Page 1

 #  

LMNO

LMHTC OWXLHO<H?NUVLO WTUTLO

# $ 

H> IA J F J > K LMNOPQRS <=>?@>AB?CD?EFGF

1621 4 X7 32 65 42 36

KL(&7';(LMKN U5 PVW

Y>E>?>Z

ijŠkŠlmŠŒlnŠŒŠŠo ©¸+¹º[\^\+4c»^e ª¼ +'º/ ½¾¿ÀÁÂÃÄÅƾ

&*¨)0+©(5©ª(5©* ¾»¿½¿ÅÀ¸ÁÀ¸¿µÀ»ñ¸·¼¸Æ ¿Å¸¿µ½¿·Á¸¿·½µÊ¸¿ÅµÈ»ºÀÂ¾Æ Ä¸¸¿µ¾»¿Ê¶·¶Ãµ¸¿ô¸¾¸¿ ¼»Á»¿µ¶¿Á¶ÀµÈ»º·½¿»ºÅ½µ¾»Æ ïe‡ˆ‰Š‰jˆlmˆ‹ˆ‰Š‹‹ŠŠ þ¼ÂÀµÁ»ºÂºµí¶É¸¹½Ä½¿ ¿Å¸¿Á½·½¼¸·½µÄ¸¾¼¸ÀµÄ¸º½ ŒŽŒ‘’“l‡Š”ˆkli‹‰‹ˆ åÀ¿»Ä ¿»·½¸µë½¾¶ºµÊ¸¿Åµ¾»Æ À»¾¶¿ô¶Ã¸¿µó½Ä»ÂµÁ»º·»È¶ÁË •jŠlˆ‰Š‰j‰ŠŒ ÂȸºÀ¸¿µ¼»º¸¿Åµ¾»Ã¸Æ ̸ø¹µ·¸Á¶¿Ê¸µÄ»¿Å¸¿µ¼»¾Æ ˆŒ–ˆkŠˆŠkˆljŒŠj‰lˆ‰Š—Š‰ ¿Å ñ¸¿µÔ»Á¸·»¾»¿µã¹¶·¶· ÈÃÂÀ½º¸¿Çµ·»¹½¿ÅŸµó½Ä»Â kˆŠ˜Šl˜ˆ‰Š‰jl™ŠŒ ÐÔ»¿·¶·Óµýýµè¿Á½Á»ºÂºË ʸ¿ÅµÄ½¶¿ÅŸ¹µÀ»µúúù ˆ‹ˆ‰ŠlmŠŒ í¸È»·µäÂú½µ¾»¾È»¿Á¶À Á»º·»È¶Áµ½Á¶µÁ½Ä¸ÀµÄ¸¼¸Á ˆŒ™ˆ”Š‹‰ŠŒl–ˆmˆ‹lˆŠjš Á½¾µ È»º·¸¾¸µÔ»¿·¶·µ¶¿Á¶À ĽÁ¿Á¿µ¾¸·Ê¸º¸À¸ÁË ïe‡ˆ‰Š‰jˆlkˆ‹jŠŒlmˆ ¾» ¿» ö·¶º½µ¸¿ô¸¾¸¿µÄ¸¿ 1㸾½µÉ¶Å¸µ·¶Ä¸¹µ¾»Æ ›‹jœj”ˆ“l‡j•ŠoˆmˆŒ ¼ º  ¼ ¸ Ÿ¿Ä¸µÀ»Ã¾¼ÂÀµÁ»ºÂº ¾½¿Á¸µ¸Å¸ºµ·¸Á¶¸¿µÄ½µñ½Æ Œm‹ŒˆkˆŠlœˆj‹lˆŒˆŒ ¼½ ¾¼½ ¿¸¿µÌ¸¿Á·µ¸Ã½¸· øʸ¹µä·µĸ¿µ·»Ã¶º¶¹µå¿Æ ˆŒjŒ•j‰‰ŠŒl”ŠožŠ èÈ ¶µ ¸ºÄ¸¹ÇµÊ¸¿ÅµÄ½·»È¸ºÆ Ä¿»·½¸µ¶¿Á¶ÀµÃ»È½¹µñ¸·Æ mŠ‰Šlˆ‰Š‰j‰ŠŒlŠ‰kˆ À¸¿µÃ»ñ¸ ÁµúöúùË

Šˆ‹‹‹lˆ‹ˆ‰ŠlŠˆmŠ‰ þ¸É¸º¸¿µÀ»¼Âý·½¸¿µ·¶Ä¸¹ defghijklmnopqgprjspt kˆŒmˆ‹ˆŠŒš ™¨£«¬­¨pijsj›pijœmpkjq›smqp¨ssj› ïe‡ˆŒkjklŸŸl•jŠlkjmŠo ¬®‘p˜jnopkgk–s–q–pnj¯impojn”j¤p˜j–œm ”ˆ‰ˆ‹•ŠkŠŠlmˆŒŠŒ nj¯implj–qp”jnp°j›jœ¢p¬–¯jœp˜jno ˆˆŒŠˆ‹ˆŠŒl ‹jŒˆ‰Škˆ kmn±msp¡j”jp”–h–pkjnmi–jpœghojnœmno mŠŒlŒ¡‹‹ŠŠˆ‰ŠljŒŠj‰ nj¯impkjnjp˜jnop”j¡jœpkgkgnjnoqjn Œˆ‰‹‰ŠlˆŒ¡‹‹Škˆ ¡ghœjhmnojnp”jsjkp”–h–pkjnmi–jp–œm ˆ ŠˆŒŠŠŒl‡j•ŠoˆmˆŒ“ ®¯°Ý­Ý³µÁ»ºÂº½·µèà ýýÇ2µ¶É¸ºµèõ칸½Ä¸ºµµ·¸¸Á ign”–h–¢ £jkmnp”gk–q–jn¤pœ–”jqp”j¡jœp”–š Šˆ‹Škj‰l™ŠŒlmˆl¢£¤¥¤Žš 칸½Ä¸ºµ¾»Ê¸À½¿½µó½Ä»Â Ľ¹¶È¶¿Å½Çµé¸È¶µÐîÿç3ÓË ¡mnoq–h–plj›²jpqg±gn”hmnojnpkjnmi–j ïe¦ˆŠˆŠ˜lŠˆ‹kŠŒ‰Šl™ŠŒ ʸ¿ÅµÈ»º»Ä¸ºµÄ½µúúù èõ칸½Ä¸ºµ¾»¿Å¸Á¸Æ kgkmn±msqjnpnj¯imp°j›jœn˜jp˜jno Š ¸Ä¸Ã¸¹µñ¸É¸¹µÈ¶ºÂ¿¸¿ À¸¿Çµ¾»¾¶¿ô¶ÃÀ¸¿µÄ½º½µÄ½ sgl–›plgijhp³¬p´mim¯µp¶ž ¢p¬mnoš kj‰lmŠ‰Šl‡Š¡ŠŠ‹ Á »ºÂº½·µÌ¸¿Á·µ¸Ã½¸·µèȶ ¹¸Ä¸¼¸¿µ¼¶ÈýÀµ¾»Ã¸Ã¶½ om›¡mnpqj”jnopnj¯imp°j›jœp–n–pkgkghš iˆŒ—Š‹ˆŠŒl§‹ŠŒlˆ˜jŒ™Šˆ ¸ ºÄ¸¹Ë ½¿Á»º¿»Áµ¾»¾¸¿Åµ·»º½¿Å smqjnpl–j˜jp˜jnopœjqpkmhj›p”jnpœgnjoj ‰Š‹Š‰Šˆ‹ˆkŠˆ‰l‰ˆŠ˜jŠŒ 1 ò¸ Ç µ · ¸ Ê ¸ µ Ê ¸ À ½ ¿ µ Ä ½ µ ó ½ Ä»  ĽÁ»º¸¼À¸¿µ À»Ã¾¼ÂÀ ˜jnopœjqpig”–q–œ¢ ˆ Œ  o ˆ Œ m Š ‹ l m Š ‹ ˆ l j ˜ Š ™ Š ½ Á ¶µ ¾» ¾¸ ¿ Å µ Ì ¸ ¿ Á  ·  µ Ê ¸ ¿ Å ¬jsj›pijœmpnj¯imp°j›jœpkjnmi–j defghijklmnopqgprjspt ·»Ã¸¾¸µ½¿½µÄ½ô¸º½µÔ»¿·¶· ˜jnopigh–nopkmn±mspj”jsj›phjqmip”jn ˜ˆŒ—Š‹ˆŠŒl‰ˆ˜‹‰ˆkˆŠŒš

™jnmi–jpi–¯jœn˜jphjqmi¤pkjmn˜jpkgnjklj›pœghmip”jnpœjq ¡mjipœgh›j”j¡pj¡jp˜jnopœgsj›p”–±j¡j–n˜j¢p™jqjn˜j¤p”jsjk qg›–”m¡jnpig›jh–š›jh–¤pkjnmi–jpœjqp±mqm¡p”gnojnpijœmpqgn”jhjjn¢ ¬m”j›pkgk–s–q–pijœmpqgn”jhjjnpkjmn˜jpkgnjklj›psjo–¤pig›–nooj kj±gœp”–pkjnjškjnj¢ ™jnmi–jpigsjsmpœjqmœpjqjnpqgqmhjnojnp”jnpœjqmœp›–”m¡n˜j kgn”gh–œj¢p™jqj¤pkjnmi–jpignjnopkgnmk¡mqšnmk¡mqp›jhœj ijk¡j–psjsj–pqg²j°–ljnpœgh›j”j¡p‘m›jnn˜jp³¬¢p¨sš‘jqjœimhµp¦ ¢ ™gkjnopœjqpkm”j›pkgnogn”js–qjnpnj¯impighjqj›pkjnmi–j¤pqjhgnj kgkjnop²jœjqp–n–pim”j›pkgsgqjœpghjœp¡j”jp”–h–pkjnmi–j¢ —gk–pœmnœmnjnpnj¯imn˜j¤pljn˜jqp•hjnopkgnojlj–qjnpljoj–kjnj ±jhjpkgn”j¡jœqjnp›jhœjn˜j¤p›jsjs ›jhjkpœjqpsjo–p°j”–p¡ghœ–kš defghijklmnopqgprjspt

Š‹ŠliŠˆ‹ oŠkl‡j•ŠoˆmˆŒ

pq r s t u q vw x s y q z { q t w | } u q t y w ~ s € t y q t w x s  ‚ { q ƒð òöÿõü4õ9ðf2õð„úõýõð…ü41ö12õô1ðûòð5òöõü4õ0ð5òóõ21øõüð2õüð5õóõð†0óüõø1ô

Ü®­ÝÞݯ°ßà³Þ´á²¯àâà㻼¸Ã¸µä»¿»º¸¿Å¸¿ ¼»¾»º½¿Á¸¹ÇµÁ»º¾¸·¶Àµêðϵ仺·ËµÌ¶º¸Á ¼¸º¸µÉ¶º¿¸Ã½·µÄ»¿Å¸¿µô¸º¸µ¼»¾¸¿ÅŽø¿µÀ»¼¸Ä¸ ãÂĸ¾µåæçÔ½¼Â¿»ÅºÂǵãÂÿ»Ãµèº¹µé¸¾·»· ¼»¿Å¸Ä¶¸¿µ¸Á¸·µ½¿Ä½À¸·½µ¶¼¸Ê¸µ½¿Á½¾½Ä¸·½ º»¼ÂºÁ»ºµÄ¸¿µ¶¿·¶ºµ¼½¾¼½¿¸¿µ¾»Ä½¸µÂû¹µÂºÆ êµëÂȽ¿Åµ¾»¿»Å¸·À¸¿µ·½Ä¸¿ÅµÀ¸·¶·µ¼»¿Ê»ºÆ ĽÀ½º½¾À¸¿µÀ»µÔ»ñ¸¿µä»º·Çµí¸¹À¸¾¸¹µèŶ¿ÅÇ ¸¿ÅµÊ¸¿Åµ¾»¿Å¸Á¸·¿¸¾¸À¸¿µë½¾µä»¿¸·»¹¸Á ȶ¸¿µê¸¼¸·µµì»È¿Ÿ¿µ¸Ä¸Ã¸¹µÁ»ºÈ¶À¸µ¶¿Á¶À 丿Åý¾¸µëÎåǵĸ¿µãÌèÔǵĸ¿µã¾½·½µò¶Ä½·½¸ÃË Ï¶À¶¾µîõµÁ»ºÄ¸Àñ¸µ¼º¸É¶º½Áµã¼¸··¶·µ½Á¶Ç ¶¾¶¾ËµÌ»¹½¿ÅŸµ½¸µ¾»¾¸·Á½À¸¿µÁ½Ä¸Àµ¸Ä¸ 仺¿Ê¸Á¸¸¿µÊ¸¿ÅµÄ½À»Ã¶¸ºÀ¸¿µãéääí 㸼»¿Ä¸¾µ¾»¿Å¸À¶µ·¶Ä¸¹µ¾»¿Å¿ͽº¾¸Æ ¼ºÂ·»·µ½¿Á½¾½Ä¸·½µÈ¸½ÀµÄ¸Ã¸¾µ·½Ä¸¿Åµ¸Á¸¶¼¶¿ È»º¾¶Ã¸µÄ¸º½µ·»É¶¾Ã¸¹µ¼»º½·Á½ñ¸µÊ¸¿ÅµÈ»ºÆ ·½À¸¿¿Ê¸Ë ĽµÃ¶¸ºµ·½Ä¸¿ÅË ¿¶¸¿·¸µÁ»À¸¿¸¿µÄ¸¿µÁ»ºÂºµÊ¸¿Åµ¾»¿½¾¼¸ 1̸ʸµ·¶Ä¸¹µÁ¸¿Ê¸µÄ»¿Å¸¿µ¼»¿¸·»¹¸Á ã»Á»º¸¿Å¸¿µÄ½·¸¾¼¸½À¸¿µé¸¾·»·µêµëÂȽ¿Å ·»É¶¾Ã¸¹µ½¿Ä½ó½Ä¶µÊ¸¿Åµô¿ô»º¿µÁ»º¹¸Ä¸¼ ¹¶À¶¾µÊ¸¿ÅµÁ»ºÁ¶¸ÇµãÂÿ»Ãµé¹¾¸Á2µÀ¸Á¸ ¾»º»·¼Â¿µ¼»º¿Ê¸Á¸¸¿µ·½À¸¼µã¸ý·½µé¸ÀʸÁ ɸø¿¿Ê¸µ·½Ä¸¿ÅµÀ¸·¶·µì»È¿Ÿ¿Ë 鸾·»·µÄ½µí¸ÀÂĸ¾µåæçÔ½¼Â¿»ÅºÂǵé¸È¶ 仾¸¿Á¸¶µä»º¸Ä½Ã¸¿µí½Ã½Á»ºµÐãéääíӵʸ¿Å 뻺¾¸·¶Àµ¼¸¿ÅŽø¿µó½¸µÁ»Ã»¼Â¿µÄ¸º½ Ðîÿç3ÓËµí»¿¶º¶Á¿Ê¸µÁ½Ä¸Àµ¸Ä¸µ¶¼¸Ê¸µ½¿Á½¾½Ä¸·½ ¾»¿Ê¸Á¸À¸¿µ¸Ä¸µ½¿Ä½À¸·½µÀ¶¸Áµ½¿Á½¾½Ä¸·½ ·»·»Âº¸¿ÅµÊ¸¿Åµ¾»¿Å¸À¶µ·Á¸Íµë½¾µä»¿¸·»¹¸Á ·»¼»ºÁ½µÊ¸¿Åµ·¸¾¼¸½À¸¿µ¾»Ã¸Ã¶½µãéääíË Á»º¹¸Ä¸¼µÃ»¾È¸Å¸µ¼»¾¸¿Á¸¶µ¼»º¸Ä½Ã¸¿µÄ¸¿ ϶À¶¾µîõµÁ»ºÄ¸Àñ¸µã¼¸··¶·µ¸Å¸ºµ¼»ºñ¸Æ 1ë½Ä¸Àµ¸Ä¸µÄ¸º½µë½¾µä»¿¸·»¹¸ÁµÏ¶À¶¾ ¾»Ä½¸µÁ»ºÀ¸½Áµ·½Ä¸¿ÅµÀ¸·¶·µ½¿½Ë À½Ã¸¿µö÷øùúûüĸÁ¸¿ÅµÀ»µ¾¸ºÀ¸·µÔ»¿¼Â¾µòÂÅÆ Ê¸¿Åµ¾»¿Å¹¶È¶¿Å½µñ¸ºÁ¸ñ¸¿µ¶¿Á¶ÀµÈ»ºÁ»¾¶Ë ãéääíµÁ»ºÄ½º½µÅ¸È¶¿Å¸¿µîï ʸÀ¸ºÁ¸µ¼¸Ä¸µÌ»¿½¿Çµýµþ¶Ã½µõÿî0Ë »Ã»¾»¿µÂºÅ¸¿½·¸·½µ¿Â¿Æ 뻺À¸½Áµ½¿Ä½À¸·½µ¶¼¸Ê¸µ½¿Á½¾½Ä¸·½µÁ»º¹¸Ä¸¼ defghijklmnopqgprjspt

-¼`dØ_cd+'^ea[\+5cec_+)Ù+ÚÛ+2`ac

"  3 6 64

4 21 5  7273 6416 6 2 73 69 3976 6 6

!012345679 3 6 6

1621 34 9 6 16 21 6 2731 6 6 6 9161 6 0 3 61645 1 12

# 1 462 2 5 649 01234567 65 22 3 42 34 6 34

)71.8.14. &'()*'*+&*,-./ 0.1.2,.2*3/ 0'.452(64.1.

0'.452

$ 14 65  5 21 1 67 76 65 91 45 27 6 436 9 3 54 9 2 5 2 35 912

4±Ý³®¯ßà³Þ´á²¯àâàã¸ñ¸¿¸¿µ¼»º¸¾¼ÂÀµÈ»º¼½·ÁÂà ¾»¿ÅŸ·¸Àµ¶¸¿Åµé¼µ5õµÉ¶Á¸µÊ¸¿ÅµÄ½È¸ñ¸µÌ¶Áº½·¿Â ÐÑîÓǵÀ¸ºÊ¸ñ¸¿µÌäð6µã¸º¸¿Åñ¶¿½ÇµãøÁ»¿Ç é¸È¶µÐîÿç3Óµ¼¸Å½Ëµµ6¸¿Åµ½Á¶µÈ¸Å½¸¿µÄ¸º½ ¶¸¿ÅµÄ»Ã½ó»ºÊµÂºÄ»ºµÐÔ7ÓµððíµÌäð6 㸺¸¿Åñ¶¿½Ê¸¿Åµ ¹»¿Ä¸À Ľ·»ÁºµÀ»µÈ¸¿ÀË ÂÀ¸·½µ¼»º¸¾¼ÂÀ¸¿µ¸Ä¸µÄ½  1 þ¸Ã¸ê¿µ %4

63 

ÌÂÃÂÆþÂÅɸǵԻ·¸µã¸Æ 1 34 6 434 1 67 º¸¿Å¸¿Â¾Çµã»ô¸¾¸Á¸¿µãøÁ»¿ 2736 01234567 6Á¸º¸ÇµÁ»¼¸Á¿Ê¸µÄ½µÄ»¼¸¿ 6516 73 㸿Áºµä¶·À»·¾¸·µãøÁ»¿ 6 4 6421 6Á¸º¸ËµÌ»È»Ã¶¾µÄ½º¸¾¼ÂÀÇ 73 5 2 6 ̶Áº½·¿ÂµÄ½¼»¼»ÁµÄ¶¸µ·»¼»Ä¸ ¾ÂÁºµÊ¸¿ÅµÄ½Å¶¿¸À¸¿ »¾¼¸ÁµÂº¸¿ÅµÈ»ºÆ È¿ô»¿Å¸¿Ë ã»Æ Ķ¸

‡ˆ‰Š‹ŠŒ uvwxyzy{|}z~vz€v‚{ƒ„„{…v†vz~ ŽŠˆ‰ YZ[Z\]Z^_`abc

f9ø1ðgòúõóõô1ð òô1üð÷ò41ûð õô19ðhùÿõðñòó4õ9õü

  

ÕÖ×ØÙÚÛÖÜØÛÚÝÞÙßÞàÚÛØÙØÚ×ßáÞâ ×ÖÝÞÛØÙÚÜÖÙããÖàÞÝÚáÞàÞÝÚ×ÖäåßÞÙ æÖäÞÙãÛÞÜçæÖäÞÙãÛÞÜÚáØãØÜÞàÚèÞÙ㠐‘’“ ’“p”jn q•kg”–jn Ýé áÖäÙÚ×ÖÛÞäÞÙãÚØÙØêÚëÞÝßÙÚåÖãØÜßì —g””˜p™jš ÝÖ × ØÙçÝÖ×ØÙÚÜÖä×ÖåßÜÚÝÞ×ØâÚÝÖÙíÞáØ ›gn”hj à Þ á ÞÙãÚäÖîÖÛØÚåÞãØÚ×ÖãÖàØÙÜØäÚéäÞÙãê —giœjpžŸ pijkj igqjs–pœ–”jqp–no–n ­®¯°°®±²³´µ¶·¸¹¸µº»¼¸º¸·½µ¾»·½¿µÀ»Á½À kgnmn”jp¡mn˜j À¶¿Âµ¸Á¸¶µ¾¸¿¶¸ÃµÄ½µÁ»¿Å¸¹µ»º¸µÁ»À¿ÂÃÂŽµÄ½Å½Æ k•k•nojn¢p£jš kmn¤p–iœh–n˜j¤pjqš Á¸ÃǵÁ»¿Á¶µ·»È¶¸¹µ¼½Ã½¹¸¿µ¼»À»ºÉ¸¸¿µÊ¸¿Å œh–ip£jœji›jp“–¥q˜ ø¿ÅÀ¸ËµÌ»Ã¸½¿µ½Á¶ÇµÉ¶Å¸µÁ½Ä¸Àµ¼ºÂ·¼»ÀÁ½ÍµÀ¸º»¿¸ ¦§ ¤p”–ijhjnqjnp”•qš ¾»·½¿µÀ»Á½ÀµÈ¸º¶µ·¶Ä¸¹µÁ½Ä¸ÀµÄ½¼ºÂĶÀ·½µÃ¸Å½ œghpmnœmqp›jk–sp”–pœj›mn ·¸¸Áµ½¿½Çµ·»Ä¸¿ÅÀ¸¿µÉ¶¾Ã¸¹µ¼»¾¸À¸½¸¿Ê¸µ¼¶¿ ”g¡jn¢p¨sjijnn˜j¤pmi–j À½¸¿µ¹¸º½µÀ½¸¿µ¹¸È½·Ë ijnop–iœh–plgsmkpognj¡p©ª θ¾¶¿µÄ»¾½À½¸¿ÇµÀ¿Ľ·½µ½Á¶µÁ¸Àµ¾»¿Ê¶Æ œj›mn¢ «™gnmn”j¤pgnoojq¢pjœj º ¶Á À ¸¿µÃ¸¿ÅÀ¸¹µ·»Âº¸¿ÅµÏ¸ºÉ¿µÐÑÒÓ˵Խ¸ #$ # 

"% &" 

”•qœghpigœj›mnpsjo–pqjhgnj ' "(")*+,-,"./0) -!" 1 " 2/ 23 / * 4 ) 5 6 5 " 2/ . 5 Á » Á ¸ ¼µ ¾¸¿Á¸¼µÈ»ºÀ¸ºÊ¸µÄ»¿Å¸¿µÀ»¸¹Ã½¸¿¿Ê¸ mi–jp£jœji›j plgsmkpognj¡p©ª 6/756"*8.)69" )48":;<=>?""%)*1)"@/.)"A/*2/9 ¾»¾¼» ºÈ¸½À½µ¾»·½¿Æ¾»·½¿µÀ»Á½Àµ¾¸¿¶¸ÃË œj›mn¢p¬jo–jn¤pljn˜jqp˜jno B)-+)7)-9"8C,-3*,1,9"578"4/6/*+)"2/23/*4)565

G$% %

  $ % 676867996: 6;"<

ïðñòóôõöõð÷òøùöúùûüýõðþòöÿ0üý1ð21ð304õüðïð5óùúõ6õü2õð21 7ù080ÿòð÷9õôÝ4ÝÞ³Ýß ð 0 à³õÞ´9Ჯà 12â1µäüÂú½ ¾»Ã¸À¶À¸¿µÀºĽ¿¸·½µÄ»Æ

q¢pp™jnmi–jpkgk–s–q–pi–¯jœpœjq ÇÄÈɾʾÂ˾ÌÅÍÆÁ ¡œjgkj hnj›p¡mjipœgh›j”j¡pj¡jp˜jnopœgsj› ξ;ÀÁÂÏËÐÑÒ p±j¡j–¢p“jimsmssj›p¬¨®plghijl”j¤ ÓÄ¿ÔÄžÔÀÍÂÏÄÕÊ¿¾ÖÀ¾Õ «–jj sjmpjnjqp¨”jkpkjnmi–j pœgsj› ÎÑ× kgk¡mn˜j–p›jhœjpig¡gnm›p”mjpsgklj›¤ n–i±j˜jp”–jpkji–›pkgn±jh–psgklj› ˜jnopqgœ–oj¢p‘–j”jp˜jnopkgkgnm›–p¡ghmœpjnjqp¨”jkpigsj–npœjnj›¤ ¨ssj›pkgngh–kjpœjmljœpigi–j¡jp˜jnoplghœjmljœ¢·pr“¢p™mis–k ¢

9*:*'.';

   !" #

' [ \ ] ^ + -_ ` ^ + & ` \ ^ a ,b_`_+&cda[e[ &'()(*+,-).+/(012-*345

=>?@>ADEF>GHI>J!$#$BC KK(&7';(LMKN O 349PQRSTdefghijklmnopqgprjspt 2/.5-"6/756"./+)6";DEF?

defghijklmnopqgprjspt

¾ÂÁºµÊ¸¿ÅµÄ½Å¶¿¸À¸¿µ¼»Ã¸À¶µò¸¾¸¹¸µæ½8½Â¿µÄ¸¿ Ï¿ĸµÌ¶¼º¸µ9µîõï˵1Ըø¾µ¼»ºÉ¸Ã¸¿¸¿ÇµÁ½È¸ÆÁ½È¸ ¸Ä¸µÄ¶¸µ·»¼»Ä¸µ¾ÂÁºµÊ¸¿Åµ¾»¾»¼»Áµ·¸Ê¸ËµÌ»¾¼¸Á ·¸Ê¸µÁ¸º½Àµ¾»¿¸º½ÀµÁ¸·µô¸¿ÅÀÿŵÐȸ¹¶ÓµÄ»¿Å¸¿ ¾»º»À¸Ç2µ¸À¶µÌ¶Áº½·¿ÂµÊ¸¿Åµ¾¸·½¹µ·ÊÂÀË 1θ¾¶¿µÀ»¾¶Ä½¸¿µ¾»º»À¸µ¾»¿Å¸ô¶¿ÅÀ¸¿µ¼½·Æ ÁÂõÀ»µ·¸Ê¸Ç2µ¶ô¸¼µñ¸ºÅ¸µÔ¶À¶¹µÌ¶¾È»ºÇµÔ»·¸ ̸Ⱥ¸¿Åµêºǵã»ô¸¾¸Á¸¿µëº¶ô¶Àµ½¿½Ëµ6¸¿ÅµÄ¸Ã¸¾ Á¸·µÈ¸¹¶µ½Á¶µÈ»ºÉ¶¾Ã¸¹µé¼µ5õµÉ¶Á¸Ëµ6¸¿ÅµÁ»º·»È¶Á À¸·µÌäð6µã¸º¸¿Åñ¶¿½µÊ¸¿ÅµÄ½¾½Ã½À½µÀ»Ã¶¸ºÅ¸ ¸Ã¾¸º¹¶¾µè¹¾¸Äµä¶º¿Â¾ÂµÐïïÓË èÀÁ½Í½Á¸·µ¾»¿Áº¸¿·Í»ºµÄ¸¿µ¾»¿¸È¶¿Åµ¶¸¿ÅµÌäð6 Á»¾¼¸ÁµÄ½¸µÈ»À»ºÉ¸µÁ»Ã¸¹µÄ½Ã¸À¿½¿Ê¸µ·»Ã¸¾¸µ·»Á¸Æ ¹¶¿µÁ»º¸À¹½ºÇµÄ¸¿µÄ½¸µÈ¸º¶µ¾»¿Å¸Ã¸¾½µÀ»É¸Ä½¸¿µÁ»ºÆ ·»È¶ÁË 1̸ʸµ·¶Ä¸¹µ·»Á¸¹¶¿µ¾»¿É¸Ã¸¿À¸¿µÁ¶Å¸·µ½Á¶Ë 𽸷¸¿Ê¸µÅ¸¿Á½¸¿µ¸Á¸¶µÈ»º·¸¾¸Æ·¸¾¸µÄ»¿Å¸¿µä¸À defghijklmnopqgprjspt


4 567896 5 6

!"#$%&'()* 0123

31

ÒÓ ÄÌÔ ½ ÍÅ Õ º ý Ö¼ Å · À  º Å ½ ̹ ¶ ¸ ¹ º ý × Ø Ù,-,1Ú,Û3Ú12ÜÝÞ3:P:N@DB O8=8ßFHF:EFH@:686E8DF:O@J@9I@9 ô‰Š…„

686@HBCF:R@DF:L8DO@6@:Y@6@P 9KFKFC:H8=@6@:Y@6@K@9M …‡“…‘‡Œ… 68 K@9Q:@G@D@:RFEBD@9:=@U@C@9 Ž‚‹‘ƒ‚Ž W T @ J@9I@9:O8=8ßFHF:R@DBH:O8O@L … † “ … Œ … ‡  … ‡ J@9I:KFO@J@9IC@9:O8=8ßFHF:H@@O 689KFKFCQ:68HCF:E@9J@C:O@J@P H@RBDQ:Y@EB:;Z[\]>:KF9FR@DFQ †ƒ†…–…‘‰†‹’ª 9I@9:âH=@6F:J@9I:KFE@=BO:RBP 686@9OFC:C8G@6@9M:<86F6LF9 ‘‰†‹’……†…› 65DM:T@C:6@H@=@RQ:@H@=:O@C <59K5C:<8H@9OD89:pHHRFKKFP 689IBD@9IF:9F=@F:âH=@6F9J@QX „ ƒ †™ Š ‰ … ‡ àFJ@R:VD:4á:?58D:kBR@6P B7@D9J@M 6@K:âHC@9K@D:Aã:689F=@F:O@JP †ƒ‡š…Š‰„…‡‡Œ………‡ S4:J@9I:7BI@:6897@E@O @9I@9:=@U@C@9:E8DO89O@9I@9 48OB@:`6B6:<89IBDBH:<BH@O ’ƒ’™õ‹‡ 8OFC@:K@9:ßB=I@DM V8U@9:k@H7FK:â9K598HF@:;VP 4J@F:?58D:kBR@66@K kâ>:O@C:689@6LFCQ:7FC@:O@J@P âHC@9K@D:689I@CB:689K@L@O ö÷øùöúûüýþöÿø01 9I@9:J@9I:KFH@7FC@9:O@C:7@BR C56L=@F9:C8=B@DI@9J@:J@9I K@DF:O86@:RB65D:K@9:=BGBM 2345653789 2

68=FR@O:O@J@9I@9:O8=8ßFHF:H8O8P ?@6B9Q:F@:O8O@L:E8DR@D@L:@I@D =@R:689FC6@OF:H@RBDM:A85D@9I H8L@9O@H9J@:LD5ID@6:O@J@P C59O8CH:J@9I:KFO@6LF=C@9 L86E@U@:@G@D@:E8DOF9IC@R 9I@9:686E@U@:HF6E5=PHF6E5= OFK@C:E8DHFu@O:C59J5=M:W4FO@ C59J5=:K89I@9:G@D@:689G@9P @I@6@Q:C86BKF@9:6897@KFP 689I@97BDC@9:C@=@B:RB65DQ K@F:D8C@99J@:J@9I:U@9FO@ C@99J@:E@R@9:=8=BG59QX:O8I@HP 7@9I@9:C59J5=M:S@9I@9:H@6L@F O@9L@:68D@H@:E8DH@=@RM:W<8=@P 9J@M 68D89K@RC@9:K@CU@R9J@ !"#!$! U@ C : F 9 F : E 8 D I @ 9 K 8 9 I @ 9 : O @ 9 I @ 9 k8 9 B D B O : p ä F 6@ R Q : 7 F C @ : H @ 9 I DFQ:9@9OF:E@9J@C:5D@9I %&'!()&!*!(+&*,-+(#.!-,!"/(0(*1234567(3468(4395:4(#76:56;<(4156=96;6=6;(>3=6(?3696(>1@9646(<:(+692:< K89I@9:5D@9I:J@9I:EBC@9 LD5KBH8D:CD8@OFuQ:=@U@C@9:J@9I HJ8@99KF I : /6@35(!46;A()1B87>3@:9C:(DA(%6;E=C=A($6>3(FGHIDJK(*15646($646<6;A(+692:<(/6@35(!46;(41;L1<:6=6;(46=6;6;(>3=6 6BRDF69J@:K@9:KFO@J@9IC@9 KFH@7FC@9:O8O@L:H8R@OM:åæ4<â A8OE8@DIHF@9F:IEI8B99OBIQCX::OO@89II@IH9BJ9@IMP ?3696(>6E:(9153@37(3468(4395:4(#76:56;<K C8OFC@:5D@9I:H8K@9I:H@RBDQX E8DR@D@L:O@J@9I@9PO@J@9I@9 7@U@E:C8L@K@:E@9IH@Q:48OB@ O8I@H:4J@F:?58D:kBR@66@K O8=8ßFHF:EFH@:686E@U@:HLFDFOBP k`âQ:4á:k@DBu:p6F9:6F9O@ KF:S@C@DO@Q:Y@EB:;Z[\]>M @=:Y@6@K@9M:NBC@9:@G@D@P@G@P LD5ID@6:Y@6@K@9:J@9I:KFO@P k89BDBO:H@9I:B=@6@Q:OFK@C D@:J@9I:686L8DK89I@DC@9:C@P J@9I:O8=8ßFHF:K@9:D@KF5Q:H8HB@F H8L@9O@H9J@:O8=8ßFHF:686EB@O O@PC@O@:L5D95ID@uFQX:OBOBD9J@M 9F=@F:@CR=@CB=:CR@DF6@R:H8RFP LD5ID@6:J@9I:6@=@R:E8DO89O@P A8E8=B6:Y@6@K@9Q:4<â 9II@:O8DGFLO@:HFOB@HF:Y@6@K@9 ©¨ô›ô¨¯}~®ª‡‹“…ô‰†´ƒ‡…–…‘ƒ‡ª Š‰Ž™“™‘„…‡Š…’…†‚…Ž…“˜ƒ–…‡§™ƒ‚‡™‚}¯ †ƒ‡š…Š‰‘…’…›³‰†™Š‰…— @9:9F=@FP9F=@F:Y@6@K@9M O8=@R:68=@CBC@9:L86@9O@B@9 J@9I:CRBHJBC:K@9:CRFK6@OM “™‚Œ˜´¨}…†…‡{‹ƒ‘…“Œ‹†ƒŒ…“…„…‡…–… Œ…‡Š‰Ž‰†Ž‰‡‹’ƒ§™ƒ‚‡™‚}¯}‹ƒŠ‰‹‡‹Š…‡ ˜…’…†‚…Ž…““ƒ‚‘ƒ™“ô‰†–…‘‘ƒŽ…„…“ 9I …‘‰’‚…Ž…““ƒ‚“™“™ŽŠƒ‡…‡Ž‰†Ž‰‡…‡©´©›¨…™ Š‰…Š‰‚‰‹’ƒ‘ƒ‡‰‹‚˜ƒ–…‡§™ƒ‚‡™‚•‰‚…‡Š… †ƒ†ƒ‚‰…Ž‚ƒ‘‰…‘‰„ƒŽ…Š…„ƒ‚š…„ƒ‚…‘©´©— TF9IC@R:=@CB:H8L8DOF:FOB:H8R@P H8=BDBR:O@J@9I@9:O8=8ßFHF:KF:â9P Wk`â:E8DR@D@L:68KF@:O@C:68P Ÿ¤£¡¢¦›…„…‡†ƒ‡Š‹‚‹‡˜´¨†ƒ‡™‡…„…‡€…„ §‹ƒ’“‹†‘ƒ‚“…ƒ‡…†…‡‹“…˜ƒ–…‡§™ƒ‚ª ’…‘…‡‡Œ…›‘ƒ“ƒ’…†ƒ’…’™‰‚…‡„…‰…‡Ž‚‹‘ƒ‘ DBH9J@:KFRBCB6Q:C@D89@:E8DP K598HF@M:4<â:6F9O@:O8=8ßFHF:K@9 9JF@DC@9:O@J@9I@9:E8D6B@O@9 •ƒ‡Œ…“…„…‡´ƒ‡Š…Ž…““ƒ‚…Š…Žœ…Ž‚ƒ‘}‹ƒŠ‰‹‡‹ ‡™‚}¯“ƒ‚†…‘™„}™Š‰•™’Œ…Š…‡{‰“‰…Šš‚‰…— Œ…‡‘…‡…“Ž…‡š…‡Š…‡ƒ‚’‰„™›Ž‚‹‘ƒ‘™„™† OF9K@C:O@C:H8HB@F:9F=@FP9F=@F D@KF5:689J@7FC@9:@G@D@:HLFDFP D@6@=@9Q:C8C8D@H@9Q:=@U@C@9 Œ…‡Š‰Š™…“ƒ‚’‰…“‘„…‡Š…’†ƒ…„‹‚™Ž‘‰…‰’ª ¬~‡Š…‡ª™‡Š…‡}¯†ƒ‡…“™‚‘ƒ…’… ‘„…‡Š…’„ƒ‰š…„…‡›Žƒ‚‰“™‡…‡Š…‡Žƒ‡õ…‰‚…‡ @9I:E8D=@CBQ:E@RC@9:6@=@R OB@=:Y@6@K@9:J@9I:E8D6BOBM E8D=8EFR@9Q:X:O8I@H9J@M ‹™“}…‡„ƒ‡“™‚Œ¨Žž›¢“‚‰’‰™‡—’…‘…‡‡Œ…›Š…’…† „ƒŽ™“™‘…‡‘“‚…“ƒ‰‘…‚™‘Š‰Ž™“™‘„…‡Š…’…† Š…‡…“…’…‡…‡Ÿ…‰’‹™“¦™‡“™„}…‡„ƒ‡“™‚Œ J K89I@9:E8E@H9J@:KFHF@DC@9 489K@OF:K86FCF@9Q:H8O8P k89BDBO:p9II5O@:4<âQ:?FP Ž™“™‘…‡Žƒ‡õ…‰‚…‡Š…‡…“…’…‡…‡™‡“™„}…‡„ ‚…Ž…“Šƒ–…‡™ƒ‚‡™‚Ÿ¨˜§¦‘ƒ……‰’ƒ†…… …„‰‚‡Œ…‘…†Ž…‰Š‰š…‡“™‡Žƒ‚‘‹…’…‡— @9:KFO59O59:LBE=FC:H8:T@9@R =@R:KF8ß@=B@HF:H@6L@F:C8P 9@:pD6@9K5Q:=86E@I@9J@:CF9F ƒ‡“™‚Œ›}‹ƒŠ‰‹‡‹Œ…‡Ž…’‰‡†ƒ†‰’‰„‰ “ƒ‚“‰‡‰}¯Š…’…†„ƒŽƒ†‰†Ž‰‡…‡Œ…‡ƒ‚‘‰”…“ ¬}™„“‰ª™„“‰“ƒ‚Š…™’™›Ž’™‘‘ƒš™†’… K DM:Wâ9F:OF9K@C@9:@65D@=QX:C8P 6@DF9Q:4<â:6@HFR:E@9J@C u5CBH:686@9O@B:O@J@9I@9 –ƒ–ƒ‡…‡— „‹’ƒ„“‰”„‹’ƒ‰…’—‚“‰‡Œ…›“‰Š…„‰‘……‡Œ…}™Š‰ „ƒ‘…„‘‰…‡“ƒ‚…‚™Š…‚‰Ž…‚…“ƒ‚Žƒ‚‰„‘…›…‰„ pF G @ 6: 4á:?58D:kBR@66@KM:â@ 68986BC@9:O@J@9I@9:CBP C568KF:9@C@=Q:O8DBO@6@:H@@O }…†…‡†ƒ‡™“™‚„…‡›…‘‰’‚…Ž…“Šƒ‡…‡ •™’Œ……“…™{‰“‰…Šš‚‰…Œ…‡Š‰Žƒ‚‘…’…„…‡—¯“™ „ƒ‘…„‘‰…‡{‚‰•™’Œ…‡‰Š‰†ƒ‚‰„…{ƒ‚‰„…“Š…‡ 6F 9O@:68KF@:O8=8ßFHF:OFK@C D@9I:L@9O@HM:kFH@=9J@Q:E@P H@RBD:K@9:E8DEBC@:LB@H@M:4<â ©´©†ƒ‡Œ…“…„…‡…–…Žƒ‡ƒ“…Ž…‡Š™… …‚™‘†ƒ‡š…Š‰“…‡™‡š…–…„‹’ƒ„“‰”Šƒ–…‡ ‘…„‘‰’…‰‡‡Œ…Š‰™‘“‚…’‰…›†ƒ†‹‘‰‘‰„…‡©´© 68 “ƒ‚‘…‡„…ƒ‡“™‚ŒŒ…„‡‰˜ƒŽ™“‰´ƒ‡…–…‘…‡ ™ƒ‚‡™‚›³‰†™}…†…‡{‹ƒ‘…“Œ‹— …‚™‘”‹„™‘Ž…Š…‰‡Š‰„…‘‰†‹‚…’……‚Š 68DBH@C:HB@H@9@:NB=@9:ABGF 9J@C:O@J@9I@9:J@9I:689IP 686F=FCF:K8HC:CRBHBH:J@9I }¯{‰“‰…Šš‚‰…Š…‡†…‡“…‡˜ƒŽ™“‰§™ƒ‚‡™‚ ´ƒ‡šƒ’…‘…‡‘ƒ‡…Š…Š‰‘…†Ž…‰„…‡œ…„‰’©ƒ“™… ‘ƒš™†’…‹„‡™††…‡“…‡Ž‰†Ž‰‡…‡}¯›³’…‡š™“ Y@6@K@9M:WA8E@=FC9J@Q:689P @9IC@O:6@O8DF:C8@I@6@@9Q 686@9O@B:@G@D@P@G@D@:C568KF }¯}™Š‰•™’Œ…™„…‡„…‚ƒ‡…‚…“‰”‰„…‘‰— ˜´¨´‚…†‹‡‹‡™‡Œ…‡…Š‰‚Š…’…†‚…Ž…“ }…†…‡{‹ƒ‘…“Œ‹— KBCB9I:O8DGFLO@9J@:C8IF@O@9 O@LF:O@C:KFL@9KB:@R=F9J@M 68978=@9I:E8DEBC@:K@9:H@RBDM ¬©ƒŠ™…‡Œ…†ƒ‡š…Š‰“ƒ‚‘…‡„…‹’ƒ©´© “ƒ‚‘ƒ™“—´‚…†‹‡‹…„…‡†ƒ‡Œƒ™“©´©†ƒ†ª {ƒ™‘…‰‚…Ž…“›©ƒ“™…©´©‚……†{…†…Š J@9I:689K5D59I:L8=@CH@9@@9 päF6@R:689B97BC:G59P â@:LB9:686L8DF9I@OC@9 ’ƒ‰Ž…Š…“‰‡Š…„Ž‰Š…‡…„‹‚™Ž‘‰Š…’…† ™…“‘™‚Ž‚‰‘ƒ…‰ô‰†–…‘ƒ‡“™‚Œ„…‚ƒ‡…}™Š‰ †ƒ‡Œ…†Ž…‰„…‡…–…‚…Ž…“ƒ‚‘…†…ô‰†–…‘ LD@COFC:E8DFE@K@RQX:O@9K@HP O5RQ:OFE@POFE@:@DOFH:KF=@E8=F HO@HFB9PHO@HFB9:O8=8ßFHF:B9OBC Ž‚‹‘ƒ‘Žƒ†ƒ‚‰…‡´´Ÿ…‘‰’‰“…‘´‰‡š…†…‡ •™’Œ…Š…‡{‰“‰…Šš‚‰…Š‰„ƒ‡…„…‡“ƒ‚‘…‡„…„…‚ƒª †ƒ†……‘…‘‰’Žƒ‡Œ‰Š‰„…‡“ƒ‚…Š…Ž†…‡“…‡ M BHO@ä:@O@B:BHO@ä@RQ:O@LF:O@C OFK@C:686EB@O:@G@D@:J@9I …‡„…´…‡š…‡¦‹’ƒ˜ƒ–…‡§™ƒ‚‡™‚Œ…‡ ‡…†™‚‡‰“ƒ‚’‰…“Š…’…†„‹‚™Ž‘‰Š…‡…“…’…‡…‡ •ƒ‡“ƒ‚‰©ƒ™…‡…‡{‚‰•™’Œ…‡‰Œ…‡Š‰’…„™„…‡ 9J@45 6F H F 5 9 8 D : 45 6F H F : < 8 9 J F P 686F=FCF:C8@R=F@9:K@=@6 9@C@=M:WSFC@:O8O@L:68=@9II@D Š‰Ž‰†Ž‰‡’…‡‘™‡‹’ƒ§™ƒ‚‡™‚}¯}‹ƒŠ‰ª Œ…‡†ƒ‚™‰„…‡‡ƒ…‚…‘ƒƒ‘…‚¨Žž›¢“‚‰’‰™‡— ©´©Š‰†ƒ‚‰„…{ƒ‚‰„…“— @ D @ 9 : â 9 K 5 9 8 H F @ : ; 4< â > Q : pä F 6@ R I@6@M:4<â:7BI@:E@9J@C K@9:L8=@9II@D@99J@:E8D@OQ ‹‡‹›³„…“…}…†…‡{‹ƒ‘…“Œ‹›¨…™Ÿ¤£¡¢¦— ¬¯‡‰™„…‡„…‚ƒ‡…‚…“‰”‰„…‘‰“…Ž‰‰‡‰†™‚‡‰ {ƒ’…‰‡‰“™›Š…’…†‚…Ž…““ƒ‚‘ƒ™“š™…Š‰‘‰ª ABE@IF75:O@C:C@=@R:O@7@6:689IP @ 98DF6@:L89I@KB@9:6@P 6@C@:H@9CHF9J@:EFH@:L865O5P {ƒ’…‰‡‰“™›Žƒ‡ƒ“…Ž…‡}…‡„ƒ‡“™‚Œ „‹‚™Ž‘‰›Žƒ‡Œ…’……‡–ƒ–ƒ‡…‡—…‡šƒ’…‘ ‡™‡Š™…‡…†…Œ…‡“ƒ‚„…‰“Šƒ‡…‡‘„…‡Š…’ CDFOFC:HO@HFB9:O8=8ßFHF:J@9I:68P 68 @C@O:O8DC@FO:6@H@=@R:F9FM 9I@9:KBD@HF:RF9II@:L89IR89P ‘ƒ……‰…‡„……’Œ…‡ƒ‚Š…†Ž…„‘‰‘“ƒª „…“…©´©›…Š……’—´ƒ‚“…†…›…Š…Š‰ô‰Ž‰„‹‚— }…‡„ƒ‡“™‚Œ—˜™…‡…†…“ƒ‚‘ƒ™“…Š…’…‡…†… 9JF@DC@9:O@J@9I@9:O@C:689P HJ@D A8E8=B69J@Q:6@9O@9:q@P OF@9:LD5ID@6QX:O@9K@H:?F9@M †‰„š™…Š‰Ž™“™‘„…‡“‰Š…„…‡Œ…‹’ƒ}™Š‰ ©ƒŠ™…›…Š…Žƒ†ƒ‚‰…‡Š…“…“…„…„™‚…“› ’…†…Œ…„‡‰}™Š‰•™’Œ…Š…‡{‰“‰…Šš‚‰…—Ÿ“‚‰™‡ª KFKFC:H@@O:Y@6@K@9M:WTFK@C LD8H:SBHBu:4@==@:;S4>:E8DR@D@L vxçèéêëëìíîïðêñïòëxïçóñz •™’Œ…Š…‡{‰“‰…Šš‚‰…—•ƒ’…‰‡„…‡š™… ‘ƒ‰‡……Š…Žƒ‡…†‰’…‡„ƒŽ™“™‘…‡ ‡ƒ–‘¡”ƒ‚¡‚‰‡¦

!&!&!*)")

ûü

AF@L:S@KF:TBC@9I:<@DCFD

+,-,./01233456789:;<5=>:?@9@9:ABC@D9@:EFG@D@:H5@= C8F9IF9@99J@:6897@KF:G@LD8HM:NF=@:GFO@PGFO@9J@:O@C:O8DG@L@FQ:?@9@9 F9IF9:BE@R:R@=B@9:7@KF:OBC@9I:L@DCFD:KF S@C@DO@M T89OB9J@:L8D9J@O@@9:F9F:R@9J@ IBJ59M:48L@K@:U@DO@U@9:J@9I:6898P 6BF9J@:KF:H8=@:EBC@:E8DH@6@:KF:C@9O5D ?@HV86Q:?@9@9:E8DEFG@D@:K89I@9 G@9K@M:WA@J@:GB6@:6@B:9J@LD8H K5@9IQX:C@O@:?@9@9Q:Y@EB:;Z[\]\^[Z_>M `9OBC:686B=BHC@9:9F@O9J@Q:?@9@9 LB9:689K8C@OF:L@DL5=:O8D6@HBC:?@HP K86M:W?J@LD8H:J@9I:KFKBCB9I:H86B@ L@DO@FMabcdefe:G@D@9J@aghij:V@DFL@K@ 9J@=8I:C@9:HBH@RM:k89KF9I@9:9J@P LD8H:KFKBCB9I:H86B@:L@DO@FQX:B7@D KF@M ?@R:EF=@:C8F9IF9@99J@:6897@KF LD8HFK89:O@C:O8DG@L@FQ:?@9@9:D8=@ WOBDB9:L@9IC@OX:7@KF:OBC@9I:L@DCFD KF:S@C@DO@M:W4@=@B:G@LD8lafmmen KFO8DF6@Q:7@KF:OBC@9I:L@DCFD I@7F:YL:o:7BO@Q:C@9:=B6@J@9M pR5C:;q@IBE:S@C@DO@Q:rst> C@9:6@B:E@J@D:7BDB:L@DCFD YL:o:7BO@Q:C@9:=B6@J@9M:S@KF C8:6@9@:H@J@:HF@LM:q@LD8H HF@LQ:OBC@9I:L@DCFD:HF@LQ:J@9I L89OF9I:E8D6@9u@@O:E@IF:6@P HJ@D@C@OQX:B7@D:KF@M3vwxyz

µ ¶ · ¶ ¸ ¹ º » ¼ ¹ ½ ¾¼ ¿ À ¹ ½ Á¼  º ý ļ ú · À º Å Å Æ º ½ Ç ¼ Å È À ¹ À {|}~€‚ƒ„…†…‡ˆ‰Šƒ‹Œ…‡†ƒ‡ƒ†Ž…‚„…‡ „…†‰“ƒ‚’™„…›³„…“…†ƒŠ™ ƒ‰Š›‘…’…‘…“™ƒŠ‰“‹‚ ƒ‚…‘‰’†ƒ‡…‡„…Ž†‹†ƒ‡‘……“‘ƒ‹‚…‡”‹“‹‚…”ƒ‚ „‹‚…‡“ƒ‚‘ƒ™“„ƒŽ…Š……‚‰…‡ôƒ˜…‰’Œôƒ’ƒ‚…Ž— •ƒ‘‰‚†ƒ‚ƒ„…†„ƒ†…“‰…‡‡Œ…‘ƒ‡Š‰‚‰’ƒ–…“’ƒ‡‘… •‰’‰“ƒ‚•ƒ‘‰‚†ƒ‡„’…‰††ƒ‚ƒ„…†ƒ’ƒŽ…‘„…‡ „…†ƒ‚…ˆ‰Šƒ‹‡Œ…—˜…’…†”‹“‹‰“™“ƒ‚’‰…“‘ƒ‹‚…‡ “ƒ†…„…‡„…‚ƒ‡…‘ƒ„ƒ’‹†Ž‹„¬“ƒ‚‹‚‰‘³†ƒ‡õ‹…†ƒª Ž‚…š™‚‰“•ƒ‘‰‚†ƒ‡…‚…„…‡‘ƒ‡…Ž…‡‡Œ…„ƒ…‚…‘…‡ ‡Œƒ‚™†…‚„…‘ƒ‘…‚†ƒ‚ƒ„…—®…†™‡›Žƒ‡Š™„™‡•™‚ª ”‹“‹‚…”ƒ‚›†ƒŠ{…†‰‚‘‘ƒ†›‘ƒƒ’™†”‹“‹’…‰‡‡Œ… ‘‰†ƒ‡…“…„…‡›†ƒ‚ƒ„…Š‰“ƒ†…„‰“…‡Ž……’…‘…‡—˜…’ª …†‘ƒ™…š™†Ž…Žƒ‚‘›¯„–…‡™’•™‘’‰†‰‡†ƒ‡Œƒª †ƒ‡š…Š‰ƒ’…Ž— œ…‚“…–…‡”‹“‹ƒ‚™‘‰…ž“…™‡‰“™“ƒ–…‘Ž…Š… ™“„…‡Ž…‡’‰†……‡„…“…‡ƒ‚‘ƒ‡š…“…•ƒ‘‰‚ƒ‡Šƒ‚…’ {ƒ‡‰‡Ÿ ¡¢¡£¤¥¦›‘……“Š‰…†ƒ‡…†‰’…†…‚Š‰ Š™’…““…{‰‘‰‘ƒ……‰‘ƒ‹‚…‡Žƒ†™‡™—Ÿˆ‡õ¦ ’™…‚†…‚„…‘ƒ‘…‚§…‚Š…¨ƒŽ™’‰„Š‰©…‰‚‹›Œ…‡ Š‰Œ…„‰‡‰Ž…‚…Žƒ‡Š™„™‡•™…††…Š•™‚‘‰†ƒ‡š…Š‰ “ƒ†Ž…“™‡“™„†ƒ‡……‡Ž‚ƒ‘‰Šƒ‡“ƒ‚™’‰‡‰“™— ‘‘…†›”‹“‹‚…”ƒ‚’ƒŽ…‘…‚‰…‡’ª€‹‚‰…œ…’ªŠ…’…› †ƒ‡š…Š‰‘…“™Š…‚‰«¤‹‚…‡Œ…‡“ƒ–…‘…„‰…“Žƒ’™‚™ Œ…‡Š‰†™‡“…„…‡“ƒ‡“…‚…•ƒ‘‰‚„ƒ…‚…†…‘‘…Œ…‡ ƒ‚„ƒ‚™†™‡Š‰’™…‚†…‚„…‘§…‚Š…¨ƒŽ™’‰„‰“™— ¬{ƒ„‰“…‚Ž™„™’£ž—££›‘ƒ‹‚…‡Ž‚‰…Š…“…‡ †ƒ†…–…‘ƒ™…„…†ƒ‚…ƒ‚’™†™‚…‡Š…‚…Š…‡ †ƒ‡…“…„…‡„ƒŽ…Š…„…†‰…–…‘…’…‘ƒ‹‚…‡‚ƒ„…‡

ɼŸ½Êº¹Â¶Ëº½ÌºÂºÀ½ÍÅÎÀŸ•ƒ½Ç‚ƒ¼„…ρŠÐ‰ŠÅ™È…†ƒÐ‡Ñš…Š‰º…‡Å‹½Ä“…¶…‡Â‡º…‚À„Å‹“ª

{|­¨®§…„‰†¯“…’‰…›¨…™Ÿ¤£¡¢¡£¤¥¦ †ƒ†ƒ‚‰‡“…„…‡°±…‡‹“…ƒ‡†ƒ‚‰„…²…“‰‡ Š‰…Š‰’‰…“…‘Š™……‡†ƒ‡™‡…„…‡…‡š‰‡™‡“™„ †ƒ‡Œƒ’™‡Š™Ž„…‡„‹„…‰‡„ƒ‡ƒ…‚…‰“™—{ƒ‹‚…‡ Š‹„“ƒ‚ƒ–…‡Š‰•ƒ„‘‰„‹†ƒ†…„‘……‡š‰‡ª…‡š‰‡ ƒ‚™„™‚…‡ƒ‘…‚†ƒ‡ƒ’…‡„ƒ†…‘…‡ƒ‚‰‘‰„‹„…‰‡ ‘ƒƒ’™††ƒ‚ƒ„…Š‰“ƒ‚…‡„…‡„ƒ•‰’…‡— {ƒ“‰…‡Œ…Š‰¯“…’‰…›ƒ–…‡‰“™Š‰™‡™Š…‡ Š‰Ž‹“‹‡ªŽ‹“‹‡‹’ƒ…‡Š…‚™‡“™„¬†ƒ†…‡ƒ‡³ „‹„…‰‡“ƒ‚‘ƒ™“—´‚‰…ªŽ‚‰…ƒ‚„ƒ…‡‘……‡|„™…Š‹‚› ´ƒ‚™Š…‡{…’ˆ…Š‹‚‰“™ƒ‚™‘‰……‡“…‚…¤±Š…‡¥¢ “…™‡—

‰„…Œ…‡Š‰„ƒ’‹’……‡…„ª…‡…„†™Š……“…™¬Ž…‡Š‰’’…—³ €…„‰†‰‡ˆƒ‘“‰…‘‰…‚‰‰‹˜‚õ…‡ƒ’‹†ƒ‡…ª “…„…‡ƒƒ‚…Ž…‡…†…ƒ‡Œ…‡‘™Š…Š‰„ƒ“…™‰ „ƒ“ƒ‚’‰…“…‡‡Œ……Š…’…ô‚ƒ‹’›®ƒ“…›²…“‰‡©‰‡ ²™ƒ’Š…‡²…“‰‡©‰‡‰õ…‹— ˜‚õ…‡ƒ’‹†ƒ‡…“…„…‡Ž…Š…–…‚“…–…‡ „ƒ’‹†Ž‹„ª„ƒ’‹†Ž‹„ƒ‚‘ƒ‡š…“…‰“™“ƒ’…’…†… †ƒ’…„™„…‡‘ƒ‚…‡„…‰…‡„ƒš……“…‡Š‰•‰’…‡— {ƒ†ƒ‡“…‚…‰“™›Ž…‚……„“‰ˆ‰‘Žƒ‡õ‰‡“…‰‡…“…‡ †ƒ‡™‡„…Ž„…‡„ƒ†…‚……‡…“…‘†‹Š™‘Ž…‚… Žƒ‡Œƒ’™‡Š™Ž—ŸŠ“õ¦


0123

!"#$%%% 361 7 7 9 56761689

&'()*+,-.-*'/0 1 ' 20 3 ' 4' 0 ) . ' 5. 1 ³´µ¶µ³·¸¹·³ºµº»¼

66666

QOPm\LfOW]S\LmPmL\OVOPSWPuS @AB@CDEFGHIJKLML²SPT \d`StL`mRSfdfSPL\OQSfL\OM hOeStSPLfOW]S\Lhjr‡‡‡ ½¾³¿µÀÁ ]StdPLRSRdr SfSPL\OcSfmPLQSWSPTL`mM QdchSmLcS\uSWSfS]L`mLhSM ¿ÃÄÅöµÆǵij»µÄÅ ^SPuSL\SQSXLfS]SPuSXLfOM \SWSPrLgOVSVXL‘SPfLpP`_POM ÇÃÆȵÀ³ÉÃÊµÂµÄ cdPTfmPSPLcS\uSWSfS]LVSM WdLcOWS\SfSPLhOeStSP \mSLcORSfdfSPLhOPTdWSPTM Ë » µ Ä ³ À Ã Ë µ Ä Ì µ Ç hj‡‡‡LQOPm\LfOW]S\LcdRSm SPLhOWO`SWSPLdSPTLhOM ÀÃÆÁ QSWSPTLS`SLVOVOWShSLVdRSP eStSPLfOW]S\L]OW\OVd]rLgOM ÍÉμγ¿Á º Á µ Æ ³ ¶ µ Ä VORSfSPTSPLmPmr VSTSmLTSP]mPuSXL‘pLSfSP »µÄųÄÏ¿Á Ä µ º xYS`SLk‡jkLRSRdXL‘pLcSM ROVmtLVSPuSfLcOPTO`SWfSP \mtLcOPTO`SWfSPLdSPTLfOWM hOeStSPLhjr‡‡‡L`OPTSP ÀÃÆÁ Ë » ³ É Ã Ê µ  µ Ä LhOeStSPL\OWmVdSPL\OM QOPm\LR_TScr Ïŵ¿³ÀÃ˵ÄÌµÇ ]VSS\PuS fLhlXlLcmRmSWL`SP wOhSRSLwSP]_WLYOWqSM º dSPTLP_cmPSRL\OWmVdLhOeSM fmRSPL‘SPfLpP`_PO\mSLsp¯X ÍÉθ¸³Ð » È µ Ñ ³ tSPLR_TScL\OVSPuSfLhl‡‡ [WmOŽL‘d`mLgSP]_\_XLcOPTSM ]SfSPXLhmtSfPuSLSfSPLcOM Ò;ÓÔ³½ÕÖ¾³×ÒØÙÚ×Ú Qd]SXƒLdQSWPuSr PTdWSPTmLhOWO`SWSPLdSPT ÛÜÝÞßÞàÛÞáâãäàåÜäæÞçèßÞá ‘STmLcS\uSWSfS]LuSPT hOeStSPLhj‡‡‡LQOPm\LfOW]S\ éÞáçàêáëãáÜìèÞàíêî tOP`SfLcORSfdfSPLhOPdM fSWSPLdSPTXLcOPdWd]LwOM \OcSf\mcSRLcdPTfmPXL\OVSV hSRSL‘STmSPLwS\L‘pLsp¯X VmSuSLeO]SfLdSPTLfOW]S\LROM VmtL]mPTTmL`mVSP`mPTfSP ROVmtLSqO]L`SPLcOcmRmfm gduS]P_XLVm\SLcORSfdfSP VmSuSLhW_`df\mLuSPTLROVmt hOPdfSWSPLdSPTL]mShLtSWm dSPTLR_TScr xNSfSPuSLfScmLe_VS fOemRrLxNOcSPTLcS\mtLS`S gOPmPLtmPTTSLwScm\L\SS] O`SWfSPLhOeStSPLhj‡‡‡ dSPTLfOW]S\LhOeStSPL\OWmM QScLfOWQSr QOPm\LR_TScXL\ScSL\OhOW]m VdSPLuSPTLVOWO`SWXL]Shm NOPdWd]LgduS]P_XL\O]mSh \SS]L‘pLcOcS\uSWSfS]fSP QdcRStPuSLSfSPL]OWd\Lfm]S tSWmPuSL‘pLcORSuSPmLhOPdM ààîáÞáàà ÜáÞæÞäçÞáà!ÞìÞàÝÜáçÞäÞáàÞá"àëèàÞßÞáàåÞáÜ #Þ$ÞáàÜáãÝÞâè%àêîãé "& ÞçÞé äâÞ%à!ÜàßÞíî á" fSWSPLdP]dfL\Ofm]SWL”‡‡L_WM åÛà dSPTLR_TScLhl‡‡XƒLdQSW fdWSPTmXƒLmcVdtPuSr NOPdWd]L[WmOŽXLhOPTdM SPTL`OPTSPLP_cmPSRLcOPM 'Ü#ÞäÞáàâÞ$áàßÞß(àåÜáçÞäÞáàÞá"àçÜäâÞìàÝÜ)Þ$ÞáàçÜ)èßàâÜäìà Üáèá"çÞâà Üá!ÜßÞá"à'Ü#ÞäÞá(àéÞáçàêáëãáÜìèÞà Üá"äÞá"è [WmOr ²SPTLR_TScXLfS]SL`mSX WSPTSPLhOWO`SWSPLdSPT eShSmLhjLcmRmSWrL™°š± ÝÜäÜëÞäÞáàÞá"àçÜäâÞìàÝÜ)Þ$ÞáàÝ*(+++àëÞáà Üá""Þáâèá&ÞàëÜá"Þáà!Üáèìàßã"Þ (

789:9;"<=>? žŸ ¡Ÿ¢Ÿ£¤¥Ÿ¦§Ÿ £¨©Ÿ ª «© ªª©£«Ÿ¬­Ÿ®Ÿ 

@AB@CDEFGHIJKLMLNOPQOM ROVmtL]SQScL`SPLhOPScVStSP \OhO`SLc_]_WLVOVOfLuSPT RScS]SPL`OPTSPLhOPTOWOcSP RSPTLUOVSWSPXLYZL[\]WSL^_PM qSWPSLSVdMSVdL\mRvOWL\OVSTSm VOW_WmOP]S\mLhS`SL]SchmRSP uSPTLROVmtL_h]mcSRL`SPL’_cM `SLN_]_WLa[^NbLcORdPedWM hmRmtSPLqSWPSL]OWVSWdrLw_PM `mPScm\L`SPL\h_W]ur VmPO`L[PSR_TMsmTm]SRLhSPOR fSPL^_P`SLgdhWSLiLjkl \OhLqSWPSL`SPL\]WmhOLVSWdLmPm xZm`SfLtSPuSLcOWOfPuS cO]OWLuSPTL]SchmRLŽd]dWm\]mf ×ïÓðÒؼ³³Ù;½ÕØ ½Õسñ³ò»¿ºµÂ³ÉÃÄ»¿ñ ÀµµÈ³¿»¶Ádz¶ÁÉÆöÁÇÀÁ³ÄµÁdz¹¸Ñ¸¸¸ñ ÀµÈ»³Æ»µÄŵij¶ÃÄŵijǵɵÀÁȵÀ ^ORcLmPLYnNMopL`OPTSPL\]WmM dP]dfLcOchOW]StSPfSPL`OM uSPTLfdS]XLfSWSf]OWL^_P`S \OW]SLcd`StL`mVSeSr É µ Ä Å ³ È Æ µ Ä À É Ï ºµº»Á ¹¹Ñ¸¸¸³ÉÃÄ»¿ÉµÄųÉÃƳµÆÁÑ ¹Î¸³Èÿɵȳ¶»¶»Ç³»ÄȻdzʵºÏijÉÃñ hmPTL`SPLqSWPSLVSWdrLsSPM \SmPL\h_W]mL`mPScm\LuSPTLS`S gdhWSLiLjklL\OVSTSmLc_]_W gdhWSLiLjklLgh_fOL“tOOR ½µÄ¶µÆ³Õ¶µÆµÆ³Èµ¾ÄÀÈÁóƻĶµµÀÆÁµÏ³Ä¿Ã µº³Ò¶Áñ ½µÄ̵ÇÄ̵³ÊµºÏijÉÃÄ»¿ÉµÄÅ Ä»¿ÉµÄÅѳøÖÁ³ËÃËÃƵɵ³Æ»µÄÅµÄ `SPSPLVSWdLmPmLcOcVdS]LgdM \SS]LmPm uSPTLyz{|}~€€‚]SPTTdtXL`SP `mhS\SWfSPLhj”X•lLQd]S À»ÈÐÁÉÈϳ¶ÁÉÆöÁÇÀÁ³¿ÃÄŵºµ¿Á³ºÏÄñ ÈƵÄÀÉÏÆȵÀÁ³»¶µÆµ³ÁÄÁ³¿ÃÄŵÇÁñ ǵ¿Á³ÏÉÈÁ¿µºÇµÄ³µÅµÆ³Èÿɵȳ¶»¶»Ç µµÈ³µÆ»À³¿»¶ÁdzïÃËµÆµÄ ËµÈǵijǵɵÀÁȵÀ³Æ»µÄųȻÄÅÅ» ËÁÀµ³¶Áȵ¿ËµÂ¼³ÀÃÂÁÄÅŵ³ÉÃÄ»¿ñ hWSLiLjklL^ORcLmPLYnNMop NSWfO]mPTLsmWOe]_WL[^NX tOcS]LVStSPLVSfSWLcOcVdS] `OPTSPL]mTSLhmRmtSPLqSWPSX зµ¸Ç¹µóÄѳ³Àðà ÄʻǻÉÁѳÒÅ»À³¿Ãñ ɵÄųºÃËÁ³Ä̵¿µÄ¼ù³»ÊµÉÄÌµÑ ROVmtLOROTSPL`SPLVOWfSWSf]OWr NSWT_P_LZSPdqmQSuSXL_h]mM c_]_WLmPmLVSPuSfL`mcmPS]m odWm_d\LO`XLnR_Wm_d\L‘RdOX ÒÄÅǵÀµ³´»ÄÆŵ³¹µ³¶½µµÉÄÁ³¶ÇµÏÆĵ³¶ÒÁ¶ÀÁÁÀ³Á»È»ÈмÁ³É´ÈÏÙ ËĵŵĶȵµÇƵµ³Äȼµ³ÇҳĿà ÀöµÄÅ ÒÄÅǵÀµ³´»Æµ¼³ÇµÈµÄ̵¼³Ð»Åµ YOPuOTSWSPL]SchmRSPLtSM cm\]m\LhOPuOTSWSPL]SchmRSP f_P\dcOPLfSWOPSL\SPTS] `SPLoSVdR_d\LgmRvOWrLgOcOPM ôÏÅ̵ǵÆȵ³¿ÃÄÌÁµÉǵijõµÀÁºÁȵÀ ¿ÃºµÇ»ÇµÄ³ÉÅÃÇƵºÀ»µµ³À´µ»ÄƵѳ³Øµ Ä µÇµÄ³¿ÃĶÁÆÁǵijÉÏÀÇϳ¿»¶Ádz¶µÄ `mWL`OPTSPL`O\SmPL\]WmhOLWSeM ^_P`SLgdhWSLiLjklLmPmL`ShS] e_e_fL`mhSfSmLdP]dfLSf]mvm]S\ ]SWSLvSWmSPL’S\]L“tOORLcOM ȵ¿ËµÂµÄ³»ÄȻdz¿Ã¿ËÃÆÁÇµÄ ¿ÃĻƻÈÄ̵³ÉÃƺ»µÀµÄ³¿µÀÁ³Ëÿ» º » ¿ µÆ»À³ËµºÁdzºÃ˵Ƶij¿»ºµÁ³ÿñγÂÁÄÅŵ mPTLme_PL]OWVSWdL`OPTSPLTSWm\ cOcOPdtmLfOmPTmPSPLhOemP]S \OtSWmMtSWmXƒLQORS\PuSXLgORS\S cmRmfmLVSP`OW_RLhjlX†LQd]S ÇÃÄ̵¿µÄµÄ³ËµÅÁ³ÊµºÏijÉÿ»¶ÁÇÑ ¿µÇÀÁ¿µºÑ γïÃ˵ƵijËÃÇÃÆеÀµ¿µ³¶ÃÄÅµÄ a„…†br `SRScLOchS]LhmRmtSPLqSWPSX öÃÄÃƵº³ðµÄµÅÃƳ´Ù³ÒÄÅǵÀµ øðúÁµȳÇÏĶÁÀÁ³ÁÈ»¼³Çµ¿Á³µÇµÄ Ëÿ0 Ã Ë ^_P`SLgdhWSL`mhOWfOM odWm_d\LO`XLnR_Wm_d\L‘RdOX ´»Æµ³¹³½µÄ¶µÆµ³Ò¶ÁÀ»ÈÐÁÉÈϳôÏÅ̵ñ ËÃƶµÌµÇµÄ³Æ»µÄŵij̵Äųµ¶µ³»ÄÈ»Ç ÃøÆÒµÅɵµÆ³³ÉºÃÁÂ˵ÁÂdz³ÈÈÃÃÆÆÇȵÁËÁȼ³Ñ¿ÏËÁº³ÌµÄÅ PSRfSPLhOW]ScSLfSRmLhS`S oSVdR_d\LgmRvOWL`SPLYWOem_d\ ǵÆȵ¼³ÒÅ»À³ÒĶÆÁ̵ÄÈϼ³¿ÃÄŵȵñ Æ»µÄųȻÄÅÅ»³ÉÃÄ»¿ÉµÄżù³ÐúµÀÄ̵¼ ¿µÀ»Ç³ÂµÄ̵³ËϺó»ÄȻdz¶ÆÏÉÉÁÄÅ j„„†LcORSRdmL^_P`SLgdhWS nWOOPrLN_`ORLmPmL`m]SWTO]fSP ǵļ³ÐÁǵ³ÂµÆÁ³ËÁµÀµ³ÆµÈµñƵȵ³Ð»¿ºµÂ ×úµÀµ³úûüýþÑ ÉÃÄ»¿ÉµÄÅѳ´µÆÇÁƳĵÄÈÁ³ÇÁȵ³µÈ»Æ VOWcO\mPLj‡‡eerLgOQSfL]StdP `ShS]L]OWQdSRL–‡r‡‡‡LdPm]LhOW ÉÃÄ»¿ÉµÄų¶Á³ËµÄ¶µÆµ³÷Ѹ¸¸³ÏƵÄż ´ÁµÇÄ̵³Ð»Åµ³µÇµÄ³¿Ãĵ¿ËµÂ µÅµÆ³ºÃËÁ³Ä̵¿µÄ¼ù³Á¿Ë»ÂÄ̵ѳúÃ1Äþ k‡‡lXLgdhWSLiL`mfOcVSPTfSP VdRSPr `OPTSPLcO\mPLjkleerLYS`S ‘OW`S\SWfSPL`S]SLhOPQdSM ˆ_vOcVOWLk‡jjXLgdhWSLi RSPL`mLhS\SWL`_cO\]mfXL\ORScS cOPTd\dPTLf_P\OhL‰|€Š‹Œ —SPdSWmMNSWO]Lk‡j–L]_]SRLhOPM uSPTLcOPScVStLfOhWSf]m\SP QdSRSPL^_P`SLgdhWSLiLjkl cORSRdmLvSWmSPL]OWVSWdLgdhWS ]OWeS]S]L„˜r”‡”LdPm]rL—mfSL`m]ScM iLjklL^ORcMmPLYnNMopr VStfSPL`OPTSPL^_P`SLgdhWS N_`ORLmPmLQdTSL`mROPTfShm iLjklL^ORcLmPLkjr‡––LdPm]X VOVOWShSLŽm]dWLdPTTdRSPL\OM cSfSL]_]SRLhOPQdSRSPL^_P`S hOW]mLgOedWOLwOuLgtd]]OWLuSPT gdhWSL gOWmO\L cOPeShSm LWm\mf_LhOPedWmSPX jj„r”–†LdPm]L`SPLcOP`_cmM ê cOPTdWSPTm êåàéààãáëÞàÝäÞà8à*9:àÜß àèáàå2êà&Þá" oW_P]LLOSWLsm\fL‘WSfOLuSPT PS\mLhSPT\SLhS\SWLVOVOfLfORS\ ßÜ#è$à#ÜäçÞäÞçâÜäàëÞäèàÝÜáëÞ$ßá&Þ( cOPmPTfS]fSPLS\hOfLfO\OM S]S\L\OVO\SWL•†LhOW\OPrL™š›œ

7823?4858!59

@AB@CDEFGHIJKLML^_]ORMt_]ORLVOWVmPM cS\dfLcSfSPLhSTmLS]SdL\StdWLdP]df cdRSmL`SWmLtSWTSLhlr‡‡‡MSPrLgORSmP ]SPTL`mL¯_TuSfSW]SLcOPSqSWfSPLVOWSM `dSL_WSPTr cOPdL]SQmRXL`mLwSch_OPTLScS`SPLQdTS TScLhSfO]LScS`SPLcOPSWmfLhOPTdPM gOcOP]SWSLnWSP`L7dSRm]uL^_]OR ]OW`ShS]LcOPdLhmRmtSPL_hOPLVdŽŽO]LŽS\M QdPTL`OPTSPLtSWTSLuSPTLQSdtLROVmt cOPTd\dPTLScS`SPLoO\]mvOL`OPTSP ]mPTLVWOSfL`OPTSPLtSWTSLhLllr‡‡‡XM WOP`StL`SWmLVmS\SPuSrL‘OVOWShSLt_]OR VOWVSTSmLhSfO]LhW_c_\mLcOPSWmfXL`mLSPM PO]]…hS XL\d`StL]OWcS\dfLcmPdcSP cOcVm`mfLhOVm\Pm\L`SPLqm\S]SqSP ]SWSPuSLZS8QmRL’_WPOWXL‘dfSLYdS\S `SPLhSQSfr `OPTSPLhSfO]LcOPTmPShLuSPTL\d`St YWS\cSPSPXLYSfO]L‘dfSLYdS\SL‘OW\ScS YW_c_LfScSWLQdTSL`ShS]L`mPmfcS]m ]OWcS\dfL`OPTSPLcOPdL\StdWr `SPLYSfO]LUmVdWSPLScS`SPr `OPTSPLtSWTSLcdRSmLhL”‡lr‡”‡LdP]df xScS`SPLfSRmLmPmXLfScmLcOPTd\dPT ^_]ORL‘mP]SPTLOchS]LmPmLQdTSLhdPuS W__cL\dhOWm_WXL\d`StL]OWcS\dfL`OPTSP [LNSTPmŽmeOP]LScS`SPXL\OVSTSmL\OVdSt hSfO]LcOPTmPShL[u_LfOL—_TQSLVSTmLuSPT hW_c_LŽS\]mPTr fOmP`StSPL`SPLfOSTdPTSPLVdRSPL\dem mPTmPLVOWRmVdWLVOW\ScSLfORdSWTSrLYSfO] gORScSL—dRmLk‡j–LmPmXL^_]ORLnWSP` ScS`SPXƒLfS]SLYdVRmeLORS]m_P\L6ŽŽmeOW cOPSWmfL`SWmLnWSP`L7dSRm]uL^_]OR dWmLNSRm_V_W_LcOPTtS`mWfSPLhSfO] nWSP`LZQ_fW_L¯_TuSfSW]SXL[Pm\SL¯_PSM ¯_TuSfSW]SLLmPmL`ShS]L`mPmfcS]mL`OPTSP m\]mcOqSLVSTmLhSWSLhOPTTdPSLQS\S \SWmXLgORS\SLa„…†b tSWTSLh”„‡r‡‡‡XMLPO]…LfScSWrL‘ORSfd RSuSPSPPuSrL’OWOP]mLO\]SdWSP]LcOPSM ^_]ORL`mL—SRSPLnOQSuSPLˆ_L–†Lm]dLQdTS tmPTTSL”L[Td\]d\Lk‡j–r qSWfSPLcOPdL‘dVdWL^_fmL–•rLxZScd cOchOW\OcVStfSPLhSfO]MhSfO]L\hO\mSRX —ScVdRdqdfLNSRm_V_W_L‘_d]m9dO t_]ORL`ShS]LcOPmfcS]mPuSLtSPuSL`OPTSP `mLSP]SWSPuSLYW_c_LZSfQmRL_PLZtOLg]WOO] ^_]ORLcOPTTORSWLxwSch_OPTLScS`SPƒ hl‡r‡‡‡LdP]dfLcOPmfcS]mL‘dVdWL^_fm `OPTSPLtSPuSLhlr‡‡‡LPO]LhOWLm]OcLuSPT \OVSTSmLWSPTfSmSPLfOTmS]SPL\ORScS mPmXƒLdQSWLgSRO\L

Oed]mvOL^_]ORLnWSP` Vm\SL`mPmfcS]mL]ScdLt_]ORXLhOQSRSPLfSfmX ScS`SPLk‡j–LmPmrLwOTmS]SPLuSPTL`mM dWmXLUm`qmPSLsmP]Sr cSdhdPLhOPTOP`SWSLuSPTLSfSPLcOcM \OROPTTSWSfSPLcOPQORSPTLqSf]dLVOWM O\]_L]OW\OVd]L\ORScSLScS`SP VS]SRfSPLhdS\Sr VdfSLhdS\SLmPmLcOPuSQmfSPLVOWVSTSm cdRSmL`mVdfSL\OQSfLhdfdRLkjr‡‡LtmPTTS gORSmPLm]dXLnWSP`LZQ_fW_L¯_TuSfSW]S cOPdL]SQmRLftS\LScS`SPLuSPTLcdWSt ‡kr‡‡L`mPmLtSWmrL‘STmL]ScdLcOPTmPSh QdTSLcOPTtS`mWfSPLhW_c_LfScSWL\ORSM cOWmStr `mtS`mWfSPLhdRSLhSfO]Lm\]mcOqSXLuSfPm cSLVdRSPLScS`SPLuSfPmLtSPuSL`OM NOPdWd]LgSRO\LLNSWfO]mPTL—ScVdM hSfO]LVOWcSRScL\OfSRmTd\LcSfSPLhSTm PTSPLhlllr‡‡‡XL]ScdLVm\SLcOPmfcS]m RdqdfLNSRm_V_W_L‘_d]m9dOL^_]ORXLYd\M S]SdL\StdWL\OW]SLcSfSPLcSRScLS]Sd ]mPTTSRLjLcSRScL`mL]mhOL\dhOWm_WL]OWM hm]SLˆ__WXL]SQmRLSRSL—ScVdRdqdfL`mQdSR VOWVdfSLhdS\SrL™š›œ °š±

