Page 1

gh jktkXkZ

—˜™š

˜—š“¢Ÿ—“Ž“ ¡ £š‡¢Š™ —š Ÿ Ÿ—š

jkfYkZ]^k[Y

“‰ ”Œ • ‘ • ‰ – —˜™š›œž ‡ˆ‰Š‹‰ŒŠŽŠ‘’‘

XYZ[[\]^_Z

`a]bcdcXecf]gh`i ``]djklkf]`mia Z_]nopqrkj\Z]i

f^] ` s hhh `s tkZ[[kZkZ]f^]gpshhh

yz{|{}íä~|í€{‚ƒ~}„…†

]dXd]hgumvu`gghhhw]hgumvaauopu]cxr]g`n

ËÁ·ÌźÍͼηÃÌ·¹Ìº¹ ~ì4åç²íêææí54¯éï Ϻм·ſѷ¼Òź̺¹ y4±4¯í}´åí†4ëëåç±

å-!-R#/ ,54415C=3@ 167D7CC; A57A13 8565272 D5@747C16A23A +913416< ,7A1616 B6A@18 =76AD916#D1<1 C3614 @747C16A23A Bå!#R185A#25/ VD#<3#07661 +9532<3#'6<QQ= BC1<378: -1;D;3C1E: ;1681=: B1@C7#>TU*V?W

æçèéêèëìíîñïðèìñìøôõ7 32ó52ÿóöø÷25û óøýýûóÿø1ø7 ýõ÷û15ö2úó0õ÷ù2óøýýûø÷ù2òó6û7 ùùóýûû114ûóüø15û1óýõû0û1 1õ0õ÷÷4óÿøÿôõö÷2öû1óü2ù214û øöú0ùøú2óúø÷2û0óöûý2óÿø1üû0û÷ ôõöû1óþû14ûóû1÷2ö óÿøýû217 021 ó9öþ2ù14ûóøýýûóÿøùøôõ÷ öû1óõ5ûóÿûÿ0õóÿøùøôõ÷ 52ÿóöø÷25ûóüø15û1ó021óõù7ùý

ÿøüûý2óøÿûúó ó9óôûÿøúóöø7 þ12óÿøùõ0ûöû1óÿøüûý2 õöó÷û4042üû ó64û1ÿûù øÿûúóöøüõûóþ1ü1øú2ûóÿøýûýõ2 ûüûó0øù÷û1ü215û1óø21ûýóü2 ûôû15óôõýõó÷û15ö2ú ó øôøýõÿ7 ÷ûü21óõ11ûó þø2öü2 ó ûô7 14û ó5û1üûó0õ÷ùû ó9155ûóùû7 ÷õóùúùõ óøýýûóôøùÿû21ó÷û17 ÷ûÿûúÿ4û1ó95õ15ó û0õ÷ù

0ûóöø1ûýóýøýûþóõ1÷õöóÿø15û7 ÿøùøôõ÷óøÿûúóüø15û1óÿø15û7 ýûþöû1ó0øÿû21ó þû2ýû1ü óõ7 ýûþöû1óùøöû1óúø1ø5ûùû óøùù4 úû1û1óû15ôûÿùõ150þû1óüû7 915ù2ûû1úÿ2ö4óûùû1üû ýûÿóùõôôøùó5ûÿøóü7õù óõù7ùý õûùü2

õù7ùý

ø÷øýûþó÷øùúøö7úøöóÿø7 øôøùþûú2ýû1óøýýûø÷ù2òó212 15õÿ0õýöû1óÿøüûý2 óþ1ü1ø7 ÿø1ûûôóöøþûõúû1óûöû1 ú2ûóöøÿûù21óúøÿ0û÷óÿøùû157 0ùøú÷ûú2ó÷õ155ûýó0õ÷ù2óþ1ü1ø7 úøöóöøó0ú2ú2óöøüõû óÿø157 ú2ûóü2óûùø1ûóôøúûùóúø0øù÷2ó ó9 5øúøùó22ø÷1ûÿ óøÿ2021óöýû7 ôûÿøú óþ1ü1øú2ûó÷øùûöþ2ù úøÿø1ó0øùýøþóÿøüûý2ó÷ø÷û0 öûý2óÿøùû2þóÿøüûý2óøÿûúó÷õ157 ÷õû1óùõÿûþó64û1ÿûùó4û15 5ûýó0õ÷ù2ó ó9óôûÿøúóü2 ÿø15õÿ0õýöû1óõöóøÿûú óõ ÷ûöþ1óÿû÷þûú2ÿû ó þû27 0øùûö óüû1óõõó0øùõ155õ

ýû1ü ó0ûüûóõ00öóû÷ûúó1ûÿû ò34567895ì6 6ûù2ûóù2ú÷21ó1õý2û1÷2

øüû15öû1ó0øùõû15û1 3ûýûÿó0øù÷û1ü215û1ó212 ÷2ÿó7õýóö212óÿø1øÿõ2óûýû1 øýýûóôøùÿû21ó÷ûö÷2úóü2ó52ÿ ÷øùûýóýýúóöøóôûôûöóúøÿ2ø21ûý öøüõûóüû1óöø÷25û ó øùýøô2þó2û ûôû15óúø0ûöóôýûó ó9óôûÿøú ÿûÿ0õóÿø15û÷ûú2ó÷øöû1û1 õ0ùý ó øôûôóôûùõüûó6õüûó5û7 0ú2öý52úóúø÷øýûþóöûýûþóÿõ7 üûþóü2ó52ÿó0øù÷ûÿû

žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª ©«£¬©­

/çè012òí2îë 95õøùóôøùþûú2ý íîñïðèìñì6û17 ÿøýø0ûúöû1ó÷ø17 þøú÷øùó32÷4óôøùþûú2ý üû15û1óý2ó4û15 ÿø1û5ûóöøû15öø7 úû15û÷óöø1û15 ùû1óó÷2þûüó ÷ûü2õÿ

úø÷øýûþóÿø1øù2ÿû 6ø1ûÿõó9ùúø1ûý ôýûóüûù2óõÿ0û1 üûýûÿóýû1õ÷û1óùø7 öø0ûýûó 6ûù÷21 ÿ2øùó+øû5õø ó ûô÷õ 3øÿ2þøý2ú

ùúùõ ó32÷4ó÷ûöó÷øù7 ôýó2÷õóÿøÿ7 ôø1üõ15óúø÷øýûþ ôõû÷ó6û1þøú÷øù ôøùþûú2ýóÿø15ûýûþ7 2ùõóúøÿûö21ó0øù7 öû1ó6øù2ûÿó+1ü1óüø15û1 û4ûóü2ù2 óûüûóÿø12÷óöø7õù

úöùó÷øýûöó7ý

9ýûùó÷ø5ùøüóôøùþûú2ý 8ûú2ýó212óõöõ0óÿøÿôû7 ÿøýø0ûúöû1ó÷øÿôûöû1óúø÷ø7 155ûöû1óöûùø1ûó32÷4óÿûÿ7 ýûþó0øÿû21óûúûýó 0û14ý 0õóÿø1û5ûóùøöùóù00ó0øùúø1 ÷øùúøôõ÷óÿø15õûúû2óôýû öøÿø1û15û1óü2óöû1üû157 üûù2óõÿ0û1ó221ø1÷óÿ7 14û ó øýû21ó2÷õ ó÷ûÿôûþû1 0û14

÷25ûó021óÿøÿôõû÷ó32÷4ó1û2ö ûý2ó212 ó5ûû15ó7 üõûó÷215öû÷óöøó0øù215öû÷ 2øþó 66øú14óÿûú2þóûÿû1 öøüõûóüø15û1óÿø15ýøöú2 öûùø1ûóôýûó÷øÿôûöû1ó÷ø57 ýõó021 óû÷ûõó÷øù÷2155ûýó÷25û ùøüó5û5ûýóÿø15ø1û2óúûúû7 021óüûù2ó9ùúø1ûýóü2ó0õ1ûö ùû1 ó û4û15 ó32÷4óþûùõúóöøô7 öýûúøÿø1

ôýû1óýøû÷óûöú2ó þøóûý7 øôû5û2ó÷õû1óùõÿûþ ó32÷4 ÷÷ó0ûüûóÿø12÷óöø7ýù óôý õ155õýó÷øùýøô2þóüõýõóôøùöû÷ ôøùûûýóüûù2óöøùûóöøùûúóûö 5ýó4û15óü220÷ûöû1ó øù52 2ýúþøùøó4û15óÿøùøôõ÷óôýû 95õøùó0ûüûóÿø12÷óöø7ù

žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª ©«£¬©­

®é¯é°é±í|²³²´íµízïëì±éë !-+!)!*S)!Bå+FB#+BB

¤ž¥w}€¦€§~xz¨w~§z|©z~ª~¦z¨~…‡ª‡z«€…~¬w¦©z«w…~­~x

*çê*êëìíîñïðèìñìøùõúõþû1 ù2ÿô óüû1ó112øóöõùóúøù÷ûóü2ÿ Ï£ ¬ £ ¾ £ ¢ © ¬ £ § ¨ ¢ ¦ § ¨ © ¾ ½ § ¨ ¢ £ § © ¢ À   ¬ £  0øûþóü2ó+øÿôû5ûóøÿûú4ûùûöû÷û1 ûý0

ýûúóþþ9ó+û0ûúóûý0 ó õýûøú2 Ľ , 5-59 ì .56 ¾¦ª¦¬©ª ¾£¬£©¥£¨½£§©¥ ¬£ª£§¨§Ò£Ì øýû÷û1 ó ûô÷õóùúùõó0õöõýóù0 ý0 øùõúõþû1óü2ûûý2ó21ú0øöú2 þ 9 ó øõÿýûþóùõû15û1óöû1÷ù ûýû0ûúó ù2óûÿõ2óüûù2óôýöóöøóôýö ~5{|í y~5y€{ … ü2ôûöûùó1û02ó4û15óöûýû0 óø0ûýû üû 1óÿøÿøù2öúûóúøý7úøý ó ûû÷óÿø1ø7 <LM=>K?JK +û0ûúó ù2óûÿõ2 óôøôøùû0ûóú202ù 15öóöøóúøýóÿ2ùù2óûý2ûúó8øùÿû1

úøù÷ûó÷õõþó0øÿôøúõöóúøÿ0û÷ó÷øùø7 ùøú2ü22úóöûúõúó0ø1õù2û1ó4û15 ôûöóü2óüûýûÿ üûýûÿ óÿøÿôõû÷ó0ûúõöû1óýù2óüû1 ùø52ú÷ùûú2óþ2155ûó÷25ûóûÿóöøÿõü2û1 ÷ø15ûþóÿø1üû0û÷öû1óóúû1öú2 óûýû7 0ø1ûùû

÷þó4û15óôøùüû÷û15û1óöøúõý2÷û1 5øùôû15óôûùõóô2úûóü2ôõöûó0ûöúû 0ûúó4û15óü2÷øÿû12óø0ûýûóøûÿû7 ôøùôû15 ÿûúõöó5õ1ûóÿø15ûÿû1öû1óú2÷õûú2 ûúõöû1óýù2óü2ôû1÷õó ÷þóÿøÿõ7 1û1ó+û0ûúó+õ÷øùó ü215óû1üõ15

õ÷ûÿûó ü27 3ûù2óüûýûÿóúøôû52û1óûù5ûóô21ûû1 öõýóÿõ1üõùó0ûùûó1û02óöøóúøý7úøý õú÷ùõóÿø1üû0û÷2ó1û02ó2÷õóôøùûüûóü2 5øÿôöó0ûùû ÿøýøÿ0ûùöû1óôû÷õóüû1óôø1üûóöøùûú øôû52û1ó0ø1ûùûóÿõýû2óô2úû 1û02óüûù2 öøóûùûþó0ûúõöû1óýù2

ü2öõûúû2ó0øùú1ø2ýóýùøúóûý0

žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª ©«£¬©­ òêêëìíîñïðèìñì õûúû1û öû1óüû1ó÷ø0õöó÷û15û1óÿø7 %012343632370143788 û û ÷ ó 2 ÷ õ ü2óûõýûóùøö÷ùû÷ó÷ ó ý ù2ûþóüûù2óÿûþûú2úûó4û15 934 2 93 3 û ö ú 2 ó 0ø ÿ7 & 1 3  1  3 û÷ø15 óù2õþ ó ûô÷õóùúùõ úõüûþóôøùõôøýóü2óüûýûÿóûõ7 0123430133311 1 1 312 37 ôûöûù û1 úùø óÿû÷õúû1óÿûþûú2úû ü2÷ù2õÿ

3331 33 33333 3233 ÿõý û 2 ó ÷ ø ù 7 ô øùöõÿ0õý óÿø1û1÷2öû1óöø7 øý2ÿûó÷öþó÷øùúøôõ÷ 1 3 3377 4333333 9 ãԟÃâé Ê ¤£ ¢ Ò £ ¡ £ ª £ À £ § © á 9 Ê ã © Ï  ¬ £ ¢ © Ö Ö Ä £ ¡ ½ © Ô£ ª £ ¢ ¢ £ ¡ © ½ § ½ © ¾   ¡ À £ ¤£ © ª £ ¬ ½ © À   ¡ Å £ Ä ½ û ü2

ó902 üû û15û1óý2ÿûó÷öþó0ûý215 ôøùöõÿ0õýóõ1÷õöóÿø152öõ÷2 3 3233433 ¤¾¿£§¨Á©Ê£¬¿¾¿Á©¼¦¬£Î ¢½©Ë §¨¨£¡£Á á ¥¡¦£¡½Á©ª ¤¦Ä½£§©Ã¨¦¢À¦¢Á©Ä£§©¼ ¾À ¤Û 0÷ ôøùöôûù á¦Á©¾È£ 0õý øùóúûû÷ó212 ó4û2÷õóÿû17 ûûùûó0ù5ùûÿó"!!#!$%! 140123 ©Ä½¨¦§Ñ£§¨ ¥ ¡Ì©Ø¤¦¤§Ò£©Ä½¾½Ñ¦©ª À½Ä£ª¾¦£¢£§©¾£¡£ ÷û1óû ÿøýûýû0 £ª¢£½§©ªÒ£ ©¡¢¦¦¢Ä¦£Â£©¥§ ©¡¿¦¬¬ £Â§¨©¾Û¦£¬£¡£§¨©Î£ 0ùøú óõúõøóûýýû &'!()ó4û15óü25øýûù 436323731 ¨£§Ò£Ì Σ¡¨£©¥½§££§©À ¡Â£Ä£¾©ª¿§Ä½¢½©¾ §Å£¡£Ì ôõôøù1õù ùõû15 Ï ¡¦¢¦Â£§©Ò£§¨©¾ Ñ£Â©¼£¥À¦©á¡Üä: 31 733 óûöûù÷û óö úøôû5û2óöø52û÷û1ó0ûÿõ157 ÜÞã ¼££À©½§½©À¿À£¬©¾ §¨Â¦§½©9£¾£¢©Ê£¬¿¾¿ üüóó3þ 2133 3 ö2óø÷õû öûúóüûù2ó÷25ûóþûù2óùû15öû2û1 ¾£¨½©À ¡Ñ£À£À©ª£¬½©ª Ûä©¢ ¾£§Û £Ä£©ßÜ;©¿¡£§¨Ì©¼ ¥£§Ò£ª©ÜÞܩĽ©£§À£¡£Û 2 ó9ôùûþûÿó ûÿûüóôõ7 ûûùû ó3ûýûÿóúøú2óü2ûý5 Å£§¨©ÞÝÜßÌ §Ò£©¥ ¡¢À£À¦¢©À£Â£§£§©À½À½¾£§©Ï Å£¡½ ô ' 0132714 øù1õùóû÷ø15 óôû1ûùóùû17 ôøùúûÿûó÷ûû óöøý2ÿûó÷7 Ï  ¡ ¦ ¢ ¦  £ § © Ò £ § ¨ © À   ¡ Û Ê £ ¬ ¿ ¾ ¿ Á © Ï  Å £ ¡ ½ © Ÿ  ¬ ¿ ¾ £ Á © Ä £ § © Ê ¿ ¬ ¡   ¢ © Ê £ ¬ ¿ ¾ ¿ Ì 1 3 1 3 óüû1óÿøö÷ùó12øùú2÷ûú öþó÷ûöóþø1÷27þø1÷214ûóü27 ţĽ©Ä½©¾ §Å£¡£©Ò£§¨ 43714 23 ùûÿûü21ûóûöûù÷û ó912øú ôõû÷óöøô215õ15û1óúûû÷óÿø17 ¥ ¡¬¿ª£¢½©¢ ª½À£¡©äÝÝ 143 314 žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª ©«£¬©­ û ûúøüû1

ûûôó0øù÷û14ûû1óúû15ó0ùø7 ª¤©¢ ¥ ¬£Â©À §¨¨£¡£ 01234363237 øö2÷ûùó0õöõýóù ý0 óý2ÿû úø1÷øùó4û15óøùü2ö ó û÷õóü2 ÷öþó÷øùúøôõ÷óÿøýû15öûþ û1÷ûùû14û óúûû÷óÿøùøöûóü27 üûù2óùøö÷ùû÷óÿø1õõó5øüõ15 0ûöúûóõ1÷õöóÿøÿ2ý2þóÿûõ 9õü2÷ù2õÿó÷ óø52÷õ ûü2óú2û0ûóü2óû1÷ûùûóöøý2ÿû )032 4 17934 2 1433 ûöû1óÿøÿûúõö2ó021÷õóÿû7 ÷öþó4û15óûüûóü2óúûÿ0215 1 73713 úõöóûõü2÷ù2õÿ óöøý2ÿû14û ö2ù2óöû1û114ûóüû1óû0ûó4û15 3333131 3 ü2ûüû15óù2ôõû1óÿûþûú2úû ûöû1óü2ýûöõöû1óöøÿõü2û1

 3213 3213743237 4 û15ó21521óÿø15ûôûü2öû1 õúõøóûýýû ó4û15óÿø1üû7 1 731 374 ý ø û÷óöûÿøùûóüû1óöûÿøùû 0û÷ó52ý2ùû1ó0øù÷ûÿûóõ1÷õö 13713 24 0 1úøý

ÿøÿ2ý2þóÿûõóûü2óú2û0û

!"#$3 ûû÷óö2óüööóôøùûýû1 üø15û1óø0û÷óÿø15û÷ûöû1

ÿûúõöóöøóûõü2÷ù2õÿ óûýõ7 ÿøÿ2ý2þóûü2ó5õôøù1õùóûû 670+8/-9 @+<+: 1û1óýû5õóýûûúóÿ2ý2öóôû1ü ø15ûþóÿø155û1÷2öû1óôû17 ýø5ø1üûù2úóõøø1 ó ûù ó9ýûúû114û óûýýûóÿø1û7 óÿø152ù2152óýû157 ûôóø1÷ø15 óúõûúû1û14û *+,+(91 7 143389 4 450/8+09 331632370143788934 2 ./0+-1223 öûþóÿøùøöû óûö! ûüøÿ7û4øÿó÷2üûöóúø0øù÷2óü2 32237337337 4+05,53 4 û15óûöû1ó1û2öó0û155õ15 ûöûù÷û ó5õôøù1õù14ûó0õ7 433 321 343237 670+8/-9 öø üû÷û15û1óÿøùøöûó0õ1 4 + < / = , + < / 23 343 69;>?+;> 6/0+:+; ÿø1üû0û÷óúûÿôõ÷û1ó÷øù2û7 žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª ©«£¬©­

|4±4´í4ëð4æíæå‚7í®é¯ïë8é

¶· ¸ · ¹ º ¹ »· ¼ ½¾ ¿ À Á ¾ ¿ ·ÃÄ·ÅƼÇÈÉÈ»ºÆ¼Êú¹

R)!&'B*&!$'!)!( !-

ABCDEFGHIJKL

ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ ÞÔ×ÜÛßÜà A

+å!

ؼËÖ Ï£§Å §¨ È£À¦ áâÏÈã©Ê ¤¥£Ò¦§ áäÜ㩩£Ľ¡©Ä£¬£¤ á¿¡¦¤©Æ¿¡¾¿¡£À  ¢¿Ñ½£¬©È ¢¾¿§¢½Û ¥½¬½ÀÒ©áƼÈã Ï ¢ Å£ÂÀ ¡££§ ¼¿¢½£¬©áÏ ¢¿¢ã©ÕÖÙ ¥ ¡¢£¤£©Õ½§£¢ ¼¿¢½£¬©Ä£§ ¾ ¡Î£ª½¬£§ ¾ §¨¦¢£Â£©ÕÖÙÁ©©Ä½ «¿À ¬©ã£¢¾£ÑÀÁ ¼ À¦¡£§Á©¼¬ ¤£§Á žŸ ¡¢£¤¥¦§¨ ª ©«£¬©­

®¯ °¯±³¸¹ ²³¯º» ´µ¶· È §½©¼¦¢£§À½

¼ ª¡ À£¡½¢©Ó©Æ¦¢À¿¤ ¡ È ¬£À½¿§¢Â½¾©Ô£À£Â£À½©É¿¨Å£

¼½¬£ª£§©ª½¡½¤©¬£¾¿¡£§©ª ¨½£À£§©¾ ¡¢ ¿¡£§¨£§Á©¬ ¤¥£¨£Á ¾ ¡¦¢£Â££§©Ã§Ä£Á©Ä£§©Å£Ä½¬£Â©Æ½À½Ç §©È ¾¿¡À ¡©¤ ¬£¬¦½©Æ½À½Ç § É¿¦¡§£¬½¢¤©«£¡½£§©Ê£¨½©Ë¡½¥¦§©É¿¨Å£Ì©¼ ¡À£ª£§©Í¿À¿©ª ¨½£À£§ Ä£§©Í¿À¿©Ä½¡½©¾ §¦¬½¢©£À£¦©¾ §£§¨¨¦§¨Å£Î£¥©¬£¾¿¡£§Ì©Ï½¡½¤©ª  À¡½¥¦§Å¿¨Å£Ð¨¤£½¬ÌÑ¿¤©£À£¦©À¡½¥¦§Å¿¨Å£©Ð©Ò£Â¿¿ÌÑ¿¤Ì

äåæåçèé êåëìéëíîïëðé

vwxxyz{x|}~y~x~z€x€}‚~xzƒ€‚€zƒw}„€|€…z†‡zˆ~‰wxz†‡zŠ}y

‹ŒŽŽ‘’“”•––‘—˜“™š‘š›‹“”œŽ”–

MNOPQRSTUVTWPRXYOYZR[NURXNOR\]N]PRSNUY]PN ^MNZTUOYZ_NZ`aRbTUUcRdU[WNcNUNRZTQYUeYWONU fYOYRfTWgY[YQRhiRMNZTURhiRjWckRlTQYUeYWNURfYOY PUPR[PQYUeYWONUR]TeNWNR]T[TW_NUNR[PRmiOiRnYOY oWNZT[PNRliU[iORdU[N_RSNQQaRpNONWVNRqTQNVNUa qNfVYR^rstru`k

ñòñóôõöõó÷øùúøôõ÷óûüûýûþ õöõó212óÿøùõ0ûöû1 öõÿ0õýû1ó÷õý2úû1ó3ø114 ôõöõóöø÷õõþóúû4û óöû÷û úøýûÿûóÿø1üûÿ02152ó6ø17 3ø114óúûû÷ó0øýõ1õùû1óôõ7 ÕÖ×ü©Ê ¡¾¦¢À£ª££§©Ø¤¦¤©Ï£¥¦¾£À §©Ÿ£§À¦¬Á©ÕÖÙÁ ÷ ù2ó8õöõÿóüû1ó896 ó9ÿ2ù öõ ó4û15óü2þûü2ù2 óû1÷ûùû ¥ ª ¡Å£¢£¤£©Ä §¨£§©ŸÊÃÕ©ÕÖÙÁ©¾£Ä£©À£§¨¨£¬©ÚÛÜÝ ø4û ÿúõüü21 ó4û15ó÷øýûþ ýû21 ó6ø1÷øù2ó9ÿ2ùó 4ûÿ7 Õ ¢ ¤¥ ¡©ÞÝÜß©©¤ §¨Â£Ä½¡ª£§©Ô¿À½à£À¿¡©Ó©Ô£¢Û ü20õôý öûú2öû1óôøùôû5û2 úõüü21 óû155÷ûó12÷óøùû À ¡©Ê §¨ ¤¥£§¨£§©Õ½¡½©Ï½ª½©á©â½Å£Ò£©Ä£¬£¤©£Ñ£¡£ ÿøü2ûó2ÿû úûóüûýûÿóüõû ùøú2üø1ó2üû15óø15ûû7 ¾ ¬£À½Â£§©ŸÖÔËãÏ©Ê §¨ ¤¥£§¨£§©Ê ¡¾¦¢À£ª££§ ÷ûþõ1ó÷øùûöú !!"#$%&'(!)*+)',-#.!(!)+! þ2ù ó ÷ûýóûüûó úû1óüû1óø15ø1üûý2û1óøÿ7 ,(#,!)#/#01234#56278918:#"5 ˣ¦§©ÞÝÜßÌ©ÃÑ£¡£©Ä½¢ ¬ §¨¨£¡£ª£§©Ä½©«¿À ¬©È¿¢¢ ÷õý2úû1ó÷ø1÷û15óöùõ0ú2 óýøÿ7 ôû15õ1û1ó óûö2ý @5=A181#56278918:#!83=#B;18A76<6<;36#':6#<A1=11;C1#6D15#47>261E671=61?6: Ö§©É¬©Ê£¡£§¨À¡½À½¢Á©Ÿ£§À¦¬Ì Ê ¬£À½Â£§©½§½©Ä½½ª¦À½©¿¬ Â©ª¦¡£§¨Û¬ ¥½Â©¢ ¥£§Ò£ª ôû5ûó0ø1ø5ûöóþõöõÿ óýøÿ7 ø÷õûóõúû÷óøýû0ùû1óüû1 @727#FGHIJKLMHFGHNOP:#<3#+Q2Q#,727#R=185<31#SQ6<Q2#'6<19 ôû5ûó0øùÿûú4ûùûöû÷û1óüû1 žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª ©«£¬©­ ý žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª ©«£¬©­ 144:#.121=C1#B541C16:#B1@C7#>TU*TV?W û2114û


/012345673890

`abccde bccdefgbehiejklk`mkneophq

s÷øùwúùûüýþw{ùüýûÿù0 u1ÿ10÷0øw2ù0ùw3ù4üù051

•–—˜™š›œ˜žŸ šœ¡¢Æ§ª±±¬¢¨¤¦¬ª £¤¥¦§¢¬«¬¢®¬´¬¥¢Á¬¦´©²¢·ÍÓ §ª§²¢·Ä¹§¥§¢Í¤¹§°§­¬ª¢Ó¹©¹¢Â·ÍÓà ·°¬´¤ª¢¹¤¹®©¦¬¢¦Äª¥©°´¬¥§¢¨¬«¬¢³¬¹ ·°¬´¤ª¢®¬¯©¢¹¤ª¤¯§¹¬¢°¬¨Ä¯¬ª¢¯¤¦¤¡ ¦¤¯³¬²¢³§¦¬¢¬«¬¢Í¬¯¨Ä°¢º¬ª±¢¦¤¥©°§´¬ª ª§ª±¢«¬ª¬¢¦¬¹¨¬ªº¤¢«¬¯§¢´§±¬¢¨¬¯´¬§ ¹¤¹®©¬´¢°¬¨Ä¯¬ª¶ ¨Ä°§´§¦¢Â¨¬¯¨Ä°Ã¢¨¤¥¤¯´¬¢Í¤¹§°©¢°¤±§¥¡ ÅÓª´©¦¢¹¤¹®¬ª´©¢¦¤°¬ª¸¬¯¬ª °¬´§6¢Âͧ°¤±Ã¢Ê¼È¿¶¢Í¬«¬­¬°²¢¨¤¥¤¯´¬ ¨¤¹®©¬´¬ª¢°¬¨Ä¯¬ª²¢·ÍÓ¢¥§¬¨¢¹¤¹¡ ͧ°¤±¢Ê¼È¿¢«§¢·¬®©¨¬´¤ª¢·°¬´¤ª¢¬«¬ ®¤¯§¢®¬ª´©¬ª¢¦Äª¥©°´¬¥§¢´¤¦ª§¥¶¢·¬¹§ ÈÊ¢¨¬¯¨Ä°¶ ­¬¯¬¨¢´§«¬¦¢¬«¬¢¦¤´¤¯°¬¹®¬´¬ª¢¨¤°¬¡ Åͬ«¬¢¬Á¬°¢¨¤°¬¨Ä¯¬ª¢®§¥¬¢¯¤¦¤¡ ¨Ä¯¬ª²¢¥¤®¬®¢¦¤´¤¯°¬¹®¬´¬ª¢¹¤¯©¡ ª§ª±¢«©°©²¢«¤´¬§°ªº¬¢®¤°¬¦¬ª±¬ª¶ ±§¦¬ª¢Í¬¯¨Ä°¢¥¤ª«§¯§²Ç¢´¬¹®¬­ªº¬¶ ½¤®¬®²¢¥¤³¬©­¢§ª§¢®¬¯©¢¬«¬¢´§±¬¢Í¬¯¨Ä° ·¤´©¬¢·ÍÓ¢·°¬´¤ª²¢½§´§¢8¬¯§«¬² º¬ª±¢¹¤°¬¨Ä¯¦¬ª¢¯¤¦¤ª§ª±ªº¬¢­§ª±¡ ¹¤ª±¬´¬¦¬ª²¢®¬´¬¥¢Á¬¦´©¢¨¤°¬¨Ä¯¬ª ±¬¢Î¬®©¢ÂÈÈÉÈÊö¢¾§±¬¢¨¬¯¨Ä°¢§´© ¬«¬¢«©¬¶¢Óª´©¦¢®¬´¬¥¢Á¬¦´©¢¦¤«©¬ ¬«¬°¬­¢ÍÏϲ¢ÍÍÍ¢«¬ª¢ÍµÌ¢Í¤¯³©¬¡ ¨¤°¬¨Ä¯¬ª¢«¬ª¬¢¦¬¹¨¬ªº¤¢¥¬¹¨¬§¢Ê ª±¬ª²Ç¢¦¬´¬¢µ§Ò§¥§¢½Ä¥§¬°§¥¬¥§¢·ÍÓ £¬¯¤´¢Ê¼È¿¶¢Óª´©¦¢®¬´¬¥¢Á¬¦´©¢Ê7 ·°¬´¤ª²¢£¢òª¥­Ä¯§²¢½¬®´©¢ÂÈ¿ÉÈÊö µ¤¥¤¹®¤¯¢§´©²¢­¬ªº¬¢¥¤®¬´¬¥¢¨¤¹¬¡ Ϥ¯«¬¥¬¯¦¬ª¢¦¤´¤´¬¨¬ª¢·ÍÓ²¢®¬¡ ª¬¥¬ª¢«¬ª¢¨¤¯§ª±¬´¬ª¢¬Á¬°¢¥¤®¤°©¹ ´¬¥¢Á¬¦´©¢¹¤°¬¨Ä¯¦¬ª¢«¬ª¬¢¬Á¬° ®¬´¬¥¢Á¬¦´©¢¢´¤¯¬¦­§¯¢«§´¤¯¬¨¦¬ª¶ ®¤¯©¨¬¢¯¤¦¤ª§ª±¢«¤ª±¬ª¢¹¤ªº¤¯¬­¡ Å·¬°¬©¢¥¬¹¨¬§¢°¤Á¬´¢Ê¢£¬¯¤´ ¦¬ª¢6į¹¬´¢µ·È¡µ·ì¢«¬ª¢µ·¢Èí² ´§«¬¦¢¹¤°¬¨Ä¯¦¬ª¢«¬ª¬¢¦¬¹¨¬ªº¤ 0123457 0 59 985 3 50 59Ù 0 53 19 #$!%#$!%3Ù%.3!3!! º¬¦ª§¢¥¬¹¨¬§¢Ê7¢µ¤¥¤¹®¤¯¢Ê¼Èí¶ ®§¥¬¢«§¸Ä¯¤´¢Â«§®¬´¬°¦¬ªÃ¢«¬¯§¢¦¤¨¤¡ %$!!77#!&!%#9#3$2!#%"!$ 9%. ½¤®¤°©¹¢´¬ª±±¬°¢§´©²¢Í¬¯¨Ä°¢«§­¬¯¬¨¡ ¥¤¯´¬¬ªº¬¢«§¢Í¤¹§°©¢Ê¼È¿²Ç¢³¤°¬¥ªº¬¶ Ú(!!&3Ù%!%#9#%#73Ù2(ÛÛ&!#!$!*Ü+Ý(!*ÜÜÝ& ¦¬ª¢¹¤ªº¤¯¬­¦¬ª¢°¬¨Ä¯¬ª¢6į¹¬´ ÔÕÖ×Ø !*ÜÜÞ&#ß,(#%#%!!. ´¤¯¥¤®©´¶

OPQRSTUVSWRUXRàSYPWáZS Q R U [ W \ ] U ^ S _ R W RâãäãUåRæSQUçãWèSäU[PW_PWPQUé\_

:; < = > ? @ A B C D E F = @ A G= @ = H A IJ > = D E E ? A K? L = F A M= @ = N •–—˜™š›œ˜žŸ šœ¡¢£¤¥¡

¦§¨©ª¢¥©«¬­¢®¤¯©°¬ª±¦¬°§ ê—ë™–—šë›œ˜žŸ šœ¡¢£¬¯«§¡ £¬¯«§ºÄªÄ¢¹¤ª±©ª±¦¬¨¦¬ª² ¦Ä¯®¬ª¢«¬°¬¹¢¨¤¯³¬°¬ª¬ª¢¨©°¬ª± «§¨¤¯®¬§¦§²¢³¬°©¯¢°§ª±¦¬¯¢®¬¯¬´ º Ä ª Ä ¢ Â Ê ì à ¢ ¹¬ ¥ § ­ ¢ ´ ¤ ¯ ® ¬ º ¬ ª ± ¢ ¦ ¤ ¸ ¤ ° ¬ ¡ ¨¤ ¯ §¥´§Á¬¢®¤¯¬Á¬°¢¥¬¬´¢¥¤¨¤«¬ ¹¤ª©³©¢¯©¹¬­ªº¬¢º¬ª±¢®¤¯¬«¬ µ¤°¬ª±±©¢¯©¥¬¦¢°¬±§¶¢·¤¯©¡ ¦ ¬ ¬ ª ¢ ´ ¯ ¬ ± § ¥ ¢ º ¬ ª ± ¢ «§ ° § ­ ¬ ´ ª º ¬ ² ¢ ½ ¬ ® ´ © ¹Ä ´ Ä ¯ ¢ º ¬ ª ± ¢ «§ ¦ ¤ ª «¬ ¯ ¬ § ¢ ¦ Ä ¯ ® ¬ ª ¥¤¦§´¬¯¢ó¼¼¢¹¤´¤¯¢«¬¯§¢°Ä¦¬¥§ ¥¬¦¬ª¢¨¬°§ª±¢¨¬¯¬­¢´¤¯³¬«§¢«§ Â È ¿ ÉÈ Ê Ã ¢ ¥ ¤ ¦ § ´ ¬ ¯ ¢ ¨©¦ ©° ¢ È ¼ ¶ ¼ ¼ ¶ ¢ À¬ ¯ ± ¬ ¹¤ ° ¬ ³ ©¢ «¬ ¯ § ¢ ¬ ¯ ¬ ­ ¢ ͬ ¥ ¬ ¯ ¢ Τ ³ Ä ¡ ¦¤³¬«§¬ª¶ µ¤¥¬¢·¬¯¬ª±²¢·¤¸¬¹¬´¬ª¢µ¤¡ ͬ ¦ § ¥ ¢ ·§ «©° ² ¢ ͬ ¦ § ¥ ² ¢ ·¬ ® ©¨¬ ´ ¤ ª Á§ ª ¬ ª ± ©ª ¢ ¹¤ ª ©³ ©¢ ¬ ¯ ¬ ­ ¢ ν Óµ ½Ä¨§¯¢®©¥¢¨¬¯§Á§¥¬´¬¢Ï°©¤¢½´¬¯² °¬ª±±©¶ £¬ ± ¤ ° ¬ ª ± ² ¢ § ´ ©¢ ´ ¬ ¦ ©´ ¢ ¦ ¬ ° ¬ ¢ ¹¤ ° § ­ ¬ ´ ¾§ «¬ ¯ ² ¢ º ¬ ª ± ¢ ¹¤ ¯ ©¨¬ ¦ ¬ ª ¢ ³ ¬ ° ¬ ª ¢ ¥ ¬ ´ © µ¤ «§ ¢À¬­º©«§¢Âíïò¢¹¤ª±¬´¬¦¬ª² ·¤¯©¥¬¦¬ª¢³¬°¬ª¢º¬ª±¢®¤¡ ¦ Ä ¯ ® ¬ ª ¢ ´ ¤ ¯ ° § ª «¬ ¥ ¢ ® ©¥ ¢ ¨¬ ¯ § Á§ ¥ ¬ ´ ¬ ¬ ¯ ¬ ­ ¶ ¢ ½ ¬ ¬ ´ ¢ § ´ ©² ¢ «§ ¬ ¢ ¹¤ ° § ­ ¬ ´ ¢ ¦ Ä ¯ ® ¬ ª ¥ ¬ ¬ ´ ¢ ¦ ¤³¬«§¬ª¢°¬°©¢°§ª´¬¥¢«§¢¥¤¦§´¬¯ ¯¬«¬¢¥¤¦§´¬¯¢»¼¼¢¹¤´¤¯¢«¬¯§¢½©® Ï° ©¤ ¢ ½ ´ ¬ ¯ ¢ ® ¤ ¯ ª Ä ¹Ä ¯ ¢ ¨Ä ° § ¥ § ¢ Æ¢ È ¿ » í ­ ¤ ª «¬ ¦ ¢ ¹¤ ª ± ­ § ª «¬ ¯ § ¢ ¬ ª ± ¦ ©´ ¬ ª ³ ¬ ° ¬ ª ¢ ´ ¤¯¥¤®©´¢¥¬ª±¬´¢¨¬«¬´¶¢À¬¯±¬ ¾¤¯¹§ª¬°¢µ¤°¬ª±±©¢´¬¹¨¬¦ µî¶ ¦ Ä ´ ¬ ¢ º ¬ ª ± ¢ ® ¤ ¯ ­ ¤ ª ´ § ¢ «§ ¢ «¤ ¨¬ ª ª º ¬ ¶ À§ «Ä ¯ Ä¥¬¯§¢Í©¸¬ª±¬ª¢Î¾¢¼È²¢ÎÀ ¨¬°§ª±¢¨¬¯¬­²¢«¤ª±¬ª¢¦¤«¬°¬¡ ͤ ¯ § ¥ ´ § Á¬ ¢ ª ¬ ­ ¬ ¥ ¢ § ´ ©¢ ´ ¤ ¨¬ ´ ª º ¬ ·Ä ¯ ® ¬ ª ¢ ¹¤ ¹® ¤ ° Ä ¦ ¢ ¦ ¤ ¢ ¬ ¯ ¬ ­ ¼ ó ² ¢ ·¬ ¯´¬¥©¯¬²¢½©¦Ä­¬¯³Ä²¢§ª§ ¹¬ª¢¥¤¦§´¬¯¢¿¼¢¥¤ª´§¹¤´¤¯¶ ´ ¤ ¯ ³ ¬ «§ ¢ «§ ¢ «¤ ¨¬ ª ¢ Ω¹¬ ­ ¢ ½ ¬ ¦ § ´ ¦ ¬ ª ¬ ª ¶ ¢ ˬ ¹©ª ² ¢ «§ ¢ ¥ § ¥ § ¢ ¦ ¬ ª ¬ ª ² ¢ ¬ «¬ ¹¤ ª ¬ ¹® ¬­¦¬ª²¢®©¥¢¹¤°¬³©¢«¤ª±¬ª µ§«©±¬²¢¦¤¯©¥¬¦¬ª¢«§¥¤¡ Ó¹©¹¢ µ¬ ¤ ¯ ¬ ­ ¢  ν ӵà ¢ ¾§ «¬ ¯ ² ¢ Ð ¬ ° ¬ ª ® ¤ ® ¤ ¯ ¬ ¨¬ ¢ ® ©¥ ¢ ¨¬ ¯ § Á§ ¥ ¬ ´ ¬ ¢ ® ¤ ¯ ³ ¬ ° ¬ ª ¦ ¤ ¸ ¤ ¨¬ ´ ¬ ª ¢¥¤¦§´¬¯¢Ê¼¢¦§°Ä¹¤´¤¯¢¨¤¯ ®¬®¦¬ª¢¯©¬¥¢³¬°¬ª¢´§«¬¦¢¹¬¹¡ ¾§ «¬ ¯ ² ¢ ·¤ ° ©¯ ¬ ­ ¬ ª ¢ ·¤ ¹§ ¯ § ¯ ¤ ³ Ä ² «¬ ° ¬ ¹¢ ¥ ¬ ´ ©¢ ¯ ¬ ª ± ¦ ¬ § ¬ ª ² ¢ «§ ¦ ¬ Á¬ ° ³ ¬ ¹¶ ¢ Å ½ ¬ ¬ ´ ¢§´©¢¦¤ª«¬¯¬¬ª¢¥¬ª±¬´ ¨©¢¹¤ª¬­¬ª¢®¤¯¬´¢¦¤ª«¬¯¬¬ª ·¤ ¸ ¬ ¹¬ ´ ¬ ª ¢ £¬ ± ¤ ° ¬ ª ± ¢ ¾¤ ª ± ¬ ­ ² ¢ ·Ä ´ ¬ ¹Ä ® § ° ¢ ¨¬ ´ ¯ Ä ° § ¢ ¨Ä ° § ¥ § ¢ «§ ¢ «¤ ¨¬ ª ¨¬ «¬ ´ ² Ç ¢ ©³ ¬ ¯ªº¬¶ 0 12 345 7 897

83

0 852 

1 2

50 8 «¤ª±¬ª¢®¤®¬ª¢®¤¯°¤®§­¶¢£¤¡ 

0 75 1 4

 14               ! £¬ ± ¤ ° ¬ ª ± ¶ ¢ ·Ä ¯ ® ¬ ª ¢ ´ ¤ Á¬ ¥ ¢ «§ ¢ ´ ¤ ¹¨¬ ´ ¯ Ä ¹® Ä ª ± ¬ ª ¶ ·¤ ¨¬ ° ¬ ¢ ½ ª¢Â·¬¥¬´Ã¢ô¬ª´¬¥ ª©¯©´¢À¬¯±¬¢¥¤´¤¹¨¬´²¢½©¡ "#!$% #&&'!!$!!' ¦¤³¬«§¬ª²¢®¤¯ª¬¹¬¢½©¨¬¯´Ä¹Ä¢Â»ïò Ž¤´¬ª±¢¥¤¨¤«¬¢¹Ä´Ä¯¢¦Ä¯®¬ª ÍÄ°¯¤¥¢£¬±¤¬°¬´ª©¬ ± ¢ ·Ä´¬²¢ò·Í¢Ñ¬º©¦ Á¬¯ª§¢Â¿¼Ã²¢¹¤ª±¬´¬¦¬ª²¢¦¤¯©¡ #$(&%#)*+ *,-. Á¬ ¯ ± ¬ ¢ 𬠪 ± ¢ ½ ¬ ª ´ Ä ¥ Ä ¢ ËÄ ¢ ¿ ¢ ξ¢ ¼ Ê ² ´ ¤ ¯ ¥ ¤ ¯ ¤ ¹¨¤ ´ ¢ ® ©¥ ¢ ¦ ¤ «©¬ ² ¢ «¬ ª ¢ ¦ Ä ¯ ® ¬ ª ½ ©° ¬ ¤ ¹§ ² ¢ ¹¤ ª ³ ¤ ° ¬ ¥ ¦¬ª²¢®©¥¢º¬ª± ¥¬¦¬ª¢´¤¯³¬«§¢¥¤®¤°©¹¢¹¤¹¬¡ ÎÀ¢ ¼ » ² ¢ ·¤ ° ©¯ ¬ ­ ¬ ª ¢ ·¤ ¹§ ¯ § ¯ ¤ ³ Ä ² ¢ ·Ä ´ ¬ ´ ¤ ¯ ¥ ¤ ¯ ¤ ´ ¢ ¥ ¤ ¦ § ´ ¬ ¯ ¢ «©¬ ¢ ¹¤ ´ ¤ ¯ ² ¢ ° ¬ ° © ´ ¤ ¯ ° § ® ¬ ´ ¢ ¦ ¤ ¸ ¤ ° ¬ ¦ ¬ ¬ ª ¢­¤ª«¬¦¢¹¤¡ ¥©¦§¢¹©¥§¹¢¨¤ª±­©³¬ª²¢«¬ª ±¬¢¦¤¢´¤¨§¢³¬°¬ª²Ç¢©¸¬¨ªº¬¢«§ §´©¢´§«¬¦¢¥¤¥©¬§¢­¬¯¬¨¬ª¶ £¬ ± ¤ ° ¬ ª± ¶ ´ ¤ ¯ ³ ¬ ´ ©­ ¢ ´ ¤ ¨¬ ´ ¢ «§ ¢ ® ¬ ª ¢ ® ¤ ° ¬ ¦ ¬ ª ± ¢ ® ©¥ ª ± ¬ ª ´ ¬ ¯ ¢ ¯ Ä ¹® Ä ª ± ¬ ª¢Á§¥¬´¬Á¬ª ¥¬¬´¢§ª§¢¦Äª«§¥§ªº¬¢¥¤¹¬¦§ª ·°¬´¤ª²¢½¬®´©¢ÂÈ¿ÉÈÊö ŵ¤ª±¬ª¢¬«¬ªº¬¢³¬°©¯ ½ ¬ ¬ ´ ¢ ¦ ¤ ¸ ¤ ° ¬ ¦ ¬ ¬ ª ² ¢ ¦ Ä ¯ ® ¬ ª ¢ ¹¤ ª ± ¡ ¥ ¤ ® ¤ ° ¬ ­ ¢ ¦ § ¯ § ¢ º ¬ ª ± ¢ ¥ ¤ «¬ ª ± ¢ ® ¤ ¯ ³ ¬ ° ¬ ª ¶ ¥ ¤ ® ©¬ ­ ¢ ¨¤ ¯ ©¥ ¬ ­ ¬ ¬ ª ¢¦¤¢¾¬¹¬ª¢·º¬§ ¹¤°¤®¬¯¢¦¤¢´¤¨§¢³¬°¬ª¶ ½¤®¬±¬§¢©¨¬º¬¢¹¤ª¸¤±¬­ ¦­©¥©¥²¢¹¬¦¬¢¬ª±¦©´¬ª¢®¤¯¬´ ±©ª¬¦¬ª¢¥¤¨¤«¬¢¹Ä´Ä¯¢½©¨¯¬¢ñ ½¬º¬¢¥¤¹¨¬´¢®§°¬ª±¢¬Á¬¥¢¦¤ ô¬ ª ± ± ¤ ª ± ¢  ¾·ôà ¶ ÅƬ¹¨§¯¢¥¤´§¬¨¢­¬¯§¢³¬°¬ª ¹¬¦§ª¢¨¬¯¬­ªº¬¢¦¤¯©¥¬¦¬ª ´§«¬¦¢¹¬¥©¦¢¦¤¢³¬°©¯¢©´¬¹¬² »²¢®¤¯ªÄ¹Ä¯¢¨Ä°§¥§¢òÏ¢¿¼¼Ê¢ñð ¦Ä¯®¬ª²Ç¢©³¬¯ªº¬²¢½¬®´©¢¦¤¹¬¯§ª¶ Å·¬¹§¢¥©«¬­¢¹¤ª¬­¬ª¢¥©¯¬´¡ ¥¤°¬°©¢«§°¤Á¬´§¢¦¤ª«¬¯¬¬ª ³¬°¬ª²¢Á¬¯±¬¢¥¤¦§´¬¯¢¥¤¹¨¬´ ¥¤­§ª±±¬¢´§«¬¦¢¹¤ª§¹®©°¦¬ª È´¤ÊÁ¬ ¥ ² ¢ «¤ ª ± ¬ ª ¢ ¦ Ä ª «§ ¥ § ¢ ¦ ¤ ¨¬ ° ¬ Ϥ ± § ´ ©¢ ¦ Ä ¯ ® ¬ ª ¢ ´ ¤ ¯ ° § ª «¬ ¥ ² ¢ ® ©¥ ¥ ©¯ ¬ ¶¢½Ä¨§¯¢¦¬¹§¢¬¹¬ª¦¬ª¢¦¤ ®¤¥¬¯¶¢£©°¬§¢«¬¯§¢´¯©¦¢¨¬¥§¯ ¹¤ª¸Ä®¬¢¹¤ª©´©¨§¢°©®¬ª± ¦¤¹¬¸¤´¬ª¶¢µ§¢³¬°©¯¢°§ª±¦¬¯ ¨¤¸¬­¢´¤¯°§ª«¬¥¢®¬ª¢®¤°¬¦¬ª±¢¦§¯§ ¦¤¹©«§¬ª¢®¤¯­¤ª´§¢´¬¦¢³¬©­¢«¬¯§ ·¬ª´´Ä¢®¯¢©¥ Óª §´¢ô¬¦¬¢ô¬ª´¬¥¢ÍÄ°¯¤¥ ¥¬¹¨¬§¢´¯©¦¢«¤ª±¬ª¢¬ª±¦©´¬ª «¤ª±¬ª¢´¬ª¬­¢©¯©¦¶¢Ë¬¹©ª² ®¬¯¬´¢µ¤°¬ª±±©¢§´©¢¨¤¯°©¢¨¤¡ ®©¥¶¢Å½¬º¬¢¥¬¬´¢§´©¢¥¤¹¨¬´¢¹¤ª±¡ ´¤¹¨¬´¢¦¤³¬«§¬ª¶¢½¤¹¤ª´¬¯¬²¢¦Ä¯®¬ª £¬±¤°¬ª±¢·Ä ´¬¢©ª´©¦¢«§¹§ª´¬§ ¦Äª´¬§ª¤¯¶¢·¬¯¤ª¬¢´§«¬¦¢¦©¬´² ´¬ª¬­¢©¯©¦¢´¤¯¥¤®©´¢¯©¥¬¦¢°¬±§ ª§ª±¦¬´¬ª¢°¤Ò¤°¶¢Í¬¥¬°ªº¬² ­¤ª´§¦¬ª¢®¤®¤¯¬¨¬¢¦¤ª«¬¯¬¬ª¢¬±¬¯ º¬ª±¢¹¬¥§­¢¹¤¹¬¦¬§¢¥¤¯¬±¬¹ ¦ ¤ ´ ¤ ¯ ¬ ª ± ¬ ª ¶ ¢ µ©± ª´¬¯¬² ¯©¬¥¢³¬°¬ª¢¬¹®°¤¥¶¢¾¬«§ªº¬ ¥¤´¤°¬­¢´©¯©ª¢­©³¬ª¶ °¤Ò¤°ªº¬¢°¤®§­¢¯¤ª«¬­¢«¬¯§¢³¬°©¯ ´§«¬¦¢¹¤°§ª´¬¥¢¥¤©¥¬§¢¦¤³¬«§¬ª²Ç ¥¬´¨¬¹¢®¬ª¦¢°¬ª±¥©ª±¢«§®¬Á¬¢¦¤ ¦¤³¬«§¬ª¢§ª§¢¹©¯¬ª¬§¢ª¦¢¤¥¸¤¤¹¤ ° ¬ ¦ ¬¬ª²Ç ­¬ªº¬¢°©®¬ª±¢¦¤¸§°¢¥¬³¬²¢´¬¨§ Å·¤¯©¥¬¦¬ª¢´¤¯³¬«§¢¥¤®¤¡ ©´¬¹¬¢ÂЬ°¬ª¢½Ä°Ä¡Ñıº¬¦¬¯¡ ©³¬¯¢½¤¸©¯§´º¢Î½Óµ¢¾§«¬¯¢´¤¯¥¤®©´¶ ©ª§´¢Ìðµ¢Î½Óµ¢¾§«¬¯¶¢µ§«©±¬² ¦¬´¬ªº¬¶¢Ô×õöØ °¬¹¬¢¦¤°¬¹¬¬ª¢¹¤°¤®¬¯¢­§ª±¡ °©¹¢¹©¥§¹¢­©³¬ª¶¢À¬¯±¬¢¥©¡ ´¬Ã²Ç¢¦¬´¬ªº¬¶ ­¢¹¤ª©´©¨¢«¤ª±¬ª¢´¬ª¬­ £¤ª©¯©´ªº¬²¢­¬°¢§´©¢¨¤¯°© rstuvwxyzx{yzxs «¬ ©¯©¦¢«§¢¥¤¹©¬¢°©®¬ª±ªº¬²¢´¬¨§ ´§ª«¬¦¢°¬ª³©´¢«¬¯§¢µ§ª¬¥¢Í¤¡ :;|}~€‚ƒ„~‚…†‡ ¨¤¯¸©¹¬¢¦¬¯¤ª¬¢¥¬¬´¢§ª§¢¥©«¬­ ¦¤¯³¬¬ª¢Ó¹©¹¢ÂµÍÓ⫬ª¢µ§¡ ­©³¬ª²Ç¢´¬¹®¬­ªº¬¶ ª¬¥¢Í¤¯­©®©ª±¬ª¢Âµ§¥­©®Ã¶ ˆ}‰‚Š†ƒ‹†Š€„…€}‰ˆ†€€Œ ¹©¥½§¤¹¢ ¹¤ ª´¬¯¬¢§´©²¢À¬¦§°¢·¤´©¬ µÍÓ¢¨¤¯°©¢¹¤°¬¦©¦¬ª¢¨¤¯¡ •–—˜™š›œ˜žŸ šœ¡¢¾©³©­ †Š‚‰„Š€ƒ‹†‰„ˆ†‰†Ž ·Ä ¹§ ¥ § ¢ Ì Ì Îµ¢·°¬´¤ª²¢½©«§¡ ®¬§¦¬ª¢«¤ª±¬ª¢¨¤ª§ª±¦¬´¬ª ¥¤¨¤«¬¢¹Ä´Ä¯¢®¤¯®¬±¬§¢³¤ª§¥ }Š†ƒ‹‹‚„‰‚~†„Š†‹€ ®ºÄ²¢¹¤ªÌ±¢µÍ ¬ ´ ¬ ¦ ²¢³¬°©¯¢°§ª±¦¬´ °¤Ò¤°¢³¬°¬ª¢¥¤¥©¬§¢¨¤¯©ª´©¦¦¬ª¡ «§¬¹¬ª¦¬ª¢«§¢ÍÄ¥¢ô¬¦¬ :„€…‚‹†Œ„}‰‚~††ƒ Ϭ¯¬´¢µ¤°¬ª±¬±ª©¢ ¬´¢«§¡ ªº¬¶¢½¤«¬ª±¦¬ª¢µ§¥­©®¢¨¤¯°© ½©ª±¦©¯¢·°¬´¤ª¶¢·¤´©³©­ …€~}ˆ†ˆ†ƒ„‰‚†~„†Š†ƒ ¨¤¯°©ª¢¦¬¯¤ª¬¢®¤¯´¥©¬³ª± © ¬ ¡ ¹¤ª±±¬°¬¦¬ª¢Ä¨¤¯¬¥§¢¦¤°¤¡ ¥¤¨¤«¬¢¹Ä´Ä¯¢´¤¯¥¤®©´¢­¬¥§° Ž†„‘†‘‚„‘}ƒ†‡†ƒ ª±©¯¬ª±§¢¦¤¹¬¸¤´¬ª¢«§ª¢Ð¢¬¹¤ °¬ª ®§­¬ª¢´Äª¬¥¤¶ ¬¬ª¢G¨¤¯¬¥§¢H¤®¯¬¢Ê¼Èí² ˆ}‰†Ž„}ƒ…†‰††ƒ„…}ƒ‹†ƒ ½Ä°Ä¡Ñıº¬¦¬¯´¬¢º¬ª±¢¹¤¹¬¡ Ž¤°¬§ª¢°¤Ò¤°¢³¬°¬ª¢º¬ª± º¥§¬´ª± ±¤°¬¯¢Êó¢ËÄÒ¤¹®¤¯ °¬º¬­¢·¤¸¬¹¬´¬ª¢µ¤¡ ¨¤¯°©¢«§´§ª±¦¬´¦¬ª²¢¦¤¯©¥¬¦¬ª ­§ª±±¢«§ ˆ}ˆ†ƒ„‘}Š}ˆ€‡€„Ž’ƒ†~} ¥°¬©ª¦±§¢±Á§ ¬ ¢ ¥¤¹®¤¯¢Ê¼Èí² ©¶ ³©±¬¢«§¬¦§®¬´¦¬ª¢´Äª¬¥¤¢º¬ª± Ä°¤­¢½¬´È¯¤È¥¢¦µ¤ ¯ § ¹¢ ÍÄ ° ¯ ¤ ¥ ¢ ·° ¬ ¡ :„“}‰‚~††ƒ„Ž}‰†…€ £¤¥¦§¢«§¨¤¯©ª´©¦¬ª¢©ª´©¦ ®¤¯°¤®§­¬ª¶¢·¬¯¤ª¬¢§´©¢«§¨¤¯¡ ´¤ª¶ ~}ˆ}Š‚‘„‘‚~€‘ ¦ ¤ ª«¬ ¬¬ª¢¬ª±¦©´¬ª¢®¤¯¬´² °©¦¬ª¢Ä¨¤¯¬¥§¢º¬ª±¢¹¬¦¥§¹¬° ½¤°¬¹¬¢G¨¤¯¬¥§¢H¤®¯¬ }ƒ‹‡‚†ƒŒ„…†ƒ„~††Ž„€ƒ€ °¤Ò¤°¢¦¯©¬ °§´¬¥¢³¬°¬ª¢´¤¯ªº¬´¬ ©ª´©¦¢¹¤ª¸¤±¬­¢¦¤ª«¬¯¬¬ª «§¢´¤¯¥¤®©´²¢¨¤´©±¬¥¢¹¤¡ ’ƒ…€~€ƒ”†„~}‘†€ƒ ´ § « ¬ ¦ ¢ ¥ ¤ ¥ © ¤¯©ª´©¦¦¬ªªº¬¶ ¬ª±¦©´¬ª¢®¤¯¬´¢¹¤°¤®§­§¢´Äª¬¡ ª±¤°©¬¯¦¬ª¢Ê¶ó¼í¢´§°¬ª±¢¦¤¡ ‘}Š}ˆ†‰„}„Ž}€„†Š†ƒ Ь«§²¢­¬¥§°¢¬¨§¤¢¨¹® ¬ª±©ª¬ª¢³¬°©¯ ¥¤²Ç¢³¤°¬¥ªº¬¶¢ÔÕÖ×Ø ¨¬«¬¢¨¤ª±¤ª«¬¯¬¢¦¤ª«¬¡ ¯¬¬ª¢®¤¯¹Ä´Ä¯¶¢Ð©¹°¬­¢´¤¯¡ ¥¤®©´¢«§«Ä¹§ª¬¥§¢¨¤ª±¤ª¡ «¬¯¬¢¥¤¨¤«¬¢¹Ä´Ä¯¶¢½¤°¬§ª §´©²¢¹¬ºÄ¯§´¬¥¢¨¤°¬ª±±¬¯¬ª !"#$ % <%<!%!)&%)!/. ¥¤®¬®¦¬ª¢¨¤ª±¤ª«¬¯¬¢¹¬¡ &'&&&()!*&%!& %)&!6%/&+%&%& «§ ¥ § ­ ¢®¬Á¬­¢©¹©¯¶ &+&"*,(#'-+,!%, '-+(),!&%)+!')'5 ¢Å«§ ¾©³ ¥¤¨¤«¬¢¹Ä´Ä¯ 3457897 83 0 852 1 2 508 %). %,+). (),/'',!,&,&% ¬ª±¢¦¬©­¢ ¹§¢¥§´¬¢§´©¢¦¬¯¤ª¬ 2 I 5 5! !$'&204 #3#!0&12 $,!"#$ % (),!,5&/&'()%,!- º §«¬¦¢«§°¤ª±¦¬¨§¢½¾Ë·¢Â½©¡ '!$!(!8!J%,K*ß&%#)*+ *,-. #"#$$ )(/ (%)"01203#'%&!4/5 !>%,!%5,,!%'+%5(& ´ ¯¬´¢¾¬ª«¬¢ËĹį¢·¤ª«¬¡ !),(&+%!,&(',%,!%!+ ()&,. /.%!/!6!,&! 8 %,!,'()/)+5'4, ¯¬¬ªÃ²Ç¢¦¬´¬¢·¬¥¬´°¬ª´¬¥ ¯¤¥¢·°¬´¤ª¢®¤°©¹¢®§¥¬¢¹¤¡ ®©¦´§¢´¤´¬¨¢¦¬¹§¢¬¹¬ª¦¬ª ¹¬¥§¢´¤¯¦¬§´¢´©³©­¢¥¤¨¤«¬ &+!$7 . L:,!.%&%!6+!4& ÍÄ°¯¤¥¢·°¬´¤ª²¢ò·Í¢Ì¹¬¹ ¹¬¥´§¦¬ª¢¬¨¬¦¬­¢¦¤ª«¬¡ ¥¤°¬¹¬¢í¼¢­¬¯§¶¢Ð§¦¬¢®¤°©¹ ¹Ä´Ä¯¢¦¤¢¥¤°©¯©­¢ÍÄ°¯¤¥¢¥¤¡ 8+39'(!3:0;&'&'!'& &%!+)%=%!/. Ī§²¢½¬®´©¢ÂÈ¿ÉÈÊö ¯¬¬ª¢´¤¯¥¤®©´¢­¬¥§°¢¸©¯§¬ª¶ ¬«¬¢º¬ª±¢¹¤ª±¬¹®§°¢¥¤¡ Ь´¤ª±¶¢Í¤ªº¤®¬¯¬ª¢§ª6į¡ ,,!()(!)!*,(. '%!)%)&!,&+! & H¬¹¯ Ƨ ±¬¢Á¬¦´©¢¨¤¯¥§«¬¡ Ž¤´¤°¬­¢¹¤°¤Á¬´§¢´¬­¬¨ °¬¹¬¢¥¬´©¢®©°¬ª²¢«¬´¬¢´¤¯¦¬§´ ¹¬¥§¢§´©¢®¤¯´©³©¬ª¢¹¤°¬¡ ,!*,(+',%,!//-) (&(!)(5'-+,!&%).85)+, ª±¬ª¢ª± ´ § ° ¬ ª±¢º¬ª±¢«§¥¤°¤ª±¡ «§¢Í˲¢¦¤´©³©­¢¥¤¨¤«¬¢¹Ä¡ ´©³©­¢¹Ä´Ä¯¢§´©¢¬¦¬ª¢¦¬¹§ ¦©¦¬ª¢¨¤ª±¤¸¤¦¬ª¢«¤ª±¬ª +%%,&'-+,!&%)(!+!&+ +',!/&'-+,!&%). ±¬¯¬¦¬ª¢Í¤ ¬«§°¬ª¢Ë¤±¤¯§ ´Ä¯¢§´©¢¹¤ª³¬«§¢®¬¯¬ª±¢®©¦´§ ®¤¯§¦¬ª¢½¬´©¬ª¢¾¬­´§¢Â¾¬¡ °¬¨Ä¯¬ª¢¨¤ª¸©¯§¬ª¢¦¤ª«¬¡ ()+&&,<%,+)&)+ !%/&'5!,,/+!,+( ÂÍËâ·°¬´¤ªª²± ¢ Ð ©¹¬´¢ÂÈíÉÈÊà ¦¤³¬¦¥¬¬ª¶¢Ë¬¹©ª¢¥¤®¬±¬§ ­¬ª¬ª¢«¬ª¢Ï¬¯¬ª±¢Ï©¦´§Ã²Ç ¯¬¬ª¢®¤¯¹Ä´Ä¯¢Â¸©¯¬ª¹Ä¯Ã¶ +'/=)-!/. (5(&+!()'/=&%/. ¦ ¤ ¹¬ ¯ § ª ² ¢ ´ § «¬ ¦ ¢¬«¬¢¥¬´©¨©ª ¤¦¥¤¦©´Ä¯²¢¦¤³¬¦¥¬¬ª¢¹¤¡ ³¤°¬¥ªº¬¶ Ƭ°¢§´©¢©ª´©¦¢¹¤¹¬¥´§¦¬ª )(/'!&%,(),! ,5& )!5!,&M) )5!% ¹§°§¦¢º¬ª±¢ ¹¤ª±¬¹®§° ¹§ª´¬¢®¬ª´©¬ª¢¦¬¹§¢¹¤¡ ½¬´©¬ª¢¾¬­´§¢ÍÄ°¯¤¥¢·°¬¡ ´©³©­¢¦¤ª«¬¯¬¬ª¢§´©¢­¬¥§° &+%&%&'-+&%)!!>% ''(5&,,!%%5 ¨¤ /)+5+&)&-&%5).&%& ''%)-)'5,'(/+%&,!/. ¥¤¨¤«¬¢¹Ä´Ä¯¶¢£¤¥¦§¢«¤¡ ª±¤¹®¬°§¦¬ª¢¦¤¨¬«¬¢¨¤¡ ´¤ª²¢¦¬´¬¢Ì¹¬¹²¢¦¤¹©«§¬ª ¨¤ª¸©¯§¬ª¢¬´¬©¢®©¦¬ª¶ ¹§¦§¬ª²¢¨§­¬¦¢½¬´°¬ª´¬¥¢ÍÄ°¡ ¹§°§¦ªº¬¶¢½¤­§ª±±¬¢®¬¯¬ª± ¬¦¬ª¢¹¤ªº¤®¬¯¦¬ª¢§ª6į¡ ÔÕÖ×Ø %!()%+&)%+'!'(&+'),) "#

?TPWS_RU@PèWSU[RYSäAUBCDEFU^PäAPäáSWS

åR9SU^S_SWUáRUOãYãUéS]SYU SR]UçPYS_


0123 45651579 7 7 1

19

Â&#x2039;Â&#x152; Â? Â&#x17D; Â? Â? Â&#x2018; Â&#x2019;Â&#x201C; Â&#x201D; Â&#x2022; Â&#x2018; Â&#x2013;Â&#x152; Â? Â&#x2014;Â&#x201D; Â&#x2018; Â&#x2013;Â&#x2039; Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x201D;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2018;Â&#x153;Â&#x2122;Â&#x203A;Â?Â&#x152;Â?Â&#x2018;Â&#x17E;Â&#x201D;Â&#x161;Â?Â&#x2018;Â&#x17E;Â&#x152;Â&#x;Â?Â&#x201D;Â?

LMNLOPQRSTUVWXYXZ[\]^ ha`]j[Â&#x201E;X^`d`ocn\l]}Xv]b]\] \l`\]\em]\Xq]\Xq]p]jXq[Y d]e[Xc^[]X]\]m}Ă?Xm]j]\l]u _`abcdc\e]\XfZ[^bcdgXhij] j`a^`dcjXzce]Xp`a\]bXd`ap]aY j`a[n]X]\]mu |]Xd`ab]a]pXo]\em]bXj`a^`Y kiel]m]aj]Xj`ac^Xn`\li^[]o[Y j[^[p]^[Xq]\Xn`\ec\q]\e Ă?{\]mXd[^]Xn`\lc^ca[Xja`m dcjXq]p]jXn`\]\]nm]\Xm`^]Y ^]^[m]\Xp`a]jca]\Xq]\Xm`^]Y ]\jc^[]^n`Xp]a]X^[^v]Xl]\e n`\eec\]m]\Xijip`j}X^`p`q]} q]a]\X`j[m]Xd`ao]ocXo[\j]^X^`z]m q]a]\Xm`^`o`n]j]\Xd`ao]ocY n`\e[mcj[\l]u q]\Xnid[oYnid[o]\Xl]\eXm]n[ q[\[uXsczc]\\l]}X]e]aX]\]mXd[^] o[\j]^Xm`p]q]X]\]mY]\]mXn`Y h`p]o]XÂ&#x160;`m^[ ^`q[]m]\}Ă?Xm]j]Y n`\z]q[X]e`\Xm`^`o]n]j]\Xo]oc o]oc[Xr]b]\]Xs]n]\Xh`^`o]Y Ă&#x152;[nd[\e]\Xh`Y \l]}XÂ&#x160;]djcXfwĂ&#x2018;Â&#x2030;wygu o[\j]^uXĂ?Â&#x160;ja]j`e[Xj`a^`dcjXm]n[ n]j]\Xt]ocXt[\j]^u ^`o]n]j]\XZ[^Y Ă?]a[Xn`o]\zcjY p`am[a]m]\X]m]\Xn`nd]v] Z]o]nXv]b]\]Xpiaj]d`o bcdXhij]XkieY m]\}X^`d`ocnXjcac\ q]np]mXl]\eXoc]^}Ă?Xm]j]\l]u ^`oc]^XwxXn`j`aXm]o[XyxXn`j`a l]m]aj]}XĂ?]a[ m`X]a`\]Xs]n]\ {Ă&#x17D;]a]XÂ&#x192;iez]Xha`]j[Â&#x201E;XÂ&#x2026;Â&#x2020;Xq[ [jcXj`o]bXq[^[]pm]\Xacj`Xz]o]\ _cav]\ji}Xn`Y h`^`o]n]j]\Xt]oc ]\j]a]\l]X]m]\Xq[n`a[]bm]\ o`\em]pX{o]jX_`nd`a[X|^l]a]j \e]j]m]\}Xs]n]\Xh`^`o]n]Y t[\j]^}Xp]a]Xp`^`aj]Xn`\q]p]j Â&#x160;`\]nXĂ&#x2019;cnd]}XĂ&#x201C;]^b[i\XĂ&#x201D;]aY t]ocXt[\j]^Xf{_|ttg}Xa]ndc} j]\Xt]ocXt[\j]^Xn`acp]m]\ p`\e`\]o]\Xa]ndc}Xo]npcXo]oc \]Ă&#x2022;]o}Xsip`\eXh`aj]^X{\]m} n]am]Xz]o]\}X^`aj]Xm`\q]a]]\ cp]l]Xn`\]\]nm]\Xm`^]q]Y o[\j]^}Xq]\Xd`ad]e][Xp`a]jca]\u s]a[XĂ&#x2013;]n]l]\]XĂ&#x2014;Ă&#x2DC;Â&#x2021;uXh]o[X[\[ l]\eXq]p]jXq[ec\]m]\Xp]a] a]\Xj`aj[dXo]ocXo[\j]^X^`z]mXq[\[} Ă?s`\jcX^]z]Xm]n[Xn`\l]z[m]\ Â&#x192;iez]Xha`]j[Â&#x201E;Xd`aj`n]XĂ?k`]a p`^`aj]Xn`\lc^ca[Xja`mu n`o]oc[XĂ&#x17D;]a]YĂ&#x17D;]a]Xl]\eXn`Y n`o]oc[XĂ&#x17D;]a]YĂ&#x17D;]a]Xl]\eXn`\]a[m Ă&#x2122;\qXĂ&#x201D;a`]j[Ă&#x2022;[jlĂ?uXĂ&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă?Ă&#x17E; s]n]\Xh`^`o]n]j]\Xt]oc t[\j]^Xj`a^`dcjX]m]\Xb]q[a p]q]X~~Â&#x20AC; Â&#x201A;Â&#x192;iez]Xha`]j[Â&#x201E;XÂ&#x2026;Â&#x2020;} \eecXfwÂ&#x2C6;Â&#x2030;wygXp]e[}Xq[X^`Y  ¥¢£¤¼Œ§¨Šª¥­£Š§Œ Â&#x2021;[ §Ž¯­­¼ª¤Ž¼¼¤ ¤Œ§ª¯­¯¨ª¯ŒŠ¤­°ª¹ª²³´³ª¾œ¾¡³ª¾¸š³ºªŸ¸º½³½³žª¿³Ă&#x20AC;³º³ª¤³Ÿ³ºª¢¸¾¸ž³Ÿ³à ³º p]\z]\eXÂ&#x192;]o]\XÂ&#x192;`q`a]oXÂ&#x160;cY ¯³žĂ&#x201A;ª¯œºà ³¾ªšœª³´¸³ªĂ&#x192;½³ª¢´¸³à œĂ&#x201E;Ă&#x2026;ª³ž³ºª¸ºš¸´³žª°Ă&#x201A;šœ´Ÿ³ºªĂ&#x2020;Ă&#x192;ÂťĂ&#x2021;ÂłĂ&#x2C6;³´à ³Ă&#x2026;ÂŞĂ&#x2030;¸Ă&#x2030;¸´³Ă&#x160;³ª¡³Ă&#x2C6;Ă Ă&#x201A;ªž³žĂ&#x201A;Ă&#x2039; q[an]\uX_]q]Xe`o]a]\XÂ&#x192;iez]

Ă&#x;Ă ĂĄ âã ä ĂĽ ĂŁ ĂŚ ç è ĂĄ ĂŠĂŁ ä è ĂŞ ÍèÏèíÎåïèðùãÌðèÌ

!"#$%&'()'*+,-).!/,(/01'234'*'5,' ,/,'6&/7'4'8+6'0+/8,'833%83'89'&*/0&'01'8 9'&*/01'1'5+:2,'234'*'5,'; #%5)%*'<',+:'='3>%&'01'8?'5*/,+83)!/,(/01' 234'*'5,'1'7'&0+'5'86/5084')'=,%-@AB@C. &/8D/7'0*'86520/1%56/7'4'8'884''1'7'(6'0+/81','83 &/&='<'0%5',5%D%*'81'5+%&'()'*+,EE:C-)"F. */G%'7+1'7'&*281+0+1'5%5',; :/&%1+'86'0+/8&/8%8D%**'8H2,2*26+*'5,% 9'&*/0&'01'8H2,2*26+:E*/6'1'6/,%3'05%&'(0'*+,; IE'0+/85'<',+8'6'*'8+,/&6',*'81+*/7'0,+3'J%D'5 #%5)%*'<',+; E520/1%56'0+/8,'833%83'89'&*/01':2,' 234'*'5,''1'7'(6'0+/81','83*/)!/,(/01' &/8%8D%**'80%5',5%D%*'81'5+E%0*/0&'0;)/,/7'( +,%&/84/5'(*'8H2,2*26+*'5,%6/0/5,'9'&*/01'1'8 H2,2*26+:E;I6'=+7'6'0+/8&/83+83+8*'81+*/7'04'83 7/=+(,+833+1'5+*7'0,+3'&'*'1+'833'60/='3'+ 6'0+/8%&%&J%G'684';-KBD%8.


Žˆ‘„’

z{|}}~€|‚ƒ„…†‡†ˆ‰†Š„‹Œ‚

fN69g99N 01234637894 01234637894 01234637894 01234637894 0151g637894 0151g637894 0151g637894 966f61g36 71N69 68\8 3 6f94fg :: F "

 $ d MF  ^ G S"  G < $  H K

 #    , G $  : # ; [ 

 &  + e *   # ! e , +  + e b  ;  < W -iG+&?-& ;TE< T=E< GL X FGM(

GM(HB >"%(#) *> ,! &%)-?-?) ! E"! +*e! K *9e ,HE

e#),H?C %"# e,8"FF < -#u>!: #< $$'8 ?+;GCTE<Q 68\8 3 68\8 3

39 6f94fg < !  MB $   $   M8> "  

 )  i " "

 &% F  ' ) ? ?+, $B%

HE

(

!! !C; )-%# +$ !H < $H#P# "!" ?>&

9

$"

;& GME%

  !   CC ;( 8#  

 M ;

./0111.2.3I@ < ./0111.20II3 G -L "?*He)-)-./0111.203.3 %#CC <H & ! T E]<!./0111.2@3./ MMW H   !   + "     

  " #  " "  % H  

%   % H  % H > < #   H V  ! H ' EF

D G  G !H F G K<G % # D  H  !

 S   ;      #  G " >&%')*)?**-./0111.2022. ))))**))**-) !! ($% )*#+#"# + ,#*#)"-"- ++& %' 8" 9 < $ Q;BB' ;H#M?& %'+X%" #"9_ !%H`&>G-$ ; " 8"9AX$"#& ,-iB"<!G+-*iT" ^ #<X GXD# % DH> : >B; O9

  ! H  > :M8W ./0111.2023J , ) , )  * HK- B X?./0111.2J323 +- DH: ;& !:" ; HB <$HP## ;GM<KH"G#9G )?--*./0111.20I@/ ++" : + %G-$)-X#M "W` <!$ &))*./0111.20../ ./0111.23/.4 ./0111.22IJ@ )*))-?-- " ;& )#W8 *) ?? % _8 "#H# Z)HF) +C;)O K   C ; )  :"

 ; ' &' *+W ,,+** )*???, : # % # ;  C  < ) D  G =  ./0111.20I0/ B"    ?  ) MBW B H C  [

 ( " 03 5 6823 673 Nh493N BB'B<BE) C >%# "< -A>! #"#./0111.2001/ "! 8"9:#%#;!!< )$= < -)DD& GE%'") _*G**+-G *+)&<` i #"!#< G>K; ### <X %b;G&

G; Z ',T*-493 $ B $$WM!

HB *%)? ?8 Z## 8" ./0111.20I/@ <  + > '  S' ')> D(H#K H'W O!

%  ! ) )  ./0111.23JJ1 DF "Hi% (H"> c?C! -#E< 9MB # H  % 

  > B H "  ; ? * "

 ; "  MB  X < )$*, ,*<  #$> );)+!?*+- P #-$< -$#$ ! E]<!?-M#,,i./0111.20I@3 F MH F ' , C & >&%')-*-,?? ./0111.20@00 B

<T< #  

9 E O  "

    # 9 # H % # CC )  + !  T "

^ ?)++ ./0111.2434@ %#* &'*+*)++)-*-*++ '),,??)-**,,, );?G) -")*)(*# +& %' <!G)M#-,i+-EB-<!-G* BY C; "H %H8RH !C'*)./0111.202J4 ./0111.311/0 ./0111.31/4@ A B

 : # % # ;  C  # # <!  * ? + , + , : +,E ,L

M# H  MBW H  C "

 9  : H # & G ) $ M # )  i  :   [  ) ) +   * ./0111.40324 > C

;;)MB >[ !" %! H #E; 9 D F=(%<! )D)E "+ <! -D ./0111.20@.J &%' $C " ,?*,H $H ) ),)+? :HDH>:"HC'./0111.20041 ,))--, )-H 51a159 " ( # #  ) + + < $  H EB # ! "     % H " #  "

    *,$-+ 493 Nh 493 N ./0111.23314 H " "

 K $   ! "

 > ) ? , MB ;H!)),?,-./0111.31/J4 -* <$ ./0111.203.2 O # %

 " ! H  K (  ! " H "  H " % 

;    

   ;   MB H " W C& " %9 8" < ?D ABG

: #C < DG= CDR K# H% : % H'M : +-GDG)!] " )+-,$G+; ?-" &%'))-)% G(?$> & !%H'# *;?H#)#?9?)!"H ZG^)L= ) ! *+ ?& E H <"# "H< ?D H)E

?,: H?B

#B" ##: K

O ?G ./0111.20@40 (H L

) 51a159 ./0111.2@/43

# "# <% )?-,?* C C >  * , *  L

 B ./0111.31/3J & %

"i> ;?, MB M G EB+G))?+?+?./0111.20I3/ ?? ./0111.224/@ !$ CMB (H E

HC%9 (" #>,#=9G R%c))H K $% # !"H R Hc? ,)G-$ % #K

H )**?)))? ? H ?"# >+&' 5n6 ./0111.23IJ/ "  H $ H >  

  %

 > ) * *  :  e , , > ;    _ M<` #eW !?$G>)+./0111.23@II ? CC>&'#*+W**+?+?./0111.20441 < $%"HH##9

! " : #;K #L

"9 ./0111.20@@3 BY CT M!;MLW "CH :"

M ;G! He,>: e+>Ee-e>TE

) L    BY !

 S  <<V   

G ;  C 

  8 ! H *)?+,+ < $ H; $!G !;

' !$ MB ;*+W ?) K $ L

 "i !c ?- H G ME !&% $!))))??? $MB ; $" GMB H !H #G? $ )%* *G!+$*% ?G? $B )-*))./0111.31.JI 69379568 +> ,->K?_C8K`e->&%e./0111.20@13 !$ > &%' < % H " G ! 9

 9  9G 9

 # " "

  > % #  G H #  " T" # ! ! "

*  * , i " ) ? ) E

# K "#F H

 M ;

C; S"  <  D  G C "

 # ./0111.20334 ,),)+ CCK !>*+$" >)*./0111.2044J *- ./0111.20014 ./0111.2@00@  D  G L

 : i Y? D  : i , C ;  ) W E9 !

 SM# 

"  :i E9T* BH  " " ! # H   MB M 

  G D N3 669N **+*,?)**?,??,./0111.2I3/4 ),Z< ! S- H<)G-D8 D HE M H<S;)" ;#MB H"W HB !L= & EF:$')),)+-./0111.2001. ,,,* OB B  MB G: X#H#"9 EL   G < #  B# 

G <! OB  &' D H > : $ H  * & '  * + W , ,  , * BY T* C ; * *  + M  C ; )  !)K9# &'ME $&% 'F )-" )H,H ,-./0111.20.4. ?)"9 $*G -D)*--> ./0111.2001I # ./0111.20211 * C; )  S=  * 

  ?  +    + ] "F C;& MB H "  M "  ;>&%G'>) ??GM -)#G): *) ./0111.42@JI ?*;GB *)) D% HL

  Pi 

  ; ?  "

 ; H  DMB HH K $   ! "

 ) ) "

 ;  H # # *+*)?? $&!./0111.311// 8" %#H!"&%' 8##L=FG: ;GPFH " )!)$;%

H " H!#! *+W,)?*? &%'))& *, ->')D./0111.20010 8 ,$Ge$$Gc$e - c$G?e$,>c-$)G H <! O%  

  >

# #  ; O !  % # * ; K $  Y e?$$$Gc# -e [

DC HK

# C;>DH>!:"H >,$8"  ()*,*?)**)?./0111.2/13/ *) !"+$" )-*,?**./0111.204/J *KH# B " H?" ;./0111.202J. MB # H H

 c  e > $ G #  # ce-$G"R^ c *  !# ,;

 , $?&% ' L"%( ! 8##;>;# &%' )**?*??  e + > $ OR

 " c ? + e > $ 

H "  >  ) * B  # M B : "

 ;  H #  ) ) ? * +    * + ) , , ./0111.200J0 QF? $#" %H$$G %#QR 9

;e)----? B K M# "`e)GG c)_B P H`e"H`G*: GR c >) -,;+!,$)./0111.23@/1 ./0111.31/IJ C] H 9 ME ,GT-$WB " >,%

?C!" * >K$#!" >-;))" ;./0111.311/@ "  MB ) ) _ _ 3 68\ 8 ./0111.204.4 C : ? Ke* $  ZY ) Ze?  T

 e*, X ME % H ! $  %

 # 9 % # CC 

"  &% # # G :

; < -$ Xe-$G8^H'*+*,*) ./0111.2002. Ce * $  F i    e > * % H  " ? E

H  *   R !  W ! G ! $  ; ! G D H X # ^ PH R - :%#  H F "

&' ),,?? )-**,,, G R H H % # QQ )*)++ ;9 ;+e+?,$ # )*W ./0111.31/4I O*),-** K #!B #Y " !$ & Z+,G?)$-DG,!$"EB*

-G),$$E* #" )ekS ,->D ,e,$$ # #*./0111.31/04 *)%# +)--GF_"H B#%%# "G`&'-C' E )8 ?./0111.203J1 , ++- ./0111.2@J@0 --$ G EB ./0111.202@1 "HM L=F$GG%: ?-,$>)-,+)-./0111.20024 D!e*", k e-e-+;: # e--He,#!,F#"e D=H K $C8K C"#"B C ;)BH KZ B B B (!

PF H8 #;) "C) %;+GG< # *;;G> N3669N

#     # BY T

 E]   B"  E]   &'  + *  

  ? e > D H K *./0111.31/0@ )?)++ 8 # # D $ < #  ;

 ;> &$8&%>)-),)?./0111.2034J ??) ./0111.20JI@ MB H##"9C"H!e*+W L> = F G PF H G :

 ;< $ 8 # #  

"   # ! "    ;

 ; *-?+ L c?*H" $B +G)DO BY E

H%L= )#+"G MBG% G(ME H# ./0111.20023 "

% HF# >&%' O )*)?,?)*-* ;#$# &')-*?**+)**),+ ./0111.211J3 DH C (##8" : " GG! G % 

  & ?C;,)B KB E  L    < L> = F   ;  ( 2fNp f4 ./0111.20432 C8K=" !M 

 H + ;G >"*H)K - )# c),-GG?D./0111.31.3I )+ )+) )$G*+,-,-+)-)*)./0111.2033. *-,  $   #

  

%  > & % ' &" 

( L

  H F   ST 

" ( MB U  V   ]

   B

  $  8" >  * + W , + + , ! "#H#H><  %H& H U&  DH"!E HP#H ),MB ./0111.2002I > & -$ " >&%')W )-,+,*** : ./0111.2I/13 !

 c ? ) MB K 

 H ;  %DH> #H "  % 

 %  % 

 ! $  ! $  H # ---?-) )-))) K H VD&e *+WK ))+)./0111.2.J/4 -K:) ?)>-> H L

 = F  YH  " M C ./0111.200@0 % # $  H # 

 ;

 ' + > , $   > &' ;'*$" &%'))+./0111.31/J0 -* & G C X G $  :"   + G K, *

% G H  B 0l 8 ##G#! X! R( ;#! %

M CG%BY> H&%' GRHW 8 !HM,$)*,*+ K:KH#>C'*+,?./0111.2003/ ,)* DMF H

i";CCH"

K> D # HAG G- BYE HL=)++G-$GE H<S B:]);2 F)**)+??? 

01234 ^ G * +   

 !     "  H ./0111.20302 DH BY>  !

