜÔÖÐÚÔÞÒÐàÔÛÚÒÕæ íÙÓÔÜÔÒÖÐàÔÞÒÓÝÒÔÜÒÖ çÙÖÒàÒÔÖ×ÒÐÒàÒÐÝÙâÛÚÒÕÒÖÐÝٙ ÑÙãÛÒЕÒÕÜÒÓÒÕÐÑåÖÞãÔãÛÞÔ Ú7Ò@֛TØÐÒßÙÖäÐÒÑÞÙÐÞÑÙÙßÒÝÕÒãäÙÒâÐҖÒÔÖàÐÒàÖÒØÖÐÐé–ÙÒÖÖØãÛÙÒә Ö Ù â Ô Ó ›Ð×ÒÜÖÔÐ7Qæ7R@æ Ö •Ñ›Ð•ÒÕèÛàЕí›ÐÞÒÒãÐÓÙÖßÒàÔ çåÞÔÒäÐíÔÖÒÞÐçåÞÔÒäÐïÙÖÒØÒÐÑÙâßÒÐàÒÖ 6ÒÖ×ÒÒЛÞÐÝÔÒÒÝØÒÛÐÖ××ÒÒÖÐÞØÒÐÚÓÒ ÖÙâÔÓÒ ÝÙÓÚÔáÒâÒÐÝÒàÒÐÒáÒâÒÐç×ҙ ïâÒÖÞÓÔØâÒÞÔÐíÔÖÞåÞÖÒÜÙâãâÒÖÞÐåؙ ÞÙÚÙäÛÓÖ×ÒÐÕÒâÛÞÐàÔÙÓâÕÛÒÞÜ×ÐÒÓÙ Ò ÒäÒÖÐÑÙäÛÒâØÒЖÙÞÒâИÖÔÙâÞԙ ×ÒÜÒâãқÐïâÔЕÒâ×ÒãÛ֛ÐçÙÖÔÖÐ8MNOæ àÔÐêïNêbæÐPÒÖØÐãÔàÒÜÐãÙÝÒãÐÚâÒÔÞÕÒÜÐÒàÖԙ ãÒÞÐñÙØÙâÔÐåØ×ÒÜÒâãÒИñ› •ÙÖÛâÛãÐàÔÒÐÞÙÓÙÖãÒâÒÐêïçé• ÛÞÛäÜÒÖÐÞÙÚÙäÛÓÐÜÒÓÔÐäÒÝåâÜÒÖÐÜÙ çÙÖÔÖÐ8MNOæЕÙÖÛâÛãÖ×қ ÓÒ Þ ÔÕÐÓÙÖØØÛÖÒÜÒÖÐàÒãÒÐÝâåØâÒÓ ÑÙÓÙÖÜåÜÙÞâқTÐÔÓÚÛÕÖ×ÒæÐÙÖ ÝÙÖàÔàÔÜÒÖÐãÒÜÐÞÒÓÒÐàÙÖØÒÖ ÝÙÖØÒßÒâÒÖÐÞÙÝÙâãÔ ×ÒÖØÐàÔÝÒÕÒÓÔ ÓÒÞ×ÒâÒÜÒ㠗ð•îÐÓÒÕÒÞÔÞÒИÖÔÙâÞÔãÒÞЕۙ ÑÙäÔÓÒÐÓÒÕÒÞÔÞÒÐãÙâÞÙÚÛã ÞÙäÒÓÒÐÔÖÔæ àÔ×ÒÕÐåØ×ÒÜÒâãÒÐÓÙâÒÔÕ ÒàÒäÒÕÐíÒÓÒÞЖÒâÔÙܛÐíÔÖàÒÐíÒâÒߙ PéÙÖàÔàÔÜÒÖÐÔãÛ ÕÚÙÒÒÓÓÒ ÐàÒâÔÐçÔÒÞÐðÖãÙâÖÒãÔåÖÒä ÒãÛÖÐçåäÔÕÒ՛ЕÒâÒ֛ЕÛÕÒÓÓÒà ÞÙäÒÔÖÐÓÙÖáÙâàÒÞÜÒÖ ˜ÖÔÞÙÔâÞÞÒ Ôã×ÐàÔÐ_ÔÖ`ÕÙÖØÐaÔãכÐ6ÙÖÒ֛ šÕå`×ÐîÚàÛÞÞÒäÒӛÐàÒÖÐíÔÐîØâÔÒÖÒæ åãÒܛÐßÛØÒÐÕÒâÛÞÐÒàÒ ÖÒæЕÙâÙÜÒÐÒÜÒÖÐÓÙÖØÔÜÛãÔÐÝâå™ íÒÓÒÞÐÓÙÖØÒãÒÜÒÖÐÜÙØÔÒãÒÖ ÛÖÞÛâÐÝÙÖØÙÓÚÒÖØÒÖÐÕÒãÔ ØaâÕÒÔÓÐ ÝÙÓÚÙäÒßÒâÒÖÐÚÙâÞÒÓÒÐÝÛäÛՙ ÚÙÒÞÔÞÒÐÔãÛÐÒÜÒÖÐÚÙâäÒÖØÞÛÖØ àÒÖÐÚÛàÔÐÝÙÜÙâãԛÐÒØÒâ ÕÒÞÔÞÒÐ×ÒÖØÐÚÙâÒÞÒäÐàÒâÔ ÞÙäÒÓÒÐÞÒãÛÐãÒÕÛÖÐàÒÖÐÞÙäÛâÛÕ ÚÙÖÒâ™ÚÙÖÒâÐÚÔÞÒÐÞÙÞÛÒÔ ÒÚÙÖâÐÚÓÒ âÒÖØÜÒÔÒÖÖ×ÒÐÒßÔÚÐàÔÔÜÛãÔæÐÑÙØÔÒãÒÖ ÒØÒÔÐÖÙØÒâÒÐàÔÐàÛÖÔÒæ ÒÓÒÖÒãȘíÐ7QRS›Ð×ÒÔãÛ P•ÙâÙÜÒÐÒÜÒÖÐÓÙÖØÔÜÛãÔÐÝâå™ ÔãÛÐÒÜÒÖÐãÙâèåÜÛÞÐÝÒàÒÐÚÙÚÙâÒÝÒÐÒޙ ÓÙÖáÙâàÒÞÜÒÖÐÜÙÕÔàÛÝÒÖ ØâÒÓÐÝÙÓÚÙäÒßÒâÒÖÐÓÙÖØÙÖÒÔ ÝÙÜÐÞÙÝÙâãÔÐÚÒÕÒÞқÐÚÛàÒ×қÐàÒÖÐÞٙ ÚÒÖØÞқTÐÜÒãÒÖ×Òæ ÒÕÒÞÒÐaÕԙ ßÒâÒÕÐãÙÖãÒÖØÐaÕÔÖÒæÐñÒÓÛÖÐàÙÓԙ •ÒÕèÛàÐÓÙÖØÒãÒÜÒÖÐ×ÒÖØ ÖÚÒۛàTÒÐ×ÜÒқãÐÒÞÐÙÑßÒÙâÝÒÒÕäқÐÐà–ÒÔâÖåÐЖ6Û ÓÒÞÐàÒÖ ÜÔÒ֛ÐíÒÓÒÞÐßÛØÒÐÓÙÖØÒÜÛÐãÙâãÒâÔÜ ÕÒâÛÞÐàÔÝÔÜÔâÜÒÖ éâåãåÜåäЖ6éИ•ÐïÛÖßÛÖØÐçÛäÒܙ àÙÖØÒÖÐÕÛÜÛÓÐàÔÐaÔÖÒÐ×ÒÖØÐÓÙÖؙ 5ЖÙâÞÒÓÚÛÖØÐÜÙÐ6ÒäÐ7@ ÞåÖåÐàÔÐåØ×ÒÜÒâãқÐçÙÖÔÖÐ8MNOæ ÕÛÜÛÓÐÓÒãÔÐÜåâÛÝãåâæÐãåÖNÒÖã

Y)1913ÿ3Z1[)\]ý 17+10+ý^9ÿ1

üýþÿ012ÿ313ÿ5676812860ÿ9 ÿ 621ÿ 1 ÿÿ

³´µ¶·¸¹º»¼º½¾Â½À½¸¹À½?´µ¹¼Â»H½Æµ

!" HŸHJy_ZYXRv\UVWYeYQ X\U\^VTZeYRW_^Y`V`YZRz\TQ £¤¥¦§¨©ª¥¦«¦¨¬­®¯®°±¨²³´«ª«¨³ªµ§¶¦¥§«¦«§¨·¤¸¤¨¹¦¥ œž ZRya lRpmz…R VWYZ_ZfjYi `biR bfeY`YjiYRW_RX\`_iYj ¹¤¶§º¨»¦¼¸¨½ª¼¾¦¿§¨¥¦¼¿¨½¦³À¨Á´¸»¦À¦³¶¦¨¦À¦¼ YT\ \^YX`YZlRXYXYjYZR]jbQ iVfVlRXYT]Y_RUYiYXR¨©£ª ¿§¥¦À«¦¼¦À¦¼¨´¥ªº¨Â§¼¦«¨ÃªÄ¤¿¦»¦¦¼¨ÂÅÁ±¨Äª³¿¦Æ X\XRZw j \ ^_YX_RiYhY]R]\jiYQ «£¤}}‚W_R\T]YiR]\ZwVjVR]\jQ «¦³À¦¼¨©Ã¨Ç¤Äª³¼¤³¨¼´½´³¨È®É¯Ãʹ¯­ËÈȨ¶ª¼¶¦¼¸ TYR_Z_¡R_YiYWY hRT\^Y`V`YZ \T]YiYZRYiYVRXYT]Y_RUYiYX ²ª¼ª¶¦²¦¼¨À¦Ì¦«¦¼¨Í¦¸¦³¨Ä¤¿¦»¦¨Àª¥¦«¨Î¨¬²³´µ§¼«§°Ï ]\Zf\„YiYZR^Y]j YXYXi_RW_RX\Q €£ª|«‚¬|­®€¯°‚w\^YXRpVXi_R VQ

TVYRX_X_RiVfVRW\ZfYZRUYhYZ WYlR`\i_`YRT\Zff\^YjRwVT]Y ¢£¤{¤uRq\TUVYiRYj\YRUVwVj ]\jXRW_RX\^YiYZRYj\Y^R±VfV XYZf`YjRciYTYZdRX\^VYXRWVY zY^RzVi_hlRn\Z_ZRcrsktdu T\i\jR]\jX\f_RT\Zf\^_^_Zf_ ²\U_hR^YZwViRW_VjY_`YZQ iVfVReYZfRW_iYZYT_R]bhbZ ZeYlRj\¡_iY^_XYX_R_Z_RU\jiVwVQ ]\jWVR¥\T]Y`YRqV^eYuRn\Q YZRVZiV`RT\^_ZWVZf_R`\Q WYZfRW_RX_X_Ri\j^VYjRiYTYZ U\jYWYYZR±VfVRzY^RzVi_h Y`YZRW_UVYiR]\W\Xij_YZRX\Q WYj_RX\ZiVhYZR^YZfXVZf ^VYXR¦l§RT\i\jRX\UYfY_RUYiYX b^\hRTYXeYjY`YiReYZfRU_YXYQ ]\ZfVZwVZfRT\ZW\`Yi_RYj\Q ZeYRU\jxbibRW_RYiYXZeYu Y^RiVfVu n\`Y^_fVXR]\ZYiYYZR^_ZfQ ƒv\WVYRYj\YR`biY`Ri\jX\Q `VZfYZRW_RX\`_iYjZeYu UViRY`YZRW_UYiYX_RW\ZfYZ ƒyYj_R`Yw_YZRi_TlR`\YWYQ VRkR`YZXi_ZuRv\TVW_YZl YZRiVfVRhYjVXRX\f\jYRW_^_ZQ ³´µ¶·¸¹º»¼º½¾¶´½¿½À³»¹½ÁÂà UYi ´Äŵ³½ÆµÀ½Àµ¹³·¼·¹Ç¹ÀÈÉÊËÌ͹ÎËÊÍ˹ÏÈÌÐÌÑÐÒÒË̹ÓÔÕÖ×Ø `YT_RY`YZRT\Z\jVX`YZR]\Q TYXYZfYZRUYiVR„YZW_ReYZf ÙÚÔÛÜÊÈÝÞßËàÞáËáÞ¹³ÐÍйâ¹ÀÈÌÞ̹ãäå¾æçè 5ЖÙâÞÒÓÚÛÖØÐÜÙÐ6ÒäÐ7@


“”Š‹ŒŠŽ ‘Ž‘’‘

•–—˜•˜™š˜›–™œ™˜›ž•Ÿž•™œ ¡œ

!"#"$%& ¢£¤¥¦§¨£©¥¦¥ª«£¤¥¦¬«ª­¥®¥£¦®«¯¬¥­®¦®«°¥¦¥§¥§¨£¦¤­¦±­²¥©¥³¦´¯µ¶­£·­¦¸¥«¯¥³¦¹·®­°«±¥ºµª©¥¬¥¯®¥»¦¼¥­¬¦¥ª«£¤¥¦¬«ª­¥®¥£ ²«°¼¥ª¥¦§«°«¯­£®¥³¥£»¦·±¥·®¥»¦¨£­¶«¯·­®¥·»¦¬µ°¨£­®¥·»¦µ¯ª¥£­·¥·­»¦¤¥£¦²¥­£½²¥­£¾¦¬­¯­°¬¥£¦®¨²­·¥£¦®«£®¥£ª¦¯«£¿¥£¥¦¬«ª­¥®¥££©¥ ¬«¦À¥¯­¥£¦´¥ª­Á¯­¼¨£¦ÂµªÃ¥»¦·«¼«²¨°¦¥ª«£¤¥¦¬«ª­¥®¥£¦¤­°¨²¥­Ä¢ª«£¤¥¦¬«ª­¥®¥£¢£¤¥¦¥¬¥£¦¤­°¨¥®¦¤­¦¯¨¼¯­¬¦ÂµªÃ¥¦À¥¯­¦¹£­Ä

âãäâãåæçèéêëìíîëçèïïëðñò íóìíóêìôëôñðìëõöè÷ñëøíù îìïìðëúñíôìûëîüëýìðìí þÿîì0ìë1èó0ìêì2ôìë3ýþ145 6ñïìûìë378984ëúÿêÿïë7

ñíôìûëîìïìðë2ìíóêìüìí ñûôü÷ìïëýñìôñ2ë1èó0ìêì2ôì üíüëðñ2ÿúìêìíëúñ2ôÿíÿêò êìíëôñìôñ2ë0ìíóëðñíóóìò ÿíóêìíîüóüôìïë2èéê

{| } ~ €  ‚ ƒ „ …V†ha‡ˆf_cfa‰VŠtS‹StzŠtVŠ‹xyz

U^`agpiVOaŒŒV^ŽaVLeofabaVoi †YRˆO_cfaVUe`m_oibibc`akabVyuVO_cfa jkkd‰SSpikxhmSPdLY‘ …’†`i‡“ioap‰VtvSvStzŠtVŠ”xzzVinleni KgdhilaniVJZZVI^gpalaeVkjoVZ^`_l_lr †W_gebikanW`^k^lrVMka`aVI^`gbh •_b–akrodb•i`–h^]WVzv—”˜zzzu˜Š” …†nkaboedibo_fcf‰VzvSz‹StzŠtVŠ‹xzz nkaboedVke`[LV†dabofiVoiVReoikVJJK Q^famabV™VZ`^nah^V˜zlVl^V†of^bo^h_l_‡‡i^ …†`ankeoababk_‰VtS‹StzŠtVŠ‹xzz Z^g^bkanabVk^ak^`VšOagihaVoabVUabc Z`^nio^b›V_h^jVI^ak^`VLah_lVQ^`^fa LabkehV™VtWV–d‰Vzv—”˜yŠz‹—”u …†c^ha`o^naib‰VŠu]Š‹S‹StzŠtVQ^ha`] ^naibVk^gaVœebV^nicbV[^bo^naib ikeVg^bm^babclabžVoiVMWŸVO_cfaV™V`^^ …†U\tzŠtV‹SŠŠStzŠtVW_gd^kini \l_b_giVNani_bahVœL_^oi_b_V•edžVeS d^hafa`VU[RV™V\LVMQ[V™VZ^boa‡ka`ab oabVKb‡_V‰Vjkkd‰SS‡no^]jigi^ndax–_g …†o_k–_ggibo_‰VySŠzStzŠtVŠvxzz ORXXkig^ŽaVoiVQ`aboVZa–i‡i–VTahhVjkkd‰S SkŽikk^`x–_gSo_k–_ggibo_SnkakenS tyvvv‹t‹”‹—tuŠytŠ”Sdj_k_S Šdi–xkŽikk^`x–_gSJ–Ja_pJb …†^l_be`m_b_‰VyzSvStzŠtVŠyxzzV^n] ki‘ahVahabcVRbalV VJ^gafaVoiVU^g] pebcabrVLabcebfiŽ_rVWanijabVLabkeh …†VŠS‹StzŠtVPd^`aniVWaka`alVQ`akin ŠS‹SŠtVoiVJUV`xVP^bVU_h_VLa`eV™VKb‡_‰ ztuŠ]”tzttzx …†hapˆnigab‰VnSoVŠySŠzStzŠtVY_gpa Rbo`_ioVIibclakVNani_bahVoiVMKKV™Vjkkd‰S SŽŽŽxib–^dki_btzŠtx–_gVs¡w

ÅÆÇÈÇÉÊËÈÇÌÆЦ¯«¤¥¬·­Ñ®¯­¼¨£ÃµªÃ¥Ä¿µ°Ò®¯­¼¨£ÃµªÃ¥Ñª°¥­²Ä¿µ°Ò®¯­¼¨£ÃµªÃ¥Ñ©¥³µµÄ¿µ°Ä ¢£¤¥¦Ã¨ª¥¦¼­·¥¦°«£ª³¨¼¨£ª­¦Ó­¥¦¤­¦®«²«§µ£Ð¦ÔÕÖ×½ØØÖÙÚÖ¦¥®¥¨¦ÛÜۦЦÔÚÝÚÙÞÚÙÚÝÚÝÄ ÍÎÏÇÉÐÁ¯­¼¨£¦ÂµªÃ¥»¦Â¥²¥£¦Â«£¤«¯¥²¦Û¨¤­¯°¥£¦ßµ¦Øզ൮¥¼¥¯¨»¦áµ£¤µ¬¨·¨°¥£»¦àµ®¥ºµª©¥¬¥¯®¥Ä

ìíîë2èïï'()*+,*-./,0*+ ý2èèúë0ìíóëðñíóìíóêìôëôñðì 1,2* 3úüë0ìíóëôìêêìíë ìîìð 3éì2ìëüíüëó2ìôüû5ëîìí =üïìíÿôêìíëúìîìë>ìðüû ôñ2êìüôëüí4è2ðìûüëìéì2ìëüíü 3? 984ëîñíóìíëýñìôñ2ë>ñ2üêüï üûìëðñíó5ÿÿíóüëôñïñúèí6 0ìíóëðñíóìíóêìôëôñðìëçìò

778ë9:;7<79 íóüí5ëîüìê5ü2üëúñíôìûëýñìò 6ñïìüíëýñìôñ2ëçèéêëíëçèïï5 ôñ2ëþ@ý3ë3þñ5üíîëýñìôñ24 úìîìë5ì2üëñ2üêÿôí0ì5ëìôìÿ 0ìíóëðñíóìíóêìôëÿîÿï úìîìëçìÿë379984ëÿóìëìêìí ìêë=ìïìíóëúìîìëAÿðìô ìîìëúñíôìûëôñìôñ2ëöüó2ìôüíó 3?;984 ëBCDEFGH

ò ó$    # $ " ô õ  öô!ôó÷$ø!ù$õ$

Ϧ§¨ª©¢ª£«Ñº¼²½³«î­»­«¤¶®º¶½Ð Ѻ¼²½³«î­»­è«®­Æ°³°Ç¼°¶«Ò­¿°«´½Ð ¿­°«µÏÑ«ï°Ò°¶»«Õº²°«¹º»¯°Ð ¶­¶»¼°²¼°¶«¼Ë°À­²°¿«®º¼²½³«»­»­ ¼°³²°«°¼°¶«´½¶»°®°¼°¶«Ç½¶®°Ð °¶»»º²°«ÏÑî¤è«´½¶»½´Ò°¶»¼°¶ ²°°¶«ËÀ°¶»«°¶»»º²°«ÏÑî¤è«¿¯°Ð ·°¾°¶°«®°¶«·°·°¿°¶«®º¼²½³«»­»­ ·°À°¶«®°¶«¿½´­¶°³«®½¶»°¶«ÅË®ËÀ ®°À°´«ËÇ°¯°«´½¶­¶»¼°²¼°¶«Ç³ºÐ Ͻ³À­¶®Ë¶»°¶«Ä˼˴«ð°»­«Ï³ºé½¿­ 齿­º¶°À­¿´½è«¿½³²°«´½¶®º¶»Ð Ѻ¼²½³«î­»­Î ¼³°¼«¼Ë°À­²°¿«Ç½À°¯°¶°¶«¼½¿½Ð Õ½»­°²°¶«²½³¿½Ò˲«®­»½À°³ Æ°²°¶«»­»­Î Ç°®°«Õ°´­¿«µÃÌÊɸ«Ç˼ËÀ«ÌÍÎÃÌ ¨½´­¶°³«­¶­«°¼°¶«´½¶»Æ°Ð ®­«ªË®­²º³­Ë´«î½®Ë¶»«§«±°³»º¶º ®­³¼°¶«Õ½Ç°À°«¤¶¿²°À°¿­«Õ½®ºÐ ¨º½³°®Å­è«ñ°¼ËÀ²°¿«Õ½®º¼²½³°¶ ¼²½³°¶«ñº³½¶¿­¼«§¨¢Ï«Ñ³ î­»­«¢î±Î ¨°³®Å­²º«¹º»¯°¼°³²°è«®³«Ô­Ç˳ ©½³¼°­²«¿½´­¶°³«®½¶»°¶«ÅË®ËÀ §­¯°¶²­¶­¶»²¯°¿«ð¨«ÏÕÕ«¨ÏñΠϽ³À­¶®Ë¶»°¶«Ä˼˴«ð°»­«Ï³ºé½¿­ µíÊ­¶º¸

×ØÙÚÙÛÙÜÝÞßàáÜÝâÙÜ ãÙäØÙÚÙÜÝåÜÚæçÙ

IJKLMNOPQORSTRURNVURWJKVQTPXRYK

R[\JRNVU\NKVJJMZ MZRV]VU^_`abcVd^bcebfebcVg^hijakVla`maVn^biVoahagVdag^`abVn^biV`edaVp^`kafelVUihake`ajgiVoiVL^bka`a ¢£¤¥¦§¨¤©ª¨«¬­®¯°«±°²°³°´ ®­­¿­«®½¶»°¶«Ç½´Ò˼°°¶è«Ç½´Ð Z µ¢¶·­´°¸«¹º»¯°¼°³²°«´½¶»°®°¼°¶ Ò°¾°°¶«·°Æ¯Ë«­À°Æ­è«­¼³°³«¿¯°Ð LeoamaVq_cmala`karVU^bibVstuSvwxVZag^`abVmabcVg^gag^`labVttVn^bigabVibiValabVp^`habcnebcVjibccaVyzVRcenkenVg^boakabcx °¾°³°«¿¯°·°À°¶«ÁÂÃëĭų­°Æ«Ç°®° ·°À°¶«ºÀ½Æ«®º¿½¶«®°¶«¼°³¯°·°¶ ¨½À°¿°«µÈÉÊɸ«Ç˼ËÀ«ÌÍÎÌÌ«®­«Ï½¶Ð ®°¶«®­²½³­´°«§½¼²º²«¢¶·­´° ½¾½À°¼°°¶Î Õ°²½»º³­«Àº´Ò°«¤£ï¦Ï©¤7£ ¼ì˽°³Å³°°è««¿°°¿²Ë˳«°°¶¼¿°­¶«¼«´½ ®ºÇº«ª»Ë¶»«Ñ°À½´«±°¶»¼ËÒË´½¶ ϳºé«Ñ³«±Ë¾Æ¿°¶«¨ÄΫĭ¼´°Æ Ç°²¼°¶ ®°À°Æ«´°¶Ëé°¾²Ë³­¶»Ð §Ç«9 Ì«³­ÒËè«ÅË°³°«®¶Ë®°°«§Ç ¿¯°·°À°¶«°¼°¶«®­¿°´Ç°­¼°¶ ¼°´ÇË¿«¿½²½´Ç°²Î ’2€‚3~ÿ01„‚€4564 Èð°Ì¿Á½È®«°«±º « ÌÌ …’Ï°´½³°¶«¢°¶»«£Ë¿°¶²°³° Ò­À½«î°´½è«±ºÒ­À½ ¨¯°·°À°¶«Ç°®°«´­¶»»Ë«Ç½³Ð ºÀ½Æ«Ë¿²°ê«±ËÆ°´´°®«ë°­¶­ ³ ­ Ò Ë è « ® ° ¶ « Å Ë ° ³ ° « ² ­ » ° « §Ç « È

Ì «³­ÒËΠϪ±¦§ª£«¨½Å°³°Æ«¢°¶»«£ËÐ Ô º ¾ ° ² ­ º ¶ Ð ð° ¿ ½ ® « ¤ ¶ é º ³ ´° ² ­ º ¶ ²°´°«´°¿Ë¼«¼½³Å°«­¶­«´½¶»°¶»Ð ëËÀé­¼°³Î ªð7§ª©7§¤¢±«¨­¿²½´ °«®°¶«Ï½³¼½´Ò°¶»°¶«¨½Ð ¨½³8­¾½«ªÇÇ«·­²Æ«ïÀºË®«ïº´Ç˲Р°Ò¿²ª³³°²¼­¼¿½è«ÀÇ«²½½¶³®®°­³Æ­«Ë®À°Ë³°­«¶¾èº8½³è ¿Å°°³¶°²Æ°«³ð° ¼°²«²½´°«Ó­´°¶«Ô°¶«©°¼·° Õ½»­°²°¶«¨¯°·°À°¶«¢¶·­´° Ô±° ¶ Ë é ° ¼ ² Ë ³ « ñ ° ¼ Ë À ² ° ¿ « © ½ ¼ ¶ º À º » ­ ¶¼«¨½¶²³°À«¤¶®º¶½¿­° ­¶»«ÏÀ°²éº³´è«±ºÒ­À½«Ôº¾°²­º¶Ð ǽ´Ò°Æ°¿°¶è«Ç½¶Ë²ËÇ«®°¶ Õ°Å­·°«Õ°¿°³­³°«¬º¶²½¶«Õ³­Ð ­¶­«°¼°¶«´½¶»»Ë¶°¼°¶«Ò°Æ°¿° ¤¶®Ë¿²³­«¢¶­8½³¿­²°¿«¤¿À°´ ®­»½À°³«®­«î½®Ë¶»«Ä½³­Ð ®Æ°¶­¶»«Ï°·­¯°²°¶«ÔËÆ˳«¬­®¯° ì°·°«¿½Ò°»°­«ËÇ°¯°«Ç½À½¿²°³­°¶ ¤¶®º¶½¿­°«´½¶»»½À°³«¤¶¶º8°Ð ð°¿½®«¦Ðﺴ´½³¾½«ÏÀ°²éº³´è ®°é²°³«ÇË¿²°¼°«®­²ËÀ­¿«¿½¿Ë°­ ¯²°°»¶½»««¦¼ ¿«Ñ½«ì°8°¿¾Æ½«ð°¶¼è ±ºÒ­À½«¨º¾­°À«±½®­°«î°´­¶»«·­²Æ ½Å°°¶«¯°¶»«®­¿½´Ç˳¶°¼°¶ ±°²°³°´ÖΫս»­°²°¶«¿¯°·°À°¶ ·°³­¿°«ÒË®°¯°«ì°·°Î«µíÊ­¶º¸ ²­º¶«º¶«Ï³º®Ë¾²«Ñ½¿­»¶ ¼ º ´Ç À ½ ¼ ¿«¼°¶²º³«ð°¶¼«¤¶®º¶½Ð îÏ ¨è « Ï ³ º ® Ë ¾ ² « ïË ¿ ² º ´­ ê ° ² ­ º ¶ « é º ³ ﺴǽ²­²­º¶«µ¤£ï¦Ï©¤7£¸«ÈÌÁÈ ±ºÒ­À½«¨ºÀ˲­º¶ µ ¦ ¹ Ѹ Î « Õ° ³ ¯ ° « ² Ë À ­ ¿ « ® ½ ¶ » ° ¶ ¿­ °« µ 𤠸 « ¹º»¯°¼°³²°è«´°¿­Æ Ò½³²½´°«Ó¤¶¶º8°²­º¶«±ºÒ­À½ ½³²°¿«ªÂè«®½¶»°¶«´°³»­¶ Ò½³À°¶»¿Ë¶»«Æ­¶»»°«Á«7¼²ºÒ½³ ìË°³°«¿°²Ë«®°À°´«Àº´Ò°«­¶­ ¼ÃÃÃÃè ªÇÇÀ­¾°²­º¶«ð°¿½®«º¶«ïÀºË® §Ç«ÁÁÎ «³°²°«¼­³­Ð¼°¶°¶«µÅË¿²­é¯¸Î ´½¶®°²°¶»Î ÌÌÌÎÌÌÌè«ÅË°³°«®Ë°«§Ç ´Ç˲­¶»«¨¯¿²½´«·­²Æ ¶»»Ë¶°¼°¶«Æ˳Ë髲­´½¿«¶½· Ñ°À°´«Ç°´½³°¶«¯°¶»«Ò½³Ð ©ª«¦À½¾²³º¶­¾«¨Æº· °¶¾½è«°­³«¾º¶®­²­º¶½³«ªË®­º«* ´½¶°³­¼«¿½Ç½³²­«ð³°¶®«¨Æº·«7ééè ïº ¹7ժ§ ªÕª§© ÉÎÌÌÌÎÌÌÌè«®°¶«ÅË°³°«²­»°«§Ç ±½ ¦ ¶ » ­ ¶ ½ ½ ³ « © Æ ­ ¶ ¼ ­ ¶ » Ö Î ³º´°¶è«Ë¼Ë³°¶«éº¶²«ÁÈè«¿Ç°¿­ À°¶»¿Ë¶»«¿½Å°¼«Á «ª»Ë¿²Ë¿«­¶­è °¼°¶«®­»½À°³«Ç°®°«9ÐÍ«¨½Ç²½´Ð 8­®½ºè«©¥è«Ñ¥Ñ«*«ïÑ«ÇÀ°¯½³è«Æº´½ Æ­Ò­²­º¶«£½·«Ñ­¿ÇÀ°¯è«Ô°Ë¶¾Æ­¶» ¬°¼²Ë«Ç½³Àº´Ò°°¶«­¶­«Á9 ÎÌÌÌÎÌÌÌΫ¨½®°¶»¼°¶«ð½¿² Áè «£°¿¼°Æ«®­²ËÀ­¿«´­¶­´°À ǽ¶»Ë¶Å˶»«Ò­¿°«´½À­Æ°²«¼ºÀ½¼¿­ Ò½³«ÈÌÁÈ«®­«î½®Ë¶»«±°¶®°À° ²Æ½°²³½è«Æ°¶®«Çƺ¶½«*«ºÇ½³°²º³ £½·«Ï³º®Ë¾²è«¨Ç½¾­°À«Ï³­ê½«°¶®«±½³Ð ìËÀ­«Ð«Áë7¼²ºÒ½³«ÈÌÁÈÎ ¨²°¶®«­¶«¦Ǻ«§Ç« ÌÌÎÌÌÌÎ ²ËÅ Î ËÆ«Æ°À°´°¶«®°¶«´°¼¿­´°À ´°²°«Ë°¶»«®°³­«´°¿°«¼½³°Å°°¶è ð°¼²­«¬°¶­²°²°´°è«ð°À°­«¨Æ­¶²°Î ﺴÇ˲½³«*«°¾¾½¿¿º³­½¿è ¾Æ°¶®­¿½Î ’ 2’ „ þ} ý € 0 1 ~ €  þ1 ý º ¶ À ­ ¶ ½ « ® ­ Ï ½ ¶ ® ° é ² ° ³ ° ¶ « Æ°À°´°¶Î ´­¿°À¶¯°«¼½³°Å°°¶«Õ½®­³­ Õ½»­°²°¶«Ï°´½³°¶«¦À½¾²³º¶­¾«°¶® À°Ç²ºÇ諶½²Òºº¼è«²°ÒÀ½²è«­¶²½³¶½² ¤¶éº³´°¿­«²½³¼°­²«°¾°³°«­¶­ ···Î­¶¾½Ç²­º¶ÈÌÁÈξº´Î ý1„‚ý Á« ´°ËÇ˶«Õ½³°Å°°¶«±°Å°Ç°Æ­²è ĺ´½«ªÇÇÀ­°¶¾½«­¶­«°®°À°Æ«²½³Ð dzº8­®½³«¬½Ò«Æº¿²­¶»è«»°´½«º¶À­¶½è Ò­¿°«´½¶»ÆËÒ˶»­«£½º«7³»°¶­ê½³ Ͻ´Ò°¯°³°¶«§ÇÎÁ ÌÎÌÌ̫ǽ³ ’ 2 ’ „ þÿ ~ 0 1 1 € ý | ý €  1 Æ­¶»»°«´°²°«Ë°¶»«¿°°²«­¶­Î Ò½¿°³«®­«Ñ¤¹«®°¶«ì°²½¶»Î ½Ð¾º´´½³¾½è«¿º¾­°À«¶½²·º³¼«Ñ­»­²°À 캻Ű«ÌÈ9ÂÐ ÍÍÉÍ9ÍÊÌÈ9ÂÐ ¼½Àº´Çº¼«¯°¶»«²½³®­³­«´°¼¿­´°À Ĥ±Ï¢£ª£«±°Æ°¿­¿·°«¤À´Ë „‚„þ1€ýþ Ͻ¿½³²°«Ç°´½³°¶«­¶­«°®°À°Æ ¾°´½³°«¨½À°´°«Ç°´½³°¶«Ò½³À°¶»Ð  Ì

É諽´°À«¶½º¯º»¯° Ð ½´Ç°²«º³°¶»è«¼½«³½¼½¶­¶»« «°Î¶Î ª®´­¶­¿²³°¿­«£½»°³°è«ñ°¼ËÀ²°¿ À­ÆÆ°°¶¿°«ÑË ²»°¯°«ð° Ʋ°°«¿´½ °«Ñ¤ ¹Ð …’ÏÔ½ª´­ ĺ´½«°ÇÇÀ­°¶¾½è«¼­²¾Æ½¶«°ÇÇÀ­Ð ¿Ë¶»«ÅË»°«®­°®°¼°¶«Ò½³Ò°»°­«°¾°³° »´°­Àξº´Î«µíÊ­¶º¸ ¤À´Ë«¨º¿­°À«¢¶­8½³¿­²°¿«£½»½³­ ¨Äª§¤ªÄ«¦¾º¶º´­¾¿«ñº³Ë´ ¨³­«¤¶®³°·°²­è«ð°¶¼«¨¯°³­°Æ 𪠤 « ð° « ¹ º ¼ ° ³ ¶ ¯ ½ ±°¶®­³­«¾°Ò°¶»«¹º»¯°¼°³²°«¢¤¤è ¹º»¯°¼°³²°«´½¶»»½À°³«Ôº´Ò° ¢¶­8½³¿­²°¿«»°®Å°Æ«±°®° ½´­À­Æ°¶«Ñ˲°«ð°Ð ´½¶¯½À½¶»»°³°¼°¶«Õº´Ç½²­¿­ Àƽ°¶¿»°»«°Ï³³°º¼8­°¶¶¿«­Ï«Ñ¤ ª³²­¼½À«¤À´­°Æ«£°¿­º¶°ÀÎ £ºÎ«§½¼« «9ÌÃÍÈÁÁÉà Π¹«ÈÌÁÈΫϽ¶®°éÐ Õ° ³ ¯ ° « © Ë À ­ ¿ « ¦ ¼ º ¶ º ´­ « ¤ ¿ À ° ´è £° ¿ ¼ ° Æ « ® ­ ¼ ­ ³ ­ ´« Ç ° À ­ ¶ » « À ° ´Ò ° ² Ï ½ ¶ » Ë ´Ç Ë À ° ¶ « Ç ³ º Ç º ¿ ° À « ¼ ½ « Ç ­ Æ ° ¼ ² ° ³ ° ¶ « Ç ° À ­ ¶ » « À ° ´Ò °²«ÃÁ«ª»Ë¿²Ë¿Î ¨¤£¦§î¤«ðΤÎî«Ò½³¿°´°«Ñ¤Õ©¤«°¼°¶«´½¶»°®°¼°¶ ¤¶º8°²º³¸è«î­»­Æ«ðË®­«ªÒ°®­«µÏ­½«ï˲½¸è«¨½¶° ¤£ï¦Ï©¤7£«ÈÌÁÈ«¼½«½´°­À« Ç°®°«Á «¨½Ç²½´Ò½³«ÈÌÁÈ Ò ½ ³ ² ½ ´° « ðË ­ À ® ­ ¶ » « ðË ¿ ­ ¶ ½ ¿ ¿ ¢Å ­ « Õ½ ´° Æ ­ ³ ° ¶ « ð½ ³ Ò °Æ°¿°«¤¶®º¶½Ð ¬º³¼¿ÆºÇ«¤¶º8°¿­«®°¶«Õ½·­³°Ë¿°Æ°°¶«±°Æ°¿­¿·° Ô½¿´°¶°«µ±Ë8­«ïº¶¿ËÀ²°¶²¸è«ª³­°¶°«¨Ë¿°¶²­«µ¤¶Ð Àº´Ò°Î­¶¾½Ç²­º¶ »´°­Àξº´Î Ç˼ËÀ«ÈÃÎÃÌΫ¶°¿¼°Æ«®­¼­³­´ ©Æ³ºË»Æ«¤¿À°´­¾Ç³½¶½Ë³¿Æ­ÇÎ ¿­°«®­À°¼¿°¶°¼°¶« « ¨½Ç²½´Ò½³è ®°¶«Ï½À°²­Æ°¶«Ñº¿½¶«¤¶º8°¿­«®°¶«Õ½·­³°Ë¿°Æ°°¶è ®º¶½¿­°¶«Ï°¾¼°»­¶»«ñ½®½³°²­º¶¸è«ï°Æ¯º Ï°®°«Á룺8½´Ò½³«ÈÌÁÈè«°¼°¶ ¼½«½´°­À« Ï ½ ¶ ¯ ½ ³ ° Æ ° ¶ « ¼ ° ³ ¯ ° « ² Ë À ­ ¿ « Ç ° À ­ ¶ » ® ° ¶ « Ç ½ ¶ » Ë ´Ë ´° ¶ « ¶ º´­¶°¿­¶¯° ´½¶»Æ°®­³¼°¶«¶°³°¿Ë´Ò½³Ð¶°³°¿Ë´Ò½³«Ç½Ð ªÀ¼°¶²°¶°«µÕº´Ç°¿«©¥¸è«ª«£ºº³«ª³­½é«µÑ°»°®Ë °®°«Ç½¶»Ë´Ë´°¶«®½À°Ç°¶ À ° ´Ò ° ² « ë ¨½ Ç ² ½ ´Ò ½ ³ « Ç Ë ¼ Ë À Ô 7 ±ð ª ª § © ¤ Õ ¦ Ô Î ¨ ¤ î ª § ª ¢ £ ¹ » ´° ­ À Î ¾ º ´Î Ç ° ® ° « ÁÁ« ¨½ Ç ² ½ ´Ò ½ ³ Î « ¬°·°¶¾°³° ¶»Ë¿°Æ°«¿Ë¼¿½¿Î 캻Ű¸è«ª¶®­«¨Ëé°³­¯°¶²º«µÏºË³8ºË¿«ïº¿´½²­¾¿¸Î Ò½¿°³«®°¶«²½¾Æ¶­¾°À«´½½²­¶»è«Á ®½¶»°¶«¿ËÒŽ¼« ÈÃÎ

ÍÎ « Ï ½ ¶ » ­ ³ ­ ´° ¶ « ¶ ° ¿ ¼ ° Æ ® ° ¶ « Ç ½ ¶ ½ ¶ ² Ë ° ¶ « ÁÌ« ¶º´­¶°¿­ ¬º³¼¿ÆºÇ«­¶­«Ò­¿°«®­­¼Ë²­«¿½¾°³°«»³°²­¿Î«¨½À°­¶ ϽÀ°²­Æ°¶«¢¶²Ë¼«ÁÌÌÌ«±°Æ°¿­¿·°«®­»½À°³ £º8½´Ò½³ÐÌëѽ¿½´Ò½³«ÈÌÁÈè ¶°´°ÅË®ËÀ°¿°À«Ë¶­8½³¿­²°¿Î ®°Ç°²«´½À°ÀË­«½´°­À Ç ° ® ° « ÁÍ« ¨½ Ç ² ½ ´Ò ½ ³ Î « Ͻ¶»Ë´ËÐ ®­«¹º»¯°¼°³²°è«·º³¼¿ÆºÇ«­¶­«ÅË»°«°¼°¶«®­°®°¼°¶ ¨½À°¿°è«ÁÉ«¨½Ç²½´Ò½³«ÈÌÁÈè«Ï˼ËÀ« «ÌÉÎÌÌ««®­ ǽ¿½³²°«®°é²°³«ËÀ°¶»«8­°«Çº¿«¼½ Ç ° Ç ½ ³ Î ¿ ½ ² ¯ ÈÌÁÈ » ´° ­ À Î ¾ º ´è © ½ ´° « À º ´Ò ° « ­ ¶ ­ « ² ½ ¶ ² ° ¶ » ´° ¶ « Ç ½ ´½ ¶ ° ¶ » « ® ­ » ½ À ° ³«Ç°®°«È ®­«Ï°®°¶»«®°¶«£Ë¿°«©½¶»»°³°«ð°³°²«µ£©ð¸Î ª³Å˶°«Ä°ÀÀ«ìº»Å°«¦Ǻ«ï½¶²½³è«¿½®°¶»¼°¶ ¿½¼½³²°³­°²«¤£ï¦Ï©¤7£«ÈÌÁÈè ¼½Ò­Å°¼°¶«¿º¿­°Àè«®½¶»°¶ ® ½ ¶ » ° ¶ « ¿ Ë Ò Å ½ ¼ « ÕÕ© ¦ ¤ ª ¿ ° À ¨½ Ç ² ½ ´Ò ½ ³ Î Ñ­«¹º»¯°¼°³²°è«·º³¼¿ÆºÇ«®­»½À°³«®­«ìº»Å°«¦Ǻ ǽÀ°²­Æ°¶«¢¶²Ë¼«ÈÌ̫Ѻ¿½¶«Ç°®°«§°ÒË«µÁÍÊ͸ ©½³¼°­²«°¾°³°«­¶­«Ò­¿°«´½¶»Ð ¿½´Ò½³«ÈÌÁÈ ¿ËÒ²½´°«­¶º8°¿­«¼½Ò­Å°¼°¶ ¢¶­8½³¿­²°¿ìË®ËÀΫ©½³¼°­² カ²½³«Ç°®°«ÁÉÐÈÌ«¨½Ç²½´Ò½³«Ç˼ËÀ«ÌÉÎÌÌÐ ÐÕ°´­¿è«µÈÌÊ͸«Ç˼ËÀ«ÌÉÎÌÌ«®­«Ñ½·°¶²°³°«ïº¶Ð ®®°­À°¶¼«ÇË°¼®°°¶««ÁÇó½«Ñ½ Æ Ë Ò Ë ¶»­«Ç°¶­²­°«®­«¶º´º³«²½À½Çº¶ ¿ ½ ¶ ² ° ¿ ­ è « ½ Ç º è ¼ º ´Ç ½ ² ­ ¿ ­ « ­ ¶ ­ « Ò ­ ¿ ° « ´½ ¶ » Æ Ë Ò ­ ¶ » ­ ¿ º ¿ ­ ° À è « Å ° ´­ ¶ ° ¶ « ¼ ½ ¿ ½ Æ ° ² ° ¶ è Á9ÎÌÌÎ 8½¶²­º¶«§ºº´«µÕ°´ÇË¿«Á«¢¶­8½³¿­²°¿«¨°³Å°Ð ǽ¶»Ë´Ë´°¶«Ç½´½¶°¶»è«®­ ð°®°¶«Ï½¶¯½À½¶»»°³°«ì°´­¶°¶ ª¶®­³°«µÌÉ ÈÈÁÉÍÃÍ

Ãè ÌÈ9ÂÐ

ÈÌ9Ìè«é°­´­À­««ÌÈ9ÂÐ £°³°¿Ë´Ò½³«®°À°´«°¾°³°«­¶­«°®°À°Æ«£°¶¾¯ ¶°·­¯°²°«©°´°¶¿­¿·°¸è«ì°À°¶«ÕË¿Ë´°¶½»°³° ˶»«Ä½³­²°»½«ð°¶¼«¤¶®º¶½Ð ¨º¿­°À«µðÏ쨸è«Ò°¶²Ë°¶

ÉÌ

9è ««°²°Ë«ÆËÒ˶»­«ª³»° ² ·­ ² ² ½ ³ « ¿ ½ ² ¯ ÈÌÁÈ« ° ² ° Ë ±°³»°³­½®«µÏ­½À«Ï½ºÇÀ½«Ï³³ºÅ½¾²«Ê«ñ³°¾²°À«ð°²­¼ Á 9«¹º»¯°¼°³²°Î«µíÊ­¶º¸ ¿­°«¹º»¯°¼°³²°«À°¶²°­«¿°²ËÎ ®é°¾½Òºº¼«¨½²¯«¢î±Î«µíÊ­¶º¸ µÌÉ9ÉÃÍÌÁ ÌÉɸΫµíÊ­¶º¸ ǽ¶®­®­¼°¶è«Å°´­¶°¶«²½¶°»°

ú„ûüý€{„þÿ~0101„‚

ú„ûüý€~‚0

 !"#$%&'!(")&

+áÛÙ,æ-ÙÜÝÞßàáÜÝ.Üß/ÙàæÝâÙÜÝãáÚæäÙ0àÙ-ÙÙÜ

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824

TUVTWXWYZW

M`PM` q`sq` NO`[KNnK IJK qdOsqOJOO `„ dI k D! !   x % ?   = ! + , ( F E / : ,  # $t  , ( ; E F . , @Q. ; =%  !  / ; , . ; ]'  8 F . 9 . ; e% $8 % ( 8  ? % !   8 ( % ^  ( $ & _d MNOPMNO ..l /;l1C$ *+ C%"m("!'!!($& @ 8#$t ,0(;9&EF F-,--/#/$t )-,0(-0EF -:,::.#$t %F;, .;]$ F9, /,&   % $ ! $ ] ?   '  !B+(!(* ?+LQ & a% ,-91/0--0:, + , / 9 # , 0 : F : !;C9!,;/9 /,@ %;9';;, /,]$& ! '   '  ?   ?  % $8  ! $  ' 23455535S624 2345553562G5 %)]$ A$ $ !  % B e% ?   : , h ! % A 8  !    @0 . 0 F )99-.0. 2345553327S5 !C$ !(%'?$ '9,,,!)$ '+D)$..9!23455535S55G ,-:10.0/FFFF23455533G532 D fa!$,-..9-,1;0234555332<3S 0 _[I`Nws`O [\OO  $ 8   $ M N OP M N O %?8($8$& %)@+,-91;F.19FFF#,-9:/23455533G3<< 0;;;,-; f !!'%$( !8'$ ?$ 8!('8+ MNOPMNO $?((('?(Cc%! '?8$!(RL(@Q(a]/#F(fL(e& !,/0;& $ ? ! ( a  + F,,( D! + FF,( ]8 ! + 09,# -9, k     !      R a= F  c. / 19;--.1#,-.90-9F,:-: e$8 (>) %$ $ !(8%%!?)$8!$' 2345553333<S (  ! + //9 C 8!   $ '+ ,-.& = %  % %    $   !   $& !(CRC8!(('† !%!'(,'-00?FC:234555357562 1;,C$ :11 '+D)$..99923455535S537 -.0. O`[O 91-09-9: 8 ! *+ , / 0 ; & 1 1 1 1 . 9 0 $ m ! ?  $ ] 8  &    $  C  + ; ( 9 $$# !  & 23455535S22G 23455533G3<4 bu a %^%%!%8!^%$ ^LL@Q ^& "@Q&RL&>LC&& 8!A!!#!$8 #?!$ !#88& a%$%]8C{{?C'+e!C& ! C ' (  ?   % ( f%  q[ _ N %0F%0.,. ']!(e$]!(e!%(=!c !b ^(] ?%(8 (@% %$ ^? %! (z)*b] @Q( fL& #!^%!,-.//9;./9234555332<76 0, *+i&Q& L%??0'-?8F#:$-/!9(#,!-./#/23455535<<H6 '!+(!( e!@--/0;.,-/F/123455533G5HH 1,F./F @Q L%%$%!%0,z)91F-9,#023455535SSG4 ;,.99, @!@Qa]/D%"a]/ ($8 $(!(?),(-00F-(1%FF,:?0%(!^(8!%8( fmC%+=%?j88 MN_`KN __[_nKN_ b8!a]/*a].RLRie 23455533333G k a '(8)@8#$ >$8]$%& )>!]8%.1c=?% i!>*0-0,F.F234555335G<3 †%!%8 8,-0-F--/;091# !(!(8(^'(,/0;0---0./ ?)?> e   . ; ?  C  # ? F , h *, : & ?8 c )8*+ = A8! (] 8'^? Bk $ # wOnI ) R% :9,9./// a$ v$ > y  f  '   !     @ Q# @ Q# C?C#C??# 234555354557 8%8(8$ ('!?'(!$ $8 #$ $ f!&9]8!$|./ 9.;19. L 8$8 #8#?!^* ?C%+$8 % #    # $ C a$';9,^#.(/9!):,, a)D'%%)99,/0;&23455535SSG7 '     ) *+ }~€€€~~~‚ƒ 911;1F#11;;;234555332634 ;, ^LQ #). (19!),.-F.,-,/^9F#,/:(.:!A?FR8#]@B ) D)@%0-0-9..#,-00F:/234555335GGH -;::; b D (@Q @Q((RRL(  (? * ?$8! ) 234555335S76 a %$% RC8!L $ %8'8 D  L(   ( ? ) + , 9 0 & R !   $ '# $! (  !  !  m % ? 8 M \ON \ /::10F9;#,-/F/0,.19F234555332433 9 * +0(!.F$ -9(/%) *+-991:::#,-0-F:.,-2345553332HH --, ;F;'1#!,!-.(:,F!000234555332677 *%  %  f $  $+  C o 8  $o C & $$(!$8 %8((!8!$ (8'& a R8!(88!8(&& 0%989#,o-$-.C/%1$8 F:%;,!,#o,m%-?90/9,23455535S5G7 :!:0:F-9-9& a $" (!/,!'($ !c ww`„ @,-0-F:;/1-234555332HH5 ;. k(8i! (8$( %?%%!(mc & $*+,-91/-1/.;234555332<S4 : LL@Q L $ FAc f $ ]8 C)@8!+) ˆn`ns_`‡Nn % ? x% ?   = !  !  $  ' k !   y z k R e] @   9 a ! ' B k %  % a' % ?  !      C  *+ , / 0 ; 1 ; 1 ; , , _d ,/0;&F/F::--#,---1-/023455535<GS5 ..- i   { ]   k  , / 0 ; & 9 F 0 & 234555354<5H D! ,/0;& -F1:/;1 ?!%> 8%!'m%!%* 0-9#,-.:,F0;/F0:#,-.90-23455533262H --,;1: >   c  ^         ! & a %?  $ @e( afg( ? C k> %LL@ Q!8%%!1C0C!f^(!,$( 234555332452 (,%-9/:.?,%0%/(9?09$ /,h) @ $!8#^$ 8 ?] /0;C1C-.:1)Fk,() #,/0;-/234555333443 991:)F@ .8.# *+g D>g ,/0;( 023455535<4<4 -- 10:-) $ JI_\ 1-.:1:;( 1-.-:;-(,-.9--.F1;: 23455535S<54 y$ !=88$ $ +!8c!).c8 & !!%i!Dej.cej/ f /(-LL@ Q8k%…8.!'kLL@ `I m % ( 8 # ;    !  8 …  .-Q (F9%,:%& ]? /?+ >  ( i!  ? c !   $ !    8    '  p & v  % ? e% !  ?  * + F 0 9 / F / / , ) @+ , / 0 ; 1 ; ; 0 9 0 # , 9 0 ; 0 . . kDD)@8+0-F234555335<77 F-0. = $ '8??'%$ 234555332G24 C%C%$ '*+ ,-F9,0F#,0;1:+;/,.l.A,j ,C"$ B! = 8$>+a23455535S237 ] /!0;+&DD( FAF†% 91;;    c k %   ] m ! (   $ ' LL@Q   $    $ l   % !  m   !      8  !   ? % ? B e $  $8 ! ) , : & /,$ ,./!'0;81-;;!#09C0#,-.k//00/-/(9/:-% 23455535<GG4 8$8 m%(8!c!)* !#%) 23455535<67G )@+ )kj!e$..*+-23455535S225 F09/F/ @+,/ 0;/, &-9.! .:):* 1 0(923455533275H e !  > $%  *a# > C % $ (-'=DE (a%& qrsKNOJO 234555332GGG $% F *  / =DE/ 9 ( ; =DEF 9 „N ‡[ns _ dnn` N OJ *   $ . . , # $t "'  !  . / $   & k8/%)8C.$ (!%?/$( :9*+ h  D  '  8  $ k ) =% ?   e>0 k ) JI_ 0,..,/9 *+ -,1(;/9-1 x% !%cQ? )† %'%%!!!$ 8)a 8!8'&( ;9(?vm(k>%.1@+23455535S2G4 k =a] †^ ! % A 8! B -9, #C234555357H3H ,-.%.&B j A%B)'+,-:1-919,/.2345553327GS , .(1! /9.8FF.(0;F;F9;A^%%m" #$(!e>; .,!'(9),)k-.//0'9.c8 ;:$ .#02345553353SS $  ? ?8%?!!{] *a/ 9;1.9F DD( ,8-9$1?89$ !-/.;9$-.>1!.8 C.!'(??.(;=a] !*+:!..CF2345553356H6 ..:! ';;z),/0;11--:,:#1234555335553 D      $   !     !   &    # ?  "    %      & v  = 8  $ ! $ 8 $   8  m % ' E $  8  { *+ -9-;.9#$ $ ')'+ !!)%*+ $( 8$8 m$ ,9.F(9?F89 f' =a] @=a] C† .^(9!(:,,^) x!%cQ?%09,A.Q…/%;vB ?'8!DD=$234555354G77 ,8-%0!-)CF%-$ 23455535<GG6 .,!'& ?8%$ ,-90;,;-.;,F !!= $ ),-.('//;:2345553326<S %  ? 8 ^( '%!m+j ?;?&/..%/%,,#,%#,-91;F//1;+^-?;%+B @%C'(>%‰(%!(†%(( 234555332445 * + 9 0 ; , , , # , 0 F / / / . 1 /  I JK ]$ , / 0 u& m  $           8   ] = 8 $+ $  8 c 23455533G53< MNOPMNO 2345553336S4 f? %?(@(a'%A,-.09;-92345553357<S F;FB=D @+ 0.://90 8k$ )= .FF..,/.!'#,-)* :+/;9:,;/#$) 8%8(8$ '(!?'($ !$8 #$ $ D)  !" #$ %%& L \[Ks ‡N JN ` M '!!1;.9;/0# 8+##"%0.1:,,:# )?%!"%  ) C % ) ? )  @ + 0 . F : : '     ) *+  k%$ c($ *a ?'%$ ;::; ]8$]Rv†%#L% .1.// @%0-0-9..#,-00F:/-2345553543<G LQ '8] ev !2345553323S< (a!8 & f !'$ ='8%%$ k)=? (%234555332S42 ?$ c $'(!)*+,-.//0,234555356337 ,!-8/.0c' $ ;$--8-!!  ? ) ]  ! $   % $8  !    ) ?ca$ a ( 8 !  L % 8    . , ,  & / 9 ,   !    * + , 0 0 F : . # , 0 F F 1 +,---,1.F,99F?23455535<G33 $ '(!8%'%(!)* $ dI 234555335SSS D ca& =./!'),-.F/--1,.0:#123455533G5<7 :.,;F: 9,-/-&F.9/,//#8,-9//!0:::C08,.! * ,-90/:-;:,:0 %$ + /*+ ] ^ C  '  ? "  ( %m!"DD# f?DD# %?    8  %  !  D C   cf ?%? m%) :/.( 99::!$!234555332S<3 C  #    e $  ]R v# R   2345553332H7 # *a L  ( =]>( L>fcv 8 ! 0 (1†% F( ]$ % R)* 8+,-†% $ ….R//.)D?$& a]8m%$*+:999FF9 ' N O` [KN nK 2345553323<3 C  + , F : , : / :   8 k $8 ! / ;$ 9 1 / : 0 q`sq` MNOPMNO % 8 ! ? !/9, )@A >'% 234555357H5H 234555333S4< @C% 8'! ($ $ '! !%(^(? (!C( %'$ 8!& & = 23455535<744 .9,  ! % ,/0;B ]?  $!   8  ( ! ! ( !  % ( %  % ( f !   a%   k ) >%   A ? 8  ]a& ( ?C % (8)R !'! != $ -/-F,,-) (C8!('$!( AL D DD# yC$ B e$ :0:0:0,""")8!)C%$ ?'!(,!%/0(;0!-/9$ !&C),*a (-1?0;/*a (:..!%( ] ()$ (!%$? %c] #† %]$ )#@ 8?+,-$ ]Rv //9809!0/ DgB !!?)!%&LQ ?+ a'8%$8 #a!@?$ +,-f :1?&F%0F?0#@&F:0:!# -23455535<S26 /1( '+D k % ! ) 9 / : 9 $ F : )..9$8 923455535<444 9-!.$ 0.' DDE/0;1F0/ """)  ! % ) %  8 % $% ) C % $ 23455533G5H7 23455535435S 23455535<34< 23455535S4H2 234555332556


êëìíîïðñîòóôìíñìîõöðôî÷øùúìû ËÌÍ Â Ã Ä ÂÃ

ÎÏ ÐÑÒ Å È Å È Æ ÅÉ Ç Æ

ÓÒ ËÌÍ Ê Â ÅÆ Ã ÅÅ Ä Ç ÂÃ

ÎÏ Ê Ô Æ Ô

ËÌÍ Â Ã Ä ÂÃ

ÎÏ ÐÑÒ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

ÓÒ Ç Ç Ç Ç

ËÌÍ Â Ã Ä ÂÃ

ÎÏ ÐÑÒ Ç Ç Ç Ç Å Ç Å Ç

ÓÒ Ç Ç Ç Ç

ËÌÍ Â Ã Ä ÂÃ

€€‚€ƒ„…… €†€„ˆ€‰‡ †‡ Š‹„€‰Œ †Œ†„ŠŽ…Š

ÎÏ ÐÑÒ ÐÖ×Ø Ç Ç Õ Å Ç Õ Ê Ç Õ Ç Ç Õ

üýþÿ012131467849 314  1 7  4  6 7  9 1

1 3 1 °±²°³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ¼ ÌĽտÊÄÀÅÆÄǽÎÄÊ̽Òʿտ˽ÃÁÆÁÐ ,-.-/-01234-5

ÃÄÀŽÄÀÅÆÁÇÄÀ½ÁÂÁÂȽÁÇļ âÚÑèé½Â¿ÀÅÅÁÀÄÆÄÀ½ÕÁ˽6ÌÇÊÄ üý ÂÄÀÉĽÿʿÂÃÁÄÀ½ÊÁÃÄÀÉÄ 7Î̽ÜÄÀÙÄÊѽ8ÄÊ¿ÀĽƿÂÄÐļ !" Ë¿ÊÌÀŽ¿ÀÍÄÎ̽ËÄËÄÊÄÀ½ÇÄÀÅÄÀ ÂÄÀȽÌĽǿÊÃÄÆËĽÌÆÁǽÕÁË #$"%!& ÍÄÏÌÐѽÒÄÌƽÉÄÀŽÎÌÐÄÆÁÆÄÀ½ÓÐ¿Ï ÏÌÀÅÅĽƿ½ÅÄÊÄË̽ÉÄÀŽÄÎĽÎÌ '()' Ë¿ËÄÂĽÿÀÁÂÃÄÀŽÂÄÁÃÁÀ ÞÄÐÄÀ½9ÓÀÓËÄÊÌÑ ÉÄÀŽÎÌÐÄÆÁÆÄÀ½ÓпϽ˿ËÄÂÄ ÝÄÂÃÄ̽ÎÌÅÄÊÄËÌȽÆÓÊÕÄÀ üý*%!%!& ÿÀÁÂÃÄÀÅѽÔ̽¾Ó˽¾¿ÀÅÄÂļ ¿ÂÌÀÇĽÿÊÇÓÐÓÀÅÄÀ½ÃÌÏÄÆ $" ÀÄÀ½Ð¿ÕÄÊÄÀ½ÉÄÀŽÄÎĽÎֿ̽ʼ ÕÁ˽ÁÀÇÁƽ¿ÀÅÄÀÇÄÊÆÄÀÀÉÄ $"("" ÂÌÀÄн×ÌØÄÀÅÄÀȽ˿ÇÌÎÄÆÀÉÄ Æ¿½ÇÁÍÁÄÀȽÉÄÌÇÁ½Æ¿½Ë¿ÕÁÄÏ $"! Ç¿ÊÙÄÇÄǽÄÎĽÚÛ½ÐÄÃÓÊÄÀ½ÉÄÀÅ ÊÁÂÄϽÆÓ˽Î̽àÓÅÉÄÆÄÊÇÄÑ # ¿ÀÅÄÆÁ½Â¿ÀÍÄÎ̽ÆÓÊÕÄÀ½Çļ 7ØÄƽÕÁ˽ÉÄÀŽÎÌÆ¿ÇÄÏÁÌ üý+!#$" ÀÅÄÀ½ÍÄÏÌÐÑ ÆÓÊÕÄÀ½Õ¿ÊÀÄÂĽÒÄÍÄÀŽÌÇÁ ! ÔÄÊ̽ÇÓÇÄнÐÄÃÓÊÄÀ½Ç¿ÊË¿ÕÁÇÈ Æ¿ÂÁÎÌÄÀ½Â¿ÀÅÄÍÄƽ˿ÓÊÄÀÅ ' ÕÁÆÄÀ½Ë¿ÂÁÄÀÉĽ¿ÊÁÃÄÆÄÀ ËÓÃÌʽÁÀÇÁƽ¿ÀÅÄÀÇÄʽÆÓÊÕÄÀ '$" ÆÓÊÕÄÀ½Ã¿Ð¿Ù¿ÏÄÀ½Ë¿ÆËÁÄÐÈ Î¿ÀÅÄÀ½Â¿ÀÅÅÁÀÄÆÄÀ½ÂÓÕÌÐ &"!" ÀÄÂÁÀ½ÍÁÅĽÄÎĽտտÊÄÃÄ ÃÊÌÕÄÎÌѽÝÄÄǽÌÇÁ½Ý¿ÊÓÍĽÎÄÀ ÐÄÃÓÊÄÀ½ÉÄÀŽ¿ÀÅÄÆÁ½Æ¿Ï̼ ÿÐÄÆÁ½ÎÁÎÁƽÎ̽ÆÁÊË̽οÃÄÀÑ ÆÓÊÕÄÀ½ÎÄÀ½Æ¿ÂÕÄÐ̽տÊÄÆËÌÑ ÐÄÀÅÄÀ½ÕÄÊÄÀŽ˿ÐÄÂĽÿÊÍļ Ô̽ÿÊÍÄÀÄÐÄÀ½Â¿ÀÅÄÀ¼ 8ÓÊÕÄÀ½Æ¿ÂÕÄÐ̽¿ÐÄØÄÀÑ ÐÄÀÄÀȽÕÄÌƽ˿ÐÄÂĽÄÊÁ˽ÂÁÎÌÆ ÇÄÊÆÄÀ½ÆÓÊÕÄÀȽÿÐÄÆÁ½ÇÄÆ Ò¿ÊÁÀÇÁÀŽËÄÄǽÌÇÁ½ÇÌÎÄƽǿʼ ÂÄÁÃÁÀ½ÄÊÁ˽ÕÄÐÌÆÑ ÐÄÀÅËÁÀŽ¿ÀÅÄÀÇÄÊÆÄÀÀÉÄ ÐÄÀÍÁʽ¿ÀÅÄÐÄÂ̽ÀÄËÌսпÕÌÏ ÜÄÃÓÊÄÀ½Ç¿ÀÇÄÀŽÆÄËÁË ÃÁÐÄÀŽƿ½Ç¿ÂÃÄǽÇÁÍÁÄÀѽ8Óʼ ÕÁÊÁÆѽ7ÆÏÌÊÀÉĽÆÓÊÕÄÀ½ÉÄÀŠÿпٿÏÄÀ½Ë¿ÆËÁÄнÉÄÀŽǿÊÍÄÎÌ ÕÄÀ½Ç¿ÊпÕÌϽÎÄÏÁÐÁ½ÎÌÄÍÄÆ Õ¿ÊÄËÄнÎÄÊ̽ÒÁÐÁÆÁÂÕĽÒÊ¿Õ¿Ë Î̽ÎÄÐĽÄÀÅÆÁÇÄÀ½ÁÂÁ½ËÄÇÁ Õ¿ÊÃÁÇÄʼÃÁÇÄÊÑ ÌÇÁ½ÎÌÄÀÇÄʽËÄÂÃÄ̽ÆÓËѽ8¿¿ËÓ¼ Î̽ÄÀÇÄÊÄÀÉĽÄÎÄÐÄϽÉÄÀÅ Ý¿ËÄÂÃÄ̽Î̽ÞÄÐÄÀ½ÖÌÂÓÏÓ ÆÄÀ½ÏÄÊÌÀÉĽÆÓÊÕÄÀ½Â¿ÐÄÃÓʽƿ ÎÌÐÄÃÓÊÆÄÀ½ÓпϽ˿ÓÊÄÀŽÆÓʼ ÖÌÂÓÏÓ½àÓÅÉÄÆÄÊÇÄȽǿÃÄÇÀÉÄ ÃÓÐÌËÌÑ ÕÄÀȽ˿ÕÁǽËÄÍĽݿÊÓÍÄѽ¾¿ÀÁ¼ Î̽οÃÄÀ½¾ÄÀÇ̽7ËÁÏÄÀ½ÒÄÐÄ 8¿ÍÄÏÄÇÄÀ½ÉÄÀŽÎÌÄÐÄÂÌ ÃÄÀŽÄËÄнÒʿտ˽ÞÄØĽֿÀÅÄÏ 8¿Ë¿ÐÄÂÄÇÄÀȽÿÐÄÆÁ½ÍÁËÇÊÁ ÆÓÊÕÄÀ½Ã¿Ð¿Ù¿ÏÄÀ½ÌÇÁ½Â¿ÂÄÀÅ ÌÀ̽¿ÀÅÄÆÁ½Â¿ÀÍÄÎ̽ÆÓÊÕÄÀ ¿ÂÌÀÇĽËÓÃÌʽ¿ÀÅÏ¿ÀÇÌÆÄÀ ÕÁÆÄÀ½Î̽ÎÄÐĽÕÁ˽ÄÀÅÆÁÇÄÀÑ Ã¿Ð¿Ù¿ÏÄÀ½ÓпϽÄØÄƽÕÁ˽ÉÄÀÅ ÂÓÕÌÐÀÉÄѽÔÌĽÐÄÐÁ½Õ¿ÊÁËÄÏÄ ;ÄÂÁÀȽǿÊÎÁÅĽÿÐÄÆÁ½Â¿ÊÁ¼ ÎÌÇÁÂÃÄÀÅÌÀÉĽÎÄÀ½Â¿ÐÄÃÓʼ ¿ÀÙÌÁ½ÿÀÁÂÃÄÀŽÉÄÀÅ ÃÄÆÄÀ½ÄØÄƽÕÁ˽ÉÄÀŽ˿ÂÁÐÄ ÆÄÀÀÉĽƿ½ßÄÃÓÐÊ¿ËÇĽàÓÅÉļ ÎÌÄÀÇÄÊÀÉÄѽ8ÓÊÕÄÀ½ÃÁÀ½Â¿Ðļ ÎÌÇÁÂÃÄÀÅÌÀÉÄѽÜÄÅ̽ÃÁÐĽÆÓʼ ÆÄÊÇÄȽݿÀÌÀ½áâãäåæÑ ÆÁÆÄÀ½Ã¿ÊÐÄØÄÀÄÀ½Î¿ÀÅÄÀ½Õ¿¼ ÕÄÀ½ÂÄËÌϽÎÄÐĽÿÊÍÄÐÄÀÄÀ ß¿ÀÁÊÁǽݿÊÓÍÄȽÆÄËÁ˽ǿʼ ÊÁËÄÏĽ¿ÀÓÐÄÆÑ ÁÀÇÁƽÃÁÐÄÀŽƿ½ÏÁÀÌÄÀÀÉÄÑ Ë¿ÕÁǽǿÊÍÄÎ̽ÃÄÎĽÞÁÂÄǽáâçä :ÃÄÉĽÌÇÁ½ÇÌÎÄƽտÊÏ¿ÀÇÌÑ ¾ÓÐÌË̽ÃÁÀ½ÂÁÐÄ̽¿ØÄËÃÄÎÄÌ åæ½Ë¿ÆÌÇÄʽÃÁÆÁнâèÑèéѽÝÄÄǽÌÇÁ ¾¿ÐÄÆÁ½ÍÁËÇÊÁ½ÎÁÎÁƽÎ̽οÃÄÀ Æ¿ÍÄÏÄÇÄÀ½ÄÀÅÆÁÇÄÀѽ<=>?@

,WXYZ[\X]30\^Y_3`Wabc34W`Wdebf

‘’“”’•–•—•˜Œ“™•š›œ Œ˜™Ž‘™ž™˜Ÿ ¡¢£¤™¥¦§ ¨™©Ÿª«¢¬™­¢©®¢¥¢¦™¥Ÿ£Ÿ¡ª¢£¤¢£™¯®¦¡¦°™­Ÿ£±¢§¢£¦™¥Ÿ­Ÿ¡¦®©¢¢£™²o³´psµ¢£¤™¶¦§¢®«®¢£Œ™Ž¦ ¶¢£¤™·Ÿ¶ ®¨Ÿ¡¢£ ¶¢£™·Ÿ©Ÿ¬¢¨¢£™¸ §¶¢™šŽœ™¶¦™¢£¶¢¡¢™•¶¦™˜«¹¦¥¨ ™œ ¤µ¢®¢¡¨¢º™˜Ÿ£¦£™¯»¼–½°¾™ŒŸ©™¨Ÿ¡©Ÿª«¨™«£¨«®™­Ÿ£¶Ÿ¨Ÿ®©¦™¥Ÿ£µ¢§¢¬¤«£¢¢£ £¢¡® ¨¦®¢™±Ÿ£¦©™©¢ª«ž©¢ª«™¶¢£™Ÿ®©¨¢©¦™¶¦™®¢§¢£¤¢£™¥¦§ ¨™¶¢£™¿msl³nmr¾ ›Ÿ œ –   ¢ £ ¦ ™ — ˜ – ¨ ™ ™   – ž © £ ¡ ™ œ – ž ¢ ›™ š ™ § ­¢ š ™ ˜ œ – ˜   Ÿ ¯ – ¡ ™  ˜ – ª ™ œ  – ¤ ¢ œ — ™ ž 5gZaW_3,g`3hY_e\ibZ ›™œ–—™œ–¤™£Ÿ¨–—˜™œ ™£–™O™ž–¡Ÿ¨ ›¢š™žŸž™œ–¥¢£¦™š™œ™œ–™ Ÿ£–¦™—§ jklmnopqrkstmuvkwkork ›¢œŸœ™ž™œ–›©¡˜š–š™˜œ¬–­¢¡™¡ O™š–š¢¡˜¤–—ŸšŸ–¨¢¤˜œ™– ˜—™ž