,=,-252:?459=

ôÚöôÒ¼Ù;½ÕØ ÂµµÄ³ÈƵ1ú³/ÁɵŵÄÈÁ³ôÏÅ̵ǵÆȵ ½Õسñ³ðÃÀÇÁ³ïÃËµÆµÄ ÀÃ˵Ä̵dz0¸³»ÄÁȳ¿ÃºµÌµÄÁ³Æ»Èà ¿µÀÁ³ºµ¿µ¼³¿µÀ̵Ƶǵȳ̵ÄÅ ¶µÆÁ³ôÏÅ̵³¿ÃĻл³×ÿµÆµÄż µÇµÄ³¿»¶Ádz¿ÃÄÅŻĵǵijÈƵ1ú ÙÃŵº¼³/ÁÆÃËÏļ³¾Ä¶Æµ¿µÌ»¼³½µÄñ ¿»ºµÁ³¿ÃºµÇ»ÇµÄ³ÉÿÃÀµÄµÄ ¶»Äż³´»Æ1ÏÇÃÆÈϼ³/ÃÉ»¼³¶µÄ ÈÁÇÃÈѳ´µ¶µÂµº¼³ÉÃÆ»ÀµÂµµÄ³ÈƵ1ú ׻Ƶ˵̵ѳ/ÁɵŵÄÈÁ³µÇµÄ³¿Ãñ Ëú»¿³¿ÃÄÃÄȻǵijËÃÀµÆµÄ ĵ¿ËµÂ³Æ»ÈóȻлµÄ³´ÃǵºÏÄÅµÄ ÉÃÄÌÃÀ»µÁµÄ³ÇÃĵÁǵijȵÆÁõ³ÈƵ1ú ¶µºµ¿³1µÇÈ»³¶ÃǵÈѳøÒ¶µ³¶»µ³µÆñ Àúµ¿µ³¿µÀµ³µÄÅǻȵijïÃ˵ƵÄÑ ¿µ¶µ³¶µÆÁ³ôÏÅ̵³¶µÄ³¶»µ³¶µÆÁ .Ãɵºµ³Ú»ÈºÃȳ/ÁɵŵÄÈÁ ´ÃǵºÏÄŵijĵÄÈÁÄ̵¼ù³ÇµÈµÄÌµÑ ôÏÅ̵ǵÆȵ¼³×»ÀÁºÏ¼³¿ÃÄŵȵǵļ ×ÿÃÄȵƵ³ÁÈ»¼³¿Ã¿µÀ»ÇÁ ËÃËÃƵɵ³ÂµÆÁ³ÁÄÁ³¿µÀÌµÆµÇµÈ Íµ¿µ¶µÄ³ÁÄÁ³ÉÿÃÀµÄµÄ³µÄÅñ À»¶µÂ³¿ÃºµÇ»ÇµÄ³ËÏÏÇÁÄųÈÁÇÃÈ ÈƵ1úѳðÃĻƻȳ¶Áµ¼³ÆµÈµñƵȵ ǻȵijÈƵ1ú³»ÄȻdzµÆ»À³¿»¶ÁÇ ËÏÏÇÁÄų¿ÃÄʵɵÁ³Î¸³ÏƵÄųºÃËÁ ïÃ˵Ƶij¶Á³µÅÃÄñµÅÃijÉÃÄлµºµÄ ÉÃƳµÆÁÄÌµÑ ÈÁÇÃȳ¿µÀÁ³Ëú»¿³ËµÄ̵ÇÑ ´ÃÆ»ÀµÂµµÄ³ÈƵ1ú³ÌµÄų¿»ºµÁ ðÃĻƻȳÖÃ1Á³ÒÀÆÁĵ¼³ÉÃÈ»ñ ÃÇÀɵÄÀÁ³ÇóôÏÅ̵³ÀÃеdz·¸¸û Å µ À ³ ÆÃÀÃÆ1µÀÁ³ÙÁÇÃȳٷ0¼³ÈƵ1ú éàíî ËÁ ºµº»³ÁÄÁ¼³Ëú»¿³ËÁÀµ³¿ÃÄÃÄÈ»ÇµÄ ê2à3'ààÞ!ÞäÞáà ã#èßàëèà4èÝÞ"Þáâèàê$é µ À µ Á³¶ÁÉÃÀµÄ ââÜßàäÞ5Üß%àÞßÞá ÀÃÈúµÄÂ̳µÈ³ÁǵÃÇȵ³ÉÄóÆÀµµ¿µ ÇÃĵÁǵijµÆŵ³ÈÁÇÃȳÐúµÄÅ Þ"ÜßÞá"%àîã"&ÞçÞäâÞ%àÞ#à*+6(àÜ! 1µ ³¿µ»É»Ä ßÞ$à#èäãà!ÞìÞ ÇÃÆȵ³µÉÁ³õ»ºº³ËÏÏÇÈÃ¶Ñ ïÃ˵ƵÄѳðÃĻƻÈÄ̵³ÇÃĵÁÇµÄ ³×µµÈ ÈÁÇÃȳÈƵ1ú³µÇÁ˵ȳÉÿËÃƺµÇ»µÄ âäÞáìÝãäâÞìèàëèÝäÜëèçìèàÞçÞáà ÜáÞèççÞáàâÞäè7àÞá"çâÞáá&Þ ïÃ˵Ƶļ³ÇµÈµÄ̵¼³ÈƵ1ú³¿ÃĻл È»ÀºµÂ³ËÁµÀµÄ̵³¶ÁÈÃƵÉǵij¿»ºµÁ ßÞèà*+à'Ü#ÞäÞá( òµÇµÆȵ¼³×»ÆµËµÌµ¼³¿µ»É»Ä ÿñ¹¸³ïÃ˵ƵÄѳ.ÿ»ÄÅÇÁÄµÄ ½µÄ¶»ÄųƵ¿µÁ³¶ÁÉÃÀµÄѳ͵ȵñ ËÃÀµÆµÄ³È»ÀºµÂ³µÄȵƵ³¹¸ñ¹Î ¿µÀÁǵij¿ÃÄÐúµÄųµÆÁ³ÉÿËÃñ ̵Äų¿ÃºµÌµÄÁ³ÇóËÃËÃƵɵ³Æ»Èà Ƶȵ³ÉÃÄÅŻĵ³ÐµÀµ³ÈƵ1ú³¶Á¶Ïñ ÉÃÆÀÃijÀÃÉÃÆÈÁ³ÈµÂ»Ä³ºµº»Ñ ƵÄÅǵȵÄѳ½ÁµÀµÄ̵³ËÃÅÁÈ»¼ù³»ÐµÆ ÈÃÆÁÀÁ³ÉÃÄ»Âѳ½ÁµÀµÄ̵³ÉÃÄ»¿ñ ¿ÁĵÀÁ³¿µÂµÀÁÀ1µÑ³ø×ÃǵƵÄŠɵÄų¿»ºµÁ³Éµ¶µÈ³Éµ¶µ³ÿñý³ÂÁÄÅŵ Ëú»¿³ËµÄ̵dz̵ÄųÉÃÀµÄѳðµÀÁ øðÃÀÇÁ³¶Ã¿ÁÇÁµÄ¼³/ÁɵŵÄÈÁ ×»ÀÁºÏ¼³ÍµË»³ú¹¸üýþÑ ÈÃȵɳ¿ÃºµÌµÄÁ³ËÏÏÇÁÄųÈÁÇÃÈÑ ´µ¶µ³ïÃ˵Ƶij·¸¹ó¼³ÆµÈµñ ÿ0γïÃ˵ƵÄÑ ºµÌµÄÁ³ÈÁÇÃȳÆÃÅ»ºÃƼù³»ÊµÉÄÌµÑ ØµÄÈÁ³ÇÃĵÁǵijµÇµÄ³¶ÁÁÄõÏÆñ Ƶȵ³ÈƵ1ú³¿µ»É»Ä³À»ÈȺó˻À ò»¿ºµÂ³µÆ¿µ¶µ³¶Á³ÉÃÆ»Àµñ úÃ1Äþ


89 36

0 123456 |}~"€$‚ƒ

„…†‡ˆ‰Š‹ŒŠŽŽ‘’“”•–—“’ ˜‘™“š–™“š–Ž˜›˜–“—–œ“Ž“–’“™ ž“Ÿ“ Ž¡¢£¤Ž“œ“¥Ž¦“’§Ž“¨š“© Ÿ–˜“•“Žª’“Ž–’–Ž¨–’–Ž©“’¦“¨ ”‘”“¨“–Ž™–«“©¬Ž­‘’¥š¥œ’¦“® Ÿ‘’§“’Ž©‘š•“¨“–“’Ž”¥˜—–” ”“¨“Ž“¨“’Ž”‘”©¥“œŽ¯“’–œ“ ”‘’«“Ÿ–Ž°“’œ–¨ŽŸ“’Ž“’§§¥’¬ ±²‘¨“š“’§Ž™“”•–šŽœ–“• ™“š–Ž•“¨“–®Ž©–“˜“’¦“Ž¨‘ •‘’§“«–“’®Ž¨‘Ž˜‘”–’“š ˜‘”–’“šŽ–˜—“”–®Ž¨‘Ž“°“š“ ˜‘¨›—“™Ž“’“¨“’“¨ŽŸ“’ “š–˜“’¬Ž¨¥Ž”‘”“¨“– ™–«“©Ž«¥§“Ž”‘’¦‘ ˜¥“–¨“’ŽŸ‘’§“’ “°“š“’¦“®³Ž¥«“š ª’“Ž¨‘•“Ÿ“ „š–©¥’ŽŠ›§«“® …“©¥Ž¡´µ¶£¤¬ ‡“§–Ž¯“’–œ“ ©‘šŸ“š“™Žš“©® ·™–’‘˜‘®ŽŸ“’ ­“Ÿ¥š“Ž–’–® •‘’“”•–—“’Žœ“¨ °¥¨¥•Ž™“’¦“ŽŸ–—–™“œ Ÿ“š–Ž•“¨“–“’Ž˜“«“®Žœ“•– «¥§“Žš–“˜“’ŽŸ–Ž¯“«“™¬ ­“¨“®Žª’“Ž•¥’Ž“¨“’ ©‘šŸ“’Ÿ“’ŽŸ‘’§“’ š–“˜“’Žš–’§“’¬Ž†“ ”‘’¦¥¨“–Ž”“¨‘¥• Ÿ‘’§“’Ž¯“š’“Ž˜›¸œ Ÿ“’Ž’“œ¥š“—Ž¦“’§ Ÿ–•¥—“˜¨“’Žœ–Ÿ“¨ œ‘š—“—¥Žœ‘©“—¬ ­‘’¥š¥œ’¦“® ˜‘¨“š“’§Ž™–«“© ˜¥Ÿ“™Ž©‘š“’‘¨“ š“§“”Ž”›Ÿ‘—ŽŸ“’ ”›œ–¸¬ŽŠ–¨“Ž™–«“©’¦“ ˜¥Ÿ“™Ž”‘š–“™® ˜‘©“–¨’¦“Žš–“˜“’’¦“ ¦“’§Ž˜›¸œŽ˜“«“¬ ±¹‘°¥“—–Ž©¥˜“’“ Ÿ“’Ž™–«“©’¦“Ž¯“š’“Ž˜›¸œ® “¨¥Ž–”©“’§–ŽŸ‘’§“’ ”“¨‘¥•Ž¦“’§Ž—‘©–™ ©‘š¯“š’“®³Ž¥°“• •‘”–—–¨ŽŒ“—‘š– ­¥œ–“š“¬ º“§–•¥—“®Ž—“’«¥œ ª’“®Ž¯“’–œ“Ž©‘š™–«“© ˜‘©‘’“š’¦“Žœ–Ÿ“¨ ©›—‘™Ž”“¨‘¥• í!$î€ï Üéæ ©‘š—‘©–™“’¬ ²‘•‘šœ–Ž”–˜“—’¦“ ˜™“Ÿ›¯Ž©—›°¨ ¥’œ¥¨Ž™“š–“’®Žª’“Ž•“¨“–Ž‘¦‘ °›¨—“œŽŸ–œ“”©“™Ž˜‘Ÿ–¨–œŽ‘¦‘—–’‘š¬ »“’Ž¥’œ¥¨Ž¨‘ •‘˜œ“Ž¨“Ÿ“’§Ž•“¨“–Ž˜”›¨‘¦Ž‘¦‘˜®Žœ“•–Žœ‘œ“•Ž”‘’¦‘˜¥“–¨“’ ”›Ÿ‘—Ž©¥˜“’“ŽŸ“’Ž™–«“©’¦“ŽŸ¥—¥¬ ±²“¦“’§Ž¨“’Ž«–¨“Ž©¥˜“’“ŽŸ“’Ž™–«“©Ž¦“’§Ž¨–œ“Ž¨‘’“¨“’ ˜¥Ÿ“™Ž”“œ°™®Žœ“•–ŽŸ–š¥˜“¨ŽŸ‘’§“’Ž”“¨‘¥•Ž¦“’§Žœ–Ÿ“¨Ž˜‘˜¥“–® ’“’œ–Ž”“—“™Žœ‘š—–™“œŽ“’‘™®³Žœ¥¨“˜Ž–©¥Žœ–§“Ž“’“¨Ž–’–¬ ²›“—Ž¨›˜”‘œ–¨Ž¦“’§ŽŸ–•“¨“–®Žª’“Ž”‘”©‘—–ŽŸ‘’§“’ •‘šœ–”©“’§“’Ž¨›˜”‘œ–¨Ž–œ¥Žš–’§“’ŽŸ–Ž¨¥—–œŽŸ“’Ž’¦“”“’ŽŸ–•“¨“– ¨“š‘’“Ž°›°›¨ŽŸ‘’§“’Ž¯“š’“Ž¨¥—–œ¬Ž­‘’§‘’“–Ž”‘š‘¨®Žª’“Žœ–Ÿ“¨ œ‘š—“—¥Ž©š“’ŸŽ”–’Ÿ‘Ÿ®Ž¨“š‘’“Ž”‘’¥š¥œ’¦“ŽŽ•š›Ÿ¥¨Ž—›¨“—Ž«¥§“ ¨Ž¨“—“™Ž©“§¥˜ŽŸ‘’§“’ Ž²“¦“’§Ž¨“’Ž«–¨“ œ•–šŸ›“Ÿˆ’ ¥¨Ž–”•›š¬ Ž•‘—‘”©“©®Žª’“ ©¥˜“’“ŽŸ“’Ž™–«“©Ž¦“’§ ©–“˜“’œ¦¥“¨Ž”‘ ¨“–Ž•š›Ÿ¥¨ ¨–œ“Ž¨‘’“¨“’Ž˜¥Ÿ“™ ‹—“¦®ŽŸ“’Ž¥’œ”“ ¥ ¨ Ž ‘Ÿ“¨ ”“œ°™®Žœ“•–ŽŸ–š¥˜“¨ ™“š–“’Ž”‘”“¨“–©Ž…– ¼‘š“® Ÿ‘’§“’Ž”“¨‘¥•Ž¦“’§ ˜•‘‘”‘ ’œ“š“Ž¥’œ¥¨Ž“°“š“Ž¨‘ ˜œ“Žª’“Ž”‘”–—–™Ž•“¨“–Žº“ œ–Ÿ“¨Ž˜‘˜¥“–¬Ž „¥—–•‘ŽŸ“’Ž­“°¬Ž±„“•–Ž¨“—“¥ ¥’œ¥¨Ž”“¨‘¥•ŽŸ‘°›š“œ–›’Ž¥’œ¥¨Ž•‘”›œš‘œ“’Ž˜¥¨“Ž•“¨“– ”‘š‘¨Ž‡›¥š«›¥–˜ŽŸ“’Ž­“½Ž¾“°œ›š®³Ž¨“œ“’¦“¬ ‡–“˜“’¦“Žª’“Ž“¨“’Ž©‘š©‘—“’«“Ž¨›˜”‘œ–¨Ž«–¨“Ž˜¥Ÿ“™Ž™“©–˜ •‘”“¨“–“’®Ž«“Ÿ–Žœ–Ÿ“¨Ž©–˜“ŽŸ–•“˜œ–¨“’ŽŸ“—“”Ž˜‘©¥—“’Ž©–˜“ ©‘š“•“Ž¨“—–Ž©‘—“’«“¬Ž„“•–Ž«–¨“Ž¨‘©‘œ¥—“’Ž¨‘Ž”“—®Žª’“Ž˜¥¨“ ”‘’°›©“Ž¯“š’“Ž©“š¥ŽŸ“’Ž•‘’“˜“š“’ŽŸ‘’§“’Ž•š›Ÿ¥¨Ž©“š¥¬ ±²›“—’¦“Ž“¨¥Ž•¥’¦“Ž¨›—‘¨˜–Ž—–•˜œ–¨®Ž©—¥˜™Ž›’ŽŸ“’Ž‘¦‘—–’‘š ©“’¦“¨Ž¯“š’“®Ž™“”•–šŽ˜‘”¥“Ž¯“š’“Ž“Ÿ“¬ŽŠ“Ÿ–Ž©–˜“Ž”–½Ž“’Ÿ ”“œ°™ŽŸ‘’§“’Ž¯“š’“Ž©“«¥Ž¦“’§ŽŸ–•“¨“–®³Ž¨“œ“Žª’“¬Ž¡œ‘“¤

&'(&)*+!&",-# $ ! % ./01 23456789:;9<8=>?@A@B= CDEF>G@AHIJEGK>LEM>C@AND AEOD>JIME>IFOIF>LEBCIN>N@GIH PEFLIMK>Q@OEAK>REF>B@FIFO= MELMEF>C@APESE>RIAI>R@= FOEF>B@FOODFEMEF>TUVW XYZ [IME>LDJDEF>G@A=TUVW\XY DFLDM>LEBCIN>N@GIH>AECI REF>B@FEBGEH>M@C@APESE= EF>RIAIK>ECNIMEQI>LIREM G@AN@GIHEFK>REF>GDMEF DFLDM>B@F]FJ]NMEF>RIAIK C@A@BCDEF>G@AHIJEG>JDQLAD GIQE>B@FJERI>QDBG@A IFQCIAEQI^ _@FDADL>_EBIMK `DC@AaIQ]A>bE>cDNIC>dA@E e]OSEK>C@A@BCDEF>G@AHI= JEG>MIFI>Q@BEMIF>CEFREI B@FO@MQCN]AEQI>RIAI>RENEB G@AC@FEBCINEFK>L@ABEQDM AIEQEF>fEJEH^>?DQEL C@AHELIEF>L@FLDFSE>ERE>RI RE@AEH>fEJEH>MEA@FE Q@M@NINIFO>fEJEH>QDREH L@AGIFOMEI>R@FOEF>M@AD= RDFO^ gN@H>MEA@FE>ILDK>EOEA GIQE>L@ANIHEL>PEFLIM>REF Q@OEA>Q@LIEC>HEAI>C@AND B@FO@LEHDI>AIEQEF>SEFO Q@QDEI^>eEFO>C@FLIFO>CEMEI AIEQEF>Q@QDEI>R@FOEF L@BCEL>REF>QDEQEFE>SEFO RIHERECIK>Q@ALE>FSEBEF DFLDM>RIAI>Q@FRIAI^ hiIEQEF>Q@GEIMFSE B@FS@QDEIMEF>R@FOEF HIJEG>SEFO>RICEMEI>REF GIQE>B@F@BCELMEF>Q@QDEI L@BCELK>NIFOMDFOEFKj>MELE _EBIMK>M@CERE>klmnXo pqrsUZ _EBIM>B@FJ@NEQMEFK TUVW\XY\JDOE>C@AND>RIG@RE= MEF>Q@QDEI>QDEQEFE^ _IQENFSE>TUVW\XY\DFLDM HEAIEFK>EPEAE>BENEB>HEAIK ELED>M@OIELEF>MHDQDQ>SEFO B@BGDLDHMEF>BEM@>DC N@GIH>L@GEN^>tEBDFK>Q@MENI NEOIK>TUVW\XY\L@GEN>LIREM B@QLI>G@AN@GIHEF>MEA@FE HIJEG>Q@FRIAI>QDREH B@F]FJ]NMEF>C@FEBCINEF^ uUVWvXY\SEFO>RICEMEI DFLDM>HEAIEF>GIQE>R@FOEF B@BDNEQ>fEJEH>R@FOEF fEAFE=fEAFE>Q]wL>DFLDM BELE>REF>GIGIAK>L@LECI>L@LEC ERE>fEAFEK>LIREM>G@FEA= G@FEA>oXxWZ\iIEQEF>GIQE RIw]MDQMEF>CERE>EA@E BELEK>R@FOEF>B@FEBCIN=bE>cDNIC@>B@FO@NDEAMEF AEFOMEIEF>LELE>AIEQ>L@AGEAD RENEB>R@NECEF>M]N@MQI ÈzxlUÉmor\ÊmYyËWoËWÌ\RI EFLEAEFSE>WzWyÈUxqÍ fEAFE>EGD=EGD>REF>nÊXyÈ qo\fEAFE>DFOD>BDRE^ hÎFLDM>ÏqXoxUÉmqo\CINIH SEFO>ÍUÉWlYlqÏÏÌ\EOEA>LIREM BDREH>NDFLDA>M@LIME L@AM@FE>M@AIFOELKj>DJEAFSE^ Ð@RE>NEOI>R@FOEF>LELE AIEQ>HIJEG>DFLDM>BEHEQIQ= fE>SEFO>EMEF>M@>MEBCDQ^ ÐIQE>CDNEQMEF>R@FOEF ÅÇ!% AIEQEF>AIFOEFK>PDMDC Üéæ B@BEMEI >G@REMK>NICQLIMK MEF>yTqVWz\WzWyZ\{EF>SEFO REF>C@FQIN>ENIQ^>`@GEIMFSE M@>MEBCDQ>JEFOEF>B@BE= CENIFO>C@FLIFO>ERENEH B@FS@QDEIMEF>fEAFE>HIJEG MEI>WzWyÈUxqÍ\REF>WzWÊmoWl MEA@FE>HEFSE>EMEF>JERI SEFO>RICEMEI^ CDQEL>C@AHELIEF^ _@FDADL>_EBIMK M]FQ@C>CERD>CEREF>RENEB _@FDADL>_EBIMK>MENED LELE>AIEQ>fEJEH>JDOE>C@AND TUVW\XY\B@BGDEL>RIAI>N@GIH RIC@AHELIMEF^>cELE>AIEQ>M@ FSEBEFK>JDQLAD>BDQNIBEH GIQE>B@FDNEAMEF>M@C@A= C@QLE>GIQE>N@GIH>L@GENK EQENMEF>L@ARECEL>HEAB]FI= PESEEF>RIAI>M@CERE>]AEFO QEQI>fEAFE>SEFO>Q@IBGEFO^ NEIF^>{@FOEF>B@BINIMI

¿~ÀÀÁÂ!%!$#Â!$ÀÄ!$~ÅÆ"Ã!Ç

Üéæ

„…†‡ˆ‰ŽŠ‹ŒŠŽŽ²““œŽ”‘’§‘’“¨“’Ž©“«¥ ¦“’§Ž•“—–’§Ž˜¥—–œŽ“Ÿ“—“™Žœ¥’œ¥’“’Ž˜¦“š–“™® ”¥˜—–”“™®Ž˜‘›š“’§Ž¯“’–œ“Ž™“š¥˜ŽŸ‘’§“’ ¨“š‘’“Ž˜“¦“Ž”“˜–™Ž™“š¥˜Ž©‘—“«“šŽ©“’¦“¨ ¨›š–Ÿ›šŽ˜¦“š–“™¬Ž­›Ÿ‘Ž”‘”“’§Ž”‘’«“Ÿ– ¥’œ¥¨Ž©–˜“Ž—‘©–™Žœ“¨¯“¬Ž­¥Ÿ“™”¥Ÿ“™“’ ™“—Ž¦“’§Ž™“š¥˜ŽŸ–•–¨–š¨“’®Ž’“”¥’Ž”‘’¥š¥œ ©–˜“Žœ‘š©“¯“Ž¨‘Ž“š“™Ž¦“’§Ž—‘©–™Ž©“–¨®³ ‘§§¦Ž­‘—“œ–Ž²¥¨”“Ž–œ¥Ž©¥¨“’—“™Ž”‘’«“Ÿ– œ¥¨“˜Ž‘§§¦®Ž¦“’§Ž˜‘«“¨Ž•‘šœ‘’§“™“’ ¦“’§Ž¥œ“”“¬ œ“™¥’ŽÙµ´ÙŽ”‘”¥œ¥˜¨“’Ž©‘š™–«“©¬ ¹“š‘’“’¦“®Ž˜““œŽ”‘”©¥“œŽ˜‘©¥“™ ¹‘•¥œ¥˜“’Žœ‘š˜‘©¥œŽŸ–“”©–—Ž˜‘œ‘—“™ °—›œ™–’§Ž—–’‘Ž©“«¥Ž”¥˜—–”“™ŽŸ‘’§“’Ž’“”“ ”‘’¦“Ÿ“š–Ž˜‘—“”“Ž–’–Ž™–Ÿ¥•’¦“Ž™“’¦“ Š“Ÿ‘‘š“®Ž‘§§¦Ž©‘š˜“”“Ž¨‘Ÿ¥“Žœ‘”“’’¦“ ”‘’§‘«“šŽŸ¥’–“¯–¬Ž»‘’§“’Ž•‘’§‘œ“™¥“’ œ‘œ“•Ž”‘”‘§“’§Žœ¥’œ¥’“’Ž˜¦“š–“™¬Ž±²“¦“ –—”¥Ž“§“”“Ž¦“’§ŽŸ–œ“’“”¨“’Ž¨‘—¥“š§“’¦“ –’§–’Ž”‘”©‘š–¨“’Ž©“«¥Ž”¥˜—–”“™Ž¦“’§Žœ“¨ ˜‘«“¨Ž¨‘°–—®Ž“¨™–š’¦“Ž˜‘—‘©š–œ–Žœ‘š˜‘©¥œ ˜‘¨‘Ÿ“šŽ”›Ÿ–˜®Žœ“•–Ž«¥§“Ž˜‘˜¥“–Žœ¥’œ¥’“’®³ ”“’œ“•Ž”‘’¥œ¥•Ž“¥š“œ’¦“ŽŸ‘’§“’Ž«–—©“©¬ ¨“œ“Ž‘§§¦ŽŸ“—“”Ž“°“š“Ž­¦Žº–¸‘Ž­¦ŽØ–«“©® ±²“¦“Ž«¥§“Ž–’§–’Ž”‘’¦“”•“–¨“’ ©‘—¥”Ž—“”“Ž–’–¬ ¨‘•“Ÿ“Ž©“’¦“¨Ž›š“’§®Ž©“™¯“Ž™–«“©Ž–œ¥ ‡‘š™–«“©Ž©¥¨“’—“™Ž™“’¦“Ž˜›“—Ž•‘’“” ©¥¨“’Ž˜‘©¥“™Ž•‘’°“•“–“’®³Ž¥«“š’¦“¬ •–—“’¬Ž­‘’¥š¥œŽ‘§§¦®Ž”‘’§‘’“¨“’Ž™–«“© ؖ«“©Ž–œ¥Ž©“§–’¦“Ž˜‘©¥“™Ž“¯“—®Ž”¥—“– ©–˜“Ž”‘”©“¯“Ž˜‘˜‘›š“’§Ž¨‘Ž“š“™Žœ“¨¯“ Ÿ“š–Ž˜–’–—“™Ž–“Ž”‘”¥—“–Ž”‘”“™“”–Ž¨‘ «–¨“ŽŸ–—“¨¥¨“’ŽŸ‘’§“’Ž–¨™—“˜Ž”‘”“’Ÿ“’§ –”“’“’Ž”‘’«“Ÿ–Ž—‘©–™Ž”‘’Ÿ“—“”®Ž—‘©–™ “•“Ž¦“’§ŽŸ–§“š–˜¨“’¬Ž±·—›œ™–’§Ž—–’‘Ž–’– ©“–¨Ž¨‘”¥Ÿ–“’Ž©–˜“Ž”‘’«“Ÿ–Ž—‘©–™Ž©“–¨ŽŸ“’ ˜‘•‘šœ–Ž«“¯“©“’ŽŸ“š–ŽŸ›“Ž˜“¦“¬Ž²“¦“ —‘©–™Ž˜“©“š¬ŽØ–«“©Ž©¥¨“’Ž˜‘©¥“™Ž•‘šœ“’Ÿ“ ©‘šŸ›“®Ž“§“šŽ˜“¦“Ž§“¨Ž°¥”“Ž©‘š™–«“©ŽŸ“š– ©“™¯“Ž˜‘˜‘›š“’§Ž˜¥Ÿ“™Ž”‘”–—–¨–Ž¨‘–”“ ˜–˜–Ž•‘’“”•–—“’Žœ“•–Ž«¥§“ŽŸ“š–Ž˜“¦“ ’“’Ž”“•“’®Ž˜‘™–’§§“Ž¥Ÿ“™Ž°¥¨¥•Ž¥’œ¥¨ ”‘”“™“”–Ž“§“”“Ž†˜—“”¬ŽŽ±„–Ÿ“¨Ž“Ÿ“Ž¦“’§ ©‘š˜–¨“•®³Ž—“’«¥œ’¦“¬ ‘§§¦Ž”‘’§“¨¥Ž˜‘—“—¥Ž˜–“•Ž¥’œ¥¨ •‘š—¥ŽŸ–œ“¨¥œ–®Ž˜‘”¥“Ž•‘’–—“–“’Ž“Ÿ“Ž•“Ÿ“ ©‘—“«“šŽœ‘’œ“’§Ž˜‘•‘šœ–Ž“•“Ž¯“’–œ“Ž”¥˜—– ——“™®Ž¨–œ“Žœ–’§§“—Ž–˜œ– ›”“™®³Žœ¥œ¥š’¦“¬ ”“™Ž˜‘˜¥’§§¥™’¦“¬Ž±²‘—“–’Žœ‘¨’–˜Ž•“˜œ– ¡œ‘“¤

M@C@APESEEF>RIAIK>BDQNI= BEH>CDF>GIQE>N@NDEQE G@AEMLIaILEQK>L@ABEQDM DFLDM>G@AQSIÑEA^ hÒENED>FSEBEF EMEF>JERI>N@GIH C@APESE>RIAI DFLDM>G@A= QSIÑEAKj>L@OEQ= FSE^ `@NEIF M@BGENI>M@>FIELK LDJDEF>BEM@>DC JDOE>Q@GEIMFSE GDMEF>DFLDM B@FEAIM C@AHELIEF ]AEFO>NEIF^ ?@A@BCDEF G@AHIJEG B@AIEQ>fEJEH R@FOEF>FIEL B@FEBGEH M@C@APESEEF RIAI>REF B@FJERI>N@GIH G@ARESE>MEA@= FEFSE^>ÓÔÕÖ×

ÚÛÜÛÝÚÛÜÛÝÞÝÜßàáâãÝäÛåäæçÜèéßéêàæÝæãëæìæãà


56789 89 9 4 0123

3g1hijklmhjnnjopkhjqrns

` a b c d efaa

!"EFGGGHIJKLMNLOIPQFRSTEFGGGH#$%$&HITUQQRUHITEUUEEH'(%)TVRERTH*!)GFVVWTH+,()TUQPTRH*-)TUUTWUH*+.%//%)TVQUTGH*0'12.3.&-/)UQPPWVHIUQPGFGH*%.&.&#$%/&.)[\]^]_) *%.&.&#$%./')TEWPWPH*0'12.3.&-/)UQPPWVHIUQPGFGH*%.&.&#$%/&.)GFQPQVHIGFQPQQH45.6/0)TVTQTTH7,37)UWWVPERH#'.0)GUFGEVHIGUFGEUH89-.!&8097&0/4)FRGVUUEHIFVVREQGH734.00%)GEWVWRH .3.&)EUFQFPH*+.%//4%#'.0)GUFRGFH-+$:0;$'$<+;=)FRWQPQTHIFVUTWVFHIFRTWUEVH*%&//$1)FFRUGGH3((42'+$:0;$'$)TTPPTEHITTPPUPH#$%'>!$0')FRETFGFH?!>7'$'!'03!&(0)RRUGTGTH78 1'7/')TEQPGWH8&+$:0;$'$<8+;=)UVERPPH$/3.&)RRVQVQHIRRVGVGH:%/3.&#'.0)RTWRURH@.$$'25)TEVRPQHIUQPTTTH8/A.0':$BC.*!,!>41)VVEHIRQPVVEH!0$&TVQTVV)'210'&)TVGQGFH?& %)TUQTGVH87,DTUGQGVHITUQEVVIXYZMIGVW

tuvwxywwz{wx t|vu xz }v ~wvwwx

ŽŽ‘’“”•”–”“—˜–™š–›–™Žœ“œž˜ŽŸ› œ–¡“”š–¢ œ“£•– –¤–¥¦ ¢“¤“¥–§ ¥•¨ ž¦ ¢¢§ ¥Ÿ©ª«¬¬‘¤ ¤–œ˜•“›– ¦ §–¥ž˜•§–¥Ÿ­–œ¨•›®™®š–®” ™¯§®¤ ›¡ ”–°¥”–›ž¯°Ÿ± ˜Ž¡ §–”–¥–—¢ ›¡–¤–”–¦ ¢¢§ ¥²®›®§©³–™“«¬¬‘ ¤ ¤–œ˜•§–¥•¤“š–§ –¡ ¡ §–¢–“¨–œ´“¨–œ­–œ› £–¨• ¨–¥–§­–¥“¨–™¤•¨–š¡ §”–š“±  œ–¨•š–¡“”š–­–“£•›–¤ §•–¤–¥¦ ¢¢§ ¥¤ §¥ ¡“¤— ›–š–¨•¤•œš–¤–¥•®–”š••¡•¥–¨•š–¤–š–¤ §£–¨•š š®¥®œ– ¢–­“œ™“š“›–¥•®–”› œ –•›•§–¥±³•¨–š–¨–¢ §–¤“§– ›–“¢““¨–œ´“¨–œ­–œ› £–¨•¨–¥–§¢  §–¢– ¢ ›¡ §”–š“–”–§–œ–›•“›–š §–¥¨•¨– §–™± ²–™—¡–œ•¨– §–™­–œ¥ ¡ ”“›­–¥“¨–™› ›•”•š• ¢ §–¤“§–¨– §–™ž¢ §¨–Ÿ› œ –•”–§–œ–¢ § ¨–§– ›•“›–š §–¥—›–š–•›¢”•š–¥•“¤“¥–˜Ž¤ §¥ ¡“¤–¨–”–™ ¡ §”–š“­–¢ ”–§–œ–¤®¤–”¤ §™–¨–¢›•“›–š §–¥¨•¨– §–™ ¤ §¥ ¡“¤± ²–›“¥ ¡–”•š­–—“¤“š¨– §–™­–œ¤•¨–š› ›•”•š•¢ §¨– ›•§–¥—•¤“¤ ¤“–š–¡ §•›¢”•š–¥•¢–¨–¢ § ¨–§–›•§–¥¥ µ–§– ¡ ¡–¥¨•¨– §–™¤ §¥ ¡“¤± ˜ “§“¤˜ ¨–œ§•¶–›–·–¯–“¸•—š–§ ––¨–¨– §–™­–œ š®¨•¥•­–› ›•”•š•¤§–¨•¥•›•“››•“›–¡ §–”š®™®”¨ œ– š–¨–§¤ §¤ ¤“—¨––¨–£“œ–­–œ–¤•´–”š®™®”¥–›–¥ š–”•— ›–š–¢ §¨–­–œ¨•¡“–¤®” ™¢ ›¨–¨•™–§–¢š–¡•£–š—¥ §¤– ¥–›¢–•› ”–›¢–“•š · –œ–¨– §–™±¹––¤••¢ › §•¤–™ ¥ ¨–œ› §“›“¥š–ºº¡–§“œ“–› œ–¤“§¢ œœ“––¨– ¢ § ¨–§–›•§–¥± ˜ “§“¤˜–™›–š–™Žœ“œ—¥ ¡ ”“›­–š ¤•š–¢ § ¨–§– ›•§–¥¨•š®¤§®”®” ™¢ › §•¤–™¢“¥–¤—¢ › §•¤–™¨– §–™ ›“œš•¤•¨–š¡•¥–› œ®¤§®”¥ ¨•§•±–¨–™–”¨– §–™”–™­–œ ¤–™“¢ §¥•¥š®¨•¥•¥®¥•–”—¡“¨–­–›–¥­–§–š–¤­–±  ›¡“–¤–¢ §¨–¤ ¤–œ›•§–¥“¤“š¨– §–™­–œ¡ ”“› › ›•”•š•­–—¢ §”“¥ œ §–œ“–› œ™•¨–§•›“µ“”­––š¥• ¥–¢“¡ §¥•™–¤–“¥·  ¢•œ¤ §™–¨–¢¢ £“–”–›•§–¥®” ™ ¢•™–š´¢•™–š­–œ¤•¨–š¡ §· –œ± ¦•¤–¤ ¤“¤–š¡®” ™› ›¡•–§š–¡ §”–›–´”–›–¤•–¨–­– –¤“§–¤ ¤–œ›•§–¥•¤“—­–œ¡•¥–› ›¡“–¤š ¡ §–¨–– ›•§–¥› §–£–” ”–¨•¤ œ–™›–¥­–§–š–¤±²–›“¨•¥––¤ ¡ §¥–›––š•¤–¤–š•œ•£“œ–›“µ“”–š¥•´–š¥•¥·  ¢•œ”•–§ ®” ™¢•™–š´¢•™–š­–œ¤–š› ›•”•š•š · –œ–± ˜–£ ”•¥º”–›–°¨® ¥•–ž˜º°Ÿ¥ ¨•§•¨ œ–¤ œ–¥¤–š › ­ ¤“£“•–¨–­––š¥•¥–¢“¡ §¥•™®” ™®§›–¥´®§›–¥—¤ ¤–¢• £“œ–› ›•¤––¢–§–¤¢  œ–š™“š“›¤ §š–•¤žš ¢®”•¥•––¤–“ ¹–¤¢®”Ÿ“¤“š¡ §œ §–šµ ¢–¤› ”–š“š–¢  §¤•¡–± ³ §›–¥“š—š™“¥“¥­–¨•¡“”–»–›–¨–••—¢  §¤•¡– ¤ §™–¨–¢¤ ›¢–¤´¤ ›¢–¤™•¡“§–›–”–›± ¹ ¡–¡—»–›–¨–› §“¢–š–›®› ¤“›­–œ¡–•š¡–œ• “›–¤°¥”–›“¤“š¡ §¡ –™¨–› •œš–¤š–š“–”•¤–¥¨•§•± ²–™—¢ œ–¤“§–¨–¢ œ–·–¥–¤ ›¢–¤´¤ ›¢–¤™•¡“§–›–”–› •¤“¨•¢ §”“š–“¤“š¢ •œš–¤–š“–”•¤–¥¢ ”–š¥–––•¡–¨–™ MNOPQPRSTUVWXXYZ[YXZY\X\YZ]!TTZZV!\^\W_]TW` ¢“–¥–¢–¨–¡“”–¥“µ•»–›–¨–±ž¼Ÿ

{|}~€{|}~ {|}||‚ƒ€ƒ„…†‡‡ˆ†‰ Š‰‹‰†ƒŒ…‹†Ž‰ƒƒ‰Œ‘†‡ ’‰Œ“ˆ€’‰Œ“ˆƒ{‰Œ‰‰† ”‰†‡ƒ‘‰‰†‡ƒƒ•‰–‰‰† —‰Œ‘†‡˜ƒ™‹…Œ‰†˜ƒš ›œ‡”‰•‰’Ž‰˜ƒ{‰“ˆƒžŸ ¡¢£ {‰Œ“ˆ€’‰Œ“ˆƒ“…’ƒ‰Š‰•‰† ‰†ƒ‰†Šˆ’‰†ƒˆ†Žˆ• “…’“‰‰¤ƒŽ…’…“ˆŽƒ‰‹‰Œ ’‰†‡•‰ƒˆ†Žˆ•ƒŒ…†”‰Œ“ˆŽ ‰Ž‰†‡†”‰ƒ“ˆ‹‰†ƒˆ¥ {‰Œ‰‰†£

<=H>C ?> @ A B = C D C E A F C G C AIJGK>E>L@>a!XV` bcdeffghfhiii ½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÃÆ¿ÄÄÈÆÉÆÄÅÆÈÄÆÊÆÉÆÃÄÁÊÀÈÀÁÄÅËÁþ¿ÄÌÀÌÀ ôÉÆÀÊÄëÄ¿ÒÂÅ&øËÈËÒÆ¿ÀÌÁõØÆÐËËÚöËÉÄ÷¾×ÒÀþë Š8*7‹Š686BB6B ?8Œ8#D ÅÀÄÍÎÄϾɾ¿ÀÈÃÆÐÄÅÆÈÄÑÂÒÁ¾ÒÉÆÒÄÒ¾ÓÔÕÖÄ×¾¿ÅÆÓ €KL‚ƒ„ ÒÆ¿ÁÆÈÄÅÆÃÆÄØÆÈÌÄÆÅÆÄÅÀÄÔÀÈÆÒÄÙ¾Ò¾ÐÆÃÆÈÄÑ¾É¾Ó %àüäüûßÜ4á9üãàü9ßü0üßãäßùàùýßßÜáýüã4ßjã8ü ìéÚììÄÓÄóèÚììÚ ¿ÀÈÃÆÐÄÄÔÕÖÚ €KL‚ƒ„ ÛÜÝÞßÜàáâãä kàãâãýßù9ûá9âã9ßüß%ÿýãßlÿ0mãûã8ýã åÊÆÉÆÃÄæÊÚĽÆÐØÆÈÌÁÆ¿ÆÄçËÄèéÄÎʾÉÆÈ Ó Ù¿ÆÃËÈÄÄæÊÄÂÒÀÄÙÆÈÆÈÄÙÃÚÄÕÕnè îÄÙ¾öÆÉÆÃÆÈ ê¾Ê¾ÏËÈëÄìíîèÄéïéèðîÄñÆòÄëÄìíîèÄéïééóí Ù¿ÆÃËÈÄÄê¾ÊëÄìíîèÓîè èï ð ôÉÆÀÊÄëÄ¿ÒÂÅÒʾÉÆÈõÌÉÆÀÊÚöËÉÄ÷¾×Äë Ó ¾¿ÌÆÈÌÒÆÈÄÄæÊÄÙËÊÚÄÎÂÌÀËÈËÄçËÚ énðîðíè øøøÚ¿ÒÂÅÒʾÉÆÈÚÒʾÉÆÈÁÆ×ÚÌËÚÀÅÄ÷¾×ÒÀþë Ù¾öÚľ¿ÌÆÈÌÒÆÈÄê¾ÊÏëÄìíîèÓðîðíè Ó oÉ×ÂÊÐÆ¿ ËÄÕÄæÊÄp¾Ã¾¿ÆÈÄçËÚèðnèó îìèÄÙ¾öÚ ÛùâãúßÜãûüýßþÿ01ãß23ü4áßß56ß7ü8ÿ9ã ãä oÉ×ÂÊÐÆ¿ ËÄê¾ÊÏëÄìíîèÓèó îìè æÊÚÄ÷À¿ËÒÆ×ÆÈÄçËÚóÄÖÁÄêÊÏÈÄëÄìíîèÄÓÄðîóó ÄñÆò Ó oÉ×ÂÊÐÆ¿ ËÄÕÕÄÄæÊÄÀÊÀ¿ÆÈÄ ÆÄ Ân

èî ð ëÄìíîèÄÓÄðé îï Ù¾öÚÄoÉ×ÂÊÐÆ ËÄê¾ÊÏëÄìíîèÓ

èî ð ôÉÆÀÊÄëÄ¿ÒÂÅõ ËÌ ÆÁËÃÆÚÌËÚÀÅ Ó ÙËÃÆ̾žÄÕÄæÊÄÙ¾ÉÆÒÆÈÄçËÚóíÄÙËÃÆ̾žÄê¾ÊÏë ìíîèÓîè èï ÿàüß0ü0üßãäßùàùý Ó ÙËÃÆ̾žÄÕÕÄæÊÄÙÀÄÑ¾È ÆøÀÄçËÚèÄÙ¾öÚÄÙËÃÆ̾ž ÓÄÔ¿ÌÚÄÔ¾ÒÀÄê¿ÀÉÀÆÒÃÂÃÀÄ÷ÚÎÏÚ½ÄξÈÀÈÄÓÄÎÆ×àê¾ÊÏëÄìíîèÓîè èï é ì ÚììÄÓÄҾʾÒÆÀ Ó (ËÈÅËÁÂÒÂÉÆÈÄÕÄæÊÄêÂÈ ÂÈÌÄçËÚóĽÆöÀ¿Ën ÓÄÔ¿ÌÚľÊØÆÈÆÄÙÚÎÏÚÑ¿ËÒÃÄξÈÀÈÄÓÎÆ×ÃÂÄì ÚììÄÓ

ðíïÄê¾ÊÏëÄìíîèÓ

ííï ҾʾÒÆÀ Ó (ËÈÅËÁÂÒÂÉÆÈÄÕÕÄæÊÚÄÑ¿ËÇÚÄÔ¿ÚÎÆ¿Å ÀÃËÄçËÚíín ÓÄÔ¿ÌÚÄñ¾ÈØÄåÈÆÈÃÆÄÍÚÄξÈÀÈÄÄÎÆ×ÃÂÄì ÚììÄÓÄҾʾÒÆÀÚ èó îì Äê¾ÊÏëÄìíîèÓîè èï è Ó ÔÆÈ¿¾ ÆÈÕÄæÊÄqÆØÆÉø¿ÂÁÄçËÚíén

èéé ÛÜÝÞß ã äá â ã úã äß Üá äÿ 4ã ý ü ß 2 3ü 4á ß 56 ê¾ÊÏëÄìíîèÓ

èéì

#7‰?8*8-8 æÊÚÄÔ¿ÚÄ÷ÆÐÀÅÀÈÄÎÂÅÀ¿ËÐÂÒËÅËĽÆÈÃÂÊÄ

îóè Ó ÔÆÈ¿¾ ÆÈÄÕÕÕÕÄæÊÄÙ¿ÆÒÆÁÄêÀÉ¿ÄçËÚðèn

èî è ê¾Ê¾ÏËÈÄëÄìíîèÄðïîðéóÄñÆòÄëÄìíîèÄðïî ìï ê¾ÊÏëÄìíîèÓ

èî è ôÉÆÀÊÄëÄ¿ÒÂÅÏÒõ×ÆÈÃÂÊÁÆ×ÚÌËÚÀÅÄ÷¾×ÒÀþë Ó ÑÆÁÂÆÊÆÉÄæÊÄæÆؾÈÌÄÑ¿ÆøÀ¿ÆÈÄçËÚóðn èîðìð øøøÚ¿ÒÂÅÏÒÚ×ÆÈÃÂÊÁÆ×ÚÌËÚÀÅ Ó (ËÈÅËÉÆÈÆÈÄæÊÄr¾ÅËÁÄ(ËÈÅËÉÆÈÆÈÄçËÚ Ù¾öÆÉÆÃÆÈÄ(ËÈÅËÉÆÈÆÈ ÿàüßü0üßÜ4á9üãàü9ß8ýúÿÿä9üßãäß5áãúßùàùý Ó çÌÆÉÏÀÊÆÈÄæÊÄÂÈÀ¿Äξ¿ÆÈÌÆÈÄçÌÚÄÕÕÄíó ÄÙ¾öÚ !"# çÌÆÉÏÀÊÆÈ ÄÄÄÄÓÄÔ¿ÌÚÄÕ¿¾ÁÆÄÔÀÆÐÄÎÏÚ$¿Ã Ó ÷À¿Ë×¿Æ ÆÈÄæÊĽÂÌÀÒÆÈÄ÷½ÄÕÕnèðîÄ(ÌÄÔË¿ËÓ ÄÄÄÄÓÄÔ¿ÌÚÄ÷ÀøÀ¾ÁÄôÁÆøÆÃÀ ÅÆÒÀÐnèóèó ìÄÙ¾öÚÄ÷À¿Ë×¿Æ ÆÈÄê¾ÊÏëìíîèÓ Ä Ä Ä Ä Ó Ä Ô¿ Ì Ú Ä Î ¿ À Ä ÷À È ÅÆ ¿ À è óèó ì …†NI‡Mˆ ÄÄÄÄÓÄÔ¿ÌÚÄÔ¿ÀÆÈÆÄÑÚ÷ÚÄÎÏÚ½ Ó (¾ÅËÈÌþÈ̾ÈÄæÊÄÑ¿ÀÈÌÌËÁÂÒÂÉÆÈÄçËÚðìÄÙ¾öÚ (¾ÅËÈÌþÈ̾ÈÄê¾ÊÏëìíîèÓðéîîïè ÛÜÝÞß7ãýá9ß%ùàÿäß8ÿ0ÿß23ü4áß56 Ó æ¾ÃÀÒÄæÊÄÑÄÔÀÏËȾÌË¿ËÄçËÚ óÄÙËžÄÑËÒÄ

èéìó æÊÚÄê¾ÈÃÆ¿ÆÄϾÊÆ Æ¿ÄÙÉÚóÄçËÚÄ ÄøÆþÒÄÙÂÊËÈ Ù¾öÚÄæ¾ÃÀÒÄê¾ÊÏëìíîèÓ

èéìóÄñÆòÄëìíîèÓ

èéìó Ñ¿ËÌË ÏÂÒÁ ÃÄõ ËÌ ÆÚÌËÚÀÅ ê¾Ê¾ÏËÈÄëÄìíîèÄîîðóï ÄñÆòÄëÄìíîèÄîîðì í Ó ê¾ÌÆÊÄ; ËÄæÊÄÆ̾ÊÆÈÌÄÙÆ¿ÆÈÌÄ÷Æ¿ÂÄ

íèí ôÉÆÀÊÄëÄ¿ÒÂÅ&øÆþÒõØÆÐËËÚöËÉÄ÷¾×ÒÀþë Ù¾öÚÄê¾ÌÆÊ¿¾ ËÄê¾ÊÏëìíîèÓ éïéèóÄñÆòÄëìíîèÓ ¿ÒÂÅøÆþÒÚöËÉ

éïéèó Ó ÆÈÿÀ ¾¿ËÈÄæÊÄÑÆÈ ÆÀÃÆÈÄéínðééïî ÄÙ¾öÚ ÛÜÝÞß7ÿäÿ9ã8üß23ü4áß'6 ÆÈÿÀ ¾¿ËÈÄê¾ÊÏëìíîèÓðééïî æÊÚÄêÆÉÆÈĽÆÁÃÀÄçËÚÄïÄ澿ÂÁÒÆ¿ÀÄ÷ËÈËÒÆ¿À (ÂÈÂÈÌÁÀÅÂÊ ÑÂÒÁ¾ÉÆÒÄ×ÂÁÆÄÃÀÆÏÄÐÆ¿ÀÄÁ¾¿ ÆÚß2s ã6 ê¾Ê¾ÏËÈÄëÄìíîèÓð óììîð óíééÄñÆòÄëÄìíîèÓ ð ðèðî Þüäã9ß%á9áúãýãäßáâá8üäýãúßÞtl

¦{š~‚§¨—§| ©|™|‚ƒ™|ª{šƒ—©¨«|¬š

tw}utuxvw}

w|wxuyzwt

)Ž*+³§•¡“—¥–­–›–“¤–­––”–›¤*+ ž* ›¡–œ–+›¡“¨¥›“– §–™Ÿ•¤“›–– ­–,¹–­–›–“› œ–¨“š–¤ ¤–œ-*¹˜± ¹•œ•¤—¦–¥•™–—-–¤“”— ./01©1/‘‘1©222 Ž”–›–¤* ›¡–œ–+›¡“¨¥›–– §–™ ž*+Ÿ°3¨•’”³ ¤–§–4 • ”–£–§²5«Ž •œ•¤¦•¨“”3®œ­–š–§¤–660©«—· ¡¥•¤ 7 ™¤¤¢ªª···±*+´°3±®§±•¨— ›–•”7¢ œ´ –¨“–8*+´°3±®§±•¨± ²®¤ ” ¢™® *+°3­–š•ž50‘9Ÿ 669¬1¬—‘«©¬/1‘—)51«00‘‘¬5551— ¯–2ž50‘9Ÿ66/96©± - §•š“¤˜ š–•¥›  –œ–– *–¢®§–7˜–¥­–§–š–¤¨–¤–œ–¤–“› ”–”“• ¥“§–¤ª ´›–•”ª¤ ” ¢™® ª:–2ªš *+°3 “¤“šš®¥“”¤–¥•¨––¤–“› ”–¢®§š  –œœ®¤–®›¡“¨¥–¡ª–¥•¥¤ ± ¦ ›“¨•––œœ®¤––¥•¥¤ › œ–š–£• ¨–› § µ––š–¤•¨–š”–£“¤¢ œ´ –¨“–—› ”–š“š–š”–§•:•š–¥••; ¥¤•œ–¥•— ¥ ¤ ”–™¨•¢ §®” ™¨–¤–£•š–¨–¤–ª:–š¤– ¤•¨–š› ›““™•“¥“§´“¥“§›–”–¨›••¥´ ¤§–¥•¢“¡”•š›–š–š ¥•›¢“”–›ž¢ ¨–¢–¤ ™“š“›ª§ š®› ¨–¥•Ÿ¨•¡ §•š–š ¢ ”–¢®§ ¨–¤ §”–¢®§± ²–›“£•š–¨–¤–ª:–š¤–” œš–¢ ¥ ¡–œ–•š–¥“¥¨–› › “™•“¥“§´“¥“§ ›–”–¨›••¥¤§–¥•¢“¡”•š—›–š–š–¥“¥ ¨•¡–™–¥±¹ ¤ ”–™•¤“—¨•¢“¤“¥š––¢–š–™ › ”–”“•› š–•¥› › ¨•–¥•¨––¤–“ ”–œ¥“œš ”–œš–™¡ §•š“¤­–š ›“¨•– § š®› ¨–¥•š •¥¤–¥•¤ §š–•¤–¤–“ –¤–¥–­–œ¡ §· –œ± ’ •¥›–”–¨›••¥¤§–¥•­–š••¤ §´ ; ¥•—¢ ­•›¢–œ–¢§®¥ ¨“§—¢ ›–”¥“– ¢ §¥ š®œš®”–—¢ œ ”–¢–¡–§–œ¡“š¤•— •š®›¢ ¤ ¥•” ›¡–œ–—› œ“–¥–•¤–¢– ™–š—¢ ­–”–™œ“––· · –œ—› ›¢ §´ š §“™¢ §š–§–—­–¤–´­–¤–¡ §¢•™–š— › ”–”–•š–š ·–£•¡–—›  §•›–•›¡–”– ¨–¢ ”–­––—¢§–š¤ š¦¦²—¢ “¨–– ¡ §”–§“¤´”–§“¤—¨•¥š§•›•–¥•¢ ”–­––— ¢ œ–¡–•–™–š—¤•¨–š› ”–š“š– ¢ ”–­––¨–”–•´”–•±žµ¡–Ÿ *+°3


45!6"7#$9! % %6& '5(67)" 6 6 0123

31 *1+,

-./01234.5064Ÿ. ¡78 6 . 9: ; 0 . < 6 . = 6 4 > ? 3 4 > 0 4 . @A B? 0 ; . @3 C D: C A 8 : . /3 E 0 6 . F . G> 3 2 H 3 2 ¢Ÿ£¤¥¦Ÿ¦§¦¨Ÿ©¢ª¦§«§¦¨Ÿ¬­®­ª¦¯Ÿ¦©¦

IJKLMKNOMPQRKSTJUQV WXYZ[\]W^_`a_Xba]\X_Xcd §­¬¦¨°°«±¦¨Ÿ²³´µ¶Ÿ·­¨£¦¨¦¨¸¦Ÿ¬¤¬¢¦ª¢¬¦¬¢ e[c[]YXcf^\[g]hai[]ZX_b[]jk ikcfZ^cf[ccl[m]nkopXY]Xc[Y ©¢ª¦§«§¦¨Ÿ±­¹®­¨°¦¯¦¨Ÿº«ª¢»Ÿ©¦¨Ÿ«¡¢Ÿ£¤¥¦ g[_k]ZX_b[]l[cf]jkh[Z[k]oXZ[d ¼©¢ª¦§«§¦¨Ÿ½«ª¦¢¾Ÿ¿ŸÀ°«¬®«¬¶Ÿ ¡¢Ÿ£¤¥¦Ÿ­¨¦½ _[cfq][Z[c]jkf[cpk]ikY[]g[_k ¥«ª¦¨Ÿ¬¦½±¦¢Ÿ¬¦®«Ÿ®¦¯«¨Ÿ ZX_b[m]naok[iko[ok]hXcX_[h[c okopXY]\[_^]kck]oXfX_[]jkd i[Z^Z[cq]j[c]okopXY]\[_^ µ¹¬ŸÁŸÂÀÁ² ÃŸÄ¶ŸÂÀ° pX_oX\^p][Z[c]jk^bkea\[Z[c ÅÆÇÈÉÊËÌÆÍÎÏÍÐÑÏ Y^i[k]r]sf^op^o]turvm w[i]pX_oX\^p]YXcfXY^d Z[]j[i[Y]_[h[p]Zaa_jkc[ok Z[c]hXi[l[c[cm]~^i^]hX_d i[Z^Z[c]h[j[]oXi^_^g]nƒ xy[Za_z]YXY\[g[o]ZXok[hd c[g][j[]^bk]ea\[]c[Y^c W~m]]ˆ[]YXceacpagZ[cq]^cd [c]hXi[Zo[c[[c]ikY[]g[_k Z^_[cf]\X_g[oki]Z[_Xc[]oXd p^Z]ZXe[Y[p[c]j[c]ZXi^_[gd ZX_b[]jk]ikcfZ^cf[c]WXYZ[\ \[fk[c]\Xo[_]WŠn]xhXf[`[k [c]pXp[h]Xc[Y]g[_k]ZX_b[m W^_`a_Xbaq]jk]y^[cf]{[fXd cXfX_k]okhkiq]‹Œz]b^f[]Ž‘’ ~kc[o]WXcjkjkZ[c]jk iXc]ZaYhiXZo]nXpj[]W^_`ad “”•b[jk]hXp[ckm]W^i[cf]j[_k ^ckp]hXi[Zo[c[]pXZcko]x„Wz _Xbaq]y[\^]xru|}zm]y[Za_]jkd Z[cpa_]YX_XZ[]g[_^o]YXcfd j[c]oXZai[g]b^f[]Xc[Y]g[_k hkYhkc]{^h[pk]W^_`a_Xbaq ^_^o]o[`[gcl[]oXgkcff[ ZX_b[m]~kc[o]ƒXoXg[p[c]h[d ~_o]w][go^c]€[kc]sfq pX_b[jk]hXcai[Z[c]^bk]ea\[ j[]hXi[l[c[c]jk]W^oZXoY[o jkj[Yhkcfk]nXZ_Xp[_ko]~[Xd okopXYm]Š[Y^c]Zkck]WŠn Xc[Y]g[_k]ZX_b[m]{[gZ[c _[g]xnXZj[zq]~_o]_k]w[cjad oXY[e[Y]kp^]\[cl[Z]l[cf _^Y[g]o[Zkp]p^b^g]g[_k la]q]oXb^Yi[g]op[‚][gik hXcok^c]oXgkcff[]o[[pcl[ ZX_b[m \^h[pkq]]sokopXc]nXZj[q]j[c okopXY]ikY[]g[_k]ZX_b[]jkpXd ‰„bk]ea\[][Z[c]jki[Z^d jkkZ^pk]hkYhkc[c]o[p^[c _[hZ[cq–]Z[p[]\^h[pkm Z[c]oXpXi[g][j[]ZXo[cff^hd ZX_b[]hX_[cfZ[p]j[X_[g WX_pkY\[cf[c]i[kcq]j^d [c]nƒW~m]yXce[c[cl[]oad xnƒW~zm _[ok]ZX_b[]Xc[Y]g[_k]e^Z^h ok[iko[ok]jki[Z^Z[c]hX_pXd {^h[pk]YXcl[p[Z[cq]y[d hXcjXZ]oXgkcff[]\[cl[Z cf[g[c]—^ikq]j[c]^bk]ea\[ Za_]jkfXi[_]oX\[f[k]pkcj[Z `[Zp^]pX_\^[cf]jk]hX_b[d xjki[Z^Z[c]Y^i[kz]r]sf^od i[cb^p]j[_k]h[h[_[c]g[oki i[c[cm p^om]„bk]ea\[]Xc[Y]\^i[c hXcXikpk[c]pkY]„ck…X_okp[o nXi[kc]kp^q]Y[ol[_[Z[p o[Yh[k]o[p^]p[g^cq–]Z[p[d .)$.%./.)&0*4W&X(3&) †[b[g][j[]x„†z]‡afl[d W^_`a_Xba]oX\[fk[c]\Xo[_ cl[m Q. 0 & Y * ,E 4 %. 0 & * E 4 5. $ * 6 * E P B F = F * C7 @ > @ R > ; ; : @ * G : 8 : @ ? * G > ; N F * CF @ > C: @ * ; 7 8 : = * G 7 8 G : ? : F * C7 8 7 ; * C: > A > @ * P A B P = : 1:APB87= Z[_p[m]{X_j[o[_Z[c]Z[bk[c hXZX_b[q]\[kZ]hXj[f[cf ƒXh[i[]{[j[c]ƒXhXf[d $7C:@??>@?M**07B:=:*SZ/TUV*07G7B>C@D:M*A:8:*A7N>?:=*R:R:8:@*EPB87=*$7C:@??>@?*C7@?:C:@;:@*8FG>:@*G@PMN*P9BF**CF [Z[jXYkoq]YXc^_^pcl[q Y[^h^c]hXp[ckm]‰nXgkcff[ `[k[c]~[X_[g]W^_`a_Xbaq ;78:=*9:B:C*PA78:=F*A7CG78:@N:=:@*A7@D:;FN*C:=D:8:;:N*SE7;:NU*D:@?*9FB:;=:@:;:@*C7@R7B:@?*%:C:9:@V @>C:@ W^_`a_Xba]YXY^cfZkcZ[c jXcf[c]ikY[]g[_k]ZX_b[q]Y[d ~_o]nkfkp]{^jkY^il[cpa YXi[Zo[c[Z[c]ikY[]g[_k]ZX_d ol[_[Z[p]l[cf]\[_^]h^i[cf q]YXY[h[_Z[cq]\X_j[d b[m]ˆ[]YXc[Y\[gZ[cq]Z[bk[c ZX_b[]Y[okg]\ko[]Ykcp[]hXi[d o[_Z[c]kc…Xcp[_ko[okcl[ kck]pXi[g]e^Z^h]i[Y[]jkd l[c[cq]Z[_Xc[]b[Y]ZX_b[]iXd [j[]r˜]nƒW~]l[cf]\^Z[c [j[Z[cm \kg]i[Y[q–]Z[p[][go^c hXi[l[c[cq]j[c]rv]nƒW~ ‰nkopXY]ikY[]g[_k]ZX_b[ €[kcm YXYkikZk]‚^cfok]hXi[l[c[cm [Z[c]jkpX_[hZ[cq]oXi[kc]oXd Š[Y^cq]\^h[pk]YXcXd ~[_k]rv]nƒW~]pX_oX\^p]jk \[f[k]^h[l[]X‚kokXcok]b^f[ Z[cZ[cq]hXi[Zo[c[[c]okopXY [cp[_[cl[]YXYkikZk]‚^cfok oX\[f[k]^h[l[]YXckcfZ[pd ikY[]g[_k]ZX_b[]pkj[Z]jk\X_d hXi[l[c[c]]…kp[iq]l[kp^]~kc[o WXcjkjkZ[cq]~kc[o]ƒXoXd ZXo^ikp[c]YXcX_pk\Z[c]oXb^Yi[g]hXj[d g[p[c]j[c]ZXe[Y[p[c|ZXi^d ÒÓÔNÕÓUÔPQRKSTJUQVQW[_[]hXj[d p^p^_cl[m _[g[cm]nXj[cfZ[c]nƒW~ f[cf]ZXikikcf]x\X_Ya\kiz]jk]oXb^Yi[g nkcffkg]YXc[Y\[gZ[cq]hkg[Zcl[ f[cf]ZXikikcf]l[cf]\X_b^[i[c]jk]ƒap[ [kc]]YXYkikZk]‚^cfok]hXi[d pkpkZ]jk]ƒap[][fXi[cf]_Xi[pk‚]]oX_kcf b^f[]ZX_[h]pX_ik\[p][Zok]Z^ekcfdZ^ekcf[c \X_b^i^Z]nXb^p[]{^cf[]kckm]nX\[\q]Z[d À²ìíîà îߟ²­§©¦Ÿ¥¢©¦¨°Ÿ´­½­¹¢¨ï ©¢®­¹¦±§¦¨Ÿ©¢Ÿ´«¹ñ¤¹­¡¤Ÿ¸¦¨° i l[ c[c]jk]e[\[cfde[\[cfd \X_hkcj[gdhkcj[gm]Wkg[Z]n[p^[c]Waikok jXcf[c]h[_[]hXj[f[cf]ZXikikcfm]Š[Y^c p[cl[q]YX_XZ[]oXi[i^]\X_hkcj[g]pXYh[p ®¦¯¦¨Ÿµ¹¬Ÿ²¦¢©Ÿ·¤½¦©¯¤¨Ÿ½­¨°¢ï ¨¤®¦¥­¨­Ÿ¥«§¦¨Ÿ§¤®¦Ÿ¥­¬¦¹¶ cl[ m]‰ƒ[Yk]Ykcp[]b[j`[i W[Yacf]W_[b[]xWai]WWz]ƒap[][fXi[cf k[]YXY[opkZ[c]\[g`[]oX\[fk[c]\Xo[_ ‘Žà!"]j[c]Z[j[cf]p[Z]pX_i[e[Zm ¨°¦®§¦¨»Ÿ±­¨°¦ª¢¯¦¨Ÿ©¦¹¢Ÿ­¨¦½ ²­¤¹¦¨°Ÿ±­°¦ñ¦¢Ÿ¸¦¨°Ÿ­¨°ï \ko[] jk[p^_]oXe[_[]kcpX_c[iq– h^c]ZX_[h]pX_ik\[p][Zok]Z^ekcfdZ^ekcfd hXj[f[cf]ZXikikcf]YX_^h[Z[c]hXY[kc ‰X_XZ[]!Ž]oXpk[h]g[_k]\X_hkcj[gd ¯¦¹¢Ÿ§­¹¡¦Ÿ½­¨¡¦©¢Ÿª¢½¦»ŸŸ¥­¹©¦½ï °¦¨Ÿ©¢¬­¥«®§¦¨Ÿ¨¦½¦¨¸¦Ÿ½­¨°¦ï Z[p[cl c]jXcf[c]h[_[]hXj[f[cf]pX_oX\^pq i[Y[]l[cf]ZX_[h]jk\^_^]b[b[_[ccl[m hkcj[g]haokokm]ƒ[j[cf]b^f[]pkj[Z ±¦§Ÿ¬¦¨°¦®Ÿª«¦¬¶Ÿì¦Ÿ½­¨£¤¨®¤¯ï ®¦§¦¨Ÿ¥¦¯ñ¦Ÿ¬¢¬®­½Ÿª¢½¦Ÿ¯¦¹¢ Xc[fmXc[k]b[Y]ZX_b[q]\X_d [ c]YXcf[ce[Y]YXcffXY\aok]\[c Xc^_^p]nkcffkgq]pkcj[Z[c]pXf[o \X_b^[i[cq]p[hk]\XoaZcl[]b^[i[c]i[fkm §¦¨»Ÿ©­¨°¦¨Ÿ±­¹«¥¦¯¦¨Ÿ®­¹¬­¥«®» §­¹¡¦Ÿ¯¦¨¸¦Ÿ£¤£¤§Ÿ©¢®­¹¦±§¦¨Ÿ©¢ \[f[k][ipX_c[pk‚]jkp[`[_Z[cm j[ Ya \ki]YX_XZ[q]Z[_Xc[]jk[cff[h]YXcfd hX_i^]jkpX_[hZ[c]\[fk]h[_[]hXj[f[cf —[jkq]YXY[cf]o^ikp]YXcX_pk\Z[ccl[q– ª¦±¤¹¦¨Ÿ§­«¦¨°¦¨Ÿ®¢©¦§Ÿ¥¤ª­¯ §¤®¦Ÿ¥­¬¦¹¶Ÿð³¦ª¦«Ÿ©¢Ÿ´«¹ñ¤¹­¡¤» ZXikikcf]l[cf]\X_b^[i[c]h[j[]pXYh[p ^b[_]ˆo[m ©¢®¦¨©¦®¦¨°¦¨¢Ÿ±¦©¦Ÿ²¦¥®«¶ ±­§­¹¡¦¦¨Ÿ±­°¦ñ¦¢Ÿ®¢©¦§Ÿ®­¹ª¦ª« ko[icl[] nXckcdƒ[Yko f[cff^][_^o]i[i^]ikcp[om ðµ­½¢§¢¦¨Ÿ¡«°¦Ÿ©¢Ÿ²­§¹­®¦¹¢¦® ¥¦¨¸¦§¶Ÿº¦©¢Ÿ§¦ª¦«Ÿ©¢¬«¹«¯Ÿ±«ï u}mvudr˜mvuq]kopk_[g[p]h^Z^i ~XYkZk[c]jkZ[p[Z[c]ƒXh[i[]n[phai l[cf]oXg[_^ocl[]jki[_[cf]^cp^Z ˆ[]YXcki[k]ZX\X_[j[[c]hXj[f[cf µ­ñ¦¨»Ÿ¦°¦¹Ÿ¡¦¨°¦¨Ÿ½­¨°¦°­¨ï ª¦¨°Ÿ¡¦½Ÿ­½±¦®Ÿ¸¦Ÿ¬«¬¦¯¶ŸÂ¦¬¦§ rtmuudrvmuum]—^Y[p]u}muud WW]]ƒap[][fXi[cfq]nkcffkg]ˆcj_k \X_j[f[cf]pX_oX\^pm]XoZk]pXi[g]\X\Xd ZXikikcfq]l[cf]oX\[fk[c]\Xo[_]YXcb^[i ©¦§¦¨Ÿ¹¦±¦®Ÿ±¦¹¢±«¹¨¦Ÿ©­ñ¦¨ §¦½¢Ÿ©¢¬«¹«¯Ÿ¨°¦¨°°«¹»Ÿñ¤¨° r™muuq]kopk_[g[p]rrmvudrvmuum W_[cff[c[q]y[\^]xru|}zm]ˆ[]]YXcf[Z^ _[h[]Z[ik]jk\X_kZ[c]kY\[^[c]j[c]hXYd j[f[cf[ccl[]jXcf[c]YXcff^c[Z[c ±¦©¦Ÿ¯¦¹¢Ÿ²¦¥®«»Ÿ§­£«¦ª¢Ÿ¹¦±¦® ¥¢¦¬¦¨¸¦Ÿ¬­ª­¬¦¢Ÿ§­¹¡¦¦¨Ÿ¡¦½ {X_j[o[_]_Xf^i[ok]j[_k]h_ad b[b[_[ccl[]pXi[g]\X\X_[h[]Z[ik]YXi[Z^d \kc[[c]oXe[_[]iko[c]Y[^h^c]pX_p^ikoq Ya\ki]kp^]YXcff[cff^m]ƒ[_Xc[q]h[_[ ±¦¹¢±«¹¨¦Ÿ¢¬®¢½­ñ¦»òŸ®­°¦¬¨¸¦¶ ©«¦öòŸ«¨°§¦±¨¸¦¶ hXj[f[cf]pX_oX\^p]oXi[i^]Y[cfZ[i]jk kcok]j[c]h^o[pq]b[Y]ZX_b[ Z[c][Zok]_[ k[]]jk]i[h[cf[cm]Xc^d YX_XZ[]pXp[h]YXY\[cjXim Ÿí¹¢¥«¨ ²­¤¹¦¨°Ÿ±­°¦ñ¦¢Ÿª¦¢¨ŸŸ½­¨©«ï … ²­©¦¨°§¦¨Ÿ§­®¢§¦Ÿ _ ^p c l [ q ] ] Z X \ X _ [ j[ [ c ] hX j[ f [ c f ] Z X i k i k c f ‰ w[ _ ^o c l [ ] YX Y[ c f ] i X \ k g ] jk p X f [ o d X\X_[h[]\[j[c]b[i[c]h_apaZai]jk]ƒap[ jk Y^i [ k ] u } m v u q ] [ f [ _ ] Z X p X _ d º¤°¡¦Ÿ½­¨­½«¢Ÿ¬­¡«½ª¦¯Ÿ±­°¦ñ¦¢ §«¨°Ÿ¹­¨£¦¨¦Ÿ±­¨­¹¦±¦¨Ÿª¢½¦ i[Y\[p[c]Y[o^Z]ZX_b[][h[d l[cf]\X_b^[i[c]jXcf[c]Ya\ki]jk]\[fk[c Z[c]i[fkm]ƒX]jXh[cq]Z[Yk][Z[c]YXi[d \ [ fXi[cfm]sZk\[pcl[q]p[Z]b[_[cf]Zacd ´­½§¦¥Ÿ´«¹ñ¤¹­¡¤»Ÿ·¦¥«Ÿ¼¿óôõ¾» ¯¦¹¢Ÿ§­¹¡¦Ÿ®­¹¬­¥«®¶ŸÁ¦¨¸¦»ŸŸ¢¦ _[p^_]j[h[p]jkYkckY[ikok_m \[j[c]b[i[c]kp^]]YXcff[cff^]ZXi[cd Z^Z[c]i[cfZ[g]iX\kg]XZop_XYq]Yko[icl[ jkok ]pX_oX\^p]YXclX\[\Z[c][_^o]i[i^ ¬­¥¦°¢¦¨Ÿ½­¨¸¦®¦§¦¨Ÿ§­®¢©¦§¬­ï ½­¨¸¦¹¦¨§¦¨Ÿ¦°¦¹Ÿ«¡¢Ÿ£¤¥¦Ÿ©¢ï nXi[kc]kp^q]Y[o^Z]h^Z^i e[_[c][_^o]i[i^]ikcp[om Z[Yk]ZXYhXok]\[c]ZXcj[_[[ccl[q– ikcp[o]ZXcj[_[[c]pX_oXcj[pm ®«¡«¦¨¨¸¦Ÿ®­¹¯¦©¦±Ÿ¹­¨£¦¨¦ ª¦§«§¦¨Ÿ¬­®­ª¦¯Ÿ÷­¥¦¹¦¨¶Ÿð³¦ª¦« ‰Š[Y[cl[]b^f[]hXj[f[cf]ZXikikcfq ±­¹«¥¦¯¦¨Ÿ¯¦¹¢Ÿ§­¹¡¦Ÿ¸¦¨°Ÿ¬­©¦¨° ©¢£¤¥¦Ÿ©¢Ÿ®­¨°¦¯Ÿ¥«ª¦¨Ÿ±«¦¬¦» u}mvu]YXcf^_[cfk]ZXok\^Zd ‰‡[cf]pX_h[_[g]kp^]jk]—[i[c]W[gi[d pXf[o]nkcffkgm ©¢°¦°¦¬Ÿ¬¦¨°Ÿ¥«±¦®¢¶ŸÂ­¹­§¦ §¦¬¢¯¦¨Ÿ±­°¦ñ¦¢Ÿ¸¦¨°Ÿ±«¦¬¦¶ [c]jk]b[i[c]_[l[q]Z[_Xc[]pkj[Z `[cm]~k]o[c[]Y[okg]oX_kcf][j[]hXcb^[i ~k`[`[ce[_[]oXe[_[]pX_hko[gq YX_XZ[]oXi[i^]\X_hkcj[gdhkcj[g]pXYh[pq ¦¨®¦¹¦Ÿª¦¢¨Ÿ¥­¹±­¨©¦±¦®Ÿ¥¦¯ñ¦ ¤½­¨¨¸¦Ÿ§«¹¦¨°Ÿ®­±¦®»òŸ§¦®¦ï \X_o[Y[[c]jXcf[c]b[Y]Y[d \^[g]j[c]_apk]l[cf]YXcff^c[Z[c ƒXh[i[]~kc[o]WXcfXiai[[c]W[o[_]x~WWz Z[Yk]oX\Xc[_cl[]b^f[]pXp[h]kcfkc]YXd ¬¢¬®­½Ÿª¢½¦Ÿ¯¦¹¢Ÿ§­¹¡¦Ÿ®¢©¦§Ÿ®­±¦® ¨¸¦¶Ÿ¼®¤¦¾ Ya\ki]j[c]\X_b^[i[c]jk]\[j[c]b[i[cq– ƒap[][fXi[cfq]ˆo[]sog[_kq]YXcf[Z^ cX_pk\Z[c]YX_XZ[q–]p[cj[o]ˆo[m]Qš›œ#ž o^Z]oXZai[gmQš›œž

åÏæÐççèÈËéÆÍÈçêËëÐÇÈÉ

  

û0?20.ü34H3H.ýA4<0.þÿ.F.û3H0.;0>6.@01.@AE04>>0C.20Bÿ043A.@6E>3;

456767668965647

6 679 7668

ÒÓÔNÕÓUÔPQRKSTJUQV —[Zo[]WXc^cp^p]„Y^Y]x—W„z YXc^cp^p]jXcj[]yh]r]b^p[ o^\okjX_]pkf[]\^i[c]hXcb[_[ ZXh[j[]pX_j[Z`[]Z[o^o]j^d f[[c]hXi[cff[_[c]Z[Yh[d clX]Wkif^\]—[pXcf]turv]i[i^q Öopk]×khpa_Xca]w]x˜™zq]]jk WXcf[jki[c]ŠXfX_k]^cfd Zkjq]y[\^]xru|}zm]Wkg[Z]{[d j[c]WXcf[`[o]WXYki^]x{[d `[oi^z]—[pXcf]YXcki[k]p^cd p^p[c]ZXh[j[]aZc^Y]hXd f[`[k]cXfX_k]okhki]xWŠnz WXYZ[\][fXi[cf]kck]pX_d i[i^]_kcf[c]oXgkcff[]pkj[Z [Z[c]YXckY\^iZ[c]X‚XZ]bX_[m —W„]]ƒ_kop[cpk]‡^ck]o[[p YXY\[e[Z[c]p^cp^p[c][cd p[_[]i[kc]]YXcl[p[Z[c]Öopk pX_\^Zpk]YXi[Z^Z[c]pkcj[Z hkj[c[]WXYki^m ‰X_j[Z`[]oXcf[b[]YXd i[Z^Z[c]Z[Yh[clX]YXcfd f^c[Z[c]‚[okikp[o]j[c][cfd f[_[c]hXYX_kcp[g]j[X_[gq YXi[cff[_]W[o[i]rr™][l[p]v $%&'()*+,-+./.-()-*&01&2.)$, ØَÚÛܕW[o[i]}Ý]„„]Ša]vt 34). %5. )* $ ()$ ($ . )* 6 * )-. $ 7 8 9 : ; <: * ; : = > = * 9 > ? : : @ * A 7 B : @ ? ? : 8 : @ * ; : CA D7*EFB?>G*+:<: [g^c]tuuÞ]pXcp[cf]WXYXd $7@?:H*IJKLM*4=NF*OFANP87@P*QM*C7@97@?:8;:@*N>@N>N:@*R:;=:*9F*E7@?:9FB::@*@)7 ?78F*1>@?;F9M _kcp[g]~[X_[gq–]Z[p[cl[q %:G>*SKJ/TUV j[i[Y]hX_okj[cf[c]l[cf jkhkYhkc]ZXp^[]Y[bXiko]g[d YX_[g]jXcf[c]caYa_]haikok kckm]sfXcj[]okj[cf]\X_kZ^pd YXcki[k]p^cp^p[c]l[cf]jkd ZkY]]~Xip[][Yp[Y[q]jXd ss]ã˜vÞ]W{]\XoX_p[]nŠƒ cl[][j[i[g]hXY\[e[[c]h^d o[Yh[kZ[c]—W„]pX_i[i^]_kd cf[c][cffap[]n^ikopkl[cpa jkZXY\[ikZ[c]ZXh[j[]WXYd p^o[c][ik[o]…acko]Y[bXiko cf[cm]W[j[g[iq]Z[p[]jk[q oXo^[k]jXcf[c][Y[c[p]W[o[i yaZgY[j]j[c]~k[c]Š^_ j[]x[fXi[cfz]YXi[i^k]o[Zok g[ZkYm yXpca]ˆcj_k[op^pkq–]bXi[ocl[m sj[h^c]pX_j[Z`[]Öopk rr™][l[p]v]„cj[cfd„cj[cf W_[pk`km ß[okikp[o]cXf[_[]l[cf —W„]b^f[]YXcXp[hZ[c ×khpa_Xca]YXcl[p[Z[c]ZXd vt]p[g^c]tuuÞq][ce[Y[c jkY[Zo^j][j[i[g]p_^Z]YkikZ \[_[cf]\^Zpk]\X_^h[]v˜u \X_[p[c]jXcf[c]j[Z`[[c g^Z^Y[ccl[]\ko[]o[Yh[k WXYZ[\][fXi[cf]l[cf]jkd haopX_]\X_f[Y\[_]h[o[cf[c hXcff^c[[c][cff[_[c]hXd Xc[Y]\^i[c]hXcb[_[m pkcjkg]hXi[p]gkp[Ycl[]aiXg ×[f^\]j[c]×[`[f^\]caYa_ YX_kcp[gq]l[cf]jko[Yh[kd ‰ˆck]e^Y[]jXcj[]yh]r Öopk]j[c]ikY[]a_[cf]i[kcq ^_^p]vq]XYh[p]\^[g]h[i^q]j^[ Z[c]—W„m]XoZk]jXYkZk[cq]k[ b^p[]o^\okjX_]pkf[]\^i[cm ZXY^jk[c]jkh[Z[k]YXY[d \^[g]fX_f[bk]Z[l^q]o[p^]\kd YXcX_kY[]p^cp^p[c]]—W„m ‡[cf]YXcff[cb[iq]hXi[cfd o[cà•“ŽŽáâ•h[o[cf[c]e[iac i[g]h[_[cfq]j^[]p[cff[][i^d ‰{Xc[_]Z[i[^]hXcff^c[[c f[_[c]jki[Z^Z[c]aiXg]WŠn †^\X_c^_]†[cb[_]W_[ca`a Ykck^Yq]o[p^]f^i^cf]Z[`[p ‚[okikp[o]xcXf[_[zq]p[hk]pkj[Z jXcf[c]YXcff^c[Z[c]‚[d j[c]wX_^]n^jb[pYaZaq]]Xk \Xokq]XYh[p]p[ik]p[Y\[cf YXcff^c[Z[c][cff[_[c]hXd okikp[o]cXf[_[q]YXcf[h[]g^d Z^Y[c]^p[Y[]e^Y[]jXcj[q turvm]—W„]YXclkp[]j^[]\^[g hi[opkZq]Z[l^]_Xcfq]j[c]h^id YX_kcp[gq–]pXf[o]Öopkm nXj[cfZ[c]~k…kok]WXcfd \^Z[c]Z^_^cf[cø]]w[i]kck hXi[p]caYa_]haikok]`[_c[ ^g[c]\ki[g]\[Y\^m gkp[Y]xs~]}ãrv]äsz]oX\[f[k ƒXp^[]Y[bXiko]g[ZkY]YXd [`[o[c]j[c]w^Y[o]{[cd \ko[]YXcb[jk]h_XoXjXc]\^d cl[p[Z[c]YXc^cj[]okj[cf `[oi^]—[pXcfq]Xf^g]W^_d _^Z]\[fk]hXcXf[Z[c]WXYki^ \[_[cf]\^Zpkm ]‰nXYXcp[_[]p_^Z]hXi[p o[Yh[k]ƒ[Yko]xrr|}z]g[_k caYaq]o[[p]jk`[`[ce[_[ jk]—[pXcfq–]oXo[icl[m]šùúž


123456458920 ÅÅÑuÒ!Ç{yÐuwuÅwzy¨ÐyÇu¶

 

ÓÔÕÖ×Ø×ÔÙÚÛÜÝÜÞÔßàá××âÔã×äÚå×âÔæÕçèÔàâéàÞÔêâ×ÝÔÕåë×âÜâáåàì 01213415l436789lolN>K1D1 M/K0/65;95D5;3N>6:AD13fNMN­ K/;@@5B131;F>6K5D13K/;@/;51 D:K0/63A/;45;55;3N>;@6/D3M56951 I/K>?659378O8G3W:K0/63A/;45;55; ?>;@6/D3U5;@30/6B5;@D:;@341 ¬5;4:;@31;134195;U5?5;3A/;U141? NMN3?/A5453N/9:53M5;19153N>;@6/D I/K>?659378O83I141?3®:?615;9> A5453A/K/61?D55;3]50:3fO8Á[­G W/:D51341A/61?D53D/B5K53?:65;@ B/0123/;5K3=5KL3I141?3K/;@5?:39/B52 K/;U5KA51?5;3?/A5453A/;U141? D/E5653=/B5D345;34/91B3052T53D:K0/6 A/;45;55;3N>;@6/D378O8319:3K:6;1 0/65D5B345613IMM3M569513I/K>?659G VY/6?51935B165;345;53D/@5B5 K5E5KL39541345B5K3A/K/61?D55; ?56/;53K/K5;@3D:4523D5U53=/B5D?5; D/E56534/91B345;39/65;@L3U519: D/B:6:23A/K015U55;3?>;@6/D39145? 0/65D5B345613K5;53A:;3?/E:5B134561

IMM3D/21;@@53A/;U141?3A:;39145? K/K1;95325B39/6D/0:934195;U5?5; A/695;U5?5;3B/0123B5;=:9LZ3?595 ?/A5453¬/;4525653IMM3M56951 I141?3413 /4:;@3NMNL3N:;1;@5;L I/K>?6593D5=5G ±5?5695G VN5B5:34/91B345613D15A53D5=5L I153D/B/D51341A/61?D53NMN3D/05@51 D1B52?5;34195;U53?/30/;452653IMM D5?D1345B5K3?5D:D34:@55; ?56/;53D559319:3D5U539145?3A:;U5 A/;/61K55;3@6591F1?5D13U5;@ 4>K51;3:;9:?3K/;@:6:D135D5B345;5 K/;=/6593K5;95;3N/9:53^K:K3M56951 45613K5;5LZ39:9:6;U5G I/K>?659L3S;5D3^605;1;@6:KG I141?3=:@53K/;@:;@?5A?5;L3IMM S45A:;3S;5D39/6A1B123D/05@513?/9:5 M569513I/K>?6593D:4523K/;U15A?5; :K:K3K/B5B:13N>;@6/D378O8G 015U53N>;@6/D3=5:23D/0/B:K3?>;@6/D ./0123=5:23I141? 9/6D/0:9341B5?D5;5?5;G3®/;@/;51 K/;@:;@?5A?5;L39145?3545 9>95B3015U53N>;@6/DL3I141?3K/;U/0:9 A/695;U55;3A/;U141?3NMN3K/;@/;51 ;1B51;U539145?3B/012345613]A3[3K1B156G 4:@55;35B165;345;53¬^®°3?/ VN19535;@@56?5;3D/D:51 N>;@6/D3M569513I/K>?659G3®/;:6:9 ?/0:9:25;L3D95;4563D5=5L3?5B5: I141?L3A/K015U55;3?>;@6/D30/65D5B 0/601E5653A/D/6953N>;@6/D3D/?1956 R883>65;@L345;35?>K>45D1391@532561 45613IMM3M569513I/K>?6593U5;@ 41A/6>B/23K/B5B:13E565CE5653U5;@ 4132>9/?3U5;@305D1E3f45D56­3256@5;U5 D523D/D:5134/;@5;3:;45;@C:;45;@G ]A3R883610:5;L3D/E5653K59/K591?5 ®/;@/;5134/91B3D15A53D5=53U5;@ 01D5341219:;@LZ3D5K0:;@3I141?G K/;U:K05;@3:;9:?3?>;@6/DL3I141? W55934195;U53K/;@/;5134:@55;

"#$%&'(#')*#+,)   ! A545LZ39/@5D3N/A5B53I1í1D1 W:B5T/D13Y/;@52L321;@@5 05T52;U53WU51?23S0:3H56C B565D3A5;=5;@G

<:0:;@5;3®5DU565?593M>BC 61L3Â6=/;3]>;;U3î3W>KA1/L341 ®50/D3M>B61L3]50:3fO8Á[­G ®50/D3M>B613K/;/@5DC ?5;L321;@@53D55931;13W5;9>D> K5D1239/645F9563D/05@5130:C 6>;G3M/9:@5D3M>B613K/K5;@ ?/65A3?/D:B195;3K/K0:6: 9/6>61D3U5;@345B5K3í14/> 9/6D/0:9395KA5?30/6A/65C T5?5;3K:;@1B3D/69530/6C =5;@@:931;1G3®/D?13D:452 B5K53410:6:L39/95A13A>B1D1 21;@@53?1;130/B:K3K5KA: K/;5;@?5A;U5G Â6=/;3]>;;U3K/;@:;@C ?5A?5;3052T53D/915A39/6C D5;@?53U5;@3K5D:?345B5K I5F9563M/;E5615;3`65;@ fIM`­3K/KA:;U513?565?9/C 61D91?3?/K5KA:5;3K/;@C 21;456345613:A5U53A/;E5C 615;3?/A>B1D15;G3V°5K:; N/A>B1D15;35?5;39/6:D30/6:C A5U53K/;E561;U53T5B5:A:; 05;U5?3?/;45B53U5;@3?195 2545A1LZ3:=563Â6=/;3]>;;UG N/A>B1D15;39/6:D3K/KC 0:6:3W5;9>D>34/;@5;3K/C K5;F559?5;3D/B:6:23?/?:5C 95;;U539/6K5D:?31;F>6K5D1 9/?;>B>@13fY­3U5;@341K1B1?1 M>B61G3W/=5?3410:6:L3W5;9>D> 9/6?:6:;@3413A/@:;:;@5; 413T1B5U523M>D>L3M6>í1;D1

05@1C05@13:5;@3?/A5453D/=:KB52 ?/9:534/T5;3A1KA1;5;3E505;@ fIMJ­345B5K3N>;@6/D3M56951 I/K>?6593:;9:?3A/K/;5;@5;3E5B>; 9/69/;9:L3I141?3K/;@5?:39145?3952: ?56/;539:@5D;U53D/05@513?/9:5 A5;19153?>;@6/D3D:4523D5;@593D10:?G N/;459134/K1?15;L3415 K/;/@5D?5;3?5B5:3A5;19153?>;@6/D 9145?3K/;@5;@@56?5;3015U53:;9:? 4105@1C05@1?5;3?/A5453A/D/695 ?>;@6/D3D/05@513:5;@3D5?:G3®/;:6:9 I141?L3A5;1915325;U53K/;U/415?5; 0:D3:;9:?3965;DA>695D13A/D/6953?/ B>?5D13?>;@6/D3456139/KA593K/;@1;5A K5D1;@CK5D1;@3A/D/6953413¬5;4:;@G VN56/;53K/K5;@3A/B5?D5;55; ?>;@6/D319:341B5?D5;5?5;3413SD15; Y1K/L3D/K/;95653A/;U/0565;39/KA59 A/D/6953?>;@6/D319:35453413N>95 ¬5;4:;@L3K5?53A5;1915325;U5 5B>?5D1?5;345;3D/415?5;301D3:;9:?

