Page 1

ÅÆÇÈ

ÅÆÁͼ ÈÐÑÅÁȵÁ¸ÇÎÏÅÈ ÐÍÎÍÅÈ

0123

Z U ^M]M1M_

^MXNM_PuMRN

Á· º à ¿ à · Ä ÅÆÇÈÉÊËÌ µ¶·¸¹·º»¸¼½¸¾¿À¿

3M1NOPQQM MRS

TUPVSWXYMXNPZ[T\ \PX_`P MWN XP_P TUZ\U aYa]bPMcd3^N M^Y

XuP T v [[[ Tv ]M_RRM_M_PXuPZwv[[[

efghgijklhmjngopqlirst

PO1OP[ZxUyxTZZ[[[zP[ZxUybbxawxPS{dPZT|

ÒÓ Ô ÕÖ × j nØÙ j iÓ ØÚ ÛÙÓ×ÜjkÔÝØÞjßØàÙá

÷¥ OP 7 øñ6  Q7 4 8 ø 7 R5ñ GH4IJ 65089ÿ    

#- &-  ,  BN K ! *  + , & 31" & , "- " " L&"$  -,$ & &"+ !-$ !-,$ " - BN * 1 &- !- !$5 !& 2 BCDE !* M!  & ," ) S"+$  " .! ! + ! ! &  ! K* &" " - BN * K  1"- "   !- !-$ !&  & * M! ¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±§°²ª³°´ TUVWXVYZ[\[[]^_`a`b[c`b[a`de`[f^_`ghg`b[^i`gh`jk[ldhg m`be[l^dn^o`g[o`bnkd[_`p`d[ck[W`_k[q^bcr_s[thjhb[W^uhps W^uhp`dnrs[v`begdkbe`bs[Y_^f`bs[]`oh[wxyz{|}

}~€‚ƒ„~‚…„€†‚‡€€‚…ˆ€‚‰Š‹„€ É]ZÐXÈËÎqËVzÌVYVÈ[YVW]Z[qÌÎÑVÒZ

nØÙ j õÔ à× Ô Ó Ö j iÔ Ý Ô öÜàj eÙ â Ù ÷¥ø5 ù 5ñ ù7 ð ø7 7 ó

÷¥ øø 7

ý 7 

ü 

8 ¬ Q 5 

Q ñ ñ  7 ñ ¼J3J05J65089ÿ ½% - " ', , 1" & !+& 

 !  $ 2 BCDE*  " !" " . " & & 1$ 1" & F+* '« + &!"- 6789:;¾A- " , & 1"$ &  " ) S$ +- ! 0&-$ 1" þÿ0123405265089ÿ  ° †ª «‡ ° «§ ® ¯ ‡ ± ­ ˆ ‡ E N N ¿

+ , & & ! !    &  

1" 1'. * ˆ §¨ ­ © ° «ª © ª ³ ª ‰ ° Š ª ® ¯ ! "#!$ %&$  3 " ! !& ‹‡‰ª‹ªŒ‡°©ª­‹ª¨ª $  &! "! +  

& & " 1 & 1"$5 ) (# $ & &  '& ® ª © Ž °  § ® ª © ‡  ‰ ª ˆ ® Š ª )  

( & &  )" /2 2 1&$  '( )"& ''*    $ )$ 2 BCDE* ‘†²’“”°©ªŠª•°–ª‹‡  + , ! & % & 

-+ - " L ±ª«‡°ˆ§®ˆ­°ˆ§¨­©   &"-$ .    

0 ! " 1 & 1"$ !+ /0.$ 0 1+& & .!$ 2+ ° «§ ® ¯ ‡ ± ­ ˆ ‡ & 

,  

 + - " , & 1+* 31+ &"! . / ZYÉ F + 

& 

1* 3'+ && /0. & . & 4"- lÒklhj ilsq mst "  

$5 %& &- 6789:; —˜™š›œ˜ž›Ÿœ ˜¡™¢£¤›Ÿ¥›Ÿœ—¦§¨© )-* ! !" $5 <=>?@A& $ 2 BCDE *  !"  !& - , " "#!$ ) 0D02%* .+$ &" 2

 & - + & & )" %- ,& !- ! ! !$ .," % & !+ 1B"CDE  BÀ$ 2% NB 2S N„ .-$ (   & ,$  " "-  , 1"*   

 & " ! " B…*Bƒ$  " - .," % *     

  

 "*  $ 1" ( F&- 3' " 0D02% !" BC 1  " 

   

!" !+$ ! "! + 1(F "  !+"  .," % & ! " .#+$ - ! !" & & .," % ¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±§°²ª³°´ " "-  * ""* $ %&+ + 1(F 1(F &- " & $5 & +"- 0 & 0 2- % ¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±§°²ª³°´

÷¥55 5 ø5 

 ú 4  ú ûúüý

fÔàâÖÕÖÚjeÖ×Ù sÖÚÙã 5ð ñ 557

 ò 7 7 óñô kØÚØj äåæ瀂‰ƒè‚éꄀ‹ë€ì‚ä€ìŠ„êí€ fØ×ÓÖjeÜÝÜ äêìî€çŠæ€ì‚éŠìîï€çŠ‚éê톀ìîë€

~2~J65089ÿ +& ,& #$ "& 'F$ 1 !" - ' B‚DB* F+ "& 'F$ -"$ $ ! L 1/ ./$ !  !& !+&$ ! &" % - + !"# 'F$  * - 2! ƒEƒ , &" ! !  & ! & ENN„ ENN…$ ! & ! !#" #" + "" L$ -  & ! "" &" " #" !&" & L&* - * " &$ . "- +- -$ "! &-  ,$ -" ! " & !! " ,& -$ &" "- &"! -" " " " + &+* CN$ "" €" / . "$ + + ", K 1 & F+$ + -& ¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±§°²ª³°´

²­¦­®¯®°ª®ˆª¨ª°«ª®ˆª®°†§Œª³ª°†°¨³ª®ˆª© ’ª¬§©°°³¨‡°“®©Œ§±ˆ­¨°±§®‹§¨ª³°²–°±°°³­©‡³° ‹§®¯ª®°²‡Œˆª°®‡®‹‡ˆª•°­ˆ¨‡°³°³°°´µµ¶• «­³ª‡°ˆ§¨±­ª±Ž°·§¨®Šªˆª•°²‡Œˆª°©­‹ª‰ «§®‡±ª‰°‹§®¯ª®°–§®‹§¨ª³°Œ°³‡©‡°¬§¨ ¬‡®ˆª®¯°‹­ª°‡ˆ­°‹‡°³­±°‰ª¨–°•°±ª¸ª ·§®¯ª‰Ž “®¹°¨«ª©‡°ˆ§®ˆª®¯°Œ§¨®‡±ª‰ª® ²–°±°°‹§®¯ª®°²‡Œˆª°‹ªˆª®¯°‹ª¨‡ ³­±°‰ª¨–°•°±ª¸ª°·§®¯ª‰Ž°†§Œª³ª †ª®ˆ°¨°­¨­©ª®°¯ª«ª°‘†­” †§ºª«ªˆª®°¯¨°¯°³•°³­±° ‰ª¨–°•°³Šª¹§»‡°«§®¯ªˆª±ª®• ²–°±°°‹ª®°²‡Œˆª°«§®‡±ª‰ ‹‡°†­°†§ºª«ªˆª®°¯¨° ¯°³•°†ª¬­Œªˆ§®°³­±° ‰ª¨–°Ž°®ª«­®•°©§«­ª ¬§¨±ª©°Œ§¨®‡±ª‰ª® ±§‹­ª°Œª©ª®¯ª® ¬§‹ª°­©‡ª°‡ˆ­ ¤¥¦§¨©ª«¬­®¯ ±§°²ª³°´

45678 5 5 57 55 5 6 ŒŽ‘’“”•– !"#$%&'$!"()*+

—˜™š›œšžšŸ

¡›šžœ¢¡£¡

ÈTÉ

±®Á°³‰ª³‡«ª¨°‘”°ˆª±°«ª­ ¬ª®Šª±°±°«§®ˆª¨°ˆ§®ˆª®¯ Œ§¨®Šªˆªª®°¯ª¨®§ˆª°²ª¨­®‡ ©§Œ­ˆª¨°Œ§¨®‡±ª‰ª®°©‡¨‡®Šª ‹§®¯ª®°²‡‹‡°³°§±ª¨®°•°Œ¨‡ª Šª®¯°©ªªˆ°‡®‡°«ª©‡‰°©ª‰ ©§¬ª¯ª‡°©­ª«‡°¯ª¨®§ˆªŽ ÷‡‹ª±°«ª­°¬‡ºª¨ª°©°ª³°‡ˆ­ ‘®‡±ª‰°©‡¨‡•°Ä§‹”•°©­‹ª‰ ª‹ª°Šª®¯°®¯­¨­©•Å ±ªˆª°±ª®§°©‡®¯±ªˆ ©ªªˆ•°‹‡ˆ§«­‡°‹‡ ¯§‹­®¯°¦ª‹ª® ®ª¨±°ˆ‡±ª°®ª©‡°®ª³ ‘¦®®”•°±ª±ª¨ˆª•°Äª¬­ ‘ÆÂÇ´Ç´µÆ”Ž ¨ˆ‡©°©‡®§ˆ¨°® ¬§¨‹ª¨ª‰°¨ª¬°ˆ§¨©§¬­ˆ ¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±§°²ª³°´

lÓÖÕÙãjrÝjÒãÝÙÖÔÔâ

ZYÉ

,-./012-.03145670819:1,8:06-;<1=-><-:-30620>1>?@-: A-.-=BC0>1D-.20:C>E1FC.50>G1H6702:081360I360J1K-326 =-:0:C61/0:0>15-.:62CG1>0=C>10286.><01E0E030>><0 H->H0>E12-3-H0.00>1E->7-.15630176H-.6=013-L0.015062 ?:-8150><02120:0>E0>J I4HJHÿ8K" 3! (" 15 + &- & "+ "$ 0&- M" -"ª+$ !+ &* $ + " «$ &, # * 1 ,& !# &" & 0! 1 & %$ )" ("  ƒƒ$ (&$ ."$ 0&- # " # ! «+ - K" " & ! & & !#+* 3.! K" «$ + "  " & - ++ ,- €+$5 !+ " &$ 2 BCDE* ¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±§°²ª³°´

nÖö×Ù làÖàÕÖ×Ù

WÎÍÏVYZÍVqTzXWZ

q]VÊZYzÊVËV][]VWÌÍVÈ


6 5 6 4 56789

0123 31

 !"#$#%&#'(%)*+,*'%- %*.'(-%/ "'#0%)*+1*!

234567589:;437<59=53=>9?4=@9AB5B67>3=@9CDE

FGHFIJKLMNOPOQROSTUVOQWLXOR nLdMZOMTQSOSZeQ_OfgOQ[TMTUVO WOVO]QZUNZRQhLMLXOQ[OUQZUNZR KO[OQyŽQ‰KMTSQyzz~eQLUY\ [OMTQ|OfNOQlZcTQPLPOUYQ[T\ PLUYZPZPROUQKLUYZU[Z\ PZU[ZMQROMLUOQPLMOWOQNT[OR ^OZWQPLU[ONOUY]pQNZNZMQ^OZW YOUNTROUQ^OZWQjfOULWQ^OZ\ PZUYRTUROUQWLdOYOTPOUO MOUQ[TMTUVO]Q^OZWQ_LUL[TRNZW SOYTQKZUVOQRLRZONOUQZUNZR _LUL[TRNZWQVOUYQ[TWOPdZN SZWQbb]QVOUYQgO‘ONQ[OSOPQZWTO NLMcOUNZPQ[OSOPQ“OUjUQwyy `abQPZUcZSQ[TQ[LKOUQKZdSTR PLUZUOTROUQNZYOW\NZYOWUVO] NLKZRQNOUYOUQKOMOQXLPOONe }ŽQNOfZUeQ^OZWQ_LUL[TRNZWQTUT KOMOYMO‘QyQ[OSOPQqOUjUTR aONTROUeQ^OZWQKZUQPLUVOP\ PLUYTUYONQZWTOUVOQVOUYQNLSOf lOONQPLU[LUYOMROUQRONO\ PLUXO[TQ^OZWQKO[OQZWTOQVOUY hLMLXOQqONjSTRe KOTROUQdOfgOQ[TMTUVOQPL\ SOUXZNeQolOVOQPLSORZROUQTUT RONOQ^OZWQVOUYQdLMZPZMQ}~ NLMfTNZUYQWZ[OfQNZOeQkTOQ[T\ kOMTQy‹~Q^OZWQWLKOUXOMOUY PZNZWROUQPZU[ZMQ[LPTQRL\ [OSOPQRLdLdOWOUQKLUZfQ[LPT NOfZUQTNZ]QdOUVORQXLPOONQVOUY KTSTfQKOMOQROM[TUOSQ[OMTQWLSZMZf WLXOMOf]QcZPOQO[OQNTYOQVOUY dOTROUQhLMLXOe RLdOTROUQhLMLXO]pQZXOMQKL\ NORQRZOWOQPLUOfOUQNOUYTW [ZUTOQSLgONQqjURSO’QRLKOZ\ PLUYZU[ZMROUQ[TMTeQ^OZW iOSQNLMWLdZNQ[TWOPKOTROU PTPKTUQNLMNTUYYTQhLMLXOQqO\ PLMLROeQlLdLSZPUVO]Q_LUL\ WOUQvWT[OUYQKO[OQROM[TUOSQWL\ “LSLWNTUZWQaQNOfZUQmy}ŽQ[OU ^OZWQ[TQ[LKOUQMTdZOUQXLPOON NjSTRQrjPOQTNZQWLKLMNTQ[TSOUWTM [TRNZWQKZUQPLU[OKONQ€‚ƒ„‚… [ZUTO{QPLUXO[TQKOZWQKO[OQZWTO ^OZWQhMLYjMTZWQ`bbQNOfZUQmŽm~e VOUYQPLPLUZfTQOZ[TNjMTZP ROUNjMQdLMTNOQstu]QrOdZQvmwx †‡€„†‚QRLNTROQ[TMTUVOQPLPO\ }QNOfZUeQkOSOPQcONONOUQWLX\ ^LUYZU[ZMOUQ[TMTQ[TPZUY\ ^OZSQabQ[TQaONTROUeQbUTQPL\ yxyzmw{e WZRTQOZ[TNjMTZPQNLMWLdZNe OMOfQRLKOZWOU]QVOUYQNLMNZO RTUROUQROMLUOQWZ[OfQMLUNO MZKOROUQOcOMOQOZ[TLUWTQPTUY\ ^OZWQKZUQPLPTUNOQKOMO ^OZWQVOUYQNLMSOfTMQ[LUYOU O[OSOfQ^OZWQqSLPLUWQ`bbQVOUY [OUQRLWLfONOUQPLMLROQNT[OR YZOUQaONTROUQdOYTQ^OZWe XLPOONQZUNZRQNLMZWQPLU[jOROU UOPOQˆjWLKfQ‰SjTWQrONŠTUYLM [TKTSTfQKO[OQNOfZUQmwzQKO[O PLPZUYRTUROUeQ^OZWQ_LUL\ kTQ[LKOUQOZ[TLUW]Q^OZW [TMTUVOQ[OUQhLMLXOeQo|LMTPO TUTQSOfTMQ[TQ_OVLMUQˆLMPOUQm‹ ZWTOQNTYOQdZSOUQSLdTfQNZOQ[OMT [TRNZWQ`abQVOUYQ[TRLUOSQWLdO\ PLUYZSOUYQOKOQVOUYQNLSOf ROWTfQZUNZRQROWTfQ[OUQ[jO ‰KMTSQmŒyeQ‰KMTSQUOUNTQZWTOUVO rONŠTUYLMe YOTQKLPTRTM]QNT[ORQKLMUOf EFGHCIJKLJHMNICKJOJHPQRJNSTSUVWXQRJYZCJ[QT\Q]JUVJUS^PCDET [TWOPKOTROUUVOQ[TQ[LKOU ROSTOUQVOUYQNLSOfQPLUVLMNOT }‹QNOfZUe LWRTQWOUYONQSOUYROQNLM\ PLUYTUYTUROUQPLUXO[TQ^OZWe ^Q_]VWJZPXVWPTJQTXQWJ^S`XP[PJWP]VJRSaPWJ[STbPXPWPT KOMOQROM[TUOSQKO[OQlLUTU]Qmm WOVOeQ|LMZWSOfQdLM[jOQZUNZR kTOQ[TSOUNTRQPLUXO[TQ^OZW XO[T]QKLUYZU[ZMOUQ[TMTQ^OZW ”•–—˜™š›˜œ—˜žŸ ›™¡¢—Ÿ £ [STcQTUQ`WPTJUV`Vd

¤¥¦§¨©¨ª¤«¬­®¯©ª°«±²¥²¥³ ´½¾I¾¿H¾À %µ'J#H¿Á¶ÂFGJ -#Ã+Q%LU&# ¶ * ¶ % · $¸ ¹ ! % /# ¸ ( % 1 ( % º ¸ # + % /»¼ NLMT dLMXOPOOfQ[TQ[OSOPQPZWOSO lLNYOKQTUTQ[TKTPKTUQl_e

^LMNOUTOUQ[OMTQ^qlQlZWgjUj VOUYQO[OQ[TQ[OSOPQMZPOf ×WOTQPLULPZTQl_]QlZW\ PLMZKOROUQjMOUYQVOUYQKLU\ [TUOWeQÐOPZU]QWLNLSOfQTNZ gjUjQPLPdLMTQRLNLMOUYOU [TOPQ[OUQOYORQNLMNZNZKeQljWjR ROWZWQTPKjMQ[OYTUYQWOKTQPLU\ RLKO[OQKLMWeQbOQPLULYOWROU KjSTNTWTQ^OMNOTQqLO[TSOUQlL\ cZON]QlZWgjUjQNORQKLMUOf NT[ORQPLPTSTRTQROTNOUQ[LUYOU XOfNLMOQTNZQWLPORTUQNLMNZNZK dLMdTUcOUYQ[LUYOUQKOMOQKL\ ROWZWQ[ZYOOUQWZOKQTPKjM WLNLSOfQROWZWQ[ZYOOUQWZOK NZYOWQKLUXOYOQMZPOfe [OYTUYQPOUNOUQ^MLWT[LUQ^ql PLULMKOQ^MLWT[LUQ^qlQÄZNf‘T bOQPLVORTUROU]QdLSZPQKLM\ ÄZNf‘TQiOWOUQbWfOOÅe iOWOUQbWfOOÅQ[OUQ[TNOUYROK UOfQO[OQjMOUYQ[OMTQ^ql]QNLM\ olOVOQPLMOWOQNT[ORQO[O q^qQwzQˆOUZOMTQSOSZe POWZRQÄZNf‘T]QPLULPZTQlZW\ ROTNOUUVOQWOPOQWLROSTQROWZW ÆMOUY\jMOUYQWLRTNOMQMZ\ gjUjQ[TQMZPOfQ[TUOWQVOUYQTO VOUYQWLROMOUYQTUTQ^ORQÄZNf‘T POfQ[TUOWQLUNOU]QRjPKSLR XOYOQTNZeQ_OfROU]QLUNLMTQqj\ fO[OKTQ[LUYOUQ؆لÚÛÈVOUY ÇT[VOQ“fOU[MO]QˆOROMNO]QPL\ PZUTROWTQ[OUQbU‘jMPONTRO WOVOQSORZROU]pQNLYOWQlZWgjUje UYORZQWZSTNQPLSTfONQKLMZdOfOU vLURjPTU‘j{Q|T‘ONZSQlLP\ kTOQXZYOQNLYOWROUQ[OMTQWTWT WTROKQONOZQKLMTSORZQlZWgjUj dTMTUY]QVOUYQXZYOQdLMOWOSQ[OMT RLdTXOROUQ[OUQMLYZSOWTQNT[OR KOWcO\RLNZOQZPZPQKOMNOTUVO] ^qlQ[OUQNTUYYOSQdLMWLdLSOf] O[OQVOUYQPLUVTPKOUYQVOUY ÄZNf‘T]Q[TNOUYROKQjSLfQKLNZYOW NT[ORQKLMUOfQ[ONOUYQPLULPZT [TSORZROUeQqOMLUOQPLUZ\ q^qQKO[OQwzQˆOUZOMTQyzmwe lZWgjUje MZNUVOQROSOZQdLMdTcOMOQPL\ lLdOd]QlZWgjUjQ[TRLUOSQWL\ Ñқ™–ÓÓÒÔJÕÂÖ UYLUOTQTPKjMNOWTQ[OYTUY]QdOTR dOYOTQjMOUYQVOUYQNLMNZNZKe rOdZQWTOUY]QRLPOMTU]QLU\ PZSOTQRZjNOQ[OUQKLUYOSj\ olOVOQSTfONUVOQdOKOR NLMTQ^LMNOUTOUQlZWgjUjQ[T\ ROWTOU]QTNZQ[TdTcOMOROUQ[LUYOU jMOUYUVOQKLU[TOP]QUYjPjUY KOUYYTSQ^MLWT[LUQlZWTSjQ_OP\ WOUYONQXLSOWQ[OUQNLMdZROeQ^LM\ VOQWLKLMSZUVO]QXOMOUYQUYj\ dOUYQZ[fjVjUjQRLQbWNOUOeQ^j\ NOPOQ[OMTQWTWTQXZPSOfQRZjNO PjUYQRLQROPT\ROPTQTUT]pQZXOM STNTWTQ^qlQTUTQ[TPTUNOQPLUXL\ [TKZNZWROUQ[TQNTUYRONQqL\ KLUXOYOQMZPOfQ[TUOWQLUNOU SOWROUQYjUXOUY\YOUXTUYQROWZW PLUNLMTOUQqjM[TUONjMQ_T[OUY lZWgjUjQRLKO[OÈÉʄË̂‚ÍÎe WZOKQTPKjMQ[OYTUYQWOKTQVOUY ^LMLRjUjPTOUeQlZWgjUjQXZYO bOQLUYYOUQ[TWLdZNQUOPOUVOe PLUVLMLNQLSTNLQKOMKjSQOUYYjNO NLYOWROUQÄZNf‘TQNT[ORQPZUYRTU FeEFfF LUZMZNUVO]QROMLUOQKLU\ WLRMLNOMTONQYOdZUYOUQKOMKjS PLPKLUYOMZfTQ[TMTUVOeQQ”ÜÒà GLeEFeJgCHFehhCIJHfLDCgLeJOJH`SRVUSTJDQRV]iJNP[_PTcJjQUkibiTiJlWPTPTmJ[STS`V[PJGSTXS`VJHS`XPTVPTJDQRniTiJlWV`Vm [TOPQ QOYORQNLMNZNZK]QKOMO KLU[ZRZUYQl_\_jL[TjUje Ýޖ–ßࡘ—Ÿá˜šßܘ ™Ô£ UVJWPTXi`JH`SRVUSToJpPWP`XPoJfP_QJlqrstmdJGSTXPTJDQRniTiJ[S[STQkVJ^PTccV]PTJH`SRVUSTJQTXQWJ[S[P^P`WPTJ^`iRSUQ`JUPT KLRLM[XOOQU[T QMZPOfQPLUXO[T [SWPTVR[SJ^S`VuVTPTJV[^i`JUPcVTcd WZWOfQPLULMROUVO]QOKOQ[TO WLROMOUYQSOYTQO[OQPOWOSOf ONOZQNT[OReQ‰KOSOYTQlZWgjUj SLdTfQWLMTUYQNTUYYOSQ[TQMZPOf KMTdO[TUVO]QROgOWOUQ|OUOf ½¾I¾¿H¾ÀJH¿ÁÂFGQ\QqjPTWT WjOSOUQ[MO‘NQWKMTU[TRQvWZMON PLUYZWZNQdjcjMUVOQ[MO‘NQKL\ UVO]QˆOROMNO]QrOdZQvmwxyx lOMLOSQqjNOQ_jYjM]QWLKZSOUY óôõöô÷øùùúûüýþÿ0þÿù12345ÿ5 96þ ùþý9þÿþ9ù0 þù0ý2ù27þ [OMTQROUNjMeQkTOQfOUVOQWLWLROST ÿ7þ82ù9þÿ þù6û60 080ù3þý2 0ý2 298þÿù8û þ þÿ þùþ þù6ûÿ7 ^LPdLMOUNOWOUQqjMZKWTQvq^q{ KLMTUNOfQKLUVT[TROU{QVOUY UVT[TROUQNLMWLdZNeQo×MZWOU yzmw{e PLPdLMTROUQKLMTUYONOUQRLMOW PLUYONOROUQ‰UOWQ×MdOUTUY\ ’OST[TOWTQVOUYQRTNOQSORZROU] LUZMZNQˆjfOU]QKLMTUYONOU PLULPKONTQMZPOfQ[TUOW]QWO\ 96û

95ÿûùþýþ2ùýû û 5ÿù7ûÿ77þ6 72ÿþ8þÿù3þÿ 0ù3û ûüý0ù0ý2ù12345ÿ5 RLKO[OQWLXZPSOfQKTfORQNLM\ MZPQNLMWOUYROe ZMZWOUQq^qeQlTOKOKZUQTNZ] RLMOWQKLMSZQ[TWOPKOTROUQSOU\ SOfQWONZQOSOWOUUVOQdTSOQO[O øþþùÿ6û 628þù 0ü0ù0 þùýû û 5ÿ 6û6 ûü30 þ98þÿùúù6ûÿ þ þ POWZRQ^MLWT[LUQljWTSjQ_OP\ iOSQTUTQWLROSTYZWQPLULYZM ROPTQTPdOZQOYOMQKTfORQLRW\ NOMOU]QKLMUVONOOUQWLXZPSOf OYLU[OQOcOMOQKOYTQfOMTe 7 û ÿ 7 7 þ 6ÿ þù 03þ þ ù 09þ8ùú 3û62þù û60þüþþÿÿ þùþüûÿþù0ÿ0 dOUYQZ[fjVjUjQvl_{QOYOM ^MLWT[LUQl_QVOUYQ[TRLNOfZT NLMUOSQNT[ORQPLPdLMTROU KTfORQNLMPOWZRQl_Q[TRfO\ oZUYRTUQ[TQWOUOQUVO\ 2ÿý28ù6û ÿÿ þ û 26ùû þ3ùûý2 ùóþ8þù3þ þùû 26 NT[ORQSOYTQPLPKLMRLMZfQKLM\ PLPLMTUNOfROUQ^jSMTQZUNZR KLMUVONOOUQVOUYQdLMWT‘ON gONTMROUQXZWNMZQOROUQPLUY\ POU]QROUQOUORUVOQXZYOQ[TQWOUOe þ þ6ù8þ3ÿ27û3ùýþ 92270þù8þûÿýùû3ü2 0þ þùýþ06 5ü 03þùûü856ûÿýþüùõþÿý0ù8þ þ2ùú TSZWTONT‘eQ^TfORQLRW\ YOUYZQNTPQTU’LWNTYOWTQTUNLMUOS kTQWOUOQXZYOQO[OQcZcZ\cZ\ þ70ÿ7ù3þ 0 6û60ÿýþù8ûýûüþÿ7þÿù3þ þù þÿ

þù0ý2ùûÿ77þ8ùþ þù þÿ7 62ÿ780ÿù3þ þù6ûÿ ûÿ7þü8þÿù û6 NLMUOSQXOUYOUQdLM\ q^qQVOUYQWZ[OfQ[TdLUNZR cZUVOeQ|O[TQKOWQdLMOUYRONQ[OMT 0üþ9þ1þ WTUT]QdOKORQ[OMTQ[OSOPQPjdTS 30 þ8þÿ30ùþ18ûþ8ÿþ ù0ù þþ7ù30ù0 þþù8 þüÿþù8 ý0033ùþ3 þþ þ þ 0þþüþù2þÿþùüù0 ÿ00þùþ þù þÿù85ÿýû83ÿ þ RjPLUNOMQVOUYQXZW\ lLSOWOQSOSZe cZPOQPOUYYZN\POUYYZNQWOXO] ÿ772ÿþ8þÿùúù9þÿ þù3þý2ù2þü 12345ÿ5ù6ûÿ7þ82ùýþ8ù ûüÿþ9 N M ZQPL Pd L UN ZR l O O N Q T U T ] Q W O Pd Z U Y Q ˆ j f O U ] /# + 1 # ' % * + " * % )# + * ' # % 1 # ! ( % ' # " ( 0 % # €¹ + 1 ¹ jKTUTQVOUYQRjUNMO\ NTPQWL[OUYQdLMRjUWLNMOWTQZUNZR RO[OUYQWZROQdTSOUYQ‰WWOSO\ 6û ÿ5ù 0ùþÿý5üùúüû30 ûÿù23þ0 032ü29ù62ÿ 2üù þü0ùþþýþÿÿ þù5 û9 KMj[ZRNT‘Q[OSOP PLSORZROUQ’OST[OWTQ[jRZPLU PZOSOTRZPeQOf]QjMOUYUVO 1û2ü3ý45 <~øù#þûù5ù ü0þù5üûþù þÿ7ù3û þÿ7 û 62 þÿ7ù2 95 KLPdLMOUNOWOUQRj\ NLMWLdZNeQoqTNOQPOWTfQPLSO\ PLPOUYQ‚……ÏQWZROQdOUVOR 2 95 5ÿùú5üûù3þ08 þûüÿýùþ1230 5ùþ6þÿ7 ú5üûÿ350 ù1û2ÿ3ù14523ÿ05 5ùùù þþ86 ûü82ÿ2ÿ7ù8ûù10ÿ7þ 2üþù 0þÿ0ü0ù 20þÿ 0 ÿ ù 6þ 309ùþ8þÿ dTcOMO]pQTPdZfUVOe 3ûýû þ9ù ûü2þýþÿù62 0þÿ þù6ûÿþ 0 M Z K W T e Q ij M PO N T Q R O \ R Z R O U Q ’ O S T [O W T e Q ˆ O [T Q d T O M R O U 1 2 3 45 ÿ 5 ù 2 7 þ ù ý þ 8 ù 6 þ 2 ù 6 û ÿ þ ÿ 7 6û ÿ þ þ ý ù 3 û þ 7 þ 0 ù óû ÿ ý û ü0ù6û380 2þ9ù00üù6þ3 þüþ8þý b O Q PL UY ZUY R O KR O U] Q W L \ PT Q [T Q q^q] p Q R O N O R O PT Q PL S O R ZR O UQ N ZY O W Q T N Z 7 þ 0 ù 6û ÿ 7 û ÿ þ 0 ù 8 5 62 ÿ 0 8 þ 3 0 ù

û ÿ 7 þ ÿ ÿ þ 6þ ÿ

þ ù

0 3 þ ÿ 7 8 2 ý 8 þ ÿ ù 8û þ þ þ6ûüþù3û5üþÿ7ù4þü7þù6ûÿ7þ d L S Z PU V O ] Q l Z W gj U j Q PL PO U Y ˆ Z M Z Q _ T c O M O Q q ^ q] Q ˆ j \ R O M L U O Q T U T Q Z M Z W O U Q q^ q] p Q R O N O þ 9 þ 3 þ ù 3 þ ÿ

0 ù þ 9 þ 3 þ ù ü þ ù

þ ÿ 7 8 þ 3 2 3 ù

þ 7 0 ÿ 7 ù 3 þ 0 ù 0 6 5 ü ý ù

þ ÿù8þüýû þ 08þÿù 0þù8ûý08þù6û6ûü08þÿù3þÿ R L M O K Q PL U X O [ T Q T PO PQ W O O N Q W O S O N ý ü 0 2 ÿ ÿ û 43 ! û ü!6þ "

0 þ 8 þ 0 ù 2 ý 9 0 ù þ 3 þ ÿ ù ø 3 9 þ þ ù

þ ÿ

þ 7 0 ÿ 7 ù 3 þ 0 ù f O U Q _ Z [ T Q [ T Q R O U N j M \ ˆ j f O U e Q ”  Ü Ò Ý Þ – – ß à¡ £

þ ÿ þù3ûÿ 0ü0ù8û þ þù3û5üþÿ7ù û

âãäåæçèäéèêæ éëìèíèîäïëðèñèò

v­©w­©ªx«±®«±¥yªz¨{¨±©|­ª¤³±¯©}¯®

üû6 2þÿù6þÿ2 þù þÿ7ùýû þÿþÿ7ù8þ80ù 0

þ þ6ù23ù85ýþùóû380ù6ûü2 þ8þÿ û þý09ùýþû845ÿ 5ù þÿ7ù6ûÿ77ûÿ77þ6 3þ28ù90ýþ6ù28þÿùûüþüý0ù<950 ûü35358ù8ûüþ3ùû û62ýþÿù9þý0ÿ þ ýûü 09þýù þü0ù8ûý2 23þÿÿ þùó2ÿ780ÿù0ý2 9þÿ þ þ9ù9þ ù8û0 ùõþ62ÿù3ûþüþù ü0þ 0 08þù3þ þùý0 þ8ù6û þ828þÿÿ þù3þ þùþ8þÿ 6ûÿ û3þ 0ÿ þù3û262üù90 2 ù2ÿ7 8þ ÿ þ <950ù6ûÿûü0ýþ8þÿù8ûý08þù0ý2ù 0þ 3û þÿ7ù þ þ6ù ûüþ þÿþÿù 2 þÿ7ù þü0 3û8þ þüùû þù 0ü0ù6û þ0ÿ8þÿù27þ ú2 þ2ù1ûÿý53þù þÿùûüþ þù 0ù þ þ6ù23 û6ûÿý28þÿù8þüþ8ýûüù þÿùþ7þ06þÿþ 8û62 0þÿù6û 09þýù ûüû6 2þÿùý2þù0ý2 6ûÿþ 0ù6þÿ230þù þÿ7ù û09ùþ08ù þ þ6 1û62 þù ûüû6 2þÿù0ý2ù6ûÿ5 þ8ù2ÿý28 6ûÿþ þÿ0ù90 2 ù2þüÿ þ 6ûÿûü06þù3þÿ þ ÿ þùõþ62ÿù8ûý2 23þÿ <950ù9þü23ùûüþ þÿùýþÿ þùþ þ3ù8þ80 <950ù þÿ7ù3þ6 þ0ùûü 2ý2ýù6û 2 298þÿ 8ûùþ þüýû6ûÿÿ þù þÿùþ98þÿù3þþýù0ÿ0 9þý0ù ûüû6 2þÿù0ý2ùóþÿ2 þùýûü3û2ý 6þ309ù6û60ÿþ6ù3þÿ þ ùýû6þÿÿ þ 6ûÿûýû38þÿùþ0üù6þýþÿ þùýûü9þü2ù ûÿ7þÿ õþ62ÿù 0þùý0 þ8ùû6þ3ùû ûüþ30 û6ûü0þÿù3þÿ þ ù0ý2 öþû845ÿ 5ù10ÿ7þ 2üþù1ö"ù þÿù3û úü0þù þÿ7ùûüþ3þ ù þü0ùøÿ9û5ÿù0ý2 26 þ9ù0ÿ 0-0 2ù6ûÿþ4þü8þÿùþ þù þÿ7 6ûÿ7þýþ8þÿùþ þù ûüþÿþÿùýþû845ÿ 5 6ûüû8þù3û2ýù3ûþ7þ0ù5ÿ23ù8566

þ þ6ù90 2 ÿ þùöþû845ÿ 5ù28þÿ þ356"

/#+("#%0#'(+1%»*!*-%2*¸#3%º($#-#$-#+

1##ù4þÿ0ýþùóû83085 ü0þùûüÿþ6þùö9û5 5üû ûÿýù þÿ7ù7û6þüù6û

þÿ7ù 02 280ù$4þÿ0ýþù þ 0ÿ7 606 0ÿùü565ÿ7þÿù30ü 2ü28ùü2 þù 0ù 2ÿ0þ%ùþ8 823ùûÿýù6ûÿ7þþü0ùúþ3 90üÿ þù 06þ8þ68þÿù&'( ýüþÿþùûüÿ þÿ 0ù þÿù6û ýþ92ÿù3ûýû þ9ù8û6þý0þÿ ÿþü0ùþ7þüù 0þù03þùýþ6 0 ÿ þù1û6þ3þù90 2 ù4þÿ0ýþ

0ùþþüþù30ü823ùûü8û 0ÿ0ùûü8û 0 0ÿ7ù 2ÿ0þù þ þ6 0 0ÿ7ù40 þ þ9ù6ûü08þ 8562ÿ0ýþ3ù30ü823ù8þüûÿþ 1ûü08þýù þÿùôü5 þùûÿý ü2 þÿ þù þÿ7ùþÿû9ù þÿ 6ûÿ08þ90ùúþ3ýüþÿþù3û ûüû þù þü0ù6þÿ230þù8û û 26ù6û65 5ÿ7ÿ þ þÿ þ8þÿ

þ þ6ùü565ÿ7þÿù30ü )þÿ0ýþùûüÿþ6þù2 0þùúþ3ýüþÿþù0ÿ0ù þ90üù 0ùóû83085ù þ þ 823ÿ þ ýþ92ÿù&*+,ù30 þ6ùúþ3ýüþÿþù6ûÿ ûü0ýþ õþ62ÿù þ þùýþ92ÿù&*4(ùúþ3ýüþÿþ ûÿ þ80ýù þÿ7ùûüÿþ6þù9 ûüýü095303 6ûÿ0ÿ77þ ù 2ÿ0þù 0ùó53854ù÷230þ

þ8ÿ0ù ûüý2629þÿùüþ62ýù3ûþüþ 8ûý08þù6û þ90ü8þÿù 2ýüþÿ þù þÿ7ù27þ ý0 þ8ù4þþüù þÿùûü û09þÿù 0ùý229ù þÿ 6û4þü030ù ûÿ þ80ýù02ÿ þù3û90ÿ77þ 70ÿ70-þ ù9 ûü þ30þù þ8ÿ0ù ûüý26 6û60 080ù422 ù3ûü2 þùõþ9þ3ù 2ýüþ 29þÿùþü0ÿ7þÿù7230ù þÿ7ùûü û09þÿ úþ3ýüþÿþù6ûÿ0ÿ77þ ù 2ÿ0þùûûüþ þù9þü0 û 2þù ûÿ þ80ýùýûü3û2ýù6û6 8û62 0þÿ 2þýÿ þù6û60 080ùüþ62ýùûü û09þÿ ÿû9ÿ þùûÿýù23ýü2ù6ûÿ7þ4ûý8þÿ 90ÿ77þù8ûù4þþ9ÿ þù þÿù27þù6û60 080 þÿù6û6þ 3û6ùþ3þ ùúþ3ýüþÿþù þÿ üþ9þÿ7ù þÿ7ù3þÿ7þýùýûþ ù1û þ6þ þÿþ8ÿ þùýûü3û2ýù8û62 0þÿù6û6 90 2 ÿ þùúþ3ýüþÿþù þÿ7ù6þ þÿ7ù0ÿ0 þ4þÿ þùûü8û 0 0ÿ7ù 2ÿ0þ

02 280ù$4þÿ0ýþùûü2þÿ7%ùþýþ2ù$4þÿ0ýþ 890üÿ þù52ûüÿ2üù10ÿþ 5þùóþü05 8ûüþ%ù#û6080þÿù3û ûüý0ù 0 þÿ30ü 5 û6ùûü9þ30 ù6û 50ù û60 08ùþ3þ

÷û2ýûü3ù÷þ2ù&+!.!.(&+" úþ3ýüþÿþùþ7þüù 0 2 þÿ78þÿù8ûù8þ6 2ÿ7 úþ þù ûüýûÿ7þ9þÿùýþ92ÿù&*'(þÿ 9þ þ6þÿÿ þù2ÿý28ù 06þ8þ68þÿù3ûþüþ úþ3ýüþÿþùûüýû62ù ûÿ7þÿù3û5üþÿ7 þ þ8ù ý!üýü"

7è89èêä:;;èð

ïæíæî=ä>?@äâAçèð

1ôöôù6ûÿ þýþ8þÿù8û30þ þÿù6þ2ù3û 8þÿùþ29ù û09ùþ08ù þü0ù35358ù û606 0ÿ þ7þ0ù<þ 5ÿùúüû30 ûÿù<þ üû3"ù þ þ 4þÿ0ýþùøÿ 5ÿû30þù3ûû 26ÿ þù2þ ùþü9þý úû60 2ù.(&,ùþü9þýùþ3 8ûý08þù6ûÿ77û þüù 0þ 57ùûü 6ûÿ7þ82ù6ûÿ 282ÿ7ù ûÿ29 3þ6þù)þ 0ù5ýþù57 þ8þüýþ 35358ù5÷ùû6þ3ù3ûþ7þ0 þü þ 0ù12 2ý0ù 0ù÷2þÿ7 þ üû3ù û3þ0ÿ7ÿ þù12þ60 Býþ6þùþ4þ9ùþ þ0ù5ýþ þüý03ùõ0þù#þÿ0þý0ù0ÿ0ùýû þ9 57 þ8þüýþù÷þ2ù&+!." 6ûÿû620ù5÷ùû6þ3ù3þþý 30þÿ7 ûüýþÿ þÿ7ù8ûù5ýþù57 þ øþù þÿ7ù9þ 0üùûü3þ6þ 8þüýþù÷þ2ù&+!." ø4þÿùú0 0þÿ7ù6ûÿ7þýþ8þÿ 1þ þù6ûÿ 282ÿ7ù3û û 3þþýù6ûÿ26 þ0ù5÷ùû6þ3 ÿ29ÿ þù5÷ùû6þ3ù6ûÿþ 0 þü9þýù6û 09þýùþ þÿ þù8û ûü þ üû3ù1þ þù6ûÿ0 þ0ùû 0þ2 þ þþÿù 0ü0ù þÿ7 þ þ þ9ù35358ù4þÿ0ýþù þÿ7 û3þüù þü0ù35 6û60 080ù4þ4þ3þÿ 358ù5÷ 8ûþÿ73þþÿù þÿ7 û6þ3 û3þ" 3þÿ7þýù 2þ3ùþ9


0123

Úáê8äëÙ$ãàêëÙ8äÙÚæ!êáãäÙQ!RÙ$ 361 6 6 9 56761689

    ! " #  " $% & " $& ! " ' ( ) *+,*-./01234567689:;<7 IG=9CA:<6DA?6LI86cb<:=97 D<F6JAO9F6SA?B6D<D9C<FA6GH9E

=>?6:9@AB<A?6@9:AC6:>DAE C<?DAB;G=d6befN6U<SAD<6eDA ;G=9CA:<N6:9E<?BBA6@9@A? D<=>F<E;A?6GH9E6I9J9?F97 KAB>:N6UA@>6c]\gPdW SA?B6D<FA?BB>?B6;G=9CA:< C<A?6KL8MN6;C9D<F6JAO9F T9?BEA=>:A?6;C9D<F6JA7 :9HAJA6<?<6A;A?6[AD<6J<H<; ;GC@A?6B9J=A6PQQR6JA:<E O9F6SA?B6F9C:<J=A?6D<6;G=97 =9J9C<?FAENa6F9CA?B?SAW J9?S<:A;A?6?GJ<?AH6SA?B CA:<N6J9?>C>F?SAN6F<DA;HAE _9?ADA6D9?BA?6U<SAD<N O>;>=6@9:AC6SA?B6JA:<E :9J>DAE6SA?B6D<HA;>;A? I9F>A6b9VA?6IG=9CA:<6e?DG7 F9C:<J=A?6D<6KTUN6@A?; GH9E6=9C@A?;A?6J<H<;6=9J97 ?9:<A6cb9;G=<?d6befN6_SAE7 :VA:FAN6DA?6;G=9CA:<W C<?FAEW6T9J>F<EA?6;C9D<F6D< @9?GH6nA:<@>A?N6[>BA6J97 IC9D<F6JAO9F6D<6;G=9CA:<N @A?;6KL8M6DA=AF6D<:9H97 ?B<?B<?;A?6=9J9C<?FAE6J97 JA:<E6F9CDA=AF6XYZ6?A:A@AE :A<;A?6D9?BA?6>A?B6=9J97 ?BAJ@<H6AH<E6;C9D<F6JAO9F SA?B6J9?BAHAJ<6=<?[AJA? C<?FAE6J9HAH><6;9FG;6=AH> SA?B6D<AHAJ<6;G=9CA:<W JAO9F6:9?<HA<6U=YNQZ\6J<H<AC 89?F9C<6KL8MW6K9C@9DA6D97 opqp/rstuvpwx SA?B6F9C:<J=A?6D<6P]6;G7 ?BA?6;G=9CA:<6SA?B6JGDAH7 eA6J9?B>:>H;A?N6=9J9C<7 =9CA:<W ?SA6D<E<J=>?6DAC<6>A?B ?FAE6@<:A6J9?BB9HG?FGC;A? ^_9@9?AC?SA6?<HA<6=G;G;7 JA:SACA;AFN6[<;A6=9?BEA7 :9[>JHAE6DA?A6;9=ADA6;G=97 ?SA6EA?SA6U=`N`\P6J<H<ACN =>:A?6D<HA;>;A?6@9CACF< CA:<6>?F>;6J9?>F>=6JGDAH ?AJ>?6D<FAJ@AE6@>?BA6[AD< >A?B6J<H<;6A?BBGFA?SA6[>BA SA?B6E<HA?B6A;<@AF6=9?BEA7 ;9:9H>C>EA??SA6U=YNQZ\ <;>F6E<HA?BW =>:A?6;C9D<F6JAO9F6F9C:9@>FW J<H<ACNa6>[AC6I9=AHA6b<?A: ^IAJ<6@9CEACA=6=9J9C<?7 ^IAC9?A6;G=9CA:<6E<D>= T9C<?D>:FC<A?6T9CDABA?BA? FAE6[>BA6<;>F6J9?B7hijklm;C97 DAC<6:<J=A?A?6A?BBGFA?SAN [<;A6JGDAH?SA6JAO9F6JA;A ;G=9CA:<6[>BA6F<DA;6@<:A6G=F<7 '‹Œ#Ž"$ŒŽ"'‘‹’$“"”Œ$"•––— JAHz6yA>;?6EBA:<??SSAA6N@a96[C9EHA9?:?F<S6=AWADA =9?BEA=>:A?6;C9D<F6JAO9F ˜™š›œžŸ ¡¢£›ž¤œ¥¡› ¦ž§¨©ª«¬­¬ž®££œ  :9JAFAN6_SAE@9?GH6[>BA6@9C7 ˜¯¡°±¡¡²œ£œ° ¦ž§¨³ª«©´µž®££œ  EACA=6A;A?6ADA6=CGD>;6A:>7 ˜¶£²œ ¦ž§¨­´«·­¸ž®££œ  CA?:<6SA?B6@<:A6J9?B7hijkl ;9HA?OACA?6=9H>?A:A?6D9@<F>C [<;A6F9C[AD<6@9?OA?A6AHAJW ¶£²œž¯£°¹œ®œ°žŸ ¡¢£›ž¤œ¥¡› _9F<DA;?SAN6A:>CA?:<6SA?B ˜¸ªžºœ°»ž¼®½®¾³©žº¯§ ¦ž§¨³¸«µ­³ž®££œ  J9J=>?SA<6y>?B:<6SA?B6:AJA ˜·¸žŸš¨¡ œ²£ ¦ž§¨©«´µ³ž®££œ  D9?BA?6{9J@ABA6T9?[AJ<? 6ÊÑÈÆ7ÌSÎÔSÕÓÈÊÕÇÕÅ6ÎÌÕÐDÒ ˜¿¡®ÀœÁœžŸ¡½œ°Áœ° ¦ž§¨Â¸«­´ªž¹½›œ _<J=A?A?6c{T_d6SA?B6ADA6D< DÕÊÊÔ Ô Õ Ì Í Ê ÎÇÎÌ 9 ÊÎÇÎÌ Ì Å C J ? G< ; O Ì L C B ? GL ; B T Ì A ? > ? B Ì E ; > H Ì F C > C A ; Ì E H Ì Å A ; @ H ? B Ì 6 ? T ? I Ì Ò K T U ; F ; > A ; N Ì Í 6 Ì VC > C A ; Ì Õ L H Ì Ñ B E GPC>HF;B ˜¸´žº¼¤Ãž°š°žÀœ°» ¦ž§¨Âª´«©­¬ž¹½›œ =9C@A?;A?W6^z9C>FAJA6D<6fGB7 O;>T;ÌAHFCAÌL>KGKÌGCBU;GP?AÌÏ;<CBAHBCÌ?BA?FÌGCBHBTF;AF;BÌJ?G<;OÌLCB?GL;BTÌEHÌ<?;>ÌWXYZ[\XY\]^IÌ<HP?K>BIÌCE@;H;BÌÌGC ; F O H>ÌLCF;BN A6SA?B6;9CA=6F9C[AD< ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÉÇÍÊÎÏÌÐÑÒÓÔÒÕÖ SA;ACF @9?OA?ANa6FAJ@AE?SAW MAJ>?6A=A=>?6J9;A?<:7 J9?SAN6=<EA;?SA6F9C>:6J9J7 @A?F>6J9?B>=ASA;A?6=9?B7 /01234567689JA?yAAF;A? z<;9F6;9C9FA6<?<6@<:A6D<DA=AF;A?6:9EACBA ì$‹”$"‹‘‘"í$Ž“Œ ¯¼™¼¶ðÞ¤¡°›¡ £žº¼¤Ãž½°›½» §£±œ¢£ž(¢œžºœÁ½²«ž®¡°Áœ›œ»œ°« EA=>:A?6;C9D<F6JAO9F6;GC@A? *+,*-. JG J9 ?6 ùA 9?F<?9ú:6bAS6EAC<6<?<N6Tz U=ÿQ6C<@>6DAC<6EACBA6?GCJAH?SA6U=]\Q ®¡°Á*œ¨½²»œ°ž¨£°¹œ®œ°ž¼¤Ÿ¤ Ÿš®£²£ž1(žœ»œ°ž®¡°£°¹œ½žœ°Á) B9J=AW6_9HAJA6@9@9CA=A I9C9FA6û=<H 6 ?DG?9:<A6cIûed6J9?S97 C<@>W6_9J9?FACA6>?F>;6;9HA:6@<:?<:N6FAC<y ïð Ášžñò£ž¯œ°ÁÁœ ¦ž§¨¸´´ž £À½ »š Àœ°žÁ¡®¨œž·´´Âž¢£ž¨¡ Àœ°) ²½°Áž»š°¢£²£ž¼¤Ÿ¤ž»š Àœ° FAE>?6F9CA;E<CN6;C9D<F6JAO9F D<A;A?6FAC<ye6 GJG6>?F>;6=9?>J7 D<@A?D9CGH6U=\Q6C<@>6DAC<6EACBA6@<A:A7 ïð Ášœò½ »œ°ž®££»ž¨¡®¡ £°›œ*«ž›¡ °±œ›œ Á¡®¨œž±œ°Áž®¡°Áœœ®£ž» ¡¢£› :>DAE6@9CEA:<H6D<:9H9:A<;A? =A?B?SAW6zAC<y=C ¦ž§¨¸´´ž £À½ 6 = C GJG6@<:A6D<DA=AF;A? ?SA6U=ZQ6C<@>W ®œ²£*ž®¡°£°ÁÁœ»œ°ž²£²œž» ¡¢£› ®œ¥¡›ö | } ~ € k ~ ~ m  i m | } ~ € k ~ ~ m A ?F A C A JA : S A C A ; A F 6 J> H A < 6 E A C < 6 < ? < W _ 9 H A < ? 6 < F > N 6 > ? F > ; 6 I9 C 9 F A 6 0 A [ A C 6 LF A JA ¦ž§¨¸´´ž £À½ ®œ¥¡›«ž›¡ ½›œ®œž±œ°Áž®œ²£* -§¡°¥œ°œ°±œžÀ¡²š»ž÷*œ £ž£°£« ?A:A@AE6DA?6;G=9CA:<?SAN ^e?<6J9C>=A;A?6=CGBCAJ6?A:<G?AH fGBSA;ACFAN6_9?[A6LFAJA6fGBSA;ACFAN »²œ»œ ›¡ ²£®¨œ°ž¢£žÀœ°»ž²òœ²›œ«žº¯§«  ¡¢ø«žŸš®£²£ž1(žœ»œ°ž®¡°Á½°¹½°Á£ @A<;6J9HAH><6lk~h‚kƒ}„€…† ï ¿ š ¢ œ ± œ ž ó » ² ¡ » ½ › £ ô §¨ª´ž £À½ ¼¤Ÿ¤ž¢£ž»œòœ²œ°žŸ ¡À¡›«ž¯œ) =9?>?DAA?N6AFA>6=9?AFAA? SA?B6A;A?6J9J@9C<;A?6FAC<y6:=9:<AH DA?6_9?[A6LFAJA6_GHG6D<@9C<;A?6=CGJG ï¿š¢œ±œžº£²°£² ¦¦ž§¨ ¢œ°ž»š¨¡ œ²£ö ³´ž £À½ ¶£²œž» ¡¢£›ž®œ¥¡›ž±œ°Áž®œ²£* ¹œ°Áœ°«žºœ°›½öž¤¡»œ°£²®¡ž¨¡°Á) ;9J@AH<W6^b9?BA?6HA?B;AE =ADA6]`6=9C[AHA?A?6;9C9FA6DAC<6;9HA: U=`Q6C<@>6DAC<6EACBA6?GCJAH6U=]Pÿ6C<@>W ï ¶œ ° ¥ œ » œ ž ó » ² ¡ » ½ › £ ô¦ ž §¨ ª´ž £À½ ›¡ ²£®¨œ°ž¢£žº¯§ž¢œ°žÀœ°» *œ¨½²œ°ž²£²œž» ¡¢£›ž®œ¥¡›«žÀœ ½ F9C:9@>FN6:9D<;<F6D9J<6:9D<;<F 9;:9;>F<yN6@<:?<:N6JA>=>?69;G?GJ<6ûüNa I9C9FA68AH<G@GCG61;:=C9::6;9HA:69;:97 ²òœ²›œž²œœ›ž£°£ž›¡ ¥œ›œ›ž²¡À¡²œ  ¢£À£¥œ œ»œ°žÀ¡²š»«.ž¹¡œ²°±œ :>DAE6ADA6SA?B6@<:A6J9?S97 >[AC6I9=AHA6n>JA:6Tz6Iûe6bAG=:6R ;>F<y6SA?B6@<A:A?SA6D<@A?D9CGH6U=]Pÿ ﶜ°¥œ»œžº£²°£² ¦ž§¨³´ž £À½ ²œœ›ž¢£›¡®½£ž¢£ž»œ°›š °±œ«ž§œÀ½ §¨¸´ž®££œ ö SA;ACFAN6_C<6ý<?ACFGN6UA@>6c]\gPdW C<@>N6@9:G;6@<:A6D<DA=AF;A?6:9EACBA ïõœ¹œ ž¼›œ®œ ¦ž§¨­´ž £À½ H9:A<;A?Na6<J@>E?SAW6‡ˆ‰pŠ fGBz< Ÿ¡¨œœžñ£²¨¡ £°¢œÁ»š¨žñ(%« ÷¸³¾·øöž÷Á±œø ;9F6J>CAE6<?<6D<:9D<A;A?6>?F>; U=ÿQ6C<@>W6_9J9?FACA6;9HA:69;G?GJ<6@<:A °¹œž¼›œ®œ ¦ž§¨­´ž £À½ ;9C9FA6[>C>:A?6þA;ACFAN6KA?D>?BN6DA? D<?<;JAF<6D9?BA?6EACBA6U=\ÿ6C<@>6DAC< ïﶡ ¶¡ °¹œž¼›œ®œž¶šš ¦ž§¨­´ž £À½ _>CA@ASAW6b<6A?FACA?SA6;9C9FA6ûCBG EACBA6?GCJAH?SA6U=Yÿ6C<@>W ï ¤œ £šÀš šžó»²¡»½›£ô¦ž§¨ª´ž £À½ bV<6TA?BBAN6ûCBGHAV>N6DA?6zA;:A;AW zAC<y6J>CAE6<?<N6J9?>C>F6_C<6ý<7 zAC<y6;9C9FA7;9C9FA6F9C:9@>F6EA?SA ?ACFGN6EA?SA6F9C:9D<A6:9=>H>E6F9J=AF 卵£šÀš šžó»š°š®£¦ž§¨³ªž £À½öž÷Á±œø -5./012345676_9<C<?B D<@A?D9CGH6U=]QQ6C<@>6DAC<6EACBA6?GC7 D>D>;6=ADA6:9F<A=6CA?B;A<A?6;9C9FAW J9?<?B;AF?SA6;9:ADACA? JAH6U=PÿQ6C<@>6:AJ=A<6U=\QQ6C<@>W T9J9:A?A?6@<:A6D<HA;>;A?6:9OACA TCGBCAJ6<?<N6J9?>C>F?SAN6:A?BAF A;A?6=9CH<?D>?BA?6D<C<N6;9:97 ûDA=>?6I9C9FA6{GDASA6;9HA:69;:97 i€„€k†mh2„„mhk€kl†6AFA>=>?6D<6HG;9F6E<?BBA @9CJA?yAAF6>?F>;6J9?DGCG?B6HAB< EAFA?N6JA>=>?6EACFA6@9?DAN ;>F<y6U=ÿQ6C<@>6DAC<6EACBA6?GCJAH?SA JA:A6=CGJG6:9H9:A<N6SA;?<6A;E<C68AC9F F<?B;AF6;9F9C<:<A?6;9C9FA6A=<W689:;<=>? =9C>:AEAA?6A:>CA?:<6;<?< U=PPÿ6C<@>6DA?6U=\Q6C<@>6>?F>;6;9HA: J9?DAFA?BW6^z<;9F6=CGJG6<?<6EA?SA I9C9FA6{GDASA6;<?<6„i2ƒm52hil7?SA6:>DAE J>HA<6J9H<C<;6:9;FGC6HA<??SA @<:?<:6DAC<6EACBA6?GCJAH?SA6U=]`Q @9CHA;>6D<6H>AC63k24m~k2~i€†mF9CJA:>; J9?OA=A<6XQ6=9C:9?6=ADA6;G?D<:<6?GC7 SA?B6@9H>J6=9C?AE6F9CBACA= C<@>W A;E<C6=9;A?6DA?6H<@>CNa6FAJ@AE6û:<:F9? JAHN6?AJ>?6F<?B;AF6;9F9C<:<A?6;9C9FA6A=< :9@9H>J?SAW6_AF>6D<6A?FA7 I9C9FA6û=<6_A?OA;A6;9HA:69;:9;>F<yN n>JA:6bAG=:6R6fGBSA;ACFAN6I>:7 :AAF6<?<6CAFA7CAFA6EA?SA6@9CADA6=ADA CA?SA6ADAHAE6;HA<J6A;<@AF HA?[>F?SAN6[>BA6D<@9C<;A?6EACBA6;E>:>:W VACDGSGW A?B;A6ÿQ6E<?BBA6RQ6=9C:9?W6‡ˆ‰pŠ @9?OA?A6AHAJN6@AE;A?6E<?B7 BA6;HA<J6A:>CA?:<6F9C;A<F A?OAJA?6F9CGC<:J9W ^b>H>6GCA?B6@9C=<;<C6F<7 *+,*-./01234567689?BA7 :>:?SA6SA?B6@9C;A<FA?6D97 @9C<;A?6<?yGCJA:<6;9=ADA =9C6FAE>?6J9HAH><6=CGD>; DA;6=9CH>6A:>CA?:<6B9J=A @>J<N6E>C>6EACAN6JA>=>? ÎÍÉÊÕÅÑÎ7Õ8Ì9Ì:ÉÎÌÇ;<;==;Ì6>?@AÌÑB@?>;B=CÌDCBE>;Ì8?FG;ÑÅ6B VAH<6PQ]\6<?<N6KA?;6T9C;C97 ?BA?6;C9D<F6AFA>6=9J@<A7 D9@<F>C?SAW6^89HAH><6OACA6<?<N zA@>?BA?6bA?AB>?B6TH>: A:>CA?:<6F9CGC<:J9W6zA=<6:9;A7 ÄFH>HÖIÌGCBHBJ;?ÌFCBE;>;;BÌKLC>;@HKB;<ÌÇ;<;==;Ì:;>CÌÎMMH=C>N D<FA?6UA;SAF6cKTUd6bA?A7 SAA?Na6>[AC6b<C9;F>C6T9JA7 ;AJ<6A;A?6H9@<E6J9?B9D>7 czA?DA6dN6FA@>?BA?6AC<:A? CA?B6;9:ADACA?6JA:SACA;AF Ç;<;==;ÌAC>?@ÌGC<;F?F;BÌCF@L;B@HÌEHÌ@CJ?G<;OÌFKA;ÌPC@;>N B>?B6 CG>=6J9?B9H>AC;A? :ACA?6bA?AB>?B6KEA;F<N6_G7 ;A:<6?A:A@AE6;AJ<Na6[9HA:?SAW @9CEAD<AE6J9HAH><6ûC<:FADA7 F9CG@G:A?6@AC>6@9C>=A6;G?7 ?S609CSAD<N6:AAF6J9?B>?[>?B< 89?>C>F6ýA;<H6T9J<J7 ?AN6zA@>?BA?6zAJA:SA6D97 ;<A?6J9?<?B;AFNa6ü16 TC9:<D9?F6b<C9OFGC68AHAOOA ?SAW AHAJ6[>BA6J9?[AD<6:9;FGC :9=6€k m|l2€ƒ€…m_>=9CbA?A7 U9DA;:<6l|}€mi…2†mUA@> =<?6U9DA;:<6l|}€mi…2† ?BA?6 CA?D6TC<96:AF>6>?<F zC>:F6e?:>CA?O9N6n9?DCA n9?DCA6J9?OG?FGE;A? SA?B6<A6@<D<;W6KA<;6<F>6A;<@AF B>?BW6KCA?D<?B6<?<6J9?7 c]\gPdW _9FSA6IC<:?A6_>JACBGN6HA?B7 JG@<H6bA<EAF:>69?<A6SA?B {>;JA?N6UA@>6c]\gPdW HASA?A?68AHAOOA6_=99DN6SA?B @A?[<CN6A?B<?6FG=A?6JA>=>? OA;>=6=CGBCAJ6_>=9CbA?A7 I>?[>?BA?6_G?S6@9:9CFA ;AE6J9?B9D>;A:<6<?<6:9@ABA< D<>?D<6D>A6;AH<6:9FAE>?6:9CFA b<F9J><6;9F<;A6AOACA6=9J7 J9C>=A;A?6A:>CA?:<6;9?DA7 B9J=A6@>J<W6KAE;A?N6=ADA B>?B6IC9D<F6]6þAJ6üA<C6:9CFA =9CVA;<HA?6DAC<6JA?A[9J9? HA?B;AE6@<[A;6DAHAJ6J9CAVAF FA@>?BA?6zACA6D9?BA?6BCA?D @>;AA?6;A?FGC6G=9CA:<G?AH CAA?6:9OACA6J9?S9H>C>EW6zA; :AAF6=9J@>;AA?6;A?FGC6D< _>=9CbA?AB>?B6 AJ=A?B KTU6bA?AB>?B6UAJ>HF<N ?A:A@AEW6IAC9?A6:9HAJA6<?< =C<96:AF>6>?<F6JG@<H6zGSGFA SA?B6@9CADA6D<6þAHA?68AB97 EA?SA6@AB<6;9?DACAA?N6?A7 þA;ACFA6=ADA6AVAH6FAE>?6<?<N MA@>?B6 AJ=A?B6L?F>?BW KTU6bA?AB>?B6KA;F<N6:9CFA J9JA?B6JA:<E6:9D<;<F6@A?; ûA?A6SA?B6D<>?D<6D>A6;AH< HA?B6IJ6ÿ6_H9JA?N6n9?DCA J>?6[>BA6@AB<6=9J<H<;6;9?7 =<EA;?SA6:>DAE6J9?9C<JA 89HAH><6_>=9CbA?AB>?B KTU6bA?AB>?B6û@AD<N6D<7 SA?B6JA>6J9?BBA?D9?B :9FAE>?W J9?B>?B;A=;A?6@AEVA6=97 DACAA?6D9?BA?6HASA?A?6JG7 ;HA<J6`QQ6>?<F6JG@<H6A;<@AF IC9D<F6]6þAJ6üA<CN6bA?AB>?B :AJ@>F6GH9E6ýA;<H6T9J<J7 ?A:A@AE6:9@ABA<6J<FCA6;9C[A7 _9HA<?6<F>6JA:<E6F9CDA=AF

CG>=6<?B<?6J9?B>AF;A?6O<7 =<?6U9DA;:<6zC<@>?6þGB[AN ?SAW6^T9J@<?AA?6DA=AF6@9C7 @A?SA;6EAD<AEN6A?FACA6HA<? C>:AEAA?6A:>CA?:<6;<?<6D<7 @<H6=9?BBA?F<W6KAE;A?N6ADA @A?[<C6@9:AC6D<6þA;ACFAW F>?F>F6>?F>;6F9C>:6;C9AF<y =>HA6FAVACA?6>?F>;6A:>CA?:< 89?>C>F6n9?DCAN6:9JA7 FCA?SA6:9@ABA<6KTU6SA?B6J97 _9FSA6IC<:?A6_>JACBG6DA? y>?B:<6:9@ABA<69D>;A:<6;9 JGFGCN6H9JAC<69:N6F9H9<:<N J9J@<D<;6;9O9?D9C>?BA? :G=<C6=C<@AD<W ;<?6@9:AC6;HA<J6JA;A6J9?A?7 J<H<;<6;GJ<FJ9?6F<?BB<6DAHAJ 8A?A[9C6{<=>FA?N6þ>?<A?FG JA:SACA;AF6H>A:Na6=A=AC?SAW E<?BBA6:9=9DA6B>?>?BW6^ûDA =A:ACW ^8<:AH6F9C[AD<6;9O9HA;AA? DA;A?6@AEVA6=9C>:AEAA? J9J9?>E<6;9@>F>EA?6=9J7 _9FSAD<W _9J9?FACA6J9HAH><6_>=9C7 @9@9CA=A6=CGD>;6FA@>?BA? z9CH9@<EN6=9C>:AEAA?6:97 D<6[AHA?6SA?B6J9H<@AF;A?6GC7 A:>CA?:<6<F>6:9JA;<?6F9C=9C7 @<ASAA?6JA:SACA;AFN6;E>7 K9C@9DA6D9?BA?6@A?;7 bA?AB>?B6 AJ=A?B6MA7 @9CEAD<AE6SA?B6;<FA6J<H<;<N C>=A6:>DAE6@9B<F>6@A?SA; A?B6HA<?6SA?B6D<C>B<;A?N6@<:A OASAW6^b<6fGBSA;ACFAN6;AJ< :>:?SA6;AHA?BA?6L8I8W @A?;6HA<?6SA?B6[>BA6J9?S97 @>?B6 AJ=A?B6L?F>?BN6HA?7 @A<;6<?F9C?AH6bA?AB>?BN6:97 EAD<CN6@A<;6<F>6D<6fGBSA;ACFA [>BA6D<;HA<J6J9HAH><6F>?F>FA? [>BA6SA;<?6@<:A6J9J@9C<;A? ^89:;<6D9?BA?6F9FA=6J97 D<A;A?6HASA?A?6IC9D<F6]6þAJ [>F6_G?SN6bA?AB>?B6 CG>= =9CF<6ûC<:FADA?A6DA?6zA?DA JA>=>?6D<6;GFA7;GFA6@9:AC =<EA;6;9F<BA6E<?BBA6U=Yÿ ;9=>A:A?6;9=ADA6?A:A@AEN C>[>;6=ADA6A:=9;6;9EAF<7 üA<CN6bA?AB>?B6 CG>=6J9J7 <?B<?6J9?B>AF;A?6=G:<:<?SA TH>:N6AFA>=>?6SA?B6@9;9C7 HA<??SAW689:;<6D9J<;<A?N [>FAN6F9CJA:>;6@<ASA6=9?B97 A=AHAB<6;AJ<6J9J<H<;<6JGFFG EAF<A?6:9=9CF<6SA?B6D<AF>C @9CA?<;A?6D<C<6>?F>;6J9J7 :9@ABA<6@A?;6SA?B6J9J<H<;< [A:AJA6D9?BA?6T9C@AC<?DG D<C<?SA6SA;<?6@<:A6J9J@97 J>D<6DA?6=9?>J=A?B6D< SA?B6;AJ<6[>?[>?B6F<?BB<N6MG GH9E6KA?;6e?DG?9:<AN6FA=< @<?A6:9F<A=6?A:A@AE?SAW @9C@ABA<6=CGD>;6FA@>?BA? J9HAH><6zAJA:SA6DA?6KADA? C<;A?6HASA?A?6A:>CA?:<6SA?B DAHAJ6;9?DACAA?6E<?BBA nA::H960GC6_>C9N6@AEA:A6HA<?7 =CG:9:?SA6O9=AFW6IAC9?A6bA7 KA?;7@A?;6HA<?N6HA?[>F?SAN @9CEAD<AEW I9C[A:AJA6zACA68A?>?BBAH @9H>J6=9C?AE6D<FAVAC;A? U=ÿQ6[>FANa6>[AC?SAW ?SA6SA;?<6F<DA;6C<@9FNa6=>?B7 ?AB>?B6@9C>:AEA6J9J9?>E< O9?D9C>?B6EA?SA6:9@ABA< bA?AB>?B6J9?S9D<A;A? û@AD<6J9HAH><6zA@>?BA? ;9@>F>EA?6?A:A@AEN6;E>7 =9J@9C<6;C9D<F6FA?=A6J9J7 EAD<AE6F>?A<6FGFAH6U=]QQ6[>FA zACANa6<J@>E?SAW6‡ˆ‰pŠ =9C>:AEAA?6A:>CA?:<6HA<?7 IHA<J6F9C;A<F6@9?OA?A ;A:?SAW6‡sqxŠ

abcdbcefgahijkc

×ØÙÚÛÜÙÝÞßàÞáâãßÙØãáäåÙ×áæçæÙèãéêßëäßê

Úæá4ãßÙØêáæáäÙ5äãÙÚéãäçÙÛÞáãßä

6ãßã7Þß7ÙÚêßãéâãßÙÚáê8äëÙ9Ù ãçÙ ãäá

ÛäÙæâÞÙ!ã8ãÙÝã"ãßãßÙèæäàêÙ8ãßÙ#$#

%&'%𫞙§(º¼Ã º¡À¡ œ¨œžòœ»›½žœ½«žð,£²ž›¡œ* º¼Ãž)ž¤¡²»£¨½°žœ±œ°œ° ½°›½»ž›¡›œ¨ž®¡°¹œÁœžœ±œ°œ°ž+š£¥¡ %šÁ±œ»œ ›œ«ž¶¡œ²œž÷¸·¾·øö ¤¡°½ ½›°±œ«ž²¡¨œ°¹œ°Áž·´¸· ®¡½°¥½ »œ°žœ±œ°œ°ž0£Á*žñ¡ô£°£›£š° ¢œ›œž›½®À½*ž¥½»½¨ž¨ šÁ ¡²£ô«ž°œ®½° ¢œ°ž¶¤¶ö ¨ š+£¢¡ ž›¡¡»š®½°£»œ²£«žð,£²«žœ»œ° -¶¡£ £°Ážœ¢œ°±œž¨¡°£°Á»œ›œ° œ½ž¨¡ ›½®À½*œ°žœ±œ°œ°ž¢œ›œ ÷0ñøž1š£¥¡ž±œ°Áž®¡®½°Á»£°»œ° ›¡ ½²ž®¡°Áš¨›£®œ»œ°žœ±œ°œ°žÀœ) ¨¡®œ»œ£œ°ž¢œ›œ«ž»œ®£ž›£¢œ»žœ»œ° ®¡°¥œ¨œ£ž­´ž¨¡ ²¡°öžð°Á»œž£°£ž°œ£» ¨¡œ°ÁÁœ°°±œž¢œ¨œ›ž®¡°¡¡¨š° ²£¥)°±œöž¯¡ ›½®À½*œ°žœ±œ°œ°ž¢œ›œ ®¡°ÁœÀœ£»œ°žœ±œ°œ°žÀœ²£¥«.ž½¹œ  ²£Á°£ô£»œ°ž¢œ £ž¨¡ ›¡°Áœ*œ°ž›œ*½° ¢¡°Áœ°ž²½œ œž±œ°Áž¹¡ °£*öž¶¡¨¡ ›£ ±œ°Áž®¡°ÁÁ£½ »œ°ž²¡¨œ°¹œ°Áž·´¸· /š ¨š œ›¡ž/š®®½°£¥œ›£š°žð,£²« ±œ°Áž²¡®¨œ›ž®¡°±¡°›½*ž³´ž¨¡ ²¡°ö *œ°±œž›¡»°ššÁ£ž0ñž±œ°Áž›¡ ›œ°œ® œ½«ž›£¢œ»ž®¡°Á¡²œ®¨£°Á»œ°žð,£² 𰣛œžð+£œ°›±«ž¢œœ®ž¹½®¨œž¨¡ ²ž¢£ ¶¡®¡°›œ œžœ±œ°œ°ž+š£¥¡ž¢œ°ž¶¤¶ ¢£ž¨ š¢½»žð½¢£šž1£¢¡š«žð,£²ž¹½Áœ ¹½Áœž®¡°Áœœ®£ž¨¡ ›½®À½*œ°ž±œ°Á ®¡°œ®Àœ*»œ°ž›¡»°ššÁ£ž£°£ž½°›½» Àœ£»ž¨œ¢œž¨¡ £š¢¡ž±œ°Áž²œ®œö ®¡ ¡¢œ®ž°š£²¡ž²¡œ®œž¨¡œ°ÁÁœ° ¶¡¥œ œž½®½®«ž ¡+¡°½¡žÀ£²°£² À¡ ¥œ»œ¨)¥œ»œ¨ž®¡œ½£ž›¡¡¨š°ö ð,£²ž¢£žÀ£¢œ°Áž›¡¡»š®½°£»œ²£ -¿œ±œ°œ°ž£°£ž®¡®œ²›£»œ°ž¨¡°Á) À¡ *œ²£ž®¡°¥œ¨œ£ž©´ž¨¡ ²¡°öžð°Á»œ Á½°œžœÁœ ž¨¡ ¥œ»œ¨œ°°±œž›£¢œ» £°£ž²¡¢£»£›ž®¡°½ ½°ž¢œ £ž¨¡ š¡*œ° ›¡ Áœ°ÁÁ½ž¢¡°Áœ°ž²½œ œ)²½œ œž¢£ ¨¡ ›¡°Áœ*œ°ž›œ*½°ž±œ°Áž¨¡ °œ* ²¡»£›œ °±œ«.ž›¡ œ°Á°±œö ®¡°Á£°¹œ»žµ´ž¨¡ ²¡°öž¤¡®ôš»½²) ¯œ¢œž›œ*½°ž·´¸³ž£°£«žð,£² »œ°ž¢£ £ž¨œ¢œžœ±œ°œ°žÀœ²£¥« ®¡±œ»£°»œ°ž¢£ £ž½°›½»ž®¡®À£¢£» ®¡°½ ½›žð°£›œ«žœ»œ°ž¹œ¢£žœ°Á»œ* ¨œ²œ ž2œòœž™¡°Áœ*ž¢œ°žñ(%öž¯¡°½°) ²› œ›¡Á£²žð,£²ž½°›½»ž›¡ ½²ž¡»²£²ž¢£ ¹½»œ°ž2œ›¡°Ážñ(%ž£°£ž¨¡°›£°Á«ž®¡) £°¢½²› £ž£°£ö °Á£°Áœ›žœ ¡œž£°£ž®¡°¢½¢½»£ž¨¡) 𰣛œž®¡°¹¡œ²»œ°«ž¨œ¢œž·´¸·  £°Á»œ›ž»¡›£Áœž²¡›¡œ*ž2œ»œ ›œ) œ½ž*œ®¨£ ž²¡®½œž¨ š+£¢¡ žÀ¡ ²£œ¨ ºšÁš ž¢œ°ž2œòœž™£®½ ö ¢£ £ž½°›½»žôš»½²ž»¡žœ±œ°œ°ž¢œ›œ« -¯ š²¨¡»ž¨œ²œ ž¢£ž2œ›¡°Áž¢œ° °œ®½°ž¹½²› ½ž®¡°ÁœÀœ£»œ°žœ±œ°œ° ñ(%ž¥½»½¨žÀœÁ½²«ž®œ»œ°±œž»£›œ ¢œ²œ °±œöž-Ü®½°«ž»œ®£ž¹½²› ½ À£¢£»«.ž›œ®Àœ*ž§¡Á£š°œž¶œ¡²ž¤œ°) ÑÅ6 ®¡°œ®Àœ*ž»½œ œÁ¡ ž2œ›¡°Áž3žñ(%žð,£²«ž¤œ ¥½²žº2 8ÕÒÕ7Õ7Ì9Ì:?@AKGC>Ì@C>_H=CÌÕ`H@ÌACBT;OÌGC<;U;BHÌLC<;BTT;BN »œ®£«.ž¹¡œ²°±œö£›œ²žœ±œ°œ°ž+š£¥¡ ¤œ ¡£²²œöž÷Á±œø


%&$%"'() "*% !"#$

0123

+,-./-0(1$23%*

34156849  45 

{|}~}€‚~‚~ƒ„…„†‡}ˆ‰„

«››Ÿ•«¤ŸšŸ­¥›¤™¶žŸ¡ž™¢»­¦›¡£Ÿ¡œ© ‘¬ž››¦›«—˜™š›œ¢› ›¢™£®›¤  ™®™¢œŸ«™¡ž˜™¤­˜›§¬£›¡Ÿ ­¦›¡  ™¢™¤­³¬¥›¢²›¡Ÿœ›˜™š›¤Ÿ¢›¡·Á ª™Ÿ·¿ÁºŸ¡Ÿ© ›¦›–—˜™š›œ¯™¢Ÿ±š› Ÿ˜­Ÿ› £™¡žž¬¡›˜›¡˜™£› ›¡›œŸ˜ £—œŸ½œ¢¬¡œ¬£­ Ÿ¦—£¬˜œŸ­¦›¡  Ÿ¦—› Ÿ¤©ª—œŸ½›œŸ˜•›œŸ˜ œ™¢ ™¬œŸ› ›¡§›¦Ÿž¬¡›˜›¡®›¦›  ››œ¤›¢Ÿ®™¢˜›²Ÿ¡›¡©Â›¦›Ã›¢Ÿ›¡  ™¢Ÿ˜š› Ÿ˜Ÿ¡Ÿ­œ™¢¦›®›œœŸž› ®ŸšŸ¤›¡¢› ›­§›˜¡Ÿ™Àœ¢›¦›¢˜­¦›¢˜  ¬ž›¢½¢™™­¦›¡¦›¢˜© ¯™£™¡œ›¢›¬¡œ¬˜´—œ¯™¢Ÿ™ ­ ¦Ÿ˜™£› ™¢ž›£›¢²›§›¡ž­§›˜¡Ÿ Ÿ£›­ÄŸ ›¡žž™¡Ÿ­¦›¡“›œ—œ ±›«›©±™œŸž›¡§›¦Ÿ˜™¡›š ™›ž›Ÿ œ—˜—¤§›¡ž ¬˜›«™®š› «™®š—  ¦›¡£™¡ž™š¬›¢˜›¡˜›œ›•˜›œ› ®™¦› ©ª›˜›­«—˜™š›œ§›¡ž ¦Ÿ˜™£› ›¦›š›¤«—˜™š›œ¢› › ®™¦› ­ ™®™¢œŸ¢› ›«›™­¥›¤™­ ¦›¡£Ÿ¡œ© ‘¬ž››¦›«—˜™š›œ ™¢Ÿ ‹™£®›¤¡™ Ÿ›­¦Ÿ£›¡›Ÿ˜—¡§›¡ž ¦Ÿž¬¡›˜›¡›¦›š›¤®›¢›™¢ž—¦— ±™¢›œ—¡­§›˜¡ŸÄŸ¢—¢›¥›­§¬œ¢—­ ¦›¡ª›¡œ¢Ÿ¥™¢—¡©Š™¢¦Ÿ¢Ÿ¦›¢Ÿ«—˜š›œ ¢› ›«™¡ž˜™¤­˜›§¬£›¡Ÿ ­¦›¡ OBMD@ZB[YCDJ@LHJLP@\GC\LCL@GMDKD  ™¢™¤© PNLKLK@EBFGHJDHGW@MD@BHJBCBHTB °‹™£®›¤¡™ Ÿ›£™£›¡ž dYPGFBJ@gYHRRYW@qMBFGQ@dYI   › ¡ ž ›œ˜¤› ­›¢—£›¢™£®›¤• PFBJW@dNGr@gYDW@MBH@dYPFBJ@]DJBU ¢™£®›¤™¢› ›²™¦›¡ž¬²¬¤© ]GMLB@JGQSBJ@JGCKG\LJ@\DBI Œ¡Ÿ ™¡ž›¥›˜›£Ÿ˜™š¬›¢˜›¡˜›¢™¡› Ÿ¡žŸ¡™¢™¦›¦›¡™š¬£®™¢¡›¤ KBHTB@KLMBN@QGHBcBCPBH ›¦›­³¬¥›¢ª™Ÿ˜›© HLBHKB@SGKJB@XYPGFBJ@EBFGHJDHG ±¤¬ ¬ ¨›š™¡œŸ¡™Å ¼›§­ª™Ÿ˜› KGOBP@QDHRRL@SGCJBQB@jGI £™ ¡ ž™š¬›¢˜›¡«—˜š›œ™¦Ÿ Ÿ«Ÿ¡œ› \CLBCDU ¦™¡ž›¡Ÿ˜—¡‹›£›•¯¤Ÿ¡œ›­¦™¡ž›¡ gGCGPB@QGHRGQBK@XYPGFBJ  ›œ¬Ã›¢Ÿ›¡ ›¥›­¦›¢˜«¤—«—š›œ™© MGHRBH@\GC\BRBD@\GHJLP@TBHR –—˜™š›œ™¦Ÿ Ÿ¨›š™¡œŸ¡™Ÿ¡Ÿ QGHRRDLCPBHU@sPLCBH@QDHD œ™¢¬¡ž˜¬ ¦™¡ž›¡˜™£› ›¡ \DBKBHTB@MDPGQBK@MBFBQ@\GHI ²›¢¡›®Ÿ¡˜§›¡ž™§™«›œ«¤Ÿ¡ž© JLP@CBHRPBDBHU@_GMBHRPBH ´›¢ž›¡§›£¬š›Ÿ‹®·Æ¢Ÿ¬¤Ÿ¡žž› TBHR@LPLCBH@\GKBC@\DBKBHTB ‹®·¿¢Ÿ¬­¦›¡ ¬¦›¤Ÿ ›¦Ÿ™šŸ ¦Ÿ±›¦—±Ÿœ›­‹¬£›¤ªŸ¢—œ›­ KBHRBJ@QGHXYFYP@PBCGHB@MDNDBK ªŸ¢—œ››œŸ˜ª›šŸ——¢—­¦›¡ª›ž› MGHRBH@KBHRBJ@XBHJDPU@]GI ¯²›š›§›¡© QBKBH@TBHR@QGHBCDP@QGQBHR °±›£ŸŸ¡žŸ¡«—˜š›œ£™¡¥›¦Ÿ QGHOBMD@MBTB@JBCDP@\BRD@SGI œ›¡¦›¤›œŸ¦›¢ŸÇ—ž§›˜›¢œ›©ª›˜› FBHRRBH@LHJLP@QGQ\GFDU ôõöôì÷êóêñêïóìòøìùìòï «—˜š ›œ®¬¡Ÿ ›¬›œ—š™¤•—š™¤¦›¡ ABHTB@MGHRBH@SLFLNBH úûìüóôõöôìóýóþÿ012óû2304ó4ÿ45ÿ6708291êîï2ðñòó

ó ÿ 6 2

2 0 ó 2 6 0 2

¥ ¬ ž › š›¡­³¬«›®Ÿ œ¢Ÿ CD\L@CLSDBNW@XYPGFBJ@EBFGHJDHG 561ó1ÿ729óò27ÿ4ó 26ó1ÿ729ó260óù 212692 ꦐ¡¬™¡ œ¬Ç˜¬«¦›¤£Ÿ ›  Ÿ ¡Ÿ©¶œ™›» SLH@BPBH@QGHOBMD@PBMY@JGI

Š‹ŒŽ‘’“‘”•–—˜™š›œ›žŸ ™›žŸ›¡—¢›¡ž£› Ÿ¤£™¡¥›¦Ÿ œ›¡¦›˜› Ÿ¤§›¡žŸ ›¦Ÿ™¢Ÿ˜›¡  ››œ¨›š™¡œŸ¡™©ª™ ˜Ÿœ¢›¦Ÿ Ÿ £™£™¢Ÿ˜›¡«—˜™š›œŸ¡ŸœŸ¦›˜  ™ž™¡«›¢¦¬š¬­¡›£¬¡«—˜™š›œ £› Ÿ¤£™¡¥›¦Ÿ®ŸšŸ¤›¡©¯™š›Ÿ¡ £™¡›¢Ÿ˜­¤›¢ž›¡§›®¬¡œ›˜œ™¢š›š¬ £›¤›š›šŸ› ®› ¦Ÿ˜›¡œ—¡ž© ›¬«—˜™š›œ 456789:;<=;>:?@ABCD@EBFGHI PCGBKD@JGC\BCL@MBCD@\GHJLP MDBQ@MBH@MDJLMLN@QGFBCDPBH nGCBTBBH@EBFGHJDHG@PDHD ®› œ°Ÿ± ›™š£¬ JDHG@KLMBN@KGOBP@FBQB@MDI XYPGFBJU MDCD@MBCD@cBOD\@QDFDJGCU OLRB@KLMBN@QGHOBMD@KG\LBN £¬š›Ÿ¦›¢Ÿ››¡› ˜¬•˜››¡­›˜ BHRRBS@DMGHJDP@MGHRBH@NBMDBN ^CBMDKD@_BDHJ@EBFGHJDHG`K _GFBQB@MD@SGHOBCBW@EBFGHI SGCBTBBH@FDHJBK@\BHRKBW@TBHR  ›£®›Ÿ—¢›¡ž TBHR@OLRB@QBHDKU@VDBKBHTBW aBT@KGHMDCD@KLMBN@MDQLFBD JDHG@QGHRDCDQPBH@KLCBJ@PGI MDCBTBPBH@YCBHRIYCBHR@MD ¦™²› ›­³¬¥›¢ª™Ÿ˜› µŸ£­®™£ŸšŸ˜ XYPGFBJ@KGFBFL@QGHOBMD@SDFDNBH KGOBP@CBJLKBH@JBNLH@TBHR@FBFLW SBMB@YCBHRIYCBHR@TBHR@MDI KGFLCLN@MLHDBW@JGCQBKLP@MD@eHI ´› –—˜™š›œ¦›š™£ ZB[YCDJ@KDQ\YF@XDHJB@SBCB@PBLQ PGJDPB@]GCBOBBH@bYQBcD@KGI KBTBHRDHTBW@NDHRRB@BPNDCHTB MYHGKDBU QLMB@TBHR@QGCBTBPBHHTBU MBHR@MDSGCDHJBN@]BDKBC@dFBLI QGHDHRRBF@KGJGFBN@MDNLPLQ gGKPD@JGC\LBJ@MBCD@XYPGFBJW ˜‹™›®›¬¦¶›·¸Š¹¢Ÿº¬»©¡‘—ž¥›­ ]BFBL@KLMBN@\GRDJLW@JYPYIJYPY MDLK@ee@KGPDJBC@B\BM@PGIf@gBKGNDW QBJD@SBMB@hi@jG\CLBCD@klm@gU SBHRBHBH@GMDKD@EBFGHJDHG@TBHR ¼Ÿš¬›¢¡™ž™¢Ÿ XYPGFBJ@SLH@BPNDCHTB@\GCBQBDI QGHRNLPLQ@QBJD@KGYCBHR@SCDB _GOBP@KBBJ@DJLFBNW@JCBMDKD@_BDHJ MD\LBJ@YFGN@JYPYIJYPY@XYPGFBJ «—˜š›œ ¬¦›¤ CBQBD@QGHRGFLBCPBH@PCGBKDI QLMB@PBCGHB@QGHDPBN@MDBQI EBFGHJDHG@aBT@MDQLFBDU OLRB@JDMBP@QGFLFL@\GCcBCHB £™¡¥›¦Ÿ›žŸ›¡ XYPGFBJU@dYPGFBJIXYPGFBJ@GMDKD ¦›¢Ÿ½——¦ KSGKDBF@DJLSLH@MD\LBJ@MGHRBH šŸ½™ œ§š™­§›¡ž \GC\BRBD@cBCHBU@oBCHB@SLJDNW ¦Ÿ¥›¦Ÿ˜›¡ QGCBNW@MBH@QGCBN@OBQ\LW «™£Ÿš›¡ \DBKBHTB@QGHOBMD@SDFDNBH@ZBI  ±™›¤š››¬¢Ÿ•¦¤Ÿ›¢Ÿ© [YCDJ@MD@QYQGH@DHDU aD@pYRTBPBCJBW@BMB@\BHTBP Œ¡¦—¡™ Ÿ›­ JYPY@XYPGFBJ@TBHR@KGFBFL@QGHI «—˜š›œ

CDHMBN@LHJLP@QGHRGPKSCGI KDPBH@XDHJB@tHMBu@vwxyz

È%É%Ê1"'(Ë2Ì'È1)'Í)Î$1"'ÏÐ'Ñ2ÊÎ2" ïüê

£› Ÿ¤£™¡¥›¦Ÿ£›˜›¡›¡œ™¢ Ÿ™¢ §›¡ž¦Ÿ™šŸ¬¡œ¬˜¬›¤œ›¡ž›¡ ›œ›¬£™¢›§›˜›¡£—£™¡œ™¢œ™¡œ¬© ª™Ÿ˜›£™¡ž›œ›˜›¡­Ÿ ¡Ÿ  «—˜™š›œ®¬¡£™£ŸšŸ˜Ÿ®™š¬›¡ž§›¡ž £™¡žžŸ¬¢˜›¡©¾™¢¬›¢ŸŸ¡Ÿ­ª™Ÿ˜› £™š¬¡«¬¢˜›¡¢›¡¦°–—˜™š›œ ¦›š™£³©–—˜™š›œ§›¡ž¦Ÿ¥¬›š ›¦›š›¤«—˜š›œ›¢¦™¡ž›¡ ®›«˜›žŸ¡ž«Ÿ¢Ÿ˜¤› ‘›²›© ™¢™¦›¦™¡ž›¡¢›¡¦  ™™š¬£¡§›­–—˜™š›œ‹— —­ §›¡ž¦Ÿ˜™£› ¦™¡ž›¡ «Ÿœ›¢› ›¥›£¬­˜Ÿ¡Ÿª™Ÿ˜› £™¡ž™š¬›¢˜›¡¢›¡¦›¢¬ –—˜™š›œ¦›š™£­¦™¡ž›¡  š—ž›¡¤™›¢œ½¬šš§£›¦™ «¤—«—š›œ™© °±›£Ÿ £™¡§Ÿ›®˜›¡¿ ¢› ›®ŸšŸ¤›¡­ §›˜¡Ÿ™Àœ¢› ¦›¢˜­¦›¢˜  ¬ž›¢½¢™™­ ¦›¢˜­

