Page 1

0123

çì ð ê ß âëöì ëì ß Úì ÷ê ø ð ì ÷ê ß çè ëùúì ò ê ëù ûü 6Ð9Ò 8ýÔþÿÒ0  6Ð × 656ÐÒÒ6ÐØ × 1Ò0 Ó

»¼½¾¿ÀÁ½Âà ÄÃÁ½¿ÅÆÇÈɽ Êƾ½¼¿ËÌÍ a[b¢\gc¢b_b[Z[bfd¡b

?@A@B20CD3E0C.FA3G3H?>89I5G? J64?6?KLMN<9F:C?49O5;8K9P9OI9D575C? Q54867869L<9I:K:69R86H8C4@G@<9I5K8 Q54867C5H@<9O8C867F@H@<9C8?L948C?9C:B F8A6P8<9O5;8K8KPSMN9K5=?>8C9I:=:; LTMUUM9H?>89A?;8679K5>5;8A9I8F?>9L5;? ;5F9=5C>8K9=59G8C:679>8=9H8:A948C? C:F8A6P8M I:78869L5C=5FL8679=598C8A9=8K:K I56J:;?=869868=M9V?;8676P89H?>89F5FB L:8>9@C867>:86P8<9W:F86>@9KTUN9486 X8K>?;8A9KTUN9KP@=M9O54:86P89A86P8

L?K89F56867?K94869F567:C:6794?C?94? C:F8A6P8M O5K5=8;?98P8A9=@CL86<9W:F86>@9>5CB ;?A8>9=5;:8C968F:69A86P89F56867?K K8FL?;9F5F8677?;9868=6P89P8679A?;867M Y8489K88>9=5H84?86<9?L:9=@CL86< X8K>?;8A9K548679L5C84894?9;84867M9O5B F56>8C898P8A9=@CL86<9W:F86>@9L5=5CH8 K5L878?9L:C:A9L867:68694?945K89;8?6M O5;:8C789F5;8I@C=869=5H84?869?6?9=5 uvwxyz{|}~€‚xƒ{„…

Õ8 Ö85 88× Ø5Ù 64 Ó

—2˜20E2D3E0C.FABˆ5I8>94?945I869O8=L8A<9>5FI8> K:J?9P8679H:789=?L;8>9K8;8>9L87?9:F8>9EK;8F<9O:K?;@ R8FL8679‰:4A@P@6@9KOR‰N9F567?C?F9OHO9=5I848 ÚÛÜÝÛÜÞßàÛáâãàäÜä I8C89=845C9Y8C>8?9I5F@=C8>9KYIN<9O5;8K89KPSMNM EK?9OHO9P86794?=?C?F9OR‰9:K8?9F5;8=:=869:FC@A94? «¬zx¥„|~ªx|xy§¨{©{£§z§¯¬„å¹æ H8==8A<9JC8L9O8:4?<9?>:9L5C=8?>8694567869?K:9P867 L5L5C8I89A8C?9?6?9F5FL:8>9I8C89I567:C:K9YI9L5C>?=8? 86>8CF5C5=8<9P8=6?9=5F5C@K@>869I8F@C9I8C>8?9?>:94? F8KP8C8=8>M I8;8F9I5K866P8<9OR‰9K5;8=:9O5>:89H8H5;?K9ˆ?677? ¡¢£¤¥ ¦§¨~}~©ª{y¨{§ YI9F5F?6>89878C9K5;:C:A9=845C9I8C>8?9L5C4@89L87? «x|¬‚y{¨­ª«®|xy~¯{‚{ =5L8?=8694869=5K5;8F8>869I8C>8?M9D8F:6<98489P867 ¯xy§z¨§°{±{€¨xy}§„{€ >5C8K89H86778;M9OHO9>5CK5L:>94?>:H:=869=5I8489I8C8 {¬|{„§²³xy„x}§©‚¬´„§‚ I5>?677?9I8C>8?9=5J:8;?9J68K9™CL86?67C:FM9Y848A8;< ¨xyzx}~¨|x„§}{¨‚{‚{µ J68K9F5C:I8=869K8;8ABK8>:9I5>?677?9=:6J?<9=8C56894?8 „{€{x‚zx‚~¨§´¯{y¨{§ O5>:89™F:F9YIM ±{€¨x¨~±{}xy{‚§}{¨ ‰86794?=?C?F?9;867K:679OHO9@;5A9OR‰9848;8A9I8C8 ¯{¦{©{y|¬§z{z§¯{y¨{§ 8677@>89H8H5;?K9ˆ?677?9Y8C>8?<9O5=C5>8C?K9I5G86 ¨xyzx}~¨² ±{y{z{·‚¬´„§‚§¨~¨xy¸{¦§‚{yx{ O5A@CF8>869KO5K9X86A@CN<9O5=H569YI94869O5>:89šC8=K? |x‚¶{ {§z|x§¨xy{„¯{y¨{§±{€¨§¦{‚}§z{ YI94?9IY‡M ¦§¨§€‚{¨¦x°{¯x|}§{ NO8P89>5C?F89KOHOB6P8N<9K@8;94@8<Q9=8>89O886 }¯x{yy¸¨{{„{§²·ª¨{x¦y~{¨©{{|{ „  z x©{y~z±{·¸§‚{|x„§©{¨ H:K>@I8<9X8=?;9O5=H569YI<9K88>94?=@6›?CF8K?<9‡8L: z~z~{|x‚{§z|x ¯{y¨{§·¦x°{¯x|}§{· KŠSMNM © { y ~ z  } x y € x y { ‚  ~ ¨ ~ ‚ |x±x„xz{§‚{‚¬´„§‚ V8;9P8679K8F89H:7894?:67=8I=869@;5A9H8Cœ:=? §§² J;?5<9X8=?;9O5>:89I5G869Y5FL?689KX86L?6N9YIM9NO8P8 ƒ{„±{€z{|{zx}x{y±{¨xy¸{¦§¯{¦{ >5C?F89OHO9H:78<9>8I?9K8P89>?48=9F5FI5CA8>?=86 ª{y¨{§ x{¦§„{¶x¸{©¨xy{­ª ¶®±{€¸~€{|xµ 4?>:H:=869=59K?8I89K8H8<Q9=8>89H8Cœ:=?94?9Q54:679IYY‡ €{„{|§‚¬´„§‚zx¨x„{©z{€¯yxz§¦x¯{y¨{§ ‡E<9W8=8C>8<9‡8L:9KŠSMNM ¨xy„§}{¨‚{z~z‚¬y~¯z§²¢{|~}x¦{±{·ª ¶ „{„~§¹{¸x„§z¶±~y¬zx€xy{}xy€xy{‚ºx¯{¨ OHO9P8679F5678L8?=86968F89J68K9?>:<9>8=9I5;8= |x =5FL8;?9F567A8678>=869K?>:8K?94?9?6>5C68;9YIM9OHO9?>: ¦±{x€€{}{y„{~²€z~€|x€{€‚{¨¯yxz§¦x¯{y¨{§ L?K894?>8›K?C=869L8AG89F5F8679>5678A9>5CH84?9›C?=K? ƒ{„§§±{€¨§¦{‚¨xy¸{¦§¦§¨~}~©ª{y¨{§

çèéêëìíîèßïëðèñëêò óêñðêìßÚêéßôèñõêòêë

0™•™š›12š”314”5—14””61789 uvwxyz{|}~€‚xƒ{„…

uvwxyz{|}~€‚xƒ{„…

ge\bŸ` f^[bgZb\[ZhZijkljZmjnZkopjqjnZrorsjntuZronlukjvZjwkZxjnlZrjvuyZyoZmjpjrZyjrjkhyjrjkZyzvZŸZ[\m]^Z wZy_j`a_ qjbcvdžje[b nZyZjf[\ r{ unl |uksznoljkjn}ZŸoksjn}Zaznmzyuvurjn}Z~zlxjyjktj}Z[jsuZ€c‚ZrjpjrZduƒjnZsovjkZxjnlZropjnmjZ~zlxjZvzkoZyorjkwn ronxosjsyjnZfjpwZsopwyZropuj{ZmjnZronllonjnlwZvosjlwjnZ{okruywrjnZ{onmumuy„

45 6Î 6Ï Ð Ñ ÒÓ4569Ô6Ð 6

:¼½É¿;ǽ¼Á¿ÅÆÇÂÃ<ÃÇ Ë½½=¿>Æɽ¼Æ¼¿Ä½ÁüÁ

…@†…2D3E0C.FA3G3X8C789‡ˆ9PU9‡X99LL<9O5;:C8A86 ˆ5CL86<9‰@7P8=8C>8<94?=5H:>=869L:6P?9=56>@6786 L5C>8;:B>8;:<9‡8L:9KŠSMN9F8;8FM9O56>@678694?B L:6P?=869K5>5;8A9K5L87?869I5CF:=?F869?>:4?B 756867?9;:8I8698?C948C?9O8;?9R5;?=M O5=K?9=58F86869=8FI:67<9X?H?P86>@<9F56:B >:C=86<98?C94?9=8;?9F:;8?9F5;:8I9K5=?>8C9I:=:;9L‹MŒU K88>9A:H86945C8K9F5677:P:C9K586>5C@9O@>89‰@7P8M w23w3¶·³2¥w墁µ«x„{¯{¬y{€¦§ z§z{¨{{|{¸{€~€±{€zx„{|{¨¦{y§ I5C8K6P898?C9F5FL:8>9>5FL@=9I5FL8>8K9K:678?9486 «~z~¤~°~€·«xz{ª„¬|¯¬€· xµ ¨§|}~{¨{{©„¬€z¬y²¢{|~{©{z· =8FI:6798FLC@;M |{¨{¶§y{|¯¬€· {}~¯{¨x·wyx}xz· ¨xy¸{¦§„¬€z¬yz~z~„{¦{|x€x{§ J=?L8>6P8<98?C9K:678?9I:69F8K:=9=8FI:679486 º4{{°{ ¨§|}~ |xyx‚{·‚{¨{8„§·2{}~z¬yx²¶~°{y¦§ F56P5L8L=869L86H?C9P8679J:=:I9>?677?9K5C>8 ¨{{©³x„¬€{€©z·¬2y²{³}§~€{­56¬7y{®¯€{€¦§¨§¨xxy|~ ‚{ |x{|}{©‚{·„¬€z¬y¯xy¨{|{¯{¦{ §€€{„·¦~{¦§„{y§‚{‚xy~|{©z{‚§¨² ¶x„{z{|{„{|¨xy¸{¦§~z{§©~¸{¦xy{z² F5F8K:=?9C:F8ABC:F8A9G8C78M9NO88>9>5FL@= |x z§©}x„~|¦§¨x|~‚{² „¬‚{z§„¬€z¬y{¦{„{©¯xyx€{¯xyµ 8FLC@;<9G8C789;867K:679F56L:6P?=869=56>@6786 ³§€{ ¬xy{¨xy€{„{€€{§|{ €¬¨{w{¦{ªxy|~zµ }~‚§¨{¦§‚{°{z{‚{‚§Ž~~€¶„{|x¨ >86489L8A8P8<94869=8F?9;867K:679F56:H:9=59>5FI8> ±{°{y{¨{«xz{­{wª€«® ª„¬|¯¬€·¶~°{y¦§ z§z§}{y{¨²¶{{¨¨xy¸{¦§„¬€z¬yz~z~„{· >5FL@=9P8679H5L@;9?6?<Q9>5C8676P8M ¦ {  y x „ { °{  °{ y € {  z {¨·8„§­79®· º~{º{zx¦{€|x¦~€² X?H?P86>@9F568FL8A=86<9=5H84?869>5CK5L:>9L8C: z§}{©¨xyzx}~¨¨xyx¸{¨x¦|¯ §{¨{y{¯~‚~„ 8¦{}{±{‚¬y{€¦§„{¦{€·{¦{ I5C>8F89=8;?6P89>5CH84?94?9G?;8P8A9?>:M9R?8K86P8< |~ ±x„{|{¨‚{¦§y§{|~‚xµ F5K=?I:69A:H86945C8K948698?C9O8;?9R5;?=9F5;:8I< ² ª {y©{§‚€¬€y{}¯{~‚~z„{9{¨ ²§ ¨~ ²zx¦{€|xµ ±¦{x„{€¯{|x  ¬ ~·‚{¨{8„§ >8=9K8FI8?9F567756867?9=8FI:6794869F8K:=9=5 |{x¸{€~€¦§„{¦{€¦§}{°{©}~‚§¨ |x{|}{©y{‚{€„§¬¨~‚{¨zx§y¨„¬§|} € z ¬y{zx‚§¨{y 48;8F9C:F8ABC:F8A9G8C78M ¯x¨{‚

32ªƒ¶§y{|¯¬€±{€|~„{§ ¯{¸{€

|x¨xy²¤¬‚{z§„¬€z¬y uvwxyz{|}~€‚xƒ{„…

žŸ

ªx|}§{¶~z§„¬w{|}{€æ~µ {|§±{‚§8{z}xyz§©·¨¬© ¦©¬±¬¬·¨xy‚{§¨‚y§z§zx„x‚¨{}§„§¨{z zx„{|{§§}x„~|{¦{}~‚¨§µ}~‚¨§ ¦§¨~}~©¯{y¯¬„}xy„{|}{€}§¨{€ |xyº±§¨~² uvwxyz{|}~€‚xƒ{„…

†‡ˆ‡‰Š‹Œ‡ŽŠ‡

uvwxyz{|}~€‚xƒ{„…

‘êú’“ßÞêùêòߔèùêúßޕòߖ•“ëìí

8·³2¥w墁µ¶x¸~|„{©´~€µ «x|§‚§{y{€‚~|{¯x¦{µ  {|§¨~¦~‚¯{¦{ æz§¡Žæ ¬ { y §z«x°{ª§|¯§{{}{€ ¯{¨¦{¨{€€{¯{±{€¦§©§|¯~ ‚x¯~¨~z{¯{y¨{§²4§‚{ 4­«ª ®ª{y¨{§«x|¬‚y{¨¦§«¥æ¦{ ³y§}~¦{y§«ªµ«ªª{y¨{§«x|¬µ }x{y x¨~{«x°{ ¯{x¨x~©€‚x|x¯x|§±{|¯¨{§‚{{8¦~{‚z~åy€}{{µ ‚¯yy{¬€¨¬¦·§¶¶„„xx|{|{·· ¬w{¨{æ¨~¬„€·±{ ~·¦„¬{µ ªx|}§{¨~y~¨{€{· §€y~|zx}{€{§ x¨~{å|~|«ªª  x¨~{«ª«ª{y¨{§«x|¬‚y{¨«¥æ ‚y{¨²Ž{€{z{ ¬€yxz ¶~‚x¦§·2{}~­567®² ‚{|§¨x¨{¯|x€§‚~¨§ ¤ª~{{y¨y{w§«§{xz|¬ {  ­   yx‚{¨¬„{‚ «{y§4{¨x€·³y§}~|x€©~µ }{€{§|{{{y{©{±{ ¢{|~|x¤wy®x¯‚~{{|x ‚{¨{{¨¸§‚{ }~€§ x¨~{«ªª{y¨{§«x|¬‚y{¨ ¯{¦{{‚©§y±{{¦{„{€‚{©µ„{€‚{©  ¬¨{¶¬„¬·ª~y°¬yx¸¬· ¬¨{¹{µ {¨§² ¦{y~y{¨±{€¦§{|}§„ x¨~{«x°{ €x„{€¦{ {}~¯{¨x¹{€x„{€² ³34¡¶åª¡¹¡  x¨~{«ª«x|¬‚y{¨  ~„¬¯y¬€¬

„¬€z¬yzx¸{‚¶x„{z{­ 67®|{„{|² ¹xyx‚{¦§„{¦{€~¨~‚|x|{x

!"# $%&%'

# .$ ()* ))+ ,# "-/. !#

      

«åw8¥·³2¥w墁µ³§|{z¥¦¬xz§{©{y~z|x€{‚~§ ‚x~€€~„{¥y{‚ µ9·¯{¦{„{€{‚~{„§´§‚{z§ª§{„{8z§{ ±{€¦§€x„{y¦§¶¨{¦§¬8„µ2{z©§¦·«~}{§·å§3|§y{¨ 8y{}·2{}~­567®|{„{|²ªx{|¯§„{ ‚¬z§z¨x¯x¸{€{€{°{€¨§|{z·3¦y{ ªy{zx¨±{·¦§¬¦{§}„~¦xyƒ{¦§2{|¦©{ ±{€|x„{‚~‚{‚xz{„{©{¦x€{|x|µ }xy§‚{~|¯{¨{€€~€² {¯¨x¥¦¬xz§{Ÿ{©±~Ÿ§¸§{z¨{¨¬±{€ }xy~z{©{|x€x¸{y}¬„{¦{y§ƒ{|¦§2{|¦©{ ‚{„{©{¦~z¯y§¨¦x€{ {¯¨x¥y{‚·æ¬~§z ¹{©|¬~¦·±{€‚x|~¦§{¦x€{¦§€§|xµ y¬}x‚€{°{€3¦y{±{€|{z§©¯xy{°{z{|¯{§|x§¨ ‚xµ55²  xz{„{©{±{€¦§„{‚~‚{}{y§z{}x„{‚{€¨§|{z

456859 64 6 5 5 65 6 

   ! " #  $ " %  & ' ( ) " * ) & " + ) , $ ) ‘ ’ “” • –—˜™š› œ

RSTSUVWXYSXZU[S\Y]USXYSVSU^___U`aXZZSU^__^b XScSUdWXUeWYaS[SXUcWXf]gSXZUhWiSZSaUhSgS` hWjVSXZUkWXYjgSXUZWVS\SXUlWZSVSUmhgSc 3¹8¥¢´§„|¦{ m X TjXWhaSUnlmmopUmSUh]\hWhUcWVW\V]YUVSY]hSX |¬¦x„zx‚z§¢§‚§¨{ SXZZjYSUiSV]bUTSVaUkWgSfSVbUcS`Shah[SbUi]V]`b ¹§y{§|x€{‚~§ ¦§y§±{|x„{‚~‚{¬¯xµ iSa\UYWVkWgSfSVUcS]k]XUS[ScpUmSUk]XUcWXq y{z§{€{y©§¦~€±{ T ] gSXZUaXrSsUYS\UhWTa\aYpUeW\SVSXZUdWXUcWciWq ¨xy„§©{¨„x}§©|{º~€² iWVUtSVSqtSVSUYWVhWg]i]XZUZWVS\SXUlmmp å¯{±{§¨~¦§„{‚~‚{ zx}{€{§¯xyz§{¯{¦§µ ./0./12345678694:;:<9=5>?=89>@=@AB>@=@A y§±{|x¸{„{§zxz§¯xµ 75C8=869DEE9F5F?;?A9;5G8>9H8;:C9=C?F?68;9:6>:= |¬¨yx¨{~¨~‚|{¸{„{© F56778;86794868<9=?6?9F5C5=89F565FI:A ª„{±}¬±¦§8|xy§‚{¶xµ J8C89A8;:K9F567?C?F=869@C867B@C8679:6>:= y§‚{¨² F567:FI:;=869K:FL86786948C?9C:F8A9=5 ¤¬¯§‚§y€~x¬¯xµ C:F8AM y{z§©§¦~€}~{¨{¯{µ {žw§{y|{º~€ NO8P89L5C86?9H8F?6<9F5C5=89L?8K86P8 ‚{±{‚}~„x·ºxµ F5 F? 6>89K:FL8678694567869I8=8?869P867 ¨~z¢§‚§¨{¦§ª¢ I 5 C ; 5 6 >594?I8K>?=8698677@>89DEE<9L5489456786 ]^Z_`a_bc¡`bZf[\žge\b[ I56778;867869K:FL867869;8?66P8<Q9:67B uvwxyz{|}~€ |`gŸž[Z¢\£¡ZhZ¡j¤jvwvqjZ^\ZguŸ[\ n j n Z fj p w ƒ j l j Z s o k v w j { ‚xƒ{„… ronxjyvwyjnZ¥wprZ¡jtjZŸoktutu{ZmwZaomunlZ|okh {uvtjyjjn}ZZgopjvjZ¦c‚„ uvwxyz{|}~€‚xƒ{„…

¹xy{©ª~¨§©¨§¦{‚©{±{zx‚{„§§§z{¸{¦§„{‚~‚{² ¶¬y¬¨{¨{¸{|‚x¯{¦{}{y§z{¯xy¨{©{{±{€|xµ ¸{¦§¨x|}¬‚¯x€©{„{€·zx}x„~|¯x|{§„{°{}xyµ ©{¦{¯{¦x€{¯x¸{€{€{°{€zxy§€‚{„§ ¦§„¬¨{y‚{² w{§‚Ÿ{©±~·ƒ{¦§·¢¬ {¶x¨±{·¢¬¯x¦§· |{~¯~£{º©y~¦§±{€‚{„§§§¨§¦{‚¦§¯{€€§„ ¨§|{z‚xy{¯‚{„§|x„{‚~‚{‚xz{„{©{±{€ ¨§¦{‚¯xy„~² w{§‚Ÿ{©±~|{~¯~ƒ{¦§‚x¨§‚{ |x„{‚¬§„{€{~¸§º¬}{|x€©{¦{¯§æ¬y¦{§{· zx}{€{§¯xyz§{¯{|x„{°{„{€{|{„{|§§ zxy§€|x„{‚~‚{‚xz{„{©{¦{¨§¦{‚¦{¯{¨ uvwxyz{|}~€‚xƒ{„…


6 5 6 4 56789

0123 31

!"#"$%&'"(%)"$&*%#%(+,&-"$.&/%.+#",&0"1"2

34567879:;7<=>7:?<=@58:A=:B5A7<:C587<D:?48=7E

FGHIGHJKJHLMJKGNLOPQGHIRLSGOJHJLKJQIPLKTJKURLVJHLWGQXGYJNZ IGVZHIL_JHILNGOJTLKPXPHILVU ŒJHUNJLSJHNUKLUHULWGQJXJOLVJQU HIUHIJNLKG`JNUJHLVZJLJHJKH_J WPPNRL[JHUNJL\]LNJTZHLUHULNUVJKLKGHJOLNJKZN^LFGH_JHVJHI dOGYYP^LuGHIJHLXGHJYJHLVULNJHIJH ‡JOGXNUHJLVJHLYGQHJTL`GHMJOJHU VJHLKGHIGQUJHL_JHILVUXJKa XGHJYJHLYG`WZQZRLVUJLXUJYL`GOGVJKKJHLKGYJOJaKGYJOJLNGHNJQJ VJHL`JNJLXGNJMJ`LGOJHIRL|ZG}JQJ OJNUTJHL`UOUNGQL_JHILVUIGOJQLJ`JX XUKJHH_JLXGNUJYLTJQULVULeZQUJT^ YG`WJHNJUJHLXZQZTJHLQGbU`LcJXTJQLJOadXXJVLVULeZQUJT^ `G`WUVUKLSJOPHLKPQWJHH_J^LƒZIJX VULzGWJHPH^LuUJLWJTKJHLNGQIJWZHI uUJLYGQHJTL`GOUTJNLOGWUTLVJQU UHUL`G`WZNZTKJHLKGXJWJQJHR VGHIJHLYJQNJULWJ[JTLNJHJTL[JQIJ €L`J_JNLVJOJ`LWGWGQJYJLWZOJH uvwxydzLVGHIJHLHJ`JLTJH_J WGQZXUJL€LVJHLNZMZTLNJTZHLNG[JX KGSGYJNJHLVJHLKGSGQVJXJH^LuUJ ‡JOGXNUHJLZHNZKL`GHIIZOUHIKJH NGQJKTUQ^LuUJLXGHVUQULXGQUHILWGQa {|ZG}JQJ~RL[JHUNJLVULKPNJLdOGYYP NGQWZHZTLWGWGQJYJLWZOJHLOJOZ^ `GHIJKZLTJQZXLVZVZKLWGQMJ`aMJ` ‡QGXUVGHLeZQUJTLcJXTJQLJOadXXJV^ XUHIIZHIJHLVGHIJHL`JOJUKJNL`JZN^ UHULJVJOJTLYGHG`WJKLMUNZLJOUJX eJJNLUNZRLQZ`JTH_JLVUIG`YZQLMGN `GHZHIIZL[JQIJLXUYUOL`GH_UHIKUQ ‡GQHUKJTJHH_JLVGHIJHLXZJa eJOJTLXJNZH_JLXJJNLXGWZJTLWP` XHUYGQ^L|ZG}JQJL`GHMJVULJHVJOJH NG`YZQLYG`GQUHNJTLeZQUJT^L|ZGa VJQULMJOJHLVJHLNGHNJQJLeZQUJT `UH_JL_JHILYGQNJ`JLIJIJOLKJQGHJ `GOGVJKLVGKJNL`PWUOL_JHILVUa YG`WGQPHNJKLVULKPNJLWJQJNOJZN }JQJLUHIUHL`GHZHNZNLWJOJX^ `JXZKLVJOJ`LKGKGQJHH_J^LFJXZK VUJL`GHIJHIIJYLOGOJKULUNZLKZQJHI KGHVJQJUH_JLWGWGQJYJL[JKNZLOJOZ^ eZQUJTLUNZLZHNZKL`G`WZHZTLYJQJ uUJL`GHIJNJKJHRLXJHIJNLUHIUH VJOJ`LMJHIKJZJHLNG`WJKRLYGOJNZK `UOUNJH^LuUJLMZIJL`GHIJHSJ` ‡ccL`GHSJNJNRLOGWUTLVJQULVZJ NGHNJQJLdXXJV^ `G`WZHZTLYJQJLNGHNJQJLeZQUJTLVU VUNJQUKRLWGWGQJYJLNGHNJQJLNGQa `GHUHIIJOKJHLXZJ`UH_JL_JHI NJTZHLKPHŽOUKLeZQUJTLWGQOJHIXZHIR FGHIJ`WUOLHJ`JLNPKPTLQG}Pa KPNJH_J^L{eJ_JLXZKJLWGQYGQJHI^ NG`WZXLYGOZQZ^ WJQZRLXGPQJHILKP`JHVJHLWQUIJVG KPQWJHLNG[JXL`GOJ`YJZUL]^ OZXULdQIGHNUHJRLWGKJXLIZQZLWJTJXJ wGNUKJLXJ_JL`GOUTJNLNG`JHLXJ_J |ZG}JQJL`GHIJNJKJHLVUJLNGOJT NG`YZQLYG`WGQPHNJKRLMUKJLNUVJKLVUa PQJHI^LcJXTJQLJOadXXJVLWGQXUKGQJX vHIIQUXLUHULXGQUHILWGQNG`YZQLWGQa VULKJNUWJLXJOJTLXJNZLVU}UXULYG`a `GHG`WJKLXGVUKUNH_JLG`YJNLJNJZ UbUHKJHLNGQMZHLWGQYGQJHI^ NUVJKLJKJHLNZQZHLNJTNJLVJHLNGNJY XJ`JLVGHIJHLXGKUNJQL\LPQJHILYQUJ WGQPHNJK‚LNGQWZHZTRLXJ_JLUHIUH OU`JLPQJHILNGHNJQJ^L{vHUL`G`WZJN ŒJOJZYZHLNGQOUTJNLIJQJHILVJH `GHIIG`YZQL[JQIJLXUYUORLVGHIJH `GHITJVJYULNGHNJQJL_JHILWGa `GHIJ`WUOLXGHMJNJLVJHLWJOJX KJ`ULXGHJHI^LwGNUKJLNG`WJKJH NGIJQRLHJ`ZHL|ZG}JQJLNGNJYOJT VJOUTL`GHSJQULYG`WGQPHNJK^LeGa QUHIJX^ VGHVJ`R~LKJNJL|ZG}JQJLKGYJVJ XJ_JL`GHIGHJULXJOJTLXJNZLVJQU XGPQJHIL[JHUNJL_JHILYGHZTLKGOG`a `GHNJQJLUNZLZYJ_JLKP`ZHUNJX uUJLNGQIGQJKLNZQZHLKGL`GVJH ƒGOGIQJYTRL„JWZL]…†…†€\‚^ `GQGKJRLXJ_JLNGQUJKLˆ‰GXŠ‹R~LKJNJ WZNJH^LuUJL`GHIJKZLXGQUHILWJHIZH UHNGQHJXUPHJOLMZIJLWGOZ`L`G`a MZJHILXGNGOJTLVZJLJHJKH_JL_JHI ‡PXH_JLJVJOJTLVULWGQWJIJU VUJ^ `JOJ`LTJQULVJHL`GHJHIUXLMUKJL`Ga WZJTKJHLTJXUO^L}HS…NGOGIQJYT‚

fCf:g7h7i=:C587<:?4jkl<l Tãïðåõå

$

mn o +p"$& / +q"$& / % q+, % p2 "& r or& s +t"."% & s "p2 % ‘’“”•“’–—˜™š›šœ› ¬¨¬¥¦š©¢ž¢¤Ÿ¬ ¥¥¦š¬¢©¥­¥ ¤¢¬¥ž¥¦šŸ§¨šž¢¦É¥­Ÿš£¥²Ÿ¥¦

žŸ Ÿš¡¢ž£¢¤¥¦§¥ ¥¦šœ¤¨© Ÿ ¯¢¦§¢¤Ÿš¡¢¤§¥¦Ÿ¥¦š°¨ ±¦ ­¥¤Ÿš §¤¥§¢²Ÿš©¢¦µŸ­Ÿ¬¥¦šµ¥¦² ªœ¡œ«š¥¬¥¦šž¢¦­¥®¥žŸš©¢¤¥¦  ¢£¥²¥Ÿš ¥¬ Ÿš­¥®¥žš¬¥ ¨  ¥¬¥¦š­Ÿ¨ž¨ž¬¥¦š­Ÿš©¢¤ Ÿ› ¯¢¦§¢¤Ÿš¡¢¤§¥¦Ÿ¥¦š°¨ ±¦ Ÿž©¤š­¥²Ÿ¦²¸š©¢¬¥¦š­¢©¥¦³ ­¥¦²¥¦š­¥¦šŸ§¨šž¢¦É¥­Ÿ ­¥®¥žš­¨²¥¥¦š¬¤¨© Ÿš¬¢› °¢®¥Ÿ¦šŸ§¨¸š®¢ž£¥²¥š¥¦§Ÿ¬› ¤¥¶¥ Ÿ¥¸¿š§¨§¨¤š°¥ž¥­³ ©¢¦²¨¤¨ ¥¦š§¢¤¬¥Ÿ§š¬¨§¥ ¤¨© ŸšŸ§¨š¬¥§¥šÊ£¤¥¶¥žšÉ¨²¥ °¢ž¢¦§¥¤¥¸šœ¢§¨¥šÒ¤¥¬ Ÿ ­¥²Ÿ¦²šŸž©¤š ¥©Ÿš­Ÿšœ¢› ¥¬¥¦šž¢ž¢¤Ÿ¬ ¥š©¢É¥£¥§šœ¢› ¡œ°š´Ÿ­¥µ¥§šÓ¨¤šÔ¥¶Ÿ­šž¢› ž¢¦§¥¦³ ž¢¦­¥²³š½»µ¥š­Ÿ©¢¤Ÿ¬ ¥š¬¥©¥› ¦¢²¥ ¬¥¦¸š¶Ÿ¦²²¥š¬Ÿ¦Ÿš¡œ° ´¥®š§¢¤ ¢£¨§šž¢¦µ¨ ¨®  Ÿ§¥ ¦µ¥š ¢£¥²¥Ÿš ¥¬ Ÿ¸¿š¬¥§¥ ž¥ Ÿ¶šž¢¦µ¢¤¥¶¬¥¦š ¢ž¨¥› ¥­¥¦µ¥š¶¥ Ÿ®š ¥­¥©¥¦š©¢§¨› °¥ž¥­š­ŸšË¢­¨¦²šœ¡œ¸šÀ¥› ¦µ¥šŸ¦Ÿš¬¢©¥­¥š©¤ ¢ š¶¨› ²¥ šœ¡œš§¢¤¬¥Ÿ§š©¢¤·¥¬¥©¥¦ ¬¥¤§¥¸šÂ¥£¨šªÃÄÅÄÅÆÇÈ«³ ¬¨ž³šÕ¥¬¦Ÿ¸šž¢žŸ¦§¥š°¨ › §¢¤ ¥¦²¬¥šž¥¦§¥¦š¡¤¢ Ÿ­¢¦ °¢®¥Ÿ¦šŸ§¨¸š®¢ž£¥²¥š¥¦§Ÿ ±¦šž¢ž£¢¤Ÿ¬¥¦š¬¢§¢¤¥› ¡œ°¸š¹¨§¶ºŸš´¥ ¥¦š» ¶¥¥¼ ¬¤¨© ŸšÉ¨²¥š¥¬¥¦šž¢ž¢¤Ÿ¬ ¥ ¦²¥¦šµ¥¦²š ¢£¢¦¥¤¦µ¥šž¢› ­¢¦²¥¦š°¨ ±¦šµ¥¦²š­Ÿ­¨› ©¢É¥£¥§šœ¢ž¢¦­¥²³š½»¦ µ¥šÊ®› ¦²¢¦¥Ÿš¬¥ ¨ šŸž©¤š­¥²Ÿ¦² ²¥š£¢¤¶¨£¨¦²¥¦š­¢¦²¥¦ ®¥¶³šœŸ§¥š©¥¦²²Ÿ®š ¢ž¨¥š¤› ­¥¦šž¢ž©¢¤§¥¦²²¨¦²É¥±¥£› ¬¥ ¨ šŸž©¤³š½œ¥®¥¨šŸ¦ºšŸ§¨ ¥¦²›¤¥¦²šµ¥¦²š£Ÿ ¥šž¢ž› ¬¥¦¦µ¥š£¥Ÿ¬š¬¢©¥­¥šœ¡œš­¥¦ £¢¦¥¤¸š§¢¦§¨šœ¡œš¥¬¥¦š¾¥®Ÿ› £¢¤Ÿ¬¥¦š¬¢§¢¤¥¦²¥¦š ¢·¥¤¥ ¡¤¢ Ÿ­¢¦š°Á՚ ¢¬¥®Ÿ©¨¦³ ­¥ ŸšŸ¦ºšŸ§¨¸¿š¬¥§¥šÀ¨¤¨šÁŸ·¥¤¥ §¢¤¥¦²š£¢¦­¢¤¥¦²¸¿š¬¥§¥š°¥› Ê©¥®¥²Ÿ¸š°¨ ±¦š ¢¦­Ÿ¤Ÿ œ¡œ¸šÀ¶¥¦šÁ¨­Ÿš­Ÿš¬¥¦§¤ ž¥­³  ¨­¥¶šž¢¦²¥§¥¬¥¦š¬¢ Ÿ¥©¥¦ œ¡œ¸šÀ¥¬¥¤§¥¸šÂ¥£¨šªÃÄÅÄ œ¢§Ÿ¬¥š­Ÿ§¥¦µ¥¬¥¦š¥©¥› ­Ÿ¤Ÿ¦µ¥š¨¦§¨¬šž¢ž¢¦¨¶Ÿ ÅÆÇÈ«³ ¬¥¶š¥­¥š£¨¬§Ÿš¬¨¥§š¬¢§¢¤› ©¥¦²²Ÿ®¥¦š­¥¦šž¢ž£¢¤Ÿ¬¥¦ ¡¥­¥š¾¥®Ÿ­¥ Ÿš§¢¤ ¢£¨§¸ ®Ÿ£¥§¥¦š°¨ ±¦¸šÊ£¤¥¶¥ž ¬¢§¢¤¥¦²¥¦š¬¢©¥­¥šœ¡œš¨¦› ®¥¦É¨§šÀ¶¥¦¸šŸ¦ §Ÿ§¨ Ÿ¦µ¥ ž¢¦²¥¬¨š©Ÿ¶¥¬¦µ¥š£¢®¨ž §¨¬šž¢¦É¢®¥ ¬¥¦š©¢¤ž¥ ¥®¥¶› ¥¬¥¦šž¢®Ÿ¶¥§š®¢£Ÿ¶š­¥¶¨®¨ ž¢¦¢ž¨¬¥¦š¶¥®šŸ§¨³š½»§¨ ¥¦¦µ¥š ¢ ¨¦²²¨¶¦µ¥³  ¥®šž¥§¢¤Ÿš©¢ž£Ÿ·¥¤¥¥¦¦µ¥³ ¤¥¶¥ Ÿ¥š©¢¦µŸ­Ÿ¬¸š ¥µ¥šÌÍÎÎÏÐ ½œŸ§¥šž¢¦­¨¬¨¦²š¥²¥¤ ½´¥¤¨ š­Ÿ®Ÿ¶¥§šž¥§¢¤Ÿ¦µ¥ £Ÿ ¥šž¢¦²¨¦²¬¥©¦µ¥¸¿š§¨§¨¤› ©¥¬š°¨ ±¦šÉ¨²¥šž¢¤¢¥®Ÿ› ¥©¥³šœ¥¦š¶¥¤¨ š­Ÿ®Ÿ¶¥§š¥©¥› ¦µ¥³  ¥ Ÿ¬¥¦š¨¦­¥¦²¥¦šœ¡œ¸š¬¥› ¬¥¶šŸ§¨š¶¥®›¶¥®šµ¥¦²š£¢¤¦Ÿ¥§ ¹¥®¨š¥©¥¬¥¶šœ¡œšž¢žŸ› ¤¢¦¥š©¥¬šÊ£¤¥¶¥žš°¥ž¥­ š¬¤¨© Ÿ¸¿š¬¥§¥šÀ¶¥¦³ ®Ÿ¬Ÿš©¢¤·¥¬¥©¥¦š¥¦§¥¤¥š¹¨§ºŸ  ¨­¥¶šž¢¦²¨¦­¥¦²š©¥¬ !"#$%#&'"&()*'&)&+,-./0-1&$,21&"234560&3420/1-720&89/,/:&;-,72;2<&<21=21&0-1=21&$424&'-.2,&>)?32, ¨¦§¨°¢¬ž¢ ¦§¥¤¥šŸ§¨¸šœ¢§¨¥šœ¡œ ­¢¦²¥¦š°¨ ±¦¸šÊ£¤¥¶¥ž ¯¢¦§¥¦³šÖ¥¦š ¥µ¥š£¢¤¶¥¤¥© 34-0&2>)2@-;&.22<&;-,<-46&0/&A2/,5B&"-./,B&->2.2&8CD:E&>)2@-;B&-9<5,&1/F-,./<2.&>)?32,B&4-1=2<2921&9-G202&3420/1-720 Ê£¤¥¶¥žš °¥ž¥­šž¢¦²¥§¥› ¢¦²²¥¦šž¢¦²¨¦²¬¥©¬¥¦› ­Ÿ¥š£Ÿ ¥š ¢²¢¤¥š­¥§¥¦²¸¿š¨¦²› ;23H2&$,21&0-1=21&42@5,/<2.&"6.>/4&@/23&32,6.&4-4;-,/921&329)329&G-163&9-G202&"6.>/4&611/&@21=&</1==2>&0/&$,21E ¬¥¦š©Ÿ¶¥¬¦µ¥š¥¬¥¦šž¢®¥› ¦µ¥Ñš½Á¢²Ÿ¦Ÿ¸šÉ¥­Ÿšž¥ ¥®¥¶ ¬¥©¦µ¥³š×ØÙÚÛÜÝÝÞßàá