 S  ;  , $  T

 )  ) $ G   : ^    ) ,  + $ > B# ))+,,?? -)-,+-*,*+-./0111.20I1@ + "CC Y>)*))??)* H # G %  H 8[ [= B    ; % D   H " ! # % H9

 %HH#%HX#"(H! # #  L

  = F   G YH   " G ./0111.20002 8 ; +;> ->&' >-)OT

 ,E% #  G (  # ;   *$ G;" > GK&%' :)-,*-+-

%GG!H<>& E] ./0111.31/2/ )-*-?)+? L

  = F   ST >  ;     ? +  ./0111.20@2. DH MH H ;   % ;  H >&'*++***./0111.31/@3 ) ./0111.311.. :)**?+*)) "H!$% ; +*$ <$ HB:] -: HP, C"M C C;X#+"B

 MM nl ./0111.31.1I < $  H # 

  ;  ? MB H "    > &' :" H  MB #  9 9 >*$ >&' )),*,+# #9GH!>& T] 0151g 8 3 *>8L L =FST*G:./0111.31.13 H H, E68\ T,?-- GL HR: )**)?+-XG#H#!;*!)G!H;MBG %'" ) ;W CH!'*+W-)*))?./0111.2004I < % " H     # H G#HH> +C' ;%( #;>&'  #   $ Q %  # G Y ./0111.31./@ ! " " G &  G Z H [!  G MBW 8 E"H "%D  ,$ Q%# G]  "( C "

 !  ;    MB K ( G #  " W m7fng14f5 :H#&'*$EH'*+W*+./0111.31.4. # ./0111.20J34 * ) , > , * )   ) >  * > -+,./0111.J3I@0 b %     ) * * ? )  ) G M<* ) ? GRH >& ')>,$>&%')-,W E; "F<

H"BH ^#" cH=&$ H=G= # TG ./0111.31/.@ 9 493Nh493N +,,+? 68\ 8 3 ME G [B" !' ./0111.31../ 51a159 < $HH#: %+H< # $<% HE % H ;*&) GCH ")*+./0111.20234 *+ B: M; C;9RM!F nf6s9 #C #H! ' ,% %>(H; ?S= )-**)**>*>?*? ?+?+ < $HRL

?, ;?H !HMB ! $> ;+$ ! " ME  &  !

  ; 

    # %  (  

   ; ! , ?  ) ? ]  ) $    <!  $   B # H F"#;! &%')**?)*)*+ ./0111.20JI0 #%')"*)"GMF *)^G)#-;GX) )FGH " >&'*))-+) ./0111.31..4 DH 69379568 CC&%)*?,,?./0111.2J242 & "

'-"i >-$"H "; ?, >&!H %' *MB +W <%"H#! %"##./0111.4II04 H*"

 ) * L H   C; )  #  " 9     #  *-?L

  i W S"  W C "

 # W M% #    ./0111.2J@1/ T

    MB H  9

  "

 ; L " H 8  

 _  * + ` ) 

 < #  B" # 

 ^   : % H Y ./0111.204I@ &%' b ;*- #  " 9 C' )-*+W C "; C "

;&%' M# 

 !

  ; 

 ;  8 #   #  % " # 

-' D>T"#! S;)- ;+$Q: )?+*)##CH!+./0111.402I/ $ -)_B# "` ./0111.202I@ <;#*?W)**)./0111.22IJ2 *,,,* P

;;F^?+) < $W )HF*"* !)$,% %)+ *)*%,#& ./0111.31.24 ## F"()M T *)+-

,, #-"#-E! *C+*./0111.23J@I )! * W %( ; ? ; ) $ > C    > & % ' )  ) W &> ),,*+* W :

$  

  

 ! H  MB % +),+>8 ##> <! ,G=<! S" G , G C" #GM( +GH Y $G ^ #GB <## ./0111.23/11 "H$(>&! *$+W,H,#(+++9

 ./0111.20IJJ $ :B i   

 <(   ; 

 ;   #   " " % $ G P

     ! L> T    "  ( > <#L"">)**-***?./0111.23413 *+W*),?,)**)?+-- %SC j'C a90979 20l ./0111.23J0/ ! < %"H %#"( H#> &e #>&" ./0111.2/I10 ;* +W %#&! )-*+*)?$?% ? ./0111.23.3. *G&C -* D  H : 

 b ; G B 

 M H C ( ! " B # C C 

# " # M# 

 < ;  #  S "   <!  D  G C "

 # "

 

 < #  "# #  P

  < #  <$ E!  B:] ) G :

; Z"( C; ? , E! G : ; G = #  K

 & % ' ] H ( <!  D  G L i Y <! ? D  G B"

W # #!("#C H(M : ) ?_] B #&' )*+,*,*))*?-*./0111.42@/J ,, *)?*>H> ./0111.2.0@1 ***? G 493Nh493N # ' F? ^-B

)GX)) <! F,G,H>*& %)' <%$ > Y WK Z 

&'G )] *)?)./0111.23J03 G*

## ;[" 8H& ***`*! +-", !_b "

./0111.2331I `,-$ ;;S" ! (>&')./0111.2@I@. ";!D## 9E H: B#  ) * *  M R ! 9"

 R H # ; 

 # # #     K + MB !$ #"9 % E C# ?$" ZLk ##HF MB H !" YG] GG:"E

(^ ./0111.2I040 C; ,+,W: E HXM# 9 F! >= # [ H " YM> #   

 " #  %   ! !    G $  H 

 ; $

 693 795 68 C (  W 8 #  D   

"  ( #   < )  ) )  * + HMBb :% H >

# # E!   ! 

F " (  ) * *  , W : K! ./0111.2J2/J b M# #<#i Y<!? &%')++**),;#!./0111.20.31 C')**?-?,* ./0111.20./@ -)W)+,??**W,-,./0111.2341/ ./0111.2I4IJ MF #;^ ",G-#$#!#";H+_M (   $ , , _ D " ` =$iS" <!  q ;<!

<!  #M G?) ""MHH8"9S";G!G <# Z##M; C; YG<! *G,$GH`&)-*??*)G-*$X F <! Y =<! :

b ;H:"B

EC#;W 01234v0151g6fl9 

  C " <! 

 :  M  

 M # 

 

   G E # ; B  H " % ; > & % ' ./0111.2@/33 9 %% HG% iW eC

 Wi%G !iGC W!W $ G ]  G M # 

     M(H)-*+)-++) K "<%:i')**)+-./0111.20.J0 ** " : [K &'C )?*-./0111.2I.J3 8# &"% ;<!,$M# G,$ %  

  ./0111.241J. )-*?-+*-*-% ./0111.20JI3 B   AQ EF "

 B ( Q &  ; > M F ^ X F _

"  ( #  ` * ) ) +   ) -?./0111.4II3I ????* < % ;#H " # Hc!$ %!$  & %%F 

% M; C;> Y<!$#G ^M; ;<##-$ M(>&*?*,??)+-+,,, T "*$ k" c! HB % tB%

 %&%' ##

!

 

 H #  G S"  <! , $   # G ?  G = i ./0111.2@201 U " 9 V % H    e C

 W % iGCW

iW "  (   P

  G ]  G Y &'+)$" )-,./0111.2@..4 *+W?+?)*))?*? 69379568 <!?$#G)>[Kb,,./0111.20JII ?+ M T>&%')*)?- DHGC (K $ X F  L C; %   "

%  G 

 W i % i G 

 ./0111.20JJ@ ./0111.2I.4J #G%)G-, ? %>, * 8" 9iS" < $GC" # G$Z G <$H#H;O #L

 !! C ZLS[SSb,;GME%H M" +MBH" # MM?$G%" : !(  H< E B H#< E]G < !!>*))-+)-?????./0111.4II30 +./0111.3111@ H L: Y G,H O, *i9

   ;  B" 9

 ! $ ! $ 

   $ > # # K

  <! B( 

# # "9 

 ; %  # ) * $ Q "  H  # "  

 # H W <#QB #>)?$*G,=)i *G ?+./0111.21401 ++H ; #" MB " );./0111.20J04 *,,?# BH M< )*-,*./0111.20J30 -- ; %H; %

$>#G*$>,,-*?-,),./0111.2042. --?? F" ,)*-?-? 

./0111.2@/.0 & % ' ) * ) + , *     

' : $ H C<!$ " GC;"

8" 9S" G<! H$ $GL i : M=X

8L :Y*GM&> < ;G!

# # M# ! DH <;#" #iF" #HF W "( YGG] !# F"( D HD# !H " k)G -B

;%> !;)*?+ 9# ./0111.40JJ0 # G =i M( G R H > #  "# +$      

 %

> + $   # !  %

 % # <" 9 C

# e-+ )**W % % #G%#CC)-,+?,++)./0111.2321/ )++?? < ++)+ >-+-)*)?+?* H ! *+W ?;G -"?*#)-*,+;./0111.2@./@ ,%+#*CC *) ./0111.204/0 ))?"("9 % G G $ ;G>CS" " $ #<! ?$$G$=i  $$#G CC ./0111.204@/ &%' # ! 

 H  H 

   ;

  % H  ; BY <> k" %

 Y  ; C; ? + MBW M G L:? K     MB B

 [

  $  B

 S" * TTCX !

 ( # H W ./0111.403.3  A % 

 ]  ) $    #  E #Y;B :H"bK #&! [)$&%D+H] -? -# M(H$>H'*+W-)**./0111.20414 +* F"

MBK G MEG !   

 :" #  B   !    ! ! "

 :

; MF ^ T" H ^   Q! $  M T !   ! 9 R 

"  ( % # CC #K+ !;%)-),)+-* $ #C>)**?*-*./0111.2031J %$>!M +$G<HO= e

./0111.20.@J L

)-,)*- *),*), ./0111.20401 ;%'   i c ) # H F "

G ! H  MBG  

# ./0111.20/.3 wC # M# $GC#" L" )"$GM i C< ;>S" % #G %H"MEGH!> C E=HF :"cPRGK Y^>L F D=S DDHHS : *K MB $ L B L &'*($# 8" K>&')-*+**-8#./0111.2/300 < # = $ G Y : H # C "

 9 G T G ME <   G :" #  & % '  * + W * )   L"H8"9MF $("E

GMFQ ! ^Q *-

! - %% ./0111.311/. C

<! )$G

 < $ H# 9GDH> HC ))./0111.2023I )??* ) X?K # &!)*)??./0111.203/4 +*? UGMH ^ %" #;#""

9 &%#" )? MB +,* * $ > "( G!

# "# GM( "!" OW

./0111.20.I1 X F Q ! 

 *

% &'  * + W ? 

  ;

 ;> 8"9 S" G ;> C')++*+* )) S K%;#Q MB BHO FG-"H$ ./0111.2/I33 71N69

 WMK; C; ^$WD$

P #"# ./0111.2041. <!  $  G C "

 #  $  G L: i  $   "

 9  H ! :% H Q # !

Q% % 

;  H OH  ' <! $  G ] G M( H 

"  ( #  > : * )  )  k" G;H?#MB 9

#G;% W' < ( eT GB" GMBG ! H E #;G>

&%')?),+./0111.20344 F^Hi F F"H "H RH E"!G&%)-),),+< ( ) * *  )   ) ) > b H ,%$% GF "G G>,%-)#, #  % # H ;  % ( ./0111.20J.. ./0111.20@I0 ,* --))./0111.204@. *)) D:" H: 

b ;K D!&

" k C$;8" ? " "%#O%%#&'*./0111.2.1JJ %(P

 M ;- $QCG Y ;<! 'A %G] R H H;Ce,)) ./0111.2.0/J <> S" =& ,TTC )) DC>;"

MF=: ^ L" ; " MB ? &

 !

 # " 9 % H #   !  #  $  P +D & $ "    _ %   ` " # "  MB  $  M# 

 : 

 ;  W $ %

 _ ! #  ` &%B!M#&!*+)./0111.20324 +,,,+ %# !HH MH9(C #H+%+ W GB#CC,,-)?)-)./0111.20JIJ ,?) R ; <!O#! #"#; 

  , & $   D  ) * + ,  * C C Z  Y  ?+ MB $ > &%W ./0111.200/2 ?* '*+W?*-+R./0111.200/1 : b# ;-E

(! (?*!#$"!" $9 ?G -,)),)-?*)-*?./0111.2.I4/ -,?,) P

 P

 P

K P  # H"!')-*?)+?)./0111.232./ <$ HC ES ;*?? ,GMBG?,> #"9 G#&'

 ? !  71N69 8  

"  H  % H G #   % ( HGBB ,,+** ) % K   K

   K

  "cc?)MBP +MBP G+$% G+($Q%# !#9O ))+,,-?#H;$)./0111.20I20 9 ,G9" x "G o1g6 "<!-A>! #"#"!./0111.3111/ %" B : %H))./0111.2030I  *-)-- L

L E F  ?  MB M! ! H " L

" "  ME # M# ; 

   "H>C'+>>./0111.2J1@3 ZB Z

 H # "

c ) ? M<G ;  G     K  ? , MB# H "  , G > K  ? M< 9 EH P E Y# % T

B B

 $  $  X  # #  ) )  *  + ? , *  * * , LPBbM !

  ;

 ;> MH H E # ; %    ; 

  ;  "

   "

  G*!$""#% G;"% ' ) )!G" KH "H9!"$% )**?+,G*G#?("!!# M C #'8"9F^i"G 8 K ! #-+G-$8)-./0111.2@20@ **? "9S"GC" #GM#> G#( !!!!B#CC#; K #+MBK ;-G./0111.20/J0 ,#-./0111.204J1 ,)%#G;' [

*% $+# %&'),-?->#./0111.31.J/ #  ">&%')-,)++./0111.20@/4 X FGHi G

" G !>&' + H!>&%K% ./0111.20II/ L> :"# 

?MBG ; G MEG G ]G )*)?)-,-, ?-,?+ Z

 H # "

 ?  

; 

   F

 ! S K    + [

 #  H ]

  B

 MB C G   H > &

 ' + $  8 > = #  ! " H  >  , "

 E   C > , ) *  ) ./0111.20.J2 )*))++,- ##!!*+-+ $" ;%' &')?,***+-+,>BY ./0111.20J.I B H # G)D& %> " )! +B" HW "9: %HQ ! MHH8"9./0111.2J/II 51a159 MFCH ^! T 

 # H F "

 !  ;   > !

 S     C ) * ? *   * %  ! D !  < ! C (# ;GZ B H " ' 8 " 9 MF  ^ G X  F G ./0111.20I01 & L" ./0111.20@.0 :H  ? ? G &  G MBG ME ;  "

; 

> # " > "% G'H)>E ! W #" MB &%')?+,** < $+$ HS ;?RHH > H

" #" ; H# #)*))*EH(#./0111.240.0 G&%' H !"G; -*$ 71N69 #"#"!>& *#;,)- ",./0111.2//24 ./0111.20.30 ;

" D "

8" > )),*+?? b " # "

 " ' MH H 8 " 9MF  ^ G X GP=# Z ./0111.20@@4 &> L

  E F   ; c ?  M C H  BG " #  & ? !

S ;#O b# ;G  C)-,+?)./0111.20@II -* b"#" "'S"GC F"H G:F %

 C ( <!<! <$#B# CC C%#) -<?C;?W DT"HBY : " # 

c ?  MM & $  :"  ME %)**- #GME<G$H ;$>;%' BY> k  ; # "  % &, + $  M

  % (   * + W * ) ) ) * , + X  B < $G H

ZXk ;G ;# ;!+G GMBH,$ G!$ ("#&C P: X)[

->K

+!?(+?K H -* )+>&%')-*--*+./0111.20.@4 H! ./0111.22@JJ ?  *  ) * ) , + + +  ) ZPM M ./0111.20443 C-> $ H ;! ' + ? $ 8 >  ? ./0111.2J24I "   % H   9 #   H % 

   &> EFMEG 9 "

+!  ;;

)- MB <$H "H c?+G ./0111.20@0J & C" -: B O ! K ! H" ))*??,8 : ./0111.20@0. "H%; O;&%>)-,*WW [%

 H #   M ;

 C;  < #  B#

Q < G MMG : H H "G T G 9

 % ' $ &> 8Z R  !

  [ ( ; :

b&+ !G"

,!E] &) G+ !&, G# , )+-+-??)?,*)+)*))#./0111.22@@J G 9

$ GMEG CTG!#G!9GP:G-$ >&%',-),--))*)) B Z ; G=#" K

_G )8*"9 *MF?,^G*X ./0111.2JIJ/ FG)#;`G OK !H&!)?*),-,?./0111.20JJ2 ./0111.204@J >

  G  =

C' ,,-) )-,,?? H   

%  + $  ( 

 # $ ^ ^ ./0111.31./2 E "+ >)-+$

 & C" B " M ;   ;O M8 KH=BDH>]"#KC',-)./0111.200J/ ,? i"Hi !F!!% iHF;^%' B

 C< # MF! "^#< HOBD$ B %#' TE] #,)- F!!9 *+-+ "; ;F %') -,#W ! " B M8 368\8 )--**+,?--* M ; ;  & S C;H)G)B ^"K - :# B #"MB ./0111.231J@ M9 )-,??)*+)./0111.221J2 --* C>)*-,*-- ./0111.20J3@ ./0111.20I0. BY K  C " $ > K ? $  B  : #  ; "

 H  c ?  ?  ; $  " M% c # "  E

G : % H O : ( G& =:

9l969 3 &   E " H ? + ME M  ;   M< < $  H M# 

"  ) MB H "  %

 B # MB G 8L> ) * ) ?   + _ MEG E = G G E <G T ` MBW  G #  ! !   K  <

! > : % H   B

 C (  M ;

 C ;  B   G ? ? A ./0111.200J4 =

 H # H #  !  " & , + $  O & E F  Pi % # #  !   $ 

  !   ;

  > $  < $  H K 9 #   8 $   ;   &B' )  , ) )  , , )  , +  G + ? $ )*)?-,+, *+./0111.23@.I Z*M % <  H < # B#

Q &  ; "  ( H  :

; D  H S K  C; ? + MB H "  )MBG-$&>)-./0111.31132 * BY " ?% MB# "./0111.2@/0/  > & % ' ) * ) ? * ) ) ) ) ? % #   # ; % #  ! "

 

"  > & %   o 1g6 )---,,-./0111.22J04 <$H" ;?MB ./0111.20J0I : R $ &-& !%!'>**$+8" ,D-H>+: ')-)*),?+- %>:% 

 P##!" S= C + i+9

"; 9 B ./0111.311.1 "H   #  K W ) D"! ;,-

,$*+,-,- " >&%b)*(*RH)FW Z

39 "<H H# <!' =BB:' + ,K >&!,,%M 'M#

./0111.200JI M ;

 ; %$ 

 #  MF ^   R  H 8 $     "

 ; ;   " #  %  # ! $  % H  , ;

  + G *  "  ; % ' "  C H ! # * ) ) ./0111.20.43 # $-$H: E] *%%' ) H*#?MB - GX( F

," : =>+GT;G )>]*GMBW HW ;" ;#! (?* !!*+,,++./0111.201J2 <!$ &%' (%)-,+,,+? ##!!>& >,-$ < ))*./0111.2043J %> ./0111.23@00 %"H * >  " > &  * * ) % G#!($= %" G" G M 'E *;B G )-,# +;G+# )); ,./0111.23231 *,#) )*! )**S-*; <( W^M

 T :%GHKW!

WBB:' HR-GB %#P# !#)GS?-G ./0111.200I1 <$ H Z

 Z  #  > ) M C C;  ) MB ./0111.31... 9"

 ! H  & %  " ; H  ;

 * $ )$>)-,./0111.2@..2 ?,G)#+O+ X%_#H ^ MB H "  ! $  MF G M $ G

 G P * ) K  ?  MB B  H ! $  ;  !   R H F "

 : H : H # C "

 9  X #  " 9

 C "

 ; # (   ; 

  ;  C ( W " `;%)??,,-./0111.31/31 !  $   %  % 

  

  # H > C' 03Nfgn9 #-G?!$" C >*+W)H-! -+ ,; !# )),)*)))+ C'*+W-)*))?*> 8L #& %%"'#) *M (-+-MF *^,,X) F- *+W?++ 0356823673 ./0111.2I324 ./0111.2002J <!$ ./0111.202.1 : * ? * , "

F   TS C;    ]

 

3 9 H ;% > "H !' ./0111.311I/ "9 % ./0111.23I1@ <" H "

 " #  : # % # ;  !  Y! <! ) $   ; MBB H & ' ) G ? $ > & % '  * + W 

c ? 

  !   e G * M# 

" c ) 

73N1 )*?? *+)-)*  H : c ) X G MB H !

 G "i K $   X  F  L  , G # H F "

 "  W ? ? )  #  " 9 # "  H  # H F W =)-*?)) <!$C <!)***)*)) $CH!##+$ C" Q% <[&E * ) * , , *   ) * ) ) ,   > C   ; ! e G  ^  E

 #  H c ? e G , Ec ? e $ 999>  ; ( 

 # !

 >  < $ H ' &  <

 - = C ./0111.2003@ 9 G #  "

 9 G ! $  ! $ ; ' * G $ # MB H "  ! $  !  $  H  G   H G % " #  G %

  G #  ! H 

_ #   ; H ` &' ,  * ? ./0111.2III. #$>"C9 ( >& <( =C H!)-*+-)+./0111.20./3 " )*)?*-))?)*./0111.31100 )+ "9:%H: ;MHH8"9MF^ +-$" )*)?-./0111.2@I/1 )+, "F c* $MB#HG%#Y;./0111.202I. 68\8 3 Y #: ! ,$"= $" =& ./0111.2J1I0 %'C )-W K %'& *+-*./0111.31.// -*$>-B

* & !  " H C!! <! !+$  E

 F H % 

 c  ! H  B  + b G % H M# H H : c )E]d # (

F" S" ,#*C ++-+$?+#A C "

%     A " i <!  + 

% # ; W  !

 C (  R

" " H G <  ? $ W ;),+, !*$)-?*?) # ! +<)?W " %G)A# %ZY cd#!c>X#9GGMB> ! ;G$ ,+$HiOH # G ME #     &% ),++)),./0111.2230/ -+) #G * ? + ) -),-++-))./0111.2@3/. *+-**  # 

  $  ' MF  ^ G X F G # ; 71N69 >)---./0111.200@@ ?-) EL8"9S"<!DGC"W )??*?,)**))./0111.2@041 ,  , ) > E!  ! 8" 9    , $   &' ) ) + *  + , BY'ZXCSc);MBH"./0111.202I2 ./0111.31/@@ ./0111.2@222 BY  $ H  # % # ;  9

 ; $    H  :< C

c # MF ^ Q# !

 

%+ )-W  ; ; "%G)A : $Hb; $HH >&%')?W

:i #?D G)=i ? D G

) D G-L> )-*??*)-* ;?! )-*+*,?, G!"GF ; '$> b " # >##!#HF%GM >C K 

% >   > # "

F # % # G ! $  !  $  G  

 > &%' 0fgmf6f6 " #  % (  #  "  ;

  > ) $ > & % ' ? D > * *  ? )   , ) ) + +---> *)-),?>:"9 &'*G+./0111.2020@ G!?G *+W??)-,++-? ++)*)*??./0111.2@33/ $" < ./0111.2@I43 :"

(E )T H?+e?-$ e,-$d& E" H [(#"(C> ./0111.2I2J0 ,),)), ;'->))+./0111.204/I %#)- %,+W,ZY *?,!$*, E+;M ./0111.31/02 "9:

B # H F "

= "

 # H G )+ G !$  ;!G G !" #!

?+e,,$ d E  > < ./0111.2@@00 !

  E ] < % H " E 

  ) M ; 

#"9&'?$;%')*)W MF^,#HF RH[ #!$!$G 9 K GB"?K B#?G-$ ! H""!!G : " #%GF G;%' H#G)*?? "##!G#!!G;')$ : %HDH]# b>*+./0111.200I0  * e , : E] ? e * ) F"?*e,??> !F^ G"GiHR"G" ;G !(F-_G W- FQ"#G=!`* +iG+ "-#)!# --- )-*,*  ! ?B  H e + B

 F ? * e  !

 H ! " > # # K

   $  "  ! $ >  B L:# )*./0111.2034@ +) %;,G*$>&%) &%')-*+,)-* ./0111.204.2 > ./0111.204.0 ./0111.2@3I. $>,,-*?-,),--?? 0356823673 ) +  ? ) + ) ) D ^ ^ TC PE !

 ( c * G   G M <> C  =E! "! = ) G % 

 G % # G #  ! !  " > ./0111.31..1 =  ; R y 

 # G # " 9  % H    (  % ' ./0111.2044I !

X,#G+$"; 9 K -G):

$ !&

S <$H; C;B ./0111.20..I ! H R H   >  $  # # 

 >  # ; * G $ G C' )  )  + ) _ B# D H : # % # ; K LH #  ; H G MF  ^ G S"  G X  F  H > & K $   = LS ;   #   MB <" #  K ;  E

 6f 94 f g  * $ > , , * ? ,  )  , ? ?  CC ` GMB& ,-D8" &%>C' "H;%)*)./0111.20@21 ? K+G,$)*+)M "./0111.2032/ K &'+G)-$&%'*+ <H" "#& %H! )-*??)?*+,-+)? K#; MBW ./0111.20421 + H ./0111.202I3 )**)*? *+)* E H  Y * * ! H  : " H   " #  > ^ ^    + MB H  ;   ./0111.31.I1 BY$ X F  Pc  # 9   

% & ! $  %#

V% ! ;> " )!-*+ "*,+%# " 9(  G ' : GZ ( +G./0111.2@II. LC G8" iG$ <$ !" >B!!)D( cG)L9 "

;;#DC 9  R H!$;!G!./0111.20J/2 E # #    %  #  ) $  "  ) W " H  

  BB:H # !" H  $ [ ;

,G -$ ;%' ))W  ! G T B" ! ?

%  + " H  ; ! G N3 669N #  %  )+-*+??-E"% " > )?*),, ,)?)? ./0111.2I@/3 *+)* : %HS"- %+$)-./0111.2@@42 +-* ./0111.200.0 E *+%# GH $! >,$>C> %H#*8 ##)*-./0111.20323 +--+* "# ./0111.20@30 + L > G< ##B# 

G<! OB *;> DH& D^^(!"G:C./0111.20@2@ , , ? > D H  B"  ? G MB

  ;

 ; G MF ^ <  ? D  G % (

68\8 3   G G M  : ; G B #  L

 " "  H  % H Q 

 F "

GP

HG ./0111.20JI2 D H 

 &  !

 i  &" H   Z G & X>#B#9> &%' ,,+** +*#;*!)G;-;*H#**H)>C' -)))--W MB#H;T H";%H, DH!c*GF"HGMBWHG# &%')??-)G)*)?./0111.42@J4 **)) H 8" 9 MF  ^  H OH 

  ;

 DM% HKE

( Pi 

 C; ? + :"

 ; :

 )  * ? ? ? ,  

  < A> !

#  ! &'+G-$&%'*+W*./0111.2033@ ,) )-*???-) # G %), #G&'->D8>&' GB BG&' G:)"#)[ ! BXLrM=PL =F>!$> <$H8"9EFFMB./0111.20@@J - %G)-*?,),,,+BB*-./0111.2@@43 +P-?* H ">& %W C ( K$=S# H ./0111.20043 &' $8" ,"?./0111.20J.4  ;   &   BH  "    E] < % " H E W :

 ;  $  PF H  > D  " "

"  ./0111.204J2  "  

; MF  ^   $  ! H # # !&' 

  #   # "  

 G F 

 #  %  # MB -$C' dK $--=-LS?-e,-$>L K)eG&' " : W <$H##;"9;*#! "  (  )  *  ,  > B B * ? < B K   ) ? G MBG ; G MEG C G T % ; G ! $  ) 

% ;  (    

 "  E   '  ) , , + K * + ./0111.200I3 ./0111.200J. 

   D H > C "  

 X S  C > ,  +  D !)?$,***" ;!GBY !>&' ; ',$" >&%')*)W )*))?*) ./0111.203I@ ! ./0111.201I0 

" #  B #HF% " 

H C>MF^>-;#HF" "./0111.200@. +-#+,>[ & G$' *8 ?-+ 68\8 3  MB  X !

 S   C ;  ) E] < % " H E 

 ./0111.20J.2 ./0111.204II % ( H  

%

M TQ ! QDe--MF^e R H F 

 F "

 # 9 # H &' ) , , ? ? e G )  !

 S  C;   e G * ^  M" ( ? X # 9 MB ^   Z 

   Y! C;   e $ BY    C;  , MBW H  X # 9 & % ' ] % #   &'  * $  )  * ) ? ) Q) -!C

QF"DH e " )- %K$ X)? F) )-**,,, ;H # 8" + : ) 

-Y >:)#$ K + eG ^$8" E

(& %'*+Y! +>-C; &>D^^#c+% "./0111.311I1 :" "CX?G-$>,?A * 8" ! H,&' ,D-& %=':H #D H>:"W - %eVL V?./0111.31.4@ ./0111.31/43 &'   X  W   * ?  +  ME (;"# THE#= K H]  H   C' ) ) , ./0111.20J31 ./0111.204.3 ./0111.203I0 ./0111.202J2 F F" )-*,,, $ #9%#CC " "9 HQ !

;

 H D  H % H " G   G ! $  % 

 G ! H  K; # # !   G K   ) ) "

 ; &   Z    * [

   

 ! 

 ^   C;  "

 " '-)%, W &' ),,?? =F %>GK: % $HC" ! "

G S " G M F ^ G L

 ./0111.31/42 M   "

 !     %  ) A ! $  MBG % 

 G ME O " #   " G * * $ G " H ! = "   ! e , G &' L > : " H   X + B %   ;    $  H , $  "  & % H>)*-,+./0111.31.2. * !$)$8" >&'*)+./0111.204J4 - )*+?+) B

 D  H K * BH  B8X * * ,  * ,*),

3 9 ./0111.2020I := MF ^GX%> C' FG)P-HR,?" H # )"G ?%;,-$ ./0111.20411 !F + !

BY ()#;9 MB B H $! ?$ K K; #H S -< E :"

 ./0111.203@. C -MB  #!" H <!

 $  K

" ; ! #"8PS ;!O < H!#W G<M C )#" G& ,,G %%

 > )?W "i"*H+"W"

 c $  %  #  ! * > & % ' B B

 <  "

  H   H !

# " #  ; !   

 % #   M "  #  " ! *+W*))) *+," ./0111.204@2 *))-+?*)+ "*G$M^)?*)?./0111.203@4 *[ # F"(!CT>)-*?),./0111.20I43 )-),--,,+./0111.23/3. ) ./0111.204JI ./0111.31.I/


qrsttuvwxsvvyz{|}~}€}{‚ƒy„

…†‡††ˆ{{z

01203145 1GC6aDE5FG6H 1GC6aDE5FG6H 1GC6aDE5FG6H 1GC6aDE5FG6H 4686aDE5FG6H 4686aDE5FG6H 4686aDE5FG6H    P & # # ( % ) 3 * # 4   O  3  

 9   P A 8 ' $ # " 3 7  >   6738 O6 'P&!'( %$3 ) #4 $O4  " #! 7 (:3 3  !"9' %%5& "T "!! % # 4 (38 M  2O 8A 8 !P" #'> :$!$* P#9 ')" 8

 

    

     P % : $ ! # 4  ! " $ " ) " ) * ) & * " : 8 ' * : U5O3 7 '8]  %B38 35 6 4 O PA $" P8P 9  )

* 6 P 3 35 3 58 M 2 ` P ' )% P UPU) !! 3V PA9 7PA# ! !3% 5^35 4:8 3 9 3 '#%3 9 # BO +,-...+/</-1 +,-...+/-=;= +,-...+=.+=!!"%# $%# '8 '!# ") # "*2"O 

# 3 ! ! 7 

 6 * ! ! 3V O ( & B P

'

 7P%'*8 8  B3 '! 3

9 #!!3  M 2   eT A 4 3 $$!!!!3 ''$##44(( &!' !%$ ( ( ! "% ' ) " *& $ $+,-...+/.01#)&""'(!"%')#+,-...+/.0-, *'$:"" 6    4 @ B

 5    B  8 A ! " # ) % & ) % ! " % ! T  : BA ) 6  B  6   3  K K 9 ( 7 3  A "%:"))#( 3 : 3 +,-...+///,/ O( ' O@5 9 69 6 P( 2  9 85 6 6  3 5 6  5 6 5 3 69 MOZ8 !"'*''%%!"+,-...+=.+.< 3 265 6 !"$")"&'$+,-...+/-=0; !$' Ah P A' $!K?( )"4( 35 @ $3 "%"''#"3 "(!" #6)% *+,-...+/-<=+ ' *!6$ $* !"$")"&$*!!* +,-...+/<0;+ !"$":)')'!*' 3 3 6 7 44 8 ( A ! %$:8 " #&* * !6!( !6" %'P$% 3  ' * " 4 ' : ! % P A # 9 % BO 8 3 Q9 %  ' 9

4 A 5# 6"% A3 P 7 J 6 6 %O#3 3 %4( A 4 5P A 3%' )5 P ' % 3 3 

 A 98 FG6HD1G687DGX6a6  P 9

3 9   P A %  *%+,-...+/,/<+ ')" 5 *!!48!"'#*$#:!#'("+,-...+///-. )&)'%' I +,-...+/;;<= P   3 4 "  P 9 R ) S4 P ' f) BA :BO 9" '3 %$)%P# %73 J69 4 3 T 8!"$$)"':*''! 8'&#48 !"'"!:'#*)&% 2  > B 7 6? ?2 @ 35 3 5   5 6 7 ] 

A$* P ''# 35 % P A 3 3 

 @ 6 9 2 

  * 8 # O8 2 O2! * : % +,-...+/<0/. +,-...+/-=-= 69 A 5 9 3  8   R%SKK9 ( 5(  $+,-...+/..;, :'':)' +,-...+=.+.1 9 3: P9A$ !K(PK #9 ! ) 9 3 3 3 6 

9 9B 3 5 A')!( ')#3 #99)9 3 6 $

P7' $9# ! 3 P6'':*3 79 %J

'B38  A 5 B6 P 69 @ 9 A6 6 A!%$:?#)+,-...+/<1+. !*!!! 9

 9 8 36 * $ # 4 ( T  3 * * * : $ $ P 9 B3 # 3

 M9  & [ ' ! 3 & ! 3V O O

9  1GC6aD E 5 X3j6W68 9 %   6 7 8 B O 4 +,-...+//=</ @ 8!"'%'#%#%#%#( !%$:?*&#'"$# +,-...+/<00< '*!4 T !%$: $:)+,-...+/-0,. !&&"  5 *!!4  !%9$ : ? 606143C38DE5FG6H 3 5

M 7  K   3 5  4  

  9

 9   35 ) BA 4 O 4 $  ' ) !"#"#'%#%#%#

#)) : **# (!K%K$9: $!9% $: % "5R O 88! "S&*$? 3 U J3 O93 !8" # " !3 :6"9! 7 5 2O P2'#'$3V P ':#3 7 (B  67 9 9 2M $:'$$$&(!"$")&!'$$$&+,-...+//=1< 2 6  7 4  I 5 J 3 3 5  2  78O+,-...+/1;<1    MU 38 A % ' & $ 2  

  3 3 9 J

 8P9 3 3 2 ] 5! " '" !P:%)%%") !J6 5 % 4 >"  #A $4  6 B  PA8'!#!3V'*BO +,-...+/=.=+,-...+/=0., B3' %#  2 3 A:#( 3  % * * 4 

 K    # 3 U 7  2  B

2 5  8 ! " $ ? >

! ! ( % ) 35 2O? U O  : ! )  ' " ! 5 " # ! 4  3 5 % " ) ( ' ) % 7  

 P

' % 3 '!:8 %"#4 8 !"#$%&!)#%'* +,-...+/-0+, 2O 3 3 6 5 3 3 6 95 L !% $: ** :4?? ")"%&#"#$ P!"3

'% '# ) "$!$4%('(!8" $") " ' *!$) O8 ": +,-...+//;1< BA ) B O% 7 8 ] 

9 3# # 3

9 ) ! ! 3 A A B % BA % BO 6   

% 3  6  Q +,-...+/<<;0 9 (  MU U  6 4 [ e   9 3' ) 2O 5 +,-...+/=.,. 5 9  3  @ 3  % " ) 4  6 9 ! " # % % " " $ * ' * ' ( ! " $ $ # % : : : # : " T 

 4 A   # # ! " ' ) & ) $ * & % " *

4   5 # ! 3 5 ) # 4 6  35 * # 3 9 f % * : ! 3P

f : $ 3

  K K 9 ( 9 

*M **& (! "'% %$ " "82 !!* $(!"'#9$"& @@@ ))%)$8 O 7  4   

   % P A ' +,-...+/=-11 +,-...+/<,// 6 3 8 9!"')%? 5 3  *#4 L 956 448 9 3 93%!8 9 ^83@5f$#!(3 )!%%'+,-...+/-01< )% &! 2O UO 3 5 '!#[#"( 7(

(3 @ O35 & BA( " BO( 6  ( 6 ( 5 

9  9 ( 64  35 P A( P #!*( 8 3 44 8@ +,-...+/<0// 8K3 $!*#!$%(!"$$)&$!!%$%+,-...+/=;.:!&')'

9("! b4 !4 8P!A: '$#: '2O 7! '#)8 ) '9#84(6 (% 983 6&8' 9#) J6 AI 2O 9 f:6& " 3P m f' '3 29 M 8A3 6 7 ] *#!4 R!%$:S $+,-...+/=/0. !%$:*#''*%%?!"'$!:%':%$ 3 5  3 5  9 3 

B@  B6 & # " & ) ! # " A 4 38 5 ! " ' # # ) $ " A +,-...+/-.=- ( >

 

 4     % P A P 9

+,-...+/<1=0 +,-...+/<+.. E5N615 MU 9 ] UO  9 7 B 4 5K  9% *:!#4( 9 2O (9 B 3 : ! 3 U2UP )3 2 f'$4(3f!"'%%&#+,-...+/-0/. #$:" 7 B 3 Z 9 PA " $ "O 6    P % # % ( % ' ! ) BA ) BO 35 6  ]  9   3 '8 )U)6 2O K K 9 9 9 

 P  # 6 '

 K  A 5 2O P ) ! ! ? # ! ! 3% ( ' %5 & OS 2 59 ' # O 

 !%"3 ) ")[$ J> 9*K T U('!!" "&4*($5# # '#& $ 5: T 84!8'%:$:8!#!''? $$#(3 7  !"'$#:*:)!! 7O  93& 3 9 K3 *!3 P & !"'"%$:'"#(!"%%%':&:*%! O O 9! # ! %!! %O $> R$9K! !9#R 2O $ " * ) & * ! '

+,-...+/-,+, P % ) ! ! 3 P

& ! 3 2O 9 6 P ' O "93

'O #7( 3 "'3'%+,-...+1-<,1 :#' &6& 7 3 5 P A 5 %:! +,-...+/010+ +,-...+/</-= +,-...+/<+0< : # " ! ( $ : $ & $ $ # S ) B3 B 3 &"& A 9 4  54  9 P ' )9&3) 3 3 9 &3 49 35 % o'"4(38!"'%%"&&&+,-...+/-0=. +,-...+/<<.< 3 5( 9 

% P A( P %%#( '#! &

 9   9 9  3 5 2   % A 6 QB3 O 6   % $ ! 4 ' %

 3 9 

 K   5 2O  9  3 5 

3 9 9 5 *5!4 99 ) [:3V 9 3

 ! "6'9% 3 T # 2AU " & 8 3  5 6 o% $4# ( 3  L3 9 3 5 99 76  &*$:"% A 2 &&RAS  T 79 A 

 6 "% #94 83 A8 "$+,-...+/<0=1 % '$9' '"8 @' :!!38 '! 2 5 Y ZBT !%$:?9$+,-...+/<+-; *'# * 5'#4(3  !"#$%&+,-...+/-,+; !"!#!$'% @! &$!#* !B #&K+,-...+/01-. ^ 35 !" %3 '#"% " )" "" !" $5" :Q #$9: :'+,-...+/0;/+ 2O2 ! " # " * & : % # $ ! ) A 5 6 6 2  P  L

: & # ! 3 P

* ! 8 ! " ' % % " & & & & " & 7:# !3 3%P A59 4^ O 4 K53 P*8&'!O!( 35 ' 693  

 5 3 4 :BA 'BO %)"3 P6'!32O  ')!48 9 MOZ

5 KK 5 )[ 9 ':#! 5 %:! '4 +,-...+/-0=+ 2 J6 B

  7!"'"!:)%)!!!  35(A5 6 %  ) 99 % lA +,-...+/-+;.  6 '6 ')!!]8 ! b   A5  4  K 6    ! " $ $ ) " % " $ # $ *

 9  9    

B 3 6  3 2`$ % $7 Z6!"'"!:)%)!! %) %+,-...+/<<=+ >" A #'$:)&(!"#*:)&"'$:$(!"'%+,-...+/<;11 %*&%'%& *))'&' +,-...+/-,+- KK  K K 9  9 9   (  9 " * ) 3 %) %>"  > P+,-...+/-0,1 9 6 3 A 3 Jc3 A*+,-...+/0/=. P A' ! ! P ' ' % 38 % ' ! & % ) % ( % ' : % 6 P ' 9!3& # 9 4  5 K2O P %:f'#4(3 !"'%%"&&&&"& +,-...+/-0=; 3 L A 7&BA : BO  A3 35 % &PA: ) :J> P) !! 35 %P  4 3 3 3 M *9 %&'"4 4(5R(5 7P: : 35 ! 3V  A  )BA 9 '6BO 9 46 5 2O ! 3V 3 K 9 (

 K  A 5 P 

O ) ! !

6 * ! ! 3%

 4 69 9   9 +,-...+/-10/ 3 kS Q:9 P A' #  9

 4   5 P 2 " ! ! 3 P

% $ 3  9

 

5 5 ' % 4 ( 3 ! " $ " ) & $ " % & ! ! 7 4 # !  6 M 6 9    6 

@

 O @ *  96  %'&OT 2O UO 6%% $T "9" !! &M8  8*#'%)$#(!"$")&!#''!# 73

3  (     9  3 (  9 +,-...+/-+0; 6 3  3       ! ( 3 2O 9   +,-...+/</-5  `   ! " ' ) & % $ * $ : ! ! " ' $ R AS 9 8 % % # 4 ( T 8 ! " $ " ) " ) # : # % ! A 5 9   2O% 9 7 8 6 ? 5  % ) ! ( O 5  ! " $ $ ) & : ! $ # ! ) !%$:?$'* $!'$ +,-...+/--1, +,-...+/-/0+,-...+/<-<1 35 7 9 9] 3 93$ 3

9835 f4 93'! 9 PA ':%3V P '!3 +,-...+/0==+ +,-...+/-0-=  O  %)#O '!93 PA% '!4 M 35 6 4  P A % & $ 3V P ' ! ! 3V % 9 9 9 3 6 3 f $ ) 8]   5 

6 K 3  A: ! 8 % & : 4 

4  5 P A % ' " 3 P

' : 3  9

 5  ' ) " 4 ( 9   ! " % ' ) ) * & ! ) # :

 K  5 2O % ! ! ? ) ! ! 3 P

' # 3 A 3

 5 5 !"$$)? 5")"*':&&& &!! 4( 7 3 8!"$? (58R!%$:S)": &'"($"+,-...+/<=.+ *#"$! 

  4 9

3

9  # 3 9  +,-...+/-+01 9 6

  

3  5 4 3

8  B  6 ? T  9 ?  ? U 3   &)$%'!! %#""" *%"!) A P5 9# ** B  92 6 % %"3 5 "#45!%$:"%+,-...+/-0-0 '4(3V(8!%$:?$')+,-...+/--// #&!: B !%$::"$)'&(!"&&#'+,-...+/0-0= +,-...+/-=++,-...+/-../ 8 B 8O 9 4  63 5 $3 3 3 %95 72O

P ! [

 4 6 99 ) P 2O P) &!!] (*:%BA 35 P A: ! ! 3 P

% ' 3V %  % 9 3  6 9  9 7 MO^  3 % 35  3   3 A 5 6  2OJh 9

5 3 # ! * P

' ' :4 ( 3 T 7 

3 T  9 J6 9

  4  (   3 5( % BO 3  # ! #99 A3 3( 9 2 5 3 @ & # 3 39 3 9 3 !"#%&%''&+,-...+/<-+::# 2 3 Z !"'"!&'&::""  4 6 8$!!( 98%!!3 : 6 3 9 K4K96 9( )!6! 94 P A ' ) ! 3V P # ! 3V % BA )""%)&$: 59 3   5 !"$"? 5'BO U ! 4 U2U 5 !"#)%*+,-...+/<,+, $:%)%# 3 65 6@ *!!(3 $:)%#+,-...+/-<.. *$ 9 :!!48!"$$)%&&'%&#  7 %9O B 3& \ B 3  2O 9 %"!3V('![%"3(%+,-...+/-+0/ 8 PT%:!!8!"')"'!+,-...+/-+1, '$*:! 35 +,-...+=..<; O9 ( > ? +,-...+/--<. ) B % B3 A 9 3 7  35  P ' ! # ( P & # ) BA % B36 M 4 3 5 6  @5 5  

  5 97 2O 9Z#!3

 7  2 6  ?

 4   9 4 8 6 

 K   ) 

 4  35 7 O   9 3# 6 9 A  W2X4 % : 4 3 ! " ' " * ) $ ' $ ' ( ! " " ' % $ ! $ ' $ ' '2 

@ B

  %$ #!4 "#* 9:3

MZ 6 7  9 A 3   

@ 8 O 9 !"$$)")%%%'$ +,-...+/-+-. #&4h P '%:3V8P 398!"'$:'!"'$# 9  KK9 (  9   9 +,-...+/-+== P ':* 3 6    L  5  * $ # 4 )+,-...+/<+=1 %)%::# B

  Y9

9 

 L Q 

A   % 93 6 'T3 ' 9 M* 6(: )9*3 6 2O A5 9 **&3V J6 35 $l !"'%%&*:#&# +,-...+=.,,1 !"%')*!%:&&$+,-...+/-;;; 35 +,-...+/-<.1 5 J3 TJ3 3 93 >> 6!"$" !> ' # 4 ( 5   9 Z9        4 @ P M 9  h A  7 8 7    6   ' ! 3 \

 

B 3  A  9 O

9  

MUU MT "+,-...+;<-+/ *:! ! 9 '$ 7   %$ # 46( 3 9 8 A  #! (BO' ')' %5  # ! " 4 469  97 !")"*$*::))# 5 4 +,-...+/-+-< 3# 3  6 9 !"'#$"%''##! T MJ ?lA2` ')#!3P %:3 6)936 #:PA''!%$#4 2OUO % )B8 9 :$$ +,-...+/-+-+ 5 % % # 4 ( 3 @5 5  

 ! " % ) % * ? 969 7Y> 3 KQ ( 3 K L 

 9 !%$:$!!!#)!(!"'%%&'+,-...+/<10< 5 9 7 9 3 56  !"#$& 5&)? P )%!!3V O O 9 J6 5 *&$&"'!"$")&'&!%*!R 39S 5 4 PA) 3 !"'$!:'+,-...+=.,=/ %%%" B   2OQU O 4$ ':: #*$3# !! '5! %5 3 3 

 A 8 ! " ' % %  9 2O 4 @ P +,-...+/-<1+ 2  

 *! :! O 5 5!%$:?&)'$':' +,-...+/-;1+ '!4 6 +,-...+/-;+; 3   6 2 6  O 5hA 7 9 93 ''PA#!!!3 P&$!!!#)!( %%%#42O UOB8 3 5  )BA%BO8:&#48 4 35 J 9 %P I @ O ? +,-...+/=,;. :# !%$:? !"'%%&'%):$$ %:&)5))) % &!4"(3 K!K:9%5!! !)$ A 9 3 3 9 ! "'%% 9$3 3 6 6 3 6 9 

 9   9 # 4 ? ' ! 4 ? ' # 4 35

 4 !%$:$:)$$:" T +,-...+/-+-/ P P 9 7 9 (   BO & P 4 4 8 +,-...+/<10@ B 3  

  9  : B ) B3 ! " # $ : # $ ' " # * % & " " 7 JL L 6 $#4 ? )!!4 7  A 5$#!( 3V B  ! " ' " ! : ' % : : : " 2O A (  ' ! # ( % ! !  $ ! ! 4 # 3 d  3 J B A e 3 5

  

 35 3

 3 +,-...+/-<11 %$"%3V AK  J

3  %$ OK 4 Z9 +,-...+/<,1+ 2Y %)#48B3 T?A )*( +,-...+/;,1< !%$:?$"!*$%*(!"'&!)$"!&)) 6  !"$"*':"'"!!  5 P3 $* " P6 '6# 6 %3 9 K5K 9 " B 4 :$* * > ' '# A3 (3 V 4 +,-...+/-;;. B 35  6   3 B 6 

 9 6 9 \  ( P 9  

 ( ( @@@8 L K  9 8 K 3 $B #6PL ' ! % % 9 

 6 # ! b A 3  :  9 9 B

 Y[ K 

    

      ! % ) % ) ' # P 9

 35 6   3 2 6  3 

?  6 P A( ' % $ ( $ ! ) 9  % 9 3 K ? #$# )&#4  !"$")":#*"&' A (K(3 6 +,-...+/-;/. '!)%BAAB386 36 $4 +,-...+/-+-0 6 6  3  @ %%# !4( 3 4 6 \

8J> A: A6A PY ) %9U

K B3 3 4 ] !"&*)*:&!+,-...+/<0-.

 8 P2OBT %:!!3V 2O 9 A  9 O

9 A3 P 3  R

 Q B M33S +,-...+/=--< 7 % 5  8 8 ! " $ " ) " : : % % ! " 7 9 ' % ) 9 % & " 4 6 T 3 9 % $ ! >  35 O 6  O  3 

    9 !"$$)""**)') +,-...+/-<1< 6 4 9  !"#$ %P&)9$ *' * *>K O  35 78  J' 93& #  3 7 5 6 P(P '::(%%" 35 4 KK9  5 +,-...+/-1+. !3 %"4'#$"4 '# * $$#  7O  J 2 T9 A 53 !RM " ! ) ) )A8 ' $3 P!"%')#*&)"%%(

 > !"&* > ? 3% W28416W % 9  ' 9 3   !  "&!%4# 4Q' #! A! : B ) B3 ' ' O T ! " ' $ & : % : & & % +,-...+/-+- 9 PP)$B #3% P ' :63 9 O 9 > L ( 2031D 9 > K S6+,-...+/<,=0 * # 4 ( 5  8 O   T    8 9 2O UO8 !"''+,-...+/0.=1 %&&&#& +,-...+/-+11 +,-...+/-;/+ 6

 

9 3 9 29 O B3 3 M   m  P A' * ! ! P

% % 7   A  

  

 (&3 5  3&&3  9 BO' 3 % A  2L K5  5  B 4BO) Y PA'*!3V % 69 O !"$" #*:" $#*& T 23

2  % O 29  2  9  ''4 (3 KK!9" ' %%&3( 9" " !! > 8!"$$)&:!!:#:+,-...+/--.. _ O  3 9 

     ) ! !  +,-...+/-1;< 2O ) * ! 5 ' 4 7 6 ( P'$#3V 9 3 : : " ! ! 3 9  P 

O

5 %%A%5% 6 7 38 ZB $9) $9% '!? 9 3 :BO !"'%%$'::#$# 6 78  6  2O^UOR 2@3^L  P 35)BA %BO O A 6 

 4   5 9   

% # ! 3 P

> 

 ' & # 7 T ! " % % % ! ! * " 6 !ZB "')L' " +,-...+/<+=; K 8 ^ : 43!"'%'#'#'%#' 6  5 4  PA'!!! P %+,-...+/-;.0 A8:!%$!4 8$!%+,-...+/010. !*$* '35^LJ>SL7 @K  +,-...+/-;;0 3 +,-...+/<+<. ) 2O 32 3 5 !%$:&%'):#) '#!4 8 _B9 Y[ ]O9 A3 35 U!O 4''!Q&!3 L 9 %" 35  535 2 )369 3 5% 9@ 8

A  4 8  !6" '9% % &MO K!K9 &!%$:&'!"#)'( 96  3  3 6   9 63 3 6 +,-...+/-/1< 9 3 ' $ Q% * #  9

   3 3 +,-...+/--.= '!! B 36 5 QK  R TU S 8 ! " ' " $ % $ ! $ % 9 

( A 8 : : " " ! % )A   %B O

5%A5 @? @3 !"%%%#&$"&!'(%"J\*)#% 3  6 #3 6 6 A$!( 9( 

35(%%!!@ 6 ( 9( 95)#4  3 %9( +,-...+/-1.- +,-...+/-;.< 7 9 9 3'% *!!3% 7 8

 7   3

2   2  ! " $ " : ' ' * $!*' 3 5 !%$:)$#!)% K ' % # MO# ! 4 " # ' % ! % * ( ! " ' " ! : ' : ' ! ! ' +,-...+/-;/, +,-...+/-1-1 7   3 5 3 5  U 6 5 7  > 9  3   P A: ! ! P

' % 9&! 3 2O

  

 69 9 3

 +,-...+/</0. J %4 +,-...+/01<- 69 % 5  A  ! " ' $ $ ) # * & & (  

 3 * 8 # 5 8 T 9 3  O   6 P 2' % " 5    9   ' ! 3  O    

 ? _ B 9 P6 7 6 B3* 8!"#*:)!$!!"& 3 L A %O KK ' ^ K B) B

 35 3  6 9 3 95 5 35(3(6 9 3 35  5 2O%39 )9 3  !"$$)"*)!%!# +,-...+/-==. +,-...+/--+0 :#4  !"'%%&::""!! +,-...+/-;. PA&!"!(33 9 3

7 8K   3 A #"? !! "A  ( 

5 P A( P%"!3V ( 6!"'#$"!)$#''( K 3 7 !"$")&:*'%$) U3 93" +,-...+/-1++ 35 $$$ ' P p: ! ! 3 P

' * 3 6 3 O

57*[ "3 _3

2 % 

 4 !"$$)? %*4(%5 ?] #"8$'")+,-...+/-+,; *'*#" &? 8 T !"#**"%::+,-...+/-1,1 3 5  3 8P f '5%!3 L) & ) $9*&)%#"4*( 7  A 3  @ PA)*: P ') 2O 69 B 9 4 93 UO %P9  35

9 B3

QRM

MUU5 Y9 M)B3 TS '5) %3V  B 

$!9 +,-...+/0<.+ 2O 4 " ' %   ) 9 3     

 > K  >K B

 * B 9    9

  

K K 9 8O 3 !"'%%&#!:)#($+,-...+/--1; :)':!! "#""''" B939

 9 (3)#5! ( 98 69 A 5 9 3 5 4  3 T6 3 2  6 K 3 8M 5(B(>'O !"')&)"#%"!!A +,-...+/-=<- 5 4 +,-...+/-=+. !"'%%&+,-...+/-;,. ::""!! '7 #O8 9

  

 9 9     ' 9 ( 9 '  5  A 5  \ A Q T +,-...+/-1-,  %&"4 A"#&**!!(!"'$%*%+,-...+/-1// ')" J9 5 9  9 

7 8  

 3 

 4  Y[ 8 

 R    Q 7? P :^3 $8!"#"*$':$:$* @ 3

6 9 9 3

M]O8  5 # # & 3( * # !  ( 3 !"%)%::&'*&" 7  3 5 #%)3 P)!!3 #BA 7  A 5 2O % & # 3V  # ! !  ( 3 5 3 6  9

  # ! ! 3 3

9 # ! 3 +,-...+/-+,- 7 9  S ^ ' 5 3

@ 8 P 9  +,-...+/<,0/   O  I ! " $ " ) & $ * $ $ ' #  3 5 P ' % ! P " ! 7  L 

 5  9 5  & # ! 4 O  @ 5 4  ) 3  3 P 9 A  9  2 6  3 2 3 O  5''!48!"'"!%$#+,-...+/--1/ $&'" 4 !"&*:*#&!)+,-...+/-0./ )% 'O B3 ( 26 ?U P9 @ J6 6 A34  T : @3    3 2  *# P''!3V 2O UO 6  6 8!"''%#'%)! +,-...+/-0,0 3 5 !%$: $"*+,-...+/-;1. )')! 7 '" $3

@ 9 3 5 

M 9  ? ]8 

 3 9  5 +,-...+/-1-/ 5)!!48!"')%&&:#+,-...+/-1-; ### )4# ! 4 7 8 5 9 P # " * 3 2O  9  _ 9   9 O 6  3 )%# (8 A8!%$:?)%&8" *))(A6+,-...+/-;1= 9 3

5 7 M U 6 ' *!#"8 $B # * "9# %& B 68 A 5 2O^3 5 3  3 63 6 B 5   *!4 8 !"'"!%"$%+,-...+/<,-< %)" 73YZ9K P'&#3 P%#!3 M

 " : * 2  3 5 O6  B 3  A  J

 P 

' * ! ! O 9 : B : B3 ) J> ) 6  M 

' * # ! 7 ')*# !"&*"$%!')$& 9 3 9 ) % 93 3 93 49]36 3 O3 A:#('!!# O  36 4 35  B 34 ? !"'"!:)%)!!!(%)6%K" A +,-...+/-0++ %!3 B@ B  !"#*:'? ')!4 8 !"$$)&*&+,-...+/--1+,-...+/-0;/ 9   35 ) 9   9 9 3 6  

P T  P*!P ':# B %B3' +,-...+/-/.< $ ''%$8 @3 ' & # " " T  7  B   % ! ! 3 6 

  5 _ 9  9 ) [ ) 5 % 4 

3 4 R* S^4  3'') > 6K !*"!#!%&% +,-...+/-1;; '"! )5!!6 2 3 %'!7 !"%) %#)+,-...+/-1- 3 

  9 6   * " 4 ( 5

 )%#4 T !"'"!:%':)%!( +,-...+/-;=; K A 7  6 A 3 3 P%!!3   ) :4 ( 3 !%$:?   9   6 5 9 3 36

 3 ! % $ : $ ' $ & * & & !"#$%&)"')%# M7 >  35 6 B : ! ! 3 6 A 32  A 5 9

   4 @  P ' $ ! ! 3 P % # ! 3 % P : B ) B3 : J> 

 ? '#4 78P@ & A!"&&!+,-...+=.+=1 *'"*%# B

 J> 69 MUUJOU B_O +,-...+/<++; c O3 B!6 P*!3 P!@ % 2O! B)B3' 2 L*9&J3 P8 6: '%$#3 8 7! "O # : 2 T P"8 3 $"*&*!& +,-...+/--/,

 ' *O !"'"!? 9 9 3 59 A+,-...+/-0/1 MT8 " #O 

5 (

 4  K  h 3 5 ^L     J b ' $ ! 7 & ! " ' % % & * : ! ( ( 3 ' $ % : " " ' ! #  ( 3 9   6   @

 :)%)!!!( %)6%K " "* B3 O BK O

6 38!"3 '%8%7+,-...+/-/,, #$$' ' '%!J: )BA %BO :3 B@ % 9 8  93:8Ph$A' 1G687DGX6a6 +,-...+/-/,. 9 \&!" 3 9! )3

@ 4 8 !" # &"*9 &3

!9 X3j6D 8A 3 : J  !"

$") ")+,-...+/-<,/ %)%**7 A5 3 5B   )!4+,-...+/-;<+ 6: # !4 8T '+,-...+/<--*%&#*8\ &! 7 J 3 )%B3 \ +,-...+/-/.=  R

 S  5  2O @ 9  96 BO 3 % :6[' #3 P A& 3 5 " $ * ! B

   [ K 

 3  K K  6 9  3 5O %8 P3 Af '' $ 3V gPf ' !!3V M 64 3 5^ 5 PA'*)3 P"::3%P&!!3%P9 A3 MUU 99 3 5 :# 69 BM( 9  4 ' R ) ! ! 4 S 

 # ! 4 

 6 9

5 +,-...+/--=. 

Q @ 5 MO 7 8 > 3 9   5 ' # ) J

? BA ) B 6  K  8A3 35 ^!" '5% %'$!:!#3R '#%#!4S63 253 9 *''3Q*':3f'%%#3%8 %%!! ]8P9  6 48T U6 59 >6 >   * #O8   

L (AIP Y ^ K  @ L  9 36 3 

 3  3  3

 9 $ # 4 P':!3 2O 5 )%#4 T 9 5 3 

 9  9  3   2 O  9

   6 &  6 ?* 8> "3 J> K%  #6   4 B  BO ')R'!!3 6 B6 5 *#%""#& A +,-...+/-,;, !"')&%"'%)%' 5 (%5 3 [8!"'"!%+,-...+/-<-/ *&$%'$ +,-...+/-1., P %$38 +,-...+/-/=-  ':$%#( 938:!$':))*! ! 7(838 O L 9 A3 $ 9 8!"'% %&)? > 3 !6" ') :$ "') '+,-...+/<1<. )9 %4`( #$ 4(6 O

5  ' # ( 5  $ ! ( 3  M( A:  P & l ' % 3 5  ' 8 # 4 ( 3 5 6  3 

 Q9 3 

S 5 

4 35 O  3 

\ \  

5 U  ? 96 'Q5 35 '* 4( 5 6PA' $ !3%   69  6   3 )8!"$":)'+,-...+/-=.1 *&:%* %)#48!"#*:)*#'':: 35' ) # L )6BA %BO A RB 3 67Y>S ? 6 c J> : MP A:  

  9   3  3 3 3  3  K +,-...+/-/.- "!( !"''%#*%*'(!"')%")*:$+,-...+/-1.; %$ 2O @ 5 *"!()! 4 +,-...+/--0,  

 % ! ! 3 6 7 9 B3 # *  ' $ O 9  B

  O   6 B M 6 9 O 7 3  ! " $ " ) " % " # & ! )     2O^U O ! " % ' ) " ! $ " $ $ & 3 IO 7 8 ] 

B3" 2 3 : # (

 3 3 @ 3  3 3 T 8!"'%%&""''''+,-...+/-/0, > '$4 !"')%")*!$!+,-...+/</+< # +,-...+/--,= \

%#!  '%# %%$4 ?')

9 $#4Q'%#4 35   5  6+,-...+/-+=/ VO6

9 h4 hM O  9 9 B 

 9 8   ( 4 > 35 6 9  9  3 6  !"'# P9 *" $% &#$ 8Y66( 3 2O M   9  % & & P

' ! 5  9 !"'%%&&'$!#)(!"#$:+,-...+/-/;, $&:&!'!  3  6 A'!! (

 4  3 5  P ( P ' % ' ( $ ! P 9

 9 % P   4  I   3 B  *#! +,-...+/-0;= $:!&!&&(  )BA^' 9 O 3 @ 8\ 6J>^ 5 93 9 ''!4  $:)%#*$ '5) ) B@  9  6 \ O hh 38!"'"!:!$:!:!("#&)%*% 9 3 5 %#4 ( 5 K5K 9 AO 3 6 B

 > @ 9 ( > @ 9 B 3  B8   L : BA % BO A^ B 6  K     +,-...+/-1+0 7  K  M 35

 5  7 8 6 ##!%&" ( !"'"%$:%!) +,-...+/<0<<

 3  A 2 ( 9 2O 3 9 P'!!3 \ '&#7 2O^UO B 9 $"&$+,-...+/-+=0 2 65 > ?U3

 88  " #%#3 &8 2O 9 '!!3 P &3 59  ? 2O '%%("f'8$4(3::)+,-...+/--</ #!# B3 !"')$)*##'&* T +,-...+/-/-/ 9 3 ' :f' 8#(8 & !"$$)")$*&"#  3 A 3 $ & $  # $ 4 3 3

9 B

  

  

!"'$$*#*:) 7  35 A  4 P

% $ ! ( ' : % 59 3 9 4

3 6 5 9  9 ? 3V 8 P 9

  9    +,-...+/-011 '#3

* $! 2 ('" #3 )B 6! !A4 5 4 $#:!#!!3? 9 #B %93  7 P  'O  O  Y?: 7 9 +,-...+/--+= +,-...+/-/== A*:( 5 !"'%'##%&":"(%*%:!%+,-...+/-1+< ! A  "#&)%*%(!"'"!:!$:!:! 6 3 @ 9 B   35 > 

 ^L    B3& 8 "

 2 8 ) 3 5  A 3  P  O  A +,-...+/--<= # !"#$%&)"&$"! 9   %)!:K&::( :#('%!%B3'B362O8J9 !#" !"#$%&'"&%#: $#+,-...+/-;,:B6 )B3  P8 6 %"4(5 \ A 

 h' 9 95 69 7 5 9 6 B9 %"!3n )&!3n  9 !%$: )$"'!+,-...+/-++; "*:)*" T 5!"')%"'#'%':(#**))) +,-...+/-=.< ZB  3 5 B8 2 3  ) ) " 3 5 # # !   5  5  !"#$%&'"%%$% %&+,-...+/-=/0 #J)*JY 35   6 26 3 A 2  9 3 MOZ P A 8 : $ % 3 5 9

 9   9  9 : P 6 7  ? : " ! 3n 2O

  9

 ' % 7 ( 38 +,-...+/-0/= O6 5 &"&'#% !"'"!%$'"&!:($"*&*"$ 9 ): ZB '#! 4(55 L5 :9 6  9 # $ # 4 3 $ " ::)3 $$6:# \ JL !"#"&!'*#*#&+,-...+/--;< 9!"$")&"$:*&&8!"%%%#+,-...+/-1/; 8 T B

  9 

  (  @  9 3 3 6 :#( &! 59 )%#4 5 !"'&'? 3 5 2    3 5 2 6 ? +,-...+=..,= ! " ' $ 63 3 3 @  2 *6* " &%* ' 9 6 2OUO8 @ 5 ##:##!! 96 J 9 35 '![ '% )9 %9 3 7 K 3  5 ) $) 3 5(3 $# ! 2O T 6 9 2O %)!3% P6'%3 P B 6? 8!"'**"$")" +,-...+/-+-= +,-...+/-=;0 3 498  3 8 7  3  % A  2 6  3  3 3 !"#$%&'"%%$% %&+,-...+/-=/#J)*JY 3   #5  +,-...+/-;+A 35 M

5 7 O 6 O  T % 9 5% % A  7 9] ! 4M9 8:)%*!(':'%#" +,-...+/-</- %!!4  %A' '#4(  2O #*!4 JT 26 '!4(58!"')%"':#):%(!"#%%"+,-...+=..1, #)"')!  "%:!$:!(!"'%'#"+,-...+/-10= ':*&" R%!!4 S8 $T [' % P ! M

  ! !  )  !5" ''"&!#%4$ !35 #)': ( $+,-...+=..,0 J  3  ) B3 \ JK J  

* ! f ) " # 4 QA' ' ! ( $ ! f : $ # 4 ) 9 9 3 7  35

 5   3 3 2O P

'%'3V !"')%"%"$**$( "'$&:%:&&%(%*>:+,-...+/-;/1 #"":(5

 8 A 3  ( O ( \ B 3 9 % B  9 B 3

 3 O  O

9 @ 

9 3) 3

9 ! % $ : & ' * % $ ! &

 4  35 A: ! P A' # ! 3% ' * # 4 7 8 " : 3 ( 

 6 % 9 ' 9 36 % % # 4  

 4  K   5 6    !"$")")$:%%%  786 A!"$")&+,-...+/--1+ !"&%** 26 4 B 5 !"'%'#*%*)*: 4 9  5 ) +,-...+/-1.= "MOZ 2AU BY2 $":$)#!7 (A5 2 T  2 6 9 3 9 :!!3  3( P %)*3VP6 "3V87 6 93: @ 9 : 5  6 +,-...+/-==, 9  6 ! " ' % $ $ : ! ! ( ! " ' " % * +,-...+/-0=< B !%$:?$":&%%%(!"&**"+,-...+/-/=, $'#%%% 3 98A !"'%#))$$$:& 35  O 59 B@ 

 7 L 8 Z5 !" ' & B B

>@ J>QT J>  +,-...+=.+1,  A3 c 5

6 K 8 7 3 O49  3 %P P'!"P''! :BA%BO O 5 3 @  3  +,-...+=..0+  S !:'I( )!'%%'!+,-...+/-;=+ !#RM \

  

B 3  P 9 7 9 B3 # $  8  9

4 A T5 9   2 O P 

 " $ $ 3 

 6 K B  4  6 6 9 7 8 4 686aD E 5 F G6H

 4   5 

# % ! 3V  9

 >  % 3  

( 6 4 % # U O ' O Q78  A!"$")&!"+,-...+/--11 &%** 2Q 93 MOZ#3 9 !"')%"$:&)&:(!"'%%$:*+,-...+/-1/$')'  Z9!"'"!%*:%))) '!#3 3 7 9 93"# 7 9? P'!3P9 O6  @ B   9 Z 99 35^A3M 5 ] 3 P

 T 8!%$:?"%"+,-...+/-/=+ '*#& !"'"!:'%$*!)(!"#*:!*"##&! &[$ P'#[$ B) B3% ')7(A5 O    8 ' !   35

 B

   (   9 @ 35@ 35 @   9 %5BA B A8#!A ('!B % 6 9 ? 7 O 5 P[( 3 +,-...+/-=00 9 $ [5' #3 2O 9: *' &:  K3

K9 J

^ 6 9 %! ?)f!:4#8(& ' 8   3 % $ ! 4  P ' % # ( #A5 A3 2 !%$:?$+,-...+/-1-0 "#'::! 993 O 6 6 3 : # !

  P T 6     ! " ' # $ " ! MK 2O P:"#!93 P96 %*!!3 3 6 97 PAp'$!!3V P #!3V 4 +,-...+=..-= 7 9 O ' ) ! 3 % P : B ) B36  M % J>

% O M O   !"'&!:%%%&$' +,-...+=...= 6 6  )[8! B +,-...+1;1,, 6   >   ! " # * : ) " ' ! ) ! " A 3 3

6

@ 9 '

  9

 K  9 3' $

  

K K 9  9 

5 ( A 8 A " & & 4 ! " ' " ! : ) % ) ! ! ! ( % ) % >" A "'&!)$+,-...+/-0</ '!:&" +,-...+/-1<= &:P3 6%3 7 2 O 6 K 3 " !! (  )!!(3 !"#$%$+,-...+/-/=/ !'"%#' 2O8 39f!"$$)&%))&&& K  O J 9 B 7 9 +,-...+/-0,/ ' A  ' B 2  $ ! ( ' ) # : : ! 4 3

' 5 ) 3 2O 9 1GC6aDE5FG6H B5 J9 5  5 8K

6 ) " 4 P 9 3 5 B

 P ' # ' 3V P % " ! 3V B 6 >3!"#"*"+,-...+/-/1; :*""$$ 2O? U"O% O %@ $ 9(! "P'# *3 :")!&#)'? ''B3 : 9 B 3 2 !"'#$"!:*'&: 9 +,-...+1;1,/ 9 7  > M 2O > %9 7 A 5 ''!3V 7 3 78B +,-...+=.,,. 9 %! ! 48 B3$  B 3 39 2 3 8 A: # ( ' % ' ( ! ' ) ) : ) " # $ # 6 B3 & 9

  P # $ ) P 6 %  9 

  

6 4 8 6  9!%$:? 9

3 6 5 3  3

 '!!%*!4  A#:( ''! %"!4  A*!( ':!    7  J

 8 J 3 > 6  

 4 "@5 2O 9 3

9 4 # 3

 9P & $#!(3 !"$")"%'$)$+,-...+/-/=< & T 8!%$:?$""#&!!  7 Y> : ! 4 ( 5 3 % 5 )'!4 Y9 !"#$ %&:%+,-...+/-<.0 "*&" 4 3 5 PA8:'#3 P+,-...+/-/;; >   ' % O R T  S  8 ! " $ " ? 8 ' ! ! 3 P 2: % 8 7 8 U 3  9 3#

35 

 

 6 2A % & ( $ #  " " 7  +,-...+=.,,; !!3 3 :7!9(' 9*38 $ 69%4 8

' > 3nn 7 5 *:*3V '%!4 3  2 ? $!%!*$* 8)) #64 Z9 5# 6@ )&!%#""! !"&*$%'!$)*%+,-...+/-0;. A 48##!(3 8$:+,-...+1--+/ :&&!% %2Of MO '7R3 3  @

S J8A

 !"%!!$:?( 35 6 )*(')! 2OUOB 9 +,-...+/-00' ! 38 $ 4  !% $ :&% $%3 *#+,-...+/-=+0 )* 9 % 4   6 6 9  B 6 

 2 6  8 

 ? 35 >  9 T 3 P A% % ! ( P ' ' # % # ! 4 J  7 8 O  2O B U O  ! % $ : * ! [ % % 3 % 3 9 7 

6 5

 K K 9  9 I @

  R 

 3 9 S f ! " ' % % $ ? & ' ' ! * ' 3L "$"* #)3 ): # !"#$ %8K&:3? "##!:::(!"#'"):!#!!#(!"')&+,-...+/-<+1 2 _O ]

   5 ' $ # 4 ( 3 ! " ' " ! : ! & % : " % ( T 6 ! " ' $ % # " ! $ ! U O  

 % O    9 2  

9 %"")&!* 35 %P  2 3 9 P"'3V J6 2O^ 9    K 3 $ ! !  ( 3  6 9 A 

  +,-...+=.,// %%$$")&*]' !"@#@@8 3 %5 !%$:?$!%!*$+,-...+/-0<. * 5 O (B3 (2 !"#%!'&#+,-...+/-0;1 "'##A 3 4 J @3  +,-...+/-=., 4 $ B6 ) *>K 9 M 9 B

 2O( U O J6 +,-...+/;+/1 > A 8 9 ::!!( 3 P %#3 P9 

 '#   % :#( &% 93 '$38 nJ3 c3

nJ3 @ 93  2Of !4 !"#*:)#'):+,-...+/-0.= :& 35 62  3 9 3 !"'#$"!:*'&: T+,-...+/,0.+

3 '%'%( '%B3 535 O6 O O 3  AA) *O(" 5: %#!42OUOB78O B3 ':8 6 ( 9 ( 35 P 9 )7!!8 3% ?8 3( #9 #! (3

3 9 '#!( A53 %59 KK94  3 9  ? ?? O (  ( B 3 O 9 2   MT 4 

 P A ' ) ! 3 : 9  ' 9 36   9 ! " % ) % * ! # # $ # " ( ! % $ : $ : : " " " ' (  6 8 P   n f ) % # 4 8 n Tn R 3 9 S f ! " $ " ) " 35 6 

  6 9 MT 2AU Y P A 7  A 5 9   & ) : 3V P ) ! 2 "*4 !"'%%#*%!#&+,-...+/<+<: MK !"$"):!$)""!! 3 9 3 98J 5 #!4(58!"#%%"%"&%+,-...+=..+0 & A 59 7 U3 7  4 *""#*%8A 35Q 3+,-...+/-=.+ %*!!3 '$#( )!   8 *#!48!%$:?$"*"*&+,-...+/-0=/ +,-...+/-<+/ ' !"%%%$%!*%#$ 5) *3 :L"! )49 !%%9$36 :?$" * "3*&& L+,-...+/-0=0 A !"$":#*#%!!:

4 35 2O P A $ # 3V  9  9  5 +,-...+=.,=35

    : # ( ' ! # K 

 % :

4  35 % P A P 2 % ! ! 3 9 3 : K  @ 9 6 ( 3 M

2O '@ :!5!(3 P % #8   9K3' K9 )#9 7  5 9 6 3 5 P:#!3%  A3 Z 5 5*#ZB ! "'8)% "%%) &$% 3 4 3

 T U( 2OUOB9 O8] ? 35 6 3 MOZ P(P':*( L 94 9  7 A5 2O ]93  +,-...+/1;+, 35 3 4 @ 7 P A ' ! " ) $ 9 3  5 2  T !%$:?"+,-...+=..;; #"#!!:::( &!8:BA%B3639 3 > ? *!!4  !%$:?$"+,-...+/-0-"%:)) 3V >K9 M(3592B3 3 9 698*!!(3 !"%')*!+,-...+/-=+, )$&!!# )!))! *'%"*!3V +,-...+/-+1< 48 !"' 4"6! %J$#$& '9" +,-...+=.+,0 ! "9 #$% &: !# ! !)#!(!!4" $ " )!:%!$$:) ""+,-...+/-<+< %:4 3 3 6  ?  9  6  

 3 ! " % ' ) " * " & ' " # ( ! % $ : * # # * " & : 3 5 A % & ( ) * 5  3  $ % 4 

 4  3 5

 5  2 @  

5 :[ *3 6

 4   5 9   2O % ) ! ! 3 !4   ! " ' ) %3 ': '4*: 6  3 %:4 3 3 ? 7 A5 2O PA%'"$3V ]+,-...+//+-; 62 9 ] 6 B A ! 9" '@ M 6 4  > 3 3  3 5 A 5

   ) * ( ' ! : 2O U O 9 3 ^ 9 3 3 6 [   6 " ! !( P

% # 7 8   9 3% # A   8 K K 9  9  3 ' ! 3 ) * " ! UO )%& +,-...+/-;;) &' %# *# 35 9 P

) ! ! 3 6 2 6  \

 O  O  I @ 7 8 B     9 B8 7 8 O 9 3 ' * ' & ! 4  ! % $ :  8  7 Y> ! " ' % ' # # ' : # ! !  9  9 ' ! !  ( 3 ! " # " $ " & ! $ ! # # +,-...+/-<;= 3    A3 2 6 2  J   +,-...+=.,-+ 969 % >3 2O 6  2 9 KK9 9 4  26 !!!"3( !##$#$" 2 ]  B6 3 3 9 \? &'"# A 59 7 U 6 PA8'#!+,-...+/-=++ 7 '! #35 PA83*# ( P : #9 % 79%3 6K3 $::"""'(!"')&%"")&!*(!"%)%*+,-...+/-<;; 6 O P 3 9  '?" %*! (% $$%) &\ !# ! !9!'3 +,-...+/-<10  3

%%#(3V T !"%')"*"+,-...+//+-1 P#4

8('3! 3 9% "" 4 A 3 5 %    

3 ? 4  7  ! 35

    : # ( " " 2O U O ) [* 3 939 9 9 49 3 $ ) &9!#' '")$[)( '%#4 T 8 !%$:? $:%*)%" K K 9 (

 

5 # % #& 3 $ # !@ (3 6  @ 5? !"$":)'$$$:# "#&**!!( !"'$%+,-...+/-<<, *%')" 35 6 B 9 4 P '*! ( P 2O !"'&!:!:$*(!"%)%"&#":"# O B  9 A J 7 8  ?  ! " $ R 3  9 P 

S O L A  3 5  J

+,-...+/-=,/ U +,-...+=.+// +,-...+=.+1+,-...+/-=;+ ):!#!!# 7 9  % A#!(':# 5 &!!"$ ") B & %#B36 * K* 5 *#! 4 3  !"#*%###'"& +,-...+/=/;0  35 

T 7

BP *[ ] & P%

!& B3': 3 2O %#!4 !%$:"##!:::'(!"#'"+,-...+/-<;< ) : % $ ) & ! 4 A 8 $ # ( ' : # : & ! 4 

3 9 4 % ! ! 3 $#4 35 6UO 2O   ! "2' )3 " ":)!?( 6 6 !"%%%#)%$&&$ 4 3 5 %))3V 7+,-...+/-<0,  2O '&!3V ? O

 B 9? 9 &&!*( & B & % 9!"')%"!':!*)   $#! ( 3 5 !"'9%' %)9 $*3 *)*O ** 7O

49 A*#!#$$$( 2 9 3 '! 2 65 4 T !%$: $::"""' +,-...+/-<1; 4 35  2  A#!+,-...+/--,+,-...+/-=;( ' ' # 3% &):: 8 6# 7 T B3 $ 2 6 B 3 2 B P 5 ? 3 A !"')%")%+,-...+/--+; 3 5 96 4    45 6'"9* 3 P 7 35  5 PA'#!3 P$[ 7 7:4 (3 AT 5 2@ 5 82 %! ! 3 P6&M 3 P +,-...+/==11 '&&&$ 3c 8 ) % 

'':'3 5 ' % 3 9 3 % 9 36 L  9 3 9  

 7  35 A' * ! ( % ! &

  5   "%!''! K 5':O !%$:  T !"')&!!"*#!!(J3 !4( 5 !%$:***&+,-...+/-0-; "') 4:3 2O 9 3 6 B  7 @ 9 *#)%%'!(!"')%"+,-...+/--+. )$$'"* A!%$:$")*!'% 3 7  %#!4 8 4 3 5 64 9  93&) $"*&*!& +,-...+/=<-0

 4  35 & % 3 ) 9 3 ' # ! 4 8  8 +,-...+/--/.