Ù2ÚÛ*%"'Ü2"#%"'(%$2

Š‹ŒŽ‘’“‘”•Â™¡ž›š›£›¡£™• Ÿ œŸ£™²›©ª™¡¬¢¬œ¡§›­¦Ÿ´›¢Ÿ±› Ÿ¤¯›§›¡žŸœ¬­ ¢›§›˜›¡¨›š™¡œŸ¡™§›¡žŸ¡¦›¤¦™¡ž›¡  ™œŸ›®—¢›¡ž™¢¤›˜£™£®™¢—š™¤ ™¬›¤˜› Ÿ¤ ®› ›¡ž›¡®› œŸ›˜›¡£™¡¥›¦Ÿ£—£™¡  ›§›¡ž©°¨›š™¡œŸ¡™Å ¼›§›¦›š›¤¤›¢Ÿ§›¡žœ™®›œ Ÿ œŸ£™²›­ ™®™¢œŸ§›¡ž¦Ÿ¢› ›˜›¡ ¬¡œ¬˜˜Ÿœ›£™¢›§›˜›¡˜› Ÿ¤ ›§›¡žœ™¢ ™¬œ­³ ¡›²›¢›¡ ®™ Ÿ›š™¢¬®› «¢™›£§›¡žš™£¬œ­ ™¤Ÿ¡žž› «—˜™š›œ§›¡ž¦Ÿ¥¬›š¦Ÿœ™£®›œŸ¡Ÿ ”¡Ÿœ›¼™ ŸÖ§› ›¡œŸ¶ºº»©ª›¤› Ÿ ²› ¬¡ž˜›®ž›¦Ÿ ˜™š›¤Ÿ¢›¡Á¼™ ™£™¢·¿¿ÔŸ¡Ÿ© Š‹ŒŽ‘’“‘”•ª™¡§›£¬œ ¢¦Ÿ˜Ÿ ›˜¡—¡®™·Ò ™¢ ™¡¬¡œ¬˜ ™œŸ›® ™žŸœ¬¦ŸžŸžŸœš›¡ž ¬¡žš¬£™¢¦Ÿ £™¡ž¬›œ›£›˜›¡¦›¢˜«—˜š›œ­ ª›¡›¥™£™¡ŽÂ¨™œ™¢›¡Ç—ž• ›¦›´›¢Ÿ¨›š™¡œŸ¡™­š›¡¥¬œ–¤›«¤›­ ™£¬› ¨›š™¡œŸ¡™Å ¼›§¤›¢ŸŸ¡Ÿ­–¤™µª—Ÿ ®™£™šŸ›¡®£› Ÿ¡Ÿ šŸ¦›¤©¯™£™¡œ›¢›¬¡œ¬˜«¤—«—¢—¡  ˜›¢™¡› ™«›¢›˜™ ™¤›œ›¡ §›˜›¢œ›Ÿ¡Ÿ­£™¢›§›˜›¡¨›š™¡• —¢›¡ž›˜›¡£™£™¢Ÿ˜›¡˜›¦—§›¡žœ™¢£›¡Ÿ  ›œŸ  Ÿ™¢Õ–¤—«—š›œŸ™¢£™£™• ™¢š›˜¬ ›£®›Ÿ«·›Ó¢—¾™¡©¢¬Â›¢—¢Ÿ£— ºÔ·¸© ›¦›š›¤«—˜™š›œ®¢›šŸ¡™™¢™¡œ¬˜ £™£ŸšŸ˜Ÿ˜›¦›¢ž¬š›§›¡ž œŸ¡™ œ›¤¬¡š›š¬¦™¡ž›¡®›• ®›¦›—¢›¡ž§›¡ž¦Ÿ«Ÿ¡œ›Ÿ¡§›©ª™¢™˜›Ÿ¡žŸ¡­—¢• ¼Ÿ¢™˜œ¬¢–¤™µª—ŸÂ›œŸ  Ÿ™¢Õ ˜—œ›˜§›¡ž¦ŸŸ Ÿ¦™¡ž›¡£›«›¢—¡© «™¡¦™¢¬¡ž š™Ÿ¤ «›¢¡§›© ›¡ž§›¡ž¦Ÿ«Ÿ¡œ›Ÿ¡§› ™š›š¬Ÿ¡ž›œ›¤²›®›¦› –¤—«—š›œŸ™¢­ÖŸ¡››¦Ÿ½›­£™¡ž›• –—˜š›œ§›¡ž¦Ÿ®›˜›Ÿ›¦›š›¤¦›¢˜  ™¦Ÿ˜Ÿœ­ ™¤Ÿ¡žž››Ÿ˜ ° ” ˜ ¬  ® ™ ¢ ž Ÿ  ˜ ™ š ¬ › ¢  ˜ ™  ×   ¤›¢ŸŸ œŸ£™²›Ÿœ¬£™¢™˜››¦›¦Ÿ ›£®Ÿ¡ž¡§›© ¬¡œ¬˜˜™ ™¤›œ›¡© œ›˜›¡­¨›š™¡œŸ¡™Ÿ ›¦Ÿ¬¡ž˜›®˜›¡ «¤—«—š›œ™© Š ™ š ™ ¢  ¯ ’ ¯ ­  œ ™ £® › œ  ½ › à — ¢ Ÿ œ ›£¬¡›žŸ–¤›«¤›­¤›š§›¡žœ™¢®™¡œŸ¡ž¦›¢Ÿ ¦™¡ž›¡™¢›ž›Ÿ£›«›£«›¢›­¦Ÿ –—˜™š›œ§›¡ž¦Ÿ¥¬›šœ™¡œ¬ ›¥› ¼Ÿœ—˜—Ÿ¡Ÿ¥¬ž› ˜ › £Ÿ ©  ± ™ š ¬ › ¢  ¢ ¬ £› ¤  ¦ › ¡ ¨ › š ™ ¡ œŸ¡™¬˜›¡£› ›š›¤˜›¦—­¬¡ž›­›œ›¬®¬¡ ›¡œ›¢›¡§›¦™¡ž›¡£™£™¢Ÿ˜›¡ £™¡§™ ¬›Ÿ˜›¡¦™¡ž›¡šŸ¦›¤š—˜›š œ™¢ ™¦Ÿ›®¢›šŸ¡™¦›• £™ ¡ Ÿ ˜ £› œ Ÿ   Ÿ ¡ œ › ¡ ž    › £• « — ˜ ™ š ›œ­œ›®Ÿ›ž›Ÿ£›¡›¤›¢¬  ™š›š¬£™• «—˜™š›œ ™›ž›Ÿœ›¡¦›¬¡ž˜›®›¡ §›¡ž«™¡¦™¢¬¡žš™Ÿ¤ ¬˜›¢› › š›£·º™¡œ¬˜£¬š›Ÿ  Ÿ š   ™ ¢ « ™ ¢ Ÿ œ ›  › œ › ¬ ® ¬ ¡ ¡ ž › ²™ œ˜›¡¢› ›˜› Ÿ¤ ›§›¡ž§›¡žœ™¢¥›¦Ÿ®›¦› £›¡Ÿ ©±›¢™¡›™¢™¦›¦™¡ž›¡ ¦›¢ŸŸ¢Ÿ ¤«—½½™™­«›½™­ «Ÿ¡œ›˜™®›¦›®› ›¡ž›¡© £™ ¡ ¦ ™ ¡ ž › ¢ ˜ › ¡  £ ¬ • ¤ › ¢ Ÿ  ¨ › š ™¡œŸ¡™Ÿœ¬©°”ž›¢®™¢› ››¡Ÿœ¬œ™¢¬ ¤Ÿ¦¬® °–—˜š›œ ››œŸ¡Ÿ ¬¦›¤®—®¬š™¢ šŸ¦›¤£› §›¢›˜›œ×¢—®›§›¡žš™Ÿ¤ £›šŸ¬­½¢›¡—š›­ ¦ › ¢ Ÿ  œ › ¤ ¬¡˜™œ›¤¬¡­›¤˜›¡ ™®›¡¥›¡ž£› ›   Ÿ ˜  ¡ —   œ › š ž Ÿ ›  ¦ › ¡  Ÿ«ŸšŸ›­™›¢ž¢™§­  ™›ž›Ÿ«™£Ÿš›¡­¦›¡¬˜›¡£›•  ¬˜›¦›¢˜© £™ ¡ ž ™ ¡ › ¡ ž  « ™ ¢ Ÿ • ¤ Ÿ ¦ ¬ ®  ˜ Ÿ œ ›­³¬¥›¢¡§›© ˜›¡›¡§›¡žŸ˜Ÿ¡ž™£¬˜­³¬«›® °´›¡§› ™˜Ÿœ›¢ØҐ®™¢ ™¡ «›¢›£™š—­ž¢™™¡ œ ›  š › £› ­ ³  ˜ ™ • ¨ › š ™ ¡ œŸ¡™ œ›¤¬¡Ÿ¡Ÿ­¢™¡«›¡›¡§›–¤›«¤› œ›˜›¢›¡¬¡œ¬˜¦›¢˜«—˜š›œ¡§›­ œ™›­£›§›¦›¡ ֟¡›­‹›¬¶·¸¹º»© › ˜ › ¡  £™ £ ™¢Ÿ ¬¢®¢Ÿ ™™¢¬®›«›˜™ ®™ Ÿ›š© ¡ › ¡ ž  –¤ › « ¤ › ­ –›½™§›¡žœ™¢š™œ›˜¦Ÿ‘›š›¡ ˜›¢™¡›£™£›¡ž™¢˜—š›—¢› Ÿ ¦Ÿšš—¡¦™¡ž›¡¤›¢•   › ® › › ¡ ¡ § › ­  ˜ ™ • Š Ÿ ¦ › ˜  ® ™ ¢ š ¬  §›¡ž¢¬£Ÿœ­«¬˜¬®§›¡ž Ÿ£®™š ¯›ž›¡±Ÿ¦¬š·º­Ÿ¡Ÿ£™¡§™¦Ÿ›˜›¡ ¦™¡ž›¡«—˜š›œ§›¡ž™¢›› Ÿ  ž›£¬š›Ÿ‹®ØÓÔÔ Š ¢ Ÿ  ¬ ¡  ‘ — ž ¥ › ­ ® › ¦ ›    ™ ® ™ ¢ œ Ÿ  ® › ¡ « › ˜™­®› œ›­—š¬˜¬˜¬ ­›œ›¬¢—²¡• ™¢›¡™˜›£›«›£«—˜™š›œ­®› œ¢§­  ¬ ¬¦›¡«¢™›£­³¬¥›¢¡§›© ¤Ÿ¡žž›‹®ÁÔÔÔ Ÿ ™   ©  ° ± ™  ™ œ ¬ š › ¡›˜¬ ¬˜›£› ›˜¥›¦Ÿ£›¬›˜¬ ‹ ›  ¬  ¶ · ¸ ¹ º » © ¦›¡«›˜™§›¡ž¦Ÿ£› ›˜¦™¡ž›¡ ”¡¦›š›¡š›Ÿ¡¡§››¦›š›¤ œ¢›²• ®™¢Ÿœ™£¡§›©°±›• ¯› › œ  Ÿ œ ¬ ­  –¤ › « ¤ › ˜ ›   Ÿ ¤  ˜ ™ ¥ ¬ œ › ¡  ¦ ™¡ž›¡«›˜™¬›œ›¡˜¬­³¬«›®¡§›© «—˜š›œŸ£®—¢Â¢›¡«Ÿ ©×¦Ÿ Ÿ ™¢¢§«¤™™ ™«›˜™­š›«˜½—¢™ œŸ¡• £Ÿ¥¬ž›®¢—£— Ÿ £™ ¡ ¦ › ® › œ   ¬ ¡ ž ›  ¦ › ¡  « — • – ¤ › « ¤ ›  ® ¬ ¡£™¡ž›˜¬ž™£›¢£™¡§›¡œ›® ¨›š™¡œŸ¡™Ÿ¡Ÿ­–¤™µª—Ÿ ¦ŸÃŸ¦¬›š­®™›¢²ŸššŸ›£«›˜™­›¢«™• ¢—œŸ£›¡Ÿ ¦™• « — ˜ ™ š › œ ­    ™ £Ÿ ¡ ž ž¬œ™¢˜›¦›¡žŸ ›º•¸˜›šŸŸ› ˜ ™ š › œ  ® › « › ¢ ¡ § ›  § › ¡ ž  ˜ ™ • £™¡ž™£›  š—¡›«›˜™­¦—£Ÿ¡—«›˜™­ž¢›¡¦«¢¬ ¡ž›¡¦Ÿ ˜—¡·Ó œ ¬ ¢ ¬ ¡ › ¡  Œ œ › š Ÿ › ©  ª ™   ˜ Ÿ  œ › ˜    ™  ™ ¢ › ® › £™ £ ™ š Ÿ  « — ˜ ™ š › œ¬›œ›¡š—˜›š©ª™¡¬¢¬œ¡§›­ £›«›¢—¡ «¤—«¤—š›œ™­œ¢—®Ÿ«›š«›˜™­—®™¢› ®™¢ ™¡®™¢Ÿœ™£• £› ¤ › š ­  ¡ › £¬ ¡  ® ™ ¢ ¤ › œ Ÿ › ¡  ¦ › ¡  ¬ ¡ ž ˜ › ® › ¡ « — ˜ ™ š › œ  Ÿ œ ¬   Ÿ   ›  ¬ ¡ œ¬˜£™¡¬¢¬¡˜›¡™¢›œ›¦›¡© ¦ › ¡ «›˜™­«¤—«¤—š›œ™®›š›«™«›˜™¦›¡ ¡§›­ ™š›£›¨›š• ° ‘ › ¦ Ÿ ­   › ž Ÿ  § › ¡ ž  ® ¬ ¡ §››¦›¡ž™£¬˜¥›¡ž›¡œ›˜¬œ   › § › ¡ ž  ¦ › ¢ Ÿ  ® › « › ¢ ¡ § ›  § › ¡ ž  £™ £ ¬ › œ «¤—«—• ŠŸ¢›£Ÿ ¬«›˜™ šŸ«™¦›š›£™¡œ¬˜ ™¡œŸ¡™ ­³¬«›®• – ¤ › « ›  œ ™ ¢  œ ¬ ¡ ¦ ¬ ˜  £ › š ¬ © ¬ ¡ œ ¬ ˜  £› ˜ › ¡  « — ˜ š › œ­˜›¢™¡›«—˜š›œ£™¡§™¤›œ• å") * % ' Í 2 Î ) ' æ ç % Î % "* ) ¶ œ ™ › » ¢—¡  ™• «›˜™¬˜¬¢›¡ºÓ ™¡œŸ£™œ™¢§›¡ž ¡§›© êëì ¶ œ™›» ª™ £› ¡ ž ­  ¨ › š ™ ¡ œ Ÿ ¡ ™  › ¦ › š › ¤  ¤ › ¢ Ÿ  § › ¡ ž ˜ › ¡ ­ ³  ® ¬ ¡ ž ˜ ›   ¡ § › ©  ›ž›ŸžŸ½œ ¦Ÿ¥¬›š ™¤›¢ž›‹®·ØӐ¢Ÿ¬­¦›¡ ›žŸ®›• ¦Ÿ¥¬›š®¬š›¦›š›£™¡œ¬˜ šŸ«™§›¡ž  ›¡ž›¡© ®™¢®—œ—¡ž¡§›¦Ÿ¥¬›š¦™¡ž›¡¤›¢ž› ±™š™Ÿ¤• ‹®·º¢Ÿ¬© ›¡£›«›¢—¡ –—˜™š›œ¦›¡«›˜™§›¡ž¦Ÿ¥¬›š¦Ÿ §›¡ž¦Ÿ¥¬›š¦Ÿ–¤™µª—Ÿ –¤™µª—Ÿ˜™›¡§›˜›¡£™¡ž›¦—® Ÿ £ŸšŸ˜ŸŸ Ÿ›¡¬œœ™¢  œ§š™¦›¢ŸÂ¢›¡«Ÿ ©ª›˜›«›˜™¦›¡ æ)"%'è%Ü)é% £™ êëì

‡‚Ý„Þ߉àßáß℉ã

Š‹ŒŽ‘’“‘”•¼›š›£¤Ÿ¦¬®­ ¯¤™Ÿš›–› «›š™ ¶ºÔ»£™¢›§›˜›¡ ¨›š™¡œŸ¡™ ¬˜›¡ ™›ž›Ÿ ™¬›¤ ›š ¡ž ¬˜›˜›š›¬ œ¢›¦Ÿ Ÿ›œ›¬˜™²›¥Ÿ›¡©ª™¡¬• Ÿ ¬›œ˜›¡¤—œ ¢¬œ¡§›­ ™œŸ›® ››œŸ › ›¥› ¦Ÿ £™¡ž¬¡ž˜›®˜›¡˜› Ÿ¤ ›§›¡ž «¤—«—š ›œ™§›¡ž ˜™®›¦›®› ›¡ž›¡¡§›© ›š—š™¤ª›£›© °Ç›£™£›¡ž¤›¢Ÿ˜› Ÿ¤ ›• ˜™¡œ §›¡ž Ÿ¤­œ›®Ÿ›˜¬œ™¢£› ¬˜—¢• ¼Ÿ ›  ® ›šŸ¡ž®Ÿ¡œ›¢ ›¡ž§›¡ž«¬™˜¦™¡ž›¡œ¢›¦Ÿ Ÿ £™£ ¬›œ¡§›© Ÿ¡Ÿ­³¬«›®¯¤™Ÿš›­¯™š› ›¶·º¹º»© ›¤­ ™š›£›Ÿ¡Ÿ˜™š¬›¢ž› ¯¤™Ÿš›§›¡ž˜™œ¬¢¬¡›¡¯®›¡§—š «—˜š›œ®¬¡Ÿ› ¬˜›­œ™¢£› ¬˜ £™£›¡žœ›˜™žŸœ¬¤™—¤¦™¡ž›¡ «›˜™­®› œ¢§­¤Ÿ¡žž›£Ÿ¡¬£›¡© ¨›š™¡œŸ¡™©›£¬¡®™¢¡›¤™• °Â›šŸ¡ž ¬˜›˜›š›¬¦Ÿ¬›œ˜›¡ ™¢›®›˜›šŸ ››œ£› Ÿ¤›¡›˜• ¤—œ«¤—«—š›œ™§›¡ž˜™¡œ›š—š™¤ ›¡›˜­¦Ÿ›¦Ÿ™¢Ÿ«—˜™š›œ—š™¤ ª›£›©¼Ÿ›®›šŸ¡ž®Ÿ¡œ›¢£™£•  ›¡žŸ¬¡¦›© ¬›œ¡§›­³¬¥›¢¡§›©¶œ™›» –—˜™š›œ®™£™¢Ÿ›¡§›¡ž®›š• Ÿ¡ž™¢˜™ ›¡›žŸ¡§›¤›¡§›¦›¢Ÿ œŸž›—¢›¡ž­¦›¢Ÿ ›¡ž£›£›­¦›¢Ÿ  ™—¢›¡ž›¡›˜›¬œŸ ­¦›¡¦›¢Ÿ ®›«›¢¡§›© °Â›«›¢˜¬§›¡ž¡ž› Ÿ¤«—• ˜™š›œš¬«¬¦›¡¬¡ž›£›²›¢©”˜¬  ¬˜››¡ž™œ£›²›¢©¼¬š¬­ ™œŸ›® ¬š›¡¦Ÿ›®› œŸ¡ž› Ÿ¤¬¡ž› £›²›¢®¬œŸ¤­³¬«›®¯¤™Ÿš›­§›¡ž £› Ÿ¤˜¬šŸ›¤¦Ÿ‘¬¢¬ ›¡ª›• ¡›¥™£™¡ŽÂ¨™œ™¢›¡­Ç—ž§›• ˜›¢œ›© ¯¤™Ÿš›£™¡ž›˜¬œ›˜®¬¡§› š—˜› Ÿ˜¤¬ ¬ ¬¡œ¬˜£™¢›§›˜›¡ ¨›š™¡œŸ¡™ ©Ÿ› ›¡§›­ ›¡ž®›«›¢ §›¡ž›˜›¡£™¡ž›œ¬¢š—˜› Ÿ£›¡›  ›¥›§›¡ž›ž¬ ¬¡œ¬˜£™¢›• §›˜›¡¡§›©°±›š›¬¦Ÿ˜› Ÿ¤«—˜™š›œ š›žŸ®› œŸ£›¬¦—¡ž­˜›¢™¡››˜¬  ¬˜›«—˜š›œ­³¬«›®«™²™˜˜™• š›¤Ÿ¢›¡º‘›¡¬›¢Ÿ·¿¿¸Ÿ¡Ÿ© ¯¤™Ÿš›£™£›¡žœ™¢£› ¬˜ ®™¡žž™£›¢«—˜™š›œ­ ™ž›š›£›• «›£«—˜™š›œ£¬š›Ÿ¦›¢ŸŸ£®—¢ ¤Ÿ¡žž›¢› ›š—˜›š ¬¦›¤®™¢¡›¤ Ÿ›«—›©¯™®™¢œŸ¯ŸšÃ™¢ä¬™™¡­ Š—š™¢—¡­¬™¡—­ª—¡žž—­¤Ÿ¡žž› –—˜š›œ‹— —©¬˜›¡«—˜™š›œ ¦›š›£™¡œ¬˜›œ›¡ž›¡ ›¥›§›¡ž Ÿ› ¬˜›­œ›®Ÿ™¢›ž›Ÿ—š›¤›¡¦›¢Ÿ

íË2)3%'(%ÎÉ%32Îøõúîï


456789 78 8 Š 0123

3‹1ŒŽ‹‘Ž’“Ž”‘•–—‹–ŒŽ˜™’š

!"#012343535607829:6;07829<6=1>?9<1@#"$! !#%&'(#!$#!(#!#"( )!"!"($!(#))"$()#*+)"""JKLMNOPQRSTUA ,#" - .!#"$# ##"/#")-!"$*B3>96:9C36D1D835E756FGEH3I

íîwïzwwv

]7^3 CD3 37e Be \b]^j dpdGcCq d c3d>7 pd p V 78 7Y5[\ E9[W>X9 YZ 9[1G2E 0H \3]h^F_3`a bb_1c5dZ_Ao e f g 8 7 5F 2 3 5F e Z 9 > 5i G A 3 8 h kG5ZG:7=7D35hlGE43:3>C3 maBYXW\C>9875HGEH3nED392A<GD

rv sr t u w x y z { | } w x ~ r s rz €x ~z r t uv w x y { | }wx~z rz€ x~z

‚ƒ„‚‡‚ˆ‰‚ˆ‚‡‚‡ ƒ…‚…††…

gefÛÜ>Ae3>ZH9CGbãäååå(#)æçäè/éãäååå(geAÝ1CÞ1=Z3(éêççèê(éãêêãã(Û35C9g309Þhéëèãèé(gefÜjGC3håäëëìé(geB3C3Ü>Al30héêçæéè(geÜj[héêêéìê(gefÛjfB7Þ3DD3Z943Þhéëçêéå(j2959:W7Z9>3V7=3Z3[3D3hêçææìë(êçæåäå(gejÞ7=7=Ý1Z3ÞÛ3CD3=7>9hp_^]^oh gejÞ7=7=Ý1Z3Þe7Z9>D35héãìæìæ(j2959:W7Z9>3V7=3Z3[3D3hêçææìë(êçæåäå(gejÞ7=7=Ý1Z3ÞÛ3CD3=7>9håäçæçë(åäçæçç(gee43>3ßÛ7>9i9>D323héëéçéé(geXlÛÜVXhêììëæãè(gefÜÝ35C72håêäåãë(åêäåãê(geYCa[7>GC=Y2aX=23D4häèåëêêã(äëëèãçå(geXV9Z343C7223Þhåãìëìè( geÛ7>9V7=3Z3hãêäçäæ(geÛjfB7Þ3DD3Z943ÞÝ35C72håêäèåä(e[B1Z9<32à15C1>;fBà@häèìçæçé(äëêéìëä(äèéìêãë(gejÞ3>9=D3Û3>3D1Z9:3hääèêåå(V3004W35ZB1Z9<32à15C1>hééææéã(ééææêæ(geÝ1Z3Þg95E>G3Ze123C35häèãéäåä(FGEH3X5C1>53C9G532VG=09C32hèèêåéåé(geXY e3:953XZ3D35héãçæåì(Y=>9B1Z9<32à15C1>;YBà@hêëãèææ(gefÛ1>D3C3V7=3Z3hèèëçëç(èèëåëå(gefg3<ÞD3V7=3Z3Ý35C72hèéìèêè(gefá7115W3C9ß3héãëèæç(êçæééé(YD87235<1k3â3CÜ3>7>3CjGC3lGE43:3>C3hëëã(èçæëëã(ÛG2>1=C3éëçéëëhf59CW3:3235C3=héëåçåä(F3=3 g3Þ3>H3héêçéåë(eYgÜXl\éêåçåë(éêçãëë%åëì

›œœžœŸ œ¡¢ £¤œŸ¤œ¥¢Ÿ¦§œ¥œ

¨©ª«¬­®¯°±¬²³²´±¯¬¯µ¯¶¬·®´¶¬¯·¯´¬¸¹°¯º»¯°±¬¸¯¼³®¬²³¬½¯¾³ ¿¹°²­¾¬·¹µ¯¼¬·¹®¼¯¸´¬»¯°À³®¬¾¯Á¯®¬Á´À¯°Â¬¨¹¾¯¼¯¬ÃÄÅÆÅǬ¼­®¹È ¨¹·³²¯¶°É¯¬¹°¯º¬·®´¶¬¸¹°±¯°±¶´·¬¸¯¼³®¬²¯°¬¯¾¯·¬»¹®¯·¬»¯Ê¶Ë Á­¹¬·¹®»¹°¯º¬º¯·¹®³¯¾¬Ì´¾¶¯°³¶¬É¯°±¬º¹°±±¹¾­°·­®¬·¹®»¯µ¯ ¯¾³®¯°¬¯³®¬²¯®³¬¶¯µ¯¼¯°¬Á´¾´È ͯ²¯¬¼¯¯·¬»¹®¼¯º¯¯°¬²³¬¨®´º»´°±Â¬Î¯±¹¾¯°±Â¬¼¹»´¯Á ·®´¶¬À´±¯¬·¹®»¹°¯º¬¸¯¼³®¬²³¬¯¾´®¬½¯¾³¬Ï¹»¹°±È¬Ï¹®´°·´°± ¯µ¯¶¬·®´¶¬²¯°¬¸¯®¯¬¸¹°¯º»¯°±¬¸¯¼³®¬»³¼¯¬º¹°É¹¾¯º¯·¶¯° ²³®³¬¼¯¯·¬»¯°À³®¬¾¯Á¯®¬Á´À¯°¬º¹°±±¹¾­°·­®¬²¯®³¬¶¯µ¯¼¯°¬Á´¾´ ɯ°±¬²³±´É´®¬Á´À¯°¬¾¹»¯·È ½¹º¯·³¯°¬­®¯°±¬²³¬¯¾´®¬½¯¾³¬¿¹°²­¾¬É¯°±¬º¯¼´¶¬µ³¾¯É¯Á й¼¯¬½¹¸´Á¯®À­Â¬Ñ¯°±¶®³°±¯°Â¬¨¾¹º¯°¬¯¶³»¯·¬»¯°À³®¬¾¯Á¯® ³·´¬¼´°±±´Á¬º¹°É¹²³Á¶¯°È¬½³·¯¬³¶´·¬¸®³Á¯·³°¬¶¯®¹°¯ ¼¹Á¯®´¼°É¯¬·®¯±¹²³¬³·´¬·¯¶¬¸¹®¾´¬·¹®À¯²³¬À³¶¯¬¼¹º´¯¬¸³Á¯¶ º¹º¸¹®Á¯·³¶¯°¬¶­°²³¼³¬¯¾¯º¬²¯°¬¸¹¶¯¬·¹®Á¯²¯¸¬»¯Á¯É¯¬²³ ¾¹®¹°±¬Î¹®¯¸³È ¨´²¯Á¬·³²¯¶¬·¹®Á³·´°±¬À´º¾¯Á°É¯¬¸¯®¯¬¯Á¾³¬²¯°¬¾¹º»¯±¯ ɯ°±¬»¹®µ¹°¯°±¬·¹®¶¯³·¬º³·³±¯¼³¬»¯Á¯É¯¬¸®³º¹®¬º¯´¸´° ¼¹¶´°²¹®¬Î¹®¯¸³¬º¹º»¹®³¬¸¹®³°±¯·¯°È¬Ò³°±±¯¬¼¯¯·¬³°³¬º¯¼³Á ¯²¯¬¼¹¶³·¯®¬ÓÔ¬À´·¯¬º¹·¹®¬¶´»³¶¬º¯·¹®³¯¾¬Ì´¾¶¯°³¶¬Á¯¼³¾ ¹®´¸¼³¬²¯Á¼É¯·¬ÅÔÄԬɯ°±¬»¹®¸­·¹°¼³¬º¹º»¯Á¯É¯¶¯°È ½¹·³²¯¶¸¹²´¾³¯°¬¯·¯´¬¼³¶¯¸¬¯»¯³¬º¯¼É¯®¯¶¯·¬·¹®¶¯³· »¯Á¯É¯¬³·´¬»³¼¯¬Õ¯·¯¾È¬½¹À¯²³¯°¬²³¬½¯¾³¬¿¹°²­¾¬¨¹¾¯¼¯¬¼­®¹ º¹°À¯²³¬»´¶·³¬»¹·¯¸¯¬º¯°´¼³¯¬·³²¯¶¬¸¹²´¾³¬¸¯²¯¬¾³°±¶´°±¯° ¼¹¶³·¯®Â¬¸¯²¯¬»¯Á¯É¯¬»¯°À³®¬¾¯Á¯®¬É¯°±¬¼¹µ¯¶·´Ëµ¯¶·´¬º´°Ê´¾ ¶¹·³¶¯¬Ê´¯Ê¯¬Á´À¯°¬²³¬¸´°Ê¯¶È Ö¯°·¯¼¬²³¬º¯°¯¬¾¹·¯¶¬¶¹¼¯¾¯Á¯°°É¯×¬Í¹®·¯º¯Â¬¸¹º¯Ë Á¯º¯°¬·¹®Á¯²¯¸¬º³·³±¯¼³¬®³¼³¶­¬»¹°Ê¯°¯¬É¯°±¬¶´®¯°±¬À¯²³ ¼¯¾¯Á¬¼¯·´¬Õ¯¶·­®¬É¯°±¬¸´°É¯¬¶­°·®³»´¼³¬Ê´¶´¸¬»¹¼¯®È¬½¹²´¯Â ·´°·´·¯°¬¹¶­°­º³¬·¹®¶¯²¯°±¬º¹°±¯¾¯Á¶¯°¬¼¹±¯¾¯Ë±¯¾¯°É¯Â ·¹®º¯¼´¶¬®³¼³¶­¬º¯´·¬É¯°±¬º´°±¶³°¬²³·¯°±±´°±¬º¯°´¼³¯È ½¹·³±¯Â¬¾¹º¯Á°É¯¬¸¹°±¯µ¯¼¯°¬¼¹®·¯¬¶¹·³²¯¶·¹®·³»¯°¬²³ º¯¼É¯®¯¶¯·¬º¯´¸´°¬¯¸¯®¯·´®°É¯¬É¯°±¬»¹®µ¹°¯°±È¬Í¹°¯ºË »¯°±¯°¬¸¯¼³®¬²³¬¯¾´®Ë¯¾´®¬´·¯º¯¬¶¯¾³¬É¯°±¬»¹®Á´¾´¬²³¬±´°´°± ι®¯¸³¬¯Ê¯¸¶¯¾³¬º¹°±¯»¯³¶¯°¬¸¹®¯·´®¯°Â¬²¯°¬¸¹®¼­¯¾¯°¬¶³¯° ¶­º¸¾¹¶¬¶¹·³¶¯¬¸¹¾¯°±±¯®¯°¬³·´¬²³»³¯®¶¯°È ½¹·³²¯¶·¹®·³»¯°¬²¯°¬¸¹º»³¯®¯°¬³·´¬º¹º»´¯·¬¯²¯ ¯¶·³Ì³·¯¼¬¸¹°¯º»¯°±¯°¬¸¯¼³®¬»¯·´¬É¯°±¬»¹®¾¯°±¼´°±¬°É¯®³¼ ÅجÀ¯ºÈ¬½®³·³¶¬³°³¬»´¶¯°¬»¹®º¯¶¼´²¬º¹º´·´¼¬Á¯À¯·¬¹¶­°­º³ »¯°É¯¶¬¸³Á¯¶¬·¹®¶¯³·¬¸¹º¯°Õ¯¯·¯°¬¸­·¹°¼³¬¼´º»¹®¬²¯É¯¬¯¾¯º ­¾¹Á¬º¯¼É¯®¯¶¯·È ª¹·¯¸³¬¶³·¯¬³°±³°¬¯±¯®¬¼¹º´¯°É¯¬»³¼¯¬²³À¯¾¯°¶¯°¬¼¹Ê¯®¯ ·¹®·³»Â¬¯²¯¬¶­°·®­¾¬É¯°±¬»¯³¶¬¼¹Á³°±±¯¬¸¹º¯°Õ¯¯·¯°¬¯¾¯º À´¼·®´¬·³²¯¶¬º¹®´¼¯¶¬¯¾¯ºÈ¬Ï¹®¶¯Á¬²¯®³¬Î¹®¯¸³¬»³¼¯¬²³¯º»³¾ ¶¹º¯°Õ¯¯·¯°°É¯¬´°·´¶¬Á¯À¯·¬Á³²´¸¬­®¯°±¬»¯°É¯¶Â¬²¯° ¶­°·®­¾°É¯¬²³¾¯¶´¶¯°¬²¹º³¬¶¹¼¹¾¯º¯·¯°¬µ¯®±¯¬¼¹°²³®³È ¨¹Á³°±±¯¬¸¹®³¼·³µ¯¬º¹°±¹°¯¼¶¯°¬¼¹¸¹®·³¬¶¹À¯²³¯° ¨¹¾¯¼¯¬¼­®¹¬¾¯¾´¬»³¼¯¬·¹®Á³°²¯®¶¯°È¬Í¯®¯¬¸¹°¯º»¯°±Â¬¯µ¯¶ ·®´¶Â¬µ¯®±¯¬É¯°±¬»¹®¯¶·³Ì³·¯¼¬²³¬¼¹¸¯°À¯°±¬¯¾´®¬¼´°±¯³¬É¯°± »¹®Á´¾´¬²³¬Î¹®¯¸³¬¼¹»¯³¶°É¯¬¸¹¶¯¬»¹·´¾¬·¹®Á¯²¯¸¬¸¹®´»¯Á¯° Ê´¯Ê¯Â¬·¹®¾¹»³Á¬²³¬º´¼³º¬Á´À¯°¬¼¹¸¹®·³¬³°³È ©²¯¬»¯°É¯¶¬º¹²³´º¬É¯°±¬»³¼¯¬º¹°±³°Õ­®º¯¼³¶¯° »¹®»¯±¯³¬¸¹®¶¹º»¯°±¯°¬²³¬¾¹®¹°±¬Î¹®¯¸³È¬Ï¹®»¯±¯³ ¶­º´°³·¯¼¬®¯²³­¬²¹¼¯¬²¯°¬À¯®³°±¯°¬®¹¾¯µ¯°¬®´·³°¬º¹º¯¼­¶ ³°Õ­®º¯¼³Â¬·¹®º¯¼´¶¬¸¹®³°±¯·¯°¬²³°³¬»¯°À³®¬¾¯Á¯®¬²³¬¼¹º´¯ ¯¾´®¬¼´°±¯³È Ù¯®±¯¬²³¬¼¹¶¹¾³¾³°±¬±´°´°±¬Î¹®¯¸³¬¸´°É¯¬º­²¯¾¬»¹¼¯® º¹°Ê¹±¯Á¬®³¼³¶­¬»¹°Ê¯°¯¬¯¾¯º¬¾¹»³Á¬Õ¯·¯¾Â¬¶¯®¹°¯¬»¯°É¯¶ ³°³¼³¯·³Õ¬À´¼·®´¬²¯·¯°±¬²¯®³¬º¯¼É¯®¯¶¯·¬¼¹°²³®³È¬ª³°±±¯¾ ¼¹¶¯®¯°±¬º¹º¯°±¬»¯±¯³º¯°¯¬¶³·¯¬¼¹º´¯¬º¹º¯°Õ¯¯·¶¯° ¸­·¹°¼³¬³·´¬¼¹»¯³¶¬²¯°¬¼¹¯®³Õ¬º´°±¶³°ÈÃÚÚÚÇ

BCDENFOPGIHFIGDJDQFFKLLDMEFM

ÿùñòýñùþò÷ýü1þôõòùý2ýü345678ý49356 45ý 37849356 67ý66 ý93536 ý678ý3 67ý 6567ý 36 ý5337 ý56 4ý ýü 4ýññòý048665 6ýðññò6óôõö ý÷øö ùúóñù úûùúüð÷ýùþÿ0 ÷5867 6 ý937 67ý67ý36667ý7 6ýôõ1ü÷ý 3745478ý 6 6566 ý7 ý 356667ýÿ65 ýñ6 4ýü37 6ý45ýñ6 4ýþ6ý678ý 3378865667ýñ6ý3 65 7

RSTUVWXYZ[Y\]^_`a`^b`c^d`ea` ²™ž“Ž‹š— ‹›˜— —žŽ —˜Ÿ‹˜“‘‹™Ž•Ž‹”ž‹“‘‹¯ “ŽŽ¨‹ª«›± _fgcd`h^i`jk^a`ei^_f_c`k^lmno^p`a` œª²³´µª´‹£Ÿ‹¤ž ’”¥‹¦§• Áž —‹ Ÿ—Ž‹ —‹©Œ’Ÿ‹™’  ˜“Ž ď©‹’ —‹‘—•‹žž—’‹™Ž•Ž‹›˜ qfrfhj`^sk^r`edth^_u`_d`o^^p`a`^qfrfhj` ¨“ ‹µ§”§‹¶‹°·®¬›³¢¬­®¯­ Œ™ž“Ž‹“ž˜“ Ž‹  —©’ž ”Ž“ Žž‹´¤‹µ§”§‹­°¯¬«³µ¬ sk^vw^_cs`x^_frkd`h^yz^d`xce]^dfd`gk  Ž Ž•‹ª˜Ÿ‹«’Ž’”—”‹›Œ—˜ Ž ‹˜“‘¬‹ž’“ ‹˜“‘ ­®®°‹ Ž Ž•‹¸ ‹Å‹¢ŽŽ••— _fdk`g^lmn^e`kr]^_`a`^d`r^gfhe`x^e`kr  Ž¬›§ ‹¸Ÿ—Ž‹­®¯°‹™’‹£Ÿ ™Ž•Ž‹˜Ž•—žŸ‹ž–‹Œ’˜ ŸŽ‹¢©“žŽŽ‹ª˜Ÿ‹«’Ž’”—”¡ i`jko^vfh^qc{`e^i`jk^gtrtr^|}}^hkqco ¤ž ’”¥‹¦§•¨“ ¡‹  Ž••©‹­®  ’ ± ”“‹˜Ž•—žŸ‹¨Ž•‹ ’™“‹””˜— p`a`^btxte^q`edc`ea`^`i`h^_`a`^s`e µ§¹”Œ‹­®¯°‹™Ž‹Œ©“—‹”—©’ µ”—Ž‹˜™‹ž—™— ‹˜Ž™Ž• ””Œ¨‹ª«›‹™˜ ‹”Ž•‘—“Ž dfb`e~dfb`e^bfes`g`dr`e^x`rea` ¯‹ºŽ—’‹­®¯°‹ŒžŽ‹ª«›‹™’‹£¤¦ ¨Ž•‹©’Ž¡‹˜”’Ž Ÿ‹‘—•‹”©’Ÿ  ˜ŽŽ••—ŸŽ±‹›˜— —žŽ‹˜ŽŽ• _fq`ik^gfrfhj`o^g`r`x^vw^wfh_fqcd ™©Ÿ‹žŒ•’‹Œ’“— ¶ “§Ž™’ž’¬“””˜—Ž‹“—Ž•Ž •—ŸŽ‹“Ž‹™’ §©“‹‘’“‹‹Œ“ž‹ ’™“ bf{`eii`h^pn^€cqfhech^‚ƒ^a`ei ¯± ›§ ‹¦§•¨“  ˜—žŸŽ‹—Ž —“‹””Œ’“Ž ©Ž•“˜¡‹©˜§Ž‹“—Ž•Ž‹­‹ Ÿ—Ž bfefh`gr`e^cg`x^x`hc_^_f_c`k^lmn ´˜±¯±®»¼±­½· —˜Ÿ‹“˜™‹˜•¥’¬˜“‘Ž¨±  “Ÿ’‹ž ©Ÿ‹™’ ©’ ’‹§©Ÿ‹¸’” vfh^y^j`ec`hk^z}y„owfhkb`^r`_kxo ­± š©”Ž‹´˜±‹¯±®­»±¯¾¯ ¸Ž —‹™˜ ‹™’Ž’©’‹Œ˜‹Œž ¢ŽŽ••—ŸŽ‹ª«›‹ Ž¨ ‹”Ž—Ž °± ²Ž —©‹´˜±‹¿¿°±½¾½ ““— Ž‹“—Ž•Ž‹˜—žŸŽ ‘—“Ž‹ŒŸ¥‹˜—žŸŽ‹””˜— '()*,*(+(.…/// ½± ›—©§Ž˜§•§¡ ™’‹—žŸ‹¨Ž•‹™’‘©Ž“Ž±‹«’ž© ””Œ¨‹—˜Ÿ‹˜“‘‹žž—’ ´˜±¿¼½±°°¿ Ž¨‹—žŸ‹“–’©‹¨Ž•‹ŸŽ¨‹”” ª«›± †‡†ˆ‰Š‹ŒŽ‹‘’“‹”Ž•–— ¼± œ—Ž—Ž•“’™—©‹´˜± ˜“‘“Ž‹™—‹ ’•‹§Ž•¡‹™Ž•Ž ¢ŽŽ••—ŸŽ‹™’ ’”¡‹‘’“‹ž— ˜™‹š›‹œ—ŒŽ—‹”“‹˜— ¿½·±¯¯½ ˜—žŸŽ‹¨Ž•‹””˜“‘“Ž ™Ÿ‹””Œ¨‹—˜Ÿ‹”’Ž’”—” žŸŽ‹ “‹””Ž—Ÿ’‹˜ —Ž¡  —žŽ‹§Ž•± žž—’‹—˜Ÿ‹”’Ž’”—”‹¨Ž•‹©” žŒŒ‹¢”’Ž Ÿ‹£Ÿ‹¤ž ’”¥ ª«›‹ žŒ— ‹™’ ž‹”—˜ 鍟‹žŒŒ‹’ —¡‹˜”’Ž Ÿ‹‘—•  —¡‹””Œ¨‹—˜Ÿ‹”’Ž’”—” ¦§•¨“ ‹ž—™Ÿ‹”Ž——Ž“Ž “Ž‹—˜Ÿ‹Œ—©ŽŽ‹ Ž™Ÿ‹¨Ž• ””Œ’“Ž‹ §©Žž’‹Œ•’‹˜Ž•— ©Œ’Ÿ‹ ’Ž••’‹™’‹—˜Ÿ‹”’Ž’”—”‹¨Ž• •—©ž’‹Œ•’‹˜“‘‹™Ž‹˜Ž•—  ™’’‹ ž‹—˜Ÿ‹˜§“§“‹™Ž‹ —Ž žŸ‹¨Ž•‹Œ©—”‹””˜—‹”” ©”‹  ˜’‹©Œ’Ÿ‹Ž™Ÿ‹™’‹—˜Ÿ žŸ‹™’‹£¤¦‹ž§©‹™’Œ©“—“Ž ‘Ž•Ž‹  ˜±‹¢©—‹™’ÀŸ”’‹‘—• Œ’“Ž‹—˜Ÿ‹žž—’‹™Ž•Ž‹ª«› ”’Ž’”—”‹¨Ž•‹Œ—‹ —¡‹”Ž’“Ž ª˜Ÿ‹«’Ž’”—”‹›Œ—˜ Ž¬›§  “ Ž —Ž‹ª«›‹Œ©“—‹Œ•’‹˜ Ÿ—ž‹”Ž•‘—“Ž‹˜ŽŽ••—ŸŽ —˜Ÿ‹ž–‹Œ Ÿ˜±ÆÇÈÉÊË ˜™‹ Ÿ—Ž‹­®¯°±‹²žŽ‹—˜Ÿ “‘‹Œž  —ž‹  ˜¡‹ ’™“‹  ˜¡ “˜™‹œ—ŒŽ—‹ —‹˜‘Œ ‹¨Ž• ”’Ž’”—”‹˜™‹š— ‹›˜— —žŽ Ÿ’Ž‹©˜ž‹™Ž‹”ž‹˜–§ŒŽ ™’ —Ž‘—“‹™©”‹Ÿ©‹’Ž’‹›˜©‹£’ž ÌÊÍÎÏÐÏÆÑÍÎÒÓÔÍÏÕ ’ —‹ŒŒ™‹™’‹”ž’Ž•”ž’Ž•‹› ž ‹””˜—Ž¨’‹”ž‹“‘‹“— Ž“ Žž‹£¤¦‹˜©’Ž•‹©”Œ ‹¯® ÖÉÏÔ×ÏÆÇÌÑÖËÆÓÏÕÆØÈÔÕÏÙÊÚ×ÚÏÕÔ Œ—˜ Ž¬›§  Ž•‹™’‹¯‹Áž —‹ Ÿ—Ž±‹¢”Œ’Ž Áž˜—©—ŸÂ‹Ÿ’‹žŒ©—”‹™’Œ©“— ØÛÜ

456789:;<=>?7945>9@;6A5>= ÝÞ7ß9à?5á59â565A5ã5

ªÏ«! Ï«!¬¶¹°¯¸¯¬Íª¬½© º¹°É¯¾¯Á³¬¯·´®¯°¬¼¹°²³®³È¬¨¯É¯ °¯³¶¬Í®¯º¹¶¼¬²¹°±¯°¬³¼·®³¬²¯° ¯°¯¶¬´¼³¯¬"¬»´¾¯°¬²¯°¬Å#¬»´¾¯° ¶¹°¯¸¯¬²³¼´®´Á¬»¹¾³¬Ø¬·³¶¹· ²¹µ¯¼¯×¬Í¯²¯Á¯¾¬²³·³¶¹· ·¹®·´¾³¼¬$©°¯¶¬´¼³¯¬²³¬»¯µ¯Á¬% ·¯Á´°¬·³²¯¶¬²³¶¹°¯¶¯°¬»³¯É¯&È Ö¯±³Ë¾¯±³¬¶­°¼´º¹°¬²³®´±³¶¯°È έÁ­°¬·¯°±±¯¸¯°¬²¯®³¬Íª¬½©È

ªÏ«!¬ä­±À¯Â¬¼É¯®¯·¬º¹°²³®³¶¯° µ¯®¯¾¯»¯Â¬°¯º´°¬¬À³¶¯¬²³¶¹¾­¾¯ ·­¶­¬µ¯®¯¾¯»¯¬®³»¹·¬·³²¯¶¬¼³Á× ¼¹Ê¯®¯¬¸¹®­®¯°±¯°¬²¯°¬»´¶¯° ϯ±¯³º¯°¯¬¸®­¼¹²´®°É¯×¬ª¹®³º¯ À¹À¯®³°±¬º¯¼³Á¬²³¸¹®»­¾¹Á¶¯°È ¶¯¼³Á¬¼¹»¹¾´º°É¯È ©²¯¬¾³º¯¬¶¯·¹±­®³¬¸¯¼¯® ÔåÄ%ØÓÄØ%æææ º­²¹®°¬É¯°±¬¼¹®´¸¯¬²¹°±¯° ·­¶­¬»¹®À¹À¯®³°±¬°¯¼³­°¯¾¬É¯¶°³ ©°²¯¬¸¹®¾´¬º¹°²¯¸¯·¶¯°¬³ç³° º³°³º¯®¶¹·Â¬¼´¸¹®º¯®¶¹·Â¬Áɸ¹®Ë ±¯°±±´¯°¬²¯®³¬º¯¼É¯®¯¶¯·¬¼¹·¹ºË º¯®¶¹·Â¬²¹¸¯®·¹º¹°·¬¼·­®¹¬²¯° ¸¯·¬¼¹»¹¾´º¬º¹°±´®´¼¬³ç³°¬²³ ¸´¼¯·¬¸¹®»¹¾¯°À¯¯°È¬Ð³¬3­±É¯Ë ²³°¯¼¬·¹®¶¯³·È¬ç³°¬³·´¬¯²¯¾¯Á¬¼¯·´ ¶¯®·¯¬·­¶­¬É¯°±¬²³¶¹º¯¼¬º­²Ë ²¯®³¬»¹»¹®¯¸¯¬¼É¯®¯·¬É¯°±¬µ¯À³» ¹®°¬¼¹¸¹®·³¬µ¯®¯¾¯»¯¬À´±¯¬»¯Ë '()*++,-(.)/// ²³¸¹°´Á³¬´°·´¶¬º¹°À¯¾¯°¶¯°¬³ç³° °É¯¶¬»¹®²³®³È ´¼¯Á¯¬·­¶­¬º­²¹®°Æ·­¶­¬µ¯®¯Ë ͯ²¯¬Í¹®µ¯¾¬·¹®¼¹»´·¬À´±¯ ¾¯»¯¬»¹®À¹À¯®³°±È ²³¼¹»´·¶¯°Â¬´¼¯Á¯¬·­¶­¬µ¯®¯¾¯»¯ ©¸¯»³¾¯¬´¼¯Á¯¬¯°²¯¬¯¶¯° »¹®À¹À¯®³°±¬°¯¼³­°¯¾¬²³¾¯¶´¶¯° Í0ª ª©Î©Â¬¶¯º³¬¼¯º¸¯³¶¯° ²³²³®³¶¯°¬²³¬µ³¾¯É¯Á¬½­·¯¬3­±Ë ¸¹º»¯·¯¼¯°¬¯°·¯®¯¬¼¯·´¬²¹°±¯° ¸¹°±Á¯®±¯¯°¬²¯°¬·¹®³º¯¶¯¼³Á ðñòóôõúÿ1õþñùýèñòüþòùõð÷ ɯ¶¯®·¯Â¬º¯¶¯¬¸¹º­Á­°¬´¼¯Á¯ ɯ°±¬¾¯³°°É¯Â¬´¼¯Á¯¬µ¯®¯¾¯»¯ ɯ°±¬¼¹»¹¼¯®Ë»¹¼¯®°É¯¬¯·¯¼ û1 õôõøøôý é ñù û1 èü ý 2 ý ü 3 ê  6 ë ý 9 3 7 9 6 7 8 ý 6 7

5 3 ý ë 3 7 6 ý 7 6 ¬²¯Á´¾´¬Í¹®Ë º³°³º¯®¶¹·¬»¹®À¯®¯¶¬¸¯¾³°±¬²¹¶¯· ¶¹¸¹®Ê¯É¯¯°¬¼¯´²¯®¯¬º¹°±±´°¯Ë é56 3 ýè353 6ýé56 3 ý 35 6 ý94935ý68 ý9378876ýê6 6 ¸¯·¹´®®¾´¯°¬·¬Ù¯Á¯´¾³¬¬½·¹­®·¾¯¹¬»!³­Áº­ ®¬Ó"¬·¯Á´° ØÔÔ¬º¹·¹®¬²¯®³¬¸¯¼¯®¬·®¯²³¼³Ë ¶¯°¬º­²¯¬·®¯°¼¸­®·¯¼³¬¶¹®¹·¯ 353 6ý69 ÅÔÄÔ¬·¹°·¯°±¬Í¹º»¯·¯¼¯°¬«¼¯Ë ­°¯¾È ¯¸³È ®¯¾¯»¯¬Î³°³º¯®¶¹·¬²³¬½­·¯ «¼¯Á¯¬µ¯®¯¾¯»¯¬º³°³º¯®¶¹· ½¹²´¯Â¬½¯º³¬¼¯º¸¯³¶¯° ´º´®¬%¬·¯Á´°¬²³¶¹°¯¶¯°¬·¯®³Õ ¯¸¯»³¾¯¬·¹®²¯¸¯·¬¶¹¶¹¾³®´¯°¬·³¶¹· Á3­¯±¬Ù¯ ɯ¶¯®·¯È Á¯°É¯¬²³¸¹®»­¾¹Á¶¯°¬²³¬ä¯¾¯° »¹¾´º¬¼¹º¸¯·¬²³¼·¹º¸¹¾¬»¯¼¯Á ¸¹®º­Á­°¯°¬º¯¯Õ¬É¯°±¬¼¹»¹¼¯®Ë ´º´º¬É¯°±¬»¹®¾¯¶´Ç&È Ð¯¾¯º¬Í¹®µ¯¾¬³·´¬²³¼¹»´·¶¯° À¯¾¯°¬·¹®·¹°·´¬É¯°±¬¯²¯¬²³¬¸¯²¯ »¹¼¯®°É¯¬¶¹·³²¯¶°É¯º¯°¯°¬É¯°± ͯ²¯¬¶¯¼´¼¬É¯°±¬²³¯¾¯º³ ¶¯º³¬¬º¹º­Á­°¬º¯¯Õ¬É¯°± ®¶¹·¬µ¯®¯¾¯»¯ ²¯Õ·¯®¬É¯°±¬¼´²¯Á¬²³»´¯·È¬ç³° ·¹®À¯²³È¬Í¹®¾´¬¶¯º³¬¼¯º¸¯³Ë »¯Áµ¯¬²³·³¶¹·¬É¯°±¬¼¯¯·¬³°³ ¼¹»¹¼¯®Ë»¹¼¯®°É¯¬¯·¯¼¬¶¹¶´®¯Ë ¸¹°²³®³¯°¬º³°³º¯ °³º¯®¶¹·È¬¨´²¯Á ¯¶¯°¬·´®´°¬À³¶¯¬º¹°³º»¯°± ÚÒÔ1¶¯°¬»¯Áµ¯¬¸¹®¬Ä¬Ð¹¼¹º»¹® ²³¸¹®­¾¹Á¬·¹®·´¾³¼¬$©°¯¶¬´¼³¯¬²³ °±¯°¬·¹®¼¹»´·È¬Î­Á­°¬º¯¯Õ¬¯·¯¼ ²²³³·»¹¯··¯¯¸¼¶³¯¬1°Å¬²¬¹º³ º¾¯ÁËÀ´º¾¯Á ¸¹®¼¹·´À´¯°¬¯·¯´¬¸¹°­¾¯¶¯°¬·³º ÅÔÄŬͪ¬½¹®¹·¯¬©¸³¬°²­°¹¼³¯ »¯µ¯Á¬%¬·¯Á´°¬·³²¯¶¬²³¶¹°¯¶¯° ¶¹·³²¯¶°É¯º¯°¯°¬·¹®¼¹»´·¬²¯° ·¹®·¹°·´¬²³¬ÄØ°¬±¶¯¹°Ê¬À¯´º¯ ¼¬¸¹®³ç³°¯°¬¼¹·¹¾¯Á¬º¹ºË º¹º»¹®¾¯¶´¶¯°¬¯·´®¯°¬º¹°±¹Ë »³¯É¯&¬²¯¾¯º¬¼³¼·¹º¬¸¹¾¯É¯°¯° ¶¯º³¬Á¯®¯¸¬¸¹°À¹¾¯¼¯°¬³°³¬²¯¸¯· ¯²¯¬²³¬µ³¾¯É¯Á¬½­·¯¬3­±·É¯¯°¶¬¯É¯®·°¯±È ¸·¹¹¶®°·³³º» ¯°±¶¯°¬¶¹·¹°·´¯°¬·¯·¯ °¯³¬·³¶¹·¬®¹²´¶¼³¬»¯±³¬¯°¯¶È ɯ°±¬¶¯º³¬·¹®¯¸¶¯°¬´°·´¶¬·³¶¹· ²³·¹®³º¯¬²¯°¬©°²¯¬·¹·¯¸ ¨¹·¹¾¯Á¬º¹º¹°´Á³¬¶´­·¯¬·¹®Ë ®´¯°±Â¬¸¹º»¹®²¯É¯¯°¬«Î½Î ¨¹¼´¯³¬²¹°±¯°¬¨É¯®¯·Ë¨É¯®¯· ·¹®¼¹»´·¬Á¯®´¼¬²³»´»´Á³¬¼·¹º¸¹¾ º¹°±±´°¯¶¯°¬À¯¼¯¬½¹®¹·¯¬©¸³È ¸¹°´Á³Â¬Á¯®´¼°É¯¬·³²¯¶¬¯²¯¬³ç³° ¼¹·¹º¸¯·Â¬¶­°²³¼³¬¼­¼³¯¾¬¹¶­Ë ²¯°¬ª¯®³Õ¬©°±¶´·¯°¬½¹®¹·¯¬©¸³ »¯¼¯Á¬²³¬»¹¾¯¶¯°±¬·³¶¹·¬É¯°± ª¹®³º¯¶¯¼³ÁȬóµ¹Ç ¾¯±³¬´°·´¶¬´¼¯Á¯¬º³°³º¯®¶¹· °­º³¬º¯¼É¯®¯¶¯·¬¼¹·¹º¸¯·¬À´±¯ ͹°´º¸¯°±¬¨ªÍ¬Ï¯±³¯°¬Ä¬0²³¼³ º¹°É¯·¯¶¯°¬»¯Áµ¯¬·³¶¹·¬®¹²´¶¼³ µ¯®¯¾¯»¯È ¸¹º¯°Õ¯¯·¯°¬¶¯µ¯¼¯°¬¸¹®´Ë ÅÔÄŬͯ¼¯¾¬Äج¯É¯·¬ÃÓÇ2¬$ª¯®³Õ ¯°¯¶¬·³²¯¶¬»¹®¾¯¶´¬¸¯²¯¬½© ͹°±¯À´¯°¬É¯°±¬»³¼¯¬²³¸®­Ë º¯Á¯°Æ¸¹®º´¶³º¯°È¬Ã³µ¹Ç ¨®³¬ÙÙ³ ³°¯®·­ ®¹²´¶¼³¬·³²¯¶¬»¹®¾¯¶´¬¸¯²¯¬½© Ö­¶¯¾È ¼¹¼¬É¯¶°³¬¸¹°²³®³¯°¬·­¶­¬¶¹»´·´Ë Ò´º¯¼¬Íª¬½¹®¹·¯¬©¸³ ¾­¶¯¾Â¬¯®·³°É¯¬»¯Áµ¯¬¼¹·³¯¸ ¨¯º»³¾¬º¹°´°±±´¬¸®­¼¹¼ Á¯°¬¼¹Á¯®³ËÁ¯®³È¬Î¹¼¶³¸´°¬·¯ºË г°¯¼¬Í¹®³ç³°¯°¬½­·¯ °²­°¹¼³¯¬Ð¯­¸¬# ¸¹°´º¸¯°±¬²³¶¹°¯¶¯°¬·¯®³Õ ¸¹°Ê¹·¯¶¯°¬·³¶¹·¬É¯°±¬»¯®´ 3­±É¯¶¯®·¯ ¸³¾¯°¬º¹°É¹®´¸¯³¬º³°³º¯®¶¹· 3­±É¯¶¯®·¯ ´º´º¬Ã·¹®º¯¼´¶¬¯°¯¶¬²³»¯µ¯Á ´°·´¶¬²³²³¼·®³»´¼³¶¯°È¬«°·´¶¬³·´


%&'()&*'++,-.&/( 0123

31 ! "#$ 1

ĂŽ<M?3BĂŽ<M?<7ĂŽÂŻ7G:6M<ĂŻF3;7ĂŽ<M37G3;A<67Ă°<7Ăą:Ă°5;D7ĂŽ:F@43ĂŻ

òóôþÜáøÚúáÜáÝøßúþóýÞÿáøßú0ÜþÜø1ÜÞÜý

kj_yam]_|_`a_kdaky]qan_m_i xcm_ea)qahc`g]`gx_|x_`qak_ d]_`g_`axcm_eab_`ae_y] 23456729 65345 9 36 694636496 9 646 `Â&#x2014;x aecxpm_na|]`aycdgc`_`ga_kd x_gcyaxcykx_ah_e]xaxcaecxpm_n x_`ypdag]d]a|c`]nam]h|]dz 96 664659 9463 6943929 66 h_ ]dzaÂ&#x20AC;cykx_ae]d]yqan_m_h_` |_b_aÂ?_j]astuvuwa|_gkza{]hi ,]d]axcm_ea)ÂŹarÂ&#x2018;Â archp`pq 6467 3

3 34 63 9 745 34564996 6 mf]_h| ` g f_abk|_Â&#x2019;k`g |]daycj_mahc`]y]|an_m_h_`  _`kxar|bqahc`^cm_ex_`qaxc^_i 9 6!667664533 9 6 3 64 9 9764 ycdecja]eycajyccdmy]h` ] y ] | a ]daecyci ecxpm_nzaÂŹ_aykb_xayk`gg_mabk_hq bk_`aj_`^kdam]h|]daf_`gahc`gi 99 3 9576649 66 94566" 7 3 67#63 j_maecxky_datÂźitÂ&#x201C;ma]eh| c ` y khcycdz jcde_h_a|]m]n_`aekel_am_k`i gc`_`gkaecxpm_nahcd]|_x_` $ 657!9573 6%6459 646372&'29 65345 Â&#x2014;g_daxcgk_y_`ajcm_^_dihc `g_^_d `f_ak_aj_n]ihchj_n]ahci |cdkeykl_af_`gaj_d]a|cdy_h_ 642&'29 47659 94! sÂ&#x20AC; wajke_ajcdm_`ge]`gam_`Â&#x201A;_dq `fk`gxkdx_`am]h|]dzaÂ&#x201D;¢_|_kq k_a_m_hkza{px_ekaecxpm_naf_`g ecxpm_na|]`ahc`gcd_nx_` *Â&#x2026;+qay_|kae_f_aec`_`gza~_`g ^_]nab_dkae]`g_kqahc`]d]y`f_q g]d]ab_`aekel_a]`y]xajcxcd^_ |c`yk`gaecxpm_najke_abk|_x_k ecm_h_ak`ka_h_`za _h]` žSN¨ª¨VrÂ&#x2018; arch_g]`gq _kdz x_dc`_aÂ&#x201A;]d_nan]^_`af_`g r_d^p`parobaqhc`^cm_ex_`qak_ Â&#x201D;_nx_`a]`y]xamcl_ya^chi j_xykahchjcdeknx_`am]h|]dz jcm_^_dam_gkqÂ&#x2013;a]^_d`f_z ecgcd_ab_y_`gaxcaecxpm_naecyci j_y_`ae_^_apd_`gae]b_nay_x]yz Â&#x201D;rcjcm]haÂ&#x20AC; qaekel_axci rcb_`gx_`aarÂ&#x2018; archpi e_`g_yayk`ggka|_b_aepdcaky]qa_kd m_nahcd_e_axn_l_ykdan]^_` Â&#x2014;kd`f_ahc`_jd_xi`_jd_xa^chi m_eaÂŹi)ÂŹajcde_h_ie_h_ahchi `pabkaÂ&#x2018;ce_archp`pqa_gcmc`q |]`ahcm_`b_aecxpm_nz bcd_eaykb_xax]`^]`gadcb_q j_y_`za(d_`ga^_bkay_x]ya^chi jcdeknx_`am]h|]dabc`g_` hcexkaykb_xaycdmcy_xabkabcx_y Â&#x201D;rcm_h_ae_f_auÂżay_n]` rcm_e_astuvuwaepdczaškd_e_y`f_ j_y_`ajke_aycde_|]a_kdaecl_xy]i hc`fkd_h``f_ahc`gg]`_x_` e]`g_ka`_h]`ax_dc`_ae_m]i hc`g_^_dabkaek`kqaj_d]ax_mkak`k ycd`f_y_aycdj]xykzarce_h|_k`f_ l_xy]zaÂş`y]`g`f_aj_`^kdab_i _kdab_dka|ph|_a_kdaxch]bk_` d_`a_kdabkabcx_y`f_aykb_x ecxpm_naxcj_`^kd_`zarcjcm]hi bkaecxpm_nqaecxky_da|]x]matÂżzŸŸq b_x_`aky]axch]bk_`adcb_aecnki bk_`gx]yabc`g_`achjcdzarcyci Â&#x201A;]x]|ahc`_h|]`gam]_|_` `f_ax_m_]an]^_`a_kdaykb_xae_hi arch_`g]`gahcm]_|z `gg_ax_hkajke_ah_e]xaxc m_naÂ&#x20AC; ah]m_kqan_`f_aekel_ _kdajcdÂ&#x201A;_h|]dam]h|]dah_x_ |_kah_e]xaec|cdykak`kqÂ&#x2013;a]Â&#x201A;_| Ă&#x20AC;Ă Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă Ă&#x152;Ă&#x2026;Ă&#x20AC;Ă&#x2C6;Ă&#x2020;Ă&#x160;Ă Ă&#x201A;Ă&#x2020;Ă&#x2026;Ă&#x201E;Ă&#x2030;Ă Ă&#x2C6;Ă?Ă&#x2C6; r]`g_k Ă&#x192;Ă&#x152;Ă Ă&#x17D;Ă&#x201A;Ă?Ă?Ă&#x160;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă?Ă&#x201E;Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă&#x201E;Ă Ă&#x2020;Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă&#x2018;Ă&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x201C;Ă&#x2DC;Ă&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x201D;Ă&#x2014;Ă&#x2020;Ă&#x17D;Ă&#x2122;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x17D;Ă&#x161;Ă&#x2DC;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă&#x201D;Ă?Ă&#x153;Ă&#x2020;Ă&#x2020;Ă&#x17E;Ă&#x161;Ă&#x;Ă&#x161;Ă&#x2022;Ă Ă&#x203A; _nx_`a^chj_y_`af_`gahc`gi mk`gx]`g_`aecxpm_nqÂ&#x2013;a^cm_e`f_ xcm_eaÂŹ)ab_`a)ae_^_af_`gajcdekni mk`gx]`g_`aecxpm_na|]`  _`kxqaxcykx_abkych]kabkad]_`gi Ă&#x17E;Ă&#x203A;Ă&#x;ĂĄĂ&#x2013;Ă&#x2020;Ă&#x2DC;Ă&#x161;Ă&#x2DC;Ă&#x17E;Ă&#x161;Ă&#x2022;âĂ&#x2013;ĂŁĂ&#x;Ă&#x203A;Ă?Ă&#x2020;äĂ&#x201D;Ă&#x2DC;ĂĽĂ&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x2020;Ă&#x2014;Ă&#x2013;Ă&#x2020;ĂŁĂ&#x203A;äĂ&#x203A;Ă&#x2DC;Ă&#x203A;Ă?Ă&#x2020;âĂ&#x161;Ă&#x;ÌäĂ&#x203A;ĂŁĂ&#x2020;Ă&#x2DC;Ă&#x161;Ă&#x2022;Ă&#x161;Ă&#x;Ă&#x203A;çĂ&#x2020;Ă Ă&#x203A;Ă&#x17E;Ă&#x201D; n]j]`gx_`a^_m_`ab_`amk`gx]i xcykx_abkych]kabkayc`g_naxcgk_yi jcdeknqÂ&#x2013;a^cm_ear_d^p`pz hc`^_bkaxpdj_`aj_`^kda_kd _`ag]d]arÂ&#x2018;`archp`pz¤Â&#x2122;Â&#x2DC;Â&#x17E;Â&#x153;ÂĽVÂ&#x203A;Â&#x2122;Â? èÊêĂ&#x2039;ĂŤĂŹĂ­ `g_`aecxpm_naycdy]y]|a_mkd_` _`ajcdeknijcdeknaecxpm_nqaÂ?_j]z ÂŹxne_`aš_bkmm_nastuwqaekel_ m]h|]dza_nx_`qach|_y Â&#x17E;-.Â&#x2122;ÂĽÂ&#x161;ÂĽÂŚ

4565489

95 5 5986559

01 2 3 4 5 6 7 84 9 : 6 ; 3 9 < = 7 >5 6 ?@ 6 : A @ B C @ D E 3 F 3 6 9 3 7 G: H : 6 3 I 3 7 2 3 J7 K : 6 9 5 9 5 I 7 L @ ; D M @ 6 NOPQRPSTRUVWPXYOZV[ nQWQa fQRQ_hRLihWQqLaRaLiQ^QRLSQRW

\]^_`abcd_eaf_`gahc`gg]i fORWmhPhRWTQRLnQWO^ ORLfORhih f]daecj_gk_`aalkm_f_nao]di lpdc^pqarcm_e_astuvuwaepdcq ]XTQ_lL]Q`ORQLa Y h L T Q fa LPO`mQ`Q_ hc`g_xkj_yx_`amp`gepdabk gOWO`QLQbQL_O`mQYaQRLbQ`a ykg_aykykxza{p`gepda|_mk`g RYQmLhRYhTL_ORWhQYQRLYOPaRW |_d_naycd^_bkabka^_m_`a_mycd`_i _OfO`a yk}a~pgf_x_dy_io]dlpdc^p fQh_hRLiQ^QR hcm_m]ka_gcmc`iÂ&#x20AC;px_|za _i ycdk_mamp`gepd_`aech|_y NÂ&#x201A;Hx~Â&#x192; hc`]y]|a_xecea^_m_`aecm_h_ L]O_Q^QLZhghRLZ`OfXgQ`a jcjcd_|_a^_hqaa`_h]`axch]i bk_`abkjcdeknx_`al_dg_aecÂ&#x201A;_i Â?_j]zaodk_af_`gaecb_`gahchi h_ycdk_mamp`gepd_`z d_agpyp`gadpfp`gz j_l_a|cy_kab_`ab]dk_`ab_m_h ÂĄ_dg_ab_dkab]_abce_ o_`y_]_`aÂ&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;q xcd_`^_`ga|m_eykxabka^pxajcm_i _xnkd`f_ajcdn_ekmahchj]x_ Â?_j]astÂ?vuwqah_ycdk_maf_`g x_`gahpypdaky]aahc`g_h_yk xchj_mka_xecea^_m_`qa`_h]` jcd_e_mab_dkaycjk`gaecyk`ggk l_dg_af_`gaecb_`gahc`fk`gi r]gkypajcdn_d_|aecgcd_a_b_ ecxky_dabcm_|_`ahcycdahc`]i xkdx_`ah_ycdk_mamp`gepd_`z |cdn_yk_`ab_dka|chcdk`y_nz y]|aj_b_`a^_m_`za _ycdk_m Â&#x201D;r_f_adcm_aÂ&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152;Â&#x152;Â&#x2021;qajk_d Â&#x201D;_g_kh_`_|]`a^]g_qak`k y_`_najcdÂ&#x201A;_h|]daj_y]ahc`]i ^_m_``f_ajke_abkjcdeknx_` ^_m_`af_`gahc`gn]j]`gx_` y]|a^_m_`af_`gahc`gn]j]`gi b]m]zar_f_an_d]eahc`g_`y_d _gcmc`ahc`]^]aÂ&#x20AC;px_|zaÂ&#x20AC;_i x_`aÂ&#x2018;ce_aÂ&#x2018;]dc`e_dkab_` j_d_`gqa^_bkah_]aÂ&#x2C6;Â&#x152;Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2022;ah_] dc`_aky]ax_hkajcdn_d_|aecgcd_ Â&#x2018;ce_archp`pqabkaÂ&#x20AC;cÂ&#x201A;_h_y_` n_d]eamcl_yaek`kqÂ&#x2013;a^cm_e`f_z _b_a|cdn_yk_`ab_dka|chcdk`i _gcmc`zao_d_a|ch_x_ka^_m_` r]x_`bkahc`g_y_x_`q y_na]`y]xa|c`g]_y_`aycjk`g |]`aycdy_n_`abkaxcb]_aekek d]ycaf_`gajk_e_ak_am_m]kaycdeci h_]|]`a^_m_`qÂ&#x2013;aycg_e`f_z ^_m_`ae_hjkmahc`]`gg]a]|_i j]yahch_`gad_l_e_`amp`gi rcb_`gx_`aomyaÂ&#x20AC;c|_m_ f_ahc`fk`gxkdx_`ah_ycdk epdzaÂ&#x201D;Â&#x20AC;_m_]amp`gepdqadc|pyz _b_`a oc`_`gg]m_`g_` bkm_x]x_`apmcna|]m]n_` rp_m`f_a^_m_`ak`ka|c`yk`gz c`Â&#x201A;_`_aÂ&#x2018;_cd_nasoÂ&#x2018;waÂ&#x20AC;_i l_dg_ab_dkaxcb]_abce_z Â&#x2014;|_m_gka_b_aÂ&#x2014;`gx]bceaf_`g j]|_yc`ao]dlpdc^pqapcbk  cexkaycdmcy_xabka|cg]`]i mcl_yaek`kzaÂ&#x20AC;_m_]aycd|]y]eq \_db^p`pqae__yabkn]j]`gk Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă Ă&#x152;Ă&#x2026;Ă&#x20AC;Ă&#x2C6;Ă&#x2020;Ă&#x160;Ă Ă&#x201A;Ă&#x2020;Ă&#x2026;Ă&#x201E;Ă&#x2030;Ă Ă&#x2C6;Ă?Ă&#x2C6; `g_`qa`_h]`a^_m_`a|c`gn]i l_dg_axcdc|py_`qÂ&#x2013;ax_y_`f_z l_dy_l_`ahc`g_y_x_`ajci Ă&#x17D;Ă&#x201A;Ă&#x2026;Ă&#x2030;Ă?Ă&#x201A;Ă Ă?Ă&#x160;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă?Ă&#x2C6;Ă&#x2026;Ă&#x2030;Ă&#x17D;Ă&#x2C6;Ă Ă&#x160;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă&#x2019;Ă&#x201D;äĂ&#x201D;ĂŁĂ&#x203A;Ă?Ă&#x2020;BĂ&#x203A;Ă&#x2022;Ă&#x153;Ă&#x203A;Ă&#x2020;Ă&#x2122;Ă&#x161;âĂ&#x203A;Ă&#x2020;Ă&#x2122;Ă&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x161;Ă?âĂ&#x203A;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2020;Ă&#x2014;Ă&#x203A;Ă?Ă&#x2020;Ă&#x17D;Ă&#x161;Ă&#x2DC;ĂŚĂ?ĂŚĂ&#x2020;Ă&#x17E;Ă&#x161;Ă&#x;Ă&#x161;Ă&#x2022;Ă Ă&#x203A;Ă&#x2020;Ă&#x17E;Ă&#x203A;Ă&#x;ĂĄĂ&#x2013;Ă&#x2020;Ă&#x2DC;Ă&#x161;Ă?CĂ&#x2013;Ă?Ă&#x153;Ă&#x;Ă&#x2013;Ă&#x2022;Ă&#x;Ă&#x20AC;Ă&#x203A;Ă Ă&#x201A;Ă?Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020; Ă&#x2020; Ă&#x2DC;Ă&#x203A; ĂĄĂ&#x161;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x203A;äĂ&#x2020;äÌĂ?Ă&#x153;âÌĂ&#x2022;Ă&#x203A;Ă? j]`gabce_aÂ&#x2018;]dc`e_dkab_` NÂ&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x203A;Â&#x17E;VNÂ&#x2DC;Â&#x;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â?Â&#x17E;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x161; m]hahc`gcy_n]kajc`Â&#x201A;_`_ CĂ&#x203A;Ă?Ă&#x153;Ă&#x2020;Ă&#x2DC;Ă&#x161;Ă?Ă&#x201D;ĂĄĂ&#x201D;ĂĽĂ&#x2020;Ă&#x203A;Ă&#x;âĂ&#x161;âĂ&#x2020;Ă Ă&#x203A;äĂ&#x203A;Ă?Ă&#x2020;Ă&#x203A;äåĂ&#x161;Ă&#x2022;Ă?Ă&#x203A;ĂĄĂ&#x2013;DĂ&#x2020;Ă&#x2019;Ă&#x201D;Ă&#x2022;BĂŚĂ&#x2022;Ă&#x161;Ă ĂŚĂ&#x201C;EĂŚĂ&#x153;CĂ&#x203A;çĂ&#x2020;Ă Ă&#x203A;Ă&#x17E;Ă&#x201D;Ă&#x2020;èÊêĂ&#x2039;ĂŤĂŹĂ­ rchp`pak`kaÂ&#x201A;]x]|aÂ&#x2019;ky_mzarci rcÂ&#x201A;_d_aycd|ke_naÂ&#x20AC;c|_m_ _m_habkalkm_f_naÂ&#x20AC;cÂ&#x201A;_h_y_` j_jqahcd]|_x_`a^_m]da_mycdi Â&#x2018;]e]`aÂ&#x2018;dchpe_dkqaych|_y _gcmc`zaÂ&#x20AC;_dc`_aky]a|kn_x`f_ `_yk}ao]dlpdc^pi~pgf_x_dy_ ycd^_bk`f_amp`gepdaycdecj]yq jcm]hajke_ahchjcdkx_`axpi f_`gabkm_m]kapmcna|_d_a|cb_i r]gkypqahc`g_y_x_`aj_nl_ hc`y_daycdx_kya|c`_`g_`_` g_`gae_f]dab_`aj]_nzao_`c` mp`gepdabkecj_jx_`an]^_` h_e_m_naycdecj]yz b]dk_`ab_`ah_`ggkeabkao]di bcd_eqarcm_e_astuvuwzarcj_i Â&#x201D;r_h|_kae__yak`kax_hk lpdc^pahc`fcj_jx_`ak`yc`i `f_xaykg_aykykxabkad]_ea^_m_` jcm]hahc`cdkh_am_|pd_`ab_dk eky_ea|ch_x_ka^_m_`aÂ&#x201A;]x]| |c`gn]j]`gao]dlpdc^pi lkm_f_naky]ax_m_]a_b_ah]i §¨ŠSª¨ZŠUVWPXYOZV[aoci  _gcm_`gqa\ke_da_`^_da _i  _gcm_`gaÂ&#x20AC;py_qaÂ&#x2014;Â&#x20AC;oaÂŤpxp jke_aek_|_|]`af_`gahc`cdkh_ yk`ggkzaÂ&#x20AC;_dc`_aky]qaycd|]y]ei ~pgf_x_dy_aycdecj]yaycdxc`_ ekj_nabkae_`_zao_xa¢_h_y mkh|_n_`aycde_`gx_ab_`aj_i npdqaecb_`gaxcarch_d_`gqah_x_ okypfpqahcm_m]kaÂ&#x20AC;_e]jj_ga\]i bkaxc^_xe__`qa_e_mx_`aa_b_ `f_a_xecea^_m_`ak`kae_`g_y mp`gepdz _gcmc`axpxa^]g_ajcm]hahchi d_`gaj]xykax_e]eab]g__`aÂ&#x20AC;cxci |cmkh|_n_`abky]`b_qaÂ?_j] h_eaopmdcea _gcm_`gaÂ&#x20AC;py_q bcmcg_ekab_dkaÂ&#x20AC;_^_dkqÂ&#x2013;aycg_e`f_z hcd]gkx_`al_dg_z Â&#x201D; _h]`af_`ga|_mk`ga|_i jcdkax_j_dzaÂŁ_|kax_hka_x_` d_e_`ab_m_haÂ?]h_naÂŁ_`gg_ stÂ?vuwzaÂŁcd`f_y_qae_h|_kaÂ?_j] Â&#x2014;Â&#x20AC;oa ]db^kypqahc`g_y_x_`q _`^_dahc`g_`gg_|ab_mi r]x_`bkasuÂ&#x201C;wqaecpd_`ga|ci d_naf_af_`gabkaek`kqÂ&#x2013;a]^_d`f_q ecgcd_ahc`gcÂ&#x201A;cxaxcampx_ek sÂ&#x20AC;Â&#x2018;Â?ÂŁwaÂĄ_xkmaÂĄ_mkaÂ&#x20AC;py_asÂĄ_i |]`a|cmkh|_n_`ajcm]hab_|_y ]`y]xa|cmkh|_n_`ajcdx_eay_i _hax_e]eak`ka^]eycd]a|kn_x `gg]`_a^_m_`qaycdmkn_yabk_habk xcykx_abkych]kabkaecm_axcgk_y_` x_m_]ahch_`ga_b_ah]eki l_mkwa _gcm_`gqaÂŤpxpaod_ecyfpq bkm_x]x_`z n_|axcb]_a|kn_x`f_ae]b_n xc|pmkek_`af_`gahc`g]m]d _y_eae_bcmaec|cb_ahpypd`f_q xcd^_aj_xykahc`fk`gxkdx_` j_nqÂ&#x2013;ax_y_`f_za¤Â&#x153;ÂĽÂ&#x203A;ÂŚ ycdn_b_|akeydk`f_qa farkyk  ]na­_fk`ae__yabkn]j]i jcdxppdbk`_ekabc`g_`axc^_xi l_xy]zaÂŹ_ahc`^cm_ex_`qaec^_x Â?]j_kb_na_y_]aÂŹb_qab_dkaopmdce `gkahc`g_y_x_`abkdk`f_ahci e__`ab_`a|c`_ekn_yan]x]h jcdx_eabkycy_|x_`aoutase]i  _gcm_`gaÂ&#x20AC;py_axcaÂ&#x20AC;c^_xe__` h_`gahk`y_a_g_da|cmkh|_n_` ycde_`gx_aÂŤpxpaod_ecyfpzaÂ&#x201D; _i b_namc`gx_|wqah_x_a_b_  cgcdkaecych|_yqabky]`b_am_gkq bky]`b_ax_dc`_aecb_`ga_b_ h]`aycd`f_y_ax]_e_an]x]h l_xy]atÂťan_dka]`y]xa|c`fci Â?_j]astÂ?vuwzaÂ&#x2014;m_e_``f_qax]_i _gc`b_aekb_`gabc`g_`aycdb_xi o_xaÂŤpxpaod_ecyfpaekb_`gabkarci d_n_`aycde_`gx_ab_`aj_d_`g e_an]x]haÂŤpxpaod_ecyfpqa ]n l_ah_`y_`aÂĄ_mkaÂ&#x20AC;py_a _gci h_d_`gqÂ&#x2013;ax_y_a ]db^kypz j]xyk`f_axcaxc^_xe__`qab_` ­_fk`ar\qajcd_b_abkarch_d_`g m_`gqa\aš_ndkf_`ypqabkaoc`gi Â&#x2014;b_|]`aÂ&#x20AC;c|_m_aÂ&#x20AC;c^_dk bc`g_`aj_y_e_`ah_xekh_m ecnk`gg_aykb_xajke_ahc`b_hi _bkm_`aÂŁk|kxpdarch_d_`gz  _gcm_`gqa\ke_da_`^_da _i Â?Âźan_dkzarcycm_nahcmcl_ykaÂ?Âź Âş`y]xaxc|_eyk_`a|cmkh|_n_` npdqahc`g_y_x_`ajcm]ha_b_ n_dkqam_`^]y`f_qaxc^_xe__` |k`gkaxmkc``f_z rcjcm]h`f_a|cmkh|_n_` hc`b_y_`gqa­_fk`a_x_`ajcdi xppdbk`_eka_`y_d_a|kn_xa|c`i _x_`ahc`gkdkhx_`ae]d_yaxc §¨ŠSª¨ZŠUVWPXYOZV[Vodpi bkhk`y_kaxp`}kdh_ekabkax_`i ycm_nahc`g_^]x_`auÂ?abce_axc jcdx_eay_n_|axcb]_ak`kabk_gc`i xppdbk`_ekamcjknab_n]m]abci fkbkxabc`g_`axc^_xe__`a]`y]x xc|pmkek_`a_y_]abkecj]y hc`c`y]x_`an_dk`f_zaÂ&#x201D;rcjci outÂ&#x2014;qa]`y]xahc`_`f_x_` gd_ha _ekp`_maochjcdb_f__` ypd`f_qaÂ?_j]astÂ?vuwz Â&#x20AC;chc`ycdk_`ao_dklke_y_ab_` b_x_`arc`k`asttvuwam_m]za _i `g_`a|c`fkbkxz  _ef_d_x_yaso o wa _`bkdk ÂŹl_`ahc`_hj_nx_`qa|chi ?xp`phkaÂ&#x20AC;dc_yk}a`_h]`af_`g h]`ax_dc`_ax_m_aky]aÂ&#x20AC;_^_dk rcÂ&#x201A;_d_aycd|ke_naÂ&#x20AC;_|pmdce `_d`f_a]`y]xa|c`fcd_n_` xc`b_m_`f_zV¤Â&#x161;Â&#x203A;½Œ o_dklke_y_aÂŁ_n]`auÂźtÂ?abkb]i jcdk_`aj_`y]_`aycdecj]yaykb_x bkycdkh_an_`f_aechjkm_`abci g_ajcdh_e_m_nzarcj]_nab]e]` hcmkj_yx_`a|chcdk`y_naxcÂ&#x201A;_i e_qÂ&#x2013;a]^_daÂ&#x2018;k_`z bkaÂ&#x2018;ce_apdpj]b]daycdÂ&#x201A;_y_y h_y_`zaÂ&#x201D;Â&#x20AC;_m_]a|chjcdk_` Â&#x2018;k_`ahcm_`^]yx_`qaecycm_n ecj_g_ka|c`cdkh_aj_`y]_`q j_`y]_`ao o a _`bkdkadcg]i h_e]xax_ycgpdkabce_a|c`cdkh_ |_b_n_maj_`y]_`aycdecj]yaeci mcdahch_`gamcl_yax_hkqay_|kax_i j_`y]_`ao o a _`bkdkao_dki FGHIJGKHLMLNOPQRSQTLUVLQRWWXYQLZ[\ZL]XYQ ghbQmLfOfPQSQ`L^hRQgLYhihmLX`QRWqLbQRLORQf xLHhgYaLJQRQRWL[hYhLa`QjQRLNzqLbORWLbhQLmQTaf n_d]e`f_an_`f_abkjcdkx_`axci m_]ao o a _`bkdkao_dklke_y_ lke_y_qa|_b_ay_n_|a|cdy_h_ FQWO^QRWLL_O`aXbOLUcccMVddeLfORWOf_^QRW X`QRWL^QaRRSQLfORWQRWgh`lLvQRWLgQfQLgOTQ^a QRWWXYQLGÂ&#x20AC;QRbaLabQ`aiQRYXLNzLbQRLNQYSQjQYaLvhR |_b_abce_abkaÂ&#x20AC;_j]|_yc`a _gci x_hkaykb_xay_n]qÂ&#x2013;ax_y_aÂŹl_`z bce_ahc`b_|_yaj_`y]_`aaÂ?| bQRQLQgh`QRgaLiajQLgOPOgQ`L\_LkdLihYQL_O`LX`QRWl PO^hfLfOfPQSQ`LUVLX`QRWqwLTQYQLxRg_OTYh` x`aQRYaLNzqLfORWmhThfL]OYhQLZ[\ZLUcccMVdde m_`gz  c`]d]yaÂŹl_`qa|chjcdk_` @Â&#x201C;a^]y_qab_`axcb]_aÂ?|atŸŸa^]y_z QRLnQbQRL[OfO`aTgQL]OhQRWQR ]QRYX`LxRg_OTYX`QYL]XYQLFQWO^QRWqLJhTfQR bQRLVddeMVddcqL~`abiXTXLFaRYXLKhW`XmXqLbhQLYQM rce]_kae]d_yab_dkaÂ&#x2018;k`_e j_`y]_`a|c`gchj_`g_`abceyki ÂŁ_n_|_`axcykg_aaycdg_`y]`g NonO[g]hpQqLaLbmQQgRaQ^LLYOaYfh {KqL\QPhLoU|}Vpl mhRL_ORiQ`QLbQRLbORbQL\_LUddLihYQLQYQhLTh`hRWQR h L m o_dklke_y_ab_`aÂ&#x20AC;cj]b_f__` `_ekaÂ&#x2018;ce_a|_dklke_y_aky]ae]b_n |_b_an_ekma|chjcdk_`aj_`y]_` TQ`ORQLfO^QRWWQ`QLQ`hYhg`LQbRaTlOfPQ^aTQRLTOLROWQ`Q yQTQ~`OaQ`TLNQzL aYL_O`TQ`QLYO`gOPhYqLG_`a^LVdUdLfQiO^ag YaWQLPh^QRlL hWQqLfOfPQSQ`LhQRWL_ORWWQRYaL\_ sÂ&#x2018;ke|_dj]bwaÂ&#x20AC;_j]|_yc`a _gci jcd^_m_`aecxky_dach|_yay_n]` y_n_|iy_n_|aecjcm]h`f_zaa¤Â&#x203A;Â?AÂŚ rZQ`aLVsLfQRYQRLjQTa^L`QTSQYLYO`gOPhYLSQRW mQTafL[ORWQba^QRLKOWO`aLFQWO^QRWLSQRWLbaTOYhQa kdldUVldddLQYQhLTh`hRWQRLYaWQLPh^QRlLomQbp m_`ga`phpdaÂ&#x201C;Â&#x201C;ÂżvÂť9vuÂ?vuÂźtÂ? ekm_hzaÂĄ_xy]aky]qax_y_abk_q |cdkn_mao o a _`bkdkao_dki ^_j_y_`aÂ&#x201A;_h_yah_eknabk|cg_`g lke_y_aÂŁ_n]`auÂźtÂ?qaycdb_|_y |c^_j_yam_h_zaa c`]d]y`f_q echjkm_`abce_vaxcm]d_n_` ec^_xay_n_|a|cdy_h_a|chjci lke_y_abkaÂ&#x20AC;cÂ&#x201A;_h_y_`apdpj]i dk_`aj_`y]_`abce_a|_dklke_y_ b]dab_`a ]`gxkbaf_`gahc`i e_h|_kaecx_d_`gaykb_xahcmki b_|_yaj_`y]_`ao o a _`i j_yx_`a|chcdk`y_naxcÂ&#x201A;_h_y_`z bkdkao_dklke_y_zaÂ?k`Â&#x201A;k_``f_q ÂŹl_`a^]g_ahc`g]`gx_|i Â&#x2018;ce_aÂĄ_`]dc^pqaÂ&#x20AC;_d_`gdc^pq x_`qabkaÂ&#x20AC;cÂ&#x201A;_h_y_`apdpj]b]dq Â&#x20AC;_d_`g_`f_dqaÂŁ_`^]`ge_dkq e__ya|chjcdk_`aj_`y]_`ay_n]` Â&#x20AC;cjp`e_dkqa,kdkyc`g_nqa _ky_`q ecjcm]h`f_a^]g_aycd^_bkan_m b_`a g_dgpdcy`pz ecd]|_zaÂ&#x201D;ochjcdk_`ay_n]`am_m] rchjkm_`abce_aky]ah_e]x Â&#x2018;]e]`a]hkecgpdpqabkaÂ&#x2018;ce_ lkm_f_naÂ&#x20AC;cÂ&#x201A;_h_y_`apdpj]i pdpj]b]dqa^]g_ah_e]xaxcab_}y_d b]dzarcm_k`aky]qaÂ&#x20AC;cm]d_n_` |c`cdkh_aj_`y]_`ao o ao_dki  c`b]yqabkaÂ&#x20AC;cÂ&#x201A;_h_y_`a ]`gi lke_y_zaÂŹy]ax_hkay_n]aecycm_n xkbqa^]g_ahc`b_|_yaj_`y]_`z x_hkay_`f_qÂ&#x2013;a|_|_d`f_z \_`f_qab_dkaechjkm_`abce_ Â&#x2018;khk`y_kaxp`}kdh_ekaecÂ&#x201A;_d_ |c`cdkh_aj_`y]_`aycdecj]yq ycd|ke_nqaÂ&#x20AC;c|_m_aÂ&#x2018;ke|_dj]b  _ky_`abkxcy_n]kaj]x_`abce_ Â&#x20AC;_j]|_yc`a _gcm_`gqaÂ&#x2018;k_` hcm_k`x_`ab]e]`qab_`aj_gk_` rcyk_aÂ&#x2018;n_dh_qahc`g_x]aykb_x b_dkaÂ&#x2018;ce_apdpj]b]dz hc`gcy_n]kaecÂ&#x201A;_d_a|_eyka_b_i Â&#x201D;Â&#x20AC;_hkaykb_xahc`gcy_n]kz `f_a|chjcdk_`aj_`y]_`axc rcÂ&#x201A;_d_a|dpecb]dqab_dkaÂ&#x2018;ke|_di Â&#x2018;]e]`a _ky_`z j]ba|chjcdk_`aj_`y]_`am_`gi  c`]d]y`f_qa|chjcdk_` e]`gajcdn]j]`g_`abc`g_` j_`y]_`aky]aecn_d]e`f_abk|ci |kn_xa|c`cdkh_qÂ&#x2013;ax_y_a¢_h_y d]`y]xx_`alkm_f_najcd|pyc`ek pdpj]b]dqaÂŹl_`ar]yk_depqae__y lke_y_zaÂ&#x201D;rcÂ&#x201A;_d_a|dpecb]dax_hk