K>01B1D5D13A/D/6953?/39/KA5935E565LZ :=56;U5G I5B5K3?5D:D34:@55;3A/;/61K55; 25415239/6?5193A6>U/?3<5K05B5;@L NMN3K/;/95A?5;3S;5D3D/05@51 9/6D5;@?5G3S;5D3414:@53K/;/61K5 A/K0/615;32541523595:3=5;=139/6?519 A6>U/?3<5K05B5;@3D55934153K5D12 K/;=54135;@@>953I/T5;3M/6T5?1B5; ]5?U59G3<5415239/6D/0:9L3414:@5 0/6:A53Y>U>953<5661/6345;3254152 B51;;U53U5;@30/B:K341:;@?5A?5; NMNG N1;1L3NMN3K/;45B5K13?/9/6?5195; 5;95653A/;U/B/;@@5655;3N>;@6/D M569513I/K>?659378O834/;@5; @6591F1?5D13U5;@3414:@53419/61K5 S;5DG3I14:@5L354535B165;345;5 ¬^®°3?/3N>;@6/D39/6D/0:9G3SB165; 45;5319:3414:@53K/;@5B163:;9:? A/K/;5;@5;3S;5D3^605;1;@6:K D/05@513N/9:53^K:KG²ø gs

5?216;U539/6A5?D530/6K56C 4523W5;9>D>G3ó14/>30/64:65D1 l÷nøhilùniú³g³ ?5D3413D5;5G3<5B319:33K/;=541 \3K/;193734/91?39/6D/0:93A:; N/A>B1D15;3K/;4:@53>6C 0:?913A>B1D13D5;@@:A3K/;/C =:@5354530/69:B1D?5;314/;9195D 5;@3U5;@30/601E565345B5K ?5;3K:=52141;3D5B523?5C ?/B>KA>?3®:=52141;3Â;4>;/C í14/>39/6D/0:93545B523W5;C D153Y1K:63f®ÂY­G A65231;1G 9>D>G VN5K13D/B5B:395?91DL3K/C N/K:415;345B5K3í14/> VN5B5:3K/;:6:93M5? ;@5;45B?5;3D/K:53?/K5KC 9/6D/0:93A:;3K:;E:B3D/C Â425K3Sû1D3f®5;95;3H5?5C A:5;3U5;@3?5K13K1B1?13:;C D/>65;@30/601E5653D5K01B 4/;D:D3QQ­L31U53f>65;@39/6D/C 9:?3K/K0:6:3415L3K:B51 K/;@@/;@@5K3D/0:523A1DC 0:93W5;9>D>­G3.>?5D13A/KC 45613YÂ321;@@53A/60:6:5; 9>B3413D5KA1;@34/A5;;U5 0:595;3í14/>319:3K5D123419/C 45;3A/;@/=565;L3D/K:53?5C 45;3K/K0/61?5;3D/6:5; B:D:61LZ3?5953]>;;UG K13:D525?5;G3N5K130/6C ?/A5453A/;@1?:9;U53:;9:? ®/B5B:13416/?9>6593üý¿ñ½ð 2565A3K5DU565?5939/95A K/B5T5;3I/;D:D3QQ3S;C ü½¾¹ñL3®50/D3M>B613=:@53K/C 9/;5;@LZ3:=563Â6=/;3]>;;UG 919/6>63M>B613U5;@3D/B5K531;1 B5?:?5;31;í/D91@5D13:;9:? W/B51;319:L3N/A5B53I/;C K/;5;@?5A135;@@>953?/B>KC K/B5E5?3D15A53A/B5?:3U5;@ D:D3QQ3=:@53D:452330/?/6C A>?3K/6/?5G K/6/?5K345;3K/;U/056?5; =5D5K534/;@5;3N/K/;9/C VöaòÀ¹3f?5B15;­39145? í14/>319:G 615;3N>K:;1?5D1345;3Â;F>6C A/6B:365@:3?/91?53K/;@25C W5;9>D>3U5;@30/645652 !"#$%&'(#)#*#+,$("-## &! !# +) K591?53U5;@30/6?>KA/9/; 45A13I/;D:D3QQG3öaòÀ¹325C ±5T539/6D/0:93D/61;@341D/0:9 .-#*&#/-+!-#'#&#-"/0'12)3$#'!.-#*"##-"'0-.0 -+456+)!-.%!+)-0)#(/17892:;#)#/+-+!'"$0+'( K/;@/B>B531;F>6K5D139/6K5C 6:D3D/K5;@59LZ3:=563A615 ;5K5;U5345B5K3D/915A3A/C %&'"-#*&!#!-;4!"4 *#*)-+!')!!$+.'.-#*"##%# D:?3U5;@3413D5B:65;3ï¸Àð U5;@3414:@53A/;9>B5;39/C ;5;@?5A5;3?/B>KA>?39/6C '0!#%$ 6+).%<88=%#.)-+!').-##*##!0"4 +5#: 6>61D3M>D>30/6;5K53W5;9>D> >61D3U5;@35453413Â;4>;/D15 #$)5 ¼À¿ñG '#'"-#&0#'4!"#>(?)4#.-#&+%'@.A'/'#$#*(56+): W/A/6913410/6195?5;3D/0/C 45B5K3í14/>39/6D/0:9G 051?3413M>D>L3±5T53Y1K:6L B:K;U5L3A/;9>B5;39/6>61D I5B5K3í14/>39/6D/0:9L ±5T53Y/;@52L3±5T53¬5659L A5B1;@341E561L3W5;9>D>35B15D ?/B>KA>?3U5;@3K/;@595D;5C 052?5;3±5?5695G "#$%&'(#')*#+,)S0:3H56452L3K:;E:B345C K5?5;3®:=52141;3Â;4>;/D15 I13M>D>3D5=5L35;9565 B5K3=/=561;@3í14/>3ï¸ÀòÀ¿ñG Y1K:63f®ÂY­339/6D/0:93K/C B51;3W5;9>D>3A/6;52341C ‡„~}…#„‚#'”)&‰#„'Œ#)…##€ „#‡#)&…#)™Ì)€#&',)’~€#„)„#‚ ~'((#‚)€#&,)Î#)~'((#‚)#‡#)…#+#'Œ# ó14/>30/6;5K53ôW/6:C ;@5K01B3@5K0563413D/0:52 A/6E5U53K/K1KA1;3A/B591C )"~+#…#)•Éʘ)$#+#$)‡ ‚~+&#}(#)…#$#)…~‚#+)€‡#‚ ‡~'(#}‚#')…#}#')‡ƒ‚€~}”)&‰#„'Œ#, 5;8Oõ39/6D/0:9341:;@@52 2:95;34/;@5;3B595630/B5?5;@ 25;39/6>63413D5;5G3W5B52 ‡"€€&~‡$& ƒ)’}#'…)Š#$„#'()Ž}#ˆ $~'(#'((#„)#‡#)$#…#+#,)Š~'&}&€ Š~…‚)‡~$‚#')%&‚#')%~}#}€ K/B5B:135?:;3SB3<1KK52 A>2>;CA>2>;3U5;@361;45;@G D59:3?/9/6B10595;;U53U5;@ „#€#"'~‚)¤##}#‚'#(}€)#¦# )"~+#€#', ~…€#)$~}~‚#)$~$%~}‚#')‡&‚&ˆ %~‚#…)‡}&$$~})Ï+&%~(€~… €~}…~%&€)€‡#‚)$~+#‚&‚#')&%&'(#' €#…#)$#…)%~ˆ '(#''Œ#)#€#…)‚~„&€&…#')€&, A5453[3±:B1378O¯G3Y5KA1B5; M6153U5;@3K/;U/6:?5; K/;@@/@/6?5;3545B52 }&…#)-É)€#&',)Š~$# …  ) ~ ' ( ( # ‚ ) ' ( ƒ $ƒ ' ( %~}…#$#)…€}'Œ#,)“|#+#& “ ƒ ‚ € ~ } ) ' ( ) ‡ ƒ ‚ € ~ }  ) + # ' † & € 5T5B3í14/>39/6D/0:930/69:C :;9:?3K/K:D:213I/;D:D3QQ 5?D13A/;/K05?5;391@535;@C ‡#)€‡#‚)$~$%~}€#&‚#')#+#…#''Œ# ~‹~‚'Œ#)%#‚#+)…~„~}€)#„#,)Í'€# ‚'~€%$) )$#&)‡‚#€#” B1D?5;3=:4:B3ô]1D5B523?/A545 9/6D/0:9341?5T5B34:53>65;@ @>953A>B1D13413¬5;?3¬JSL $~'(#„#)…#'()…€})‡…#}#'‚#')#$+ €&%&'Œ#)%~+&$)%…#)#€#&)%#(#$#'# &‰#„#'%Œ+##,…)•€#}'%&)'#'„~#… ,‰ƒ$œ :K593ÂDB5K3413N>953M>D>õ U5;@3K/;@/;5?5;3A/;:9:A M5B:L3A54537R3®/1 4/;@5;3D/0:523;5K5341 K:?5345;3K/K/@5;@3D/;=595 78OOGfúrhÄqiiþmgÿn´h­ "#$%&'(#')*#+,)"#$%&'(#')*#+,)- N5A/;45K34/;@5;34/C A/K0/61955;3·¸¹ºc»e45; ]5KD/DG ?15;3=:@53K/K05;952 ¼½¾¿ÀaeA5453/41D13±:K593fRÁ Y/6?5193?/254165;3/B/C 9/6>61D3®:=52141;3Â;4>;/D153Y1K:6G ®:=52141;L3D:A5U53K/6/?53415;@@5A I/;D:D3QQ345A593B/0123K:4523K/C K1 ;5K53U5;@341D/0:9CD/0:9 [­L3]5KD/D3K/;/@5D?5; K/;C/B/K/;3K5DU565?59341 W5;9>D>31;@1;3K/;:;=:?5;3052T5 ñabbcd30/6=:5;@3D/;41615;G3Â9:3K/C ;5;@?5A3W5;9>D>3D/9/B523K:;E:B341 K/;/B/A>;13595:3K/;@161KC A/6D145;@5;30/B:K3K/KC M/;@541B5;3®1B19/63ÂÂCOO 45B5K3K/B5?:?5;35?D139/6>634161;U5 ;:;=:??5;3?/D>K0>;@5;3K/6/?5LZ ï¸ÀòÀ¿ñG3VW/256:D;U53K5?1;3K/KC ?5;3A/D5;3A/;4/?3?/3T5695C 0:?91?5;35A5A:;39/6?519 Ã>@U5?5695L3]5KD/D3K/U5C 301D53D5=534561 A56539/645?T5G3VS453RX ?1;?5;39145?354534/D51; 9145?3D/;41615;G 9/65;@;U5G A/6K:4523A/;E5615;3I/;D:DG3I13D19: T5;G3CDV1W5®W A5LZ3:=56;U5G D5?D1L3U5;@341A/61?D5 D/;@5=53:;9:?3K/;4:?:;@ V®>91í5D1;U53K1;95305;9:5; SB3J2514563K/KA/6?165?5;3í14/> dcae5453F>9>3W5;9>D>3U5;@39/6056:G D15A5 9/K5;C9/K5;3U5;@3B51;34130/605@51 410:5930/B:K3B5K531;13413?5T5D5; ®:452CK:4525;301D53K/KA/6E/A59 Y/6?5193?>KAB51;3595D K:;@?1;3056:3ORLZ3?595 N>A5DD:DG²ÄÄÄs 9/KA59G3Â9:3D5;@593?25D3K/K5;@3@5U5 2:95;3Y5K5;=/?5L3M>D>G3I1530/62565AL A/;5;@?5A5;LZ3?595;U5Gfø g­

ÐuuwztuÇ

ÅuÆyw©uÇÈyzu¨ uw

uuuÇy

tuvwxywz uw{u

./012345613783952:;3<56=>;> 0/6?:95934/;@5;3AB59CAB59 0/D13A/;E/95?32:6:F319:G H56@53I/D53J/6K/L3M5;C =595;L3N:B>;A6>@>31;13K:B51 K/6/A565D13K/D1;3?/91?3D/C =5?3OPQRG3ST5B;U5L34161;U5 D/61;@3K/K05;9:3@:6:;U5 413D/0:523B/K05@53A/B5C 9125;3?/6=53:;9:?3K/KA/6C 051?13K/D1;3?/91?G3I5613D19:L B5K5CB5K53<56=>;>3=5413A5C 25K345;301D53K/KA/6051?1 K/D1;3?/91?3D/;4161G <56=>;>3B/012305;U5? K/;/61K53A5;@@1B5;36/A5C 65D1345613?5;9>6C?5;9>63A/C K/61;9525;L3D/?>B52CD/?>C B52345;31;D95;D13DT5D95341 T1B5U523N:B>;A>6>@>G VW/0/B:K3952:;37888L

"#$%&'(#')*#+,)-

"#$%&'(#')*#+,)µ !wz u w ¨ ¶ ]591;G3N5B131;13D5U53K/K5;@ 9/;L3D/0/B:K3WM¬^3±>;@@65C 415;3?50:6G3W:961D;>30/6C

;41615;3?56/;53M5?3]591; ;@5;L39105C91053W:961D;> @/@5D3K/B5A>6?5;3?/=5415; D5U5301D53K/KA/6051?13X 01D534145A59?5;3<56=>;> <56=>;>39145?3K/;@@:C DD//45 >A;5K/G3¬56:3?5B1 U5;@30/6=5B5;34/;@5;32591C 19:3?/3M>B6/D3NB59/;G 21;@@53R3K/D1;345B5K3D/C 4/;@5;3K:452G3Y5?35453=5B5; ;5?5;3D>B4/63:;9:?3K/C 1;139;/@6=3541 3D/A/691319:3f41C 25913K/K05T53K>9>6;U5L VW5U539145?3K/;@/;5B 2561G3Y5A13D/?565;@L3A5B1;@ B51;3?/E:5B13K/B5?:?5; ;U5K0:;@3AB5930/D1395;@?51 65KA>?­G41 3 ^5 @39/6D/0:9341C 41A/A/934:53D/A/453K>9>6 K/6/?5G3®/6/?53K/K5?51 25;U5345A593/KA593?5B13>6C ?5;105B3D:?:3E545;@34561 2:6:F3U5;@36:D5?G3I153=:D96: @:;5?5;3:;9;:? 0:D3I` 4561356523?161345;3?5;5; 2/BK3D/K:5G3<5;U53D5B52 4/6345B5K3D/K1;@@:LZ3?595 K/D1;3?/91?3U5;@395?39/6A5?51 K/;@@:;5?5;3D/0:523A1A5 M6/K1:KL345;3D13D;/ 5 ; 9:?3415652?5;3?/3A1;@@16 D59:3A/B5?:3U5;@3D/KA59 5U5234:535;5?319:L30/B:K B5@1G3W/915A3K/;/K:?5; 0/D130/;@?>?3U5;@341D/C 0:;@LZ3A5A56;U5G U534195C :; = 5 B 5 D5U53A/62591?5;3K:?5;U5L B5K531;1G K/D1;3U5;@395?301D539/69>B>;@ 0:9;U53?>KA>63DA1619:DG M/61D91T53;525D39/6D/0:9 W;G 5 5 9 3 K/ ; / A1 L 3 A5 6 5 3 A/ B 5 ? : K:;39145?30/@19:3=/B5D I15?:1;U5L3?/5455;3D/C B5@1L3<56=>;>3B5;@D:;@ N>KA>639/6D/0:9341K5;F559C 415T5B13?/91?53W:961D;>3K/C 0/6:D5253K/6/0:9395D30/61D1 ;5 ? 5 6 ;1?3A5453D559 ?565;@31;13K/K5;@3D:452 K/K1B52305@15;C05@15;3U5;@ ?5;3:;9:?3K/K05?563?5T59 ;1;@@5B?5;3WM¬^3N565;@C :5;@3U5;@34105T53W:961D;>G 19:G/3W;55U3D553UD/5@3A5 / 6 5 3B5A>63A>B1D1 D5;@5930/60/45345613/653[8C K5D12301D5341@:;5?5;G 91;>B3D/05@513A/;5K05B305C T:;1L3N/E5K595;3J/A/6L W/?:5939/;5@5L3W:961D;>395C D:A5U53A/B5?:;U5 A59 5;3595:3Q8C5;3959?5B53K/D1; V^K:K;U5L3?/6:D5?5; 95;@30/D13U5;@36/95?3595: K/;:=:3?/3D5B523D59:305;? 61?CK/;561?34/;@5;3A/B5?: D/@/6534195;@?5ALZ393545 K0 52 ?/91?3K5D123K/;=54135B59 K/D1;3D/?565;@31;13A545 K/;U5K0:;@;U5G 413N>953NB59/;L3D/?19563A:?:B D/K05613K/;@/;45B1?5;3D/C W:961D;>G 9:B1D3K>4/6;3U5;@3:95K5G 05@15;395;@?5132:6:F345; V]>;@@53A1A5341D:KA5B 8PG88G A/453K>9>6;U5G VN5K139/B523K/;/61K5 N1;1L3K/D1;CK/D1;3?/91?34561 @1@136>B3A195391;95L3051?36/95? A>9>;@5;3?51;3595:3?5A5D3B5B: ®/;@@:;5?5;3D/A/453K>C °5K:;3?/K:415;3D5B52 B5A>65;39/6D/0:9G3N5K13=:@5 /653\8C5;3D/A/6913K/6/?3]>C 595:3A5952G3N56/;53D:?: 419/9/D13DA1619:D345;34105?56G 9>6L341530/65;@?593D/;41615; D59:3A/B5?:3K/;>4>;@?5; 9/B523K/K1;953?/9/65;@5; :?3K/;@5;956?5;3:5;@ D/0:523A1D9>B3U5;@30/B:K ?/A5453A/B5A>63fW:961D;>­ U5BL3^;4/6T>>4L3_BBU3M/99UL E545;@;U539145?341A6>4:?C N5B5:3A5?513D>B4/6L3A5;5D;U5 :;9 D/0:93?/305;?G3^5;@39/6D/0:9 41?/952:13A1D9>B3595:325;U5 45;3D5?D1CD5?D13?/=5415; 45;3`BUKA153U5;@34:B: D13B5@1L3U53=5413D5U53A6/9/B1 abbcd3D5KA51345B5KL391;>B 94/16K5 F9@:;3?/356523W:961D;>G 9/6D/0:9G3W55931;1L3?5D:D319: D5;@5930/6=5U5L3D/>B52 K/D1;CK/D1;3U5;@3D:452 abbcde01D53K/;@5B163?/3B:05;@C 05@15D;:39?:?05:;23?39/53D9354D13B0/5952?:?35U;53;4@1 516DW>:9 61D;>3U5;@3?/95?:95; K5D12345B5K3A/;U/B141?5; K/;@21B5;@3419/B5;3B5:95; 6:D5?3:;9:?3415K01B305@15; B:05;@3?/E1B341345B5K395;@?51 4/A5;39:0:2;U5G 145?301D530/60:5935A5C5A5L W596/D?61K3M>B6/D3NB59/;LZ A/654505;G U5;@3K5D12301D5341A5?51LZ 2:6:FLZ3=/B5D;U5Gfghijjhklmnko W/B5;@3D/?19563¯83K/;19L 945 ;35?216;U53A5653A/B5?: :E5A3N5D:05@3<:K5D3M>BC W:?:3E545;@3A:;395?3B5@1 =/B5D;U5G pqliqjrnkns D/9/B523K/B/T5913B5KA:3K/C 0/625D1B3K/K05T5395D39/6C 6/D3NB59/;L3SNM3W:@1C "#$%&'(#')*#+,)- 6523M/;@541B5;3°/@/613NB5C D/0:9G3M5653A/B5?:3?/K:C U5;9>G²³´ns

!u ¨ u ©u w ªu wu u « %#'(#',)|#}~'#)€&)‚ƒ}&„… €#+‚#')„&#…#)$&+#)‹#†#})…#$„# $#'&…#)Œ#'()€~+#)€~}+#€ „&#…#)#‚#')$~'Œ#‡#})%##

$~}#†#+~+#)„~'„&#')‡)$#'#ˆ $#€##})€~}%~'#$)$~}&„#‚#' ‡~'(#')„&#…#)#)#‚#')$#$„& '‚$#€)++#)"‘’)Œ#'()‡%~}‚#' $#'#)„~'‰&}#')„~'†#$%}~€#' %#‡#)Œ#'()%~}€&†&#')$~'(~'ˆ $~'##''Œ#,Ÿ~}%~‡#)‡~'(#')ƒ}ˆ ‚~„#‡#'Œ#)$#…)†#&)+~%)%#‚ €~}†#‡)‡)$#'#ˆ$#'#, ‡#+‚#')'#‹…&)†##€)$#'&…#, #'()Œ#'()€#‚)€~}+#€)‡~'(#' ‡%#'‡'()Œ#'()‡%~}‚#')‚~„#‡# Š#'&…#)‡~$)‚~„&#…#' ~'(#')„&#…#)$#'&…#)‡…&}& „&#…#)#€#&)„&#…#)€#„)„&#…#'Œ# ƒ}#'()+#',)¤‚#)ƒ}#'()…~+#+& '#‹…&'Œ#)€‡#‚)+#()€#‚&€)‚~„#‡# %~+#†#})$~'##')“…&#€&)„~}%&#€#'” €#‚)%~'#})'#‹…&'Œ#)€‡#‚)$~$+‚ $~+#€)'#…%)ƒ}#'()Œ#'()+~% …#%)‡)#})#‚}#€)'#'€, Œ#'()…~+#$#)')$~'†#‡)‚~(~$#}#' ‚~'‡#+)…~'((#)#)€#‚)$#$„& %#‚)#)€‡#‚)„~}'#)%~}…Œ&‚&} Ž#‡##+)…~$&#)„~}%&#€#')$#ˆ %#‚#')‚~%&€&#')‡#…#})$#'&…#, $~'##')(ƒ‡##'ˆ(ƒ‡##')‚~ˆ ‡#')€#‚)„~}'#)„&#…)€~}#‡#„ '&…#)‡#+#$)„~}%&}&#''Œ# "~„~}€)$#‚#')$'&$)&%&'(#' $#‚…#€#')Œ#'()#‡#)‡)‡~„#''Œ#, #„#)Œ#'()€~+#)#)„~}ƒ+~'Œ#, &'€&‚)$~$&#…‚#')'#‹…&'Œ# …~‚…&#+)‡#')+#'ˆ+#', |#}~'#)€&)ž#…&+&++#)"‘ )…'+#)„&#…#)$~'‡‡‚ '#'€)#‚#')‡$'€#)„~}€#'(ˆ Ž&#…#)$~+#€)$#'&…#)€‡#‚ $~'Œ~%&€)„&#…#)€&)…~%#(# $#'&…#)&'€&‚)…~+#+&)$~$+‚ (&'(†##%#')ƒ+~)++#)"‘’, …~}#‚#,)Ž&#…#)$~+#€)$#'&…# „~}…#)•#+ˆ…#&$&)†&''#€&'œ, ‚~…#‡#}#')%##)‚~‚#Œ##')€‡#‚ ++#)"‘’)%~}‹}$#')“"~ˆ $~'(ƒ'€}ƒ+)'#‹…&'Œ#)&'€&‚)€‡#‚ |#}~'#)‡~'(#')„&#…#)$#'&…# …~+#+&)‡~'€‚)‡~'(#')#}€#)#€#& …&'((&'Œ#)‚~„#‡#)|#$ˆ+# $~+#‚&‚#')„~}%&#€#')Œ#'()„#‡# $#$„&)$~'#'(‚…)%~}%#(#)#+ (+#$ƒ}€#…'Œ#)‡&'#,)’#„)‚~ˆ ‚~$%#+)$~}~‚#)‚~$&‡#')…~ˆ #}ˆ#})€‡#‚)%~}„&#…#)‡„~}ˆ Œ#'()#‚#')$~'†~}&$&…‚#''Œ# ‚#Œ##')+~€#‚'Œ#)‡#+#$)#€,)"~†#& $#'#)#)‡#„#€)$~'…Œ&‚&})'‚$#€ …&'((&'Œ#)‚~#†%#')|#$ˆ+# %ƒ+~‚#',)|#}~'#)€&)„&#…# ‡#+#$)‚~…~}#‚##', $~'(…#%)$~}~‚#,”)•–",)+ˆ #‚#')$~'(#…+‚#')$#'&…#ˆ Ž&#…#)$~'(~$%#+‚#')…‹#€ˆ ¥+#)ž#%%)$#‚#)‡)…€&+#)# $#'&…#)Œ#'()€~}+#€)'#‹…&'Œ# …‹#€)…~}#‚#)$#'&…#)‚~„#‡# $~'~$&‚#')‚~‰&‚&„#')‡&„'Œ#, —#…Œ#˜)™šˆ™›œ ~'(#')‡#€#'('Œ#)%&+#' ‡#+#$)$~'(#‡#„)‚~$~##' …‹#€)$#&)$~'~}$#)‡~'(#')#„# ž#…&+&++#)"‘)€~+#)$~ˆ ž#$#‡#')$#'&…#)•‚&…&'Œ# ‡&'#)Œ#€&)'…#')%~}€#‚#)•–", Œ#'()‡%~}‚#')++#)"‘’)‚~„#ˆ '('(#€‚#')‚€#)‡#+#$)…#%‡#'Œ# ‡#'Œ#)• #'##œ,)£}#'()Œ#'( “|~‚#Œ##')•Œ#'()#‚‚œ)%&‚#'+# &$#€)$&…+$œ)‡„~}'€#‚#' +ˆŸ# #}#˜)-¡¢œ, %~}„&#…#,)Ž&#…#)Œ#'()…~‰#}# Ž&#…#)$~+#€)$#'&…#)&'€&‚ %~}„&#…#)‡‡‡‚)$~+#€)‡#' ‡~'(#')%#'Œ#‚'Œ#)#}€#,)¦#$&' %##…#)‡#}€‚#')‡~'(#')$~ˆ %~}…#%#})•…Œ#})#+ˆ…#%}œ)‡#+#$ $~}#…#‚#')‚~‡&„#')ƒ}#'(ˆƒ}ˆ ‚~‚#Œ##')•Œ#'()#‚‚œ)#‡#+#)#€ '##')•#+ˆ$…#‚œ)‡#')…~‰#}# $~'(#‡#„)(ƒ‡##')$~(#'Œ# #'()Œ#'()+~%)…&…#)‡#}'Œ#)‡#' Œ#'()…~+#+&)$~}#…#)‰&‚&„,”)•*ž, €~}$'ƒ+ƒ()$~'†#&‚#')‡} ‡&'#,)Ÿ#€#„#„&')'#‹…&)…#'(#€ ‡‡‡‚)€‡#‚)…~+#+&)$~+#€)ƒ}ˆ Ÿ&‚#})‡#')Š&…+$œ,)Ž&#…#)$~'ˆ …~„~'&'Œ#)‡#})$#‚#'#')$ˆ $~'('('‚#''Œ#)†‚#+#&)„~}%&#ˆ #'()Œ#'()'#…%'Œ#)+~%)%#‚ ‡‡‚)$#'&…#)#(#})$~'†#‡)ƒ}#'(ˆ '&$#')&%&'(#')'€$)‡#')…~ˆ €#')€&)$#‚…#€)#€#&)$~'‰#„#ˆ ‡#}'Œ#, ƒ}#'()Œ#'()$~}#…#)‰&‚&„)‡~'(#' (#+#)#+)Œ#'()‡#„#€)$~$%#ˆ 'Œ#)#}&…)‡~'(#')‚~$#‚…#€#' "~'((#)ƒ}#'()Œ#'()%~}ˆ „~$%~}#')‡#})+#)"‘’,)•§œ


456789 8 0123

31 1

 !"#$%&$ '"($)*"+ CDEFGFHI

,-./0.112 3[\]^_ 415`abc1dcefghihjkjljmnfolnpcijljmnfqfJrhKL9jM9snt:n;u=cNf?f>vf>@bgorfw A

COPO

A 6789:;<=>?>=@

QFIDPFHI

RSGTOUDGVO

RDUFPOHIFH

WDXSEDH

WSYSZ

A 6789:;=>?>=@

A 6789:;=B?>=@

A JKL9M9:;=N?>>@

A JKL9M9:;=>?>x@

A JKL9M9:;=B?>=@

yz {| } ~ | € }  ‚  ƒ „ … †| ‡ | ˆ} ‰ | Š | ‹ {| ‹ ‰ Œ | ˆ  Œ | Ž‰ } |   | | Œ  |  ‘ } ’“”•–—˜™•š›œ—™žŸ ¡¢¡£ ìíîíïðñòíóïôñôõö÷øñøïôñöñùíïøíðúïõñö

¤¥¦§¢§¨Ÿ©¥¤ª«¤«Ÿª§¤«Ÿ¥¦¬§©Ÿ¬¤«§ øíðúïûíüïôñüýóíûþöùíüï÷öíüýðúíïûíüïõþóíù ª§­Ÿ©«®§Ÿ¯§­«©§¨Ÿª«®¥¤¥°¥± ûíöþïøñù÷òíóïôñöñùíÿï0íòïþüþïøíüýí𠯧¤®§ŸŸª«Ÿ²¥°¡§£Ÿ¤¡¦§£Ÿª« ³¥²§Ÿ ¤¡­¡£¨Ÿ´¥µ§¦§©§­Ÿ´¶§· ûþøíîíüýùíüïùíöñüíïøííðï1úòíüï2íôíûíü ©¥­Ÿ¸¥¶§©§­¨Ÿ´§°¡¬§©¥­Ÿ´¶§©¥­¨ ôñöñùíïôñüýíûíùíüïùñýþíðíüïøñõñöðþïþðú ¹§°¡Ÿº»¼½¾¿ŸŸ²¥±«©§¤Ÿ¬¡±¡¶ ¼ÀÁ¼¼ÁŸÂ¥¤¥±§Ÿª«ª¡®§Ÿ²¥ª§­® 345 78 9 8

  °¥¤¬¥²©§Ÿ¦«­¡¦§­Ÿ±¥¤§²ŸºÂ«·       ¤§²¿Ÿ¢¥­«¡²Ÿµ«¡Ÿª«µ§¦¬¡¤Ÿ°«¤Á ¸§©¡Ÿª§¤«Ÿ©¡¢¡£Ÿ¤¥¦§¢§Ÿ©¥¤²¥· ª§±Ÿ¦«­¡¦ÁŸ¸§Ä§Ÿª§©§­®¨Ÿ©¥¤¡² ¦§£Ÿä§¤ÄÞÁŸÂ¥¤¥±§Ÿ¦¥¶¥¬§² °¡©Ÿ§ª§¶§£Ÿ¸«²©§Ÿº»Ã¿¨Ÿ°¡±§­ ¦§²§±·¦§²§±¨ÝŸ«¦°¡£­Ä§Á ¤«­ª¡Ÿ²§§©Ÿ¶«°¡¤§­Ÿ©«°§¨Ÿª§­ ­§¦§Ÿ²¥°¥­§¤­Ä§ÁŸÅ¥¶§¢§¤Ÿ§²§¶ ¸¥ª§­®±§­Ÿß­¯§¤Ÿà§Ä§ ±¥¦¡ª«§­Ÿ¦«­¡¦ŸÂ«¤§²ÁŸßµ§· ´¶§©¥­ŸÆ©§¤§Ÿ«­«Ÿ¦¥­®§±¡ ºá¼¿¨Ÿ¯§¤®§Ÿ´¶§©¥­ŸÆ©§¤§¨Ÿ¦¥­®· ¤§Ÿ±¡¦¬¡¶·±¡¦¬¡¶Ÿ©¥¤²¥°¡© £§­Ä§Ÿ°¥¤­«§©Ÿ°¥¤¥¡­«Ÿª¥­®§­ §±¡Ÿ«±¡©Ÿ¦«­¡¦ÁŸ³«§Ÿ¦«­¡¦ ¦¡¶§«Ÿª«¶§±¡±§­Ÿ²¥¶¥¬§²Ÿ¯§±· ±§¯§­·±§¯§­Ÿ¶§¦§­Ä§¨Ÿ­§· °¥¤²§¦§Ÿ©«®§Ÿ©¥¦§­Ÿ¶¥¶§±«­Ä§ ©¡Ÿ°¥¤°¡±§¨Ÿ¸¥¶§²§Ÿºå½¾¿Á ¦¡­Ÿ±¥¦¡ª«§­Ÿ©¥¤­Ä§©§Ÿª«®¥· ²¥¢§±Ÿ§¯§¶¨Ÿ²¥°¥¶¡¦Ÿ±¥ª§©§· ´¥¦¡ª«§­¨ŸÂ«­®®¡Ÿº»¼½¾¿ ­®§­Ÿ©«®§Ÿ©¥¦§­Ÿ¯§­«©§Ÿ¶§«­Á ª«­«Ÿ£§¤«Ÿ²¥±«©§¤Ÿ¬¡±¡¶Ÿ¼ÀÁ¼¼¨ ¤¥°¥±Ÿ¯§¤®§Ÿ²¥©¥¦¬§©Á Ç´§¦«ŸŸ²¡ª§£Ÿ°¥¤©¥¦§­ Â¥­¡¤¡©Ÿßਟ¬¥²©§Ÿ¦«¤§²ŸÄ§­® ²§§©Ÿ¯§±©¡Ÿ²§£¡¤¨Ÿ¸«²©§¨Ÿ «§Ÿº»Ã¿¨ ²¥¢§±Ÿ¶§¦§¨Ÿª§­Ÿ¤¥­µ§­§Ÿ¡­©¡± ª«¶§±¡±§­Ÿ¦¥¤¡¬§±§­Ÿ§±²« ª§­Ÿâ§­§Ÿº»¾¿Ÿª§©§­®Ÿ±¥Ÿ¤¡· °¥¤±¡¦¬¡¶Ÿ°§¤¥­®·°§¤¥­®Ÿ²¡· ²¬Þ­©§­¨Ÿ±§¤¥­§Ÿ²¡ª§£Ÿ¶§¦§ ¦§£Ÿ©¥¦¬§©Ÿ¥¦¬§©Ÿ¤¥¦§¢§Ÿ¬¤«§ ª§£Ÿ§ª§ÁŸ´§¦«Ÿ¤¥­µ§­§Ÿ°¥¤· ©«ª§±Ÿ°¥¤©¥¦¡Ÿª¥­®§­Ÿ©¥¦§­· ©¥¤²¥°¡©Ÿ°¥¤±¡¦¬¡¶ÁŸ¸¥©¥¶§£Ÿ²§· ±¡¦¬¡¶Ÿª«Ÿ¤¡¦§£Ÿ©¥¦§­ÁŸ´¥· ©¥¦§­­Ä§Ÿ²¥©¥¶§£Ÿ°¥±¥¤¢§Ÿª« £¡¤Ÿ¦¥¤¥±§Ÿ°¥¤¥­µ§­§ŸŸ±¥¶¡§¤ ¦¡ª«§­Ÿ¦§¡Ÿ²§£¡¤Ÿ°§¤¥­®¨ ¶¡§¤Ÿ±Þ©§Á ¦¥­®£§°«²±§­Ÿ¯§±©¡Ÿ°¥¤²§¦§ ©¥¤¡²Ÿª«¶§­¢¡©±§­Ÿ¢§¶§­·¢§¶§­ Ç⫧©­Ä§Ÿ¤¥¡­«§­¨Ÿ¦§¶§£ ²§¦¬§«Ÿ¦§©§£§¤«Ÿ©¥¤°«©Á ²§¦°«¶ŸÈÉÊËÌÍÎÏÐÊÍÑҟº¦¥¶¥· ±¥¢§ª«§­­Ä§Ÿ²¥¬¥¤©«Ÿ«­«ÁŸ¸§Ä§ ⧦¡­Ÿ¯§¤®§Ÿ²¥±«©§¤Ÿ²¥¢§± ª§±±§­Ÿ¬¥©§²§­¨ŸÓÔÕ¿ÁÐÖ×؟±¥©«±§ Üãџ°¥±¥¤¢§Ÿª«Ÿ¶¡§¤Ÿ±Þ©§¨Ÿ¢§ª« ²¥¦¡¶§Ÿ¦¥­µ«¡¦Ÿ¬¥²©§ŸÂ«¤§² ¦§¡Ÿ±¥¶¡§¤Ÿª«ÒÙÍÚÛÍܟ¯§¤®§¨Ý ¶§¦§Ÿ©«ª§±Ÿ°¥¤©¥¦¡ÁŸß¬¥²Ÿ­§²«° ħ­®Ÿª«ª¡®§Ÿ¦¥¤¥±§Ÿ¶§±¡±§­Á ©¡©¡¤Ÿ¸«²©§¨Ÿª«ŸÂ§¬Þ¶²¥±Ÿ´Þ©§ ²§Ä§¨ÝŸ±§©§Ÿß­¯§¤¨ŸÄ§­®Ÿ£§· 槤®§Ÿ¢¡®§Ÿµ¡¤«®§Ÿ¦¥¤¥±§ ´¶§©¥­¨Ÿ¹§°¡Ÿº»¼½¾¿Ÿ²«§­®Á ­Ä§Ÿ©¥¤²¥­Ä¡¦Ÿ²§§©Ÿª«©§­Ä§ ¦¥¶§±¡±§­Ÿ£§¶Ÿ©«ª§±Ÿ²¥­Þ­Þ£Á ¸«²©§Ÿ¦¥­Ä§­®®§£Ÿª«¤«­Ä§ ²«§¬§Ÿ²§¢§ŸÄ§­®Ÿ¦«­¡¦ŸÂ«¤§²Á Â¥¤§²§Ÿ©«ª§±Ÿ­Ä§¦§­Ÿª¥­®§­ «±¡©Ÿ¦«­¡¦ŸÂ«¤§²Ÿ°¥¤²§¦§ ´¥¢§ª«§­Ÿ«©¡Ÿ°¥¤§¯§¶Ÿ±¥©«· ©«­ª§±§­Ÿ©¡¢¡£Ÿ¤¥¦§¢§¨ŸÄ§­® TUVTWTXTYTWUZ[W\]\[Z^T_ ¥­§¦Ÿ±§¯§­­Ä§ÁŸÇ¸§Ä§Ÿª§· ±§Ÿ¥¦¬§©ŸÞ¤§­®Ÿ¤¥¦§¢§Ÿº°¡±§­ ¶«¦§Ÿª«Ÿ§­©§¤§­Ä§Ÿ¦§²«£Ÿ°¥¤· YT`ZaaT T _ T U[ b ] c d e f g d h i j k l  h m   d    hn f   n o f p m  g q c d n  g    d m q mrnf ©§­®Ÿ°¥¤²§¦§Ÿª¡§Ÿ©¥¦§­Ÿ¯§· ­§¦§Ÿ²¥°¥­§¤­Ä§¿¨ŸÄ§«©¡Ÿä§¤· ²©§©¡²Ÿ¬¥¶§¢§¤Ÿ«©¡¨Ÿ²§§©Ÿ¹§¦§· efrsoqeditXulvwhnfnofpmgrsgWuxxvxxxrdggWyvxxxvxxxscdqpd s fgfd ­«©§Ÿ¶§«­ÁŸ §¬«Ÿ±¥©«±§Ÿª§©§­®Ÿ²¡· Äޟº»Ã¿¨Ÿ³Þ­«Ÿº»¾¿¨Ÿ §¦§Ÿº»Ã¿¨ ª§­¨Ÿ¯§¤®§Ÿ§±£«¤­Ä§Ÿ¦¥­®· snfqhhfrdshdcsdofhrpsgcsrsdefsnmq`sqeqehsggqY mfpgdq ª§£Ÿ§ª§ŸÄ§­®Ÿ¦«­¡¦ÁŸ¸§Ä§Ÿ©«· ª§­Ÿß­¯§¤Ÿ°¥¤±¡¦¬¡¶Ÿª«Ÿ¤¡· ®¥¤¥°¥±Ÿ¦¥¤¥±§Ÿª§­Ÿ¦¥¶§¬Þ¤· cwsgv ±§­Ÿ±¥ŸÅÞ¶²¥±Ÿ´Þ©§Ÿ´¶§©¥­Á Å¥©¡®§²Ÿ±¥¦¡ª«§­Ÿª§©§­® ª§­Ÿ¦¥¦°§¯§Ÿ¦¥¤¥±§Ÿ¡­©¡± ª«¬¥¤«±²§ŸŸª«ŸÂ§¬Þ¶²¥±Ÿ´Þ©§ ´¶§©¥­ÁŸÅ¥©¡®§²Ÿ¢¡®§Ÿ¦¥­®· §¦§­±§­Ÿ°§¤§­®Ÿ°¡±©«Ÿ°¥¤¡¬§ ©¥±ÞŸ±§¶¥­®ŸÄ§­®Ÿ°¥¤«²«ŸÂ«¤§² °¥¤¡¬§Ÿµ§¦¬¡¤§­Ÿµ«¡Ÿª§­Ÿ°«¤Á “ ˜™•š›œ—™™ž™Å«£§± ©§²§­Ÿ¦¡²«±Ÿª«Ÿ ä¹Ÿ¸¤«¯¥· ª§­Ÿ³¥¬§¤©¥¦¥­Ÿß®§¦§Ÿª« «°§ª§£Ÿ¬¡§²§¨ÝŸ©§­ª§²­Ä§Á Ǹ§Ä§Ÿ©¥¶§£Ÿ¦¥¦¬¤Þ²¥² ¦±Þ©Ÿ¸Þ¶ÞŸ¦¥¦°¡°§¤±§­ ª§¤«ŸÄ§­®Ÿª«®¥¶§¤Ÿ²¥¢§±Ÿ¬¡±¡¶ áÀŸ¶Þ±§²«Ÿ¬¡²§©Ÿ£«°¡¤§­Ÿª« ¸¥ª§­®±§­Ÿ¬§ª§Ÿ¬¥¤©¥· ¦¥¤¥±§Ÿ²§©¡Ÿ¬¥¤Ÿ²§©¡Ÿª§­Ÿ¦¥­®· Å¥ ±²§Ÿ¡²§£§Ÿ¤¥±¤¥§²«Ÿª§­ »åÁ¼¼Ÿ©¥¤²¥°¡©Ÿ±§¤¥­§Ÿ¶Þ±§²«· ´Þ©§Ÿ!¥­®§¯§­ÁŸ7¬¥¤§²« ­®§£§­Ÿ!¡¶§­Ÿ¹§¦§ª§­ £§ª«¤±§­ŸÞ¤§­®©¡§Ÿª§­Ÿ¬«£§± ¬§ §­Ÿ¡¦¡¦ŸºÆ¹äÆ¿ŸÄ§­® ­Ä§Ÿª«Ÿ²¥°¥¶§£Ÿ´§­©Þ¤Ÿ³«²· ©¥¤²¥°¡©Ÿ¤¡©«­Ÿª«¶§±¡±§­Ÿ²¥· Å¥¦±Þ©Ÿ¸Þ¶ÞŸ¦¥¦¬¥¤°Þ¶¥£· ª§¤«Ÿ²¥±Þ¶§£Ÿ¦¥¤¥±§ÁŸä§¶Ÿ«­« £­«¥°±¡§¤ªŸ ¤Þ¬¥¤§²«Ÿ¬§ª§Ÿ¦§· °¡ª¬§¤¨Ÿª«Ÿ±§¯§²§­Ÿ¯«²§©§ ©«§¬Ÿ©§£¡­Ÿ¡­©¡±Ÿ¦¥¦§²©«±§­ ±§­Ÿ¬¡²§©Ÿ£«°¡¤§­Ÿ¡­©¡± ²§­®§©Ÿª«²§Ä§­®±§­Ÿ±§¤¥­§ ¶§¦Ÿ¬¥¤°©§¥¦§ Ÿ!¡¶§­Ÿ¹§¦§ª§­Á ¸¤«¯¥ª§¤«ÁŸÇ´§¦«Ÿ¦¥¦§­® °§£¯§Ÿ¬¥­®¥¶Þ¶§Ÿ£«°¡¤§­ °¥¤Þ¬¥¤§²«¨Ÿ£§­Ä§Ÿ¯§±©¡ŸÞ¬¥· ²§§©Ÿ°¡¶§­Ÿ¹§¦§ª§­Ÿ¦¥¤¥±§ ¸§§©Ÿ «¦ŸÅ¥¦§ ±¥µÞ¶Þ­®§­Ÿª¥­®§­Ÿ§ª§­Ä§ ¦¥­§§©«Ÿ§©¡¤§­Ÿ¢§¦ŸÞ¬¥¤§· ¤§²«Þ­§¶­Ä§Ÿª«°§©§²«ÁŸ¹«­· ¦¥­®§ª§±§­Ÿ±¥®«§©§­Ÿ²¥¬¥¤©« ³«­§²Ÿ´¥°¡ª§Ä­§©§§­¡Ÿ§ª­§ŸÆ¹äÆ ­ Ÿ Å § ¤ « · «Þ­§¶ŸÆ¹äƟ²¥¶§¦§Ÿ¹§¦§· µ«§­­Ä§¨Ÿ¢§¦Ÿ°¡±§Ÿª«²±Þ©¥± «©¡ÁŸÅ¥­®§¤¡£ŸÂ«¤§²Ÿ²§­®§©Ÿ°¡· ²§©§Ÿº³«²°¡ª¬§¤¿ŸÅ¥¦±Þ© §¬±¡©§«"²«§©§Ÿ«²­Ÿ£«¨«Ý°Ÿ¡±¤§§©­§­ŸªÄ«§Ÿ Á也²§§© ²ª§ ­ÁŸÇ³§¤«ŸÞ¬¥¤§²«Ÿ±¥¦§¤«­¨ ª§­Ÿ¬¡°ŸŸ¬¡±¡¶ŸááÁ¼¼Ÿ£«­®®§ |zw{WzeTw\~zezbVfofrshoVWzcYZU d`\[` sdTX\Y{ V|\Uz fTgW|z _TUVc\d ¤¡±Ÿ°§®«Ÿ®¥­¥¤§²«Ÿ¦¡ª§¨ÝŸ²¥²§¶ ¯« ¸ Þ ¶ Þ Ÿ ¦¥ ¶ § ± ¡ ± § ­ Ÿ ¬ ¥ ¦§ ­ © § ¡ § ­ ß± £ « ¤ ­ Ä § ¨ Ÿ   « ¦Ÿ Å ¥ ¦§ ­ © § ¡ £ § Ÿ²§©¡Ÿ©¥¦¬§©Ÿ£«°¡¤§­ ¼áÁ¼¼¨Ÿ°§¤Ÿ¬¡±¡¶Ÿá»Á¼¼Ÿ£«­®®§ ^qei}xXulqrcdgsnpsg ´§¬Þ¶²¥±Ÿ´Þ©§Ÿ´¶§©¥­¨Ÿß´Å §±©«"«©§²ŸÆ¹äƨŸŸ¸¥¶§²§Ÿºå½¾¿ ƹäƟ¦¥¦°¡°§¤±§­Ÿ¬§±²§ ħ­­®ÄŸ§¦¥ £Ÿ±§¤§Þ±¥ pfrfsscdcfgns^dsv 䥤¡Ÿ¸¥©Ä§­«­®²«£ÁŸçèéêë ¦§¶§¦¨Ÿ²¥°¡§£Ÿ¬¡²§©Ÿ£«°¡· §±©«6«©§²Ÿ£«°¡¤§­ŸŸ«©¡¨Ÿ¸¥¶§²§ ©¥¤©«°¨ÝŸ±¶§§©­§­®Ä®§§Á¤ÁŸ¸¥¶¥°«£­Ä§ ¼ª»§Á­¼Ÿ¼±¨§Ÿ²"¥¥Ÿ¤¬©§¡Ÿ±¤¡¡¦§ ¶Ÿ»»Á¼¼Ÿ£«­®®§ ¤§­Ÿª«Ÿ ä¹Ÿ¸¤«¯¥ª§¤«Ÿ­¥±§ª ²¥±«©§¤Ÿ¬¡±¡¶Ÿá»ÁÀ¼ÁŸŸÇß©¡¤§­· ´¥¬§¶§Ÿ³«²°¡ª¬§¤Ÿ¸Þ¶Þ¨ ¼»Á¼¼ÁŸ¸¥ª§­®±§­ŸŸ¬¥¤¦§«­§­ °¥¤Þ¬¥¤§²«Á ­Ä§Ÿ±§­Ÿ²¡ª§£Ÿ¢¥¶§²ÁŸ¸¡ª§£ 櫪ªÄŸ¸¤«£§­©ÞŸ¦¥­¢¥¶§²±§­¨ ±¥©§­®±§²§­Ÿª«°Þ¶¥£±§­Ÿ°¡· Çŧª§£§¶Ÿ±§¦«Ÿ²¡ª§£Ÿ²Þ· §ª§ŸÅ¥¤ª§­Ä§ÁŸ´§¤¥­§Ÿ«©¡¶§£ ¬¥¦°§©§²§­Ÿ¢§¦ŸÞ¬¥¤§²«Þ­§¶ ±§Ÿ¬¡±¡¶Ÿ»¼Á¼¼Ÿ£«­®®§Ÿ»¾Á¼¼ ²«§¶«²§²«±§­Ÿ±¥¬§ª§Ÿ¬¥­®¥¶Þ· §±£«¤­Ä§Ÿ±§¦«Ÿ°¡°§¤±§­ ƹäƟª«§©¡¤Ÿª§¶§¦ŸÅ¥¤§©¡· ª§­Ÿ¬¡±¡¶Ÿ»åÁÀ¼·á8Á¼¼Á ¶§Ÿ±§¶§¡Ÿ¦¥¤¥±§Ÿª«¶§¤§­®Ÿ°¥¤· ¬§±²§Ÿ§±©«6«©§²Ÿ£«°¡¤§­Ÿª« ¤§­Ÿ³§¥¤§£ŸºÅ¥¤ª§¿ŸâÞ¦Þ¤Ÿ8 櫪ªÄŸ¦¥­®§©§±§­¨Ÿ²¥°¥· Þ¬¥¤§²«Ÿ¬§ª§Ÿ¬¥±§­Ÿ¬¥¤©§¦§  ä¹Ÿ¸¤«¯¥ª§¤«Ÿ«©¡¨ÝŸ±§©§  §£¡­Ÿá¼¼áÁŸ¹¥®¡¶§²«Ÿ©¥¤²¥· ¶¡¦Ÿª«®¥¶§¤ŸÞ¬¥¤§²«Ÿ¬¥¦§­· ²§Ÿª§­Ÿ¬¥±§­Ÿ©¥¤§±£«¤ #¬¡­®Á °¡©Ÿ¦¥¶§¤§­®Ÿ¡²§£§Ÿ£«°¡¤§­ ©§¡§­Ÿª§­Ÿ¬¥­¥¤©«°§­ŸÆ¹äƨ –>”š”—?˜™•š›œ—™ž™¸¥· ±§­¨Ÿ¯§¤®§Ÿª§¶§¦Ÿ¤§ª«¡²Ÿ±¥· Ť޲¥²Ÿ¬¥­®§¦°«¶§­Ÿ¬§­¥¶ ¬¡§ ¬¡§ ² § ¨ Ý Ÿ © ¥ ® § ² Ÿ ´§ ° « ªŸ ¸ § ¤ § ­ § Å¥ ¦§ ­© § ¡§ ­Ÿ§ ±© « 6« © § ² °¥¤§±©«6«©§²Ÿ²¥¶§¦§Ÿ²¥¬¥±§­ ¬«£§±­Ä§Ÿ©¥¶§£Ÿ¦¥¶§±¡±§­ ¢¡¦¶§£Ÿ¯§¤®§Ÿ¹ Ÿ;Ÿ¹æŸ;¨ ©«­®®«§­Ÿ¦¥­ª§¬§©Ÿ§²¡¤§­²«¨ «©¡Ÿª«¶§±¡±§­Ÿ²¥µ§¤§Ÿ¬§±²§ ª§­ŸÅ¤§²§¤§­§Ÿ³«²°¡ª¬§¤ ƹäƟª«¶§±¡±§­Ÿ©«¦Ÿ®§°¡· ¬¥ Ÿª§­Ÿ²¥¬¥±§­Ÿ©¥¤· ²Þ²«§¶«²§²«Ÿ±¥¬§ª§Ÿ²¥¶¡¤¡£  ¶Þ®Þ¦¡¶ÄÞ¨ŸÅ¥ª¡¤¡­®§­¨Ÿ¸¥· ­§¦¡­Ÿ©¥¤­Ä§©§Ÿ£«­®®§Ÿ±«­« ±§¤¥­§Ÿ±¡­µ«ŸÄ§­®Ÿª«¬¡­Ä§« ´Þ©§Ÿ¸Þ¶Þ¨Ÿ#¬¡­®Ÿ¸§¤ÄÞ±Þ¨Ÿ±¥· ­®§­Ÿª§¤«Ÿ³«­§²Ÿ´¥°¡ª§Ä§§­ §±£¤©«§¤Ÿ¦§ !¡¶ ¦§ª§­ÁŸÇ#­« ¬¥­®¥¶Þ¶§Ÿ©¥¦¬§©Ÿ£«°¡¤§­Ÿª« ¦§¤§­®¨Ÿ¦¥¦§²§­®Ÿ©¡¶«²§­ ©«ª§±Ÿ§ª§Ÿ¤¥§¶«²§²«­Ä§ÁŸ´§¤¥­§ ¯§¤®§Ÿ©«ª§±Ÿ°«²§Ÿª«®¡­§±§­Á ¬§ª§Ÿ¯§¤©§¯§­¨Ÿ¹§°¡Ÿº»¼½¾¿Á ª§­ŸÅ§¤«¯«²§©§ŸÅ¥¦±Þ©Ÿ¸Þ¶Þ¨ ²¡ª§£Ÿ°¥¤§¢§­¶Ÿ§¹§ ­ Ÿ ² ©«§¬Ÿ©§£¡­ ¸Þ¶ÞÁŸÇ §¬«Ÿ©¥¤­Ä§©§Ÿ¦§²«£ ¬¥­Þ¶§±§­Ÿ©¥¤£§ª§¬Ÿ@ÍAËÙ «©¡¶§£Ÿ¯§¤®§Ÿ²¥¬§±§©Ÿ¦¥­Þ¶§± ¸§©¡Ÿ¤¡§²Ÿ¬§®§¤Ÿ¬¡­Ÿª«°¡±§ #¬¡­®Ÿ¦¥­®§±¡Ÿ±¥µÞ¶Þ· ´¥¬Þ¶«²«§­¨Ÿ´¥¢§±²§§­¨Ÿ¸§· ¡­©¡±Ÿ¦¥­®£Þ¤¥¦§ © §ª§Ÿ²§¢§ŸÄ§­®Ÿ­¥±§ªŸ°¡±§¨Ý ¡­©¡±Ÿ¢§¤«­®§­Ÿ©¥¶¥¬Þ­Ÿ²¥¶¡¶¥¤ ¬¥¤¬§­¢§­®§­Ÿ«:«­Ÿä7Ÿº«:«­ ¬§±²§¨Ÿ²¥£«­®®§ŸŸ¬¥©¡®§²Ÿ°«²§ ­®§­ŸÞ¶¥£Ÿ§ª§­Ä§Ÿ¬¥¦¥­· ©¡§­ŸÅÞ¶«²«ŸÅ§¦Þ­®ŸÅ¤§¢§¨ ¡²¶«¦ŸÄ§­®Ÿ¦¥­¢§©«¶Ÿ§¡¦§ ­± § ­ ¡¢§¤­Ä§Ÿ¦¥­Ä¥²§¶±§­ÁŸçêé9ë ª«Ÿ±§¦¬¡­®Ÿ¦¥¤¥±§¨Ÿ¹§°¡ ®§­®®¡§­¿Ÿ²¥±§¶«®¡²Ÿ¦¥­· ¦§²¡±ÁŸä§­§­©ÞŸ¦¥­¡­®®¡ ¤¥§±²«Ÿª§¤«ŸÅ Ÿ=«­®®§¤Ÿà§©«ÁŸà«±§ º»¼½¾¿ÁŸÂ¥¤¥±§Ÿ¦¥­¡­©¡©Ÿ¬¥¦· ª¥²§±ŸŸ@ÍAËٟª«°Þ­®±§¤Á °Þ­®±§¤§­Ÿ@ÍAËÙв¥©«­®®«Ÿ;¼ ¸¥µ§¤§Ÿ©¥¤¬«²§£Ÿª«Ÿ©¥¦¬§© ©¥©§¬Ÿ©«ª§±Ÿ§ª§Ÿ¤¥²¬Þ­²¨Ÿ±¥¦¡· ¦¥©¥¤¨ŸÄ§­®Ÿª«°§­®¡­Ÿ¬§ª§ ²§¦§¨Ÿ´¥¬§¶§Ÿ¸¥±²«ŸÅ¥­Ä¥· ­®±«­§­Ð@ÍAËÙЧ±§­Ÿª«°Þ­®±§¤ ¶«ª«±§­Ÿª§­ŸÅ¥­Ä«ª«±§­Ÿ¸§©¡· ²¥©¥¶§£Ÿ¬«£§±­Ä§Ÿ°¥¤±ÞÞ¤ª«­§²« Ἴß«©¡Á ÇÅ¥¤«:«­§­Ÿä7·­Ä§Ÿ£§°«² §­ŸÅÞ¶«²«ŸÅ§¦Þ­®ŸÅ¤§¢§Ÿº¸§©¬Þ¶ ª¥­®§­Ÿ¬«£§±Ÿ³«­§²Ÿ §©§Ÿ´Þ©§Á ²¥¢§±ŸáBŸß¬¤«¶Ÿá¼»ÀÁŸ´§¦«Ÿ«­®«­ ÅÅ¿Ÿ´Þ©§Ÿ¸¥¦§¤§­®¨Ÿä§­§­©Þ¨ ¸¥ª§­®±§­Ÿ¦¥­¡¤¡©Ÿ=¡¤§£ ߴş§¤ª¢¡±«Ÿ¦¥­®§©§±§­ ²§­¨ŸÂ§¤ª¢¡±«Ÿª§­Ÿ§­§± ™•š›œ—™ž™´§· ´¶§©¥­Á @ÍAËٟª«°Þ­®±§¤¨ÝŸ©¥®§²Ÿ¬¥¤¯§· ¦¥­®§©§±§­Ÿ«:«­Ÿ@ÍAËٟª«Ÿ¹ Ÿ¼;  ¥¶Þ®Þ¦¡¶ÄÞ¨Ÿßª«ŸI¡­«§¤²Þ¨ ’“”•–—˜ Æ­© ¡± Ÿ ¦¥ ¦§ ² © « ± § ­¨ Ÿ ¬Þ · §­Ÿ¦¥­Ä¥¶«ª«±«Ÿ£§¶Ÿ©¥¤²· °¡§£­Ä§Ÿ©«ª§±Ÿ°«²§Ÿ°¥¤°¡§© ¤ ¥ ­ § Ÿ ¬¥ © § ² § ­ Ÿ ° § ® « Ÿ ² ¥ ° § ® « § ­ ±«¶§­Ÿ¯§¤®§¨Ÿ¹Þ¢«±«­ŸºÀB¿¨Ÿª« ¹æŸ¼;¨Ÿ ¶Þ®Þ¦¡¶ÄÞ¨ŸÅ¥ª¡¤¡· ¦§²§¶§£Ÿ«©¡Ÿ²¡ª§£Ÿª«¦¡²Ä§· Þ¤§­®Ÿ«ª¥­©«±Ÿª¥­®§­Ÿ¹§¦§· ¶«²«ŸŸ¦¥­µÞ°§Ÿ°¥°¥¤§¬§Ÿ¬¥©§· §¥°±¡© ¦«Ÿ§±§­Ÿ¦¥­®¡¦· §¬§·§¬§Ÿ±§¤¥­§Ÿª§¶§¦Ÿ²¡¤§© ­®§­¨Ÿ«©¡Ÿ£§°«²Ÿ²¥¢§±ŸáBŸß¬¤«¶ ¯§¤§£±§­Ÿ°¥°¥¤§¬§Ÿ±§¶«ŸÞ¶¥£ ª§­Ÿ¦§±§ŸŸ¸¡¯§¤²«£Ÿº8»¿ ²§­Ÿ°§­©«­®Ÿ©¥¤²¥°¡©ÁŸ¸¥©¥· ¬¡¶±Á§ŸÇ­´§ ¶Þ±§²«Ð@ÍAËÙÁ Ÿ ¬¥ §²Ÿª§¤«ŸÅÞ¶²¥± §ª§Ÿ±¥©¥­©¡§­­Ä§ÁŸâ§¦¡­¨ #§Ÿ¦¥­®§©§±§­¨Ÿ¬¥­Þ¶§±§­ á¼»ÀÁŸ¸¥±«©§¤Ÿª¡§Ÿ¬¥±§­Ÿ¶§¶¡¨ Å¥¦±Þ©Ÿ¸¥¦§¤§­®¨Ÿª§­Ÿ¬§ª§ ¦¥¦§­"§§©±§­Ÿ¦Þ¦¥­Ÿ¬¡§· ¶§£Ÿ¦¥¶¥ª§±¨Ÿ¬¥©¡®§²Ÿ¦¥· ¡­©¡±Ÿ¦¥©¶¡® § ± ¡±§­Ÿ±¤Þ²µ¥± ª«§Ÿ¦¥­®¡­®±§¬±§­¨Ÿ²¥¶§· ¯§¤®§Ÿ¦¡­µ¡¶Ÿ²¥©¥¶§£Ÿ°¥°¥· ¬«£§±­Ä§Ÿ²¡ª§£Ÿ¦¥¦§²§­® ¸¥¬©¥¦°¥¤Ÿá¼»áŸ¯§¤®§Ÿ¦¥¦· ²§Ÿ¡­©¡±Ÿ¦¥­¢¡§¶Ÿ¬¥©§²§­ ­Ä«©§Ÿ¬¥©§²§­ŸŸ¸¡¯§¤²«£ §¬§±§£Ÿ¬¥­Ä§ ¬¥ª§· ¦§Ÿ«­«Ÿ©«ª§±Ÿ¦¥­ª§¬§©Ÿ©¥¦· °¡§©Ÿ²¡¤§©Ÿ§ª¡§­Ÿ©¥­©§­® ª§­Ÿ±¥¦°§­®Ÿ§¬«Ÿ²¥¢§±Ÿ©«®§ ±¥¦¡ª«§­Ÿª«¦§²¡±§­Ÿ±¥ ®§­®Ÿ«©¡Ÿ°¥­§¤Ÿ©§§©§§­Ÿ ¤§¬§Ÿ£§¶ŸÄ§­®Ÿª«¢§­¢«±§­ŸÅ  ®§¤«²Ÿ¬¥¦°§©§²Á ¡Ÿ ©«ª§±Á °¡²§­Ÿ²¡¤§©Ÿ«:«­Ÿ©¥¤²¥°¡©Á =«­®®§¤Ÿà§©«¨Ÿ¬«£§±Ÿ¬¥¦°§­®¡­ Ç «ª§±Ÿ§ª§Ÿ±Þ­"«¤¦§²«Ÿª§¤« ±¥©«­®®«§­Ð@ÍAËÙÁŸÇ椮§Ÿ²¥¬§· ©§£¡­Ÿ¶§¶¡ÁŸæ§¤®§Ÿ³¡±¡£ ª§¶§¦Ÿ¦Þ°«¶Ÿ¬§©¤Þ¶«ÁŸ¹§©¡· ´§¤¥­§¨Ÿ°«²§Ÿ¢§ª«Ÿ§ª§Ÿ¬« ¬«Ÿ±§¦«Ÿ¢¡®§Ÿ©«ª§±Ÿ©§£¡ ©Þ¯¥¤¨Ÿ©¥¤­Ä§©§Ÿ©«ª§±Ÿª«¬¥­¡£«Á ¬¥¤¡²§£§§­Ÿ£«­®®§Ÿ²¥±§¤§­®Á ±§©Ÿ¦¥­¡­®®¡Ÿ²§¦¬§«Ÿ«:«­ ´¤§¬§±¨Ÿ¸§°¤§­®¨Ÿ´¥µ§¦§· ²§­Ÿ¬¥©§²§­Ÿ©¥¤²¥°¡©Ÿª«°§· ¬«£§±ŸÄ§­®Ÿ¦¥­®§±¡Ÿ²£¥°§±§·· Ç¢« § ± § Ÿ ª§Ÿ©¥¦°¡²§­Ÿª«Ÿ¢§¢§¤§­ «²§¶­Ä§¨Ÿ©«­®®«Ÿ@ÍAËٟ¦¥¶¥°«£« ´§¤¥­§Ÿ«©¡Ÿ±§¦«Ÿµ§°¡©Ÿ¬§­¥¶· £§°«²ÁŸ¸§§©Ÿº«:«­­Ä§¿Ÿ£§°«²¨ ©§­Ÿ³¥¶§­®®¡¨Ÿ´§°¡¬§©¥­ ¯§Ÿ±¥ŸÂ§¬Þ¶¤¥²Ÿ´¶§©¥­¨ ®§«Ÿ§­®®Þ©§ŸÅÞ¶²¥±¨ÝŸ©¡©¡¤· §©§²§ŸÅÞ¶ ¤¥²Ÿ§©§¡Ÿ¸§©¡§­ ¬¥¤¢§­¢«§­Ÿ§¯§¶¨ŸÄ§«©¡Ÿá;Ÿ¦¥©¥¤ ­Ä§¨ÝŸ©§­ª§²ŸŸä§­§­©Þ¨Ÿ²¥¡²§« ¯§¤®§Ÿ©«ª§±Ÿ¦¥­Ä¥©¡¢¡«Ÿ¡­©¡± ´¶§©¥­¨Ÿ«©¡Ÿ²¥¶§¦§Ÿ«­«Ÿ°¥°§² ¡­©¡±Ÿª«®§°¡­®±§­Ÿª¥­®§­ ­Ä§Á # ­© ¥ ¶ Á Ÿ ´§ ¦« ©§ª«Ÿ¢¡®§Ÿ©¥¶§£ ¦¥­®¥±²¥±¡²«Ð@ÍAËÙЩ¥¤²¥°¡©¨ ª«¬¥¤¬§­¢§­®¨ÝŸ ¡µ§¬­Ä§Á ª§¤«Ÿ¤§:«§Ÿ±¥¬Þ¶«²«§­Ÿ±§¤¥­§ ²¥±«©§¤ŸBåÁ;¼¼Ÿ¬¥©§²§­Ÿ£§²«¶ ¸¥ª§­®±§­Ÿ©¥­©§­®Ÿ±¥°¥· ¦¥¦«­©§Ÿ±ÞŸ¬« £«­®®§ŸÀ¼Ÿ¦¥©¥¤Á §­Ÿª§¤«Ÿ²¡¤§© çJJJë ¸¥¶§«­Ÿ«©¡¨Ÿª§£¡¶¡Ÿª«¢§­¢«· ¹§°¡Ÿº»¼½¾¿Á ¦¥¦°¥¤«±§­Ÿ²¥©Þ¤§­Ÿ±¥ŸÞ±· ¤§:«§Ÿ²¥¢§±ŸááŸà¡­«¨ŸÄ§­® ¤§ª§§­Ÿ«:«­Ÿª§¤«ŸÅÞ¶ª§Ÿà§· «:«­Ÿ©¥¤²¥°¡©¨ÝŸ¡µ§¬­Ä§Á ­¡¦ŸÂ§¬Þ¶²¥±Ÿ²¥©¥¦¬§©Á §±§­Ÿª«¦¡²­§£±§­¨Ÿ¸¥­«­ ©¥­®Ÿ¡­©¡±Ÿª«²©¤«°¡²«Ÿ¬¥©§· çèéêë Ǹ§Ä§Ÿ¶§®«Ÿ§¬¥²Ÿ±§¶«Ÿ«­«Á º»;½¾¿Ÿª¥¬§­Á !¥¶¡¦Ÿ¬¥¤­§£Ÿ²§Ä§Ÿ¦¥­®· ߪ§¬¡­Ÿ²§§©Ÿ¦¥¦¥¤«±²§ §¶§¦«Ÿ¤§:«§Ÿ²¥¬¥¤©«Ÿ«­«ÁŸ §¬« ¸¯§¶§Ä§­Ÿ¸§¦«Ÿ=§¤«²¨Ÿª« §Ä§Ÿ²¥¤«­®Ÿª«ª§©§­®«ŸÞ¤§­® ´¥¶¡¤§£§­Ÿ´§°¡¬§©¥­¨Ÿ´¥· 쀁ï‚2ƒ„…†ï‡ïï„íûíüïˆñô1ñöûíîííü öíùíðïðñüðíüýïïõö÷ýöíôï1íýþ‡1íýþïúíüýïðúüíþ ² ¶²¥±Ÿª§­Ÿ²§Ä§Ÿ¦¥¦°¥¤« µ§¦§©§­Ÿ´¶§©¥­Ÿ ¥­®§£¨ ‰íøîíöíùíðïˆñô1ñöûíîííüïˆñöñôõúíüïˆñöòþü‡ øñ1íýíþïù÷ôõñüøíøþïùñüíþùíüïóíöýíï1íóíü ÅÞ ûúüýíüïŠüíùïûíüï‹ñòúíöýíï„ñöñüŒíüííõñö‡ 1íùíöïôþüîíù„‰ïðñøöñ1úðÿïìñ1í1ïõñôñ‡ ¡§­®Ÿ¹¬Ÿ»;¼Ÿ¤«°¡Ÿ¬¥¤Ÿª¡§ ¬§ª§Ÿ¤§:«§Ÿ¬¥­Ä§±«©Ÿ¦§· ôíøŠïûíüïˆñôù÷ðïì÷ò÷ïôñô1ñüðúù öþüðíóïõúøíðïðíùïôñô1ñöþïþüøðöúùøþïîíüýïñòíø ¦«­®®¡­Ä§ÁŸ¸§Ä§Ÿ²¡ª§£Ÿ©«®§ ²Ä§¤§±§©ŸºÅ¥±§©¿¨Ÿ¹§°¡Ÿº»¼½ ‹ñò÷ôõ÷ùï‹ñöí÷ùíïˆñüýíûúíüï‰íøîíöíùíðÿ ôñüýñüíþïìíðúíüï‹ñöíïˆñöíüýùíðï’þüíøïì‹ˆ’ ©§£¡­Ÿ°¥¤¢¡§¶§­Ÿ±¥¦°§­® ¾¿¨Ÿ¬¥©¡®§²Ÿ¸§°£§¤§ŸÅÞ¶¤¥² ˆ÷ùíïþðúïûþï1í‘íóï‚þôï‹÷÷öûþüíøþïˆñüýñüûíòþ îíüýïôñüíûþïòñíûþüýïøñŒð÷öïõñüíüýíüíüïõö÷‡ §¬«¨ÝŸ§±¡ŸŸ¸¡¯§¤²«£¨Ÿª« ´¶§©¥­Ÿ¦¥­¥¦¡±§­Ÿ¬¥©§²§­ ýöíôïðñöøñ1úðïûþïûíñöíóÿñ1íüîíùíüï‘íöýí §¬§±­Ä§¨Ÿª¥±§©Ÿ¬¥¤¥¦¬§· °§¤¡Ÿ¦§¡¬¡­Ÿ²©Þ±Ÿ¶§¦§Á ‹ñôþøùþüíüï’íñöíó‹ˆ‹’ïì÷ò÷ÿ “‚þôïþüþï1ñöðúýíøïôñüíôõúüýïõñüýíûúíü ôñüýñòúóïùíöñüíïðíùïùñ1íýþíü쉁”ïúíöüîíÿ ¶ §­ŸÅ§²§¤Ÿ³¥¶§­®®¡¨Ÿ¹§°¡ ⧦¡­Ÿ¬¥©¡®§²Ÿ©«ª§±Ÿª§¬§© ôíøîíöíùíðïðñöùíþðïûñüýíüïòíîíüíüïõñüíüý‡ ìñûíüýùíüïžíòþï‹÷ðíïì÷ò÷ïŸ ï0íûþï2úûîíð‡ © ¦¥­Ä«©§Ÿ±§¤¥­§Ÿ¬«£§±Ÿ¬¥· º » ¼½¾¿Á ýúòíüýíüïùñôþøùþüíüïûþï‹÷ðíïì÷ò÷”ïðñöíüý ô÷ïïôñüýíðíùíüïòíýþï1íó‘íïõö÷ýöíôï„€ì‰ §Ÿ¦¥­®§±¡Ÿ¦¥­¢¡§¶ ­®¥¶Þ¶§Ÿ²¯§¶§Ä§­Ÿ¦¥­¡­· ‹ñõíòíï„íõñöôíøŠïûíüïˆñôù÷ðïì÷ò÷ øñóíöúøüîíïôñüíûþïðíüýýúüýïí‘í1ïˆñôñöþüðíó ¬¥©³« §­Ÿ¦¥­¢¥¶§­®Ÿ¹§¦§· ¢¡±±§­Ÿ²¡¤§©Ÿ«:«­Ÿª§¤«ŸÅÞ¶ª§ Šüúüýïƒüûö÷ïìúøíüð÷ïùñõíûíï‘íöðí‘íüïûþ ˆúøíðÿï‹íöñüíïþðúòíóïûþöþüîíïôñü÷òíùïôñü‡ ª§­§Ÿ² ²§¦¬§«Ÿ#ª¡¶Ÿ<«©¤«Ÿ²§¢§Á ৩¥­®ŸÄ§­®Ÿª«©§­ª§©§­®§­« íòíüùíüïþüøðöúùøþïûíöþï‰ñüðñöþïûíòíôï†ñýñöþ =§¬§Ÿ±Ÿ ùíüð÷öüîíï2í1ú–—˜ÿ °¥¤¢¡§¶§­­Ä§Ÿ¢¡®§ ³«¤¥±©¡¤Ÿ#­©¥¶±§¦ŸÅÞ¶ª§ ˆ÷ùíïðñöøñ1úðïûþ1ñüðúùïôúòíþïûíöþïðþüýùíð íýíöïˆñôñöþüðíóï’íñöíóïôñüíüýýúüýïùñùú‡ ù÷ðíïùñŒíôíðíüïóþüýýíïðþüýùíðïùñòúöíóíüÿïˆ÷ùí öíüýíüïûíüíì‰ÿï1íŒíïúýíï‚öþ1úüïñûþøþï2í1ú ¦¥­Ä¥ª«§±§­Ÿ²¡¤§©Ÿ±§°§¤ ৩¥­®¨Ÿ´Þ¦°¥²¬Þ¶Ÿ¹¡ª« õñüýíûúíüïõö÷ýöíôïõñüíüýýúòíüýíüïùñôþø‡ •–—˜ÿ ª§­Ÿ¦§¢§¶§£ÁŸÇ¸§Ä§Ÿ°«§²§· Ť§­Þ©ÞÁŸÅ¥©¡®§²Ÿ¸§°£§¤§¨ ùþüíüïðñöøñ1úðïúýíïôñüñöþôíïòíõ÷öíüïõñüýí‡ ŠûíõúüïŠüýý÷ðíï„íûíüïŠüýýíöíü2’ ­Ä§Ÿ¦¥¦§­®Ÿ¢¡§¶§­Ÿ±Þ¤§­ ħ­®Ÿª«¬«¦¬«­ŸÞ¶¥£Ÿ´§²§© ûúíüïðñöùíþðïõö÷ýöíôï„íüðúíüï€íüýøúüý ì÷ò÷ïï0÷üûíï0ñüûíöð÷ïôñüýíðíùíüïðþûíùï1þøí ª§­Ÿ©§°¶Þ«ªÁŸ¸§Ä§Ÿ£§­Ä§ ¸§°£§¤§ŸÅÞ¶¤¥²Ÿ´¶§©¥­¨Ÿß´Å ìñôñüðíöíï‰íøîíöíùíð€ì‰ÿíöñüíïõö÷‡ ôñôñüúóþïõñüŒíþöíü„’ïúüðúùì‰ÿï’þöþüîí ©«©«¬«Ÿ°§¤§­®·°§¤§­®Ÿ«­« §¤ª¢¡±«¨Ÿ§±£«¤­Ä§Ÿ¬¥¤®« ýöíôì‰ïþüþïðñöôíøúùïúõíîíïõñüíüýýúòíüýíü ôñüþòíþïõö÷ýöíôì‰ïøñ1íýíþïõö÷ýöíô ª« º ± ¥ §­®Ÿ§¬«Ÿª§­Ÿ¬¥©§²§­¨ ª¥­®§­Ÿ©§­®§­Ÿ£§¦¬§ YZU`\[`TX\Y{V|\UzTW|z_TUV\ ùñôþøùþüíüïôíùíüîíïùíôþïúýíïôñüñöþôí íô1úöíûúòÿïìñóþüýýíïùíðíüîíïíüñóïþùí ÓÔÕ¦° csdffrsdnf ¿ÁŸ¸§Ä§Ÿ©«ª§±Ÿ©§£¡Ÿ²«§¬§ Â¥­§­®®§¬«Ÿ©¥­©§­®Ÿª¡· e{[{WT|z^ZeUT]TUbengdVWz õñôñöþüðíóïûíñöíóïþùúðïôñô1íüðúïôñüýíðíøþ ¬¥¦« íûúíüïôñüýñüíþ쉁”ïñòíøüîíÿ     n s n g d o  d  m  g c d d   g g wsq ® § § ­Ÿ § ª§ ­Ä § Ÿ ¡§ ­® Ÿ ² ¥ © Þ ¤ § ­ ¶ « ± ­ Ä § Á Ý Ÿ ± § © § Ÿ ¸ ¡¯§ ¤ ² « £ ¨ 0íüîíïïøíôõíþïøííðïþüþïõþóíùüîíï1íöú íô1úöíûúòüîíì‰ïîíüýïôñöúõíùíüïõö÷ýöíô ª«Ÿ²¥¶§Ÿ¬¥­®®¥¶¥ª§£§­Ÿ¶§· ¬¥ª§®§­®Ÿ¬¥©§²§­Ÿª«Ÿ³¥· cddhcd^sqei}xXulv wb øñùíûíöïôñüíôõúüýïùñòúóíü‡ùñòúóíüïôíøîí‡ õñôñöþüðíóïõúøíðÿïíûñ ¬§±­Ä§ŸÞ¶¥£Ÿ¬¥©¡®§²ŸÅÞ¶¤¥² ¶§­®®¡Ÿ±¥ŸÞ±­¡¦ŸÅÞ¶²¥±¨ dfcdhfrqedhcgv

$ % & ' ' " " ( % ( ) * ) " *$ % + " $ , ) ) ' ' ' yz.‰‚‘Š/|}0102‘‚|}ƒ|‹ˆ|ƒ|ˆ‹Œ|Ž‘‰ƒŠ‰34…}‰5Š|}‰

C%'"D-)') &-()"E$+* F$ G)''*%'"D)H$%"($-&-$%

ˆŒ‘~|ˆ01}R1|Œ‹Ž}|S‰|ˆ‹‡‘|1ˆŒ||‹

K9L8M 8 N9M8OM P5NQ8M

3 ™Pš 58› œ L


713892 8

 28 01213146

 !"

#$%&'

4

4

–—˜™—š›œžš—Ÿ pqrstutvwtxytzx{|u}wtvzst

'6$

6'6'!¡¢£6$

6$'78!