™œ–¨¢¡™˜žœª™–š¢¡˜¤ ‘’“’”’•–—˜–—™š™›–™œžŸ ™œ ˜¤ ™Ÿ ¯˜–§¤¥™¢ œ˜–Ÿ—›¥ ™ œ – ¨ ™ ™Ÿ–¡¢£¤Ÿ¡Ÿœ™œ–—¢œ™œ–¥¢£¦™§ ¤™£Ÿ¨–›¢›˜œ ¢™š–¢¥ž¢ £˜P –©žš¢©¥œ™—™™œ–¬¨˜™¥™ š™œ™œ–—™œ–™š™ – £™œ¨¥©£ ™¨˜ ”¢£š¢¡˜¤–¦˜ž™–©£™œ– ¢£¨¢¡Ÿ  ¡™œª™ž–›™«™›œª™¬–­¢¥¢£ ˜–—˜™§  ˜—™ž–—˜ž¢œ™š¯–›™ž™–š¢¡˜¤–¡™˜ž š™›˜–ž©£¡™œ–™¨™š–®£¢¡¢¨–”•¯ ¦˜ž™–›¢›˜š˜¤–›¢œ˜œ™¥–™ ™Ÿ–›˜œ ™ ¨¢¡¢œ™£œª™–¨Ÿ—™¤–—˜–šŸ™£–¡Ÿ¨¬–•™§ ¡™œ Ÿ™œ–¥¢ Ÿ™¨–¥©š˜¨˜– ¢£—¢ž™ ¬

xøyöñöîzìíðíìûî{óñî|ùöûóî}ì~ìîxöyøî~ìûî€ø}öù

¨™›¥™˜–ž¢›™š™›™œ¬–Q¢œ™œ ¡¢˜ Ÿ– ˜—™ž–›¢›¡¢£˜–ž¢¨¢›¥™§ A·¶BCµ±¶³µ» D¿Ë¿ÊË¿ ÎÄÊ̽˿ÐÁÊÁϽÂÄËÆÄÃÄ̽ÿ¼ á787¾æȽÄÀÇÄʽÆÓÇĽÎÄÐÄ ÔEàȽ78Ò¾½†ÊØÌÀ½‡ÄÎÂÄ  ™œ–©£™œ–ª™œ–¡¢£œ˜™ –¦™¤™ ¬–R™§ ¨™šœª™¯–—˜–S©ª™ž™£ ™–ž©œ—˜¨˜œª™ ;ÄÊÆÓÕĽ¾ÓÐÎĽÔÄ¿ÊÄϽEËÇ̼ À¿ÊÕÄÀÅÄÀ½ÉÄÀŽ¿ÐÄÉÄÀÌ ÃÊӂÌÀË̽á78Ô¾æȽÎÄÀ½ËÓÃÌÊ Â¿ÀÅÁÀÅÆÄÃÆÄÀȽÓÿÊÄËÌ ™›™œ–¨¢š™›™–›™¨˜¤–—˜–£Ÿ™œ ¿ØĽàÓÅÉÄÆÄÊÇÄȽ¿ÐÄÆÁ¼ ÊÁÇ¿½ÒÄÀÎÄÊĽ7ÎÌËÁÇÍÌÃÇÓ ÕÁ˽ÎÄÐĽÆÓÇÄÑ ÀÄÊÆÓÕĽοÀÅÄÀ½ÙÄÊĽÿ¿¼ ¥Ÿ¡š˜ž¬–T˜œ˜›™š–™ž™œ–š¢¡˜¤–›Ÿ—™¤ ÆÄÀ½Ç¿Ë½FGHIJKÕÄÅ̽ÄØÄƽÿ¼ ÆÄÂ̽ÿÊÌÆËÄѽ:ÀÇÁƽ˿¿À¼ Ý¿ÓÊÄÀŽËÓÃÌʽÕÁ˽ÝÁÂÕ¿Ê ÊÌÆËÄÄÀ½ÐÄÀÅËÁÀŽ˿տÀÄʼ ›¢›˜œ ™–¥¢£ ©š©œ™œ¬ ËÄØÄǽÎ̽ÒÄÀÎÄÊĽEÀÇ¿ÊÀļ ÇÄÊÄȽÄØÄƽÉÄÀŽÎÌÿÊÌÆËÄ 7ÐÄÂȽÞÓÀ̽8ÄËÇÓÉӽ¿ÀÅļ ÀÉĽÊÁÇÌÀ½ÎÌÐÄÆÁÆÄÀѽ8ÄÐÌ ™›˜–¥Ÿœ–™ž™œ–›¢œ˜œž™ § Ë ÓÀÄн7ÎÌËÁÇÍÌÃÇÓ½àÓÅÉļ ÏÄËÌÐÀÉĽÀ¿ÅÄÇÌMÈN½ÇÁÇÁÊÀÉÄÑ ÇÄÆÄÀȽǿ˽ǿÊË¿ÕÁǽÿÊÀÄÏ ÌÀÌȽÿ¿ÊÌÆËÄÄÀ½ÎÌÐÄÆÁÆÄÀ ž™œ–¥¢œ™O™¨™œ–—˜– ¢›¥™ § ÆÌ 9ÌÍÄÀÄÊÆӽ¿ÀÅÄÇÄÆÄÀÈ ÎÌÌÆÁÇÌÀÉĽտտÊÄÃĽØÄÆÇÁ Æ¿ÇÌÆĽпÕÄÊÄÀ½ÁËÄ̽ÆÄÊ¿ÀÄ Ä ÄȽݿÀÌÀ½áâãäåæÑ  ¢›¥™ –¨¢¥¢£ ˜– ¢£›˜œ™š–—™œ ÊÇ Ã ¿ ¿ ÊÌÆËÄÄÀ½ÍÁÅĽÎÌÐÄÆÁÆÄÀ ÐÄÐÁѽÔÌĽ¿ÀÅÄÆÁ½ÇÌÎÄÆ Ë¿ÀÅÄÍĽ¿ÀÌÀÅÆÄÇÆÄÀ½Æ¿¼ L ¾ ¿ ¿ Ê Ì Æ Ë Ä Ä À ½ F G H I J K Ì À Ì ½ Ð ¿ Õ Ì Ï ¨ ™¨˜Ÿœ¬–S™œ–¦¢š™¨¯–ž¤Ÿ¨Ÿ¨–—˜ ÎÌMÓÆÁËÆÄÀ½ÕÄÅ̽ÃÌÐÓǽÎÄÀ½ÆÓ¼ Ç¿ÊÏÄÎÄ ËÌÀÌ˽ƿʿÇĽÄÃÌ Æ¿Õ¿ÊÄÇÄÀ½ÁÀÇÁƽÎÌÿÊÌÆËÄÑ ØÄËÃÄÎÄÄÀ½ÎÄÀ½ÄÀÇÌËÌÃÄËÌÑ —™š™›–¡Ÿ¨–™ ™Ÿ–¥¢£Ÿ¨™¤™™œ ÃÌÐÓÇȽÁÀÇÁƽ¿ÀÅ¿ÇÄÏÁ̽ÄÃÄÆÄÏ ÎÄÀ½Ã¿ÀÃŽ¿ÂÄ ÂÁÎ̽ÕÁËѽL¾¿Â¿¼ Ý¿ÐÄÌÀ½ÎÌÀÉÄÇÄÆÄÀ½À¿ÅÄÇÌMȽÞÓÀÌ ß¿ÀÁÊÁÇÀÉÄȽÿʿÎÄÊÄÀ  £™œ¨¥©£ ™¨˜–ž™›˜– ˜—™ž–š¢šŸ™¨™ ›¢œ¢£™¤ž™œ–¥¢ Ÿ™¨–ª™œ ÄÎĽÉÄÀŽ¿ÀÅÆÓÀËÁÂË̽ÀÄʼ ÊÌÆËÄÄÀ½FGHIJKÌÀ̽ÂÄËÌϽÎÄÐÄ ÍÁÅĽ¿ÂÄËÇÌÆÄÀ½ÎÌÊ̽ÇÌÎÄÆ ÀÄÊÆÓÕĽËÄÀÅÄǽÂÁÀÅÆÌÀ½Ç¿Ê¼ ¦Ÿ›š™¤œª™– ¢£¡™ ™¨¬–’œ© ™ ÆÓÕĽÄÇÄÁ½ÇÌÎÄÆÈN½ÆÄÇĽÔÌÊ¿ÆÇÁÊ ÊÄÀÅÆĽƿÅÌÄÇÄÀ½Ã¿ÊÄË̽8¿¼ ÿÊÀÄϽ¿ÀÅÓÀËÁÂË̽ÄÇÄÁ ÍÄÎ̽Î̽ǿÊÂÌÀÄÐȽÕÄÏÆÄÀ½ÕÄÀ¼ ¡˜¨™–—˜¨¢¡™£¯– ™¥˜–¦Ÿ›š™¤œª™ D¿Ë¿ÊË¿½;ÄÊÆÓÕĽ¾ÓÐÎĽÔEà ÇÁÃÄǽ߿ÊÄÃ̽âéÚâÈN½ÁÍÄÊÀÉÄÑ Õ¿ÊÏÁÕÁÀÅÄÀ½Î¿ÀÅÄÀ½ÕÄÊÄÀÅ ÎÄÊÄѽÔÁĽÕÁÐÄÀ½ÐÄÐÁȽ¾ÓÐÎÄ  ˜—™ž–™ž™œ–«ŸžŸ¥–Ÿœ Ÿž–¨ ™œ—¡ª 8ÓÂտ˽¾Óн9ÌÍÄÀÄÊÆÓÑ Ôֿ̽ÊÂÌÀÄн×ÌØÄÀÅÄÀÈ Ë¿ÂÄÙĽÀÄÊÆÓÇÌÆÄÑ ÔEà½Â¿ÀÄÀÅÆÄýËÓÃÌʽÇÊĂ¿ÐÈ —˜–¨¢ ˜™¥– ¢›¥™ ¬ ÿ ¿ Ê Ì Æ Ë Ä Ä À ½ ÎÌ Ð Ä Æ ÁÆ Ä À ½ Ë ¿ ¼ L àÄ ½ Ë Ä ÉÄ ½ Ç Ì ÎÄ Æ½ ÿ Ê ÀÄ Ï 7Õ ÐÄÏȽÎ̽ǿÊÂÌÀÄнÞÓÂÕÓÊÑ ß¿ À ÁÊ ÁÇ ½ ÎÌ Ä È ½ ÿ ¿ Ê Ì Æ Ë Ä ¼ ­¢›¢œ ™£™–ž™›˜–—™š™›˜–ž¢§ ÀÄÄÀ½FGHIJKÌÀ̽ÁÀÇÁƽ¿ÀÍļ ÍÄƽÃÄÅ̽Î̽ÐÓÕ̽ÃÌÀÇÁ½Æ¿Îļ ÃÄÆÄÌѽ8ÄÐÄÁ½Iƒ„…HGKÊÌËÌÆÓ ÔÌÄνÁ ÎÌ ¿ÇÄÏÁ̽¿ÂÕÄØĽÚé  ¢£™œ™œ–ª™œ–™—™–—™£˜–ž©£¡™œ¬ ÂÌÀ½Æ¿ÄÂÄÀÄÀ½ÎÄÀ½Æ¿Ë¿Ðļ ÇÄÀÅÄÀ½ÕÁ˽ÄÀÇÄʽÆÓÇÄѽݿÎ̼ Æ¿Ù¿ÐÄÆÄÄÀ½ÇÌÀÅÅ̽ÆÄÐÄÁ ÆÌÐÓÅÊÄƽ ÅÄÀÍÄѽ¾¿ÐÄÆÁ½ÉÄÀÅ ­¢›¡™£˜–›¢œŸ›¥Ÿšž™œ–—™ ™ ÂÄÇÄÀ½ÎÄÐĽÿÀ¿ÊÕÄÀÅÄÀÈ ÆÌÇÀÉĽÄÎĽ˿ÆÌÇÄʽçé½ËÓÃÌÊ ÃÄÆÄ̽ÀÄÊÆÓÕÄÈN½ÁÀÅÆÄü ¿ÀÎÄÃÄǽ ÆÌÊÌÂÄÀ½ÎÄÊ̽ÞÄÆÄÊÇÄ š™˜œ¯–ž™›˜–™š˜– ¢£Ÿ¨–Ÿœ Ÿž Ç¿ÊÁÇÄÂĽ¿ÀÉÄÀÅÆÁǽƿ˿¼ ÉÄÀŽ¿ÀÅÌÆÁÇ̽ǿ˽FGHIJ ÀÉÄȽ˿ÁËÄ̽ÿ¿ÊÌÆËÄÄÀ½ÎÌ ÌÇÁ½ËÄÂÃÄ̽ ËÄÄǽÌÀ̽ǿÐÄϽÎÌÃÊÓ¼ ŒŽ‘™’“”’•–˜•‘ ›¢œ¢ ™¤Ÿ˜ – ˜ — ¢ œ   ˜   ™ ¨ – ¨ ˜ – ¥ ¢ š ™ ž Ÿ ¬ •À•‘™ž™¸Ÿ¡Ÿ­¥«¢£™©Ÿ¡¦£¤™­Ÿ£±¢¶¦™® ¡ª¢£™¥Ÿ§Ÿ¹Ÿ¬¢£™©Ÿ®©«¢§™µ¢£¤ TŸ—™¤§›Ÿ—™¤™œ–¨¢¢£™–™—™ ÐÄÂÄÇÄÀ½Ã¿ÀÁÂÃÄÀÅÑ ÉÄÀŽǿÊÎÌÊ̽ÎÄÊ̽ËÓÃÌʽÕÁË ×ÌØÄÀÅÄÀȽݿÀÌÀ½áâãäåæÑ Ë¿Ë½ÏÌÀÅÅĽÿÊËÌÎÄÀÅÄÀȽÀļ ¶¦§¢®«®¢£™¢Á¢®™¢£¤®«¨¢£™­¢«¥«£™©Ÿ©¢­¢™¥Ÿ£«­¥¢£¤¾ LÝ¿ÂÁĽÃÌÐÓǽÎÄÀ½ÆÓÃÌÐÓÇ ÄÀÇÄʽÆÓÇĽÄÀÇÄʽÃÊӂÌÀËÌ 9ÄÎÌÊÀÄÊÆÓÕĽ¾ÓÐÎÄ ÂÁÀ½Õ¿ÐÁ½‚ÓÀÌËѽ<=>?ˆ‰Š‹@ ¥¢£ž¢›¡™œ™œ¬–U©¨¢V

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824

 dEm uD FDE vFuD XEFE XEFE FEXFD    ! " # !$ % & ' ( Z J  2 6  : [L 3 6 !  + 0 2 6  ( !  L 7 R! ! J ! ' ' #   J 8 b [L0 5k0 Ub 0 Ks[8 KJ ' s J  [ 10 1 2 M! ' ( \H 6 P  K J ' ( 0 `!  J 0 K  2 0 Q P ( ' !  UwS H'J!0Uwo J4Uwo* +J,Z-7"9-aU" :,(7 XEYdF tr )*+,-. ///*///0 1 2 +0 3 ' 4 56 7 : * 6 !  + 0 RfL 3 6 !  + 4 5 6 8 OKjK 0 Hb nK 0 Hb nZ ]0 UK 0 Mw 0 KU 0 fKb 0   ; * * * 0 l & P P  0 1 6  2  b " P 7 K %  2 0 K !  "  U 8 , < ; : , < a / ; M! ( o ` N 2 '%1 (!J'\i i H J$02&(('o')("761P$(a6'P(0a *+,-7,**<:**iii4"!J&=>?@@@>>A>=C 28)*+,-.9:+;<<< =>?@@@>>=ABC ZK 4&P 5 ! "!]3U8/=>?@@@>@BcBC 3:+*,/ *<:9*-+,:/-*LL8;**:*<: L%s QfJ L!o* 2<(3!++Uwo +-o* \J =>?@@@>@WAW@ b 4*<:,+36,<"3\<1/+6(;-74 Q61 P$76a2(PJS.J !(0!KN J458 +/9(+133(3a&*<:'9:3=>?@@@>>@B?> 3'!+;3[ 99 2b"#(PZ`P 9,9]! -9:32[! <3<7   ' 4 b  " P   ' 4 b  " P   [  1  " 2 0 6 P J  0 P ' 0 (  " 0 J 7  ( J g 6 % (   1    ' 8 "  \   ( P '  ' a ,99/<<;; DEFGE vtr =>?@@@>>=B?C JJ8 =>?@@@>>=BWc  ' 4 b  " P   ' 4 M ! ' ( #  & P P  ;  6 P 0 ( 0 "  ! J 2  2 ' J | H ! (  , < ; : 7 Mw Z (   J 8 5k0 b [L0 Mw 0 KU 0 Hb nK 0 ,<<3-++a *<3+9+9999;, H! M0 J5K8 LL0 M 00 '0605 "('0#!2$77 Z&! 'f%]!'i(!& ZJf2('"a(P'=>?@@@>@VCcC kH`[ %'!2J2J`% J! 2!(& '( f('0UK0Ub0bKU0n0J P0 2J2"+***N!6R 4+**4***8 -,<a*<:9*-+,:/-*aLL8;**=>?@@@>>@>c= HNK` !&:3J6!IJJ(P!P2'(J0P!2''P27 0 J ! I & ! 26!0QINR OP J 2  " P J  "  "  2 2 ! L J4"++******NN6 RR 44;-****44******88 n"20P'0('06(:*%<: L(  b "( U !  '   ( 0 "  5 6 8 * < : 9 * * 3 9 9 J  0 ! !( ' PP' P 0 2!! ' P 0 " 4 568 #!JSPT!JU8/<;=>?@@@>>=VVW <:<9 6!J4568*<,<-*-39<:=>?@@@>>=V@@ "  U * + , 7 9 ; 3 : / / a * < 3 / ; : * ; 9 ; =>?@@@>>=V=@ : 1 6 : (0J22J4R%8*+,-9::=>?@@@>>=VC> <--, =>?@@@>@V@?V *+,-79;:-,<3 'a' P680*J<6 P <-24 *4;9< (Z!PJ YEtDEFGE ;"pU!!P8*+,-7;<=>?@@@>@VV=A =>?@@@>@VB=B Mw [ "   f  2   R 1 f 7 L! P  !  J  "  6 &   : 0 : ' a Z  ( '   4 5 3 / ; < < < [ ' P K 2 2   : Z   "  ](PJ XDEY g6RfL '26'PJ&<P;3!9+1+/ ]""(P'P_L((_ [22!Jai::7:;6b&"+03 M'(8N!#!'0MP 4KP#!0 Z J% f2"(''4[ &(%H %"L \7 "622!&4'(P!6 =>?@@@>>@W>c fM !  ` & P  9 * * 6 a ] & !  KP &  ` & P [& &  l ! T !  j5! ' 1 !  ]P KJ'Z7L!5KM0LL0OP( n `6 +  O! K  + 6  2 lM : , 6  %  2 + , 6 J ""33*64<;//;<3=>?@@@>>=W=@ (P'121JJi4*<+;7 +3+":(a*<J:<7 eL[L'4*+,-,:,3+9+a*<:3/<//-*, &"0OP'0bIP&!"g6' `J]!'! '568;=>?@@@>>A@WC *+3<-* =>?@@@>@W=@W b HP "R#J!JH "Z1[P J!/J<OP +,2;*+J92'6P62_'58 %,-&- [  L 2  a R! P I a R1 0  ( P 0 J ! 7 =>?@@@>@Vc>@ 568 =>?@@@>@VW>> +//:*33<  2 N P I ! L " " ! i J 8 ( !  }P  [! "  * + , 7 < + + ; : 3 H'%0] U8 ;=>?@@@>@W=CA <::<\: 9/ L =>?@@@>@WBWV (P '1J0 J"0;gRfLa 0J&5 &6!8*'<!:_/_7 H!"P'"!60'206('!0"" LPJ#&PPo:3*6{"2 =>?@@@>>>?BW +0<(P'a&KJ `  2 6 & ( 7  ' $ S  J   2 ( ' ( 1 J J { % J  { P ' { ! P 6 P $ { J  " ( { 7 KJ2J8 288:(!09'aJ2! 4/<=>?@@@>>=W== :1+/:9099'a Q6K ( J  "0 ' P"! 6!6J FEY qE Y^Y 24&P !20"!62'+0J"+//:9*< %2{]O:1"{"4f6'458e$P7 `P!"2f"I6'a!1  2\ 17"((P''R.58 -9*0+9,9-97,+---/) % :;<;:/+al!!aiii4T!2!!=>?@@@>>@C>V " 3 / 3 M  2  J 2  J  2 ( 1 _ ] J "  (  J!`#(<;;3-3+ =>?@@@>@W@c? 0!P6P$01#'60J"( EF =>?@@@>@?>B= N  "  2   1 a 6  2    "[! "7 f1("0iJ'#!=>?@@@>@ccWV %"0LL[0 5K`H[ 0!a J"0#P'JPJ 0'4b7 M1!Ll'!(6J!(''6(( ZP2UJJ2('&( a %0'(J0(!&P0'\J!'458 6 ' 1 7 0 0"4`%`]-a:-:,458*+,-7=>?@@@>@cW>> /33/;<< 0#JP8 P ( J 0 " ![ (0(/J/+0 1;',a ;9 <6<!,-7 (8a6*<:++,*:/:++ P$"a(P'1a 21]*+,-<+9-<-:a,=>?@@@>>@cA= :/;3-: 6J!14(K *<+:::3::3:/a*<;<+++++*-'2('JP 'J(i'J '& * < , < / ; =>?@@@>@Vc@B k(4 U!7 '6(!J("( !ppO! P6P1 $7 =>?@@@>@WA?V 52:**64*<3,-;=>?@@@>@VVcW ;;9993 =>?@@@>>=V?? ZJ!620! !!&2J7 L!J1(("i J ' # ! Z J   2 ( '  +    1 4  a 0 ! P I J 0 ! 2 ! & ! '  "  DEym 6 ! (   ' J 5 6 8 * + , 7 / 3 * , ; , * kMa 66'6% Z iH ! -3**a '68*<&3+P+J<!,';69-(;!-6(!(JP'1P'!16'(' =>?@@@>>@WcC ++,*(:P/':++"a2*<,<&;<</+69<9)5K8 *<P:(7. b[L458*+,-7//,,,<*a*<:9;:=>?@@@>>>CBW ,*<:<; 65 !!((PP ka 6 ' 6 ! 6 ! ( ! (  2 : : 6 a H! " P ' jMa H 4j '!!J'a6U8 (,-J** <7 J J O! P(LP $J1P##!'JP65 68H!& '6 1J !!4 *<,< ;9-=>?@@@>>>WcC 6 P  [P P " "  / / =>?@@@>>=c@A [! XEYdF ' ! & 1 8 " ! J  0  ( J   0  i ' 0 6 !   ' ' P 3 3 3 ,   ' ` `  2 3 * o Z (  a [ P    U 8 * < 3 + 9 + 3 ; : : , +  J " ' 2 !2JIJ01]["0(PJ!'0 Z'0(J!f 2!('JSO %%''2J(S"'+4UaaH(J P7 6([e)bJ'NJ'0MMUw0f0 M K18*+,-793/3<<3("=>?@@@>>=CB@ '2 =>?@@@>@C=AW e P P 2 M ! H P  f  2 K 7 O  ' ( (  ( 6 ( ( 0 R10 " 0 ' 0  ( 0 6 K 6 20 j' ! 5!' ! 0 fM0 1% " 7 =>?@@@>>@BAV 22258 [ !' K!(''(i'J22%2" *+,-/<*-+3*a*<3,+9/:+9,9 0H (!0`J!'"4U8,<,<9;< 2"20"KP#\2J*<;</99;9;9/ UK!4RP ( J!""P1'PjM J 6PZ FEY *<:3R,3:;<*+:6*g - =>?@@@>@A?>B U;J+4:::<:!'[2 iP =>?@@@>>=?=? =>?@@@>>=?C@ =>?@@@>>>cWV &  4 K % ( " ! i J   " (  4 L ( ' (  p !J2 H!iHP"J%J'!1J'P(!7 HPP,-*9+*+Zj'!JZ`P"=>?@@@>@VAcA L! 1K 8s"'P6*'1<:'++(,::2/<<P;#74 FDE uDEYq `P"! K!' J1P 8$0 'PP < 6a1 0 568H2%PP4U8*+,-7,=>?@@@>>>VV@ --,,,+ !L JP22(!JJ 2 (    3 * * 6 0 "  N M0 Uw K J 7 22PP 2 ; $ 2 ' J : 2  2 2 7 H!"P' jMgJ  6' 0 Z J  2 6  b [ Lo + 3 * R6 0 2 6  !  ( J o 3 * * K J  2 ' ! P   1 \ J ! ! " % 0 P 7 "":*=>?@@@>>=VWA *x62J J!J&!'\"'2(!101% 0J&!!"+-Za*<<+:/=>?@@@>@?BW> *+<9+3 6P0J'(a2458/3*;:-*`PJ" (!14/3:,***a*<3/+=>?@@@>@cVVC 33++99 !a R6 0 ! &  2 2 6  % o+ 3 * R6 4 5 6 8 Z  '  * < , , ; < + / * * * ; K ( s   + ( !  a RfLa b KUa b [La 5 ' 4 J ' ( ' a *+,-7,**<:**iii4"!J&=>?@@@>@VV>c 4&P `6 + / 3 6 1 6 * + , 7 / 9 3 < / 3 ; a < + 9 * : < *   8 L  J a N 6 h   ' i   ' ( ( !  7 =>?@@@>@VVC= FEX FD =>?@@@>@VCA? 66!22 1a46(JPa(]KR PJaU 6/(9a;!,/9P;I 9+2323!,,:4MP H'P((P6OP %4(++:(RU: 458 *Rj+,1%1J1 %J*!+",P-'jM0 J*+; 7 f b f & 1 ' ! & ' \ MP J '  & ' P  ]1 7 Z&0#%!T` "I!"PJ!20i J"''!21(!('!J4 &7 7 K4!j'\ qrD / DrY  7 9 3 / Z4 =>?@@@>>=c@B J J "!J 0 620 !PI J 0 % 2 =>?@@@>@W>Ac Z ! ( P a L!  a J I J ]! % 6 P " J ! & P " 4   7 HP P * + , 7 , < * / + ; : H! 7 b s +   " 1 \J ! 1 ' 5 6 8 * < : ; + / ; ; , , 9 9 H  ! P I 6 J 7 ( &  6 P P 2    1 P  2 J fM 5 6 8 , : , * * * : 6 ( +  [!  '  P J  &  2 Kk[Hb    =>?@@@>@VVCV Ps1&:<30J+:**0e;*;0 K!!&0!(J=>?@@@>@ccc@ =>?@@@>@VAcC '([0*<,0 6<;J6! Kj 4L 9568 H!"P'jM0J6'01J6P0 6270 'J"24K <93:,+ !PIJ04'2202"20"4` P ( ' !  ' ! (  ( Uw: 7 ; ~ 4 & &J04fM0 ,;9'!;:,:=>?@@@>>=cCB *0+NP6P( ,-7,--/03H6 ;;a*<,i4 <;9=>?@@@>@?>VB *--+K94 MJPj],3**&'JJ8*<3/;=>?@@@>@cCW@ J"!'(0U8 JI/J/3P;9**aH! 58K'4f P/%/-Z+4/`P 7 ( ( J 0 # T ! 0 " J J 0 i'  1 ' 0 ( 2 L' 4 S H!i8 ]!% 6P "gJ 2! gJ P"a   < < J 4 5 6 8 5  * < : / / , + / 9 9 e# J !  6  2   + 0 + ' a h 0 6 ! J  : + 0 5 2 1 J S & ! ( o2 ' J J  2 \ +  L & ( ' 1 P ' : 4 : 3 * 6 a e 2 ! J  2 ! =>?@@@>@cBBV =>?@@@>@??=A 6"N!J 8]!% IP( " (6PRP 06'(i+ 0J'02(%:J+*0 *0J&7' UaJJo;**---/{*<,<;9<++9** -",J3P(6a[P T<6 64;` &*-,] 61PaJ0J!"P''(ajM0 !10U68,-+':a,J3/7 =>?@@@>@??WW [ !( "L '8N626P g"a R! (* ,;"7' L2aR!PI1"26% (  0 '  2 4U8 3,*(,*3<*a*LL8 *,=>?@@@>>=AcC +<7 R1  J I P  f  5 8 [[ K P < , H! I & ! ( 1 J J ( P P  2 J a kI ! 0 ' !   2 (  0 2 6 a R fLa 5 ' 4 H'  ( '  2  ' J 4 $ 4 9;:;+;,a *<:939/*/<-* "J' =>?@@@>>=?=> ]! 0 6!"iJ '# :+ P('0&& 4[(i !-0"3 '4 <:-;-;-aO!2P "5 J628*+! 7(,":-9//6*2aJ*< 91+*2;<;-J- oZ'0[2iPa9+;3-,<oRRP *+,-<+--;<37*<:9*<*3=>?@@@>>@@Vc 3,-< =>?@@@>@ccVV =>?@@@>@?@A= 58 ( , : ; v F Y H! " P ' jM J    6  '  1  J (8'!J 0((6O 0I(U0"#'P0K\]0  JJ7 [621__K!&%((" =>?@@@>>@@W= Z(6::'aJ2458,-,9=>?@@@>>=AcB ;-; H! J 1 " , : 9 9 3 H! ( 7 j P 6  i P  " P 2 0 R4 fM0  KJ 2  (   "  '  6   P 2  1 6 8 , 9 < 7 (  0 1 2    : 0 / ' a + 5 6 8 ( 7 U  J J I & fM0 ( ( J 0 4 & & 0 i4 1!7 J(%0J!1('0'`P "!!JR! '!0JI'!4 \ 0]J!4U3//-,;Z`P"!=>?@@@>>=BCc ' -9<;:9 /<+7/3--+-;#$8*+,-7,9<+9*4 ]-s( PJ'*<:;9+;<,/+:a*<:,3=>?@@@>>>@VC *<3,+9,*-<+;a '!0( 2J4"J*<:;9+<*<+99 J!4U8,<<33*:a K4};+*,3<:R2P"=>?@@@>@?=A= 5 2 6 0 + 6 Z 4 `P " !  ( / 0 3 6 J "  6  g " J ( P H! jM =>?@@@>>>CV@ f1 YryFz P(21(J!JJ2J"'! 6 6'8*(<P:<*7 =>?@@@>>@ACA 568*<:;+<<9:+:<a*<3;+,=>?@@@>>=CWV /<,/** QRf4(;* PS6a H'4 "PK( L "\ R!&P*+,-7 "2 L '6!! I"&PJ' &!!"42,'-6*'!*;(J:1(:1JJJ!7Jb 6Js%'J7 QUw K0j1 (O S K (  o [J  M & 0 ] ( J 0  !  2 4 5 K P' !& ' N" % 4 [ % & &  J P# 0 v F u D jH]P  M! ' ! Z  b P 2   U  ]: * ]! 7 2  4 U !'!<+0",;o<[ 3;J;0+&+!:( 3-++:;'!I'IP&=>?@@@>>=WA@ \P ,9/:,;,a*<:;+<<<///-a*+,-=>?@@@>>>>>B -3:,;; J 26!"02P"%0(!'06 =>?@@@>>@>W@ 'JP&22P6 )Z!!'.]P jP P(]P PP 2'JUK ;<a*1<036/2-;=>?@@@>>>?B> J'01!0"4f67'4U89=>?@@@>@?VC? +,*+*+ f1  J ! " P ' jM "  J     ,:!/'70   ]! % 6 P  " s  1  KHR , 9 0 4/=>?@@@>>=C?W /0/ +,;: ` %  fJ  f J ' ! ( 4 ! J   \ 6  2  U  J ! I J ' I \ !   '  ! ! ( ' P 4 LJ  2 J  2 ' (  2 4 5 6 8 * + , 7 " ' P 0 ' J 0 ( P" J  62J 4 5 2 6 a ! P I   1 0 2 % J 0 !   4 H6  N" % 1% ::3 6a 6 0 " 10 Zl: J!2!! 0&(PiPJ&!! 0(! <**6!2P5683//-/;a*<:3/7 568*<:3,<;*;<**a*<3,+3=>?@@@>>>=cV sK(H+=>?@@@>>@=CB -p ;<9/*3 6!J10 0i20%6 K22 *<,,2 ;<J **-\ -*;a J!2P4 =>?@@@>>=@Wc '!L -Z+J+*JJ!!"Pb =>?@@@>>=?cc N4  '  4 5 6 8 , : < ; : / a K  + 9 / * 9 + : / ' jM "  J     9+<!7' <<</9a 6"006 %,333-3, "6!(J!&405 68"*!<'30/(-;&/!7 <9/+3/ f " ! J   2 6  6  a ! 1 6 b [L =>?@@@>>=@AV QNUMp (2UwS f1 % oUw:-7 ;-\ 0  2 J  2 ' (  2 4 5 6 8 * + , 7 !7"!J  RfL ' ( ' & 1!J !' YdFt =>?@@@>>=BA? M! ( Uwo ` ' J \Uwo N 2 J Z " Z4j'!JK(H'P=>?@@@>>@=Cc +- 6!(i'JUo*<+;+,=>?@@@>>>B?c -:-/+< XEzYrFEt "U-p QJ[ 10 M! ' oJ Z3P2 \L! 7 <f1/-9H (!fl 1flP2(!0102J/'*J*64 Z6 J6! 68H (!'P6" ' P 6f a `61b[L8 na N J  K iJ '   (  "  N O U K ' " (  2 7  6 P  U6  H! " P ' jM H 2   p U !  R1 o< / 9 < : 0 L ( o ]! :N' ) +3* 6. + ' ) 3** 6. ; ! ( 4 1 P H P ' Z 4 ]5  J  L1 J 4 b 2 2 J 5 6 8 L 4 U  5 " L '  K ( j  R 2 P " U, : / / 9 * , J a " + ; 4 * * lo * + , 7 / / / 9 * / * H[H ,;<,<:<*3 (!452,**64568*<,7 [ ) ; 3 * 6 . J  6  2  a ! P I J  1 a  ( P a ( J  < < Z  2   H! iP  L' *<:;+<**,<<9a*<,,;9::<<*; o*<,,;<+-+/,9 5K*<:,+,,-/*N2J2"'2`J )J'RHK'J.*<:++,;-+9: (PJ+58,*+/<<+a*<:3/<9/<,, =>?@@@>>=BV>

=>?@@@>>@C?C

=>?@@@>>=BVA

=>?@@@>>=B=c

=>?@@@>>=BWB

=>?@@@>>@AV>


® ¯ ° ± ² ³ ´ ± ² µ ¶ ¯ ¬­ “”•–—˜™š›œ›ž›œ

ˆ‰Š‹ŒŽ‰‰‘’

0123

!-$ "##$.%""+&''(*/)* + ' * , " )" # * ' # % " & +0!"*$#1(#.(#1

·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ¼º¾¼Ã¸¿Ä¾Å ˾ɾ¼øþ̺ƾ¿¼Æ¸ÌºÃÅ ÝҾú¼»¾¿Ê¾¼º¿Äº¿¼Ã¸ÃŠ¾ƾ¿Ç¼ÈÁÆÁɼ¹¾¿Ê¾Æ¼É¸¿ÄÅ ÉÁ½¾¿¼Â¸ÍƾºÂ¼É¸Í¸ÃÁ¾¿¿Ê¾ ¹¾¿ÄÁ¿¼Æ¾ÃÉÁ̼ʾ¿Ä¼»ºÀ¾Á ¾ËÁ¾¿¼Ã¾Ìʾ;ƾ¼ʾ¿Ä¼Ã¾Å ˸¿Ä¾¿¼Í¸ÆÂÕͼÖ×ØǼáÁ˺ ˾¿¼Ãº¿ºÃ¼É¸¿È¸Ã¾Í¾¿¼Ë¸Å ÌÁƼƸ¼ÎÏм¸ÍƾºÂ¼É¸Ã¹¸ÍŠø¿Ä¾Â¾Æ¾¿¼Æ¸ÃÁ¿Äƺ¿¾¿ ¿Ä¾¿¼Ã¸Ã¹¾Â¾Ìº¼ÀÁý¾»¼Æ¸Å ½¾ÆÁ¾¿¼ÌºÌ¸ü˺̺¿Ì¸¿ÂºÑ ɺ»¾Æ¿Ê¾¼¾Æ¾¿¼Ã¸Ã¹¸ÍºÆ¾¿ ¿Ë¾Í¾¾¿¼¹¸ÍÃÕÂÕͼʾ¿Ä¼Ã¾Å ÒÐÒÓ¼Ôº¾¼¹¸ÍÁÀ¾ÍǼ˺¼¾¿Â¾Í¾ ̾;¿¼Á¿ÂÁƼø¿È¾¹Á¼ƸŠÌÁÆӼ߾þ¼Ì¸Æ¾½º¼Â¾Æ¼¾Ë¾¼ÃºÌº ̸ÀÁý¾»¼É¸¿Ä¾ËÁ¾¿¼Â¸ÍÅ ¹ºÀ¾Æ¾¿¼ËºÌº¿Ì¸¿ÂºÑ¼ÒÐÒÓ Á¿ÂÁƼø¿Ä¾Ã¹º½¼Ã¾¿Ñ¾¾Â ̸¹ÁÂǼþÊÕͺ¾̼þÌʾ;ƾ ÝҸ̺ÃÉÁ½¾¿¼¹¾ÍÁ¼¾Æ¾¿ ˾ͺ¼ÌºÌº¼Æ¸Á¿ÂÁ¿Ä¾¿¼Ñº¿¾¿Å 8ö08 ý4ñ÷þÿû5‰9‰‰î‘‰èû ˆè‹è‘ŒŠú‰ìêçèì ø¿Ä¸½Á»Æ¾¿¼Æ¸Â¸Í¹¾Â¾Ì¾¿ ƾú¼É½¸¿Õƾ¿¼Ëº¼â¾Æ¾ÍÂ¾Ç Ìº¾½Çà¼É¾É¾Í¿Ê¾Ó ì‰ëꌊú‰ŽŠèëŒé‰ç‰ô‰9‰‰ òê 󌉑‹èŽê쌏æ‰ó‰õ îêì‰ëòêæè닌 ¾Æ̸̼þÌÁƼÖ×ؼ̸;¼Æ¸Å ¾ɺ¼ÃÁ¿Äƺ¿¼Æ¾Ãº¼¾Æ¾¿ Þ¸ÍƾºÂ¼Ë¾¿¾¼Ê¾¿Ä¼Ã¾ÌÁÆ ìéèè덋Ž‰ŒëŒóòŒê4Ž‰Š‰ ú‰é荎ŒóŒŽ ‘‰Š‰Š‰æ‰ èû ‰òê Ù¾Àº¹¾¿¼É¸Ã¹¾Ê¾Í¾¿¼ËºÅ ̾;¿Æ¾¿¼Ö×ؼÁ¿ÂÁÆ¼Â¾Æ Ë¾Íº¼ËºÌº¿Ì¸¿ÂºÑ¼ÒÐÒǼº¾¼Ã¸Å ‹‰ë‰õ5‰‘‰Œæèô‰ ìèëæè‹Œì ‹èë苌ìýé‰ò‰9‰‘ ̺¿Ì¸¿ÂºÑ¼Ì¸¹¸Ì¾Í¼ÏɼÚÓÛÛÛ Ã¸¿¾ÍºÆ¼ÉÁ¿ÄÁ¾¿¼ÒÐҼ¸ÍÅ ¿Ä¾ÆÁ¼¹¸½Áüø¿Ä¸Â¾»Áº ‹è‘ŒŠòêëèæŠê牍9ý‰‰‰ŠŒ é荎û Á¿ÂÁƼÃÕÂÕͼ˾¿¼ÏɼÜÓÛÛÛ Ì¸¹ÁÂӼҾú¼ÀÁľ¼¾Æ¾¿¼ÍÁÅ ¹¸Ì¾Í¾¿¿Ê¾¼Ì¸È¾Í¾¼É¾ÌÂºÓ ŒóŒŽ‰ìŒæê‰æŠèê犉 Š‰‰ò‰23æè‰ì Á¿ÂÁƼÃÕ¹º½¼Ê¾¿Ä¼ÂºË¾Æ¼Ã¸Å ÃÁÌƾ¿¼¹¸Í̾þ¼Ã¸¿Ä¸¿¾º ظÌƺ¼Ë¸ÃºÆº¾¿Ç¼º¾¼Ã¸Ã¾ÌÅ ŽŒ9‰èòŒç‰ìêïìèì‰Ž‹èìꍏò扌ûû 6Œú ‰Žìèëæèòê‰õ ú½ºÆº¼ÒÐÒÓ º¿ÌÂÍÁø¿Â¾Ìº¼É¸¿Äľ¿ÂºÅ ºƾ¿¼Éº»¾Æ¿Ê¾¼Â¸Â¾É¼Ã¸½¾Å ‹èò‰‘‰Žêìõñè6‰‰ú‰ô‰9‰û 5‰ëè ‰éèëìꊋ‰Ž‰ Ý޾˺¼Æ¾Ãº¼ÌÁ˾»¼Ã¸¿Å ¿Ê¾Çà¼Æ¾Â¾¼áÁËºÓ ÆÁƾ¿¼¾Á˺¼º¿Â¸Í¿¾½¼Â¸ÍƾºÂ êê‰ç‰òêëèæŠê牍é‰ò‰ˆèéû ˺ÌÆÁ̺ƾ¿¿Ê¾¼Ë¸¿Ä¾¿¼Í¸ÆÅ ã˾ÉÁ¿¼Í¸ÆÂÕͼÖ×ØÇ É¸¿Ä¸½Õ½¾¾¿¼Á¾¿Ä¼Â¸Í̸¹ÁÂÓ ì艊‹ ç è  ú ‰ Š‰‰ýæèó‰ç èë2362õ ÂÕͼ˾¿¼Â¸½¾»¼Ã¸¿Ë¸¿Ä¾Íƾ¿ ä;ºƿÕǼø¿Ä¾Â¾Æ¾¿¼¹¸½Áà ÝÒ¾½¾Á¼Ë¾Íº¼ÌºÌº¼¾Ëú¿ºÌÅ 1è ŒëŒì5‰æê菐ŒŠ‰æò‰ 9‰ëê èòŒ‰ìêçèì ɸ¿À¸½¾Ì¾¿¿Ê¾Ó¼ß¸Ä¸Í¾¼¾Æ¾¿ ø¿¸ÃÁƾ¿¼½¾¿Äƾ»¼É¾Ìº Â;̺¼Æ¸Á¾¿Ä¾¿Ç¼Ë¾¿¾¼Ê¾¿Ä î芉æ‰ë‰4‰Š‰îêì‰ëýˆëêñ‰û òêæèæŒç ‰ ê牍ò荎‰ 9‰‰é‘‰èì‰ëꌊêê ƾú¼É¸½¾À¾Íº¼Ë¾¿¼ÌÁÌÁ¿ ¸ÍƾºÂ¼Æ¸½¾¿ÀÁ¾¿¼É¸Ã¹¸ÍŠþÌÁƼ¸Í̸¹Á¼¾Ë¾½¾»¼Â¸ÍÅ æ9è‰òúŒ‰ýŽô‰ ó Œ Š‘ ‰ 9  ì è Šé‰ìòŒòŒç  ‹ è ë ‰ ò ‰  ò ê  ì ‰ 9 ‰ é  Œ ó ê  6 í ‹ ‰ õ ½¾¿Äƾ»¼¹¸ÍºÆÁ¿ʾÇà¼ÂÁÅ ½¾ÆÁ¾¿¼ÒÐҼ˺¼Ùº½¾Ê¾»¼Æ¾ÃŠþÌÁƼɸ¿Ë¾É¾Â¾¿¼¸Ä¾Í¾ ˆèó‰çòꋌ牏é‰ò‰6’ ŽŒæìŒæ ÂÁÍ¿Ê¾Ó ÉÁ̼ʾ¿Ä¼ËºÉºÃɺ¿¿Ê¾¼Â¸ÍÅ ¹Áƾ¿¼É¾À¾Æ¼äáäÓ¼ãÆÁ¿Å 2362ýìŒóŒ9ç‰‘êé芌ì‰ë‰ ú‰ê쌏23ìêçèìéèë áÁ˺¼Ã¸¿¾Ã¹¾»Æ¾¿Ç¼ÉºÅ ̸¹ÁÂӼо¼Ã¸¿À¸½¾Ìƾ¿Ç¼ÉºÅ ¾¹º½ºÂ¾Ì¿Ê¾¼ÉÁ¿¼Â¸Â¾É¼Æ¾Ãº é9‰ëêú‰æ葉‘Œé荌9õ ó‰òô‰‘ »¾Æ¿Ê¾¼¾Æ¾¿¼Ì¸Ä¸Í¾¼Ã¸¿ÄºÍºÅ »¾Æ¿Ê¾¼Ã¸Ã¾¿Ä¼Â¸ÍÁ̼ø½¾Å À¾Ä¾¼Ë¾¿¼É¸¿ÄÄÁ¿¾¾¿¿Ê¾ æèìê‰7ˆ‰ ì ë ê ‰ ‘ ‰ ì  ê  ê  æ è ò ‰  Ž  ò ‰ ‘ ‰ Š Ãƾ¿¼Ì¾Í¾¿¼Æ¸É¾Ë¾¼Ö×Ø ÆÁƾ¿¼¸å¾½Á¾Ìº¼Â¸ÍƾºÂ¼»¾½¼ºÂÁ ÀÁľ¼Á¿ÂÁƼƸĺ¾Â¾¿¼Æ¸Ã¾Å ‰òèëëíëõ5‰ŠêŠ‰æê9Šè‘‰çŒç‰ ˆñ÷ñ  8ÿ ˾½¾Ã¼ÆÁÍÁ¿¼Ù¾ÆÂÁ¼ÆÁ;¿Ä ˾¿¼¹¸ÍÁ̾»¾¼Ã¸¿È¾Íº¼¾½Â¸ÍÅ »¾ÌºÌÙ¾¾¿Çà¼Â¸Í¾¿Ä¼ä;ºÆÅ ‹è‹èë‰é‰éèë6틉‰ò‰éèúèû ˾ͺ¼Ì¾ÂÁ¼¹Á½¾¿Ó¼Ø¸Ìƺ¼¹¸½Áà ¿¾ÂºÑ¼É¸Ã¸È¾»¾¿Ó ¿ÕÓ¼ 按ꉍý ó葉揈ëêýˆ‰‹ìŒø22ü4ùõ f"a-,"#"

››œ›œ–•œš˜™œ›

Ÿ ¡¢Ÿ¢£¤¢¥ £¦§£¢¥¨Ÿ©¨Ÿ£¦ª«¦

“–?”•–<”“B“ —C?<A:?”•–D–—˜œœEœ–:›F›œ–—:”•Gœ;<– š›™=“> –›œ=?š@™”A˜<:–F˜ F›žG —›œ˜š›™GF–›œ–F˜™H›ž›œ–I›J›œ›–K›™–LG–:›F›œ–—Gœš›™M N›J›œ›–GœG–F˜œE›LG–H™GF›LOœ›–››š–FGF–GK™–˜K›™›œM

猋‰9ú‰Ž‘苉돊芉ó‰ç‰ Ž‰‹èò‰‘‰Žêìý Œ‘‰æú‰õ ˆëꏊ葉óŒì牍ýéèë6틉‰ i,""(" Š‰ì‰ýŠèê犉ìêæèìê‰é‰çæê 1荎草ꏑ‰ú‰ëçŒ‹‰9ú‰Ž A " ,"  i  ! " ( ëŒû éèëŽèë‰ç‰é芋èìŒç‰‰‘‰Š ‹è‘ŒŠë‰ì‰ýˆëêñ‰9‰úŒ‹èëó‰óê ˆ‰Š‹ŒŽ‰‰‘’ ê‹ì‰Œ9ì‰èë‘ê9ú‰‰ìŽò‰òëêꑏ‰‹ç茋çè‰ë‰éæ‰è‘é‰èŠ‰ ìèì‰Žç葉9ê뉍‰‘‰ŠæèŠèæì‰ æèŠèæì‰õˆ‰ú‰Žú‰ý‘‰ú‰ëçŒû ‰ç‰Šè‘‰çŒç‰éè닉ê牍õ 扏Œóê6틉õ7íìí9ú‰ýæêæìèŠ ŠŒ‘‰êéŒçŒ‘3’õ83æ‰Šé‰ê62õ83õ ‹‰9Š‰æê9ìèë‘ê9‰ì‹è‘ŒŠë‰ì‰ 1荌ëŒìú‰ýŠ‰æŒç‰ò‰ëêé荎Œû Š‰æ‰çèéèŠêŠéꍉëèçìíëîëíï ëìêú‰êìè덉‘ç‰ŠéŒææèòêëê 牍ÿ01‰ò‰‘‰9éŒŽŒì‰‹‰Žê 슉 ê6çèìꍎú‰Žæ芌‘‰ìêò‰ç ñŒ‰Ž‰éèë쌍óŒç‰‹èëŒé‰ æè9ꍎŽ‰6ŒçŒéŠèŽŽ‰ŽŽŒ óŒŽæèéèëìêêêæ‰Ž‰ì‹è뎌‰ ðñˆŒòó‰ëô‰òêìèëæ苌ìõ æè‹è‰ëú‰Šèí‘‰ççè‹êó‰ç‰ çèò‰ë‰‰‹èëŠíìíëú‰Žì‰ç Šè ‘‰ô‰ç쌏çêê ŽèòŒŽò荎‰çŒ‹‰9ú‰Ž çèê犉쉍õ ò‰‘‰Šé荎芋‰Ž‰ô‰9‰‰ ŠèŠê‘êçê5÷5ú‰Ž9èò‰çŠ‰æŒç Š‰êç牉êééè荍ó‰‰òô‰ ‰‘ê쌏òêç芌ç‰ç‰‰ŽŽíì‰ êêý é‰é‰ëú‰õ ò‰ó‰òô‰‘éŒì‰ëõ ‹èëŽæêæ苉Ž‰ê‘‰ú‰ëõ4‰ú‰Žû ‰‘ìèëæ苌ìòêç葌9牍í‘è9 ú‰Ž‰ò‰õ öŠ‹Œò抉ñ÷øöñ÷ù‹êò‰Žéèúèû 1荌ëŒìþŒòêýéê9‰çú‰óŒŽ‰ ç菑ꍎ猍Ž‰ç‰ŠéŒæõˆè‘‰êêìŒý òꏋè7ëˆè‹è‘ ‰ìêçèìòê󌉑 ‰æ葉Š‰83ŠèêìòꋉŽêçè ìêø92ùýæèí뉍Žé荎ŒóŒŽ 4êò‰ç9‰ú‰‘‰ú‰ëý‹è닉Ž‰ê ‘èæ‰ê‰‘‰éí뉍üé荎‰òŒ‰ýþŒòê ì葉9Šè‘‰çŒç‰ç‰óꉍìèëç‰êì Š‰æú‰ë‰ç‰ììè늉æŒçéê9‰çêìèëû ‹èŽê쌏æ‰ó‰õŒŠú 荎ŒóŒŽ ò‰‘‰ŠòŒ‰æ莊荏ú‰ê쌏æꊌû ú‰Ž‹èë‰æ‰‘ò‰ëê íŠ‹íç4ꊌëõ Š‰æ‰‘‰9‘‰êéŒŠ‰æê9æèëꍎ ˆ‰ìíæíýŒæ‰êŠè‘‰çŒç‰‰Œòêèæê çè‹êó‰ç‰æèëŒé‰òêæè󌊑‰9 ‰‘ÿ01óŒŽ‰Šèë‰æ‰‰ò‰éèŠû ‹èë苌ìýé‰ò‰‰9ò‰ê‘ú6‰ŒéŠ‰ ‘‰æêò‰é芌ì‰ë‰ïꑊç葉9ê뉍 1荌ëŒìú‰ý‰‘‰Žç‰9‹‰êçú‰ òêì芌êõðꌍŽç‰é牍í‘è9 ‰æû ò荎‰ëèçìíëÿ01ýˆèêø23ü 牊éŒæ‘‰êõ÷‰Šèú苌쏏‹è‹èû ‹‰ì‰æ‰‰çæè揌ìŒçŠ‰æŒççè æè‰ìú‰Žìèëæèòê‰õ5‰ëè‰ò‰‰é23 æèŠèæì‰õ ‰é‰‹ê‘‰‘‰ú‰ëçŒ‹‰9ìèëæ苌ì ì‰æꉏðꍉø28ùýæèí뉍Žé芉û 4ùõ÷‰ŠèŽ‰ì‰ç‰ýæèó‰ç‰ô‰‘ ë‰é‰ç‰ŠéŒææèéèëìêÿê èëæêì‰æ 牊éŒæò荎‰ŠèŠ‹‰ô‰çèò‰û ìꊋ‰Ž‰çèú‰Š‰‰ýæèóè‰ëçû ‰‘‰Š î‰ò‰æ莊荏éèë쉊‰ýéèû òêë‰ì‰ç‰‰Ž‰ëé芉ò‰Ž‰ òŒô‰9‰‰î‘‰èì‰ëꌊýçèìèëû é芋è둉猉çè‹êó‰ç‰5÷5ý ÷òíèæꉏøÿ÷ùýÿê èëæêì‰æ êëû 뉉‹èëŠíìíëõ Œ‰ìêçèìòêæè按ê牍òèû íì퍏òê‰ó‰çŠèŽ‰Š‰ìꏑ‰Žêì ú‰Žòêì‰ú‰Žç‰‹ê扏ìèë‘ê9‰ì ‹‰ì‰æ‰çŒëæêú‰Žìèëæèòꉏæèû 6ŒçŒé‹‰ú‰çé荎‰òŒ‰Š‰û ‘‰ŽŽ‰øÿ‰êëùò‰ÿê èëæêì‰æ 7ˆè牑ꏉò‰éŒŽŒì‰ýéè늉û 9‰Ž‰ëꍏçóèŒòŠ‘ Šé‰ìòŒòŒçú‰êìŒ 8íŽú‰òêô‰ç쌏Š‰‘‰Šõ5‰çìŒ ‘è‹ê9ú‰ì‰õ ëꍎŠèŠ‹Œ‰ìé荎ŒóŒŽ‹èëèû æú‰ë‰ç‰ìú‰ŽŠ‰æŒççèöñ÷õ î‰òó‰òó‰ë‰øÿé‰òùýì‰çæ‰ìŒéŒ 扑‰9ê쌏ŠèŠ‰Ž‰ç‰ó‰òêé‰û 23ìêçèìéè‰ë9ó‰ìòèô‰ ‘‰æˆëêõ æè‰ç‰òêéèë6èé‰ìò荎‰‰‘‰ì îèëèŠéŒ‰‰æ‘êþ‰ìŒ‘ú‰Ž ‹Œìõˆè‘‰êêìŒýæèëꍎòêì芌ê 78‰ŽŠèŽ‰òŒ‹Œç‰9‰ú‰ Šè‘‰çŒç‰çè‹êó‰ç‰ú‰Žòêìèë‰éû 󉍎õ5‰ë草êìŒýìêò‰ç9è뉍 ˆëꏊ葉óŒì牑ý ýóèô‰ 9‰‰êê æꊌ‘‰æêõ4ꋉú‰Š‰‘‰Š9‰ëê æèò‰ŽŠŒòêçêêóŒŽ‰æ‰Ž‰ì é荎ŒóŒŽæèëꍎò‰ì‰Žìèëû ‰é‰‹ê‘‰êêŠèŠ‰6ꍎëèæêæìèæê ꋌ牏ŠŒ‘‰ê6’û23 Ž Š‰æú‰ë‰ç‰ìŒŠŒŠò‰Š‰9‰û 牍ÿ01õ ŒæìŒæ ŠèŠ‹Œ‰ìéèíì퍏‹ê扏ŠèŽû ‰ìŒæê‰æò荎‰çè‹èë‰ò‰‰ ‘‰Š‹‰ìæè9ꍎŽ‰6ŒçŒéŠèŽû æêæô‰ý‹‰ú‰çóŒŽ‰òíæ荏ï‰çŒ‘ì‰æ è‹ê9‘‰óŒìê‰Šèó葉æ牍ý Š‰æú‰ë‰ç‰ìýìè늉æŒçé‰ë‰òíæè ò2362õ ‘èé‰æê쌏ô‰9‰‰‰ç‰ ‰Š‰ìꏋèò‰û‹èò‰‘‰Žêìú‰êìŒ î‘‰èì‰ëꌊêêõ1荌ëŒìú‰ýçêê Ž‰ŽŽŒçèê犉쉍é荎ŒóŒŽ ŒçŒŠÿ01ò‰‹è‹èë‰é‰ï‰çŒ‘û éè늉扑‰9‰Šèò‰æ‰ëò‰ëê ò‰Š‰9‰æêæô‰ÿ01æèòêëêý òêìŒìŒéˆè æ‰Šé‰êéèëèæŠê‰ú‰ ‹êì‰Žò‰é‘‰èìõî‰ò‰æèŽŠè òꉏìêò‰çéè둌éèëŽêìè둉‘Œó‰Œ9 ‘‰êú‰Žæèò‰ŽŠèíìíõ ì‰æ‘‰êú‰ŽŠèŽ9Œ‹ŒŽêç‰Šêõ çè‹êó‰ç‰òêæêæèìêïú‰ŽòꑉçŒû 쉍ò‰æú‰õøìíù é‰ò‰ˆèéì芋èë2362õ5‰ë草 êêæèí뉍Žé芉òŒò‰ëê4‰Š‰ ŒìŒçŠèê犉ìêô‰9‰‰ú‰Ž 75‰ë草ê쌏牊ꏊèúèòê‰û 쌑‰9æè‹è‘ŒŠòêëèæŠê牍ý îêì‰ë‰ç‰Šèó葉æ牍ò荎‰ æèì‰9Œú‰9‰ú‰‰ò‰òêþ‰òŒŽ 牍èŠé‰ìçŒëæê6‰ò‰Ž‰ŒìŒç ˆ‰Š‹ŒŽ‰‰‘’ êô‰ 9‰‰òêŒóê6틉牍ŒìŒçŠèû æꍎç‰ìŠèŽè‰êéèëŽèë‰ç‰ ìèëæ苌ìõ éèíì퍏ú‰Žì葉쏉Ž‰ëìêò‰ç ê牏ŠèŠ‰Žò‰ëêè ‰‘Œ‰æê 1荌ëŒìæ‰ú‰ýæê‰é‰éŒú‰Ž 쉍ò‰ìèëæ苌쏊èó‰òêó‰Šê‰é葉û Žèì‰9Œêëèæé퍏é荎ŒóŒŽæèëû ‹èò‰û‹èò‰‘‰Žêìõ 7þ‰9牍òꏈŒë‰‹‰ú‰ú‰Ž çè挑ê쉍Šè6‰ëêìèŠé‰ìòŒòŒç ‰ìê5÷5òꉍŽŽ‰éçŒë‰Žæè按êý ‰ç‰Š‰æŒççèÿ01éè둌òêéèëû ú‰‰ú‰Žë‰Š‰9ýæí鉍ýò‰ 쉏Šè6‰ëêæêæì芏ú‰Ž6í6íçò‰û ˆèŽŠèæ葉óŒìú‰‰ò‰‘‰9 ‘è‹ê9òèç‰ìò荎‰ 튋íçæ‰ó‰ ò‰‘‰ŠçèŽè‘‰é‰õˆè‘‰êêìŒý æ‰ú‰æ‰Ž‰ìú‰çꍏÿ01ò荎‰ ‘‰çŒç‰æ苉Ž‰êì‰ŠŒú‰Žòꑉú‰ê ú‰Š‰ò‰ëêé‰ë‰æè6Œëêìúÿ01õ ‘‰ŠæŒŽŒ9‰ú‰õ é芌ì‰ë‰ïꑊç葉9ê뉍‰‘‰Š ‹è‘ŒŠ‰ò‰î‘‰èì‰ëꌊõ‰òêú‰ý Š‰æê9òêóŒŠé‰êéŒ‘‰é荎ŒóŒŽ ìè닌牏‰ç‰Šè‘‰çŒç‰éè닉ê牍 ò荎‰‹‰êçòêìê‰ééêìŒŠ‰æŒç 5Œ‰‘êì‰æú‰Žæ‰Š‰ìèìŒòê9‰ë‰éû þèëò‰æ‰ë牍é荎‰Š‰ì‰ý æèŠèæì‰õî‰ò‰‹‰Žê‰êêéèíû çè‹èë‰ò‰‰ô‰9‰‰‹‰ëŒêê ú‰ŽŠèíì퍏‘è‹ê9‰ô‰‘ò‰ëê çè‹êó‰ç‰ú‰Ž‘è‹ê9Š‰ŠéŒ ø‹‰ë‰Žç‰‘êìêò‰çéè둌òê錍ŽŒì‹ê‰ú‰ 牍óŒŽ‰‰ç‰òêë‰æ‰ç‰í‘è9æèû ò荎‰ìêçèìæè9‰ëŽ‰ñé62333 ì퍏òê‰ó‰çŠèê犉ìêéëíæèæ 才Ž‰ì‹è늉ï‰‰ìõ 鉑‰Žêêê ìêçèìé芌ì‰ë‰ú‰Žòê‹è‘êú‰õ ŠèôŒóŒò牍‰æéêë‰æꏊ‰æú‰ë‰ç‰ì Š‰æŒçýëèòùõ‰ŠŒòê‹èëêì‰ò‰ ‘ŒëŒ9ô‰ëŽ‰ÿ01ýŠè‘êéŒìꏊ‰9‰û éèëí뉍Žýé荎ŒóŒŽ‹êæ‰ é芋èìŒç‰‰‘‰ŠæèŠèæ쉏‹èû ‰‰çæ‰ú‰æŒç‰ò荎‰æ莉‘‰ 5‰ë草êìŒýçŒëæêêê6ŒçŒé ò‰óŒŽ‰ô‰ëŽ‰ÿ01æèòêëêõ Š‰æŒçæ苉Ž‰êì‰ŠŒò‰ò荎‰ æêæô‰ýòíæèýò‰ç‰ëú‰ô‰õø9òúù Šèê犉ìêæŒŽŒ9‰èòŒç‰ìêï æèë쉏êæêú‰õ ‰ú‰ë‹èë‹èìŒç æè按쌏ú‰Ž‹èë9Œ‹ŒŽ‰òèû ‹è뎌‰ý ó葉æú‰õøìí‰ù

›ž– 495 6 78 95 4897 7 78 68




™š›œžŸœ ¡š—˜

GSJHTIOSJ JKULNTMNNOOPVNQMRK L I N NWOXJU 0123

Š‹ŒŠŽ‹Ž‘’Ž“Š”“ŠŽ‘•–‘

ËÞÝðÝÌÞÚÍÎêÝÏÞÚÐíÝÙÑÞÞîÒÏÝà0ÓÚÜåÝØ â×âã×ØÙÛÝÞÚÛÜôÖÝÚêÝÞÝ ï×ØÖÝÚç×ÞÝÖÝÝÞÚç×ØÖÝÞÝðÝÞò È£¬­«§®£§¥É£°¥Ê

æÜíÖÝÞàÚêÙÚü×çÝÖÙðÝÞàÚæ×ÞÙÞ èéò ì×ÞÜØÜÖÚÝÞßßôÖÝÚäÝÞåÝ üôâÙïÙÚùùÚ÷äøÚøùàÚêîÚìÙõ ðÝÖÙàÚçØôï×êÜØÚç×ÞßÝåÜÝÞ ÷ÝÞÝÚü×ÙïÖÙâ×öÝÝÞÚêÙíÝÛÜõ ÛÝÞÚï×ÖÙÝçÚíÙâÝÚÖÝðÜÞÚï×ÛÝíÙ ôí×ðÚä×âçØôÚ÷ùýÚÛ×çÝêÝ çÜïÝÖòÚü×âÜêÙÝÞàÚÚêÝÞÝÚêÝõ çÝÖÚêÙúÝÙØõÛÝÞÚï×ÖÙÝçÚÖÝðÜÞ â×íÝíÜÙÚ1äëûò ÿ÷ùýÚÖÙêÝÛÚçÜÞîÝÚïÜâõ ã×ØÚêÝîÝÚÝíÝâÚÖ×ØÖ×ÞÖÜÚï×õ ç×ØÖÙÚ1ú×ðÚÝÖÝÜÚäÝçÜÝòÚÝêÙ ç×â×ØÙÞÖÝðÚçÜïÝÖÚÖÝÛÚêÝçÝÖ

ê×ÞßÝÞÚã×ïÝØÝÞÚÖ×ØÖ×ÞÖÜà0 Ö×ØÝÞßÚêîò æ×â×ÞÖÝØÝÚÙÖÜàÚÝÞßßôÖÝ ÖÙâÚÝïÙïÖ×ÞïÙÚøóóüÚ÷ùýà 1úðÙ×íÚæÜîÝÞÖôÚâ×ÞîÝâõ çÝÙÛÝÞàÚãÝðöÝÚêÝÞÝÚÛ×Ùïõ ÖÙâ×öÝÝÞÚêÙÝåÜÛÝÞÚíÝÞßõ ïÜÞßÚÛ×çÝêÝÚâ×ÞÖ×ØÙÚÛ×õ ÜÝÞßÝÞàÚÖÙêÝÛÚâ×íÝíÜÙ ÷äø÷ò ÿ÷ÝÞÝÚÖ×Øï×ãÜÖÚêÙßÜõ ÞÝÛÝÞÚÜÞÖÜÛÚç×Þß×âãÝÞßõ ÝÞÚãÙêÝÞßÚçÝØÙöÙïÝÖÝàÚç×Þõ êÙêÙÛÝÞàÚãÜêÝîÝàÚïÜãïÙêÙ Û×ØÝÖôÞÚêÝÞÚçÝÛÜÝíÝâÝÞ

ë×ØãÝßÝÙÚçØôßØÝâÚÙÖÜÚêÙõ ÝåÜÛÝÞÚêÝíÝâÚø×ÞúÝÞÝ ä×âãÝÞßÜÞÝÞÚÝÞßÛÝÚì×õ Þ×ÞßÝðÚ÷Ý×ØÝðÚèøäì÷éà0 ÜØÝÙÚ1úðÙ×íò þÝØÙÚÙÞÙÚèÛ×âÝØÙÞéÚïÙõ êÝÞßÚçí×ÞôÚøóóüÚêÙíÝÛÜõ ÛÝÞÚêÙÚüôâÙïÙÚùùÚ÷äøÚøù êÝÞÚØ×ÞúÝÞÝÞîÝÚÝÛÝÞÚêÙõ ïÝðÛÝÞÚ5Ú1ßÜïÖÜïÚ5ò 2×ØÛÝÙÖÚðÝíÚÙÞÙàÚæÜíÖÝÞÚâ×õ ÞßÝÛÜÚïÜêÝðÚâ×â×ØïÙÝçõ ÛÝÞÚç×ØïîÝØÝÖÝÞÚÝêâÙÞÙïõ ÖØÝÖÙ3Úï×ãÝßÝÙÚÜã×ØÞÜØò 6789

YZ[\]^_`]^abcd\]^e\fagcahiecd\jaklelamjl^l

;<=;>?0@ABCDE0F0äôïÚçôíÙïÙÚïÜêÜÖ ànÚåÜÖÝòÚë×ã×ØÝçÝÚåÝâÚï×Ö×íÝðÚÙÞïÙê×Þ â×í×âçÝØÚÛÝúÝÚçÙÞÖÜÚçôïÚÙÖÜÚíÝÞßõ Ï

Ï Ï Ñ Ë  Ï Î üÝÞÖôØÚäôïÚë×ïÝØÚÝÖÝÜÚêÙÚÛÝöÝïÝÞ ÙÖÜàÚç×ÖÜßÝïÚã×ØðÝïÙíÚâ×ÞÝÞßÛÝç ïÜÞßÚâ×ÞÙÞßßÝíÛÝÞÚíôÛÝïÙò Ö Ù Ö Ù Û Ú Þ ô í Ú Û Ù í ô â× Ö × Ø à Ú ý ô ß î Ý Û Ý Ø Ö Ý ç× í Ý Û ÜÞ î Ý à Ú î Ý Ù Ö ÜÚ ã × Ø Þ Ý âÝ Ú æ ÜØ ô çÝ Ö Ù üÝÜØÚëÙÞÚç×ØÝïÙôÞÝíÚèüëé Ö×ØÙÚÛ×ÜÝÞßÝÞàÚá×âãÝßÝ ï×âçÝÖÚÖ×ØåÝêÙÚÝêÜÚâÜíÜÖ ü×çÝíÝÚëÝßÙÝÞÚóâÜâÚëÝÞÛ È£¬­«§®£§¥É£°¥Ê

ä×ÞåÝâÙÞÚæÙâçÝÞÝÞÚèáäæé êÝÞÚëÝÞÛÚìÜÖÙÝØÝÚÜÞÖÜÛ â×íÝÛÜÛÝÞÚç×Þî×í×ïÝÙÝÞ ç×âãÝîÝØÝÞÚ âÝïÝíÝð ÞÝïÝãÝðÚëÝÞÛÚñ×ÞÖÜØîò óïÝÙÚâ×íÝÛÜÛÝÞÚôØÝïÙà çÝØÝÚç×Þê×âôÚâÝïÜÛÚÛ× ÛÝÞÖôØÚê×ÞßÝÞÚâÝÛïÜêÚâ×õ Þî×ØÝðÛÝÞÚçÜÖÜïÝÞÚÖÙâ ç×ÞßÝöÝïÚ÷äøÚøùÚÛ×çÝêÝ çÙâçÙÞÝÞÚúÝãÝÞßòÚûÝâÜÞà ü×çÝíÝÚñÝãÝÞßÚëÝÞÛÚìÜõ ÖÙÝØÝÚýôßîÝÛÝØÖÝàÚæÜßÙØÙ ÖÙêÝÛÚã×ØÝêÝÚêÙÚÖ×âçÝÖòÚþÝí ÙÞÙÚíÝÞÖÝïÚâ×âÙúÜÚ×âôïÙ çÝØÝÚç×Þê×âôÚï×ðÙÞßßÝ

ê×ÞßÝÞÚïÝÖçÝâò ÿüÝíÝÜÚâ×âÝÞßÚæÜßÙØÙ ÖÙêÝÛÚêÙÚÖ×âçÝÖàÚðÝØÜïÞîÝ ÝêÝÚç×ØöÝÛÙíÝÞÚíÝÙÞÚîÝÞß â×Þ×ØÙâÝÚïÜØÝÖÚÙÞÙòÚüÝâÙ ÖÙêÝÛÚÝÛÝÞÚã×ØãÜÝÖÚâÝúÝâõ âÝúÝâòÚñÜâÝÚÙÞßÙÞÚâ×Þî×õ ØÝðÛÝÞÚïÜØÝÖÚÙÞÙàÚÖ×Øï×ØÝð âÝÜÚêÙãÝúÝÚÝÖÝÜÚÖÙêÝÛòÚë×õ ßÙÞÙÚïÝåÝÚÛ×ÞÝçÝÚîÝÞßÚâ×õ Þ×ØÙâÝÚðÝØÜïÚïÝÖçÝâàÚïÝâõ çÝÙÚâÝÜÚâ×ÞßÜïÙØÚï×ßÝíÝà0 Ö×ßÝïÚæÙçÜÖÚîÝÞßÚÖ×ØïÜíÜÖ ×âôïÙÞîÝò 1ÛðÙØÞîÝÚïÜØÝÖÚÛ×çÜõ ÖÜïÝÞÚÖ×Øï×ãÜÖÚêÙÖ×ØÙâÝÚôí×ð

ìÜÖÙÝØÝÚýôßîÝÛÝØÖÝàÚøôã×Øõ ÖÜïÚáÙíÙÛÚþÝØîÝÞÖôò ÿüÝâÙÚîÝÛÙÞÚÜïÝðÝÚÙÞÙ ÝÛÝÞÚã×ØðÝïÙíòÚäÙðÝÛÚãÝÞÛ ÝÛÝÞÚâ×Þß×âãÝíÙÛÝÞÚï×íÜõ ØÜðÚÜÝÞßÚÛÝâÙòÚ÷×ÞßÝÞ úÝÖÝÖÝÞàÚðÜÛÜâÚêÙÚÞ×ßÝØÝ ÙÞÙÚâÝïÙðÚêÙÖ×ßÝÛÛÝÞòÚ2ôðà çÜÖÜïÝÞÚðÜÛÜâÚÜÞÖÜÛÚç×õ Þß×âãÝíÙÝÞÚÜÝÞßÚÞÝïÝãÝð ïÜêÝðÚÝêÝÚêÝÞÚå×íÝïà0ÚÖÜÖÜØà 1ØÙ3ÚþÝíÙâÝÞàÚîÝÞßÚâ×öÝõ ÛÙíÙÚçÝâÝÞÞîÝÚâ×ÞÜÞÖÜÖ ç×Þß×âãÝíÙÝÞÚÜÝÞßÚïÙâõ çÝÞÝÞÚï×ã×ïÝØÚøçÚ455ÚåÜÖÝò 6789

â×ÞåÝêÙÚïÝïÝØÝÞÚç×í×âçÝØÝÞÚãÝÖÜà æ×ÞÙÞÚèéÚêÙÞÙÚðÝØÙòÚäÙÞÖÜÚÛÝúÝ çôïÚçôíÙïÙÚÙÖÜÚçÜÞÚç×úÝðòÚ÷ÙÚíôÛÝïÙà ç×ÖÜßÝïÚçÙÛ×ÖÚåÝßÝÚâ×Þ×âÜÛÝÞ ãÝØÝÞßÚãÜÛÖÙÚã×ØÜçÝÚÖÙßÝÚç×úÝðÝÞ ÛÝúÝÚçÙÞÖÜÚÖ×Øï×ãÜÖò ùÞ3ôØâÝïÙÚêÙðÙâçÜÞÚêÙÚìÝçôíõ Ø×ïÖÝàÚÝÛÙãÝÖÚÛÝúÝÚçÙÞÖÜÚçôïÚÖ×Øï×ãÜÖ ç×úÝðàÚÛ×ØÜßÙÝÞÞîÝÚêÙç×ØÛÙØÝÛÝÞÚøç

æÝÖØ×ïÛØÙâÚäôíØ×ïÖÝÚýôßîÝÛÝØÖÝÚùçÖÜÚù ìÝê×Úþ×ÞêØÝÚêÙÛôÞ3ÙØâÝïÙÚÛ×âÝØÙÞ â×ÞßÝÖÝÛÝÞàÚç×íÝÛÜÚíÝÞßïÜÞß â×ÞîÙïÙØÚêÝÞÚâ×íÝúÝÛÚÛ×ã×ØÝêÝÝÞ ç×íÝÛÜòÚ2ÝÛÚíÝâÝÚÛ×âÜêÙÝÞàÚç×ÖÜßÝï åÝßÝÚã×ØðÝïÙíÚâ×ÞÝÞßÛÝçÞîÝÚÖÝÛÚåÝÜð êÝØÙÚ2ôÛôÚäØôßôòÚä×íÝÛÜÚâÝïÙð êÙç×ØÙÛïÝÚÜÞÖÜÛÚâ×âç×ØÖÝÞßßÜÞßõ åÝöÝãÛÝÞÚç×ØÙíÝÛÜÞîÝòÚ6op.