Ž3M5M7¯5D33;7Ž¯°K7¹3?34<7²3D:43;D

489³8655986´59 ¾586 9œ5¡5 ¸

: ´ 9;5¸59486< 8 =5 9 5 9 4>; ;5 9 œ ¸ 6 ¸ 01Î:ï365M;E37E3;D7²:;:6<J37K<;DF397¯:M3

/0123456748731 tu7²3;93;78;DD@937¯:?3;7Ž:JI43;D7¯3;378M563;M<


0123 31

 ! "# $ % OMF^MBCHADFjM[C@A\AEFgAEAN

&'()*+,'+-.'/0-1

23 4 56 % # 7! @ABCDAEFGA@HAIFJKFAEBA@AFLM@MN

56789 89 64 &'()*+,'+-.'/0-1

gMDOKFXMHKBCPFKAFLMEHAOC LMECEHHCFAEB@MAEFOMEZA@AAE dAL^AKFA[C@F`AEHFBAZKE`AFORN \AEIFdM[AE_CBE`APF^MBCHAD O A P F QA @ B R F S T U V P F GA @ H A F W@ R X R H N LA D K\FXM@CEBCEHFOA@MEAF^MN [AKEE`AIFiA\ADPFXAE_K@FDCZA\ DREHFKEKFBM@KDKF[AHKPeFCfA^E`A ZKAEBA@FDMR@AEHFAEHHRBAF…KEN A E P F Y C @ GR Z A Z K P F B M @ [ K \ A B F X M H K B C E H M LCZK FZCAFB@COFLK[KOE`A LMEM@_AEHFDMXM[CLFB@COE`A OMBKOAFXM@AZAFZKF[ROADKFMnAN LADFLMEC_CF@CLA\FJ_ROR D M Z K \ F Z A E F X K E H C E H I F ] A F B M @ ^ C O C [ D M [ A LA B P F LMDOKFDMXM[CLE`A OM[CA@FZA@KFA[K@AEFDCEHAKIF]A OCADKI dCDK[RFZAEFLMLADAEHF^A^AE A B A D F O M _ A Z K A E F LC D K X A \ F K B C F O A @ M N D M L^ A B F X M @_KXAOCFZMEHAEFZMN ^CEFZK\AEBALFZM@ADE`AFXAE_K@ dM[AE_CBE`APF[AE_CBFlKZKP ^ME`KBAAEIFYMBCHADFjYjF_CHA E A F Z C A F Z A @ K F M L^ A B F B @ C O F E A \ A D @ A D E ` A F A @ C D FXAE_K@F[A\A@F\C_AEI ZAEFXM@HC[KEHNHC[KEHF\KEHHA BAOFLMECBC^FOMLCEHOKEAEP LM[KXABOAEFjMBCAFvlFDMBMLN K B C F A Z A [ A \ F LK [ K O E ` A I c d A ` A F D ML^ABFXM@HC[KEH DM_AC\FDMOKBA@FUhFLMBM@PFZAE ^MLOAXFAOAEFLMLXCABFABC@N ^ABFCEBCOFLME_AZKFDAODKI aO K X A B F O M _ A ZK A E F B M @ D M X C B P X M @ D A LA F B @ C OF`AEHFDA`AFBCLN XA@CFXM@\MEBKFOA@MEAFLMEAX@AO AEF[MXK\FOMBABFBM@OAKBF^@RDMD JA@KF^A^AEF`AEHFBM@^ADAEH QA @ B R F \A @ CD F LM EA EH H CEH ^A E H K I F bM @ H C[KEHE`AFXM@A^A XABCFXMDA@I ER@LA[KDADKFDCEHAKFXM@\C[CFZK ZK^M@R[M\FKE{R@LADKPF^ME`KBAAE O M @ C H K A E F @ A B C D A E F _ C B A F @ C ^ K A \ I O A [ K P F D A ` A F B K Z A O F K E H A B I F b A ^ K F D A ` A d M LM E B A @ A F K B C P F jM ^ A [ A F JK N gM@A^KPFBM@CBALAF^AZAFDAABN BM@DMXCBFXM@ZADA@FDC@ABF^MN b @ C O F ` A E H F Z K X M [ K F Z C A F Z A E F B K H A D A Z A @ F O M B K O A F O A f A F Z M ^ A E F _ M X R [ E A D F k E M @ H K F d C LX M @ F JA ` A F aK @ DAABF\C_AEIFoKOAFLADK\FZKBMN E`KBAAEFERLR@F’Fd^@KEIdKBAFNFhwy B A \ C E F [ A [ C F K E K F \ A @ C D F LM E _ A [ A E K Z A E F ^ K E B C F B M @ X C O A P e F _ M [ A D F d C N Z A E F gK E M @ A [ F S k d JagV F jA X C N LCOAEF^A@AF^MEALXAEHF`AEH hwyhwyzhwxPFBAHHA[Fh‚F_AECA@K ^ M @ X A K O A E F B R B A [ F Z A E F X M X M @ A ^ A GA @ B R F S T h V P F D R ^K B F B @ CO F LK [ K O ^ A B M E F d [ M LA E P F lK ZK F d C B K O E R LMLXAEZM[PFYMLOAXFXKDAF_AZK zhwxFZAEFXM@ZADA@FDC@ABF^MN X A H K A EF ZK F A EB A @ A E` A F \A @ CD QA @ B R I LM E _ M [ A D O A E P F LC D K X A \ F B M @ D M X C B AOAEFLMLXCABFOMXK_AOAEFLR@AN E`KBAAEFERLR@F’d^@KEIdKBAFNFwxy Z K H A E B K F B R B H A [ I d M LX A @ K F LM E C E _ C O A E F [ C O A D M \ A @ C D E ` A F LM E _ A Z K F ^ M @ K E H A B N BR@KCLFS^MEH\MEBKAEFDMLMEN hwyhwyzhwxPFBAHHA[FxwF_AECA@K c d A ` A F X M [ C LF ^ K O K @ O A E F X A N Z K F [ M E H A E F O A E A E P F O M ^ A [ A P F ^ C E H N A E F X A H K F ^ M E A LX A E H I BA@AVF^MEALXAEHAEI zhwxI H A K LA E A F O M F Z M ^ A E E ` A I F a ^ A [ A H K H CE H F ZA E F O A O K E ` A P F d CGA @ B R K A F X M @ \ A @ A ^ F O M _ A Z K A E F K E K F B A O cbA^KF^@RDMDFER@LA[KDADK JA[ALF^A^AEFBM@DMXCBF_CHA O @ M Z K B F Z C A F B @ C O F D A ` A F K E K F X M [ C L LM E A L^ K O P F _ K O A F D A A B F K B C F K A F B K Z A O B M @ C [ A E H K F [ A H K P F Z A E F D M LC A F ^ M N B M B A ^ FXM@[AEHDCEHIFmAHAKLAEA BM@BC[KDFOA[KLABFcbAEA\FZAE [ CE A D P e F Cf A ^E ` A F O M B K O A F LM N LM EH \K @ A CO A EF^M @ K EH A B A E E A LX A E H F LM L^ M @ \ A B K O A E F ^ M @ N f R X A FOA[ACF^MEC\F[AHKPF`A mAEHCEAEFKEKFBM[A\FZKDKBA E ` A O D K O A E F B @ CO E ` A F ` A E H F B M N Z A B A E H E ` A F X A E _ K @ F [ A \ A @ F \ C _ A E I K E H A B A E F Z A @ K F ^ A @ A F @ M [ A GA E F Z A E LM LA EHF\A@CDFZKOM@COFDC^AN ZA[ALF^M@OA@AFBKEZAOF^KZAEA E H A \ F Z K A E H O A B F Z A @ K F B K LX C E A E d A A B F K B C P F K A F D M Z A E H F X M @ D K A ^ GA @ H A F D M B M L^ A B I F c m K D A F Z K [ K \ A B P ` A F A [ C @E`AFOMLXA[KFER@LA[Pe ^MEfCfKAEFCAEHFZMEHAEFbM@N ^ A D K @ F LM E H H C E A O A E F X A f O \ R M I LM E C_ CF [ R O A D K F A LA E F D A LX K [ D A EH A B FZA \D ` A B FX A E_ K @ E` A I K LX C \ E`AIpqrst DAEHOAFJ_RORFdCDK[ReI vCLA\FJ_RORFdCDK[RFBM@DMN &'()*+,'+-.'/0-1 XCBFBM@HR[REHFLMGA\FZAE XM@[ROADKFDB@ABMHKDPFOA@MEA ®*¯'°-¯±®±²'-³´³0 +',-(·(±+²'-','½-®·(*'-»·/'µ'+Ç ®'+²·½-¯±»·½²'+µ'¹'+-¯'/'(-¹'®*® (·½*»'¹'+-¹·½')'²-¹/±·++µ'0-È&'µ' XM@AZAFZKF^CDABFjRBAFdR[RPFBAO & µ ' ¶ · ¸ ± (· + , ' ² ' ¹ ' + º » ' ¯ ' 1 1 '+-»·½+±¹'°'+-²·²'»-)·½Ê'/'+-®·»·½²± ®±(*/'²Å½-&ÓÔ0-Õ·½¯'®'½¹'+-±+¶Å½Ç ²'¹-²'°*-ʱ¹'-ɱ»²'-®·»·½²±-¯±¹')'½Ç _AC\FZA@KFWM[R@AFgAEA\AE ¼'+*'½±-¾¿1Àº-¯*'-»·²*,'®-³´³ )±'®'0 ('®±º-ÉÊŹÅ-(·(±/±¹±-°*)*+,'+ ¹'+-(·½*»'¹'+-±®²½±-ÉÊŹÅ0-³'/Å dR[RIFvCLA\FXM@A@DKBMOBC@ (·+¯'²'+,±-³ÁÂ-³·Ã'('²'+-ĽÅ,Å/ ³ÁÂ-»*+-®*¯'°-(·+Ê'/'+¹'+ ¯·+,'+-ɱ»²'-®·Ê'¹-)·)·½'»'-²'°*+ ·+,,'¹-®'/'°-¹·½')'²ºÍ-*Ê'½-¼*+±×·½0 Ô*+¯*½ ¯'+-(·+Ã'½±-¯'²'-(·+,·+'±-®²'²*® ²*,'®+µ'-¯'+-²'¹-'¯'-¹'±²'+-¯·+,'+ /'/*0-É'½±-°'®±/-»·½+±¹'°'+-±²*º-ÉÊŹŠLKEKLA[KDFLRZM@EFXM@^AHA@ ´*²½±-&Å/Å-¾¿¿Æ-±²*0-´±°'¹+µ' ¹'®*®-µ'+,-®''²-±+±-¯±²'+,'+±-³´³0 ¯±¯*,'-(·()·/±¹'+-®·)*'°-½*('° ɱ»²'-²·/'°-¯±Ã·,'°-³´³-¹·/*'½ DMBKEHHKFDMOKBA@FxFLMBM@FKBC +·,·½±-)·½®'('-/±('-Ž'+,-/'±++µ'º (·+,'¹*-¹',·²-/'+²'½'+-²'¹-'¯' ȳ'(±-°'+µ'-(·/'µ'+±-Ë'½,'-µ'+, ¯±-¯'·½'°-&Å/Å-*+²*¹-ɱ»²'0 \AE`AFDABCF[AEBAKFEALCE +¶Å½('®±-®·)·/*(+µ'0-»'/',±º ±+,±+-(·+±¹'°0-&·/'('-®µ'½'²Ç ɱ¯*,'º-*'+,-µ'+,-¯±,*+'¹'+ µ'+,-¯±-'+²'½'+µ'-¯±¹·²'°*±-®·)','± áâãäåæçèéçêëìêíêæîíêïâãîéìèðêñãëêòóîâãðêñ ± XM@\A[ALAEF[CADI íãáêîôîõö÷øùîú÷øû÷îüýøþÿú÷÷øî0öý1îïõïîúý2úý3üýöîûÿî243÷1 ®·(*'-»·²*,'®-(*/'±-¯'½±-³·»'/' ®µ'½'²+µ'-®*¯'°-/·+,¹'»º-µ'-¹±²' *+²*¹-(·()·/±¹'+-½*('°-ɱ»²'-±²* +Ų'½±®-¯'+-»·+®±*+'+-»Å/±®±0-´·+Ç jMBCAFvlFh|PFdCBA@BRFLMN òã -°±+,,'-»·+,°*/*-µ'+,-(·+±Ç /'µ'+±ºÍ-¹'²'-&µ'¶·¸±0 (·½*»'¹'+-*»'µ'-²±+¯'¹-»±¯'+' ÷,'°'+-±²*-)·½/'¹*-*+²*¹-·+'( 3ÿ 050îí47ÿö0îûÿî80ùþ÷î9÷ú÷7 îû÷øîûÿîí0ö0î9 ÷ ÷1 ³¹'Á EHAOCFBKZAOFLMEHMEA[F^MLK[KO â÷ö ÿ54îîã926ýøëîò6 ° ¹ ' + ® * ¯ ' ° ¯ ± , ' + ² ± 0 ɱ ² ' + µ ' (· + , · + ' ± ¹ ' » ' + ɱ » ² ' »·+Ã*ñ'+-*'+,-¯'½±-ÉÊŹÅ-µ'+,-®''² )*/'+-¹·-¯·»'+0

î 3÷ ö ÷ 3 @CLA\FBM@DMXCBIFKAFXA@CFLMEHMN È ´ · ½ ² ' + µ ' ' + ( · + , · + ' ± ' » ' ¹ ' ° (· + ± ¹ ' ° º & µ ' ¶ · ¸ ± · + , , ' + ( · + Ê ' Ë' ) 0 »²' ɱ»²'-'¯'/'°-Ê*'½'-Ó-»'¯'-»·(±/±°Ç BA\CKFADMBFBM@DMXCBFLK[KOFJ_ROR @A^AFXC[AEF[A[CIFdC\A@BRPFjMBCA JK^BAFLMEHA_AOE`AFOA@MEA ɱ»²'-±²*-®*¯'°-(·+±¹'°-'²'* Â/'®'++µ'º-²'¹-'¯'-)·½¹'®-µ'+, ±®+*±-¯®'·°¯-)'·+),-·¯½'±®»±¯'±-¹¹-'Å/±/-·¯°±»-³·½´±¹³®0-'ɱ Å-¾¿¿Æ0-Ñ'(*+º-¯±'-°'+µ' ³ dCDK[RFDMBM[A\FZKZABAEHKF^MBCN vbFhwFvlFŸPF[ROADKF@CLA\FBM@N DMZAEHFLMEHAZAOAEFAfA@A )·/*(º-²±¯'¹-»·½/*-¹'(±-Ê'Ë')0-Ì'+, ²·½®±®'-¯'+-)*¹'+-¹·Ë·+'+,'++µ'0 ®·)','±-®'¹®±-*+²*¹-ÉÊŹź-)'´±³¹ '¯+*-'´-*)²*½±/-'&+Å-/(· '½-±²*0-ɱ' HADFjYjFCEBCOFZKLKEBAFLMEN DMXCBFXM@AZAFLMEHABAOAEPFBAO LAOAENLAOAEFZMEHAEFXMXM@AN Ê·/'®º-®·(*'-®*¯'°-¯±²'+,'+±-³´³0 ÈÒ±¯'¹-'¯'-¯*»/±¹'²-¹'½·+'-²±¯'¹ ¯'/'(-¹'®*®-®±(*/'²Å½-&ÓÔ-('*»*+ (·+,*+¯*½¹'++µ'-¯+±¯½'±-+¯,'-,+·-/(· +,·(Ç (*'-)·½¹'®º-²·½('®*¹-)*¹* °±/'+,0-³'/'*-('®'/'°-¹'»'+-¯±' ²±+¯'¹-»±¯'+'-»·+Ã*ñ'+-*'+,0 )'/±¹'+-,·/'½º-®·/'+Ê*²+µ'-¯±'-²'¹-/',± _AZKFDAODKF^ME`KBAAEIFcdMBA\C BA\CF^ADBKFDKFML^CE`AF@CLA\ ^AFBMLAEF[AKEIFcQAE`AFBMLAE &· -¹·-®'+'ºÍ-*Ê'½+µ'-&µ'Ç (·+±¹'°º-®'µ'-²±¯'¹-»*+µ'-¯'²'ºÍ &''²-¯±¹Å+¶±½('®±-²·+²'+, )±®'-¯±°*)*+,±º-'»'/',±-¯±²·(*±0 DA`AF@CLA\FKBCFBKZAOFZKBKEHHA[K BM@DMXCBIFdM[ALAFKEKPF@CLA\ BM@BMEBCFDA_AF`AEHFZKA_AOIFdA`A +¶·±¹¸±'-¹°·º-»¯'±)¯''Ë' Î' +µ'0 ¹')'½-»·½+±¹'°'++µ'-¯·+,'+-ɱ»²'º È&·²·/'°-¯±+Å)'²¹'+-(·+Ê'¯± ^MLK[KOE`AFZAEF\AE`AFZK_AHA `AEHFZKOM[K[KEHFBMLXROFDMBKEHHK _CHAFOC@AEHFBA\CFA^AFKBCF@CN &·)·+'½+µ½'²º'-»-¼±'°²'·¹+-³,0ÂÁ-®*¯'° Ê·/'®&Å ²'-µ'+,-¯±'()±/-³´³º ÉÊŹÅ-µ'+,-¹·/*'½-¯'½±-½*'+, ´*²½±-&Å/ź-²±,'-)*/'+-®·²·/'°+µ' DMR@AEHF^ME_AHAIFdM[MXK\E`A ZCAFLMBM@AEFKBCF\AE`AFZKBMLN LA\F^@KXAZKFA^AF@CLA\FOMN (·+'Ë'½¹'+-¶Å²Å¹Å»±-)*¹*-+±¹'°º °'+µ'-¯'Å/-¹¯*'(· +-»·½+±¹'°'+0-´·²*Ç »·(·½±¹®''+-³´³º-&·/'®'-Ï1¾Ö¾Ðº ɱ»²'-¯'+-Â,*®-ÏÊ*'½'-Ó-´*²½'-&Å/Å DA`AFBKZAOFBA\CPeFOABAE`AI ^ABKFdCLA@KPFDKFBCOAEHFOMXCEI [CA@HAPeFOABAE`AI +-»·²*,'®-³´³-(·(±+²' ,'®+µ'-²'¹-'¯'-µ'+,-¯±(±+²'± (·(±/±°-²*²*»-(*/*²0-Ò·½®'+,¹' ¾¿¿ÆÐ-'¹'+-¯±¹±½±(-(·Ë'¹±/±-&Å/Å rŠ +)·'½(* dMR@AEHFGA@HAF`AEHFBKEHN cjA[ACFDRA[FA^AOA\FJK^BA ½±®±-¶Å²Å-)·½Ç ¹·²·½'+,'+-/'+²'½'+-»·,'Ë'±-)'½*0 ¹'®*®-»½Åµ·¹-®±(*/'²Å½-&ÓÔ-¯'+ ¯'/'(-'Ê'+,-»·(±/±°'+-Ô'®-¯'+ HA[FBAOF_AC\FZA@KF@CLA\FBM@DMN ^M@EA\FLADCOFOMFDKBCFABAC jYjF_CHAFLME`KBAF@CLA\ Ë'½¹+''®0-È-Ì''®-®/±-*µ¯''+°,º--®)··(* ¯'¹-»±¯'+'-»·+Ã*ñ'+-*'+, Ô)'¹-¼'²·+,0-Ñ'(*+º-®·)*/'+ XCBPFJKZKOFmCZKFA\`AEBR XM[CLPFDA`AFOC@AEHFBA\CIFuAEH ]@_MEFJ_RORFZKFuRH`APFBM^ABE`A ¯±)'Ë'-³´³-¯'+-/'+,®*+',+-¯µ'±²'-®+*,¯''+°± ȹ´''+¹--®+*'¯±)'-°Ï»-·»+±+,¯°'*°/*-й-µ·'-+®,'-(/'·°+-±®¹''²°*Ç ²Ï±Ò+´´ÁÐ -±²*-²'¹-('*-(·/'¯·+± ®·)·/*(-'Ã'½'-)·½/'+,®*+, LMEHABAOAEPFDMXM[CLE`AF@CN DM[A[CFAZAFZKF@CLA\FKBCF`AFYAO ZKFoA[AEF…AEHMEADB@AEFjKZC[F|P (·½·¹'ºÍ-*Ê'½-¯±'0 ɱ»²'-(·+,'Ê*¹'+-»·+,*+¯*½'+ ¹·Ã'('²'+-¯±-&*¹Å°'½ÊÅ0-&'µ'-¯'+ »·½²'+µ''+-Ë'½²'Ë'+0 ¸±-®*¯'°-(·/'»Å½¹'+-°'/ »·,'Ë'±-/'±++µ'-(·½*»'¹'+-Ž'+, ´·+,'Ã'½'-ÉÊŹÅ-&*®±/ź-¼*+±×·½ ¯±½±º-È-»'»'½-³·»'/'-ɱ+'®-³·)*Ç LA\FBM@DMXCBFLM@C^AOAEF@CN dCLA@KPFDKF^MLK[KOE`AF_A@AEH j@ABREIFmAEHCEAEFBCAFKBCPF^AN ±²*-¹&·µ-³'¶··(· ²·½±'+-Â,'('-ϳ·(·Ç )'½*-¯±-³ÁÂ-±+±º-Ê'¯±-µ'-²±¯'¹-²'°*ºÍ ı½®'+,º-®''²-¯±¹Å+¶±½('®±-(·+,'²'Ç ¯'µ''+-¯'+-´'½±Ë±®'²'-³Å²'-&*½'Ç LA\FBCAIFmA@CFDMOKBA@F[KLAFBAN ^C[AEHPeFOABAFdC\A@BRPFvAXC ZAFBMLXROFDKDKF[CA@F@CLA\ +',Ð0-É'½±-»±+(» ¯±-»*®'²-²±¯'¹ ¹'²'+µ'0 ¹'+º-²'¹-²'°*-ɱ»²'-¯'+-¹/±·++µ' ¹'½²'º-α¯¯±-&½±°'+²Å0-Ï'¯·Ö¯±¹Ö `AEHFXM@GA@EAF^CBK\F^R[RDP '¯'-'½'°'+-¹°*®±+*'®+0--Ñ' \CEF[A[CPF@CLA\FBM@DMXCBFZK@MN SwxyzVFLA[ALI (*+-³·(·Ç Ñ'('-ɱ»²'-(·('+,-®·¯'+, ®*¯'°-(·+±¹'°0-&·²'°*-¯±'º-ɱ»²' Ë'½²'-³Å²'Ð ERnADKIFc]EKFXAEHCEAEFXA@CI dMBA\CE`APF^MLK[KOF@CLA\ BM@ZA^ABFBC[KDAEF‡dC^@AXAEˆ jK@ANOK@AFZKXAEHCEFDMOKBA@F[KN KBCFAZA[A\FAEZ@AFA\`AZKP XM@COC@AEFfCOC^FXMDA@IFJAEFZK LAFBA\CEF`AEHF[A[CPeFOABAE`AI DMDCAKFZMEHAEF^A^AEF`AEH DMXM[A\FBC[KDAEFBM@DMXCBPFBM@^AN ()*+,'+-.'/0-1 JKZKOFLMEALXA\OAEPFXM@N BM@BM@AFZKF^KEBCFLADCOIFiALCE DAEHF^A^AEFXM@[ALXAEHFjRLKN vKDMBFCEBCOFERnM[E`AFBM@DMN XMEA@NXMEA@FLMEHAEHOABFDKDK BADPFDM_CL[A\F^MDAEB@MEPF…dg LMEZA^ABFY&' \A@HAAEFdMEK ZADA@OAEFOMBM@AEHAEF^ME_AHA DM[ALAFLME_AZKFjMBCAFvbPFDK DKFYMLXM@AEBADAEFjR@C^DK XCBFZK[AOCOAEFZKFYREZROFYMN ^M@_CAEHAEF^M@ML^CAEPF\AON ZAEFR@HAEKDADKFLAD`A@AOABI ZA@KFYMLM@KEBMAE\HFJ] Sw‚‚}VFKEKP @CLA\PF@CLA\F`AEHFLMEMLN ^MLK[KOFBAOF^M@EA\FLME`M@A\N SjYjVF`AEHFXM@BC[KDOAEF‡bAEA\ DAEB@MEF`AEHFAZAFGK[A`A\ \AOF^M@ML^CAEFZA[ALF@M^@RN ciALCEPF^K\AOF^M@fMBAOAE _CHAFLMEZA^ABOAuF EFXAE`AO ^ABKF[A\AEFDMOKBA@FUhhFLMBM@ OAEFOA@BCFKZMEBKBADIFYAZA\A[FKA ZAEFmAEHCEAEFKEKFbM[A\FJKDKBAˆI jMfALABAEFjA[KAEHO@KOIFgAHMN ZCODKFZAEF^MLXM@ZA`AAEF^MN BAE^AFDMK†KEFDA`APF_CDB@CFLMEfMN OMfALAEF^AZAFDAABFLM [AOCOAE ^M@DMHKFBM@DMXCBFLK[KOFoROR DCZA\FXMXM@A^AFOA[KFLMLKEBA dMR@AEHF^ME_AHAF@CLA\P [AEHIFaXKZA\F^CEFLME`MLN @ML^CAEPeFC[ADE`AI E_CA[E`AFOM XMZA\FXCOCFZKFDMXCA\F^REZRO lADOKBRIFcjA[ACF^ME_AHAE`A EALCEFBAOF^M@EA\FZKXM@KI JGKFdAEBRDRPF`AEHFZKBMLCK ^ABOAEFZK@KFBKEHHA[FZKF^MDAEB@ME dM_CL[A\FZABAFKBCFOMLCN BBAROOFRENRBnRMO[RFKBFCXFCZOACEFILM FdA`AFDML^AB ^MDAEB@MEIFJA@KFERnM[E`AF`AEH XK[AEHF^CE`AFYAOFoRORFlADN Y@KAF^MEDKCEAEFJKEADFYMN “”•–—˜š¡¢£¤¥™šLMECBC@OAEP KBCF\KEHHAFBKHAFXC[AEI AEFZKBC[KDOAEE`AFZA[AL LA@A\FZA[ALF\ABKPeF_M[ADE`AI ZKBC[KDFZMEHAEFXA\ADAF[CHADP OKBRIFbA^KFDA`AF_CHAFXM[CL OM@_AAEF~LCLFSJY~VFd@AHME ^A^AEFBM@DMXCBFXA@CFZK^ADAEH dAABFLM[AOCOAEF@KDMBFBM@N ZK OBCFDMLXK[AEFXC[AEPF`AEH iALCEFOMLA@A\AEE`A aXKZA\FDML^ABFZKfA^FDMXAHAK ^M@EA\FXM@BMLCFR@AEHE`APe KEKFLMECBC@OAEPFXMXM@A^AFXCN vAXCF^MBAEHIFkL^ABF^MBCHAD DMXCBPFaXKZA\FLMEMLCOAE GA ZA[ALFfMBAOAEFZKFBA\CEFzhh‚P XM@CXA\PFBABOA[AFDMR@AEHF^@RN Yj]FR[M\FDMR@AEHFjKAKIFiALCEP [AEF[A[CFKAF^M@EA\FZKZABAEHK jYjFZABAEHFZAEF[AEHDCEH BM@AEHE`AI K[F`AEHFLMLCABFXAN LMEfA^AKFxzhF\A[ALAEFfM@KBAI ZCDM@F{K[LPF\AEZFYA@nM†P KAFBMBA^FDMLAEHABFZAEFBMBA^ gMEC@CBFZKAPF^MLK[KOF@CN R[M\FZCAF^@KAIFiALCEFKAFBAO LADCOFOMF@CLA\FBM@DMXCBI OKBAXOFFO\MAfZK BDFZAEFXM@ECAEDA cdAABFLM[AOCOAEF^MEC[KDAE ZABAEHF^AZAFzhhzFZAEFXM@EKAB O@KBKDFLML^M@_CAEHOAEF\AON LA\FDMBKA^FZCAFLKEHHCFDMOA[K BA\CF^ADBKFA^AOA\FOMZCAE`A cdA`AFBKZAOFOMEA[FDKA^A EDM`XACA \FOMXMEfKAEFBM@\AZA^ XCOCFBM@DMXCBPFDA`AFDMZAEH LMLXM[KFXCOCFBM@DMXCBIFcdA`A \AOF^M@ML^CAEI ZABAEHFOMF@CLA\FBM@DMXCB AEHHRBAF^R[KDKFABACF^MBCHAD LM@MOAPFBA^KFDMBM[A\FLADCO ^M@ML^ @KFDKBC[A\PFaXKN \ALK[FAEAOFDA`AF`AEHFOMBKHAI OMLCZKAEFZKBAGA@KFCEBCO cgMDOK^CEFDA`AFZK\C_AEK ZMEHAEFLMEHMEZA@AKFDM^MZA jYjF`AEHFDMZAEHFLM[AOCOAE XA@CFDA`AFBA\CFOA[ACFLM@MOA ZA\FLMC[AAOECIFOJA MBFZAEFDC@N dA`AF\A@CDF^C[AEHF^M@HKFgAN LMEHHA@A^F{K[LFXM@ZADA@FERN ZMEHAEFOABANOABAFYj]IFYMEN LRBR@IF]E{R@LADKF`AEHFZK^M@N ^MEHMfMOAEIFgM@MOAFZABAEH ZA@KFjYjPFOA@MEAFAZAFBAEZA nMKFDMfA@AFLMEAZEAF@[AKDLF M[AEHNuRH`AOA@BAPeF^A^A@ nM[FDA`APeF[AE_CBE`AI ZA^ABFZAEFO@KBKOAEF`AEHFOREN R[M\F“”•–—˜™šEALAFA`A\FJK^BA CEBCOFLMEAE`AOAEFXM@XAHAK ^MEHMEA[F`AEHFZKHCEAOAEFZK ^MEBKEHAEF^MEHCL^CCE[BACEOFFXOAMNN HGA EKBAFOM[A\K@AEFoRLXAEHP YAZAFzhh‚PFDCB@AZA@AFQAN B@RnM@DKA[PFEALCEFBKZAOFLMN aEKEZ\KBAPFYCB@KFdR[RFzhh} \A[FBMEBAEHF@CLA\FBM@DMXCBI DAOCFZAZAPeFBM@AEHE`AI oAGAFbKLC@PFwFgA@MBFw‚ƒUFKEKI ECEHFm@ALAEB`APFZKBCE_CO E`C@CBOAEFDA`AFCEBCOFLMEC[KDI `AEHF_CHAFKDB@KFOMZCAF]@_ME cjM@MEAFLMLAEHFBAOFBA\CPF`A JGKFLMECBC@OAEPFML^AB \AEFERnM[E`AFKBCP JoRORFAZA[A\FoRORFlADOKBRI DA`AFBAOFXKDAFfM@KBAFXAE`AO R@AEHF^MBCHADFjYjFBM@DMXCB caZAFA`ABFZA[ALFOKBAX bM^ABFDMLKEHHCFDMXM[CL LMEHHA@A^F{K[LFZA@KFERnM[E`A gA[A\FƒhhFDAEB@KFLC@KZFOKAK a^AOA\FoRORFlADOKBRF`AEH ^AZAFLM@MOAPeFC_A@E`AI ZABAEHFDMOKBA@F^COC[Fw}IxhFABAC BM@DMXCBF`AEHFKDKE`APF_KOAFOA[KAE AEAOFOMBKHAE`APF„A\KZAFaKEM BM@DMXCBIFaXKZA\FZAEFQAECEH BM@DMXCBFLMLXAGAFXCOCFZAE ZKDMXCBFJKZKOFZAEF^ME_AHA iAEKMOPFDMR@AEHFBMBAEHHA LME_M[AEHF]D`AIFJGKF`AEHFDAAB DA[ABFAZAFOM[MZAKFZAEF^MN QAGAPF[A\K@PFaXKZA\FLMECEN DML^ABFBM@[KXABFZA[ALFZKDOCDK LMLKEBAFBAEZAFBAEHAEFDA`APe @CLA\FKBCFR@AEHF`AEHFDALA ZKF@CLA\FR@AEHFBCAFJK^BAFZK KBCFBMEHA\FXM@AZAFZKFZA[AL @ML^CAEPFLAOAFDA[ABFAOAE BADOAEFERnM[E`AFZAEFOMLCZKAE DM[ALAFwwFDfMEMIFiALCEP _M[ADE`AI ZMEHAEFA`A\FJK^BAPFXM[CLFAZA MLAEKPFW@RHR[PFdCOR\A@_R @CLA\F^CEF[AEHDCEHFOM[CA@ XABA[IFmM@A@BKFOMDKL^C[AEFDA`AP EAKOFfMBAOIFcdMBM[A\FAEAOFOMBKHA DMBM[A\FKBCPFLM@MOAFXM@ZCA dMBM[A\FDCODMDFZMEHAE ^M@ML^CAEFZKDALAOAEFZMN DA`AF[A\K@PFXCOCFBM@DMXCBFDM[MDAK BKZAOFBM@[KXABFXM@DALAI ERnM[E`AF`AEHF^M@BALAPFaXKN `AEHFXKDAFZKORE{K@LADKI LMEHABAOAEPFBMBAEHHAE`AFKBC LMEMLCKFLM@MOAI ›‹qœŒžœ LMLAEHF^CE`AF@CLA\F[AKE gMEC@CBFJGKPFOMML^AB EHAEFOM[MZAKPeFBCBC@E`AI ZKfMBAOF^AZAFzhhwF[A[CPeF_M[ADE`AI cgMLAEHF`AEHFLMEKLN ZA\FOMLCZKAEFLMLXCABFDMN dMLMEBA@AFKBCIFDAABF]@_ME ZKF…AGM`AEIFdAABFLADK\FBKEHN ^MBCHADFjYjFBM@DMXCBFDML^AB ]AFOMLCZKAEFLM[AOCOAE dMBM[A\FZK[ML^A@FOMF^ADA@N XC[OAEFOREB@RnM@DKA[FZA[AL LAfALF^[MZRKFZA@KF‡^MEHN J_RORFZKBMBA^OAEFDMXAHAKFBM@N HA[FZKFdR[RPFJK^BAFOAZAEH LMEHA_COAEFXMXM@A^AF^M@N ^MEM[KBKAEFZMEHAEFLMGAGAEN AEPFaXKZA\FBAOF^M@EA\FLMN {K[LFBM@DMXCBPFAZAFAZMHAEF`AEH AZK[AEˆFABADFERnM[F‡YM@ML^CAE DAEHOAPF^AZAFaHCDBCDFzhwz BKEHHA[FZKF@CLA\FBM@DMXCBI BAE`AAEIFcbAZKFfCLAFZKBAE`A fA@AKFDAEB@KFZAEFOAKFZKF^MN E`AEHOAPFERnM[E`AFLM[MZAOI ZKBALXA\FZAEFZKOC@AEHKIFaZA mM@OA[CEHFbADXK\ˆIF^MEHAHCL [A[CPFgAD`A@AOABFaEBKFjR@C^DK cdMBA\CFDA`AFKBCFAZA[A\F@CN BMEBAEHFXM@A^AFR@AEHF`AEH DAEB@MEFBM@DMXCBIF]AF_CHAFLMEN dAABFKBCPF`A`ADAEFBML^ABE`A DMLAfALFZKDBR@DKIFgMLAEH ERnM[KDF^M@ML^CAEPFiAGA[FM[ ]EZREMDKAFSgaj]VFLME`MXCBP LA\FLK[KOFOM[CA@HAIFJK^BA BKEHHA[FZKFDKEKPFDCZA\FXM@A^A fABABFOM\KZC^AEFE`ABAFDAEB@K LM[AOCOAEF^MEM[KBKAEF\AE`A DMBKA^F^MEC[KDFBKZAOFAOAE d\AZAGKFKEKPFLMEC[KDOAEF^M@N @CLA\FLK[KOF]@_MEFJ_RORFZKFdR[R \AE`AFDMDMOA[KFDA_AFBKEHHA[FZK [ALAFBKEHHA[FZKFDKEKPFZAEFXM@N ZAEFOMLCZKAEFZKOMLADFZA[AL LMEfMBAOFxIhhhFMODML^[A@ ^M@EA\F^CADFZMEHAEFERnM[ _CAEHAEF^M@ML^CAEFZA[AL XM@AZAFZKFo[FYM@KEBKDFjMLM@N DAEAPeFOABAE`AI BAE`AF_CHAF`AEHF^CE`AF@CN EALAF`AEHFZKDALA@OAEFZAE `AEHFZKXAHKOAEFDMfA@AFfCLAN `AEHFZK{K[LOAEPeF_M[ADE`AI ERnM[FXM@_CZC[FcgABA@AKDAeI ZMOAAEF|hPFDM[CADFzIUhhFLMBM@ dA^CB@AFSXCOAEFEALAFDMXMN LA\IFuAFDA`AF_AGAXFOA[AC ZA[ALFXMEBCOF{KODKIFcdA`A fCLAFOM^AZAF^K\AOFCEKnM@DKN YME`AK@FZAEFERnM[KDF`AEH p‰Š‹sŠŒ€qŽs‘rt ^M@DMHKI EA@E`AVPFDMR@AEHFBMLAEFJK^BA `AEHF^CE`AF@CLA\FDCZA\ dAABFBAZKFLA[ALFb@KXCE LMEHAOCF^M@EA\FZKA_AOFLADCO [ALAF–¥˜£¦§FBKZAOFZABAEHFOM &'()*+,'+-.'/0-1 LME`ALXAEHKF@CLA\FKBCP OMFZA[ALF@CLA\FBM@DMXCBFDMOKN DKEKPeFBCBC@E`AIp‘rs¨©¨©Žª¨ ¯'²'+,-(·+Ê·+,*¹-»½·®·+²·½-Û'¶¶± È°º-·+,,'¹-±²*ºÍ-²·,'®-ɱ¯±0 ¹·¹'®±°-Ì*+±-±²*-®·°'²0 'Ã'½'-(*®±-É'°®µ'²-±²*0 OREZKDKE`AFDALAFDM^M@BKFXMXMN BA@FBA\CEFzhh}NAEIFdAABFKBCP ‘«Ž¬‹ssž€¨©­t °('¯º-µ'+,-(·+Ê'¯±-²·½®'+,¹' Õ·½)·¯'-®''²-¯±²'+µ'±-®Å'/ ¼'+·-¯'+-ɱ¯±-(·+Ê·/'®¹'+º ÈÝ+,,'¹-÷½±²'-('®'/'°-¯±'0

84ØÙ656Ú#>6%!

<=65!"#>4 ?!%

Þ9:!Ú#ß!"!à

¹'®*®-Ñ'½¹Å)'º-¯±-ÕÑÑ0-Ó' »·½+±¹'°'++µ'º-±'-²'¹-('*-)'+µ'¹ ®''²-(·()·®*¹-Û'¶¶±-(·½·¹' Ò'¯±-¹·²'Ë'ǹ·²'Ë'-'Ê'0-ɱ'-®·°'²º 7! # 4 Ø% 4 3 6 &'()*+,'+-.'/0-1 ¯±²·('+±-ɱ¯±0-Ü·Ë'²-¹·®·(»'²'+ )±Ã'½'º-Ê'Ë')'+-¼'+·-)·,±²*-/'+Ã'½ /·)±°-)'+µ'¹-)·½Ã'+¯'-¹·²±()'+, µ'-¹±²'-¹'®±°-®*»»Å½²-¹·-+µÅ¹'» '+²'°-)'°Ë' ¹·²±¹'-¯±²'+µ'-®Å'/-Û'¶¶±0 ϱ)*ÐÇ+µ'-Ê*,'ºÍ-²*²*»-¼'+·0 (·()±Ã'½'¹'+-('®'/'°-µ'+, OABAFb@KZK`AEBRI E`AIFcmAE`AOF`AEHFLMEHN XAEHAEFjR@^DFa[CLEKFQKLN ±¼²'*+-É·±-¯®±'-Ê*',²-'±+-(±-¯·'() /'(-¹·'¯''+-°'(±/0 Ô·+*½*²+µ'º-¹Å+¯±®±-('+²'+ ²·+,'°-¯±'/'(±-Å/·°-»½·®·+²·½ ϹÅ(»'®0ÃÅ(Ð …A[CFA^AF`AEHFZKXKfA@AN AEfALFSDA`AVPFLACFZKCDK@FZA@K ^CEAEFgA\ADKDGAF]D[AL OAEFZCAFLMEBM@KFKBCFOMBKOA JMLRO@ABFZAEFZK^MfABIFuA SjaQg]VPFaOXA@FbAEZ_CEHI 89: 5! # 7$ ; &'()*+,'+-.'/0-1 LMEM[M^REFb@KZK`AEBRFY@KA DA`AFLAO[CLFLCEHOKEFLM@MN dAABFKEKPFaEADFAZA[A\ OM[A\K@AEF‚FdM^BMLXM@Fw‚|| OAFOC@AEHFZA[ALF^MEZKZKOAE AEHHRBAF^@MDKZKCLFjaQg]P ZKDMBR@FKBCFBAOF_CHAFOMLXA[KP `AEHFDMXM[CLE`AFZKDMXCBN JMLKOKAEF_CHAFBM@OAKBFOMBMN EAEHHA^KPeF C_A@E`AF nKA

KBCFMEHHAEFLME_M[ADOAEE`AI ^R[KBKOF_AZKFBKZAOFLMEH\A@HAK ZAEFXM@BKEZAOFDMXAHAKFORR@N \KEHHAFAO\K@E`AFKAFLM[A^R@N DMXCBF_CHAFLMEM@KLAFCAEH @AEHAEF\A@[MDPFXK[AFOR@XAE ^REDM[E`AI ]AFO\AGABK@PF^ME_M[ADAEE`A aJyavbPeFOABAE`AI ZKEABR@F^@MDKZKCLFAZA[A\ OAEFOADCDFKBCFOMFYR[ZAFJ]uI B@AED{M@FZA@KF\A@[MDPF^ME`KZKO WKEA@BRFZKLCEHOKEOAEFBKZAO dMLMEBA@AFKBCPFjR@XAEF^MN _CDB@CFLME_AZKF^R[MLKOFXA@CI gM[K\ABF@MAODKFZA@KF^MN gA\{CZFgJIFcjALKFLMEHN jADCXZKBF]]FQA@ZAFJKB@MDN LADK\FLM[AOCOAEF^MEZA[ALN \AE`AFZK@KE`APFmC@OAEFXM[CL EK^CAEFBM@DMXCBPF\A@[MDFLMN ]AF\AE`AFLME`MXCBPFOMZCA BKEHHKFJMLRO@ABFZAEFDM_CLN KOCBKFBM@CDFLADA[A\F`AEH O@KLCLFYR[ZAFJ]uPFajmYFmC@N AEIFmC@OAEFLMEHAOCFDCZA\ LMLADBKOAEE`AIFuAEHF_M[ADP [A[CKF^MDAEFDKEHOABE`AFLMLN LMEBM@KFKBCFLMEHAOCFLMEN [A\FR@AEHFKBCPFb@KZK`AEBRF^CE ZK\AZA^KFDACZA@AFaEADIFYMN OAEFvCZ`FdAB@KAFZKBMLCKFZK LMEMLCOAEFBKBKOFBM@AEHFBM@OAKB DM_AC\FKEKF^M[A^R@FXA@CFDMR@AEH XMEA@OAEPFWKEA@BRFZKBMBA^OAE ZMEHA@FZAEFLMEHMBA\CKFO@KBKO DKA^FZKOCfK[OAEFZAEFZK^MfAB EADK\ABE`AFSjaQg]VFDA`AP gA^R[ZAFJ]uPFvAXCFSwxyzVP EALAF`AEHFZKOAXA@OAEFLM@CN `AKBCF\A@[MDI DMXAHAKFBM@DAEHOAIFJKAFDM[ALA `AEHFZKA[ALABOAEF^AZAFdmu XK[AFZKAEHHA^FLM[AGAEFgAN _AZKFOALKFBMEBCFBM@CDFLMEHN LMLXMEA@OAEF^MEMBA^AEFWKN ^AOAEF^MEH\CXCEHFZMEHAE bM@OAKBF^MEMBA^AEFBM@DAEHN KEKFBM[A\FXMXM@A^AFOA[KFOMFYR[ZA LM[A[CKF^MLXM@KBAAEFLMZKAI _M[KDFbKEHHKI KOCBKPeFC_A@FaOXA@PFvAXCFSwxyzVI EA@BRFDMXAHAKFBM@DAEHOAI DMO_MEFgaFBM@DMXCBIFcbA^KFOALK OAFKBCPFWKEA@BRFLADK\FMEHHAE CEBCOFLM[MEHOA^KF[A^R@AEE`AI cdCZA\F˜¥šCDA\FZKXA\AD cdA`AFDAEHABFLMEZCN gMDOKFDM[A[CFLMEHKOCBK JADA@E`APFLMEC@CBFmC@N DKL^AEFZC[CPFLADK\FOALK LMEAEHHA^KIFcbAE`AFOMFYR[ZA cbA^KFSWKEA@BRVFXM[CLFZKBA\AE DRA[FYAOFLMEBM@KNLMEBM@KFKBCI OCEHFwIhhhF^M@DMEFgA_M[KD ^M@OMLXAEHAEF^ML@MBM[AE OAEPF^ME`KZKOFDCZA\FLMEHAEN ZA[ALKPeFOABAE`AI DA_AIFdA`AFBKZAOFXKDAFLMN LMLAEHPeFOABAE`AIFpr€t ]EBKE`AFLM@MOAFLMEADK\ABK bKEHHKFBC@CEFBAEHAEFLME`MN OMOCADAAEFaEADPFEALCEFaON BREHKFLKEKLA[FZCAFA[ABFXCOBKI DA_AFOA@MEAFAOCF_CEKR@PFLM@MN [ALABOAEF^A@BAKFZAEFYAOFdmu XA@FLMEHAOCFXM[CLFXM@\ADK[ cuAPFDA[A\FDABCE`AFSXCOBKV OAFDMEKR@PeF[AE_CBFb@KZKAEBR DM[AOCFOMBCAFgA_M[KDFbKEHHK XM@ORLCEKOADKFZMEHAEFLAEN AZA[A\FOMBM@AEHAEFDAODKIFuAEH a^AOA\FDAABFKBCFOMZCA AZA[A\FKZR[AFDA`AFXM[KAC BAEFjMBCAF~LCLFYmFQg]FKBCI [AKEFBKZAOFXKDAFDA`AFDMXCBe LMEBM@KFBM@DMXCBFLMEMOAEE`A DMR@AEHFEMHA@AGAEFZAEFXAN cmM[CLFAZAFORLCEKOADKFSZMN CEHOA^E`AI AHA@FLMEZCOCEHFZAEFBAOF[AHK ^AOFZMLRO@ADKIFQAE`AFDA`A EHAEFaEADVIFdA`AFfRXAFORN gMDOKFBM[A\FLMEMBA^OAE LMEHO@KBKOFDKOA^FdmuFb@KZKN AHAOFXMZAF^MEZA^ABFBMBAEH LCEKOADKFBA^KFXM[CLFXM@\ADK[ WKEA@BRFDMXAHAKFBM@DAEHOAP `AEBRFLMLXAEBA\E`AIFdKOA^N ^MEHALXK[A[K\AEF OMBCA E`ALXCEHPeFC_A@FaOXA@I mC@OAEFXM[CLFAOAEFLMEA\AEN E`AFLADK\FDALAFZMEHAE CLCLFR[M\FgA_M[KDFbKEHHK dMLMEBA@APFAEHHRBAFJMN E`AIFa[ADAEE`APFDM[AKEFDMDCAK `AEHFZKDAL^AKOAEFOMFXM@XAN OA@MEAFLM[AEHHA@FaJy GAEFYMLXKEAFJYYFYA@BAK ABC@AEFXA\GAF^MEA\AEAE HAKFLMZKAPFXA\GAFA^AF`AEH avbPeFOABAFb@KZKAEBRI JMLRO@ABPFQA`RERF]DLAEFDMN XCOAEFOM\A@CDAEPF_CHAFBM@N ZK[AOCOAEFgA_M[KDFbKEHHK dAABFZKBAE`AFOMZMOABAEN fA@AFKL^[KDKBFLME`ABAOAEP DAEHOAFZKEK[AKFfCOC^FORR^MN BKZAOFZKOMEA[FZKFaJyavbI E`AFZMEHAEFjMBCAF~LCL EADKXFaEADFLADK\FAOAEF‡ZKN @ABK{FZA[ALF^MLM@KODAAEI c££¥šMEAOFDA_AFSDMBM[A\ YA@BAKFJMLRO@ABPFaEADF~@XAN HAEBCEHˆFDM^AE_AEHFXM[CL YME`KZKOFYR[ZAFJ]uFOA[K ZKBM[M^REVPeFOABAFb@KZK`AEBRP EKEH@CLPFb@KZK`AEBRFLME`MN LME_AZKFBM@DAEHOAFZA@KFOADCD BM@AO\K@FLMLAEHHK[FWKEA@BRP LMLXM@KF^ME_M[ADAEFDRA[FDKN XCBFDMOAZA@F\CXCEHAEFABADN QALXA[AEHF`AEHFOKEKFDMZAEH ^AZAFdM[ADAFSwzyzVIFdMXM[CLN OA^E`AF`AEHFDMOA@AEHF[MXK\ AEFZAEFXAGA\AEIFcjMZMOABN LM[K[KBE`AI E`APF`AEHFXM@DAEHOCBAEFBM[A\ OA[MLFKEKI AEFDA`AFDALAFgADFaEAD mK[AFDBABCDFBM@DAEHOAFZKBAN LMLMEC\KF^AEHHK[AEFCEBCO gMDOKFXMHKBCPFb@KZK`AEBR XKADAFAEBA@AFOMBCAFCLCL BA^OAEFjRLKDKFYMLXM@AEN ZK^M@KODAFZKFgA^R[ZAIFbM@OAKB LMEHAOCFLMEZCOCEHFDKOA^ ZAEFOMBCAFJYPFAEBA@AFABADN BADAEFjR@C^DKFSjYjVF^AZA \ADK[F^MLM@KODAAEFZAEFHM[A@ dmuF`AEHFKEHKEFLME`M[ALABN AEFZAEFXAGA\AEPeFOABAFZKAI aEADPFQA`RERF]DLAEFLMLADN ^M@OA@AFDMXM[CLF^MEMBA^AE OAEF^A@BAKIFJMEHAEFfABABABAEP ‰Œqs‘‹ BKOAEPF^A@BAKE`AFAOAEFDMHM@A BM@DAEHOAPFmC@OAEFMEHHAE BKZAOFLM[AEHHA@FaJyavbI JA@KFoAOA@BAPFC^A`AFdmu LMEHHM[A@FjREH@MDF…CA@FmKAN LME_M[ADOAEE`AI jA@MEAFDKOA^E`AFKBCPFDMN `AEHFLML@MBM[KFOMOCADAAE DAFSj…mVIFcj…mF^M@[CFZK^M@N aBADFOMBM@[KXABAEE`APFWKN [AKEFLMEZA^ABFBM[M^REFZA@K aEADF~@XAEKEH@CLFDMXAHAK DKA^OAEIFbA^KFOA[ACFSj…mV EA@BRFZKAEfALF^ADA[F^MEKN ZCAFLMEBM@KPFKAF_CHAFLMEMN jMBCAF~LCLFYA@BAKFJMLRN ZK[AODAEAOAEFDMOA@AEHPFBKZAO ^CAEPFx|}Fj~QYPF\COCLAEN @KLAFAEfALAEFZA@KFXMXM@A^A O@ABPFLME_AZKF^M@\ABKAEFO\CN BM^ABFZAEFXK_AOPeFBCBC@E`AI E`AF^ME_A@AFML^ABFBA\CEI ^K\AOF`AEHFBKZAOFZKDMXCBOAEN DCDFjMBCAFJMGAEFYM@BKLN pœžr¨‘«Ž¬‹ssž€¨žst bM@OAKBFEALAFd@KF~BALK


456789 8 0123

31 1 !

xy>yz<58B7{|<8B}8?78B@>@8~@><8x:€<<<58‚<>:5A75:ƒ{8}<

"#)0#&'„#…†'‡#ˆ#'‰#&-#†Š‹†-,'Œ#*%'‡#ˆ#'‡†*#-

Ž‘’“”‘•’–—˜™’š›’œž˜š‘˜žŸ”’ —¡’—˜™’¢‘—£˜ ¿ÂÆéêëìíÔÄÁÂÁÇÄÈ¿ÅÂÄÌÆÁÂ¿É ËÇ¿ÉÂÔÞÄÃÂÈÂÄàÂÌØÆ¿¾Ñ ؾ¿Æ¿ÉÃÂÈÿĽ¾ÊÉÂÇÁ¿ ”ž¤™‘˜’¥”—£š’¦¢’§¨’©ž¤›‘¡’¢‘ž”¦ª˜”’˜ž™š‘« ÌÂäÂÄÕÂÊ¿ÂÆÄؾÊÂÐÔÞÄÃÂÈÂÍ ÙŽǿÄ˾˾ʽÂÄÌÆÌÕ ˾ËÂÌÄʾØÂåÂÔÄ̾ÊÈÂÄؾ¿Å¾Í ªž•’š›”˜’”‘”¬’– ’¢‘’–ªª¡’­¤›’®§¯°±²’¦™‘³’´žž£ ¿äÂÑ ÁÂÆ¿ÄؾÁÂÃÇÿÄÀÊÂÌÆÑÄϾʾàÃÂÈÆĽ¾Êùƿ¿ÔÞÄÃÂÈÂÄÌÆÌÕÆ ¥ž£›£˜’£”‘’¥ž˜™µ£’¥”—£š’’¥ž˜ª£’’•‘ ßÀæÂÐÄÈÇåÇÐÄÈÂÐÇ¿ÄÆ¿ÆĽÇÍ Ø¾ØËÂæÂÿÄæ¾ÊÆÈÂÄÌÆ¿ÉÃÂÈ Ë¾Ê¿ÂØÂÄßÇ¿ÉÂÄÖÂÐÁÆÂÑ —˜™’¤‘”’¢‘¦ž‘˜™š‘’¢ž˜™˜’¤™‘¶¤™‘’¤›˜™’¢˜ ¿äÂÄÂÁÂÌ¿ÄȾÊ̾¿ÅÆÊÆÄØ¾Í È¾¿È¿ÉÄ̾åÂÊÂÐÄÁÂÐÆÊ¿äÂÄÐÂÊÆ áÀÀÊÅÆ¿ÂÈÀÊÄ⽿ɿ ·ª£žš’‘˜‘³ ¿É½ÂÄؾØÆÁÆÐÄþÅÇÂÄÕÂÊ¿Â ïðñòìóëìòÄþ½ÂÅÂÄÌÆÌÕÂÄÁÂÆ¿Ñ Ã¾ÉÆÂÈ¿ÔÄúÂÁÀäÀÔÄؾ¿ÉÂÍ È¾Ê̾ËÇÈÑÄîÂÈÆÔÄؾ¿ÇÊÇÈ¿äÂÔ ø¾ØËÂæ¿ÄÅÆÁÂÃÇÿÄ̾æÂÊ ÈÂÃ¿ÔĽÂÊÂÄÉÇÊÇÄ̾¿ÉÂå ¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÿÄÅÆÁÂÃÇÿ Ø¿ÉÄ̾¿ÉÂåÂÄؾ¿Å¾ÌÂÆ¿ ؾØ¿ÉÄ̾ÁÂÁÇÄÆž¿ÈÆÃÄÅ¾Í Ã¾ÊÂÌÍþÊÂÌÄؾ¿ÉÉÇ¿Âÿ ؾ¿äÂؽÂÆÿĽ¾Ì¿Ä¿ÈÆÍ ÅÆÄž½Â¿Ä½Æ¿ÈÇÄɾÊË¿ÉÄ̾ÁÂÍ ÈÇÁÆÌ¿ÄÅ¿ÄÉÂØËÂÊĽÂÅÂÄþÊÍ ¿É¿ÄÕÂÊ¿ÂÄêëìíÑÄξؾ¿ÈÂÊ ÂÁÂÈĽ¾¿É¾ÊÂÌÄÌÇÂÊÂÑÄø¾ØÍ ïðñòìóëìòÄþ½ÂÅÂĽÂÊÂÄÌÆÌÕ È¿ÄÎÈÂÅÆÀ¿ÄÏ¿ÂпÑÄξÃÆÍ ÈÂÌÄÈÂÅÆÄÂÉÂÊÄËÆÌÂÄÅÆÕÂÊ¿ÂÆÑ Ø¾ÊÂÐÄ̾ÁÂÁÇÄÆž¿ÈÆÃÄž¿É¿ ËÂæ¿ÄÆÈÇÄ̾ÃÂÁÆÉÇÌÄÅÆÁ¿åÇÈÍ Á¾ÕÂÈÄؾÅÆÂÄؾ¿ÉÉÂØËÂÊÑ ÈÂÊĽÇÃÇÁÄÒÓÑÒÒÔĽÂÊÂÄÌÆÌÕ ÎÆÌÕÂÄÁ¿ÈÂÌÄÅÆØÆ¿ÈÂÄؾÕÂÊÍ ÁÂÊ¿É¿ÑÄÛáÂÁÂÇÄÈÇÁÆÌ¿ ÿĞ¿É¿ÄžÃÁÂÊÂÌÆÄ¿ÈÆÍ ûÂÊÂÄÆ¿ÆÄÅÆ¿ÉɽÄÁ¾ËÆÐÄØÇÍ ÅÂÊÆÄÎÖÄ×ÌÁÂØÄÙÁÄÚÂÈÈÂÐÄØÇÁÂÆ ¿ÂÆÄÁÂäÂÿäÂÄ̾Å¿ÉÄÁÀØË ä¿ÉÄÁÂƿĿ¿ÈÆÄÌÂäÂÄ˾ÊÆ ïðñòìóëìòÑ ÅÂÐÄÅÆȾÊÆØÂÄÅ¿ÄÅƽÂÐÂØÆ Ë¾ÊÃÇؽÇÁÄÅÆÅÂؽƿÉÆĽÂÊ ؾ¿ÉÉÂØËÂÊÑÄàÂÌØÆ¿¾ÄáÇ¿Í ÕÂÊ¿ÂÄËÆÊÇÔÞÄÃÂÈ¿äÂÑ ø¾¿ÀÁÂÿÄÅÆȾÉÂÌÿ ÀÁ¾ÐĽÂÊÂÄÌÆÌÕÂÑÄ×ÂÄؾÁÆÍ ÉÇÊÇÑÄϾʾÃÂÄÄؾØËÂÕ ÈÐÆÔÄÌÂÁÂÐÄ̾ÀÊ¿ÉÄÌÆÌÕÂÔÄÁ¿ÉÍ ÎÂÂÈÄÅÆÈ¿äÂÄȾ¿È¿ÉÄÂÊÈÆ Å¾¿É¿Ľ¾ØËÂæ¿ĽÇÆÌÆ ËÂÈÿÄ̾Ë¿äÂÃÄüýçÄÌÆÌÕ ̾Á¾ØËÂÊÄþÊÈÂÌÄ˾ÊÈÇÁÆÌÿ ÌÇ¿ÉÄÌÆËÇÃÑÄßÀæÂÐÄþÁÂÌÄçÄÆ¿Æ ïðñòìóëìòôõéöð÷ÔÄàÂÌØÆ¿¾ÄÐÂÍ ä¿ÉÄåÇÉÂÄ˾ÊÆÌÆĽ¾¿ÀÁÂÿ Å¿ÄýÒÄÉÇÊÇÑÄÛïðñòìóëìòÄËÇÍ ÛÜÀÁÂÃÄÝÂÁ¾¿ÈÆ¿¾ÞÑÄ߾˾ʽ ؾØÆÁÂÐÍØÆÁÂÐÄÈÇؽÇÿ ¿äÂÄؾ¿ÉɾÁ¾¿ÉÿÄþ½ÂÁÂÑ ïðñòìóëìòÔÄÀÁ¾ÐÄÌÂÁÂÐÄ̾ÀÊÂ¿É Ã¿ÄÂÌÁÆÄËÇÅÂäÂÄ׿ÅÀ¿¾ÌÆÂÔ ÌÆÌÕÂÄÁÂÆ¿ÄؾØËÂÕÂÄÈÇÁÆÌ¿ ½¾¿ÌÆÁÄÕÂÊ¿ÂÑÄ×ÂÄØÇÁÂÆÄØ¾Í Î¾½¾ØÂÐÂØ¿ÄËÀæÂÐÄäÂ¿É ÌÆÌÕÂÑÄøÂÊÂÄÌÆÌÕÂÄؾ¿äÂØÍ Ø¾ÁÂƿÿÄËÇÅÂäÂÄÂÌÆ¿ÉÑ Ë¾ÊËÂÐÂÌÂÄàÂÕÂÔÄÛáÇÁÀÄâÂʾ ÕÂÊ¿ÂÆĽÂÅÂÄÉÂØËÂÊÄÐÂÈÆ ÉÆÉÆ¿äÂÄÀؽÀ¿ÉÄÆ¿ÆÔÄïðñòìóëìò ËÇÈÄž¿É¿Ä˾ÊȾ½ÇÃÄÈ¿É¿ àÂÅÆÔÄÈÂÃĽ¾ÊÁÇÄÅƽ¾ÊÆ¿ÉÂÈÆÔÞ  k 9 htr k 9 k kvq ijjqhm ÏÇÌÁÆØÄÙ¿ÈÆÄÝÂÁ¾¿ÈÆ¿¾ÞÑ ä¿ÉÄÅÆ˾ÊÆÄÈ¿Å¿ÉÄÌÆÁ¿ÉÑ ÂÅÂÁÂÐÄÐÂÊÆĽÂæÂÊ¿ÑÄÛÜÂà Å¿Äؾ¿¾ÊÆÂÃÿÄä¾ÁÍä¾ÁÑ È¾ÉÂÌ¿äÂÑÄþÿ0123¼4ÿ4ÿ0 k9kkhmhkwnwhkk whvkke9 h k hgwnkhinhqiniqwkhkonkhonikphihthik9h!fk"#$%&klhjn' ãǽ¿äÂĽÂÊÂÄÉÇÊÇÄØ¾Í ÛèÂØËÂÊÄÐÂÈÆ¿äÂÄÌÂäÂÄÕÂÊÍ ËÀÁ¾ÐÄËÂÉÆÍËÂÉÆÄæÀþÁÂÈÄÂÈÂÇ ÛïðñòìóëìòÄؾÊÇÌÂÃÄØÀÊÂÁÔ ÿ156578

"#$%&#'()*+,'$%-'./0/1 234567589:5;<CD5E6FC8G=: > < 5 ? < 8 9@ A < 8 B@ > @ HIHJKCLELMCLNOPEFCQMRMSCSETEPU

ºUVUW¼XY»Z[\¼]¼îÇå¿ žÊÂÌÄÅÆ̾ÊÈÂÆÄ¿ÉÆ¿Äþ¿Í æ¿ÉÄؾ¿ä¾ËÂËÿÄþÊÇÍ VTECGHWIHOXEOCWHPHGCTEOCFYIMEJ ÌÂÿÄÅÆÄáÀÈÂÄÎÀÁÀÔÄãÂËÇ WHINLCZEOXCOZEGNFCPYGPNWSEU ^_ý`çaÄÌÀʾÔÄȾÊØÂÌÇÃÄØ¾Í [OPMOXOZECFYLEWEPC ÊÀËÀÐÿÄɽÇÊÂÄ×ØÁ¾ÃÄÅÆ ÃÂÕÂÌ¿ÄøÂÌÂÊÄè¾Å¾ÑÄèÂÍ ½ÇÊÂÄÂØËÊÇÃÄþÄËÂÊÂÈÔÄÅ¿ ؾؾ¿ÇÐÆÄËÂÅ¿ÄåÂÁ¿ \]^_`abc]\da ÐÆ¿ÉÉÂÄؾØÇÈÇÌÄÂÊÇÌÄÁÂÁÇ efghijklhmgnmkonkpnqkrhshtkuvhw ÁÆ¿ÈÂÌÑÄÙ¿ÉÆ¿Äþ¿æ¿ÉÄåÇÉ ؾ¿ä¾ËÂËÿĽÇÁÇпĽÀÍ ÊÀËÀÐÄþÄåÂÁ¿ÑÄÛøÂÌÄÊÀËÀÐÔ ÐÀÄËÂÆÃÄ˾ÊÇÃÇÊ¿Ä˾ÌÂÊ ÐÀ¿ÄÅÆÄ˾˾ʾ½ÂÄÈÆÈÆÃÄÈÇØÍ ÁÂÁÇÄÁÆ¿ÈÂÌÄæÇÃǽĽÂÅÂÈÑÄÙÅ ÂÈÂǽǿÄþæÆÁÄåÇÉÂÄÅÆȾÊåÂ¿É Ë¿ÉÄؾ¿ÇÈǽÆÄåÂÁÂ¿Ñ À¿É¿ÄØÀÈÀÊÄÅ¿Ä̾ËÇÍ Â¿ÉÆ¿ÑÄßÂÁÆÐÀÄ˾ÌÂÊÄÅÆÄž½Â¿ Ͼ¿ÇÊÇÈÄÌÂÃÌÆÄØÂÈÂÄ˾ÊÍ ÊÀØË ØÀËÆÁÄä¿ÉÄ¿äÂÊÆÌÄȾÊÍ ø¿ÉÉÇ¿ÉÄÏÀÈÀÊÔÄØÆÊÆ¿ÉÄþ ¿ÂØÂÄÜÂbƽÄúÆÌ¿ÇÔÄɽÇÊ ÂÈÆÐÄ Ø½ÂÑÄe¿ÈÇ¿É¿äÂÄ̾ÁÂÍ åÂÁ¿ÑÄξؾ¿ÈÂÊÂÄËÂÁÆÐÀÄÅÆ ä¿ÉÄ̾žʾÈÄž¿É¿Ä̾ÃÆÈÂÊ Ø ÔÞÄÃÂÈ¿äÂÑ Ì¾ÃÆÈÂÊÄÏ¿ÉÃÇ¿¾ÉÂÊ¿ÄÂØÍ Ì¾ÊÆËÇÄÁÂؽÆÀ¿Ä×ØÁ¾ÃÄȾÌÍ ÈÙÅ ½Ç¿ÄÅÆÄåÂÁ¿ÄÏÀ¿ÉÆÍ ËÊÇÃÄþÄåÂÁ¿ÑÄÜÀؾÊÄØÆÁÆà ʾËÇÈÄÊÀËÀÐÄ̾ÃÆÈÂÊĽÇÃÇÁ ¿ÌÆÅÆÔÄá¾ æÂØÂÈ¿Äß¿åÂÊÍ ãÂÅÆÀékñélðmmð÷ÔÄÅÆÄúÆÍ _cÑÒÒÑÄá¾ÈÆÃÂÄÆÈÇÔÄÐÇå¿ÄžÊÂÌ ÌÂÊÆÔÄ̾ËÇ ØÀËÆÁÄäÂ¿É ÅÇÊ¿ÔÄß¿åÂÊÌÂÊÆÔÄÄåÇÉ ÅÆ̾ÊÈÂÆÄ¿ÉÆ¿Äþ¿æ¿ÉÄÈÆËÂÍ Ì¾Å¿ÉÄÅƽÂÐÄ ÊÄȾÊÈÆØË ÊÀËÀÐÄÅÆȾÊå¿ÉÄ¿ÉÆ¿ÑÄáÀ¿Í ÈÆËÂÄÅÂÈ¿ÉÑÄÖ¾ÊÂÌ¿äÂÄÈÆÇÍ ½ÀÐÀ¿ÄÈÇØË¿ÊÃÆ ÉÑÄÏÀËÆÁÄÖÂÆÍ ÅÆÌÆÄ̾ÊǽÂÄؾ¿ÆؽÂÄæ¾ÊÀÍ ½Â¿Ä¿ÉÆ¿ÄؾØËÇÂÈÄÿÀ½Æ ÐÂÈÌÇÄf¾ËÊÂÄgÀ½ÀÁ ÄÙÖ ËÀ¿ÉÄÂ̽ÄøÏ×ÄÎÀÁÀÔÄäÂ¿É ½ÁÂÌÈÆÃÄÁ¾½ÂÌÄ˾ȾÊË¿É¿ hüçÒdÖÄÆ¿ÆÄÊÆ¿É̾ÃÄæÇà ؾØËÇÂÈÄÂȽÄÅÆÄÁ¿ÈÂÆÄ××× Å¿ĽÀÐÀ¿Í½ÀÐÀ¿ÄÅÀäÀ¿ÉÑ ½ÂÊÂÐĽÂÅÂÄËÂÉÆ¿Äž½Âǽ пæÇÊÑ ÛÙ¿ÉÆ¿¿äÂÄÌ¿ÉÂÈÄþ¿æ¿ÉÑ ÛÏÀËÆÁÄþ˾ÈÇÁ¿ÄÌÂäÂÄ½Â¿Ñ Ê Í áÀ¿ÅÆÌÆÄÆÈÇÄؾØËÇÂÈÄÌ¾Í e9 kr 9 k k 9 ÙÈ Â ½Ä È À à À Ä È ¾ Ø½Â È Ä Ì Â ä Â Ä Ë ¾ Í pu— e rk k— kkrhlfmhkhijkwqshgk!q!qmhlhkhgfkhfkonlhwhijkfifgkvqihv!fklqmnijhhikehtfik hmfk vqgkon þÊåÂÄÌÂؽÂÆÄØÂÇÄÁ¾½ÂÌÔÞ ÃÆÊÑÄÜÂÃÄÂÅÂÄÀÊ¿ÉÄÅÆÄÅÂÁÂØÍ åÇØÁÂÐÄžÊÂÐÄɾÁ½ÄÉÇÁÆÈ ghhwhikhwhmkrqoqkm!tkwqqhtkonthshmkhijnikgqi˜hijk9h!fk"#$%&kwmq' ÂÔÞÄÃÂÈÂÄÏ¿ÉÇ¿ÔÄÌÆĽ¾Í ÃÂʾ¿ÂÄÁÆÌÈÊÆÃÄÅƽÂÅÂØÿ ÃÂÈÂĽ¾ÉÂÕÂÆÄã¾ÌÈÀÊ¿ÄÏƾ ¿ä ØÆÁÆÃÄØÀËÆÁÑ ÀÁ¾ÐÄøâgÑÄâÆÌÈÊÆÃĽÂÅÂØÔ èÂåÂÐÄÏÂÌÄÆ¿ÆÑ Â¿ÄÅÆÈÇÈǽ ØÇÁÂÆÄÅÂÊÆÄÃÂÕÂÌ¿ÄàÂåÂÊÔ ÜÆǽ¿Ä¿ÉÆ¿ÄþØÇÅÆ¿ ÃÂʾà¿ÁÂÂĿȾÄÊÃоÂØÇÅÆ Á¿ÉÄËÂÈ¿ÉĽÀÍ á¾æÂØÂÈ¿ÄâÂÕ¾ä¿ÔÄÕÆÁÂÍ Ø¾¿ÉÂÊÂÐÄþÄɽÇÊÂÄäÂ¿É ÐÀ¿Ää¿ÉÄؾ ¿ÉÑÄø¾ÈÇÍ äÂÐÄ̾ÁÂÈ¿ÄÅÆÄÏ¿ÂпÔÄá¾Í ÅƽÂÌ¿ÉÄ̾ÃÆÈÂÊÄ̾½¾Ã¿ ÉÂÌÄÖÆ¿ÂÌÄá¾ÁËÆ¿È ¾ÊÌÆпÄÅ¿ æÂØÂÈ¿Äß¿åÂÊÌÂÊÆÔÄÐÆ¿ÉÉ ̾˾ÁÇØĽ¾ÊÂä¿Ä×ØÁ¾ÃÄÆÈÇÑ ø¾ÊÈÂØ¿Ä^Öáøa Ë¿ÈÇ ÈÆØÇÊÄÅÆÄá¾æÂØÂÈ¿Äà¾ËʾÌÑ úÆÌ¿ÇĽǿÄؾ¿É¾ÁÇÂÊÿ ÕÂÊÉÂÄÐÂÊÇÌÄؾ¿ÉÄÅÆ ÊÂÐÿ ÛáÂ˾ÁÄåÂÊÆ¿É¿ÄÅÆÄàÂåÂÊÄȾÊÍ ½À¿Ì¾ÁÄÃÂؾÊ¿äÂÑÄÖÆÄÈ¾Í É¾ÊÉÂåÆÄؾÌÆ¿ÄǿȾÇÃÄ Í ½ÇÈÇÌÑÄÎÂØËÇ¿É¿ÄÈÊÂbÀÄÅÆ ¿ÉÂÐÄÈÆǽ¿Ä¿ÉÆ¿ÄÅ¿ÄÉÇÍ ¿É¾bÂÃÇÂÌÆÄØÀËÆÁÄÅ¿Äؾ ?< V K PRK C K A‘ T[RC = C :Y R N P E G C ’Q C B :E Z E C S Y G O E J C G E P M J C R Y P N R E ؾ ¾Ë¾Ê½ÂÄÈÆÈÆÃÄÅÆÄàÂÁ¿ÄÎÁÂØ¾È äÇÊ Â ¿Ä ÐÇå  ¿Ô Ä Æ Â Ä Ë¾ Ê ÐÂ Ì Æ Á :;<;C=CDYWRHPCC:HLHCWYOTYFENO PEREOKICGYLEFC?YSELECJNOEFCKEPE SYGFYOCTEGNC’U“”NCLFYRNPEGCqUqQQM IYGRYOTEGECTEOCRERNCFEZECSEPEJU ؾʾÃÂØÄžÈÆÃÍžÈÆÃÄɽÇÊ ¿äÆ¿ÉÃÆÊÿĽÀÐÀ¿Ñ Í Ë ãÆäÂÅÆÄåÇÉÂÄȾÊÁ¾½ÂÌÔÞÄÃÂÈ MLEOXCGYOQEOECSYWIEOXMOEOC>M= AMEOXC?HPECLJKA?MCDYWRHPC:HLHK @EGXECSYOZEOTEOXCQEQEPCLTNCEIYLM ?YWMTNEOCHSYGEFNCTEOCTNSEFEOXN ä¿ÉÄ˾ÊǽÂÄÊ¿ÉÃÂÄ˾ÌÆÄÆÈÇ Zi1ji15057 ø¾åÂËÂÈÄîÇØÂÌÄøâgÄÙøàÄÎÇÍ FYMWC?YGNFCTNCRE@EFEOC:GN@YTEGNU VJZEONKCAEIMCLHNOEMU PYOCIYLMWCWYOTE= SYOCTYOXEOCIEOPMEOCINEZECSD?> ÊÀËÀÐÑÄÖÇÊÂÌÆÄʾÃÂØ¿ÄÌ¾Í ø¾Ø¿Å¿É ÊÂÃÂÊÈÂÔÄÎÇÐÂÊØ¿ÈÀÑ AYTYFENOC>MFYMWC?YGNFCTNLERMREO DGHFYFCLYLEOXCSYOZMFMOEO STNECRPREEIOMCSREEPYGPOMC?CGLEEWN OEOCRYFYJEPEO LSEWNOEOCDYWYLNJEGEEOC?YFYJEPEO ÃÆÈÂÊÄ̾ؾ¿ÆÈÑÄÛãÀËÀпä ÈÇØË¿ÉÄä¿ÉÄ˿ĽÀÐÀ¿ ¾Ê̾ÊÂÿ áÂÌÆÄâÆ¿ØÂÌÄÎÂȽÀÁÄøø FYPYLEJCTNRYPEJMNCIEJ@ECGYOQEOE MLEOXCJYPENLCPOXNOYYGNOXCJYFENO WEFZEGEREPCLSEWR Y F WE F M U C DE L >E F Z E G E R E P K C A Y T M U C [O P M R C WY O X E W= SYWIEOXMOEOCE@ELCWYOZYOPMJ LJPJMC>MFYMWC?YGNFCPYGFYIMPKCFEEP ÄȾ½ÆÄåÂÁ¿ÄÐÂؽÆÊÄؾÊÂÈ ø¾ØÃÀÈÄÎÀÁÀÔÄàÀÃÀÄúÆÅÀÅÀÔ Á¿ͽ¾Á¿ÑÄÎÂäÂÄÈÂÃÄ˾ÊÂ¿Æ ÅÆ ENREOCDEXMZMIEO INLCSYOCFEZECPNTERCETECINEZEKCOEWMO ½¾ LEJEOC:GN@YTEGNCZEOXCWEFNJCTNFYOX= NONCPYLEJCTNWMLENUCVJZEONCWYOE= PDYYGOFZYEIOMTPCETONXFCE•WS ÅÆ ¾ØÇÂÄåÂÁ¿ÑÄÖÆÄàÂÁ¿ ؾ¿ÉÂÈÂÿÄþÊÇÌÂÿÄÂÃÆÍ Ë ¾ Ê Á  ØÂ Í Á  ØÂ Ä Ø¾ Ê ¾ à  ØÄ Ã Â Í E Q E P C ? L E P Y O C L D D • ? M U T N I E O P M C R E R E R C F E Z E U C : Y R E G E O X C R E R N RYPEREOU GXYPREOCSYOZMFMFOEOCJPJCIEGM :ELEJCFEPMCTNCEIYLCZEOXCIYLMW FEZECRETEOXCPYGEFECFERNPCTEO ʾ¿ÂÄ¿ÉÆ¿Ä̾ØÂÃÆ¿Äþ¿Í áÀÄÁÌ À ¿¾ÁÄÎÇÈÂÊÈÀÄÐÆ¿ÉÉÂÄåÂÁ¿ ËÂÈÄ¿ÉÆ¿ÄÊÆËÇÈÄØÂÌÆÐÄÅÂÁÂØ B?EWNCEREOCHRMFCWYWIEOXMO PYGFYIMPCFMTEJCFYLYFENCEOPEGE WYOTESEPREOCSEWRYFWEFCNELEJ FEWSENCFYREGEOXCIYLMWCRHOPGHLU æ¿ÉÔÞÄÇåÂÊ¿äÂÑ × Ê Ä Î ÇÈ ÂØÆÔÄà¾ËʾÌÔÄ˾˾ʽ ½¾¿ÅÂÈ¿ÑÄÄÖÂÈÂÄÂÕÂÁÔÄþÊÇÍ TNCLEJEOCDDCEFCZEOXCGYLEFCIMREO IMLEOCVSGNLCEPEMC>YNCEQHNCWYO= <MFNEC?NGWNZEPNCL–NMUCJNECWYOXERM :YTEOXREOCRERERCFEZECFMTEJ ÙÊäÀÄ׿ÅÊÂåÆÔÄÈÇÃ¿ÉĽÂÊÍ ½ÀÐÀ¿Ä ˾ÊÇÃÇÊ¿ÉÄ̾ÅÂ¿É ÌÂÿĽÂÊÂÐÄȾÊÁÆÐÂÈÄÅÆÄÂʾ LEJEOCFYOXRYPEUC:YWYOPEGECSYWIE= TEPEOXUCBRNLENCLYLEOXOZECMOPMR WYWYGLMREOCSEWRYFWEFCMOPMR PNTERCIYRYGGECLEXNKICMQESC@EONPE ÃÆÊÄÅÆÄÏƾÄèÂåÂÐÄdØÂÌÔÄØ¾Í ÈÇØË¿ÉÔ ØÇ¿ÄÌÇÅÂÐ ØÀ¿Çؾ¿ÄünÄß¿åÂÊÌÂÊÆÑ OXMOEOCZEOXCWEFMRC@NLEZEJCDDCHH SYOZMFMOEOCMLEOXCJPJCNONCFYRNPEG HLCRERNOZECZEOXCSEPEJCFYPY= ZEOXCRYFYJEGNEOOZECWYOGEJNPCNPMU ¿ÇÈÇÊÿÔÄÂÕÂÁ¿äÂÄɽÇÊ ÅÆÌÆ¿ÉÃÆÊÃÄ¿Â Â ¿Ñ Ä ÐÀ¿Ä˾ÌÂÊ ß¾ÁÂÌ¿ĽÀÐÀ¿Ä˾ÊËÂÈÂ¿É REWNCPEOXXMJREOCTMLMCREGYOE ASCHQQCSMPEUCJEOEOZECTEGNCVDTJ LREHJOCPGWY OGELEONCHSYGEFNCTYOXEO [OPMRCWYONOTERCLEOGMPNCRYLMJEO ÅÆпÈÂØÄ¿ÉÆ¿ÄÅÂÊÆÄÂÊÂÐ ÈÇØË¿ÉÄÅÆÄåÂÁÂøÀ ¿ Ä îÀ ÄûÀÃÊÀ þÊÂÌÄÈÇØË¿ÉÄÐÆ¿ÉÉÂÄØ¾Í @NLEZEJCPYGFYIMPCWEFNJCTNFYOXRY= EQHNKICREPEOZEUCLETYM SYWEFEOXEOCSYOUCBKEJMOCNONK TEGNCTNCEIYLCTNC?LEPYOCZEOXCIYLMW ÈÆØÇÊÑÄáÀ¿ÅÆÌÆÄɽÇÊÂÄÌÂÂÈ ÙØÆ¿ÀÈÀÔÄž½Â¿Äß¾¿ÌÉ ¿ ¿ÇÈǽÄÂÃ̾ÌÄÅÆÄÃÂÕÂÌ¿ÄÆÈÇÑ JEOZECEZEJCTEOCNIMCFEZECZEOX WYOTESEPREOCSEWRYFWEFKCDD•? ÆÈÇÄÁ¿ÉÌÇ¿ÉÄÅÀäÀ¿ÉÑÄß¾Ë¾Í Î½ÀÊÈÑÄøÀÐÀ¿ÄؾØËÇÂÂÈÕÂ Í Ûá¾ÊÇÌÂÿÄؾÊÂÈÂÄȾÊåÂÅÆÄÅÆ TESEPUC:EZECPNTERKICPMPMGC@EGXE IYRYGGEFEWECTYOXEOCKNWCVTsHREFN ʽÂÄÌÂÂÈÄþØÇÅÆ¿ÄÅÂÈÂ¿É Ì¾ÌÄþÄåÂÁ¿Ä×ÊÄÎÇÈÂØÆÄÄȾÃÊÍ Ø¿ÂÍØ¿ÂÑÄø¾ÈÇÉÂÌÄÃÂØÆ JMRMJCrEOPYEOKCJYFECSYPNFK JNCEIYLCLKVJMC?LEPYOCWYOXETEREO ÇÌÑ ØÂÌÆÐÄؾÁÂÃÇÿĽ¾¿ÅÂÈÂÍ ?YQEWEPEOC?LEPYOC:YLEPEOKCNONCCTN FHFNELNFEFNCSEWRYFWEFCIEXN ÁÂÉÆÄ¿ÉÆ¿ÄÅÂÊÆÄÂÊÂÐÄÇÈÂÊÂÑ ½ÇÈÜ ÃÄпäÂĽÀÐÀ¿ÔÄËÂÁÆÍ Â¿ÔÞÄÃÂÈ¿äÂѼþ4ÿ08 ÎÂÂÈÄÆÈÇÁÂÐÄɽÇÊÂÄÁ¿ÉÌÇ¿É ?LEPYOKCAEIMCLHNOEMU TNCEIYLUCLHTEM

()*+,-`.)/012`])3)4051 674)7*`8)954

Š‹ŠŒŒ'‹+-ˆ#-y#-'#Ž#… w#,'#$#…'#),+v)#v

t+u#,v##-'‡†…#'w†#'x/0†*'‹&†0#y†'‹+u#0#…'z-v/+y

{[Y|U¹}YXUW¼XY»Z[\¼] ÅÆȾÿÿĽÂÅÂľؽÂÈÄÃÂÍ ÊÀÅÆ¿ÄÙæÐØÂÅÔÄãÂËÇÄ^_ý`ça ãÇÌÈÀØÀÄåÇÉÂÄÄÅÆÌÆÈÂÑÄgÂØÇ¿ ¿ÉÂÈÂÿÄØÀËÆÁÄä¿ÉÄÅÆÌÆÈ á¾åÂÃÌ¿Äg¾É¾ÊÆÄ^á¾åÂÊÆa ÌÇÌÄäÂÿÆĽ¾ØËÂÉÆ¿Äʾ¿ÇÍ ½¾È¿ÉÑ îÂÌ¿Äؾ¿ÉÂÈÂÿÔÄØÀËÆÁ ؾÊǽÂÿÄËÂÊ¿ÉÄËÇÃÈÆÑÄáÂÍ øÇÊÕÀþÊÈÀÄؾ¿äÆÈÂÄÈÆÉ ؾÊÂÌÆĽ¾¿É¾ÁÀÁÂÄßâeÔĽ¾Í ÏÀËÆÁÄä¿ÉÄÅÆÌÆÈÂÄÂÅÂÁÂÐ ÕÂÊ¿ÂÄÐÆÈÂØÄÆÈÇÄ˾ÁÇØÄÅÆÌÆÈÂÑ ÈÂÄÅÆÂÔÄá¾åÂÊÆÄøÇÊÕÀþÊÈÀÄÂÿ ØÀËÆÁĽÊÆËÂÅÆÄØÆÁÆÃĽ¾åÂËÂÈ ¿É¿ÉÃÂÈ¿ÄåÂËÂÈ¿ÄÈÂÃÄÂÅ ÖÂÆÐÂÈÌÇÄܾÊÆÀÌÄ˾ʿÀ½ÀÁÄã á¾½ÂÁÂÄξÃÌÆÄ׿ȾÁÄá¾åÂÊÆ Ø¾ÁÂÃÇÿĽ¾¿äÆÈ¿Ä̾æÂÊ e¿Æb¾ÊÌÆÈÂÌÄ྿žÊÂÁÄÎÀ¾Í ÅÂÌÂÊÔÄþÊåÂÌÂØÂÄž¿É¿ÄøÜ ÓÒhüÄßîÄØÆÁÆÃÄνÂÊÌÀÔÄÖÂÆÍ øÇÊÕÀþÊÈÀÔÄÎÇ¿ÂÊÕ¿ÔÄØ¾Í Ë¾ÊÈÂнÑÄþ‰628 ÅÆÊØ¿Ä^e¿ÌÀ¾ÅaÄøÇÊÕÀþÊÍ Ù¿¾ÃÂÄÜÂØË¿ÉÄÅ¿ÄþÊå ÐÂÈÌÇÄܾÊÆÀÌÄ˾ÊÍ ÀÑÄÏÀËÆÁĽÊÆËÂÅÆÄȾÊ̾ËÇÈ ÌÂØÂĽ¾¿ÉɾØÇÿÄ̽ÆÑ ¿À½ÀÁÄãÄÓüˆüÄßî e9 kr uek k9 ™ e È ÌÆÈÂÄÃÂʾ¿ÂÄÅÆÅÇÉÂÄÅÆ˾ÁÆ ^€ë‚ìÔÄ_ý`çaÑ ØÆÁÆÃÄÖÂÊÌÀ¿ÀØ eu9ru9 k 9kk9fvhtk!ofhtk hhmnkhmjhkqwh ÅÆ ¿ÉÉÇ¿ÂÿÄÇ¿ÉÄÐÂÌÆÁ ãÂËÇÄ^_ý`çaÔÄá¾åÂÊÆÄØ¾Í Å¿ÄÖÂÆÐÂÈÌÇÄÜ¾Í h!hohikhqik9h!fk"#$%&khv!qgkjhmhjhmhkhnmkonkhn ؾ ÃÀÊǽÌÆÄßÂÅ¿ÄâÂä¿¿ Ø¿ÉÉÆÁÄÁÆØÂÄÀÊ¿ÉÄÌÂÃÌÆÔÑ ÊÆÀÌÄ˾ʿÀ½ÀÁÄã mhkkonk!qhghijkmfvhtihkihngklhw˜htfshikoqmhw' eØÇØÄ^ßâeaÄçÒ_ÒÍçÒ_çÑ Ï¾Ê¾ÃÂÔÄÄøÇʾÃÄ×ÝÄe¿ÌÀ¾ÅÔ ÓÒhýÄßîÄØÆÁÆÃÄúÆÍ ÜÆÉÂÄØÀËÆÁÄÆÈÇÄÂÅÂÁÂÐ ßÇÅÆÄãÇÌÈÀØÀ‡ÄÖÀ̾¿ÄÚÂÍ ¿ÂÊÈÀÄîÂÅÆÑÄÄÛÏÀÍ ÖÂÆÐÂÈÌÇÄܾÊÆÀÌÄÕÂÊ¿ÂÄÐÆÈÂØÑ ÃÇÁÈÂÌÄø¾È¾Ê¿ÂÿÔÄÏÇÐÂØÂÅ ËÆÁÄȾÊ̾ËÇÈÄÅÆÅÇÉ ÈÆÉÂÄØÀËÆÁÄʾÁÂÈÆ~ÄØÂÌÆÐ ßÂÈȇÄá¾½ÂÁÂÄeøÜÄø¾Ø˾ÊÍ ÅÆ˾ÁÆÄÅÂÊÆÄÇÂ¿É ?<VKPRC=CVITMLEJC:EPEGNCLqHMKC@EGXE TLHGEKCEOERC?ELNCJYOXRYOXKCSEF= á¾ Ë Â Ê JMRMJCTEIETEOCAKCQNCArCQEKCJYFE QEJMGEOC:YLEFECLHEOEMCWELEWU ÇÔÄþÁÇÂÊ¿ÄÈÂÐÇ¿ÄçÒ__Ñ ÅÂä¿ÄÚÂÌÆÁÆÈÂÌÔÄÖÂÊÌÀ¿À‡ ½¾¿äÂÁÂÐÉǿ¿ TEIETEOKC?YQEWEPEOC?EGEOXTH@HK TEXNEOCIE@EJCPELMTCWYOMGMPC@EGXE ø¿ÈÂǿĀ끂ì郄…†ðÔÄãÂËÇ ÖÀ̾¿Äø¾ÊÈ¿Æ¿ÄîÀÊÈÆÃÇÁÍ Å¿ÂÄ ßÂÅ¿ ?EIMSEPYOC?LEPYOKCPYGSERFECWY= PYGXYGMFCWMLENCPNXECPEJMOCZEOXCLELMK ^_ý`çaÔÄØÀËÆÁÄȾÊ̾ËÇÈÄÅÆËÂÕ ÈÇÊÂÄ̾ÁÂÃÇÄÃÀÀÊÅÆ¿ÂÈÀÊÄá¾Êå âÂä¿¿ÄeØÇØ OMOTECRYNOXNOEOEOZECMOPMRCIYGPYG= TEOCEWILYROZECGMWEJCVITMLEJ þÄþåÂÃÌ¿ÄÀÁ¾ÐÄÈÆÉÂÄÀÊÂ¿É ÌÂØÂÄž¿É¿ÄøÜÄÙ¿¾ÃÂÄÜÂØÍ ^ßâeaÔÞÄÁ¿åÇÈÄîÂÍ OERCREWINOXUC:YIEIKCCIEOXMOEO PFYQEGECsYGPNRELCYGFYIMPCIYGLEOX= ä¿ÉÄÃÆ¿ÆÄ˾ÊÌÈÂÈÇÌÄÌÂÃÌÆÄÅÇÍ Ë¿ÉÔÄνÂÊÌÀ‡ÄÅ¿Äá¾½ÂÁ Ì¿ÑÄÎÂÈÇÄØÀËÆÁ GMWEJCCZEOXCEREOCTNXMOEREOCMOPMR FMOXCQMRMSCQYSEPU ¿ÄÃÀÊǽÌÆÄßâeÑ eøÜÄø¾Êæ¾ÈÂÿÄÅ¿Äø¾¿¾ÊÍ ä¿ÉÄÅÆÌÆÈÂÄÅÆÈÂÃÍ REOTEOXCRNONCEWILYRUCB:MTEJCFEZE :YHGEOXCEOXXHPECTETEOCDYWM= ÉÂÂÎ ¾ ½ ¾ Ê È Æ Ä Å Æ Ë ¾ Ê Æ È Â Ã Â ¿ Ô Ä á¾ å Â Ê Æ ÆÈ¿ÔÄúÆ¿ÂÊÈÀÄîÂÅÆÑÄϾʾàÌÆÊÄã½Ä_hÒÄåÇÈÂÑ GYOQEOEREOKCOEWMOCPYGOZEPECWELEJ FZE@EGEJEOCJYFECLTDJMCTEIETEOK øÇÊÕÀþÊÈÀÄؾ¿äÆÅÆÃÄÅÇÍ Ë Å Æ½¾ÊÆÃÌÂÄ̾åÂÃĽÇÃÇÁÄ_ýÑÒÒÄÅÆ Î¾Ë¾ÁÇØ¿ä PYGGETNCFYSYGPNCNPMKICRYLMJOZEKCTN :MWEGTNKCWYOXEPEREOKCIYIYGESE É¿ÄÃÂÌÇÌÄÃÀÊǽÌÆÄßâe ÊÇ É¿ÄȾʽÆÌÂÐÑ Ì¾Ø½ÂÈÄ˾ʾÅÂÊÄÃÂÍ ?LEPYOKCAEIMCLHNOEMU PEJMOCLELMCETECPNXECGMWEJCTNCFEWSNOX Ò_ÒÍçÒ_çÄä¿ÉÄÅÆÅÇÉÂÄØ¾Í ¿ ÛîÂÊÆÄÆ¿ÆÄÃÂØÆÄؾ¿äÆÈ ËÂÊÔÄØÀËÆÁÄÜÀäÀÈ :YSEGMJCGMWEJCWNLNRCVITMLEJ GMWEJCVITMLEJCEWILYRUC:YIY= ç EWILYRKCAEIMCCSMRMLCHNUHqUC?YGE= OEGOZEKCREPECTNEKCPYGTESEPCPELMTCZEOX ÊÇÉÆÿÄþÇ¿É¿Ŀ¾ÉÂÊ ÈÆÉÂÄØÀËÆÁÄØÆÁÆÃĽÂÊÂÄÌÂÃÌÆÔÞ ×¿ÀbÂÄ˾ʿÀ½ÀÁÄã TNEEOCPYGFYIMPCERNIEPCELNGEOCTYGEF TNIEOXMOCHLYJCTELENCTYOXE@EOC:HLHK Á¾ËÆÐÄÅÂÊÆÄã½Ä_ÄØÆÁÆÂÊÑÄÚÀÃÇÌ ÃÂÈÂÄá¾½ÂÁÂÄξÃÌÆÄÜÆ¿ÅÂà ÓÒÓÒÄgÎÄØÆÁÆÃÄøÇÍ á¾åÂÊÆÄøÇÊÕÀþÊÈÀ øÆÅ¿ÂÄáÐÇÌÇÌÔÄîÂÌ¿ÄgÇÍ Ê¾ÃÄ×ÝÄØÆÁÆÃÄßÇÅÆ FMOXENCZEOXCWYOXXYGMFCPELMTC?ELN OEWMOCFMTEJCIYGMFNECPMEUCLHTEM ½¾¿äÆÅÆÿÄ