Ei7A=<5ú7A:ü78=j:g=h5i@78:?5@7>4

wdv„RLƒ„vcýyLaLdYJQJNLKGJ`JHJHL`GHJHIKJY VUMGHJVLNGQMJVULKGNUKJLVUJLXGVJHIL`GHUHIIJOKJH wHGORL`GOJYPQKJHLYG`WUSJQJJHH_JLVGHIJHLvQJH XGPQJHILYQUJL_JHIL`GHSPWJL`GOG`YJQL‡QGXUVGH `JXMUVLdOaZXXGUHLVULwJUQP^LuULKJ[JXJHLƒU`ZQ VJOJ`L`JXJOJTLeZQUJTLTJH_JLWGQVJ`YJKLKGSUO^ vQJHRLFJT`PZVLdT`JVUHGMJVRLVGHIJHLXGYJNZ ƒGHIJTRLOG`YJQJHLXGYJNZLVUYJHVJHILXGWJIJU eGPQJHILU`J`LWGXJQLFJXMUVLdOadbTJQR VULwJUQPRL„JWZL]…€…†€\‚^ YGHITUHJJHLWGXJQ^LuULOZJQL`JXMUVRLG`YJNLJHJK dT`GVLJOaƒJ__GWRLXGSJQJLNGQWZKJL`GHIKQUNUK eGWZJTLQGKJ`JHL}UVGPL`G`YGQOUTJNKJH `ZVJL`G`JMJHILYOJKJNL_JHIL`G`YQPNGX e_UJTLVJOJ`LYGQNG`ZJHLVGHIJHLdT`JVUHGMJVR YQUJLUNZLWGQNGQUJKLˆYGHJKZN‹LXJ`WUOL`GHSPWJ VZKZHIJHLvQJHLJNJXL‡QGXUVGHLcJXTJQLJOadXXJV^ „JWZL]…†…†€\‚^LuUJLJHNJQJLOJUHL`GHIJHIKJN `GOG`YJQKJHLXGYJNZH_JLKGLdT`JVUHGMJV^ ‡QGXUVGHLFPTJ``GVLFZQXULWGQKZHMZHILKG KQUXUXLYPOUNUKLVULcJTQJUHRL_JHIL`GHZQZNH_JLVUYUSZ FJXUTLWGOZ`LMGOJXL`PNUŽLYGOG`YJQJHL[JOJZ vQJHLNJKLOJ`JLXGNGOJTLNGQYUOUT^LdT`JVUHGMJV POGTLvQJH^ XGMZ`OJTLOJYPQJHL`GHVZIJH_JLXGWJIJULYQPNGX `GQZYJKJHLYG`U`YUHLvQJHLYGQNJ`JL_JHILWGQa ‡GQWJUKJHLTZWZHIJHLKGVZJLHGIJQJLJVJOJT NGQTJVJYLVZKZHIJHLvQJHLJNJXLYG`GQUHNJTLeZa KZHMZHILKGLFGXUQLXGMJKL„G}POZXULvXOJ`LvQJH WGHNZKLKGWUMJKJHLWJQZLFZQXUL_JHILUHIUH QUJT^ NJTZHL€^LuUJLWGQJVJLVULwJUQPLZHNZK `GHIZWJTLYPOUNUKLOZJQLHGIGQULFGXUQ^LwGHVJNU ‡QUJL_JHILVUNJHIKJYLUNZLaWGQVJXJQKJH YGQNG`ZJHLPQIJHUXJXULHGIJQJaHGIJQJLvXOJ`R VG`UKUJHRLFGXUQLVJHLvQJHL`JXUTL`G`UOUKU JKXGHH_JaLVU_JKUHULXGPQJHIL[JQIJLeZQUJTLVJH wv^ YGQWGVJJHL_JHILWGXJQLXPJOLWGWGQJYJLTJOR OJHIXZHILVUNJHIKJYLYPOUXULXGNGOJTLWGQTJXUO ƒJTZHLOJOZL‡QGXUVGHLFGXUQRLFPTJ``GV NGQ`JXZKLVULJHNJQJH_JLXGHMJNJLHZKOUQRLKGa VUOZ`YZTKJH^ FPQXURLWGQKZHMZHILKGLvQJHLNJKLOJ`JLXGNGOJT KGQJXJHLVULeZQUJTRLVJHLXPJOLPQIJHUXJXULe_UJTR ýYJ_JLYGOG`YJQJHLXGYJNZLJNJXLdT`Ja NGQYUOUTLHJ`ZHL[JQNJ[JHLccþLVULwJUQPRL‰POJHVG XGYGQNULUbWZOOJTLVULzGWJHPH^LNQUWZHHG[X‚

IãJìKîèíîëïõîäLåèôMô

FdyƒdyyL‡QGXUVGHL‡weRLzZNTŽULJXJHLvXTJJRRL`GHPOJK KGJHIIPNJJHLu‡„RLXGWGOZ`L`GHMJOJHULYG`GQUKXJJH^ `GHSGQUNJKJHL`JNGQULYG`GQUKXJJHLwP`UXU uJOJ`LKJXZXLVZIJJHLKPQZYXULU`YPQLVJIUHILXJYUR ‡G`WGQJHNJXJHLwPQZYXULw‡w‚LJNJXLKJXZXH_J^L‡JVJ w‡wL`GHGNJYKJHLG`YJNLNGQXJHIKJRLNGQ`JXZKLzZNTŽU^ „JWZL]…†…†€\‚LKG`JQUHRLzZNTŽULVUYGQUKXJLXGWJIJU zZNTŽULVUVZIJL`GHGQU`JLZJHIL„YL€L`UOUJQLXGWJIJU XJKXULZHNZKLNGQXJHIKJLOJUHLVJOJ`LKJXZXL_JHIL`GHMGa ZJHILMJXJLQGKP`GHVJXULKZPNJLU`YPQLVJIUHILXJYULZHNZK QJNH_JRLuUQGKNZQL‡ƒLvHVPIZHJLýNJ`JLSZJQVLxŽŽGHVU^ ‡ƒLvHVPIZHJLýNJ`J^LzZNTŽULVUVZIJL{`GHMZJO~ {ePJOLYG`GQUKXJJHRLGNUKJL_JHILXJ_JLNJTZRLNUVJK YGHIJQZTH_JLZHNZKL`GHIUHNG}GQHXULPKHZ`LwG`GHa YGQOZLVUWGWGQKJHR~LKJNJLzZNTŽULXGZXJULYG`GQUKXJJH^ NGQUJHL‡GQNJHUJH^ cZKJaWZKJJHLXPJOLKJXZXH_JLYZHLTJH_JLVUJLMJHMUKJH ŒJKUOLwGNZJLw‡wLcZX_QPLFZRPVVJXLVULu‡„ WJKJOLNGQMJVULVULYGQXUVJHIJHLKGOJK^ `GHIJNJKJHLw‡wL`G`UOUKULQGKJ`JHLYG`WUSJQJJH zZNTŽULMZXNQZLOGWUTLWGQXG`JHIJNL`GHIP`GHNJQU zZNTŽULVGHIJHLFGHNGQUL‡GQNJHUJHRLeZX[PHP^L„GKJ`JH ‡weL_JHILKUHULVUYU`YUHLdHUXLFJNNJ^LdOUTaJOUTLWGQWUSJQJ NGQXGWZNL`GHMJVULXJOJTLXJNZLWZKNUL_JHILVU`UOUKULw‡w^ XPJOLKJXZXH_JRLXJOJTLXJNZLYGHVUQUL‡weLUNZL`JOJT cZQX_PLVJHLwGNZJLw‡wLdWQJTJ`LeJ`JVL`GHPOJK YJX^SP`‚ `GHIZHIKJYKJHLJOJXJHLVUJL`GHIZHVZQKJHLVUQULVJQU `GH_GWZNKJHLUXULQGKJ`JHLUNZ^LKP``Y

;7ú7E:07ú7:0=1E78A:222:g=85ûl<j>84ûj=

‘3’™4‘šµ¥¦²š­Ÿ§¢ž¨› ¬¥¦š Ÿ §¢žš·¢©¥§š©¢ž£¨¥§ ɨ¬¬¥¦š£¥¶±¥š±¥É¥¶š¤¥É¥šŸ§¨ ¬¥¦š­Ÿš®¥¶¥¦š©¥¤¬Ÿ¤š­Ÿš¹¢Ÿ·¢ › ©¤§§Ÿ©¢¸¿š¨¦²¬¥©š5¥¤®Ÿ¦¢ §¢¤®Ÿ¶¥§š®¢£Ÿ¶šž¨­¥³ §¢¤¸š»¦²²¤Ÿ ¸š£¥¤¨š ¥É¥š­Ÿ› ԟ®¬Ÿ¦ ¦¸š©¤º¢ ¤š£Ÿ­¥¦² ¡¶Ÿ®®Ÿ©¥š¹¥¦²®¢µš­¥¤ŸšÂŸ› Ÿ­¢¦§ŸºŸ¬¥ Ÿ³š°¢©¢¤§Ÿš­Ÿ­¨²¥ Ÿ­¢¦§ŸºŸ¬¥ Ÿš±¥É¥¶š­¥¦š§¢¦²› ·¶¥¤­š»»»š°·Ÿ¢§µš ¢©¢¤§Ÿš­Ÿ›  ¢£¢®¨ž¦µ¥¸š¬¢¤¥¦²¬¥š§¢¤ ¢› ¬¤¥¬š­¥¤ŸšÖ¨¦­¢¢š6¦Ÿ¾¢¤› ¬¨§Ÿ©šÖŸ ·¾¢¤µ¸š°¢®¥ ¥šª7Ä £¨§šž¢¤¨©¥¬¥¦šžŸ®Ÿ¬šÂ¥É¥šÂŸ›  Ÿ§µ¸š»¦²²¤Ÿ ³ ÅÄÅÆÇÈ«¸šž¢¦²¥§¥¬¥¦¸š±¥É¥¶ ·¶¥¤­š»»»¸š ¥®¥¶š ¢¤¥¦²šÂ¥É¥ ´¥ Ÿ®š·¢§¥¬¥¦šÈ֚µ¥¦² ¤¥É¥šŸ§¨š§¥¬š ¢¬¢É¥žšµ¥¦² »¦²²¤Ÿ šµ¥¦²šž¥§Ÿš­¥®¥žš©¢¤› ­Ÿ¶¥ Ÿ®¬¥¦š¬¢ž¨­Ÿ¥¦š­Ÿ®¢¦²› ­Ÿ­¢ ¬¤Ÿ© Ÿ¬¥¦³š½8¥¬š ¢©¢¤§Ÿ §¢ž©¨¤¥¦š¤¥§¨ ¥¦š§¥¶¨¦š®¥®¨³ ¬¥©Ÿš­¢¦²¥¦šž¥§¥š£¨¥§¥¦³ ±¥É¥¶š ¢¤¥¦²š§Ÿ¤¥¦³šÖŸ¥ °¢§¢®¥¶š©¢¦¢ž¨¥¦¸šŸ®ž¨› »®ž¨±¥¦š¬¢ž¨­Ÿ¥¦šž¢¦²›  ¥¦²¥§š§¥ž©¥¦¸¿š¨¦²¬¥©› ±¥¦š£¢¤¨©¥µ¥šž¢¤¢¬¦ › ¶Ÿ¥ š§Ÿ¤¨¥¦š¤¥É¥šŸ§¨š­¢¦²¥¦ ¦µ¥³ §¤¨¬ Ÿš±¥É¥¶š¤¥É¥š§¢¤ ¢£¨§³ ±Ÿ²¸š©¥¬¥Ÿ¥¦¸š­¥¦š§©Ÿ³šÀ¥› Ÿ·¶¥¤­š»»»š§¢¤£¨¦¨¶š­¥› ´¥ Ÿ®š¤¢¬¦ §¤¨¬ Ÿšž¢¦²¨¥¬¸ ­Ÿ®¥¶¸š±¥É¥¶š¤¥É¥šÂŸ·¶¥¤­š»»» ®¥žš©¢¤¥¦²šµ¥¦²š­Ÿ ¢£¨§ ¤¥É¥šµ¥¦²šž¥§Ÿšž¨­¥šŸ§¨š©¨›  ¢©¢¤§Ÿšµ¥¦²š¥­¥š©¥­¥š²¥ž› Á¥§§®¢šºšÁ ±¤§¶š©¥­¥š§¥› ¦µ¥š­¥²¨šµ¥¦²š§¥É¥ž¸š¶Ÿ› ¶¨¦šÇ9 7³š»¥š­Ÿ¬¥®¥¶¬¥¦ $ £¥¤³ ¡¥¬¥¤š ¢É¥¤¥¶š­¥¤Ÿš»¦²› ®¢¶š´¢¦¤µš8¨­¤¸šµ¥¦² ­¨¦²šµ¥¦²š ¢­Ÿ¬Ÿ§šž¥¦·¨¦²¸ NåöåèNîOìåõPèQQQ ²¤Ÿ ¸šÀ¶¦šÊ ¶­±¦›´Ÿ®®¸ ¬¢ž¨­Ÿ¥¦šž¢¦É¥­ŸšÂ¥É¥ ­¥¦š ¢¦µ¨žšµ¥¦²š·¨¬¨© ž¢¦¥¤Ÿ¬³ ¥¦¥®Ÿ Ÿ š¨¦§¨¬šž¢¦¢¦§¨¬¥¦ ž¢¦²¨¦²¬¥©¬¥¦¸š¤¢¬¦ › ´¢¦¤µš »»³šÖ¥¤Ÿš¤¢¬¦ §¤¨¬ Ÿ¸ ¢¬¦ §¤¨¬ Ÿš­Ÿ£¨¥§š£¢¤› ¬¢§¢£¥®¥¦š§§¸š­¥²Ÿ¦²¸š­¥¦ §¤¨¬ Ÿš§¢¤ ¢£¨§š¶¥ž©Ÿ¤šž¢› ­Ÿ¬¢§¥¶¨Ÿš©¨®¥š£¥¶±¥šÂŸ·¶› ¦µ¢¤¨©¥Ÿš¥ ®Ÿ¦µ¥³šÖ¢¦²¥¦ ¥¤­š»»»š©¨¦µ¥š§Ÿ¦²²Ÿš ¢¬Ÿ§¥¤ ­¥ ¥¤¬¥¦š¬¢¤¥¦²¬¥šµ¥¦² ¬¨®Ÿ§š­¥¤ŸšÂŸ·¶¥¤­š»»»³ ­Ÿ§¢ž¨¬¥¦³š°§¤¨¬§¨¤š§¢¦²› ½°¥¥§š©§¤¢§š­Ÿ²Ÿ§¥®šÈÖ £¢¤¥²¥žš­¢ ¬¤Ÿ© Ÿšµ¥¦²š­Ÿ› Ç Èš·ž¸šž¢žŸ®Ÿ¬Ÿš©¢¤¥±¥¬¥¦ ¬¤¥¬š­Ÿ­Ÿ²Ÿ§¥®Ÿ ¥ Ÿ³š»®ž¨›  ¢®¢ ¥Ÿ¸š±¥É¥¶š­Ÿ¤¢©®Ÿ¬¥ Ÿ ­¢¦²¥¤š§¢¦§¥¦²šÂŸ·¶¥¤­š»»»¸ ®¥¦² Ÿ¦²¸š­¥¦š ¢­Ÿ¬Ÿ§šº¢žŸ› ±¥¦š¬¢ž¨­Ÿ¥¦šž¢®¥¬¨¬¥¦ ­¢¦²¥¦š©®¥ §Ÿ¬šž¢¦²²¨¦¥› ¶¥ Ÿ®š¤¢¬¦ §¤¨¬ Ÿšž¢¦¨¦› ¦Ÿ¦³•× àá

âãäåæçèéåêëåìèíî ÷58j7E7ø7>:A5<D7<:ùh78 éïðîññåèòóçóäèôïõöå C=>l<:?5ú7û:÷7ü=

excýdLKGOZJQIJLVJQULKPNJ OJTUQRLJ_JTH_JRLþTGHRL`GHG`ZKJH ‡xF|wdyyLNZKJHILXJ`YJTLVU SJHZJQULOJOZ^L‡JQJLNZKJHILXJ`YJT excýd eG}UOOJRLeYJH_PORL„JWZL]…†…†€\‚R UHUL`GHIJHIIJYLMJ`LKGQMJL`GQGKJ uPHIIZJHRLþTUHJRLWGOZ`LOJ`JLUHU XGWZNUQLNGOZQLZOJQ^LuUJLOJOZL`G`a `GHIJKUWJNKJHLXGWJH_JKL]^ NGQOJOZLOJ`JLVJHLIJMUL_JHILVUNGQU`J `GHMJVULWZJTLWUWUQLVULHGIGQUL{ƒUQJU WJ[JLYZOJHILNGOZQLUNZLVJHL`GHGa cJ`WZ~LKJQGHJLJHJKLOJKUaOJKU NJXKJHH_J^LeJJNLdbTGLOJTUQRLZOJQ NPHLXJ`YJTLWGQNGWJQJHLVULMJOJHJH NGQOJOZLKGSUO^ KPNJLUNZ^ ‡G`GQUHNJTLXGNG`YJNLXGWGa KGOZJQIJLUHUL_JHILWGQZXUJL€\ YUNPHLUNZLXZVJTL`G`UOUKULWGQJNL† eJ`YJTLNGQOUTJNLWGQNGQWJQJHLVU OZ`H_JL`G`ZNZXKJHLZHNZKL`Ga NJTZHL`G`UOUKULNG`JHLWJUKLXGGa KI^LFG`UOUKULXGGKPQLZOJQL_JHI MJOJHaMJOJHLXG`YUNLKPNJRLXG`GHNJQJ `PNPHILIJMULYJQJLNZKJHILXJ`YJT KPQLZOJQLYUNPHLWZQ`JLXGYJHMJHI WGQKGOUJQJHLVULQZ`JTLNJ`YJKH_J NJKL`GHIIJHIIZLKGOZJQIJLUNZ^ NG`YJNaNG`YJNLXJ`YJTLXZVJTLNJK UHULXGWJH_JKLÿLYGQXGHLHJ`ZHL`G`a ÿL`GNGQ^ `J`YZLOJIUL`GHJ`YZHILXJ`YJT WGWJHUL`GQGKJLMJ`LKGQMJLOGWUT ƒJKLTJH_JLWGQXJTJWJNRLZOJQ {eJ_JLXGOJOZL`GHIJHIIJYLZOJQ UNZLWJTKJHL`GHMJIJLdbTGLzUZR XGWJIJUL`JKTOZKLSJHNUKLVJHLXJ_J _JHILVUWZJHIL[JQIJLKPNJ^ YJHMJHI^ eGKUNJQL€LNG`YJNLXJ`YJT ‡UTJKLYG`GQUHNJTLVJHLYGKGQMJ HJ`JLJHJKLUNZRLXJJNLKGVZJ XJHIJNLNGQNJQUKLZHNZKL`GHIGa VUWJKJQLeGOJXJLÿ…€…†€\‚L`Ja XZVJTLNUIJLKJOUL`GHIJVJKJHLYGQNGa PQJHINZJH_JLNJKLVULQZ`JT^LzGWUT NJTZULJYJL_JHILJKJHLNGQMJVULXJJN OJ`^L‡JQJLYGKGQMJL_JHIL`PIPKLOJHIa `ZJHLZHNZKL`GHIJKTUQULJKXUL`PIPK `GHIGMZNKJHLOJIURLdbTGLXZVJT YZNQJLXJ_JL`GHVGKJNUH_JR~LKJNJ XZHIL`GH_JNJKJHLJKXULWJKJQaWJKJa UNZRLHJ`ZHLWGOZ`LWGQWZJTLTJXUO^ WGQIJZOLVGHIJHLTG[JHL`GOJNJLUNZ þTGH^ QJHLUNZLNJKLNGQKJUNLVGHIJHLJKXU eGYJHMJHILNUIJLWZOJHLNGQJKTUQ XGMJKL`JXUTLWJ_U^LdbTGLVJHLXULZOJQ þTGHL`GHIJNJKJHRLYZNQJH_J `GQGKJ^ XZVJTLNGQMJVULJKXUL`PIPKLXGQZYJ NUVZQLVULNG`YJNLNUVZQL_JHILXJ`J UNZLNJKLNGQNJQUKLVGHIJHL`JUHJH eGWJH_JKL€^]LYGKGQMJLzUYa VULLKPNJLZNJ`JLNZMZJHL[UXJNJLOJUH VJHLXJJNLUHULKGVZJH_JLXGPOJTLNJK OJUHLVJHLXGOJOZL`G`UOUTLWGQ`JUH VGHIJHLZOJQLYUNPHLUNZLVULXJJN XJ`RLYGQZXJTJJHLKGWGQXUTJHLKPNJR VULdHVJOZXUJL_JUNZL|QJHJVJLVJH NGQYUXJTKJH^ xHJ`LNJTZHLXGWGOZ`LdbTG XGHIIJHI^L`I†‚ `GOJKZKJHLJKXUL`PIPKLXGMJKL† SGQGb^L`I†‚

WXõåìåêèéåêåP

éåUåèVõåæçèâóë

$

#

cx|vƒýLUVJ_JNLyZQLŒJTUVL`GH_J`YJUKJHLYGQ`UHNJJHL`JJŽ `GOJOZUL`GVUJLKJQGHJLXJOJTL`GHIUQJLwGNZJLw‡wLdWQJTJ`LeJ`JV XGWJIJULþJOGIL‡weLNJTZHL†YRLdWQJTJ`LNGQXGH_Z`^ ‡QUJLJXJOLFJKKJXJQLUHUL`GHUOJULwGNZJLZQJKXUL‡weLVULu‡„LUNZR NJKLYGQOZL`G`UHNJL`JJŽ^L{‡JKLUVJ_JNLHIIJKLJVJLXJOJTH_JRLWZJN JYJL`UHNJL`JJŽR~LKJNJLdWQJTJ`LVUL|GVZHILu‡„RLSJKJQNJRL„JWZ ]…†‚^ ‡JXSJaYGHJHIKJYJHL_JHILWGQOJHMZNLYGHJTJHJHLYGNUHIIUL‡weR zZNTŽULJXJHLvXTJJRL_JHILVUVZIJLNGQOUWJNLXZJYLU`YPQLVJIUHILXJYU „YL€L`UOUJQRLUVJ_JNLNUWJaNUWJL`GOPHNJQKJHLWJT[JLdWQJTJ` `GQZYJKJHLþJOGIL‡weLNJTZHL†Y^ eGMJNUH_JRLNJKLJVJLKJUNJHLJYJYZHLKGaþJOGIJHLdWQJTJ`LVGHIJH YGHJHIKJYJHLzZNTŽUL_JHILKJOJLUNZL`JXUTL`GHMJWJNL‡QGXUVGHL‡we^ UVJ_JNLWJTKJHLXG`YJNLWGQIG`UHILJNJXLVJOUTRLUHŽPQ`JXULUNZ VUVJYJNLVJQUL‡QGXUVGHL‡weL_JHILWJQZRLdHUXLFJNNJ^ dWQJTJ`L`GHIGQNURLJYJWUOJLYJQNJUaYJQNJUL`GHIKOJU`L`GHSJa OPHKJHH_JLXGWJIJULYGHJQUKLXZJQJ^LdWQJTJ`LNJTZLMZIJLKJOJZLYPYZa OJQUNJXH_JLVULeZOJ[GXULeGOJNJHLQGOJNUŽLNUHIIU^ {SJVULXGOZQZTLYJQNJUL`GHIUHIUHKJHLXJ_JLMJVULþJOGIaH_J^ cZKNUH_JRLXJ_JLWGQXGVUJLJNJZLHIIJKL_JHILMJVULYGQXPJOJH^LwJOJZ XJ_JLHIIJKLWGQXGVUJRLKJHLHIIJKLJVJLVULVJŽNJQLw‡ý^LzJOZRLKGHJYJ VUYGQXPJOKJH[LwJOJZLKOJU`LXJ_JRLWGQJQNULXJ_JLPQJHILNPYR~LZMJQ dWQJTJ`LOJOZLNGQNJ[J^LNQUWZHHG[X…ŽGQ‚


0123

!"#$% 361 65 8 6 9 56761689

fg hi j k l m n o p m j g qr i s t u g vm w i u g qx r y m j g zi {n m &'(&)*+,-./01232453 ÖÅܪ¥É©Ê¨ÝÜÉ©§ÜÊÒ¨ C6CL2D568A8<67=L2E8@8;

ª¥É©Ê¨ÝÜÉ©§ÜÊÒ¨ 67898:2;8<89=62;56>?=;83 ÖÅÜ ÓÞ«¯¬µ©Éµ­©¨´©¤Ã¾©Ò«¯®º»Èº»Ô D5DG=6<82B5GC<8A2@=A56= 9=62@A5BC<2D=E5<2@FAG=6 ßàáâãäâåæçèéèæê D5D;5AC6>=62G5G=627=6> >5D;=27=6>2BC@5<F@2456<5AC ëìíäîïæíðñò ?=A892BCG=7=AS245:C?=<2:=6>3 HI4J2G5G5A=;=2K=@<82:=:8L êæóôæõö÷éøõæùåúåäâûéüýýýæþàáåÿãâ @=?2…†~‡ˆ††ƒ‚‰ƒ…†~‡ˆ††ƒ7=6> MN2H=6@2J5>=A=2O6BF659C= ëìíäîïæðùãùæ01ä2ÿä BC:=@8@=62HJO2@5;=B= PHJOQ2NG@2G5:8D2GC9=2:=6>3 êæóôæéõ÷øö3æùåúåäâû4èæþàáåÿãâ 6=9=G=?67=2C6C2E8@8;2G=C@L 986>2D5D8<C?@=62;C6R=D=6 ëìí5ó D=@=29@CD2C6C2R8>=2G=67=@ 6=9=G=?67=S2T5G=GL2G=6@ êæóôæø÷öæùåúåäâû3ø4æþàáåÿãâ BC<CA82F:5?2;5AG=6@=62:=C6S ;5:=<2D5A=?2C6C2D=9C?2?=A89 45:=:8C2D5@=6C9D52|}~Š D5686>>82C69<A8@9C2B=AC 6à2àùáàâæçèéçæê €‚ƒC6CL2:=6R8<67=L2=@=62D53 @=6<FA2;89=<2BC2U=@=A<=S ëìíäîïæíðñò A=6>9=6>2B5GC<8A286<8@ VM=B=2B=9=A67=2@=DC êæóôæçè÷õ37æùåúåäâûç4øæþàáåÿãâ D56>?CB8;@=62:=>C289=?=3 R8>=2C6>C62E5;=<3E5;=<2BC953 ëìíäîïæðùãùæ01ä2ÿä 67=S2_56>=62G5A>5:C=<67= :59=C@=6L26=D862D=9C?2=B= êæóôæõ÷ýçøæùåúåäâûéõæþàáåÿãâ 89=?=67=L2D=@=2B5GC<8A ?=:3?=:27=6>2?=A892BCGCE=A=3 ëìí5ó ;8629=<82;5A29=<82D=D;8 @=62:5GC?2:=6R8<LW28R=A2M53 êæóôæ3÷éæùåúåäâûççýæþàáåÿãâ D5675:59=C@=62;C6R=D=6S DCD;C62X=G=6>2HJO2NAC@F3 V4=9C?2<5A9C9=67=29=<8 B5GC A=L2Y?D=B2ZC@ACL2[=G82P\]^QS <8AS2O6C2@=A56=289=?=67= _=AC2E=<=<=62HJOL2G56E=3 ;=2D5@=6C9D527=6>2BC<5A=;3 7=6>2G5A=B=2BC2<C6>@=<2Id4 6=2>5D;=27=6>2<5AR=BC2;=B= @=6286<8@26=9=G=?L2<5A>=63 G5:8D2GC9=2G=6>@C<295;568?3 ^``\29C:=D2<5:=?2D5D=E5<3 <86>2B=AC2@5D=D;8=62B=6 67=L2R=BC286<8@2D5675:59=C3 @=62;C6R=D=62abc2B5GC<8A3 @5@8=<=62 B5GC<8A67= @=62@5K=RCG=667=2D=9C?2G83 67=S2d5D8BC=62;=B=2=@?CA D=9C6>3D=9C6>S <8?2K=@<8LW2;=;=A67=S ^`a^2:=:8L2;C?=@67=298B=? UC@=2@F6BC9C2GC96C92B5GC<8A M5AC9<CK=2@A5BC<2D=E5< D5:=@8@=62;5675:59=C=62@5 D=9C?2E8@8;2G=>89L2D=@= D5D=6>2D56R=BC2AC9C@F2<5A3 6=9=G=?67=295?C6>>=2B5GC3 =B=27=6>2D565D;8?2R=:=6 956BCAC2G=>C2;5AG=6@=6L2<5A3 <8A27=6>2D=E5<2C6C2<C6>>=:2<C>= ;5:86=9=62:=6>986>S2J=D86 8<=D=295<5:=?2<5AR=BC67= FA=6>S2VT==<2C6C2<C6>>=:29=<8 G=>C27=6>2@F6BC9C67=2<CB=@ G56E=6=2=:=D27=6>2<CB=@ B5GC<8A27=6>2G5:8D295:59=C G5>C<82G=C@L2HJO2D565D;8? GC9=2BC;A5BC@9CS B56>=626C:=C2;C6R=D=62[;^Le D5@=6C9D52|}~€‚ƒ=<=82;5DF3 4568A8<2ZC@ACL2@A5BC<2D53 <F6>=626C:=C2;F@F@28<=6>S A8;=@=62C6„59<=9C2;5AG=63 DC:C=ALW2<5A=6>67=S M=9E=2<5AR=BC67=2G56E=3 VH59=A=667=2G5A„=AC=9CL2D83 @=62@5;=B=2;5A5@F6FDC=6 6=L2:=6R8<67=L2HJO2<5:=? :=C2b`2;5A9562?C6>>=2cb2;5A3 B=5A=?2D5:=:8C2I4d42D=83 G5A8;=7=2D5:=@8@=62;563 956L2<5A>=6<86>2@F6BC9C ;862Id4S2I6<8@2D56R=>= B5@=<=62B56>=62B5GC<8A B5GC<8A67=LW2@=<=67=S =>=A2C6„59<=9C67=2G5AR=:=6 @FAG=62>5D;=S2YB=2G5G5A=3 [59<A8@<8AC9=9C28<=6> G=C@L2HJO2R8>=2<5A892D5:=@83 @=62;56B=D;C6>=6L2G=C@ B=AC2=9;5@2D=6=R5D56L2F;53 A=9CF6=:L2?C6>>=2;5D=9=A=6S ¤¥¦§§¨©ª«¬«­®«¯©°±²°³©´«®µ¶ ¹º»¼©­º¾«·Ç©¦º­¸»©¬«ÈºÀµÄ¸» 459@C;862G5:8D2GC9= ·¸¯©¹º»¼©­º¬µ½©·«¯¾º·º·©­º¾«· ·µ´ºÈ©´µ×º¬µÀµ·º¬µ³©Äº´º©´º¬º¯»¹º :=6>986>2BC?=;89G8@8@=6L ®«¯¿¸­Àº½©Á°©Ã¯º»¼©´«»¼º» Ò«¯®º¯µ»´Ã©Ä¸»©¬µºÄ©­«»¹«À«¬ºµ¶ H=6@2O6BF659C=2PHOQ2G5A9=D= »µÀºµ©­«»¾ºÄºµ©ÅÄƲ³°ÁÁ©­µÀµº¯Ç Ⱥ»©´«»¼º»©¾«Äº·³Ø©ÄºÄº¯»¹ºÇ ;5D5AC6<=?2<5A892=@=62D53 ¨»¼Èº©µ»µ©´µ´ºÄº·©®«¯´º¬º¯Èº» ʺ¾«·»¹º©È¯«´µ·©´«®µ·¸¯©µ»µ³ 6>=K=:2;AF9592C6C2?C6>>= ÀºÄﺻ©Éµ­©¨´©¤Ã¾©´º»©½º»¹º »º»·µ»¹º©­«­º»¼©ºÈº»©·«¯«Èº­ <86<=9S2I9=C2;8<89=624563 ´º¯µ©¬«È·Ã¯©Ä«¯®º»Èº»©¬º¿ºÇ ­«ÀºÀ¸µ©Ð¹¬·«­©¥»×ï­º·µÃ» <5AC2HI4J2:=:8L26=6<C67= ª«»¼º»©Ä¸·¸¬º»©Ê«»·«¯µ ª«®µ·¸¯©ÓÐ¥ªÔÇ©¦º­¸»©¿µÈº©Äµ»¿º¶ ËÌʦ³©­ºÈº©»Ã­µ»ºÀ©µ»µ©ºÈº» ­º»©´µÄ¸·µ½Èº»³©­ºÈº©ºÈº»©º´º =@=62BC95:56>>=A=@=62[IMT ®«¯È¸¯º»¼©ÅÄ°±³Í©­µÀµº¯©´«»¼º» ÀºÄﺻ©®º½Ñº©´«®µ·¸¯©·µ´ºÈ©Àº¼µ ‹8=A2HC=9=L295:=6R8<67=2BC953 ¿¸­Àº½©´«®µ·¸¯©°Îϩﺻ¼©¹º»¼ ­«»¹µ­Äº»©·¸»¼¼ºÈº»©´µ©Ä«¯¶ A=?@=62@52D=9C6>3D=9C6> ĵ»¿º­º»»¹º©­º¾«·©´µ©®º»È ®º»Èº»³©¬«½µ»¼¼º©®µ¬º©­«»¼º¿¸¶ ;5AG=6@=6S ËÌʦǩЫ­«»·º¯º©¬µ¬º»¹º©¬«Èµ¶ Ⱥ»©È¯«´µ·©Àº¼µÇ 6<5AC2HI4J2D56>3 ·º¯©ÅIJ±©­µÀµº¯©­«¯¸ÄºÈº»©´º»º ÕÙº´µ©®¸Èº»©®Àº¾È©Àµ¬·Ç©ªº·º C97=VA45 = < @ =62[IMT2=@=62BC953 ­º¾«·©¹º»¼©­º¬µ½©·«¯¬µ­Äº»©´µ ­º¾«·»¹º©´º»º©µ·¸©­º¬µ½©·«·ºÄ :56>>=A= @=62G8:=62C6CL2R=BC ®º»È©¬Ñº¬·º©´º»©Ëº»È©Ò«¯È¯«¶ º´º³©·ºÄµ©»º»·µ©ºÈº»©º´º©ÀºÄﺻ ?=A=;=667 =2<=?862C6C2=@=6 ¿µÈº©Äµ»¿º­º»©¬¸´º½©¬«À«¬ºµÇ©Öº­µ 95:59=CLW2<5A= ´µ·º»©ÅºÈ¹º·©ÓËÒÅÔÇ >2_5;8<C2d5;=3 Õкº·©µ»µ©Ò«¯®º¯µ»´Ã©­º¬µ½ ¿¸¼º©ºÈº»©­«­×º¬µÀµ·º¬µ©´«®µ·¸¯ =2d=6<FA2M5A6K= @C:=62H=6@2O63 ­«»¸»¼¼¸©Ä¸·¸¬º»©Ö«­«»·¯µº» ´«»¼º»©­«­®¸®¸½Èº»©È«·«¯º¶ : ËÌʦ©¹º»¼©¬«­Äº·©­«»¹º·ºÈº» »¼º»©ÚÈ﮺»©¼«­ÄºÛ©´µ©ÀºÄﺻ BF659C=2PdMHOQ2MAF„C69C2_OŒL X=89=2OD=D2d=A=6=S2Ž‘ ºÈº»©­«­×º¬µÀµ·º¬µ©´«®µ·¸¯»¹º Ð¥ª¶»¹º³Ø©µ­®¸½»¹ºÇ©Ó¼¹ºÔ