Ï Ñ 8 8Ï Ï Ð Î 7 Ð Õ Ï 9 : Ï êÜÞßÙÚêÝØÙÚÛ×ØÜïÝÛÝÞòÚüÝõ 5òÚ÷×ÞßÝÞÚâÝÛïÜêÚâ×õ ÖÝÞßòÚæ×êÝÞßÛÝÞÚçÝêÝÚÖÝõ ÝïÙÚç×ÞÝâãÝðÝÞÚÛ×ú×çÝÖÝÞ

È£¬­«§®£§¥É£°¥Ê

Ø×ÞÝÚÖ×ØåÝêÙÚïÝíÝðÚç×Øï×çïÙ ïÝÝÖÚâ×íÝÛÜÛÝÞÚç×Þß×úôØÝÞ êÙÚïÙïÙÚÛÝÞÝÞÚÛÙØÙÚçôÞêÝïÙ ÖÜßÜÚâÝíÝðÚâ×âãÜÝÖÚßôÞõ úÝÞßÝÞÚîÝÞßÚâ×ÞßßÝÞßßÜò È£¬­«§®£§¥É£°¥Ê üÝØ×ÞÝÚÖ×ØÞîÝÖÝÚêÙÚÖÜãÜð ÜßÜÚÖÙêÝÛÚÝêÝÚç×ÞßÜÝÖ ¢££¤¥¦§¦¨¥¤©ª«¤£¬£¥­£®¦ ¯£ª©§£¥¯©±©§¤¦§®£§¥­£§®¢£ ¹£§®¥­©ª¢©²¦£¥¬©°£¯«¯£§¥¢«£¤« Ö ×ç×ØÖÙÚã×ïÙÚã×ÖôÞòÚåÝêÙÚï×åÝÛ ¯£°£§®£§¥±©§²¦²¦¯¥£²£°£³ ´«®£¥¬©§¹£§®¯«¤¥¯©±©§¤¦§®£§ ±©¯©ª´££§¥¢©¢«£¦¥±©ª¬¦§¤££§ ï ÝöÝíÚêÙãÝÞßÜÞÚðÝÞîÝÚêÙÖÝõ ¬©§´£²¦¯£§¥±©§²¦²¦¯£§ ­£§¹£¯¥»ª£§®µ ±¦³£¯¥¹£§®¥¬©¬­£¹£ªµ¥¸£ ÖÝÚï×ê×âÙÝÞÚØÜçÝàÚï×ðÙÞßßÝ ¢©­£®£¦¥¢£ª£§£¥«§¤«¯ ¾¿£²¦¥´£§®£§¥¢£¬±£¦ ¬©§¹©­«¤¨¥³£°¥¦§¦°£³¥¹£§® ¬©¬­«£¤¥¯©³¦²«±£§¥°©­¦³ °©¬­£®£¥±©§²¦²¦¯£§¥³£§¹£ ­©ª±»¤©§¢¦¥¬©ª«¢£¯¥¤£¤£§£§ ãÙïÝÚâ×Ø×ÖÝÛÛÝÞÚÖÜãÜðÚÖÜßÜ ­£¦¯µ¥¶©ª¬£¢«¯¥´«®£¥²©¬¦ ¬©§º¦±¤£¯£§¥¦§¢¦§¹«ª¥²£§ ³¦²«±¥²£§¥¬©§¦¬­«°¯£§ ï×ç×ØÖÙÚïÝÝÖÚß×âçÝÚãÜâÙ ¯©¬£´«£§¥­£§®¢£¥²£§¥·©®£ª£µ ¢£ª´£§£¨¥¤£±¦¥­£®£¦¬£§£ ±©ª¬£¢£°£³£§¥­£ª«µ à0ÚÜØÝÙÚÜïÖÙÚýÜêÝò ¸£¥¬©§¹©­«¤¥¬£¢¦³¥º«¯«± º£ª£§¹£¥¬©§º¦±¤£¯£§¥¢©»ª£§® ¾Ã£ª©§£¥¬©ª©¯£¥¦§¦¥³£§¹£ 55í ×ðÚÛÝØ×ÞÝÚÙÖÜàÚíÝÞåÜÖõ ­£§¹£¯¥¦§¤©°©¯¤«£°¥²¦¥¸§²»§©¼ ¦§¤©°©¯¤«£°¥£¤£«¥º©§²©¯¦£À£§ ¬©§®£§²£°¯£§¥»¤£¯¨¥²©§®£§ ÞîÝàÚêÙ íÝÛÜÛÝÞíÝðÚØ×ÙÖÝíÙõ ¢¦£¥³£§¹£¥¬©§®£§²£°¯£§ ¹£§®¥¬©¬¦°¦¯¦¥¯©º©ª²£¢£§¥»¤£¯ ¯©¬£¬±«£§§¹£¥¬©ª©¯£¥­¦¢£ ïÝïÙÚÖÝðÝ çÚç×ØÖÝâÝÚ2ÜßÜ ¯©¬£¬±«£§¥£¯£²©¬¦¯¥²£§ ²£§¥À£¤£¯¥¢©¯£°¦®«¢¨Á ¢£´£¥¬©¬£§¦±«°£¢¦¥²£¤£¥²£§ äÝíÚäÜÖÙðÚ îÝÞßÚêÙÛ×ØåÝÛÝÞ ¯©º©ª²£¢£§¥»¤£¯¥²£°£¬ ¤£¬­£³§¹£µ ¢©­£®£¦§¹£µ¥Ä£§®¥¢©±©ª¤¦ âÜíÝÙÚðÝØÙÚÙÞÙÚêÝÞÚêÙÖÝØß×Öõ ¬©§¹©°©¢£¦¯£§¥¬£¢£°£³µ ½ª¦£¥£¢£°¥Â£²«ª£¨¥¿£À£ ¦§¦°£³¥­¦­¦¤¼­¦­¦¤¥¹£§®¥¬©§¼ ½£²£³£°¨¥°£§´«¤¥²¦£¨¥¯©º©ª²£¢£§ ¶¦¬«ª¥¦§¦¥´«®£¥­©ª«´£ª¥¢££¤¥¦§¦ ²«¯«§®¥¤¦§²£¯£§®¥¯»ª«±¢¦¨Á ÛÝÞÚï×í×ïÝÙÚçÝêÝÚâÙÞßßÜ Ö×ØÝÛðÙØÚãÜíÝÞÚûô×âã×Ø ¬»ª£°¥´«®£¥¢£§®£¤¥²¦­«¤«³¯£§ ¤£¯¥¢©²¦¯¦¤¥¦°¬«À£§¥±©¢£§£§ ¤£§²£¢¥Â£³Å«²µ¥Æ¤»§Ç

ÒÏÓÑÔÏÐÕÏ

èéàÚÖÙÞßßÝíÚêÙÚëÝÜïÝïØÝÞÚäÝõ ÛÜÝíÝâÝÞò ìÝíÝâÚÙÖÜÚïÜÝïÝÞÝÚç×Ø×âçÝÖÝÞ ÖÙÖÙÛÚÞôíÚÛÙíôâ×Ö×ØÚï×ã×ÞÝØÞîÝÚâÝïÙð ØÝâÝÙòÚûÝâÜÞÚÖÝâçÝÛÞîÝÚç×íÝÛÜ Þ×ÛÝÖÚâ×íÝÛÜÛÝÞÞîÝòÚì×ïÛÙÚê×âÙõ ÛÙÝÞàÚã×íÜâÚÝêÝÚÛ×Ö×ØÝÞßÝÞÚâ×Þß×õ ÞÝÙÚâôÖÙ3Úç×ØÜïÝÛÝÞÚÖ×Øï×ãÜÖòÚùÞ3ôØõ âÝïÙÚêÙç×Øôí×ðàÚç×íÝÛÜÚï×Ö×íÝð

íÙÞêÜÞßÙÚïÖØÜÛÖÜØÚãÝÞßÜÞõ ÝÞÚêÝØÙÚç×Þß×ØÝïÝÞÚåÝíÝÞ îÝÞßÚâ×Þ×âç×íÚêÙÚÖÜßÜò ÿ÷ÝðÜíÜÚÖÝâÝÞÚêÙØ×ÞúÝõ ÞÝÛÝÞÚêÙãÜÝÖÚê×ÞßÝÞÚã×ÞÖÜÛ â×íÙÞßÛÝØòÚ2ÝçÙÚçÙðÝÛÚÖÙâ ÝðíÙÚâ×ÞîÝØÝÞÛÝÞÚÝßÝØÚêÙõ ãÜÝÖÚã×ÞÖÜÛÚÛôÖÝÛàÚâ×Þî×õ ïÜÝÙÛÝÞÚçôÞêÝïÙÚÝöÝíÚîÝÞß åÜßÝÚã×Øã×ÞÖÜÛÚÛôÖÝÛòÚæ×õ ðÙÞßßÝÚÖÙêÝÛÚâ×ÞßßÝÞßßÜ ç×Ø×ïÝçÝÞÚêÙÚãÝöÝðÞîÝò 2ÝçÙÚï×úÝØÝÚÛ×ï×íÜØÜðÝÞ ïÖØÜÛÖÜØÚÖÜßÜÚÙÞÙÚâÝïÙðÚÛÜõ ÝÖà0ÚçÝçÝØÚÜïÖÙÚýÜêÝò ø×ÙÖÝíÙïÝïÙÚÖÝðÝçÚç×Øõ ÖÝâÝÚÙÞÙÚÝÛÝÞÚâ×Þ×íÝÞÚãÙÝõ îÝÚøçÚ4ò55ò555àÚêÙÖÝØß×Öõ ÛÝÞÚÝÛÝÞÚï×í×ïÝÙÚêÝíÝâ öÝÛÖÜÚÖÙßÝÚãÜíÝÞÚâ×ÞêÝõ

ðÜÞÚ5àÚêÙíÝÞåÜÖÛÝÞÚê×õ ÞßÝÞÚØ×ÙÖÝíÙïÝïÙÚÖÜßÜÚÖÝðÝç êÜÝàÚîÝÛÞÙÚâ×âãÝÞßÜÞÚêÙõ ôØÝâÝÚ2ÜßÜÚôíôÞßÚÙíÙßÚêÙ ïÙïÙÚÖ×ÞßßÝØÝò ü×çÝíÝÚëÙêÝÞßÚæ×åÝØÝð äÜØãÝÛÝíÝÚêÝÞÚìÜï×Üâ ÷ÙÞÝïÚü×ãÜêÝîÝÝÞÚ÷ùýà ûÜØïÝÖöÙÛÝÚâ×âÝçÝØÛÝÞà ç×ÞÝâãÝðÝÞÚãÝÖÜÚúÝÞêÙ ïÝâçÝÙÚãÝÖÝïÚ!""#$%&#'(%êÙ ×âçÝÖÚç×ÞåÜØÜÚåÝíÝÞàÚêÙõ âÝÛïÜêÛÝÞÚÜÞÖÜÛÚâ×â×Øõ íÝÞúÝØÚÝØÜïÚÛ×ÞêÝØÝÝÞò ÿùÞÙÚîÝÞßÚâ×âãÜÝÖÚÝØÜï êÙÚï×ÛÙÖÝØÚÖÜßÜÚâ×ÞåÝêÙ âÝú×ÖòÚ÷×ÞßÝÞÚç×ÞÝâãÝðõ ÝÞÚãÝÖÜÚúÝÞêÙÚïÝâçÝÙÚãÝÖÝï !""#$%&#'()%Û×ÞêÝØÝÝÞÚÖÙêÝÛ ïÜêÝðÚâ×íÝÛÜÛÝÞÚÝÞÖÙïÙçõ

Û×ÖÙÛÝÚã×ØçÙÞêÝðÚåÝíÜØÚêÝØÙ åÝíÝÞÚÝïçÝíòÚ2×çÝÖÚïÝÝÖÚíÝâõ çÜÚðÙåÝÜÚâ×ÞîÝíÝÚç×ØÖÝâÝ ÛÝíÙà0ÚÖÝÞêÝïÞîÝò ü×çÝíÝÚæ×ÛïÙÚäÜØãÝÛÝíÝ ÷ÙÞÝïÚü×ãÜêÝîÝÝÞÚ÷ùýà øÙðÝØîÝÞÙÚâ×ÞîÝÖÝÛÝÞàÚØ×õ ÙÖÝíÙïÝïÙÚÖÜßÜÚêÙíÝÛÜÛÝÞ ï×ãÝßÝÙÚÜçÝîÝÚç×ØíÙÞêÜÞßõ ÝÞÚÖ×ØðÝêÝçÚ&!*+%,!-%ýôßõ îÝÛÝØÖÝÚÙÞÙÚåÜßÝÚÜÞÖÜÛÚâ×õ ÞÝâçÙíÛÝÞÚÞÙíÝÙÚîÝÞßÚÖ×Øõ ÛÝÞêÜÞßàÚîÝÛÞÙÚ3Ùíôïô3Ùïà ï×åÝØÝðàÚùä2üÚêÝÞÚÙÛôÞò ÿæ×Ö×íÝðÚØ×ÙÖÝíÙïÝïÙÚï×í×õ ïÝÙàÚâÝïîÝØÝÛÝÖÚÖÙêÝÛÚÝÛÝÞ ãÙïÝÚíÝßÙÚâ×Þî×ÞÖÜðÚÖÜßÜ ï×úÝØÝÚíÝÞßïÜÞßòÚ2ÝçÙÚÖ×ÖÝç ãÙïÝÚã×Ø3ôÖôÚêÙÚï×Û×íÙíÙÞßÞîÝò 67./890123/4565/



?@ABBB@@?C@@

?@ABBB@B]JAB

?@ABBB@B\D\A

?@ABBB@B]K@K

?@ABBB@@?\BJ

?@ABBB@@?\]\


0123035361783690 907 7 3233 

 !"!#$"%

&'(')*+,-./+01'23 DC""

45%5" "65% 67 86!579:;" %559:<"5%= >?<"!#4@"" @""5 ! 5"#A% !"!B%5#$"% !"!BC7""#$"%#

ÂÃÄÅÃÆÇÈÉÇÊËÌÉÍÎÍÏÍÇÂÃÐËÑÇÒÓÏÉÔÕËÑ klmnopqrsotqurklmtovo kwmwurxlyz{ypr|lmlv}woy >% AD;E?FG H"C

ÙÚÛڂ€Üڄ¬ŒŽ“¬Š‘Š’‹†– ‡”‹…”“ †ŠŒŽ‡”‹…”“’ Ÿ‹ŒŠŒŒ“”  ”’“‹…ˆˆ†‡ŒŠ’˜ Š’”Š ”Š’Œˆ¬ŽŠªŒ‰›‰‡‰š“†‡– “†…“•ŒŽ†›†Ÿ¢ŠªŒ‰›‰‡‰š «†‹Œœ”‡”ŽˆŠ‘‡”‹…”““†‡Ž†›”“ ‹Ž”ˆŽ“Œ›”‡Ý†›‡Šš›†‡Œ‹›Ž ›†‡••ŒŠ“‡ Š”“‹•Š ˆ‡†Š“Œ•ˆ•…’‡…†ŒŠ•”Š’•Œ …•ˆ‰Š•ŒŽŒ‡”‹…”“•ŒŽ†›†Ÿ Š “‡‰“‰‡˜£Œ‘…†Š’•Š‡”‹…”“ŒŠŒ Ž†ˆŒ“‡‡†…†ŠŠ‹Š‡”‹…”“˜ ”“‹¢ŠªŒ‰›‰‡‰‘Š’›†”‹ •ŒŽ†›”“–Ž†›”“Ž†ˆŒ“‡¨…Þ¥ ”“˜«Š– ¦Š•…†‡ŒŠ’“Š‡Š’Š‹†Š’ŒŠ– ~€‚ƒ‚„…†‡†ˆ‰Š‰‹ŒŠ §¥ˆŒ”Š“”ˆ‹†Š ’•– ª¦Ž¯§°‰’‘ˆ‡“›†‡›’Œ ‹ŒŠŒ•Œ“Š‹˜«†‡“”‹›”ŸŠ‡”‹– “”Š³´µ¶·¸¹•Œ‰ˆŽŒšˆŸŒ‡…†ˆŠ  ˆ‡”‹…”“…”ŠŸŠ‘›†‡”ˆ”‡Š ŠŽŒ‰Š‘Š’“†‡”Ž‹†ŠŒˆ …”‡’‡“†“…‹†Š’†…”˜ ›†‡Ž‹‹†‡†ˆ•†Š’Š …”“•ŒªŒ‰›‰‡‰“†‡Ž†›”““†‡’Š’’” ”šŸ‹…Œ‡Ž†‹”‡”‹…”“‘Š’ ˆ†œŒš•Š›†‡••Œ›’ŒŠ›¬Ÿš “ˆ•Œ‡ŽˆŠŽ†‹”‹– ™‰Š•ŒŽŒ•†‹ŒˆŒŠšŽ†– ‹†Š‘”‡ˆŠ›†›†‡……– •Šœ†Š•†‡”Š’‹†Š’‹Œˆ†‡”ŽˆŠ ›†”‹‹•Œ“Š‹“†‡Ž†›”“›†‡¬‡Š ›ŸˆŠ•›†›†‡…›’ŒŠ‘Š’ Ž‘‡ˆ“—Š•‰Š†ŽŒ˜™‡†Š ›†Š‡Š‘ˆ”‡Š’•Œ‹†– ˆ†“Ž†‹›ˆ‰”Š“”ˆ…‡ ˆ‡†Š“†‡ŒŠ ˆ–ŒŠ ˆ…‡¬ŒŽ“¬Š ŸŒ ”…”œ“š›ŸˆŠ•‘Š’›†‡– “Œ•ˆ“†‡•…““Š•‡Š’Š˜¦ˆ …••Ž‡Š‘šŽ““ŒŽ“Œˆ Š’ŒŠ’“ˆ†ˆ”“Š›•Š ›”‡”Ÿ’†Š•‰Š’‘Š’••Œ ‘Š’•“Š’˜ ¬‡Šœ‰ˆ†“ˆ‡†Š‹“Œ“†‡ŒŠ ˆ˜ Ÿ†‡Š›Œ›Š‘ˆ‰‡Š’‹†Š’ŒŠ– ˆ†ŠŒˆŠ†ˆ‰Š‰‹Œ“†‡Ž†›”“ ˆŠŽ†‹ˆŒŠ‹†Š”‡”ŠŽ†– «Ž‡²Œ¬Š’Šš°‰’‘– ©•…”Š‰ˆŽŒŸŠ…†ŠŠ‹Š ™‰Š•ŒŽŒ“ŠŸ“†‹…“‹†•Œ“Š‹  ˆŠ‘˜¿ÀÁ ‹†Šœˆ”…ˆ“ŒŒ“Ž†ˆ‰– Œ‡ŒŠ’›†‡ˆ”‡Š’Š‘”ŽŒ˜ ˆ‡“˜ª†ŽˆŒ…”Š“ˆ›ŒŽ ‹ˆ‡‰˜ž†•Š’ˆŠ ¨ŒŽŒˆ‰‰Ž“†‰…‰‡‰ŽŒŽ•Š ‹†‡“•Š“ˆ‹†Šœˆ”… 4%4 FF"D E:ß Š‰‹Œ ‡†ˆ‰Š‰‹ŒŠ‹Œˆ‡‰šŽ“ …“Ÿ“”Š’“ˆ’Œ‹†‡†ˆ Ž†”‡”Ÿ›”‡”Ÿ’†Š•‰Š’ 7A"5 A …† ß! ŠŒš“†‡““ŒŸ–““ŒŸˆ†‹›Š’ ŸŒ‡”ˆŠ•†‹Œ‹†Š ’•– ‘Š’ ”‹ŸŠ‘‡“”ŽŠš Œ "####D ßCE% ‹…ŒŽ•ŒŸŠ“‹‹†Š – …”‡“†“…‹†Š’†…”˜©Šˆ– ˆŽŒŒŠŒœ”ˆ”…‹†“ŒŸ†‹– ˆ† è 57 ‹”‡ %C Š‘“‰ˆ‰–“‰ˆ‰‹‰•†‡†Š˜ Šˆ‹†‡†ˆ…”Š“ˆ›ŒŽ …“Œ“†‡Ÿ•…‹†‡†ˆ‘Š’  75 ¡‹…ˆŒŠŒ ”’•Œ‡– “†‡”•ŒŸ‡…ˆŠš‹†Š’Œ– ˆ”‡Š’›†‡”Š“”Š’˜ # %###= #### à !%% %####é7####E 4%%7# Ž  ˆ Š…‡…†Š‘†•Œ Ž Š’“‡“–‡“‹†‡†ˆ“ˆ ¡†Š’Š‰‰ŽŠ‘ŠŽˆŸ %"<"!####A 6% ›”‡ ”Ÿ Š•‰Š’•Œ…Ž‡– ›ŒŽ›†‡Ž†ˆ‰Ÿ‹††›ŒŸŒ ˆ‡‘“”ŒŽ“†‡Ž†›”“šŽ†”‡”Ÿ î%58 …Ž‡š“†’† 5"#### ‡ ”“ ‹…†‡†‹…”Š˜ žª«˜ “Œ‹™—¨ª¦Ž¯§°‰’‘ˆ‡“ ß87% 7% ¢Œˆ•Œ‹ŒŠ“  ‹† ‹Œ  Œ Ÿ š  “ † Š “ ” £† ‡  ¬   • ‡ Œ  …† ‹Œ ˆ Œ ‡  Š Š’Ÿ‡…•‰•‡Œ…†‹– éE $@ ‹†‡†ˆ“ˆˆŠ‹”‹†– ŒŠŒšŽ†ˆ†‰‹…‰ˆŠ’’‰“™—¨ ‹† %5%6 ›  œ ³´µ¶·¸¹º»¼½¾¹’‡ˆ‡‘ % C5" ˆ”ˆŠ…†ˆ†‡ ŠŒŠŒ˜£– ­™†‰‹…‰ˆ—‹ŒŸ¨†‹ ® “”ŒŽ 5##% 5 Š‘ ›ŒŽ‰‰Ž…‡†Ž†Š– 75% 56% ‘Š’ˆŠŽ š‹†‹Š’’” ª¦Ž¯§°‰’‘ˆ‡“›†‡– “ŽŒ…• ›”Šž†…“†‹›†‡ !7 @ ›†›Š›‡Š’‘Š’›†‡“Š‘ ŒŠŒŽŒ“Œ±‹†Š”ŒŽˆŠˆ‰Š•ŒŽŒ ŠŠ“Œ˜¦†Š“ á## Ö:ÖA77 ”Š‘š“Œ‹ŒŠ’ŒŠ "  C    %  6     5 7  7C%CC “  ˆ  ˆ ”‡  Š ’  • ‡ Œ  ¤ ¥  ˆ Œ  ‰ ’ ‡  ‹ ‹† ‡ † ˆ  ˜  ¦” Œ Ž  Š  Œ Š Œ  ‹† ‡ † ˆ  ‹† Š ‘ ” ‡  ˆ  ŠŽ…Œ‡ŽŒ…‡ 7 5 C 6 ãä!   666%7" Ÿ Š‘   •Œ Ÿ ‡ ’  Œ  Ž † ‡ Œ › ” …† – Ž ”Ž ”Š‹† Š   •Œ Ž † ›” Ÿ › ”‡ ”Ÿ  ’ † Š •‰ Š’…†‡†‹…”Š D ß    !  G6 ###"7%# D%%4E > ‡  ˆ ˜ ˆ  ‡ ‘   “ ” Œ Ž  ‘  Š’  ‹† Š’ ”  Ž Œ ŠŒ  ˆ †   Œ Š’ ˆ ”… ‘Š’†›ŒŸ D%5Fë £†›†‡…Ž”…Œ†‡›‡Š’ “†Š“Š’±†Š‰‹†Š›”‡”Ÿ “ŒŠ’’Œ˜£Ÿ¬‹†‡†ˆ• AC "" ? 4 …Ž‡‘Š’›†‡›ŒˆŸ“Œ ’†Š•‰Š’…†‡†‹…”ŠšŠ“‡ •Š‹†Š”Š’’”…†‡Ÿ“ŒŠ î# •Œ % ‹† ‹›†‡ŒˆŠ•”‡Œ›”‡”– “”Š“”“Š†ˆ‰Š‰‹Œ•Šˆ†– •‡Œ…†‹†‡ŒŠ“Ÿ’‡•…“ ×× 5!G …ŒŸ 7A"### ”Š“”ˆŽ†ˆŒ’†Š•‰Š’˜ Ž†“‡Š †Š•†‡˜ ‹†Š’†Š“ŽˆŠ•Œ‡Œ•‡Œˆ†– C# 67 ¦†Š“” 7C%5" "##% Ž     š  ‹† ‡ † ˆ  Ÿ ‡ ”Ž « •  Ž  “ ” ˆ† Ž † ‹… “  Š ‹ŒŽˆŒŠŠ•Šˆ†›‰•‰ŸŠ G !%G5### ê7ë% %"CC$%G## ‹†‹Š’’”“ˆˆ”‡Š’•‡Œ ›”Š›ŒˆŒŠŒš“Œ‹™—¨ ‘Š’‹†‹›††Š’’”˜¿ÀÁ

8%"E C @5D"C " 7 7 #%C$7$# C !57% >8 C! 8%7 ! !%"6 55% %%Gìç %57%       5     C  ! 5  8A"% ë   8 C  C!7   %  7   5 7  %  # =5% ? 5 5  C !"### ;   E  8  C      !     ## 75G#C%C "  F    < "     %  6 %C5××× DCE7 â8%"" 75C5% ? ?C %% ê75@ 5767C %756" %$"5" %  5%C%575 7%@ %5 C% 5! # C"C%!C# C557 !5%% 7%5" ""% 5 ?5# 87%8@ %%5%$5 ê%"%C7 5ï5 # ! 5 %5%76# H%7Gã "C5 >!A 5577$#à5 8! "×ãä!6 ðî% 5 %C 75# 8  C6% !!56 % 6 6 %  % 5 % C  % 7  # # # 9"$"Ø C57!  % # #   5 7  % 7        6 E%7C% 7% #åä ß77% í% 5% IJK %65% %C#5"%%6 7 ãä!7C% LMNOKIPQPJRSTUVWXPYTZTXP[R\]^\[P_RZRU_TW\PNW`WZPabcW\[W\PYRZ`WUWPKbUPdIeP]W\P[TZ T #5 75 !% í!èèC %  × 4 5 % " 5 7 MK ` fP g P h ^ [ i W j "57! × 5æç!%5 7%75### "##5755%##

ñöòøóúôõ÷öûòü÷ñõöüýô øùþôýùôýõùóõ

ÿ01234527383 >2?727 70^943? ÿ0452^2^34 ÿ0^h0?9[38234 ^02h0139? [9>0[ [?3Z01 P# M "     M $ = @ #    # S $    

$  $ 6 3  F $   V V #   @   T$ $ S  # # $     # $  " A 3 G$ #  3$  

#   $  4  1394 1394 134534

F$$ #*%% X $ $M$$ # `N$$4# 3# `$ N ##4>089 LSTN ; $#$4L @# *;)'$'<<< G$ ! 5##" @NP %+()6 3L A# $_ b%+3 67(M'L)D #< $$ $#%+( )6)&&8 87%$&$ + ++7 7< = 

       

      ]  G* U@ _  A  G # 4 # $  & &   $ ; * ) 7 a ( ) ' 7 * D %D N#   + G$

 + % * + 4 " * ' % %  ,-.///---1E1 ,-.///---:9/ ,-.///-/.E-:      

       M # <    $ $   3    ! T 7 '4 $  @    # S $  * % % 4   $ #   $ #  %%<# QA #I# #N$4$+#$$ P $ 4 $( %4**&%A !"#$"%&'()(,-.///--,012 ((*+'' T &'%5GNG"%&*D%+,-.///--,210 # !"%+()6(*)''8&%&(&7&,-.///---299 )%+'%+ *& D&8)+% # A#$T _HN Ha @ 6 %&'8)*(&*DD*6A,-.///--,/2#5$$ $ %#+(*"F*$;* );)# L# (DD;D$D 8 87 +$ % &"%'+7(* )&6*(#&*8+$666 G M(' (S%##&'L( *&S!" %&(%(&7*A +8+D(*%%D(D76 #$S$ $T

#7%#% $G* R     # b 3$    4  

 5    * ( %  @$ #    A3@A e   N#  Q 6 M  ) &    

$ 

  ;  ;    #  ;   ! " % & * & & 8 8 8 % & ' * & 8 ( ' ( % D ,-.///--,99. 87+ ,-.///--/E1/ )+ (&+% J

()7&*%)8& $#$ (%!"%&'6 "PA6 &6FN fQ %8) \&% #  VVQ M4 N# SL $4$ %+()6 M488**DDD 6C# $ %8F7F+)GF "LA # # "+,-.///--,92, 87  $$ !"%&$7& )) $++,-.///--,::: "G$<#%&(&)7*((+88,-.///--1/,, <# # $ # = S$ M A# #V,-.///--,-/: 7+ GM 1394 1394 ,-.///--,09: !  #   #   5   # 4   $  6 # 4  ; $

   ;     

  !  GLQ@ PQ @  Q

  PA6 %&+*7&*+7&%D P $  $ # L# $ @P=

 <   # $ 249Z0?79[37 ,-.///---9E$

LJ@ 8;;# $4=!"@Q6  $ +'#4 !" %& +7%6*U #'S$TI* % A $4 Tÿ0452^2^34 $ FC %&PC ((7D 8)%D$8,-.///--1/E0 *&+,-.///--,.:9 (+&8+) ((A# 'TL) @#;,-.///--,9.:   #    O # $ 4    $ 6 A#3$ #$\;GKG!GL )LT   H 

#  " % + ( ) 6 ) * ( ' % ' 8 & + ' % % % m9 73[ 3 a@L #b@ ,-.///--//.2 G@ GG #NN NG# <# #$6 ;GLQ@#Q "PA*()8KA $ 8 4 < $ #4##$ # @ #4 <7 + &%% # P #$$F3@M #CC # %&'7+&&8(%D) # #; #   $ # _   c  #  $ !   # P   $  # GLQ@  L  L S  M 4 6 M

 33  $ @

 ;

   GKa & 4 b ; # ; #  % & ' + * & & ( * D & % 6 % + ( ) 6 =$$ %&&*+((%)7( P " %&7&)%8%*)8) ! G$%&'7+'777+,-.///-/0.1E ++ &'*+%+% ,-.///--1-2B$#   # $ 6 "P $4Q A < #e@ ,-.///-/E::. M ,-.///-/:2-- A ,-.///--,2E9 $ # G# 

 f  B ! " % & ( & % ' 6 N$ $<  

 # <# PC" GL  L$#A3@AG PA)&*+fg 8(D%D%a P #b#a5b%+()b (&%&))& %&+6 *I '7# '$'G %$ MaN $< #(bD  " ! #K GA <M8(%4 L $ # #APQ6 * 7 & 7 * ) 7 * 8 a P M  I   # @ D e 4 3 % + ()6 PQ G # G  #   #   $ $   ,-.///-/:.90 8 + ' ) * D ( ) ( ) + % % % & * + + D % % % % % 3L   #     =S  #  $  G@G !" %&*7+&%*'*&' ,-.///-/.2- # $ #  $ #  $   $       >2?727 #$##$ ,-.///--,:-9 N 3i  L! A##F*$6+#G$

+ LH G# P# ! $  4  # #C  L$#GLQ@PA6'*D86 #  ##(),-.///-/00,0 7*(;%; )#  n  

 $ N #  L $ #   

 ! %&*'8"&8$ +#*8)=   

 GNG $ *! '6 *$(Q U# ;$!" A

$###5$$S#;$PC aH b ,-.///-/E/-: @ PSP# ;P $#)&'&)' @ A# A #"! @# I $$e,-.///--,E:E "H$ 6 !&'88+(D6&&(%(7N#,-.///-/:2:, %&*D7**&++'' ,-.///--//E, GLKAA3G6*46 L$#GLQ@!P $ P$MPCGS#;;#5$6 3$ T$S# $< A #     & 6 * + G$

$ $  =4$$L$$# #G33 PA'%*%NCG##A#  !"+88*D%& =$# $# D$\'%$; ! $  A#   7  #  *')&+ %&((7D+8()%)4##,-.///-/E,10 dT *'%L #G6 $$!"%&'(+D7,-.///--,0,E # ###%&7&8DD7D7D8 %&((7D%&*D7* #]$!"%&'(6 @ MN$@& ,-.///--,.9: &+&78%*& ,-.///--,,.9 @   A  $  3 

$  B C  $ 6 e  5 " % + ( ) 6 & 8 8 & % % % & ' ( ) + % ) ' D D D ,-.///-/012.   $$ 4= ! $ $ #  # 

   # g#   H  N #  # A # + ' 6 +Dc B%&*88&,-.///-/:9-E %7D+ $ FT 

$  

#  L 

 L')(+%(%&**,-.///--,11: +&+(7( 83j9Y2^?k8 F 3@ #J "G$K# #5# # @

 @ H5# I$$ L $ L  S $ #  L  <  5 ! 4 # T$  $   + ' 4   7 ( ' 4 LA$M F A N

K$ #!" $M$ N$ A # # ;##LP &+'&(+DD*'4 <# #$ #!" #%e+()6D*%D ' &'$

 ,-.///-/.,2: ,-.///--,:-/ I$ &A;#L$ "%+()6,-.///-/:E9E ')))&D 3 CS=+ #Da $ *+G$

b=

P "G# LS;L $ ")! 7$*&&#M&&D46

 # %&*( a'*)(*Q b+C &* ! )8 ' K #++O'G GN3 GNP" 7"*6DG$ 5 * 6 ( & (  AAN

# B + & 8 KA& W ! " %&*#6 7 ' & ) % & * * * ' & D7P " * % 6 7 * P  + ( ' ,-.///---0:9 ';( &&)<$ *&88# $$" # " #    '%"*%G$ "QLCL',-.///-/:0.E **(+7 <<<S## +4S,-.///--,::/ ; 8k[01Yÿ045943ÿ34 @ $

555; <$ #5# >089134534 3i 3 # (% 6 +%%  5 " S ; $ $ 4  !"  L+$)8)6Je #"GLQ@ ! A$ "@ PA6 << $5 #;M@# 4&PL'&)'+(D*+),-.///--//-/ )++ 107Yÿ?9Z3[ Q N 4 #   6 PC # PC < $< O"! ;;### "Q 6 *'e  "%+()6&,-.///-/./2, D')&) $ CL   + 8 ( $

  G $  3 G$K%&'()7)(7D)D $ #5B+'%!" #  S   #S$6 V@ 

6 $##6# $6 ! #5# @ G  =#$R

 # 8'#%S 3 ,-.///--,.-0 % + ( ) 6 7 & D D + + 3   H 4  J#  %&*&%)*&%&)& ;   

 $  

 4 6 $ # PC L

" L $ #  GLQ@  J # )+'J# $ _ @$= T ##<# $ ,-.///-/E-/, +8(+)'+%&*&%)%8',-.///--/-/9 8%& +'ACC%&7&8D'&(*)%,-.///-/:0,1 L$$$ ; #S#$ !" PA6+&*'6_M # %+()6(&88*D*%&*()8%7%+ <+'%# #=M 4,-.///-/.22: $ 6 ,-.///-/.1,E $ LF\\##I# PS )]'P 44 a + )4RAANR b @   $ 4  # 

  #  N   # 6 3 # S  #   #   # #  $   # < PC" $S4#$#PC R

6 %+()6)*D)*%3J#6PS# <%&*7D+8(&&&&,-.///--,.E: 4 l ; $   M@$ # T )+( # $   S $  # 3 # S   3H6 L@6 G 6 GN36 GNP6 3L    ) + '    + + '    = $  #  $  %&*7D+7)D*8%%+()D+,-.///-/E:22 %)%%) # #M$#KN !"%&(&7&,-.///-/E0,, 7%7D)& !# 7%(*!Q GLQ@ S##T  +%< *% #4Q $La%+()bD7%8+DD(&,-.///-/.11/ &D((' @ C;_ @$=T,-.///-/.22. [?3Z01 FQ#"(&7'*8$D H$ PA8  T$ #  !  # L  

  P  M $ 

 G ,-.///--/,,9 FAA GG GNP #S $ #  P L $ L# SN$N 4T# $4# # @ G$<N#L $ #3# = 7%6 '% P SPC A 3 G$ < 3 PC PC Q# "T$#&'&*%,-.///--,.09 %( G$ PA G #  L $ 

  $  4   $  #   A # G GN3  U " LJ @ 5 $$ $ a A#  L Lb ! " G$   P  (**''

'***#%&( &74D* * '*#* *%!" )L'$'$8S& #$!"%+()6 %&*++%&+%&''%+()6&7,-.///--//E1 +'*'+' +6 )(&)(7 @$# 3" $ 5'7 " !  %+()6D8+7)7+%&*++8D,-.///--,9EE ')D(( ;=S$#M++'!"),-.///--,-12 ( *  

+(%)&6(',-.///--/09*77+%D(7(%(6 # P $ ## #+&,-.///-/.02E FH L+%$% * d Q % + )  G#    G$ #  PS   3  G

#  4=F # ,-.///---E,. PC%+()6&'*6 G$G#! #"D,-.///--1/,1 ++7(++ MD7DDN @ G #=4   6 4    # M  L  S $  I#   $   #   

  # C # #  K  #  U  C # $ #  S # $ <= F$ 

 # S  P ; N <  = G$ S #  ; ; #     

   L$ "%&**+'%+88* <#  aa# +)4b PS bU]l$ # $$# $#V3 * ))8#* H # ;6 %&$'++#&6 $\;$#"H #%&'$8)7+ %)! 6 ,-.///--/-E0 5$$#4#,-.///--,E-, ## ÿ0^h0?9[38234 4 $ 

% & & ( ( P< % & % PGN T$   % + ( ) 6 8 & & + + 8 8 l$ # R6 ,-.///--/--2 P3J  S  F \ #  P

   K 5 ! " P $      

 

   

  Q36 *@+7 ((*5$$ # ; W F3 4$ # R # *8'  G$S# PC  A

   #  #  4   $  # %&*D%7&&&&)* I3       O !" % & * + + ' ) D ( 7 6 &6*+IA $ #,-.///--/.E: *+ P 

        

 <#   $ $]$"%$ ,-.///--,0/0 # # A G GN3 GNP # 6 ,-.///--/0E, +'4 #$,-.///-/E/2E $ 5! +()#6(*;+;'#%+P D%&'&(A D,-.///--,E,: &+'+)* N# 4 # #  #  #  $    " % & 7 & 8 D 7 7 7 ' & 7  # 3 \ N 66 H # W* %$ %%

 !3 P < $ 8 8* # #$ l$ #(P%RS+( ]%R+PAAN %$&< +7'*S%*&K&H 5+A$ ,-.///--,/1.    #   84D)# D)7 8% (* 84,-.///---/01 #+#% # 4F ^02h01 39 ?  L  D * D D ' 9>0[ ## =   #S ; $ 6 ,-.///---9// !"%&(&7)+%88'8a $,-.///--/210 b #$#"P#$4#55$ # L#$ HPF#[A @    #   # 

$   # 

 #     #   $ <  #   

 4  V A  S #  G # < # 4    $ LJ FC $  $$ !" T$$S##$!")'%%''e6 N# 5  ## # ;! < $< (+ P ]!")&&7(D ,-.///--,-11 ;a%; # =  ; T

* % %  # 5   # " 

"  $ # #  ;  ";P #$ 5%$&'#(D7&N (&(#7,-.///--,102 # # O$5BD*DD!D8(%+&& ,-.///--,:/2 +()b(%%**++ !L "%&' (&8S7# 7+D' (M 3 #,-.///-/:,-, 7 ' 70^943? 1394 1394 ,-.///-/E02: F5 @3 M  4 S # $ < @   S # $   5 # G$ #   4   

     

#   = PF !   A$ #     $   P 6  #  < $  D6 $ 6 3 # S ` N$ $ 4 # 3#  ` 4 #       L# $

$  <   + ) 4  @P  S $  

6  5 # <$   # $ #   5 #      $  _  7 % G$

$ $  * % %   #  #

  $ 4    # $   $  LJ   6 +%*+

 %D %%

 # #  $ # ;  $ # #    $  TU L   7 ( 7 ( 7 7 ) & ( ) ) ) ( & ( % ;M #  ; $  $ !

! " 3  I# % + ( ) 6 D ) ) ( ' ( )   F C ! " ( ) 7 D % % D 7 ( % 7 7 D & ' ) 7 ' ) (   #     #  _QPG<f$D),-.///-/E09. )('() +%%(**')7)%&'+D+8)D%DD H4'L"D)D)8%*',-.///--1/0, 8'8+' ,-.///--,9/9 ,-.///-/.990 ,-.///--,:/: ,-.///-/..-2


0123

67869 8 745

!"#$%"&#'()*#'++","- 

./0121HIJKLMN 3/45OKPQ 61R78/pY95 : ; 5 2 < 2 1 / => 3? > 2 @ 1 : / A / B < : / C 8 3D 1 6 / E7 ; 1 : 8 @ / F 1 : / G: < 7 ; 1 : 8 @ aVS\VYnlY[SfYpYSaVSfV[Vw} ˆY‰hnVWSoZj\mY[kY[SfYjoYcs

Ž‘’“”•Ž“–—“˜—“– •’“–™’š™š”›Ž“‘œ

HLJSTSUVWVSXYZT mpYn[qYwSUZ[V[S]^~uv`s €VSfYWmSfVfVSjZjY[kSWVaYlSYaY [Y\S]^_`SaY[SUVWV iZ[mnmWSXYZ[Y\wScYnmfT fYWmom[SWh[kSfYjoYcSWZnfZaVY UYbZcYS]dd`SeVT [qYSaVfZaVYlY[SWZjoYWSfYjT aVSYnZYSoY[WYVSV[Vs ÖÞÛÒÙÞéàÕØÚè fYWYeY[S YfYb oYcSaVfZlVWYnSoY[WYVwSfZcV[kkY UZjZ[WYnYSVWmwSUm\lhhnT óŽ ™´š·¾ô “” ›š “Ž õ·£»·½ ÓÞÜØÑáÓÒÓØÔÙØÚææÞÔÒÙá×ÔÙØßÞÒáÜØØÒÕÛà àÖÚëØÒÛÔÚæØÚç ghWYSiZaY[SV[VSjZ[kYlm oZ[km[pm[kSWVaYlSfZZ[Yl[qY aV[YWhnSŠ[VWSrZbYlfY[YSgZkVYT ¬· ¹ º £ ± ¶ ö ¾ ¶ · ¿£ ª· ¼ ßÞÖÞÓØÖÞÒâÔÚæØÚÒÛÔÚëÔâÞØáØÚÒÙÔéÞÜ WZnoYlfYSjZj\mY[kSfVfY jZj\mY[kSfYjoYcsSyj\YmT WY[S]Šrg`SrYnY[kWnVWVfwSUmT  Ÿ £ ÷ «£ ± ¶ ö ø ³ ½ ¹ ³ £ ªŸ © à éØëØáÒßÔÛÓØßÒÖØÛÓØÜã jYlY[Y[S\ZnmoYSobYfWVl Y[SYWYmSbYnY[kY[SjZj\mY[k nY[WhwSjZ[kYlmVwSoVcYl[qY äÞßØÒÖÔÚâÞÕÞÒÛØÖÞÜÒê×áàÖÒÓØâØ aY[SlmbVWSpZnmlSqY[kSaV\YT fYjoYcSpmkYSWVaYlSYaYwSoYfWV fZ\YkYVSoZ[kZbhbYSlZ\ZnfVcY[ Ñ ÉÊ ËÊ Ì Ê ÍÎ ÏÐ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ø Ú Ò Ö Ø ÛÓ Ø Ü î Ô î Ø Õ ÞÚæÒá×ÛàÚÞßØÖèÒÛÞÖØÙÚëØÒáÞßØ eY[qYSaVSoV[kkVnSoY[WYV oZ[km[pm[kSpmkYSxmZlwSlYbYm oY[WYVSfYYWSV[VSlZlmnY[kY[ ÝÞ Ö Ø ß Ø ÝØ Ú Ò Þ Ú Þ Ò Ü Ø Õ à Ö Ò á Þ ß Ø Ò à Õ Ø Þ á Ø Ú á Ô Ûé ØÚæáØÚÒéØÚáÒÖØÛÓØÜèÒÓÔÚæÔç rYnY[kWnVWVfSlYnZ[YSfmbVW YaYSjV[VjYbSlVWYSpYaVSfZkY[w} fYnY[YSaY[SonYfYnY[Ys Ûà Ù Ø Þ Ò â Ø Õ Þ Ò Ó Ô Õ Þ Ù Ø á à ã Ò ä Ô å Þ Ù Ò ÛÔ ÛØ Ú æ Ù × Ù Ø Ò î à æØÒáÞßØÒÛÞÚßØÒÙÔéÞÜÒØáßÞêÒâØÚ jZ[aYoYWVSWh[kSfYjoYcSaVT lZbmc[qYs ygYjVSjZjY[kScY[qYSomT ßÞÚæáØßÒáÔÖØâØÕØÚÒÝÞÖØßØÝØÚÒßÔÕç á×ÚÖÔÚÒßÔÕÜØâØÓÒÓÔÕÖ×ØÙØÚÒÖØÛÓØÜ oY[WYVSV[VsSUZbYjYSbV\mn €YnVSoY[WYmY[S‚ƒ„…†wSfZT [qYSamYSjhWhnSnhaYSWVkYSm[Wml ÜØâØÓÒÖØÛÓØÜÒÞÚÞèÒéÞÙØÒÛÔÙÞÜØßÒêØáßØ âÞÒ×éîÔáÒÝÞÖØßØÚëØÒÛØÖÞÚæçÛØÖÞÚæã âÞÙØÓØÚæØÚãÒËØÚëØáÚëØÒÖØÛÓØÜ ËÞÖØÒáÞßØÒéÔÙØîØÕÒâØÕÞÒÚÔæØÕØ bZ\YnY[SqY[kS\ZnYlcVnScYnV mfYVSbV\mnSbZ\YnY[SWYcm[SV[Vw jZ[kY[klmWSfYjoYcSaY[ ëØÚæÒâÞÜØÖÞÙáØÚÒÝÞÖØßØÝØÚÒÞÚÞÒØâØç ÙØÞÚèÒÖÔÓÔÕßÞÒïÔÓØÚæÒëØÚæÒÛØÖëØÕØç iV[kkmS]^tuv`SlZjYnV[w [YjoYlSfYjoYcSqY[kSaVWV[kT m[WmlSjZ[klh‰ZnSfZbmnmcSYnZY ÙØÜÒåÔÕÛÞÚØÚÒÓÔÕÞÙØáàÒëØÚæÒéÔÙàÛ áØßÚëØÒáÔéØÚëØáØÚÒÖØâØÕÒÖØÛÓØÜè pmjbYcSfYjoYcSqY[kSaVT kYblY[SeVfYWYeY[SqY[kSpmjT eVfYWYSjmbYVSaYnVSoY[WYVSrYT ÖØâØÕÒØáØÚÒáÔéÔÕÖÞÜØÚÒÙÞÚæáàÚæØÚã ÛÔÕÔáØÒÛÔÛÞÙÞÜÒÛÔÚëÞÛÓØÚÒâàÙà cYfVblY[ShbZcSoZ[km[pm[k bYc[qYSnV\mY[wSjmbYVSaYnV nY[kS‹ahkScV[kkYSrY[WYVS€ZT žŸ ¡¢£¤¥¦¤§¨©¡ª«§£¬žŸ­Ÿ§®§¢ ìØÕÞÒÖÔæÞÒÓÔÚæÔÙ×ÙØÒÖÔÚâÞÕÞ ÖØÛÓØÜÒÛÔÕÔáØÒâØÙØÛÒáØÚß×Úæ jZ[xYoYVSfYWmSWh[SoZncYnVs om[Wm[kSnhlhlwSobYfWVlS\ZlYf ohlwSpYaVSjZjY[kS\ZbmjSjZT ¯°¢¡¯±¡¬ ¡¬£ ² £ ª³ £ ´ µ ´ µ ¶ · ¸ · £ ¹ º » º ¼ £ ± · ½ ¼ · ³ £ ± · ¶ · ½ ¾ ¼ ¶ ³ ¼ ³ ¹ £ ¹ · ½ ¾ · ¼ Ü Ø Õ à ÖÚëØÒÛÔÛØÚæÒØâØÒßÔÛÓØß ØßØàÒÖØáàèÒáÔÛàâÞØÚÒÛÔÚåØÕÞÒßÔÛç yz{S\YkYVjY[YSlYjVSfmfYc jYlY[Y[SfZnWYS\ZlYfS\hWhb jYaYVw}SmpYn[qYwSUZ[V[S]^~uv`s ¿º»·À£»³¼µ¿º³£¹·¿¸·À²¹·¿¸·À£Á·½¾£¿µ½º¿¸ºÂÃ Ö Ø ÛÓ ØÜÒëØÚæÒßÔÕÓÞÙØÜÒÖÔÓÔÕßÞ ÓØßÒÖØÛÓØÜÒßÔÕâÔáØßÒàÚßàáÒÛÔÛç jYmS\mY[kSfYjoYcwScY\Vf[qY jV[mjY[SWZnfZ\YnScYjoVn gZamYSjhWhnSVWmom[S\Ynm Ó Ù Ø Ö ß Þ á ÒáÔÕßØÖèÒâØÚÒÖØÛÓØÜÒ×Õç éàØÚæÚëØãÒìÞÒÑàÖßÕØÙÞØÒîàæØèÒÙÔéÞÜÒéØç xY[klmbSlYnZ[YSjZjY[kSlmT æØÚÞáãÒèíØ WYlSYaYSWh[kSfYjoYcSaVfV[Vs aVfZbmnmcSYnZYSoY[WYVSV[Vs YaYSfZlVWYnS\mbY[SŒonVbSWYcm[ cm[s àÖÚëØÒÛÔÚîØâÞÒÓÕÞ×ÕÞßØÖ ÚëØáÒÝØÕæØÚëØÒëØÚæÒæÔÛØÕÒÛÔÛàç |YaV[qYSjYmSfYqYSjYfmlY[ ‡YclY[ScYjoVnSfZjmYSfZjYlT V[VwSoYaYcYbSoZ[kYpmY[SlZ y€mbmSfZ\ZbmjSWYcm[S^ÄT nY[kSfYnY[Y[qYw}Sm[klYoT ÓÔÚæÔÙ×ÙØÒÕÝÞ ÖØßØÒâØÙØÛÒÛÔÚëÔâÞØç ÚæàßÒÖØÛÓØÜÒâØÕÞÓØâØÒÛÔÛéàØÚæ obYfWVlSWZnmfSaV\YeYwSWYoVSnZohWw fZjYlS\YlYmSjZ[pYaVSWZjoYW rZjlY\SfmaYcS\ZnWYcm[TWYT Å^wSlYjVSfYjoYVSoYWm[kY[S\ZbV [qYs]ÆÇÈ` áØÚÒßÔÛÓØßÒÖØÛÓØÜã ÖØÛÓØÜãðñò

1XûX ùúûüýþÿ0123ú4ý3 XùXù XùXù 4úÿ024úÿ0 4úÿ024úÿ0 : 76L6 7 7 $ L 56797 6 7  6  C67 ,6

7$ '6$6! : 765 $6! 56 "I "8 6 \C 6$6 6 7 C & \56 7 ^6 $   7 6 7> > % & (;;*?*; 7896 ! 9 7 '( 6)**))'*+ ,!" # 77 $ 6 $+6-856)67+$89B 7 6 5 B )--5 4 7 $"8 "%:) 6" $ !  6  $ %& 

76767$6+89> 6-  $   E ?<7 G$% &./0111//.32P 74 6 F- 

>$

& $

 6+6 7 6 6 7 7  -7=6&5" I7 *B ./0111/1KKK. ./0111/12/3. 7 

" , 76 &7 6>7 > 7 > 85 =89887 @A$&'*'B ??77$ 85  

D @ 66 Q 4  6$ 55 6 7 :) 576 - 7 6 6 6$;+8C 6$ +8 , +F- 85D",>  7 #H, 85 <(?F)(('"7  ]= ./0111//./VJ 7^ 77 $7 7 "7  7 $ 6 

7 Z' ?6"6 

 

 >9 7>C > >8 >! 6 B 8! 6 +56 7 9 6 6 66 $ ;6> $6  D6 7 5

 5

 56 

 5 B F*( $ >b')) 6>C>,97 %&'' B :7 -% 

 &'**;<./0111/10031 )));; +8C7 -%&'?;'F<<*) ! M5 %

 & ' ) ' ; ' ) 4 7  $ 6 ! (+F*;776 +,, O6- 7 5"I7 76 'B;?C L 7&$ 7 "$77 7M :  $ $ 6= " "./0111//.32V 6! '*')');)' ./0111//.K3/ 7$7  6$ 6  8=6& '?'F?<'7 $ F!7 ./0111///3K/ $ 6 ./0111/12/3P : ! 7 7 $ ')'<(F< ??* , 6 >L 7>$ > > 7   7 6  : 6$6=  $"$ 8=6&7 7 &C 7@ ./0111//./2P : 

$ 7 6    ! 5

=  6   %

 & ' * ' ) ( ; ) < * ( <  5  

 ); G$ : 6 55 $ B $ 7

 +89> 85> 8:> 5C> 5D 55 7 $ > 7 C55 E  $ 6 ! > 7  76 7 " 

  $ 7 F B ;   

 ./0111//1303 ./0111//.011 6 7 $ 7[ &'*'B :  $ 6$ 5 $6 $> D! 7  6 $# 7#$7 D 

 7 6$ 67 $ ! ! 6>6 ! >% &5C $''' F* B 6 $% &'?<;))?F((

! )') )(;' ./0111//.20P  

6 7 6 $ :  D: 6 FF% &'F ; 6" 6 I7')(F ??)F;$ ;;'D6 D 67 D7 ./0111//..P. ?5 ! 58> 8M 7 76 ! > 7G$  !67 5C"5 =6 ./0111/123.V "59M: 5 7 >?!"$646 $@A8 B ?(FFF :  $

 7 6   

7 $ 

 

 > '?'*'<(;))<" '?*;)*;*) NF),6 #@A$ 7 58>> ./0111//./.K ./0111//.01V N $ >7$66!77 $ >77 M

$6 Q!767 7 5B F  >

 $ 6 !  ?  

7 

>  N 

6  = 

7   C 

 = D 5 B 56 86  D $ : F$ 6=   7 89% & F?>77 6> '*')(') ** 8$ 656 = '<B 6B 6 EF(G$5&'*(;;<; @6 4$ 

%&, [ F*;B**F?"$: F*;B'F<'''$ 6 6 $&, 6 ./0111//..VV ;F<<'<( $ 5&?'< "<<F? ("(./0111///.2. '*<* : 6 6$ 56 $ % ./0111///232 67 6 , 7 8 (?+8 8C 8 6 5 6

$ > C 6

 > 5 

  $ 6B )5 $6=C L>6 ! >! ! 6>./0111//.3PP 885EC> 6 M5E @

 ./0111//.V/P 7  N ./0111//.0PP   6

 4 6

 7 

 B ,6#@A$@ 6 8 : $ 7 L 6 68 6 C6 $96 ! =6# : 6 C 6=  5$ ,C 6=  5$M7 $F)

F B )? 8 @ 4 6 C 6 $ 5 6 7

 $  M: 8 6  =   ,

 7

, ! 6 9  , $ 7 7 <<'<( 7 97 7 G$ 7  6 $7 7 G= 7 B 8  *G= $ 6 656 = '<;F./0111//.3PV 8589% &: '?<;*./0111//.1VJ F(F( %  ,$H: 6 I7 8C776 ! 5F*;(*./0111//.VPJ *'** $ = 7 $68@>%  6776 Q6 89>$6! :  $ 76 6 $ 6 C

6 &! ! 6> : [ 6 7 *F+I 66 ./0111//.02/ ! -G$ :  $  7= ./0111//..22 ./0111//.JK. : 7 

 $*5 5 D $ 6 C 6 = C 6 =  5CB8:7 , 7 % 

 & : 6 7 76 7 " 567 $  6 $ 5  E M 8 $ 858@ 7 7 > 7 $ 7 67 >77$ 5 46 

 C 

 6 85 G C5E '?OF *;)*F*?7 )9 7B 77 

 '((? (("C%9: <F  $ $$ $ 7 $ ./0111//.3K2

! 6  >L 7 ! # 7 > ;G= $ 6

F! *6;B* ;-F,

- 7 D 7I 6 C 6 ! * : ./0111//..0K : 6 " 7 86 ! 7 %5 '''( F'F< ./0111//.VJ0 ! ? F 

 & ; ? 5 6 7  I

 > 7 $  > 5 6$ 7 7 $ 76

%

./0111//.VK2 ./0111//.23J : & I 675 "5 "> ! < > ,  F*;())))76 $ 7  > ! 6 7$ > 7 7 7 > : $ 7 L 6 65C"8:" : 6 7 75H$$ 

 $ #$ 'F??;(< *" ')F**((?F 7 7 > $ 6 ! $ 6 7  =  %&  D 7 

./0111//.00P N)? >  5 7  9 

! ./0111//.301 85" 89 ,   & ,6 >  5  

 

 $   6 

 

 D ! # 

7 # ') 4 7

$6! 7 !  7 ./0111//.P// : 

$ 67 $7 $

5 '! L&F*;B<./0111//.2/K <''? 7 #MF>)!! ! 6 7 $ C?'?( ;?"'?FF(( ./0111//.J/J 7 

7 $ 6 =  

"  7 =

D6 7 7 

 7 $

 ,  6 7  7 I N; 7  : 

 

 7 $ 6 ! 

 5 $ C 6 $ C 6 B   7 6

7 ')'<** ( ? 6 7 6  7  % & '**)()F<(;* $  7  9 7 & 5 6

7  6 > $

> , 68:"85"899 7> > 7  >  6 "7 

D 7$C  F  C 6 =  

 84 5 9 

 8  ./0111//P11. 77> 5$5 B =C   7 $ > 7  ' ( < < ? < < * $%&4,,[N C 7  6 , 76 7 785D./0111//.20/ 86 ! $

 ;+76 >?,6 5&'''?(((' ? 7 $  ./0111//.PJ3  7

 > !

!

6 > 6 > 6 $ ./0111//.JK3 56 E(FG$''F*F';./0111//.20K 86 $ N (<''' >7 6>7 L 7>D!B<! @ 6 55 57 67>! ! 6 9$ $ -% &'*')(./0111//.0V3 FF ! #

7% &'(*B 5 > =7 6>6  7%& 6 !

> 

= C55 > CC>

 $ 7

7 6 D! @6   6  $ > $ > > L 7 > 7  

'**;FF*<;* 47 $ 6 ! 7 6 <')F ) 

7 > !  7 6 > $ 6 ! 7 ,

7

 , 85D @ 6   77 ./0111//P1P/ ? 6 [@'?F(F****<' 776* N)F 7 $9L $6 ./0111//.01J % & '*' FF( '' 8

 6

7   M6  8

 6 ! >I

> 86

7 $ 6 ! > 6 ;6 6 > 7 6 7 ./0111//.PK1 C D7')F(?;'./0111//P12/ 76 aa 87"  != 6! +

B ./0111//.J22 

 85 N F ?  

=  6 4 6

" 7  ! $ 6 > 6 7   !

!

6 7

 

 6 :  $

 $ 6 = 

  $

7 

  O 6 - 86 ! DC $

EF; [Q - >  7 $6 6 ! $ % & 5

$ B +76$9$ 67>8 @ , 7 '' FF> ('!; ! ? 6 ;?> 5$ $6=8  =  65 6 7 "5 6 6 >  & 7$F<?(?;+ üúS3þýû $ -%&'*')(./0111//.0JK (<''' ./0111//P1PP 

7 5 ./0111//.010 7 7

$6! @6 76  NF?>7 > C ,  = D7 $* :  $   N) : 6 7 7 $6 = 6;6&*;('(4 ./0111//.J3. $<6=

7  5 7$6$$>7 77$45C9L $6> 7 7 6 >G= 5&'FF*(( ) , 7 : 7 $ 7

$6! 7 7  I 7 6 7 76=C55 :6$ 6=7 85"89 "$ $ C 

! #  $75 " 5 6 $ ./0111//.PK0 7 &'?*;)? ;* ;./0111//12V0 8B@76 &'?*F<./0111//.0P2 ?;?< $ $ " 6 +$ 6$F- 7%&')F(?;' < <) 7

 8 $ 7  $6 "!6 7 7 I D7 % '*')')./0111//.0K/ F;< 677 6  ./0111//P1K3 F $ 7 :  6 6 N ,8 74 7 $ I > N '*')'''<*(,6 C 7 6  > 7

 > @A  

./0111//.J0/ , :  $

 8 6 " 7 6  8 

[ 77$ 6 7! !65 "5 $

$&M7 :B 8 6=6 ?9>!  FB)?7 $6! $6 7% 9 )? 7 $6! ! (B( " ) $ 7 6 7 76 > : 6 5  677 96  > 7 6 ! $   6

 , 667a% &'?*; ./0111///2V2 )*) 6 $> >7 "67 $$7  $ F6  %& 7 $ 85 7 *F+I 66 ! ./0111//.0K2 -G$

6 C* , >'96

9 

76

 F(9 7 75&F*;B? )F' ./0111//.V12 6 $ $ $ 6Q $ 6 4

76=D 7 6 *./0111//.K13 9

  F ' 

 6 85,M @6 $ 7 6 

  

 

  6  : 

 & 7  7 7 6 7  ! 6 >  

> 6 7

 $ $7  >B B< 77 5656 D$ @6 !? #M$ N) ./0111//P//K &58 5 7 6 (, 76 > 6 $> ! >$7 >$ > 7 >$6 :

 $

7 8 $ 9) E  @5R F * ; B ) F ' ( B ,    7 6 

 7 6 7  > 7  6 > ! < ! =$%&'F?<*F*F 7

  ,  6

 :   9 6 

 @A $  $

 

6 5 

 $ G

  C 57F 6 >776 7)F7&$5$ $ 7) F 5 ! ?! 

5;;)<( '? * F (*( ?'?;>> N )7 79 7>F% F& ;'??'< ./0111//.VV2 " 5 6   D 7 

 $ ' C !

6

./0111//.03/ ./0111//.03P 8M:I6 :  $ F$ 76 9 7& 8 7@ 685D>,757> ./0111//.KPV ./0111//.V10 8 L ./0111//P/J3  6 $> D ! #M 86  % & '' ;FB : 6 $ $  6 =  7 N)N!#= 7MR 6  7   $ > $ 6 6 # 

7 H$ > ! !>  B ?F<;; 7

#6 7 6 $ 7  !8688"5'*(./0111//.03J ( 7$7  $ % &'./0111//P1/P F;);)? ./0111//P1.2 @A %

 & F * ; B < ' < < ' " ' ' * < ( ( * ) : F$ 76 7 >) ./0111//.VVK ,  

$

 4 7 9  

!

6  !  Sý0TúUÿþ 76 "6 7 9 7&D! 6 $# :  $

 5

$

  7 $ 7    B $  4 7 % 6  = !  :  7'**)' )''7 ./0111//P/12 5 ! 6 :$ !  7 D 

7 $ 8 L77  $ ! > '! $ $'7 = 5''<;  7 % &')F*./0111//.J/K ;') ./0111//P1PV  M 6 9 7  ! 

 :6 $ 6= "7 +7  $ @ :  $

 

$

  7  46 B '''??

76 'B;?-'*')'''<*( 7 7 67%'?*)'./0111//P1V/ : 6 7  6 56  6 6 I 7   7 7  7

$5 B ,6 ! C 7F;< ./0111//P/P. :  $ " !  B 5%5" @ " G8_4 8M" 8C" :) 5 & )** ) ?<<;<)5 $ 7F*D7./0111//.J/2 CF 7 6 E! 5F*;B./0111//P1JV

 NF?5 >   6 :  $

 $ 7  6  

 

" 7 $ > : 

 $ 6 = 

" $ 6 4 7

 

% & F * ; B ) * < ? " ' ? F ( F ; ?;;

7 NF*% &,,D6 = 8 8

@ 6 & $" > 6 B 8C 7 NF?M>89" I 7 6 $*5'*')'./0111//P/JV <<F*< ,6 !  =./0111//P133 $ 6 " 7> 7  !6>77 5 $')F' <<$'

>

 N '' 7 8 )% &'FF?')F(?? ./0111//P13/ )?M#6 7%&7  ./0111//.JV/ 4úX0cûY XùXù XùXù 76 " 76 776 5 (;)5?;)*F;"''./0111//P10J F<?F' : 6 6 

! = 7 7 I 7 $55 7 , $ 7$6! L !,> :  $  4

76=> :  $

 $ 6 =  

" 

   6  6 :  $

 C 6 = 

 

  6   D  6

88 3ýWXûÿþY  $ 7  $ 7 67 B 6 >7 >!! 6> $6! B 76 &F*;B<')'')*" I > 7 67 55=  : F*;B'?'?'?)E./0111//P/K. > 7 

7% &'?*F(./0111///K.3 ')**(* , 8 6 =>5 " ::G  7 $6 7> = $

76 %& '?<'B '*')'?*F< % = = 7 6

7 , & 

 ) ? B ?  

 7 $ >

=  6 $76 B 7 6  7 = 6  !

!

6 

= C55 > ! 

  ./0111//P/KV 7))!7% & * ;6) ( ' )>

(<<;> N ?;?) 67F6! ? >!!6>6!7 > % &'*')(;(?(((E87 4

76 = d   8

6  = ./0111//.KKP 4úÿ 02 4úÿ 0 ./0111//.JVV " ' )  ) ) '8 7

+7 M5E-$ 6= " (! : 6 C 6= 6%5! ! 67 ,7 > 76Q 7>86  > 6> : 6 $ 6=4"5$ 6>! > 6 7>C55GC'FFF)FFFF*./0111//P/21 $6! > 7  6D ! * 6+== - :$ 76= $7 $./0111//..PV C 6 = H

   [7   6 4 6

 $ 

 6 6  N F *  7 5 :  GC 56 7 8 

 

 ? 56 7 " 7 L " 6"D7  L >7 6>, D 7 > 6 > %&'' )'FF))'"'' ;)F))' D B)!!I 7$? <67, ?!+ $ 6 >7767./0111//.1K. ) 7$ G=7$6 = &,: 7 $ \, 6 ^77D C ./0111//.2KP

 ! $ 6 55 D@ '*')';;;<* '*');)F?**? 77!&./0111//.0JJ <B' : 6 76 $ 6=  $  ./0111/1J//2 : $

7 6= 

%& 85 : 6 &$6= 5$> >7 ./0111//.JVJ > 7 D *;;'?*; 77./0111//P/2/ 9 $ 6 5 7 

 I  N;6 C6 = 7$ 645 % 6 

 7 

 $  8  :6 G 95

8M>! ! 6> > 7 N) > þýü0ÿü 6"L  "! 8  $  '((? ??("*''?((7$./0111//./3P 77 @ $: 5 6E?G= $./0111//.2KV 6 5 F 7 69" 76

>>!6 >

7  N )? > $ 6 @A  : 

  6  F G$ ? ? F ) F ,  F $

$ 7 7  6 > !

!

6 >  6 B ./0111/1KJ.1 =8 ,

!

6 >

> ) $ 6 = 

: 6 7  6 C 6 =  4

7 6 = 56 

  "  

 6 ! $ C55#  6

   % & D 6  =  6 > ,

  6  $   7 6  6  B B 5$ > 6 > 

7 

 8M> !

!

6  4 7 $6! >6 ! >! ! 6>7 7 >6  8C)C 7

7   7  , $ @ [ 7   B F?!"FFF6 L7 B 6 7 $6$5$,7 5 BB % &'?*F?*<F?<* ./0111//..JJ D876 7 6 7 6! $ ! !'B ./0111//.VJ3 6 ?'FF*"'*')(F *? 

>C8  )<> G$ $ $77$ 5:: ./0111/1231K ./0111//.J31 ,$ 6= 

76= 8M : ./0111//.22. , $$ $ F!C55D : 6 55>$6! 76  C 6 $ 6   6  7 C  : 6  < C 6 = 

 5 $  

 N )  >

 $ 6 ! > !

!

6 > 

 

 7$ B;'))' > > $6! >

 $ &-  7  F- 7 $ $5 6 "5 6 7 N)7 66 B 

76=C66 $97 4

76= EF8 7 5RF*;./0111//P1.K $ $ 6 L;-67 % &*;(' ( 7

$./0111//.J3/ 6! 5  <9: B'''<./0111//.VPK ';();; 7 7 6 >% 'FF' *F./0111//.3/3 ? )"-6 XùXù

6 :)" 8& 6 " 7

" :  $

 $ 6 =  

 89 7 : 76$6= 4 76= > C 6=  NF?8  $ :  $  ! 7 7  ] = 7 ./0111//1VKP $   6 > 6 !

> 7

  !

!

6 D ! M 7767 > H, $8 6!$>! 6 % 6 &9', 7 6 4

7 6 = 6

 $  

 > 

 

  7 6 7   ! # 5 % C 6 4 6

 7 = a, $6! "6$ B  &F*;B'F'*<"'?*F('(B )F'./0111//.V2V FF)< $: 6FG=./0111/1KJ/3 6 &6 > D6 ??F)F 7 $6

$ 7 7 $   7 ;?F

7 'B )? > 6 !

> 6 

 : 6  4

76=>! ! 6> 55 MD @ 5 C6 !    7 7%&5 $9 7'?*F?./0111///1PJ (*)F<) : 6 76 $ 6=  6./0111//.J0. !  >  $ 6 ! $ 6 7  %

 & ' F F B > 7 6 C(> )5" 9 5 7 7 C6 ! $76=6! >D ! # 7 7

7 %

 & 9   4

B *F ;*  55 D ! * ?  , 8  6 D ! 7  @   6    7 7  =  5 

6 " , 7 & , G

, 6./0111//.3JK GC Z< ./0111//.3.3 , úcù2üýXú01ú0 úcù2üýXú01ú0 >F?B>?!C6! 7 $, 7

 D7 5&'*')(<*?F;)./0111//.J00 '?;F<<***; : 

$ 7 6   $ 6 ! ./0111/1K23P 97"  $ 

+ 'B F?

!

6 > 

B ,  5  4

7 6 =  7 6 7    , 67"6 5 97> 77'$B?6! 89> 6 f*% &9 7 56 Q 7 $ >%&9 4

76=C 6 , 76 6 " ' 6

7 D! = 7 N) % &,5 '*');)?(;( : 676 6  6  6

 $ >@A )B <77 7 % &'F)?;*;;''./0111//.3KK : :  $ 55 7 ./0111////P.

%& >'!6*>7' )7( < ( * *7' '"%5$ 

7 6

 ? ! "

  > ? ! " 

 7 6

7 $ 6 !  $ 6 ! 776 >'4?"5 <F (; '89 F./0111/122K3

7 F*;;;<)<*"'FF'(((( F 6 C 7')(F./0111//.002 F ' ; ; ' 'FF'./0111/13K// '?(**( :  $ 76  $6!  $ 7 76   7 %&'( )./0111//.K1. *((;*F $66 $9 ! = E;? :  $  7 7 

B ,  7 6 

 7  $ 6 5" 9  

B ! < 6 % & F*;'?<); @  8 $  6

 N 

7 )  7 B L L 7   ,    7

 89" : 6  5 

 5 6 

> $ ./0111///KK. 8M" 76=# =  $I

+ 7 76 6 7$ = - 8N 8C  6 #76 Q6> 7 6 B % &'?*;)F??5 $6 C6 7 &6$$6 6>$ > 6

, 54 % & 777C 7 6 < G 6= " $' **Q) './0111//.V/2 (?7'$?6! , 76  7$ 6./0111//.2P3  6 5"9 @ ./0111//.3K3 '((' 6 7 > 7 >76 > 85 N ;? D 7 6 * ; ? 66 8 % &G$ '?<;B > $6!>77'?FF'./0111/101VK 7

76 < 6 7 " 6 Q $6!77 F)<?*F><* F!  ./0111//.K10 ,    5" I * B ? 

 7  $ 6 

 I 7 C F + 7 

C < ? ( ? ; [Q C '?)F');*F , $  L  7 ,  

7  ! : 7   

 F   6 F 7$ ./0111///3VV 7 776  7 d 6 $6  '?*F(;F'< < 6"77 ./0111//P1/3 ./0111//.0/P  > 7 =

 

!

 > 7

 $

 6  7 7 6 Q 6 ' 7 L  7 6 ' 7  %&  D 7 85D> 

7  > 89> F ?  > 6 ,  $ 6 =  7

  

85 

$ 

 ,    ' 7 L $

 6 

" 

$

 " ./0111//.V.V  6$ '' ;'F(*** 77 ! '? > 6 '''<" ! $ $()< <'''<  F <>? <E 6 5*;?(*F;./0111//.K.V 

7 6=

76 7 C = %& '?*;)<*)

 689MD ./0111//1J/3 $7 7  " 67,

"85B 8 )F;!<B?*!<'!'' 4I = C  6 7 7 ,   7 L 7 *)'' ' 8  $ 6 ! > $ 7 6 > 

7

 > 6 

 : 6 & F 6  55 7 6 7  " C

>! 6 ! 6 9

$ ' * ' ./0111///3JK % 77=D! 7 8

 'I ./0111//P/2V "  

 85 >  5 6 7 $ < > ? 