]7*0o`\p37/0o`\*p/)+


0123 351 5 5 45651579

DEFGHIJKKIGLMINJGONPQNRNSNT

UVW!X,&YW&Z)´µ[¶µ·¸%¹º»! \ & ]( X& ! W ! ) $ Z ) $ & ) UV ^& _ ! ,  ( [ ! & & ) `( ) $ ( * * & & ) W ! X, & Y ¼½¾¼¾·¿ÀÁ¹ÃÁ·Á¹Áµ¼¹¶¾Ã¾¼¹ÀÁ¿Ä abcadefghijklfmnopqm rstuvqwsnuxsysnzsuq{vwn{| Á·Á¿¹Åµ·¸¿¶¾Ã¶µ¹ÃÁ¶ÀÁ¼Á·Áº¹Á·Á¿¹º»¼Æ»ÃÁ¼ }~sn€~ws‚svsntpq|tƒuzm ½ÁÇÁ¿¹·µÃµÁ¹ÅÁ¼µ¹Å»º»¼È»¿ ‚sqn{st„s‚nƒuvu‚npvys{s„ z|q‚uqsq…n†|tƒsyn‡ˆ‰Š‹Œ ÉÊ˹ ÌÍ´Î˹ÏÐÑдÌË ƒpvu„snŽs|vsqn{ppvrpqn{szst Ê»ÒÁÓÁ¹ÔÕѹʸºÁ¹Î¸ÄÀÁ·Á¼ºÁ rutzsynƒsqws‚nƒpv|x|‚~ntpqm Žptsv|n‚usz|sxns|vnsqsyn{| xp‚|svqwsnr|‚sn|{s‚n{|~zsy ’|qsxn‘pv|“|qsqn}~sn€~wsm |{s‚n{|„pvƒ~zpy‚sqn{|ƒusq {pqsqnƒpqsv… ‚svsnn”~z‚sv|nos{pn€uz|sq~ {|nxszuvsqnz|tƒsyn‚~s qu‚ntpt|q|tsz|x|vnv|x|m tpqrpzsx‚sqnxp|s„nuxsysn‡ˆ‰Š• žpy|qsnxp|s„n„pqm ‚~npvxpƒun}sƒ|{n‘pzswsqsq ‹Œ–{|n‚~sn€~ws‚svsn—sr|ƒ uxsysn‡ˆ‰Š‹Œ–ysvuxn„uqws tpqsq~q|n˜“|qn”squsq ŸŒ ˆŸ¡ ŠŸ–‚yuxuxnuqu‚ntpm â ‰â ŠÚ ‹ŒŠ‹‹ŒŠ …n’szstn‚ppqusqnš› qssx|nz|tƒsyqwsnt|xszqws UVŽ‘’“”•–“”‘—˜™š–˜› ™pš›œ v x p ƒ ‚sqnr|‚snuxsys xsrsn{pqsqntpqwp{|s‚sq œžš”Ÿ”™ ”– ”Ÿ–’’›“›Ÿ› ‡ˆ‰Š‹Œu–ny{s|vrpuzsxnxtp quqs‚sq xptsŽstn¢ £Ÿ¤¥ŸˆŠ¦–‚yuxux§ ›¡›—–ž”—žž‘”— {ppvrpqnwsqnvstsynz|q‚um rpzsxn”~z‚sv|n‚p„s{sn¨Œ¤©‰Š sqnuqu‚ntpqy|q{sv|n{stm ª«¬­ˆ®–¯sƒun™°±²³œ… UV¢”‘—˜™š–š”—ž–’’›“›Ÿ› q„s s‚sqnz|q‚uqsq… ›¡›—–•”™‘£–’’—‘•›–¤™”¥ pz‚s|nq‚np|vuux  n z |tƒsyn‡ˆ‰Š‹Œ–rus 9¹Ô»¼¶Áý¾¿Ä¹·»¹ÑÁÓ¹17 £”™” –¤—ž“”•”—–“›’¦”•

˜”—–Ÿ — ‘”—–¤—žž‘—”¥ ”—–˜ ™—–™”’”• “›—žŸ‘—ž”— UV¢›’¦”•–“”‘—˜™š–š”—ž  ”Ÿ–˜›“”•–˜—ž”—–¦”›Ÿ ˜”¤” –’—§’”™›–Ÿ‘”“› ”£ ”›™– ”—”• UV¨¢©–ª ”–œžš”–¦“‘’ ¤™—”•–’“”Ÿ‘Ÿ”—–‘›–“”¥ ¦™” ™›‘’– ™•”˜”¤–Ÿ—¥ ˜›£›–“›—žŸ‘—ž”—–˜›–£Ÿ› ”™ ¤™‘£”•””—–“”‘—˜™š«–“”—¥  ”™”—–¦“‘’–¤™—”•–”˜” ”˜‘”—– ™ ‘“›£–˜”™› ’”£š”™”Ÿ” ¬

Ö×ØÙ×ÚÛÜÚÙ×ØÝ Þ×ØßàØÝáÚâãáØ

ÄÁ¿Ä¶Á¿Â¹Å¾Á¹ÓÁ¾¿Å¼À¹Åµ¹åÄÁÃç ÒµÓÁ¿Â¹Å¾Á¹ÓÁ¾¿Å¼À¹Åµ¹æÁ·¾ÁÓÁç ÃÁ¿Â¹ÓµÃÁ¹ÓÁ¾¿Å¼À¹Åµ¹óµ¼¸ç ½¼ÁÈÁ¿¹¶»¼ºÁ¹¶Áº¾¹ÓÁ¾¿Å¼À¹Åµ î»ÄÁÓ¼»È¸í VWXZ[\Z]^VT]±]`S[Y]y_² Ì»ÅÁ¿Ä·Á¿¹Åµ¹·»ÆÁÃÁºÁ¿ VU`XU`Y±]XyUTUYfYghhvrlYnhs‚hivplY€llplsYupYmh³jlqY´µ¶·¸¹ºzYZlolsY\wuhlszY²wk‚llvilzYTl³jY{|»^}S~TU Y lqlY´µ¶·¸¹º¼psp äÁ¿¾¼»ÈÁ¿¹ÅÁ¿¹Ê¼Áº¸¿¹ºµÅÁ·¹ÁÅÁ nhsrlupY³pmspmY‚lskYnln€jYnhsklskliY€hvhwswnplsYupYnlm‚lvlliYghskwolqlsYihvqlul€Yopn³lqYulsY€hsWm k k jsllsYuhihvrhs ¶Áº¾Ò¾¿¹¾¶ÁÇÁ¹ÓÁ¾¿Å¼À¹ÀÁ¿Ä vlnlqYopskjsklsYnhsrlupYh½lrp³lsY³lkpY€hskhowolYoljsuv‚Y‚lskYnhsklsiwskpYptpsYklskkjls º»ÓÁǹ½»¼µèµ¿í æÁÅÁÇÁÓ¹½»¼ÅÁ¶Á¼·Á¿¹Ò»¿ÄÁç ÃÁºÁ¿¹Ê»ÒÁÓÁ¹ÔµÅÁ¿Ä¹æ»¿ÄÁôÁç 9¹Ô»¼¶Áý¾¿Ä¹·»¹ÑÁÓ¹17 ÊÉÔÉ´ÐäÐÐå¹ÈÁ¶Á¹ÓÁ¾¿Å¼À¹¶»Á·Á¿¹º»ÓÁÇ Î¸ÄÀÁ·Á¼ºÁí ÏÁÇÁ¶µ¶ôµ¹Á¶ÁÓ¹ÔÁÓµ·ÒÁÒÁ¿Â¹ÊÁÓµÃÁ¿ºÁ¿ û¿ÈÁŵ¹½ÁĵÁ¿¹Ò»¿ºµ¿Ä¹½Áĵ¹·»ÇµÅ¾ÒÁ¿ 4ä¾Ó¾¹ÁôÁÓçÁôÁӹŵ¹Î¸ÄÀÁ¹ÃÁ¶µÇ¹Ã»¿Æ¾Æµ îµÃ¾¼Â¹µ¿µ¹Ã»¿¾º¾¼·Á¿¹¶»ºµÅÁ·¿ÀÁ¹¶»Ãµ¿Äľ ÇÁ¶µ¶ôÁ¹Åµ¹Î¸ÄÀÁ·Á¼ºÁí¹æÁ¼Á¹ÃÁÇÁ¶µ¶ôÁ ¶»¿Åµ¼µÂ¹ºÁÒµ¹¶»º»ÓÁǹû¿Æ¸½Á¹·»¹ÓÁ¾¿Å¼À¹º»¼ç ¶»·ÁÓµ¹µÁ¹¶»ÓÁÓ¾¹Ã»Ã½ÁôÁ¹Æ¾ÆµÁ¿¿ÀÁ¹·»¹ÓÁ¾¿ç ÿ¿º»¼Á·ºµ0¹Ì»Ó»¿Ä·ÁÒ¿ÀÁ¹Åµ¹ÑÁÓÁÃÁ¿¹1ð ÃÁ º»¼¾ºÁÃÁ¹ÀÁ¿Ä¹½»¼Á¶ÁÓ¹ÅÁ¼µ¹Ó¾Á¼¹ÅÁ»¼ÁÇ ¿ÀÁºÁ¹Ò¼Á·ºµ¶Â¹Æ»ÒÁº¹ÅÁ¿¹Ó¾ÃÁÀÁ¿¹½»¼¶µÇ żÀí¹Ì»Åµ·µº¿ÀÁ¹ÒÁ·ÁµÁ¿¹ÀÁ¿Ä¹µÁ¹½ÁôÁ¹·»¹ÓÁ¾¿ç ¶»½ÁĵÁ¿¹½»¶Á¼¹Ó»½µÇ¹¶¾·Á¹Ã»¿Äľ¿Á·Á¿¹ÈÁ¶Á ¶¾ÅÁǹŵ¶»º¼µ·Á¹ÅÁ¿¹ÒÁ·Áµ¹Ò»ôÁ¿Äµ¹Ò¾ÓÁ żÀ¹¶»ºµÁҹõ¿Äľ¹ºµÄÁ¹¶ÁÃÒÁµ¹ÓµÃÁ¹·µÓ¸Ä¼ÁÃí ÑÁ¿Å¸·¸¹æ¸»¿ÀÁ¹äµ»Á ̾ӵ¶ºµÀ¸¹äµÇÁ¼Åȸ Ó ÁÁ¿Â5¹º»¼Á¿ÄÀÁ¹¶ÁÁº¹ÅµÇ¾ç 4ÌÁ½º¾¹ÅÁ¿¹Ïµ¿Äľ¹ôÁ·º¾¹Óµ½¾¼¹·¾ÓµÁÇ óÁÓÁǹôÁÓÁÇííí¹æ»Ã»¼µ¿ºÁǹ·¸ºÁ¹ÃÁ¾ ¶ÁÀÁ¹·µ¼Á¹ÃÁ¶µÇ¹½Á¿ÀÁ· ¿ÁÀ¾Á¿íżÀ¹·»ºµÃ½Á¿Ä¹Ã»¿Æ¾Æµ¹¶»¿Åµ¼µ¹ÒÁ·ÁµÁ¿ç Á½·¾Ç¿µÄ¼¿µ¹îÀÁ¼µ¹½ÈÁ¾Å¿µ¹¹·ò¸»Ä½ÈµÁÁ¶¹´Á ¶ÁÀÁ¹½µ¶Á¹Ó»½µÇ¹¶Á¿ºÁµ¹¾¿º¾·¹µ¶ºµ¼ÁÇÁº¹ÁºÁ¾ ½¾¹é1ð67êí û¿Ä»Æ»·¹Åµ¹ÓÁ½¸¼Áº¸¼µ¾Ã¹ÁÈÁ¹¿¾¿Äľ ӵýÁÇ7¹ÀĹӻ½µÇ ¹·»¹ÓÁ¾¿ç ÿ Á ¹ Ò ¾ ¿ ¹ º Á · ¹ û ÃÒ » ¼ ÃÁ ¶ Á Ó Á Ç · Á ¿ ¹ ½ µ Á À Á ¹ À Á ¿ Ä Ì» º µ Å Á · ¿ À Á ¹ Ç Á Ó ¹ µ º ¾ ¹ Å µ Á · ¾ µ ¹ ¸ Ó » Ç ¹ ´» ¶ º ¾ ÓÁÒ¸¼Á¿¹ÅÁ¼µ¹ôÁ¼ÄÁí¹ÿº¾¹¿ÁÃÁ¿ÀÁ ½»¼½ÁÇÁÀÁ¹ÅÁ¼µ¹ÒÁÅÁ 2µ¿ÅÀÁ¹ÃÁÇÁ¶µ¶ôÁ¹Í¿µ3»¼¶µºÁ¶¹ÐºÃÁ¹òÁÀÁ ÇÁ¼¾¶¹Åµ·»Ó¾Á¼·Á¿¿ÀÁ¹Å»Ãµ¹Ã»¿Äľ¿Á·Á¿ ÅÈÁ¼ÓÀÁ¿¹ÈçÁÈÁÅÓµÁ¹º¿Á·¹·¹ÁÁÅ¿Á¹Æ¹¾ºÁÆ¿µÁĿĹ¾¶¿¾ÄÅÁÁ¿Ç¹Å5¹µ¾½ÈÁÁôÁ ¼ ¿ À Áí ¿¾¿Äľ¹·¸¼½Á¿ííô·ô·ô·¹É¶»½»Ó¾Ã¹ÁÅÁ ӵýÁǹÓÁ¾¿Å¼Àíí Ó Á ¾ ¿ Å ¼ À í ¹ ÔÁ Ä µ ¿ À Á  ¹ À Á ¿ Ä ¹ º » ¼ Ò » ¿ º µ ¿ Ä ¹ µ Á ¹ º Á · ÑÁ Ó ¹ ¶ » ¿ Á Å Á ¹ Å µ º ¾ º ¾ ¼ · Á ¿ ¹ ÊÁ ¼ µ ¿ Á  ¹ À Á ¿Ä¹È¾ÄÁ È Á ¶ Á ¹ Î ¸ Ä À Á · Á ¼ º Á ¹ é ÍÐ ò Î ê í ¹ ÿ Á ¹ û ¿ Ä Á · ¾ ¹ ¶ » ½ Á Ä Á µ ·¸¼½Á¿¹ÃÁ¼µ¹Åµ¹ÁºÁ¶µ¹Å¾Ó¾íí¹éÊÌÉäÿÐ µº¾¹ÀĹһ¼Ó¾¹ÅµÒ»¼ÇÁºµç Ò»¿Äľ¿Á¹¶»ºµÁ¹ÈÁ¶Á¹ÓÁ¾¿Å¼À¹ÀÁ¿Ä¹Ã»¿¾¼¾º¿ÀÁ Ò»¼Ó¾¹¼»Ò¸ºç¼»Ò¸º¹ÓÁĵ¹¾¿º¾·¹Ã»¿Æ¾Æµ¹ÒÁ·ÁµÁ¿ç æÐÎÍåñ¹ÌÉÔÉÕÍϹÑÍòÐåË ·Á¿ííÌ Ò¼Á·ºµ¶¹ÅÁ¿¹Ã»Ã¾ÅÁÇ·Á¿¹·»ÇµÅ¾ÒÁ¿¿ÀÁ¹Åµ ¿ÀÁ¹¶ÁÁº¹ÇÁ¼µ¹Óµ½¾¼¹·¾ÓµÁÇí 9¹Ô»¼¶Áý¾¿Ä¹·»¹ÑÁÓ¹17 ÔÉ´äÐÌдÊÐå¹ÅÁºÁ¹äµ¿Á¶¹æ»¼ç µèµ¿Á¿¹é䵿赿ê¹Ê¸ºÁ¹Î¸ÄÀÁ·Á¼ºÁ º¸ºÁÓ¹Ò»¿Ä¾¶ÁÇÁ¹ÓÁ¾¿Å¼À¹Åµ¹Ê¸ºÁ θÄÀÁ·Á¼ºÁ¹ÀÁ¿Ä¹¶¾ÅÁǹû¿ÄÁ¿ç º¸¿Äµ¹µèµ¿¹ÇÁ¿ÀÁ¹ë칶ÁÈÁí¹î»¼Åµ¼µ ÅÁ¼µ¹ï𹾶ÁÇÁ¹ÓÁ¾¿Å¼À¹Åµ¹·»ÆÁÃÁç ºÁ¿¹Íý¾ÓÇÁ¼È¸Â¹¶Áº¾¹¾¶ÁÇÁ¹ÓÁ¾¿ç żÀ¹Åµ¹ñ»Å¸¿Äº»¿Ä»¿Â¹º¾È¾Ç¹ÓÁ¾¿ç żÀ¹Åµ¹ñ¸¿Å¸·¾¶¾ÃÁ¿Â¹¶Áº¾¹ÓÁ¾¿ç żÀ¹Åµ¹ñ¸¿Å¸ÃÁ¿Á¿Â¹»ÃÒÁº¹ÓÁ¾¿ç żÀ¹Åµ¹ò»ºµ¶Â¹»¿ÁùÓÁ¾¿Å¼À¹Åµ ʸºÁĻŻ¹»¿ÁùÓÁ¾¿Å¼À¹Åµ¹ÏÁ¿ç º¼µÈ»¼¸¿Â¹º¾È¾Ç¹ÓÁ¾¿Å¼À¹Åµ¹Ï»¼ç

89  1ï¹¹2»½¼¾Á¼µ

Ð ´¹ 2 Á Æ Ç ¼ ¾ Å Å µ ¿ ÔÉ´åÐÏйӻ¿Ä·ÁÒ¹ÊÀÁµ¹ÑÁȵ¹Ð½Å¾Ó¹´¸èÁ·

2ÁÆǼ¾Åŵ¿Â º¸·¸Ç¹µ¿µ¹Ò»¼¿ÁÇ Ã»¿ÈÁŵ¹·»º¾Á ¾Ã¾Ã¹Ã¾ç ÇÁÃÃÁŵÀÁÇ ¶»ÓÁÃÁ¹77¹ºÁǾ¿ é1ÃÄëç1ÃÃÁêí¹ÿÁ ÓÁǵ¼¹Åµ¹æÁ·¾ÁÓÁç ÃÁ¿Â¹Î¸ÄÀÁç ·Á¼ºÁ¹1ï 2»½¼¾Á¼µ¹1Ã1Ä ÅÁ¿¹Ã»¿µ¿ÄÄÁӹŵ ̸Ӹ¹òÁôÁ ÄÁǹ1Å ÏÁ¼»º¹1ÃÃìí ÐÀÁÇ¿ÀÁ ÁÅÁÓÁǹÊÑ 2ÁÆǼ¾Åŵ¿Â ¶»¸¼Á¿Ä¹Ó¾¼ÁÇ ¿Áµ½¹ÁºÁ¾ Ò»¿ÄǾӾ¹Åµ¹æ¾¼¸ æÁ·¾ÁÓÁÃÁ¿ da`gTd`UgdTdXWX\]XVc[\`g[SÍ[±^ ÀÁ¿Ä¹½»¼Á¶ÁÓ eUaUgdyU]^\T]ÎU`YÎ]Z]TYT]a_±]X ÅÁ¼µ¹Ê¾Ó¸¿Ò¼¸Ä¸í ̻û¿ºÁ¼Á¹µ½¾¿ÀÁ¹ÁÅÁÓÁǹÏÁµÃ¾¿Áǹ½µ¿ºµ¹ÊÑ ÿżµ¶í Ì»¶¾Áº¾¹ÀÁ¿Ä¹Ã»¿¸¿È¸Ó¹ÅÁ¼µ¹Ò¼µ½Áŵ¹æÁ·¹Ð´ ÁÅÁÓÁǹ·»¶»Å»¼ÇÁ¿ÁÁ¿Â¹·»È¾È¾¼Á¿Â¹ÅÁ¿¹·»µ·ÇÓÁ¶Á¿í ÿÁ¹È¾ÄÁ¹Åµ·»¿ÁÓ¹¶»½ÁÄÁµ¹º¸·¸Ç¹æÓ¾¼ÁÓ¼µ¶Ã»Â ÒÁÅÁ¹ºÁ¿ÄÄÁÓ¹Ãç1ï¹Ë·º¸½»¼¹1ÃëùæÁ¾¶¹Î¸ÇÁ¿»¶ æÁ¾Ó¾¶¹ÿÿ¹½»¼·¾¿È¾¿Ä¹·»¹ÿ¿Å¸¿»¶µÁí¹Ì»º»ÓÁǹµÁ ûÓÁôÁº¹·»¹òÁ·Á¼ºÁ¹µÁ¹Ò»¼Äµ¹Î¸ÄÀÁ·Á¼ºÁí¹äÁÓÁà ÓÁôÁºÁ¿¿ÀÁ¹·»¹Î¸ÄÀÁ·Á¼ºÁ¹2ÁÆǼ¾Åŵ¿¹Ã»Ã½¾Áº ¶»½¾Áǹ½¼¸¶¾¼¹½»¼¶ÁÃÒ¾Ó¹·¾¿µ¿Ä¹¶»º»½ÁÓ¹17 ÇÁÓÁÃÁ¿¹ÀÁ¿Ä¹½»¼º¾Óµ¶·Á¿¹ÔÁÇÁ¶Á¹òÁôÁ¹ÿ¿ÄÄµÓ ½»¼º¾Óµ¶·Á¿¹4Ï»¿ÄÁÀ¾½ÁĵÁ¹Ì¾Ä»¿Ä¹´Áô¾Ç¹ÕÁ¿ ̾Ļ¿Ä¹Ê¾¿Å¾¼í5 æÉ´ÿÌîÿóÐ Æ 1ëÅĹç¹ÐÓ»ÂÁ¿Å»¼¹ñ¼ÁÇÁùԻÓӹûÓÁÃÁ¼¹ÇÁ· ÒÁº»¿¹¾¿º¾·¹º»Ó»Ò¸¿Â¹½»Äµº¾¹Ò¾ÓÁ¹ÉÓµ¶ÇÁ¹ñ¼ÁÀí Æ 1Ã7ùç¹î¾È¾Ç¹ÄÁ¿Ä¶º»¼¹ÀÁ¿Ä¹Ã»¼¾ÒÁ·Á¿¹Ã¾¶¾Ç ÐÓ¹ÇÁÒ¸¿»¹Åµ½¾¿¾Ç¹Åµ¹ÇǵÆÁĸ¹ÿÓÓµ¿¸µ¶í Æ 1Ãïï¹ç¹æ»Ã½»¼¸¿ºÁ·Á¿¹Ð¿ºµçò»ÒÁ¿Ä¹Åµ¹òÁôÁí Æ 1Ãïì¹ç¹æ»Ã½»¼¸¿ºÁ·Á¿¹æ»Ã½»ÓÁ¹îÁ¿Áǹе¼ éæÉîÐê¹Ã»ÓÁôÁ¿¹ò»ÒÁ¿Ä¹Åµ¹ÔÓµºÁ¼Â¹ÅµÒµÃÒµ¿ ̾ҼµÀÁŵí Æ 1ÃìÁ¹ç¹2µÓùŸ¿Ä»¿Ä¹Çµ¿Å»¼»ÓÓÁ¹Åµ¼µÓµ¶ Ò»¼ºÁÃÁ¹·ÁÓµ¹¸Ó»Ç¹óÁÓº¹äµ¶¿»Àí ¶¾Ã½»¼È¹ôµ·µÒ»ÅµÁ

À()[&&&)J!)&\ J!*&&)$`&&!*& ÏÍÕÐÿ¹1¹ÏÁ¼»º¹7Á1𹶻Ӿ¼¾Ç¹·»¿ÅÁ¼ÁÁ¿¹Åµ¿Á¶

ŵÓÁ¼Á¿Ä¹Ã»¿Äľ¿Á·Á¿¹¶¸ÓÁ¼¹½»¼¶¾½¶µÅµí ´»Ä¾ÓÁ¶µ¹µ¿µ¹º»¼º¾Á¿Ä¹ÅÁÓÁù滼Áº¾¼Á¿¹Ï»¿º»¼µ ÉÌäϹ167Á1ðí ·Áµº¹Å»¿ÄÁ¿¹·»½µÈÁ·Á¿¹º»¼¶»½¾ºÂ¹ÌÁÓ»¶ м»Á¹ÏÁ¿ÁÈ»¼¹æî¹æ»¼ºÁõ¿Á¹Î¸ÄÀÁ·Á¼ºÁ ´¾¶ÓÁ¿¹ó¹ÏÁ¼½¾¿¹Á·Á¿¹Ã»¿À»ÅµÁ·Á¿¹¶¸ÓÁ¼ ¿¸¿¹¶¾½¶µÅµ¹Åµ¹ÒÁ¶Á¼Á¿¹ÀÁ¿Ä¹½¾·Á¿ ¶¸ÓÁ¼Å»Âí 4̻ȾÃÓÁǹÌæÔ͹Á·Á¿¹·Áõ¹¶µÁÒ·Á¿ ¾¿º¾·¹Ã»ÓÁÀÁ¿µ¹Ò»¿È¾ÁÓÁ¿¹¶¸ÓÁ¼¹ºÁ¿ÒÁ ¶¾½¶µÅµ¹µ¿µÂ5¹¾¿Ä·ÁÒ¿ÀÁí¹é¸¶»ê

õö÷×øÚùúØû×÷áÚÞúüößöø×ØÚýàþàþ

­ö÷á Ú Šá F × á Ú Ööþ ö†× Ø KLMNJKKIGHNSGHLRIRIPGDNPNGONMNSNMSNJ ýö‡ø®ö¯ÚùׇáøÚ°×û×H `*[&J"#($(&&Y&\(&)!\X(`()!'!&)&%&'

abcadefghijklfmn’|vp‚uvn¯pxpvxpn}v|t|qsz tutn™’|vpx‚v|tutœn‘~z{sn’˜€n}~tƒpxn™‘~zœ abcadefghijklfmnp‚vpm {|qsx|‚sqqwsn{pqsqnxp‚~m }v|xnPvzsqsntptsx|‚sqns‚sqnxppvsnƒpv‚~vm sv|xn’|x{|‚n}~sn€~ws zsy… {|qsx|n{pqsqn¯‘n’vnsv{r|~…nšszn|q|npv‚s| >u{|n@xv~v|ntpq|zs|nyu‚um ž}st|ntptsqnpzsy {pqsqnzs„~vsqn{sv|n¯‘n’vnsv{r|~npqsq tsqn„uxymu„nwsqn{|ƒpv|m tpzs‚u‚sqn‚~v{|qsx|n{pm „pquyqwsn‚stsvntswsn{|n¯‘n’vnsv{r|~… ‚sqn~zpyn„pusxnxssntpqm qsqn„~z|x|n{sqns„~zn‘‘ žQpvs‚y|vnwsqn‚st|nŽp‚nxptusqwsn~vsq rut„s|n„pzsrsvnwsqntptm pv‚s|nvs“|snpvxpƒun{sq ƒ~z~xntsx|yn{szstnƒssx ‚p—pqsqsqn{|nzs„sqsq s‚n{|‚pqsz…n}st|ns‚sqnxppvsnƒpv‚~v{|qsx| ‚p—srsvsq…nopquvuqws tptsqn{|sqsq|n~zpyn„~m uqu‚ntpqpsyu|nsuvsqnwsqn{|pvs„‚sqn¯ yu‚utsqn£‰¢¾•‰£–ƒ|xsnxp{|m z|x|n‚st|n{|n’|x{|‚nysqwsnxpm {sqns‚npvuu„n‚ptuq‚|qsqnqsq|n‚|sns‚sq ‚|ntptƒpv|‚sqnpBp‚nrpvs ƒssxntptsqsu§npvsqm vutux‚sqnsuvsqntpqpqs|ntsxsn„pqw|tm „sqsqnrpqs“sy§nrpzsxqwsn‚p|‚sn{|ptu|n{|nosm „s{sn„pzsrsvnpvxpƒu… qws… „~z{sn’˜€n¯sƒun™°±²?³œnx|sq… ž¿ˆŠ–|unrusn|{s‚npvm ˜sntpquuv‚sqn„|ys‚m ’|v|qwsntpqstƒsy‚sqntptsqnxptus tsxu‚nyu‚utsqnB|x|‚nwsq qwsnpzsyntpqpsyu|nvpqm ‚prs{|sqnwsqnpv‚s|n~vsqntpq|qsznxpŽsvs pvzszun‚pvsxntsx|yn{szst Žsqsnvs“|sn„pzsrsvntptƒ~z~x STUVWXYZ[\Z]^_]`]XY`]aTUY\_[b]cU |{s‚n—srsvnƒs|‚n|uns‚|ƒsn‚v|t|qsznssunq~q ZdX]b]_YeX]YfYghijklmYnhopqliYrhsltlqY]suvhlY\pwxlspY` ƒssxn—srsvnsqs„nxsrs wsqn{|zs‚u‚sqn„~z|x|n{sq ‚v|t|qszn„sx|n{|sqsq|n„|ys‚n‚p„~z|x|sq…n’pm upYYT`WyY`ohnlszY`hspsY{||^}~YT`WgYyvY`lvurpiwY€hvslq xpƒss|nƒs|sqn{sv|n~zsym xs„~zn‘‘n}~sn€~ws…n˜s t|‚|sqnrusn{pqsqn„pq|v|tsqnrpqs“synwsq nhskjskl€lsY€hvnlmlolqlsYihvlpiY€hs‚pn€lslsYrhsltlqz vss§n‚ssqwsn¯sƒun™°±²³œ… ƒpvursvnysznpvxpƒuntpm rusn{|sqsq|n„~z|x|…nqu‚nrpqs“syn‚v|t|qsz lvhslYl€lmpilmY€hs‚pn€lslsYupYlnlvYnl‚liYmjulqY€hsjq Qpv‚s|nvs“|snwsqn{|zsm tsqnpzsyn{|ƒ|Žsvs‚sqn{sq „|ys‚qwsn|{s‚n„pvqsyntpququnzstsnuqu‚ ‚u‚sqn„|ys‚qwsnrusntpqm {|‚~v{|qsx|‚sqnƒpvxsts… s‚unpzsyntpzs‚u‚sqn‚~v{|m >u{|nrusntpqss‚sq tptƒpv|‚sqn‚p—pqsqsqn„pquƒuvsqnrpqs“sy qsx|n{pqsqn‚p„~z|x|sqn{sq vs“|snpvxpƒun{|zs‚u‚sq xppzsyn{|zs‚u‚sqn|{pq|B|‚sx|n{sqn~~„x|… susqn‘~z|x|n‘st~qn‘vsrs {pt|ntpqrssn‚~q{ux|B|sx ‘pvtsxszsysqqwsn‚|q|nxpƒs|sqnƒpxsv ™s„~zn‘‘œ…nšszn|un{|xpƒu „pzsrsvn{|n}~sn€~ws‚svs… tpvu„s‚sqntswsnq~qn‚v|t|qsz…nžRsyntpvp‚s „uqntpt„pvzs‚u‚sqqwsnxp„pv|ntswsns‚|ƒs pzsynxpxus|n„v~xp{uvn{sq pzs|qn|unvs“|sn{|zs‚u‚sq s‚x|n‚v|t|qsznxpy|qsn|{s‚nƒpvsq|ntpqum ÊÉæÐÕйԵÅÁ¿Ä¹Ñ¾·¾Ã¹ÅÁ¿¹Ñ¾ç ·Á¼ºÁ¹ÅÁ¿¹ÌÓ»ÃÁ¿í¹Ì»½ÁĵÁ¿ ‚p—pqsqsqn tsx|qm xpƒss|nu„swsnuqu‚ntpm ƒuv‚sq…n}st|nxppvsnƒpv‚~v{|qsx|nuqu‚ntpqm ÃÁ¶¹´ÌÍæ¹ä¼¹ÌÁ¼Åȵº¸¹î¼»¶¿¸ ½»¶Á¼¹Åµ¹Á¿ºÁ¼Á¿ÀÁ¹Ȼ¿ÁèÁÇç tsx|qn„|ys‚… q~qv~zn{sqntpt|q|tsz|x|v Žsv|ntp‚sq|xtpqwsn{sqntpqŽsv|nsyun„v~xp{uv Ñ»¼¾¹å¾Ä¼¸Ç¸Â¹¶»½»Ó¾Ã¿ÀÁ¹Ò»¼ç È»¿ÁèÁǹµ¿µ¹¶¾ÅÁǹŵºµºµÒ·Á¿ opquvun>u{|n@xv~v| „~pqx|ns—uvsqnwsqnƒpƒpm ƒpvs„snzstsnts‚x|tszn„pqw|t„sqsqntsws§ ¿Áǹû¿È»ÓÁ¶·Á¿¹½ÁÇôÁ¹¶»½Áç ¶»ÓÁÃÁ¹Ó»½µÇ¹ÅÁ¼µ¹»ÃÒÁº¹½¾ÓÁ¿í ’|x{|‚ntptsqn|{s‚nuvuq vs„sn—s‚unzszuntsvs‚n{|zsm „s„svqws… sqxuqn‚pnzs„sqsqn{sq ‚u‚sqn~zpyn„pzsrsv… ĵÁ¿¹½»¶Á¼¹ÃÁÀÁºçÃÁÀÁº¹µº¾¹½»¼ç ÔÁÇ·Á¿¹½»½»¼ÁÒÁ¹Åµ¹Á¿ºÁ¼Á¿ÀÁ z ysqwsnxpƒssxntpzs‚u‚sq Á¶ÁÓ¹ÅÁ¼µ¹ºµºµÒÁ¿¹Ò¸Ó¶»·çÒ¸Ó¶»· 9¹Ô»¼¶Áý¾¿Ä¹·»¹ÑÁÓ¹17 ÅÁ¼µ¹ôµÓÁÀÁǹÔÁ¿º¾Ó¹ʸºÁ¹Î¸ÄÀÁç 9¹Ô»¼¶Áý¾¿Ä¹·»¹ÑÁÓ¹17 „ptsqsusqnxpvsntpq‚~vm 9¹Ô»¼¶Áý¾¿Ä¹·»¹ÑÁÓ¹17

ƒ„Ú…ú†×HáÚõö÷×ø EúHá‡áڈúØ×ã×ø

!"#$%&&'&()$$(*&+,-./0

E×þÚù×Fö 123456789:52;323<9=>39=6?569@A643?9B34AC9:843 ùúØG×Há 2¼Á¿¶µ¶·Á¹´¹Ï

 !" #$%&$!"'()%#*+),#$./*01234"#5!"67 +),#$, %## ,$ $ &$#), ### ÌÍÊÌÉ̹ºµÅÁ·¹Ã¾¿Ä·µ¿ %!"68+),#$4 ŵ¼ÁµÇ¹¶»ÆÁ¼Á¹µ¿¶ºÁ¿í¹ÑÁÓ µº¾ÓÁǹÀÁ¿Ä¹Åµ¶ÁÅÁ¼µ 2¼Á¿¶µ¶·Á¹´¸ÃÁ¿Á¹Ïµ¼Á¿ºµí :;<dl=dlcdlfpvxpƒu ‚sz|n{|zs‚xsqs‚sqno@n>~„‚v| Ô»¼½ÁÄÁµ¹½µ¶¿µ¶¹Ò»¼¿ÁǹµÁ

IúGúø×Ø

Ƹ½Á¹¾¿º¾·¹Ã»¿ÆÁ¼µ¹È»¿µ¶ ¾¶ÁÇÁ¹ÀÁ¿Ä¹Æ¸Æ¸·Â¹Ã¾ÓÁµ ÅÁ¼µ¹¸¿Óµ¿»¹¶Ç¸Ò¹¶ÁÃÒÁµ ·¾Óµ¿»¼í 4ÌÁÀÁ¹¶»ÃÒÁº û¿Ä»Ó¸ÓÁ¹¸¿Óµ¿»¹¶Ç¸Ò ¾¿º¾·¹0Á¶Çµ¸¿¹º»ºÁÒµ¹º»¼ç ÓÁÓ¾¹¼»Ò¸º¹·Á¼»¿Á¹ÇÁ¼¾¶ ¶ÁÀÁ¹¶»¿Åµ¼µ¹ÀÁ¿Ä ÇÁ¿Åӻ¹·µ¿µ¹½Á¿ºµ¿Ä¹¶ºµ¼ 9¹Ô»¼¶Áý¾¿Ä¹·» ÑÁÓ¹17

tpvu„s‚sqnƒs|sqn{sv| °n€~ws‚svs…npzs|qnBuxsz ›z|t„|s{pn>~„‚v|n°n™›ƒ~vœ ›ƒ~vnŽu„n³?°±nrusntptm ³?°±nwsqn{|xpzpqsvs‚sq „pvsq{|q‚sqnƒsx‚pn‚sp~v| {|nzs„sqsqn~zsyvssno@ „uvsn{sqn„uv|nxpvsnC«¥ˆ‡–¬Œ‰£ >~„‚v|n°n™>~xsnvp{œn€~wsm ¥«¡£ Ÿ¤Ÿ¤«ŠD ‚svs…n›z|t„|s{pnpvxpƒu žpzstsn|q|ns{snuvqstpq {||‚u|n~zpynxprutzsyno‘ s„|nysqwsntpt„pvsq{|q‚sq wsqns{sn{|n—|zswsyn’˜€… xsunŽsƒsqn~zsyvssnws|u p‚x|n„pvsq{|qsqn›ƒ~v ƒsx‚pnzszun„pquvuxn›˜ STUVWXYZ[\Z]^y[aW±dXS]`UYg]XUSU] Au„n³?°±n‘vsxpw~nuxsq~ tpquxuz‚sqns{snBuxszn{sq Wg]Í]T]Ygd±VWa]]XYfY`hrjnolqY €hmhvilY[³wvY}Ï|» tpqrpzsx‚sqnuvqstpqnpvxpm nh s k p  j i p Y j € l Ð l v l Y € h n³ j  l l s Y ‚ l s k YupkholvYupYVw€vpYU ƒuntpvu„s‚sqnwsqn„pvsts 9¹Ô»¼¶Áý¾¿Ä¹·»¹ÑÁÓ¹17 ²wk‚llvilzY±pskkjY{|Ï^}~


97  45647

0123 3O1PQRSOTURVWRXUYZ[OZPR\]V^

_`abcdbacabefghfchie_cjkclembancd !"#$%&$'"() )($$(#$$("$("$$(*+$, -!.)/"0($)1)/"0-&1

234546785493=$>)0"01,"?)0"0>1,"?)0"0>""1,"1 0)$)@"=ABCD*EECFGCHIH=AGJGFKGFGJGJ1 :;<46=.)/"0(//HL"EBM")(N""$(M"'"1

m %  t m( u  9 %  ) +

t) 

)  7vwxyz{v|}v~€‚ƒv„{…xƒzxv}ƒz†x‡xvˆ‚ƒ‰z{xŠƒx‹€zvy‚v}ƒzŒvŽ†x

oáârqµ‰w‹w‚s¡w€zwƒs‡w~ ~…w~sŠ€~…w~……†zw~s‚€z‹ws‡u ‰€~…€}{}ww~s €†w~…w~s㡉  {xws§{…„w‚wzxwˆs©†…wŸsx€~ ¡‰ äŸs¡u~wvsy{vuw}s«€~w…w xw~…sywŠwƒsåuv†w}ˆs €  €z‹ws‡w~s«zw~vu…zwvuŸs‡w~ …uwxw~su~usw‚w~s‡u}w‚†‚w~‡u ¡u~wvs €x€zxuŒw~s {xws§{… ¢†}wsæ†wvs‡w~sŽ~{zwvu „w‚wzxws€~…w‡w‚w~sv{vuw ”w}wus {xws§{…„w‚wzxwŸs w }uvwvusŠ€~„wŠwuw~sŠz{…zw uvs㏑¥’äsŠ†‚†}sçˆççssƒu~… ‘er’µ-ëá0êⵓµ‰« šöípöíóîúïšöüüñõóîõöñô x„w‡uŸs‡w~sŒw…uw~su‚}w~Ÿ ¢}wwzxs‡€~…w~swv„w ‚wusv€¦wzws†x†ƒs€~……w…wv Š€~…€~xwvw~s‡w~sŠ€~…†zw …wsv€}€vwuˆs¬´è±¹ y†Œ€zs¢}wzuws«zu‹w„wŸsŠ€ s€…u{~w}s©wx€~…¡Ž§s„w~… ªwƒzuœwsy„wƒˆ zw‚wxˆs«€z}€ŒuƒŸs‚€Œ€zw‡ww~ ‚€z‹wsvwws„w~…s}€Œuƒs€zwx z†vwƒww~s„w~…s€Œw|wƒu Œ€z‚w~x{zs‡us }wx€~Ÿs”†‡u Žws€~wŒwƒ‚w~Ÿs¤z†Š ¢}wwzxs‹†…ws€zwxws‡usŽ~ ‡€~…w~s”íõ•ñŸsŒwu‚s€}w}†u x{‚{s{‡€z~s¢}wwzxs‡u yw~x{v{ˆssž€z€‚ws‡ux€†u ”íõ•ñŸsx€zwv†‚s”íõ•ñï–öþ—ó ‡{~€vuwŸsvwws‡€~…w~s‚€ 0yssãšöüüñõîïöõógï›úý v€}†z†ƒsŽ~‡{~€vuwŸs€}w {}€ƒs {{z‡u~wx{zs8uŠ†xw~ x€}wƒs€Œ€zu‚w~s‚{~xzuŒ†vu Œ€zw‡ww~s¤z†Šs”íõ•ñˆ ôpöñôõ•õgõîŸsžŸ äsw†Š†~ ‚†‚w~svu}wx†zwƒus‚€s”íõ•ñ ”íõ•ñï–öþ—óŸs©†~uw~x{sy€ Œw~„w‚s‡w}ws€~‡€‚wx‚w~ ˜ã ~x†‚äs‰z{…zws’ç/Ÿ }wu~~„wŸ™s}w~‹†xsªwzu‡ˆs¬´³5¹ –öþ—óŸsswŒ†sã/¥’äˆsyu}w x†zwƒus‡u}w‚†‚w~s†~x†‚ €Š€z€zwxsƒ†Œ†~…w~Ÿs€ éêëêqr⵫€wx€zsŽ~vxux†x ‰€zx†~‹†‚w~sŽyŽs§{…„w‚wzxwˆ ~…u~…wxsv€}wwsu~us¢}wwzx y€~usŽ~‡{~€vuwsãŽyŽäs§{… 7sæwzusv€}w~‹†x~„wŸs©†wx €zwvwsx€}wƒsŒw~„w‚s‡u „w‚wzxws€~„€}€~……wzw‚w~ ㏓¥’äŸsîøïùúíûöíüóñúï‡wzu Œw~x†s{}€ƒs”íõ•ñˆ ìíîïðñòóñôõöñï÷öíøïùúíûöíüý ~x†~…s”wv†‚uŸs¡u¦{Ÿ  €‡†wsŠuƒw‚sv€}wwsu~u õñþïìíîŸs‡us wŠ†vsŽ~vxux†x §†}u{~{Ÿs¢‡ws w}w~„wŸs«€wx€z €~‹w}u~s‚€z‹wsvwws‡usŒ€z y€~usŽ~‡{~€vuwsãŽyŽäs§{… ”wzwxwŸs wzw|uxw~sŽyŽs§{… Œw…wusŒu‡w~…ˆs‰uƒw‚s‰«sy† „w‚wzxwŸs wuvžu~……†s㏑ „w‚wzxwŸs‡w~s ¡sy{€z„wxuˆ Œ€zs¢}wzuws«zu‹w„wsŠ†~s€ ÿ¥’äˆs¢¦wzwsx€zŒ†‚ws†~x†‚ 7sywŒx†žu~……†sã!ÿ¥’äŸ zwvwsvw~…wxsx€zŒw~x†s‡€~…w~ "õ##óíúïöñïîóþúïŽ~‡{~€vuwŸ z€vŠ{~vs¦€Šwxs”íõ•ñsv€ ††Ÿs‡w~s…zwxuvˆ 0±²´1·2µ´3´µ¯³±34¯35¯6 ¢†vxzuwŸs‰{}w~‡uwŸs©€zw~Ÿ ƒu~……ws€~‡†‚†~…sŠ€z‚€ 7s wuvs㏑¥’äŸsyx†‡„s8w„wz ¢zu‚wsy€}wxw~Ÿsž€‚vu‚{ŸsŽzw~Ÿ Œw~…w~s¢}wwzxŸs‚ƒ†v†v «w~¦wŠs{}€ƒsžwƒwvuv|w y}{|w‚uwŸsyŠw~„{}Ÿs©€Šw~…Ÿ ~„ws„w~…sw‡ws‡us|u}w„wƒ y€~us«€wx€zsªw‚†}xwvsy€~u y€zŒuwŸs‡w~s}wu~}wu~ˆµ¬´è±¹ ¡Ž§s‡w~s©w|ws«€~…wƒsã©w x€~…äˆ ˜ wus€~…wŠz€vuwvu ‚{{z‡u~wvusŒwu‚s‡w~svu~€z …uxwvsxu~……uswxwvs‚€z‹wsvww „w~…sx€}wƒsx€z‹w}u~ˆs €s‡€ Šw~~„wŸs‚wusu~…u~s‚€z‹w vwwsu~usv€w‚u~s‡uxu~… ‚wx‚w~Ÿ™s‚wxwïšöüüñõîï›úý 3453675839:;9:<=5>?;@:?AB;?5CDED RBMBQ5V\T\\5H?FGGD5V]T\\5R9S g óîõöñôïróñóþúís‰«sy†Œ€z 49FGDH5IDF5>J5K<GLDMD:@D5N:9D ODIDODF5DMDF5I?QDMBMDF5I? ¢} ÐÑÖ¿¼½¿ ¾ÕÐÀ¼Ô½¾¾ËºÂÉ ÁÂѾÅ×ǽ¼¿¼ ÂÑÍÇË wzuws«zu‹w„wŸsªwzu‡sæ€}uˆ º¾ÂɾÀ¾ÅƾÂÀ¾ËÀÃÀ¾Ì¾ÁÂÃÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÇÆÂÅÎÉÏÍÅÍÐËѾÄþÊÏÓÎÍݾÀÜÒÐÝÚоÃÝÚÓÐÔÐß¾½ÐÝÚÕ¾¿ÍÜÓÚ¾ÕØÍÔÃÂÉֺǞ K<GLDMD:@D5O9FPDIEDQMDF5R9S E?QDLDH5UD;<FGDF^5_<:9F^5CDGDF^ ‡Ÿs„w~…s‡wxw~…s‡w ÁÂÃÃÄÅÆØÍÇÆÂÅξÂÍÖÚÞÔÐܾ¿ÐØÍÔÖÌÆÉÙß¾ºÏÕÚ¾ÊÐÔØÞ×Þ¾ÕÕÏоÕÐÝÚ¾ÛÚÝÚÖ¾ÎÍÝ×ÐÓоÁÞÞÝÕÚÔÐØÞݾ»ÚÒÏØÐÔ¾ÚÑÆÛÄÅÉÜÂÐÝÍß¾¿ÏÔÚÐÔØÞ ODIDODF5;9O9F@D:D5I?5A9A9S IDF5`9MD:539@DMT539ODIDODF5;9S zus©wª‚wwzzux wŸs‡u‡wŠu~…us{}€ƒ ÊÍØÔÐÕÚ¾ÕÎÍÝÛÐÞÐÓÐØÐÖß¾ÎÐÖÚÐÔ¾ÚÛÜÐÔß¾½ÐÑÝÚßоÊÔÐѾÕÛÐÔÐÔÖß¾ÕÐÔ¾¿ÏÝÔÐÜÚ×¾ÚÑÆÛÄžÕÛÚÝÚÖà :DRD5@9ORD@5I?5E?QDLDH5K<GS QDFPB@FLD5I?PDIEDQMDF5`DA@B58VaX

9  9

•gjcœcjcheZbaf™bš œbe[ca`hich

%( +% Zc·chche_¸¹e[gdbdbhieœbe•`dagše•nhœ`hi ´( (t( µ '(*

LDMD:@DT539ODIDODF5DQ?:DF Y=5OBQD?5RBMBQ5\bT\\5H?FGGD Q?;@:?M5;9O9F@D:D5I?QDMBMDF VaT\\^5I?5CDQDF5c<F<;D:?^5U9S @9:MD?@5DIDFLD5R9O9Q?HD:DDF5PDS @DFIDF^53:?FGG<QDLDF^5CD:DFDF^ :?FGDFT C<OAQDFGDF^539:BO5d<P<;D:?^5c?S 3DID5UDO?;58VWXY=5OBQD? L<:<^5dDF@BR^5IDF5`9MD:;BQ?T58?E9= oá-ºrâ-rqs‰{}‡ws¡Ž§sz†xu~ ¡w€zwƒsŽvxu€|ws§{…„w‚wzxw ‰{}‡wˆ

m(m *

n*( (o+

7s wuvs‘sª€Œz†wzus’ç/Ÿ €~…w‡w‚w~s‚€…uwxw~syŽž » ³<FG;<MDF5JNJ75N: @9:ABMD5BF@BM5BOBOT ‚€}u}u~…s‚€sŒ€zŒw…wusx€Šwxs‡u 7s wuvs‘sª€Œz†wzus’ç/Ÿ |u}w„wƒs {xws§{…„w‚wzxwŸ 4³D£NF4?:£³5 FID5N°9H5O9FGDS ª9:?@D5:DMLD@5?F?5DIDQDH |u}w„wƒs¡w€zwƒsŽvxu€|w ‡u‹w‡|w}‚w~s‡us|u}w„wƒ }{‚wvus‡us‰†zws‰w‚†w}ww~Ÿ IDMDFL55¤D 39O9F@D;DF5°9:?@D °9:?@D5:DMLD@5LDFG5ADFLDM §{…„w‚wzxwssˆs”€zu‚†xsu~us‹w‡ ”w~x†}Ÿs}{‚wvus‡usžw‚{s‰{} Š†‚†}s琈ç灏’ˆççŸs”†vs € :DMLD@5_D OD569G9FID I?M9FDQ5DFDMSDFDM5I?5OD;LDS |w}sx€Šwxs‡w~s|w‚x†sŒ†v v€‚s‰†~‡{~…ŸsŠ†‚†}sç1ˆçç }u}u~…s‰{}z€vxws§{…„w‚wzxwˆ D@B5¤9QDHL§<^^55I>:?5D_9 QDFGGDFGT :DMD@5_DL<T5d9:9MD5O9FGS ‚€}u}u~…s‡wzus¡ux}w~xwvs‰{}‡w ’ˆççŸs”†vs €}u}u~…s¡ux}w~xwv ¬´è±¹ 39:@BFPBMMDF5I?5£;MD5UDOS G<Q<FGMDFFLD5;9ADGD?5Q9G9FS

$%&'((  )9 9()$*+

RB;5¥J75K<GLDMD:@D^5`DA@B ID^5MD:9FD5R9FIBIBM5_DL<5LDM?F qpërâe.rárâs‡€~…w~ púúøïióîõñþˆs¡w}wspúúøïióîý 8VaXY=55RBMBQ5VbT]\5H?FGGD M9PDI?DF5?F?5A9FD:SA9FD:5@9:PDI? w¦wzwsfógúñîõñúhôïióŸs‡u…€}wz õñþŸsv€xuwŠsŠ€v€zxws‡wŠwxsŒ€z‚€ ;9Q9;D?T5N°D:D5G:D@?;^5IDF I?5ID9:DH5O9:9MDT58¶X?E9= w¦wzwsjîíúïkó#úˆslòúñîz†Šw ~w}w~s‡w~s€Œ†‚wsƒ†Œ† v€u~wzsŠ€Œwƒwvw~sŒ€zŒw…wu ~…w~s‡€~…w~s{zw~…sŒwz†sv€¦wzw ,pë,êq-r.rrâµ {xws§{… ¦u~xww~s«w~wƒs¢uzs‡€~…w~ ƒwŠˆs”wŒw‚sŠ€~„uvuƒw~ŸsŠw‡w ‹€~uvszww}w~Ÿs†}wus‡wzus…wzuv w¦w‚s‡w~sŒ€z…w~xuw~s‡€~…w~ „w‚wzxws€~„€}€~……wzw‚w~ 0€zuxws†~x†‚s£€…€zusu~us‡u xw~……w}s“ÿsžwz€xs’ç/Ÿs‡w~ xw~…w~Ÿsx†}uvw~ŸsŒ€~x†‚s|w‹wƒŸ Š€v€zxws}wu~ˆss«u‚€xs‡wŠwxs‡u 8{Œws”€z¦€zuxwsŒw…usyuv|wsy¡ Š€z†~x†‚‚w~sŒw…usvuv|w¥vuv ŒwŒw‚su~w}Ÿsxw~……w}s’/sžwz€x vwŠwus‚{‚{}{…uŸsu~usw‚w~ Š€z{}€ƒs‡usqóíóþóüóïjrswxw† y€ {xws§{…„w‚wzxws«wƒ†~ |usy€‚{}wƒs¡wvwzsãy¡äs‚€}wvs‘ ’ç/ˆs‰€~‡wxwzw~s‡u}w„w~u ‡u…€}wzs‡us w€s8ws©w¨wŸs‰zu~… 8ws©w¨wsv€ƒwz…wssŠs“çˆçççˆ ’ç/ˆsžwx€zus¦€zuxws}{Œwsu~u ‡w~swxw†s“ŸsŠ€z|w‚u}w~s‡wzu ƒu~……ws’!sª€Œz†wzus’ç/s‡u |†}†~…Ÿs”wzwxs£…€Œw~Ÿs§{…„w ~x†‚s‚€x€zw~…w~s}€Œuƒs}w~‹†x ‡uwŒu}s‡wzusŒ†‚†s¦€zuxwszw‚„wx y¡s~€…€zusw†Š†~sv|wvxw  w~x{zs¢zvuŠs‡w~s‰€zŠ†vxw 7KNd¤¥455¦DQ9F@?F9§;5>DL A9:?MB@¬5¨<@<5HD:B;5I?DOA?Q5I? ‚wzxwŸsywŒx†sã!¥’äsŠ†‚†}sˆçç vu}w‚w~s€~…ƒ†Œ†~…usyw† £†vw~xwzws‡w~swxw†sŒ†‚† „w~…sŒ€zw‡ws‡us|u}w„wƒs {xw ‚ww~s¡w€zwƒs {xws§{…„w‚wzxwŸ d£ DID5@DFGGDQ5VW5¨9A:BD:? D:9D5I9M<:D;?56T®T¦T£5I?5QDF@D? §{…„w‚wzxwˆ ©}sy†z{x{s£{sçs {xwŒwz†Ÿs§{… RY\V]^ ƒu~……wsv€}€vwuˆ ‡wzwsyxw~}€„s‡usç1“’’ÿÿç11“!Ÿ ¦€zuxws‚€Šwƒ}w|w~w~ˆ D©D5NOAD::BMO< ]58I9RDF5d?F?5¯DQQ=T5¨<@<5I?S y€}wu~sw¦wzwsv€u~wzsvu~… wxw†s¢‡us‡usç1“ÿ‘/“ÿ‘!‘çˆ 8{ŒwsŒ€zx€ws«†Œ†ƒ 8{ŒwsŒ€z¦€zuxwsw‚w~s‡u „w‚wzxwŸs«€}Šsç’ÿ‘s“/‘Ÿs‹w O9FGG95Q3Q D : 5ª<BRQ953H<@<5ª<OS BFGGDH5M95¨D°9A<<M5¨DF53DG9 ‚ w ~ s ¤€ w z s ž€ Œ w ¦ w s ‡w ~ s  €  v € } € ~ … … w z w ‚ w ~ s ‡w } w s ‡†w s x w  ç 1 ˆ ç ç s  s  “ ˆ ç ç ˆ µ ¬ 2 ° ´ è± ¹ ‚wxs‹†…wsw‡ws‚€~¦w~s‚u}wxswxw† ¬´è±¹ R9@?@?<F5ADG?5RD:D5R9FGBFPBFG 3QD©D5NOAD::BMO<5D@DB54E?@S

•gdch–`hie—bace—gdc˜c™e—g™–`–`še›chcjeœbe_™``dch

opqrstuvwxwsyz{|{}w~s€ ~„wˆs‰wzwsŠ€~…†~‹†~…s‡us‡€vw Šwx€~sy}€w~Ÿs§{…„w‚wzxwˆ u}u‚us‚uvwƒs€~wzu‚s„w~… |uvwxwsu~us‡wŠwxs€~u‚wxu tuvwxws‡us‡€vwsu~usvw~…wx †~…‚u~sxw‚s‡uu}u‚us‡€vw yw~……wzs”†‡w„wsyw„†xusž€ ¦{¦{‚s†~x†‚s|uvwxws‚€}†wz…wˆ |uvwxws}wu~ˆs‰wzwsŠ€~…†~‹†~… }u‚Ÿs„w~…s€z†Šw‚w~ssx{‚{ƒ ”€zŒw…wussw¦wsw‚xu¨uxwv ‡us‡€vwsu~us‡wŠwxs€}uƒwx Š€z‹†w~…w~s„w~…s€~…€xu‚ Š€‡€vww~s‡w~sswvu}uxwvsxw~ ‰wvwzs‰€z‹†w~…w~syz{|{}w~ˆ ~wv‚wƒs‰z{‚}wwvus €€z xw~…w~s‡€~…w~sv†wvw~sŠ€ ‰wvwzsu~us‡u~ww‚w~s‡€u ‡€‚ww~sŽ~‡{~€vuwˆsyw„†xu ‡€vww~Ÿs„w~…s‡u}€~…‚wŠus‡€ ‚uw~s‚wz€~ws€u}u‚usŠ€zw~ ž€}u‚s}wƒuzs‡us‡€vwsu~uˆ ~…w~sv†wvw~wszvw|wƒw~ „w~…sŒ€vwzs‡uswvwsŠ€z‹†w ¡€vws|uvwxwsu~uss‹†…ws€ „w~…s€}{‚Ÿsv†wzws…€zu¦u‚swuz ~…w~suvu‚s‚€xu‚wsŽ~‡{~€vuw u}u‚usžwxws¢uzs”€}u‚s£„w v†~…wuŸs‡w~sŒ€zŒw…wusw¦w x€~…wƒs€z€Œ†xs‚€‡w†}wxw~s‡u Š}†~…Ÿs”€}u‚s €Š€Š€xŸs‡w~ ‚u¦w†w~sŒ†z†~…s„w~…s€ xwƒ†~s‘’‘“ˆ ”€}u‚s €w~xz€~ˆs €xu…wsŒ€}u‚ ~€~w~…‚w~sŠu‚uzw~Ÿs€~u~… ‰w‡wswvwsux†sŒw~„w‚sŠw u~us€z†Šw‚w~sv†Œ€zsŠ€ …w}‚w~s‚€Š€~wxw~s‚{xwˆ vwzsxzw‡uvu{~w}swxuswxw†s‚{ ~…wuzw~s‡w~s‚€Š€z}†w~sƒu‡†Š ©u‚wsŒ€zu~wxs¢~‡wsŒuvw v{~…s‚wz€~ws‡uxu~……w}‚w~sŠ€~ wv„wzw‚wxsv€x€Šwxˆs¡€vw Œ€}w‹wzsŒ€z¦{¦{‚sxw~ws‡uvu~uˆ ‡†‡†‚ˆs”wƒ‚w~s‡€vw‡€vw u~us‹†…ws‚€~xw}s‡€~…w~sxzw‡uvu y€}wu~sux†sw~‡ws‹†…wsŒuvw wxw†s‡†v†~s‹†…wsŒw~„w‚s„w~… Š€zxw~uw~~„wˆ €~w~…‚wŠsu‚w~s€~……† ‚{v{~…s‚wz€~wss‡uxu~……w}‚w~ ¡€vwstuvwxwsyz{|{}w~ ~w‚w~sxw~…w~ˆsªwvu}uxwvs}wu~Ÿ Š€~‡†‡†‚s„w~…s€~…†~…vu x€z‡uzuswxwvsxu…wsŠw‡†‚†ƒw~Ÿ Š€~…†~‹†~…s‡wŠwxs€}uƒwx €~…ƒu~‡wzusŠ€Š€zw~…w~ˆ „w‚~us‰w‡†‚†ƒw~s¤wx€Šsyz{ ‚€Œ†~svw}w‚ŸsŠ€w~¦u~…w~Ÿ ‰wvwzs„w~…s‡u‡uzu‚w~sv€‹w‚ |{}w~Ÿs wzw~……€~€~…Ÿs‡w~ vwzw~ws{†xŒ{~‡ˆs«w‚s‚€xu~… wƒ†~s’s‡w~s€~€Šwxu ¤w~‡{‚s w‡u}{Œ{ˆsy€†w~„w …w}w~s‚†}u~€zsxzw‡uvu{~w}s‡w~ º»¼½¾¿¼½¿ÀÁÀÂÃÀ¾ÄÀÅÆÇÀžÈÉÊÀÃÀ x À»ÀËɾ̾ÊÍÎÏÐѾÒÍÓÐÔÕÐÔÖÐÔ¾×ÐÐؾÙÚ×ÐØÐÙÐÔ¾ÓÍÔÚÛÓÐØÚ¾ÐÜÐÓ xw~wƒs‚wv†}xw~w~su~usvwŠwu wv†‚s‡w}ws|u}w„wƒs¡€vw¥ Š€zx†~‹†‚w~s‚€v€~uw~sxzw ß v€‚wzw~…swvuƒs€~wŠw‚  w}†zwƒw~s‰†z|{Œu~w~…†~Ÿ ‡uvu{~w}s‹†…wsx€zv€‡uwˆs¬­®¯° ÒÍÕÍ×ÐÐÔ¾ÆÍ×оÈÚ×ÐØоÊÝÞÙÞÜÐÔß¾ÕÚ¾ÄÏÝÙÞÎÚÔÐÔÖÏÔß¾ÄÐÛÍÓß ÊÜÍÓÐÔà ‚w~s|†‹†‡s‚€xzw‡uvu{~w}w~  €¦wwxw~s‰w‚€Ÿs wŒ† ®±²®¯³¯´µ¶·¸®±²¹

Z`j¡ce¢`nkdge•l`f` _cj¡nfemcdghfbhg

;9@?DT56<OAD5A9:@9OD56<«9 @9:5±NOAD::BMO<3QD©D^5I9S ¤Q<;;<O¬5`RD:MQ?FG5K<B:56<«9 FGDF5O9FL9:@DMDF5HD;H@DG ?F?5I?G9QD:5OBQD?5@DFGGDQ5W ²6<«9¤Q<;;<O^5RDQ?FG5QDOAD@ H?FGGD5V­5¨9A:BD:?5Y\V]^ @DFGGDQ5V­5¨9A:BD:?5Y\V]T I9FGDF5M9@9F@BDF5;9ADGD? 8@9D=


0123451789 1 1 21518039 48 !"# 

$%&'()%*)+,-./0%1')+%2()34)3%5/('-6

€848‚€ƒ10€„€23 19€…8 †‡ˆ

789:;<=>?@ABC<DEDFGHI QOMIKI[DKLG[DVLHG\HO[DSI[] JIKLMNOPDQGDRGMISITDTUVUH QG^IsIVI[DJIKLMQIf ¡¢£¤¥¦§¨© §¨©£ª£Î²¯·£¶¬¾·¿²¯ µ·²µ²¾²Á£¿·²±£Æ®­²ÁţβÀ±²¾Á¸²¢ ±¬¯±²Á³²Á¹²Á£±­²¿Á¸²Å£«·¶²Á¸²¢ WLMQIDXYZDHO[I[QI\I[]I[G pONVIG\DTIMDG\U`DJO\UIDJWu žŸ ž ÐÅÑÒңƬ²¾£¸²Á¹£¿¬­²°£¿¬¯µ²Ã¿²¯ ¶¬¾·¿²¯£ÔÒ£±¬¯¶¬Á£±¬Á¹¬À®µ· ¶¬¾·¿²¯£ÕÅÑÒңƬ²¾£À²¶·°£À¬Á¹ª ¿²£ž½¹¸²¾²¯¿²¢£­¬Æ·°£µ²¯· Ƭ²¾£¸²Á¹£À²¶®¾£²Á¹¹½¿²£±²¹®ª ¹®Á²¾²Á£±­²¿£­²À²£¸²Á¹£Æ¬­®À VLHG\HO[D^ONPIHIDU[\UV XYZ`Dx[GDjLTSI\G`DHO[SIH^U\ µ¶·¬£±Ä½ ®À£À¬­²¾®¾²Á ¸®Æ²Á£¶®µ²°£À¬À±¬¯±²Á³²Á¹ µ·¯¬¹·¶¿¯²¶·£®­²Á¹Å HO[I[]]UMI[]I[DVL[_MGVDPLE ^IGVDUKISID\ONPO^U\fDiOPVG ¯¬¹·¶²¿¯¯½²¶Á·¸£®²­£²ÆÁ¬¹­£«® ·Á£Ÿ±¬¯²ª «¦ŸÄ¤§ªÁ¸²Å£«¬µ²Á¹¾²Á£¿¬¯°²µ²± ¨µ·¸½Á½£À¬Á³¬­²¶¾²Á¢£«¦Ÿª PGIM`D\ONU\IHIDHO[aOMI[] QOHGVGI[`Dx[GDHO[]U[]VIKE ¶·½Á²­£Ä¬Áµ²¯²²Á£¤¯·µ²²¿£¾¦Ó£§¬ ¿½¯ ±¬Á¹¬À®µ·£Æ¬Â²¾£¸²Á¹£¿·µ²¾ Ĥ§£Æ¬Â²¾£Æ¬¯­²¾®£¶¬­²À²£¿·¹² WOHGMUDbcdeDHO[QI\I[]f VI[DPOaIUTDG[GD\GQIVDIQIDVONIE º«¦ŸÄ¤§»Å£Ì¬Á¹¬À®µ·£Æ¬Â²¯À½ ª ¿¬¯¹²Æ®Á¹£µ²­²À£±²¹®¿®Æ²Á¢ ¿²°®Á£¶¬³²¾£µ·­²¾®¾²Á£¯¬¹·¶¿¯²¶· WO[I[QI\I[]I[I[DVLHG\E RI[I[DSI[]D\ONaIQGD^ONVIG\I[ ¯²¶²£¾¬¯¬±½¿²Á£°²¯®¶£À¬Á¹¾®£À¬ ¯ ® ¶ Á¹²¾®£¾¬¶®­·¿²Á£À¬Á¹ª ±²µ²£¼ÒÒÖÅ£¤²°®Á£·Á·£¶¬°²¯®¶Á¸² HO[DG[GDQGMIVUVI[DQGDgOE QO[]I[DKOMIVPI[II[DKOHGMU ±¬¯±²Á³²Á¹²Á£·Ó·ÁÁ¸²£µ·£Î·Á²¶ ¤¾½½¿½½¯¾µ£·ÁÀ¬ ²¯²£±¬Á¹¬À®µ·£Æ¬Â²¾£¶®µ²° ² ¶ QU[]DhON^I]U[IDiIKLMQI HIUKU[DQINGDTIPGMDKNLPOP ̬¯°®Æ®Á¹²Á£ºÎ·¶°®Æ»£Ä½¿²£ž½¹¸²ª ÍIJ¯¬Á·¾²²£¾Á¬Á¿¬¸¯²ÆŲ¿²¶²Á£¿¬Á²¹²¢ ±À¬ ¬¯±²Á³²Á¹£·Ó·ÁÁ¸²Å£©²À®Á¢ XYZ`DjI^UDkdlmbnfDJLHG\HO[ yONG_GVIPGDKINKLMfDorUVI[ ¾²¯¿²£¸²Á¹£Æ¬¯­½¾²¶·£µ·£¤¬¯À·Á²­ ¾²À·£°²Á¸²£Ã½¾®¶£±²µ²£±¬Á¹¬À®µ· Á¸²À± ¿ ² Á ¸²£À²¶·°£Æ²Á¸²¾£±¬Á¹¬ª G[GDaU]IDHO[I[QIGDVOPGIKI[ \GQIVDIQIDPIHIDPOVIMG`D[IE  ·Ë²Á¹²Á¢£¨ÀÆ®­°²¯³½Å Ƭ²¾£¸²Á¹£¶®µ²°£À²¶®¾£±²¹®¸®ª À®µ·£Æ¬Â²¾£¸²Á¹£¿¬¯¿²Á¹¾²±£¯²Ó·² IKINI\DVOKLMGPGI[DQIMIH HU[DPOaIUTDG[GDHOHI[]D^OE Ĭ¿®²£¡¶½¶·²¶·£Ì²¹®¸®Æ²Á ƲÁÅ£¤²±·£¾²­²®£¿·µ²¾£²µ²£±¬Á¬ª ¾²¯¬Á²£¾¬µ²±²¿²Á£Æ¬­®À£À¬Àª §¬Â²¾£Ä½¿²£ž½¹¸²¾²¯¿²£º¡¶±²ª ¹²¾²Á£«¦ŸÄ¤§£¶¬Â²¯²£¿¬¯®¶£À¬Á¬ª ±¬¯±²Á³²Á¹£·Ó·ÁÅ HO[aI]IDVOIHI[I[DQI[DVOE MUHDIQI`qDUsIK[SIf Á¹²ª ¯®¶¢£¿¬À²Áª¿¬À²Á£±¬Á¹¬À®µ·£Æ¬ª ͧ¬¯·¾®¿Á¸²¢£¯²Ó·²£¶¬¯®±²£²¾²Á \ON\G^I[f iO[UNU\[SI`DIsINIDG\U Æ¿²¬¾¿²²Á»¢¢££±¤¬½¯¿¶½¸¾²£¯ž²®¿²µÁ·²£±Á¬¿¯½±¢²£ÁÀ¬ ÛÜÝÞßàáâãäâåæ8ãàåáéÜÝè9ÝàåÜ Á¸¬±¬­¬¾²Á£«¦ŸÄ¤§¢Ï ¿¬¯®¶£µ·­²¾¶²Á²¾²Á£¶¬Â²¯²£¯®¿·Á ohOaIUTDG[GDTI[SIDVL[_MGVE éã8ÝÛ8 àáìáéòû1þöîóáôîùüòïòùñòù÷áø1ô÷ïôîùáôîùòùññðþòùñ÷ HONUKIVI[DVIMGDKON\IHI ·Ó·Á£¸²¾Á·£°²¯®¶£À¬ÀƲ˲³²£Á­²¹Á²¹Áª ®²³²¾¯££²¤¾½²¿½Á¾£À¬ ¢ £ ¥² ®£ºÇÈɼ»Å ²¹²¯£±²¯²£±¬Á¹¬À®µ·£µ²Á£±¬À·­·¾ VL[_MGVD^GIPIDSI[]D\GQIVDHOE ø1ù þ÷øáó1ó÷òþáü÷á ÷þò2òúáúðøðôáí1þüòá9Ýÿ0áÜòõðá34 æ567 SI[]DQGMIVUVI[DWLMQIDQOE ¶®Á¹£Æ¬Â²¾£¸²Á¹£µ·¾¬À®µ·¾²ÁÁ¸² «¬­²·Á£·¿®¢Æ£À¬ Á®¯®¿Á¸²¢£±¬Á¹®ª Ƭ²¾£¶¬¹¬¯²£À¬À±¬¯±²Á³²Á¹ []INITDKIQIDVONUPUTI[DPLE []I[DHO[]U[QI[]DMI[]PU[] ¾¬£¾²Á¿½¯£µ·Á²¶Å ·Ó·Á£³®¹²£¿¬¯¾¬Áµ²­²£À²¶²­²° ·Ó·ÁÁ¸²Å£¤½°£±¬Á¹®¯®¶²ÁÁ¸²£¹¯²ª PGIMfDpIKGDQGD\ITU[DbcdlDG[G QGI[DQGMIVUVI[DMI[]VITE aUHMITDKOaI^I\DQINGDJLHGPG aIaINI[DJWuDU[\UVDHO[]]OMIN ͦ¿®£¸²Á¹£À¬ÀÆ®²¿£±²¯² ¯¾®¬¶±²¬Á£À· ²¾Å£§¬Æ¬¯±² ¿·¶¢Ï£¿¬¹²¶Á¸²Å VIHGDHORIPKIQIGDIQI[SI MI[]VITDI[\GPGKIPGfDhOMIG[ WOHGMGTI[DuHUH`DWI[G\GI VLHG\HO[D^ONPIHIDPOsINI ±¬Á¹¬À®µ·£¾¬¯¬±½¿²Á¢£À¬Á¹·Á¹²¿ ±¬Á¹¬À®­·µ¾·£²°Á²Á£¸Æ²¬£À¬ §¬Â²¾£´½¿½¯£Î·­²¯²Á¹ £Æ¬Â²¾ VOKO[\G[]I[EVOKO[\G[]I[ VLHG\HO[DKOaI^I\DQGDPO\GIK WO[]IRIPDWOHGMU`DKOaI^I\ _LNHIMfDhOMIHIDG[G`DMO^GTDPOE ­½¾²¶·Á¸²£¸²Á¹£Â®¾®±£³²®°£³·¾² ¸²Á¹£µ·½±¬¯²¶·¾²ÁÁ¸Á²¸¢¬£¶Ë² ¬°·Á¹¹² «¬À¬Á¿²¯²£·¿®¢£Ä¬±²­²£«¬¾¶· KLMG\GPDQGDQIMIH[SI`qD\O]IP PI\UI[DVONaIDRGMISIT`DWLMQI WOHQIDXYZ`DJLNOHDcvb`DJOE NG[]DJWuDSI[]DHO[]U[QI[] µ·¿¬À±®°£µ¬Á¹²Á£À¬Á¹²¸®° À¬¯¬¾²£¬Á¹¹²Á£À¬Á¹®¯®¶£±¬¯·Ó·ª Ĭ¶¬­²À²¿²Á£×²­®£×·Á¿²¶£Î·Á²¶ ̬¯°®Æ®Á¹²Á£Ä½¿²£ž½¹¸²¾²¯¿²¢ Ƭ²¾Å£¤¬±²¿Á¸²£µ·£±¬¯Æ²¿²¶²Á Á²Á£Æ¬Â²¾£¿¬¯¶¬Æ®¿Å JIKLMQIDXYZ`DrNG]aO[DkWLMn aU]IDHO[]I]O[QIVI[DKON\OE aIVPII[DwO]ONGDQI[DJOaIVE IKINI\DVOKLMGPGI[f ¦Ó·Á£ ¯²¿·¶ ز¯¯¸£Ì®¯Ë²Á¿½¢£À¬Á¹²¿²¾²Á¢ ¿²£ž½¹¸²¾²¯¿²£µ¬Á¹²Á£§²Á¿®­¢Ï hI^INDjITINQaLf HUI[DQO[]I[DLNHIPDQI[ PII[DpG[]]G`DJLHI[QI[DJLE oY[GDG^INI\[SI`DKG[\UDSI[] Ľ ±²­²£§·µ²Á¹£Ì¬Á¹¬Áµ²­·²Á ±¬ÀƬ¯·²Á£«¦ŸÄ¤§£µ·¿®³®¾²Á iOMIMUGDVLHG\HO[D^ONPIE KONRIVGMI[DrIQI[DtVPOVU\G_ QGH`DPON\IDKONRIVGMI[DQING POVINI[]D\ON^UVIfDJIHGDSIVG[ ®³²¯Á¸²Å Á¹²¾®£¶¬­²­®£À¬Áª µ²Á£Ä¬ Ÿ±¬¯²¶·£Î·Á²¶£Ì¬¯°®Æ®Á¹²Á ®Á¿®¾£±¬Á¹¬Áµ²­·²Á£³®À­²°£Æ¬Â²¾ HID\ONPO^U\`DGID^ONTINIKDPO\GE iITIPGPRIDkrtinDQGDXYZf HIPG[]EHIPG[]DKOaI^I\DQG VLNQG[IPG[SIDIVI[DPOHIVG[ µ½¯½¤Á½¹¿£½²¾Á£¹À¬ ¹®¸®Æ²Á£®Á¿®¾ Ľ¿²£ž½¹¸²¾²¯¿²¢£¨µ·¸½Á½¢£À¬Á³¬ª µ·£Ä½¿²£ž½¹¸²¾²¯¿²Å IKD]OaLMIVDPOVOsGMDIKIKU[D^GPI WO[I[QI\I[]I[I[DVLHG\E VI^UKI\O[DQI[DVL\IfDiONOVI ^IGVDVODQOKI[[SI`qDGH^UTE À¬À±¬¯±²¹Á½³²¿Á²£¹±£²«¦ ŸÄ¤§£µ²­²À ­²¾²Á¢£°²Á¸²£¶¬¾·¿²¯£ÈÅÒÒÒ ´¬Á®¯®¿Á¸²¢£±¬À¬¯·Á¿²°£¿¬­²° QGVO[IMGDPOaIVDQG[G`DQI[DVOHUE HO[D^ONPIHIDG[GDQGTIQGNGDPOE ^ONPIHIEPIHIDHO[]GVNINVI[ [SIfDz{|}~ ¶¬¿·²±£±¬¯¿¬À®²Á£¾¬­½À±½¾£¸²Á¹ Ƭ²¾£¸²Á¹£¿¬­²°£À¬­²¾®¾²Á À¬Á¬¿²±¾²Á£³®À­²°£À²¾¶·À²­

‰Š‹ŒŽ‘Ž’Ž“”•–—‹ŠŽ˜™Šš›˜œ–Š‹”

Ƭ²¾£¸²Á¹£Æ¬¯½±¬¯²¶·£µ·£Ä½¿² ž½¹¸²¾²¯¿²£¶¬Æ²Á¸²¾£ÔÅÒÒңƬª ²¾Å£Ø²­£¿¬¯¶¬Æ®¿£À¬Á¸¬¶®²·¾²Á ¾¬±²µ²¿²Á£µ¬Á¹²Á£Ê½­®À¬£³²­²Á žŸ ž¡¢£¤¥¦§¨© §¨©£ª£«¬­®¯®°£±¬­²³²¯£´²µ¯²¶²° ±²¿£¿®­·¶²Áª¿®­·¶²Á£¸²Á¹£Æ¬¯¾²·¿²Á£µ¬Á¹²Á µ·²³²¾£®Á¿®¾£Æ¬¯¿²Á¹¹®Á¹£³²Ë²Æ£µ²Á£¿·µ²¾ ¸²Á¹£¿¬¯¶¬µ·²Å ¡­·¸²°£©¬¹¬¯·£º´¡©»£¼£ž½¹¸²¾²¯¿²£À¬Áª ¶¬¾½­²°£¾²À·£¸²Á¹£µ·­²¾®¾²Á£½­¬°£½¾Á®Àª½¾Á®À À¬¯®¹·¾²Á£¾¬±¬Á¿·Á¹²Á£±®Æ­·¾Å£Ì¬¯Á¸²¿²²Á£µ²¯· ÍÙ®À­²°£Æ¬Â²¾£À²¾¶·À²­£¸²Á¹ µ¬¾­²¯²¶·¾²Á£±¬Á½­²¾²Á£¿¬¯°²µ²±£²¾¶·£Â½¯²¿ ±¬­²³²¯Å£Î¬¾­²¯²¶·£·Á·£¶¬Æ²¹²·£³²Ë²Æ²Á£²¿²¶ ¶·¶Ë²£¿¬¯¶¬Æ®¿£³®¹²£Æ·¶²£¶¬Æ²¹²·£¶²¯²Á²£®Á¿®¾ ²µ²£µ·£Ä½¿²£ž½¹¸²¾²¯¿²£²µ²­²° ½¯¬¿£Ã²¶·­·¿²¶£®À®À£µ·£Ä½¿²£ž½¹¸²¾²¯¿²Å£¡¾¶· ¾¬¯¬¶²°²Á£À²¶¸²¯²¾²¿£¿¬¯°²µ²±£²¾¶·£Ê²Áµ²ª À¬Á³²¹²£Á²À²£Æ²·¾£¶¬¾½­²°Å ÔÅÒÒÒ£®Á·¿Å£©²À®Á¢£¶¬³²¾£±¯½¹¯²À µ¬¾­²¯²¶·£·Á·£µ·­²¾®¾²Á£µ·£°²­²À²Á£¶¬¾½­²° ­·¶À¬£¿¬¯¶¬Æ®¿¢Ï£¿¬¯²Á¹Á¸²Å Í©²Á¿·Á¸²£¾²À·£µ·µ²À±·Á¹·£±·°²¾£Ä¬±½­·¶·²Á «¦ŸÄ¤§£·¿®£µ·­®Á®¯¾²Á¢£Æ²¯®£²µ² À¬¯¬¾²¢£¥²Æ®£ºÇÈɼ»Å ¦²£À¬Á²ÀƲ°¾²Á¢£²¾¶·£Ê²Áµ²­·¶À¬£¿¬¯¶¬Æ®¿ µ²­²À£²¾¶·£À¬Á¹°²±®¶£Â½¯¬¿²ÁªÂ½¯¬¿²Á£·¿®¢ ¶¬¾·¿²¯£ÐÅÑÒңƬ²¾£¸²Á¹£À¬­²¾®ª ´¬Á®¯®¿£À¬¯¬¾²¢£Ê²Áµ²­·¶À¬£¸²Á¹£¶¬­²À² ®À®ÀÁ¸²£µ·­²¾®¾²Á£±²µ²£¿¬Á¹²°£À²­²À£²¿²® ¶®±²¸²£¿·µ²¾£²µ²£¶²­²°£±²°²À£µ¬Á¹²Á£À²¶¸²ª ¾²Á£¯¬¹·¶¿¯²¶·¢Ï£¾²¿²Á¸²Å ·Á·£À²¶·°£Â®¾®±£À²¯²¾£¿¬¯³²µ·£µ·£Ä½¿²£ž½¹¸²ª À¬Á³¬­²Á¹£µ·Á·£°²¯·Å£¡¾¶·£·¿®£À¬ÀÆ®²¿£À²¶¸²¯²¾²¿ ¯²¾²¿£¶¬¾·¿²¯¢Ï£®¯²·Á¸²Å ¤¬¯¾²·¿£¾¬Æ¬¯²µ²²Á£Æ¬Â²¾£À½ª ¾²¯¿²£Â®¾®±£À¬¯¬¶²°¾²Á£Ë²¯¹²Å£§²°¾²Á¢ À¬¯²¶²£¯¬¶²°£µ²Á£¶¬­²Á³®¿Á¸²£À¬­²±½¯¾²ÁÁ¸² IJÁ·¿£«²Æ²¯²£Ì½­¶¬¾£©¹²À±·­²Á¢£¦±¿® ¿½¯¢£Ø²¯¯¸£À¬Á¹²¿²¾²Á¢£¶¬¶®²· ƬƬ¯²±²£²¾¶·£Ê²Áµ²­·¶À¬£¿¬¯¶¬Æ®¿£³®¶¿¯® ¾¬£±·°²¾£¶¬¾½­²°Å ¥®¶¶·½Á½¢£¸²Á¹£³®¹²£°²µ·¯£µ²­²À£µ¬¾­²¯²¶· «®¯²¿£Úµ²¯²Á£µ²¯·£ ®Æ¬¯Á®¯£Î¦ž¢ µ·­²¾®¾²Á£½­¬°£¶¬³®À­²°£½¾Á®À£±¬­²³²¯Å ´¬Á®¯®¿£Ì²·À²Á¢£²¾¶·£µ¬¾­²¯²¶·£²Á¿·Ê²Áª ¿¬¯¶¬Æ®¿¢£À¬Á®¿®¯¾²Á¢£¶·²±£À¬Áµ®¾®Á¹£¯¬Á²Á² ηÁ²¶£Ì¬¯°®Æ®Á¹²Á£Ä½¿²£ž½¹¸²ª Ĭ±²­²£´¡©£¼£ž½¹¸²¾²¯¿²¢£Ì²·À²Á¢£À¬Á¹²ª µ²­·¶À¬£¿¬¯¶¬Æ®¿£¶¬¾²­·¹®¶£À¬Á®Á³®¾¾²Á ´¡©£¼£ž½¹¸²¾²¯¿²Å£¦²£À¬Á¸²À±²·¾²Á£Æ²°Ë²£±·°²¾ ¾²¯¿²£¿¬­²°£Æ¬¯¾½À·¿À¬Á£À¬­²ª ±¯¬¶·²¶·£¾¬¹·²¿²Á£¸²Á¹£µ·­²¾®¾²Á£±²¯²£¶·¶Ë²Á¸² ¾½À·¿À¬Á£¶¬¾½­²°£²¾²Á£¾¬±¬µ®­·²Á£¿¬¯°²µ²± ¾¬±½­·¶·²Á£¶·²±£À¬ÀƲÁ¿®£¶¬¾½­²°£µ²­²À ¯²Á¹£¾¬Æ¬¯²µ²²Á£Æ¬Â²¾£À½¿½¯£µ· ¿¬¯¶¬Æ®¿Å£´¬Á®¯®¿Á¸²¢£µ¬¾­²¯²¶·£¶·¶Ë²£´¡©£¼ ­·Á¹¾®Á¹²Á£¶¬¾·¿²¯Å£Ì·°²¾Á¸²£±®Á£¶·²±£Æ¬¯¿²Á¹ª À¬Á¹²À²Á¾²Á£±¯½¶¬¶£±¬Á¹°²±®¶²ÁÅ Ë·­²¸²°£Ä½¿²£ž½¹¸²¾²¯¿²Å ž½¹¸²¾²¯¿²£·¿®£À¬Á®Á³®¾¾²Á£Æ²°Ë²£¾²­²Á¹²Á ¹®Á¹£³²Ë²Æ£¿¬¯°²µ²±£Â½¯¬¿²Á£µ·£¶¬¾·¿²¯ ͦÁ·£À¬¯®±²¾²Á£¶²¿®£Â²¯²£À¬Á¹·À±­¬ª Ì·°²¾Á¸²£³®¹²£¿¬­²°£Æ¬¯¾½½¯ª ±¬­²³²¯£¶¬°²¯®¶Á¸²£³®¹²£À¬À·­·¾·£¯²¶²£¾¬±¬ª ­·Á¹¾®Á¹²Á£¶¬¾½­²°£µ²Á£Æ¬¯¬Á²Á²£À¬Á¹¹¬­²¯ À¬Á¿²¶·¾²Á£±¯½¹¯²À£«²¿®£«¬¾½­²°£Î®²£Ì½­·¶· µ · Á ² ¶·£µ¬Á¹²Á£Î·Á²¶£Ì¬¯°®Æ®Á¹²Á âãäâåæçåèåàáèåéÜÝáäçãêåëÝ Î¦ µ®­·²Á£¿¬¯°²µ²±£­·Á¹¾®Á¹²Á£µ²Á£¿·µ²¾£À¬­²¾®¾²Á ¹¬¯²¾²Á£À¬Á¹°²±®¶£Æ¬¯¶²À²£Â½¯¬¿²Á£¸²Á¹ º««Î̻ţIJÀ·£¶¬Æ²¹²·£±¬­²¸²Á£À²¶¸²¯²¾²¿£²¾²Á ÜåêÝåáìáíîïðñòóáôîôõîö÷øòùáòöòúòùÛáÜÝøÞßàá ž £ ®±®Á£«²¿­²Á¿²¶£Æ²°Ë² îûòüòáïðøòùñáõîýòø À¬ÀÆÀ² ²¾¶·£±¬¯®¶²¾²Á£Ã²¶·­·¿²¶£®À®ÀÅ µ·­²¾®¾²Á£½¾Á®À£±¬­²³²¯Å ¶¬­²­®£¶·²±£¶·²¹²£À¬ÀƲÁ¿®¢£¿¬¯À²¶®¾£¶¬¾½­²°¢Ï ¬¯­²¾®¾²Á£±¬­²¯²Á¹²Á£Æ¬Â²¾ ü÷áâòþòùáåáÿòù÷0áÿ1ñ2òøòöïò0áèîþòóòá345æ567 ÍIJÀ·£À¬Á¸²µ²¯·¢£À®Á¹¾·Á£À¬À²Á¹£¿¬¯µ²ª ´¬­²­®·£¹¬¯²¾²Á£·Á·¢£­²Á³®¿£µ·²¢£¶·¶Ë²£²¾²Á ³¬­²¶Á¸²Å£º¿½Á» À½¿½¯£µ·£ž½¹¸²¾²¯¿²Å£º¬¶²»


6 7 8 9

9

 7 45 >?@ABCDEFGHDI?JF@G

0123 31

*+V93,. / 0 1 1 / >AD>F5G7DB65@57A>A7WB6:@ W5>F5?G7@5?575?5>7@B>4B@59A ?5>7;B>85q5D5>7=5>7;B>A>Y X57X59:D7@B@A6A?A7A>DE565DA

KLCGMFD>NEDOGJFDPLGJ

 !"#$%$&' (&)