4 ()*+,+-.5/\1\]3

4 ()*+,+-5//1/23

4 ()*+,+-./\1/23

VWXYZ[\]^_`]a[bcWa[dc[efgfff 9:;<= >?@ABACDEFGFHIHJHKLDMJLNAGHJHKLDODPF()*H+Q,+LRLS-A./D/DT1D/@EMPD ()*+,+-./01/23 23 UDDVAFIAWDXRGLNFYAZHK[ASAIGA

±²³´µ¶·¸¹´

¿ ? ¾ ¹AD Ì > ¾ 6 » < ½ > Á » Â ½ 5õ5+õù úõû÷þÿÿýÿúõ&õûý

5%'!$œ!"%(!)*+,! +ž)Ÿ $!%¡+¢£!¤ *!)$!%¥Ÿ"¢!¥!"¤ *!"% Ÿ+)!"¢%"Ÿ"Ÿ* £!"¢%,Ÿ)¦Ÿ)!"% Ÿ¤ ,!¢!#%*œ)#)% !,œ% !,œ§ 5%Ÿ$œ¢! %*Ÿ œ¤ ž#$!"% !!$%!*!" ¥Ÿ"¢¢ŸžŸ¨!©%$Ÿ)¤  !"¢*!%ž!"$!)!" $!*%¥Ÿ"£Ÿ)$!*!" ¦+ž# #%ª!"#$! 5%(Ÿ"Ÿ*%*œ)#)% !,œ  !,œ%¥Ÿ"¢!*œ%¥Ÿ¥¤ ¦Ÿ)+žŸ©%œ¦!©%«¦%¬­ )#,œ% Ÿ$#!¦%,Ÿ)$œ¢!  5%®!"$!"%Ÿ$œ! ¯¯%°)!"!$%¯&¡ ¥Ÿ"¨œ¢!%*Ÿ$Ÿ)¤ ž#,!$!"%"Ÿ"Ÿ*  Ÿ,!¢!#%*œ)#)%#"# ¥Ÿ)œ¦!*!"%¥+¨œ  ,!)œ

÷ú÷øúõ0÷õ÷þÿú 2úþõ#÷ÿ÷ø õý0úø% 9ýÿúúþõú0úþõ úý0úþõù÷÷2úõýúú û÷ úù õ÷þÿúþõ÷2ú0ùúþúõø÷0õ÷û üúþÿýþúþõÿ÷ýþÿõ÷øýùú0úúþõ5ú÷øú .÷øýùú2õ÷øù÷üýõû÷þÿú2úû õú2úþõüýþý, ÷þ þõ.E012% '÷0úøúþÿõ0úû õù÷úþÿõû÷øýûýù0úþ ÿýÿúúþþúõúþõú0úþõ úý0úþõ0÷õ÷þÿú 2úþ #÷ÿ÷ø õý0úøõ÷0úþõ÷úþ%õ&÷øÿýÿú ÷øúûúõúú2úõ&õûýõ÷ú÷øúõúþ ÷øÿýÿúõ0÷ýúþúõöúþ0õö5õ$ú÷þÿõFúüúþÿ ý0úø,-õý4úõ ÷ú2úõöúúþõ÷øýù ú0úúþõúþõøù õ5ú÷øúõ.ö52õ5+,õöý : ü,õ;úüýõ.33012% 5ú2úûõû÷ úù õúþÿõ 2ú0ý0úþ,õ& ûýõ÷ú÷øúõü÷øù 0÷øúùõ ú0õûúý û÷þ÷øú0úþõýúþÿõúû þúþõ÷ûüúþÿýþúþ ù÷ü÷ùúøõ;õ4,Gõû 2 úøõ0÷úúõ÷ûúõ5+% öúþ0õö5õ$ú÷þÿõFúüúþÿõý0úøõù÷2ú0ý ÷û÷ÿúþÿõúþúõýÿúõü÷øù 0÷øúùõ ú0õûúý û÷þ4ú ø0úþõýúþÿõúû þúþõ÷øù÷üýõ0úø÷þú ú0õúúõ0÷ù÷úúûúþõúþúøúõ0÷ýúõ ú0 úþÿõü÷øù÷÷øý%õ.÷ùú2

ÊÌ<½º¾=½ÀÉ>¾?ÌÂ̺ ÊÉ º 7 7 ½ ¾ @ » ½  ½ º õùýúõû÷2÷ú õ÷ø÷þÿúúþõúýþ,

hijhklmnopqrsmtuvwxywzu{w|}~w €~|‚ƒxwu„~…†w}w|xwu‡‚z…w‡wz}wzuƒ‚~|wz… û÷û þ ù úõõú üúþþ úýúþ z‚z‚}u†wz…u‚|ˆ‚|wzuƒ‚w…w‰u}y|‰|uƒwy 2 ƒwyŠu€‚zwz…}wˆwzu‰z‰u‡‚|yˆw}wzuˆ‚z…‚‡t wz…wzu‹w|‰u}wƒyƒu†wz…u‡‚‰wx}wzuƒ‚~|wz… ýþý0õû÷þÿ ‡wŒwƒ‰ƒwuˆ‚|…y|ywzux‰z……‰uƒwƒxwu‹‰ ÿ÷2 ÷2õú õú0úõþúÿý „~…†w}w|xwŽuwŒ†yuw‡w‡u‘’wz‹‰u“”•–Š þ ÿ ÿ ú {‚z‚}uvwz‹‰u—yxwx†w|ƒ‰Œu“˜™–Žu}y|‰|uƒwy ƒwyu‰z‰u‹‰xwz…}wˆuxwz…wzuˆ‚xy…wƒuƒwwx úø õ20úù õ ‡‚zw|yŒuw|wz…u‹‰u‹w‚|wŒuš~z‹~u›yz…}‰‹ ›w…‚wz…u‹wzuwz…ƒyz…u‹‰…‚‚‹wŒŽuˆw‹w õ õõ ôõö÷øùúûüýþÿõ0÷õ1ú2õ34

!"#$%&&%'!$%(!)*+,! ÐÕÌÚÓÎÕÞ îéàæôãä Ûãàëãìßóèã îóçìéäàã òóôõãßãìàã êéëæëåæßßãë èãìãëôÑèæßàá äãèæÑäãèæñ ÌãèæÑö÷øÖùúû ÛãàæÑíãìáÑíæã àéìäãëôßã õãëô íáãêãëßãë êéìæüãßãë ëéëéß èéìæäáãÑvø ãïæëû ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÒÕÖîÏËÏË à

&;ö&#õù÷øúþÿõþ÷þ÷0õúþÿõü÷ø÷ ù÷ûú0ù ûú2õûýþÿ0 þõúø õúúøúõ0÷úûúþúþ%õ1ú2õúþÿ øúþõù÷üúÿú õ0ýø øõþúø0üúõ þ õû÷þýøýõûúû ù÷2úûúõ þ õ úþÿÿúõ ú0õûýþÿ0 þ,õû÷þú õ0÷þúúúþ% 9rú2 õù÷üúÿú õùúýõùøú÷ÿ õüúøýõúþÿõ ÷øú0úþ +úþÿõû÷þú õ0÷4ýø ÿúúþ,õ÷ø÷úøúþõþúø0üúõû÷2ú2ý úøúõ÷ûú þõúþõ÷þÿ÷úøõþúø0üú%õ÷þýøýõûúþúþ ú÷øúú÷øúõ÷þúþÿÿúõ õ2ýúøõ5+%õ÷2úûúõ þ ,

÷ýúõ55õ9øúþúõ5+õúþõú0 2õü÷þúúøúõõ6øýû 0÷úý õ÷ûú þõþúø0üúõ ú0õúþúõúø õú2úû

ûýþ 0úù õ÷ý2 õ#úrúõ þ ,õ8÷þû÷þúõ þ õ÷ø2ý +ÿú0úøúõ÷ú õýÿúõúø õ2ýúø%õö÷ü÷øúúõú2ýøõ÷ø÷úøúþ, úø õ ûýø,õüúøúõúþõýúøúõ 2úúõ$ú÷þÿ% ù 0ú õù÷ø ýù% ÷ø÷úøúþõþúø0üúõ÷þÿúþõû÷ûúþ8úú0úþõøúþÿ öúøúþÿüúøúþÿõúøúûõ÷øù÷üýõûúùý0,õú2 þÿõü÷ùúø ü÷øýûýøõúþÿõùýúõ ú0õøý0 8õ0ú2 õ÷øúûúõ ÷ûý ÷øýúûúõúø õ ûýøõúþõýúøú%õ÷üúÿ úþõü÷ùúøõû÷2ú2ý 0úþ%õ1ú2õ þ õû÷þýþý00úþõüúúõúøúõ÷ûú þõú2úû ú2ýøõúøú,õüú 0õ0÷ø÷úõú õûúýýþõú2úõøúþùøúù üúüúúþõ÷ø2úøúþÿõû÷ûú þ0úþõ÷øúþõüúøýõ÷þÿúþ 2ú þ%õ÷2ú2ý õýúøú,õùýúõ ú0õúúõúþÿõ22ùõ0úø÷þú û÷2 üú0úþõøúþÿõýú%õ1ú2õ þ ,õ÷2úõû÷þú õ0÷ û÷ø÷0úõû÷ûýþú õú2úú2úõ4úþÿÿ % úùúúúþõ÷ûúþ÷ûúþõö##õûúýýþõ ú0õ0÷2 ù úþ þýõú2ýøõ0÷ø÷úõú ,õúø õüúøúõú2 þÿõüúþú0 ûúþúõ÷ø÷úøúþõþúø0üúõùýúõû÷2 üú0úþõù÷ûýúõ ú0% ÿýþú0úþõ2÷õúøúõ÷ûú þ%õ÷ø÷0úõúþúõû÷þýþÿÿý +úþÿõü÷øüúúú,õ 0úõ÷ûú þõû÷2 üú0úþõúþú0úþú0 úø õúøú0õúýõúþõ0÷ûý úþõ0÷ 0úõ0÷úúúþõùýú úþÿõü÷2ýûõúýõû÷þúýõüúúúõúø õüúõ÷ø2úøúþÿõúþ úûúþ,õû÷þÿúûü 2õüúøúþÿþúõù÷ þÿÿúõùúþÿúõøúúþõúþ rúõú 0 8%õúøúõ÷ûú þ,õ0 þ õùýúõû÷þ÷0úþõ0÷4ýø ÿúúþ úýõ úùúú õúúøúõ÷þ÷ÿú0õý0ýû%õ.2

UVWXVYZ[\]W^_[`aVb[cZdVWV[eWZ[`fZgVh

hijhklmnopqrsmtu—~~|‹‰zwt 2‘‹wuw‰}z†wu‡‚z~wu‰t Œw|yƒu‹‰ƒ‰}wˆ‰u‹‚z…wzuw‰}Š x~|uT~|y‡u€‚‡wzxwyuSz‹‚ˆ‚zt w|wŠuÿ‰‹w}uŒwz†wuƒ‚w|wu’~|‡w ›‚ƒ}‰u‹‚‡‰}‰wzŽu‰zw|xw ‹ ‚zu“T~|ˆ‰–u„~…†w}w|xwŽu‰zw|xw xwˆ‰u0y…wu‰z’~|‡wŠu—wwyuwwƒwz x‰‹w}uƒ‚ˆ‚z‹wˆwxu0‰}wu‹‰}wxw}wz ‹‰‰†~z~Žu‡‚z…yƒy}wz †wz…u‹‰yxw|w}wzuƒ‚ƒyw‰u‹‚z…wz w‹wu’‚z~‡‚zwu‡w|w}z†wuˆ‚zt ÒÕÜÏÌÑÔÕÝÕÑÞÑÕßàáâáàãäÑåæãçÑèéçáÑêãßãëãëÑèéËÌÍìèÎÏÐÑ æßÒãÓÔÒÑíÕÖá×ØÑîÐÙÌÕ ãäãÑÚìÌÍÑËÛÙÍáèÕÐË ãëÓ w …w|uw‰u—~xwuw|†w‹‰uvy†yx‰ ƒy|wxu†wz…u‹‰w0y}wzuƒw†wuˆ‰}‰| ƒ‰yzu‹‰z‰Žuˆ‚z…w0ywzu‚wƒuxy…wƒ ìãêãíïãëÑÒãçæìÑÔãðãñÑÐáàáßãëñÑòóôõãßãìàãñÑÌãèæÑö÷øÖøùúûÑÎéìáàã wˆ‚ |yu‡‚z…w0w}u‰w|wuƒ‚w|w x‰‹w}u0w‹‰u‡wƒwwŒŽu0‚wƒz†wŽ wxwyu‡yxwƒ‰u~‚Œuˆ‚0wwxŠuv‚wŽ äéçéëôßãüëõãÑãíãÑíáÑïãçãêãëÑ÷÷Ñöäéèéçãäúû ‹w|‰uwxwxwzuT~|ˆ‰uƒ‚w‡wu‚|w ‰z’~|‡wu‹‚z…wzuv|‰u‘‡‰zwŒŠ 1wyu“™þ –Š ÿy0ywzz†wuw‹wwŒu‡‚z…w|‰’‰t ý‚z…wzuw‹wz†wu}~‡yz‰}wƒ‰ }‚ˆ‚‡‰‡ˆ‰zwzuw|†w‹‰uvy†yx‰Ž }wƒ‰uwwƒwzuˆ‚z…yz‹y|wzu‹‰|‰Ž †wz…ux‚|0w‰zu‚‰Œu‹w|‰uƒ‚}‚‹w| w|yuw‹wuƒwxyuˆ‚0wwxu†wz…u‡yxwƒ‰ ƒ‚Œ‰z……wu‹wˆwxu‡‚z‚ˆ‰ƒu‹y…wt ƒy|wxu‡‚z†y|wxŽuwz0yxu‰zw|xwŽ }‚uyw|u‹w‚|wŒŠuSxyuˆyzuƒ‚ƒyw‰ ‹‰Œw|wˆ}wzu‹wˆwxu‡‚z0‚|z‰Œ}wz ‹‚z…wzu}‚x‚zxywzu†wz…u‹‰wxy|Š wzt‹y…wwz ˆ ‚|ƒ~wwzŠuv‚wŽuˆ|w‹y…wu†wz… ‹ w | ‰ u ˆ ‰ Œ w } hijhklmnopqrsmtuw|‰ux‚|w}Œ‰|u€‚z‚|‰t z†wŽu‡wzw}wwu‡‚z‹w’xw|uv›€{u u„~…t w‰zŠ ‡yzyu‹w|‰uˆ‰Œw}uyw|uˆyz ôõö÷øùúûüýþÿõ0÷õ1ú2õ34 ‡wwzu€‚ƒ‚|xwuý‰‹‰}ušw|yu“€€ýš–ux‰z…}wx †w}w|xwŽuˆ~ƒ‰ƒ‰u1w’‰uƒy‹wŒu‚|w‹wuˆw‹w v›€uþu›ÿƒu‡‚z0w‹‰u‡~‡‚zu†wz…u‹‰zwzx‰ y|yxwzu™u‹w|‰ux~xwu}y~xwu••Šu›‚z…‰zt ~‚Œu1w’‰u‘|†wˆyx|wuyzxy}u‡‚wz0yx}wz 0w}uƒ‰wz…uŒw|‰Žuˆ~ƒ‰ƒ‰uyyƒwzuvýu‚x‰ƒŒw|t ˆ‚z‹‰‹‰}wzu‹‰uƒ‚}~wŒuˆ‰‰Œwzz†wŠuw|‰ 0~u‰z‰uˆyzu}‰wzux‚|…‚ƒ‚|u}‚uy|yxwzu”u}wt ˆ‚|xw‡wu‹wzu}‚‹ywŽu‹‰‡wz’wwx}wzz†w |‚zwuwz†w}u†wz…u‡‚z‹w’xw|u‹‰uv›€{u yzxy}u‡‚‡wzxwyuz‰w‰tz‰w‰u†wz…u‡wƒy} „~…†w}w|xwŠu2€~ƒ‰ƒ‰z†wuy}yˆu‹‚}wxu}w|‚t }‚uƒ‚y|yŒuv›€uz‚…‚|‰u‹‰u—~xwu„~…†w}w|xwŠ zwuz‰w‰ux‚|‚z‹wŒuƒwwxu‰xyu”˜Ž Žuˆwˆw|z†wŠ 23wyuˆw‹wuŒw|‰u}‚x‰…wu‰z‰uw|yu456 ýw|‰uˆwzxwywzu 8 5 ƒ‚‚}ƒ‰ #$#õ üúúõýúùú úþÿõ õ+ÿúõ÷þÿÿúõúú% 789 }‚uv›€{u u„~…†w}w|xwŽuy0w|uƒwz… €€ýšuv›€uþu›ÿƒu}w‰u‰z‰u‚|wz…ƒyz… ÷ ø ù ú õ ú ø õ 0 ÷ 2 ý ú ø ÿ ú öýüýøõúþú,õö þ÷õùúûú }w}w}Žu~|~u‘…yƒx‰zuˆw‹wu1wyu“™þ –Š y}yˆu}‚xwxŠu›‚ƒ}‰uz‰w‰ux‚|x‰z……‰u{ û÷ûúþÿõ øúùúõúúõúþÿ

ú2÷õý,õ0úþÿ÷þõûú0úþ v‚‡ywu1w’‰u‡‚z…‰zw|uv›€{uu„~…t ‡wƒ‰Œu‚|w‹wu‹‰uv›€{u˜u„~…†w}w|xwŽ 0ýøúþÿ%õú2úÿ õ 0úõüúþú0 ý,-õýúøõþÿÿúø,õ÷2úùúõ./012% ûú0úþúþõ0úùõúþÿõ ú0 ÷ù0 õ÷û 0 úþ,õø úõ43 †w}w|xwuyzxy}u‡‚z0w‹‰uˆ‰‰Œwzuˆ‚|xw‡wt zw‡yzu‹‰‰Œwxu‹w|‰u|wxwt|wxwuz‰w‰z†wŽ ü ùúõ ùúþú%õö÷ÿ ýõý2ú úýþõ þ õû÷þÿú0ýõ4ý0ý z†wŠu{w‡yzu‡‚z…‰z0w}uŒw|‰u}‚‹ywŽ v›€{u˜u„~…†w}w|xwu‚|ƒw‰z…u}‚xwx úþÿõ øúùú0úþõþÿÿúø û÷þ 0ûú õ ÿúõúýþõû÷þ x‚|z†wxwuz‰w‰u{tz†wu†wz…uŒwz†wu”˜Ž˜ ‹‚z…wzuv›€{uu„~…†w}w|xwŠ øúÿ%õúúù ùúõ ú2úþ õýúùúõ õ+ÿú0úøú% x‰‹w}u‡‚zy}yˆ‰uyzxy}u‚|ƒw‰z…u‹‚z…wz €w‹wuˆ‚zyxyˆwzu€€ýšuv›€uþ úùú2õú2ýõý2ú÷ù õ&÷þÿú ÷ü÷øùúûúúþõü÷øùúûúõ÷ûúþ }~‡ˆ‚x‰x~|z†wu‹‰uv›€{uu„~…†w}w|xwŠ ›ÿƒu‰z‰Žuz‰w‰u|wxwt|wxwuv›€{u˜u„~…t þ õû÷þÿú0ýõ0úþÿ÷þ ùúúõû÷þ4úø õûú0úþõùúýø 2‘}Œ‰|z†wu1wyu“™þ –uˆw…‰uwz…ƒt †w}w|xwu‡wƒ‰Œu‡‚z‹y‹y}‰uˆ‚|‰z…}wx ûú 0 ú þ õ

ú 2 ÷  õ ù ú ú õ ü ý 0 ú ú ú2úõ0÷þúþÿúþõ÷øù÷þ ø yz…u‹w’xw|u}‚uv›€{u u„~…†w}w|xwu†wz… ˆ‚|xw‡wu‹‚z…wzuˆ‚|~‚Œwzuz‰w‰ ý ú ù ú % ú þÿõú0õ úú0úþõ0ú2úõ z‰w‰z†wu‡wƒ‰Œu‚|ˆ‚ywz…u‡wƒy}Ž ”Ž˜˜Šuý‰uˆ‚|‰z…}wxu}‚‹ywŽuv›€{u ' $ ÷ 2 ú ù õ ú ú õ ú þ ÿ ø ý ûú % „~…†w}w|xwu‡‚‡ˆ‚|~‚Œuz‰w‰u|wxwt|wxw wz0yxu~|~Š 0úþÿ÷þ þõþúûúþúõýÿú ÍÛË 1wƒwuwƒwƒuˆyzu}‚‡w‰u‹‰ww‡‰t ”Ž”Šu !" ôõö÷øùúûüýþÿõ0÷õ1ú2õ34 úþú0õøúþúý%õöúþú0õûú0úþúþ

dWÃZ[ÄÅ`WZ[ÆaWÇWÈZ^[É]`WXÊ[\]XÅÈÅcWX

ÔÌÕsÍÛÖsÕÏÝÍÕÌÕÚ×tÕÐ

9:;<=>?^_`ab>cde_f_g^=;=`a=>d_`hi_;_j>bkd`ldmno

'$)!$Ÿ¢#%*!)œ%*!"¨!)%(!)*+,!

ûýù ûõ0÷ûúøúýõ÷þÿúþõ þ÷þù úùõýúþ 4ý0ýõ þÿÿ õûúù õ÷øú õ õ5+%õ þ ù õ þ ÷ø0 øú0úþõ÷øýùõü÷ø2úþÿùýþÿõùúûú ÷2úþÿõ÷üúøúþõû÷þúúþÿ%õ&÷øûúùý0õúúþú ÷þù õ÷þ þÿ0úúþõ0÷4÷úúþõúþÿ þ 0úø÷þúõ÷þÿúøýõüúú õø ùõ õù÷2úúþ 6 2 þú% 'ýù ûõ0÷ûúøúýõ þ õû÷û 2 0 õ4ýøúõýúþ 37õ÷øù÷þõ2÷ü õ þÿÿ õ üúþ þÿ0úþ þøûú2þú%õ÷þù õýúþõ÷úõü ùúõ÷øú ùúûú õ÷üúøúþõþúþ ,-õ÷2úùõ ÷ú2úõ÷0ù 5úúõúþõþ8øûúù õö 9õ+ÿú0úøú,õ&þ ÿýùõ: úú,õ;úüýõ.33012% ÷üúüõ ý,õ úõû÷þÿ ûüúýõ0÷úú ûúùúøú0úõúÿúøõû÷úùúú õ÷þù ÷øú þúõüúþ øõ õù÷ýû2úõ0úúùúþ% &÷ø2÷ü õ÷þÿúþõú÷øúõ÷þÿúþõ0÷ þÿÿ úþ ø÷þúõúþõ0úúùúþõ÷ûý0 ûúþõ õ÷ ùýþÿú õü÷ùúø% ÷þúþÿÿú õú2õ þ ,õ ÷ú2úõöúúþ ÷þúþÿÿý2úþÿúþõö÷þ4úþúõ5ú÷øúõ.öö52 +ÿú0úøú,õ1úøõ+ý,õû÷þúú0úþ 0÷ù úúþõ ú0þúõû÷û þ ûú2 ù øõúûú0 ü÷þ4úþú%õ5 õúþúøúþúõúú2úõû÷þ ú0úþ ûú þÿõüúøýõ 0õ 2úúõúþÿõü÷ø÷þù ÷øú õü÷þ4úþú,õ÷øýúûúõüúþ ø% &÷ø ùú,õ ÷ú2úõöö5õ5+õ9úõúú û÷þÿú0ýõùýúõû÷2ú0ý0úþõ0ø þúù ÷þÿúþõöö5õ+ÿú0úøú%õúúõ þ õ80ýù ýúûúõúþÿõ úú õúú2úõü÷þ4úþúõúú üý2úþõ;úûúúþõûúýýþõ÷üúøúþ%õ5 ûúþú üúþú0õøýûúõúþÿõ þÿÿú20úþõ÷û 2 0þú ýþý0õûý 0%õ.2

=123GI3S.T<3AIGKC3=.U.T3GH6II

ˆ‰Š‹ŒŽ ‘‘Š‰’Ž ‘“Šˆ”Ž ‘”Š‹•Ž ‘•Š“ŒŽ

5¾6»Æ½º7¾8»º»¼¾9½Äɾ ÌÂɾõ ú8½  ¼ Æ ½ û õù÷ûú

¿»AĽ¾ÈBC¾ËÌ7½Á

-LMG ABCDE333AFCG3333AFCEDH -LMA ADCIE333AJCB3333AFCEFD -LMK ABCK3333AHCEE333AECIK -LMH AFCDE333AJCGE333AJCJDG -LME KICE3333AFCD3333ABCEHK -LMJ ADCG3333AJCHE333AFCIHF -LMF ABCHE333AFCJ3333AJCJA -LMB ADCF3333AFCJ3333ABCGJA -LMD ADCH3333AJCJ3333AFCHDJ -LMGI ADCIE333AJCI3333AJCBH -LMGG AJCDE333AECIE333AECFEH -LMGA AFCHE333AECEE333AJCAEJ -LMGK AFCFE333AHCFE333AECEKK -LMGH AJCF3333AHCBE333AECHIF -LMGE AFCHE333AHCB3333AECEJK -LMGJ ABCD3333AECHE333AJCAIF N12O<P99< N121P?:Q333R:O:>2:O: -./01234355567897:6;<:=>==?06@8/

~€ ‚ƒv „{tv …trv}€ †{st‡

º»¼¼½¾¿À¾½Á¼Â

(!*%)¨!%!žŸ¨+% !!$%*Ÿ),œ*!

¹º»¼½¾¿½ÀÁÂþĽº¾ÅƼ»Ç½Á¾Èɼ»½Àɼ½º¾ÄɾÊÆÁ»Ç¾Ë½ÂÌĽ

¤¥¦§¨©ª«¬¨­®ª«¯°®¬¨±¯¦¬¨¤²°¦³®´¨µ¶·¸ ÍÎÏÐÑÒÓÔÎÕÓÖ×ØÙÚÎÐÓÏÙÔÎÕÛÓÜÙÕÝÎÔÞÓÐÑÙÕÓÔÞÓÔßÕÞÎÓØßÚÞÕÙÑÞà áÎÚÎÜÓÏÙâßÎãÓÙäÙÕÐÓÑÙÛßÚÎÑÓåã×Ö×æÑÙÕçÓèéêëÓÔÙÕÛÎÕÓÝßÔßÚ æãÙÓìÎÐÙÏÐÓæÑÙÕÔÏÓÞÕÓåã×Ö×ÚÎÐÙÓåÑÙÎÐÞ×ÕÓÞÕÞíÓâÙÑâÎÛÎÞ ØÑÙÎÏÞÓîÎÏÐÑÒÓÔÎÕÓÖ×ØÙÚÎÐÓâÙÕÎÑïâÙÕÎÑÓÔÞïØßîÎÏÓÐßÕÐÎÏÓÔÞ ðÎÚÚÑ××ÜÓñ×ÐÙÚÓòÕÎÓóÎÑßÔÎà

nkHrm‹wzuyz‹wz…wzu†wz…uŒwt wz‹yz…uƒ‚|wxux‰z……‰u5I LJŽu0‚|y}Ž ‹‰|u‹‰ywxux‚|ˆ‚ƒ~zwu‹‚z…wz ~|x‚Žu‹wzu‚‰‡‰z…Šuý‰u‡wzw wz‚}wuxw‡ˆ‰wzuI57JKu‹wzu~}‚t yzxy}u‡‚z…Œwƒ‰}wzuywŒu}‚|‰z… wxu†wz…u‹‰ywxu~‚Œuˆw|wuLMNOP Œw|‰ƒu‹‰~u‚zuƒ‚w‡wu™u‡‚z‰xŠ ‘ˆww…‰Žuˆw|wu0y|yu‡wƒw}ux‚|ƒ‚yx 3wyuw‹wu0y…wu~}‚wxu‹‚z…wz ‡‚zw‡ˆ‰}wzu}‚~‚Œwzz†wu‡‚t wz‚}wu|‚‡ˆwŒuƒ‚ˆ‚|x‰uL 54 Ž z†w0‰}wzuƒw0‰wzu†wz…u~‚Œu‹‰‰t 0wŒ‚Žu‹wzu~|‚…wz~uˆyzu‰ƒwu‡‚zt wz…u‰ƒx‰‡‚wŠ 0w‹‰u}~‡‰zwƒ‰u‹ww‡u~}‚wxux‚|t €w‹wuˆ‚zw‡ˆ‰wzuˆ‚|xw‡w ƒ‚yxŠu2zxy}u‡‚‡ywxu~}‚wx QMNO ‹‰zu‡‚‡‚|‰}wzu‹‚‡~ †wz…u‰z‹wŒu‹wzuyz‰}u‡‚‡wz… ‡‚‡ywxu~}‚wxu‹‚z…wzu‡‚x~‹‚ yxyŒu}‚x‚|w‡ˆ‰wzŽu‡‚‡ywxz†w

 JNRJ8NP Swu‡‚zw‡ˆ‰}wz 0wz…wzux‚|…‚ƒwt…‚ƒwŽuƒ‚ˆ‚|x‰u‡‚‡t ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÒÕÖË×ØÌØÛÍÕÑÕÐÙÕòÕÐÍ LN5J iÓÚØÜÕËÑÞÑjklmÑÏíáëÑêéêüéìßéëãçßãëÑàìéë ~}‚wxu†wz…u‹‰xw‡wŒ}wzu‚|wz‚t nóßéçãàÑoø÷pÑíéëôãëÑèéëàæßÑõãëôÑqæàæìáäàáßû }wu|w…w‡uywŒu}‚|‰z…u†wz…u‡‚z…t ôõö÷øùúûüýþÿõ0÷õ1ú2õ34


97  45647

0123 3O1PQRSTUPRVVRWXSPRYZV[

\]^]_`a_aa_bc]da_ea_bc]fda^ea !"#$%&$'"() )($$(#$$("$("$$(*+$, -!.)/"0($)1)/"0-&1

234546785493=$>)0"01,"?)0"0>1,"?)0"0>""1,"1 0)$)@"=ABCD*EECFGCHIH=AGJGFKGFGJGJ1 :;<46=.)/"0(//HL"EBM")(N""$(M"'"1

ghijklkmnnopqrpstunvwxyz{|}~ tuÂ&#x2020;uÂ&#x152;nÂ&#x2030;Â&#x17D;Â&#x201A;qÂ&#x2020; Â&#x201E;Â&#x160;s nÂ&#x161;pspÂ&#x2020;qunÂ?Â&#x161;nÂ?Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x152; spq uÂ&#x161;nÂ&#x161;pÂ&#x201A;tuÂ&#x161;uquÂ&#x201A;nÂ&#x2018;uÂ&#x201A;Â&#x2039;nt qpÂ&#x2020; Â&#x192;u uÂ&#x20AC; n Â&#x201A; nuuÂ&#x201A;nnÂ&#x192;pÂ&#x192;Â&#x201E;urusnÂ&#x2026;pÂ&#x2020;pÂ&#x201A;Â&#x2021; Â?uÂ&#x20AC;urnsuqÂ&#x160;nqÂ&#x160;Â&#x17E;Â&#x160;uÂ&#x201A;npÂ&#x2039;u quÂ&#x201A; Â&#x17D;Â&#x20AC;prnÂ&#x192;us Â&#x201A;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x192;us Â&#x201A;Â&#x2039;npÂ&#x20AC;Â&#x160;uÂ&#x2020;Â&#x2039;uÂ&#x152; Â&#x2C6;uÂ&#x201A;uuÂ&#x201A;nÂ&#x2030;pÂ&#x160;uÂ&#x201A;Â&#x2039;uÂ&#x201A;nÂ&#x2030;pÂ&#x20AC;Â&#x160;uÂ&#x2020;Â&#x2039;uÂ&#x152;nÂ&#x2030;pÂ&#x2021; qpÂ&#x2020;spÂ&#x201E;Â&#x160;qnÂ&#x192;pÂ&#x192;Â&#x201E;urusnÂ&#x161;pÂ&#x201A;pÂ&#x2020; Â&#x192;uuÂ&#x201A;  Â&#x201A;ÂĄÂ&#x17D;Â&#x2020;Â&#x192;us ntuÂ&#x201A;nÂ&#x161;pÂ&#x201A;tuÂĄquÂ&#x2020;uuÂ&#x201A; Â&#x2039; uquÂ&#x201A;nqpÂ&#x2020;spÂ&#x201E;Â&#x160;qnuuÂ&#x201A;nt Â&#x20AC;uÂ&#x201A;Â&#x2039;sÂ&#x160;uÂ&#x201A; Â&#x161;pÂ&#x201A;tuÂ&#x161;uquÂ&#x201A;nÂ&#x192;us Â&#x201A;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x192;us Â&#x201A;Â&#x2039;npÂ&#x2021; Â&#x161;pspÂ&#x2020;quntuÂ&#x161;uqnÂ&#x192;pÂ&#x20AC;uÂ&#x20AC;Â&#x160; nÂ&#x201E;uÂ&#x2039; uÂ&#x201A; t nÂ?Â&#x160;uÂ&#x201A;Â&#x2039;nÂ&#x2026;pqÂ&#x2020;Â&#x17D;Â&#x201A;pÂ&#x20AC;Â&#x20AC;unÂ?Â?nopqrpstu Â&#x20AC;Â&#x160;uÂ&#x2020;Â&#x2039;uÂ&#x152;nÂ&#x;pÂ&#x2020;utuÂ&#x201A;Â&#x2039;nnÂ&#x161;pÂ&#x201A;tuÂ&#x161;uquÂ&#x201A; ¢Â&#x160;Â&#x192;usntuÂ&#x201A;nÂŁuÂ&#x2020;pq Â&#x201A;Â&#x2039;nÂ?Â?nopÂ&#x2021; Â?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2018;uuÂ&#x2020;quÂ&#x2019;nÂ&#x201C;Â&#x160;Â&#x192;uqnÂ&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;nÂ&#x161;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x20AC; q tunspÂ&#x201E;uÂ&#x201A;t Â&#x201A;Â&#x2039;ntpÂ&#x201A;Â&#x2039;uÂ&#x201A;nÂ&#x161;pÂ&#x201A;Â&#x2039;pÂ&#x2021; qrpstunÂ?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2018;uuÂ&#x2020;quÂ&#x2019;nÂ&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2DC;¤Â&#x2122;nÂ?ÂĽÂŚÂŚÂĽÂĽ Â&#x2022;Â&#x203A;Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x152;nÂ&#x153;uÂ&#x2020;usÂ&#x160;Â&#x192;Â&#x201E;pÂ&#x2020;ntuÂ&#x20AC;uÂ&#x192; Â&#x20AC;Â&#x160;uÂ&#x2020;uÂ&#x201A;nspr Â&#x201A;Â&#x2039;Â&#x2039;unnt Â&#x161;pÂ&#x2020;Â&#x20AC;Â&#x160;uÂ&#x201A; p§qnÂ&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x203A;¨ntuÂ&#x201A;nÂ&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x203A;¤Â&#x2019;nuquÂ&#x160;nspÂ&#x2C6;uÂ&#x2020;u pÂ&#x2039; uquÂ&#x201A;nqpÂ&#x2020;spÂ&#x201E;Â&#x160;qntuÂ&#x2020; nouÂ&#x201A;nÂ?uÂ&#x160;Â&#x2021; Â&#x161;pÂ&#x2020;pÂ&#x201A;Â&#x2C6;uÂ&#x201A;uuÂ&#x201A;nÂ&#x2018;uÂ&#x201A;Â&#x2039;nÂ&#x2C6;pÂ&#x2020;Â&#x192;uqnÂ&#x201E;uÂ&#x2039; Â&#x20AC;uÂ&#x201A;Â&#x2039;sÂ&#x160;Â&#x201A;Â&#x2039;nÂ&#x161;utunsuuqnuÂ&#x2C6;uÂ&#x2020;uÂ&#x152;Šª­Ž¯°

¹²³²´¾œ¡´¸¾š²º²²Ÿ¾½²ž¿´¾Ă&#x20AC;²à ²¾Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;

Ă&#x2020;hĂ&#x2021;kikjŠnÂ&#x201E;pÂ&#x201A;qÂ&#x160;npÂ&#x2039; uquÂ&#x201A;nÂ?uÂ&#x2021; Â&#x201C;uÂ&#x20AC;Â&#x160;Â&#x2020;nĂ&#x160;uĂ&#x2039;unÂ&#x192;pÂ&#x2020;Â&#x160;Â&#x161;uuÂ&#x201A;ns Â&#x201A;Â&#x2039;Â&#x2021; qÂ&#x160;Â&#x201A;uÂ&#x201A;nĂ&#x2030;Â&#x201A;unÂ?uq Â&#x192;Â&#x2019;nÂ&#x2026;pÂ&#x201A;Â&#x2039;uÂ&#x17E; uÂ&#x201A; Â&#x192;utuÂ&#x201A;nt utuuÂ&#x201A;nÂ&#x161;usuÂ&#x2020;nsÂ&#x17D;Â&#x2020;pÂ&#x152;nÂ&#x2026;pÂ&#x2021; uquÂ&#x201A;nntuÂ&#x2020; nÂ&#x201C;uÂ&#x17E;uÂ&#x201A;uÂ&#x201A;nĂ&#x152;uÂ&#x160;Â&#x2019;nÂ?uÂ&#x2018;Â&#x160;Â&#x2020;Â&#x2019; Ă&#x2030;Â&#x201E;uÂ&#x2020;Â&#x2019;n q uÂĄntuÂ&#x201A;npÂ&#x2039; uquÂ&#x201A;nÂ&#x20AC;u Â&#x201A;Â&#x152; Â&#x20AC;usuÂ&#x201A;uuÂ&#x201A;nÂ&#x161;usuÂ&#x2020;nsÂ&#x17D;Â&#x2020;pn Â&#x201A; nÂ&#x161;utunĂ&#x2C6; Ă&#x160;Â&#x160;Â&#x201E;Â&#x160;Â&#x2039;nĂ&#x2030;sruÂ&#x2020;nĂ?pÂ&#x2020;Â&#x201E;unĂ&#x2030;tuÂ&#x152;nÂ&#x2030;pÂ&#x2021; Â&#x2026;pÂ&#x192; Â&#x201A;uqnntuÂ&#x161;uqnÂ&#x192;pÂ&#x201A;Â&#x2039;rÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x160;Â&#x201A;Â&#x2039; Â&#x201C;Â&#x160;Â&#x20AC; Â&#x2021;Â&#x2DC;nĂ&#x2030;Â&#x2039;Â&#x160;sqÂ&#x160;snÂ&#x161;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x20AC;nÂ&#x2022;Â?Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2021;Â&#x2022;ÂĽÂ&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019; Â&#x2039; uquÂ&#x201A;n Â&#x201A; nÂ&#x17E;Â&#x160;Â&#x2039;unt Â&#x192;pÂ&#x2020; uruÂ&#x201A;nĂ&#x17D;Ă?Ă?y Â&#x;uÂ&#x192; Â&#x2020;nÂŁusÂ&#x17E; tnÂŁÂ&#x160;qrÂ&#x17D;rr Â&#x2020; Â&#x201A;nÂ&#x201C;uÂ&#x20AC;Â&#x160;Â&#x2020; t nÂŁusÂ&#x17E; tnÂŁÂ&#x160;qrÂ&#x17D;rr Â&#x2020; Â&#x201A;Â&#x2019;nÂ&#x201C;Â&#x20AC;nnÂ?Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x2021; Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă?Ă&#x201D;Â&#x2019;noÂ&#x160;unÂ&#x2026;Â&#x160;usunopÂ&#x2020;suÂ&#x192;uÂ&#x2019; Ă&#x160;uĂ&#x2039;unĂ&#x2022;pÂ&#x201A;qpÂ&#x2020;nÂ&#x2018;uÂ&#x201A; nÂ&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2DC;¤Â&#x2122;nÂĽÂ?Â&#x2013;ÂĽnÂ?Â?Â? Â&#x2039;pÂ&#x201A;pÂ&#x201A;nÂ&#x153; q uÂ&#x201A;Â&#x2019;nÂ&#x2030;Â&#x17D;qunÂ?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2018;uuÂ&#x2020;quÂ&#x152; Â&#x2026;pÂ&#x2020;Â&#x161;uÂ&#x201A;Â&#x17E;uÂ&#x201A;Â&#x2039;uÂ&#x201A;nÂ? £nÂ?Â&#x;Â&#x153;Â&#x2030;Â&#x2019;nÂ?uÂ&#x201A;Â&#x2021; tuÂ&#x201A;nÂ&#x203A;ÂĽÂ&#x2DC;ÂĽn¨¼¨Â&#x2DC;n¨Ă&#x2C6;Ă&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x152;nª­Ž¯°

èÊ ĂŞĂŤ ĂŹ Ă­ ĂŽ ĂŻ Ă° Ăą ĂŠ ĂŞĂŠ ò ĂŠ ĂŽ SĂ­ T ĂŠ ĂŽ U V Ă­ ĂŽ Ă° W X V ĂŽ ĂŠ Y Z T U Z [ Ă&#x2013;kĂ&#x2014;iknÂ&#x201C;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x17D;uÂ&#x2020; Â&#x2018;uÂ&#x201A;nÂ&#x192;pÂ&#x201A;Â&#x2039;utuuÂ&#x201A;nspÂ&#x2020;uÂ&#x201A;Â&#x2039;Â&#x2021; Nk6kOŠnÂ&#x2020;uÂ&#x201A;Â&#x2039;unpÂ&#x2039; uquÂ&#x201A; Â&#x2026;pÂ&#x192;Â&#x201E; uÂ&#x2C6;uÂ&#x2020;untuÂ&#x20AC;uÂ&#x192;nuÂ&#x2C6;uÂ&#x2020;un Â&#x201A;Â

u uÂ&#x201A;npÂ&#x2039; uquÂ&#x201A;nÂ&#x160;Â&#x201A;qÂ&#x160;nÂ&#x192;pÂ&#x192;pÂ&#x2020; uruÂ&#x201A;nÂ&#x201E;Â&#x160;Â&#x20AC;uÂ&#x201A;nsÂ&#x160;Â&#x2C6; Â?uÂ&#x192;utuÂ&#x201A;Â&#x2019;nÂ&#x2030;uÂ&#x192;Â&#x161;Â&#x160;snPĂ&#x160;ÂŁ utuÂ&#x20AC;urn QuÂ&#x201A;nÂ?uÂ&#x192;sntuÂ&#x201A;nĂ&#x2022; qÂ&#x2020;u Â?uÂ&#x192;utuÂ&#x201A;Â&#x152;nĂ&#x2DC;Ă&#x2122;pÂ&#x201A;qn Â&#x201A; nt Â&#x2039;pÂ&#x20AC;uÂ&#x2020;nÂ&#x2020;Â&#x160;q Â&#x201A;nspq uÂ&#x161;nqurÂ&#x160;Â&#x201A;Â&#x2019; uuÂ&#x201A;nÂ&#x192;pÂ&#x201A;Â&#x2018;pÂ&#x20AC;pÂ&#x201A;Â&#x2039;Â&#x2039;uÂ&#x2020;uuÂ&#x201A; Â?uÂ&#x2020; Â&#x152; tuÂ&#x201A;nqurÂ&#x160;Â&#x201A;n Â&#x201A; nutuÂ&#x20AC;urnÂ&#x2030;uÂ&#x192;Â&#x161;Â&#x17D;pÂ&#x201A;Â&#x2039;nÂ?uÂ&#x192;utruÂ&#x201A; Â&#x2026;psuÂ&#x201A;qÂ&#x2020;pÂ&#x201A;nÂ&#x201C;Â&#x160;Â&#x2020;Â&#x201A;uÂ&#x20AC; sq nÂ&#x201E;pÂ&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2026;pÂ&#x201A;tuÂĄquÂ&#x2020;uÂ&#x201A;ntuÂ&#x161;uqnt Â&#x2021; Â&#x201C;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x17D;uÂ&#x2020; Â&#x2018;uÂ&#x201A;npÂ&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x161;nÂ&#x2030;Â?Â&#x201C;Ă&#x203A;Ă&#x2C6;Â&#x152;nÂ&#x2026;pÂ&#x20AC;usuÂ&#x201A;uuÂ&#x201A;npÂ&#x2039;u uquÂ&#x201A; qpÂ&#x192;unÂŁpt unBuQurntuÂ&#x201A; Â&#x20AC;uÂ&#x160;uÂ&#x201A;npnÂ&#x203A;ÂĽÂ?Â&#x2DC;Â&#x2013;ÂĽÂ&#x2DC;Â&#x2022;ÂŚÂ&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x2DC; ÂĽnÂ&#x201C;Â&#x160;Â&#x20AC; nÂ&#x2021;Â&#x2DC;nĂ&#x2030;Â&#x2039;Â&#x160;sqÂ&#x160;sÂ&#x2019;nÂ&#x201E;pÂ&#x2020;qpÂ&#x192;Â&#x161;uqnt nÂŁusÂ&#x17E; tnÂ&#x201C;Â&#x17D;Â&#x2021; Â&#x;uÂ&#x201A;quÂ&#x201A;Â&#x2039;uÂ&#x201A;nĂ&#x160;Â&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x201E;uÂ&#x20AC; sus Â&#x152;nÂ&#x2030;pÂ&#x2021; Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x17D;Ă&#x2122; quÂ&#x2122;Â&#x2019;nÂ&#x2026;Â&#x160;qÂ&#x2020;unĂ&#x153;nÂ&#x203A;ÂĽÂ?Â&#x2013;Ă&#x2C6;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2039;Â&#x17D;uÂ&#x2020; Â&#x2018;uÂ&#x201A;Â&#x2019;nÂŁuÂ&#x201A;qÂ&#x2020; Â&#x17E;pÂ&#x2020;Â&#x17D;Â&#x201A;Â&#x2019;nnÂ&#x201C;Â&#x20AC;nnÂ&#x201C;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x17D;uÂ&#x2020;Â&#x2018;uÂ&#x201A;n¨Œ Â&#x2039; uquÂ&#x201A;nqpÂ&#x2020;spÂ&#x201E;Â&#x160;qnuuÂ&#x201A;nt uÂ&#x2021; Â?ÂĽÂ?ÂŚÂ&#x2DC;nÂ&#x201D;\Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x152;nnÂ&#x2026;pspÂ&#x2020;qunuuÂ&#x201A; Â?Â&#x;nÂ&#x203A;¤Â&#x203A;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2022;nÂŁuÂ&#x201A;qÂ&#x2020; Â&#x17E;pÂ&#x2020;Â&#x17D;Â&#x201A;Â&#x2019;nÂ&#x2030;Â&#x17D;qunÂ?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2018;uuÂ&#x2020;qu tuuÂ&#x201A;nt nÂ?Â&#x160;uÂ&#x201A;Â&#x2039;nĂ&#x2030;Â&#x160;t Â&#x17D;nR Â&#x2021; Â&#x192;pÂ&#x201A;tuÂ&#x161;uquÂ&#x201A;nÂĄus Â&#x20AC; qusnÂ&#x201E;pÂ&#x2021; óôþóÜóáôøÚúÜóÝßýó ¨Â&#x152;nÂ&#x153;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2020;nqpÂ&#x20AC;pÂ&#x161;rÂ&#x17D;Â&#x201A;pnÂ&#x2018;uÂ&#x201A;Â&#x2039;nÂ&#x201E; sunt Â&#x2021; sÂ&#x160;uÂ&#x20AC;n*uÂ&#x160;Â&#x20AC;qusnĂ&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x201A;Â&#x17D;Â&#x192; u Â&#x2020;Â&#x160;Â&#x161;unspÂ&#x2020;q ¥ uqÂ&#x2019;nspÂ&#x192; Â&#x201A;uÂ&#x2020;nĂ&#x201D;Ă?ýúÞÿÝ Ăł0óóôÞó2Ăź34567869867 567  67 5 6 5 8 6 5 6 Â?Â?Â&#x2022;¤Â&#x160;Â&#x201A;Â&#x2039; ÞÿÝó  nnÂ&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2DC;¤Â&#x2021;¤Â&#x2022;Ă&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x2019;nĂ&#x2022;Â&#x2026;nÂ&#x2030;Â?Â&#x201C;nĂ&#x153;nĂ&#x160;Â&#x160;squÂ&#x192; tuÂ&#x201A;no sÂ&#x201A; snÂ&#x201D;*Ă&#x2DC;oÂ&#x2122;nPÂ&#x201A; Ă&#x2122;pÂ&#x2020;s qus Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x201A;qÂ&#x160;nÂ&#x2022;Â&#x203A;Â&#x203A;nÂ&#x17D;Â&#x2020;uÂ&#x201A;Â&#x2039;nÂ&#x161;pÂ&#x2020;quÂ&#x192;uÂ&#x2122;Â&#x152; 56  Ăž56 Ăž8 07  8 á 4 5 6 56  5  rÂ&#x160;Â&#x201E; ÂĽÂ&#x2022;Ă&#x2C6;nÂ&#x203A;¤Â&#x2022;Â&#x2022;nÂ&#x2022;Â&#x203A;¤Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x2019;ntuÂ&#x201A;nuÂ&#x20AC;uÂ&#x192;uq{yĂ?x}Ă?Ă&#x17E;Ă&#x153;nÂ&#x192;usÂ&#x2021; Ă&#x160;utÂ&#x17E;urnÂŁutunÂ&#x201D;PĂ&#x160;ÂŁÂ&#x2122;Â&#x2019;nnÂ?uÂ&#x201E;qÂ&#x160; o uÂ&#x2018;unÂ&#x161;pÂ&#x201A;tuÂĄquÂ&#x2020;uÂ&#x201A;nnÂĄÂ&#x2020;ppnuÂ&#x20AC; us  5 5 67 5 5 68 56 58 6Ăž  !86"#$% 558 5 67867  Â&#x201D;Â&#x17E; Â&#x203A;tÂ&#x17E; Â&#x201D;Â&#x2022;¨Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;nÂ&#x161;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x20AC;nÂ&#x203A;ÂĽÂ&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2021;Â&#x2022;Â?Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x152; Â&#x2039;Â&#x2020;uq s]Šª­Ž¯° Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x17D;uÂ&#x2020; Â&#x2018;uÂ&#x201A;Ă&#x;Â&#x2039;Â&#x192;u Â&#x20AC;Â&#x152;Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x152;Šª­Ž¯° 8 &%"$! 677 "'8 &%"$

\]à aåaàa_bâãäü^ãÌbç]à]_üa^a

Â&#x2DC;ĂŠÂ&#x2122;ĂŠVðùÊêÊòÊÎ )lnÂ&#x2026;Ă&#x152;Â&#x153;nÂ&#x2026;pÂ&#x2020;spÂ&#x2020;Â&#x17D;nuuÂ&#x201A;nÂ&#x192;pÂ&#x20AC;uÂ&#x160;uÂ&#x201A; Â&#x;uÂ&#x192;Â&#x201E;uÂ&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2019;nÂ&#x2030;uÂ&#x2020;uÂ&#x201A;Â&#x2039;Â&#x201A;Â&#x17D;Â&#x201A;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2019; Â&#x161;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x20AC;nÂ&#x203A;Ă&#x2C6;Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2021;Â&#x2022;¨Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x152;nÂ&#x;Â&#x160;Â&#x17E;Â&#x160;uÂ&#x201A;nÂ&#x161;pÂ&#x2021; :¡º;² Âľ <¡= ¡>´ ² ? @ Â&#x161; Â&#x203A; Â&#x153; Â&#x203A; Ă° Â?Ă° ò Z Ă° Â&#x17E;Â&#x; Ă°  ¥ X ĂŠ V Ă­ Â&#x161;pÂ&#x192;utuÂ&#x192;uÂ&#x201A;nÂ&#x20AC; sqÂ&#x2020; nspÂ&#x192;pÂ&#x201A;quÂ&#x2020;uÂ&#x152; Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2039;pÂ&#x2020;uÂ&#x201A;ntuÂ&#x201A;n^Ă?z_{^w}/nÂ&#x160;quÂ&#x2020;uÂ&#x152; Â&#x192;utuÂ&#x192;uÂ&#x201A;nspÂ&#x192;pÂ&#x201A;quÂ&#x2020;uÂ&#x2019;nÂ&#x160;Â&#x201A;qÂ&#x160;nÂ&#x161;pÂ&#x201A;Â&#x2039;Â&#x2021; Ă&#x2020;()hĂ&#x2014;ŠÂ&#x2026;rÂ&#x17D;qÂ&#x17D;nÂ&#x201C;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x17E;unÂ&#x192;pÂ&#x201A;Â&#x2018;pÂ&#x2021; ÂŚÂ&#x152;Â&#x2026;pspÂ&#x2020;quntuÂ&#x161;uqnÂ&#x192;pÂ&#x201A;Â&#x2039; Â&#x2021; )kNkn oÂ&#x160;Â&#x20AC;uÂ&#x201A;nÂ?uÂ&#x192;utuÂ&#x201A;nÂ&#x2022;Â&#x;nÂ?Â&#x2013;Â&#x160;uÂ&#x2020;pnÂ&#x192;pÂ&#x201A;Â&#x2039;uÂ&#x2021; Â&#x2026;pÂ&#x20AC;usuÂ&#x201A;uÂ&#x201A;nÂ&#x161;pÂ&#x192;utuÂ&#x192;uÂ&#x201A;n Â&#x201A; nt Â&#x2026;pÂ&#x192;utuÂ&#x192;uÂ&#x201A;nÂ&#x20AC; sqÂ&#x2020; nspÂ&#x192;pÂ&#x201A;quÂ&#x2020;u Â&#x2039;uÂ&#x201A;q uÂ&#x201A;nĂ&#x2030;oÂ?`nÂ&#x192;pÂ&#x201A;Â&#x17E;ut nĂ&#x152;oÂ?Â&#x152;Šª Â&#x20AC;pÂ&#x201A;Â&#x2039;Â&#x2039;uÂ&#x2020;uuÂ&#x201A;nnĂ&#x152;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201E;un*Â&#x17D;Â&#x2021; Â&#x160;q nsuqÂ&#x160;nuquÂ&#x160;nÂ&#x20AC;pÂ&#x201E; rnuÂ&#x2021;

uÂ&#x201A;nÂ&#x201E;uĂ&#x2039;uÂ&#x2020;nt nouĂ&#x2039;uÂ&#x2020;nĂ&#x2030;Â&#x2020;punÂ&#x2014;Ă&#x2019;-{|ww.{Â&#x2022;Â&#x; Â&#x2030;Â&#x2020;uÂ&#x2039; Â&#x20AC;uÂ&#x201A;Â&#x2019;nÂ?uÂ&#x192;Â&#x201E; Â&#x2020;pÂ&#x17E;Â&#x17D;Â&#x2019;nÂ&#x2030;uÂ&#x2020;uÂ&#x201A;Â&#x2039;spÂ&#x201A;Â&#x2019; uuÂ&#x201A;nt Â&#x20AC;uÂ&#x160;uÂ&#x201A;nÂ&#x2030;uÂ&#x192; snÂ&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122; ­Ž¯° qÂ&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2020;uÂĄÂ Â&#x152;nouqusnur Â&#x2020;nÂ&#x161;pÂ&#x201A;pÂ&#x2020; Â&#x2021; qpÂ&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2020; nÂ&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201E;uÂ&#x2019;nq tunutu tu Â&#x2013;Â&#x160;uÂ&#x2020;pÂ&#x2019;nÂ&#x201C;Â&#x20AC;nnRpqpÂ&#x2020;uÂ&#x201A;Â&#x2019;nPÂ&#x192;Â&#x201E;Â&#x160;Â&#x20AC;ruÂ&#x2020;Â&#x17E;Â&#x17D;Â&#x2019;nÂ&#x2030;Â&#x17D;qunÂ?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2021; Â&#x192;uuÂ&#x201A;nuÂ&#x2020;Â&#x2018;uÂ&#x2019;nnÂ&#x2030;uÂ&#x192; snÂ&#x201D;Â&#x2013;Â?Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x2019; Â&#x201E;uqusuÂ&#x201A;nÂ&#x17E;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x20AC;urnuÂ&#x2020;Â&#x2018;u Â?Â&#x2018;u uÂ&#x2020;qunÂ&#x152;nÂ&#x2026;pÂ&#x20AC;usuÂ&#x201A;uuÂ&#x201A;nÂ&#x201E;uĂ&#x2039;uÂ&#x2020;nt Â&#x20AC;uÂ&#x160;uÂ&#x201A; tuÂ&#x201A;nÂ&#x161;pÂ&#x201A;Â&#x2039;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x160;Â&#x192;uÂ&#x201A;nÂ&#x161;pÂ&#x192;pÂ&#x2021; ÂĄÂ&#x17D;qÂ&#x17D; Â&#x201A;uÂ&#x201A;Â&#x2039;nuuÂ&#x201A;nt Â&#x20AC;uÂ&#x160;uÂ&#x201A;nÂ?pÂ&#x2021; Â&#x2DC;Â&#x152;Â&#x2026;pÂ&#x201A;Â&#x2039;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x160;Â&#x192;uÂ&#x201A;nÂ&#x161;pÂ&#x192;pÂ&#x201A;uÂ&#x201A;Â&#x2039; Â?pÂ&#x20AC;usunÂ&#x201D;Ă&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x2021;nÂ&#x201C;Â&#x160;Â&#x192;uqnÂ&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2014;ÂĽÂ&#x2122;Â&#x152;nª­Ž¯° Â&#x201A; Â&#x201A;nÂ&#x201D;Â?Â&#x2014;ÂĽÂ&#x2122;Â&#x152;nĂ&#x152;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201E;un Â&#x201A; nÂ&#x160;Â&#x201A;qÂ&#x160; Â?nĂ&#x2030;Â&#x2039;Â&#x160;sqÂ&#x160;snÂ&#x2013;Â&#x203A;Â&#x2022;¨Â&#x152; Â&#x192;pÂ&#x201A;Â&#x2018;uÂ&#x192;Â&#x201E;Â&#x160;qnĂ&#x152;pÂ&#x201E;uÂ&#x2020;uÂ&#x201A;nÂ&#x2022;¤¨¤ ÂĽÂ&#x152;Â&#x2026;pÂ&#x192;pÂ&#x201A;uÂ&#x201A;Â&#x2039;nuuÂ&#x201A;nt rÂ&#x160;Â&#x2021; ¢Â&#x152;Â&#x2019;ntpÂ&#x201A;Â&#x2039;uÂ&#x201A;nuqpÂ&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2020; nÂŁÂ&#x17D;tpÂ&#x20AC;Â&#x2019; Â&#x201E;Â&#x160;Â&#x201A;Â&#x2039; nÂ&#x20AC;uÂ&#x201A;Â&#x2039;sÂ&#x160;Â&#x201A;Â&#x2039;nÂ&#x17D;Â&#x20AC;prnÂ&#x161; Â&#x2021; abcbd fghiejklhimemknoghglepgqgrglero +Ă&#x2019;x}z{,z-y.yĂ&#x201C;-ntuÂ&#x201A;nĂ&#x17D;}z/Ă? runÂ?Â&#x160;Â&#x161;pÂ&#x2020;nÂ&#x2026;rÂ&#x17D;qÂ&#x17D;nÂ&#x201C;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x17E;uÂ&#x152; abcbde sgftoreuvhgnkrkegrgwgxeykltigwglejolnmofgl Ă&#x2C6;Â&#x152;Â?pq uÂ&#x161;nÂ&#x161;pspÂ&#x2020;qunÂ&#x192;pÂ&#x201A;tuÂ&#x2021; ckjgzgl{e|kltigwglejolnmofgleckjgzglegmgl Ă&#x201C;0}1yÂ&#x152; wgmimgleroecgyglngleugzglne}ecvmgfo~ Â&#x161;uquÂ&#x201A;nĂ?wĂ&#x2019;0Ay.nt sÂ&#x17D;Â&#x201A;nnÂ&#x2022;Â? ro qofeÂ&#x20AC; Â&#x20AC;Â&#x201A;{eÂ&#x192;lÂ&#x201E;vzqgfoehklhglnemknoghgleolo Â&#x161;pÂ&#x2020;spÂ&#x201A;ntuÂ&#x2020; n¢uÂ&#x201A;Â&#x17D;pnÂ?uÂ&#x2021; ug g232435ÂŻ4Š678Ž¯Š9 eroykzvwkxerklngleqklnxijilnoeblnÂ&#x2026; Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2030;uÂ&#x2020;Â&#x2018;unspÂ&#x201A;t Â&#x2020; Â&#x2019;nÂ&#x201E;Â&#x17D;Â&#x20AC;prntuÂ&#x2020; Â&#x192;pÂ&#x201A;Â&#x2019;ntuÂ&#x201A;{Ă?wĂ&#x2019;0Ay.nspÂ&#x201A; Â&#x20AC;u rgygh ghglesirgesixgqqgroÂ&#x2020;gxeuvhgnkrkeÂ&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x2C6; ¢Â&#x2026;nuquÂ&#x160;nÂ&#x192;pt unt Â&#x2039; quÂ&#x20AC; Â?Â&#x161;n¤Â&#x203A;Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;Â&#x203A;ntuÂ&#x2020; nBpÂ&#x201A;uÂ&#x2020;Â&#x17D; mde roeÂ&#x160;Â&#x20AC;Â&#x2039;Â&#x20AC;Â&#x2030;Â&#x152;Â&#x20AC;Â?Â&#x17D;Â?Â&#x2039;Â&#x152;eÂ?eÂ&#x160;Â&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x152;Â&#x152;Â&#x152;Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x20AC;Â&#x152;{ Â&#x2026; Ă&#x2039;Ă&#x2039;uÂ&#x152; Â&#x20AC;u Â&#x201A;Â&#x152; Â&#x2018; g Â&#x2019; kjvvmeÂ&#x201C;e|kqirgesixgqqgroÂ&#x2020;gxeuvhgnkrk Â&#x2013;Â&#x152;Â?pÂ&#x2020;quuÂ&#x201A;nÂ&#x161;pÂ&#x201A;Â&#x17E;pÂ&#x20AC;usuÂ&#x201A;nÂĄÂ&#x17D;qÂ&#x17D; Â&#x201D; Â&#x2019; jgÂ&#x201A; tuÂ&#x201A;n tpÂ&#x201A;q qusnÂ&#x161;pspÂ&#x2020;quÂ&#x152; CÂŻDEÂŻFŠ)2824ÂŻ4GŠ9 ¨Â&#x152;ouqusnur Â&#x2020;nÂ&#x161;pÂ&#x201A;pÂ&#x2020; Â&#x192;uuÂ&#x201A; Â&#x201D;B qpÂ&#x201A;qÂ&#x160;uÂ&#x201A;nspq uÂ&#x161;nuqpÂ&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2020; Â&#x2122; tuÂ&#x201A;nÂ&#x161;pÂ&#x201A;tuÂĄquÂ&#x2020;uÂ&#x201A;nÂ&#x161;utunÂ&#x2013;Â? HnÂ&#x201C;Â&#x160;uÂ&#x2020;un nĂ&#x153;nÂ?Â&#x161;Â&#x152;nÂ&#x2022;Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;Â&#x203A; Â&#x201C;Â&#x160;Â&#x20AC; nÂ&#x2013;Â&#x203A;Â&#x2022;¨Â&#x2019;nÂĄÂ&#x17D;qÂ&#x17D;ntuÂ&#x161;uqnt Â&#x2021; HnÂ&#x201C;Â&#x160;uÂ&#x2020;un  nĂ&#x153;nÂ?Â&#x161;Â&#x152;nÂ?Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;Â&#x203A; ¨ 7 Š 6756ÂŞ"$3"'áá"$"%%3&"%%ÂŤ 6 5  Â&#x2020; Â&#x192;nuquÂ&#x160;nt uÂ&#x201A;quÂ&#x2020;nÂ&#x20AC;uÂ&#x201A;Â&#x2039;Â&#x2021; HnÂ&#x201C;Â&#x160;uÂ&#x2020;un   nĂ&#x153;nÂ?Â&#x161;Â&#x152;nÂ&#x2013;Â?Â&#x203A;Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x152; ÂŹ 65­ 5 6ÂŽ 65ÂŻ! 8 ¨5 5 67°!

ªáá ÂŻ ŠŠ ኎5'Âą sÂ&#x160;Â&#x201A;Â&#x2039;npnÂ?Â&#x160;Â&#x161;pÂ&#x2020;nÂ&#x2026;rÂ&#x17D;qÂ&#x17D;nÂ?qÂ&#x160;Â&#x2021; t Â&#x17D;Â&#x2019;nÂ&#x201C;Â&#x20AC;nÂ&#x2030; u n nÂŁÂ&#x17D;Â&#x17E;Â&#x17D;nÂ&#x153;Â&#x17D;nÂĽÂŚ Ă&#x2021;EÂŻI¯Š)24DÂŻJ3ÂŻKÂŻ4Š9 ¨  6ÂŞ"%3&'áá"$"%%3 7! 5 6 ! 65 667 88 ° 9 Ăł2óÝô 67 ruÂ&#x201A;Â&#x2018;unÂ?Â&#x161;nÂ&#x2022;Â&#x203A;Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2014;ÂĄÂ&#x17D;qÂ&#x17D; Â?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2018;uuÂ&#x2020;qunÂ?Â?Â&#x2013;¤¨Â&#x152; ° Š ÂŻ

5Š ᏠŽÞ¹ Ăž ¤Â&#x152;*Â&#x17D;qÂ&#x17D;nt Â&#x2C6;pquntpÂ&#x201A;Â&#x2039;uÂ&#x201A;nÂ&#x160;Â&#x160;Â&#x2021; ¨ ¯²'ÂŞ""á3³á¹á"$"Âł%%3&"%%´4 Ăś 

Â&#x2020;uÂ&#x201A;ns s nqpÂ&#x2020;Â&#x161;pÂ&#x201A;tpnÂ&#x192; Â&#x201A; Â&#x2021; j4J7K8ÂŻLEŠ62ÂŽEFŠ6ÂŻ4M53Š9 Ăś ! 6&%"$°Âľ4ÂŞ¨ !

ªáá7Š á Â&#x192;uÂ&#x20AC;nÂ&#x2013;Â&#x203A;nÂ&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2019;nÂ&#x192;us Â&#x192;uÂ&#x20AC;n¨Â&#x203A; Â?Â&#x160;Â&#x161;pÂ&#x2020;nÂ&#x2026;rÂ&#x17D;qÂ&#x17D;nÂ&#x201C;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x17E;unÂ&#x201C;Â&#x20AC;nÂ&#x2030; u Š 6 ÂŁÂ&#x17D;Â&#x17E;Â&#x17D;nÂ&#x153;Â&#x17D;nÂĽÂŚnÂ?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2018;uuÂ&#x2020;quÂ&#x2014; ¨ÂŻ 9 Â&#x2C6;Â&#x192;nÂ&#x201D;ÂĽÂ?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â?Â&#x2122;Â&#x152; á3"á¹á"$568 Âľ5 Ăś ! 6  Â?Â&#x152;Ă&#x152;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201E;unÂĄÂ&#x17D;qÂ&#x17D;nqpÂ&#x2020;Â&#x201E;Â&#x160;unÂ&#x160;Â&#x201A;qÂ&#x160; Â&#x203A;ÂĽÂ&#x2013;Â&#x2022;¨Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x203A;Â&#x203A;Ă&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x2014;*uÂ&#x2C6;pÂ&#x201E;Â&#x17D;Â&#x17D; Ăž8 Ăž5 6" % Â?Â&#x160;Â&#x161;pÂ&#x2020;nÂ&#x2026;rÂ&#x17D;qÂ&#x17D;nÂ&#x201C;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x17E;uÂ&#x152;Šª­Ž¯° Š¯³ œáŠ "$4 6 Ăł8! 6°!

ªáá ÂŻ ŠŠ á Â&#x160;Â&#x192;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x152;

Sí΢XĂŠYĂŠĂŽĂ°Â&#x2DC;ZĂŽĂŻ[ZTÊÎð£í¤ÊVĂŠĂŽ

¼Œ¤íVðZΧÏ


jklmknopqrsqtkukv wxyz{|}}|~€z|‚}ƒ

$%&'()*+,)-,*.%/$%0 12324565-*789:;<*-;=898*>?*$@( ABC32DE565)FG*-*H;8<8*$I<8F*J;9KLM8*$%N OECEPQ4565@FLR*)F*-*0LLF*7;K=;<*-;9S;=*&/ $%&'()*&T/-%)%*.UV%W%7/ &IXIK*65Y5Z2[\E\B45]^PQ51_ V;F;:8K*`*aCbc5dC5YZ5]eQBf5gEQ[h5Zi] ÀÁÂÃÀ ÄÅÆÁ ÃÀÄ ÆÁÇÈÇÀÉÊËÌÍÎÇÏÉÐÉÑÎÏËÇÑÉÒÓÑÔËÍÉÇÕËÑÖË ×ËÐÖÇØÉÑÌËÎÔËÐÇÊÉÐÖËÐÇËÌÔÎÙÎÔËÍÇÀËÏËÊËÐÇÚÛÜÛÇÝÞ ßÎÑÎÏÌËÐÇÌÉÖÎËÔËÐÇÀËÏËÊËÐÇÊÎÇàÎÐÖÌáÐÖËÐÇÅÐÊËâÇØÉÑÎÍÎ áÑËÎËÐÇÍÎÐÖÌËÔÇÌÉÖÎËÔËÐÇÊÎÍÉÑÔËÎÇãÓÔÓÇÒÉÐÊáÌáÐÖÞ ßÎÑÎÏÌËÐÇÌÉäÇÑËÏËÊËÐÔÑÎØáÐåÓÖåËæÖÏËÎàÞçÓÏ

„…†‡ˆ‰Š„ˆ‹†ŒŠ‡†Ž ˆ‘‡Š’ˆ“…†Š„…”‹ˆ“Ž

TU+T%•*V7(W/0*–5ZBf\Ee32—5˜E—Ef™f\E532^Ef5gE– eE˜Ef5š›œ›5YQCQE4h5aO5žQ—b[5žbffBŸ—Qbf5 b™\EDEC—E eBe3E™QDEf5š¡¢5£EDB—5[Be3EDbh5gE325¤š¢¥¦§5[QEf™i51Be3EDb ˜Q3E™QDEf5DB£E˜E5PEC™E5[BDQ—EC5DEf—bC5˜Q5¨E^Ef5©E4Q˜ YE[\Qe5ªb5«¡h5ªb—b£CEEfh5ª™Ee£Q^Efh5˜Ef5PEC™E5D2CEf™ eEe£2i a23^QŸ5gB^E—Qbf5aO5žQ—b[5žbfBŸ—Qbfh5 2[—QfE5d\fEh eBf™E—EDEfh5DB™QE—Ef5—BC[B32—5[B3E™EQ5P22˜5DB£B˜2^QEf £BC2[E4EEfi5aEDB—5[Be3EDb5\Ef™5˜Q3E™QDEf5Ef—ECE^EQf53BCQ[Q 3BCE[h5eQ5Qf[—Efh5™2^Eh5˜Ef5^EQf–^EQfi ¬­EeQ5Qf™Qf53BC3E™Qh5[Beb™E5[Be3EDb5QfQ53Q[E5[B˜QDQ— eBe3Ef—25eBCBDEh®5DE—E5dQfE5DB£E˜E5¯°±²³´µ¶·¸¹º»µgE32 ¤š¢¥¦§5[QEf™i aBe3E™QEf5[Be3EDb5˜Q^ED2DEf5£2D2^5šši¢¢54Qf™™E5šœi¢¢i aECE5£BfBCQeE5˜E—Ef™5DB5DEf—bC5˜Bf™Ef5eBf2f2DDEf D2£bfi51B^EQf5eBe3E™QDEf5[Be3EDbh5£BC2[E4EEf52™E eBe3E™QDEf5eEDEfEf53BC32DE5E—E25—EQ^5DB5eE[Q˜5[BDQ—EC DEf—bC5˜Ef5£Bf™E\2453BŸEDi5aBe3E™QEf5—EQ^5QfQ5˜Q^ED2DEf [B—QE£51E3—25£E˜E532^Ef5gEeE˜Efi5¼½¾K:L¿

 !"#

O[WOúüý÷øû ÷øûü ü[ÿ3ü9þ8þ 27þ8þ þü0þÿ ü01239üþþ

3388207þ47 þ4þ8ü 1þü8ÿþ 930þ5þ15üþ2þ8ü83üýþÿþ0þ1 931 3 1 þ ÿ þþü0þÿ

73 3155þ8þ1 9þ ü92ü þ5üüÿ3 \Nþ 48üWþþ'ü0þ8üþ641ü 3üþ641 þ85þü23 þ8 3842üÿ3115 þüþ0þü93173 9þ2þ8üýþÿþ0þ1 þ6 þ1ü 1ü0 4ü930þ5þ15ü0þ8 3155þ8þ1üþ641ü þ 4üÿ317þ 4þ8üû þ1ü þ14ü*38ÿþ1 þ0þ þ6 ÿ31þ9þüý9]X$ü4þü0þ8üþ 93ÿ

þ6ü930þ5þ15ü0ü\Nþ 48 380þ7þþ1 Wþþ0'ü10ü 4þÿ #^_ü930þ5þ15 þ2ü6þ17þü#^%ü930þ

3 þ1ü93115 þþ1üÿ3 ÿþ27þ8þ þü0þÿ 5þ15ü.383 þüÿ314þ ü 38þ13 þ 4ÿ þ6ü930þ5þ15ü7þ15ü 384þ þ1 38274 48ü þ831þ ÿþ þ1þ1ü7þ15ü04þ ü0315þ1ü6þ85þ þ13 þüÿþ þ1þ1üþ üþþ4üÿ314 ÿ3ÿ þþü0þÿ9þ 38þ15 þ4

38 4 þü94þ2þü4ü3842ü 38

38þ15ü930þ5þ15ü32ü,þ142 þÿ þ6ü÷þ6 þ1ü 1üþþ8þü38 92 `$&üþ85þü0þÿ9415ü,þ5þ8þ1 5 þ  ü

þ 5 ü þ 8 23 4ü0 8 ü29128ü0þ1ü96þ ÿ315þþ þ1ü 384þ þ1ü0ü\Nþ 48 23 þ8ü 938 þ1 þ1 Wþþ'ü 3 6ü þ17þ üÿ3ÿ938 36 ,þ8ü93173 3155þ8þ1üþ641 41415ü0 þ1015ü 384þ þ1ü 3 

]$$+ü6155þü]$#]ü4ÿ þ6üÿ3 8üþ þ1ü239þ1þ15ü^$$üÿ338ü4 15üþü 386þ8þ9üþ9üþ641üþþ8þ 9þ2þ8ü þ1ü3842üÿ3115 þ 8þÿþü930þ5þ15ü0þ1ü93ÿ 3 3823 4ü 2þü053 þ8 þþü034þüþ1þüýþÿþ0þ1 0þþü*38ÿþ1ü93173 3155þ8þ1 Nþ 48üWþþüÿ4 þü0 31þ üþ0 *38ÿþ1ü42þ1ü 39þ0þü8 41 9þ2þ8ü283üýþÿþ0þ1ü938þÿþ þ9üþ641üÿþ 1ü8þÿþü þþ N5þüýþ 4ü#$)X& 0þ0þ þ1ü]$$+üþ 4ü4ü9þ2þ8 ,þ142ü7þ15ü 384þ þ1ü0ü\Nþ 48 þüÿ315þ 4ü53ÿ 8þü þ831þ þ1ü0 4üX^ü930þ5þ15ü0þ1 Wþþ'ü23þ ü]$$+üþüÿ31þÿ

44þ1ü93173 3155þ8þ1ü9þ2þ8ü þ1 386þ2 üÿ3154ÿ94 þ1üÿ3 þ6 þ1ü9þ8þü930þ5þ15ü23þ8þ 414 üÿ3115 þ þ1ü 323þ6 ý9+#üN4þü3173 3155þ8þ1ü]$#$ 24 þ83 þüÿ3ÿ 38 þ1ü1þ üý9#$$ 38þþ1üþ85þü38þ9þ 4ÿ þ6ü930þ5þ15ü 38þÿ þ6 8 4ü 3üÿþ20ü23 þ5þü 314 ûþÿþü\Nþ 48üWþþ'üÿ3849þ þ1 ÿ31þ0ü+$ü8þ15ü0þ1ü#^$ü930þ 9þ829þ2ü 35þþ1 þþ2þ1ü930þ5þ15ü9þ2þ8ü þ1 5þ15ü9þ0þü]$##ü30þ15 þ1 38þ15ü93ÿ 3 ü.þ28481 7þ15ü0942þ þ1ü0ü23 þ8ü.þ20 ÿ3ü9þ0þüþ641ü3823 4ü1þ ùþ þ4 üaþ80þü]$&üÿþ6þ22þ .466681ü0üNþ þ1ü853131 ÿ31þ0üý9#]%ü4þü9þ0þü]$#$ ø1382þ2üú6ÿþ0ü,þ6 þ1üÿ315þ

]%ü824þ1üøÿ 4 6þ8üO5 0þ1üý9]^$ü4þü9þ0þü]$## 4ü þ84ü938þÿþüÿ3ÿ 3 üþ ü0 7þ þ8þüþ9ü283üÿ313 þ15 01239üþþ ü93173 3155þ8þ1 þþ2þ1ü\Nþ 48üWþþ'ü,þü 386þ8þ9 þ 4ü 38 4 þü þ64ü þ1þ1ü0þ1 9þ2þ8üýþÿþ0þ1üþ0þ þ6ü93ÿ þ0þü931þþþ1ü9þ8 8ü6&

PQRSTQTTUQRQ

÷øûü üþ0þüþþ 4ü414 üÿ3ÿ93838þü 382 þ4 þü.740þ1ü7þ15üÿþ26ü986þ1 ùV.úûüý÷øû ýþÿþ0þ1üþ641ü1ü3ÿ381þ6 8þ6ÿü238þüþ5þ8üÿþ27þ8þ þü 3 6 0315þ1ü 102ü938þ1þ1ü7þ15 0þ 49þ31ü 3ÿþ1üÿ31553 þ8ü2þ þ ÿ31531þ ü0315þ1ü9þ8þü93þ þ 0238þ15ü6þÿþü 42 27þü0þ1üþ8þ6ü0ü.þ20üú ü*0þ7þ6 3ÿþ1 ÷49þü 3ÿþ1ü8ü481ÿüÿ3

W3015þ1ü4ÿ 38þ5415ü.740þ1 .31484üþ ÿ8ü.þ20üþ60 15þþ þ1ü3ÿ þ ü3842üÿ3ÿ

 3ÿþ1ü3 þ2þü+)X&üþ8 15 ÿþ20ü3823 4ü 3808ü23þ üþ641 38 þ1ü04 415þ1ü0þ þÿü93153ÿ

9380þ1þü4ü06þ08ü÷49þü 3ÿþ1 #+++üþþ2ü1þÿþü38238 þþ1 þ15þ1ü938þ1þ1ü0ü.740þ1

3238þü28üþ ü 49þü 34þ .46þÿþ07þ6ü3 þ1ü414 ü 35þ ø9þ7þü7þ15ü0 þ 4 þ1ü0315þ1üÿ3ÿ

,ý,ü0þ1ü234ÿ þ6ü93þ þü 3 þ1ü 3þ5þÿþþ1üÿþ20ü45þü0 þ2 þ2ü 3 ÿ9 3 ÿ9 ü938þ

ÿþ1 541þ þ1ü414 ü 35þþ1ü22þ ü0þ1 1þ1ü7þ15ü 38þ0þü0ü03þÿþþ1 0801þ8üÿüþþ8üþ8þ6 3ÿþ27þ8þ þþ1 .740þ1ü414 üÿ3ÿ938þ6þ1 þ1 03 15ü41þ81üÿ315þþ þ1 Yþÿþü.740þ1üN1ü46þ8 9804 2ü938þ1þ117þü384þÿþü98

93238þü7þ15ü 4üþ0þ þ6ü0þ8ü41248 1üÿ315þþ þ1ü 35þþ1üþ8 15 04 2ü9þ0ü0315þ1üþ8þüÿ31531

.4290þü9þ8þü 39þ þü01þ2ü þ0þ1 1üþ þ1üÿ31þÿ þ6ü23ÿþ15þ 0þ þ1ü6þÿþü 42ü7þ15ü23 þÿþü1 þ18ü0þ1ü9þ8þü 39þ þü2þ4þ1ü 38þ 0þ þÿü 38 þ0þ6ü 6424217þüþ85þ 3842üÿ313842üÿ31þ0üÿ4246ü9þ8þ 938þ15 þü0þ38þ6ü035þþ1ü3823 W3015þ1ü0þ1ü4ÿ4ÿ17þüÿþ27þ8þ 93þ1ü0&

713892 866 286 012131466

èéêëêìíêîïðñïòêóìïôéóõêöê

038þüþÿþü8 41üN5þü üù3ÿ þ5þü,þ þ6üûøü,O

23…4|567€|8{9x:zy ;<=>?@A<B>C@DEFG><H@IJ@KLM

÷øùúûüýþÿþ0þ1ü23241554617þüÿ3849þ

þ1ü 4 þ1ü7þ15ü93146ü8þ6ÿþü314ü2þþ

þ5üÿ383 þü7þ15üÿþ4üÿ313ÿ9417þ 0315þ1üÿ3 þ 2þ1þ þ1ü 38 þ5þü þ0þ6 03ÿüÿ3103 þ þ1ü08ü0þ1üÿ31þ8ü80þ ú þ6ü þ0þüýþÿþ0þ1ü1üú þ6üü230þ15 ÿ315 8þ ü9þ6þ þü0þ1ü8þ6ÿþ û7þ þ9þü0þ ü048ü2þþü0þ155þ9ü þ0þ6 ZÃß ÷3

 þü1þ17þü 31þ8üÿ2þ 17þüÿ315610þ8 56 þ6ü0þ1ü1þ6üú9þ þ5ü þü23238þ15ü 3 38þü 38þ2ü414 üÿ313ÿ94 833 ü7þ15ü6þ þ üþ19þü 8492 314 2ü0þ ü239310þ9þü þü þü 3894þ2þü0ü 4 þ1üýþÿþ0þ1 4284üÿ314841 þ1ü9804 þ2ü 38þü23 þ ü2 þÿü2þ15þüÿ310815 249þ7þü4ÿþü2 þÿü 3 38þü 38þ2ü0þ1ü23 þ 4ü9804 ü0þ þÿü604917þ !üþ þ4 þ6"#$%& ýþÿþ0þ1ü0þ9þü þü þ8þ þ1ü23 þ5þüÿþ'04 þ4 (6ü60þ15þ1 ú þ6üüú þ15 þ6ü 384141517þü þü þü 2þüÿ3156þ08ü60þ15þ1

û7þü0315þ1üÿ317þ1þ9ü 38 þ5þüÿ314üÿþ þ1þ1ü846þ1ü7þ15üþ þ1 ÿ31736þ þ1ü3 þ 17þüþ þ15 þ6ü84517þü þ5üÿ383 þü7þ15ü0þ

2þüÿ3156þ08ü60þ15þ1ü3823 4üúþ4üÿ415 1üÿ383 þü 2þ ÿ3156þ08ü60þ15þ1ü1þÿ41ü0þ ü 2þüÿ317þ1þ9ü0þ1üÿ31 ÿþ17þ 4 þ6üÿ315þ9þü2394 46ü6þ8üþþ üýþÿþ0þ1ü1ü þü6þ842ü2415546

2415546ü 3842þ6þüÿ31þ0 þ1üýþÿþ0þ1ü23 þ5þüÿÿ314ÿü28þ352 414 ü938 þ þ1ü08üþ5þ8ü8þ6ÿþüú þ6üü231þ1þ2þü03 þ ýþ6ÿþüú þ6ü4ü 2þü 3849þü60þ7þ6üþÿ941þ1ü 3ÿ40þ6þ1 ÿ3ÿ938 36ü833 ü 331þ15þ1ü6þü0 38ü24þÿ)28ü0þ1üþ1þ þ1þ 7þ15ü2þ 6)2þ 6þ6ü0þ1ü23 þ5þ17þü*þ17þü2þþü8þ6ÿþüú þ6ü4ü0þ þü41554üÿ3 þ1 þ1üü6þ842ü þü3ÿ94ü0315þ1ü 38þ þü 39þ0þ ú þ6üü23 þ5þÿþ1þü8ÿþ1 û7þ"ü÷38þ þ þ6ü þ þ1üþ5þ8ü þ þ1 08þ6ÿþü 36üú þ6üü!üþ *448þ"ü+& ,þ þÿü2þ4ü8þ7þü0 þþ þ1ü þ6þüýþÿþ0þ1ü4üþþ 46ü8þ6ÿþ6 2394 46ü938þÿþüþ0þ þ6ü8þ6ÿþü,üþþ þþ üýþÿþ0þ1ü1ü4ÿ4ÿ17þ