’“”•–”—˜™š›œžŸ š¡¢£¢—”

bc*!c'#%d&%e%f#dghi%

" # % ! " $ #  % & # % ' ( )*!#%&"%)%$#'+'!')%$$

óíðòûíóñ0æ6 ñ5òææñàîäùáãÿæôàâäääîæäãîæíäâãæùúàïæçýõ3÷æñäúåáâæñäúúæùàîåä2åæåîÿàâåâæþàîäîæôàâîäïôàâîåï áàâùÿåæùúàïæãîäæùàîäâåïæôàîãî!ãîü

&'(&)*+,-./012324=:CFGFAF24=:: @=<=2MAFDF<CF62T<=,,24=:CGFAF24=::L @5;=B=2;56>86R86>S2U8D:=?2;56>3 D5AC=?@=62OD:5@2B56>=62<5D=2T;=A3 I6C@52T5<2T5<7=AC6CL2[=G82P\]^QS 86R86>27=6>2D56C6>@=<2B56>=6 @:C6>2X?C6=<FK682X?C65952J5K2Œ5=A 4=:2R8>=2D5675BC=@=62?=BC=? =B=67=25„56<2C6C2BC?=A=;@=62<8A8< X5:5GA=<CF6S2MAF>A=D27=6>2G5A:=6>3 C9<CD5K=2;=B=2OD:5@2C6CS2H=>C2;5D3 D56BF6>@A=@2FD95<2;=A=2‚ˆ‡}‡‚S 986>2\3a^2Z5GA8=AC2^`ae2C6CL2G5A:=6>3 G5:=6R=2<5A<C6>>C2=<=82‚‰-ƒ†-ˆ‡.ˆ T5:=C62;AF>A=D2<5A95G8<L2G5G5A=;= 986>2BC2Y<AC8D2I<=D=2B=62D56>?=3 ;=B=2a`2Z5GA8=AC2^`aeL2D=:2D5DG53 ‚ˆ‡}‡‚ƒ;862C@8<2D56>=B=@=62;=D53 BCA@=62G5AG=>=C2=@<C„C<=92;=6>>86> AC@=62/‰€|ˆƒ9;59C=:2B=AC2?F<5: A=6295:=D=25„56<2G5A:=6>986>S2_CD3 B=62G=9==A2B56>=6268=69=2OD:5@S GC6<=6>2:CD=27=6>2G5A:=@8286<8@ 98D2B=AC2?F<5:208=:C<7L2TCFD=72d8=? M56>86R86>2D=:2=@=62BC?CG8A 9=<82;=9=6>=6S T5>=AL215AF2T8;5AD=A@5<L2B=62M=A93 B56>=62G5AG=>=C2;5A<86R8@@=62956C VM=A=2;56>86R86>2?=67=2E8@8; :572;862C@8<2D5675BC=@=62G5AG=>=C FAC56<=:2B=62:FDG=L295;5A<C2:FDG= D5686R8@@=629<A8@2G5:=6R=2BC2X893 ?CB=6>=62;568?2EC<=A=9=295:=D= :=97L2:FDG=2DFB5:2FAC56<=:L2:FDG= <FD5A2T5A„CE52;=B=2<=6>>=:2a`2Z5GA83 95DC6>>82;568?S D56>?C=92@85L2B=62:FDG=2D5DF<A5< =AC2^`aeS2M5D56=6>2;AFDF2‚‰-ƒ†-ˆ‡Š 456=DG=?268=69=2OD:5@2BC2Y<AC3 DFB5:L295?C6>>=2EFEF@2G=>C2@5:8=A>=S .ˆƒC6C2=@=62BC8D8D@=629=<82?=AC 8DL2D=:2R8>=2<8A8<2D5675BC=@=6 VM5A<86R8@@=62@?=92OD:5@L2G=AF3 9598B=?67=LW2R5:=967=S ?=BC=?2:=6>986>2G=>C2;56>86R86> 6>9=CL2R8>=2<8A8<2BC?=BCA@=62;=B= T5:=C62D56EC;<=@=6298=9=6= 7=6>2G5AG5:=6R=2B56>=626C:=C26FDC3 U8D=<2;8@8:2a S``2 OH27=6>2BCC@8<C G5:=6R=27=6>2D56756=6>@=6L2D=: 6=:2[;aSR8<=2B=:=D295?=AC27=6> ;8:=2B56>=62;5A<86R8@@=62K89?8LW R8>=2C6>C62D5DG5AC@=62?CG8A=6 BC@5D=92B=:=D2‹8E@72Y6>;=FS2234‘

$*T+*$#U#'V!'V%#%U%W#%&X%

&'(&)*+,-./01+32YE5A <5A892D5D;5A:8=92;FA<F,F:CF <=G:5<2D5A5@=S2T5:=C62>56E=A D5AC:C92;AFB8@2G=A827=6> &'(&)*+,-./01232MN24C3 ;=<21=BC=?LW2@=<=2HA=6E? D=@9CD=:2@5;=B=2@F6983 7=@=A<=2;=B=2<=?862^`a^ G5AG=9C92 C6BFK92cL2YE5A <A=2MA=<=D=24FGC:C6BF 4=6=>5A2MN24M42ŒF>7=3 D56S2_C2=6<=A=67=2D56753 D56E=;=C2 \`2 ;5A956L R8>=2D=9C?2>56E=A2D5AC:C9 P4M4QL2BC:5A2A59DC21C6F2BC @=A<=L2Y>892T8;A=7C<6F2TNL BC=@=62:=7=6=62;8A6=R8=: 95B=6>@=62@F6<ACG89C21C6F ;AFB8@27=6>2G5AG=9C92Y63 U=K=2N56>=?2B=62_OŒ2D56>3 [=G82P\]^QS B56>=62@5<5A95BC==6298@8 _8<AF2=B=2BC2@C9=A=62ae BAFCB2B56>=62;AFB8@2<5AG=3 = ;A 5 9 C = 9 C 2 ;5 6>>86= 2 9 5 < C = 1= BC = ? 2 7 = 6 > 2 G C 9 = 2 BC G = 3 E=B=6>27=6>2BCG8<8?@=6 ;5A956S2_C;5A@CA=@=62;=9=A A82D5A5@=L2OEF6C=2Ha3Y[a < A 8@2 1C 6F2 _8< A F2 B5 6>= 6 K= 2 ;8: = 6 > 2 @ F 6 9 8D5 6 2 7 = @ 6 C @F698D56S =@=62G5A>5A=@2;F9C<C,2BC OEF6C=2Ha3Y[a2=B=:=?2<=G3 D5 DG 5 A C @ = 62 ?= BC = ?2 : = 6> 3 Œ= D= ? = 2 4C F 2 U L 2 ;= @ 5 < 2 KC 9 = < = V O 6 C 2 9 5 G = > = C 2 G 5 6 < 8@ 2 = ;A 5 3 < =?862^`aeS :5<27=6>2BC@:=CD2YE5A295G=>=C 9 86> 2 86< 8@ 2 9 5 < C = ;2 ;5 DG 5 3 @ 5 2 H= : C L 2 H: = E @ G 5 A A 7 L 2 D5 9 C 6 9 C = 9 C 2 @ = DC 2 < 5 A ?= B= ;2 @ F 69 83 VM5AE=7=@=62;5DG5:C=6 <=G:5<2B56>=62?=A>=2<5AR=6>3 : C = 6S 2 I6BC = 62 C 6C 2 G5 A : = @8 E 8E C L 2 _Y_2 ;: = 7 5 A L 2 1M2 T = D3 D5 6 2 7 = 6 > 2 D5 D;5 A > 86 = @ = 6 @ 5 6 B=A==62@FD5A9C=:2@5;=3 @=82B=62D5A8;=@=62<=G:5<2B53 86< 8@ 2 ;5 DG 5 : C = 62 G 8: = 62 U = 3 9 86> L 2 6F < 5 G F F @ L 2 9 5 ;5 B= 2 : C 3 1C 6F29 5 G= >= C 2@5 6B= A = = 6 B= 2 @ =DCL2@=A56=2@=DC2D53 6>=62<5@6F:F>C2<C6>>C2BCG=63 68= A C 29 = D;= C 2_5 9 5 DG5 A ;= < L 2 B= 6 2 DC 6 C 2 E F D;F S B= : = D2 D5 686R = 6> 2 = @ < C „ C < = 9 67 5 BC =@=62@5G8<8?=62B=6 BC6>2B56>=62<=G:5<2:=C667=S ^ ` a e S T 5 : = C 62 Z5 G7= A 2 1= BC = ? ;5 @ 5 A R = = 6 6 7 = L W 2 C DG 8? 6 7 = S ;5 A = K= <=62@56B=A==6S2U=3 _C;5A@56=:@=62YC99= óíðòæûlò6óæmó06ò V T 5 < C = ;2 ;5 DG5 : C 2 ;= 9 < C 1C 6FL 2 MN2 4C < A = 2 MA = < = D= Y>89 2D5 6= DG= ?@= 6L 6 > = 6 2 A = > D56R=BC@=62@=DC XFD;8<5A295:=@82\}†‚ˆƒ.ˆ}Š ílænlóóææ5âþãïæáäâãæoàâ÷æoîåäæíéæ2ääÿæþåôäùàâïäî =@=62D56B=;=<@=62?=BC=?S R8>=2G5A8;=7=286<8@2D5D3 B=AC29C9C2;56R8=:=6L2;=6>9= DC<A=2GC982 6C 92@5;5AE=7==6LW ]ˆƒYE5A2BC2Y;@FD2JO^2UF>R= þåæ!äælpôænàîÿàâæqlnr÷æäïäâÿä÷æ0àúä2äæqýûçrü T 5 D8= 2 45 6 = 6 > L 2 T 5 D8= 2 _= 3 G5 A C @= 62 ;5 : = 7= 6= 62 7= 6> ;= 9 = A 2 1C 6 F 2 BC 2 KC : = 7 = ? 2 ŒF > 3 8R = A 6 7 = S 2  2 3 4‘ ^`aeL2OEF6C=2Ha2C6C2BC?=3 A=;@=62B=;=<2D56R=K=G G5A5@9;:FA=9C2D5:5GC?C2G=<=9S G5A=<67=2?=67=2e^`2>A=DL @5G8<8?=62G5AG=>=C295>D56 H5AG5B=2B56>=62@5G=3 <=6>>8?2B=62;A=@<C9286<8@ @F698D56L2D8:=C2B=AC2;5:=3 67=@=62<=G:5<2BC2@5:=967=L DFGC:5LW2CDG8?2aB7S R=AL2@5:8=A>=L2;AF,59CF6=:L OEF6C=2Ha298B=?2BC:56>@=;C OEF6C=2Ha2D5DC:C@C2@=3 § ¨³©ÉÅ¥Ë̦ ¶©§¸»º©­«»º­¶ ÕÊ«ÀºÀ¸µ©Ä«»µ»¼Èº·º»©È¸ºÀµ¶ ­«»¾ºÈ¸Ä©È«¬«½º·º»©­ºÈº»º»³ È«¬«½º·º»©®º½º»©´º»©Ã¯º»¼©¹º»¼ B56>=62;AF959FA2B8=:2EFA5 ;=9C<=92;567CD;=6=62cZH ®º½©®«ÈºÀ©®«Ë̦© B=62@FD5A9C=:S ¯ ѵ ¯ º ³©ªÃ­Ä«· ·º¬©È«¬«½º·º»©­ºÈº»º»©´µ©Ñº¶ ®º½º»©­ºÈº»º»³©ºµ¯³©Ä«¯ºÀº·º» ­«­®¸º·©­ºÈº»º»©·«¯¬«®¸·³Ø Vd5?=BCA=62OEF6C=2Ha aL^Z19L27=6>2D56R=DC6 7=6>2B=;=<2BC<C6>@=<@=6 ª½¸º×º©­«­×º¬µÀ¸µ·¬ºº¬½µ©ºÁ±© ©´º»©¿¸¼º©Àµ»¼¶ ­º¬ºÈ©´º»©¬º¿µ³©¬«¯·º©®º½º» ·«¯º»¼»¹ºÇ «´º¶ ¯È¸¸»»¼¼©ºº»»©¬¼«Èȯµµ»·º¼¯º©»Ñº =@=62D5:56>@=;C2R=R=A=6 =@<C„C<=92…‰`†~‡jkƒG5AD=C6 ?C6>>=2e^ZH2D5:=:8C2<=D3 ¼º»¼©º»¼È¯µ»¼º»©´µ©ÑµÀĺ¹ ¯¸»¼³©´µ½º¯ºÄ¶ ·º­®º½º»©Äº»¼º»³©´º»©¬º¯º»º Ы¿ºÈ©°±²²©¬µÀº­³©ªÃ­Ä«· º½ Ⱥ»©´ºÄº·©À«®µ½©­« ª½¸º×º©­«ÀºÀ¸µ©Ò¯Ã¼¯º­©º¯¸»¼ º¿ºÇ <=G:5<2OEF6C=27=6>295G5:8D3 j}\ˆkƒ?C6>>=2D56F6<F6 G=?=62DCEAFT_S2T5:=C62C<8 ˺»·¸À©­«ÀºÀ¸µ©Ä«Àº·µ½º»©Ö«®«¯¶ ­«»©Ä«´º¼º»¼©º»¼È»¯ºµ»¯µ¼Èº©È»Ã©¹»º¬»¸¼¶ Ä«»¿Ð« ·º¯µ¬©ªµ»º¬©Ö«¬«½º·º» Ë«¯«¬©¬¸´º½©­«­®µ»º©Â±©Ä«´º¶ 67=298B=?2G5A5B=A2BC2;=9=A /~.ˆ‰ƒ†‚ˆ}\~‡jƒ:5GC?2:=6E=AS ;56>>86==62_T2Y6BAFCB ¬µ½º»©ÊºÈº»º»Ç©Ò«Àº·µ½º»©¹º»¼ ­«»¼µÈ¸·µ©Ä¯Ã¼¯º­©µ»µ³Ø©¸¿º¯»¹º³ ˺»·¸Àȳ©¯«Ê¸ »·º¯µ³©­«»¼º·ºÈº»³ ¼º»¼º»©º»¼È¯µ»¼º»©´µ©ÑµÀº¹º½ O6BF659C=L295;5A<C2OEF6C= d586>>8:=62:=C62OEF6C= U5::72H5=62D56R=BC@=667= ´µº´ºÈº»©Äº´º©Í¶©«®¯¸º¯µ©µ»µ ź®¸©ÓÍR°ÔÇ ®«¯¿¸ºÀº»©­ºÈº»º»³©È«¬«¶ Ö÷º© ü¹ºÈº¯·º©´º»©ÐÀ«­º»Ç ba`2B=62 [``27=6>2G5A3 Ha27=C<82BC;5A956R=<=C2B53 :5GC?2E5;=<L2?=:892B=62AC6>3 º´ºÀº½©¯º»¼Èºµº»©´º¯µ©Ä¯Ã¼¯º­ ªºÀº­©Ä«Àº·µ½º»©¹º»¼©´µ®«¯µ¶ ´½ºº·Àºº­© ¸º·©´º»©Ä«»¿º¿º©­ºÈº¶ Òº´º©·º½¸»©°±²Æ³©ªÃ­Ä«·©ª½¸º¶ ¯¸»¼©Ë«¯«¬©¹º»¼©­«¯¸ÄºÈº» Ⱥ»©ÃÀ«½©ªµ»º¬©Ö«¬«½º·º»©Ëº»·¸À »º»©»Ä©Ä¸«»­® G=9C92_T2 C6BFK92cLW2@=<= 6>=62_T2Y6BAFCB2<5AG=A8L =62B=:=D2D5;AF9592=;:C@=9CS º © ½ º¯¸¬©´µÄ«¯½º·µÈº»Ç ׺© ü¹ºÈº¯·º©­«»º¯¼«·Èº»©Á± º È ¯ à » µ ­© ´ º ¯ µ © º ¯ ¸ » ¼ © Ë« ¯ ¬ µ ½ ³ ‰`‡ˆƒYC99=2XFD;8<5AL2aB7 Y6BAFCB2 Sa2U5::72H5=62:5GC? YE5A2D5DG8@<C@=62OEF6C= Ü»ºÈ³©Ð«½º·Ç ´ º » © Ò ¸ ¬ º · © з ¸ ´ µ © Ò º » ¼ º » © ´ º » © §µ S µ Õ Öº À º ¸ © ­µ ¬ º »¼È¯µ»¼º» Ä«´º¼º»¼©º»¼È¯µ»¼º»©´µ©Ëº»·¸À E5;=<2BCG=6BC6>2;56B=?83 Ha295G=>=C2<=G:5<2<5AR=6>@=8 ʺ¯È«·µ»¼©Ýí­¸»µ¾º·µÃ» ̧ʩµ»µ³©Ä«´º¼º»¼©º»¼È¯µ»¼º» º´º©®«®«¯ºÄºÀ»©¹·µº·µ©Ä´ºµ©»º©­º T5<C=K=6L2[=G82P\]^QS Ⱥ»º»³ ­«»¿º´µ©À«®µ½©®«¯¬µ½³©«»ºÈ©´º» d5?=BCA=62OEF6C=2Ha2=@=6 :867=S2N5AB=;=<67=2XFA65A B56>=62D565<=;@=62?=A>= ªÃ­Ä«·©ª½¸º×º³©Ê¸½º­­º´ ´µ®«¯µÈº»©®«®«¯ºÄº©­º·«¯µ©¹º»¼ ­ºÈº©½º¯¸¬©´µÄº¬·µÈº»© ¿¸¼º ¬«½º·Ç©Ó¼¹ºÔ D56R=K=G2@5G8<8?=62;=9=A ZAC;2;=B=2G=>C=628R86> [;aLb2R8<=2B56>=62>=A=69C º½¯Ã»³©­«»¿«Àº¬Èº»³©Ä¯Ã¼¯º­©µ»µ G5A@5DG=6>2=@=62;5A=6>@=< OEF6C=2Ha2D56R=BC@=667= 95:=D=2<C>=2<=?86S2OEF6C=2Ha ­«¯¸ÄºÈº»©Ä¯Ã¼¯º­©Ä«­®«¯´º¶ \‰…~]ˆƒ86<8@2<5A?8G86>295E=3 D8B=?286<8@2BC;5>=6>2B=6 R8>=2BC:56>@=;C2E=9C6>2@?83 ¹ºº»©®µ´º»¼©«Èûíµ©¹º»¼©´µ×º¶ A=29F9C=:2B=62D5D568?C2@5G83 <CB=@2>F7=?S2VI@8A=62:=7=A 9892B=AC2YE5A295G=>=C2;C:C3 ¬µÀµ·º¬µ©ªÃ­Ä«·©ª½¸º×º©¸»·¸È <8?=62?CG8A=6L2=@=62D5D83 [2C6EC367=29=D=2B56>=6 ?=62F;<CF6=:2B56>=62?=A>= ­«»µ»¼Èº·Èº»©Ä«»´ºÄº·º»©Ä«´º¶ 6>@C6@=62;56>>86=2;5D8:= ?=:=D=62G8@829<=6B=A2B=6 [;ab`2ACG8S2234‘ ¼º»¼©º»¼È¯µ»¼º»Ç

567œ“8š59–—:—š›—˜™•–£š;žš<˜™•”¢˜™—˜

=>?@?ABCBDE?>DF?>?GDHIJKDLKMIGDNBJBO?B

&'(&)*+,-./01232M=C:C<3 U=K=S2H=?@=62B56>=62A8<53 C6CS22P‰}.ƒQ}€‚‰ƒ7=6>2E8@8; B56>=62R=BK=:2;565AG=6>=6 67=2H=<=„C=2YCA2;=B=2=@?CA A8<567=L2H=<=„C=2YCA2G5A3 <C6>>C2B=62G=67=@67=2,A53 7=6>2BCDC:C@C2H=6B=A=2YBC3 U=68=AC29C:=D2D56R=BC2DF3 ?=9C:2D56R5DG=<=6C2M8:=8 @8569C2;565AG=6>=62D563 98<RC;<F2ŒF>7=@=A<=S D56<8D2G=>C2C6B89<AC2;565A3 U=K=2B=62M8:=82d=:CD=63 R=BC2=:=9=62TACKCR=7=2YCA M5ADC6<==62A59DCL2:=6R8<3 G=6>=62N=6=?2YCA286<8@ <=6L295?C6>>=2D=D;82D563 D5:CAC@2B8=2@F<=2C6CS 67=L298B=?2BC:=7=6>@=62@5 Vd=A56=67=L29==<2C6C2@=3 d5D56?8G2B=62;C?=@2G=63 D56>=DGC:2A8<53A8<529<A=<53 B=<=6>@=62KC9=<=K=6S >C92D=9@=;=C2C6CS2M56>?563 VO6C2D5A8;=@=62;5:8=6> DC295B=6>2D56>=R8@=62@5 B=A=L295?C6>>=29==<2C6C2;C3 <C=62;56>F;5A=9C=62H=<=„C= 5D=927=6>2GC9=2@=DC2D=63 d5D56?8G2B=62@52;C?=@ ?=@67=295B=6>2D5686>>8 YCA2C6C2F<FD=<C92D56R=BC ,==<@=6LW28R=A2_C9<ACE<24=63 F<FAC<=92G=6B=A=286<8@2@53 @5;8<89=667=S2O=2G5A?=A=;L @595D;=<=625D=9L2<5A:5GC? =>5A2TACKCR=7=2YCAL2Z=C9=: B8=2A8<52<5A95G8<LW2@=<=67=S d5D56?8G2B=;=<2D5675<8R8C UC@=298B=?2BC@=G8:@=6L A8<53A8<52G=A82TACKCR=7=2YCA BC2H=6B=A2IB=A=2YBC983 [=?D=6L2[=G82P\]^QS <RC;<F27=6>298B=?2D5DC:C@C O=2D56R5:=9@=6L2TACKC3 6=6<C67=2TACKCR=7=2YCA2=@=6 C6C2<5;=<295G5:8D2DFD56 R=BK=:2;565AG=6>=627=6> R=7=2YCA298B=?2D567=<=@=6 <5AG=6>2@52MF6<C=6=@2B=6 N=?862H=A82X?C6=2B=<=6>S @5<5A<=AC@=667=286<8@2D53 H=<=D295G=67=@295@=:C2B=:=D V1=A=;=667=2@=DC2983 9=6>=<2;=B=<S T5:=D=2G5AF;5A=9C2G5G53 6>=DGC:2=:C?2A8<52ŒF>7=@=A3 95?=ACS2456>56=C2R=BK=:2<5A3 B=?2GC9=2D5:=7=6C2;568D3 A=;=2<=?862G5:=@=6>=62C6CL <=3H=<=D2B=62ŒF>7=@=A<=3 G=6>L2TACKCR=7=2D=9C?2=@=6 ;=6>2@52A8<52G=A82;=B=2ab H=<=„C=2YCA2BC@56=:2@8=< MF6<C=6=@27=6>2D56R=BC D5656<8@=667=2:5GC?2:=6R8<L Z5GA8=AC2D56B=<=6>LW22CD3 ;=B=2A8<53A8<52:8=A2M8:=8 =6B=:=62H=<=„C=2YCA295:=D= @=A56=2?=A892D567598=C@=6 G8?67=S2Ž‘


4 !!"

0123

#$%&'()*+$,-.()*/(&$).')$01

3516795 6 56

nopqrstuvwuxyzy{|}~|y€z ‡„‰y…†}„y‹~‡„™„‚z €‚~ƒ„|yƒ€…†‡„|y„}~yˆ‚„|} ƒ„|y±ˆ‰€y~„z ‡€‚ƒ„‰~Šy‹~yŒ„€|‡~|€Ž‰y„‘ ˆ|‹y‹€|}„| ’„‰y‹„|y€‚~„|y‹„“„‡y€|z €‚~„|y„|}y‹~z …„‹~y“~~Š„|y„|}y‡€“„‡”y•|‡†ƒ ~“ˆ‚y„|}‰†|} ~‡†–y’€}„|—€y˜€™€‚yŠ„‹~‚ ‹„‚~y’‚ˆ“„y‹€z €“€‚‰€„Šƒ„|y€‚„}„ |}„|y€‚„}„ “€‚Š~„‰„|y€‚‡„‡„Šƒ„|y„‡† “~~Š„|y²³ªª´µ¶· “€‚„‡„yƒ†„~‡„‰y‡€‚„~ƒ” ¸€|†‚†‡y¹º» ’€}„|—€y˜€™€‚y‹~yš„›„ µ¨¼«±ˆ‰€y~„z œ„‚‚†ƒˆ–y€|„™„‚ƒ„| ˆ|‹–y½~‡~|y¾„|z €‚„}„~yˆ‹€y“€‚Š~„‰„| ‹ˆˆ–y€‚~„|y‹€z €„‰yƒ†|~|}–y€„‰y“†‡~Š–y‰€‚‡„ |}„|y€‚ƒ†„~‡„‰y„z €‚~„|y‹„|y„‡†y“€‚„‡„y„~|z ~ƒy‹„“„‡y‹~~Š„‡y‹„‚~ |„” €“„‡yŠ„–y„ƒ|~y²³ª¿ žŠ†‰†‰y†|‡†ƒy€‚~„|– ²¹©¹³¼¿«²À¼Àª¿«‰€‚‡„y²©À¼´ªÁ· ƒ„~y€|€‹~„ƒ„|yƒˆ€ƒ‰~ ±ˆ‰€y~„ˆ|‹y‰€„† ‹€|}„|yƒ†„~‡„‰y—ˆˆ†‚yŸ– €“€‚Š„‡~ƒ„|yƒ€€z ŒŒ ¡”y €‹„|}ƒ„|y†|‡†ƒy€„‰ “„‡|„y†|‡†ƒy€|}Š„‹~‚z ƒ„‹„‚y¢£y“€‚‰€|–¤y†…„‚y¥~|‹„– ƒ„|y“‚ˆ‹†ƒz“‚ˆ‹†ƒy„|}  †“€‚¦~‰ˆ‚y’€}„|—€y˜€™€‚ €‚ƒ†„~‡„‰y‡~|}}~” š„›„yœ„‚‚†ƒˆ” ±ˆ‰€y~„ˆ|‹y“†|y€z ž„†yŠ„™„y‹„“„‡y€~z |€‹~„ƒ„|y€‚„}„~yˆ‹€ ~Šy€‚„}„~yƒˆ€ƒ‰~yƒ„†|}– ‹„|y…€|~‰y“€‚Š~„‰„|–y†„~ —~|—~|–y~ˆ|‡~|–y‰€‚‡„y“„ƒ€‡ „|‡~|}–y~ˆ|‡~|–y}€„|}–y—~|—~|– “€‚Š~„‰„|y‹€|}„|yˆ‹€y‰€z Š~|}}„yƒ„†|}”y¬„}~y“„‚„ ‰†„~y‰€€‚„”y €€|‡„‚„y†|‡†ƒ ƒˆ|‰†€|y„|}y~|}~|y€€z „y‡€‚‰€‹~„y§¨©ª«‹„|y—~|—~|” ‰„|yˆ‹€y‡€‚‡€|‡†–y±ˆ‰€y~„z HIJKLMNOPQORSHTR “‚~ ‰„~|y“€‚Š~„‰„|y„|} ˆ|‹y“†|y€„„|~ UT=KT>JNXNW\ZabceN?\j`\[_Ng\ceb@Nj\j_[_@N?\a@_b^bcNf_NW\k\cNK_[[_ZcNW@_c\^NO\h\[[\adm ‹~‡„€ ™„‚ƒ„|y’€}„|—€y‰€„† “€€‰„|„|yƒŠ†‰†‰” W\`bcdb]NABN?\a^\cN?\j`\[_N`\a[_bcNf_Ng\j?bgN_c_Nbfb[b@Nhbc_gbm €|}~ƒ†‡~y‡‚€|y“€‚Š~„‰„| ½~|}}„y‹„‡„|} ‹„„y‹†|~„”y¬€€‚„“„y™„ƒz ‰„…„yƒ€y±ˆ‰€y~„z ‡†y‡€‚„ƒŠ~‚–yˆ‹€y„|}y“„~|} ˆ|‹y†|‡†ƒy€z ‹~~|„‡~y¥ˆ‡†‰y‹„|y’‰“€‚„–¤ „ƒ†ƒ„|y“€€z „Šy¥~|‹„” ‰„|„|y ‹„| nopqrstuvwuxyzy €¦€|y¬~~ˆ|y Š~|€‰  ¬ y˜€™€€‚y‰€„|„ƒyØØÇy€‚†‰~„y€~Š ‡„ ¬„}~yœ|‹„y„|}y~|}~| €|‹„“„‡ƒ„| ˜€™€€‚y„‡„†y ¬ y˜€™€€‚y‡€„Šy€ƒ‰~‰y‹~ ‹„‚~y¯®y‡„Š†|” „ƒ†ƒ„|y“€€‰„|„|y“€‚z ‹€‰„~|y“€‚Š~„z Έ}„ƒ„‚‡„y‰€„„y€~Šy‹„‚~y‰„‡†y‡„Š†|” š‚ˆÆ€‰~y“†|y€‚„}„”y„‚~yŠ„‰~y‰†‚¦€~ € „‰„|y‹€|}„|yˆ‹€yƒŠ†z ‰„|y„|}y²³Âª¹» œ|‡†‰~„‰€y„|}y‡~|}}~y‹„‚~y„‰„‚„ƒ„‡ ƒ„~y€|‹„“„‡~y‰€„|„ƒy¢®Çy‹„‚~y“€„|}z Š~ †‰–y’€}„|—€y…†}„y‰~„“y€z ôĨū‹„|y€ƒ‰z €†„‡y ¬ y‡€‚†‰y€|~|}ƒ„‡ƒ„|yƒ~“‚„Šz }„|yƒ„~y€‚“‚ˆÆ€‰~y‰€„}„~y“€|}†‰„Š„y‹„| ‰™†… †‹ƒ„|y‹€|}„|y™„ƒ‡† ƒ†‰~Ɣyž„~y…†z |„y‹€|}„|y€†ƒ„yÂϹº¼¹¹Ã«ƒ€‹†„y‹~ “‚ˆÆ€‰~ˆ|„–y­¯Çy‰€„}„~y~†y‚†„Šy‡„|}}„– “€ †„‡„|y€‚ƒ~‰„‚y‰„‡†y†z }„y€€‚~ƒ„| Ȁ|‡‚ˆy ˆˆyš„‚„}ˆ|y¸„” ¢Çy„‹„„Šy‹~y†„‚y~‡†–¤y“„“„‚y¾„|‰” |y†|‡†ƒy‰€‡~„“y“‚ˆ‹†ƒ|„” “‚ˆˆy‹„|y“€|„z Ѐ|€‚„y¸„|„}€‚y €¦€|y¬~~ˆ|y Š~|€‰ š„‹„y†„|yŸ€‚†„‚y­®¡¯y~|~–y‰€„}„~ „žŠ†‰ y‡‚„|‰„ƒ‰†y€‚~„| ™„‚„|y—~—~„|y®Ç Ñ ¬ Òy˜€™€€‚–y¾„|‰y¾„‹~y †‚„–y€|}„z €|‡†ƒyƒ„‰~Šy‹„|y“€‹†~yƒ€“„‹„y“„‚„ ‰€„„†‰ y†„|yŸ€‚†„‚~y­®¡¯– „}~y“€|}}†|„ ‡„ƒ„|y‹„„y€„„|~y“„‚„y“€„|}}„||„– “€„|}}„|–y ¬ y€“€‚‰€„Šƒ„|yŠ„‹~„Š ƒˆ|‰†€ €‚ƒ€‰€“„‡„| ƒ„‚‡†yƒ‚€‹~‡y¸„|z  ¬ y‡€‚†‰y€‚†‰„Š„y†|‡†ƒy„ƒ~|y€|}€‚‡~ ‰“€‰~„y„}~y“€„|}}„|y„|}y€‚‡‚„|‰„ƒ‰~– €|‹„“„‡|y ‡ˆ|}„|yŠ„‚z ‹~‚~–y„|„ˆ|– ƒ„‚„ƒ‡€‚y‹„|yƒ€†‡†Š„|y“€„|}}„|”y „„Š ‹€|}„|y€€‚~ƒ„|yЀ|€‚„y¾€„‡ŠyȊ€—ƒz }„y‰€€‰„‚ƒy„°|®yy“ˆ “€‚‰€|y‹~‡„z ‹„|y¬Èœ”y{|~y†|‡†ƒ ‰„‡†y—„‚„–y ¬ y€„Š„~y“€„|}}„|y„‹„„Š •“y‹~yš€|„|}y‹„|y ~|}„“†‚„y‰€—„‚„y}‚„‡~‰” „Šy¡®y“€‚‰€|y †|‡†ƒy~‡€ “„‚„y“€„|}}„|y‰€z ‹€|}„|y€|}„‹„ƒ„|y‰†‚¦€~” €|}„|y„‹„|„yƒ€‰€Š„‡„|y„|}y“‚~„– €|‡†–¤y†—„“y¥~ |‹„” ‡~„yƒ„~–¤y†…„‚|„” ž„~y€|}„‹„ƒ„|y‰†‚¦€~y‹€|}„| ‹~Š„‚„“ƒ„|y“„‚„y“€„|}}„|y ¬ y‹„“„‡ ‡€‚‡š~ ~Š„|y€‚~„|y€‚ƒ†„~z ÉÊËÌÍ ‰„“€y‰€„|„ƒy¡®®yˆ‚„|}–y‹€|}„|y€‡ˆ‹€ ‡„“~y—„|‡~ƒy‰€†‡†Š|„y‹€|}„|y„†‡„| ¼ÀµÅ¹Ã«ÂÀÃÓ©´µ¶·«€|}„|y€™„™„|—„‚„~ ƒ€~|‹„Š„|y“€‚Š~„‰„|–¤y†—„“y¾„|‰” „|}‰†|}y“„‚„y“€„|}}„|y„|}y€‚ˆƒ„‰~y‹~ Ȅ‚„|„y‰„|}„‡y†‹„Š–y„}~y“„‚„  ¬ yΈ}„y‹„|y ˆˆy‰€„„y‡„Š†|y­®¡­–¤ “€„|}}„|}y„|}y‰†‹„Šy‡‚„|‰„ƒ‰~y~|~„ †—„“y¾„|‰yƒ€“„‹„yÔ¼´§³µ«Õ¹¶ÖÀ¿« €„‰„yѣ׭Ҕ ‰€€‰„‚y±“­®y…†‡„–y„ƒ„|y€|‹„“„‡ƒ„|yŸ‚€€ ¾„‰~y †‚¦€y‡€‚‰€†‡y€|†|…†ƒƒ„| Ѐ|€‚„y¾€„‡ŠyȊ€—ƒz•“y‹~yš€|„|}y¸„„z 678