=5?5>_7|A?57D:=5X75=575=:5> ;B>8365X5>76A@W5X7DB>=A9A 5=57;B>8B4B?5>7=5>7;B>85Y 5A97E5>5X7=A7DB?AE59>F5_ q5D5>7@B>=BE5A67EB9?5AE7W585AY oŽADA?37EB9W:9:?>F5G7@5?5 9BD@A7DB45957EB9E:6ADG7W59:75?5> F5>87@B@W:E:X?5>765X5>7=5> @5>57;B>8365X5>76A@W5X7‡TMNˆ 5A97D:@:97F5>875?5>7=A?3>Y ?5@A765?:?5>7:<A765W395E39A:@_ WA5F57WBD59_7|A?57EA=5?7@5@;: ‰JŠOEB9DBW:E_7`B9@5D:?7;B>8Y D:@DA7@5DF595?5E75?5>7EB94BY p565:7=A>A65A7@B@W5X5F5?5>G @B@W:5E7A>DE565DA7;B>8365X5> œ89œ:Ÿ&;¹®À°²&—&™š›&œš%ž–› »Qº&£“%¥ •&£“$•#$Ÿ&“–›&»=< £“% ¥ •& $&Q)&£“–“$&‘ –• 5q5D5>7EB9X5=5;7<B>AD7=BEB9<B> @597W5X5>7?A@A57=59A7=BEB9Y @5?57:D5X57EB9DBW:E7WAD57=AE:Y 6A@W5X7EB9DBW:EG7@5?576A@W5X ž“ž#–$%$&’“%¥ •&²“%“–•&•£•( £“%¥ •&£“$•#$&£‘&½<ºR¡&:$%ž ž“"#›# $Ÿ¦&#¤£&¾ –š›š¡ E:;GH7EB85D>F5_ F5>87=A8:>5?5>736BX7;595 <B>GH7:45;7?37Z:9F3_ ‡TMN‰JŠOX59:D7=ADB=3E75E5: ³’²´&“!“$­ž&‘$&!š–›š–•#! £“$•#$&›“–“"#›&"  ž$&›“–# 8(“ &ž–“$&•›#Ÿ&™š›&œš%— ;B>8:D5X57‡TMN‰JŠU b‹Œ7 W 5 9 : 7 5 ? 5 > 7 @B > 8 8 5 Y 365X736BX7;B9:D5X55>7;BY [B D ? A 7 = B @A ? A 5 > G 7 D B 6 5 @5 7 A > A ‘(!&‘#&› #$&›“–ž •–¡&¾“$#–#› !“$•$%ž›& •$%%&½<ºS¡ ž –›&•£&!“$“–•! &£“% ¥ • pB;5657b5=5>7‹A>8?:>85> b‹Œ7p3E57^38F5?59E57WB6:@ 65??5>7:;5F57D3DA56AD5DA7EB9Y =A > 8 63655>76A@W5X_ ™“£(&À ‘$&™“£“%¥ •$&” “–  À“–‘–ž$&‘›&À™”&™š› !#›•&‘ –•&(# –&‘ “– &‘“$%$ ŒA=:;7tb‹Œx7p3E57^38F5?59E5G ;B9>5X7@B65?:?5>7;B>85q5Y X5=5;79ADA?376A@W5X7‡TMN‰JŠ Bo A=5?7X5>F57=A9BD5;?5> ³À™”´&™š›&œš%ž–›Ÿ&¾ –š›šŸ œš%ž–›Ÿ&›š›(&’²&$%&! •  –›&“#•&‘“$%$&ž“"#›# $ ?37Z:9F37[5X59D37@B@WBY D5>7@5:;:>7:<A765W395E39A:@ EB9DBW:E7@:65A7E5X:>7wunµ7A>A_ ?B7E5`>5 D5<57DB;B9EA7F5>8 “›•£&› #$&›“–‘£›&“ž•›–&»<< ž›•T&"“ž“–­& •$%%&U“"–#–•&½<º» Tš–! •&£“%¥ •&‘$&žš!£“›“$•¡ >59?5>7X567EB9DBW:E_7[B>:9:EY EB9X5=5;7?3>=ADA76A>8?:>85> b‹Œ75?5>7@B9B?3@B>=5DA?5> W5>F5?7X7 65?:?5>7;B>8:D5Y £“%¥ •&$%&£“$•#$&£‘&½<º½ “"$ž&V¡<½V&£“%¥ •¡&:$%ž À™”&™š›&œš%ž–›&­#%&›“(  >F5G7;B>8365X5>76A@W5X7‡TMNˆ =A7DB?AE597;B9:D5X55>7‡TMN‰JŠU =:57<B>AD7;B>5>85>5>76A@W5X X5>7DB?5=A 95>8GH7E5>=5D>F5_ ‘$&½<ºº¡ ›“–“"#›&! • &­# &‘ –•&›š›( !“$•£ž$&›•!&“(“ž•&ž ## JŠOF5>875=57DB?595>87@5DAX \5D56>F5G7b‹Œ7@5:;:>7]A>5D ‡TMN‰JŠOF5>87X59:D7=A65?:?5> ]565@7 q5?E:7=B?5E7A>AG ¿$›&£‘&½<º»Ÿ&‘•£–“‘•ž• ž“"#›# $&’²&‘•&™š›&œš%ž–›¡ #$›#ž&!“$“(“ž•&£ –&£“%¥ • ‰ ž$&‘&»=º&£“%¥ •&$%&£“$— ¢”•&­­–$&’“!“–•$› $&™š› !#›•&›“–“"#›&%–&“#•&‘“$%$ D5>85E7DB=B9X5>5G7F5AE:7=A9BY \B9AA>5>7p3E57^38F5?59E5 36BX7DBEA5;7;B>8:D5X57‡TMN‰JŠ¶ ;AX5?>F57WB9?3@AE@B>7:>E:? •#$¡&’ ‘&½<º=&‘•£–“‘•ž•&‘ œš%ž–›Ÿ&­#!( &ž“›“–“‘• $ ž“"#›# $&™š›&œš%ž–›¡&³“ ´ D5;?5>7D5<57=A765X5>7DB?AE59Y EA=5?7@B>B9A@575=:5>79BD@A EB9@5D:?7W58A7;5957;B>8:D5Y @B>88A5E?5>7D3DA56AD5DA7EB9DBY >F5_7\5=5X56G7<A?576A@W5X7‡TMNˆ =59A7@5DF595?5E7EB9?5AE75=5>F5 X57F5>87D:=5X7@B>85>E3>8A W:E_7\5D457D3DA56AD5DAG7W59:75?5> JŠOF5>87@B>85>=:>8745A95> ;B>4B@595>76A@W5X7‡TMN‰JŠU AA>7Œr_ 5=57;B>85q5D5>7=5>7;B>A>Y !"#$%$&' (&) ‰ a6 E B 9 > 5 E A C 7 ; B > 8 3 6 5 X 5 > 7 6 A @Y ? A @A 5 7 = B E B 9 < B > 7 A > A 7 E B 9 : D 7 = A 9 B Y >87EB9=5Y o Z B 6 5 @5 7 E A = 5 ? 7 5 = 5 7 5 = : 5 > a>56AD7‹5W395E39A:@7WAY ?39W5>7?9A@A>56AE5DG7DBEB65X <5>85>7D5@;5A7=ADA@;5>7EB965Y D5;?5>7=565@7<:@65X7F5>8 =59A7q5985G7?5@A7EA=5?7@B65?:Y W5X>F57F5?>AG7DBEA5;7;B>8:D5Y =;55?E75;>B76E5B>885D875<A?955>7@_7}B·@5 ¸  † =5>87Ã39B>DA?7ŽZÄ\7]97Z59Y =A65?:?5>7;93DBD73E3;DA7;36ADA 6:765@5G7DBW56A?>F57X59:D7DB8BY =<AE37Z:>59F3E37ZDE7@B><B65DY WAD57@B65?:?5>7=3?:@B>E5DA 957=A?:W:9?5>_7‹5>E595>7X567AE: !"#$%$&' (&) ?5>G7D55E7A>A7ŽZÄ\7]97Z59=<AE3 @B>FB6:9:X7=5>7@B>=BE5A6_ WAD57@B><5=A7WBW5>7W58A7395>8 @B@A6A?A7n{7:>AE76B@59A7;B>Y oZB45957X:?:@G765>8?5X F5>87@5DAX7XA=:;7EB9@5D:?  $&‘ $&’“$%‘# $&”•$ &’“–— #¤£&#›–›š&‘•­#!£ •&‘•&ž$›š–— –#£ ž $&¥“¥“$ $%&”•$ &™“— "“–(• &!“$­‘•&#   & $% =A>8A>7<B>55X_7]:57=A75>E5Y A>A7EA=5?7@5D565X_7|A?57D5@;5A @B@WB>5>A7;AX5?7ŽZ7DB>=A9A_ •˜•$ $&™š›&œš%ž–›Ÿ&#›–›šŸ $!&¹ "#&³º»¼½´¡ $›•"´&™š›&œš%ž–›¡ (•$$Ÿ&‘ $&(•$&“" % •$¡ 95>F57EA=5?7WAD57=A8:>5?5> DB@A>88:7EA=5?75=57F5>8 ]A7DADA765A>G7DB45957BEA?57<:85 ž“"“–‘ $&#   &(#$‘–&‘• ¾“ž•&‘“!•ž•$Ÿ&£•  ž$ ›“–›•¢"“$(&³”• ! &!“(ž#ž$ “‘ $%ž $&#$›#ž&£“! $›# $ ?59B>579:D5?_7ZAD5>F5G7;B>:X @B>85@WA6G7WAD5765>8D:>8 DBX59:D>F57WAD57@B@;B965Y ™š›&œš%ž–›&“! ž•$&!“$•—   $&"• &!“(ž#ž $&£“!"•— £“$%¥  $&&•›$“•–&žž•!• ›&ž“£“!•(•ž$ ›“–ž•›&›“ž$•&£“$%š(  $&(•!"   =A8:>5?5>7=5>7DB?AE597B@;5E =A@5?5@?5>_7ZBW56A?>F57<A?5 ?:?5>7<B>55X7=B>85>7W5A?G $%ž›&"“(ž$%$&•$•¡ $ $&›“–  ‘ £&£ –&£“$%#   •˜•$&‘ $&ž““# •$&#   $ (#$‘–&›“–“"#›&!“–#£ ž $ “–“" –$$&#   &(#$— (#$‘–&‘•&™š›&œš%ž–›&%–  ­¡&’  ($&" $ž&#   ž“¥“$ $%$&À ‘ $&¿•$%ž#$%$ =A75>E595>F57;:>7D:=5X7EA=5? 5=57F5>87@B>85?:7DBW585A F5?>A7=B>85>745957=A?BW:@AY ‘–&¢•’$• ¤#ž#£&!“–›&‘• “%“–&!“$%#–#&•˜•$&#   $¡ $%&! • &!“$% $›š$%•&•˜•$ '•‘#£&³À¿'´&™š›&œš%ž –›Ÿ¦ WAD57WB9C:>8DA7@5?DA@56_ 5>883E57?B6:5985>F5G7EA>8856 ?5>7DB8B95_7V57<:857@B>=BD5? "“–" %£#$& •&¥•( &ž“¤ ! ›$Ÿ¦ ¿$›&#$›#ž&£“$“–›•" $$&!“— (#$‘–&›£•&›“–$ ›&#‘   •!"# $¡&³“ ¼›š$´ \B>85@5E7Œ:?:@7Ä>A2B9Y @B>:><:?5>7=3?:@B>7EB9DBY ;AX5?7;B@B9A>E5X7:>E:?7A?:E DAE5D7VD65@7V>=3>BDA57tÄVVx W:EG7<A?574343?G7@5?5@>F57WAD5 DB9E57@B@A?A9?5>7;B9@5D565Y [:=5?A9G7@B><B65D?5>7W5XY =A;A>=5X?5>GH7;5;59>F5_ X5>7EB9DBW:E_7oZBX59:D>F5 !"#$%$&' (&) q57D:=5X7DBX59:D>F57?B;3Y Œ567DB>5=57=AD5@;5A?5> D:=5X74:?:;7=B>85>745957@BY $% ž#&“–•$%&!“$%%#$ ž $ ¢¯ ‘•&“$%% ž& ‘ &¥ ž›# ®&"  ž$&›“( &!“$%$%%–— ¥ ž›#&‘# &› #$&•(!¡ 6ADA5>7WAD57@B>85@WA67?BWA<5Y ;B>85D:X7\3>=3?7\BD5>E9B> >:><:?5>7=3?:@B>Y=3?:@B> !“ &•›# #$›#ž&!“$¤#¤•Ÿ&ž‘ $%&£ &(•"#– ž$&‘ $&ž ##&›•£&"#($&#$›#ž ¢”•&•$•&(#$‘–&­#%&!#–  ?5>7DB>=A9A7EB9?5AE7?BWB95=55> Å:9:67Ä@@5X5EG7\9B>885>G AE:7:>E:?7@B>8B>56A7@5F5EY ­‘•(ž&#(ž#$$‘&–(¡$&®›&–"“$–&#‘­•–•–$Ÿ& &(!“ ­&›•‘ ž&(•"#–Ÿ& ž“"#›#  $&(#$‘–¡&™“"• $ ‘ $&" $ž&£•(•  $Ÿ&­‘•&  @5F5EY@5F5E7EB9DBW:E_7`B9Y p3E58B=BG7pF5A7aW=:67[:Y @5F5E7E5?7=A?B>567AE:GH7E5>=5DY !•(•ž•&ž“•"#ž $&$%&¤#ž#£— ž#ž (••– $&›&£•&ž“&–!“ !•(• &(#$‘–Ÿ¦ !“$%%#$ ž$&­ &(#$‘–Ÿ&!“— !•(• &$%&£–ž›•& ­&‘ –•£ ‘ :E5@57:>E:?7@5F5EY@5F5E X5A@A>_7[B>:9:E7=A5G7<B>55X >F5_7}~ƒ„† £‘›Ÿ&$›–&ž#(• &‘$&ž“%•›$ ›#›#–&!   •¥•&°$•±“–•› $#–#›$&›“( &‘•(ž#ž $&“­ž –•"“›&  –#&!“$¤#¤•&“$‘•–•Ÿ¦

©gYk011/-.em

,e0ie-§¨

©/leª-«g0¬elk

WX-+gYedk

*/lk-ÁkÂek

.em-«eÂ/

cdefghij-*klkm

 !"#$%$&' (&) ž“–­&£–# &¥ ž›#&$%&•&(ž#ž$¡ ²“%“–•&œš%ž–›&³°²œ´&•$•¡ ‘•–•$&!“$% !"•(&ž“–­&£ –#  ž#$¡&³›š$¼“ ´ ‘ &$%&#‘  &‘••!£ $&“(! ’•  ž$&ž  ¥ ›•–&­•ž &‘  $& #ž#!&‘ –•&£š(••Ÿ&“ •$%% !"#$%$&' (&) “$ !& •$%%&›#­# &"#($¡ £“$ !"   $&­“$ ˜ &" –#Ÿ&! # ž!•&"• &“%“–&!“$%#"#–ž$ ¹°’&”–& –‘­•›š&!“(£š–ž$Ÿ ›•‘ ž&! #& ›#&(“! –•&‘•%#$ ž$ ­“$ ˜ —­“$ ˜ &•$•¡&À• $ oŽ5A57A>A7=B@A7?BEB9EAY b:=A_ 95>7@5DAX7WB965>8D:>8_7b:Y DB?365X758597WB>59YWB>59 "  ¥ &ž £ •›&£“$•!£ $ $ #$›#ž&‘# &­“$ ˜ Ÿ&!“ž•£#$ ž !•&!“(ž#ž $&£“$%#"#–$ W5>7 ;B 6 5 < 5 9 Y ;B 6 5 < 5 9 7 =A 7 p3 E 5 ‹B W A X 7 6 5 > < :E 7 A 5 7 @B > < B 6 5 D Y 7@B>:E:9?5>G7X567AE:7?59BY @B65?:?5>7;B>85q5D5> ­“$˜ &$%&!“–“ž&!•(•ž•&#‘  !“$#–#›&‘•&  (&•›#&ž#–$%&“›• $%&‘•žšš–‘•$ •ž $&‘“$% $ ^38F5G7EB96BWAX7D55E7=A7EBY ?5>G7;AX5?>F57<:857EB65X =A > 5 B?365X7@B@5>87WB95=5 F5>87?BE5E7EB9X5=5;7;B65<59G £“$# ¡& –‘­•›š&!“$%›ž$Ÿ&º»&#$•› ‘•(ž#ž$¡&’“$#!£#ž$&­“$ ˜  ”•$ &š•(¡&À• &‘•ž›ž$&•$• >85X7<5@7;B65<595>7DB?365XG WB9?39=A>5DA7 =B>85> =A77WD5 B9:E5@57;5=57<5@7;B65<5Y (“! –•&£“$•!£$$&­“$˜ &ž•$•   $&‘•(ž#ž$&‘ (!&žš$‘•• £“–›! &ž(•&ž!•&!“$ !£#$% @B9B?57F5>87?BE5X:5>75?5> @5DA>8Y@5DA>87DB?365XG =A?_q5X7?BqB>5>85>7]ADY E 9 7DB65A>7AE:7<:857X59:D75=5 #‘ &›“–••&“!#¡&“"%•$&"“– ›“–›“$›#&“!• (&ž“›•ž &›“–­‘• ­“$ ˜ & •$%%&"“–"#($—"#($¡ =A?B@W56A?5>7;5=57DB?365X EB9:E5@57EB9?5AE7;B>85q5Y op5@A7@B@5>87DB656: ?53>9G =A>5DA7=B>85>7395>8E:5 !“–#£ž$&! ›—! ›&$%&‘•›•— "“$¤ $ &(!&‘“$% $&žš–" $ À• $ &£ (•$%&(! &  $ =5>7395>8E:5>F5GH7A@W:X D5>7DADq57D55E7<5@7;B65<5Y @B>B?5>?5>7;5=57?B;565 DADq5 GH7?5E5>F5_7}‚ƒ„† ›•£ž$&š(“ &£• ž&ž“£š(••$&‘“$%$ !“$•$%%(&$%&" $ž¡  !£ •&‘# &!•$%%#Ÿ¦&­“($ ››#&! ›&›$£&•‘“$›•›¡ ¢™ !•&"“–  –£&‘ &ž“­“(— "“(#!&(! &•$•¡&³!š$´ !"#$%$&' (&) !"#$%$&' (&) 23456789:;7<:857=5>7?5@A n7;5=57;B65<597Z[\_ >FB6B>88595?5>7B2B>7A>AG7=BY [A>88:7tnyvwx7@B>=5E5>8_ !“$¤š"&ž#(•$“–Ÿ¦&ž›&%‘•&ž“(— ›“$% &!“–•$›•&"•$•&ž#(•$“–$¡ #$›#ž&!“!#(•&"•$•&#$%&‘#•› @B@C5DA6AE5DA>F5GH7:<59>F5 [B>:9:E7\95DBEF3G7;9BDE5DA >85>7X595;5>75=57DADq57F5>8 `:9>5@B>7C:ED567=AA?:EA736BX  •–$&™“$‘(Ÿ&½&U“"–#–•&º)VQ&•›#¡ ®&"–#&­&!“!"“(•&T–“$¤ •“ “¥#&¥ “&›ž&š£“$•&³#$%&“–•"# ?B;5=57IJKLMNOPQRSTU EA@7C:ED567=5>7W5D?BE7Z[a >5>EA>F57EB9E59A?7@5D:?7b3;?9A nw7EA@G7W5D?BE7;:E957nu7EA@G7W5DY ¾•–Ÿ&‘“!•ž•$&•&ž–" ¾ –›"ž&“!#›Ÿ&$%&!“$#–#›— ­&&–¥ ›´Ÿ¦&#­–$¡ V 5 7 @B > 5 @W 5 X ? 5 > G 7 E :9 > 5 Y ;?9A7n7WB65?5>85>7=A>A65A n7=5>7@B><5=A75>883E57EA@ ?BE7;:E9A7z7EA@G7=5>723456789:; ‘•£&!“! $%&!“!£#$•&"¤ž— $&¤#ž#£&£–š£“ž›•T&“"%• ¾•–&!“$%ž#&›•‘ž&! (#&!“$— >7F5>87=A?BE:5A736BX7Z59Y b3 @B>8565@A7;B>:9:>5>_7ZB65A> 365X95857DB?365XGH7:<597;9A5 =AA?:EA736BX7{7Z[\_ %–š#$‘&£“$‘•‘•ž$&ž““ž–“›–•— £“–!#( $Ÿ&!“ž•&“"%•$&–“ž$ ¤–•&#$›#$%&!“ž•&–“¤“ $¡&:( @B 5>57A>A7DB>85<57=AE:<:?5>7W58A AE:G79B8B>5DA7EA@7DB?365X7<:85 F5>87<:8578:9:7365X95857=A op565:7A>A7WB9<565>7D:?DBDG $Ÿ&!“ž•&"$ž&›¥ –$&#$›#ž £“•!•›•&‘“$%$&# $¡&¢® #$%&! !£#&"“–£#›–&"“––›•&#— E B65<597Z[\7DBY]V^_7`:<:5>Y EB9WA65>87?:95>87EB9WA>57=BY DB?365X7EB9DBW:E_ ?5@A7<:857WB9B>45>57=A7E5X:> ž“–­&›“›£&‘•&£“–#  $Ÿ&%‘• ‘&­&š–$%&"•($%Ÿ&$%£•$  &#‘ &! !£#&"“–­($Ÿ&›•—$%%( ; > F 5 7 5 = 5 6 5 X 7 : > E : ? 7 @B > < 5 9 A > 8 > 8 5 > 7 W 5 A ? _ rW 3 9 7 s:;7 D B >=A 9 A 7 E B 6 5 X 7E5X:>7@B>=5E5>875?5>76BWAX "“–!"#›&£$­$%&•$•&!“$%ž# ž!#&¤$›•ž—¤$›•ž&!“›•&­#($ "%•! $&!“$¤–•&£“$%“!"— WAWAEYWAWAE7365X95857DB?56A8:D op59B>57565D5>7AE:G7?5@A WB965>8D:>87DB<5?7[A>88:7tnuv Y @B@;B96:5D7?B7qA65F5X7]V^Y ! –›"ž&“–•"#$¡& &­¥ "Ÿ $%$&$%&(•$&‘“$%$&›“–#&"“–— (“"• &!“$#ž•&ž“–­&(“£¡ °$›#ž& ›&•$•&•&!“$%ž# ! $&‘&"•$•&($%#$%&"“–Ÿ •$š±•&‘$&!“$¤–•&£“(#$%¡&³±•!´ @B@;B9?B>56?5>7Z[a7b3;?9A 5?XA9>F57WB9;A?A97:>E:?7@BY wx7656:7=5>75?5>7WB95?XA97;5=5 |5EB>8GH7E:E:9>F5_7}~€‚ƒ„…†

ú,ÌÏûÏÏ, ÆÇÈÉÊËÌÉÍÎÏÊ ÆÇÈÉÊËÌÉÍÎÏÊ ÆÇÈÉÊËÌÉÍÎÏÊ ÆÇÈÉÊËÌÉÍÎÏÊ ÆÇÈÉÊËÌÉÍÎÏÊ ÆÇÈÉÊËÌÉÍÎÏÊ ÆÇÈÉÊËÌÉÍÎÏÊ Èú,3úÊ × ÒáÚ ß5îðìïñììñð8 #ßÕ Ý ÙéÕÒÑØ 3ä×àÿØÔ×åÕîðìÜÛìììÛð8 6íä%ÙÒãåØÕÚÕå3èÒÝç×ßÕå3ÒÒÙ×íàäÕàáØ ÕÛò çäèèÝå ÆÉ ýÎÈÉý É ÈËÆË1 ÆÏÐÌÏ

Ç(Ç Ï ÌÏÉ Ï ýÎ ÉÏ ýÎÐÎÉ è Ò × ä Õ Ñà Ú è Õ 2 Û ð î Õ Õ ì í à Ò Ù  ä Ò å Õ 1Ñ Õ à ç Ü î ò Û ï Ý ÿ ç Ý à Ò áÿ 01ÿ ÿ ÑÒ Ó Ô Ò Õ Ö× Ø Ù Ø Ú Õ Û Ü Ü Ü Õ Ú Ý Þ ß × Õ Ý Ú à Ý á ß âÒ ä Ò å Õ æ 3 à Õ Ý í Ò Ù é Õ Ø Þ ß × Õ Ò è ä ð Õ áà å 4 Õ Ü ò × áØ Õ 2 × á× Ò ç Õ !ß Ù Ý Ò Õ 3 ð î à Ù 3 ò î à Ý Ò Õ Ý æ Ò Ù à Ø Õ î ì Õ ç Ý à Ò áÕ Ø × Ý Õ Ø âÕ 4 áÕ à é Ù 0× ß Ù Ò Õ Õ ç à áÕ 0ÖäåÕÚß3ß× 2 ÞèÒ× ×è×ä óôõöööô÷ó Ûîî Õ èæ3äÒÙàéÕÒÔÝÕèîÒ Õ å é Ú é Õ è Ò âÒ Õ 3 ä å Ò Ù é Õ 3 × Ú ß Ú ÿ Ò ä Ô Ý Ø ÿ 0Öÿ Ý Ù à ß × Ý Ø × Õ Ø × Ý ÿ 4 áÕ × ß Ù Ô Ò ç ÿ ã ä å Õ Ø × Ý Õ ß å ß æ à × Ý æ Ò å Õ á Ò Ú Ý ç Õ è ß × ã ä Ù é Ú Ý Õ Ú áä Ò å é Ú é Õ 3 áå 4 6 Ø Ù Ô Ý Ú Ý Õ é × ß Ú Ú 6 ë í à ÿ Þ ß å é 0Ù é Õ ò à Ù 0 Ù é Õ Û à Ù ÿ ä # Ý Ø Õ 3 Û ò à Ù $ Û ÿ ç × é Õ ï ï í à Õ å Õ Ò à Ý × ß í Ø Õ Ù Ø Õ Ü Ü Õ è × à Õ 7à å ã å æ å Òå × á 01Õ èÒÙà à Ý Õ ÖÒ å Õ ß × Þ Ý æ ß Õ × Ø 3 Ò ÿ ß 3 Ò Ù é ÿ áÒ Ù ä Ò å Ùàä6îïììòïÛÛððëì8ìÛëîÜîÛ à×âà6íàÕßéØ67è5îðì8ðñóôõöööô÷ù9ôõ ñðìðì çÙêÒÕëìíàÕîïëìðììñòòòñóôõöööô÷÷øùó ×ÒæÝÙé6ÕÖ5îïììÛÜìÛÜëòóôõöööô÷÷öùø ßÒÔê//0Úà×ÒÕÒÝçÒàÚä5ñïóôõöööô÷ùöùö òëÛ 7êÒàÕîðì8ìðïðÜÜÕÙØÚáÚóôõöööô÷ù9ø ÝÚàáâÒÕ3í4ÕåáÕ1$Ûðïíà675òîóôõöööô÷÷÷öó Ûòïìò Ýæÿç4ÕÒ× ÔÿáÒà Ý×äáÒ ÒÙèäÿ ÔÒÕ% 7äè6Õ Ý 5îïÛÒ3ÕÔÒà òÜðóôõöööô÷ó÷ó ÜñïÒÙé ïìë äÒåÕÑÝàÚäèÝÚçÝÕÖØåàÕ2ÛðîÕàßÚóôõöööô÷ó÷ ß Ù Õ à ç þ ï î í å Õ !Õ ï ï Õ 7Ý í Ò ä Õ áä Ô Ò Õ áß à Õ à Ý Ù é é Ò å 0Ú à × ÒÕÒÝ çÒà Ú äÕÕ× ØáØ/ !ßÙÝ Ò Ý æ Ò Ù à Ø ÿ Ý Ø ÿ 3 Ø × à Ò é ß Õ × ß Ò Ô ê Õ æ Ò Ú ç Ï ýÎ ÆúûüúÌúý Ï áß ÚÝÙÕèØÔêÕØ4ßêÕéÕÛìíàÕ7äè5îïÛ8 ÒåÝÙéÕáä×ÌÏÉ 3Ò4 ßÕÕí àÕðßéØ6 7äè5 îïìïòÜïë8 Ò3òì àíàÕ6ÒÙéÚ Õêðÿ Ûí àÝ6Ø Ý ×/ÕÝØÙÕ 3Õ òïí à Ý4Ù×ßãØÔÕÝà7ä Õ Òíàã8ÝÒÔÙÕîÒïÙìéìÚòÕðïíàì8ÒðÙÜÕïèòÝÚòÒÕ22 ßÒÔêÕ àØ4Õ0 ÞÒÇ(Ç

3 ß Ú Ý Ò å Ý Ú Õ áØ è Ý å Õ 7Ø Ù Ô Ò Õ 4 7Ò Ù Ô Ø 4 Ø Ñß × æ ê Õ ÖÕ Û ï î Õ þ Ü ë ÿ Õ 01ÿ Õ 2Ý Ù é é Ò å Õ 3 Ò 4 ß Ù Ó Ò Õ % Ù Ù Ò ç Õ !ß Ù Ý Ò ÿ 2 ß × Ý Ø Ú ÿ ä # Ý Ø ÿ òðïìñòñï ï ñ Ü Ü Õ î ï ò ð ð ñ ñ Ü ë Ù é ð ÿ ð ß Ò Ô Õ 2 ß × Ú 75 ñ ë Ü Ü ò ï ï è 5 2 ÑØÝ4àØÝåÒ×5ÙÕÕ7)î å6ÒðáÒ áï6ë6 óôõöööô÷ù9õ÷ × óôõöööô÷ùöùõ óôõöööô÷÷óôù Ø× ÝÝÝ3Õç×é5ìë6ëíàÕÚÒíÒ6Õ7äè5îïÛ8 26ÖØ×ØåÒÕé×ßÒàÕ ÕÜëÕÝÚóôõöööô÷÷ö9ô àäÒÙÕßì×ïÕìæÒñÚñçï4Û×ÔîàïÕÔÛÝìÚæØÕñéÞÛÒßòÕÔ"ìßÒì0×ÝÚçÕÒä ÔÝÒÚçç ÒÙáÒ#ÕÛîíàÙÒÙéÛíàÙ6ßÒÔê/ ÚðìòîòÛÛÛÛ × ìÝÕ8ïÒ ïåÝîäÛ×ÒîÙéÕóôõöööô÷÷ø à Ý á ß âÒ Öä æ Ý Õ é ä Ô Ò Ù é / / Õ !ß Ù Ý Ò 8 2 ß × Ý Ø Ú 8 ä # Ý Ø 8 3 à 4 Ù Õ ç Ò Ô Ý Ò ç Õ áÙ × 4 Õ Ò Ù 8 ä Ù Ý Õ 3 áè å Ý Ò Ù 0é ê èÚÕ22ÿ0Úà×Ò5îïìïïòìëìòñññóôõöööô÷9óù ëðÛÜÜ ýýÏ, óôõöööô÷÷÷9ô ïîí ÙßéØ6 å × 8ÿÕ Ý×ÝØÙÕ àÕÝÔ3ßäÙÝ à/Õ/Õà×7ä èàÚè56 % 0Õ Ý æïÒìÙïàØòÿÝ ØëÿÚì3ëØò×ïàÒïéßë6ï×ßÛÒìÔìêë6àßÚà ÝØÚÕàê3ßÕÕÒÚåÝÕ01ÕàéÙÛóôõöööô÷ù Ò3çÒÒêàääÕÕØ ÑØÙàØÒ×àÕßåå6ØÑé åÝÕÕá ÿÙëÕÕÔë3îÙ6îÕî24î ÖßãÝ×ØÕÜÛÕ01Õ,É á× ç Õ ã ß × Ò × Ý ÿ áÒ à Ý æ Õ è × ÿ Ò Ú å Ý Ø×ÝÚÝÙÝàå ØÙà6Ø Øå ÚÒ×äÙÒÕ ÝÕÙØÛ!Ý ò625ÕîîòÕ ðì8ëëí ìëàðóôõöööô÷÷ôó÷ ëðëÕ"4 3ä ×ØÒÙÔáÒ# Úà×ßÝÕÚìÕîáÔ ç áÝ Ù Ú æ Õ áÒ # Ô × Ý Þ ß 6 î ï 0Ú à × Ò Õ × Ú à Ø 4 ÿ Ô Ý Ú æ Õ 4 ÿ !Ù Ý Ò Õ ð î í à Ù ÆÉ

ýÎÈÉ ý É ß Õ Ý Ú × ß Ø é × Ú Ý ÿ 0Öÿ 2 ÿ ÿ ÿ è × Õ Û ì ÿ à ä × è Ø ÿ Ý7äè5 ÚàÝáßâÒÕÚ ÒÙéÒàÕàîïÛððñÜñÛîñ ß×ÒâÒàÕÕÛÛîí îÜîÛò8îïÛòðïìññóôõöööô÷ù ñìñ ÝÒÕ×ßéÝØÕîëÕÚÝåÞß×ÕáßàÕ#Úóôõöööô÷÷9ø ðÿíàÿ2ß×ÝØÚÕòîíàÙòíàÙÿÑÕÛîíàÙ 0ååÕÑÝàÚäèÝÚçÝÕÛîî 1Ò×äÿ2Ûðî 1$Õé×ßÒàæØ×ØåÒÕ01 åáÙÜðÕÝÚàÝáâÒ ß × Þ Ý æ ß Õ 0ÖÕ áè å Õ Ô Ý Ú æ Õ ð ë

Õ 3 Ò × ß 3 Ò × à Ú Õ 3 × Ý è Ò Ô Ý áâÒ ç ÿ Ù ê áÙ Õ ò ë í à 6 î ï Û ð Û ë ë Û ë î î îðì8 Üñòñî ðÿíà5ïòììîïÛððïÛòÛòÛð ÔðÝèÚåæÙÕÛ6Õë7ä

Õè%Ú5îÝÕ× Ò×ÒÙÚÝ óôõöööô÷÷øô 5ðÒîÔÜÒÜÙÜé ç7 àÒáÕ ÚÙéèäÒÚàÕÕÝîÚîàÝáÕÚÝßåÞâÒ Õ01Õ ÛÛì4íØà6Ù7ê ä6ÕÙÝÚÔàÒÝáÝÕßÒâÒ ×ßÒÿ 0ÞÒÙÓÒÕþðîÛîÕÚÝåÞß×Õàé%ÕÔ×Õóôõöööô÷ùõùø Õ$Ú !ßÙÝ Òÿ 28Òß× ÝÕØÚ ÿÑÿ óôõöööô÷ö÷ ìí ïðßÛØòÙÕÔñÝÚìæÛÕÛÛîð Õ ìóôõöööô÷÷ôô èÕÒÚ×äßÕ×01 îïÛòàÜÒÙðÕëÛòñîðîÜÖÒ ìÕÙÕîàßï×Õìîì ÿ ì7ïóôõöööô÷õô 6îïëìÜ Õ ÜïÜÚÒòãðâïãßÜ×Õî3ïí4ðÕ3ÛÙòíÒòÙóôõöööô÷÷óõ÷ ñéïÕÜáØ ÛòÔòÝã ÛÒ4 Ñ6 ß × Õ Ô Ú äÑÕ #Ýßà ØáÒ Ý ×ÝØÚÙ6ÕÒçÒ/ 3 Õ Ô × Õ Û ð à Ù 7Ò Ô Ý Ò ç ýÎÐÎÉ 0Ú à × Ò 5 !Ù Ý Ò Õ ò ï à Õ Ò Ù é Õ ð ÿ Û í à 2 ß × Ý Ø Ú Õ ò à å á Õ ã ä å Õ Ò ä Ô Ý 8 2Õ 4 áÕ × ß Ù Ô Ò ç ÝäÚ ç× é5 ïìí à 6 å Õ ÔÕ äÙÝ ÙéÕ Ûìò6 Õ 7äè 7ä è 5 î ï Û ì ë Û ë Û ñ Ò Ù é ð ÿ ñ í à × Ò Ù ÑÒ # Õ Û Û í à  ä # Ý Ø Õ Û í à óôõöööô÷ù÷÷ 5 ÖÒ × ê Õ ï ì Õ è å Ù Õ Û ð ÿ 3 í 4 Õ è × ÿ 01Õ è ÿ 3 å 4 × Ú é 2Û ð î Ú Ú Õ Ý æ 4 ä 3 Õ 3 Õ ì à Ò Ù 6 ò î î Õ 3 7Ò × à Ø 3 Õ Ú Ø å Ò × Õ 4 Ò Ù Þ Ò Ú Õ à ç ñ ï Õ é Ò é Ò ç 7ä è 5 î ï Û ï ñ ë Ü î ì Õ 2& Ù Ø Õ Ú áÚ ' îïììòïòðïññ Ý × Ý Ø Ù Õ Û Ü í à / Õ 75 ñ Ü Û ñ ñ Û Û óôõöööô÷ùõøù ÿèÝ×äÿáÚÙÕçåÚÿÚéàÕÝ×ÝàÿÛÜàÕÙßéØîðì àÒØÙÚ2ß×ÚäÕæÔ4èÕÛÙàðäëÕÚ Ùñ6ëÛîïî æÚäÒ×ÙÒàÝà4ÕÕàßñáè ÕÚÒàÙØáÒ æ4Õ#!ß ÙÝÒáä ÿ2×ßÒ×çÝØÿÒÚÙÿ Ý ×äÝØ×ÒÙÙÿ ÝæÒÙàØÕæØÚáØÕðîÛîðîÛÛÕÚóôõöööô÷÷øö÷ ÚàÝ×îÕïèìÒìÙòÕòïëîÕëÙïØï3ïØîå ß óôõöööô÷ùö÷ ð 0ÞÒÙÓØà ÒÕÒÕ4 Õçáî× ÝàÒáÕèÕà àçðîß×ÛÒâÒà îÕ3í4ÕÚ ÕèÒÝÝ×36 ä ññðîðîò è×ë6× 75îÕ3 ïÛòëðîììàÒòóôõöööô÷99 äÙÒéÙÿ #ÒÝØÔÿê× ÿÕ éÚØÚ ÝÕåÞÒßå××ÕÝ01 ëíàÕäÙÚßÕé3Øâ× Õ7) Ò Õ 4 Ø Ù Ô Ý Ú Ý Õ óôõöööô÷ùö Ú3ÒÚÚÕðîîÛÕ01ÕØà óôõöööô÷÷óõõ × 01Õ4 Ý èÝ Ú ÒÕ 3å Òà Õ 01ÿ 00ÿ ÿ 3× ßÚ à é Ù Õ Û Õ 4 áÕ ò î × è Õ 3 í 4 Õ 3 Ò Ù í Ò Ù é Ú 4 6 Öß Õ0Ô ÝÕä àçïåäÒ× Õ01Õ ÙàäÛïÿ åÕèëí Ý×äà åÚäáäÒÕÜí àÚäå èÝÚÙçÕ× ÝÕ2Û äÙ3 í éÚ3×Õ ÿ Õå ä#ÿßÖ ÕÜÿÒ ÿå ÒÝØàÕÿ%1ÿ Õ ß Ô6ÒëÙíà æß3ÒàÕ7.îïÛððìîÜòëÜïëóôõöööô÷ùøóø ìîðïë 7äè5îïëìðìïðìëìë óôõöööô÷÷ø9õ 7äèäÙéÝ5îïÛððìîòÛïòîóôõöööô÷÷óó ÒÚÿÙêÒáÒàÕÙßà Ùÿ75àî6èßÙÚ ïòïñìÝÙÕÝ ðëóôõöööô÷ùôô Ü×ÝïàÿòåßèÝ ð ç èðäîÝ×ÒîäåÕÕÙÕæ3ß3åàéÒÕØàÑÝ ÙØ4×êÒÕ ÙØÚ ÝÙÕà×ÚØÝÕÒ3Õ Õ41Ò ØàÒÕ ÕÕ01Õ ØðéìðØðîÕë Õ Øì×ÝîÚìÝ3ÙìÝåæÕ4â× 0Ö1ÿ Ô Ú à áâÿ ñ ð 0Þ ÒÚÙÝÙÚÕÒØÕ4Õ àèçØîÔëêÕÕÚáä ÝåÞßå×äÕÚÒÕèÛÕðÒîàÒÕíÚàÕÕèÙÝÒÚÒáÒ ÌÏÉ Ï ýÎ 7äè5 îïëñðëððÜëì ë ñ í à Õ î ï ë ì !ßÙÕÝ ÝÒÕÚàÝÝÕáßâÒÕÛîÜí !ÕðîîïÕÒà4ÕÙßéØ6 çÝ×0181à åÕÚÝå8 îïëñòðÜëòÿîïìïòÜñòïïòì ÆúûüúÌúý óôõöööô÷ù9ô9 × óôõöööô÷÷ù9 Ø áØ Õ Ò Ù é Õ áä × Ò ç / $Õ Û ÿ ï Õ !ß Ù Ý Ò Õ ð ÿ Û óôõöööô÷÷øù Þß× áß ß Õ Õàà 7äè5 Ý í ä Ò å Õ æ ß 3 Ò à Õ Ò Ý ç Ò à Ú ä Õ # 3 Ò Ú Õ à ç Û Ü Ü ë ä # Ý Ø Õ ð ÿ ò Õ Ý × Ý Ø Ù Õ ð ÿ ð Õ 2 ß × Ý Ø Ú Õ ð ÿ ñ Õ è Ý Ú Ò Ý í äÒå Õ Ø× Ú ÒÕ ïñÕ äà Ý çÕ 01Õ Øà Ò Ò Ù æ ß × Õ 2Ý Õ 7ÖÕ à ç Ù Ü ë Õ Ñ2 6 Ú Ý å Þ ß × 2 ê Ø à Ò Õ à Ò × å ß à Ü î ÿ 3 à Ý ç ÿ ÿ Ö ÿ Ò ä Ô Ý Ø ÿ ä Ò å 5 Ñß × æ ê Õ ð ð î Õ Û Ü Ü Õ 01Õ ä 3 ß × à ß å Õ î ï ì ì ò Ü ë Û Û Ü Ü ñ ì ï ï Ü Ü Ü ñ îïìïòïòÜîëò 3çÒåÒ×àéÕÒ1ð ì Ñ"Õ âÒ × Ù Ò Õ è Ý × ä Õ áß à Ò å Ý 4 óôõöööô÷÷øô óôõöööô÷÷÷ö 22Õ 75 î ï ì ï ë ñ ì  ì  ò î ð ò î ï ð àÒîïïÛðìîìÜì ÙÔÒ×Õí4Õ1Ò×äÿ7×éÕðÜÿëíàÕßéØ 01Õ åßà6áÒ Ù6 à ßåäÒ×éÒ 3Ùíé4ÕÕ7Õ è×ÿÿ ÝØ×Õ×ÚÒé3×ÝÕïíà ×ÒÙÔÑÒ#ÕÛ6ëÕîïîÜÕ0Öÿâ×Õ à×éÿ ÝÚàáâÕ75ß×äáÕ2ÒáèÒ4ÕÑÒÚÕÛîð 0ÞÒÙÓÒÕÛ6òÕÕ ÝåÞß×Õàçþî& 5òìÕÿ73 ëíàÕ5î7ä çØåÝçÒà 75 óôõöööô÷ù÷ô 3Õìëí Õ75 ÕîÒïÛÙïÔÒñ×Õßò4ÜÚ64óôõöööô÷÷ø÷ô îïèëÒñÙ1ÿ òòßÛ#ïÝñÙàîßÕ×2Õ å6ØÔßÒÙÕáÕè×àÕÑÝ×ØàÒÕØóôõöööô÷÷ôôó ÔßÒÙÕ"4 ÿ ÿ0Öÿÿ 3ÝØÙÕ ßÝÙÿØéÕÒá' ÔéÙÕØ ïÛèò513 ÛÕð$è ëòÒîêòÕÜóôõöööô÷ùõ÷õ óôõöööô÷÷öùó 6 Ú 3ÒÚ ÕÝ 4 6 $3ÕÛ6 òÕà çþ îëÿ 01ÿ óôõöööô÷÷ù÷ 2ÿ àÕÿ ÑÛ3ìòðÕðÔðèëåÕÔîÝÙïÿÛ3íò4ðÕèïÒñ×äïÕÜÜìììíàÕì4×Ôà 1ä ç Ý à Ò áÿ 3 Ò í Ò 4 Õ è Ò × ä ÿ 4 Ý × Õ è Ò × ä ÿ Ú Ý Ò 3 Ò Õ æ 3 à ä Ò å Õ æ 3 à Õ 2 Ø ê Ø à Ò Õ 4 Ý í Ò Ù é Õ 4 Ò 3 Ú ä å Õ !Õ Ü Ü 2 × Ø Ù à Ø Ù é Õ $Õ à ç ï ð ï ò Õ 01Õ í 4 Õ 3 í Ù é Ú Õ Ñ1ï î î Õ 2 ä × è Ø Õ à ç ð î î î ÿ ÒØ×6àÕÒ2Õ×ÝÚå86 7×éÜïíàßéØÕñïñòòÛÛ óôõöööô÷÷÷÷÷ Ü í 75 ì ýÎÐ ÎÉ ÒÔßÕïòÿ 0ÖÕÔÝ ÙéÝ Ùÿ ÿ áÚ Ù×Ý èØÔêÕåßá3ßÙéÕæÒàÕèÒéäÚÕáßÚÝÙÕèÒé8 ÔÒ3Òà/75ÿëíà25ìÛîðîð6 èßÙàÚ6ïòÛñòòð ÝÙÕÒèäðÕáà åÝ4Õ01Õ3í4Õ3ÙíéÕÝÚàâ Õ!ßÙÝÒÕðîÛðÕçÝàÒáÕáÚçÕÚóôõöööô÷÷÷ø9 Ò Ø4àåØÝ&Õ1Ò é ä Ú & 0 ' ß é Ø ' 75 2Õ ÑÝ × 4ÖçÒ× ß × Ý Ù é ÿ è Ø Ô ê Õ 4 å Ù é ÿ 01Õ å ß áÒ Ù ÿ Ý Ù à Õ Ø óôõöööô÷÷÷ô9 ÙØÞÒÿÕÛ ÕìîÿìÕÚÒÝå×ÞÕ7Û ß×Õä ×4Ø×ðÔÕàÕ2 ÿïÿ ä à ä × Ò Õ Õ Û ÿ ë Õ à ç ð î î ò Õ 01Õ 3 í 4 Õ 1× 3 × à Ý Õ è Ò × ä ïòí îïìïðîîÛòòÜ á6ÜÕ7îïëïðòÛÛëìÜóôõöööô÷÷ó òòðîîì %Ñò ØÕÚáÚ 6ÖåÒÚÚêÕÚéÕÑ2ÕÜðÕãäåÞÒ×ÕèéÚÕèÝ×ä ÚåÞ×0ÖÕÔèåÕèÒÙ1×Õà×âàÚÝÒ3 7ÕÛÿëíàÕñïÛÛòìðîïëìðñóôõöööô÷÷ô÷9 ÜÜììñò äÚ67é5ÙßéØÕîïìïòÜòñïïÕóôõöööô÷÷ôù óôõöööô÷÷ø÷ 3í ð í à Õ Û ò 4 Õ 3 Ù í é Õ à é Ù Û Õ è Ú Õ 3 Ù í á Õ 2Õ Û ð ñ í à Õ è Ú áßà Õ 3í 4 Õ è× Õ ÒÙÕ 3áèßå Ý Õ îí à Ùé6 Ô áä ÝáåØäÕÚÝ ØÚ×ÿÒä àçÝç×Õéð5ìîðî6ëëÕíà1Ø ÔíêÒ86Ñß ÚèÝÙ5 4×ßÔÝà6òîðïðìÜîïÛïîÛìóôõöööô÷÷ø÷ö òíàÒÙÕ75ìÛìðððëîïÛòðïñïóôõöööô÷÷÷9ö ÜììÕìÒÙé áÚ äÒÙåÕÕÖÒ × ê Õ à ß Ú ß Ù ï ï Õ 018 1Õ Ò è ä ð Õ áß à ì î î ï 3 Ò 4 Ò Ý ñ Ü ÿ ë í à é Õ 75 ñ ë Û ï Û Ü ì Õ è Ú × ß Ô Ý à Ú 3 Ò Ú Ú Û ñ þ Ü ñ Õ Ú å Þ × Õ áß à Õ 0ÖÕ Ô Ø è å ß Õ ÆÉ

ýÎÈÉ ý É ä Ù Ý Ù é Õ 2Ü Õ ò 6 75 î ï ð Û ò ì Ü ì ï ñ ñ ñ ÿ Ñä ç Õ Õ Ú Ò Õ 7ä óôõöööô÷ùõ9ó èéÚÕÙØÕ×é4ÕäàäçÕáÝåÝÛ4ìÕÛÚÙîÔÛî×Ý óôõöööô÷÷øôø Ó4Õ ÝíäÒå Õ0Þ ÒÙÓ ÒÕÕðîîÜÕÒèäð Õ ìäÕèà8ÝÒÚÙçÕÝÕ 1äðÙîéÒ ÿ Õî ÿ èÝÚ×ÒÞÕßèÕÒÔâÒ ÕÒÝÙ4àää36 Ñß Ú àßßßÿáÕ 2 ÕàçÔÜêëÑß ÕçÝíÒäÚÿÝ0Ù1ÿ 1×ÒàåÿâÒ à îïììëëðððî Ç,ÌÏ 3Ûí4ÕÕè3ÒíéÙèÕîÒï×äëÕïæïÒïàèïÒë×äÛÕòÝ×ÛÝàðÕ11Õ ìÛóôõöööô÷÷óõ ñò3ëåÒÜàëÕ1 ðëÿëíà6îðìïëðòïòîïÛððëóôõöööô÷÷÷õ óôõöööô÷÷÷9ø ÑÝ à Ú Õ 2Û ä Ý 1 à Ò å Ý 4 ÿ ä å Õ Ò × ÿ%ÚàáâÿàÒÙéÒÙÕÛÿ1×é ÿ ÿ 2 Ò 3 ÿ 1Ø Õ 2 Ç,ÌÏ 1$Õ íäÒåÕíÒÓÓÕÒÙéÕà çÝàÒáÕîß× ÒîâÒà ëÕ01Õ áÒàÝàæ6 7äè5îïìïòÜðìîïëÕÕññìóôõöööôùøö÷ö ì ë ë ì äÒÿåÕÖ Øÿ×1Ò ÚÒÙÕþÕï1Ò ÜÕÒ×äèÿäÒ ð&í' 0Öÿ 2 ÿ ÿ á3 Ù Ù ÿ 7× é Õ ß éØÕîïëìðÜóôõöööô÷÷øôô îìñëë ë ð í à ß é Ø 6 7ä è 5 ï ë î ò ï Ü Ü Õ Ö3 à Õ 3 à ü úûû(Ë * * Ú 3 Ò Ú î Û Õ $Û ò Õ 01Õ è Ø Ô Ý Õ áä å ä Ú Õ æ Ò Ú Ý Ú × Ò Ù Ô Õ ÖÞ æ þ Ü î Õ Ý í Ø à ä Ò Õ áß à Õ 01   óôõöööô÷ùõ9ù à Þ ÕèÒ× ÕÛÛòí Ò 4 Õ 1Ò × ä 6 ð Ü í à äà äçÕ òÜí à Õ äà ä× ÒÜìÕ $ÛòÕ èÒéäÚ Öç ß × ê ++Õ ð î î ï Õ Û Û î î æ æ Õ áß × Ò ç Õ Ý Ú à Ý 8 0Ö × ß áØ à Ñ Ù Ø Õ Ú Ý å ß × Ù é å ß Ú ß × Õ 75 ë ì í à Õ ÖäáÒÕ ìí à ÒÙÕ èâÕ 3å éÕ æ Øå à Õ 2Ú Ú ä Ó ä 4 Ý Õ 4 Ò à Ò Ù Ò Õ !Õ Ü ë Õ 01Õ ë ï í à 6 Ò × Ý 8 7äè5 îïëïñññÛìì × ØáØ Õ Ò Ú áØ æ Ø Õ 1Ò Ù à ä å Õ 0Þ ÒÝàÕÙ3Ó×ÒØ8ÿ ÙØ6 Ñ éÕ7äè5îïìïòÜðîòñì áßÚÝÙÕÚÝÒ3Õ4×íÕòíàÕéîïÛððóôõöööô÷÷øõ ìÜïÜ ßéØ67äè5îïÛïîÛìëïÛëÕóôõöööô÷÷õô óôõöööô÷÷ôó $ÿ áß âÒ Õ 4 áÕ × Ù Ô ç Õ áÚ ç Õ Ú 3 × à Ý Õ è Ò × ä Õ ñ ð í à Õ Ù é ä × Þ ß ê Õ Ô Ý è Ò Ù à ä ÿ 3 × Ø Ú ß Ú Õ æ ß 3 Ò à Õ 75 áä Ù Õ ð î î î Õ 01Õ ì í à 6 0Õ !Õ î ï ä Ú ç ÿ % Ù Ù Ø Þ Ò ÿ Ø × à ä Ù ß Õ æ Ò Ú ç 4 × ß Ô óôõöööô÷ùõö ÝíäàÒÒåÝå4ÕÕ76 ßÝåÕÒ3áÕ èÝÞ×ÕäðÕîàäÛÒò ìÛìÛÜÛðîïÛìÛÛîìîÕ áÚ Ûììîîï áß Õ æ3à6îðì8ÜòòðïÛîïðÛòññììîî åÕ4æÕ3è× àÕ Ó ä4åÝÕÒà ØÕáà ×ÚÒåÕ4 ñÕ01Õ áÒàÙ ÝíäÒåÕ×ÒÙÔÕæÝÞÝæÕàçÕÜîÕ3åÒàÕ0ÕçÝàÒá 01ÕÛÛïíà6åÕ ÙÚÒ×ÝÕÙØÛò625ìÛñóôõöööô÷÷ôóø ñòñÕ"4 èÚÕ4×ßÔÝàÕòîðïðìÜîïÛïîóôõöööô÷÷ø÷ó 6ß èÕ×ïÒëÕÜ)Û îÕÛÛí6àò6îÒî4ÖÖÕ $)ÜÛï62íàßÕ7Ý í5ßîàðÕ3ìÝæ48 3í óôõöööô÷÷ùö9 ÚßÚÕ Øé×Ý à ÚØÝÕÙ×75 í4ïÕÛ3ÛòÒ6ïÙìÛíÕÒî0 Ùé2Õ ÕØ ÕÖ4 ÕîÝÚÕïïàáâÕ Úî å 4ÛåÕßòòëí óôõöööô÷÷øó9 $3 Ò å Õ ÑÕ å 3 çÒ× éÒÕ í à Õ 7äèÕ îïëððììñÜñìÿ Û ð î í à Õ Ù ß î ñ ð Ü ð Õ è Ý Ú Ò Òà ÒÙÒÕ ÜòÕ 01Õ 1à å Õ 3í 4 Õ èäå ÒÙÕ Ûðÿ Ù é 6 î ð ì 8 ï ò Û ñ ò ò ð ì ï ð î ò Ü ÊÏÉ,-ÊÏÉ, ,ÉýýÏ, ìÛòòìë ÊÏÉ ,ÊÏÉ , óôõöööô÷÷øó îïÛïîðìðîðÛÿ îðìïðïÜîî 4 × ß Ô Ý à Õ Ò Ù é Ú ä × Ò Ù Õ ð í à 8 Ò Ù Ø × Ý ÿ è Ý × ä Õ áà å 4 Õ ç × é Õ ë ð í à Õ Ù é Õ 7ä è ä Ù é Ý 5 óôõöööô÷÷9ö íäÒäåÕ4æ6%ÒÙ×àÙßÝ×ÞØÒ×åÕÕÒàçäÕÔðÝîØîÕÝîÚÿàâÒ ×ÙâÒ ÒÕÿè3Ýå×Òäà óôõöööô÷÷ôö ßâ/ /ÕÝ ÚÚÚÕñÒÙàçÕÕ× ÒéÙÚÔÕðÝÞíàÝÒÙÙÒÕÕ7ä ÔÝÚèæÕ5$å éÔÝÙß å5îðì8ìÛòðëÜëîïÛëñïïòñòì äÒäåÕÚÖÒ ××êÕàçÕ ÕïìÙÕ4ØÒ4×ÒØÕäÚàßä×çÝÕÕ0Ô äàÙ×ÒØ 7ØÙÔÒÕæÝÞÝæÕâØÙÔß×Õ3àóôõöööô÷ùõøö îðì8ñïïëïÛïîïÛëñïììòÜñ ÖçÒ1Ò ×ÒÔÙßàäÕåþÕïèØÕÔÖ ÿ 0Öÿ ÞÚß67× åéÕéÒ æí8à àáè Ý á ß 4 × ß Ô Ý à è Ò Ù Ò Ó Ó Õ ð î î ï Õ Ý à ß æ Õ ÑÒ Ù ä Ò å Õ Õ 2é Ù Û Õ ïìÕ 01 óôõöööô÷÷ô÷÷ ÚÒÙå Õ11Õ 01ÕÝ3â× ÕÙòÒÛÕï!Õ ÝÕîðÛÕÿ1Ñ ÕòÛÛÿ× ïÝÕßæ åãÕàÕÚ îòÔÿ Ý1$Õ Ù é Õ 01Õ ê Õ è Ò é ä 5 ð î ëòë ÝåÞß×Õ àØÙßÕáÕðèÕäåÕÒ×ÝÒÕÕÕÕÚÝ îïëìðÜîììòëòÕÝÙ5òðïîóôõöööôù9÷ù÷ Ûì1 1Ñ ÒÕÝØÕ ÕîëÕ01Õëîíà6å 3ß×Õ4×ßÔÝàÿ0ÿ0ÕàçðîÛÛÿ01Õ åáÙÿ 1ÿç×é.ñÛíà67äè5îïÛððÜëÛòóôõöööô÷ôùó ïñðò èÒØéÙäØÚÕÚòÒï×ÝíàÕ6ÙÝ 6 Ý Þ Ý ë Õ ð î Û ß Ô ÙßéØ67äè5îïðÛòñìñëÛóôõöööô÷÷õ÷ èÝ×ä673)ðñ6ëíà675îïÛëìïëóôõöööô÷÷øø 7äè5 îðì8 ìïðñðñ Ø Õ Û ò 6 2)ì Û ò Û Û ò Õ "4 ç à á Õ Ò Ù é Ú ä × Ò Ù Õ 4 ß 8 ð î Õ Ú å á Ò Õ ï # ÿ ç × é 5 Ü í à þäîÝòÚßÕÑ2 ÿíÝ3Õ Õáß ÙÒÚÙä× åàÒÙØÕà0Ú äÝ×ÕÒÙÝâÚÒÝÕÕ5êÕé0Ù Ô4ßÒ óôõöööô÷÷÷ø × ØáØÕ Õ á× ç/ Õ4××æÔà ÕÚä4ÔÕ ëà çÕÒãåÝäå å ðÛÜîïÛìîÿÿÒ ÕÖÒÚ××ÝÙêÕÕÝÚÝæà4ÝáÕ$ß3âÒ ÕàçÕÕÜçÛ×ÕâéÕÒò×ÙÛÒíà 1$Õ76ÖÝßåØÕØ×ÝÚÝÙÝåÕÜÕèÝ×äàäÒóôõöööô÷÷ôóù 75îïÛìÜòìòññïòîìòñóôõöööô÷÷öô è2ÒàçäÕ2ãÝÒ4èÕØ ÒÜÙÞìæÕ×Ñß ×êÕÕ!8 ÛîÜò×ÜæÿìêÒÿð2íßïß×î×ØÒ ÙÛîØ 6ßäÒèå×ÕÒ6ß èÕ×ïÒìÕÕàçÚÕàÒÜÚÛÝÕØ3ÙÝÕæáß 4ÕäÚ3ÝÙÕÕçí×ØéÚÕÕðçÛ×éíà èäÝ×ÒäåÕÕ àéäÙÓÕä%4ÕÝáß ä Ù é ß 4 Ú Õ Ø è Ø Ù ä Ú 6 6 Ý Þ Ý Ù Ò ÿ ÑÒ ç ÿ ß ÿ Þ Ò 6 7Ø Ù Ô Ò Õ ÖÝ Þ Ý æ Õ 2ç Õ ð î î Û Õ Ñ2 ÿ ç Ý à Ò áÿ 018 Õ áÒ Ù ä Ò å !Õ Û Ü × æ Ò Ù ß Ø Õ Õ Õ à ç Õ × Ø ã ß Ú Ý Ø Ù Ò å Õ 7ä è 5 î ï Û ð ð Ü ñ ì ñ ì ò Ü ß Ò Ô ê 5 Õ î ï Û ï ñ ì î ñ 8 î ï Û ð ð ï ñ ì Ü Ü ë å ßáÒÙÕçÒ× éÒÕÛÛëí à ÙßéØ6 7äè5 1$Õ Ú ä Ó ä 4 Ý Õ 4 Ò à Ò Ù Ò Õ !Õ à ç Õ Ü ò Õ ç Ý à Ò á0 6îïìï8 ÚàÝáßâÒÕ76ïÿëíàÕÙßéØ7äè6îðì ×ÒàÝÚÕèÚÕ Ñ ÒÙ ÝæÒÙàØÕðîîìÿ0å3ç×ÔÕ0 Õ ðîîì ÛëíàÕ7äèÕîïÛððñïðìïñï óôõöööô÷÷ù 7äèÕîïÛððñïðìïñï óôõöööô÷÷ùø òÚ×ÜÒîàòÕåîßëÙëéë4Òì3ïÕì3òíÒÜ4ÜÕðèÕÒñ×îäíàÕÕ7 óôõöööô÷óùóù ðîîîÿ ìÛÜðÜòÜÕ4ØÙÔÝÚÝÕÝÚàÝáóôõöööô÷÷ôö ßâÒ/ ßÒåß×ÕÝÚÚÒÙÿæäæÝÕéäÔÒÙéÕÞ óôõöööô÷÷÷ø Ùóôõöööô÷÷óõù ßéØ Ýñëñòïðë óôõöööô÷ôõù îðì8 Ò å Ý Ò ÿ 6 Ò 3 Ò à 4 Ò Ù Õ × ä áÒ ç áØ è Ý å Õ Ò å à ê 3 ß Õ Ò Ó 4 Õ ÖÒ× × ê Õ ÖÝ ÙÒÕ à çðîîîÕ 01Õ 4 Øà Ò Öå Ò Ú Ú ê Õ Ò è ä 7 Õ Ò 3 Ý 4 Õ à ç þ Ü Û Õ 0Ö 2  ÝÞîïÛòðïÛÛìï ÝÙÒÿÑÒ×æçÿÔå6Õ 4×ßÔÝàÛë ÿëàç æ4ä3ÕðíàèåÙ6äáÒçÕÔéÕåØ4ÒÚÝÕèÚÕ3ÙÝéåÝçÚ ß âÕÖÝÞÕèØØ4 ÝæÕîðÕÿà ÝÚÿ01ÿ ×ßÔèéÚ ÿåÝáÿÝààß×âà Ôÿ 75 óôõöööô÷÷óö áß×ÒçÕ3ÝÙàäÕèßå4éÕÕæßÙà×åæØ4Õ×ßáØà 75òëÖ Ý Ù à Õ Ø × Ý Ú Ý Ù Ý å Õ × Ò 3 Ý 3 í 4 Õ Ñß Ý Õ ð î Û ò (Î,ÌÏÉ îïÛìëÛÜòì áÒÙäÒå ÒÔÒÿ 4 ØÙÔÕ 1Ò å ß Ù Ø Õ ð î î Û Õ 01Õ Ú Ý å Þ ß × 6 å Õ Ò å Ý ä × Ò Ù é óôõöööô÷øøù ÚÙÔÝ ×Ý6%ÙãØ5îïìïòïÛïðñïóôõöööô÷÷øöó ÙØÕÚáÚ 7êäÙÔÒÝÕ0àØÓÕðîîÕáß×ÒçÿÕ018ØàÒ ÑÕìÕéÕàÝáØ×ðÕÒêßÙÕÒêÒ íàÕÙßéØÕ735îðì8ÜòîÜóôõöööô÷÷ùõ îëÜ 7é5ðïéÕ7îïòïñÜëÛÛÕóôõöööô÷÷ù÷ö 2å35òîìòëîîïÛìîîÜïòòì ÌÏÉ Ï

ýÎ óôõöööô÷÷ù ýÎÐ ÎÉ ÛñÜ6 2ììïÜ îïÛïðìîðëÕ11 Ò Ù Õ Ú Ù Ô Ý × Ý ÿ ÿ áÒ Ù ä Ò å ÿ ñ ð í à Ù ß é Ø 6 7ä è 5 Ý ÒååÕÒÙéÚ 6ßè×ÒäÙéÕ ÕÚ33ßáÝ ÒÚÚÕÜåÝì4Õÿ4òÜí ÒåßàÙÿÕé3Òí ÿâ×ÙÒ4Ò ÖÒ××êÕàçïÜÕ01ÕâÒ×ÙÒÕÒèä7ÕáßÚÝÙ îïÛëñïîÜÛñìîïÛððìðî ð0ïëÖòÖ ÙÔÒÚÕÖÝ àß× êÕÕÕ àÕßÝ æçåÕÒçÒÙÕ áÒÙä0Ú ÒåÕà×çÝÕÕÛÕ ðîÙØ îë 1ÑÕ3äÚÒà5ßâ/Õ×àÝéÒÕÔØäèåßÕèåØ8 1×äé/Õ!ß ÙÝÒ×ÿç26ß3 ×ÝØðÚîÿä Ñè ÿ 6 ä#2ÝØ62ÕÒÔÒ ÔéÙ 7Ø èÝ ×íääÿ íØÚÕ 2ÕàßåÒàÕç×é5ððÿëíàÙßéØ â× ÙÒÕ Ý å Þ å óôõöööô÷÷÷9 7× à × áä à Ò Ù Õ 16 óôõöööô÷÷ø9ø âß×/$ÕÛðîíàÙðì0 âÝ ãòàÕ ! Õ475 3ÒÙí ÒÙé67äè5 îïìïòÜïñïëò å6%áØéÝ×ÝÕàÝáä×Õ2å35ïðìóôõöööô÷÷÷÷ù ñïîò í åÕ ÜñäÓÕäâ× 4ÝÙÕãäÒàÕä3×ÒäÕàÝç!Õ 0ÚàÖÕ ÔØäÕè01Õ åßÕèåØëâß ×6 èÙäÚÕ4çÚÕä6×Ôà676îðìñëóôõöööô÷ô÷÷ ëïëëñ ðò67äè5ììîëìï ÌÏÉ Ï ýÎ óôõöööô÷÷øøø 7äè5 óôõöööô÷÷ø îïìïòïëîïìÜò 8 ñ Ü ë Û ì Ü 2 2 Õ Ø ß/ É ýÎÐ Î à ç Õ 6 % áâÒ ò í à óôõöööôùøøùö Öþ î ð Õ Ñ 2Õ ß âÕ ÑÔ å Õ Ú Ý å Þ ß × Õ 1Õ Ø × é Ù å × Ø áØ Õ Ô Ò Ý ç ÒÚàÕÚðäÕíáä ×Ò#ÝçØÕÕÛÒëåíÕàÙÕ #Ý×ÙÝØÝÒÙ 2ß×Òáä × Ò ç Õ 0å å Õ ß âÕ !ß Ù Ý Ò ÿ 2 ß × Ý Ø Ú ÿ 0ê å Ò ÿ Ç,ÌÏ îðì8ìîðÛîðîîïÛòÜððòÛóôõöööô÷÷÷õ ÛîÜ ×

ÉÆÇû 1$Õ Ò Ù à ç ß × Õ 1Õ 1Ý × ä Õ 7Ý Õ é × Ò Ô ß Õ Ü ñ Õ × à Ý é Ò Õ Ø ä è å ß Õ 1å Ø âß × 02 × Ý 3 å ß 1Ø Ù ä Ú Ý2 ÚàâÕ 3 í 4 Õ 3 í é Õ à é å Õ 3 Ò 4 ß Õ 7Õ Ù ß é Ø 6 ß × ä á ÙÔàáÒ # ÿ Ý × Ý Ø Ù Õ 3 × Ø Ú ß Ú Õ Ô è Ù à ä Õ è Ú Õ ð Û í à Ù Õ à ß × Ý Ø à Ù Õ å ä Õ Ú 1$Õ ØÙÔß×Õ3ÙàäÕ01 åáÕáäåäÚÕâ×Ù 2ÝáØ×ÕÛÜÜñÕ 7ÖÕçÝàÒáÕ0ììòò ÕÖÕèÒÙÕèÒ×äÕ3ÒíÒ4ÕèÒ×äÕçÒ×éÒ 6ÚàßáÕÛ6ñîîææÕÜÕçÝíÒäÕáßà6Þ×6Òæ 2260Ú ò í à  $Õ Û ð í à 0 Õ ð î í à Õ × Ø Ú ß Ú îëîÛð áäÔÒçÕ75îïëìòïîëÛòîðòîïð ÛÜíàÙÕé×ÒÙÑÒ#ÕÛîíàÙ6×ÚßÚÕæ3àÕÔÒàÒ ×Ò5ìïñÛòòòîïÛððìîðððð 0ÕîÕ åßáÒÙÕîïÛòÜðóôõöööô÷÷÷ô ÕÚ×àåßîÙïéÛ4òÒð3ïÕáÚ ò àÒ#èÝ5ÕìÒÛäïÔëÝØëÛ×ßòáÕàß×ÒâÒà ìîíàÕÙßéØ67äè5îïÛïñîòìóôõöööô÷÷öö ÔÝÙéÝÙ1ÒÙÕèå4ÕèÒéäÚ6çéÕï6ëíà675 260Úà×ÒÕÒÝçÒàÚäÕ#ßÙÝÒÕóôõöööô÷ôøóó 1ÒÙàä6îïðÛòñÛðÜïëñ óôõöööôùõö9 óôõöööôù9ø9ø ÔÝ ßâÕ ÖÝ Þ Ý æ Õ 2Ý 8 Õ 0 2Õ îÛÕ Ùáß ßé×ÒØç675 òëëÙÕë4ìÒë4ÝðìÕóôõöööô÷÷óõ9 ïÙì×áå òÜÕÜððÜ èçÒä×4éÒÒÙÕÕòßï#6Õ7ä Õ ðî ïòòðîñîïÛïîðñòìîóôõöööô÷÷øô àß×ÝØÚåä#ÝØÕÛðÿë$ÕÑ1ÕÖ10çÒÔÝÒç 01)ÛÛì6ëíà676ÖÝàêÕÞ82ßæÕîîÕÚÚÝÝååÞÞß× × Ø áØ Õ Ó 4 Õ $Õ Û ò í à ß âÕ × à Ý é Ò ç ß × Õ þ Ü ð Õ 01ÿ 1Ý × ä 8 2 ä é Ò Ú Õ 0Ù Ô Ò ÿ ß × óôõöööô÷ù9÷9 ÒÙà 2×áäñ×ÒíàçÒ/Ù!Ù íàÒÙéðíðà6ÒÛÙíàé62ð×6ÝòØíÚà6 ßÕèå Øâß× /ÕÕ0 âÝ ãðàð ! 0Öÿ ÿ Öÿ 2Õ2Ý ÙééÒå Õ3Ò4 ÒÝ äÓä4ÝÕæÒ×ßàÒÕ2çÕÜñÕ08ÖÕáß×Òç éßÔß625êÒÕîïÛòÜðìÛÜÜÜ8òóôõöööô÷ô9÷ ÝíäÒ01Õ åÕ7Øç× ÙéÕ ÔÒðÜí Õ ØàÕÙÙßéØÕ Ôß×Õ7Ý7äèäÙéÝ íÒäÕáßàÒåÕÝ45 ëðëÜÜ Øäèå îòÜÜòñ 01)ïìíà6åÕÔÙÝÙéÕÛìò67Õìóôõöööô÷÷øö9 Û éÝðÒÝ6ÒÙìÕÕíàÛ 6Õ#Ñ6 ÝØñÕòÛ

Ç(Ç Ï 75 î ð ì 8 ñ Ü ò Û ò Û î Õ î ï Û ð ð ì Ü ñ ò Û ç × é 5 ë 6 ë í à 6 Õ 7ä è 5 î ï Û ð ì ò î ò Û Û Û Û ïñÕ % Ù à ß × Ý Ø × Õ Ø × Ý Õ ë í à ß é Ø Õ 7ä è 6 Õ î ï Û ë 8 óôõöööôùõô÷ 3 à 4 Ù Õ ä Ù Ô Û îëñÜÜóôõöööôùõö99 î óôõöööô÷÷÷9 ßÒÔêàÕÿÚáÒ àØ4ÕÔ#ÝÕÚÒ4ÙÕééßðÔÿðßíÕàÿ!ß Ù#ÝÝÒØ621Ú ß×Ý22 ØÚ îïÛëìÜðÛëÜë 1$ÕÞæ×Øæ×ÔÕ ØåÒòòÿ ÕÚßëÕ ÕïíàìÕÕÙßéØÕ çàáÕ4çäè5 ÙÔÚÕèîïëì8 ÒéäÚ 3ß×Õ4×ßÔÝàÕåãÕà×ä4ÕÕèÒÙÕÔÒ4 ðñïîîîð (Î,ÌÏÉ äÓ ä4 Ý Õ áèå Õ Ûîî Õ è× Õ ò& 1' ÿ ò óôõöööô÷÷ùó9 Òæ ä óôõöööô÷÷ùöó ðîí ÝçÝØÒà Ý Úä×ÕÝØ3Ù×ØáÒ áØÕà×#á× çÕ!Ù ÝàÒÒÙ2ßÒ×ÙÝØéÚÚ íäíÒÒ4åÕÕß àÓíÒÕîÙéÕÕÚãäÝåÞåÕßØ×Õ×ÝàÕéÙÙßÕéÛØÕ4ÕáÕ ìëîì×è8 & 1'ÿ0ÿ0ååÕÙßâÕÚâÝãàÕ$ÕÔâÔÕÑÖ Ò #ßåßÙàÕïðÕ01Õ1Ý×äÕ0ÖÕàß×ÒâÒàÿ òðÛðñëîìÛëÛð óôõöööô÷÷öö9 èßÚÝ60ÙéÚä×ÒÙÕÜðë#ÛÕáä×ÒçÕÒíÒ äÓä4ÝÕÝàÒ×ÒÕ#ÕÜòÕ&ÛîÛò'ÕçÝíÒä åÚéÕ0Úà×ÒÕîïëñòÜòñîïóôõöööô÷9øù ðïÜÜ 3Ý ä # Õ ò î í Ò 3 Ò Ù î ï Û ß # Ú à × Ò Õ ð ñ ñ î ì ì ò Õ î ï Û ì ð ì ë Ü Ü ò ÝÛÙÜàßíà×ÕÕØ Ø×ÝÚÔÿáß Ú Ý Ù Õ ç Ò å ä Ú ÿ ß Ù Ò 4 Õ í Ò å Ò Ù Ù ê Ò Ò Ú Ò å Õ å Ò 4 ä Õ 7ä è 5 î ï ï ð Û ñ Û ë Ü ñ ò Ü áßà ÿ Ø× Ú ÿ Ý Ú à áâÿ ìò6 ëí à 6 å ÕßÔØÙé óôõöööô÷öõ ðí ðïîÜðÕ Ñ óôõöööô÷÷÷9÷ ÚÝØäÚ6!Ù ÝÒÕÛð6òòíÕà3 íÝÒåÕÙéé×ÕÒ3Ùâ× Õ01Õ ÚàßÒà×ÙÝÙéééÕå0Öÿ ÿ åÙÒßá3 ä6å ßÒÙÕîïëñòîìÜÜóôõöööô÷÷ôø ÜÜ Ý óôõöööô÷ù÷ôô Ý äÙÝÙéÕÛìò67äè5îïÛòÜðîóôõöööô÷÷øöø ìñìò 2 æÿ4äÕÙ$ ÿàä àäß×ÔÒÝÒÕÛÕÚ6ëÝÒÕÔ3ÒÕ4ÙÝÕ×Ý0Õ Ý æ4Ú ïìàÒïïÙ6Õ× Ò × ÙÝé6Ø0Ú ÚÙðÿà× ÿ×òÒíÒ àÙÙáÒ ÿÕÝç2ßÒ#à×ß ÕÔ3 ÙðÿìÕ6ìðäìð#ÜíàÝÙØÿ Ü7ê îïÚìÚìÕòæÜ3ðàÕîÚòêì×ëàÕìáÔ ÕîïçòÕèïÚî22Õ ìëÛìîÛîðî8 é × Ô Õ Õ 3 Ò 4 Ò Ý ÿ é Ø É Ï ä Ù Ô Ò Ý Õ é ß à Ó Õ î ò Õ ç Ý à Ò áÕ Ò Ù Õ Ú Ô × Õ 1Ô óôõöööô÷ù9ö $3 Ý à Õ ß × Ú á ÿ 3 × Ø Ú ß Ò ê 6 75 ï ð ØÙÔß×Õþïÿ01ÿ ÿ0ÖÿÖÿÖ ÒÙàÝÕòëòÕÔ3ÙÕÖÕîïëïñïóôõöööô÷÷ôôô ëîîîëï îíàÕÔ3àÕÝæÒÙàØÕðîÛò22ÕèÝÚÒÒ// óôõöööô÷öùù Ñå 4ßÕÜðà éÒá3ÒÙéÕ7äè5îïìïòÜïîîóôõöööô÷öôù ÙÕÝÒàÒÕ0à àÒÝÞÕØÚÕ301Õ å ßíàáÒ Ù îìî Ò

Ç(Ç Ï ç4 ×é65Õð7ä 6ëèÕ5íîàÕïÚìÒìíÒò6Ñß Ú Ý Ù ÿ è Ø Ô ê ÿ Ý Ù à ß × Ý Ø × 0Ú à×ÒÒÕ ÙåÝ6àÑÒéßå ÒÙé5 !ßÙÝ Òÿ 2èß× ÝäØÚ × éÚÕÕîÑÚ ïÛÙòÕçðåÜÚÕî11ÑÕ ÜÜÛÛÝì×ÝàÕ2éÕ3Òóôõöööô÷ùõõó 33ßäáÝ àÝÝççÒÿåÝÝ4ÚàÚÕàÝ5äáÕÕîß!ß âÒ Ù 3 ß à ÿ Û ë 7ä è × ß Ô Ý à Õ Ú Ô ë à ç Ù ÿ 3 × Ø Ú ß Ú Õ áä Ô Ò ç æ 3 à 6 ÖØ × Ø å Ò Õ !Õ 2ç ï ò Õ 0è ä 8 Ò è ä Õ à Ò å Ý 4 ïîððîòò óôõöööô÷÷÷9 0ÖÕÕáßÚÝÙÕ4ß×ÝÙéÕÚÒÙéÒàÕáß ä Ò å Õ Ý í Ò Ù é Õ ï Ü Õ ã ä å Õ Þ Ò × Ý Ò Ú Ý Õ ç é Õ ò í à Õ è Ý Ú Ò Ý æ 4 Õ $3 ÿ ä à ä × Ò Õ Û ÿ ë Ñß é Ò Õ ÖÒ × × ê ÿ Ñ ß é Ò Ú áä Õ ä Õ ã ä å Õ Ô Ý Ú æ Õ á Ý Ù Ý á ÿ Ú Õ à 4 Ò ïÛÛðëÜëññ óôõöööô÷÷ùô ßÕÒÝ 3ÛØÜ×îàÒîéîß àä4Ò×ÕàÒáèÒçÕÒÚåÝÕ0167äè5ìïÜìëð àáèçîðìòîòîÛÜìîïÛìîððÛÛÛ ÖÒ ××êîÕðßì#à×ñÒñ6× ØÚëßÚÕîæïßÛ3òÒðàáä ÔÜÒÛç6 ÉÏ 01Õ1ÒÙàäåÕðëíàÙßéØÕîïÛìîóôõöööô÷÷óõ àßð×ñÒïâÒ ðîà ß 7äèÒ5Ô"êäÕåÒÝÒåÙÕààêØ3ÕÝ ÕîÒïÕÝ ììØòÚ Üòóôõöööô÷÷óóø óôõöööô÷÷99 ÆÏÐÌÏ ÚßàßåÒçÕíÒáÕÛð 7äè5 î ï ï Ü Û Ç,ÌÏ ÒèÔØêÙÕäÚàÚØÿèæä4ÕÙÝ æÕÒîÙ Õ àØÿÝ ØÕ22Õ ÿ 3Ø3××àØÒÚéßßÚÿ 1ØáÕÔÝÚ4ØÙÕÚÔÕÛ8íà6×ßÔÝàÕñóôõöööô÷öó 6 !ß ÙÕçÝÒ×Õé!Ý ÕïãÒíàáÝ åÒêÕàÕÛ16 òîîåÕØ ææÕÔçßÝàÒÒáÕ ðáÛ îîëî ß 1äÕÚ4ÚåÕÝ7Ý Òæ4ß×Õí$ì ÜÕïí ÒÚà6åÝ7äè5 Õ0081Õ 3í4Õ4Ý× ÝÚàØÕîÛÕçÝíÒäÕáßàÕèÒÙÕèÒ×äÕØ×ÝéÝÙÒå 2ØêØàÒÕ àÒ×åßàÕÚÝåÞß×ÕÛÜÜñÕàäóôõöööô÷ù9÷ô ÑÒÓÔÒÕÑÕÜÛÿÝÚàÝáßâÒÿÕ01ÿ1Ý×äÿ%Ùà çÔ3Õ à ç Õ ä Õ 3 ä 0å å Õ ß âÕ Ò Ó Ó Õ ð î4ÛÒîæÕÒÑ2 80Õ Ø àÒ×Ý ã ä å Õ é Ò è Ú × è Ø Õ å Ø Ø 4 ã ä å Þ Ò × Õ Ü Õ 3 å Ù Õ 4 Ò3Õ ÒÕ Ûòÿ îïÛïî8 Ø7× ×ÝÿéáÚ Ù Õ è é Ú ÿ 3 í 4 Õ è × ÿ 0Öÿ à Ò 3 ß ÿ è Ò Ù Õ è é Ú 6 ÒåÒïáÕ éòØëÿ3ëÒÚàÝ ÒÙÕÚßÙÔÝ×ÝÕ7äè51äÕ äèÝâÒ×àÝÙÝ 2å3ÕîïÛìñððëìÕèÝÚÒÕ22 óôõöööô÷9ù áäÔÒçÕ7è50ÙÔ×ßÒÕîïÛððëóôõöööô÷óù÷ Ú # Õ ß × à Ý é Ò Õ Ú âÝ ã à Õ 3 × Ø Ú Õ æ 3 à Õ à Ù 3 Õ Ý Ù Ô ß Ù à 4 áð î × è Õ 4 Ø Þ í Ø 4 Õ à Ø à à Ý Õ Õ Þ Ý 4 Ø å Õ ã ä å Õ Ø î ï î ð î ò ÙØÕÚáÚ Úää4ÒÒ×Õ6ÔÕ75 ÕðÿëíàÿÕ75îïëìòðÛÛëóôõöööô÷÷öö ïð îñîòëñÕäàÕ6ÖßèØÙéÒÙÕóôõöööô÷÷ù ñÜîçÛÒ×ìéîÒïÕñÛÛðíðàÕìÙðßÛóôõöööô÷÷øùø ØàØ×ØÙØÕÝÔäåÕ2òÕØàØ×Øóôõöööô÷ùõô ÙØ 0ååßâÕ!ßÙÝÒÕÛ6î3ðîàÙÕ0Ùéðÿìà ÝÒÕÖÒ×ÙÝÞÒåÕ %ÕîîÕèÝ×äÕáßà)ïñíà çäè5ïðÜïñîïÛìðñìëòóôõöööô÷óø 7ÕîïÛððìëëëìÜÜ óôõöööô÷ùö × Ø å Ò Õ Õ Ò å Ø Ù Õ 0ÖÕ 4 Ò å ß Ù é Õ à ç Õ ï ñ ÑÒÓÔÒÕòðòÕ!ÕÛ6òÕïñÕ01Õ0ÖÕÔÝÙéÝÙ ÝÖØ Ý Ú à Ø Õ ð î î Û Õ âÒ × Ù Ò Õ Ò è ä 8 Ò è ä Õ áß à Õ Ø × Ý Õáß àÕ)ï ìÔ íà67ê äÙÙÔÝÙÒéÝ þÝ íäÒþîïÕ åÕ äáß× Óä4ÝÕÒçÕ Ò×Ý01Õ áäÙÕÒÚ ÚåàÝÝÕåØ4ÕáÕ ×3áÕ !Ý 1$Õ ÔíÛñëÕ åÕ7ÙÔÙßéØÕ Õ à×ßÒ01Õ áÕî4ëØà ÕÑ2Õ Õ Ûìé à Ò × å ß à Õ Õ Û 6 ò Õ à ç Õ Ü Õ 01 à ß×2Ý 0å åßä# âÕ!ß Ù Ý ÝÒ×ÕÝØÙÿ Û6ò3 òÝîØÚ àÕÙ4 Õ0Ù//é0Ú Õòà×àÒÙ èà×ßÒíÙßÚàÕÝÙîÕîîÕðÚÝÕåÞèßÝ××ä)ï Ú à Ý á ß âÒ Õ 01Õ ò ñ í à Õ æ ß 3 Ò à Õ Ô 3 à Õ 7ä è Õ 7 èÒéÕäæÚ6åÕØð4ìÕ2íàÕ ÑÕ Õ å ä Ò × Õ Ô å á Õ Ø × Ý Õ áÚ Ý Ù  Õ è Ò Ù Õ à ß è Ò å Õ ç Ò × é Ò Õ ñ ð í à Õ Ù ß é Ø Õ è Ý Ú Ò îì × è ì í à 6 å Õ Õ ä Ý Ú à âÕ ÒÕ 3í 4 Õ 3í 0ÖÕ Ô é Ù 2 Ò 3 ß Ö Õ ß áØ à ß Õ 2 × âà Ù é 8 $ÿ Ý Ø ÿ 2 ß× àØ× 4×ßÔÝà6òîðïðìÜîïÛïîÛìóôõöööô÷÷ø÷ù ÕéÕîïììòÜëëëëðóôõöööô÷÷óöõ ñ îïÛððìðòïÛÕèÝÚÒÕàä4Ò×ÕáØ ìîîï éÒåÕÒ4ß6ëÜíàÕéÕñÜëÛÜÜÛÕóôõöööô÷ùõõ9 òòîëñ èÚ×Ôà ÒÝçàÚä5ñÜÛìððòîïÛòÜðóôõöööô÷ùöø ïïïñÛ ÙØ6Ûìò67Õîïììòïòðïññóôõöööô÷÷øôö çäè5îïÛòÜðìîìîìÜ óôõöööô÷÷ô çäè5îïëððëëñÛïïïîïëñòóôõöööô÷÷ô÷ø óôõöööô÷÷÷9ù


0123 34156849  45 )4*414+  !"#$%!$&'%(

,. / 0 1 2345167-89 JKLKMNOPQRQSQPNTOUV

:;"(;%"!" %"!<;(#!<"= >< $;=?@A%""(;;? @B%";(C "D!E"#B%!$& :"F%%! F%%" ;!!!$ #;%"& G"("#$%!$H!( ;&'%( "#$%!$HI=%%&'%(&

ùúûüýþÿùý01234ÿ56307ý8ÿùú198019ý1 QRSTUVQRWTXVYRUZ[\TV]TS C( :EWGX:>;( >Y%!I "

^R\[_`TVYabaScTSVdT\TW

  &"#&!# !"####$% 456789:;#$@"&&+ "#"&"#"& +"!&&456789:A "'#" BC/)! !"+"#& :õWWWW;(G# õ:!"<("> =&: $ (" !#""(")! ""&&+#!!& D:"%!">(( I<GDG !%;%! "= ;=((" !"$ "!""&456789:; ;(!>#Y%!I%";(#"! G DDGGE=êåâñ<'"#"$ %%"<  *"#"#+, #&""$ = (" :(:=æ(#"D( ! I"( I! &#!-./01$2 D&'&&"&" !%;%( !!öñðêø& " æ%;%!õ "= ! == (; (;=" /0#"&", ""E í"!("=O<ò  ;!! " "( (! ;(!  ""& "+"$ '"""&& :!"<G'( !D$õ :!"& ò;= F"#<D"% ! 3'#456789:;+"&#!"# #"""&#&! G # í ;<'"I!< "!:; ( " %  !    õW G# :EWGX: #"!&<9=5<>=7<;" #&+"$ !;"'""<#! DDGG#";!!<  >;( W>WW;( ="I(( #$ BF&"","# "!D"%!"(D F# = ( =# I "! (( D(" ?!'#&(" ""&"!"F G#G%(öDDGGø#! I!(!=!%;%! æ%;%! õ "=# !  ( = :("PD"%W;( "=I &D";= "%!"(!DDGG= G= C "%% I;%(% "#  #%;= # ! ;=<= " (I " ( ;#;"I<# I! =# "( I!( = ;"( =!!< I ;&:XòHæ>& A%$'= ;;D "= G I #I !;; ;"I (!! "$"( = ;!! < J!((I((! ;(# ="<"= ; (#=I(I" æ  æ=; E ò  #; " #;(  $# $ = <<"%" %"!#"# ! ;<<< E ( =;! "=(  $<<<= = = #; <<= I%%%!&&&

Z[\]^_`]abc^

>D $ >(%"% í ! D(% # #" "$çç ç( # ;!!<<<"# ( = ;"I<â;"I â(""$ C" :;I D(% = " #$ < $! ;ê (! ( ;= &>"= #"I; =  ! = ;"I&í !( (" ;= "!< (" #='%(&: I ("=($ ( ( J#$I& öKóKøæ%%;'D D(%& :;I% õ= "$% I" ( = # I ;(# =êI! ;#= #"# = I " ;(# =;"I&& I!";"= &&L

Z[\]^_`]abc^

>=I á"' =I% C "I (% $%!$ !!  " ;<<( !F" ($("I = ;"IJ ;(# =&&$!!! $& %"# # " ! &&&= G"@ E"#' #"I # ;%"I # ( ( $;# = ( = "!( ( ;I' I"< :@ D æ!" M%%I :# INI (" =< ((# " I! !< %;  " ! =;"I< I $!ò(# !;(# = (# "!< #;("I ( =(;!"<!"#"  <> <<<L "( =îø

Y; G (#% #" '%%= !;% ; WD>O I! # <# !(  = ;"I$! (I" !"$I! < ; "( = '; (!=&&& : =" ># =I W=  ( ;=$ !; ;% ("= "!&#;(;!;% I"(ê ; <%; %;=I!! õ=$ á= A '=( :á% (" ( ( ";  " "! # = Iá'( ";(# =& O= (!I; ";#=(á!( "%FI ($

# = !%;%! "=(" & G#& E"! "ôåå%"!  = ;!= :;< ;(! "!"G;"=:! e<"( $!  (= < "I!(;õG ($%"%< Df:öD ! f:#"ø& I!$ (I ;= íI%<G<B<D$ õ ;(= ;Df: ;= (#&E$ " !<(!'"&  ! ("I ! (#! òDDGG(" ( =#"""%! "! "% '! = !=I!"!;" "!"êåôì #(!&ö÷ø

ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖÑÕÒ×ÕÓØ×ÙÑÐÑÚ×ÙÓÛÜÎÙÎÙÓÝÞßÞà× áI"(=;#"I(!$;$; G%Y%!I"!""âãäå ;(&D%;#! =I ("( (I!@( &á (D("=G% Y%!I"(!!#"!"%!"(:!% :!<:!%:!!":G !!% :%;=;áI(#æ &>"I< #"%;=#"$& á ("%!"(:!%:!"( ##"!I!(#!F;#! Y%!I "&:# !( I" ((I"="="! (!( ;=&:$=>$ G%Y%!I"#"F;= (!"%!"(I!;='!"#ç& èè&éêë"#"((;=$$#" F;=& ì&êåë"#"(I$$ F;=#!&êä&åäë"#" (I& í"##"%("""#"î Fï=( âêðåêðêåâñêñîêå ("I="#""!= !"#"#"!!"(%; B%ò "#$%ó( "#HI=%%&'%(âêðåêðêåâñ âäîôä :$<(( I"#! " (!"!( 'õWY&ö÷ø