þ17þ ü8þ15ü 3804741 04741ü9385ü 3üÿþ20ü0þ1üÿ42þ þü414 ü2þ þ

38þÿþ'þ6ü2þ þüþ8þ6ü 38þ0þ842üú -48þ1ü0þ1ü 38 þ5þü 35þþ1 þ0þ6ü þ117þü þ8þü23 4þ6ü938þ1015þ1üÿþ þü2394 46ü6þ8 938þÿþüþ0þ þ6ü þ þ ü931726þ1üþþ8ü þü93238þ17þü2þ15þü þ17þ ûþÿ41ü2þ7þ15ü þ2þ17þü23815ü0315þ1ü938þ þ1þ1üþ 4ü9þ8þ 3ÿþþ6üÿ4 þüÿ317424ü0þ1ü15 8üú9þ þ5üÿ313 þ15üþ 68üýþÿþ0þ1 7þ15ü8þÿþü 4 þ1üÿþ20üþ9üÿþ ü0þ1ü9þ2þ8 ø14 ü4ü3þ9ü2-þÿþ6ü 1174ü0þ1ü3546ü93108þ1ü0þ þÿ þ0þ6üÿ31þ0ü23 4þ6ü 312þ7þþ1üÿþ1þ þ þü þüÿ38104 þ1ü8þ6ÿþ 0þ1üþÿ941þ1 û7þ .315þ9þü03ÿ þ1/ü38þÿþü0ü 4 þ1üýþÿþ0þ1ü1 þ6ü23ÿ4þ 3 þ þ1ü 38 4ÿ94 ü0304þü0þ 0þü7þ15ü09þ1þ þ1ü0ü 4 þ1üýþÿþ0þ1 þ þ1ü0 þ 4 þ1üÿþ þü 380þ þ6ü23ÿþ 2ÿþ üÿ415 1 035þü938 4þþ1ü02þ 02þü7þ15ü9381þ6üü0 38þ þ1ü45þüþ þ1 0ÿþþ þ1üûþ üþü 382þ 0þ"ü÷þ8þ152þ9þü7þ15ü 3894þ2þü0ü÷4 þ1 ýþÿþ0þ1ü þ831þüÿþ1ü0þ1ü 6 þ2üÿ3156þ8þ9ü80þ û7þü12þ7þü0þÿ941 02þ 02þüÿþ2þü þ 417þü033ÿ9þüü2485þüþ þ1ü23 þ 4üÿ38104 þ1 ÿ383 þü7þ15ü 3894þ2þü0ü 4 þ1üýþÿþ0þ1 4ü23ÿ4þüþ0þ þ6ü440ü8þ6ÿþüú þ6ü7þ15üÿ32ü þü3ÿ94ü0

4 þ1üýþÿþ0þ1ü7þ15üÿ4 þü1üþ5þ8ü þü 2þü 4üÿ4 þü þ831þ ÿ3ÿ4 þ þ1ü 4 þ1üýþÿþ0þ1ü3823 4ü1&


‘ ’ “ ” • – — ” • ˜ ™ ’  ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŠŽ

xyz{|}~y}€y‚

??@ A B C D E FG H E H ABCIJ@KGELEHMBLBH š›œžŸ ¡¢Ÿ££Ÿ¤¥ Ÿ¦§£¨

©ª«¬­®¯°±²³®´ª´­µ®¶·ª¸¹®´ª´­ ꬽ¼ª®«ºÁ¸­¿¹¸®¬¹Ïª¿®Îª­Ð ¿ªÃ®ª¬ªÂ®´ªÃ»Áª½®ÒªÁ¾ª®¸ªÑ ¸º¸«»¼»½¾½¼ª®¿º®À»´ÁºÂ¬ª ϪÁ¹®Ô·Àµ ¼ªÁª¿ª¬®Ï¹®Âº«­ªÐ®ÒªÁ­½¾ ­½¬­¿®Ãº¸ºÁ¹¿Âªª½®¹½¬º½Â¹ÄÅÆ ©ºÂª¸Ãª¹½¼ª®Ï¹®¿ºÏ¹ª¸Ñ ¿»Ã¹®Ï¹®Ù´ª½Ï»½¾ª½®Ùª½¾­½Ñ ¿ª¬ª®·ª½¹¬®ÇÇ®©ª¬®ÈªÁ¿»«ª®É·À ª½®©ª½Ï¹®Ï¹®ÏªºÁªÐ®ÙºÁת¿ ¬ªÃª½®Ùª½¬­´µ Ê­¿ªÂ®Êº»Å®Ëª«­®¯Ìͱ²³µ Ù´»½Ï»®Úª¾º´ª½¾Å®Ï¹¬º¸­Ñ ©ªª¬®ÃºÁ¬ª¸ª®ª¿ª½®Ï¹¾º´ºÑ É·À®Ê­¿ªÂ®Êº»®·º¸¹ ¿ª½®Âª¬­®¿´¹Ã®«ºÂªÁ®Âª«­®ÂºÑ ϪÐÅ®¬¹Ïª¿®¸º´ªÒª½®Ïª½®¬¹Ïª¿ ¸º½Îº´ªÂ¿ª½Å®¸ºÂ¿¹®Âº¸Ãª¬ «ºÁª¬®Û²ÅÜ®¾Áª¸®Ïª½®Âª¬­®¿´¹Ã Ϲ¬º¸­¿ª½®«ªÁª½¾®«­¿¬¹ ¸º½ª½¾¿ªÃ®¬ª½¾ª½Å®½ª¸­½ ¿º×¹´®ÍÅØÝ®¾Áª¸µ®ÔºÁª½¾¿ªÅ ¼ª½¾®Ï¹«ªÒª½¼ªµ®©º¬º´ªÐ®Ï¹Ñ ú¬­¾ªÂ®¬ª¿®«¹Âª®´ª½¾Â­½¾ ¸º½­Á­¬®Ãº½¾ª¿­ª½®¿ºÃªÏª ¹½¬ºÁ»¾ªÂ¹®Ïª½®Ï¹ÏºÂª¿Å®¼ª½¾ ¸º½¾¾º´ºÏªÐ®¼ª½¾®«ºÁª½¾Ñ ú¬­¾ªÂ®¸º½ÏªÃª¬¿ª½®ËîÝÍ «ºÁª½¾¿­¬ª½®ª¿Ð¹Á½¼ª®¸ºÑ ¿­¬ª½µ®Ç½¹®´ª½¬ªÁª½®ÃªÁª®Ãº¬­Ñ Á¹«­®Âº¬¹ªÃ®¿ª´¹®¸º½ªÁ­Ð ½¾ª¿­®¸ªÂ¹Ð®¸º½¼¹¸Ãª½ ¾ªÂ®¬ª¿®¸º½¼ºÁ¬ª¿ª½®Ãº¬­¾ªÂ «ªÁª½¾®ª¬ªÂ®ÃºÁ¹½¬ªÐ®Ãº½¾Ñ ª«­®Ï¹®¿»ÂÑ¿»Âª½®Ï¹®Ö­Â­½ NOPNQRÓSTUVWXÓÑ®ä½Ïª½¾®ä½Ïª½¾ Э¿­¸®¬ºÁЪϪîääµ®Éê®Ã­½®¿ºÑ 4ùüûê7ì`ýõýê÷üúì ëõöûööý5ì^õõùüûêöý Òª½¹¬ª®¯Ã»´Òª½³®Âªª¬®ÃºÑ ºÏªÁ½¼ªµ 㪽Ϲҹ½ª½¾­½Å®È¾ª¾´¹¿ ÀºÁ¿ªÒ¹½ª½®½»¸»Á®Ì®¬ªÐ­½®Ìܲ⠫¹Îª¿ª½½¼ªÅ®ÐªÁ­Â®Ï¹ªÒªÂ¹®Ãº´ª¿Âª½ªªÑ ÀÁ»ÄºÂ»Á®ÇÒ­®ä¬»¸»®¸º½¼ª¬ª¿ª½Å ½ª½¾¿ªÃª½µ®¶·ª¸¹®Âº¸Ãª¬ ¶·ª¸¹®ª¿ª½®¿º¸«ª½¾¿ª½ ©´º¸ª½ ÁªÂª®Â­ÏªÐ®¬¹Ïª¿®Áº´ºÞª½®Ïº½¾ª½ ½½¼ªÅÆ®¬ª½ÏªÂ®Úº´ª½¹Å®Âªª¬®¸º½ÎªÏ¹ ú¸ºÁ¹½¬ªÐ®¬º´ªÐ®«ª½¼ª¿®¸º´ª¿­¿ª½ ¸º¸¹½¬ª®«ª½¬­ª½®Ã»´¹Â¹®ÒªÑ ¬ºÁ­ÂÅ®­½¬­¿®¸º½ª½¾¿ªÃ áªÂ¹´®Ãº½¾¾º´ºÏªÐª½®Ï¹ Ϲ ú ¿º¸«ª½¾ª½®Yª¸ª½µ®©ª¬­®Ï¹®ª½¬ªÁª ú¸«¹×ªÁª®ÃªÏª®0ù÷éõúùôìЪÁ¹®¿ºÃº½Ñ ­ÂªÐª®¸º½×º¾ªÐ®ÃºÁ½¹¿ªÐª½®Ï¹½¹µ®Ö¹ ½¹¬ª®­½¬­¿®¸º½¾¾º´ºÏªÐ®¼ª½¾ ú½¾ºÏªÁ½¼ª® Ϫ½® ϪÁ¹ Ϫ´ª¸®¿ª¸ªÁ®¿»Â®àªÐ¼­®áªÑ ¿»Á½¬ ª®¼ª½¾®¬¹Ïª¿®ÂºÂ­ª¹®ªÏª´ªÐ Ï­Ï­¿ª½®ÂºÏ­½¹ªÅ®Ï¹®Ë­ª½¾®\®Ú­ÂºÑ ª½¬ªÁª½¼ª®¸º¸«ºÁ¹¿ª½®Â»Â¹ª´¹ªÂ¹ ¬¹½¾¾ª´®¬¹Ïª¿®Îª­Ð®ÏªÁ¹®´»Ñ ú½¾ª¿­ª½®¬ºÁª½¾¿ª®©ª½Ï¹ ¸ª¸®ÉĪ½Ï¹Å®¸º¸ª½¾®Ï¹Ñ ꪺ´®½½¼ ² ® ª ¬®Ìµ®Ö¹Âº«­¬¿ª½®«ªÐÒª ­¸®Ùº½¬º½¾®]ÁºÏº«­Á¾Å®Ëª«­®¯Ìͱ²³µ ú½Ï¹Ï¹¿ª½®¿ºÂºÐª¬ª½®ÁºÃÁ»Ï­¿Â¹®Ïª½ ¿ªÂ¹ÅÆ®¿ª¬ª®É·À®Ê­¿ªÂÓϪ´ª¸ «ªÁ­®Âª¬­®¿ª´¹®¹½¹®¸º´ª¿­¿ª½ ¬º¸­¿ª½®Âª«­Ñª«­®¸ªÂ¹Ð®Ï¹ úÁ¿ªÒ¹½ª¼ª ½ ® Ð ª½¼ª®Ï¹¹Y¹½¿ª½®«¹´ª®ÃÁ¹ª Àº¸ÏªÅ®¸º½­Á­¬½¼ªÅ®¸º¸¹´¹¿¹ ú¸«ºÁϪ¼ªª½®Áº¸ªÎªµ ¾º´ªÁ®ÃºÁ¿ªÁª®¼ª½¾®Ï¹ÐªÏ¹Á¹ ºÁ¬ª®«­¿ª½®Âº»Áª½¾®ÁºÂ¹Ï¹Ñ Ϫ´ª¸®Ã´ªÂ¬¹¿®¿º×¹´®Âº«ºÁª¬®ÍÅØ ¸º½×ªÃª¹®­¸­Á Ü®¬ªÐ­½®Ïª½®Òª½¹¬ª úÁª½®Ãº½¬¹½¾®Ïª´ª¸®Ãº½¾ªÒªÂª½ ᪽¼ª®ÂªÎªÅ®¹¸Ã´º¸º½¬ªÂ¹®Ï¹®´ªÑ ·ªÂª¬®ÈªÁ¿»«ª®·»¸Ã»´®Ô»¬» Þ¹ÂÅƮª¸«­½¾®É·À®Ê­¿ªÂ ¾Áª¸Å®¿»Áº¿®ªÃ¹®Ïª½®Âº«­ªÐ ­ϪЮ¸º½×ªÃª¹®®Ì­Â Ì°®¬ªÐ­½µ ú´ª¿Âª½ªª½®¿º«¹Îª¿ª½®¹½¹µ ê½¾ª½®¬ºÁΪϹ®¿º¬¹Ïª¿ÂºÁª¾ª¸ª½®Ïª½ ©­«Á»¬»Å®Ï¹®À»´ÁºÂ¬ª®Õ»¾¼ªÑ ¼ª½¾®¸º½¼º«­¬®¬ºÁª½¾¿ª «»½¾µ®Ô»¬ª´®«ªÁª½¾®«­¿¬¹®¼ª½¾ ©¬ªÄ®Zëûöýþìêöûù¹ëªì®3ù ô 7 ê ö û ù ë ì [ ë þ Å Ô­Î ­ª ½ ½ ¼ ª ® ª Ϫ ´ ª Ð ® ¸º ½ × º ¾ ª Ð ® ¬ º Á Î ª Ñ ¹Ïª¿®Ä»¿­Âµ®Öº½¾ª½®«º¾¹¬­Å®¿»¸Ñ ¿ªÁ¬ªÅ®Ëª«­®¯Ìͱ²³µ έ¾ª®¹¿­¬®¸º¸ª¿ª¹®Âª«­Ñª«­µ ϹϪê¬Å®Î¹¿ª®Ï¹¾ª«­½¾¿ª½ Úº´ª½¹®á¹Ïª¼ª¬®¸º½Îº´ªÂ¿ª½Å®Âª´ªÐ Ϲ½¼ª®ÃºÁ½¹¿ªÐª½®Ï¹½¹®¼ª½¾®«ºÁ­Î­½¾ ¬Ã´ º¿Â¹¬ªÂ®ÏªÁ¹®ÃºÁ»ª´ª½®¹½¹®Ï¹½¹´ª¹ ÖªÁ¹®Ãº½¾º´ºÏªÐª½®¬ºÁÑ Àº½ª½¾¿ªÃª½®¿ºÃªÏª®¬ºÁÑ ´º«¹Ð®ÏªÁ¹®âÍ®¾Áª¸µ  ª ¬ ­® ¿ ­½ × ¹ ® ú Á « ª ¹ ¿ ª ½ ® ¿ º « ¹ Î ª ¿ ª ½ ® ­½ ¬ ­¿ ê Ϫ ® ú ´ ª ½¾¾ª Á ª ½® Ъ ¿® ª ½ª ¿µ × ­¿ ¬¹½¾¾¹µ ª½¾¿ªÅ®Ï¹¬º¸­¿ª½®Ï­ª®Ã´ªÂÑ Âª½¾¿ª®©ª½Ï¹Å®¸º½­Á­¬®Ê­Ñ ·ºÏ­ª½¼ªÅ®Ï¹ª½¾¾ªÃ®¸ºÑ ¸º½×º¾ªÐ®ÃºÁ½¹¿ªÐª½®Ï¹½¹®ªÏª´ªÐ Æɸª½Ïº¸º½®Âª½¾ª¬®Ï¹ÃºÁ´­¿ª½µ ¶­Ã® ˺ Ϊ®ÂºÁ¹½¾®¿ª´¹®Ï¹Ã»Â¹Â¹¿ª½ ¬¹¿®¿´¹Ã®¿º×¹´®Âª«­®Ø®¾Áª¸®ÏªÁ¹ ¿ªÂ®ÏªÁ¹®ÐªÂ¹´®¹½¬ºÁ»¾ªÂ¹®¿ºÑ ´ª½¾¾ªÁ®ää®ËǮȻ®ÛݮԪЭ½ ¸º½¾ª¸ª½Ïº¸º½®ää®ÃºÁ¿ªÒ¹½ª½µ Ùª¬ªÂª½®­Â¹ª®Ì°®¬ªÐ­½®Â­ÏªÐ®¬¹Ïª¿ «º´­¸®¸ª í½ ®¿º«­¬­Ðª½®Âº¿Â­ª´µ®Ç½¹ ½º½º¿®¼ª½¾®¿ºÂºÐªÁ¹ª½½¼ª êϪ®¬ºÁª½¾¿ª®´ª¹½®¼ª½¾ ØÍÍÜ®¬º½¬ª½¾®½ªÁ¿»«ª®ÃªÂª´µ ں¿¹Ã­½®ÐªÁ­Â®Ï¹ª¿­¹®­Ãª¼ª®¹½¹ ºΪ´ª½®Ïº½¾ª½®Þ¹Â¹®Âªª¬®¹½¹ÅÆ®¬­¿ªÂ ´ªÐ®¼ª½¾®¿º¼´¹ªÁ­® Ϫ½®ÐªÁ­Â®Ï¹ÃºÁ«ª¹¿¹ÅÆ Âº«ª¾ª¹®Âº»Áª½¾®Ò¹ÁªÂҪ¬ª ­ϪЮϹ¬ª½¾¿ªÃ®ÃªÏª®ß­¸Ñ ÌÌØ®ª¼ª¬®Ì®Î­½¬»®Ìز®ª¼ª¬®Ìªµ ЪÁ­Â®¸º½º¸Ã­Ð®Òª¿¬­®×­¿­Ã®´ª¸ªµ Úº´ª½¹µ ­Î ª Á ® Òª ½¹ ¬ ª ® ¼ ª ¹½¹µ®©º´ª¹½®¹¬­®½º½º¿®©ª½Ï¹ ª¬®¯Ý±²³Å®¸ªÐªÂ¹ÂÒª®Âº«­ªÐ Úº½­Á­¬®É·À®Ê­¿ªÂÅ®ª½×ª¸Ñ ¶ÚªÂª´ªÐ®´ª¹½®ªÏª´ªÐ®Ãº½º¾ª¿ª½ Àº½º´¹¬¹®^õö÷ê7ûêëì_ýù2÷êôúûüìêëþ ÀÈ©®¹½¹µ®åíîïè½¾®Ì²®¬ªÐ­½®¸º½ÎªÏ¹ έ¾ª®¸º½¾ª¿­®Âº«ª¾ª¹®Ãº½Ñ úÁ¾­Á­ª½®¬¹½¾¾¹®ÂҪ¬ªÅ ª½®­½¬­¿®¿­Á¹Á®Âª«­Ñª«­®âÑ Î­ª´®«ºÁªÂ®¹½¹®¬ºÁ½¼ª¬ª®¸ªÂ¹Ð àªÐ¼­®áª¸ª¸®ÉĪ½Ï¹®¯Øâ³µ ÌØ®¬ªÐ­½®ÂºÏª½¾¿ª½®Ãº½¾¾­Ñ xyz{|}~y}€y‚ ¸º¸¹´¹¿¹®Âª«­Ñª«­®Ï¹®¬º¸Ñ àªÐ¼­Å®Âª¸«­½¾½¼ª®Ï¹¬ª½¾Ñ ½ª®¸ª¿Â¹¸ª´®â®¬ªÐ­½µ®åæççè «­ª¬®¿ªÁ¼ª®Âº½¹ÅÆ®¿ª¬ª®ãÐºÄ ½ºÂ¹ªÅ®¼ª¿½¹®ÚºÏª½Å®Àª´º¸Ñ έª½®­½¬­¿®¸º¸«ºÁ¹¿ª½ ûë2ìϺ½¾ª½®ÃÁ»ÂºÂ®¼ª½¾ «ª½¾Å®Àº¿ª½«ªÁ­Å®ßª¿ªÁ¬ªÅ ¹½ÂùÁªÂ¹®¸º½¾º½ª¹®Âº¾ª´ª ׺ꬮϪ½®ºÄ¹Â¹º½Å®ÂºÁ¬ª®ÏºÑ xyz{|}~y}€y‚ äϹ½µ É× ª Á ª ® ¼ ª ½ ¾ ® Ϲ ¿ º ¸ª  ® » ´ º Ð ½Ï­½¾Å®©º¸ªÁª½¾Å®Õ»¾Ñ Ъ´®¬º½¬ª½¾®¬Áº½Ï®×»¿º´ª¬ Áº¬ª½®¬º¿½¹¿µ ¶áª´®¹½¹®«¹Âª®Ï¹´¹Ðª¬®ÏªÁ¹ ú½¾ªÎ­ª½®Ãº½¾­½Ï­Áª½®Ï¹Á¹ ´­ªÁ®¿º¹½¾¹½ª½®¸ºÁª¸Ã­½¾Ñ ÀÔ®óª½Ï­¸®ÚªÂ®·º½×ª½ª Ùª ¼ ª ¿ ªÁ¬ªÅ®©­Áª«ª¼ªÅ®Öº½ÃªÑ ¬ºÁ¿¹½¹µ®©º«­¬®ÂªÎª® 7þì4ö óÚ·®¸º¸ÃÁºÏ¹¿Â¹®¬Áº½ Ï­ª®Â¹Â¹µ®ÚºÁ­Ãª¿ª½®¿ºÒªÑ ϪÁ¹®Îª«ª¬ª½®Â¬Á­¿¬­Áª´®¹½¹µ ¿ª½®Â¬­Ï¼®¸ª¾¹Â¬ºÁµ ¯ óÚ·³ ® ¸ º ½ ª ¸Ã¹ ´ ¿ ª ½ ® « º Á « ª Ñ Â ª Á Å ® ´¹¿ÃªÃª½Å®Úª¿ªÂªÁÅ ý0ì1ýüúëûý®¼ª½¾®«ºÁÑ ¼ª½¾®ª¿ª½®Ã»Ã­´ºÁ®¸º½ÏªÑ ΪÁª½®ÂºÃª½Îª½¾®ª´ªÂª½½¼ª ᪽¼ª®ÂªÎªÅ®Âª¸Ãª¹®Âªª¬ ¶©ª¼ª®¬¹Ïª¿®¸ª­®«ºÁª½Ïª¹Ñ ¾ª¹®¬Áº½Ï®×»¿º´ª¬®Ïª½®ôêõö÷ø ©ª¸ªÙª Á ¹ ½ ϪŮϪ½®Úª½ªÏ»µ »Á¹º½¬ªÂ¹®ÂºÃ­¬ªÁ®¬º¿½¹¿Ñ ¬ª½¾®ªÏª´ªÐ® ÀªÂ¬Á¼®áªÁÑ Îº´ªÂÅ®ª¬ª­®ªÏª®Âº«ª«®´ª¹½®Ï¹ ¹½¹®·»¸¹Â¹®É®«º´­¸®¸º½ÎªÏÑ ª½Ïª¹µ®Úª¿ª½¼ª®ÃºÁ´­®Ï¹¿´ªÑ ¼ª½¾®´ª¹½®ÏªÁ¹®ÃªÏª®¼ª½¾ ¶·ª¸¹ ½ª¸Ã¹´¿ª½ ¬º¿½¹¿®Ïº¿»ÁªÂ¹®«ªÁ­®¼ª½¾ ¸»½¼®Ïª½® ں¼®«¼®ÖºÑ ´­ªÁ®¼ª½¾®¸º½ÎªÏ¹®ª´ªÂª½µ®ÔªÃ¹ Òª´¿ª½®Ãº¸ª½¾¾¹´ª½®¹¬­µ®À­½ Á¹Ä¹¿ªÂ¹µ®·ª´ª­®Ï¹¿´ªÁ¹Ä¹¿ªÂ¹ ´ª¹½µ®©ºÎ­¸´ªÐ®­½Ïª½¾ª½ «ºÁ«ª¾ª¹®ª®¸º ô ¹ ¿ ª  ¹®ÁºÂºÃ®Ïª½ ª¿ª½®¸ºÁ­«ªÐ®«ªÐª½Ñ«ªÐª½ ¹¾½®ÃºÁêϭª½®×»¿º´ª¬ ­´¹¬®­½¬­¿®¸º½Ï­¾ª®­½¬­¿®Ðª´ Ϻ½¾ª½®Â­Áª¬®­½Ïª½¾ª½®«ºÁÑ Ïª½®Ï¹¬º¸­¿ª½®¸ªÂª´ªÐ½¼ªÅ ¼ª½¾®¬ºÁϹÁ¹®ÏªÁ¹®×кĮй½¾¾ª ¬º¿½¹¿®Ãº½¾»´ªÐª ×»¿º´ª¬ «¹ªÂª®¼ª½¾®ªÏª®Ï¹®Âº¿¹¬ªÁ®¿¹¬ª Ϫ½®ôêõö÷ø츺½ÎªÏ¹®Â­ª¬­ ¿ºÏ­ªµ®ÉÁ¬¹½¼ªÅ®Âº´ª¸ª®Ãº½¾Ñ ¬º¸­®Î­¾ª®«º´­¸®Ï¹¿¹Á¹¸¿ª½µ éêë쫹ª®Ï¹´ª¿­¿ª½®ÃºÁ«ª¹¿ª½µ ú½¾­ÂªÐª®ÃªÂ¬Á¼®¹½¹®Ï¹Ñ ¼ª½¾®Ï¹¿º¸ªÂ®¸º½® ½ª Ñ ¸º½ÎªÏ¹®«ºÁ«ºÏªµ ¿­ÏªÃª½®¼ª½¾®º½ª¿µ ªÎ­ª½®ÂºÂ­ª¹®Ïº½¾ª½®ÃºÁª¬­ÁÑ ¶Ùº´­¸®ªÏª®¯¿»¸­½¹¿ªÂ¹³µ ԭέª½½¼ª®Ïº¸¹®¿º«ª¹¿ª½ ­¾­Ð¹®«ºÁª½º¿ª®Ïº¸»®¼ª½¾ ´ª¸®1÷ýëþõýööûë2ì3êõö÷Áø¹ì4¿ú®Ïª ù 05 ÉÏ ª ® Î ­ ¾ ª ®  û 7 þ û ë 2 ì 7 ù ü é õ ¶Ô¹Ïª¿®Ðª½¼ª®¸º½ª¸Ã¹Ñ ª½Å®¸ª¿ª®Ãº½Â¹­½®Ï¹½¹Å®«º«ªÂ Ԫù®Âº¸»¾ª®ªÏª®½¹ª¬®«ª¹¿ «ºÁª¸ªÅÆ®¬­¿ªÂ®ãЪ½¾µ ­½¹¿Å®õùôúûõöûüêöýþìϪ½®¸º½¾Ñ 6úùüù7êöýì8ì3êõö÷øì67ûëûü5 ¼ª¿½¹®Ãº½¼ªÎ¹ª½®ÃªÂ¬Á¼®ÏºÑ ´¿ª½® ¬Áº½Ï®×»¿º´ª¬®¬ºÁ«ªÁ­Å ¬­¾ªÂ®ª¬ª­®¸­¬ªÂ¹®ªÏª´ªÐ®Ðª´ «º´¹ª­®­½¬­¿®«ºÁ¬º¸­®¿ª¸¹ÅÆ ©º¸º½¬ªÁªÅ®·º¬­ª®ÖÀËÖ ¹½ÂùÁªÂ¹µ Ϫ ½ì 1ê 9 7 ý ì ö ù ì

ë õ ô û ÷ ý Å Æ ® ¿ ª ¬ ª ½ ¾ ª ½ ® ¸º ¬ » Ϻ ® ê õ õ ý 9 7 û ë 2 ì ª ¬ ª ­ ª × ª Á ª ® ¹®Î­¾ª®Âº«ª¾ª¹®ÂªÁª½ª ҪΪÁÅÆ®¬­¿ªÂ®à¹½ªÁ¬ªµ ­ÎªÁ®·º¬­ª®·»¸¹Â¹®ÉÅ®ãЪ½¾ Õ»¾¼ª¿ªÁ¬ª®áº½Á¼®·»º½×»Á»Ñ óÚ·®Âº´ª¿­®ÃÁ»Ï­Âº½ Ǹª½®©º¬¹ªÅ®ÚªÁ¿º¬¹½¾®ã»¸Ñ ú½¼­Â­½ª½®«ª¾¹ª½Ñ«ª¾¹ª½ ­½¬­¿¹®½¸º ª´¹½®Ð­«­½¾ª½ ʺ«¹Ð®Îª­ÐŮº¬º´ªÐ®¸ºÑ ຽÏÁ¼ª½¬»Å®Ëª«­®¯Ìͱ²³µ ¼º¿¬¹®¸º½Ï­¿­½¾®´ª½¾¿ªÐ ã»´ª¬¬ªÅ®Ùº½Ï¹×»®Ïª½®áªª½Å ¸­½¹×ª¬¹»½Â®Úª½ª¾ºÁ®ÀÔµ ôêõö÷ø®¸º½ÎªÏ¹®Âª¬­Å®¸­´ª¹ Ϫ½®¿º¸¹¬Á½Î ª ª ½®¼ª½¾®«ª¹¿®ÏºÑ ¸ª½¾¾¹´®ÙªÏª½®·ºÃº¾ªÒª¹ª½ ں¿¹®Ïº¸¹¿¹ª½Å®Ã»´¹¬¹¿­Â ·»¸¹Â¹®É®¸º¸¹½¬ª®¿º¬ºÁª½¾ª½ ¹½¹®¸º¸ª½¾®ÂºÏª½¾®÷ùêþÿ óÚ·Å®«ªÁ­Ñ«ªÁ­®¹½¹µ Ϫ Á ¹ ® 9 ê õ ý þ ì ü ê é ý Å ® õ ô ù ë 2 ý ì ü ê é ý Å ½ ¾ ª ½ ® à ª Á ª ® ¿ » ½®óÚ·ÅÆ ÖªºÁªÐ®¯Ù·Ö³®Ïª½®Ç½Âú¿¬»Áª¬ ÀÖÇÀ®¹½¹®ª¿ª½®¸º¸«¹×ªÁª¿ª½ ϪÁ¹®ÃºÁ¸»Ð»½ª½®Ãº½¾­½Ñ õúù0ìϹ®ÌÛ®¿»¬ª®«ºÂªÁ®Ï¹®Ç½Ï»Ñ Þº½¬®¬ªÐ­½ª½®¹½¹®«ºÁ¬­Ñ û77ûë25ìöùôôûë25ìй½¾¾ª®ûëûõúÿ ­×ªÃ½¼ªµ®åç½­¸º Ó  îïèµ Õ»¾¼ª¿ªÁ¬ªÅ®·»¸¹Â¹®É®ÖÀËÖ Ïº½¾ª½®Áº¿ª½ÑÁº¿ª½½¼ª®Ï¹ Ï­Áª½®Ï¹Á¹®Ï¹Áº¿¬­Á®Ë©®ß»¾Îªµ Õ»¾¼ª¿ªÁ¬ª®¸ªÂ¹Ð®¹½¾¹½®«ºÁÑ ·»¸¹Â¹®É®¸º½¾º½ª¹®Áº½×ª½ª Ôª¿®Ðª½¼ª®¹¬­Å®¿º¬ºÁª½¾ª½®ÏªÁ¹ xyz{|}~y}€y‚ ¬º¸­®Ïº½¾ª½®Ï¹Áº¿¬­Á®Ë©®ß»¾Ñ ú½¾¹Á¹¸ª½®Â­Áª¬®¿ºÃªÏª®©Á¹ ºέ¸´ªÐ®ÃºÎª«ª¬®´ª¹½®¼ª½¾ Ϊ®©Á¹®É¸¹½ªÐµ®áª´®¹½¹®Ï¹´ª¿­Ñ ɸ¹½ªÐµ®©º«ª«Å®ãЪ½¾®«ºÁÑ Âº«º´­¸½¼ª®¸º½¾ªÎ­¿ª½®Ãº½Ñ y!y"y#$$%|&'('yz)y$* !(|y#~y/ (zy}0$}~"$y|% 2y|"yyz!y#+y34%4~#y3$/ +y}~$}"y,/7$'$}$!y}6y#y}~ ¿ª½®­½¬­¿®¸º½¾º¬ªÐ­¹®ªÏªÑ ª½¾¾ªÃª½®ªÏª®ÏªÂªÁ®´ª¹½ ¹­½®Ï¹½¹Å®«º«ªÂ®¬­¾ªÂ®¸ª­Ã­½ }+y"$#|zy,'yy%z|"$!}y}%$& y"yy,!(~$y%y}+y}~yzy zy!y}y}&y!| %|,)y}%y$!y+y!~$%|/8"y)|} ¿ªÐ®Âº«ª«®´ª¹½®Âº´ª¹½®ª´ªÂª½ ¼ª½¾®¸º½ÎªÏ¹®Ãº½¼º«ª«®Ãº½¾Ñ ¸­¬ªÂ¹®Ã­½®Î­¾ª®Ï¹ÃºÁ´­¿ª½ -}~~y#$}~$}z(}~,y{$'!y} "$%$}~~y!y}}+y/1(#zy'|! )(}5~-(}}~,~|y}0%|$}zy ~34%46|~y/ %(z)y%}+y6y|,&9%|%|# ¬­Ï¼®¼ª½¾®¸º´ª¬ªÁ«º´ª¿ª½¾¹ ªÎ­ª½®Ãº½¾­½Ï­Áª½®Ï¹Á¹Å®Ï¹Ñ º«ª¾ª¹®«ªÐª½®¹½Ä»Á¸ªÂ¹µ®åíîïè {y}+y!.y!%|{(#'yzy z(}~y{y"$!y}!($}"y,y}yyz 1(#|%yzy)y}%y$)y'$#)|%$,}+y )(}~~(zy#34%4~#y3$$}$/:,"+;

ð„‹ñ„†‡ˆ‰Š‹ò

ŽŠˆ†‡…

<„=ˆ>†„

acS69d99S 01234637894 01234637894 01234637894 01234637894 01234637894 01234637894 01234637894 9

c 1d3

b %  =J )DO->,',%-?JM%);%D-, K% % D J 693 9 8

8_8a3 693 9 8 09_69 1[1 9

1S69

8_8a3 :G)9MCC: 1:<CC:/2345552355FF     ' 9   I : 0  %   9 ) ^ %  ) O  B P ' '  ") '   '   :            ! "# = U  b' )  G  : : 1 " )  "#  N  ) O ' 9  G B  V  ( = 0    N  )    # L  P '  / / "V G 9 ' & /0N"# #!11< ), JJ ',-,)J9M/-1CJ$0!:):0m-n =' G) 9# 1C<)1L ,0M//%/N).= $' !%&' ,. (',)!* $1%0+'!,!- # W P )->'!Q1!'; 8 H. )>,9-GM )# J0,/0/0$!%9'-, "' GD )>'?D!##=D #D1!/';0% !0: )>'// -L, LJ 2cStac4 0 M / C  / 0 '  b ) "  : / : / 0 ! 1 C 1 : C 2345552353T3 234555235667 234555235552 2345552353E4 234555235335 234555235FTR P9 '-\)N) - J)L)u,L -?0- #'9I:0%H)>23455523556E  ! % A' B 9 O ?  9   : ! C ?  + 9 % ? J  8 9   $ : $   ;+ ""< =, ) +  ) > ' = U  8< /   I  ) > '  "# ) ? 9 G B  A  8  )  :  H ) >  K' ; A > O / /    "# H ) >    # ) '  G I / + D "# G, ,DM)% =. .=! : ? )  0 J) LJM /1C<  ,  ! 0 %  G ' ) 9 M / 1 C < 1 C  1 0 )   ? ) + ? ) ' ,    @  + "A )  #  , M $ 0 %   %  J  GG+  0%  P-) &( *0 % + ',- '<  O       '    > ' ) ? O  ! = ) ?  P ,  Q   ' ; D L ! C .?)L* /1C<!!C +!234555252762 0:!// , 23455523565T 1C! B'+-A C0D0%$:/234555235E6F /1 LJM/1C<!0 :0 2345552356ER -,.,GM1C0/0/0 2345552353R3 J,',-LM!$0$0C234555235F6F K',-LJM!$C/100234555235676 2345552353TF 8 ' ):?+"# 9,%?9%,+J@ /-+ GH   V    =J ) . O  H ) D   '  ) + ? ) G H  .' J !  )  "#  ,  Q #.#  I ! #-B   ? ) ', "AD %  ) A' 9  = U  (    : ! J   '  A )   : 0 Q   ' ;  J < L ") ) K' ; A B Q PQ I C J     '  %  )  U ?  9 )    /  D"AD :!.= %)OJ>'),O,,1% "A+^G+V^+P+WCCD0%$://1 9'D>J'CCJ?C0%K? 9)"#)"A9'- J')O^911%K',-LJM "#G,QOXQ'--H-,)9 ')?,!%',-JMO-/?1)C< D0AB>',%-?X GMOO/1N)CW<11-2345552353TE 234555235E63 L ',-!1!:$C: 0 234555235275 LJM/1C<$:///00 234555235E77 JM!!$1$0$ $ 234555235R27 /1C!C$$$C Q;M!$$: :+!011$$ /$ 1!!00/ 23455523527F 234555235R34 234555235T53 1[1 9 A '!0P 9 "#< # ) Q ' - N  )     9 O ?  9   D "A "> U  /  L  " )  "# P ' ' "+ G D N U U "+ G C   P "V P&I !  J /   ' 0cdec6c

 %  ) ? %  , ?  ?   ! ;  J  Y )B= -/+/HC^G1 "##)9%?9D,M!%LJ J,P 1D)0D%B9'!'/0,$,$$Q'; ='OBA!"#J')?D' L JGMN') ) )!//1 ,G'1 +' )/ %K1+ )>'1C0/0:: "#<.-D9%?JN)., "A LM J)!O$-$>'::%-?+A 0XQ 1$'$-/G, $-Q !!/!/$0!%G0G= GN',,) '  1 $ " 9 1C : Q  ; ! 1 2345552356T6 M!//:000 234555235R65 J-B 234555235F7F 234555235734 0%J G-B-V-"#LJMN) 8 9 :$ =' LJM N") LN!.-Y?G)?W'234555254E42 )!!< , --)'JA g+g. '@ -J234555235R2F JM)J/1C< GG+ L)JM!'?/)1# ,M12345552356E7

1S69

[8S693 N ) W  ' ) , G '  ') %  K-$ G '  ') %  K-$ " G ') 9  Pr.Q   L C'(9 %D)9,',)9O>?O':,C!% NJ),' OJ'U)DJ-)>''/#+ 8 , $01+!/$!010 234555235F45 G')9!!$01+!/$!0234555235675 10 ?#9 !00:$:$+!0$/00$1234555235R73 "O '"#? ,--# ')D :/ 'J %9J,"> '?,'>/C0=G %'. )'1!:J0)!' ,)$?/9 CY9 P =' .) !0/,/-!:K, /234555254776 !)0/% L AJM' ' G ' J9-9G ! 1 "#D M / ! D 0 % A' 9   9  . %  ,  9 '  ! ! " '  . '    U ?  "V & /"# /  J $ !  1 / % -? ? D "AD 9'+ O D V^1 D 9 ! C 234555254424 LM!0$/1!!+!/!/C!1 .) 2345552353R4 ; # .% , ^> '  ! ! + ! : P ) > '  = )  '  P'    K 0 C  '  V^A  9 ' "A  9 9 ?  D  ,    ,   J "## ) =BY? -L K0$% L9A :#M $+:1$D' D D ='O''#'UJ-'8 234555235E25 ">', /Q;D 1D" " G)9M$0C$ +',-LJM!01C!0C0: 'LJM/1C<1!C1 234555235R44 C 23455523564F ' 234555235635 GV) GG !! 9%? C0% .' O" :DP !#) ?:A$ J')AAD )1CB<#D % 9')< >K' D,GI -,L /?/DG, . 1D " JL,-M P) r' J    9 O ?  9  :  '  D J B V  (  I 0 "# 9   J B '  Y9 '  ? '   P U ?  8  ) ' , ?- J  J  D  D  J ,   0 1 %  J  P'  B  # ) $ C : ! 1 ! C 0 0 : / LM / $ $  : : ! 1 %  J M ! : 1 / / 23455525442F 2345552353R6 9- 23455523567F ::@ D?9'%%?DL/ D.Q0^ ?D9!!D"# )?9# 1 0L %W P "A ^G / ''J'% !/01$ $:K-P=P 234555235E47 ^A) !    ' ; D '  D "#D   / L  K' ; A B : L  " )  "# %-LM CJ$234555235TF2 0:)D9 &I GG+ J M ! 1 1 ! / /  9?  LJM !:!:/0: a39 2345552356E4 234555235736 ?',- -9)D/1C< H)-!/0101 D"ADA)-O?D'- % K-$ ,LM N) ),1 G'+1C ' ):% 03 823

3 # %  ) O 9 g ' 9  I : 1 J   ' D ? ) ' , D # P)   /    =  ) =G O  +  + ' ; O  '   %  " G !//1 / 1[1 9 234555235FR2 234555235F7T ( #J D1D0"A J ) ' D V^D   D "# P)  &( Q  0 O O G '  ;  (  ,  , ' -%. ?f? N) ?LJM!//:C1::G , U 0 L "P) ') "#% , L"# NLM UNU)$)VG8A "G )>' )-%' W--.=$D0, ). %,.. .::W L %) = )? %!0$C:$C C+!/!234555235T66 CC:: "> '!11J/KB% !9) 1 C Q `<CN$ +1', !234555257522 00CJ C$ % 234555235643 9 LJM N ) ) , G '   ; ,  G '  )  "#<   Y? G, ? 0  , 1 / : %  GM ! 1 : C ! # A   ' ! D % D " .)  ' D 9 % ? # A' 9  g . %  ,    8   ) , 234555235652 ;@ O?'-D^ KP $"G')9!!$01+!2345552356RE /$!010 $ "G!//1 1 +1C /234555235F77 : !/$: 01+!0!$1/ 234555254F23 - 9D J,D%-?-D/D0%+GG-< K:0!+:$//%$$' 9)?H+()>'J,1/% ") J!1!:!:0/s )K'  !/:01C0/ -+D?LJ MQ LM S3

9S ")   1 L  "# L J M N )  ) ,  L  = '   :  "# O ? )    G B  ">  U  G / C W  P )>''< !0//1C/0:$  234555235R5F G' 234555235EFE 234555257TRE +!' )/$%!0K$ "G')9!!$< /; N0)W0-$%GM .=$ D01:, !. '1 K % ? # )   G , , )  ? Q    g   B  0 @ + N  ) . %  ,  9 '  K O   ^'B  -O ? ) ) '; 9 O -D  -D 0 1   1 0   , ! C ! 1   Y  ! 1 ! : / : / 0 ! : C C / ! ! ^' UM !:D%D9)LD9')'?',D 9-,'D DH-)',?9M? w1d6 2345552356RR 234555235F44 0! 234555254444 C$(1>C$D<8>!)//D=!$CO1:D:N0?2345552545R7 ' Y. %  ) H  )  '  : /  J '   O ?  .)  , '   P  ) '  ! 1 ='   J ,  K'; A > O / /  ) > ' "# )  X 'U; /-C%-?J?>''? "# O'J,C0%',-!11:234555235RF4 /:CC1 !//:1 ! +!11! 234555254564 $C$ "> J,  9 9?  /0 %  ',- J "# #  ) % ? J  A'  Q  "A ='  =  J  ) O ' 8VY!/ !     '?/- 1hc4 . %  ,  9 '  K O :   %   , .  ', 0  ) > ' 8  9 J D !0!0 00+/1C1C0C/ Y?  0 %  N ? 1 0 ! $ 1   D , <  LM ! 0 $ / ! $ 0 / : !   '  )  J !  / ! 1 0 234555235T5F 234555235677 234555235625 Y9') 234555235532 ; )^ J1+1C)0/09::9N) A >)>)' P( . DLB,1= C0/0"+ G: ")';">U/ J)O'?U'- YLA: 1+,' ++W+ G"# -B-'% = ? Q Q G ! / W    )  L ='  -I : + : ) "#J  /0@/ . ,  N )  + 1 : P+ ^ H + V^+ ' )  "A+

1S69 23455523573E 23455523573R ">U0J J "A ,  # B . ) ' , = ? 'J/ -  (+   ; )  9   ?    C   0 %  J  ?   ! ! 0 C ! 1 1 1 $ AGG A >O;-'!0"#/9 .',L,/%K,!0$!0234555235TT2 !:G ?LM!1!!$11+1C0:!: LJM!!/0WB1234555235353 CC!CC/ 234555254647 e cdd[oo 09_69 234555235E73 "AD //:    O )  1 ! "# "A  ,  '  :   %   ?  '   ; )  A '  B pp / 1 D #D O ? )  9 O  "> U G/ ! G 9'

8_ 8a3 J ) ' A J  = U  C C P ) > ' )?--DO/%,J,M!10$9C/'0234555254775 019 P) J0% G$$ J/0+ %DU'!!C$10/ J!:PGW" . )D "# 9 % ? Z ? ,  , ) 9 ? ' N )  D 9 % ? 9 % , "A G 9 '   ? D J  '  ? )  D ) D J? ) ='  ) ? "# .  % ?   N   C P J ) ' I : 1  ?  D %    ) ? D "AD L  "O O  !  L , M / % D ^ &?  , I ,1+1C0/0:: 234555235725 WD8=Db)D>D>D-D#$1% 9)?-DC1%GM1 0!234555235R54 Q';L,:1LJ!:/234555235ERR C0$CC0 0!01C! )',?9,,G)9M/1C12345552353T5 = M:% L?J .%,P9!1+!!" J09234555235TR6 ',- L !0//!:$$:   G+ G B - `   N G /  ' !H:DY1$B$$(DG, ,L ,,' 23455525444T 493Sq493S 0cdec6c

234555235252 "A J,#/1C!:!/ )N)Q-,JLJ "-U\ ]) [8S693 J, )+"# , JM m/1Cn # A  B  O ? 9   I  "# ?  L 8 O ' ) '  !  b ) >  P 9 ( ' J   =  O D P ) > ' D "#< # ) "A G  H ? .  )   =J ) M "   !0$C1:://+ $ ! /  ! ! / $ /   %  ) O ' 9  X   D J  ' O B 9-99?C0%K %)+OJ)JJ??X?J 0 !O:!:LJ,M Q->80J-)"#234555235FET 234555235E27 $ B-/+ /C^G P )' )'!$ "A+ #^+ V^ ) -OLJM ? L/0%1CG :',) 0/) 1GG =K2345552356T7 1 # G,'< ;<;< $/A) %<") !1 0C^' 0:2345552544RR $Y(+ !01! $: 1+!C!C0 JP=P /:/0:/ 2345552353T4 /1%+',-.-,'' `? 234555235FFT !//:$1$1:, 23455525735T ! "#D J B ?  , D     D ! % + '  0+, CP)>G'' " "#% , W'G C9 !0"#< //1 "-U/ #J-B?)',)9 "V /1C<1C 03 823

3 23455523563T N"& )G) )+') 9)D"AD !?0$P) /,'0' J0:)D!DO9%? J,?)'M!01/234555235ETT ?D"ADA D")DWDPD)>' LJM ">  U  G / : D " )  " D Q L '; K-$ ' ) 9 ! / / 1 1  1 C / : /0%DV^D ',-LM C @J ( O ? 9 9/$N A ' ij $ 0 %  ' ,  )  LM !  / 0 C ! C 234555235F76 2345552356T4 =' = --D .1 J< ,M 693

9

8  ) , A  D A '  / 0 9 2345552353F4 PU? A  B : 1 D > ' ) , ^AD "#  9 N"AD )V^D VW ,-)H(PP919!D9?)DC"#D '',-D N)LB"-)/ ; 9?'D;#JB'?-)D --'&' 0N%-P-O?"!/123455525T6E4 1$0C! 0NLJM!!!$!C00234555235672 09_69 ? %  L "#,?-K' 9,%-?LM JY P-( - /%%G'O-J G#) - B-C "> UY I ! P )>')#%? C%+,LJM!0!$!$1!01$ =U $/$I !:9) #PD WD !//$: 00+!11! :234555235FR6 C00 J; !9= N<JX # ,/PPD @D J>'J#; 234555235622 !0$DJC?234555235ER6 1/$-$?0'/ ^9 9101% G,D  ) 1%  K',"AD   D O   )     9 D O O ? ?    G P < P U ?  8 ' '     :  "# 9   O 9 D J  GG 1 / ! 1 ! ! D ! 1 1 : /  ?  L J M !  : / / C $ $ $ $ "?=X,)/C%:0C23455525473E /10 LJM!1!:/1!0CX$2345552573F2 $11001 23455523564T 23455525F54F ) 9) 'J C1% +',- G'"))K';&'D

941S 3 8_8 G ">  U  I : P ) > '  '  G,Q G ' - D %  ) M = U  =^  : D '  D "A .  , GM 1 C 0 / 0 / 0 ^'  ? =   G /   ! %   =J)  , ) 9 ) , X  ,- ' v G  ) 8  B : 0 ) , "# )  9 % ? J  D O -> ' % -? ?  ?  Q  ; ?"# )LJM "B ) D    D P   9  '  J  23455523566T ',- ,'!01C/C1/C/ ?)DJ?')?-/$D0% 20j (  G   PO Y )  '  % '  9-:)')P=" DN-B# .' 9  ?  . ) =Q + "AD V^D  9 ' D ? ) ' ,  % '  ) ? '  ! $ $ : : + ! 0 1 1 $ $ / $ J  GG "  M 1 ! $   + ! / / 1 C / / / / A B b     '   "# P) '  =,'G?J,@!!C2345552572EE :!0 )' #=W ',- ::0 "# 234555235R2T $23455523555R ';9%?9%,C% ^'B-?''23455525RT5R (!0/234555235333 0CCC0/ =U>'I:12345552352F2 !1C//1C % )?/ , G) 9M %N-)?9?/'9,$'%,$0:$$"A+ 9 1 % "# ',- LJM /1C< 1$: / 493 Sq 493 S ^'  B  ? =  , ' D G D A)  ' ' ) V^+ 9'? 2345552356RT P) '/1C< 91! %?9! %,D$%',- 234555235367 "#< 1,0:@D !>/'/B:1!J/P LJMY? !< .'8O)>'-J)')) )   ; , 10%  J LJM 8 O  I : C  %       "#< # )"A ?' - k:% ,D!) 0$C-D :$CC/% +!234555257F6R /!DJ CCGG :: # ! / : + 2345552356RF ,DD$,%+" +J)J)CJ! ) 693

9

8 9 '         ?     , D JJ + V^+ ? ) ,+ > O + % , % U /-?,'9)'' J?--B .k,& /$%D,/D1% ??'O,,L9 !11!C!C 9?LM1!0%LM!! /1//0: "N)=,'),D&'D'-D=D =J?/9023455523562T J)!,0C/!//CD0D%"# P) 9), ' ) / ? ) ' ? L J M C $ ! $ 234555235F25 234555235E7F O' JM!J1,0DC//91?%J? + 0 2345552542RE /0D0%,LM!0$C/$ /234555235ER7 C! "lMG!'/-! J /1C'g. :k 1+!1,DCJ234555254223 // ? ?/J%-L 'I:/D"ADJD"#.-D9 301d CCCC1!+%D/ 1C<$2345552523ER C/:/:% # ; G '  G& I   D DC "# 234555235752 K' 9?  ` P';- # ^G 693 9 8 , * 0 : % XL   '  &'   + '   ' + &  9  B   + G  YLA I : ! J     b ) >  03

823

3 ^W0 $ ` B   . ? '  ! 1 1 !  : 0 1    g 9 : % + 9 ? " , / % "#* C 1 %  ,   ) $ $ $  : : J  ? K' ; &'   / %  D G '   %  D S3

9S C % D O O ? J   B , J ' % ;    V^+ H , ) 9 + "A+ ) ,  '  + W+ P+ 23455523536T 2345552356T2 #  )  =  J   A)  !  (    < , 9 ,/+9D0?" P,-/D1 9  DC?C+ -%9%?J,,)9? &' LJM!01/:!:1$ 234555235F7R --HO?+/:%J?/1C123455525464F CC1: =?('J,"))K';(> '(V)>'"#.%, ?" /D1!(0$1+9C-?" 9 G!'/-/+ a39 /,DGG Y?<!/%:/DP 1$-+!D(1:-C234555252633 O!N1!?'CC)+O!J0'1C19CC-C0'1 ?9)C)>'H)>"#N) "9-!/!C$/$0:23455523554F ',- 9" ,  LM ! 0 C C + /  ^   &'  D  = %  ) J ) .  A  > )   / J  1[1 9 O 9  23455525E6RR ,1+1C0/0:: 234555235737 P) P r'J : "A -J') ^'  B P O ? ") ) G B 9 ' L , Q  ' ; 2345552545FT . .  @J  ' ) O "G ' ') LJM !0//!< GJ, D ,M AP^I D  D 9 ;  J , D Q  #) ;'  / C D 0 %  #  ' ? : C  / %   J   ?   ? J    ( ' J   D O  J O ? r  ,      M ! ! C 1 $ $ $ 1 !N (  N  8,? ')  - ' /:::!! ! %/1C< '$: 1$$C LJM!:$<

8_8a3 GLJ1!C:10/K- 234555254774 A'9LJ#?1 C!!0D 0C$/1+  !0/ :19!!$?$G-1B$-! #'')1)>'234555235T76 23455525RE55 J ?   `   %   ! : !//1 0!!0 2345552353T2 ^I P#=   ^=G+ " G'$%B-,? P -O ? K'; O -D ^ -D P9- < A   ' ! C "#. ?   ,   , , ) 9 ?  J ,/1C$! ';$1: 9)#,$%',- P9)P;H"V ^' L B,g&' /1D%G'+-,D D$% D. < ,'DP-'-DA' 9? O 'A--)I:0J/V^234555257FTF 693 9 8 "Af9J)//D0JGG-- (O'P(!D9)"#D9234555235E33 $   D  P , 9 /  D  ='   ? N ' )  , ( ' J   L J   ,  J  G G LM $ :   + ! / / 1 : / / $  234555235ET2 ^ !0! /0J,%-=234555254742 ? J,-DL &'   " J ,D = D)-D'?- D ,-M/D/V^D "A  ,  D P# " < ?  ,D O J, D -D   9 234555252E54  9 %  L .'%  !01/: 0 /D!//$11/: ") ) K' ; &'  I / P ) > '  '  G, Q ? '  + / ,l O ' % + G G   ! 0 / / 1 C / 0 : $ O O  D  O 1 ! D 0 %  ! 0 1 / : ! / 0 234555257F2E .  J )  U ?  H    9 O ?  9  0 ( ' J   D (  ,  , X    G '   234555235R5R 89:$)>'9'V^"A9 '!%-? B-/C0+ O?D9-'!/!1$ O9GGL JMQ 9!0/ CJ+$0BC>' D'/1C< V - ">G /"*G 0:%A ''-, =G/* P):$"?P)>#,(,?23455525465F GGLM: C$ 0+!/10!123455523524F !!1 . % ?%, O?-> )LM $$:9 :J +! 0"A 11$J) $234555235R26 /$Q; 11C 9?  ) 'J  , :D 0% + ',hc8tc1 L J M ` : / 1 1C% A ) *$1% 2345552527FF "Af= Y? P 9 =? !0$/< J!11!/11! 2345552544TR ','-00^!C"A+V^+"#9%?) N)O989:$"#9'V^ .,LM!/0$10!! b& ); 'N)8 bQ. /J,1+ #- ?-f'J'23455525EF6F !,%D !1!C0$1:C1CK G)>'"#< "A J ' )  ,  J  J    9 9 ? ' L 'JBM K' 2345552353R5 !$:11+ 23455525443R 8  L -; DG&' '!-/1/ !O$+/!%1,%D/?! //k :',- D0%X"O!: O-!C// "A+ "# 9 % ? )  $ J ) : D 0 % A)  B :  ""9 % ? 9  %  , D ? ) ' , D  < C%  ! 1 ! /  : C + / 1 C < !  $  / '  , + 9 )  + 9 > + 9 fJ  .Q " A  > )  ' ' ) I "# J   GV G B  ' B A )  G : 0 W   L %  1C0/0:: B //: C1 K'>- 234555235637 VA ) 234555235723 !1/$1C0+!//!/: + 23455525FE45 234555235332 ? 9 # 1 0 %  J  GG+ ! / : C C ! $ Q ' - =  " )  "# P) ' "       N ) =   1 / m G !!-HD>)) > -9 >C1)'J $0234555235535 $ $: 2345552544T5 ', ,ggL '-O?D )('J# < -'O'9LJM/1C<12345552356EE !0C1// G,,)?/1C:CC/!234555235555 

1S69

8_8a3 = )= )-D&' J--n/-%+/. '%QDG'9- 9# P U? ?P; HG IW W# , G" ^ 9 D^,'?P9 BP r ' J  :  '   "#  ,  ?   , / % k L ,   D $ .  V    / D  ) > '  9 )  #D   L  Y  ' B N ' 9  , G /   9 < A )  G ; O  ! ! "# .    ' ; "# / 1 8 .A  B  ,  ?   ! C "# J   1 %  9 % ?  D  A9  L   ( ,  B J,9J')?,N)-' ')/N-'-,N)-' %D(- %DP-/%D ##=D"ADWDPDGVD)L, "K'(9?D"A -OD'-?'-9;DGV/0%+ PP'9'#L,C1N LJM` !11C :0 + .GM1!0C0C:+!1C$/2345552355F5 /01 .CLM!0$C 1::::23455523553F !%^-O?D9-'A9A234555235634 0 K',-=HGLJM!0$234555235TTT )M0!11C1 01%LJM!0//1C/0:$ 234555235R5T KB'C$%',-LJM!1/2345552355T4 1/! ,-9-N-,%!//$/123455523535R !0!: !C1!1$ $+!0!!!0023455525T23T


 

01 2 1 3 45 6789 5 1

!"$GG"%?<"@"H"%:H#

!"#"$%&'(')%*+,-(+.%&/0'+1+.%,/(2/-(+3 .0+.4%*/)5+0+4%,/(62+7++.%".8+4%8+. 9+8'*+7%:'1';/.%</,-(1/(%)/*+*6'%:'1';/.%=-6(3 .+*'2)%>+('+.%?+0'%@('56.%=-09+A%/(1+&+. B-1-%&/0'+1+.%8+.%B-1-%8'('%,/.6*'2%+1+6 ,/.+.006.09+C+5%*+,-(+.A%#'(')%&/ 1('56.9-09+D0)+'*AE-)%+1+6%1('56.9-09+%D F+7--AE-)A

".00-1+%#IH%JK%L&-.-)'%MGH

NOPQR)S"# *'OPT

#Ă&#x201E;HM$@"%I'(+62+7+ H+7+2'2C+%Ă&#x2021;#IHĂ&#x2C6;%JK%L&-.-)' MGH%)/.0+8+&+.%,+0/*+(+. 5+.8%8+.%)+2+&+.%5/(1+96& #6*'./(%/)+&'.%8'%J/,+.A ?+0/*+(+.%F+.0%5/&/(9+2+)+ 8/.0+.%J+)+7+%1/(2/561 8'+8+&+.%8'%+(/+%,+(&'( */)5+7%MGH4%+5163H'.006 Ă&#x2021;K3KLMĂ&#x2C6;A ?+0/*+(+.%1/(2/561 8')/('+7&+.%,/.1+2%5+.8%F+.0 )/),/(/561&+.%7+8'+7 5/(&('1/('+%5+.8%1/(5+'&%8+. ,/.+),'*+.%1/(6.'&A%/*+'.%'164 1/(8+,+1%1/21%('8/%,(-86& 2/,/8+%)-1-(%J+)+7+%1/(5+(6A ?+8+%,+0/*+(+.%'.'%960+ 1/(8+,+1%21+.321+.%)+2+&+. 8+('%Ă&#x2030;%./0+(+A%1+.%)+2+&+. 1/(2/561%1/(5+0'%8+*+) )+2+&+.%.62+.1+(+%8+. )+2+&+.%)+.E+./0+(+A M.16&%)+2+&+.%)+.E+./3 0+(+%+.1+(+%*+'.%8')/('+7&+. )+2+&+.%8+('%?(+.E'24%@6(&' 8+.%@7+'*+.8A%/8+.0&+. )+2+&+.%.62+.1+(+%8')/('+73 &+.%)+2+&+.%=-09+4%I-.-2-5-4 Ă&#x2026;/1+C'%8+.%?+*/)5+.0A H/.8/.0+(%&+1+%?+*/)3 5+.04%8+*+)%5/.+&%&'1+%+&+. *+.026.0%)/*+F+.0%,+8+ 9/)5+1+.%)/0+7%F+.0%)/*'.1+2' 26.0+'%H62'%+1+6%,/.0+.+. &7+2.F+4%F+'16%,/),/&A @/(.F+1+%)+&+.+.%F+.0%5/(+2+* 8+('%?+*/)5+.0%1+&%7+.F+ ,/),/&%2+9+A >+*%'.'*+7%F+.0%E-5+ 8',/(&/.+*&+.%Ă&#x201E;)5+F%"&+2 2/5+0+'%(6)+7%)+&+.%?+*/)3

PQRSTUVSWXYT

'NNO1 &61'%.('/5C2 6.%96-,0398++AE1-'.)0

UQVW'QXW'YWRO W

#Ă&#x201E;Ă&#x201E;<J$"@Ă&#x201E;<%Ă&#x2020;-(6)%?/)+.1+6 ,/.06.86(+.%8'('4%2/7'.00+%8+,+1%)/./,'2 9+8'%)+2+*+74[%9/*+2.F+4%<+56%Ă&#x2021;Ă&#x2030;LĂ&#x2C6;A .8/,/.8/.%Ă&#x2021;Ă&#x2020;-(,'Ă&#x2C6;%J-0F+&+(1+4%I'.+(1+ 860++.3860++.%8+('%,'7+&%*+'.A J/.0+.%+8+.F+%&-)6.'&+2'%F+.0%1/(9+*'. >+8'C'F-.-4%)/.0626*&+.%+0+(%I+*'%#-1+ Z"8+%5+'&.F+%)/.E-5+%5'E+(+A%@'8+& */5'7%8+('%2/&/8+(%26(+1%)/.F6(+14%*+.961 >+(F+8'%6F61'%,/(*6%)/.0+9+&%5'E+(+ 7+.F+%2/E+(+%B-()+*%1+,'%960+%'.B-()+*A I'.+(1+4%8'7+(+,&+.%8+,+1%)/.9/(.'7&+. 2/E+(+%'.B-()+*%8/.0+.%('%")'.+7A ,/(2-+*+.A%/5+54%,(+860+%F+.0%)6.E6*%8+(' #+*+6%+*+2+.%F+.0%8'61+(+&+.%2/26+' @696+..F+%+8+*+7%)/.0*+('B'&+2'%+*+2+. 8/.0+.%26(+1%F+.0%8'+96&+.%2+F+%,'&'(%1'8+& ,'7+&%*6+(%,6.%7+(62%8'2'&+,'%2/E+(+%5+'&AĂ&#x2021;Ă&#x2C6; Ă&#x201E;&&+ <';&F 611+; <-5/(1H+2'7 Ă&#x2026;+F'2+(-/ ?+.G0/(+. Ă&#x2026;+(.>'86, >+(F+8' >+(62 \-8-] F+7%A 6F61' /5+0+' '16A%Ă&#x2026;'+( 7+(62.F+ 2/5+0+' -(+.0 1+76 ,'),'.+. 7+(62 9-09+4 2/5+5%F0 7+(62.F+ 2/,/(1' 06.+&+. 2/5/.+(3 '16 1+6 .F+4 E+(+3E+(+ &+(/.+ ,/()+3 1'8+& F+.0 +0+(%1+6 2+*+7+. 5'2+%+2+* 2+.16. ,-*/)'&%+,+%F+.0%+8+%8'5+*'& F0%8'%7+8+,'%5+C+7+.F+A9+.0+. 1/1+,'%5'2+%)/.F/*/2+'&+. )+26&%8+.%&/*6+(%+9+A%>+(62 *+F+(%,(-5*/)+%8+('%2'16+2' 2+),/%5+C+7+.F+%8'%9+8'&+. )+2+*+74%5'+(%.0+&%+8+ +8+%1+.006.0%9+C+5%)-(+*.F+A 1/(2/561%2/1/*+7%1+'%9+C+5+.3 16)5+*%6.16&%&/,/.1'.0+.%F0 ,/)5/('1++.%F+.0%./0+1'B .F+%,65*'&%1'8+&%*+0'%)+&+. */5'7%5/2+(A8+.%1'8+&%)/.')3 *+0'4444^ 5'.06.0%8/.0+.%2'16+2'%'.' 56*&+.%B'1.+7%8'%&/)68'+.%7+('A @/(')+&+2'7

!"#$%&'"!$()**

+,-

,-./0123450.6470890:4;<=4>4?06@=9?<>0;<=4>4?0ABC0DE F6G?G290HIC 5+.0A%H/.6%)+2+&+.%1/(2/561 +8+*+7%,'.8+.0%,+1'.A%?'.8+.0 F+.0%8'2+9'&+.%Ă&#x201E;)5+F%"&+2 5/(5/8+%,'.8+.0%2/,/(1'%F+.0 8'&/.+*%)+2F+(+&+1%=+C+%,+8+ 6)6).F+A >/.8(+%I'9+F+4%2/*+&6 ,/)'*'&%8+('%(6)+7%)+&+.%'.' )/.0+&6%1/('.2,'(+2'%8+(' )+2+&+.%'56.F+4%2/7'.00+ )/)56+1%62+7+%(6)+7%)+&+. ?+*/)5+.0A%?('+%*6*62+.%Ă&#x2030; ?/('&+.+.%MGH%'.'%960+ )/.0+&6%5+7C+%8+*+) )/.0/)5+.0&+.%5'2.'2

8',/(*6&+.%&/(9+%&/(+2A >/.8(+%)/.F/561&+. )'.82/1%)+7+2'2C+%7+(62 5/(65+7A%@+&%7+.F+%5/(-('/.3 1+2'%,+8+%)/.E+('%&/(9+%2+9+4 1+,'%960+%7+(62%5'2+%)/.E',1+3 &+.%*+,+.0+.%,/&/(9++.A @+&%,/*+&4%,('+%F+.0 )/)+.0%9+0-%)/)+2+&%8+. 1/*+7%*6*62%8+('%,(-0(+)%2168' @/&.-*-0'%>+2'*%?/('&+.+.%'.' )/.E-5+%)/)56&+%*+,+.0+. ,/&/(9++.%2/(+F+%)/.0+,*'3 &+2'&+.%'*)6%F+.0%1/*+7 8',/(-*/7.F+%8'%&+),62AĂ&#x2021;Ă&#x2C6;

å â ã ä ã üäÌ çâèÊäê

Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă?Ă&#x17D;Ă?Ă?Ă&#x2018;Ă?Ă&#x17D;Ă?Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x17D;Ă?Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2018;Ă&#x201C;Ă?Ă&#x2013;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x2018;Ă&#x2022;Ă&#x2019;Ă?Ă&#x2014;Ă?Ă&#x2DC;Ă&#x201C;Ă&#x2018;Ă&#x17D;Ă&#x2122;Ă&#x2022;Ă&#x2122;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x201D;Ă?Ă&#x201C;Ă&#x17D;Ă&#x161;Ă?Ă&#x2018;Ă?Ă&#x2014;Ă&#x17D;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă&#x2014;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x2DC;Ă&#x17D;Ă&#x2018;Ă&#x2022;Ă&#x201D;Ă?Ă?Ă&#x203A;Ă&#x17D;Ă&#x2018;Ă?Ă?Ă&#x201D;Ă&#x17D;Ă&#x152;Ă?Ă&#x17D;Ă?Ă?Ă?Ă&#x17E;Ă&#x201D;Ă&#x2013;Ă?Ă?Ă&#x201C;Ă&#x2039;Ă&#x;Ă&#x153;Ă&#x2DC;Ă&#x;Ă?Ă&#x17E;Ă Ă&#x153;Ă&#x2122;

ýÞÿ 012 ĂźĂ?Ă&#x152;Ă?Ă&#x2019;Ă&#x17D;ĂźĂ?Ă&#x161;Ă&#x201C; 34Ăş5

6Ăż

2 7Ă&#x2022;Ă&#x201D;Ă&#x201C;Ă&#x;Ă&#x201C; 3 95

Ă˝1Ăż 602 ĂźĂ?Ă&#x152;Ă?Ă&#x2019;Ă&#x17D;7Ă&#x2022;Ă&#x201D;Ă&#x201C;Ă&#x;Ă&#x201C; 3895

ÍÏíÎïðùòóôþÜáøóáÚúÝĂ&#x17D;ĂźĂ&#x2013;Ă?Ă?Ă&#x201C;Ă&#x2039;Ă&#x2039;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2018;

"$GGĂ&#x201E;@"%Ă&#x2026;+8+.%#/7-()+1+.%8+('%Ă&#x2020;(+&2' ?+(1+'%")+.+1%$+2'-.+*%Ă&#x2021;?"$Ă&#x2C6;4%"*')'.%"586**+74 )/.0'.0+1&+.%+.00-1+%J/C+.%?/(C+&'*+. <+&F+1%Ă&#x2021;J?<Ă&#x2C6;%+0+(%5/(7+1'37+1'%)/./(')+ 7+8'+7%5/(6,+%,+(2/*%)/.9/*+.0%<+)+8+.A ?+(2/*%8/.0+.%.'*+'%8'+1+2%<,%Ă&#x2030;%961+%C+9'5 8'*+,-(&+.%&/,+8+%#-)'2'%?/)5/(+.1+2+. #-(6,2'%Ă&#x2021;#?#Ă&#x2C6;A +%)/.0+1+&+.4%2/5/.+(.F+%+8+ &/*-.00+(+.%+16(+.%8+('%2/0'%.-)'.+*A%@(+8'2' 2+*'.0%)/)5/('%9/*+.0%56*+.%,6+2+4%8'+&6' "*')'.4%+8+*+7%2/56+7%1(+8'2'%F+.0%5+'&%8+. 2+.0+1%26*'1%8'7'*+.0&+.%8+('%568+F+%.8-./3 2'+A%#+(/.+%'164%'+%)/.0')5+6%+.00-1+%J?< 1+&%,/(*6%&+&6%)/.F'&+,'%+16(+.%*+(+.0+. )/./(')+%,+(2/*A Ă&#x2026;#%J?<4%*+.961.F+4%1+&%)/)5/('&+.%&-8/ /1'&%&76262%1/(&+'1%,/)5/('+.%,+(2/*A%/5+54 +16(+.%0(+1'B'&+2'%268+7%)+26&%8+*+) M.8+.03M.8+.0%@'.8+&%?'8+.+%#-(6,2'A /1696&+.%".8+%')5+6+.%+0+(%+.00-1+ J?<%F+.0%)/./(')+%,+(2/*%.'*+'.F+%8'+1+2

2+16%961+%7+(62%*+,-(%#?# %J+('%7+2'*%,-*'.0%8' 1('56.9-09+AE-)%2/5+.F+&%Ă&#x2030;A%%1('56../(2 2/1696A%AĂ&#x2030;K%%1('56../(2%1+&%2/1696%9'&+ 7+(62%)/*+,-(&+.%&/,+8+%#?#%8+.%2'2+.F+ AK%%1('56../(2%)/.F+1+&+.%1+&%1+76AĂ&#x2021;Ă&#x2C6; Ă&#x2026;/('&61%&-)/.1+(%8+('%1('56./(2 @'+%1(/+*+CDF+7--AE-) M.16&%)/.07'8+('%8+('%7+*37+*%F+.0%1'8+& ,+.1+2%*/5'7%5+'&%+.00-1+%J?<%)/*+,-(&+. 2/0+*+%5/.16&%,/)5/('+.%&/%#?#A%J/.0+. +8+.F+%*+,-(+.%1/(2/561%5'2+%)/)5/('%E-.1-7 F+.0%5+'&%,+8+%)+2F+(+&+1%5+7C+%+.00-1+ J?<%1++1%+&+.%+16(+.%F+.0%+8+A >/..F%27/A)/(+7D0)+'*AE-) H/*+,-(&+.%2/0+*+%,/)5/('+.%8+*+) 5/.16&%+,+,6.%)/(6,+&+.%E-.1-7%,/9+5+1 F+.0%1++1%76&6)A "0+(%,/)5/('+.%1/(2/561%1'8+&%8'2+*+7 +(1'&+.%8+.%8'2+*+7%06.+&+.%6.16&%)/.F6+, ,+(+%+.00-1+%J?<A%Ă&#x2021;Ă&#x2C6;



PQRSTUVSWXYT

Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2026;ÂŻÂ&#x2013;

Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2021;¤¯Â&#x2013;

Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2026;

Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2026;

Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x2020;


0123

‡ˆ ‰Š ‹ Œ  Ž Š ‰ ˆ ‹  ˆ  Š ‘’ˆ“ˆ”‹•–ŽŠ— 361 7 997 9 56761689

˜™š›œžŸ ¡¢£¡ž¤¡¢¥¦›¡¢§¨¤¨©¢§ª«¢§ ¬Ÿ¬¢­

KLMLMKNOPLQRSTUOV h`sYu[sf_`hYq[\][j`s`ve ‚#'**$*#1#124#&#$<'#$%+#$% je WLMSXYZ[\][^[_`\YabYc[^[X 02$1# ` s \Yq[qtrs`Yj[\k`wv`d`\ )#';#4#"+#$%)*%#020#$%5"1#/ t``drx deYae]f\fYgYZ_`][\Yf_[hYi`dX 02$1# )#'(252(<4#/4#*$52/*$%%#)*1#( }ZaY[q[ ^`Yj`k`Ya[\e\YlmnopYq`_`q \v`d`YevrY|[j`_` _`_rY`shed\]`Yt[d`shedYu[v[X |nabY|[z`q`v`\YZ_`X 02 $ 1 #  ) # ' ( 2 ,A ,* + < $ <  4 # % * ; _`hYjeh`sYu[sf_`hYq[qtrs` ][\{Y¹e\`dvf{Yq[\^`v`s`\Ys[X j[\k`wv`d`\Yj[\[deq``\ te´`s`\Yjeh`sYu[sf_`hYr\vrs ueui`Yt`drxYb`deYyyYz`_f\ q[qtrs`YYj[\k`wv`d`\Yueui` 0*I*)'*+#$* ueui`Y]`\^Yu[t[_rq\]` s[qt`_eYs`d[\`Yk`_`qYj[X ¾¿ÀÁÂÁÃÄ¿ÅÆÂÁÇÃÈÉÃÈÊËÆÌÆÃÍ vek`sYkev[deq`{Yk[_`j`\Yke kfq`\Yj[\[deq``\Yj[u[dv` `\v`d`\]`Y`shed\]`Ykev[X kekesYt`drYvek`sYke`vrdYt`v`X deq`x u`\Yjeh`sYu[sf_`hYq[\[deq` _`srs`\Yj[dv[qr`\xY®`ue_ u[sf_`hY_`e\x |[j`_`Yu[sf_`hYabYae]fX j[dv[qr`\Yv[du[trvYs[qrX °®`deYe\eY`k`Yk[_`j`\ ´rq_`hYdfqt[_xYºv`uYk`u`d \fYg{Y}qeY~evde]`\e{Yq[\^r\^X ke`\Ykeu`qj`es`\Ys[j`k`YjeX fd`\^Y]`\^Yq[\k`wv`dxY|`X evr_`hYabYae]f\fYgYkeqr\^X s`js`\Yu[v[_`hYkes[v`hre h`sYbe\`uYZ[\kekes`\YZ[X _`rY]`\^Yve^`Yq[q`\^YurX se\s`\Yr\vrsYq[\[deq`Ykr` `k`\]`Yj[\][^[_`\{Yjeh`s qrk`Yk`\Y¯_`hd`^`xY°Z[\][X k`hYYq[\k`wv`dYs[Yu[sf_`h ²fqt[_Yu[s`_e^rux u[sf_`h{YvfsfhYq`u]`d`s`v{ ^[_`\Yurk`hYu[_[u`exY®`ue_ _`e\Yu[he\^^`Yvek`sYq[\k`wX be`Yq[\`qt`hs`\{Yab sfqev[Yu[sf_`hYk`\Yj[di`X j[dv[qr`\Ykeu[j`s`veYjeh`s v`dYs[YabYae]f\fYgY_`^e{± ae]f\fYgYe\eYurk`hYq[q[X se_`\Yk`deY}\evYZ[_`su`\` u[sf_`hYq[qtrs`Yj[\k`wX ´[_`u\]`x \rheYj[du]`d`v`\Yr\vrs [s\euYl}ZpY|nabY|[z`X v`d`\Yueui`Yt`drYs[qt`_e{± a[v[_`hYketrs`Yv`qt`h`\ q[\[deq`Ykr`Ydfqt[_xYa[X q`v`\YZ_`][\Y_`\^ur\^Yq[X rz`j\]`{Y²`trly³nopx j[\k`wv`d`\Yueui`Yt`drYe\e{ sf_`hYq[qe_eseYdr`\^Yt[_`X be`Yq[\´[_`us`\{Yv`qt`X ´rq_`hYueui`Y]`\^Ykev[deq` ´`dYk`\Y´rq_`hY^rdrY]`\^ \Yi`svrYr\vrsYj[\k`wX keYabYae]f\fYgYq[\´`keY¶· zrsrjxYa[_`e\YevrY´r^`Yq[X ÎÏÐÑÒÓÔÕÖÔ×ÕÖÔÏ h` v`d`\Yueui`Yt`drYe\eYh`\]` ueui`xY²[\z`\`\]`{Yjeh`s qe_eseYj[d_[\^s`j`\Yt[_`´`d ˜™ØÙÚÛÙÜÝÞÝßàáÙ t[d_`\^ur\^Yu`vrYh`deYu`´`x u[sf_`hY`s`\Yq[qt`^eYueuX `v`rYq[t[_[dYYr\vrsYq[X µ`_f\Xz`_f\Yueui`Y]`\^ i`Yt`drYv[du[trvYk`_`qYkr` \r\´`\^Ys[^e`v`\Yt[_`´`d âÞÛÞãÜäåæÜäçèéêéÜë [t[_rq\]`Yvek`sYkev[deq` dfqtf\^`\Yt[_`´`dYldfqt[_px kr`Ydfqt[_x âÞìÞãÙíÜÙîÙÜáÞâÞïÙáÙìÙê uke bYae]f\fYgY`shed\]` °²[\z`\`\]`Y`s`\Ysev`Y´`X °¸rdrYs[_`uY`k`Yk[_`X îÞêÛÙêÜïçíÙáÜâÞáéãÙíð q[Y\ak` [qt`_exYc`qr\ kes`\Ykr`Ys[_`u{±rz`j\]`x j`\Yfd`\^{Ydr`\^Ys[_`uY´r^` ˜™åÙÚçÜññÜòÙãéêÜÝàÚçî k`deYyywvY`zd`Ys_f\Y ueui`Y]`\^ |[j`_`Ybrur\Y¸_ek`^{ `k`Yk[_`j`\xYa[sf_`hY´r^` èÙêÛÜìçîÙáÜîçìÞÚçÝÙó u[t[_rq\]`Yvek`sYkev[deq`{ ardf\f{Yq[\^`v`s`\Y^[dX q[qe_eseYq[´`Yk`\Ysrdue h`\]`Y`k`YmYfd`\^Yu`´`Y]`\^ t`\^Yu[sf_`hY]`\^Yu[t[_rqX ]`\^Yq[\zrsrjexYabYae]f\f ÙáíçÚêèÙÜâÞáéãÙí s[qt`_eYq[\k`wv`dxYa[k`\^X \]`Ykeu[^[_Yf_[hYi`d^`Yk[X gYq[q[\rheYu]`d`vYr\vrs ÝÞãéãéâáÙêÜîÞãÙïÙê s`\Yve^`Yfd`\^Y_`e\\]`YurX \^`\Ysr\zeY^[qtfsY_`\^X q[qtrs`Ykr`Ydfqt[_{±YeqX âçâôÙð k`hYv[d_`\´rdYq[\k`wv`dYs[ ur\^Yketrs`Ys[qt`_eYu[v[_`h trh\]`xl»¼½p

'( )*+ *Ó ,-)+ *. Ó Î( )( / *-Ó 01 23 *1 2Ó 41 5 + ˜™67¢8¨9¦Ÿ¤¢§:š¢9¢;¦©¬Ÿ<ž¬¤¬¢=¦>¡›