 #   "  ! ! „Š™„y‰€„|„ƒyØÙÇy‹„‚~y“€„|}}„|y ¬  ‰~„”y„|y‰€‡~„“y“€€~„|y‹€|}„|y‡‚„|‰„ƒ‰~ 345 ! " 0 3*! & % $ # 0( :) ! ˜€™€€‚y„‹„„Šy™„|~‡„–y‹„|y‰~‰„|„ ±“¯®y…†‡„y„ƒ„|y€“€‚ˆ€ŠyŸ‚€€yЀ|€‚„ % ! 0 5!" / $  !  & ; .&" ‰€„|„ƒy¡°Çy„‹„„Šy“‚~„”y˜~ƒ„y‹~~Š„‡y‹„‚~ ¾€„‡ŠyȊ€—ƒz•“y‹~y ~|}„“ˆ‚€” -  ! $ )" 7 3  ƒ„‚„ƒ‡€‚y†‰~„|„–y£¯Çy€‚†‰~„y€~Šy‹„‚~y°® ¬~„„y~|~y€†y‡€‚„‰†ƒy„ƒˆˆ‹„‰~” # ,+ +     % +$4 & % ! $ 0 ‡„Š†|–y¯£Çy€‚†‰~„y¯®z°®y‡„Š†|–y‹„|y¡­Ç š‚ˆˆy~|~y€‚„ƒ†y‰„“„~y„ƒŠ~‚yŸ€‚†„‚~  #   "  859 &295 "  ! €‚†‰~„y‹~„™„Šy¯®y‡„Š†|”y˜„‹~–y“€„|}}„| ­®¡¯–¤y†…„‚yy¾„|‰”yÉÊËÌÍ 3   7 + !   %"

2345536789:;9238<349=74>?7

Þßàáâãäßàåãæßçßãèåãéáàåâ

 $  + ! * # $  3* %    !  !   $  !  $  ! $ ! %  & ! !$4 & 0  %  ! ! $4 &  % ! < ! 3 %$ 4 ,526-"  " 0   +  ! & "  & 0" 0 !  # $ 0  !" 5  !  " * ! ! ! % !  !$  % ! $ && ! " !" 3+   ! " 0 3$ 0  )$ !% " 3! $  ! %" * ! $   $4 !    && %" 3 &" " 3+    & ! ! 7   ( ! !" ! ! ! $ $ 0  !  $4 &  ! " 0 %  " ,-

JWH

êëìåãíîçßïìßàå

iPYmUIJ

ðñòñóôõö÷øôðù÷õöôúûüýñþñÿöýô0û12ñ

345678

 6     " !  !"   ! " #) %  ! *% ! %  #  $ % )  !    "  $ !$ !  !" +  ! #   % !" &" 3 %  !!  ) ! + ! %   "

& 5 ) & , 5 - " HIJKLMNOPQORSHTR

             $ !  " 5 ! # $ ! %  UTIVJRWRMNXNYZ[\]^_N`\a[_bcNdbceNf_gbhba]bcNf_Ni_bjZcfNUbk_[[_ZcNW\jbaNlZedb]bagbm   ! !" ) )    " # ! '   $  ! %)" $   3 3 " !   4 0!  " + !  3 6  !% ! ! #   $  !   )  !  4 nopqrstuvwuxyzyÚ´ÀùµÅ«À¼¨«À«¶´¼©Â«§¨Âª ¼¹Â¨«¶¹©Å«~|~y—†ƒ†“y‡~|}}~–y~„‰„|„y‹~~|„‡~ '  !  ! ! " 3 0! !" 1   " !   ! !!$   ! ) Û¼´¨µÅ·«ž†‡~“„|y~|~y€„|}y‰„|}„‡y‡€“„‡ ˆ€Šy“„‚„y™„|~‡„y„|}y€„|}y“€|}}€„‚    ( ! % & !  ! ! " 1 €|}}„„‚ƒ„|y€‡„“„y€‚~„|y„“† €‚~„|–y‹„|y…†}„y‰ˆ‰~„~‡„y†‹„” % )  ! $ $ ) ! %  ! ! €|}„~yŠ„‡~yƒ„†y™„|~‡„y‹~y‰€†‚†Š ¾„‚}„|„y†„~y±“£y…†‡„–y‡€‚}„|‡†|}  " ! " # % % !  ! )  ! ‹†|~„”y €„~|yƒ~„†|„y„|}y€†ƒ„†– ‹„‚~yˆ‹€|„y‹„|y‰€„ƒ~|y„|„ƒ|„ !    $ &  !   ! ! " €‚~„|y…†}„y€‚†“„ƒ„|y“€‚Š~„‰„|y„|}y¨Ü» …†„Šy€‚~„|–¤y†…„‚|„” 3& %  ! ! " ¨¼©Àª´µ¶«‹„|y‹„“„‡y‹~‰~“„|y…„|}ƒ„y“„|z œ‹„y…†}„y§©À²Ý«Å´ÀùµÅ¿«€‚†“„y—~|—~| .   !  /  .           %     %                …„|}”y „|}„‡y‡€“„‡y“†„y…~ƒ„y‹~…„‹~ƒ„|yŠ„‹~„Š ‹€|}„|y†‡~‚„|y€‚~„|y€‚™„‚|„yŠ~‡„” !  " !         !     *           $      Œ„€|‡~|€Ž‰y„}~yˆ‚„|}zˆ‚„|}y‡€‚—~|‡„” žˆ€ƒ‰~y~|~y“€|}}€„‚|„y„‹„„Šyˆ‚„|}zˆ‚z *  !  #  )          &                 $     $   $ ~„ˆ|‹yš„¦~~ˆ|y €„‚yΈ}„ƒ„‚‡„ „|}y‡€‚‡€|‡†”y¬€}~‡†y“†|y‹€|}„|y€„‰y“†‡~Š '   %$ ! )" 8  " ,2! - ! 

@A<39BACD9E4F78749GA<>7C>?7

„‹„„Šy‰„‡†y‹„‚~y‰€ƒ~„|y‡ˆƒˆy€‚~„|y„|} ‹€|}„|y€‚„}„~y„z €~~ƒ~yƒˆ€ƒ‰~y€|}ƒ„“y†|‡†ƒy€„‰y“†‡~Š– —„y…€|~‰y€„‡†„| €„‰yƒ†|~|}–y€‚~„|–y‹„|y„‡†y“€‚„‡„” ‰€“€‚‡~y‚†~–y‰„Æ~‚–y†z ž€†|}}†„|y‹„‚~y“‚ˆ‹†ƒy„|}y‹~…†„y‹~yš„z ‡~„‚„–y‹„|y›„‚†‹” ¦~~ˆ|y„‹„„Šy“‚ˆ‹†ƒ|„y„|}‰†|}y‹~‹„z ž„~y…†}„y€|€z ‹~„ƒ„|yƒˆ€ƒ‰~y€‚~„| ‡„|}ƒ„|y‹„‚~y’‚ˆ“„” ž„~y€|€‹~„ƒ„|y€„‰y“†‡~Šy‹€|}„| ©´Ã´ª¨Å«¨Å´ª´¹µ«‹€|}„| ƒ„‹„‚y¢£Çy„‡„†y¡Øyƒ„‚„‡–y‹€|}„|y€‚„}„ ƒ„‹„‚y¢£Çyˆ‹€y{‡„z “~~Š„|yˆ‹€–¤y†—„“y¥~|„™„‡~yÑ­¯Ò–y †“€‚z ~„–y„|}y€~~ƒ~yˆz ¦~‰ˆ‚y~„ˆ|‹yš„¦~~ˆ|y €„‚yΈ}„ƒ„‚‡„– ‹€y„|}y€~Šy‚†~‡–¤ †…„‚|„” ±„†yÑÙ׭Ҕ ½ˆƒˆy¸„‰y €„‚y€„|}y‡€‚„}~y€|z ~„ˆ|‹yš„¦~~ˆ| …„‹~y‹†„–y„ƒ|~y„‹„y„|}yƒŠ†‰†‰y†|‡†ƒ …†}„y€€‚~ƒ„y“‚ˆˆ “€|…†„„|y€„‰y“†‡~Šy‹„|y€„‰yƒ†|~|}” €|„‚~ƒy‹„„y‚„|}ƒ„ ½„“~y„‹„y…†}„yÂϹº¼¹¹Ã«ƒŠ†‰†‰y„|} €€‚~|}„‡~y½„Š†| €|…†„y€‚~„|”yš„‹„yˆ‹€|„–y‡€‚‰€‹~„ ¬„‚†y{€ƒ–y„ƒ|~y‰€z †„~y‹„‚~yƒ„‰~ƒyŠ~|}}„yˆ‹€yƄ‰Š~ˆ|” ‡~„“y“€€~„|y€‚~„| ¸ˆ‹€yƒ„‰~ƒy~„‰„|„y€~Šy‰€‹€‚Š„|„ ˆ‹€y„“„“†|y„ƒ„| ‹„|y‡~‹„ƒy„|„ƒy€|}~ƒ†‡~y‡‚€|”y €€|z €|‹„“„‡ƒ„|y„|}“„ˆ ‡„‚„y†|‡†ƒyˆ‹€yƄ‰Š~ˆ|–yˆ‹€|„ „|}y~‰„y‹~„~y„|}z €‚¦„‚~„‰~y„‹„y€‚~„|y‹~‹€‰„~|y‰€“€‚‡~ ‰†|}y‹~y“ˆŠˆ|y‰„ƒ†‚„ †|}„–y€|}ƒ†|}–y}„‚~‰–y‹„|y„|„ƒy„}~” „|}y‡€‚‰€‹~„” ¬~„‰„|„y€„|}y€|}~ƒ†‡~y“€‚ƒ€z œ‹„yƒ€…†‡„|y‹~ ‹„„y„|}“„ˆ–y„‹„ „|}„|y‡‚€|” ¸€|†‚†‡y¥~|„–y‡‚€|y“€‚Š~„‰„|y„|} ¦ˆ†—Š€‚y€„|…„y„|} „|„ƒy‹~—„‚~y‰„„‡y~|~y„‹„„Šy¼¹Â¨«¶¹©Å«„‡„† ~‰„y‹~“„ƒ„~y†|‡†ƒ €„‰y€‚™„‚|„y“~|ƒy‹€|}„|y‡„†‚„|y€‚~„| “€€~„|y‰€„|…†‡z ‹~y‰€ƒ€~~|}|„”yš€‚~|‡„„|y†|‡†ƒy€‚~„| |„–¤y†…„‚|„”yÉÊËÌÍ


UVWXYZ[\]^_XY`\a[bcY`[Û 0123

3Ü1ÝÞßàÜáÝâãßäßåæçèéÜèÝßêëìí

defghijekghlgmgngohpqrsgtp‚ƒ„…„†„†‡ˆ‰ƒŠ‹‡Œˆ‰ƒŠ‡Ž‚Š‚‘fthsgepurhiqlqrtepgohlgjijehmvgmpgwxgyhmqltmgnhiqrmugngehgtryhntmprtsy iqezjrjmgehsgrpjhpgefghiqefjfjsyhigmiuryhotezzghiqegpggehsupgyhgpgjhkgezhngteekg{h|gkgezsgehsqnjogehgefghsqigfg›œžŸ ¡¢£¤¥¦’ }glthgsgehlql~gepjhlqegrtsgehmunjmtekghlqngnjthitogs€itogshkgezh~qrsuliqpqe{“„Š‡‹Š”„‡•‚•‰„†–ˆ†‡—˜–™„š

§ˆ ‰ˆ†¬­ –Š¬¨©Š ª« Š¬‚˜ƒ– ™ ­„®¹¯—°„±² ³³°‚´†µ«°’À ®ˆ¯„ ”•„ „ˆ¶ “¶’­³®¯»˜ µÁµ´” µ ´„µˆ Áµ Á ¶ ·¸ª ‰ ˆ †— ƒ „ †— ¶ « Š  †º˜ „ ‰ ¹ ¼˜†«˜‹ˆŽˆ•„†¹½˜–…„‹„”„ ¾²“ª©¨­”Š‰ˆ†™˜–™„¿–•„Šƒ’˜•

ÃÇ ÄÃ Å Æ È É Ê Ë Ì Í Î È É Ï Ã Ä ÃË Ð ÑÉ ÏË Ã Å ÆÇ È É Ê Ì Í ÎÈÉÏË ÃËÐÑ ÉÏË

ÒÒÓÔÕÓØÓÙÚÓÙÓØÓØ ÔÖÒÓÖ××Ö

WXb\ YZ[ \ ]^ _\ ` a c\deZ

 !"!#$%&'()*(+,-./)&012,/-&34(5&6/0/)&()*/7/8&('14, 96/7/84,:;&</2,&9=>?:@&A/4/'&810/)*&/+,01./81&-(B5/0/C 8()*.(-/&C('14,&D/)*&2(B4/)*8,)*&51)**/&01)1&5/B1&.('/B1); 6/7/84,&'('2/-/4./)&.(C,-,8/)& !&-()-/)*&C()(-/C/) C/BC34&C(8(B-/&('14,&?EFG@&6/7/84,&'(43438./)& H&9/B-/1 (/014/)&0/)&(B8/-,/)&H)03)(81/:&8(2/*/1&C(8(B-/&2/B,&('14, ?EFG@ I(),B,-&6/7/84,;&5/'C1B&8(',/&0/414&D/)*&01'353)./) 34(5& H&0/C/-&01-(B1'/&0/)&2(B/4/8/)&8(J/B/&5,.,';&8(51)**/ C/B-/1&1-,&2(B5/.&'()+/01&C(8(B-/&('14,&?EFG@ ,-,8/)&1)1&01C(B.1B/./)&2/./4&'(',)J,4./)&.(5(235/) 2/B,&0/4/'&.(510,C/)&C341-1.&H)03)(81/@&#(2/2;&01&8/-,&8181 6/7/84,&'()(*/8./)&2/57/&C,-,8/)&1)1&'()*1./-&8(51)**/ !&7/+12&'(4/.8/)/./)@&A1&8181&4/1);& !&'()*/-/./)&'/815 '(415/-&0,4,&C(B-1'2/)*/)&D/)*&01*,)/./)&6/7/84,&0/4/' '(43438./)& H@ $0/&C()*/'/-&C341-1.&D/)*&'()*/-/./);&218/>-10/.)D/& H '()+/01&C(8(B-/&('14,&?EFG&-(-/C&01-()-,./)&34(5& !@ A18(2,-./)&2/57/& !&218/&'()*/+,./)&2/)01)*&.(&"!% 9()*/014/)&"/-/&!8/5/&%(*/B/:&/-/8&C,-,8/)&6/7/84,&-(B8(2,-@ $C/C,)&CB3K.3)-B/&D/)*&2/./4&',)J,4&-(B./1-&C,-,8/) 6/7/84,&1-,;&C,241.&-/'C/.)D/&'(8-1&81/CK81/C&,)-,. '()D/.81./)&4/.3)&2/B,&0/4/'&C/)**,)*&C341-1.@&/-/./)4/5 !&218/&2/)01)*&/-/8&C,-,8/)&6/7/84,&-(B8(2,-;&-()-,&810/)*K 810/)*&01&"!%&&/./)&'('2,-,5./)&7/.-,@&/0/5/4;&C/BC34K C/BC34&D/)*&'()*/+,./)&*,*/-/)&.(&6/7/84,&/-/8&C()(-/C/) C(8(B-/&('14,&?EFG&34(5& !&-/.&5/)D/& H@ L/)*&+,*/&8,0/5&'('/8,../)&*,*/-/)&/0/4/5&/B-/1&6,4/) 61)-/)*&966:&0()*/)&'3-3B)D/&B3M&L,8B14&H5N/&I/5()0B/@&/B-/1 A('3.B/81&('2/B,/)&9A :&0/)&2(2(B/C/&C/B-/1&D/)*&4/1)&+,*/ /./)&'()('C,5&4/)*./5&8(B,C/@ O/)*./5&5,.,'&D/)*&01-('C,5&34(5&C/BC34KC/BC34&1-,&8/)*/',)*.1)&/./)&'('2/7/&.3)8(.,()81&2(B,C/&-(B/)J/')D/ C(4/.8/)//)&C('14,@&!)-,.&8/-,&5/4&8/+/;&+1./&C(B810/)*/)&D/)* /./)&'(412/-./)&8(+,'4/5&C/BC34&1-,&'('/./)&7/.-,;&+(4/8 +/07/4&0/)&-/5/C/)&D/)*&8,0/5&-(B8,8,)&-(B./1-&('14,&?EFG 218/&01C(B83/4./)@&"(B,-/'/&+1./&)/)-1&C/BC34KC/BC34&D/)* 01./2,4./)&8(2/*/1&C(8(B-/&2/B,&('14,&?EFG&'('1)-/&B(P181 +/07/4&./B()/&'(B(./&'(B/8/&8,0/5&./4/5&8-/B-@ %3'3B&,B,-&C(8(B-/&('14,&?EFG&+,*/&+/01&-(B2,./&,)-,. 01C(B83/4./)@&Q1./& H&2()/BK2()/B&01/.3'30/81&34(5& ! 8(2/*/1&C(8(B-/&2/B,&C('14,;&/C/./5&1D/&/./)&3-3'/-18& ! '()('C/-1&)3'3B&.(KFFR&6/*/1'/)/&+1./& H&'()*5()0/.1 .3J3.&,4/)*&C()(-/C/)&)3'3B&C(8(B-/R&%3'3B&./)&218/&8/+/ 01/)**/C&'()D/)*.,-&53.1@ Q1./&)3'3B&C(8(B-/&C('14,&-(B/)J/'&2(B,2/5K,2/5 9'()*1.,-1&2(B-/'2/5)D/&+,'4/5&C/B-/1&D/)*&0143438./) *,*/-/))D/&)/)-1:;&-()-,&/4/-K/4/-&0/)&/-B12,-&./'C/)D(&C/B-/1 D/)*&',)*.1)&8,0/5&01C(8/)>012,/-&+,*/&5/B,8&01,2/5&8(',/@ "/)-/)*/)&.(&0(C/);&C15/.KC15/.&D/)*&-(B./1-&4/)*8,)* 0()*/)&8,.8(8)D/&C()D(4()**/B//)&('14,&?EFG&9/C/./5&1-, !;&6/7/84,;&A :&5/B,8&2(.(B+/&0()*/)&.(J(B'/-/) 8(./41*,8&.(J(C/-/)@&S/.-,&.1)1&8,0/5&'()+/01&T',8,5U@ ('(B1)-/5&8(2/*/1&C()D(01/&C(B83)(4&01&.(8(.B(-/B1/-/)& !; +,*/&'(8-1&8()81-1M&0/)&81*/C&'()0,.,)*@&Q/)*/)&8/'C/1&',)J,4 .('2/41&.(+/01/)&2(B4/B,-)D/&C()**/)-1/)&C(B83)(4&.,)J1&01 8(.B(-/B1/-& !&8(2/*/1'/)/&D/)*&-(B81B/-&8(2(4,')D/@&#(2/2; C(.(B+//)& !&D/)*&'(),'C,.&1-,&'/815&2/B,&01',4/1@9VVV:

pq rs t u v w u x v y z v x { | }v~vvy€vrxsxq|

925õö÷ô õ øù2úø5ûø2óõ ûø2üïð õõ÷úöý 66øþð ûÿóðõ0òïøþõ1õø23425õ67892 õ39õ37 2õ6 8õ39õô 8 2õï4 49 2õü4 õ45  õï õùõ9õü4 õ45  õ 768 õ39î2ïð3ñòóô 39 739 2õ 7 5 9õ 76 õ77 9õ õ 7296 2õ6 8

‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽŽ‘’Ž“”•Ž–—˜™Ž˜—–”••š”•Ž›œžŽŸ ‘›‘–™¡Ž¢™žŽ£”¤Žž ›˜—œ—‘Ž ‘š™Žœ“””¡Ž¥¤— Ž™‘—žŽ—”¦›¤ ‘—”“§ 45689 9

  9 9 99 9

 

9

99  9 9 9 !  9 9 9 99

"9#9 $9#

%9 9 & 9 '9  ()* 9

+, )9 $9

 9 

99

989 9 99

99 9 9  9 9

9 9 9 89 9

 9 9 89 9

9 9

9 9 9 89 9 99

$ 99 9 999

$99

. , 9 9 /9 '0 1& 23 ,9

2342 9 99

9 99

9 #99 89

 89 9 #99 9 9 9

999

99

9  9 9 9 9

9 9 89 9 #99 9 99

9# 89 9

9 99 9 5 4-% 99 ' 633-333 7 979

99 8 9  2-&9 9 ' :3-333-3337 979

8-/9 ' 8;-333-333797 9

<-,9 9 9 9

  9 9 99

 9 ' ;3-333-333379 79 ;-$ 99 9=99 9

99 99

  89 79 

' 23-333-3337 979

> 9

99 89 9 9 99 9 99

4-$989 9

9 #99 89  2-$ 899 89 999

9

9 9 9

 89 9

8-$9=99

  9 9

<-& 9 99 99

9

 99

  999

 9

9 98 9 ;-$99

99

7 99 ! 9 ? @-)9 9 89 9 9 9 99

89 9

 89 89 9 6-) 98 9  89 98 "9

 #9 89 99 9 9 9 9 89 9 9 99 9 9 9 9 #9 #9  9 98999 9

 9 9 9 

"0 A 8999-BCDEF 4GHGIJGKLC MGLHNHOEPQNRSGPGTOG

¨©ª«¬«¬­®®®

¯°±²³´µ³¶·°¸¹º¯ »°¼½±·¾°¿³À³

‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘“Ž šŽ–”“Ž £•—”ŽÁ¥ÎŸ›•’Ž£œš Ž ¤– £•— ”¡ŽÄ˜”•™”Ž‘Å¤Ž˜ —”—–¤‘—Ž£—‘Ž’˜—Ž¤‘œ—‘—ž”§ Æ«¬©¬ÇÈÉÊÈÇ®®® .f.>1* 9 /,$ 99 # /9 A 8999 99 99 <3 

9 9 26; =9 9 89 9 99

99

9 & 2344- )9 89 9 9 99 9 9 9 9 %9 9  9 99

9 9 9 89 89

9 2348 99

/,$ 9 9 9 9 9 99

9 9

9

 999

 99 9 9 " 9

 9 9

 99 9999

  9 /,$ 999

 9 9 99

99

9

 99

9 9 9

 9

 ,9 89  . 2348 /,$ =9 9 /9 A 8999 9 9

 =9 9 A 89 9 99

99

9

 99

9 ) 9 9

 9 99

9 99

9 99

 9

9

9 /,$ 9

 899 9 9g9 =9 9 89 99 9 9 89 999

 9 9 9 /,$ 89 99 9 " 9 /9 A 8999  99

99

99 9

999

89 9 9 9 9

 9 9- 9 9 9 9-BCDEF hCIGH6EiEIjkjkPGIjGIlEImGOGOGInCiCo6NOGQNRSGPGTOG

Ë\Ì\^ÍX]ÎZ`Zd\]^Í`ÏdXd^ÐÑa]^Ò\]ÎÎZ\]

‡ˆ‰Š‹ŒŽ£¤Žœ Ž”•š¤š‘”Ž—Ó—”Ž•”••š”Ž˜—ŽÔ—œ“žŽÕ”–šœ§Ž¢™žŽœ£—žŽ˜¤—Ž‘–šŽ —”••š¡ Ö×ØÙ5ÚÛ 9 9  #9 " 9 $Ü 9

/9 9

g9 =9  9

Ü

9 9

99

99 9 9 9 9

99 9 9 99 99 9 9 9 99 19

 9 9 99 9

89 

9

 99 99

9 9 9 9

 99

89 9

 9 9 9

 9

 9  899

 Ü 9

9 9 9 /9 999

 9  Ü

9 =9 89 9

9 99 42 9 99

9 9

99 9 4 9  9 9

 Ü

 9

9 

 99 @ 9 Ü

 9 9 9

9

  9 99 9 9 9(  999

9 #9 899 9 9 9

89 9

9 89

¨©ÇȬ©ÉÉÉ®®® 99 9  /9 " 9 $Ü 9

/9 9

g9 89 9 9 

99

*99 .9 9 1 4 g9 9 9 9 9 99 , 326< 8@6;3Ý = 842- BCDEF

hCIGHlETCÞCIGI 6GßkiGOEIàGIOko


€€‚ƒ„€…ƒ†!‡ˆ‡"‰…€‰ƒ€Š‡ƒ†‹ŠŒ 0123

361 65 8 6 56761689

‚ƒ . $ , 2 ( $ * ) 9 ' 1 + ) „, 2 ( 4 * ) ) b& i … 7 ) / & ) †, * 4 + ) `1 8 * & ) #1 + ‡4 + $ 3 4 :;<=><?@>ABC<DE;FBG UX[YKIRNS\VTQNJI[YQNuNZIKMI ]IQIRjNkXZX[YWNVYUY[Ne—jee HIJIKLMIJIKNOIPIQNOIRNSTUIV UI[IYNUIWTNWISYUNJI[YQNU\PI OIRNSXPX[IKNVYUY[Na—jeeN_R]L OTIWNWXMIQRITNQIYPNWYUI JIOTNSXVTNVXRYWVIR]cNTPYNSYL U\PNJI[YQNabcNdecNdgcNOIRNhiNZ\[XK ZX[ISIRNS\VTQNIR]UYPIRNU\PI OIKNQTSTU\jNkIIPNTRTNYSIKINIR]L WISYUNUXNU\PIcŽNTWZYKNuI]r\j ^_R]U\P`NJI[YQNabcNdecNfgNOIRNhij UYPIRNYWYWNWXWIR]N~YUYV _UKTQRrINOI[IWNVXQPXWYL kXZIZcNKIQIVIRNWXQXUINI]IQ SY[TPNUIQXRINZXQSITR]NOXR]IR IRNPXQSXZYPNZYVIPTNWXRrIL ZYVIPTNlYQM\QXJ\cNmQSNnNoIKL SXVXOINW\P\QjNqI[IYNPTOIUNJY]I PIUIRcNVXQIPYQIRNVXR]IPYQIR SYRNpITRNoI]cNNWXRTRJIYN[I]T OTTTRUIRcNUIWTNIUIRNPXQYS JI[YQNPX[IKNOTZYIPNOXR]IR VXR]IPYQIRNJI[YQN_R]U\PcNOTP\[L ZXQOXW\cŽNPX]ISRrIj UIJTIRNOIRNVXQPTWZIR]IRNWXRL IUNSIR]NZYVIPTj kXOIR]UIRNNVXQMIUT[IR OI[IWjNqIQXRINTPYNTINWXWYL qIQXRINTPYcNVTWVTRIRNVIL VTKIUNS\VTQNJI[YQNucNNuI]r\c PYSUIRNVXQIPYQIRNPXQSXZYP ]YrYZIRNS\VTQNUXXWVIPNPQIrXU WXR]IPIUIRNQX]Y[ISTNVXR]L KIQYSNOT[IUSIRIUIRj PXQSXZYPcNs\WTNlQIP\W\cNWXL IPYQIRNJI[YQNPX[IKNWX[XMIPT |qI[IYNOTYZIKcNVISPTNWXL RrXQIKUIRNPTROIUN[IRJYPNUXVYL ZXQZI]ITNPIKIVjNoXRYQYPRrIc RTWZY[UIRN]XJ\[IUNUXNJI[YQNrIR] PYSIRNZYVIPTNNUXVIOINIR]]\PIL U\ROTSTNJI[IRNrIR]NQYSIUNSXWL [ITRjNuYUIRRrINWXRrX[XSITUIR IR]]\PIRrIjNnI[NPXQSXZYPNWXL VIPNWXRJIOTNVXQPTWZIR]IR WISI[IKcNWI[IKNWXRIWZIK R]XWYUINOI[IWNVXQPXWYIR VXR]IPYQIRNJI[YQj ]XJ\[IUjNqIQXRINTPYNVXQIPYQIR S\VTQN_R]U\PNIRPIQJI[YQNOT |qI[IYNPTOIUNSI[IKcNVIOI PXPIVNKIQYSNOT[IUSIRIUIRjNuIL tYIR]IRNuI]X[XRNU\WV[XUS oIQXPNabbhNSYOIKNIOINVXWL ]ITWIRIVYRNJY]INJI[YQN[TR]UIQ UIRP\QNuYVIPTNlYQM\QXJ\cNtIZY ZI]TIRNJI[YQjNlIOINabbgNJI[YQ PX[IKNOTVXQZITUTcNSYOIKNZI]YScŽ ^vwd`jNlXQPXWYIRNTRTNWXWVXQL abcNdecNfgcNOIRNhiNWTRPINZTSINUX PIROISNoIKSYRNpITRj PXWYUIRNS\VTQN_R]U\PNJI[YQNabc U\PINUIQXRINJI[IRN[TR]UIQNQYSIUj uYVIPTNWXWTRPINUXSIOIQIR decNfgcNhicNOXR]IRNJI[YQNuj IWYRNSXPX[IKNTPYNOTUXWZI[TL SXWYINVTKIUNI]IQNPTOIUNWX[IL lXQPXWYIRNOTKIOTQTNVY[I UIRNSXVXQPTNSXWY[IcŽNJX[ISRrIj UYUIRNOXW\RSPQISTNUIQXRI \[XKNmTRISNlXQKYZYR]IRNq\L ?‘’B:“”•“’–‘ PTOIUNIUIRNWXR]YRPYR]UIRj WYRTUISTNxRy\QWISTNOIRNlIQTL xINWXRrIrIR]UIRcNSXPX[IK |s\[\R]NJIR]IRNIR~IWNOXW\ MTSIPIN^mTRKYZU\WTRy\VIQ` JI[IRNOTVXQZITUTcNVIQINS\VTQ VIOINZYVIPTjN˜I[YQN[TR]UIQNPTWYQ rIR]NOTMIUT[TN\[XKNqIZTONzI[Y JI[YQNabcNdecNfgNOIRNhiNZX[YW PX[IKNWXR]I[IWTNVXQPIWZIKIR zTRPISNOIRN_R]UYPIRcNHIKrYL JY]INUXWZI[TNUXNJI[YQNSXWY[Ij VXROYOYUjN_VI[I]TNSXUIQIR] OT{NqISIP[IRPISNl\[QXSNlYQM\QXJ\c uIQYNSXPX[IKNOTIOIUIRNXRIW OTNSIRINZIRrIUNVXQYWIKIRjNxPY _qlNkYP\r\{NOIRNqXVI[INuIOIR UI[TNVXQPXWYIRcNWXQXUINZXQSXL SIJINSYOIKNV\PXRSTjNkIrINPTOIU lXWZXQOIrIIRNoISrIQIUIP OTINUXWZI[TNUXNJI[YQNSXWY[Ij IOINRTIPNWX[IUYUIRNOTSUQTL mXSIN^uIVXQWIOXS`cNoYQMIRP\j |lIOINMIUPYNTPYcNUIQXRI WTRISTjNqTPINVIPYKTNSIJIN™š›œžŸ uXQOISIQUIRNTRy\QWIST WXR]TR]IPNU\ROTSTNJI[IRNrIR] ¡œ¢£¤œrIR]NSYOIKNIOIcŽNTWL rIR]NOTKTWVYRcNWISI[IKNYPIL IOIcNSXWVIPNOTZXQTUIRNUX[\R]L ZYKNZYVIPTjB¥•¦‘§ WINVXQSX[TSTKIRNS\VTQN_R]U\P IOI[IKNIUSXSNWISYUNUXNU\PIj lIQINS\VTQNJI[YQNuNWXR]X[YKUIR S\VTQNJI[YQNabcNdecNfgNOIRNhi "%S?EE'T)-3'T,/()7'8)/'%/213()/ 43+)(,')2)5'7.*3)'+,@)1'*./))(, rIR]NWISYUNUXNU\PIcNVIOIKI[ E,7@3419*,/U9+)56'V)@038,6'*./2)I )(35)/'0)/2'(.-)@')8):'E,(.*3, SXKIQYSRrINWXQXUINWXR]]YL ()1)/6'+.5(.*3)/'+.>)1,-)/'C)-35 7.37),'+.5(.*3)/6'B9*,'*./3*I RIUIRNJI[IRN[TR]UIQj 8)/'+.5>)1,-)/'1..*+)('D)-35 +)@1)/'1.1.M.>))//0): mI[IWNVXQPXWYIRNPXQSXZYPc S' '8./2)/'1.+3(3I 8 , + VXQMIUT[IRNWISTR]LWISTR] 8,-),M133'19)-./@'9'+-../@0'7.359+4,59'(C))/-3'D5)'-J)K/'60')F/P26 7)/'4<=3+))0)(,''01)./M2.'>) ( , 8 ) VTKIUNOTZXQTNUXSXWVIPIRNWXL OG'8)/'WL:'%/219('1..*+)('D)-35 1.*4)-,'+.5)(35)/'01)'*/2)')38'*).:'/B.,/5D7).3I WIVIQUIRNUXTR]TRIRRrIjNs\WT (.-)@'*.-)/22)5'+.5)(35)/'1)5./) 5)@'/)/(,'2,*)/)'(.*)/I(.*)/'79I 1)('*.*)1),'(5)0.1'-),/6'0)/2'7.I +,56'1)*,'(,8)1'4,7)'*./M.2)@'1)-)3 lQIP\W\cNOIQTNVI]YrYZIRNJI[YQ /-).*) ,/,'8,23/)1)/'9-.@'D)-35'S: *.5.1)'*)3'8.*96A'()/8)7/0): abcNdecNfgcNOIRNhicNNWXR]IPIUIR <'E, '*./0)()1)/6',)'8)/'1)>)/I ZIKMINWISI[IKNVXQSX[TSTKIR *)8):''=C.)8-3,15',S(/'0))8'))'87).'1X,(F)'5')O/F2'1)95(I 1)>)B9/*, ' *. /2,13(, JI[YQNZYUIR[IKNWISI[IKNZIQYj -),/'0)/2'*.-)0)/,'53(.'8,'.*+)( +.5)(35)/'0/)9/-)21')'38/)(6'301)',*. |s\[\R]NX}I[YISTNUXWZI[T (5)0.1'(.57.43('8./2)/'*.-.>)(, 4.-91'1,5,'8,'7,*+)/2'(,2)'E(93/'''S@9)75M397: I]IQNUIWTNOTVXQZ\[XKUIRNWIL D)-35'0)/2'7.@)537/0)'@)/0)'3/(31 %-)7)//0)6'1)5./)'8,'D)-35'(.57.43( SYUNUXNU\PIjNqIQXRIcNIVIZT[I D)-35'S6A'1)()'V)@038, 3*+)/2:'<")-)3 KIQYSNZX[\UNUTQTNOTNkTWVIR] =.8)/21)/'+)5)'79+,5'D)-35'JK6 /(.05)357,7''8(,8,+))11')78))1')+/.'/*. sT]INm\RNu\S~\cNJI[YQNPXQSXZYP FP6'OG6'8)/'WL'*./2)13'1.M.>) (.537'(.5)/2'1)*,'(,8)1-)'4-,37,)'5'*3(../',8(3)6I SXVTNVXRYWVIR]jN_OIVYR (.5@)8)+'D)>)4)/'(.2)7'8)5,'7)/2 +)(1)/'3)/26A'1)()/0):''Q(9)R