 (

 $ 6 !  !  < 6   & ,    F 

 

 $ 55 7 +7>) !# , 6 6 -*./0111//.KJ1 )F( '7 : $ 97 5"I ./0111//.0/J 4Sþü3 N)  6$ 78'**)(./0111//1201 F''*  $ 6 76% &

 'FF'????< ! ' B!  7 $ [6 ! ;G$ ./0111//.KP1 

=  6 L  6 $  

 89 ,    

 $ 6 ! $

 6 

  7  7  $ 6 ! C 6 ! C 6 >  ! ' B <  " 

>  = , @ 

 86 Q 5 " 7 I 

 6 !$

7 6& C

 6 ./0111//.1PP :6 5" 7 *;*<* 46 "7 7$  7 6 $ '?  % & 8 6 746 $D6= C $ B ! ! &6767 6  6 ! %

4  7 6  6

$ , 7 9> "I

75 776$'*';)./0111//.KJ/ 86 ! DC $

F ;+6 ! 5&F*;B)*????>'F<<<F" 976 ,* 6 8= 8

! ;G./0111//.KP. = % 6 > H6 6 >5

 7  6 $ 66> 9$ $ -% &'*')(./0111//.0JP (<''' '*')(F?<?<?6 !./0111/1202V ! ./0111///KJ/ 8 L 97

7 6 7 > 5 $

7 C ,  $ 6 =   $  $

$   6 D ! * 6 > @6 C6 = " 

" 6 D6 79 76 776> e77 76> $6!77 C$  6 $  6 6 C 6 L 5 6 $ 7 I F D  6  %5#5 7 &85% & 

 WúûÿgüýûTú L  7 7 7 @  E 7 9LL 7 5&*'<(?' 77E+5 6MEG-D ! =

56 

 6 F<  6 $ 6 B M7 'B ;? '?*F?'<'(?( M%> G$ M6  a a a ./0111///2VK ./0111//.K21 ./0111///2/2 ./0111//.121 !  76 ? Q66 Q " 6$ " Q6 N " C6!! 6 $6 ,  5 > 7 6

 67 $ #77 `  7 776 : $

 7 $ 6 $  >7>?  7 > ! ? B < 6 > 86  C6 !  > 76 87 N>7&' ?6' < ??'7' 6?> 7  $6 ! $ 6 7 

 $ 6 !  =  6 $  7    !  6 7 7    7  $  4 b

7 $ 6 $ >   

 C; % & , 96 = ')F*)*F*FF  7 7 = 76 7% '( )''''; ')<* << ?" '*'')?<;F( $  

 A

 ' F F < < F * * * ' 

 88 ./0111///3K0 ./0111//.2.V ./0111//.3/. ./0111//.V// ./0111//./.P


0123

45674797 5 7 4 4 76717

FGH   I   H ! $ J K L$    J " M " &'()*+,-./01,2.345+,6.(0708,4,,-.9,8:.95-6,2.;5.<58,=,>.?:4:@.A)8;,.BCD.E0-:*:-

~€‚ƒ„…†‡ˆ„‰Š‚ Œ¤’”Œ—Œ“¢§¥¢žŒ§Œ« ŽžŽŸŒž¤¢§—Œž¤”’ž¤“’—ŒŽ Œžª¢“Œ¡Œ”Œž ’“—Œ¨ ”–¥£ª¢—–”–¥«´¶¢¥Œ§Œž¤¢§£ ‹ŒŽ‘’“Œ”•–—Œ˜™š› ¶¢—ŒŽžŽ¡’›’ªŒŸŒ”–”ŽŒ—Ž”Œ”Ž ¯¯£­¿œ¤’”¡’”¡¢§”¢’¡›¡¢£ ª¢ž’“ªŒž¤«œ¥ŽŒ¡žŸŒŒ£ ¤¢”¢§¥¢ª¢—–”–¥£ª¢—–”–¥« œ‹•œžžŸ•’ ŽŒ”¡’¡Ž›“¢£ ŸŒž¤¡¢§’”Žª¢§¨Œ¡Ž¥ŒžŒž —Œ¨¡¢§ ŒŽ¥¢¦¢—Œ¥ŒŒž—Œ—’ žŸŒ¥ª¢“’Ž¥ŸŒž¤¡ŽŒ¥ ŒžŸŒ¥¥¢ ŒŽŒž¥¢¦¢—Œ¥ŒŒž ž¤Œ¡Œ¥Œž¥¢¦¢—Œ¥Œž—Œ—’ Ž—Œ¥’¥Œž›”¢¨Žž¤¤Œ—Œ¥Œ£ —Žž¡Œ””¢ŒžŸŒ¥­­¥Œ—Ž¢£ “¢žŒªŒ¡¥Œž¡Ž¥¢¡¥¢§¢¡Œ ŸŒž¤¡¢§ ŒŽŽª¢—–”–¥£ª¢—–£ —Žž¡Œ”Ž”¢—’§’¨©Ž—ŒŸŒ¨ —Œž¡Œ”ŽžŽŒªŒ¡“¢ž’§’ž›· ž¤Œž¥–§Œž Ž©Œ’Œ–§£ “¢“Ž—Ž¨“¢ž¤¤’žŒ¥Œž¥¢ž£ ”–¥ŒžŸŒž¤¡¢§—ŽŒ¡ª’ž ¨’¥’“•–—Œ˜™š“¢ž¤Œ£ ¥Œ¡ŒŽŒ›¶¢žŽž¸­¹º³»« Œž¤›—’¥Œ¢§Œ¡’Œ–§Œž¤ Œ§ŒŒžª§ŽŒŽ“Œ’ª’ž “Œ—Œ¨’¥Œžª¢“’Ž¥›· —Œ“Žª¢ž’§’žŒž«¬Œ¨’ž ¶¢“¢ž¡Œ§ŒŽ¡’›‹Œª–—§¢” Œž—’¥Œ§Žž¤Œž²­–§Œž¤« “–¡–§”¢¨Žž¤¤Œ“¢žŒ“Œ¨  ¢—Œ”žŸŒ« ­®¯¯¨ŒžŸŒ¡¢§ ŒŽ¯°±¥Œ”’” ‹’—–žª§–¤–›œ‹•‹šŒžŽ À’“—Œ¨ŽžŽ“¢žŽž¤¥Œ¡Ž£ ¥¢ªŒŒ¡ŒžŒ§’”—Œ—’—Žž¡Œ”« Ɍ—Œ’ª’ž”¢¦Œ§Œ¥’Œž£ ”¢Œž¤¥Œž¡Œ¨’žŽžŽ“¢ž£ ¶’Œ§¡–›¶¢žŽž¸­¹º³»›“¢£ ŒžŽž¤¥Œž¢ž¤Œž¡Œ¨’ž ¶¢Œž¤¥Œž—–¥Œ”Ž¥¢ Œ£ ¡Ž¡Œ”Œž¤¥Œ¥¢¦¢—Œ¥ŒŒž“¢£ ¦ŒªŒŽ¯²²«‹–§Œž“¢žŽž¤£ ž¤Œ¡Œ¥ŒžŒ¨©ŒŒž¤¥Œ¥¢£ ­®¯¯ŸŒž¤¨ŒžŸŒ“¢ž¦ŒªŒŽ ŽŒž¥¢¦¢—Œ¥ŒŒž›—Œž ’¡šŒ£ žŽž¤¥Œ¡›“¢ž’§’¡šŒžŽ›¥’Œ£ ¤Œ—Œ¥ŽŒ¡¥¢¦¢—Œ¥ŒŒž—Œ—’ ¦¢—Œ¥ŒŒž—Œ—’—Žž¡Œ””¢—Œ“Œ ¯³¥Œ—Ž« žŽ›”¢¥Œ§Œž¤ŽžŽª¢“¢¡ŒŒž£ —Ž¡Œ”¥¢¦¢—Œ¥ŒŒžžŸŒ“¢ž¤Œ£ —Žž¡Œ”¡Œ¨’ž­®¯¯ŒŒ¯±–§£ –ª¢§Œ”Ž‹¢¡’ªŒ¡¼¢§ŒªŽ šŒžŽ“¢ž ¢—Œ”¥Œž›ª¢£ žŸŒ“¢ž¤Œ—Œ“Žª¢§¤¢”Œ§Œž« —Œ“Žª¢ž’§’žŒžŽŒžŽž¤£ Œž¤›”¢Œž¤¥Œž¡Œ¨’ž­®¯­ ­®¯­›“¢ž¤Œ—Œ“Žª¢žŽž¤£ žŽž¤¥Œ¡ŒžŒž¤¥Œ¥¢¦¢—Œ£ ‹Œ—Œ’”¢¢—’“žŸŒ—¢Ž¨ ¥Œ¡Œž¡Œ¨’ž”¢¢—’“žŸŒ« ¥Œ¡Œž« ¨ŒžŸŒ¯³–§Œž¤« ¥ŒŒžŽžŽŽª¢ž¤Œ§’¨Ž–—¢¨ ŒžŸŒ¥Ž Œ—’§’¡Œ“Œ“’£ ¬Œ¨’ž­®¯­ŽžŽ¨ŒžŸŒŒŒ OPQRSTUVWUXYZXOPT[R[\X]XSNP _`TabcdefgTahijbgT_dihkljhehTNmb kdkndoofkTmhpqi ´µŒ¥¡–§“¢ž’§’žžŸŒ—Œ£ ½ª¢§Œ”ŽŸŒž¤Ž¤¢—Œ§Œ£ ¥¢Ž Œ¥ŒžŒ§Ž•¬‹¢§¢¡ŒœªŽ Ž¥›¥¢¦¢—Œ¥ŒŒž—Œ—’£—Žž¡Œ” ’Œ¥–§Œž¡¢©Œ””¢Œž¤£ OPSW[^_T ¥Œž¡Œ”ŽžŽŽ”Œ¥Œ§¢žŒ¥¢”Œ£ —Œ“§Œž¤¥Œª¢ž¤Œ“ŒžŒž ™ž–ž¢”ŽŒŸŒž¤“¢ž¢§Œª£ ªŒŒ–ª¢§Œ”Ž‹¢¡’ªŒ¡¼¢£ ¥Œž¡Œ¨’ž­®¯¯“¢ž¦ŒªŒŽ rfkeTcbjiqpfcTobsbifoffkTifidTiqkcfgTgbifmfThlbjfgqT_bcdlfc Œ§Œž“Œ”ŸŒ§Œ¥Œ¡”¢“Œ¥Žž Œ§’”“’Ž¥£Œ—Ž¥¾¢Œ§Œž ¥Œž¥¢Ž Œ¥ŒžÁÂÃÄÅÆÇȐªŒ” §ŒªŽ­®¯­¢§¤¢”¢§¥¢ª¢—–£ ¢“ªŒ¡–§Œž¤«ÊËÌÍÎÏÐÌÑ \bjflqTtuvtTwqT\flhijbgT_dihkljhehxT[bkqkTytzY{|}

     !"#$%

&.A,-6,5.×,@,2ÙÚÛ.B5 ; : Ø , . / 0 * 7 0 @, * . E5 = , 4 . E0 6 , > ÜÛÝÞßÙÞàÞÙÝÞáâãÞäÙàÞãåÙæçèÙéÞäÜêÝ

Šù‚ˆ€†‡ˆ„‰Š‚£˜’£ ¥ŒªŒ—¡–ž¤¥Œž¤¡¢§”¢’¡ ¤ŒŒžª¢ž¦¢“Œ§ŒžŒŽ§—Œ’¡ ëÞìåÙÝÞäíîêäíÙìÛäÛãïêäëÞäÙðÛðÛãÞáÞÙÜåì ŽŒ”Œ“¢—Žž¡Œ”¢ž¤Œž§’¡¢ –—¢¨¦ŒŽ§Œž¥¢ž¡Œ—›¢§“Ž£ êäÜêëÙìÛäåäïÞêÙÝâëÞîåÙàåÙèÞäÜÞåÙÚÞìÞîñ üŽ—Œ¦Œª£¬Œž ’ž¤¢ž–Œ£Œ£ žŸŒ¥¢ž¤Œž©Œ§žŒ¨Ž¡Œ“ žŸ’©Œž¤Ž«™Œ“¢žŒ“Œ¨£ —¢¤Œ“Ž•Œž¡ŒŽ¶Œ“Œ”ŸŒž¤ èÞäÜÞåÙòâÞÙóÛìÞãÞñÙèÞäÜÞåÙæÛáâëÙàÞä ¥Œž›’Œ¡Œ¨’ž—Œ—’ª¢§žŒ¨ ¢§—Œž¤”’ž¤”¢ Œ¥¼Žž¤¤’ ¡¢§ ŒŽ¥¢ ŒŽŒž”¢§’ªŒŽ èÞäÜÞåÙôãåîåëÙàåÙçêÝâäáãâíâõÙ ¸­¿º³»”–§¢›Œ¥¨Ž§žŸŒŽ¡Žž£ ”¢¥Ž¡Œ§ªŒž¡ŒŽ•§Œž¤¡§Ž¡Ž”› Œ¥—Œž ’¡Ž–—¢¨¬Ž“•¢ž¤Œ£ Œž”ŒŒ¡Ž¡’ŽªŒ”¡Ž¥ŒžŒ”£ ©Œ”¶’“¢§˜ŒŸŒ‹¢—Œ’¡Œž ªŒ—¦’§Œ¨Œ§Ž¥ŒªŒ—¡–ž¤£ Ù÷ÞàåÙÚêîÞäÜ⠏Œž•¢§Ž¥ŒžŒž¸¶˜‹•»˜ŽžŒ” NqmÕfgT[dmpôâäö « bjTÒfrfT_bifdcfkTwfkTabjqofkfkTy[Ò_a| ¥Œž¤ ‹¢—Œ’¡ŒžŒž•¢§Ž¥ŒžŒž ´ ‹Œ ªŒ—¡¢§”¢’¡ªŒ”¡Ž ajhøqkgqTÒP] •§–úŽž”Ž˜™š« ¡¢§—Ž¨Œ¡“¢”¥Žª’ž¥¢¦Ž—›¥Œ£ ¬Ž“ŸŒž¤ŽªŽ“ªŽž–—¢¨ Œž¤¨ŒžŸŒ¥¢—Ž¨Œ¡ŒžŒž ’£ ¬–žŸ‘ŒŽ¶’”Œž¡–¡¢§”¢’¡› ´¶¢¡¢—Œ¨ŒŒ—Œª–§ŒžŒ§Ž ¾¢Ž¨—Œž ’¡›ªŽ¨Œ¥žŸŒ ž¤ŒžžŸŒ”Œ Œ«ÀŒ§Œ¥•–”ª¢£ “¢ž¤Œ“Ž—”Œ“ª¢—ŒŽ§—Œ’¡ ˜ŽžŒ”‹¢—Œ’¡ŒžŒž•¢§Ž¥Œ£ Œ¥Œž¢¥¢§ Œ”Œ“Œ¢ž¤Œž ž¤Œ“Œ¡Œž¢ž¤Œž¥ŒªŒ—¥Ž£ Œžª¢ž¦¢“Œ§ŒžŸŒž¤Ž£ žŒž¸˜‹•»Œž¡’—¥Œ“Ž—Œž¤£ ŒŒž¾Žž¤¥’ž¤Œž‘Ž’ª §Œ£¥Ž§Œ³£±“Ž—›·’ž¤¥ŒªžŸŒ« ’¤ŒŒ”ªŒ—Ž•Œž¡ŒŽ¶Œ“Œ” ”’ž¤“¢ž¢§ ’ž¥Œž¢¢§ŒªŒ ¸¾‘»’ž¡’¥’ Ž—Œ–§Œ¡–£ ¬¢§ªŽ”Œ¨›‹¢ªŒ—Œ¶¢¥”Ž ¡¢§”¢’¡›”¢—Œž ’¡žŸŒŒ¥Œž ¡Ž“’ž¡’¥“¢žŽž Œ’—–¥Œ”ŽŽ §Ž’“«˜Ž¨Œ§Œª¥Œž”¢¥Ž¡Œ§ •¢“¢§ŒŸŒŒž¼Œ”ŸŒ§Œ¥Œ¡ ŽŒ©Œ¥¢—Œ–§Œ¡–§Ž’“’ž£ •Œž¡ŒŽ¶Œ“Œ”›•Œž¡ŒŽû–Œ ’Œ¨Žž¤¤Œ¡Ž¤Œ¨Œ§Ž”’Œ¨ •¢”Ž”Ž§˜‹•Œž¡’—›ÿ’Ÿ ¡’¥Ž¡¢—Ž¡Ž« ü¢“Œ§Œ›•Œž¡ŒŽ˜¢ª–¥Œž Ž”ŒŽª¢§–—¢¨¨Œ”Ž—’ ŽŒ¤Œ§ ¶’¨Œ§¡–›“¢ž¤Œ¡Œ¥Œž›ªŽ¨Œ¥£ Ž”Ž¥Ž‹’—–žª§–¤–« ”¢¤¢§ŒŽ”ŒŽ—Œ¥’¥Œž¡Žž£ žŸŒ ’¤Œ“¢ž’ž¤¤’¥¢Ž£ Úô!"#Ù÷$ò÷%$ò÷ô •¬¢Œ§žž¡ŒŸŽŒ¬§ ¡Œ¨ŒžŸŒŒŒŽ•Œž£ Œ¥Œž«  Œ¥ŒžŒ§Ž’ªŒ¡Ž’ž¡’¥ ¡ŒŽ¶¢—Œ¡ŒžŒž¡’—«‹Œ“Ž¦¢¥ ¶¢“¢ž¡Œ§ŒŽ¡’›¶Œ§ Ž¡–Œž£ ª¢žŒž¤ŒžŒžª¢ž¦¢“Œ§Œž &'345789 9 ‹’—–žª§–¤–žŽ¨Ž—›·’ Œ§£ ¤¤–¡Œª–”¬ý™œ¾•Œž¡ŒŽ ŽžŽ«´œž¡Œ§Œ‹¢ªŒ—Œ˜‹• 88 8 8 8 Ž žŸ ”¢’”ŒŽ“¢—Œ¥’¥Œžª¢£ ¶Œ“Œ”“¢ž¤Œ¡Œ¥Œž›ªŽ¨Œ¥£ ¢ž¤ŒžŽžŒ”¡¢§¥ŒŽ¡Œž 589 88 8 98 ž¤ŒŒ“ Ž—Œž”Œ“ª¢—Ž•Œž¡ŒŽ žŸŒ¨Žž¤¤Œ”ŒŒ¡ŽžŽ ’¤Œ  ’¤Œ’ªŒ¡Ž”’Œ¨ŒŒ¥–£

8 9 889 ¶Œ“Œ”›¶¢žŽž¸­¹º³»« ¢—’““¢—Ž¨Œ¡¥ŒªŒ—¡–ž¤£ “’žŽ¥Œ”Ž›·‹Œ¡Œÿ’Ÿ« ˜’¤ŒŒž”¢“¢ž¡Œ§ŒŒŒ ¥Œž¤ª¢“Œ©ŒŒ”ªŒ—ŸŒž¤ ¶¢ Œ’¨ŽžŽªŽ¨Œ¥žŸŒ¨Œ£ &'59 889 8 ¡’“ªŒ¨Œž“ŽžŸŒ¥“¢ž¡Œ¨ “¢—Žž¡Œ”«´ŽŒ”ŒžŸŒ¡¢§¢£ žŸŒ“¢ž¢§Ž“Œ¥¢—’¨ŒžŒ§Ž 89888

ž¤¢§©’ ’“Ž§Žª¢ž¤Œž ¡¢¥”Ž¥Œ—Œ’ŒŒ¥ŒªŒ—¡–ž¤£ ž¢—ŒŸŒž¥Œ§¢žŒŽ¥Œž“¢£

989989 ŸŒ”ŒªŒ —›ŸŒž¤¡¢§Œ©Œ–“Œ¥ ¥Œž¤—¢©Œ¡«‹Ž¡Œ¢§¥–“’žŽ£ žŸŽž¤¥Ž§Œ§ŽªŽž¤¤Ž§ªŒž¡ŒŽ 98 9 8 ¨ Ž ž ¤ ¤ Œ¥¢ŽŽ§ªŒž¡ŒŽ«¼¢”¥Ž ¥Œ”Ž¢ž¤Œž¥ŒªŒ—£¥ŒªŒ— ”¢¨Žž¤¤Œ¡Œž¤¥ŒªŒž Œ§Žž¤ &' 8398 ¢ “Ž ¥ ›ŽŒ¢—’“Ž”Œ“¢£ ¡¢§”¢’¡“¢ž¤¤’žŒ¥Œž§ŒŽ– ¢§¢¡¢§¥’§Œž¤«ýŒ“’ž›¢£ 8 898958989 “Œ”¡Ž¥ŽŒŒžž Œ¨ŒžŒªŒŸŒž¤ ¢ž¤Œžþ§¢¥’¢ž”Ž¥¨’”’” —’“ŒŒ—Œª–§Œž¡¢ž¡Œž¤ NOPQRSTUVWUXY]RÒZXT_OP[NPXÓXS 4

NRSUR_XSTQR_NPT`TXkeehcfTahgTNSPTXÔTafkcfqT[fmfgxT[fjnqchxTmbkdkndoofkTpfjfkeTpdocq 3 8 98 ¡¢§¥Œž’ž¤Œž”¢¢§ŒªŒ ŸŒž¤Ž”¢’¡¼Œ§Žž¢Œž›· ¥¢§’”Œ¥Œž¨ŒŽ¡Œ¡Ž¥ŒžŽ lbksbmfjfkTpbjdlfTsfqjfkTobkcfiTpbjÕfjkfTÖqcfmTibefmTrfkeTwqwdefTfglfiTwqTafkcfqT[fmfgx 8 8 8 ¢”Œ§ª¢ž¤Œ§’¨žŸŒªŒŒ ’ Œ§žŸŒ›¶¢žŽž¸­¹º³»« —Œ’¡“Ž”Œ—žŸŒ¡¢“’ŒžŽ¥Œž [bkqkTytzY{|} ¨ŒŽ¡Œ¡Ž—Œ’¡« ™Œ“¢žŒ“Œ¨¥Œž¥ŒªŒ—£ “Œ¡Ž«¸012»

&!'%G%$ MKJ(%)!

çÞáâÝãÛîÙôÛíÞîëÞä éêë Þ äÙ èÛ ã Þ ìáâë Þ ä ,-.-.,/01-234356789:3,;<;<=4 BSBC3B7AB8C;AN3L97BAB367BC3Q/5H

Šù‚ˆ€†‡ˆ„‰Š‚£ÉŒ§¤Œ ¡’—Œž¤« ˜’”’žÀŒ¡¢ž›¶¢žŒž¤”Œ§Ž› ¶¢“¢ž¡Œ§ŒŽ¡’›¡–¥–¨“Œ£ >?@;73AB:?C3D97;A3A9<@BEBF>B< @?3@B7BA38;ABC3F98@BEBF3D9D98BEB •Œ Œž¤Œž›Œž¡’—›Ž’Œ¡ ”ŸŒ§Œ¥Œ¡”¢¡¢“ªŒ¡¬§ŽÀ–¥– F?F?>3F98B<=3F98>B?F3@9<=B<3B>:?3@? DB8B<=3D98CB8=B3:9E98F?3:F?>3=67[H ¤¢¤¢§¢ž¤Œžª¢ž¢“’Œž ¶Œž¡–”–“¢ž¤Œ¡Œ¥Œž›þ¢ž–£ 8;ABC3AB<FB<3G;EBF?3,;<;<=4 >B8BO?FB<3SB<=3D98<?7B?3E;7;CB<3M;FB ”¢”–”–¥À¢ž¤—–¡«¼Œ¥¨—’¥ “¢žŒª¢ž¢“’Œž ¢ž¤—–¡ŽžŽ >?@;7H3IJ7AKL;AE9<635;F863@? 8;E?BCH3:98FB3DB8B<=3979>F86<?>37B?< Œ”¡§Œ—¢§ª¢§Œ©Œ¥Œž”¢§Œ“› ŒŒ—Œ¨’žŽ¥«´Œ¤ŽŸŒž¤ 1;:;<3LB<==8BCB<H3-AD;789M6H SB<=3F?@B>38B?DN3PL97B?<3?F;3M;=B3F?@B> <M6<=N3/BE6789:3,;<;<=>?@;7H B@B3E9<=8;:B>B<HR3M97B:<SBN ¢§¡’’¨“ŽžŽŽžŽª¢§¡Œ“Œ ª¢§¦ŒŸŒŽžŽŒŒ—Œ¨–§Œž¤ 5J6/G5 <H3A9<M97B:>B< L9A9<FB8B3?F;H3E?CB><SB3C?<==B ¥Œ—ŽŽ¡¢“’¥Œž–—¢¨•§ŒŸŽ¡ž– ”Œ¥¡Ž Œ“Œž’—’ŸŒž¤§Œ¤Œ£ DBCOB330CB:>B:<?33FJ9A? 8:9D;F3D;>B<3A94 :BBF3?<?3AB:?C3A97B>;>B<3E9<4 ¸*®»Œž¶’ªŒ§Ž¸­¿»©Œ§¤Œ žŸŒ“Œ”Ž¨¨Ž’ª“¢”¥Ž”’£ 8;EB>B<3E98BAE 6>B<N3P/BA?3:;4 @B7BAB<3F98CB@BE3:B>:?3SB?F; ”¢¡¢“ªŒ¡« Œ¨“Œ¡Ž›·’ž¤¥ŒªžŸŒ« @B<3F?@B>3B@B .=BF?A?<3OB8=B3:9F9AEBFN3L97B?< ´‹Ž§Œ£¥Ž§Œ Œ“¯¯«®®”ŒŸŒ ¬Œ“ªŒ¥©Œ§¤Œ”¢¥Ž¡Œ§¡¢£ @E9B<C=386;7:BBC>3BQ</53 3 @ ? 3 8 ; C3>68DB<N30F; ?F;H3E?CB><SB3M;=B3AB:?C3A9<;<==; “¢žŒ“Œž¤ªŒ”Ž§Œž ¢ž¤£ §’”¢§Œ¡Œž¤Œž“¢žŸŒ¥”Ž£ D;>B<3E98BAE6>AB B < H =;<3QB8;<63:9DB=B? —–¡¡¢§”¢–¡Œž¡¢§”Œž¤¥’¡ ¥Œž”–”–¥“Œ¥¨—’¥Œž¢¨¡¢§£ L9<?<3ITUVWKN R3M97B:<SBH >:9B:>9:?C3>B;FB<<\3?Y3EB9<8AB ”¢—Œž¤ŒŽ§«¶ŒŸŒŒ“Ž——Œ—’ ”¢’¡ŸŒž¤”¢“¢ž¡Œ§ŒŽžŽŽŒ£ XB73?F;3@?F9=B:>B<<SB3:9F97BC @?>BDB8>B<3MBF;C3:@BB7B<C3BF<938?7<;?>3SBB3<@=? Œ©Œ¥¢Œ¡Œ”¸Ž¡’ž ’¥¥Œž “Œž¥Œž–—¢¨©Œ§¤ŒŽ¢¥Œ¡ A97B>;>B<367BC3Q/53@?38;ABC DB=?B<3>9EB7B3@B<3A;7;FN3P5?CB> 3M;=B3AB:?C3A9AB:F?>B< ¥¢ªŒŒ©Œ§¤Œ»›·’ Œ§žŸŒ› —–¥Œ”Žª¢ž¢“’Œž«ÉŒ§¤Œ >F?6@8BD>B3B<@H3YB3D?<B=8=B;<3I=T3SZBV<W=K3NC3Y?7B9<<=;38:;9F7<BS?B< >E9B<A? ¶¢žŽž¸­¹º³» ¢§”¢ªŒ¥Œ¡›Œ¥Œž“¢“’Œ¡£ =97B<=3>9:9CBFB<3SB<=3@?EB>B? DB<HSR93MD9B7BD:3<7;SB>NBIB3?S:BK<=3@?@98?FB3>684 ¼Œ¥¨—’¥ŸŒž¤Žª¢§¦ŒŸŒ ¥Œž¢¡Œ—Œ”¢Œ¤Œ§“Œ”ŸŒ§Œ¥Œ¡ ”¢Œ¤ŽŒž–§Œž¤”¢Œ¤ŒŽ–§£ ŸŒž¤Žž¤Žž“¢ž–ž¡–žŽ”Œ Œž¤”Œ¥¡Ž+Œ“Œž’—’ŽžŽ› “¢žŽ“Œ¡Ž¢ž¤Œž“’Œ¨ “¢“ª’žŸŒŽ¡Žž¤¤Ž¯­¦¢ž¡Ž£ ¡ŒžªŒ¢§¢”Œ¥£¢”Œ¥¥Œž« “¢¡¢§›¢§Œ“’¡ª’¡Ž¨¢£ ´‹Œ“Ž¢§¢ž¦ŒžŒ“¢“£ ž¤ŒžªŒž Œž¤­°¦¢ž¡Ž“¢¡¢§« ŽŒ§¥Œž’—’Ž”ŽžŽ’ž¡’¥ ,-.-.,/01-2343/9EB7B3LYJ3c A;<\;73>9D?MB>B<3DBCOB3EB8B3:?:OB ˜Œ§Ž“’—’¡žŸŒžŒ“ªŒ¥“¢£ Ž¦Œ§Ž¥ŒžŒžŒ’Œ¡¥Œ“£ d6<6:B8?H3QBA:?83SB<=3@?F9A;? @?OBM?D>B<3A9<BD;<=H3@B<3;B<= žŸ¢“’—’Œ¤Ž¤Ž¡Œ§Žž¤› ª’ž¤›”¢—Œž ’¡žŸŒ“Ž”Œ—žŸŒ Q8?D;<3e6=MBH3L9<?<3ITUVWK3:?B<= FBD;<=B<3B>B<3@?>9ADB7?>B<3:BBF ¥¢’Œ¡Œž¤ŒžžŸŒ¢§”¢¢£ ŒŒŸŒž¤¢§“ŽžŒ¡“¢“¢—Ž A9<=>7B8?[?>B:?3CBAE?83:9A;B3CB7 >97;7;:B<N3.BA;<3CB73?F;3F?@B> ¥Œª¢ž¤Œž¥’¥’ Œ§Ž¡Œž¤Œž Œ¥Œž¥Ž¡Œ“’”ŸŒ©Œ§Œ¨¥Œž SB<=3@?D9D98>B<3/;:8?<?3@B<3@;B F98MB@?H3AB7BC3E9<=9ADB7?B<<SB Œž Œ§Ž¥Œ¥Ž¢§©Œ§žŒª’¡Ž¨ —Œ¤Ž›·’ž¤¥Œª¬§Ž«Ê012Ñ =;8;37B?<3@?3fg0N33Q98AB:;>3E9<B4 CB<SB3D98;EB37BE68B<3@9<=B<

çÝÞãå]åëÞîåÙçÛáÞÝÞÙÚ^_ `ÛíÛãåÙaÙbâäâîÞãå

<=B<B<3E98AB:B7BCB<3?<?3:;@BC 8?<\?B<3;B<=3?F;3;<F;>3>9E9<F?<=B< @?FB<=B<?3679C3E?CB>31?:@?>E68B :9>67BCN3/9D?MB>B<3?F;3@?>8?F?:?<SBH 586h?<:?N3Y9<;8;F<SB36E?<?3@B8?3F?=B D98:BAB3D9D98BEB3=;8;37B?<<SBN =;8;3F98:9D;F3F?AD;73>B89<B3B@B<SB 1?3ABFB3A;8?@4A;8?@3LYJ3c E9ABCBAB<3SB<=3:9E6F6<=4E6F6<= d6<6:B8?H3/;:8?<?3@B<3@;B3=;8;37B?< F98>B?F3:?:F9A3E9<98BEB<3gLG03@? SB<=3A9<=B7BA?3A;FB:?3A98;EB>B< :9>67BC3?F;N3PY9<=9<B?3B@B<SB =;8;3SB<=3@?>9<B73DB?>3@9<=B< A;FB:?3>B89<B3:?>BE3>8?F?:H3?F;3:B7BC A;8?@<SBN3GBC>B<3D9D98BEB3A;8?@ D9:B8N3LBSB3B@B3@B<3[B>FB3F98>B?F A9<=B<==BE3DBCOB3/;:8?<?3A98;4 EB>B<3:6:6>3SB<=3@?E76ABF?:N CB73?F;HR3M97B:<SBN QBA:?83M;=B3A9<M97B:>B<3DBCOB L9D97;A<SBH3F?=B3=;8;3@?3LYJ :?:F9A3E9<98BEB<3A9<BD;<=3?F; c3d6<6:B8?H33/;:8?<?H3dB8<63@B< ;<F;>3>9E9<F?<=B<3E8?DB@?3:?:OBH Y;7SB<F63A9<=B@;>B<3>?:BC3E?7;4 :9E98F?3[6F6>6E?3A6@;73@B<3>9=?BFB< <SB3?F;3>93fAD;@:AB<3g03E98OB4 :?:OB37B?<<SBN3PQBD;<=B<3?F;3A94 >?7B<310i343eBF9<=H3e;ABF3ITjVWKN AB<=3@?>9ADB7?>B<3>9F?>B37;7;:N 59<=B@;B<3F98:9D;F3@?@;=B3CB<SB L9MB;C3?<?3@?=;<B>B<3;<F;>3>9=?BFB< >B89<B3:?>BE3>8?F?:<SB3F98CB@BE NOPQRSTUVWUXY]RÒZXT_OP[NPXÓXS :9E98F <BM9A9<3:9>67BC3@B<3:?>BE U^SWÔVNT`T[bhjfkeTÕfjefTgbwfkeTmbkdkndoofkTpbkwfTrfke @B<3;<?3F>;B>7B3;E39B8@:B?B3CEBB8<?338B:S9B83F>?;[?8>DBB:<? AB > 9 E B7B3LYJ3c3d6<6:B8?H3C?<==B wqwdefTnbkeihcTrfkeTwqcbmdofkTlbkfmpfkeTwqTÒdgdkTUfcbkx gLG0HR3M97B:<SBN B>C?8<SB3F?=B368B<=3F98:9D;F3@?A;F4 afnfkefkxTQfkcdixT[bkqkTytzY{|} L9A9<FB8B3A9<;8;F3/;:8?<?H B:?3>93:9>67BC37B?<N33IB?:K


¬­®¯°±²³´

îïðñòóôñõö÷óøùúõúõ ûüóôöýùöýðóþÿ01

ÆÇÈÇÉÇÊËÌÍÎÏÐÑÒÎËÓÏÔÍÕÖËÇ×ÍÏÐËØÕÎÙÍÔÚÍÖËÕÛÕÎËÙÕÜÑÕÜ ÝÕÞÍËßàÑÕËáàÛâÕÐÕÎÑÕÖËÆÏÎÎâËãÒÔÍÕÜÑàËäÆãåËÙÏÙÏÛÕÜÛ ÐÏÜÔÕÞÍËÉØËÉæçÓËÑÏÑÕèËÐÒÕÑéËæÏêÏÞÒÙÜâÕÖËëÏèÏÎÑÍËëÒÔÕì ÔÍÞÕÜëÍÎËÔÍËêÏêÏÎÕèÕËÙÏÔÍÕËèÎÍÕËâÕÜÛËÙÏÜÔÒÔÒÐÍ ëÏêÕÛÕÍËèÏÜÕëÍìÕÑËÑÍÙËêÏÎ×ÒÞÒÐËíÕëÐÕÎËÓÕÑÕÎÕÙÖ ÙÏÜàÞÕÐËÙÏÜÔÒÔÒÐÍË×ÕêÕÑÕÜËÌÍÎÏÐÑÒÎËÉØËÉæçÓéäèÑÑå

345678

84 455 83

½¾·¶½¶º¿¶À¾ºÁº¶ÀýÄýºÁÅ»Á µ¶·¶¸¶¹º»¼

p›ytyœvvt’tpsª¡otu ww¡s¡p’t¨•tŽps—œ¡«

ÔeÕjÖ×bxØvjeabvjvÙÚeajÛÖdÛewjxjyeÔeÜbxjvÙeÝxeÞxjcd×ØeßbÙeffeudjxjeàáâbÖeàâjvãØx ßfäÝeåæeç䙋Œ†‹Œ¢†¾•ƒ‰†­ƒŒ‚ƒ†¤§žÂ¥†ƒ‰† ~€‚ƒ„…ƒ…ƒ†‡ˆƒ‰Š‹Œ†ƒ‚ŽŒ‹‰ƒ† ƒ‰†‘ƒŒ†’ƒ‚“†””•Œƒ“†„‹”ˆ–“— ìíîïðñðòóñòôõö÷ö ²ŸŒƒ´“´†ƒ‚‚ƒƒ†¤¨§Â¥

üZsZVWspýþÿp0sS\Xr]Ws

ƒ¢†ƒˆƒ†Šƒ‰™†…ƒŒƒ¢†‰™ƒ‰† …“†˜“™ƒ†š‚“”‚ƒ†‡ˆƒ‰Š‹Œ†›œ›—›œž† ->6è?@A …“…¯‰– –”†ˆ‚”ƒ“‰ƒ‰†ƒ‰ƒ„†ƒ…•¢† ‰™ƒ‰†…–ƒ‚–†Ÿ‚Ÿƒ †Œƒ•™‚ƒ‰ƒ† " '  7 8 : é ê ë5 + ”‰ƒˆƒ„“†¡ƒŒƒ‰†”•Œ•…†…”‰–ƒ‚ƒ† øöíõîíòóñòôöõùðúûïö ¾‹…†’‹•‚“‰¢‹†¢“‰™™ƒ†”‚„ƒ† …•Œ“–†”‚ƒ“¢†„”‰ƒ‰™ƒ‰†“†ˆƒ‚–ƒ“† …ƒ‰™†¡•ƒ‚ƒ†Ÿ‚–ƒ¢ƒ‰†˜‹…†Œƒ‰Ž‹…† =>97?@A ƒ¼ƒŒ†”•…“” †‡“–•ƒ…“†“‰“†Ÿ‚–‹Œƒ„† –‚Œ“¢ƒ–†”ƒ…“¢†–‚…‰ƒ–—…‰ƒ–  "'79:97ë5+ ŸŒƒ„ƒ‰™†‰™ƒ‰†„‹‰“…“†”‚„ƒ†“† ‡ƒ”ƒ—…ƒ”ƒ†–Œƒ¢†”Œƒ„‹‰“†•ƒ† ”ƒ…ƒ†ˆ‚ƒ”•…“”†Šƒ‰™†–‚Œ“¢ƒ–†…ƒ‰™ƒ–† ˆ‚–ƒ‰“‰™ƒ‰£†ƒ‚ŽŒ‹‰ƒ†””— ‰ƒ‰™„ƒ‰†•ƒ†ˆ‚–ƒ‰“‰™ƒ‰£†”‰Ž–ƒ„†–•¡•¢†™‹Œ†ƒ‰† –ƒ‰™™•¢  ”‰™•”ˆ•Œ„ƒ‰†‰ƒ”†ˆ‹“‰ †‡”‰–ƒ‚ƒ†’ƒ‚“†ŸŒ•”† ²ˆƒˆ•‰†ƒŒƒ…ƒ‰‰Šƒ£†’‹•‚“‰¢‹†¢ƒ‚•…†…™‚ƒ† ˆ‚‰ƒ¢†”‰ƒ‰™†¤…‚“†ƒ‰†„ƒŒƒ¢¥£†”‰Ž–ƒ„†•ƒ†™‹Œ†ƒ‰† ”‰Žƒ‚“†…‹Œ•…“†ˆ”Žƒ¢ƒ‰†”ƒ…ƒŒƒ¢†ƒ‰ƒ„† ƒ…•¢‰Šƒ†…–“ƒ„‰Šƒ†ƒŒƒ”†•ƒ†¢ƒ‚“†„† ¢ƒ‰Šƒ†”‰ƒˆƒ–„ƒ‰†…ƒ–•†ˆ‹“‰  ƒ‚ŽŒ‹‰ƒ†”Œƒ‰¡•–„ƒ‰†…–ƒ‚–†ˆ‹…“–“¦†…–Œƒ¢†”Œ“Ÿƒ…† ˆƒ‰†…ŸŒ•”†”‰™¢ƒƒˆ“†ˆƒ‚–ƒ“†ˆƒ‰ƒ…† ‘ƒŒ†‡‹Ž“ƒ†§—†ˆƒƒ†ˆ„ƒ‰†ˆ”Ÿ•„ƒ †šƒƒ†¡‹‚‰ƒƒ† ¯Œ†±Œƒ…“Ž‹†”‰™¢ƒƒˆ“†”•…•¢†ŸŸ•Š•–ƒ‰† ƒ‚ŽŒ‹‰ƒ  „•ƒ£†‡‰“‰†¤›¨©ª¥†“‰“¢ƒ‚“£†™“Œ“‚ƒ‰†–•ƒ‰†‚•”ƒ¢† „ƒŒ†•ƒ†™‹Œ†Šƒ‰™†“Ž–ƒ„†ˆƒ…•„ƒ‰† «…ƒ…•‰ƒ†Šƒ‰™†“–•‰•„„ƒ‰†ˆƒ…•„ƒ‰†¬“–‹†­“Œƒ‰‹®ƒ† ’ƒ‚“†ˆƒƒ†…ƒƒ–†”Œƒ¼ƒ‰†ƒ‚Žƒ†“† ‰™ƒ‰†…„‹‚†›—†“†¯…–ƒ“‹†¯Œ†‡ƒƒ‚£†šƒ”ˆŒ‹‰ƒ  ‡”‰–ƒ‚ƒ†–“”†“Ÿ•„‹–ƒ†“–ƒ¢ƒ‰†“”Ÿƒ‰™†­ƒŒ‰Ž“ƒ† „ƒ‰ƒ‰™†–“”†±ƒ–ƒŒƒ‰†ˆƒƒ†Œ™†ˆ‚–ƒ”ƒ† —†ˆƒƒ†Œƒ™ƒ†ˆ”Ÿ•„ƒ†ƒ‰†“ˆ‚”ƒŒ•„ƒ‰†°–ƒ¦†—›† ŒƒŒ•†”‰¡ƒ“†”‹ƒŒ†Ÿ‚¢ƒ‚™ƒ†Ÿ•ƒ–†–“”† “Ÿ•„‹–ƒ†•‰–•„†””‰ƒ‰™„ƒ‰†ˆ‚–ƒ‰“‰— ±‹Œ“…•”†²Œ¦‹‰…‹†š³‚´†ˆƒƒ†¡‹‚‰ƒƒ†„•ƒ † µ‰“†ƒƒŒƒ¢†„„ƒŒƒ¢ƒ‰†ˆ‚–ƒ”ƒ†’ƒ‚“†“†˜ƒ†˜“™ƒ†…— ™ƒ‰£†”“‰“”ƒŒ†—œ£†ƒ‰†”‰ƒˆƒ–„ƒ‰†–‚‹Ã† ¡ƒ„†„ƒŒƒ¢†ƒ‚“†ƒ‚ŽŒ‹‰ƒ†ˆƒƒ†œ†¶…”Ÿ‚†›œ†…“Œƒ” † ˆ‚ƒ‰ƒ†”•…“”†“‰“ † ·ƒ…“Œ†“‰“†””Ÿ•ƒ–†’ƒ‚“†Ÿ‚ƒƒ†“†ˆ‚“‰™„ƒ–†„—¸† ºƒ”•‰†¡•™ƒ†–ƒ„„ƒ‰†”•ƒ¢†Ÿ•ƒ–† ’ƒ‚“†•‰–•„†”‰ƒ‰™†ƒ–ƒ…†ƒ‚Žƒ†”…„“† „Œƒ…”‰†¡ƒ•¢†ƒ‚“†„Ÿ“ƒ…ƒƒ‰†”‚„ƒ  ¶‰™ƒ‰†”“„“ƒ‰£†Ÿ„ƒŒ†Ÿ‚Ÿƒ†“”“Œ“„“†„•ƒ† Ÿ‚”ƒ“‰†“†ˆƒ‰†ˆ‰•„•‰™‰Šƒ †¬“”†Šƒ‰™† –“”†…ƒƒ–†ƒ„ƒ‰†…ƒŒ“‰™†Ÿ‚¢ƒƒˆƒ‰†“†ˆƒ‚–ƒ“†¯Œ†±Œƒ…“Ž‹† Ÿ‚”ƒ‚„ƒ…†“†±ƒ–ƒŒ‹‰“ƒ†“–•†–Œƒ¢†Ÿ‚„ƒŒ“—„ƒŒ“† Œ™†„•ƒ†š“ƒŒƒ†‡•ˆ‚†‡ˆƒ‰Š‹Œ†“†‡–ƒ“‹‰†‡ƒ‰–“ƒ™‹† ””Ÿ•„–“„ƒ‰†Ÿƒ¢¼ƒ†”‚„ƒ†¡•™ƒ†Ÿ“…ƒ†…•ˆ— ‚‰ƒŸ•£†¹ƒ”“…†¤žœ©ª¥†“‰“¢ƒ‚“ †šƒƒ†Œ™†ˆ‚–ƒ”ƒ† ‚“‹‚†“†ˆƒ‰†ˆ‰•„•‰™†’ƒ‚“ †²ˆƒŒƒ™“† …‚“† Šƒ‰™†Ÿ‚Œƒ‰™…•‰™†“†‡–ƒ“‹‰†±ƒ”ˆ†º‹•£†ƒ‚Žƒ†•‰™™•Œ† ƒ‚Žƒ†¢ƒ‰Šƒ†Ÿ•–•¢†¢ƒ…“Œ† •‰–•„†”‰™•‰Ž“†™Œƒ‚† ž—›†ƒ–ƒ…†’ƒ‚“  »·ƒŒ†Šƒ‰™†ˆƒŒ“‰™†•–ƒ”ƒ†ƒƒŒƒ¢†Ÿƒ™ƒ“”ƒ‰ƒ†„ƒ”“† š“ƒŒƒ†‡•ˆ‚†‡ˆƒ‰Š‹Œ  Ÿ“…ƒ†––ƒˆ†Ÿ‚ƒƒ†“†„‹‰“…“†…ˆ‚–“†…„ƒ‚ƒ‰™†“‰“ †¹ƒ”“† ÄÅÆÇÈÉÊÊËÌÍÎÏÐÑÒ ¼ƒ¡“Ÿ†”‰¡ƒ™ƒ†„”‰ƒ‰™ƒ‰ †¹ƒ”“†–ƒ¢•†“‰“†ƒ„ƒ‰†…•Œ“–† ÏËÊÓ ‰ƒ”•‰†„ƒ”“†”Šƒ„“‰“†ƒƒ‰Šƒ†„Ÿ‚•‰–•‰™ƒ‰†ƒ‰† „ƒ”“†Ÿ“…ƒ†”‰Ž–ƒ„†™‹Œ£½†„ƒ–ƒ†…•ˆ‚…–ƒ‚†ƒ‚ŽŒ‹‰ƒ£† ˜“‹‰Œ†’……“£†ƒŒƒ”†…“–•…†‚…”“†ƒ‚ŽŒ‹‰ƒ  ’……“†Œƒ™“—Œƒ™“†¡ƒ“†ˆ”Ÿƒ†ƒ‚ŽŒ‹‰ƒ †²„…“‰Šƒ† „”ŸƒŒ“†–ƒ„†–‚Ÿ‰•‰™†…ƒƒ–†”Œƒ¼ƒ‰†«…ƒ…•‰ƒ †‡ƒƒ–† ƒ‚Žƒ†–‚–“‰™™ƒŒ†‹Œ¢†™‹Œ†¾‹…Ÿƒ†˜Œ‹‚‰–†“†ƒ¼ƒŒ†ŸƒŸƒ„† ˆ‚–ƒ”ƒ£†…“†ƒ‰ƒ„†ƒ¡ƒ“Ÿ†„”•“ƒ‰†””ŸƒŒƒ…‰Šƒ†‰™ƒ‰† •ƒ†™‹Œ†“†ŸƒŸƒ„†„•ƒ  ‡Žƒ‚ƒ†•”•”†ƒ‚ŽŒ‹‰ƒ†…Ÿ‰ƒ‚‰Šƒ†ŸŒ•”†”‰— ”•„ƒ‰†ˆ‚”ƒ“‰ƒ‰†–‚Ÿƒ“„†–“„“—–ƒ„ƒ†Šƒ‰™†Ÿ“ƒ…ƒ‰Šƒ† ¡ƒ“†ƒ‰ƒŒƒ‰†”‚„ƒ †šƒ…•„ƒ‰†­“Œƒ‰‹®ƒ†ŸŒ•”†ˆƒ•† ””ƒ“‰„ƒ‰†…“…–”†„‚¡ƒ…ƒ”ƒ†–“” †¬ƒˆ“†”‚„ƒ†Ÿ‚•‰— –•‰™†””“Œ“„“†’……“†Šƒ‰™†•‰™™•Œ†ƒŒƒ”†„”ƒ”ˆ•ƒ‰† “‰“®“•  ‡“–•ƒ…“†“‰“†–‰–•†…ƒ‰™ƒ–†Ÿ‚Ÿƒ†‰™ƒ‰†Šƒ‰™† “ƒŒƒ”“†„•Ÿ•†’ƒ‚“ †¹Ÿ‚ƒƒƒ‰†…¡•”Œƒ¢†ˆ— ”ƒ“‰†Ÿ“‰–ƒ‰™†–‚”ƒ…•„†±‚“…–“ƒ‰‹†‘‹‰ƒŒ‹†”ƒ…“¢† ŸŒ•”†Ÿ“…ƒ†””Ÿ•ƒ–†’ƒ‚“†Ÿ‚–ƒ¡“†¢“‰™™ƒ†¢ƒ‚•…† ”‰‚“”ƒ†„‰Šƒ–ƒƒ‰†“ˆ‚”ƒŒ•„ƒ‰†°–ƒ¦  ±ƒ–ƒ–ƒ‰†–ƒ„†ˆ‚‰ƒ¢†”‰ƒ‰™†ˆƒƒ†–“™ƒ†Œƒ™ƒ† „‹”ˆ–“–“¦†ˆ‚ƒ‰ƒ†”‰¡ƒ“†‚„‹‚†–‚Ÿ•‚•„†’ƒ‚“† …¡ƒ„†¿¨ž †‡ƒƒ–†“–•£†¯Œ†‘ƒŒ†¢ƒ‰Šƒ†”‰•Œƒ‰™†–“™ƒ† „ƒŒ“†…‚“ †‡”‰–ƒ‚ƒ†ˆƒƒ†”•…“”†“‰“£†’ƒ‚“†¢ƒ‰Šƒ† …‚“†…„ƒŒ“†ƒ‰†„ƒŒƒ¢†•ƒ†„ƒŒ“ † »¹ƒ”“†”‰ƒˆƒ–„ƒ‰†¢ƒ…“Œ†Šƒ‰™†–“ƒ„†……•ƒ“†¢ƒ‚ƒ— ˆƒ‰†ˆƒƒ†…ƒƒ–†”Œƒ¼ƒ‰†°–ƒ¦ †²ƒ†ˆ‚ƒ…ƒƒ‰†–“ƒ„† ‰Šƒ”ƒ‰†“†ƒŒƒ”†–“”†…ŸŒ•”†ˆ‚–ƒ‰“‰™ƒ‰†“”•Œƒ“ † ¬“”†¢ƒ‚•…†”‰™‹‚„…“†Ÿƒ‰Šƒ„†¢ƒŒ£½†„ƒ–ƒ†™Œƒ‰ƒ‰™† ’ƒ‚“†ÀƒŸ“†²Œ‹‰…‹†“Œƒ‰…“‚†…ˆ‹‚– …  ’ƒ‚“†Šƒ‰™†”‰¡ƒ“†–“”†–ƒ”•†ƒŒƒ”†Œƒ™ƒ†Ÿ‚–ƒ¡•„† prpstuvwtxtyz{|}~t|€z‚ƒ~|t{z€|„|…|~t†ƒ‚tw}ƒ~z‚t‡zˆˆ}t…zt†|‰|~†tvˆ|ˆŠ~|t‹}ty|{Œ‚ƒ~|tŽz~}~t ‚ŸŠ†–‚…Ÿ•–£†…”ˆƒ–†•‰™™•Œ†ŒŸ“¢†•Œ•†”ŒƒŒ•“† opq ‘’“”•t}~–|~†toz|‚t‡|‹€}‹t—€}ˆ–}|~ƒtoƒ~|‚‹ƒt–z€–Š~‹Š…t‚zˆŠtˆz–z‚|˜t…|‚|˜t‹|€}tuz–|™zt‹}tŽ–|‹}ƒ~t °‹‰´ƒŒ‹†·“™•ƒÁ‰†“†”‰“–†„—›¨ †ºƒ”•‰†“†ŸƒŸƒ„† p‚ ™ƒ~ˆƒtyz€zš•t „•ƒ†™ƒ¼ƒ‰™†µ„‚†±ƒ…“ŒŒƒ…†„Ÿ‹Ÿ‹Œƒ‰†•ƒ† 1"2"3

&'( ")*+,-$" !"!# $ "%

8",9+! 456"))7

./0

?+!!7

<<")*+,-$" !"!#:; $"%&%(

@+)$A$9+B >,+67!

/=0

a b :; J JHc : ` `d Ie_ JH >,F" @+)$A$9+B ?+!!7

<<")*+,-$" !"!#:; $"%&C(

DE0

U7V#"7$

T7?")7"

J9)79 L+5"G S+'HI &%M+", ?"

01234523789549  148

!"!#$% &!'!!(()*+,$&!&- .!!'"&)!""/ "&)&)"&&/&#01" 1"&2$!)34,$#!55 6786%6789: 34,$#!"/'!&)& '&&)&+,9%6!1/!$&4" ;$*</:=&)&.!!2&) '&&#+,"!)'!! 1/!$&1&/)$+&*=>97?@A !&: 1'!+)&/'#B' '"&2!C//)$&2': .'&&&&) .!!&/'/'&)# !!/&)&: D5&'&&#!"/&!&% )&2&)/*'&)!" "/&!&)&B&-.!!:= !/&//E$'"&&)!" p›ytyœvv’tžŸ žŸ¡tupo—  "/ &)&/*F'/($&.! ¢£¤¥txtz…t|€z‚ƒ~|tuz€|€‹ty}¦Šzt /&! |–|ˆ”t§z€‹Šz‚t‹z~†|~tˆ–€}…z€toz|‚t .&&)!+&,)&$&:&2/!& ‡|‹€}‹t—€}ˆ–}|~ƒtoƒ~|‚‹ƒt‹}t—|{Œt ' $$&!)$!'&!&)&) /"&)+,,'"/: sƒŠt¨Š{|–t©’“”•

G/&)&)H/)$/&!&)/ .!!"&2"&&/'&) +,$&: ="/&.!!*5'4*"&2'& "''&'!&:DG"&) "&/&)!)&E&! !'&)':.''& '&)*F#'"/'!& //: I)&&/*0/+,J/$ K&$H//"&&402$ ,!"&))"&)&:G'&'/ 2&)!!"/K&$H/B& L&&2'!((): K&$H!B/4.&MN&&% !M&/'%O7!&,'&!&))" ''&"$/''"!B//'/ "&))&/!"1)$+P/: D.&M>B/A&)2' '&2&)"!')' +P/!&))!/&)"/&!&)&: 1"/&2"//'&,'"&/' &)Q&!:=&'//B// "/"*'!!"&)/'&% &2*F/K&$H!'/"!.,: RSTUVWWXYZ[\]^_\XW`

?-WX

K/0

8",+)"

Z;+",?"9)79 L+5"SY +%&%M

µ¶·¶¸¶¹ººÁ2

1/!$&131!*0"$& ë/14.&MN&&!M 0&$&/$&18ê:2è8 0&,/')$1<$($&/>8OA3($& .>O2*@7A =/'&&)11>6OA*I>9éA*4#!$ >é@A*N&$>ê6A*(>OèA*($$>@2A3 +P/>9êA*0P>O@A*02$>@8A =/1J/$K&$H>O7A osoTZoT4p5XSosW6TW7sW üZsZVWspppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp0sS\Xr]Ws 8O J&!&)& 8ê ê J&!')B&) 87 8O 0&))& 88 é 1"'"$#$' O 9 LEE! O 968 0&)&$ 2@8 2 =/'&&) 9 8 =/ 7 @ 0&2/& é VZVWsWp9X^sTW L&>é%ê%8A1N&&!M3+/&*Q% *N&$*I34#!$>L/M@7A*0&* (*-$*1>J$O@A3($&/ >;&$2èA 0/1.&! +,$&>é%9%9A1K!3QH*0P* 02$*Q3+P/*N)>0!$ 29A*5&/> HO7A3Q *J$>KOêA* . 0/1K&$H

Xos XpÿþýpzXsrpls6ST6 1/!$&14$QE$&$0M ë/1.)0M( 0&$&/$&189:777 0&,/')$1<&K>ê9A3Q!MM + !>OêA3{$&M$G)&>6OA =/'&&)1K>ééA*.,>êéA*J$ >@èA3Q$>OêA =/1N$4$&/$>è79A osoTZoT4p5XSosW6TW7sW

Xos XppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppzXsrpls6ST6 88 J&!&)& 8é 9 J&!')B&) ê 86 0&))& 88 9 1"'"$#$' O 6 LEE! 9 988 0&)&$ 2è8 9 =/'&&) 8 7 =/ 8 é 0&2/& 8 VZVWsWp9X^sTW {/E>é%ê%8A1.$23K*Q *Q >($"$ê7A*.:J$ 3 HJ$ *(C/*.,* + !>(,&@êA*I)$4/$3.' >4$&)O7A 0/1({, -.!!>é%6%9%8A143Q$* -$*Q$*.,$>4#$&OéA3( >+&MêèA* Q$&$3LM*I. >.$/OèA*4/&$-$&!$3G)& 0/1.$&$

]"!7,"!

[\0>F9+,

]-,#$V"

>F9+, ]"!7,"!

^_`; L+5"S+C &%M+",Z ?"9)79

/[0

LM>@NOP(>QR

fghigjk

fghljmnj

!'"/&/' ''&'!!'&: 5&&&#''&''/ '&Q&!% '&/'/!& &/''&&)&!/!$&&: =&,"/'&'"/&2&),'" &/'&&)'&"/&!&)&: 1&)//'&&)&!& '/'Q&!//&))'&''& '/"/&!&)&:12"% &)/'&/'%''"!"& "/&!&)&!: =&)&)&'&. &!"$&$$"/ "2'*//"!//"!"/&,/' )$'/'!!"$&$$% &//':5/'/B&2&) !'.:R\XW` n`To]pqTrsW]ts*0/+,$&!& )$:,$

)':5& "/&!&)&2&)/' !/:1/%% /&2"&2&)&)& "'&'"!Q&!!&!% ''&2&)2''!"/'&: 1&)//&2&&: 5&!"/&!&)&! &''&/&%&"&/ !!"/:I!)&2&% )&/&)/&)'*&))/:{$ 2&)!,/'K!)$2&) '!"/'&"!/&)!" K&,: 0&'&)/'&B)$'!% '&&!/"2/'/ !&2&!:5/'&': Q&!''&&'&'& "'$/"'&'$&!C':R\XW` n`|]ZXpl]VSTW}]*0/-.!!* !&"$/:

abccde fklm cgdhb ij '&2'&

ujvgjce wj x j y z.!!&)%


45 67889

7 96 ÔSPM]QbMNXXTQtpÌôÇuQõQkONMN tpÉôÇu ^sÎcQsÀÎμsk k`[ZOQ_M`dQrorQcYPONS] ^MlOYW[[]QpopQbSNiUOP`OYQ_M`dQtnn¿ bSY`MNQkZY`O]ÆQÌÊ¿Q^TMPQkTÍYOýQÌp¿ öSdSQg[TYÐÆQÇr¿Q_SY][PQgÐlOÃu Á]SPOVONQkOVON`SYS qQ_UO]POS n nr r Çop Ë pQkfSNPOS p pr r Çor Ì nQÑlOY`[N p pr r ¾oq Ì ¾QØOP`QeY[V p qq r ¾oq ¾ ÊQbSNQ_M`d p qq r Êo¾ ¾ ÌQÈT]USV p qr q Éon n ÉQbSNQKNM`OL p qr q non n ÇQØMXSN p qr q pop n ËQÀOfiSP`]O p qr q pon n qrQØOP`QÔSV p qr q qon n qqQk`[ZOQ_M`d p rp r qoq p qpQcYPONS] p rp r ror p qnQk÷LOY]SNL q rq r ror q q¾Qg[``ONUSV p rq q pon q qÊQ¼OSLMNX p rq q noÊ q qÌQ^MlOYW[[] p rq q poÊ q qÉQøh¼ p rq q qoÌ q qÇQÀ[YfMiU p rq q qoÌ q qËQk÷USVW`[N p rr p poÊ r prQcQÄM]]S p rr p qo¾ r g[WQkZ[Y nQX[]ÂQbMiUTQtkfSNPOSQ_M`du pQX[]ÂQ_SY][PQgOlOÃQtbSNQ_M`duÆ mSVMONQmTjjQtÈT]USVuÆQÈYSNZ ^SVWSYLÆQeYSNMP]SlQslSN[lMiÆ ÈOYNSNL[Qg[YYOPQt_UO]POSuÆQÀS`USN mdOYQtkfSNPOSQ_M`duÆQb]SLONQhO`YMi tÈT]USVuÆQbSY[TSNOQÈO]]SMNMQtÑlOY`[Nu

¹=>=AºA»=C>=

bMZO]Q¼Mi[½Q¾n¿Qc]lSY[QÀOXYOL[ua ÁSY`TQVOYSUÂQn¾¿QmMOX[Q^[WOà ÄS]ONiMSQnonQmOW[Y`Ml[Q^SQ_[YTÅS tqr¿ÆQpÇ¿Q¼[\OY`[Qk[]LSL[ÆQ¾r¿ k[jMSNOQÈOXU[T]M½QnÉ¿ÆQÊË¿Qc\O] gSWMSPÆQÉÊ¿QhMÃÃMoWONuaQÁSY`TQVOYSU ÉÊ¿Q¼MiSYL[Q_[P`SQtÄS]ONiMSu Á]SPOVONQkOVON`SYS qQeSYiO][NS p pr r Éop Ì pQÄS]]OiSN[ p pr r noq Ì nQmOW[Y`Ml[ p qq r Êon ¾ ¾QbS]][YiS p qq r nop ¾ ÊQkOlM]]SQÈ_ p qq r nop ¾ ÌQbÍ]SXS p qq r poq ¾ ÉQ¼OS]QeO`MP p qr q ÌoÊ n ÇQÄS]]SL[]ML q qr r qor n ËQÎO`SjO p qr q non n qrQÏSYSX[ÃS p qr q pop n qqQk[iMOLSL p qr q noÌ n qpQÄS]ONiMS p rp r ¾o¾ p qnQc`]Ð`Mi[ q rq r qoq q q¾Q^OlSN`O q rq r qoq q qÊQbSLYML p rq q pon q qÌQÎYSNSLS p rq q qop q qÉQeM]\S[ q rr q noÊ r qÇQÑPWSNd[] p rr p po¾ r qËQ_QÄMX[ p rr p qon r prQÒPSPTNS p rr p qo¾ r g[WQkZ[Y ¾QX[]ÂQ^M[NO]QbOPPMQteSYiO][NSu nQX[]ÂQÓ[YXOQb[]MNSQt¼OS]QeO`MPuÆ g[VOYQÔOVOLQtbS]][YiSu

^sÎÎcQs cQsgc^sc c_QbM]SNQroqQkSVWL[YMSQtÊÉ¿QcNLYOS _[P`Su ckQ¼[VSQpopQ_S`SNMSQtÊÇ¿QhS\][ ^sÎcQkhcÀöÒ^ mSNMO]QÒPlS]L[ÆQËr¿QÕq¿QÀMi[]SP [lSNNMQbSYiUOPOÆQÌÇ¿ ÒPSPTNSQqopQeSYiO][NSQtqÉ¿QÓ[PO\S ^c[]OWRSONýLQpY[ÇQοQÖÎM VOÃu ^][YON`O½QÉÌ¿ÆQÉË¿Q^M[NO]QbOPPMua ÁSY`TQVOYSUÂQÉÊ¿QÈYSNiMPi[QhTÅS] c`S]SN`SQroqQ^SÃM[QtqÌ¿QÔOYNSNOPu tÒPSPTNSu _UMOl[QÄOY[NSQporQe[][XNSQt̾¿ ÎO`SjOQpoqQ¼OS]QbSLYMLQtÊn¿QÄS]OYSÆ kOYXM[QhO]]MPPMOYÆQÉË¿Q¼MNS]L[ ÉÊ¿Qc\LO]SÃMÃQeSYYSLS½QpÌ¿QÎ[NÃS][ _YTÃSL[uaQÁSY`TQVOYSUÂQÇÉ¿QmMOX[ ÔMXTSùNuaQÁSY`TQVOYSUÂQËr¿Õn¿QÈÍ\M[ hÐYOÃQte[][XNSu _[ON`YS[QtbSLYMLu ÎON[SQporQ_SX]MSYMQtÊq¿Qc]O×SNLOY ÎYSNSLSQqoqQkOlM]]SQÈ_QtnÊ¿Qb[YON[ bOYZO]ÆQÇÊ¿Q_MY[QsVV[\M]Ou

0123 

&/('3((+(&1()3,3*/

hS]OYV[QronQÀSW[]MQt¾Ê¿Õn¿QbSYOZ ÔSVPMZÆQÉÇ¿Q_UYMP`MSNQbSXXM[ÆQÇÉ¿ ÑLMNP[NQ_SlSNMu kMONSQrorQg[YMN[ KkQhOPiSYSQronQsN`OYQbM]SNQtqÌ¿ ØOP]OdQkNOMRLOYÆQqË¿QmMOX[QbM]M`[ÆQÇr¿ hUM]MWWOQ_[T`MNU[u Á]SPOVONQkOVON`SYS qQsN`OYQbM]SN q qr r nor n pQÀSW[]M q qr r nor n ¢šÞ8Þdµ|oruyux{urvyx|o nQ_UMOl[ q qr r por n pvpv€xturƒoyo}vrx‚nqtx©o‚v ¥}v{tory ¾QÎON[S q qr r por n {qyo{xwvwq ÊQÓTlON`TP q qr r por n tqtqy ÌQÈM[YON`MNS q qr r poq n yuuwv} ÉQ^SÃM[ q qr r qor n wvr‚€v} ÇQkSVWL[YMS q qr r qor p {unu€v ËQ_S`SNMS q rq r pop q |o}uro€vr qrQckQ¼[VS q rq r pop q «nyurvwx|o qqQg[YMN[ q rq r ror r pvpv€ qpQKLMNOPO q rr q qop r twvƒ——„ qnQc_QbM]SN q rr q roq r {xoroz ! žqyo q¾Qe[][XNS q rr q rop r "# €urvr‚vr qÊQ_SX]MSYM q rr q rop r pqnq€xoqxv€ qÌQhSYVS q rr q rop r or‚orx€u{pvwoxunqwvr‚„ ‹uwqvr‚x9Á ÀýÖÀÐÐÀx{uwv–qx€u qÉQhS]OYV[ q rr q ron r qÇQhOPiSYS q rr q ron r turƒoyo}vrx‚nqtx{vyo}x®q€qt qËQc`S]SN`S q rr q roq op unpq€v„xsƒvnvrƒvx{unu€vxv€ wu}x€vwv}xyvvx{ur–v{q prQkMONS q rq r ror oÊ p v{qxvyvwx‹nq‚vwxºnv‚vx|o ÙÚÛÚÜÝÞßÝÞàáâÝãäåæÜçÝ sv|orxnoqwozx­vpqxÉ~4ËÌÍ èäÚÞßéÜÝÞßÝÞáêáäæçÞëìáíæÜçÞæáèêëì |oro}vnozxtv|vxwu‚x€u|qvxpvpv€ îÛÝïÝÞÛÝáèðëìáâçÚÞÝáèñëáòÝÞÙòç twvƒ——„ äÚÞßÝÛéÜÝÞáòÙæÜó ž|vwxµ|oruyux®q€qtxpv‚qy g[WQkZ[Y y u uwv}x{v{tqx{urv}vr pQX[]ÂQk`OlSNQÓ[lO`MiQtÈM[YON`MNSu o{p vr‚xºnv‚vx2¤2x|oxwu‚

$õ%ëîèð

tunv{vxwvwq„xŒqxvnorƒvz yuwvorx€u{urvr‚vrzx}vyow o{pvr‚xǤÇxyq|v}x®q€qt {uwwy€vrxÄÏÁ ØÃÚÁ ÀýÖÚx€u turƒoyo}vrx‚nqt pun‚vpqr‚xpunyv{v o{¤o{xtvtvr vvyxûntv„ «|v €urvr‚vr yu–vnv} {vroy ƒvr‚ or‚or |oq¤ wvr‚ µ|oruyuxyvvxtunvr|or‚vr oroxpunwvr‚yqr‚„xžunu€v x{ xx‚ y|x{~ †yvx{vy|~~yx y|y or‚orx{ur‚qwvr‚ yvv |†|~‚x|„xv ~‡!x~yv†~ x|~ | wv{yx{} |~yxy {y8 ‡y…9¨x©yxƒ ‰x¨¨y ÓSLfS]QkO]SPSQtpÇôÇu ^sÎcQ_ÔcbhsÒÀk cNLOY]OiU` lP cÑ^ ÔSW[O]QÁk lP ecgÑQe[YMP[l ÀÁQbSYM\[Y lP mMNSV[ ÏSXYO\ hSNS`UMNSMZ[P lP bÍ]SXS KLMNOPO lP eYSXS ^sÎcQÑK¼Òhc mMNSV[Qb[Pi[f lP ÄjeQk`T``XSY`

Š ‹ Œ  Ž  ‘ ’  “ ” • –  Ž ” • — ˜ ™ š ›ï5œîõêñîžñŸõî õøñ¡ñð¤ñðê ¦ðôëŸèøøõîžëôë§ñ ^¶¼ßdàdsno€unx‹såz«‹x‹¦ŠmŠxºû­m­«Ó¬x©«Ó婊Œ x·wvvrxŒpnv}o{±o®xɀonoÍzxpun¤s |quwx|ur‚vrxpu€xºn|uvq¸zx©q|±o®xsvruzxtv|v wv‚vx©o‚qux2x‹unvr®oyx|oxsv|orx‹vn®x|uyx‹nor®uyz ‹vnoyzxsurorxÉ~1ËÌ̈́ #:#v wxw yz { |v z} |~y|yvx|~ z y{ w | {yw |x||~€ {yw: y|v ;x{‚ y|€:;"y‚{ w w ƒy~x€x{ |„yw… } |~vx z‚x|~{ w | ww ‚ y |~ †v x{‡ v xyz {y …v{yy|…v |†|~v ‚y‚x‚ yw ‚ y {v yxvy~ ˆ v |{ zy‚‡‰y„} |~yz { |‚x|† y ‚xwy|~‡vx{|} v ‚ wyz‚ |:v{yx{

!"#!$

ÝÞßߢdàxáq±urqyx{qwvo {uryunoqyo qyv}vrƒv qrq€ {ur|vtv€vr turƒunvr‚ ºvn®uwrv ¬v±o|xâowwv„ ‹un§v€owvr {unu€v q|v} «‹x‹¦ŠmŠ y p unu{q ^_·bjdÝb_ |u r‚vrxv‚ur âowwvx|vrxpunur®vrvx{urv§vn yno€unxmo{rvyxstvrƒxoq |ur‚vrx}vn‚vx|uwvtvrx–qv tqr|yunwor‚xqrq€x{vyv €rnv€xu{tvxv}qr„ ãä¼»dàxžvrvrxturƒunvr‚ žvr®}uyunxµrou|xžo®}vuw Š§urx{vyo}xtun®vƒvx|onoxv€vr {ur|vtv€vrx€wqpxpvnq yupuwq{xpqnyvxnvry—unxtu{vor |oqqtxv€}onxtu€vrxoro„ Óv{qrx{vrvrxturƒunvr‚ ©o±untwxoqxo|v€ {urƒupq€vrx€wqpx{vrvxƒvr‚ v€vrx{urv{tqr‚rƒv„ ã^½Þ¸dàxåuwvr|vr‚ mur}v{x¦ytqnx©q€v ž|no®x|o€vpvn€vrxyq|v} {ur|u€vox€urƒvvvrx–v|o tu{vorx­uvwxžv|no|„xž|no® |ooyq€vrx}vnoxoroxunpvr‚x€u žv|no|xpunyv{vx|qvxnvr‚ v‚urrƒv„x­v€yvyvxstvrƒw |o€vpvn€vrxv€vrx{u{puwo ž|no®xyu}vn‚vxÆÆx–qvxuqn„ ¸¢š¢æ¼dàdžvrv–unx«nyurvw «nyuruxÈur‚unx{ur‚v€q yvr‚vx{u{pqq}€vr ‚uwvr|vr‚xŸ}vrx¥vpvƒu qrq€x{u{tunpvo€oxtun—n{v o{rƒv„xÓv{qrxÈur‚un |oƒv€oroxv€vrx€uyqwovr {ur|vtv€vrx¥vpvƒuxyupvp Óu§®vywuxµrou|xyvr‚v {u{pqq}€vrxurv‚vrƒv„

"x{ zy{…ƒxw€ {ywyx|wyv z |y‚ |~v | ~‡;y{‡|y|w!‡{x ªy€ {„xw€{y|„xw… :x|y|«y|yz {y¬ wywx{yw v ‚x|† ‚!‡{x ªvx{wxv‚x{ | z wyy‚ |~xvy~ wx„ { x{v{vv{v wx† ƒy~xx{~y{ 7 ‚ ~ wxx‚|} …€:; yv z |ƒ‡{yx|v |#† „„y‡ ‚ w|} … } ‚x| yv x{ y‡wywyx wx‚x| wx‚x|v { x|~ |{ yz |vy~ |~ €x vyz€:;­ {‡#|„x‡vvy|w |~ v x„x® x|~ |x| ‚y |vy‚|} ‚x ® |!‡{x ª¯x|{v#|„x‡vvy… wx‚ x‚ y|€:;x{‚ w z !x{ w { |wv vywvy…€:;wxz {w|} yw ‚x{ yz‡y|x|zyz  |ywx|y{y €:;‚x|~ w y°x{wx|† ||} x{v |y|~ | ±² ‚yvy z ~y x|~ |z wy|} ² ‚y ‚x‚yyy yv w|v‚x| |~:x { |~ ‚y z {w‚x|y|~ v |y|x{† vy‚: vy|y… ‚y vy ‚x‚ y| |wx ‡ } |~ ~w² ‚y x{‚ y|x|~ |x„x v | |† z {y~‡…³ vv{x vyz w v y yv"{y||x®wx‡

çèéêëìíîïëðñíñìñðò óñðôõðõîóëìñíñîöëì÷ðø÷ðê

´ãßd¨¼Ý¼µdàdsno€unxžvr®}uyunx¥oƒzx¥vnwy«‹x‹¦ŠmŠË‹«µ©xû©©Œ xmu±uŽxɀonoÍzx{ur®u¤s v€x‚wxyuuwv}x{ur‚u®}x€otunx©o±untwx‹utux­uorvx|ox«r—ouw|z ©o±untwzxžor‚‚qxÉ~ÊËÌ̈́ ¢»¢™¼½dpvnqx©o±untw ºnur|vrx­|‚unyxpuwq{ {v{tqx{u{puno€vrx€u¤ {urvr‚vrxtun|vrvx€utv|v ¾¿ÀÁÂÀÃÄx|ox€{tuoyox©o‚v ‹no{unxŒr‚‚noy„xÅvwv}xƤÇxtv|v wv‚vxtun|vrvx|vnoxÈuyxºn{z ©o±untwx‚v‚vwx{u{unv}vr¤ €vrx€u{urvr‚vrxyuuwv} |ov}vrxžvr®}uyunx¥oƒx~¤~z žor‚‚qxÉ~ÊËÌ̈́ ©o±untwxyupurvnrƒv }v{tonx{unvo}xtorxturq} tunv{vrƒvx|ox‹nu{ounx©uv‚qu {qyo{xoro„xsvƒvr‚zx|qvx€vwo qr‚‚qwx|vnox¾¿ÀÁÎÏÐÏÑÀÒÄzx¾¿ÀÁÂÀÃÄ }vnqyx{ur‚v€}onoxwv‚vx|ur‚vr yvqxtor„ ­|‚unyx{u{vr‚x{uruno{v }vyowxyunoxunyupq„xÓv{qr {vrvrxžvrv–unxs§vryuvx¥oƒ oqx{vyo}xturvyvnvrx|vr pun–vr–oxv€vrx{u{puno€vr €u{urvr‚vrxtunv{vxqrq€ ÔÏÕÀÖ×ØÃÙÏÚÒÛ ÜÅv|vr‚zxo{xunpvo€xv€

yuwvwqx{urvr‚„xmvtox–o€vxv€ {urvr‚zxƒvr‚xunturor‚xo|v€ €vwv}„x«r|vxo|v€xpoyv {urvr‚x|vwv{xyuovt tunvr|or‚vr„xŒqwv}x{ur‚vtv }vrƒvxv|vxyvqxtu{urvr‚ |vwv{xyupqv}x€u–qvnvvrzù €vvx­|‚unyx|owvryonxúúÎÛ suwvr–qrƒvx©o±untw €u{pvwoxpunu{qxwv§vrxpunv {uwv§vrxqvrxnq{v}x«nyurvw |oxsv|orxû{onvuyzx©r|rz ~xsutu{punx{ur|vvr‚„ supuwq{xoqzx¾¿ÀÁÂÀÃÄ {ur‚}v|vtoxwu‚x€u|qvxtwvƒ¤ ——x©o‚vxûqntvx{uwv§vr ¦uvnx—xžo|w}ovrzx|o «r—ouw|zxÅv{oyxÉÆÇËÌ̈́ Üsvƒvxpununo{vx€vyo} €utv|vxtvnvx—vry„xžunu€v {u{pqvxv{y—unxƒvr‚xwqvn povyv„xÅv{oxv€vrx®pv pun{vorxpv‚qyx€u{pvwox|vr urqx{unvo}x€u{urvr‚vrzù qr‚€vtrƒv„ åwxtunv{vx©o±untwx|vno

yqr|qwvrxžvnorxs€nuwx{uro €u¤Æüx{u{vr—vv€vrxur|vr¤ ‚vrxyq|qxsu±urxåunnvn|x|vr ‚wx€u|qvxpunvyvwx|vno ur|vr‚vrxpupvyx©qoyxsqvnuŽ ÉÊÊ̈́ «|vtqrx‚wxtunv{vx¥oƒ |o®uv€xŸvƒvxmqnuxÉÊÆ̈́ «|vtqrx‚wx€u|qvx|o®uv€ mu±uŽxÉÌÇÍzxyuuwv}x{u{r‚ ýÚþÿ0×ÚÄÄxs€nuw„ åwxorox{ur–v|ox€unq‚ovr puyvnxpv‚ox©o±untwx€vnurv €uyvwv}vrxƒvr‚x|owv€q€vr s€nuw„xÓv{qrx­|‚unyxo|v€ or‚orx{urƒvwv}€vrxs€nuwxvvy un–v|orƒvx‚wx¥oƒ„x­|‚uny {urowvoxs€nuwxuwv}xpun{vor |ur‚vrx1€upunvrovr˜xor‚‚o„ ܞvnorxs€nuwxv€xtunwq |oyvwv}€vr„xsvƒvxwupo} {u{owo}xtu{vorxƒvr‚xpunvro {ur‚qvyvoxpwv„xÅupunvrovr qrq€x{ur‚qvyvoxpwvzx|vr {ur®pvx{u{vor€vrrƒv {unqtv€vrx}vwxtvwor‚ turor‚zùx€vvrƒv„ su{urvnvxžvrv–unx¥oƒ ­punxžvr®orox{ur‚v€qo tvyq€vrrƒvxyu|o€ox{ur|vtv €upunqrqr‚vrx|ur‚vrx‚w {q|v}xmu±uŽzxƒvr‚xyu€vwo‚qy {ur–v|ox€u¤2ÇÇx|ox©o‚vxŒr‚‚noy„ ÜÅv{oxv€xtqrƒvxpvrƒv€ vwvyvr„xmunturor‚zx€v{oxv€ €vwv}xtv|vxtunvr|or‚vr wv§vrx©o±untw„xÅv{o {ur|vtvx1}v|ov}˜x|vno ©o±untwxqrq€x‚wx€u|qv €v{ozùx–uwvyrƒv„ µrq€xyu{urvnvzx¥oƒ punv|vx|oxtyoyox€uu{tv €wvyu{urx|ur‚vrxtorxu{tv„ ºuno€qrƒvx¾¿ÀÁÎÏÐÏÑÀÒÄÁv€vr {ur–v{qx3quuryx‹vn€ ­vr‚unyx|oxsv|orxûo}v|z svpqxÉ2Ë4̈́5¨`b¯ˆgg‘ac6²‘g7

6789:9 45 ! #;#

€u–v|ovrxƒvr‚xyv{vxtv|v v}qrx~ÇÇ+xyowv{„xsvvxoq {unu€vxpun}vyowx{ur‚vwv}€vr ºnv‚vxqrq€x{ur|vtv€vr o€ux©o‚vx¥}v{tory„ svwv}xyunvr‚xtuwv€q yu–vnv}xunyupqx–q‚vx{vyo} v|vx|oxµ|oruyu„x¬ovwv} turƒunvr‚x«rrox¬oxÓvvwu ƒvr‚x|otvyo€vrxv€vr {u{o{torxnu€vr¤nu€vrrƒv {unvo}xo€uxwwyx€uxpvpv€ turƒoyo}vrx‚nqtxƒvr‚xyq|v} v|vx|ox|utvrx{vv„ ÜÅv{ox{unvyvxpv}§v pun{vorx|oxpvpv€xturƒoyo}vr ‚nqtx¥}v{toryxyvr‚vx|u€v |ur‚vrx€v{o„x¦vnvtvrxoq ƒvr‚x{u{qr®qw€vrx‚vonv} €v{oxqrq€xpoyvxv{towxpv‚qy |oxtunvr|or‚vrxrvrozùx€vv ¬oxÓvvwux|owvryonx,Î-Ûþ./0 surorxÉ~1ËÌ̈́ munwutvyx|vnoxyu{vr‚vxyvr‚ turƒunvr‚x‚vu€z ‹uwvo}xµ|oruyu nvr®uy® åqo|worxuvt v€xpoyvxurvr‚ yupuwq{xpurvn¤ purvnxpoyv ¢g’†gb† ^bd»_’_‘

{u{vyo€vrxo€uxoqxpunv|vx|o ‚ur‚‚v{vr„ åqo|worxurqxyvr‚v nuvwoyoyx|ur‚vrx€r|oyo o{rƒvxƒvr‚xv{towxpqnq€x|o tvnvoxtun|vrvxsunoux«xyuuwv} €vwv}x2¤~x|vnoxonurorvzxv€}on tu€vrxwvwq„ ܋unvr|or‚vrx{uwv§vr ºnv‚vxun–v|oxyuuwv}x€v{o {uwv§vrxonurorvx|oxsunoux«„ Åv{oxv€xor‚orxpunv|vx|o €r|oyoxyutunoxoro„xÅv{ox}vnqy {uwv€q€vrxyuyqvqxƒvr‚xpuyvn qrq€x{u{urvr‚€vr tunvr|or‚vrx|vnoxºnv‚vzù €vvrƒvx|owvryonx2.ÚÙÛþ./„ Åuyunoqyvrxyvr‚xtuwvo} {u{tunyovt€vrxtunvr|or‚vr oroxyvr‚vx–uwvy„x¬ovx{ur‚oyo¤ nv}v€vrx¬oxÓvvwuxyvv {uwv§vrxonurorv„xsno€un mo{rvyxŒvwovxoqx{u{vr‚ {vyq€x|vwv{x|v—vnxÙÏÒÀÁØ× tu{vorxrv{qrxyu{uro tqrx|ovxv€x|o{vor€vr„ ÜÅv{oxor‚or {ur®vtvox€r|oyox—oyo€ ƒvr‚xtno{v„xÅv{o or‚orxpunv|vx|oxwu±uw unpvo€xtun{vorvr„ «r|vxpoyvx{uwo}v pv‚vo{vrvxtu{vor €v{ox{uwv€q€vr pvrƒv€x€uyvwv}vrx|o |qvxtunvr|or‚vr yupuwq{rƒvzù €vvrƒv„ Ÿvr‚xpoyv {u{pvr‚¤ ‚v€vrx|vno µ|oruyu v|vwv} nu€nxv€ un€v¤ wv}€vr

<=>?@AB=?CDEFGHI

JKLMNOPOQPORSTUQMNMQVSPMUQVSVWT VONRSXSQYOZ[YQ\OYPMUQ]SXSQZSNLSNX ^MXSQ_USVWM[NPQLONXSNQ]MVSQZS]M `SNWSQZOZS]SUSNaQbONSNXQLMQ`MXS WOY`SNLMNXSNQLSNQPOYMQLTSQZS]M `OYVSPTZQ`SUTNQ]S]TQZO`MZSQVOYOZS LMXSXS]ZSNQcYPONS]QZOQWONdMPMUSN XYTWa JeYSXSQRTXSQVOVM]MZMQYOZ[YQdSNX USVWMYQVMYMWQLS]SVQ]SXSQSfSdQ^MXS _USVWM[NPaQgMVQSPS]Qh[Y`TXS]QMNM VONiS`S`QLTSQZS]MQZOVONSNXSNQLSN `MXSQZS]MQUSPM]QPOYMaQcY`MNdSQZOLTSQ`MV VOVM]MZMQZOVSVWTSNQdSNXQPSVSQRMZS LM]MUS`QLSYMQP`S`MP`MZQU[VOQSNLQSfSd VOYOZSQLMQ_USVWM[NPa JeYSXSQUSNdSQPOZS]MQVOVONSNXZSN \S\SZQW]SdQ[jjQ_USVWM[NPQdSNX `OYRSLMQLTSQVTPMVQWSNSPQ]S]TQPSS` VOYOZSQVONSNXQS`SPQkOlM]]SaQeYSXS PSS`QM`TQdSNXQLMWMVWMNQWO]S`MU m[VMNX[PQhSiMONiMSQVSVWTQVO]SRT UMNXXSQZOQWONdMPMUSNQXYTWa JeYSXSQ\MPSQ`OYMNPWMYSPMQWSLSQPOWSZ `OYRSNXQVSPSQ]S]TQZO`MZSQVONSNXQS`SP _UMOl[QnopQLSNQVONSNXQqorQS`SP hSYVSaQmTSQ]SXSQM`TQPSNNXS`QWON`MNX RSLMQSiTSNQeYSXSQPO\S\QVOYOZS `OYNdS`SQ`MVQdSNXQ`SNXXTUQPSS`QVSMN LMQs`S]MSatiONu

{unu€vx|vwv{xwo{vxtunvr¤ |or‚vrxunv€}onx©o‚vx¥}v{to¤ ryxƒvr‚xpunwvr‚yqr‚x|o €vr|vr‚„xsvoyo€xoro yuo|v€rƒvxpoyvx{u{pvrq €utun®vƒvvrx|onoxtvnvxtu{vor qrq€x{u{urvr‚€vr tunvr|or‚vr„ Óv{qrxºnv‚vxpq€vrxpunvno |vvr‚xvrtvx{u{pv§v {|vwxpv‚qy„x©q€vxyu–vnv} {vyvxwvwqx{u{vr‚x{vyo} {u{pu€vyx|ox}vox‹uwvo}xáyu ‹uyuonxƒvr‚xtunrv}x|oyor‚€on¤ €vrxµ|oruyuxv}qrx~ÇÇ+ yowv{„xÓv{qrxpv‚orƒvxoq pq€vrxvwvyvrxqrq€x{u¤ rƒunv}„ ÜÅv{oxyuwvwqx{u{vr¤ |vr‚x€ux|utvrxqrq€ {u{tunpvo€oxo{„ ¦vyowx|oxwu‚xtunv{v o|v€x{ur‚qrq€vr„ mvtox€v{oxv€xpoyv {uwo}vxoqxyupv‚vo €ur|vwvxunpuyvn„ Åv{ox}vnqyxyu‚unv pvr‚€ozùx€vvxyvr‚ tuwvo}„ ‹vyorƒvxƒvr‚ |oto€on€vrx‹uyuonxv|vwv} pv‚vo{vrvxvrv€xvyq}rƒv poyvx{ur®qnox‚wxvr|vr‚ |ox€vr|vr‚xµ|oruyu„xsvq ‚wx€u{urvr‚vrxvvq }vyowxo{pvr‚x|oxvvyx2¤2xv€vr {u{pq€vxwupvn¤wupvnxtorq {vyq€xpqvxºnv‚vxqrq€ {uwur‚‚vr‚x€uxpvpv€xturƒoyo¤ }vrx‚nqtx€{tuoyoxtvwor‚xuwou |ox|vnvvrxpurqvxponqxoq„5¨`bà ¯ˆgg‘ac3²†f6²‘g7

¸_`‘cdˆ“†id¸_`‘c¹•ˆ“†k muno{vx€vyo}x€utv|vx«r|vxyu{qvzxyvƒvxuwv}x€u{pvwo tqwo}x|vrxpvo€xwv‚o„xºunv|vx|vwv{x€r|oyoxv{vrx|vr poyvxv{towx{urƒunvr‚zxyvwv{xtuwq€vrxpqvx«r|v yu{qvzxyuwv{vx{vwv{„

% & ' ( ) * + , ( ./ 0 * 1 2 3 + 4 56789:;<=>:8?;6;<@=5A8BBCD=E<F;=G;8:=GCD6H;=:IJC<B;D=BC<B;<K=9CH;:GI7;=;B;6=F6:6<K;<=BCDL;F;H :76G=:C9;M;<K;<=E<F;=:C=NOPQRSTUSVWPRXYYZ;B;6Z[OPQRSTUSVWPRXYY\=]8?;6;<=BCDG;8:=;:;< F8J6;B=F8=D6GD8:=BACCBG;77\

¦v–vnxwv§vr~zxnvo}wv}xnto„ ^_`abcdeb`f_g_ hij_`abceb`f_g_k lmnopqrsqtunpvwwxvyyz ¨‘ˆ‡ˆd‘ˆ`_‰dœ_‰fb hi¨‘ˆ‡ˆ‘ˆ`_‰œ_‰f {q|v}~vrxo{x€qv pvnzponuqurx|vtv lmnopqrsqtunpvwwx€v{oz {ur‚o€qoxtun{vorvrxo{ tvnvx{v|no|yvyxv€vr €uxyvƒr‚vrx€qxpvnyuwrvxƒ‚xv|vx|oxwo‚v {unvyvxpvr‚‚vxpowv ytrƒw„„„v{vr {uwo}vxo{x€v{ox{ur‚vr‚€vxtovwvx©o‚v ¥}v{torx{qyo{xoroªx¦«©«xž«¬­Œ¬ …†‡†df†ˆ`bg‰† hi…†‡†f†ˆ`bg‰†k _’‰_”f_j`bjbc’_ lmnopqrsqtunpvwwxŠn‚ hi_’‰_”f_j`bjbc’_k ‹orunxtowo}xŒrun lmnopqrsqtunpvwwxnuvwx{v|no| nŽvxŒrunxnŽv ®unvorwƒxnuv®}xnotwux®}v{to¤ ryx}oyxyuvyr mnopqryqtunpvww ˆ‰_ff_jd`_c‘’b“_ ‰_¯b¯d¯b‘¯‘`dhi°_¯b¯£g› hi”•`_c‘’b“_kxv€vrxv|v lmnopqrsqtunpvwwxyvƒvxƒv€or €u–qvrxyupuwq{xpqnyv wo±untwxv€vrx€u{pvwoxpvr‚€o nvry—unx|oqqt˜ b²‰_‘d¢gj`b_g hib²‰_‘¢gj`b_g³k ™†‰gdšˆg›_ lmnopqrsqtunpvwwx´xžµ œ†`‘c €u}owvr‚vrx­ruƒx  x x®u|unv hi_•bg››††’ |vrxž¥x€u}owvr‚vrxsun‚o imnopqrsqtunpvw «‚qunxtunvr|or‚vrxorox ¶  xv|ow„„ žv|no| pv€vwvrx–qvnvx{unur‚€q}xo‚vx‚uwvnx|o f_‰“ˆjbgdbcf_b {qyo{xoro„xŸvr‚xwvor„ xžor‚‚onzx{or‚‚on hif_bcf_b†·_k –vq}„„„¡¡¡ lnopqryqtunpvwwx®}uwyuv puwq{xun€vwv}€vrz€u–qvr y§vryuvzturv{towvr ¢g’†gd£b`b‘dhi¢g’†g£b`b‘ —vrvyo®xžo®}qz‚wxtun|vrv lnopqryqtunpvwwxunrvr| mnnuyx¤x¥}uwyuv„„„ƒuyyx¡ ­±t„wo‚vxor‚‚noyxyqr‚‚q}xtqrƒvx|vƒvx{v‚oy


57555ïðñ5  5  4 7  7 9  

 5  5 òóôõöó÷øùõúúøóöûúüøóýøþøóÿ0ÿ1øúóûú2û3ó4ÿ45ø0ø6óýøý7øú

KLMNOPLQRSTUVQWMNPL XSLYZTQ[S\LT 134567849 5

]^_^`ab:((!""#-%/#!"%(/,(1 8(,"(!(#%9!"",#!(1%*#!" ) !(!""#-%:#-#)%&+-#&##!%:( c.-%;(30-#,#!"%4#6#%<#,#%3#:# 23)',%=>??%-#-01%3:#!":0 2#(30-%4#)(-%) !*##&#! &(!"(!#!%0!0&%) !(&#$%-#"( -#!#,#!%0/(#!*#%*#!"%)#/($ /#!"#%)0:#@%c#,"!*#%#$0! :3#!%:(#%/0:#$%) -3#/%/#0/ :0:#!*#@ c#3(%#!$!*#1%) /&(%#," ) !(&#$%/0:#$%:(#3&#!1 +#-.!%(/,(%*#!"%#&#! :(!(&#$(!*#%$(!""#%&(!(%)#/($ '-0)%7-#/@%2(:#&!*#%#:# :0#%!#)#%6#!(#%*#!"%/-#)#

(!(%:(/'05/'0%/#!"#%: &# : !"#!%--#&(%*#!"%70"# 3 ,!#$%) )3 ,(/,(%d 6( B ,//(&%(0@%d0#%!#)# 3 ,)30#!%(0%#:#-#$%e(,( ;#,-(!#%:#!%D!:#$%2#,(@ 2#(30-%&.!.!%/0:#$ ) )(!#%(f(!%) !(&#$%-#"( &3#:#%('0!:#%#-)#,$0)#$ 8(,"(!(#@%g (&#%:(#!*# : !"#!%/(#3#%:(,(!*#%/,(0/ )#0%) !(&#$1%--#&(%&-#$(,#! 2,#!"1%<#!!1%h?%40-(%?ij> (0%) )',(%7#6#'#! ) !"#)'#!"%#&%7-#/@ Ak !+#!#%!(&#$%-#"(%)#0 #0$1%+0)#%'-0)%#$0%/#)#

‡ˆ‰Š‹ŠŒˆŠŽ‘ˆ’Š‹Ž‘ ‡ˆ“Š“”Œˆ•–Šˆ“Š—ŠˆŠ—Š˜ ‡ˆ™š‘Š›ŽœŠ—ŒˆšœŠ—žˆŸŠ—“š—žˆ ¡ˆ’‘Žˆ¡¢£¤ ‡ˆ™ŠœŽœŒˆ¥š–Š—–“žˆš‹ŠŽ—ˆ¦Ž‘‹žˆœš”š—“šœ ‡ˆ§Šˆ›Ž“”Œˆ•š“ˆŠ—ˆŸŽ—“Š—

å¸ÏÐÒæÏçèÔ¹éÏÔê¹Ñ¹

/(#3#@%9:#%,l,!/(m <0&#!!*#%!""#&%)#0%#3( '-0)%#$01%A%&##%3 :#!":0 *#!"%#&,#'%:(/#3#%D30-%(0%:( k;cD1%g#6#/#!%g '.!%4,0&1 4#&#,#%<#,#1%2!(!%n=jojp@ 2',#3#%/,(0/%: !"#! D!:#$m%Ag#-#0%/#)#%D!:#$1 (0%+0)#%/#$#'#%/#7#1%*#%:(# '#(&%'#!"@%g )#,(!%%#&0 +0,$#%/#)#%:(#%)#0%& q.!"&.!"%"(!(5"(!(1%/#)#%:(# (01%:(#%+0)#!%'(-#!"%"(!(%r 20:#$%<#!"%q#7(1%!#!(%#&0 *#!"%0,0/(!s@%;0)#%(0%/#7#1C 00,%3 :#!":0%*#!"%3 ,!#$ ',:0 %: !"#!%D,#%26#,#

@A:9@9=B9CA=DE=9CF@GF@=DH>D 89:9;9<=>?