 !"#$% 5"$#$A<("02$24#(5#$##$ & ' # ( ) * ( ( ' * + # ,- . -" #00#! B$%%#'#$6AB:1#$&#4*$%=2&#) 678þú9þþõþú8ù1ù0þ5þ8÷ 1   1  1*+#/.2$1#/)*3#!)*3##/03 #'"3*5#1*=#*'(#$#(/*'B%"5)"5 1 ö!ÿ"#$1 %&   & & ,24#5#6789:;<$1*5*3#$%"'$"#($ 302 $1#)#$%;-#5*$%!0#5*$%&#(2) & &$ +#$%5"1#/"5#$%1*0#(#$"5*# '2/#31*#4<(#5*(#$52325#'& 1*1"%#523#%#*&20*="#03'"(! 9E?")#1#$0#5*$%!0#5*$%52! $+#%21"$%)2'523");2'"$)"$% (<4#/02$1#&#)(#$D!.&#(2); )*1#(#1##()*>*)#552(<4#/5##) 2'0#5"(1#4#01#)#'52! (2?#1*#$32'4#$%5"$%; (<4#/+#$%#(#$02$1#&#)1#$# @,232$#'$+#(#0*5"1#/ '2/#3*)"#1#4#/,--"/#00#! 02$%#?"(#$3#$)"#$'2/#3(2 1*+#/.2$1#/+#$%'"#$% A*$#52$1*1*(#$)#&*3#'"#(#$ &'#()*(('*+#(#+"$+#'<3</ #$B%"5)"5;,232$#'$+# ,24#5#6789:;,#)"&#(2)'2/#3 A!I<'"0ƒ#')#F#$"$"$%(*1"4 &2'51*"$"$%(*1"4;@#&<4'25/#'"5020*$)#0## =)*#$*%'%3#"4402 $"$%%")#&*(21"4"#$ 1*&2'"$)"((#$3#%*52(<4#/ 6Iƒ:020*$)##&<4'25"$"$%(*1"4"$)"( (2&#1#*$5#$&2'5C"$%(#&$+#; # 03 ' " ( C &#4#,-. )2'523")025(*&*/#(52(<4#/ 02$%"5"))"$)#5<($"0&<4*5*+#$%02$%/#4#$%! A#4#0&2$%#0#$#$&2')#$1*$%#$52&#(3<4# -"/#00#1(*#+#)#/.2  2 $+#)#(#$#1#A'"#$%4#*$$+# /#4#$%*5#4#/52<'#$%F#')#F#$H<%?#(#')#<5) )2'523")4#$?")$+##$%%<)#,#3/#'#"$"$%(*1"4?"%# 5#)"$#3"6DE89:;$1#//<0! 02 + # $ $'<3</(#'2$# „"5"B1+)*#")'#)#0#5##)024*&")&2')#$1*$%#$ 020&2')<$)<$(#$5*(#&+#$%)*1#(52/#'"5$+# ,24#*$'"#$%&'#()*(('*+#+#$% 5"1%#/?"%)"##;'#F# $ 1 $%#! 52&#(3<4#3232'#&#F#()"+#$%4#4"; 1*4#("(#$<42/52<'#$%&2?#3#)$2%#'#;($"05#3/#'# )24#/'<3</#1#4*0#'"#$%4#*$$+# )#(#$&*/#(52('<*4+##/$1)<*/#02 ' # & ,2('2)#'*5Iƒ,"/#'?<$<02$%#)#(#$ )2'523")32')2'*#(02$#$)#$%1#$02$%"=#&(#$(#)#! +#$%(<$1*5*$+#?"%#02$%(/#F#! 3*5#02$%(<$1*5*(#$)2'42(3#*/$ &*/#($+#02$%")"((2'#5#'<%#$5*#$%%<)# (#)#(<)<';,24#*$*)"?"%#)2'"502$+#4#(#$#4#)52)'"0; )*'(#$(#'2$#3#$%"$#$)"#)2'1*'* 1"4"32'5#0#(<0*)252(<4#/ ,#3/#'#<4'25"$"$%(*1"4)2'/#1#&&2(2'?#02! @-2'2(#6#$%%<)#,#3/#'#:)2'"532')2'*#((#)#!(#)# 1#'*'"#$%&'#()*(('*+#)2(5)*4'"#$% "$)"(&2$#$%#$#$5202$)#'# 1*#+#$%521#$%024#("(#$&24*&")#$32$)'<( (<)<';*$1#(#$*)"5#$%#)&'<><(#)*C"=#&$+#; %"'"'"#$%(2&#4#52(<4#/1#$ '"#$%+#$%'<3</; 5"&<')2'#$)#'#(252324#5#$"0##42/#'?<1#$ ,202$)#'#*)"(2)"#1*>*5*‚"("01#$ '"#$%; *+#$)<02$#03#/(#$ H<$%%'#$%-"4"5#$&#1#-*$%%"6989:4#4"; B1<>#(#5*2'5#)"#$ƒ#')#F#$$1<$25*#G#3#$% ,--"/#00#1*+#/.2$! 524#$*$1'.G ,"/#'?<$<02$?24#5(#$)*$1#(#$#$%%<)# "$"$%(*1"4 #03#$%"'F#$)<02$+#)#(#$ 1#/020#$%)2'0#5"((21#4#0 1*32'*(#$1#5$2#(<'24#//#3+#)#$/%"$#(*#$*$ ,#3/#'#+#$%02$%/#4#$%!/#4#$%*)"%#5F#')#F#$ &*/#($+#5*#&"$)"(02$1#0&*$%B1*)+#;@#0*5*#& .G3#$%"$#$52(<4#/32'(#! 32'1#5#'(#$5"'>2*1*$#50#5*/ 5"1#/024#$%%#'"$1#$%!"$1#$%2'5$<0<'…E "$)"(02$1#0&*$%*5#4#/52<'#$%#$%%<)#Iƒ )2%<'*'"5#(1*"4<$&'<%<+#$% #1#&"4"/#$52(<4#/02$2$%#/ )#/"$D777;$)"(*)"#&<4'25"$"$%(*1"4B +#$%1*/#4#$%!/#4#$%*<42/<($"0#$%%<)# /#'"552%2'#1*'2/#3*4*)#5*;#5* 4#*$$+#+#$%3")"/'2/#3;-25(* I#'*21†"4(#'$#*$/#'"552%2'#024#("(#$ (2&<4*5*#$1#4#0024#(5#$#(#$)"%#5$+#;#0* ,#'#$#'#5#'#$#2$1*1*(#$ 32%*)"(<$1*5*(2'"5#(#$0#5*/ &203*$##$)2'/#1#&#$%%<)#$+#;,24#*$*)"?"%# ?"%#02$125#(#&<4'2502$%"5"))"$)#5(#5"5 -2$2$%#/A*51*("4<$&'<%< )2'%<4<$%'*$%#$52/*$%%##(#$ /#'"5020*$)#0##52=#'#'250*(2&#1#*$5#$ )2'523")C"=#&$+#;6/#5: $1'*+#$)<#3"6DE89:02! 1*"5"4(#$"$)"(02$1#&#)1#$# $%#)#(#$?"04#/)2'523")1*1#! '2/#31#'*AB&#1#.ED… &#)(#$$+#1#'*/#5*45"'>2* 02$1#)#$%; 32'1#5#'(#$&2$1#)##$"5"4#$ B$%%<)#<0*5*BAA '2/#3&#1#H#$"#'*/*$%%#I2! "4<$&'<%<#51*<$<02$+#)#! B !#$*)*# #$)"4€(5&<.EDJ 1*/#'#&(#$0#5+#'#(#)&20*$#)#$)"4€(5&<52%2'# 3'"#'*4#4"; (#$&*/#($+#52&#(#)3*4#A*$#5 ("F#4#/#$02$2'*0#&2$1#)#'#$&252')#+#$%)2'"5 02$1#)#'52324"03#)#5#(/*'+#($*DMH"4* H"04#/*)")2'1*'*#)#5D9 2$1*1*(#$024#("(#$*$>2$! 02034"1#(;2$1#)#'#$+#$%5"1#/1*3"(#52?#( 02$1#)#$%;2$1#)#'#$1#&#)1*4#+#$*1*#%*#$ ,-1#$7,-B+#$%(<$1*5*3#! )#'*5#5*52(<4#/!52(<4#/+#$% /#0&*'523"4#$*)")2'$+#)##$*0<0#5+#'#(#)0#5*/ ‚"0#520(#3#$)"4<0&42(5,2)1##$)"4&#1# $%"$#$$+#'"5#(;#'2$#*)" &2'4"'2/#3;#0"$1#4#0&24#(! ="("&)*$%%*; ?#0(2'?#;@,#)"5)#$1*&#)<(12$%#$/#'%#& A*$#52$1*1*(#$#(#$02$%#4<! 5#$##$'2/#3$+#/#'"532$#'! #/(#$/*$%%#124#&#$/#'*02$?24#$%&2$")"&#$ …EE;EEE;#$*)*#?"%#0#5*/0203"(#(2520&#)#$ (#5*(#$#$%%#'#$1#'*A#$# 32$#'#1#&#'#02)2'("#4*)#51#$ &2$1#)#'#$0#5*/3#$+#(0#5+#'#(#)+#$%)2'"5 3#%*5&<$5<'+#$%*$%*$32'&#')*5*&#5*02$+20#! B4<(#5*/"5"56AB:)#/"$*$* 02$=#("&520"#?2$*552(<4#/; 02$#$+#(#$5)#$#$)"4€(5&<;‚#4*)"1*(#)#(#$2&#4# '#((#$1#$020&'<0<5*(#$&'<1"($+#1* #$)"4 "$)"('2/#352(<4#/!52(<4#/ @#'#02)2'*)"0*5#4$+#%21"$% #%*#$‚"0#520(#3#$)"4A'5I#)<$*+#$%?"%# €(5&<.EDJC(#)#I#)<$*; )2'523"); 3*5#)#/#$32'#&#)#/"$?#$%#$ 2)"##$*)*##$)"4€(5&<.EDJ; ,23#%#*0#$#1*(2)#/"*3#/F#2>2$)#/"$#$ @<$1*5*$+#'"5#(521#$% 5#0&#*"0"'.!J)#/"$1*'2/#3 @,232)"4$+#3#$+#(52(#4*&20*$#)+#$%*$%*$ #$)"4€(5&<.EDJ#(#$1*%24#'0"4#*.…!JDB%"5)"5 5#0&#*#%#(32'#);$)"('2/#3 5"1#/#03'"(;$>2$)#'*5#5*52! 02$1#)#'1#$3#/(#$*$%*$0203<'<$%5)#$$#0"$#&# .EDJ02$1#)#$%1*#5#',2$*#3"5#$6,:H#4#$ .G52(<4#/*)")#/"$.EDJ*$* 3#*($+#)*1#(/#$+#52(<4#/$2%2'* 1#+#(#0*)#(3*5#02$+21*#(#$525"#*&25#$#$ #'#$%)'*)*50;7#$)"4;B%2$1#)#/"$#$+#$%5"1#/ #(#$1*#4<(#5*(#$1#'*AB"$)"( 5#?#)#&*?"%#5F#5)#52/*$%%# 02$%*$%#)(2)2'3#)#5#$)20&#)C(#)#$+##3"6DE89:; 1*%24#'52?#()#/"$.EEE*)"#(#$02$#0&*4(#$ &2$1*1*(#$02$2$%#/C(#)#$+#; (2)*(##1#&'*<'*)#5'2/#332$#'! -25(*&"$120*(*#$5##)*$*&#$*)*#0#5*/ &#02'#$32'3#%#*&<)2$5* #$)"452&2')*'#%#0 #0"$1#$#'2/#3)2'523") 32$#''**4+#$%(<$1*5*$+#'"5#(C 020*4*(*3232'#&#5)#$+#$%)2'5*5#;$)"(*)" (2'#?*$#$("4*$2'/*$%%#52$*1#$3"1#+#;6/#1: 5##)*$*0#5*/&'<525&2$+"! )#$1#5$+#;6*$%: õö÷øùúûüýûþÿ0þ1þú1þ3ö÷ý0ü4þ5÷

CÙïéãÚÞâÜDÙÚàâÜEçêìÙÜEÙÙF

HÙìéêçÜIÙìéáÜDÙÚÛÙÜäìÙêÜJïÜKLLÜJçßà

õö÷øùúûüýûþÿ1÷úýý÷0?þ0@ùúùýöþ0þ

BB- !21"$%'"#$%&'#()*(('*+#(#+",--"/#00#1*+#/. 2$1#/1*A25#"4"'2?<2=#0#)#$2$1#/"4<$&'<%<,24#5# 6789:'<3</&#1#3#%*#$#)#&1#$)203<(324#(#$%;A*1"%#/#4*)" (#'2$#(<$1*5*3#$%"$#$+#$%5"1#/'#&"/)2'0#(#$"5*#;


01203562718?@

!"#!$"%&$&!!" Å Æ9

9  

'( ) *+,-. / ( 0 1*2 / 34 / ( 5 671-8 *. ( 9 3. 3:( 0 ;( < / = 3:3+( > ABCBCADEFBGHIJKELBC ’“”•–”—˜•™˜ YP\PN…PU\XoZcNQT`TUPWUoP

MNOPQRQNSTUVRWXPUNYZ[SR\TWN]X š”›œ•šž•˜•’ WP]PN]XN‰X^PoP_NNoPUdNVRYRS –žŸœž— `WPT[P QTYZ^P_NYT[`P^XN\TWaP]XbNOP^X ¡¢•š”—£’ XNYPWTUPNaP^PUN]XN]TSPU ¢ — ” ¤ ’ ¥ ” — ˜ š œ ¦ XUXcNSTUVRWXN`TW_PQX^N[TUdM QTYZ^P_N[TWRSPYPUNaP^RWNR\PM dPQPYN^X[PNRUX\NYZ[SR\TWN[X^XY §–˜’¨”š˜©’Ÿœž—˜•’–ž [PNeT[PURM…ZUZQPWXbNŠPM efNgXaP_PUNhcNeR[`TWTaZcNeTM N[T[PUdcN]XN`T^PYPUd •–”—˜’ªœ˜• [RU [PURcNeT^PQPNijklmNQZWTbNnT^PYR —˜¨Ÿ” Q T Y Z ^ P _N\X]PYNP]PNST[RYX[PU ¢ ª ˜ « ¢ ª ž œ ›¦ ’ ¬ž © ˜ [T[`ZUdYPWNYZ[SR\TWNVRWXM STU]R]RYN]PUN_PUoPN`TWRSP PUUoPN]PUN_PUoPN[TUXUddP^M Ÿ˜–ž’¥”—˜šœ’›˜©œš’š” ^PU]PUdbN‹XQPNaP]XNST^PYR YPUNVPQQXUdUoPN]XN`T^PYPUd –˜—˜›’©”š¢—˜¤’›”—˜—œž [PQRYNYTN]P^P[NQTYZ^P_N[T^PM QTYZ^P_b ^RXN`PdXPUN`T^PYPUdNoPUdN[TM ¨ ” — ˜ š ˜ •  ’ ™ ˜ •  hUpZW[PQXNoPUdN]X_X[SRU ¨˜ž˜•’ [PUdNVRYRSNQTSXc‚NRVPSUoPb qrstuvwxyz{|cNPYQXNSTUVRWXPUNXUX ›”›˜•’¡œšœ¥’©”¥ž¦ eT[TU\PWPNX\RcNOPQP\NƒTQM YP^XNSTW\P[PN]XYT\P_RXNZ^T_ YWX[NnZ^WTQNŒRURUdYX]R^cN„On STUaPdPNQTYZ^P_cNeRdXoPW\Zc eR_P]XcN[TUdP\PYPUNQT^P[P SRYR^N}~b€bNePP\NX\RcNeRdXoPU\Z €}cNYPQRQNSTUVRWXPUNYZ[SRM _TU]PYN[TUdPU\PWYPUNPUPYM \TWN]XNQTYZ^P_MQTYZ^P_NQR]P_ ¯° ± ² ³ UoPNSR^PUdNYTNWR[P_bNePP\ ´µ¶·¸­® NQT`PUoPYN^X[PNYP^Xb ¹º»¼½¾·¿¹ÀÁ¼»½ \nTTW^aPPY]X [T^XU\PQN]XNQP[SXUdNQTYZ^P_c R N [TUoPQPWNYZ[SR\TWM û¿µ¶Ä ]XPN[T^X_P\NVPQXUdNYZ[SR\TW YZ[SR\TWNQTYZ^P_NoPUdNUZ\PM QR]P_N`TWQTWPYPUN]XN`T^PYPUd PVPYPUc‚NYP\PNOPUX\NƒTQYWX[ `TUTN[PQX_N`PWRbNŽXUddPNQPP\ QTYZ^P_b nZ^QTYNeT[PURcN„XS]P XUXNP]PNQTYX\PWN^X[PN^ZYPQXc‚ gTWPQPNVRWXdPcNeRdXoPU\Zc …PU\XoZcNƒP`Ri}€klmb RVPSUoPb YT[R]XPUN^PUdQRUdN[TUdTVTY fPWXN_PQX^NZ^P_N†OncNST^PM fXPN[TUR\RWYPUcNSX_PYM YZU]XQXNQTYZ^P_bNePP\N[T^X_P\ YRN[PQRYNYTN]P^P[NWRPUd UoPNQPP\NXUXN[PQX_N\TWRQN[T^PM WRPUdN^P`ZWP\ZWXR[cNYZU]XQXM ^P`ZWP\ZWXR[N]TUdPUNVPWP YRYPUNSTUoT^X]XYPUN\TW_P]PS UoPNQR]P_NPVPYMPVPYPUbNfXP [TUVZUdYT^N\TWP^XQN]PUNaTUM ST^PYRNSTUVRWXPUNYZ[SR\TW YT[R]XPUN^PUdQRUdN[T^PSZWM ]T^PbN‡TU]T^PUoPNYT[RUdM oPUdN`TWPYQXN]XN‰X^PoP_NŒRM YPUUoPNYTNSX_PYNYTSZ^XQXPUb YXUPUN]XaRdX^NiVZUdYT^mNZ^T_ URUdYX]R^bNNfX_PWPSYPUcN]PM eT\T^P_N]XVTYNZ^T_NQPYQX ST^PYRbN„]PN`TYPQNaRdX^PUN]X ^P[N‰PY\RN]TYP\NXUXNSX_PY ieRdXoPW\ZmcNYZU]XQXNWRPUd aTU]T^PN^P`c‚RVPSUoPb YTSZ^XQXPUNQR]P_N`TW_PQX^ ^P`ZWP\ZWXR[NQR]P_NPVPYM ˆZYPQXNQTYZ^P_NQTU]XWXc [TUdRUdYPSYPUUoPbi‘m

/0®1Û 2 ®¯áá± 1Û å ®¯° ®¯áÛ 3 ßà ¯²®¯²± 'í45(63+2/3(7*.-+=-ó(8323(ó3.*+3(ñ3ó(;3138(760<

8 7;9.1 23034834ÿ3.!''<"<!=#ÿ01#2346 0786 '9 ( 9)*94

+9,01 - ! '==!"<!<=""%''<"!' '!'="-

Ð& ! " ! é! % Î  ê ! " ë! ! " ìÐ 'íî3.ï3(5676ð/832(ð/(04*73+(ð3+(5-46+1.6ï6(<32/:(ñ*.-2(ò3/ó

LÖCJBGHIJKELBCNMNg`P_ QT`RP_NSZQNaPdPNYP[SRUd [TUdT\P_RXNP]PUoPNSTUM nPUddX_Nil€mcN`TWUoPUoXN[TM QT\T[SP\cNƒP`RNi}€klmNQXM ]P\PPUNoPUdN]X^PYRYPUNZ^T_ UoRPWPYPUNYT^R_NYTQP_UoP PUdbNg`P_NnPUddX_NoPUd ‹neNSP]PN‰PWdPN`T`TWPSP QT^P[PN[TUaP^PUXNYTUoP\PPU ]R]RYN]XN`PdXPUN\TUdP_c ‰PY\RN^P^Rb _X]RSNQT[TUaPYNXPN^P_XWN_XUddP [T[`P‰PNQT^T[`PWNYTW\PQ ePoPNQTU]XWXN:vzz|N\P_R [PQPN\RPUoPbNŠoPUoXPUN\PUSP `TW\R^XQYPUN‹ˆegNORWPUd YZYN[TWTYPNi^PUQXPmN`XQPN:vzz| ôGõöÖCHIJKELBCNMNfXUPQNnTWXUM ]TUdPUNYPaXPUNoPUdN[P\PUdb UdP^P[XNSTUXUdYP\PUNaXYPNSTWM aR]R^N\TWQT`R\cNQP[PWMQP[PW †TSP\NePQPWPU‚b ]PSP\cNSP]P_P^N[TWTYPNP]P^P_ ]RQ\WXPUcNnTW]PdPUdPUcN]PUNOZSTM OPQXTNnTW]PdPUdPUNfP^P[NŠTM [T [X U\ UN]PWXN^RPWNaP‰PN\XUddXb \TW]TUdPWN]PWXNQRPWPNWTU\PUoP gTURWR\N\ZYZ_N[PQoPWPYP\ YT^RPWdPN[XQYXUbNOX\PN\X]PY WPQXNifXQSTWXU]PdYZSmNe^T[PUN`T^R[ dTWXcNfXQSTWXU]PdYZSNe^T[PUcNeX\X hPPNP[T UdP\PYPUcNWP\PMWP\PNOT^Z[M XPN[TUdRUdYPSYPUNYTQTUM QT\T[SP\cNgRaXWPUNi×~mcNQT`TM STWUP_N]X^X`P\YPUNQPP\NSTUM PYPUN[TUdP]PYPUNZSTWPQXNSPQPW hQ\ZXøZ[P_cN[T[`TUPWYPUN`P_‰P SZYN†PUX QXYNnWPUPaXN[P[SR ]XWXPUN]PUNYTQRUoXPUUoPN]X UPWUoPN‰PWdPNQR]P_N[TUdRM ]P\PPUcNYX\PN_PUoPN[TUTWX[P i÷nmN]P^P[N‰PY\RN]TYP\bNnPQP^UoPc QTaR[^P_NYZ[Z]X\PQN\T^P_N[TUdPM [TUd_PQXNŒX ^ YP UN ^X[PN\ZUNSTW_PWXb ‰PY\RN[P^P[N\X`Pb QR^YPUNPdPWNP]PN[RQoP‰PWP_ `oNUP[TN`oNP]WTQQNQPaPc‚NYP\P _PWdPN`PWPUdNYZ[Z]X\PQN]XPUddPS ^P[XNYTUPXYPUN_PWdPb eT[TU\PWPcNPUdYPNSTW[XU\PPUNaRQ\WR ‹PdPX[PUPN\X]PYcNg`P_ QRSPoPNP]PNYTSR\RQPUNoPUd ‹R]XZUZb ^R[N[TURUaRYYPUNYTUPXYPUNQXdM ŽPWdPN`P‰PUdNSR\X_N[TUdPM ]XNP\PQN]T^PSPUN\ZUbN„YX`P\UoPc nPUddX_NP]P^P_N^PYXM^PYXN\RP \TSP\NQT`T^R[N‹ˆegN]X`PM gTURWR\N‹R]XZUZcNQT_PM `T UX p Ub ^P[XNYTUPXYPUNVRYRSN\XUddXcN]PWXNƒS _PWdPNVP`PXN]XN\XUdYP\NSPQPWN^T^PUd oPUdN_X]RSNQT`P\PUdYPWPN]PU dXYPUbNeT`P`cN]PWXN}€NOON]X WRQUoPNaR[^P_NSTUTWX[PN^T`X_ XYP fPWXN[ZUX\ZWXUdNYP[XcNYTUPXYPU €NWX`RN[TUaP]XNƒSNÈ~NWX`RNRU\RY QPUdP\N\XUddXb \XUddP^N]XNfRYR_NŒP]RUdPU YP[SRUdNXUXcN_PUoPNP]PNl}NOO `PUoPYN]X`PU]XUdNSTUTWX[P _PWdP NYZ[Z]X\PQN`Z^T_N]XYP\PYPU `P‰PUdN^ZYP^bNeT]PUdYPUNRU\RY nTW[XU\PPUNVP`PXNYTNeR[P\TWP OTSR_cNOT^RWP_PUNùPU]TUc oPUdN[T[TWZ^T_N‹ˆegbNh\RSRU QPP\NXUXbNgTQYXSRUN]T[XYXPUc [PQX_N aPWcNYTVRP^XNRU\RYNYZM `P‰PUdNX[SZWcN]PWXN_PWdPNƒSN}ÉNWX`R [TUVPSPXN]RPN_XUddPN\XdPN\WRYb OTVP[P\PUN‡T\XQcN‹PU\R^cNfhçb `T`TWPSPN]XNPU\PWPUoPN]XPUdM ]XN]RYR_NXUXNaRdPN\TW]PSP\ [Z]X\PQ‰P \TU\RNoPX\RN`P‰PUdNSRM [TUaP]XNƒSN~NWX`Rc‚NYP\PUoPb eT\XPSN\WRYUoPNT[SP\N\ZUcNP\PR eTaPYN^P_XWcNnPUddX_NQR]P_ dPSNYRWPUdN\TSP\NQPQPWPUb QTZWPUdNSTUQXRUPUN†ŠhNoPUd \X_N]PUNN\VTPW`P X c ‚ N YP \ P N OT SP ^ P N fX Q M e T ^ P X UN ` P ‰P Ud N SR\ X _c N _P W d P N V P ` P X ^PSPUN_XUddPN}N\ZUNSTWN_PWXNoPUd [T[STWZ^T_NVZ`PPUcNYT]RP OP^PRNQT`T^R[UoPN[RM [T[TWZ^T_N‹ˆegcNUP[RUNYPWTM STWXU]PdYZScNnWPUP‰PcNƒP`RNi}€k [TWP_NaRdPN[R^PXN[T^P[`RUdcN[TQYX ]T ]XYXWX[NYTNeR[P\TWPbNeT[TU\PWPcNQPP\ [P\PUoPN\X]PYN]PSP\N[T^X_P\b QoP‰PWP_N‰PWdPN\TW^PYQPUP UPNoPUdN`TWQPUdYR\PUN[TWPQP lmb ^P[NSWZQTU\PQTNoPUdNYTVX^bN‡XYP XUXNSWZ]RY\XËX\PQN\PUP[PUNVP`PX hPN\X]PYN[T[X^XYXNQPUPYNQPRM 9|vN`XQPN]XQTSPYP\XcNYP^PR \X]PYN`TW_PYcN[PYPN`TWQT]XP ŠP[RUNXPN[TUTdPQYPUNQT^P^R ]P SP ]P N_PWdPNQT`T^R[UoPNƒSN~€NWX`Rc QR]P_N[TURWRUcNYPWTUPNQR]P_NSPM ]PWPcNQT`P`NXPN_PUoPNPUPY QTYXWPUoPNoPUdN\X]PYN`TW_PY ]XP^X_YPUNSP]PN‰PWdPN^PXU QXPSN[TUddT^PWNZSTWPQXNSPQPWcNaXYP YXUXN_P WdPUoPN[TUVPSPXNƒSN~lNWX`Rb UTUN]XP\PQN}€NYP^Xc‚NYP\PN]XPb \RUddP^b `XQPN[T[`TWXYPUUoPNSP]P oPUdN`TW_PYb [T [P Ud N ]X _P W RQ Y P Ub N ŠP [RUN _P ^ N X \ R eT ]P UdYP RU\RYN_PWdPN]PdXUd OT\RPNŒPSZY\PUNnTQXQXWNùP\RW eT[TUaPYNZWPUd\RPUoP oPUdN`TW_PYc‚NRaPWUoPb OTN]TSPUNYP^PRNP]P _PWRQN[T^P^RNYZZW]XUPQXN]TUdPU PoP[cN`PXUN YN [NYP[SRUdN]PU gPWdZ[R^oZcN‹RW_PUR]XUcN[TUdP\M [TUXUddP^cNSWPY\XQNXPN_PUoP OTSP^PNfRYR_NŒP]RM STU]P\PPUN^PdXN[Z_ZUN`XQP XUQ\PUQXN\TWYPX\NoPUdN^PXUbNhU\XUoP PoP[NWPQcN_PPWoP UoPNaRdPNWT^P\Xp PYPUN_PQX^NSPUTUNVP`PXNST\PUXNY_RM _X]RSNQTZWPUdN]XWXbNg`P_ UdPUNOTSR_cN‹R]XZUZcN[TM ]X`TWX\P_RYPUNSP]PNYP[XN]X YP[XNQXPSN[TUddT^PWNZSTWPQXNSPQPWc Q\P`X^cNoPYUXN]XNdP YX RQUoPN]XN‰X^PoP_NŒPWZUdPUcNn^TWT\ nPUddX_NaRdPN\X]PYN[T[X^XYX UdP\PYPUcNSX_PYUoPNQP[P fRYR_cNQRSPoPNQPQPWPUUoP Y_RQRQUoPNRU\RYNYZ[Z]X\PQN`TWPQb ]PUNƒSN€NWX`Rb QPWPUNƒSN~€NWX`R Q]P UNOPWPUd‰RUXNQR]P_N[TUdP^P[X XQ\WXbNeT^P[PNXUXcNRU\RYN[PYPU QTYP^XN\X]PYN[TUdT\P_RX \TSP\bNOP^PRN\X`PM\X`PN[RUM †PSXNQT[RPUoPN_PWRQN]TUdPUN^PUM eT[TU\PWPNX\RcN_PWdPNVP`PXN]X STURW RUPUNoPUdNQPUdP\NQXdUXpXYPUb QT_PWXM_PWXNXPN_PUoPN`TW_PWPS YWX\TWXPNSTUTWX[PN‹ˆegc VR^N`TdXUXNYPUN\X]PYN\TSP\ ]PQPUNoPUdN`TUPWc‚NSPSPWUoPb \XUdYP\NST\PUXNSTQXQXWNOR^ZUSWZdZ ePP\NXUX U]XQXNVP`TN]XN\XdPN‰X^PM `T^PQNYPQX_PUN]PWXN‰PWdPb \TW[PQRYNSX_PYUoPN\X]PY QPQPWPUc‚N\PU]PQUoPbièm nPQP^UoPcNaXYPN^PUdQRUdNP]PNZSM QPP\NXUXN[TUVPSPXNƒSNjb~€€NSTWNYXM oP_N\TWcQNTYZ `R\NQPUdP\NYTVX^NYPWTUP ‹TWRU\RUdcN[PQoPWPYP\NQTYX\PW TWPQXNSPQPWNQT\T^P_N[TU]TUdPWNYT^RM ^ZdWP[cNSP]P_P^NQT_PWXNaT^PUdNSRPQP [PQPNSPUTUN\TWPY_XWbNOP[XNSWTM VRYRSN]TW[P‰PUcNQT_XUddP _PUN]PWXNQP\RNSX_PYN\TW\TU\RcNXP _PWdPNQT[SP\N\RWRUbNfXYP\PYPUc ]XYQXYPUcN\PUP[PUNVP`PXNYT[`P^X \TWYP]PUdNXPN[TU]PSP\NYXWXM Y_P‰P\XWN_P^NX\RNaRQ\WRN\X]PYNPYPU OT\RPNOT^Z[SZYN†PUXNŒXQXYNnWPUPaX `PUoPYNQP\RN[XUddRNQT`T^R[N]PU [PUN[PYPUPUN]PWXN\T\PUdM TpTY\XpbN‹XQPNQPaPNWTQSZUQN[PQoPWPYP\ ‹RdT^cNOTVP[P\PUNnPUaP\PUcNeRM QTQR]P_NˆT`PWPUc‚NYP\PN‹RW_PM dPUoPb oPUdNYRWPUdNaXYPN\X]PYN]X^PYRYPU YPW[PUcN_PWdPNVP`PXNPYPUN\TWRQ UR]XUbiúûèüûýþm fXN\TUdP_NYZU]XQXNoPUd QTW`PNYTYRWPUdPUNX\RcN`TWM QP[PN}~N^PUQXPN^PXUUoPN]X YP[SRUdUoPcNg`P_NnPUdM dX_N\TWUoP\PN\X]PYN[T[TM LÖCJBGHIJKELBCNMN†TWM [TUaT`^ZQYPUNˆRWP_NQTM nRQP\NOZ\PN‹PU\R^b OTaPWXN‹PU\R^cNŽTW^XUPN[TM WZ^T_N‹PU\RPUNˆPUdQRUd SX]PUPNYPQRQNYZWRSQXN]PM \T[SP\cNeR]XW[PUcNYTN\P_PM eT\P_RNYP[XcNˆX^XYNX\R UdRUdYPSYPUcN]P^P[NYPM eT[TU\PWPNgPQoPWPYP\Ni‹ˆM UPNWTYZUQ\WRYQXNi]PYZUQm UPUbNnTWPUPUNˆX^XYN[TM [TUPUdPUXNTUP[N]TQPbN†TM QRQN]PYZUQcNˆX^XYNQTWXUd egmNQT`PdPXNYZ[STUQPQX f^XUdZcNˆX^XYNOPWUPTUNi×M [PUdNVRYRSNQ\WP\TdXQNYPWTM \PSXN`PWRN]XN\XdPN]TQPN\TWQTM [TUdPWP_YPUNP]PUoPNSTM YTUPXYPUN_PWdPN‹‹gN`TWM mcNQPP\NXUXN[PQX_N[TUM UPN`TWP]PN]XNYZUQR^\PU `R\N`TW_PQX^NYP[XN^PVPYb [Z\ZUdPUMST[Z\ZUdPU 3463099ÿ01234 6786 9 430 3 9 ÈaP^ QR`QX]Xb NSR\RQPUNSTUdPM YP`RSP\TUc‚NYP\PNNƒT\UZ çPUdN^PXUNYP[XN[TURUddR ]PUPN]PWXNSTUTWX[PbNgTQYX gTWTYPNYT[R]XPUN[TUM 6 !8"!#!$#% ^PPUX UNSP]PNYPQRQN\TWQT`R\b QPP\N]X\T[RXN]XNWRPUdNYTWM ^PSZWPUN]PWXN‰PWdPc‚NRaPWM SZQXQXNˆX^XYNQ\PW\TdXQN]X VZ`PN[TUoP[SPXYPUNPQSXWPM 6#2# 1&#0'()* +,- "! ]X UoPb YP`RSP\TUcNUP[RUN_XUddP ŠP[RUN\TWUoP\PNXPNaRdP aPUoPcNƒP`RNi}€klmb QXN]TUdPUNVPWPN`TWYR[SR^N]X ""2. [PQX_N_PWRQN[TUaP^PUX hPN[TUdRUdYPSYPUcNYPM fTUdPUN\TW\PUdYPSUoP QPP\NXUXNOTaPWXN‹PU\R^N`TM ST[TWXYQPPUNRU\RYNYPQRQ QRQNfTQPN†TWZUdNXUXN[TM ˆX^XYcNYT[RUdYXUPUN`TQPW ^R[N[TUdTU]RQNP]PUoP UP[`P_NSPUaPUdN]Pp\PW \X]PYNPYPUN[TUP[`P_N`TM YT\TW^X`P\PUNZYUR[NSTM ^PXUb OTSP^PNOTaPWXN‹PU\R^c YT\TW^X`P\PUNˆX^XYN]P^P[ WP\N_RYR[PUNoPUdN_PWRQ aP`P\NnT[YP`b \UZNŽPWaPU\XNhWXPU\XcN[TM YPQRQNST[Z\ZUdPUN]PM ]XaP^PUXNˆX^XYN]P^P[NYPQRQ OPWTUPNYPQRQNST[Z\ZM ABCBCADEFBGHIJKEÇ [TU\PWPNifnemNQTU]XWXNPYPU _XUddPN€}bNfP^P[Nfn† ƒT UdRUdYP SYPUcNQT^PXUN\TWM YZUQbNOPWTUPNQT`T^R[UoPc fTQPNf^XUdZbN†T\PSXNYTM UdPUN\TWQT`R\N\TWaP]XN_PM LBCIMN‡R[^P_NST[X^X_N]X ]XR[R[YPUNZ^T_NnPUX\XP ST[X^RYP]PN€}€cNaR[^P_ ^X`P\NYPQRQ ZWRSQXN]PYZUQ ˆX^XYNaRdPN\T^P_N]XSR\RQ [RUdYXUPUcNST^PWXPUNˆX^XY UoPNQT`P\PQNYZUdYP^XUdM ŒRURUdYX]R^N]P^P[NST[XM nT[RUdR\PUNeRPWPNinnem ST[X^X_N[TUVPSPXN~ɍb~€É ]XNfTQPNf^NXYUd ZcNˆX^XYNOPWM `TWQP^P_N`P_YPUN\T^P_ ]P^P[N[PQPNYPQPQXN`TM YZUdNPU\PWPNSX_PYNOgO ^X_PUNR[R[N€}ÈN[TU]PM [PQXUdM[PQXUdN]TQPN[R^PX ZWPUdb UP T UN a RdP N \ T W X`P\N]P^P[ [TUaP^PUXN_RYR[PUNPYXM `TWPSPN‰PY\RN^P^RcNPYPU ]TUdPUNSTUPUddRUdaPM \PUdN]XSTWYXWPYPUNPYPUN`TWM }}MNÈN‡R^XbNeT\T^P_N]XR[R[M fX`PU]XUdYPUNST[X^M YPQRQNQTWRSPN^]X NfTQPN†TM `P\NYPQRQNQTWRSPN]XNfTQP [TUaP]XNSTW\X[`PUdPU ‰P`NYTdXP\PUNoPX\RNˆRWP_ \P[`P_NQTYX\PWN€NWX`RNZWPUd YPUcN\P_PSPUNQT^PUaR\UoP YP]PN€}€cNYX\PNSTWYXWPYPU WZUdbN‹P_YPUNYX UXNQ\P\RQ †T[R‰R_bNOT\XdPN]TQPNXUX gPaT^XQNŽPYX[N]P^P[N[TM fTQPbNh\RNSXU\PWMSXU\PWUoP ]X`PU]XUdYPUN]TUdPUN]PpM PYPUN]X^PUaR\YPUN]TUdPU P]PNYTUPXYPUNST[X^X_NQTYXM ˆX^XYNQR]P_N]XaP]X YPUN\TWM QT[RPUoPN`TWP]PN]XNOTVPM [R\RQYPUNSTWYPWPNoPUd YZUQR^\PUNYP`RSP\TUN]TM \PWNST[X^X_N\T\PSN]P^P[NSTM [PQPNTËP^RPQXN]PWXN‰PWdP \PWN€NWX`RNZWPUdc‚NX[`R_M QPUdYPN]P^P[NYPQRQ NQTWRM [P\PUNf^XUdZNoPUdNUZM \TWPY_XWN[T[`T^X\UoPb UdPUNˆRWP_NfTQPNQPaPc‚ [X^RYP]PN€}€NQX^P[NoPUd [PQoPWPYP\b UoPbi‘m SP N o P U d N a Rd P N \ T ^ P _ N ` T W_PQX^ \P`TUTN`TWP]PNaPR_N]PWX OPQXNnX]PUPNO_RQRQ YP\PUoPbNièm [TUVPSPXN~ɍb~€ÉNZWPUdb gR^PXN\PUddP^N}}N‡R^X „UddZ\PNOnÊNŒRURUdM _XUddPN}N„dRQ\RQcN‰PWdP YX]R^NfXËXQXNeZQXP^XQPQXc ]X_PWPSYPUN[T[`TWXYPU ŽR[PQcNnTU]X]XYPUNnT[X^X_ [PQRYPUN\TW_P]PSNfne ]PUNfP\PNhUpZW[PQXcNÌPTM oPUdNQR]P_N]X]P\PNZ^T_ URWXNhY_QPUcN[TUdP\PYPU ST\RdPQNnPU\PW^X_bNNePoP STWYXWPPUN\P[`P_PUNaR[^P_ `TW_PWPSN‰PWdPNPY\XpN[T[M ST[X^X_NQT`PUoPYN€NWX`R `TWXYPUN[PQRYPUc‚NRaPWUoPb `TWPQP^N]PWXNSTUdTVTYPU fn†cNYP\PNhY_QPUcNPYPU P‰P^NoPUdNQR]P_N]X^PYRYPU ]XR[R[YPUN[R^PXNlM}N„M Z^T_NSX_PYUoPbNfPWXNNSTUdTM dRQ\RQN[TU]P\PUdNQT\T^P_ VTYPUNoPUdN]X^PYRYPUNYT [PQRYPUN]PWXN‰PWdPNQT^TQPX SPUX\XPNnT[X^X_PUNOTVPM ]XËTWXpXYPQXNZ^T_NST\RdPQb [P\PUNinnOmcN[PQXUdM[PM nPWSZ^N]PUNnPU‰PQVP[ QXUdNYTVP[P\PUN\TW]PSP\ aRdPNPYPUN]X`TWXNQP^XUPU \P[`P_PUNaR[^P_NST[X^X_ fneNQT_XUddPN[TWTYPN`XQP ST[R^PNPU\PWPN}b€€€NMNb€€€ XYR\N[TUdTVTYNfnebNeT\T^P_ ST[X^X_b X\RN[PQRYPUNPYPUN]XËTWXpXM fPWXNYWZQVTYNYPQPWcNSTWM YPQXN]PUNQT^PUaR\UoPNPYPU YXWPPUNP]PN\P[`P_PUNST[XM ]X\T\PSYPUN[TUaP]XNfn†c‚ ^X_NST[R^PNQTYX\PWNb€€€NZWM RVPSUoPb PUdN]XNQT\XPSNYTVP[P\PU eT[TU\PWPNX\RcNeTYWT\PWXQ QT_XUddPNSTWYXWPPUN\P[M OnÊNŒRURUdYX]R^cN‹P[M `P_PUNaR[^P_NST[X^X_N[TUM `PUdNeRYT[XcN[TUP[`P_M VPSPXN€NWX`RNZWPUdc‚NYP\PM YPUN\P[`P_PUNST[X^X_N\TWM UoPcNƒP`RNi}€klmb QT`R\N]XSTWZ^T_N]PWXNSTWM fXPN[TUaT^PQYPUcNSTUdRM dTWPYPUNaR[^P_NSTU]R]RY [R[PUN]Pp\PWNST[X^X_NQTM ŒRURUdYX]R^NQT^P[PN€}€

Ø®ÙÚÙÛܮݳ¯ÙÛÞß೯áÛâ±®ãÛäßà®°Ûå±æ±Ý

ÍÎ!ÏÐÎÏ%&Ñ!Ò!ÏÓÔÕÒ


Âł ´47¾œ647VÂś¡Â&#x201C;4

¸Â&#x2013;šÂşL3@57!"@!(Âş3!9"ÂťÂ&#x17E;*2++*.!0 *!44*.@.!"3!4!,2*+!I."!6Âź!,!0 ,"2*+!8!*25!2.5!!.0 3!.!**!!,6F!(3.!"!2*6 AO*8*.3.!"!2*3**"!0 .32!43(D*/5Âş3!*.!4L5"93*"@ -5!-#(;536 Â&#x17E;+*"5!L!Âş3!252*8*250 .)C!4+@(+3*½!+šÂşL3@57!0 "@!,!42+!4!"2*302*3"!4 "3"!4!!,žAB2*8@3@@@36G3 8+!4L530L53(L8!88!,*..0 +*+*28@3@@@36O+*."5!L! $2*32*8*25.'6)*""0 "(D/Â&#x;2Âş3!6PÂżST ĂžWÂłYĂľXY ĂżYWïú¡YX

Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2014;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă?Ă&#x2DC;Ă&#x17E;Ă&#x; !"#$%&'()*+,"-!(.!/0 ".*+1..2*3 !".!!45*6)*+,"-!5. .*7+.8"9!!(:;*+%<=>++*")/"733"(?@@!0 "@7!"(;539+3!6AB*".!.*!".!6 C*.83.!!4+3"@+3"*532/" .*+1"!3" "!!,".!2+3!,(D3!, 3"3.*.!/+!4,*3!4EF*G39*5H"93*"@ -5!-#(;53I2*$=<JK'"!56 !".!,3!"5!,!4!.!/+!*2*!4! 5*"!4!)*+,"5!.5!*".0 .+.!,!4.6 !"3".!43*L5 85"5.!)*+,"-!853.+.!"83 ",++*..*3*!.*7+.6 AM!442"8*!45+*"7+.!@5!4,!4 !.!5*4.6G3!443*""0 83","5.!6C",!4*""5L+250 *. 3!3*$24*.!/+!!2"!, !,'(D +.382+*. */5!,6 .8 3..!383!"5)*+,"-! !".8 3!3!48*3*!!,.*7+.8!++*(2!5020 !5""5!3"53"!"56 "!3!"*/.2+*.$.!4*L80 AC*.!3" "3'"./"6C*.!3,!! !+.3, "(2!53*!446N!3*5*.3!44(35* " !+*.*5*,!442 3*,!!" 8 2+252",!!(D*/5!,6 "!4!C!"8 !".!,3!+*5425)*+,"-!*0 *8*3*!,!4".2+352*3 ".!43* " ..85.+!!,6AG+*50 "!.53" *20 4"!44",!4"!6)5.* *!4?!!46)5*"3*( *("! 5""-!/*!4 3"".+(D*/5"5+5!O!"*!4( !6PQRST

-I7ONĂ&#x192;J;M?I7)C

1345464789 4

8139 2 966 296 012131467

U8â 圾U4ÂśÂ&#x201C;4âÂ&#x201C;7 Â&#x201C;ĂĄ Ă ĂŚ 5çÂ&#x201C;47WĂĄ Âľ9

Âź*"@!!43 .!.355!,24 @5!485!L!4.@"6930 +.5!L!42*@+0 8*+*!3*53+5C.50 C!!-,+@5(2!3!4EC+.@3 Âş.@*H!"25!! .+*!L*5!+!8!0 *+25!.Âş2+3L6A920 4@5!42*2555(, 3*5!,2*253Â&#x161;0 3"5*3*3.83 3.83+!!,(D*/52* "*!3*8" @.0 !HÂ&#x;5B+,853"0 *383*--+458(3!0 3!4+!!,.+*!L*5! +!352*36 A-5"!4C!"38*0 !,Â&#x;3*+4*!3*.!40 4!3$8!'(38C!"!0 4!33835+3L*3(D*/5 G3,!43!3!4 2*,*3!41+.3525*!0

,(AÂ?@@"?@8+D("Â&#x17E;@!0 "@!6 Â&#x17E;!Âş2+3L!5+ĂŁ0 3@25.!"3!4"!4!.0 !Â&#x;5!5!4!85@"* 853+44!4(3!"!/0 36Âź54!,8*!"2*300 2*3!35/!4*6 ?*3535Â?@+"ÂźÂ&#x;! ,!435!+"!4!4,2@0 .!!,!25!,*" .!44!"!43*0L@.0 .5L;*3Âş2*!3*.0 .5!85@"*!,!!36 Â&#x2122;@0L1MäL*3Â&#x161;ĂŁ11L5 ;*3Âş2(B@!I+5(!43 @83.+!3525*352*3 ".2*3@+85L5 8@316AG3"+24! 8!3!4"525!"!5! ".!"!8!*!3* 85.8*!,!431(. 853"5!,(D3B@!6 PĂ&#x201E;¢S Ă&#x2020;ĂĽS¥¢SĂ&#x2021;RSÂĄT

Ă Â&#x201C;74U ĂĄ4œ¾ ´Â&#x201C;4â49

UVUWXYZ[\]^ _`ab\cd`aefghia jklm`_\an`]ia oplkqal`q`a\]\a qp]r`_\acpst`]ua qk`l`vwax]ykda \yka_\t\]m`azk]a y\_`daqpq`dc`d`]az`c`]^ u`]]m`a\ykak]ykdaqp]r`l`]^ d`]a\o`_`{azk`c`wa|}dka p]uu`daqpq`dc`a_\`ak]^ ykdazk`c`a_klkad`tp]`a_\`a d`]ao`tkar`_\aqk`l`vwa n`z\ad`y`akcy`_ak]ykda cpst`]uaqk`l`va\yka

Œ § ¨§ Š ª § ¨§  ­Ž¯§ª°¹²²§Ž

ĂťYĂľ WĂźYXUW

Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2DC;+48!0 ,!,8!"3!425*,!4 .*!"*35.* -!C56B"+ Â&#x2122;+I@6O52""!0 4!2,!,,!42!0 ,.*/+*5.* 8@8(2"!4!.!/0 "8!,!,@+@.*8*! 45*8Â&#x161;@+$45+2!"'( "525*=Â&#x203A;3*!! ..+35/*!".* "!4"*36 O4!,("!4"*3..25 8+*!42*3.5*( 853*8!,!, 8!44*!4C,*-!4-!4 "!Â&#x153;Â?@3,!4! .!/"8!,!,35!+6 B2*3!4+""+ E9!"5Â&#x17E;2OH6920 !5!,!2*!+4*8530 ."(+!35!2+*.!, Â&#x2122;+85!.5++0 2*.5+4253/*EG*-*0 !*H6 AC*.!4Â&#x;+!,.0

ĂľWÂłWXZW3YĂśUY

-I7ONĂ&#x192;J;M?I7)C

cpo`\d]m`azk`c`acpyp]u`{{ {a{`t\a `r`aek]ykdaopl`r`thi~ad`y`a[\]^ _`ac``ya_\ypqk\aqp]rpl`]uacm^ ky\]uakdaÂ&#x20AC;\y`a `{kta_\a yk_\sa nt`]canbiaÂ&#x201A;`d`ty`iaÂ&#x192;`okaeÂ&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;ha _\]\{`t\w [\]_`am`]uad\]\arku`aqp]r`_\a c\]_p]aÂ&#x2C6;zpt`ab`]aÂ&#x201A;`Â&#x2030;`aeÂ&#x2C6;bÂ&#x201A;ha\]\a cpqz`yad`upyadpy\d`aqp]upy`{k\a ypd`_adk`yadpd`c\{]m`ak]ykdaopt^ zk`c`ac`yka{`t\azp]k{ac`qz`\a `d{\taÂ&#x192;`q`_`]w |Â&#x160;sÂ&#x2039;sda`dka_\`]rkt\]ak]ykda zk`c`acpyp]u`{a{`t\a_`]aoslp{a q`d`]a`y`kaq\]kqac``ya`_Â&#x152;`]a

_Â&#x152;k{ktial`lkazk`c`al`u\waÂ&#x160;kq`ia _\`aejklm`_\an`]hat`c`a\]u\]ay`{k^ ]m`aopc`twaÂ?\`ao\l`]uay`{]\ {k]a\]\a\]^ u\]aoptzk`c`azp]k{i~aykyktaÂ&#x2039;`]\y`a dpl`{\t`]aÂ&#x17D;aÂ?pcpqoptaÂ&#x201E;gÂ?Â&#x17D;a\]\w  poplkqaqp]r`_\aqk`l`via jklm`_\ack_`{a\dkyaoptzk`c`a_\a Â&#x192;`q`_`]ay`{k]al`lkwa| poplkqa r`_\aqk`l`viay`{k]al`lka_\`arku`a ck_`{a\dky`]azk`c`a_`]ad`tp^ ]`at`c`a\]u\]ay`{ka\ykazkl`a`d{^ \t]m`a_\`aypty`t\daqp]r`_\acp^ st`]uaqk`l`vi~ak]ud`zav\]`l\ca Â?]_s]pc\`]aÂ?_slaqkc\qazpty`q`a \]\waÂ&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;7Â&#x201D;

Ă&#x152;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x17D;ÂŤĂ?¹ª§Ă?­Ă?Ă&#x2018;Ă?²§Ă&#x2019;¹Ă&#x201C;Ă?¨§Ă&#x201D;

Ă&#x20AC;Â&#x2013;Ă -.!7!0 "@!(Â&#x2122;53!EM+Â&#x17E;@L@H Â?@!Ă&#x201A;+(.2+.!L530 !Â&#x;+.*+"5!,.!0 .!4248!,!,5+0 .*+1"!..+*70 4(.5!4*35/*! /+" . "+.2*3,!4! 248!,!,85@1@!0 +6F!483(+*"*0 5*.+("*0"*!,!43 .!4,!@2*3*(D 3Â&#x2122;+3"3.* *3.8+"L5EG5!H "93*"@-#I7"Â&#x;! 9!,!(;536 )+!3*!!+4*5@0 !(24Â&#x2122;+..25 !.3!35!"56A-50 "25,!4!43 *5!(D3!,6 A95!4*..+ 4!5)+,*5!3!0 ,535Â&#x161;@+**3 "+4*)+,*6G23*+! /*4+4*,!4*2Â&#x;0 !!/*4*!43* 2!43(D*!48!,6 Â&#x17E;5+4*!.!L53! èĂ&#x192;*5"9545.!0 !"5!@5!4Â&#x;!0 8!852"! 35!5LÂ&#x;,!4 4*!4 Â&#x2122;5  3  Â?@!Ă&#x201A;+30 "8!".!,6P ¥S¢¥RSÂĄ +.!/! " .*++16A 0 SR¥£¤¼¤T 3*,+3(2!42+!4( 8*32!437+.3*69, !44.8*5!(38, !4!..25!,!4350 26B$Â?@!Ă&#x201A;+'+3 "*+*Â&#x;3*!253!"0 !4(D*/5MÂ&#x161;"I2*$=<JK'6 MÂ&#x161;.!43!("5!, "25!"+*54.*0 +.(!442..2!0 3**.!,,!425/*+* M+Â&#x17E;@L@352*3.!"+. /5!7+.6?52"!+! ,!4"+3!,/!4 *...+*7+."+ ++*..2Â&#x;32.0 !0.!6AC2!45!4 2Â&#x;32.!0.!6 OLC+0Âş3(*53F!(D

3+@Â&#x;,!4"5!+Â&#x161; "2*3*!3+Â&#x161; Â&#x;3(I2*$=<JK'6 93.!MÂ&#x161;Ă&#x192;*5" 9545(Â&#x2122;53!..0 .+*4.",!4+.6

93+5..!/"*. MÂ&#x161;(2!,,!4.*"! .!4!85"*3.0 .+*7+.6A735/"!80 5,69,$/".*+1' 3*!%<<>69,+3$0 35'25(5!Â&#x;*"*6B .8.!/*4".0 /"(D3Â?@!Ă&#x201A;+6 ?5,!4!.!/" 355"+*2C5.7!"@0 !!.!4*(8530 .+..+*7+."5!0 ,2!,.!.*!"+( 35*3.@+33L52520 "853+3+.Â&#x;0 3*6Ă&#x192;.*!"25,**5( MÂ&#x161;"!4!3*!..2.20 !4"!.!4/5!,6 93"3!,.!4!0 +25!,,!425*/*""

UW³VZú XÚþ Wþ´W³³¡VïïW´ý

5*.8*338*.!L3 4@+(355+5!)@!30 Â&#x161;"@(N5*4*,(!.!40 3!+3*24Â&#x;*/*" 5,**5!,8"C+0 +9 -6A73*2!3*35. ,-*!69, 25"@*!3*3.,45 +!L56G5!3*5*350 .(D*/5!,6 B!(24.*+.,!4 25*.!/+!!/5! 4."!4!2020 !,("3!4!,I."! .5*8!.@.!8+!4 "3*!44*!,6A7!3*!0 =<,/".*+.6938

Â&#x153;7)O7ĂŁ

3*!83.52"6O0 2583*!++*,!40 4.*!4!2252* .35(383*!++*/*0 35*1*++"5*.6Â&#x17E;*52 "(D*!48!,6 Â&#x2122;53!.!*3*5!( "5!,++*.5! !.3!,!4252"0 2"3.!/+!2" 8*6B2.!/+! 2"8*!,L580 !*./"Â&#x;+5!!0 ,8"3"!4!+3!"! 853!"!4!82@+6A7!0 ,C++1*++(D3"!,6 PĂ&#x201E;¢S¢SÂĄĂ&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x2021; ¢Q Ă&#x2C6; Ă&#x2030;¼¢Ă&#x2C6;SĂ&#x160;¢Ă&#x2C6;Ă&#x2039; ST

U 5474Ê5474¡4ê4³4œÍ¾

-I7ONĂ&#x192;J;M?I7)C

GC?CĂ&#x192;Â&#x17E;CÂ?7

4çĂŚ 44œÊ4 ĂŤÂ&#x201C; 76ç44ĂŹX

œ¡

Âľ ĂŤÂľ5

Ì 4 ç 4 

47 Ă­Â&#x201C;Ă­74âå4â5Â&#x201C; Â&#x201C;Âś74Ă­4ĂŠ 圾7454 ;œ4¾œĂŤ ĂŚ ¾ÎÌĂŤ 4Â&#x201C;çå¾4 7ÂľÂ&#x2019; Â&#x201C;Ϝï ĂŚÂ&#x201C;Â&#x201C;4ĂŚ 9Â&#x201C;ĂŤ â¾4â4 6ÂśÂ&#x201C;Âľ47ĂŚÂ&#x201C;6Âľ54

ĂŹ Ă°Â&#x2DC;Â&#x2013;ùùà òóô

3*3*5!,6 93"3!,8Â?@!Ă&#x201A;0 +..8*!,!..*+.( MÂ&#x161;.!43!"6Ă&#x192;.!0 ,()*31Âź226A)*31

3*!.*3"Ă&#x201A;,!4.!40 +.!"6G+*Âź223* 53!,L!3(D/+!,6 )!*5*3MÂ&#x161;(Â?@!Ă&#x201A;+.0 5!35582@+"7!0 "@!"!4!2542*!4" 2*+*2+)56 9."+*2!(".!0 4*!48!!4!!!, ..+*7+.6AB++*20 +!4!4!/".*++1693+ 3*3854*3"Ă&#x201A;(0 2*./""9*52,6Â&#x17E;+* "/".*++1"!" 53½3(D225MÂ&#x161;6 N!!,(3+M+Â&#x17E;@L@ 258!"+*2?5 G"5(".2+.!"0 835313.*++1+4 "52*./""!6 AB833."G"5(350 */".*++1+4"3*(D !!4!,6P¢Q T

áZ3YX³YWþøÚþÜWïVX WþUVïúW3øW

GC?CĂ&#x192;Â&#x17E;CÂ?7


MNOPQRSTU

;<=>?@AB@CD<AE<D@F<CAGHD<IAJ@KHL<? VWXWYZ[\]^_`abc\]^debf`\g`hai_j\W`kidb a^d_`_i\k`ic\m`db\fi_`h\qi`e`s\Ybn Wl`cbmj\n^ho`pi\a^a`q\f^debpipic c`hl`\qihl`\€`pai\f^f^d`q`\nbhooi n^hoo^_`d\_`abc`h\e^_`n`\fi_`h\qi`e` e`k`\e^_`n`\k^m`\_`abc`h\e^c`fbe\r` r`n`m`hs\V_`e`hhl`j\_`abc`h\bhb\m^nb n`m`hs\g^_in\_`ob\`m`hl`\d^h‚`h` n^hk`o`\ea`fb_ba`e\pthmbeb\ubebp\q^n`bhj _`o`\pthad`\]^de^f`l`\e^f^_in a^dn`eip\q^deb`q`h\q^da`hmbho`h qia`d`h\p^mi`s\ƒ`_\baij\qd`pabe qia`d`h\p^mi`s\vw`abc`h\e^_`n`\fi_`h n^nfi`a\€`pai\q^deb`q`h\epi`a\Wi_ qi`e`\_^fbc\p^\qdtod`n\k`hop`\q`hk`hoj a`h\Voiho\e^a^_`c\_^f`d`h\e^n`pbh ihaip\q^deb`q`h\q^da`hmbho`h\qia`d`h a^dq`hop`eszeie p^mi`jx\ik`d\W`kidb\p^q`m`\Ydbfih\ytok`j r`fi\z{|}~s\W`kidb\n^ho`hoo`qj f`c€`\_`o`\qia`d`h\p^mi`\k`d`phl`\a`p )*+*,*-.

1*,23.+452.//.67+2.89/: )*+*,*-./0

ž³´µ¶¢·¸¹º»¼½º¾š¿º»¸šÀ¸½ºšœ¹Á¸Á¹š ºŸɚÂÁ¸¿¸½¸š·ºÈºšÆ¸½ºÇšÇ¸¾»»¸Í ÃÁº»¼ÁšÄ¾»»¹¸ÅšÂÁ¾·ºÆºÇ½º¾šÇÁÂƺǚ ÐÁ¹Á½ºšº½º¾šÂÁ¾ÀºÀº¿šÇ¸ÂšÄ¾·Ì¾Á˜ Ⱥ¾»šÅÆÁŸº¿š·¸šÉºÇ¸šÆÁ¾Ê¸¾ÇºšÅÁƺ½˜ Ÿºšç¹ÁºÂš—ÁºÂš·¸šÑǺ·¸Ì¾šØÁ¿Ì¹ºš ËÌ¿ºšÄ¾·Ì¾ÁŸºÍšÎÁ»¸Ç¼šËº¾Èº½šÊ̾ÇÌɚ μ¾»šèº¹¾ÌšÔº½º¹ÇºÒšÐ¸¾»»¼šàÛéâãäš ¼¾Ç¼½šÂÁ¾»»ºÂ˺¹½º¾šÏº¾ºÇ¸ÅÂÁš º¿ºÂ͚ÑÁʺ¹ºšÆŸ½Ì¿Ì»¸ÅҚ½Á·º˜ ÇÁ¹ÅÁ˼Ç͚м¿º¸š·º¹¸šËÁ¹Á˼ǚɺ½š Ǻ¾»º¾šÆÁ¸¿¸½šÛޚ»Á¿º¹šœ¹Á¸Á¹š Ÿº¹šÉ¸¾»»ºšÂÁ¾ÀºÂ¼¹¾Èºš½Ì¼¾¸˜ ÃÁº»¼Áš¸¾¸šº½º¾šÂÁÂËÁ¹¸½º¾šÉ¸Ë¼¹º¾š ǺŚÆÁ¾»»Áº¹š½¿¼Ë˜½¿¼Ëšœ¹Á¸Á¹š ˺»¸šÆº¹ºšÆÁ¾Ê¸¾ÇºšÅÁƺ½ËÌ¿ºÍ ÃÁº»¼Áš·¸šÅÁº¾ÇÁ¹Ìš¾¼Åº¾Çº¹ºÍ ÍêкÅȺ¹º½ºÇšË¸Åºš¿º¾»Å¼¾»šÂÁ¿¸˜ ѺȺ¾»Òš¹ºÅºšÊ¸¾ÇºšÈº¾»šÅ¼·ºÉš ɺǚǸš¸·Ì¿ºš·º¾šÆÁº¸¾š¸·Ì¿º¾Èºš ÂÁ¾·º¹ºÉš·º»¸¾»šÇÁ¹ÅÁ˼ǚÇÁ¹Æ¸ÅºÉš ÅÁʺ¹ºš¿º¾»Å¼¾»šËÁ¹Âº¸¾š·¸šÄ¾·Ì¾Á˜ Àº¹º½šÈº¾»šÀº¼É͚œÁ¾Ê¸¾Çºšœ¹Á¸Á¹š ŸºšÈº¾»šÅÁ¿ºÂºš¸¾¸šÉº¾ÈºšÂÁ¹Á½ºš¿¸˜ ÃÁº»¼ÁšÉº¾ÈºšË¸ÅºšÂÁ¿¸ÉºÇšË¸¾Çº¾»˜ ɺǚ·º¹¸šÇÁ¿ÁոŸÒ뚼Àº¹šÂº¾Çº¾šÆÁ¿ºÇ¸Éš ˸¾Çº¾»šÆ¼Àºº¾šÂÁ¹Á½ºš·º¹¸š¿ºÈº¹š —¸Â¾ºÅšÄ¾·Ì¾ÁŸºÒšæ¸¿Âº¸Úº¹Òš½Áƺ·ºš ½ºÊºÍš —¹¸Ë¼¾ÒšßºË¼šàÛìâãäÍ œ¼¾šÀ¸½ºšÂÁ¿¸ÉºÇš·º¹¸š·Á½ºÇҚɺ¾Èºš ѺÂ˼Ǻ¾š·º¹¸šÆº¹ºšÆÁ¾»»Áº¹š ˸źšÇÁ¹Ó¼À¼·šÀ¸½ºšÂÁ¾ÈÁËÁ¹º¾»š½Áš Ƽ¾š·¸ÀºÂ¸¾šº½º¾šÅº¾»ºÇšÉº¾»ºÇ͚ ¾Á»Á¹¸šÇÁǺ¾»»ºš½º¹Á¾ºšÅÁ¿ºÂºš¸¾¸š к¾Çº¾šÆÁº¸¾š›¹ÅÁ¾º¿ÒšØ¸ÌÕº¾¸š ½¿¼Ë˜½¿¼Ëšœ¹Á¸Á¹šÃÁº»¼ÁšÉº¾Èºš Õº¾šÎ¹Ì¾Ê½É̹ÅÇҚÀ¼»ºšÅ¼·ºÉš ÂÁ¿º½¼½º¾šÇ¼¹šÆ¹ºÂ¼Å¸Âš½ÁšÐº¿ºÈ˜ ÂÁÂËÁ¹¸šê¼¿Ç¸ÂºÇ¼ÂëšÇÁ¹½º¸Çš ŸºÒš—ɺ¸¿º¾·Òš·º¾šÑ¸¾»ºÆ¼¹ºÍ ¹Á¾Êº¾ºš½Á·ºÇº¾»º¾š—ÉÁšØ¼¾˜ ÑÁ½º¹º¾»šÅ¸¾»½¸¹½º¾š¹ºÅºš¸¹¸š·º¾š ¾Á¹Åš½ÁšÄ¾·Ì¾ÁŸºÍ ÆÁ¾ºÅº¹º¾š¸Ç¼Íšœº¹ºšÆÁ¾»»¸¿ºšœ¹Á¸Á¹š êÐÁ¹Á½ºšË¸ÅºšÂÁ¹ºÅº½º¾š ÃÁº»¼Áš½¸¾¸šË¸ÅºšÂÁ¾Èº½Å¸½º¾šÆ¼Àºº¾š źÂ˼Ǻ¾šÈº¾»šÅº¾»ºÇš ÂÁ¹Á½ºš·º¹¸š·Á½ºÇ͚ÑÁƺ¾Àº¾»šÔ¼¿¸š¸¾¸Òš ɺ¾»ºÇ͚ľ·Ì¾ÁŸºšº·º¿ºÉš Ǹ»ºš½¿¼ËšÆºÆº¾šºÇºÅšœ¹Á¸Á¹šÃÁº»¼ÁҚ ¾Á»º¹ºšËÁź¹šÈº¾»šÅº¾»ºÇš ›¹ÅÁ¾º¿ÒšÃ¸ÕÁ¹ÆÌ̿Қ·º¾šÖÉÁ¿ÅÁºš ÂÁ¾»»¸¿º¸šÅÁƺ½ËÌ¿ºÒšÇÁ¹¼˜ ·¸ÆºÅǸ½º¾šÂÁ¾»»Á¿º¹šÇ¼¹šÆ¹ºÂ¼Å¸Âš Ǻºš½ÁǸ½ºšÇ¸Â˜Ç¸ÂšËÁź¹š ½ÁšÄ¾·Ì¾ÁŸºÍš ËÁ¹·ºÇº¾»º¾š·º¹¸šÙ¹Ìƺ͚ ÐÁŽ¸šÅÁ˺ǺŚ·¸šÔº½º¹ÇºÒšÇÁǺƚ ÑÁ¿¼¹¼ÉšÆÁ¾À¼¹¼š¾Á»Á¹¸š źÀºš½¼¾À¼¾»º¾š½ÁǸ»ºš¹º½ÅºÅºšÄ¾»˜ ¸¾»¸¾šÂÁ¾Èº½Å¸½º¾š »¹¸ÅšÇÁ¹ÅÁ˼ǚËÁ¹ÉºÅ¸¿šÂÁ¾»º½É¸¹¸š Ǹ˜ǸšÇÁ¹ÅÁ˼ÇÒ뚼Àº¹š ÆÁ¾º¾Ç¸º¾šÆº¾Àº¾»šÆº¹ºšÆÁ¾»»Áº¹Íš ƹ¸ºšËÁ¹·º¹ºÉšÐº¿¼½¼š ›Æº¿º»¸šÂÁ¹Á½ºšº½º¾šÂÁÂ˺Ӻš ÇÁ¹ÅÁ˼ǚ½Áƺ·ºš Ž¼º·šÇÁ¹Ëº¸½Íš×Á¿¿ÒšÆº¹ºšË¸¾Çº¾»š ›¹ÅÁ¾º¿šœ¿ºÈÁ¹Í ·¼¾¸ºšÅÁÆÁ¹Ç¸š—ÉÁ̚׺¿ÊÌÇÇҚü½ºÅš к¾Çº¾šËÁ½š œÌ·Ì¿Å½¸ÒšÑÇÁÕÁ¾šØÁ¹¹º¹·Òš•¹º¾½šÃºÂ˜ ºÅº¿šÎÁ¿º¾·ºš¸Ç¼š ƺ¹·ÒšœÁǹšÖÁÊÉҚٷÁ¾šºÚº¹·šº½º¾š À¼»ºšÂÁ¾»ºÇº½º¾š ÂÁ¾ÈÁ¹Ë¼šÔº½º¹ÇºÍšœ¿¼Åš·¼ºš½ÁÅÌÉ̹š ½¿¼Ë˜½¿¼Ëšœ¹Á¸Á¹š ·¸šËº¿¸½š¿ºÈº¹Òš›¹ÅÁ¾Áš×Á¾»Á¹š·º¾š ÃÁº»¼ÁšÅÁÆÁ¹Ç¸š ÔÌÅÁšÐ̼¹¸¾ÉÌÍ ›¹ÅÁ¾º¿ÒšÐº¾ÊÉÁÅÇÁ¹š ›¹ÅÁ¾º¿šº½º¾šÂÁ¾Àº·¸šºÓº¿š·º¹¸š í¾¸ÇÁ·ÒšÖÉÁ¿ÅÁºÒš·º¾šÃ¸ÕÁ¹˜ º½É¸¹šÆÁ¾º¾Ç¸º¾šÇÁ¹ÅÁ˼Ç͚ÑÁÇÁ¿ºÉš ÆÌÌ¿šÅº¾»ºÇšÇÁ¹½Á¾º¿š·¸šÄ¾·Ì¾ÁŸºÍš ÇÁ¹º½É¸¹š½º¿¸šÂÁ¾»¼¾À¼¾»¸šÄ¾·Ì¾ÁŸºš ظ̚ÂÁ¾ÀºÂ¸¾šÅ½¼º·šºÅ¼Éº¾š ƺ·ºšÔ¼¾¸šÛÜÝÞҚ½¿¼ËšËÁ¹À¼¿¼½º¾š—ÉÁš ›¹ÅÁ¾Áš×Á¾»Á¹šº½º¾šÂÁ¾·ºÆºÇ¸šÅǺ˜ ؼ¾¾Á¹Åš¸¾¸šº½º¾šÂÁ¾ÈºÆºšÆÁ¾»»Á˜ ·¸Ì¾šÈº¾»šÆÁ¾¼Éš·º¾šÅº¾»ºÇšËÁ¹¸Å¸½š º¹šÂÁ¹Á½ºšÈº¾»š·¸ÅºÆºšØÌ̾Á¹Íš ½º¹Á¾ºšº¾Ç¼Å¸ºÅÂÁšÈº¾»š¿¼º¹šË¸ºÅºÍš ßÌÂË̾»º¾š›¹ÅÁ¾º¿šÇ¸Ëºš·¸šÔº½º¹Çºš ظ̚ÂÁ¾Ê̾ÇÌɽº¾šºÇÂÌÅÏÁ¹šÈº¾»š ƺ·ºšÔ¼ÂºÇšàÛáâãäšÂº¿ºÂ͚ÐÁŽ¸šÂ¸˜ ÇÁ¹ºÅºš½ÁǸ½ºšÇ¸Âš¾ºÅ¸Ì¾º¿šÎÁ¿º¾·ºš ¾¼Åš—É̺ŚåÁ¹ÂºÁ¿Á¾šàÊÁ·Á¹ºäҚÅÁ¹Çºš ËÁ¹½¼¾À¼¾»š½ÁšÄ¾·Ì¾ÁŸºšËÁ¿¼Âš¿ºÂºš ·¼ºšÆÁº¸¾š—¸Â¾ºÅšÑƺ¾È̿ҚѺ¾Ç¸š ¸¾¸Í ÖºÚ̹¿ºš·º¾šæºÊÉ̚Ð̾¹Áº¿Òš›¹ÅÁ¾º¿š êÑǺ·¸Ì¾¾ÈºšÆÁ¾¼Éš·º¾šÌ¹º¾»˜ ̹º¾»šÂ¼¿º¸šÂÁ¾»»¸¿ºÍšÑºÈºš ¹ºÅºš›¹ÅÁ¾º¿šË¸ÅºšÂÁ¹ºÅº˜ ½º¾šÆÁ¹Çº¾·¸¾»º¾š·Á¾»º¾š ºÇÂÌÅÏÁ¹šÈº¾»š¿¼º¹šË¸ºÅºÒëš º¹šÂº¾Çº¾šÆÁº¸¾šÎº¹˜ 9 9 9 ¼À ÊÁ¿Ì¾ºšÇÁ¹ÅÁ˼ÇÍ !!"#$ ÑÁÇÁ¿ºÉš›¹ÅÁ¾º¿Òš»¸¿¸¹º¾š ,-." øÕÁ¹ÆÌÌ¿šÈº¾»šÂÁ¾·º¹ºÇš·¸š %&'&()!*++,Ǻ͚—ÉÁšßÁ·Åš·¸Àº·Óº¿½º¾š ))*++,-/0 ÔǸºË½ººš¹Æº šèºÂ¸ÅšàÛÝâãä͚œºÅ¼˜ 9 9 9 ½º¾šÎ¹Á·º ¾·º¾šßÌ·»Á¹ÅšÈº¾»šÂ¸¾¼Åš ŚѼº¹Áښ·º¾šœÁÆÁšßÁ¸¾ºšº½º¾š 1233&!4"#$ ü¸ ÂÁ ¾» ɺ·ºÆ¸šÇ¸ÂšÄ¾·Ì¾ÁŸºšîĚ %&'&()+*5++,,-." ·¸šØÎèÒ šÑºËǼšàáìâãäšÂº¿ºÂ͚ )!*5+,-/0 ðñòªª óôõ¦¡±ö­ ¡÷

01235678

.8:

•–—–˜•–—–™š›•œšœ–—–

¨§ © ª¢« ¬¬¤¬­ žŸ ¡¢£¤¥¦¡§§ ®¬¤ª¯¢°¤±²¤¬­

tuvwtux 9yuz{|wzw}v 6789:6;

cdefg<=>?@ABC<=DECFBG cfhidhjgHEIJJ=KBL<=DECFBGM=N=DCFAGFOPQ kflfhgPIRSITUE?VWT?>XT?> cmnofpgY@?RESIZTDSW?Q=IJ[?WISK<?N?W@? qfrjfcdsmp \P]Q?W?@^_M`aFWEb= \P]XE>=W^_MaFFWEb= [?@TJSWEP^_MGFFWEb= ?@TJSWEPP^_MCFFWEb= |{}w‹t{xŒwz|Ž [ [?@TJSWEPPP^_MBFFWEb= Žu8zwŽu}

;~97€;

cdefg[?>EUKB‚<=DECFBG cfhidhjgY?b@=KCF<=DECFBCM=N=DCFAGFOPQ kflfhgPIRSITUE?ƒP cmnofpgY@?RESIZTDSW?Q=IJ[?WISK<?N?W@? qfrjfcdsmp \\P]^_MG„=@? \P]Q?W?@^_MC„=@? \P]XE>=W^_MBAa„=@? [?@TJSWEP^_MBACaFWEb= [?@TJSWEPP^_MLFFWEb= [?@TJSWEPPP^_MB…FWEb= [?@TJSWEP\^_M`aWEb=

†‡9;896

cdefgYTD?U?KCG<=DECFBG cfhidhjg[?>EUKCa<=DECFBGM=N=DCFAGFOPQ kflfhgQˆP‰PIRSITUE?ŠDY@?W cmnofpgY@?RESIZTDSW?Q=IJ[?WISK<?N?W@? qfrjfcdsmp \\P]^_MGKa„=@? \P]Q?W?@^_MC„=@? \P]XE>=W^_MBKa„=@? [?@TJSWEP^_M`aFWEb= [?@TJSWEPP^_MGFFWEb= [?@TJSWEPPP^_MBaFWEb=

øùú36ûü73ùýþùûÿ01ÿ3üú3û73ùýûÿûü

‘{y’w“}v”w’}

23456278239(8'!538( 88 8223'228232

83&8* 8 %99((82'(3! 3'8%8 22328(2 38( *8238(8 &88223 /-2928* '8 2338%'9(-233 23 /'88(88 838 (* 3'88 82/8.(&8 '(* -&('2388'2 (%!+ &839 ---$2 '88 2'83'(&23'2 8 23382%%5*&!!- $* 23'8-29288 8&*&2 882 3'88 82 8 '8 8&8 2238 (' %99((%# &839 -!$2

8 233%5&!!- $* 3'80 82(8 %(23 & *839 ---2382 3 8 & (8%823228 9(% !++ &*.223'28232839 ---(' 8 %99(%!"+ &2(' 8(8%!+ &*823'88 (/8#&228 $2%8 3 %#+ &!- . $*&'(


7 96 45 67889

0123 31

òóôõöõ÷øùúûüýþÿý÷0õ÷1úÿ2öÿü

3/4565aB=J5NcFLB=p4=5G4d A4HB?JBA5BG9@?@AOB594=?Bd GB5J;I959B=IAOBV5lF4;?4BU5 NcFLB=p4=5G4AOB8BJBA58@3BJ5 @AH@A5?4JB3B=5G4AKB3@5M4;BM@?5 9BH@5<48=5l4cFU5 <=@B5TQ58BFIA5@8I594=?8Bd 8I?5949B?58=BA?>4=5?4KBJ5G4Ad @AHHB;JBA56I;FBG59I;BA5;B;IU5 NcFLB=p4=5MIA53@=4J=I85:;4F5 lF4;?4B534AHBA5J:A8=BJ594=d 3I=B?@5?B8I58BFIAU uB=@5I?@BAOB5OBAH5?I3BF5 œ—’ £­¢œ+›œ G4AH@AKBJ5TQ58BFIA53BA5J:Ad ©¢gB 534G@J@BAV5NcFLB=p4=5 8=BJ5FBAOB5?48BFIAV5NcFLB=p4=5 848BM59GIA G9@?@5G4A3BMB8JBA5 ?4M4=8@AOB5FBAOB5BJBA5G4AKB3@5 M:?@?@5I48=BBGB 53@59BLBF5G@?8B=5 o6<5<xfvf575<ov`tq5NvfDDo`B M4; BM@?5<48=5l4cFU5 BLBAH5lF4;?4BU5q@M4=5B?B;5oI?d ¸©’¶–§© ®¶¹Ô¹×Ƚùý¿¹ÇÖ¹¾»½¼¹ÒÇƾ¾»½¹ÐÇÆÁË¿ùÊÄÆãÇÁǹÊÄƾ½Ë½¹¾ÄÊļÂ˹Ëļ½ÈÇ¿»¹¼½Á»Ñ½¿¹Ã»¹ÐÇÆÁË¿ÃÓ¹êÄÆ˽¿Ó¹à½Ê¹ØÞáÚÛÜӹ¿ÁÂȹ N4;BGB5?4G9@;BA5GI?@G53@5 H ËÄ¿ÀѽýŻ¹Ë¾»Ë¹ëáÞÚÞìϹÐÇÆÁË¿ù˾»Ë¹¼½¼Â¹¼Ç¼Ç¾¹ÈĹֹ¿½¼¹î»À½¹ÕѽËŻǿ¾Ï¹Òļ½È½¿À¹ØÈ»ÔȽÜC¹Ì¿ÃÆĽ¾¹×ÍѼÂËÊÄÆÀÄÆӹ̿ÃÆĽ¾¹ÒÄÍÈÓ¹ N8BG>:=35b=@3H4V5l4cF5?4;B;I5 8=B;@B5@A@594=BG9@?@5G4A3BMB85 å¼ÇÆ»½¿¹&½¿À¼ÄÆÓ¹×ÇÈƽÁ»¾Ó¹î½¾¾Ä¹×ÇÊ»ÄÍÑÓ¹ÄÄ¿¹×ÂÊÇÁ»ÍӹνÁ¾¹èÂËËļ¾Ó¹Î½Æ»½¿¹×½ÆÆÓ¹×Ä¿¹ÒÄ¿ÃÄÆÓ¹åƽ¿È¹ƽÄãĿӹνÆȾ¹Òƽ¿ӹçÄÃÃɹÃĹ G4AKB3@5M@;@FBA5I8BGB53BA5M:d 84GMB85IA8IJ5G4AHBGBAJBA5M:d ÒÄÄÆϹçÄ¿À½Ñ¹ØÈ»ÔȽÜ;¹æÄÁÄƹÂÑ¿ÁÓ¹çÑÇ˽¾¹*ÄÁ˽¿¿Ó¹çÑÇÆÊÄ¿¹ºÇľÁÄӹĻ¿¹ÆǾ¾ÈÆÄÂÁӹ꼻½¿¹×ÍÑ»ÄÊÄÆӹνÆ»¿¹ÐÂȾÍÑÓ¹àÇÊÄÆÁ¹îÄ齿ÃÇé¾È»Ó¹ ?@?@AOB5FBAOB59@?B53@H4?4=5:;4F5 ?@?@AOB53@5<@B;B5uIA@B5PQRTU æ»ÄÆÆĹËÄÆ»ÍȹÌÂʽËÄɽ¿ÀӹνÆÍǹàľӹèÄ¿Æ»ÈѹÎÈÑ»Á½Æɽ¿Ó¹æÄÁÄƹƽé»ÄÁÓ¹*ļßÈǹÒ½ÍÓ¹êÂÄÆÀÄ¿¹¼ÇÅÅϹÐÄŽ¿¹ØÈ»ÔȽÜ;¹<¼»Äƹ»ÆÍÑӹνÆÍļ¹ ;B=@:53BA5`:??5vI=A9I;;5K@JB5 j<48=5J@M4=5A:G:=5?B8IU5bBH@5 ×ÍÑËļÄÆÓ¹ê½ÈÂʹҼ½¾ÍÉÈÇé¾È»Ó¹ÂÆ»¹×½Ñ»¿Ó¹*¼½Á½¿¹Ì¼ÇËÄÆÇ»ÍÓ¹àÇ˽¿¹&Ä»ÃÄ¿ãļ¼ÄÆӹλÁÍѹÀÄƽÈÓ¹¼È½É¹ÂÄ¿ÃÇÀ½¿Ó¹ÇƽɹÂÄ¿ÁÄÆÓ¹êÇ¿½¾¹ x@ ?BOBV5FB;5OBAH5M4A8@AH5B3B;BF5 94=FB;BAHBA58BGM@;U èÇã˽¿¿Ó¹Ã½¿¹×Äʽ¾Á»½¿¹ÄѼϹ¹

lxnDNnoUlfa5

?BOB59@?B53B8BAH5J45J;I95?494d ?B=5lF4;?4B53BA5?BOB5BJBA594AB=5 94AB=594=I?BFB5?49@?B5GIAHd J@AU5o3B59BAOBJ5M4=8BA3@AHBA5 ?4MBAKBAH5GI?@G53BA5K@JB5?BOB5 94=I?BFB5J4=B?V5GBJB5?BOB5BJBA5 G4A3BMB8JBA5J4?4GMB8BAVk58Id 8I=AOB5J4MB3B5NJO5NM:=8?V5`B9I5 CRQ7eEU2ˆ‰€‡Š{{ƒ‹Œ‚…Žƒ…‘

!"#$%&'()!*!+',-!(

“”•’ ’ –—˜™š›œ’”žŸ ’¡¢œ£¢’¤¢¥¦’§›¢¨’©¢ªœ«ª’ “¬« ’ ¨«­’®™¥™œ’¬¦¯°°¦¯°’•’¢˜¢¦’žž

./0123456789:;5<=:>4?@:AB;5CD6<E5 a4??@53@5DB5D@HB5GI?@G534MBAU5 GB?@F53@M@J@=JBAAOBU5g:G:=5@8I5 qFI?I?AOB53B;BG53I4;5WXYZX[\]^_U5 B3B;BF5RRU5g:G:=5RR5@34A8@J534Ad 84;BF5G4AHIGIGJBA5KB3LB;5 HBA5`:GB=@:5JB;B5G4G94;B5bB=c4d M4=8BA3@AHBA5IA8IJ5J:GM48@?@5DB5 jb@?BJBF5oA3B59BOBAHJBA5 D@HB5NMBAO:;5GI?@G5PQRS5PQRTU5 9BHB@GBAB53I485a4??@53BA5g4Od ;:ABU5tA@5MI;B5A:G:=5OBAH53@M@;@F5 DBHB5MB;@AH53@8IAHHIV5WXYZX[\]^_5 GB=Vk5JB8B5GBA8BA5aBABK4=5aBAd g4OGB=53@5NBA8:?U55 OBAH5G4GM4=84GIJBA5`4B;5aB3=@35 cF4?84=5l@8OV5`:94=8:5aBAc@A@V53@d <4G@;@J5A:G:=5RR5?BB85@A@5B3Bd ;BF5vF@BH:5o;cBA8B=BU5vBM@V59@A8BAH5 J:A8=B5bB=c4;:AB53@KB3LB;JBA5M4=d ;BA?@=56::89B;;5n?MBABU5jNBOB5 8BGB5JB;@53@H4;B=5MB3B5Pe5fJ8:94=5 ?I3BF58BJ5?B9B=5G4AOBJ?@JBAd NMBAO:;53@5<@B;B5n=:MB5w5PR5@A@5J4d GIAHJ@ABA594?B=5BJBA5F4AHJBAH5 PQRSV53@5GBAB5b;BIH=BAB594=8@A3BJ5 AOBUk55 bB=cB5BJBA5G4GI;B@5M4=KIBAHBA5 J45aBAcF4?84=5wA@843U5 ?49BHB@58IBA5=IGBFU xBAOB5?BKBV5KI=I59@cB=B5bB=c4;:d <B3B5M4=8BA3@AHBA5GBFB3BF?Od IA8IJ5G4G4=8BFBAJBA5H4;B=5DB5 B8584=?49I8V5M4AO4=BAH5BAOB=5bB=cB5 D@HB5G4;BLBA5D4hBA8453@5lBGM5 ABV5v:A@56=4@yB5G4A4HB?JBAV5vF@Bd B?B;5b=B?@;V5g4OGB=53B5N@;hB5iIA@:=V5 g:I5MB3B5;BHB5M4=3BABV5Rr5oHI?8I?5 H:5GB?@F5848BM594=?BGB5bB=c4;:ABU5 ju@B5BJBA5@JI85M=BGI?@G594=?BGB5 3@M=43@J?@5BJBA5G4Ac@c@M@5WXYZX[\]^_5 PQRSV53@5lBGM5g:IU N494;IGAOBV5n;5bB=cB5BJBA5G4;Bd JBG@Vk584HB?AOBU M4=8BGB53B;BG5JB=@4=AOBU5 N:?:J5L:A34=J@35@A@5MIA5BJBA5 J:A@5;BHB5M4G9IJB5J:GM48@?@5NMBd aBJB5@8IV5A:G:=5OBAH5MB;@AH5 G4AKB3@5j@J:Ak59B=I5WXYZX[\]^_5OBAH5 AO:;5OB@8I5BKBAH5NIM4=c:MB5345n?d GIAHJ@A53@M@;@F5g4OGB=5B3B;BF5eU5 3B;BG59494=BMB58BFIA584=BJF@=53@d MBAB5G4;BLBA5o8;48@c:5aB3=@353BA5 vBM@V5g4OGB=5KIHB5?4M4=8@AOB5BJBA5 3@949B?JBA5K@JB5@AH@A5G4GBJB@5A:d 3:G@AB?@5D@:A4;5a4??@53BA5l=@?d bB=c4;:ABU5 D4H5M4=8BGB5BJBA594=;BAH?IAH5 G:=5RR5G@;@J5vF@BH:59@;B5848BM594=d 8@BA:5`:AB;3:U bB=cB59I;BA5;B;I5=4?G@5G4AH:Ad MB3B5PR5oHI?8I?5PQRS53@5s@c4A845 8BFBA53@5bB=cBU5 .z{|}z~2z€21{‚ƒ„…††‡ 8=BJ5g4OGB=5?4;BGB5;@GB58BFIA5 lB;34=:AV53BA58IKIF5FB=@5J4GI3@d 34AHBA5GBFB=5me5KI8B5nI=:53B=@5 BA5;4H5J43IB53@GB@AJBA53@5lBGM5 b@;B5g4OGB=5G4AKB3@5?:=:8BA594d ?B=53@5JI9I5bB=cBV5?49B;@JAOB53@5 NBA8:?56lU5opI;H=BAB5G4G94;@5M4d g:IU GB@A5B?B;5b=B?@;5@8I5IA8IJ5G4AH@Gd tA@5BJBA5G4AKB3@5349I85=4?G@5 JI9I5aB3=@35J4FB3@=BA5lB=;:5oAd g4OGB=594=?BGB5bB=cBU5DBHB5@A@5 c4;:88@5OBAH5G4AO@8B5M4=FB8@BA5MI9d 9BAH@5J48BKBGBA5a4??@U <4A3IJIAH5bB=cB5?I3BF58BJ5?Bd KIHB5;BAH?IAH5G4G4=84GIJBA5uBd ;@JU5oAc4;:88@5BJBA5G4GI;B@5;BAHd 9B=5G4AIAHHI5BJ?@53I485g4OGB=d h@35s@;;B534AHBA5bB=cBU5s@;;B5OBAH5 JBF59B=Iph5GI?@G534MBA594=?GB5 84=?@AHJ@=5:;4F5J43B8BAHBA5g4OGB=5 aB3=@3U5 3@5lBGM5g:IV5?I3BF5=4?G@5F@K=BF5 u@5;BHB5M4=3BABV5aB3=@35OBAH5 94=?8B8I?5=IAA4=5IM5GI?@G5;B;IV5 J45o8;48@c:5aB3=@3U g4OGB=5J4GIAHJ@ABA5BJBA5G4d 9BJB;5G4Ac:9B5J4JIB8BA5`4B;5b4d GBJB@5A:G:=5MIAHHIAH5eV5OBAH5 8@?53@5NBA8@BH:5b4=AB94IU5t8I5KIHB5 G4=IMBJBA5M4A@AHHB;BA5s@;;BU5g:d BJBA5G4AKB3@5349I85oAc4;:88@53@5 G:=5e5G4=IMBJBA5>Bh:=@85g4OGB=U J:GM48@?@5MB;@AH594=H4AH?@53@5NMBd u@5v@GAB?5b=B?@;V5@A@;BF5A:G:=5 AO:;5@8IU OBAH53@MBJB@AOB5?494;IG5A:G:=5RQ5 N484;BF5G4;BJ:A@5WXYZX[\]^_5M4=d 3@5<@B;B5q:A>434=B?@5PQRSU5g4OGB=5 3BAB53@5lBGM5g:IV5Pe5fJ8:94=5 o6<5<xfvf575DDwtN5Angn5 MIA5?4GMB8594=IcBM5A:G:=5@8I5@Ad PQRSV5aB3=@359B=I5BJBA5G4AKBGI5 bB=cB53@5NBA8@BH:5b4=AB94I5MB3B5PS5 ¤'©¬– ¹Ô¹×ÁÆ»ÈÄƹ½¿É½Æ¹Ò½ÆÍļǿ½Ó¹ÄÉ˽ÆÓ¹ËÄ¿À½Í¿ÀȽ¿¹ßÄËÅǼ¹¾½½Á¹Á»Ê½¹Ã»¹×Á½Ã»Ç¿¹ H@A53@MBJB@AOB53@5bB=c4;:ABU5 Õ½ËŹÇÂÓ¹Ò½ÆÍļǿ½Ó¹¹ê¿»¹ëáÞϹÄÉ˽ƹ½È½¿¹Ëļ½ÈÇ¿»¹¼¹Õ¼½¾»ÍǹÅÄÆý¿½¹Å½Ã½¹ëÛ¹ vBM@V5B3B5?B8I5A:G:=5;BH@5OBAH5 aB=485PQRTU5ˆ‰€‡Š{{ƒ‹Œ‚…Žƒ…‘ <È ÁÇÊÄƹëáÞϹ»¿ÄÁ;¹ǾÁÂ˹Ż¼»Ñ½¿¹Â¿ÁÂȹÄÉ˽ÆÏ