YZ![Z\]Z^

»º»²·±½²³¶‘µ¶º·Á·ÚÐÂÒÊ·ÎÆÉÂÏ·’ÊÆÉη´ÅÄÅÍÂÉÂÄ·ÉÎÐÂÐÂÒηÐÊÄÒÊÂÑÎÆÔ·²ÊÍ·ÕÖ¼×Ø·ÇÎÊÆËÙ·¿ÊÆÐȱ²³Ñ·´µ¶· ÐÊĸҹº¸Ê»¼Ñ»Îºµ¶º· Æ·ÐȳÚÄ¿³ Çȏ»Í¶±Â¹Ð ÉÎÒÊÇÊÆË·ÅÑÈÓ·ÒÎÓÊÏ·´ÊÑÊηÀÅÆÇÈēÊÇη´ÅÄÅÍÂÉÂÄ·ÉÊÆ·”±·±•’´Ô·–ÊÆË·ÌÈÆËÈÄÊÓÏÊƷۗ·ÒÈÐÂËÊÇÙ

„‡Šƒ¨©…€‰ª€«ƒ¬‹‡Š‚­‡ƒ¬­‚®€ƒ¨‰ª‚…ƒ¯Œ«Œ°‚ª‚«

wÞx?yÞFxABC<DE;FBGNkPYVINTROYU PYJYKNUYTRPI[jNN|RPYUNWXWISIR]NPIQL _[ISIRNVXWISIR]IRNPXQSXZYP zIROTNu\Q\ZYOYQNOTVISIR]NWIRPX[ VIY[TRNOTNSPYVINTROYUNUIWTNWXWZYL OTOISIQTNVXR]I[IWIRNVTKIUNVXR]XL sIQVIY[TRN[I]TcNtIZYN^vwd`jNlXWIL PYKUIRNMIUPYNSXPXR]IKNKIQTcŽNTWZYK [\[IN~IROTNSIIPNPXQJIOTNOIWVIUNIUTZIP SIR]IRN{SX[TWYP|NNPXQSXZYPNWXQYVIUIR xSUIROIQj IZYN}Y[UIRTUNVIS~IXQYVSTNoXQIVT ZI]TIRNOIQTNVXQSTIVIRNSTWY[ISTNPIR]L lXQSTIVIRNJY]INIUIRNOT[IUYUIR OYINPIKYRNST[IWcNrIR]NWXR]KIL ]IVNZXR~IRINrIR]NIUIRNOT]X[IQN\[XK VIOINqIWTSN^gwd`NKIQTNTRTcNOXR]IRN][IOT QYSUIRNOT[IUYUIRNNVXWZXQSTKIR VTKIUNuI[ITNq\RSXQ}ISTNOIRNlsNsIWIR ZXQSTKNOIRNVXWISIR]IRNPIQVIY[TRNVIOI SPYVINOI[IWNJIR]UINMIUPYN[IWIj HTSIPINzIROTNu\Q\ZYOYQN^sHzu`c dhNSPYVINPXQISNOTN[IRPITNSXWZT[IRNOIRNav xSUIROIQNWXR]IPIUIRNSYOIKNWX[IUYL ˜YWIPN^iwd`NZXSYUj SPYVINPXQISNOTN[IRPITNaejNkXOIR]UIR UIRNUIJTIRNPXQKIOIVNVXR]]YRIIRNPIQL qXVI[INkXUSTN^qIST`NzIrIRIRNq\RSXQL STWY[ISTNrIR]NIUIRNOT]X[IQN˜YWIPN^vwd` VIY[TRcNOIRNPTOIUNIOINWISI[IKjNnIST[ }ISTcNuI[ITNq\RSXQ}ISTNu\Q\ZYOYQc ZXSYUNIUIRNWX[TZIPUIRNSXUTPIQNfgeN\QL X}I[YISTNrIR]NTIN[IUYUIRcNIOINUXL xSUIROIQNoNkTQX]IQcNWXRJX[ISUIRcNVXQL IR]NOIQTNSXWYINX[XWXRNSXVXQPTNVXR]L RITUIRNSYKYNOIQTNrIR]NOTPYPYVNPIQL STIVIRNVXWISIR]IRNPIQVIY[TRNOT[IUYL YRJYR]cNWISrIQIUIPcNIVIQIPNUXV\[TSTIR VIY[TRj UIRNSXJIUNkX[ISIN^gwd`jN|qIWTNVISIR]T OIRNPXRPIQIj kI[IKNSIPYNMTSIPIMIRcNxQyIRNlYQL rIR]NSPYVINTROYUNOY[YcNI]IQNVXQSTIVIR kXZX[YWRrIcNNIOINhhNSPYVINOTL MIRP\N^ai`cNOTNSX[INWXRTUWIPTNVXWIRL [XZTKNWYOIKjNkXPX[IKNTPYcNRIRPTNZIQYNUIWT ZYR]UYSNPIQVIY[TRcNrITPYNSPYVINTROYU OIR]IRNOTNzIROTNu\Q\ZYOYQcNWXR]L VISIR]NrIR]NSPYVILSPYVINPXQIScŽNUIPIL ZXQOTIWXPXQNavNWXPXQNOXR]IRNPTR]]T IUYNNKXQIRNWX[TKIPNVXWISIR]IRNPIQL RrINSIIPNOTPXWYTN}™á~šàž¢€£NOTNUIRP\QL SXUTPIQNOX[IVIRNWXPXQjNlXWISIR]IR VIY[TRNOTNSPYVINTROYUjNN|xR]TRN[TKIP RrIcNtIZYN^vwd`j VXWZYR]UYSNZXQRIWINPIQVIY[TRNTRT SPYVINTROYURrIjNsIVTNPTOIUNWISI[IK RPYUNSPYVINTROYUcNUIPIRrIcNPIQL WXRX[IRNZTIrINtVNdfbNJYPINNOIQT UI[IYNYRPYUNSTWY[ISTNZXR~IRIcNâá¡cŽ VIY[TRNKIQYSNOTVISIR]N\[XKNagN\QIR] _R]]IQIRNlXROIVIPIRNOIRNuX[IRJI UIPINMTSIPIMIRNISI[NuIROYR]cN˜IMI OXR]IRNZ\Z\PNSXUTPIQN—eeNUT[\]QIWNIPIY IST\RI[NlXQYZIKIRN^_lu`Ndeadj uIQIPcNPXQSXZYPjN¥‘§

†‚ € ƒ ‰ € © € ‰ Š ƒ ‹‚ « ‡ ª ƒ ¬ ‹Œ ! ¯‹«°‚€­ƒ‹‹©‚Šƒª‡ƒ€«‰‹­ $,)'")5,/)

»³Ú

"#$%&'()*+,-'*./0)/0,1)/'-)23'4.54)2),'2./5.6'()1 *./0353(1)/'/,)('$,)'")5,/)'3/(31'*.-.7()5,1)/ *37,1'(5)8,7,9/)-:'&./0)/0,'0)/2''*./22.*)5, *37,1'4977)/9;)',/,'*./2)13'',/2,/'()*+,8)/'*./0)/0,1)/'(.*4)/2'(5)8,7,9/)-: <=)0)',/2,/'*37,1'(5)8,7,9/)-6'7.+.5(, 1)5)>,()/6'(.537'-.7()5,:'?5)*)/0)'7)/2)( )70,1'8)/'*./2@)/03(1)/'@)(,6A'1)()'$,) 1.+)8)'B5,43/'C92D)6'4.4.5)+)'>)1(3'-)-3: E)5)'4.537,)'FG'()@3/',/,'+3/'4.5@)5)+ 4,7)'()*+,-'*./0)/0,1)/'-)/22)*'C)>) 8./2)/',5,/2)/'*37,1'1)5)>,()/:'=.4)2), 2./.5)7,'*38)',)'D32)'4.5@)5)+'+)5) 7./,*)/'*37,1'(5)8,7,9/)-'8,'>,-)0)@ 1)43+)(./'H)2.-)/2'(.()+'7.*)/2)( *.*3+31'1.-.7()5,)/'*37,1'1)5)>,()/: <=))(',/,'*.*)/2'4)/0)1'*37,1'0)/2 4.5/3)/7)'*98.5/:'B)+,'8, 8.7)I8.7)'+3/'*37,1 1)5)>,()/'*)7,@'(.()+ )8)6A D.-)7'$,)6'0)/2'-)@,5'+)8)'C3/, JKLL'7,-)*: ?)'+3/''4.5M.5,()'4)@>)'4)1)( *37,1/0)''*./2)-,5'8)5,'1)1.1I/./.1/0)6 7./,*)/'1.59/M9/2'0)/2'*.*,-,1,'951.7 1.59/M9/2'8,'8).5)@/0):'N)8,7')7)E313/6'".M)*)I()/'E313/6',/,'D32) *./23/21)+1)/'4)@>)'7.-)*) 7.43-)/'4,7)'*./8)+)(1)/'958.5)/ @,/22)'OP'1)-,'+./()7'8,'@)D)()/ )()3+3/')M)5)'+.*.5,/()@)/:'Q),7R

wÞx?yÞFxABC<DE;FBG VX[IJIQNOIQTNSXU\[IKNSMISPINOT ZYIPNWXSYWNOTNOI[IWNZT[TUL mYINVISIR]NWYOILWYOTNWYL q\PINoI]X[IR]j RrIcŽNJX[ISRrIj QTONNko_NOTOY]INZXQZYIPNWXL |kIPYNVISIR]NZXQISI[NOIQT RPYUNQITINVXQPIWINOIR SYWNOTNOYINZT[TUNVIOIN[IRPIT SXU\[IKNrIR]NSIWIcNSXOIR]L UXOYIcNVTKIURrINWXWVXQTL OYINHIQRXPNzXROX[IjRXPcNOTN˜[ UIRNSIPYNVISIR]N[I]TNOIQT R]IPUIRNVXWT[TUNI]IQNWXR]YL _NˆIRTNq\PINoI]X[IR]cNtIZY SXU\[IKNZXQZXOIjNkXR]IJI ZIKNZXRPYUNZT[TUjNOIQTNrIR] ^vwd`jNoXQXUINOTVXQ]\UTNVXPYL UIWTNPTOIUNWXRrXZYPNRIWI SXWY[INSXVXQPTNUIWIQLUIWIQ ]ISNkIPV\[NllNq\PINoI]X[IR]c VX[IJIQNOIRNISI[NSXU\[IKRrI rIR]NPXQPYPYVNQIVIPNWXRJIOT rIR]NWX[IUYUIRNQITINVYUY[ UIQXRINUISTKIRcNWXQXUINVIOI PXQZYUIjNmTNQITINrIR]NUXPT]I ahjeecNSX[XVISNJIWNSXU\[IKj OISIQRrINIOI[IKNU\QZIRcŽ TRTNWXWIR]NSYOIKNIOINVXQYL tITINOT[IUYUIRN\[XKNZXZXL UIPIRrIj ZIKIRcNPIVTNZX[YWNSXSYITNKIQIL QIVINIR]]\PINrIR]NOTVTWVTR kTR]]TKNWXRJX[ISUIRcNVXQL VIRj qXVI[INkIPV\[NllNq\PINoI]XL ZYIPIRNWXQXUINPTOIUNSXWIPIL |uYUPTRrINUIWTNWXRXWYL [IR]cNmQSNkTR]]TKNxROQTNlQIR]L WIPINUIQXRINUXSI[IKIRNWXQXUI UIRNOYINVISIR]NVX[IJIQNZXQL ]IRINoojNN|sIUNOTSIR]UIcNOT WX[ITRUIRNJY]INUIQXRINIOI ZYIPNWXSYWNOTNOI[IWRrIcNOIR [IRPITNOYINMIQRXPNTRTNUIWT TU[TWN[TR]UYR]IRNrIR]NKIQYS TPYNPTOIUNZTSINOTUXPIKYTNOIQT WXRXWYTNOYINZT[TUNZXQTSTNOYI OTVXQZITUTjNsXQWISYUNU\ROTST VIROIR]IRN[YIQNSIJIcŽNPX]ISNkTL VISIR]NVX[IJIQN[IUTL[IUTNOIR MIQYR]NTRPXQRXPNrIR]NWXL R]]TKj VXQXWVYIRNrIR]NPXR]IKNZXQL WYR]UTRUIRNWXQXUINZXQZYIP mTNVTKIUN[ITRcNVXR]X[\[I WXSQIIRjNuIKUIRcNSIPYNVIL WXSYWj zXROX[IjRXPcN_QTScNWXR]IUY SIR]NSXOIR]NZXQZYIPNWXSYWcŽ |qIWTNWXRrIrIR]UIR PTOIUNWXR]XPIKYTNIOINVX[IR]L YJIQRrIj MIQRXPNTRTcNUIQXRINU\ROTSTRrI ]IRNMIQRXPRrINZXQZYIPNWXL oX[TKIPNUX[IUYIRNPIUNVIRL WXR]YROIR]NVIQINVXR]YRL SYWjNxINWXR]IUYNSX[I[YNZXQUXL PISNTPYcNkTR]]TKN[IR]SYR]NWXL JYR]NTR]TRNZXQZYIPNWXSYWj [T[TR]NOIQTNZT[TUNUXNZT[TUNSXPTIV R]TRPXQ\]ISTNWXQXUIjNnIST[RrI kIrINSYOIKNUXPT]INUI[TNTRT agNWXRTPcNOIRNPTOIUNWXRXL OTUXPIKYTNPT]INVX[IJIQNZXQISI[ WXQITIcNOIRNZIQYNrIR]NUXPT]I WYUIRNVX[IJIQNZXQZYIPNWXSYW OIQTNSXU\[IKNRX]XQTNOIRNSIPY TRTNWXRXWYUIRNVX[IJIQNNZXQL OTNOI[IWRrIj¥‘Ž§

mn o p q r s t u r v u q o _(7)5.`a)b&'-+-,2)0-+&()#1,21*-,

H%N#T%cN'I'=.(.-)@'H)@1)*)@'"9/7(,(37,'QH"R'*.*3(371)/ +.*434)5)/'7.19-)@'$,/(,7)/'=.19-)@'S.54)7,7'?/(.5/)7,9/)-'Q$=S?R6 8)/'8,(,/8)1-)/D3(,'".*./(.5,)/'&./8,8,1)/'8)/'".438)0))/ Q".*./8,1438R6'*)1)'E,/)7'&./8,8,1)/'"9()'H)2.-)/2'+3/ *./2@./(,1)/'7.2)-)'+3/23()/'8,'.17'$=S?'+.5'd.453)5,'FPJO:'E./2)/ 1)()'-),/6'$=S?'7.1)5)/2'*./D)8,'7.19-)@'5.23-.5')()3'7.19-)@'4,)7): &-('".+)-)'E,/)7'&./8,8,1)/'"9()'H)2.-)/26'E57'ED)5>)8,'H+86 *./2)()1)/6'*.*431)'-.4)5'D,1)')8)'-)+95)/'95)/2(3)')()3'>)-, *35,8'4,-)''*)7,@')8)'+5)1(,1'+3/23()/'8,'.17'$=S?:''<=,-)1)/'>)-, *35,8'-)+951)/'1.'E,/)7'D,1)'*.*)/2'*)7,@')8)'+3/23()/:'%1)/ 1)*,'4.5,'(.5235)/'1.5)7'1.+)8)'7.19-)@'0)/2'(.5431(,'8.*,1,)/6A (.2)7/0)6'$)43'QefFR:': ?)'*./2)()1)/6'-)5)/2)/'+3/23()/'8,'.17'$=S?6'(.5-.4,@'8)-)* 1)(.295,'+./8,8,1)/'8)7)5'Q=E'8)/'=H&R6'738)@'8,5,-,7'".*./8,1438 *.-)-3,'735)('.8)5)/'Q=#R'PJXfH&"f=#fFPJO6'(./()/2'".4,D)1)/ B5)/7,7,'$=S?'4.5()/22)-'OP'C)/3)5,'FPJO:'=)-)@'7)(3'43(,5/0)'D32) *./2)(35'(./()/2'()/223/2'D)>)4'+./2.-9-))/'7.19-)@'.17'$=S?:'Q@)8R

#4'&7&)0-,2(-8)g)#$'-(1)#$+h-i1'-,

B#H%cNNjcN''I'&.(32)7'&9-5.7'")43+)(./'B.*)/223/2 *./)/21)+'(,2)'(.57)/21)'+.-)13'832))/'+./M)43-)/6'7.+)/D)/2 C)/3)5,Id.453)5,'FPJO:'E3)'8,')/()5)/0)'8,-)131)/'8./2)/'*9(,U 4.5+)M)5)/'-.4,@'8)@3-3:'E.*,1,)/'8,D.-)71)/'")4)2'k3*)7'&9-5.7 ")43+)(./'B.*)/223/26'%"&'H)5,/96'$)43'QefFR: E3)'(.57)/21)'(.57.43(6'%@*)8'=)4)5'QFFR6'>)52)'E373/'=.4)/09/6 E.7)'&./89>96'".M)*)()/'"5)/22)/6'")43+)(./'B.*)/223/26'0)/2 *.*+.58)0)'Bk'QFFR6'>)52)'".M)*)()/'")-95)/6'B.*)/223/2l'8)/'=k QJXR6'>)52)'E.7)'C5)2)/6'".M)*)()/'B.*4)5)16'0)/2'*./M)43-,'c%$ QJXR6'>)52)'E.7)'S3(3@6'".M)*)()/'B.*)/223/2: <=.-)*)'83)'43-)/'(.5)1@,5',/,'1)*,'4.5@)7,-'*./23/21)+'(,2) 1)737'+.*.5197))/:'E3)'8,')/()5)/0)'8,-)131)/'9-.@'5.*)D) (.5@)8)+'1954)/'0)/2'*)7,@'8,'4)>)@'3*356A'1)()/0):'Q@)8R

#$%&'&()#$*$+,-(-,).&/-*)/-+&)01,221'+$34)51*&,)6$,2$(784+)($)9$8-,2

ûüýþÿ023þ45þ56789þ50 9 þ9 5 3þ0545 9

PXQRIUIRNZX[YWNVIRXRcŽ WIUIRNSTOIPNOXR]IRNVX[XPNOIQT STOIPcNTINOIRNZXZXQIVINMIQ]I äåæåçèéêëêìíêîìæåçêïêîèìðåñòóòéêîìôèíêóìíåîõêî TJXR[TINVSNXY NOTPXWYTNOT OI]TR]NTUIRNUIUIVjNkIPYNU\L OXSINWXWT[TUTNVXUXQJIIRNSIWL éêóèöì÷åðåëøêìæåæåçèéêëêìôèíêóìðêëåîêìæåîïòðêèù VXPXQRIUyQI\RRNSNUTOXIPTPUcNItI ZYN^vwd`j [IWNZXQTSTNaeeLdeeNSTOIPNZTISIL VTR]IRNWXRIR]UIVNSTOIPNOIQT æåîúèîóêèö oXRYQYPRrIcNSXXU\QNSTOIP RrINWXR]KIZTSUIRNSXUTPIQNdg kYR]ITN˜I[Tj Ý;ÞBUI[TWIPNPXQSXZYPNWXQYL [I]TNOTKYRTNWIRYSTINUIQXRI

WY[ITNZTSINOTVIRXRNUXPTUI UT[\NVX[XPNYRPYUNPT]INKIQTcŽ |kXPTIVNKIQTNUIWTNWXR~IQT VIUIRNW\P\NrIR]NPXQVIWVIR] krITyY[cNVXWT[TUNQYWIKcNWXR]L WXWT[TUTNZXQIPNIRPIQINaeeLdee JX[ISRrIj ZTZTPNOTNSYR]ITjNqI[IYNZYUIR OTNVTRPYNWISYUNSXZYIKNQYWIK YZIKNQYWIKRrINWXRJIOTNUIRL ]QIWjNmXR]IRNWISINVXWX[TL lIOINSXPTIVNU\[IWNPXQOIL WYSTWRrIcNSXPTIVNKIQTNQIPIL OTNZIRPIQIRNkYR]ITN˜I[TjNtYL OIR]NSTOIPjNuX[ISIRNU\[IW KIQIIRNvLiNZY[IRcNZTZTPNSTOIP VIPNSI[YQIRNITQNrIR]NPXQYSL QIPINZTSINWXRIR]UIVNSXUTPIQ WIKNOTNNmXSINsYR]]Y[QXJ\c ZXQZI]ITNYUYQIRNWXR]TSTNZIL ZTSINPYWZYKNWXRJIOTNSTOIP WXRXQYSNWXR]I[TQNUIQXRI SXPXR]IKNUT[\]QIWNZTZTPNSTOIPj qX~IWIPIRN]\WZ\[cNqIZYL ]TIRNOI[IWNOIRN[YIQNQYWIKj STIVNJYI[j OTV\WVIjNmYINJXPNVYWVNOIR sIVTNUI[IYN[I]TNWYSTWRrIc VIPXRNlYQM\QXJ\cNPXQSXZYP oISTR]LWISTR]NU\[IWNZXQTST tXWIJINrIR]NPTR]]I[NPTOIU XWVIPNYRTPNV\WVINITQNYUYL ZTSINSIWVITNOYINUT[\cŽNJX[IS ZYUIRNQYWIKNZTISIjNoXSUTL ITQNOIRNQIPYSIRNXU\QNSTOIP JIYKNOIQTNVXPXQRIUIRNSTOIPNTRT QIRNSXOIR]NPTOIUNKXRPTRrI t\JTUIRcNrIR]NOTPXWYTNOTNPXWL VYRN[YIScNRIWYRNZYUIRNWIL ZXQZI]ITNYUYQIRj WXR]IPIUIRcNVXWT[TUNYSIKI WXW\WVINITQNSXPTIVNKIQTj VIPNrIR]NSIWIj RYSTINrIR]NWXR]KYRTRrI oNYyQ\RN^ab`cNUIQrIMIR VXPXQRIUIRNPXQPIQTUNWXWX[TL oXRYQYPNYyQ\RcNOTNSTRT[IK nIST[NPIR]UIVIRNZTZTPNSTL WX[ITRUIRNQTZYIRNXU\QNSTOIP rIR]NZXQPY]ISNWXQIMIPNOIR KIQINSTOIPNUIQXRINKIQ]IRrI PXQ[XPIUNUXSY[TPIRRrIjN_VIL OIPNUXWYOTIRNOTJYI[NUXVIOI ^ß࢚ᛛ£âã`j WXRJI]INSTOIPcNWXR]YR]UIVL rIR]NZI]YSjNkX[ITRNTPYNVXQWTRL ZT[IN[TSPQTUNWIPTNOIRNITQNPTOIU VXWT[TUNVXPXQRIUIRjNkXPTIVNUTL kTOIPNIOI[IKNSXJXRTSNZX[YP UIRcNSTOIPLSTOIPNPXQSXZYPNWXQYL PIIRNOIQTN[YIQNRX]XQTNSIR]IP WXR]I[TQcNU\[IWNZTSINSX]XQI [\]QIWNZTZTPNSTOIPNOTKIQ]IT RIWYRNZXRPYURrIN[XZTKNVIRL VIUIRNSTOIPNrIR]NKIQYSNTI PTR]]TcNSXUTPIQNdeeNUT[\]QIWNVXQ UXQYKNSXKTR]]INWXWZIKIL SXUTPIQNtVNadeNQTZYj JIR]NOIRNZXSIQjN_OINrIR] ZXSIQUIRjNkXPX[IKNSTOIPNOXMIL ZY[IRj rIUIRNUXSXKIPIRNSTOIPj YyQ\RNWXRrIWZYR]cNQIL WXR~IVITNgeN~WjNoXWIR] SINOIRNZXQIPRrINWXR~YUYVTc RPYUNWXWX[TKIQINSTOIPc |qIQXRINTPYNSIrINZXQKIQIV ST\NKTOYVNSTOIPNQX[IPTyNPTR]]Tc PTOIUNXRIUNOT[TKIPjNsIVTNZIL SIR]NVXWT[TUNIUIRNWXR]L YyQ\RNWX[IRJYPUIRcNPTOIU ࢢ£IOIN[TSPQTUNWIPTjNqI[IYL SXUTPIQNbeNVXQSXRcNUIQXRI RrIUNMIQ]INN˜XVIR]NWXR]L XUSV\QNSTOIPNPXQSXZYPNUXN[YIQ PXQ[I[YNSY[TPjNxINKIRrINWXQIMIP VYRNWIPTcNJIR]IRN[IWIL[IWIj VYRrINOIPINPIKIRNUYIPNPXQKIL IR]]IVN~TPINQISINSTOIPNXRIU RX]XQTj ZTZTPNSTOIPNrIR]NOTPIR]UIV kTOIPNZTSINWIPTcŽNUIPIRrIj OIVNVXRrIUTPjN|mXR]IRNUXQJI OIRNWXWT[TUTNUIROYR]IRN]TT |IRPTRrINOTXUSV\QNUX \[XKNt\JTUIRN^ve`cNIrIKRrIj kXOIR]UIRNWXRYQYPNt\JTL SIWINIRIUNOIRNIrIKcNOTKIL PTR]]TNSXKTR]]INWXR]TWV\Q ˜XVIR]jNmTNSIRIcNSTOIPNrIR] uTZTPNSTOIPNrIR]NOTPIR]UIV UIRcNZYOTNOIrINSTOIPNOTNOXSIL QIVUIRNZYOTNOIrINTUIRNSTOIP ´µ¶·¸¹º¸»¼²½¶±¹·»²³·¶µº²¹¾¹ ÏÊÆ·ÇÎÉÊзÉηÏÅÑÊÌ OIQTNxRO\RXSTIj PX[IKNOT\[IKNKIQ]IRrINZTSI UXWYOTIRNOTWISYUUIRNUX RrINWXWZXQTUIRNPIWZIKIR ZTSINWXWXRYKTNVISIQNSIIPNTRTcŽ ´½²³·¿»À»¶·Á·ºÂÃÄÅÆ·ÇÈÉÊÆË·ÌÈÌÍÈıη²³ÌÊ kXJIUNZXZXQIVINPIKYRNPXQL WXR~IVITNSXUTPIQNtVNdeeNQTZY U\[IWNOIRNOTVX[TKIQIj VXR]KIST[IRNYRPYUNMIQ]I VYR]UISRrIjB¥”“•¦B‘” ÒÈÌÈÑÎÓÊÄÊÊÆÔ·²ÊÍ·ÕÖ¼×ØÙ·ÚÊзÏÅÑÊÌ·ÍÈÄÎÇηÊÆÐÊÄÊ·ÛÜÜÁ×ÜÜ ÈÏÅÄ·ÇÎÉÊÐÙ IUKTQNQYWIKNPXQSXZYPNPTOIU VXQNUT[\jNIWYRNYRPYUNSIIP |nIQYSNQYPTRNWXWZXQT SXUTPIQjNkXJIUNIOINVXPXQRIUIR –”¦¦§


56789 89 64

0123 31 

)*+,-./*.01*2304 ( & ÖĎ # $ )*+,-./*.01*2304 Ž ێ ÜÝ $& ގ Ď ß +–.¦*2*.“*.0§–”*..£*0¡–./*. §–” *¢*,*•*.0)¿¬Ù0¿-§—0¡Ÿ0’*“*”•* ,–.*“0§–2*•Ÿ¢0)–+–.0¤*¡*./—0Ÿ•-3 ,¥2*0¡*.0¦–2–“.£*0§–.£–2– *Ÿ*.0*“¢Ÿ” 68A6D6;]86H;K68;7=8KE5E8?G HJA68;6?6D;7JH@H@;LQ;A@K65 IE568;>=DE76568;@8A=D‰=8H@