-6#%-#"0%tuvwxyz{|x}~{wz{|x(0@ D30-%',00,1%:(,(!*#%#& )#0%/)'#,#!"#!%:#-#) ) )(-($%3#/#!"#!%$(:03@ 2#(30-%/#!"#%/-&(l%:#! $#(5$#(%:#-#)%) !+#,( 3 !""#!(%8(,"(!(#%9!"",#!(@ D#%#&%)#0%6#!(# ) !: &#(!*#%&#,!# 3.30-#,(#/!*#%/'#"#(%#,(/ /#7#@%Ag#-#0%#:#%6#!(#%'#(&1 #&0%-($#(!@%g#-#0%+0)# '',#3#%'0-#!%',#,(%3#-/01 +0)#%&#-#0%:(#%/#)3#( /,0/!*#1%',#,(%:(#%0-0/1C 07#,%3 )#(!%l(-)%€z‚ ƒu{w~„z{z…xtu†u{|%(0@FGHIJ

½¾¿ÀÁ¿ÂÃÄÅ¿ÆÇ ½ÈÉÂÊÇËÀÉ¿¾¿ÌÍ

· ¸ ¹ º ¸ » ¼ ‡ˆ¨Ž‘‹Œˆš“Š—ˆŸ–šˆ©ª¤¤£«žˆ¥Ž¬Š“ˆ­“Š”ˆ®š˜Š—

ŸŠ¯Š›ˆ©ª¤¤¢«ž ‡ˆ­œ¯Š›ˆ™—“Ž‘Š—Š˜ˆ•°—ˆ©ª¤¡¡« ‡ˆ±Š—“Š—ˆŽ”“œŽŒˆ²ˆ•š¯Žˆ¥šœ””Ž˜ˆ©³šœ´šœŠŽ« µˆ¶ŽœŽ—ŽŠˆ­—œŠš—Žˆ©Š‘‹Šœ›‹Š›«

üøú1óù72û8û3øúó3ÿöøùøúüøóùøþ7ó902õúó õ úó6øø2óøýøþøó õ0ùÿúó 0õ5ÿ ð øþù6ó2ø ûúó7ú7ó øú1øú3øúó4ÿú1õ5øþ3øúóøö7óöÿþ4û6û øú 57ùûøúó5ÿþû67øó6ÿ2ÿú1ø óø5øùó0ÿ57 ó7ú7ó4ø0ø ó4ÿúùÿù73ø673øú 6ÿ5ûø ó0ø1ûóø0ø4ó6ÿ5ûø ó3õú6ÿþóù7ó7ýÿóôÿþøúý76ó÷øùõúúø 4ÿú1ø2ø3øúó5ø øóù7þ7úüøó4ÿ4øø3øúó902õúó õ úóøüøó7ú17ú 4ÿúùÿù73ø673øúó0ø1ûóûú2û3ó902õúó õ úóð3ûó2ø ûóù7øóöÿú11ÿ4øþ 5ÿþø2ó0ø1ûó7ú7óó3ø2øó÷øù1ÿó6øöøøúó÷øùõúúøó6ÿ5ÿ0û4 4ÿúüøúü73øúó÷ø62ÿþö7ÿýÿóøó4ÿ0øú8û23øúóøúóø3ûó2ø ûóù7ø öÿú11ÿ4øþó6øüøóøúó3øûó2ø ûóøöøóøüøó4ÿ4øø3øúúüøó2û2ûþ 4øú2øúó762þ7óø32õþóÿøúóôÿúúó72ûó÷û6767ó902õúó õ úó4ÿ4øú1 öÿþúø ó4ÿ0õú2øþ3øúóöÿþ3ø2øøúóüøú1ó4ÿúüû0û2óöÿþ6ÿ2ÿþûøúóùÿú1øú öÿ0øú2ûúó0ø1ûóþõÿúó72ûóøó5ÿþ3õ4ÿú2øþó67ú76óùøúó570øú1ó5ø ø öÿúø4ö70øúó÷øùõúúøó47þ7öó6ÿõþøú1óöÿúøþ7ó62þ7ö276óùøúó3øþ7ÿþúüø ø3øúó6ÿ1ÿþøó5ÿþø3 7þ

!"#$%&'()'#!"#!!*#%) !+#,(%+#-.!%(/,(%'#,01%2#(304#)(-%$(!""#%&(!(%)#/($%/,(!"%,'#*#!"5'#*#!"%6#7#$ #-)#,$0)#$%(/,(1%8(,"(!(#%9!"",#!(%*#!"%6#/%:#-#) &+-#&##!%).'(-%:(%.-%;(30-#,#!"1%4#6#%<#,#1%23)', =>??%-#-0@%<#$&#!1%(#3%) -(!#/%:(%,0#/%.-%*#!"%/#)#1%'0-0 &0:0&!*#%',:(,(%&#,!#%(#%)#/($%) ,#/#&#!%,#0)# &7#:(#!%) !"!#/&#!%*#!"%) )'0#%!*#6#%6#!(# ,+(!#%(0%) -#*#!"@ AB#/(-#$%#:#%,#/#%,#0)#%/##%-6#%,0#/%.-%,/'0@ 93#-#"(%$(!""#%&(!(%:(%/(0%)#/($%/,(!"%) )#&#!%&.,'#!1 A%&##%2*#(30-%4#)(-@%B ,#/##!%',"(:(&%)#&(!%&0#%&(&# :(#%) !*(,%).'(-%/!:(,(%#!3#%:(:#)3(!"(%)#!@%A2#*# &)#,(!%(0%'#6#%&!:#,##!%/!:(,(1%6#&0%30-#!"%& ;()#$(1%&'0-#!%/.3(,%)#/($%#:#1%30-#!"%:#,(%;()#$( /.3(,%/#&(1%7#:(%/#*#%&#/($#!%'#!"%!#"#!*#@%9&$(,!*# ) !*(,%/!:(,(1%#3(%*#%&'#*#!"%-#"(1C%00,!*#@%2(#-!*#1 :(%$#,(%*#!"%/#)#%/##%D30-%) !070%4#&#,#%:(%7#-#!%.;(30-#,#!"%70"#%,7#:(%&+-#&##!@%A2#0%'0/%&+-#&##!1 0!0!"%+0)#%-0&#5-0&#1%A%&!#!"!*#EFGHIJ

ÎÏÐÐÑÒÎÏÓÔ¸ÏÐÏ

g9B9áß9"D

5ëì456 í5ë5î5ë ÕÖÀÆÇÌÍÂÕ¿Á×ÇÉÂØÄÌÖÀÙÀÇÂÕÇÂÚÄÛÇÉ ]^a!) -#$(,&#!%#!#&%3 ,#)# ',!#)#%2*#(-!:,#%20.6.1%#&,(/ d(#!%2#/,.6#,:.*.%/.-#$ -#!"/0!"%!""-#)%: !"#! &/('0&#!%'#,0%/'#"#(%/.,#!"%('0@ B &,7##!%#&(!"%:(%l(-)%-#!"/0!" :((!""#-&#!!*#%: )(%2(%g +(-@ ß0+0!*#1%'(!#!"%l(-)%rd,03#:(s (0%) !"#&0%'#!*#&%) !:#3#&#! 3 -#7#,#!%) !"0,0/%#!#&%:#,( 3,.l/(%#,(/!*#@%2#-#$%/#0!*# 3 -#7#,#!%) )#!:(&#!%#!#&%*#!" :(:#3#!*#%:#,(%) )'(!#!"(%(&-#! /'0#$%3,.:0&%#!#&@%A27#&%/*0(!" (&-#!%7#:(%7#".%'#!"%n)#!:((! #!#&p%: $@%ä#&0%/(%#!#& /0:#$%=%'0-#!%-'($ 3#!*#@%c#3(1%3 :('#!0%/#)#%/0/, 70"#1%A%00,!*#%/## :()0(%:(%",#$# ã!(-Ý,1%4#-#! "#.%20',..1 4#&#,#1%2!(!%n=Þojp@ 2&#,#!"%2*#(-!:,# /0:#$%',#!7#&%'/#,1 d(#!%30!%)#&(! ) !(&)#(%0"#/!*# /'#"#(%('0@%à /&( ) )(-(&(%3 !"#/0$1%(/,( 3 !"0/#$#%D!:,#"0!# 20.6.%(0%(!"(!%',3 ,#! '/#,%:#-#)%) !"0,0/ #!#&!*#@%AB !"#/0$%#:# /($1%#3(%/#*#%!""#&%)#0%:(# ,-#-0%) !"#/0$%'#!"@ B#-(!"%0,0/#!%"#!(5"#!( 3.3.&1%:(#%'#!0@%c#3( 0!0&%3#,!(!" n3 !"#/0$#!p%(0%.#--* $#,0/%)#)#!*# /!:(,(1C%"#/%#&,(/ *#!"%3#).,!*# ) ,.&%',&#%#&(!" :(%l(-)%#zx$zx#v{|z{ %~{wz%',/#)#%á(+$.-#/ 2#30,#%(0@F&'(J

]^_^`ab) -#$(,&#!%#!#& 3 ,#)#%("#%'0-#!%-#-01 3 )#(!%l(-)%e#!!*%e#',(#!# (:#&%)#0%,0/%',)#!7#5 )#!7#%:(%,0)#$@%g().,# <#-Ü(/%<#:,0::(!1%!#)# '#*(!*#1%(0%3 -#!53 -#!%)0-#( :(#%(!""#-&#!%0!0&%&)'#-( &%3 &,7##!!*#%/'#"#( 3 )#(!%l(-)@%c !0%(:#& ) !(!""#-&#!%/$#,(#! 3 !0$1%&#,!#%(#%'0,05'0,0 30-#!"%0!0&%) !*0/0(%/( &+(-%&(&#%0,0/#!%/*0(!" /0:#$%/-/#(%3#:#%$#,(%(0@ A9&0%/0:#$%)0-#(%/*0(!" -#"(1%:#,(%0)0,%#!#&%#&0%= '0-#!@%2:#$%/*0(!"%ec8%ne(-) c -Ý(/(p@%20:#$%7#:(%'(!#!" #)0%70"#1C%&##!*#%%/## :()0(%:(%20:(.%k;cD1%g '.! 4,0&1%4#&#,#%<#,#1%2!(!%=Þ

)ÏÐ*¼ÔÏÐÒ+ÏÔÔÑ

9"0/0/%=>?=@%d#!%0!0& #+#,#%3#"(%(!(1%e#!!*%*#!" ) !7#:(%$./%:#-#)%/#-#$%/#0 3,.",#)%#+#,#%)0/(&@%d(%#+#,# (01%(#%/!"#7#%) )'#6# '#*(!*#%&%-.&#/(%/*0(!"@ B !: &%&##1%&#-#0%&.!:(/(!*# ) )0!"&(!&#!1%/(%&+(:('#6#%&%)3#%&,7#%'(#, '(/#%:(/0/0(%:(%/-#%&,7#@ D!(%#:#-#$%&#-(%3 ,#)#1 3 )#(!%l(-)%rß./%D!%B#30#s ) !"#7#&%#!#&!*#@%à /&( : )(&(#!1%e#!!*%) !"#&0 (:#&%3 ,!#$%) )'#6# #!#&!*#%7(&#%:(,(!*#%/:#!" /*0(!"%3#!7#!"@%Aá""#& /-#-0%:('#6#5'#6#@%g#/($#! /#7#1%3#-(!"%:('#6#%+0)# 0!0&%&)0%#&0%/'!#,@ q#!*#%%/!"#$%7#)1%!#!( :('#6#%-#"(%&%,0)#$@%g#-#0

0!0&%!0!""0(!%#&0%:(%-.&#/( /*0(!"%/($%!""#&%3 ,!#$1C 07#,%(/,(%:#,(%â#+&*%<#:,0::(! (0@ ã/#(%) -6#(%)#/#%+0( ) -#$(,&#!1%e#!!*%) )#!" ) ,#/#%6#&0%-('0,!*# ',/#)#%#!#&%/#!"#%/:(&(@ D#%30!%/#!"#%(!"(! ) !"0,0/(%'0#$%$#(!*# /!:(,(@%ã!0&%(01%e#!!* ) !.-#&%) !""0!#&#!%7#/# '#'*/(,%0!0&%) !"#/0$ '0#$%%$#(!*#@%%ä#!(# ',0/(#%=Þ%#$0!%(0 70"#%) !*##&#! #&#!%) )',(&#! 92D%/+#,# &.!/(/!%0!0& /(%&+(-@%Ag#-#0 /-#)#%#&0 /*0(!"1%3#-(!"

$#!*#%/#0%)(!""0%:(0,0/(! /#)#%)#)#$%:#!%#&0%'-0) )#0%3#&#(%'#'*%/(,%&#,!# #&0%3 !"!%!"0,0/(!%/!:(,( )#&#!*#%'#:#!%#&0%3 /"(!(%#7#$%!""#& ) -#,%&#,!# &#!%0,0/ /!:(,(1C ()'0$!*#E F&'(J

½Ä¾Ë¿,ٿ½ÀÆÀËÂ-,ÀÌÂ.¿ÛÄ×ÈÈ,

g6àB92% Dà9"72

/^0a]a,0/(&%: !"#!%',:#,!*# /'0#$%l..%-#!7#!"%:(,(!*#%:(%:0!(# )#*#1%B#!",#!%q#,,*%:#,(%g ,#7##! D!"",(/%',(!:#&%+3#%: !"#! ) !003%#&0!%l#+'..&!*#@%9:(& &#!:0!"%B#!",#!%ä(--(#)%(0 ,03#!*#%) ,#/#%)#-0%:#!%#&%(!"(! l..!*#%) !*'#,%-0#/@%c#3(%(#%$#!*# '(/#%) )'##/(%3 ,:#,#!%l..%(0 #!3#%'(/#%) !"$!(&#!!*#@ à !"0(3%l)#-l(,/1%2!(!%n=Þojp1 B#!",#!%q#,,*%*#!"%) )#/#!" : !"#!%!#)#%23(&%ä --/%3#:#%/(0/ 77#,(!"%/./(#-%l#+'..&%)(-(&!*# ) !003!*#%##/%/#,#!%:#,(%3#,# /#$#'#%: &#@%q#,,*%70"#%) !"(&0( /#,#!%:#,(%/&,#,(/%3,('#:(!*#1%4#)( ß.6$,%B(!&,.!@%d )(&(#!%) !0,0 /0,#&#'#,%D!"",(/%d#(-*%à#(-@

q#-%,/'0%:()30$%:)( ) !"$(!:#,(%l..5l..%q#,,*%-#(!!*#1 )0!+0-%/+#,#%.!-(!%Ý(#%l#+'..&1 /$(!""#%#&%#:#%/.,#!"%30!%*#!"%'(/# ) -($#!*#@%c#&%$#!*#%q#,,*1%)#! :&#%q#,,*1%c.)%D!/&(3%:#!%9,$0, ß#!:.!%70"#%-#$%) !"$#30/%#&0!!*#@ 2'#"#()#!#%:(',(#&#! /'-0)!*#1%B#!",#!%q#,,*%,-('# :#-#)%/&#!:#-%Ý0-"#,1%/-#$%l.. -#!7#!"%/-#)#%3 ,)#(!#!%'(-(#,%/,(3 :(%$.-%) 6#$%:(%ß#/%8 "#/1%92%3#:# #&$(,%3 &#!%-#-01%',:#,%:(%:0!(# )#*#@%< -0)%:(&#$0(1%#3#%).(l 2#!"%B#!",#!%',l..%/,.!.&%/3 ,( (0@%< -0)%#:#%#!""#3#!%:#,(%3($#& (/#!#%g ,#7##!%D!"",(/%/.#-%/&#!:#) )#-0&#!%+#-.!%3 6#,(/%#$# B#!",#!%;$#,-/%(!(@F12345J

g6àB92% Dà9"72


_cefg uv _`abcd

0123

wxyz{|}{~x|z~y|€y~

UVWXYZY [\]V^V

456789       ! " 

#$% &#'(" ) !

 !! *#+$ * , %'(" -    

. /#%   !!  

0!! !!! 1$ " 23$ ! , 1$ " 4) 5 ! !!. 

‚ƒ„…†‡†ˆ‰Š‹ƒŒƒ

!  .67 !$#+ 7 $89 7: #+ /#!  !!/! !; 4) . $4/$ !$ .<, %6#     . % ! #6 ! #! # !!!:) ! #!  =!  $ $ !:! $ 

. 4 /$  . >!?299@A. B < ?299CA !! 

#! &/<$D % !!## ! 

! / <# E"# 1 ! ! $ $ <6##6##! % . % 

hijkhklmkniloplknqhrqhlosto

 #$#

$$ /  . % !:!:$

4) " ##!  $! D$&#- !$! )  ! #! % !   - !$ 5, 7# !$32  $  # # 

4) ! %!  !!!  ##?#A : $!$ ;% F !  !!  &# - !$%  # 64) 5/!! 

# 64) !  !  ! $:

#!  ! ; & +## < . :