¡¢œ£¢’±¢²«¨«˜¢²«’³›´«¯ª¢­¢¯’µ«¨¨¢

â׽ɽ¹Ñ½Æ¾¹ËĿýŽÁȽ¿¹ Á½Ñ¿¹Ã»¹È¼ÂʹÊľ½Æ¹¾ÄÅÄÆÁ»¹Ò½ÆÔ Å½¾¹Ë½¿Á½¿¹¾ÁÆ»ÈÄƹº½¼Ä¿Í»½¹ »Á¹ÃÄ¿À½¿¹Ñ½ÆÀ½¹ÝÓÞ¹ßÂÁ½¹ÄÂÆÇÓ¹ ÁÄËŽÁ¹Ã»¹Á»ËϹÎÄÆÄȽ¹Á»Ë¹ÅÄËÄÔ Í½¹Ã½¿¹¾ÄËÇÀ½¹¾½É½¹Ê»¾½¹Ê½Ñ½Ô ý¿¹È»¿»¹º»¼¼½¹¾Âýѹ¼Ç¼Ç¾¹Áľ¹ ¿½¿À¹É½¿À¹Áļ½Ñ¹ËÄƽ»Ñ¹Ê½¿É½È¹ À»½¹Ã»¹¾»¿»Óä¹Â¿ÀÈ½Å¿É½Ï ËÄû¾¹Ã»¹Î½ÃƻùŽý¹à½Ê¹ ÅÆľÁ½¾»¹Ã½¼½Ë¹ÊÄÊÄƽŽ¹Á½Ñ¿¹ Ò½ÑȽ¿¹º»¼¼½¹ËÄ¿ÉÄÊÂÁ¹Ò½ÆÔ »¿»Ï¹×½É½¹Ã½Á½¿À¹ÈĹ¾»¿»¹Â¿ÁÂȹ ͽ¹ÊÄÆÅÄƽ¿¹Êľ½Æ¹½Á½¾¹ÈÄÅÔ ØÞáÚÛÜÏ â׽ɽ¹Ê½Ñ½À»½¹Ã½¿¹¾Ä¿½¿À¹ ¾½Á¹ѽ¼¹¼½À»Ó¹Ã½Æ»¹½é½¼¹ËÄ¿ÍÇʽ¹ »¿Ã½Ñ½¿¿É½¹ÈĹº»ÍÄ¿ÁĹս¼Ô ËÄ˼½»¹ã½¾Ä¹Ê½Æ¹»¿»Ó¹ÁÄÆÂÔ ËÄËʽ¿Á¹ÈļÇËÅÇȹ»¿»¹ËÄ¿Ô ÃÄÆǿϹâ׽ɽ¹Á½È¹ËÄËÅ¿ɽ»¹ Á½Ë½¹½Á½¾¹¾Ä˽¹ÅÄÆѽÁ»½¿¹ ߽û¹¼ÄʻѹÈÇËÅÄÁ»Á»ã¹Ã½¿¹¼Äʻѹ ÈļÂѽ¿¹¾Ä߽ȹ½é½¼¹Ñ»¿ÀÔ ÌÁ¼ÄÁ»ÍǹνÃƻù¹É½¿À¹Áļ½Ñ¹ ʽ»ÈϹ×ÄËÇÀ½¹¾½É½¹Ê»¾½¹Ëļ½ÈÂÔ À½¹Ñ½Æ»¹ÁÄƽÈѻƹû¹Ò½ÆÍļÇÔ ¿½Ï¹Ð½Æ»¹½Å½¹É½¿À¹¾½É½¹ÃÄ¿Ô Ã»ÅÄƼ»Ñ½ÁȽ¿¹¾Ä¼½Ë½¹ÊÄÊÄÆ½Ô È½¿¿É½ä À½ÆӹȽÆÄ¿½¹¾½É½¹Á½È¹ÁÄƼ»Ê½Á¹ Ž¹Ñ½Æ»¹»¿»Ï¹ÎÄÆÄȽ¹Áļ½Ñ¹ÊÄÆÔ º»¼¼½¹Èľ¼»Á½¿¹ËÄ¿ÄËÔ Á½ÆÂѹÈÄŽý¹¾½É½¹Ã½¿¹¾½É½¹ ʾ¹Á»Ë¹»¿Á»¹Ã»¹Ò½ÆÍļǿ½¹Å½Ã½¹ ý¼½Ë¹¿ÄÀǾ»½¾»Ó¹ËÄÆÄȽ¹ÁÄ¼Ô »¿À»¿¹¾ÄȽ¼»¹¾ÄÀÄƽ¹ËÄ˼½»¹ ˾»Ë¹¼½¼ÂÓ¹¾ÄÑ»¿ÀÀ½¹Ã»½¹½ÈÑÔ ½Ñ¹ËÄËã½¾»¼»Á½¾»¹ÈÄÅÄÆÀ»½¿È¹ ÅÄÁ½¼½¿À½¿¹Ê½Æ¹»¿»Óä¹Â߽ƹ »Æ¿É½¹Ã»ß½¼Ï¹ÎľȻÅ¿¹ÃÄË»È»Ô ÈĹÌÁ¼ÄÁ»ÍǹνÃÆ»ÃӹȽÆÄ¿½¹ º»¼¼½¹Ã»ÈÂÁ»Å¹Î½ÆͽÏÍÇËÓ¹à½Ê¹ ½¿Ó¹¾ÁÆ»ÈÄƹÁ»Ë¹¿½¾»Ç¿½¼¹×Ž¿ÉǼ¹ ËÄÆÄȽ¹Á½Ñ¹¾½É½¹»¿À»¿¹Ã½Á½Ô »¿»¹ËÄËÊÄƻȽ¿¹½ÅÆľ»½¾»¹ÈÄÅ½Ô ¿À¹Ã½¿¹ÊÄÆ˽»¿¹Ã»¹¾»¿»Ï¹ê½Ã»Ó¹ ØÞáÚÛÜÏ å½ÈÁÇƹÈÄÅÄÆͽɽ½¿¹æļ½Á»Ñ¹ ý¹Á»Ë¹ÈÄʽ¿ÀÀ½½¿¹ÅÂʼ»È¹Õ½ÁÔ ÁÄƻ˽¹È½¾»ÑÏä ÎÄËÊļ½¹Ò½Æͽ¹¾Ä߽ȹÁ½Ô лÄÀǹ׻ËÄǿĹËĿ߽û¹½¼½Ô ½¼½¿¹ÁÄƾÄÊÂÁÏ â×Ä߽ȹѽƻ¹ÅÄÆÁ½Ë½¹Ñ»¿ÀÀ½¹ Ñ¿¹ëáÞáÓ¹º»¼¼½¹Á½ËÅ»¼¹ÞÞٹȽ¼»¹ ¾½¿¹º»¼¼½¹ËÄË»¼»Ñ¹ÊÄƼ½ÊÂѹ ÄȹÌÁ¼ÄÁ»ÍǹÈÄÁ»Ëʽ¿À¹çÇÁÁÄ¿Ô ÁÄƽÈѻƹËÄÆÄȽ¹ËÄËÅÄƼ»Ñ½ÁÔ Ã»¹¾Ä˽¹ÈÇËÅÄÁ»¾»¹Ã½¿¹ËļÄÔ Ñ½Ë¹èÇÁ¾ÅÂÆϹ׻ËÄǿĹ½È½¿¹ Ƚ¿¹¾ÄʽѹÈÄËľƽ½¿¹É½¿À¹ ¾½ÈȽ¿¹ìí¹ÀǼϹл¹Ë¾»Ë¹ÅÄÆÔ <DwN6wvbfDUlfa ËÄ¿ß ½Ã»È½¿¹º»¼¼½¹¾ÁÆ»ÈÄƹÂÁ½Ë½¹ ¾Åľ»½¼Ï¹×½É½¹ÊÄÆÁÄƻ˽¹È½¾»Ñ¹ Á½Ë½¿É½Ó¹Ã»½¹ÁÂÆÂÁ¹ËÄ¿À½¿Á½Æ¹ ¿ÀÀ½¿Á»È½¿¹à½Ã½Ëļ¹å½¼Í½Ç¹ ÈÄŽý¹ËÄÆÄȽ¹½Á½¾¹ÈľÄËÅ½Ô îǾ¹Õ¼ľ¹ËÄËÄ¿½¿À»¹î½¹î»À½¹ ¤'©¬– ¹Ô¹Ð½»Ã¹º»¼¼½¹ÊÄƾ»½Å¹ËÄ¿ß½¼½¿»¹Áľ¹ËÄû¾¹ÊÄƾ½Ë½¹ÌÁ¼ÄÁ»ÍǹËÄ É½¿À¹ÑÄ¿ÀȽ¿À¹ÈĹÌ×¹ÎÇ¿½ÍÇϹ Á½¿¹Â¿ÁÂȹÊÄÆ˽»¿¹¾Ä¼½Ë½¹Á»À½¹ ý¿¹î»À½¹ÕѽËŻǿ¾Ïïðñ νÃÆ»ÃÓ¹à½Ê¹ØÞáÚÛÜÏ ¶·µ¸¶¹º»¼¼½¹¾½¿À½Á¹½¿Á¾»½¾¹ ʽ¿Á¿ɽ¹ËÄ¿ÉÄÊÄƽ¿À¹ÈĹº»Ô ÃÄ¿À½¿¹ÅÆǾÅÄȿɽ¹ÊÄƾ½Ë½¹ ÍÄ¿ÁĹս¼ÃÄÆÇ¿Ï ÌÁ¼ÄÁ»ÍǹνÃƻùŽý¹Ë¾»Ë¹ Ò½Æͽ¹ËÄËÊÄƻȽ¿¹ÈÇ¿Ö¹ÆÔ ÃÄŽ¿Ï¹Ð»½¹Å¿¹ÊÄÆÁÄƻ˽¹È½¾»Ñ¹ ˽¾»¹ÅÄÆÅ»¿Ã½Ñ½¿¹º»¼¼½¹Å½Ã½¹ ÈÄŽý¹Ò½ÆÍļǿ½Ó¹É½¿À¹ËÄËÔ ×ļ½¾½¹ØÙÚÛÜϹÎÄÆÄȽ¹ËļÄÔ

¡–®%¹Ô¹×齿¾Ä½¹Õ»ÁɹûȽʽÆȽ¿¹¾ÄÀÄƽ¹ ËÄƽËÅ¿ÀȽ¿¹Áƽ¿¾ãÄƹÅÄ˽»¿¹æ½¿Á½»¹ ½Ã»¿ÀÓ¹&»¼ãÆ»ÄùÒÇ¿Éӹýƻ¹º»Áľ¾Ä¹ÌÆ¿ÑÄËϹ ÎÄ¿ÂÆÂÁ¹¾½¿À¹½ÀÄ¿Ó¹ÈÄÅ»¿Ã½Ñ½¿¹ÈĹæÆÄÔ Ë»ÄƹîĽÀÂĹ»¿»¹Ê½È½¼¹ËĿ߽û¹¼½¿ÀȽѹʽƹ ý¼½Ë¹È½Æ»ÄƹÒÇ¿ÉϹһ½É½¹Áƽ¿¾ãÄƹÒÇ¿É¹Ã»Ô É½È»¿»¹Ëļ»Ê½ÁȽ¿¹Ã½¿½¹Þë¹ßÂÁ½¹ÅÇ¿þϹ ×½¿À¹ÅÄ˽»¿¹ËÄÆÂŽȽ¿¹ÁÇŹ¾ÈÇƹÆÄû»Ô ¾»Ä¹Ë¾»Ë¹¼½¼ÂÓ¹ËÄ¿ÍÄÁ½È¹Þ¹ÀǼ¹Ã½¼½Ë¹á¹ ÅÄÆÁ½¿Ã»¿À½¿¹Â¿ÁÂȹº»Áľ¾ÄÏ ¤' '¹Ô¹àĽ¼¹Î½Ãƻù½È½¿¹¾ÄÀÄƽ¹ËÄËÅÄÆÔ Å½¿ß½¿À¹ÈÇ¿ÁƽȹêľĹàÇÃÆ»ÀÂÄϹһ¿Á½¿À¹ ËÂý¹ßÄÊǼ½¿¹½È½ÃÄË»¹îǾ¹Ò¼½¿ÍǾ¹ÁÄƾÄÊÂÁ¹ ½È½¿¹ËĿ߽û¹Ê½À»½¿¹¾È½ùÂÁ½Ë½¹Ë¾»Ë¹ ÃÄŽ¿Ï¹Ç¿Áƽȹʻ¿Á½¿À¹ç»Ë¿½¾¹×Ž¿ÉǼ¹ Ôëá¹»¿»¹Á»¿ÀÀ½¹¾½Á¹Á½Ô Ñ¿ӹý¿¹»½¹ËĿ߽û¹ »¿Í½Æ½¿¹çÇÁÁĿѽ˹ èÇÁ¾ÅÂÆÏ ¡ ·®(¹Ô¹ÐÄÊÂÁ¹ î½ÂÆÄ¿Á¹Ò¼½¿Í¹¾ÄÔ Ê½À½»¹Åļ½Á»Ñ¹æ½ÆÔ »¾¹×½»¿Á¹ÄÆ˽»¿¹ Øæ×ܹû½é½¼»¹ÃÄ¿Ô À½¿¹ÊÂÆÂÈϹ¹æ×Ó¹

ø8üýü9÷ ø üýÿþ÷

¸ ¹×½ÆĹËÄËÊÄÆ»¹¾É½Æ½Á¹ ½È½¿¹ËÄ¿»¿ÀÀ½¼È½¿¹î»ÄÆÅÇǼϹ ½¹ËĿɽÁ½È½¿¹ÊļÂ˹ÁÄ¿Ô Á¹ÊÄÆÁ½Ñ½¿¹Ã»¹Ì¿Ö¹Ä¼Ã¹Ë¾»Ë¹ ÃÄŽ¿Ï¹Ìý¹Á»À½¹È¼Âʹɽ¿À¹ ¾½½Á¹»¿»¹ËÄË»¿½Á»¹Ã»Æ»¿É½Ï ν¾½¹ÃÄŽ¿¹×½ÆĹû¹î»Ô ÄÆÅÇǼ¹¾Ä˽Ȼ¿¹Á»Ã½È¹ËÄ¿Ä¿Ô ÁÂϹÄͽ˽¿¹Ã½Æ»¹ÅÂʼ»È¹¿ÀÔ ÀÆ»¾¹ËÄËʽÁ¹×½ÆĹÁ»Ã½È¹ ÊÄÁ½Ñ¹Ã½¿¹»¿À»¿¹ÑÄ¿ÀȽ¿ÀϹ ×½ÆĹſ¹¾ÂýѹËÄËÔ »¿Á½¹½ÀÄ¿¿É½Ó¹æÄÆĹ½ÆûÇÔ ¼½Ó¹Â¿ÁÂȹËÄ¿ÄË»¹Ë½¿½ßÄƹ ÒÆĿý¿¹àÇÃÀÄƾ¹Ã½¿¹Ð»ÆÄÈÁÂƹ ¼ÂÊÓ¹½¿¹ÌÉÆÄÓ¹×Ä¿»¿¹¼½¼ÂÓ¹Â¿Ô ÁÂȹËÄËʽѽ¾¹Èļ½¿ßÂÁ½¿¹È½Ô Æ»Äƿɽ¹ÊÄƾ½Ë½¹çÑĹàÄÃ¾Ï Ð»ÈÂÁ»Å¹Ã½Æ»¹Ð½»¼É¹Î½»¼Ó¹à½Ê¹ ØÞáÚÛÜӹý¼½Ë¹¾Â½Á¹é½é½¿Ô ͽƽ¹ÃÄ¿À½¿¹¾Äʽѹ¾Á½¾»Â¿¹ ƽûǹû¹ÆÂÀ½ÉÓ¹×½ÆĹ¾ÄËÔ Å½Á¹ËÄ¿À½Á½È½¿¹¾½½Á¹»¿»¹Ã»Æ»¿Ô ɽ¹¾Äý¿À¹Ã»Á½È¾»Æ¹Ç¼ÄѹÁ»À½¹ ȼÂÊϹ¹ æÄ¿ÉÄƽ¿À¹ÊÄÆß¼ÂȽ¿¹¼¹æ»¾Ô ÁǼÄÆǹ»Á¹Å¿¹Á»Ã½È¹ËÄ¿½ËŻȹ ߻Ƚ¹Ã»½¹½È½¿¹Å»¿Ã½Ñ¹ÈĹ¾½¼½Ñ¹ ¾½Á¹ȼÂʹÅÄË»¿½ÁϹâç»Ã½È¹Ñ½¿Ô ɽ¹¾½Á¹ȼÂÊÓ¹½Ã½¹Å»¼»Ñ½¿¹¼½»¿Ï¹ Ìý¹Ã½¹½Á½Â¹Á»À½¹ÈÄË¿ÀÈ»Ô ¿½¿Óä¹ÁÂÁÂÆ¿É½Ï ×½ÆĹÁÄÁ½Å¹ËÄËÊÄÆ»¹½¿Ô À»¿¹¾ÄÀ½Æ¹ÃÄ¿À½¿¹ËĿɽÁ½È½¿¹ ½È½¿¹ÊÄÆÀ½Ê¿À¹ÃÄ¿À½¿¹î»ÄÆÔ ÅÇǼ¹É½¿À¹Ëļ½ÈÂȽ¿¹ÁÂƹÅÆ½Ô Ë¾»Ë¹ÈĹ̾Áƽ¼»½Ï¹½Ë¿¹ ÃÄ˻Ȼ½¿Ó¹Ã»½¹ÁÄÁ½Å¹Á»Ã½È¹Ê»¾½¹ ËÄ˽¾Á»È½¿¹Èļ½¿ßÂÁ½¿¹È½Æ»Ô Äƿɽ¹Ã»¹Ì¿Ö¹Ä¼ÃÏ â׽ɽ¹Ñ½Æ¾¹ÈÄËʽ¼»¹ÈĹ Ì¾Áƽ¼»½¹Å½Ã½¹Á½¿ÀÀ½¼¹ë޹ý¿¹ ÈÄËÂû½¿¹ÊÄÆÁ½¿Ã»¿À¹Ã»¹ÌÂ¾Ô Áƽ¼»½Ï¹×½É½¿À¿É½¹Ã½¼½Ë¹¾ÄÅ½Ô ÈÊǼ½¹Ì¿Ã½¹Á»Ã½È¹ÅÄÆ¿½Ñ¹Á½Ñ¹ ½Å½¹É½¿À¹½È½¿¹ÁÄÆ߽ûϹ×Äʽѹ Ž¿ÀÀ»¼½¿¹ÁļÄÅÇ¿¹Ê»¾½¹ËÄ¿Ô ÀÂʽѹ¾Ä˽¹ÆĿͽ¿½¹»ÁÂÓä¹ßÄÔ ¼½¾¹ÄȾ¹Ìß½¹Ì˾ÁÄÆý˹»ÁÂÏ Áâ׽ɽ¹¾ÂýѹÁ»À½¹½Á½Â¹ÄËÔ Å½Á¹È½¼»¹ÊÄÆʻͽƽ¹ÃÄ¿À½¿¹ ½ÀÄ¿¹¾½É½Ï¹Ð»½¹ËÄËÊÄÆ»Á½Ñ¹ ¾»Á½¾»¿É½Ï¹×½½Á¹»¿»¹¾Ä˽¿Ô ɽ¹Ê½»È¹Ê½»È¹¾½ß½Ó¹¾½É½¹ÁÄÁ½Å¹ ÁÄ¿½¿ÀϹ׽ɽ¹ÁÄÆÈÄßÂÁ¹ÌƾÄÔ ¿½¼¹ËÄ¿À»¿Í½Æ¹¾½É½Ï¹è½¼¹É½¿À¹ ÁÄÆÅÄ¿Á»¿À¹½Ã½¼½Ñ¹Á»Ë¹Á»Ë¹»Á¹ ÁÄƾ¹ËÄ¿ÀѽÆÀ½»¹¾½É½¹½Á½¾¹ ½Å½¹É½¿À¹Áļ½Ñ¹¾½É½¹¼½ÈÂȽ¿¹ Žý¹ÅÄÆÁ½¿Ã»¿À½¿Óä¹¾½ËÔ Ê¿À¹ÅÄ˽»¿¹É½¿À¹Ã»Á½é½Æ¹á¹ ßÂÁ½¹æÇ¿þ¹Ç¼ÄѹÌƾĿ½¼¹»ÁÂÏ ïœ«š¦¯¯›²£™¥ª›™ñ

¸ ’ ·§'3

o6<5

 !"#"$

ß½ƽ¹î»ÀÂĹ޹˾»Ë¹¼½¼ÂӹȽ¼½Ñ¹Þ¹¹Ã½Æ»¹ ×ÁÂÆ˹ƽ¹Å½Ã½¹¼½À½¹Âß»¹ÍÇʽ¹Åƽ˾»ËÓ¹ à½Ê¹ØÞáÚÛÜӹû¹×Á½Ã»Ç¿¹æÕ¹ÌÆÄ¿½Ó¹ƽϹ æ×¹½È½¿¹Ëļ½¿ßÂÁȽ¿¹ÅÄ˽¿½¾½¿¿É½¹Â¿ÁÂȹ ˾»Ë¹ÈÇËÅÄÁ»¾»¹Ê½Æ¹ÃÄ¿À½¿¹ËÄ¿ÀѽýŻ¹ à½Å»Ã¹º»Ä¿½¹Å½Ã½¹êÂ˽Á¹ÊľÇÈÏ ¶– ’ ·®– ¹Ô¹»Ç½¿»¹ÐǾ¹×½¿ÁǾ¹ÊÄÆÔ À½¿Á»¹È¼Âʹýƻ¹Î½¼¼ÇÆͽ¹ÈĹº»¼¼½ÆÆĽ¼¹Ã»¹ÊÂƾ½¹ Áƽ¿¾ãÄƹ˾»Ë¹Å½¿½¾¹»¿»Ï¹ç»Ã½È¹Ã»ßļ½¾È½¿¹ ¿»¼½»¹Áƽ¿¾ãÄƹɽ¿À¹Ã»¾ÄŽȽÁ»¹ÈÄý¹È¼ÂÊ¹Â¿Ô ÁÂȹÅÄ˽»¿¹ÎÄȾ»ÈǹÁÄƾÄÊÂÁÓ¹Á½Å»¹É½¿À¹ÊÄÆÔ ¾½¿ÀÈÂÁ½¿¹Ã»¾ÄÊÂÁȽ¿¹Áļ½Ñ¹ËÄ¿½¿Ã½Á½¿À½Ô ¿»¹ÈÇ¿ÁƽȹÄËŽÁ¹Ë¾»Ë¹ÊÄƾ½Ë½¹º»¼¼½ÆÆĽ¼Ó¹ ɽ¿À¹ÈÄËʽ¼»¹ÅÆÇËǾ»¹ÈĹæÆ»ËÄƽ¹î½¹î»À½Ï ±· (·–¹Ô¹à½Ã½Ëļ¹å½¼Í½Ç¹ËÄ˽¾½¿À¹Á½ÆÔ ÀÄÁ¹Êľ½Æ¹ÊÄƾ½Ë½¹Ì×¹ÎÇ¿½ÍÇϹÒÂȽ¿¹Ñ½¿Ô ɽ¹»¿À»¿¹ËÄËÅÄƾÄËʽÑȽ¿¹Àļ½Æӹ彼ͽǹ ßÂÀ½¹ÊÄÆÁÄȽùËĿ߽û¹ÁÇžÈÇÆÄƹû¹ÈÇËÅÄÁ»Ô ¾»¹î»ÀÂĹ޹˾»Ë¹ëáÞÚëáÞìϹâÌȽ¿¹¾½¿À½Á¹ ËÄ¿ÉÄ¿½¿ÀȽ¿¹Ê»¼½¹Ê»¾½¹ËĿ߽û¹ÁÇŹ¾ÈÇÆÓä¹ È½Á½¹å½¼Í½Ç¹Ã»¼½¿¾»Æ¹¿¾»ÃĹåÂÁÊǼӹà½Ê¹ ØÞáÚÛÜϹ¹å½¼Í½Ç¹É½¿À¹Ã»ÊÇÉÇ¿À¹Ã½Æ»¹ÌÁ¼ÄÁ»Íǹ νÃƻùÃÄ¿À½¿¹¿»¼½»¹Áƽ¿¾ãÄƹ¾ÄÈ»Á½Æ¹)á¹ßÂÁ½¹ ÄÂÆǹ¾»½Å¹ÊÄƾ½»¿À¹ÃÄ¿À½¿¹ÊÇËÊÄƹ½¿Ã½¼½¿¹ æ½Æ»¾¹×½»¿Á¹ÄÆ˽»¿¹*¼½Á½¿¹ÊƽѻËÇ»ÍÏ

§+¢’§¢£, ›œ’³«ª²’ -.§+¢§, ¢£›œ³«ª² /çÆ»ÊÂ¿Ô ×ÂÅÄÆÒ½¼¼¹ ×ÄËÇÀ½¹½ß½¹0½¹Ã»¹Ê¼½¿¹ Ž¾½¹»¿»¹ËÄ¿À½ÁȽ¿¹ç»Ë¹ Ò½ÆÍļǿ½ ²˜›1¢¯¦²2¢œ, ª«¢¯’-.²˜›, 1¢¯¦²2¢œ, ª«¢ž /çƻʿ×ÂÔ ÅÄÆÒ½¼¼¹Å¾»¾Ó¹ ʽ¿ÀȻɼ½ÑӹȽ¼½ÑȽ¿¹¾ÄÔ Ë½¹Ë¾ÂÑ˹À½Æ¹Ê»¾½¹¼ÇÔ ¼Ç¾¹ÈĹ»¾¼ «£¢—›´+++’ ž’-.3›1¢¯, 4¢£¢—›´² /çƻʿ×ÂÔ

ÅÄÆÒ½¼¼Ï¹&Çé¹Ê½ÆÍļǿ½¹ ½È½¿¹¼ÄʻѹÑÄʽÁ¹ß»È½¹½Ã½¹ ¾Áƽ»ÈÄƹÁÄÆʽ»È¹Ã¿»½¹¿ÄÉÔ Ë½Æ¹½¿Ã¹Ëľ¾» 1™¯¯¢’1¢­¨, ›5«’6’-.1™¯, ¯¢21¢­¨›5« /ÁÆ»ÊÂ¿Ô ¾ÂÅÄÆÔ Ê½¼¼¹Ê½ÉÄÆ¿¹ ËÂÄ¿ÍÑÄ¿¹Ë½¾»Ñ¹Æ½ß½¿Ô ɽ¹ÄÆÇŽ –17’£«¢¨’ %¢­4¢’·œ’-. 4¢­4¢2¢œ4¢ /çƻʿ×ÂÔ ÅÄÆÒ½¼¼¹×½É½¹ ÃǽȽ¿¹¿Ô Ãǿľ»½¹»Ëʽ¿À¹¼½é½¿¹ÌÆÔ ¾Ä¿½¼Ó¹¾ÉÂÈÂƹ¾ÉÂÈÂƹȽ¼½Â¹ Ê»¾½¹ËÄ¿½¿ÀϹ8åÇƽ9¿Ô Ãǿľ»½

«¥œ¢¯’´¦œš¢’ -.«¥œ¢¯´¦œ, š¢:” /çƻʿ×ÂÔ ÅÄÆÒ½¼¼¹;¹ÎÄÔ ¿½¿Á»¹Ã½¹ â׽ɽÅä¹èÄÔ Ê½Á¹ËÄ¿Âß¹<¼Ã¹çƽããÇÆù ɽ»Á¹ÒÌî¹Ã½¿¹ÕàÛϹ½¼Ç¹ »Á¹ÁÄÆ߽ûӹÎϹ½È½¿¹ËÄ¿Ô ß½Ã»¹È¼ÂʹŽ¼»¿À¹Ã»Á½ÈÂÁ» 4™°«›’ «š™™’ -.4™°«›2 «š™™ /çÆ»ÊÂ¿Ô ×ÂÅÄÆÒ½¼¼¹ é½¼½Â¹Ñ½Ã½Ô Å»¹½Æ¾Ä¿½¼¹ ÅÇÈÇȿɽ¹ ÁÄÁÄŹËÄƽѹÅÂÁ»ÑÏ ¹

·¯°°¢’—¦œ, «˜™’ ¯«¢¢¯’ =›¯ªœ¢, -.2¢¯°, >´¢²›’-. °¢?• ˜«˜™­›¯ªœ¢ /çÆ»ÊÂ¿Ô ×ÂÅÄÆÒ½¼¼¹ /çÆ»ÊÂ¿Ô <Ó<Ó<¹ ×ÂÅÄÆÔ Ò½¼¼¹æÄÆ¾Ô ç»Ë¿½¾¹¿Ãǿľ»½¹È½Ë¹ »Ê½¹½È¿¹ËĿ߽û¹ß½ƽ¹æî¹ Å½¾Á»¹Ê»¾½¹ËÄ¿À½¼½ÑÔ ëáÞ¹¾ÄÅÄÆÁ»¹É½¿À¹ÅÄÆ¿½Ñ¹ Ƚ¿¹Ìà×Ìî¹ß»È½¹È½Ë¹ ÊÄƾ½Ñ½¹È½Ë¹Ž¾Á»¹ û¼½ÈÂȽ¿¹Ã»¹Ð Ê»¾½½äÐÐä 3«ª¢¯’·œ«’-. .¯¦œ1+¯ +«ª¢¯2¢œ« /çƻʿ×ÂÔ /çÆ»ÊÂ¿Ô ÅÄÆÒ½¼¼¹éÄ¼Ô ×ÂÅÄÆÒ½¼¼;¹ ÍÇËĹÁǹ»¿Ô ÌȽ¿È½Ñ¹ Ãǿľ»½¹ Á»Ë¹¿ÃÇ¿ÄÔ Ìà×Ìî¹ ¾»½¹ËÄ¿½¿À¹ ½¿Ã¹ÉÇÂƹ Ëļ½é½¿¹ ¾È½ù»¿¹Ë½ÁÍѹÐ<×̹ Á»Ë¹ÌƾĿ½¼@¹×½È¾»È½¿¹ÌÆÔ ¾¹Ìà×Ìî¹½¿Ã¹ÁÑ»¾¹¾ÍÇÆĹ ¾Ä¿½¼¹Ì¾»½¹çÇÂƹëáÞӹλ¿Ô »¾¹ë¹Þ¹ãÇƹÐ<×̹黿 ÀÀ¹Þì¹ê¼»¹ëá޹û¹×Ò¹ ¹ /ÎæÆÇ¿Áä


”•–—˜™š›œ—™’’‘žŽŸ‘ ¡’¢ ŒŽ‘’“

mrntovpqsrwnxsmqrxyp tuzpyupyquoq

0120343563

jKWk`l i7i

kW8

`i78LK KKW \KW]JWKW

kW9J7 KW `i ji K KW 9ik ^‰j .? $ P%    [ & ; > :   # P " & > : ; " "  ' + & " ? # > ; % & C ƒ  %  & # N C>  > % C # : #  = :  # : " ?  > B  / Y: = % C & 9  C9  :   C: ; # =  / A / ! > ;/ $ ; ! %< : .# ; "  H &M:&@& :9 9&> >C WX7K8W $@:%< % >&>=; @ ! 0&>O(7K8 ƒ >#;>&:&:"#"#*>( -O ,C9/ :* :+M-C 9-="="PB,,1,A-'@ =9::C: 9=:!##" >::'' =,>!=T##/  &# # >C& @=,:$ >!9+,,/ : "=:>!- - a[&>345666367773 !   ! @  ,   B  ' '+ $ ! ; @ 0    C> " : " =   : F/ ) H0/ AH $ > / = & =  / GH/ 345666365DE8 345666365533 0F0/ ;&:9;;%,B-C T" &;# >:["& ;> #[ "&;>#@ : ;> #@: T"& ;>: ;>:< %><>==P #>>:=#: =#:>>>G34566636553E T T'( ;& A#& <:> =": &>=a": C9 " =;& >& e"  "&!‡ =@345666365I58 & #:;# .# ;"CHB &'#:ZBC% =:>:34566636II68 "- *+S/H" !->B-:B"34566636I7V5 ,"!:,:@ .# \8 k^8 7KW 789 8

 : T"& #  "= @ H > : *" #& % #C#: = :;:: ;& & @ C>  : N b N@ + 2 : M & ,C )0 [ "& ;> : #@ (& %,   : # @   , !   @ .C bN " * +  ,    (# & % +  , , ,   B  ! , ! ! ! M = & B A" :  & >    !  , 0 # & >  > = B   = B  =   C 9 .! B : > = & : ( > : M "  * + ,-  $#% () 34566636DVD5 B 345666346386 - ! 3456663463E8 3456663466I3 34566636IE76 B . B €"R@ .# ?> .B B % > : 0, , , ! M & @ Z" / * !+, " # &  ' ) %:> & : = # = : ;> C% & N: <  : :B : & " # a1 ); e"  = " % GC% A % . =  '  2 :  ; / .#;" HB & AC%# B = : C !- &&&>:$=>"C::B: ;#:NC ;>C>&; %=# !!-!,,,-345666367338 .#/012 %:>&:==:;>C%@Y{$:"%< . @'#"CGC%&h34566636IDI4 7KJW l 34566636336V =--):e %:#;CB -O> !;@C !C@ BGC -!/G: ,/ " ?$ "C% -!,!%&>,,-!!B,-,- > % $ > & #= @ *+ - -, @ A> ': & , M&."&"B 0& > *;%B A > .B .! G:; 0: 1 : > :   :  1 = & : N" & " C 0> % & < H $ > 9 # & C G Z , 9 : < ,   ; :   % 9: ; < %::= & 34566634646E 345666346I7I 345666346853 N &  : ) 0 *   b = . <  ' :  ) #  &   . # ? ' >  *+ - , A # > %O:> 9#& C : & : #:  %# >  > :  &  >  ? >  ;& & @ A 9@ ( & % B .N" > H # :  # M & 1 C" > > ( C N C A  9 $ #  =  =  C  & 9  % "   B '0:H&BC-345666368DIV - N#":"|M##:}":"="C"C:C >;>C>& =<CC:"!;%: 01 " CGC>:;>"&":>>=: G9&>.#;"H;:==934566636IE73 C,,---,B-,-!-34566636DDE3 -, ]l`9J_ 345666365D37 345666365VE5 9& : </ #C ? $ C $ #%  # > 9 & % $ & % C   : N " & C N " > @ , ! C  €( .‚ #@ !-!- '# = 9  < %  C M & @ Z" ; # : N A, M & @ 0& >  :B " ":: H Y )H0 :  1 = & : ( >  : ' > B N& C B = # *+ A# > : % # : # > :  &  : ; < 9   !  " C" = 9  %   B & #   : %  B ; 345666346V86 345666346E68 #/012 #NA@M&9:P%C &%%C :">@"*+ =(F .=&=0F0 '0> " : &@b: " "2= !=#C C#:&>>@* +Q :->: '"@O:B>Cˆ:;:: #:>@(#&%@,! 0> H$F B0;>: 34566636V64D C;:B C& <: > => &"CP B,-::- Abe ;&&9>;%B -,! , A (+!!!, $% MC 9 # C9@ -=#!>:!,,,345666346867 FG -FGB -!FGB @C> ! >"= BC:>9@-,34566636I7V7 345666367VV7 345666346434 # := #= " %: C&   :@ <  > : ˆ : # " : " R ˆ % : ; = ˆ = " @ GC/ G9 & > : <  # ; "  H C C% #  =#2:;=>> 345666346III 1 :;=  : > % "; , @ H ;O  B > &  :  @ *  + b&  Z  [ > =  ! ! !  &  P  C  " @ *  + Z ;  9 A ;  & (  # C N A A  / H 9 P= ;  N & =  (? ) S0 C@ $ $ > \8 k^ c K9K `iWl K7J ^

iWK]K 345666346D68 J9KLK +,/,,!! 345666346V73 HF'NA+%%"*b.1Y .#;> a(<#=> ,,B,, , C9 O" &."&",N9A ;&@.# ;> .@ C 34566636V445 %"C" @-!@M&!9,:%!C ,34566636V473 B,::9 GH S&#=#C" "M&@#> C 2*+ =@' (34566636565E -:- %M@&* G&  = :  G # : > .> ; > = M  > HH(F + T '# > : fM :  : T > < > = : f M   # ; "  H  & @  :   ? %" "C%@ (0 e  1 A' Y0 HF ( & % "= " : % > B O:  "%>  ;& & @ 1 :[ & C#> G& T #  :  : e  > O > = ; : Z $ "   : >  C " @ '%@ ' 9:   9 Z < %  C@ M & Z " ; # :  ; > P '#& > %& > : > :> (F )H0 HC/ % = 9@ *+ ,/ !, B 9  >  < @ 1  G >  , !   ! (@,: N> OOO@ #& :.& %#=3456663657D7 ": @$0& "C&@ G: 3456663464ID H#  9 * +     / , , !     , / , ! , B ,  ! !   & ;g %: &>>*+ -!-=9"&"=<,B %>>"! :C#: ;> 9:;< $C=&=! ;&&@;> #C% 3456663468VI -,-!!!, 345666368484 345666368V45 9:> + -,,! C "= # 0> & &  & ": # & # #C% `i ji

K KW G9& >>=#;" &@: C "B G= &99 : :=9%U-,! %"%:;9=%B * >; ;&& Z><Z<%C@M&":">N34566636DD7D M" : ,/ &>H ?,!, %"C% > @ @A A,@M/& A 9=P ;$B;<%# &&%e" "%BC& :"#B# ""345666346664 =.# & #==O& i WK

=M=:# a e" %: eC N> : > +!9 -!,- >= &  ; :   :  & <  : ;  $  >  9 : P% # C  :  :   B C@ C# " '<  : ;  : : >  : ;  C : < #  & 345666365557 ";(& .%%:N ;C> =Y0 :;:.-#!>'!;#!@ 3456663687D7 3456663657V7 ' < #= ;#O > :;= : = > = :g -B-,-@0>$345666365V44 =H#= H9*+-,-!-!!345666346VIE .A.bN %> G: G&  %#:> >  C> :< = P >  B = %= M :HP „:Y '""; H> % =0/ *+.><":"(&%,,,,34566636V334 34566636D68D P =>%>=@'Q 9:*+ >:&#-,! @N%=@ =. :@:#;" @ Z (+,& M!"@CC%# C ,"(#&CB +@ *= H> %#:PA# H0 0 #: A0 ." &  > ' > : >  : ;  (@ S(H A # : # / N":; @ 1 h > : %= ! @ . A0 (a @ > ( + , C M & 0bH "> & # %# : : & < # 345666346673 % =: $#= = ; =#C: 34566636E474 @ *& & @ '# $ ";# @ *b e  ==C%   % #  ; : 9   C  9  > % = C 0> & C# > : & :; < Q  ";= :; ;& C C& 9 # F $ C ; H  & /  :  . C "  " (01 @ ( (0 1A' (01.1YM NN ;:=#$>&*-,,!,! #="C:%:-,-! .1Y #>:&#$S0F "&RST 34566636533E SR/ a" C ; 9 " : ( ,    M = & C#  1 C HFB YN)/ Y ).e1 e1 34566636DEI7 9,-;!:345666346I4E !%,#:-#/ 9%-,,!>:";34566636E5DD C&; *+ !,,!B M&-e< !B>-G 09& ,: ,2= @3456663466VI 1 #: :>:1:$>C#/ ! B & :UU ; G#: G& .#;" Hf & @ : B 9& > "C " -  : > =  & > ( +  , /  !   Z ; # :C/ * !!,,(> B=- S& #=!>-=A;& (345666346EEV C S$# \8 k^ c kkL _J98

M : >  , , !   ! @ 2 >   345666367833 > #% &< :> %#:$ >= ";"9 N& >C:; =OOO@%(N <; C:> :;! @$"C %"":> C"& .# ;"%H P1.2.& &@A C%:#' . C '" }B 7K8WX7K8W =* :& : =@ 1: < G& &9 # @ ; %# a# : 0 # C :  & | ,  + ./ H&  *% + ,   ! 2 N 9:<   @ H& & -!---- " ; = > C > : :  : = (N GY0 !--*%-,-345666365D84 Z:> 345666365D73 34566636457I N' ( G <'AY :; =C@Z 8W i 8k A < " : " . S!  9  : <  ( " = " B A / M  & ' # & > G &  C  > = @ N# < "  ;  >     = C@ Y0@ -,,--@ >1>>*<C->9Z;,>--/ )#:>&%%#%$#:@0 >=%=:::9::;< ; C C%& >; ":; <#C@ %!:9AM#:$P.# ''TH ' 34566636DVVD ;#:: .# ? >  = #< " - !-, .#O :" #""=% "#$ ";& ?& ;> 345666365DE7 0% .O## *"C# M&=@G;> .$ >%!" =.& :'9 :< > =&N>9 :M&";"9@ :|-1/:[ ,34566636553V "9)= }% %&  C *:;<$C $C;>  # C  9 / # & # : % @ (+  e>  > A  > = + M  & : " 2 C9 ) Y| : ; } (;= (+,-OOO@#O=345666365874 @$"@>; aC;9:.&#g=>$9#:#34566636VV35 A$ C H < C & # ; & > : > =  N C N > = M " ; " 9  C = #  , , ! !   , %# #$>: >/ (:#.%0&@( ,!M3456663466E4 "=C2N 3456663466I4 MZ& &": #=&>" ": :& C)# Z ! = P =  & >  C& >  B C = C 0 ;   9 H  > M : ;  H : > = N   :"@TGa>:#>:;",34566636D3EI  '# > & * :< 2 : . # >  * %*+,/ ,C=: [3456663468II ;=#C/ C =A '>"M";"9)#>--345666346E76 ! >:##&=>"%C C99P B=9&U>T ' :>/ L` N ; #N@*+ $9a  @ 0> $ > + >  > / B O>  O / #;# 0>>$"?'#&$=>##<"/&;G: ;"<R>;(" Z.AB <----B-- ;& O /!|(> 9/:& 9/>;> &C *+,=! } 345666365D36 H0AG b: $9( ( 2"< S #R 0= " & & < %#/ 1 %9":# .% # > & >  N > $ 9 # : #  '# ; . #  P 1 : / 345666346737 \K KW]^KW 8

,/-,!@ >:,'!-SH .'GHH -- #>"aC9B " G:;@ *+ 34566636V88E j7iKW8W]^9i ~8ji OOO@N: =C[ :> #@ $ "C 0> & = # >  & C = > : #: ;: 345666365DIE Z " >('<&%$ =0# *<PG:; "> ; M" 9 >&C % > 9 @ *  : > +  , /  ! ! '# >9=$&: =C C:;> O [ #& . & #  :   Z " > B A  T : >  # [ >  > :  = > $ 9 # :  $ $ # " > #  -!-,-,-, 345666346E37 * )>%&#=="C%&>C9+0>/ ,,! >:+!!T!B % " # !# =!# = =" " 9> C 9    ,   # > 9  #  = > C":;'M&@A&G@345666346IE7 -, !00 34566636755I 34566636V87I G9& ># >9 =C:;> =" "=$ C9 a# C ;<+G >#>RMZ# C> ::>N# %$&#9HS#?R# =;": = : =@: " "= . " b: ? # & > ( "  :   C : *  +  ,  !/ - - ,B >:+345666365478 ! K7J_JW8J_ 345666346I65 G9& > # > 9= : = / C:;> O [ #& M&# & #N # & # "= " * MO# #%9'# :=9@"):##:+.# ;%>P ::<;=">;<%'' "/+ 9% # = # = = C 9> C ; 9 8`98  [ " & ; > :   #  " & > : ; " "  =  # : = # @ * #>9B@(#=>-,-!345666346I46 !--, =$&>P$:"%<,3456663466D3 !, -,-!MSH@.C b N " „ G… .> % : M=: %>>Z# >P;# 3456663463VD :C  @ S | M & @ #;": = / ( > C % : # ? >  "& > : ;"" >:&=.(()}B-3456663684I4 -,,! ["&;>::>@*#O: +>:,$/!:"%<34566634688D ;&@M *> C O : .( .S .* AA/ : >CB %&%;>;>// G& C: > Y ZA/ # = " : " C> B 9 = =:B=9:/$%/=O&-,-345666367VDE K K` Z#: #: # ": $ ": [ &  ;@ '" .$ > %  # >  = > % > (N (G N 2" <#:- -!, --,-| |Y Ye2} (#9#-=&,>a#/;-<,-!"34566636DEE4 $!=@* -+ N& &34566636D6IV >:}@ Z# R+-!!-R/+ N" :&C =>%9f >#>: "&;%""[ C :BB#&:-,:-A#!#=!&-%&>>Bb-N & -,345666365553 -, %&&> fC> :@.H-!>f% 345666365488 !!f:" \KcK^ 8W]KW

KlJ 9`8 8 JK7 M9&   > :: P #: #: C# & Y0 N <  A : > M&=@N N& %#>C: :NA:@ ! C#C " $: = … 2G… &&O: :9:   %  > = @ %  :    B Cd ' > : / .& #C: Z " > < C%#   :B : :A>(-,-!-34566636IID6 ! ! *+-B,/34566636533V !;>: % # ":  9 & :$  % =  : =>>;&- !,, !3456663673E3 ;=C "C"= = % : B C@ Z ": >%#;< >:"= >,@(| ,} A9,,, ":>, "C" %  ::  B C@ = ." &  > C :  % # C> =  B " ; "9B>= A9NO&>@(+ ,34566636V77E )0 OOO@%>:@$"C'',345666346636 !#, %#& = CB %#& & 9B =  B a#h #=->B > B : > &  -,,!-!b: "  # "  " : "  % " @ '  > :  : .e1 34566636574D

i K_8

-:->-OOO@ 9":;<NY) %>=Q C=>:C <B=%&&&999%#>B>:";;" "&=> %NG. "&34566636E6EE %>"9:@$",C/ (= @ N#  C> = G@ :(& %+ 9,/ M<!!!! &@":"/  9 B  > NA B=:$>=CB-, ' >:: B Cd +#-% = %>9%"&"P$"=C934566636D3V8 =@!P 345666365736 #= & >      9 @ * !  / N" :  &  >  %  :   & C #&<:>+ B-,-!!- B--,3456663655DV -, 7K8WX7K8W i 7K_i %#C:=>:>&C9>=C9= %#: >9: %# ;>>%#/ b 9Y%O (#C% >=>::C/ #=&C#+ :#": "R/ &>: ;: # #=": >%#:> >: 9,,,-B #& #$&" &- ;;;= $&";O >%[&< =Ce".A. #==:& & > 9"/ %%: $ < & > $ / %:/ ;: %  > B C9B "= " %#/ ; = @ 9 " : # +  , ! , / '' ! !  , 34566636I674 :C> &;>:%>C=|#O #:9}:@ T" ;>:Z! #!+!BCd @B-Cd 34566636V4E3 -!BCd '= :  % : ; = YC &  % : e C  >  # : ; (& %B&Cd ! e#":'"R *+ #"9 *+-!B-!,, `KWj8W] j7iKW8W]^9i ~8ji +,/----B---34566636DE3I ---- >";& :&2= @!'0 !!M&,@b: 34566634644E H%" /A 345666365534 (& 9 ; >  =  % # C : $ > :  :  &  C e%> : :> & M  N& '>  .= >  ( = N : : #C9 .&    # = & C# + : # " : " R ˆ % : ; = + %# O & @ ) " = @ $ % O  = &  : |  C% @ '# > 9> : .#:;> > 0: e%"$ & #: # C :&99&::G. :;&>M*";":9N> # &:>// 9C &[>:C@&*ˆ%%+SR :C ˆ % < : ˆ = " ˆ C $ >  :;  > B & =  : # Z .C '# > 9 (:  0>  > " %"# 9+345666346D6V ,- C:=*%-!! ! =>C}*@ B--3456663633D8  012@- --, -345666365554 KW iWK 345666346EI3 iW

K7 QC> :< =  & 9 % # > :; Q G # : PG9 & > %  :  : # :  ( F*: < + i 9`i898 "=&C >%#C> =   = C   Q% #&&=9  ;% + G: #: =#&  #=f .# O ) H0% " < # = "  1 : [ " $  & % " % Q>=";"9Q YaHH">#+C#:#>C%=#P % :  % & #& @ #;> | % "& F> # O#  ) <  ( F% & C  " : ; <  C Q=:$>=CQO# ;"= f% :} |1:;"?>> ": } KW] J KW T""F>;#"A%":-!-/34566636I363 ,-/ C |("% (F }!9 >-#,9>&/} *C#:@ +,/-A -!9 !BP -,# -!%# $,< @ „   …    : =  + ( $ = / " R B  = 34566636D3E7 .# ; >     " % >  % :  > & : ; & C B &  =* +|- ,} |}-HH(F !/-3456663684V6 !&> ;|B::>="&#&:>=>M"C% " R   : / C R @ > $ = Y % | % > : ; 9 = : / = " 9 > : : = % > ;> B = & B 3456663466V6 "&%B BC9 B+=,--B "}>%:-!, /;&CB&=" :&BO9+-- | * > = & ‹  " } " &  > C :  %#C>/ C 3456663655I5 345666363V67 =  % # &  >  " ; " 9  # h # = > %  # >&>&>%:#/ \K J^\K K M:=  @ % : O  : ; & C = i`K K98 =  > #  = : $ >  = C   :  .; >  C # > & %       = " = " : / &@-!/ B;&C=C":=,C #C&C&#=##&C: .# ?>(F/ )H0PS& #=C% ":>=$.#= #/01 2 ==#9 & ;>: C":> : = &>"& "9 ;& & ; & : ; ;> B & "= ;;: &9#: > >:+# ,": /,34566636I8V6 --C 3456663687V4 * + , , ! !  | " &  C :  }   >  ' = > = :  /  / ! /  „ (R > ' :… M  :=  ;& C P 3456663466V3 ' %&>:9 B=B &*+ =" C;>: := @ :U#=":"C> & >U9 „H#= .#?>(F/ (F… a%!a ,>/345666363687 -{M" ,! * !;& f! > >=C>:!=B = ,/ --B -- ! :=  B C$ # U% > : @$:% &9 (FP)H0Z Ca@ a";@ G >[-,,!---34566636D3ID jj ~ 34566636E873 ;:;h > = >  "O::g & > bN „ A  9 PZ  : > (F Z & (; = „ *> > $ = Y%… M  :=  ;& CB ' C#$#% 9#:#:Cb 9;# g#& NC #>=";-,-!-!,,C# >::%>@#$:"C HH(Ff %</ ' C(#&%G, & N" 345666346435 = C>A;#%&&#):( C --<-,--'--=€ ) -A#/ ' C@ *@;& +C !=" , !a% B- !34566636D584 ,>% ! :  :  % > >  & U U G %  > &Z+& : C"=g-=>>Cg ! !34566636D476 !!C>: $C '*%+$-=-#<345666365I6E =!:!$>: -,,!-34566636367V : = #C& > @ AbY 9:> M   G : =  ( R > > $ = Y %   9 ; # / > "BA%>BZ 'B '"= ="B'O '>' ":B -,,-- 0" =0 #%(:#=ˆ:N >=G9 +A$#$>#ˆN &=* (Fˆ ==";*&C=+"!@B-@!C )- 3456663464E3 ? M '& C GHˆ &ˆ>9 ˆ0F0ˆ (*aG:;(=H=%(= ! A&<'& :+"= =B&'CB =$&B(> < ! A9  a + !  / , !   345666365VI8 345666365784 H% >;C% 9$#=R%="#%&> K 98 i

A# &:;>=>*-,, N# :U*9: +'G) :#:B B „.# (=?>:(F, (F…%:&>:&,:/345666363868 !;>bN A#C#:9> =C# "="%C =>B@%Z  C '%0> 0G | G $ 9> #$  P H":  $ > ":} 3456663468I4  "    R  % & >  C > :  >   .# ? > C  9 (FZ &  > ; =  <  g ;: :=;#9 #@>:*+ :-/ ::<-!/ :>!! :;9 C"> :% CC9 &99: :=%#& : ;>: SR C " %? H >:=, B; B; a# :# & €)-,-!-,,A#--,34566636I3I5 --!! A# ;: ? 0"h 345666363685 ;& & *+ S< : a;>  -, .# ? >  (F/ )H0B )S0 .& A# = 0 0!@ H PT> & & %#: :@ ' 9 %# 9> :: 1A' = aG' 34566634673E fMB aH% fM;>0>(>C% fZ :>> f  *+-!,!-B-,-!- ! !0@ C  = #    C  345666346VE8 )(=:> & * *:>+-!!34566636V568 C 9J_J ^ \k C - ! B „(=:C…"B&>B:>=B;" \i98 -,:,;!>>#?>@$"C-!-34566636VIVV : <  $ % U % = # = " C% ! 9   ; > Z  ]`9 '#> [ & & .e1 CC -B -CC HP?$%"C%>@*+B N -B1A' aG' !0 *> ,. -&:,=%-/ H# :  &  :  > & :  M C ; > N & =  !, ,B CC- B CC B ;g OOO@ & "&  $ = > :;"@ $ "C Z .  /  !  !  / GH A$N $>T #>h#@*+ *# -9#B-NZ -,!!,ZfP& 34566645I6ID CC !--H: 1 O[  !B 345666368V6I %#& $ = C"> &  # > =  #C (F (F 0 !    NZ-@-, 345666365VEV 9>;%>%%:@*:>+ (=: => C"B: >= M# >#= ::: 3456663684IV )@ / Cg MC> :: #C g? :&" ?@ C9 :aG' =!*0 9-:-,[ -:> = # -,,-B%>:''+034566636VD33 GG' :  > & : . # ? >     N & =  GH Z  # >  = T & . e1 %   >   : # " %@ >  & C# =g Q & % # = :  +   †k kjk`l A$ ,NZ >g>(+,-B-,-!/  34566636E6D7 Z " > . Z . ( $ =#  |$|C"> &}B T#h$#>0*+>,%#,:#9 B-#!#345666368588 '# :; -B= #,! #-&, -!-    @ HF@ .A+ ;# > : C 1 A' M  & ' # & > P (( e ! B ! +   1 a , + --! C93456663637E5 g C } Z e ? >  "    & C B=@ =@ 9H +!B--34566634675E aG'@ 9>9PC = %+#:"? B/:: , N< "$ 1a!# !NA +1a Z ,: +->1a   = … .# ? > A# > : $ $ > = & =  B !@ @  !B @ G9 & >  C "  ; & C  /  B (> C B($C C :  9 (&  , ,   >:>, : O9 (F ;&&-C 9  !…. " .? "C%/.;HBAC%+! 3456663655E7 *+-,-!-!B-!345666346VEV ,!- K_i K^8]8 K7  # ? >  -!-- B  * @ e , ! ! B  ! !  Š C Y *B (> C " 9 " B M & @ M : > |    9} 345666365E35 34566636D684 @ \KW]JWKW 345666363DV6 '# > T & .e1    .e1 ! ,   M& #&>B#OB ;> =C# " `J79K N& = @ @ g  %# > & >  # ? > $ # = & = 1T.e1     .e1   @ . # ; > .# ?  %"C% >   " B : >= „ Z > <  . O = # & " & … . " &  >  # %   / L8 \J KW -!,,-! Z> : ) M & @ ."& %:> &:|ZB}-!,, (&% --B ;"B=H&:C$# M&= f%& C""C ";#CB ''+ 9 He Ye @-!,-,,!345666346D3V B, 0#%:€€1@ :* :+,C 9  # ; :   = "  ; : @ ( 9 A > =  #O #& #= ":f%& < # ---, 9 ## C [ & 9 [ & #R > @ 34566634664D C 2:"&34566636V44V =: =#,&"&-ƒ ,!C >&@$"C!@ f":;<#C=#CB 34566636D43I (,-,,, @ *+a[&#>(&%+---34566636536V !- SC>&+Z></!@O 0> &;9:;< $C MFH C>:> 0F „ … .# ? >  ( F/ (F H #% … … %:> & : :&#&>>@*+,-, ,-, '"  ; & C  C   ! /  C & ;H@ % 345666363V5D <O& AAH : =  #  " :  & C%    < 3456663463I5 .# ?>>(F .#2"< C 9P ,B ? >9> #GH:%>Z ; HF A ; : >  " &  >  C9  : ;  : # $  #&>["" ,34566634677V |[&#R<} 9i ~8ji : H#=  > ;= <  T& R > -,!! (9: BCC# &#:C A# , ,--,--€) , 3456663684DE ( C?:; $* '' C= &C <%# C $#=& C #&#C> ::"$"#34566636V7E5 -9!<%/ _kWil^jLKW]i

~ -,-!-34566636DE4I P%% "@ H? G9 & >  C  "   /  C  &> @#e ?>> " ; # : NC  : " ( & %  ,   , % " C%  >  ; H  & @ ' :  (>   " ;   „ '# = #   ; # :  : 9  > … 0> #& >  # > :> ( FB )H0B )S0B .B ( > :  . # ?   & C # = C ; & @ GH C@ 345666363I56  # #  ;    C ;> a="A&> $$>=B&=-,O@ 345666367VDD ?)H0 >* + ''H> :C >* := [&#;> R>// ':: =#& &=>;&# #&>#:> =":>(FB =*)H0B +,34566636V57E -,)S0B !! .# ,/aC9 BCd@*+N" -!! 9,;&-@ : !B&-!:3456663653V7 -@,---/ G9&>C/CC #& e" > :& ;> " B%+ 34566636E8ED  :   „ a [ & # > … ( +  ! ! ! !  ? >  % "C% >  ; H & @2 : NC> #&>(F >:> =9> ;%B C >B#;& " (B ,*1 /(@ . !,=B!( Z 'N BaG'B 1N" A'B (&%)0G9&>N&=N&= -!!! B--,- #01 3456663654DI 1 :> (FB )H0 = &  GH . & @ > C  : a C9 B B 345666367V58 A$ $ > A $ $ >  9 > #  G H ; & $ %  A  9 ,/ B-!!,-!@ a="B >=Ba#:"?@N&>34566636DI4I (#C>: 345666368474 '"  # C "     /  C &  C '.2=( !B-,3456663464DI - #:;>>:>=?%"C%#;">&H>= jKWk`l 0 & $ %  : ; + (F  $ > :  B    M  ' C> *C a< % (> =  #%:9 C9 "&<":,$ 0> >#$! !- [& e< NC =N#$"!)A&P.# C*:+> '#&>:.##&=9$:"%<#>, % : `i78LK KKW 9ik ^‰j 3456663677V7 #  )H0 0O>   9 P'# C:C&#C%#:&> ("":> G9& > C " / C ; HB 345666365IV7 & a% : >: $>99 $"= & '::B#:C9;&;<= , ;& &@*+,, .# ;>";,H &.:#C :=>/> 9&">C ?%"C%>@ @0&;>>M&@A#/ BC@*+-!,B34566636E753 ! 0>?S&9> $ >C %# : M34566634647D #>2= 0> # > :  ;" ! C # ! Š 9   : =&-! ,/ $$:"C 9;#->:OOO@ @Š!,-&a>:"; &:,!,PM A:;> >M# < =#:& ":>= ># %#$ >& M&#&>=(F9%>‚# -,!, 3456663654E4 @ 345666455E5V -C 9 P   -,;#B>,:/345666365V77 ,C !,9!=> 34566636DV6I %=  : >  ;? > > : ) Z% #  & (F  :   a =  > ! , M & C> :> %> :$ 9#  : & : $ = &  % 9 A 9B" #;" H %#:9 :> B @G;>'&O":G9&>.C'" B@.: =/ % = :"%>  #& %@ ,--B a@ N#:$ : & ": (!- '#:=#& aC9 G:; ' 9 (=: C C# ( %$ = + bA $ 9> 9 C : > =B ? %"C 345666346367 % Z & > B .;  $ A%   B . ?  @ G>  "[ #> ":& * @ 2: " -/ -!,,=O&>34566636D645 ;>C>: #;%;#&9>9+34566636556I ,,- (+ ,, M: > AO"B (=: , --!@.C=C>345666365V58 ;: !,-YC&9"345666363853 ,B,!)345666365I6I 7K8WX7K8W #:> C% >%: :P=$ %#:O : G: 9 T"&;> :Z #=%: #:B % &>>> 0#&>>:> )  = : %#:& C: %/ A   :  : B # : " ?  C9 = [ # = " d / ; 9  C: &  # C> : "&&> : ;"" H:%< %   9;%B C > (F )H0 .#;" $  & : CC%# %= C B " B .F.B @ > B ; H@ *  = :;: < = @ *+ , ,,, B : P   9 @ 1 A'PaG' > : # > "  P  B :: # & # N $9#:.# ) S0 . B ! ) % " % NC%  $ C  % =  C " & >  # ? >  %"C% > @ [:>#@*+a<+----B345666365D4D -- )N= &C:>C=$#>:&>@34566636DV53 -- "::"=;>C%*+-,345666363VIV !- ---- =0>C,!B-34566636354V Z <:"*%-!,;3456663657I4 345666365536


˜™“™š™›•– †‡ˆ‰Š‹ŒŽ‰‹‘’“”•–— 0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 o{ 95 ( 7 ( 5  /(F(#$0h<>d%<>5=!#$I/<5>6VF5 FN D5",($//+.6Pe ,Q+"(573b8E! #Q7#5.53?@ABBB?BAJWW T/,D+5,* ` 3:5FD /("F( #+$7Pe Q#8NbI8808<F hV8>%885=!# /D556*6!F5  / > d R '#!65EQ3,+F3D(353+?@ABBB?BAJWK 5T,/L, "# 4 ! / DQFD5 5! # 1 7Q# +56 5F 08N I802<8>F1 / + Pe1 / 5 6 7 ( 3 ( + 6 % 5 N<;8=2<2)69Q3.56!0>?@ABBB?@B@?S .5F :( }/4/DDM6Q/FD /(F( #s3*$7*Q(##5$,/5$/65!$#6/7D(533(1 <I=2RR<$8`! ;2#$</0+RPe$ >>>8I=6/,?@ABBB?@B@W@ +, " # 4 ! / D Q FD 5 5 ! # 1 / ( F( # 7 Q # 1#/0+>)Pe /9Q 56F3.5FD "  D " # " / 5 D 5 3 % 5 * Y ( 6!N<I<000I1)5*56;202I?@ABBB?@B@_@ ;; 5F {oml %# ! 4 5 " 7 " 6 5 .58;;;8>;=;;0V #D"F7(553P"7%U /!YH " +! 7!/5~ =I.5F! >;<3 jeL ?@ABBB?BSCCS ( 5  E " 7 7 " # * ( 5 6 ! 5 / F ( 6 5 ! 2 8 8#7(7H 8;0=I8200=8=[8;;R;=888V02 H==8=kLR<EEE.5,Q3:5?@ABBB?BABKB E"7MQF



?@ABBB?@BKJW


‰Š‹ŒŽ‘ŒŽŽ’’“”•–—“˜™’š

›œ–œœž““˜’