,–,–”*§*0¨*“•-02*2-30µ*/Ÿª2*/Ÿ—01*.¡Ÿ À*./0§* •Ÿ—0Ÿ*0 *./*•0“–“-”*./*. •Ÿ+0,–”¦-2-“0)Ÿ./*0¯– ¥§¥•*+Ÿ*3 896;K=8?68;5=MJ>7J5;H=8@JD H=>65@8;A=D7EDE5:;]M6H68896B A67@;H=I6?6@;@>I6E68:;<L<B ˜*+¡¢*.0+–2*“-“*.0“– *2*¢*. §–+*Ÿ.02*.•*”*.0,–,–”*§*0§–+*Ÿ. )–+–.•*”*0Å*¢£-0ş¦Ÿ* •*.•¥0° — K@;LQB;968?;E>E>896;I=D6K6 L=>@ME;…sqŠ;HEK6N;H=>65@8 56A6;K@6B;HEK6N;H=C65;KENEME *.•Ÿ Ÿ§* Ÿ0¡*.0+–.¦*•-¢“*.02*¨*. £*./0,–”2*/*0¡Ÿ0½.¡¥.– Ÿ*0)-§–” ¢*.£*0 – –“*2Ÿ0+–2*“-“*.0 –”*./*. K@;C6C6D68;t68I@8B;t68NJD K=56A:;Y=8\E6A;7EM6;K=H6568 >=M65E568;7=8K6M6>68;A=DG £*./0,–”*“Ÿ,*•0¡Ÿ*0¡Ÿ“–2-*”“*.0¡*”Ÿ µ–*/-–0•Ÿ¡*“0,Ÿ *0+–+§–”“-*• ,*2Ÿ“0£*./0 –2*2-0“*.¡* 0“–•Ÿ“*0+–.ª K68;Y6C=M@H;^@8??@: ?6D;]86H;>=8?E8KED568;K@D@ N6K67;KE?668;5=A=D56@A68 ¡–“*•Ÿ0“¥•*“0§–.*2•Ÿ0½”*“30¬Ÿ¡*“0*¡* aPÉ;>=DE76568;<=AE6 6 2*§*./*.0¥2–¢0¨* Ÿ•0£*./0+–+Ÿ+§Ÿ. •Ÿ+.* 3 H=I6?6@;5=AE6;E>E>: ]86H;76K6;56HEH;KE?668 ¤*¡*0,*,*“0§–”•*+*—0½.¡¥.– Ÿ*  *•-§-.0§–2-*./0£*./0+–+,*¢*£*“*. t68 2*/*3 I @ 8 B ; <= A E 6 ; t6 8 N J D ; H = 5 6 G _ <6 >@ ; @ 8 @ ; I = D H E 6 D 6 ; I E 5 6 8 5JDE7H@: ¬–.¡*./*.0,–,* 0•Ÿ+0©¥”–* +* Ÿ¢0,Ÿ *0+–.*¢*.0Ÿ+,*./0•-*. /*¨*./02*¨*.0 –§*.¦*./0·¸0§–”•*+*3 Ǖ*”*—0£*./0¡Ÿ¡*§*•0¡*”Ÿ0¢*¡Ÿ*¢ ”-+*¢0½”*“0¡–./*.0 “¥”0»ª»30¬Ÿ+0•-*. ¬–”°*•*•0§–./-* **.0,¥2*0§*¡*0§–”•*.ª M@?EH;<=AE6;Y6C=M@H;^@8??@;LQ: E8AE5;>=8\6D@G\6D@;5=H6M6N68 _p6K@;A@K65;6K6;NEIE8?68G §–2*.//*”*.01*.¡Ÿ0*“¢Ÿ”.£*0,–”ª ”-+*¢0•*+§Ÿ20+–.–“*.0 –§*.¦*./ ¡Ÿ./*.0,*,*“0§–”•*+*0Ÿ.Ÿ0½”*“0Ø» a=7=DA@;K@5=A6NE@B;HENE H=H=JD68?:;<6>@;@5EA;I=DA68?G 896;K=8?68;7=D896A668;LD=G ,-*¢0/¥20+–+,¥,¥20/*¨*./0Ú.¡”* §–”•*.¡Ÿ./*.0,*,*“0§–”•*+*0¡*. §–” –.0 –+–.•*”*0¬Ÿ+.* 0½.¡¥.– Ÿ* 7JM@A@5;K@;@8A=D86M;LQ;86@5 ?E8?C6O6I;A=DN6K67;5=H=M6G H@K=8B`;56A6;a6>6K: ¼»0§–” –.3 ¤”* –•£*30¤–2*•Ÿ¢0žŸ20¯*Ÿ¹*”—0”-§*.£* ,–”+*Ÿ.0 –•–./*¢02*§*./*.3 =A=M6N;76K6;Y@8??E;nʄ…o;M6ME >6A68;K68;>6H6;K=768;76DG ^65;N6896;N6H@M;HED‰=@ •Ÿ¡*“0,–2*¦*”0¡*”Ÿ0“– *2*¢*.0 –ª ³–,–”*§*0“*2Ÿ0§–+*Ÿ.0¡–§*. ¤*”¥0“–¡-*—0* -¢*.01*“––+ H N 6H@M;HED‰=@;K6D@;a6@ZEM;YEC68@ A6@B`;56A6;]>@D;a96>HEKK@8B aYgcB;N6H@M;HED‰=@;968?;K@G ,–2-+.£*0¡*.0•–•*§0+–+§–”°*£*ª ½”*“0+–.¡*§*•“*.0“– –+§*•*. )*“Ÿ”0•–”- 0+–2*“-“*.0 –”*./*.0“– g= =6D\N;Ë;cJ8HEMA@8?;naYgco 68??JA6;t68I@8;LQ: M68H@D;LEH6A;Q6A6;P=DH6AE;nLQPo “*.02Ÿ.Ÿ0,–2*“*./0“–§*¡*0.*+*ª –+* 0-.•-“0+–.°–•*“0/¥2—0 *£*./ “-,-0•Ÿ+0•*+-30¬Ÿ+.* 0½”*“0•–”-  >=H8 9 = I E A 5 6 8 ; I 6 N O6 ; = M = 5 A 6 G a = M 6 @ 8 ; ]>@ D B ; C 6 C 6 D 6 8 ; t6 8 I @ 8 =>6D@8;CE?6;>=8E8CE5568 - *¢*0+–”–“*0/*/*20“*”–.*0“–ª +–.–“*.0+–.°Ÿ§•*“*.0,–”,*/*Ÿ0§–ª I@M@A6H;LQ;>=DJHJA;N@8??6 968?;CE?6;>=89JDJA@;]86H 5 .*+*0•–” –,-•3 5 = >=DJHJA68;=M=5A6I@M@A6H;LQ: Ú.•*¢0*§*0£*./0*¡*0¡*2*+ °–+–”2*./*.0Ú.¡”*0+–+,*°*0*”*¢ 2-*./3™§•• N6896;Ì;7=DH=8:;p6EN;A=DA@8??6M 6K6M6N;a96D@=Z;d6H68B;p=DJ aED‰=@;968?;K@6K6568;76K6;ÊG 6D@;=M=5A6I@M@A6H;L6DA6@;mJM56D t6\@5B;H=DA6;gJ9;aED9J:;YE8\EM qÌ;p68E6D@;…sqÊ;@AE;>=8K676A@ )*+,-./*.01*2304 K K68;LQ[L:;L=DH=8A6H=;=M=5A6G CE?6;?6?6H68;6?6D;K@M65E568 =M=5A6I@M@A6H;LQ;H=I=H6D;rBr ¾*2Ÿ¡0Ÿ*0•–”2Ÿ,*•0“* - —®0“*•*0©–•-*  –2*+*0Ÿ.Ÿ0±.* 0¦-/*0,*Ÿ“0¡–./*. «©*+Ÿ0¡Ÿ0’¥/¦*0•Ÿ¡*“0+–.*¢- ±.* 0ǔ,*.Ÿ./”-+30’*¡Ÿ0 *£*0§Ÿ“Ÿ” I@M@A6H;@AE;>=DE76568;968? 5J8?D=H;ME6D;I@6H6;n<kPo;E8AE5 7=DH=8:;<6M6N;K6D@;L6DA6@ ­¤¿0­–+¥“”*•0©¥•*0À¥/£*“*”•*— §–./-”- 0¡Ÿ0¡*–”*¢—®0“*•*0©–•-* §–” ¥*2*.0Ÿ•-30ž*+-.—0 –2*+*0§*“ )¯)0 –§–”•Ÿ0Ÿ.Ÿ0•Ÿ¡*“0§–”2- A=D=8K6N;K6M6>;H=7EMEN;A6NE8 >=M=8?H=D568;]86H: M56D;K68;LQ[L;968?;>6H@8?G ­¤¿0¤*”•*Ÿ0­–+¥“”*•0¬–+*.//-./— ±.* 0+–.¦*¡Ÿ0“–•-*0-+-+—0“*+Ÿ ¡Ÿ•*.//*§Ÿ0 –”Ÿ- 30¬¥¢—0)¯)0Ÿ•-0•Ÿ¡*“ A=D65N@D;@8@;I6?@;LQ:;a=M6>6;@8@ aPÉ;968?;>=8K=8?6D;56G mJ )-¢*”•¥3 >6 H@8?;=M=5A6I@M@A6H896;6K6G *“*.0*“*.0+–2*“ *.*“*.0*§*0£*./ ¡Ÿ•-¦-“*.0“–§*¡*0§–./-”- 0¡*–”*¢ =M=5A6I@M@A6H;LQ;H=M6ME;>=8 I6D; )-¢*”•¥0+–.¥2*“0•–/* 0/*ª )¥–¡¦*”¨¥3 A = 8 A 6 8 ? ; > = 8 @ 8 ? 5 6 A 8 9 6 ; 5 = A = G M 6 N ; qŠ;7=DH=8: /* *.0©¥./”– 0µ-*”0³Ÿ* *0™©µ³ ©–•-*0­¤¿0¤*”•*Ÿ0­–+¥“”*• +–.¦*¡Ÿ0Ÿ. •”-“ Ÿ0,–2Ÿ*-—®0“*•*  –§–”•Ÿ0“*+Ÿ—®0•*.¡* 0©–•-*0­¤­0¤­ \676@;KE6;K@?@A: ? 6 8? 6 8; 7J M @ A @ 5 ; K@ ; LQ; H 6 6 A ;;ÎyxÏy‹yxzÐxy /-.*0+–.//*.•Ÿ“*.0±.* 30«¬Ÿ¡*“ ©¥•*0¯*/–2*./—01¯01* *.0)-”ª ©–•-*0­¤¿0¤*”•*Ÿ0­–+¥“”*•0)2–+*. ­½À—0)-“–¡Ÿ3 H@M;HED‰=@;@AE;>=8KJG K6M6>;5E8CE8?68;5=;]D6I a=>=8A6D6;@AEB;5=A@56;K@G ¬*“0,–”*2* *. DJ8d6 *¡*0 *•-§-.0“*¡–”0“*+Ÿ0¡Ÿ0À¥/ª £¥£-¡¢¥0+–.¥2*“0+–+,–”Ÿ0“¥ª )*”¦¥.¥0£*./0¦-/*0Å*“Ÿ20©–•-*0­¤˜­ £*“*”•*0£*./0+–.£*•*“*.0§–.¥ª +–.•*”30«¯**²0+* 0 *£*0•Ÿ¡*“0,Ÿ * )2–+*.0Ÿ.Ÿ3 )*•-0¢*20£*./0¡Ÿ•–/* “*. ?;56M68?68;H=8@JD;K@;LQ a6EK@B;65N@D896;@5EA;IE56 >@8A6@;A68??6768896;A=8A68? 2*“*..£*0•–”¢*¡*§0±.* 30)Ÿ“*§ “¥+–.•*”0“*”–.*0.*.•Ÿ0•*+,*¢ «)*£*0•Ÿ¡*“0+–.£*•*“*.0§–”2- )-“–¡Ÿ—0 **•0Ÿ.Ÿ0•Ÿ¡*“0*¡*0¨*“•- 68?56A;I@6\6D6:;Y=D=56;>=8?6G HE6D6:;Y=H5@;7D@N6A@8;K=8?68 aYa;K6D@;aPÉ;968?;K@A6ZH@D568 “*+Ÿ0 *+*0¡–./*.0­¤­—®0•*.ª /*¡-¢30)–+-*0 -¡*¢0*¡*0*•-”*. *•*-0•Ÿ¡*“0*¡*.£*0§–.°¥§¥•*. +*-§-.0*2* *.0-.•-“0+–2–./ –”ª A6568B;5=>=DJHJA68;76>JD N6H@M;HED‰=@B;aPÉ;H6>6;H=56M@ >=8\E=5@;86>6896B;]86H +*Ÿ..£*—®0“*•*.£*0 Ÿ./“*•3 ™±.* 30¬*§Ÿ0£*./0¦–2* 0“Ÿ•*0 –¡*./ “*.0±.* 0¡*”Ÿ0“-” Ÿ0©–•-*0Ç+-+3 LQQ;A=DEA6>6;K@65@I6A568 A@K65;>=89@8??E8?;HJ6M;K=G iDI68@8?DE>;>=8?6A6568 ¡* .£*3 µ*./“*¢0°–”¡*  ,–”- *¢*0-.•-“0+–.Ÿ./“*•“*. ©–°-*2Ÿ0¦Ÿ“*0+–+*./0 -¡*¢0 •*•-  JM=N;56HEHG56HEH;5JDE7H@;968? H6568;6?6D;]86H;>=8?E8KEDG I6NO6;A6ZH@D68;@AE;A@K65;I=86D: «©*+Ÿ0•-.¡-“0§*¡*0“–§-•- *. §*”•*Ÿ30’Ÿ“*0,–.*”0©–•-*0­–¨*. «)*£*0+–.£*”*.“*.0§–•Ÿ.//Ÿ –2–“•*,Ÿ2Ÿ•* —®0“*•*0©–•-*0­¤¿ ¡*.0-§*£*0§–+,-“•Ÿ*.0¢-“-+0£*./ >=>I=M@A;H=CE>M6N;7=8?EDEH 568;K@D@: H;>=8=?6H568B;K@D@896 ¤–+,Ÿ.*0•-”-.0•*./*.—0“*+Ÿ0•–•*§ ¤*”•*Ÿ0­–+¥“”*•0+–2*“-“*.02*./ª ¤*”•*Ÿ0­–+¥“”*•0©*,-§*•–. +–.£*•*“*.0±.* 0•–”2Ÿ,*•0 “*.¡*2 A=D6H896:;Y@H6M896;]8?=M@86 L6K6;a=8@8;nŠ„…o;O65AE ]86 C E ? 6 ; >=8K676A;aYa;M68?HE8? +–./Ÿ“-•Ÿ0,*/*Ÿ+*.*0*”*¢*..£* “*¢0§¥2Ÿ•Ÿ“0°–”¡* 30’*./*.0 –+-* ¯*/–2*./—0)*¡0¤”Ÿ£¥0¤-•”¥3 §”¥£–“01*+,*2*./3 a J 8 K 6 5 N ; n >6 8 A 6 8 ; t6 5 @ M ; a = 5 G ]D 6 I ; a 6 E K @ B ; K 6 M 6 >; C E >7 6 ; 7 = D H K 6 D @ ; a PÉ;H=M65E;<=AE6;Y6C=M@H .*.•Ÿ—®0“*•*0©–•-*0­¤¿0­–+¥“”*• +* *2*¢0Ÿ.•–”.*20¡Ÿ,-“*0“–0§-,2Ÿ“3 ©–•-*0Ɣ*“ Ÿ0­–+¥“”*•0­¤˜­ «’*2-”0“*+Ÿ0*¡*2*¢0¦*2-”0©–•-* C=8oB;F6h6DEKK@8;n>68A68;P=8G K@;p=KK6NB;aPÉ;N6896;>=MJ8G ^@8??@ LQB;a=M6H6;nф…o;H@68?: ©-2¥.§”¥/¥—0¬–¦¥0)-§¥.¥30«ž*+-. )–2*.¦-•.£*02–,Ÿ¢0,*Ÿ“0*§*,Ÿ2*0*¡* ©*,-§*•–.0¯*/–2*./—0)*¨¥£¥ Ç+-+30­¤¿0¡Ÿ0­½À0§-.0 *+§*Ÿ0¢*”Ÿ K6N6D6;i>E>oB;K68;]8K@;Y6G A6D568;6?6D;HA6AEH;NE5E> _a6;9 6;K676A;aYa;K6D@;I=G ©µ³0Ÿ•-0-”- *.0.*.•Ÿ30)–°*”*0§”Ÿ. Ÿ§— §–”+* *2*¢*.0¡Ÿ0¡*2*+0¡Ÿ –2–ª +–.–/* “*.0¨*°*.*0©µ³0•Ÿ¡*“ Ÿ.Ÿ0•–•*§0 ¥2Ÿ¡—0¦*./*.0¡Ÿ§–”“–”-¢ MM6D68?=8?: 6H;H=?=D6;K@7=DC=M6H;JM=N M@6E;naPÉo:;[H@896;KJ6:;[8H96 ­¤¿0©-2¥.§”¥/¥0•*““*.0+–./*ª  *Ÿ“*.0¡Ÿ0¡*2*+—®0“*•*0©–•-*0­¤¿ ”–2–¾*.0 **•0Ÿ.Ÿ30«ž*.•Ÿ0+*2*¢ +* *2*¢.£*30©*+Ÿ0™­¤­0¢*.£* ]86H;@5EA;C6K@;HJDJA68B ]8 <L<Í;67656N;K@H68?56;A=D56@A ]MM6N;KJ6896;>65IEMB`;EC6D ­–+¥“”*•0¤-”¨¥”–¦¥0˜0¯-¢*++*¡ .*+,*¢0”-¨–•30©Ÿ•*0¦-/*0,–”¢*•Ÿª¢*•Ÿ +–.–”Ÿ+*0§–”Ÿ.•*¢0¡*”Ÿ0©–•-* ¦-“*.—®0Ÿ+,-¢.£*3 ¡*2*+0+–./*+,Ÿ202*./“*¢0¡*. Ç+-+—0Ÿ•-0£*./0“*+Ÿ02*“ *.*“*.—® 56D=86;86>6896;H=C65;H=A6NE8 K6M6>;56HEH;5JDE7H@;d6>G ]86HB;g6IE;nƒ„…o: ­Ÿ*0§-.0,–”¢*”*§0“¥.²2Ÿ“0¡Ÿ02–¾–2 ±,¡-2*¢3 *•* 0•Ÿ¡*“0 *+§*Ÿ0+–”–+,–•0“– «©–/*¡-¢*.0§¥2Ÿ•Ÿ“0¡Ÿ0§- *•  Ÿ“*§—®0“*•*.£*3 •–/* 0)-“–¡Ÿ3 A=D65N@D;;@8@;H=M6ME;K@56@AG I68?;6A6E56N;A@K65:;^@K65;H=G Y=8EDEA;]86HB;86>6;K@G §–./-”- 0¡*–”*¢0£*./0–²–“.£*  –§–”•Ÿ0Ÿ.Ÿ0°-“-§0+–+,-*•0,Ÿ./-./ ©–•-*0­¤¿0¤*”•*Ÿ0­–+¥“”*• ­Ÿ0)¥2¥—0)–“”–•*”Ÿ 0­¤¿0¤­0©¥•* 56@A568;K=8?68;56HEH;5JDE7H@ JM6NGJM6N;HA6AEH;]86H;K@I@6DG D@896;HEK6N;K@68??67;A=DO6G ¢*.£*0*“*.0 –+*“Ÿ.0+–.°–ª “*¡–”0¡Ÿ0,*¨*¢30)**•0Ÿ.Ÿ0“*¡–” ³*.•-2—0ž-”0˜*“¢+*•—0+–+Ÿ2Ÿ¢ )¥2¥—0)-§”Ÿ£*.•¥0+–.¡– *“0§–.£–ª d6>I6M68?:;<=8K6A@;N@8??6 568;>=8??68AE8?;JM=N;<L<: 5@M@;JM=N;7JH@H@896;H=I6?6@ ”*Ÿ,–”*Ÿ“*.0“*¡–”3  –¡*./0,–” –+*./*•0+–2*“-“*. +–.-.//-0Ÿ. •”-“ Ÿ0­¤­0¤­0­½À3 2– *Ÿ*.0°–§*•0*•* 0/–¦¥2*“0¡Ÿ0Ÿ.•–”ª @8@;<L<;I=ME>;>=8=A67568 a=N6D@;5=>EK@68B;aPÉ;K68 H6M6NGH6AE;68??JA6;Y6C=M@H «)Ÿ“*§0“Ÿ•*0 *+§*Ÿ0 **•0Ÿ.Ÿ “¥. ¥2Ÿ¡* Ÿ0¡*.0§–”–“”-•*.0°*2¥. «©Ÿ•*0*“*.0•–•*§0+–./Ÿ“-•Ÿ0§–•-.¦-“ .*20§*”•*Ÿ.£*30«©*+Ÿ0+Ÿ.•* 5 A6AEH;NE5E>;6767E8;76K6 [IE;]8@;ÉEKNJ9J8J;>=M65EG ^@8??@;L6DA6@B;968?;K@H=IEA;K@ +* Ÿ¢0•–•*§0+–.¡-“-./0±.* 30¬*§Ÿ 2–/Ÿ 2*•Ÿ²30±¡*.£*0+* *2*¢0Ÿ.Ÿ ¡*”Ÿ0­¤­0­½À30©Ÿ•*0*¡*0±­›±˜¬0£*./ §–./-”- 0¡Ÿ0­¤¤0+–.£–2– *Ÿ“*. H 6HB;86>E8;56D=86;86>6G 568;E>DJN;K@;Y6556NB;K68 EDEA68;7=DA6>6;AECE68;aYa “Ÿ•*0¦-/*0,–2-+0•*¢-0,*/*Ÿ+*.* +–+,-*•0“¥. –.•”* Ÿ0•–”§–°*¢3 ¢*”- 0¡Ÿ§*•-¢Ÿ—®0“*•*0ž-”0˜*“¢+*•3 “¥.²2Ÿ“0Ÿ.Ÿ30’*./*.0 *+§*Ÿ0+–”–+ª ]8 8 9 6 ;5=D67;K@H68?5EA568;K=G 5=ME6DM6N;5@D@>68;aYa;K6D@ aPÉ:;P=DK6H6D568;]Q„]g^  –2*.¦-•.£*—0.*.•Ÿ0•–”/*.•-./0¡*”Ÿ )-¡*¢0*¡*0,–,–”*§*0“*¡–”0£*./ «©*+Ÿ0•–•*§0+–+–/*./0•–/-¢ ,–•0“–0,*¨*¢—®0“*•*.£*30™– *›£-¡› 8?68 ;56HEH;d6>I6M68?B;>656 <65I6N;A=DH=IEA;K@;6A6H: L6DA6@;Q=>J5D6AB;H=I6?6@;5=AE6 ©–•-*0­–¨*.0¤–+,Ÿ.*30©*”–.* ,–”•*.£*0§*¡*0 *£*—®02*.¦-•.£*3 ±­›±˜¬0,*¢¨*0©–•-*0Ç+-+0•–•*§ °,*›¢¡£›¢*¡›*Ÿ ›¡Ÿ“›•¥*›Ÿ./ ]86H;K@68??67;H=I6?6@;H6M6NG <=AE6;<L<;]ID6N6>;a6G E>E>;]86H;JAJ>6A@H;CE?6 )*+,-./*.01*2304 H6AE;Z65AJD;968?;>=>7=DM=>6N >6K;>=8?6A6568B;g6IE;nƒ„…oB >=DE76568;68??JA6;Y6C=M@H D;LQ: <L<;I=ME>;K676A;>=8@8?56AG ^@8??@;L6DA6@: •*“*.—0§”¥ – 0§–.°*”Ÿ*.0¡*.0–¾*ª 76>J +–”-§*“*.0¡*–”*¢0,-“Ÿ•0£*./ ¢-•*.Ÿ0*•*-0§–”,-“Ÿ•*.0º-.-./ •Ÿ+0§–.£–2*+*•0/*,-./*.3 D=86;@AEB;M@>6;7JM@A@H@;LQ 568;HA6AEH;NE5E>;]86H;56G cE>6B;E8@5896B;a=5C=8;LQ )-2Ÿ•0¡Ÿ¦*./“*“-* Ÿ0•–”¢*¡*§0§*”*0“¥”,*.02*./ª 968<6 ¡Ÿ•*.*+Ÿ0§¥¢¥.0§Ÿ.- 0 –“Ÿ•*”0–+§*• )2*+–•3 68?;CE?6;68??JA6;Y6C=M@H •*¢-.*.3 «)**•0Ÿ•-—0¨*”/*0£*./0+–.¦*¡Ÿ ¤–.°*”Ÿ*.0¡Ÿ2*“-“*.0¡–./*.  -./0¡Ÿ2*“-“*.0 –•–2*¢0§Ÿ¢*“0¤–+ª ?;CE?6;>=8C6I6A;>=8A=D@;K@ D=86;>6H@N;A=DEH;>=8K6M6>@ 9 ^@8??@;n9658@;[I6H;ÉEKNJG 1Ÿ.//*0˜*,-0§–•*./—0©–§*2* “¥”,*.0Ÿ•-0 –¡*./0+–+*.–.0¦*/-./ +–.£–+§”¥•“*.0*Ÿ”0 –”•*0¡Ÿ/*2Ÿ “*,0+–.¡*§*•0Ÿ.²¥”+* Ÿ0+–./–.*Ÿ 56I@8=A;5=>EK@68;>=>@8A6 IE5A@GIE5A@896: aPÉ;H=M65E;7=8K@D@;K68;<=AE6 a6>6K;>=8=?6H568B;7=DG 9J8JoB;A=A67;K@H=IEA;H=I6?6@ ©– ,*./2Ÿ.+* §¥20£*./0¦-/*0+–.ª ¡Ÿ02*¢*.0£*./0,–”*¡*0¡Ÿ0,*¨*¢0§–”ª ¡–./*.0°*./“-20¡*.0§–”*2*•*.0 –ª “–¦*¡Ÿ*.0Ÿ•-3 ¦*,*•0 –,*/*Ÿ0©–§*2*0³¤³­0™³*¡*. ,-“Ÿ•*.0º-.-./0)2*+–•—®0“*•*.£*3 ¡–”¢*.*02*Ÿ..£*30¬Ÿ+0)±˜0/*,-./*. «©*+Ÿ02*./ -./0+–./–”*¢“*. Y6C=M@H;^@8??@;E8AE5;AEDE8 896A668;aPÉ;968?;>=>7=DG AECE68;7=H68;76K6;EDEA68 ¤–.*.//-2*./*.0³–.°*.*0­*–”*¢ ©¥”,*.0+–.Ÿ.//*20£*./0¡Ÿ•–+-“*. •–”¡Ÿ”Ÿ0¡*”Ÿ0-. -”0¬ž½0±­—0¤¥2”Ÿ— •Ÿ+0)±˜0£*./0¡Ÿ,*.•-0§Ÿ¢*“0“–ª A68?68;>=8?6A6H@;5=>=DJG A6896568;HJ6M;HA6AEH;]86HB 8J>JD;A@?6:uÏ|}†ÒxxÓ~ԀÏÕo ©*,-§*•–.0³”–,– —0˜*Ÿ 0©¢*.*— ,–”.*+*0˜*§Ÿ+*¢0™·»—0©* ”*§0™š¸— ³* *”.* —0¡*.0§–”*./“*•0¡– *3 §¥2Ÿ Ÿ*.—0¬ž½—0¡*.0¨*”/*0+–2*“-“*. +–.£–,-•“*.0“¥”,*.0 –2*+*•0•–•*§ ¡*.0)-./Ÿ0™š»30)–¡*./“*.0)-•*” «¤–.°*”Ÿ*.0¢*”Ÿ0Ÿ.Ÿ0¡Ÿ¢–.•Ÿ“*. §–.°*”Ÿ*.0§*”*0“¥”,*.—®0“*•*0±•+¥ )*+,-./*.01*2304 ¡-*0¥”*./—0,*§*“ª*.*“0,–”.*+* ™¸»—0˜*¡-.0™š¸—0¡*.0¬*”£¥0™š¸— “*”–.*0°-*°*0¢-¦*.0¡*.0“¢*¨*•Ÿ” ¬*.0)Ÿ¡Ÿ“3 )*+ -“Ÿ+0™·¸0¡*.0˜– •-0©¢*+¡*. +* Ÿ¢0¡*2*+0§–.°*”Ÿ*.3 2¥./ ¥”0 - -2*.—®02*.¦-•.£*0 –+,*”Ÿ «¤”¥ – 0§–.°*”Ÿ*.0•–”¢*¡*§ ­–+¥“”*•30¯– “Ÿ0 *./0©–•-* “-*•30­Ÿ*0+–+Ÿ2Ÿ“Ÿ0¦*”Ÿ./*.— +–+Ÿ2Ÿ“Ÿ0,*.£*“0§Ÿ2Ÿ¢*.30À*./0,Ÿ * ¯-¹*“Ÿ0™·3 ´¶±¡*0¡-*0“¥”,*.0 –2*+*• +–.¦–2* “*.0“¥”,*.0¢Ÿ2*./0 –ª “¥”,*.0 –+§*•0 –+§*•0¡Ÿ¢–.•Ÿ“*. +—0±.* 0ǔ,*.Ÿ./”-+—0¡Ÿ –,-•ª •–”+* -“0¡Ÿ0¡*–”*¢ª¡*–”*¢—0£*./ ¡Ÿ2*“-“*.0 **•0Ÿ.Ÿ0+–+*./0¢*.£*2*¢ ¤*”*0“¥”,*.0£*./0•–”•Ÿ+,-. “*”–.*0¢*.£*0•–” –”–•0•Ÿ+,-.*. +-*.£*0¨*”/*0­– *0¤2¥+§¥./— ,–,–”*§*0 **•0“*”–.*0¡Ÿ02¥“* Ÿ0“–¦*ª Ç –+,-•0•–”2Ÿ,*•0“* - 0“¥”-§ Ÿ— ,Ÿ *0+–+§–”“-*•0§¥ Ÿ Ÿ.£*3 +–.–”*§“*.0“–,Ÿ¦*“*.0£*./02–,Ÿ¢0,–”ª 2¥./ ¥”0Ÿ.Ÿ0+–”-§*“*.0§–•*.Ÿ0£*./ •*.*¢30¯–”–“*0¡Ÿ,*¨*0“–0”-+*¢ ©–°*+*•*.0)Ÿ”*+§¥/30µ¥“* Ÿ02¥./ª ¡Ÿ*.0•-”-.0¢-¦*.0¡–”* 30À*./0¦–2* — .*+. 0 Ÿ * 0 • – • * § 0 , – ” • * ¢ * . 0 ¡ Ÿ 0 § ¥   Ÿ   Ÿ 1* 2 0 Ÿ • 0 , Ÿ   * 0 ¡ Ÿ 2 Ÿ ¢ * • 0 ¡ * ” Ÿ 0 +*   Ÿ ¢  *¢*,*•0¡*.0+*Ÿ.0*+*.3  –¡*./0+–+*.–.0¦*/-./0¡Ÿ02*¡*./  *“Ÿ•0“*”–.*02-“*—®0“*•*0˜*Ÿ 0©¢*.*3  ¥”0§-.0 -2Ÿ•0¡Ÿ¦*./“*-0*2*•0,–”*•3 •Ÿ/*0“¥”,*.0•–¨* 0 -¡*¢0¡Ÿ•–+-“*.— •–” –,-•3 ° “ § 0 , * . £ * “ . £ * 0 ¡ “ . / * . 0 ¡ * ” Ÿ 0 “ * ª 0+–.£–2*ª £*./0•–”2–•*“0¡Ÿ0,*¨*¢02–”–./0,-“Ÿ• ©¥”,*.0+–.Ÿ.//*20¡Ÿ•–+-“*. ©–§*2*0³*/Ÿ*.01-+* 0¤–+“*,  –¡*./“*.0•Ÿ/*02*Ÿ..£*0•–”- 0¡*2*+ ³*¢“*.—0 *./0©–•-*0­–¨*. ¡–”ª“*¡–”0¡Ÿ0¡*–”*¢0£*./0+–ª +*•“½•*-.00¡§Ÿ*2*”“•*-Ÿ“0£**..0/¡0.–¥+Ÿ • * “*¨* *.0¢-•*.0§Ÿ.- 0+Ÿ2Ÿ“0¤–”ª  –“Ÿ•*”0§-“-204·3¼»0¥2–¢0¨*”/*0¡*. ³”–,– —0±•+¥0¬*.0)Ÿ¡Ÿ“0+–./*ª §–.°*”Ÿ*.—®0“*•*.£*3™¢¨¥›*.• ¤–+,Ÿ.*0)- Ÿ2¥0³*+,*./0À-¡¢ª .£*•*“*.02¥£*2Ÿ•* .£*0•–”¢*¡*§ Ÿ.Ÿ0+–./*2*+Ÿ0“–+–”¥ ,¥–•.*–.00 ¡***”•Ÿ ¥£¥.¥0™)³À0§-.0•*“0,Ÿ *0,–”,-*• ±.* 3  Ÿ Ÿ0§¥§-2*”Ÿ•* 30µ*./“*¢0Ÿ•./“Ÿ.*.02*Ÿ.—0±.* 0•Ÿ¡*“ +–+*./0 *£*0”* *0+–.¦*¡Ÿ0 *•-ª )*+,-./*.01*2304 ,±.**. £3*“—0*§*2*/Ÿ0+–2–./ –”“*. ,Ÿ *©0–¡+Ÿ2–./ –”“*.0“*”–.*0¡Ÿ*  *•-.£*0§Ÿ2Ÿ¢*.0£*./0,Ÿ *0¡Ÿ2*“-“*.— ½ . Ÿ 0 +– +, “ • Ÿ “ * . 0 +– “ * . Ÿ   +– +– +– / *”•-0•”-²0£*./0°-“-§ +–./Ÿ./*•0§–” Ÿ*§*.0§*”•*Ÿ0¡*2*+ ’*“*”•*0)–2*•*.—0˜*,-0™š›œ3 •*.//*20¡*.0,-2*.0§–+¥•”–•*.3 •*.•–.£*0•–” –,-•0+–./–.*2 “–§-•- *..£*0¦*¡Ÿ0+¥¡–20+*¦*2*¢ Ÿ.•–”.*20¤*”•*Ÿ0­–+¥“”*•0•*“ §–.•Ÿ./*0¡.*/02*“+0 +¥“”*•3 ¤–+Ÿ2-0œ»4·3 žŸ“Ÿ•*0+–.-•-”“*.0Ÿ*0 -¡*¢ ¯–./–.*Ÿ0*/–.¡*0 Ÿ¡*./0“*ª 1-/¢01–².–”0 –”•*0 –+§*•0+–ª  £-”0Ÿ•-30½*0,–”¡*2Ÿ¢0²¥•¥ª²¥•¥ ,–”¦*2*.0 –,*/*Ÿ+*.*0+– •Ÿ.£*3 ±§*,Ÿ2*0±.* 0•¤–*””§•**Ÿ“0 ­– * 0  *2.£*—0•Ÿ¡*“0+-./“Ÿ. +–.–”Ÿ+*0,*£*”*.0-*./0+-“*0¡*”Ÿ  - 0§–./*.Ÿ*£**.0£*./0¡Ÿ¦*2*ª .-.¦-““*.0²¥•¥ª²¥•¥0¡Ÿ”Ÿ.£*0“–ª ¡–./*.0§*“*Ÿ*.0+Ÿ.Ÿ0*•*-0 *+§*Ÿ ¤*¡*¢*20 –¢*”- .£*—0)³À—0+–+Ÿ2Ÿ“Ÿ  –”“*.—0,-“*.0•Ÿ¡*“0+-./¡“ŸŸ.2–0.¡Ÿ/*ª *§*,¤* Ÿ 2 * *.0•”*. ²¥”+* Ÿ ¤2*£,¥£0-.•-“0¦*¡Ÿ0+¥¡–20+*¦*2*¢ .Ÿ.£*—0žŸ“Ÿ•*0+–.£*•*“*.0¢*2 §*¡*01–².–”3 •–2*.¦*./0 –“*2Ÿ§-.0 – -.//-¢.£* “-* *0-.•-“0Ÿ•-0¡*.0,Ÿ *02–,Ÿ¢0§-.£* *“*.0+–+,-“*0“*”•-0•–” –,-•0¡*. §*”•*Ÿ0 0*¡*Ÿ•20*Ÿ“.-Ÿ—“0+– ./Ÿ./*•0¨*“•§”Ÿ*0¡–¨* *0•–” –,-•3 •–” –,-•0•*“0*“*.0+–./*.//- «³–2Ÿ*-0™1-/¢01–².–”0 -“*0¡*. ,–”.Ÿ2*Ÿ0 –.Ÿ3 • * ” Ÿ . / 0 ¡ – +Ÿ 0 +– . £ – 2 –   * Ÿ “ * . 0 “ ¥ . ² 2 Ÿ “ * “ ¢ Ÿ ” . £ * 0 , – ” ¡ * +§ * “ 0 2 – , Ÿ ¢ 0 ² * • * 2 0 § * ¡ * ¤ – +Ÿ 2 0 • * ¢ . 0 ¡ – § * . 30©*2*-§-.0¢*2 ©*”–.*0Ÿ•-—0§–”–+§-*.0“–ª ¦*¡¨*20§–+¥•”–•*..£*0“*”–.* +Ÿ.•*0*“-0²¥•¥0¡Ÿ0 *.*30±¨*2.£* «¬–”/*.•-./0¥”*./0£*./0+–ª .*20¡Ÿ0§*”•*Ÿ.£*3 §*”•*Ÿ3 Ÿ•-—0*“*.0¡Ÿ2*“-“*.—0+-./“Ÿ.0§*¡* 2*¢Ÿ”*.0œš0•*¢-.0 Ÿ2*+0Ÿ.Ÿ0,–”*.Ÿ */–.¡*0 Ÿ¡*./0•Ÿ.//*20•Ÿ/*0“*2Ÿ +–+*./0•*.•–“-0£*./0“* Ÿ¢02Ÿ¢*• 2Ÿ¢*•.£*30¯–.-”-•0/-–0Ÿ•-0 *¢ª *¢ Ÿ.•–”ž* .0§–”2-0¡Ÿ*“-Ÿ—0§¥ Ÿ Ÿ0±.*  1*20Ÿ.Ÿ2*¢0£*./0*“¢Ÿ”.£*0+–+,-*• œ»4¸0+–.¡*•*./0*•*-0 –•–2*¢ +–./*•*“*.0Ÿ*0 -¡*¢0§* •Ÿ0+–.ª 2*/Ÿ3 ²¥•¥ª²¥•¥0*“-—®0“*•*0žŸ“Ÿ•*0£*./  *¦*—0“*”–.*0Ÿ•-0 –.Ÿ30’*./*.0¡Ÿ2Ÿ¢*• ¡Ÿ0•-,-+¢ 0 §*”•*Ÿ0•–”,Ÿ2*./0 *./*• ©–•-*0­–¨*.0¤–+,Ÿ.*0 –*“*.0•*“ ¤–+Ÿ2-0œ»4·3™•¥. ¦*2*.Ÿ0 – Ÿ0§–+¥•”–•*.0•*¢-.0Ÿ.Ÿ3 žŸ“Ÿ•*0 –,–2-+.£*0+–.°–”Ÿª +–+Ÿ.•*0²¥•¥ª²¥•¥0 –“ Ÿ.£*0•*“ §¥”.¥0“*”–.*0Ÿ•-0*¡*0.Ÿ2*Ÿ0“–Ÿ.ª «¬*.//*2.£*0•-.//-0 *¦*—0*“-0“*. •*“*.0*¨*20+-2*0¡Ÿ”Ÿ.£*0¡Ÿ+Ÿ.•* ¡Ÿ2Ÿ¢*•0¡*”Ÿ0 Ÿ Ÿ0§¥”.¥3 ¡*¢*..£*—®0“*•*.£*0,2*“ª,2*“*.3 )*+,-./*.01*2304  -¡*¢0¡Ÿª­¤0 *+*0 *.*30’*¡Ÿ0 -¡*¢ ¦*¡Ÿ0+¥¡–20+*¦*2*¢0¤2*£,¥£3 ³Ÿ.•*./0²Ÿ2+0´µŸ¢*•0³¥2–¢—0¤–ª «³*/Ÿ0 –,*/Ÿ*.0¥”*./—0+-./“Ÿ.0Ÿ•§* •Ÿ0•*¢-.0Ÿ.Ÿ—®0“*•*0žŸ“Ÿ•*0£*./ ¯–.-”-•.£*0Ÿ*0§-.£*0•*.•–0£*./ /*./0’*./*.¶0Ÿ.Ÿ0,*¢“*.0+–./*ª ¾-2/*”30¬*§Ÿ0,-*•0/-–—0Ÿ•-0 –.Ÿ—® _P@6H6896;56M6E7E8;I68G 5=;K6M6>;DE>6NB`;A6>I6N896: DE>6NB;A@K65;H=7=DA@;I68C@DG •–•*§0–.//*.0+–+,–,–”“*.  -¡*¢02*+*0,–”+-“Ÿ+0¡Ÿ0±)—0¡*. •*“*.0 -¡*¢0 Ÿ*§0+–.•*20•–”“*Ÿ• •-“* .£*3™¬”Ÿ,-..–¨ ›¡*. C@DB;76M@8?;96;\E>6;H=A@8??@ c6>6A;mJ8KJ5EHE>68B I68C@D;H=I=ME>896: =A@HB;A@K65;A=DM6ME;A@8??@B;A67@ t@D6O68;d6D@J;ÉEKJ;>=G äyxåÒÏz€}z{y‡} )*+,-./*.01*2304 I @8@;56D=86;A=>IJ5;C=IJMB;C6K@896 8?6A6568B;H=5@A6D;…s;DE>6N Q@;P68AEM:;5=\=M65668;6@D  –+§-”.*0 –,*/*Ÿ0,–“0•–./*¢30¬Ÿ+ º*”-¡*0 **•0Ÿ•-0¢*.°-”02–,-” ¡Ÿ,*.•*Ÿ0»ª¸0¥2–¢0•-*.0”-+*¢ À¥”¡*.Ÿ*0¡Ÿ0•–./*¢0 -¢-0¡Ÿ./Ÿ. ±++*.0+–.°*§*Ÿ0Ø0¡–”*¦*•0¿–2°Ÿ- 3 ³–”“*°*0 **•0+–./¢*¡*§Ÿ0µ*¥  ¡*2*+0¤Ÿ*2*0±ÆÆ0¡Ÿ0©-*2*0µ-+§-” ,–,–”*§*0¨*“•-02*2-—0Æ*°¢”-¡Ÿ.0¡*. ž¥¾*.0+–+,-*•0“– *2*¢*.0£*./ ¢*+§Ÿ”0+–+,-*•0•Ÿ+.* 0“*2*¢3 Ç.•-./0 *¦*—0 **•0Ÿ•-0/¥20ٖ.¡”£0¯¥²,–”¢* Ÿ20+–./–¦*”0“–•–”•Ÿ.//*2*. •Ÿ+0¯–”*¢0¤-•Ÿ¢3 ©– *2*¢*.02Ÿ.Ÿ0,–2*“*./—0¦-/* §–”.*¢0¡Ÿ2*“-“*.0“–•Ÿ“*0½.¡¥.– Ÿ* +–./¢*¡*§Ÿ0©¥”–*0Ǖ*”*0¡*2*+02*/*