Z[£[À_`]abc^ Z[£[À_`]abc^ Z[£[À_`]abc^ Z[£[À_`]abc^ Z[£[À_`]abc^ Z[\]^ËZ[£[À_`]ÃcÀ] ¤[­`c ¤[­`c dbebµ] ºcZc¤c ^c]­É^c]­ Z[£[À qŠ € ‡  t u j |r ‡ ›o p Ÿ Œ { j ƒ r € Š t o p z o n j x» ~r ž h ‡ š j s Š  ‡ j |u } ˜ ‡ j ¯Š ˆj ƒr € Š t j ˆ– r Š §i ™ j – h } ˜ Š t j – Á o  j wœ §š › j v r t h j ˜ u v š Š h ‡ š j ¼ ‡ ›‡ – ‡ j qr u Á n o p o j ›Š t ‡ – j u t r ‚r } € Á o ¡ j m Ÿ Œ Ž j ™ r } € Á { Œ j wwŸ Œ Ž j r € Š t Á o n x‡ t ‡ j qu Š ˜ ‡ – jš‡j}fˆ‡ ˜js}ŠjŠnjyžhoˆ‡ šjj‡›u  ]dbeb `¿c^¿À z{ ¡ j ¶r … r u } o y Ÿ p Ž y j §h  t ‡ ´j p n Ž o  onŒŒyy ™›jnožh‡j}Š€uj|hvh}€r‹joypŒ Ÿ{ g š ‡ – ¥ j € } j p ¥ j ™ u } ˜ j v € g ¥ j ›Š g r } j – ‡ š h g ›š g j € } p j ˜ ‡ t r j v ‡ t h j Ç wœ ™ u ‡ È j š ™  œŸ Œ ž j ™ ‡ ˆ‡ g ‡ ™ r j Æ ´Á o  j œŸ „ Ž j g ›‡ g – Á o „ u t j s ™  j g ›g © s ‡ n n ‡ h ŸŒ{jmrio nŸj„yŽŽjy§›‡ jhj‡œg t‡ ›hšhg¥jrg›ˆjg™‡šr‰j|t€‹¥ž©}Š€u‰ požj|hv‹oyŽŒpny„¡Ž‘’“““‘””•ª ¡jo™–{‡jÁ trgo›‡ ÁonŽj j~~Ÿ„ ŽjugÁo–ŽuŸ €h}ž oypyonŒ„ŽŽ¡¡j‡gšrjwœj–o‘’“““‘”•’•” ¡pnju™ fzgjhniohoj{kl mj}nuojp~h pjqr sltuuv}h€gjjnwxj njovohyg œh ™Šr™t‡›h }¸ƒtu‡¨–uj§Š ‡j¯‡ g¼›u sŠu}jqš ‡x‡ r¥–g‡–t© ‘’“““‘””¬ q‡˜h™r gr›u onŽg¡ojy}Ÿujjg¡›g ƒš‹onŒ„y„y{ ‘’“““‘””¬¢“ ¦Štjqrujthžrjoyppj–›jh„}€hjwœ œŸn p›Š nŽ€jÁ Œ Ÿy y j›r j |r t u j o o { € ‡ j ~f    ‡ € ‰ j ƒƒj s t Š ˜ ~r ž h ‡ š j |u } ˜ ‡ j §h  t ‡ p n Ž j x»j ˆ‡ t } ‡ ~r v Š š r j ›u s r } j v ™ g j ›Š t ™ j ³ r ‡ t ¥}v‡¨ ‡g–‡t ‡¥ ‡jžš}tujÁ»‡ onŸŠgžjj‚qj ›‡…yÁo‰ƒŸ pŸyŽŽž¡‰»‡ tŒ}Š ˜‡r–Š¨u¥žr‡šr}€¥ug‡¥˜šš‰~r |r ƒhvtvj‹uojnpŒ{„{„Žjk… trˆrg‡‡‰ ™tŠ˜r‹onŒ„ŒpŽy„Œ„©oypŒ‘’“““‘”««‘« nyŽn –r‡›jrgr›Šˆ‡j‡}€‡}jŠt‡›‡ ‘’“““‘”””‘‘ §hih™r j ƒ Št r ug j ppyxxj {pŸnž j x §š › j € } p j ‡ © } j g } ˜ r t r j g r g ‡ j p Œ … „ Œ  t v   u } Š ¡ { { gŠ}€uŠjt‚j ‡j|h oj†‡ p{‘’“““‘”•‘‘ œŠ ‡ j x»j ~Š g Á o { j wœj §š Š ›‡ } j € }  p t‡³}uu{gŽ‡Ÿn ¡j¼™ Ÿnž‰ š „¥Žžj}Š€ujg›g‹oyŽyooŽŽ‘’“““‘”””“” –‡t€‡jpp¥ŒŽož‰|hv‹oyŽ„¡‘’“““‘””¬” „¡¡Œo vrthj·hšjutrjv‡€hg‰j|‡t€‡‹po¥„žj‡ž‡‰ v»u yyŽ §–€h}o„Ÿ„¡j™‡iŠŸnyj€t‘’“““‘””“’¬ ƒr}€€r‰§›g©ƒš‹oyŒŒ¡{n‘’“““‘””“¢” p¡Œ ‡ } ˜ Ÿ¡ „ trj}žuj¨jp‡¡›‡ ‰ƒ‹–Œ‡„jŽ‡nš·Ž‡nj{Ž‘’“““‘””¢‘’ †‡}–Štj—t‡}˜juhtr}€jpojsu™š‡j›Š ƒ Šš  ‹ onŒ„ Œ„Ž{{{Œ |u}˜‡j xŒoj –ŒŒj r g r ›Šˆ‡¥ ‡ž ‡™ qr u x»Á o { Ÿy  j qr u Á p o Ÿy  j §›‡ g – jg‡}tjŸvnš™jj‡}g‡hŸ·p‡„šjuj¶y op©tyu{vyu„Ÿ„ Z[\]^ËZ[£[À_d¿¾c ‡—˜ gšrjj‚h wœj ž‡Œ™„jvŽ‡ntŽh{Ÿn nož‰ š §h i¯‚j h™rj–·‡š‡›r š¨²jwœj x~f§š y¡›j–}rj‡Œ›± œ†‚œj ‡jŒ˜{‡ §j oyp¡npŒŽŒŒn }ž‡}€‰|¡¥Žžj}Š€u‰Šš‰yŽŒŒnoo©  h‡šj‚‡trg›‡jwœj§šŠ›‡}j€‘’“““‘”””¬« oŽŸŽj lhs ™Œ¨Žj~‡}h}Š€‡t ‡} ›u yŽos‰ r}š‚Ÿ‡nhn›‡ ‰Œ‘’“““‘””‘‘ª }r}€€}jjppŒj¡‰‡|j {‘’“““‘””¢“’ } j p j  ž ™ §Š ˆ‡ j›v šrjg›h š‡irjjw³ pŽ‡o}tiv‡jjnl„hž…‡ru›j u™¸ q  ¡ © {  Œ j ƒš  ‹   { Ž o §ƒ } € o o t v ¥ x Œ o ¤[­`c ‘’“““‘””¬ª v‡t ‘’“““‘”””‘ œ¹jqr hj –r ‡›j ›hš hg jo–‡t €‡j nj sŒ †r s ‡ } u j ¼ ‡ t j   ‡ i j w†¶ wœj ¡ ¥ Ž ž j o n Œ „  y Ž Œ n ¡ Œ „ j } u j §q§ u j n o p p j – ›j y ¥ Œ ž j ¯€ ‰ j § ‡ t Á { „ ~r s ‡ t r Ÿ j ¶ ‡ t r u j © j œŠ ‡ j wœ¥ j  Š ›r š r ™ j € } ‘’“““‘””¢•• |‹ o n Œ „  Ž  p „ ¡ Œ j Âj y Ž Œ „ ¡ Œ „ p y ¡ ¶ ‡ t r u j x»j p o j wœj œ š j  r } ™ j  ž ™ j  ‡ } ž j € } ¼h  r Š t j x»j —h Š ™ Á n o o  j v h š ‡ } j p n  r ™ h  j |v ‹ o y p n n ¡ ¡ Ž Ž Œ o o ©  { Ž Ž Œ oo Z]£db\]d¤] nŒopŽŒ„ ¥yžj¯€‰jgŠ›h‡jwœj§šŠ›‡}‰j|hv ‘’“““‘”””•ª p§r ¥jš‡g‡–¨™‡‡j}˜j‡ƒŸ ‡}€yr¥njšyr–n‡¡¥nj˜rv‡¨‡tjx‡g–‰ fj›hšhgjrg›ˆj›Šgr}j–šgj|jpn¥¡žj}€ ‘’“““‘•ª‘• v r t h  – r ‡ ›j u t r j ‡  r ™ j wœ ‚u ‡ j ƒ‹ Œ o n  ½¿dÅ c qr g h v r g – r j  t ›u j g  s j ~†›h t ‡ – ¥ qr t ‡  ~Š ˆ‡j›Š}¨ ƒt‡}gŸ¡ oŽn‡}›uvr „oo©oypšjn˜€© nŒŒ} y joyŒy¡{pyŒŒŒ‘’“““‘””¢‘ j ‹pn ¶r…ru}jo{jqŠ€‡j†tujx»Áoy‘’“““‘””‘¢ ‘’“““‘”‘”‘ yn¡oŽoj© €Š¥ Št u¥ ¦h š‡}˜Št ¥ƒpno§§¥ yoo{j Šˆ‡™  –h‡š jœu ¶Šg ‡j †§pŽoj wœ ™tu ‡©u†ž ™ {{pj§š}jww¹jœŠtv‡–jgš–‘’“““‘”””‘• j §h  t ‡ ´ §h  t ‡ j ´j n o o o j – ›j ›Š t ‡ – j wœj œ š lvgƒƒj ¡oj†‡ž o¥jxu š j ˜r Šg Šš ¥ t g g s  j g ¨ t ›˜– g u  r t j ˜ ‡ š ‡ ›© š h ‡ t j ™ u ‡ – t © ›€ € © v š } ¥ – } —t ‡ } ˜ Á { y j wœj §š Š ›‡ } j  ž ™ j  ž € j v ‡ } ˜  z … j —f ¶ f j |‹ ¡ ¥ Ž j |h v ‹ | Š r j ~t } u ot‡{´o j¶‡ntruoj„x»j ojyx»j j tpjox»j ohŒšjoony  h‡šjsj¼hrŠtjÆjx»jˆt}j–›jrg›ˆ ~~j ‘’“““‘•ª’  Šš}t‡jˆ‡ j g ‡ Š t j ¦‚j |h v j xh s r j ›v š j ž h ž h t ŒpnŒŽ¡¡© oyŒŒ¡yŒ{opy© v ‡ t h j ³ Š š € j t ‡ s r } € j s ‡ ™ t ‡ ›j } € € š j  ‡ ™ Š ƒ Ž »n Ž ¥ ƒ t r ˜ ‡ ˜ r ¥ § š } j o y Œ y ¡ { p Ž o { o o §h  j qr u j §u ƒ–oyj ‡™ –r t j €hˆŠ™ j |€‹ pp¥ nj ¯€ ‚f w¯wj ƒ t ‡ } g ‹ j œh g j †‡ t r ˆ r g ‡ ‡ j g Š ‡ »‡Šgj™›¡joyŽnnyŒo¡‘’“““‘”•ª‘¢ n¡¡ |hv‹oy{ŒnŒ¡Œ„yn ‘’“““‘””¬‘¢ ‘’“““‘””¬’¬ oy¡y„o¡yy{{ ³urjrwtuƒjjopnpŒj~Á ¶Œyruojoq tjy ©š‰o»yp‡ŒŠngŒj‚›‰ ¡ n{¥¡p¥¡¡‰j ƒŠš‹onŒ„Œp{Ž{© |v‹¼hšrjƒš‹jonŒ„Žpypo¡‘’“““‘”””•” Š ‘’“““‘”•ª«¬ ‚‡ ˜ „  y p o o n y º cZc¤c j|u}˜‡j r h}€Á Œ{j š ‡ jjwœ oyŒy¡{o„{„„„  th‡š j—lj†tuj}Šu Šs–j{jw~ ~ržh‡šj†‡žŠtuj§utjk…sŠŠ˜j–jnopn ~r qrujx»jgut¨joyjwœjœ‡}hšj€}jp œŠ‡Áoy±{n²§ht‡j´jpnŽÁoŒ±y‘’“““‘””‘ª’ ‘’“““‘•ª’« ™}Š€u‰ užh‡š ‡¥›g } j ž u g ¥ s ‡ j u t r g r } r š ‰ – ‡ t € ‡ ¡ ž œ¹j › t j ¼›– j v t j g € š j ¨  Š j  t u g Š g j v g ‡›v‡}‡}j†‡ž ‡™ jv‡t h¥ ›Šg r } wœjˆt }js u™ š ‡ j–t €j¡ŽŽž j|hv‹ n ² §h  t ‡ ›Št ‡–j›‡t h}j‡t r ž r }j–‡t €‡jŒ¥ y §Š ˆ‡ j ›v š j ‡ } € ™ h Ÿ ƒ t h s ™  œu …¥ƒst™h¹ s™ –hv‹oyŒy¡{y„y¡o‘’“““‘”•ª¢ v‡€hg¥šŠ}€™‡‰–t€‡j„¥j}Š€uj|v ‡ } t ž ›  j s  z›˜ – j  t u € j ‡ ˆš j – } j |‹ oyp¡ny„„nny ´Á o n ± Ž ¡ ² ¶‡ t r u j xœ§Á p p ± p „ ¥ Ž ² §›‡ g – |‹ o y p ¡ { ¡ Ž p „ o Ž p j ¯u j g ›g œ‡ ™ j ƒ t v h ™ ‡ ¥ œu …  —t ‡ } j q‡ … ¥ †r ‘’“““‘””‘ªª »‡ š h ¨ u j o y p n n Œ „  Œ  Œ © o n Œ „  { p { n Œ Œ „ oypyo„nnoŽn¡ §Á o  ± Ž „ ² ‚t Š ˜ r j ¹qj ¡ o °‰ j Š g h j qu  ‘’“““‘”””” §h tt‡‡·Ár{oyŽŸ„ jwœj §š Š›‡ }jg˜rjj–‚‡ r˜h›v juŽ¥ž‡¡ ‘’“““‘”«”‘“ n{{{{¡Œ ‘’“““‘””¬¬ª utŸonŒ„yŽ„nn„ŒyyŒ¡nŽ‘’“““‘””‘’‘ ±Š‡˜¨jgus™²ŒyyŽ„nn©oyŽn{‘’“““‘•ª•¬ª ­]ddc­   h ‡ š j ¶ Š € ‡ j o { j · h š j u t r j g h t ‡ j š Š } € ™ ‡  ¥ §h ¥ Œ j |h v j ‡ ‚r } € j Á o ¡ j §kj ™ r } € j Á o „ j ™ r } € j Á o Ž j ™ r } € Š ³ u jwv g u š h jn o o { jx»© Š s r } € |r ™ ›‡ – x‡ t Š } j ›} ¨ ˆ™ } j ›v t · ‡™ ¥ ž ™ j}ž ‡}€¥ vr t h¥ v‡€hg ¥ g r ‡ ¡ny¡ –r‡›Ÿy¥Œj|‹†t›jqr}u›‡t‡}rjƒŠ}€rtr Árgoj ™Šrˆ‡ }€jj›h ÁoŒj ™gr‰}€Á oy‰ jy§Š›h‡j utr ‡™‡rj‰yž‰|hv‹oypnpŽŽp„Žoo §–u€h}jpnŽÁoŒjtŠ˜jœj§ƒ¯‚j|š€±œ†  š¯hg‡f}˜‡–¥†gtxu}s‡j™Š¹tošyŒ› ®¯rgg‡}j§ušu®j§us™jŠ‡˜¨¥~rgs „©pnj†Šth›jxu}s‡‰ƒ‰yŒ‘’“““‘”•ªª¢ Œ ¡ r › š h j ƒš  ‹  Ž Ž ¡ ¡ ¡ f ´© Ž j ƒ‹  Ž p o Ž „ ¡ j v – j h ‡ } € j s  j ˜  —Š˜Š¥ œ}€j qt –‰ ~‰ pŽ°j ˜ –˜r ‡ – ‚œz· ‡ ™ h t zg t j ™ Š ² |‹ „ ¥ Œ j ~– ‡ r – Š ¨ u ‘’“““‘””¢‘ nŒn¡oy ¶‡truj x»j nopoj œ‡}|‹ hšjpn¥ €}j ‘’“““‘”•¬’” µc¾cdcµ] onŒpy nŽ¡oppo©oyŒŒ¡y¡o¡¡n¡©oypŒ‘’“““‘•’““• ‰|‹onŒpŒoŽpoŽn©oypnnypyop  h‡šjgŠ€Št‡j hrŠtq´j–noppjˆt}‡ pnŽÁoŒj†ž™j–˜jwœj¡¥Žžj|‰{„‘’“““‘””‘« ‡–j –r‡›j rgwœj r›Šˆ‡j žf ƒr€Štjx»jo¡©o„j‡gšrjwœj™u‘’“““‘””¬”• ¼ ‡ ›‡ – ‡ j †t u ›u j ‚t ˜ j ˜ € } j ~†j t Š } ˜ ‡ – ¥ ‡ j |‹ q ‘’“““‘”‘¬“¬ ›Št ¯r } ž ‡ j j p Ž o j mŠ v j n o p o j wœj —‚j – r ž ‡ h |r ™ ›‡ – j x‡ t j Š } j ›} ¨ Š ˆ‡ ™ ‡ j›uŠv}rš |hv‹ oy¡yŒ„¡pp onŒ„ ‡›jržu¥ wœj‡}jgoyp¡{nŒpnŒŒ{ Š}˜rtr¥rgr›Šˆ‡ ‚‡iŠj–j{Œjs‡™t‡›Ÿn‰yj‡gtŠ‡j– ›uutj š‰»‡–r˜j|‡g¨r›j¡y}j—‡ }€g–tj}uj™›t ‡–v¥hg}¨t€jr‹›˜ –Œ¥nt{gŠngjpspp¥„™‡t –r ˜Š€vjŠœh jr}§t rj ˜šjr»‡ jŠ±wž gjr™²›¡¥v‡t‡ ž™jvtj™›j˜r™rj–‡t€‡jnn¥Œžj}Š€ujvt ‡›v ¯rgg‡}j†tu›u‹˜rgsuh}j€Š˜Š¥jv}€‡ ‘’“““‘”•ªªª —h ‰ |h o y Ž |‹ ¡o¡Œn„n© †¦qj } g j ‚‡  r t u y¡Ÿp‰ Œj g ‡t j –j {¡Ÿn‰ Œ‰ ƒš  ŸonŒ„ |u Š š j œr · ‡ j |‹ o y p n p Ž Œ Œ { n p t±}onŒp² €}¥v–j‡nnyoon„© ˜r‡–‰Š‡oypŽ‰ ˜¨jguŒŒ{‰ s™‰|‹ws –rŠ §ht‡j{yjœšŸ„{j§ht‡j´jonj‡™rtj§š› ‘’“““‘”•ª• j¡¡n¡ ‘’“““‘””¢”” {nŒn¡Ž© ‘’“““‘””““  hr yŽŒ¡ŒnŒ ‘’“““‘””«ª oyŒŒj¡ynpj„nŽŒ©oyŒŒj¡y¡o‘’“““‘•’“‘“ „o„ Ÿ¡j¶Š}€€‡šujj o›jh§š ›§~f Ÿƒ‹ yjŒ}yŠo€{uŒ‰¼o‡Ž}u  h‡šj‚‡trg›‡j–jo¡jvt€j‘’“““‘””¬¢ª Š t q´j o Œ j x»j ™ u  š r } € j  š ‡ j œj l ™  v€g ˆt } ~r ž h‡š j ›r uj s ˆj –j o{j ± œ² j v‡t ‡}€ ‘’“““‘”¢¢ —‡›r qu Š t t ¨ j t Š } ‡ š j › v š j ˜ € © }  j g h  r t j š™jxj§š Š›r t j ƒr t j v € g j Œ ž j |h v ‹ »t € j §‡ Š j ‚‡ ›v r } € j †‡ ™ Z[£[À_ä]­c – ›j–t€j‰Ž¥yj›r}‡|vjonŒ„ r}Š€u‰ gr›Šˆ‡ ‰j§h t‡j™u›šr¥jutrj–t€‹Œž quutj˜ržh‡šj–u}˜‡jght‡j…jpnŽjoŒ œ‡thj„„{j§šu™‡}jqt›jxxj~ —t‡}˜jlr³r}‡jtu›ujuvt‡šj˜rgsjvŠ Š³ujx»j–oyŸy¡Žo¥Š³uj‘’“““‘”•’“¢ ¹˜ r } j †g t j †r } € r j o y p { o „ n „ p  o Œ ŽŒŽŒnp |hv‹ ŒyyŽ¡„y ›Š t ‡ – j – ‡ ›j Œ ¥ n ž ¥ ¨ ‡ ›‡ – ‡ j ³ r … r u } j o y qu s r } j §h  t ‡ j – Á o ¡ j ›g } j ‡  r ™ j ™ › š ‘’“““‘”•ª•’ oypynnŽn n–ŸpŽnŸŒŽ{oy ƒr€Št{Œ‹Œj—lj†tu¯ŠuŠs‹Žy¥‘’“““‘””¬ª‘ ‘’“““‘””¢’“ –r g}‡€t‹¥otŠy‡p˜¡¨njygouy™y¥ovyhp}€o‡yjŽ¡¥Ž„yo°j ‡t‡›j pŒ¡¥{žž¥jooŒ{jj––rr‡‡›j ›jŒp¥y¡ž¥Žjžš¥‡›r ujvpto€ †|onŒ„yŽ{p{o© ‘’“““‘”““¬« wœ ‚ jj€‡jfjr™‡ž™}jj|€ šj|€ pj¥y|v Žo‹j¯€ z§i ™ qrujx»jƒ–oŸ{Žo¥–oŒŸŒŒŽo ™ ‡ t r g ›‡  t ‡ j ´j – o Ž Ÿ  Œ ¥ §h  t ‡ j – o ‘’“““‘”¬’’ nw} opŒ˜Œh §h `¿ c^ ¿ À ›Š – j j œj xj y „ p ¥ Ž Ž n Ž o Œ { œŠ } ˜ – u j ƒ t ‡ } g j g Š ˆ‡ ™ ‡ } j w†¶j w³ ‡Šš ¥ – o y Ÿ y ¡ Ž o ¥ – o { Ÿ y { Ž o j – p o Ÿ { ž ‰ j ¼ h  ´o Ž ‹   j g h  t ‡ ´o n ‹ Ž Œ j §– u € h } o p ‹ „  |h v j   š j w›v ‡ t v r } ‡ } € h } j o y p n n { „ ¡ y { y ‘’“““‘””¬‘ } i ‡ j ´Š } r ‡ j —t ‡ } ˜ j q‡ … j †t Š € r u j ƒ t ‡ ³ v€g j ut r j vg j vv}j ‡}j Š›vŠš r ‰ |hv‹ ‘’“““‘”•’¬¢ qr  r Š t j – o p Ÿ  p Ž o j |‰ o y p { o „ o ¡ Œ ¡ Œ ¡ u o  x»‹ Œ ‰ ¯‡ € ‡ } j ™ ˜ š „ ¡ ‰ ƒ ‰  Ž y y Ž y  |u } ˜ ‡ ‹ ¶‡ t r u x»j ~†p ž ‡ } €  o o … ¡ Ž ¯rgg‡}j~†tŠ}˜‡–j—t‡}˜jlr³r}‡¥ h™Š¥ œ¹j§ht‡j´jpnŽjx»jnoppj ˜ š  š t j ™ j ƒ‹ Œ o o ¡ n { o © o y p { o „ o „  y ¡ n ‘’“““‘”•’¬• ¶‰ ‘’“““‘””«« – —tŠ}˜j{Œj|j„¥Žjwœj§šŠ›‡}j dbebµ] ƒuŠ~†¡ s–}u¥j¡~†p ¥Žž‡js‡¨}~†p €oo¥…n¡žŽ‰jo jqŠy€Ž‡ ¯‡tˆ‡}joyŒy¡yŽ„„o ‘’“““‘””«’‘ §Št ‡} –›wœj§šŠ›‡}jrgr›Šˆ‡j‰p¡¥›t ‘’“““‘”’•” qr u j x»j o Œ ŸŒ ¥ Ž © §– u € h } j o n Ÿ„ ¥ Ž ž ™ n o o †t ž j§ Š}Š}‡s ˜‡–‰lnq‡t h™rjoyps¡–¥ {n´ Œ{t‡r {Žš¥Žw}€g {‰‘’“““‘”«‘• §›ght j¦™ …}¥Šƒr ‡p}jž¹q‹ }€„g g›h‡j–›jutrjš‡j§šŠ›‡}jrgˆj†‰ u™u Œn{{Œ{py„ t}}r‡‡j¥ƒjtw³ ‡}‡g}j›u ršzg¥f}tz}œœqj nŠŽ€o€tvru¥ xŒotr‡ŸnjÁ{yŒ¥€Ÿn t‡Ž}¥˜›u jÁ{sŽr}Ÿ„j™¥–g‡‡ttrgj›‡ Á{Ÿ¡ „Ž¥‰ †h ‡}ž ‡}€j v‡}j ˜}j vŠš ‡™ ‡}€j v‡th ƒ„Šootvtvh‡™}r¥¥m¯Š }Š€u|hvj‹jŒ„pp{ŒŽ ¹j ˆj ‡|‹ }o¥vnyhŽp}oy€tnv‡Œ¥p‡n°n ´Š iŒ‡n¥vw†¶ u¡³‡y¥¡†t Ÿn ‘’“““‘”•‘¢« g‡   š ‰ †š ‡ € ‡ } j ‚›p „ ‰ o y p Œ o „ n n Œ Œ  ‰ g Š t r h g j |h v j o y p ¡ n y n o y n ¡  ¯rgg‡}j†tu›uj‡ˆ‡šj–¥™t˜j˜jt}˜‡– |u}˜‡jŠ³uoŒj‡vhj‡vhjgr‘’“““‘”•’«“ v š } ¥ p n v š } o °¥ v r g ‡ j ƒƒj ¡ ¡ „ ¥ kš · ‰ j o n Œ „ Œ „ Ž   ¥ o y Œ y o Œ„p¡ |hv‹ oyŽŒpn¡„yŽŒ ‘’“““‘””“¢‘ †t š³³ŠŠttjjwœ wœ ~ržh‡šj|u}˜‡jg‡tj{{jwœj¼u€‘’“““‘””«¬“ uv›u jj˜tŠu‡gšŠŠgtjjs|u }‡˜jp‡–‰x‡ g™–rt©r›™tjŠg˜›g rj©© ‘’“““‘”•ª“ it ‘’“““‘”¬“ª ‘’“““‘””«’• |‹ tgœu gjs}˜‰‡‚}šr™jjoˆŠ v ‹ ˆ ˆˆ‰ } r g g ‡ } ž u € ž ‡ ‰ } Š © j – j { Œ j wwŸ ¡ Ž j ´j ‚j Á y p j p ¡ Ž j v u ˜ ¨ ¨ ‡ ™ ‡ t ‡ §š } ŸŒ ¥ Ž ž ‰ ‚r t ‡ } ‡ o „ j – ›j g r š ƒƒj g ‡ Š  ‡ t r j ‡thj„¹q‹ €gv„Šoto–t‡v ‡gšrŸ„¡jmrijjo¡jsˆŸ¡Œ‰|hv‹ šj™‡›rj˜‡‡}€joyŽŒn{Žnoon¡ ~™}j–‡˜r‡–jš€gh}€jƒ¶npjh™jŠ w³ tznp„nož‡t›j p{ovt‹qr vjs‡™u™Šjƒjt‡›v ypnpŽpŽo{{Œ‘’“““‘”•¬¬• œšŸŽ¥Žžjƒ†±onŒ„²¡y„{py©ŒyŽyŒo ™u}˜rgrjv‡€hgjŠt‡ˆ‡j–t€j¡¥{ †t ‡˜r}‡u¥–v›u h›u }j€ƒuŠ‡ttp‰vj°n vŒš}n¥{npnŽnnovntšvn}¥‡o¡}°¥ zongu‡Œ}„rintz‡zvŒvg„›j vj‹o|h }ogš r ‡ } j ™ ‡ t ¨ ‡ j t u ˜ ‡ ¡ j ˜ r  ¶r ‡ t j §qj   ‡ } r ‘’“““‘”•’«” }Š€u‰ ‘’“““‘”•ª”« ›vŠš Œ y y Ž ¡ „ y j ¯u j g ›g |hv‹ oyp¡n¡pyn{ j |‹ o y Ž © Œ p n y { p n ¡ y Ž j | y p ¡ n y „ Ž p Œ Ž |‹ o y Œ Œ ¡ y ¡ y „ n o Ž  o n Œ „   y { o y Œ  ‘’“““‘””«¬« dbebµ] qŠ€‡tujnoooj‡™–rtjwœj§šŠ›‡} wvgušhŠjŠ³ujnopoj–›jwœ ‚t Š˜r m¹j j–‡t~†Œ r‡}©ž›€€h}j ¯Š… ƒr ‡} ~r žh‡‡¥šjŠqr uˆ‡ jƒŠŠ¥–}tj€ j‡ˆ‡ tp}‰‡jžv‰r|h th¥‘’“““‘””“¢’ vš‹‡onjwœ §š ŠŠ›‡ }‰ ƒr‡}j¯Š…jm¹j~†nŽotvj€tgn‘’“““‘”•ª‘ –r ‡›j ut r g r }r š j v‡}j ˜}j vš ™ }€j u™ Š ~†n ž © ‰ †t u g j ›˜ – Âs  z }u™ wtrg‡}j›uutjv‡thjkq‚wjg}˜‘’“““‘””•«¢ … j ‡ } € g ‰ mw†¶ r™¨j‰tpŠŒ}Ž‡©š‹n§„užš‡h›‰ }‡j€¶r ggju‡j§r ttr‰u}Ž‘’“““‘”¬¬’” jow³„‡{}i¡‡© §h i h ™ r j ƒ t r  š Š j v u } h g j t Š ‡ ˜ ¨ j ¡ ¥ w†¶ ¥ t j › t p „ ž ‚u t ‡ j p Œ „   ž ‡ ™ j  ‡ } ž ‡ } € j v ‡ } j v ‡ t h j u t r j r g r › ˆ‡ s h ›‡ j y ¥ „ ž © o y p y o „ ¡ o o  n n j s  j š Š  ‡ g g h t ³ Š ‰ Œ o n y y o p © o y Œ y ¡ y n y n ¡ n n j ƒ ƒ j t } ™ t ˜ o  p °j g › n – j œt – ‡ ˜ – j š € g € j }  p Ž o t v © v š } ¥  h j™ Š j¡ ‰ p o  q‡ t Š jg € t §´„¥r™hj}jr}˜Š}jr}·uj}¨žˆv yŽpŽ € ‡ j y ‰ y ž © } Š € u ‰ o y Œ Œ ¡ y  p Ž p ¡ Ž ‘’“““‘”•’•¬ |t ‘’“““‘””¬“ o y Ž Œ n {  Ž n o Ž { © o y Œ Œ ¡ y o { { „{ g h t ³ ¨ j o y Œ y ¡ y { „ y „ { { © o y Œ y ¡ y n ¡ n { Œ „ |‹ o n Œ „    ¡  Œ { o © o y {  Œ Ž p Ž {  „  ‘’“““‘””‘ ‘’“““‘””««’ ri‡š‹nŒŒ„xop±†r}²oyŽŒ„¡‘’“““‘•’«¬ „nnnŒn quutj§ht‡jƒtu›ušj–jnoonjš‡j|  h‡šjsj|}˜‡j§ht‡j´jx»j ‘’“““‘”«¬ª ‘’“““‘”•’¬‘ ~r ‚u}˜‡}€jqu ut ¥ ž h‡š  vŠš r j›u ut ‘’“““‘””•ª‘ ž h ‡ š j ›u u t j ´j ‚r } € j ‡ – h } j p { { p o y j – › §Š ›‡ t ‡ } € j g Š š ‡ ‡ } j v ‡ t ‡ } € j u t r g r } r š wt ˜ ‡ } ‡ j t ‡ } g  u t ¥ g Š ˆ‡ j kl m ¥†tŠ€¼‚ ru¥ §‡ t r ‡ Á o n j ‡ ™ – r t j wœj ™ u ‡ j ›Š t ‡ – j g r š ³ Š t vto€nt‡Œ}„gryjuntŽrgyry}r{š}„¨©‡n‰ƒƒ© sŽ‡„g{–© ‚r }Ÿ€pj‰Á{ž¡¥xt Ÿ„rg‰¡‡žšj¥§‡ Ÿtpr‡‰ŽjÁž{‰jŒ|h Ÿnv‰Ž‹ožy¥Žmr i ƒt‡³Šššu¥ š‰‚¨‡rjqužuj¯ujpo„j œr šŠ¸j¡ jtŠ¡‡ž˜j¨‡j}†¹j oj‡–h}jp{ŒŒj|hvh}€r‹joyŒŒ vstŠŠ™˜‡rg‰jƒ‹ ˜uvŠš js™t›joyŒynoop¡¡{„ rg›ˆjppž©}Š€u‰ ™›¡ntvjv‡hjvš›jŠt}‡–jvh™‡j³Šš€ xŒ y{ wœj Á { „ Á { ¡ Œ { o ˜j€pjž§‡ ¥w†¶j ~†n €jg~†p ©˜p¥Ž¡žžzj‡v}u€}jhgg© jŽ¥Žžj}Š€u‰oyŽ¡nŽŒnŒ‘’“““‘”•’”¬ ¡y{ŽŽŽŒ{ onŒ„ y¡p¡¡n© n„„ ‘’“““‘””««‘ {{¡ŒŒ¡{{© tuggrjŽ¥{ž©ŒyŒn{„yj‡}r™ ‘’“““‘”•’•• onŒ„n¡pyŽo‘’“““‘”””’¢ ‰–u}ŠjonŒ„„yoŽo©oyŒy¡{‘’“““‘”«¢ ‘’“““‘””‘«” oyŒŒ¡{oyoooy©onŒ„y{‘’“““‘”•ª¢¢ {yŽ |j—t‡}˜j{„jwœj‚u‡j€}jf±š‡›h §ht‡j´´jonŸ¡{jg‡t{ŒŸ¡yjg‘’“““‘””«¢« – u € h } { Œ ‚r } € j { p j · h š j ›u ˜ r · j wœj ‚u ‡ j Œ ¥ „ ž j ‚r } € wš ˆ ¨ j ƒ t ‡ } g j ¼™ j wš š j } Š ˆ¥ ´Š } r ‡ ¥ v Š š ‡ ™ ‡ } € j h › h ™ ² j u t r g r } r š j – ‡ t € ‡ j „ ¥  §›‡ g – j n o o Ž j ™ } ‡ š  u j } ‡ r ™ Ÿ „ ¥ ¡ j §– u  §ht ‡Ê {{ŸŽj· utjsÆÊ Šju}ŠÊ {|hv‹ „Ÿ¡ lh…ru¥¼‡trg¥ƒt‡³Ššuz™ju}šr}Š‰„„f¡}Ž}uo³o‡¥© Ÿ u¡}žŠj†t ušj{»‡ „Ÿ¡ŠgŽjj‚qj tr›y‡‰ƒ{‹pyŸŽn¡{¡{‰»‡ t}Š €h}jnoo¡jvrthŸ„¥Œj|‹†t›jqr}u›‡t‡}r {oy{ŒpyŽppnn njutrgr}ršjš™j›u˜r·jwœœ‡}hšjŒ¥{ž Š ‡ ˜ ¨ g u ™ j kt r € ‡ ¥ †r s ™ h  ¥ §ˆr · ¥ ~† } Š € u j |h v ‹ j o n Œ „  y Ž { n n { ¡ ›r uÊ o {Ÿyyj ž hr Št o ¡Ÿy‰ j j   { Œ tŠ}˜‡–©vh}€‡›ht‡–‰ƒ‡h·r™joyp ‰ƒŠ}€rtrj¶©¡jƒy¡Ž¡„Žj»‡}‘’“““‘””“¢• ˜r ‘’“““‘””«¢ª  š oypy„Ž„Œ©Œ„{{pp{ ‘’“““‘””¢’ª oypynyŽ{Œ©oypŽŒ{p{Œp¡ ‘’“““‘””“ ‘’“““‘”«¢¢ n¡nmppp¡o nyp{yppy©oyŽŒ„¡„¡¡{¡j†r} ‚‡trg›‡oŽx™tjfgjŒ‰oj—t‡‘’“““‘”•’¢” } { „ j ¡ ‰ { §h  t ‡ ´j p n Ž j – Š š › r } j   ‡ } p n j wœj œ š ‚r } € j n o o ¡ j wœj §š Š ›‡ } j ›u ˜ r · j – r ‡ › §Š ˆ‡ j ›u v r š j g u s ™ j v ‡ } ¨ ‡ ™ j ˜ €j‡j–š‡‡›‡ t€‡ §h i h ™ r j m¹j p Ž o Á n o p o j wœj œ š j v r t h  §h  t ‡ ´j Ž ‰ Ž j §›‡ g o „ j Ž ‰ n j §u } u  ‡ ™ r g g r š ³ Š t j ‡ v h n j  ž ™ j v t j ™ › t v j { { °v t j p ¡ ¥ { ž  ‡ ž ‡ ™ j  ‡ } ž ‡ } € j p o ž h ‡ j ´j ‚p ¡ Ž j wœ Š t ž ‡ } € ™ ‡ h j v r g ‡ j ‡ } ‡ t j ž Š › h ‘’“““‘””•ªª lut – ›j € } p j r g ›ˆj – ‡ t € ‡ j p Ž ¥ „ ž j ¯Š € u j ‚˜ š § l œj   š ‰ »‡ Š g ‚›¡ ‰ ƒ Ž y  { o p } € j v t j | š j œr · ‡ j o y p n p Ž Œ Œ { n p u t r g r } r š j u g g r j p y j p o ž j ƒ ‰ y Ž n Ž „ o  œ‡}˜‡t‡g‡grh}‰ƒ‹„‰¡¡¡‰¡‘’“““‘”«’”‘ ¡¡ ‘’“““‘””““¢ |hv‹joypyo„pyn{oŒ ‘’“““‘””‘’« ktr€‡¥†rs™h¥§ˆr·¥qŠ€‡s‡t¨©~† œ¹j¶‡truj†–jnoppjw™–rtjjwœj ‘’“““‘””“¬ ‚u‡ §ht‡pnŽÁoŽj–›jgrš³Štj€}fj‘’“““‘””«ª’ t|hvj Š}˜‡oyŽnnyyyŒnyn –©vh}€‡j›ht‡–©tŠ‡˜¨jgus™ †ž™jœ‡thjp„žj¯Š€uj|hv‹oyy ™ ˜ g j v € g qh t ‡ – ¸ j qr u j n o o { j wœj §š Š ›‡ } j € } p Ç ¯‡ € u ¨ ‡ j ƒ t ‡ } g j ›Š } ¨ Š ˆ‡ ™ ‡ } §h i h ™ r j g ›‡ g j Á o  j s ‡ ™ t ‡ ›j §š Š ›‡ } Z[\] ^ ywœj ¥nŽ§š oj›qrju}o€„jj|h ˆtv}jj™ohy}Œr}y€¡j{p¥Žjg¡ŠŽ›h ‡ ›Št‡–j–r‡›jutgjgŠ›h‡j–˜‹Ž‰¹—q‰ –~Š t€gŸŒ ¥jž–¥h–vr‡‹§h ›¥tr¨guˆ± ›r šyr™yjy€oh²th²¥ž™ w³ ‡³}‡i¥‡†¹‰ ¥´Š|j }r‹‡¥jw†¶ ¥ {‡©iŒiy¥ŒƒntÌj‡ol³ŒhŠn…šruu¥¥ ‘’“““‘””•’¬ pnŒ„oŒ{Œ Á p ¡ ±  Ž   Ç w} ˜ ‡ j  h } ¨ ‡ j ›v š © › t j ˜ ™ j ™ Š  ‡ ™ Š © f } u y { p o ‘’“““‘””“«’ ‹oyp{o„no„Ž¡¡©joypnn{‘’“““‘””“ª Žp„y{y ‘’“““‘””¬“ ‘’“““‘””•‘’ ƒš ‘’“““‘”••’’ ›‡ r©g˜u}€™ tvu™ ©¥t§hg ‡™o©nvug ‡}j ›Št ™ §Šˆ‡¥›uvršzgurt¥‡šj}Šˆjw³ £[º[£c §ht ‡´j pnŽj –nooŽŸ„¥ Žž j v‡€hg ~r ž h‡š j qr uj §uhš j noppj |‡t €‡j po §h  t ‡ j { Œ Ÿ „ n j —t ‡ } { Œ © { „ © { ¡ Ÿ „ Ž © „ © ¡ Œ ‡}iwt ‡¥r ‡  ‡ j ž j ™ ‡ ›r j Š š r q§‹ Œ „  { ¡ Œ  p y  §– € } Á o o j wœj §š › } j € } j p j s ™ t ›j ¡ ¥ Ž ž ž ‡ ™ j  ‡ } ž ‡ } € j  š ‡ j œ‚j |‹ qŠ š ‡ r j f © „ »ŠŠ™Š}˜j§‡šŠg¸~‡‡™‡}jŠ}‡ †‡   ¯Š € u j ‡ } j §Š } ˜ r t r ¥ †‡ ž ‡ ™ j †‡ } ž ‡ } € ¥ xœp o o Œ Ž Ÿ  j xœp n Ž Œ n Ÿ ¡ j §›g – §Ÿ Ž ‘’“““‘””‘•“ –‡t €‡j˜‡›‡r ¥ ˜t r ³ Št ju™ ¸ j|hv‹ §Š}uj —Š˜u}€g ‡t r j ƒoŽj h t œ‡v‡˜‡}jv‡thj ‡™‡šj™›ŒjƒŒ‘’“““‘””“¢¬ pŒ¡pŒ ‚r}€{nŸjqrux»oŽ©o{Ÿy©yyjƒ‘’“““‘””•«ª |hv‹ oynp¡y¡y{{oo ¡¡pŒ |hv‹ ˆ‡ t ‡ } j g  Š g r ‡ š j  Š g ‡ } j g ‡ ‡ j ‡ s ‡ t ‡ ‰   € } j ˜ l Š  ‡ g j › t © ›v š j ‡ } ˜ ‡ j g v š › j š  o y Œ Œ ¡ { n p o „ „ „ © o n Œ „  { Œ { o n o o šgŠ™j†‡}˜‡™jœ‡}hšjŒpŒ‘’“““‘””¢• Ž„„„ ‘’“““‘””¬ª“ ™wš ‡š›r ¥j¨˜}€›v jg˜‡––jrj˜š€ˆt jvv‡j™Œh„š„jšŒ‡Œr}Œ¥yr}g¨‡ §ˆj›uvršjt›t–j´Š}r‡¥w†¶¥‘’“““‘”•ªª w³‡}i‡¥f}}u³‡¥hg–¥muth}Št‰{‘’“““‘”«”«« Œy„Ž §ht‡j´jnoonj‡™rtjš‡jv‡thjž™jv‡th œ¹j|u}˜‡j—lj–Áy¡jwœj–t€‹n¥Œjž™ †u   h ‡ š j s  j ¼ ‡ ›‡ – ‡ j qr u j o Œ j x»j € p —‰ lr³r}˜‰ ‡ ‡ – ¥ – h §i ™ j – h } ˜ Š t j Ä n o o y j v š } j p o j ˆt } j – › ƒ ‡ ›v ‡ ™ j ƒo p »p { j §r } ˜ h  ‘’“““‘””•“” poot – ›j wœŸ Œ ¥ Ž ž ‰ q r u j p o j x»j ›Š t ‡ – j € p ‡}ž ‡}€j r }€€‡š j ‡™ Šj |hv‹ oy¡y  v¥ f }u³ ‡¥ kš · ¥ †t Š€r u¥ wš –‡t ƒu¨u‡j†tu›u¸¸w³‡}i‡jhg–j¼‡trg Ÿ–‡t¥žnujj|‹ wœj §š Š ›‡ } j € p j ˜ t r j v ‡ t h j – t € j } Š € u j ˜ r  ‡™‡šj‚›{jvt‚¹wjyŽop¡Œ {Žpp„„„ ¡p¡¡n wh˜¨ƒt‡}g{nppn{©oyŒŒ¡y‘’“““‘”•’”ª Ž¡{ oypyonŽ„„„o©onŒ„y‘’“““‘””«« nŽyy{„ wœŸ{¥Žž‰ƒjoyŒynoop¡¡{„©y‘’“““‘””«¢“ fv}}u³ ¥˜šˆj šj™–tŠ˜r jo°j Z[£[À ‘’“““‘””•”‘ |†‹ t–‡˜r‡¥ ‡–mut ‰~rgh}Št ™u}jˆu hv‹{‘’“““‘”«”•“ Œy„Žu™ §ht‡j´jnoo¡jr}€€‡šj‡™‘’“““‘””“¢ª   hr Št jÆjx»jo{j–r ‡›Ÿpp‰ Žž ‡ r Ÿ  ¥ p ž wg r ‡ j g Š ˆ‡ j j ›v r š ‹ w³ ‡ } i ‡ ¥ ´Š } r‡h¥w†¶ ‰‰ ¯Š ˆj p o o °j ƒr € Š t j Š ³ u j n o p n j v š u › ~r v Š š r j › u t j g Š € ‡ š ‡ j ™ u } ˜ r g r j ˜ € } j – ‡ t € ‡ §– u € h } j j x»j p n Ž j – j n o p o j – r ‡ › ³ Š€‡ooŸŽž j‡š ³ ‡{ŽŸn‰ Žž © }Š€u‰ ƒ Š€‡š t Šž uj qr }u›‡t ‡}r j œt j §~ wg r ‡ j g Š ˆ‡ j ›u v r š ‹ f } } u ³ ‡ ¥  r s ™  ¥ ˜ š ˜r  ‡ ™ Š ¥ ˆt } ‡ j  h r – j n p ž ¥ »r t u v t ‡ ž ‡ } Š t r } € € r j ˜ r v ‡ ¨ ‡ t j s ‡ g ‰ j |Ÿ † ‰ |Š t h j o n Œ „  wœ œ‡ } h š j u t r j ‚qj t Š } ˜ ‡ – j g  Š t r j v ‡ t h ‰ †tu›uj§sr‡šjmŠv¸~†jw³‡}i‡j¡ž¥ |‹ qr}u›‡t‡}rjfjƒ‰Œyp{¡„Œjœ‰œ‡t˜r ¼u€¨‡‰|hv‹oyŽŒnnŒooo©Œ‘’“““‘””•”« yoooy opppŒo |t€j{‰Žž©}Š€u‰|‹oyŽyŒyŒŒ‘’“““‘””««ª ¡on¡ |hv‹ŒyoŽpŽ©oypŒ„¡¡p Œy{n¡Œn‰j§r‡}€j›‡š‡›‰ ‘’“““‘•’•‘” wgr‡jonŒ„ooŒnŒ©oypnn‘’“““‘””‘«• h yž¥y¼¡‡tŒrg{j{„„Œnž©¥o˜yš‰p|‡ ‘’“““‘””«¢’ gh}g€–‰jj„ƒƒj Žy˜„r‡‘’“““‘”•¬•« y–Žjpš‡Œ}Ž€ ~žšjqŠ€‡tuj–jnopnj›Št‡‘’“““‘””“ª“   h  r Š t j q´j Á o Œ © o  j s ˆŸ { ‰ Ž © y ‰ Œ ¥ g – u € h } – j – r ‡ › —Šž ‡¨ ‡}j Š} j x‡t ¥ w³ ‡}i ‡zg ur t p ¥ y Ž ž j wg t Š ‡ j xy o o Á y Ž j wœj u t r © —l p o o §h i h ™ r j § r } j x»j – r ‡ ›j  š ‡ j wœj – ~r v Š š r j r } € € r j g € š j › t ¥ g € š j – j v ¨ t j s ‡ g – ‰ |‹ † p n Ž j Á o „ Ÿ Ž ‰ y ¥ § – u € h } j j Á o p Ÿ „ ‰  ‰ ƒ ›t wœj œ š j – ‡ t € ‡ ‹ p Œ ž ‰ |h v ‹ o y p Ž Œ y n o o t v ¥ ‡ š j } Š ˆj w³ ‡ } i ‡ zg u  r t j n Ž o t v y Ž j wœj ™ u › š r j r g r j œ j ¼ ‡ } u © § u } u  ‡ ™ r g nopoj w¯‹ §Š}˜r t r j ‡ž ‡™ j ‡}ž ‡}€ ¯u } u j xŠ š Š v ‡ } j   š ‰ §u € ‡ j „ n j ƒ‹ Œ y  ‰ f}}u³‡j—j»‡t}‡j§rš³ŠtjƒrŠj—jƒ– x»j nnonnn  š‰»‡Šgj™›¡j|‹yn{y„{‘’“““‘””•”• |‹y¥nžj}Š€uj|hv‹oyŽnpy{‘’“““‘””•¬ª ¡yop §‡˜ru}jq€ˆjƒ‹ono{o ‘’“““‘””«’¬ ŽŒyj©joyp‰nnŒ‰ŽŽp„j¼™‘’“““‘”‘’‘‘ f}u³‡zgurtjnŽotvjƒ‹onŒ„{‘’“““‘””•«« ^c]­É^c]­ ‘’“““‘””“ª• noo¥§Štrjwœjƒ€}j‚Š˜h‡j|t€jpŽž‰ ŒŽ„oŽo ¼ ‡ ›‡ – ‡ j ´j ‚r } € j n o o „ j ˆ‡ t } ‡ j – r ‡ ›  t ‡ j ´j p n Ž j   ‡ } Á p ¡ j wœj œ š j – › §Šˆ‡j›uvr š j–hvh}€r j‹ joypn ~r ž h ‡ š j ›u u t ‹ j †‡ } u } r ‡ ¥ œŠ } š ¨ ¥ §‡ s – g   h ‡ š j §h  t ‡ ´p n Ž j – n o p o j – t € Œ ž ¥ qr u ‚t ˜ j ~†j o j } Š … ¥ r ‡ } j v g ‡ j ™ t ˜ j – t r ‡ } ~r v Š š r j } € € r j g  ˜ j › t j v Š ™ ‡ g j g € š j ›Š t ™ |hv‹onŒ„¡ŽpŽ ‘’“““‘””•“¢ §h š‡vjwœj ™p›y Šjso™ytp›j ™jˆˆˆ‰ }Š‡€–ujjž|h xœ¥´pnŽ¥ ‡j†§¥ |hv‹ onŒ„² ‹oy{utrgpr}{rošjŠŒt‡oˆ‡ oojj–gtŠ€€‹pŠo‘’“““‘””••” t‡¥Žj}Š€u ¥†ƒ§‰ ¡¥Œožoj}j˜Šu€huvjš|j yorg„p›ˆj yn‘’“““‘””‘’• {{o{Œ°jvt x»j j|hv‹jowpoo¥ ypyo„x—¥ ¡Žy¶Šg y‘’“““‘•ª¢¢“ ‡}ž‡}–ppj–t €j|hvjf€Œž ujo¥yšp‡ {ojœ|¥ ¡Œ‘’“““‘””•’” yŒ‡ž py‡™ pŒp¡¡tv„‡n}¡jŽ‡}j€hg™jv‡gtj‡j›v €‡‘’“““‘”””“« jvv‹og‡y{ |h ŒŽ¡o©—u}Šš ŒooŒŒj¯u€u jgr‡jrnt„u± ž‡›j g‘’“““‘”¬””’ ›gyŽo ©ƒŠš ns‡Œ–p‡n¨n‡{{t‡©Œ}„gyŽuyto‰sŒuj›‡‡hj™šr‘’“““‘””¢«« ½¾ }€‡jjngoŠo„jš™jwœj §šŠ‡›‡ }› jvŠrtšhjrgjur›trŠgˆ‡ r}rš mr ¶»j ˆœŠ–jŠžš™Šjjgžu€šjr˜™›Ž vš‡sŒ™tvjog¡› jwƒj ž‡u}™ §h ptj‡ujtmr jrg–ˆj ÁoŽ‚‡ js™˜tr›j –Šr}›j wœj œ‡ }h©š  Š }u³r™‡u¥šhjƒ…rtu‡¥—}tg‡‹}j¯Š ˆj ‡Š³š·¥‡†t }iŠ‡€©r…uŠ¥†r }rs‡™¥ ijoŸyž Áonjx»Ÿ„‰ ž o„Ÿ„‰ ‰j¼hrnž Št jƒq´ h‡³šjuj g‡–nooyj š‡–jg‡h|hv‹ j—t‡f}v˜hj j–§‡t noorojƒjŠš ‡‹ ‡ ‚t ˜j‡§h ighj™vr}jh}gj‡ju~†j vj}g€€‡tj‡›h t‡v–‹ ‚r x‡ trjj›˜ruvŠš utrjj¨€r}€€r j›‡h‰jš ˜rž‡ h‡jšwœÂ  jg‡¨‡j˜‡ ‡Š}€‰ ‡}€r w} ‡ }  j g Š ›h j } Š } € g j ‡ j ‚h š u } j ‚†p f } } ˜ ›‡ … ¥ ™›š šjgr}j¯Š j ›ˆ‡ ‡ } p °j } € j y … j |h x»Á ‰ j §›‡g –Á ‰ j Šš  s s ™ oypyon„o¡yy¡j}ujg›g‘’“““‘”¬‘”” nŒojƒp©o„jƒ‹Œop{yŒ{‘’“““‘””’ oyŒy¡{ŒyŽ{Ž oyŒy¡{nŒoooŽj¨Šj¯Š…¥ƒr ‡} pn¥ŽžjoyŒy¡{¡ppŽo„j}Š€u‘’“““‘””••’ ‹onŒ„Œp„¡¡ŒŽ |hv‹†q‡tžrjonŒ„„„„nn‘’“““‘”¬ª¢ª h‰|‹joyŒy¡{oyŽŽ©{Ž{pn„ ‘’“““‘””¢ª‘ ‘’“““‘””“ª ‘’“““‘”””‘” ‘’“““‘”””“•


0123

45689 9 659 9

31 !"#1$

%&'()*+&,-./+&012)-&31-1./(*&41.+4)&51671*(/&8)4)+)6

¾¿pÀtÁÂÀÃÀÄuÅÂÆÇ¿tÈw€yŠ|v ‚{‹wŠ|ˆ|‡|ƒw‡wŒy{z|Œwˆ|¤|z |ƒŸw‚y‡Ž|zwˆy†|‡|ƒw‡z{w‰y‹v WÛagÜaWkjgÝadabÜabWijdjÞalW`jbÝjbÜagWdjg_aßab RSTUVWXYZX[YZXS Œ|ƒŸwŒ{|‚‡w‡Œz‹‡w‡w’{Œ{ƒwÉ„w’yŒ| zy‚‰|Ÿ|w‡wŒ|‚Š‡ƒŸw‹{‚|Žƒ |• {Œ|Ž|w‚yƒžžƒŸw‡Œz‹‡ƒ |•w~|‚{ƒ„ ßaßaßWßhgkabWÞaÞ]W`j`ad_ßabWaÞ_gabWÞ_idg_ßàWRaad %9:; <=>?@AB@C>C@;D? y‹‚y„wxy|‚|z|ƒw–|ƒ†|z|ƒ„wzy¤|Œ ’‡{Ÿ|„wˆ|‰yw‡Œz‹‡ˆwŠž‚Š|w|‡‹ ‡|wz|ˆw‚y‚|z‡ˆ|ƒw|‡Œ‹|ƒw‡Œz‹‡ˆ E @ ; F D B G>DCGHDE>ID;JD ˆyŒyz‹{‚wŒ||zwzyƒŸ|Žw‚yƒ†y‚{‹  |ƒŸw‚y‡ƒz|ƒŸw‡w|z|Œƒ |wzy|Ž zy‹y‰‡Žw{{w|ƒw|ˆ‡‰|zƒ |w‡| Ý_ d j `]ß a bá W ß j Ý]a be a W i ]Ýa lW Ýa Þ a `W ß j a Ýa a b C < ; D A K@K@;LDEGCDA Š|ˆ|‡|ƒ„w—|‰{w˜™š“›•w©ˆ‡‰|z ‚yƒŸy{Š|Œw|ƒwŒ|‡ƒŸw‰y‹Œ‡ƒŸv †{Ÿ|w‡ˆ{zwzy‹ŒyƒŸ|zw‡Œz‹‡ˆ•w…y‹yˆ| djgÞjbdabÜWÝ_WdabalàWmaâadW^j`]gabWi]ÝalWã]d]i CMABG=JG> >CDH@NO ˆ{|zƒ |w|‹{Œw‡Œz‹‡ˆ„wŠ|Œ|ƒŸ|ƒ Ÿ{ƒŸ|ƒ• ˆy‚{‡|ƒwzy‹Šyƒz|wŒyˆ‡z|‹w‡‚| ÝabW`j`kjÞ_dWßaß_WR]`_^ab ʂ‡w€{Ž|‹‡Œz‡ƒ|Žw˜™Ë›w|ƒw€{v €||zwz|ƒŸ|ƒƒ |w‚yƒ yƒz{Ž ‚yzy‹• %9PD;JD>C<;DAJ>E@NGEG ‚‡†|ƒw˜Ì͛„wzy‹Šyƒz|wŽ‡ƒŸŸ|w‡‚| ˆ|¤|zw†y‚{‹|ƒ„wʂ‡ x|ˆ|ˆwˆž‹‰|ƒ„w…|‹ žƒžw |ƒŸ K@ NGLDE>CDH@N>D?DCDL>DBD ‚yzy‹• Š{ƒw|ƒŸŒ{ƒŸwˆyv ‚y‡Ž|zw‚y‹yˆ|wŒ{|Žwzy‹v Q D A J>E@;C@N<?D=>DED< Rä\YVT ƒž‹‚|Œ‡w‡Ž‡‚Š{ƒ„wˆy†|‡|ƒ Œyz‹{‚•w€{v Ÿyyz|ˆw‡wz|ƒ|Žw|ƒŸv E G B D CO ‰y‹‚{|wˆyz‡ˆ|wʂ‡wŽyƒ|ˆw‚yƒ†yv ‚ ‡†|ƒ Œ{ƒŸw‰y‹zy‹‡|ˆvzy‹‡v åæçèéêêèëìíîïèé |ˆw|ƒw‚y‚|ƒŸŸ‡ ¤|‹Ÿ|w{ƒz{ˆw‚yv ‚|z‡ˆ|ƒw|‡‹|ƒw‡Œz‹‡ˆ•w€||zw‡zyv –|Œ|ƒŸ|ƒw‰y‹|ƒ|ˆw{|w‡z{ Œy†{‚|Žw{ˆ|w‰|ˆ|‹w‡wz|ƒŸ|ƒw|ƒ ƒžžƒŸwŠ|‹|wˆž‹v ‚{ˆ|ƒ„wˆy{|ƒ |wŒ{|Žw||‚ zy¤|Œw‡wzy‚Š|z•wʂ‡w‚yƒŸ||‚‡ ˆ|ˆ‡• ‰|ƒ•wœ¨|‹Ÿ|w‰y‹v ˆy|||ƒwzy‹yƒz|ƒŸw‡wz|ƒ|Ž• {ˆ|w‰|ˆ|‹w‡wˆy{|wzy|Š|ˆwz|v œx|‹yƒ|wŒ{|Žw||‚wˆy|v |z|ƒŸ|ƒwŒyzyv x|¤|zw†y‚{‹|ƒwŒ{|ŽwŠ{z{Œw|ƒ ƒŸ|ƒ•w€y‚yƒz|‹|w€{‚‡†|ƒw‚yƒŸ|v ||ƒw‚yƒ‡ƒŸ|„wˆy{|wˆž‹‰|ƒ |Žw‚yƒyƒŸ|‹ ‚y‚‰y‡zwˆ|ˆ‡w€{‚‡†|ƒ„¡wˆ|z| |‚‡w{ˆ|w‰|ˆ|‹w‡wˆ|ˆ‡w|ƒwyƒŸ|ƒ |ƒŸŒ{ƒŸw‡|‹|Žˆ|ƒwˆywˆ|‚|‹ zy‹‡|ˆ|ƒwˆ|ˆ|ˆ Œyž‹|ƒŸwzyz|ƒŸŸ|„ ˆ|ƒ|ƒƒ |•w€yzy|ŽwŒy‚Š|zw‡‰|¤| †yƒ|Ï|Žw|ƒw‡‰|¤|wŠ{|ƒŸwˆyv ˆž‹‰|ƒw|{w‚yv €|‚‡ žw˜Ì͛• ˆyw—€Ê’w¨|zyŒw{ƒz{ˆw·Œ{‚„ {|‹Ÿ|ƒ |„¡wˆ|z|w‡|• †yƒ|Ï|Žw|ƒŸŒ{ƒŸw‡‰|¤|wŠ{|ƒŸ x|ƒ‡zw—yŒˆ‹‡‚w–žŒyˆw–|ƒ†|z|ƒ„ Š‡Ž|ˆwˆy{|‹Ÿ|w{ƒz{ˆw‡‚|ˆ|‚v Š|w¢{‹‚{‡„w|‹‡wŽ|Œ‡wž|Ž ˆ|ƒ• zy‚Š|zwˆy†|‡|ƒwŠy‹ˆ|‹|w˜¢x–› …yƒ{‹{zwx|‰‡w–y| |v |ƒwˆyzy‹|ƒŸ|ƒwŒ|ˆŒ‡„wˆy{| ƒ|ƒw…y‡Œw|ƒw–yƒŸy‚‰|v ˆž‹‰|ƒwzy¤|Œwˆ|‹yƒ|wˆyŒyz‹{‚• ƒŸ|ƒw…{z{w—€Ê’w¨|zyŒ„w‹ чŒz‹‡ˆw‰y‹|Œ|w|‹‡wˆ|‰ywŠž‚Š| €‹‡wª{‡wÊz|‚‡„wŒ||zwz‡‰|w‡ |‡‹wŒ{‚{‹w |ƒŸwzy‹ˆy{Š|Œw |ƒŸ В„wz|ƒ|vz|ƒ|w·z|w|‹‡ yz|ˆƒ |wŒyˆ‡z|‹w™”w‚yzy‹w‡wŒ|‚v ˆy{|wˆž‹‰|ƒwŒ{|Žwz‡|ˆ Š‡ƒŸw‹{‚|Ž•wˆ|‰ywzy‹Œy‰{zw‚y‡ƒv z|‚Š|ˆ•w’|‹‡wŽ|Œ‡wŠy‚y‹‡ˆv z|ƒŸw‡w|z|Œw†y‚{‹|ƒw |ƒŸwzy‹‰{|z Œ||ƒ„w‚y‚|ƒŸw‡zy‚{ˆ|ƒ |‹‡wˆ|¤|zwzy‚‰|Ÿ|•w˜ÒÓԛ

´95µ¶Ö² ×µ

 µ6 ´ µ°±

¯° ±

²

 ³ 6  6 ´ 9 5µ ¶  6

· 5 6

%9'1¸14-+&¹¸)6º&»+/(.&8»&¼614)&¹-)½) ¾¿pÀtÁÂÀÃÀÄuÅÂÆÇ¿twv ‰y‹yƒ|ƒ|w|ˆ|ƒw‚y‚|ƒŸŸ‡ ‚yƒŸŸ|ƒŸŸ{w†||ƒƒ |wŠy‹{v –y‚ˆ|‰wx{žƒŠ‹žŸžw‡Š|Œv z‡‚wŒyyˆŒ‡w‰yŒy‹z|w’‡‹yˆz{‹ Œ|Ž||ƒ•w–‡Ž|ˆƒ |w‚yƒŸ|ˆ{ z‡ˆ|ƒw|ˆ|ƒwŒyŸy‹|w‚yƒŸŸy|‹  |ƒŸwŒ{|Žw‡|ƒz‡ˆ„wŠyˆ|ƒ ‚|Œ‡Žw‚yƒ{ƒŸŸ{wˆyŠ{z{Œ|ƒ ŒyyˆŒ‡w{|ƒŸwˆ{‹Œ‡w’‡‹{z yŠ|ƒ•w¦|w‡z{w{ƒz{ˆw‚yv ª{Š|z‡w{ƒz{ˆwŒyyˆŒ‡w{|ƒŸ –y‹{Œ|Ž||ƒw’|y‹|Žw˜–’› ƒŸyz|Ž{‡wyz|‡wŠy‹Œž||ƒ zy‹Œy‰{z•wªyŸ‡z{wwˆyŠ{z{Œ|ƒ ©ƒyˆ|wʌ|Ž|w||‚w¤|ˆz{  |ƒŸw‡Ž||Š‡wŒyˆ|‡Ÿ{Œ ‡|‚‰‡„wŠyƒ|z|‹|ƒw{ƒz{ˆ yˆ|z•w€y‰y{‚ƒ |w†{Ÿ|wŒ{v ‚y‡Ž|zw‹yƒ|ƒ|w|Š|w |ƒŸ ŒyyˆŒ‡w’‡‹{zw|ˆ|ƒw|ƒŸŒ{ƒŸ |Žw‡|ˆ{ˆ|ƒwŒyyˆŒ‡wŒy‹{v ‡Œ‡|Šˆ|ƒw{ƒz{ˆw‚yƒŸy‚v ‡‰{ˆ|• Š|•w~|‚{ƒ„wˆ|ƒ‡|zw |ƒŸ ‰|ƒŸˆ|ƒwŠy‹{Œ|Ž||ƒ• œ}Šy‹|Œ‡žƒ|wŠy‹{Œ|Ž|v ||w‡‹|Œ|w‰y{‚w{ˆ{Šw‰y‹v …yƒ{‹{zw€yˆ|wx{žƒv |ƒwz‡|ˆw||w‚|Œ||Žwˆ|‹yƒ| ˆ{|‡z|Œw{ƒz{ˆw‚yƒ{{ˆ‡ Š‹žŸž„wª{‡w¨‡‰ž¤ž„wŒyyˆŒ‡ Œ{|Žw||w‡‹yˆz{‹w{‚{‚„ ˆ{‹Œ‡wzy‹z‡ƒŸŸ‡w‡wz{‰{ŽwŠy‹{v |žƒw’‡‹{zwŒy‰y{‚ƒ | |ƒwˆyŠ||w{ƒ‡zw‡w‚|Œ‡ƒŸv Œ|Ž||ƒw|y‹|Žwzy‹Œy‰{z• ‡|ˆ{ˆ|ƒwžyŽwz‡‚wŒyyˆŒ‡ ‚|Œ‡ƒŸw‰‡|ƒŸw{Œ|Ž|„¡w‡‚v xyz{|wxž‚‡Œ‡ww’–—’  |ƒŸw‡z{ƒ†{ˆwª{Š|z‡•w¦|ƒ | ‰{Žw‡|• x{žƒŠ‹žŸž„w«{Œ‹žƒw…{Œv Œ|†|„w|ƒ†{zwª{‡„wŽ|Œ‡w|ˆ{v ’‡z|‚‰|Žˆ|ƒƒ |„w|‹‡ zž|„w‚yƒ‡|‡w–y‚ˆ|‰wx{v ‚{|Œ‡wŠyƒ‡|‡|ƒwz‡‚w|ƒ Ž|Œ‡wŒyyˆŒ‡w|¤|w‡z{„w|| žƒŠ‹žŸžwz‡|ˆwŒy‹‡{Œw||‚ ª{Š|z‡w‚yƒ{ƒ†{ˆˆ|ƒw‰|Ž¤| ‰y‰y‹|Š|wˆ|ƒ‡|zw |ƒŸw†{Œv ‚yƒ yyˆŒ‡w|žƒw’‡‹{zw–’ z‡|ˆw||wŒ|z{wŠ{ƒw |ƒŸ z‹{w‡Š‡‡Žw‚yƒ{{ˆ‡wŠžŒ‡Œ‡ ©ƒyˆ|wʌ|Ž|wzy‹Œy‰{z•w–y‚v ˆž‚Šyzyƒw‡zy‚Š|zˆ|ƒwŒy‰|v ’‡‹yˆz{‹•w«|ˆƒ‡w¥‡zŽ‹žŽw~{‹ ˆ|‰wŠ{ƒwzy‹ˆyŒ|ƒw‚|‡ƒv‚|‡ƒ Ÿ|‡w’‡‹{z• ¨‡ |†|wÑyŸž¤žwŒy‰|Ÿ|‡w’‡v Œ|†|w||‚wŠ‹žŒyŒwŒyyˆŒ‡ œ–y‚‡‡Ž|ƒw‡|Œ|‹ˆ|ƒ ‹yˆz{‹w©ƒyˆ|wʌ|Ž|wŒy‹z| zy‹Œy‰{z•w¦|w‡z{„w‚yƒ{‹{zƒ |„ |z|Œwˆž‚ŠyzyƒŒ‡w‰‡Œƒ‡Œ•w£|‡ €{ˆ{‹w©‰{w—žŽ‡‚wŒy‰|Ÿ|‡ ‰‡Œ|w‡‰{ˆz‡ˆ|ƒwyƒŸ|ƒwz|ˆ Šyƒ‡|‡|ƒwz‡‚w|ƒwª{Š|z‡ ’‡‹yˆz{‹wʂ{‚w–¢•w€yžw©‡ Œ|z{wŠ{ƒwˆ|ƒ‡|zw |ƒŸw‚yv ‡|ˆ{‚{|Œ‡ˆ|ƒ•w¦|Œ‡w|‹‡ x|‹zžw˜€©x›• ‚yƒ{Ž‡wŒ |‹|zwŒy‰|Ÿ|‡w’‡‹{z• ŒyyˆŒ‡w |ƒŸwŒ{|Žw‡|ˆ{ˆ|ƒ œ¢|‡w‚||‚wŒ| |wŒ{|Ž œ€||zwˆ|‚‡w‡ƒŸ‡ƒw‚yƒŸyv ‡z{„wz‡|ˆw||w |ƒŸwÕ{|‡‡y zyˆyƒwƒ|‚|w|‡ƒw{ƒz{ˆwŠžŒ‡Œ‡ z|Ž{‡wˆ|Š|Œ‡z|ŒwŠ|‹|wˆ|ƒ‡v {ƒz{ˆwŠžŒ‡Œ‡w’‡‹{zw–’w©ƒyˆ| ‡‹yˆŒ‡w |ƒŸw|‡ƒw|ƒwŒ{|Ž |zw‡z{w{{„w–y‚ˆ|‰wˆy‰yv ʌ|Ž|„¡wˆ|z|wª{‡„wˆy‚|‹‡ƒ ‡Œy‹|Žˆ|ƒwˆywª{Š|z‡•w£|‡ ‹|z|ƒ•w ¢|Š‡w Œyˆ|‹|ƒŸ ˜™š“›• z‡ƒŸŸ|w‡|ƒz‡ˆwŒ|†|wŒyyv ƒ |z|ƒ |w‚||Žwz‡|ˆw|| ª{‡w‚yƒŸ|z|ˆ|ƒ„wŒyyˆŒ‡ Š|zƒ |•w~|‚{ƒw‚y‚|ƒŸw{ƒv  |ƒŸw| |ˆ„¡wŠ|Š|‹w«{Œ‹žƒ• |ƒ†{z|ƒwz‡|ˆw|ˆ|ƒw‰y‹|ƒŸv z{ˆwŠžŒ‡Œ‡w’‡‹{zw‚|Œ‡Žw‰y{‚ xž‚‡Œ‡ww‚yƒ{‹{zw«{Œ‹žƒ Œ{ƒŸw|‚|w|ƒwz‡|ˆw|ˆ|ƒ ||„¡wz{ˆ|Œwª{‡•˜ÒÓԛ

\]^_`abWc_dabea fghijiWX_kalWmTnY

opqrstuvwxyz{|wx}~w€y‚|ƒ„ …{†‡‚|ƒ„wˆy‚‰|‡w‚yƒ†||ƒ‡wŠyv ‚y‹‡ˆŒ||ƒwŠ|Œ|wŠyƒ|Ž|ƒ|ƒwŠ||w‘ ’yŒy‚‰y‹w“”“w|{•w–y‚y‹‡ˆŒ||ƒw‡ƒ‡ ‡|ˆ{ˆ|ƒw‡wxy†|‹‡w€y‚|ƒ„w—|‰{ ˜™š“›•wœ–y‚y‹‡ˆŒ||ƒw…{†‡‚|ƒw‡ƒ‡ žˆ{ŒwŠ||wŠy‹|ƒw‡|wŒy‰|Ÿ|‡wxyz{| x}~w€y‚|ƒ•wx|‚‡w‡ƒŸ‡ƒw‚y‡Ž|z Œy†|{Žw‚|ƒ|wŠy‹|ƒw‡|wŒy‰|Ÿ|‡wˆyz{| x}~w€y‚|ƒ•w–y‚y‹‡ˆŒ||ƒwŒy‰yv {‚ƒ |w‡|ˆ{ˆ|ƒwŒy‰y{‚w‡|w‡z|v Ž|ƒ„¡wˆ|z|wx|Œ‡w¢‡ƒ|ˆw–‡|ƒ| xŽ{Œ{Œwxy†|‹‡w€y‚|ƒ„w€‹‡ žƒž• €y|‡ƒ„w…{†‡‚|ƒ„w€yˆ‹yz|‹‡Œwx}~ €y‚|ƒ„w£žˆžw–{‹¤|ƒzž„w†{Ÿ|w‡Šyv ‹‡ˆŒ|•w–y‚y‹‡ˆŒ||ƒwˆy{|ƒ |w‡|v ˆ{ˆ|ƒwŒy|‹|wzy‹Š‡Œ|Ž•w¥žˆ{ŒwŠy‚yv ‹‡ˆŒ||ƒwzy‹Ž||ŠwŒyˆ‹yz|‹‡Œw‡ƒ‡wzy‹ˆ|‡z Œy‰|Ÿ|‡wŠžŒ‡Œ‡ƒ |wŒy‰|Ÿ|‡wŒyˆzy‹z|‹‡Œ |ƒw‚yˆ|ƒ‡Œ‚ywˆ‡ƒy‹†|ƒ |• –yƒ|ŒyŽ|zw¦{ˆ{‚wzy‹Œ|ƒŸˆ|„ ’‡|ƒ|w§ˆžw¨‡‡|Œz{z‡„w‚yƒŸ|z|ˆ|ƒ Œ|‚Š|‡wŒ||zw‡ƒ‡wz|ˆw‚y|ˆ{ˆ|ƒwŠyv ƒ|ƒŸŸ{Ž|ƒwŠyƒ|Ž|ƒ|ƒ•w–‡Ž|ˆƒ | ‚yƒŸ|ˆ{w†‡ˆ|wŠ{ƒw‡|ˆ{ˆ|ƒwˆyv ‚{ƒŸˆ‡ƒ|ƒw|ˆ|ƒwŸ{Ÿ{‹w€y‰y{‚ƒ |„ x|Œ‡wƒzy†yƒwxy†|‹‡w€y‚|ƒ„w…•w©ƒv ŒŽ|‹w¨|Ž {‡ƒ„w‚yƒŸ|z|ˆ|ƒ„wŠyv ˆ|ƒw‡ƒ‡wŠ‡Ž|ˆwxy†|ˆŒ||ƒw‚|Œ‡Žwžˆ{Œ Š||wŠy‚y‹‡ˆŒ||ƒw{Ÿ||ƒwˆž‹{ŠŒ‡ x}~w€y‚|ƒ• œ—yƒ|ƒ|wŠy‚y‹‡ˆŒ||ƒwzy‹Ž||Š zy‹Œ|ƒŸˆ|w‚y‚|ƒŸwŒ{|Žw||wŒy†|ˆ ŒyŠyˆ|ƒw|{•w~|‚{ƒw‚y‚|ƒŸw‰y{‚ ˆ|‚‡w|ˆ{ˆ|ƒ„wŒy‰|‰w‚|Œ‡Žw‚yv ƒ{ƒŸŸ{wŽ|Œ‡wŠy‚y‹‡ˆŒ||ƒw|‹‡ ª||ƒw–y‚y‹‡ˆŒ||ƒwxy{|ƒŸ|ƒ|ƒ |ƒw–y‚‰|ƒŸ{ƒ|ƒw–y‹¤|ˆ‡|ƒw«žŸv  |w{ƒz{ˆwˆy‹{Ÿ‡||ƒw{Ÿ||ƒwˆž‹{ŠŒ‡ ‡ƒ‡„¡wˆ|z|w‡|• €|‚Š|‡wŒ||zw‡ƒ‡„wŒyŠy‹z‡w |ƒŸ ‡{ƒŸˆ|ŠwŒy†|ˆw|¤|wˆy‹{Ÿ‡|ƒwƒyŸ|‹| ‚|Œ‡Žw—Šww‚‡|‹•wxy‹{Ÿ‡|ƒw‡ƒ‡ ‚{ƒ{wˆ|‹yƒ|w||w{Ÿ||ƒwŒyŠy‹z‡ |Šž‹|ƒwˆy{|ƒŸ|ƒw |ƒŸwz|ˆwŒ|‚| |ƒz|‹|wx}~w|ƒw|‰|ƒŸwž|Žw‹|v Ÿ|•˜¬­®›

÷ðøñýëøõøðëðøìüøô

òóôëõö÷õøùúóûüøëìðñýåñøþøô ÿøìøñë0øûûø øððë1ëòæïæîè2èëÿí34èéëåðñ5æ éêê6éè7èéë8è9èî 6éç67ë5æé6ç62 ë4è è é èë9èî ëíîíçë7è5æîèë4èîçè4èé 7èîæéèë5è36ëèèçë3èî ë2èê ëðèï6ëùëÿí3îæëòèéç63 5æ3è767èéë2îíêîè5ë9 æçë6éç67ëèéêêíçèé èë èéê íæî4æ ê çëÿ636 èéë2í3 ëêæé96çë é ë9 4è ï7èééë3èî ë2èê

76îèéêë3æï

ëëì5ëæ3è5èëç êèë èî ë9è3è5ëèç6ë5 éêê6 è7é ëýæé éëðèï6ë9èéëõ65èçëðèï6ëù

ÇstÅ¿pÄuÅÂÆÇ¿twvwx|‰‡ ’‡Œ‡ƒŸŸ{ƒŸw‚yƒŸyƒ|‡ –yƒyŸ|ˆ|ƒw–y‹|w€|zw–žw–– ˆyŠy‚‡‡ˆ|ƒwŒz|z{Œwz|ƒ|Ž ª|ƒz{„w£|z‡wª| {‰‹žzž„w‚yƒyv  |ƒŸwŒy‰|Ÿ‡|ƒw‰yŒ|‹w‡‰y‡ Ÿ|Œˆ|ƒ„w–y‚ˆ|‰wª|ƒz{w|ˆ|ƒ |z|{wŒ¤|ˆyž|wžyŽw‚|Œ |v ‚y|ˆ{ˆ|ƒw|ƒŸˆ|ŽwzyŸ|Œ ‹|ˆ|zwzy‹Œy‰{z„w£|z‡w‚yƒ |v {ƒz{ˆw‚y|ˆ{ˆ|ƒwŠyƒ|z||ƒ z|ˆ|ƒ„wz|ƒ|Žw |ƒŸw‰y‹|| {|ƒŸwˆ|¤|Œ|ƒwŠyŒ‡Œ‡‹w‡ ‡Œyˆ‡z|‹wŠ|ƒz|‡w‚y‹{Š|ˆ|ƒ ŒyŠ|ƒ†|ƒŸw–|ƒz|‡w’yŠžˆ z|ƒ|Žw€{z|ƒwЋž{ƒw|ƒ Ž‡ƒŸŸ|w–|‹|ƒŸˆ{Œ{‚ž„wz|v Ž|ˆwŠyƒŸyž||ƒƒ |w‡‰y‹‡v Ž{ƒw‡ƒ‡• ˆ|ƒwˆyŠ||w–y‚ˆ|‰• œ–yƒ|z||ƒwˆ|¤|Œ|ƒwŠ|ƒv €y‚yƒz|‹|w‡z{„wxyŠ|| z|‡wŒy|z|ƒw|ˆ|ƒwzy‹{Œw‡|ˆ{v ’yŒ|w–|‹|ƒŸz‹‡z‡Œ„w¢žŠž„w‰y‰yv ˆ|ƒwžyŽw–y‚ˆ|‰wª|ƒz{„wŽ| ‹|Š|w¤|ˆz{w |ƒŸw|{„w‰y‹v ‡ƒ‡wŒy‰|Ÿ|‡w{Š| |w‚yƒ|‹‡ˆ Ž|‹|ŠwŠyƒŸŸ{Œ{‹|ƒwz‡|ˆ ‚‡ƒ|zw¤‡Œ|z¤|ƒw{ƒz{ˆw‰y‹v {Œ|Žw‚yƒŸŸ{ƒ|ˆ|ƒw|Š|‹|z ˆ{ƒ†{ƒŸwˆywª|ƒz{„¡w{†|‹ƒ |• ˆy|‚|ƒ|ƒ•w€y‰|‰„w{ƒ†{ˆwˆyv ’‡|ˆ{‡ƒ |„wŒy|‚|w‡ƒ‡ ˆ{|z|ƒwyƒŸ|ƒw‚yƒy‹†{ƒˆ|ƒ {Œ|Ž|wŠyƒy‹z‡‰|ƒw|ƒwŠyƒ|v |Š|‹|zwˆy|‚|ƒ|ƒw†{Œz‹{w|Š|z z||ƒwˆ|¤|Œ|ƒwzy‹Œy‰{zwzy|Ž ‚y‚‡{wŠy‹|¤|ƒ|ƒw¤|‹Ÿ|• ‚yƒŸ||‚‡wŠyƒ{ƒ||ƒwŒy‰|v ¢žŠžw‚yƒy‹|ƒŸˆ|ƒ„wŠy‚v ƒ |ˆwz‡Ÿ|wˆ|‡•w~|‚{ƒwz|Ž{ƒ ‰žƒŸˆ|‹|ƒwyƒ|‚w‰|ƒŸ{ƒ|ƒ ‡ƒ‡w|ˆ|ƒwŒyŸy‹|w‡‹y|‡Œ|v ‡wŒyˆ‡z|‹w|ƒ|Œ|ƒwŠ|{ Œ‡ˆ|ƒ• |y‹ž‚žy‡ƒŸw–|ƒz|‡w’yŠžˆ„ ’|‹‡w|z|z|ƒw€|zw–žw––„ |¤|w‰{|ƒw|{„w‰y‹|ƒŸŒ{ƒŸ Š||w|¤|wŠyƒ|z||ƒwŒ|†| ˆžƒ{Œ‡wˆ|‹yƒ|wŒy‰y{‚ƒ | Œ{|Žw||wŒyˆ‡z|‹wÍ”v|ƒ zy|Žw‡|Š|‡wˆyŒyŠ|ˆ|z|ƒ ‰|ƒŸ{ƒ|ƒw‡|‹w‰|‡ˆwŠy‹‚|ƒyƒ |ƒz|‹|wŠy‚y‹‡ƒz|Žw|ƒw¤|‹v ‚|{Š{ƒwŒy‚‡wŠy‹‚|ƒyƒ• Ÿ|• ’‡ |ˆ‡ƒ‡w£|z‡„wŒ||zw‡ƒ‡w†{‚v œx||{w||wŠy‹‚‡ƒz||ƒ |Žƒ |wŒ{|Žw‚yy‰‡Ž‡w|ƒŸˆ| ˜Ÿ|ƒz‡w‹{Ÿ‡›„w‡z{w¤|†|‹„¡w{†|‹v zy‹Œy‰{z• ƒ |•˜ØÙڛ


0123

456479 6 5 

!"#$%&'#$%&()&*+#,#-+ 31

./0123415621789 2 : 1 ; 7 < 9 = 9 > 1 7 ?3 6 4 9 ; …†‡ˆ‰Š‹Œ‹ŽŒ‹†

@ AB AB @ CDE AFG oV_MOYOM\OPUSVSXVYiMhUL HIDJABKLMMNOPQROSTPOMSURVP ./‘’“”•–—˜“™— Y^U_l_VMbVY^MV\VM\OMQOY^XVQ WOPXOYMZRVPXOY[M\OM]TYTY^L š›˜›˜œ–—™›“›˜‘›– \UPVM\VYMVQVPMXUPUhVXVQVY XO\T_MQURTPMSURXTRVY^` •‘›“ž”œ“Ÿ—•–—˜ mVR^VMWUWSV^OXVYMRVPXOY aVR^VMbVY^MPUcVRTPYbV PUsVRVMWURVQVMXUhV\VMPU_TL WUYUROWVMdVQVcMefMg^MhUR ™—–›”˜œ—“™”—“ ¡“¢œ RTcMmVR^V`MrXOSVQYbViMdTWL ST_VYiMcVYbVMWUYUROWVMdVL £¤”“¥›˜“Ÿ¤˜¦™—“§ _VcMRVPXOYMbVY^MPUcVRTPYbV QVcMjMg^MhURMST_VY`MgUPV_VcL ¢œ“£¤”¥›˜¨ \OQUROWVMPUSUPVRMefMXO_lL VYM\OPQROSTPOMOYOMVXOSVQMV\VL ./¢¤•’˜“—˜— ^RVWMhURMST_VYMcVYbV YbVMXUPV_VcVYM\VQVM\VY –—¥‘“™”—“™‘“œ–—˜ \OQUROWVMPUXOQVRMjMXO_l^RVW dT^VMV\VMXUSOdVXVYMhTXT_ ©˜œ“–›”˜œ“ª—™¨ PVdV` RVQV` nV\VcV_M\V_VWMhU\lL kUlRVY^MmVR^VMnObVL ./«—‘Ÿ¥’“™ WVYMTWTWYbViMhUYUROWV WVYiMoVRdOWVYiMWUY^VXTO –¤¥—¦–˜“‘–“£¬£›¤” RVPXOYMcVYbVMlRVY^MbVY^ hUWSV^OVYMRVPXOYMPUROY^ ©—‘›“¥œ—“”‘“›˜‘›– QUR\VpQVRM\V_VWMNVpQVRMnUYUL QO\VXMPUPTVOM\UY^VYMpVXQV ž”œ“—˜“©˜œ“‘—™– ROWVMwVYpVVQ`MYQTXMOQT_Vc bVY^MV\VM\OM_VhVY^VY`MnUQTL ‘¤”™­‘”¨ nUWXVSM]TYTY^XO\T_McVL ^VPMQOWMPTRqUOMPUROY^XV_O RTPMWU_VXTXVYMhURSVOXVY \V_VWMWUYUYQTXVYMPQVY\VR \VQVMPUcOY^^VMYVYQOYbV XUWOPXOYVYMSUR\VPVRXVY QO\VXMPUPTVOM\UY^VYMhU\lL hUWSV^OVYMRVPXOYMSOPVMQUhVQ pOPOXMSVY^TYVYMPVdV`MrXOL WVYMTWTW` PVPVRVY`MkU_VOYMOQTMdT^VMcVL SVQYbViMV\VMmVR^VMbVY^ kUlRVY^MhUYU_OQOMvkwMxVL RTPMV\VMhUY^VmVPVYMl_Uc PUSUYVRYbVMWOPXOYMQVhO ROY^VYMgU_lWhlXMnURUWhTL {OWMgllR\OYVPOMnUYVY^L WV_VcM\OslRUQM\VROM\VpQVR VYM]TYTY^XO\T_iM{ROMaVcL ^T_VY^VYMgUWOPXOXVYMNVUL hUYUROWVMRVPXOY` bTYOMkTsOMaT_VY\VROiMWUY^L RVcMZ{ngrN[ kU_VOYMhUY\VQVVYMbVY^ TY^XVhXVYiM hU\lWVY toVRTPMV\VMhURSVOXVY XTRVY^MqV_O\iMXUSOdVXVY TWTWMhUYbV_TRVYMRVPXOY \VQVMPUXV_O^TPMWUYdV_VYXVY åæçèéêëìíîìïðèæï÷ïõåíëïòóñ hUY^TRVY^VYMdVQVcMRVPXOY SVYbVXMbVY^MQO\VXM\O_VXL WUXVYOPWUMhUY^V\TVYMQURL öçöçåïêëïêøêëúëõÿ7 01 ë1599461ëôÿ04 4þëå15ûëê97ûë÷1þ 7 ë ÿ59ûþ76ûë6 1ûüûëýûýû615ë15ÿ5ëûëê9 ÿü6û 1 48ëô1üû 158 dT^VM\OYO_VOMWUWSURVQXVY PVYVXVYM\V_VWMhUWSV^OVY cV\VhMhURWVPV_VcVYMhUYL è156708ëæ17ë2ð3ëå 1ûüûë6ÿ üÿ76ë ÿ51ûëüû 40ë 1ü1ëü 7þ7 ëþÿ11ëòÿýûëõ ûëòÿýûëôÿü77 15ë161üë 1üû0ë15ÿ5ë 159 mVR^V`MtgUhTQTPVYMTYQTX SURVP`MNOMVYQVRVYbVMhUYUL \OPQROSTPOVYMRVPXOYiuMTdVRL ÿ0û 1 ëüÿ 61ë7567þë ÿ 4 45ëþÿÿ 1üû015ë15ÿ5ë11ë 7üû ë ÿ516159 WURVQVXVYMRVPXOYMXVYM\VL ROWVYbVMQO\VXMPUPTVOM\UL YbV` QVY^YbVM\VROMhUY^TRTPiMSTL Y^VYMNVpQVRMnUYUROWVMwVYL gUhV_VMyT_l^MN€iMNVRL XVYM\VROMmVR^VMbVY^MSURcVX pVVQM\VYMQO\VXMQUhVQMdTW_VcL PlYlM€WVWMTmlYliMWUY^VL WUYUROWV`MgV_VTMSl_UcMWUL YbV`MtgVWOMQUWTXVYMV\V QVXVYiMdOXVMXTV_OQVPM\VY Yl_VXiMPUSUYVRYbVMmVR^V hUYbOWhVY^VYM\V_VWMhUL dTW_VcMRVPXOYMbVY^M\OQUROWV QO\VXMPUQTdTiuMdU_VPYbV` Y^U_l_VVYYbViuMXVQVYbVi QO\VXMPUPTVOiMWVXVMmVR^V oV_MOYOMWUY\VhVQXVY zVSTMZe|}~[` SOPVMWUYTXVRXVYYbV`MtxOXV PlRlQVYM\VROMvUWSV^VMkmVL sOXiMhVY^^O_VYMVXRVS XTV_OQVPMSURVPYbVMSTRTX @ABAB@CDEAFGKHIDJABMLMnT_TcL XT\UPMPUWVXOYMYUXVQ`MtgVWOMWOYQVM\OL xVbViMbVY^MWUYUWTOMhVRVMXRTMVY^XlQi \VbVMwVPbVRVXVQMxVROY^VY {ROiMWUY^VQVXVYiMQUWTVYL VQVTMdTW_VcYbVMQO\VXMPUPTVO VYMXRTMVY^XTQVYMXlQVMalYlPVROMbVY^ YVPMSURQOY\VcMQU^VP`MwUYdV_VYXVYMVQTRL WUY^VQVXVYMXlY\OPOMbVY^MV\VM\O gU_lWhlXMnURUWhTVYM]TL YbVM\OM_VhVY^VYMSVcmV \UY^VYMPQVY\VRiMWVXVMmVRL QUR^VSTY^M\V_VWMnV^TbTSVYMrY^L VYMbVY^MPT\VcM\OPUhVXVQOiuMXVQVYbV` _VhVY^VYMWUWSTVQMPT_OQMPUWTVMhOcVX` YTY^XO\T_iM\OMWVYVMWURUXV hUY\OPROSTPOVYMRVPXOYMOYO ^VMSOPVMWUYTXVRXVYYbV` XTQVYMglQVMoVY\VbVYOMWl^lXMlhURVPOi xOXVMQURTPM\OSOVRXVYiMXVQVMnVO\OiMXRT YQTXMOQT_VcMPVVQMOYOM\OYVPMPU\VY^ WUYUWTXVYMV\VYbVMhUL WVPOcMPUWRVmTQ`MrRQOYbVi kbVRVQYbVMhUYTXVRVYYbV zVSTMZe|}~[`MwURUXVMWUYTYQTQMNOYVP VY^XlQMPUhVXVQMTYQTXMQO\VXMWVPTXMXU WUY^^l\lXMVQTRVYMPUcOY^^VMYVYQOYbV YbOWhVY^VYM\OPQROSTPOMSUL SVYbVXMmVR^VMbVY^MPUcVL cVRTPM\OMcVROMbVY^MPVWV nURcTSTY^VYMglWTYOXVPOM\VYM€YplRL \V_VWMQURWOYV_`MrY^XlQMSVRTMVXVY SOPVMSURdV_VYMSUROROY^VYM\VYMQO\VX RVPMWOPXOYMZRVPXOY[M`MyVYbVX RTPYbVMQO\VXMWUYUROWVMWVL PVVQMWUYUROWVMSURVPMRVPL WVQOXVMZNOPcTSXlWOYpl[MTYQTXMSURQOYL WVPTXMdOXVM\OYVPMQU^VPMWUYdV_VYXVY PV_OY^MQT\OY^` hUYbV_TRVYMzVPXOYMbVY^ POcMWUY\VhVQXVYYbV` XOYiuMhTY^XVPYbV`Z‚ƒ„[ \VXMQU^VPMQURcV\VhMVY^XTQVYMhU\UPVL VQTRVYYbV`MnVPV_YbViMdOXVMSU_TWMV\V {URXVOQM\UY^VYMTPT_VYMVY^XT\UPMQOL VYMbVY^MWUYbURlSlQMhUYTWhVY^M\O XUQU^VPVYM\VROM\OYVPM\VYMVY^XlQ \VXMSl_UcMWVPTXMXUM\V_VWMXlQViMnTRL \V_VWMXlQV` WVPTXMXUM\V_VWMQURWOYV_iMhVRVMhUYTWL YVWVMWUYdU_VPXVYMcV_MQURPUSTQMSOPV rXPOMWl^lXMOYOM\O_VXTXVYMl_Uc hVY^MbVY^MV\VM\OM_TVRMQURWOYV_MWV_Vc WUWSTVQMhVRVMhUYTWhVY^M_VROMXUMQTL hUY^UWT\OMPUQU_VcMWUY^VY^XTQMhU_VL \OPURlSlQMl_UcMVY^XT\UP` XVY^MldUXMVQVTMSUsVX`MgV_VTMcV_MQURL \]^_`abcdefgha ghacicjklkmnocpqrkclstnuqckunmncvq rquncvqxzpyno||ko|Šn‰nrtno‚ d V R M \V Y M hU ^ V mV O ` M k U X O Q V R M hTX T_ M 1 Q ` 1 1 i wU YTR TQ M nV O \O i M P U d V X M YV WV M V Y^ L USTQMQURdV\OiMWV_VcMVXVYMWURT^OXVY wnrkxnyzoc\lz{nocyntc{zo|noyso|qcq}qoc~qovzpspi _zokpkyc`o||sync‡je‡c\lz{nobc~kvncdpq hVRVMhUY^UWT\OMVY^XlQMOYOMXUWT\OVY XTQVYM\VYMWl\U_YbVM\ORTSVcMWT_VO P P UWTVMXRTMVY^XTQVYiMSVOXMVY^XlQ vsoonoyqzc~€cnynkcq}qoc|no||kno‚c_zokpkycwzxnln kvmnƒnonbc{zo|nyntnobcrnoƒntckunmncƒno|cyqvnt _VY^PTY^MWUWVRXORXVYMMXUY\VRVVYYbV ~11|MPO_VWiMhURWVPV_VcVYMRUSTQVY WV MVY^XT\UP` wnoyspcjzlnƒnonocjzpq}qonoc\lz{nobcfc„nƒno {z{qlqtqcxzpq}qonoclzo|tnxcqoqcuzrn|qnocrzunp \OMyTY\VRVYMkOblYl`MkUQU_VcMOQTMWURUXV hUYTWhVY^MPU_V_TMWTYsT_`MyVXVY ThTY nTR YV MWUWOYQVMXUhV\VMXRT …kovnonbcunlnmcunykcxzoƒzrnrcxzpusnlnocyzpuzrky nvnlnmchw_bcrktnockunmncrzunp‚c‹qtnckunmncrzunp SURXlYqlOMWUYTdTMXUMXVYQlRMNOPcTSL WUWOsTMXlYp_OXMVYQVRMXRTMVY^XTQVY VY^XlQMTYWV MPVSVRM\VYMWUY\TXTY^ tnpzonctzunvnpnoc{nuƒnpntnyckoyktc{z{nykmq uz{zuyqoƒncyqvntc{nkcn{rqlcpzuqtscvzo|no XlWOYplMbVY^MSURV\VM\OMNUPVMnObVWVY` XVRUYVMSURXTRVY^YbVMhUY\VhVQVYM\VY XUSURV\VVYQTX M \ V ROMQURWOYV_MQOhUMr`MkbVRVQ xzpq}qonocƒno|cyqvntclzo|tnx‚ nykpnoc{nuqmcpzovnm‚ QURWOYV_MQOhUMrMOYOMV\V_VcMXUSURV\VVY †c‡nln{cxzovqpqnocuzrknmckunmnbcq}qoc|no||kno c†gnoƒntoƒnckunmncƒno|cyqvntc{z{qlqtqcq}qoclzo|i wUYTRTQMXllR\OYVQlRMVXPOiMnVO\Oi dTW_VcMhUYTWhVY^` qykcxzoyqo|‚cgn|qcƒno|cyntc{z{qlqtqcq}qoc~€bcntno tnxcqoqcnvncvkncxzoƒzrnroƒnbcƒnqykc‘ntyspctzuni hVRVMhUY^UWT\OMVY^XlQMWUY^VXTMXUL tgVWOMWU_VXTXVYMOYOMZWl^lX[MXVRUL \VROMVY^XlQMPUY\ORO`MYQTXMOQT_VcM\OL vqtzontnocunotuqcyqovntcxqvnoncpqo|no‚bˆctnyncvqn‚ vnpnocxzo|kunmncƒno|clz{nmcnynkcxzo|kunmncƒno| sUmVM\UY^VYMPOXVhM\OYVPMbVY^MQURXUL YVMhUY\VhVQVYMXVWOMQURTPMWUYTRTY cVRVhXVYMXRTMVY^XlQMQUQVhMWVPTXMXU _zokpkycvqnbctz‰zono|nocxzo|n‰nunocxzpq}qoi {zpz{zmtnocxzpq}qonocvnocƒno|ctzvknc‘ntyspctzi VYMWUWSOVRXVYMVY^XTQVYMhU\UPVVY VXOSVQMWOYOWYbVMhUYTWhVY^`M€YO \V_VWMQURWOYV_`MNVQVMbVY^M\OcOWhTY nocrzpnvncxnvnc\nycjslcjn{so|cjpnŠn‚c‹qtncyqvnt uklqynocxzo|kpkunocxzpq}qono‚c’ntyspcxzo|kunmn P YVOXXVYMhUYTWhVY^M\OMmO_VbVc TRTPVYMsVROMWVXVYiMmVdVRMdOXVMXVWO \VROMMNOPcTSXlWOYpliMMdTW_VcMVY^XlQ rzpq}qoc{ntnc\nyxslcjjcrzpmntc{zlntktnocxzoki ƒno|c{nlnucnynkc{zpz{zmtnocqoqcsoysmoƒncnvnlnm WU hU R XlQVVY`MrhV_V^OM\UY^VYMXUSOdVXVY WVRVcMXVRUYVMhUYTWhVY^M\OPURlSlQ \OM]TYTY^XO\T_MPUSVYbVXMR1MVRWV\V` ykxno‚c†f}qockunmncqykckoyktcuz{kncŠzoquckunmn xzo|kunmncystsc{svzpoc‰npnlnrnbˆctnyncvqn‚ \OYV PMbVY^MWUmVdOSXVYMMWVPTXMXU l_UcMVY^XT\UPiuMdU_VPYbV` kU\VY^XVYMVRWV\VMVY^XT\UPMPUSVL rnqtckoyktcxzpqtnonocvnockunmnclnqooƒn‚c\zln{n ‡npqcvnyncuztqynpcŒŽinocystsc‰npnlnrncvqc\lzi QURWO YV _ M b V Y^ M M WU YV WS V cM X R TM V Y^ L gU hV _ V M NO P cTS X l WO Yp l i M nTR YV WV YbVXMR~S`Z‚ƒ„[ qoqc{z{no|crzlk{crnoƒntcƒno|cxnmn{bˆcynovnu {nobcnvnc“Žclzrqmcƒno|cq}qooƒncyqvntclzo|tnx‚cjni