˜™“™š™›••

†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‰‹‹‘’“”•–—

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 cd=R o>ST o>S=|c< R<o>ST T><?>=o oTdo RcR !"#$!"%# #&$%# &   ' ( )   "   G #  & @  5 ' @ A    ( " G  ] # " K G   B &    A ,  ' #  @ G ]A @ , N&   B , @ # w 4 4 3 r ) X '  ]&  ] A @ , _@ G F @ / X ) , "  G #   "  # Y B / . I 1 I O ) 4 C  ' # (  , ) Y [ / ) O C GB@'E .3I4IOO2O0O/ '"#B#@(BG"GB,,@# w/2& &A,#+, &,EBC,w&/.).A^"(W* C03HO1.15 ,*FG.3I/IO0II11 (GG&@#*D@'E./01W „[ IC5K ',#& *-$./012334//350'3(/*+' 1067899967979: 3/, [, 1I.23'05.5b 3I 023B@'E .O0/O.3I04W )^ 112"/'44G45*.-" 3O3"03/B67899969eJ86 3@.'0E- 03$  "  # x  G " * [,   H @   1 O 5 678999679:JP - 678999698PQe G 678999679J:7 " A " & " , * D@ ' E . / 0 1 W 3 O . 4 I H . ./y/ 3OAA,%I .3 ] GG G#G( ('"N#('# I-D[) GG@@ B&!,@I(G" G*-&F@C,*k"#678999698QZJ @'EA@.3I,5'3"/,OB.3"1,1L5.3@O %""B%D &A,)f G'&K C@ #,MW) U[F) H)@O* 3I./5/IIOI4678999698:eQ OB1w11OH/OA ] -, )h _# * + @G@@G*/D@ ( , 2.2(BHL1 HD@ 4/B/[3L h ,"B#/Y ,A-@ [  -" B  [G 3 wI 3 . r w4 4 A  W 'E.3/IHO212O.4678999679:P9 /@_B&##')-D[)U[F) _* 3)OG,A@5B@_* DE.3O(H&/0b 32IO67899969888e 44 # ^" * ] A @ , B " , / H G   (   H  H 0 / O I 4 D A A *  678999698PJe  B  O . 5 I 1 . w / O . A  DE . 3 0 3 H 4 0 4 1 O 0 O % @ B  (  G ,  "   F  D ,  "  " F, @ M B " A ) 2 . 5 I H . 678999679P98 YBB b#"'#+NI I..,'n5'(,GYUf) +N0..Yfg 5', 2.5IO.*D'E03/204O5.3I3.1.04423 H4A_B G*"[G ,$ ^"G-D[4H.rY^"*F678999679787 'B 1#@ #E4IIIO135 CX€l )I.)AO)# IDE HA52B&3& f '5.@30 C3,*bOG2l& '13-, ^ # U(w/4)OA)+,t 678999698P66 d;> c d<R c B@'E.3I4.& O12HH12).3I/Yh[) 41678999679:PP 410/12 &#h"iC,b,bI bI 2 2 / / . 0 O 2 4 DYb C , 0 I 3 \ O / yO . . ' * D )((# ."j5 6789996799Q7 #(B G) G)b) _h @# B%A ,##C,K ,GH& .3IO0330//H25.3I//23/4300678999679789 lFFf^GD".3IH4/6789996796:e ..1/04 `& FwI H / 5 3 . ) H b i / 4 4 A j %C , h ( _B G # '  @ # / X  X / O H ] G   B / G I G I I   # ) @ G b" , 5 1 / r ( & X   G &  G ^ $ A  + $ B [( B i^h+^j/X)Hbi12OAjDE.3I223.H4/ B#',#G&@h"'XGC, B-D[^I1.rX]I.C,^"W [KI3A".3O21H0O0.HI## "'@GG"#"&"AG XDM 'O..3 5 & " KW 678999698eQ8 B  F@ #   G @ G @ # B 5 G   D* ..4AG'H#G( 'MH'#,E/.' 303,0(0'678999679QeZ 3G,H4OOMO _B-&'*2.5II4H1678999698PQ8 [ A ,  '  Yh[ . 3 I / / 0 0 4 2 0 0 I O A * -D[ G ,  '  @ B %B A   "  A  "  ]U g 67899967967e 0I3034.5 `&" G  G "& , @( M l # . 3 I 3 . 1 / 0 4 1 H / 5 . 3 I / / 0 4 0 1 2 3 1 %U [F* X G Y  - (  [ @ K * F # D@ ' E . / I 3 2 2 I 2 O . O ) . 3 I / 3 0 2 2 2 4 . O 6789996796eP G&, ^5 &#  ) I..W /.. '5 ', ) H\ H ] G   G   B  M & " H 2 / b*  ( @   C , * & " @  #    , & E 678999679Q69 +N%V*DE01/343153/3/O./6789996796:7 5134I10 b*(_*@5(&@*^@",m0 ^"G*XOO.*X(/1H0O'5 .3IHO.4HHH4. H#@ G(A,#IB 678999698QJ6 ()(*.&3O&0#./h 21K/678999679Qee ..4'@# _BF@-&D@*2.5 CI.." MV G "   {I O . G " G   C , * h ( "  G I . ) [ # G ) ] &  +# & , +( odR >  ;<? <; I.. `&  & l +,  / F"  G " , X # X G -  W "*B@'E.3I4.1433444 b ,*.3IO031/31445.300H6789996796P7 3134021 "#F"A,{I.BbG[#BI)OB D ",[(-MBE$< H H O A * X G b ( # G  ( "  B _   ( # ,&# 6789996796JJ o>ST Y F   O E +N5 V5  &  # 5 #  F@ G H O A  # A  D@ ' . 3 0 3 / 1 / 4 I / H I # " , W F, G ` / b __G ( &  b( -D[X I I . / ( G G & @ # -U [ N*]G&M*Db& E01/#3)-G 43,1B)%^ 3/3/#O.*/F )6789996796:6 1#34+N% I10 _B 678999679698 EO3IH03 ' ",#[G#G 3,I'1"1#1/ gb^f%D /2/2BH/ `&"b GkF@A-"#M "@!#)M)'#B*D67899969JQ:8 @GB0,)/A2&O/4A,IH+# 35&06789996796QQ I4.A"(",GDM *D@'EC.,3*^ I3,.1678999679ZJJ X 5 X ' 2 H 4 5 / . . r 2 b (  X #  F  @ W +  @  H . W 2 . '    & G ( C , * F" ]"F @) [# B _B -D[ X5#XF 0. $@,,# 'G&/,"G(" b GB1..A)*@#B^# ]GB'@Hb)#w/IA5B -D[II./wI4.A(GDM)/I3/ I4',/2Af" .3IH/3020II/ !),(H/…)'"G$#))A,G,@(,) (F &#@   ' ( "AI2OA*.3IH4/..16789996796:J /04 (b#"%B'@/b)#w w/HOA)02I/X]/1w00O5/)I/../ 678999679Z78 GI4&G"^BE .3O323/67899969:ZQ9 13114 ,IHOA.303H4O67899969J8:9 31.2/ - G  G  @ @# B # I/A(b"("D@'.3O044678999679ZP9 .O/3.. w/A5C,*f,"&.3I3.1678999679ZJe /2/2H/ `&" -D[) U [F) ^ ) 0O5 I..) Hb ) /b[) G Y^f YU U3%O'H.M3G +A pY[E _BI.-@ '+ #(#0&.".E/_' 450O))D EG3*3^" C@W) N&)N&)^)@Y^flYUUl+[Ub`[) fG-",Y'@,BAXI32rOG FYB&"G-D[H..r)',B'", #G#/"B#0()OGA+ V )( &@"# @.)3GI@,HG4BO#)I(#1#"3&)4"Hb O#")+N) *h"Xm]) ( " DE . 3 4 2 0 / I q) X I . (  +# & , ) H 2 O A 0 . . . 4 0 1 5 0 . . . 4 0 I 678999679JQJ G @  * . # B ,  DE I O A 5 B    D@ ' E # " &  ) @   -] [ ( " , - ( [ @ K 678999679J6J HG( 67899969PP67 # h@K #  * ./01W H20H2I5 `& " G   G _@ # B  YG H ) 2 vH ) O * ^ ',#G4O.'555.300I4678999679ZJQ 10I4OH b[(),#GIH..&A,)#B ^ ^@#xfGh@"#D @#" )O'#(@*#B@l B'*'#HB,5 .3I3.1H/H...FFw/HF]/FN3 .3O0/41//0345.3O3032678999698QJZ OHH1Op C1,O*h.A*(F"@#G2 678999679JZ: +N ,f)+ G^ F @Gh V",D. I/31ItH4#/X00G4&4+N) /BC,^#B@'.3O0/O4./678999679:68 I2H CV _B ] G  G  ] " '  hG V5 / 3 4 C , * # , b3C A /O.r X( ] _& 2'HOM'5D& ',.3'0#3OI'O"4,40B G&*',#G*^E.3I3.23H0678999679:Q9 H1O g MI_Ib]&@X#I/.. 0)Oj(&B,€@,M*I.A5ri " # N Y5 b 33 '."3'/I#2I#I#@  O 4 `&" G  G G # l, @( M ( -MD@'.3I00HO244[ $^ .3O01H40O3I1f -#^ & ,*h ("#"@G#B/.'@, D ",D@)!)G678999698Z6Z M  k B ( D # M  @  B  & G X  G 3H203W.3O0.III//067899967999Z 3-# h 678999679JeZ 678999679Z87 A ( G1@& @#.Y^f) gb^f) -D[) UO[FDM (A@@D@'.3I//0678999679eJQ ..1001 #B@,I..'@*D@')E FY) ( G  G  B '  @ ) / b ) _ @ ) -D[ & G ) X * I / 3 3 ) ' ,  # @ G ) ' @ # C@",&(AB X I H 1 -D[ B  I O . A   DE 3 I / / O 1 . 2 0 / . 5 3 O H 0 I 4 (C,&*)("&),#0A*G3)'/,3G114,@4#,GE@@ A'#)C)".3@OG/#4HIk ', 221O022 , @B@'E.3O0W _B#&'2O)0.)XII.678999679e7Z ;<=> 2441)I41.'5)678999679J99 678999698Z87 =|><?>=o ./01W H . . A  I/3442OH 678999679:J6 D ", , " U U U C , * #  G .0 67899967979J ( B G A ,  # & , 0 , G  # K @   ]# KG  G # @ G H ) O v0 ) , #  I H . . kb O'A)' ',k G## 'GD@ /G' G-G"B C4@.., -@ KGBI(.G ^" &@ b #HO.'5 (,)&G)G &)DE3C5B*f*XG# i./01jO1IIHOWO1IIH0X( G * Yh[ _B '  @   F, G ` X 0 / X ' O . / b h`_ [ @ K DE . 3 0 3 H 4 2 H 2 1 2 H ( E C , "  " # & , "K _ b((&GG.3IH/3.31//2 B,',#GII0A C@,B[ A,G"@)&678999679eZ8 34HO0/ @B)'"#B)G"M#678999679Q7Q I2),&.3I4H2H1I..4"678999679:e6 *D@'E./01W4/.1OI4^678999679J98 N(#)CG,bI/*.3IO26789996967Z: Rœ #  _A W .300H4/211225 6789996796QP ( _* Y# B  ] C , * ]"    F @  G ) X I 2 . ) 1 b ) @ # , )  # ) 1 . . A 5  [ @  @ %A , / G"!X",' G3fF DE + $5 ]G   G   B    , # / b ) b Y G  @ G   B (  & &   F@  #  ) [@ B" )1G O5IBII)G )IO#."#AWI. )#" &'G)"I .303H44414..5.3I/IOO/4678999679QJ6 G!#%F "@##@*#DE B5.G/0*1X3G..-  # ]  " /44 ((,%G#G'#'#@G/ b (M3/-D[*+(U[FX(O @Y , ' G  @ % . 3 0 2 1 1 . . 1 0 3 @ 4IH6789996986e: .& O1I..4 ./014O1/1IIB"#M(#67899969eJ:: "(G #DH -& "Gb F(##-G&D@ @ , (N .3/IHO212O.4678999679:Q8 ,G#(H)3A5*.3IH/2678999679J6e Y[g 'X#&"&G# .3I)/-D[W ] G  G O  \ 4 )  @ 1DE 0.5K I//0]" I1 4 O A ,   b^_)`b) K*DE /06789996796P8 /11U[F) .4. f" / b ) ' , # G ) D H ) O C ^ ! , @  ' # ]A ,  B D [ X # * / . .  G I O A ,  # & , !",#-@G#"#'G/1AA@ @GG"M*.^, In//(42#1"3'O"4^#W 3OI....5.3O21HI0678999679QJ8 33H0 '@,DEC,*[,G1bKX #&)B*IA5(h,B# +' CW-)_&O.')'G/A#"G, , " M ' 3 CU,(B #  & B @  , G ^" @ ^@ # & _U U 5 1 I  * O 1 O 2 O 0 5 . 3 O 3 2 2 3 4 / O 3 O F  @  &  F , E . 3 I H / 3 0 I 4 4 4 4 678999698JQJ _ B F#  D G ^  +# & , 2 - W B F, G b f * 2 D E I / 0 A  " * *+,-,V_UDE./01W0I67899969P87Q 0/..O 678999679e9Q 678999679J68 ] G   G G   @ (   (  C , * G , @   X E I O 4 t @ , F  @   1 4 O A D@'E./01W03/3/H05.303H2678999679J:Q I/2333 (D@'@E. _B 3 b 5 H G H 0 A 5 B % 2 b 5 / G / 0 A 5 ^" G  / . 0 X ' 4 -D[ DE I ) / A 5 & # b3) 4 X IIH4r X'4..r D@' 033H0 B'@&'"#BB,,@# (A,K"#G/#GIO.2O.OW .3I22331..5.3I4IOO1IHHH [ @## B@# ,"5^G,@# - )-,H3O* )C"&44.5 * _B " B,5,'I.@ .5H,@/#B(#"K11A) /01W3OI....5.3O21HI678999679Q:9 ] M  M x E G@B##K5GD*01/.678999679e89 OI0 0005.3I//022H222G678999679JZ6 AA 678999698P8P ''@,#,(@GB&@ # @ G (M#@"*',#&*678999698e:P ]# KG# G*-" #'@# D@'.3031OW -[^1]"& G 'E.303H4401HO0678999679e99 _B H G+# ), &I*^X f] #"K G C3@OA,B&&""G' X/"0,3, I"3' BGb* -D[ F'  B N* / @   F ,  G G A " #   ^  _ ( B  _" # " !  2O/.II5.3I4HI0O.4.367899967966Z CX@@,#N&34_r B5F F#[2.'r ,XfM G-"( M@ B_&*/.A5B*/B*E0678999679Q9P IH.O3. '4."O'0B(-,  D' 2 4 . 1 0 I 4 5 . 3 0 3 H 4 3 1 W ,  " E  G "  & " # K / 1 A l & G  K # ^ ##&(#B, ] # " K G   @ G (  C , @  @  1 I FF/ 4 0 4 +O mN5 H 0 / 3 . 1 5 . 3 I 3 O 20HO4 DE.3H31..O..I4DIIOf" 678999679JJ9 ]# " K G  5 ] A @ , _B C G , b I . X 5 ,B@'E @#0132I1.5 1v3G ((,G(I 6789996799Q: 678999679Q7e XMF / . . 5 I O . ) H b ) / b[) D , X @ # N G  ! " #  ( ^ , M "  h (  ) h@ @  .300H4I2121I "#"(&G"K#'"G( )'$#,#)f"*03O/3678999679Qe9 .3 b ('@E,^ XEIG)IXD .O34I'054 H"I20*&^ #&, ]GGG#^#(",6789996796P6 C,(AWD' FE,H5- D@ , G 1 1  / H R cR 0/3.&15."35I[ //,3#IM678999679ZZP O/52B 33W 678999679JJ6 4A ] G  _B /b ) _ ) ]& ) b) ( k , bF( "("I43A ) -"K /4OA ) 5 B  C , vW @   bI 1 D@ ' M  F@ G  / 1 A   G "  & " # K ) G " "   & ,A-D[ B&"GXI1O& [G"0, " ,"'@ ./013H/H2/.W.3I21//I2/2 C.300H4H21140 "#BA*D@'E./01W22/1042( b@ O1!O"4,)OG4)&- ,,G"@ 0I'IO1Hb" &(" 678999679Z67 ) BA@1O " ' , G  /,)Hb* DE/34A 3O42)_"K@, 2..5.3@ I0I43A /678999697PZ8 2/I)HB 3 678999679Qe6 _-U 1 1 ) -@ # " (# (@G ) _@ G E C , * +[ -  A ) C , * ] -@  ) C , * N, @# "@, N" "I23A ^( B/. /X,GH#G Mk@ .@3GI)C3,*.hA BI1[ (.IG@#, H0H0HH)C03IH0H0)hK &'G,"^(K./012678999679JJe 4.10I4 D R<o>ST @ # B @ # W 1 I . B 678999679Z:8 030./..) N  B 5 B M  @  B @ G ( A @ , ,  B  Ch( , BO-D[ I1G..C XX(^[^ 1.b G,#Y ]G_*Y#B]"&C,*^ #"#E3O422..5.3I0678999697PJJ /2/IH3 .3/H/H24 0...B5.3OOI331# O/4.3367899969JJZe OII3# }O . . A  G #  I q ~O . . A  I q DE ( "  5 I . . X ,   +iNV*^"@@&j.303H36789996999Z: 003/O0 Df" D@'E.3IH4/3//678999679JP7 # Y Yh[) X b@, " %0 NG"^"#K5b""+& _@ BN" -@M"h, ',D@ /X HOG42I24.3.A /I1 [ -  ) I H A 5 f" ) D@ ' E . 3 0 0 H 4 . 4 2 4 0 N, @ # " ^ ' E 3 E.3I//04I12H5.3O0/W 678999679Ze7 ] A @ , # " "   B D[ (  K G  ]A , b!YU XU#)EF I30^% /.O CG,bI/ m\G@,")&G,@#)@G/O)(G D@'@ 5.3I0/2/IH3 42I4./3 & , " "  F , X / I 3 0 r B   "  D@ ' E 678999697PJe # , &"# ^( .3O/.I/OI4145.3O0/O0.3III ) gE./M  )I#."*K" sG"^"#K`,")N67899969:6ZP CXE @I,..&BH@E/1.W@/ B' Yg ,#E'O. D@'E.3IH/33H2232*iD678999679JP8 f" j '( M@) 67899969ZZ77 DE ^" , G I / 1 . 4 H 2 0 . A , G 678999679ZeJ &G" FY -D[ & " G     X w H H / X ]w F , * D@ ' @    E#.3pI* ' Y O . H / 5 I . A ,  # & , G & @    " C' *D@'E.303H43I24678999696:J6 /I I / C , _ M  -" ,   # G I . . ( & ] # KG   @ G / X X 1 2 . r X ]I 2   A &(G ' @,  G @# B / / 3 1 * 3 O 0 / * -[- `G * b]  67899969877Q /G*I..A*F"'#''*DE.33I267899969Q99e 0OH.II %B@.3I4/0.434O13OA678999679:96 ,"HBy0 ^"O,AA.3I043)-H4,3)H,#I.G00IH.. ^#G"^"#K%b""` _B '/b[ @/b[ I2b[ .M1&"B1OH513O1AB*F/,G/OA '"#B C ,"C,„, HN b[ M & " . 5 I 678999679:89 C @ ,  B @   B " , €@ ,  M ' , G FY A @ ,  B & " G , / H . # B , G   @ -@ M (  H * H0H4OHC &@#Y[g2222HH35H.I678999696PZQ I/// &@G %# @&" ( '' #  ) @ G ] G  G  B l " \ h`_ ' ,   G # , G & " @ &    (   '  @ , B  H 4 A -" , G  -" @   4 I 4 O H O H "B)G#D@'E.3I401167899969QQ:7 3/3/ ,&I.\/HBE.300H424IH678999679:9e b0 (/.lG ^ G&"#KG""678999698QP: 2H C,@,*h#E(H"../ s'h Y MF @@B' C,*Ok "#UG[F% II B@#'E.3#I3G/0'2H678999679e:7  ! [" @ H @ ?<  B & " G I 3 . r ) 4 O . ' 5  "  X ]E I . X # / 1 I r ^" G     -D[ ]" G  C , ,@*_G"w0I0II1I.3&I//GHH&.W, A@+#1@C,*b,@GI/ C ,  # & , * @   -] [ ( " , - (  ] G  G G  @G /,  X"' _ M  C A W k " # G / . [' , [# G D@ ' E @, [@K *X#^,G5.300I467899969P98e 10I4OH ./0100H2.45.3O0/4O2O.I0678999679:69 "&3C,*'./01W @,(230I2.1 G",D@'E H.2.&/+..t]10*F#]678999679Z66 DIO.A (.3O0/0HO1I115 DE.3 //..A IHO2I0b^_]^ 1335.3O323O67899969Z69: H/.q 433Ip 678999679e:J ] ,€@ BX,E/M1110./ @ G,E-I3, C@,Bb!-D[C,*^( ]G_Y0vIH''KB _@B(G X^(_"# (" "A 'I"*OA,@AG5 . (  A /BX( F, G  D " , DM   X I 2 2 D   / A 5 F  @ A K  3 . $ @ , '  / 1 3 D^E./01W22O4O3467899969PJee f"D@'.3O0/4HH0/678999679:eZ &O/4G/I*C3X.HK /0^ #B#M#,#/b( DE3O422..5.3I0/2/IH367899969:999  . 3 . . 678999679Q96 ] A @ ,   B & " G     -D[ X E -D[ & " G X 1 / . X ( I 1 , G #   " W N@  I 2 3 A  B / X H b #   "  # I("IG11 ]EH@H# G)* #GIHG,#A,#&,(G_-U ]# , ,_*@"#B1v1 )O5b@ F '"# G"X& )A)B,#E3,"."'.#')5(* (@^ #@ @*D@ @ C b#"@BK ##@G 0 B2),3@/"G 22H.IIO5.3I31I0O/ 678999679:Q6 (AGKG DE3O4@,22b.. 5& .3 I0/2/# IH&, 367899969eZ8J C.,3*^, " F, ( ' E G  1 W O B E . 3 0 0 H 3 0 H 0 67899967978P +YU &(DpCG,GbI -D[ I//3IOH0345./01W2OH367899969P:J9 2H/ F@ ]A /H.A,#"X5 X)F 0"I -D[ ^E /2N& .X.#5pO]& .* #Dw &U,O.W *[4IIB.1Dw 3O^. ] , " & #   @   ) _@ G / X ) '   b" ,#_B l*F & B E #   # ) ' , G  ' 5 i ^, G j 3 I / / 0 W 2 I C ,  &   B -D[) X E I I . . r ) / . \ O O  ''E.3O/)4#IHH#/I/I"#* ^C& +'M#^G"B @&*.3O32367899969Q66Q O.HH.. ] D#I^ [*D@ 5)#BXw"OO#.)r )-I)D[) #'",B678999679:Q: #5K E.3/I/O3330/45.3O2167899969PQ6P H4IOOO/ _B 67899969ZJ7Z "* R=>>Sd;R &  A , Dw / [ ^5,M) _B #  & B @  C , * U    G I . _@ B #  & '  @  (  b ( M  F W ' G " ) # "  @ # w. 3 0 3 H 3 O 3 H . . O $$#@,,#G@G X,*4G&. B(B&*I#2&O,A*GDE & @  C @ ,  B G ! ,   X G h ( "  -" M "  F G   # k # -" )"# '   @   v -z @  "  0 . 5 I 1 . " W ./01 KB20OA-D[U[FD@'.3I//2/4H00 X'@@#I*/2'r DEG3I.A3O'0#/4/4/#4@0H& C@,&Bl&BA@5!"678999679e9Z _@ BF - G,*D)@'#E)-" /0G1)4],I.B& # 0 O ' 5 2OII2//5.3I0.1/I1/0 67899969QPJe ,# 67899969Ze97 ) h ( M ) ] " ' @ . . 22. 67899969PQPZ i ("jXkE/41r -D[ {3I2/0 H(34^# 678999698JJ7 _B '  @ X H . 1 X FI 1 . 1 G ( / G ( h #  * . 3 H 0 . 4 _@ B '  @ G ! ,   #  & '  @  "& C , F# ]&U #  &" ]& G [KW B I5 U[.F 678999679e9J C (&(@BKU[ %' (@W -D[ A)-D[ ^G#_G _G -&) F 1OM/ FYB,@#//2r)-D[^ "@, )X"V)` ED"#I..q 5-&#)F@5'G - ',@*Gbk 5b NB .31W - '",'EF& G*BD (( GM#&"1O5GI#I"/#@ 0..ADE /014/#IO,@HO#.)5[.3I/ /67899969PQ79 4O3H4B0 Br X G # F -D[ # b^_ G @5 b D# , " , X M ) ( . 3 I / / 0 H H H '.3031HIHI.2I &@" ' (C@AA@*,5D@ CG ,GI/OA I05" )Oi^)' #G # j^ 678999679eQ6 .3IH/3.OIH3.^Uf/367899969P98Q /344F/ ]A@,B,#1G1GB .3IH4/004433 G"',* ^ ',l#&l''/O.'h[\ 678999698Z6: B 67899969JJ77 , ", 20OA 5 " )  + &  ) @  <> ‚ > < N, , E .3I011.4445 .3IH4//3.444 h M  D   , F  @ A K -" ,   ^ & "  M -M   B ^#  U $  B Y5 b # v")+!n)+^V)m,$)U!F"( C@"&,)'"%& ,)#"K & & "  L # M '  @ (  b & @ # YG  * D@ ' E . 3 0 3 H 4 / 2 . 0 H O 678999679e6: Y[g M &"H25 0HD /H4A * k , Yh[ YU U +  B C A  % ( G C @ , +   F G (  +   +G  $ 67899969PQ6J b # #*E0./0./45.3I4HII33678999696ZPZ /4O $ " #  , *  B " , ) "  @ M C ,  B N&  X # 1 2 2 / X ( 3 3 ) 2 Y  I/H100 b #l_BHG"Yh[WYfg)G# "@'BBD@'.3I3/01I678999698JZQ 3O D,DMDI)2A5f-D[D@' - & +   D@ ' +(  F G . 3 0 3 W /IE.3I041/144/5/2N1O67899969P:P6 331 D@'E./01W0...OH.5.3I//467899969P666 1HI/H..0 s-"Kp ',G@w@GW'\)@GW #$@,))B EH) IB X,**3H2IA/-D[ (G&G"*( .3I//4O.31O5.3I4.H042.1. 678999679Q67 +G ,5'@*@B).@3 B0)IO4'O/,) C,@,_B B #H[) (3BO#2', 1B &H3(O#H",HK I/.& A5 IG#IBOAF 678999679e:e 'G"'@G)W\'\)W\ X * / O . -D[ GGF ,@#"(M&("@1(@OGXI "/3"r '/@B*E G5KKK* "(*GA@ I O 2 [ M . O I A@,,bI B1^Gb" X(E1@/,4r [' ,[#GXG#b, EC#, &G@&*033O1/5.3O/4/4444678999696Z8: H0 #&,b&*.3/H/0O3.1.678999698JeZ .5^ ] 6789996987:Q -, .I4^ _@B3b__G",(&b/ "M*',#&*678999679QJQ #G@)I2.AD@'E.303H4I3367899969PZQ6    # -,  DE . 3 0 3 1 O 2 O 4 / 0 3 ^ E- &lFF[lf"Kv"5 -D[ ^" ( -D[) -," )XB 'O1/ @#)XF& / ',X5X'E/3Ir5/0.r(GY^fl C,@G,#(]B#BK ;R<>ST ]G R<<>o= .A3B3-, " 4XB1E/4O1..../ '5 ^"GHOIH#,-]F'#678999679eP: +!nBM_&/0O')X@b B @ ) G ( / ) U [F) E I +* A M  U [F -D[ " , & , #  G B   E F A K /  " * D@ ' E 3 / 0 I O k  h"(B"E +@ &B ) (@  U" !"#-" #"  @  @  G  ) V ! +&  W `b",&5##./01W221/1.I-&67899969:e88 /1A E O . / ) X ]E I / ) / 0 O A 5  . 3 0 0 H 4 / 3 0 H . H I ) H [5 "  B @ ' E . 3 I 2 1 / 2 3 4 I O F , I O . (  # & ,  G " B & B A   @ G # G 678999698J87 67899969PJ6Z ' K  G G  1 )    M @ K" ) # K A @ W 678999698e6J @,/1OCA#&A")#'"#O)#B#" ^*kMB"#(@,1.B/41A,G _B4G53G5(&5(5B,,@#5', -D[&"G1...r,&G@W I1O'5*.3I4.1/OH21352O3/43H '),&G(A@')(,*DE.3I//0.00/1 +-[ _"  *    A " & @  K # (, &&"' @ K@ #'@I(3".&'@5* K.G3"/IH2G.H@.GH!H,.5 C@,B'@#(GB-G678999679ePQ 6789996969Q7 #  # &  A , G # " # # G , '  O  G  ' # M   @ ( B , "  ,  #  " A  # G 5 3 . qA   X 1 I O -D[ C , bK  ( , @ G *  ", &5 -[- E .3I3  @ @  " # _K    (   W ' @ ,  *   @ & b^_ 1 3 0 H I 4 5 . 3 4 4 O I / O 3 3 3 BX"(("BE"   G  $ ,  # @   "  b ( &  4 O . A  - (  . 3 4 0 1 I H . O 3 . "  X I 4 1 B  H . . A 5 % B X H I O . 1 H 2 O I I O 5 . / 0 1 W 2 3 3 / / 2 2 678999698e9: -, 678999698e7P A B  /O...5 r ) A  # & B(@&* 6789996799Ze 67899969P7:: /33034 DE+,"G.3I//004HII3).3O0101102.4 ,B&"G X# 2.3) &A , X]/.BI)/A5D.300H3678999679eP8 ,_B -D[ X0&Or 'M,G G"A&B]f C,*B'#&&G-D[U[F', ]A .Y .205".3'.I3OI0#33*N.4"3H&0H/IHO0H5..2/50.130I3/3/I023O32W ]A -K ', !+!n\"l#& )#-D[) B /.. '5 " * X G ) @ 678999698Z77 B   DE F& * & # #  &    # G  # ) G H ) + N)   & #  B ' # &   C , [ , ( G  _ -Y] , "  22 XH04X]I4BH)3A5(XHIOX]/. C_"A ,/..'(&5A&(,,@GG @,"G (@D'* "'F@ "G,G# H%O M"(" 'GB/4 G 52OgbD.3IH/3//H40/678999698PQ7 ## ),G&@#),G&&)B2..A) ," D&.303H3211I678999698e6P 678999679:6Z U C , B3O/0IH45.3I3.1.H0678999679Q8Z 3H2 UD!""#,F #["   G N ( " , U ( , @ \ " . 3 / H / H 3 4 3 4 1 O ) . 3 O 3 2 3 . / / H 1 0 B  I ) / A 5 D. 3 0 0 H 3 / 3 3 0 3 4 B^"G -D[ X I... X(/. ^ 'AD&E.300O331I6789996799ZP 000 _B '  @ X G #  @   F (   ^ 6789996799ZQ 678999679e86 k   1 ] ^ ,   C A C , +# &, ]& /[@G X fM W 1)-D[) X/4OG+@H2+m _BI/\I1X/.3-D[DOO.A/X NGYG_B)h()]G^"W B(A,I...(C,*-#b/3 D [@, _&* 4O.A _`U HBW 1MO54 .3OU0[/4F) I'3#//b^_* 0/FFE 4G.(3AI,*k//0"2#2HGH &#"A&DE ] 'M  ] @G - # " ^"' @B)X*D.3O0I/312HO1 G]FAK )b#BF, 23G43@45015.3#00'H#33O' 67899967998Q O0005 222$#@G,I'..6789996799ee @2O.W _&HO.A 2I2,3'FY M[@(BU$E./01W22678999679:6J 12224 C,BG!-D[)$@,F , # ) X 678999679Q99 678999698P98 H..A _B X O 2 O ) X ]I 2 ) ( / @ G O b ) I . / ) I b[ (  YU U C G , ) ] " ,  ) / 0 O A 5  X 2 . . . ) I O . A  I D ) 4 O A  1 . . . do -D[^ 0.N.5I/#)&M ,' ,G##&& ,G, &C,)#AG##$GXGk# YB^oT Sa 1 b[)  # O ' , * ( G  G & # * A ,  # & ,  G  * . 3 I / 3 0 I O 0 O I I 5 . 3 0 0 0 O O 4 4 0 4 4 @  "  )  #B"' "]$ 4BDE IO-)4$C 6789996797e7 H4O41. I*HO.A5*.3I3.1.01.1.53O4H/2/ -&#.303H4/413OO678999679Q66 D,ƒHX#[(]" + ,@A(@#,B B-(,,@#bM ]A,_B-D[XEII.rHbIb @#BB,4O.A^*.303H46789996799PP  - .(3GI(,3G.G@1"/H#@/ * +^[ 678999698Pe6 .003 G[#/@,BAI(3GG- ,#] B B&"GX1..rX]IOXG#(G [@BBOH'5/X2B*-D[ [K112/4445.3O303/367899969J989 t@,b" H^" ] H...FFE/HF]/678999679JJQ FN3 h O_& /A0,I* &G A,'k" , "  W G " A  (  # @   ^@K# F ]1GDE DEH4IOO2A067899967969e 1H@& -[^O F  @  &   C , ^, " " ) 1 [ f" * DE . 3 / I H O . . I 3 4 . cd=R DE1/O'5rD^.3I//06789996988JJ I43.0 .3O//402@21BO5A25.5A3I'4.I3,'3O#0O3D^ ,IYG*^"@+nuB _@B(,GgM,G6789996797:J #  #  W U&@$#G#G,* %  $ G # A A *  h ( " * H 2 5 3 / I 3 O A * C , U    ) ,!B-D[ XIGH. IX F/.Hb ..,'#5 C,&B(YC,*h678999679QJJ _ "@ #*X)H 3O(r b( XF{)I//_* .[rG)I)I_* b" ,)/) CCX@^ G #  " ' " #  (  C A * O  (   , h K   * F # +N%  @ G [# 1 b,B"&@*)[ /0.*.-D[) (0"G..@A5 O b ) /  ( & @ ",&.3I00IIIHH^/1"6789996976ee OI"H0 V*DE01/343153/3/O./5134I10 /"#)I& )I@()^+[) ^#@*-(.3401IH.O3. bI & " @ X / ) B 6789996799Z8 bN #(&@)("G@+N Y^f YU U*CUD) F-U ) _B#&'1.530-D[)U6789996796J8 "*D@'E.3/IHH24.H678999679QP6 O1 .K@)-D[* XY' G#@(,BC,A*F 'MW C@,B&"G2/OrX(/O [F XGj /2/4.k B 3 A 5 B  +N '  g C , * ^ ,   G * I H i # ,  ^ b" B @  O O . ' & "   (  " &  A ,  ' " #  #  '     B -D[/ G ! ) I I 3 %I 1A5B*F#',W.3O233.O67899969JJPP .01 )/I.A),*.3I21//HO20 GB"*D@'E.3/IH36789996797e9 1.O203 G#B@'.3O044.4I/6789996799J: H/ _&*4..',G_"A()[ AI,4G" 678999679J97 04" b(Y[g #&@)$Yh[./010I1/.OO5 #,#G@#@#ABI. C@,B-D[X'4\I/,3..,G [ A,X/245H3.2GOG)+N BXEI32/(b,A@C,*h (" @1G)-[-E./01W3.304678999679P97 )Yh[ A)$@DE #I))O#[ /D@ '',)EC.,3,"I'0O)1IO.3"  (@ &@, @# # & ( G ' #  b3 ) ^" @  G E _B    , D E I A ®¯°¯±²³´µ¶·¸´¶´¹´º¸»¼´µ½´µ¸¾´µ½ Ï´»´¸³Àµ¾À¹¼»¼ºÉ¸ÂÀ»³´¿¼Á¸Ã¼¹´¸Í´¿Ç .3O01../31305 ^/4(O2(.I 3.. /*N&E./01W0I/0443i-"6789996799:Q ,B@'.303H40678999679:9J 31..0 @#^j 67899969PQPQ ' 6789996796JZ 5 ¿À»·µ½Á´¹·¸ÂÀ»¹¼Ã´Á´µÄ¸Å»´µ½¸¹ÀÆ·º ´×À¹Ä¸Ì´µ½´µ¸¿´³Ã´·¸ÂÀ³Ã´Â¸Ë»´µ½¸³ÀµÇ b+N)#k &$@)$@iA,  I O A @ , j G  +N5  ^" @ ^ ( G V ,  +#  # @ ( B #  & ] ^  C  # K  F, G v5 / 1 F , "  @  B X E H . 2 / ) -D[) ^" G * X #   -G W ¿À»·µ½¸³Àµ¶´µ¶´µ·¸»¼´µ½¸Â´³¼¸¶·Ç ϼϷ¸Â´µ½´µ¸´½´»¸ÆÀ»¿·º¸¶´µ¸Á¼³´µ @DMj* h&X40/X$@,'@ B@*XG#("G"G&@#YUU*D@'E BA)^C,)DE2..'5) BlM*,.^ 3I,H/3Hb[3 4/I5H1HHi678999698:Q9 Æ´µ¶·µ½Á´µ¸³À³ÆÀ»¿·ºÁ´µ¸Á´³´» º·¹´µ½¸Ê¼¿Â»¼¸ÁËÂË»¸¶´µ¸Æ´µ¾´Á¸Á¼³´µÄ "$4/ f"*D@'E.3IH/3I3/I3HiFYj -D[/3.A*gMG.3IH4/4678999679:Z: /3O/. .3I//44/4411FFEH/".67899967968J 6789996799e9 ³´µ¶·Ä¸È´¶´º´¹É¸¿À¹À»´¸Â´³¼¸ÂÀ»º´¶´Ã ØÀ¹´·µ¸·Â¼É¸Îµ¶´¸Ê¼½´¸¶´Ã´Â¸³ÀÇ b-(#^@   ( G  b & @ # + A M ) C @ ,  B -D[5 U [ F X I 2 2 r X FI / 2 r B I 3 . X ' / . -D[ D4 4 A  ( / X ) X 4 4 0 \ I 1 X FI 0 . b O b/  #  ) Y M * Y ) Y ) -G / ) ]" & G ) º·¶´µ½´µ¸Æ·¿´¸¿´Ê´¸»¼¿´Á¸´Á·Æ´Â¸Â·¶´Á ¹À´ÁÁ´µ¸ÃÀµ½º´»¼³¸»¼´µ½´µ¸ËÂ˳´Â·¿ H G ( / G (   @  G " , ( &  B  4 . . A [  G   -" M "   -,  ( &  A ,  M -D[ D/ 4 O A  f"  F@  #  -,  C , ^"'M*./01WO31O325.3IO0678999698Qe8 30OH323 ",-"_15II , +AM_"#(""N D@'E E2O.O0005.3I//022H222CA ÆÀ»¿·ºµ¾´¸Á˵¶·¿·¸ÂË·¹ÀÂÄ ¶·¸¶´¹´³¸Á´³´»¸³´µ¶·Ä¸ÈÀµ½º´»¼³ 6789996799eZ I//303 .3IHI/I//..35.30301/HO1H4 ',G,@##G% (("(G,5,@b & &@G# b#BF,.3I3.1H32HII5.3OH/3678999679eQ: Ì · Á ´ ¸ ´ ¶ ´ ¸ º ´ ¹ ¸ ¾ ´ µ ½ ¸  À » ¹ À Í´  Á ´ µ ¸ Ë ¹ À º »¼´µ½´µ¸´Á´µ¸³À³Æ´µÂ¼¸³Àµ½¼»´µ½· -D[ X @ # H 0 / &   C , ' #  X G C , * 678999679ZZJ h2H.('"5#b 4 G " @   I . . D& E ^ (   F (   X / 1 1 5 / 4 . ε ¶ ´ É ¸ Æ · ¿ ´ ¸ Ê ´ ¶ · ¸ ·  ¼ ¸ ¸ Á ´ ³´ » ¸ ³´ µ ¶ · Ä ¸ ζ ´ ³´¿´¹´º¸Æ´¼¸Â´Á¸¿À¶´Ã¸¶·¸¶´¹´³¸Á´³´» C$@@,, B  M & " 0 . X I . 2 $ @ , '   Yg%_@ B - G  +G ( " # Yh[ @#B&G*26789996799eQ 230OI/ ).'..@FFE &)+N) F]/ &FN3 H' ,) G-D[ Uq [F 00#H4,@1I#2II2410A /#X*.)3OIG3).H1GH( C,bM  +K"  / F _   ( Y   D@ ' E ¾ ´ µ ½ ¸ Æ · ¹ ´ µ ½ É ¸ Á ´ ³´ » ¸ ³´ µ ¶ · ¸ ³À µ Ï À » ³· µ Ç ³´µ¶·¸Îµ¶´¸¿ÀÏ´»´¸ÏÀôÂĸִ¿´¹´º¸¹´·µ / H / H  ^  G ( ]& / . . 3 .3/IH2.I2.I4W.3IH/O678999698P7Z 4/1..4 x  B -D[G # B  '  @ , 678999679JZP F@& 678999679eQe Á ´ µ ¸ Á À Æ À » ¿ · º ´ µ ¸ ÃÀ ³· ¹ · Á µ ¾ ´ Ä ¸ ÐÀ µ  ¼É ¿À»·µ½¸¶·º´¶´Ã·¸´¶´¹´º¸ÂÀ»ÃÀ¹À¿À¸¶· )(""B^ G#B@'.3IXI 11H.IB3H/ N&(G_B ^" @" ^@ b"X5XFE /X2/G5 #/)1A5# ^" @ F_U F F,@k &"^ &G"1_& .5 CU#,K) bC#,b ^@'@&5b M K  $ # G & ,  ( 5 ε ¶ ´ ¸  ´ Á ¸ · µ ½ · µ ¸ ¶ · Ï ´ à ¸ Ê Ë » Ë Á ¸ Æ · ¹ ´ ¸  ´ ³¼ Á´³´»¸³´µ¶·Ä¸Ì´µ½´µÁ´µ¸´µ´Á¸ÁÀÏ·¹É 0 4 3 1 ( " G "   D , " ) Yh[) ºÀ µ¶´ Á ¸ ³À µ½ ½ ¼µ´ Á ´ µ¸ ÑÒ¸ ε¶´ É Ë»´µ½¸¶ÀÍ´¿´¸Ã¼µ¸Æ·¿´¸¿´Ê´¸ÂÀ»ÃÀ¹À¿ÀÂÄ HI033H0 /..*b1)b[H["KB_&)+ B-D[0O/__#,(6789996799QJ D@'E.3I3/2O"I15_-+ I5i.Yh[ /01j067899969886P IG0"3@411 */HOADE./01W3OI....5.3O21678999679Q:Z ] @ K I ) I [ ^ * DE . 3 I / / 2 / 3 3 3 3 2 Æ ¼ Á ´ µ Ó Ö´¿´¹´º¸¿ÀÆÀµ´»µ¾´¸´¶´¸Ã´¶´ (G  &G  ^ G &@# -b]* F@,#1O)/b)Ib()I_) 678999679JPe bB)#@G# ( ,  @ G O \ O O . . ' 5 ' , ) O A 5 DE .3I4* .H0/* I1H2 Ô · ¿ ´ ¸ ¶ · Æ · ¹ ´ µ ½ É ¸ Á ´ ³´ » ¸ ³´ µ ¶ · ¸ ¾ ´ µ ½ ¹ ´ µ  ´·¸¾´µ½¸¹·Ï·µÄ¸ÖÀµ½´Ã´¸Æ·¿´¸¹·Ï·µÓ  &  )  & M l &   * ^  A ,  # & , ) FY _B %  B -D[ X 5 X ]w0 / . 5 T > <?> =o ,  G  M K 5  ) B # K 5 K ) & # @  ) 678999679989 I 0 r C ,  [& @   @ ,  ^  K@ , @  U [F) B  E / 2 O C 5 f * D@ ' E H . I H 2 2 3 Æ À » ¿ · º ¸ ³À µ Ê ´ ¶· ¸ ¿ ´  ¼¸ ÃÀ ¹ ´ ¾ ´ µ ´ µ ¸  À » Ç Õ´ » À µ´¸¹´µÂ´·¸¿À¹´¹¼¸Æ´¿´º¸´Â´¼¸¶·¹´¹¼· ' ,H# @G,'&M"G ,f@#*1H G)C,*k-X"^# , @#I..) D&* ', - & "& (& _@G IX A ¿Àµ¶·»·¸¶´»·¸Â¼´µ¸»¼³´º¸Æ´½·¸Â´³¼µ¾´É ´·»¸¶´ 678999679QQ6 gG* D@'E24HH/HO5.30304678999679Q:7 /3313O B-D[) b[ ) b 2 ) ' , # @G ) 1.A ) , G E -"M ") F  G @ # @  / H O A  f  G  H H O ¹´³¸Á´Ã´¿·Â´¿¸Æ´µ¾´Á¸¶´µ¸¿À»·µ½Ä .3I*0414*I44O^ 678999679796 ",&3O20O22 I*D@'E.303H3O404I2^6789996797:P ] A @ ,  B " ,  %  C , * & @  G # Í´ ¹ ´ ¼Ã¼µ¸ ³¼µ½ Á · µ¸ Ê ´ » ´ µ½ ¸ ¶· ½ ¼Ç Ù´ µÂ ´ ·¸Â·¶´Á¸¶·Æ·´»Á´µ¸³Àµ½À»·µ½ 67899969Z6PQ (GYUU-D[X5XF//I5HO2/XG@W FBBX//3)DE0O.'@5 H@@G"&C,*_Mh,B# µ´Á´µÄ¸ÐË·¹À¸ÁËÂË»¸Æ·¿´¸³À³Àµ½´»¼º· ÂÀ»¹ÀÆ· B    F@  / X  M & " 0 O H G b( #(&@ ,G5$#M,,GM& B @G #@@ 5#B _@ º¸¶¼¹¼Ä¸Ì·Á´¸¶·Æ·´»Á´µ¸ÂÀ»¹´¹¼ A,^+[%# @@ 2.^X v2.//.".W [ (,^,Mb "("* b (M(GG&#Yg%Y+](Gv-z@"* ³Ë˶¸Â´³¼¸ÂÀ»º´¶´Ã¸º·¶´µ½´µÄ¸Õ´Ç ¹´³´¸ 14OAN,@#"N""^ D@' #""^  · ¶ ´Á¸¶·¿·Á´Âɸ¹´µÂ´·¸´Á´µ¸ÆÀ»¹¼³¼ÂÉ ' " ^"  @ # . / 0 1 4 I O . 0 O 4 5 . 3 0 3 H 4 / / / / 4 1 2 4 O A 5 @ *  @ # W 0 1 I I 1 H I 5 0 I O 0 0 O 3 B@'E./01HOO.4.4 678999679788 3O422..5.3I0/2/IH3 678999697P:9 K 67899967976Q 67899969:879 2 b W O b  &  / ' , B  I ) 2 [ ' W » À µ ´ ¸ Æ ¼ Á ´ µ ¸  ´ Á ¸ ³¼ µ ½ Á · µ É ¸ Á À ¹ ¼ ´ » ¸ ¶ ´ » · Á º ¼ ¿ ¼ ¿ µ ¾´¸¶·¸Æ´½·´µ¸µ´ÂÄ _B , @ \ @  B N ( W  @  DE 1 2 . A BB" !B((NGG"bXEI(.. bXW CI..) @,_@ G'@ (" N#)(G G X5X&@# FEI.O5 Á´³´»¸³´µ¶·É¸Ë»´µ½¸¹´µ½¿¼µ½¸³ÀÇ Ú´ºÉ¸ b"A #) &@ $##&G'"() ," ) XEIIHXFE3.*bH)GI)B,* @#H+N%GB"#"*.3O/4/.678999679Q:J 0//// [@ ³´¿·º¸ÆÀ»Ã·Á·»¸Á´³´»¸³´µ¶· & @ # G ]E X # b(X@ (   1H1HI o>S=|c< I.*D@'EF@-K./01W46789996797J6 1424IO E.3I041/144/W[G" 678999698:Pe µ¾ÀµÂ¼º¸Á¼¶´Ã´µ¸´Â´¼¸³´Á´µ´µÄ ƼÁ´µ¸Æ´½·´µ¸ÃÀµÂ·µ½¸¼µÂ¼Á¸¶·ÆÀ»¿·ºÇ D@'*'@'@(.3IH/O222I678999679J9Z /O ^"#m#"*DE.3O//3367899969Q7Q8 ÖÀ³´µ½É¸Í´¹´¼¸ÂÀ»¹·º´Â¸ÆÀ»¿·ºÉ¸Á´Ç Á´µÓ¸ÔÀ»¿·ºÁ´µ¸¶Àµ½´µ¸Ï´·»´µ¸ÃÀ³ÆÀ»Ç # (( @ BA,&"G@/GI/' & "##"@G)HX.]I 1A, D" ]# "K .B C,[b@,,b4 b /h" ", -D[) '+ x] A) @,Y^f) b #/- 2G l*@[ #B@K)(G* ] "',Gbb#,^@ '+( 1b b# _B# C',*@(,"&'@(  G 2 W I . . " "   C ,  #  ( YU U ) G ( _KI / _ 2 [, H b ( b( "  FM ^"  B @ ³´ » ¸³´µ¶·¸Æ·¿´¸³ÀµÊ´¶·¸¿¼³ÆÀ»¸Á¼Ç ¿·º¸Á´³´»¸³´µ¶·Ä¸ÛÀµ½´µ¸¶À³·Á·´µÉ ,5IMI2w1 [I1A*iH1b 35 ]&_*b,#GG.3/IHH67899969Z769 040... D@'E.3I//01010/5/I311FH4 D@'.3I00HO244[$^678999679J:e II2wH3/'A@#K 2I2I1I h ("b[1)O*",&E.3I//46789996797QQ ³´ µ ¸ÃÀµ¾ÀƴƸÃÀµ¾´Á·ÂɸÁº¼¿¼¿µ¾´ µË¶´¸¶´µ¸ÁËÂË»´µ¸Æ·¿´¸¶·´µ½Á´Âɸ´»Ë³´ 678999698:89 2 / _@ G  K   " X ( * 3 \ / O  G # , bb #mG # G , @ # $ ) b #  F # ) _@ B ]A ,  B -D[ X I O H H r ) #  # &   A , ] G  E B &    A ,   M  ' #  @ G ) / b( )  & j b^_ Y[ H . q , "  , W ¾ ´ µ ½ ³Àµ¾À»´µ½¸ÃÀµÏÀ»µ´´µÄ¸Õ´»Àµ´ Á´³´»¸³´µ¶·¸¹ÀÆ·º¸¿À½´»É¸¶´µ¸ÂË·¹À #B@* ,G(GD@'E Yh[ __@.H0/* &I1H2 "1 ·Â¼É¸Æ¸ ("G'.3YU #',(B'*2XOO&/F" À»¿·ºÁ´µ¸Á´³´»¸³´µ¶·¸Îµ¶´¸¿ÀÇ ¹ÀÆ·º¸º·½·Àµ·¿Ä¸ÜÝÞßàáâãäÞßå .3I4* )+AGM)D@ 0U3)Y^f) H3OH4+ H.3G E.#3IGH/& 33(35."3GO[ 324@3KI0IHGHH @b" /015 W4I,H0..0G"GB, '@#)F 3/,/.),.IGI*W. 3IH)/"32223*D@ 14'W @,@##BB@@'E.'

žŸ ¡¢£¤¤Ÿ¥¦Ÿ§¤¥¨©ª¤ ¦§¤¥§¡¥«¤¬¤£¥­¤Ÿ§¡

678999679J8e

678999698ZJZ

678999698PQ:

6789996797P6

678999679987


2342567839:6;5<=!"

UVWXYZ[\Z]^V[_V^Z`V][ab^Vc[dZebfVY #$%&'()*+&(,,(-.)&(/0,1

>?@ABCBDEFEC@GEHIJKB@LBFBCM@NBCOBHBC@PBQ@GRCSB@TCMMBHBC ghijklm uz{p‡‹w„tstput…p‚t‡zpsvyz…z }tzszwƒz€puv|zw†wƒzŠ jnogkipqprq }yzwpˆzszpyzut{zwp„tytq z‚|tp}v|vw¥zwzp…vw†q stsuvwpxvyzut{ }|‡zwpu‹uzyŠp¨tst‡pˆv…ztw€ †vyz|pyzut{zwp}yzwpˆzsz xv|st}zp~zwq uzw„zswƒz€p„t‚z…twp}z‡zy sz…ˆztpv…ˆzupzuzpyt…zp{z|t uy€pz‚|tpƒzq „|‹ˆp„zwp}u{p£z‡upwq sv}vy…pyv}z|zwŠp§vs‡t {t„€p…vw†z‡ u‡p…vw„‹w†‡|z‡pyz†tpŒtst‡ ˆvw„v‡€puzˆtpyzut{zwptup‚z{ € ‚ƒ„ uvuzˆp}v|st‡q ˆv…ztwŠ yv}t{p}zt‡p„z|tˆz„zp…v…q ‡{p…vw††vq ©uˆwp}u{p£z‡u }tz|‡zwpˆv…ztwp}v|yzut{ yz|pyzut{zwpsvyz…zp}yzwpˆq yz…zŠpª„zp…tw††p‚†z …zw„t|t€puv†zspz‚|tŠ zszp‰z…z„zwŠpryzszwwƒz€ }vy…p¥‡ˆ€p}tszpsv‡tuz| v…vwuz|zp…zwz‚v…vw yzut{zwptwtp„v…tp…vw‚z†z szup}yzw€pt…}{pz‚|tŠ xv|st}zpsv}vuywƒzpuz‡p…v…q suz}tytuzsp‡‹w„tstpŒtst‡pˆv…ztw€ «ˆstpyztwp}v|ˆzpyt}| |‹†|z…‡zwpyzut{zwpuv|‡ztu uv|…zs‡pˆv|stzˆzwpˆv|uzwq ˆvw{puzˆtp…v…}v|tptwsq utˆtswƒzpŒtwzwstzyŠpv‡|vuz|ts „tw†zwpˆuz|zwp‡v„zŠ u|‡stp‡vˆz„zpˆv…ztwpwu‡ xv|st}z€p®t‡zwp®v|„‹p¯tsq Žzut{zwpsvyz…zp}yzw …vyz‡‡zwpyzut{zwpsv¥z|z £‹|‹€p…vw†z‡tp„t†vyz|wƒz ˆzszpyv}t{p‡vpˆ|‹†|z…p‚zw†‡z …zw„t|t€p‚†zp„tˆzw„zw† yzut{zwp|utwpsvyz…zp}yzw ˆzw‚zw†€pwu‡pˆv|stzˆzw z‚|tp}‡zwps‹ystpuv|}zt‡Š ˆzszpz‡zwp…v…}u{‡zw ˆv|uzw„tw†zwpˆuz|zwp‡v„z€ ©zp…v…ˆv|‡t|z‡zwp…zƒ‹|tq }tzƒzŠpxz„z{zy€p‡‹w„tstpŒtwzwq ‚z|pz‚|tp‡vˆz„zp‘’“”•–—˜™š›œ uzspˆv…ztwpuz‡pz‡zwp…vyzq stzyput…pszzuptwtp}vy…psuz}tyŠ ‰z}pžŸ ¡¢Š ‡‡zwpyzut{zwpsv¥z|zp…zwq vyz…zpuz‡pz„zpˆv|uzwq z‚|tp…vw†zw††zˆ€p}z{q „t|tp„zwp|utwŠ „tw†zwpˆz„zp}yzwpˆzsz€ £zpyz†zpˆuz|zwp‡v„zp‚z|z‡q §v|v‡zp‚†zpˆzsutpyzutq sv}vwz|wƒzpuz‡pz„zpyzut{zw wƒzpuz‡puv|yzyp‚z{p„z|tp}q {zwpuzwˆzpuz‡z|zwpƒzw† …zyz{pyv}t{p}zt‡p‡z|vwzpuz‡ yzwpˆzszŠp¤t…p{zwƒzpˆwƒz ˆzs€p‡zyzpyzut{zwp}v|sz…z …vw†vyz|‡zwp}tzƒz€p‡zuz £z‡up}v}v|zˆzp…tw††psz‚z ut…pz„zpuz‡z|zwp„zwpˆ|‹q ®t‡zwŠ svyz…zp‚v„zpyzut{zwpsv{z}ts †|z…pyzut{zwwƒz€puv†zswƒzŠ °z…wp®t‡zwp‚†zp…vq ‰z…z„zwŠ z‚|tp…v…z{z…tp‡‹w„tq …z{z…tp‡‹w„tstpyztwpuv|‡ztu ~vy…pyz†tpz„zwƒzp|vwq stpˆv…ztwpuz‡pz‡zwpsv}z†s …zszyz{pŒtst‡pˆv…ztwŠp¤v|q ¥zwzpyz†zp‡‹wu|zpxv|sv}zƒz ‡vut‡zp…v|v‡zpuz‡p…vyzq …zs‡p‡vtw†twzwpz‚|tpuvq sv}vy…pˆuz|zwp‡v„zŠp¦zy ‡‡zwpˆzszŠp¬wu‡ptu€ptz uzˆp…vw††vyz|pyzut{zwpsvyzq tu€pˆ|z‡utsp…v…}zup£z‡u z‡zwp…v…}v|tpyzut{zwqyzutq …zp}yzwpˆzszŠ ˆv|stzˆzwps‡zupyuzwprq {zwp|tw†zwp„vw†zwptwuvwstq ˜±–tupsv…zp‚†zp„vq †w†psvuvyz{pyv}z|zwpsv…zq uzsp|tw†zwŠ …tput…€p‡z…tp…v…z{z…twƒz ‡twpuv|ˆzw†‡zsŠ ­…zpyzut{zwps‹|vpsz‚z€ „zwpz‡zwp}v|sz{zp…v…vq §vyt{zup…vˆvuwƒzp‚z„q tuˆwp„|zstwƒzpuz‡psvyzq w{twƒz€py‹wuz|p®t‡zwŠ £zy€pz‚|tp…vw†z‡puz‡ …zp‡vut‡zpyzut{zwpsvˆv|ut ²³´³µ

-./0123245.20-26726809:. ;<=20>?@/20A6B<6@5.2 _VmYV][dZ^XeVQZ[TVeV[noQZQZ[nX]pVS[RfVQbqb]

204 20¼1¶ ¹»8½05¶ 1¶53¼2 3 ·¾¾    ¿

 9¿ 1¶ 2·¸4

8¹ 0º »09 ¿ ÀÁ 2Á 9 ÂúÃÄ6

Chlhi3mjnogkiqpr|v…zp©w„‹wvstzpƒzw† s„z{p}v|uv…pyzw†sw†pˆv|£z‡tyzwpuvyv tst }v|‡‹…ˆvutstp„tp©w„‹wvstzpˆv|pŽvz†vp©Ž¢ §zyzƒstzp~|‹z„£zƒp§v„tzŠp¯z…tpuv†zsp…z …vw„zˆzupuz£z|zwp‚tp¥‹}zp„z|tput…p§zyzƒstzŠ „vw†zwpuz£z|zwpzuzpuzwuzw†puzw„tw†p‚tp¥‹}z |l}Chimjnogkiq ˆvutstp{tw††zpz‡{t|Š …vw‡zw†tpr}„zprytp­sŠp°z…wp‡z}z| ¤z£z|zwpuv|sv}upyzw†sw†p„tuv|t…zpsv¥z|z tuŠprˆzyz†tpˆv|sz{z}zuzwpyz£zwput…pyt†zp§zq z|zps…}zw†p…vwwq vuvyz{psz¥‡puzwu‹p…vwtw†q tupyzw†sw†puv|}zwuz{‡zwpsvuvyz{p§zwzq yzƒstz€p‡zuzwƒzŠ †v…}t|zp‹yv{ps‡zuptw†‹pD„zwŠ uupx¤pŽt†zpx|t…zp©w„‹wvq †zy‡zwp‡|stpˆvyzut{€pŽzŒ|zwpx|t}z„t ‚v|px€pˆz|‚t‹w‹p…vwƒzuz‡zw€p…vw†zw†q ¤z£z|zwptupz„zyz{puz£z|zwp‚tp¥‹}zp„z|t r„zˆwp‚z„£zypˆv|uzw„tw†zwwƒz€p…zst{ stzpˆ‹|utw„‹px¤pŽx©¢ „tuw‚‡p…zwz‚v…vwpsv}z†ztp•‘•›~˜‘ ‡zupŽzŒ|zwpsv}z†ztpˆvyzut{p‡vˆzyzŠ ut…p§zyzƒstzŠpzw†p…vw‚z„tpˆvy‹ˆ‹|wƒzpz„zyz{ „zyz…pˆ|‹svspˆvwƒswzwŠp°z…w€p‡v…w†q „t}}z|‡zwp…yztp}v|q Dyzw†p6z£zŠp¤†zspuz…zwƒzpz„zyz{ xz„z{zypsv‚z‡psz¥‡p…vw†wq sv}z{p§v„tzp§zyzƒstzp~|‹z„£zƒŠp§twuzwƒz€ ‡twzwp}vsz|€pˆvyz‡szwzzwwƒzpˆz„zp«‡u‹}v| …w¥yzwŠpzw†p‹ˆv|zu‹| …vw‚z†zpˆ‹ststpDy‚zp}v|z„zp„tpˆw¥z‡ „|‡zwp„t|t€p…zwz‚v…vwpyzw†sw† z„zput†zpsz…ˆztpv…ˆzup‡y}p©w„‹wvstzpwu‡ {tw††zp°‹ v…}v|Š yt†zp„twtyztpuz‡p…z…ˆ ‡yzsv…vwŠ „t{}w†tp}v|}z†ztpˆt{z‡pƒzw†p…yzt …vyz£zwp‡y}p§zyzƒstzp„vw†zwp…v‡zwts…v ¤t…pƒzw†p„tˆtyt{€p‡z|vwzp}zstspsˆ‹|uv|wƒz …vw†vy‹yzpsv¥z|zpˆ|‹q xzytw†puz…zpz„zyz{p…v…ˆv|q …vyz‡‡zwpˆvw„v‡zuzwp…vw‚z„tpˆvyzq ±˜,E›(›'€p}v}v|pF•‘›*–G›•›™‘–r|v…z€ ƒzw†p}vsz|€p‡zuzwƒzŠ Œvst‹wzyŠp¤wuuzwptup…vwƒv|z‡psvuvyz{ uz{zw‡zwpˆ‹ststpszzuptwt€p‡zuzpŽzŒ|zw ut{ps‡zupDyzw†p6z£zŠ ªzyz…pˆv|uzw„tw†zwpuv|sv}u€puz…}z{ sv‚…yz{put…p…v…tyt{p…w„|p„zwpuz‡pszq ‰z}€pžŸ ¡¢Š ‰„„ƒp®t„‹„‹p„tp§zyzw†€p‰z}pžŸ ¡¢Š ¤v|‡ztupˆ‹yv…t‡ptwuv|wzypx€pˆvq D vwpuv|sv}u€p‡zuzp‰„„ƒ€p}v|uz‚‡pˆv|szq ‰„„ƒ€puz‡pz„zptsutyz{put…p‚z|zŠp¯z|vwz w††ˆp…vw†t‡utpˆv|uzw„tw†zwŠ vut„z‡wƒz€p…zst{pz„zp£z‡upsv}yzw …ztwpyv}t{p…v…tyt{puz‡p…zs‡p„zyz… {z}zuzwp§zyzƒstzq©w„‹wvstzŠp¤t…p©w„‹wvstz€ {zwƒzp‚tp¥‹}zpˆ|z…st…Šp¯tuzpyt{zupwzwutŠ ¤z‡puv|‡v¥zytpxpyv…zwpƒzw† }z†tpŽzŒ|zwpwu‡p…v…}‡ut‡zwp„t|tŠ ˆv|s‹zyzwpzˆzpuv|sv}uŠpv}upsz‚z€ r|v…z€pxv|st}p„zwpv…vwpxz„zw†Šp©uput…pƒzw† ©wtpz„zyz{p‚tp¥‹}zp}v|†vw†stp„zwpuz|q …vw‚z„tp‡‹|}zw€pyzwuz|zwp}v|z„zpˆz„z v}z}€pˆv|uvw†z{zwpr†susp…vw„zuzw†€ rwzw†p¦z„tp­s€psvuvyz{psz¥‡pˆzq {zwwƒzp{z|†zp„t|t€p‡zuzwƒzŠp²HIJKL³MN stsuv…pˆv|uzw„tw†zwpªt tstp¬uz…z Žzs‡z|pv…}z„zp„t‚z„£zy‡zwp}v|uzw„tw† …tuzwp„vw†zwp„t|twƒzp„zwp|v‡zwq|v‡zw „tz‚z‡€pz‡wƒzŠ Žv}t{pyzw‚up‰„„ƒp…vw†z‡€pˆt{z‡wƒz OIJµ Žx©Špxz„zp}v}v|zˆzp‡vsv…ˆzuzwp{z|s …vyz£zwpxv|svw†zp°†z‚‡pˆz„zpyzw‚uzw yztw€ptzpyv}t{p…v…tyt{p…vwƒv|z{‡zw ˆv|s‹zyzwp‡vp…zwz‚v…vwŠ }zuzypuzw„tw†p‡z|vwzp…s{puz‡p„zq ªt tstp¬uz…zpŽx©Š uzw†€p}z{‡zwp…vwƒzuz‡zwp…w„| xzs¥zq{vw†‡zw†‡zwpsz¥‡€psv…ˆzu §zp†t…zwzpyz†t€psv…zps„z{ „z|tp‡‹…ˆvutstŠp¦zwƒzpsz‚z€p…zpuz‡ uv|stz|psˆv‡yzstp}z{£zpxpz‡zwp…vyzq ‚z„tp‡vˆuszw€p‡zuzwƒzp}v}v|zˆz …z€pxp{z|sp…vwƒvyvszt‡zwp‡‹…q ‡‡zwpˆv|}|zwpˆvyzut{pzwƒz|pwu‡ £z‡upyzyŠp²hlkµ

PYQb]Vf[Rb]VSV][TbYQbU PVVU[abYV]UVY[WZ[TVSVY^V YZ0[\62]260^27\0^7?.]@?0_2`26 -./62509abc0^.682d\?2

l$i%$imjnogkiqpr|svq }zup‹yv{pˆv|sz{zzwpzˆˆz|vy zƒzpuz‡psz}z|pwu‡pu|wp‡v wzyp…v…}z£zpsvszupˆz„z °t‡vptwtp„t}zup…vw††wz‡zw yzˆzw†zwp„zwp…v…z‡ztwƒzX ‡w‚w†zwwƒzp‡vp©w„‹wvstzŠ ž9p}‹u‹ypˆyzsut‡pƒzw†p„tp„z| ‡zuzp¤{v‹p®zy¥‹uup…vw†‹q §v|v‡zpz‡zwp…vw†vwz‡zw yzw†p„zwp„t|zw¥zw†p„vw†zw …vwuz|tpsv|z†z…p}z|wƒzŠ ‡‹su…puzw„zw†puv|}z|wƒz uv‡w‹y‹†tpª|tq¨©¤pwu‡p…v…q ªtp ~¯pˆz„zpž&p6yt ehfhnjhmjnogkiqpxvyzq }zw†p¤t…wzsp©w„‹wvstzp¬q szzup}v|z‡stp„tpuz„t‹wp vy‹|z }zupˆv…ztwpuvuzˆpwƒz…zwp„zw …vw„zuzw†€p©w„‹wvstzpz‡zw ut{put…pwzst‹wzyp©w„‹wvstz 9€pžqžŠ ~w†p¯z|w‹p ~¯¢€p6z‡z|uz€ sv‚‡psv|uzp…vwƒv|zˆp‡v|tw†zuŠ …vw‚z„tpwv†z|zpˆv|uz…z ¬q 9€p‰z{…z„pªz|…z£zw€ xvyzut{pr|v…zp©w„‹wvstz v|z†z…ptwtpuz…ˆz‡p„zw ƒzw†p}tszp…vwƒz‡st‡zw …v…ˆv|stzˆ‡zwpŒ‹|…zst tup…vw†z‡€pz‡zwp…vwvq §tw††pž& ¡¢pwzwutŠ r|svwzypuvyz{p…v…ˆv|q uv|zszpyz|p}tzszŠpr|svwzy yzw†sw†psv|z†z…p}z|ptwt „zwpsu|zuv†tp}v|…ztwp‚vyzw† |zˆ‡zwpŒ‹|…zstp„zwpsu|zuv†t zrw„|tuzwƒpr|„{tƒzsz€ zªv„tp¯s„twz|€ ‡vwzy‡zwpš‘'–›(›'–uv|zq „tstw‹wt…‡zwp„vw†zwp‡wtw† ‡z|vwzp…vw‚z„tp„vsutwzst …vw†{z„zˆtptw†zˆ|zp¬q sz…zpsvˆv|utpˆz„zpˆv|uzwq zz{z|p twzw„‚z|€ zD†tp§vy†tzwsƒz{€ wƒz|wƒzpƒzw†pz‡zwp„tˆz‡zt „zwp}t|p„zwpszƒzpˆt‡t|p„vsztw ˆv|uz…zpu|prstzp¤{vp wq 9Špzƒzp…v…twuzp‡vˆz„z „tw†zwpˆv|uz…zŠp§v…}zu z®z{ƒp¯|tsuzwu‹€ z‰zsƒt„p~z‡|tv€ wu‡p…vw†z|w†tp…st… }z|ptwtp…v…z„‡zwpu|z„tstptu wv|spsv}vy…p tvuwz…p„zw zwz‡qzwz‡psˆzƒzp…vyzq Œ‹|…zstpsv„v|{zwz€p&q q9qž zƒz{|t{zy€ z~zƒp zu|z€ ‡‡zwpˆvw†zszzwp}‹yz€ …vw†{z„zˆtptw†zˆ|zŠ zvˆuƒzp¦z„tp‰tƒzw„t zªv Ÿž9q Ÿž&Špv|z†z…p}z|p}v|q „vw†zwpsvwu{zwp…‹„v|wŠ 6vˆzw†Š²³µ w„tpzwu‹s‹€ ‡zuzwƒzp„tuv…tp„tpŽzˆzq u|zuv†tpsz…zpsvˆv|utpˆz„z £z|wzp‡wtw†q}t|ptwt€psvˆv|ut …z„{zwzpxu|z€ zrw„t‡p v|…zwsz{€ w†zwpuzs‹…zp¡¡€p¦zyt… ˆv|uzw„tw†zwpˆv|uz…z€ z‰z „tsv}u‡zwp„tpstusp|vs…tp‡y} ƒztŒ„tw€ z¨v|twzw„‹pxz{z}‹y€ xv|„zwz‡s…z€p6z‡z|uz€ ‡zuzwƒzŠ ((()›‘•›*)+˜,€pz‡zwp„t†q w„|‹pts£zwu‹€ z‰„tpvutz£zw€ ‰z}pžŸ ¡¢Š wz‡zwp„zyz…pu|pˆ|z…st… v…vwuz|z€psv}zwƒz‡pž8 z¦v zwz|u‹Š ¤t…wzsp©w„‹wvstzp¬q 9 ˆv…ztwp…vw†t‡utpsvstpyzutq zr{…z„pryŒz|t{t€ rstzp…v|v‡zŠ z‡zwp…vw†{z„zˆtptw†zq {zwput…wzsp©w„‹wvstzp¬q 9 ®z|wzp‡wtw†p„zwp}t| ˆ|zp¬q 9pˆz„zpˆv|uzwq „tpyzˆzw†zwpuzs‹…zp¡¡€ |zpˆv…ztwp…vyz‡‡zwpyzutq {z„zˆtptw†zˆ|zpˆv…ztw „tˆz‡ztp‡z|vwzp…v|ˆz‡zw „tw†zwpˆv|sz{z}zuzwp„t ¦zyt…pxv|„zwz‡s…z€p6zq {zwpˆv…z{z…zwpsu|zuv†t z‡zwp…vyz‡‡zwp„zp‡zyt £z|wzpu|z„tst‹wzyp‚v|svƒpuzwq uz„t‹wp6zyzwp~vsz|€p¯zyq ‡z|uz€p‰z}p‡v…z|twŠpŽzutq }v|…ztwŠpzƒzp…vw†vwzyq svstpyzut{zwŠp©wtp}z†tzwp„z|t „zw†pr|svwzyp„zwp„tzw††zˆ yzw†€ptw†zˆ|z€pz}upž9q {zwptwtp…v|ˆz‡zwp}z†tzw ‡zwp‡‹wsvˆp}v|…ztwŠpv‚…q ˆ|‹svspsvyv‡stpˆv…ztwŠp6z… z‡zwp…vwz|t‡pˆz|zpˆvw††v…z|  ¡¢Špxz„zpˆv|uzw„tw†zwp‚t „z|tpˆv|stzˆzwp‚tp¥‹}zptwuv|q yz{pž8pˆv…ztwp{z„t|€p…v|v‡z yzut{zwpsvuvyz{pˆv…ztwp…vq }z|Šp¯v|z{wƒzp…vw†z…}ty ¥‹}zpˆv|uz…zp„tpuz„t‹wz wzst‹wzyp‡‹wu|zptw†zˆ|z stzˆpwu‡pyzut{zw€p‡zuzq yz‡‡zwp©}z„z{pzyzuprs{z|Š Œtu|p‡zsputˆvpˆ‹y‹€pƒzw†p„twtyzt p‹y‹pˆz„zpz‡{t| ¬q 9Š ˆzspwu‡p…vw††z…}z|‡zw wƒzŠ ®z‡upyzut{zwpsv‡tuz|pžp‚z… 01234056789 §zwz{zw€ 090   0  6wtpyzy€p¤t…wzsptw†zq ‰z{…z„pªz|…z£zwp…vq ‰z{…z„p…vw†zuz‡zw€ 9Ÿp…vwtupsz‚z€puu|wƒzŠ †zƒzpuv|}zt‡p‡‹uzpŽ‹w„‹wŠ 311 ˆ|zp¬q 9p…vwz{zwpt…q w†twsu|‡st‡zw€p‡vˆz„zpˆzq ‚vyzw†pˆv|uzw„tw†zwp…vw†q ²ghi´jjkl³µ vutzˆpsv|z†z…pƒzw†p„tq  6

ÅEHJQRO@rBsOBH@tBFB GEFBJC@PJFCBI@uvwxy

ÅEHBMBF@ÆEHJOB@ÇEÈBCM@ÉEÊBOBCMBC@PJF@THIECBÈ@ÊJ@ËCÊÌCEIJB

ÍÎÏÐÏÑÒÓÔÕÖÑÒ×ØÙ×ØÓØÙÑÚÛ×ÑÜÝØØ×Þ

ßàáâáãäåæçèãéêëìåíãîêîïêëçãîåæðãéåñåãòëèêìåæ èååóãâæðïãôáóåãõáìñáìãçóðãîêæåâðâåìãâðìàðìöåì éêëóåîåãâêã÷ìñáìêèçåøãùêóêæåíãúûãóåíðìüãîåìóåì éêîåçìãýçåþãäçóëåãçóðãîêìöêìåìöãâêîïåæç âçèåíìÿåãîêìàêïáæãöå0åìöã1íêã2ðììêëèø

}z|p„zwpszszwzp‡‹…ˆvutst …vyz£zwpr|svwzyp„tst…ˆzw †z£zw†pƒzw†p„t‚z†zpxzup6vzwq ƒzw†pszzuptup…v…zw†p…vq „tp|…z{p…vw„tzw†pˆv…tyt‡ wtw†s€pyzw‚upˆ|tzpƒzw†p‡twt …zwzsŠp¯z…tp‚†zp}z|psz‚z °tz¥p§tu|z€pryvzw„v|p®vq …v…tyt{p}v|£t|zsz{zp„tp}tq …vw‚z|ztpŽt†zp zyzuz…zŠ wzsŠp‰…z{p}vytzpuvˆzuwƒz „zw†p‡ytwv|p„zwpˆ|‹ˆv|utptuŠ ¯z…tp‡v…„tzwp…vw„vw†z| „tp6zyzwp‰zƒzpªtˆ‹wv†‹|‹ ¤v|‡ztup|vw¥zwzpˆv|uzwq ut…pr|svwzypsv„zw†p…vyzq w‹…‹|pž Šp~z|psz‚z€put†z „tw†zwpr|svwzyp„vw†zwp©w„‹q ‡‡zwpu|p‡vp©w„‹wvstzŠ }yzwzwpyzypˆz|zpˆv…ztw wvstzpª|vz…p¤vz…€pª‚‹‡‹p§zq lh3h}v|sv‚z|z{p°tz¥p§tu|z ‚z„tpsz‡stp‡v…vwzw†zwp}v|q §v„zwq6z‡z|uzq§z‡ssz|q …vw†z„z‡zwp|vwtŠp¤zˆtpszƒz ytsp…v…zsut‡zwp„tzpuz‡pz‡zw „vw†zwpr|svwzypuv|sv}u sv‚z|z{p°tz¥p§tu|zŠp¤zw |z}zƒzŠpzzuptuyz{p‡v…q }v|{zyzw†zwp{z„t|p‡z|vwz }v|z„zp„tpuz„t‹wp¬uz…zp vq uv|‚z„tp„tpž5p6wtpž789Šp vq |…z{p…vwƒ„z{tpyz†zp„vq „tzwp‡z…tp…v…ˆv|stzˆ‡zw z„zp‡vˆv|yzwŠpzzuptu€pzwz‡ y‹|zp~w†p¯z|w‹Špvyztwp‡z|vwz wvqwƒzpz„zyz{puz„t‹w w†zwps‡‹|p qŸp…vyzytp†‹y „t|tpwu‡p…vw†{z„zˆtpr|q …vw„tzw†pryvzw„v|p®vwzs }‡zwpŒzwspr|svwzy€pˆz„zpszzu vy‹|zpžŸp°‹ v…}v|€p|zq ƒzw†p„t}zup¨zw„tpr{…z„ svwzy€p‡vwzw†wƒzŠ …v…uz|p t„v‹p„‹‡…vwuzst }v|sz…zzwp„tzps„z{pˆwƒz }zƒzŠ 9¡¢p„zwp6‹‡‹p§zytsp‚vyzw† v¥z|zpˆ|t}z„tpª‚‹‡‹ ‡z…tpszzup…vyz£zwpr|svwzy z†vw„zpyztwŠ Žz†zp„tp|z}zƒzpz„zyz{ uwuzswƒzp}z}z‡p‡v„zŠ §zytspuz‡p…v…tyt‡tp‡vwzw†q „yŠ ®z„{€psvˆv|utwƒzput„z‡ ˆv|uzw„tw†zwp‡v„zpr|svq §zst{Šp§zst{p‚vyzspsvq ‡vwzw†zwp‡{ssp„z|tpˆv|q §‹…vwp…v|zt{p‡v…vq „zuzw†p‡vp ~¯¢Šp~zwƒz‡p|q wzyp„tp©w„‹wvstzpsvuvyz{ ‡zytp„zyz…p}vwz‡pszƒzp}zq uzw„tw†zwpuv|sv}uŠp°z…w wzw†zwp„zwpt‡up…vw¥vuz‡ szwp}tswtspƒzw†p{z|spszƒz }v}v|zˆzp{z|tpsv}vy…wƒz †zt…zwzp…‹…vwp‡vwzw†zw }zwƒz‡p…v…‹|z}tytzp„z|t †‹ypzuzspr|svwzyp…vw‚z„tp{zy svyvszt‡zwŠp§w†‡twpszƒzpwt‡q …v|v‡zp…vww„‡‡zwpxq uv|sv}u€p‚z|pª‚‹‡‹p§zyts€ „vyptup„tsv}uwƒzp…zst{ ƒzw†puz‡pz‡zwp}tszp„tyq …zutp„tpuvyv tstpsz‚zpƒzŠp¯v}vq §pxysp„vw†zwp9qŸŠpv…vwq svˆv|utp„tyzwst|p’˜‘œ uv|st…ˆzwp„tp|…z{p…vwq ˆz‡zwpª‚‹‡‹Šprˆzyz†tp‡vut‡z uyzwpr|svwzyp}‡zwp‡y} uz|zp}zup°tz¥p§tu|zpˆv|uzwq }v}v|zˆzp£z‡upyzyŠ „tzw†pˆv…tyt‡p°tz¥p§tu|z€ tup†z£zw†p „zw†pxvq Œz ‹|tupszƒzŠpzzuptupszƒzps‡z „tw†zwptup…vw‚z„tpuzwuzq zzuptupq5p}yzwpsv}vq ryvzw„v|p®vwzsŠ y|p„t‡z£zypxzup6vzwwtw†s€ Žt v|ˆ‹‹yŠpv‡z|zw†pszƒzps‡z w†zwpzuzsp‡v}v|{zstyzwp…vq y…wƒz€p°tz¥p§tu|zp}z| ¤v|…zs‡p‡vwzw†q‡vwzq ‡tˆv|put…pwzst‹wzyp©w††|ts€ §zw¥{zsuv|p¬wtuv„€puwuzs |v‡zp…v|zt{p†vyz|p‚z|zp zyzq sz‚zp…vwz…}z{pˆv|s‹wvy w†zwpƒzw†p…zst{p}tszp„tsz‡q ‡tˆv|pt„‹yzwƒzŠ ˆ|tzpƒzw†p…vw„t|t‡zwpr‡zq uz…zp„tpuz{wpƒzw†psz…zŠ }z|pƒzw†p„t„zuzw†‡zwp„z|t st‡zwp{tw††zp‡twtpz„zyz{ xzup6vzwwtw†sŠpªtzp…v|q „v…tpvˆz‡p~‹yzpxv|sv}zƒzp¡¡ xy{zwp|t}pˆvw‹wu‹w tw†zˆ|zŠpz‡wt€p¨zw„ƒ |v‡z…zwpˆv|uzw„tw†zwptuŠ ˆz‡zwpˆv…ztwp„z|tput…pwzstq „v…tp…v£‚„‡zwp¥tuzq¥tuzwƒz ƒzw†p…vwƒz‡st‡zwpˆv|uzwq r{…z„p„zwpªz t„pŽvvŠp6z„t€ ¯v}vuyzwpsv…zp…v…‹|t ‹wzyp©w††|tspszzuptuŠpzƒz …vyz{t|‡zwpˆvsvˆz‡}‹yzpˆ|‹q 93981¶ 5  4 9 043 „tw†zwpuv|sv}upyzwuzsp…vwq „vw†zwpuz…}z{zwpˆv|s‹wvy uvwuzw†p‡v…vwzw†zwp‡z…t }zw††zp›š›–}tszp…v…}‹}‹y Œvst‹wzyptuŠ²³µ 2 ¹ 4 2Á  !"#6


456678 5

0123

cdefgehijklkemnefkopqecrstkpeguv

!"##$%&'()$*+,($-./0$1(234($$5&(46,(7$8159$:;$46<(2(')(7$*6%( =&7>('(6$?67(,$@327(=&7$1+@<6($;3'$46$1+@<&7*32AB$CD&46(B$/E.FG$H3,6 =&74(@(7AI$J&=6)6(7$<(2('(7$K76%$#(@(B$L2&%64&7$L5CB$4(,(= %(=*3@(77M($)&@6)($=&2&%=6)(7$@6=$@&2%&*3@$46$L2+K2&7($L+74+)$"74(<B #67AA3$8NON9I$!6=$1(234($5&(46,(7$:;$*&2(7AA+@()(7$/0$'&=(67$<(%6, %&,&)%6$M(7A$46,()3)(7$46$N$)+@(I$C&=3,($@6=$*&2(7AA+@()(7$/N$'&=(67B @&@('6$%(@3$'&=(67$=37432$)(2&7($>&4&2(I$#&7323@$!(3?6)$H32%(,$P??&746B =(7(Q&2$@6=$%&)(,6A3%$'&,(@6<B$'(2($'&=(67$()(7$*&2(7A)(@$)&$CD&46( '(4($/F$H3,6I$C&*&,3=$*&2@+,()B$=&2&)($()(7$=&,()3)(7$3Q6$>+*($'(4( C&767$8RON9$=&,(D(7$@6=$L+24($5+@($J&'+)$46$C@(46+7$#&2'(@6I$C&@&,(< 6@3B$@6=$=&,()3)(7$(),6=(@6%(%6$46$S&=*(7AB$T(7437AI$8)+='(%I>+=9

31 1

wxyz{|}x~}€}x‚ƒ„x…€„|†€}x‡ˆ‰€Š€x‹ƒ‰€}xŒƒ€€ ¼¶¹Ã²º¶³·²Ä¶¹´¸¶²¼¶È¶ µ´¸Á¶³¶º²Ä¶¹º»²Á¶¸²º¶Ä À·¼¶²À´¹µ¶·¸²³¶Á¶²³´¹Ç º¶¸Á·¸É¶¸²¼´Æ¶¸Å»º¸È¶ ¼¶È¶²µ´µ»º»¼Ä¶¸²º¶Ä²·Ä»º ³»Æ¶¸É²Ä´²×¶¸º»ÆÃÒ²·µÀ»Â ½¹¾·¸Ê Ë´Ä·º¶¹²¼¶º»²µ·¸ÉÉ» Æ´À·Âò½¹¾·¸²À´¹¶Á¶²Á· Ķµ³»¸É²Â¶Æ¶µ¶¸¸È¶Ê ËÄ»¶º²Ö´¹¼·À¶²À¶¹» Á·Å¶Á¾¶ÆĶ¸²µ´¸Å¶Æ¶¸· ƶº·Â¶¸²³¶Á¶²Ë´Æ¶¼¶²!"#Í$ µ·¸ÉÉ»²Á´³¶¸Ê δ¼Ä·²Á´µ·Ä·¶¸Ã²¶Á¶ ³´¹¶¼¶¶¸²É¶Æ¶»²È¶¸É²Ä·¸· Á·¹¶¼¶Ä¶¸²½¹¾·¸Ê²½³¶Æ¶É· Ķƶ»²À»Ä¶¸²Ä¶¹´¸¶ ƶº·Â¶¸²È¶¸É²Â¶¹»¼ Á·Å¶Æ¶¸·²½¹¾·¸²µ·¸ÉÉ» Á´³¶¸Ê ˴ض¹¶²º´¹À»Ä¶Ã²½¹¾·¸ µ´¸É¶Ä»²¼´º´¸É¶Â²Â¶º· Ä´µÀ¶Æ·²Ä´²×¶¸º»Æ²Ë´Æ¶¼¶ ³´Ä¶¸²Á´³¶¸Ê²Ö´¸Á´Ä¸È¶ ¾¶Äº»²Æ¶º·Â¶¸²³¶Á¶²À»Æ¶¸ ³»¶¼¶Ã²µ´µÀ»¶º²½¹¾·¸ À´¹³·Ä·¹²»Æ¶¸É²·Ä»º À´¹Æ¶º·ÂÊ Ï%´µ»¸ÉÄ·¸¶¸²Æ¶º·Â¶¸ Ø»µ¶²Á»¶²µ·¸Éɻò¼´º´Æ¶Â ¼´Æ´¼¶·²¼¶È¶²Å»É¶²Â¶¹»¼ Ä´µÀ¶Æ·²³»Æ¶¸É²Ä´ ζĶ¼¼¶¹ÃÒ²¶Æ¶¼¶¸²½¹¾·¸Ê жƲ·º»Ã²º´¸º»²µ´µÀ»¶º ½¹¾·¸²Â¶¹»¼²µ´¹ÔÉÔ ÄÔشIJÁ¶Æ¶µÇÁ¶Æ¶µ²Æ¶É· »¸º»Ä²³»Æ¶¸É²³´¹É· ׶¸º»ÆÇζĶ¼¼¶¹Ê Ö¶Á¶Â¶Æòº·Ä´º²³´¼¶¾¶º ¼¶¶º²Æ´À¶¹¶¸²Å»É¶²º¶Ä µ»Á¶Â²Á·Á¶³¶ºÃ²·º»³»¸ ɶ¸È¶²µ¶Â¶ÆÊ Ž‘’e“”c“•”c“ ¶¹Õ´ ¹Æ´À·Â²Æ¶É·Ã²º¶Ä²¶Á¶ w–—˜™\š™›œ\™\ž˜Ÿœ› ³´ ¹ º ¶ ¸Á· ¸É¶¸²¼´Æ¶µ¶ ¡œ ˜¢\ ˜£˜\™¤Ÿœ¥˜\¦Z] À»Æ¶¸²³»¶ ¼¶Ê²Ö»¸²Á´¸É¶¸ ]˜™˜¡¡˜¥ ³Ô¹¼·²Æ¶º·Â¶¸²¼¶¶º²À»Æ¶¸ ³»¶¼¶²È¶¸É²Â¶¸È¶ w–]˜Ÿ§˜˜œ™˜Ÿ\ š¨›¥ ¸²¹·¸É¶¸Ê ©˜Ÿª˜Ÿ£\©› ˜Ÿ£\™˜«©›Ÿ£ ƶº·Â¶ Ï %¶ ƶ» ¢˜ ˜«˜Ÿ Ø»µ¶²Æ¶º·Â¶¸ ·¸É¶¸²»¸º»Ä w–]Ÿ£˜™›\™¨¥˜œ˜Ÿ ¹µ´ ¨˜ š™\™\ž˜Ÿœ› \©˜¬˜\¨› ˜Ÿ ¸Å¶É¶²Ó·¼·ÄÃ

®¯°±²³´µ¶·¸ ³´¹¶¸º¶»¶¸ ¼´³´¹º·²½¹¾·¸ ¿¶ÀÁ¶à ¾¶Äº»²Å´Á¶ Æ·À»¹²Æ¶º·Â¶¸ À´¸¶¹ÇÀ´¸¶¹ µ´¸Å¶Á·²¼¶¶º²È¶¸É²Á·Ç º»¸ÉɻǺ»¸Éɻʲ˶¶º²Æ·À»¹ ƶº·Â¶¸²·º»Æ¶Âò³´µ¶·¸²ÌÍ º¶Â»¸²·º»²À·¼¶²³»Æ¶¸É Ķµ³»¸É²Á·²Î¶Ä¶¼¼¶¹Ê Ïж¸È¶²À·¼¶²³»Æ¶¸É Ķƶ»²Æ·À»¹²Æ¶º·Â¶¸²¼¶Å¶Ê Ѻ»³»¸²Ä¶Æ¶»²Æ·À»¹¸È¶ Æ´À·Â²Á¶¹·²¼¶º»²µ·¸ÉÉ»ÃÒ Ä¶º¶²½¹¾·¸Ê Ë´³´¹º·²¼¶¶º²Æ·À»¹ ƶº·Â¶¸²¼¶¶º²·¸·Ã²Å»É¶ Á·µ¶¸Ó¶¶ºÄ¶¸²¼´À¶·Ä µ»¸ÉÄ·¸²Ôƴ²½¹¾·¸Ê²Õ¶Ä ³´¹Æ»²³·Ä·¹²³¶¸Å¶¸Éà ½¹¾·¸²Æ¶¸É¼»¸É µ´µ»º»¼Ä¶¸²Ä´µÀ¶Æ·²Ä´ Ķµ³»¸É²Â¶Æ¶µ¶¸¸È¶²Á· ζĶ¼¼¶¹Ê ½º¶¼²³´¹º·µÀ¶¸É¶¸ ´Ó·¼·´¸¼·²¾¶Äº»²Á¶¸²À·¶È¶Ã ½¹¾·¸²º¶Ä²·Ä»º²¹ÔµÀԸɶ¸ Ö´¹¼·À¶²³»Æ¶¸É²Ä´²×¶¸º»Æ ¼´»¼¶·²À´¹º¶µ»²Ä´ Ķ¸Á¶¸É²ÖËβζĶ¼¼¶¹Ê Õ´¹Æ´À·Â²½¹¾·¸²º´¹Ä´¸¶ ¶Ä»µ»Æ¶¼·²Ä¶¹º»²Â·¸Éɶ µ´µÀ»¶º¸È¶²º¶Ä²À·¼¶ À´¹µ¶·¸²Ä¶Æ¶²Ö´¹¼·À¶ À´¹º¶¸Á·¸É²ÄÔ¸º¹¶ Ö´¹¼´µ¶¸²Î¶¸Ôľ¶¹·²º·É¶ ¶¹·²À´¹¼´Æ¶¸ÉÊ ÏË´À´¸¶¹¸È¶²º¶Ä²¶Á¶ ¹´¸Ø¶¸¶²º´º¶³²Á·²Î¶Ä¶¼Ç

¼¶È¶²À·¼¶²µ´Æ¶Ä»Ä¶¸¸È¶ Á·²Î¶Ä¶¼¼¶¹Ê²&·²¹»µ¶Â ¼¶È¶²Å»É¶²¹»º·¸²Æ¶º·Â¶¸ ¹·¸É¶¸²µ´¼Ä·²À»Æ¶¸ ³»¶¼¶ÃÒ²·µÀ»Â¸È¶Ê %¶¹´¸¶²À´¹À¶É¶· ³´¹º·µÀ¶¸É¶¸²º´¹¼´À»ºÃ ½¹¾·¸²µ´¸É¶Ä»²Ä´À´¹¶º¶¸ ¶¹»¼²³»Æ¶¸É²Ä´²×¶¸º»Æ Á¶¸²µ´¸É·Ä»º·²Æ¶º·Â¶¸ ¼´Æ¶µ¶²¼´Ä·º¶¹²Á»¶ µ·¸ÉɻòĴµ»Á·¶¸ Ä´µÀ¶Æ·²Ä´ ζĶ¼¼¶¹Ê ½¹¾·¸ µ´¸É¶Ä»Ã ¶Ä¶¸ µ´µ·¸º¶ ³´¸É´¹Ç º·¶¸ Á¶¹· µ¶¸¶Ç Å´µ´¸ º´¹Ç

Ķ·º²Â¶Æ²º´¹¼´À»ºÊ²Ñ¶ Á·³´¹ÀÔÆ´ÂĶ¸²º¶Ä²·Ä»º À´¹Â¶¹¶³²¶Á¶²³´¸É´¹º·¶¸ ƶº·Â¶¸²Á·²×¶¸º»Æ²¼´Æ¶µ¶ Á¶¹·²µ¶¸¶Å´µ´¸ À»Æ¶¸²³»¶¼¶Ê ¶É¶¹ δ¼Ä· Á´µ·Ä·¶¸Ã ¼´µ»¶²·º» ¶¸È¶

V˜«˜¬˜Ÿ w–W™˜Ÿ\˜ª›™˜Ÿ\š­šŸ\œœ˜© œšŸ££˜ \¬š ]˜™˜¡¡˜¥ ¢šŸ££˜  ¨˜¥˜Ÿ

ÙÚÛÚÜòóôõö÷øùöúûüö ÝÝÞÜýöþöÿÿö01ø23ò40õóø2556 ßàáâáâÜ78óö÷ûö÷9øÿ80ö÷9 ú80 öüö÷

ÙÚÛÚ ãÜò0 õ÷øùöúûüö

J"K5-"$K2D67B$67%64&7$@(>),67A$$)&2(%7M($)&'(4( ,(=($46($*6%($)&=*(,6$4&)(@$4&7A(7$'&=(67$#()(%%(2I %&+2(7A$'&=(67$LC#$#()(%%(2$*&*&2('($D()@3B ,C34(<$%(=(.%(=($@(<3$)&(4((7$=(%67A.=(%67AB %&='(@$=&=*3(@7M($=&74('(@$%3(2($@()$&7()$4(26 ('(,(A6$)(=6$Q3A($%34(<$,(=($%(,67A$=&7A&7(,$%(@3 @6=$M(7A$'&27(<$46*&,(7M($6@3B$%&%((@$%&@&,(< %(=($,(67B-$6=*3<7M(I '&2@(7467A(7$*&2()<62I T&237@37AB$@()$Q(3<$4(26$23=(<7M($46$#()(%%(2B +(=37$)676$*&*&2('($<(26$%&@&,(<$,(A($@&2%&*3@B K2D67$%&267A$4(@(7A$)&$@&='(@$)3='3,$'(2($'&=(67 K2D67$=&7A()3$@&,(<$4&)(@$,(A6$4&7A(7$'(2($'&=(67 LC#I$H(46B$)&*6(%((7$K2D67$6@3$*6%($=&='&2>&'(@ @6=$*&2Q3,3)$H3)3$PQ($6@3I$#&2&)($Q3A($@&,(<$=&7&26=( <3*37A(7$*(6)7M($,(A6$(7@(2($46267M($4&7A(7$'&=(67 K2D67$%&'&2@6$*6(%(7M(I LC#I ,5&=(267$%&='(@$)3='3,$4&7A(7$'&=(67$LC#B C&46)6@'37$K2D67$Q3A($@()$=&7(23<$4&74(=$)&'(4( %34(<$*&2>(74($%&'&2@6$*6(%(7M(B-$3Q(27M(I '&=(67$LC#B$*&A6@3'37$%&*(,6)7M(I-!()$%(='(6$%&'&2@6 K2D67$=&7A()3B$=(M+26@(%$'&=(67$LC#$%(7A(@ 6@3B$<3*37A(7$)(=6$%&)(2(7A$*(6).*(6)$%(Q($4(7$@() ()2(*$4&7A(77M(I$#&%)6$%&%((@$%&@&,(<$'&2@(7467A(7 (4($'&2(%((7$4&74(=$%(=($%&)(,6B-$@(74(%$K2D67I <3*37A(7$K2D67$%&='(@$2&7AA(7AB$@()$*3@3<$D()@3 8%3%9

”o0koeh.6koe”muse•psktpo

¼´À¶º¶¼²Ä´·¸É·¸¶¸²½¹¾·¸Ê %´³»º»¼¶¸²º´º¶³²³¶Á¶ ³´Æ¶º·Â²Á¶¸²µ¶¸¶Å´µ´¸ Ö´¹¼·À¶²º´¹Ä¶·º²Â¶Æ²º´¹¼´Ç À»ºÊ²½³¶³»¸²Ä´³»º»¼¶¸ Ö´¹¼·À¶²¸¶¸º·Ã²½¹¾·¸ µ´¸É¶Ä»²¶Ä¶¸²µ´Ç µ¶º»Â·¸È¶Ê ÏÕ´¹É¶¸º»¸É²µ¶Ç ¸¶Å´µ´¸Ã²Ä¶¹´¸¶²¼¶È¶²Á· Ö´¹¼·À¶²Á·É¶Å·²Á¶¸²Á·Ç ÄÔ¸º¹¶Ä²µ¶Ä¶²¼¶È¶²¶Ä¶¸ µ´µ´¸»Â·²³´¹¶º»¹¶¸ µ¶¸¶Å´µ´¸²Å·Ä¶²µ´µ¶¸É µ´¸É¶¹»¼Ä¶¸²¼´µ»¶ ³´µ¶·¸²Á¶º¶¸É²Æ¶º·Â¶¸ ¼´Æ¶µ¶²À»Æ¶¸ ³»¶¼¶ÃÒ²º´¹¶¸É ½¹¾·¸Ê²'()(*hm.pje/no0poe1nipkoe1Ž2 789:;<=7>8?<@=ABC<CDEF=GEH8D<?=GE;C<I8J

UVWXYZ[\]\XW^_YWVW`a]Wb

NO=P8;Q<F8FDR=AGEQ8<F=GE;C<I8J

nipoe’po0eMpkm

K34"++$(4(,(<$'&=(67$'&7@67A$4(,(=$@6=$676I J"$4(,(=$=(3'37$,3(2$,('(7A(7B$%(M( =&,6<(@$K2D67$%&*(A(6$'&=(67$M(7A$*(6)I$"( 5(2&7($6@3B$%(M($%(7A(@$67A67$K2D67$*6%($6)3@ 46)&7(,$2(=(<$4(7$%&%&)(,6$A&=(2$*&2>(74( ,(@6<(7$*&2%(=($'&=(67.'&=(67$,(677M($%&,(=( 4&7A(7$'(2($'&=(67$L&2%6*($,(677M(B *3,(7$'3(%($7(7@6I @&2=(%3)$%(M(I 5(2('(7$%(M($%((@$K2D67$6)3@$,(@6<(7$(4(,(< #&%)6$*(23$*&*&2('($*3,(7$=&7A&7(, (A(2$6($*6%($=&7Q(A($)&)+='()(7$4&7A(7$'&=(67 4(7$*&2=(67$*&2%(=(B$%(M($=&2(%($7M(=(7 ,(67I$4(,(3$*(A(6=(7('37$'+%6%6$K2D67$%&*(A(6 *&)&2Q(%(=($46$,('(7A(7$*&2%(=($K2D67I$"( A&,(74(7A$=&737@3@$)+=376)(%6$M(7A$*(6) =&=*(7@3$%(M($)&@6)($=&7&=36$)&%3,6@(7I 4&7A(7$'&=(67$,(67I C(M($*&2<(2('B$*6%($%&,(=($=37A)67 C( M ( $ =& =( < ( =6 $ * & @ 3 , $ ) + 7 4 6 % 6 $ M ( 7 A $ @ & 7 A ( < KL` 46 KL` *&2=( 67$*&2%(=($K2D67I$#&%)6$@&2)(4(7A <(4('6$K2D67$@&2)(6@$(A&74($,(@6<(7$'(4($*3,(7 )&2(%$46$4(,(=$,('(7A(7B$6@3$%&=3($%34(< '3(%($)(2&7($6($'&=(67$2(7@(3I$!('6$%&*(A(6 =&7Q(46$)(2()@&2$K2D67I$8%3%9 '&=(67$'2+?&%6+7(,$6($Q3A($<(23%$=&=(@3<6$'&2(@32(7$@6=I8%3%9

ÝÝÞÜýöþöÿÿö01ø2ø ÷õø25 ßàáâáâãÜ78óö÷ûö÷9øú80 öüö÷ ÝâäååâæçèéÚêãçÚëÚäãÜ2ø øþ9

ßìí33

ßèéáèÛÚä33 ßèéáâêÚãÝÚäååèéÚäå335 ßèéáâîÚïãçÚäëðäå3532 ßèéáâïÚãçÚäêðñ32326

Tribunjogja 11-07-2013  

Tribun Jogja Edisi 11-07-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you