 4  B 

 3  3 O  9 6 £¤¥¤¦§¨©ª«§¬­¬®¬¯§°©¨©±§²¬®³¬¯ª«´§©ª©² ³¬±©°©§°¹§³©¶¹©¯§©ª©¨§º©¯¶§³¹©¨©§°¹¨¬³«ª 6 9 4 5  9 2 9 3 % PA3 > 4  PA'$!3 P i&3 9 Pf"!3 #:4 T 9 2 62 6 9 3 +,-...+/--/<  3 P 3  ' ' ! 3V 3 9  53  !%$ )%#4 :8*&! )84% & #+,-...+/-<0= 3  ) ! ! 3 6  4 8 2  g 35 87  5 B 9 5*&3 %##!% ©°©­©µ§±©¯¶´©§©ª©²·§¸¹´©§±©¯¶´©§©ª©²§ª¹°©´ ³«³«¯¶©¯·§¾¬³½»½±©¯§º©¯¶§°¹°¬ª¬´¨¹§³¹©¨©¯º© ##3V 5!"')"')%:$+,-...+=..<&* 7839 T @ 2O PA ' %6! 3V Lg )BA g8% BOg 5 K K'9# O8 )" #" ! 7 ] B3&# !"$$)":+,-...+/=-/0 35  5  6 P $ # P * # 2O ®¹­¹´¹§´¬´«©ª©¯§º©¯¶§»«´«²¼§©´©¯§®¬®³«©ª ª¬±Á©°¹§²©°©§³«³«¯¶©¯§©ª©²§¹¯¹· +,-...+=..=.   9   

 2O P f % ! ! ! 3 P 6 ) ! 3 JT 26  ')# ®¬

5 6 h: 3 6953? 535 3@5 %9h P59   35 (35 9 V (3 T P9 M 2OT%(2 f )J B  9

 B 39 O O

9 ' : $ 4 26 5 Æ·§¤ª©²§²¬­©¯©§©¨¹®¬ª±¹¨ %"!4 8  3  9 !"''%###$)#( ­ ¬ ¯ ° «ª©¯§²©°©§²¬±®«´©©¯§²¬¯«ª«²§©ª©²§°©¯ OBT' 9  ) # ! 4 T 3 3 !"#$!'+,-...+=.,.< !$:*&& !%$:?"#%)!&!8Ah 2O( [K UO (  6 !"$9$)&% )) 9& &3  4   f!"$$)":%+,-...+/=-=. © ´ © ¯ § ®¬ ¯ ¶ © ´ ¹ ³ © ª ´ © ¯ § ³ ½ » ½ ± · Å © ° © § ² ± ¹ ¯ ¨ ¹ ² ¯º©¼§©ª©²§¹¯¹§¨©®©§°¬¯¶©¯ # # ! % A  

 4 #3 

4 6 )9 8 P64  +,-...+=...; & @  h  

 [ 2: 5 ¾ ¬ ´ « © ª © ¯ § ¹ ª « § ®¬ ¯ º © ¯ ¶ ´ « ª § ³ ¬ ³ © ¯ § ² ¬ ¯ « ª « ² © ª © ² § ² ¬ ­ © ¯ © § ¨ ª © ¯°©±·§Ç¹¯¶´©ª§©¯ª¹§´¬³½È 35 6 9 

 2 3 A 8 ) * ( ' ! ! % B +,-...+=.,,, A 5 2O % ! ! 3 P 6 % ! 3 O O

9  

' ) h ? ! " $ " ) & ' " $ % % % ( ! " ' % ' # ? 'B3 2O^U O 

B '&!7 

4  35  6 9 ) 9 3Q9 

* 9 3   4 

 © ª © ² ¼ § ³ ¬ ³ © ¯ § ± © ¯ ¶ ´ © ¼ § ³ ¬ ³ © ¯ § µ ¹ ° « ² § ¿ ®© ¯ « ¨ ¹ © À ¼ » ½ ± © ¯ ¯ º © § ­ ¬ ³ ¹ µ § ³ © ´§°¹³©¯°¹¯¶§°¬¯¶©¯§©ª©² 7  9 B6  O   3 % O 9 A 3 *%#!%#(%$&$)&?A ] +,-...+=..-;

7 PA%!$(P'$! 2O 9 !% 73 %'!7(T8!"'%%$!%'''"( ³¬³©¯§©¯¶¹¯¼§°©¯§³¬³©¯§©¹±§µ«Á©¯·§£¬­©¹¯ ²¬­©¯©§¨ª©¯°©±·§Ç©¹ 7  U 35U( A)' B "!('&*  8 3 @ 3 ? !"$")&*!"!'"(*"*)*$: ´ §©°©§¨©®³«¯¶©¯§°©¯§ª©´ +,-...+/0-;< !"""? 7 8 ] 

9 3) " ! !    ! " $ " ? ***#""# ´ ¬ ´ « © ª © ¯ ¼ § ´ µ « ¨ « ¨ § « ¯ ª « ´ § ³ © ¶ ¹ © ¯ § ± ¬ ¯ ¶ § ° © ¯ § ± « ¨ « ´ ¼ © ° © § ³ « ³ « ¯ ¶ © ¯ § ² © ° © §³©¶¹©¯§©ª©¨¯º©· 4  35 6 9 2 M A 4 3Q2O  6 +,-...+/0/,. !*$!!&#:($"*&*!& +,-...+/--1< ) & " $ # # : & ( ! " # $ ) & ' ) ) " $ * A +,-...+=.,1- A 5 3 $! % A'8%$(#$(:'"*#:*)"B !%"B36 > ')$% 3 U6 5 9 Y 8) PA 4 35 % 6 6 3  P A ' ! %  3 36 2 3 É·§¤ª©²§²¬±¹¨©¹ ³ ¬ ¯ ª « ´ § ° © ¯ § « ´ « ± © ¯ ¯ º © § µ © ± « ¨ § ­ « ± « ¨ · 35 K  9 A# ! ( ' ! % 2O U O B A " ! ( ' ) % " % '

8 A  3  B 8 T % 6 

  ¯ ª « ´ § ¹ ª « ­ © µ ¼ § Á ¹ ´ © § ´ ¬ ° « © § ¬ ­ ¬ ®¬ ¯ § ± © ¯ ¶ ´ © ʬ ¯ ª « ´ § © ª © ² ¯ º © § ª ¬ ± ° ¹ ± ¹ § ¹§°«©§³¹°©¯¶ +,-...+=..;= %:'3V 6BA O  6 9 9 K 3  

 2

9 5 % ? P % : # 3V % P A 9 3 # 9 36 : 

 7 8 

  & 9  : 9 3P A ' & ! P ) * # 5 $!48!"%"&%#!'))+,-...+/<,<1 :8398 ¹¯¹§ª¹°©´§­«±«¨§°©¯§³¬¯¶´½´¼§®©´©§©´©¯ ©ª©²§®¹±¹¯¶§º©¯¶§®¬®³¬¯°ª©«±´ A'!!( '%! @  >  ( §ª±©²¬¨¹«® K%"#48!"'%'#&#+,-...+1-0=, ::#% 35 U O L    ' " # O ! " ' & ! : ' # ) ! $ & 5 ' * 3  5  ! " ' % % & ' ) $ ! # +,-...+=.,==  @ A 78*8] " *^!93 9 B ^82  7 35 %BO 'BO A #+,-...+1--.+ 5 9  2O P A ' #J ®¬ ®¬ ¯ ¶ © ± « µ ¹ § ² ½ ¨ ¹ ¨ ¹ § ² ¬ ¯ « ª « ² § © ª © ² · § ¤ ° © ² « ¯ ² © ¯ Á © ¯ ¶ § ° © ¯ § ³ ¬ ± ª ¬ ®« § ² © ° © § ¨ © ª « §¶©±¹¨§­«±«¨¼ 

 9    A    6 9  3 5 6 O    P A( P # ) # ( ) # ! % $ # 4 ( # ' $ ! ( ' ' % 3

  @ ] Z9 K K 9 9    9 « ¯ ª « ´ § ² ¬ ¯ « ª « ² § © ª © ² § ª ¬ ± ° © ² © ª § ª ¹ ¶ © § ³ ¬ ¯ ª « ´ § º © ¯ ¶ ¨ ¬ ° © ¯ ¶ ´ © ¯ § ° « © § ³ ¹ ° © ¯ ¶ § ­ © ¹ ¯ ¯ º © §³¬±³¬¯ª«´ +,-...+=.,,+ 5%$#4

'9*" 45 9"# &* * ! ! (!35

9  % P ) B ) P A 6 9  3   6 9 

9 5  35 Q) BO % BO A  $ ! ( ' ' " 5 : ) # 4  4f*!(3f!"#$:)&'%#+,-...+/<+,/ &#fAf ®¬­¹²«ª¹Ã 4  3  :#( &! %BA 

¨ ¬ ¶ ¹ ª ¹ ¶ © · § Ê ¹ © ¨ © ¯ º © § ´ ¬ ®¹ ± ¹ ¯ ¶ © ¯ § © ª ©²§¹¯¹§¨©®© "'$%*%+,-...+/..-/ ')" 

9  

 8  ! " ' ) % " $ : % ' $ ' 6  4 

  9  MOZ 8  * * * * ) ) " +,-...+=.,0+ 7 4 8 \

JO 3 82 %:4 3  3

 B46 99 ?  B  O +,-...+/,=/; 5 2O P2:)&3V P '' #3 Ä· § ¤ ª © ² § ² ¬ ­ © ¯ © § ¨ ª © ¯ ° © ± ² © ° © § ¨ ¬ ª ¹ © ² § ¨ ¹ ¨ ¹ ¯ º © · § Ë ¹ ¨ ¹ ´ ½ § ³ ½ » ½ ± § ­¬³¹µ§³¬¨©± 2  

35    % 9  @  ? U  35 6 Z 9 $ ! ! 4    3 A 5 2 P ) ' " O8 3 >? 9 4>  K 5  9 9 5 49!"$? 2 Ŭ­©¯©§©°©­©µ§³¬¯ª«´§©ª©²§º©¯¶§²©­¹¯¶§©®©¯ ´©±¬¯©§¨©®³«¯¶©¯§º©¯¶§­¬³¹µ§³©¯º©´·

%  ? B8 ( :   3 P '"!3 

 6 K 5  ! % $ : $ ' * $ ! ' $ ( ! " $ " ? O   # 3 5 % $ # 4 (  8 ! % $ : ? 7 B 3   B 6  * BA ) BO6 

  ? 7 U &!78!"')%"""#""* Y6 +,-...+/.+=< 39 *&)"!'%($!!)%*:(!"$")&!+,-...+=.+., ª¬±µ©°©²§´¬³½»½±©¯·§£©®³«¯¶©¯¯º©§µ©¯º© ¿´½®²©¨·»½®À 8K3 ")"%&#"#$ ):$::  !"#*%"*$$$:(!"')&':+,-...+/;;1; %)))* )&!:##''8@@@83 59 +,-...+=.+.. +,-...+/<<;=

‘’“”•–—˜™š™“‘”›™—˜œ™ š™’”ž–Ÿ ™“™¡™¢

‰Š‹Œ ‹Ž‹‰Š


0123

ÐÑÒÓÔÓÕÖ×ÓØÙÖÚÙÛÓÖÜÑÝÞÙßÓÔ 1456679 5  1 9 5

15

¨ž®¡£Ÿ¨—¢£ª£¤£— «£ª ±—¥£«£ª—¥ž¥œ £Ÿ—©¦£­—¯£® —Ã6ž« «£±—¼«¥£±—¯£Ÿ—”ž«¥£ °®£©­ ©©£Ÿ—£´£®£Ÿ—©ž´¦´¦®£Ÿ—¡ž¢£®£ ¦Ÿ­¦©—¥žŸ¤ž¥°¦®Ÿ£©£Ÿ— ¥£ŸŸ¤£² §£ ©±—©ž­ ¥§£Ÿ¨—“Ÿ¯µŸž¡ £—¤£Ÿ¨ ”£¨£ ¥£Ÿ£—°¦Ÿ—¡ž¥¦£Ÿ¤£—­ Ÿ¨¨£« ¥£¤µ® ­£¡—¥¦¡« ¥—¯£Ÿ—§ž® ¥£Ÿ± ¥žŸ¦Ÿ¨¨¦—ª ¯£¤£ª—‘¦ª£Ÿ²—“©ª­ £® ¥£«£ª—­ž®°ž®£Ÿ¨©£°—¯£«£¥—«£§ ® Ÿ ¥£Ÿ¦¡ £—£¯£«£ª—¥žŸ¨ž®£ª©£Ÿ—¡ž¨£œ «£—©ž§ž®£Ÿ £Ÿ—¯£Ÿ—©ž©¦£­£Ÿ—¦Ÿ­¦© ©µ®¦°¡ —¤£Ÿ¨—¥žŸ¨¨¦® ­£² ‘¦­ ž—›¥£« £ª—¥ž¥§¦©£—¢¦®£ª£Ÿ §ž®£Ÿ —©ž«¦£®—¯£® —°ž®¡ž°¡ —©µ¡µŸ¨± ª£­ Ÿ¤£—«žº£­—© ¡£ª—°ž®­ž¥¦£ŸŸ¤£ ¨£´£ª—­ž®§£Ÿ¨—¯ —«£Ÿ¨ ­² ¯žŸ¨£Ÿ—¡žµ®£Ÿ¨—°žŸ¯ž©£®—§ž®ª ´£§ ·ž¢£®£—¬ ¨¦®£­ ¬±—§¦©¦—§ž®¡£¥°¦« ¤£Ÿ¨— ©ª«£¡—¥ž¥§£Ÿ­¦Ÿ¤£—¯ —§£Ÿ¯£œ ž«ž¨£Ÿ—¯žŸ¨£Ÿ—¯µ¥ Ÿ£¡ —º£®Ÿ£—ª ´£¦ ®£²—ࣗ´¦¨£—§ž®¢ž® ­£—­žŸ­£Ÿ¨—©žª œ °«¦¡—¨£¥§£®—©£®­¦Ÿ—¡žµ®£Ÿ¨—­®£Íž«ž® ¯¦°£Ÿ—«£®£—·­ž¬£Ÿ £—¯£Ÿ—¡¦£¥ Ÿ¤£ §ž®´ «§£§— Ÿ —¥žŸ¤¦¨¦ª©£Ÿ—­ °¡—¯£Ÿ ¤£Ÿ¨—¯ ©¦¢ «©£Ÿ—µ«žª—¡žŸ­ ¥žŸ—£¨£œ ¢ž® ­£—°ž®´£«£Ÿ£Ÿ²—·ž«£ Ÿ— ­¦±—´¦¨£ ¥£²—˜¦¨£±—°ž®¡ž°¡ —Ÿž¨£­ ¬—¤£Ÿ¨— £ ¥žŸ¯ž¡©® °¡ ©£Ÿ—¯ž¡­ Ÿ£¡ —­ž¥°£­ £¯£—¨£Ÿ´£«£Ÿ±—­£Ÿ´£©£Ÿ±—­¦®¦Ÿ£Ÿ± ¯£®£±—¯£Ÿ—©£º£Ÿ—¤£Ÿ¨—­£©—¡žŸ¨£´£ ­ž® ¥£—¯£® —­ž¥£Ÿœ­ž¥£Ÿ—©¦« £ªŸ¤£² ¥žŸ£® ©—¯ —©£º£¡£Ÿ—¼®µ°£—¤£Ÿ¨—´£œ ¤£Ÿ¨—§ ¡£—¥ž¥ž®¢ž°£­œ«£¥§£­©£Ÿ ¯ ´¦¥°£ ²—‘£©—£¯£—¤£Ÿ¨—­£©—¥¦Ÿ¨© Ÿ± –£¥¦Ÿ±—¯žŸ¨£Ÿ—©ž¤£© Ÿ£Ÿ±— ­ ©£¯± ®£Ÿ¨—¯ ©ž­£ª¦ ±—¥žŸ¤ ®£­©£Ÿ—« ¥°£ªœ ®µ¯£— ­¦±—ª Ÿ¨¨£—®µ¯£— ­¦—­ž®ªžŸ­  °ž®¢£¤£«£ª±—©£®¦Ÿ £—¯£Ÿ—®ž6ž© —‘¦ª£Ÿ £¯£—¯ ¥£Ÿ£°¦Ÿ² ¯£Ÿ—°®µ¡ž¡—¤£Ÿ¨—­ž¨¦ª±—‘¦­ ž—£©ª ®œ £Ÿ—¢£ª£¤£—¯£Ÿ—£´£®£Ÿ—¥µ®£«—¤£Ÿ¨—¡£œ ¡£¥£—¡ž©£« ² Ÿ¤£—¥ž¥§¦©­ ©£Ÿ—¯ ® —­£¥° «—¡ž§£œ ®£­—Ÿ «£ œŸ «£ —©ž°ž¯¦« £Ÿ—¡µ¡ £«² ”ž¨ ­¦«£ª—ª£© ©£­—©žª ¯¦°£Ÿ à—¡£Ÿ£±—³£Ÿ¦¥—§ž®­ž¥¦—¯žŸ¨£Ÿ ¨£ —«¦«¦¡£Ÿ—Å”›—­ž®§£ ©—Ǫ£«£¥£Ÿ ”¦©¦—¡ž­ž§£«—ÀÊɗª£«£¥£Ÿ— Ÿ  ¥£Ÿ¦¡ £—¤£Ÿ¨—¡£¤£—®ž¡£° —¯£®  ªµ ® ¤£ª±—¯ °£Ÿ¨¨ «—”¦Ÿ¯£—“©µ¤± ¥žŸ´£¯ —¬®£¨¥žŸ—¤£Ÿ¨—¥žŸ¨ Ÿ¡° ®£¡  ÊÀʜÊÀÎȲ ¦Ÿ­£ £Ÿ—© ¡£ª—³£Ÿ¦¥—·£«¡£§ ž«£ ¡žµ®£Ÿ¨—¥¦¡« ¥£ª—§ž®´ «§£§—£¡£« ·ž«£Ÿ´¦­Ÿ¤£—£¯£—¢ž® ­£—ª£®¦± ¡ £°£°¦Ÿ±—¨¦Ÿ£—§ž®«µ¥§£œ«µ¥§£ ’£ ¡±—‘¦­ ž—›¥£« £ª±—¯£Ÿ—¸£®¯£­¦« ›¢žª—¤£Ÿ¨—¥žŸ´£¯ —°ž¨£º£ —°ž®¦¡£ª£œ ¤£©Ÿ —¯ £« ª¬¦Ÿ¨¡ ©£ŸŸ¤£—¥£¡´ ¯ ¥žŸ´£¯ — Ÿ¡£Ÿ—¤£Ÿ¨—¥¦« £²—Å£¡ ª—¡žœ •«£²—¹žº£­—£Ÿ­µ«µ¨ —”ž®´£«£Ÿ—¯ —›­£¡ £Ÿ—£®«µ´ —­ž®Ÿ£¥£—¯¦Ÿ £—¯ —” ž«±—·º ¡¡² »£ª£¤£— Ÿ ±—©ž­ ¨£Ÿ¤£—§ž®§£¨  ”¦Ÿ¯£—“©µ¤—§ž®¢ž® ­£—§£¨£ ¥£Ÿ£— £ ”ž®´£«£Ÿ—¯ —›­£¡—»£ª£¤£ ¥žŸ´£¯ —§žŸ¨©ž«—©£®žŸ£—©žŸ¯£«£ Ÿ£°£¡—¯žŸ¨£Ÿ—§¦©¦—¡ž§ž«¦¥Ÿ¤£±—ËË °žŸ¨£«£¥£Ÿ—¯£Ÿ—¢¦®£ª£Ÿ—ª£­  § ¡£—§ž®­£ª£Ÿ—¯ —°ž®¦¡£ª££Ÿ—§ž¡£® ¶žŸ¦« ¡—¿—³£Ÿ¦¥—·£«¡£§ ž«£±—¯©©² § £¤£²—ÅžŸ¯žŸ¨£®— ­¦±—‘¦­ ž—§ž¡ž®­£ »£ª£¤£—¯ —¹£Ÿ¨ ­—¼®µ°£±—³£Ÿ¦¥—¯©© ¡ž§£¨£ —¥¦¡« ¥£ª—¤£Ÿ¨—¥žŸ£°£©   ­¦—­£Ÿ°£—¥žŸ£Ÿ¨¨£«©£Ÿ—´ «§£§Ÿ¤£² ¶žŸž®§ ­—¿—š®£¥ž¯ £—¶¦¡­£©£—•­£¥£ ©£º£Ÿœ©£º£Ÿ—°žŸ¨£´ £Ÿ—“Ÿ¯µŸž¡ £ ¥ž¥£©Ÿ£ —°ž®´£«£Ÿ£Ÿ—§¦©£Ÿ—¡ž©£¯£® “Ÿ­ Ÿ¤£—£¯£«£ª—°ž¥§¦©­ £Ÿ² «£Ÿ¨¡¦Ÿ¨—­ž®¨ž®£©—¥ž¥°ž®­£ª£Ÿœ ¡£®£Ÿ£—« §¦®£Ÿ±—§ž«£Ÿ´£±—¯£Ÿ—ª¦®£œ ­ž®´£«—¯£Ÿ—¨ž®¡£Ÿ¨Ÿ¤£—¼®µ°£² ±—ÀÉÊÎ ©£ŸŸ¤£²—ÞŸ¨£Ÿ— ¦®£Ÿ—¡¦©£®ž«£± ª¦®£²—”¦©¦— Ÿ —¥žŸ´£¯ —§¦©­ —§ž­£°£ ½£±—žŸ­£ª—¡¦¯£ª—§ž®£°£—«£¥£ ”£ªº£—¯žŸ¨£Ÿ—´ «§£§—¤£Ÿ¨—¥žŸž«¦Ÿ¨œ »‘žž­§££©«—£¿Ÿ— 5—¿——[¶—žÀ®Ê­£É¥£ Ÿ ª ®Ÿ¤£—­ž®©¦¥°¦«—¯£Ÿ£—¦Ÿ­¦©—¥žœ °ž®´£«£Ÿ£Ÿ—©ž—¼®µ°£—¥žŸ¨ª£Ÿ­£®©£Ÿ ¡ž§£¨ £Ÿ—§ž¡£®—¼®µ°£—¯ ¡ž« ¥¦­  ©¦°—©ž°£«£±—©ž­ž®£¥° «£ŸŸ¤£—¥ž®£œ “·”–—¿—Ë8ÁœË8˜À—ªÀ£œË«£Î¥£ \˜Π£®£©º£ ­—¯£Ÿ—¥ž®£¥£ ©£Ÿ—¥£¡´ ¯—°ž®œ °£¯£—®£¡£—¡¤¦©¦®—£­£¡—« ¥°£ª£Ÿ £º£Ÿ—¨ž«£°—¡ Ÿ ¡¥ž—¯£Ÿ—¡žŸ­ ¥žŸ © ­—´£¥—§ ¡£—¥ž«ž§ ª —¥ž®ž©£—¤£Ÿ¨ Ÿž¨£­ ¬—£­£¡—©ž§ž®£¯££Ÿ—“¡«£¥—¯£Ÿ ­£©—§ž®´ «§£§²Ä—Ǫ£«£¥£Ÿ—À7œÀ8Ȳ ©£®žŸ£—­£©—¯ ´¦¥°£ Ÿ¤£—¡ —°žŸ´¦£«² ­£¥£—¯ —¸ Ÿ£±—§ž®Ÿ£¥£—›¡œ·£«£¥— ­¦² ©ž©¦£¡££Ÿ—‘¦ª£Ÿ—¤£Ÿ¨—­£©—­ž®§£­£¡² ¦¥£­Ÿ¤£—¯ —¡£Ÿ£²—”ž­£°£—¦¥£­—“¡œ ·ž«£Ÿ´¦­Ÿ¤£±—³£Ÿ¦¥—´¦¨£—§ž®© œ à—¡£Ÿ£±—ª£Ÿ¤£—£¯£—¡ž­¦¥°¦©—§¦Ÿ¨£ ¶ž¥£Ÿ­ ©—¢£ª£¤£—¯ ­ž®¦¡©£Ÿ ”¦©¦—¯žŸ¨£Ÿ—®£´¦­£Ÿ—©£­£—¤£Ÿ¨ «£¥—¡ž«£«¦—¯ ¡ž°ž«ž©£Ÿ±—¯ °ž®¡¦« ­ ¡£ª—­žŸ­£Ÿ¨—–¦®—㟟±—¡žµ®£Ÿ¨—¥¦œ £Ÿž©£—®¦°£—¯£Ÿ—§ž§ž®£°£—©£«žŸ¨—§ž®œ ¸£®¯£­¦«—•«£±—¡žµ®£Ÿ¨—¥£ª£¡ ¡º   Ÿ¯£ª— Ÿ —´¦¨£—¥žŸ´£¯ —µ«žªœµ«žª—¯£®  ¥žŸ¯£°£­—°ž©ž®´££Ÿ±—¯£Ÿ—°ž«£¤£Ÿ£Ÿ ¡ ¡ —®£°—¥¦¡« ¥£ª—§ž®´ «§£§—°ž®­£¥£  ¡ —«ž¥§£®£Ÿ—¦£Ÿ¨—¼¦®µ—¯£Ÿ—§¦©¦ £¡£«—›¢žª—¤£Ÿ¨—¥ž®£ ª—§ž£¡ ¡º£ °ž®´£«£Ÿ£Ÿ—¤£Ÿ¨—­£©—­ž®Ÿ «£ —ª£®¨£Ÿ¤£± ¯ —¯¦Ÿ £²—Åž¡© —§£®¦—§ž®¦¡ £—Ê8—­£œ Ÿ ¥§£— «¥¦—¯ —‘¦®© ²—“£—§ž®© ¡£ª ¤£©Ÿ —°ž®´£«£Ÿ£Ÿ—¤£Ÿ¨—¯ ­ž®£Ÿ¨ —¢£œ «£ ŸŸ¤£² Ÿ¢£­£­—¦£Ÿ¨—°žŸ¨ž¥œ ¥ž ­ ž Ÿ ­£Ÿ¨—¢£ª£¤£—¥žŸ¦­¦°—£¦®£­—§£¨  ª£¤£— «£ª ²—Ç9Ϩ¤£È ·ž´£©—«£® ©—£º£«±—³£Ÿ¦¥—¥žŸžœ ª¦Ÿ±—¨£¯ ¡—©ž­¦®¦Ÿ£Ÿ—‘¦®© — ­¦—¥žœ ©§ž£¢« £ «—Ÿ¦²Ÿ—‘­ž¦®©Ÿ—¥ž §£®©£Ÿ—¢£ª£¤£— «£ª —¤£Ÿ¨—­ž®©£Ÿ¯¦Ÿ¨ ¥ « © —¢ ­£œ¢ ­£—«¦ª¦®—§ž®¯£©º£ª—«žº£­ «žº£­—£¡£¡—­¤®£¦­¡£­±±——©©žž¯°£ž ®— ¢Ÿ£ —¤¯£ ´££Ÿ«£²Ÿ©£Ÿ ­ž¥£Ÿœ­ž¥£ŸŸ¤£—¯ —£¡®£¥£² ¯£«£¥—¾·—›«—³£¯ ¯¿—ÀÁ±—¤£Ÿ¨—¥žŸ¨£Ÿœ ¡žŸ£Ÿ¯¦Ÿ¨—¥¦¡ ©—®£°—¨¦§£ª£ŸŸ¤£ ·ž´£­ Ÿ¤£±—©µŸ¡ž°—©ž´¦´¦®£Ÿ ·ž´£­ Ÿ¤£±—¯ —¡£Ÿ£—“¡«£¥—£¯£«£ª ¤µ® ­£¡±—Ÿ£¥¦Ÿ—°£ª£¥—¡ž©¦«ž® ´¦®©£Ÿ—¦Ÿ­¦©—¥žŸ¦Ÿ­¦­— «¥¦—¡ž©£œ Ǫ£«£¥£Ÿ—ÎÌȲ 9ȗŦª£¥¥£¯—”£¨¦¡—“®£º£Ÿ± £«£¥—§ ¡Ÿ ¡—­ž«£ª—¯ ¢µŸ­µª©£Ÿ—µ«žª ¥£ ¼ ® µ ° £ — ¥ž Ÿ ¨ ¦ Ÿ ¨ © ¦ Ÿ ¨ — ° ž ® ž ¥° ¦ £ Ÿ « ¨¦¡—¥žŸ¨£¥°£Ÿ¤ž©£Ÿ—©ž°ž©££Ÿ ”ž®£Ÿ´£©—©ž—­ž¥°£­—«£ Ÿ±—³£Ÿ¦¥ ¯–£ °¦¡­£©£º£Ÿ—¯ —’¦¥£ª—”£¢£ ¡µ¡ £«²—£®žŸ£—¡ž­ £°—£°£—¤£Ÿ¨—© ­£ ¥žŸž¥¦©£Ÿ—©ž¯£ —§¦Ÿ¨£—¤£Ÿ¨—£Ÿžª § ²—”ž­£°£—¼®µ°£—¤£Ÿ¨—¡ž©¦«ž®± §ž®´ «§£§²—ã® —¡£Ÿ¦§£® ±—£¯£—©ž Ÿ¨ Ÿœ –¨ž§µŸ¨—Þ¡£—Å£Ÿ­ Ÿ¨£Ÿ—˜ž°£®£

®±—¯£Ÿ—®£¡£±—£¯£«£ª—¢£ª£¤£ ™«žª—Å—”£¨¦¡—“®£º£Ÿ—9È «¯ ª££® ­œ±–—¯¤ž£ŸÄ¨—Ç£³£ «£¥£Ÿ— 5Ȳ ³£Ÿ¦¥—«£Ÿ­£¡—§ž®© ¡£ª—­žŸ­£Ÿ¨ ‘’“”•–—˜™š˜›—œ—žŸ ¡¢£¤££Ÿ—¥£Ÿ¦œ ¥ ¡ —¤£Ÿ¨—­£©—¥¦Ÿ¨© Ÿ±—­žŸ­£Ÿ¨ ¡ £—¡ž§£¨£ —©ª£« ¬£ª—­£©—«£ Ÿ—¥žœ °ž®´£«£Ÿ£Ÿ—« °¦­£Ÿ—’£¥£¯£Ÿ—¡ž§¦£ª Ÿ¨£®¦Ÿ¨ —¯¦Ÿ £—¡ž§£¨£ —­ž¥°£­—§ž®œ ­ž«žÍ ¡ —¡º£¡­£—©ž—Ÿž¨ž® —¼®µ°£ ­¦£«£Ÿ¨±—¥žŸ ¥§£—©ž§£ ©£Ÿ—ª Ÿ¨¨£ ¡ž«£¥£—ÊÁ—ª£® —ª£Ÿ¤£—¯žŸ¨£Ÿ—§ž©£« Ÿ£°£¡—­ž®£©ª ®²—³ ¯¦°—£¯£«£ª—°ž¥œ •·ÃβÉÉɲ—·ž¢£®£—«µ¨ ©£—¯žŸ¨£Ÿ §ž«£´£®£Ÿ—¯£Ÿ—¢µ§££Ÿ—¡ž§£¨£ —§ž©£« ¦£Ÿ¨—¡ž©ž¢ «— ­¦±—« °¦­£Ÿ—­£©—£©£Ÿ—§ž®œ ¥žŸ¨ª£¯£° —©žª ¯¦°£Ÿ—¡žŸ¤£­£Ÿ¤£ º¦´¦¯²—–£¥¦Ÿ±—¯žŸ¨£Ÿ—©ž ¡­ ¥žº££Ÿ ¯£Ÿ—£§£¯ —¯ —£©ª ®£­—©ž«£©²—¶ž®´£œ ¡ «£­¦®£ª¥ ±—³£Ÿ¦¥—¥žŸµ®žª©£Ÿ—© œ «£Ÿ£Ÿ—¥žŸ¨£®¦Ÿ¨ —©žª ¯¦°£Ÿ—§£¨£  ¡£ª—¤£Ÿ¨— Ÿ¯£ª±—« °¦­£Ÿ— ­¦—§ž®´£«£Ÿ ®µ¯£—¤£Ÿ¨—­ž®¦¡—§ž®°¦­£®±—©£°£Ÿ—¡£´£ ¡¦©¡ž¡—¯žŸ¨£Ÿ—§£Ÿ­¦£Ÿ—¡£Ÿ£©±—¡£¦œ

MNOPQRSRTUORVRSQSWXYRZ

:;<;=>?@;A BC<?=DEFGFH?

9

‘’“”•–—˜™š˜›—œ—ã«£¥—­ £°—¯ ¡ °« Ÿ— «¥¦±—§ £¡£Ÿ¤£ ¯ ©žŸ£«—§¦©¦—­ž®­žŸ­¦—¤£Ÿ¨—©ž®£°—¥žŸ´£¯ —£¢¦£Ÿ—§£¨ —°£®£ ¥£ª£¡ ¡º£²—·£© Ÿ¨—¡ž® Ÿ¨Ÿ¤£—§¦©¦—­ž®¡ž§¦­—¯ §£¢£—¯£Ÿ ¯ ©¦­ °—¯£«£¥—­¦¨£¡±—§¦©¦—¡ž¥£¢£¥— ­¦—¯ ¡ž§¦­—© ­£§ ¡¦¢ Ä±—¤£Ÿ¨—º£´ §—ª¦©¦¥Ÿ¤£—¦Ÿ­¦©—¯ §£¢£—¯£Ÿ—¯ °£ª£¥ ² ŞŸ¦®¦­—¥£ª£¡ ¡º£—˜¦®¦¡£Ÿ—“«¥¦—¼©µŸµ¥ —Æ£©¦«­£¡ ¼©µŸµ¥ ©£—¯£Ÿ—” ¡Ÿ ¡—ÇƼ”È—•šÅ±—³ž®¯ £Ÿ£—¶®£§£Ÿ Ÿ¨œ ­¤£¡±—§¦©¦—¶® Ÿ¢ °«ž¡—µ¬—¼¢µŸµ¥¤—©£®£Ÿ¨£Ÿ—š®ž¨µ®¤ Å£Ÿ© º—¡¦¯£ª—¡ž°ž®­ —© ­£§—¡¦¢ —¤£Ÿ¨—¥ž¥§ž©£« Ÿ¤£ ¥žŸž¥°¦ª—¡­¦¯ —¯ —°ž®¨¦®¦£Ÿ—­ Ÿ¨¨ —¡ž´£©—ÀÉÊÀ² Âõ¡žŸ—­ ¯£©—¥žº£´ §©£Ÿ—ª£®¦¡—¥ž¥§£¢£—§¦©¦— ­¦² ‘£° —¥žŸ¦®¦­—¡£¤£—§¦©¦— ­¦—§£¨¦¡±—«žŸ¨©£°±—¯£Ÿ—¥¦¯£ª ¯ °£ª£¥ ±Ä—¦´£®—ࣟ£±—°£Ÿ¨¨ «£ŸŸ¤£² ŞŸ¦®¦­—°ž®ž¥°¦£Ÿ—©ž«£ª ®£Ÿ—Àʗƞ§®¦£® —ÊËË̗ ­¦± §¦©¦—­ž®¡ž§¦­—¥ž¥¦£­—§£Ÿ¤£©— «¦¡­®£¡ —¢ž® ­£—¤£Ÿ¨ ¥ž¥¦¯£ª©£Ÿ—°ž¥§£¢£—¥ž¥£ª£¥ —­žµ® —¯£Ÿ—©µŸ¡ž°—¤£Ÿ¨ ¯ ´ž«£¡©£Ÿ—¯ —¯£«£¥Ÿ¤£²—·ž«£ Ÿ— ­¦±—¨£¥§£®—©¦®Í£—¯ §¦£­ §ž®º£®Ÿ£œº£®Ÿ —¡žª Ÿ¨¨£—«ž§ ª—¥žŸ£® ©² ã® —¡ ¡ —©ž«žŸ¨©£°£Ÿ—¥£­ž® ±—§¦©¦—­ž®¡ž§¦­—¥ž¥¦£­ §ž®§£¨£ —§ ¯£Ÿ¨—¯£«£¥—ž©µŸµ¥ ±—¡ž°ž®­ —ž©µŸµ¥ —°¦§« ©± ž©µŸµ¥ —¥£©®µ±—¯£Ÿ—ž©µŸµ¥ —¥ ©®µ²—”¦©¦—­ž®¡ž§¦­± ¥žŸ¦®¦­—ࣟ£±—¥žŸ¤ž¯ £©£Ÿ—¯£¡£®œ¯£¡£®—¤£Ÿ¨—°ž®«¦ ¥£ª£¡ ¡º£—°£ª£¥ —¦Ÿ­¦©—¯£°£­—¥žŸ¨ž®­ —§ž®§£¨£  ¯µ¥£ Ÿ—¯£«£¥—ž©µŸµ¥ ²—›Ÿ£©—´¦®¦¡£Ÿ—ž©µŸµ¥ —©£«£¦ ­ ¯£©—§£¢£—§¦©¦— ­¦±—¡¦¡£ª±Ä—©£­£Ÿ¤£² ࣟ£—¥žŸ¨£©¦—­ ¯£©—­ž®«£«¦—¡ž® Ÿ¨—¥ž¥§£¢£—§¦©¦—¯  «¦£®—§¦©¦—©¦« £ª²—Å£©¡ ¥£«±—§ž§ž®£°£—´¦¯¦«—ŸµÍž«—­ž®©žŸ£« ¡£´£—¤£Ÿ¨— £—§£¢£±—¡ž°ž®­ —³£®®¤—¶µ­­ž®—¯£Ÿ—³£§ § —› Ÿ¦Ÿ² ¹ž§ ª—¡žŸ£Ÿ¨—¥žŸµŸ­µŸ—¬ «¥—¯£® °£¯£—¥ž¥§£¢£±Ä ©£­£Ÿ¤£—¡£¥§ «—­ž®¡žŸ¤¦¥² ·ž«£ Ÿ—©ž¨ £­£Ÿ—£©£¯ž¥ ©±—ࣟ£—´¦¨£—£©­ ¬—¯£«£¥ ©ž¨ £­£Ÿ—©ž¥£ª£¡ ¡º££Ÿ—«£ Ÿ±—¡ž°ž®­ —¥žŸ´£¯ —°žŸ¨¦®¦¡ ³ ¥°¦Ÿ£Ÿ—Å£ª£¡ ¡º£—“«¥¦—¼©µŸµ¥ —·­¦¯ —¶ž¥§£Ÿ¨¦Ÿ£Ÿ dz ¥ ž¡°£È²—¶£¯£—°ž® µ¯ž—©ž°žŸ¨¦®¦¡£Ÿ—ÀÉÊÎÏÀÉÊ̱ ¯ ® Ÿ¤£—¥žŸŸ´£§£­—¡ž§£¨£ —§žŸ¯£ª£®£—¯¦£²—ÇŸ§ È

ž®´£—»ž®¯£¡—õŸ¨I±—¶®£§¦—š£ŸžŸ¯®£±—’ž£«—”µµ©¡ à £®¤—”ž®®¤±—›§¯¦«—¹£­ ž¬±—˜µ¨´£—”£Ÿ¨© ­—¶¦§« ¡ªž® –µ­ž¡—µ¬—ÊÉÉɗ㤡— Ÿ—‘£ º£Ÿ±—›® µ—Ŧª£¥¥£¯±—àͣ°®ž¡¡ ‘ªž—“Ÿ­®µÍž®­—›¯Í£Ÿ­£¨ž±—Å£®­ —™«¡žŸ—¹£Ÿž¤—¶¡¤Ã±—¼«ž5—Åž¯ £ »µ¥°¦­ Ÿ¯µ »žºžJ¦£­—‘µ—³ž«°—£Ÿ¯—·£Íž—½µ¦®—¹ Íž—¹µÍž—»£®žž®±—”¦Ÿ¨£ ި£±—µ¥°£¡ ‘ª ¡— ¡—–µ­—˜¦¡­—›«Í Ÿ±—›«Í Ÿ—›¯£¥±—¶žŸž®§ ­—Å 6£Ÿ “¾Á̗˜ « ¯—α—³£®¦© —Ŧ®£©£¥ ±—ž°¦¡­©££Ÿ—¶µ°¦«ž®—š®£¥ž¯ £ –¨žŸž¡­—–¨ž­£º£ Ÿ—³ ¯¦°—£—«£—¼®Ÿž¡­±—¼®Ÿž¡­—¶®£©£¡£± ’£©§¦©¦ Kž®¡¦¡±—’µ§ Ÿ—¸ ´£¤£±—š£¨£¡—Åž¯ £ ‘¦£Ÿ—žŸÇ­¦­È±—ÆL—’¦¯¤—š¦Ÿ£º£Ÿ±—š£¨£¡—Åž¯ £—ÇŸ§ È Ş¥§£Ÿ¨© ­©£Ÿ—’£©¡£¡£—˜¦£®£—ã«£¥—à® ±—·ž­ ¤µ—¸ ¯µ¯µ± ¼«ž5—Åž¯ £—»µ¥°¦­ Ÿ¯µ Ë˗»£ª£¤£—¹£Ÿ¨ ­—¼®µ°£±—³£Ÿ¦¥—·£«¡£§ ž«£—’£ ¡±—š®£¥ž¯ £ ¶¦¡­£©£—•­£¥£ “Ÿ¬ž®Ÿµ±—㟗”®µºŸ±—”žŸ­£Ÿ¨ ½µ¨£—·žª£® œª£® ±—¼® ©£®—¹ž§£Ÿ¨±—¶¦¡­£©£—”¦Ÿ¯£ ”ž®«£§¦ª—¯ —· ¯®£­¦«¥¦Ÿ­£ª£±—³—Ŧª£¥¥£¯—·µ« ©ª Ÿ±—¼«ž5 ޯ £—»µ¥°¦­ Ÿ¯µ ‘ªž—Å ®£¢«ž—µ¬—¼Ÿ¯µ®°ª Ÿ±—î—·ª ž¨µ—³£®¦¤£¥£±—¶žŸž®§ ­—Å 6£Ÿ ‘–“—¯£Ÿ—¶ž®¯£¥£ £Ÿ—¯ —›¢žª±—¹£©¡¯£—‘–“—·µ«ž¥£Ÿ—”—¶µŸ­µ± ’£¤¤£Ÿ£—µ¥¦Ÿ ©£¡ Ÿ¯µ ‘µ­£«—³£§ § ž—ž¢ «—‘£° —™­£©—·ž¥¦£±—›—Å£©¥¦®—Å£©©£± ¶žŸž®§ ­—¼¯ž«ºž ¡¡ ³µž¨žŸ¨—¶µ« ¡ —¯£Ÿ—ÅžŸ­ž® —‘ž«£¯£Ÿ±—·¦ª£®­µŸµ±—µŸ°£¡ ˜£Ÿ´ —ž§£Ÿ¨¡££Ÿ— ­£±—›Ÿ£¡—•®§£Ÿ Ÿ¨®¦¥±—¶ž®ª ¥°¦Ÿ£Ÿ ¶ž®¨ž®£©£Ÿ—“Ÿ¯µŸž¡ £—ÇŸ§ È

[\ ] \ ^] _ `a$a bcdefghiYjMNFZIEPklGImcncohmeifhohmen

pqrhgeniscoqteiocgcnghiepeqiocuhcvisqfq deohitcmseweidenitcncoshpxiyhohmfen pqrhgenizndeimcrerqhic{mehrifc| }~€‚ƒ„…}ƒ†‡ˆ‰Š‹‰€ŒŠŽepeq …}ƒ†‡ˆ‰Š‹‰€„‹Ž€ƒŒŠŽ

 !" #"$%&'%(

EFGHIJKILMNFIOPQMRISTRGUIVMISGWGXIYGZGX

ocneihpqiphnìfepitcnïqerenifåmhf )*+,-+,./01023+,+.4+,- scfúeye g i dh iphdefishgeidhtegphfenx 502605+7.18.6+,5+8.9+:+3.5+,+3 yedenìieidgehnh i å o ìiscrhisåoånìen 85*.6*+/,4+.3+,4+./0785+2.;<; ðhnììeiscscoeteeniìgicèpexinzde åoenì =0502>.?0785+2.@A.289*.7B=87 èenìiscrhifåmhfiscfegiqnitpqqfreiidh ïqer erhxiýhegenèeitcnïqerifåmhfiån{ 907+/.502=*+5.C+1+.2+7D2+7 frhncms íûifepeidhex 7+4*.1+,.90/8.4+,-.=0=0,*38 cyc enifåmhfiånrhncièenì 2*+,-+,.502/09*5> mqdeðsidchoeefde gcgíimcnqoqpiòqìoåðåíime{

reðimcnhnìfepfenimhnepipcoðedetifå{ àáâàâãâhnhipcodetepidhiäåfåiyåmhf mhfiscfegxiþeoeitcmseweifåmhfiånrhnc æereçèiécdheidhiêriëcmenìeníiîåìèe{ pcopeohfifcphfeimcmseweigcohifcigcfhen feopexiêhfeidhirenpehiepegiepeqirenpehigepq deohigcsqeðiïqdqrifåmhfièenìiheiefgcgí mcnïqerifåmhfiseoqíimefeitedeiseìhen fcmqdhenihnìhnimcmseweideohigcohieverx renpehiseveðipeneðihnhitqrqðeniohsq úñcdhfhpisenèefihnpconcpimcmsqep fåmhfiscfegimcnenphitcmhrhfiseoqx åoenìitcnegeoenipcoðedetiïqdqr{ïqdqr écnqoqpiyctereiäåfåiæereçèiéc{ pcopcnpqièenìigqdeðipcoshpigcïefiremeíû dheíizråèghqgiñhnqiòqìoåðåióôõöíipåfå qïeoitoheiegeriþoemseneníiñrcmení pcogcsqpimqrehimcnïqerifåmhfiscfeg pcogcsqpx gcïefipeðqni÷øøùxiécgfhtqnitcnïqeren òqìoåðåidenifeven{fevennèe 979 9 897 phdefigcrenweoifåmhfiseoqíitegeoifåmhf mcmscrhifåmhfiscfegigcðeoìeibtùxøøø 7  7 ! "#$% !&$'& $(789' )*+% ,()'*'& scfegipcpetimcnìqnpqnìfenifeocne ðhnììeibt÷xøøøxiyåndhghifåmhfiden *&& ,-$( &.' &. ,$ -& #$ .(!% -.' /0 ' 1 0234 fcrenìfeeniïqdqrimcnïedhiÿefpåoièenì mcmhrhfhigcìmcnpeghipcogcndhohx úñcrehnideohipemeniseweeníitcmscrh mcmtcnìeoqðhiscoeteiðeoìeifåmhfí ýåèxizdeitqreifåmhfiseoqièenìipcnìeð sewe{seweifåmhfigeïeíûiqïeoiòqìoåðåx shegenèeiteoeifårcfpåoifåmhfièenì sehfigeepitcmscrhenimeqtqnitcnïqeren reohgidhitegeoenigctcophiëcpcwphuci2ånen écnqoqpidheíitcnïqerenifåmhfiscfeg deni3nciþhcwcxiúýenèefiåoenìièenì dhiîåìèefeopeiscscoeteipeðqniscre{ hnìhnimcrcnìfethifårcfghnèeigcïefigcoh fcmserhx everíûifepeiòqìoåðåíiñespqióùôüù÷öx yåmhfideohipemeniseweeníifepenèeí hnìhnimcrcnìfethifårcfghnèeigcïefieverí fenìeniphdefimcnìeremhitcnhnìfepení yeocneihpqíimcgfhifåmhfihdcnphfidcnìen ðeoìenèeiwcndcoqnìircshðiocndeðx mcgfhtqnigcohiseoqnèeimeghðipcoqgipco{ seðfenishgeidhshrenìigcdhfhpimcnqoqnx enefifcwhríitcrenììenifåmhfiscfegiæer{ þegernèeíifåmhfideohipemeniseween shpíûifepenèexiñcrehnifåmhfíiæereçèiéc{ ñeepihnhíiqïeonèeíipåfåitcnïqerifåmhf eçèiécdheiscoegerideohiferenìeniocmeïe shegenèeifåndhghnèeigqdeðiphdefipcorerq dheiïqìeimcncohmeitcnïqerenimeïereð scfegidhiîåìèefeopeiphnììeriæereçè écdheideniscscoeteifhågidhiñðåtthnì seìqgifeocneiscoferh{ferhidhseweiåoenìx deninåucriscfegx ðhnììeidcvegex yeocneiqnpqfifctcorqenifårcfgh ñcmcnpeoeiqnpqfifcrenìfeeníite{ òqìoåðåiïqìeigcnenìimcmsewe 2cnpcoxiúþcopqmsqðeniïqmreðipemen hpqreðíiòqìoåðåircshðigcohnìimcnïqer påfennèeiedereðigcscoeteigcohnìiåoenì fåmhfxiúêhfeigcdenìigcthitcnìqnïqnìí seweeniïqìeigqdeðiphdefigctcgepidqrq fåmhfigepqigcpifcphmsenìiwesqpenx mcnweohiepeqimcnenèefenifåmhfipco{ deohtedeimcnìenpqfíircshðisehfigeèe reìhíûifepenèexi4ˆƒ…ƒ†€5‡ƒˆ}€}ƒ‚…€6 yåmhfiwesqpeniedereðifåmhfiscfeg gcsqpxiòqìoåðåimcnwån{ èenìidhïqerimcnìcwcoiphetigepqigcohx påðfeniscscoeteiïqdqrifå{ ñcmcnpeoeifåmhfigcpiedereðifåmhfièenì mhfièenìisenèefidhweohí dhïqerideremigepqitefcpideohigcohipcopcnpq gctcophi0mtepiñcfevení þenfiþånìíideniyqnìi1q ðhnììeigcohipcopcnpqx


123456458920 

  ! " " # $ % & ! & 4 5 & # 67879 '()*+,-(,./(01.2 3 '()*+,-(,./(01.2 ØÍÎÑèÖèÖßÏÔÑÔÖèÖÌÍÌØÍÌ Î×ÍÌØÑæÖÐÍÓÑèÖÌÍÌØÑÔÖßÏÔÍ ìÖèÍÏÌÑèÖÎÍÔ×ÔÍÌÑÔÖÐÍÙ ßÖèìÍßÑÎÍÏÌõÑÞÓÏÑÛÍè×ðÏÑèÖÙ ßÍÓÍÑÌÍìÏÑíÍÌØÑæÖÓÍáÍÑáÏ ÓÖÌàôÍÐÏÑÐÖÎÑÔÖßÏÔÍÑßÏæÍÙßÏæÍ ìàÐÏÐÏÑÕÍÎÍìÍÐÑáÏÑáÖÔÍßÑÐÖÎ

ÐÍÍßÑèÖÎÍóÍÌÑÒÏèàÓÑòÖÐßÖÑáÏ æÖÓßÖè×ÑßÏèÑÎÖèÍçÝÑÕÍèæàðÍõ ÎÍçÍÌÑèÖÌØ×èìÍÌÑæàÎÍõ ÌÖØ×ÓÌíÍõÑÒÍÌìÍÑáÏá×ØÍÝ Î×ÍÓÑÓ×ÍÌØÍÌÑßÍçÍÌÍÌÑÔÍÓÖÙ áÏÓÏÌíÍÑáÏì×Ô×ÎÑáÍÌÑáÏßÏÙ ÏÐàÎÍÐÏÝÑÓÖÐÏáÏôÏÐÑ.ÑèÖÎàèÙ ÞßÍáÏàÌÑÒç×ó×ÌÌÍÝÑ ÍÙ öÌáàÌÖÐÏÍÑÐÖæÖß×ÎÌíÍ ÞÖÔÏßÍÓÑ /ÑèÖÌÏßÑÐÖæÖÎ×è .ÏßßÏÑèÖÌíÖÓÍÌØÑáÍÓÏÑæÖÎÍÙ ÌÍÑÔÍèÍÓÑßÍçÍÌÍÌÑÐÖáÍÌØ ÔÍèÑáÍÓÏÑæÖÎÍÔÍÌØõ ìÍßÏÑìÍØÍÓÑìÖèæÍßÍÐÑÐÖÎÑáÍÌ ÌØàÌõ ßÍèìÏÎÑèÖÌÖÔÍÌÑÐÖðÍÔÑèÖÌÏßÙ ÎÍØÍÑ×ÐÍÏÝÑöÌáàÌÖÐÏÍÑßÖÓÎÏçÍß ÔÍÌØõ áÏÎÍÔ×ÔÍÌÑìÖÌØÖäÍßÍÌÑÏÔ×ß üÞÍíÍÑßÏáÍÔÑßÍç×ÑìÖÓÐÏÐ èÖè×Ô×ÎÑÕÍÎÍìÍÐõ åÍÐÏÎÑÏÌÏÑèÖèæ×ÍßÑöÌáàÙ èÖÌÏßÑÍóÍÎõÑÛÍÐ×ÔÍÌÑ.ÍçÙ èÖÌÏÌØÔÍßÔÍÌÑÐÖÓÍÌØÍÌÙ ÞÓÏÑÛÍè×ðÏÑáÏÔÖìÓ×ÔÑáÍÓÏ èÖÌØÍè×ÔÑáÍÌÑèÖÎÍÔ×ÔÍÌ ÍìÍÑíÍÌØÑáÏØ×ÌÍÔÍÌÑìÖÎÍÙ üÕÍÎÍìÍÐÑÎÍÌØÐ×ÌØÑìÏÌØÙ ÌÖÐÏÍÑßÖÓÔ×ÌäÏÑáÏÑìÖÓÏÌØÔÍß èÍáÑëÍÓèÍóÍÌÑèÖèÏÎÏÔÏ ÌíÍõÑËÔÍÌÑßÖßÍìÏÝÑöÌáàÌÖÐÏÍ æÖÎÍÔÍÌØÝÑÓàæàçÝÑáÍÌÑìÏÌØÙ ìÖèæÍÔÍÓÍÌÑØÖá×ÌØÑòÍìÍÐõ Ô×õÑÞÍíÍÑçÍÌíÍÑÓÍÐÍÔÍÌ ÐÍÌÑÐÖßÖÎÍçÑáÏì×Ô×ÎÑÔÖìÍÎÍ ÔÖßÏØÍÑáÖÌØÍÌÑèÖÓÍÌØÔ×è á×ÍÑìÖÎ×ÍÌØÑÖèÍÐÑìÍáÍÑ / ßÖßÍìÑèÏÐÔÏÌÑÔÓÖÍßÏôÏßÍÐÑÐÖÓÍÙ ÐÍÌÑáÏÑÎàÔÍÐÏÑÔÖðÍáÏÍÌõÑ.ÏßßÏ ÕÍìàÎÓÖÐÑÛÍÎàìàÑíÍÌØ æÖÌáÍÑß×èì×ÎÑèÖÌØÖÌÍÏ æÍØÏÍÌÑæÖÎÍÔÍÌØÌíÍÝ Ñß×ß×ÓÙ ÖèìÍßÑìàÏÌÝÑÍßÍ×ÑßÖÓßÏÌØØÍÎ èÖÌÏßÑìÖÓßÍèÍõ ÌØÍÌõÑ÷èìÍÌÑáÍÌÑÐÖÓÍÌØÍÌ ÐÖÎÍÌð×ßÌíÍÑèÖèìÓàôàÔÍÐÏ èÖèÏèìÏÌÑìÍÐ×ÔÍÌÑÛàÎÓÏ æÖÎÍÔÍÌØÑÔÖìÍÎÍÑÐÍíÍÑáÍÌ ÌíÍõ á×ÍÑìàÏÌÑáÍÓÏÑÒçÍÏÎÍÌáÑáÍÌ ÛÍáÍÑèÖÌÏßÑÔÖÙ úÝÑãÍí× íÍÌØÑáÏÎÍÌäÍÓÔÍÌÑßÍÔÑèÍèÙ ÌÍìÏÙæÍìÏÑÎÍÏÌÑèÖèæ×Íß æÖÓÌÖØàÐÏÍÐÏÑáÖÌØÍÌÑìÖÓÙ ÎÍÌØÐ×ÌØÑðÍß×çÑÐÖèìàÙ ÕÖè×áÏÍÌÑÔÍßÍÑËèÏÓÝ ïíÍÌèÍÓÑáÏÑá×ÍÑæÖÐÍÓõÑÕÖÙ êÍßÓÓÍÑáÖÌØÍÌÑÔÖèÍèì×ÍÌ ì×ÑèÖÌäÏìßÍÔÍÌÑìÖÎ×ÍÌØ ÔÖÓ×Ð×çÍÌõÑÞÖðÍÔÑÎÍèÍÑ.ÏßßÏ óÍÔÏÎÍÌÑÌÍìÏÑÐ×ìÍíÍÑØÖÓÙ íàÌØÍÌÝ Ñ×ðÍÓÌíÍõ ÓÖÐÏáÏôÏÐÑÏß×ÑèÖèìÓàôàÔÍÐÏ á×ÍÑßÏèÑæÍÓ×ÑÍÔÍÌÑæÖÓßÖè× ÏÌáÏôÏá×ÌíÍÑæÖÓçÍÐÏÎÑèÖÙ æÍØÏÑïÖÓÍçÑÛ×ßÏçõÑËÎçÍÐÏÎÝ áÏÔÖÌÍÎÑÐ×ÔÍÑæÏÔÏÌÑàÌÍÓõ æÍÌØÑíÍÌØÑáÏØÖèæàÔÑáÍÓÏ =J?@? óÍÓØÍÑæÏÌÍÍÌÑÎÍÏÌÌíÍÑ×ÌÙ ÐÖßÖÎÍçÑÎÍØÍÑÏÌÏõ ÌÖèæ×ÐÑÔàßÍÔÑìÖÌÍÎßÏÑÎÍóÍÌ ÐÔàÓÑûÙûÑæÖÓßÍçÍÌÑçÏÌØØÍ ÒÖÓÍÔçÏÓÝÑÏÍÑèÖÌ×Ìß×ßÑÕÍÎÍÙ áÍÎÍèÑáÏæ×ÔÍõÑÞÖÔÏßÍÓÑì×Ô×Î ëÏÑâÍÔÍÓßÍÝÑïÖÌßÖÓÏÑå×Ù ß×ÔÑæÖÓßÏÌáÍÔÑÍÌÍÓÔÏÐÑáÍÌ ëÖÌØÍÌÑáÖèÏÔÏÍÌÝÑÌÍÐÏæ áÍÌÑÔÖè×áÏÍÌÑèÖÎÖìÍÐÔÍÌ ß×Ó×ÌÑèÏÌ×èõ ìÍÐÑáÏäàìàßÑÍßÍ×ÑáÏìÏÌáÍçÙ øõ /ÑéöÒËÝÑæÍÓ×ÎÍçÑÐÏß×ÍÐÏ Ô×èÑáÍÌÑåÍÔÑËÐÍÐÏÑïÍÌ×Ù èÖÎÍÔ×ÔÍÌÑìÖèæÍÔÍÓÍÌÑÔÖÙ öÌáàÌÖÐÏÍÑßÖÓØÍÌß×ÌØÑáÍÓÏ ßÖèæÍÔÍÌõÑÞÍíÍÌØÝÑæàÎÍÑçÍÙ ãÍæÍÔÑÔÖá×ÍÑ.ÍçèÍá ÔÍÌõ áÏÑáÍÎÍèÑìÖÌðÍÓÍÑæÏÐÍÑáÏÔÖÌÙ ÐÏÍÑÚåËïÜÝÑËèÏÓÑÞíÍèÐ×áÙ ìÍáÍÑØÖá×ÌØÙØÖá×ÌØÑÔÍÌÙ çÍÐÏÎÑìÖÓßÍÌáÏÌØÍÌÑÒçÍÏÙ ÐÏÎÑßÖèæÍÔÍÌÑãÍí×ÑèÍÐÏç ëÍÓèÍóÍÌÑèÖèÍÐ×ÔÔÍÌ .ÏßßÏÑð×ØÍÑáÏÔÖÌÍÎÑÔÖÓÍì áÍÎÏÔÍÌõ áÏÌÑèÖÌðÖÎÍÐÔÍÌÑÔÖÓ×Ð×çÍÌ ßàÓõ ÎÍÌáÑáÍÌÑïíÍÌèÍÓõÑâÏÔÍ ßÖÓÎÍÎ×ÑÎÖèÍçÑÐÖçÏÌØØÍÑè×Ù îÖÓÏÌÍÌáàÑÛÍçÍæàÎÑ×Ìß×Ô èÖÌØØÍÌØØ×ÑìÍÓÍÑìÖÓÖèÙ ÞÖæÍÌíÍÔÑúIøÑÌÍÓÍìÏÙ Ïß×ÑÍÔÏæÍßÑìÓàôàÔÍÐÏÑÐÖàÓÍÌØ ËèÏÓÑèÖÌØÍßÍÔÍÌÝÑ×Ìß×Ô ÔÖá×ÍÑßÏèÑæÖÓèÍÏÌÑÏèæÍÌØÝ áÍÑáÏßÍÌØÔÍìÑÔÏìÖÓÑ.ÍèàÐ èÖÌØØÍÌßÏÔÍÌÑëÖÌáÏõÑïÍÙ ì×ÍÌÑáÏÑæÎàÔÑóÍÓØÍÑæÏÌÍÍÌ áÍÌÍÑáÏÑòÍìÍÐÑÏß×ÑáÍìÍß ÌÍìÏõÑüËóÍÎÌíÍÑÍáÍÑÐÖÙ èÖÌØÍÌßÏÐÏìÍÐÏÑÔÖðÍáÏÍÌÑÏÌÏ èÍÔÍÑöÌáàÌÖÐÏÍÑçÍÓ×ÐÑèÖÙ ïÍÌ0ÍÌäÖÐõ Ð×ÔÌíÍÑîÖÓÏÌÍÌáàÑæÖÎ×è ìÖÓÖèì×ÍÌõÑÕÖßÖÓÍÌØÍÌÑÐÖÙ áÏÔ×èì×ÎÔÍÌÑÔÖèæÍÎÏõÑÞÖÙ àÓÍÌØÑÓÖÐÏáÏôÏÐÑíÍÌØÑèÖÎàèÙ ìÖß×ØÍÐÑòÍìÍÐÑÎÍÌØÐ×ÌØ ÌÍÌØÑáÖÌØÍÌÑÐÔàÓÑæÖÐÍÓÑÐÍÍß ãÖÓÐÖÎÍÌØÑæÖæÖÓÍìÍÑèÖÙ èÖèæ×ÍçÔÍÌÑçÍÐÏÎÑæÍØÏ Ó×ìÍÑáÏìÖÓàÎÖçÑáÍÓÏÑÕÖìÍÎÍ èÖÌßÍÓÍÑìÖß×ØÍÐÑìÖèÍáÍè ìÍßÏÑìÍØÍÓÑáÍÌÑèÖè×Ô×Î èÖÎÍÔ×ÔÍÌÑßÏÌáÍÔÍÌÑìÖÌØÙ æÖÓßÖè×ÑïíÍÌèÍÓÑáÏÑÎÍØÍ ÌÏßÑÔÖè×áÏÍÌÝÑØÏÎÏÓÍÌÑïÍÌÍÙ êÍÓ×áÍÑï×áÍõÑ.ÍçèÍá ãÏáÍÌØÑå×èÍÐÑÛàÎáÍÑÞ×ÎÐÖÎÝ ÔÖæÍÔÍÓÍÌÑð×ØÍÑæÖÓçÍÐÏÎ ÕÍÎÍìÍÐÑÚÛÍÎàìàÜÝ ÑÔÍßÍ ÍèÍÌÍÌõÑüÕÍèÏÑèÖèÏÌßÍ ßÖÓÍÔçÏÓÝÑÞÖÌÏÌÑÚ ,- úÜÝÑ×ÌÙ çÍßÏÑòÖÐß×ÐÖÌÑíÍÌØÑæÖÓçÍÐÏÎ ëÍÓèÍóÍÌÑì×ÌÑßÍÔÑÍáÍ ÕàèæÖÐÑÛàÎÑ4ÌáÏÑÞ×ßÖÌáÏõ èÖèÍáÍèÔÍÌÑÍìÏÑíÍÌØ ËèÏÓõ æÍÌß×ÍÌÑáÍÓÏÑÒñöÑÍßÍ×ÑÛàÎÓÏ ß×ÔÑèÖÓÍÏçÑßÏÔÖßÑÐÖèÏÏÌÍÎõ èÖÎÖìÍÐÔÍÌÑßÖèæÍÔÍÌõÑñÍÙ ìÏÎÏçÍÌÝÑÐÖÎÍÏÌÑèÖÌÍèæÍç ÛÖè×Ô×ÎÍÌÑßÖÓçÍáÍì èÖèæÍÔÍÓÑÐÖæÍØÏÍÌÑØÖá×ÌØ ËèÏÓÑ èÖÌäÖÓÏßÍÔÍÌÝ áÍÌÑìÖèÍáÍèÑÔÖæÍÔÍÓÍÌõ ñÍè×ÌÑðÏÔÍÑÒçÍÏÎÍÌá è×ÌÝÑßÖèæÍÔÍÌÑïÍÌÍçÍßÏ áÍíÍÑØÖáàÓÑßÏèÌíÍõ ÕÍÎÍìÍÐÑÛÍÎàìàÑßÖÓÐÖæ×ßÑèÖÙ òÍìÍÐõ ìÍáÍÑìÍØÏÑçÍÓÏÑì×Ô×ÎÑ ûõøû Û×Ô×ÎÑ õûûÑéöÒËÑÍìÏÑÐ×Ù èÖÌÍÌØÝÑèÍÔÍÑöÌáàÌÖÐÏÍ ÔÖèæÍÎÏÑæÖÓçÍÐÏÎÑáÏßÍÌØÔÍì ÞÖì×Î×çÑèÖÌÏßÑðÖÎÍÌØ èÏä×ÑßÖÓðÍáÏÌíÍÑÔÖÓÏæ×ßÍÌ ëÏßÖè×ÏÑáÏÑ.ÞÑÞÍóÖÓÏØÍÙ éöÒËÑÕÍÎÍìÍÐÑÛÍÎàìà áÍçÑìÍáÍèÑáÍÌÑÐÏß×ÍÐÏÑè×Ù çÍÌíÍÑìÖÓÎ×ÑèÖÌÍÌØÑÍßÍÐ .ÍèàÐÑïÍÌ0ÍÌäÖÐõ ÎÍØÍÑ×ÐÍÏÝÑöÌáàÌÖÐÏÍÑèÖÙ áÖÌØÍÌÑìÖß×ØÍÐÑìÖÌØÍèÍÙ áÏÌØÝÑÞÓÏÑÛÍè×ðÏÑèÖÌØÍÙ èÖÎÍÔ×ÔÍÌÑÔàÌßÓàÎÑÔÖÎÏÎÏÌØõ ÎÍÏÑ ßÖÓÔÖÌáÍÎÏÝ Ñ ×äÍìÙ ïíÍÌèÍÓÑÚßÍÌìÍÑÍáÍÑÔÖóÍÙ ÞÖßÖÎÍçÑÏß×ÝÑöÌáàÌÖÐÏÍ èÏÎÏÔÏÑìÖÎ×ÍÌØÑáÍÓÏÑßÖÌáÍÙ ÌÍÌÑáÏÑáÍÎÍèÑòÍìÍÐõÑÞÖèÖÌÙ ßÍÔÍÌÑÏÍÑÐÖáÍÌØÑèÖèÍÌßÍ× ñÍè×ÌÝÑèÖÌ×Ó×ßÌíÍÑÐÍÍß ÌíÍõFFL ðÏæÍÌÑèÖÌÍÌØÑæÖÐÍÓÜõÑâÏÔÍ ßÖßÍìÑèÖÌØ×ÍÐÍÏÑìÖÓèÍÏÙ ÌØÍÌÑæÖæÍÐÑîÖÓÏÌÍÌáàÑáÍÌ ÐÖæÍÎÏÔÌíÍÝÑèÍÔÍÑïíÍÌèÍÓ ÌÍÌõÑÞÍíÍÌØÌíÍÝÑêÍÓ×áÍ ß×Ð×ÔÍÌÑãÍí×ÑêÍßÓÍõÑËìÍ '()*+,-(,./(01.2 ìÍÐßÏÑèÖÓÍÏçÑßÏÔÖßÑÐÖèÏÏÌÍÎ ï×áÍÑÔÖÐ×ÎÏßÍÌÑèÖÌäÏìßÍÙ áÍíÍÝÑöÌáàÌÖÐÏÍÑÔÖèæÍÎÏ áÍÌÑìàÐÏÐÏÑöÌáàÌÖÐÏÍÑÐÍÌØÍß ÔÍÌÑìÖÎ×ÍÌØõÑåÍÎÑÏß×ÑÔÍÓÖÌÍ ØÏØÏßÑðÍÓÏÑÔÍÓÖÌÍÑÔÖá×ÍÑìÖÙ '±Å(,-³(,.2K¬.¹²(,-.0(¶,¼( (0¶¸³(,.³±.º¹0²±´.´±³¶ª(²,¼( Ŷ·¹Â¹ª.Å(,.)±)¶,ª(.Ŷ(Å(³(, ²+ª,¼(©.¾¶ª¶.)±)¶0¶³¶.Å+(.³(´+´1 ÔÓÏßÏÐÑæÍçÔÍÌÑçÍèìÏÓÑìÍÐßÏ ßÏáÍÔÑÍáÍÑÔÖÓðÍÐÍèÍÑíÍÌØ Î×ÍÌØÑßÖÓÐÖæ×ßÑæÖÓçÍÐÏÎÑáÏÙ ´+Å(¸.*±²´ª(ª+´.,(²(¶Å(,(1 )(+Â+,.³±.º¹0´±³.+,ª+³.)±,()µ (´¶)¶0(´¶©È.ª±²¶(³.´(0(¸.´±¹²(,- º±²ª()(.)(´(.¶Å(,(,¼(.*±²µ ßÏáÍÔÑÎàÎàÐÑÚèÖÐÔÏÑÔÍÎÍçÔÍÌ æÍÏÔÑáÏßÍèìÏÎÔÍÌÑãÍí×ÑêÍÙ ØÍØÍÎÔÍÌÑïÍÌ0ÍÌäÖÐõÑÞÔàÓ °±,¼+´+0.³±½(Ŷ(,.¶,¶©.¿¹)¶µ Â+,-.´±*(-¶(,.ª(¸(,(,1 Å(,.´(ª+,¼( ïíÍÌèÍÓÜÑÔÍÓÖÌÍÑáÏÑÎÍØÍ ßÓÍÑáÍÌÑÔÍóÍÌÙÔÍóÍÌÝÑáÏ ûÙûÑæÖÓßÍçÍÌÑçÏÌØØÍÑÎÍØÍ ´¶.§.¦º¾¦.¿¹ª(.º(0¹Â¹.(³(, Ç¿()¶.(³(,.*±²´+²(ª.³± ª¼((¸,(-,.Å(¶Â,±.Å·((²¸¶.³*((,01¶³.½±,ű0(.³(·( *(³±¸²(¶²³.)¸(¶²,.ª+((¸²+¶.,®$2¬. . ®$2M1 ßÖÓÍÔçÏÓÑÒçÍÏÎÍÌáÑæÖÓìÖÙ ÐÍèìÏÌØÑÔÍÓÖÌÍÑæÖæÖÓÍìÍ ×ÐÍÏõ )±)(,--¶0.¿±Â(0(.*(Â(´.º(0¹Â¹© °±,³+)¸().ª±²³(¶ª.³±½(Ŷ(,.¶,¶1 ¿±Â(0(.'±³´¶.¿±()(,(, '³¶*(ª.³±²+´+¸(,.¶,¶©.´±0(¶,

6£&£9#£%£¥

19&!&2#34£

+,ª+³.)±)¶,ª(.³0(²¶(¶³(´¶.Å+Å+³ 'Â(0(-¶.*(,-+,(,.*(Â(´.º(0¹Â¹ *(Â(´.º(0¹Â¹©.*+ª¸±².Ê(,Å+,- ¿(0(Â(´.¼(,-.ª±²0+³(©.(Å(.´(ª+ ±²³(²(.´±*±,(²,¼(1.'±³±²ª(²¶´ )±²+Â(³(,.*(,-+,(,.%±²ª¶³(0 )±,½±0(´³(,©.³±²+´+¸(,.³±)(²¶, ,(²(¶Å(,(.¼(,-.ª±²³±,(.±0+²+ '()*+,-(,./(01.2 ¿¹)¶´¶.§.¦º¾¦.º(0¹Â¹©.'0(²¶.)()¶0© ´±¸¶,--(.)±,½(Ŷ.ª(,--+,- ª±²½(Ŷ.(³¶*(ª.²¹%¹³(´¶.,(¶ ³(²±ª1.¿(¹0²±´.º(0¹Â¹©.'¿&º ,-(ª(³(,.±²¶´¶ª¶À(.¶,¶.±²0+ ½(À(*.°±,³+)¸()©È.³(ª(.'0(²¶ *±²,()(.¾¶ªª¶.(0¶(´./±²)(,1 °+¸.»+,ª+²©.)±,-(ª(³(,.³¹²*(, ÐÏÌØÑèÖÌØ×Ó×ÐÑâÍÔÍÓßÍõ ÕÍÎÎÍÝÑñÍðóÍÑÔÖè×áÏÍÌ ÎÍÌØÐ×ÌØõÑêÏßÍÓÑæÍÐÐÑáÍÓÏ )± Å ¶ ´ ¾±´¶Å¶%¶´.³(´+´.±,·+²¶(,.¶ª+ ¼(,-.ª±²³±,(.±0+²+¸.³(²±ª ü4ÌÍÔÑðÍáÏÑê×æÖÓÌ×Ó èÖèæÍØÏÔÍÌÑÐÖìÍß×ÑâÕÑäàÎÙ ïÖßÍÎÎÏäÍÑÐÍðÍÑáÏÍÌØØÍì º(0¹¶³Â(¹Â.ª¶±©.0(´¸±.²¹¶+%±´²..³³((²Â±(,´(¶ª.(*´(1Â(´ )()¶01 Ê + , ª + ª ( , . , (  ¶ ³(0¶.Ŷ+´+0³(,.+,ª+³ (Å(0(¸.§²À(,´(¸1 âÍßÖÌØÑÐÖìÖÓßÏÌíÍõÑòÏçÍßÑÐÍðÍ ÎÖäßÏàÌÑÔÖìÍáÍÑÔÖÎÏèÍÑßàÔàç ØÓÍßÏÏÔÍÐÏÝÑÍìÍÎÍØÏÑÏÌÏÝ §(.)±,()*(¸³(,.½¶³(.*(Â(´ °±´³¶.*+³(,.ª+,ª+ª(,.(¹²)(0 ´Å¶+Å(¸. ²*(,.ª±²³±,(.0+³(.ª±)*(µ  ¶ , Å ( ¸ ÛÍÔÑêÍÌðÍÓÑÐÖìÖÓßÏÌíÍ ßÖÓÐÖæ×ßõÑÞÖìÍß×ÑíÍÌØÑæÏÍÐÍ ÔÍßÍÌíÍÝÑÔÖè×áÏÍÌÑßÖÓßÍóÍõ º(0¹Â¹.ª¶Å(³.)±)+,-³¶,³(,.0(-¶ Å(0().´+²(ª.(ª(+.´±½±,¶´,¼(© °(³(´´(³²1(,.³±.*(Â(´.¿±0(´.§ ³(,.Ç´¿¹ ((ª.¶¸(³.³±Â¹0¶´¶(,.)±,µ ÍáÖèÑÍíÖèÑÐÍðÍÝÑÔÍÎÍ×Ñ5393 áÏìÍÔÍÏÑâ×Ð×ÑÕÍÎÎÍÑßÖÓÐÖæ×ß ëÏÑÍÔçÏÓÑÍäÍÓÍÝÑçÍÎÑÐÖÓ×Ù +,ª+³.)±,()Â+,-.ª(¸(,(, Â(²(.,(¶.³±)(²¶,.)±,+,ª+ª ÇÉ()+,.¸¶,--(.´((ª.¶,¶ ·¹*(.)±,±,(,-³(,.Â(²(.ª(¸(µ ÛÍÔÑâàÔàóÏÑóÍçÑçÍÓ×ÐÑàÓÙ áÏçÍáÏÍçÔÍÌÑÔÖìÍáÍÑÔÖÖèÙ ìÍÑì×ÌÑáÏÎÍÔ×ÔÍÌÑêÍÌðÍÓ )(³(.Ŷ²¶,¼(.(³(,.)±,-+´+0³(, ¿(0(Â(´.º(0¹Â¹.Ŷ·¹Â¹ª1È¿()¶ ±²)¹¸¹,(,.ª±²´±*+ª.*±0+) ,(,©È.+½(².»+,ª+²1«Ê²¶*+,,±À´­ ÍÌØÑßÖÓßÖÌß×ÑíÍÌØÑæÏÐÍÑ6678 ìÍßÑßàÔàçÑÔÖä×ÍÎÏÑËæÓÍçÍè ÛÓÍÌàóàõÑëÏÓÏÌíÍÑèÖÙ ³±.º¹0²±´.º(0¹Â¹.+,ª+³.)±,-µ )±)¶,ª(.(-(².¿(0(Â(´.º(0¹Â¹ ª±²³(*+0³(,©È.+½(².*+ª¸±²1.°±,+µ ʲ¶*+,ʶ)+²­Å¶²­(Ŷ¯

¤"£7#¢¥¥

879:âÍÔÍÓßÍÝ Ñ×äÍìÌíÍÝÑáÏÙ ÞÍèÍáõÑñÍðóÍÑæÖÓÍÎÍÐÍÌ ÌØÖèæÍÎÏÔÍÌÑÐÖìÍß×ÑìÖèÙ ÐÍèæ×ßÑÓÏ×çÑßÍóÍÑßàÔàç ßÍÔ×ßÝÑÌÍÌßÏÑçÍáÏÍçÑÐÖìÍß× æÖÓÏÍÌÑñÍðóÍÑÔÍÓÖÌÍÑÍÎÍÙ '()*+,-(,./(01.2 ÎÍÏÌÑáÍÌÑìÍÓÍÑèÍçÍÐÏÐóÍ ßÖÓÐÖæ×ßÑÍÔÍÌÑáÏÍÌØØÍìÑÐÖÙ ÐÍÌÑèÖÌØçÏÌáÍÓÏÑìÖÓÐÖìÐÏ íÍÌØÑçÍáÏÓõ æÍØÍÏÑØÓÍßÏÏÔÍÐÏÑÔÍÓÖÌÍ ØÓÍßÏÏÔÍÐÏõÑü ÍÑáÏÔÖèæÍÎÏÙ áÍÓÏÑÔÍÔÏÑÒà×ÓÖõ ÑæÖÓßÍçÍÌÑçÏÌØØÍÑðÖáÍõ æÍÔÍÌÑáÍÌÑÍÔçÏÓÌíÍÑØàÎõ ìÖÎÍßÏçÑÍÐÍÎÑÛÖÓÍÌäÏÐÑßÖÓÐÖÙ òÍÏÌÑÎÍØÏÑáÖÌØÍÌÑËæÓÍÙ ËæÓÍçÍèÑèÖÓ×ìÍÔÍÌÑÔÖß×Í ÔÍÌÑÐÍðÍÝÑæÏÍÓÑ6663ÑÓÖìàß ÞÖßÖÎÍçÑæÖÓçÍÐÏÎÝÑéÏÎÐçÖÙ <ÏßíÛÍ áÍÑÍóÍÎÑæÍæÍÔÑÔÖá×ÍÝ ñÍè×ÌÝÑ<ÏßíÑæÖÓÖÍÔÐÏÑäÖìÍßõ æ×ßÑ×Ìß×ÔÑÔÖÎÏèÍÑÔÍÎÏÌíÍ çÍèÑÞÍèÍáõÑ.×ìÍÌíÍÑÔÖß×Í ÕÛÕõÑÞÍèÍáÑçÍÌíÍÑèÖÌÙ ÌÍÌßÏÝ Ñ×ðÍÓÌíÍõ Ó Ö Ñ áÖ Ì Ø Í Ì Ñ ä Ö ìÍ ß Ñ èÖ Ì Ø Ï Ó Ï èÙ <Ï ß í Ñ èÖ ìÍßÔÍÌÑèÍÐÍÎÍç ëÍÎÍèÑßÖèìàÑßÏØÍÑèÖÌÏßÝ çÍÓ×ÐÑèÖÎÏçÍßÑØÍóÍÌØÌíÍ ÕÛÕÑíÍÌØÑáÏÔÖÌÍÎÑßÖØÍÐÑÏÌÏ áÍìÍßÑÐÖæ×ÍçÑìàÐßÖÓÑÐÖìÍß× ÛÖÓæÏÌäÍÌØÍÌB3C3ÿ3D8 ÔÍÌÑæàÎÍÑÔÖìÍáÍÑïÖÐ×ßÑNÖÙ áÖÌØÍÌÑÌäáÍ Ö áÖ ÍÌíÍÑËØ×ÖÓàõ ÞÏÎôÍÑæÖÓçÍÐÏÎÑèÖÌÍÔÎ×ÔÔÍÌ ÔÖæàæàÎÍÌÑìÍáÍÑèÖÌÏßÑÔÖÙ èÖÌØÏáàÎÍÔÍÌÑâàÔàóÏõÑåÍÎ âÕÑ<àÎÎÖäßÏàÌÑÐÍðÍõ E3ÐÍÍßÑÏß×ÑßÏáÍÔÑÐÖèÖÌÍÙ ;ÏÎõÑNÖ;ÏÎÑÔÖè×áÏÍÌÑèÖÎÖÙ ÛÖèÍÏÌÑÍÐÍÎÑÓËÓ ÌÍÑßÖÓÙ Þ;ä;ÖÐÌíõÑïÍÌßÍÌÑìÖèÍÏÌ IIõÑÕÍÎÏÑÏÌÏÝÑÞ;ä;ÖÐÌíÑÔÖèÙ Ïß×ÑáÏÍÔ×ÏÌíÍÑÐÍÍßÑáÏßÍÌíÍ üÞÍíÍÑÐÖÌØÍðÍÑßÏáÍÔ Ô×ßÔÍÌÑÐÍÍßÑáÏÑßÖÎÖôÏÐÏÝÑáÏ ìÍÐÔÍÌÑ×èìÍÌÑßÍÓÏÔÑíÍÌØ ÐÖæ×ßÑßÖÓÎÏçÍßÑßÖØÓÖßÌÍßßÏÏçÙ ßÍßÏç PÍÎÖÌäÏÍÑßÖÓÐÖæ×ßÑèÖÎÖìÍÐÙ æÍÎÏÑßÍÔÎ×ÔÑáÏÑÔÍÔÏÑîÖÓÌÍÌÙ ñÍðóÍÑèÍ×ÑèÖÌðÍáÏÑÐÏÍìÍ èÖèæÖÓÏÔÍÌÑÐÖìÍß×ÑÔÖìÍáÍ èÍÌÍÑÐÍÌØÑÌÍÓÍÐ×èæÖÓÑáÏÙ áÏÐÍèæ×ßÑéÍÎäàßßÑáÖÌØÍÌ æÖÓðÍÎÍÌÑÑèÖÌÏÌØØÍÎÔÍÌÑ ÎÍÙ ÔÍÌÑßÖèæÍÔÍÌÑÔÖÓÍÐÑèÖÙ áÏÌçàõ áÏÑÍÌßÍÓÍÑßàÔàçÑíÍÌØÑçÍáÏÓõ ÛÍÔÑÞÍèÍáÑÔÍÓÖÌÍÑßÍÔ×ß äÖäÍÓÑæÖÓÍØÍèÑìÖÓßÍÌíÍÍÌ ÐÖìÍÔÍÌÑÔÖÓÍÐõÑÕÏìÖÓÑ<àÐßÖÎ ìÍÌØÍÌÑÐÍÍßÑáÏØÍÌßÏÔÍ Ì èÍÌÍÍßÔÍÌÑ×èìÍÌÑâÖÐ×Ð ËÓÐÖÌÍÎÑæÖÓçÍÐÏÎÑèÖÌÙ ëÖÌØÍÌÑÐÍÌßÍÏÑËæÓÍçÍè ÌÍÌßÏÑáÏÔÏÓÍÑØÓÍßÏÏÔÍÐÏÝ íÍÌØÑÐÖÓÏ×ÐÑáÍÌÑßÍðÍèÑÐÖçÏÙ ÛÍÌßÖÎÏèàÌÑçÍÌíÍÑæÏÐÍÑßÖÓÙ âÖÐ×ÐÑñÍôÍÐõ ñÍôÍÐõ ä×ÓÏÑØàÎÑìÍáÍÑèÍÐÍÑÏÌð×Óí èÖÌðÍóÍæÑÏÌØÏÌÑèÖÌðÍáÏ ×ðÍÓÌíÍÝÑÔÖè×áÏÍÌÑÑßÖÓßÍóÍõ ÌØØÍÑæÏÌØ×ÌØõÑÕÖèÍÓÏÌÝ ìÍÔ×ÑèÖÎÏçÍßÑæàÎÍÑèÖÎ×Ìä×Ó F?@?>? ïÖÐÔÏì×ÌÑÐ×áÍçÑ×ÌØØ×Î ßÏèÖÑÎÖóÍßÑßÍÌá×ÔÍÌÑÛÖÓ âàÔàóÏÑßÖßÍìÏÑßÏáÍÔÑèÍ×ÑðÍáÏ =>??@=A ÔÖæÏÌØ×ÌØÍÌÑèÖÓÖÔÍÑÔÍÓÖÌÍ áÏÑÐÏÐÏÑÔÏÓÏÌíÍõ ïÏÌ×ÐÑËØ×ÖÓàÝÑ<ÏßíÑßÏáÍÔ ÙúÝÑ<ÏßíÑßÖÓÎÏçÍßÑßÍÔÑèÖÌØÖÌÙ ïÖÓßÍÐÍäÔÖÓõÑñÍè×ÌÑßÍÔ ðÍæÍßÍÌÌíÍÑÐÖæÍØÍÏÑØ×æÖÓÙ åÍÎÑ×ÌÏÔÑßÖÓðÍáÏÑÐÖ×ÐÍÏ ìÖÓßÍÌíÍÍÌÙìÖÓßÍÌíÍÍÌ Ì×ÓõÑïÖÌ×Ó×ßÌíÍÝÑßÖÓÎÍèÙ ìÖèæÍØÏÍÌÑçÍáÏÍçÑßÖÓÐÖæ×ßõ íÍÌØÑáÏÎàÌßÍÓÔÍÌÑñÍðóÍ ñÍè×ÌÝÑÒà×ÓÖÑèÖèæÍÙ ÔÖçÏÎÍÌØÍÌÑÔÖßÍðÍèÍÌÌíÍõ á×ÓÔÍÌÑÐÖÓÍÌØÍÌÌíÍõÑÞÖÙ æÖÓÐÖÎÍÌØÑÎÍèÍÝÑÞ;ä;ÖÐÌí ìÍ×ÑÐ×ÐÍçÑèÖÌðÍáÏÑØ×æÖÓÙ âàÔàóÏÑßÏæÍÙßÏæÍÑèÖÌíÖÓÍçÙ ÎÖæÏçÑèÖÌíÖÌßÏÎÑÔÖìÍáÍÑçÍÎÙ íÍÓÑÔÖÐÍÎÍçÍÌÌíÍÑáÖÌØÍÌ ãÍçÔÍÌÝÑßÏèÑß×ÍÌÑÓ×èÍç èÖÌßÍÓÍÑËÓÐÖÌÍÎÑæÖÓ×ÐÍçÍ èÖÎÍÔ×ÔÍÌÑÔÖÐÍÎÍçÍÌÑÍßÍÎ Ì×ÓÑëÕöÑâÍÔÍÓßÍõ ÔÍÌÑÐÖìÍÐÍÌØÑÐÖìÍß×ÑíÍÌØ çÍÎÑÓÏÌØÍÌÝÑáÍÌÑßÖßÍìÑìÍáÍ èÖÌðÍáÏÑèàßàÓÑáÏÑæÍÎÏÔÑØàÎ ÔÖèæÍÎÏÑÐ×ÔÐÖÐÑèÖÌðÖæàÎ èÖÌÏÌØÔÍßÔÍÌÑáÍíÍÑÎÖáÍÔÙ áÖÌØÍÌÑèÖÌðÍß×çÔÍÌÑïÏÎÙ üÞÍíÍÑèÍ×ÑðÍáÏÑâàÔàóÏ áÏæÖÓÏÔÍÌÑàÎÖçÑñÍðóÍÑÔÖìÍÙ ÔàÌßÖÔÐÑÏÐ×Ñ<ÍìÓÖÐÑúû õ ñÖØÓÖáàÑìÍáÍÑèÖÌÏßÑÔÖÙøùõ ØÍóÍÌØÑËÓÐÖÌÍÎÑÎÖóÍßÑØàÎ ÌíÍÑáÖÌØÍÌÑèÍÐ×ÔÌíÍÑìÖÙ ÌÖÓÑÐÖçÏÌØØÍÑ<ÏßíÑáÏçÍáÏÍçÏ ÐÍðÍÝÑæ×ÔÍÌÑðÍæÍßÍÌÌíÍõÑëÏÍ áÍÑËæÓÍçÍèÑÞÍèÍáõÑËÎÍÙ ëÏÑÐÖÐÏÑÍÔçÏÓÑáÏÍÎàØÝÑÔÖÎÏÙ Òà×ÓÖÑèÖÎÖìÍÐÔÍÌÑ×èìÍÌ íÍÌØÑáÏäÏìßÍÔÍÌÑîÖÓÌÍÌÙ èÍÏÌÑæÍÓ×ÑáÏÍÌßÍÓÍÌíÍ ìÖÌÍÎßÏõÑÒà×ÓÖÑíÍÌØÑèÍð× Ïß×ÑàÓÍÌØÌíÍÑß×Î×ÐõÑÞÍíÍ ÐÍÌÌíÍÝÑ×Ìß×ÔÑèÖÌØçÏÌáÍÓÏ èÍÌíÍÑáÏèÏÌßÍÑàÎÖçÑñÍðóÍ äÍÌßÏÔÑÔÖìÍáÍÑOÍæÍÎÖßÍ áÏÌçàõÑÛÖèÍÏÌÑÍÐÍÎÑãÓÍÐÏÎ ÞÖÓØÖÑêÌÍæÓíÑáÍÌÑñÏäÔÎÍÐ ÐÖæÍØÍÏÑÍÎØàðàÑßÍÔÑÔÖÐ×ÎÏßÍÌ ÔÖÌÍÎÑæÖÎÏÍ×ÑÐ×áÍçÑÎÍèÍ ìÓÍÐÍÌØÔÍÑØÓÍßÏÏÔÍÐÏÑèÍÔÍ èÖèæÖÓÏÔÍÌÑèàßÏôÍÐÏÑÔÖìÍÙ íÍÌØÑæÖÓáÏÓÏÑáÏÑÐÏÐÏÑÔÍÌÍÌ ßÖÓÐÖæ×ßÑæÖÓçÍÐÏÎÑèÖÌØ×ÍÐÍÏ ãÖÌáßÌÖÓõ ÌÍÔÎ×ÔÔÍÌÑÞ;ä;ÖÐÌíõÑêàÎ áÍÌÑèÖèàÌÏßàÓÑÔÏÌÖÓðÍÌíÍ çÍáÏÍçÑíÍÌØÑáÏæÖÓÏÔÍÌÑçÍÙ áÍÑìÍÓÍÑèÍçÍÐÏÐóÍÑíÍÌØ ìÖÓßÍçÍÌÍÌÑËÓÐÖÌÍÎõÑÒÍÔ æàÎÍÑáÍÓÏÑÔÖÐÍÎÍçÍÌÑíÍÌØ ÛÖÓ×æÍçÍÌÑíÍÌØÑáÏÎÍÙ èÖ Ï ÌÏ Ñ ÐÖÔÍÎÏØ×ÐÑèÖèÍÐßÏÔÍÌ ÐÖÎÍèÍÑðÍáÏÑóÍÎÏÑÔàßÍÑÞàÎàÝ Ó×ÐÑáÏÎÍìàÓÔÍÌÑÔÖÑÕÛÕÝÑÍìÍÙ çÍáÏÓõÑÞÖäÍÓÍÑÔàèìÍÔÝÑÔÖÎÏÙ ÏÌØÏÌÑÔÖçÏÎÍÌØÍÌÑèàèÖÌÙ áÏÎÍÔ×ÔÍÌÑîÎÍèÏÌÏõÑîÖÓÌÍÌÙ Ô×ÔÍÌÑéÖÌØÖÓÑßÍÔÑèÖèÙ ÔÖèÖ ÌØÍÌÑ<ÏßíÑáÖÌØÍÌ ×ðÍÓÑÞÍèÍáÝÑíÍÌØÑèÖÌØÖÙ ÎÍØÏÑáÏÓÏÌíÍÑèÖÓ×ìÍÔÍÌÑìÖÙ èÍÑßàÔàçÑßÖÓÐÖæ×ßÑèÖÌðÍóÍæ ß×èÝÑOÍæÍÎÖßÍÑèÖÎÖìÍÐÔÍÌ áÏÌçàÑÔÖè×áÏÍÌÑèÖÎÖìÍÐÙ æ×ÍçÔÍÌÑçÍÐÏÎõÑÞÖæÍÎÏÔÌíÍÝ ÐÔàÓÑ,ÌÍ Ù ø õ ÌÍÔÍÌÑæÎÍ;ÖÓÑóàÎÎÑáÍÌÑäÖÎÍÙ ðÍæÍßÑì×æÎÏÔõ æÍçóÍÑ×Ìß×ÔÑèÖÌðÍáÏÑìÖÙ ×èìÍÌÑÐÏÎÍÌØÑíÍÌØÑèÍèì× ÔÍÌÑßÖèæÍÔÍÌÑÔÖÓÍÐÑíÍÌØ ÌÍÑðÖÍÌÐÑæÏÓ×Ñß×Íõ ü ÍÑÐÍíÍÑÌÍÌßÏÑáÏÔÏÓÍ èÏèìÏÌÑíÍÌØÑæÍÏÔÑçÍÓ×Ð ÔÐÏèÍÎÔÍÌÑñÖØÓÖáàõ èÖèæ×ÍßÑæàÎÍÑæÖÓÐÍÓÍÌØÑÔÖ ëÏÑßÖÌØÍçÑÐÖÐÏÑáÏÍÎàØÝ èÖÌÖÓÏèÍÑØÓÍßÏÏÔÍÐÏÑèÍÔÍÙ ì×ÌíÍÑÔÖß×Î×ÐÍÌÑáÍÌÑÔÖð×Ù áÏèÍ 'Q'QÉ'É.ºR°'§É ÓÐÖÎÍÌØÑßÏØÍÑèÖÌÏßÝÑËÓÙ ÐÏÐÏÑÔÏÓÏÑØÍóÍÌØÑËÓÐÖÌÍÎõ °(,·¸±´ª±².Ķª¼S.T$µ ÐÖ×ÐÍÏÑæÖÓæÏÌäÍÌØÑÐàÍÎÑÐÖìÍÙ ÌíÍÑÐÍíÍÑÔÍÐÏçÑÔÖÑÛÍÔÑËæÓÍÙ ð×ÓÍÌõÑöß×ÑíÍÌØÑçÍÓ×ÐÑáÏìÖÙ ÐÖÌÍãÖ ´ª±0.º(,ª±0¶)¹,U.¬µV¶,·±,ª.¿¹)Â(,¼©.®Wµ ÎÑÔÖèæÍÎÏÑèÖÌáÍìÍßÔÍÌ êàÎÑßÖÓÐÖæ×ßÑæÖÎ×èÑèÖÙ °(²ª¶,.¦±)¶·¸±0¶´©.®®µÄ¹ »( .Ä0¶·¸¼©.Mµº(*0¹.X(*(0±ª(U.#µ'()¶².É(´²¶ ß×ÑíÍÌØÑáÏÔÖÌÍÔÍÌÑâ×Ð× çÍèÑè×èì×ÌØÑÔÖßÖè× ØÍÌØÑßÖØ×çõÑFGH ì×Ô×ÎÍÌÑßÖÎÍÔõÑÒçÖÑê×ÌÌÖÓÐ Ó×Ìß×çÔÍÌÑèÖÌßÍÎÑËÓÐÖÙ «)(%¶.»(²·¶(.##¯©.®2µ¦(%¶Å±.0'¶ ´.°¶0,±².Y2¯©.¬®µ¨(¼(.ʹ+²±© çÍÓ×ÐÑÔÖçÏÎÍÌØÍÌÑòÍ×ÓÖÌß ÌÍÎõÑÒÖÓæ×ÔßÏÝÑïÖÓÏÍèÑòàÌÙ ®MµÃ±²,(,Ŷ,¸¹U.2Wµ'±²-¶¹.'0-%+(±.«²)¹(.)± «)±´+´.É(%(´.M$¯©.KµÉ±-²±Å¹ '()*+,-(,./(01.2 ÕàÐäÏÖÎÌíÑÔÍÓÖÌÍÑèÖÌØÍÙ áàÌÑèÍèì×ÑèÖÌäÏìßÍÔÍÌ º±0(ª¶¸S.°(,+±0.º±00±-²¶,¶ ÍèÏÑäÖáÖÓÍõÑËÓÐÖÌÖÑéÖÌØÖÓ ØàÎÑÔÖá×ÍÑæÖÓÔÍßÑÍÔÐÏÑéÍÎÙ 2#$.±´±²ª(.¼(,-.Ŷ*(-¶.³± Å(,.³±*(¸(-¶((,.Ŷ.³±.űÂ(,,¼(1 ª±,ª(,-.)±,+)Â+³,¼(.±³±²µ Î ´±,(0S.2µÆ¹½·¶±·¸.'Z·Z±´,¼U.¬µº±².°±²ª(´(·³±²©.Tµ&(·(²¼.'(-,(© èÖ ØØÍÌßÏÑæÖÔÑÍÐÍÎÑÛÖÓÍÌäÏÐ äàßßÑìÍáÍÑèÖÌÏßÑÔÖÙ,øõ '² Å(0().ª¶-(.³±0(´1.¦(0().±0(ª¶µ &±²(,-³(ª.Å(²¶.³±´(Å(²(, ½((,1.*¶¸(ª.´(½(.¹²(,-µ¹²(,-.¼(,- ßÖÓÌ 2Yµ É(,·¸¹.°¹,²±(0©.Wµ*(+²±,ª.¿¹´·¶±0,¼.«V±²)(±0±,.¬®¯U.22µ Ð Ö æ×ß Ñ áÖ ÌØÍ ÌÑ ÒçàèÍ Ð ËÍ Ó à ÌÑ .Í èÐ Ö í Ñ áÖ ÌØ Í ÌÑ ð Ö Î Ï ¸(,.¼(,-.Ŷ¶³+ª¶.¹0±¸.Â(²(.Â+´ª(µ ¶,¶©.³¶ª(.(³(,.)±²(´(.*(¸À( -±)(².0¶*+²(,©.À(0(+Â+,.·(±³ PÖÓèÍÖÎÖÌõ °± ´ +ª.[±Z¶0©.®$µ°(ª¸¶±+.Ã0()¶,¶.«'±²-±.»,(²*¼.Y®¯©.2$µ)(·³ èÖ ÌÙ ä çÏ ìÑæàÎ Í ÑÔÖ ìÍ áÍ ³(À(,.¶ª+.¿¶³¶.Ã.ƶ½(¼(.)±)*±µ ±³±²½((,.¼(,-.ª±,-(¸.³¶ª(.½(0(,¶ )±²±³(.ª±ª(Â.´(½(.)±,½(0(,¶,¼( ƶ 0 ´ ¸ ±²±©.2Wµ'(²¹,.¾()´±¼©.2¬µÊ¸±¹.Æ(0·¹ªªU.2®µ[0¶%±².»¶²¹+Å ²¶³(,.)¹ª¶%(´¶.+,ª+³.)±,-¶,´µ ´±³(²(,-.(Å(0(¸.()(,(¸.¼(,- ű,-(,.±,½¹¼1.§ª+.³(²±,(.)±²±³( ñÍè×ÌÝÑÐÍèìÍÏÑß×Ó×Ì éÍÎäàßßõ «É¶·³0(´.&±,Ū,±².YW¯ ¶²(´¶.Â(²(.±´±²ª(.(-(².)()Â+ ¸(²+´.Ŷ½(0(,³(,.ű,-(,.´±*(¶³µ )±,·¶,ª(¶.0¶*+²(,.¶ª+.´±,Ŷ²¶1 èÏÌ×èÝÑËÓÐÖÌÍÎÑèÍèì× ãÖÓáÏÓÏÑæÖæÍÐÝÑìÖèÍÏÌ º±0(ª¶¸S.'²´±,±.Ʊ,-±² *±³±²½(.´±Â±,+¸.¸(ª¶.Ŷ.ª±)Â(ª *(¶³,¼(1.'³¶*(ª,¼(.³¶ª(.(³(, É(¸©.³(¶ª(,,¼(.ű,-(,.³±²½( èÖÌðÍØÍÑìÖÓßÍçÍÌÍÌÌíÍõ ÍÐÍÎÑöÌØØÓÏÐÑßÖÓÐÖæ×ßÑßÍÔ ³±²½(,¼(1 )±²(´(.*(¸À(.*±³±²½(.¶ª+.´±Â±²ª¶ *(¸(-¶(©.',Å(.½+-(.¸(²+´.ª()¶0 &±³±²½(.´±Â±,+¸.¸(ª¶.¶,¶ Â(,--¶0(,.Å(²¶.Å(0().½¶À(.³¶ª( ²()(¸.³±Â(Å(.²±³(,.³±²½(1.º±²µ ÞÔàÓÑúÙ Ñ×Ìß×ÔÑÔÖ×ÌØØÏÎÍÌ ÔÖÐ×ÎÏßÍÌÑèÖÎÖìÍÐÔÍÌÑßÖèÙ Æ(´¶ªS.°(²ª¶,.'ª³¶,´¹,