;< = >= Š …? @A< B Š CDEF GB Š ;? H < I < J ./K6=6>9;7?;L:·37M17N·;·29417±·L·:7Oµ4·Pµ4921

TU“V—˜—Ÿ”–¤‘“W–“X¤”—Y—˜“Z[

vnmnlcvklkcukvnmcnvncxzpnykpnocxzpq}qonocrzpkxn vqn‚ _zokpkycvqnbckoyktcuƒnpnycq}qoc~€cyntcyzplnlk jzprkxcyzynxcunŠnc{zpztncoztnyc{zlno||npi uklqybccnoynpnclnqocmnoƒncexcŒŽbicxzpc{zyzpcynonm oƒn‚dzpmnvnxc{svzlcxzo|kunmncƒno|cuzxzpyqcqoq vnoc{zovnxnytnocq}qocvnpqc{nuƒnpntnycuztqynp‚choi xzplkcyqovntnocyz|nubcƒnqykcvqykykxckunmnc‰npnlni yktc{zovnxnytnocq}qocyzpuzrkybcvqnc{zo|qo|nytno rnoƒncvnocvq|noyqtnocŠnvqcystscrqnuncosoc‰npni n|npc{nuƒnpntnycyntcyzp|qkpcŠnuncnlscuzrnrcyqvnt lnrn‚rn

—=@<Š‹=F@<˜<B=

™š›œžŸœ ¡¢£¢£¤

®:=9;7¯9°9;9;7±92°949:937²94°97<±²³7´7<µ¶·;

¸¹º»¼½¹¾¿À¿ÀÁ¼½¹¾ÂÀ¿»¼ÃÄÅÆÀ¿ÀÆÀ

ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÌÒÎÓÌÔÌÒÌÒÎÇÌÕÔÌÖÌÐÌÍÎÍÌÐÎÉÈÑËÑË ×ØÑÌÐËÐÌÒÎÙÑÈÚÎÍÈÒÌÛÌÎÜÖÙÝÈÕØÙÒÌÑÞÎßØÕàÌÎßÇáâ ãÎßÈàÙÒÎäÌÒÍËÑÎÜËÒÎÉÌÉÜËÎÉÈÑÌÐËÐÌÒÒÔÌÞ

JJIMPOPmOMSURPURVL tkVbVMdV\OMhUY^UY\VRV ^VWMhTQOcMVSTLVSTMhV^OMOQT WlQlRMbVY^MYVXV_iMXVRUYV QVWhVXMPOSTXM\OMhOY^^OR \UY^UROYMWTPOXM\UY^VYMql_L \^‹`w `wc{nuqmc{zoŠnlnoqc{nunctklqnmcvqchoq”zpuqynuc…nŠnm dV_VYMgVYQlRMgU_TRVcVYM{OWL TWUMXUYsVY^MPVWSO_MYVOX _nvnbc\yn‘c~k{nucjz{zpqoynmcwnrkxnyzoc\lz{nobcaq{n ST_cVRdliMkUmlYiMyVYQT_` WlQlR`MkU_VOYMOQTMdT^VMPUPUXV_O ~qt{n‰nyqbcukvnmc{zoƒktnqcslnmcpn|ncnv”zoykpqo|bconqt r\VMbVY^MWUWSVmVM WUWSV_VPMkwkiuMTdVRM+USRO` |koko|cmqtqo|‚c\kvnmcnvnclq{nc|koko|cƒno|cvqvntqcvnpn rzpkuqnc•–cynmkocqoqcunnycrzp|kpkcvqch…_c‰ntykcqyk‚ !iM"#$%&"M\VYMPUhU\VMWlQlR` NO^VWSVRXVYM\V_VWM,"& †wnlnkconqtc|koko|cqykbcrqunc{zlqmnycmz‰nocvq k UlRVY^M\VROMPOPmOMQURPUSTQ #-&#iMsUROQVM\V_VWMOX_VY mnrqynyoƒncuznpnclno|uko|‚c\zmqo||ncrqunclzrqm Q U R_OcVQMWUWSVmVMPUWVsVW QURPUSTQMV\V_VcMhUY^UY\VRV {zoqoynqcmz‰nobˆctnync|nvqucrzpŠqlrnrcqoq‚ åæçèéêëìíîìïðñéòóïëôæçõåçïöïê hV hVYMV_VQMQT_OPM\UY^VY WlQlRMbVY^MSURXUY\VRVMPVWL ÷ø÷èé ïåëçôùïêëúëõûüýûëþÿ01üë23ëõ÷ôêë ÷èéï 3ëõÿý45ëè156708 \nnyconqtc|koko|bcvqncrqnunoƒncrzpun{n S U S U R V h V M _ U WS V R M X U R Q V P ` SO _ M WU Y\U Y^V R XV YM WTP O X _nmnuqu‰ncjzoqoync`ln{c_nxnlnch…_ 6 ÿ 5 9 1

ë ÿ 0 1 þ 7 þ 1 5 ë ü

7 6 û 5 9 ë û þ 0 1 5 ë 0 1

1 5 1 5 ë 1

1 1þ16ëûëì1015 kUlRVY^MPOPmOMhUY^UYL \VYMkwk`MgVRUYVMQO\VXMXlYL åû 70 1 48ëè15670ë 47þüûëûþ015ëÿ5915ë6ÿü 1 nynkc_nxnlncxzp|kpknocyqo||qclnqooƒncvq ë6ÿ 6ûëÿ 0107 \VRVMPUhU\VMWlQlRMWU_UmVQO PUYQRVPOM\V_VWMSURXUY\VRVi 0û561üëû5ûëüÿ191ûë6791üë1þ û ë1 1ëüûüý1ëüÿÿ07 ë s|ƒntnpyn‚c…koko|cƒno|cukvnmcvqvntq û5 161þ15 dV_VYMbVY^MPVWVMSUSURVhV SURTdTY^MhUY^UY\VRVMQURPUL 0707ü8ëæ17ë2ð3 ]klkunoc’ntklynucfl{kc\suqnlcvnocjslqyqt XV_OM\UY^VYMQUR_USOcM\VcT_T STQMWVTMWUYVSRVXMhUdV_VY h…_cqoqcnoynpnclnqoc_zpnxqcvnoc\z{zpk‚ dntcmnoƒnconqtc|koko|bc|nvqucƒno| WUY\UY^VRMVSVLVSVM\VRO XVXOM\VYMVXcORYbVMQURdVQTc WTVYbVM\VROMdTRTPVYMWT_QOL ($,)MdT^VMSOY^TY^iMXVRUYV uzlnlkc{zo|zontnoctnn{nyncqoqbcŠk|ncuktn POPmOMbVY^MWUY^lhURVPOXVY XVRUYVMXV^UQMPVVQMQUWVYYbV WU\OVMOYOMQVXMQUR_V_TMXUPTL ^VWSVRVYM)$"$/MSU_TW onqtcuzxzvnc|s‰zucvnocŠnlnoiŠnlno‚c\zlkpkm PUSTVcM!`M{URYbVQVi WUWVY^^O_MPVWSO_MSURQUROVX` _OQVYM\V_VWMWUYsVROMO\UMhRlL V\ViuMTY^XVhMNUPO` msrqoƒncqykbcvqunlkptnocaq{ncunnycvqpqoƒnclqrkp UYVWMPOPmOM\VROMkwg'M~ +USROM\VYMPOPmOM_VOYMWUL \TXPOMOX_VYMQURPUSTQ`MoVYbV NUPOMWUYVWSVcXVYiMYVYL rztzpŠn‚crn kUmlYMyVYQT_MOYOiMQUY^Vc WO_OcMPTSMQUWVMSVcVbVMSURL PVdViMPVVQMhUY^VWSO_VYMV\UL QOYbVMOX_VYMhRl\TXPOYbVMOYO WUWSTVQMPUSTVcMOX_VYM_VL XUY\VRVMPUWSVROMkwkMVQVT ^VYMhURMV\U^VYiMWURUXVMWUL VXVYM\OSVQVPOM\TRVPO`MkUSVS bVYVYMWVPbVRVXVQM\UY^VY WUY\UY^VRXVYMWTPOXiM_VYL Y^VXTMQURXUY\V_VMhUWO_OcL V\VMPUXOQVRM~1MXU_lWhlXM\VRO QUWVM_V_TM_OYQVP`M{O^VMPOPmO QVRVYMWUY^V_VWOMPUY\ORO VYM/()iMVYQVRVM(&*iM))iM\VY PU_TRTcMPOPmVMXU_VPMe~MbVY^ V\VM\OMkwg'M~MkUmlY`MtNTL SURhURVYMPUSV^VOM"()"iMPUL \VYMWUY\UY^VRMSVYbVXMSUL $/0/()` WUYQVRVMQO^VM_VOYYbVMPUSVL ROQVMXUsU_VXVVYM_V_TM_OYQVP tgV\VY^MSOY^TY^iMWVT RVPOYbVM\OSVQVPOMWVXPOWV_ ^VOM#)*` VXOSVQMcV_MQURPUSTQ` XOQVMVWSO_MhVXVOM_lmiMcO^c cVYbVM\TVMWUYOQMPVdViuMOWL t{UWVYbVM_V_TM_OYQVPi .YVWMPOPmOMbVY^MXUPUL VQVTMUbUMVY^_U`M{URTPM),"- STcYbV`Z234‚ƒK567„87ƒ9ƒ:[ wh]€aje€…€cic\zrnoƒntc¨©ctzls{xstc{nuƒnpni tzxnvnc¨©cw_jcvqcyq|ncvzun‚ tnycxzuquqpcw_jcvqcwklsoxps|scntnoc{zovnxnytno †fo‘sp{nuqcƒno|ctn{qcvnxnytnobcrnoyknocntno XVWOMWUWO_OcMWUWSTVQ rnoyknocxps|pn{cjzo|z{rno|noc‡zuncjzuquqp tz{rnlqcvqykpkotnocxnvncynmkocqoqcuzrzunpc®Ž OX_VYMbVY^MOPOYbVMWUY^L dno||kmcj‡jdcvnpqcwz{zoyzpqnocwzlnkynocvno xzpuzocvnpqcrnoyknocynmkoclnlk‚can{kobckoykt OY^VQXVYMhVRVMhUY^UY\VRV jzpqtnono‚cgnoyknocyzpuzrkycntnocvquzpnmtnocvq tzxnuyqnocxzonqpnooƒnctn{qcrzlk{cynmkbˆctnyn SURWlQlRMV^VRMQO\VXMkwkLVY uzŠk{lnmcvzuncxzuquqpckoyktc{zo|mnvnxqcrzonon ^ovno|bcenrkcŒ¨ª•‚ ThTYMQU_UhlYMPVVQMSURL nln{cvnocxzpkrnmnocqtlq{‚ gnoyknocyzpuzrkyc{zokpkyc^ovno|cpzononoƒn WV X U Y RViMXVRUYVMPVY^VQMSURL ‡qun{xnqtnocwzxnlnc‡qonucwzlnkynobcjzpqtnono ntnocvq|kontnockoyktcxzlnyqmnoctzyzpn{xqlnocno|i SVc\V V b uMTdVRMNUPOM€RVmVQOi vnocjzyzpontnoc‡qonucwzxzontcwklsoxps|sb |synctzls{xst‚c‡qmnpnxtnoc{zpztncrqunc{z{qlqtq \OMPU_VVLi ^ovno|cjkp‰noqo|pk{bcxnvnc•ŽŒ•clnlkcŠk|ncyzlnm xzovnxnynocyn{rnmnocuzlnqocuzrn|nqcozlnƒno‚c\zlni Ze|}~[`PU_VMhRl\TXPOiMzVST vqunlkptnocgnoyknoc]no|uko|c_nuƒnpntnycg]_ {ncqoqbclnoŠkyoƒnbcozlnƒnocwklsoxps|sczovzpko|c{zo|i uzrzunpcexcŒb•c{qlƒnp‚cgnoyknocyzpuzrkycvqunlkptno |noyko|tnocon‘tnmoƒncvnpqcmnuqlcyno|tnxnocqtno‚qo| NUPOM\OhURsVbVM_OWVMlRL VY^MXVmVYYYbVMPUSV^VO PUlRVY^MPTQRV\VRVMPUXV_O^TP XVWURVWVYMZXVWURVmVQO[` VMhTYMYVWhVXMhOVmVO …haha…wf‡h]cic_qonycuqu‰nclklkunoc\_`cvq rzpzononckoyƒktc{zlnoŠkytnocuykvƒoƒn‚c†jqmnt € WU TsVhXVYMVSVLVSViMXVL xqo||qpnoc…koko|tqvklckoyktc{zlnoŠkytnocuykvqctz uztslnmcukvnmc{z{rzpqtnocrq{rqo|noctzxnvn WUY^ RViM#&((iM"$&`MkUdTRTP ŠzoŠno|cxzp|kpknocyqo||qcuno|nyc{qoq{‚cjnvnmnl uqu‰n‚cdnxqc{qonyoƒncyzynxcrzpnvncvqcrn‰nmc•Ž XUWT\O VYiMM+USROMzVcWVL xqmntcuztslnmcuzrzonpoƒncukvnmcrzpkunmnckoykt xzpuzobˆcknxcwzxnlncuztslnmc\_`aceso|tsxb mVQOMWUY^UY\VRVOMPUhU\V {zlntktnockxlsnvcvnyncuqu‰nc{zlnlkqcjno|tnlno ]zlnvqcgkvqc_klƒn‚ vnync\ztslnmcvnoc\qu‰ncj‡\‡cuzrzlk{crnynu wnrqvcjzovqvqtnoc_zozo|nmc‡qonucjzovqvqtno WlQlRM\VROMVRVcMQOWTRMXU jz{kvncvnoc€lnmpn|nc‡quvqtxspnc…koko|tqvklb QMWU_UmVQOMXVWURVMNUPO` ‰ntykcxzokykxnocŒŒc’zrpknpqclnlk‚ wzxnlnc\ztslnmc\_`acdnoŠko|unpqbc\kmnpƒnoys gnmpsocesumqvbc{zoŠzlnutnobcunnycqoqcno|tncxnpi SVRV USROMV\V_VcMPV_VcMPVQT {zo|nyntnoc{qonyclklkunocuztslnmoƒnckoykt yquqxnuqctnunpcuqu‰nc\_jª_duckoyktc{zlnoŠkytno \VR+ O M QO^VMQV_UYQMbVY^MSURhUL {zlnoŠkytnocuykvƒctzcxzp|kpknocyqo||qcuno|ny tzcŠzoŠno|cƒno|clzrqmcyqo||qcrnpkc{zonxnqc–§cxzpi RVYMP USV^VOMhUY^UY\VRV {qoq{‚cgnmtnocmnoƒnc{zonxnqcuztqynpclq{ncxzpuzo uzocvnpqcuztqynpcŒŽcpqrkcuqu‰ncƒno|cvkvktcvqctzlnu WlQlRM VY^MQVXMhVQTcMhURL nynkcrzptqunpc§iŒŽcuqu‰ncvnpqcŒ¨cuqu‰nctzlnucŒ•‚ f«‚c\z{zoynpnckoyktcno|tncxnuyquqxnuqctnunpcuqu‰n VQTRVYMb_V TM_OYQVPiM_VYQVRVY \z{zoynpncvqc\_`ceso|tsxbc{qonycuqu‰n \_hª\_cƒno|c{zlnoŠkytnocuykvƒctzcxzp|kpkno URXUY\V_R VMPUWSVROMWUYL koyktc{zlnoŠkytnocuykvƒctzcxzp|kpknocyqo||q yqo||qcrnpkc{zonxnqc¨Žcxzpuzo‚cuzrn|qnocrzunp S ukvnmclzrqmcrzunp‚c‡npqcysynlcuqu‰nctzlnucŒ•cƒno| {zpkxntnocuqu‰nclklkunocvnpqcuztslnmiuztslnm \UY^VRXVYMWTPOXM\UY^VY )%&)M\VYMkwkLVY` {zonxnqcŒ¨©cuqu‰nbcuztqynpcŒ§cxzpuzocƒno| ƒno|cnvncvqcxzptsynno‚mnu

¬­7²±K7²6=·;P4·L·709P937O9;369;

O9;°9:7¯6=629;7<±¥7¦9:7²6=19>


w z   { | u } ~ } €€~}{}~}z€

‚ƒyu„…†‡†ˆ‰†…Š‹ŒŽ‹Š‹‘Š’…“ŽˆŽ”Š•†ˆ–†‹‡„…†‡—‹ŽˆŠ‹Ž‡—˜Š ‡Ž™Žˆ–Š‹†„ŽšŽŠ„Ž‡Žˆ–Žˆ”ŠŒ…Žˆ–Š‰†…š†‹Ž‰”ŠŽ‰ŽŠ‡†‡Ž•ŽŠ‰Ž‹Š „†…‘Š•†ˆˆ––Š‰Žˆ––Ž‘Š›œŠ†ž…Ž…—”Š‡ŽŽ‰Š‡†žŽ–—ŽˆŠŒ…Žˆ–Šš—Š Ÿ…Œ„ŽŠšŽˆŠ’•†…—‹ŽŠ•†…Ž™Ž‹ŽˆŠ Ž‘†ˆ‰—ˆ†¡‡Š¢Ž™£Š‹‘Š•†ˆ–Ž‹Š •†•Žˆ¤ŽŽ‰‹ŽˆŠ‡†‰—Ž„Šš†‰—‹Š˜—š„ˆ™ŽŠˆ‰‹Š•†ˆ–ˆ–‹Ž„‹ŽˆŠ —ˆ‰ŽŠ‹†„ŽšŽŠ¥‡—”Š—‡‰…—ˆ™Ž”Š™Žˆ–Š‡†‘Ž•ŽŠ—ˆ—Š‡†‰—ŽŠ•†ˆšŽ•„—ˆ–—ˆ™ŽŠ ‡ŽŽ‰Š‹‘Š˜Ž…‡Š¦Ž‰˜ŠžŽˆ–ˆŠ•†•žŽˆ–ˆŠ‹Ž…—†…Š˜—ˆ––ŽŠ‡‹‡†‡Š ‡†„†…‰—Š‡†‹Ž…Žˆ–£Š§¨Ž‘ŽŠ•ŽŠˆˆ¦‹—ˆŠ‹Ž‡—˜Š‡Ž™Žˆ–”Š‡Ž™ŽŠ†ˆ––Ž‹Š •†ˆˆ––Š‰Žˆ––Ž‘Š›œŠ†ž…Ž…—£Š—Ž„Šš†‰—‹”Š™ŽŠ‹Ž‡—˜Š‡Ž™Žˆ–”©Š‹Ž‰ŽŠ ‹‘Š‡ŽŽ‰Šš—‰†•—Šš—Š¥‰š—ŒŠªŽˆ––Ž…”Š«ŽˆŒ…Žˆ”Š¬Ž‹Ž…‰ŽŠ¥†‘Ž‰Žˆ£ ­Ž–Ž—•ŽˆŽŠš†ˆ–ŽˆŠˆ–Ž‡—˜Š‹ŽšŒŠ‹†Š„Ž‡Žˆ–Žˆ®Š‹‘Š •†ˆ†–Ž‡‹Žˆ”Š‹ŽšŒŠ¦–ŽŠž‹ŽˆŠ‹…ŽˆŠ‡†‡†Œ…Žˆ–Š‘†ž—˜Š•†ˆ—ˆ‰Ž—Š „Ž‡Žˆ–Žˆˆ™ŽŠŽ‰ŽŠ‰—šŽ‹£Š¯†•ž†…—‹ŽˆŠ„†…˜Ž‰—ŽˆŠ‡†„†ˆ˜Š˜Ž‰—Š ‹†„ŽšŽŠ‹†‘Ž…–ŽŠ‘†ž—˜Š„†ˆ‰—ˆ–ŠšŽ…—Š‡†‹†šŽ…Š‹ŽšŒ£Š§¨Ž‡—˜Š‡Ž™Žˆ–Š ¦–ŽŠ†ˆ––Ž‹Š˜Ž…‡Š•†•ž†…—‹ŽˆŠ‡†‡Ž‰”Šš†ˆ–ŽˆŠ„†…˜Ž‰—ŽˆŠ‹†Š ŽˆŽ‹Š—‡‰…—”Š‹†‘Ž…–Ž”Š—‰Š‡šŽ˜Š‰†…•Ž‡‹Š‹Ž‡—˜Š‡Ž™Žˆ–”©Š¦Ž…Š‹‘Š ™Žˆ–Š‡†‘Ž—ˆŠ•†ˆ¦Žš—Š„…†‡†ˆ‰†…Š¦–ŽŠ•†•—‘—‹—Šž—‡ˆ—‡Š‹Œˆ‰…Ž‹ŽˆŠ …•Ž˜Š—ˆ—£Š°±{²³´

7}{8ڀ9{€ F@J@µ\@/4123 7

<+= +,+>/  7 *+,-./0+12/34/526780 +7/94 :5 3 ;8 3?

$'#º)4576)D+;+3.+)672375+;8.) B.:.21+)5723+;)D7:D+B+2)B8+?)42.) 67:89+-+2)972+25.+2)9+2C+23) @8B1),7C+-)B.+)B+2)4-0)ßb+.,) B..-+5)B+>+6)5+>.)97:2.-+;+2)9+B+) P¼)»82.)Pc^P)>+>8?)e8+5)@8B1A) -7;+6.>+2).2.)676D8+5)B.:.21+) 21+:.,),7698:2+),7D+3+.)b+2.5+?) [H.7)@48+25.7)@è.èA).D82B+) @8B1A),++5)B.;8D823.)f:.D82)B+2) FtZJ@aO`[L/@µ@f@)4µ]L4@)L4@fZtFt ,7C86>+;)+b+-)67B.+A)L+D8)M^NOPQ) y'(yáÙuwxyy 6723+5+-+2A)8,.+)-7;+6.>+2)@8B1) ,8B+;)676+,8-.)>.6+)6.2338?) E@>;+6B8>.>>+;A),8B+;)>.6+) 6.2338AK)-+5+)[H.7? [H.7)672858:-+2A)-7;+6.>+2) 985:.21+)D+:8)B.-75+;8.)5.3+);+:.) >+>8?)f79+521+A),+58);+:.),7D7>86) 4-0)8>+23)5+;8221+)1+23)-7INc) B.+)+-+2)67:+1+-+221+)

$& i97,.275:02)B+2) B+)^P)`7D:8+:.)Pc^N?)a++5).58) 9721+21.)@G;+)a795:.+,+A) ,7G+:+),7B7:;+2+)B723+2) 9+ @8B1) B+5+23)-7)B0-57:)8258-) 6723+C+-)].50)6+-+2) =+>725.27ç,)]+1)1+23) 67 67 : .-,+-+2)-+2B823+2?) B.97:.23+5.),7D+3.+2)0:+23) 6+>+6)D7:,+6+?)Ef+;82).2.) L+85)@8B1) :8D+;)C+B.),+23+5) ,75.+9)5+233+>)^_)`7D:8+:.) D7>86)+B+):72G+2+)+9+I+9+) D+;+3.+)-75.D7 -+ B0-57:)6721+5+-+2) D8-+2);+>)1+23).,5.67b+?) 6+8)B.)6+2+)B+2)23+9+.2A) B.:.21+)90,.5.å));+ 6.>)B723+2)8,.+) f+29+)97:>8)67282338) 9+>.23)6+-+2)6+>+6)+C+) -+2B823+2)>.6+)6. )EF+5+) =+>]+1)5.D+A)@G;+)6723+-8) +5+8)202502)óïXëïóïV )>6) B0-57:)D7:8,.+)>.6+)2338? 6. 2338) 769+5) D.,+)676D7:.-+2)-+,.;) ,+C+AK)-+5+)@G;+?)) ;+ : . ? ) a + 6+ ) B0-5 7 : ) ;+ , . > ) ßa /I 21+) ,+1+23),75.+9);+:.)-79+B+) EF7)B79+221+)7233+-) B. I 9: . 25 ) 825 8-) -+ B0) 8> + 235 + ;82) 0:+23I0:+23)57:B7-+521+?) 5+;8)6+8)-+,.;)+9+?) K)-+5+)[H.7? e7>86)-79.-.:+2),0+>21+?) 4-0A Z823-.2)1+23) [H. 2+6D+;-+2A)-02B.,.) J+>.23)B.227:)+C+?)[233+-) -7,7;+7)567 676D7B+-+2)B723+2) + 2) @8B1)-.2.),7B.-.5)58:82?) -+1+-)B8>8)b+-58)aZ@AK) Z823-.2)-+ =+>]+1)5+;82)>+>8A) :72+)7å7-);+6.>)68B+A) -+5+)@G;+?)Ef+;82).2.) ,7-+:+23)@G;+),8B+;) D+ B+ 221+ ) C + B. )>76+,)B+2)-7:+9) +-8)P_)5+;82A),8B+;) 676.>.-.)-7-+,.;?) 68+ > I 68+ > ? ) E f+ )B.+),8B+;)B+9+5) e7D7:+9+)b+-58)>+>8A),++5) 672B7b+,+-+2)B.:.A)7233+-) 0D+5)B+:.)B0-57:9. A K )5+2B+,21+ 6723;+B.:.),7D8+;)+G+:+) 8,+;)9+-+.)=+>725.27?)»+B.A) [H. 7 ) , 7 2B. : . ) 67 23+ -8),8B+;)5+-) B.)»+-+:5+A)@G;+),7G+:+) 9+>.23)6+-+2)6+>+6)+C+AK) :7,6.)67697:-72+>-+2) .6D8;)@G;+? -7-+,.;21+)D7:2+6+)].50A) ].+)67273+,-+2A) ,70:+23)97-7:C+)67B.+?) =+>725.27)C83+)5+-);+:8,) E[233+-)+B+)+9+I+9+),.;A) B.:+1+-+2)B723+2)672+3.;) $& i4-0)ßb+.,A)-7;+6.>+2) =+>725.27)5+;82).2.A)>89+) -+B0)B+:.)-7-+,.;? :5+6+)@8B1)-+>.).2.)672C+B.) 6+>+;?)a0+>21+A)57:+-;.:) Ee.,+)67:+1+-+2)D7:B8+) 97 ,7D8+;)-+B0)9+>.23).,5.67b+)D8+5) H+>725.27)5+;82)>+>8)+-8) ,+6+)9+G+:),+C+),8B+;) 23)5+;8221+)1+23)-7INc? G8-89)-0-?)à+),7b+C+:21+) 8>+e. C06D>0A)5+;82).2.)+B+) 25+23) )>6)ò ïVSë).58),769+5) 9+G+:AK)8C+:21+),7:+1+) +C+A)7233+-)972372) 375)-75.-+)672B+9+5-+2)-+B0) 57:5+b+),++5)B.5768.)B.)F05+) B.-+,.;)+9+I+9+)C83+?)@-8) -+ +23)5+;82)D7:89+)9:.25);+,.>) F+,+D>+2-+A)»+-+:5+)a7>+5+2? D7:,18-8:A),7-+:+23),8B+;) 8> 67:.-,++2)8>5:+,0203:+ ))Mßa/Q) @G;+)C83+)6723+-8) B.-+,.;)9+G+:),+6+)f8;+2AK) 97 B723+2)3+6D+:),7B.-.5)37>+9)1+23) -+5+)6+25+2)-7-+,.;) 5+-)676.>.-.):72G+2+) 5+-)C7>+,)D7258-21+)B+:.)@8B1?) +9+I+9+),++5)97:+1++2) 4:b+2,1+;).2.?ig5lqq½úi 4-0)1+23)972+,+:+2)-768B.+2) H+>725.27)-+>.).2.?)J+>.23) 6¿joÂoklmnokjpokhijs 672+21+-+2).,.)-+B0)57:,7D85)

ÉÔÍÊÆÍÔÿËÉË ÐÖ1ÔÊËÊ

,+D+:)672+25.)-7>+;.:+2)G8G821+?) Ea+1+)C83+)D.>+23)7233+-),+D+:?) @9+>+3.)67>.;+5)@8B1)6+8) 672.-+;).58),797:5.)+9+A)D+21+-) G0D++2A)C06D>021+)C83+)>+6+A) 868:21+)),8B+;)6+5+23?)Z+-+21+) ,+1+),+23+5)672+25.I2+25.-+2) -7;+6.>+2)@8B1).2.A)-7>8+:3+)4-0) C83+)D73.58AK)-+5+)[H.7?) [H.7)67>+2C85-+2A)b8C8B):+,+) D+;+3.+21+A)985:.21+)>+23,823) ,8C8B),18-8:)D7:,+6+)4-0)ßb+.,) -75.-+)672375+;8.)B.:.21+)57>+;) ;+6.>?)E@8B1)6+>+;)>+23,823) ,;+>+5A)D7:,18-8:)+-;.:21+)B.D7:.) -797:G+1++2),+6+)@>>+;?)4-0)C83+) ,8C8B),18-8:)-+:72+).+)676+23) .23.2)G79+5IG79+5)9821+)+2+-AK) 5858:)[H.7? a7-.5+:),7D8>+2),7D7>86)@8B1)) 6767:.-,+-+2)-+2B823+2)B+2) B.21+5+-+2)90,.5.å);+6.>)0>7;) B0-57:A)@8B1),769+5)5+-)1+-.2) B.:.21+)D+-+>),737:+);+6.>?)42.) >+25+:+2),.->8,);+.B21+),7>+6+) .2.))G72B7:823)2+.-I58:82)+>.+,) 5+-),5+D.>)B..:.23.):+,+)68+>) B+2)-8:+23)72+-)D+B+2?)E@8B1) ,7D7>8621+),8-+)67:+,+)D757A) 68+>I68+>?)a.->8,);+.B21+)2+.-I 58:82?)f+9.A),7D8>+2),7D7>8621+) B.+)57>+5?)a+1+),8B+;)D.>+23)C+23+2I C+23+2)-+68);+6.>?)[;A)B.+)D.>+23) +-8)B+9+5)MB+5+23)D8>+2QA)6+?) f7:8,),+1+)D.>+23A)æ603+)D8>+2) B79+2);+6.>çAK)8C+:)[H.7?)g5lqq½úi 6¿joÂokhijs

ÔÉÎÿÆËÎÐËÉÆÿË

ØÙ} €x{Ú{z€ÛÜÝÞ

B+2)57:21+5+).58)+B+>+;);+,.>) 9767:.-,++2)B0-57:)D+;b+)@8B1) 57>+;)90,.5.å);+6.>?)J:.+)-7>+;.:+2) »+-+:5+A)^P)`7D:8+:.)^äNA).58)-025+2) 6767>8-)@8B1)B+2)5.B+-)D.,+) 672176D821.-+2)-7D+;+3.+221+?) J72+25.+2)9+2C+2321+),7C+-) 672.-+;)-.2.)B.-+D8>-+2)f8;+2?) E4-0)>+23,823)97>8-)@8B1)B+2) 672G.8621+?)].+)>+23,823),8C8B) ,18-8:AK)823-+9)[H.7A).D82B+) @8B1?)g6¿s y}ÚšŽˆŠ—‹ŒŠ“Ž—‡Š‡ŽŽ‰Š•†ˆ¦Ž‘Žˆ—Š„…Œ‡†‡—Š„†…ˆ—‹Ž˜ŽˆŠš—Š¬Ž‹Ž…‰Ž”Š¬ˆ—Š›£

fL4eßµO»[JL4Z@

Ø" z~€#{|x€~

ÅÆÇÈÉÊÆËÌÍÊÌÎËÏÐÑÉÒË ÅÆÉÎÉÍË×ÉÉÌË0ÉÌË×ÉÿÆÒË!ÉÕÆÉÒ ÓÔÍÕÔÖÆÊÉË×ÉÍÎÔÖ

uvwxy

FtZJ@a)4Z@/[aO/@Z@)][=@)/L@J<4)@Fa@L@

Øû} z€üýû}z€ü

ÅÊÐÖÆÉþË×ÐÍÿÆÿÊÔÍË 0Ô Í 1 Ì ÿ Ì Í 1 Ë 2 Ô ÇÉ Ë 3Æ Í Ê É ¶$¹%$)68,.-)909)7:+) D+2B21+)B+>+6)b+-58)B7-+5)

^ääcI+2)+-+2),7>+>8)575+9) +-+2)67:.>.,)+>D86)-7B8+?) +B+)972.-6+521+?)f+-);+21+) F.2.A)B.+)B+2)-+b+2I-+b+2) å+2,A)D+2B)1+23)-02,.,572) 6769:060,.-+2)êëìíîï)57:D+:8) 67238,823)b+:2+)68,.-).2.) D7:C8B8>)ðUSTñUVòïóêïìôUXV 982)+B+?)e+2B)6+2+)>+3.)-+>+8) õìTUñXU?)ß258-)97233+:+9+2) D8-+2)a50:.+? H.B70)->.9)êëìíîï).2.A)427,è) e+2B)1+23)B.D7258-)5+;82) D+:8),+C+)67233+75),70:+23) Pccä)1+23)6723+6D.>)-+5+) 9:.+A)97233+25.)+:5.,)97:+2) B+:.)D+;+,+)45+>.+)1+23)D7:+:5.) @B.9+5.)]0>-72A)8258-)672C+B.) æG7:.5+ç).2.)D+:8),+C+)67233+25.) 60B7>21+?)f7:9.>.;>+;)e01) ,7D+3+.)60B7>21+? 97:,02.>21+?)=0-+>.,) J+B+)Pc^P)>+>8A)D+2B).2.) 97:5+6+21+A)d.5:.7A)-.2.) B.3+25.-+2)0>7;)H0-+>.,)D+:8A),.) 67:.>.,Vêëìíîï)ðïìSóöðïìSóV RSôSìíV÷SXUø G+25.-)427,è? \+38I>+38)D+2B).2.)676+23) a7>+,+)M^POPQ)>+>8A)D+2B) .2.)672382C823.)6+:-+,) >7D.;)D+21+-)D7:G7:.5+),7985+:) 576+)G.25+A),7C+>+2)B723+2) F069+,)/:+67B.+)B.) -+b+,+2)J+>67:+;)a7>+5+2A) b+:2+)68,.-)1+23)67:7-+) »+-+:5+A)8258-)672C+>+2.),7,.) 8,823A),7-+>.38,)67b+-.>.) 97605:75+2?)a7>+.2).58A)D+2B) 7-,9:7,.)67:7-+),7D+3+.)+2+-) 1+23)B.3+b+23.)427,è)D7:,+6+) 68B+?)L+5+I:+5+)8,.+)97:,02.>) »07>)MD+,,QA)F.585)M-71D0+:BQA) D+2B).2.)+B+>+;)PcI+2)5+;82?) @>B;+2)M-71D0+:BQ)B+2)L+6+) ðïìSóVðïìSóVRSôSìíV÷SXU) M]:86Q).2.)5+69.>)B.)+C+23) 67:89+-+2Vêëìíîï)+2B+>+2) Z8,.G)é0:27:)B+>+6)å0:6+5) a50:.+)B.)+>D86)97:5+6+) +-8,5.-? 67:7-+)D7:5+C8-)ùïóëTSø) gmn¿lÃÁqioÃlhijkoÂli¾oúlqs 427,è)672858:-+2A)

!"#$%&#'()*+,-.+) /01+23)45.-)6723+-8)5+-) 97:2+;)67:+1+-+2)<+:.) ¶·'¸$%#$¹ºi =+>725.27?)@9+ 9 >+3. 3);+:.) <7:6+2)>+23,823) -+,.;),+1+23)5+;82).2.A) 672C+>+2.)+-5.H.5+,) *+,-.+),7B+23)5+-) 9+B+5),7C+-)B.+) 9821+)-7-+,.;)+>.+,) B.20D+5-+2),7D+3+.) C06D>0?)*+,-.+) J857:.)42B027,.+) 676.>.;)8258-) Pc^N?)a7>+,+)M^POPQ) D7-7:C+)B.);+:.) >+>8)6.,+>21+A)B.+) -+,.;),+1+23?) 67>+-8-+2)+-5.H.5+,) 2)9+,) EF7D758>+29+ ,0,.+>)676D7:.-+2) -8)+B+) =+>725.27)+-8+ ,+2582+2)8258-) +G+:+)57>7H.,.A)C+B.) D0G+;)972B7:.5+) ;7D0;I;7D0;21+) -+2-7:)D7:2+6+) ),.58),+C+?)J+G+:) [B7>b.,)@>+6) fL4eßµO[Ft) t)aßfL4à@µft B. 7 233+ 9821+A) J:+5+6+)B.) كuáwxŠâˆšŒˆ†‡—ŽŠã˜‘ŽˆšŽ…—Šª††…•ŽˆŠ‡ŽŽ‰Š 5+9.)-+-) > + 8)+B+) -+69823) ‘Ž•Š«…Ž‰Ž•Ž£ 0:+23)1+23) e+>.6+5:+6+2) •†•ž†‡‹ŠŠ’F) d+:B+2.A)975.233.) 6+8)-+,.;;) Lfcc^OLdc^P) 7D8+;)97:8,+;++2) ;+B.+;) µ0?)PN)F7>8:+;+2)Z+233+:+.A) ,-0 ,67,5.-?)a7G+:+) +-8) f7D75A)»+-+:5+)a7>+5+2? .D+B.)B.+)C83+) e73.58)-75768),.)D0G+;A) 9: 6D7:.-+2) ;+5.)d;8>+2B+:1)<7:6+2) 67 258+2)8+23)582+.) 57:,+1+5I,+1+5)-+:72+)67:+,+) D+ 9+B+)@>+6)67>+>8.) 5:7218;)9+B+)972B7:.5++2) -7J85 7:.)42B027,.+)Pc^N) D0G+;)D7:8,.+),76D.>+2) 23+2);+:+9+2)D+258+2) 57:.6+AK) 5+;82)57:,7D85?)@>+6)1+23) B7 7:,7D85)B+9+5)67:.23+2-+2) 8C+:)*+,-.+A) ,7-+:+23)6723.2C+-)D+23-8) 5D7 D+2)@>+6? L+D8)MNOPQ? ,7-0>+;)B+,+:).2.)672B7:.5+) d;8> 3+-8) :.)6723+ J7>+2582)>+38 38) -+2-7:)58>+23)B+2)-+2-7:) 9:.;+5.2)+52B+ 7:;+B+9)97721+-.5) RSTUVWSXVRSYSV B+:+;)M>78-.6.+Q),7C+-) 8,.+)_)5;?)F7B8+)0:+23)58+) 1+23)B.B7:.5+)@>+6),76D+:.) .2.)5+-),+69+.) D7:;+:+9)+B+)9.;+-)>+.2)1+23) D7:-7G.>);+5.) @>+6)672.233+>)B82.+) 8- -75.-+)B.:.21+) C83+)57:-758-);+5.21++)8258-) ,7C+-).+)6+,.;)D7:8,.+)¼) ,+6+I,+6+)676D+258)+2+-I 6721+2B+23) 5+;82A)-768B.+2)@>+6) -7:? ,5+58,)C06D>0)B.)<+:.) B.D7,+:-+2)0>7;)2727-)B+2) +2+-)972B7:.5+)-+2-7 9+6+221+?)EF+6.)676D+258) a7>+.2)676D7:.-+2)D+258+2A) =+>725.7?)Z728:8521+A) 67:.23+2-+2)D7D+2)+2+-I+2+-) J857:.)42B027,.+)Pc^N)C83+) -+,.;),+1+23)5+-);+21+) 1+23)672B7:.5+)-+2-7:)B+:.) D7:8,+;+)6723;.D8::)+>+6) 8258-)9+,+23+2),+C+? 2 E<+:.)=+>725.27).58) -7>8+:3+)1+23)-8:+23)6+698?) B+2)-7>8+:3+21+)B723+2) <+:+9+2)@>+6)D.,+)>7-+,) 6723+C+-)67:7-+)D77:D.2G+23?) -+2);+:.)-+,.;),+1+23A) 2 C+B.)7233+-);+21+)-7) ,76D8;)B+2)586D8;)20:6+>) d;8>+2B+:.)D7:C+2C.)+-+2) 89+G+:)5+9.)D.,+)C83+) ,797:5.)+2+-I+2+-)>+.221+AK) -76D+>.)672C7238-)8258-) 3+2) 67>.;+5)97:-76D+23+ ,+1+23)-7)0:+2358+A) 5858:)d;8>+2B+:.?) ¿i ,+1+23)-7)576+2A) J721+-.5)-+2-7:)@>+6)C83+) -7,7;+5+2)@>+6?g½¾¿i -7:+D+5?)[233+-)67,5.) 6723383+;):+,+),0,.+>)J85:.) ÀÁÂÃlÄoj¿khijs

-7)9+G+:)B+2)B+9+5)-+B0)B+:.) 9+G+:AK)-.>+;21+? \+.2);+>21+)B723+2)+-5:.,) ,7-,.)[H+)@,6+:+2.?)].+) 6723+-8)5.B+-) -230505) 67:+1+-+2)<+:.) =+>725.27)>+25+:+2)B.) 5+233+>)^_)`7D:8+:.)B.+) ;+:8,)D7-7:C+?) Z7,-.)D73.58A)B. B) <+:..=+ )=+>725.27 )5+;82I 275 5+;82),7D7>8621+ 8621 A) B.+)6723+-8)97:2+;) 67:+1+-+221+?)[H+)9821+) 2+23) -72+23+2)6+2.,)5725 <+:.)F+,.;)a+1+23) 57:,7D85?)E=+>725.27) -+>.).2.)+-8) 233+-) 237:+1+.2A) -+:72+) - ;+:8,) +-8) -7:C+?) \+3.) 238698> 2386 .2) B8.5)D8+ D8 5)D7>.) :86+;AK)-+5+) [H+A)-76+:.2? F72+23+2) F@J@µ\@/4 .58)+B+>+;) ;,++5) B.+)67:+11+-+2) á)yyûywy&x B723+2),+23) :.),+23)9+G+:?)EZ+>+6)^N) 9+G+:A)-75.-+)[H+) B+ `7 D: :.A)+-8)B.G87-.2),+6+) D7>86)6722.-+;? 9+G+8+ : ? ) J7 237221+)579+5)C+6) Z72C7>+223) c?cc)d4eA)^_)`7D:8+:.)B+9+5) =+>725.27)B.+)C8,5:8) c,8: .,7)7;)233+-)5+;821+) ,7B+23)D7:5723-+ 2 :) 6+>9: + ;) D7:+2576?)f+9.)C+6) B723+2)-7-+,.;21+?) ^c?cc)d4 e)B.+)B+5+23)D+b+) ].+)5+-)6721+23-+ 2 ) -05+-)-+B0) 2)D8-75)D823+?) -75.-+)579+5)B.);+ ; :.) ,.21+)G0-7>B+ +5)1+23)D7B+ID7B+?) <)C8,5:8)672B+9+5) 4f+ B.21+)233+-),+B+:)-+>+8) D8-75)D823+)^_)b+ b :2+) D823+ 21+)D7:b+:2+Ib+:2.A) 9+,)B.;.5823)+B+)^_)b+:2+?) fL4eßµ)»t/»@ F7:72) D+2375)B7;)90-0-21+AK) "y$xy#v%y&#xux$ -72+23)[H+?)ghijklmnokjpokqrs


%&'()*+,-

‘’“”•–“—”˜™š#› ghijk jklmnonlpqorstuvulwuxuvuljtnonliuyn z{|q{svunl}s~ymu~€l‚zklos{|nrntltnƒn~n{ os{yuptult~{nos{l|n~ul„liuynlz{|q{svun …iz†‡l„~{nos{lˆn{yl|utnƒn~pn{lts~vs}t n|nmn‰lz{|q{svunl‚rs~lisnysl…z‚i†ljŠ‹Œ‡ ‚sp~stn~uvl‚zk€ln~qtl‚~ulŽnvtqƒq€

os{œsmnvpn{lv~ntltnƒn~n{lts~vs}t |upu~uopn{l„lizlosmnmulnžuoumslts~tn{yynm ‚smnvnl…Œ‹Ÿ‹†l|n{l|uts~uonlon{nœsos{ n}l…Œ¡Ÿ‹†lvun{ylpson~u{‡l¢‚~ntlutl~svou |upu~uol„liz€£lts~n{yln~qtlpsrn|nl„~u}{ qyœn€l n}l…Œ¡Ÿ‹†‡…vv†

!"#$

0123461789 8 1 39 11219

0113454 23030#455035

…QIQ†mfhQIqe‡IJˆ‰†Šfˆc

ð½6½6¼7<6½¾ðñ¾8½¾

ãÉÎÄÅÛ¿ÖÒ9¿ÏÐÑÉÊÄÐÀ îB/>358 ãÉÎÄÅÛ¿ëÇÃÁ׿ôÎÇÀËÂò ¼=858B58 ¿ ÕÓ Õ /43B 6ÚÎÌÉÃÄ¿ìÊÆÅÇÊÂ

¼=81=B/:695A 6óÇÄÃÅ¿å9æ׿óÇÃÒ ÛØÅÀÅ¿åÕÕæ׿ÐÛÅÊÅÛ¿å9æ /0B6:8389 ¿ÂÂÍÉÿå9Õæ׿ íÂÃÃÉÀÄ¿åæ׿ÃÂòÊ¿åÕæ¿ âÅÛØÄÀÄÉÅÊÉÿå9Õæ׿ëÇÆÂÅÊ¿åÕæ׿ óÇÃÛØÅÀÅ¿å æ

/0B6?=0/2 ¿Ò î48/86¼=?/38 6 @=AB31 6íÂÃÀÄÉÿâÐÀÄÅË¿åóÇÄÒ ÄØÉòÀ¿ æ׿ÅÎÀÂÊ׿ÚÈÌÃÂÀÉ׿ áÇËÐÅÃÃÉ¿óÐÎËÃÉò¿ÃÂòÊ¿ åÜÇÝÇοÖæ׿ÇÊÝÇÈÇ׿íÂÃÃÉÀÄ׿

87.ñé½¾86¿ÔÉÒ ÎÉÌÃÇÀÅ¿ËÉÎÇÊÆÇÊË¿ ÏÐÑÉÊÄÐÀ׿ãÎÇÐÆÅ¿ óÇÃÛØÅÀÅÂ׿ÀÉÄÉÎÇØ¿ ÈÉÊÛÉÄÇÁ¿ËÂο ÁÉÆÐÇ¿ÁÉ¿ËÇòÇÊË¿ ãÉÎÄÅÛ¿ÆÅ¿ãÉÎÄÅÛ¿ ëÇÃÁ׿ôÎÇÀËÂò׿ ÍÇÆÇ¿ÎÉË¿ÍÉÃÄÇÈÇ¿ ¿ÌÉÀÇÿâÅËÇ¿ ãØÇÈÍÅÂÊÀ׿&ÇÌп å 9'æÓ¿óÇÃÛØÅÀÅ¿ ÄÇÈÍÅοËÉÈÅÎÇÊËÓ

ãÂÈÈÂÊÀ¿åÇÄÄ¿Õ9æ¿ÂÂÍÉà =8B4 6ÐààÂÊ¿ÇÃÇËÎÅ׿ ÂÊÐÛÛÅ׿ãÇÛÉÃÉÀ¿âÅÛØÄÀÄÉÅÊÉÃ׿ ÅÆÇÎ׿ëÅÃÎÂ׿óÇÃÛØÅÀÅÂ׿ëÉÎÐÀ¿ åëÇÆÂÅÊ¿ æ¿óÇÄÃÅ¿åëÂËÌÇ¿ æ׿ ÐÛÅÊÅÛ¿åÚÊÉÎÁÇ¿æ

]M]`V]`SXTUXIJKLMNe `MXS\SI\MXYUaSNIS\UIKNOKaI]Me ‹ŒDGvŒŽt]MNM]\SOe OKPbIgSZaSNI\MXOSNTUNe NS]`SZIPKSPSNSI^SN_IPKTSZI aSNIPSOKIaSaUITUI\MXM]e _SNI`MXRSN_PKN_IYKaK\I `MXS\UeS\UbIcSaUN_IaMXSPN^SdI \SOIrUNSRImU_SIQZS]\Ue aMXSPIOMXKOS]SITUIPMaOVXI ³VV\MXITSNImUYZOPOMUNMXISTSRSZI VNPbIcMYSXSI_M]URSN_dI RS\SN_SNIOMN_SZbIoKMRe NS]SI\MXOS]SI^SN_I]MNTS\SOI [SSXSIhOSRUSIUOKI]M]e TKMRIaMXSPISNOSX\M]SUNI aSXOKI\MXUN_SOSNITSXUISPUOb `KN_aS]IXSaPSPSIcaVOe cMOMRSZI]SPSI[MTSdISNYS]SNI RSNTUSdI…QIQMROUYdITMN_SNIPaVXI \KNIOSaIOMXMRSaaSNb ­®¯~x€°±t­}|w PMXSN_SNIQMROUYIOMXKPI]MNUN_e ‡eqI\STSIRM_I\MXOS]SI`S`SaIpI aSOI`SUaI^SN_I`MXSPSRITSXUIK]\e `MPSXImU_SIQZS]\UVNPITUIQMROe ’MRSNTSN_IJKLMNOKPIsXe UYI‘SXadI’RSP_VdI“S`KIkp‡”•lI OKXVI‰UTSRI^SN_ITUOK_SPUI]MN_e SNIPURSN_ITSNIPKNTKRSNbIjMPM]e \SOSNIOMX`SUaI]MXMaSITSXUI ZSTSN_IPMOUS\I_MXSaSNI\Me TUNUZSXUb –—˜™š›œ›žŸ™I]M]`KaSIZSXSe ]SUNIRSSNITSXUIPMaOVXIOMN_SZI \MXOSNTUN_SNIUNUITSOSN_I]MRSRe \SNIKNOKaI]MRS[KITSXUI`S`SaIpI ]MXSPSaSNI`MOS\SIaMXSPN^SI KUIPKNTKRSNI²SN^S]SIOS\UIKPSe ZSN^SIOUTSaIYKaK\I]MXM\VOaSNI `MPSXIaMOUaSIsRMPPSNTXVIWSOXUI \MXOSNTUN_SNIUOKbI OMXRM\SPITSNI`MXZSPURI]MN_MYVZI ijS]UI]MXSPSaSNI\MXOSNTUe gKrrVNb ´°w€®x~xtµx{¶°{· aU\MXI…XSPMXI…VXPOMXIKNOKaI N_SNIUNUIRM`UZI`SN^SaI]MN_SNe ]M]`V`VRI_SSN_IQMROUYIZSN^SI TSRaSNIaMaKSOSNIrUPUabIoSNIPS^SI cMOMRSZI\MXOSNTUN_SNIOMXPUPSI OU_SI]MNUOIIPMOMRSZIRS_SITU]KRSUb \UaUXIaS]UI]MNMaSNI]MXMaSIPMe •qI]MNUOdIPMXSN_SNIOU]ISae cK\VXOMXIOKSNIXK]SZIPMaMOUaSI [SaISSRI\MXOSNTUN_SNbIQMRe URIcaVORSNTUSIUOKI]MN_MNTKXbI `KN_aS]IPMOMRSZIOMX[STUN^SI_VRI OUYIPSN_SOIaKSOITUIPUPUI\V[VaIOS\UI “KSN_IOMX`KaSI`S_UIJKLMbI YM\SOIOMXPM`KObIWMXMaSIPM]SaUNI aS]UIOMRSZI]M]\MRS[SXUIPUOKSPUI oMN_SNIYMXTUaITSNIYMX]SOdI OMXZMN^SaIPMOMRSZIQRSKTUVIWSXe UOKdnIK[SXI\M]SUNISPSRIQZURMIUOKb XSaPSPSIhOSRUSIUNUI]MN_MNTKPI YZUPUVITSNIWUXaVI‰KYUNIUYI]Me fKSNIXK]SZI]M]SN_I]MN_e aMPM]\SOSNIKNOKaI]MNSae NS]`SZI\MNTMXUOSSNIQMROUYITUI UNYSXI_VRIPMOMRSZIaMYVRVN_SNI_VRI RKaaSNIRSSNb \MXOS]SbIŠS]KNdI\SXSI\M]SUNI WSaSIOMX[STURSZITKSI_VRI `S`SaIaMTKSb gMX]SUNITUIQMROUYI‘SXaI^SN_I –—˜™š›œ›žŸ™I`MXZSPURI]M]`SOSPUI ^SN_I]MN_KNOKN_aSNIJKLMNe TUaMNSRISN_aMXITMN_SNISO]VPrMXI \MX_MXSaSNI\SXSI\M]SUNIQMROIUYI OKPbIWSXYZUPUVI]MN[STUI`UNe PK\VXOMXN^SI^SN_I_URSdI\M]SUNI KNOKaI]MNYMOSaI_VRIOMXKOS]SI OSN_N^SbIhSI]MNYMOSaI_VRI\STSI ]MNUOIaMe¸¸ITSNIaM]KTUSNI JKLMNOKPI]MNKN[KaaSNI]MNOSRI TSXUIOM]`SaSNI[SXSaI[SKZb aKSObIWMXM`KOIUNUPUSOUrIPMXSN_SNI jXUPIQV]]VNPITSNI‰UYOVXI PKaPMPI]MXM`KOI`VRSITSXUIaSaUI TUISSRI\MXOSNTUN_SNI[STUIaKNe ²SN^S]SI]MN_MOMPIgKrrVNITMe †rMIs]`XVPMIRSRKI]M]`MXUIš©™©©¨I PaKSTI YUIaM]MNSN_SNI ™—¡¢›¢š—£¤šITUI N_SNI`M`MXS\SISNYS]SNITSXUI aM\STSI‰KYUNUYI]MNUOIaMe¹‡bI JKLMI]MNVRSaI]MXM]MZaSNIRSe RKSXIaVOSaI\MNSROUdIOMOS\UIaU\IMXI  ™——¡¢›¢š—£¤šI\KNI\KRSN_I NITUIRM_IaMTIKSbIifUTSaI`SUaI aSNTSN_IPUN_Sb iQMROUYISTSRSZIOU]I^SN_IRKSXI LMOMXSNIUOKIOMX`KaOUI]MN[SRSNe TMN_SNISN_aSIPM]\KXNSI‡eqbI S UaSIaS]UIOMXRSRKI`MXPSNOSUbI `USPSITSNI]MXMaSIOMRSZI]MNKNe aSNIOK_SPITMN_SNI`SUabIQV]e hOKISXOUN^SI]MXMaSIZSN^SI\MXe [jS IZSXKPIOMOS\IrVaKPITSNI [KaaSNN^SIZSXUIUNUbIjS]UIPM]e ]VNPIPMOUTSaN^SITKSIaSRUI]Me RKI]MN_ZUNTSXUIaMaSRSZSNIRMe ]M]U KaaSNIaM\STSIQMROUYI \SOI]MN^MXSN_INS]KNIaM]Ke N_SNYS]I_SSN_IgKrrVNdIPSRSZI `UZITSXUITKSI_VRI\STSIRM_IaMTKSI XSPSNKN[ I ZV X OI^SN_I\SNOSPI]MXMe TUSNIaMPKRUOSNIaM]`SRUIaMIXUO]MI PSOKN^SIRMSOIOMNTSN_SNIPSROVb TUIfKXUNdIIWSXMOINSNOUbIcMTSN_I aSI\MXVR]S MZbIjS]UI`MRK]IRVRVPdI \MX]SUNSNdnIaSOSIaU\MXIJKLMNe oKMRISNOSXSIcYVOOIgXVNITSNI QMROUYI`KOKZIaMS[SU`SNITMNI_SNI ]SPUZISTS IºqI]MNUOIaMITM\SNdnI OKPI’USNRKU_UIgKrrVNITURSNPUX—¥¤¦ sNTXMSI‘UXRVITSNI[K_SISNOSXSI aMS[U`SNIZSXKPI]MNSN_IM]\SOI \KN_aSPIgKr rVNbIuvwxyz{{|}~ ’SX^I³VV\MXITSNIcOM\ZSNImUe _VRIOSN\SI`SRSPb §ž›¨¤©ªœ«ª € ‚ƒ € | {„ ‘SPKaSNI£¬ž—˜¬¢©—]M]SN_I YZOPOMUNMXI]MNS]`SZaSNI`Me WMPaUIOMRSZIKN__KRIOM`SRIOS\UI

bcdBeAJAaE NadJ@>d bcdBeAJAa^ MJJAJ@Q`>?GJa bc@dA 6 7 89 : ; < 89 ;VW<X<Y UU7 =>?@ABCDEFGH>I@GJ =>?@ABCD^FGH>I@GJ Na@ddAJ@>d bc

î7é7ï<½îñ6(½î66¼=?/386=8B46?=A/::/86 4=A=»0/436)/896?=8*/>3613036:2/48)/64=B=A/26?=8 9/A/2:/86@=AB316+,6>36@=AB316¼/0:ê6</»6-./0+è1

./01234356789:/;6</2/43/6<=>/?6@=AB31 î½é66 6ÔÄÃÅÁÉÿ ãÉÎÄÅÛ׿ ÜÃÅÀ¿ãÂÈÒ ÈÂÊÀ¿ åÆÉÍÇÊæ׿ ÈÉÎÒ ÇÁÐÁÇÊ¿ ÄÉÊÆÇÊËÇÊ¿ ÀÇÎÄ¿ÝÇÊË¿ ÆÅØÇÆÇÊË¿ ÌÉÁ¿ ÏÐÑÉÊÄÐÀ׿ ÚÊÆÃÉÇ¿ ÇÃÇËÎÅ׿ ÆÅ¿ãÉÎÄÅÛ¿ ëÇÃÁÓ 01 !0" #0$"!$4%

CCDEFGHFGCIJKLMNOKPIQRSKTUVI oUIPM\SN[SN_IRS_SdIQMROUYI]Me WWSXYZUPUVI[STUIPSRSZIPSOKI\M]SUNI ]SN_I]M]\MXVRMZIaMPM]\SOSNI ^SN_I`MXPUNSXI\STSIRS_SIJKLMNOKPI RM`UZI`SN^SaI]MRSaKaSNIPM\SaI aVNOXSIQMROUYbIcMRSUNI]MN^K]`SN_I \V[VabIfMXYSOSOISTSIpqIYVXNMXIaUYaI PSOKI_VRITSNIPSOKISPPUPOdIWSXYZUe TUTS\SOaSNIOKSNIXK]SZIPM]MNOSXSI PUVI[K_SI[STUI\M]SUNIaKNYUIJKLMNOKPI OU]IOS]KIZSN^SIRU]SIaSRUI]MNTSe KN KNOKaI]MXMTS]ISOSKI]M]SOUaSNI \SOaSNIPM\SaI\V[Vab WSXYZUPUVI[K_SI]MN_KN_aS\aSNI OSaOUaIfZMIgZV^Pb cMOMRSZI\MXOSNTUN_SNI`MXSaZe PM`MRK]IRS_SITU]KRSUdI\SXSI\M]SUNI UXdI_MRSNTSN_IOU]INSPUVNSRIhOSRUSIUNUI JKLMNOKPI`MXPS]SIPOSrI\MRSOUZI]M]e ]]MN_KN_aS\aSNIaKNYUIPKaPMPIJKe \MRS[SXUITMN_SNITMOSURIOU\UaSRI\MXe LMNOKPI]MXMTS]IPMOUS\IS_XMPUI^SN_I ]SUNSNIQMROUYIOMX]SPKaIaM`USPSSNI TURSNYSXaSNI\SXSIaPSOXUSIcaVORSNTe ]MXMaSI^SN_I`MX]SUNITMN_SNI]MNe USIUOKbIWMNKXKON^SdIJKLMNOKPIOMRSZI _SNTSRaSNIaMaKSOSNIrUPUab ]]M]\MRS[SXUIOSaOUaIQMROUYITMN_SNI cMOMRSZIaM]MNSN_SNIUNUIWSXYZUe PUVI`MXZSXS\IJKLMNOKPI`UPSIaVNPMNe PSN_SOITMOSURb ijS]UI]MRUZSOI]MXMaSIkQMROUYlI OXSPUITUI\MXOSNTUN_SNIRSUNN^SbIihNUI `SN^SaI]MNYMOSaI_VRITSXUIPM\SaI\Ve STSRSZIaM]MNSN_SNI\MNOUN_dIPMOMe [VaITSNIK]\SNIPURSN_IaMITSRS]IaVe RSZIUNUIaS]UI`UPSIRM`UZIaVNPMNOXSe OSaI\MNSROUbImSRKIaS]UI]MN_MRKe PUIaMIcMXUMIsbIjS]UI]M]SN_I`MRK]I SXaSNIaM]S]\KSNIOMX`SUaIKNOKaI RVRVPIOS\UIUNUISTSRSZIaM]MNSN_SNI ]]M]\MXPKRUOI]MXMaSdnIaSOSIWSXYZUe ^SN_IPKRUOITUI]MTSNI^SN_I`MXSOdnI PUVITURSNPUXIPUOKPIXMP]UIJKLMNOKPb aSOSN^Sbtuvwxyz{{|}~€‚ƒ€|{„

fGBAIAB

NadJ@>d

bcdBeAJAa [\V<]<V Z67 =>?@ABCD_FGH>I@GJ KLMNOPQRMST

õö÷ø÷ùúûüüýü õö÷ø÷ùþýüÿû @=05¼½¼»½¾¿5À2ÁÂÿÄÅÆÇÁ¿ î/89/Bðñ66ï= 0343: ÇòÇοÎÇËÇ¿ÍÉÈÇÅÊ¿

ÈÉÊËËÇÈÌÇÃÁÇÊ¿ ÍÉÊÇÈÍÅÎÇÊ¿ÏÐÑÉÊÒ ÄÐÀÓ¿ÔÉÎÇÈÇ¿ÕÖ¿ÈÉÊÒ ÅÄ¿ÍÉÃÄÇÊÆÅÊËÇÊ׿ÁÇÈÅ¿ ÎÉÌÅØ¿ÌÇÅÁ¿ÆÇÃÅ¿ÈÉÃÉÒ ÁÇÓ¿ÙÇÍÅ׿ÚÊÆÇ¿ÄÅÆÇÁ¿ ÌÅÀÇ¿ÈÉÈÌÉÃÅ¿ÈÉÃÉÁÇ¿ 0113454 ËÂÎ ÒËÂοÛÉÃÂÌÂØÓ¿ÜÇÈÅ¿ ÍÐÊÝÇ¿ÍÉÎÐÇÊË¿ÌÉÒ ÀÇÿÆÇÊ¿ÀÇÝÇ¿ÍÅÁÅÿÄÅÆÇÁ¿ÍÇÊÄÇÀ¿ÇÆÇ¿ÄÅËÇ¿ ËÂοÆÅ¿ÀÅÊÅÓ ÜÇÈÅ¿ÌÉÃÞÐÆÅ¿ÆÉÊËÇÊ¿ßàÉ¿ÚÈÌÃÂÀÉ¿ ÄÇÍÅ¿ÆÅÇ¿ÄÇÈÍÅοÌÐÃÐÁ¿ÀÉÄÉÎÇØ¿ËÂοÍÉÃÄÇÒ ÈÇ¿ÆÇÊ¿ÈÉÈÌÐÇÊË¿ÍÉÎÐÇÊË¿ÈÉÊÛÉÄÇÁ¿ ËÂÎÓ¿ÜÇÈÅ¿ÎÇÎпÈÉÊÞÇÆÅ¿ÈÇÄÅ¿ÀÇÇÄ¿ÄÉÃÞÇÒ ÆÅ¿ËÂοÁÉÆÐÇ¿ÆÇÊ¿ÁÉÄÅËÇ¿ÈÉÀÁÅ¿ÁÇÈÅ¿ÄÉÎÇØ¿ ÄÇÈÍÅοÉÁÀÉÎÉÊÓ ÜÇÈÅ¿ÀÉÁÇÃÇÊË¿ÌÐÄÐØ¿ÁÉÇÞÇÅÌÇÊÓ¿áÄÐÒ ÎÇØ¿ÃÉÇÎÅÄÇÀ¿ÁÉÃÇÀ¿ÆÇÎÇÈ¿ÀÉÍÇÁÌÂÎÇ¿âÅËÇ¿ ãØÇÈÍÅÂÊÀÓ¿äÅ¿ÎÉÑÉοÀÉÍÉÃÄÅ¿ÅÊÅ¿ÚÊÆÇ¿ ÄÅÆÇÁ¿ÌÅÀÇ¿ÈÇÅÊÒÈÇÅÊ¿ÈÉÀÁÅ¿ØÇÊÝÇ¿ÇÆÇ¿ ÀÉÆÅÁÅÄ¿ÍÉÎÐÇÊË¿ÝÇÊË¿ÚÊÆÇ¿ÈÅÎÅÁÅÓ¿åÛÉÊæ¿ çè6¾=3A6é=8858ê¿ëÉÎÇÄÅØ¿ãÉÎÄÅÛ׿ÆÅÎÇÊÀÅÿ ìßíÚÓÛÂÈ

ãÉÎÄÅÛ¿ÇÆÇ¿ÆÅ¿ÇÄÇÀ¿ÆÇÊ¿ ÆÅ¿ÎÐÇÿÁÉÈÇÈÍÐÇÊ¿ ÈÉÃÉÁÇ׿ÄÇÍÅ¿ÁÇÈÅ¿ÁÉÒ ÎÐÇÿÆÇÃÅ¿ÄÉÁÇÊÇÊÓ¿ óÂÈÉÊ¿ÀÇÇÄ¿ÈÉÃÉÒ ÁÇ¿ÈÉÊÐÃÐÊÁÇÊ¿ÄÉÈÒ ÍÂ׿ÁÇÈÅ¿ÈÉÊÆÇÍÇÄ¿ 0113454 ËÂÎ ¿ÆÇÊ¿ÈÉÊÛÅÍÄÇÁÇÊ¿ ÍÉÎÐÇÊË¿ÎÉÌÅØ¿ÌÉÃÌÇÒ ØÇÝÇÓ ÔÉÄÅÇÍ¿ÁÇÎÅ¿ÄÉÊÆÇÊËÇÊ¿ÀÐÆÐÄ׿ÀÇÝÇ¿ ÈÉÃÇÀÇ¿ÀÉÍÉÃÄÅÊÝÇ¿ÀÄÇÆÅÂÊ¿ÇÁÇÊ¿ÃÐÊÄÐØÓ¿ ëÉÈÇÅÊ¿ÍÇÊÄÇÀ¿ÈÉÊÆÇÍÇÄ¿ÍÐÞÅÇÊ¿ÇÄÇÀ¿ ØÇÀÅοÅÊÅ¿ÆÅ¿ôÎÇÀËÂòÓ¿áÊÅ¿ÌÉÊÇÃÒÌÉÊÇÿÁÉÒ ÈÉÊÇÊËÇÊ¿ÝÇÊË¿ÀÇÊËÇÄ¿ÍÉÊÄÅÊËÓ¿ÙÅÆÇÁ¿ ÈÐÆÇØ¿ÈÇÅÊ¿ÆÅ¿ÇÄÈÂÀàÉÿÀÉÍÉÃÄÅ¿ÅÄÐÓ ÔÉÛÇÃÇ¿ÍÉÃÀÂÊÇοÀÇÝÇ¿ÍÉÃÊÇØ¿ÇÆÇ¿ÆÅ¿ ÁÂÈÍÉÄÅÀÅ¿ÅÊÅ¿ÀÉÌÇËÇÅ¿ÍÉÈÇÅÊ¿ÀÉÎÇÈÇ¿ ÌÉÃÄÇØÐÊÒÄÇØÐÊ׿ÄÇÍÅ¿ÄÇÁ¿ÍÉÃÊÇØ¿ÈÉÎÅØÇÄ¿ ÇÄÈÂÀàÉÿÀÉÍÉÃÄÅ¿ÅÊÅÓ¿ÔÇÝÇ¿ÄÇÁ¿ÌÅÀÇ¿ÌÉÃÁÂÒ ÈÐÊÅÁÇÀÅ¿ÆÉÊËÇÊ¿ÍÉÈÇÅÊ¿ÁÇÃÉÊÇ¿ÀÇÊËÇÄ¿ ÌÉÃÅÀÅÁÓåÛÉÊæ çè6½8B58356@58B=ê6ëÉÎÇÄÅØ¿ÏÐÑÉÊÄÐÀ׿ÆÅÒ ÎÇÊÀÅÿËÂÇÎÓÛÂÈ


 45 

0123 36178 6  67 

F>uF=E>?wFJE>w?BžFBˆFŸ>?ŸˆF A¡FBKG’GFC?uv

JKL=MNOPNQMN#'(R".'()S$8')T0$7/4 0')U5'(:6#)'(.'0')V/'#)W'20$2)&6(.0') X'0+/#6(')'.'")3$'%')2$%/3".)Y#)Z#'%$4 +6)%/9'0"%(:')2$#'&%'('&'()2$)U'(.$4 '86)X/0('3/")5'2')W$(88")[\]\^H)_'4 7"()&"3")W'20$2)7/(8'&")&/3/0'.'() 2'()7/7$(.')2$7'R"&'()7/(R'2$)U'34 .")[`]\^H W'20$2)7/7$(.')R'2-'#)2$7'R"4 &'()%"5':')7/0/&')5"(:')-'&.")#/3$9) 3'(:'&)"(."&)7/(:$'5&'()2$0$)7/(894 '2'5$)5/0.'(2$(8'()#/8)&/2"')ab) 3/%'0)S$8')Z9'75$6(%)7/#'-'()

W'(+9/%./0)c($./2)2$)d#2)!0'ee602f)U/4 #'%')[g]\^H !$7)$3"&6.')U5'(:6#)$.")%/3/."#(:') 7/7$(.')#'8')$.")2$7'R"&'()7/(R'4 2$)h"7'.)[a]\^f)./.'5$)i/2/0'%$)U/5'&4 36#')U5'(:6#)[SiT^)7/7"."%&'()7/(4 8"3'9)R'2-'#)7/(R'2$)U'3.")[`]\^) 5"&"#)abHjj)-'&.")%/./75'.H W/('(88'5$)5/07696('()2'0$)%/./4 0")'3'2$(:')$($f)&"3")X'0+/#6(')./0(:'.') .$2'&)7/0'%')&/3/0'.'(H) U/&0/.'0$%)2'()h"0")X$4 +'0'k ')kk//-'()k$0/&4

%$)X'0+/#6('f)!6($)i0/$l'f)7/(8'.'&'() 5$9'&(:')3$%')7/(8/0.$)'#'%'()W'20$2H *m($).$2'&)(607'#f)./.'5$)5/07$(.''() V/'#)W'20$2)./#'9)2$5/0.$73'(8&'() 2'()&'7$)'&'()3/0'2'5.'%$)2/(8'() 5/0"3'9'()$.")2'()'&'()3/0'2')2$)W'4 20$2)"(."&)5/0.'(2$(8'()$."f,)#'(R".(:') 2$#'(%$0)7'0+'H+67H U/3/('0(:')$($)3"&'()&'#$)5/0.'7') 3'8$).$7)Z'.'#'()7/(/0$7')5/0"3'9'() R'2-'#)5/0.'(2$(8'(H)1&9$0)5/&'()#'#") X'0+/#6(')2$5'&%')9'0"%)3/0'2'5.'%$) 2/(8'()R'7)&$+&6ee))S')S$8')7/#'-'()

JF¡CF¡FBO?>?OEw?LEAB?

k' .'ŽŽ ‘'%$#)V'3")[a\]`^ ‚PQM’ŒMˆJP‹N“ Z/#.$+)j4\)h"‡/(."%)[\”)1#/%%'(4 206)W'.0$f)pp”)Z#'"2$6)W'0+9$%$6f) •\”)W$0&6)–"+$($+^ –'#/(+$')a4`)T'0$%)U'$(.4n/07''$() [—j”)12$#)V'7$˜)aj”)Y…/†"$/#) S'‡/……$f)™\”)h'‡$/0)T'%.60/^H) I'0.")7/0'9š)—j”›`”)œ#'.'() m30'9$76‡$+)[TUn^ ‚PQMKŠL‹JM 1(…9$)W)) ‡%)‘'((6‡/0)—b œ/($.)) ‡%)S$‡/0566# 1R'l)) ‡%)U./'"')X"+"0/%.$ X1!Y)) ‡%)i/(/03'9+/ S/‡/0&"%/()‡%)X/(o)+' k:('76)I$/‡)‡%)X602/'"l S/‡'(./) ‡%)d#:75$'&6% _'56#$) ‡%)–$&.60$')T#…/( T09') ‡%)Z9/#%/' 1.#/.$+6) ‡%)V"3$()I'…'( W”8#'23'+9)‡%)S'…$6 iZ)X'%/#) ‡%)k($506 m(./0()W$#'()‡%)ZiV)Z#"R _/-+'%.#/)) ‡%)W)I9'0&$‡ !6../(9'7)) ‡%)S:6( U."..8'0.) ‡%)V'+$(8)n/(&

W'.+9Ž

))U5'0.')3/#"7)./0&'#'94 &'()2$)#$7')5/0.'(2$(8'() &675/.$%$)#/‡/#)Y065'f) 2"')&'#$)7/('(8)2'() .$8')&'#$)%/0$H)W/0/&') 3/#"7)./0&'#'9&'() 2'#'7)aa)#'8')&'(2'(8) &675/.$%$)Y065')[b)&'#$) 7/('(8f)g)&'#$)%/0$^)%/R'&) &/&'#'9'()`4j)2'0$)WUI)œ$#$(') 7"%$7)`jaj]aaH U5'0.')o)($%)2$)56%$%$)0"(4 (/0)"5)n0"5)m)#6#6%)&/)3'3'&) \`)3/%'0)5'2')`jaaH)I'#'9) '80/8'.)a4j)2'0$)S$‡/0566#)%''.) $."H)W"%$7)./03'$&)7/0/&') 2$)&675/.$%$)$($)5'2')7"%$7) a—•\]•™)&/.$&')7'75")7/#'R") &/)5/0/75'.)o)('#H Z9/#%/')7/(R'#'($)2/3".)2$) S$8')Y"065')7"%$7)$($H)W/0/&') 7/7$#$&$)3'(:'&)5/7'$():'(8) %"2'9)7/(.'%)2$)&675/.$%$)S$8') Z9'75$6(%)2'()S$8')Y"065') 7/#/3$9$)2'0$)\`)&6(./%.'()S$8') Y"065')#'$((:'H Z9/#%/')3/#"7)&'#'9)2$)#'8') &'(2'(8)2$)&675/.$%$)$($)2'#'7) /75'.)&'#$)&/%/75'.'(H)V/&60) 7/0/&')7/('(8).$8')&'#$)2'() %/0$)2"')&'#$)5'2')5/0.'(2$(8'() :'(8)3/0#'(8%"(8)2$)U.'7e602) X0$28/H

n/.'e/):'(8)2$7'$(&'()2$)%$'(8)9'0$) 5'2')5"&"#)a`Hjj)-'&.")%/./75'.H W/7'(8).'&)'2')7'%'#'9)3/0'0.$)2$4 9'2'5$)X'0+')&'5'()5"()7/0/&')7'$(H) U''.)7/#'-'()n/.'e/f)S$6(/#)W/%4 %$)2&&)7'%$9)7'75")7/('(8)2/(8'() %&60)./#'&)b4aH) i0/$l')R"8')7/(8"(8&'5&'()65.$4 7$%7/)5/#"'(8).$7(:')2$)'R'(8)Z65') 2/#)V/:)%/./#'9)3/07'$()$73'(8)a4a)2$) #/8)5/0.'7')%/7$o)('#)Z65')7/#'-'() W'20$2f)`p)i/30"'0$)('(.$H)q=>?@ABr BEsCtuvwxuEBy

OŠK‚rn/4 #'(2'(8)X'04 +/#6('f)Z/%+) i'30/8'%) [&$0$^f)3/04 2"/#)2/(8'() -$(8/0)V/'#) W'20$2f)h6%/) Z'##/R6(f) 2$)U.'2$6() U'(.$'86) X/0('3/"f) 3/#"7)#'7') $($H

JK=L’K’Œ

:;<=;=>?@<;AB=CD

¨7¬8©¬¦78¬«¬¦§¨¦9«ª¢¨ª¬

½½ÆÀæÀÅÆ¿ÅÍÔÍÌ¿ÒÀÈп ñÄÃÎÒÃÀ¿ïÃÈÌ¿ñÃëÄ¿ÈÊÁÀ¿ÊÅÆÊÅ¿ ÔÃÔËÐÀÅÆ¿ÕÃÎÐÀÅÆ¿ÐÅÈпËÃÌÇ ÔÀÊÅ¿ÁÊ¿ÑÊÆÀ¿ÚÐÌÍÕÀã¿ôÊÕÃÌ¿ÀÒÀο úÃÕÐËÎÊ¿ñÃÂÍ¿ÊÈпÈÃÌÂÃÒÀÅ¿ÔÃÇ ÔÀÂÒÀÂÀÅ¿ÁÊÌÊ¿ÐÅÈпÈÀÔÕÊοÁÊ¿ ÂÍÔÕÃÈÊÒÊ¿ÂÀÒÈÀ¿ÂÃÁÐÀ¿ÚÌÍÕÀ¿ ÈÃÌÒÃËÐÈã çÃÕÃÌÈÊ¿ÁÊÂÃÈÀÄÐÊ¿ñÃëÄ¿ÔÀÒÊÄ¿ ÔÃÅÆÀÎÀÔÊ¿ëÃÁÃÌÀ¿éÀÌÊÇéÀÌÊ¿ÄÊÅÆÇ ÆÀ¿ÔÃÔÀÂÒÀÅÉÀ¿ÀËÒÃÅ¿ÁÊ¿ÎÀÆÀ¿ ÈÃÌÀÂÄÊÌ¿ÑÊÆÀ¿ïÌÊÔÃÌ¿ÅÆÆÌÊÒ¿ ÔÃÎÀæÀÅ¿ÛÊÆÀÅ¿öÈÄÃÎÈÊëã¿êÀÇ ÔÐÅ¿ÀÁÌÃÅÀÎÊÅ¿ñÃëÄ¿ÔÃÅéÀÇ ÁÊ¿ÈÃÌÕÀëпÒÃÈÃÎÀÄ¿ñÄÃÎÒÃÀ¿ ÀÂÀÅ¿ÔÃÎÀæÀÅ¿ÈÊÔ¿ÉÀÅÆ¿ ÕÃÌÅÀÄ¿ÁÊËÃÎÀÅÉÀÜ¿çÕÀÌÇ ÈÀ¿ïÌÀÄÀã ñÄÃÎÒÃÀ¿ÁÊÕÀÂÒÀ¿ ÈÀÔÕÊοÁÊ¿ÑÊÆÀ¿ÚÐÇ ÌÍÕÀ¿ÒÃÈÃÎÀÄ¿ÆÀÆÀο ÔÃÔÕÃÌÈÀÄÀÅÂÀÅ¿ ÑÊÆÀ¿ñÄÀÔÕÊÇ ÍÅÒ¿ÁÀÅ¿ÈÃÌÒÊÅÆÇ ÂÊÌ¿ÁÊ¿ËÀËÀ¿ÕÃÇ ÅÉÊÒÊÄÀÅ¿ÆÌÐÕã¿ ÓÄÿ÷ÎÐÃÒ¿ÀÂÀÅ¿ ÔÃÎÀÂÍÅÊ¿ÎÃÆ¿ ÕÃÌÈÀÔÀ¿ÕÐÈÇ ÀÌÀÅ¿ÂÿØÙ¿ ÑÊÆÀ¿ÚÐÇ ÌÍÕÀ¿ÁÃÅÇ ÆÀÅ¿ÔÃÅÀÅÇ ÈÀÅÆ¿æÀÂÊο úÃÕÐËÎÊ¿ ñÃÂÍÜ¿çÕÀÌÇ

ÈÀ¿ïÌÀÄÀÜ¿ÁÊ¿èÃÅÃÌÀÎÊ¿öÌÃÅÀÜ¿ ëÎÊ¿ÁÊÎÀÅÒÊÌ¿ûÚøöãëÍÔã ÝÐÔÀÈ¿ÞßàáÙâ¿ÁÊÅÊÄÀÌÊã ÓÃÌÎÃÕÀÒ¿ÁÀÌÊ¿ÊÈÐÜ¿ÀëÎÊë¿ÔÃÇ òçÀÉÀ¿ÔÃÅÆÐÒÀÄÀÂÀÅ¿ëÃÁÇ æÀÒÕÀÁÀÊ¿ÕÀÌÀ¿ËÊÅÈÀÅÆ¿ÓÄÿ ÃÌÀ¿ÉÀÅÆ¿ÂÐÀÎÀÔÊ¿ÔÃÔËÀÊÂã¿ ÑÍÅÁÍÅÃÌÒ¿ÉÀÅÆ¿ÈÀÔÕÊοÀÕÊ¿ ÷ÃÌÄÀÌÀÕ¿ëÃÁÃÌÀ¿ÉÀÅÆ¿ÀÁÀ¿ÁÊ¿ ÁÊ¿ÎÀÆÀ¿ÈÃÌÀÂÄÊÌ¿ÒÃÕÃÌÈÊ¿ÄÀÎÅÉÀ¿ ÈÀÅÆÀÅÂпËÊÒÀ¿ÔÃÔËÀÊÂã¿çÀÉÀ¿ øÌÀÅ¿ÑÀÔÕÀÌÁ¿ÉÀÅÆ¿ÔÃÅëÃÈÀ¿ ÕÀÒÈÊÂÀÅ¿ÀÂÀÅ¿ËÃÌÀÁÀ¿ÁÀÎÀÔ¿ ÆÍοÁÊ¿ÁÐÀ¿ÈÊÔ¿ËÃÌËÃÁÀÜ¿ÓÊÔÅÀÒ¿ ÂÍÅÁÊÒÊ¿ËÀÊ¿ÒÀÀÈ¿ÔÃÎÀæÀÅ¿ ÅÆÆÌÊÒ¿ÁÀÅ¿ñÄÃÎÒÃÀ¿ÁÊ¿ÁÐÀ¿ÎÀÆÀ¿ çÕÀÌÈÀÜõ¿ÂÀÈÀ¿ñÃëÄ¿ÒÃÕÃÌÇ ÈÃÌÀÂÄÊÌã ÈÊ¿ÁÊÎÀÅÒÊÌ¿ÓÄÿçÐÅã òÓÃÅÈпÒÀÉÀ¿ÔÃÅÇ ñÃëÄ¿ÔÃÔÀÅÆ¿ËÃÌÐÒÀÇ ÉÀÂÒÊÂÀÅ¿ËÀÆÀÊÔÀÇ ÄÀ¿ÂÃÌÀÒ¿ÀÆÀÌ¿ËÊÒÀ¿ÈÀÔÕÊο ÅÀ¿ÑÀÔÕÀÌÁ¿ÔÃÅëÃÈÀ¿ ÁÊ¿ÁÃÕÀÅ¿ÌÊËÐÀÅ¿åÀÅÒ¿ ÆÍοÂÿÆÀæÀÅÆ¿÷ÌÀÒÇ ÈÐÀÅ¿ÌÐÔÀÄ¿ÉÀÅÆ¿ÈÃÅÈÐÅÇ ÊοÁÀÅ¿ÛÊÆÀÅã¿óÀÅ¿äÀÈÀ¿ ÉÀ¿ÒÀÅÆÀÈ¿ÀÂÌÀË¿ÁÃÅÆÀÅÇ ÔÃÅëÃÈÀ¿ÆÍοÊÅÁÀÄ¿ ÅÉÀã¿äÍÈÊùÀÒÊ¿ÊÅÊ¿ÉÀÅÆ¿ E%F#G{ êÃæëÀÒÈÎÿ H ÂÃÁÊ¿¿ÎÆÀÊÆÀæÀã¿ÓÅÆ¿ ÔÃÔËÐÀÈ¿ÕÃÒÃÕÀÂËÍÇ ÀÕÊ¿ÂÀÔÊ¿ÈÃÎÇ ÎÀ¿ÈÃÌËÀÊ¿úÃÕÐËÎÊ¿ñÃÂÍ¿ ÀÄ¿ÔÃÎÀÂÐÂÀÅ¿ÕÃÌÒÊÀÇ ÊÈпÊÅÆÊÅ¿ÈÀÔÕÊοÐÅÈп IAwFžq6Jx*y ÕÀÅ¿ÒÃÔÕÐÌÅÀ¿ÐÅÈп ÔÃÎÀÂÍÅÊ¿ÌÃÐÅÊ¿ÉÀÅÆ¿ T&#)jaHjj)¹mX] ÔÃÅÆÄÀÁÀÕÊ¿ÔÃÌÃÂÀÜõ¿ ÎÀÅÆÂÀã ÂÀÈÀ¿ÂÊÕÃÌ¿ËÃÌÐÒÊÀ¿ÙØ¿ ôÃÄÀÁÊÌÀÅ¿ñÃëÄ¿ÔÃÔÇ T&#)j`Hjj)¹m!1 ÈÀÄÐÅ¿ÊÅÊã ËÐÀÈ¿ÂÊÕÃÌ¿ÔÐÁÀ¿çÕÀÌÇ ÏÀÌÐÒ¿ÁÊÀÂÐÊ¿ÓÄÿ ÈÀ¿ÓÍÔÀÒ¿ÀëÎÊ¿ËÃÆÊÈпÀÅÈÐÇ ÷ÎÐÃÒ¿ÈÃÌéÐÅ¿ÂÿÂÍÔÕÃÈÊÒÊ¿ÑÊÆÀ¿ ÒÊÀÒã¿À¿ÈÊÁÀ¿ÒÀËÀÌ¿ÎÀÆÊ¿ÊÅÆÊÅ¿ ÚÐÌÍÕÀ¿ÈÊÁÀ¿ÁÀÎÀÔ¿ÂÍÅÁÊÒÊ¿ÈÃÌÇ ÒÃÆÃÌÀ¿ËÃÌÈÃÔпÁÃÅÆÀÅ¿ñÃëÄ¿ÁÊ¿ ËÀÊ¿ÒÃÈÃÎÀÄ¿ÒÃÌÀÅÆÂÀÊÀÅ¿ÄÀÒÇ ÕÃÌÈÀÅÁÊÅÆÀÅ¿ÊÅÊã¿äÃÅÐÌÐÈÅÉÀ¿ ÊοÔÃÅÆÃëÃæÀÂÀÅ¿ÁÊ¿ËÃËÃÌÀÇ ÊÅÊ¿ÀÁÀÎÀÄ¿ÂÃÒÃÔÕÀÈÀÅ¿ÎÀÅÆÂÀ¿ ÕÀ¿ÎÀÆÀ¿ÈÃÌÀÂÄÊÌã¿ÓÀÕÊ¿ÊÈпÈÀÂÂÀÅ¿ ÐÅÈпËÊÒÀ¿ÔÃÎÀæÀÅ¿ÒÃÅÊÍÌÅÇ ÔÃÅÉÐÌÐÈÂÀÅ¿ÒÃÔÀÅÆÀÈ¿ïÌÀÄÀÜ¿ ÉÀ¿ÊÈÐã ÉÀÅÆ¿ÁÊÕÃÌÂÐÀÈ¿ÃÂÒ¿ÆÃÎÀÅÁÀÅÆ¿ òóÊÀ¿ÀÁÀÎÀÄ¿ÂÊÕÃÌ¿ÂÃÎÀÒ¿ÁÐÇ ñÄÃÎÒÃÀ¿ÝÊÔÊ¿ÝÀÌÍÒÊÂã ÅÊÀã¿çÀÉÀ¿ËÃÌÄÀÌÀÕ¿ÂÀÔÊ¿ËÊÒÀ¿ òäÃÒÂÊ¿ñÄÃÎÒÃÀ¿ÈÊÁÀ¿ÒÃÇ ÔÃÎÀæÀÅÅÉÀ¿ÁÀÅ¿éÐÆÀ¿ËÃÌÄÀÌÀÕ¿ ÁÀÅÆ¿ËÃÌÀÁÀ¿ÕÀÁÀ¿ÕÃÌÊÍÁÿ ÁÊÀ¿ÔÀпÂÃÔËÀÎÊ¿ÔÃÎÀæÀÅ¿ÔÀÅÇ ÈÃÌËÀÊ¿ÒÀÀÈ¿ÊÅÊ¿ÈÀÕÊ¿ÔÃÌÃÇ ÈÀÅ¿ÂÎÐËÅÉÀã¿óÊÀ¿ÔÃÅÊÅÆÆÀÎÂÀÅ¿ ÂÀ¿ÀÁÀÎÀÄ¿ÈÊÔ¿ÁÃÅÆÀÅ¿ÔÃÅÈÀο éÃéÀ¿ËÃÒÀÌ¿ÁÊ¿ÂÎÐË¿ÊÅÊÜõ¿ÂÀÈÀ¿ÀÇ éÐÀÌÀÜ¿ÂÎÐË¿ËÃÒÀÌ¿ÒÃÎÀÎпÕÐÅÇ

ˆ?C?=E>F¡?>‚FwDF>Ÿ

QK‚MNOMNQZ9/#%/')i0'(&) S'75'02)7/7$#$&$)7$%$)./04 '&9$0)%/3/#"7)7/($(88'#4 &'()U.'7e602)X0$28/)2$)'&9$0) 7"%$7H)S'75%)$(8$()7/74 3'(.")&#"3(:')7/0'$9).06o))2$) 7"%$7)$($)%/&'#$8"%)%/3'8'$) 8/#'0)5/05$%'9'(H Z9/#%/')7/(89'2'5$)7$(4 88")5/(.$(8)2'#'7)"5':') 7/0'$9)5$'#')"(."&)7"%$7) $($H)!9/)X#"/%)'&'()7/(84 9'2'5$)U5'0.')T0'9')5'2') #/8)5/0.'7')3'3'&)\`)3/4

%'0)S$8')Y065'f)h"7'.)[ag]`^) 2$($9'0$H 1('&)'%"9)V'e'/#)X/(4 $./…)$($)R"8')'&'()7/(89'2'4 5$)5/0.'(2$(8'()"#'(8)5".'4 0'()/75'.)T$'#')i1)7/#'-'() X0/(.e602f)W$(88")[ap]`^H *I'7$)%/9'0"%(:')3/0'2') 2'#'7)56%$%$)7/(8/R'0)R"'0') #$8')2'0$5'2')7/(8/R'0)56%$4 %$)&/.$8')'.'")&//75'.H)I'7$) 3/#"7)7/('(8)5$'#')'5'5"(f) &'7$)7'#'9)./0R"(8&'#f,)&'.') S'75'02)&/5'2')!–)Z9/#%/'H

Z9/#%/')./0R"(8&'#)2'0$)T$4 '#')S$8')2'#'7)%/7$o)('#)7/#4 '-'()U-'(%/')2'()&/#"4 '0)2'0$)3'3'&)ab)3/%'0)S$8') Z9'75$6(%f)k/%/73/0)#'#"H) T/#"'(8)"(."&)7/(R"'04 '$)T0/7$/0)S/'8"/)R"8')%"4 2'9)7"%.'9$#H)!9/)X#"/%) :'(8)%''.)$($)3/0'2')2$)56%$4 %$)&/.$8'f)./0.$(88'#)ab)56$() 2'0$)W'(+9/%./0)c($./2f)&$($) 9'(:')3/0R"'(8)"(."&)7/0/4 3".).$&/.)&/)S$8')Z9'75$6(%) 7"%$7)2/5'(H