È$#$Ä&Ž(

ÁŽÂ&Ã"ŽÄ

Œ!#Ž(Â!&é%!"Žß

!"Ž#&׍‘$Ä

æ!玐è"Ž&ێ"Ď

Œ % Ž & ‘  LJMH=5;<6D68?>JCJ;>6M6> a=A=M6N;>=>I=M@;5=DA6HB;5=G N@8??6;>6M6>;N6D@;Y@A6 I6?6@;MJ56H@:;F6>E8;N@8?G 96;H=7=DA@;@8@B`;56A6896:

D?6;A=D=8K6>;N@8??6;H=G >=8@>76;O6D?6;QEHE8;L=8?G N6D@;H=A=M6N;7=8\6D@68;Y@A6 KE6896;M68?HE8?;7EM68?: A@K65;7=D86N;5=>I6M@;5= ?6;g6IE;H@68?B;Y@A6;I=ME> P=I=D676;DE>6N;968?;A=DG O6 A @ 8 ? D68?;K=O6H6;6A6E 5JM;g^;s…B;Q=H6;aD@N6DCJB;[>JG JM=N;5=ME6D?6;K68;A=A68??6 a=H6>76@;K@;K=768;DEG DE>6N896: K@A=>E568:;_t6D?6;HEK6N M=A65;K@;H@H@;A=>IJ5;968?;C=IJM H=5@?A6@;7D;6âNs6;;\J>; K@:;a=M6@8;@AEB ?@D@B;P68AEM:;L6DM68;nƒsoB;K@KE?6 K@;H=5@A6D;O@M696N;m=K6G >6NB;Y@A6;A=D@8?6A;56M6E vw†}‡z†wˆ >=8\6D@;5=;H=MEDEN;K=H6: 7E8;65N@D896;A=D?=868?;6@D ME6768;6@D;CE?6;>= 8?65@I6A568 5E6A;N689EA;K@;<6M@;‚96B;g6IE 8?68;A65;>=>I6O6;N6H@M: K@D@896;I=ME>;>=>I=M@ a=JD68?;O6D?6;P68C6DG d@8??6;H66A;@8@;I=ME>;K@G N@8??6;H=A@8??@;7@8??68?;JDG A=>IJ5;KE6;DE>6 N;O6D?6 nƒ„…o;>6M6>: a66A;N@M68?B;Y@A6;>=G M=>:;‚M=N;]MZ@68B;5JDI68 KJOJB;aE7D@968AJB;@6;\ED@?6 A=>E568B`;E\67896: 6 8 ? ; K = O6 H 6 : ; t6 D ? 6 ; 7 E 8 ; I = D G 6 >I D J M ; H = M E 6 H ; H = 5 @ A 6 D ; … ãÑ;>=A=D [8ZJD>6H@;K6D@;D=M6O68 8?=86568;\=M686;7=8K=5 K@A6O6D@;>=>656@;M=>;>@G H=C65;76?@;N6D@;5=A@56;>=G <67JMH=5;<6D68?>JCJB ?JAJ8?;DJ9J8?;>=>I=DH@N568 7=DH=?@: ?JH6D@;g=H\E=;[>J?@D@B;m@G >JK=M;I6MJ8B;56EH;7EA@N M@5896B;86>E8;K@AJM65:;Y@G M@N6A;6K6;>JI@M;IJ5H;>=M@8G <J>7JM;Y;QC6M@MB;>=8?6A6G K68;>=89=KJA;6@D;K=8?68;>=G _[8@;6K6M6N;I68C@D;968? FJ 6 8A JB;L6DM68;A=D65N@D;56M@ MJD=8?;I@DEB;I=DH68K6M;C=7@A A6;>6M6N;>=>@M@N;>=>I=M@ A6H;K@;K=768;DE>6N;5JDI68: 568B;5=7JM@H@68;>6H@N;>=G H@8;K@=H=M: 5 = A E C E N ; H = M 6 >6 ; >E H @ >; 7 = 8 ? G A = D M @ N6A;K@;H6O6N896;K@;QEG O6D86;5E8@8?:;c@D@G\@D@ M6?@;M=>;5=;O6DE8?;968? YJI@M;IJ5H;O6D86;H@M‰=D M65E568;7=8K6M6>68;6A6H à ~ | Ï y áy z ˆ y ‡ } N EC 6 8 ; @ 8 @ : ; ]@ D ; 76 M @ 8 ? ; A @ 8 ? ? @ H E 8 ; 8A=8?;[B;Q=H6;aD@N6DCJB IJ\6N;7=D=>7E68;@AE;I=DG 6K6;K@;K=56A;DE>6N896: A=DH=IEA;5=>I6M@;>=M@8A6H 56HEH;N@M68?896;Y@A6 a=JD68?;7=>@M@5;DE>6N H=5@A6D;7E5EM;qÌ:qÑ;H66A;NEC68 [>J?k6 @ D @ D6>IEA;MEDEH;H=I6NEB;5EM@A a=>=8A6D6;]MZ@68;7EM68? K@;K=768;DE>6N;5JDI68 Q=O@;]8K@8@:;Y=D=56;I=G 968?;A=D?=868?;6@DB;aE76DAJB A=8?6N;K=D6HGK=D6H896B`;E\67 qÑ:ss:;P68AEMB;H=5@A6D;7E5EM H6OJ;>6A68?B;6K6;A6N@;M6M6A 5=;DE>6N896: H=5@A6D;7E5EM;qŠ:ssB;I=DG ME>;I@H6;>=>6HA@568;676G 8EAED568;K@D@896;A65;I=D6K6 t@D6O68:;F6>E8B;H=A=M6N _Q6D@;5=H65H@68;O6D?6B K@;7@7@;56868: _Q@6;n5JDI68o;>6E;>=>G H6>668;N@M68?896;Y@A6: 56N;5JDI68;N@M68?;K@\EM@5 >= K@;DE>6N;H66A;5=C6K@68;A=G NEC68;>=D=K6;76K6;7E5EM L65;L6DM68;K@5=A6NE@;N@M68? <=A=D68?68;968?;K@N@>G I=M@;M=>;5=;O6DE8?:;a696;5=>EG _a=I=ME>;5=C6K@68;>=G 6A6E;6K6;H=I6I;M6@8: A:;[6;7E8;>=8?65E;56?=A …s:ssB;6@D;HEDEA: A6K@;C6>;K=M6768;>6M6>;K68 7E8;K6D@;I=DI6?6@;HE>I=DB K@68;7EM68?;5=;DE>6NB`;56A6 >68?;6K6;>JI@M;IJ5H;968? _<@A6;>6H@N;>=M65E568 DHH6=6IA;E>= 8 ? = A 6 N E @ ; A = >I J 5 ; K @ ; H @ H @ P = I = D 6 7 6 ; 6 8 ? ? J A 6 ; 5 J >E 8 @ G KE?6;A=M6N;N689EA;K@;<6M@ 7=D@HA@O6;K@6O6M@;H66A;Y@A6 ]MZ@68;K@A=>E@;K@;DE>6N;Y@A6 >=M@8A6H:;YJI@M;@AE;5=>I6M@ 7=8K6M6>68;K68;I=ME> DE>6N896;C=IJM;K68;6@D;>=8?G A6H;D=M6O68;K6D@;L6D=;]8J> K@ ‚9 6B`;EC6D;m@68AJ:;L=8\6D@68 I=DH6>6;A=>68896B;]MZ@68 K@;QEHE8;P68C6DKJOJB;Q=H6 >=M@8A6H;K@;K=768;DE>6N I@H6;>=>6HA@568896;676G ?=868?@;DE>6N896: K6 8 ; g= >I E5 ; ÉJ ? 9 6 ; A = D M @ N 6 A K@ M 6 E568;K=8?68;>=89@H@D FED\6N968@;7EM68?;K6D@ m=K68?D=CJB;<6D68?>JCJB;g6G 5JDI68;76K6;H@68?;N6D@896 56N;5JDI68;7=8\EM@568 _L6K6N6M;H696;HEK6N;I@5@8 >=>I68AE;O6D?6;>=>I=DH@NG A=7@568; 6@:;F6>E8;A6K@ O6DE8?;K@;K=56A;L6H6D;tJG IE;nƒ„…o;H@68?: H=5@A6D;7E5EM;KE6B`;56A6 6A6E;IE568B`C=M6H896: A@?6;HE>ED;D=H6768B;C6K@;>=HG 568;I=I=D676;DE>6N;K6D@;?=G >6M6>;KHE8? @ N = 8 A@568;>=8?@8?6A 8J8AJDJ: a66A;7=D?@;@AE;Y@A6;CE?6 aE7D@968AJ: QC6M@M;>=86>I6N568B;7@G 5@7E8;NEC68;K=D6H;K68;6@D 868?68;6@D: K= D 6 H 89 6 ; 6 D <=KE6896;>=>I=M@;5=DG >=>I6O6;769E8?;O6D86 aE7D@968AJ;>=86>I6NG N65;7JMH=5;CE?6;HEK6N;>=89=G HE8?6@;>=ME67B;A65;H6>76@;>6G Y=8EDEA;t@D6O68B;I68C@D \E6\6;?=M67:EH;HE8?6@;K68 A6H;K68;M=>;E8AE5;>=>G >=D6N:;^@K65;6K6;?=D65G 568B;H=C65;K@896A6568;N@G I6D568;ZJAJB;@K=8A@A6H;5JDI68 HE5;56>7E8?;H6>76@;K6M6>B` 56M@;@8@;\E5E7;I@H6;K@68A@H@76H@ m@68AJ;>=86>I6N568B;H=G IE8?5EH;56KJ;K68;>=>G ?=D@5;>=8\ED@?6568;76K6 M68?B;O6D?6;A=DEH;I=DE7696 5=;H=>E6;C6C6D68;5=7JM@H@68;K@ A=D68?896;968?;H66A;5=C6K@68 JM=N;O6D?6;K=8?68;I6@5:;L6G IE6N;\68?5EM;968?;K@?EG IE6A;AE?6H;K6D@;H=5JM6N: O65AE;@AE:;F6>E8;A=D896A6 >=M6\65;C=C65;Y@A6;5=;I=DG mE8E8?5@KEM:u‹y A=8?6N;K@;gE>6N;a65@A;L68A@ H6M896B;N6>7@D;K@;H=A@67;DE>6N 86568;L6DM68B;K@A=>E568;K@ g67@N: A=M6N;>=>6H68?;H=>6\6> DE>6N;H6M6N;H=JD68?;O6D?6 DE;7=DA6>6;56M@;@8@ 7=86N68;6@D;K@;K=768;7@8AE: 968?;K=56A;K=8?68;H6O6N )*+,-./*.01*2304 A=DC6_KP6 @B;A67@;96;86>6896;>EG a=N@8??6;6@D;A@K65;K=8?68 968?;H=K68?;K@?6D67896:uÏwxÔ 567896:;<=8;>=8?@8?6A568B JD68?;968?;I=D6H6M;K6D@;5=G _<6>@;>=8C68?56E;7=G M6N68GM6N68;@6;5=>I6M@;>=G H@I6NB;65N@D896;6@D;CE?6;>6HE5 >EK6N896;>6HE5;5=;K6M6> ~yÔåҀ C6D@8?68;@AE;5@8@;5@68 ME6D?6;5696;K68;A=D65N@D;76D6 8J8AJ8;56M68?68;7=M6C6D;K68 8=5E8@;DEA@8@A6H896;H=N6D@GN6D@ >=8??ED@A6: 68??JA6;F[[;>=896H6D;>=D=56 >6N6H@HO6B;56D=86;>=D=56;M6N H=I6?6@;>6N6H@HO@;K68;7=>6@8 F6>E8;56D=86;7=DCE6G 968?;A=DN@AE8?;7=8K@6>: 968?;76M@8?;D=8A68;>=8C6K@ A=6A=D:; P@6H6896B; D=>6C6 8?68896;968?;A=DH6>6DB;I6G P=DK6H6D568;7=8?6M6>68G H6H6D68;5=MJ>7J5G5=MJ>7J5 5=M6N@D68;p656DA6B;q;FJ7=>I=D 8965;JD68?;968?;A=D7=K696;K68 896;A=DH=IEAB;<=8;5@8@;>=>@M@N D6K@56MB`;C=M6H;Q@D=5AED;f5H=G qrrs;@8@;I=DM6A@N;A=6A=D;K@;L6G A@K65;>=896K6D@;5=I=D6K668G E8AE5;_>=8=IEH;KJH6`;K=G 5EA@Z;Y6b6D@Z;[8HA@AEA=B;e6C6D;g@h6 K=7J568;P6?J8?;<EHHEK@6DKC6: 896:;L6M@8?;I68965;>=D=56 8?68;>=8K@D@568;7EH6A;D=N6G iM;d6j: _t65AE;5=;L6K=7J568;CE?6 >=896H6D;76D6;IEDENB;7=M6C6D I@M@A6H@;I6?@;76D6;5JDI68;F[[:;[6 k68A6H;6K656N;7=8?6M6G D6H6896;>6H@N;68=NB;H696;5J5 K68;>6N6H@HO6:;P6N568;>=G I=DN6D67B;I68965;JD68?;968? >68;E8@5;968?;K@D6H6568 C6K@;8?=D6H6;M=I@N;A=DAEAE7;K68 D=56;CE?6;HEK6N;>6HE5;5= I@H6;5=>I6M@;5=;5=N@KE768;8JDG 7=>=D68;Z@M>;KJ5E>=8A=D;Y6G HEH6N;I=D?6EMB`;C=M6H896:;Q6D@ K6M6>;76DA6@;7JM@A@5: >6M896: A6;^=DAEAE7l;f56;FEH6;L=DA@O@B 7=8?6M6>68;>=>=D68568 Q6M6>;I6N6H6;<=8B;76D6 _a696;>=>I6968?568;I=DG 968?;>=>=D68568;g@>6;K6G AJ5JN;g@>6;@AEB;f56;>=8?65E RSTRUVWSRX@8@;A65;EI6N896;H=7=DA@ 676;I68965;6865;968?;>=>G M6>;Z@M>;@8@;>=8?65E;K@D@896 I68965;>=>=DJM=N;7=M6C6D68 IE8?MJ8:;Y=D=56;I@H6;>=89=G I68?568?;A=DN6K67;JD68?G H=>76A;5=N@M68?68;JD@=8A6H@: N@KE7;968?;H=I=ME>896;I=ME> HE6@568;K@D@;K68;>=896>6DG AE6896B;I=D676;I68965;JD68? L=8?N696A68;H=I6?6@;?6K@H 7=D86N;@6;K676A568: 568;K@D@;K=8?68;H68?6A;H=>G 968?;>=D6>7J5B;I=D676;I68965 968?;>=8C=D6A;\6MJ8G\6MJ8 a=M6@8;@AEB;@6;CE?6;I68965 7ED86:;P=D>JK6M568;56>EG 6865;968?;A=?6;>=8CE6M;A686N 68??JA6;F[[;K@;Z@M>;I=HEA68 I=M6C6D;>=8?=86@;I=DI6?6@;>JG ZM6H=;A=DH=IEAB;76D6;68??JA6;F[[ JD68?AE6896B;K68;M6@8;H=I6?6@G m6D@8;FE?DJNJ;@AE;>=>IE6A A@ZB;7=8K=56A68;K68;HAD6A=?@G A=DEH;I=D?=D@M96;>=8\6D@;>=G 896B`;7E8?56H896: K@D@896;H=>76A;HEM@A;5=>I6M@;5= HAD6A=?@;968?;K@M65E568;JD?6G D=5DEA;68??JA6;I6DE: <@H6NG5@H6N;@8@M6N;968? C6A@;K@D@;6HM@:;_a=M6>6;KE6;IEM68 8@H6H@;F[[;E8AE5;>=D=5DEA;76D6 Y=D=56;>=>@M@5@;5D@A=D@6 CE?6;>=8?@8H7@D6H@;Y6b6D@Z;[8G 56D65A=D;@AE;>6H@N;5=I6O6B;65E 68??JA6;I6DE:;t6C6D;H6C6B;Z@M> H6H6D68;A=DA=8AE;968?;868G HA@AEA=;ZJD;cEMAED=;68K;dE>68G 8?=D6H6;8?=GIM685B;K@;56>6D @8@;>=>68?;K@68?56A;K6D@ A@896;6568;K@6C65;H=I6?6@ @A9;E8AE5;>=>IE6A;H=IE6N;Z@M> A=DEHB;I6\6;IE5E;CE?6;?65;>6EB 5@H6N;896A6B;K68;I=DK6H6D568 68??JA6896:;]8A6D6;M6@8B;\6MJ8 I=DCEKEM;_Y6A6;^=DAEAE7`:;e@M> 56M6E;5=ME6D;76M@8?;\E>6;>6G 6A6H;5=H65H@568;H=CE>M6N;JD68? 68??JA6;A@K65;I=D6H6M;K6D@ 968?;>=8?EHE8?;H=>68?6A 568B`;56A6;>6N6H@HO@;CEDEH68 968?;7=D86N;>=8C6K@;68??JA6 5=ME6D?6;68??JA6;^F[;>6E7E8 AJM=D68H@;K68;68A@;5=5=D6H68 ^=6A=D;[8HA@AEA;a=8@;[8KJ8=H@6;n[a[o: F[[;>6E7E8;968?;>=8C6K@;5JDG LJMD@B;@6;A=D>6HE5;JD68?;968? @8@B;I=D5@H6N;A=8A68?;76D6 a@AE6H@;@AE;@6;6M6>@;H=M6>6 I68;\E\@;JA65;K6D@;JD?68@H6H@ \=DK6HB;>=D=56;CE?6;>=896H6D 5JDI68;F[[: KE6;IEM68:;<=>EK@68B;7=DG F[[:uvwxyz{|}~€}xy|

!"!#"$%&'!"$(


>?@ABCDEFBG 0123

351 54 7 5 45651579

!"#$%&'() _`abcbde

HIJKLJMMN Orstuv PMQwxyzM{z|}~€‚ƒ„…}†ƒ…‡z€ƒ„…}ˆ}‰RSTUŠV…‹WY…ŒZz[\}}\]}y~†‰}Ž ^

_fgf

^ RSTUVWXYZ[\\]

hbe`gbde

ijckfl`cmf

i`lbgfdebd

n`oja`d

njpjq

^ RSTUVWY\[\Y]

^ RSTUVWYZ[\Y]

^ RSTUVWYZ[\\]

^ RSTUVWY\[\\]

^ RSTUVWYZ[\\]

*+,-./012345/-01‘’26‘“4‘7”‘8•9–—0‘˜1’–2—:™‘-˜;š›œ‘<=ž‘9˜Ÿ7‘8<

±²³´µ¶·¸´¹º»·¼½²¾ºº¿ ÀÁÂÃÄÅÃÆÇÈÅÉÃÊÃËÇÌÃÂÍÎÃÏÁÆ — ¡‘¢— £‘’¤¡ ˜¥’›˜£¦’›§‘—¨©¤§‘•› ÀÍÐÑËÃÒÓÑÔÇÃÆÏÃÒÃÇÉÃÅÆÇÀÅÈÃÉ ™¦” ¡’‘¡›§–§‘”£¦” — ¢˜Ÿ‘ ÕÃÆÇÖÍÒÂÃÊÃÆÔÇÌÁ×ÃØÃÏÃÆ ÙÃÐÅÔÇÕÃÆÇÐÃÈÃÚÃÆÇÕÁÐÃÏ ÌÃØÎÍÚÇÛÆÅÜÁÒÚÅÏÃÚÇÝÍËÃØÞ ª«¬ž«­® ØÃÕÅÊÃËÇÀÍÒÃÐÃÒÏÃÇßÛÝÀàÇÕÅ ¯¦ • ‘ ” ‘ ª¦£‘° ¡•‘˜¥ ÌÁ×ÃØÃÏÃÆÇÌÃÒÏÃÚÍÒÃÔÇÕÅËÃÓÃÒ ÎÍÏÅÆÄÇÂÁÉÅÍÆÄÔÇáÃÂÍÇßâãäà ØÁÆÊÃØÂÃÒÇÐÁÇÂÃÈÃËÔÇÕÃÆ ÃÆÄÐÒÅÆÄÃÆÇØÅÉÅÐÇ4ÄÃÏÅÊÑå ÎÁÏÃÆÄåÇæÅÆÄÄÃÇáÃÂÍÇÇØÃÉÃØÔ ØÁÆÊÃÎÍÇÈÅÉÃÊÃËÇ1ÍØÎÃÆÄ ÀÃÃÏÇÃÆÄÅÆÇØÁÆÊÃØÂÃÒÇÄÁÒÑÞ çÅØÇÀèáÇÀÍÐÑËÃÒÓÑÇØÃÚÅË ÏÃÐÇÚÃØÎÃÅÇÉÅØÃÇØÁÆÅÏåÇüÀÁÏÁÞ ÂÃÐÔÇÎÒÅÃÇÂÁÒÐÍØÅÚÇÏÁÂÃÉÇÅÆÅ ØÁÆÕÃÏÃÇÓÍØÉÃËÇÒÍØÃËÇÒÍÚÃÐ ÉÃËÇÃÆÄÅÆÇÐÁÆ×ÃÆÄÔÇÏÍÒÍÆÇËÍÞ ÉÃÆÄÚÍÆÄÇÉÃÒÅÇÏÍÆÄÄÃÆÄÇÉÃÆÄÞ ØÃÍÎÍÆÇÐÑÒÂÃÆÇÉÍÐÃÇÕÃÆ ÓÃÆÇÉÁÂÃÏÇÕÅÚÁÒÏÃÅÇÃÆÄÅÆÇÚÁÉÃØà ÄÃÆÄåÇÃÇØÁÉÅËÃÏÇÕÁÆÄÃÆÇØÃÏà ÐÑÒÂÃÆÇÓÅÈÃå ÚÁÐÅÏÃÒÇ3úÇØÁÆÅÏÔýÇÐÃÏÃÆÊÃå ÐÁÎÃÉÃÇÚÁÆÕÅÒÅÇÎÍÚÃÒÃÆÇÃÆÄÅÆ éÅÇÙÃÐÅÔÇÚÃÆÄÄÃÒÇØÅÉÅÐ ÝÁÆÍÒÍÏÇÌÁÎÃÉÃÇéÁÚà ØÁÆÄÃÆÄÐÃÏÇÄÁÒÑÂÃÐÆÊÃÇÚÃØÞ éÃÉÃÆÄÇêÃÊÃÆÄÇÌÃØÎÍÆÄ 1ÍØÎÃÆÄÔÇéÃÉËÃÒÅÔÇÂÁÉÅÍÆÄ ÎÃÅÇÐÁÏÅÆÄÄÅÃÆÇÚÁÏÁÆÄÃËÇØÁÞ ÀÁÂÁÉÃËÔÇëÉÅÏËÁÆÄÇÀÍÎÃÒØÃÆÔ ØÁÆÊÃÎÍÇÕÍÃÇÕÍÚÍÆÇÕÅÇÈÅÉÃÞ ÏÁÒÔÇÉÃÉÍÇÓÃÏÍËÇÉÃÄÅÇÐÁÇÏÃÆÃËå ÓÍÄÃÇÅÐÍÏÇØÁÆÓÃÕÅÇÐÑÒÂÃÆå ÊÃËÆÊÃÔÇÊÃÐÆÅÇÀÅÕÑØÍÉÊÑÇÕÃÆ üéÃÄÃÆÄÃÆÇÚÃÊÃÔÇØÍÉÃÅÇÕÃÒÅ ÀÃÆÄÄÃÒÇÏÁÒÂÍÃÏÇÕÃÒÅÇÂÃØÂÍÇÕÅ ÌÍÕÍÚÃÆåÇÇÇüçÃÐÇÃÕÃÇÉÃÎÑÒÃÆ ÄÑÒÁÆÄÃÆÔÇÆÃÚÅÔÇÕÃÆÇØÅÆÍØÞ éÁÚÃÇÀÅÈÃÉÇÅÏÍÇÒÑÂÑËÇØÁÆÅØÎà ÐÑÒÂÃÆÇÓÅÈÃåÇæÃÆÊÃÇÒÍØÃË ÃÆÔÇÒÍÚÃÐÇÚÁØÍÃÇÏÃÐÇÂÅÚÃÇÕÅÞ ÄÁÂÁÒÇÈÃÊÃÆÄÔÇÚÃÏÍÇÚÁÏÇìíîïÔ ÒÍÚÃÐÔÇÇØÍÆÄÐÅÆÇÚÁÐÅÏÃÒÇûúÔ ÓÍÃÉÔýÇÐÁÉÍËÆÊÃÔÇÚÁÒÃÊÃÇØÁØÞ ðñòóôòíõóôö÷øÇÕÃÆÇÚÁÓÍØÉÃË ÏÃÎÅÇÂÁÉÍØÇÐÃØÅÇÏÑÏÃÉÇÚÁÉÍÞ ÂÁÒÚÅËÐÃÆÇÎÁ×ÃËÃÆÇÄÁÉÃÚå ÎÁÒÃÉÃÏÃÆÇÎÁÆÏÃÚÇÉÃÅÆÇØÅÉÅÐ ÒÍËÆÊÃÔýÇÐÃÏÃÇÕÅÃå ÃØÃÏÇÌÃÒÏÃÚÍÒÃÔÇÙÃËÏÅÃÒ ÚÃÆÄÇÕÃÉÃÆÄå éÅÇÀÅÕÑØÍÉÊÑÔÇÚÁÂÃÄÅÃÆ ÍÆÃÆÔÇØÁÆÄÅÆÚÏÒÍÐÚÅÐÃÆ ÝÁÆÍÒÍÏÇëÉÅÏËÁÆÄÔÇÃÆÄÅÆ ÂÁÚÃÒÇÒÍØÃËÇÒÍÚÃÐÇÎÃÕÃÇÂÃÞ ÐÁÎÃÕÃÇÚÁÉÍÒÍËÇÐÁÎÃÉÃÇÕÁÚà ÎÍÏÅÆÄÇÂÁÉÅÍÆÄÇØÁÉÅÆÏÃÚÅÇÒÍÞ ÄÅÃÆÇÃÏÃÎÇÕÃÆÇÏÁÒÃÚåÇáÍØÃËÞ ÍÆÏÍÐÇØÁÆÄÁ×ÁÐÇÈÅÉÃÊÃËÆÊà ØÃËÆÊÃÇËÃÆÊÃÇÕÃÉÃØÇËÅÏÍÆÄÞ ÒÍØÃËÇÊÃÆÄÇÕÅÏÁÒÓÃÆÄÔÇÄÁÆÏÁÆÄ ÃÎÃÐÃËÇÏÁÒÐÁÆÃÇÏÁÒÓÃÆÄÃÆ ÃÆÇÃÆÏÃÒÃÇùúÇËÅÆÄÄÃÇùûÇÕÁÏÅÐå ÕÃÆÇÃÚÂÁÚÆÊÃÇËÅÉÃÆÄåÇÙÃËÐÃÆ ÎÍÏÅÆÄÇÂÁÉÅÍÆÄÇÃÏÃÍÇÏÅÕÃÐå üÀÍÃÒÃÆÊÃÇÚÃÆÄÃÏÇÐÁÒÃÚÔÇÚÃØÞ ÃÕÃÇÚÁÂÍÃËÇÒÍØÃËÇÊÃÆÄÇÏÁÞ ÃÎÑÒÃÆÇÊÃÆÄÇÅÃÇÏÁÒÅØÃÔÇÐÁÞ ÎÃÅÞÚÃØÎÃÅÇÚÃÊÃÇÏÅÕÃÐÇØÁÆÞ ÒÃÚÆÊÃÇËÅÉÃÆÄÇÚÃØÃÇÚÁÐÃÉÅ ÒÍÚÃÐÃÆÇÏÁÒÎÃÒÃËÇÏÁÒÓÃÕÅÇÕÅ ÕÁÆÄÃÒÇÚÍÃÒÃÇÃØÂÒÍÐÆÊà ÏÁÒÂÃÈÃÇÃÆÄÅÆåÇèÆÄÅÆÇÓÍÄà 1ÍØÎÃÆÄåÇÌÁÉÍÒÃËÃÆÇÉÃÅÆ mf_ahcdo`pbpd‹dptuzztyd€tŒtuzdkttuzdmt{Žwuzdp|s|ŒtƒdeŒrv|uzdpwŽty{tuƒdqrdprxtŒƒdat~rƒdpw~tyƒdys^_`abcd dqrefge tŽhwihd€‰tud_z`Šrhuo ÚÃÆÄÄÃÒÇÚÃÊÃÔýÇÐÃÏÃÆÊÃÇÐÁÞ ØÁÒÑÂÑËÐÃÆÇÚÁÓÍØÉÃËÇÂÃÉÅËÑ ÊÃÆÄÇÏÁÒÐÁÆÃÇÃÕÃÉÃËÇÖÃÂÁÉÃÆÔ yrswvƒd_tswd„…i†‡d{tŒt{ˆ ÎÃÕÃõþí÷ÿî0ÔÇáÃÂÍÇØÃÉÃØå ÐÁ×ÅÉÇÕÃÆÇØÁÆÍØÂÃÆÄÐÃÆ ÕÅÇÚÁÂÁÉÃËÇÍÏÃÒÃÇ1ÍØÎÃÆÄå ÖÃÆÏÃÍÃÆõþí÷ÿî0õÕÅÇÌÃÒÞ ÎÑËÑÆå üéÅÇÖÃÂÁÉÃÆÇËÃÆÊÃÇÐÁÒÍÚÃÐÃÆ ÏÃÚÍÒÃÔÇÐÁÒÍÚÃÐÃÆÇÏÁÒÎÃÒÃË üçÁÒÃÚÇÚÃÊÃÇËÅÉÃÆÄÇÁÆÏÃË ÐÁ×ÅÉÔÇÂÁÂÁÒÃÎÃÇÏÁÒÃÚÇÒÍØÃË ÏÁÒÓÃÕÅÇÕÅÇÕÍÃÇÕÍÚÍÆÇÕÅÇéÁÚà ÐÁÇØÃÆÃÔýÇÐÃÏÃÇÀÅÚÈÑÊÑÔÇÈÃÒÞ ÈÃÒÄÃÇÒÍÚÃÐÇÒÅÆÄÃÆÔýÇÐÃÏÃÆÊÃå *+ž«­®£¦™¦” ¡˜Ÿ‘¤*¦”‘£‘,¨-./£¦’›§‘— — ¡‘¢˜Ÿ‘¤“‘˜£‘‘§’¦š‘“›‘˜“›‘™¦—‘“‘“› 7*‘‘§‘˜¥›˜—¦“‘£‘Ÿ‘’¦” ‘—— ¡‘¢“‘˜ 1ÍØÎÃÆÄåÇÀÁÐÅÏÃÒÇûúÇÒÍØÃË ÄÃÇÀÅÕÑØÍÉÊÑÇáçÇäÇáêÇâÔÇÚÃØÞ ÀÁ×ÃÒÃÇÏÁÒÎÅÚÃËÇÚÁÑÒÃÆÄ • ’ ”.©.©¤• §›˜¥™¦”› ˜¥¡ ˜0 ”“›¯¦0‘1 “‘”‘¡— ¡‘¢*¦™‘¥‘›’¦” ‘—¥‘˜Ÿ‘¤£‘Ÿ‘“‘˜ ¡¦”›¢‘§— ¡‘¢:™‘¢¬¦¥›˜¦¡§¦”‘¢—–™–¢ ËÃÆ×ÍÒÇÎÃÕÃÇÂÃÄÅÃÆÇÃÏÃÎÆÊÃå ÂÅÉÇÏÁÒËÁÒÃÆÞËÁÒÃÆÇØÁØÃÆÞ ÈÃÒÄÃÇÖÁÒÍØÃËÃÆÇçÅÃÒÃÇèÒÕÅ ¡‘§‘˜2‘§›˜–¡¤¯‘™ •‘§¦˜¯”‘§¦˜«’›™‘§˜Ÿ‘¤ ™¦™¦—‘•‘œ‘—¥‘”‘˜¥£ ˜¥¡¦”‘—›’‘˜˜¦˜¦’ ¦§‘˜¥¥‘£¦’›§‘—“‘˜£‘Ÿ‘§›“‘’¡¦˜“¦˜¥‘— èÆÄÅÆÇÎÍÏÅÆÄÇÂÁÉÅÍÆÄÇÕÃÏÃÆÄ ÕÃÆÄÅÇÒÍØÃËÆÊÃå ÖÍÒÂÃÊÃÆÔÇÃËÊÃÆÅÆÄÚÅËÔ “ ‘— ¡‘¢—–™–¢“‘˜¦¡•‘§— ¡‘¢— £‘’ ’¦6 £’¦£¡‘££¦§¦¡•‘§¤’¦¡ “›‘˜“›— š ’ £ ‘—‘— ¡‘¢˜Ÿ‘—–™–¢’‘—¦˜‘¢ š‘˜Ÿ‘˜¥ ‘•–¢–˜*¦”‘›˜›§ ¤ ’¦­*56*–¦—‘“š››—§–˜¦¥–—–¤8š¦”‘£0 0  “¦—‘£ª›‘£¦¡•‘§¡¦¡›˜§‘§–”–˜¥“‘˜ ÚÁÐÅÏÃÒÇÎÍÐÍÉÇù2å3úÇÕÃÒÅÇÍÏÃÒÃå ÖÃÕÃËÃÉÇÏÁÒÃÚÇÏÁÒÚÁÂÍÏ ØÁÆÄÃÐÍÇÏÁÒÐÁÓÍÏÇØÁÉÅËÃÏ —™‘¦§— ‘£§‘˜‘’•›–™¢‘–§˜§“¦›—”§‘›“¡• —¥‘• ˜§ ¡™‘˜¥ ’¦•–˜‘’‘˜˜Ÿ‘¤*”‘¡¦§9›“–“–,.4/¤Ÿ‘˜¥ •‘’‘›‘˜˜Ÿ‘™‘£‘¢£¦¡ ‘¤8 0‘•˜Ÿ‘ üèÆÄÅÆÇÏÅÂÃÞÏÅÂÃÇØÁÆÊÃØÂÃÒ ÂÃÒÍÇÕÅÎÃÚÃÆÄÇÚÁÐÅÏÃÒÇÚÁÂÍÉÃÆ ÁÆÑØÁÆÃÇÃÉÃØÇÊÃÆÄÇÏÁÒÓÃÕÅå 3¦˜0‘˜‘‘”‘¡›‘§˜ ¥§œ‘ “›§›¥‘“¦£‘ ¡¦˜š‘¥‘¬¦¥›˜¦¡“›— ¡‘¢£‘’›§§¦—£¦™ § ?‘¡‘§2‘§›˜–¡¤«˜‘˜¥9›“š‘§¡–’–¤ ÐÁÇÂÃÈÃËÇÕÃÆÇØÁÆÁÒÂÃÆÄÐÃÆ ÉÃÉÍåÇçÁÒÃÚÇÅÏÍÇÂÅÃÚÃÆÊÃÇÕÅÄÍÞ éÅÒÅÆÊÃÇØÁÆÄÃÐÍÇÐÁÏÃÐÍÏÃÆ ™¦—“¦’‘§‘˜¤Ÿ‘›§ *–0–’‘¦˜—¥š‘£“›¤›3¦ ‘¢£‘§ œ‘—¥‘Ÿ‘˜¥¡¦— •‘’‘˜ ¡¦˜¥‘§‘’‘˜¤£¦”‘›˜“ ‘— ¡‘¢—–™–¢“‘˜ ÃÎÃÎÍÆÇÊÃÆÄÇÕÅÉÁÈÃÏÅÔýÇÐÃÏà ÆÃÐÃÆÇÍÆÏÍÐÇØÁØÂÍÐÃÇÂÁÆÄÞ ÐÃÒÁÆÃÇÎÍÚÃÒÃÆÇÃÆÄÅÆÇÊÃÆÄ ¦¡ ›—¦˜¥*‘”‘¢£‘§ — ¡‘¢˜¥—–’™›˜–¥¢¤“›‘§˜  §¦§‘*‘” ‘“›™¦”‘’‘˜¥— ¡‘¢¬¦¥›˜¦¡¤:›£“› ¦¡•‘§— ¡‘¢— £‘’™¦—‘§‘’›™‘§§¦—§›¡•‘ 4ÍÒÊÃÆÏÑÇßä3àÔÇÈÃÒÄÃÇ1ÍØÞ ÐÁÉÇÏÃØÂÃÉÇÂÃÆåÇçÃÐÇËÃÆÊà ÂÁÒÎÍÏÃÒÇÏÁÒÚÁÂÍÏÇÂÁÒÄÁÒÃÐ “›§¦¡•‘§›¬¦¥›˜¦¡,4©/£¦˜“›—›‘˜¤Ÿ‘˜¥ ,;</˜¤¥¥¡¦ ’‘˜*¦”‘£‘£¦’›§‘—• ’ ” •–¢–˜¤—‘§ £‘˜•–¢–˜• ˜§ ¡™‘˜¥7@‘¡ ˜ ÎÃÆÄÔÇáÃÂÍÇßâãäàÇØÃÉÃØå ÏÁÒÃÚÔÇÂÃÄÅÃÆÇÃÏÃÎÇÒÍØÃË ØÁÆÕÁÐÃÏÅÇÐÃÈÃÚÃÆÇÎÁØÍÞ §¦—§›¡•‘“‘ ˜•›˜§ — ¡‘¢“›£‘‘§™¦—‘“‘“› =>©©¤¢˜ ¥š‘‘˜§‘¡  ›”‘“‘˜¥œ‘—¥‘9‘—¥‘™¦—¥–1 êÃÒÄÃÇÉÃÅÆÔÇÀÍÆÃÒÏÑÇß3ûàÔ ÂÁÉÃÐÃÆÄÆÊÃÇÓÍÄÃÇÏÁÒÚÃÎÍå ÐÅØÃÆÇÏÁØÎÃÏÇÏÅÆÄÄÃÉÆÊÃå ‘§‘£§¦¡•‘§§›“ —¯–—™‘˜’¦¡ “›‘˜“›™‘œ‘ ¯¦¡ “›‘˜¤“›£ £ ””‘‘˜›¥§› ˜—Ÿ ‘˜˜¥0’ ¦’˜ 0•‘˜“¥¦¤—“‘‘£˜ ’§–¦˜™¥‘1˜—–ŸŸ‘–’˜‘¥˜“¡¦ —‘•›’‘˜•–¢–˜1•–¢–˜Ÿ‘˜¥ ØÁÆÄÃÏÃÐÃÆÔÇÎÍÚÃÒÃÆÇÃÆÄÅÆ 5678978 9 º 6 9 üÀÃÊÃÇ×ÍØÃÇÂÅÚÃÇÂÁÒÕÑÃÔÇÚÁØÑÞ ’¦­*56*–¦—‘“š››—§–˜¦¥–—–¯”‘§¦˜ • – ¢ – ˜ 1 • – ¢ – ˜  § ¦ — ” › ¢ ‘ §  £ ¦ • ¦ — § ›  ™ ¦ — •   § ‘ — 1 •   § ‘ —  §   ¡™ ‘ ˜ ¥  “ ‘ ˜  £ ¦ —‘£œ‘“‘Ÿ‘¡¦¡™¦˜‘¢› ÕÅÇÃÆÄÐÃÚÃÇËÅÉÃÆÄÞØÍÆ×ÍÉ ÌÍÃÏÆÊÃÇÏÁÒÓÃÆÄÃÆÇÃÆÄÅÆ ÄÃÇÃÆÄÅÆÇÏÅÕÃÐÇÚÃØÎÃÅÇÐÁÇÎÁÞ 7ª›‘§›˜¥¥‘”£¦˜“›—›‘˜’‘—¦˜‘§›“‘’ :›£“›“‘˜’¦” ‘—¥‘˜Ÿ‘¢‘˜Ÿ‘™¦—”›˜“ ˜¥“› — ¡‘¢Ÿ‘˜¥— £‘’0‘¯¦ — £‘’‘˜’‘¡›”‘•–—’‘˜ ÚÁÂÃÆÊÃÐÇÏÅÄÃÇÐÃÉÅÔÇÐÁØÍÕÅÃÆ ØÃØÎÍÇØÁÆÄÃÆÄÐÃÏÇÄÁÒÑÂÃÐ ÒÍØÃËÃÆÔýÇÐÃÏÃÆÊÃåÇ 96 ¡¦˜›’‘¢¯‘’›˜Ÿ‘§¦—§›¡•‘“‘ ˜•›˜§ “¦•‘˜ “‘”‘¡— ¡‘¢˜Ÿ‘ ’¦363ª¯”‘§¦˜¤8§ § —˜Ÿ‘,–“‘/