¥!#¢%"%

¡7&!&!#ýþ%

¸(,¼(.*¶´(.ª±²½(Ŷ.½¶³(.³¶ª( ´±,Ŷ²¶1.§,¶0(¸.¼(,-.Ŷ,()(³(, ¸(ª¶³(,.³¹,Ŷ´¶.(¶´¶³.³¶ª(.´±*¶´( )()Â+.*±³±²½(.ű,-(,.*(¸(-¶(1 ´+)*±².)¹ª¶%(´¶.¶,ª²¶´¶³©.¼(¶ª+ )+,-³¶,.(-(².´±0(0+.ª±²0¶¸(ª '()*+,-(,./(01.2 'Å(Â+,.*(¸(-¶(.¶ª+.0±ª(³,¼(.Ŷ )¹ª¶%(´¶.¼(,-.*±²(´(0.Å(²¶.Å(0() )±,¼±,(,-³(,.Ŷ.)(ª(.¹²(,0(¶,1.¦±,-(,.¸(0.¶ª+.Ŷ¸(²(³(, ËÌÍÎÏÐÏÐÑÒÓÍÌÐÍÔÐÏÑÕÖ×ÍÌØÙ ßÖèÍÌÙßÖèÍÌÑèÖáÏÍÝÑÐÍèæÏÎ ÐÍèÍÑóÍÔÏÎÌíÍÑßÖÓÐÖæ×ßÑáÍÙ ÎÍèÑèÖÌØÍèæÏÎÑÔÖì×ß×Ù ¸(ª¶1.°(³(.¸(ª¶.±²0+.)±)¶0¶³¶ Ŷ²¶.³¶ª(1 ´±,¶.(-(².*¶´(.)±0¶¸(ª.¸(0µ¸(0 '±0(¶,.*±³±²½(.ű,-(,.¸(ª¶© (³(,.ª±²·¶Âª(.´+(´(,(.³±²½(.¼(,- ÍÌÑÚÛÛËÒÕÜÝÑËØ×ÐÑÞÍÌßàÐàÝ Ø×íàÌÑÐÍíÍÑðÍóÍæÑÿ023456 ÎÍèÑæÖÔÖÓðÍÑèÖÌ×ÌÍÏÔÍÌ ÐÍÌÝ ÑÔÍßÍÑËèÏÓõ ¼(,-.*(¸³(,.ª¶Å(³.*¶´(.ª±²0¶¸(ª ³¶ª(.½+-(.¸(²+´.*±³±²½(.ű,-(, ,¼()(,1 ÌÑâ×Ó×ÑãÏäÍÓÍÑÛÓÖÐÏáÖÌ ÿ0789õÑÛÖÎÖÐÖßÍÌÑÎÍØ×Ñãàæ ß×ØÍÐÌíÍÑÐÖæÍØÍÏÑèÖÌßÖÓÏõ ÞÖáÍÌØÔÍÌÑéÏèÍÓÑéÏÙ ¹0±¸.)(ª(.)±,½(Ŷ.´±´+(ª+.¼(,- ·¶,ª(1.¿(²±,(.´(,-(ª.)+´ª(¸¶0 ¿¶ª(.ª¶Å(³.¸(,¼(.)±,·¶,ª(¶ áÍ ÕåÑ ¶,Å(¸.Å(,.*±²)(,(((ª1 ¸(ª¶.³¶ª(.*¶´(.)(³´¶)(0.Å(0() ±³±²½((,.,()+,.½+-(.)±,·¶,ª(¶ Ëæá×ÓÓÍçèÍÌÑéÍçÏá ïÍÓÎÖíÝÿ020456ÿ0789õ üÞ×ÔÍÑá×ÔÍÑÐ×áÍçÑÔÍèÏ ßàÖÎÍÓÑéÏèÍÓÑèÖÌØÍßÍÔÍÌ )(Ŷ©.³+,·¶.+,ª+³.³±²½( ±³±²½((,.ª(,Â(.³¶ª(.)±,·¶,ª(¶ ¹²(,-µ¹²(,-.Ŷ.³±¸¶Å+Â(,.³±²½( Úê×ÐÑë×ÓÜÑÐÖèÍÐÍÑçÏá×ìÝ ÚïÍÔÐ×áÌíÍÜÑÛàÐÏÐÏÑéÍèÖÌ ÎÍÎ×ÏÑæÖÓÐÍèÍõÑãÖÎÏÍ×ÑÐÍÌØÍß ä×Ô×ìÑèÖÌØÖÌÍÎÑëÖÌÌíõ *(¸(-¶(.(Å(0(¸.ű,-(,.·(²( ±³±²½((,.³¶ª(1.Ķ,ª(.¶ª+.±,±²-¶ ³¶ª(1.¾(´(.*±²ª±)(,.Å(,.³±Å±µ éÏèÍÓÑéÏßàÖÎÍÓ ñØØÍÔÑÒÖÓÎÍÎ×ÑÛÖÌßÏÌØõÑâÍáÏ Ôàè×ÌÏÔÍßÏÑáÍÎÍèÑÔÖÐÖÙ ÛÓÏÍÑæÖÓÍèæ×ßÑÔÖÓÏßÏÌØÑÏß× )±)(³´¶)(0³(,.¹ª±,´¶.¸(ª¶ ¼(,-.*¶´(.)±,--±²(³³(,.¹ª(³© ³(ª(,.³¶ª(.ű,-(,.²±³(,.³±²½( ãÖæÖÓÍìÍÑÔÏÐÍçÑíÍÌØÑáÏÙ ßÏáÍÔÑÍáÍÑÍÎÍÐÍÌÑÔç×Ð×Ð çÍÓÏÍÌÌíÍõÑëÍÎÍèÑÔÖÐ×ÎÏßÍÌÝ èÖíÍÔÏÌÏÑæ×Ô×ÑÔÍÓíÍÑëÖÌÌí Å(,.³±·¶,ª((,.³¶ª(.ű,-(,.±µ ×ÎÏÐÑëÖÌÌíÝÑÍÌßÍÓÍÑÎÍÏÌÝ ÔÍÐÏçÑð×á×ÎÑÏß×õÑÕÍßÍÑßÖèÍÌÙ ÔÍèÏÑßÏáÍÔÑÎÏçÍßÑóÍÔß×ÑáÍÌ èÖèÏÎÏÔÏÑÔàÌßÖÌÑíÍÌØÑæÍÙ ³¶ª(.(-(².*¶´(.)±²(´(³(,.*(¸À( (¶´¶³.*(¸³(,.)±,ª(0.³¶ª(1 ´±´+,--+¸,¼(.±³±²½((,.³¶ª( '¶(Â(Â+,.¹²(,-.¼(,-.ª±0(¸ ³±²½((,.(³(,.)±)*+(ª.³¶ª(.*±ª(¸ ß ÌØÍÎÍèÍÌÌíÍÑÔÖßÏÔÍÑèÖÙ ßÖèÍÌÑìÖÌÖÓæÏßÝÑÐ×ìÍíÍÑèÖÙ ðÍèÑ×Ìß×ÔÑÔàè×ÌÏÔÍÐÏÝ Ø×ÐÝÑèÖÐÔÏì×ÌÑÏÍÑæÖÎ×è )±²+Â(³(,.´(ª+.´³±,(²¶¹.Å(²¶ )±,·¶,ª(¶.±³±²½((,,¼(.ª¶Å(³ Å(,.0±*¶¸.²¹Å+³ª¶(.Å(0() ìÖ èìÏÌÑÒÏèÑÛÖÌäÍÓÏÑîÍÔßÍ ÌÍÓÏÔÑáÏð×ÍÎÝ ÑÔÍßÍÑìÓÏÍÑæÖÓÙ ×ðÍÓÑèÖÌßÖÓÏÑíÍÌØÑð×ØÍÑìàÎÏÙ èÖèæÍäÍÌíÍõÑüÞÍíÍÑæÖÎ×è Ê+¸(,.¼(,-.Ŷ*±²¶³(,.³±Â(Å( (³(,.±²,(¸.)±²(´(.*¹´(, *±³±²½(1.'¹©.*±³±²½(0(¸.ű,-(, èÏ ßÏÔ×ÐÑÛÍÓßÍÏÑëÖèàÔÓÍßÑÏÌÏõ æÍäÍÑæ×Ô×ÌíÍÝÑßÍìÏÑÐÍíÍÑÔÏÓÍ ÕÍ ³¶ª(©.¼(,-.½¶³(.³¶ª(.*±²¸(´¶0.Ŷ (ª(+Â+,.0±0(¸1.'³¶*(ª,¼(.³¶ª( ·¶,ª(.)(³(.³¶ª(.(³(,.)±,±)+³(, Ð×ÐÑïÖÐ×ðÏÝÑÕÖß×ÍÑÒÏè ×ÐÏÍÑ ÑßÍç×ÌÑÏÌÏõ Å(0(),¼(.(³(,.(Å(.³±Â+(´(, ª¶Å(³.(³(,.0(-¶.)±-±0+¸³(, ³±*(¸(-¶((,.Ŷ.Å(0(),¼(1.«+¯ ÛÖÌÍÌØØ×ÎÍÌØÍÌÑñÍÓÔàæÍ ëÖÌÌíÝÑíÍÌØÑèÖÌíÖÎÖÐÍÏÙ ËèÏÓÑèÖÌäÖÓÏßÍÔÍÌÑæÖæÖÙ æÍØ×ÐÑÏÐÏÌíÍÝ Ñ×ðÍÓÌíÍõ

¡ ¢£4 ! # ¤% ¥ ¦§¨©.'(*ª+.«2¬­2®¯1.°±²±³( ±²+´(¸((,.)±,¼+)*(,*±²´()(µ´()(.)±)*¶·(²(³(, )(´(0(¸.³±´±¸(ª(,.´¹´¶(01 º+ª²¶.´+0+,-.»+*±²,+².¦§¨ ¼(,-.½+-(.¾(½(.¿±²(ª¹, ¨¹-¼(³(²ª(©.'²¶.'+0ª(, /()±,-³+*+À¹,¹.Á©..¶,¶ )±,-(½(³.Â(²(.±,-+´(¸( *±²´()(.ù²+).Ä'¾.¿±´¹´.¦§¨ )±)*(,ª+.(,(³µ(,(³.ª±0(,ª(²1 '((ª.)±)*¶·(²(³(,.ª±,ª(,±²)(´(0(¸(,.´¹´¶(0.ª±²´±*+ª© )(ª(,¼(.ª±²0¶¸(ª.)±,(ª( Å(0().´±Â±²ª¶.)±²(´(³(, ±,ű²¶ª((,.(,(³µ(,(³.³+²(,*±²+,ª+,-.¶ª+1 §,ª¶,¼(©.º±)*(¼+,.ª¶Å(³ )±,-(½(³.Â(²(.±)¶0¶³

+(,-.³±.ù²+).Ä'¾.¿±´¹´ ¦§¨1.¿±Â(Å(.Â(²(.½+²,(0¶´© ¶´ª²¶.¿(,½±,-.º(,-±²(,./(²¼¹ ƶ²¹,±-¹²¹.¶ª+.)±,-(ª(³(, ¶,-¶,.)±)*±²¶³(,.*(,ª+(, *±²+Â(.Å(ª(.ª±,ª(,-.(,(³µ (,(³.ª±0(,ª(²©.(-(².*(,ª+(, ¼(,-.Ŷ´(0+²³(,.¹0±¸.Â(²( ±,-+´(¸(.ª±Â(ª.´(´(²(,1 Ç¿¶ª(.´¶(³(,.Å(ª(.Å(, ª±,(-(©È.+·(Â.º()*(¼+,© ¼(,-.ª()¶0.´(,ª(¶.)±,-µ ±,(³(,.³±)±½(.0±,-(, ª(,--+,-1 °±,+²+ª.º±)*(¼+,©.´±0()( ¶,¶.±²+´(¸((,µÂ±²+´(¸((,.Ŷ ¦§¨.)±)*+(ª.*(,¼(³.²¹-²()

áÏÑòÍìÍÐÝÑÐÏáÍÔÑáÏÑòÍìÍÐÝ ÔÍÌÑÐß×áÏÑÐÍÓðÍÌÍÑç×Ô×èÙ ÓÍìÍÑèÍÐÍÎÍçÑæÖÐÍÓÑíÍÌØ éÏèÍÓÑèÖèæÖÓÏÔÍÌÑì×Ù çÏÌØØÍÑÏÐÏÑßóÏßÖÓÌíÍÑíÍÌØ ÌíÍÑáÏÑ÷êïÑ àØíÍÔÍÓßÍÝ áÏçÍáÍìÏÌíÍÑ æÖÓÐÍèÍ ðÏÍÌÑÔÖìÍáÍÑëÖÌÌíÑÐÖæÍØÍÏ '()*+,-(,./(01.2 èÖÌíÖæ×ßÑÍáôàÔÍáÑÔàÓ×ìÙ ÔÖè×áÏÍÌÑèÖÌØÍèæÏÎÑìÓàÙ ëÖÌÌíÝÑßÖÓèÍÐ×ÔÑÔÍÐ×ÐÑáÏ éÍèÖÌÔ×èçÍèõÑïÖÌ×Ó×ßÙ àÓÑÍáÍÎÍçÑÔàÓ×ìßàÓÑÏß×ÑÐÖÌÙ ØÓÍèÑèÍÐßÖÓÑáÏÑÑ÷ÌÏôÖÓÐÏßÍÐ òÖèæÍØÍÑÛÖèÍÐíÍÓÍÔÍßÍÌ ÌíÍÝÑëÖÌÌíÑÍáÍÎÍçÑìÓÏæÍáÏ Ä'¾.+,ª+³.Å+,¶(.±,ŶŶ³(,© ß Â±,-¸¶½(+(,©.Å(,.´±½±,¶´,¼(1 áÏÓÏõÑÞÖè×ÍÑßàìÏÔÑíÍÌØÑáÏß×Ù ïÏÌÌÖÐàßßÍÝÑËèÖÓÏÔÍÑÞÖÓÏÙ ÚòÍìÍÐÜÑÒÍÌð×ÌØÑê×ÐßÍÝÑïÖÙ íÍÌØÑÔàè×ÌÏÔÍßÏÑÐÖçÏÌØØÍ É()+,©.+,ª+³.²¹-²()µÂ²¹-²() ÎÏÐÑÏß×ÑìÖÓÌÍçÑèÖÌðÍáÏÑìÖÓÙ ÔÍßÝÑáÍÌÑìÓàØÓÍèÑáàÔßàÓ áÍÌÝÑÔÖßÏÔÍÑÓÍß×ÐÍÌÑñÍìÏÑáÏ áÍìÍßÑèÖÌáÖÔÍßÔÍÌÑáÏÓÏ ÷ÌÏôÖÓÐÏßÍÐÑïÖÎæà×ÓÌÖÝ ÐÍÌÍÑèÖÎÍÓÏÔÍÌÑáÏÓÏõÑïÖÌ×Ù ìÖðÍæÍßÑáÖÌØÍÌÑÓÍÔíÍßõÑüÛÖÙ *(-¶..(,(³µ(,(³.ª±0(,ª(².)(´¶¸ çÍßÏÍÌÑì×æÎÏÔõ ½(²(,-©.)¶´(0,¼(.)±)*(,ª+ ëÖÌÌíÑèÖÌØÍÔ×ÑÐÖè×ÎÍ Ë×ÐßÓÍÎÏÍÝÑæÖÓçÍÓÍìÑæ×Ô× Ó×ßÑËèÏÓÝÑÐÍÍßÑÏß×ÑáÏÓÏÌíÍ èÏÎÏçÍÌÑßÖèìÍßÑìÖÎ×Ìä×ÓÍÌ (,(³µ(,(³.¼(,-.)±)*+ª+¸³(, ÐÖèìÍßÑì×ÐÏÌØÑèÖÌäÍÓÏÑð×Ù ÔÖß×ð×çÌíÍÑèÖÌðÍáÏÑäÍßÍßÍÌ èÖÌØÖßÍç×ÏÑæÍçóÍÑìàÐÏÐÏÙ áÏÑßàÔàÑæ×Ô×ÑÏÌÏÑð×ØÍÑèÖÓ×Ù *¶(¼(.+,ª+³.¹Â±²(´¶.±,¼±)*+µ á×ÎÑæ×Ô×õÑöáÖÑáÍÓÏÑÓÖÔÍÌÙ æÍçóÍÑèÖÎÍÔÐÍÌÍÔÍÌÑß×ØÍÐ ÌíÍÑßÏáÍÔÑæÏÐÍÑèÖÌÍÌØÍÌÏ ìÍÔÍÌÑæ×ÔßÏÑÔàè×ÌÏÔÍßÏ ¸(,.±,¼(³¶ª©.(ª(+.)±)±²0+³(, ÓÖÔÍÌÌíÍÝÑèÖèÍÔÍÏÑÔ×ßÏìÍÌ áÏÑÕÖèÖÌç×ÔÑáÍÌÑåËïÑßÏÙ ÔÍÐ×ÐÑìÖÓÑÔÍÐ×ÐÝÑÐÖçÏÌØØÍ ëÖÌÌíÝ Ñß×ß×ÓÌíÍõ ³+²´¶.²¹Å(1 ÌØÑìÖÓÌÍçÑáÏ×äÍìÔÍÌ áÍÔÑè×áÍçõÑüÕÍèÏÑßÖÓ×Ð ÔÖçÍáÏÓÍÌÑóÍÔÏÎÑèÖÌßÖÓÏ éÏèÍÓÑì×ÌÑß×Ó×ßÑèÖÌÙ §´ª²¶.Å(²¶.¿(,½±,-.º(,-±²(, íÍ áàÍÔÍÌÑÍØÍÓÑæ×Ô×ÑíÍÌØ ëÖ ÔÖßÏÔÍÑèÖÌíÏÔÍìÏ èÖÌíÖÎÖÐÍÏÔÍÌÑß×ØÍÐÑÏÌÏ ÐÍÌØÍßÑáÏæ×ß×çÔÍÌõ /(²¼¹.ƶ²¹,±-¹²¹.¶,¶.)±)(,- ì×ßÌÌíÑ æÖÓÏÐÏÑìÖÓðÍÎÍÌÍÌÑëÖÌÌí ü ÕÖ ð Í áÏ Í ÌÑ áÏ Ñ ÒÍ Ìð ×ÌØ ×Ð Í ÌÑ ïÍ çÔ Í èÍ çÑ Õà ÌÐ Ù ß Í ÌìÍ Ñ ìÖ Ìí Ï èìÍ ÌØ Í ÌÝ Ñ ß Í ÌÙ )+²(¸.´±,¼+)1.ʱ²0¶¸(ª.´±+´(¶ ßÏß×ÐÏÑÚïÕÜÑßÖÓÔÍÏßÑÐßÍß×Ð ìÍÑÔàÓ×ìÐÏÝ ÑÔÍßÍÑáÏÍõ ßÍÝÑÔÍèÏÑèÖèàÌÏßàÓÑæÖÓÙ ÐÖæÍØÍÏÑéÍèÖÌÔ×èçÍè )±,½(À(*.±²ª(,¼((,.§(.´±0(0+ éÍèÖÌÑáÍÎÍèÑìÖÌØ×ðÏÍÌ ËáÍì×ÌÑïÖÌßÖÓÏÑËèÏÓ ê×Ð ÍèÍõÑëÏÑÐÏß×ÑÐÍíÍÑÓÍÐÍÔÍÌ áÍÎÍèÑá×ÍÑßÍç×ÌÑßÖÓÍÔçÏÓ ª±²´±,¼+).³±·¶01.Ä(²(.)±,+ª+ ÷÷ÑñàèàÓÑøùÑßÍç×ÌÑúûûù ÞíÍèÐ×ááÏÌÑÐÍÍßÑèÖèæÖÓÏÙ Ð ÖßÍìÍÑìÖÌßÏÌØÌíÍÑÔÖçÍáÏÙ Ïß×ÑÎÍÓÏÐÑáÏÑìÍÐÍÓÍÌõÑüÛàÔàÔÙ À(À(,·(²(,¼(.½+-(.´(,ª+,1.Ç'+µ ßÖÌßÍÌØÑÕÖèÖÌßÖÓÏÍÌÑñÖÙ ÔÍÌÑÔÍßÍÑÐÍèæ×ßÍÌÑìÍáÍ æ ÓÍÌÑéÍèÖÌõÑëÏÑèÍÌÍÑÐÍíÍ ÌíÍÑÐÍíÍÑáàÍÔÍÌÑæ×Ô×ÑÏÌÏ Å(¸³(,©È.´()*¶0.)±0±)Â(².´±µ ìÖÎ×Ìä×ÓÍÌÑæ×Ô×ÑëÖÌÌí èÖÌØçÍÓÍìÔÍÌÑá×Ô×ÌØÍÌ ÎÍÔ×Ý Ñ ×äÍìÌíÍõÑ ,¼+).³±Â(Å(.Â(²(.±À(²ª(1 ØÍÓÍõ üéÍÔß×ÑÐÍíÍÑáÏßÍÌíÍ èÖÌ×ß×ÓÔÍÌÑÔÏÐÍçÌíÍÑæÖÓÙ áÍÌÑÎÍÌØÔÍçÙÎÍÌØÔÍçÑáÍÙ «¼(,¯

:;<=<:=>?<?<@_`abcdecabf:;<=<:=>A;BCDE=F:;>C>GG?>GHCICJ@ghdcaifICD=K:;<=<:=>A;BCDE=@g`jkclamndcghbcaof<C>CH;AK=:?LC>@phdmcdjfg`jkcqmELCMMA;BCDE=@_`abcdecabfrghdcaifr g`jkclamndcghbcaofrphdmcdjfg`jkcqmrscnifafthducarvohnwcxkhyamzm{fzfr|{dhych}miphzcamkcdjfrgh~mnjmfdfrijfac€`amczcdr|zcdvamcdnkcxN>K=>;@|iaf{emqmi|aczcdrtfdclam`nqmdcaA;:NAL;A@|zcdv~lxcndmr ‚ckcƒhj}mkcdjmrghnm~fwcxmq„hoafxfryx`a`nmcvdqckcdmr…mdc†‡mcdce`zmrˆhqxclamnjmczcdr…m`‰ikvdqxmicŠacqcdcr€mujfatcxam‰c~r‹xcjcamdcsmdcanmxr_`dqmlhadmczcdrŠhjxhjvbmƒhxhar†icncdjmvdhoacx`dmrˆfn`x_cak wm{fzf:;ICALCMNLN@sacbcnjkfvqxkr_cncdgciam‚xf‰c~mr_`dqaclamnqmcdjfEK;<C>@pfifwmqmcanfG?>?>GD=B?K@_camghnbmkcdjmD?KN>:ANGN@gmdoomxwcxkh„hoacxcJC>L?K@t„ha_hqc<CG;KC>G@vohdo |nbmkcdjfrthuxcbcqŒcjfdmDKCL;>@{`qefdmvaqmcdjfE;<CAC>G@scijmshzfdfshqmcnjkf:?AINA;HN@…`djfvam„hoafxfLCLCICHCOPGACM=E@v}m}hqmdrƒ`dqac†aqmcdnkcxrsckh…hn{mcdjfrŒcca…cixbcd_hqcr t`j`hnezm_cajcdjfrthxcbbcqŒch‰mcacixbcdryhjhnŒccatcxcaomkcdjfrˆhnh}_cakcdjcrˆfoc_`anfaocbc=L@s`ddktcŽm~{md|‰bcm~rvam}ŠhadfbfrŒ`b{am„hoafxfE;DA;LCA=CLA;BCDE=@s`adcq`jj`_cabmdmdoahbvam~mc e`zmJ=ANHCDCALC@pc~cdŠc~b`acxg`~cjcdpcicajc‘’“‘y`~`fd”‘’•––—“——”“—˜•Œcin”‘’•–™š–—‘›Œ`{{ktcx`dqacŠhjacQDRSTUTVrefbhcacvb{camjcQITWXUVrvohdoshqmgcdjfncrpfxdnfdgmbcdhdjcir‹xfmah~ vam}mdrŒœ|nbcdjfr…cxbcj_mqckcjrvdjfdmhnsacbcdjfafrˆh~mngh~mnjkczcdr_`dqac‚hdczcdrsmcd_cadcdncrghomcajfr_cncdhqmdvufrshqmŠacn`jkfrthacdmrˆfdm|nicdqca:;>;AJ=L@Šyt`qmcyam{hdˆfokcDN<=ECA=E?LC<C@_`abcdecabfB=A;DL?A@ g`djamcdjf:;<=<:=>:;A?ECOCC>@vohn„hoafxfICD=K:;<=<:=>:;A?ECOCC>F<C>CH;A=DKC>@…fnncecabcncam<C>CH;AD;?C>GC>@‹xcdqac„hazcjk_<C>CH;A:EB<F?<?<@tcxcacdml„`ocac<C>CH;AE=AD?KCE=@†qmjcbc<C>CH;A :;AY;LCDC>@ghamkfdfCKC<CLA;BCDE=FJ=E>=E@pc~cdp`dq`ac~ghqmabcd–’ˆfokcicajcrL;K;:N>ZT[MCDE@”‘’“™•–—™‘—r;<C=K@jam{hdfocžobcm~ŸufbI;JE=L;@zzzŸjam{hdfocŸufbrCKC<CL:;AY;LCDC>@pc~cd…mdo…fcqscacjlb˜ˆfokcicajcr yamxcdoofrg~`bcdŸA;D;>=>G@scdis‹v‹c{rghqmabcdrv „ŸŠyt`qmcyam{hdˆfokc›‘“‘‘–‘‘rLCA=M=DKC>@B=E:KC\OCK]^@…Ÿ“–Ÿ‘‘‘ bbirB=E:KC\JI@…Ÿ“Ÿ–‘‘ bbirB=E:KC\MY@…Ÿ‘Ÿ‘‘‘ bbir=DKC>DNKN<@…Ÿ‘Ÿ‘‘‘ bbir=DKC> D;K?CAGC@…Ÿ‘Ÿ‘‘‘ bbir=DKC>JCA=E@…Ÿ–Ÿ–‘‘ bbiŸ=E=B=K?CALC>GG?>GHCICJ:;AY;LCDC>


0123


01234678

 !"#$%&'()!)!*%+,-.,/ 0'(/12$'/%321,

456789784:;<=>?@:AB>CD=:AEF>DG>?:H<=I>=>J:HD;> H<=;O>OE;:H<H>;:O=>?;P<=S:AB>CD=:G<=EJ>C>?:J<G>D? H<=@>HE?@:K<?@>?:CFEH:L<J>?@M:N<?OPQ=<O:RQPES:T<G>D? GEK>:H<=H>C>OS:T<G>D?:C<F>ID=>?:gE>=>:h>OEM:7^<IM GEK>:O<=H>DC:U?KQ?<;D>:AEJ<=:6<>@E<:VUA6W:GE;DG:XYZX[ O<=;<HEO:G<GEF>D:C>=D<=?B>:H<=;>G>:TAAh:hD=<E?:VXYZY[ XYZ\:D?@D?:G<?]>KDC>?:N<?OPQ=<O:;<H>@>D:H>OE:FQ?^>O>? XYZZWS:R<GEKD>?M:D>:G<F>?]EOC>?:C>=D<=?B>:KD:T<=;D=>]> K>F>G:C>=D<=?B>S:AB>CD=:KDE?K>?@:N<?OPQ=<O:E?OEC h>?K>:7^<ISM:A<GE;DG:KD:;>?>M:AB>CD=:ID]=>I:C<:T<=;DH> G<?]>F>?D:O=D>F:J>K>:Z_[Z`:9<;<GH<=:XYZ\S:A<F>G> h>FDCJ>J>?S:VCJ;W <GJ>O:I>=D:KD:L<J>?@M:AB>CD=:KD]>Ka>FC>?:H<=F>ODI H<=;>G>:N<?OPQ=<OS:A<F>D?:DOEM:D>:]E@>:>C>?:G<?]>F>?D:O=B '*'(b"!.( !%c!d!%e!*% QEO:H<=;>G>:J<G>D?[J<G>D?:FD@>:L<J>?@:F>D??B>:B>?@

9 

9

 9 

ff


234456839 5 201

 

!"# 

$%&'()*%+,-)./01/23 4!456 789%:,8)2;/)<(=>8).0/?@)AB?)C%9'D)E%FF%(G) 2H?)IF'&,'%:)*%J-:%F-3 #KLMNONP!QNONPRLSL /)E%F=8(T:%)/H)/U)/)/)02;V)0B 2)W,(8,'=T)) /H)/U)/)/)0B;V)0B U)X%DF'D) /H)/2)/)2)00;/Y)UY 0)E'(+%T) /H)V)2)0)2U;/V)2V H)Z'((%FF8%() /H)A)0)U)2H;/0)2A [)*T='8D%D) /H)[)H)0)2H;2/)2U Y)\8,%]8) /H)Y)2)[)/A;2/)2U A)*89'((%)^I)/H)[)0)H)2V;2Y)22 V)Z%(8:='%) /H)[)2)Y)2/;2U)2B /B)789%:,8) /[)H)H)[)/H;22)2B //)<&J%:_T()/H)H)U)Y)/A;2/)/A /2)<(=>8) /[)0)H)Y)/[;22)/Y /U)\F%:%D%)/H)H)2)A)/2;/V)/Y /0)I8(,%)Z'`T)/H)0)U)A)2B;2U)/H /H)X%(%`%) /H)U)H)Y)/Y;22)/0 /[)a&%&-:%)/H)0)/)/B)//;2H)/U /Y)Z%((8=%:T)/H)0)/)/B)/H;U[)/U /A)Z%((%DT('D)/H)2)[)Y)/[;2H)/2 /V)W(b8F'%) /H)U)U)V)/[;U2)/2 2B)c8%()E8,'&)/H)2)0)V)/0;UB)/B de!QfdS /Y)`T(g)IF'&,'%:T)cT:%(DT).c8%()X%DF'D3 /H)`T(g)C'8`T)IT&,%).W,(8,'=T)X%DF'D3 V)`T(g)W:,T':8)\F'8hb%::).*T='8D%D3 ijklQ456 $8F,>%)E8F(':)U;2)m8FD8F)EF8b8:)./Y?; J8:@)2[?)WDF'n:)c%bT&@)0A?)cT::_G)/H?) o'(&)p8,8F&8:@)U2?)W%FT:)$-:,3 qLrsLK!tuPvvw!xyz{y|} ~lt5l!4l6jl W&,T:)Z'((%) 9&) X%:)€:',8D oTF'=>)) 9&) *%:&8% ‚T,,8:>%b)) 9&) 7'98FJTT( 4!456 W(b8F'%) 9&) <&J%:_T( *T='8D%D) 9&) c8%()E8,'& *89'((%)^I) 9&) E'(+%T W,(8,'=T)) 9&) Z%(8:='% Ql5l! I>'89T) 9&) *%bJDTF'% ^'TF8:,':%) 9&) ET(T`:% \8:T%) 9&) W,%(%:,% 7%h'T) 9&) 7'9TF:T p%Fb%) 9&) I%`('%F' €D':8&8) 9&) ‚TF':T ƒ-98:,-&) 9&) *%&&-T(T o%JT(') 9&) „:,8F)X'(%: ijklQ456 *=>%(…8)B0) 9&) *I)^F8'+-F` 7898F…-&8:) 9&) ^F%:…]-F, qLrsLK!QNPuP!xy†{y|} 4!456 Z%((%DT('D) 9&) I8(,%)Z'`T Ql5l! WI)X'(%:) 9&) W*)cTb%

tNPLeLfu!qLKwS!4NvNPrL MRdP!‡uKKL!ˆM!tLP!jPuRNr

’“”•–—”˜ ™š›œžŸ ž¡˜ ¢›£ ž¤˜¥š¦›ž˜ §¨¨›ž¦˜Ÿž¤š›©˜ ªž›š«š¬£˜­š®¯¡˜ «š¡š˜«žªš£›˜ ¦š›©˜«ž¡›š˜ ªž®ž©ž›¤š˜ °ž¡Ÿšªš˜

äåæçèéê

€(%&%:))4LO‰NSR

iLPvfuR #t5)b%&'>)+8F%D%)

€(%&%:)tdNM

tLuP! iLvwM

D')JT&'&')_%:`) b%:%)=-…-J)(-%F) Q‘)_%…':)…%b') +'%&%@)>%:_%),'`%) b8 b'('…')+8+8F%J%) JT':)D')+%%>) J 8 b% ':)_%:`) X%:=>8&,8F) + ' & % ) b8 :)=T98F) €:',8DŠ)„,-)+-…%:)JT&'&')_%:`)_%:`)>%F-&)…%b') %+&8::_%)cT+':)9%:)p8F&'8)_%:`)b8 ) =8b%&…%:Š)X8&…')…%b'),%>-)…%b')&8D%:`) =8D8F%Š)C%:)…%b'),'D%…)%…%:)…8>'(%::``%%:(%)Db' ' % ) +8F%D%)J%D%)J8F'TD8)J8:,':`Š D % ( % b) Œ % : ` … % ) % … , ) _ % : ` ) = … J ) ( % b% Š ƒ%D')&%_%),'D%…)b8F%&%)+%>%)…%b')+8`',-) b')':`':)b%':)+%`-&Š)‹%b')+8(-b)J8F:%>) ,8FJ-F-…Š)‹%b')…%(%>)D')&8+-%>)J8F,%:D':`%:) b8‹% (%…-…%:)>%(),8F&8+-,)D')J8F,%:D':`%:) &8J%…)+T(%@):%b-:)…%b')%…%:)+%:`…',) p F 8 8F)78%`-8Š)„,-)b8b%:`)=-…-J)%:8>) …8b+%('Š)C%:)',-)%…%:)…%b')%%(')D8:`%:) &8+b' % + )…%b')b%bJ-),%bJ'()+%'…)D')…TbJ8,'&') J8F,%:D':`%:)b8:`>%D%J')€:',8DŠ < F T J % ) 7'`%)I>%bJ'T:&Š *8b-%)TF%:`)+8FJ'…'F%:)€:',8D)&%%,)':') „ : ' ) & % %,%:_)-:,-…),%bJ'()+%'…)D') b8:`%(%b')…8b-:D-F%:Š)*%_%)F%&%)',-) J 8 F , % : D )*%_%)F%&%)&8,8(%>)>%&'() %D%(%>)&8+-%>)TJ':')_%:`)&%(%>Š)X8F8…%) JT&','])D'':)7`'`%%:))I('`>%%ŠbJ b%':) ,8,%J),'b)+8&%F@)Œ-%F%)+8F,%>%:)_%:`)J-:_%) b8:D%J%,…%:)>%()J8:'T,:':&`)J)-%:F,%-)J…)8b8 b%':…%:) +%:_%…)J8b%':)>8+%,Š)xNP} J8F,%:D':`%:)D')7'`%Š)xNP} Ž}!~LwK!4LO‰NSR!p8(%,'>)W&,T:)Z'((%)D'(%:&'F) Ž}!Lˆur!tdNM)p8(%,'>)X%:)€:',8D)D'(%:&'F) &JTF,&bT(8Š=Tb &T==8F%_Š=Tb

éçèéè

!wKuMfLP!fuLwLP!suRRNS!PrL!‰Luf!‰NSweL! fdONPRLS!RNPRLPv!MNeLf‰dKL!LRLw!rwfwPvLP! RNSþLrLe!fKw‰!fNMLLPvLP!PrL!fN!Su‰wPMweNS‰LKK! LRLw! Su‰wPMweNS‰LKK!#uLwLP!RNS‰Luf!LfLP!ruOwLR! ru!Sw‰Suf!RsNNR‰LKK

SLKNS!)*=>%(…8)b8:8`%&…%:) `8(%:D%:`)ƒ-('%:)CF%(8F),'D%…) %…%:)D'Œ-%()&8(%b%)+-F&%),F%:&]8F) ƒ%:-%F'Š)p8b%':)…8(%>'F%:)2B) ,%>-:)&'(%b)b%&-…),%F`8,)-,%b%) I>8(&8%@)D8:`%:)‹89':)D8)EF-_:8) D'&8+-,;&8+-,) b%&-…) +%`'%:) ,F%:&]8F) -:,-…) b8b-(-&…%:) F8:=%:%)‚>8)E(-8&Š LPdþuL!)E8…),8:`%>)„:,8F)X'(%:@) W:DF8%)c%:T==>'%@)&8D%:`)D'%b%,') T(8>)o%JT(')_%:`)D'…%+%F…%:)':`':) b8:D%,%:`…%:) Œ%&%:_%) J%D%) +-F&%),F%:&]8F)ƒ%:-%F'Š)p8b%':) 2H),%>-:)':')>%bJ'F)&8(%(-),%bJ'() &8+%`%')o8F%hh-FF')„)b-&'b)':'@) :%b-:):%b-:)D'%),%…)&8J8:->:_%) b8F%&%):_%b%:)D')+%%>)%&->%:) m%(,8F)X%hh%FF'Š 4uˆNSeddK!)p8(%,'>)7'98FJTT()EF8:D%:) cTD`8F&) b8b%:]%%,…%:) +-F&%) ,F%:&]8F)ƒ%:-%F')D8:`%:)b%…&'b%() b-&'b)(%(-@)b8b+T_T:`)C%:'8() *,-FF'D`8)D%:)p>'('JJ8)IT-,':>T)D') %%(),%>-:@)D%:)'%)+8F:'%,)-:,-…) b8:`-(%:`')…8+8F>%&'(%:)',-)&8…%(') (%`'@)Œ'…%),F%:&]8F)b8:`-:,-:`…%:) &…-%D:_%Š iLMRL!)\8(%:D%:`)€D':8&8)C-&%:) E%&,%)b8:`%…-)Œ'…%)]T…-&:_%)&%%,) ':')>%:_%),8F=-F%>)-:,-…)€D':8&8Š) C'%)b8:%bJ'…)…8':`':%:)„:,8F) X'(%:)_%:`)&%:`%,)+8F>%&F%,) b8b'('…':_%)(8%,)+-F&%),F%:&]8F) J8b%':)ƒ%:-%F'):%:,'Š KdPMd!)$%F%J%:)+8&%F)F%…&%&%) „,%('%@)ƒ-98:,-&@)-:,-…)b8:``%8,) %+')W(T:&T)D%F')c8%()X%DF'D)J%D%) +-F&%)b-&'b)D':`':):%:,'),%bJ%…:_%) +%…%()J-J-&Š)$%()',-)D%J%,)D'('>%,) D%F')&'…%J)J8(%,'>)7T&)E(%:=T&@)I%F(T) W:=8(T,,'@)_%:`)':`':)`8(%:D%:`)U2) ,%>-:)',-)+8F,%>%:Š)xNP}

®š›­¯ š›˜Á£©š˜ œž¤ž¡š˜¤š›˜¬š°š¡›¦š˜š¬š›˜ ªž›©š®š¬š›˜¿Ÿ ¨›˜À£®®š˜«š¤š˜ ±ž š›˜™ž¡š²˜§¨¨›ž¦˜Ÿšš ˜ ›©©¡£Ÿ˜¤£˜À£®®š˜ š°Ÿž›˜£›©©š˜°¯®š›˜¤ž«š›˜ ®£ªš˜«ž¡ žª¯š›˜ ž¡š¬£¡˜¬ž¤¯š˜ £›£˜ ž¡œš š ˜Ÿž°š©š£˜Ÿ ¡£¬ž¡˜ Ú¡¬š¼˜™£›©©¯˜ ªžª°¯š ˜§¨¨›ž¦˜š¬š›˜­š¤£˜  £ª˜¤£˜Ã¡žª£ž¡˜Ážš©¯ž²˜™¯Ÿ£ª˜ ¬žžª«š ˜¦š›©˜ªšª«¯˜ š›¤š®š›˜¯ šªš˜¢›£ ž¤˜¯› ¯¬˜ ®š®¯¼˜¢›£ ž¤˜°ž¡šŸ£®˜ªž›œ¯¡£˜ ĽÅƽ´Ç² ªž›œž š¬˜°š›¦š¬˜©¨®˜¤š®šª˜ ¬žªž›š›©š›˜ÉÏ´˜š šŸ˜¿Ÿ ¨›˜ ªž›©š¤š«£˜¿Ÿ ¨›˜À£®®š² Ț›˜ ¬š¡£ž¡˜°ž¡Ÿšªš˜¢›£ ž¤² ³¨ š®˜´µ¶˜©¨®˜ ž®š˜¤£œž š¬˜ ™š›š­ž¡˜¢›£ ž¤˜Èš¸£¤˜™¨¦žŸ˜ ¢›£ ž¤˜¤š š›©˜¬ž˜¿Ÿ ¨›˜À£®®š˜ À£®®š˜¤£˜À£®®š˜Ãš¡¬˜Ÿž ž®š˜ ¤ž›©š›˜š¡š«š›˜ªž›©£›¤š¡£˜ Ÿžª«š ˜ ž¡ £›©©š®˜µÏ´˜®ž°£˜ §¨¨›ž¦˜Ÿž­š¬˜¬ž¤š š›©š››¦š˜ ªž¦š¬£›£˜§¨¨›ž¦˜š¬š›˜ ¤š¡£˜·¸ž¡ ¨›˜«š¤š˜´µµ¹˜Ÿ£®šª²˜ ªž®šª«š¯£˜«š¡š˜®ž©ž›¤š˜ ¬ž¬š®šš›˜¬ž £©š˜¬š®£˜°ž¡¯› ¯›˜ ¤¯®¯² Ӟ¬š®šš›˜š šŸ˜Ô¯®šª˜š¬£¡˜ §¨¨›ž¦˜š›¦š˜°ž¡Ÿž®£Ÿ£˜žª«š ˜ ¤£š› š¡š› š˜Èž›£Ÿ˜Áš»˜Ä´É¶˜ ¤£˜Ã¡žª£ž¡˜Ážš©¯ž˜¦š›©˜ ©¨®˜¤š¡£˜ºšœ¬˜§¨»®ž¦¼˜¦š›©˜ ©¨®Ç˜¤š›˜±£¡˜Ê¨°°¦˜Ëš¡® ¨›˜  ž¡š¬¯¡˜¬š®£˜ªž¡ž¬š˜¡šŸš¬š›˜ «ž¬š›˜®š®¯˜ªžª°¯š ˜¿Ÿ ¨›˜ ªž›œž š¬˜´½½˜©¨®²˜ Ä´¹Ì˜©¨®Ç¼˜¡ž¬¨¡˜¦š›©˜°ž®¯ª˜ «š¤š˜´µµ½²˜¢›£ ž¤˜¬š®š˜¤š¡£˜ À£®®š˜ ¯¡¯›˜¬ž˜«ž¡£›©¬š Ï½½˜ ¬®šŸžªž›˜¤ž›©š›˜ ¾¨®˜¤š¡£˜§¨¨›ž¦˜  ž¡«žœš¬š›˜Ÿž®šªš˜žª«š ˜ ·¸ž¡ ¨›˜¤š›˜ ½Ì˜«¨£›˜¤š¡£˜½Å˜ ў»œšŸ ®ž˜ ¤£š¡š«¬š›˜ ¤ž¬š¤ž² ®š©š¼˜ ž¡«š¯ ˜ £©š˜ ªšª«¯˜ Í¿¤š˜š®˜°žŸš¡˜¦š›©˜Ÿž¤š›©˜ ¢›£ ž¤˜¤£˜¤¯š˜ £›˜¤š¡£˜¢›£ ž¤˜  ž¡œ£« š˜Ÿšš ˜ ¤£š¤š«£˜§¨¨›ž¦˜ š¡©ž ˜°žŸš¡˜ ®š©š˜Ÿž°ž®¯ª›¦š² ë «¨ ¤£˜«ž¡£›©¬š Ï̲ ¢›£ ž¤˜ ¦š¬›£˜ªžªžœš¬š›˜¡ž¬¨¡˜±£¡˜ ³ž˜§ž¤˜Èž¸£®Ÿ˜ ªž®š»š›˜ ʨ°°¦ÎŸ˜¡žœ¨¡¤²˜±š¦š˜«£¬£¡˜¤£š˜ Ÿšš ˜£›£˜ ž¡ šš›˜ MRdP!‡uKKL!ˆM!tLP!jPuRNr ޡШ¡ªš˜ ¬š›¤š›©˜¿Ÿ ¨›˜ ¿Ÿ ¨›˜ š¬š›˜°£Ÿš˜ªž®š¬¯¬š››¦š¼Í˜¬š š˜ ¤£˜«ž¡£›©¬š ˜ X':``-)./H1/23)J-…-() À£®®š˜ £¤š¬˜ À£®®š˜ ™¨¦žŸ˜Ÿž«ž¡ £˜¤£®š›Ÿ£¡˜Ÿ£ ¯Ÿ˜ ¬žÏ̘¬®šŸžªž›˜ 2BŠ UB)m„E12/ŠUB)m„‚W ªž¦š¬£›¬š›¼˜ Ÿžªž› š¡š˜ ¤š®šª˜ ¡žŸª£˜¢›£ ž¤²˜ °š¡¯˜ªž›œš š ˜ ¤ž›©š›˜ ¨ š®˜ ®š©š˜ ¢›£ ž¤˜°ž¡¬¯›­¯›©˜¬ž˜ ¤¯š˜¬žªž›š›©š›˜ ªš¡¬šŸ˜¿Ÿ ¨›˜À£®®š˜¤£ªš›š˜ «ž¡¨®žš›˜´´˜ §¨¨›ž¦˜š¬š›˜ªž›œš š ¬š›˜ «¨£›¼˜ ž¡«š¯ ˜½É˜«¨£›˜¤š¡£˜ ¤š¡£˜ ¯­¯˜®š©š˜¬š›¤š›©˜¤£˜ «ž›šª«£®š›˜¬žÏŵµ²˜§¨¨›ž¦˜ ¿¡Ÿž›š®˜¦š›©˜°ž¡š¤š˜¤£˜«¯›œš¬˜ ឪ£ž¡˜Ážš©¯ž˜ª¯Ÿ£ª˜£›£¼˜ ªž›ž®š›˜žª«š ˜¬ž¬š®šš›² ­¯©š˜š›¦š˜°¯ ¯˜ªž›œž š¬˜ ¬®šŸžªž›² Ÿš ¯˜©¨®˜®š©£˜¯› ¯¬˜ªž›œš«š£˜ њª¯›˜Ãž®š £˜À£®®š¼˜Ãš¯®˜ ± ¡£¬ž¡˜š›¤š®š›˜À£®®š˜šŸš®˜ ½Åµ˜©¨®˜¤£˜¬¨ª«ž £Ÿ£˜Ã¡žª£ž¡˜ Ášª°ž¡ ˜ ž š«˜ªž›©š›©©š«˜ ʞ®©£š˜Ë¡£Ÿ £š›˜Êž› ž¬ž˜ ³ž˜§ž¤˜Èž¸£®Ÿ˜Ÿž°š©š£˜Ÿš®š˜ ¦š›©˜°ž¡Ÿ£›š¡˜ª¯Ÿ£ª˜®š®¯¼˜ Ážš©¯ž² Ÿš ¯˜ £ª˜ š›©©¯²˜Ò®ž˜¬š¡ž›š˜ °š¡¯˜ªž›œž š¬˜¹˜©¨®˜¤£˜ Í¿¤š˜°š›¦š¬˜«š¡š˜ £ ¯¼˜£š˜ªž¡šŸš˜Èš¸£¤˜™¨¦žŸ˜ ឪ£ž¡˜Ážš©¯ž˜ª¯Ÿ£ª˜ ®ž©ž›¤š˜Ðš› šŸ £Ÿ˜¤£˜  £¤š¬˜Ÿž«š ¯ ›¦š˜ªž›¤š«š ¬š›˜ £›£²˜Êž› ž¬ž˜°š¬š›˜°š¡¯˜ ¢›£ ž¤²˜±š¦š˜¦š¬£›˜ ªž›œž š¬˜½˜©¨®˜¤£˜À£®®š˜Ãš¡¬˜ ¬¡£ £¬š›˜¦š›©˜°ž¡®ž°£š›² ¤£š˜š¬š›˜ªšª«¯˜ ͱš¦š˜«£¬£¡˜¨¡š›©Ï¨¡š›©˜ ª¯Ÿ£ª˜£›£² ªž®šª«š¯£›¦š²˜º£¬š˜ ¤£š˜ªšª«¯˜ªž›­š©š˜  ž¡®š®¯˜ ž¡°š»š˜¤ž›©š›˜«¨Ÿ£Ÿ£˜ ›£˜ ž› ¯›¦š˜­š¤£˜¬žŸžª«š š›˜ «ž›šª«£®š››¦š˜Ÿš¦š˜ ªž¡ž¬š˜¤£˜¬®šŸžªž›˜Ÿžªž› š¡š²˜ °š©¯Ÿ˜°¯š ˜¢›£ ž¤˜¯› ¯¬˜ ¦š¬£›˜¤£š˜š¬š›˜ªšª«¯˜ ™ž¡ž¬š˜ ž š«®š˜Ÿž°¯š˜ £ª˜ ªžª«ž¡°š£¬£˜«ž›šª«£®š›˜ ¦š›©˜Ÿš›©š ˜°š©¯Ÿ²˜™ž›¯¡¯ ˜ ªž¡ž¬š˜Ÿž ž®š˜ šª«£®˜ ªž®š¬¯¬š››¦š¼Í˜ Ÿš¦š¼˜¬¡£ £¬š›˜¦š›©˜¤£ ¯­¯¬š›˜ ªž›©žœž»š¬š›˜¤£˜¤¯š˜  šª°š˜™¨¦žŸ² Ȟ›©š›˜š°Ÿž››¦š˜ ¬ž«š¤š˜Èš¸£¤˜™¨¦žŸ˜ ž¡®š®¯˜ «ž¡ š›¤£›©š›˜Á£©š˜Â›©©¡£Ÿ˜ §¨°£›˜¸š›˜Ãž¡Ÿ£ž˜ °ž¡®ž°£š›²Í˜¬š š˜Ášª°ž¡ ²  ž¡š¬£¡²˜Õ“Ö×ØÙÚÚÛÜÝÞßàáâ ßÛÚã ¢›£ ž¤˜Ÿž®š®¯˜ªšª«¯˜ ¦š›©˜ªž›©š®šª£˜

LSN!MwvuLSRd! !Sueÿew)" ‚F'+-:*-J8FE%() ,>)':')D'JF8D'…&') (T&)+(%:`=T&) >8,F'…@@)=%b; J'T:&@)('`%@=TJ%@@@+_)b%DF'D%& iLO‰LPv! #uSLsLP! !‰LOM$ OdRdSuN%!" ‚F'+-:*-J8F+%() g)WŠ)Z'(%) %&J%D%')%b-…%:)X%:€,D&&&) '\(TF_)ŠŠŠ)\(TF_)X%:€,D&&& rLLR(Syy!!$ rLLR(Syy)" ‚F'+-:*-J8FE%() &8+8:%F:_%) _%:`)(%_%…) b8:D%J%,…%:) +%(T:)D?TF)%D%(%>)‹-F:'%) b8'`%.%F8b%3 Pr!#Lþwru! !Pr OLPwPuLP)" ‚F'+-:*-J8FE%() b%(%b)':') X%:=>8&,8F) €:',8D)>%F-&)b8:%:`Š)o``%…) %D%)%(%&%:)(%`')+-%,)…%(%>Š) )\\X€))X€^I 5Su% ‰ruKKLþQQ! !u%eN)p%&,') X%:=>8&,8F) I',_)+'&%)b8; :`%(%>…%:) WF&8:%().g)‹8J)*J'F',Š)"‚F'+-:; *-J8FE%(

4uPvvL! dMLS!‘*!! KuNNPvvL)" ‚F'+-:*-J8FE%() `T()=8J%,) ‚>%'(%:D) b8b+-%,)W:D'…)D……)DT:@',-) b8b+-…,'…%:)b8:,%()J8b%':) +8(-b)+%`-&)._3 #+K,R!! QRNˆLPwMqt)" ‚F'+-:*-J8FE%() c8%()X%DF'D) J%&,')…%:)Œ-%F%) b-&'b)':')D%:) %…-)_%…':)>%(),8F&8+-,)…%F:%) c8%()X%DF'D)%D%(%>),'b),8F>8+%,) D')D-:'%))$%(%X%DF'D LKuN$wOLNS!! LKuN$wOLNS!" ‚F'+-:*-J8FE%() &8b%:`%,) ,8F-&)+-%,)" F8%(b%DF'D) J%&,')+'&%)Œ-%F%)('`%)"I>%bJ'T:&) 78%`-8)b-&'b)D8J%: jQ!MuLvL! MLRj-!! rþuO #uruLPRd)" ‚F'+-:*-J8FE%() =T:`F%,-(%,'T:) -:,-…)&8b-%)/[)…(-+)_%:`)(T(T&) …8)]%&8)…:T=…T-,)€I7))‹‚E^^$) )$%(%X%DF'D tw.!uþ/wMLuP! !Ow.!uþdeþuN! "‚F'+-:*-J8FE%() ,(:`)DT:…) >%&'()-Œ')=T+%) p*X)' X),F'+-:&-J8F+%(

ìíîïðñòíóôüï õñðöíõóôðóø÷ñøðñíùïõñóúíñöïõûó

ý!‘LfuP!qdþP!NSS!"SLPf!4LOeLSr!rLP!MþKN!ÿdKN!iNSRLþLP 01213—”˜Ëž®Ÿžš˜º¨Ÿž˜™¨¯Ï ˝ž®Ÿžš˜¤ž›©š›˜ ¨¡žš›˜½¹Å˜©¨®˜ ¡£›¨˜Ÿš› š£˜¤ž›©š›˜¬¨› ¡š¬˜ £Ï ¤š¡£˜¹½7˜«ž›šª«£®š›²˜±«ž˜¬¯®šŸ£˜ ©š˜«žªš£›˜Ÿž›£¨¡˜Ëž®Ÿžš¼˜ ªž›©žª¯¬š˜¬š˜®š¯˜¤£š˜ª¯›©¬£›˜ ¿Ÿ®ž¦˜Ë¨®ž¼˜º¨›˜³ž¡¡¦¼˜¤š›˜ š¬š›˜ªž˜›£›©˜©š®¬š›˜³ž˜Ê®¯žŸ˜ Ô¡š›¬˜Ášª«š¡¤˜¦š›©˜š¬š›˜ŸžÏ ª¯Ÿ£ª˜®š®¯² ©ž¡š˜š°£Ÿ²˜™š›˜ š›˜«ž®š £˜Â›Ï È£š˜š¬£¡›¦š˜ªžª˜«ž¡˜«š›Ï  ž¡˜™£®š›˜¤š›˜§žš®˜™š¤¡£¤˜ ­š›©˜¬¨› ¡š¬˜Ÿž š¯›˜ š«£˜Ÿ£ ˜¯šŸ£˜ £›£˜ªž›©š š¬š›˜¤£¡£›¦š˜ £¤š¬˜ «žªš£›˜£ ¯˜¬žª¯¤£š›˜ªžª˜¯›Ï ¬š»š £¡˜¤ž›©š›˜¬¨›¤£Ÿ£˜ ž¡Ï œ¯®¬š›˜Ÿ¬ž›š¡£¨˜¦š›©˜Ÿšªš² Ÿž°¯ ² 4™¯›©¬£›˜ª¯Ÿ£ª˜®š®¯˜®žÏ 45š®˜£ ¯˜ £¤š¬˜ªžª°¯š ˜Ÿš¦š˜ °£˜¡¯ª£ ²˜º¨›˜ £¤š¬˜ªš£›¼˜ ¬š»š £¡²˜™ž¡ž¬š˜Ä˨®ž¼˜³ž¡¡¦¼˜ Ášª«š¡¤˜šª«£¡˜ªž›˜š›˜¤šÏ ¤š›˜Ášª«š¡¤Ç˜«¯›¦š˜¬ž£›©£›š›˜  š›©š›£˜¬¨› ¡š¬˜¤ž›©š›˜Á¿˜ ¯› ¯¬˜°ž¡ªš£›˜°ž¡Ÿšªš˜Ëž®Ÿžš²˜ ¾š®š8¦˜¤š›˜¤£š˜­¯©š˜ªž¡šŸš˜ ³£¤š¬˜š¤š˜¬ž¡š©¯š›˜Ÿ¨š®˜£ ¯¼6˜  £¤š¬˜«ž› £›©˜¤š®šª˜ £ª¼6˜ ¬š š˜™¨¯¡£›¨¼˜±š° ¯˜Ä½¹Æ½´Ç²  šª°š˜™¨¯² ™¨¯¡£›¨˜ªž›¦š š¬š›˜¤£Ï ±ž¤š›©¬š›˜Ë¨®ž˜°ž¡©š°¯›©˜ ¡£›¦š˜¤š›˜«£š¬˜¬®¯°˜­¯©š˜ªžªÏ ¤ž›©š›˜Ëž®Ÿžš˜Ÿž ž®š˜¤£°ž®£˜ °ž˜¡£˜¬ž°ž°šŸš›˜¬ž £©š˜«ž˜ªš£›˜ ¤š¡£˜¿¡Ÿž›š®˜«š¤š˜´µµ9²˜±ž­š¯˜  ž¡Ÿž°¯ ˜¯› ¯¬˜°£Ÿš˜°ž˜°šŸ˜¤š›˜ £›£˜°ž¬˜ £ª˜›šŸ£¨›š®˜Â›©©¡£Ÿ˜£ ¯˜ °ž¡ž¬Ÿ«ž¡Ÿ£˜­£¬š˜£©£›˜ªž®š›­¯ ¬š›˜ ž®š˜°ž¡ªš£›˜Ÿž°š›¦š¬˜´´½˜¬š®£˜ ¬š¡£ž¡˜¤£˜®¯š¡˜Ëž®Ÿžš²˜ °ž¡Ÿšªš˜Ëž®Ÿžš˜¤ž›©š›˜ ¨¡žš›˜ ™¨¯˜ªž›ž©šŸ¬š›¼˜Ëž®Ÿžš˜  ¯­¯˜©¨®²˜ š¬š›˜ªž›©šª°£®˜¬ž«¯ ¯Ÿš›˜ ±žªž› š¡š˜¬š« ž›˜Ëž®Ÿžš¼˜  ž¡°š£¬˜¯› ¯¬˜¬ž £©š˜«žªš£›˜ ³ž¡¡¦¼˜ªžª¯®š£˜¬š¡£ž¡›¦š˜¤£˜ £›£²˜4Ț›˜«šŸ £˜ £¤š¬˜š¬š›˜ªžÏ ˝ž®Ÿžš˜¤š¡£˜š¬š¤žª£˜­¯›£¨¡˜ ›£ª°¯®¬š›˜¬¨›Ð®£¬˜¤š›˜¬žÏ ˝ž®Ÿžš˜Ÿž­š¬˜½ÌÌ؝£›©©š˜½ÌÌ7²˜ «¯ ¯Ÿš›˜ ž¡°š£¬˜°š©£˜¬šª£˜¤š›˜ ±ž ž®š˜Ÿžª«š ˜¤£«£›­šª¬š›˜ ªž¡ž¬š˜š¬š›˜Ÿž©ž¡š˜¤£šª°£®²˜ ¬ž˜Ñ¨  £›©šª˜Ô¨¡žŸ ¼˜«žªš£›˜ Ӛª£˜£›©£›˜ªž¡ž¬š˜°£Ÿš˜°ž°šŸ˜ ¬ž®š£¡š›˜¶˜ÈžŸžª°ž¡˜½Ì7µ˜£›£¼˜ ¤š›˜ªž›£¬ªš £˜ š¯›Ï š¯›˜ ªžª«ž¡¬¯š ˜Ëž®Ÿžš˜Ÿž°š›¦š¬˜  ž¡š¬£¡˜¬š¡£ž¡˜ªž¡ž¬š˜¤£˜ŸžÏ ¹µ´˜œš«Ÿ˜¤ž›©š›˜É¹˜©¨®² «š¬°¨®š¼6˜¬š š˜³ž˜±«žœ£š®˜Ò›ž² ™¯Ÿ£ª˜£›£˜³ž¡¡¦˜¬žª°š®£˜ªž›˜˜Ï ᣚ˜šŸš®˜Ã¨¡ ¯©š®˜ ž¡Ÿž°¯ ˜ ¤š«š ˜¬ž«ž¡œš¦šš›˜Ÿž˜°š˜©š£˜ ªž›­ž®šŸ¬š›˜Ÿ¯šŸš›š˜¤š®šª˜ «žªš£›˜¯ šªš˜Ÿž­š¬˜¬ž˜¤š š›©š›˜ ¡¯š›©˜©š› £˜«žªš£›˜ªšŸ£˜ žÏ ¬žª°š®£˜™¨¯¡£›¨²˜±ž°ž®¯ª›¦š¼˜ ›š›©˜ªžŸ¬£˜¬ž £©š˜«žªš£›˜Ÿž›˜£¨¡˜¬ž £¬š˜Ëž®Ÿžš˜¤£ š›©š›£˜§šÐšž®˜  ž¡Ÿž°¯ ˜š¬š›˜Ÿž©ž¡š˜°ž¡˜š¬£¡˜ ʞ›£ ž ˜¤£˜ª¯Ÿ£ª˜®š®¯¼˜Ÿš›©˜ ªšŸš˜¬¨› ¡š¬›¦š²˜ ¬š« ž›˜Ÿžª«š ˜¬ž£®š›©š›˜«¨Ÿ£Ÿ£˜ Ášª«š¡¤˜°ž¡©š°¯›©˜¤ž›©š›˜ £› £˜¤š›˜Ÿžª«š ˜ªžª°¯š ›¦š˜ ˝ž®Ÿžš˜«š¤š˜´µµ½˜¤š¡£˜¥žŸ ˜ ¬ž£®š›©š›˜¬ž«ž¡œš¦šš›˜¤£¡£˜ 5šª˜¢›£ ž¤¼˜£š˜ªž›­š¤£˜«ž›Ï £›©©š˜¡¯ª¨¡˜ž›©¬š›©˜¬ž˜¬®¯°˜ œž š¬˜©¨®˜ ž¡°š›¦š¬˜¯› ¯¬˜ ®š£›²˜Õ“Ö×ØÙÚÚÛÜÝÞßàáâßÛÚã

îð óüõûûõñó ðîõ

J8F,%:D':`%:)b8(%%:)IF_&; ,%()p%(%=8Š)7-'h)D%(%b)+8+8; F%J%)…8&8bJ%,%:)…8>')(%):`; %:),8bJ%,)F8`-(8F)&8,8(%>) …%(%>)+8F&%':`)D8:`%:)\%F_) I%>'((Š *',-%&')',-(%>)_%:`)…8b-; qQl)XT-F':>T)Œ-`%)b8b; D'%:)b8b'=-)b-:=-(:_%) +%:,%>)F-bTF)_%:`)&8D%:`) &J8…-(%&')7-'h)%…%:)D'Œ-%()(8; +8F…8b+%:`)+%>%)I>8(; %,)+-F&%),F%:&]8F)J8b%':) &8%)+8F8:=%:%)b8(8J%&) b-&'b)D':`':):%:,'Š)C%:) +8…)%&%()EF%&'(@)C%9'D)7-'hŠ) E%F=8(T:%)%D%(%>)…(-+)_%:`) ‚>8)*J8='%()a:8)b8:_8+-,) &%:)`%,):`T,T,)':`':)b8:D%; +%>%)7-'h)b%&'>)b%&-…) J%,…%:)J8b%':)+8F%b+-,) D%(%b)F8:=%:%)&…-%D:_%Š `'b+%()',-Š *8b-%:_%)Œ8(%&)+%>%) E-F&%),F%:&]8F)J8b%':) D'%)%D%(%>)J8b%':)…%b'Š)7-'h) %…%:)D'+-…%)J%D%)ƒ%:-%F') b8F%&%)+%>%`'%)&%%,)…8b+%(') ,%J')&%_%),%…)+8FJ'…'F)%…%:) …8)D%(%b)&…-%D)-:,-…)b8:8; b8(%…-…%:)J8:Œ-%(%:)D%:) b%:')ƒT>:)‚8FF_)D')&8…,TF)J8F; J8b+8('%:Š)‚%…)%D%)…T:,%…) ,%>%:%:@)…%,%)XT-F)':>TŠ D%F')…(-+)(%':)%,%-)…8J%D%) XT-F':>T)b8b%:`)+8F8:; J8F&T:%()J8b%':)(%:`&-:`@) =%:%)b8:,%:D8b…%:)7-'h) J-:`…%&)XT-F':>TŠ)xSu‰wP D8:`%:)ƒT>:)‚8FF_)J%D%) PNsMdO{NP}


0123 1 7 7 919 456515799 7

 !" #$ %&'(&)('*

OPQPRSPTUSRVWXYUZ ef^ghdbj\_a^gibk\d]^rhm [\]^_`^_abc\d^_a g\d^cb^a^dbkhc^bj\_^jl ef^ghdbei]^hj^_bk\dl nh]g^_bn\_^jnh]^_ m^d^nbkhc^bk\da^ki_a r\dk^hg_f^bc^^rbrdh^]v `\_a^_bg]ikbo\n^_ap Â&#x2020;Â&#x2039;gibj\_^jk^mbntdch q\_rstd\rbutsivbw\j^h_ ]^rhm^_vbe\n\drhb]^rhm^_ ji`^br\dk^hgbx_`t_\ch^ Â&#x20AC;taah_ab]\khmb`^dh ein\dby\^ai\bzxey{ kh^c^_f^pÂ&#x2021;briridbn\j^h_ jichjb|}~|l|}~bh_ah_ k\dich^b|~br^mi_ j\_Â&#x20AC;^`hg^_bq\_rstd\r r\dc\kirv c\k^a^hbk^rib]t_Â ^r^_ ef^ghdbj\din^g^_ `^]^jbg^dh\d_f^v n\j^h_bji`^bk\dk^g^rv ef^ghdb`hi_`^_a w\j^h_bg\]^mhd^_bÂ&#x152;i^d^ q\_rstd\rbi_rigbj\_l Â&#x2C6;^ripbÂ&#x2039;Â \mpbr\dc\kir Â&#x20AC;^]^_hbrdh^]bn^`^b~Â&#x201A;l~Â&#x192; j\ji]^hbg^dh\d_f^ Â&#x201E;\c\jk\db|}~vbe\]^j^ k\dc^j^bweeÂ&#x2C6;bÂ&#x2C6;hd\i_ \jn^rbm^dhb`hbo\n^_ap z|}~}l|}~~{vbu\ji`h^_p ef^ghdb`hÂ&#x20AC;^`Â&#x2026;^]g^_ h^bj\]^_Â&#x20AC;irg^_bg^l k\d]^rhmbk\dc^j^ dh\d_f^b`hbw\dchd^Â&#x20AC;^ q\_rstd\rvbe\]^h_bhripbh^ Â&#x2C6;^_`^bÂ&#x2039;Â \mvpbe\jichj Â&#x20AC;ia^b^g^_bj\_Â&#x20AC;^]^_hbrdf `hbc^_^pbef^ghdbmhÂ&#x20AC;d^mbg\ tirbk\dc^j^bn\j^h_l w\dchk^bÂ&#x2C6;^]hgn^n^_v n\j^h_b]ha^bo\n^_a Â&#x2C6;\dc^j^bÂ&#x2020;Â&#x2C6;\di^_a ]^h__f^bf^_abk\dcr^ric Â&#x152;^`ipbef^ghdbr\dnh]hm k\k^cbrd^_cs\dv j\_Â&#x20AC;^`hbn\j^h_bji`^ Â&#x2020;e\rh^nbn\j^h_bn^crh r\dk^hgbx_`t_\ch^bein\d h_ah_bk\dj^h_b`hb]i^d y\^ai\bzxey{vbÂ&#x2030;^]bhri _\a\dhvbx_hbg\c\jn^r^_ rh`^gbr\d]\n^cb`^dh \j^cbk^ahgib`^_ rtd\m^_bc\jkh]^_bat] n\jkigrh^_bk^mÂ&#x2026;^ f^_ab`hg\j^cbef^ghd n\j^h_b`\c^bc\n\drhgi `^dhb|Â?bn\_^jnh]^_v khc^bk\dj^h_b`hb]i^d ef^ghdbei]^hj^_ _\a\dhpÂ&#x2021;bÂ&#x20AC;\]^cbef^ghdbc^^r tnrhjhcrhcbkhc^bk\dl `hr\jihb`hbÂ&#x2C6;^_`^d^ a^ki_ab`\_a^_bq\_rl et\g^d_tlÂ&#x2030;^rr^pbÂ&#x160;^_a\l std\rbutsibg^d\_^ d^_apbÂ&#x2C6;^_r\_pbc\k\]ij n\j^h_bji`^b^c^]bÂ&#x2039;Â \m k\d^_ag^rbj\_iÂ&#x20AC;i r\dc\kirbj\_a^gi o\n^_av j\jh]hghbg\]\khm^_bf^_a Â&#x201E;\jhbj\_Â ^n^h n\j^h_b]^h_brh`^g g\h_ah_^__f^br\dc\kirp jh]hghvÂ&#x17D;Â?Â?Â&#x2018;Â&#x2019;

*Â&#x2022;Â&#x201C;%CDH

 Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;%Â&#x2013;(Â&#x2022; #)Â&#x2022;*Â&#x201D;Â&#x2014; Â&#x2DC;Â&#x201D;

Â&#x2122;Â&#x161;PQVRUr\dnh]hmbc\k^a^h Â&#x201E;h^bc^]^mbc^ribn\]^rhm n\j^h_br\dk^hgbx_`t_\l k\dÂ&#x20AC;^c^bk^ahgipÂ&#x2021;bbÂ&#x20AC;\]^c ch^bein\dby\^ai\bzxey{ c^^rb`hr\jihb`hbÂ&#x2C6;^_`^d^ n^`^bjichjb]^]ivbÂ&#x2030;^] et\g^d_tlÂ&#x2030;^rr^pbÂ&#x160;^l hribrh`^gbr\d]\n^cb`^dh _a\d^_apbÂ&#x2C6;^_r\_p rtd\m^_bc\jkh]^_bat] c\k\]ijbk\d^_ag^r f^_ab`hg\j^cbef^ghd j\_iÂ&#x20AC;ibo\n^_av `^dhb|Â?bn\_^jnh]^_ Â&#x2020;Â&#x2039;gibj\jh]hgh k\dc^j^bw\dchk^bÂ&#x2C6;^l g\h_ah_^_bk\c^dbk\dl ]hgn^n^_v a^ki_avbo\n^_alg^_ Â&#x2020;wtchchgiba\]^_`^_a j\jh]hghbc\n^gbkt]^ c\d^_avbÂ&#x203A;^ji_b`h ]\khmbj^Â&#x20AC;ib`^dhn^`^ w\dchk^pb^gibr\dg^`^_a x_`t_\ch^b`^_bkhc^ Â&#x20AC;^`hbn\j^h_bc^f^np k\dj^h_b`hb]i^db_\a\dh a\]^_`^_abk\dr^m^_p ^`^]^mbg\c\jn^r^_ a\]^_`^_abc\d^_av \j^cvbe\jta^b^gibkhc^ w\]^rhmbÂ&#x2030;^ddfbuhcÂ&#x2026;^_rt j^gchj^]bc^^rbrdh^]pÂ&#x2021; r^mibg\j^jni^_bc^f^v k\k\d_f^vÂ&#x17D;Â?Â?Â&#x2018;Â&#x2019;

´Â&#x2022;%Â&#x153;¾œ¡ Â&#x201C;"

HòD2 CDC 2A2,-9-2I-0=/=->278B-/02,DD2D:8B-02B80²-:-0/2>8.2³/./I2=/2E-7-01-0256 52>89B-.?I2<0>@N0á2E/0I89.5278.87-I°N:-2-.-:248H:-ŽC04562 =-ô278ô á-<09ó<12D.<62 8D°<8 ŽC :?28ó7 B0á<-EC °89B-/02=/2,89.87-B2ý-=?9-;

¸Â&#x2DC;#)Â&#x2022;*%Â&#x153;

šº¨ªÂ&#x2122;Ă&#x2020;Â&#x;Â&#x17E;PYT Ÿ­Š½§ ž Âż Âť Ă&#x20AC; ÂŤ Âş § ÂŚ ¨ à § Âť Ă&#x201A; ÂŤ ÂĽ § ÂŞ ÂŚ ¨ § Ă&#x192;§ Âť ÂŤ Ă&#x201E; Ă&#x2026; ¨ Âť USRVWXYUZ Â&#x2020;y^rhm^_bÂ&#x20AC;ia^bi_rigbj\_^jk^m Â&#x2030;^_f^bc^Â&#x20AC;^pb`h^bm^dicbk\dc^h_a j\_`^r^_avbÂ&#x2020;e^grh^Â&#x2026;^_bhĂ&#x152;h_bk^di e\jk^dhbj\_i_aai ndtc\cb_\atch^chbc\l Â&#x20AC;ij]^mbn\j^h_bk^di f^_abhgirbc\]\gch cgi^rbweeb|}~Â&#x201A;pbrhj n\]^rhmbweebe]\j^_ j\_aa\]^db]^rhm^_b`\_a^_bj\rt`\  dtccb ti_rdfb`hbu^]hid^_apbe]\j^_p ¤taf^g^dr^pbe^kribz~Â&#x201A;ÂĄ~|{bn^ahv y^rhm^_bhribc\g^]haicbj\_\jn^ g\j^jni^_bshchgbni_aa^Â&#x2026;^bĂ&#x2021;]^_a o^Â&#x2026;^bzĂ&#x2021;]Â&#x20AC;^{vbÂ&#x2039;a\_`^bhrib`hÂ&#x20AC;^`Â&#x2026;^]g^_ rhjbn\]^rhmbn^c ^bj\_a^`^g^_br\c qt|j^Ă&#x2C6;bf^_ab`hc\]\_aa^d^g^_b`hby^l n^_a^_bĂ&#x2030;]^md^a^b _hĂ&#x160;\dchr^cbÂ&#x203A;\a\dh ¤taf^g^dr^pbz Â&#x203A;¤{b^Â&#x2026;^]bjh_aaib]^]iv

g\j^jni^_bshchgbn\j^h_pÂ&#x2021;g^r^ w\]^rhmbĂ&#x2039;hchgbweebe]\j^_pbÂ&#x2030;\dÂ&#x2026;h_ eÂ&#x20AC;^mdi``h_vby^rhm^_bshchgb`hb^]^j r\dkig^bj\j^_abg\d^nb`hn^g^hbrhj c\n^gkt]^bi_rigbĂ&#x160;^dh^chbj\rt`\ ]^rhm^_bf^_abkh^c^_f^b`h]^gig^_ m^_f^b`hb]^n^_a^_bc\n^gkt]^v Â&#x2030;^jnhdbc\ji^bn\j^h_bhgirbc\dr^ r\dj^cigbj^_r^_bÂ&#x20AC;idiba\`tdby^cg^d e^n\bu\dd^npbw\dc\jn^jbÂ&#x152;^`id^p Ă&#x2021;j^_i\]bÂ&#x2039;_rmt_fbyh_g\dcvberdhg\d ^c^]bÂ&#x2C6;\]^_`^bhribj\_Â tk^bn\di_l ri_a^_bg\bweebe]\j^_bc\r\]^m `h`\n^gb`^dhbw\dc\n^jb]^_r^d^_ `h_h]^hbgt_rdhkich_f^bgid^_ab`^_ jh_hjbj\_Â \r^gbat]v

j\_`^n^rg^_bntchchb`\_a^_bcrdhg\d ]^h_bf^_abÂ&#x20AC;ia^bhgirbc\]\gchbg\be]\j^_ r\dj^cigbe^grh^Â&#x2026;^_beh_^a^vbÂ&#x152;^l _^Â&#x20AC;\j\_bweebc\jn^rbj\_f\kir k\k\d^n^b_^j^bcrdhg\db^ch_abf^_a ^g^_b`^r^_abg\be]\j^_bc\n\drhbÂ&#x2030;\dl j^_bÂ&#x201E;Ă&#x152;ij^stpbemh_bÂ&#x2030;fi_bott_p _^ji_bf^_abci`^mbji_Â i]bn^`^ ]^rhm^_bk\dc^j^bj^]^mbyh_g\dcv e\`^_ag^_bcrdhg\db]tg^]bf^_a c\jn^rbk\da^ki_ab]^rhm^_bf^hri e^grh^Â&#x2026;^_beh_^a^vbe^f^_a_f^bn^`^ c\chb]^rhm^_boij^rpbz~Â&#x201A;ÂĄ~|{br^g r\d]hm^rpbj^_^Â&#x20AC;\j\_bj\_f\kirg^_p erdhg\db^c^]bÂ&#x152;\`^_bhribhĂ&#x152;h_b`^_b^g^_ k^]hgb]^ahbk\dc^j^bĂ&#x2021;]Â&#x20AC;^b`i^bm^dh

k^]hgbe\]^c^pÂ&#x2021;bg^r^bÂ&#x152;^_^Â&#x20AC;\dbwee e]\j^_pbein^d`Â&#x20AC;ht_tv Â&#x152;^_^Â&#x20AC;\j\_bc^^rbh_hbj^chmbj\l ]^gig^_b_\atb`\_a^_b~}bn\j^h_ f^_ab]t]tcbc\]\gchbj\d\g^b^_r^d^ ]^h_Ă?bĂ&#x2021;]hbÂ&#x203A;^ctg^pber\Ă&#x160;\_bxjkhdhpbÂ&#x152; xds^_pbÂ&#x2030;\_`dhgtbuhÂ&#x2026;^gpbÂ&#x2C6;^fibÂ&#x2039;_l `d^pbyh_r^_abÂ&#x160;dhc_tpbĂ&#x17D;h tbĂ&#x2039;\d_^_`tp Â&#x2039;^_abein^dj^_pbĂ&#x17D;^cjtftpb[d^r\tv e\]^h_b~}bn\j^h_br\dc\kirpbj^l _^Â&#x20AC;\j\_bj^chmbj\_ ^dhbn\j^h_ `\n^_bi_rigbj\_^jk^mb`^f^ba\l `tdb]h_hb`\n^_bweebf^_abgh_hbm^_f^ r\dchc^b`i^bcrdhg\db]^j^bf^hribÂ&#x152;tl _h\^a^bÂ&#x2C6;^aicbeiÂ&#x2026;^d`hb`^_bÂ&#x2030;\dl j^Â&#x2026;^_bo^rhvÂ&#x17D;Ă?Ă?Ă&#x2018;Â&#x2019;

Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă&#x2DC;Ă&#x2019;Ă&#x203A;Ă?Ă&#x203A;ĂŞ(*Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2022;Âľ%ĂŤĂŹÂ&#x201D;Â&#x2DC;Ă­!Â&#x201D;Â&#x2DC;% Ă&#x17E;Ă&#x201C;Ă&#x;Ă Ă&#x161;ĂĄĂ&#x203A;Ă&#x2DC;âãĂ&#x203A;Ă&#x;Ă&#x203A;Ă&#x2DC;äüÌç

SPÂ&#x17E;èVĂ&#x2020;Uk\dc^j^bw\dchkbÂ&#x2C6;^_`i_ap c\dr^bj\jh]hghbktktrtmbs^_^rhgbridir k^ahbÂ&#x201E;Â&#x20AC;hkdh]bĂŠti]hk^]fbj\j^_abhk^d^r j\_Â&#x20AC;^`hb`^f^br^dhg_f^v jhjnhbj\_Â&#x20AC;^`hbg\_f^r^^_vbÂ&#x160;^gbm\d^_ Â&#x152;\_Â&#x20AC;^`hb`itb^ch_abn\dr^j^bk\dl Â&#x20AC;hg^bc^^rb`hr^Â&#x2026;^dhbk\da^ki_abt]\m c^j^bÂ&#x152;^g^_but_^r\bf^_abc\c^j^ w\]^rhmbw\dchkbÂ&#x201E;Â&#x20AC;^`Â&#x20AC;^_abÂ&#x203A;id`Â&#x20AC;^j^_p k\d^c^]b`^dhbÂ&#x152;^]hpb`h^b`hm^d^ng^_br\dic OPQPRSPTUSRVWXYUZUÂ&#x160;^da\r j^gci`bkig^_bm^_f^bc\g^`^d ĂŠti]hk^]fbni_br^gbk\dnhghdb`i^bg^]hv j\_i_Â&#x20AC;igg^_bg\r^Â&#x20AC;^j^__f^bf^_a Â&#x20AC;i^d^bf^_ab`hici_abj^_^Â&#x20AC;\j\_ n\j^h_bntni]\dpbr^nhbf^_abj\l Â&#x2030;^]bhribj\j^_ab]\khmb`hc\k^kg^_ `hn\d]hm^rg^_bk\dc^j^bÂ&#x2C6;^dhrtvbÂ&#x152;\_Â&#x20AC;^`h _\Â&#x2026; tj\dpb`h^bj\_ \r^gb|~bat]b`^dhb|¢ w\dchÂ&#x20AC;^bo^g^dr^brh`^gb`h^_aa^n jh]hghbr^]\_r^br\dn\_`^jbf^_a g^d\_^b`h^bh_ah_bj\d^c^g^_ + ,-../012345627892:-1-;2<=- 354J27892789>-0=/01-0; ]^a^bk\dc^j^brhjbf^_ab`h]^rhmbe^l =/2->-.29->-32.8:?9?@278A + ÂŽ->-A9->-2B8:-I?I-00235ÂŻG c\k^a^hbk\k^_bt]\mbw\]^rhmbu\l ji_agh_bk\]ijb`h]hm^rbk^_f^g ^rjtcs\db`hbcgi^rbw\dchk B-/02CDE23F53G27892:-1-; >8B°-I-02I821-Âą-012=8A n^]^bÂ&#x2C6;\__fbÂ&#x201E;t]tvbw\]^rhmbk\dich^ td^_avbx_hbr\dkigrhbg\rhg^bn\]^rhm c\r\]^mbj\_am^khcg^_bjil ]^mi`h_v H/01I->2-I?9-./29->-32789 01-02780²-°-9-02F5MJ2N0 ÂŁbr^mi_bhribÂ&#x20AC;icrdibr\dr^_r^_a f^_ab^gd^kb`hc^n^bÂ&#x2C6;\_`t]bhri chjbn\dr^j^_f^bk\dc^j^ Â&#x201E;h^bni_bci`^mbr^gbc^k^dbk\dl :-1-2-=-:-@2JJ2789.80; >-918>52L5GG2N³³2>-91892=-0 j\d^hmbnd\cr^chbr\drh_aahb`hbg]ik j\jh]hmb\_^jbn\j^h_b^_f^d Â&#x2C6;^dhrtbwir\d^vbÂ&#x152;^i_abÂ&#x2C6;^_l j^ h _bk\dc^j^bw\dchkb`^]^jbgtjl + C0>89K87>235JG27892789A F5JG2>89°:NI ` i _ a b f ^ _ a b ` h g \ _ ^ ] b c \ k ^ a ^ h n\ r h c hbd\cjhbk\dc^j^bw\dchkvbÂ&#x2039;n^]^ah f ^ _a b c \ k \ ] ij_f ^ b r h `^ g b r \ d ] ^ ] i h k ib g t r ^ v + D?I.8.2=9/°8:2F56L2=-9/ >-0=/01-0 r h jb k \ c ^ d b ` ^ _ b c ^ d ^ r b c \ Â&#x20AC; ^ d ^ m `h ^ b k ^dibridi_bn^`^bc^ribiÂ&#x20AC;hb tk^ `h n\ d mh r i_a g ^ _v Â&#x203A;^ ji _ p b g ^ r ^ b Â&#x2C6;\ _ `t ] p b ^ `^ b n d t l + H8I8:2.?I.8.2L5MJ2=-9/2>N>-: L5JG27892789>-0=/01-0 `^dhb\jn^rbf^_abm^dic_f^b`h^bhgirhv c\cb`^_bg\kirim^_bn\_`igi_a Â&#x2020;Â&#x160;h`^gbr\d]^]ibj\jk^_aal e\r\]^mbj\]\Â&#x2026;^rg^_bcn^ddh_abn^drl f^_abm^dicb`hn\_imhbi_rigbj\l ^g^_bj\_^dhgbn\j^h_bf^_abcil _\dbj\]^Â&#x2026;^_bw\dchg^kbu^kin^r\_ d^hmba\]^dbr\drh_aahbgtjn\rhchbyha^ `^mbntni]\dvbÂ&#x160;^nhpb^`^bg\ni^c^_ Â&#x2C6;^_`i_apbwe[ĂŠbĂŠh^jhcpb`^_bÂ&#x201E;ĂŠ ein\dbx_`t_\ch^bzyex{b|}~Â&#x201A;vbÂ&#x152;^r\dh r\dc\_`hdhbg^]^ibghr^bnt]\cbr^]\_r^  _hr\`pb`h^bk^dibridi_bc^^rbj\l n\j^h_pbs^ch]hr^cb]^n^_a^_pb`^_ k^aicbf^_abk\]ijb`h]hm^rbtd^_apÂ&#x2021; ]^Â&#x2026;^_brhjbwtd`^bwidÂ&#x2026;^g^dr^v g\ch^n^_brhjbn\]^rhmbf^_abct]h`p iÂ&#x20AC;^dbÂ&#x2C6;\_`t]vÂ&#x17D;SĂŽĂ?ïðùùĂ&#x2018;Ă?Â&#x2018;Â&#x2019; w^`^b]^a^bf^_abk\d]^_aci_ab`h r\dj^cigb`hb`^]^j_f^v y^n^_a^_bwic^rbw\_`h`hg^_bx_l Â&#x2020;x_hbr^_r^_a^_bk^ahbc^f^bi_l Â&#x17E;PYPOÂ&#x;RU jij cmhjhdtb]^_aci_a s^_r\dhbzwwx{pbu^jhcbz~|ÂĄ~|{pbw\dchk rigbj\_ hnr^g^_bc\ki^mbrhj q\_rstd\rbutsipbe^ridt j\j\_imhbi_`^_a^_ j\_^_abl~bk\dc^j^_f^vbĂŠtil f ^ _a b j\ jh ] h g h b g \ g i^ r ^ _b `h b r \ l e^gij^pbj\_a^gi j^g^_bch^_ab`hbu\j\_]i _a^mbg\ci]hr^_bf^_ab`hm^`^nhv ] h k ^]fbc^_a^rbh_ah_bj\_i_Â&#x20AC;igg^_bg^l c\_^_ab`\_a^_bg\l o\n^_av n^ c h r^c_f^bc\k^a^hbcrdhg\dbÂ&#x20AC;\jnt]^_ Â&#x160;^ nh p b g h r ^ b Â&#x20AC; ia ^ b m^ d ic b j\ jn\ d l m^`hd^_bef^ghdbei]^hl e\ic^hbhripbef^ghd òE<Ăł2L32>-@?02-:7@-218:-92=/ `\_a^_bk\dj^h_b_atrtrvbw\j^h_b|Â&#x192; h^ng^_brhjbf^_abk^aicbkig^_ DòH j^_vbe^ridtbni_bk\dl g\ji`h^_bj\_iÂ&#x20AC;ibutsi cm^ @2</95 r^mi_bhribc\t]^mbr^gbn\`i]hb]^Â&#x2026;^_bf^_a _f^bc\g^`^dbk^_f^gbn\j^h_ .,88:9?.9/?²-@22Ă´--²I--091>-2.28=7/>-?I02>°?N>2:?-02H>-?0I-2B8 m^d^nbef^ghdbkhc^ i_rigbj\_am^`hdh BA `h m^`^nhbk\d^`^b`hbk^Â&#x2026;^mb]\Ă&#x160;\]bw\dchkv k h _r ^ _a p b r ^ nh b k ^ a ^ h j^ _^ b j\ _l j\_i_Â&#x20AC;igg^_bn\l gt_s\d\_chbn\dcvbef^ghd -@I-02²?-9-2E/1-2D?7892C0=NA u^d\_^b]^Â&#x2026;^_bÂ&#x20AC;ia^br^gbj^ibj\jl kh_r^_apÂ&#x2021;biÂ&#x20AC;^dbj^_r^_bn\l 7088.9./-82ĂľB° _^jnh]^_br\dk^hg_f^ c\]^j^b\jn^rbm^dhb^g^_  ]^\rrh^mgbbw\ E D C Ăś 2 3 F L 4 ; 2 H 9 1 8 > 2 > / 0 1 1 / 2 / 0 / 2 = / ? . ? 0 1 k \ d h b^_ah_bk\ahribc^Â&#x20AC;^pbĂŠti]hk^]fbni_ d c h r ^ b Â&#x160;^ _ a \ d ^ _ a b h r iv c\]^j^b\jn^rbm^dhbrdh^] j\]^gig^_brdh^]vbw\j^h_ ?0>?I2B801N°->/2I89/0=?-027?°:/I2H@8 m^ d ic bÂ&#x20AC;^rimbk^_ai_bg^d\_^b`ha^_Â&#x20AC;^] u\ m h ] ^ _ a ^ _ b c \ Â&#x20AC; ij] ^ m b n\ j^ h _ k\dc^j^bq\_rstd\rv ^c^]bÂ&#x2039; \mbr\dc\kir Ă´-IB-0/-; ] ^ Â&#x2026;^ _v bÂ&#x160;\dg^hrbw\dchkpbĂŠti]hk^]fbj\l nh ] ^ d b j\ j^ _ a b j\ _ Â&#x20AC; ^ `h b g \ d ia h ^ _ ,89./²-2>89K->->2>8:-@2B801-01I-> Â&#x2020;e^f^bc\_^_abg^ji k\dn\]i^_abk\c^d _a ^ g ib `h^bc^_a^rbj\_hgj^rhbc\rh^n k ^ a h b w\ d c h Â&#x20AC; ^ b o ^ g ^ d r ^ v b Â&#x203A;^ ji_ p b c ^ _ a > 9 N Âł / 2 ² ? 9 2 . 8 ° á I 2 L F 2 I : / ; 2 D 8 ° 1 / 0 khc^b^`^b`hbch_hvbe^f^ `hgt_rd^gbq\_rstd\rbkh]^ n\]^rhmpbÂ&#x2C6;\__fbÂ&#x201E;t]tbch^nbj\_ ^dh °8.-92=/29-/@2->-.20-B-2øN8>°-:°N0= m^dhbf^_ab`hÂ&#x20AC;^]^_h_f^vbÂ&#x201E;h^bni_bk\dÂ&#x20AC;^_Â&#x20AC;h k\dm^d^nb`^]^jb\jn^r j^jnibj\_^jnh]g^_ ^g^_bj\jk\dhg^_bf^_abr\dk^hgbk^ahbrhj n\_aa^_rhbf^_abc\n^`^_pbk^ml C0=N08./.K@82Ă´-K->9-2þøCĂ´Ăś2=/289-2E/1m^dhbh_hbg^jibkhc^ n\dj^h_^_br\dk^hg , 8 9 . 8 9 / I > 0 ; 2 Ăš 0 5 2 @ 0 á 2 . 8 I : / 2 . ? I . 8 . g\k^_aa^^_bo^Â&#x2026;^bÂ&#x2C6;^d^rbn^`^bgtjl g^ _b j\ ] \ kh mh b gi^ ] h r ^ c b n\ j^ h _ j\_i_Â&#x20AC;igg^_bg\l c\]^j^brdh^]vÂ&#x17D;Â?Â?Â&#x2018;Â&#x2019; B80á-°8>2²?-9-2E/1-2D?7892C0=N08./n\rhchb_^_rhv c\k\]ij_f^v j^jni^_br\dk^hgji Ăľ H 9 / ° ? 0 0 8 Âą. Ăś 7 = 2 3FF L; Â&#x203A;^ji_bc\k\]ijbyha^bein\dbx_`tl u] ik b k \ d Â&#x20AC; i] ig ^ _b Â&#x152;^  ^ _b u\ l g^d\_^bg^jhbc^_a^r _\ c h^bzyxe{b|}~Â&#x201A;bk\dai]hdpbiÂ&#x20AC;h^_b^Â&#x2026;^] j^ ftd ^ _b h r ib `h r h _aa^ ] b o tm^ _ r\dr^dhgbn^`^bcr^rhcrhg f^ _ab m^dicb`h]\Â&#x2026;^rhb`\_a^_bk^hg Â&#x2039;mj^ `b Â&#x2039;] s ^ d h Ă&#x152; h p b Â&#x152;im^ jj^ ` f^_abg^jibni_f^pÂ&#x2021;bg^r^ ^ `^ ] ^ m bk\dr^di_ab`hbĂ&#x2021;^crbo^Ă&#x160;^bÂ&#x160;tid_^l x ] m^ jp b `^ _b f ^ _a b r \ d ir ^ j^ b n\ l e^rtdibc^^rbj\_f^jkir j\_rpb~Â?l||bÂ&#x201E;\c\jk\db_^_rhvbÂ&#x201E;hbs^c\ _f\d^_ab^_`^]^_bĂ&#x2021;jj^_i\]bÂ&#x2020;w^l š2LÂŻGL2Ă´?-9-2,89.89/I->-052.8°-1-/2øCĂ´ g\`^r^_a^_bef^ghdb`h adinpbw\dchkb^g^_bj\]^Â&#x2026;^_bw\dc\n^j  mtÂ&#x2021;bu\_jta_\vbÂ&#x2C6;\__fbÂ&#x201E;t]t Ă´-I-9>Â&#x2C6;^_`^d^bÂ&#x203A;^dhr^pbÂ&#x160;tgftp Â&#x152;^`id^b _hr\`bz~Â?ÂĄ~|{b`^_bw\dc\k^f^ j\ _ a ^ g ib r h `^ g b g \ k \ d ^ r ^ _ b m ^ d ic š2 L ÂŻ G G 2 Ă´ ? 9 2 , 8 9 . 8 9 / I > 0 5 2 . 8 ° 1 / 2 ø C Ă´ o\n^_apboij^rbz~ÂĄ~|{ eid^k^f^bz~¢¥~|{v j\_^r^b`^dhb^Â&#x2026;^]b]^ahbg\gi^r^_ š2LĂ´-ÂŻIG-492>Ă´-?-9-2,89.89/I->-052.8°-1-/2øCĂ´ nigi]b}¢v|ÂŁbÂ&#x2026;^gri Â&#x2020;e^f^bh_ah_bj\jk\dhg^_bf^_a r h jb ^ c im ^ _ _ f ^ v c\r\jn^rv Ă´ I 9 > r \ d k ^hgbk^ahbw\dchkpbc\jta^bc^Â&#x20AC;^bc^f^ Â&#x2020; Â&#x2C6;h  ^ d ^ b c t ^ ] b Â&#x20AC; i^ d ^ b r \ _ r ib m ^ d ic Â&#x2C6;\ahribrhk^b`hbÂ&#x160;tgftp š2 L ÂŻ G M 2 Ă´ ? 9 2 , 8 9 . 8 9 / I > 0 5 2 . 8 ° 1 / 2 ø C Ă´ k h c ^ p Â&#x2021;bg^r^bĂŠti]hk^]fvbÂ&#x152;\_idirbn\j^h_ `h `ig i_a b j^ r \ d h b n\ j^ h _b f ^ _a ef^ghdbk\dc^j^bj^_^Â&#x20AC;\d Ă´ I 9 > k \ d r h _aahbrikimb~Â&#x192;}bc\_rhj\r\dbh_hpbr^g k \ d g i^ ] h r ^ c v b uh r ^ b j\ j^ _a b k ^ d i Â&#x2039;_`hbÂ&#x2C6;^ mrh^db¤icis LÂŻ642Ă´?-9-2,89.89/I->-0 ^ `^ b g^r^b]^h_bf^_abh_ah_b`h ^n^h_f^ g\mh]^_a^_bk\k\d^n^bn\j^h_ š2 `^_bwdh_ hn^]bÂ&#x201E;\nirf š2LÂŻJG2Ă´?-9-2,89.89/I->-0 `^ ] ^ jb gtjn\rhchbc\]^h_ba\]^dbÂ&#x20AC;i^d^v n\ _r h _a p b _^ ji_b g h r ^ b j^ c h mb nil š2LÂŻJĂź2Ă´?-9-2,89.89/I->-052°89.-BÂ&#x201E;hd\ rtdbu\j\_r\dh^_ Â&#x2020; u^ jh b ^ g^_bj\]^Â&#x2026;^_brhjlrhjbk^aicp _f^ b Â&#x2026;^ gr ib j\ _ ^ d h b n\ _aa^ _r h = 8 0 1 0 2 , D Ă˝D 2 Ă˝ 8 = 0 yi^dbÂ&#x203A;\a\dhbzu\j\_]i{ r^nhbg^jhbm^dicbÂ&#x20AC;i^d^vbx_cf^bÂ&#x2039;]]^mpbÂ&#x20AC;hg^ f^_abc\n^`^_b^r^ib]\khmbk^hgb]^ah š2LÂŻJJ2Ă´?-9-2,89.89/I->-0 o\n^_abÂ&#x2030;^Â&#x20AC;hj\buhl ^bk\dj^h_bk^aicpbkhc^bÂ&#x20AC;i^d^pÂ&#x2021;bm^l `^dhbj\d\g^pÂ&#x2021;bg^r^bÂ&#x2C6;\__fbÂ&#x201E;t]tv š2LÂŻJÂŻ2Ă´?-9-2,89.89/I->-0 CDH Â?ĂŤÂ&#x201D;Â&#x2022;ĂŞ(*Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2022; gd^hrn_f ^vÂ&#x17D;SĂŽĂ?ĂŻĂ°ĂąO1ĂŻ1ĂŽ2Â&#x2018;Ă&#x2018;3{ w\j^h_bk\dgi^]hr^cbf^_ab`hl š23FFL2Ă´?-9-2E/1-2D?7892C0=N08./-

¼Œ§Œ¨ŠŒ¨ª¼§ª¨­

&*( %%Â&#x153; Â?&%Â&#x153;

úÝ¡!*% ¡%"Â&#x2013; Â&#x2022;

Ă&#x201E;¨Þ¨§ÿ­ŸŠŒ§Š¨ÿŸ­Š¨0§


€€‚€ƒ„…† ‡ˆ‰ŠŠ‹ŒŽ‰„…„‘’‘‚“‘”„†•…–

0120343563

ck98

WnV

q

k _W

c8 me8 7W_ gk lk W W_ 9ksm e~l P  # F  G [ & . M1 %   F   C # " u  & ' # C G F #  & F <  <   < ,  < B  & :  ; ( A  \ ( @) ! F F ;   # G  G i&  C& < & ": F C C F G & C IF ( F C (+ ,- H   C :  : G  !   / a@/ I " [ [ N; & F . # I "  $@ IC# GFG; ;& C ?/      , !       ,  > H i -< < < , <  ;CF ---- / @ F  & P CI B %F # 'M NH I& &    !  % F C  0, , , ! B & > P" / < "] :F C $# G+ " / #: K $ : #% CI!<G# < G> >*FGC"$G>*+3456663D88EJ ! , C": 'GFGC>*+NPF"C(+,3456663DJQ4J ,,,2G I#CH: IF:F&I %G# G&#!CI#/!CGIC: CC;''+ 0w #CF>(#&%>,!3456663776QD #/012 3456663D54E4 3456663D6673 (> '# # &!< G > }?!;345666375EJD "">$a":, B B F 0:F ( #: G ;  % CC 'T< $ % + ) @0/ (A  r C  " C F $ <  ^ B  & N ? : H :% C  ' " " x H *  L  C  1 G & C I F ( F  C R 1 G & C ' /  I @ & > C  K %":% < ! >  > 789 8

@#  G  % I G <  C #  % F & G I   :  ; G #C %F C  CI& ;C  F -/    F % F  ; F  : & " i i      :  ; P F  L F C F : ! wG " > , !    , F  H" & " : 0 % & ? > B & > L# # & C  H : F  :  " > > ' ; C / B C F  ,,I/ * + , ! !  <  ! , !   3456663D57QQ !,,,iii> : & F  ! < : G & F  * F ;/ FI:F >$": G&>(+ !,<-,!( 3456663D5EJ7 P:%FC)"/'P#MF %G (>,0%GC0F $"Co ; ! , < ,  ! !   B & > ." & " > &             3456663DD6E4 3456663DQED7 3456663D5Q36 3456663D6Q87 #b % CFCC #[:""&FI N %# U"& 'I CNC# .#I"@&>C;&F:" ! & P F%#I? FC"G F,>(Y ,Z L;,! "CF, BF& ?%F G&F"CIF FC?FIC# FC C1'0B G&C( FC G #' F"/ < - *+,!! -"# !$,#% ,,-345666375844 .#'() /012 '#&FC.##&lW_mgn qlstsqs Giii> "C % ;C#IGC> *+ H"& ":*+ & > uC " # " F >NF > > F I,B&>P" I#C L %F C H  M: ' " II& &/> I&:,K-%":% G ;   $ C " % ?  # F ,  %FC>$":''' ,! 0F -,-!-,-,< -,,!,  C2G (+ !!!,'?  ( C [ #  . #  C    & $ # %   % G #  * " :#  #  #  9 ' $ # %  9:  ;   <   =  < 1 F & "  F C F C  B ) > # F C F  H # :# # :C:&   #:%  #C& F 3456663DEDEQ 3456663D5858 3456663D5557 3456663D4D87 ; -/ G--C-!-'T: ,@N /!-< L;<#I"@%#C;C</ ->,,=!!-!< 01 >2/B#C <:>*+-!,<3456663764ED ! H?F&i#F;iCF (A ,,\ ->M# ">*+ -%F&C;!"w@ !,-=@0A>?. c8 mejW9W 3456663DQE4Q * ;C+U G#BCF*: % F C   : # C I # & CFi" G<<K%"!: ,:% ,FC 3456663D6EEE @C"%? 345666375JQJ : ' UF CC IC % " %-,3456663DEDJ8 BC"FL ,F-(+P @A 'HL 1L' +%%" *u .1 T *    " F < # $ #  : $ :/ : $ : H & # C I #    = ' "  = T C I C  C =  # # C & ;  % F G   I F C F C  I G  # F F G 7W8 _` 7W8 _ 3456663D3E75 (0 M  @A & % % G B&&>B&F:F FGC>H )FFGIF #CF'IF+- =0"F&N=MC#">C*+ "u& ]=.% , C(# FCBF 0F$F90F#&F .! .!NCI0C fV98

F#I" @ & /C : :# "/ 3456663D6583 0F ; 9!.(MH> *+,/!,< 2 ;CC!C2F"+'?#GG3456663D7J6J ?CFC=N: ;+C3456663D575Q -I!!G= / (#CG L;"CF , H #CB F < : > U" : I ; " C ( !  G & a" & I F C  P  #  # :  ; B  # C  0 1 2 , ! ! , * uG .?  ' C )#& @G % @& & < H& F G i ii> % ? I  : C I > $ " : % " :" 3456663D8346 L&FBFPFiCC,3456663E6666 .:-- B#:%3456663D6DDQ "I&I  FC % ;C II& ?&>L %CCG &< G GM" ICH" %C. CIN:% &"#%"CH'" ] "*%-,,!FC3456663D3QDQ FG-Co . B? ,-!,/ B:> I :CI (H &CF %#"CF& '1U#%##CF[+*G@F% @# %# F  &  F  K F ;> ( & % M :  T C  .% G  M , <  ,  <   ! ,  ! , ;C?  , > @& -!---- .# I "  i $  & : :% #  G C "- 3456663D4844 3456663DQJE8  # C L# G *u .1 T M  (01 0& F ;I%< : F & $ I & #I K & % % C# G :,,---,<-,-!-3456663DD76E -, a"&IFC#["&IFC#>a"&IFC I&>*+- -,N:3456663D5DJ6 F&9NC .A L NB&P"I#C<'&-!,: gWdW ! :$ $ F %  F C  ; :#   % G  G :%  %  < (0 1 L' ( @A T0 1 U( L0 ).0( '#C $GC"%? #&&S:%& C[ "C GC? 9#%C": K%I& &> !:##&&U(-,- )FFG )M :AN+ ;AN+ AN+ FC#["#&I>FC(&% * &"& # $;( C*;+0 ) TH) <T ) TCIC : ; "[ $K" # [& >LFB&."&"<LC>,3456663D35QD #,>a"&IFC#["&I/ v%C -, 3456663DD756 ,AN+ !   $ &  0 : G CC G & #CI# ) % C G >  , /   < .# I "  @<  & ' C  < G C  : 3456663D84QD P C F > @ +   < , , !  ! , v ":"o G & G  ; %Y ,Z F M"I&-!,!0:3456663D5DJ8 %: 2:CB&#P:%FC," -+ -! 3456663D6J66 $""& 3456663D7835 ; a "& IF C P # G #C< % F F # Y Z :> $$F -GY Z &G!CG(&%&%O ,-. ,G>*+ @A <!,'!3456663DJEQD ,,CPF NC BG&<L"C&F-!,3456663D35QQ )0 "&<FCCC I"# "&@C %?$%;#C.# %C&:&FCF : 1M  CI"% #C+ ( @A .1 T *u I% & #CI# Y-Z IF %#C# Y Z 7W8_`7W8_ FC 'C? G(FGU$ RS # "CF GS # H :# G I  C  ; G $ F %  1 L' # F GY Z [ CY Z PIF Cw& $ N; & F  # I "  @  & > ' C   : L "< a" & I F C  P  # +  !    < :p   !  T F (F G  C% C IG G$#FC&F>--3456663D84Q5 <:p!!<:p>-!-<:p L(*?"C"Y,-,,,Z (UI&>*+,<-!3456663DEQ4D - S> B" C FG,/ &F,!, K%":% FI > >Co 3456663DE84J (FG&G(+--, &  3456663E6687 B"C? @C"%? '# F "& " - (&%+,/----<---3456663D3E45 '" "I @F % G0/ #& F)@0< (A< .< "%< M#/ ---- 0F 3456663D8864 LC:& p . C&  (#:% CT +> *G @FL0 %#C9L# @0 #C L0 "G <FH":%< L"C< H& G)% I& &>*I%< V9WXW .# I " @O &  C  < ; & F  : I"#C/+   < : * + !  , <   !  , > 1 y F C %G ! > . 0 (U : .?  + )#& > '" "CC uH u  & $ & " # I 0I G i  [ & '  ; T%   B:< C-,FG,+!-,,-! > ,2 B&>P" 3456663D8Q87 *# > *& & > '# $ "I# > *u M  0F # & F G #    G  # F (  & "  :I &  , !  ,  # N&  @& " I .F  "? G L# G C F F : N; &F&C: ?$ C"%?#C& #FF , #:% & (GC&,,,-<-C".L. @;9GIH&G(K3456663DE73Q .1 T (01 > ( (0 1L' (01.M1 .1TB HH ; 3456663D75QE @& K )w0 :> Y,T0 Z-LCIF -,,%FFC--,,< ,,!', N w] / 1 : @A< TH)/ T ) M1 3456663DDD77 .#I" >CF> > : " 3456663DD54E I& &>CF>-!- <-!! , $':C $FN@#:" # I&B&>&>.#IF : .>*+ *+ B&M-?!FN<0 ;&,C,2" ?(!,,!< BC FG@ # KF<%& ":% N: "y ? 3456663DD3QQ '#CG #& IF & &  ;F I "& F  $ $ F C w& #G  " F    C F ! ' $ F "   &  I  ":" GC"%F FC& &K! &:9% ": &?$C#" "C 3456663DJ5Q4 :"F &F#G C#"> 2G>( -3456663D7555 3456663DJEDE # FC < *+N [-, ,!-; - --3456663DQ735 B    G $ # i G % & % # F  > # : C .#I" @O&C< : " I  :F : ;   <  !  , , ! 0F #& F  F CF +  K & $I G& G : % %" '.( .@U' @@L ..N(> W_ k_W !:  ,,-- T:& ;/ "> 3456663DD544 L ; :# F & ? I \ & "G & ; $ $ F  & :  F :#  G   : #  &  # (& %     , , <  ! ! ,  , , , P# ? C B ":" u C # K B "   & > &  C H L , > @C"%? # F %&  % %& ? $ C 3456663D53D4   F $ G 9 " &  :  % F C I ; C ;  % F C#I I& & > *+ -,-!- >UFCy: &%+Y>$",:Z !!iii>"C# 3456663DQQ53 :' & FG; % )> ( : (# ----/C": 3456663D54D5 C< 'F "C &FG.(MH+ L#& ?FCF +% %C/ 3456663DJE4Q K " > *+ " B ?    ( F :  # & F  & G C I F F ) % " % H:%   C   C : :  % # C   / .#I" @ .& C 'C .: 3456663D6Q53 3456663DQE87 0F & P# "G P" #CC @F G #C LCF " ( A I & &  ;/ IG  I F :F & 9?  C . (MH ; F & C > @ + , !  !  '" P & F . # K F  ":% * ,/ 1% CI"C KFF" C%"F:"  G ; F   ; C  F ? LCIF F B ? .%#$ F & G  C 3456663E6663 W_d V

W_ * U  " I  ! G ?  ]   G $   % $  ; ( < : +      !  %&  [ ## $ F C#:! 3456663D56QE C   G F ' # F . # C & F    H / ,C#";+-!!3456663E6667 ! H" 3456663DQDD7 (] F%F ' CI& :9& G c8 mejmsmX &:! & C> * -,,, > 0&Fi(A/)@0/L@$F/G&G/N@/ v C"%F(C(#&%>,-- : $GGCS % CG G -"] I& : G ! B >#I" C@9 & >::%# &:< 3456663DQ557 iii> F C I " K F F " C "  > i# > F I B&# & &  %#C# F C :F C? G  F C/ 0A0/ I & ; I % < : F    C < " " C  C > P  F + P C'0 F"B"NC I";!"0 NC I% I C   C    <   3456663D5D6D G C > P   ( + , !  ,  (  # ) @C"%? < $ %" < #  # F 9  G % F  G G "CIF F ^> *+ w/ @" C I , !  <   , ! ,  ' (  .:  (C 345666377EQE >.CF(+, B":"3456663DQEQQ : 3456663D5D4E C&C,"/+-!-C,-%%-<-!&F- *>*+- !,,3456663E664D M".: L" 'HFG1C[".:H#-,,!-3456663DQED3 !> BI&:<&CG F>$0& G:% vMNB NS (C @$ F IC 0F   < I ^ $ F $ F & C  G " G      : / 3456663D5E87 ^ L CI@ $F!)N@ ,H &GF: -!!-!<-!<,- l7kW_8_de9k q8lk 9 8g98 7W8_`7W8_ @C"%? P P&# [& : FC    ) #  # I   # 34566637E543 v NS .F %  C B&>BGC%FFP##IF"C9I #GCFC#/ a"& IF C 0& &  ; # A/ P#[ G" -- :;G#IB( F"G&>Nu  v SCG+($G/"]<G B #$"C"&9@&#CFC.#KF "I G?F:CIFC CGC: G>(P H NT0 H:> ' FF>;>,/ --'C&2G :   > w  Y  ( N   G >  0F :F C * F & + L#: G C *+ 3456663E64Q4 &G.(()Z <--,, ! 3456663D5QD7 "] C/:]> F$GT%Y%FCI;GC/ -!,,-,,!- T0>'LT-,,-->''3456663DE35D a@ ' 3456663D88QQ #:  */ ( C & # (#$ ;CF $  " < :; < G " Z F %  C  / I & : < &   G "  3456663DE557 NC I   F C  L # " I # .L # $ B/& 0F B&$:# %"& &F# CI"" 'GC#"> Y!b !:Z .)/ 0! 0F #$ -0 FK# N ": F$> &%<:+,--<-!, '#T% F;G C H: LCIF F[ #& ?U GC I H:F L I 34566637JJJ4 ' = F ! *+ *    > * +  , ! ,   @ & " #  ' # G #  G H " "  *  : i&F!@"C$-,,!-3456663DE7Q5 3456663D5Q57 v *F F $I& G: T%S B U% CG I& :< -,--!!<--, - *--,!!'#F;3456663DQD7Q (#GF 3456663E666J & H" > G "  F % *F : i C .( .w .* LL/ C F%&%IFI/ :>*+!,!<-!3456663D6J4D ,! N& :C F T PL/ # G " C " :F < ; G :< k 9gks898 GC<G;C/$%/Gi-,-3456663DEEQD "%9:&I&:9& q8skme9Xmm 8_d BG"CF[CG#I"9 # i N K C y O I F K # H" C  &  G F % F  # F  " & I  % ""[ OC" : cW W_deW_ 8

G #Ga<i# "9AF I$&#F%"<%G""&:" <,( C<i# IFI> -,-!<-,!,,3456663D3J65 ! & &F : ;O C FO% 0F  &  & G F  C F : % "   C F G & C G  " " I I  # < wI % &  O  :F C > . @  ! ! ! B "K F CI" ] F  C :I  %#:F C  # F  -  ,  ! ! ! / iii> K F  & "  > $ " : 3456663DJ7D7 3456663D4736 F %  C G  I & : < &   G "  > 0& : G "  %GC;C?NCI%#:F&FGC3456663D64E3 ?>M#" vIL GFO: %F/;(# 0" G(K :C +IFGKCI %&"i IFC1C#NCCI>L 0;F >*+,<,,,,3456663D3537 ##G(y FS/ "&I'C %," [<O Y!F/ lW

*I " a  I B w@Z   , !  ! 9 "[C&*+*I"(K,3456663DQ377 - BNCG(]F F$GT%; .%# F &FF&$: :; GC &% 3456663D5875 #C"K IF ! " I& *+ IG"#G*I&:+G"!><->!: )  9g8 8

VW7 ,  ! ,  ! <    ! ! !- 7W8_`7W8_ W7VfV_8Vf 3456663D533D 3456663DQD4E T G:#C:%G :&;G#; C CC ?&C I;> .% # $ F & F  [ " & I F C   # :  ; Y ! > !  B  NCG  L ; ( F % 0& :  dng9Vf > !>!->!-Z "& &CI"" F&<F&I&"&FC?-!3456663D4QD7 -! H" &: G *+-,,!,,!< ,> ,-- U%Y0 ( F%U)FCH""IZUB%>!;0#<H: 3456663D83E5 L & ; #G "C":F ; C %F C+ (&%+-,-!,<-,3456663D5D4Q -( : %     C G  %   # K F  " & / & C %F C  C% # F G " * F(+ C I""G#C["&IF C)%& C> -,,,-!,'"i" 3456663D38EJ BCGC%FCI;CI&: -,,< ,- ! 9&  G "  :I @ ?  "]  $ G 3456663D5347 ." &F:#CI# #&F&F;G C(C #C #CF* G"F&#FCF % cWjWe 8_dW_ G9"]>*-,,3456663E644E IC W Wg -,-,!!-F$G.>3456663DD7EQ P  : #  & %  F  : & F    [ &  %  F W 98

k

."& F(#% @% 9L 'G o oB"/ #IF CG % *9U NU@* I #  F C /   G  / Lw / I"; U#y #G F & F   ;   FCC :CG    G  :C 1YL'/ UN'/ !0/ NCF : F<#KFI#" !0 HC$ F %$   F C" C C F  ; .M1 ;+ -,-! , # G  & F  OG " :F :# C Z : TPL 0F CF;C *? IG%C" CFGF.%F I&>BF:& : : G FC[ :CG h# >& " %" ,,! %& F&*%+ "+i# i# :CG 3456663DJ4E4 >$": cWjWe 8_dW_ 3456663757QQ F C9U#[ & #G F > *+ H.*!, 0F &F #C FC L; F < &:F %# C; -,-!-!,-,<-,!,! 3456663DEE74 IF %G : F F F  :& ; ] I #CG #&$;> "C# 9UL &F" !:FC;+--,-!3456663DQJ6Q ,  "& U( # #  ( F; C I G ' C  & > (& % > , , ! , cWjWe 8_dW_ 3456663DE57E P#    G :  " &  F   F : & ; < ; / W_ k_W  C % F  C  :;  C    ;  G / N#C9N;&F%CC#C(A*C?+ F:I&>*+-,,!-3456663DQ438 ! I%+NC#CG#&#GO ." &  F : C  % # :F G  < " I ";<#GFGF< % CZ %& #&>#IF % "& zm mlmgn %G :< %#& & ;< G  < U#y C O% Y1CI"K FY F"C Z XW_sgXm_k W 98

k

#&F<CF&-,,!-!3456663DQ383 - N$IF [" "$"%? #C :F C& YuC#(AZY@@(AZ;&FG *9U NU@* ;& F I#F C :; .L ,  O:G C O C O :#  B G Xg * + Y  , Z !   / ! !   L C #  ' :F + .  C  % F  C F:C; #:/ dng9Vf N% FC& /CCC FCF Y*" #& G:#F-!,--345666377J5Q -C": 3456663D3443 0F %# $ #% %#C & C :; #:#C I& & Z G i C %# / # & F I C *     F * % : o o o ' ' NC   ; P ? %  : B & P " I # C . I F 9 % ":" G ;F  ;Co ("% (K $ : :"F&I&>*+-,- ,3456663D5648 1%;%"CN#CM" F>* / :;C,, ! (#:;0 ?"^ @CG": C1U!!,<!<!!!<< U>C-G!*-"&-"H?, <FuC!/ < &C !I & C;> &&$;CC#& >;"/ . 3456663757QD ,<, ,: -!C!>.F BG:# %345666375E43 *+%-: H $ # :#C)F* %"  : K -!,!,! H" C&FFC %F&: C;F G&:; :#&G ?CF+ *9U NFU@* ' C%#CC<&#C: "KCFC"?"G/ !<H( >-,-!-3456663D5JE7 , 3456663D6JDJ 3456663DE46E 0F %#:CG C  C /  # : [ # # #& F & (F CF ;% C0: N& & . ? P? % :+ :& ? CF %C & C9 " :" 1 C I " K F F " C  ? %  ,     uC" %",FCC %#C F;C %# "C IFF%#/ , ! '' F%:% ;F&%FG":F:#C,345666375754 %:CC>PCF;C>B&>G&FC &CO%G:;C>-,< :# -#-Gi#" &Fii> .I"C" M1 X8cV W_ &IC FC IC # #G F %#CF FC G:o *+-C,I-"FI,C"G,FI&3456663D6Q65 ?%C"F&F;"C34566637468D >$":- (+,!!<-!3456663D4636 -!,! 0#  F C  : ; ,  < :S C # " S P  & # C / % F <:;< "G " %#/ G #  B "  + ' C I ( " %  O a0 O 0 C $ # 3456663DQ5J7 a G %> !09 1 L' #] $ & K #9% "[ C& > ## r .# K F   G & '' : C  : F & C % G i   C  ZC> #CMF$#<a i2&#CI uG>?/-# I-I,FC,0& G#;HL ?%>B: B&>;P" I#: CCHCL, B&>< 'F(A1CI"KFF"CuC#(A CCI"FIC"GI&>--,< *+PKC!,!,<-,-!, wK w] $## &#.M1 C$#(G ##%F &% FC#F CF "%; [/ '#  F  # I F   F :  Y # C I  #   ; k 7Wfk N$ "   & C 9%  ("% (A * .#: ":"> i 3456663D664D "]>$": PH1L''C'U:; ,, 3456663D6368 .%#$F ,-- *F?(&%,3456663D58DQ !0@waiii>[&;#/3456663DQ6QQ & FM#"C"] *[(F* :&.%#$ .FC&F" *+-!<-!3456663D5E56 (GFF+-,-!!!%FC,34566637QQJD -w a :CF;>-,<3456663D8853 UG " #CI"C#C CG %# F C & ; N$ ? & F $ PI U#C"K ' < H$ & uG o *+ (F  u & *   ; :& F  ;% K ^:F C? G  & ; % # F CI C$;F:C C%"I G; %-,,!-- ":"FCC NIK- H:F0C "&F%#:FGG:^%#&^ ;LCI;P:%;: "&(i #&K: H:O L">BI& C1CI"KFF"C@:, YZ&?C;Y,Z:O$I:Y!!Z B?!!!,!,<-,-!-,- &%#C& LF C #GGi& ( I+L < ;: 9>' / P &G; #&;%C;9% ; & & 3456663DJ888 G: UF C % & P  F  1  C ' & C #  : ) C / 3456663D833J !! vLC;NF#GS0#FC<  ^  F G  " I " ;   ^ 3456663DQD3J (#:% C,<>,<-!3456663D566Q !,!, C0F%C>*+-,-- ;"C#K#B>(:CFi(+3456663DQ8QD F G F C #G & :#+ C#"C "] / :C P C F . M1 > P  % C / I<C^G 3456663D5J63 0F %%C C:/ ; [ F:& /$ ?&F$-/ : !<-,,!-- !<-3456663D66JD ,--,

m_9V7 W_ : 1L'/ # C-!i ,C #G&oF'' ( &FC( "FN% *%%&#Co.F IL :/ N&& %##C&"KGFC/P CFCG$"&F#&CFFGGB: ":% F^ -#;,i# F&/Z % C I G > ( # & +  , ! , / % F C !  8 _ k 8 m  C > * +  !  L# C I % B   Y   &;.R (  ; MR CFCG9R ll q 3456663DQD86 H <.M1 *C? - <:p (#%/ :"NG;F(;CoGF$;#C#%#$F&F 3456663D568J L %:o.F%*Fo*+-3456663DQJ67 !! PC<#C"KFC<#]# )NG%C>H# * +<H" C,&N-!$C$<" -! C * 0F C (  -/ L C I F F B ?  .% # $ F & G   C.F HC& "C#/ N;2C"+.F%;;FI3456663D5J66 F " 1 L' H :#  % # C F C  F > $ " : %  C  @ @(A %CI  C U # >  , / !   :& F  < : G : # F C  G F U#G & :# M#"C"] )H"'FP3456663D5JJD CF; GC">aNUFC#FCI",  I#:"OK#?CF;CU:F .#KF* &&F%##CF$#G !0UN'*1(%&GCCGi& G $ &C$ CFGF&F"I"; 3456663DQD4Q "& ' C I " ( # & % >  ,    *+ -!, -< -,,!--L & ) ( '  * +   ! !    F  ; " C # K #  B & > ( : C F i  % # C & # G C  C  ; : # C I # 34566637E48E 3456663DQ554 3456663D5EQ4 3456663D65D3 (#& 7WV_s n %+!! FIC--,!3456663E665D M".L./  * ) M & ($ " ( F %& #G T:& .%CIG %CM: 3456663D56Q8 @A> | :F &  :" 0 F $  ^ B  0 F C %G # $ $ K , K & IK  $ ; 0 & %#C# FC .%##I {##C ;F M#"C'"]M".&"CI&>*'0B&> )#: NG F&FG%P CF:% # &#CG %C %F&9N F. #GG /-^Y PGC9 1L'!0 P G& <:  -/ 0F#&FFCF* 9&##: .F  C#" C  C %G L# # & 9 0  H" & F  L  ; * C ? !!!, UN' *F  #&    , / !  , :# G > . ?  C " : & 9 & # C G % > 0 F # :/ ;>,-- 3456663DQ4JE uC"#"F"C2G(+3456663D5556 0F N 3456663DQ477 % .%# K F F / ^Z '" "C U:; > . L.  ! ! <  ! ! (+0F -:"CI , 'B&>L& @@(A uC& F C# : ; !  C F HC UG"*"#&H:%> '"]%#C#FC#C*F&"C 3456663D5774 H"C k_ W7 3456663DD73E F-%#!: / -&#CF /! C## <:-!-!< G + #% #F  #& F : " I#C CIG H":%"9 #C?#I"N% ;CCC%,C!IC*!%<-3456663DQDJ8 U#C & )@0 ! ! y :F F C> $ ": $"K #;#& :G"C#G :> #C!/#& % .$##CI&*+ ' @G$F (#FF$CC"L#GUF LC"CI#FC'& N ," #$ /!!!" )% ,'"% G 3456663D55ED # ,/ ,- ,,> # F C+ C F C  # G : # & ? C F % # :  C  C 9 "CG(# C$F"/ . B : 3456663E6478 cW_dV_W_ 3456663D5553 XW WW_ #KF@@(A N'ba]."[i )#CG%L;*C?0F0F:"CI * -!#> L;Ngk78 gk_n W7V e

k_WdW .C F G  # " C   F  # "C "$ "  #/ 'B&>L#&CN(#&%3456663DD73Q +-, +,/!--!<-,-3456663D585E CG ) "K #F I * F  H #%& kgW W98 GG#"%">*+ G0iF@A>P/ NI U(?F#GF"%F .0L(GCFG CF&C:H&G L# @A> :#C# G C +G"C $ G/ ;*FFM: #"-, -!#&*3456663DEEQ4 F--!2H IF,/!,-,<-, dg9 L$ $ Fa y# *# ;# HP 345666375E7D I:F %& "[ /F.L C # F " 0#F C % F F i&C >1#G CF NFFG-C ,-! u' 3456663DD7QJ !I&-&G N@ P . ( $ G # %#Ci C : ( A ( A H  0 > !   < , , !     < :p CC  # F   "CI * )/ I$"/ :#& :F C B & : ;+ .;F ; 2" G ;F #  i 34566637Q4ED !Gw-],%#,/ C&C(> $G%":%#I :#;FCCH1Ni & :CF :/ GG& $>FL ; #-/ %#/ :" . : #i;# B?(# #;[GFCyF# GN@ IF%#C # IFF/F&F#C%&/F( iF]F/( K#,&/( /!3456663D3EE6 gk lk W W_ G-$?&$-?%#[F: ;C+C!C/ $? 9 # > *+ I#&$;F;p;F*+3456663DQ453 ,,- G!!:F :$ $ F G ":%" , <  ,,,<, 3456663D585Q P .L#&$GL"F&0F$'NG;F %"G #  C C "  > $ " : % # F & F  F G F C C "  , 3456663D64JQ C?G>[%F ?[ FG G#C F[F& CC : &" F2H -,-- B&>'CM":& -T: &/ [&*+--- <-!345666375D8E (; C#*PC?F! H PC@C%F-U#,:F)F[#-/ [!][, L& ? C F + & [ " C 9%  F F  ? % : G # C * ;#"; G F $ ;#C # :& F ! S !] [ ] ; < C v (# G C F F ( AL  ' I F S .F % B: :; F :  :CF :9G $ %C#$ C :#& / B"K CI" C# [%#?: #>#CFC'(> F-%C,[- >I&: & 3456663DD584 @#G(A F   K F  :F C %  G  :F G I & ( >  !   , %F:# C1:C FF"S#G: $# ,"[ ,3456663D3536 $# ,,G," P"FP .($G#3456663DJ45J ! L  /   F I $ I !  % ? C  ,   : %-,-!-G,? ; 3456663D335J ! %,FC<-;+,,,,<+!<--$!I/ P : ZP . MKF!"<---Y$Y:"F &:&Z< v(#F:P"":FC9. NN3456663DQ33Q L# ,C/-!-F,(A --&<!b%!);N -,- L   C  C     91 L'   F  9VfV ecm N;& F I# F C IC C G C F C # F " C F C  G /   ; @ + , .    CF,G,,:F;&FC?##;CF+ F C > 'F   C   # :%     : C I F G*+ F$-,,!---< ;#C#I&&;-!, 9Gi&FC 3456663DJE55 N; & F  : /&>' :C&F >#M KFF 3456663DQ73E $ 3456663D646J G w( #:;> (#F: F!F%C G,: N@ %"-:% --F#I"#@ v(# .#GCKFFF(AS ' # C G # &  , /  ! \ 3456663DDEQJ 3456663D5EQD 1 @ NUw  , , , , < !  /

Wfk We s8 d8

W7   I    : %29 F@#BG(: A9) @0 P,F U:; NCI ' ;(GC &&%%%# %##&%&#CG %#% # : #&; C B&/'#&F/PIF/.#iH:# -B&>N[[CIFP>MI-3456663DQ88E 'LF$C '#CG#& 3456663D6738 C )CF&. 01 L '; "[ # F "C& * > 2C " -,/ & . K<H %:% NF@ ..: 'C"L<. *CI? $ : 0& & PF C B & > ."& " 0%C (A C  B I F < P & (I G ?  b ) --!> .:   G :F I C & $ % & "K #F I %& : # F ; ;C? IF .i## *":# B & > T F % I "   &  $C#(FG*G.C#/> 3456663DJ675 ,-!> C&C;&#CGCIF""C BG(*#:U%F9Hi&  , , !  ,  L #  ,   .:";"!>(#&%"C3456663D5Q65 bb1)>0F#:%-!,3456663D3875 ( + , , , ,  > 2 C " ) C  C 3456663D3QJJ C? !- NCI(IGNGC'#%&FC0FF 3456663D47Q5 .# K$F$ $F:# IF#i F&MF$G:# "C@ C"BC& *Y,#G"ZC#"-!,3456663D5448 NCI& C #G CF G$F# KyF#$# N@ G+& G, SP F? .%$ &'@9.A@ "/< : .C F+G-P& F/ I& & & #C i# # *F # L $ [ F > (# & % / .iG #& "& S *+ -,,!! .H" F @ # C  # B & 1 :" F F  : H : .I " " :% N > M   'C&C", 2G>(+-!3456663D3EE7 ,!! H"C"YB##CZ"C"G":":C: BKC(GCL#&?3456663DJ4QE ,  /  ! ! /   ,   B&P"I#CB&."&"3456663D7666 )0o 3456663D864J ! CF # / %$&%:CH"&:H"F3456663D547J ,! FGCUFCC.#IC,U< .# i @ :I F  !  <   : * C I ? $ : v 0"G # (#G CF G S (A= L@$ F = H& G = * N; & F  :  " <  C F G  # K F %" :% &> ." CF ? /-> *> ."G- 'C?GA>.;"FC B&CG%#FC?GiC&,& (C%LGC>*+BKCB&(#C/ N@ a<.L. ##y=0!%C=/* #-,=N-!I-F"=0A0 F  #I" @ & C C I& L& (# & %   cW VecW W I # C ,-- *+ ,/,,! >LFCB&>3456663D755E ."&" 3456663D5EJE H& 3456663D84Q4 *+ 3456663DQ3DE -F!G" -&C --C%##CG '  '   L  ; . #  &  B # C F  @ % B& MF G"C0O& #C MF G"CNa< L C I F F  ?  # ; C F G  # K F $ # % C  F & .F I " B I F :  # F &  # I F + %  F    3456663D53Q3 N;& F  : " / : I @< HF -;>!&"!%!"!><$iii> & . -/,::O[ & ; MF >M#"> FC01 CFG; !G& G, 9 :> $$F NF> >0&IFFB&>L#&C,!K,> >  GI& "&>.F F% #C "C $"CI& &":9& G%&# # F CI; :;> 0F *& -? : G% F:: ":34566637Q67J : C" :& > *  *+ (+ ,  <    , 9 #  : > .# #  + , ! ! 3456663D837D 9P"I#C  ! ,   : ; 9      9 I G  : > H# :  C H  F ; C ' C  & G "  > * +    !  '   #C #C G #%  #& 3456663DD66D 3456663D5QQJ .# K F  ( A % C  F & C  01 2 G ;   ( A 3456663D58DD 3456663DQ7JD !#CF +-/ F%":% :/ : : <%+ )%@0< )FGw0< !0< ( :% C9 &:C#FGZ(# Y$#G// N;& B&GC #CF;:F &C&9/F#C]I"G:# I%%F#&F;#CG> L'CCU:;'CCH"/

q !$% ,,GFF:*CF  K F  I @ & > C  0  G C I F C ? G H"  C . F & G C *  C F ' %   " C " 3456663D584E 2CF .! w0< CF;&F-!--!<-,,!3456663D8876 -!!! <--,- #01 -!-<-, --- 3456663DDQ8D 3456663D5D43 -,,!-,,, IF ##:% FC< . FG<)" CI:> F)F@0 --/ %I%FC#,&FI/ G;F- GCoo *+ ck98 3456663D5D58 .  % / NF  N ; & F : ' "  C F G  IB&@ H& G > > H& G > > %# F & F  # K P" & I # C  #  F # K #  % % F #    K G F C .F %GG" G C$%C G<i& #C"[K## %&:I# C&FC '# &F<;G<CIF: #CGF#&:G?FGC;C 345666375E6J ""I&  & / : :% #   , / ,    P"&FG/ G & G  Y P Z (& % +   <    / ""I& F C# & C G  @ I& : I:; H :F(A #&FGF& CG F;FN@ I% . <:F<I& #&>,/ "(A< -,-!,-;C#3456663D5Q6Q -,<-!,,<-3456663D563Q !, I#C/'C&,-!@"C$3456663DJ87J >L " *+-!, -<-,,!--&-,,!- !!, >.G"3456663D7486 )@0 3456663D5EQ8 v(A T: .F#C K$F$ S CIF F%#C &F# >(I& A/ CC 9a F%a? -a1 U1 <NCG C .% $&F#G%"#:% F> > TI FC$#:: &?C: " <-!!,-!>3456663D4DJD # NF#G%&GC#F:C$C/ :# F  & > a1 ] Na ; ] a ; < '# F C  N a/ % C :   I @ C  C  9 # C " K  F ; F    G     0 (,:+-//-3456663D57EE ,BG&-,!!-!3456663DJE36 0F #& . F(FCF L F(A )@0 aI!&C/F%I&&<-!- @"C$ , ,,<-!-!!3456663E6434 !0@A+ )@:# w0 <!U ).*I%< !H:% 3456663D5543 .# K F $ # G ;   G " :% "   < uK # C 0.) %%G"#%0M# &-",G3456663D3QQJ -# )>(GCFGFC:"<CFG/

k _W

L G%#&G"&: #CFCR*GH&F:F < &G:*# GI,:C :<-; !C F!*-!+ :o : (>NF (F I C F  / ,    '#& F  # F CF (A )w0 G & G  : C B  & I " $ ' " F & #  % #  C  C I C & ? # Go:F C^ &oFKoF +,/& IB:F C & ; L ; r P CF r 3456663D5EQQ :# $#$ F $ :# I& &  < #G  F % I  ;   %  F G > * +  !  < -<-,-!-! :3456663DQ873 ;o BGh ""&(#&%<.:-,3456663E6648 , :%;+-!-!3456663DQ3QJ -,-!-<%FC''a-3456663D3D86 ! 9ksm e~l H;   N ; & F . :  ' " < .I " L @.IF& L ' CC U :; I F   ( C; . CI F R 0F #& F  # F CF (A< )$ I< )#I< % .# I "  @  &  C  C   ; & F  : B%& 0u@ "i" ?%# #&C C 'C'"0&:/: G :F  F %  C  + 0 F C / 'C  C / 0 C > *I> "% F G  "i # < L$ $ F < G & G < | ; F I ,    . # : G F / F "   C # C #   C G C  : % & C   ; P "GF<I&&w&#G"CFG;+,!! ( NP,-,,!iii>3456663E63D4 %>$">FI i;>-,,,-3456663D877Q >|!,-&UFC"I345666374J87 .-!BG&---3456663DQD37 3456663DQ855


‚ƒ„„…†‡ˆƒ~‰~Š‹Œ‹|‹Ž~€ yz{z|z}~€

01213563 iL35SW TLN_65SKSN TOoSKpW1W13 TOoSKpW1W13 _SuSO M3LuOK WSTK6T 78 9

  

         J 9   9 

9 4 H 

 9 8 

 

 8

 9   H  

 G 9 ? 

% 

<

[ 

49 

 s1'

 ;A

F # >

79 49 5 4   G 

A  

 9 : 

h 12JF

] A 7  

 

% 

H   

7 4F7

 9 : 9 \

: 8 : 9 9

898& 98  

    

H A 

 

P  G 

 9 <H 

9 8

! & 9 @ 

 G 

 @ 3;

49 A@

;

G

49 @ 2 %  9

  A A 

9  V 9 % G  74F7

 9 : $

9 

% 9 

J8

8 8A: A

8 

2 2

  

H  # >>$$$: !"#$ 8%&')*+,,,)-./+* (9$ <4= !#A5#7 5> 5!5!5 `"57 >7#> !#$#! 7>!"!)*+,,,)-..E) 7 ]:4 <=!#> """!! )*+,,,)-RR+) 9 3 

2 89 0!#>!$)*+,,,)-+/,R !#5>> 9 <= !#> $ "" $7)*+,,,)/,)// 77 !#>7! $ 5$ $:!#>57>" "" )*+,,,)-),)* !#" 7>$] "9" >I% !5 9A7F9; )*+,,,)-+ERB C )*+,,,)/,)E, j9

0   9 

1 9 789

2 7 ?19 P D 19 P

 H   9  A8 ? 

 H 

% 

 %  

 9 7 9 

2 9 

( 

; 

7 & 4  

9   : ; 

]  8  J & TL25OS^SSN (

 1 8  3    19 

48   9 8  

 

 9  c 

 

 9 8  : 9 

9 : @ 

1

 8

0

4 H F9 

7

3 ' 

A

1  

  G  ?  

9 

2 & 8 

41 4j 2Z ]9 ; 89 MWO NO M 1 7!#$"5$$#5$6!)*+,,,)-.+)* 5555578 ?999 G9P=G H c<= !! 9 H <=!#$#!$!)*+,,,)-.,)E !57 F

! "!# '9 

!#& >> #F9A@2=!#$#& 9@ 3 <=!#$ 7)*+,,,)-++) 784F7

% 1 c 

4' (8 

 8 7 > 299 )*+,,,)-+,B, ><9 55& q !5!& 5"5!9 7F8 ' 5  9H 9

0F

=A J  ! JA#1

#:! I 57l )*+,,,)/,)-, )*+,,,)-)..B 1 9

7 8 9

9 

 1   3   : ? 

%  

 H  

 9 

 

 & 8  < $ " 5 " 7  9 8   9  A 8  A 9   9 

 9 H   A A 9 ONvL0KS0O (

; 8 A 9HAAH 9 J 9 !#> 0$G& 4 H

29 

3

\=! A

 ;

;@9 

AA

 8: % <=!1 8 &# > 551

9 )*+,,,)-+)-+ A

!#>

P99#5

0\Ff

J8

H$ $

 

7A

 

9 9 GA $A!57 H:!#$" 7!!" ! 3"851 ; 9 

4  

I 9 

7 & $ ! 1 & [<= 

A

: 

1G9 

88 A : > l 9 

; 9 F  89H 1A8& 9 F; 88f J92 1

I9 2% A)*+,,,)E+EE/ 'A A 7

<=7$"7!5:!#$$#5#)*+,,,)-**/* 8

)*+,,,)-.**, F14

F 9 G 

74F7

  ? A H    8 H 8

! # > 7 5 7 > " ! > !#$ " 55: !#$$>>>>7 )*+,,,)-+)./ 2 G

)*+,,,)/,)-B 9 )*+,,,)-BB.E 4 ?

 9 9

89 :!#$& ;9 <8 %9 9  !#>7 #7"

; A

;

I89

; H8 JAA 1  2 )*+,,,)-B,E/ #">7 ;9? <=`9 !#>)*+,,,)--E,R 75>55 9k7  A AA

8V A? 

:>" 77

 @!@8A

%    A : 

4 ? 9 j  A 

  A 9 

 @    A A

: 9 @ & 9 @ = 3  = ! # # 5  $ 5 5 ! 5

3 % 8 9 A8 

 

 9 8 

 A

% >":! 75>> !)*+,,,)-+B,B

A A G9 9A8 <=? 9 !##5#>!"57 ? dA9

[ 'A 

 I0 9

 F 3 \9

3 4A

  

#?1=!# 5 "!!$>&Y]= ![ #"=!#!5$$!5!$#75  3=!=!##>""7>>!#7!!>!$7# 7  $5H&8$9! !H  > l& 9! l:

 F9 1<;

9 G\9>!  !H 7=

: 9 $l

H % A 9V  : H :  ! # 5 # 5 18

 

 9 8 74F7:  )*+,,,)/,*E* G9 %9H !##5#7"$5$7 )*+,,,)-+).. )*+,,,)-.*BE )*+,,,)/,)-R 

1 9  

48 

? 9

' 

48 

1 9   ! #  > # 7  <= 29 G

! # $  $ ! > # ! : ! # $ " # " 5 )*+,,,)-ER+E )*+,,,)-.*R) )*+,,,)--RR/ 9

78 1 9 7 7@8 A F 7#>>!!7

 H % 

9 <=!#>& < !#>757# G G "

H 9

 

9 0S51NXM602LKOM 9%9 89 A & AA   : 8 8

 8: 

 5: 2!9 9 $

$#15# 483 8 H

% 8 

7!9 

H9 

 = 

7 4F7

H  89

: 8 A A

%: 9 cH & %

8 

)*+,,,)-+B).  9  

 

 A

  : @  

  A A 

2 9   

V

 8 9 

& 9 8 

 %  & A 

  

G A

  

 

 9 H 

 8

 ! )*+,,,)-+.E* )*+,,,)-.*-* C$; 

29 8 92 AA 78 9

9

 D

!&9 8 &9<

9

&740;

9#$!>"""

V  P!

>!l: 

 

J89 <= !#5#7 " 6?A89 V  Q P9Q9 !##5#5!)*+,,,)-E.,, )*+,,,)-/E./ > !

 

 &  8 m 7 A 

 9  m

  A 

 A

  9 $ 

G 

 A

 

1 A9 : % 2

= !#$5 # $ 7 7 # 9 

J 8  8 8 

' 

  $ 8

J8& )*+,,,)-RR*B )*+,,,)-+B.+ ? 

$A

< GA 

8A H 

P9 9 <=!#V8>f! #7 ">> f 68 3 

8

F;

 " <= 9  !##575 A%@ 9 @H s@& 8   H 9=9 19P%G :74F7 %#8! d 9: = 9  

'

 7  

F =!9 $877 7@% 5::!#

$"!)*+,,,)-+E/, !! A!9!5 '

 18

9<? 49  

 9  Ac

; V 9 

9 8P  6 5& >!!H 

<= ! 7>> " ":!#>7)*+,,,)--E)B >5>>>" )*+,,,)-+.R) )*+,,,)-.*RE 9 ;Y

(

9 03[ 7A: 4988& !#>"> > $l: 9 94 

 @ 0 < = d =!#>7 "#!!7:!##5")*+,,,)-.*E* ">$$$ 2 9 

;   9

 8 9 : A 

 :  : 4A

1 

  c4 

9 G  

Y J 

! #  5 # 5 5 5 ! > $ G  

P 9  

 

 1 

<!#$"&

  'A 

  9 9989 8 H 88

A< & )*+,,,)/,,*E 18

 4:!? #>& < 2= !#$5#!"V F 

9 \A A HJ  9 9 !""&!"7!"" )*+,,,)-.B/E 

;

9

 ' 

74F7 #9>:#7 ##!7" ! ' ( 8 ! )*+,,,)-+-B. &F 5' )*+,,,)/,,B81;1 ;8 

2"5V;8 89

; 2

!5 5 !  > >

:

! # >  " > $ 7 > $ M3LuO K  

 

@ 5 1 9 95 &" 5A ' 74F7 J1 I% <=#7577 >#">9>:!##5#> 7 5":477 )*+,,,)-/,,19 8 & 989

 !& 4 Hc9?

G!

6 9 9 j94J8

8 !7#7n 5$5I?" 7 ?A  !9#$5 >P975$ #7 9 )*+,,,)-.)EB G H  4 $ !!9l

9   8

 A A : A  

 G 89 : 8% 8& : )*+,,,)-.))+ 9 $!>!   

 

 4 7 G F 6 " # # ! 5 5 5 > \  9 

  

@ H V 

 9 

 9 

  

 8  A 

 A 

 :

5 l   % &#!5>> ' ;8H )*+,,,)-+--E H 1

  6 9

  9 8 ! # 5 7 7 7 0 '  A 

 

G f F9  

8 

:  

 

A 

7 4F7c <

%A9h

  5 7 

A !9# >5 & 89 0F <= 9 !#5)*+,,,)E+EE. ##5#5#!  #>Aw!>l: <61& H 9

A

!#>7 "! )*+,,,)-/++R 777 ? 

6 6H H 4

8 8A8

 "8!#5"">>57 !###!7# $!! d 9 > ;A; )*+,,,)-.)E40; 4 I9 

7

@8A

 9

89 I89

; ' 8   8 9 

! # > 7 " # ! 5 > : # > 5 > > 7 

Ac

H  

74F7  5 # $ > : ! # # 5 # 7 5 $ 7 7 # " 7# I 7 9 % 9 

V

9 9 

 8

 % 8 A )*+,,,)/,),) P )*+,,,)-.)+E 9 2 

99 % 9H@

5: AA

9P )*+,,,)-+E.R 9  9 

 

  

% 9 <= !#>7& A

  A A 

 

 

 ! # $ $ > #$!5

=!A

&#! 8 7$5 :!#$

5)*+,,,)-++*E 757 "!$ #  

 c

! # 5 $ 7 ! # " 29 

 

49 

@

 7 

9  

` \ 9 

H  

7 4F7

 9 : 5##7#!!##5##777#:)*+,,,)E+-R/ #>!!7" 

 ">6 

9 849 %h  59`7` )*+,,,)-R,E) )*+,,,)-.)/, 0SW6N `H 

 

9  <A

  = 19 %

49 

?9 J1 9 789 1 

H% [% A!#5"">>

!#5""> >

1 [ % 8 89 8V 9 =] 9 7 9 2c9 <9 [fJ8 19G 9G 2!#$#! >$!5:77# !# 7 >7# ""  : 

8888 & )*+,,,)/,)EE A

)*+,,,)-..). 7 1

; 

4 

4 9

 '

; 8 3  ' 

7 4F7

; 9 : ;

; 

" # A  9  8  A 9  

 A   < = `

 9A

% 8 89 :5 9 !$ $' =!&)*+,,,)/,)/. #>>$## H  )*+,,,)-.B-B  7 

 

   J1

I   % 

 8

 & <=!#>" $$$>:!##5)*+,,,)-***) #7#$$$> G% A 74F7 9  !#> "5#"#! 77=5!" 89 H 

!#>75!!$## )*+,,,)E++*R )*+,,,)-RRBR ; G ; P9 AV9 %  9 

V 9 9G ?G 1 8  98 8 8 F9  = 2Z:]`9 %% A V I9 !###)*+,,,)-+*,. 7 # ! # > # 9   8 : 4j: ] 9

 9 8V1 %9 KLMNO0O H  !#& G F

 9

8P 

# 8

# 9>! F9 ;8 :7 9 ' 9A AA H '8AH 

$!!9 

  

 9 

% 9 & 5 " $ $ $ 7 $ 0AG  

2  

 9  

? 

 

 24VFF

[ d

< = ! > " 5 >  G 77>7)*+,,,)-E,)B 7 )*+,,,)-.-,) )*+,,,)-)-+* 74F7

P2= 9Q!9! #5#5 : 9 =! #%$%" > 5 >9!A9 ; 681  29 8?

$" #!># >77"A55 !$> A 8  !#> "5!5755 )*+,,,)-R./R A:9 : % 9 

 

9  9 8& l: 7 

 ;

G 

F9  

`

 9 = <4 ;

` 

 

 

'

1 8

8

F ;

$ !

 9  

$ 5 ? 

H 

 

 

 ]  8 : G 889 )*+,,,)--+*E )*+,,,)-+)BB P  8

 

 AA

:  

% 

= 2

 J

7 <= 3H 

F9  J[ ' 8 7 c ' 74F7 ;(; A 8 9A AA 8"9#A" # 9 $&5<=! & 1 ! #  5 " $ # # 5 $ 7

6 ? 9  8 

< 

 H 

%  

  ; G H 

1  8 G 8

8 > 76 1  A

7 A9 89 

!  ##

:9 $ " %<=!#>5"55>> )*+,,,)-.R-* )*+,,,)-/,)* 2 5## 7 1 ' )*+,,,)-BR)/ !5![7 8 C 7

H H 9 ;9  A:AA

DA @!#$> )*+,,,)-.-./ %7#& ;9gt 998 A

5 < =! &A 75

>5

> )*+,,,)-RE*) 49  3  

# > 7 $ 7 7 5 ! ! 9  9 J@ ]8 94 ! A )*+,,,)-+EE) 29 9 

A9 % <9= !H# !5 7$4F7

9: & ;(; ;889 & ' 74F7

9

 @   A

5!! 7 \$F#24

 < =9# ]5#>8:!8# <>7 I5$H77& 5>!5:!##7"7#>>:!#$7)*+,,,)-.-+* 5!#55# 9 9 : 9 $ # # $ $ : 9

H

8 "9 98 9 A9 

' 8AH K3SN0T63KS0O 9 I # & $5

9 

A

% 9 2

8 9 )*+,,,)-/E-+ "P >7: #5""""

29 

( @A ; H 

 

A

 A  % 9 

 D (   ? 9

H 

 9  G289 !#$"!5!7"#: #!!7)*+,,,)-+EE" 5> 77 2 ]`9 2Z F )*+,,,)-+R// 9 91]3 

 $

9! !'9 9A9

A

9JA %9 

P% jA ;9 743 ; ?)*+,,,)-B+BR AD 9 

9 

H 

 A:

%@ G & Z9 789 8 9 &F AD %9 9 :

9 8 A; !"l 0F  @H '

G A

G A

 

74F7: 9

A

9 

% 9 8

9 D 6 ! 8 & 19 ! >l

3  ? 

>! 2=!#5"#5>5"")*+,,,)-/R)B ' 74F7:1<; <=7 G !#>& AA 9: h 

9 Wxu 9 

'8 89 8 #>77#"> >$"#& )*+,,,)-./,. 3

8  <= ! # $ 5 # # # $ # " : ! # # 5 "  5 7 7 1I

 @

9 8G 89

V % 91 5 " &  & 5  7"555&77 !#>5!?7 $!77""!##5">&    

 9  

  G 

 )*+,,,)-+/*, #!! ? 

A 

 H > 79 !

9 

<= )*+,,,)-.,)B )*+,,,)--)R* 5>!!V>!!

 g 

 

F

 

 9 

 7 1 

! # $ >

 > 

 G   7 

c'  

74F7 G 9 65SK ( 

1G 9  

; 9 h12JF

48 

9  9 2= !#$ 7##": !#>& %   

! # # # 7 # # 5 $ >

 

  5 `$ UL50OKL 9  

 

  9   9 

%  %  9

 

 8 A  h 8 & )*+,,,)-RB*R $ ! l

7 A

! l

] A 

  9

? 

V

;   7>5#!>

 % 

$ !F$

$\ )*+,,,)-.R+) 1

#>!!# )*+,,,)E.,,R "A

AA& $9!

 A 'G  2= !#>5>$$"!:!#5#!!)*+,,,)--/)B > d 8 $\ A94 !#5#7)*+,,,)-++,4

$H 

   

A A  0 A9 =

!9 % 9& 

 !l

%9H

 7

9   G  

 H 

%   9 9 9V    ?; V%  H 

<  # > &   & 26uL2 <4=

!#$

7 !

5>>

9  7 

  :  9  

H   

1 <;: 74& F9  

 9  %    

H    >5" 74F7:19P  743 F4 F7 P8 ;9 <=!#>& 19:9 :H  8& <=!#>###7 : !#$)*+,,,)E+-,, >#$ C0 2 7 D? $)*+,,,)-,)B, 8 0 9 40; )*+,,,)-.R+R 1AH #?>"7!:!#$5)*+,,,)-R+.B !(9 !l

 7>>$7$ 29 9

8V8 & ? 

 A

P 9 

 A

 4 9 

7 9 1& <=?9 !#>!$$>:!#$#!)*+,,,)--RR $!"7 #">>!>!:!#!>!>!:)*+,,,)-+++* P 

 A $& ' 

9 

6 3P

\ :3

 :78 G ; 9A WSONXWSON

8 

A

 A 

5  9

%     

   8

< = ! # $ & ! 7 ! & 7 ! " ! 9<=6! 8 #!# #!!#:")*+,,,)-++.E $ !! 

 8

< 8 

: 3 

<  ;  ? 9 

I % 

A

! #l

H  )*+,,,)-,+/, # "

$?G 

29 ;  A 

%8 H8

8

 F

H8 C0  V %9 D H $& I \!&>5##:!#$$)*+,,,)-..)R 7$5" ' (8 

74F7

8 

:

 8 

 

 9   <= = ! # # 5 " ! # 6 9

   9

A 8 H 94A 1

?2 =$98 h"P>9!9 P 8  % )*+,,,)-.*RR '88

!&##>>:!#>)*+,,,)--++, $$$5 99 498 !# 5 #$)*+,,,)-+E)* """> 6AH9

8 <A =!#$#!&!5l # 

77 Pk A $H8AH 7(7

7!\9 Z9n$ ?

 \

  A 

 8 

  A 

 9  F     9 @  V  

  9  # # & $ 7 

! >>55"": !#$!!! ! %

 F9 1 49@98 

<8 F9 9 % %% 9& AA G9 F24 4

? 4?7Y 2Z

8

?

 9 A 4 0 ;9& ?)*+,,,)-*).E )*+,,,)/,)B, =!8

# 5 $

! # !F J8

AA 1  

 ?

9 

 

 @%  ?AA= ! & $"57!

8 

9A 99 [ 9 

I\

I 9 

 

F 

 & )*+,,,)-.+/E T3ONKL3p0xSNNL3 % >9 ]9!7:!#$)*+,,,)-++.R 77#"$ 9 ! 4#"97 9#@#77 >( '9 18 

8( 99

Y?Y[ & '% 8 G

 

P 8 9

 

  29 AH & 48 8 V 8 8

)*+,,,)-.)E/ AA 2Z]!#A $! > 9 $$:89 !# $ >%)*+,,,)-/**/ #$& $ '

9 A8

#$! #$$

  

9H  

8 f 9    )*+,,,)-)+B. \ 9 89 V 9 89

 %

8AV9 !

$ %<=

<4

$  7 !

 %  9 

 9: 

!#>!7#77!$ F 4AA)*+,,,)-.+//

J81 H  <=!#> "! 57# 7 G9 9 1  

8  

 

 

 

 

 8

 

%   ? @ % 8

2

= # "7"7" )*+,,,)-.-.E % %  9

 

 8  8  

$ \

? A  9  %$!! l

$ =!#   

$ H 

   )*+,,,)E+)+/ 18

 % D?

89 G 1G  8 G 9 A 9 V 9@2 8& H <=`9PG !#5#")*+,,,)-/)-7 &$"""&!!!5)*+,,,)-BE*3P 

289

;3#! !!! AD1@ 29? VP 99 V3 38

2  [9 5S^O ' 2  @

J 8

$ !

2 ! G  

9& 9

 A

% 9

H  

74F7

 9   3 A 9 8 

  9  ! # > $ 5 # # ! ! " 7 0

2F@

 

J8 $ ! > > ! > % 9 

 9  89 8A

 G 

 

G 

 H 8

 

 9

5 !

 9 

H

 77>$5 )*+,,,)-./.  

 9

 8 

8  9   8

 8 8 A  9H  

$\

4 

 

$!!l

 )*+,,,)-+-.B )*+,,,)-+,BE (9 !#$& P A<= !#>&"" &> $ !$! 0  

A ?G9

18P '

 9  # <=!#>7 "557554=5)*+,,,)-/B*) 18P 

7!9 

5A P9 P!

8 G :H $>9 $>> $ 5$ ! &# 57>: 06aKUS3L )*+,,,)-BE*R )*+,,,)-/+)+ 0  

! 

H 

#$ 7"5#& F9  : 4H

:  8 9 : 

 c    4 

7 > $ 7 $ : ! # $ " $ 5 $ $ > #D @

 

 9 D 18P @9 

19

1 

;

# 5 : ! # $ # ! $ > > > $

 A A

 9

9 )*+,,,)-+--* F 

! 74F7

;

:$ 4: 29! $&H5H    !#& H9 V >>& 98 %# TLN_SNKON )*+,,,)-+,E) 3 7 ! ! 3 h78  

; 8

 < =

# $ 5 " 5 # > > # : ! # " "  

1

8

G 

 A

V

]

9 

 <= 9 ! 7#! J8 89 <4 d <=%!8# h $# ` A 

 H P9  P99 \2 9 9 '8 89 )*+,,,)-/BE* ?3

 8 9  9

  

9 

  & )*+,,,)-BE*+ ! > 7    

    G  P 

 9 

 ;  $H ! #5A# !A!9A:77G$8!! #& ? 2 7 V< 

%9c 498& F9 

 A A  

 G 9 

 

  

? WSTK6T ' 

 9

 

3  A 38 ! #  5 # 5 # " )*+,,,)-./E. H  

   ! # # 5 " $  # )*+,,,)/,,). ; 

!'#>" 18$@% A

6(9 &5'

79 !$l

)*+,,,)-+,-B C ]A )*+,,,)-+RRR (

1 A

D > 9 9 A 9 

9@ G

A 8 A& 2Z

19]`9

AF 

1 #>7 9

NXWSON P

 8<= !#$ "$!!)*+,,,)--/*, 572 !!! 98 

%   : % 8 : 

  

 H 

 9  9 

!< 1# ##; #79 #=! 78 #7= $"4j !7$$>77]9 !5  3$WSO )*+,,,)-R,** 2Z

AG

' &   

49 8% F 77

% A  

9 

A

: 2 

<=

!#>& ?= 5 ! ! " ?7" 9 

  

%  9

 9 

 

  

 8  A  c 

G 

2=

!#>7! 75""# 0 

<  V$ \  

  F@

 )*+,,,)-R-.* 4

"!!$ 

G 98P)*+,,,)-+,-8' 

G

7

)*+,,,)/,)/- 74F7

 8 9

 

2 # " P 

  9   9H V H  

$!!l5H 9 AA

 8 A8 A<=!&#$# )*+,,,)-+*)!#>>>>"5>:!##5#5>575" 9<=!##5#!!!57)*+,,,)--/*B ST6KLM 4H 9 j9 

4 

; 8

6]>$8

; A A

H 

 I! 7 H )*+,,,)-RB., G9 1 

I 

 8 G

7 A 9

 

1 G  & ! # # 5 " 5 > " ! 

4 

 7 H  <

74F7

889: < ;` ;A ?  1G% 7 8

 

9

  

 )*+,,,)B.++B @ 7 9:9AA

<=!#>)*+,,,)-+*B/ " #$ 8

: 9 #

$""!

! 77& 1 

 9 

19 A

]J8 c

 H  

$!!l18@9 88

J8 88

: 

> # 5 # ! ! # 5 # 7 $ 

H   [!P8!7#"$>#$$" #>:!#$5 # "77": H A9 <=!#$"!5)*+,,,)--/*# 4 H 

% r

P 

8 G

 

9 

  8 

 8  8 8 

   > $ 9$8AA 9 7 )*+,,,)-RB. H  

 A 9

     

  H  

7 7 #  " : ! # $ 5 " ! $ Su2XML1SN_SN 4 H  

H   

7 4F7

 9 

 

%  9 )*+,,,)-,)RE 0

A  

 9 9

 9  )*+,,,)B.++/ ;

d 

57 

!#> "!>5 8

 9  F 9

9 

<= !#>#& 8 G 

$ & H 

$ !!l

 

 

 P  9 

? A 7:

h :F9

G@ I 92 % )*+,,,)-+)*9 2 A A 

]  8 : J  8 8 : 2 : aOKNL0b0LNS2 >>#># : !##7!>>"! 1)*+,,,)-.)/) 0 F 9:]% :

< :3:; !#>& AH $ >H A9 < !##5&"#& &555)*+,,,)--/*/ 9 7 ; @ 9

G  =  9 

 H 

 9  8 

; 

   V A 9 c ? 9 8  % I    9 G 99< A= ! #>G">$  `7957 '  !!H <=!#>>"7!#$ F9  ;; 9

<

2] '  92Z >>!>! !#5##> ")*+,,,)E,+*,  V

 9

@$6 9& 4

' FG 7] d8 A8$# ?

G = #> F>$9

19;1= @ 0 )*+,,,)--)*B ## 9 1 0iS2T6 jA8

]9

9 AV 8     A 9  

$ ! ! l 8

J 8 

0 9 A  

& 9 H  I

 

; 8 H )*+,,,)-+)B* 7G

9

 : 8 9 8 A 

@ 9  

 : 

&& ? 

9 891;F

\

5! = F

 ?

;% % 

;

1G 9 

 

 

<= ] 

; 9  & ( 9   & < = ! # # & !#> ### 5!! 77 7)*+,,,)-)B/* I> 9 !#>!8 4 H 

9 9 

 

 

9  8 : % 8 : ] 9

; : < : 2Z:

! 9 H 

H H

 AA7 

 ? 

  

< 

7 (8 8

7 $  ! 77!!":!#5"!$!)*+,,,)--+,!$ 5#77#&(989:`%9 77 " : !# $ 55> #$!5)*+,,,)-*-R.  8 !#"7" AH @

7!!)*+,,,)-.))* @ 9 1 5555>! 3Q

!

#> A

5A

7>"5!9 

9 P )*+,,,)-+)ER !%9 r (989n7 % ;A% G J8)*+,,,)-B*-)*+,,,)-.-.. _O_OTSW01 2

c

 8

 

  %   

  A &  <?

 ]8

] 1

G9? 

? P A 98  89 2=

7 >9 $"! ?A9& F9 4 AA = !

>

%# V9 >

9&& $

I9 

; A

2A

49G ( A j F !!l

!#%>

"$\ # )*+,,,)-RB-. ! H  V G 8 #>>"5": @ A

< # # 7 $ " 5 : ! F

4AA 

;49 :

1 9G < )*+,,,)-+BEE F !#5"5#!5>)*+,,,)-*+.+ IQ 0   H  @ 8 $9 49 = !#5"5)*+,,,)-+)E+ " !#>#7###5#5 )*+,,,)-.+** WSO NX WSO N \A

$!!#!l

 P 4 >9A e A>A! 9

e >99A e9$!!9 <9A& $ 1  =!#$ #"#$$# AA An ? 9 H A

# % 9H 

AA %9 H 74F7

8 9: #5$!! "" " )*+,,,)-RB/, e5 H 

P 9 

V

P  F 

 

8

?7

0F J8

 9  8

 9  >!9 : 

!!9 :  A A=!#$5 7"77"5 ' 8 8  9 7   J8

 "7"!

  H @ 

 8 =$

2

9P )*+,,,)-*++B 0 )*+,,,)-+BE* 

8 9=!##)*+,,,)-B)/R $$5"#! 9 !#$ 7"7 !:!#5)*+,,,)-+,-R $\  29 

A

A A

V!#>" 575#5

J8

! 