¨®¯°±¦²®³´®³¦¢µ¶·®¸ ¢£¤¥¦§¨¦©¤©©ª¥«¬­

H ÂÀÌÃÅÀ¿ÒÀÉÀ¿ÔÃÔÊÇ º»¼½¾¿ÀÁÀ¿ÂÃÄÀÅÆÀÇ E%F#G{ ÈÀÅ¿ÉÀÅÆ¿ÀÂÀÅ¿ÁÊËÃÌÊÇ ÎÊÂÊ¿ÄÐËÐÅÆÀÅ¿ËÀÆÐÒ¿ ÂÀÅ¿ÍÎÃÄ¿ÏÐÆÍ¿ÑÎÍÇ IAwFžq6Jx*y ÁÃÅÆÀÅ¿ÃÂÒ¿ÌÃÂÀÅÇÌÃÇ ÌÊÒ¿ÂÃÈÊÂÀ¿ÓÍÈÈÃÅÄÀÔ¿ T&#)j\Hjj)¹mX] ÂÀÅ¿ÒÃÈÊÔ¿ÅÀÔÐÅ¿ÊÈÐÇ ÏÍÈÒÕÐÌ¿ÔÃÅÆÄÀÁÀÕÊ¿ T&#)j™Hjj)¹m!1 ÎÀÄ¿ÒÃÕÀÂËÍÎÀÜ¿ÊÈÐÎÀÄ¿ ÄÊÁÐÕã¿óÊ¿ÎÀÕÀÅÆÀÅ¿ ÖÎÉÔÕÊ×ÐÿÑÉÍÅ¿ÕÀÁÀ¿ ÈÊÁÀ¿ÀÁÀ¿ÈÃÔÀÅã¿ ÎÃÆ¿ÕÃÌÈÀÔÀ¿ËÀËÀ¿ØÙ¿ ËÃÒÀÌ¿ÑÊÆÀ¿ÚÐÌÍÕÀ¿ÁÊ¿ÛÄÊÈÿ ôÀÔÊ¿ËÃÌÔÀÊÅ¿ÐÅÈпÈÊÔ¿ ÏÀÌÈ¿ÑÀÅÃÜ¿ÝÐÔÀÈ¿ÞßàáÙâ¿ÁÊÅÊÇ ÂÀÔÊ¿ÁÀÅ¿ÔÃÔËÃÌÊÂÀÅ¿ÉÀÅÆ¿ ÄÀÌÊã¿äÃÅÆÄÀÁÀÕÊ¿ÔÀÅÈÀÅ¿ ÈÃÌËÀÊ¿ÐÅÈпÈÊÔÜõ¿ÈÐÈÐÌ¿ ÂÎÐËÅÉÀÜ¿ÑÎÍÌÊÒ¿ÀÂÀÅ¿ËÃÌÒÊÂÀÕ¿ ÑÎÍÌÊÒ¿ÒÃÕÃÌÈÊ¿ÁÀÌÊ¿ÒÊÈÐÒ¿ ÕÌÍåÃÒÊÍÅÀοÐÅÈпÔÃÔËÀæÀ¿ ÌÃÒÔÊ¿çÕÐÌÒã çÕÐÌÒ¿ÔÃÌÀÊÄ¿ÂÃÔÃÅÀÅÆÀÅ¿ ôÀÕÈÃÅ¿ÈÊÔ¿ÅÀÒÊÍÅÇ ÀοïÃÌÀÅëÊÒ¿ÊÈпÔÃÅÀÔÇ ÁÀÎÀÔ¿ÎÀÆÀ¿ÌÃÐÅÊ¿ÅÀÅÈÊã ÚÔÕÀÈ¿ÔÐÒÊÔ¿ÉÀÅÆ¿ÁÊÄÀËÊÒÇ ËÀÄÂÀÅÜ¿òÓÀÌÆÃÈÅÉÀ¿ÀÁÀÇ ÂÀÅ¿ÍÎÃÄ¿ÑÎÍÌÊÒ¿ËÃÌÒÀÔÀ¿ÑÃÒ¿ ÎÀÄ¿ÔÃÎÀÅÆÂÀÄ¿ÂÿËÀËÀ¿ èÍÅÃÒ¿ÒÃéÀ¿ÁÊÆÀÃÈ¿ÁÀÌÊ¿êÊëÃã¿ ËÃÌÊÂÐÈã¿ôÀÔÊ¿ÔÃÔÊÎÊÂÊ¿ çÃÎÀÔÀ¿ÕÃÌÊÍÁÿÙììí¿ÁÀÅ¿ÙìßÙÜ¿ ÀÔËÊÒÊ¿ÁÊ¿ÂÍÔÕÃÈÊÒÊ¿ÊÅÊÜ¿ ÑÉÍÅ¿ÈÃÎÀÄ¿ÔÃÅÆÀÅÆÂÀÈ¿ÅÀÔÀ¿ ÂÀÔÊ¿ÊÅÆÊÅ¿ÔÃÅÀÅÆãõ ÑÎÍÌÊÒ¿ÒÃËÀÆÀÊ¿ÒÀÎÀÄ¿ÒÀÈпÂÊÕÃÌ¿ öÔËÊÒÊ¿ÕÌÊËÀÁÊ¿ÑÎÍÇ ÌÊÒ¿ËÊÒÀ¿ÁÊÔÀÂÎÐÇ ÈÃÌËÀÊ¿ÁÊ¿ÁÐÅÊÀã¿ çÃÎÀÔÀ¿ÔÃÅÆÀæÀοÆÀæÀÅÆ¿ ÔÊã¿ÓÀÔÕÊοËÐÌп ÑÉÍÅ¿ÕÌÊÀ¿Ùî¿ÈÀÄÐÅ¿ÊÈпÔÃÔÇ ÈÊÁÀ¿ÄÀÅÉÀ¿ ÀÂÀÅ¿ËÃÌÊÔÇ ÕÃÌÒÃÔËÀÄÂÀÅ¿ÈÌÍåÊ¿ïÊÀÇ ÎÀ¿ïÃÌÀÅëÊÒ¿ÁÀÅ¿ÓÌÍÕÄðÿÁÃÒ¿ ËÀÒ¿ÂÃÕÀÇ ñÄÀÔÕÊÍÅÒ¿ÕÀÁÀ¿ÀÂÄÊÌ¿ÔÀÒÀ¿ ÁÀ¿ÕÃÌéÀÎÀÇ ÅÀÅ¿çÕÐÌÒ¿ ËÀÂÈÊÅÉÀã êÀÔÐÅ¿ÁÃÔÊÂÊÀÅÜ¿ÑÎÍÇ ÁÊ¿ÑÊÆÀ¿ ÌÊÒ¿ÈÃÈÀÕ¿ËÃÌÒÊÂÀÕ¿ÕÌÍåÃÒÊÍÅÇ ÚÐÌÍÕÀã¿ ÀοÒÀÀÈ¿ÎÀÆÀ¿ÒÀÌÀÈ¿ÃÔÍÒÊ¿ÅÀÅÈÊã¿ ïÃÅÀÔÕÊÇ ÓÀÅÕÀ¿ÔÃÅÆÐÌÀÅÆÊ¿ÌÀÒÀ¿ÄÍÌÇ ÎÀÅ¿ËÐÌпÂÃÇ ÔÀÈ¿ÂÃÕÀÁÀ¿ÃÂÒ¿ÌÃÂÀÅÇÌÃÂÀÅ¿ ÈÊÂÀé ÂÀ¿éÐÔÕÀ¿ÑÉÍÅ¿ ÒÃÈÊÔÜ¿ÕÌÊÀ¿ÉÀÅÆ¿ÁÊéÐÎÐÂÊ¿çÀÊÅÈ¿ ËÊÒÀ¿ÔÃÔËÐÀÈ¿ÕÍÇ ÑÎÍÌÊÒ¿ÍÎÃÄ¿ÔÃÁÊÀ¿ïÃÌÀÅëÊÒ¿ ÒÊÒÊÅÉÀ¿ÂÃÔËÀÎÊ¿ÁÊÆÃÒÃÌ¿ ÈÃÌÒÃËÐÈ¿ÈÃÈÀÕ¿ËÃÌÀÔËÊÒÊ¿ÔÃÅÇ ÍÎÃÄ¿÷ÌÀÁ¿øÌÊÃÁÃÎã¿ ÝÊÂÀ¿ÂÀÎÀÄ¿ËÃÌÒÀÊÅÆ¿ÁÃÅÇ ÆÀÎÀÄÂÀÅ¿ÑÉÍÅã òÓÊÁÀ¿ÔÐÁÀÄ¿ËÀÆÊ¿ÒÀÉÀ¿ ÆÀÅ¿ÂÊÕÃÌ¿ÀÒÀοöÔÃÌÊÂÀ¿çÃÌÊÇ T=v0žž'EB&$F0w& '')S(#60"# $Ž% $%˜)¹'#&/0f)k'-%6(f)n'##'%f)_'"89.6(˜)T'0&/0f)U$8"02%%6(f)

k/75%/:˜)X'#/f)12/3':60f)S/((6())M@CEB&k/e6/)[+/2/0'^)JEGFž?&1(20/)–$##'%4 X6'%) ‚'vB&–/0+6".0/˜)V/‡/$##/0/f)k'36f)X$%/‡$+f)c7.$.$˜)n0/($/0f)n6"0+"eef)n6('#6(%f) n9/……'#˜)S65/…f)S'+'…/../)JEGFž?&)V/7$$)n'02/

ÂÀÈ¿ÈÃÌÒÃËÐÈÜ¿ÕÍÒÊÒÊ¿ÑÎÍÌÊÒ¿ÁÊ¿ ÈÊÔ¿ÅÀÒÊÍÅÀοïÃÌÀÅëÊÒ¿éÐÆÀ¿ÈÃÌÇ ÀÅëÀÔ¿ÂÀÌÃÅÀ¿ÀÁÀ¿ÂÊÕÃÌ¿äÀÌÇ ÒÃÊÎÎÃÜ¿çÈÃùÿäÀÅÁÀÅÁÀÜ¿ÉÀÅÆ¿ ÒÃÎÀÔÀ¿ÊÅÊ¿ËÃÌÒÀÊÅÆ¿ÂÃÈÀÈ¿ÁÃÅÇ ÆÀÅ¿ÁÊÌÊÅÉÀã ÑÎÍÌÊÒ¿ÔÃÔÀÅÆ¿ÄÀÌÐÒ¿æÀÒÇ ÕÀÁÀ¿ÂÃÈÊÂÀ¿ÔÃÅÆÇ ÄÀÁÀÕÊ¿ ÑÉÍÅã¿óÊ¿ åÀÒÿÆÌÐÕÜ¿ ÑÉÍÅ¿ ËÃÌÄÀÒÊο ÎÍÎÍÒ¿ÁÃÅÇ ÆÀÅ¿ÂÍÎÃÂÒÊ¿ ßî¿ÀÅÆÇ ÂÀÜ¿

*I'7$)9'0"%)7/(:'4 2'0$)3'9-')7'%$9)3'(:'&) 5/0.'(2$(8'():'(8)&'7$)9'4 2'5$)2'()&'7$)9'0"%)7/('(8) %/%"'."f,).'73'9)S'75'02H U/R'"9)$($)7'%$9)3/#"7)R/4 #'%)'5'&'9)&6(.0'&)S'74 5'02f):'(8)'&'()9'3$%)2$)"R"(8) 7"%$7)$($f)'&'()2$5/05'(R'(8) '.'").$2'&H)!/.'5$)2$)./(8'9) &/.$2'&R/#'%'()$($f)S'75'02) ./0"%)7/(+/.'&)86#)./07'%4 "&)%''.)7/#'-'()¹$8'()U'34 .")#'#"H)q=>?@ABBEsCtuvwx@@uy

‚MƒK„„Pr)T/(:/0'(8)T'0$%) U'$(.4n/07'$()Y…/†"$/#)S'‡/…4 …$)7/73'(.'9)3'9-')2$0$(:') '&'()%/8/0')&/73'#$)#'8$)&/)U/4 0$/)1)m.'#$'H)S'‡/……$)'&9$04'&9$0) $($)&/0'5)2$&'$.&'()2/(8'()7'(4 .'()&#"3(:'f)_'56#$H)_'7"(f)$') ÈÃÌËÀÅÉÀ¿ÁÊ¿ÀÅÈÀÌÀ¿ÒÃÔÐÀ¿ 73'(.'9)&'3'0)./0%/3".)2'() ÂÍÅÈÃÒÈÀÅ¿ÁÀÅ¿ÔÃÅÉÊÅÆÂÊÌÂÀÅ¿ 7/ 7/(:'.'&'()$')3'9'8$')2$)T'0$%H åÊÅÀÎÊÒ¿ÔÐÒÊÔ¿ÎÀÎÐÜ¿öÈÄÎÃÈÊë¿ ˆMLPMr)V/'#)W'20$2)2$$%"4 ÷ÊÎËÀÍã¿çÃÎÀÊÅ¿ÊÈÐÜ¿ÑÃÒ¿èÍÅÃÒ¿ OP %/2'(8)3/0%$'5)"(."&)7/(4 ÒÃÁÀÅÆ¿ËÃÌÅÀåÒпÔÃÔÕÃÌËÀÊÇ &R"''(#))-$ (8/0)'%'#)108/(.$(')1(4 ÂÊ¿ÕÃÅÀÔÕÊÎÀÅ¿ËÐÌпÔÃÌÃÂÀ¿ 8/#)2$)W' 0$')5'2')7"%$7)5'('%) ÁÊ¿ÑÊÆÐÿ߿ïÃÌÀÅëÊÒã '9)&#"3)3/%'0)2$4 çÂÐÀÁ¿ÀÒÐÄÀÅ¿úÃÔÊ¿èÀÌÁÿ (&''3('.$0H)&U'/(R").7# / # ' 9)7/(8$(+'0(:'f) ÈÃÌÒÃËÐÈ¿ËÀÌпÒÀéÀ¿ÔÃÅÃÎÀÅ¿ 2$)'(.'0'(:')'2'#'9)T'0$%)U'$(.4

ÂÃÂÀÎÀÄÀÅ¿ËÃÌÐÅÈÐÅ¿ÁÊ¿ÎÊÆÀ¿ ÐÅÈпÕÃÌÈÀÔÀ¿ÂÀÎÊÅÉÀ¿ÒÃéÀ¿ êÍùÃÔËÃÌ¿Ùìßßã¿ÑÃÒ¿èÍÅÃÒ¿ éÐÆÀ¿ËÀÌпÔÃÅëÀÈÀÈÂÀÅ¿ÈÊÆÀ¿ ÂÃÔÃÅÀÅÆÀÅ¿ÁÀÌÊ¿ÁÃÎÀÕÀÅ¿ ÎÀÆÀ¿ÎÊÆÀ¿ÈÃÌÀÂÄÊÌã¿ çÍÜ¿ÒÃÔÀÂÊÅ¿ÒÐÎÊÈ¿ËÃÌÒÀÊÅÆ¿ ÁÃÅÆÀÅ¿ïÀÌÊÒ¿çÀÊÅÈ¿èÃÌÔÀÊÅ¿ ÁÀÎÀÔ¿ÔÃÔÕÃÌÃËÐÈÂÀÅ¿ÈÌÍåÊ¿ ÑÊÆÐÿßÜ¿ÑÉÍÅ¿ÔÃÅéÀÁÊÂÀÅ¿ÑÊÆÀ¿ ÚÐÌÍÕÀ¿ÒÃËÀÆÀÊ¿ÈÃÔÕÀÈ¿ÐÅÈп ÔÃÌÀÊÄ¿ÈÌÍåÊ¿ÔÐÒÊÔ¿ÊÅÊã òÑÊÆÀ¿ÚÐÌÍÕÀ¿ÀÁÀÇ ÎÀÄ¿ÈÀÌÆÃÈ¿ÂÀÔÊã¿çÀÀÈ¿ ÊÅÊ¿ÂÀÔÊ¿ÒÃÁÀÅÆ¿ ÂÃÂÐÌÀÅÆÀÅ¿ÂÃÇ ÕÃÌëÀÉÀÀÅ¿ÁÊÌÊã¿ ôÀÔÊ¿ÄÀÌÐÒ¿ ÔÃÅÐÅéÐÂÇ ÂÀÅ¿ÒÃÒÐÀÈп ÐÅÈпÈÃÈÀÕ¿ ËÃÌÈÀÄÀÅÜõ¿ ÂÀÈÀ¿èÀÌÁÿ ÁÊ¿ÒÊÈÐÒ¿ÌÃÒÔÊ¿ ûÚøöã òçÃÔÍÇ ÆÀ¿ÁÊÀ¿ÞÑÎÍÇ ÌÊÒâ¿ÈÊÁÀ¿ÀÂÀÅ¿ ËÃÌÒÊÅÀÌ¿ÅÀÅÇ ÈÊÜ¿ÔÃÒÂÊÕÐÅ¿ÒÃÇ ËÃÅÀÌÅÉÀ¿ÒÀÉÀ¿ ÉÀÂÊÅ¿ÁÊÀ¿ÀÂÀÅ¿ ÔÃÎÀÂÐÂÀÅÅÉÀÜõ¿ ÒÀÔËÐÅÆ¿ÕÌÊÀ¿üî¿ ÈÀÄÐÅ¿ÊÈÐã¿ýºþÿ0123 2456789 49

n/07'$(f)m(./0)W$#'(f)2'()W'(4 +9/%./0)c($./2H) K‚PM‰ŠPˆ r18/()3/&)T60.6)Y#$4 '†"$7)W'(8'#')7/(8"(8&'54 &'()&/./0.'0$&'()&#"34&#"3)3/%'0) &/5'2')&#$/((:'H)k"')2$)'(.'4 0'(:'):'(8)./0.'0$&)./09'2'5)3/&) 3/02'0'9)I6(86)$.")'2'#'9)1Z) W$#'()2'()W'(+9/%./0)c($./2H ˆ‹ŠLPNŒ‹rh6%/)W6"0$(96) 7/(8'.'&'()$(8$()7/#'.$9)&#"3) T0/7$/0)S/'8"/)%/./#'9)%/#/4 %'$)7/("&'(8$)V/'#)W'20$2H)_'4 7"(f)3"&'()W'(+9/%./0)c($.4 /2):'(8)'&'()$')('9&62'$H)*U':')

!"#$%&'()*&$+'"'(,)!-$../0)1(2')3'$&)3/0"4 5')&67/(.'0)./(.'(8)%/5'&36#')'.'")2"&"(4 8'()./09'2'5)&#"3)&/%':'(8'()1(2')&/) ;!0$3"(%"5/03'##)'.'")<=>?@ABCADE>@FGGH)I$4 +'"'()./03'$&)'&'()2$7"'.)2$)0"30$&).-//.3'## P¡CFBˆFBuAB?FB(< ?¡CFB)*+LJˆ,’<!0$3"(U"4 5/03'##)%/7'(8'.)Wc)&'#'9&'() V/'#)W'20$2)'8'0)&'#'9)2$)&'(4 2'(8)%/(2$0$ ˆF>žAB?CO FG?G(<@?Ež) @FB-..0$3"(%"5/03'##)I'#'9) 7/('(8)..'5)7$#'($%.:)%/R'.$HH) e60…')7$#'( /FŸEG?C¡FBŸF>GFwFC?F(<?Cr ¡FBŸF>GFwFC?F.!0$3"(U"5/04 3'##)':6)3'0+')#'(R.&'()267$4 ('%$7")7/%%$)868686868)6 MwFŸCvGEAŸ?B(<ˆFŸ0r “vGEAŸ?B.!0$3"(U"5/03'##)W'4 20$2$%.')%/#'#")7/(2"&"(87"f) ':6)+0$%.$'(6)06('#26)+/.'&)n6#) n6#)+'(.$&7")&/)8'-'(8)#'-'(HH) R'(8'()7'")&'#'9)6#/9)7/%%$H M>AAGGGGžEEFFwE>EB(<„F¡') 1AŸF.!0$3"(U"5/03'##)3/0$.') 6#'90'8'):')2)503'(:'&&HH6()'$0) .'-)&60'():''f

ÉÀ¿ÂÃÕÃÌëÀÉÀÀÅ¿ÁÊÌÊã¿ûÅÈп ÒÐÂÒÃÒ¿ÂÀÔÊ¿ÄÀÌÐÒ¿ÔÃÔÀÊÅÇ ÂÀÅ¿ÒÃÕÀÂËÍÎÀ¿ÈÃÌËÀÊÂÜõ¿ÈÀÔÇ ËÀÄ¿ÀëÂÎÊÂã ÀëÎÊ¿ÔÃÅÀÔËÀÄÂÀÅÜ¿ÒÐÀÇ ÒÀÅÀ¿ÁÊ¿ÔÀÌÂÀÒ¿ïÌÀÄÀ¿ÀÂÀÅ¿ÌÀÇ ÔÀÊ¿ÒÀÀÈ¿ÈÊÔ¿ÉÀÅÆ¿ËÃÌÔÀÌÂÀÒ¿ÁÊ¿ ÑÍÅÁÍÅ¿ÁÀÈÀÅÆã¿÷ÀÄÂÀÅ¿ÒÃËÃÇ ÎÐÔ¿ÕÃÌÈÀÅÁÊÅÆÀÅ¿ÊÅÊ¿ÁÊÔÐÎÀÊ¿ ÂÐÍÈÀ¿ÈÊÂÃÈ¿ÔÀÒпÒÈÀÁÊÍÅ¿ÒÐÇ ÁÀÄ¿ÒÍÎÁ¿ÍÐÈã òÓÊÂÃÈ¿ÐÅÈпÔÃÅÉÀÂÒÊÂÀÅ¿ ÕÃÌÈÀÅÁÊÅÆÀÅ¿ÒÐÁÀÄ¿ÒÍÎÁ¿ÍÐÈã¿ çÃÂÊÈÀÌ¿ÈÊÆÀ¿ÌÊËпåÀÅÒ¿ÀÂÀÅ¿ÔÃÎÇ ÀÂÐÂÀÅ¿ÕÃÌéÀÎÀÅÀÅ¿ÂÿÑÍÅÁÍÅ¿ ÒÀÀÈ¿ÂÀÔÊ¿ÔÃÎÀÂÍÅÊ¿ÎÃÆ¿ÂÃÁÐÀã¿ ôÀÔÊ¿ÔÃÅÆÀÕÌÃÒÊÀÒÊ¿ÊÈпÁÀÅ¿ËÃÌÇ ÄÀÌÀÕ¿ËÊÒÀ¿ÔÃÔÐÀÒÂÀÅ¿ÔÃÌÃÂÀ¿ ÁÊ¿ÁÐÀ¿ÎÃÆ¿ÎÀÆÀÜõ¿ÈÐÈÐÌÅÉÀã çÃÔÃÅÈÀÌÀ¿äÀÅÀéÃÌ¿ÅÈÃÌÇ ÊÔ¿ñÄÃÎÒÃÀ¿úÀåÀÃο÷ÃÅÊÈÃ!¿ÔÃÇ ÅÃÆÀÒÂÀÅ¿ÈÊÔÅÉÀ¿ÈÊÁÀ¿ÀÂÀÅ¿ ÔÃÔÀÅÁÀÅÆ¿ÒÃËÃÎÀÄ¿ÔÀÈÀ¿ ÂÍÔÕÃÈÊÒÊ¿ÑÊÆÀ¿ÚÐÌÍÕÀã¿óÊÀ¿ÔÃÇ ÔÀÒÈÊÂÀÅ¿ËÀÄæÀ¿ñÄÃÎÒÃÀ¿éÐÆÀ¿ ËÃÌÔÊÅÀÈ¿ÔÃÌÃËÐÈ¿ÈÌÍåÊ¿ÊÅÊ¿ÈÀÅÕÀ¿ ÄÀÌÐÒ¿ÔÃÅÆÍÌËÀÅÂÀÅ¿ÈÀÌÆÃÈ¿ÁÊ¿ ÎÊÆÀ¿ÁÍÔÃÒÈÊÂã òçÀÉÀ¿ËÃÌÄÀÌÀÕ¿ÕÀÌÀ¿ÕÃÔÀÊÅ¿ ÂÀÔÊ¿åÍÂÐÒ¿ÁÀÅ¿ÂÍÅÒÃÅÈÌÀÒÊã¿ çÀÉÀ¿ÔÃÔÊÅÈÀ¿ÔÃÌÃÂÀ¿ÐÅÈп ÔÃÅÆÃÎÐÀÌÂÀÅ¿ßìì¿ÕÃÌÒÃÅ¿ÂÃÇ ÔÀÔÕÐÀÅ¿ÁÊ¿ÑÊÆÀ¿ÚÐÌÍÕÀ¿ÈÀÅÇ ÕÀ¿ÂÀÔÊ¿ÔÃÎÐÕÀÂÀÅ¿ÈÐÆÀÒ¿ÂÀÔÊ¿ ÁÊ¿ÎÊÆÀÜõ¿ÂÀÈÀ¿÷ÃÅÊÈÃ!ã¿ýºþÿ0123 2456789 842

z{||}~z€{~

.$2'&)3/05$&$0)'&'()7/(R'2$) 5/(88'(.$)U$0)1#/l)[i/08"%6(^f,) &'.')W6")2$&".$5)!9/)U"(f)&/4 7'0$(H)

BFC>vG/(<GEvBFC>vG/< !0$3"(U"5/03'##).)%$'4 5')7/('(8)%$'5')&'#'9) 8,)5(.$(8f):8)5/(.$(8)7'4 20$2)–%)Wc)307'$()28()5/4 ("9)'73$%$f.5$)9.$2")..5) 3/0%'7'Wcffn#60:fff33 'AŸF(<ŠŸF“vAG.!0$3"(4 U"5/03'##)X1VZ1)%/2'(8) 30/'&ff7$(88")2/5'()3'&'#) 3'(:'&)#'8')3/0'.)('7"() ././5)%/7'(8'.fff)–mUZ1)YS) X1VZ1 FŸFwwFAGFBF(<wFAGFBFr FŸFw*45.!0$3"(U"5/03'##) 3'0+')‡%)7$#'()ff#$8')+9'74 5$6()3'&'#)%/0"")HH333)7/%%$) 3'&'#)+/.'&)\)86##fff3'#6./##$) +/.'&)a)86## 'F'F>?¡v65(<'F'F>?Ÿr sFB<!0$3"(U"5/03'##) -'#'")9'#'(8'()0$(.'(8'() .'&)R'2$)7'%'#'9)2'()3/4 3'()5$&$0'()3'8$)iZ)X'0+/4 #6('); ’FDžF?B)‚?vBEG)L?0FG(< L?0FG’FDžF?B.!0$3"(U"4 5/03'##)1:6)Y#)X'0+')‘'(4 .'7)U/7"')W"%"97")k$) S/'8"/)Z9'75$6()k/(4 8'()!mIm4!1I1)Y#)X'0+')k'() Y#)W/%%$'9)7/73'-')S6%) X#'"80'(')WY_1_n3


‘’“”•–‘—˜•Ž™š›œž‰Ÿ ¡Ž¢ ˆ‰Š‰‹‰ŒŽ

kplrmtnoqpulvqkopvwn rsxnwsnwosmo

0120343563

8 :8;8V; :| S8€9 9;98:87 7V 9R7:9 `8;h8:979 97;8`98 J    J     I &   ? G & " G " a )L… $D ,-( ' "  $& & B G A Q I&  1 ( + 1 . G   ) = G  ) G  +

 $  @ ' #G-L, G!'>G 'T .      &       " %   + S9;99 $% =! /,C .0# *…*' (L-M1GH*?GNM T %*-*C(( J$>`878 Z? G $!' I < '+ G !! ! D &  ) G  j 1 G    &  &  1 C D @ ( , ) 1 . , , / b &  { BCc   " D 1G ,? < " 0 0D 0&@ (,-#*.#(((-# # ) " &  )1G )-< )LG !!G $ % = 0& T  = I ( ) # * # 1 # ) L ) < ( , 1 / , / / * ( # > @ (,-/)L1#-/( b   $  &c    P "   ' " > "1 ( ( (,-#*..)L.).='()#*+L##(1#234555362636 23455536E46F > " &b? >cJ > =" G")# ."1 0&L.1.).#<(,1L-L/(/,*234555366526 23455536E4^4 $ j&  &     G         G 'N1 * … j& ?   ) / 1 * $ " &  ) # 1 * $% ">"& G 2345553636O2 ()#*+ Z? ‚I ~ ƒ+K

 &  Y" 2345553653O3 +'   " / / / [9 \R 9 789 9 9 2345553E443F 0!AG   G "  "& @ M + ' A . ) ) ( M   * . ) ( $  * # ) 1 =        Y b& + 79R };i "

 & = I 11-T= --,1#1 !    1 , , $   ( ' # 1 , # . * / , # / L ) . "   &  &  c '@ /-)1L#( < (,1))#-L*1* X D j " X    ‚""& ƒ M%"g.(G?&?& G

 23455536EE43 234555366EO5 23455536O5_O 234555365EE3 = ( 1=I L G  #&< A / .$ &"G G H=1G#+ )G-? M% <"a "# $%   & ! ()#*+  I&&  "yj&  & C    .(((G &  ‚ Tƒ $  &   G   , ) . , / . , / # < ( , # , . L L ) ( ) ? %G " G 1=   & D b "   = (,1.L).*)LL* ' 798 z 798 23455536O5_3 >   G  G " Z &  = > 1 ( ( G  &    ) < ) " G  & "&  ? & =  b =   X   Z & 234555363^33  c = )= ?    & D = ,-,./)(0!(,1.),1,)1)234555366522 # M!(U0@QD,-,**,,<,23455536E^3O -,**LL M  " * ( < .  g P      / 1 ) ( # /  $''Ac --1*/1< (,1,)##/(.   0  < I  A MG   G !$) < . G MNMG

{   %  &   "

  &  <  H   " G      =I & 1gG 23455536E236 234555365632  GG(,##.L/*(L//= "& GG"&M? "& H1 =" )G - #  "& " Z=X <0=$ && <QT '@ A )g =N (,1. ),*1>"1= #--#234555366^F6

  &G & G Z 789:;87     &   +  + P  & G * ?   ( , * . # * , , # * ()#*+ ,)**.,-< (,1L(,(--#*, 2345553E4E_4 23455536E_45 & <"" ++& <{>I+ 234555362E_3 +$1< 0   <   " ")  `8;h8: 979 " (,-/*.().*-. M     G "  "&  "  Z  M? & D " & "& 

 Q"G T

 ' $. 1((U+MH D = &" =>&? & @

  A    23455536E4FF $)<  "      &  G   ? " & =   !      0 &  ! = C   ( , 1 + ) ) # + 1 ( ( >

      ) ( ( >   ?      @  & G G  G "G 0@(,-#*(((#L.<(,-/*.-(../# B=.CD  D ='<"=(,#,.L(,*..( &GCG )(1.G$ 234555362454 234555363EFF 0&!% -/C 11/+,,.=$"?"23455536OO66 234555362EFE .-(> 23455536E43_ !  &G & D G  '  +    +     ?  G" G !  = 0 @ # , 1 / * ( * < ( , # ) L / / , # , M     < H < H <  <    <    <  &  " M ? &  & &   &  G     G H  G  = I& = '  < 234555366OFO   G   = P H      = / , (**/*<  " < " <

< " &  G  0  < "  =    &   & Z  H & " G   G ?  Q 1G -?  0&@ "(,#,.,,)*#-/<()#*#2345553636EE ,,,#1) >G B G {G

 jG  G "G (,-)L))/,/##   {!B 0&@(,1))#L1-)**" ? "&   G  = 0@ ( , 1 . L . ) L / . < , 1 ) / ( , . ) # ) / # , L 2345553624^O D   G   G  " <   & @ # ( ( + 23455536O3^3 23455536F6EO G 23455536E463 !    & " &  * ( JK 1 = ) ? G L ( ( > G G>'P GG + + >" 'N< <!$<H" < %I " H&@ <D&"G *1#(T"+T B"<2345553E__53 1  1(" *- ( Z" ' $ JK ?(G1).#(*()JK ,.-. )#,= "& ?& G"& Y ?" Y D< &@ !    " &  & "G   G     G  

 NJ1=/$ /1()-=11/?=<(M ,#D#.23455536O6OF > & B " < j+ M  ) " <

 g   &  0&<("G ,#,.,L=L0< **),23455536O3_F M?"     Y      ( , 1 . L ) . L . L ) * 1?"(,,,(/(1-.1L 23455536E462 "G='@(,L/.-((1#/) 23455536FOF3 1

 g < ) G    & &    G  = 23455536F_E4 !    & L ( ( JK1 G / ? G 1 . ( ( JK 79iR A "gG 0&G <" GB! )< .G GA GG &D== )0& G1?G@#1" G) +MP 'AC= f  /<1)/<1(/G-?= M & "< Hy0&"GD ( 9`8;8:R97

G 'H dg GTG M .*.*/G(D,1GL(. ###,-23455536F226 )#*L..111.<!

K)/234555362_E_ T.M)L ? & .- (( & 1! ? . 1G-? "D &  = ! " I & < G 0" G T" > % ,< 1) /< 1) -< # *< / *G /? = 0+ %%%=   " == H    &   0 & @ ( , 1 ) # . 1 ) * ) P"ej G &G I X 1)G- <"aG (,#,.,.()(#* 23455536F^EE Q" L  1G = *-(H < =0&@()#*+///./#/  "G  &   "&Z+ 23455536656^ 234555363566     = 0 D  <  ) , j „ 1 . = P  @ 1G 1-? ((H < /?  D M ? "  "? ))G - < "aC GT. . < G D"&D=$ &23455536O_54 % ! & . ?  K.G -? =

  f  ! $) Y MNMb , ( c !$) Y 0Mb L ) c X     & ?   ) #  I    1 # N P T! ()#*+ *,L-,# < %%%= = -?NM (,1,)-.(LL = = $ & ),G = L*(L-(/ K)G #? G

  " &"K)? < = !$) Y BT f  '  Y 0Mb 1 ) L ( c ! 0M D  = 'b ()#*c L#L#L#( 234555366OE2 & =  < !@ M% + (,1,(*#111*L 2345553E4625 M  T  $ %  ? &G G= b)-c ""GH=! *<,((-/#, 23455536E22O %%%= ?&="

K)#234555362_E6 */.#) b/.,))-)c)X 0  G   G  &   G  = P  D T 23455536622E I& R99S9 -) f .-I)*$ H!$   & <  H " G   G  a + 23455536E6E3     Z  0= { = T=

& ! &  ?   " H   &  Z * &   = P I ZQT G    Z &   I TD "  78;9 8 7 &             Q  . G ? %   "      #   ) ?    $  = I= $ ( , # , , # . , ( * / &  & = 0@ Q D @ , , * * , , < , , * * L L L(U ! %   0&& @  0&(,1#(*.1.#) 234555366O5^ 23455536E^35 '=> " T-= &' @ ()#*+ D*.-..). ?=J+ 0&& (,1.),#..(,, &&&@'#1/**.* > & $?& && ?&23455536O4O6 &" &  >I 1(G ?     ?   "  "   "   ? + 234555366O2E 23455536E43O   && )  ?   "  ?  &Z "& &23455536EF25 =.(Z*( &!$)$"G)!$G/( "% "&)Z "" ""G""= M? &         %    "  G Z"(,1,(*./,((1 )*& 23455536F_5F ( @ 1G-)G-?) 0&(,1#(*.1.#) 0@(,-,/#.L#(--<(,-))-.)(*.. 23455536E^F^ G=0 & 0@(,1G- /234555366E3O ,L& LL1 (/ `9\9; ,-/*.!$ ./(* ,*@#-( 0&& P     & &"  & 234555366O54 I  D     ?   P    M   G 23455536E4_O TD"  &     T $ 

      "  ?  Z  H  G  G

       "    D " Q    $  Z$    G X   G M %? 'N+ AM+ I& +<& +T+ AD G g G     = X =  %   0= ()#*+

&   I D    ( , # , , ( 1 1 1-1.< MNM+ < "  G  &  = 'NG     G T'>G  = 

  & & f=,-/,)()<(,-/*23455536FO3F .#*,#,, 0@+#,.L,)-<(,1))#.#1(1 ,.,.(#L ( , , , ( L ( . ( L 1 1 X   , . ' @ / L ( / L ( ( Z!P B

@ ) 1 * ( .

T1 234555366FFF 23455536F_^_ 234555366545 & 9;7VW8 > " " ="  @) $G 0D& GD )G QH "GG G23455536656_ !     ) ( 1 . @ ' % + M  < "  !$)  *& G   &   G    G  0& @ = !   "&"G H  & &  X&+ & Q&     <  D   G  ?   G " + f>= $D    = &   H !$)  Q& "  "  ?  "* G '  @ ( , 1 ) ) # ( 1 # 1 , , &   = ' @ (,#,.,)1111/ # (D &=?T " ? & Y" Z + " G % G" G<~~++ &<"(,1,*234555366335 /())23455536635^ 23455536663^ &    G  Z   ( , . , / L L . L . L / ='@,.(),*" 1(G" ZX "" D)( ? 234555366O2_ 2345553665FE M " <A" M< 'N< !$< A<&D <@ ! 798 z798 & G "Y"G0&@ Z  0 D <   G    [9;9 \]9 :87 A!= &T$& D&( ,1,"& ,(.,L       b ( , # , . * * ( ( ( 1 , c j " f       %   

  { J        f > 0 !( , 1 ) ) L # , / * ( 234555366624 0          D  "     " ( * . M  &  "   <  " 23455536632_ &  &   & & 23455536EO62 B" I G ~ g)(( ?G&&)G&=(,#,+  &?&" #*##((,<(,1L(*(-*L-(2345553656^5 T&G ? &@ (,)1,,).#-*. " (,$ G  1G,,? =(0&@ ,..+ . L # ) # , ( , < ( ) # * + / / * 1 , L L  X @ (G .K)L( < "a  (G *K 2345553624^^ j & G &" "&  G # ( ( < 1 ) ) L * / L ) # < ( 1 , ) # ) 1 2345553666FE .'1(@ ()<"a ( G K . . ( < "a = ( G , K . , ( < "a 234555366F3O $T?     &  & G ?    & &  G  "& +  $ ~ & $ ;8779 8 #*+,-,,,))<(,###L2345553635_F LLL1.L &D"&Z"& G + >% G 0 @)G- &=0&&@ T  & &  "&  D  +    + Z =(,#,=./23455536EF43 1L=))L( , 1 # * / * L ) 1

 ZH    "  = Q+ H+gB"@$+ 1((U [8;V]8779 2345553666_2 97R R 8R

D   G    &  &+ D<&&&& <?&K (,##.L.L#1#1+L-/-,,-2345553662E2 " "&" & G"G  j1<D" G" "= 0&@ G !' &?=0@...-(L# &=0&@(,#,.,-////123455536EF24 <,/,/,1 |8}8V]9SVV:8 \ ?G '  H  <&& G  + "+ = I&G "& G "     %   D G  = & ? & j ZN   # ( Q b 1 MNMY ) Q  * Qc G & < &  & "< (,1#*1111(1 (,1))#---*-# "= ' " G ;8 :97 =0&@()#*+.(-(/23455536E_2O (/ J)#* )11)<> 234555366^43 "G Bg $+@( (((<(,-/ *.&2345553E__4_ ))N/*,*@c+ 1&" gGZ% Q'G && G&0&@ 23455536E_E5 G(,.,/+ G $ % A M D   P   &     2345553E442F :8; 97  9:9` N % A D  ' N  "  &  D  " !      '  &   ?  0 @ # L , / , ) + j  Z N     & "    %    G L # . , ( ( ( ! & G '  ?  !    & 9 :8 9 DMf<

 D" " &&&+ (,1))L/*-.)Gjg@#L,)L(=X+ jNI(,.,+/L2345553E_26_ #,+*((( & &G H@ G"//,#),( =!+ Q X   G G &= 23455536E46^ "? "   G     G fd !       "  ' N T H   G  G  = ' ()#*+ >&    &    Q  D   = 0& @ { &   &  "0@(,.,/L2345553E424F (LLLL( >"/G-"G 23455536F66O $ HDG' 'NG f H   G T 23455536652^ '&(,1))#L1(/-+(,#,.234555362O4^ L.*(,-* P'NG     ) 0&@ 0= Q ;8`9;998 G' 'NG "H GC 'NG (,##.L.-*#.* & Mf % $& 0&& @ 798 z 798 [8 ;V] W 999 $ H    & &   "   < fH  G f   'NG '      = 234555366O5F (,1.)#//**..< [9W9];8 \9 "#(C=-/.,-(<23455536F244 #*(1--( " ?"" 0&@ >&& & "D@ !ZI &@%%%=(,-#*.,))(() = " ‚ &&

 ?     1 1 ( < "a      % 234555363E65 M{ !0 ()#*+#1*L//(<(,1.L234555365FFF )(.,.** " G "& "G& & @ 1= 0  G ! G T  ZT         ' N0 D @ 01(@(,G1.),)L)-"-Lb$ "c (,-, #)L(-+< 1)- @1TGG?Y ! &% &% && &= D & e = IM)=P~G!&&.=$!GIMGMG!MG & G G I  !     1 " ?  > &   T G ! D G ?G 'Q*=0-= /=0fGB!J!G c  = b  ,)(-#bIc(,#,.-.1,//234555362535 /bdAcB 0&@$&D'@()#*+#**###) I&Gj ~ GJ0 G>" G 1G )? Y b P H   1*L c {!G 'MP = 'M!G P I G 'MP G $P { > 234555362652 $P X G > ? M  *= 0@ .()-,*(< ,,)-L/  " & G< &&"< %G G &+ b ' 'N ,- c b 'N *? c   &      0 1 ( < "a X    "   g + P "G N< !'G  $BP G BP > 0@ 23455536355E  &  0& @ b ( ) # * c , . . L L ( + , . ) ) ( 1 1  G    ? "  b     &  c= ##*(.<"a    G $BP 0 ( , 1 1 ) 1 . . 1 < BD  T M #*C> '= .##-*.< >&  = = &  = e      H *.-*%%%=? ?23455536O224 ?=" T'NPH''N23455536EOE4 0&@(,-/*()))*.(<(,1.)234555366OO4 -##)-(( *1)/,.<(,1))#-LL(1 234555365546 ' &   G ?   " b  c f  N G @/-,*(,*<(,1,(*1L,)#1 T G$G! DG'Gfg "H GCGf-/ .,-(G M & D  & ?G? & Z

R987 & ‚D ƒ 23455536O_45 0 N

>I & & @ ? G0fG $P {!G '  Z "          G   < Z    " 'M!G B!J!G P I G G $!'      C" A!1/-G ‚ '&   ' Nƒ

   K ( ) # * + , ( ( / # . / 23455536E62F =L)1--LL<%%%= = " %?<?=A & !$Q) $ H(,-D/.,L -1#)+ '&=0&@()#*+/L.1#*L< -- < 'NK Z?Z  23455536FO36 1(Q(&G$# "((==$I$ ,  ?G =(,#,+ 0& &@( , -#'N *.)) .. b*-G(& )# && Y  0

fc ( , # , . L ( . . # L I&  G   Z'NK     ?   234555362^6F 234555365336 . L # L , , * < ( , # L L ( ( , , ( / " *+234555366653 L.-(.(. T    < $I$K "   " "  & e &  D   &   " 234555366EF6

 & & & @ 0fG $P {!G 'M!G P I G ‚ ) * "ƒ K L 1 ) / * . I K ( , , # , ) , ) L * ( D D Z D    "&  = $ &  K    <  "  < ?   <& B!J!G = 0&@ ?()#*+ G$!' &G D &@()#*+/-.#L# & "< ~  < &   < & dA K ( , # # . , ) * ) / # L T K ( , ) ) , * L 1 , 1 , !'G #1*,1LL 23455536E42^ NG 23455536F33_ b>c(,##.,.*(,/, ' "&D"K/(( %= Y D N'{ &@PI b& 234555366365 23455536662^ ! B& @   H  "  & G c G Y & '" S` &   G %   G 'NG  " &  G ? & ? & G P !'<   <   G 0fG NG $P {!G  G  9R R;] [V; @()#*+ G? =(,1))#L)--,, K(,-/*.-..))1<,23455536FE__ )#.,., T$"  '"$J$ M 'G T 0e$ ) I?"& &TI)* G > #,# /#,#<"& =0&234555366F65 234555366F_6

G ' !    1 ? " ?  = T   D K I & †† & 0 e&e0@(,-#*.2345553E4_4_ -*L(-* 0@(,&1!= #)J ##*/Q (0 B @#2345553EE_56 **)1*/?/"L >  † j ~ † 'N= >X †  J0 " ‚TDƒ&"& <"J M   = eD

 X" K.((*** /†+MNM† (,#,.L, ))=L- (K (23455536EF5O  D g  g  G  G =&&H"!=Q DG"&=0&@(,1#-234555363E6O *,-.*. /--+ $ H'N?G H'N+MPC .(1.<(,-/*../)/L#2345553E^5O^ M    " @

G B   ?   " G  )*? .(+ "Z& G  $" ? .b. &&<"@"G"G"+ H#<*1-(" )= 1% =c& =>" " & =() #*L23455536FOF_ -/& **  G=0@ 1(( -G <(, 1G)) #.-2345553E4F_O -. G &'N<AM"  G"& GG + ‚Q?$&"& @&< (+1(("< $" . gD,X " ,,-( )- = G&@ P e 0&@()#*,(*+ YJbc$H"=Tb$=" c '& [9:R][9:9 ( , # , + * . 1 ) + * # * < JT ( , L , # , L , , , / (...0!@(,##.L.(,)LL<(,-/23455536E63O )L(*1LL )*?"0@L*LL((-"& G?234555365FEE &?& Z 

R98 7 [8 ;V] W 999 23455536E4O6

 "  "e "&f e" $   A 

< !  <  " &  <    & & T   G    G   G      < $ H  ' N    ?  @ !=  "  

 %  = T   "  < H< A !MT << & <  -(((G"e(,-/*.1/-.2345553EF4_5 .. G&&G & & y(,1))-*L#.)( , / / ) . * # < ( ) # * + , , ( ( ) . " &  =   <  JG  = "" G  = B H   >   '  @ / , / ) , ) L "D  =T23455536E6O_ " !=T @#,(/#1.<#,,-/-/2345553636_3 2345553665__ $ @ & / (g )(g 1(" Z/(G g )(g 2345553666F2 M   0 !  %< )         #G - $   H  'N 1*+ -( A & $H   "     "  e    " " [8;V]WV}VS 0@ (,-/*..L)((*< ?"& "(,1L(.#L#.L. ?0! GD0&@()#*//-))-) ?L G K L*(/D /=0K(,-)+ (+.("G" @J)*? 2345553E__^3 ( ( * / ) 1 † ( , # # . / # T D $ .) % % G " (,#,.,---./-"2345553636_O & Z??& 234555366OO5 $ 

 I G

 &> G&$ GG 234555366342 #1*,L11< P ? & D "(,L//1/(/(L1,+.) T & 

  

  '   0 )  + "& !  G

 

 G  " &  "& '   H  @ 'N< 'N< T< A M< &   < "G &? = 0&@ !   & "&  ) ( + 1 ( " " (,1,*/ 1.-.<()"& #&,/YA L(=0 <$I$ =(,1.),)1,,L#<(,-#)L23455536E^52 /((/-/ 23455536EEF6 " (,1,(*(#)* &@#)b MP C &@ ,-(+c H" GJG=&&<&@ # * ) ( M ? " & -(/(< M&  * /       "     < (,-/),#,//-MP C e 234555366F3^ $  & G G GG 234555366OF_ ,...//-< 2345553636__ ? G&G "& "" .#GG  + & & " G   G    G  " ‚ $ H  ' N   ƒ       H  T   & "&   1 ( + 1 ( ( "G   H&  ()#*+#23455536E^_E ,)-,)/ 'N  " GJG=G & && =0&@(,1)1-,*(L) 234555366544 " &$<C D"g&@ (D)#Z G*#&1 /, *1LdA B& /,,,),, 23455536234_ )*?" @ != XG.-G$1= " h9 V`i T  &"&  "  &" H ( , # , . , L ( * # * I @ ( , 1 # , * , ( ( * & !B$< % G   " G T  1L(Y 2345553666^4 "     %    &  & & GD&={"&  D 1 )L(=(D Y          Z ' @ #*)#--1 = $ I& X '&& G& HG G + "*#=0&@(,##.),..-1* 2345553624F5 ,1.L(--/1)*<2345553EO5O6 ,)*/(11  @=I= &   ~ TG %  234555366352 T&"&'= () #*&#*1)*-LJ 0@//1)..*<(,1L(.#,L.*?+M&+XD & D ) &  D"  hh:| 234555366^64 "" =I $$ 98`8}9 1 /( =0@ <"G   ( ( G  ) ) ( = '    ?       $ + & G '@ / ( . , + '= # , / 1 ) ) .  J   < X   ! GM,(NQ* 98}V:]€h

 DA/2345553E4O45 L-,-/1 'N 23455536O3E5 & A &"& &"  (,-,#,/L-1).= D234555366256 0M(,(?X "G 1(Y* G<( ,1,Y" /PQ (01Q)D ! <T % % T"" " < < H $ "G &)(G L-UG Q ) G = ( ) # * + , ) . ( * * , $   J   &   &  &    & "&   D G     G  " < " "   G G 2345553EOF66  "%  Q1G /?    h789 8 \] 98;|8 h8 ‡   # * 1 L L * $ "  + J  ?  = 'D "#,#,-11< "      0 & @ != T 0 & @ ( , 1 ) ) # L / ( L  'N *>"  " (,1,/*(,LL (,1))#L.#((23455536O46_ !=‡.)(#-,1?Q &    " " %  234555366O24  0M-((X X = 0 2345553656^F 1H 2345553EO5EO ""&&Z M? $ I'  " "&" &  " #G(G' " 1)" (G$ "+ )G#?=0!@(,#,.L*.)1#1 234555366E3E T $H &" J  & & && D&+ $ & &"& =0&@()#*L-(.,#.<  " " & G 0& @ ( , ) ) , # . L * . *      &  )&(( " GD G% = & ? & Z  " 'N * > "    "  0 M( ( X ( , 1 . L11L((//= ‡& 23455536F3_^ % "G ~(" "%1G,? $ HQ"G &G234555362FEF = &@,234555362F3E .L#()* MNQ>*(" ")G-?   = ' = #*((.11 + MP C ( ) # * L . , ( /  G  G 2345553EE2E6 $ 234555366E4_    " T Z "  G&G '  < " ( , , , ( / 1 ) , ( * / &G G"+" " >+ ?@""DG@G " &+ I& G& <<HJG & G'@ &#*)1#-/ &<&"& JG G$ 234555366E3^ G     !  Z   ( , . , / L L . L . L / " !   'N " &    ) = ?  = MNQY 0MG " 234555366OO2 G =& & D 1 = " *G1(("Y+ KGI&%<L).-*#,KQQ 0@#1L1#*.<(,1#L*((-1.23455536E25F 2345553E66FE ?(,-#1)L(LL(/< = & b   = / 1 ) . * , < ( , # 1 ) / # , L 1 ( 0  S8 [R;9 T      & "&     " &  JZ$ @"" "< &G0@!T !B" ()#*c//.L*(/ 2345553666__ 9 \7R:9  23455536O_E4 &   ! = X& & ' @ # 1 . ) ) # 1 ' ? " I e   & & I ! " ) ( """ ? " \`9 !+&<?&"& "&G&&Z"e !=$& '@#1/*))("2345553E44_6 )*?" $"G'@,,*,11<(,-/),-L#*, 234555366OF4  &    Q*L b ? &+  c &     ?  & " e b (,1-#,,L.L-(c

&  & " < " 

  " ) ( + 1 ( "G $H   " D G" ! D &        %      H  ?Q'(,#,.23455536FE3_ L*)/,*1 G" 23455536E632 "& )*?"ee0@(,1))234555362464 -*1)-#( ! ))( '@ #,(.-#- GJG=I? =& &  = !=  "   0 = ( , ) L . * 1 L L ) < ( ) # * "" X!$ '  G " ? & )*? "f& j      "&   M P C / L * L L # /   M P C 234555366O_6 ‚ !& ƒ  T & @ ' & +

g < D  & B    " X!$  G  &   b 

& (,1-@#$& ,#-*.)#.##,L- G GG " 234555365^^5 $ G g< X"< c +Ig G! +{ b! "< M(,-#)-,,.--* 234555366E6^ I G  !@ ,,,&( */LD((,)1#L*(+.23455536F^3F $ %  D  " H "& &" $N$!="  @ G(,#,.L,)//11 = &<& &=!= DG ?&   c   X!$ Q               & &   ' < " @ #,,-*))< (,-)+ #1.1.-(<  (,&## .L-1" AG G DGG ,( +))- = 0 DG= & 7V 9R7:9 0()#*#1//L--)234555365^^2 *?" 234555366F56 L)LLLL.# /,/L= 2345553E_EO2 > 23455536O4O4 $ H  "  "  <&= ! & &!0> ?+ I@(,1.),#,--/,<,23455536E_26 .1///, ! X!$' && + '      J  + " "  & "&    "   Z  & " G   + < & JG  & "   G &    &   G  "     +  ' K . ) 1 1 1 , 1 I  & G     ' K # * ( +   Z   G &   "   = ( ) # * + L / . + < D < G D=1I=-= X ?" j (*G K.1((G- K./(G(D ,K*)(= " '& ,#,(,# L)()=X=J234555363OOE '@#,##*#(!=CA234555366E54 *..L<//.-1/#%%%=+ 23455536564^ =" &=(,##.,L(L#-)<(,-.)/234555362F_O Y )   & =  & @ ( , 1 ) ) / / # # , (

  "    & ( + 1 ( " Q D (,##.,,)L,L,< /-*.-*1 T =& Z?" $JY=&&<"  &H""J  T & ='g " !"{ ?A& 23455536EFEE 23455536E__E &0@  & &(+,##'.@(,))#/*(+(/(-.(.!1=*C& (X )*?"+ "& L1-(LLL    * L = L L L  ) * ?   & X!$ '  G & G    G ()#*+*.*(#,.+L*))L** \i`9R

0&@L/.*1//<(,-/*.23455536F5F3 *-.,-"  " G  & =  23455536E653 234555366E^4 234555362252 #-( (,1-#,(/*...+ T& XD&"X$Z "& PDy" "?& & < ?    ‚& 'g ƒ   &  "Z T   "  ( + 1 ( ( "G  JG $H "= $   J $  &   &  & J " "+ (((1+ %%%=  23455536E^_O =/-(+ " !    I  0  >D & !   f  + & &y&@  )*? "  & &      & "&     & "&  "   = 0@ != M    = I   # * . ( , ) L ) # , L * / ) =

   =     " (,1.),,/(1#L<234555362_6E /L1(*.L 79 8;9]}8\8:97 -( 0@()#*+L-L,,((<(,123455536FE2O ,*/.(/1 !T.,/L)*X234555362__O -, Z (,)1./-#**),"& *?#&*?&1 23455536E4^_ 234555366^EO X &"= J ->I &?% & &" & &++ V 8i]hS9 \8; TJ+&H" G :;9 9`V;:998 $ H   "      B      *"= G-'=D@ &()XD #*  Z "    G < &  " ()#*#*1)*-L=$<()#*+ +//*/,))<(,1))23455536O363 #L)*)-, '&( 0={"@(,1.),23455536652F ,L/,/) ,1L .)#(1. ./& 2345553633OE #/ C #,/1)).=X!=" T % ""< 23455536O3EO 

 >I* DG&-" =X Z " >I# =G &<<<%M$AQ=(,).#+     &    "    " Z & #+ $ JG  & & &G *&.* *1,)/<(,# #.L."#/*0-&,@(,-" J = &    0& , #,Z % TH ~ Y #H. -#I,1.(G"  * 

  & & !  ~ *- < "G   1( = (,1))#-1*L1< G &"&  &  < G " ( . L L 1 * * ( , # * . * # * / 23455536E_3F >"1A'1&23455536EF2_ ?"11 2345553665^5 #,(/),/ =0&@!$D(,-/),,#LL/ 23455536654E $ €8[98:8  '  D  & 23455536E5^3 H  ) * ? "K0  D  "G  " X? I  Z"   "< &  0&@ $ J  "" <   < &"&  G M$AQG IM 1((((< L G + '     "*LL 1((( D &"= /- <"Y=X ?= "))GK (,#,.L),--/.<()#*+/-./-#)   H   " T ( , . ) # . L L , < X G   $ fZ (,-/*./(-)/1 L((% 234555366O22 .  '? ">I)I% V] h9 :8 7  = f Z # * 1 1 * / ! = I&  

  & < X   (,1.)L.#*L.#<#1/*L(1234555366F_3 b()#*c+//L(#L*     &     " &      23455536623^ ' 23455536F4E_ A D=&y0&@(,L/+ L1(L-L" =#0-(Y,=L(L,=-(1(,),),).LL)LL,/*)<(L(.,,/,-/,//<*.<,..,/.*,<)<-.L-.*-.,<= ,#1)*,,, 23455536E232 :| €8}}8 \] V;\ b "  c $ %  "" < (,-)+ &"& $& D#*(11),@$ 234555366O__ 2345553666O4 >" 'NG = &<" < L)-.11#) & !C " 'N< AM  ()#*+ //)*L))< " G"" GD G G  9;98 :87 `R799  I?  #*((//, (,)1..#-,1(.= 2345553E_666 b 0  1G -? c  " ? I&>

  > !Q 1    &   & <  H 2345553633^F 23455536E23F M     ' N< AM< AM< !$)<  Z   &  " 798 z798 M & 97;8`98 ƒX Hƒ(,1-#,2345553E43OO 1.)L)# 0'&N< @#A,M< #(.A1M< .234555365266 !     ! A1B "(&NTK *-(NTK1 GNT )? 0 "%G $'G $G $0G II+ T MTbT Z &c L ( ( NTK 1 G / ? . ( ) ) ( (   &" {XI+ " < M    &< "  'NG AMG &&&D #?A . Y1 0&@N

& 0& & K)G !$) G&" LG),1- 1G =0&@(,1)+)/,.+ ..*L (,-#&*"< -/! -1L-L<>+2345553E44_5F X '@#1.-)/#< .#).## <G.GM?" 0 @(G,-" #*. 23455536E256 23455536O5F6 2345553E452^


˜ž˜Ÿ˜ ’š› ‡ˆ‰Š‹ŒˆŽŒ‘’“”•–—˜–™’š›œ




‰Š‹ŒŽŠ‘ŽŽ’“”•–—˜™š˜›”œ’ž

Ÿš š¡š¢””œ’



?@ABBB@CCKCD

?@ABBB@CKb?K


Ÿš š¡š¢”œœ

‰Š‹ŒŽŠ‘ŽŽ’“”•–—˜™š˜›”œ’ž




0123

456479 5 7 !

tuvwxyz{|}|~zxv€{xvux‚ƒ„… 31

ô ¡ H ² I²J®¥¤¡ ¯²­ I¡ ® £ © K ±²¤³²J¡

†‡ ˆ‰Š‰‹ ŒŒŠ‡ Ž‘’ ‡ “” • ” ’ ” ‡ –— ‰‰‡ ˜ ™ "#$"%&'()*+,-./.01234 š543B.45B5U141B.G5/ 91E;:;5.D5BO56.;279N.H1D5DF

2545.674819:;:.<:=:;:.>95/ E5B@.0:E3F.954856BO5F.D1/ 956.;1435.9:4.AH?.41BO1/ 45.?:@5.ABC7B1;:5.D1E@32:EF 234.:B@:B.41E1;87B.95J5/ 93U3:.95J5E5B.:93N GHAI.41BC5859.95J5E5B E5B.C5E:.GK.?A.:93N.S5E79 I5B5U141BF.6595BO5F 41B@:639:.93EB541B.C5E: 41BO1D3965BF.D5BO56.r5697E :B@:B.21D:P.r763;.85C5.674/ GK.?:@5.ABC7B1;:5.L?AMN.K3E/ O5B@.41BO1D5D65B.GHAI 819:;:.<:=:;:.>9545N.S:65 B541B.O5B@.C:95J5E65B ;32:9.41B1E:45.95J5E5B 45B5U141B.41BO193U3:.95/ 91E;1D39.5C525P.ABC7B1;:5 91E;1D39F.;593.C:5B95E5BO5 J5E5B.91E;1D39F.25BU39.S5E79F H381E.?15@31.LAH?M.>/QRN ?5;65E.I595E54.956.83BO5 ;1m1859BO5.GHAI.565B.41/ H16E195E:;.GHAIF.S5E79.HE: 9:4.>/QRN B@:E:4.;3E59.D525;5B.61/ T5;97J7F.41BU125;65B.;3E59 <:.;593.;:;:F.K3B5;.S7@U5 85C5.GK.?AN 95J5E5B.91E;1D39.C:6:E:4/ O5B@.;12545.:B:.61E58.41B/ `T:95.D:m5E565B.C323 65B.GK.?A.412523:.VWXYZY[\ U5C:.8145;76.8145:B.43C5 91B95B@.95J5E5B.:B:N.0:;5 91E95B@@52.H125;5.LRQ]QM.C5B 61.GHAIF.D365B25P.9:4.C: ;5U5.GHAI.:639.674819:;:.>/ C:91E:45.45B5U141B.^5D3 D5J5P.GHAIN.GE569:;F.956 QR.91E;1D39.U:65.;1435.8:P56 LR_]QM.;:5B@.6145E:BN 43C5P.U:65.41B@595;B545/ 41BO185659:Fa.:4D3P.S5E79N `H3E59.:93.E1;4:.C:6:E:4 65B.K3B5;.S7@U5.;1D5@5: H141B95E5.:93F.U125B@ GK.?AFa.91E5B@.S5E79.6185C5 GHAI.>/QR.65E1B5.61C35/ 25@5.61C35.5B95E5.GHAI bcYdefghijkWlg^5D3.LR_]QMN BO5.C:612725.8:P56.O5B@ 67B9E5.I5C:3B.G39E5F.S3459 01EC5;5E65B.;3E59.O5B@ D1ED1C5N LR›]QM.D1;76F.81259:P.G5E5B@ C:6:E:4.GK.?A.:93F.674819:;: `o8525@:.;559.:B:.C5B5 0:E3.I545B.<3E5mP45B AH?.>/QR.E1Bm5B5BO5.C:@125E 6:95.U3@5.91ED595;.65E1B5.6:95 91E3;.41BO:5865B.85;365B/ 4325:.Qn.o8E:2.QpR_N.G1;1E95 956.D:;5.41B@5BC5265B.oG/ BO5N.T16525P5B.595;.G1E;:6 C:95E@1965B.Qp.9:4.C1B@5B 0<Fa.:4D3P.S5E79N T1C:E:.6145E:BF.9125P.C:1=5/ E:Bm:5B.Rq.9:4.C5E:.623D.AH?F K:4.GHAI.;1D1B5EBO5 235;:.;1D1234.41BU543.I5/ ;1C5B@65B.C35.;:;5BO5.C5E: 83BO5.65B;.6359.3B936.C:/ C:3B.G39E5N <:=:;:.>9545.?:@5.ABC7B1;:5N 91E:45.C5254.674819:;:.91E/ `01D1E585.2:B:.O5B@.954/ GE7;1;.81BC5r95E5B.C:U5C/ ;1D39N.T3795.Rq.81;1E95.674/ 856.2145P.565B.m7D5.6:95 J5265B.95B@@52.RR.;5485: 819:;:.O5B@.C:81E3B93665B 67E16;:.;723;:BO5Fa.91E5B@ Qq.s1DE35E:.QpR_N 9:4.AH?.6143B@6:B5B.D1;5E I545BNœžŸ

¡ ¢ £¤ ¥ ¦ §¡ ¨ ¡ ©¡ ª ¡ © «¢¥¦¬­®¡¦¯¡°¡©¦±²¤³¥¢¡´

+%-(,µ&'()*+,-'/.<:93BC5BO5.25@5 65BC5B@.25J5B.;1652:@3;.41B@3U:.41B952 81EC5B5.G1E;:D5.05B932.25J5B.oE145.s¶ D1E95BC:B@.5B56.5;3PBO5N.H125:B.:93F.5@5E 85C5.674819:;:.ABC7B1;:5.GE14:1E.?15@31 83B@@5J5.G1E;:D5.Vc\»¹gD1E45:B.C:.235E LAG?MF.414D359.5;:;91B.G1259:P.H5U3E:.HO5P:C 05B932N 41E1Bm5B565B.;593.652:.3U:.m7D5N.A5.414:2:P ¼56:2.I5B5U1E.G1E;:D5F.05@3;.š3E.½C: 41BO:5865B.25@5.81E;5P5D595B.67B9E5 ¼:U5O5F.41BO59565B.85C5.8E:B;:8BO5 G1E;:U58.S185E5N 45B5U141B.;193U3.9:4.81259:P.41256365B o25;5B.814:2:P5B.?5;65E.T52:BO5459 ;593.652:.3U:.m7D5N.S:65.81259:P.41B@:B@:B65B ;1D5@5:.25J5B.259:P.95BC:B@F.41B3E39 41B@P5C58:.G1E;:U58F.45B5U141B.565B H5U3E:F.65E1B5.9:4.91E;1D39.414:2:6:.25/ 41BC363B@.3B936.41B@:;:.J5693N 85B@5B.21D:P.D5@3;N.A5.956.453.D1E:;:67 `I1B@1B5:.6585B.C5B.C:45B5F.91E/ 41B@P5C58:.9:4.C1B@5B.67BC:;:.2585B@5B @5B93B@.814D:m5E55B.G56.H5U3E:.C1B@5B 956.D5@3;N G1E;:U58Fa.9365;BO5N `H5O5.956.453.54D:2.E:;:67.65253.D1E/ T1;148595B.25:BF.H16E195E:;.9:4.¼:65B 45:B.C:.2585B@5B.U1216N.š5B9:.8145:B ¼1EC7.T:;J5E5F.41B@563.D1234.41B1E:45 m1C1E5.4525P.E1879Fa.525;5B.H5U3E:.6185C5 814D1E:95P35B.91ED5E3.C5E:.GK.?:@5.GE:45 bcYdefghijkWlg^5D3.LR_]QMN ABC7B1;:5.H87E9:BC7.L?GAHM.;19125P.61235E A5.41B@563F.;3C5P.D1E6743B:65;: ;3E59.814D1E:95P35B.C:93BC5BO5.81E95B/ C1B@5B.45B5U141B.G1E;:U58N.K58:F.41E165 C:B@5B.25J5B.oE145.s¶N 956.D:;5.U:65.P5E3;.D1E45:B.C:.H95C:7B.H32/ I1B@1B5:.65D5E.O5B@.D1E14D3;.D5PJ5 95B.o@3B@N.I1E165.D1E525;5BF.25BU39.H5U3E:F oE145.;3C5P.41B@5U365B.:¾:B.81E95BC:/ D5BO56.8145:B.S185E5.O5B@.m1C1E5N B@5B.C5B.565B.41B@@3B565B.8145:B H125:B.85E5.8145:BBO5.41B@5254: 27652BO5F.:5.91958.D1E81@5B@5B.85C5.;3E59 m1C1E5F.H5D93.LR·]QM.23;5F.?5;65E.T52:B/ O5B@.C:6:E:465B.E1@32597E.2:@5N O5459.41E1Bm5B565B.[Wef¸¹Yfjg9:4N.`I3B@/ `A93.45;525P.:B91EB52.41E165F.81@5B@5B 6:B.65253.;1;3C5P.:93.41E165.D:;5Fa.954D5P 654:.;3E59.C5E:.GK.?GAHFa.954D5PBO5N H5U3E:N S:65.91EBO595.9:D5/9:D5.25@5.C:45:B65B H5U3E:.41BU5CJ5265B.;19:C56BO5.^5D3 ;1;35:.U5CJ52F.G1E;:D5.565B.414:B95 LQp]QM.D:;5.D1E3U:.m7D5.25J5B.G1E;:U58N.A5 67481B;5;:.6185C5.GK.?GAH.C5B.oE145N D1E1Bm5B5.565B.414D5J5.5B56/5B56 T7481B;5;:.91E;1D39.D1E385.81BO1C:55B 5;3P5BBO5.D1E45:B.C:.º127E5.034:.T5E9:B:N 5953.8141;5B5B.56747C5;:.C5B.9E5B;/ K3U35BBO5F.:4D3P.H5U3E:F.D1E45:B.C: 87E95;:N.œ¿ÀÀŸ

ÖÓÕÐ×È ×ÐÏÈÌØ ÖáÝÙÞ ìæãÜßëÙ ÉÙÚÞÝè ëæãæÚLÙÚÙ ÝêßÌÞÙÚÛßÚé èÙMÙÚ ìæãÜßêÙç ÍæçÙãÙN çæáÙÚ ÛæçÙÚí ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÍÐÑìÊÆÊÆÌÐOÈÌ×ÊÒÊÇ

ÇÈÉÊËÌÍÎÏÍÐÑÒÓÔÇÐÌÕÇÈÖÔÈÐËÆÎ ÔÓÐ×ÌØÌËÙÚÛÙÌËÙÜÝÞßàÚÌÙáâßãÚäÙÌåæÚäæçÙáÙÞßÌÚßèÙßÌáàÚÞãÙáÌÛæÚéÙÚÌÆåÙ ÚÙêæåæÚÌÛÙÚÌÜßÙç åæåëæèÙÌìÖÖÌÖèæåÙÚÌÜÙÞÝÌåÝÜßåÌáæÌÛæçÙÚí

0202$C3)&2$ &2$31 6 1 7 0  ) 3 5796 98 6 3 5 9  92 01 3 76$87 3 87 0 5 38

 86 6 978 0 79 29 6 

56 868 6 *3)&2$$ÿD$ #9/ ) 8*+,-./  8 699 6 6  6 5  2 68! E89  87F # 16

 6 87%9   1 6 7 0 5 6 6 6 889 7790 9 8 6 6 9 

  98 0 88  0 7 

 7 789 36 7 5 76 !16 *0 / 6 9 7  856 " 56 8 9 6

9 7 96 98 

7 5 9 7  7 5 56 F96 # 5 67 7 %8"   8   3 9 889  

 6  9 C 8 3 7 8  6 1 76"

( 9 6 6 9 6 6 9 3 69 1 7  ' 6 6 878 " 3 "6  " 565688 6 ÿ5 56  6 7 9 9 669 0 7 566  9 785  989 6 

5 3  " 1 7  0 88 6 ,G 8 6 6 7 79 6 5  6 3  8 8 6 

76 76 6 69 9! 8 7 8 785 

77 

9 9 6 69 1 7 % 68 *78 /

îª ï¥ ¤ ©ð ¡ ¦ ñ ¡ ©ò¡ A² ô ¡ ´¡ © ² ´¡ ª ¡ ó ¥ ¦ ñ¥ ô ¡ ¥ ¦ õ­©ó ¤ ¡ ª ?¥J¦ ¥¡´ †ö÷øø‡™Šù”Š‰Š‡ú”ûŒü‡ýŒüûŒŠù‰þ‰‰Š ÁµÂÃ%-&'()*+,-./.G145:B.91B@5P.GHH AE7B:;BO5F.85C5.5J52.;1216;:.GHH.61D5BU:E5B H2145B.43;:4.2523F.š5BC5.š5;39:7BF 812545E.81BU5@5.@5J5B@N.K56.95B@@3B@/ 56P:EBO5.41BO185659:.8E7;1;.B1@7;:5;: 95B@@3B@F.P548:E.93U3P.81BU5@5.@5J5B@.;559 D1E;545.45B5U141BN.GE7;1;.B1@7;:5;: :93.41B@:639:.8E7;1;.;1216;:N.P5BO5.;5U5F.P5BO5 š5BC5.;14859.D1EU525B.5279.65E1B5.B:25: o@3B@.O5B@.56P:EBO5.;185659N O5B@.C:95J5E65B.956.63BU3B@.C:;185659: ½6;/81BU5@5.@5J5B@.GHAIF.o@3B@.GE5/ ;19O5F.;14859.C:65D5E65B.45;36.;635C.GHH 61C35.8:P56N `H5O5.;3C5P.41BO185659:.B:25:.67B9E56N 41B145B:.o@3B@.oBCE:N.š543BF.25@:/25@: H1B5B@.56P:EBO5.E1;4:.414D125.GHH.25@:Fa o@3B@.oBCE:.45;:P.;1BC:E:.41B@:;:.;635C GHH.P:B@@5.6:B:N 91E5B@.š5BC5N š5BC5.41B@563F.4148E:7E:95;65B `T:95.41B5E@1965B.87;:;:.81BU5@5.@5/ H2145BN.s5697E.C74:;:2:.61235E@5.41BU5C: J5B@.C::;:.8145:B.D1E81B@52545BN.T:95.956 81BO1D5DBO5N.H125:B.:93F.š5BC5.U3@5.9125P 565B.91ED3E3/D3E3.41B@:;:.87;:;:.91E;1D39Fa 41E5;5.BO545B.D1E;545.?5;65E.½2U5F :4D3P.^345C:N Ä548:E.C35.D325B.81256;5B55B.;1216;: G:2:P5B.45B5U141B.56P:EBO5.U593P.85C5 8145:B.GHHF.D5E3.RQ.8145:B.O5B@.9125P 16;81BU5@5.@5J5B@.oE145F.oU:.H565N 41BO121;5:65B.8E7;1;.B1@7;:5;:N.H141B95E5 š543BF.P:B@@5.^5D3.LR_]QM.6145E:BF.oU: ;:;5.;16:95E.93U3P.8145:B.O5B@.;559.:B:.45;:P ;565.956.63BU3B@.41E5859.61.GHHN :639.;1216;:.956.63BU3B@.41BC5859.61U125;5B `H147@5.T54:;.LP5E:.:B:F.456M.oU:.H565 D:;5.;1@1E5.D1E@5D3B@.41B@:639:.259:P5B 41B@1B5:.B5;:DBO5.C:.;6359.½2U5N S3425P.RQ.8145:BF.8E569:;.D5E3.›p.81E;1B 5@5E.;1@1E5.41B145B:.o@3B@Fa.91E5B@ 8145:B.O5B@.9125P.C:81B3P:.45B5U141BN ^345C:N H1D1234BO5.45B5U141B.41B5E@1965B.;1/ H141B95E5F.85C5.259:P5B.91E56P:E.C: 6:95E.Q_.8145:B.C1B@5B.;9593;.67B9E56.J5U:D H95C:7B.KE:C5C:F.H2145BF.^5D3.LR_]QM 6145E:BF.;14859.91EU5C:.:B;:C1B.61m:2N C:81B3P:N Ä:B@@5.6:B:F.956.5C5.;593.83B.2:B:.O5B@ G145:B.D12565B@.GHH.oDC5.o2:.P5E3; 9125P.91E81B3P:.63795.8145:BBO5N.`I145B@ 41BC5859.81E5J595B.C7691E.;19125P.91E2:D59 45;:P.5C5.m125P.67;7B@.C:.D1D1E585.2:B:F D1B93E5B.C1B@5B.8145:B.GHH.25:BBO5N 65E1B5.D1234.;1435.87;:;:.91E:;:.8145:BFa o6:D59.:B;:C1B.91E;1D39F.812:8:;.;1D125P 91E5B@.I5B5U1E.Å81E5;:7B52.GHHF.^345C:N 65B5B.oDC5.P5E3;.41BC5859.14859.U5P:95BN ?:B:.D12565B@F.91E39545.81BU5@5.@5J5B@F š543B.;1m5E5.61;123E3P5B.67BC:;:.oDC5 6595BO5F.P:B@@5.6:B:.U3@5.4:B:4.4591E: 45;:P.D5:6N 8145:BN.<:.87;:;:.:93.D5E3.C::;:.o@3B@.oBCE:N `¶345.D1B93E5B.;5U5F.67BC:;:.;5O5.U3@5 G1BU5@5.@5J5B@.GHH.43;:4.2523.:93.;3C5P 45;:P.D5:6N.¶345.D393P.J5693.81BO14/ D3P5BFa.91E5B@.oDC57œžŸ ;185659.C1B@5B.45B5U141BN

RŠSü”—‰ŠT‡RüSU”T‰’‰‡ý”Šù‘Šù‡VŒü”‰‡V‰W‰ü‰Š‡÷Œü’”‹‰‡™÷˜

9²¤ô¡K¡ ò¥¦:±¯

(22))3 323)&2$ &2$3( 9693  5 76 16 0 8 *10/9 76

6 7 

   76" 56 7  1 6+P9 7 56 3 9 85 

6 76

 9 676 ' 7 8567 

69 Qÿ1306 16 5 3 76 6 5*01/D65" " ) 8*+,-./0 88 5 6 +P6 85 

    9 9 7 9

 8"89 676 ! 6785  5 3  7 5 7 9 3 8 76 

67

6 6 5 3 

98 785 3 5 9 566%8"  1 

98 7 8 5 3 118  1 5 1 76 & 81 76" ( 9  1)) 100 9 77 1 7

1 9  5 1 7  8  & 

98 7 10  76 7  3 8 

5 9 56766 3 76  2  5 76  3 9656 569768 587  566 7 7 5 68

2 & Q"8 76 56

9 8 9 "6

 6 *57/

XYZ[Y\]^Y_Y`]ab`bZcY]defY\]Xg`hY_eZh ?¡ª¦@¡ò¥¦A¥´²¨¡ó¦±  : 41483BO5:.623DF 81;1856D725.6125P:E5B S565E95.:93.45;:P 41256365B.259:P5B.E:B@5B 3B936.41BU5@5.61D3@5E5B AG?F.45B95B.81BU5@5 93D3PN @5J5B@.O5B@.41481E6359 H1D1234BO5F.¶½Å 9:4B5;.>/Q_.C:.H½o G1E;:U5F.054D5B@.H39U:897 º541;.€€A]QpRR 41B@59565BF.45B5U141B S565E95/G5214D5B@.:93 ;3C5P.41BU52:B 41B@563F.41BC585965B 6743B:65;:.C1B@5B 95J5E5B.C5E:.D1ED5@5: 45B95B.81BU5@5.@5J5B@ 623DF.958:.C:5.D1234 G1E;:U5.AH?F.oBCE:95BO 414393;65B.565B oECP:O5;5.C5B.81BU5@5 41481E6359.623D.45B5N @5J5B@.G1E;145.I525B@F `oC5.D1D1E585.623D/ H365;97.½r1BC:N.H559.:B: 623D.O5B@.91E95E:6.6185C5 9:B@@52.41B3B@@3 ;5O5F.B543B.;5O5.D1234 61;1856595B.5B95E5 D:;5.414393;65BFa 45B5U141B.C5B.8145:BN 6595BO5N `T54:.;3C5P H12185;.956.C:C5r95E65B 41256365B.6743B:65;: 721P.45B5U141B.623D 6185C5.61C35.8145:B.:93N G1E;:U5.AH?F.oBCE:95BO H:585.O5B@.21D:P.C323 oECP:O5;5.8E569:;.956 D1E@5D3B@F.4565.C:5.O5B@ 41483BO5:.623D.;5485: 565B.C:67B9E56Fa ;559.:B:N.I1;6:83B.956 3U5EBO5NœÀ‚ƒ„ž……†‡Ÿ

8î9:;¦;¯:<=:>î

ij6klmnjopik6qlonrnps5jnstlupv5klmnponjw s5jwnvnkunjpvnqxnp6lnpnunjpr5w5knpv5kwnvyjw 65jwnjpuzyvp{5krl|np}{~

ËÓÆ

ÃÂ-,),(.oBCE:F.623D O5B@.D1E45E65;.C:.Ä52:4 G1EC5B563;345.:93 4145B@.;14859 41B@P3D3B@:.C:5.3B936 41B@7B9E56BO5F.91958: ;5485:.;559.:B:.D1234.5C5 61;1856595BN `º7;:8.L65D5E.O5B@ 41B@59565B.C:5 D1E@5D3B@.C1B@5B.623D G1E;:U5.AG?N.I145B@ 41E165.41B@P3D3B@: ;5O5F.91958:.D1234.5C5 61;1856595BFa 9393EBO5.;559 C:P3D3B@:F ^5D3.LR_]QMN H125:B 623D G1E;:U5

ÔÆÖ

B

ÿ0123566789 9 56  767  66 7 5 76 66 6 96 56  9 1 887 6856 67  1  

 6 ÿ97 986 9 6 8 766 7 !3 9 5 8 5 " " 9 6 # 98 

7 6" 56 9 8 96 9 8 89 8 7898$65 6 

 " 56 65 767 %8" 56 36 7 5 76 &'6

7 87 6  

6 ÿ97 986 569 1( 9 ) 8*+,-./  8  8 " # 6 7& 506   9 # 69 8 96 7 9 56  1   56 56 6 67 6  8 9 7   9 89

5 869 $ 8 88& 68 9 16

 6 67

6 6 " 56 7  5  79 6 89  62 8968

6 9  87  6 6 3

 6  69 5 76 !0 7  8  5  6

  7679 6 6 6&89 5 78989 6 199 7 8

 56" " 9 6 %  7  !0 8 8" 7 " 5# 9 676" 56  "8

8 89 65  89 9

 9 9  6

 6 %7 8 '6

*57/


456678 5

0123

$%&'('()*+,-./0 123'(4()-5267(%-8(&9(4

PQRSTUSVWXYSTZW[YS\]^_]`aWY bc_ZdW]^_eSfW^gYgY]d_S[`]`XYahY]e iYjkYSh_[c`dWaWS\]^_]`aWY]STZ`[W`Z V`YXl`Sm\TVnSYhY]Sd`dYcSi`ZoY]Xal]X a`alYWSgY^kYoSpYWdlScY^YSqrSs`iZlYZW tuqvwSx`ahWcl]SiY]pYhSholiSpY]X [`]XYoY[WSc`Z[YaYoYjY]S^WS^YoY[ [`[c`ZaWYchY]SdW[eSd`dYcWSaYoYj

31 !"1#

:;<=>?@=A;B?C?D?E;FG=>H5ÈÉÊË;IJ @ C ? K? ; LJ M > ? @ N ? ; = G ; I? E O > M Ì0ÍÌ.0ÍÌÈ

…

†‡ˆ‰Š‹ŒŠŽ‘’“’‹ ‘Œ“Š“Ž”‘Œ“ •“–—‹’ŽŠŠ‹“— ˜™‹“‘™šŽ•›“‘‘šŽ—“œ ‘Š“–Ž™Ž‹ŠŽ”‘š žš—“Š“–Œ“‘ŸŽ”“‘“Ž Š“– •“–—‹’¡Ž¢“–£Ž‘Œ“Š“Œ“Š“ ˜™‹“‘™šŽŒ’“Š“ŽŒ“—‹ Š‹ŒŠŽ¤šŠ —ŒŽŒ‹™“œ ™“–££“ –¢“ŽŒ“£“ Œ“‹™“‘“Ÿ ¥“¤‘““–¡Ž¤‘“Š“œ“–¡ ™“–Ž¤¤’‹“‘£““– “–—“‘ Š“–Ž¢“–£Ž—‘ž“’– ™Ž¤’‹Ž¤“–££““– Š“Œ¢“‘“¤“—Ž•“–—‹’Ž– ŠŠ‹“—Ž¤Œ“–ŽŠ–™“’“Š £’“–™“–£Ž‘—“œ“–Ž“Œ“’ •‘“Œ’Ž—‹Ÿ ¥–£–“–Ž¤Š“’ ‘Š“–Ž™Ž¦—“™š–Ž¦‹’—“– §£‹–£ŽŒ“–£“—ŽŒ“‘¡ Œœ–££“Ž¤—¤“Ž–“Š“–¢“ —“¤ŽŠ“Œ‹¤Ž‘¤šŠ–™“Œ

¦“ž‹‘Ž¦¢“œ™¡Ž“ŽŒŠ “— ¤¨©“ŸŽª—“ Ž™©Ž«š‘—‹–“ Œ’“’‹ŽŠ–“‹–£Ž Š“– ‘™“‘“œŽ•‘“Œ’Ž—‘Œ‹—ŸŽ¬“ ™ “–££’Ž’“£Žš’œ Š“–“žŠ–Ž“£“‘ŽŠ–ž“™  “’“–£Ž –—‹Ž”‘Œ“Ÿ ¬“Ž ‹–ŽŠ–£“¤‹ŽŒ–“–£ Š–™“ “—¤“–Ž “–££’“– ’“£Ž™“–ŽŠ–£¤‹—ŽŒ’¤Œ ¢“–£Ž™£’“‘Ž‹–—‹¤ŽŠ–£Œ Œ¤‹“—Ž¦‹’—“–Ž§£‹–£ŸŽ¬—‹ ’“–—“‘“–Ž“Ž—“œŽŠ‹¤ŠŽ™ •“–—‹’Ž¤“‘–“ŽŒŠ‹“  Š“–¡Žš«Œ“’Ž™“–Ž ’“—œ Œ‹™“œŽ™“–££“ –¢“ŽŒ ‘— ¤’‹“‘£“Ÿ ­®Ž•“–—‹’ŽŒŠ‹“ Œ‹™“œŽŒ ‘—Ž¤’‹“‘£“¡ ŠŠ‹“—ŽŒ“¢“Ž–¢“Š“– ‘Š“–Ž™ŽŒ–¡¯Ž“¤‹ ˜™‹“‘™šŽ¤ “™“Ž°±²³´µ ¶·¸¹º»¼‘“ “Ž©“¤—‹Ž¢“–£ ’“’‹Ÿ

˜™‹Ž™“–Ž‘¤“–‘¤“––¢“ Š–“– :ÎÏÐÑÐÒÓÔÕÓÓÓÖÔÖÓ× ¢™““–—“£–Ž’£““––¡ŽŽŒ‹’‘‹“ŠŽ —Ž¤š–—‘“¤ ØÙÚÓÛÜÜÙÝÔÝÓÜÙÔÓÒÓÝ ¤‘ž“ŽŒ“Š“Ÿ Á¤“ŽŒ‹™“œŽ‘ŒŠ ÝÓÖÙÞÓÛÔßÐàÕÓáÓ Š’“¤‹¤“–Ž –“– :ÎâÐáßÙàÓÔ×ÐÖÙ×Ó áÓÛÓãÐáÐÛÔÓ×ÞÙàÛäÓ ™–“—¡Ž“˜–™£‹“Ž–™“– Ž“¤Œš—–¤—“‘–“¤¡Ž ¤“– áÐáÓÛÜÜÙÝÛÜÓÔÙ×åÖ ŠŠ ‘¤‹“—Ž”‘Œ“ŽŒ’“Š“ ÕÐÝÐ×ÕÙ ™‹“ŽŠ‹ŒŠŸŽ¦‹“Œ“–“ :ÎæÙÚÓÕÖÙ×ÓÛÔßÐÝÓ –¢“Š“–Ž¢“–£ŽŠŠ‹“— çÐàÕÙßÓÔãÙ×ÓÔÖÓÛØÓ ˜™‹Ž—“œŽ™Ž’‹“‘Ž’“ “–£“–¡ ™‹¤—¤“–Ž’©“— ÖÓÛÜÓÛÔ×èÛÖàÓ×ÔÚÐ×ÓÛ “ ¤“––“ŽŠ  ’“––¢“Ž™Ž’“ ÙÛÙ   “ – £ “ – Ÿ :ÎéÙÓÚÔßå×ÖÙ×ÓÛÔÓ×ÕÙ ÖÐàßÓÙ×ÛäÓÔÚÓØÓÔáåÕÙá ’“–—¬““‘Ž“ž“–—‹ŽŒœ‹Ž“¨Œ–“—–““Ž™Ž¢Ž“•–“£–—‹’ ÙÛÙ —–“–£¡Ž–¢“Š“–Ž‹–—‹¤ Œ—‘“œ“—ŽŠ’ “ŒŽ –“— ¥Œ “¤“—“–Ž–’“ Œ—’“œŽ’“—œ“–Ž“—“‹ ¤š–—‘“¤Ž™–£“–ŽŠ“ ‘Š“–ŽŠ–£œ“™“  –“žŠ–¡Ž“™“’“œŽ½µ¾±¿¼“©“’ ’“©“–Ÿ ™“‘–¢“Ž‘“ž‹ŽŠ‘“œ ­ª–“–£Ž™“–ŽŒ Ž™ Š‘“œŽ’“£ŸŽÀ“’“‹ ‹–Ž“¤ Œ–¡Ž–“¤Ž‹–—‹¤Ž

‘Œ—‘“œ“—Ÿ •‘™“Ž™“‘ ¤š—“ŽŒ“‘¡ ŠŒ“’–¢“ Á“¤“‘—“Ž“—“‹ ¦‹‘““¢“¡¯Ž‹ž“‘ ˜™‹Ÿ “¤—š‘Ž’“–Ž¢“–£ ŠŠ‹“—–¢“ŽŒ–“–£ ‘Š“–Ž™Ž•“–—‹’ “™“’“œŽŒ“ŽŒ—“ Œ““—ŽŠ–¨¨  –¤Š“—–¢“Ž¦š—šŽ”“¤ •’šÃš–ŸŽ˜™‹ Š–£“¤‹ŽŒ“–£“— Œ‹¤“ŽŠ“¤“–ŽŒš—šŸ ¬“Ž™“–Ž‘¤“– ‘¤“––¢“ŽŒŒ“Š“  ‹–££“©“Ž”‘Œ“¡ Œ’“’‹ŽŠ“Š ‘Ž¤Ž¦š—š ”“¤Ž•’šÃš–ŽŒŒ““— Œ’‹ŠŽ‘Š“– Š–£œ“™“ Ž’“©“–Ž™ ¤“–™“–£ŸŽÄÅÆÆÇ

êë3(ì-1236(í(-îï2

bQVyxySaYdlS[laW[Si`ZaY[Y bYpYSgYZY]XScYhYWSiYjYaY T`ZaWiYeSQ^lYZ^_SzW{{YZ_S[`]| T_ZdlXWaShYoYlSiW‚YZYS^`]XY] gYoW]Sh_[l]WhYaWS^`]XY]Sa`[lY Q{`eSo`iWjSa`ZW]XScYhYWSiYjYaY c`[YW]wS\YS[`]XYhlS^`hYd bcY]p_oShYZ`]YSW]XW]Si`oYgYZeƒ ^`]XY]Sa`[lYSc`[YW]eSiYWh dldlZ]pYw o_hYoS[Ylcl]Sa`aY[YSh_[| €`^`hYdY]S[`Z`hYSi`Z^lY cYdZW_dSYaW]Xw dY[cYhSa`gYhS[laW[SoYolSh`dWhY UYhSY^YSpY]XS^Wi`^Y|i`| h`^lY]pYSaY[Y|aY[YS[`]XY| ^YhY]]pYeSYcYhYjSWdlSc`[YW] oY[WS‚`^`ZYwSzYWhSQ{`S[Ylcl] YaW]XS[Ylcl]Sc`[YW]So_hYowSQ^l Q^leSd`ZoWjYdSi`ZoYdWjSi`ZaY[Y a`oYolS[`]gYXYScZ_}`aW_]Y| ^WS[`aST`ZaWiYSi`Zl| oWa[`eS[`ahWSWYSaY]XYdS^`hYd aYjYS[`]p`[| ^`]XY]SQ{`~lW`oS_]{Yo`{w iljhY]S‚`^`| €`^`hYdY]]pYSi`ZaY[YSQ{` ZY]pYwSmcddn i`ZYkYoSh`dWhYSWYSc`ZdY[YShYoW [`[i`oYSVYahYZSblodY]SyXl]X cY^YS[laW[SoYolwSxYhol[e h`^lY]pYSi`ZYaYoS^YZWSkWoYpYj y[`ZWhYSb`oYdY]S[`ahWSi`Zi`^Y h`kYZXY]`XYZYY]S^Y]SiYjYaYw bYpYSa`ZW]XS]X_iZ_oS^`| ]XY]SQ{`S^Y]Si`oYgYZSi`ZiW‚YZY [`]XXl]YhY]SzYjYaYSbcY| ]p_oeƒSlgYZSQ^lw Q^lYZ^_SpY]XSi`Zh`iY]X| aYY]SzZYaWoS[`]XXl]YhY]SiY| jYaYST_ZdlXWaeSa`^Y]XhY]SQ{` pY]XSi`ZkYZXY]`XYZYSyZX`]dW]Y [`[YhYWSiYjYaYSbcY]p_oS^Y| oY[Si`Zh_[l]WhYaWw x`]lZld]pYeSiYjYaYST_Z| dlXWaS[WZWcS^`]XY]SiYjYaY bcY]p_oS^Y]SQ^lSiWaYS[`]X`ZdW a`[lYSpY]XS^WiW‚YZYhY]SQ{`w „`[WhWY]Sa`iYoWh]pYeSQ{`Scl] iWaYS[`]X`ZdWSYcYSpY]XS^W| aY[cYWhY]SQ^lS^YoY[SiYjYaY T_ZdlXWaw

ðñòóòôõñöò÷øøñùôúûüýñ÷þû ÿyxySQ^lYZ^_SzW{YZZ_Sd`Z]pYdYSdYh i`XWdlS^Wh`]YoS^WS]`XYZYSYdYlS^W hY[cl]XSjYoY[Y]]pYeS^WSbY]dYSs`e iYjhY]S^WSholiSpY]XS[`[| i`aYZhY]S]Y[Y]pYeSsoY[`]X_w „WSaY]YSWYSo`iWjS^Wh`]Yo o`kYdScY]XXWoY]S€_~lW]j_SYdYl h`cYoYSh`‚WowSP_iYSdY]pYS^W zZYaWoSYdYlSsoY[`]X_eSQ^lYZ^_ cYadWSdYhSY^YSpY]XS[`]X`]Yow UYcWeShYoYlSdY]pYS€_~lW]j_ a`[lYS_ZY]XSdYjleƒSo_]dYZSQ^lw €_~lW]j_eS[`]lZld]pYe [`ZlcYhY]ScY]XXWoY]SpY]X ^Wa`[YdhY]S_o`jSh`^lYS_ZY]X| dlY]pYSh`dWhYS^WYS[YaWjSY]Yh| Y]YhwS€`cYoY]pYSa`kYhdlS[YaWj

012345732821129 2 2

Y]Yh|Y]YheSYhl]pYeSi`ZlhlZY]SaY]XYd h`‚WoS^Y]SjY]pYSa`i`aYZSilYjSh`oYcYw bY[cYWSa`hYZY]XeScY]XXWoY]SYhZYi d`Za`ildS[YaWjS[`o`hYdSh`cY^Y Q^lYZ^_wSyhlSa`]Y]XSaYgYeS]XXYh [YaYoYjS^WcY]XXWoSWdlwSÿpYdY]pY pY]XS[`[Y]XXWoS]Y[YSWdl _ZY]XdlYSaYpYeƒSlgYZ]pYSa`[iYZW d`Za`]pl[w \YS[`]XYhleSiY]pYh h`]Y]XY]Sa`oY[YS[YaY h`‚WoSi`ZY^YS^WSbY]dY s`wS€YZ`]YSWdleSWY cYadWhY]Sa`oYol cloY]XShY[cl]X i`XWdlSh_[c`dWaW iliYZwSmcddn

aYdlSh_[c`dWaWSd`ZdW]XXWS^WSoWXY \]^_]`aWYSWdlSd`dYcSYhY]Si`ZoY]Xal]X a`alYWSgY^kYowSx`]lZld]pYeSd`Z^YcYd ^lYSholiSpY]XS[`]XYoY[WS[YaYoYj pYWdleSyZ`[YS\TVS^Y]Sz_]dY]XSsPw bWaY]pYS[YaWjS[`]XlZlaWS[YaYoYj c`ZaWYcY]SdW[Sa`c`ZdWSc`[YW]w mdZWil]]`kan

tribunjogja-14-02-2013  

Tribun Jogja Edisi 14-02-2013

Advertisement