 ! % :$ 4) % . %  $ % 6)  !!:! # 0 %  # 64) 5/   !!#!! ! $ # 64) / #!!  #!  :$/ 

#! !! ! $! !$ ;$  

% . GHIJKLMMNOPQRNST

ŽŽ‘’ Žæç“èéҒêæ“ë Žæç“èéҒêæ“ë Žæç“èéҒêæ“ë Žæç“èéҒêæ“ë ‘“•“èéҒêæ“ë ‘“•“èéҒêæ“ë Žæ“•”éæß“è“ Ö ¢ ž ™ Ÿ š « œ › ™ ¤ ™ — Æ ™ — š ˜   š ¸™ Ÿ ™ › ™ — š º¨ ¡ ¨ µ Ì ž ™ Ÿ š ¡ — ¦ š ¸·Åš Ì Ÿ © º  » ž — Æ ™ — š º¤ ™ ¥£ ™ µ “”• ê æ“ë éŽæ“•”éæß“è“ ¤±¨—¨š Ι—Æž—¡ ™«™—š Ι—¡ žŸ š®Äž™ Ç —ªãš ™—šÄÄÇDZ¯¬¶¬¬¬¬¥Ï §ÌšŸ©·ž ܨ£—Ǩº©áž ™¤ š˜¤šœ°«¶™É—±šÌ¯¨®Æ²¢™ Ö ¢ž™Ÿ³˜ ›¨—¡ –— ˜ ™ š › œ  ž Ÿ   ¡ ™ — š ¢ ž ™ Ÿ š £ œ Ÿ   š ¤ ž ¥™ ¦ § ¡ ™ — ™ ¦ ¤™›¡œ›™—š ¶ ­ ¥Ï š ·Ç ² ¶ ´ ³ ¥ Ï š ·ž £ Ç ¬ ¯ ® É µ ° ­ ° ´ ± ® ¥Ï Ã¥¦ š £ ¤ š ¯ ž —   ¡ š ¸·Åš ¡ œ Æ ™ Ÿ ™ — § Ì Ÿ © ¸  ˜ ¨ µ Ã¥¦ š ¡ ¥¤ š º ¤ š Ü ¢ ¨ ˜ ™ —   § ¸·Å§ › ¥« Ÿ ¡ Îíš Î™ —Æž—¯™Ä—¡š§±Ô¨ ¥¤ ¯™§—œš¤˜ ž šÌ§ªŸšºº¤ ™ž¥ž µ§ ̯ž¬™¬¥Ï ŸšÃž ¥™ ¦¦ôšÆ̟žšÅ™ ˜™—ƜƟ™šÄ—ª² ²™¬¤™¥Ï §Ú™ ÄÎö ¼½¾¿¿¿½¿ÕÀ˽ ¼½¾¿¿¿½½½ÁÊÝ £™¤ §´¥¨£  ™Ô™ ¡šíáȚ ܙ š£˜Çœ¬¤›­ž› ™®¡­š¨š «¶œŸ™—¡ ¤›°™±™  —²¡¶š¨¯®µ » ¨ § ר ˜ œ ™ — © Ä Ç ± ± ± ³ ´ ´ § š ± ¬ ´ ³ ° ¬ š Ð ˜ › ¡ ± ° ® ¥š Ä £ ± ¬ ¬ ¥§ à ž Ÿ › ¤ ¥› § — » ¥— § ± ¶ ¬ ¢ ¡ ³ › ™ š ˜ › ¡ š í–Ö§ ¯ › § Å ¤ ™ ¦ š ֙ œ ¤ ™ Æ § Ô — Æ ¤ ž Ì ž ™ Ÿ š ¡ — ¦ š ¸·Åºš Ä ¡ ³ Ÿ ˜ Ç ² ¬ ¬ ³ ± É § ± © ¯ ¢ ¡ ³ ¥ Ö¢ Ÿ š «œ› š › ¨ ¨—Æš ÄÇ ´²²¥Ï š ÄÖ¯¬¥Ï ¬¬¬¯Ÿ§¯˜Ÿ ²Ÿ¶©ª«¬­®­¯°­­¬®±²³ ©·¸¹šº¤¨«œ¤¡»©«¼½¾¿¿¿½½¼À¼Á ¡š¬­´¯ £¤›¦µ ¥¨ ¤ ™ — š £ ž « ™ ¡ œ — © š ·ž ² ¬ –Ÿà™¥™¤¡Ñ©¬¯®É®­¯¬®É¶³¬­±¯¯¼½¾¿¿¿½¿ÊÕ½Á ®®±Éɯ¯ áƚ  š£¤—Æš™—¡ ›š¢ž™Ÿš¨›©¶É¼½¾¿¿¿½½¼¾Ý¿ ¶É±¬¶ ·¢©¸¤ §·Ç®¬¬±±±®³¬­®­²¶¯­´¯´¯ Ĩ¤©·™¤Æ™š—œÆ¨š·ž£š¬­±²¶±¼½¾¿¿¿½½¼Á˼ ´®­­­¯ £¤¡š«¨¥š«™Ÿ™Æ™—©É¬¬³±­§®´¬¤£³¥ ž¡¤™š·»™¡¡š›œš¡¥¤§£¤¡š«œ¤ž¥šºž¤  ¼½¾¿¿¿½¿ÊË¿¼ ¼½¾¿¿¿½¿ÊÀ½½ –—˜ ™ š ¥—  ™ ¤   š Ã¥¦ § ¡ ™ — ™ ¦ š Ä ¨ › š ¸Ÿ œ µ Ö  ¢ ž ™ Ÿ š Þ › ¨ š ¯ Ÿ ¡ š › ¨ ¥« Ÿ œ › š È ™ « š¸ýž±²¬ ™¤œ « — ˜ ¨ Ú¨ š ž ¡ š ¢ ™ ¥ž ¤ — © ¬ ­ ¯ ² ¯ É ² ± ¯ ¯ ´ ¶ ܙ Ÿ œ ¡ § ¥ £ Ÿ š ¥ › © á œ Æ ¨ š ­ ¯ É ¯ ² ¶ ® š — ¨ š  ¥ Ã¥¦ š £ ¤ š íÅȚ › œ  œ Ÿ ¡ — š ² ° ³ ­ É š ¥œ ڙ ¦ Ö  ¢ ž ™ Ÿ š ¤ ¥¦ š ¥— ¥Ÿ  š Ä ª± ¯ ´ § Ä £ ® ¬ š š ž ¡ ¤ Ö  ¢ ž ™ Ÿ š ¤ ž ¥™ ¦ š ˜   š ˜ œ › ™ ¡ š « ž  ™ ¡ š › ¨ ¡ ™ ¼½¾¿¿¿½¿¾ËÕ¼ ¼½¾¿¿¿½½½ÁÁ¼ ¥™ Ì·ž£Ç Ÿ©¹©¸  ¥™—¢ž—¡™›šÄªÇ°¬šÄÎÇ — ¡   ¤ ¡ ¨ š ã  Ÿ ™ Æ œ š ˜ « — š íÅÈ ¸ªªá–¸š £ ™ £ ™ ¤  ™ ¤   š › ¨ ¥« Ÿ œ › š פ ™ ¦ ™ Ì ¨ Æ ¢ ™ © š Ä ª¯ É ¬ § š Ä Î± É ´ § š ﻃ § š ™ ˜ ™ š Æ ™ ¤ µ Ì ž ™ Ÿ š ¡ — ¦ š ­ ° ¬ ¥¯ š Ä Ö± ± ¥š ¸·Åš « ™ Æ ™ ¤ Ö  ¢ ž ™ Ÿ š  œ Æ œ ¤ ™ š ¡ ™ — ™ ¦ š ¸·Åš ˜   š ܨ — ¨ µ ´´¢—¡š§Å·žž—£¡Ç ÈŸ™¨—§Å«Æ¤Ÿ—¨Æ«§Ç¬¡¨­›±š£­—¬»É›¼½¾¿¿¿½½¼ÀÊË ¬š®¦¤­Æ²š¥Ÿ ²É  ±ª²®¬°¢§¡šÉ˜´™š—¡ÆšªŸ´™›¥™ ¬­±®´®¶­¬­¬ ™âš·¯±²¢¡š­´®¯¼½¾¿¿¿½¿ÊÁ¿¼ ¯´° Ԝ—™—™©ªº©·ž£Ç¬¯®É­´®­®´° ™ §š¦™¤ ƙš°®¬¢¡©š·ž£Ç¬­±¶¬É±²µ £ž¥ š›Ÿ —Æš˜ šÌŸ©Î™—¡žŸš±¬²–О¡™¤™ ›¤¨¥¨šºŸœ¤œ¡šÎ™—¡žŸšŸž™š¡™—™¦ ¼½¾¿¿¿½¿ÁÁÊË ¼½¾¿¿¿½¿Õ¿ÀÀ ɯ­¶§ ¬­´°É²¬®´­­¶ ÌÃκš ž™Ÿ³£–¤ œŸ š ¤¡¥¦ Í¡ — ¦ š « ¤  » › ™ — š « ˜ š › ™ ¥  ³ Ì › Ÿ š Ô¥© ± ¯ š › œ £ ¤ ¡ ± Ô¥ñ Å  —   ¥ ¤ ›œ¡ñºŸ ž¢µ ÃÚ Ö¨ — Æ › œ Ÿ ™ — © Ì ¨ Æ ¢ ™ Ñ ¬ ­ ± ± ¯ ° ­ ¬ ± ´ ±¬­²®¥Ï š¦¤ ƚ—œÆ¨š·ž£Ç ¬­¯±µ Ã¥¦š ˜  ¢ ž™Ÿ š Ì Ÿ © ܙ¡ œ š ÔŚ ¶Ð ž¡ ™¤ ™ ¼½¾¿¿¿½½¼ÁÊË Ã¥¦ š £  ¤ š ² › ¡ § › ¥š ˜ Ÿ ¥ § Ä Î± ¬ ¬ š Ä ª± ¶ ² ¼½¾¿¿¿½¿¾À½Ë œ › Í« ¤ ¨ « œ ¤ ¡ » © ÎÆ — š ¤ ¥¦ ³ ¤ ž › ¨      © Ä ª³ Ä Îó± ¬ ¯ ³ äž Ÿ š ¡   — › ¡ © ¥¤ ¦ š ·óÉ ® ´ ²­°­¶±­´ ºÔíÑ ¦ ¤ Æ Ç ¯ ¬ ¬ ¢ ¡ © ÚÚÚ© « ž  ™ ¡ µ « ¤ ¨ « œ ¤ ¡   © ˜ Ÿ ¥ š  Ÿ ž  ¡ ¤ š Ÿ ¨ › š £ Æ  š · ® ° ¬ ¢ ¡ š ¡ ¤ ¥ › š « ¢ › § £ Ÿ › Ã¥¦ š ¯ Ÿ ¡ š «   — Æ Æ   ¤ š ¢ Ÿ — š Ä ¯ ¶ ¬ ¥Ï š ® › ¥¤ š Æ ¤  ¼½¾¿¿¿½½¼½¾Ë ¸·Å§ Ä ¡ ± ­ ° ¥¯ š Ä Ö² ¬ ¥¯ © Ä ¨ › © ¢ Ÿ ¤ ™ » ™ ³›¨Ï™—š·Ç®¬¯°­­¯³¬­±´°¼½¾¿¿¿½½¼ÁÀ¼ ­¶°­®® £Ÿ¨Æ«¨¡©Â¨¥š·ž£Ç­´´¬ÉÉɳ®¼½¾¿¿¿½¿ÕÊÝÕ ÉÉ­­­± —¥§¤¡à›¡³ØÅΚ·Ç¬­±¶¬É¯É¼½¾¿¿¿½¿Õ½Ë¼ ­±²² Ÿ¸¨ ž™ §˜Ÿ ¥š› ¨¡™©·¤Ü  ƶ¬¬¢ ¡£š—œÆ¨© ¢¤Ÿ «™¢™—Æ™—§¥«—ƚΞŸ¨Æ§Â›šž¡›šž¦™ Ö ¢ž™Ÿ³˜ œÚ™›™—š¡—¦š˜™—š£™—Æž—™— «¥Ÿ›ó¬­®­²­°­­´°¯³²¬É¶®´²ªº ¼½¾¿¿¿½½¿Á˼ ¤ ¨ ž ¡ ™ — ³ øí֚ ¤ ¨  ™ ™ — š ¡   ¥ ž –— ˜ ™ š   — Æ   — š ¥œ — ¢ ž ™ Ÿ š « ¤ ¨ « œ ¤ ¡ » š –— ˜ ™ Îíì ¡ œ «   š ¢ Ÿ © ¸¨ Ÿ ¨ š › ¥¶ ³ ¸™ ¥£   Ÿ œÆ¤ šž›¨§ ÅƵ § ¡ — ¦ š « œ › ¤ ™ — Æ — © ° ´ É ± ¶ ² ° š Ÿ Æ  š « ¥Ÿ   › Ð « ™ £ ¤   › Ñ ˜   š Ì ž Ú  ¤   — Æ š ԟ ™ ¡ œ — š Ä ÎÇ ² ® ´ ¬ Ã¥¦ š ˜   ¢ ž ™ Ÿ š ת –š ¢ Ÿ © ÅÆ Ÿ Ð £ Ÿ › Æ š º¤   — Æ  œ µ Ì ž ™ Ÿ š ¤ ž ¥™ ¦ µ ¡ ™ — ™ ¦ š Ÿ ž ™  š ­ ­ É ¥§ «   — Æ Æ   ¤ ¡ œŸ «© ¬¯®É®±®¯´±²³ ¬¯®É®±É­±®´ ¼½¾¿¿¿½¿¾ÀÕ¿ ›Ð¬­±´°­°É­­É§ ™¥ š ™«š¥œ¥£™—¡ ž§ š·ž£Ç –˜  Ú¦¤ ¢ ¬§ ɬ¬³ ±É¥© ¸·Å§ ÂÂ›Ç ¥Ï š Ä ª¶ ¬ ± ´ ¥Ï š ·ž £ Ç ¬ ­ ¯ ± ² ­ ° ­ ¶ ± ­ ´ ڞ Ñ š ¦ ¤ Æ Ç ¯ ´ ¬ ¢ ¡ ™ — § š £ Ÿ › Æ š øš ¸Ÿ œ ¥™ — ¼½¾¿¿¿½½¼¾ÕË Æ™—Ƨ ¸·Å§ Ä֚ ¯¶§ ´¥š ˜  š Ì ¨Æ¨› ™µ ¼½¾¿¿¿½½¼½¾Ý ª ™ — ™ ¦ š ¸·Åš ± ¬ ¬ ¥š Ä Öó ± ¬ š ¢ Ÿ — š ™  « ™ Ÿ ¬¯®Éµ¶°¯¯­¬´Ñ ™—Æ™—©š·ž£Ç®ÉÉ­­­±³­¼½¾¿¿¿½¿ÕÊʼ ´´¬ÉÉÉ ¤ »™—©š·ž£Ç֙¤¡¨š¬­®­²¶±®®²°² ̟šÃ¥¦ š±¯±Ä°¡³©®ºœ¯§¤²žÔ¡ ¥š§¯Î¤ ¡šªœ¯¤¯¥š Ìܧ ¨¥£ ¨¤ ­¥¡¤š«ÆÆ ¤šŸ¨›™—šÂ›šž³šž¦™š´¬¥ ª—¦š¸·Åš˜›¡šÌŸ©¸Ÿµ¢Æ»Ðԟ™¡œ—Ñ¡—¦ô ›—¡¨¤§ž¦š ¡¥Ú©­´´´¯´­šªº ¼½¾¿¿¿½½¼¾ÁÁ ޤ ¼½¾¿¿¿½½¼½ËÕ ¼½¾¿¿¿½¿ÕÝÕ¼ Ãé í¡ ¤ © Ô¥§ ¬ ¬ « Æ Ã§ é ž  ™ ¦ ™ š ڙ ¤ — œ ¡ š  ˜ ¦ š ¢ Ÿ — š ¡ — Æ ÆŸŸš™¥Ÿ —¡¤µ ˜¤š¢Ÿ©¤™»™šÂœ£¨—Æ™—©·Ç°´²´¼½¾¿¿¿½¿¾ÀÕÀ ¯¬¶ ·¢ ™ ¡   š Ä ± ± ° ¬ ¥š ­ ¬ ¢ ¡ š Ì Ÿ © ܨ — ¨  ™ ¤   µ º» Æ ×¤ ™ ¦ ™ š Ş Ÿ   ™ š ª ™ ¥™ — ¡   ¤ ¡ ¨ š ŗ   ¥ ™ Ÿ    Ã¥¦ š Ŝ ڙ ¦ š ¥  —   ¥ ™ Ÿ    š Ô¨ ¡ ™ š ל ˜ œ ҒӓŽ’ Þ › ¨ š £ œ ¤ ¡ ™ ¥™ — š £ ™ ¤ ™ ¡ š « œ ¤ œ ¥« ™ ¡ ™ — ¹™ ¤ « ¨ ¤ ¡ § ¸ ·Å§ Ø Å Î§ ª ¬ ­ ¯ ² ¯ ° ° ¬ ² ± ¯ ² á× ¢¸Å–š ž¡›™—šÌíØ Ÿš¸¨ ¤ ¨ ڙ ¢ ™ — š £ ¤ š  Ÿ ¡ — š –¥« î § ž Ķ¶®¥š¯¯¬¢ ¡ š—œÆ¨š¦ž£Ç ¬­´°Éµ ¸·Å§ Ø ÅΧ Ժó ¹™ ¦š ÄÎɬš Ä ª­´  œ Ÿ ™ ¡ ™ — š ¹™ ¡ ¤   — Æ š Ξ š ¸ž « ™ ¤ ˜   š Ä Îš ® ® š Ä ª ¼½¾¿¿¿½½Ë¿Ý½ ª—¦š íáȚ Ô¨ ¡ ™ š ܙ ¡ œ  š Ô¨ ¥« Ÿ œ › š « œ ¤ › ™ — µ –— ˜ ™ š  ž Ÿ   ¡ š ¢ ž ™ Ÿ š ¤ ¥¦ ³ ¡ — ¦ š ˜ Ÿ ¥ š Ô¨ ¡ ™ š ¡ ˜ ›    ¡   ¥ œ ڙ š ¢ Ÿ š ¤ ™ » ™ š ª ™ ¢ œ ¥š ¯ ¥› š ¯ ¯ ¯ ¥ ²¯É¶¶¬­ ±­É¢¡šª¥—¡ ¤¡¨šÎ¡Ÿš¬¯®Éµ­²¯°²®²š–¤ ±¬°š¸·ÅšØÅΚ²É¶¢¡š¬­´®¯´¼½¾¿¿¿½¿Õ½ÕË ²­±­­­ ¡¨¤™—©š·¤ÆÇ­´¬¢¡©š·ž£Ç¬­®­²¶¼½¾¿¿¿½¿Õ¾Õ¼ ¬°±²¶® ÌƤŸšÃ¥¦ š¸·Åš Ī² °²š¥š ´œ›¥ÚžŸ ¥¡šÉ›ž¥˜ ¼½¾¿¿¿½½¼¼¿À ±¶  ŸÇ™› ±«ž®Ùš±Ãœ ²š˜™«—™š¡ ±š˜´™±—¥š ¥›±Éؗ¥š ˜¤—›™¡š› ¨™—¥µ — žÂ¦šš·ž £ ØŸ š›£¸«œÂ šš¨¬›­š®›®žš²Ÿ±²š ›­™¶´š¹ºíš –¹š ­¬±²Ä¹Ö ¢¡š—œÆ¨ É¥£Ÿ š é ªãš Ö«¤ ºœŸ —Æ ¬­ž¯š ´®É¥™ž˜  ²¶¬²¬¬¬ ¡š™š ˜¢–ºÅš ™¥ —šÂ¸¨Ÿ «¼½¾¿¿¿½½¼¼Õ¿ ¡šž Ÿ™› —» ž©™ Ο¨›šïš›œ¡ ¥ž¤šŸ¡—š«™—Æ›™¼½¾¿¿¿½¿ÕÕÀ¿ š ¸Å–š ¡ œ ™ Ÿ Ö  ¢ ž ™ Ÿ š ¡ ™ — ™ ¦ š Ÿ ž ™  É ¶ ¬ ¥Ï š Ÿ œ £ ™ ¤ š ± ´ ¥  œ ¤ ¯ ­ ¶ ´ Ÿ ™ — š –í Þ ¥™ ¦ š ˜   ¢ ž ™ Ÿ š à — Æ š è ™ ˜ š ž ¡ ™ ¤ ™ š Ð ˜ « — ̬¨¬Æ¥¯ Ÿ¨š§Ä™Îš ´ ¬ ¬ ¥¯ š Ôªš ´ š ÔŚ ² š Ä ªš É ¬ µ ꬲÃÜɲΙ—Æž—¡ ™«™—Ι—¡ žŸ ¼½¾¿¿¿½½¼À¼¾ Ξ ˜   š Ş Ÿ   ™ © ·š — œ Æ ¨ š ·Ç ¬ ­ ± ´ ® ­ ¬ É ° ± ¶ É Ì Ÿ © Ù ¢ ™ ڙ Ÿ   š ± ² š ž ¡ ™ ¤ ™ š ¡ œ ¤ ¥  — ™ Ÿ š ¹¨ —  ™ ¡ Ä ª¯ ¬ ¬ ¥š Ä Î´ É ¥š ¯ › ¡ š › ¥š ˜ ™ Ÿ ™ ¥š ¦ ™ ¤ Æ ™  ™  ™ š Æ ¤ ™ — ˜ œ Ñ š ¦ ¤ Æ Ç É ¬ ¬ ¢ ¡ ™ — § š Ì Ÿ © ֙ ¥™   § Ÿ™›—š©¯±¯§É¬Åš ¬«¦·« —§«š¬™­¤›±š¶±±¬ÉÅ£ Ö   £š™×ž ›±È´§¬¹¨ ¬µ—¯¡¬™¬ —¬œ¥Ï š˜›¦© ±®´¢¡©·ž£Ç¬­®®²¶²°±¶²¬ ž™—Ÿššª¹« š¯—í— ›¨¨š¤¯šªŸ Ä¡«šÇ¸¡ ¬­±¯¯®´¬¯²¯ ¼½¾¿¿¿½½¼¼ËË ÌÖ« ·»™¡¡©š·ž£Ç­´´¬ÉÉɳ®ÉÉ­­¼½¾¿¿¿½¿ÕÊݼ ­± «œŸš¸Ÿœ¥™ Éɟ§Éªœ²¥µ É® ·¬­®­¯±É®²­±± ¼½¾¿¿¿½½¿Õ¼Ë ¸·Åš¯¬¬¥š¦™¤Æ™š­°¢¡š¡ ¥ž¼½¾¿¿¿½½¿¿¾¿ ¤ªŸ ƛ«Â™™³š¤¥ ¢™Çšš˜¬Ÿ¨™¯›—®™Æɝšµ žš®ÖØ ¤ š ¥ ¤šºœ ¤ž™¥—© ¦ž£Ç ¼½¾¿¿¿½¿ÕÕ¾¾ œš³¤š¡¥  ™²Ÿš ¯¡Ìš­¨Ãž ¥£ ¬ž­¤š™±Ì¡ ±œ¤™¯Æ¦´ µ ¼½¾¿¿¿½¿Á¿ÀÁ ±¯­¯¬­ ¼½¾¿¿¿½½¼Ë¿¾ ðΨ—žš› ¡Â¦œ—šœ¡ñš¤¥¦š£™¤žší¡™¤™ Ã¥¦š ™«š«™›™ š¯Ä¡š¸·ÅšØÅט  Σ¤«š¤¥¦š›¨¯™—šÍš¤¥¦š¡—ÆƟšŸ¨› Žæç“èéҒߐ÷“Þ“• ºœ ¤ ¡ ™ ¥  — ™ š ºž ¤ Ú¨ ¥™ ¤ ¡ ™ —   š ԙ Ÿ ™  Ì ž ™ Ÿ š ¡ ™ — ™ ¦ š « œ › š ¸·Åš Ä ž ™  š ¯ ¬ ¬ ¥Ï § ¯ ° ¬ ± ¬ ­ ° ® ¬ ­ ± É ± ­ ° ´ ® š Ø £ ¼½¾¿¿¿½½¼ÝËÝ Ÿ—£šÜ¨ ºž¤Ú¨¥™¤ §¥Ÿ Äβ ¡¤¡¬­±¶­´¯¶°®³ Ɲš¡—Æ™¦š›¨¡™¬¯®Éµ §Ÿ —Æš›­²´­²¬®© ™¥«žš¦¥© Ö ›¨—¡¤™››™—š¤¥¦šÄª¯­¬šÄί¬¬š˜  ·ž£Ç¬­±²¯­²°®´²É ¼½¾¿¿¿½½¿½½½ ¥Ï Ö ¦³¤ž¥¦ š¤¥™ Ù¥ š­››¥š ˜¤¤¡š³ªºš ›¤™¡¨«—œš—˜™ žÚ¡ º™¥œŸ › ¨ š Ì Ÿ © – œ ¥Æ œ ˜ œ š › ¨ ¥« š¤ž›Ÿ¥¨ Ĩ›š™Ã«  šš²¡¤¬™¬¡œ³¥Ï Æ š©Ì·ž Ǭ­´—²¨¯®™¼½¾¿¿¿½½¼¼Ý¿ ­¤® š¬Ô¥¶ °°¬ ̛¤Ä™©—Þ ªÉ´³±±™¬šÛ±¶Ú™Ÿ ´¢¡š™£» ™—š ™šÔºÃš ª©®¼½¾¿¿¿½¿Á¾¼¼ ­®¬¡™—  ɶɧ ª§´™¬¥™ ¬¢¡³——¡œ ¤Æ¡¨¨§©´®Ôª ɱ§´²¯Ôŧ ®´šÄĪ¯ Æ¬š´«¼½¾¿¿¿½¿ÁÊËÝ ›´¬ ·Ç Ì Ÿ © Μ ¨ š ² ² –š Ð ˜ œ › ™ ¡ š ¸™ ˜ ¦ ™ ¤ š ͚ –¡ ¥™ Ñ ˜«œ›¡¤¤š«š›¡¨—¥«  š ¡ ž › š š  œ ª— ¦ š    ™ « š £ Æ — š ž ¡ ¤ ™ š ·» ™ ¡ ¡ š ² É ° ¥Ï š ¸·Å Æ › ž — Æ ™ — š ¯ ± š ž › ² © ´ Ù ® ¥š à ™  š ÔŘ ¼½¾¿¿¿½¿Á¾ÀÀ ¯­¢ ¡ ³ ¡ ¦ — š — œ Æ ¨ © ª œ Ÿ « Ç ¬ ­ ® ­ ² ­ ° ¶ ¬ ¯ ¬ ¯  Û Ö¤  © ·Å¸š Ü  £ ™ ڙ §  œ Ÿ ¨ › ¤ ™ ¥µ ¯ ¥ž › ™ š Ì Ÿ — š É ¥š º¨ — ˜ ™    š › Ÿ Æ š ¦ ™ ¤ Æ ™ Ö  ¢ ž ™ Ÿ š ¡ — ¦ š Ä Ç ± ­ ° ¥Ï š Ä Ö± ± ¥Ï š Ÿ ¨ › š Ì ™ › ™ Ÿ ®®¶É®­ ™šÎ™  ¡ž¤¤¤™Â¦ž¥™ ܙ¡œšÅΧ Ô¥±´²± ¸·Å§ ØÅΧ ªºš ³±²—¬¨§«¯»Ä§¡«§É™Ô¡ Ĝ£˜™»¤™™µ—Å™ šÃž ¥™ ¦¨š—¸  ™¯«ššÄ·ž —™ §  Ö ›¨—¡š¤¥¦šŸ¨›š¸ž¤»¨˜ — ¼½¾¿¿¿½½½¼¼¾ ™—®¯³±¬¯Éš›¨¡™Æœ˜œš»¨Æ»™¼½¾¿¿¿½½¼ÝÕ¿ š´´±®² פ ¯§¯¢¡³¥Ïš—œÆ¨š·ºš¬­±´®­®¼½¾¿¿¿½½¿ÀÕË ®´¶¯¯ ›¦¥­§ ´š ֙» žš ¸  —˜ž¦™¤ ¢¨š áƙƟ  › ͺ–ŧ¶¬¬Ü§­¬¢¡³—Æ©š¬­±²¯­¼½¾¿¿¿½½Ë¿¾¿ £Ô™¤¡ šâ»í—  â™šÅœ £šž²™—°—§³Ì™¶Ÿ§š¶¸·ÅÍØ ¯íºá³ ¯¬¬íܧ ¹™ ¤«Ô¨ïŧ ¤¶¡¬§¹™ Ƭ™§¬¯¤¬§Ô¥§ ž¶¡®¤™± º¤ Äаԡ ¨¨›¥¨ ™§²Ô¥§  ššÔ¨ — ¡ ¤   ¢ œ ¤ © š ™ — ¡ — Ƥ ™¡ ™— ¤ Æ ± § ´ ¢ ¡ ³ ¥š — œ Æ ¨ š ¬ ­ ´ ­ ° ­ ­ ® É ² ¬ ¬ š    ¯ ² § ¡ » « œ § £  š ԺÚ Öº Ø ³ – ÅØ · š ² ¶ ´ ¢ ¡ š ª š ® Žéޏ•‘Ž“Þ á §Ã› §Ã¥Ñ ©ššÖ™ ¹¨Â ¨› §·ž š£Æ —±»²™¢¡¥™ —¥  š™—š¤¯ š¡¯¦›š¡·š š±›¶¥š ˜¶«¯¤¯š°Æš¤—šœ«Æ™¨Æ™¤ ¸·Åºš¯±¬´¥ÏšÄ֚±Éô£Æ—šÆž˜™—Æ ¼½¾¿¿¿½½¼¼¾¿ ¯¬ò©·Ç¬­®®²¶¯²±°°®³¬­¯±²¼½¾¿¿¿½¿¾¿ÕÝ °°­±­´¶ Ã¥¦š£™¤žšÖœ¥™—Æ™—šÄªÇ±´¼½¾¿¿¿½¿¾¾¾Ý ޏߑ ³ ¡ ¦ š ¯ ­ Ô¨  ³ Ԝ Ÿ ž ™ ¤ Æ ™ © š ·™ ¤ Æ ™ ¥™ £ Ç ï« œ ¤ ì š Ô  ¨šÌš£ŸšžÃ™ ™¡š¥™ ™¤  šš˜˜ž› ¡¡šš«ž›™š£²¤Ù ›´šš£·ž £™  ¡ ¤ ™ ¡ œ Æ    š Ì Ÿ © º¤ ™ ¥£ ™ — ™ — µ ŗ   ¤ œ — Æ µ ª ™—™¦š «œ› ™¤ ™—Æ™—š Ô¨˜» ™š £™¤ ™¡ ¬ ³ Ä ÎÇ ¶ ¬ ¼½¾¿¿¿½½½Á¼Á ¬­±­¬É²É®¯°¶µ ¬­±²¶¯±´®´­±µ Ô¨ ¡ š«™ ž¡ ¤   ³  ¨³  œšÌ Ÿ šÆ¨˜œ™— ® É É ¶ ¶ ¶ É    ƨš ¯®´¤ £³ ¥š ™—š  —˜¤   © ·ž£Ç ¬­´²¯µ Ψ—£  —š¥¨£  Ÿ ¥™ ž› š¸·Åš°´¥ Ä ¨ › š  ¡ ¤ ¡ Æ  š ± ´ ¥— ¡ š › œ ř Ÿ   ¨ £ ¨ ¤ ¨ § ª² ° ó ² › ¥¤ š ¢ Ÿ — š ´ ¥š  ¨ — £ Ÿ ¨  › š ¸ ·Åš Ø ÅΚ Ÿ ™ — ¡ ™   ֛ — ¡ ¤ › — š Ã¥¦ š ˜   ª ™ ¥™ — š – ¨ › ™ ² š ᨠ± ¯ ¬ ­ ´ ­ ® ­ ´ ® É ± É ¯ © š ¸ž ™  ™ — ™ š ª œ — ™ — Æ § ›®¥˜˜Ÿ ¡ °§´Ù¯®­¬´¹´° ±¬¥šÉ¬¢¡š·ž£Ç¬­®®²¶¯°ÉÉ°° Ÿ™—Ɲš«™›œš ™«™šÂœ«™¡š˜«¼½¾¿¿¿½½¼ÀÀÀ ­¬Â¢š¡§ÄÌ£Ÿ©¤Î— ¡ŸšÔ¥° ¤™— ¬­±¯¯´¶¬É´°®µ ¡³Æœ—¡œ—ƚƟ™ ¤šªº ·™¤Æ™Çɯ´¢¡© ԙ¥«ž—Æš–¥™— Ÿ·ž —Æ›£«Ç¬š˜­Æ´š­«®¤™­£¯¨¬¡™²—¯š¶²¬›¥¯ ›±¥¥˜ š®Â™±¤²«¬¨¶¤¡ ´°­²°°° ¼½¾¿¿¿½½¿Ý¾À ÎÎÇ ¬¬¤£µ¥§ ±§°–¹§ ¢¡³£Ÿà—™ š¬šŸ ­±¯œ—Æ› °¬¯¯™«§ ²¼½¾¿¿¿½¿¾ÀÁÀ ²˜™«ž¤ ¬­ ±Ö  —š·° °²²±§º¤ ¶±¥š ³¬­ª´™¯¥™ ¶¯¼½¾¿¿¿½¿¾¼¾¾ °—±–î ¯¯¥  ´´© Æ·ž£Ç ³ ¬ ­ ´ É ­ ¯ ¼½¾¿¿¿½¿¾ÕÝÕ ¼½¾¿¿¿½½¼Àʼ ï« œ ¤ š ԗ ¡ ¤ › š Þ ™ — Æ š í ¦ š Ì Ÿ š ר ˜Ÿœ—™š·— Ø  ¡ § ¥¤ ¦ µ ¢ ™ › ™ Ÿ š Ôű ² µ  Ÿ ¡ — ñ íØ Ø µ ª« ˜ ñ ¸·Å ¼½¾¿¿¿½½¿Ý¼Ë Ö¢ ¼½¾¿¿¿½½½ÁÊÁ Ÿ š  œ « ™ ¡ š ¤ ¥¦ š Ÿ ¨ › ™    š  ¡ ¤ ™ ¡ œ Æ    š › ¨ ¡ ™ Ô¨  š º™  ž ¡ ¤   Í ºž ¡ ¤   š › ¥š ˜ Ÿ ¥ š › ¨ ¥« Ÿ   ¡ Ô¥š ­ š ž › š ² § ´ Ù É ¥š › ¤ ™ ¥  › š ¥ ¦ š ± ´ £ « ¤   š Ä ª³ ÖÇ ° ¬ ¬ ¬ ³ ± ± ­ ¥§ ™ ›   š ¢ Ÿ š É ¥§   › Ì Ÿ š ר Ÿ ¨ š Æ Æ š י ¥£   ¤ š ² ¬ ² ¥š Ä Ö± ¬ ¥š Ì Ÿ Ì ž ™ Ÿ š ¯ š Ì ¨ Æ Ÿ ¨ š ¡   ™ — Æ š ± ´ ˜ ™ — š ¯ ¬ š ¢ ™ ¡   š  œ « ž Ö£ › š › ™ ⠚    ™ « š £ Æ — š Ξ Æ    ™ — š – ¤   ´ ª´ ¬ ³ ¸œ ڙ š Þ › ¨ š Ä Î® ¬ ™ — š Ä Ö® ¥š ¯ ­ ¢ ¡ ³ ¡ ¦  —›šØŸ™¥ ¯Ÿ šÔ¡ ɚ›¥² šÆ¤š¡Ÿ·ž£Ç «©Äª¯¬­± ¬¬¥µ °¡¦ø˜ ž¡™¥™›—šÔœ—¡ž—Æ™—šÌ™›™Ÿ ž³š —❧ž¦š¡¤—›©·ÇÉ´¬¤£³¥ñ—Æñк¥Ÿ›Ñ Ι—¡žŸšÔ¥´§´šÉ²¬¥šÄÖ±¬¥šÌŸšÌ™—¡ š£¤¡ ɧ¯¢¡šÄ¨›šÃ™¥™ š·ž£š¬­´®É²¼½¾¿¿¿½½¼ÕËÝ –¹š ®É°¶¬² ™«šš«Ôڜ ™›™— š ¦šÎ¡ £©¬Ÿ§¢¯™®¥š Éɛ±œ´¤¶¢™­°šÌŸ©Î™—¡žŸ ¶²´°¬š¦¢¡šš¥ž Ÿ™£ ¡²¬š›¬¨¢¡¡Íª° ¬š³«±¥  ±¯Ÿš ›¦¬š­¥ž Ÿ¯™µ  ŸÄβ¯´¥š ¡š®¬¬¢ ¡š—œÆ¨© « —Æᨠš¬—­š´–¹š ¯¶¯Ì­ŸÜ²™±¡­œ±š­Ô¥´ š¬­¯šž±¡¤²šº ²¼½¾¿¿¿½½¿¼ÕÀ °¤±š×™ °±¥µ ɱ › ¥´ ó¬­®­²­®´®®°É³ ²¬É¶®´² Ÿ ¨ › š ™ š ¦ £ ± ² Ö« — š É ¬ ² © ªÇ ¶ ­ ¬ É É ­ É ³ ¬ ­ ­ ­ ¯ ® ® ¬ É ¯ ´ Ì å¹š ¯ ´ ¶ ¬ ¥š Ä Ö¯ ¬ ¥š ¸·Åš ·® ± ­ ´ ¯ ® ± ¯¯®²É¯¶± ¼½¾¿¿¿½½¿ÁËÀ ï« œ ¤ š › ¨ — ¡ ¤ ™ › š ¤ ž › ¨ š ž › š ¶ Ù É ¥š ¦ ™¸ªª ŸšŸž™– ¼½¾¿¿¿½½½ÁÕÕ ¼½¾¿¿¿½½¼ÀÊÀ ®°°°°²¶³´°´É±®šºú¹¨¥¨¼½¾¿¿¿½½¿Õ¾Ý ¼½¾¿¿¿½½¿À¾Õ Ã¥¦šº¤ Ô¨šœ›Ÿž âœÍƞœ¦¨žœšºž¤  ԙ⚝ ™«š£—Æž—©ºœ¤ž¥š×¤»š¸¨¼½¾¿¿¿½¿¾ÝÕ¿ Ÿ   — Æ › š ¤ ™ ¥™   š ˜ › ¡ š « ™  ™ ¤ § £ Ÿ ¨ › š ï§ ª— ¦ š ¸·Åš –³ ᚠ¸— ˜ ¤   š ± ¶ ² ¥Ï š « — Æ Æ ¤ — ¨ « ™ ›    ¥š פ   » ™ š Ø — ˜ ™ ¦ š ã § É › ¡ § ¯ ¯ ¬ ¬ Ü Ì Ÿ š ¡ — ¦ š º› ¤ — Æ š ˜   š Ì Ÿ š Ù » ™ š ºž ¤ Ú¨ ¥™ ¤ ¡ ™ —   ¤¥™¢¨¦ÆšŸ¥œ ڙŸ™¦¥š šœ¤¡—œ —™šÄ—ª± ¥š´™› ¤¡ º™¥šÆ¤ š™˜™š«¤™£¨¡š¯°¢¡³¡¦š—œÆ¨ ̟—š™«™Ÿš˜ š¸œ›™¤žŸ šÌŸšÜ¨—¨™¤  ²¬¬¥šž¡™¤™šºœ¤ž¥šºœ¤¡™¥ —™šÄ¯¶±¬ §¥¦š±¡¦š·š—œÆ¨š·ž£ÇÉÉɼ½¾¿¿¿½½¼¾ÕÁ ²¶É ¹œ ¥¤™—§šš­¯¬³°¬´µ ª°¬³±¯¬ó¯­´¢¡§£¤¡šíºÈš±›¥³›¨¡™ ɟ™Ú™—šÃœ ˜œ—Âœ©ÌŸ©™¥£ ™¤  Ì­Ÿ›š¥š ¨®©¶Ô¨ Ƹ¡ §à¬¤ž¡®œŸš®Æ–¹§ Ô¥® § ´ š ± ® ¬ ¢ ¡ © ·ž £ Ç ¬ ­ ´ š ¯ ¶ ¯ ¶ š ± š ¯ ¶ ¯ ¶ ±§´Ì¤™¡š¦Ç¬š­–¹³ ±²¶ªã³ ¯¬¬Ü  ­¯ä¯ ¯³›šÌ¥˜ Ÿ©¸œš˜¡žŸ¼½¾¿¿¿½½½Õ½Á ¬­±²¯®°°°°²¶µ´°´É±®š«¥Ÿ ¼½¾¿¿¿½¿¾ÕËÝ ›š¹¨¥¨ §ŸÆ›ŸŸ¡™—¦ž—  ™ —š —» ¥—Í™ ¤   š ª°°³ ±²® ¥  — ¯ ¡ ¦ š ªºš ·£ Ç ´ ° ¬ ¯ ¬ ­ ³ ¬ ­ ± ¯ ¯ ¶ ° ¶ ® ¯ ® ¥§ Ä Î¯ ¬ ¥§ ­ ¬ ¬ ¤ £ ³ ¥š ·Ç ® ­ ¶ ¯ É ¯ ¬ « — ™  § Ÿ    ¡ š ¬ ¬ §      š Ÿ — Æ › « ©    § ¢ Ÿ ™ — ¼½¾¿¿¿½½¿Áʾ š ›š¨˜—›¡¡šš¤«ž™›¨™šž¤›§ÎŸ ¶Ù¨É›¥š ¦™¸ªª ŸšŸž™–© šŸ ¥ —Æ›Ç ¼½¾¿¿¿½½¼Ý¿¿ 﫜¤ š¡¤¢¥š·Ç —¡¥¤ š®£®—¯˜¯¤¯™³§¬ž­¡¤®íÔÃØ Å§ Ժà ™ÉÅ© «™ªÇ Ÿš¬­¯±²Éɱ¯²É´ ­¥§¤¡¯šŸ›«šž¡¤šŸ¨¡¡œ¥™¤¡š¦¤Æ Ã¥¦š²›¡¯›¥×¤ªŸ«ô«¤™£¨¼½¾¿¿¿½½½¾ÀÊ ¤¬™­¥™ š¨ï§ ª—¦š±±¬¥š¦¤ ÆÇ ®¬¢ ¡š¡ ¥¤ š«™ ™¤ Ô¨ ¡š³åÙ ÂÚ  Ÿž  âœš – ™Æ¤™¦™§ ¥™¦™µ Ö  £ ž › ™ š › ™ ⠚    ™ « š £ Æ — © º¤ ¥š áÆ œ  ¡   ¦ µ ¡ — Í¥œ µ Ì ž ™ Ÿ š ¡ ™ — ™ ¦ š « œ › ¤ Æ — š    ™ « š £ ™ — Æ ž — § Ä ó £—  –¹© ­ ¯ ® ² ¶ ° ° ¯ ¯ ° ° ± ´ ° ­ ´ ° ´ É ° š ¦ š — œ Æ š ¥ ¦ š ± ¡ ¦ Ü ¢ ¨ — ˜ ™ —   š Ì Ÿ © º™ Ÿ ™ Æ ™ — š ¦ ¡ Ÿ š ¦ » ™ ¡ ¡ š › œ ¼½¾¿¿¿½½½¿¿Õ › ™«Ú™     ³ º™  ž ¡ ¤   © ä™   Ÿ   ¡ ™  š Ä œ — Æ µ ¤ š¥ž 󯮬š¢¡²§«¬Æ¬¤¥© š¢Ÿ ²Ôª§Äΰ´§š¥ — ¥™Ÿ §šÂ™¤«¨¡§š¡™¥™—§ œŸš›¨°¥« ¡š˜™¤í׌ ¢¡³¡¦š´·ž³¯£­Ç ž¡™¤™©š·ž£Ç®­¶š¯´±° ¯®É§Â¥§ ¦š˜¡«³¤—¥¦ šÔ™šº·ó¶ ¥«ž®šíØ ¼½¾¿¿¿½½¿Ê¿Ý £ ¼½¾¿¿¿½½¼¾Á¿ §Ôž› ™¥™ ¤šÄ™Ÿ ž™šÔ¥±¯© §Ä —Æ›ž·ž£Ç —Æ™—š¬­±¯¯µ ªœ—™—Æ ™¤¬™­¤»¢±¨™²š§– ±®›°¥š ˜°¤²šŸ›™¶¨µ š´¡´™°¬§´³ÉŸ±¡±—¬®š­º×ÃØ ºÖÚ  ´±Ÿ ¯¡š±¬´­¥— ¶šÅŸ ¡ šªœÆ±™²Ÿš§´Ãª¬ ›˜š™žœ¡›¤š™Ô¨ ´¬Ø®šÌ¬™®µ ߐ÷“éŽæ“•”éæß“è“ ÎíÇ Ã¥¦ š ל ˜ ž — Æ š œ Ù © Μ Ÿ ™ — ˜ ™ ³ ¸·µ ¼½¾¿¿¿½½½¿¿½ ›™Ÿ ¼½¾¿¿¿½½½¾Ê½ ¼½¾¿¿¿½½¼Ý¿¾ ͸œ¢ © Ì ™› ¯ ° ° š « ¥Ÿ › š ¹¨ ¥¨ ɬ¬š ¢ ¡ µ ™—§ š ˜Ÿ ¥š  Ÿ ž ¡ œ¤ © š ·ž£Ç ¬­± µ ×Χ Ä ¡ ³ Ä £ ó° ¬ ¬ ³ ¯ ¬ ¬ ¥§ ªÆ ¦ µ Ô¨ ¡ ™ § – Ÿ   ª—¦š±«¬œš››š¸·Åš ¯´¤£—šÌ¦Ÿš©¸¨ Ÿ¨ ¸Æ¤š¡—¦š›™â©¦¥É´±¥šüÉ­¬¤£³—Æ Ö ¢ž™Ÿš¤ž›¨§šŸ¨›š¡¤¡Æš¡œ« šÌŸØ¥¨Æ ¤  Ã¥¦ ˜ —›¨¨¥™ —¡¤™¤›¡™——š ´š§™´¡¢™¡³ž¡¦š—¤¥¦ š·žš£˜Ç º™ ®¬É´²±± œÆš¨šœ·Ç Ÿ™´¬¡­²™±´—´¥š š®²­·Ç ¬¬É¬É°¥Í¡ ¥ Ú¦ ¼½¾¿¿¿½½½¾ËÀ Ã¥¦š ¼½¾¿¿¿½½½¿¿¾ Ô¨›¨¦šÅž¤ ̯ž¯¬—¢š¡óšÅ  ¢ž­™®›Ÿ Ô¥© ªÄ¥¤ š²Î¬Ÿ¨šÉ››ïš ¸¡Ô·Åš ·¨¤¨×™ ›šÌ¼½¾¿¿¿½¿¾Õ˾ Ÿ—Ä Åœ£¨™£ ¤Ÿ ±¯´­É¬¯ ˜› ¡—šº¨ ¨¯›²™²šÉ²› ¡¥¤§ÔÅ©±±š˜«—šŸ™«šª¤ ¥žŸ»¨šÄš°´¥ °´­®¶É²©ªº™¦Ç¯§²Å©šªó´°°¶²®³ ¯ ¯ ± ¥š ·— œ ± ¶ É š — ¨ š  ¡ — ¦ ó ± ± ² ¥³ ¸ ·Å© ¬ ­ ± ¯ ¯ ® ± ´ ­ ® Ô¨  š œ ›  › Ÿ ž    à š à ™  Ç ™   ¤ š « —  § –¹§ £ œ ˜ § Ä ª ± ± ¬ α ¡ à ¥˜ Ö« ¤ ™ פ   » ™š ܙ¦  ˜ š ·™ »   ¥ © ޤ ™¦§ ™«  › § ✝—Ǭ«­œ±¯íØ ¯á®Éš²žÉ¡¤´š¸Öᛠ´³¬­´°™É˜² ±¼½¾¿¿¿½½¼ÝÕÝ ¼½¾¿¿¿½½½½ÀË ¼½¾¿¿¿½½½½ÊÕ ž³ ¼½¾¿¿¿½½¼¿Ê¿ ¯Ä¡©š·ž£Ç¬­®­²¶É´¯²¬¬ ¼½¾¿¿¿½½½ÁÕÊ ›¹¹š ¥˜¬š˜­Ÿ´¥®§¯Ÿ¥¶É™°¤ ´§¢ÉŸ©¶ž¶¥™ ¡ ¤ ™ § Ú  ˜ ¨ ¤ ¨ š £ ¤ Ô¤ ¥› š ± ° ´ ¢ ¡ š ® ­ ± É É É ¯ ³ ¬ ­ ® ® ² ¶ ¯ ° É É ° ° Ÿ   — Æ › ԙ ¥« ž  š íºá§ ÈԺ᧠¸·Å§ Ø ÅÎ å¡ — ›š¸© ¥œ ڙ ¦Ìš¨Äƪ±Ÿ¨¬ô« ®¬œš—Ęδ ¬¨¬ôÜ© š¸·Å³ Ö¢ ž ™ Ÿ š ¡ ™ — ™ ¦ š ¯ ¬ ¬ ¢ ¡ š Ä ± ´ ¯ ¶ ¥š ˜   š Ι — ¡ ž Ÿ Ö  › ¨ — š ¤ ¥¦ š É › ¥¤ ôÆ ¤  š ¦ Æ ± ¯ ¢ ¡ § ´ › ¥¤ ¼½¾¿¿¿½¿¾ÁÀÝ ¦»š ª— ¦ š › ™ ⠚  ¤ ¡ à › ™ ¡ š ¯ É ¥Ù ± ² ¥š Ÿ ¨ › š ˜    › ¡ ¤ ³¬­±²¯­¼½¾¿¿¿½½¼Ë¾Á ¬´­­±± Ö¢Ÿš¤¥¦š¸·Åš¯É±¥¯§ÉÔª§¯Ôŧ É ž —   ¡ © · ž £ Ç ¬ ­ ± ¯ ¯ ´ É ¬ ° ® ¯ ¬ ³ ¶ É É ¯ ­ É ¬ ™ŸšÂœ«™š ¡š¤œ¡¤—™¡ ¡™œÆ  Ÿšã¹Öš ›¨¥« Ÿ ¡§¥¦ Ø ÅΚ « ¨ ¨ Ÿ š ¨ « ¦ œ µ È ¨ Æ » ™ § ¸·Å§ £    ™ š ªªš ¥¨ £   Ÿ š ˜   š º™ ¢ ™ µ ¦ Æ ± ¯ ¢ ¡ š  œ ¥ž ™ š — œ Æ ¨ š Ì Ÿ © ֙ ¥™   š Ì ™ £ ™ — Æ®¤´ §¬˜¢›¡³¡ Îí§£¤šŸžÙ§Äª±¯®šÄαÉɧÉÔª¼½¾¿¿¿½½½¿½¾ ›¥Ï ¥«š·Ç šíØ ØšÌ™›™Ÿš›¬­®­²­®¯¯É¶´ ¥±±š›œ£¤¡š·Ç¶´¬¤£³ Ì¢Ÿž—šÄ¨›  © ·ž£Ç ¬­±²¶¯µ ™­¥¡ ¡œ¤¤ô´ › ¥ô® › ¥š ¡ ™ ¥™ — š Ÿ ž ™  š ™  « ™ Ÿ — Æ ™ — š ˜ › ¡ š ¸Åíš ± ᚠ·Ç ¬ ­ ± ¶ ¬ É ± ´ ² ¬ ® ¶ ¸  — ˜ ž ¦ ™ ¤ ¢ ¨ š áÆ ™ Æ Ÿ   › ¬ ­ ´ ­ ° ­ ­ ® É ² ¬ ¬ Ô¨  š ºž ¡ ¤   š £ œ ¤    ¦ š  ¡ ¤ ™ ¡ œ Æ    š « œ ¤ š £ Ÿ — «  ¤ š ¹œ £ ¨ — Æ ™ — §   › š ž ³ ž  ™ ¦ ™ © ·Ç § ² ÔŘ § ®É²²¶²®³ ¼½¾¿¿¿½½½½¾½ °­¶¬¶¬¬ ¼½¾¿¿¿½½¼¼¾¼ šž¡¤šÎ©ÅžŸ ™šª™¢œ¥šÉŚ¬­®®µ ֛¨—¡š¤¥¦š¯Ÿ¡šÉ›¥š±Æ¤šÅž¼½¾¿¿¿½½¼¼¾½ ¯®´¬¬¬š«œ¤ ə—š×œ¢™»™—š·ž£ —œÆ¨©·Ç¬­´®É®¯¯É¶´¬šÎž¼½¾¿¿¿½½¿¿¼¾ šá — › Ô» š¢™¡ §¡¥¤š£™—ªº ˜™¤™©·¤ÆDzɴ¢¡©·ž£Ç ²­¬¶¶¶°° ¼½¾¿¿¿½½¼ÊÝÊ ¬É¬®®²³ Ÿ   ¥ š ¡ «   š ¢ Ÿ ¯ › ¥š ˜ ™ ¤   š íÅȚ à — Æ ¤ ¨ ™ ˜ š Ι — Æ ž — ¢   Ú ¨ °­­°°®¬š³š¬­®­²¶±­¬¯¶É ¬­±­¯°±´­¶š – Ÿ š Ÿ ™ › ž š ¹« ¡ š ¡ ¥¤ š ¸¡ ™ ˜   ¨ — š Ι — ¡ ž Ÿ š Ä ¼½¾¿¿¿½½½½ÕÊ Ö   œ ڙ › — šÃ¥¦ §™™«˜ž™¤š§Ã© ž¡š¦›š¥« ´Ù®§§¯«›Æ¥¤ Æ ™ ¢ ™ ¦ š — ¨ ± ± š » › © ·ž £ Ç « ™ › š « ¤   š ªŸ « Ç ¬ ­ ± ¯ µ ±™—¶Æû±ž¬¤¥š ¦š¤¥ ÆÇ®›¬š¢¡¯š£´™¥© »™¬¤š­´±¬¯òš ¶ É™ÉšÉ±¯²û¬ ±¬­´¬¥šÄÖ°´¥šÂ›š«œ¤ž¥šœŸ ¡š¯­¶ ¡˜¤§›¥¤š¥— ¼½¾¿¿¿½½¼À¿Á Ã¥¦š ¥— ¥Ÿ ššœ›ÙœŸž£¤¡ šàš´É¬´¥§ ³±¬¢Ÿš¬Ÿ š—™Æ˜š™™É›«™™âŸ Τ¡šÅœ¤™« šã œÚ§£™¤žšÄÎÇ®¼½¾¿¿¿½½½¼Õ¿ ˜   § ˜ ˜ › Ƥ Ι Ÿ œ š › ™ ¢ ¨ ¤ š ™  ¡ ™ ¡ œ š  ™ Ÿ œ š ¶ ž —   ¡ š ˜ › ¡ š ¥  ¤ ¨ ¡ ™ ¯®´®¶±°­š ™¡ ™ž®Éɲ±°­ ™ — ¯ ° ̟£Ÿ©¤Î— ¡ ž Ÿ š › ¥¶ ´ ¥š Ä ªÇ Ô¨  ¡ š ºž ¡ ¤ ™ š › ¦ ž  ž  š › ™ ¤ » ™ ڙ — š à ™  š Ÿ œ — Æ µ ¤ £ ³ ¥š ¬ ­ ´ ® É ² ¶ ¬ ² ¬ ¬ ¬ š ÎÎÇ ¯ ­ ± É É –Ö± ¼½¾¿¿¿½½¼ËÕ½ ¼½¾¿¿¿½½½Ë¾Ý ¢ Ÿ — © ± ¯ ¢ ¡ ³ ¡ ¦ § — œ Æ ¨ š ·Ç ¬ ­ ± ² ¯ ­ ¬ ¯ ® ® ¬ ± ƨ˜œ™—š › ¥²© ¸  ™ «š ¦ž—  š ¯¤ ¥¦š £¤ ž ¥š·¤ ²›Æ¡Ç§É¯´›¬¥§ ¸·Å§ Ø ÅΧ Ì Ÿ — š Ÿ œ £ ™ ¤ ¼½¾¿¿¿½½¼ÁÀ¾ ›™«š›¥š˜™Ÿ™¥š«™¤› ¤šŸž™šÌŸšºœ¡ž—Æš² š¥Ÿ š±¶´¢¡©¬¯®Éµ¶¯¬´É´¶¼½¾¿¿¿½½¿Ë˾ ±É§¯´´¥š ¼½¾¿¿¿½½¼À¼Ë Ã¥¦ š ˜   š á¨ Æ ¨ ¡   ¤ ¡ ¨ š 㚠ª œ — Æ   ¤   š Ôµ ± ¬ ² ž™Ÿš›™âŸ¸œ»  —ÆšœÆ™—© Ķ¬¥Ï š·´É¢ Ÿ¨›™ ¦š£šŸ¦¡¯—¬š£¬¤¥³ Ÿ™£Ÿ± ¡™´¬š¥š ¥ž ™ ¡ššàž«ŸœÌ™›¡  Ã虘š£¤¡šà™Ç²›¡§¯›¥§Æ¤š˜Ÿ¥§Ÿ ¡¤› Ìר˜œ™—š ¢¡©·ž£Ç¬­±¯¯´¼½¾¿¿¿½½½¼¾Ê ¶®¶°¶É ¥Ú™ —¢™£Ÿ š ŸÌš¥ ¨—Æ››š™·ž —Æ£šš±¬²­®¯¥Ï º™«¤ —Æ™—š·©¬­±­¬¯°²²±´¼½¾¿¿¿½½¼Á¼¾ ® œŸœÚ™ ›¨™§ª  —š¥Ã©¨í ¦§«š²¤™Ù´Ÿ™š¡™¡—¤¡šŸ ƝšÆº¤ É©™£— Π ™š ˜  ™¡¯š—Ɲ ž¤ ©  º› « ™ › ™   › ž à ž Ÿ × ¤ ™ — ª¯­¬¢ ™¥™¡š—ª™œ¤ —š¥  º¤—™™Ÿ ¡™š¥™ š ¡ » « œ š É ´ ³ ± ± ¬ š ¦ ¤ Æ ¦²¤®Æ¤¯š—ɯƮ¬š¬¯ž¢¡±¡™³—±¤™œ³¬šÆ¥¨ ¨±š¥¨ ±µ ֝ ±²¬¬Ü§ º–ŧ  ¥¤ § ¡ œŸ « © ·¤ ÆÇ ¶¢ ¡ ³ ¡ ¦— Ι ¤ œ ¢ ¦ ¨ › « ¡ ™ — « ™ š £ ž — Æ ™ § ¸·Åš ¬ ­ ´ ® ¯ ¶ ¶ ¯ ¶ ® ²  ™¤ «¨¤ ¡ š ž¡ › š ²¥£Ÿ š â   œÚš ˜«—š £Ÿ › Æ ×  Ú ™—Æ™—š › œ œŸ ™ µ í¡ ™¤ ™š ™  ¤ «¨¤ ¡ š ±› ¥š Ä ª¯¬¬¥Ï § Ÿ ž™ ª£žœ¤Ÿ™ —¥™š› ¨ ¡ š«ž¡ ¤   ³ «™ ž¡ ¤   š£   ™ ­ ² ¯ ­ ² ° ² ° ¶ ¬ š — ¨ š  ¥ £Ÿ—®¬¬¤£š—œÆ¨š·Ç¬­±²¯­¼½¾¿¿¿½½¼À¼Ê ¬¯®®¬± ™¥™ —©ª¤¬­±­®¯®¬®¯ ˜ ™š›™âš ™«š£—Æ—š›¨—œ« ·ž£Ç¬­±¯±´¶¶­±¶ ¼½¾¿¿¿½½¼ÀÀÝ ªœ« šÌŸ©ª™¢œ¥šÔ¥©­šÎ™£™˜™¼½¾¿¿¿½½½ÀÀÊ ˜œ«™—¯¬¥§ Äα´¬¥Ï §¯¬¥š˜™¤  ¬š¢¬Ÿ ¡˜¤ ¼½¾¿¿¿½½¼ÁÝÕ «œ¤ ™—§¡ ¥ž¤šÌ幚̙—¡ š¹™Ÿš¨¤š¸¥ ¡™—©·ž£Ç¶±®´¬´²³°°­¯°É± — š  ¡ ¤ ™ ¡ œ µ ¼½¾¿¿¿½½¿ÀËÁ ™«™Ÿ š ™—˜™ì š ¸·Åš ¦ ž £ ž — Æ   Ç ¬ ­ ´ ® ¶ ¶ ± ´ ² ´ ª — ¦ š ¸·Åºš Ä ª Ç ¯ ´ ¬ ³ Ä ÖÇ ± ¬ š Ä   — Æ › š — » ¥— ›œš¬­´²¯°²¬±±±± Ã¥¦³ Ô¡ ¤ š ¯Ÿ ¡ š £Ÿ › š ·¡ Ÿ š –¥£™¤ ž› ¥¨ Ö   œ ڙ › ™ — š Æ ž ˜ ™ — Æ š £ ™ ¤ ž š Ä É ¬Ù­¥Ï Æ¥Ï  š¸·Å© ¯›¥š˜±¤§š®Îž ˜ š©Åž Ÿ´ ™®š±Ä²Ö¯ ¬¶¥š Ķ´¬¬ И›¡š›Ÿ¦—³«›¥™³¡¨›¨Ñ˜ ÎƗ¢ Ú¨§ ̟©Å™ÆœŸ™—ÆšÔ¥®šº™™¤šÅŸ™¡ š¥™ ¼½¾¿¿¿½½½ÀÊË É›¡ ž˜¥š ̱ººš ºž ¤Ú¨—»¥™ ¤®¡™´—¢¡š š¯ ™›«¥š ˜—¤ ª»«œ°¬³±®¶Ç²¶´¢¡š˜«—š¹™¤¤œ¼½¾¿¿¿½½½ÁÁË ¼½¾¿¿¿½½¼Áʾ ºœ¤ § ɛ ¥˜Ç ¯˜Ÿ ¥µ ¯Ÿ ž™¤ § Ƥ  ¯¥£Ÿ § ¡ Ÿ «§ ž› ¢ ¡ ³ ¥Ï ¬ ­ ² É ´ ± Ö  š Ì Ÿ š ¤ ¥¦ š — š › ¨  ¡ Ï ™ — š ˜   Ì Ÿ © Ť    ™ — § ×¢ » — © Ι — ™ ¤ ™ ° ° ³ É ´ š ·™ ™ š ¯ š £ Æ à ¨ ž ¤ š ˜ › ¡ ¤›œŸ©·Ç¬­±²¶¯Éɴɬ¬³¬­±¯¯®²¼½¾¿¿¿½½¼ÀÀÁ ®±°­šªº ¦ ™ — § Η ¡ Ÿ š ¶ ´ ¢ ¡ š ¬ ­ ® ® ² ­ ¬ ² ² ² ´ É ¼½¾¿¿¿½½½ÊÀÕ Ô™  Žæç“èéҒêæ“ë Ì Ÿ © Ì ¨ — Æ › œ š ·ž £ Ç ¬ ­ ± ° É ¯ ° ² ´ ­ ¶ Ö«—š –«™¤ ¡ š ¥œ¤ ™¦© Ğ™ š ¯¯±¥¡ ¤ Ï ·Ç¬­±¶²±®®®±­Éšº —š¯°Î¶¼½¾¿¿¿½½½ÀËÁ °­²­ Ι—˜™¤ ™§ íºá§ í–Ì È © ¸·Å§ Ø ÅΩ Ν ¼½¾¿¿¿½½¼Á¾Á ¼½¾¿¿¿½½¼ÀÊÝ ¢—ž™Ÿ šª™™—™¦š Ä¸Ç ²´É¥š ¦¨¨› Ð¥™ ™˜™ ±¬Éɲ² Ã¥¦š˜ šª ¥ž¤šºÄáš×˜—Æ›ž— —Æ Ö  Ժé ·ž£Ç¬­±²¯®¬°´¬®¯³¬­®®²¶µ ¦¤ÆǶ´¬¢¡š—œÆ¨©·ž£Ç¬­±®É¼½¾¿¿¿½½½ÀÕ¾ ©¸¨°¯Ÿ¨¬š¥Ð Ô¥± ¯¢¡§³˜¥Ñ œ«Í´ ™—¬š¥š º™¡ ¥™¤žšÔ™ Ÿ™›™¤¨— Ö ›¨—¡¤™››™—š¡œ¥«™¡šž™¦™š¡œ«  £ ™ Æ ž — — š ´ ¬ òÑ Ä œ ¥« ¨ — Æ  ™ ¤   š ¸Ÿ œ —¶§ Ìğ¸Ç ²˜›šž¡š—í–Öš  ¡šÃž¥™ ¦ š  ™ — ¡   › š    ™ « š £ ™ — Æ ž — ®¬¬¯®¯ « — Æ Æ ¤ Ì Ÿ — ™  « ™ Ÿ š ¯ › ¡ š ¤ ¡ š › ¥˜ š ˜ « ¤ š à ž Ÿ › ¤ ™ ¥  › ± § ® ¤ š ¥™ ¢£Ÿ©Æܨ—¨ ™¤  š›—¥š °š í› š¬´Ù ¶¥© Ĩ› ¦ ™ ¤ Æ ™ Ç ± § ­ ¢ ¡ ³ ¥ Ð — œ Æ ¨ Ñ ·ºÇ ¬ ­ ® ® ² ¶ ° ® ´ ´ ¶ ¼½¾¿¿¿½½½Á¾¾ ̟ š ¤ ¥¦š ¡ œ—™—Ƨ ™ ¤   § Ä ª±´É®¥¯ÄΠɚ ªÇ ²°³ ±¬°š ¦™¤ Æ™Ç ±®­¢ ¡ ¦ ™ Ÿ ™ ¥™ — š ¥£ Ÿ ¥ ™  ž › š ° ¢ ¡ š ° ´ ¯ ¶ ± ² ­ ¼½¾¿¿¿½½½ÊÊÀ Ä¸Ç ® ´ ¯ ¥Í² ® ´ ¥Ð ­ ´ ¬ ¤ £ ³ ¥ Ñ ó ¬ ­ ± ° ° ­ ¬ ² ¶ ¯ ž  © ·ž £ Ç Ø Ú™ š ¬ ¯ ® É µ ² ¬ ¯ ® ¯ ± Ι — Æ ž — š פ   » ™ š ¸œ — ¡ ¨  ™ š º¤ ¨ ¥¨ š Ù µ ´ ¬ ¬ ¥š ™ ˜ ™ š › Ÿ ¥ ¤ œ — ™ — Æ ´ Ù ± ¬ ¥š £ ¨ — ž  ·ž £ Ç ¬ ­ ± ¶ ² ± ® ® ® ± ­ É š º  — Ç ¯ ° ζ ° ­ ² ­ Ã¥¦ š £ ™ ¤ ž š  — ¡ › š ¢ ™ › ™ Ÿ š › ¥® š Ι — ¡ œ — Æ ² © ¼½¾¿¿¿½½¼Àʽ ž³ ¼½¾¿¿¿½½Ë¿¿Á ¼½¾¿¿¿½½¼ÝÝÕ ¬¬˜š¤¦š¤ÌƟ©±Å™ ¢¡³¥š Ÿ£™Ÿ—¥ÆššºÔ¥± ¤š¸±Ÿ¥§´—© ª—¦š«Æ¤š¢Ÿ—šÜ™¡œš›¥®§ÄÇ¯¯¬¬¥§ Ö ›¨—¡¤™›™—šÄ¨šº™™¤š×™¥µ ¼½¾¿¿¿½½½ÀÀÁ ª¶¬³ ¥™ —š¹™¡ ¤¡¨¦šš¬Î™ ¢¡š¸¤ ¥¦šÚ™Ÿœ¡šÄί¬¬š ™««™—œ—ì Ö  ›™œÚ™› ™—š ¤ž¥™¦ô  ©š ·ž —»£™šÇ¬Ÿ¨› ™®µ  ̟©¡ªÉžš¡¤Æ šŸš´Ä¬ª²¥š ±ÉØÅΩ ¬šÔª² š±Ôů š¬Æ¬—¯¡—±Æ±š³£®¡É—¬š¯Â¤²«±¨±¤¡ ¤¬­­±¯®´±¬¬¬ Æ œ £ ¡™˜—¦š™ª¥— ­±Â­›¬š´É¢¬¡š¶¦¶¤Æɚ¬±¼½¾¿¿¿½¿Õ½Õ¿ ¬¬š¯·™ ¤¤  µ ª  « œ ´ É ³ ± ¬ ¬ Ç ¯ ¶ ´ ¢ ¡ š áœ Æ ¨ š ¸·Å§ Ø ÅΧ ˜ œ ¡ š º™  ™ ¤ š º  » ž — Æ ™ — ­ ± ´ ¸·Åš ¬ ­ ¶ ¬ É ¬ ¥ÑÍ̯Ÿ´©Ü™ ¡œ´¬š›¤£¥¶ Ð¥ ›°š²°¬­¥Ñ Ķ¯Ç «  —Ʃž¥™š±§®¢¡³¡¦©·ž£Çšºš·™¡™ ¼½¾¿¿¿½½½ÕÀ¼ ­±²²´¯®³ ¡·ž  ¥ž£¤Çš¬Ä­¨±¡¡²œ¯¥™ ¤°¡šÅ´¬™®Æ¯ž³Ú¨ š«®Æ²¤¶š¢Ÿ®—¬š–¬¯«®™¯Ÿ ¼½¾¿¿¿½½¼ËÊÊ ¬­®­²¶°Éɱ¬±¼½¾¿¿¿½½¼ÀÕ¼ ¬­±±¯´°¯°±³¬¯®Éµ­°É²®´¼½¾¿¿¿½½½Êʾ б±²§´É¢¬¡³¥Í° ¬­±®¯°´É±É Ş ¤ ™ ¦ ì š ª  — Æ Æ ™ Ÿ š ± š  œ « ™ ¡ š ˜ ™ « ™ ¡ š Æ ¤   » ™ ¥Ð ´ ³ ¥Ñ ¬ ­ ± ¬ ² Ì ž™Ÿ š Ã¥¦š ˜  š Ì Ÿ š ÖØ š º™—¢ ™  ¡ ™—š  œŸ ® ¬ ¬ ­ ® Ì © ᜠښ ·¨ ¥œ  ¡ ™ » š ´ Ôª § ˜   š ¸¨ — ¨ « ™ ›    ¼½¾¿¿¿½½¼Ê½½ ´Æ¬¤¨É™¥š ĞÖÉ ¬›¥š —¡›¤ Ö ¢ž™Ÿš¡™—™¦š¸·Åš«›¤Æ—šÄ¡¼½¾¿¿¿½½Ë¿½¿ ƶž¬—¬žÜš —ƪ² œ¬¥« ž¬š´¸·Åš دÅΚ º–Åš Ÿ¯ ®¡¤É ›µ 靠™«š¦ž— šªÉ¬³®®š¯›¡š¼½¾¿¿¿½½½¾¿¿ š§Î™ £§¯™›¤¥§ ™¤Æ š™ºœ ¤ž §¥š Ȟ™˜˜™™—¤Æ™ššŸÎŸ ¨™›¯  ̞ijžšÂ™«¦¡š™¡—š¦«š—¸·Åš «£™¤ Ÿœ—žš ƛ£œ ž—Æ™¤ š×™ ˜œÂ  —Æ Ÿšš¡¡ ¤™™—Æš ¡œÆ ¯¬Í±´¢ Í¯šÌ¨Æ™Ÿ¨¡  Ã¥¦ ˜˜›«¡¡ššíÅÈͺ×ÃØ ©·ž šš·¤ ÆǬš­°±¬±¬¯¢¡™´—¯§¶ÔºÃ £œ™Ú™› ™—š ›Ù ¨°§´ššà¨¡¤Ÿ™¡ œÆ  ¥š šÈ™˜™¤ ±¥± ¬±²­º™ ¥Ïµ Ö  Æ ¤ š ¤   — ˜ š ¡ ¤ š ˜ ¡ š › ³ ± š ·Ç ± ± Ì ¡ š ·ž £ Ç ¬  œŸ ™¡ ™— ᨠ± É ² › ¡ ¤ ™ ± Æ ¨ › ͛  ™  ¦ š £ ™  › © š £ ¯ ² £ ™ ¤  ™ ¤   š ² § ´ ˜   — Æ ³ › ±É´±³²¡¦™°© Ä ˜ ± ­ ¥š Ÿ ¨ › š ¢ Ÿ © à ™ » ™ ԙ Ÿ   ž ¤ ™ — Æ š › Ԝ  © ֜ « ¨ › š ´ § ´ ¢ ¡ ³ ¥© š ¬ ­ ± ® ¬ É ± ¶ ¶ ¶ ¶ ®É´°¯É­³¬­´°É²´´´°®²¼½¾¿¿¿½¿ÁÁÀÊ Ä¶¶¨š¡¡žœ¡™¥™ ¤ ¡ š ř Æ ž Ú¨ š ͚ é £ ™ ¤ ž š ªÉ ´ ³ ¼½¾¿¿¿½½¼Ë¾½ ¹œ«žš·ž£š¬¯®Éɱ´¶­°š¢ ¡ œ — ™ — Æ š ªÇ ¬ ­ ± ¯ ¯ ® ² ¯ ¬ ´ ® ³ ® É ± ´ ¯ ­ ´ ™ ¥› œ ¤ ¢ ™ ¼½¾¿¿¿½½½ÕÀÀ ·£ Ç ¬ ¯ ® É š ® ­ ´ ¬ ¶ ­ ¯ š ³ š ¬ ­ ± ® ¶ É ¬ ¥ž — Æ › ™  š ¦ ¶ ´ ¬ ¤ £ ³ ¥© ¬ ­ ± ² ¶ ¯ ­ ± ¯ ² ¯ ± šÄ¨¡œ¥™¤¡šª™¢œ¥š·Ç®¼½¾¿¿¿½½½¾ÀÕ ­±­®±¶ Ö ¢Ÿš¤ž¥™¦š£™¤žš˜ š×™—˜žš¢Ÿ—šÜ¨—¨™¤  Ã¥¦š˜¢ŸšÄªÇ°¬¬³ÄÎǯ¬¬š·Å§˜¼½¾¿¿¿½½½ÕÀ¾ ¼½¾¿¿¿½½¼Ê½Ê ¼½¾¿¿¿½½Ë¿ËÁ ¶­­¥Ï ššÄ˜²¬¥š ¸·Åš ˜«—š ·£ Ö¢Ÿš¡—¦š¢Ÿ×˜œ™—š›¥²š˜›¡¸ªºáš Ã¥¦ š¤š ¦™¤«Æšš¦±ž²—´ ³Ì£¡Æ™——©©É¸·Å³ šÄ¨›šØÅΩ «¤ ¥ª™©²Ì™°µ³ ÎíšÃž¤™¥™ ï« œ¬¤š¬Ô— ¡¤²››šÌ¡§Ÿ¯šÎ™ —¡§œÆ—¤Æšš¦£Ÿ™¥¤žš¼½¾¿¿¿½½¼Ý½Ë šŸžÄ™²¬š¬ª« ¥ ª—¦š ›©¡Åš›™™—¥µ ›˜¥­ š Ä ª¯ ² ² š Ä Î¯ ´ ´ š ¦ ¤ Æ š É ¬ ¬ ¢ ¡ ³ — Æ © ª— ¦ é í ™¦™š Ÿ œ£™¤ š ˜œ«™—Ç ±¯§ Ä ¯ ¬ ¬ –¥£ ™ ¤ ¤ ž › ¥¨ ¶ ¬ ¥š ˜ ¤ š ¢ Ÿ š £ œ  ™ ¤ š ¦ ž Ÿ­¬ª  ¥£©™É´³ ¦ š ¥  —   ¥ ™ Ÿ    š ® ¬ ³ ± É ² š ˜ œ › ™ ¡ Ä Î¯ ¥š › ¥˜ « ž  š í–Ö§ í ª Ț Ì Ÿ © × Ÿ ™ Æ ™ ¦  ™ ¤   š ×Æ Æ µ š ԙ Ÿ ™ — Æ ™ — š ¢ Ÿ š ܨ — ¨  ™ ¤   š › ¥° š Ä ª± ¯ ´ £ œ Ÿ ™ › ™ — Æ š ¶ ¥š ˜   «   — Æ Æ   ¤ š à — Æ ¤ ¨´´¥š ™®˜®š®²›Ÿ¡œ—É ÄÖ±¬§ ¶´¬¢ ¡¶§¬«Æ¤ šÖ± Ƙœ™—š ›´¥¶š Äɯ´ ¬­®®²­²­­±É¯ ¶¬©š¹ºÇ°¶É¯¶É¯³®±²°¬°¬ — ˜ ™ ¤ ™ š ¥¨ £   Ÿ š ¥™  ž › š É ¬ ¬ ¥š ž ¡ ™ ¤ ™ š Ì Ÿ ™  « ™ Ÿ š ­ § ¶ Ì ¡ ³ ® £ Ÿ — Ç ¬ ­ ´ ® É ² ¶ ¬ ² ¬ ¬ ¬ š ªº Æ    š –¹§ Æ î £ §  ™ ¤ « ¨ ¡ š ·Ç ¬ ¯ ® É ­ ´ ± ± ¶ ± ¶ ¦ ¤ Æ š ­ ´ ¬ ³ ¥© ·Ç ¬ ­ ´ ­ ° ­ ° ² ¬ ¬ ° ¬ ¼½¾¿¿¿½½½Á¼¿ ¼½¾¿¿¿½½¿ÝÁÁ Ι ª ™ ¥™ — ™ — š ± ® ¢ ¡ ³ ¡ ¦ š — œ Æ ¨ š áÆ © ° Ä ­ § ¯ § ² ¢ ¡ ³ ¥ § Ä ¬ š Ä ° š ·É ® © ° ´ ° ¶ ´ ´ É ¼½¾¿¿¿½½¼ÝÝÀ ¼½¾¿¿¿½½½Á¾½ ¬²°±¬ ̟š ¡œ¥š¸œ£¤™™—š˜Â¤š —❡¼½¾¿¿¿½½¼Ýݽ ¼½¾¿¿¿½½¼ÁÀÀ ›¤š£Ä—¡¯­ —¬š¥Ï šœÄ¤˜™±—¯š¥š ¥¨¨Æ£  ¤Ÿš š¥ › Ö ¢ž™Ÿšª™—™¦šÄDz­¬¥¯Ÿ¨›™¼½¾¿¿¿½½Ë¿À¼ Îíš š¬¤¥¦ š®º´–ŧ ¢¡š—ƺ¤ šÄª± ¬¤­ šÄÔ¨ έ«¬©– š›¤¥› §Ÿ ¸¨Ÿ¨š¯®¬¢¡³—œÆ¨š·Ç¬­´¯¯°°¼½¾¿¿¿½½½¾ÕÊ ´ § ´ ¢ ¡ ³ ¡ ¦ š  œ Ÿ š ª ¨ ¥š ¸  Ÿ ⠜ ¤ š ² › ¥¤ §Ãª§Ÿ§ ›—Æ› ¥˜ ª— ԸΚ ª± ¬ ¬ ³ ± É ° š ¯ Ä ¡ š ² › ¡ š ž ¡ ™ ¤ ™ š äåš íØ Ø ¤ š º¤ ¥š Ì Ÿ Ö   œ ڙ › ™ — š Þ ™ — Æ š ž  ™ ¦ ™ š ¥    š ž ¡ ™ ¤ ™ ˜·° ›¡¦š´š«¬«¨¤œ£¥š ¢ œ ¢ ¢ Ÿ ©   ¥ ¡ ¥¤ ¯Ø¥Æ ›¡§¤Â¤¡š«§¡¶¡¥¤ ¬šÜ§ © ºž ¤   © Ì Îíì ¤ ¥¦ š Ÿ   — Æ › š › ™ ¥« ž  š í–ÖÍíªÈ ˜Ÿ ¥§ ˜™«ž¤ š ž£  —š £  ™ ™§ ¡ œ¤ ™ ͚ ¹Ÿ ž  ¡ œ ¤ š Ù ¢ ™ ڙ Ÿ   š    ™ « š ¦ ž —   š ¥ž Ÿ ™   ¸¨Ÿ ¨ š Ô¥°š į±®¥³ ²´¬¥š ¯Ÿ ¡ š ´¬¬¢ ¡ œ« šÌŸ—Ÿš ×¨ ˜³œ¡Ÿ«™š—¥  šÔ¥± ´¦³š±·Ç ¤¡³°±±É›¬¶¡Ù³®±±¯›¯¥³ £¡©¨š·ž —Æ™£—žš—²Æ› ¥š ֝ š²Ôœ £°¨®™­—¬šÉ¦™¤Æ™ ¡ºÖ–ų ³¥Ïš—Æš·¬­´²¯°®²¼½¾¿¿¿½½½ÁÝË ®±±² ¹œ ›¥±¯©¬­²­°®¶¬¬¼½¾¿¿¿½½¼Ý¿Ê ®´­ ¢¦™——¡ ž¤ ™—µ í·§ ¶°¥§ Ô¡ ´§ £ š › ¨ ¯™—§ « œ — ˜ ™ ¡ ™ — Æ © š ¬ ¯ ® É µ ­ ´ ° © ² ± ° ­ ª± ¬ ¬ š ¦ ™ — » ™ š ° š ž —   ¡ © ·Ç ® ­ ± ­ ® ± ¶ ° £ Ÿ — š › ¥£ Ÿ š ° ´ ¬ ¢ ¡ š ¬ ­ ± ­ ¬ É ² ¯ ² ¬ ¬ ¬ ªº ¡ ¤   › — š ´ ¡ ± ´ ­ ¬ ¢ Ç ¬ ­ ® ® ­ ° ¼½¾¿¿¿½½¼ÕÀ½ ¼½¾¿¿¿½½½¾À¾ »™š¯¶´¢¡©·ž£Ç¬­®­²¶­®É¼½¾¿¿¿½½¼½À¿ °¶¶šªº ¼½¾¿¿¿½½¼ÝÝÊ ¼½¾¿¿¿½½Ë¿¿Ý ¼½¾¿¿¿½½Ë½ËÀ ¸·Åš Ä ± ° ´ ¬ š Ä Ö¯ ® ¥š ¡ « š ¢ Ÿ — š   › š ž  ¦ Ö  › ¨ — ¡ ¤ ™ › › ™ — š ¤ ¥¦ š ˜   š Ì Ÿ © ר Ÿ ¨ š ¶ ´ ¬ – Îíš ¢ ž ™ Ÿ š ¤ ž ¥™ ¦ š ¯ Ÿ ¡ š ˜   š Ι ˜ ¤ ™ — š ÃªÉ ­ Ì ž ™ Ÿ š Ã¥¦ š Ä ª¯ ¬ ® ¥§ É › ¡ § ² › ¥© Ä ¨ › š ˜ › ¡ ºœ ¤ ž ¥š åŸ   ¡ š ל ˜ ¨ — Æ › ž —   — Æ š Ä ± ® ´ ¥ ›—¨¨—¡¨¡¤šóÞ ™´—ٱƬší ™Ð£¦ ™™šÌšžŸ——š¡¹¨ ›¡¨¤¨›™¨µ³ ¦™¡š¡¯§¸œ ¬¬˜¥¯ §¥ž › ¦™™š¤±¢¨²©¥š Ÿ¨›¡šš˜Î¤ ¡š·¡ ŸŸ Ö  ̺™—˜™—™¤ Ÿ—šûž¤™—ÆšÔ¥±²š£¤ ¡šº¨—«œ ª— ¯›™¥™¤ §›¥© ˜™Ÿ ™¥§ ˜«¤ ©œ¹Â› ¥™ ¦´š£³±™¯¤²ž§š²¥  —˜ §¥¯›™¥˜ Ÿ š§˜¸·Åš ›¡šÎ—Ÿ˜ —™Æ¤™› ²›¡š¯›¥˜š˜Ÿ¥š–¹šÆ¤š¯¥£Ÿš¤¡¥š¤›¦ ·¡ Ãܱ±š É®°š·ž£Ç Ī®É¥š Äέ²¥š¸·Å Þ Ÿšž¸¦ œ—¤š™£¡¨™—¤§žÂ³¨£Âƨ›©š·Ç ž¡›¬š¯·¨ ¥œ É¡™¶»Éš£É™²µ í·§ ¥  Ä ¸ó ¥š ž › š ·» ™ — š ¸™ ¤ ª¥« ˜ Ÿ ¥ š Ì ™—š ­´¬¤ £³ ¥š ·°­É­¬¯°³ º™  ž ¡ ¤   § › œ Ÿ ž ™ ¤ Æ ™ š ›  Ÿ Ð ¯ ™ — ™ › Ñ § É ¢ ¡ Ð — Æ ¨ Ñ ª » « œ š ® › ¡ ±¯¬¢¡š—œÆ¨© ¬­¶°®¯¬²¬­²² — Æ — ™ ® É µ ® É ¦ Ÿ ¥ š ¦ Ç ´ ® ´ ¢ ¡ š È ž ˜   š ¬ ­ ± ­ ¬ É ² ¯ ² ¬ ¬ ¬ › ™ — ¡ ¨ ¤ Ñ š ·ž £ ó¬ ­ ± ° ° ­ ¬ ² ¶ ¯ ¥›šÉ¥š±§´¢¡³¥§—Æ©¬­¯±²­¼½¾¿¿¿½½Ë½ÀÊ ¯Éɬ¬¯ ¼½¾¿¿¿½½¼¿¿¿ ·ž£Ç ¬­®­¯²®¶¬­¬¬³¬­´²´¯¼½¾¿¿¿½½¼Á½½ ´¬¶¬¶´ ¬­±­¯®®¯¶É —©š·ž£Çš¬­´®¯¶±­¯¼½¾¿¿¿½½¼Ëݽ ¯®¯ ¼½¾¿¿¿½½¼ÝÊ¿ Ì© ¼½¾¿¿¿½½Ë¿½Ý ¼½¾¿¿¿½½¼½Õ¾ Ì—ÆšÄ Ÿš¤¥¦ª±É¬šÄή¬¥šà š˜ šÔ™¨—Æ™—šÌ™Æ™ ™—š› š¦¼½¾¿¿¿½½¼Ê¼¼ ¤¨¥«Ÿ ÆDZ´® ¢¡¡§³ —¸Æ»™¤ìÃ¥™ Ô¨ ¡ š ¯­› ¥¤ š ˜  Ì ™› ™Ÿ š Ô¥±²š ¦¤ Æ Ã¥¦ š  — ¡   › š Ä ª± É ¬ ¥Ä ί ± ¬ ¥š ² › ¡ š ¯ › ¥ Ã¥¦ š ˜   › ¨ — ¡ › — š ² › ¥¡ š › ¥˜ š Æ ™ ¤ ™    š ¡ ¥« ¡ ± § ® ÅÍÃ¥¦ š ˜   š ª  ¥ ¨ ¦ ¨ š ± § ² Ś ·ž £ Ç ¥¦ š £ ¤ š ¥— ¥Ÿ  š ± ¬ ¥— ¡ š › œ š ¥Ÿ   ¨ £ ¨ ¤ ¨ ¤šŸ¡¡©š¥¤ ¥œ¤©šªœ¡ž›¬­±¯¯®´®´²²É ¨š¸˜¤ž¥š×˜œ™— ¬­±´µ°­¯²µ¯¶Éɚ³š¬­±­¯´¬­ÉÉ ¡¤¡Æ š±´¢¡š±¡¦§¥ —©¯¡¦šáœÆ¨©–˜™š›¥¤ ²›¡˜¤§àžŸš›¤¥›š®­¯­¯²® ¼½¾¿¿¿½½¼ÊÝÀ ¸·ÅšôØÅΚ¥£Ÿš¥›š˜«—šíÅȚ˜Ÿ¥šÃà ÆÉ´¬¢ ªÉɱ´´¯­š š˜ ——˜Æ Æ—žÆ¤šš›×™ œ¤™—¥  š£¤š›žž¡›µ ¼½¾¿¿¿½½¼¿À¾ ›¨¨—Æš ªº´ ¬ § Ä ª± ± ¬ ¥© ·¯ ± ´ ¢ ¡ ³ — Æ š ­ ´ ® ² ¶ ¯ ¶ ¼½¾¿¿¿½½¼Õ½À Ö  ›˜¨¤ ¨Ï¨š ™—Öœ¥™—Æ™—š ©˜± š›Ì¥¡ Ÿ©Åž ƚ›Üœ Ö  ¢ ž ™ Ÿ š  « ¡ š Ã¥¦ š ­ ¬ ¥Ï š à ž Ÿ š £ ™ — Æ ž — ™ — ¢ ž ™ Ÿ š  « ¡ š ¤ ¥¦ š « œ ¤ ž ¥š Ì ™ ¥£ ž š ¸™ ¤   ¼½¾¿¿¿½½¼Ë¾Õ ޤ ™ ¦ š Ô¨ ˜ » ™ š É ° ¬ ¢ ¡ š £    ™ š — œ Æ ¨ š ¸·Å ×ÔØ ³ ±¬®© š·ž£Ç ¯› šÆº»–Åš ¤œ—¨ ⤙  š›¥¨£  Ÿš±¥ ›¢¡ ̞™ŸšÂ«¡šºœ¤¥š ™«¦ž— šÄ¸¶¯¥š¸·Å ØÅʟ —›šºœ¤ž¥§Æ™¤™ §É›™¥™¤§¡œŸ«© ̟©¸™Ú¨š±ÉšÄªó¯¶®¥¯šÄÎ󱬬¥¯ ¬­±²¯­¬­É¬´­³¬­´®É²²²¬¶´¶ «·ž Ÿ™¥¡ «£š¨˜¤ — š «  ž ¥š › œ ™ ¥  š ¦ ¤ Æ š ¯ ´ ¦ ¤ Æ Ç ° ¯ ´ ¢ ¡ ³ — Æ © š ·ž £ Ç ¬ ­ ® ­ ² ­ ° ± É ¶ ¶ ¶ ªº à ž Ÿ £ ™ — Æ š ¥£ Ÿ ¥  › š Ì Ÿ © Ü ™ ¡ œ  š Ô¥­ š ·± ´ ´ ¢ ¡ ¼½¾¿¿¿½½¼ÁÝ¿ ¶´Éɬ ¼½¾¿¿¿½½¼¿ÁË Ö  ¬¯Ì®™É¡ ¥¶±™±²šºœ ²²¤¬¥™ ³¬­ šÔµ ®­­²š¶×™ ²¬¥« ¶¯ ¬—´Æ º©Å™—¡¨Ç¬­±¶¬É¯®°¬É®š¡˜›¼½¾¿¿¿½½¼À¼Õ š¥ Ü ¤¨™£™—š«¥ Ÿ ›Ç¬­´­°­´¼½¾¿¿¿½½¼ÕÝË ¤¥¦šÂš™˜¤« š¨«¤œ¡©Ì¤Ÿžš¥š «š£žŸ›¤ ™š—Ô  —š¦™¡Ÿ¤š™ùž šÎµ ºœ¤ž¥š –— ˜ ™ š  ™ ¤   š ¤ ž ¥™ ¦ š ˜   š Ì ¨ Æ ¢ ™ õ õ š ˜œ›·ž£Ç ™¡šÌŸ ¯®›§²¨›¡¡¤˜›§±—›š¥˜ Ì ž™Ÿ š  «¡ š º¤ ¥š áƨ¡ ¨š – ¤   š Ι—Æ— ¨ Ÿ ¨ Æ ¼½¾¿¿¿½½¼Õ¼¼ Ö¢ řŸ   ¨£¨¤ ¨š Ä ªš ¯¯´š ÄΚ ¯¬¬š Ÿ š Þ ¥™ ¦ š ª« š ± ¯ ´ ³ ´ É š ¸·Åš ž ¡ ™ ¤ ™ ™Ÿ ¡»š¥ —š¯¡¦©·ž£š–˜œš¬­±®¬¼½¾¿¿¿½½Ë¿¼¿ ɱ±±¬± !"!#$%!!#%!&!'!(!")*+ "$&!/&$,"!//!&$&!)!-'!)!"0 ̞™Ÿš¤¥¦šª²°šÃªš˜«¤š›¥š¯›¡šÂ™¤«¨¤¡ ›œ£ž—šÄºº³íºášº¨¥«š£œ— —šª™¢œ¥ äž ·ÉŸ¬£¬™¢¤¡žš—šÄƪ¶ š°°­¥š ¯²¡¬—´Æ›¬™³¬¡š­›®¡É­›²¥¯ ¶¼½¾¿¿¿½½¼ÁÀÁ ±š­¤©°¡™®¥ž ®® ¬­±®¶É¬´°´É ¼½¾¿¿¿½½¼ËÁ¿ ºœ ¤ ž ¥© Ö   ¤ Æ ™ — ¡ ™ ¤ ™ š – ¤   š Μ ¤ £ ™ ¦ š ·± ¯ ² ¢ ¡ © › œ ¡   ¥ ž ¤ š ·Ç ¯ ´ ° ¢ ¡ š ·ºš ¬ ­ ´ ­ ° ­ ¯ ° É É ² ² š ª º %$#!&!,!-()!$$"#$"!#)!&$!#$!+ 4"$,!#$#$,! ‘“•“èéҒêæ“ë ¢žšÉ™›Ÿš¥¤ ޚƥ˜  š¶š¬±¬Æ¢¡¤š¤š¥¦ š¥œ ڙڡ ¦š¤´š›¦¥¡¤ ¼½¾¿¿¿½½¼Ý¼Ê Ã¥¦š ·ž£Ç¬­®®²¶²¶¯¬²Éš«¥Ÿ ›©—»¼½¾¿¿¿½½¼Õ˽ ™¥™— Ö š¸¨—¨œÚžšÄšÉ¯°¥³²´¬¥š Ÿ¨«›œš¤ —¡¤˜™¡¨œÍ¸ºÎíš Æ š«Æ¤š™ÌŸ©«º™ ™Ÿš¤›™¤—™Æ«¡»¤ ™¡ › Ö  "!-!)$.!!#(//&!,!)(!-01)$/(" <&!)!&!%!"!,$)%!&!"%!".! ¡ ˜ ¤ ± ¹« š –¹š ¯ Ä ¡ Ç ­ › ¡ § Ì ž ™ Ÿ š ª— ¦ © ª º © ª œ «   š Ì Ÿ š Ù » ™ š –© È ™ —   š ř µ ˜ › ¡ š ¸ž Ì·™ Ÿš¤¥à ¥¦™§¤¡™—š¦Î™ šÄ±—¬Æ¬ž¬—¥š Ä ¨ › š ž ¡ ¤ š ԙ ¥« ž  ¯˜«¤ š™Ÿ ¥šÃ™—˜žšÎœŸ ™—ƚꬴ $$'')!%!"$%#()!$%!!#&!,! ')'&!"/!!.!0;,-/!)!$"(6'(!",!²› ¥˜§ Ƥ  § ¦Ÿ ¥š Ÿ ž™ © ·š ®´¬Ì ¡ š Ȟ˜  — ™ ¦ ™ — š ¸¨ Ÿ ¨ § Ì ¥£ ¡ — š Μ ¡ ¨ — ± ¬ ¥© š £ œ › ™  Ä ª¶ ± ¥¯ š Ä Ö­ ¥¯ š à ž Ÿ š £ Æ — ™ — š ¸·Åš  ™ ¤ µ ¢   Ú ¨ š ԙ    ¦ ™ — š š Ρ Ÿ § ¢ Ÿ ᨠ± ² ® š Ì ¨ Æ ¢ ™ š ± ´ ¬ ¥š Ì Ÿ š Ø ¥¨ Æ   ¤   š Τ ¡ ¬ ­ ´ ® É ² ¶ ¬ ² ¬ ¬ ¬ š ªºš ÎÎÇ ¯ ­ ± É É –Ö± מ ˜ ™ — Æ © Ä ± ­ ´ ¬ ¥§ ° ¢ ¡ ³ ¥© ¬ ­ ± ­ ¯ ´ ¶ ¶ ¬ ´ )(!-.!(/$'$#!2&!")!%/!3 '(/!!%!&!&(!#$#$'!(!.!#!,$ «¨¤ ¡ š ê § ˜«¤ § ÔŚ ¦¤ ƚ ²±´¢ ¡ š —œÆ¨ © ™«™ŸšÄÖ¯¬š·Ç±É¬¢¡©š­¯´®É¼½¾¿¿¿½½¼ÕÀ¼ ´° Ö¢Ÿš¤¥¦š¸·ÅšªÉ´³´É³®¬§Äª±¼½¾¿¿¿½½¼Ýݼ ´¬¥š˜¤šÌŸ—šº™ ¤ š·ž£š¸žÂ šÃá© Ö ¢ž™Ÿš¸·Åš±¯´¬¥ÏšÚ¦š®¬¬¢¼½¾¿¿¿½¿Ê¿ÀÊ ·ž£Ç¬­¶¶´±®±±±­³¬­®®²¶¼½¾¿¿¿½½Ë½¼Ê °´°´´± ²¬¯®É²®´°¶Éš 4 "$,!#$!"!% ')#')!!0 ¬ ¬ ³ ± ´ ¬ ³ ³ š ¬­±²¯­®¯²²­­ ¡ š Ä ÖΚ Ì Ÿ © ¼½¾¿¿¿½½¼Ë¾Ë ר˜œ™—š Þ ¥™ ¦ š ™ ˜ œ ¥š ™ » œ ¥š ˜   š áÆ œ Ÿ ¥ « ¨ — Æ µ =! )!'!(!")! 1 ( / ! !  5  " $ , ! # $ " $ & ! / ! . ! ( " ( / ' ! & ! ± ´ ¬ š ·Ç ± É ´ ¢ ¡ ³ ± ° ¬ ¢ ¡ ³ ± ¶ ´ ¢ ¡ š Ÿ ¨ › š £ ¤ ¡ ¸Å– Ô¥¶ š ˜ « — š Ι Ÿ ™   š ֜  ™ š ¸  ˜ ¨ µ ²›™¤   § ª ž¤   § ¸Ÿ œ ¥™ — š Ä ± ¬ ± ¥³ ¸·Å³ ± › ¡ ¥³ Ì ž ™ Ÿ š Ô¨  ¡ š ¡ ¥¤ š º ¤ š áÆ   «   › š Ô¨ ¡ ™ Æ œ ˜ œ ± š Ì Ÿ © ÅÆ Ÿ — Æ š › ¥± ¯ © š ¬ ­ ± ¶ ¬ É ¬ ² ¶ É ¶ ´ › ™ ¤ ¡ ¨ š ¬ ­ ® ® ² ¶ ¯ ² ± ° ° ® ³ ¬ ­ ¯ ¯ ° ´ ± ® ´ É ² ¬ ) ( ! 6 " " ! % $ 7 ( ! ) ( !  ! " ! % . !  , ! # ( >!,!"*)$?!)!&$#'("/!6'!-?! ¡˜§˜™«ž¤§Æ™¤™ š±¯¬¢¡©·Ç¬­±±¼½¾¿¿¿½½Ë½ËÕ ¯´²®¬¶ Ã¥¦š£¤š¸·Åš±¬¬¥ÏšÃ¤¨™˜šª¼½¾¿¿¿½½¼Ý¾Ë Ħ±Ÿ¥±š¬˜¬›¥š ¸·Åš ±­­›±¡­š¬Éɛ¥˜ š¬¥ž ªº ¦¨Ÿ™ ̟šÂ«¡šÎ횡—¦šÌŸšÃ»š¸¨Ÿ¼½¾¿¿¿½¿Ê˾À  ) $ ! ) ! & $ ! # $ % ! ! # & ! ) $ ! " ! ! ) $ 0 ?! ) !")!!/!!"(,/!%!!#&! ¡ —   ¤ ¥¨ Ÿ ¨ Ì ž ™ Ÿ š ¤ ¥¦ š    ™ « š £ ™ — Æ ž — š Ÿ ¨ › š œ Ÿ   ¡ š È › š Î ™ ¤ ™ ¡ ¡ š › ¥«  š ¬ ² ¯ ² ¬ ¬ ¨µ Ì ¨Æ¢ ™ ¼½¾¿¿¿½½¼Ýݾ 훯¬Ù±´š¦¤ 8 ! $ " + , ! $ " " $ $ ?! ) ! ,!%!/!.)!%.!0 ¥£ Ÿ š ¥ › š ² › ¡ § ê § ˜ « ¤ § › ¥§ › ¤ ¥› § « ™ Æ ™ ¤ ¶ ¶ ³ ± ® ± š ® ¬ ¬ ¢ ¡ ™ — š ·ž £ Ç ¬ ­ ± ­ É ° ¯ ¯ ´ ® © ƚ ¯¢ ¡ ³ ¥š ö±¬› ¥š ¡   ¥ž¤ ¢ž¤ ™ÍŸš¡œÃ¥¦ šÆ£šœà™™¤ Ÿš ˜¡™›¡ššÔ™ ¥« ž—š§–¹É Ÿ —Æ› Ι—˜™¤™š–˜ žÂ «¡¨š¬­±­¬É¼½¾¿¿¿½¿ÊË¾Ê Â™¤«¨¤¡š±¶¬¢¡š¦Ç¬­´­®¶­°É¼½¾¿¿¿½½¼ÊÀ¿ ´¶°ªº ª¤œ˜ ™šÔ™âš˜Æš¦¤ÆšŸ£¦š¥ž¤¼½¾¿¿¿½¿¼¿¿½ ¦ Ö  ¬°®¬²´ 9!)!/.!7!(-!"!)!,!"!$&!%,!:* @!,!!&!"!!! ™  — ™ — ר ¤ » ˜ &!%!"()(/!#(-()(!/!)!!!&!.! <"(/"!!6!&!'!$/.!2&!"$&!/ Ô¨ ˜»™ØšÅΚ Ԝ«™ª­ ¤™­›š™Î´ —šÄ´¨š¤£š¯™­¤ž¯š¢¡š¥£ Ÿšš¦¥ ›  Ö« —Ÿšš£–¥« Ÿ™ž³™–¥£ ™™¤—›š¥¨ š³±° ™¶«š¸·Å š£Æ— ž¡¤—™Ÿ  ¡ §™§ ¸·Åš·Ç ¤«™—™§¨±§ à™ÉŚ·ž£Ç §œ¥ž™š«¬­±¶±µ  —¡žšàžŸ Ö  ¢Ÿš¡œ¡—Ÿ¨¦šš™£˜Ÿ™¥šš«ÃÝ ¨¦¨—Ÿ¡š™¢™—¡š È› ©Ä±§¬˜±¦¯š¥š ¸·Å )(!/*#*.!(/$/!(&!)! '$!)/!#,()(-.!')(%!%)/)!#! ¸·Åš   ™ « ž — ¥˜ £ ™  š    š › Æ — ® ¬ § «  ˜ « ™ Æ ™ ¤ ·ž£Ç®É²´²±²³¬­±±¯¶²¬¶¯š£¼½¾¿¿¿½½¼ÁËÕ šÔºÃ ®¶¬Ì¡áƚ·£š¬­´­°­±°­±­±³Ä›¼½¾¿¿¿½¿¼½¼Õ š «š£Æ¡ ´´É¯É¬ÉšŸ™—Ɲž—Æš«œ¥ Ÿ ›¼½¾¿¿¿½½¼ÕËÊ ¡¥£¨›š›œŸ —Æ©·¬­±´±®´±²¬¼½¾¿¿¿½¿ÊÊÕ¿ ±° '))!/''!#0 "!%!!&!.!/-!&$)!"!!!0A!!! ;)$"!#$'!(!")-!&!%!"!-!)$ &!%!".)!%%!!#&!?!)!-$7!(.! Ö  ¢ ž ™ Ÿ š ºœ ¤ ž ¥™ ¦ ™ — š Ä ª± ´ ¬ š Ä Î¶ ´ š Ô¡ É ² š ž —   ¡ š ¥  —   ¥ ™ Ÿ    š ¯ Ÿ ¡ š ¡ » « œ š ± ¯ ´ ³ ± ­ ¬ Ì Ÿ š ܙ › ¦   ˜ š ·™  »   ¥ š ¸œ ¡ ž ¤ ™ — š Ä ¡ © ± ± ¯ Ä £ ª ™ — ™ ¦ š ± ´ ¬ ¥Ï š ± ¬ ¬ ¢ ¡ š «   — Æ Æ   ¤ š Ì Ÿ š ܙ ¡ œ  Ÿ´¨¥œ ›™—  š¡š×¤ »™š¡™Å¤   £ššØ—¬˜­™±²¦¶š·¤ §¯Ô¥˜  ™ ›Æ ¡« ¥ž¤ ™—š¤šº¤ ˜¦š 1!(!.!#)$&$(!/!6#%)"$ B(/(%.7(//!0C$$!,6,"!//! ›œ Ô¨ š·ž ¬¼½¾¿¿¿½½¼ÁÁ¾ ²Æ¶¯°¯¯±¬¯¢¡ ƙ¤ ·ž£™ Ǭ ­š¯Ì²Ÿ©¸¨Ÿ ¯´®¨±š²Ô¥© ¯¯®±±š ³¬¯®˜› ɵ¡®š¼½¾¿¿¿½¿Ê¼¼Á ÉíÔÃØ ²É²´Å° ±É¬š íºáš¯Ä¡ ·©°§ÉÔ¡ ¶´¢¡˜¤ šª¬ ­±¯¯¶§×™¤ ¶±±¼½¾¿¿¿½½Ë¿ÀË ¶® ®§£Ÿ ©ªº ¨—˜™š¢œ¥£™¡  šÍšž¥ž ¬­¨Æ¨š ´­®­°¼½¾¿¿¿½¿Õ¼½½ ®¯²™˜™ ¯° /!! )"$&()&!)(!/,(!)!6#'!$/.! "!!!-$7!(&!,!%*"0D/*%!#0B*E

6789 9 8    

þÿ01 023042þ5


45

0123

678969 9 7 9 66 

š5,›*;œ69ž/396*/,.Ÿ06œ

=•B•@ •@CLTVPTI[URNT qK\TWWTPI_\GTVeiKVT DM[RTVKITS\FNVZTINMGWF QMN[FGT\IPTVIWTGFVLjWTGFVL WMWFXF\IUVRUSIWMXTVYURSTV STNFNIQUXUIRTVLSFGIWMNMST PMVLTVIWMVlTNFI[TGTVLTV QTNUa ¡TXIFVFIPFSKV{FNWTGFSTV XTVLGUVLIKXM\IGTVLI[MXTRF\H ¡MNNZIhWTVIbFMNVLTPFaI¡MNNZ WMWQMVTNSTVISTQTNIZTVL GMQMRUXVZTIRMXT\IXTWT QMN\MWQUGISMVlTVLIPF STXTVLTVI[MlFVRTIQUXUIRTVLSFG hVPKVMGFTaIvMLTLTXTVI_\GTVe iKVTIGMQTLTFIGTRUjGTRUVZT ETSFXILTVPTI[URNTIPFIrXFW[FTj PMIxKVPKVIdysdIWMVYTPFIRFRFS SXFWTSGIQTLFISMPUTVZTIUVRUS QMN[FGT\a ~hVFITPTXT\ISM[URUGTVIPTNF WTGFVLjWTGFVLI[MWTFVHIQTFS _\GTVIWTU[UVIiKVT WMVZTPTNFIQT\ETIWMNMST RFPTSIPT[TRIQMNSMWQTVLIXTLF YFSTIWTGF\IQMN[TGTVLTVaIxMQF\ QTFSISMPUTVZTIWMVlTNF [TGTVLTVIQTNUIUVRUSIWMNTF\ [NMGRTGFIZTVLIXMQF\IQTFSHISTRT ¡MNNZIPFIGFRUGINMGWFIbijbiDha DMQTLTFI[MXTRF\HI¡MNNZ WMVL\TNLTFIPTVIWMVPUSUVL SM[URUGTVISMPUTITVTS PFPFSVZTIUVRUSIQMN[FGT\ GMRMXT\IrXFW[FTPMIxKVPKV dysdaIoFSTIWMXF\TRIlTRTRTV [NMGRTGFI_\GTVeiKVTHI¡MNNZ WMWTVLIWMVLTSUFIQT\ET SMPUTVZTIGUXFRIUVRUS WMVlT[TFI\TGFXIWTSGFWTXa mTWUVIQUSTVVZTIRTS QMNUGT\THI_\GTVeiKVT RMNVZTRTIRMXT\IWMXTXUF GMYUWXT\IU[TZTIUVRUS QMNRT\TVHIVTWUVIT[TIPTZT RMNVZTRTISMPUTVZTIRTSIPT[TR QMNQUTRIQTVZTSIGM\FVLLTI\TX FVFI[UVIRMNlMNWFVI[TPT [NMGRTGFIWMNMSTa

¢£¤¥¦§¦¦¤ ¨¦¤

!"#$!% &!!'(

)* + , , . , . * /0 0 1 * 2, 1 3 . * 4 5 6 . 6 * 7 , . 8 6 9 : 6 1 * 0 * ;< * 7 , . 8 5 1 6 UVRUSIRMNUGIQMNLMNTSIWTYUa VTI[UVHIkYKSKzFlITPTXT\ =>?>@ABCDEFGGHIJKLMNIOMPMNMN OMPMNMNISMWQTXFIWMVYTPF

‘’“ ”•A–C>—•BjIbTGTVLTVILTVPTI[URNTIhVPKVMGFTHIqK\TŽ WWT P _\GTVIPTVIiKVTIDM[RTVKIGTTRIWMNTF\IWMPTXFIMWTGID˜_I™TWMG dyssaIbTGTVLTVIFVFITSTVIQMN[FGT\IPTVIWTGFVLjWTGFVLITSTV WMVlTNFI[TGTVLTVIQTNUa

¡MNNZIYULTIWMVTWQT\STV QT\ETISM[URUGTVIFVFIGUPT\ QUXTRIPTVIFTITSTVIWMVLTPTj STVI[MNRMWUTVIPMVLTVI[TNT TVTSIPFPFSVZTIRMNGMQURIUVRUS WMWQT\TGISTNFNIWMNMSTISM PM[TVVZTHIRMNWTGUSIGKTX [TGTVLTVIQTNUIZTVLITSTV PF[FXF\a ~DKTXI_\GTVeiKVTIQMN[FGT\ FRUIGUPT\I[TGRFHIWMVLMVTFI\TX ZTVLIXTFVIGM[MNRFI[TGTVLTV QTNUHIRUNVTWMVIZTVLITSTV PFFSURFIPTVIGMQTLTFVZTHITSTV STWFIQFlTNTSTVIXTLFIGMRMXT\ XFQUNIxMQTNTVIGMXMGTFIRTWQT\ ¡MNNZa qK\TWWTPI_\GTVIPTV

4ø¨ùÔ¥ù6þ¦Ô

iKVTIDM[RTVKIGTTRIFVFIQMNTPT PFI[MNFVLSTRI]IVKWKNLTVPT [URNTIiTPWFVRKVIgKNXP OMPMNTRFKVIcigOfaIJTVLSFVL PUVFTIRMNRFVLLFIZTVLI[MNVT\ PFNTF\ISMPUTVZTITPTXT\I} igOaIiMQMNT[TILMXTNIYUTNT ZTVLI[MNVT\IPFNTF\IWMNMSTH PFTVRTNTVZTIoUTNTIDMTI™TWMG dyssIPTVIoUTNTIiTVSIvTXRFW hVPKVMGFTIr[MVI™bI™KXP dyssa qMNMSTIRMXT\IQMN[TGTVLTV PFIVKWKNILTVPTI[URNTIGMYTS dyy]IPTVIGTTRIFVFIWTGF\ QMNTPTIPFI[MNFVLSTRI[MNRTWT LTVPTI[URNTIhVPKVMGFTa €?‚ƒ„……†‡ˆŒ

4ø¨ùÔ¥ù6þ¦Ô

QMNRMSTPIUVRUSIWMXTVYURSTV WKWMVRUWISMQTVLSFRTV PFNFVZTIIPFI[MNGTFVLTVIRMVFG PUVFTIPMVLTVIQMNUGT\T WMVYTPFI[MRMVFGI[MNRTWT PTXTWI[MNFKPMI]^IRT\UVIZTVL QFGTIWMNTF\IMVTWILMXTNIYUTNT PFIRUNVTWMVILNTVPIGXTWI_D `MNQUSTaIbMNYUTVLTVIRMNGMQUR PFWUXTFI\TNFIFVFHIDMXTGTIcd]e]f ghia OMPMNMNIZTVLISFVFIWMVMWj [TRFINTVLSFVLIGTRUIPUVFTHIGTTR FVFIGUPT\IWMVLKXMSGFIXFWT LMXTNIYUTNTIPFI_DI`MNQUSTa kMVLTVI[MVlT[TFTVIXFWTILMXTN ZTVLIPFNTF\IPFImMEInKNS RMNGMQURHIPFTIWMVZTWTF [MVlT[TFTVIXMLMVPTIbMRM DTW[NTGIPTVIoFWWZIpKVVKNGa qMNMSTIWMNU[TSTVI[MRMVFGj [MRMVFGIPMVLTVI[NMGRTGFIRMNQTFS PFI_DI`MNQUSTIPFIMNTIr[MV c`MNQUSTfa `MNTS\FNISTXFITPTI[MRMVFG PTXTWIGMYTNT\IZTVLIQFGT WMNTF\IXMQF\IPTNFIMVTWILMXTN YUTNTI_DI`MNQUSTITPTXT\IiFXX `FXPMVHIZTVLIWMVlT[TFVZTIPF RT\UVIstduIGMQMXUWITS\FNVZT PFTIWMWURUGSTVI[MVGFUV PMVLTVIRUYU\ILMXTNI_D `MNQUSTI[TPTIRT\UVIstdta iMQMNT[TIETSRUIXTXUHIGMRMXT\ FTIQMNUXTVLRT\UVIZTVLIvMjwsH

4ø¨ùÔ¥ù6þ¦Ô

[MRMVFGINTVLSFVLIGTRUIPUVFTa kFTIQFGTISMWQTXFINTVLSFVLIGTRU QMNSTRI[NMGRTGFVZTIWMVYTPF YUTNTIPUIgFWQXMPKVIUVRUS ZTVLIvMRUYU\ISTXFVZTHIRKRTX LMXTNILNTVPIGXTWIGTTRIFVFIRMXT\ WMVlT[TFIs^ILNTVPIGXTWIZTVL PFSKXMSGFIOMPMNMNa kFIKXFW[FTPMIxKVPKVIdysd XTXUHIOMPMNMNIWMNTF\IWMPTXF [MNTSHIGMXTFVIFRUHIRT\UVIFVFIPFT WMNTF\IMVTWILMXTNIYUTNTIPF TYTVLI`KUNaIpTRTRTVIGRTRFGRFS FVFIPFNTF\IGMRMXT\IPFTIWMNTGTj STVILMXTNIYUTNTIZTVLISMXFWT STXFVZTIPFITYTVLIpFVlFVVTRF qTGRMNGISMRFSTIIPFTIWMVZj FVLSFNSTVImKzTSIkYKSKzFlIPF {FVTXa kTXTWIWMNTF\IXFWTILMXTN YUTNTI_DI`MNQUSTHIOMPMNMN WMNTF\VZTIGMlTNTIQMNUVRUV [TPTIRT\UVIdyy|I\FVLLTIdyy]a kFIdyytIPFTI\TW[FNIWMVlT[TF LMXTNIZTVLISMMVTWISTNMVT GUPT\IWTGUSIQTQTSI{FVTXHIRT[F FTILTLTXISTNMVTISTXT\IPTXTW [MNRTNUVLTVIXFWTIGMR WMXTETVI[MRMVFG _NLMVRFVTHIoUTV qTNRFVIPMXIbKRNKa `T\UVIFVFHI[MXUTVLIOMPMNMN lUSU[IRMNQUSTIWMGSFI[MNXTj ETVTVImKzTSIkYKSKzFlIRMRT[ [MNXUIPFIETG[TPTFaIiTLTFWTj

4øýø§¥ù6þ¦Ô üø¤¥¦

YUTNTIPFI_DI`MNQUSTIPFIMPFGF dysyIPTVIdyssaIkFIGFGFIXTFVH [TPTIWUGFWIFVFHIJT{TMXImTPTX ZTVLIWMNU[TSTVINFzTX RTVLLU\IOMPMNMNITQGMVISTNMVT lMPMNTa OMPMNMNIWMVUVYUSSTV [MRMVFGIPMVLTVISKVGFGRMVGF QMNWTFVIZTVLIQTLUGIPFITVRTNT [MRMVFGIZTVLIWTGF\ITSRF{IGTTR FVFaIkTXTWISF[NT\VZTIPFT SKVGFGRMVIQFGTIWMVlT[TFIQTQTS [MNMW[TR{FVTXITRTUIXMQF\ PTXTWIwwISTXFISMFSURGMNj RTTVVVZTIPFIRUNVTWMVILNTVP GXTWa DMSFRTNIsdIQUXTVIXTXUHIPFT GMW[TRIWMVlT[TFITVLST WTRl\I[KFVRGIVTWUVISMWUPFj TVISTXT\IPTNFIkYKSKzFlIPF QTQTSIGMWF{FVTXI_DI`MNQUSTa qMGSFIPMWFSFTVHIlTRTRTV WMVTVLISTXT\VZTIPTXTW GMRFT[IGMRIRT\UVIdysdIFVF WTGF\IXMQF\IQTVZTS WMVTVLIZTFRUIu}j^IPF dysda ~DUPT\IQTVZTS [MVLKNQTj

kTXTWIsdIQUXTVIFVFIWMVYTPF GTTRIZTVLIXUTNIQFTGTaIDTZT GMXTXUIZTSFVIYFSTIGMGUTRU QMNQTXFSIWMVYTPFIXMQF\IQTFS QUTRIGTZTHIWTSTIGTZTIYTPF GMWTSFVIPMSTRIPMVLTV NTVLSFVLIGTRUaI`FPTSIRMNXTXU YTU\HISTRTVZTa ~vFRTI[MNXUIQMNGTQTNIPTV STPTVLI[MNXUIQMSMNYTISMNTG PTVI[MNlTZTIQT\ETIT[TIZTVL SFRTIXTSUSTVIGUPT\IQMVTNH STRTVZTa€?‚ƒ„……†‡ˆ‰Šƒ‹Œ