; A 9 

F 

 f J1

I   % 

? H  H    A <= ! # > & > # > # & 5 5 5 9 ;

I89

;

I

78 G

j 74F7

8 89 ?A

;9   9  H! #$5

"V$ 9 A9 >! &!#> #<

#)*+,,,)-))./ $I$ "!9# 0 < V   F$)*+,,,)-..+E 4 H 

19  % 

0

9  AA? <=?AA!#>#7)*+,,,)-+*,) #!"$7$ )*+,,,)-+BEB H9

9 <

$=!!!#l

 ! 7 7!A!9H

!@  ;

 G  

4  A

( A 

4 

 

V

7  

C 3 

 AD

$>

 A

@

%  J1

I   % 

( H G 

@ H 

 99 A A  $ 5 5SNMpMS3K1 M3LuO K <9 A ;

A9 A

9 #>9  :>A

:<= !# $75!#5& )*+,,,)-+R) 

'  

74F7

 <=38 P !#=>!9 $ 

#79 ##7@

7

7V

 979   A 5 : ! # $ 7 # 5 ! 5 ! # # 7 " 7 # > > 3 H 

 9 

A  

   9 

$ > l %   

 8 

< = 9 

! # # 5 " " $ ! $"

A

 V

 ff

 P )*+,,,)-EBBE 0 )*+,,,)-+B/R 

 

 >l

2

= ! & >#>& )*+,,,)-+*E*   9 H 

 

$!!l 4 A

A A V  

 9 @

  & A 9   4 H 

 9  

 9 

<= 4

d8 5>:!##5""!!" )*+,,,)-BBE.

jF9 7 9c ' 74F7 ;8& H A9<= !## 5")*+,,,)-+R). " # # <= !#>7 !# d#$

P #89 9!:!9 2#7 $5"#"7!5 < 498 !#> 75$>& <!#$"!$7#!: 9  AA!#>75#"> 9A>!)*+,,,)--,,B 9$!!9 ]%9 V  c

' # 9 : d ! 6#$ )*+,,,)-+E/* >

!>> 8 F9 ;%c ?A 9Ac 4 7 G 

1 8

 

'F 

 9 

7  &

F 8 & 8

G A

 

 6 89 A 

8 H  

 & H ?

A

A A ? V A9  A <7=!#$"$>>>$!!$

94H 

2 ? 9 H ! %#

#] 9$ 9 9=!#>#7>##$":77=#)*+,,,)--/BB $#$?? 4H H  )*+,,,)-+B,

 \

& < 9A 

 9

 ! & 7 ! & " ! 9 

 

 A f G  ; A A 

> # 7 # " 7 98: AA @

8 '8AH 9 !#$#!$777 )*+,,,)-/B)+ 9 %

%9 V )*+,,,)/,,., :

!#5"#57 J8 1;1 F9  

  

7 43

J    H    6 9 & $"!"> )*+,,,)-+-)R 8

 H& >$ 7!4F7: 1 9 !P##5 <"=>s8 9 >H !#$>#!!$# #:!#>5 >)*+,,,)-+B)/  4 V <9 A

<5!9 & C8 8 9 P 

AD F 9 ! 7 

< 9 5 " > ! <=!#> &$!!l

75&7 

5&7 

6A9P k)*+,,,)/,,.) $!!A8 l8 7 

9 

2   

; 8 89 : ;8

: > !9 A

 g#!9A A 

 

P  A

= ?

'

339 6

4

9 H8 )*+,,,)-/*)* 74F7

? 

] A A

 9 ! & #>>>7:!#$>)*+,,,)-/E)+ ###  9 

 9 H

  

 9 8 743

F4

' 8AH 

9 8 8

 9  #!77:!##5#5!!#>! )*+,,,)-+BB* !#>75!5!75 M 9

8 

 ?A

74F7: 4 V!e> ! e$ @ !! 9 <=; V ? F 6TKO )*+,,,)-+-E) 1<;

9 

% V < ?9 

 

4  A

  

?  9 9 9A H 74F7 

< 9A A9 AG 

! # =e5 ? 

7 

I9 V3

G 

 

% !#5"!#5 

F

F 

0 

JP 

#>!5"57 )*+,,,)-/RBB AA ' 9 89 1 I% 98 %  A 

 H 

 9 

 9

2 9 

 G 9 

  )*+,,,)-/-)- 8  

<  G 

J 8 5 5

2

 5  5 > 

  74F7

AA6!#$7)*+,,,)-+BB) !"8 ; 9 

!#>$! 7"!!

J8

1;1 3 

? 

 

  

7  : 743c A A

G A  

 & 49 9 

3 

99

989 : )*+,,,)-+--R ;8

: 9

  

 A: % 8

% 89

 9 GA 9AV

    H     

 

   7c

!!& 9; j' 

2 1<; ` 8

;A

;

I89

; 7 9 :F2? %c<=! #)*+,,,)-.-BR >$> ? )*+,,,)--EB* =!#$>#7>!5)*+,,,)-.**) > ;8 

9

>2 :#4AA <A

$< < = ! # $ # ! > " 7 7 " ! # 7 5 5 $ 

  

! # $ # ! ! # ( f Z :  9

 l

9 TS3a12 4 A

A<9 A=

>!9

 V 

$>!9 9@ = V9& )*+,,,)-+BRE A9 $!!9 8 =< ] 82Z F

9 ? 

? 

[9 A I9 )*+,,,)-+/R) : 1  TL3WLN_MSTSN0SW6N ? 2A' 

# !$:! # 

$5 #$ !79 77 F9  ; `8=!#$>#""":!)*+,,,)-.))/ &#5"! 49 

% % % : <G 5!9 

 A 2A )*+,,,)-.-.*

2

 

 H 

 

P % 

 

 8 \

 9 & AA G 9 =

F 24h 

<  

  

< !#5#57"#>: 18

 %  9 V 4  A

A A 

 

  

 A   & 

 9 A

" !!

9 

 9 A

  !#""$5>#" ?9 !#5"!## 6 )*+,,,)-+B.B 88 = '  74F7: 1<;

 9 ?  9 @

  

 

  G   =

<   A  

<   A 

!  "   $ )*+,,,)-+RE)  : 5"555: ?9 9 V 

`;F? 9 !!H )*+,,,)/,,/+ ; !#> >#!! ' 4)*+,,,)-./,E 9 $! 9 ; FAA ;9 9 F ' & !##5$$#$"#>$!!H 8? =#)*+,,,)-..-E >H  

7 TOoSKpW1W13 <= ; A h

!#>7

5 5A$ #@

" 9 G 3 !#H:

#5:7 #> 7 75$; " 2

9

A

)*+,,,)-+E**

  0 < !#>!$!#$$ )*+,,,)-+RE- 7 >H >!!H A !""l9 A

4 A

(  4 H 

  : ]  

]  

1 G  @ 

I 8 9 9 

V 9A9 9A A8c

AA

]]A A !# $F !! "9 "A5A:! #J8

$# 

$

7  GA A P9 9 %< 7 9

9

2

'@:  =!#$"!5H 

##9 :!P#$ >2: 7)*+,,,)-.+)B #>57 7 18

)*+,,,)-+E-. TLN_65SK SN 5 " 5 "  $ ! " # $ $H & #H

 

: 4J1: 9 G @9 A 

Z 

=

!#>7 57 $!"

: 2 9 

 A

A A 

 

 

 9 A

 9 H  A  )*+,,,)E-.*R < ! #  5 " 5 ! 7 $ :

 $ 5 5 7 ! #

7  ! #  5 " > " ! " ! 

F  

  A A 

3 

 9 

9 

 

 

 7@

 

 9 H  (9  <= !#$ & C I 

G D

 A

[ 

] 

H 

 9  )*+,,,)-+R,+ )*+,,,)-+RER 9 29 

> @6

9!#$5"

98%7>$ !9 9 9 9 \VP9   0 ? H 3 % 8 9: !7 :! &> # 7A)*+,,,)-+--/ 7

74F7

 9 : 

 A : 2

2 1 9  : 9 H !#$ ##7)*+,,,)-,B/* @: 4 8 (A ?AA9 8

 

  : 9

12JF

 )*+,,,)-**B- 5!!

 !#$"$>>5$:!##5")*+,,,)-+RR. $57!> ""##! 0  

H $!!l

 P %

9 A ? 9 ; G 78 G ;A !#>##>#!>>:2 !#>)*+,,,)-+./R iL35SW !##57 @ 

8

= 49 88

 

V7 GA

6 8

@ 3 P

  

1 % 9 

] 

 9

F   

   7 

A H  

 9 9 P7[ ;H 

 9 

 

A

 & 55: !#> 7" %G !#>57$ " 9AA  H9 H9

 < ;  8 F 

 

 

 9  4 

 9 

A 9 

 

8 )*+,,,)-*.BE 49 )*+,,,)-*-.. 1@ G $57V )*+,,,)E+RB, 4 '88 G 9 H ; :` H %

 2=!#$& !#"! !" ! H P9)*+,,,)-+.+R %! A

H<=!#$5" 7>#>!7 : # # 5 " " " $ 5 8AA < AA=!AV    1 8f f f  

A A

 

 9 @ > # 7  #

: ! # > # 5 # 7 ! 

' `

 )*+,,,)-+... ' 8 

3  

7 A 9 4 9  

F    &")*+,,,)-E+.* 5>> 9 !! 8 I9 33 1 <=; 38:1G !#$ 

`\ P 9 

 

A A

9 

1 % 

 9 : 

h 1 

A 

%9 P9 )*+,,,)-)E*, !9:% $ !A9 =!##5"7)*+,,,)E+++* ""!$ ?G !#> !$ >>7 A 1G \ F9  !#5#!>& "#$7":!#5"5"$5)*+,,,)-++).

 8

  

A

 A A 

 

9  V  9 % G

' #

# $ 5$ H  

 9

 8

 

 &  

 9 5 

7  

 ! # ! 7

:

  8 @

 8

 

  

  A A 

  f < 9 & 7 5 "

 9   

 

! #  5 # ! ! 7

3  

 

 G 

 H   9

 

 9  !# " 7#40;& ;j[77= 7& AA

 8 J8 1;1)*+,,,)--/,R 9 9   %)*+,,,)--E./ 9 1 H   '\

: 8

89 

9A9  

I89J8 9

)*+,,,)/,,B) !$$ "#7!< !$

@

@@ 5)*+,,,)-//++ %#? QQ>7 <= !#$5 >" ""7$: !#5" 7#5$ ??

<  G  

 

   

  9 & 

8

%  7A  

H @V9 A

 D J9 %  )*+,,,)-++B, 8   

9 

  A A   

 9  

' 41

 9  < = ! # 7 > $ ! $ <9 

 

7  

' 8  ? V ; A D 2 9  

9  V  

 2  C `

 A D

  A 

 A

 9 

 

  )*+,,,)/,,RB 

 

HA G9 G ?'  9 9:@9 :AA

98P V ? =#!5##"5"& @ ? 

7 

;8 

 F14

 9 8 A9  !# $5""$""" 5"$$ 2:!#> !$$$#H> 4$:!# <5)*+,,,)-RR,E 38 9 !! 9H #)*+,,,)-/)*B 5# 55" AA <= !#$ $7"55!"")*+,,,)/,,)+ )*+,,,)-/)B+ 3 ;  9 

1 8

  G 

3  V 9 H  ? 

'#  74F7V19P ? 

%#

7 58

 9H

V H9<= 7 4

H 

VA 4 H  9 ? 

9

!#>$  $"$>! 9 9@ A A @ %9 <  5 " " J A

! $ 5 # Q  A & Y 8 =

( 9 

Y  8 <

9 

9 =

!#$5 #

5775: )*+,,,)/,,. 3A ?  9 )*+,,,)-R,.. A9 <G G AA  8 !#>757$#": !##5#>""" _SuSO d8AG9 2 ! &5##"" 3 

 9  = J78 

< 4

] `9

9 )*+,,,)-R+// )*+,,,)-/ER/ )*+,,,)/,,B, ( 

8 89 h12JF

9

0F ;

G

 9 

 H 

9 V 9  ;% % 

 

 

 

 A

98& j9 ; 9  Q & =  

 % 

 9 8  4 H 

2 9  

2 9   8 

j 

F  9 & 4 H 

%  

  

 A 

 9  

 H   & H A

 8 89

9

?7 

G 

 9 9  8

<=  VP 9   9  4 9 

! #  5 # ! !# 9 

9 A

A9 8 9 9 @@@ 8 

3 

2AA

  V @      

H 

# & >

 8 9  

 

7 4F7

! # $ " ! ! 5 " $ 7 )*+,,,)/,*)B 9Q& 8A8%8 2=7)*+,,,)-+BE> $"! !#>5>" " ?H J !#$55#$)*+,,,)-/..* J8  <=; !##5"" )*+,,,)-,-)) )*+,,,)-RB+/ <

 

%8  :A

%9 H;8 = 74F7: F9 A8 <

;7 3 ! #]$"$ ]>>" 95# ? H 72 9 % %  !#>5$>55 9G@ )*+,,,)/,,RE % 

%9 A  ! 

8#>79!>!& G!9!5!!H >=##5 I9  H9@

>! AA 9 

$! !5> 9 88 9 ; 

9

GAA 9

`

 9 ;8 89 h12JF 9 H  % 

>! 8  

H 

 

A

 H 9 

 9 

 9

4]J

3H 8@ & ; 9 ! &5)*+,,,)-**B. !!!$> )*+,,,)/,*)R J8  G 9:!!2=!#>!$$""5! G <=7 A

9 J8 !#>##)*+,,,)-/+R) $$$#>!  P9  AA

)*+,,,)-.-)- A

)*+,,,)-+E,)*+,,,)/,*,/ 9

% 9 ' 

7 4F7:  

 9 :  H 

 9 

%   :  

  : G 9 1 8 A c 99 (

>&>9>A 88: AAA: : 

 9H

8

%

 %  9 

99

Cs

h12JF <= V %%'

<  98 P=!#8; 7 A $#A

$ #> %H@ 9  ( 

!

(8 

F !#>!!!#5#: =!##A5 " #$ > :=)*+,,,)/,,+* #"! " 9A8 498 !#$#!!7$" 9  

J 8 

! # > $ $ $ # # ! 7 > 5 5 )*+,,,)-BBB. ]?(301 ? 9VG

H )*+,,,)-.-R/ H 9 988 = A 29 775 &F FA: 9 3

:Z

 : 7 9Gc k ;[ H:889:" eA  %8)*+,,,)-/+RR

 : & Z 9H %  9<

@

#;>7A5)*+,,,)/,*/)

"A" !9!!& !#>75>!"!: !#$#! !!"!": (9

j A A

 9 9  1 9 8  7 

! : 

 9 

 A A !  & ! ! ! 5 $ #

 A

%  9

' ] ? !#>>>$>">"#I9F 2 =575$:!#>>$$"5$ 4d !#$"5$7" H 8  H $! A&$!  9: : 9 9 '

Z 974F7 #" )*+,,,)/,)ER

)*+,,,)-./+.

)*+,,,)-REBE

)*+,,,)/,*+R

)*+,,,)-..-)


0123 1"##$ ##$%&'()*)1+),-. / 1!

4567869   76

„€……€’€’}‰…‚…€ƒ……‘…Š}’~‰Ž ˆ~Œˆ…ƒ…}„……ƒ}†~‚‚Œ……}…‚‘… ©“}ªˆŒ‘}†~„~€ˆ…}Œ’€…}ˆŒ…}…ˆ…Œ ˆ~‘…€ˆ}„~‚…}†~‚‚Œ……}‰…ˆ ~…‡…}ŠŒ‰Œ‚…}…ˆ……}†~‚‚ŒŽ †……‚“}¡…}€€}„…†…ˆ}„€~…’‘… ƒ…Œ…}„…}†~‡…‘€ˆ}‘€‘}‡…‚ ƒ…Œ†Œ}†~‡…‘€ˆ‡…“}y€ˆ…}…‚… ……}‰…ˆ}„…}‘~’~Š…ˆ…}‚€…• ‘…~…}Š…ƒ†€}’~ƒŒ…}‰…ˆŽ‰…ˆ… ƒ~ƒ‰ŒˆŒŠ‘…}†~‚‰…ˆ…}…‚‘… ˆ~…Œ}›ˆ…‘Œˆœ}ƒ~‚‚Œ…‘…}‰…ˆ– §‰…ˆ}„€†~Œ‘…}ŒˆŒ‘}ƒ~‚Ž „€ƒ~ˆ…‰€’ƒ~}~Š}‚€…}„… †……‚}’~†~ˆ€}Š€†~ˆ~’€–}†~‡…‘€ˆ …ƒŒ}Œ‚…}’~‰…€‘‡…}›Š…ˆ€ŽŠ…ˆ€œ}„…Ž ‰…ˆ€}…ˆ…Œ}ƒ~ƒ†~‰…€‘€}‘~†……Š… „€‘~Œ…‘…}ƒ~…Œ€}Œ€“}¢…ƒŒ …ˆŒ‚–}„€…‰~ˆ~’}ƒ~€ˆŒ’–}„…}…€Ž …ƒ}ƒ~‚‚Œ…‘…‡…“}y…~…}‰…ˆ †~‡…‘€ˆ“}ž~‚‚Œ……}‰…ˆ}‰€’… „~‚…}†~‚…‹…’…}„…}†~‚…Ž …€}’~‰…€‘‡…}’~…Œ}Œˆ€}‘Ž †…„…}„…’…‡…}…„……Š}›‰…Š…}‘€ƒ€…œ „€‰~€‘…}„……ƒ}…‚‘…}†~„~‘ ˆŒ…}„’€’}’~˜……}ˆ~†…ˆ}Š…}€€}„…†…ˆ ’Œˆ…’€}‘~}„‘ˆ~}„…}…†ˆ~‘~}ŒˆŒ‘ ‡…‚}ƒ~ƒ†Œ‡…€}~™~‘}‡…‚}ˆ€„…‘ …ˆ…Œ}†……‚–}Š…}€€}ˆ~‚…ˆŒ‚}†…„… ƒ~‚Š€„…€}~™~‘}’…ƒ†€‚}‰…ˆ“ „€€‚€‘…}€‘…}„€‚Œ…‘…}’~˜…… „€‘Œ…‚€}‰…Š‘…}„€˜~‚…Š“ ~€’}†~‡…‘€ˆ–}‘~†……Š…}„… Ÿ~ƒ€‘€…}Œ‚…}ŒˆŒ‘}…‚}ˆŒ… «“}yŠŒ’Œ’}ŒˆŒ‘}†~„~€ˆ… ˆ€„…‘}ˆ~†…ˆ}ˆ…†…}†~‚…‹…’… ~’†}€„€¶€„Œ}ˆ~Š…„…†}‰…ˆ}‡…‚ ‡…‚}’Œ„…Š}ƒ~‚……ƒ€}†~ŒŒ… ‚…‚…}‚€…–}’~‰…€‘‡…}ˆ€„…‘}ƒ~‚Ž „‘ˆ~}„…}…†ˆ~‘~}‡…‚}‰~‹~Ž „€‚Œ…‘…}ŒˆŒ‘}†~‡…‘€ˆ‡…“}§‰…ˆ ™Œ‚’€}‚€…}…ˆ…Œ}‰…Š‘…}†…„…}Ž ‚Œ…‘…}‰…ˆŽ‰…ˆ}‡…‚}„€Œ…}‰~‰…’ …‚“}¢…ƒŒ}†~‚‚Œ……}‰…ˆ „€}’…ƒ†€‚}ƒ~ƒ†Œ‡…€}~™~‘}ˆ~…†€ ¯t°t ±6°677sw9² qr³´q² 4rx …‚Ž…‚}‡…‚}’Œ„…Š}ƒ~„~€ˆ…}‚…Ž ˆ…†…}‘’Œˆ…’€}„~‚…}„‘ˆ~ ’~˜……}ˆ~†…ˆ}„…}ˆ~…ˆŒ}Œ’ˆŒ …ˆ…Œ}›~™~‘}‡…‚}„€€‚€‘…œ}„……ƒ ‰~ƒ…™……ˆ}ƒ~€„Œ‚€}‘~Œ’…‘… ‚…}‚€…}’~‘…€†Œ}‰…€‘}…‘Œˆ}ƒ…ŒŽ …ˆ…Œ}…†ˆ~‘~“ †~‚‰…ˆ…–}Œ‚…}ƒ~ƒ†Œ‡…€}~™~‘ †Œ}‘€‘}Œ’ˆŒ}’…‚…ˆ}ƒ~ƒ‰ŒŽ Ÿ~ƒ€‘€…}Œ…’…}„…}‰~‰~…†… ‚€…}‘€ˆ…}…‘€‰…ˆ}‘ƒ†€‘…’€}†~Ž µ…‘Œˆ…’}µ…ƒ…’€ ’…ƒ†€‚}…ˆ…Œ}›~™~‘}‡…‚}ˆ€„…‘ ª€¶~’€ˆ…’}¤…„…Š}—…„… ˆŒŠ‘…}‰…ˆ“ ˆ€†’}‡…‚}’~‰…€‘‡…}‘€ˆ…}†~Š…ˆ€‘… ‡…‘€ˆ}ƒ€’…‡…}†…„…}Š€†~ˆ~’€}„… „€€‚€‘…œ“ Ÿ€}‰…‹…Š}€€}‰~‰~…†…}ˆ€†’}‡…‚ ŒˆŒ‘}ƒ~…‚…}‘~’~Š…ˆ…}‚€… „€…‰~ˆ~’}ƒ~€ˆŒ’“}¬­® {€„…‘}…„…}‰…ˆ}ˆ…†…}~™~‘ ‘~}}„…}„‘ˆ~}’…‚…ˆ}„€‰ŒˆŒŠ‘…“ „…†…ˆ}„€‚Œ…‘…}ŒˆŒ‘}ƒ~‚Œ…‚€ ’…ƒ†€‚–}…ƒŒ}’~‰~…‡…}~™~‘ ”~‰~…†…}~€’}‰…ˆ}Œ’ˆŒ …ˆ…Œ}ƒ~˜~‚…Š}‘~Œ’…‘…}‚€… ’…ƒ†€‚}„…†…ˆ}„€‘Œ…‚€}…ˆ…Œ ’…‚…ˆ}„€†~Œ‘…}ŒˆŒ‘}ƒ~€„Œ‚€ …‘€‰…ˆ}†~‚‚Œ……}‰…ˆ}š „€Š€„…€}„~‚…}†~‚‚Œ……}‰…ˆ ‚€…}…‘€‰…ˆ}’Œ…ˆŒ}†~‡…‘€ˆ“}—€’…Ž £“}¤Œ…‘…}‰…ˆ}’~’Œ…€}‘~‰ŒŽ ’~˜……}ˆ~†…ˆ“}ž~‚‚Œ……}‰…ˆ ‡…}‰~‰~…†…}~€’}†~‡…‘€ˆ}’~†~ˆ€ ˆŒŠ…“} ~‰…€‘‡…}ˆ€„…‘}ƒ~‚‚ŒŽ ’~˜……}ˆ~†…ˆ}ˆ~‘…€ˆ}€„€‘…’€}…ˆ…Œ Š€†~ˆ~’€–}„€…‰~ˆ~’}ƒ~€ˆŒ’}…ˆ…Œ …‘…}‰…ˆŽ‰…ˆ…}‡…‚}„€Œ…}‰~‰…’ Œ…}†~‚‰…ˆ…–}„’€’}‡…‚ ‘~˜€‚}ƒ…€’–}„…}‰~‰~…†… ’~˜……}‰~~‰€Š…}ƒ€’…‡…}‰…ˆŽ çèéêëìíêç ˆŒ €‰~€‘…}„…}‘„€’€}†…’€~}‡…‚ †~‡…‘€ˆ}…Œˆ€ƒŒ}’~†~ˆ€}†~‡…‘€ˆ ‰…ˆ}……‚~’€‘}…ˆ…Œ}†~‚Œ…‚}…’… yz{|}~€‚}ƒ~„~‚…}†~‡…ˆ…… ƒ~„~‚…}‰…Š‹…}‰…ˆŽ‰…ˆ}ˆ~Ž „ƒ~ „€Š……†‘…}„…†…ˆ Œ†Œ’–}’€„ƒ}~™ˆ€‘}…ˆ…Œ}€’ˆ€…Š ’…‘€ˆ–}‰…ˆŽ‰…ˆ}~Œƒ…ˆ€‘}„€}†…’…… ‰…Š‹…}†~‚‚Œ……}‰…ˆŽ‰…ˆ… ˆ~ˆŒ}„€†~Œ‘…}Œ’ˆŒ}ŒˆŒ‘ ƒ~‚‚‚ŒŒ……‚‘€…}…ˆ…‡Œ…}}ƒ~ ~‘ ŒƒŒƒ‡…š}›‚€…}‰˜œ–}Œ’ˆŒ „…}…€Ž…€“}€‘…}ƒ~ƒ…‚}†~Œ ˆ~Œˆ…ƒ…}„……ƒ}…‚‘…}†……‚ ƒ~€„Œ‚€}‚€…}‘€ˆ…“}”~‰…‚…€ ’…ƒ†€‚}‰~‰…Š…‡…}‚‡Š…€„‚…}„€}€~ˆ€™ƒŽ ƒ~Œ‘…}†~‚‰…ˆ…}’~˜…… ƒ~‚‚Œ…‘…}‰…ˆ}ˆ~’~‰Œˆ}’~‰…€‘Ž „…†…ˆ}ƒ~Œ’…‘}‚…}ˆŒ‰ŒŠ}ˆ~Œˆ…Ž †~ˆ…‡……}„…}†~‡…ˆ……}‡…‚ ‰Œ‘…“}ž~‚~……}~™~‘}’…ƒ†€‚ ƒ~ €„Œ‚€}‘~ŒŽ ‡…}„€‰…ˆ…’€}†~ƒ…‘…€…‡…–}…†…‰€… ƒ…}‚€…“}”~…‘…Š}„~ƒ€‘€…•}y…Ž ‰~¶…€…’€}’~€‚}‘€ˆ…}„~‚…}„……ƒ ‰…ˆ}ˆ~‘…€ˆ}‘~…ƒ……‡…}ˆ~Š…„…† €’…ˆ‘~…’}€™~}‰Œ€Š}ˆŒ…‘}Œƒ~ ’€Š}‰~…Œˆ}’~‚~…}ŠŒŽ …Œ}„~ƒ€‘€…}‡…‚}ˆ~…„€–}ƒ…‘…}‰…Ž †~ƒ‰€˜………}„€}ƒ…’‡……‘…ˆ–}‰~€ˆ… ‚…}ˆ~Œˆ…ƒ…}‚€…}ƒ~ƒ~Œ‘… ~€’}†~‡…‘€ˆ}ˆˆ~}ˆ’~~Š‰…Œ„ˆ…}†…}†‚…€‰€……“ ’‰…Œ‘€‚ˆ€}}ƒ… ˆ…Œ}…†ˆ~‘~}ŒˆŒ‘ ‚…€ƒ……‘…Š}†~‚‚Œ……}‰…ˆ}‡…‚ „€}ƒ~„€…}…ˆ…Œ}€™ƒ…’€}~‹…ˆ †~‚…‹…’…}„…}‘’Œˆ…’€}„~‚… ˆ€„…‘}„€‰…ˆ€}’~˜……}ˆ~†…ˆ–}˜~†…ˆ}„… ‘’Œ„ˆ…‘’ˆ~€“}}…—Œ ˆ~†…ˆ}…‚…}‚€…}‘€ˆ…}ˆ~ˆ…†}’~Š…ˆ• €ˆ~~ˆ}‡…‚}‘€ˆ…}‰…˜…“}—…‘… …Š€‡…“}Ÿ……ƒ}Š…}€€}†~…}…†ˆ~Ž ˆ~…ˆŒ}Œ’ˆŒ}„…†…ˆ}ƒ~‡~‰…‰‘… †~‡…‘€ˆ}…ˆ…Œ}‚…‚‚‚‘Œ€…}}ˆ~…€„}…‡…†…‚ˆ y€ˆ…}ƒŒ‚‘€}Œ‚…}†~…Š †~ˆ…‡……}’~…Œˆ‡…}‡…‚}„…†…ˆ ‘ƒ†€‘…’€}‰~Œ†…}‘~Œ’…‘…}‚€… ‰~ŠŒ‰Œ‚…}„~‚…}†Œ’€‚–}‡~€ …ˆ…Œ}‚…‚…}‚€…“ …ˆ…Œ}‘~ŒŠ…}…€}‡…‚}„€…’…‘…“ ž~ƒ‰~€…}‰…ˆ}…ˆ€Š€†~ˆ~’€ ¥“}…‚…}ƒ~‚‘’Œƒ’€}‰…ˆ ƒ€’…‡…–}„€‚Œ…‘…}ˆ€„…‘}Š…‡… ‡…‚}ˆ€„…‘}~…’}‘~ƒ…’…‡…“ [HKVYOR\]TORX^43769_2`1a?7389b;769c7de7f9g7d7k ^_bclglmh7i456739h7a?7389jcg Œ„…ˆ…ŒŠ‘–}}ƒ~…ƒŒ‚~}†~„…‚€‘‰……ˆ…}ˆ~}’‘~…˜……… ”„€€}…ˆ’~…ƒ†‡……}ˆ}‡‰……ˆ‚Ž}‰ˆ€…„ˆ…}‘ˆ~}’~~’‰ƒ€Œˆ}}ˆ„…€Œ†…… 01234567389:4;42<89=@ABCDACE@BF>?7859=GHIJKLKMNKOIIPQILRSTUVHWTRXRGHIJKLKPYJLPKQPHZ ˆ~…ˆŒ}„…†…ˆ}ƒ~€„Œ‚€}‚€… †~‚…‹…’…}‰…„…}‘~’~Š…ˆ…}‡…‚ …‘€‰…ˆ}Š€†~ˆ~’€“}Ÿ~ƒ€‘€…}Œ‚… ‰~‹~…‚“ ‰…ˆŽ‰…ˆ}ŒˆŒ‘}„€…‰~ˆ~’}ƒ~€ˆŒ’ ¦“} ~‰…€‘‡…}Š…ˆ€ŽŠ…ˆ€}ƒ~‚Ž …ˆ…Œ}‘~˜€‚}ƒ…€’}„…†…ˆ}ƒ~ŒŽ ‚Œ…‘…}›…ƒŒœ}‡…‚}‰~~„…}„€ Œ‘…}‘…„…}‚Œ…}„……Š}„… †…’……–}‘…~…}…„…}‰~‰~…†…}‡…‚ ƒ~˜~‚…Š}‘ƒ†€‘…’€}†~‡…‘€ˆ „€ˆ…ƒ‰…Š‘…}”y§}…ˆ…Œ}›”…Š… †…„…}‚€…“}ž~‚‰…ˆ…}†~‡…‘€ˆ y€ƒ€…}§‰…ˆœ}–}~€’}…ƒŒ}’~†~ˆ€}€€ …Œˆ€ƒŒ}’~†~ˆ€}Œ†Œ’}„…}’€Ž €‘…}„€‚Œ…‘…}’~˜……}‰~~‰€Š… ~™ˆ€‘}…ˆ…Œ}›‚€…}‰˜œ}„…Ž ˆ…†…}‘’Œˆ…’€}…Š€‡…}„…†…ˆ ˆ€„…‘}’~ƒŒ…}~™~‘}’…ƒ†€‚}€ˆŒ}‰~‰…Š…‡…“}”…Š‘… „†…ˆ}ƒ} ·¸¹º»¼» ƒ ~ Œ’…‘‘…}‚€…}„…}‚… ™……ˆ‘…}~™~‘}’…ƒ†€‚‡… ’~Š€‚‚‚…Œ}‘…~‚Œ€}’‘…~‘†………}Š~…‰€}†Š~}…‡…‘Œ€ˆˆ ƒ~ ¸½¾¿ÀÁÂÃÄÅ¿ÆÅÇÅ¿ÀÁÈÉÊËÈÆÄÀÆÌ¿ËÍÅÿÅÀÌÎËÏÌÐÌÈ …Œ„…ˆŒ}‘‰}…‘ˆ~Ž‚‰Œ…ˆ…}‡……}‚‡}…„€ƒ…  … €   ‚‘’Œƒ’€ ‚ }  … €  – } ƒ€ ’ …   ‡ … } æ{ —} ‡ …  ‚ ÏÅÈ¿ÆÌÀÑÅÆÃÅÃÌÈÒ¿ÓÐÅ¿ÁÔÁÊ¿ÆÅÀÐÌÈÉ¿ÏÅÂÌ¿ËÍÅÃÕ †Œ‡…}~™~‘}’…ƒ†€‚}ƒ~‚…ˆŒ‘}„…†…ˆ}„€ƒ…Ž ˆ~Š…„…†}‚€…}Œ‚…}„…†…ˆ}„€˜~‚…Š“ …ƒŒ‡}……“ˆ}…Œ€‘}…Š}~€‰‚…€–}}ƒ~ † … ’ €‘…}‘ƒŽ ËÍÅÿÃÁÂÆÁÍÄÃÖ¿ÓÐÅ¿ÍËÎÁ׿ÏÌÊËÈÆÄÀÆÌ¿ÏÅÎÅÀ ™……ˆ‘…}ŒˆŒ‘}ƒ~ƒ‰…ˆŒ}ˆ€„Œ“}ªˆŒ‘}…ƒ„€†€– ”…‚…€ƒ……‘…Š}ŒˆŒ‘}†~‚Ž †’€’€}‘…„Œ‚…‡…}…ˆƒ… –}…‰~ ØÅÊÃÄ¿ÇÅÈÉ¿ÎÅÀÅÖ ‚Œ……}‰…ˆŽ‰…ˆ}‡…‚}…€}ˆ~Š…„…† „…}‘~ƒ…’…‡…}~’ƒ€–}ˆ~„…†…ˆ }  ‚ ‚  € ‡ ~  ‚ – }  ~ ƒ… ’ – } ˆ … † € … „ … } ~ ™ ~ ‘ } ’ … ƒ† €  ‚ } ’ ~ ƒ… ˜ … ƒ ÙÚÛÜÝÞßàáâãáäâ㠀ˆŒ}ˆ€„…‘}’~ƒŒ…}ƒ~‚……ƒ€“}ªˆŒ‘}’€ƒ¶…’ˆ…ˆ€}~™~‘ ‘~’~Š…ˆ…}‚€…•} ~†~ˆ€}‡…‚ ƒ}~‚€’ˆ…’€}~’ƒ€}„…}ˆ~˜…Ž ~Œƒ‡…– ˆŒƒ}‹…‘ˆŒ}‘…„…Œ…’…‡…“ €‚‡…}†…„…}ˆˆ“}{…†€}€ˆŒ}’~ƒŒ…}ƒ…’€Š}‰€’… ’‰Œ…„ˆ…}Š„}€†„~€†…Œ†‘……‘}…Œˆ}Œ’‘~}‰ƒ~ ‚‰…ˆ€ ¨“} ~˜……}ŒƒŒƒ–}’~‰…€‘‡… ”|ž|y}呍–}‘…ƒ€}}‰~‰~…†…}‘…€}ƒ~„…†…ˆ ’„…€ˆƒ†   ~ …  ’ € “ } å~ ‘ } ’ … ƒ† €  ‚ } ƒ~ ƒ…  ‚ } † ~  Œ } „ € ‹Ž †~ˆ…‡……}„…€}”…†…‘–}’~‰…‚€…}‰~’…}ƒ~…Ž …’†…„…€–}ˆ~ˆ…†€}ˆ€„…‘}†~Œ}ƒ~…„€}†……€„}…ˆ…Œ …ˆ…Œ}ƒ~‚Œ…‚€}‘~†……Š…}†~‡…Ž †~‚‚Œ……}‰…ˆŽ‰…ˆ…}ˆ~Œˆ…ƒ… ‡…‘…}ˆ~ˆ…‚}~™~‘}’…ƒ†€‚}‰…ˆ“} ~‘…€}…‚€– ‘~ˆ…‘Œˆ…–}‘…~…}€‘…}ˆ€„…‘}ƒ~‚‚Œ…‘…}‰…ˆ‡… ‘€ˆ“} ~†……‚}‰…ˆ}„€‚Œ…‘… ~€’}‰…ˆ}‡…‚}„…†…ˆ}„€Œ…}‰~‰…’ }‘~‰ŒˆŒŠ… ˆ~ˆ…†}ƒ~ƒ†~Š…ˆ€‘…}‹…‘ˆŒ ’~†~ˆ€}‡…‚}„€ˆŒ€’‘…}„……ƒ}{€‰Œ}ƒ€‚‚Œ}…Œ }†~‡…‘€ˆ‡…}‰€’…}ƒ~…„€}~‰€Š}‰~…ˆ}„… ’ˆ~~˜ˆ…Œ…‡}…ˆ}~ˆ†€„……ˆ‘}}’‰~~’Œ„……€ƒ† …‘}‰ŒŒ‘ ‘…„…Œ…’…‡…“}…‚…}ƒ~‚‘Ž ƒ…Œ†Œ}Š…€}€€}ƒ~‚~…€}~™~‘}‰…ˆ}‘~}‚€…– ‰Œ€’’ˆ…}Œƒ~ €ƒ‰Œ‘…}‘ƒ†€‘…’€}…€‡…“}y~˜Œ…€}€‘… ˆ~Š…„…†}‚€…}‘€ˆ…“}—~ƒ… ‚}…„… ’Œƒ’€}‰…ˆŽ‰…ˆ}‡…‚}ˆ~…Š}~‹…ˆ ‰…‡…‘}…‚}’~…Œ}ƒ~‚‘Œ…ˆ€‘…}~™~‘}’…ƒ†€‚ …„…}~™~‘}’…ƒ†€‚}‡…‚}ˆ~…Œ}‰~…ˆ}„…}ƒ~‚Ž ‰…ˆ“}¡…Œ’}‘…ƒ€}’…ƒ†…€‘…}‰…Š‹…}Š…ƒ†€}ˆ€„…‘ ‚…‚‚Œ–}’~‚~…}’……}’…ƒ†…€‘…}‘~†…„…}„‘ˆ~ ‰~‰~…†…}~€’}‰…ˆ}‡…‚}ƒ~ƒŽ ‹…‘ˆŒ}‘…„…Œ…’…‡…}‘…~…}Š…}€€ †Œ‡…€}~™~‘}’…ƒ†€‚}†…„…}‚€… ‰~‰…Š…‡…}ŒˆŒ‘}ˆŒ‰ŒŠ“ …„…}‰…ˆ}‡…‚}ˆ€„…‘}…„…}~™~‘}’…ƒ†€‚‡…“}{…†€ …‚…}ƒ~ƒ‰~€‘…}…ˆ~…ˆ€™}‰…ˆ‡…“}¬­®

nop8 u6 q67

5r 7s

45 tu r 7 q5v6wx6x7

îïðïñòóñôõö÷øó îïðïñòóñôõö÷øó îïðïñòóñôõö÷øó îïðïñòóñôõö÷øó îïðïñòóñôõö÷øó îïðïñòóñôõö÷øó îïðïñòóñôõö÷øó îïðïñòóñôõö÷øó óùúûõöüóñòóñ õóLMNö÷ îóüñù÷S úó÷õöNWñòûMóîöM LöñøóYWN NöõñWõ üúüú üúüú ýþ ÿ01 þ 034þ 5675809 0405 ýþ 

 6 7 8 9 0 5 3 1   1 8 * 7 1 þ *  7 1 + 0 &

' * 09 7* 4

1 þ * 

 + 09 0* ýþ ÿ 0 1 þ  6 7 5 + 0 ' þ

 6 0 7

 6 1 þ 0 ( 5 þ

0 /7 4 

 ' 0 5  R 1 6 

7 5 0 8 0 3 7 * þ 8 5 3þ 

'05 1 5( þ 

 6*þ *þ 91 

þ  

þ  4 04?O06 2 ')0* 4'þ *5 9þ4+5194&097 4 &

' * 8 1  0 6 *

7 1 5

 

 * 9 5 @ = = ?4

 05þ

0 

  05

1 61 671

  80+ þ 1 4 &þ * 0 9 058* 58 3

58 7 /09 058 ÿ 0461 * 01 þ 4 . 1

 65 .6 / 6589 405 ) 0* 4 40 05( 

1 5* 6

  ÿ 9 

þ 5 8 33 þ *

1  6 7 5 8 0 9 0 40 5 

 0* þ 1 361 045þ 080 402 4 6753 A+ 451 ,5* A+ 

þ 5 8 8 þ ,  Q  4þ * þ       A9 P7O0O: D4þ50 *71þ*4096!"""#!# ! /37 5*/8þÿ*'079 97*05þ9 4100þþ54' þ58O 40 '5 5)94)6þ48þ ÿ7()11779 05ÿ 7 * þ 074027

' 4þ 54./C 689 45

305 3þ 

040 05 01*01þ0&(I97!"""#$11$ 7 I594871450*:01þ58þ5*01þ ý7405805 !"""#$%"%  4  7 7  7 * 9

þ 01 0

 49 0401 05 3 1 4 & 08þ 8 71 * 509 þ 0 !"""#!># &

'   1 8 . 0 9 7 * 

 6 1 3  9 * 7 ' 0 &

'  1 

þ 9 * 0 5 . /? * þ 0 4 þ * 7' & 'ÿ6 5805 1601 ()9 þ47 56 ý '05'0þ1* 9þ*'306*!"""#%%>" *þ50 & '1 590531ÿ74027 '++1 054./?654 140461+38 01- 179þ1þ77(!"""##<$< ( !"""#!#1 594.1 4547I !"""#%>" 47501þ++1 3139465.6/5D4

7*9*81+þ5ÿ,-1(484þ50 4024 '3þ 040056894 7514þ '5þ 0 4 051þ+ 0- 146 þ96740 5/ þ45.þX17 ýþ 05 'þ904?ÿ 5*78'1 73þ5þ* þ04=0 5186*705 0' 74ýþ 

' 05 01 0 053 01 0 0

þ 1þ*(!"""#$1<> 87 4A+0 09+ 4./.!"""#!#$ 7 85 5þ0 5'71 ./.(0&.5301þ!"""#$%!1  '65046þ905451þ80+þ,5*3 8 4 *5þ94+60D  C/O 6 0 7

 0* þ 1 

 ÿ ÿ þ 05 '79 4 3þ I8 03 +0 9 9

70 80+ þ,058 9 8 * 8 . 0 1 þ 5 0 . 0 9 5 3;0 * ' þ 5 .

 1 7  !"""#!>#1 ýþ 

' 05 * 7871 0 401 7

þ 58 &

'  9 1 

þ O 7 5

0 9 9 46

1 4 07 58+0 1D05* þ 61 B71* 0* þ4þþ5 þþ58809 &þ00340 671+005 90- 030 /0879 0584 *01 0

++ 1 5þ 0

7105 +0 G3þ /*4 13/90'3.1þ6*þ&7156&89*/74 '05034))þÿ7 05þ 0 95909þ10584P8089þ.94 ýþ '05010 0 þ0 90531 67905880510501þ558+0 5310610* 00 !"""#$"!" 505 * 63 4

1 9 7þ ' 3þ 

040 402- '47580*0þ4þÿ1*) 5 ý6 185 9 7-803-803' A0+þ(þ5*75 þ)47501þ- ýþ '05675+0'þ 05þ 04 3þ*73þ005467530) 01671 0403þ 0- 371*73þ03þ 10þ5þ583þI804 45ýþ 45A+-+ ,/5,031 4 ))þÿ772ÿ77-93þ5 7157( 45964 þ1þ010 5; *09/7 71 !"""#$ 79A 7 O40 746 007 9.þ 53'01+7P8 7 500890þ9 40054 65 *71þ*'&6&þ9!"""#%$%# ý94;90þ47=*891+!"""#$#! 8!"""#!# ýþ 0588 58O04 81þ04C( ? 0=05317!"""#!$>< !"""#!#!" 94 !"""#$%"! 4'907 !"""#$%$1 &0 7 1 * ' 6 0 7 1 5 0 40 = 0 þ  4 0 2  ýþ 

' 05 01 0 05 9 0531 4 ýÿ 1 4 1 

5 8 8 0 9 0 5

þ 5  0 5 3 7 5 8 A + 6  &

'91 5 ;

ÿ 6 8( : 07 5&

'  1 5 9 * 5 . /? A 6  0 5 8 4 5 &

005 4 9

188( : 42 üúüú 4þ 50

 '58þ * 7871 0 7 +

( 9 5  8 4 5  ( ' 1  8  5 * 5  ( ' 1 &* 5 þ 9 þ 3 . 1 þ 6* þ &1 6809 0405 ýþ 

/7 4 

 ' 0 5 

 0 5 8 6 9 0 * 7 0

7 1

'?30889454!"""#$<"$ &71 5 *  ' 3 1 0 5 4 Cý = 0 5 ÿ 0 1 5 9 4 . 1  0 1 * 0 5 98* '

'058 18+4(.4* ; 853

þ47&6 5ÿ.1þ39 1 ( /8 

5 6 

7 * 5*+ (9577!"""#!% 1 3+ 47=& *8971+0 '10+5

0.8A 10 00 5( þ 8 *3'D9 650*89- I477(!"""#> 1> 4 7 '*81 58658*14 61þ01658- 4A0+þ47501þ !"""%" " ýþ 5A+-+ ;8þ590þ; 077- '053094(5964 8þ1þ010!"""#!#< 4- ýþ 405 !"""#!<1! &

 !"""#$#!1 

 ' 0 5 ) 1 7 7 9 0 5 ÿ 7 4 0 1 7

þ 5 8 

 ý

' 5 8 *

 / 0 8 0 5 8 9 1 +  7 5 7 6 0 5 8 4 9 4 5  ( ? 1 ) 0 & 0 1 7 1 * ' 6 D 8 I 5 0 A135594C1þ6.4'01+!"""1!$<! I80 9'**A01475 4;0*A++ (&9=1 = 010 0 þ *813071 îLNõM &08034þ5 05þ 0402 '*þ5897 7584A+,5*4ý0Bþ3 9

0 5 8+ 0 8 0+ þ V'01 þ 05 ' V ý 7 þ ýþ 

' 05

+ 058 * 09 5 0* *140 ( 4 = 0 40 1 0 5  7 4 0 40 4 0 1

 6 7 65054 75850990640 547 580

0*0þ4+75 þ*7*09- ?ÿ03þ0) ÿ6 750804þ5./8 I75(54?*1040.1 /þ54./8 &0 53010++1*605*þ0402 0' '5 ' 

580 '79 671 55 67584 

 !"""#!" % &

 !"""#!%!! 4 þ4'0*1þ54!"""#!$>" ý '5906* 71&1675809040 48þ 1 þ 01 6 7 5 8 7  1 0 5 4 þ 5  3 þ ? *

1 0 9 þ

ý 9 9 5 ( 03 4 :5

 

' &þ * 0 5 0'þ

 &þ 0 0 &* 1 ,4 5,

5+ ,47* * 5 0 09  4 !"""#$% < 84 O  I8 &1 48 &

' .81 .9 *    (      

0 3 0 4 7 * * þ9 3?10.C.ý 03þ ?104ÿ* 6

þ9 58 4A+8+ *4þÿ / 1*/þ5./?/027 '.6/D( 91 46=41 5 37 =R &70

7 . þ5 D0 17 C.ý 1-7-77ý77*(7=89 *71þ*7 5*4* 8 580A9þ05+3þ4ý) !"""#!#% 7 ýÿ 1 ?34þ 5 @59 þ 57 :5

 /02 0' =  1 + 3þ 1 7*

1 05 80+ þ C/O 4þ 5 !"""<<>!< A9 5 9 90

 07 5 7 0 5 7  :þ 1  1 0 + 0 5 I9   /þ 5ý108&* 65 7157 4& =415,;

970800* 6ÿ 74 5A0+ 83þ)þ9 5þ*þ05054 58+0'D6

þ *4 ?ÿ03þ061þ5 1,45, 5+,47* 27 '5 !"""#!#"1 80 !"""#>1< ./?( / 15+1ý*695018 0'ý6I(. 1504 &

&(/. -&64(0 +þO44 7- A6 5194 .

þ'- þ751 106þ./9 71*þ'*þ9046417+5þ0'7407!"""#$% D190 6 *

7 1 : 5

 * 8

8 A0 + þ , C/ 5 3 þ 

 0 1    1 4 * 9 þ 4 9 0 þ  * þ 0 ÿ 1 7 9 6 ' 

 * 6 * 1 þ *   7     . /

1 6 5 * 5

) 90 1 þ 1 4 97 A 5 3    0A37005597.A 7903 70055 094 !"""#!! /þ 4 ,01    415,0107ÿ7 0H0'!"""<<$"# 4ÿ4 '- '40 5*964

,&5 *14C @9 þ5.95759490 9þ*4997*./?03047** & ' 58*10 55 18(:- '% !"""<$%"% 9 09þ3950(7I94!"""#!>><  !"""#!<1 9 1 0 5 8  C 6 6 0   7 A1 0

þ * . þ 5 8 0 6 1 ( 5 8  5 8 ( 00 þ 0 5 51+05'8þ0 590 4þ 5./8 7*/þ 9*9801+þ5ÿ71(48 &

1*7þ348 þ 50504./C !"""#!##! 61 ÿ51þ8 705*008þ0ÿ*177 9 þ35180 8 470167+538090*-4 O75 09& '/705þ / !"""#>1%% '/017 þ5867140'0567584 &

-*7+* 17*804 4þO&& ý765*04* 71040 53ÿ 760 4 &

./. þ3 05 60 &4 1þ0'C1 5(87 & =4 *0D *þ9(D7 75 A0 58+0þ50 59-4 ýþ

7 '06*310B5714þ 138005+þ ýþ ÿ 01 þ '0þ 1 *

 9 * * 40 7 6 3 71 0 0

/7 8 + 7   4þ 5 

' þ 1 þ 4 9 04 7 5 9 4 :5ÿ 0

1 !"""#$%!% Z0 5 8 9 4  *05889*6080+þ+ ,5*Q / þ 9 .7 7

0 1 þ * ( ?3 4þ 5 3 þ 

0 40 5 405 

 3þ &0

044 7 89047104DE780:þ10890F0  !"""#%""$ ?( !"""#!# þ99þ610 040H0'!"""#!>$ 4ÿ4 ýþ '05 058+0'þ 675809 = 5 '* 8057 1+&

'5 ÿ./? 9705þ5+8+ *1 71B 0þÿ7 !"""#"%>> * .7 þ15+14 !"""#># % A7* 80*þ1)þ046? 78(757546 -07 057I(G40 D17 060967*þ01G160-C.? & 7'40 4þ 0 !"""#!%<" &

ý

' 05 01 0 0

þ 

 * þ 589 7 H þ 8!"""#!!%> 0þ90'11 03 & '906* 71307106þ*=( . 0 9 7 * 9 0 5 B 0 * ( .0 9 7 * / 

 1 þ * 889 45( 55 61 * 7* ÿ 6

O7* 4þ A 5 þ

0 .6 / D 4  D8      40 5 

3  3 þ 

0 40 0 5 4 

þ B 0 * þ  7 1 + 0 8P9 =8*8 + (9Q80105*þ48757460 05 &714þ50 ý0 058=058*587 59&05 9477 ./8( ýþ 89 0'100 0 5*570871081 þ03.' 05 6040 5þ 02 ./?

131 39 4 * 4

1 402 !"""#$>"# 1 ýþ 0þ 1 F 0 .09 5 O * & 0 7

' 4 A+   ( 9 5 4       & 'D6 581+ 11I9489*9 : ÿ !"""#!%<> *09 7* 5

8(: 0 .6 /D * 0) 7 461þ5ÿ7) '7*70-+8+04ÿ4 8þ58þ 9þ3904 !"""#!$1 & *8198675+' '09*80+þ1- & '67405 05þ 04 0!"""# 80

7- .8 '1* 9546

7171 +0 *0'þ ) D0 49þ117þ4+9 D1 6( (48 *64* 034þ 5( 00

*0

65 11 5(

 

 0 3) !>'+4þ 9

17(!"""#>! 801þ7*01P0*þ509ÿ1þ*097*ÿ04 5805*467741(6 58445 40*067580*'675+0'þ 74A0 775 P74( 0 40 0 5 8 0 6 ,DE 7 &  þ) 347 

' þ5ÿ 1 (&?/I * þ 0 1 + 838 * 01  5þ + + + 1 3 88+ !"""#!%># 8090805089/15!"""#>#!% I .7940*595810407 !"""%" >< IC0( 8(: 689040 540 2 '4?3 0A8( 1('13þ þ900'A908(0'C4 9'01+4 + 04&05358 91+59177008*+0-8þ0+ 5(9513 7 0O' 140050þ- ý6 þ ÿ 06*

71 ÿ  ( 6

 1 

 61 þ 0 !"""#$>%! & 'ÿ6 1 5034þ560(6þ67504- D01 !"""# <>   C/( C./( &P.4  7 0 ýþ ÿ 1  1 5(

þ 

 1 4' 4 054 . 10

 '.8A(.8&=(867544þ 04054þ5 '50471+0*17 58+040( !"""#!$ % ý

 !"""%"" " ./C( 6þ9054501þ4þ5*4(ÿ058+( 67589 ' 5 * 79776þ 58 &* 6 5881 þ * þ 0

 1 + 0 6 5 0 9 08399 6 1 5 0 ' 3 þ O / *71þ*7780!"""#!>" +þ578 7 41'50+8+04ÿ4 ýþ '05.78710/017 þ58AX+þ ýþ '05875+0'þ &*050 ? þ):5 5+1,Pþ0 91+/7**,*7- 313944024 '4A0+þ,5*4514 *31+ 4024 ' 97 G5 0 * 0 *0 /894?5 5þ07 !"""%"% ýþ !"""#$%< ,&5*850/

1 ./? ( :05þ

0 '09 * 05 1 675809 0405 3þ 1 040þ 409 9 81 8 A01 3750 =04 405 402 

'  ÿ 0 1 þ  0 6 *

7 1 * 0 9 5  ' * * 0 5 þ

0  5 8 + 0 A 1  6 + 9 4 5 0 5

þ A 8 4 A0 40 1 $< 6G3þ(!"""#!$>$ & '?34þ5 13*1 565ÿ1( þ0402 '594&001*01þ4A0+þ &0 01096 8(*: 00 þ 10595 * 158*þ&1 3500þþ .73710+0 !"""%""%> .710 05O0803þ*40*!"""#< 0 0 0 77*47

97 5G (81 0*8 0 *04 03þ0130040 þ 444(474 40 

' 

3 1 .4 8 /9 þ 0 8 7 /88(:- '056 7*98*1+ C* 9 =  = 8 + * 3 8  +

4          7 74 I8 * 71 þ *  * 9 5 8* 5 8 1 + 0 &

' * 0 9 7 * ) 1 7 7 9 0 5 ÿ 7  ( 4 0 * 0 1 5 0 þ 1 39 4 5þ 0

 71 + 0 4* 9 þ 4

79 0

75 1þ.810850'þ @10*@B71- 10+þ5(./.4 0.6þ1'4!"""#$> 4< 454*' 5488'*954514=415 ýÿ !"""#!!% 975 ./.þ3 &?5þ!"""%"% þ5*75 þ)347*77!"""#$$ < !"""#>%$" 5* 3=741 ÿ5/* 5 5  þ :5

0 /0 2  0' 4 &0 0 !"""#<$1 D1 V?* * 07 5þ * þ G9 

1 5þ 0V.40 îóüñù÷S 971 + 0 90609 87* þ 01 40 81 * D6

9 8 * 8  7 . 5 & 0 ' . 7 8 0 1 4 8 * 1 . 7 5 1þ1

(50þ9 03 1 8'1 +C*/O, 4þ *þ

9759455879þ39.75- '0*þ

71(8O0 5 (&38 075080.710 05V10584þ5V.46 D0 òü÷ü 13+ 0'4þ U65 5 þýþ01 90 .þ34 58 0 33 þ*0058 91- 109C44?4019 0 058þ*5 3058,; 675469 5þ9451 1 6589 45 08*7 1þ008613 5 8+ / ?3þ/90 þ.974058714.75- &

A0 + þ * ( 3   +

 D

þ   1 ( 9 5 4  97 1 + 0 3&7 9 0 + 0 1 V  + 4 * þ 4 D 3A+ V C/O 5 &þ 5

D01þA1;0*'þ5ý7*þ857167- ýþ ?469 0F

 81 53 *þ 0 7 5 9 4 :0

7*  4 I 4 8 9  7 1 +04 71+0030 9þ1 =053058675-30'P7 ý7 00Fþ0 4 /007( 079677 Dþ537179050þ9*'  !"""%"#! 0 .04 310579-40 105848 09þ5 055ÿ87*50( 5809 31T57 594D7531 0 0* þ'4 ý7- I (605// !"""#!! !"""#<#11 !"""#>>% !"""#$$>$ 0 9 6   $ A1 34þ0405 *þ9þI 8 5

0'*01 +050 J59þ0850+ 0þ-5 þ0588þ 0K 405805 *046þ58 7981þ 43104ÿ4þ310583050U*03þ0 1 0

þ * Q3

1 44 . 1

 '5 

64 

' ýþ 

 *7871 0 01 0 0

þ 

72

þ 9 ( ýþ 

 ' 0 5  0 1 0 0

þ 9 9 * 05.1 ./8( ýþ 

' 5 1 5 + 0'þ

 3 6

58 

 *4*( 96 44 !"""#1% " ?1 0 &01  !"""#%! #

58*0 þ 9945 5)0*469 36 47** *0683ÿ 9 7 0 5 þ 5 8 * 7 1 B þ ÿ 7 4 1 4 9 4 1 5  7 * 7371 0+ 0

4 0 ý* 0 !"""#$>># / 3 þ *

7 4 =  0 * þ  7 5

 5 8 0 5  0 9 þ 1 0 5 8  / 7 8 0 ' 0 7 2

þ 9 7 4 5 9 4 C1 þ 6 . 4 ,1 0* ,058 * 0 4 7 5 0 9 0 5 P 8 0 * 7 4  I 94

  7   09: A 0 + þ  5 8  5 8 +

 0 0 þ 0 5  +

4 4  5 9 9 0 9 þ 1 0 5 8   ?4  P0 3 þ &

 D6

 901  =0531  &* .7

1 þ 0 !"""##1#> !"""#$$$< ' 0 1 +  P 4  I 8 0 4 0 7 9 6   7 7   õóLMNö÷ 77 

401 20 05 *40

0 * *3þ589 7 4þ 5 & '1 540'þ1ÿ17936' !"""#>!!1 *9+.'þ) =þ1/882A0+þ 096 871*'65881þ*474 '05405.970*þ0Cþ *701580((1þ7V.601780 1 /94 !"""%" #> ýþ ýþ 906* 71&7167945&*;ÿ9( 09 * ' 6 .= 08 0  

' 9 0 1 0 5 þ þ 1 þ 4  7  1 ,& 5 * 5 + 1       7 !"""#!$!" 087475 10þ57780+þ6,C/(0, D1 (O384A+8,C4,&5*C*þ0 !"""#$# ! &

8+0 0 9&05

1('149 P84 75 077 &0585+þ  0 5

 1 I 8 0 ÿ ' þ ÿ 7 5 5 9 A 7 + 0 0 5 5 ' 6 þ ( 6 0  6 7 1 0

 1 6 1 3  * þ 8 0 1 þ 58*7)51ÿ7*4'881003\003 4 7 þ1þ47 ÿB740 þ9 /02

' P03þ 9 0 .09 5 90* þ '05  & 0 7 9 6   7  7   I ' ÿ 6

 1 5 9 0531  05þ

0 + + 1 00 þ 0 5 4 &þ 0 0 6 þ  +

 3 þ + 0 4þ 5 ÿ 7 6 0

 40  !"""#$ 1$ !"""##%<1 0 !"""#$ 11 &

71+0710*675809040590*þ 1 8 4 99/ !"""#$$!> &

496630* 7541 þ1- ýþ '0510 0 þ*þ0- ' ýþ '05 75080 058 804 7.8+ (5794&05

!"""#!!%! 48' *09 5 01'þ '05884 'ÿ 63 1394ÿ 7 ( 3594*90 / ýþ 906* 71C5 .0953.60 A7+005'4!"""#$%%> 

 0 1 5 8 4 0 0 5 

3 1 3 9 4 5 þ 0

 7 1 + 0 690*

5þ71 675809 04054 &64 9'**:05þ 04=0*þ&001*01þ ýþÿ01þ010 05( þ90531601 P7  þ 1 þ 4 9 0401 05 7 01

78 ?40530 T709 053 

' 096 4 .0

 ý+ 5 þ * 0 

9 6 ( ./.      !"""##!% 59 9 05

710584 &þ 0 06 5880+þ4 !"""#$! < A06 C4 &5* 4  871 450* D4 D5358* 01 þ

þ 47( ) 9 9

þ 47 + + 1 1 0+ þ 5 71 + 0 71 0* &

' 1 8 671 0

1 47* þ 5 601 þ        ýþ '9þ 058 50G9 17 0 0 5( 0 þ4101 240+ 05 '5 7 !"""#$ %! *78710'4!"""#$>#% #> 4 61þ0( 05þ

080+ þ,9741 7-+

0 P816'D5D0 ý76.945!"""#$ !"""#!!!1

15þ :þ 8589 0405( P58589 0405 36

ýþ 

' 05 1 8 0 058 ?9 490 6

7 5 0 7 5 3 7 0 5 ? ýþ '05*81010 058*71þ* 40 05347**810 þ*096(.4* 5þ4390ÿ0=040105ýþ +0597 !"""#$!< Oþ 751+8010 33þ09010 5336154CA+ 4þ 5O7 51310+9 &

'9þ57105*0þ1ÿ079 7 403'6þ516 *1OD/ 570  ? 9 4 5 þ 4 5 8 + 0 0 9 6    ( !"""#%"" /0+ /I4  4 9?./. 4 &

' * 81  1 5(

þ 4þ 5./8 ? 04 7(7!"""#! >$ !"""#$ %< 6 0 8 þ 3 49 4    7    P Möõ÷öNó÷WM &7þ5O7*

þ 5998809 0805 * 4 5 ýþ '010 05402 '54& DE( !"""#!"<< D0 1 þ  0 1 0 0 5 9 0 5 3 1  0 5 þ

0 5 0 *

3 1 3 9 4

7 1 B 7 *       ýþ 

 .7 1 7

01 þ * 61 þ 03þ ( 0* þ *

75 & ' D101 7 þýO 7671 0 0 05 35þ þ?58 þ10 904 401 05P89 0D0170584 5 109079 506 05 94A3705 . !"""#% "1 4þ 57 =0531  5 9 P* 0 6 530' 77 * þ 5 8 9 7  * ( 5 0 5 3 0 4 0 2  

' 4 7 5 0 1 þ þ 5 5 9 4 A7358 1 0 

0 5 81 þ 0 42 

' ./8( ./? D5ÿ0 I4777 !"""#!" !"""#$ !% 7G ++110+þ5 !"""#!$ > .7 O 7 + þ 5 0 5 8 5 I   7  7 7 & 9960

0498 60' 908 99 65 +0F0O ')A9 5 7 ýþ '05*78710* 0)034þ5þ* 10 !"""#!"<% ý7 7 ý7 7 = 0 5 3 1  5 9 . 0 0   9 0 1 0 5 8 :1 4 8R 7* ýþ 

' 5 1 5 * ÿ 6

5 0 3þ @6

*þ61þ0( 05þ 04þ5ýG54þ402 A75710959A35895584þ5./?þ NöõñWõ P.0904/89-7 8004D0 C 010CA/ & ' '/*@))þÿ767580904053þ 0- *31+ 8+,5*,05845777 !"""#%"" 9010 0 þ = 580506909 þ4 @6710 1G2- & '010 0 þ- '4A0+þ5 4O/ 40 05 þ1þ49058* 58 8 7800.9 9@/ !"""#!% !"""#!"%1 ÿ 0 B 0

 1 [ = 8 þ *

þ  / þ 5 .þ 4 ?  87 803058 /1 0' 5 9 4 &05

9 P 31 &@9 A05301 þ 0 5 9 4 O 5 =/þ 5531./8 A3/02 7059 4ý

& 8 'D=8* 58 .þ5897 97 úó÷õöNWñòûMóîöM ý

' 05 01 0 0

þ 

þ  580 0* 87 4 .þ 6þ 9 4 74 1 (7909þ þ1 &710'.944 ++167534þ5.=0?C/O447501 02 þ' (G40þ9*679058þH0'!"""#%%$> 4ÿ4þ3 5 7589957*790 05!"""#%%<> ý '5* )41 58./?8+6=531& =415  7 7    . 7 7 9 4  (  (   ÿB9058*58þ5 71Bþ7 7140' 50þ15þ1+790*:1 3ÿ6010 +95415579.87758 ' 5 674053 01 0 7 05þ05

0 !"""#!% % 5* !"""#$"<  /705þ4þ9@447*þ5 105*- ÿýþ 4 31076671+'7046 590O þ05581/0033*79þ *04 56+ 5 7 1 ýþ 

 1 8 

 9 0531  0 50 05

þ  47501 þ  402 

' 6536

ýþ 

' 5 0  0 5 8 & 0 5 8 5 0 5  1 6 7 5 8 0 !"""#1"% 4þ * þ  0 7 9  3 4 ýþ

7 46 0

 0 5 3 þ & 0 5 

0 3þ D5ÿ 0

 * * 'þ )

(

31 39 4 * 7871 0 9 0 40 5 3 9 0 3 7 5 6 1  7  5 8 + 0 3 . 9 4 7 +

( 9 4   . 0 5 3 1 0        !"""#!"$ @0 A 1  6 &

' . 0 9 7 *

 ( . 6 þ 1

  3 0 1 = 0 46 5 8 4 ./.       !"""#%%><  !"""#!%%1 =9*./?(9850.6/D(&491 5 (!"""#$ % ýÿ01þ6780 0þ67 *'64þ5./? !"""#$<> .46þ 5805 71 +005 *  69 8* ýþ *1B7161þ03D. ýÿ1/705þ/ 13þ 4058&7168- 47 *904 ++11+5 *'1 '7 05 3þ

040 05 ýþ 

' 05 * 7871 0 1 

þ 9 531 0

6 9* '

5   Q4 91 4 = 41 5 8 0 ? 1

0 0 5 þ

4 0

 6 7 8 0 5 8 0 5 

7 ' ÿ 7 9 6  3 9454&75879058809500 8+1336 5*90554C50 '4þ5./C(ý(.3þ05 10641062- 6* 81 4þ 58  1 + 4 4 402 

' 4 5(

31 39 4 &80 D7471 9 058 5 9 A7* þ 05 O

( I9 (998? 40&0!"""#!%! 01*01þ .þ3014A3705.97405 / 1594/5+09þ!"""#!!#! 7 71 OýPþ077 8+1(!"""#!"! ? !"""#$$<" !"""#%$!1 !"""#$>>


)*++,-.!/"0#12!##$%&'(% 0123

1 8

 8

89 19 56761689

hi j k lm n o m p i qk lr k s t i um v i w m n o i j m lm i x k s y z i {t p y lr y | v m n i h •–—˜™š›œ•™žŸ™ ™¡™› }~47€788OAI>?G8F?@HO>? KGAB?IKB8IAEAGK@8C>8O?E?P8O?IH

¢–£™¤™ •–š¥–š¦™ ¡™š

D?@L8O?F?UO?F?8FA@LP>BHG IAEAJ>O>8Ob?OI?8@?O>K@?E8C> HC?B?8C>8NHF>8>@>8FA@C?G?IU ?M?BI?S M?@8P?M8C?@8MAOAFG?I?@ =?E?F8J>CAK8C>?BD8D?@L D?@L8O?F?8C>8OAFH?8N>C?@L C>N>@I?@L>@D?8IABOANHI8FAU 3456789:;<8=>?@8;ABC>?@D8C?E?F8GAFHI?B?@ MAP>CHG?@8I?@G?8FAF?@U @?FG>EM?@8N?L?>F?@?8MAU J>CAK8C>?BD8FA@L?I?M?@< C?@L8V>O>MS8‚?FH@8V?MI?@D? OAP?B>?@8Z?B>?@?8MAI>M?8NAU FAIKCA8J>CAK8C>?BD8FABHG?M?@8FAIKCA8D?@L F?O>P8?C?8GABE?MH?@UGABE?U MABR?S8=A@L?@8QAM?I?@8>? C?G?I8FAFN?@IH8GAOABI?8FA@LA@?E>8GA@L?E?F?@ MH?@8D?@L8A@I?P8C>O?C?B>8?I?H FA@LPHNH@LM?@8IAEAGK@8C?B> P>CHG@D?8OAE?F?8>@>8H@IHM8MAFHC>?@8C>O>M?G> I>C?M8MAB?G8FA@LAO?FG>@LU O?IH8A”IA@I>K@8MA8GHEHP?@ OAQ?B?8NAN?O8C?@8C>KE?P8FA@R?C>8?E?I8?CJKM?O> M?@8P?M8GA@D?@C?@L8C>O?N>U @KFKB8IAEAGK@8M?BD?b?@8IAEAU GABOK@?E8F?HGH@8MAEKFGKMS E>I?OS J>O>8IABOANHIS8=A@L?@8N?@IH?@ T=>P?B?GM?@8J>CAK8>@>8C?G?I8FAFN?@IH8FA@LU Z>O?E@D?8O?R?8O??I8FAE?U PHBHV8NB?>EEA<8Z?B>?@?8@?FU P?GHO8OAL?E?8NA@IHM8P?FN?I?@8D?@L8C>P?C?G> F?B8GAMABR??@<8I?M8OAFH?8GAU G?M8F?P>B8FA@Q?I?I8OAI>?G GA@D?@C?@L8C>O?N>E>I?O<8C?B>8O>M?G8V>O>M<8AMK@KF>< BHO?P??@8F?H8FA@AB>F?8GAU @KFKB8IAEAGK@8C?@8?G?8O?R? C?@8NHC?D?S8WM?@8FAFN?@IH8F?OD?B?M?I8EH?O @D?@C?@L8C>O?N>E>I?O<8E?@I?B?@ GAO?@8D?@L8C?I?@L8MAG?U NAE?R?B8FA@CA@L?BM?@8C?@8FAF?P?F>8OH?B?8C?@ MHB?@L8FAF?P?F>8C?@8FAU C?@D?S Q?B?8G?@C?@L8GA@D?@C?@L8C>O?N>E>I?O8IA@I?@L @LA@?E8EAN>P8CAM?IS88ƒ?C?P?E ƒABRH?@L?@8FA@C?G?IM?@ GAMABR??@8C?@8MAP>CHG?@8FABAM?8OAE?F?8>@><X ?C?8MAIA@IH?@8MHKI?8O?IH8GABU MAOAFG?I?@8NAMABR?8NHM?@E?P IAB?@L8=>?@S OA@8C?B>8OAEHBHP8RHFE?P8M?BU FHC?P<8Z?B>?@?8IABHO8O?R? =>?@8FA@?FN?PM?@<8YWZW8?C?E?P8GBKLB?F D?b?@8?C?E?P8P?M8GA@D?@U FA@LPHNH@L>8NANAB?G?8GABHU GBKLB?F8D?@L8FAFNAB>M?@8BH?@L8C?@8GAEH?@L C?@L8C>O?N>E>I?OS O?P??@8C?@8FA@QAB>I?M?@ MAG?C?8GA@D?@C?@L8C>O?N>E>I?O8H@IHM8FA@DH?U YAF?@L?I8FAFNAB>M?@ N?Pb?8C>B>@D?8?C?E?P8OAU B?M?@8GABOK?E?@8CA@L?@8Q?B?8G?@C?@L@D?8FAE?EH> P?M8C?@8GABE?MH?@8D?@L8O?F? KB?@L8IH@?8@AIB?S8;>@LL? J>CAK8NABN?O>O8MKFH@>I?O<8J>CAK8C>?BDS MAG?C?8GA@D?@C?@L8C>O?U ?MP>B@D?8@?O>N8N?>M8FA@LU ZAE?EH>8GBKOAO8MBA?I>V8D?@L8C>E?MHM?@8OAQ?B? N>E>I?O8GABEH8IABHO8C>IHFNHPU P?FG>B>@D?S8T^?MIH8>IH8O?D? F?@C>B><8C?@8C>P?B?GM?@8C?G?I8NABMAE?@RHI?@8>@>< M?@S8YAI>C?M@D?8>@>E?P8D?@L §¨©ª«¬­ PHNH@L> 8NANAB?G?8GABHO?U GA@D?@C?@L8C>O?N>E>I?O8C?G?I8FA@D?FG?>M?@ C>E?MHM?@8KEAP8aBL?@>O?O> @L?I?@8;?B>8ƒA@D?@C?@L8=>U ?BD<8D?@L8FA@DK?E8?MOAO8GAU =H?8NH?P8J>CAK8C>?BD8F?O>@LU P??@<8O?D?8QAB>I?M?@<8O?D? ?OG>B?O>8FA@LA@?>8BH?@L<8GAEH?@L8C?@8GABE?MH?@ ƒABNHBHP?@8_@IAB@?O>K@?E O?N>E>I?O8_@IAB@?O>K@?E<8FABAU MABR??@8C?@8V?O>E>I?O8HFHF< F?O>@L8NABRHCHE8TZ?@?8WMU IH@?8@AIB?8?G?M?P8?C?8EKU D?@L8O?F?8C?@8?C>E8MAG?C?8F?OD?B?M?I<8MPHU \_`a„8_@IAB@?I>K@?E8`?NKHB M?8FA@DAEA@LL?B?M?@8M?FU >OH8GABO?F??@8P?M8MAFN?E> OAOMHX8NABCHB?O>8Š„’8FA@>I bK@L?@8NH?I8O?D?<8?MP>B@D? OHO@D?8N?L>8GA@L?FN>E8MAGHIHO?@S aBL?@>I?I>K@8]8NAMABR?O?F? G?@DA8NABI?RHM8TY?F?„8†H?@L< C>LHE>BM?@S C?@8TKN8\‡@@]8Ž?>BX8NABCHB?O> O?D?8CA@L?B8?C?8OI?O>H@8IJ T=?E?F8YWZW8?C?8[[8GAOABI?<8IABF?OHM8I>L? CA@L?@89?D?O?@8:?FGH@L ƒAEH?@L8C?@8ƒABE?MH?@8‡@U YAFN>E?@8NAE?O8GA@D?@U Š“„Š“8FA@>I8OHMOAO8C>NH?I D?@L8OHC?P8FA@AB>F? GAOABI?8@K@C>O?N>E>I?O8D?@L8C>?R?M8H@IHM8FAE?U ;?E?F?@8\9:;]S IHM8ƒA@D?@C?@L8=>O?N>E>I?OXS C?@L8C>O?N>E>I?O8GA@CA@L?U KEAP8MAOAFN>E?@8NAU GA@D?@C?@L8C>U MHM?@8B>OAI8?I?O8GABOK?E?@<8FA@HE>O<8FA@L?FN>E …ABIAG?I?@8CA@L?@8GAB>U ZAE?EH>8FAC>?8J>CAK8G?BI>O>U B?@<8GA@LE>P?I?@8C?@8V>O>M8IABU E?O88GA@D?@C?@L O?N>E>I?O8OAGABI> L?FN?B8\OPKKI>@L]8P>@LL?8GBKOAO8AC>I>@L8CA@L?@ G?I>V8C?E?F8NA@IHM8J>CAK8C>U E>N?I8C?E?F8GAFNH?I?@8J>CAK C>O?N>E>I?OS O?D?<8D?8OHU C>V?O>E>I?O>8KEAP8G?B?8FA@IKB8C?@8V?O>E>I?IKB8C?B> C>?BD8>@>S8ZABAM?8IABE>N?I8OAQ?B? Z?B>?U C?P8O?D? NABN?L?>8E?I?B8NAE?M?@L<8GAB>OAI<8GA@HE>O<8V?O>E>I?IKB E?@LOH@L8C?E?F8GBKOAO8GBKU @?8O?E?P N>M>@8E?U MKFH@>I?O8P>@LL?8GAMABR?8V>EF<X8RAE?O@D?S CHMO>8P>@LL?8J>CAK8>@>8C>I?FU O?IH8GAU F?B?@ YAFA@I?B?8>IH<88^?M>E8=>BAMIHB8_`a8C>8_@CK@AO>?< G>EM?@8C?E?F8BK?C8OPKb8MA8NAU @D?@U C?@8C>IAU Z>QP>MK8Z>D?FKIK8C?E?F8GAEH@QHB?@8J>CAK NAB?G?8MKI?<8O?E?P8O?IH@D? C?@L8C>U B>F?<X G?OI>O>G?IKB>8>@>8FA@D?FG?>M?@8GAO?@8N?Pb?8_`a ?C?E?P8C>8MKI?89KLD?M?BI?8G?U O?N>E>I?O MA@?@LU GABQ?D?8J>CAK8>@>8C?G?I8EAN>P8FA@>@LM?IM?@ C?8P?B>8YA@>@8\ˆ‰Š[]8E?EH8NABU GA@LE>P?U @D?S MAO?C?B?@8IA@I?@L8C>O?N>E>I?O8C?@8B?O?8GB>KB>I?O IAFG?I8C>8‹FG>BA8ŒŒ_89KLD?S I?@8D?@L ZAE?U F?OD?B?M?I8MPHOHO@D?8C>8?@I?B?8G?B?8GAFNH?I ƒAFHI?B?@8J>CAK8C>?BD8C> IABE>N?I8C?U EH>8J>CAK MAN>R?M?@S 9KLD?8OA@C>B>8FA@?@C?>8GAU E?F8GAFU C>?BD8 >@>< T_`a8FAD?M>@>8MAO?C?B?@8OAF?Q?F8>IH8?M?@ FHI?B?@8MAI>L?8OAIAE?P8OAU NH?I?@8J>CAK Z?B>@D?FG?>U FAFN?@IH8FAFAB?@L>8OI>LF?8C?@8C>OMB>F>@?O> NAEHF@D?8C>E?MHM?@8C>8?M?BI? C>?BD8NABRHCHE ?M?@8GAO?@8G?C? IABP?C?G8GA@D?@C?@L8C>O?N>E>I?O8OABI?8GABE>@CH@L?@ C?@8YHB?N?D?S8YAE?>@8>IH<8GAU TKN8\‡@]8Ž?>BX8FAU §¨©ª«¬­ G?B?8GA@D?@C?@L P?M8FABAM?8?I?O8GAMABR??@8C?@8V?O>E>I?O8HFHF8D?@L FHI?B?@8J>CAK8>@>8FABHG?M?@ @L?MH8O?@L?I8OA@?@L C>O?N>E>I?O8MPHOHO@D?<8N?PU E?D?M8H@IHM8FAbHRHCM?@8G?BI>O>G?O>8GA@HP8C?@ N?L>?@8C?B>8ŽAOI>J?E8Ž>EF8=KU FA@C?G?IM?@8GA@L?E?F?@ b?8FAFNAM?E>8C>B>8CA@L?@ OAR?R?B8GA@D?@C?@L8C>O?N>E>I?O8C?E?F8OAL?E?8NA@IHM MHFA@IAB8\ŽŽ=]89KLD?M?BI? M?E>8GABI?F?8FAFNH?I8J>CAKS MAIAB?FG>E?@8?M?@8FAFN?@IH MAL>?I?@8F?OD?B?M?I<X8H@LM?G@D?S8cdefg D?@L8NABE?@LOH@L8C?B>8I?@LL?E ZAOM>GH@8>?8OHC?P8OAM>I?B C?E?F8FAFGABKEAP8GAMABR??@S §¨©ª«¬­ ˆ8P>@LL?8Š8=AOAFNAB8[Š‘S OAGHEHP8I?PH@8NAMABR?8OAN?L?> cdefg

®¯°¯±²³±´µ¶·¸³ ®¯°¯±²³±´µ¶·¸³ ®¯°¯±²³±´µ¶·¸³ ®¯°¯±²³±´µ¶·¸³ ®¯°¯±²³±´µ¶·¸³ ®¯°¯±²³±´µ¶·¸³ ®¯°¯±²³±´µ¶·¸³ ®¯°¯±²³±´µ¶·¸³ ¹º¹º ¹º¹º ¹º¹º ¹º¹º ¹º¹º ¹º¹º ¹º¹º ¹º¹º »¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂÃ Ä ¼ Å ¾ Æ Ç È ¾ É À Ê ËÊ Ì Å ¾ Í ÎÏ Ç Ð ¼ ½ Á òÅ Æ ä ¼ ¾ ÿÐ Ï Ç Ã Å Ã È ¾ ÔÏ À â Å õ Ï ¾ Öä ¼ À Ç ¾ ÜÇ ¿ òŠƼ ½¿ Çþ Ù¿ À Á Âþ ËÇ× Øì¼ ½¾ ä¼ ¿ 2¿ ¾ ûÏ Ð Ê Ã ¼ Ê Ã È Ú 2¿ ¾ ûÇ ä ¼ Ì Ç À Ú ã Ð Þ Ê Û Ï Ç Ã òÅ Æ ä ¼ ä ½ ¿ Ç Ã ¾ þÌ Å Ì ¼ Ï Ã ¾ ÜÇ Ì Ç ¿ Ó ÔÁ Ç À Ç ¼ òÅ Æ ä ¼ ä ½ ¿ Ç Ã Ú ¾ ä ¼ ¿ ¾ à Ç È Ç ¾ ÂÇ À ä Ã È ¾ Æ ä À à Ê Ú »¼ ½ ¾ ß ¼ Ã È ¾ É Ï Ã È Ï Ð Ï ËÇ Ã ¾ Æ Ï Ã Ç Ã È ¾ ¼ Ï ½ »¼ ½ ¾ óÇ Å ¼ Ï À Ä Ì Ì ÚÜ4Ú ÔÖ Ä ÖüÚ ÝËäËÚ ÐÔÜÝÚ ÅÑÏÒÓÔÁÞÉ À¼ÕÖÀ ÅÚÇßÄàÂà ¼ÇȾ¾ËÇ ×À¾âØÅÏÙ¾ ¼½ÚÉ¿ÏϾÃãÛÐ ÂÇÀäÃȾ˿þÛÅãÊÈàǾàäàäÀ¾ÀÇàÅà ûË÷Ú»¼½¾ûÇÀÁÇÂÇþáÇàÇÃÈÚãÇ˾ûÏÀàÇ ÙòÅ ì¾¼½þËÉÐ ¾ÜÅþÇÌ ÔÜÖ¾ ÞÇàžøÇþ ìèÀòŠƾÆÇÂǾ ݼ¿¾üÏûÏ Ì¼Ê »ÅÌǾÜÇÌÇ¿¾ÜÇ×¾Ùì¼½ÚüÇàÅÃÓ¾ÎäÆ ¿ÏÀàǾ̽ÅѼڼÛÀ¾ÛÐËÚÆÉÈÇÐÇËÇÃÚÈÇàÅ õÏÐäÉÚÇÈÏþÉÏÃàäÇÐÇþ¼Ï½¾½ÏÀÆÇÐÚ ÔÉÀÚÜÇÀ¿Ï¼ÅÃÈÚ 2 Ï¿ ÃÅ Ì Å Ú ÎÕ »ÇËÆÊÊ ¾ ß ¼ Ó á Ì Å Ã ¼ Ï ¾ áÇËÇÀ ÇËǽÚÉÃÁ¾Ë¼À¾èæéæÙæØØééÙßÄ ßêÓèè¾ÌÄÛ¾ØßÓèè¾ÎèæìéØøØøíîïðððíñïí3í ÷ÙØÙ ÿ ÓÿãÔ¾åÊÐÊÈǼÏþÿ2¾ßê¾åʾپü¼ßè üÏ̼ʾ»ÇÆÇÀÌÇÀžÎÉèæßéêíîïðððíñïý3í ßßéøìé øèè ÆÊÃäÌÓÎÕèæØßÙ÷èØ÷èøæ ¿ÊËÅÌžéèÀÆÄÆÊ×ÓÜÇÁǾèæìéêÙíîïðððíñï1ð1 éØßéØø 2Õ üÏèÌؼÊéêúÜä íîïðððíñï00ï »äËÅàʾåÊØæ¾ç¿ÓèØéêëìêæíîïðððíñïîïð Øæé ÀèæééÙøè÷èì ëÙéßÌßÅõß¾æãÄÙÐ éÏÙ¼èÏéÀÇéÄÃè¾æåÊ ØßÓÙßíîïðððíñï3ý5 ÷øéë÷ØßÙØ¾ç¿ ê÷ üÂè ê ¾ òÏ É Ê ¿ ¾ ÔÐ Ï ËÇ Ã ¾ è æ ì é Ø ø ÷ æ ß è ì ì íîïðððíñïíí0 òÅ õ À ¾ ¿ Ç À Á ¾ Ð ¿ 9 ¾ ä Ä É Å Ð Å ½ 9 ¾ Æ À È ¾ Û Å ¼ Ï ËÉ ¾ À Ê Ì Ê ¿ ûÇÀ Á Ó áÇ¿ Å ¾þòÜÿÊËɼ ÏÀ ¾ÜÇ× Ùè òÅ Æ ä ¼ ä ½ ¿ Ç Ã ¾ ¿ Ç À Á ÂÇ ¼ Å ¾ ä ¼ ¿ ¾ ¿ Ç Ì Å À ¾ ú¾ à È Öü2¾ Üä Ì Ð Å Ë Ç ½ Ú ä ¼ ¿ ¾ É Ç Ì ä ¼ À Å Ú Û Å ç Ê È Á Ç Ú íîïðððíñïýíð óÂõÀ ÖÀ Æ ¾ ¼ À Å É Ð Ï ¿ ¾ Æ ä ¼ Õ ¿ À Á Ä ¼ Å ¾ Ø è Ê À È ¾ È à ¾ ß Ú ß à ¼ Ú ÜÊ Ã à Ç Ð Å ¾ È à

ä Ç Ã È ¾ Ë¿ à ¾ Á È ¾ Ì Ï À Å ä Ì ¾ Ì ËÌ ¾ 2É ÎÀ ¾ ûÀ à ¾ Ö¿ ß è ë ß ì ¾ ã Ð Þ Ê Û Ï Ç Ã ¼ Ê ¿ Ê Ú ËÇ × ¾ Ø ÷ ¼ ½ Ú Û Ç Ï À Ç ½ ¾ ä È Ë¾ ú¾ Æ Ç Ð Ç Å ËÇ× Ùì¼ ½Ú À Çà Å ÃÚ à äà äÀ Ú ¼ ÛÀ ¾ ÛÇÐ ÇËÚ ÈÇà Å »ä¼ ä½¾ 2 ä¿ ÇÃȾ ËÇÌ Ç¿ Ú ÆÇÈÓ ÛÇÉäÀ òÅ Æ ä ¼ ¾ ¿ À Á ¼ Å ¾ ä Ä Â ËÓ Ë ä Ì Ð Å Ë Ú ¼ Û À ¾ Û Ð Ë Ú Ì Ï À Æ ¼Ã Õ4Ö¾ õÆÏÌÂÏ ¿ËÉ ÕËÚÅÿÀÓØ˾ Ù¼¿½ÏþÚÞÊ ËÅÃÛÓÐÏÌǾÃÔÜþÚ Ù¿Ëß Ì½ÅÑØÚÐôòÉ ÆÀ¾êÃ׾ĿÆÏÐÃõ¾ö÷ Ôò¾ оóÇ ¼ÏÌ ÛÇþÂÇżÏÀÌÓ伿¾ÀäËǽ¾ËÇ¿ÇÃÚÇÛÇ ÆÅÊÛǼǾèæßæèêß÷Ø÷÷ê íîïðððíñïí35 ÿÀ ûËê ¾ åÊ ß æ ¾ »À ¼ ¾ ã Ç È Ê Ã Ï ¼ ¾ 2 Ï Ð É ¾ ÷ Ù Ø ì Ø ø ¿ Ê ¼ Ç Ú È Ç à Å ¾ é ì è Ó ÎÕ è æ ß Ù ø ß Ø ì Ø ø æ æ ÷ è è Ó è è è Ä Æ Ð Ã Ú ¾ ÎÖÕ ¾ è æ ß æ Ø é é è é é Èà ¾ æèèÀ ÆÄ ÆÐ ÃÓ ÎäÆÕ èæßæèêèÙéìéì Ëä Ì Ð Å Ë Ú ¾ õ Ê ¾ ûÐ Ï ë íîïðððíñïý5î íîïðððíñï0ñî íîïðððíñï1îí ìøêßìì¼ß½êÓã¾ùâ Å íîïðððíñïíîí ËÏ ßèéÙØ áʾÜÇÃÇÈÏÀ¾»äËÅÉä¼ÏÀǾãоãÏÃÛ òÅÆä¼¾ÉÇÄÉž伿¾Ì¼ÇѾÇÛËÚ¿ÐÅÃÅ¿ÚÔÖ»Ýë òÅÆä¼¾ÔÈÀ¾2¿È¾ãǽż¾ÔÊÑÇú2¿È¾ûÇÁä ãÐûÀÇÃÈ¿àÏþÖÌÀ¾2ÏÐʾãÊÈàÇíîïðððíñï30ð žØÊÀ Ⱦ Öü2¾ ÂÇÃÅ ¼ÛǾ ËÇ× Ùè¼ ½ë Éä¾üż7åϼ¾üÅÛÂÇþèæØßÙê÷íîïðððíñïýíî ÌËÌ̾Ìè¾ÛæÇæÃؾßÛ÷Éè¼¾èËÇ Ùé¿÷ÇøÃÄÚÈèÇæàéžËÏ æøêËä ßæÇæÌè¿æÇÃæÚ ÿÇÀ òÅ Æ ä ¼ ä ½ ¿ Ç Ã ¾ à ä À ä ¾ ËÇ Ì Ç ¿ úÐ Ç Û Ï Ã ¾ ä à ¼ ä ¿ íîïðððíñïí0ñ Ú ËÊ ËÊ Ã È Ú ËÏ Ã È Å Ã Ç É ¾ Û Å Ç Ï À Ç ½ ¾ ûÐ Ç ÀüǽËÇÂÇþ ËÇþåÊÓØæë Ùè¾á¼ì¾Îüò ÚÉÌÀ¼ÊÉËÚ ½Ê¼ ÏÐèÚæÈäÛÇÃÈÚ »ÖüÚ ÌÏÊÉÅ ÀÀúÇ ØûÏ2þóóÔÄ ÇÈǾÔÏ ÀÆǾÆèäØé¼ÇêþøÓÔÏ ÀÅÙäøÌì¾Íò¼ Ⱦ¾ÌáËÌ ÌÈÒ òÅ ÆÉäÁ¼¾äÜÇ ½¿Ç½ÃÅÀ¾¾ÔÏ ÈÏÅÐÀÅǾç¾Ê4É ÏÇÀ¾Ç»Ç ¼ÊÀÀǾֽ ʼÆÊ »¼ ½¿¾ÇØо¾¿¿Ë¾ ÀÁ¼Åì¾¾ÌÆÏÌÀǾ¼ÆÅÛää¼ÇÀ¾ÃÛÄÆÐË̾¾ÌàäÏà¼äÀÅÀ¿¾ÇÛ¾ÇÛÃÅ ÔäÛÅ ÂÇ äÃÞÇ È¾ËÇ ¿ÇÃþÇÛÀÅÅ¿¾ÛÄèÇæÏéÀÇæ½Ø¾èÝÞÜÓ ¼ Ï Ã ¾ ¿ Ê ¼ Ç Ó Îä Æ Õ è æ Ø ß Ù ì Ù æ ê Ø Ù Ø »É¿ Ó èæßÙØæéæéØßØ Û ä ¿ Ì Å Ó ÎÕ ì é ê Ù ÷ é Ù è æ è ¾ Ì È Ï Î ä Ù è è åÊ ÿÊ òËÌ È Á ¼ ¾ Îä ½¾ Ì ÈÏÀ Ǿ Öü2¾ ÛÇþ ÆÇÆÁ ¾ Ì Å Ì ¼ ÏÀ ã Ç íîïðððíñïí3ï íîïðððíñï013 íîïðððíñï1ññ æàÇÀËÓ àžËÏ èèíîïðððíñïííï èøæûøÏÀàÇ ä»¼ ÔÁÇÀǼؾÝËäË èæææØéßéÙØèÄèæßéìêßéìêìíîïðððíñï30î ÄìæßØæê ¿¼¾Ã¼ÇǼþɽÇä¾ÆÉÕè¼ÃæÈéÇæÃê¾ÙÈßà¾æÆéÅæÇéÁÇÙ »ä¼ä½¾ÉÀÅǾÉÃÈüÇÀ¾ÈÇÐÊÃÚÌÅÃÈÐϾËÇ× ÀÇàÅÃÓ¾ÎäÆÕèæìæì÷ììø÷Øé íîïðððíñïýïð òŠ̾¼ÀÊÅÆÑÑäÅõ¼ÊÏÀÚËÅ ¾¿ÊÃËÉ ä¼ÏÀ¾àäÆà¼ä½À¾Úõ¾¼ÉϼоżËÇ À¿ÉÏϼÐëÚ »¼ ½¾ÚÌàÈÀ ¾ à õÌÅǼËÀ ¾ÀÌàÓÀãâãõ¾Ï ¼ ÃȾ õãõоÓÔÊ ËÆÅ Ð »¼ ÈÀÃǼä¼ÅÌ¿¾¾ÆÛϾãÀËÅ íîïðððíñïýý0 òÅ òÅ õ Ç À Å ¾ ûÀ Á ¼ Å ¾ ÖÅ à Ç ¼ ¾ »À É Ã È Ð Ë Ç Ã ¾ ÝËä À íîïðððíñïíññ Øì¼ Æ ä ¼ ä ½ ¿ Ç Ã ¾ ¿ Ç À Á Ç ÂÇ Ã ¾ ¿ Ê Ã ¼ Ï À ¾ É ä Ð Ì Ç ½ ¾ Ì È À ¾ Öü2¾ Á È ¾ Æ Ì ¾ ËÊ ËÊ Ã È ¾ ëÚ ½ Ú à ä à ä À Ú Û Å Ì Å É Ð Å Ã Ó ÞÇ à Å ¾ ß à ¼

Æ Ê Ã ä Ì Ú Ç Û Ç Å Ã È ¾ ÔÜÝÚ Å Ú Ì ä Ú À ˽ ä À ¼ ¾ ¿ ÔÉ Ð Ç Ì ½ ¾ Ð Ê ÞÇ àžÈß à àä¼ÇÇËÌ ¾ÐÏÆÊŽ̼ ÏƿʾÃääÄõÌä õ2Îü

ËÇ ¿ÈÇàÇà ÖÊÈÊÃȾòÇÐÇÃÈÇþãÊÈàÇÓÎäÆÕ ¼ÈÈàÂÆÛÐ˾ÆÏ¿ÏÀàÇÚÌÏËÇÃÈǼ¾ÆÏë ¿ËéÚìͼËÀ¾ÜÀʼǾÆÆÀÌÀÒêæøæéÙ ÌÐÅËÚàäàäÀÚ¼ÈȾàÂÆÓÞà¾êèèÀƾóÅÀÇÊÿ¿ÏÓÀÜä ÙÔÊ ì¼É½Ç¾¿ÃϾÎä ǼÇÆ̾¾èÖà ËÏ Ì Ì Ú ¿ Å À Å Ë ¾ Ì ËÌ ¾ Æ Å Ê Û Ç ¼ Ç ¾ ¿ Ï ¾ òÏ É Ê 6 Ì Ð Ç Ë¾ 2 Ç Ç ¼ ¾ ÜÇ × Ø ß ¼ ½ ¾ ã ä à ä À ¾ Ôò ¼ Ï Ã Ì Å Ç Ã Å Ë Ê Æ Å Ð ã Ê æØËÉ ßÙÐéÃؾÜà ÙæèÇæÀíîïðððíñïíýí ÷Å¿¾ü˽ Öó¾ íîïðððíñï111 ¿ÏÀàÏÇÌÓÇ¿ÀÃ˾ ¾Ãʾæè Ô¼ÇѾÉÀÅǾËÇ×¾Øì¼½¾ÔÜݾۼȾÐÈÌÈ ÁȾÌÏÀÅä̾½äÆÓèæææèØéøøßíîïðððíñï30ï Ôá2¾ÔÏ Ö¾ãÀÅÐä¾»Ç Ë áÅËÇÚèæßì÷÷ßè÷Øè íîïðððíñïí5î ÌÁÇÀǼÕÖÀÅÇÚÆÅÌǾÌϼÅÀ¾ËÊÆÅÐÚ¿Àà èæßæèÙæØØÙÙæ ßé íîïðððíñïýïí ÛÏÀ ëÁÊÐËÈÁÀÇÿàоÇÑÀмÇÇËÆÊÁÇÃíîïðððíñï03î »Ì Ì¾è¿æÌßÊæúùÌ èêؾì2ØÛøÀáêäØǾ2Àú2 ÅÛíîïðððíñïí15 ÇÛ¿À¾¾ÌòÐ ËÌ òÅ õ Ç À Å ¾ þÉ Ê ¼ Ï ¿ Ï À ¾ ä à ¼ ä ¿ ¾ ûÐ Å Ã Å ¿ ¾ ÿÇ ½ Ç Á Ç ¿ Ï À Ç Ì Ó Îä Æ Õ è æ ß ø è ê è ê é è ì ê ¾ Ì Ï È Ï À Ç 4Ç Ì Å Ì ¾ ½ ¼ Ð ¾ ÖÀ Ç ÂÅ À Ê ¼ Ç ËÇ Ã ¾ 6 ¾ ÜÞ6 6 6 Ä ì ÷ Ø òÅ õ Ç À Å ¾ Ì Ï È Ï À Ç ¾ ËÇ À ¿ Ï ¼ Å Ã È Ú ¼ ä ¿ Ç Ã È ¾ ¿ Ï ë òÅ õ Ç À Å ¾ Öü2¾ Âà ¼ ¾ ä ¼ ¿ ¾ Û Å ¾ Ì À Æ Á ǾÛÇà òÅ õ Ç À Å ¾ ÖÀ Å Ç ¾ ÝÌ Å Ç Ø Ø ë Ø ì 2½ à ¾ ûÏ À à Ç ¾ ÔÏ À Ç ë íîïðððíñïýñý ÔÏ Çæ¾÷ÎÕ ò½ Å õ Ç ¾ è æ ø ÷ ø è Ø æ Ø Ù é æ À Ç ËÅ ¿ Ú ¼ ä ¿ Ç Ã È ¾ Å Ã ¼ Ï À Å Ê À Ú ¼ ä ¿ Ç Ã È ¾ Ì Ê Ñ Ç Ú ÛÅ ã Ç¿ À ¼ ǾÎäÆÕ ËÆǾùÐ ÇÕ èæìéØë ÿÇ À È Ê ¾ ËËÆ ä ¼ ä ½ ¿ Ç Ã ¾ Ì È À ¾ ¿ À Á ÂÕ »¼ ½ ¾ ì è ¾ Ì Ï õ ä À Å ¼ Á Ú ËÇ × Ù ì ¼ ½ Ú ËÅ Ã ¾ ÔÜÖ Æ ä ¼ Ç Ã ¾ ÖÃ È Ð Ë ¾ 2Å Û Ç ¿ ¾ òÅ ä ¼ Ç ËÇ ¿ Ç Ã ¾ »Å Ì Ç ÞÀ Ç ¼ Ì Õ ûä À Ì Ì ¾ Ì Ç Ð Ê Ã ¾ Ì É Ç ¾ À Å Ç Ì ¾ É Ï Ã È ë þÅÛ½ÇǾ¼è¾ÜÏ æì÷ÛêÅ¿ÙÇè¾ãèÊÙËÆ ÙìØÊÄÀè¾ãØÊéÈêàíîïðððíñïíý0 ììåä éÙÀ ÔÎÖ¾ íîïðððíñï1ï5 ¾Ð ÇÉÇÃÈÇþú¾¼ ÏÃÇÈÇ ÚãÛÊÈÈļàÃÇÉÓÎÕ àÅ ÆÊÃä̾ʿ íîïðððíñï3ñ3 Çõ Êäü ÅÃÈúËÇÀ ¿ËÇ Ï¼Å×ÃȾÆÀ ÉÏÃÈë ¾Ì»ä ÏÀ¼Å¾ÑçÅ¿äÇüÚÅɾèÃæÏËÉ ¾èÜÇ Å¿¾ÜʼÊÀ¾ÎäÆÓèæßØæÙææíîïðððíñïí53 êêè üÃÚÂü¾ËÇ×Ùì¼½ÍãÇÃÛÇÒÆ̾¼ÛÀÛÐË ÉÏÃÈÇÂÇÌ ÆÀÉäϼäýȿÇÇÐÃǾËÇ ¼¿Èþ¾¿ÛÇÅÁ¾ËÏ ä¾ú¾ ÑÅÃоÅËä ̽ÅÃмÅÈɾÐÏÁÈ¿ ø»¼Ù½æ¾øõÊé¾æäèľ¾õÈõǾËÆ ÌèØÏÀ ÇÆä¼ ÇÃÓ ÎäÆÕ èæßæèìæìè÷êøÄ Ç¿ÏÐǾõËÇ ÃÛžÌËÅ ÃÅɾ¼ÊÔÜþ¾ Ùìì¾¼ËÇ ½ÓûÀ ˾ ÐËÈÀÚ åÇ ìéØÇø¼ÇÙÃØíîïðððíñï030 ìèÐø¾ÛÅ òÅ ÿÇ À Å ¾ ¼ Ã È ¾ Ì À Ç Æ ä ¼ Ç Ã ¾ ÂÇ Ã Å ¼ Ç ¾ ËÇ × Ù è ¼ ½ ¾ ä ¼ ¿ ¿ à ¼ À ¿ ¾ ¿ À à ß ¼ ½ ¾ è æ é é ÷ è æ è é ÷ Ø Ù ¾ õ À ¾ Ù Ê À È Æ Ï Æ Ï ÐÄ˼ Àúõ Ͼ¾¿õÏ̾¼ãËÀ ¾ÌÉÀÐÇâõÌ½Ï 2 Ï À Å Ë Ç ¾ ¿ Ç À Á Ç ÂÇ Ã ¾ õ ä õ Å ¾ ËÊ Æ Å Ð ¾ ÎÁ Û À Ê Ð Å Ì é ê ÷ ø è ÷ ø è è ¾ Û Å ¾ ã Ð Ó ¾ »Ç à ¼ ä Ð ¾ æ Ù ¾ ç Ê È Á Ç ã Ð Ó þ ä õ ¾ ¿ Ëé ¾ åÊ Ó Ø è × ¾ Ø ËÈ íîïðððíñïýñ1 ¿ûä ÏÀÐÇÊàÃÅþÇÌËÌ Ã¾À便ËÇ íîïðððíñïýïï òÅ ÎäÆÕ èæééÙø÷ìæÙìè È à Ç ÂÐ é è è À Æ

Æ Ã Ì Ó û À ˾ Ð Ë À ã Ó Ô Æ ä ¼ Õ þÓ þÛ ËÅ Ã Ä ÿÔ¾ ¾ »Ó òÏ Ì Å È Ã ¾ È À Ç Ñ Å Ì ÃÃÈÛ¾ÐÊ俾ûä ÇÌžÌãäоËÇ ãÇËÆ Ê Ã ÷éø ÆÌÏÅÌÆÇϾÃÐÇÁ½Ê¾ÉÆÅÀÇÚØÀ¾Çʼ¾ÀÇÔÅ 2 ä ¿ Ç Ã È ¾ Ç ËÉ Ð Ç Ì Ä ¼ ä ¿ Ç Ã È ¾ ¿ Ç Á ä ¾ Ð Ê ÂÊ Ã È Ç Ã Ï¾è½æ¾¼ìÇæÃéÈøÈøÇì¾ÙÛìžíîïðððíñïíý1 éãøÊ¿¼ÏÃÈ ÑÇÌÕÈÉÚ¿ËÌÚÆÃÌÓèæßØØæèêìíîïðððíñïí3î íîïðððíñï3îî ÐÿÊÐÊËÆÊææ¾èæì÷êÙ÷÷÷Ùíîïðððíñï3ñ5 ìØ ¾ÔÀ ÔÜÖÄ ÅÈÃȾ ¾ùÛä ÛÅÖÏÀäÌǽÇÇþËÏÆÏоÏËÇÅоþ äÅâÇ òÅ õÃÇÇÀÞ¾ÆÛÆÅÌÀÂРɾÁ¿ÃÀÄÁ˼ ÅоÚääÃÌżÇ便ËÇ ¾¿Ê×þؼÏìÀ¾¾àäËÇ ëÚ ãòÅ òÆ ¼ËÉ ½¿ÃоÇÌ7ȾÀȾàõžÊÝÜûÚ Ê¿½ÏÐɼÅÉÏúÆ À¾äÊüÿä¾ÌüÏ Ì¼Êà ÖÇÀ¿ÓÎäÆäÃÈž èæßßØìéìèêøÄ ÛÎÕ ÅÉèƼ Àæ使 Ì÷ÇÇþ ½ÙÇÇÙÜÇÀ ÃؾéãéÏéÉ¿éÇϼ ÃÿÇ ÚÛО¾ÆÛú¾ ÛÅäÈÜÇÃÇÈÏÀ ¾ÇÇËÇ ÌäÀ¿ÇÇÃÌÃÅÒÓ ÓòÓ Îä2ÃÆÕÈÖÏ ÀõÇÏƼäǼ¿ÇÇÃþ¾ÖÇ 4ÐļÖŠǾ¾ÖÎÕ éíîïðððíñï0ï1 æÔÜþÄ ØèøìûØ òÅ »ä¼ ä½¾¼ ÏÃÇÈǾРǿ Å ¾Ì ÏÀ ÇÆä¼ ÇÃú È Ç Ð Ï À Á È ËÇ Å Ð Ó õ Ê ËÄ è æ ß Ø Ø ì ì Ø ß æ æ æ ¿ Ç Ç à ä À ¾ Æ ¼ ½ ¿ Ç Ã ¾ Öü2¾ ÂÇ Ã Å ¼ Ç ¾ ä à ¼ ä ¿ ¾ ÆÏÀÌÅ½Ø Û Å þ ¾ ËÅ ì ê Í ¼ íîïðððíñïý1ñ ¿ËÇ ÀÁ¼ ÖäèÐäæÃìÈé¾êãÇÙÁÙÇèÓéòÅ äø¼Çìë Ôá2þ¾ËÇ×¾Øê¼½¾Æ¾ÐÇËÇÀÇþÐȿɾ¿Ï èæßÙØìøæßìêø ÃÏÀ ¾ 6 ü ÏÀ Å ÊÀ ¾ ú¾ ÜÏÆÏÐ Ú áäÐ äÌ íîïðððíñï0ð3 òÏÌÇÅ Ì ä É Ï Ð Ú ¿ Ï À à Ç ¾ Ì Å Ñ ¼ Ú È Ç à Å

Æ Ã Ì Ó Îä Æ Õ è æ é æ Ù ë ÛÇþ ËÊËÊÃȾ ¼ ÛÀ ¾ ÛÇР˾ ÷ßé÷øæÄ íîïðððíñïýðð òõÀ ¾ ¿ Ç Ì Å À Ä ¼ Ï À Ç É Å Ì ¾ Ì É Ç ¾ É Ï Ã È Ç Ð Ë Ã ¾ ¼ Û ¿ ¿ÇÅÚÃä¾Ä¾É2¿ ÃÈÓ»Ï ÐËÌÞ¾ÎÕ é ÔÜûÄ òÙ Ú ã ä à ä À Ú ûÏ À à Ç ¾ 2Å Ë Ú Ö¿ À à ¾ ¿ À Ì ¾ ûÀ Ë øìììèéìÍÌÏÈÏÀÇÒ íîïðððíñï3îí èæßØØéèééøìÙ ÇþàÅûÇÀ ÝÌÆÅǾ ÜÇ× »¼ ½¾ ¿ËÅ ÇÀÃÁÓ¾ÔÜþ¾ 2ʿʾÀä¼ ¿Ã¾ÚàþÛËÅ ÃÚ ÉÏÃà äë ÛÅä¼ÇËÇ¿ÇþÈÇàžßÚìÄØÚì༾ÞÀÏþÌÉÇ òÅ íîïðððíñïíý3 ÇÐ ÇËǼ ¾¾ÛÿÏÐ õËÇ ÅäÌ¿¾ÇõÃÇѾÏÁÈÚÿÏü ÀÆʾ áÏ2ØÚ íîïðððíñï3ï0 áËÀÛÃÅþȿϾåÊ ¾ûÜþ¾ 8ä ÀÃÉÅʼä¿ÀÚÏÔÐ ¾ÏãËÇ ÐÓþËÉ ÏÐ »¼ ØÔ¼ìÅÆä¼ ¼Ç¿½Ï使 äÀ¾Ãã¾Ð¾ÞÇ ¾ÁæÇèÃèÁÈÀÇÂǼ ÆÇĻРþÅÙÚÎä ¾ÔÊ ÃÅõ ÞÇ þËÉ Ð Ç 7 Å ä ¼ Ç ¾ Ã Å Ç ¼ ¾ Ï ¿ À à Ç Ç Ð Ç Ã Ú Ç à Å ä à ä À Ú õ Ï ÂÄ õ Ê ÂÓ òÅ Æä¼ ¾Ì ÏÈÏÀ Ǿ¿ ÇÀ Á ¾4Ö¾ÈÇËÏ Îä Æ Õ Îüò¾ è æ é é Ù ê é ß Ø æ é ø ¾ »Ó Ç Ã Å ½ ¾ Ì È À ¾ Ê É ¾ È Ç ËÏ Ã Ï ¼ Ú à Ç Ë¾ ¿ Ï À à Ç ¾ æ Ó è è ë òÅ õ ÇÀ Å ¾ ÔÏÈÏÀ Ǿ 2 ÏÃÇÈǾ ÖÀ ÊÛä¿ ÌÅ Ó ê ß ì Ú òÏ Ã õ »½ Ç ¿ À Ç ÷ ¾ ç¿ íîïðððíñïý3î ¼ Ð ÉÕ èæßÙßÙæØøêì÷ ÊÞÏ ÃÐÅÃÃÏÏÌÚÌÅÌÁ¾À¼ã¾áÐÓûÇ ÄÖÚÔÜþÚ åÅ Ç ¼ ¾ ¿ À à Ú Ì ½ Å Ñ ¼ Ó á ËÀ à Îä Æ Õ 2»¾ Üä À Ç ½ ¾ ã Ç Á Ç ¾ è æ ß ÷ ÷ æ ß ÷ Ø ø íîïðððíñïñíñ ß¿Ç÷ÐÓÅèäèÀǾÃÎä Æ Õ ß Ì ¼ ¾ Ã Ï ¼ ¾ È Ç ËÏ ¾ Ê Ã Ð Å Ã Ï Ú à Ð íîïðððíñï0ð5 ÔÇÀ äÃȾ 2 ÇÃÈÇþ áÇËÇÀ Çþ ûϾ Ö2 íîïðððíñïí31 íîïðððíñïýð1 òÅ Æ ¼ ½ ¿ Ç Ã ¾ Ì È À ¾ ¿ Ç À Á Ç ÂÇ Ã Ä ¼ Å ¾ ËÅ Ã Ó ÔÜÝÄ ÐÅäÀÇÃȾ¿ËìÚìíîïðððíñïíý5 ¾ç¿ òÅƼ½¿Çþ2¿È¾8ÅÃÅ̽ÅÃȾçȾÔÛ òÅ Æ ä ¼ ½ Õ ß Ó 2 Ï ¿ Ã Å Ì Å ¾ É À Å Ã ¼ Ï À ¾ Í É À Å Ç Ú ÔÜû Ⱦ¿ËìÚì¾ÃÊ÷æ¾ÎÕì÷íîïðððíñï3îý êøé÷ ûŽʾ»ÇОûÊÀÅþ»ÇÆÇÛÇþÖäÀÂÊë Æä¼ä½¿Çþ¿ÇÀÁÇÂÇþÖÀÅÇÄÂÃżÇÓ Ïп¼ÀÊÃÅ¿Ä¿ÊËÉÒ¾ØÓþÛËÅÃÍÂüÚÔÜû ½Ï¾Ãþ½ ÐÓÅ »ä ¼ä½¾àä¿ÇàäÀÀÁ¾ÇÌÂÇ ÃǾÃÿÔ¾ ä¼¾¾ÔÐ ÏÉËÇ Ã̾ÕËÅ ÃàÅ û¾äËäÀ¾ËÇ×¾Øì¼½¾ÈÇàžËÏÃÇÀÅ¿¾ÇÛÇ òÅ ¾êø÷êßì Îä Æ Õ ÿÀ Ï Ç ¼ Å â ¾ Ç À Å Ç Ì Å ¾ ËÊ Æ Å Ð Ó ¾ 2 Ï Ð É Õ è Ø é ê ë òÅ Æ Å Û Ç Ã È ¾ á Ç Ì Ú ÖÇ È Ç À Ú 2 À Ç Ð Å Ì Ú Ô¼ Ð Å Ì òÅ Æ ¼ ½ ¿ Ç Ã ¾ ¿ Ç À Á Âà ¾ ¿ Ç Ã ¼ Å Ã Ú É Ç À ¿ Å À Ú ¾ Ê É Ï À Ç ë ÔÜÖ¾ Ê É ¾ ä Ð Ï À Ç Å ¾ Ñ Ç È Ç ¼ ä à à Ç Ã È Ç Ã ¾ Å Ã Ì Ï Ã ¼ Å â Ï Ó á ËÀ à ¾ Ð È ¿ É ¾ ¿ Å À Å Ë Ç¿ äÃÒ Ó áËÀ ¾ Ð È¿ ÉÕ ÖÀ ÏÌ ¼ ÇÌ Å ¾ ÜÇÃÛÅ À Å òÅ Æ ä ¼ ä ½ ¿ Ç Ã ¾ ¼ Ï Ã Ç È Ç ¾ Æ Æ À É ¾ õ Ð Ï ÇÓÎä ÃÅÃÆÈÕ ËÇÀ¼ÇÞûÇÐÇÌÇþÔÐÏËÇþ2ÐÉíîïðððíñï3ï5 ÷Øêìøß ÎäÆÓ »ÏÃÈ¿ ÏÐ ¾ áÇÌ ¾ ÜÏü ÇÀ Å ¾ ã ÇÁ Ç ¼ËÏ ÊÀ¾ÃÈÇÇÀËÏ ¾ õ Ï Ã ¼ Ï À ¾ ËÇ ¿ ¾ Ø ì Ú Ð Å Ã È ¿ ¾ ¿ À à ½ ä Æ Õ Ö Ó ÎÏ À ä ¾ üÔþ¾ ÝÞܾ á ¼ Ó ÷ ¾ è æ ì æ ÷ ë ¿ Ï ¾ 4É ¼ Å ¿ ¾ þÀ Å Ñ ¾ ã Ð Ó ûÎþ¾ òÇ ½ Ð Ç Ã ¾ ß ê Ù ã Ð Ó »À Å È à Ï Ã ¾ ûÇ ¼ Ç ËÌ Ê ¾ ì ø ¾ óÃ Ê Ì Ç À Å Û Ç Ã ¾ Ì Ï À Ç Æ ä ¼ Ç Ã ¾ È Ç à Å Õ é ì è À Æ ë ß à ¼ ÿÊ Ã ¼ Ï À ¾ ÎÖúÇ õ õ Ï Ì Ê À Å Ì ¾ Æ ¼ ½ ¾ ¿ ÇÓèÀÁèÇÒÚ¼ Å íîïðððíñï0î1 Øìø÷ßø æèìééßêÄèæééÙøìêØØÙæ¾àÇ˾ Å¿¾ÎäÆÕèæßøèÙéßêøìíîïðððíñïí0ð æ ãÇ¿ÇоûËø¾çûÚ2ÏÐÉÓèæØÙØÙíîïðððíñïí33 èæëßê ç¿Ó2ÐÉÕÙßìßø÷éÄÙéêìøß íîïðððíñïý55 »¼½¾2ÃȾÖÃÛ¼ÇÇþÛÐ˾û¼À¾ÖÄó¾ËÇ× òÅÆä¼ä½¿Çþ84¾ÉÀÅǾÐÇËÇÀÇíîïðððíñïñí1 èØéêÓéêÙèÙéÙÄèæßéØéèê÷ß æ ë Ø Ø ¼ ½ Ú à Ç Ë¾ ¿ À à ¾ Æ Ì ¾ É Ç È Å Í ø ë ß ÷ Æ Ì íîïðððíñïýî5 à ¾ Ð Ï Ã È ë íîïðððíñï3î1 ß ÊÀÏÍßìëØØÓèèÒÓûÀ˾ÐÇËÀþ¿ÏÖÊÂÏÀ ìÜà 輽¼¾¾ÔÜÔ¾ ÖÄ8¼ÅË»É ÏÚ6ÃüÅ õ˾ ¾ê¼ØÃÉè¾Ù¼ÏèÌêÓ ¿ÇÉÕÞÀÅÁǾÔÏüÇÃǾÎʼÏоãÐÓÞÊÂÊë òÅƼ½¿Çþ¿ÀÁÂÃļžËÅþÔÜݾ伿¾ÉÌÌ ÌÿÏ Ì¿÷Áæ¾èèæÀÆßÄËøìÈØÈíîïðððíñï0ý1 ÃÈÇþÐÊÀ¾÷ìë÷é¾ãÊÈàǾèØéêëíîïðððíñïñýï ìß÷ììø ÿÔÓáÇËÇÀÇþ¿Ï¾ÔÇüÇÃǾÿÏÐÚþËÉÐÇ7 ÐÚãÐÓÞÏàÇÁÇþÜÀÅõÇþØêíîïðððíñï5ðñ øè òÅÆä¼ÕÔÇÐÏ̾ÿÊäüÏÀÄÖÀÇËäÃÅÇÈÇ òÅ ÃÈÆÚ òÅõÇÀž¼ä¿ÇÃȾÛÇþÐÇÛÏþÆÇÃÈäë á2ÓáÞ¾¿âؾÎÉÓèæø÷èæèøèøíîïðððíñï3îï Âʼž¿»ä ÓÎÕËÅ ÔȾ»Ç À¾ÔÂÏ ËÏ ¿èæßæ÷êéêæé ÏÆÀàäǼ¾ä̽½¿ÅÑǼÚþ¾ÌнÇÊ¿ÐÅÇؼ¾Úä¾ÈÃǼäàÅ¿¾¾øÛèÅè¾ÂÇ ÀÆÓ¾ÀäÎä ÃÇÃÓ ÎäÆäÃÈÅ Õ èæßæèØ÷÷ìæéæ¾ ÛÇà òÅ Æä¼ ä½¿ Çþê¾ÊÀ ÇÃȾ¿ ÇÀ Á ÇÂÇà ãõÐÊÓ2Å ÀǼ¾Ïê¼ì½¾Êç¿ Ó2¾Õ8ä ÷íîïðððíñï5îí ØßÀÃ÷ÅÙ¼äßÀÏ è Ø é ê ë Ù Ø ì æ ê Ù Ù ¾ ÔÜÔ¾ Ê ¿ Ï À ä ËÇ ½ ¾ ËÇ ¿ Ç Ã ¾ É Ç Û Ç Ã È ¾ à ä à ä À Ú ¾ À Ç à Å Ã Ó íîïðððíñï005 íîïðððíñïñ0ñ ÎäÆäÃÈÅ ¾èæøæèææìèêØ íîïðððíñï3ý3 »Çÿ¾»ÝÜå¾ú¾»2Öå¾Æ¼½¾Øì¾ÌǼë òŠƼ½¿ÈÇÇÃàž¾¿ËÏ ÀÁÂÇ ÃÅ¿¾ËÇ ×ÙÐÈè̼½È¾¾ËŠþ ¾ÔÜþÄ òÆ ¼ ½ ¿ à ¾ Ô¼ Ç Ñ ¾ ÿ6 Í Ôä À â Ï Á Ê À Ò ú¾ Ôä Éÿ ÏÀâÏÌ ÅÌÅ Øì¾ÿÔÓ ÌÊÉÅÎä ÀÚØìƾÕ2èÏæÐìÏ÷À¾êÍÌÙ¼ØÇÑØѾßÇêÛéËÅ ÔÜû¾ Ã Ç À ¾ Ð Ç Ë¾ Û Å Æ ¿ Ï ¾ þ 2 Ê¿ ÊÍ Ô2ûûÒ Ú Þà Å Ú ûËÌ Å Ú »Ê à ä Ì Ú 2 ä òÅ õ Ç À Å ¾ ûÇ ÀÁ¾Øé¼ ÇÂÇÃǽäþÎäƾèæææë ¾ÿäõžÜÊÆÅÐÄÜʼÊÀ ØÉÇìËÚ ¾4»Ä êÃÒÚ ÔÂÇ Ð Ç Á Ç Ã ¾ ÜÅ Ã Ê ËÇ À ¼ Ç Ã Å ¾ ã Ð Ã ¾ Þä À Ç ËÏ ½ Ú 2 À Ç Ã Ì É Ê À ¼ ¾ »Â¾ á Ç ËÀ à ¾ ûÏ ¾ ã Ð Ó Ï ¼ Ï À Ç Ã ÝÌ Å Ç¾ÜÇ× íîïðððíñï5îï ÀÇÁǾÃʾõß¾èæééêØÙ÷÷êììíîïðððíñï01ï åÊÓßè÷¾6ÃÛʽÊËÏúÿÊ íîïðððíñïñ5î Øèßøêèé áÊÂÊÃÈÇþ4ÉÏÀ Ǽ ÊÀ ¾óÇÀ Ãϼ ÚÀàÇàÀ¿Ú íîïðððíñï3ýï À à Ã Ú Û Å Ì Å É Ð Å Ã Ú Ë Å Ã ¾ ÔÜÝÚ Ë Ç × ¾ Ø ì ¼ ½ Ú ¿ Ê Ã ¼ ÷ÆÐ ÃÚ¼¿äÀÀÇ˾ ËÀÁþ ¿Ï¾ Ǿ åϼ ãÐÓÔÏ Ã¾ÐüÇ Ç¾Ý¼ ÇÀÖÇÃÛÊÀ ǾÔ26ù¾ çûÖå íîïðððíñï5íí òŠƼ½»Å ¿ËǾ ÇþØ㾿ÐÓÇÜÊÃà ÀÁÇÂÇ ¼Å¾ÌÏé÷¾ ÀÅäÌþÓ ÓÎä ÆÕ 2»¾ ÇÐÞÄÃÊÓ 2ÐÉÕ èØéêë ÷ØêéÙ÷ íîïðððíñï5í3


0123

1ƒ€„„…| €„„…|†‡€|ˆ|‰Š‹Š1ŒŠ|Ž |||}~~1~€|‚

ÆÇÈÉÊËÈÌÈÍÎÏÐÊÑÒÉÎ ÓÔÒÕÐÈÖÊ×ØÙÚÛÜØÝÙÞßÜàá

âãäåäæçèéêëìíêîèïìîêëðêñ ïêñìòêëìíóëêôèéþìù7êôì0óê2 íùîïôõõíì4èöòìñêðöèêñóööó òèðóíêôèìõöóïì÷êôêì÷óøèëñê ëêëñêþìýóöùíìöêíêìèëèú òêëìñôù

öóìèëêèðôóññóúìüêë éùöèëóôúìûùöêëìüóîóíýóôìèëèþ ëñùéìíóëùì ñóêíìûê2 íóëùìñóôêéïèôìõóëìýêéóòìýê2 ÿê÷ôèéêì0óîñêùôêëñì1ïóìÿïõó2 ôêíùòèìøêôêì÷óëðõöêïêëë6ê ôêíùòèì6êèñùìèéêëìýêôêíùòè ëè3ì4õñóöì5õð6êéêôñêìíóë6ó2 êòêöêïìèéêëìýêôêíùòèìòó2 6êëðìòèìõóëìòóëðêëìîêùî òèêéêëìíóëùìèéêëìûêôêíùòèþ ëðêëìýóôêñììðôêíìèëèìòè2 îêöîêìëêëðéêìòêëìòèîê7èéêë îóöêèëìíóëðêëòùëðì÷ôõñóèë íêîêéìòóëðêëìøêôêìòèìéùéùî òóëðêëìñóí÷óìôèîõññõìòêëìîê2 7ùðêìéê6êìêéêëì8íóðêì9ú îñóêíìïêë6êìîóéèñêôììíó2 6ùôêëú

õùîì ïó ì0óêëêëñêìíóí2 ëèñúìêöùìèéêëìñóôîóýùñìòè2 óíùêìîê7èêëìèîñèíó4ê ýóôèéêëìíóëùìî÷óîèêöì6êëð íêîêéìòóëðêëìîïèñêéóìîêùøó èéêëìûêôêíùòèìèëèìéêíèìîê2 íóëððùëêéêëìèéêëìýêôê2 òêëìòèîê7èéêëìòóëðêëìëêîè 7èéêëìîóýêðêèìïèòêëðêëìùñê2 íùòèìîóýêðêèìýêïêëìýêéùë6êú ðùôèïþìòêëìîê6ùôêëìîóýêðêè íêìòèìíêéêëìîèêëðìíêù÷ùë óëùìèëèìòèõöêïìíóë7êòèì9 ÷óöóëðéê÷ë6êúì ê6ùôêëë6ê ùëñùéìíêéêëìíêöêíì6êëð 7óëèîìíêîêéêëì6êéëèì ñóêí éêíèì÷êéêèì÷õéøïõ6ìòêëì7ùðê ýóôéùêöèñêîþìéêñêë6êúì óëù éêëìûêôêíùòèþìÿêëì óêôóò ñêíýêïêëìýóôù÷êìîêùîìíùîï2 î÷óøèêöìèëèìòè7ùêöìòóëðêë ûêôêíùòèìòêëì8óëìûêéóò ôõõíìîïèñêéóþìù7êôë6êú ïêôðêì0÷95úìëóñ6÷õôîèú ûêôêíùòèúìêíùìíóëøõýê êöùþìùëñùéìÿêëì óêôóò 0óêëêëñêìíóëêôðóñéêëìýèîê íóëðéôóêîèéêëìíóëùìèéêë ûêôêíùòèþìèéêëìýêôêíùòè íóë7ùêöìì÷õôîèìîóíùê ûêôêíùòèìíóë7êòèìîê7èêëìîó2 èñùìòèì÷êëððêëðìòóëðêë íóëùìñóôîóýùñúç789:;

‘’“”•”–—˜’™•”—š–—˜’›œ“ 2+ +3¡0Å0· ž¡ž*Áž1ž* 

žŸ ¡ž¢£¤¡¥¦¢§§¦¨¤©¡ª«¬­¢¦© ±­¡¸¤¢§¡¥¤¬­¢§¡ªÀ¨¥¬¦¹¡¤£¤¬¤°¡²¦³«¢ #¦Â¦¬¡ª¦¥¦£¤®¤¢¡¨¦¢º¤£­¡³­©­ ¹À(«¡£¤¢¡®¦¶¤§¤­¢¸¤¡£¦¢§¤¢¡°¤©§¤ ¶¦©ª­®¤©¡£¤©­¡Å¥´¼Å¥´¯ ¥¦£¤®¯¡¨¤¨¥­©¬¤°¡ª¦¡ª¦£¤­¡±­ ±¤¢­¤³´¡ ®­¢¸¤¡¨­¡§À©¦¢§¡¥¦£¤®¯¡¹¦¬«©¯ ª°¤®¡ª¦£¤­¡¨­¡­¢­´¡ž£¤¡¦¨¥¤¹¡¹­¢§ª¤¹¯ Å¥)´¯Ã¡º¦¬¤®¢¸¤´ ·¦º¤ª¡¨¦¨¶«ª¤¡»¤©«¢§¢¸¤¡¥¤¼ ²¦³«¢´¡µ«¬­¢¦©¡³¤¶¤¢§¡·«©¤¶¤¸¤ ªÀ©¢¦¹¯¡«£¤¢§¯¡£¤¢¡®¤¸«©¡®¦§¤©´¡­ª¤ ¸¤ª¢­¡ª¬­¨¤ª®¡$®¤¢§¤¹¡¥¦£¤®%¯¡§¤¬¤« Ĥ©«¢§¡­¢­¡º«§¤¡¨¦¢¸¦£­¤ª¤¢ £¤¡,¡+ª¹À¶¦©¡-.¡¬¤¬«¯¡ »¤¢¡¨¦¼ ¢¤¨¤¢¸¤¡¨¦¨¤¢§¡«¢­ª¯¡ª¤©¦¢¤ ­¢§­¢¡¸¤¢§¡ªÀ¨¥¬¦¹¡¢¤¨«¢¡¨­¢¸¤¡¶¦©¼ $¥¦£¤®¡¶­¤®¤%¯¡®¦¨©­»­¢§¡$¥¦£¤®¡®¦¼ ¨¦¢«¡¨­¢«¨¤¢¡¸¤¢§¡¹¤ª¡ª¤¬¤°¡¨¦¢§¼ ¢§¤¹¤ª¤¢¡©¦®¥À¢¢¸¤¡®¤¢§¤¹¡¶¤§«®´ ¨¦¨¤ª¤­¡ª¤¹¤¡²¦³«¢¯¡¹¤¥­¡º¤¢§¤¢ ª«¤°¯¡ž¢£¤¡£¤¥¤¹¡¨¦¨¦®¤¢¡¨¦¢« £¤¢§%¯¡£¤¢¡¥¦³«¢¡³«¬«¢¡$¹­£¤ª¡¥¦£¤® §À£¤¯¡¤£¤¡®«®«¡®À£¤¡º­¢§ª©¤ª¯¡®«®« ¤¢¸¤ª¡¨¤®¸¤©¤ª¤¹¡¸¤¢§¡¥¦¢¤®¤©¤¢ ®¤¬¤°¡¥¤°¤¨¡£«¬«¯¡ª¦£¤­¡­¢­¡¶«ª¤¢ ²¦³«¢¡±¬¦¹°¦ª¡·«»¦ª´¡¤©§¤¢¸¤ ®¤¨¤¡®¦ª¤¬­%´ ®À£¤¡§¦¨¶­©¤¯¡£¤¢¡¦®¡¶«¤°¡£¤£¤ «¢¹«ª¡¨¦¢¸¤¢¹¤¥¡¨¤®¤ª¤¢¡¸¤¢§ »¤©«¢§¡©¦¨¤¢§¼©¦¨¤¢§¡¸¤¢§¡¨¦¢¼ ¨«¬¤­¡£¤©­¡Å¥´¡°­¢§§¤¡Å¥´´ ¤ª¡°¤¢¸¤¡¨­¯¡ »¤¢¡¨¦¢º¦¬¤®ª¤¢ ¢À¢¤¡¸¤¢§¡¨¦©«¥¤ª¤¢¡³¤¨¥«©¤¢ ¥¦©¹¤¨¤¡ª¤¬­¡¶«ª¤¡£­¡·«©¤¶¤¸¤¡¥¤£¤ ž£¤¥«¬¤¡¨­¡²¦³«¢¡¤°¦¢À¬¯ ¶¦¶¦©¤¥¤¡¨¦¢«¡¬¤­¢¢¸¤¡º«§¤¡®¤¢§¤¹ ¶«¤°¡£¤¢¡®«®«´¡ž£¤¬¤§­¡Ä¦£¤¢§¡º¤°¦ -¡ž¥©­¬¡-¡­¢­´¡±¦®ª­¥«¢¡³¤¶¤¢§¯ º«¤¬¡½º¤º¤¢¤¢¾¡¥¤©¤¡¬¦¬¤ª­´ ¿±¦¢«¡¸¤¢§¡ª¤¨­¡º«¤¬¡¤£¤¬¤°¡¨­ ²¦³«¢¡·¦¢§§À¬¡¦¬À©¯¡£¤¢¡²¦³«¢¡«§­¬¯ ¨¦¢§§À£¤´¡ž£¤¡¨¦¢«¡À©¢¸¡¸¤¢§ ¥¦©¤¢§®¤¢§¯¡¨­¢«¨¤¢¡¬¦¬¤ª­¡£¤¢¡¹¦° ¨¦¢«©«¹¡ »¤¢¡³­¹¤©¤®¤¡±­¡²¦³«¢ ­¢®¹¤¢¡¸¤¢§¡£­À¬¤°¡£¦¢§¤¢¡©¤®¤ ©¤¹¤¼©¤¹¤¡¨¦¢¸¤º­ª¤¢¡¨­¯¡¶¤ª®À¯ ¨¦¢¸«§«°ª¤¢¡°­£¤¢§¤¢¡²¦³¦¬¡&¦¢¤¹¼ ¹¤©­ª¡®«®«´ ¹­£¤ª¬¤°¡¶¦©¶¦£¤¯¡®¦¶¤¶¡®¦¨«¤ ¥¦£¤®´¡Á¤¢¡¶­®¤¡¨¦¨­¬­°¡¬¦Â¦¬ ¥¤¢§®­¹¯¡®À®­®!ªÀ©¢¦¹¯¡£¤¢¡º«§¤¡¹¦¬«©´ &¦¢«¹¡£¤¢¡·¦§À¡·«¤¨¶¦¬´¡ž£¤¡º«§¤ ¦©¶¤§¤­¡¨¤³¤¨¡«­³¦¡º«§¤¡£­¼ ¨¦¢«¡£¤¢¡º«§¤¡¶«¨¶«¼¶«¨¶«¡¸¤¢§ ª¦¥¦£¤®¤¢¢¸¤¡£¤©­¡¸¤¢§¡¶­¤®¤¡°­¢§§¤ "¢¹«ª¡¨­¡©¦¶«®¡¥­¬­°¤¢¢¸¤¡¶¦©¤§¤¨ &¦¨­¬¤¢¡²¦©¤¢§®¤¢§¯¡®¦¥¦©¹­¡²­®¤¢§ ®¤º­ª¤¢¡£¦¢§¤¢¡¢¤¨¤¡¸¤¢§¡«¢­ª £­§«¢¤ª¤¢¡®¤¨¤¡£¦¢§¤¢¡£­¡¥«®¤¹´ ®¤¢§¤¹¡¥¦£¤®¯Ã¡«º¤©¡ »¤¢¡ž©£¸¤¢¹¯ ¤£¤¡²¦³«¢¡±¬¦¹°¦ª¡·«»¦ª¯¡²¦³«¢ Ť¹«®¡µ¦º«¡£¤¢¡ÅÀ¹­¡µ¦¨¥­¹¡°©¦¦¼ ®¦¥¦©¹­¡¦©«ª¡¨­¢«¨¡º¦©«ª¯¡ž¥¦¬ ¤§­¡ž¢£¤¡¸¤¢§¡¹¦©§À£¤¡«¢¹«ª ²¦¨­¬­ª¡Ä¤©«¢§¡±­¡²¦³«¢¯¡¶¦¬«¨ Ÿ¤¹¤¬¯¡²¦³«¢¡¦³¦ª®¡£¤¢¡²¦³«¢ ®À¨¦´¡ž¹¤«¡¶­¬¤¡°¤«®¯¡ž¢£¤¡¶­®¤¡¨¦¼ ·«¥¦¬¯¡Ÿ«¤Â¤¡±¦©À¢¹¤¯¡À¨¤¹¡·­¤¹¯ ¨¦¢­ª¨¤¹­¡¥¦£¤®¢¸¤¡±­¦¡²¦³«¢¡¤¹¤« µ¬À¨À°´¡¿µ¤¨­¡º«§¤¡¨¦¢¸¤º­ª¤¢ ¨­¬­°¡¨¦¢«¡¨­¢«¨¤¢¡²¦³«¢¡¤«®´ ¤¢¤¢¤¡ž©¤¶­³¯¡¦¬­¨¶­¢§¡*«¢§§­¢§¯ ¨¦¢«¡¬¤­¢¢¸¤¯¡ª¦£¤­¡­¢­¡¶«ª¤¡®¦¹­¤¥ ¬¤¨¤¡­¢­´ µ¦«¢­ª¤¢¡ª¦£¤­¡­¢­¡¤£¤¡¥¤£¤ ¨¦¢«¡°À©¢¸¡¸¤ª¢­¡¢¤®§À©¡¨«³­ª¤©­ ¿µ¤¨­¡º«§¤¡¨¦¢¸¦£­¤ª¤¢¡¤¢¦ª¤ ²­¢ª¸¡·¹©¤»¶¦©©¸¡£¤¢¡·­©®¤¹´¡ž£¤¡º«§¤ °¤©­¡¨«¬¤­¡¥«ª«¬¡/´¡Ä ¡°­¢§§¤ ¨¦¢«¢¸¤¡¸¤¢§¡¿¢¤ª¤¬Ã¡£¤¢¡©¤®¤¡¨­ ¸¤ª¢­¡¥¦£¤®¡¨¤¢¹¤¶¯¡³­¤¨­ª¯¡§«©­°¯ £­¨®«¨¡¤£¤¡¡¨¤³¤¨¡¤¢¹¤©¤¡¬¤­¢ ¨­¢«¨¤¢¡+©§¸¡µ¦¥«¤®¤¢¡¸¤¢§ ¥«ª«¬¡-,´¡Ä ¶´¡µ¦£¤­¡­¢­¡¶¦©¤¬¤¨¤¹ ¸¤¢§¡®¤¢§¤¹¡¥¦£¤®´¡²¦³«¢¡¨¦©«¥¤ª¤¢ ¸¤¢§¡£­¹¤¨¶¤°¡®À®­®¯¡¹¦¬À©¯¡¶¤ª®À¯¡£¤¢ °¤ª¤«¯¡¶¤ª¥¤«¯¡¶¤®­À¡¤¸¤¨¯¡®­À¨¤¸ ¨¦©«¥¤ª¤¢¡º«­³¦¡¶«¤°¡³¤¨¥«©´ £­¡¬¡Å0¡±¤©¹¤£­¢¤¹¤¡/ž¯¡Ä­©À¶©¤º¤¢¯ ®­¢§ª¤¹¤¢¡£¤©­¡¿²¦£¤®¡¦¶¤®¡Å¤³«¢Ã´ ¹¦©­¡¨¦£¤¢¯Ã¡«³¤¥¡ »¤¢´ ¤¸¤¨¯¡'­¤À¡¬À¢§¡¶¤À¯¡ª¦¨¶¤¢§¡¹¤°«¯ "¢¹«ª¡¨­¢«¨¤¢¯¡©¤¹¤¼©¤¹¤¡°¤©§¤¢¸¤ 1À§¸¤´¡$¹¦¤%

2+ +3¡0Å0· ž¡ž*Áž1ž* 

45657897 9 45657897 9 45657897 9 45657897 9 j9k ]78 m9 9]97 m 4978 n9v9 m 4978 n9v9 Q_ N  2 I   2  E3  49]7^49]7 49]7^49]7 q5k]r

98 7 49]7^49]7 2$" -:" ./D\ F6%&=6+;=+.1I Q22E 2( "#I% 2 #2 E 0% $U $/-           ! "    # D I       "  2    E 2  2  * $ 2 " 7 "  E    [ $ 3 2  / Q 2 8   $ 2 "         )$ 2 " 2 22#2#EE"_ 2Ey 2/  6 < >?@AAA>X>A@> $ % $  & '  !()* %  $   + , . . / J 2  2   2  " 2    :" 4 . 0 < , /  E  $ 2  2  9 W $"  0 ' / ' '  5 " " %   1  I     $"  *( ( 2   ND! 2 E " 2 N 24 2 0U'$ #; %"#"/ &$ .2%$&U2-:([4.P6*'-_<+++-,0'%.+,2.MY %2%()( 3% 0&-..%%2'..2+1..2%"122%$ 2+021 6';60.01.6<<&6==0&,<>?@AAA>X@?@C -:" 2%$4.$ "/2,#&;0<.26-( 2$ 2"$ / 5) _$ 2323 ;<#3#:4 $ 325+.. [22 2 2[3M3 +; 2 %  $  2 %  0 $ %  $ 2  0 < , 2 / 5 .6+00<,<+;++1 .6'<,&+&<+.. bO "2 >?@AAA>X@VCB ! >?@AAA>X>AV> e ) 2   2  P  " 2  " f  )   8 ''%..$ 32#3 &#22 %6+7 &51322 - W+9Q2*2"2PN"-09 7$.=-../+;-..9 >?@AAA>X@X?H &$ $ 7(!89&66==, >?@AAA>XH@HV ( 2["M "8"2I w* Y D " " 2 2 J -:" [1*4 $22452%(" -;+26;2;%+1.62'<,<&&%E+>?@AAA>X>S?> &0$ <<22 _ 2  2 82 I  Q  P  ( "  [  2 P2  W2  * 2 $  2  2 2  P  D    # ([ P Q # $3 3   $ N  # "%[3 [ "5 2E # 0E $2W\ I"I\-%   2   $ 1   J  8"329:4.6&6;<66+0,= >?@AAA>BAACC N"+3U\0..[8$<. "-$2"-232"[$45-53/ Q8"Qll2+5522+%&5 8 $" D I  Q 2    2 & . % I  +E .6'<;6&<<''=1.0<,;==,;;6 >?@AAA>X@VX? D ,'%:4.6'<+6'6';;;124&>?@AAA>XH@XV 0=J<, ()(4.6'<0=6;..',% &&>?@AAA>X@V?? T (*E $E2) 22! D) 2UD $+6(233<+&+>?@AAA>X@VB? .66 1$4;;'6,6=1.6<<&6=6=';<8$ 0'<6& #-) 2$" E$$%"3 W N 2#2 %* 202$" %()W% $ 3"EF8 -) (#28 *1 ()* ''6=$ 0.- T E  G D  8 I #  2 Q2 E  Q$2  8$ D #  i i  2    2      2 57s n] D "  # 2 # 2 $2 E2 $  3 E   8 . 6 < 6 & = . ; *  2  " \ 2 E     E"2 EM %$ U&J".%1ID 3   $ % >?@AAA>XSBAV 2-:" 4.6&6;<'6'<<<>?@AAA>BAAH@ -$ 2-[7[*"29 I1Q"$2"$-[2% )2$"'5% $" "32.6<<&02;<$" E;i $ 222E\2E3-*3 -:.6&6;<==>?@AAA>X@VXS <+0' D >?@AAA>X@SVH < . ; 4P *$$"+.%32";_ eRU "2-Q#32"-.66+0>?@AAA>X@V>? ;.&&+. I 3 #3 21 # "2" 8#2!E$24[1*%$$%$2 '. >?@AAA>XV>XH D U-2&8 #2 22-()Q% 1"2"% 3 8 I/<. 212E2( %53 #32 %_3 E-:" 28)< J 3I 3# " .6<6&6/  "  E 2 f ; ; ; ; . ' < 1 ; ; ; ; . ' 6 *3 $U  2I 3$% 3 "  "$ ()Q% $ U 0 &  % 2 # $ [ $ 2 4 O\ RR ( E3 "$1 )"2" %"2"%"$ .  $ D "  aU O  3 7   3  2 25/ >?@AAA>XXV>@ 0,.&<.1K.0<,L&..=,00M3 $- 32$[-W_,.-P<.+<00+ .6+00<=+=..& E" #2E 2"2 %22$ 2 % 29G+2$-[3! >?@AAA>BAA@H (       2  " 2 _ J 3 a I  Q / )"  3 I  N   2 4 (    2  >?@AAA>X@VS> >?@AAA>X@CS? 66,,..23$ DI2$"22 "! " 2 E2 &0 ; %2I 3 & " \ " !2 $DI2 _#2:" 4.6=;,;'=.&>?@AAA>X@VBS 2#21 ""$"$ 1:4 J2* 2IO$ 33 3 D """2E52(3 #3 21.6="6166'/ DI >?@AAA>X@VXB   2   2    2     2 $2 % 3 %  E  .6+=./ 2E32 :" 4 .6+6.,&6'.'; 3 3 :4 N  # 2% "1 O$ ) 2  0 Q2 E  2 # $     2 %  E " $ / :4.0<,<,...=<1.6<<&6;&6+;6 >?@AAA>XV@HB 2 _J5-P3,+M#"2>?@AAA>X@VBC P$ ,.=6.6=$E5>?@AAA>XV?>B . 6 + = + ' ' & & ; & =  2 & 0 + , Ya' = >?@AAA>BA??H <0001 $"  $% " " % ()W% $ M % $U   w :E   $ 2   2  Q[ \ 8  2 * " 2  "   I 3   + . . . 2 ! ' . . >?@AAA>X@CB> 6F6$ R +*OP #"2Q "Q *P-:*2"2 8#2*1T33 [/JI2%!2"-5&.%:4.6+00;;;+',= >?@AAA>X@VXH N ) 3"%8 $ %"+=%D -O) 22-) 2<3'E,=<+,0<.TQ4 -N*4 .66'+&<0,';&&0<';++& (aRP .8 6+0&206#<& & . 5  $ 3 & 6 )"   $1 m 9 9] 97 4 . P  3 _P  3,,< 2"2/ 3 $ 3 J I D  [    Q J 2 E 3 5 8     2 3  *!T + < / & ' $ 2 ([ P Q D I      "   2 "  2  3 3 $D2 >?@AAA>BA?SS \2J3-("23:4.6+6.<.=0=== ($28$0P1$.6'6;6,.++;0 25aN-<..=+'.1;'.',,& ($221I"I3/ &.% :P) 0. :E w8  EJ >?@AAA>X@AAA +,22"#202#".6< 2 I  6&; 2"#$ $ 2$ 22 2$1$.6<6&,.6<>?@AAA>X@@BB >?@AAA>X@XXV >?@AAA>X@V@? >?@AAA>X@CHA % 1: %63<2 %'0 % $E %2 D <&6>?@AAA>X@VBX .'<... D I 32 # 2 "1$ 3 $ 2 Y3T2%("! I:I4.66 2=#1".363<26=,E+$ N` Q " 2 *   ) 2 E   "  " " h h I   2 I 3 $ 2  ! 2 I U $ 2  " $ 3 . < & 6 6 ; & 0 D 2 0 < '  E  E $ $  )[ )E#$ 3  2 0 + ; . . & < ; 6 6 . 6 6 $ 2([ PT Q%#$ $& %Y $ 2&([ P'Q &$2+.%2+..UI2#; P""2i52t'>?@AAA>X?XAV [$ 2[8 +T 2_ <2<'0M $ D 23$ $22E""$ >?@AAA>X@>CS !   " 2  $ 2 E  3 2 " %  T2.6';;,'>?@AAA>BA?C> ''.;< . % 5 2  5  % ' P4 . & < < = 5  # 2 M3 0 T  ; & 2 E "  . 6 ' ; , & & . = . ; ; 1 6 ' = ' & ; ; #"I2.6<<&6.'<... 2 0D22:" D I 2! 3I* 2 3E" $2$2()(.6'<+;>?@AAA>BAAAX '<+='' >?@AAA>X@V@B >?@AAA>X@XA? $   2  $"   ' . %   2 >?@AAA>BA>?> : 3   $  2 J 3 3 3  % 2 E E 2  2:T\ :" $2# EE $" 13I23(E 25-2 $2 83 TN ) 22R3 3%_E1( J3[3$ E!* / 32+.-:4.6+6.,,>?@AAA>XX?>? .'666 0&&<'D':.6+&06++6.&' )"""$%32 >?@AAA>X@VBV % "&0;$ U&&;.=%%$ 2%$ ]

 $"  "  F W )O2 8    )2$  %  J % 1 % $U 06   . 6 ' , , &  <6"+#+",,2=#7 .6';,&0&<=&' 2 #$" 5"3"E2>?@AAA>X@>V@ $ O32)%(E)P2 D -)#2("3#3<'F.6+00;>?@AAA>X@XA> ,',',& *OP-:4.6'0060<0=;,2>?@AAA>X@@BS >?@AAA>BA?H? 5 $23%3$ "" 0+E290"..2%0.E-:4 " >?@AAA>BA>>X R 3 $  2 !3  U % )  P  3  + . 1  % )  1-['$ 23'$ -.6$ ';,$ &>?@AAA>X@VHS &0<* 0<$.   $U 0< "  $$ " E $2 $-Y : <' %$%$2&.U "! D ""$U 2"0' :" 224.6=;./ -*1 Q#$+<1%5-[32220%D2 2#2$>?@AAA>X@>B> D " 2 2 " "2 3 #2J $ 2 #    2    E    +    $ 2 $  2 %   0 ' 1  G$ 2 G "      )2 $  %  J % 1 % $U 0 6  3E2-" .6';0,;0;=<6 *3_2E$22%P<+;'>?@AAA>XB>?? 0'0 _3"0P2Q 2Q2 $2-:4.0<,<+==<<<>?@AAA>X@HXX ""%2%$0<-:4.6+00<>?@AAA>X@X?S ;=0;6; +,;+6.. >?@AAA>BA?HV % 2"%2$ -[+$ >?@AAA>BAAA@ 0: 6%__ $3<.-:" %Q42.6<<$ &$ I  8 # W ,'P8 1$ &-.6&$ 6;$ <0>?@AAA>X@VHX 6=$ 6+6 D m n97 97k9 $ *OP E,.F3# 22 3<'". 2PD 2$ (23[D 02Q :4$ "P22) 58$ _3/ &=0I0>?@AAA>X@XSH 0'( 63 4 T2 7 5 2 E  Q " ( 2  9 D "  8   2     2   E   * "2 8  "1 * Q1 *\  $ 2+< "D"*"".6<6&666>?@AAA>BA>SX +;<= (22%D5$0/'(3.6=;0+=.=,;, E$:4.6<6&=+&.&6. )[ )  " $ "5E3%$3 -)\ [Q_OY _ 3   2 E G2  \2I-4:4 +-6.61<<-W1 P2  E $  2  \ 2  Z   (      4 [ E 3I"/$ >?@AAA>BA?AS " E "  :" 4 >?@AAA>X@X?C &=',&.++*-OQ8Q D " + Y *2   T2  " 0 ' .      "  2 :" 4 ( .6'<+'0<&,'; D I   # 2 "2E #  3J / D " " 2 22 3 # %  # >?@AAA>X@VV> (3"Z2 %  2  $ 2 [ 3   T3 3 >?@AAA>X@H>A .6'0'<++<=&+ 322%"/2%$ U 0 '  % I   E 2  # 2  E 3    $ 2      " D "  '  #   " 1  " 2 E # "   $ U 2 "  ) 2  :" 4 . 6 + 0 ' & , & = 0 . 0 >?@AAA>XVHA> -5D 2)P : 2#"3223 >?@AAA>BA>CX .6+0+&6=6=,' &.2!E"E$ " "") 221["2EGO $E$3 ": >?@AAA>X@X>C 2  [ " 2 E #   P 2  *2 E  2 E $ 8  *1 T $U ' .  22-()* " 4.%6"+1&6.>?@AAA>X@VVX ' 063'.'/ 3 2    * $" "  1  2  "  [ 2  % 23 '0:4 .6<6<<;..0.. *1 R  $  \ 2 I ; 6 . 1 $ P 2       :"4xE#.6+6.,0+66+.1=>?@AAA>BA?S> ,0==0< %"2"%E$ 2.600+'&/<,0',0%,8 2 D"#2I"I$3>?@AAA>BA?@B D2 2 IJ%33$"2 22$ U%$" &'% ($"\E.6'<0<<<<',>?@AAA>BA>B? '  2  / E2$% -P4 6 ,  J 49]7^49]7 $ 0=</+0-:4 <20,+=6;,= " " 2 3#1$ $ 2! " "% DI22>?@AAA>X@X>@ O J-U_ -(3 +/+%3' -[$ 22&.$4 )3 2333 D nn +2=+'3'// * )23"5$ P4_E .6<<"&2=>?@AAA>BA>AS $    1   " $ 1  " % E   2 5 # )  3 D  2  2 "2$3 EE2%3#$ 2E3(" " " "  8 $ 2  a   "  "  2" + . . 1  . 6 ' < = = & + ; + & 0 % . 6 2$2  % "$ +</ &. 2 53<6;<;<623()( >?@AAA>X@@AS 2$ "  $3 E  " %  E  n   2     2  2  3  g 2  E  Z  # 0<.&.% .6=;=+,.<+';1 0=;<.+0  " 2   0 .  :4 . 6 + & 0 6 ' , . = 0 & $ "O(WD 2$* ( I232 2E270".9.$ :" -$4.6'<,<<<+0''>?@AAA>XAAAS 8"$3J n >?@AAA>X@B@S ! "  2  ) ! $ ()( E  J I  & . ...%E23$ J QD)1 8"  % [1 * % $ D\ F %  I I  " 1  $ 1  $ "  1    2   $ " k 9] 4 5 ) U$&._ ) 2(D W " hhI2.6';,&&.>?@AAA>BA>?C =.;; >?@AAA>XH@>C >?@AAA>XB>AX T2 , . . %  "     3 , b$ 3$"-I%3$ [$  2 4   #    2 U * " 2  W  W  \ OP ! )  )E  N$ *  1 R" P  83  G3 2 " )3E $2 E $ 2 ,==..TRU*2 J.6+6.,.;';.>?@AAA>XA?>A 6 49]7^49]7 7^49]7 N2 aU2\M 2I$ iQ ,2$"11) ..21 )2:" 4.6<6<'6'60>?@AAA>X@V>B '6  "% 3 3"% :" "2 O2O3E(()( 2+.0<,0;=0''' +=P$ 23 *OP49] :" (" I  . 6 ' ; , & ; = . < . &  * $  < >?@AAA>X@@AV [3 8"  "  $ 2        $E E-P4 "/ ##Y "EE$ 2 D"+3""2!2" $%QI%D22.6+6.,+0&+.. 8 I2G $ I0N Q# $% E3%2 4.6<6&=',',;0 >?@AAA>X@BXA Q2E2#2##$>?@AAA>XSB>V D I    #  "   # 2    5 ) 1   *  )2E  !832Z  2    2    " 2 2 3  NI " 1 3 >?@AAA>BA>CB  3 #   $   E  ( $ 2 3 3 2 P`O\ "-\"Q.6<6&6<=<.0>?@AAA>XXC@? 3 + 2# $ $ "w"2 \22$ $ " 2# 2 M"$<6&'+;=2_$>?@AAA>X?VH@ E-QE*-\OP534.6+6.,>?@AAA>C@XC> 06,6.& k5 5 00O) "(3 3$" $\$3 5 212Y-.6+0+'=>?@AAA>X@VSX ',,'0 &<..#G-:" $U0%'_ ;.. .6+='0()W '==0;0E >?@AAA>X@@?H E()(  $  *     % " "   "  8"  "      Z   " "  2 E2 " " N 2 P'" 2 8 #P"1 2%2Q2 ( 3 Of% 25O 2"E2 )E"%:"4("$E"58"2 J!$3*W4P%2!aY 2""2-$3 T$+'(233.6'6;6>?@AAA>BA>XV 0+0;,0 e)"   # 2 " 1  3 Q  3  % 6  $  _ N3 1   1 *   % _   0 .  " 1 :   / " _ "   2 2  . 6 + 0 0 = < ; = . < . 1 0 0 D+ & = & 6 2E.6<6,';60.'; >?@AAA>X?@XC <-8 ..$ G$22GJ -(#33&U 4),% U0RN '8P*!88 %$2()* 2[E2_+6."1:( ) h"D O I) N3#3[*2E( ! $+.%.6'6;6,&6'0, >?@AAA>X@BXS )18#1\OP1*M($">?@AAA>XCABH :" P  1 ()(4 . 6 ' < ' . + . < . < . 2  E   1 (    "") "202#! E)3 F3E#e5"2z >?@AAA>XX@@X 70.4[ #%5'-5''206+O &'0,. 2"$ +/& $1 $ 2I3$ 0/ &1 8" D =6<,0&!D *\OP D 2"2:.I63$'/ 8"  ) 2 E 3  *2 # 0 . Q2  "  "  .$Wa $( 5aN9 #46>?@AAA>X@@>? ..F 0 DI J 3 4  2   " 2 I 3 $ 0 0 +      0I,36&-66&&-_ GEI'.2uP4 3 32) 2U` 0&EP %+Q<E'$ 2==T2 '()Q >?@AAA>XXS@? 5#f >?@AAA>XS>X> j9k ]78 . 6 0 + DI   2        2   " $" [ 3 # % . 6 , ' ' W    E 2    c $3 E  O 0 .  c )  4    % 3  2% U / ) E2%#""$ 2Ql l3$ #2$ 42- 32%$2I%23E2-( $ U&%.2E 2%2 E 2 E W)O %EE53 2 :3E#:32ER$>?@AAA>XBHXB E( 2"2"O -+6+00;<.G.&=<"2 81*Zg83$YJJI1T>?@AAA>XSB?S 1DJ1 ( I  / l l "  % 2 U % " $ c. "1#2"12ED)% # % 32 % I 3 I % J   E"/ >?@AAA>XBHAC _$1 R 8  2 1 ` aE 2 1 & E $U :1 D1 . 6 ' 0 0 6 ' ; < & = +  l l  3  2  :"4.6+&=&++&+6+1.6<6&=>?@AAA>X@@>C 6=666+  % 3   3 % 2  %  $ % E >?@AAA>X?A>S $"  E % $ U 0 & #   . 6 0 + = < , . = = = ' D N  G * 2 I   T 2 c , O 1 [  P 83$1 P [ 31 P QI 1 P _ ..$ 32E"2"%+$ .G "ZE#3$ %/ D"*!2">?@AAA>XHX?V D --N"GG*2 IIT T22T2 T2cc;'OO181[ a314\2151)2E1:"4\)\Q -+32E *222-+40..601E030'0;00.,0&b; 2 c#+2$ D *2 5-)T26P4.0<,/'>?@AAA>XXVBX ,,,6= >?@AAA>BA>BA 49] 7^ 49] 7  2     $  %  3 2   $ "  $ 2 2 c NI *  2 c ' ' . . 1 [  ( $  2 c + . O 1 0  \ " Q  . 6 < 6 & 6 < = < . 0 + *P 5-O2,.3.$ E22==29_"3 E [5Z( (:* "-*3 1+[0+:"4 P3 >?@AAA>XHXVV 7-_ ,2E53-* 322 "E"["I 22W2 $()Q { $ Q33$ .6'3<.c0,,O,,>?@AAA>XH?H@ I   "  2      2    % "  >?@AAA>X@@H> D .6+=+',&0+'. &E.2"2..1$%:" $4.6=;+<=06;<' 2!$2 ( J "  Q  2  % P I   2  ! :3  d >?@AAA>XHAV? )E  ' . .  E  "  * 3 E _ 2  82 I o5k5 j5mp " '()W1 <.07M3 "-(:" $34.0e<R,E/&f6E66;$ "6E+&2/ E-(3 %: 5="&&0' 8" 5 "  RN I'2-" 22%24.6+6"./1 2"0$ 29-:"8%4) .6<U<0&;=>?@AAA>X@@HS <<2, DI8#21WP33>?@AAA>XVCB? $" ; 1 . 2++'%- :.26+E&0;/=>?@AAA>XVCSC * J " $%    :2 # I(\)Q/>?@AAA>XH?A> N 4_ # 2 N`%4[$% )U +0'P N "E "2-5" " % 2:" 4.6+6,/ * 8 3$ 222I32$ $ 0/&I1"2 0*66';062,-$ =+,=.=61.6+&=0'&,&==>?@AAA>XXVSV 3# 2 R  + 5  :" . 6 + 6 . , & = & 0 + $ "    2  2 32EE # +  < .  O E#) <2.1RN N 2.3<2'!8# 3.I'.1 0;';'1.6'&0;&6&666 >?@AAA>X@@HH N2E$22>?@AAA>XVBS> "23E"-:4.6'6''>?@AAA>X@S?C '0=,<. E  2 I  2I "I     2  % \ O'... 1 ; ' , ' < . 1 ' 1 8)' +<=&,. ( JJJIY "32WQ5 !D Z%W8DT% #-82(QD:QO4 $ 2()Q1 ()8[$ 2 P 23 * "-:4 2.6+"&=&=E<0,0,1=3;%+.3=J=0=/- eR22I"22G."6+"&0;>?@AAA>XVXHV E-OE#2RN-N*4.6+6.,>?@AAA>XB>SA .00'00 )3 3 5  :3  N3  3 $ 2 3 3 2 3 + & ' F N $ F &  "G2 N 2.32I18# 31IE\O' .2..11$'."<'1;'.6<+./1 E2!3E">?@AAA>X@SVA 2 $"   ; '   $    2 G  # 2 $ *1$U0+1($N-.6&6;=>?@AAA>X@@@H 60+... I2"1JJ2>?@AAA>XVH>H 98 7 3  $ 2 , ' <  1 3$".6+6.,.;';.6f>?@AAA>XVHVX *1 T +6$ /''2._*0 %+'1&02,%.<& I. 2 $E" $" 2 $3E D "" "32 2E# 2$ %, $0/ 2 ( D I$" YJ3" I3# %272 3$29 2!"1 2E ()Q 6.=+,=.=61.6+&=0'&,&==>?@AAA>XVSS> 2i D 2 3 2  2  6 < 6 = ' .      2 E "  G 3 "  E  32E !E 2 222" $"" %" !I 3/ # 5"#$" $$ 2I3#E"\O '..3.2EJ" "E$ 2.6'00=>?@AAA>C@XV@ <=6<.. "2-:" 4.6+;,0;;6;= >?@AAA>X@XCH $ "$ $-.6';;;,<+061.6<6,0>?@AAA>X@@@@ ,6;==. DI$20."1$332>?@AAA>XVVSC  # $ $ $ "  -I3$.6<<;.6.<;0&>?@AAA>X@SXH DZ#:" 4.0<,,',,,.01 "I"2%-DI $" %2I32I% * 2 P%+3 3 32 2 E 2I3$ *1;T..+</1') .22E$ ! -($ 2- G $"W)F.6+=.,0=0='<>?@AAA>X@CBV 5"II223! <+'&&&=   "  2 1   < D 1 < $ $ E  5 M8 3 2 /  3 ,.. EJ    \23I$   &..1-:" 4.6'&6'0';;;; "O*+'...N*4.6<6,&>?@AAA>X@B?H +6',<= 6.2<2;0-&E22#3-.62 <<;2 ./ E"Q#.6=;+';='..>?@AAA>BAA>X & NPOJT2>?@AAA>XV@VB 49]7^49]7 >?@AAA>X?AX> E  5   >?@AAA>X@SX@ 8$ ' % * 2   $ 2  E  E "  $  2 % 5 "   2 $     :$ + . / & . u1 2 N  $" E   " 2 #  " 2   $  2 D " " 2  # 21  "  "2 D " $ 2   0 $  3 ) ()* 2':2# "c; [..-: 2$ 2":" 24.E6+2&0+2=+.,.,/ ) 2!2 E ,%..$ EJ<.. 2%2 $ %3EaI E3%$5-D DE20Q F3#$ *2 *3E"E22 "2a'5-[$ 8$ O0c,! ..%O& .6O+c&.. +<>?@AAA>XH@BS ,;,&;0 "$-D +=2O 232 -:4.6<2I <,0&2 &;,$ <+1.6+&50" =+6;0. ,0&1 % >?@AAA>X@X>S >?@AAA>X@HX> E >?@AAA>XBS@V >?@AAA>BAA>B 2.6<<;.6.<;0& >?@AAA>X@SB?