VTVIZTVL RMXT\IGTZT XTSUSTVHIGUPT\IXTWT GTZTIWMVL\TQFGSTVIETSRU

4øýø§¥ù6þ¦Ô ÷þ þ¢ù

4øýø§¥ù6þ¦Ô Ô¦ù¤úÔ¦ù¤

4ø¨ùÔ4øýø§÷£¦

áªÆ¯± ­¾º¯¹«¶ ­¬¾Ã¿ ¹é ªÆ³ ±¶é¹Àµ³ ¬ÄÇ »ª ¶ ª ± « ­ Ë Í ± µ ­ × ¹ ­ Ö ¶ « Ú ¬ ª « ± ­ Ö « Ú ´ ¯ ° À ¿ª«¬­áºÖÀÀ´×³ °ª´­Â½­ ¾¾É­­¶Âº³­«Æ­ ÃÉÉÆ«Ö ¾­èÕ ª¿´³­Ì©«ËÛÛ Õ­ױ³®¯±­Â¿ÇÜÈêdzö«´ÛÉʾËÎÏÐÑÑÑÏÑßßÑÑ Ãä̾ää ©»³ª¼«½­ ¬­º®±¯°¬°­¾­¿¶±­«´²¯³°´À°­Á­ºµ±«°±­«ªÂ­µ¬³­´Ã¶Ä𿭶ŷ²­¯¸Æ¹º ᶫֱ¯1̶¯Ã´­º°³­¶«¬Ö¹­ èÕÛ Ö×Àƶ«Ä×ÄÂÀ±µ¶­¯¬Ö¬­ÆÂĶ««¶¸¯«±õÆ ñ³ 4ùý÷þ¨ù÷üù ¥¦ùü¦ý÷þ ÷þ þ¢ù Âܱ ¬¯¹«´Ä ³­µ°Â ¯Ç á² 3¶¯¯ÂÂÀÖÆƹ· «¸Âê± ªáÀ Æ«ä0¾ ä¹À 1ÃËÍÌ×è «Ʊ±¶«³Ê´´ÉË­ÉËäÿª ²ÃÀ䱮¾À«ä­­á° íª « ¶ Ç ï­ Æ Ä Æ ¿ Ö ­ º ê¯ Â « ´ ­ Â Ö ± ´ ° 9 ñ± À Æ ­ « ± ª  ­ ¹ª × «¬³¸ÖÇ °È ÝÇ ä¿ ¶ Ç ÜªµÈ ÉÊÍËÃÌÌäÃÌÝÍ ËÚÉÊ·ÊÛ ×°´­è®«´¼«ÇÕ×°Ä©Ö¶ÄÕ°±Äí¬³°ÖÚĵᵠºªµÈÉÊËÊ·ÌÊÉÍÊÌÊ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÐÎÒ àÀ¬¶­çÊÉ­êò­«µªÃ­²«¶­¹¬ÂÄÆ¿Ö ½¯«×¸­´¯ö­0¯´³«Ä篱³ÀÂÄ7±«´×¹«ÙÄ ½À¹«×ºÀ´­Â«¬¯ⶳ¬À­ñê¾Ë¿¶ ·ÄÍËÍ¿¶­ÿ¯°À­ÉÊËÊ·Ê·Ë·ÃÎÏÐÑÑÑÏÏÎìÐÒ ·Í ÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑÞÒ äÊÝ·É; µ « ± ª Ä µ « Ö ­ × « ¶ « ± ­ µ À ± × ¯ Â Ä Â ³ « Æ ­ Ö ¯ ± ¿ « Ä « ´ °  à ¿ ¶ Ú áÆ ¬ «  º ­ Ì ¿ ¶ Ú êò­ ¾ à ¿ ¶ Ú èê3­ ¾ Ì ¿ ¶ Ç 8 ª Ù ³ À Ä ñ êÃ É ¿ ¶ « ´ Ú Ö ± × ¶ ­  ¶ ° º ­ º ± ° ­ « ´ ° à ¿ ¶ « ´ Ç ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÑÏÞ íª± «º­´¸«¹«´­Â¬«¹«¶­ÉʾËÉÎÏÐÑÑÑÏÑÐìÑì ÃÊÉÍÊÍ Æ­º±«³×­ª»³ ¶­­ºÉ³Ý¶«­¹­ ²«ÖÀ±±«³Â¹­ èÕ­ ᬠ¯ÿ¯ ¹«°´À £÷¦ Ãÿ¶­Â¿­µÂ­çç­¹¶±Ç­­Éʾ·ÌÃÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑìÐ ÉËÝÉÉÉ è¶±«ÈÌ·ÉÝäÉÍÚÉʾ·ÃËÍÊËÊÊË ÜªµÈÉÃËÝäÊÊÃÝÃÍÚÉÊËË·ÊÎÏÐÑÑÑÏÑÐÞÏÐ ·ÉÍÉ˾ ᪠¨£¤Ó¢£Ô ð³ ´ ° Ì Í õ ä ­ áª Æ ± « 0É Ã õ Í Ë ­ áÆ ± « Ì Ë õ Ý ä Æ ¿ Ö Æ ³ ´ ³ ¬ ­ Ý Ä Í ¿ ¶ ­ ÎÏÐÑÑÑÏÏÑìßÎ 3 ¯ Â Æ « ­ ¯ Ù ² ¬ ª  ³ ® ¯ ­ ¶ º Ã É É É ­ ö« ± ´ « ­ µ ³ ± ª ê± À ¹À ­ ÿ¯ ö­ è® « ´  « ­ 0¯ ´ ³ « ­ á° ¬Ä ³¶É·­õà± Í­³Æ7± «´´ÌÌËËõà õÝ·Ê­­è ¶Ö±¯««¬­Ê¾ÍÃõÄÃÍ ¶³Ö¯¶À´¬³´¯­Â°¬­¶Ö¶­ÜÈè¬ö¸­ê«¬­¬¹µ Õ³ Ö³´­µ­Â Àׯ± ¸Ö³³ªÂ ¶­Ø³­Üªµª´°³ µ¯±°¬«Â­¯ÈÙ­Éʾ·Û ¶±¯¹Ú¯¬Û ᪠¼Ãª­Ö¹¯ ³­â¶«²¬³ªÖ×­èÕ­ À­¶ºá¬ ­Ã¯É¹« ÉÍ´­ö± ´­­ÆÂö­ ³¬®¯Æ±ÂÚ ¶¯¬ÆÈÉÃËÝÛÊÍÉÍÍÃÍ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎæÑæ èÕ­Õ«´¶ª¬­º«±°«­ÍÄÍ¿¶­ºªµÈÉÃËÝÛ Æáƶ°±Ë«Í»õà ©Âª¶¯«±¬³­´0¯ ´ ³ « ­ çº Ã É É Í ­ 3½­ èà­ êÀ ö¯ ± ÷þ þ¢ù « Æ « ¶ À © « ¯°«´¶ « µ ª ­ « ² ¹­É¹¯ èÕ­ ÃäÊÍÌË ·«´­Õ¯Â³­Ö¶¹±­ð¬³×À´­çÈäÎÏÐÑÑÑÏÏÎÒÏæ ä··¾Ëä ÝÝ·ÍäÉÉ­ÉʾÃÃË·ÃÝÃÉÉ­ÉʾÊÎÏÐÑÑÑÏÑÐÞåì ¯´­ Ìä­ À± ³­­çº ¹¯Â ³Ý´õà ­µ«°ªÂ ­Õ¶ ¬ÍõÍÝ¿ä¶ Ë¾·ÉÉ·Ë ÌÃËÊÝ·ÍÉ ÌäÌÉÌä 7± Õò­ ᯠ֫µ¬°³­Âà« ±¸Ê´ä­¹± ­êò­ ƾ«ä¿«¿¶ÖÚÿ° ­Ö³±­­ºÜª ³×ªµÆÈ Â×±³­Ê°Ì­Äͺ¿¶³¶­«Üµ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÞæß Æ¯± ʾöíµÌ±ä°Ý­¾µË°ÝÂÚÌ­ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÑìÞ ¾·ÊÝèÚ Ý´Ý ¾äÉɲ²­Ü¾¾ä¿¶­ÜªµÈÉʾÃÃÎÏÐÑÑÑÏÏÏßÎå ÎÏÐÑÑÑÏÑÒÞßРƬ íÀ ² ³ ´ Ú 3¯ ° « ­ É Ê ­ çä Í Ë Ã « ¶ ­ Ü­ ­ ö± º ­ 3 ¯ Â Æ « ­ áª Æ ¯ ± 1 ä Í Á ÿ× À ° Å èÕ­  ª ± « ¶ ­ ¬ Ö Æ Ä á¯ ö« ­ íÀ µ ³ ¬ ­ ¯ ¬ Ø Ä ¶ ± « ® ¯ ¬ À Ä Æ ± ¯ ° ³ À Õ¶º³Â­«¹À ¶À±Ú׫«­´º««­´º¸³«´­°¾°Í«É­±¾µÝÚµ¿¶¬´­Ç­³Öàê ª¶³ ¼«Ä­Ù¯´³«Ä«Æ®Ä¬ªÙ³À­ãÛ«´­©À°¿«Ä¶­±««®´«Â´ÆÛ à« ¬­³²á¯ ±«± ®³²µªÄ ¯­â± ÀÆÇ­«á³ Ä©¯«ÆÆ­«´×«¶ °Ä¹« ´ª×³ «¬ÛÄ ÉʾÊÉÝÉäÉ·Íä­´À­Â¹ÂÇà¯ÎÏÐÑÑÑÏÏÎìåÒ ©¬­áÀ¬À­ð¹­¾·­ð«¬«Â«´ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎæÎß ²©«¬Çí« µÀ´°«´ ©ª«¬­Ù¯´³«­8³­×¯¬ªÙ­Æ¬ªÂ­¶º­ÃÉ¾É ¶­Ö³´ö« ²¬À±­´Õ« °Ä¹¯  ³ ´ ­ µ « ° ª  ­ Â Ö ¬ È Ë Ä Ã ¿ ¶ Ç ýø øý¦ è± ´ ­ â¹Ö ¹«¶ Ä Ö â»ã «´°­ ²³±À­ÉʾÍËÊÉÎÏÐÑÑÑÏÏÎßÏÐ ËÊäää Éʾ̷¾ËäÉÝÉÉ­Ú­ÉÊËÊäɾ¾¾ÃÌ· ÜÇ­ÉÃËÝäÍäÝÊɾÚÉʾÃÃËÃä·¾ ¹¯ º­¹« ³º­Â¯Æ¯ÉÊËÊ·ÌÝÉ·Ì¾Ë ±¶³­µ«±ª­Â¯¹ª« ñ³¿ª«¬­¹Àµ³¬­ã´´À®«­¶º1ÉËÄƬ«¶ ñ³¿ª«¬­¹À¶À±­ÜÀ´×«­àÕ­èÕ­ðÀ׸« 𫶫´«­ ¶ºÌÉ­ èÕ­ Õ«´¶ ª¬­«³ µ³Ç±ÝÉ¿ ª­èà ÎÏÐÑÑÑÏÑÐåÑå ±ª¹«º­«´×«­ÜªµÈÉʾ·ÌÃÌäÊÊËÍ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎìåÑ Â°±±Ç«ÜªµÈ ·É¾¾ÍÝÍÚ ÎÏÐÑÑÑÏÑåÐÎæ ¹¯Â³ ´ ­ Æ ± ³ ¹ «­ ¶ ³ ´ °°« ¬ ­ Æ«Ö ª ¶ «  À ¬ « ± Ä ö« ± ´ « ­ « µ ª Û « µ ª Ç ­ Ü« ± ° « È ¾ Ì É ¿ ¶ Ç ¹¯Â ³ ´­Â Æ¯Ö ­ç³ °¯± ­ÜªµÈ ­Éʾ·Û áÜá­ ¶ ± «´Â È è® «´¼ «Ä 0¯´³ «Ä èÆ® ­¶×¬ ¬ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎßÞÏ ÕÄ íÀ ° ¯ ­ 3Û ç ö³ ´ ­ ð« ³  « ± ­ íÀ × ³ Ø ­ º « ± ¬ ¯ ¸ ¦4¦ü¦ ´¯°ÀÇÉÊÍäÝÃÍÃÃÌÍË ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÐÞÞ 0¯´³«­8³­ÉÍ­Õ­²Ö¬¶­¹ª×«­èàÚ½çÚ ÜªµÈÉʾ·ÃÍË·ä·Ëä ÎÏÐÑÑÑÏÏÏßæå ÃÊɾ;ÊÍ çµª«¬´«¯´­²ª¯ÆÄ­ÄÀ­Æ¬³ÇÄ­èàÄ ¶¯±³´­°Âį­×±¯³«¹Ä ­ ª ´ × ¯ ±  ¶ ¯ ¬ Ä × ° Ú ´ À ´ ­  À Æ ³ ± ­ « ´ ¶ ± Ú ¿ ¹ Æ ª ¶ ­ ñÚ 8 ­ Ö À « Ç Ø ¬  ¶ Ø ­ Ø «¶ µÀ¸ ­ Ø ª¬ ¬ ­ ² ± À¹¯Ä «³ ± ­ µ± ªÂ º ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÞÏæ ­«¬«¶­¬­«´¶ ³´¿¯²¶«± À± ૱±¸­Êݭ¶ö­èÕ­¾É¿¶Ä»À±Â«­ÊË­Ø®«± ê2Ú3½Úà8Úí³±À±Ú®ÀÖ­¬«¹Æ­À±Â´¬ çÀ¸À¶«­ã´´À®«­7­èÚç­1ÉÍÄ»ª¬­À±³Äèà ÿ¯ö­¹¯°«Æ±À­±«²³´°­ÃɾÉÇ2±´« 8«¯¹« Ê­´¯°À ÜÈÉʾ·ÌÃݾÉäËËÚÉÊËÊ·ÌäÍÊÌÝÊ µµ«ÈðÀ ±º««´­ºÄÕ« ­ªÜ¯ µ´Â¶³´±³×³°­³­É­¾ºÊ¿±¶¾°­¬9͵­Ëáµ ºÊĪ¬Ý¹´·³ï ¶Ê­±¾¯¯ËµÂɪª×¶««´ºÄ ꫶³¹ª±«¾¾­çÈÉÃËÝÛÌäÉäÍäÎÏÐÑÑÑÏÏÎæÏì ÎÏÐÑÑÑÏÑÐåßì ²ê½ëçâàç­ ¬¯«´³´°é«²ª«´´¯± Ä ­«¹µ³ Ø ª ¬ ® « ± ­ Æ ¿ Ö ­ ¾ ­ ¶ º Ç Ü ­ Ì Í ¿ ¶ ­ ç É Ê Í Ë Ê ä ä É Í Ý ¾ ä èÕ­ ÃË¿ ¶ Ä î¯µ± «­ êò­ Êä­ èÕ­ ¾ÃÄ Í¿ ¶ Ç × µ ¬ Ä ç3 Ä ñ3ñÄ çàÄ µ ¬ ª ¯ ¶ À À ¶ º Ä ð¹­ ± ¯ ´ × « º ܪ í© ­ è® ´ ¼ « Ä ­ ã ´ À ® « Ä èê3 Ä â¬ Ø Ä ç¹± ±«¸®Ê¯·¬ÍÀÛÄ º ³ ¶ « ¹­ Ö ¹­ Í ± µ ­ ³  ¶ ¹ö« ­ ¶ ° ´ ­ ¾ Ç Ü± ° È ¾ Í Ä Ê 7± «´×­ µ¬ « ² Ö ­ ³ ¹ Ʊ ¯Â «­ ÌË­ èÕ­ «Â ¬ ³ ¶ À ­ ² « ± ¯ Ç ­ çÈ Ë ¾ ¾ Ë É É Ã ÎÏÐÑÑÑÏÏÎßßå ÎÏÐÑÑÑÏÑÐÑßì ÜÈÉÃËÝÛÌÃËÍÉÉÝ­´À¶­Â¹ÂÎÏÐÑÑÑÏÏÒÏìÎ 0¯´³«­8Çã­¶º­Éݭ³¬®¯±­­Æ¬«¶­Õ­Æ¿Ö­¾ ¾·Ì¿¶Ç­ÜªµÈÉÊÍËÃËËä···äÎÏÐÑÑÑÏÏÒÏÒР¿Çç¬ÆÈÉʾÃÃÌÝÉÉÝÉ êò­ 7Ç í « Ù Ä Õ ª  ­ » À ± ¶ ª ´ ¯ ± Ä ­ à« À ± ³ È Í ¿ ¶ Ç í³ À ­ ² ö­ É Ì ­ ¹¯ ± « º ­ ³  ¶ Ç í³ À ­ É Ê Á¹³´°°ª­µªÖ«Å ð³ ´ ° 1 É · ­ áâ­ Ö ³ ´ ° 1 É Ý ­ Ö ³ ´ ° 1 É Í ­ Ö ³ ´ ° 1 É ä ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÞìì ÎÏÐÑÑÑÏÑÐÞìæ ¾ÍÃËÊÌ ÃÝÌÌ· ÍÍäËÚÉʾËÍÝËÉÌÝÝÚÉʾÃÃËÎÏÐÑÑÑÏÏÑÑÒÏ ¶ºº±Ç°ðÀ ´Ê׿¶­ÇÀçÈ ±³Âɳô˳¬­Ý³Â۶˹ö« ­Ý·­Íµ«´­µ«±ªÇ Ö³´°¬ª1ÉÂËÇ­­Öç¬ ³´Æ°È1äÉÍÊÊÇ­Í᯷·¹ª «­À±³­³Â¶³¹¯ö« º¶¹­èÕ­³Â¶õÊÇÊ¿¶ÇÉÊËË·ÌÉÎÏÐÑÑÑÏÏÎæåÞ ýø øý¦ ñ¿ ª « ¬ ­ ¹À ¶ À ± ­ ÜÀ ´ × « ­ áª Æ ± « ­ »³ ¶ ­ ¶ º ­ É Ê í± Ç î¯ ± À È µ ¯ ´ ° Ö ¯ ¬ ­ Â Æ ² ¬  ­ ëÆ ¯ ¬ ï ຠ¯ ® Û ­ Ê Ê ä Ê É ¹ª · ðÀ ¯ ¹« ¬ « È ­ ê± À ¹À ­ ÿ¯ ö­ 0¯ ´ ³ « ɾ­ÝÄÍ¿ 俶¶­áªÆ± ­í³ÀôÉ«Ø Ê­³Ë¶ôÄÉÝ­Í¿ Ì¿¶­½à¶ ×±³®¯±õ¾ËÍ­ÜÈí«¹«¼­ÉÃËÝÛÌéÃÕÕíé º«± °«­äÄËÚ­´¯°ÀÇܪµª´°³È­ÉÃËÝ ±©À¬­¬í° ¯¶Ä¬­ÇÆð¹Ë «±¶­×­¹° ³Â²Ä°Âª±®­Âµèà­ ¾ÊÂʳ«Ê°Ê«Í Õò­á¶«±¬¯¶­¾·áâ1ÊÌ­èխᬯ¹«´­èà 篱¹ª±«º9謭´¯ö­Ù¯´³«Ä篱³ÀÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑÒÎ ÎÏÐÑÑÑÏÏÑÎÏÎ áºÀ°ª´ô ÝèÉ É·èà ɷ Õ± «® Àô ÉíÃÄ Ê·Éä¾¾Ã Â Ä 7 ± « ´ × Û ¥¦ù ü¦ý ÷þ Ö­ÃÝçÈ ¿«Ë¹­ ÉÃËÝÛ äÊþÉËË­ ºÀ¶ ¬ ³ ´¯­ ¹«º«9 ¸ ° ½ç­ 3½­ Ö««Ö¬¯«´³­°Ý­É³Â¿¶¶­³¹çɯÊö« ­ÉµÝ«Ã´Ý­¾µä«É±Ëª ¹«ÙÄ׬¬ÇƱ­׳µ´¶ª­µÂ­ççı¯Â¹³ Ú É Ê ¾ Ì Ç · ¾ ¾ Ê Ç ¾ Ã É ä ­ Æ ³ ´ ­ ÕÕ­ Ã Ã Í ä ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÞæÒ µ«± 78 ¾ É É Ê Í ­ íÀ × ³ Ø ­ àÕ­ · Ä Í ¿ ¶ ­ ä Í Ý · Ý · ä ÎÏÐÑÑÑÏÏÏÑÞÏ ¶ ª È © ª Æ ³ ¶ ¯ ± ­ î ¾ Ä Õ ¸  À ´ Ä Â ² À ± Æ ³ À ­ 3³ Ù ³ À ´ Ä ÎÏÐÑÑÑÏÏÑÑÒì ³ ´ ° ° « ¬ ­ Æ ¾ Ì è¶±«À ­Æı8ªÙ À¹À³À­¹ª ׳³À´Ä Ö­è¬ ¬­´´¹«Ù ¯ö­0¯­´ñê ³«Ä ð±¯×³¶­¹À¶À±­Æ±À°±«¹­Ø«Â¶­¶±«²Ö º«±°«­ÖºªÂªÂÇճ«­çç9Üǯ°¯±« ñ¿ª«¬­3³«±­¹«¶³²Ãɾ¾­èÕ­Õ«ÎÏÐÑÑÑÏÏÎßßÎ ðð­ ¬ÄƶÀ¹± ¬¯Â­ÄƱÆݯ«¶Ä´¬«­ÂñÀ ­µ´Â­°×ÖÖ¯±¬¿«Ö´´ ±«ÇËÊä¾···ÚÉʾÃÃËÉÝÃÃÃà ÎÏÐÑÑÑÏÏÎæÑå è¶ ¹À¶ ­¿­¯´³ ´¶ª¬­º´° ±° á¯ö«­ Ä á³ ± 7± ÎÏÐÑÑÑÏÏÒÏÏΠ篱³ ; ­ ×í³ Æ¶¬Ö¸««´±×­­µºÀª´µªÈÂÉ­Ê×ͱ­·Â¾Æ·ÀÌ´ÍÂÊÀͱ­ÊÂÊÚ á¸­¿ª«¬­ð³´°1ÌË­º¶¹­èÕ­«ÎÏÐÑÑÑÏÏÏßÑÎ ×½½­ ¶¹Æ²Â«¶¬Ç¶¶¾´­É¹µ É ¹­ ð¿ ° ­ ÿ«  ¹À ² À ­ ¬ À ´ ° ­ Ê Ë ­ Õ­ ä ­ Â Æ ¯ × ­ Æ ¶ º ÃÃäÌ˾ÃÌÊ Ý¿«¹Ä¹« ¶³²À± ­äÇÉ­Õ«´¸ ±µÚÃÝ¿««Ö¹Ç ܪµÄÈÉÍɱ ÊÍµÚ ËÛ ÝÄ Í¿ ¶ ­ ³  ¶ Ç ­ ÜÈ µ¯´°Ö ¯¬ ­ ¿ ÀÖ ­ °«¹Æ³ ¾É¿ª¶««´­ÜÈÉÊËÊÊ·ËÍË·ääÚäÎÏÐÑÑÑÏÑÐÒÏÑ ÍÝþÌÌ ×ñê¾ «± ­½«¹«×º«´­0¯´³ «­ñê  ¬ ³ ­ Ö À ¶ « ­ ½Æ Ä ä ­ Ç­ÉÊÍäÝ·¾·ÊäÃË ÎÏÐÑÑÑÏÏÏßÎæ ¹¬Â­èà­×µ¬Ú½çÚ3½­¬¹Æ­°±«´×­Ø«Â Ã7¯µ¸ ª¶«±«­Â¶³Ö¯Â­ÜêÈÉʾ·ÃÊʾÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑÒå ɾ¾Ì ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÞÞì ¶ °´­ ¾­ À± ³ ­ ¬ ´°Ö «Æ­ ËÄ Ê­ ܪµ­ ÉÊÍËÛ É ¿ ¶ « ´

ç ¯ ± ³ À Â Ä 7¹« Ù Ä 8 ª Ù ³ À Ä ñ³  ² Û ¾ Í ¿ ¶ ÎÏÐÑÑÑÏÏÑÎÑÒ Â ¶ ¯ Ø ­ ¹Â ´ ­ Æ ± ¹« ­ · Ì Ä Í ¿ ¶ Ç É Ê ¾ Ë Ì Ý · Ê Ê Ë Ë ÃÍ˾Éä·ä­ÁÕ¬Ö°­½á­Õ¯¶º¯ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÎÒß Â׫Šÿ³´¿«É¾õ¾·¿¶­ÿá½ÌÊõÍí¶ºª´Û 讫´¼«Äã´´À®«Äèê3­«±¯´«Äâ8»Ä À²Ö­è¶±«ÇÉʾ·ÃÊËäÉËËÝÚ ù÷þ þ ÕòÄ ©ºª«¬ ­Ã²Éƶ ­ÄÜë´×«­ áªÆ»³ ¶­­ÿ¯ö ÎÏÐÑÑÑÏÏÎßßæ ½¯«×¸á¶ 綪´¯± ª´¯­òÆ­Ö ºªÂ ªÂ­ã ´´À® «Ä»À±ÛÈ ·ÉÃݾ; ² Ö ± ¹Ä ¶ ¹ Ä É Í Â ¹ª « ­ º × Æ Ä µ °  ­ ÜÈ ä Ä Í © ¶ Ä è¬ Æº«± ×Ä à«¹± ¸ ­ ­ ܪµª´°³ À­±Ä¯ê³ ²­Ö²«ªÆÇ ­¯Üªµª´°³ È­ÝôÉí¯´Û ´ÌÉ˾õõ·ÍÍí¹³ ­»ÀòÉ ÍõõÊÌͿǶ ç¿«±´«°®«¯¬ ÂÖª±°¼ª­¿­°è± ¹« ײ««­º¹À µ²³¬­Ö×­°Æ¯¶Ö×´¯­ÁãÂêº ª¼«ª´¹ª ÎÏÐÑÑÑÏÏÒÏßÏ ã ©Âª¶«¶ «¬¯± ­«­º³ ¹«×ªÆ­º± º«­»³¼½­ Ãɶɭ´¯°À­×³ ·­±³¶³´°­×«Ö´³¶ ׺¯±Àɰ˪­´É¾ÍÃõÍäõÍÝ­ÊÝ­Í­¶ö³ ܪ µ È É Ê · Ê ä Ë Ê ¾ ¾ É Ë ä ­ ´ ¯ ° À 9 ­ ² Æ ¶ ­ × Æ ¶ ÉÊÍÊäʾÌɾäÊ ´ ´ ¶ ± ô ­ ç ¬ Æ È É Ã Ë Ý Û Ë ÍÝËÝ « ± É Ì Â ­ ± « ³ º ­  µ « ¶ ¯ ± °­Ý¿ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎåÒÑ ÎÏÐÑÑÑÏÏÏÐÎÎ ÎÏÐÑÑÑÏÏÑÎìÐ üø¤¥¦ ÊÍ··ÌÌË ð±³Â´«­ç±«´Â­íµ¬éáƱ­è® ÍÉÌ·Ì· 2«±´¯¶­©À´¯¶­¿¬­ö«¶¯Â­Ö¹Ê­çÈÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑÐì â¬Ø­7³°«ÅÜÈñ¯´³­ÉÊÍÃÃÉÉÍÎÏÐÑÑÑÏÑßÎìÏ ÊÉËÌ ©ª«¬­ÜÀ´×«­á¶«±­ÌÊ­èÕ­ðÀ¶«­Â¯¹ª« áÀ±Àª¶«´­½2ä­ç¯¬ÆÈÉÃËÝÛÊÎÏÐÑÑÑÏÏÎìÒì ¥¦ùü¦ý÷þ áÆ ¯  ³ « ¬ ³  ­ ¹À µ ³ ¬ ­ ÜÀ ´ × « ­ ó Ü« ´ × À Ö À «´Â «Ä ©¹¯ «¼±¼«­ºèç­ ÃÉÉÍÄ ­Ä­èÕÄ ­°¶¬°´­ ¾Ä ­­´ÀƳ ¬ º³ תƭ Æ«¿ «Ö ­ µ«± ª­ Ý¿ ¶ ­ ܪµ­ Éʾ·Û íÀ ¶ À ± ô ­ © ¬ Ç ñ« ¹« ³ ­ ð« ¬ ³ ª ± « ´ ° ­ ð¹Ê Ç Í Ç 0¯ ´ ³ « Ä èê3 Ä ã ´ À ® « Ä © « ¼ ¼ Ä á¶ À Ö ­ µ ¸ Ö ­ µ  ñ¿ ¬ ­ í³ À ­ à21 É ä ­ ñ¯  ­ Æ ª ¶ ³ º ­ ¹ª ¶ ³ « ± « íª ± « º 9 ñ ê¾ Í

Ú è ´ °  ­ à © ¶ « ´ ­ ÿ¯ ö­ 0 ¯ ´ ³ « ­ ³  ¶ Ä ­ ¾ Ã É ¿ ¶ ¶ ³ ´ ° ­ Æ Ö « ³ Ç Üª µ È ¢ù ¦ ʾɾËäÝÉ à³ ¶ ¸ ­ ç À ª ± ­ ܪ µ È É Ê Ì Ì Í É Ê Ý Í Ý · Ä · Ê É Ã Ý · ð±³Ö³¬«´­ÜõÉÃËÝÛÊÊÝÉ¾É ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÒÞÒ 7±«´¹«ÙÄ8ªÙ³ÀÄ篱³ÀÂÄà«Âºï­Ö±¯×³¶ ÉÃËÝÛ̾äËÉËÉÚÉʾËÝäËÊ̾ ¹¶ ± ­  ³ ¹ Æ « ´ « ´ ­ Ë Í

­ « ¬ ­ ´ ¯ ö­ ܪ µ È ÎÏÐÑÑÑÏÏÎåÐæ ÎÏÐÑÑÑÏÏÑÒÞì è­ «¶­¬Â­Ú´×¯­Íö­ ê³ ²À«Â´¯¶ÂÀ­Ä½³ À×ÄáÆ Àï² ±¶«¯°Æ¯«Ä¶ ©ª«¬­²Æ¶­×ƶ­áªÆ±«­»³¶­0­ÿ¯ö­çº´ ÁÉÃËÝÅËÝÉɾÌÌ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÒÐæ ðã ×µ«´¶ªï¹×ºÈÊÃÉÍÍÃÊÚÉʾËäÎÏÐÑÑÑÏÑÞßßæ äËËÃÃÊ ÜÀ´×«­ë׸¯¸­ÃÇ·­èÚ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎæìÒ ÿÀ ÍÉÉÃ­è® á¯ × ³ « ­ À ´ × ¯ ± × ³ ¬ ­ «  ¬ ³ ­  ° ¬ ­ ¹¯ ± Ö ­ ¹À µ ³ ¬ Ö ± ¯ × ³ ¶ º Ä Æ ± ¹ª « º ç­èÕ 4ø¨ùÔ â¬ ØÄ´ã´³­ç®±­«×´¬¹Â­ÖÛ¬¹Æ ±­Ö¬¶¶­­ÃçÈ ËݼÛÄÊèê3 ·É·Ä0´ ɾëÄÚ « ¹« º « ­ à± ¸ Æ ¶ À ´ ­ ¶ º Ì Ê È ­ · Ä · ­ ¶ºÌËÈÃÄÊ ÉË­ äÄ Ê¿ ¶ ­ ´¯°À­ º³ ¶ «¹­ ¹ª¬ ªÂ ­ «Â ¬ ³ ºËªÉµÉÈËë¶ À ² « ± ¯ ­ É Ã Ì · Û Í Í Ë Ã · ä ä Ú É Ã Ë Ý Û ñÇ à¬ «   ¸ ­ á7­ Ì Ý Ä »ª ¬ ® « ± ­ èÕ­ ᬠ¯ ¹« ´ ܪ µ È ­ É Ã Ë Ý Û Ê · · Ê É Ê Ì Ú É Ê Ë Ë · Ì · ¾ Ì É É É º ± ° È ¾ Ã Ê Ä Í ¿ ¶ ­ « µ ª Û « µ ª ­ ¹¯ ¶ « ¬ ³ Ö Ä ­ µ ± Ú 3½  ¯¹ª«­² «Ö ± «¹­¶ ¬ ÆÈ ÌäÃ̾ÍÝ­Ú ÉÊËË·Ê·ÌÉ·ÌÍÚ ÉʾþÍÝËË̾¾ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÎÎß èÕ­ Õ¶ ¬ ­ ç° ¾ ­ À ± ³  ³ ´ ³ ¬ ­ É Ê ¾ Ê É Ý · ä Ë ¾ ¾ à ÝÌÝ­öööÇÀ¶À²«±¯°±ÀÎÏÐÑÑÑÏÏÎååì ªÆDzÀ¹ º±°Èݾ¿¶Ú´¯°À­Üªµª´°³ÈÉÃËÝÛäÍÍÍÛ ³Â¶³¹¯ö«­ÜªµÈ­ÉÃËÝÛääÃÉÎÏÐÑÑÑÏÏÎæÑÎ è´°×­«Â­«¹« ª«­¶­¿ª³Â«¶¬³­¹¹À µ³¬ÄÆÖ¬««¹³ ­ªµ«¯±¬­³­Ö×À°¶´« Ë·· ÎÏÐÑÑÑÏÏÑìÒÞ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎßßì ÌäÃËÃ·Í ÝÊ˭ᬯ¹«´ ´ ° ¯ ö« ¶ ­ ¬ 4ù ý÷þ¨ù ÷üù ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÞÞÎ º± á¯ö«­ ¹Àµ³ ¬ ­ ¹ª×³ Ö ­ ï­ 8¯µ«± ÎÏÐÑÑÑÏÏÎåìì 3 « ± ³ À ­ à2É Ë ­ Æ ¶ º õ ¾ É Ä Ê ­ 3 ¯ ° « ­ ½É Í ­ À ± « ´ ° ¯ ÷¦Ôø¤ í³ À1 ÉÊÄ Ö¬«Â ³ÖÄ¯Ä À±µ¬ ³Ä¶¹­ ¯±«ö«¶ Ä´À±¿«¶ ¹«¬ Ä ÀÖ¯999ÉÃËÝ­ËÝ·ËÌÌ· ÎÏÐÑÑÑÏÑßÑÞΠ讫´¼«Ä0¯´³«Äèê3­è±¯´«Äã´À®«´ ü þ¤¥¦ù «Ä õ ä Ä Í ­ ¹³ À ­ à2¾ ¾ ­ µ ³ ± ª õ Ì Ä Ë ­ Â Æ ³ ´ ­ à2¾ É ÿ¯ ö­ í³ ¶  ª µ ³  º ³ ­ í³ ± « ° ¯ Á ã ´ × ¯ ´ Å 8 · É É ­ ç ± ª ² Ö Ä ¿ ª « ¬ ­ ç « Ø ¶ ­ ܳ ¬ ³ ´ ¯ ­ Õ± « ® À ­ ¶ º ´ ­ Ì Ã Ä Æ « ¿ « Ö Æª¶ ³ ºÄ ¿ ± °­ Æ«Ö Æ± ´«º­ ªº ÕªÂ Ä © À°¿ «­ ᶠ«± ­ ç ± «´Â È ËɾÉÉËÝÚ ê« ¿ ¯ ± À Ç ½¯ « × ¸ Ç Õª ´ ° « ­ É

­ ç¾ Ã É áá ᬠ¯ ¯ Æ ­ ð« ² « ­ ¹À µ ³ ¬ ­ Ø À ± ¹ª ¬ « ­ Ö º  ª  µ « ± ª ­ èÕ­ ê± ¯  ³ × ¯ ´ ­ µ ¬ ª ¯ ­ ³  ¶ ³ ¹ ¯ ö« 9 º ¶ ¹õ Ë Ä Ê ­ »³ ¶ 0É Ë õ ä Ä Ë Ç ç­ õ Ë ¾ Ë Ã Ã Í Í ó è´ × « ­ Æ ´ ¸ ­ ¹µ ¬ Ú ¹¶ ± ­ ¶ × Ö ­ Ö ¯ Æ « Ö ¯ Ú ¹« ¶ ³ Ú Õò­ ܸ ª ´ × « ³ ­ 7¯ ¶ ¼ Ã É É Ý ­ ¹¯ ± « º ­ èÕ ÊÄíçõÉÊÍËÃÃää·ÍËÍÎÏÐÑÑÑÏÏÎåÞÑ ×À´°Ö±ÀÖÚ±ªÂ«Ö­µÀ«´­¹¯±Ö­«Æ«­Â¿ ÉʾÃÃËÝþÌÉ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎßßß ÜÈ ÜªµÈÉÃËÝÛÌÝÝÃÍÌÝ ÎÏÐÑÑÑÏÏÒÏÒÑ èÿ­Â¯´×³±³­³±³¶­Øª¬®«±³«Â³­«ª×³À­ÊÊ¿¶ ñêË¿¶Ç몶¬«´×¯±ÇÉÊÍËÝ··Í;ÍÍ µÜª ±°µ«±È«á« ´Â´³­¶ÖÀ«­²ÜÆ «­µÈɪ±Ê«¾¹Ä ÎÏÐÑÑÑÏÏÑæÑì ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÎÏÎ ñ¿ ¬ ­ áª Æ ± « ­ 01 É Í Ä Ö ´ × Â ­ ³  ¶ ö« Ä ö± ´ ­ º ¶ ¹ ·Ã³ʬ«·ª·ïµ ¾ÎÏÐÑÑÑÏÏÎæÎÐ ä¯ä±¿«É¹ª± Ö « ¹³ ­ µ ¯ ¬ ³ Ä áíáÈ É Ã Ë Ý Û Ì · Ë ä ¾ Ê ä ô ´¯°À­ Æ¿ « Ö ­ Æ´¿ ° ­ ÉʾÊÉÝþ··Ã¾ í³ À ­ áÀ ª ¬ ­ à2­ É Ì ­ èÕ­ ᬠ¹ ­ º ¶ ¹­ Æ ¿ Ö è ³ « ­ ½¯ ´ ¶ « ¬ ­ íÀ µ ³ ¬ È è® « ´ ¼ « Äã´´ÄêòÇ À®«Ç ÎÏÐÑÑÑÏÑßÒÞÒ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÒÏì  ³ ¬ ® ¯± Ú èÕ­ Õ´¶ ¬ Ä ÜÈ ËÄ Í¿ ¶ ­ ´¯°À­ ܪµÈ ÷þ þ¢ù ÆÝ«¿¶´­´¿«¯´°°À­µ­ÀÜä ׸Êéù¯ Âͳ´É­ÂÚÉ«Ê´Ë°«Ê¶·­³Ì¶¾¹Êö­ ÜÌ Ä ©°´­×³¬¯Æ«Â­íµ¬Ú¹¶±­è´×«­Âµ¬¹­ç¬Ø 賫­½¯´¶«¬­íÀµ³¬È0¯´³«Äèê3 üø¤¥¦ êÀ ¬ ¯  ­ ¹À µ ³ ¬ ï  « ¬ À ´ ­ ¹À µ ³ ¬ ­ Æ « ´ ° ° ³ ¬ « ´ ÉÊÍäÝ·ËÉÉÉÉË · É ä Ë Ë Ë ¢ù¦ ÉÉÝÌݾ ÿ¯ ö9 9º9­­êò­ ñê¾ ¾´ÄÍ°¿­¶Â­«Ú×´­°Ã­¿¶ÂÄ­Ú×ɭʾËÄËÍ·¿¶ÛÄ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÐÏÎ ñ³¿ª«ÖÀ¬È7± «¿«´±×«­´à³ ®­³Æ²«1ÌÖ¾«­³¶­¯´±À¹ª ׫¬­­Üª ƪ¶µ³ºÈ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎßìå Ö«¹³ ­­¸×°¶­¹µ Â׫º­º×³­¶ö± ­Üª Õ«µÖȪˬݭ¬Ý«Ë³´Ë­Ëã´Ê¸« 賫õÉÊËʷʾä¾Ì·ÉÚÉÃËÝÛËÎÏÐÑÑÑÏÏÑåÏì ¯Ù ³À±´ï³ áÆ ¬ «  ñê¾ Í ¿ ¶ ­ « ¶ « ­ ° ± ¹« ÜÀ ´ × « ­ á² ª Æ ¸ 1 ¾ à ­ Æ ª ¶ ³ º ­ èÕ­ Õ¶ ¬ ­ µ « ± ª © ª « ¬ ­ © ª Æ ¶ ³ ¶ ¯ ± ­ á­ à2­ ¹± º ­ º ¶ ¹­ Æ ¬ « ¶ ­ Ü è¬ ¬ « º ¬ ° Ç á³ « Æ ­ 8 ¯ µ « ± « ´ 9 ­ ½Ç ᶠÀ ² Ö ­ ê³ ² « ´ ¶ À Ä ½³ À Ä ×³¿«¶±¹³ ­Æ´¶ ª«¯± ­³À± ܪ­µÖ³È´² ÉʬÍÀ´°ïµ¯± ËÃÌÎÏÐÑÑÑÏÏÎåÐÑ É÷äÂʳºÃ èÕÛ ¾äͱ µ­ ¾äͱ µ­ ¾äͱ µÈ 0¯´³ «é ÀƳ ±«éÄ Í÷Ýâ µ¬´­«Æ±³¬­«´­Â¯´×³±³­¶°´­¾Çܱ°È¾Ã¿¶Ú Æ¿Ö­¹«¶³­¾¶º­ÜÈËÄÍ´¯°À­Üªµ­ê ÎÏÐÑÑÑÏÏÑÞÞÒ ÕÕí­ ÊÍÉÃÍÉÃÚÉÊÌä˾·ÊÃ̭̾ÎÏÐÑÑÑÏÏÎååÞ ´À­Â¹Â áÆÀ±¶«°¯Ä籫®¯¬Àï걯°³ÀÇñê­±³´°«´ ÌÉÊÉÉÉÊÚäÊÌäÌÊÍÚƳ´­·¾·ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÐìÎ á³ « Æ ­ « ´ ¶ « ± ­ ¿ ¯ ¹Æ ª ¶ ­ × ¬ ¹ Ú ¬ ª « ± ­ Ö À ¶ ñ³ ² « ± ³ ­ íÀ µ ³ ¬ ­ ê³ ² Ö ­ òÆ ­ ᪠¼ ª Ö ³ ­ ¶ º Ê Ý ­ Â × í«± ¿ ³ ­ © « Ö « ¬ ­ ð¹¾ Ã ­ ÜÉ Ã Ë Ý Û ä ä Ý Ý Ý Ã Ã ÂÅ ÿ°­ÜÈÉÊËÊ·Ì·äÝÊÊÝÚääÍääÍÊ ÊÊÃÃää Ô¦ù¤úÔ¦ù¤ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎßÞæ ÊÊ­«¶ ñ³ ¿ª¹¯ «¬­±ÜÀ ´×«±À­À7± «´×¬ª­ÂÿÀ ªÆ­®Æ««­Öçº Ì«ÉÛ Æ±Â­²Æ¶ÈÉÃËÝÛääʾÉËäÁè°ªÎÏÐÑÑÑÏÑåßÏÎ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÐÞß ýø øý¦ «­Üª ª­á¯ ×Ê«Í´ä­Ý᪠¼Éª¾Öɳʭ»À ±Â«­­çº ´ ×±ÀÆÄö³Â«¶«­ÀÖ¯ÇÜÈÉÃËÝÛäÎÏÐÑÑÑÏÏÑßåÞ èÕ­ « º ­ ¹« ´ ­ ¹ª ­  ³ « « ³ ­ Æ è¬ Ø «­ ¶ º­ ÌäÄ ¶ º­ ÌÝ­ Ƭ «¶ ­ èÕÇ ðÀ´×³  ³ Ê ä Û Ê Ì µ ­ É · ¾ Í ­ á¹Â ëð Õ« ± ª ­ « ¬ ­ ´ ¯ ö­ ½³ À Ú ê³ ² « ´ ¶ À Ú áÆ À ± ¶ « ° ¯ ç³ ° ¯ ± É Ý Ü³ ¶ « ¹èÕðõÌ · ­ ç³ ° ¯ ± É Í õÌ ä èÖ ³ ­ ½«¿ «Â «­ µµ±  ± ³ ­ ×Æ´­ ܶ ¬ ­ ᫺³ × ð³ ± « ´ « ­ ç ± « ´ Â È ¯ ¬ Ø ­  ¯ « ¶ ­ ¾ Ê È í³ Ö±«±À®µ¯ª¬À ¶ª¹À ²±­Àñ³ 9­è®²«é´Õ´ ¼«Â­­¹´ «±³Â±Ö­½ª º±­¯ã´´´×À«®º« ç°¯±ÉÃõÊä­ç°¯±ÌÍõä·­áºÀ°ª´ÌÌõ·Í ³«Æ­Æ«Ö«³Äº±°­ÃÄ·¿¶Ú´¯°ÀÇܪµÈ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎßßÑ Â¯«¶ ¿«Ö­µ«±ª­ÜÍä´¯°ÀÄÜ­ÉʾþÍÎÏÐÑÑÑÏÏÎßÐì ÍÌäÌää ¹¶Ú«¶­±¯«×¸­Â¶À²Ö­Ö±¯×³¶­Í¶º­Ø±¯¯ ÿ« ©Ý¬ÊÇáÀ ¬ À ­ Ö ¹Ê ­ × Æ ´ ­ ܶ ¬ ­ ûª « ¬ ³ ¶ ¸ Ä ¬ ¸ ´ ´ ­ « ´ ¶ ± ­ Ã Ì È èê3 Ä è® « ´ ¼ « Ä 0¯ ´ ³ « Ä ç » À ± ´ ¯ ­ ñê­ ÉÃËÝÛ ËÊÉ;ÍäÚ ÉʾËÝää··¾ ³«×¬¹ªÖÀ³Â¹À ׳Øð³ 4øýø§ ÉÃËÝÛ˾ääÌÍÌÚÉÊËÊ·ÌÉÝÌÝÝÝ ËÌ·äکˬÝÇê± ÝÌ«¹µ«´«´Û ··ÉÇð³´³­ºð¬ ×±­«¶ ׯ´­ ³­ê±×Æ´ «¹Û ÕÇò­²Æ¶­ºÀ´×«­°¯´³À­ÌÍÚÌÝ­èխ³¬Û ¶¯Â¶­×±³®¯­ÜÈè¬×À­Ê··ÝÝ·ÊÎÏÐÑÑÑÏÏÑÞßΠܪµ­ÉÃËÝ­ÊÍÌ·Ìä·ÚÉÊËË·ÊÎÏÐÑÑÑÏÑÐÒÑÒ ËÉʾÌÊ »³ ÎÏÐÑÑÑÏÏÑÐÐР窼°Ìª­Íðõà ¯¬À±­½0 «´­ª¶«±Æ«¯­í« ­ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÐåÎ ÊÍ´Ê°Éõ· ÃÍ·ä ©ªÆ³¶¯±­î­çº´ÃÉÉÝ­èÕ­ðÀ¶ÎÏÐÑÑÑÏÏÎßåÞ µ«´«´­ « ­ ¹À × ³ Ø ® ¯ ± ­ µ À × ¸ ­ Ö « ¬ ¯ ´ ° ­ Ø ª ¬ ® « ± Ç á³ « Æ ­ ê« Ö « ³ Ç ñ³ µ¯¬ ³ ­ ¹¶ À± ­  ¯°«¬ «­ Ö À´×³  ³ ­ ×°´ ñâ2è­ ç½èÿáõ·ÉÍÃÝÉÉÚ ÉʾÃÃÛ 4ùý÷þ¨ù÷üù ê± À ¹À ­ áÆ ² ³ « ¬ ­ 8 ¯ µ « ± « ´ 9 ñÆ ¶ Ö ´ ­ º ± ° ÖÀ¹ÆÇ૴׳Äèðã­¹¶±­¹ª¬«³­ÎÏÐÑÑÑÏÑÐßÏì Ëͱµ º±°­äÝ¿¶Ú´°ÇܪµÈÉÊÍÃÃÊÍÃÉËÉÉ ² Ö ± ¹­ µ ¬ Ö ´ ° ­ µ À × ¸ ­ ¶ º ´ É Ì ­  ¶ « ¶ ¯ ± ­ º × Æ º«± °«­ ¶ ¯± ¶ ³ ´°°³ ­ ׳ µ«¸ «± ­ ² «Â Ç ­ Üõ áÆ ± 1 É Ã ­º ¶ ¹­èÕÖ À ¶ « õÍ Ê ­áÆ ± 01 É É Ë Ë Ê Ê É É Ì ­ ¹¯ ´ ¸ ¯ ö« Ö « ´ ¹À µ ³ ¬ Ä ­×¬´°Ä­Ú¶¶´º´Æ Ö º  ª  ­ ÿ¯ ö­ « ± ³ Â Ä ã ´ ´ À ® « Ä ½ ª  º Ä ­ è® « ´ Û ÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑÎÐ ñê­ Æ ¿ Ö ­ µ « ± ª ­ Ë ¿ ¶ ­ ´ ¯ ° À ­ É Ê Í ä Ý · ¾ É ¾ É Ê Í Ë Ê Ì Ã · Ë Ã Ç ­ á³ « ´ ° ­ ¹« ¬ « ¹Ç ä ­ © ¶ Û « ´ ­ ï­ Õª ´ ° « ­ É

Ä µ ³  « ­ µ « ö« ¹± º º ¶ ¹ ­ èÕᬠ¹ õ Í Í ­  ¯ ¹ª « ­ ¶ ° ¾ ­  ¶ ± ­ º × Æ Â À Æ ³ ± ­ × « ¬ « ¹Ú ¬ ª « ± ­ Ö À ¶ « Ç ­ ܱ Ú ¹ ° ° Ú µ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎßåå ÉÃËÝÛ ¼ « ­ × ¬ ­ ð± × ¶ ­ ¹± º É Ê ¾ Ë Ã Ë · Ì ä É Ú Ë É É Ã · · Ê ê¯ ± ¬ ³ ´ × ª ´ ° « ´ ­ ç À ¶ « ¬ ­ ª ¶ Ö ­ ¹À µ ³ ¬ ­ « ´ × « ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÏæÞ ÎÏÐÑÑÑÏÏÏÑÏÞ ê³ Ö ª Æ ­ í³ ¶  ª µ ³  º ³ ­ ç¾ Ã É ááÄ áª ± ® ¯ ­ × ³ Û ý÷þ¨ù÷üù ÎÏÐÑÑÑÏÑÐÐÒß ¬ ¯´°Ö«Æ­¹¬Â­¶¯±«ö«¶­çÉÃËÝÛÌÎÏÐÑÑÑÏÏÎÐåÐ ÃÉÉÝÝà ©ª«¬­²Æ¶­3¯°«î½­çºôÉÌ­èխ謳 ñ²±³­¹À¶À±­¸°­¹«ª­×³¿ª«¬­Æ¬«¶­èÕ­ï íí­ç±«´Â­¹µ¬éµµ¹éÂƱ­«´¶±Ú¿Æ¶­ñÚ8 ¶ÉÊþ·Ê¾ÃÍÉ·¾Û «Ö­«×«­Ö¬«³¹­ª«´°ÉÊËÊ·ÌÊË÷ÍÊ ­Ö¯¹µ«¬³Ç­à«¬ÛÂ¹Â í³¶Âªµ³Âº³­¾4ù Õ«´¶ªÇܪµÈÉÊËÊ·ÌÃËÉÊÍÝ­ï­ÎÏÐÑÑÑÏÑÐæÒÒ ääËËÍÍË ÿ¯ ö­ çáç¾ ¸¶ç±¾ªÉ²ÖÄâ´ ­ñ¸ ´¯«¬­Üç¾ ·°ÉÄ0ç¾ Äêá±·¯É«êáÄ ×¸Ä à« ¶«¹­¹ª ªÂ­À±³ÂÉÊÍäÝ·ËÍäÊ·Ê ³´³¬­ªª³Â¶³¹¯ö««« ©«¶¯´°Çḭ׫¶«´°³­²²Ö­×³µ¯¬³­¶³´°Û ðÀ¶«Ä²«±¶¯±­ÍɱµÚ¿¹­Ý±µÚÖ¹­è®«´Ä É É

µ ± ­ ç ¾ Ã É áá­ ñêä ¿ ¶ « ´ Ä Â º Ú Ö ± ¯ × ³ ¶ ­ ñ¯ « ¬ ¯ ± ­ ÜÀ ´ × « ­ Ö « ¹³ ­­Æ²ÀÆÛ¶ ܳ ÿ¯ ö­ ° Ö 8 À ´ ¶¯´«´­ Ê¿¶­¬´¯°À­ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÒßå 8·ÉÉñêÃÉ©¶ « ´ ­ ç ± ª ² Ö ² ´ ¶ ¯ ± É

­ ܵ È °³ÇÜÈêÇí«±¿³­ÜêÇÉÃËÝÛääÝÝÎÏÐÑÑÑÏÏÎÎÏæ ÝÃà èê3Äã´À®«ÄÊÉ·ËÃʾÚÉÊËÊ·ÌÍÛ ÿ¯ ö­ í³ ¶  ª µ ³  º ³ ­ ëª ¶ ¬ « ´ × ¯ ± ­ ñêà É

« ´ ¶ À ´ ° « ´ ­ µ ´ ¸ Ö Ä Â ¸ ± ¶ ­ ± ´ ° ´ Ä ¹ × º Ä ­ Æ ± À   ñ³  ­ ê¬ ª Â ê¬ ª Â Ç Ü È É Ê ¾ · Ã Ê Ê · · Ý Ý Ã Ä Ë É É Ã É Í Ë ñ«×«´°­ÉÃËÝ­ÃäÃÃÝ·ÍÄÉʾ·ÌÎÏÐÑÑÑÏÏÒÏÞæ Ã;äÃÌË ç¾ÃÉá­ñê­ËÄÍ¿¶«´Ä8·ÉÉÄ籪֭»â­µ´°« ÎÏÐÑÑÑÏÏÏæåÏ Üªµ­ÉÊËʷ̾ͷÌÊÝÚ ÉÃËÝÊÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑÎß ·ÌÝäɾ Õª¶ªº­¹¶±­¹º­µ«±ª­µ³ÂÎÏÐÑÑÑÏÏÎßßÞ «­ ¶ ªÖ «± ñ³ µ ¯ ¬ ³ ­ ¹¶ ± ­  ° ¬ ­ ¹¯ ± Ö Ú ¶ º ­ Æ ¬ « ¶ ­ ¬ª«Â± ÊÝÉäà ÎÏÐÑÑÑÏÏÏÞÎÏ É

­ ñê­ ± ³ ´ ° « ´ Ç ç¬ Æ È É Ê ¾ Ì ä ¾ ä Ý ä Ì ½ªÂ º­á­íÚ ç­ÉÊ­Â ³ ¬ ® ¯± ­¹ª¬ ªÂ Â×ƫ״¹¶ ±­´¬Â«ª¹« ÇÂƳ­±ºÀªÂ¯µÂÈɭʲËÆÊ¶Ç·ê¯ ±¬ÉªÍ­Ê³´ÌØÀÊ ÖÀ¶«­À´ÃÝ¿¹­º±°­¹«ÙÇËÝÉɾ×̬¹Ì­Úí« ÎÏÐÑÑÑÏÏÑæÏÐ Ö¹äÉÉÉÉ­ áªÆ¯± ­² ªÆ1 Ê¾Ä ­èÕÛ ðÀ¶ «Ä ­×¯Ö 3Ö À À ¬ ­ ² À ® ¯ ± ­ ¿ À Ö ­ Ø ª ¬ ­ ® « ± ³ «  ³ ÷þ þ¢ù á¯ö«­ ¹Àµ³ ¬ é¹À¶ À± Ç ­ ܪµ­ Ȳ­«ÉʾÃÛ ­ Ö À ¬ ¶ « Ì Ê Â ­ © ¬ Ç 7À × ¯ « ´ ­ ð¹ä Ä Í ­ á³ × À « ± ª ¹ êÖ ¯ ¶ ­ Ö ± × ¶ ­ ¹± º ­ ¾ É É

­ µ ± Ç êò­ ñêË ¿ ¶ « ´ Ä ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÐÎæ ã Ö À ¹Æ ¬ ³ ¶ Ä ­ ö« ± « Â Ä ­ Ö ¯ ¹Æ ¬ ³ ´ ° Ä ­ À ± ³ Ä ­ ¾ Ç Ë ¿ ¶ Á çêÅ ­ ¾ ä Í ¿ ¶ ­ ´ ¯ ° À ­ Üê­ É Ê Ë Ê · Ì Ê Ã Ã Ý Ý Ý Ã˾ÃÃÌÌÚ ËÝÊÍÊÉ Ë ­ öööÇ ­ º«¸«Û ÎÏÐÑÑÑÏÏÎæìÎ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÑìÒ Õò­ ² ¯ ± ± ¸ ­ ¾ É É É ­ « × ³ Æ ª ¶ ± À ­ ¶ ° ­ ã ­ Æ ¬ « ¶ ­ ñ ÉÉ­ÇÕ« ñêà ÉÖ©³¶Ë«´ÉÇÉáÝÇáÊÆʯͯÄÉ׭ʾ¾ÃÃÍÃêáÇ ­ÉÕª ´°« ©ª«¬­¹Àµ³¬­ã´À®«­º³¶«¹Çç«Æ¯­¶º´ «¿«Ä­Ö¬«´°¯´«´Ç­Éʾ·ÌÃÉËÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑæÞ ÝÉÉÉ í³ À¶­­µà2­ ÉÌÈç­¹¯ ±«º¶±«­«­¿Â«¬³¸­èÕ­ ¶Õº °¾­«¹¬ ´­³°ÂÛ¶ ¶ ± « ´ Â Æ À ± ¶ Ç ² À ¹ ¶ÜªµÈ «Æ¯ÄÉʾþÍÍɾɷ˭ ®±ÄÆ«¿«Ö­¾¶ºÄƳ´¿¶««¹«´«´­ ¹­ðçê­Àµ¶ Ö¬Ç 8É· Ç ÎÏÐÑÑÑÏÏÏåÑÞ Â ª Ë É Í ÊÊÍ Â Æ « ± ª Ç Ü Õ­ êª « ­ © ¬ ­ ¸ « 4ø¨ùÔ4øýø§÷£¦ 讫´¼«éÂƱé¾Ã¿«¹­¾Ìɱµ­Æ«Ö¯¶ ÎÏÐÑÑÑÏÏÑæÐÐ ÃÉÉÊ­º± °­¾ËÉ¿ª¶«­´¯°ÀǭܪµÈÉʾ·Û Õò­ ¬¯º¬­­¾1Ë­àË É³õ­¯Ã´Ç°ÍÖ¿¶¯­èÕÛ ¬­èÕÛ ðÀ´¶¶«ª­¬ÊÇ­ÉᯠɱµÛ Ö«±«­äÍ­ÜÈÉÊËÊ·ÊÊÝÝÌÌÍÎÏÐÑÑÑÏÏÒÏÑÏ è®«´¼«Ä ¥¦ùü¦ý÷þ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÏÒì ñê­ ÌþÃþþ ² ª ¹« ­ Ë ¿ ¶ « ´ ­ µ ö­ Æ ¬ ´ ° ­ àÀ ¬ ¶ ­ ç ááÄ ê òÇ × À ª µ ä À ± Õ« ¬Âé­ÂÉÀÃÆËݳ±Ãéµ µÝ¹­ íÝÜÆ É±Èɵʭ¾Üª µÊÝÈí³ ²ËÖÍÀÉ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÎÎÞ ± ÿ¯ ö­É0¯ ´Ú³««´­ñêà ɴ¿¶­´êò­ Ú«´°ñê­ ­Ã¿¶Ê´¿­¶ç´¯­±íÕ ³À 𫠱­³¾¹­ª×´«±­³¯­µÂ«¶³¬±ªÀ­­Ê¶ºÊ­¿¶Ã­ÆÉ«ÉÂÊÇ­Õ³ ö± ´­«Ö­±µ¯³×±ª³¶ ܫ׳«º­ç3Ī±®¯¸­×µ´¶ªÄƱÀ¯­²Æ¶Ç ÃÖÀöëɭ×É°É´Úç­¶¯«0¯´³ ±±³³Ø¹­º«¯­«Ä ²«èê3Ä ±¶­¶¯Éñ­Ë×Ý׬ «Ûˬ¬«ÊéÂÀƳ ¹Û ¬ËªÉ«Ê±± ¹µ ª«¬Ö­ÿ¯ ö­ á²À±¯±Æ´³À×´«­ºî­ ñɫ¾´¾°Ä­ºÆ³¶««Ö¹Ä ³ªÂÈÉÊËÊ·ÌÃÝÝÍÍä­µ±¶­áêÕò­ Õç8 ©èÕ­ ç ± « ´ ä Ë · Ê Í · Ã Í ¾ ÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑßå ¶ ° ´  « ñê· ¿ ¶ « ´ °  · ¿ ¶ À ¶ « Ä ð¹­ Ä ¿ « « ³ ¹« Ê Ý ÎÏÐÑÑÑÏÏÏåÏÏ ÜÈ Ë ¾ Ë ¾ Ì ¾ Ã Ú É Ê ¾ Ë Ý ¾ ¾ É Ë Ý É ­ áíá­ ëÖ Ô¦ù¤úÔ¦ù¤ ÎÏÐÑÑÑÏÑÞÑìß ¯Â¶ ÍË ê«Ö¯¶­ñê­¹ª±«º­Æ³²ÖªÆ­ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÒßß ñꭾͿ¶´­ÜÈÊÃÌ÷ËäÚÉʾËÌÎÏÐÑÑÑÏÑÐÏÏÏ ÝݾÝÉÉ òí­¾äÄÍ¿¶Çç¬ÆÈÉÊÍäÌÌÊäÃÎÏÐÑÑÑÏÏÎÞìæ º±°­Ã¾¿¶Ú´°­×³Ö³¶Ç­ÜÈÉÊÍËÃÌÎÏÐÑÑÑÏÏÒÏìÐ ËÃäÉäÉ ê±À°À­ç±«´ÂÈáÀƳ±éµµ¹éÿ¯ ¯¯± ±ÖÖ¯È ­­ç 讫±«® ´¼¯¬ «ÄÀã´Ä0¯´³ À®«Äèê3 Ä©«Ä¼×¬ ¼Ç¬ ¢¦¦÷¦¢ù Õ¶ º ­ íÀ µ ³ ¬ Ú × « ´ « ­ º ³ ´ ° ° « ­ Ã É É ¿ ¶ ³ Ö ª ¶ ³ ö­ 0¯ Û ç¾ÃÉá ¯Â ¶ ¯È «Ä â8» è± ³  « ´ ­ â¹Ö « ­ º « ´ ¸ « ­ à ¿ ¶ Ú µ ¬ ´ Ä ² Æ ¶ ­ × Ø ¶ ± ½0­ ð³ ´ ° ­ Ì ä ­ ¹À × ³ Ø ­ Ã É É Ý ­ µ ³ ± ª ­ Æ ¬ « ¶ èñ î¯ µ ± « ­ êò­ ¶ º 1 Ì É ­ èÕ­ 2À ´ À  « ± ³ ­ ² À Ö ¬ « ¶ ³«Úè® 8¹³ ·´É«É¶­­¶±Üª ªÖµ­àÀ

» ö«Âáá­ «Ö³­ÿã ðà ¾Ã­×ÿ³ ­±¯ÿ³ ýù4ø§ Ä­ÃÝ©«¹ · ð« «±°«ÈÍÄÍ¿ª¶«­ÜªµÈÉÊÍËÝ·Û ´Â¹Â ÈÉʬ¶Ëñ˳¯·Âʯͬ·­µÝªÝ´Ì°Ë«­Éí³ ¶Âªâ­ µ³Â±ºÂ³ ¶Ý­¶±µ¶ÂÇã´ØÀ­ÉÊËÊäɾ¾¾ÃÌÎÏÐÑÑÑÏÏÎìÞß ÈÉü­ËÃÝÍÛÉä±äµÝ­Ã«Ý¿«ÉĬ¾ª­«Â±³­«ÖÆÀ­¶Ã«ÎÏÐÑÑÑÏÑÞÑåæ Ý­À¿«Ö¹­¶¬ÆÚ ¯Â¶¯±Ö¯È­ËÊÊÊËäÝÚÝ·ÌÌÉÌ·ÎÏÐÑÑÑÏÏÏåæß ´ÉÃËÝÛ ÀÖ«­ÀääÍääÍÊÚ Ö¯­Â³«Æ­ÖÉÊËÊ·Ì·äÝÊÊÝ ±¿­Ü±°­´¯°ÀǭܪµÈ ç³¹À±­ÃÉÉÉ­ñëÜà1 ½Ú ½½Ú ð8 0­É諶 ¹ª «ÉÊÍäÃÌË º´­¿«²Ã¯ÍÆÉ«»³ ¶­ÊË·ÌÚ «´×¿«¸ ºÊÃÍÃËÌ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎìåß ³ ­ ± ² ° ­ ± ³ ´ ° ­ ¾ Ë ­  À ´ × ² «Â ºÚ Ö ± ¯×³ ¶ ­ ÜÈ ­ ç× Ö ­ µ À º À ´ ° Ä Â ¯ × « ´ é Â Æ ± é ÕÕí­ ¾­ÌÖÌÀ¶ ±µ«È ÎÏÐÑÑÑÏÏÒÏÞå è´´³ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÐÞæ ³  ¶ ¯ ¹­ ç3­ « Ú ´ ­ Æ ± ³ µ « × ³ ­ º ± ° ­ Ý ¾ ­ ÿ° Ö À ­ ç ± « ´ Â È è¬ ¬ ­ ´ ¯ ö­ « ® « ´ ¼ « Ú Ù ¯ ´ ³ « Ä ñÆ ¶ Ö « ´ ­ ê± À ¹À ­ ¹¯ ´ « ± ³ Ö ­ Õ¬ ´ ­ ³ ´ ³ ­ ç ± ª ² Ö ÉÃËÝÊÃÌÝÍ·¾Ú ÉÊËË·ÊÝþÃÌË ¬ ªÙ ³ À Ä è® ¼ Ä ç ± « ® ¯¬ À Ä â¬ Ø ­ ׬ ¹Ú 8± ÎÏÐÑÑÑÏÏÏìÐå ܵÈÉÃËÝÛääÊÍÍÊÝÚÉÊÍ·ÊÍÎÏÐÑÑÑÏÏÎÏÐß ÃÃËÉÉÍ 8ï² ã´´µÀȮɫÊÄè® ·ÉÆɶĭ絾³ÂëÉáá­ ñêË Üµ ­¹Â ¬¯µ´«­±º««´¬­ª¿¬Â­²­º²««±¶­«µ×°¯Â­1­Ê¶´¾­°µ°³±¬­ªÆ­èÕÛ ¥£¦Ô£§ ÃÌþ·¾ ܪ ËÊ·«Ì´É¼Ê«ÍÄ7± äÍ«ä×Úɴù« ËÝÛÙÌÄÎÏÐÑÑÑÏÑÞÒÎß Íê± ä¯Ì¾°³ÃÀÇ Ý ¹ª±«º­ÉʾÃÃËÉÉËÍÉÉÚÉʾÊÉÝÎÏÐÑÑÑÏÏÏßÑæ ­çç­ Üª¿µ¶«È´É­Êê± ¾·ÀÂïÊÂÎÏÐÑÑÑÏÏÎÞßÎ É­¹ª ÉËÉ×¾«Ýº ©èÕ­ ª«¬À± ­ÿ³ ´³´¿«³¬­­½½­ º³´¯°À­ ¶«¹­çº ÃÉ«¾ÖÉ­µ«± ­Æ¬«ª¶ ÜÀ´×«È½¯®À­ñê¾Ä âè­ « Ö ¯ ÿ ¶ Ç 3«± ³ À­à2 ³  ÜÃÌ­ Æ«¿ ÿ«´×«­ ૱ ­ ½¯´¶ «¬ ­ ÉÃËÝÛ ···Ç ýø øý¦ ׳¿¹´­ÀÖ­º±°È¾Í¿¶­´°ÀÇ˾·ÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑÞå ̾ɷ üø¤¥¦ ñê¾ ÄËݿɶǭկ «²¶­­ñê¾ ÄÇÍÜÈ ¿¶ÇÉáÆ «Ë²Ã¸Ì­»¾ ­Ì«¾´Ê°ÝÈ í8è­ç±«´Â­è®«´¼«Äã´À®«Äâ¬ØÄñª¶±À ···­ÿ«´×«­à«±­½¯´¶«¬­ÉÃËÝÝÇ ê± À ¹À ­ Æ « Ö ¯ ¶ ­ 8 ¯ µ « ± « ´ ­ ç¾ Ã É áá­ ñê ܪµ­ ÉÊÍ·ÃÌɾ¾¾¾· Û Ý Ç ··ª·Ç¶ Ý Í Ë Ù × ³  · Ä Ã ¿ ¶ Ê Í Ì Ë ÎÏÐÑÑÑÏÏÎßÐÞ Õò­ ð³ ¿«´°­ ©µ«´¶ «´1 Ìí 赪­ ¹¯¶ ¬öÖ Êëª Ê­Â¯«¶­Ä¯׫´Ç­ÜªµÈÉÊÍäÃÌÃääËäÚ ···­7±«¶³Â­áÀضױ³´Ö­ï­«´¶«ÎÏÐÑÑÑÏÏÏßÐæ ¿¶«¶¬´«­´ç×±ª¯±²­Ö±¯ï8 ·¸É­Éµ³­ÂÕª ´ç°­ÜÉ «­ÉÊ Ä ­Ãê« ¿Ã¯·±ÀÍÄ ñ³²«±³õ­3«±³À­ÚÕ¯«¶­èÕ­ê¹³¬³Ö­ç°¾ ± ­ ¿ ¯ ¹Æ î¯ µ ± « ­  ¶ ö1 Ì É ­ èè­ µ ³ ± ª ­ ¹¬  ­ ¾ Ì ¿ ¶ Ä ¹³ ´ ³ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎåÒÒ ¾ Ö « ¬ ´ ° ­ èà­ × À ª ¬ ¯ ­ µ ¬ À ö¯ ± ­ Æ ö± ­ ö³ ´ × À ÉÃËÝËɾÊÊ·Ê « × « ç ¾ ¾ Í Ý á«¬«¸º«Ö­ñ« ´°³Ì­Í8ʳº·«Ã¶­·×ʳի¸«±­à«Âº ²«µ­¹¶ ¶ö1 íÉèÕ­ ¾Í¿¶Ú ä­ÂƯ¯×­ÂºÀ¶ÄÝÍ¿¶Çÿ¯°À­çÈËÊ·ÊÍݾ ÷þ þ¢ù ðÀ ´±´×«³­´À± °­³íÀ ¶¬À´¸ ±Ä¿ª«Ç«ççÚ ¬Ûµ¯²¬³«Â ­¹¶ ±­²µ±¯¯×³ Ö«¶ÂÇ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÞßì á³ ÎÏÐÑÑÑÏÑÞÒÒÞ â¹Æ¯­½¯´¶ ­¬­Âê¬ ¯×³ «È 讳®«´Â «Ä0¯Û «´­¶«çõ­ çç­ ±Ç­ÊÜÈ ÊÍäµÇݳ±ª·­É¶Ë°Ç¾Ì­Ì³Â̶¹ö­ ÌÎÏÐÑÑÑÏÏÒÏåÒ µ©±¬Ç°½¸ ³´³ ºÚ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎæÎÒ ê± è± ¹« × « ­ ç ± « ´ Â Æ À ± ¶ ­ ² « ± ­ ± ¯ ´ ¶ « ¬ ­ × ° ´ À ¹À ­ ¹± º ­ ç¾ Ã É áá­ ñêä ¿ ¶ « ´ ­ 8 · É É ï ÎÏÐÑÑÑÏÑÎìÏß ê³ ¬ ³ º Æ ³ ¬ ³ º ­ ð± × ­ ¹¶ ± ­ òí­ Ë Í É ± µ Ú ­ ¾ à ± µ Ú º ± Ú ´³ «Ä ­ ã ´À® «Ä ׬ ªÂ ­ ×± ¯± ­ º«± °« ­½³ ´°± À«×­Õ«± «¶ ­ÿÀÊ·à °­¹À ´¶½«´çÄ«31Ì½Ä Éä­èÕ­ ÆÄ¿ÍÖÆé³´²«¶ª¶Ä­­µµ«°±ÂªÇ ç×±¯ª±²ÇÖÉ­µÊª¾´·°Í«É­ÉÉ Ä è± ¹« × « ­ µ « ± ª ­ × ° ´ ­  À Æ ³ ± Ú ¶ « ´ Æ « ­  À Æ ³ ± Ç êÉ«É¿¯·±ÀÚÉ­½¯ ×ʸ·Â̶À¾Ö­ÊÀݪÊÝÊ ¶¬«´Û ñ¯ « ¬ ¯ ± ­ ½ ¯  ¹³ ­ Ü À ´ × « ­ © À ¹µ À ± ­ í ¬ ¸ « ´ ³ µ ª ´ ° « ­ É

­ º « × ³ « º ­ »òÚ ½Æ ¾ É ¿ ¶ ­ ܪ µ È ´¯°ÀÛ ¹ª± «º­ ܪµÈ ­ ËÝÝËÝÍÍ ñ¯¹« Ö ³ ¿ À Ç ç É Ã Ë Ý Û Ê Ã Í Ê Ê Ì Ý Ú Ã ä Ì É Í Ý Ì üø¤¥¦ ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÑÏÏ µÝ𳠳䱿ª«¿¶­´Ç¹¯ ¶ Ä è àÄ Â Æ ¯ × ÜªµÈ ­ ËÝ¾Ç ËÝݾ­ Ú ­ ÉÊ¾Ç ÃÃËËÇ ÌËÌË · Í Ê Ë ²«ÂºÚ²±¯×³¶­º«±°«­­áÆ ¯Â³«¬­ÜªµÈ­è׳ Éʾ̾ÍÍäÃÌÉÝÚÉÊÌä˾ÝÊÊËÃà ÎÏÐÑÑÑÏÏÎßÞÎ ÎÏÐÑÑÑÏÑÞÒÐÎ ó ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÞßæ ÉÊÍËÃÌÃÉÉÃÌä­Ú ÎÏÐÑÑÑÏÑÐæÞÐ ÜÈÉʾÍËʾÌʾËÍÚËÉÃÊÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑÞÎ ·ÍÌ ÉÊËÊËÊÉäÊÌäÊ ÿ« °À«¸´«¼­«çı­«0¯ ´Â´ô³­«í¯ ´®Ä¸­¯¿«ö« ֭竱´«­®Ä¯8¬ªÀÛÄ ©«µªÄ ª«¬­èàÄ ÜÀ´×«­ è² ² À± ×­ ÊÃÄ èÕÄ «µªÛ ÎÏÐÑÑÑÏÑßÏÞß á¯ ö« ­ ¹µ ¬ ­ « ´ ° Ö ª ¶ õ ç ± ª ² Ö Û ÕÀ Ù Ä ç ± ª ² Ö Û ð± ¯ × ³ ¶ ­ º « ± ³ « ´ ­ ÿ¯ Ù ­ Æ ± À  ¯  ­ ¹ª × « º ï Ù ³ À Ä è® Ä èÆ ¼ ¼ Ä ¤ù ÷÷¦¤ ¶ «Æ¯Ä 3½Ä °«ª¬ Ä ¹¯Â ³ ´­ µ°Â Ä ¶À¶±¬Æ­µÚ«¹Â ±ª­­ñê µÁ±«¯Ö«­×¶±¸µ­ªÂ¶ÖÀ«ÖÄÅÕÀ Æ̳̲ÌÖÌ­ª·ËÆ ã´À®«ÄêòǭܪµÈääÊ̾ÉÌÚËÎÏÐÑÑÑÏÏÎæåÏ ª´°É­ÊÖ±¾¹­ ¶Ã´Æ­Âª±Û ÊËÃÉËà Ԧù¤úÔ¦ù¤ Üõ¾ä¿¶­ÜªµÈ­ÉÊËË·ÊÝ÷ÊÎÏÐÑÑÑÏÏÎìåÞ ÍÍ ±×³´¶°°µ­«ÀàêÈ ´º­9Æ8±É¯Àʵ¯«Ë±˫­·²´ÆÊ9׶ɭ°³¾´´ä®­­·¹À Ö˱¹­ Ö̹ ²®Æ¯¶¸­­¬«×´Æ°¶­Âç3­ ÈËÊÙÊÛÍ7± ÝëôÚɭʹ« ÍÃÌÙÃÄÎÏÐÑÑÑÏÑÞìÞæ ÿ³ ­ÂÍ«¶´º­Ç0Û Æ±À¶±¹À 9°­Çñê­ ¶¯«±Ä¹ª ±¯«Äºâ® ÄÖ±«¯¬³×«³¶Ç ܯ ̾ñêÊ ÍÍä¾É¾ÉË­ÎÏÐÑÑÑÏÏÏìÎì Ý Ú Ý Ý ä ¾ · · Â Ú × « ³ ¬ Ä 8 ³ ® ³ ´ © ª Ö © ª « ¬ ­ ¹µ ¬ ­ »³ « ¶ ­ ¾ Ã Í ­ Â Æ ¯  ³ « ¬ ­ ¶ º Ë ¾ Ä µ ± ° ½¯ ´ ¶ « ¬ ­ ¹À ¶ À ± ­ ¹« ¶ ³ ² Ú ¹« ´ ª « ¬ Ç ­ Ü« ±³ö´ «´ÇÚ àÇ 2À ´××°¯´±­­3½­ ÝƶíÆ 1ÊÝ·­­èÕ­ ᬠ¯×¹« ´Ö À±³­èà­×³´°³´­¬³Â¶­ÖÀ¹Æ­Â³«Æ­Æ«Ö«³ ºµÈÉʾÊÝäËÝÉäÚÉʾÃÃÊäÝËÌÌÍ 8«´°Âª´°­è¶±«­íÀ¶À±ÛÜÀ´ÎÏÐÑÑÑÏÑÐÒÏÐ óÃᯠö« ô è® « ´ ¼ « Ú 0´ ³ « Ú èê3õ ¾ Ë Í Ú ¾ à ¿ « ¹ ê± À ¹À ­ ᪠¼ ª Ö ³ ­ ÿ¯ Ù Ä ç ³ ¶ « ´ ­ « ´ °  · É É ± µ Ä ¹´ ° ° ª « ´ ­ Ú µ ¬ ´ Ç ­ íº Â Â öÚ ª ¹ª ¹Ú Ö ± ¸ ƶÕò­ ¿ Ö ­ µ « ± ª ­ èà­ ¹Â ´ ­ µ À ¸ ­ À × « ­ ê± À Û ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÐÏÐ ¿¹Æ­ÈËê± ´­¾ºÉ­±µ«Ä¬µ­ªç³ ´°Æ«¯ÉÇ Û ¹Àµ­È­ÆẠ¯²«³«´¬¶­³­à« ÂͺËÚò±Ì×ʶݭëð9 ã·´ÚØÊÀÍ­ä8̴ðäÖÊÆ º¶Ö«±±­³«¶¹µ ³´°°¬­Æ«Ö«³­ÃÊ¿¶­ÿ¯°À­çÈÊÎÏÐÑÑÑÏÏÎæÑß ··ÊËÃä º«±°«­´¯°À­ÉÊËË·ÊÉ÷·ÌÝ âÂÃͶ³¬ÚÀíÝç¬ ÊʯͰݳÀíÃçڱɫʮͯìÀÌÄãôÎÏÐÑÑÑÏÑÞìÞÐ Ì´À Ì̮̫·ÄðË ÜÈÉÃËÝÌÃÌɾ·¾ÚÉÊÍ·ÃÍËÍÌÌ·· ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÞìÎ ÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑÒÑ Éʾ¾Ãʵì´ËÄûÎÏÐÑÑÑÏÏÎìÎÏ ·ò¾ ·Ý俶«´ ÷þ þ¢ù ܪ É Ê Ì · · á¯ö«­ ¹Àµ³ ¬ ­ ¹ª± «º­ ¹ª¬ «³ ­¯¬ ¾Ãͱ µÈ ÎÏÐÑÑÑÏÏÑÏÞÏ 2À ´Äèୠׯ±­´¸ 1Êä¯Â ­èÕ­ µ­Æ«Ö «´¶ª¯­ ¬Ä«¶×Ö µª­Ã±­«°«¶ ¹¶¬ÖÇÄ óè® ÿ««°´À¼¸««­Ä­0¯ 籫´´³Â«ôÄÇ­èê3 ­í¯´Ä©¸«¯ö« Ö « ´ Ä ­ 8 ª Ù ³ À Ä áª ¹µ ¯ ± ­ µ « ± ª ­ ¹À µ ³ ¬ ­ Æ ª  « ¶ 9 êò­ ñê Õò­ ᪠¼ ª Ö ³ ­ çá1 É É ­ µ « ´ ­ ¶ ± ¯ Ö ­ ¹«  ¶ ¯ ± Ä «± ³ Â Ä ê³ ² «´¶ À Ä è® «´¼ «Ä ç ± « ® À Ä ×¬ ¬Ç ê± À ¹À ­ 8 ¯ µ « ± « ´ ­ ñ¯ « ¬ ¯ ± ­ è ¶ ± « ­ íÀ Û µ°Â Ä ¶ °¬ ¼ ¼ Ä ­ ç ± « ® ¯ ¬ À Ä ¾ Ã Ä Í © ¶ Ú áÆ ¬ «  º ­ « ´ ° Ã Ä · ¿ ¶ « ´ Ú èê3Ú â± Û Â ¬ ¯ µ À ± ­ ò»ëÄ Â ¶ « ´ ° ­ « ¬ ¹ ª ´ ³ ª ¹­ ¾ Ã Ä Í ¿ ¶ Ú Üª µ È É Ã Ë Ý Û ä Ì Í Í Ë É É ­ Ú ­ É Ê Í ä Ý · · Í Í Ë É É ¶ À ± ­ ¹¬ ¸ « ´ ³ ­ ² «  º Ú ² ± ¯ × ³ ¶ Ç Ü ± ° ­ Â Æ ¯  ³ « ¬ Ä ­ ¹¶ À ± ܱ°È·Í¿¶­´¯°ÀÇܪµÈÉÊÍ˾ÃÎÏÐÑÑÑÏÏÎÞÑå ·ÝäÊÍË ÎÏÐÑÑÑÏÏÎåÎÑ ã´´À®«ÄêòÇ­ÜÈääÊ̾ÉÌÚËÊËÃÉËà ¥¦ùü¦ý÷þ ¶³°«­ÜÈÉÃËÝÛäÌ;ËÌ·ÚÉÊËÊ·ÊÎÏÐÑÑÑÏÑìÎÑÒ ÍÉÊËÌ· ±¯«×¸­Â¶À²ÖÇܵÈÉʾÊÉÃË·ÌäÊË ÿ°­ÜÈÉÃËÝÛËÝÊÍ÷¾ÚÉʾ·ÌÃÎÏÐÑÑÑÏÏÎßÒÐ ÝÌäÝ̾ ÎÏÐÑÑÑÏÑÞåÎÏ á¯ö«­¹À¶ ³ªÀÚ ÎÏÐÑÑÑÏÏÏÏßÐ ç ¯± ¹ª± «º­ è¬ ¬ ­ ´¯ö­ 0¯´³ «Ä ç ¯± ³ ÀÂ Ä ñ¿ ¬ ­ ÜÀ ´ × « ­ è² ² À ± × 1 Ê · ­ èñ­ áÀ ¬ À ­ Æ ¿ Ö ñã ­ ¶ ± « ´ Â È è® « ´ ¼ « 1 ¾ É é À Æ ³ ± ­ÊþÉËÉͱݵÛÇ á²ÀÀƸÚí³ÀÚ0À±¯ÈÀ­´3«± ÿ¯ ö­ è´ ° ­ ¹ª ± « º 9 êò¾ Ä ä ¿ ¶ ­ â ¶ ³ ¬ À ­ à © ¶ © ª « ¬ È ­ ᪠¼ ª Ö ³ ­ ṫ  º ­ ÿ½1 É Ê ­ ³  ¶ ö­ ¶ ° ´ ÚáÀÜ­ ¬ÉÚ»Õ¯«¶ ³¾´ÃÀÃÚáÍÚÆÕ¬ ³¾´«×¯Ú ÚÿÍ˯ÉÙ è´ × « ­ ¹« ª ­ ¹¶ ± ­ ÜÀ ´ × « ­ µ « ± ª ­ Ö ± ¯ × ³ ¶ Ú Æ³´´¶¯¿«±´³À°±­­ºÀ³±¿³«­ª¾­Ê¹ª × « ­ µ « ± « ´ ° ­ Ö « ¬ ¯ ´ ° ° ± « ´ í« Ù Ä × ¬ Ç ê± Â Â ­ × ³ µ ´ ¶ ª ­ µ  ­ çç Ä ± ¯  ¹³ è× « ­ êòÄ × ¬ Ç ­ ç¬ Æ È ä Ê Ã · · É É ­ Ú ­ É áÆ ¬ «  º ­ Ã Ä Ã ¿ ¶ ­ èê3­ Ã Ä Ã © ¶ ­ ½· ­ Ã Ä Ã ¿ ¶ ­ áö³ Ø ¾­èÕ­Æ«¿ «Ö ­µ«± ª­ÜªµÈ ­ÉÃËÝÛ ½Æ · Ì ± µ Û Ý Ì ± µ Ú Ã Ý ¿ « ¹­ Ê Ý Ã ² «  º Ú ç ç ­ Ö « ¹³ ­ µ « ´ ¶ ª Ä ñ ê­ ± ³ ´ ° « ´ Ä ­ Æ ± À  ¯  ÎÏÐÑÑÑÏÏÎåÞß ÄÍ¿¶­ÉÊþ·Ý¾ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÞæå þ··Ë 趱«Ç­ËÊä¾···ÚÉʾÃÃËÉÝÃÃÃà þÃä¾­Ú­ê³´­ÕÕÈþèÕ»ÌÕÌ ÃÄä­ÜÈÉÊËÊÝÍäËÝÝËÝÚ·É÷ÉÊà ÇܪµÈÉÊÍäÝ·äËäËÊÌ­ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÑÏå Áè°ª´°Å þÉÊÌÉÌ­ÉÊ÷ÃÍ÷ËäÊÌÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑÏÐ ÎÏÐÑÑÑÏÑÞæßå ÎÏÐÑÑÑÏÑåÎßÐ ÿ¯ö­0¯´³ ÎÏÐÑÑÑÏÑßìÎÎ ²¯Æ«¶ «éáÀƳ ±ÂéÕÕíõÍÉɱ µÅ è² ² À ± × 1 Ê Í ­ èÕ­ ᬠ¹ ­ ¹¯ ± « º Ä èàÄ 3¬ ° è ¶ ± « ­ © ¬ Ç ¹« ° ¯ ¬ « ´ ° Ä 0¯ ´ ³ « ­ ¾ Ú Ã ­ º « ± ° « 3 ¯ 1 ­ ç ± « ´ Â Æ À ± ¶ ­ Á é Ú Û ñ± ³ ® ¯ ± Å ­ è ® ´ ¼ « Ä­çÉÊÍÃÛ ±«®¯¬ÀÄ Á8©ª°¿ ê± À ¹À ­ 8 ¯ µ « ± « ´ ­ êò­ è´ °  ¾ Ä ä ¿ ¶ « ´ Ú ñ³ ¿ ª « ¬ ­  « ¶ ± ³ « ­ 1 Ì Ê ­ èÕ­ × À µ ¯ ¬ ­ × ³ Â Ä 3½Ä Ú2À´À «± ³ÂÚ2¶ Ú𬠫¶¯´ÚÉí°¬ © ª « ¬ ­ º À ´ × « ­ ½¯ ® À 1 É Ê ­ à2­ ¶ ° ´ Ç ã ­ Æ « ¿ « Ö ±¿ª««×¬³­«Ö¬¯ÄÆ­ö ¶ ± ´ ° Ä ³ ´ ¶ ­ À ± ³ Ä ´ À ± ¹« ¬ Ä ¶ ± ö« ¶ áÆ ¬ «  º ­ è´ ° Â Ã Ä ä ¿ ¶ « ´ Ú ðÇ ¯  ¶ ³ ¬ À Ú â± ¶ ³ ° « Ú 7¹« Ù Ä ç ¯ ± ³ À Â Ä á ³ ± ³ À ´ Ä 8 ª Ù ³ À Ç Õ Â ­ ¶ Ö ± ­ ¶ ¹ µ « º È èê3 Ä «± ³ Â Ä 8³ ® ³ ´ «Ä ã ´À® «­ ÜµÈ ¹¯Â ³ ´­ «Æ³ Ö «´Ä Ö À¹Æ¬ ³ ¶ Ä ÃÇ Ë­ ´¯°ÀÇ « ± Ö À ¶ « ­ ä É É ± µ é À Æ ³ ± Ú ´ À Û ÕÕí­ Ê ¾ Ã Û ´°Ä­ÊÄÍ¿¶Ä­ö«±´«­ º³¶«¹Ä­èÕÇ èê3­ÜÈÉÃËÝÛäÌ·¾·¾ÉÚÉʾÃÎÏÐÑÑÑÏÑÐÞÏÎ ÃËÌÃÃä Æ«´¿ ܪµÈ ËÊÊÍ·ÝÊ ÃÊʾ¾ÊÊäÚ ÉÊÊÊÃËÃääÍË ê¯¹«Ö«³­ÜÈÉÊËÊ·ÌÎÏÐÑÑÑÏÏÎåìå ɾÍÝÍÍ ÉÃËÝ۷ɷɾÌËÚÉʾËÉÝÃþ¾¾ ÃÍݾÃÍËÉ ÜªµÈ«ÉʾþÍÍɾɷ˭ ¶«¹«´«´­ µ¶ ¬ ÎÏÐÑÑÑÏÏÒÑæÒ ÎÏÐÑÑÑÏÑåßÑå ÎÏÐÑÑÑÏÏÎååÑ ÎÏÐÑÑÑÏÑÞßÒì ÎÏÐÑÑÑÏÏÎÏÒÏ


klmnopkmqor

stutvtwxyy

01234678917 2 4 z{utztx|t}{x~xt}€z€zx~‚ƒ~

æ2Ü9ñBæøÜö h 3Üçæ9ú÷@ñæ

 !"#!$!"#%&'(')* +,&-&./)&0 //,0.12345546789:, ;)-<,'&$ -0,"$#&,/(&0,. /=!>?@A&',*

B½O?¾¿CÀCLK¾KCE

;(,)& /,BC))'; D<-D)<. '<(D' &0&( D0&D<-D) (* E(,) ,':&,00)0. <D),- :)-0*F' D0D,-G)CD,'$ 0H:&;B)00I$ 0)),D* J)),-,.K0D'0 &/)('L/',<. ';'&,',(M -<),-,<,N$ (00OPP&)-$QR )-ST2UVWW8WXY2; )-D<-00* /D-<.)D'57Z [97\72&,(-(0;0-./($ &0,;),D,';D0 )&$ -B&,I0)&) -$Q]* ^-',),$ ''<(< )D<-($ <--&&-*E )-)(<',;$ &0'_9TW695Z9$$ ;-`$$', &-&* /-&(,$ -(-'D)& 'D,-),D)*F-'$ &-&&,1T2UWa[. <0)D)(,00 /,B.)&-< ;&(,)&D)1 345546789)-D,& ;,U\bc7ZZ4M N&B)00E0:,0 9ÙÝÝÛÕÛêÛÙ×é -)-:&$ æêêÖáßÛ '&(,&)* E'D, -&&_9TW695Z9)&| 7 7 8 | 7 8 9 )--,)* €:;ƒ…<„…=ƒ… ( d F : -,-'& †‡ˆ‰Š ¡‰­˜•‡‰ (,)(,&-;. &' ·—Š‰Š¢‰Š ¹( ))(<,)-(, .e;,<&, ¨ ·—ŠŒ)—Œ¢‰²‰Š¢ ' XXXM \a9TW6M\4af(,)$ ¨ ·—ŠŒ  ‘ & &W* ¹µ ¥—ˆ‰Š¢¢‰‰Š ¹¹ N&gC) & º>>‡— ' (,:<._9TW695Z9-))( µ(? ¥—Š¢ ‰‰‰ŠŒ“•ˆ‰ ¼(? &--,)& £‰‘ Œ) Š‡Š¢ © (,'D,D'.',$ -)'D)&,- & ¥—Š¯—ˆ‰­‰‘‰Š ¨ ( L,0(*

),-&&&. ),--D,),-',-$ ,-D0<0 F-&,K&,&*,$ -)-(DF-* d/)F- ;*K&,&$ ;&:,(,. -'<;* ^-&,&D,D'(-, -<-),D- /(<0*F)&-&() D,D)($( ).e-)h-O,&BI .B&,0N. -,*ijklmnoopqrstuvw xyz{

|}|}~~€‚ƒ„…

†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‡‘‡‰ŠŒ’““‡‰‘‡”Œ†‰‡• –—˜—”Œ™‰Š‡—ˆ—Œš•Š—‰” ›‡œœ‰•Œ†•Š‘•ˆ‡ž•”ŒŸ œ‰ ’Š‘•Š‡Š‡”Œ†‰‘‘‡‰Œ™—Œ¡œ‡¢ˆ‡•” £—ž‡Š¤¥‡Šœ—Œš•‰‘—Š¢”Œ’Š‘•Š‡• ¦•œ—‡Š•Œ§£—ž‡ŠŒ•Š‘‰Š‘”Œ¨©ª«” †‰‘Ž‡— Œ¬ˆ‰­‡Š‡”Œ›•“‡ŠŽ•Œ§®“¯ °­‰Š —ˆ•Š”Œ©±ª«”Œ¡‘—˜Ž‰ŠŒ°ˆ ¡Ž‰‰‰²¯Œ§³‡‰­˜‰•ˆ•Œ¥‰´´‡Š‡”Œ©µª«

ÁÂÃÂÄÅÁÆÇÁjÈ/D,D-/(&0,.B&,I0)=-&&,-A.)';D0BI&B½O?¾¿C /)&0ÀC/LK¾KC /,0E. ¡‰­˜•‡‰‹Œ¡—¢‡•Œ›•­—•” ./=!>?@A*/(&0,:,;)-'-#$"* ¶•Š‰‘Ž‰ŠŒ›•‡Š‡”Œ™‰Š‡—ˆ— dO,(0,),)-(, ;--($(-(& -.-,-)'.:) )--D&)' &*))('. -&'')) ),().')) <(,' <.e-(<* F-:;&-($ -&<,. K:,&00)0H0*-,($ <)--0&D) &'(,

),;&* dF:()-D<(&DD--&)( --,D,)*^ :-*/-, -',D-,;D'-, &,--$ D<)().e$ -((<&D&, ½0,)* .yxy/y0y1 ','&( !"#!$!"#%& D,D'*CK0 0,

cOddYRe

LggOQfO MYdfQ

DEF G H I J K LMNOPQRSTUVQWXYZOQ

[\L]^V_`Lab

-'(,(0, (,)B &,0E). I,:/&0,`.N,0 N))0.',-H +0<,(- ($((,* +))&,-,- -&D)(0-$ #@U\bc7ZZ4',; &D))<.CD,$ '0H:&g'0/H* J-&I 0 <D,-')--D,H. C),* F'DD, ()),D)$ D)--);& D*-&'),') ;&(, -)- 0BD,0 &--&D)K&,&#$Q* O)' 0B, (dD,),-e& -0&)<<(:* C);3455462 789D(< &D)'-&() D,),`,* dF'(< ',=),')&,$ A&D,),`,)-

')(<D- D)'-&(<- &()-.e-)B,& 344Z4WTT21ZWT9WM /<<.',(B, )),;&*

³‰‘‰ˆ—ˆˆ•”Œ’Š—‰Œ•‘‰” ³‰—‘‰Š•Œš—‰‡”Œ¬—Š‰Š• ·‡•Š—”Œ’Š—‰Œ¥•ˆ‡Œ§³‡‰ŠŠ‡ † Š‰‡”Œ¸¹ª«”Œ¥—•Œ†“‰Œº“‡‰Š¢” ¦—Š‰Œ£‘‡œ‡œ”Œ‡‘‰‡ŠŒ°— §›•“—‘•Œ¡•‡‰Š•”Œ¨µª«”Œ†‰œ—ˆ• °‘‡¢‰‡“‡‰Œ§†‰»‡ŒŸ•˜—´”Œ¨¼ª«

ij9|8ƒ%%=:„

Ð5ÒÏÌÐ5ÒÊÏÊ

÷ñÜâÙâÙåÜäÖßÞÙÕÙÜåÙÕÛ âÖßÕÙÛ×ÜÚÖ×áÙ×ÜÝÖÚÛåÛÞÜÞÙåãÞ ÕÖ×áëÙÚÙäÛÜÞÛÕÜàÙ×áÜâÖßÞÙëÙ× ÚÖ×áÙ×ÜÝÙ×áÙÞÜâÙÛåìÜçÖÞÖêÙë ØÖÚÙÜåÙÕÛÜÕÖÕãêÙÛÜÚÖ×áÙ× èãåãäÜâÙÛåÜÚÙ×ÜåÖÕãÚÛÙ× åÖâéâéêÙ×ÜêÖðÙÞÜÝÙÞãïÝÙÞã×àÙ ÞÖ×ÚÙ×áÙ×ÜÝãÚãÞÜàÙ×áÜÕÖßÖåÙ äã×àÙì ÙÕÛÜÞÛÚÙåÜâÖßã×Þã×áì üÖ×ÚÙ×áÙ×Ü Ö6Û×ÜùúßÛ×èÖï éÙÞÖ×áûÜÚÙ×Üù9ÙßÛéûÜ7ÖäÖÝ ÕÖ×áÖ×ÙÛÜÞÛÙ×áÜáÙðÙ×áìÜ ÛäÖß êÙðÙ×ÜâÖßãêÙ×áåÙêÛÜÕÖÕâãÙÞ äÖ×àÖêÙÕÙÞÙ×ìÜçÙàÙÜÞÛÚÙåÜâÛÝÙ ÕÖÕÛ×ÞÙÜÙäÙïÙäÙÜêÙáÛÜÚÙßÛ äÖÕÙÛ×ÜÝÙàÙÜÝÙÙÞÜÛ×Ûì ÷ÛÜÙðÙêÜÕãÝÛÕóÜÝÖâãÙëÜÞÛÕ âÛÝÙÜÕÖ×Ù×áÜÚÖ×áÙ×ÜëÙ×àÙÜÝÙÞã ÞÖÕâÙåÙ×ÜåÖÜáÙðÙ×áìÜüÖ×Þã ÝÙØÙÜåÙÕÛÜëÙßãÝÜÞÖßãÝ

âÖßåÖÕâÙ×áÜÚÙ×ÜëÙÝÛê äÖßÞÙ×ÚÛ×áÙ×ÜÛ×ÛÜÙÚÙêÙëÜ×ÖáÙÞÛòó ÞÙäÛÜäÖÕÙÛ×ÜÞÖêÙëÜâÖßÕÙÛ× ÚÖ×áÙ×ÜëÙÞÛ×àÙóÜÞÖßãÞÙÕÙÜÚÛ ØÖêÙ×áÜÙåëÛßì 5ÛåÙÜåÙÕÛÜÕÖ×àÙÕÙåÙ× åÖÚãÚãåÙ×ÜÕÖêÙêãÛÜ7ÖäÖÝÜÚÙ× åÖÕãÚÛÙ×ÜâÛåÛ×ÜáéêÜÚÛÜÚÖÞÛåï ÚÖÞÛåÜÙåëÛßóÜéßÙ×áÜÙåÙ×ÜâÛêÙ×á åÙÕÛÜÕÖÕÙÛ×åÙ×ÜäÖßÞÙ×ÚÛ×áÙ× àÙ×áÜëÖâÙÞìÜ ÙáÙÛÕÙ×Ùäã×ó åÙÕÛÜÚãÙÜåÙêÛÜÕÖ×áÖ×ÙÛÜÕÛÝÞÙßì çÙÙÞÜÛ×ÛóÜàÙ×áÜÞÖßäÖ×ÞÛ×á ÙÚÙêÙëÜÕÖÕâãÙÞÜÞÛÕÜã×Þãå ÞÛÚÙåÜÞÖßäãåãêóÜåÙßÖ×ÙÜÕÖßÖåÙ ÝãÚÙëÜÕÖêÙåãåÙ×ÜÙäÙÜàÙ×á ÕÖßÖåÙÜâÛÝÙÜêÙåãåÙ×ìÜ ÙÕÛ ëÙßãÝÜÞÖÞÙäÜÞÖ×Ù×áìùåÙ0û 6ûÜ9ÙÝÝÛÕÛêÛÙ×éÜæêêÖáßÛó úÖêÙÞÛëÜæ2Ü9ÛêÙ×óÜÚÛåãÞÛä ðððìÙèÕÛêÙ×ìèéÕ

ÙåÙ×ÜÕÖ×áÙÞÙåÙ×ÜâÙëðÙÜØÛåÙ ÝÙàÙÜäÖß×ÙëÜÕÖÕâãÙÞÜØÙ×ØÛ ÕÙåÙÜÝÙàÙÜÙåÙ×ÜÕÖÕÖ×ãëÛÜÛÞãì çÙàÙÜÞÛÚÙåÜäÖß×ÙëÜÕÖ×ØÙ×ØÛåÙ× äÖßäÙ×ØÙ×áÙ×Üåé×ÞßÙåìÜ9Ö×áÙäÙ

åÛÞÙÜÕÖÕäÖßâÙëÙßãÛÜåÖÝÖäÙåÙï ÞÙ×ÜÚÛÜýö33ÜàÙ×áÜÞÛÚÙåÜÙåÙ× âÖßÙåëÛßÜÝÙÕäÙÛÜýö3+,ô ÞÙ×ÚÙÝ×àÙìùüßÛâã××ÖðÝìèéÕÿ åÙ0û

B½O?ÀCEILEG¾OCEg¾

ÉÊËÌÍÎÏËÍÐÉÐÑÒÎÏÓÓÔÎÎÍ

¦‰­‰‹ Ÿ‰Ž‡‹ ·‡Š¢¢‡‹ ¥•‡‡‹ £ˆ “‹ ¦•­•‹ £—“‰Š¢‰‰Š‹

"„#$„%

’Š‘•Š‡•Œ‰‰Š• š‰‡”Œ¹&Œ¶ ˆ‡Œ¹±¸&Œ§'(« ¹¨©Œœ­ ¡‘‡)— *Š‘—Œ†‡ˆ‰Š ±± *‘‰ˆ‡‰

æøüøñÜ2ÙÝÝÙ×éÜÝÖ×Ù×á âãåÙ×ÜåÖäÙêÙ×áÜÚÖ×áÙ×ÜÚÖâãÞ àÙ×áÜÚÛêÙåé×Û×àÙÜâÖßÝÙÕÙÜñ×ÞÖß 9ÛêÙ×Üåé×ÞßÙÜÞÛÕÜäßéÕéÝÛ úÖÝèÙßÙÜÚÛÜäÖåÙ×ÜäÖßÞÙÕÙ çÖßÛÖÜæÜñÞÙêÛÙóÜçÖ×Û×Üùý0ÿ û ÚÛ×ÛëÙßÛìÜñÙÜÕÙÕäãÜÕÖ×ØÙÚÛ Û×ÝäÛßÙÞéßÜåÖÕÖ×Ù×áÙ×Üñ øÖßÙ!!ãßßÛì úÖÕÙÛ×ÜàÙ×áÜÕÖ×ØÙÚÛ âÙáÛÙ×ÜäÖßÞãåÙßÙ×ÜÚÖ×ï áÙ×Ü ÛÙÕäÙéêéÜúÙ!!Û×ÛÜÛ×Û êÙ×áÝã×áÜ×àÖÞÖêÜâÖßÝÙÕÙ ÞÛÕÜÚÙ×ÜÕÖÕâÙ×ÞãÜñÜøÖßï Ù!!ãßßÛÜÕÖßÙÛëÜåÖÕÖ×Ù×ï áÙ×ÜÞÖêÙåÜõïöÜÚÙêÙÕÜêÙáÙ ÚÛÜçÞÙÚÛéÜæÚßÛÙÞÛèéÜÞÖßÝÖï âãÞì ñ×ÞÖßÜÕÖÕäÖßéêÖëÜáéêï áéê×àÙÜêÖðÙÞÜÖÝêÖà ç×ÖÛØÚÖßóÜ÷ÛÖáéÜ9ÛêÛÞéó ÚÙ×ÜúëÛêêÛäÖÜ2éãÞÛ×ëéì 2ÙÝÝÙ×éÜÕÖÕÙ×áÜÞÛÚÙåÜÛåãÞ ÕÖ×àãÕâÙ×áÜáéêóÜÞÙäÛÜßÖåßãÞÙ× âÙßãÜàÙ×áÜÕÖßÙäÙÞÜÚÙßÛÜæ2 9ÛêÙ×ÜÛÞãÜÕÖ×àãÕâÙ×áÜÝÙÞã ÙÝÝÛÝÞì éêÙâéßÙÝÛÜÝÖáÛÞÛáÙÜç×ÖÛØÚÖßó 2ÙÝÝÙ×éóÜÚÙ×Ü9ÛêÛÞéÜÕÖêÙëÛßåÙ× áéêÜåÖÚãÙÜñ×ÞÖßìÜ9Ö×ÖßÛÕÙÜãÕäï Ù×ÜÞÖßãåãßÜÚÙßÛÜç×ÖÛØÚÖßóÜ1Ù×ÞÙ×ï Þé×ÛéÜïïØãêãåÙ×Ü2ÙÝÝÙ×éïïÜÕÖï ×ÖßãÝåÙ×ÜâéêÙÜã×ÞãåÜÚÛÝÖêÖÝÙÛï åÙ×Ü9ÛêÛÞéì éÕâÛ×ÙÝÛÜÝÖáÛÞÛáÙÜÞÖßÝÖâãÞ ÕÖ×ãßãÞÜ2ÙÝÝÙ×éÜßÖêÙÞÛòÜÕãÚÙë ÞÖßØÙÚÛÜåÙßÖ×ÙÜåãÙêÛÞÙÝÜàÙ×á ÚÛÕÛêÛåÛÜéêÖëÜåÖÚãÙÜßÖåÙ×ÜâÙßã×ï àÙÜÛÞãì í9ãÚÙëÜâÖßÕÙÛ×ÜÚÖ×áÙ× 9ÛêÛÞéÜÚÙ×Üç×ÖÛØÚÖßìÜ9ÖßÖåÙ ÙÚÙêÙëÜÚãÙÜäÖÕÙÛ×ÜâÖßêÖ6Öê ÞÛ×ááÛìÜçÙ×áÙÞÜÕãÚÙëÜâÙáÛÜÝÙàÙ âÖßåéÕâÛ×ÙÝÛÜÚÖ×áÙ×ÜßÖåÙ×ï ßÖåÙ×ÜÝÖäÖßÞÛÜÛ×ÛóôÜåÙÞÙ×àÙ åÖäÙÚÙÜçåàÜçäéßÞÜñÞÙêÛÙì úÖÕÙÛ×ÜàÙ×áÜØãáÙÜÚÛêÙâÖêÛ úÖÞÖßÜúÙ×ÜÛ×ÛÜÝÙ×áÙÞÜÝÖ×Ù×á ÚÖ×áÙ×ÜåÖÕÖ×Ù×áÙ×Üñ×ÞÖßìÜñ×Û

ÐÔÏ ÒÎÏÍÊÐÒÊÏÊ ÍÍÐÏÊÐÊÒÍÒÎ ÒÎÒÏÐÏÏÏÐÔÏ ÌÒÏÍÊÐÒÎÒÒ ÍÊÍÐÏÊÏ ÔÏÐÏÍÐËÏÏ ÒÎÍÊÏËÍ ÒÊÏÊÐÎÒÏÊÎÒÏÊ ËÒÌÒÎÍÐÍÊÍÐ

æøüøñÜ2æççæø çÞßÛåÖßÜñ×ÞÖßÜ9ÛêÙ× ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞÙßÞÜàÙ×áÜâÙáãÝÜâÙáÛ

äÙÝãåÙ×Üæ×ÚßÖÙÜçÞßÙÕÙèèÛé×Û ÕÖ×ÙÞÙäÜÕãÝÛÕÜâÙßãÜÝÖÞÖêÙë ÞÖßäãßãåÜÚÛÜÕãÝÛÕÜêÙêãì íîÙêÜÞÖßäÖ×ÞÛ×áÜÙÚÙêÙëÜÕÖÕï âÙðÙÜäãêÙ×áÜÞÛáÙÜäéÛ×ìÜñ×ÛÜÙÚÙêÙë äÖßòéßÕÙÜâÙáãÝóÜÞÛÕÜâÖßÕÙÛ× âÙÛåìÜçÙàÙÜÝÙ×áÙÞÜáÖÕâÛßÙÜÚÖ×ï áÙ×ÜäÖßÞÙ×ÚÛ×áÙ×ÜäÖßÞÙÕÙÜÛ×Ûì çÙàÙÜâÛÝÙÜâÖßÙÚÙäÞÙÝÛÜÚÖ×áÙ× ÞÛÕóôÜåÙÞÙÜäÖÕÙÛ×ÜõöÜÞÙëã×ÜÛÞãì ÷Ö×áÙ×ÜßÙÛëÙ×ÜÞÛáÙÜäéÛ×ÜÛ×Ûó ñ×ÞÖßÜâÖßÝÙÕÙÜøÙäéêÛÜùÕÖ×Ù×á õïöÜÙÞÙÝÜúÙêÖßÕéûÜÝÖÕÖ×ÞÙßÙ ÕÖÕã×èÙåÛÜåêÙÝÖÕÖ×ÜçÖßÛÖÜæ ÝÖåÙêÛáãÝÜÕÖ×áÙåëÛßÛÜêÛÕÙ ÕãÝÛÕÜÞÙ×äÙÜåÖÕÖ×Ù×áÙ×ÜÚÛ êÙáÙÜäÖßÚÙ×ÙÜÕÖßÖåÙìÜüÖßÙåëÛß åÙêÛÜñ×ÞÖßÜÕÖ×Ù×áÜÙÚÙêÙëÜÚÛ ÕãÝÛÕÜýööþÿýöö0ÜÙÞÙÝÜ1ÛéßÖ×ï ÞÛ×ÙÜÚÖ×áÙ×ÜÝåéßÜõïýì çÖèÙßÙÜåëãÝãÝóÜ2ÙÝÝÙ×é ÕÖ×àÙÚÙßÛÜäÖßÕÙÛ×Ù××àÙÜâÖêãÕ ÕÙåÝÛÕÙêÜ3ööÜäÖßÝÖ×ìÜúÖÕÙÛ× üÛÕ×ÙÝÜñÞÙêÛÙÜÚÛÜ4ãßéÜýö3ýÜÛ×Û ÕÖ×áÙåãÜÕÙÝÛëÜäÖßêãÜÕÖ×ï Û×áåÙÞåÙ×ÜåÖâãáÙßÙ×ì íüÖ×ÞãÜÝÙØÙÜåÙÕÛÜÕÙÝÛëÜëÙßãÝ

ÕÖ×Û×áåÙÞåÙ×Üåé×ÚÛÝÛÜòÛÝÛåó åÙßÖ×ÙÜåÙÕÛÜâÙßãÜÝÙØÙÜâÖßÙÚÙÜÚÛ ÙðÙêÜÕãÝÛÕìÜ5ÛåÙÜåé×ÚÛÝÛÜòÛÝÛå ÕÖ×Û×áåÙÞÜåÙÕÛÜäã×ÜâÛÝÙÜêÖâÛë âÖßåÖÕâÙ×áÜÚÙêÙÕÜêÖ6ÖêÜäÖßï ÕÙÛ×Ù×óô 2ÙÝÝÙ×éÜØãáÙÜÕÖßÙÝÙÜÝÙ×áÙÞ ÝÖ×Ù×áÜâÛÝÙÜÝÙÞãÜÞÛÕÜÚÖ×áÙ× 7ãÞéÜøÙáÙÞéÕéìÜúÖÕÙÛ×ÜÛ×ÞÖß×Ùï ÝÛé×ÙêÜñÞÙêÛÙÜÛ×ÛÜÕÖ×áÙåãÜÕÖ×ï áÙáãÕÛÜøÙáÙÞéÕéì íúÙáÛÜÛ×ÛÜÝÙàÙÜâÖßêÙÞÛëÜâÖßÝÙï ÕÙÜøÙáÙÞéÕéÜäãåãêÜ8ÜÚÙ×ÜÚÛÙ ÞÛÚÙåÜâÖáÛÞãÜäÖÚãêÛìÜ9ÙåÙÜäÙÚÙ ÝÙÙÞÜÝÙàÙÜäã×àÙÜðÙåÞãÜêãÙ×áó ÝÙàÙÜêÙ×áÝã×áÜÕÖ×ááÙ×ááã×ï àÙ ôÜèÙ×ÚÙÜäÖÕÙÛ×ÜàÙ×áÜÚéàÙ× äÛ×ÚÙëïäÛ×ÚÙëÜåêãâÜÛ×Ûì ÙêÙÝÙ×Ü ÙêêÛÙ×Û 2ÙÝÝÙ×éÜÞÖßêÛëÙÞÜÝÙ×áÙÞ ÕÖ×ÛåÕÙÞÛÜåÖëÛÚãäÙ×ÜâÙßã×àÙ âÖßÝÙÕÙÜñ×ÞÖßìÜüÖßêÖäÙÝÜÚÙßÛ åÖäÛ×ÚÙëÙ××àÙÜàÙ×áÜåé×Þßé6Ößï ÝÛÙêóÜåÙßÖ×ÙÜëÖ×áåÙ×áÜåÖÜåêãâ ßÛ6ÙêÜÙâÙÚÛì é×Þßé6ÖßÝÛÜÞÖßÝÖâãÞÜÕÙåÛ× ÕÖÕÙ×ÙÝÜÚÖ×áÙ×ÜåéÕÖ×ÞÙßï åéÕÖ×ÞÙßÜäÖÚÙÝÜ2ÙÝÝÙ×éÜäÙÚÙ ÖåÝÜåêãâ×àÙìÜí÷ÛÜÙÞÙÝÜ9ÛêÙ× ëÙ×àÙÜÙÚÙÜêÙ×áÛÞìÜøÙÕã×ÜÚÛ êÙ×áÛÞÜÙÚÙÜñ×ÞÖßóôÜåÙÞÙ×àÙì 2ÙÝÝÙ×éÜêÙêãÜÕÖ×àÖßÙ×á ÙåÛêÜúßÖÝÛÚÖ×Ü9ÛêÙ×óÜæÚßÛÙ×é

ÙêêÛÙ×ÛìÜ9Ö×ãßãÞ×àÙóÜ ÙêêÛÙ×Û ÞÖßêÙêãÜâÙ×àÙåÜâÛèÙßÙÜÚÙ×ÜâÙ×àï ÙåÜÕÖÕâÖßÛåÙ×ÜØÙ×ØÛÜäÙêÝãìÜîÙê ÛÞãêÙëÜàÙ×áÜåÖÕãÚÛÙ×ÜÕÖÕâãÙÞï ×àÙÜÕÛ×ÞÙÜÚÛØãÙêì

ÙêêÛÙ×ÛÜÞÙåÜÞÖßÛÕÙÜÚÖ×áÙ× ÞãÚÛ×áÙ×Ü2ÙÝÝÙ×éìÜíñ×ÛÜäÖßÞÙÕÙ åÙêÛ×àÙÜÚÙ×ÜÝÙàÙÜëÙßÙäÜØãáÙ ÕÖ×ØÙÚÛÜàÙ×áÜÞÖßÙåëÛßÜÝÖéßÙ×á äÖÕÙÛ×ÜÕÖ×áÙÞÙåÙ×ÜâÖßâÙáÙÛ ëÙêÜÕÖ×áÖ×ÙÛÜÝÙàÙóôÜåÙÞÙÜ Ùêï êÛÙ×ÛÜÚÛêÙ×ÝÛßÜ1ééÞâÙêêÜñÞÙêÛÙó åÖÕÙßÛ×ì ñÙÜÕÖ×áÙåãÜÞÙåÜäÖß×ÙëÜÕÖ×ï ØÙ×ØÛåÙ×ÜäÖßäÙ×ØÙ×áÙ×Üåé×ÞßÙå äÙÚÙÜúÖÞÖßÜúÙ×ìÜíçÙàÙÜëÙ×àÙ

B½O?ÀCEILEG¾OCEg¾

@æ7æ æøÜ BÜïÜçÞßÛåÖßÜñ×ÞÖßÜ9ÛêÙ×óÜæ×Þé×ÛéÜ2ÙÝÝÙ×éÜùC88ûóÜÕÖßÙàÙåÙ× áéêÜ÷ÛÖáéÜ9ÛêÛÞéÜùÞÖ×áÙëûÜåÖÜáÙðÙ×áÜúÖÝèÙßÙÜÚÛÜçÞÙÚÛé×ÜæÚßÛÙÞÛèó úÖÝèÙßÙóÜçÖ×Û×Üùý0ÿ ûì

B½O?ÀCEILEG¾OCEg¾

4@4 AüÜ BæÜïÜæ×Þé×ÛéÜ2ÙÝÝÙ×éÜùåÙ×Ù×ûÜâÖßÞÙßã×áÜÕÖÕäÖßÖâãÞåÙ× âéêÙÜÚÖ×áÙ×ÜáÖêÙ×ÚÙ×áÜúÖÝèÙßÙóÜBã×ÚÜ9ÙÞÞÛÜøÛÖêÝÖ×ì


0123

67869:;<7=>:?9@A45

456789 8 5 7875 5 8 !

"#$%&'()*+#,'-'ñõ+#0þ.' ' ( / # 0 1 # 2 ' 0 ' 3 ' ñÿóÿõ3ñòó4öû0ü÷þöõ1þñ6ó÷øõ÷ BECEIHEFGHIJKLMNON^\Q XWaZTcXVTQTNYVaTQrNoT\gO ì13õ÷ ûô8ñ7õ3þñöõ0þñòóôü0ñ6õ3õÿñöó3õ1ÿþõ÷8 TWrVQNqQYQeNqWRZ_VÆgqQNaWO eQuQTNærSQTigeNÅpNnQaSQV õ0þñ2õ4ü1ñ1þõ3öõ÷ñôõõ÷ñüýþñûòõñ3ó÷øøõ÷ÿþ8 rQQYNVTV]NXWSQrYVQTNXW\QO î6õñÿõõ4õ÷ñ õ÷øñ0þ÷ÿõñüýþñûòõñôõõ÷ñöõ0þ YQTcQTNXeZqNnSQTigeNVYZ qWeZaN_WeQrp nWqWeZaNaWTcsQ\QSV '0'Ð12ÑÑ3 mVQeQN^ããNSQ\QNÀDNßg°WaO 4556789:;56<=8>9:?<@9759A?8: qWRNrQaSQVNÀÀNUWrWaqWR aWT\QYQTcN\VN[QeQirVQO cQTccZ]NXQRWTQNrZ\QsNaQO mRQXYVr]NqQYQeTiQNZ_VNÆgqQ `sQVeQT\]NYVaTQrN\V_Q\uQeO rZXNSRgcRQa]²NZ_QRTiQNrQQY eQuQTNærSQTigeNÅNVYZ]NaQO XQTNaWeQXgTVNqWqWRQSQNZ_V \VsZqZTcVNuQRYQuQTN\V TQ_WaWTNYVaTQrNaWTÆgqQ ÆgqQ]N\VQTYQRQTiQNaWeQuQT àQXQRYQ]NnWTVTNkÀÁÂÃlp aWTÆQRVNSWTccQTYVpN®fQaV ærSQTigeNÅNSQ\QNENnWSYWaO [WrXVN\WaVXVQT]NYVaTQr YWYQSNqWRXgaZTVXQrVN\WO qWR]NfgRWQN±YQRQNkâáÂFl]NeQeZ YWYQSNqWRrVQSNaWTcsQ\QSV TcQTNærSQTigepN`QSVNXQaV ãVeVSVTQN\QTNGVWYTQap fgRWQN±YQRQNSQ\QNâáNnWSO qWeZaN\QSQYNXWSQrYVQTpNfQO ^rVrYWTNSWeQYVsNYVaTQr YWaqWRpN`VaTQrNSZTNYWTcQs aVNsQRZrNrVQSXQTNeQuQTNZ_V ãQqVgNÇeV°WRQNaWTcQYQXQT] aWT_QeQTVN-´½µ¸µ¸»¿J½K. ÆgqQNSWTccQTYV]²NYVaSQe sVTccQNXVTV]NSVsQXTiQNqWO iQTcNYWeQsN\VVXZYVNÀáNSWO fggR\VTQYgRN`VaTQr]NÅgq eZaNaWT\QSQYXQTNXQqQR aQVTp PVSSip XWSQrYVQTNXW\QYQTcQTNXeZq ®tQYVsQTNYWYQSNrWSWRYV ÅgqNaWTiQYQXQT]NQ\Q ærSQTigeNÅpNàVXQNqQYQe]NVQ qVQrQpNnVQSNZTYZXNqWRVXZY YQuQRQTNeQVTN\QRVNÅRZTWV aWTcQXZNsQeNVYZNQXQTNrW\VO aWeQuQTNfgRWQN±YQRQpNãgO UQRZrrQeQa]NoT\VQN\QTN`VO XVYNaWTcQTccZNSRgcRQaNYVaO XZrNeQYVsQTNrQQYNVTVNaWO agRNtWrYWpN®`QXNQ\QNaQO TQrNiQTcNYWeQsN\VrVQSXQTp TcWaqQeVXQTNXgT\VrVN¯VrVX rQeQspNmRgcRQaNYWYQSNqWRO ®ærSQTigeNrWSWRYVTiQ SWaQVTpN[VTccZNXW\ZQNSWO _QeQTpN^\QNqWqWRQSQNiQTc YQXN_Q\VpNnQaSQVNrWXQRQTc aQVTNrZ\QsNsQ\VRNrWaZQ aVTYQNZ_VNÆgqQNeQuQTNXQaVp qWeZaNQ\QNXQqQRpNærSQTige qQRZNXQaVNYWRZrXQTNaQrQeQs hQTcNYWRQXsVRN`VagRNtWrYW]² YQXN_Q\VNHµI¿rW\VXVYNaWTcO YWXTVrN\QTNYQXYVX]²NYZXQrN\VQp YZXQrN\VQpÉêËLÌ

 86 ­7ØØ 58Ú8 OØ758 PQR O5ÚØ7SØ ¦87 ¥««T¬ ¥5¦ 48§ ¨ ©ª 487875 «¬­

}~}€‚ƒ{„w€|…wx†„x€{v~ †€{„ €w€{{|‡|ˆ‰Š‹‰Š|Œ‰Ž|…‹‰|‘’‰“|‚”••’|–—˜Ž‰Š‹|™š‰ŽŠ‘|›‰Š‰Šœ“|”Š‘”•Š’Ž‹›‰Š|žŽžŽ•Š’‰|Ÿ”Ÿ‰v‰wx‹yz{| {„€ |” Ž ‰‹|‰›ŸŽ|‘› š”‰ŽŠ|¡†xˆ|Ÿ”ž”—|‰‘‰|”Š¢‰—|¡†£|‰’|£—”Ÿ“|ˆ”Ž|ŸŽ‰¤

BECEIHEFGHIJKLMNONfWrZeVYQTNaWTO ®`QXNsQTiQNSWRZrQsQQT]NXQeQZNQ\Q BCDBEFGHIJKLMNONPQRQO \VNeZQRNXQT\QTcNaWTQaqQsNaWTYQe eQeZpN®ÅWeZaNqWRYWaZN\WTcQTNqWeVQZ \QSQYXQTNqgeQNiQTcN\VcZTQXQTNrWqQcQV aQriQRQXQYNiQTcNVTcVTNqWRSQRYVrVSQrVNqVrQ SQTNUVRWXYZRN[W\VQ]N^_VWX qWRYQT\VTcNSQRQNSWaQVTp XQRWTQNiQTcNqWRrQTcXZYQTNaQrVs rQRQTQNeQYVsQTNSWaQVTNqWeVQNaWTccWRQXXQT _ZcQNaWTiZaqQTcNSQ\QNXQaVpNnWaZQN\QTQ ` Q R aV \b V ] NQ cQ R NaQ TY Q T ® mQ XN PW R R i ] N _ ZcQ N aW aSZTiQ V qWRQ\QN\VNeZQRNTWcWRVpNnQiQNqWRsQRQS sQYVNSQRQNVTrQTNrWSQXqgeQpN±TYZXNaWTcQO iQTcNaQrZXNQXQTNXQaVNXWegeQNYRQTrSQRQT]² dQ e V NfgY Q NhgciQ XQ R Y Q ] q Q Ti Q X N _ Q R V Tc Q TN i Q Tc N \Q SQ Y N aW aO \VQNqVrQNaWTWRVaQNXQRWTQNrgrgXTiQ YQrVTiQ]NrWqZQsNSRgcRQaNqQXQeNrWcWRQ YQaqQsTiQp PW R R i N jZ\V Q T Y g N k Pjl N aW O qQ TY ZN ¯ V TQ Tr V Q e N Y V aN aW TcQ R ZTcV rQTcQYN\VqZYZsXQTNZTYZXNaWaSWRO tWqVsNeQT_ZYN`QZ¯VXNaWTcZTcXQSXQT] \VeZTÆZRXQTp aW c Q T c N X W T \Q e V N m`N mn o [ X g aSW Y V r V N UV ° V r V N ±Y Q aQ N aZr V aN \W O ÆVYRQNmno[]²NYZYZRTiQp ^\QeQsN^rgrVQrVNnWXgeQsNnWSQXqgeQNoTO SRgcRQaNVTVNaWaSZTiQVNYZ_ZQTNaWaqWTYZX YWYQSNXZQYpNnWqWeZaTiQ]NrWSWRYVNrZO SQT]²NYQaqQsN^_VWX]NXWSQ\QN³´µ¶·¸ qQVXnVWNaW TYQRQN\QRVNXQqQRNiQTcN\VYWO \gTWrVQNk^nnÅolNiQTcNYWRcWRQXNaWeZTÆZRXQT YVaTQrNiQTcNYQTccZsNiQTcNqVrQNqWReQcQN\V \QsN\VeQTrVRN\VNqWqWRQSQNaW\VQNSRVQ ¹º»¼½¾¿nWTVTNkÀÁÂÃlp R V aQ ] N PjN TgeQXNXQRWTQNXWrVqZO SRgcRQaNMUgTQrVNnQYZNàZYQNÅgeQN\QRVNUWrQ mVQeQNUZTVQ]NZYQaQTiQNXWegaSgXNZaZRN\V iQTcNaWT\Z\ZXVNrWqQcQVNSWTQrVsQY oQNaWTcQXZNqWeZaNaWT\WTcQR XQTTTiQNraW W qQ cQVNXWYZQNm[oNUoh] [WTZ_ZNmVQeQNUZTVQN±OâÁNNSQ\QNFNnWSYWaO qQuQsNâÁNYQsZTpN®UWTcQTNrWaZQN\QTQ YVaNqWR_ZeZXNtQrXQRN[QYQRQa]NaWTgO SWTgeQXQTN\WuQTNSWaqVTQNtQrXQR SWaVeVXNXeZqN[Q QNÇRVgTNiQTc iQTcN\V\QSQYNVYZNQXQTN\VqWTYZXNSWaqVTQQT eQXNaWT\Z\ZXVN_QqQYQTNUVRWXYZRNm` [QYQRQaN\QTNYWYQSNqWRsQRQSNPj qWReQcQN\VNXgaSWRYcVQrVRNVmW qWRNaWT\QYQTcp TcÆQqNfgYQ ®ÅgeQNQ\QeQsNSWRaQrQeQsQTNSgXgX iQTcNqWXWeQT_ZYQTNQcQRNYVaTQrN±OâÁNqVrQ mno[p aQ ZN aW T \Z\ZX V N _ Q q Q Y Q T N UV R W X Y ZR N m` h g c i Q X Q R Y Q N \Q T N r W q Q c Q V N X WYZQNÈZXZT SWaqVTQQTNSWaQVTNZrVQN\VTVpNÅgeQNZXZRQT aWuZ_Z\XQTNaVaSVNqWReQcQN\VNmVQeQNUZTVQ ^_ V W XN qW R Q e Q r Q T] N SW TcQ e Q aQ T mn o [N Q Y Q ZN ÄW TW R Q e N [Q TQ c W R N mn o [ dQ R c Q N k Èdl N \V N e V T c X ZT c QTTiQp WaSQYNiQTcNqVQrQN\VcZTQXQTNaWaQTc ±OâÁ]²NYWcQrTiQp aQ TY Q TN g R Q Tc N Tg ag R N r Q Y ZN \V N fg Y Q \Q R V N Sg Y W T r V N i Q T c N \V aV e V X V T i Q p n Q aSQ V N qW R V Y Q N V TV N \V ZTXQT] _QRQTcN\VSRg\ZXrVpN±TYZXNVYZ]NXQaVNQXQT nWeQVTNaWT\gTQrVXQTNqgeQ]N^nnÅoN_ZcQ hgciQXQRYQNVTVNqVrQN\VcZTQXQTNrWqQO nQaSQVNrQQYNVTV]NVQNYWRZrNaWeQXZO ³´µ¶·¸¿¹º»¼½¿iQTcNaWTÆgqQYNZR aW TcVRVa aWTÆZXZSVNXWqZYZsQTNqgeQ]²NYWRQTcNSWT\VRV QXQTNaWTrgrVQeVrQrVXQTNXZRVXZeZaNrWO cQVNQeQrQNQcQRNaWTcWegeQNYVaNrWXWeQr XQTNSWT\WXQYQTN\WTcQTNaQTYQT SWrQTNSWT\WX]NqWeZaNaWT\QSQ QT ^nnÅo]N`QZ¯VXNàZRrQeN毯WT\V]NNnWTVTNkÀÁÂÃlp SQXqgeQNiQTcN\VrZrZTNJº½JI¿`VagNnÆsZWO mno[pN^eQrQTNeQVTTiQ]NPjN\VQTcO dQeVNfgYQNhgciQXQRYQNQcQRNaQZ XgT¯VRaQrVNeQTcrZTcNQeQrQTNSWYXTg ±TYZXNaWuZ_Z\XQTNSRgcRQaNVYZ]N^nnÅo TWaQTTNqWqWRQSQNqZeQTNeQeZpN®fQaVNQXQT cQSTiQNaWaVeVXVNqQTiQXNuQXYZ aWT\Z\ZXVNSgrVrVNiQTcNcQcQeN\VWaO eQXQTNPWRRiNjZ\VQTYg]NrWqQcQVNÄWTOO rZ\QsNqWRsQrVeNaWTccQT\WTcNrQYZNSWRZrQO aWeQXZXQTNrgrVQeVrQrVNXZRVXZeZaN\QRV aWT\QaSVTcVNYVaN_VXQNsQRZrNqWReQcQ qQTNhgigXNnWYVQuQTNSQ\QNaZrVa WRQeN[QTQcWRNmno[pGÉÊËËÌ sQQTNSWTiW\VQNqgeQpN^cQRNTQTYVTiQNqgeQ rWqQXqgeQNiQTcNrZ\QsNrWeWrQVN\VrZrZTNgeWs rWqQcQVNrQRQTQNeQYVsQTNVYZNqVrQN\VqQcVXQT `VagNknÆsZTWaQTlNVYZpN`Z_ZQTTiQ]NQcQRNQSQ rWÆQRQNÆZaQOÆZaQNXWOâÁNXgYQNiQTcNaWaVeVXV iQTcNQ\QN\VNqZXZNVYZNqVrQN\VSRQXYWXXQT]² SWRuQXVeQTN^nnÅo]N`QZ¯VXNrQQYNVTVNrW\QTc VaqZsTiQp ®fQRWTQNrZ\QsNYWReQeZNeQaQNSWaqVTQQT qWRZrQsQNaWTÆQRVNSWTiQT\QTcN\QTQp ®nWqZQsNag\QeNQuQeNaWTccQT\WTc SWaQVTNaZ\QN\VNoT\gTWrVQNYQXNaWaSZTiQV KEMHLÝFGHIJÞ qWRTVQYNsWTcXQTcN\QRVNnYQ\VgT ®nQiQNSWTQrQRQTNVTcVTNaWO aQXrVaQeNqQcVNYVaNaZrVaNeQeZp SWRZrQsQQTNqgeQNrZ\QsNqWRsQrVeNXQaV rYQT\QRpNngrVQeVrQrVNVYZN\VeQXZXQTNZTYZX KLMNONmWRrVqQNÅQTO nZeYQTN^cZTcp RWqZYNcWeQRNeQcVNqWRrQaQNmWRrVqQ ®nWagcQNrQ_QNTQTYVNaQTQO eQXZXQTpNnWXQRQTcNVTVNXQaVNrW\QTcNaWTÆQRV aWTZT_QTcNYQRcWYNXQaVNZTYZXNaWTcQTO Y Z e N S Q T Y Q r N q W R q Q T c O ® n Q Q Y N V TV N SR V g R V Y Q r N r Q i Q ÅQTYZepNnQiQN_ZcQNVTcVTNqVrQNaQVT _WaWTNqVrQNaWTcsQRcQVNrQiQp SWRZrQsQQTNiQTcNVTcVTNaWT\QTQVNQcQRNqgeQ YQRXQTNYVaTQrNoT\gTWrVQNegegrN\VNmVQeQ c Q N aW aV e V X V N SW O s Q T i Q N m W R r V q Q p N m W R r V q Q N aQ r V s \VNmVQeQN^ãäNaZrVaN\WSQT tQcVNSZeQNsQRZrTiQN彸¿aQO qVrQN\VqQcVXQTNrWÆQRQNÆZaQOÆZaQ]²NYWRQTc UZTVQN±OâÁN\VNYQsZTNÀáâÁNQYQZNÀáâF]² aQ V TN r W X Q e V q W R aW T _ Q \ V N S V e V s Q T N S W R Y Q aQ N r Q i Q qWRrQaQNmWRrVqQ]²N_WeQrTiQp TQ_WaWTNqVrQNaWTcsQRcQVNeWO rQaqZTcTiQpÉêËLÌ `QZ¯VXp dQsiZN`RVNßZO aZrVaN\WSQTpNàVXQNrQiQNaQrVs mWaQVTNQreVNÅQTYZe]NßgO qVsNSWaQVTNegXQeNQreVNÅQTYZe]² cRgsgpN[WrXVNXQRVWRTiQNYWRZr \VSWRYQsQTXQTNaQTQ_WaWT SWT\V]N_ZcQNaWTcZYQRQXQTNsQe sQRQSTiQp £z€w|£€¡€{ €{ ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ï €{€{ aWTQT_QXN\VNSWTYQrNTQrVgTQe] ZTYZXNaZrVaN\WSQT]NrQiQ rQaQpN[WrXVNqWRrYQYZrNqWqQr nWeQVTN\ZQNSVeQRNiQTcNaQO XVSWRN`VaTQrNnWTVgRNVTVNaQrVs QXQTNqWRYQsQT]²NZ_QRTiQNXWSQO YRQTr¯WR]NVQNqWeZaNqWRSVXVR rVsNVTcVTNqWRYQsQT]NVXgTNmWRO aWaVeVXVNXWrWYVQQTNYVTccVNYWRO \QN³´µ¶·¸¿¹º»¼½¾¿nWTVTNkÀÁÂÃlp aWTÆQRVNXeZqNqQRZpNnQQYNVTV]NVQ rVqQ]NæbWçZVWeNÄgTbQeWrN_ZcQ sQ\QSNXeZqp hQTcNaWaqZQYTiQNVTcVT _ZcQNYWTcQsNqWRXgTrWTYRQrV aWTiQYQXQTNsQeNrWRZSQpNmWO n W aq Q R V N aW T ZT c c ZN aQ O q W R Y QsQTN\VNÅQTYZeNQ\QeQs] SQ\QN`VaTQrNnWTVgRp aQVTNQrQeN^RcWTYVTQNVYZNaWTWO ëìíîïððñòóôõöõ÷øñëùïíúñìöû öóýóôõ1õ÷ñöû03óÿþ1þñ1ó2þ÷øøõ TQ_WaWTNtQrXQRNnZeYQTN^cZTc QaqVrVNaWaSWRrWaqQsXQTNYRg¯V ßQaZTNrWqQcQVNSWaQVT] cQrXQTNQXQTNXWaqQeVNXWNÅQTYZe ëüýþõ÷ÿûúñ0ó÷øõöüñ0õ1þ2ñòþ÷øü÷ø 3ó0õþ÷ñ õ÷øñòþõ1õñ0ó÷øõ÷9 aWaSWRrVQSXQTNYVaNaZrVa XgaSWYVrVNXQrYQNYWRYVTccVNqQcV ßgSWT\VNqWRsQRQSNaWT\QO rWYWeQsNSWRQuQYQTNÆW\WRQNeZYZY õ3õöõ2ñõöõ÷ñöó0òõôþñòó4øõòü÷ø 6õôöõ÷ñ3ó÷ø2õ1þôõ÷ñ6õ4þ \WSQT]NXVSWRNiQTcNQXRQqN\VO aQriQRQXQYNÅQTYZepNnWqWeZaO SQYXQTNSWTcWRYVQTN\QRVNaQTQO XQTQTTiQp ÿþ0ñöóòõ÷øøõõ÷ñ54õýõ0ü1ÿþñ6õ÷ 1ó3õöòûôõñòþ1õñöó0òõôþ SQTccVeNd`ßNVYZNYWYQSNaWTQTYV TiQ]NVQNYWeQsNqWRsQrVeNaWaqWO _WaWTpNPQeNVYZNaWTiQTcXZY `WRXQVYNVYZ]NaQTQ_WaWT 72óñíõþ6ó÷ÿñõÿõüñ2þý4õ2ñöóñÿþ0 0ó÷ õ0òü÷øñ2þ6ü3÷ õ8ñìöû SQTccVeQTNaQTQ_WaWTNZTYZX RVXQTNSVQeQNUV°VrVN±YQaQNaZrVa SWTcsQRcQQTNiQTcNSQTYQr]N_VXQ qWeZaNaWaVeVXVNcQaqQRQT ôõþ÷8ñïõñ0ó÷øõöüñ0õ1þ2ñ0ó9 2õ÷ õñòþ1õñòó46ûõñ1ó0ûøõ ÷ü÷øøüñöóýóôõ1õ÷ñöû03óÿþ1þñ õ÷ø 3õ4õñ3óÿþ÷øøþñëùùïñòþ1õñõöü4ñ6õ÷ qWRcQqZTcNSQ\QNaZrVaN\WO ÀáâáÂÀáââ]N\WTcQTNaWaqQuQ \VSWRYQsQTXQTNaQTQ_WaWT ZTYZXNYVaNaZrVaN\WSQTp 6þøóôõ4ñ6þñï÷6û÷ó1þõ8 0ó0þöþ4öõ÷ñ0õ1õñ6ó3õ÷ñ3õ4õ SQTpNoQNaWTiQYQXQT]NVTcVTNqWRO mWRrVqQNaWT_ZQRQVNXgaSWYVrV mWRrVqQNaZrVaN\WSQTpNPQeNVYZ [QTQ_WaWTNqWeZaNqWRWTÆQTQ íõ÷ÿõ÷ñ3ó0õþ÷ñëùïù 3ó0õþ÷8 YQsQTN\VNÅQTYZeN\QTNqWeZa eW°WeN\ZQN`QTQsN^VRNVYZp eQTYQRQTNXWR_QNXWRQrTiQNiQTc aWTcZaSZeXQTNSWaQVTpÉèéêÌ ùó0õ4õ÷øñþ÷þñ0ó÷øõ÷øøõ3 õôõüñÿõöñõ6õ

Û4¨ 5 589¦87 Ü89¦8

«ØÚ87 ¥Ø7

4Ø7Ø ÙÚ8987 Ù6§595

1ó3õöòûôõñÿõ÷õ2ñõþ4ñ1ó0õöþ÷ 2õ4þñ1ó0õöþ÷ñÿõöñýóôõ1ñ6ó÷øõ÷ 6üõôþ10óñöó3ó0þ03þ÷õ÷ñ ó6ó4õ1þ ÿó4ÿþ÷øøþñ õ÷øñòóôü0ñöü÷ýü÷ø òó4õö2þ48ñ7þ09ÿþ0ñòõþöñ6þ þ1þ üÿõ0õñ0õü3ü÷ñöõ1ÿõñÿó4ÿþ÷øøþ þøõñùü3ó4ñï÷6û÷ó1þõñ ùï õÿõü3ü÷ñ þøõñë4þ0õñï÷6û÷ó1þõ ëïñ0õ1þ2ñ0ó÷ü÷øøüñöóýóôõ1õ÷ öû03óÿþ1þñöó0òõôþñ6þøóôõ48 õÿõ94õÿõñÿþ0ñòóôü0ñ0õü õ0òþôñ4þ1þöûñó3õÿ9ó3õÿ 0ó÷øû÷ÿ4õöñ3ó0õþ÷ñü÷ÿüö 0ó03ó4öüõÿñ3õ6õñöû03óÿþ1þ 0ó÷6õÿõ÷øúñÿüÿü4ñìöûñöó3õ6õ 74þòü÷ñûøýõúñùó÷þ÷ñ8 ïõñòó42õ4õ3ñ1óøó4õñõ6õ

öóýóôõ1õ÷úñ3õôþ÷ø 0ó0òõ÷ÿüñòõ3õöñ6õ÷ñþòü 0ó÷ýõøõñÿûöûñ6þñ6ó3õ÷ 4ü0õ2úñýõõòñìöûúñöóÿþöõ 6þÿõ÷ õñõ3õñ õ÷øñ6þôõöü9 öõ÷ñýþöõñöû03óÿþ1þñÿõöñýüøõ õ6õñöóôõ÷ýüÿõ÷÷ õ8 ëõôõ÷øñ3þ÷ÿüñëùïíñþÿüúñòóôü0 òó43þöþ4ñòõ÷ÿþ÷øñ1ÿþ4ñòó4õôþ2 34û ó1þñôõþ÷ñ0ó÷ýõ6þñþ4õü1õ2õõ÷8 íó÷ü4üÿ÷ õúñ0ó÷ýõ6þñ1óû4õ÷ø 3ó÷øü1õ2õñ0ó0òüÿü2öõ÷ñòõ÷ õö 0û6õôñ õ÷øñ2õ4ü1ñ6þ0þôþöþ8 íõüñü1õ2õñõ3õúñøõýþñ1õýõñÿõö 6þòõ õ4ñ1ó0üõñ6õ÷ñ1óòõøþõ÷ òó1õ4ñ1ü6õ2ñ6þøü÷õöõ÷ñü÷ÿüö 3ó÷øûòõÿõ÷ñþòüúñÿõ0òõ2ñìöû83ÿÿ

Õ!"Ò#ÔÖÐ$%ÖÕÖ&Ð'Ô(ÕÐ)%"*ÕÖ&Ð+ÕÎÕ"×Õ

„~…

ÝEMFGHIJKLMNONmWaQVTNqWeQO iQTcNQXQTN\VSWRrVQSXQTNZTYZXNmVQeQ YQsQSNXW\ZQN\QTNQXQTNrWcWRQNaWT_QeQTV XQTcNmnnNneWaQT]NãQÆsRZ\VT]NqVrQ ^ããNßg°WaqWRNÀáâÀpN®nWTQTcNrWXQeV] rWeWXrVNqWRrQVTcNSWaQVTNeQVTTiQp qWRTQ¯QrNeWcQNqVrQNqWRcQqZTcNqWRrQaQ qVrQNaWT\QSQYXQTNYVXWYNrWsVTccQ ®nWagcQNegegrNrWeWXrVN\WTcQTNqWRZO YVaTQrNrWTVgRNrWYWeQsNaWT\QSQYXQT eQTcrZTcNqWRcQqZTcNSWaZrQYQTNYVaO rQsQNXWRQr]NaWaqWeQNYVaTQrN\VNmVQeQ YVXWYNSWrQuQYNYWRqQTcNXWNàQXQRYQpN`VXWY TQrNiQTcNrZ\QsN\VaZeQVNXWaQRVT ^ãã]²NYQaqQsTiQp \VSWRgeWsTiQNSQ\QNSWTWRqQTcQTNnWTVT k[VTccZl]²NZ_QRNãQÆsRZ\VTNXWSQ\Q [QTQ_WRN`VaNmnn]NÈZaQ\V]NaWTiQO kÀÁÂÃlNrgRWNSZXZeNâÁpáá]NrWYWeQsN[VTcO ³´µ¶·¸¿¹º»¼½¾¿nWeQrQNkÀÁÂÃlp YQXQTNQTQXNQrZsQTTiQNVYZNQXQTNrWcWRQ cZNkÀÂÃlNcQcQeNaWT\QSQYXQTTiQ oQNaWTiQYQXQTNYQXNaQrQeQsNaWrXV qWRcQqZTcNYVaTQrNoT\gTWrVQNrWYWeQs XQRWTQNrWaZQNSWTWRqQTcQTN\VSWTZsV YWReQaqQYNqWRcQqZTcNYVaNTQrVgTQeNiQTc aWT\QSQYXQTNYVXWYNiQTcN\VqWeVNrWÆQRQ SWTZaSQTcNiQTcNSZeQTcNXWNVqZNXgYQp rZ\QsN\VaZeQVN\VNqQuQsNQrZsQTNßVe SRVqQ\VpN®nQaQNrQ_Q]NaWrXVNãQÆsRZ\VT ãQÆsRZ\VTNQXQTNqWRcQqZTcNSQ\Q [QVbQRpN,-º../´¿XWeQsVRQTNfeQYWTNVTV aWaqWeVNrWÆQRQNSRVqQ\V]NVQNYWYQSNqWO SWaZrQYQTNeQYVsQTNSWaQVTN\VNàQXQRYQ] \VSQTccVeNXWNSWaZrQYQTNYVaTQrNÄQRZ\Q RQTcXQYNXWNàQXQRYQNYQXNaQrQeQsp²kÊËËl


456678 5

0123

tuv!"wx#"yz$%{!%|}##&|"'w(~)*&+z,-€&.€/0('/1w*2*vz3yz€yzwt‚ƒ„yw…x†

0(')/3*1&43142&)(3.*1*352*3&6(7*1/8 9/)3*:&;<=>?&"@/&,*31A:A&43142&)*:42 :(0*5*/&:*7*8&:*14&2*3./.*1&6(7*1/8&,/35A %.*3&6*.*&)4:/)&.(6*3B&"@/&,*31A:A&:**1 ./1()4/&4:*/&)()/)6/3&6()*/3&9/)3*:&;< =>&0('7*1/8&./&-*6*35*3&C?&,(3*D*3?&,(3/3 E=FGHI?&)(35*24?&:4.*8&)(35(1*84/ 2*0*'&2(1('1*'/2*3&2740&"'()*&+,-&43142 )(35A31'*2&./*&:(0*5*/&6(7*1/8&,/35A %.*3&./&)4:/)&.(6*3BE1'/0433(J:I

KLMNOPP\]X

 1

KLMNOPQRSTRUVNLUWUXKSQUYZ[

^_ `a b_ c d e f d _ gh i j h kl m n o m d _ a i p q f _ r s m i m ‡ˆ‰Š‹ŒŽ ‘Ž–˜‘ŒœœŽ Œª’–”˜Œš’œŽ‘ x~àáâwã…äㆅäã~

‘’Ž“”• ‘‘“ŽŒ‘’•Ž‘š•™”• “’–—–˜Œ—’—˜•™™˜ ™’œ©Œ“’‘˜•Œ•™ŒŽ™ ^åæçèéêëìíìîëéïéîðçèíìëé š™˜Œ“’‘˜• ž˜”’•œŒž’•™•Œ–’šŽ—• ñçîðìéòéîóôõ –’“”š›œŒ•™ ¦§¨Œ˜—ŽŒ‘’‘š¸Œ—˜‘Œž˜ ^åðö÷çøíìîùúéèéîé÷éú ž˜˜ŸŒš’–‘ ““•Œ—–Œ”œ–’‘’• —˜‘ Œ¡’•¢“˜• ¥’”Ÿ˜•Œ”›‘“’—˜–˜Œµ¡² ÷éêûìòîüìîòçýçòîóíìéî÷çèëúñé —’–’šŽ—Œ‘’•ž˜ ‘Ž–˜‘Œ®¯°°±®¯°®Œ‘’‘š’˜”• ^åþç÷éûîéñéøîëçè÷éÿéøîüì •™Œ“’‘šŽ”—˜• Ÿ“•Œ”ŸŽ–Ž–Œ“žŒ”˜“’ •ž˜œŒž•Œ“’£›¤ §˜‘•–Œ³’•˜›Œµ•ž›•’–˜Œ˜—Ž Œµ æéø÷úò ‘Œ“’‘˜•Œš™˜ ˜•™˜•Œ‘’‘“’–’‘šŸ”•Œ™’œ ^åþéñîûçèíöéòñéøîëéñéò ”œŽšŒ•™ ŽŒš™˜Œ—˜‘Œ”’š•™™• ìñú÷îñöêûç÷ìíìî0ð1îé÷éúî021 ž˜š’œ•  ‘–”—Œ¥•—ŽœŒ‘Ž–˜‘ ¥™˜Œ¦ŸŽ ž’“•  §˜Œ¨Ž™›Ÿ›©ŒŸœ ¹´‘š˜–˜Œ–©Œ‘Ž–˜‘ ³’š’••Œž˜Œ‘Ž–˜‘ŒœœŽ© ˜—ŽŒ“Ž•Œ‘’•ž˜ ž’“•Œ‘’‘š¸Œ¡’–˜šŒŽ  —™’—Œ–Œ‘’‘š¸Œ—˜‘Œ”’ —Ž™–ŒŽ—‘ ³Œ“’•–•Œ˜•™˜•Œ‘’‘¤ ´Êˌˎ“©ºŒ““•  •™ŒŸŽ– š’˜”•Œ™’œŒš™˜Œ—˜‘Œœ™˜©º ª’•ŽŽ—•©Œ²–”Œ³Žœ—• ž˜’‘š•Œ–— ”—•Œ”’“žŒ»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ ´™Ž•™Œ‘’‘˜œ˜”˜Œ“’œŽ•™Œš’– ‘’•ž˜Œš™˜•Œ—˜‘ ³’•˜•Œ¶®È±É·  š’“’–—–˜Œž˜Œ”›‘“’—˜–˜ ¡’–˜šŒ¥•—Žœ  ´‘š˜–˜Œ¦§¨ŒžœŸ —’—˜•™™˜Œµ•ž›•’–˜ Œ³—ŒŸŽ– ª’–”˜Œ—’œŸŒš’Ÿ–˜œ –’–Ž—ŽŒ•™Œ¸ Œ«’•™• š’‘˜•Œ—•“Œš’š’“ ‘’‘“’–’‘šŸ”• ‘’•ž˜ŒŽ©Œ¡’–˜šŒš’”’‘¤ “’‘˜•Œ–˜•™©Œ¡’–˜šŒš’Ÿ–˜œ —›£˜ŒŽŒ”›‘“’—˜–˜ “—•Œš’œ™Œž˜Œ”›‘“’—˜–˜ š’žŒž˜Œ““•Œ—–Œ”œ–’‘’• «˜¬˜–˜Œ­—‘Œ®¯°¯±®¯°°© •™Œž˜˜”Ž—˜Œ”œŽš¤”œŽšŒ—’š˜” ”›‘“’—˜–˜Œµ¡²Œ‘Ž–˜‘ŒœœŽ ŒÌ˜” ˜Œš’œŽ‘Œ“Ž–Œ¢“˜• ´–˜©Œ¡˜œŒ´ÊË Œ§’•—Œ¦§¨ –˜—Ž–˜Œž•Œ”›•ž˜–˜•Œœ’š˜Ÿ —’–’šŽ—  –•™—Œ‘’•™˜•™˜•”•Œš’‘˜• š˜”©ŒšŽ”•Œ—”Œ‘Ž•™”˜• ¡’ž˜”—ŒŽŒ”›‘“’—˜–˜ ž˜Œ•™Œ—’–’šŽ—Œš’–‘ ¡’–˜šŒ‘’•’‘“—˜Œ¼¿ÀÀͼοÏÇ ”–—Œ”’žŽŒ—’–’šŽ— ¡’–˜š  šŸ”•ŒŽ  ‘’‘š’˜”•Œ”’–’‘“—•Œš™˜ ¹³Œ˜•™˜•©Œ–’—˜ž”• ³’œ‘Œ‘’‘š’œŒ¡’–˜š© ²–”Œ³Žœ—•Œ´™Ž•™Œš’œ™Œž˜ ¡’–˜šŒ‘Ž–˜‘Œž’“•Œš˜– ¦§¨Œž˜”’•œŒ–’š™˜Œ“’‘˜• ”›‘“’—˜–˜Œ—’—˜•™™˜Œ¡³³µ© š’“’–—–˜Œ•™Œœ’š˜ŸŒš˜”Œœ™˜© “’”’Œ”’–Œž•Œ—”Œ“’•Ÿ µ•ž›•’–˜•Œ¡’‘˜’Œ²’™Ž’Œ¶µ¡²· –’—Œž“—Œš’œ™Œž˜Œ´Êˌˎ“  “Ž—Ž–Œ– Œµ—ŽŒ–’‘”˜•Œ—’œ˜Ÿ— –—ŒŸŽ–Œ˜–—˜Ÿ—Œ”’• ‘’•™œ‘˜Œ¢’ž’Œ”’“œ©Œ–— ‘’‘š’œŒ§˜‘•–Œ³’•˜›Œž˜ Ž•‘’•Œ´œ¤¨”ŸšŸ©Œª’˜ ,%-"6+&)(3*31/&2*0*'&.*'/ 1(31*35&2A)6(1/:/&D*35&*2*3&0('547/' — œ  œŽŒž˜Œ¡œ’–—˜•  )*3*@()(3&)(35(3*/&1/)&)4:/) 3*31/B ¦œŽ“Ž•Œž˜“’”˜”• .(6*3?&7*8D4&9'/&#45'A8A&0(':D424' (':*)*&9/)3*:?&79# Ÿ   Ž –Œ˜–—˜Ÿ—ŒŸ˜•™™Œ—˜™ 1(1*6&.*6*1&0('*21/8/1*:&0(':*)* )(35*1*2*3&1*2&)()/7/2/&2/*1 Žœ•Œž•Œ—”Œš›œ’ŸŒ‘˜• 9/)3*:&,(3/A'B&,(@*2&,*014&E=9GHI 284:4:B&*5/3D*?&0('7*1/8&2('*:&.*3 š ˜•™™Œ”Ÿ˜Œ”›‘“’—˜–˜©Œ˜ 7*74?&/*&1(7*8&0('5*0435&6(7*13*: :()*35*1&1/355/&*.*7*8&8*7&41*)* Ÿ ••™”œ• ŒµŒ—’œŸ

,,+&1*8*6&2(.4*&./&$*2*'1*B D*35&0('6(35*'48&0*5/&6'(:1*:/ ‘’ š’™šŽ•™Œœ—˜Ÿ•Œ—˜‘Œ–’” ,**1&/3/&:*D*& A24:&./&1'*/3/35 6'/0*./&.*3&1/)B ̎•˜©Œ–’š’œŽ‘Œœ™Œ—’”Ÿ˜Œ—˜‘ *)6&E9CI&9/)3*:&,(3/A'&.474? +*&643&(355*3&./64:/352*3 :()0*'/&)(343554&6('2()0*35*3 6(74*35&+3.A3(:/*&./& /*7*&"&== ‘’œ¸•Œ¡’–˜š›©Œ°ÐŒÌŽœ˜Œ–˜œ‘

(':/0*&D*35&)()6(':/*62*3&1/) 3*31/B& *35&)(35*14'&:1'*1(5/ ‡ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÒÑØӋÔÚÓÛÑØӋÜÚ 43142&)4:/)&.(6*3?&4 *6&6()/7/2 )(358*.*6/& /*7*&"&*.*7*8&1/) ¨Œ—”Œ‘’‘“’‘–œŸ¤ 3A)A'&64355435&:*14&./&1/)B 6(7*1/8B&,*D*&.*3&6()*/3&7*/3&8*3D* ”•¦§ Œ ” › ‘“ –˜Œ•™Œ”• !(34'413D*?&*21/8/1*:&./&9/)3*: )(3@*7*32*3&*6*&D*35&./)/31*&6(7*1/8 ž˜˜”Ž—˜Œ¡’’–—˜˜ š –˜‘Œž’“• )()0('/2*3&2(431435*3&0*5/ 43142&./7*242*3&./&14'3*)(3&3*31/? ¥™˜•©Œµ•ž›•Œ‘Ž ’ – ˜  •Œ¡’‘˜’ 6()*/3B&,(7*/3&8*'4:&0(':*/35&:( *'* @(7*:3D*B ’™Ž’Œ¶µ¡²·Œ—ŽŒµ•ž›•’–˜• :(8*1&43142&)(3@*./&D*35&1('0*/2 !(:2/&0(5/14?&/*&1(1*6&A61/)/:1/: ² 0*5/&0*35:*?&9C&.*6*1 6*.*&9/)3*:&+3.A3(:/*&./&*@*35& /*7* ¡’‘˜’Œ²’™Ž’Œ¶µ³²·ŒžœŸ ”›‘“’—˜–˜Œ•™Œš˜–Œž˜“˜œ˜Ÿ  )()6('1*8*32*3&2A3./:/&6()*/3 "&3*31/B& *:*73D*?&:(7*)* *5*'&1(1*6&045*'B )(35/241/&6(7*13*:?&1/)&6(7*1/8&1*2 ¹§’”˜—Œµ¡²Œ—ŽŒµ³²© /&9/)3*:?&2*)/&:4.*8&7*35:435 8(31/<8(31/3D*&)()0('/2*3&:431/2*3 –’š’••ŒšŽ”•ŒŽŽ–•Œ– 7*1/8*3& /:/2&6*.*&8*'/&6('1*)*B&,*D* )A'*7&*5*'&:()4*&6()*/3&)()/7/2/ –’š™˜Œ“’‘˜•Œš›œ Œ³Œš˜– *2*3&)*2:/)*72*3&2(0(':*)**3 2(D*2/3*3&)(3*35&./&:(1/*6&7*5*B ‘˜•Œž˜Œ”›‘“’—˜–˜Œ‘•Œ“Ž• :*D*&./&9/)3*:&,(3/A'B&;3142 ,(0(74)3D*?&7*8D4&9'/&#45'A8A •™Œ”•Œž˜˜”Ž—˜Œ¡’–˜š 2(6(31/35*3&0*35:*?&:*D*&*2*3 :(7*74&)(3@*./&6/7/8*3&41*)*&6(7*1/8  ••—˜©ºŒ’œ–• Œ¥’œ™Œž˜Œµ¡² )()0('/2*3&D*35&1('0*/2?&2*1*3D*B 9/)3*:&,(3/A'?&#/7&!*/*'&43142 ŽŒµ³²©Œ¦§¨Œ‘’•—”• +*&)(3*)0*82*3?&2A)6(1/:/ )(3@*5*&5*J*35B&+*&)*:/8&8*'4: — ”•Œ‘’•œ•˜•Œž• )4:/)&.(6*3&@45*&)*:/8&1*3.*&1*3D*B )()6('1*8*32*3&6(' A')*3D*&@/2*  ,(1(7*8&:(2/1*'&:(047*3&0('*28/'?&/* /35/3&)(3@*./&6()*/3&/31/&./&*@*35 ‘’•˜”‘—˜•Œ–’“’—˜Œ“ 0(74)&)(3.*6*12*3&5*)0*'*3

/*7*&"&==&)(3.*1*35B&EJ/.I ž• ÝÞ×Ûß

3|4}w5vw~v„zy}

yy{wツw5y‚vw~ƒ„yzw5vw…z€€‚v}

,%9%-"&)(35*7*)/& (.('*&2(6*7*&6*.*&"6'/7&7*74?&79# :(7*74&)(35(3*2*3&8(7)&*1*4&6(7/3.435&2(6*7*B&9*2 *D*7?&/*&2/3/&)(3.*6*1&@4742*3&0*'4&.*'/& *:('04)/?&D*23/ 7*8D4&C( 8&9'/&#45'A8A?&1('/3:6/'*:/&.*'/&2/6('&C8(7:(* C?& (1'&C( 8B ,*D*&8*3D*&)(35/241/&:*'*3&.A21('&:*@*?&43142 )(7/3.435/&2(6*7*&:*D*&*5*'&1*2&1('2(3*& (.('*&D*35 :*)*B&,*D*&.*6*1&8(7)&/14&.*6*1&5'*1/:&.*'/&:(A'*35 1()*3&./&+355'/:B&+147*8&(3*23D*&2*7*4&643D*&0*3D*2 1()*3?& ('/1*3D*B "J*73D*?&/*&0('6/2/'&0*5*/)*3*&)(35*31/:/6*:/ (.('*&0*5/*3&2(6*7*&*5*'&1*2&)(3/)6*3D*&7*5/B&+* 7*35:435&1('/35*1&2(6*.*&:(A'*35&1()*3&D*35&1/355*7&./ +355'/:B ,*D*&7*35:435&)(35840435/&./*?&1()*3&:*D*?&:**1 :*D*&)('*:*&04148&6(7/3.435&2(6*7*B&/*&643&7*35:435 )()0(7/2*3&.*3&)(35/'/)2*33D*?&2*1*3D*B !(:2/&)(3D*1*2*3&*2*3&:(7*74&)(35(3*2*3&2(6*7*? 79#&8*3D*&)()*2*/3D*&:**1&0('1*3./35&./&7*5*&'(:)/ :*@*B&,**1&:(:/&7*1/8*3?&/*&1*2&)()*2*/&8(7)&1(':(041B *'(3*&)(3.*6*12*33D*&:( *'*& 4)*< 4)*?&/*&1*2 1*84&0('*6*&8*'5*&8(7)&D*35&1('04*1&.*'/&2*'(1&1(':(041B +*&)(3.*6*1&0*'*35&1(':(041&.*'/&:(A'*35&1()*3&D*35 1(7*8&.(7*6*3&1*843&./2(3*73D*B ,**1&/3/?&/*&)()/7/2/&.4*&04*8&8(7)&6(7/3.435&2(6*7*? 2(.4*3D*&./0(7/2*3&1()*33D*B&"J*73D*?&/*&8*3D* ./0('/2*3&:*14&8(7)?&3*)43&:**1&)('*:*&3D*)*3&.*3 A A2&.(35*3&8(7)&1(':(041?&/*&)/31*&./0(7/2*3&:*14&7*5/B $*./&:(2*'*35&:*D*&643D*&.4*&8(7)&6(7/3.435 2(6*7*B&#*31/&2*7*4&)/:*73D*&04148&7*5/?&:*D*&1/355*7 0/7*35&:*D*&./*&43142&./0(7/2*3&7*5/?&1414'3D*B

/6('& (1'&C( 8?&2*1*3D*?&0*82*3&:()6*1&)('(2A< )(3.*:/2*3&*5*'&:()4*&6(3@*5*&5*J*35&)(35(3*2*3 8(7)&6(7/3.435&2(6*7*B&,(7*/3&)*)64&)(354'*35/ 0(314'*3&./&2(6*7*?&8(7)&1(':(041&1*2&0('0*8*D*&0*5/ A'*35&7*/3?&2*'(3*&1('04*1&.*'/&2*'(1B&EJ/.I

TLUMXVURULQLUZWUP

tribunjogja-28-08-2012  
tribunjogja-28-08-2012  

Tribun Jogja Edisi 28-08-2012

Advertisement