0123 145667 56679 5 1 15 

    ! "  #  ! $ % &!%#!&#$!'!(!)*+,

YZ[\]^]_`abcd`cbead`fdcgbh cbgb`bidjbakg`limkinedb mdcnghdaoipfbi`mbqbj cnippbgbcbi`cgkrnfscgkrnf`tdqj bidjbed`moidbu`vbgoswbgo`did ibjb`]imgn`xogrb`ebqbh enkgbip`bidjbakg`limkinedb ebiang`mdwngdabfbi`qbiabgbi angqdwba`cnippbgbcbi`tdqj bidjbed`encngad`lgki`ybi`mbi xabg`zgnfu zbf`hbirb`]imgn{ enwnqojirb`bidjbakg`limkins edb`qbdiirb{`[did`xopdbiak`|opb gbjbd`mdwngdabfbi`qbiabgbi angqdwba`cnippbgbcbi`tdqj bidjbed`moidb{`enwoa`eb|b`tdqj zdiadiu ]mbqbh`vbro`xoqdeark xowrbiakgk{``bidjbakg`bebq }kprbfbgab`rbip`|opb`aogoa jngbjbdfbi`moidb`bidjbed abibh`bdgu`yngdiade`cgktned`en|bf qdjb`abhoi`edqbj`enwbpbd bidjbakg{`vbro``jninqogfbi fbgrb`angwbgo`wngocb`tdqj bidjbed`wng|omoq`~b`bim €gdnimeu vbro`jni|nqbefbi{ pbjwbgbi`ojoj`tdqj`bidjbed wngwniaof`engdbq`~b`bim €gdnime`did`enwbpbd`wngdfoa{ ~b`bmbqbh`bibf`kgbip`oabi rbip`ngmbe{`wngoedb`qdjb abhoi{`adippbq`md`hoabi`agkcde rbip`jdeangdoe{`jnipded hbgdirb`mnipbi`wngjbdi{ wngmnimbip`joedf{`jnibgd`mbi jni|b|bq`cnaobqbipbi jnirnibipfbi`wngebjb`fnmob ebhbwbairb{`Ydak`mbi`ydbu ‚bgbfang`fbibfsfbibf`mbgd adpb`ecnedne`wngwnmb`rbip wnfng|bebjb`mbqbj`fnngdbbi mbi`enjbipba`ckedadt jnirbjwoa`hbgd`wbgo`mbi jnipb|bf`wngfnqbib`jnipnibq fndimbhbi`moidb`bibfsbibf mnipbi`pnjwdgbu ƒxdfbc`dipdi`abho{`ngdb{

23456278393:6;<=>3?=6@793A6B7C=8 ˆ‰Š

012345464689  9" 9

9 99 9 99#   99 9 9 9/9" $%%D 99 9 9 9 "9$%%E9 9

 99 9 .  89  9 999 9  99 9F 9 9 9   9 9 9 9 ! 999 9 9 9 989 9 9 9  9 9G99"+ 9 9 9" 9 9" 9" 9

 9# 9 9 9  99#   #  9" ' 9 99" 9  9 9 -. /0/1203456127025089:;:<60=0>??@ABCCDDDEFGH?HIJEKGLCDM?K>NOPQRSTUVWXJLT -./ $%&&9 9 9"9

' 9 9 9 ckedadt`mbi`njcbad`mdb|bgfbi jnbfdqd`ensjob`fbgbfang tdqj`rbip`mdeoagbmbgbdirb 9 9(9 mnipbi`cnipbqbjbi`rbip`engo{ ckedadt`mbgd`bibf`bibfu`~b enimdgd`mbi`mdcgkmofed`eaomdk   )  99 9 mdededcd`cbiaoi`|nibfb`ebip`ibs wngfbgbfang`kgbip`oabi`rbip bidjbed`jdqdfirb{`^db 9 999 9 gbakg`rbip`jnjwdjwdip`bibf ngmbe{`cnjwngbid{`dipdi`absho{ ]idjbadki`xaomdke`did{`jbjco # 9 99 bibf`oiaof`wngdiangbfed oedqu`~b`engdip`jni|bmd`cns jnimkgkip`bibfsbibf`wngjbdi  9 9 99 mnipbi`~b`mbi`anjbi jdjcdi`mbi`cnipbjwdq wngebjb{`wngqbgd{`jnqkjcba{ 9 anjbiirb{`jnjswoba`dmn`fgnbadt fncoaoebiu angabb{`wngirbird{`jnibgd{`mbi 9" 9 * 9 9  9+  jnjwbiao`cnaobqbipbi`~b{ xnmbipfbi`ydb`bmbqbh wnqb|bg`fkebfbabu enfbqdpoe`jnipsb|bgfbi`fkeb hbgdjbo`xojbangb`rbip`qdibh{ €dqj`did`|opb`wngao|obi`jnjs ,-. fbab`enmnghbib`oiaof`bibf ngdb{`jbi|b{`eofb`jnirbird{ wbiao`cngfnjwbipbi`jkakgdf 9$%%$89 9 angdiab{„`angbip`vbrou cnirbrbip`mbi`ydb`jnbfdqd mbi`fnjbjcobi`ekedbq`bibfs 99 9/ xnadbc`ncdekmn`tdqj`did`bfbi |db`cngnjcobiu`xnjniabgb`dao{ bibf{`aojwoh`mbqbj`oedbirbu    wngngdab`aniabip`~b`ydb`mbi Ydak{`wbmbf`~|oip`‚oqki`rbip ƒ€dqj`~b`bim`€gdnime`mdwoba  09  89

 9 mbqbj`mob`…ngsed`wbhbeb`rbfid 9  Ydak`mnipbi`cngjbdibi`wbgo{ qbjwba{`qopo{`eofb`jbfbi{ 9 9 cnaobqbipbi{`mbi`fnenhbgdbi wngcdfdg`ckedadt{`jnjdqdfd`|db limkinedb`mbi`wbshbeb`lippgde{ 9  " 9  9 9  19

 jngnfb`md`hoabi`engab`anjbis njcbad`rbip`wnebg{`Ydak`enimdgd hbq`did`oiaof`jnis|bipfbo 9 9 99 9 cnjdgeb`mbi`abrbipbi anjbi`wbgo`rbip`jngnfb`anjodu bmbqbh`ekekf`rbip`engdip "99 99 9 ˆ‰Š diangibedkibq{„`|nqbe`vbrou ~b{`ydb`mbi`Ydak jni|bmd`cninipbhu 999" 99 9 jnjcoirbd`fbgbfang`oidf`rbip vbro`wnghbgbc{`fnhbmdgbi †rom‡

9H "9 9 9 99 999 9 F 999"99" 89 9 9 "99 9"9 9# # 9 9 9 99 999"9 9 9'9F 9 99" " 9 )!9 9  99  99 9* 9 9IJKLMN

‹ŒŽŒŽ ÆǎÈÉÈʍËÌÍÎ ‹Çê͎ÍØÍ Íó ØnjðÇÆÍˍ âÍêËɌ؍úâ âúÎÇÆÈÉÊÇÙãËÙÍÊÍÙ ’ – ‘ ”¢š° š¾ ‘ £ ¨ ”Ÿ’ ¬Ï¯Ð ‘ ’ Ñ Ò‘ Ә’ Ð “ ª —– ³¨ ‘ š¨ “ ” ž” ¬£ š—” ž›¤ ‘ ± ¡§’ ” šÖ¬“ £ ™– Ñ ”ݐ‘ šÖš”®™”° ° “ ”ž›’ ¬ ± ² ’ ˜ ¢š š š š š ’ ’ ² š š š š š š š ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ” ½ ³ — ˜ ² š ¼ ± ä֒ Ó § ” ¡ › ” ݒ ± ä¥û ¡  Ÿ › ” ®£ £ ” ª — ” À Ó ˜ Þ “ — š ’ š¨²—”š§°—²è±”¬Ã³›’Þ§Ÿš›¯’¬“š±¦«•àÜô ±š³Öš —  ‘ ’ “ ” •’ “ – “ — ˜ ” ™š ’ ” › œ   ž œ Ÿ ¡ œ  ž ” ¢£ ¤ ’ £Ð““—Ñ‘²ÓԲՓ £ ³ ‘ Ñ ‘ Ó ² Ó ¬ š ˜  ¨ Ñ ° Ó Ö” “ ¯ Ó £ š ˜ ’ š ² ³  — ‘  — ˜ š — ” ¡ › › ’ ¬ ” £ ˜ ¨ ˜ ” ¼ ¯ ”  ¨ § ” ¼ ‘ ˜ ¯ “ — ˜ “ — ± — ³ ‘ ³ ¨ ± ³ ’ Ó ’ ± ֚ ‘ “ ± ¬ — ˜ ² ’ Þ ¼ ¨ š — ˜ À  š £ ” çš ‘  ¨ š — ” «³ ¬ ³ £ Ñ ½ ֚ ’ “ ± «¤ ” ¦ ’ ¨ “ ± À Ó ˜ ± ­   ” Ò³ ¬ ” ¡ à ” ®£ Ò š ‘ “ § š Ô Ä ¡ ¡ ¡ Ÿ à œ ¾ ± Ð ’ ³ ³ ” § ” £ ¨ ˜ ” ¨ Ó – — “ ’ à ¥‘ “ ’ ” ¦§ ¨ ” ©— ‘ ” ª — ¨ ‘ ’ ” ©— ‘ ” «¬ £ ” ¢š ’  ­ Ó¬š˜¨Ñ°Ó֔›œÄ Ÿœ­µ¶·¸¸¸µÅ¸µÅ× ¡ŸœÃ  ’Ö¬‘”—Ó‘š’“¨”›œ¡ž­ ¡Äžµ¶·¸¸¸µ¹á¹º· Û ¯£”«“—˜˜”¬²š”Ýԛ­ÃÞ­ µ¶·¸¸¸µ¹º»¶¹ žŸžÃŸ ¢ З³‘‘±æš ՚—”˜•¼ š—±š——”‘”«š çÓ¨£“—¤“˜¯””•Ó ’±š•¤Õ£±Àš£ ›œ¡Ÿœœ­­ž ¾›œ¡­­ œ­Äœµ¶·¸¸¸µ¹»Å»» ±•Ð‘’”¥˜’ ¼£¨š±Àš²š£”²Ö”­­±ŸÑÝÔÃݵ¶·¸¸¸µ¹·á»¹ œÃž ®¯š”«š‘“°±š²³”«¬£”¥—¯’“”µ¶·¸¸¸µ¹·¹º» ´² ¢š £ ” ¦ÖŸ ®— ¥³ ’ – “ ¨ ± ¬ Ó — ˜ ² ’ ” ¼ š ¨ š — ˜ ± ®™± ²  £ ² š ¨ ± ¢¼ ² ¾ “ ¬  ” ¼  — è š ” ‘ Ö¼ š ‘ ” ¨ ‘ ’ ‘ ˜ ¨ ¾ ֚  ” ¬ ² ä֒ Ó § ” ­ › ¡ à ” ¥‘ š ’ ‘ ” À Ó ˜ ¤ š ” ¡ Ä ± Ÿ À ‘ ” ¬ ¨  ”½—š“š—”°ª²š’‘””£ ›­­Ä ¯“°“°“£”¨Ö¼³”¬’˜²‘єݐ¬Ô¥šÐš”«š’Õš Ù͍ ÎˋÇÎ ’³¿¬³Ô”’±›£“­¨‘’òޔ’Ö§ є›®Öš —Ÿšœ§±¢š ’­ÓŸ²­šÃ§¡Ñ ±¦Õ³—“”ܓ֐’”À£—”Üћœ¡­­›µ¶·¸¸¸µ¹¸¹º¹ ²—š¨ £“—˜Ó’ ³’”묔š“¨²‘¨ÖÕ± Ó±³¨Ð”¯Ñ ‘³£°³§° ’±³²¨³—ì ”°’³”šèÖ± Уӣ¬§ š‘± Ðݐ ‘¨’“¼¾š”‘¥‘ ’š”“®’”–­š —›¿š’¬”À”š¥¯ ¿¿”§Á³ ‘§² ¥³Ö“—š’”˜’šŽÇØË ¡ ­ Ÿ ­ Ä ¾ › œ Ä œ ‘ “ ¨ Ú ” «Ó ¯ š £ ” Ä Ä ’ “ ¬  ” ¼ ’ Ó ¯  ² ˜” ¢³ £ “ ” ¬ š ’ š — ˜ ” ¬ ³ ² š ¨ ” š — ¯ š ” š £ Ö š ’ “ ” ¯ “ ¼ š — ‘ ³ £ ¼ ” à à   ­ Ä Ä Ä ¾ ” › œ Ÿ œ  œ ­ œ ›   œ ›­Ãžž¡Ä›››¾›œžÄœ­››œ µ¶·¸¸¸µ¹º»»¸ Ö³¤ ”¨§¬Ô ³£³’±‘›œŸžŸŸž¡¡œž š—¼š”¨š“—˜š—±¡•³¨”¤šÖ Ö³—˜—‘—˜²—Ñݐ¬ÔÀ£ÑÀš—‘“”æ˜Ñ•šÞ š”² ’ ¨Ö¨ “”¨”Ó¼’ “—˜¬š¯”³‘ š£š¨³ ™²¼”­ Ä’¬¾¬£—”¢“¨š”“¬š¯µ¶·¸¸¸µ¹»á·» µ¶·¸¸¸µ¹·Åº¸ ¬³¨‘ š’§˜”±Ý äÖÞ ¼Ö” ØnjðÇÆ ÍË  ֚ ’ ” ­ ­ ¾ › œ  Ñ œ › œ › œ › Ñ ž ž Ÿ Ñ ¢“ ¨ š ” š Ö¬ “ £ ³ £ ³ ² ‘ ’ Ó — “ ² ” ¨ ² ”  à ž Ä › › Ä µ¶·¸¸¸µ¹º¸×º ¼’ µ¶·¸¸¸µ¹á×Ạ’ Ó § ± ¬ ² — ” «½ «Ñ ” ¥˜ ³ ’ š ” ¯ Ð ‘ š ’ ” ¨ ² ¬œÔ Ó ¯  ² ” ¨ š ¤ š ¾ ¬ “ ¨ š ” ² ³ ’ ¤ š ¨ š ֚ •“ ¬ ³ £ “ ” ² Ó — ‘ š — ” ¨ ³ ֐ š ” Ö ³  ¬ ³ £ ” ¤ š ‘ “ ± £ Ö š ’ “ µ¶·¸¸¸µ¹·¶á· ¢³ — ” «š ¬ ’  ’ ” à ¡ Ÿ ­  à ¾ ” › œ ­ ž ­ ­ ­ ž à à œ ¥¼ ³ ° “ š £ ” ’ ¼ š ’ š ¨ “ ” Ö³ ¬ ³ £ ÷ ¼ £ “ ‘  ’ ”  £ š — ˜ ± ŒÙËÌǍŽËÎ͎ Ö¤ ” ² ’ ¨ ” ¬  Ð ³ ‘ ” ¯ “ ¼ š — ” ¬ Ó — ˜ ² š ’ š — ± ’ Ö§ µ¶·¸¸¸µ¹¹»º¶ Ö³ ֚¯¨šš£²”ݐ ±¼¬—Ô蛚œ”¡¤“Ỡ”¡¬­“¨œ—›“›¨”œ‘¡¼ ²š—‘Ó’”¯£”Üԛœ¡­­››­­Ä Ö³ £Ö¬ šÖ“ —§±Ú’®¨ ӑšš—”±À˜ššè—š‘“””Ü°Ñӝ–œ³œ’›”¨›ÓžÐšà¬¨ ä֒š§”¥¬¨“¨“”¡ÑŸ¤‘±Ý‘£üñħ’±¥š¯“ ¢“ —±¥¥Ó š”’¨³±¥¨Ý± ‘š«¨“«± ±²«£”¥“ ÛÁ™± ”¥Û± ¥¦Ó Ö±± ¢“ ‘믬¨²¨”š”¨¼”Ö¨ è”ÖÓ ² ’ ‘ š µ¶·¸¸¸µ¹¸¹ºº ‘ ¥Ü ± ¨ ˜ ’ ” Փ ¨  ¯ š ± ’ ³ ¨ ֓ £­¨À˜‘”Ñ«š ¯±¬Ü’Ó²‘”’«³ “±Ÿ½ž—¨­”Ä•³ ¨Ÿ±™ šŸ¨Ã§”¢š°² ì Ó¨¯š²“”¨¼“”³¨¨ÓšÐ—š””™Ó ¨Ö§ ÖӔ²Ðš‘’””ÖÓ ¯À³£”£”«Ó ²—’—Þ ¦š¨’³˜š¨”™š£“¨‘³”²Ô¡ ›µ¶·¸¸¸µ¹ááá· š°“²°’“³£Ñ›¯“œ‘š­¨¡“¡±ž”­Ö§ ¨ ” •´¾ ¼ “ — ¯ š § š — Ñ •“ Þ µ¶·¸¸¸µ¹·××Å ’ ««” ± › œ    ñ Ä Ä Ÿ ’ ¬ ± ¨ ³ ” ’ ¯ £ ” ŸÃœ›Äޛ­Ãœµ¶·¸¸¸µ¹¹¹µº Ÿ¡­›­› •“ °³šÕ³ ‘§èѮּ £Ö“°šñ’“Ÿ”¼Ÿš’²¬šÑ•“š¼—‘”­‘³¼¬—‘Ϩ””֐ š£Ö’šš§’“ ݚ¤“£¨”­›¡Ã”²Ó‘š”‘¬‘¨Ñµ¶·¸¸¸µ¹¹·µ× žÄ Ä­Ã æ’ ”û’ ÓÖÓ ¨Ö¨ ¾”°‘š“‘“¾’¼‘“”³”¨¤£¼š¼Ô£›”¼¯œ£““³œ”’²¡”Ó­¤“—£¬­‘š³Ã¬’­”ਠ¨Ä‘Ä’³šÃ¼‘³š˜‘“¨”à’ ֚²“ Ö³—”ÜåªÞ®ä”å˜Ó‘Ó”™ž”ÜÔõ¶·¸¸¸µ¹¹×Ŷ ¨Ó ³¼—Õ³ š¨‘¡”›’´£ ä֒ š § ” £ ˜ ¨ ” «¯ — š § ” ¡ œ À š — ” ­ ­ Đįѓ ¢š — ² ” ™Öš Ÿ › ’ ¬ Ñ ¥“ — š ’ ¥ ’ è š ÆÍËÙßÆÍËÙ •“ ¬ ³ £ “ ” ‘ “ — ˜ ˜ “ ” ¨ ³ ֐ š ” Ö³ ¬ ³ £ ” ¤ š ‘ “ ± š £ Þ µ¶·¸¸¸µ¹·Å·µ ֚’ ä֒ § Ï ¥˜ ¼  ’ š ” ¡ › § ’ ” ­ à ҳ ¬ ” ¬ è ” ¥š À £ Ñ ¦è š “ Ö Ó ¤ Ó ”  Ä ” ܟ œ ž  à › ” «˜ ¢² “ ± Ö³¤ š± ² ’ ¨ “ ± ¼“ —¯š§š—” ’ Öš§ «³£ ³¤“‘”¼“ —‘š’±²’ ¨¨š¨ ”¼š¨¤’‘ ’“”ž— ¦³’¤š¨šÖš”‘š—¼š”ÖÓ¯š£”¼£šè¨‘š‘“Ó— ¯££Ñݐ¬Ô Äž Ä¡­¾›œœžœ­ ŸžÄ µ¶·¸¸¸µ¹·»¶µ ®’ š˜¬š“—šÑ”çš û¡œ¯ÄšÄ§””šª£—”¯“—”±›¨œ‘’­‘”­Â² ў®¯ šž”¯¡— ¤Ö³ šÖ± ֚£ ¬ ˜ ” § ¨ “ £ ” ¯ “  ‘ š ֚ ² š — ” ’  ֚ § ” ³ ˜ š ¨ ” ™š £ “ ¨ ‘ ³ ” ä² Ô ¡   › ” ç¼ Ñ Ä Ä Ÿ ’ ¬ ‘ £ — ­ › Ÿ › µ¶·¸¸¸µ¹ºº¸· ¦š¨’ µ¶·¸¸¸µ¹·»×µ £­Ÿ›’ £±¤¯”¬± ˜“˜š—š² “§”à””Ö³ £³¤“‘±”Ĭ£ õ¶·¸¸¸µ¹µáŶ ݱŸÖš“ Ã ­¨³±¨—“¨¯‘³“’Ö” “Ñݐ¬”¥š—¯è”›œŸ ­Äµ¶·¸¸¸µ¹·ºáº Ÿ œœŸ æ’ —¨”¡›‘ §Ñ •š¼š‘ ”‘ ³¬¨ ”֐’ š§ Ü«”Óݚ ¤“”§­’›û¡­Ã¡û›¡›­ŸÑ䛛֒ ÑäÓ֒ Óܧ”Ä’²§“’¾û«¡ ¨Ÿ“’›û Ó Õ³ ’ ¢š — ² ” ™ ֚ ” Ÿ › ’ ¬ Ñ ¥“ — š ’ ” ¥ ’ èš ®ä֒ ¥³ ˜ ³ ’ š ” § š ¯ “ ’ “ ” ¼ ’ ³ – “ ³ Ք ˜ ’ š ‘ “ ¨ ” «³ £ ³ ¤ “ ‘ ¥— ˜ ˜ § ” Ü ’ £ ” ¤ ² ” ä¨ § ” ¨ Ó ¼ ” § ’ ¨ ” ¼ — è ”   › § ¡ Ÿ § Ï À £ Ñ ¢š — ‘  £ ” ¦Ö”  ± Ÿ ” •“ ’ Ó Ñ ÜÔ ž ­ ž à à à Ÿ “ š—¯à° —Ô֚¨š ¤‘š—í¦Ö“‘’šš—”îç³¼–¬£“²”¥Ó¼ï±”°²¼Ä¤‘ µ¶·¸¸¸µ¹·»¶¹ ­Ÿ›”›œžÄ›››Ä›Ä¾ ›­ÃÞµ¶·¸¸¸µÅ¸¸µ» ŸÃŸ¡ÄŸ ¯³—¼‘šš—’””¼š“——š‘š²’”²®— š”³Ä’Ú睲Ÿšµ¶·¸¸¸µ¹áḻ À£Ñ«˜£—˜±¯¼—äҴћœ¡Ÿ  ›Ãá ¦š ֓ ” ¬ ³ £ “ ” ‘ “ — ˜ ˜ “ ” Ö³ ¬ ³ £ ø ¬ ³ ² š ¨ ” š — ¯ š µ¶·¸¸¸µ¹·áŸ ’ Ó ÖÓ ” ¼ — ¯ Ð ‘ ’ — ”  ֒ Ó § ” ¼ ² ‘ ” £ Ö ­°±²Ä¼¤‘ ±¬£³šÖš ’”“±°Ö¤ ²¨§’”¨›“±œ²šŸè±³£³ž°Ä‘’Óœ—­“œ²±¯£”°°² ”¡¤Ö§Ñ¦“—“”§¯’”¯˜—”¼’Әё³’¬”š•¼ ´¬ ’ š £ ” Ó ¬ ’ š £ ” Ó ¬ ’ š £ ” ¬  ²  ” ½ ¦¥” ¥•± ¨  ¼ ³ ’ ’  ” è š ’ š Æ ÇÆ ÍÙã ֐’ š§¨¼³’”֐’š§”¨³²š£“±§¬Ô £¨š”¡›’¬Þ¡››’¬”¯£³£š—˜”֐£š“”¡’¬Ñ µ¶·¸¸¸µ¹·¹·· ž± ž¤—š¨ ‘””­¤ Ö§à– Ó° §³’”Ÿ››ä¥•Ñ ›œÄ › ¡¡­¡ ³£ š—± ‘ —š“ ± Ö³—š¬—˜± ¯š—š ¦š ֓ ” ¬ ³ £ “ ” Ö³ ¬ ³ £ ” š — ‘ “ ² àÖ³ ¬ ³ £ ” ¬ ² ¨ µ¶·¸¸¸µ¹·á×· ¥³£ š ¨ š ” ¡  •³ ¨ ” ¤ ¡ Ä Ñ › › ” ¯ ««Ü™” ¯ ¼ — ‘ š£ š—˜š—àš¯š” §š² ” ֓ £ “ ² ” ¨ š‘’——²¯”šÝÔ ”š›£ÖœŸš ’Ó±Ö³ ¤ š ” ² ’ ¨ “ ± ³ ‘ š £ š ¨ ³ à³ £ ² Þ ª—¯Ó˜’Ó¨“’”ÝÜ«”Ÿ’¬Ñ›œœžÄµ¶·¸¸¸µ¹·º¸» Ä ¡­­­ ž¡š§šÑ ŸÄ ퟞžÄ¾›­Ã µ¶·¸¸¸µ¹·ºº×  Ä ¡¡ ݐ¬Ô®’Ö”¥š²‘“Ô›œžœœ­µ¶·¸¸¸µÅ¸¶µ¸ •“ ¤  š £ ” « ’ š § ” «³ ¤ š ” ¦ ’ ¨ “ ”  ‘ ² ” ç Öš § ÊÇØðǍËÎÍâŒÍÙ ÇÆÈÉÊÇÙãËÙÍÊÍÙ «š²š—±½³Öš’“”Û‘š£š¨³”¢Ó—¨”å³Ó— Ýӑ³âúÎ æ ¯ š — ˜ ” æ³ ¯ š — ˜ ñ ݒ ˜ ” æ’ Ó ¨ “ ’ ” «“ — “ Ö £ ¾ ³ — ˜“—²š”¼¥š š—’”š«’ §—””Ý’ ˜””­•¬ Õ§˜ ¥“ ˜ — Ñ Ý ¬ Ô   Ä ¡ ¡ à ¡ œ ¾ › œ  œ ž Ä   ž œ œ ž  ¡®Ö¬ ”¥“¨Ó“—’±Ñ“ ¨ š — ˜ ” ¦³ ¼ Ó ² Þ çš ¤ š — š — ˜ ² š Þ ¬ ” Ü ’ Ö¨ ¼ š ˜ ” ´’ µ¶·¸¸¸µÅ¸¶º¹ ¡››’ Ÿ”² ܒ“Öš”¼¨š—š—Ô¦“‘°§³—”¨³‘±²Öš’ Ó¼“Ô›­ÃޜğÜÔÀš²š£”¦Ö¡ µ¶·¸¸¸µ¹»µ·» ¦“Ó¨”åÓÀœ£ Ñ©š ”뛜‘³¨œ””¦ÖŸ žÄÄԔš ŸŸ¨Ÿš’µ¶·¸¸¸µ¹áŹ¸ 씔™³ ­ÃÀ—š‘’Öš£ ¨±‘³³‘Ö¼ ±«³š‘”¬³¨š£š§“’š”±¦š — ‘ Ó ’ ± ’ Ö§ ” ‘ “ — ˜ ˜ š £ ¢³ ‘ Ó ” æ ³ ¨ ‘ Ñ «³ ՚ § ± ¯ ² ‘ ” ®“ ’ ¼ Ó ’ ‘ ± ֓ —“Þ ”¯£Ñ›œ¡œ›Ãµ¶·¸¸¸µÅ¸¶á¸ ›ž­Ã›› ֚’²³‘Ñ®™±Üô±¦«”¯£Ö±š“’”š—š¨ À¦£ š£ ” ¬Ó’ ӗ˜š—” ¼³’ š£ š‘ š—” 糨 ‘ Ó ±¼š’²“’”£š¨Ñ¡ÄŸÞ­Ÿ›’¬ÑÜў­µ¶·¸¸¸µ¹»»¹º › ››› ÆÍËÙßÆÍËÙ ¯£±§²šš¨ ’˜±šÖ³¤ ” ¤‘š± ±›²œ’ ¡œ¨›“±Ãš£ ¡œš‘¡” ¡µ¶·¸¸¸µ¹·º¸× Ä֚¨š² î ®— ¤ š — “ ” æ ³ ¨ ‘ § Ó  ¨ ³ ï Ñ ž ¦Ü ” Ð  £ ”è®™± Üô—±  — è š ” ֚ ¨ š £ š § ” ¯ ³ — ˜ š — ” ¬ ³ ’ š ‘ ” ¬ š Þ ‹ÇâËÆÍÙãÍÙ ’  š — ˜ ” ‘ š ֐ ± ˜ š ’ š ¨ “ ± ¯ š ¼  ’ Ñ ¥³ — š ֚ ¯£³š¬—“§í픔«š ²”š‘“”—’—‘’”“¨š“”‘šè”²—”’šš“¨²š”Ÿ”³Þ¡¨Ÿ”²”’²“Ö˜¾ ’Öš§”¨³—¯“’“Ñ›œ¡žÄŸ¡ÃœÄµ¶·¸¸¸µ¹ÅÅŵ ›Ÿ ݓ £š—˜Âݔš¾ ”¢¦¢” ¥¿²”¥“ ¯³”¦“ °²”“±®¢Þ š ŸÃÞ —”ä֓ ”¥¼’ š¼‘ å´ š—˜”£³ò‘ ¿š“‘±—˜˜“ ”²³—èò¬³’ š—˜Ñ”š‘ ¥«¥Þ “—”—šÖš ֐³ ®— ˜˜ž—­”ýž±¬›’Þ³ š›²’Ьš”¨—‘±˜š“Öš —š¼—”ÑÀ²£Ö¯ ¢¦¢” ®œŸ›¡žž”æÑ ’ÕÓ²“—š—Þ ‘“ èòÖ’ òš£šÖš‘ ”² ½²Ö” ™•” ”²Ãšœ”£“¯Ã£Ã’֚ė±‘˜– ®”ª ¾ žŸŸ”çܛ¡¾ 穛›Ã”š² ›œ¡ž­œ¡žÄĞ› ¡ Ä ” š ² ³ ֔ ÝÔ › œ Ÿ œ   œ ­ š£šÖš—”ÂӘ蚲š’‘š µ¶·¸¸¸µ»·¸¹º µ¶·¸¸¸µ¹º¸»» ¥š 蚔““¬—˜”“’—”Öš §—”˜‘šš—¨˜˜§š”š”¬—µ¶·¸¸¸µ¹··º» ³š’²“¤”š¿¨š“š§ 搳¨ ‘ ”ÝӐ¨ ³”½“ ’ “ ² ¾ ÝÓÖ³¨ ‘šè±•š ”žÞ Ü•æ” ³£šš§‘”š§¨“£”š——š˜Öš ”¥Ü妔 åÓ ¼ Ó £ ” ®¢” ­  ž ›  ®ä•± Ö³ ¦šÖš’”Ґ£”®™±çš—˜”ܚ֐±Üô ” • Փ ” Ý š ’ ’ è ” å  ’ ” Ý ³ £ Ö ³ “ ®ä•”¯“ ’ Öš§”¨ š è š± ݐ¬ —˜“ ¼½Ó’²”š•š —•š ”³£š’Ö” £³—¦Ó ˜²š‘š¼”š•“ —±¨æš ’š›¨ö” “±Ü³Ü’³š£¼¨ 蘔ֳ—³Ö²š—”§¬Ñ›œŸ­Ÿµ¶·¸¸¸µ¹·×¸µ ŸœŸ­œ ›œžÄ œ­ ž¾›œ¡œ›Ãžœ¡¡ÄÄ ÆǎÈÉÈʍËÌÍÎ ¨ “ ” ° ” ¡ µ¶·¸¸¸µÅ¸¶¸º ›œ¡­­›¡››Ä¾›œŸ­­œ¡žž› ˜”¥“ Öª¯™± ¥’ܨ妔 —˜Ó±š¼¨Ó²£³”®¢”  —›”Ü¡“ ‘“”²À”ܯ±Õ“ š¾ ¦’¨¨”š¯Ö“—¾²š¨“’”¨¨‘”Ö—š£ž››’¬”¨“¨‘ Ý£ µ¶·¸¸¸µ¹º×µ» —å ”å ’ ” è ± • Ñ ¥Ñ ® ¨ ” š ¾ Ó¬—¨”£“—Õ² ³”‘Ÿ”Л£³›õ’¬“¬”£²”§›¨œ¡¨œ”›Õ— ‘ ” ¼ ’ Ó ˜ ” ¨ Ö¼ š “ Ýӑ ³£ ” ݐ‘ šÖš” š° ± ” ‘ – ± ” ² ֔ ’§šèš‘“”Ýԛœ¡ž­œÃŸ››žµ¶·¸¸¸µ¹·»»»  Û Ÿ µ¶·¸¸¸µ¹¶¹º¶ ›œ ˜›­ÃÞ š’š¨“”  ÃŸ   §š’˜š”֐£š“”¡››”’“¬Öš—¯“ ”ݐ¬”±Ô ˜¼”Ó¥Ü妔 ®å” •³¢˜¨è”˜ ”Û² š”—¥š ¼š²’š“——“ Íó ’ “–šš‘”¨²“ÑÓ¨Ö¼ ”Ó¾Ö§ ÐГ°¨³Õš ÞÕÓ¾¼’¯’¨¾³“šõ¼°—³”£¾²¼’’¤³šÞ¾ Ý£ ¢³£“”§’˜”‘—˜˜“”¨³—˜”š¨¬³¨”²è µ¶·¸¸¸µ¹á¸µº åÓ £ ” ®¢­ › ­ ž À ä” ” «³ ³ ֐ ¨Ö ³—‘ ¨ ՚ ¥³ ’ – “ ¨ ” ®° Ñ ™ ° “ ” ±¢Ó’š——˜˜²”š•“ ’¾—š ¨ Þ ¬ ˜ ² ’ š — ” ’ Ö§ ¾ ² ‘ ’ ¾ ˜ ¯ ˜ ± Ö¤ š ” ² ’ ¨ ” š £ Ö ’ “ ±  ’  ˜ ÝÓÖ³¨ ‘ šè ” ¯” ¤ š—‘ —˜” ² ӑ š” ÀӘ¤š Ÿ ž š—˜±ª¨“”Ò’³Ó—Ñ峞‘³›¨’”¬¦ ֔›œŸÃ  žŸž›œ”½¼‘Ó¼µ¶·¸¸¸µ¹×¹×º ”¯’”²šÖ“ ®¯š”ªÖ¬š£š—”ݼ›œœÃž¡Ãµ¶·¸¸¸µ¹·¹·» ˜ “ — ± ‘ — § ” ¯ £ ” › œ   ž œ   ž ž › Ä  ”  Ñ ¥ ² ’ Ó ‘ ³ ’ ֐ ’ š § ” ¬ ³ ’ ¨ “ § ” — è š ֚ — ” ®™ÏÜô µ¶·¸¸¸µ¹×¹º¸ •££Ñ›­Ãޞ›­ž¡›”¾”›œœžÄµ¶·¸¸¸µ»µ·¸¹ ­­­œ­¡ ܳ£š§”§“ £š—˜”¥Ü妔®¢”­ž­¡ ­”Ÿ›’¬­”ë²Ã§Ñ¡¨Ä¨Ã”­š­²Ä“’””‘¾§”ì›”Ö¨ §ž”¯œ“¨ž°Ä”›¡›¡öÑ Ü¡Óܧ³Ó“ ”‘’šÖ¯§” ¢š ’“²ùš±¨¤š”¢“ —‘š—’šÓ—””¯¤££”Ö¬ ³¢“ £”¤—‘“‘±³š£’²š‘’——”²¦£ ±’¯Ó“Ó— ­ÝÔ š ‘ š ¨ ” — š ֚ ” ¥ ’ è š ¯ “ ± ݐ ¬ Ô ” ©š ’ Þ œ  œ œ õ“—–³¨‘Ϙ—‘ š’Úš‘’—°¨³¼‘ “”¨Ö¼ “”¬¨”—˜‘’Ó֒ ¬’Ó§£ •é± ™ô Ñ Ý ‘ š ֚ ” ®™” °  ° “ ” ž › ’ ¬ ± — ³ ‘ ³ ¨ ± ² ’ ˜ š — ‘ Ö² ” À £ Ñ µ¶·¸¸¸µ¹·¸ºá ¬—¬˜Ô²›š­’”¼ÃšÞ­¨ šž—Ÿšž˜Ã±¯Ÿ£ë”И£õšì’š—¨“ ª—˜˜’“¨”¯˜”¬£³”°¼Ô›œŸÄĵ¶·¸¸¸µ¹º×¹Å ¡Ÿ¡ÄÄà ¯“Öš—”›œŸ­Ä››ŸÄŸ µ¶·¸¸¸µ¹·Å¹á ¯­“¬—£˜—“Ú—Úڱݐ ¨ £ ‘ — ” ¥¼ ’ “ — ¯ Ó Ñ Ä Ã Ã ž  œ   ­”²Ó §”ÝÓ ‘³£± µ¶·¸¸¸µ¹»º»» › £š¡—”˜®•Ñ š—”«¥Ü§—妔 š—¾—‘š”•“ —“šæ’”’šªÑ¦§š”åÓ ”š®Û œ­Ÿ’¬Ã¾ÞӞ’œ˜Äüđ’­Ö¨ ”¬—’¯³Óš²²”Ðæš š¨‘¤šÑҚ ¨Ô®™± µ¶·¸¸¸µ»¹¸·º ÛÞ¢šÖ¬ÓӔ¼’“–š‘”Öš¼³£”¥•Þ¥«ä± ¦§ •¬ ³ £ “ ” ’ Ó ¨ Ó ² ” ² ’ ‘ š ¨ ± £ Ó ˜ š Ö± ² Ó Ö¼  ‘ ³ ’ Ô Ÿ Ä Ä ” ¯ “ š ’ ” ¯ è š ¨ ” ª ¾ £Ö”ô“ ’³£—ššÑ°—°˜²”±çÑ ³‘“—üü˜ü± —“² ªšù£“’‘Óš±¨é ˜Ä”¬›³’²Þ ™Þ­”¥³Õӗ¢š—‘£”›œœžÄ›µ¶·¸¸¸µ¹·º»× Öӗ”œ›’¬±™ä”žŸ’¬±§¯¯”Ÿ’¬±¥® ¦«¯ ­œ¡Ä ¥¼ 糨‘Ó£ÖÑ¡±Üô ’ÓÓ±²ÖàŸ ‘²«³ ”µ¶·¸¸¸µ¹·»¶¸ ’ÓÖ¬ ¨¬³²’’³–¾¼“¨¨¨“”š˜“¨£”““¨”®™” Д’®™” ³Ó›—­”’¤ÃššÞ£—± ¬˜Ä³ÑŸ£¢š “”ž­Ä——­¯‘­”£¼”¨‘³˜²”®™ ”ÄŸ’þšž—›±Ãª—­˜›±°¾›ÓœÖ¼ Ÿ±­˜ŸÄ’Ÿ”į‘ µ¶·¸¸¸µ¹º»·× Ÿ ’ ¬ ± 箫¡ Ÿ › › ±  ” ¬ ¨ ’ ¾ ² ³ ° “ £ Ñ Ý Ô   Ÿ › ¡ Ä Ÿ Ÿ Ý£ ˜—”¥Ü妔 ®¢­ 䞘ž”Àª ”Ýӑ³—¨¯Þš²”šÕš ’—š¨ µ¶·¸¸¸µ¹·»ºµ ›­ÃÞ Ã’˜¡üđÒ֨ ¡›²”Ó —³¯šÓ²²Ðš”¨ô“ £šÒš ”ÝÓ ‘£³è£ µ¶·¸¸¸µ¹××׶ ’ “ – š ‘ ” ¼ £ ‘ § — ” ² ¼ £ ” ¼ ¨ “ š ’ ” ‘ ¯ ² ” ¼ ’ £  ” Ö§ š £ ± ®™ Ó ’ š ˜ ³ Þ ¬ “ ’  ” ¯ “ ” ¨ ¼ £ ” ©š Ö¼ ¢ š ‘ ” £ Ó Õ՚ ‘ ” š ° ” ’  š — ˜ Ñ Ü ’ ÖÔ ¨ ’ – “ ° ³  Ÿ ’ ¬ ¾ Ó ” ¢’ ‘ Ñ Ö“ ֚ ² ” ­ ¨ Õ¨ ” ¯ ¨ £  ’ ² š — ” ² ³ š ˜ ³ — ” ’ ³ ¨ ֓ ä«Â Ñ ¢˜”è ˜”Ö³—³Ö² š—”§¬ ¬—˜œ² ’ ¾¼¡¨Ä—¡˜¾›”®™± ¤Ã š›£”ž¬›³­£“Ñ ô“£šà¡œçÓÓÖ±®™±¦Ö¯š£šÖ±Üô±çÑ ®¨“šä¥®”Û’Ó¼š”›­ÃĞ­Ÿµ¶·¸¸¸µ¹á¶º· ›Ÿ­ ©š §Ä蛚כ‘ŸÓ­”Ãå ˜”’¯Ó“§¨³Ó¯”›“š­²šÃ—Þ”ž“֝Ĭ­šœ£š­—¾ ®™± 吘°’š°§“š”®™± ”®™Ñ œ¡µ¶·¸¸¸µ¹××·¸ «³³‘“—˜±¯²‘”²Ó‘š±¬³’¨“§à—èšµ¶·¸¸¸µ¹·»¶á ֚—üüü › œ ¡   ¡ Î ÍÙÍØÍÙÈ âË ÍŽ Àª—š– š—¨ š”¢“ Ö¬³£ ”¨ ֐š”«š¼³£ à ¨ ³ ¼ š — ‘ š ¨ — è š ¥˜ £ ” ‘ ˜ ” ®™” ’  š — ˜ Ô ¥ ³ ’ – ± ¢ ² ’ ¾  ¨ ˜ ” ¥³ ՚ Ýӑ ³£ ” ’ šÖ³¨ ‘ §è ” ¯³¼š—” ¨ ‘š¨“— ˜˜’“¨”ÖÖ±Ü¦Þ¥«®”¬“šèš”¡›Þ ܳ£š§”§“£š—˜”¥Ü妔¯“¨³²µ¶·¸¸¸µ¹·á¸¶ ©“ ‘ ” æ³ ¯ § ³ Ô ® — ˜ ˜  ’ ” ¼ § — ± ¯  ’ “ š — ” ֐ ¨ š Þ ±®£ ¨š˜Ö” ”®™” ¢š ’  ¾ ¢³ ² š ¨ ë ¬ ¨ ” ÜÜì ¥³ £ š ’ š ¨ ¼ ’ š Ö¬ š — š — ” ¬ ³ ’ ¨ “ § ” — è š ֚ — ” šÓ֚ — “ ‘ š’ ” äª ª ­›’ ¬” ÝÑ À š– š—¨ š” À £ ” Ü ³—¯³š—” ­Ä —¯³˜£²“±“š—£¼˜Ó±¤²Öš¬¯”¤”¯ š £ § š ’ “ ± ¤ Ö ¬  ”Öš ¯  ®™ÔÄ ­žÃž­¾›œ¡­­ µ¶·¸¸¸µ¹¹×ᷠğÃĝ § š ’ ˜ š ” ֐ £ š “ ” ž Ÿ › › › ” ¨ “ £ š § ² š — ” ° ¬ š ¦š £ “  ’ š — ˜ ” ¨ š Ö¼ š “ ” À £ Ñ ™“ ² ¯ “ ‘ “ ’ Ó ” š ‘ š ¨ ›­Ãޝœ›¡œ›¡ Ö¬Ó±¯£Ñ›œ¡­­µ¶·¸¸¸µ¹ÅµÅ¹ ›­Ã µ¶·¸¸¸µ¹·º×µ µ¶·¸¸¸µ¹áµ¹µ —šÖš”•š§—š’ љ¼Ô›œœœ› µ¶·¸¸¸µÅ¸¸·á ››­œ  ®¯è‘šÖš”®™”°°“”ž›’¬±¬—˜²š’¾ ½ ¬ ’ ” ֒ § ” ¯ “ ” ¦í ô“ £ š ” ½  õ ” À š ² š²£”Ö” ž²¬Ö± ¨ š‘ ” ¬“ Ö¬“ —˜š—” ¼’ “ – š‘ Ô ” 殫® ³ Ö¬  š ‘ š — ± ç³ — Ó – ” Ü š ֚ — ” ç Ö¼  ‘ ¼ ¨ š — ˜ ” ®™± “ ¨ “ ” Ð ’ ³ Ó — ± ²  ’ š — ˜ ” ¯ “ — ˜ “ — ± ܾ Ý£ ˜” ¢¦¢” ² “ ¤ š—˜” ®¢­ ­½Û” š¾ — ®™± Üô ± § Ց ’ ” ¡ ¤ ‘ ¾ — Ñ ÝÓ Ö³ ¨ ‘ š è ” à ’ “ – š‘ ” À Ó ˜ ¤ š Ñ Ü¦Þ ¥•Þ ¥«Þ ¥«®Ñ ®£ £ æš ¤ š § ” «“ — “ ” Ü š — š ֔ À š ¯ “ ” ­ Ÿ ’ ¬ ¾ Ö ø ” æ’ ¨ “ Þ®™”­—¯”›­ÃÃž ÄžÃ¾›œµ¶·¸¸¸µ¹¹Å»¶ ÄÃޝ ’èš³—£”‘Ó¨”£Ö•Ó”ݐ ՚¬²šÔ›—­”¡Ã¾”” ¥ Ö¬ Ý蚑‘ ››’¬¾—Ϭ’ЛœœžÄœžµ¶·¸¸¸µ¹·ºÅ· ¡› £² ֚¼³£Ñܳ—‘Ó’”’šÖš§Ñ›œŸœ œµ¶·¸¸¸µ¹·»¹Å ŸŸœœŸœ «š ¥¼ ” ݓ ¯  ¼ ” ¥³ ² š ’ ¤ š ˜ š ¯ ” › œ ¡ ž Ä ­ à œ  œ œ œ ּܳ Ÿ¡µ¶·¸¸¸µÅ¸¶µµ ž Ä³›’³¤Ó Ü«š µ¶·¸¸¸µ¹á·¶Å ²Óš²’šèš’“”èܚ³—²”  —“²”¥³ ’–“°”Ü ³”®™” ’­š—Ã˜ì ´Öš § ” ¥“ — š  Ô ½ ³ ¨ ” ¼ ’ “ – š ‘ ” ¥•” ¥« ç՚ ‘ ” ‘ ֚ — ” ¯ ’ “ ” ֘ Þ ¬  £ š — — Ñ — — ֔ ’®£ Ö¼ ‘ ݓ £ š — ˜ ” ¥ª «” ™± ¦Ü ± ® Ü«” « š ֚ £ š ‘ À Ó ˜ à ”Â² ³ £ ¼ ë › ¥«®±¨Öš”Öš¼³£Ñܐ‘Ó’”¯‘˜”²³ š¾—”Û’—“³”¥Ó–³’“š—“³Ñݐ¬”›œ¡žœÞ œžž­Ä¾›œŸœœÄÄ¡››¡”¤¤’”šÖš—š§ ˜ ¤ § ” ֗ “ ” ֚ — “ £ š ± ¤ Ö “ — ” ¨ ¼ ” § ¯  ¼ Ñ ÝÔ ³ ² ’›œ¡­­œ­Ä›Ÿž ֚§Ñ™š££¾¥«¥Ô›œŸ­œ›ŸžÃ­Ÿ¾ œ Ã Ÿ›œ µ¶·¸¸¸µ¹¹ºÅá ›œ¡­­Äž¡¡œ±½š—˜¨”³²µ¶·¸¸¸µÅ¸¸ºá ³’¤š µ¶·¸¸¸µÅ¸¶¹µ ¨¼³°“ š£ “ ¨ ” š° ” ’ š—˜± ¼³’ šÕš‘ š—” “ ¨ “ µ¶·¸¸¸µ¹·¹¸º ݓ —˜”Ö¬ ¥Ü妔 ’èš—£ ‘Ó± В³Ó—±¬˜²’¾¼¨˜±¤š£¾¬³£“”š°”­—¯”‘£¼¾ ’ “–—šÓ‘ÚæÑ«³ “‘š’‘”Ó®² ”¨« ‘“²¾Û¯š£³§²”‘“­²”›¦³ 謬”ÓҒ š³’¯³¾ •š£šÑ¥ ³’š—®¢­ ”嘜³­Ä¨¢À ‘“§”š®— ’¤Ó””¥ ¢š—‘ ¨Ö¨”  ÄŸŸŸ¾›œŸ Ã›Ãݵ¶·¸¸¸µ¹Åµµ¶ ÄÛ “ š ¯ ³ › ’ ݐ¬Ô ›œœžœ­Ä¡››¡Ñ µ¶·¸¸¸µÅ¸µ×· ¥³’ – “ ¨ ” ®™± ¬ Ó — ˜ ² š ’ ” ¼ š ¨ š — ˜ ± “ ¨ “›”Ò’ ³ŸÓ—ÞÑ ¢²”ÄÃáÄÄľ›œÄ žžžÄµ¶·¸¸¸µ¹·ºµ× œÃà âÍêËɌ؍ú⠏’ š ‘ š ֚ ” À š è š ” ®™Ñ ݐ — ‘ “ — ˜ ” ” œ ¡ ‹Çê ͎ÍØÍ ½Öš ³¨§”“¼’±’§“–šš—‘¯”°ÓӐּ  ‘ ³ ’ ± ¯ š ¨ š ’ ” ¨ š Ö¼ š “ ä֒ Ó § ” ¨ ‘ š˜—’‘””ÀÜӔ˜³¤š’Ö”ªš—‘š¨”èä֚ š®£‘”£ÓÃ§›”›Ö³ Þ± Ÿ œ ¡  Ä Ä Ä ¾  à ž ­ Ä Ä Ä Ñ ¢³ ’ ˜ š ’ š — ¨ “ Ú Ú Ú ®— ¯š”—“£èš—”Ü š”ÜÖ¼ ‘”¥‘’š‘³˜“£¨š§² ”ª—˜š— “— æ’Ó¨“’”®™”¨³˜š£š”Ö³’²”Ý’˜µ¶·¸¸¸µ¹Åµáº ‘ ± ¨ ³ ’ ‘ “ Ð “ ² š ‘ ± ¬ ¨ ” ¯ ‘ — ˜ ” ² ³ ֐ š ¨ ² — ” ¯ ­ Ä œ ³—˜§š¨ šÖ¬š§”¥“ ” š ¬ ’ “ ² ’Öš§Ñݐ¬Ô›œžœ ÄŸœ¡Ãµ¶·¸¸¸µ¹·ºá» › ¢¢­Ã³°››Ã”ÕÕÕѼ³’Öš‘šÖš ‘Ñ°ÓÖ µ¶·¸¸¸µ¹¸×á¹ æš ¬½—Ó˜˜”¦š ֓ ”«³ —š¤‘š”¯« “”æ³ ’§š”“Ü”š£ š¼‘š“Þ š —Ó”—½”æ” ¥š Ö¨ ¯—£˜Ñݒ ”¥§ šÖ ’¼”£šÜ° £”ÃÓ Þ —  ֔ “ ¨ ‘ “ ° ” ¥è š ’ ¯ š — «³ — ˜ ˜ š Ö¬ š ’ ” ² ’ ³ š ‘ “ Ð ” š — š ² ” ¯ ˜ ” – “ ¯ ³ Ó £ è ‘ ’ ¥š — ² ³ — ” ˜ ” “ ” ¡ Ä Ä ®Öš — š ” Ü Ó  ’ Ô › œ ¡ ­ ­  ž  Ä Ä ž ± ä֒ Ó¯§“Þ ¢“ š è š ” ¥š ֚ ” ¥³ ² š £ “ ë ä‘ š ֚ ² š — ” ´£ ¨ § Ó ¼ ì ¼›’œÓ¡è³Ä²Ã‘Óž’¡”Ö³ — š ’ “ ² ” ³ ¯  ² š ‘ “ Ð ” Ð  — ” ݐ ¬ ¡ › › öæ’ ¨ ” ¨ ¾ ¯ Ÿ ‘ § Ñ æ³ Ð Ó ” œ œ à à › › ± ®´ Ä à¡ ­ § ’ ± § ³ ֚ ‘ Ô û ¡  › › ± ¯ “ ’ ³ ° ‘ ” ֚ ¡Ä­”ÕÕÕÑçšÐ“²“¯¿Ñ°ÓÖ Ý¬—˜“Ô›œœÄŸ››±›œ¡ŸŸŸÄ­›››› Ÿ ŸŸ Ä±ÀӘ¤š‘’Ó—“²”½‘Ñ¡”í›­ › —š§Ôû­­››±¬è”˜š’¯šÔû­žŸ› µ¶·¸¸¸µÅ¸¶¹á

µ¶·¸¸¸µ»·Åµ×

µ¶·¸¸¸µ¹·á¹¹

µ¶·¸¸¸µ¹»×Å·

ÎˋÇÎ ÕÕÕÑ ‘ “ ² ³ ‘ Ä Ä Ñ ° Ó Ö” °’Ö§ ³²”±§ÜŸ’˜Ÿ±’¡œ‘œ³Ã±¬”ÓÕÕÕÑ ²“—‘“˜²³”‘“°‘²”³³¼‘‘³šÄ¨²Äš”Ñ՚ ¨°—ÓÖ¯‘”’¬“”¨¯š’ µ¶·¸¸¸µ¹µ¸¹º ç³ ¨ ³ ’ – š ¨ “ ” ‘ “ ² ³ ‘ ” ֐ ’ š § Ñ Ý ¬ Ô Ü Ñ¢“ Ö䪚ªìÞ ’ÜÔ ³—›¯­’šÃ”žÀ£ÑŸÜšÃ֚ — ¨ “ ¨ ՚ ” ¡ à ž ë ¯ ¼ — ” ğ¾¨Ö¨Ô›œ¡žÄ­Ã›ŸŸžž µ¶·¸¸¸µ¹·á×»

ˆ‰Š

΍ÍÌÇÆ •š è Ü ’ š — ¨ ” Ü ’ š – ³£”à”™š’˜Ó”²³”¥Ö˜ À¯ššÖÚ œÖŸÄÜēš›¼¾ 葒àç š—¨°‘Ó³”¥£ ’“³‘˜’ѱ¬À£³Ó¼˜š¨’¼šÓ”‘ÜÔ Ñ°žÓµ¶·¸¸¸µ¹Åᵶ ®Ö³ ’Д”Ü¥³ ’šš–³‘”£¡”ÀœÓ±¡˜ ¤š±¡ÞÀ­š±”²¡š¡’‘ÑšÜÔÞ ¢š —¯£“š—”ܘÓÑÛ£ Ã›ÄÄ¡ ¾ ›œ¡ŸÃĜœ¡› µ¶·¸¸¸µ¹á·¹· ô“ ¨ “ ‘ š ” Ü ’ š – ³ £ ” ² ³ ” À ² ‘ Þ ¢˜ ’ Þ ¢¯ ˜Þ¥¬ «£ —˜à¼š²³‘”Õ“›œŸ­ÄÄÃğ›Ä ¨š‘š”ݐ¬”¨ ˜’èšÞ ›œ¡Ä›ž­ Ã¡Ä¾ µ¶·¸¸¸µ¹·µµµ ÿˎÍÎÍ Ü¡š¤‘”§®£ —£””“¢š ’š¨”Ô¢š £“”«² ÜӐš’—”±­¬Ä•³ ¨‘£Þ”­šÀ¨š—Þ — ” Ð ¡ à õ ¨ ± § ’š—¨“”Ó¬è²Õ¨‘š”°¼Ô›œ¡œ›Ã­Ã  œ µ¶·¸¸¸µ¹áµ»·

¥³ ”«Ó ¬À“³£ÏÖ¼ •’“–‘³±•š ’±”£«³ £š½èšš—’”“”¦Ó ™“‘‘šè Üݐ Ӑ՚ ’ ± •’ Ó ¼ ¾ š Ö¾ ¬Ô›œ¡œ›Ã¡œÄ  ž¾›œ¡ž­Ÿµ¶·¸¸¸µ¹×¶¶× ĝž›› ¥³ ՚ ” «Ó ¬ “ £ à ¥³ ¼ ³ ¯ š ” «Ó ‘ Ó ’ ± ” ¯šÞ ¬š’à‘³’šÕš‘Ñ”™§¬š”Ü’š—¨š”’À֚ £Ñ³ ’ÜÔ “—ž‘“œ¨Ÿ” ¦³ ‘—””¥¢ä ÄÃÖ³ ¾Ä¡’¡¯Ä³Ä²œšÄš”—딣šžè›š”—¬š’µ¶·¸¸¸µ¹×»áº š—‘š’ì ´þ °²²”ÜӚ’”õ« “«Ó’‘“ìÓç¼ ’±´¤ ³¾Ö‘ ²”¢³ ’šš’˜”ÓÀÖ³ ޑ ‘Ò’ ³’³Àë³šç³ ­ ’ Ñ ¢³ Ö¼ Ñ®¯š”•’“–³’”™³Õ³²”Üԝµ¶·¸¸¸µ¹»µº¸ ›››› ¥³ ՚ ” «¬ “ £ ” Ü ’ “ Ð ” ¢“ š ¨ š ± å³ Õ” ®– —¨š Á³—“šÏ•’“–’”¡­¤ÖÔ­›’¬±Û£Ð”š¥§Ó‘ ½Ó—˜Ô›­ÃÞ  ž œ¾›œœžÄµ¶·¸¸¸µ¹·¹»¶ ž¡œ­œÃ å³Õ”ۣД¡Ã”¡Ÿ”¡ ”¡Ä”¨³š‘±”ª——Ó–š ½Üӓ–“—’њݐ ”®– ¬Ôš›—œ¿š”ž®¼ Ä¡–Ô­³Ÿ‘°Ÿ±Ÿç³ ޝœšœ¯¡èԙ“ ŸŸ‘è µ¶·¸¸¸µ¹·á·á
01233467289 0 8

     !"#$» %&'(&)*+,-./. 01.230).4.5)6374.-+ 2..4)373)0+8*.13 9:951+,;)<+2.7 01.230)*50.7)*+,.,43)057:= 7.857)2+*.-.3)*+7450 7:24.1-3.)9.>.)8.2.)1.15; ?+9+,43)0+>3.8.7 0+15.,-.)@,:A;)B,;)C,;)D:73 E4/.74:)BF.,:0:=)G;)@F31= >:2+7)HIG)/.72+>+,F.7.)>.7 *+,2.F.J.; K58.F 9+737--.1.7 :,.7-45.)9.>. 4.F57)LMNO)373 *.-3)0+15.,-.)373 8.23F)1./.0 >34+89.43=)7.857 8+8.7-)9+,15 8+1.050.7 *+*+,.9.),+7:6.23 0+P31)57450 8+8*5.4),58.F 2+8.037)7/.8.7; Q?+85.)/.7-)8+,+R 7:6.23)25.83)2./.=)0.,+7. *.9.0)0.7).,234+0;)S.)25>.F ,58.F7/.)>3)8:>3A30.23 2+25.3)0+37-37.7)*.9.0=T 5J.,)U7>.7-)?50:,373 E4/.74:=)?V=)324,37/.=)2..4 8+7+,38.)WXYZ[\]^_`ab)>3 0+>3.8.77/.=)?+737)1.15; K58.F)/.7-)*+,1:0.23 >3)B+8.7-.7)<3>51)I<)Cc LN=)S:-/.0.,4.)373)>.,3 4.89.0)>+9.7)*+-345 *+,2.F.J.;)B+7-.7)15.2 1.F.7)deO)8+4+,)9+,2+-3= *.7-57.7)373)4+,>3,3)>.,3 >5.)1.74.3;)?..4)8+75J5)0+ >.1.8=),58.F)373)*+-345 2+-.,)>+7-.7)>+2.37 374+,3:,)/.7-)8+7.,30; G+75,54)U7>.7-=)2+1.8. 373=)034.)*+,.7--.9.7 *.Ff.)374+,3:,)6374.-+).4.5 01.230)4+,.2.)8+8*:2.70.7

>.7)0.05)9.>.F.1 2+*+4517/.)345)2+8.4.R8.4. F.7/.)8.2.1.F)9+7.4..7 2.J.;)@+7.4..7)A5,7345, .7430)>+7-.7)f.,7.Rf.,7. P+,.F)4+,*5043)>.9.4 8+7-+15.,0.7).5,.)2+-., >.1.8)374+,3:,)2+*5.F ,5.7-;)Q<.1.5)374+,3:,)2./. /.7-)8+7.4.)2+85.=)>.,3 851.3

8+8313F)2:A.= ,.0R,.0)1+8.,3=)>.7 A5,7345,=T)5J.,)U7>.7-; g.734.)/.7*+,9,:A+23)2+*.-.3 h:4.,32)373)8+7J+1.20.7 *.-3.7R*.-3.7 ,58.F7/.=)>3851.3)>.,3 93745)8.250)8+75J5 0+>.1.8=).0.7)034.)4+853 ,5.7-)4.85;)i5.27/. 43>.0)4+,1.15)*+2.,= 7.857)4+,0+2.7)5730 0.,+7.)U7>.78+7+89.40.7)2+*5.F),.0 4.7.8)>3)>37>37-; K.452.7)256+73,)>.,3 *+,*.-.3)7+-.,.)>39.J.7>3),.0)4+,2+*54;)E>.)/.7>.,3)i:7>:7=)@,.7P32= E524,.13.=)G.1./23.=)>.7 DF.31.7>;)Q?56+73,)373 2./.)j[\kY\`)0.1.5)9.2)0+

rstuvwxyzst{vtw|t}~wt€{~‚

ƒ„…†‡…†ˆ‰Š‹ŒŽˆ‘‹’ˆ‘“Œ ŽŒ”ˆ•–—Ž˜“ˆ™˜ˆ‰Š™˜š”ˆ˜›Œˆ™Œ ”‰ˆ›ŠŽ”šˆœ˜’ˆŽš˜“ˆžŸŸ ™”ˆ‡‹Œ’ˆŽšŠ‘“˜ˆžŸ¡ ˆ˜”˜¢ˆœŒ‹Œ ‘Š›Š‹Œšˆ”‰£”‰”¤ˆ›ŠŽšŒ‰˜šˆ™˜ ¥‰Ž“ˆŽŒ”ˆ‰Š‹ŒŽˆšŠ”¦™˜ ŽŒ””ˆ¤”ˆˆ§‹˜”ˆ‘ŠŽ˜” ™˜¦™˜‰”ˆ‰“˜•˜“‘ˆ—‹Š’ˆ‘Š‹ŒŽŒ’ ”—“ˆ‰Š‹ŒŽ¢ ¨©Œ‹˜ˆ™Ž˜ˆšŠ”—”“—”ˆ“–ˆˆ›ª ‰—Ž”ˆšŠš›’‘ˆ§ŠŽš‘‹’” ‰ŠŽ¦ˆ‘Š‰—‹’ˆ‰Š‹ŒŽˆ™”ˆ‹˜””¤¢ …‰“˜•˜“‘ˆ˜“Œˆ§‹˜”ˆ‘ŠŽ˜”ˆ™˜‹‰Œ‰” ™˜ŽŒ””ˆ¤”ˆ‘“Œˆ˜”˜«ˆŒ”‰§ ¬”™”¢ ­§˜ˆ‘Š¦‰ˆ”‰£”‰ˆ‘Œ™’ ’˜™Œ§ˆ›ŠŽ‰Š‹ŒŽˆ™”ˆšŠ”Š“§ˆ™˜ ¥‰Ž“ˆŽŒš’ˆšŠ”¦™˜ˆ‘Š§˜¢ˆ®”¤ “˜”‹ˆ¬”™”ˆ™”ˆ‘Œš˜”¤ˆ‘¦ ‘ŠŽ“ˆ‘Š—Ž”ˆ‘˜‘“Š”ˆŽŒš’ “”¢

ƒŒ”ˆ‰Š‹ŒŽˆ˜”˜ˆªŒ‰Œ§ˆ‹Œ‘ ˜ˆšŠ”—§“˜š‹‰”ˆˆ•Œ”‘˜ˆŽŒ” ‰Š‹ŒŽˆ˜”˜¢ˆŠ”—§“˜š‹”ˆ•Œ”‘˜ ˜”˜ˆ“˜™‰ˆ’”¤ˆ‘Š›˜ˆŒ”“Œ‰ ›ŠŽ‰Œš§Œ‹”¤ˆ§Žˆ”—“ ‰Š‹ŒŽˆ‘¦ˆ“Š“§˜ˆ›˜‘ˆ‹Š›˜’ˆ™Ž˜ ˜“Œ¢ˆ©Š”ŒŽŒ“ˆ¬”™”ˆ•Œ”‘˜ˆŽŒ” ˜”˜ˆ›˜‘ˆ‰Šš›”‰”ˆ‹˜ˆšŠ”¦™˜ šŒ‹“˜ˆ•Œ”‘˜¢ˆ¨¯¤ˆ¦Œ šŠ”Šš§“‰”ˆ‘“Œˆ‘Š“ˆšŠ¦ˆš‰” ‘Š’˜”ˆ‘Ž§”ˆ§˜ˆ“Œˆš‰” š‹šˆ›˜‘ˆ‘Šš›Ž˜ˆ”—”“—”ˆ“Š–Š« ‰“”¤¢ ©Š”ŒŽŒ“”¤ˆ“Š‹Š–˜‘˜ˆ›˜‘ šŠ”¦™˜ˆšŠ™˜ˆ‘—‘˜‹ˆˆŒ”“Œ‰ˆ’˜›ŒŽ”¢ Š”’Œ”˜ˆŽŒš’ˆ›˜‘ˆ›ŠŽ‰Œš§Œ‹ˆ™” ›ŠŽªŠ”‰Žšˆ›Š‘šˆ‘š›˜‹ šŠ”˜‰š“˜ˆ‘¦˜”ˆªŽˆ™Ž˜ˆ“Š‹Š–˜‘˜ “ŠŽ‘Š›Œ“¢ …‰“˜–˜“‘ˆ˜›Œˆ‰Š‹’˜Ž”ˆŸ …Œ‘“Œ‘ˆ°±²²ˆ˜”˜ˆ‘Š‹˜”ˆ”—“Ž˜‘ˆ¦Œ

‰“˜•ˆ™˜ˆ§ŠŽ‰Œš§Œ‹”ˆ³˜—”‘ˆ´‹Œ›¢ ¯Š’Ž˜£’Ž˜ˆ˜›Œˆ›ŠŽš›Œ“ˆ§Š”™Š‰ˆ˜”˜ ›”¤‰ˆšŠ”’›˜‘‰”ˆµ‰“Œˆ™˜ ‰”“—Žˆ‘Š¦‰ˆ§˜ˆ’Ž˜ˆ¦šˆ±ˆ’˜” ¦šˆ¶ˆ‘—ŽŠ¢ˆ·’‰”ˆ“‰ˆ¦Ž”ˆ¦Œ ¬”™”ˆ›Š§ŠŽ˜”ˆ‰Šˆ‹ŒŽˆ”ŠŠŽ˜ ›ŠŽ‘šˆ‘Œš˜”¤ˆ™ˆ“Œ‘ˆ™˜”‘ “Œˆ‘Š‰Š™Žˆ¦‹”£¦‹”ˆ›ŠŽ‘š ‰Š‹ŒŽ¢ œ˜‘“ˆ¦Œ’ˆ™Ž˜ˆŽŒš’ˆ¬”™” ‘Š‹‹ŒˆŽ˜”™ŒˆŒ”“Œˆ§Œ‹”ˆ‰Š ŽŒš’¢ˆ©Š”ŒŽŒ“”¤ˆ‘Œ‘” ŽŒš’ˆ¤”ˆ“Š™Œ’ˆ™”ˆ”¤š” šŠš›Œ“”¤ˆ‘Š‹‹ŒˆŽ˜”™Œ¢ˆ¸“Œ‹’ ‘Š››”¤ˆ¬”™”ˆ§Œ”¤ˆš—““— ¹®—šŠˆ¯µŠŠ“ˆ®—šŠº¢ˆ¨ƒŒš’ˆ˜“Œ “Šš§“ˆ“ŠŽ›˜‰ˆŒ”“Œ‰ˆšŠ‹Š§‘ §Š”“ˆ™”ˆ‹Š‹’ˆ˜“Œˆ‘Š››”¤ ‰‹Œˆ™Ž˜ˆ“Šš§“ˆ¦Œ’ˆŽ‘”¤ ˜”˜”ˆ§Œ‹”ˆ“Š“§ˆ”¤š”ˆ™˜ ŽŒš’«ˆ§Œ”‰‘”¤¢ˆž“Š

15.,)7+-+,3=)1.15)2./.).>. 3>+)57450)8+7.4.)>3),.0 4.7.8)373=)4+,7/.4.)0.1.5 .>.)4.85)>.4.7-=)*.7/.0 /.7-)8+85J3)*.-52=T 5J.,7/.)2.8*31)4+,4.f.; U7>.7-)8+8.7-)43>.0 8+7>+0:,)2+15,5F),5.7-.7 >+7-.7)4+8.)6374.-+; V.7/.)8+8*+,30.7 2+745F.7)>3)*+*+,.9. .,+.)2.J.=)2+9+,43),5.74.85)>+7-.7)2:A.)01.230 /.7-)2+9.>.7)>+7-.7 >37>37-)/.7-)*+,f.,7. 0,+8;)B3)2.45)2323 >37>37-)>34:7J:10.7 >+7-.7)f.119.9+, F34.8)/.7-)*+,.02+7 8:>+,7))F.1)4+,2+*54 .0.7)8+8*5.4)0+2.7 6374.-+)25>.F 8+7:7J:1;)QK5.74.85)2./.)*.-3)>5.= 0.,+7.)0.>.7-)9.2 4.857/.)*.7/.0 ,5.7-.77/.)43>.0)P5059= J.>3)2./.)4.8*.F=T)0.4. U7>.7-; ?+1.37)256+73,=)U7>.7J5-.)F:*3)8+7-0:1+023 *+,*.-.3)8.P.8)0,324.1 *:F+83.;))B.7).>.)J5-. 0:1+023)9,3*.>3)*+,59. 8373.45,),58.F)>.,3 *+,*.-.3)7+-.,.;)U7>.7J5-.)8+7+89.40.7 0+,.830)*+,-.8*.,)G+0.F >3))25>54),5.7-)/.7-)*32. 8+7J.>3)952.4)9+,F.43.7; Q?.1.F)2.45)/.7-)>3250. 9.0)D:7/=)15032.7)05>. 373)0.,7.)A31:2:A37/.)05>. F+f.7)9+0+,J.)0+,.2=T)5J., U7>.7-;lmnopq

¼½¾$¾¿À¾$¾ Á"$¾!ÂÃ


0123

RS T U V W X Y Z W [ U \ \ U]UW^SYY_`VabSccb

1 7

 7

7919 45651579

„…†„‡ˆ‰Š‹ŒŽˆ‘’“Š ”Š•’ˆ–—Š‘˜™•ˆš‘•›

œœž$"#"2"3$*".#$*+,-+.,+$=5! j5D)$1".-$7+,*+.7&)$'+)(7",$2(%"$7"3&. 2"2&$#($:5-1")",7";$J""7$(.($#(3&.($7,(58 d".($Ÿ65)"2$#".$-(7", $8$J+F,($Ÿ#,&%  #".$K(1"$ŸC"''$#".$65)"2 ; K"%"$7")$7"%!(2$#($)57"$)+2"3(,".B .1"8$G>:G¡$")3(,.1"$*+,)+'+%!"7". 7"%!(2$#"2"%$3"/"7".$G",%5.(D$j5D)$g ¢..(6+,'",,1$j5D)$:5&,$C5#1$*",+.>,5'$@".#,"$#".$M57")$#($K(e&(#$@"F+ !"#"8$M"%('$Ÿig£ig $%"2"%; <"2"%$(7&$G>:G¡$%+%*"9")". +."%$*&"3$2"-&8$2(%"$#($".7",".1" "#"2"3$2"-&$'+.#(,(;$d(7+%&($#($*+2"B )".-$'7"-+$'+*+2&%$7"%!(28$d".( *+,&/",8$'+(.-"7.1"8$!+."%!(2". G>:G¡$)"2($(.($"#"2"3$1".-$!+,7"%" '+/")$-+2",".$J5&.#,+."2(.+$ghh¤$#( )5%!2+)'$@".#($=,"%*".".; d(")&($d".(8$!".--&.-$)"2($(.($7") '+)+#",$%+.-5*"7($)+,(.#&".$7"%!(2$#( )57"$)+2"3(,".$*".#$(.(8$%+2"(.)". 2+*(3$#",($(7&8$$'+'&"7&$1".-$%5.&%+.B 7"2;$J+*"*8$&.7&)$)"2($!+,7"%"$/&-"8 F5,%"'($*",&$(.($7"%!(2$#($:5-1"; EJ+7+2"3$'+)(".$2"%"8$")3(,.1"$)(7" )+%*"2($%"(.$#($:5-1";$¢#"$'&"7&$3"2 1".-$%5.&%+.7"2;$M(7"$)"1")$%+%&2"(

¨

 !"#"$%&'() *+,-+.,+$/"00$,&!".1" %+2"3(,)".$4,556(.'7,++78 *".#$1".-$#(-"9".-($'+)+25%!5) ".")$%&#"$"'"2$:5-1";$<+,+)" "9"2.1"$"#"2"3$=+.)($!"#"$65)"2 #".$-(7",$")&'7()8$>)5$!"#"$)+1*5",# #".$'1.73+'+(0+,8$?+**1$!"#"$*"'' #".$@3"'".$!"#"$#,&%$#".$!+,)&'(; A"%&.$)",+."$'&"7&$3"28$")3(,B .1"$)(.($4,556(.'7,++7$3".1"$#(3&.( 52+3$7(-"$!+,'5.(2$1").($=+.)(8$>)5 #".$@3"'".;$C+,7(-"$%+,+)"$%".7"* %+.-&'&.-$."#"B."#"$&,*".$/"00 1".-$D"7D31$#".$-,5561; E<&'()$)(7"$2+*(3$)+$&,*".$!5! /"0018$/"#($%&'()$)(7"$2+*(3$)+$D"%B !&,".$".7","$!5!$#".$&.'&,$/"001 #".$#+.-".$(,"%"$1".-$)+)(.(". '+!+,7($#".D+8$7,".D+8$"DD5&'7()8 #('D58$F&.)8$'+,7"$*,(7!5!;$G"2$(.( 7+,/"#($)",+."$(.F2&+.D+$%&'()$)(7" 1".-$*+,%"D"%B%"D"%8$%"'(.-B %"'(.-$!2"1+,$*+#"8H$7+,".-$=+.)(; I.7&)$(.F2&+.D+8$=+.)1$#(".B 7",".1"$'&)"$%+.#+.-",)".$%&'() *+'&7".$J7+6(+95.#+,8$K5.#5. >2+D7,(D(718$L+##8$M,+9+22"8$?"(732+''8 #".$N5,7&,+#$J5&2;$J+#".-)".8$>)5 "),"*$#+.-".$)",1"B)",1"$$>",73 O(.#$".#$?(,+8$P+FF$K5,*+,$?&'(5.$#". )",1"$B)",1"$#",($Q.#,"$K+'%".";

J+%+.7","$(7&8$@3"'".$'+,(.-$.-&2() )",1"$d"6+$O"D)2+8$<"2(e$.$df+''+.B 7("28$<(D3"+2$P"D)'5.8$'+,7"$P"D)'5. ?(6+; J+*+2&%$%+%*+.7&)$4,556(.B '7,++78$%+,+)"$9","B9(,($#($!".--&./"00$#+.-".$."%"$G52(#"1$=5!; C+,'"%"$*".#$(.(8$%+,+)"$'+%!"7 ()&7$".#(2$*"-(".$#($-+2",".$P"6"$P"00 ?+'7(6"2$7"3&.$ghii$#".$%+.#"B !"7)".$)+35,%"7".$&.7&)$*('" *+,)52"*5,"'($#+.-".$%&'('($/"00 )"2(*+,$#&.("8$<"&,(D+$C,59.; C+,%+7"%5,F5'('$%+./"#($4,556B (.'7,++78$*".#$(.($!&.$%+.#&2".!,+'7"'($*+,-+.-'($%+2"2&($"/".*+,."%"$E<++7$N3+$K"*+2'$ghigH8 '+*&"3$"/".-$)5%!+7('($*".#$#( %"."$%+,+)"$*+,%"(.$#($#+!".$2(%" !+,9")(2".$2"*+2'$,+)"%".$*+'",$#( Q.#5.+'("; K"-&$!+,7"%"$*+,/&#&2$EN")$C('" =(.#"3H8$'&)'+'$$%+./"#($/"9","$#( "/".-$7+,'+*&7$#".$*+,&/&.-$#(B )5.7,")$52+3$J+6+.$<&'(D8$2"*+2 ,+)"%".$"'"2$P")",7"$1".-$/&-" %+."&.-($*".#B*".#$'+!+,7($$C",,1 K()&%"3&9"$=,5/+D78$>D5&7+08$#". J5&26(*+; K"-&$EN")$C('"$=(.#"3H$")". ,(2('$#($7"3&.$(.(;$K"-&$(.($%+.B D+,(7")".$7+.7".-$!+,"'"".$D(.7"

#",($"9"2$#+.-".$F5,%"'($*",&$(.(;$¢#" +.+,-($*",&$1".-$#(*"9"8$'+!+,7( .-+D"'8H$&/",$d".(; <"2"%$(7&$'+2"(.$%+%*"9")". '(.-2+$)+$7(-"$*+,/&#&2$E=+./"3"7 @(.7"H8$G>:G¡$/&-"$%+%*"9")". 2"-&$*+,/&#&2$EJ5$K5.2+1H$%(2()$*".# 2+-+.#",('$#&.("$N3+$=52(D+;$d(")&( d".(8$G>:G¡$'+.#(,($'+#()(7$*".1") 7+,(.F2&+.D+$*".#$1".-$#(-"9".-( J7(.-8$¢.#1$J&%%+,'8$J7+9",7$@5!+B 2".#$#".$G+.,1$="#56".($7+,'+*&7; =+,/"2".".$G>:G¡$#(*2".7()" %&'()$N"."3$¢(,$D&)&!$!"./".-8 !+,."3$%+./"#($F(."2('$¢$<(2#$O".7+# 7"3&.$ghh¤8$3(.--"$")3(,.1"$*+,-"B *&.-$#($*"9"3$*+.#+,"$O",.+, <&'(D;$G>:G¡$7")$2&!&7$#",($!+,B -".7(".$!+,'5.(28$!5'('($*"''('$1".#(7(.--"2)".$52+3$d+#+$)+%&#(". #(('($!+,+%!&".$*+,"%*&7$!"./".-8 K(1"; E¢)&$'&#"3$)+."2$G>:G¡$2"%"; M+*+7&2".$'"7&$)5%&.(7"'$/"#($.--") "#"$)+.#"2"$'""7$%+%&7&')".$*+,-"B *&.-;$¢)&$'+.#(,($#&2&.1"$2+*(3$)+ .1".1($#".$%"(.$-(7",8H$7+,".-$K(1" '+*+2&%$7"%!(2;lmnop

¥¦§

'+'+5,".-$)+!"#"$!&/"".$3"7(.1" 1".-$*+-(7&$*+'",$3(.--"$#("$7")$*('" !(.#"3$)+$2"(.$3"7(;$EO"2"&!&.$#(" 7(#")$7"3&8$7(#")$!+#&2($"!")"3 5,".-$1".-$#("$D(.7"($(7&$%+.D(.7"( #("$"7"&$7(#")8H$&.-)"!$=+.)(; P()"$#('(%")8$2"-&$$EN")$C('" =(.#"3H$(.($*+,.&".'"$D+,("8$"#" &.'&,$!5!$/"001$1".-$#(*"2&7$")&'7() #+.-".$*&%*&$j.C;$J+2"(.$(7&8 #"2"%$2"-&$(.($#('('(!)".$*"-(".$,"!; 4,556(.'7,++7$7+,&'$*+,-+,")8 '+*&"3$$'(.-2+$*",&$7+2"3$#('("!)".; K"-&$*+,/&#&2$EC&"7$d&.("$M(7" J+%!&,."H$*+,(,"%"$*"22"#$"DD5&'7(D '("!$%+,"%"()".$(.#&'7,($%&'() 7"."3$"(,;$K"-&$(.($%+%(2()($!+'". !+.7(.-.1"$",7($!+,'"3"*"7".$&.7&) %+,"(3$%"'"$#+!".$D+,"3$#($)"2" !&7&'$#+.-".$)+)"'(3; J5"2$!+%(2(3".$."%"8$=+.)( *+,&/",8$."%"$*".#$1".-$,+'%( #(*+.7&)$!"#"$gk$<+($ghig$(.($7+,#(,( #",($#&"$",7(8$4,556(.$",7(.1" *+,-51".-$#".$J7,++7$*+,%")." '+)"2(!&.$#($/"2".".8$%+,+)"$*+,B 3","!$%&'()$4,556(.'7,++7$7+7"!$*('" %+%*&"7$*+,-51".-;lmnop

qrsttuvwx€wyz v{{{{||ss}}~~ttvvuuuutt x w z v {‚t‚€uxwzv{{|s}~tvuutwƒs}u

¥¦§

¥¦§


0123 768

6868 986

8

76 8

6 3 31 9999

 99 1 8

819 8

 56761689

!"#$%#&'(!)#*!

+

,-./0.123456789:5;7<9:=>5? :3@A7@I5EE5@9E5E79>79P25@V7;J9N5A57:5@5 @5:=@9;3A=>5@A 67>5E?9759;3F25@A9>7279>7<5>5BE5@9B5>5 B3@A545:5@9C5@A B32D3>55@9D=>5C59>5@9D5<5;59C5@A9I5=< >7>5B56@C59;345:5967@AA54 D32D3>59>3@A5@9M@>F@3;75J9W9l5E6=976= >79D3D325B59EF659>5@9@3A525 I345;9abcdbefghijakmg5E=9E5A36J9T5B79>79;5@5 C5@A9D32D3>596345<9:3@3:B59>525 63:5@Z63:5@9D5@C5E9C5@A9:3:D56=?9I5>7 D32@5:5943@AE5B9G7459H5A<2785@797@7 B32D3>55@9D=>5C59I=;62=9:3@I5>7 :3@I5>79;F;FE9C5@A9:5@>7279>5@965@AA=<J B3@A365<=5@9D52=9D5A7E=?Y96325@A@C5J K5?9G7459B5@AA745@95E25D@C5?9B32@5< Q3D34=:9:3@C343;57E5@9B2FA25:9>=54 :345@A45@A9D=5@59:325;5E5@9;=E59>=E5 >3A2339>79P325@V7;?9>5259C5@A965<=@97@7 656E5459<52=; A3@5B9D32=;759nn965<=@97@7 :3@365B9>793@5: »¯¼½¯¾¿ ;3:B569:3@A7E=679B2FA25: EF659>79L745C5< Àˆ’‰Á‰Š‹Œ‰©˜™—‹§‹ XMQR`?9C5E@79;3D=5< M@>F@3;759>5@967A5 À™‹—‰Á‰ƒœ‹‘Ÿ‰Ãĉ‡˜Ž•Ž•‰ÃÅÅà F2A5@7;5;79E3B3:=>55@9>=@75 EF659>7967A59@3A525 Àƒ“–‹–‹‘‰ªœ—’Œ‰Á ;345:5967A59D=45@9>79@3A525 C5@A9D32D3>5J9NFAF2? †Ã‰Á‰©”“’“‰ª‚«‰„¬©‰­–ŽŒ‰–“¦ T=2E7J O5E5265?9PF@675@5E? ˜—““‰‚†Æ‚©‰ƒ“—¥‹•® G79T=2E7?9G7459:3:B=@C57 O3B525?9Q=25D5C5? †Ç‰Á‰©˜‹•“—‰©”“’“‰„¬© 6=A5;9:3@AE5:B5@C3E5@9<5EZ KFAC5?9R;E7;3<72 Àƒ—“••‹‰Á‰ÈŽ“—‰Ž›‰Š‹”“˜‰Éœ˜š <5E9E5=:9>785D349C5@A ST=2E7U?9P527;?9>5@ ÇÊÃË ;3<52=;@C59;5:59>3@A5@ Q7@A5B=2595>545< Àƒ“ ˜Œ’‰Ì—˜‹••‹‰Á‰ƒ—œ˜—’ :5;C525E569B5>59=:=:@C5J 63:B5699C5@A9B32@5< ‡¢†‚Ɖ–‹‰‚•‘‹•“™‹—‰…Ž—‘‹ž G79EF659R;E7;3<72?9T=2E7?9G745 >7>75:79G745J ;3:B569:3:D=56 P325;55@9V5:B=295>=E9>7545:79G745? ;3D=5<9B326=@I=EE5@96527 E367E5965E9D32>5C59<52=;9:3@A7E=679F25@A >5@9:3@C5@C79D32;5:5 6=5@C59C5@A9D32B7@>5<96=A5;9E3>7@5;5@ B3@C5@>5@A9>7;5D74765; >5279;56=9EF659E39EF659457@J9M59:3@A5E= ;363:B56J ;3>7<9>5@9<5:B729;3454=9:3@5@A7;9;556 W\7659L5E6=976=9=@>5@A :3@7@AA54E5@9EF659C5@A9D52=9;5I59I5>7 F25@A96=59:323E59=@6=E 2=:5<@C5J9WXE=9E5@9>=4=9:5;7<9QG?9I5>7 :3@C5E;7E5@ ;=E59@5@A7;9>79E323659E545=9=>5<9B7@>5< B326=@I=EE5@965279>5@ EF65J9H5=9@AA5E9:5=97E=69F25@A96=5 @C5@C7J9T=I=5@9E765 B7@>5<96=A5;J9N52=9;3D3@6529>5B56963:5@ :3:5@A9B345@ZB345@ 5E25D?93<9=>5<9B7@>5<945A7?9E5@9;3>7<?Y :3@A=D5<9V5259B5@>5@A =I529G7459632;3@C=:9:3@VFD59:3@A7@A56 632<5>5B963:5@Z63:5@ :5;5Z:5;5976=J >785D34?95A529<5EZ<5E N5A79G7459C5@A9E545976=9:5;7<9>=>=E9>7 :323E5965E9>74=B5E5@? D5@AE=9QG?9;=4769:3@327:59E3B7@>5<5@ 632=65:595E;3;9B=D47E?Y >5279EF659;56=9E39EF659457@@C5J9H5E4=:? I345;@C5J 63:5@9D5A795@5E9E3V7495>545<9;3A545@C5J Q3457@9B32@5< G7459B=@9B32@5<9:3@A3@C5:9B3@>7>7E5@ 67@AA549>79P325@V7; >7947:59QG9>5@9>=59QHP9C5@A9D32D3>5J >5@9T=2E7?9G745 [5:=@?9B3245<5@9G7459632D75;59>5@9V3B56 I=A59B32@5< D325>5B65;79>3@A5@947@AE=@A5@9D52=@C5J :3@365B9>7 T5E9I525@A9G7459:325;59V5@AA=@A9>3@A5@ Q7@A5B=25 63:B569D52=?9D34=:945A79759<52=; ;345:5967A5 :3@C3;=57E5@9>7279>3@A5@963:5@9C5@A D=45@9=@6=E D32D3>595>5697;675>56J :345E=E5@ WXL549B7@>5<92=:5<9E39EF659457@ B3@347675@ :3:5@A9D3256J9XE=9<52=;9D7;59>5@9V3B56 ;27B;7@C5 D325>5B65;79>3@A5@947@AE=@A5@9D52=E=? C5@A 5B545A79>79;3EF45<J9T5B79B3245<5@9D7;5 :3@A5:D74 E523@59=>5<9D75;5J9XE<72@C59;3E525@A97@7 63:59454= 5E=9:325;59V3B569:3@C3;=57E5@9>727? 47@65; :=@AE7@9E523@59>5279E3V74976=9;=>5< E3=5@A5@ 6324567<?Y9=@AE5B@C5J B5259T\l \7@79>5259B3:747E967@AA79]^_9V:97@79D7;5 C5@A9D3E32I5 :325;5E5@9<7E:5<9>5279B3@A545:5@@C5 >79@3A525 D32B7@>5<ZB7@>5<92=:5<J9X4<5;749E367E5 B3:747E 759<52=;9:3@C343;57E5@9B2FA25:9>=54 45:D5@A >3A2339>79RQ`RH9P325@V7;9;345:59;56= H3247F@ 65<=@?9G7459B32V5C59>7279>5@9:5:B= 632;3D=6J :3@I545@79<7>=B9I5=<9>5279F25@A6=59>5@ W9XE= @3A525963:B569E345<725@@C5J >5B569D5@C5E WG79;5@59C595E=9:5@>727?9632@C56595>5 B3@A545:5@ <7E:5<@C59I=A595E=9>=4=9;327@A9B7@>5<J >5@9V327659>527 O5>79632D75;5?9>79P25@V7;95E=9;365<=@ B5259T\l9>7 =@6=E9B2FA25:9>=549>3A233J9N5@C5E ;5@5J9X>59C5@A B3@A545:5@9>79;5@59C5@A95E=96325BE5@9>7 >7DF<F@A?9:5V5:Z M@>F@3;75J9Q3D547E@C595E=9I=A59E3@54E5@ :5V5:45<J9H323E5 D=>5C59E7659E39:5;C525E69P25@V7;?Y9=I52 B5>59B27@;7B@C5 G745J :3@V5279E3<7>=B5@ G7459B=@9:3@A5E=9;3:B569:3@A545:7 C5@A943D7<945C5EJ9G7 abcdbefghijakgE367E59B3265:5E547 ;5@595E=9;3:B56

¯°±²°³´µ¶²³·¸¹º°

‚ƒ„…„†‡ˆ‰Š‹Œ‰ŽŽ‘‰’“Œ”Ž‘‰•Ž–‹‰–‹‰ŒŽ—‰“˜“—‹‰•Œ™‰•Žš‰Œ—‰‹ ’“˜‘Ž‰‹›“‰œ—˜‰š˜‰•Ž‘‰’“Œ˜Œ˜‰Žž‰†“Œ‹‰‹ŽŸ‰‘—“‰‹‰”Ž˜‰’“–›‘ “•‹• ‰›“–‹–‹‘‰–‹‰Ž‹¡“—•‹•‰“—•“Žž‰Š‹Œ‰–‹”–‹‘‰’™•‹• ‹‰š˜‰“—›“— Œš‘š‰’••–œ—‰–—‹‰¢–œ“•‹‰ŽŽ‘‰Ž‹¡“—•‹•‰“—•“Žž‰£‡‘Ž‰–‹‰•‰‹‰– ‘“ ”‹‰’“˜“Œ‘‰¢–œ“•‹Ÿ‰–‰•“Œ‹‘š‰’“˜“Œ‘‰’“—“‘‰‘“‰¢–œ“•‹Ÿ¤ ‘‰Š‹Œž Š‹š‰¥‹¦¥‹‰›—œ§“•‹‰“—‘‹‰–“˜‰•Ž–‹‰š˜‰–‹“’›Ž™šŸ‰Š‹Œ‰“—“‘–‰ŽŒ ‹˜‹‰’“”–‹‰•“œ—˜‰–œ•“ž‰¨Œ‰‹‹‰–‹Œ—“Œ‘˜‹‰Š‹Œ‰š˜‰˜“—“˜“‰–“˜‰œ—˜ ¢–œ“•‹‰š˜‰–‹˜˜›š‰•““—š‰’’›Ž‰“—Ž‰Œ“‹™‰‹‘‰›‹‰’“˜›‰”Ž•—Ž •“Œ‹‘šŸ‰•Ž‘‰’“”“Œ“‘‘‰˜•‰•“–‹—‹‰–‹‰’‰˜•‰Œ‹ž‰©“Ž—Ž‰Š‹ŒŸ‰™Œ‰‹Ž‰‹• ’“˜™’‰›“—‘“’˜‰˜•‰’“Ž”Ž‰—™‰š˜‰Œ“‹™‰‹‘ž‰£ŒŽ‰”–‹‰–œ•“Ÿ‰‘Ž‰‹• •’›‹‘‰™Œ‰‹Žž‰¢–œ“•‹‰‹‹‰‘šŸ‰‘ŒŽ‰’Ž‰“—˜“—‘‰›•‹‰‹•‰‘œ‘ž‰†“›“—‹‰œ—˜¦œ—˜ –—‹‰“˜—‰–‹‰ŒŽ—‰•Ÿ‰’“—“‘‰’Ž‰–‰’’›ŽŸ‰‘™‹—š‰‹•‰Œ“‹™‰‹‘Ÿ¤‰Ž˜‘›šž Š‹Œ‰š˜‰•‰‹‹‰”Ž˜‰–‹›“—¥š‰’“”–‹‰•‹•“‰–œ•“‰–‹‰ª‚«‰„¬©‰‹‹‰“—˜˜›Ÿ ™ ‰›œ•‹•‹š‰–Œ™‰•“˜‹‰›“šŒŽ—ž‰†“’‘‹‰š‘‰‹Œ’Ž‰š˜‰–‹–›‰•“•“œ—˜ ™—Ž•‰•“˜“—‰–‹•ŒŽ—‘‰‘“‰œ—˜‰Œ‹ž‰£‡‘Ž‰‹˜‹‰”–‹‰›“šŒŽ—Ÿ‰˜˜‘‰–‰š˜‰’“˜“–›Ÿ ”–‹‰Œ˜•Ž˜‰‘Ž‰•’›‹‘‰›‰š˜‰‘Ž‰‘“™Ž‹Ÿ¤‰–•‰Š‹Œž‰­šŽ–®

Àͽ¸Î¸Ïиθѳ»ÒµÓµ¹ÎÔ¸³Õ¶ÖÔ

:3@A7;79E345;9D5<5;59M@AA27;9=@6=E9B525 T\l?Y9I345;@C5J P5>59H379454=?9G7459:3:D=569D5@AA5 F25@A6=5@C5J9X@5E9E39>=59>527967A5 D32;5=>52597@79;=E;3;9:3@C3:56E5@9A3452 ;52I5@59>79D345E5@A9@5:5@C59;36345< :325:B=@AE5@9;6=>7@C59>79O=2=;5@ H5@5I3:3@9oRN9pqHJ \7@7?9>5259E345<725@9PF@675@5E?9]r XA=;6=;9]ss]97@79:3@32=;E5@9;6=>7@C59>7 H5A7;6329H5@5I3:3@9pqHJ9[5:=@?9G745 2=B5@C595E5@9;3A3259<7I25<9E39@3A3279t56= R47u5D36<J9P3@C5D369A34529ebvvfegbw G75I3@A9KFAC59nx]y97@795E5@9;3A325 :3@3:B=<9;6=>79>79Q<388734>?99z5445@ p@7{32;76C?9O=2=;5@9M@632@5;7F@549N7;@7; H5@5I3:3@J9WO5@=5279@5@6795E=9=>5< 632D5@A9E39p\J9M@7945A79;75BZ;75B9;3:=5 C5@A9>7B324=E5@9;345:59E=475<9>79;5@5? E3:527@9;=>5<9@A=2=;9{7;5?9:=>5<Z :=>5<5@9V3B569E3452?Y9=@AE5B9G745J9|}~€

Tribunjogja 15-12-2013  

Tribun Jogja Edisi 15-12-2013

Tribunjogja 15-12-2013  

Tribun Jogja Edisi 15-12-2013

Advertisement