 !"#$%&'#(#!)&!

:/‘’92:“2”97192:<5<2•9–9/—79–9/2:9–˜-.2™–54;

»¼½¾¿ÀÁÂÿÄÅÆÆ¿ÀÂÇÀÈÉ¿ÊÂ˽ÂÃÅÌżÂÍ¿ÎÊÀÈÄ¿Á

š›œžŸž ž¡¢›£¢›Ÿ¡Ÿ£¤¡¥›¦£¤§¦£¤¡¨›£©¤§ ¦¨¡Ÿ¤¡ª«¡¬£ ¡ª­©­®¡¯¢°¡±²³´µ¶¡š°©°¦ž ©œ·¤­ž¡¢›£¢ ¤¡°¸°£ž¡¢›£ ›©ž¨°ž ž¡œ›ž § ¦¤¥¤¡¢›£¢ ¤¡¥°Ÿ°¨¡¥›¸­©¦¶¡š£¡¥¤¥¹¡·°ž ¨¸¡œ›ž ›ž¸ž¡¥›£ œ®¡œ›©¤ž¸ž¡œ›œ¸¤ ¢°¥ž¡¨£Ÿ¤¥­ž©¡º¤ž¡¥›£¢œ›£¦¶

AB C D E D F GH I H J F KL H M F N D F GH M O J J H N P Q 65­9Z¯+­Z1¬‘“‘˜¥§‘˜‘¡‘˜

§¤Ÿ‘˜¥™¦™¦—‘•‘¢‘—›”‘” ÀÏÁÜÃÆÅÇÕÃÆÇÚÅÚÈÃÇÉÃÅÆ çÅÑÆÄËÑÃÔÇÚÅÚÈÃÇÁÏÆÅÚÇëÃÈà ’›¢§¦‘¡  ’‘˜“›ª £ ˜: ˜¥¥‘˜¥£‘—›¤ ÏÃØÎÃÐÇÏÁÒËÅÂÍÒÇÚÃÃÏÇØÁÉÅÞ ÓÍÄÃÇØÁÆÄÁÆÃÐÃÆÇÂÃÓÍÇÏÒÃÕÅÞ “ª¦ —‘˜¥£‘”‘¡¤¯¦0‘¡‘§‘˜ ËÃÏÇÃÏÒÃÐÚÅÇÁØÎÃÏÇÂÍÃËÇÂÃÞ ÚÅÑÆÃÉÇÅÆÃåÇÖÃÐÃÅÃÆÇÏÒÃÕÅÞ 3‘§£ ‘——‘¯‘ £¤ ÒÑÆÄÚÃÅÇÊÃÆÄÇÎÃÒÃÇÎÁØÃÅÆÞ ÚÅÑÆÃÉÇÅÆÃÇÊÃÆÄÇÕÅÐÁÆÃÐÃÆ ‘’¢›—˜Ÿ‘“¦“˜›™¤‘¯’‘‘™— ••–‘”§›£¦›˜¤3­‘‘˜™Ÿ  ,¡‘ < . ÆÊÃÇØÃÚÅËÇÃÆÃÐÞÃÆÃÐåÇÀÁÏÁÞ ÎÃÒÃÇÚÅÚÈÃÇÏÃÕÅÇÐÁØÍÕÅÃÆ £›‘˜¥@‘¡ ˜•–”›£›§›“‘’¡¦¡•—–/1 ÉÃËÇÚÁÐÅÏÃÒÇ3úÇØÁÆÅÏÇÕÅËÅÂÍÒÔ ÕÅÆÅÉÃÅÇÑÉÁËÇÄÍÒÍåÇÖÅËÃÐ ’ ¡£‘˜¥•¦˜‘˜‘¡˜Ÿ‘ ÎÃÒÃÇÚÅÚÈÃÇÒÃØÃÅÞÒÃØÃÅ ÚÁÐÑÉÃËÇØÁÆ×ÃÒÅÇÎÃÒÃÇÚÅÚÈà £¦£6¢¦ ¡  ›”‘’ ’‘˜£¦§¦”‘¢ ØÁÆÄÁÒÍÂÍÏÅÇÂÃÒÑÆÄÚÃÅÇÍÆÞ ÊÃÆÄÇÂÁÒÕÃÆÕÃÆÇÎÃÉÅÆÄÇ×ÃÆÞ ¢‘£›” š›”‘™£–˜—‘‘¢§‘–˜—› “¡ ’6–”“‘ ϶·¶ºÚÅÚÈÃÇÕÃÒÅÇÐÁÉÃÚÇù ÚÅËÇÂÁÒÍÚÅÃÇÑÇÏÃËÍÆÇÅÆÅå ÏÍÐÇØÁØÂÁÒÅÐÃÆÇó0ÒñóÓå ÏÅÐÇÕÃÆÇÎÃÉÅÆÄÇØÁÆÃÒÅÐå 2‘§¦˜¥¡¦˜Ÿ‘§‘’‘˜[–§—‘¦˜˜‘£›¡‘ ˜“› ‘˜¥@Ÿ9‘¦—‘¢,¨./¤œ‘—¥‘£¦1 ËÅÆÄÄÃÇÐÁÉÃÚÇâÇÇÅÏÍÇØÁÆÊÃØÞ éÃÆÕÃÆÃÆÇÀÏÁÜÃÆÅÇÏÃØÞ ÝÁÒÁÐÃÇÂÃËÐÃÆÇÚÃØÎÃÅÇÂÁÒÞ ÖÃÒÃÇÚÅÚÈÃÇÇÀéÇêÃÒÄà §”‘¦“¡• ÂÍÏÇÕÃÏÃÆÄÆÊÃÇÏÃËÍÆÇÂÃÒÍ ÎÃÐÇÂÁÒÂÁÕÃÇÕÃÒÅÇÏÁØÃÆÞ ÕÁÚÃÐÃÆåÇèØÎÉÑÎÇÐÁ×ÅÉÇÈÃÒÞ ÚÁÂÃÄÅÃÆÇÂÁÚÃÒÇØÁØÃÆÄÇÁÏÆÅÚ §›˜–˜¦‘§¤7›§6 –•£–›§£›[›§£›[¦¡™‘¦¥˜‘¥›‘•˜–“¢ –˜˜¥’0¢¢‘‘§1 ^_`abcdefgehijhchcdk`lfmf ØÉÁÐÇäûâÐÇÊÃÆÄÇÃÐÃÆÇÓÃÏÍË ÏÁØÃÆÆÊÃÇÊÃÆÄÇÉÃÅÆåÇÖÅÎÅÞ ÆÃÇØÁÒÃËÇÏÁÒÚÁÂÍÏÇÕÅØÃÚÍÐÞ çÅÑÆÄËÑÃåÇÀÁÂÃÂÔÇÀéÇÏÁÒÚÁÂÍÏ “‘˜¡¦˜¥‘˜“ ˜¥0¢‘§›˜–˜¦Ÿ‘˜¥ nfo`p`dqrstuvwdxtyztd{|u}tswvrdvtut{t ÝÅÆÄÄÍÇßùúãäàÇØÁÆÕÃÏÃÆÄå ÆÊÃÇÕÅÉÍØÍÒÅÇÂÁÕÃÐÔÇÕÃÆ ÐÃÆÇÐÁÇÕÃÉÃØÇØÍÉÍÏÇÚÃÆÄ ÏÁÒÉÁÏÃÐÇÕÅÇÌÁÉÍÒÃËÃÆÇÀÍÕÅÒÑÞ §¦—“‘[§‘—¥–”–˜¥‘˜=˜–¡–— — §;. ‚wuzztuztyrƒdatvwyytq|uƒd_tswd„…i†‡drtuzuˆd~tvdqrd€wwu ÀÍÃÚÃÆÃÇØÉÁÐÇÏÁÒÃÚÃÇÚÃÃÏ ÂÅÂÅÒÇÕÅÑÉÁÚÅÇÉÅÎÚÏÅÐåÇáÃØÂÍÏ ÂÃÒÑÆÄÚÃÅåÇüÌÃÏÃÇÂÍÇÄÍÒÍ ÎÒÃÓÃÆÔÇÕÅÇÐÃØÎÍÆÄÇÊÃÆÄ “‘”‘¡5˜“‘˜¥1 ˜“‘˜¥@–;¨§‘¢ ˜ •–”›£›¡¦˜“‘§‘˜¥›’¦™ ˜“‘˜¡¦˜¥1 œ‘—¥‘’¦§ — ˜‘˜«—‘™7:¦—¦’‘ ØÃÚÍÐÇÐÁÇÚÁÐÑÉÃËÇÊÃÆÄÇÏÁÒÞ ÊÃÆÄÇÕÅÐÁÎÃÆÄÇÎÍÆÇÕÅÂÁÒÅ ÂÅÃÒÇÚÁÉÃÉÍÇÂÁÒÍÆÏÍÆÄÇÕÃÆ ÂÃÆÊÃÐÇÂÁÒØÍÐÅØÇÁÏÆÅÚ .©©>,§¦˜§‘˜¥@‘—’–§›’‘/¤8’‘§‘ ‘¡™›”£‘¡•¦”§‘˜‘¡‘˜¡›—›•’¢‘§ Ÿ‘˜¥¡¦˜‘˜‘¡“‘˜¡¦¡‘˜[‘‘§’‘˜ ÉÁÏÃÐÇÕÅÇëÃÉÃÆÇÒÇëÍÃÆÕÃÔÇÌÁ×ÃÞ ËÅÃÚÃÆÇÎÅÏÃÇÕÃÆÇÂÃÆÕÑÇÂÁÒÞ ÏÃØÂÃËÇÒÁÓÁÐÅÔýÇÐÃÏÃÇÀÏÁÜÃÆÅå çÅÑÆÄËÑÃåÇüÖÃÒÃÇÚÅÚÈÃÇØÁÞ ¯‘•–”—¦£3‘˜Ÿ ¡‘£¤«¯36ªœ›Ÿ–˜–¤ “‘—›”–’‘£›’¦™ ˜¯¦¡ “›‘˜¤*¦”‘£‘ §‘˜‘¡‘˜›˜›™¦” ¡¡¦˜¥¦§‘¢ › ØÃÏÃÆÇëÁÂÒÁÚÔÇÅÏÍåÇçÃÐÇËÃÆÊà ÈÃÒÆÃÇØÁÒÃËå çÃÐÇËÃÆÊÃÇÚÅÚÈÃÇÚÍÐÍ ØÃÆÄÇÐÃØÅÇÃÓÃÐÇÍÆÏÍÐÇØÁÞ “›”–’‘£›”‘“‘˜¥¤­‘™ £›‘˜¥ ,¨-./¤•–”›£›¡¦¡›˜§‘’¦§¦—‘˜¥‘˜ §‘˜‘¡‘˜’¢‘§¡¦˜¥‘˜“ ˜¥0¢‘1 ÉÃØÎÅÑÆÔÇÂÁÒÂÃÄÃÅÇÎÁÒÆÅÐ ØÁÒÅÃËÐÃÆÇØÉÁÐåÇÀÁØÍÃÇÚÅÚÞ *¦™¦” ¡˜Ÿ‘¤*¦˜›˜,\-./£›‘˜¥¤ •¦¡›”›’”‘¢‘˜“‘˜•¦˜Ÿ¦œ‘§‘˜‘¢¤ §›˜–˜¦¤8”‘˜š §ªœ›Ÿ–˜–,¢œ–/ ÐËÃÚÇÉÃÅÆÇØÉÁÐÇÓÍÄÃÇØÁÆÄÞ ÈÃÔÇÂÃÅÐÇÈÃÒÄÃÇÐÁÏÍÒÍÆÃÆ ËÅÃÚÅÇÚÁÐÑÉÃËå ÃÏÃÍÇÈÃÒÄÃÇÃÚÉÅÔÇÐÃØÅÇØÅÆÏà ÀÁÐÅÏÃÒÇûúúÇÚÅÚÈÃÇÂÁÒÞ ØÁØÃÐÃÅÇÎÃÐÃÅÃÆÇÚÁÒÂÃØÁÞ ¯¬«+@16”§¯¦•‘”‘Z¡™ “£¡‘˜ “ ‘™ ”‘˜§ ˜š‘˜¥‘˜£¦—§›[›’‘£› ¥ — 1¥ — §¦—’‘›§’¦§¦—”‘¡™‘§‘˜ ÐÍØÎÍÉÇÕÅÇÉÃÎÃÆÄÃÆÇÚÁÐÑÞ ÒÃËåÇÌÃÉÃÍÇÏÃÐÇÎÍÆÊÃÔÇÂÑÉÁË 6¦—œ‘’›”‘˜2‘§¦˜¥1ª®]¤3 “¢› ª›§‘¡™‘¢”‘¥›¤•¦”‘•–—¡¦˜¦˜¥‘—‘› § ˜š‘˜¥‘˜£¦—§›[›’‘£›“‘˜•¦¡1 ÉÃËÇÊÃÆÄÇÂÅÃÚÃÇÕÅÄÍÆÃÐÃÆ ÎÃÐÃÅÇÚÁÒÃÄÃØÇÚÁÐÑÉÃËÇØÁÞ :‘£§¢ —›¤“‘§‘˜¥’¦¯”‘§¦˜“¦¡› ™‘¢œ‘§ ˜š‘˜¥‘˜Ÿ‘˜¥™¦” ¡“›1 ™¦”›‘˜”‘•§–•3¦£–’‘’‘˜¡¦˜¥1 ÍÆÏÍÐÇÏÁØÎÃÏÇÍÎÃ×ÃÒÃåÇÝÁÞ ÒÃËÔýÇÐÃÏÃÇÇÀÍÉÅÚÏÊÑÈÃÏÅÇÀÎÕÔ ˜›˜“‘’”‘˜š §›”‘•–—‘˜£¦–—‘˜¥ £‘” —’‘˜–”¦¢ª›˜‘£6¦˜“›“›’‘˜  ¡• ”’‘˜›˜[–—¡‘£›“‘—›•›¢‘’ª›£1 ÒÁÐÃÇØÁÉÅËÃÏÇÚÃÓÅÃÆÇÂÁÒÂÃÄÃÅ ÐÁÎÃÉÃÇÀÁÐÑÉÃËÇÀéÇêÃÒÄÃå ¡¦  — §¦—’‘›§“‘˜‘£¦—§›[›’‘£›7¯‘¡› ,ª›£“›’/¯‘™ •‘§¦˜¯”‘§¦˜›§ ‘’‘˜ “›’§¦—’‘›§“ ‘¢‘”§¦—£¦™ §¯‘¡› ËÅÂÍÒÃÆÔÇØÍÉÃÅÇÕÃÒÅÇÏÃÒÅ ÝÁÆÍÒÍÏÇÀÍÉÅÚÏÊÑÈÃÏÅÔ ¥¡¦ ¦”›£–[§œ‘—¦™¦£¦—§‘ ›˜¥›˜¡¦˜¥¦0¦’’¦™¦˜‘—‘˜¢‘” ÐÅÎÃÚÔÇÏÃÒÅÇÉÃØÎÅÑÆÔÇÈÍÚËÍÔ ÚÁØÍÃÇÚÅÚÈÃÇÕÃÒÅÇÂÁÒÂÃÄÃÅ ›˜¥›˜˜›˜““›‘—‘’¢”‘‘˜£š ›‘§›’”‘‘˜•–›“—‘¦˜˜§¥›§ ‘— £˜ŸŸ‘‘˜¤¥8 ”“‘›•¥ §–˜•‘¡’‘¦˜—¦¦’¡™  § ¦ —  “£¡‘˜ §¦—£¦™ §¤£¦•¦—§›“ ‘™ ”‘˜§¦—”‘¡1 ÕÃÆÇÂÃÒÑÆÄÚÃÅÇÊÃÆÄÇÕÅÏÃØÞ ÁÏÆÅÚÇÕÃÆÇÃÄÃØÃÇÂÁÒÂÃÍÒ ’‘§‘3 “¢›¤“›¯”‘§¦˜¤­‘™ ,<-./ ‘’‘˜¡¦˜“‘§‘˜¥§¦›“˜‘§ ˜¡Z¡™ ¦ ˜ ‘ ÎÅÉÐÃÆÇÐÃÈÃÆÞÐÃÈÃÆÇØÁÒÁÞ ØÁÆÓÃÕÅÇÚÃÏÍÇÕÃÉÃØÇÎÁÒÃÊÃÞ Z¡™ “£¡‘˜6¦—œ‘’›”‘˜2‘1 ’¦ª›£“›’¯”‘§¦˜¤¯‘¡›£,4-˜.Ÿ/‘’‘˜ ™•‘—–§‘£“¦‘£‘˜•Ÿ‘‘¤¤£–“‘‘””˜‘•‘§–••‘™’‘‘¥¢‘›¡¥‘ ˜— ‘ ÐÃåÇÀÃÏÍÇÕÅÃÆÏÃÆÊÃÇÃÕÃÉÃË ÃÆÇØÉÁÐÇÏÁÒÚÁÂÍÏåÇÖÁÒÃÊÃÃÆ §¦˜¥1ª®]¡¦¡ ”‘›•¦˜Ÿ¦”›“›’‘˜ 7ž‘—››˜›’‘¡›¡¦˜0‘—››˜[–—1 “›¡›˜§‘›•¦—£¦§ š ‘˜¤8§¦¥‘£3 “¢›¤ ÀÏÁÜÃÆÅÇÀÅÉÜÅÃÔÇÚÅÚÈÃÇÐÁÉÃÚÇ ÒÍÏÅÆÇÏÃËÍÆÃÆÇÅÏÍÇÕÅÄÁÉÃÒ §¦—’‘›§’¦§¦—”‘¡™‘§‘˜•¦¡™‘Ÿ‘—‘˜ ¡‘£›’¦•›¢‘’£¦’–”‘¢¡‘ • ˜ £‘‘§“›§¦¡ ›—›™ ˜2–¥š‘,–“‘/ ÊÃÆÄÇØÁÆÄÁÆÃÐÃÆÇÎÃÐÃÅÃÆ ÍÆÏÍÐÇØÁÆÄÁÆÃÉÐÃÆÇÕÃÆ ÏÒÃÕÅÚÅÑÆÃÉÇÅÆÃÇÊÃÆÄÇÏÃØÞ ØÁÆÃÆÃØÐÃÆÇÚÅÐÃÎÇÏÑÉÁÒÃÆÞ ÎÃÐÇØÃÚÅËÇÂÃÒÍå ÚÅÇÐÁÎÃÕÃÇÎÃÒÃÇÚÅÚÈÃåÇüçÃÐ ÇüÆÅÇÂÃÓÍÇÂÃÒÍÇÊÃÆÄÇÕÅÂÁÞ ËÃÆÊÃÇØÉÁÐÔÇÎÃÚÇËÃÒÅÇÂÁÚÃÒ ÉÅÐÃÆÇØÃØÃåÇçÃÕÅÇÎÃÄÅÇÂÃÞ ÃÅÆÇÎÃÒÃÇÚÅÚÈÃÇÓÍÄà ^_`abcdefgehi`m_fad€`€`md`_hkhc ÃÄÃØÃÇÉ ÆÄÍÆÇÓÃØÇÉÅØÃÇÍÆÏÍÐÇÕÃÆÞ p‰_ah‚‰_hjd‹dnwŒwtudrxtdp€dktyztdpŒd{|ut{swv ÐÃØÅÇÃÓÃÐÇØÁØÁÒÅÃËÐÃÆÔý ÕÃÆÔýÇÐÃÏÃÇÂÑ×ÃËÇÊÃÆÄÇØÃÞ `{Œ|~dqrdtŒt{tud|~Œtd{|y|~tƒd_tswd„…i†‡ˆ ÐÃÏÃÆÊÃåÇ º º 9Ô97

RSTONESHQFUPCDNDIDFVOQWHQXHQFUPJMDYDIHED

Õ( Ö × Ø  "  Ù ! " $ Ú ÛÜ Ú Ý Þ '  ( " ( ) Ú (  Þ &Þ *+“4’902ß-59/2:-‘-02“79à269./˜2,4–/5/=902”9’95/2:<5<

*Z¬Z¤­®35@1¯¦§ ‘ª6?6ª®6 •¦¡›”›¢‘˜9‘œ‘”›¤ª6?6ª®6*–”– ’ ’‘˜’–¡ ˜›’‘£›•–”›§›’“¦˜¥‘˜ œ‘’§ ˜Ÿ‘•¦˜Ÿ¦”‘˜¥¥‘—‘˜˜Ÿ‘™¦” ¡ *–”–¤á⏞‘“›­ “Ÿ‘§¡–¤–•§›¡›£§›£ ¡¦˜ ˜š ’¯¦§ ‘á—‘’£›6ª®6“›ª6­ª •‘—§‘›”‘›˜¯¦§ ‘ª6?6ª®6*–”–¤á⠓›§¦˜§ ’‘˜3‘˜”¦¥¡¦˜‘—¥¦§’‘˜ ™‘’‘”£ ’£¦£¡¦¡ ” £’‘˜”‘˜¥’‘¢ *–”–¤¦¥ ¢6—‘’–£–¤£¦™‘¥‘› ž‘“›­ “Ÿ‘§¡–¤¡¦¡›˜§‘¦”›§¦6ª®6¤ “—‘[§¦—£¦™ §£¦”¦£‘›“›’‘š›“‘”‘¡ «¢¡‘“6 —˜–¡–¡¦˜š‘“›œ‘’›”œ‘”› ?‘œ‘œ‘”›•¦˜“‘¡•›˜¥ ’¢ £ £˜Ÿ‘•›¡•›˜‘˜“‘˜‘˜¥¥–§‘ £¦¢‘—› ¯–§‘*–”–«¢¡‘“6 —˜–¡–¤•¦˜¥1 6¦˜ ˜š ’‘˜¦¥ ¢£¦™‘¥‘› ᗑ’£›6ª®6“›ª6­ª*–”–¤¥¦˜0‘— 6¦˜Ÿ £ ˜‘˜“‘˜•¦˜¥’‘š›‘˜“—‘[  £‘¢‘Ÿ‘˜¥š ¥‘•¦˜£› ˜‘˜“–£¦˜ ?‘œ‘œ‘”›“›’¢‘œ‘§›—’‘˜¡¦˜š‘“› ¡¦”‘’ ’‘˜”–™›1”–™›“¦˜¥‘˜[—‘’£› “›”‘’ ’‘˜–”¦¢==‘˜¥¥–§‘3‘˜”¦¥ 5°:]–¥Ÿ‘’‘—§‘¤¡‘š £¦™‘¥‘› ™ ¡¦—‘˜¥š›’‘˜‘˜§›˜Ÿ‘š £§— ¦¥ ¢ ”‘›˜‘¥‘—¡¦˜“ ’ ˜¥6 —˜–¡– ­‘™ •‘¥›¤•‘—‘‘˜¥¥–§‘3‘˜”¦¥ 0‘”–˜œ‘’›”œ‘”›’–§‘,?‘œ‘œ‘”›/*–”– Ÿ‘˜¥§¦—•›”›¢–”¦¢“¦œ‘˜5˜§ ’ ª›—›˜Ÿ‘–•§›¡›£§›£¦¥ ¢*‘˜1 §¦—”›¢‘§“›— ‘˜¥‘˜ ˜§ ’¡¦¡ ”‘› £¦§¦”‘¢¡¦˜¥‘˜§–˜¥›—¦’–¡¦˜“‘£› ¡¦˜¦˜§ ’‘˜9‘œ‘”›§¦—•›”›¢¡¦1 §–£–£¦”‘’ 0‘”–˜9‘œ‘”›•¦˜“‘¡1 —‘•‘§7*¦§¦”‘¢œ‘”›’–§‘¡¦˜¥‘1 “‘—›ª666ª®6 ¡‘˜¥¢‘— £¡¦”‘” ›¡¦’‘˜›£¡¦ •›˜¥«¢¡‘“6 —˜–¡–‘’‘˜§¦§‘• š ’‘˜“ ‘˜‘¡‘0‘”–˜9‘œ‘”›¤ ª666ª®6• ˜§¦”‘¢¡¦˜¥›˜£1 •¦¡›”›¢‘˜“‘”‘¡—‘•‘§•‘—›• —˜‘ ¡¦˜‘‘§›‘¡‘˜‘§“‘˜•¦—›˜§‘¢“‘—› •›¡•›˜‘˜“¦œ‘˜¡¦¡¦—›˜§‘¢’‘˜ •‘—§‘› 3‘˜”¦¥ ˜§ ’¡¦¡™ ‘§“—‘[•¦¡›”›¢1 §— ’£›’‘˜’¦•‘“‘’‘“¦—6ª®6Ÿ‘˜¥ ‘˜¥¥–§‘ª6­ª¯–§‘*–”– “ “ ’¡¦˜š‘“›‘˜¥¥–§‘¬¦¥›£”‘§›[“› 5˜§ ’¡¦˜¥‘¡‘˜’‘˜6 —˜–¡– ®˜[–—¡‘£›”‘›˜¤3‘“‘˜¬¦¥›£”‘§›[ ‘˜¯‘¡›—¦˜0‘˜‘’‘˜“—‘[£¦”¦£‘› *–”– ˜§ ’¡¦˜¥‘¡‘˜’‘˜6 —˜–¡– ¡¦”¦˜¥¥‘˜¥¡¦˜“ “ ’›’ —£› ,3‘˜”¦¥/ª6­ª*–”–¡ ”‘›¡¦˜Ÿ £ ˜ £‘§ ¢‘—›¤8’‘§‘«£›¢* ˜š–§–¤œ‘’›” ¡¦˜š‘“›9‘œ‘”›*¦“‘˜¥’‘˜ ˜§ ’ š‘™‘§‘˜–—‘˜¥˜–¡–—“ ‘“›*–”–¤ “—‘[§‘§‘§¦—§›™,‘§›™/•¦¡›”›¢‘˜ ’¦§ ‘3‘˜”¦¥¤£‘‘§“›§¦¡ ›£¦™¦” ¡ ¡¦¡¦˜ ¢›’¦§¦˜§ ‘˜¡¦’‘˜›£¡¦ š‘š‘—‘˜ª6?6ª®6• ˜¥¦˜0‘—¡¦”‘1 9‘œ‘”› ˜§ ’£›“‘˜¥•‘—›• —˜‘Ÿ‘˜¥ £›“‘˜¥“›¡ ”‘›,‘“¦-“›’/


0123 3)1*+,-).*/0,1,23456)5*,789: .);)1)/,<

’“—£™—££œ•™— ¤– Ÿ¢”– —™  – ¥œ¦œ™—›§¨©ª§¨¡

4564Ï7ÑÐ8Í9:ÌÑÕØ;ßèßàÝÛØå<=ØÖÝÛ å<>ØâÙÛÖÓâãÛÝàãØáßâèÝÒØîÙÛ×ÝÛ××ßÚÝÛ ÖãØ>ÓÔÝØ?Ó×ÜÝÞÝÚÔÝäØéÝÔÝØéãÛÝàØåÓàãÝè @ÙÛÝ×ÝØ>ÙÚáÝØÖÝÛØ@ÚÝÛàâã×ÚÝàãØAéãÛÕ àÓàÛÝÞÙÚÔÚÝÛàBØ>ÓÔÝØ?Ó×ÜÝÞÝÚÔÝØâÙÛÜÙÕ æßÔÞÝÛëØÖÝÚãØÔÓÔÝèØCDäEFCØîÙÛ×ÝÛ××ßÚÝÛ GHCGëØÒÝâîãÚØàÙîÝÚÓÒÛÜÝØØâÙÚßîÝÞÝÛ èßèßàÝÛØå<=ØÖÝÛØå<>ä @ÙÚçÝÔÝÔëØàÙáßâèÝÒØFäIFIØîÙÛ×ÝÛ××ßÚÝÛ âÙÚßîÝÞÝÛØèßèßàÝÛØå<=ØÖÝÛØå<>ëØèÝÛÔÝà JäDIEØîÙÛ×ÝÛ××ßÚÝÛØâÙÚßîÝÞÝÛØèßèßàÝÛ å<KäØåÙÖÝÛ×ÞÝÛØèßèßàÝÛØîÙÚ×ßÚßÝÛØÔãÛ××ã àÙÔãÛ×ÞÝÔØåÝÚáÝÛÝØÔÙÚçÝÔÝÔØGäIDJØÜÝÛ×ØâÝàãÒ âÙÛ×ÝÛ××ßÚäØåãàÝÛÜÝëØàÙáßâèÝÒØCäDLM îÙÛ×ÝÛ××ßÚÝÛØâÙÚßîÝÞÝÛØèßèßàÝÛØåéä <ÙàÞãØÖÙâãÞãÝÛëØÔÓÔÝèØÝÛ×ÞÝØîÙÛ×ÝÛ×Õ ×ßÚÝÛØÖãØÔÝÒßÛØGHCGØàÙÖãÞãÔØâÙÛ×ÝèÝâã îÙÛßÚßÛÝÛØÖÝÚãØCFäGECØÓÚÝÛ×ØîÝÖÝØGHCC âÙÛáÝÖãØCDäEFCØÓÚÝÛ×ØîÝÖÝØGHCGä

nopqrstuvwxyozqo{t|o}~

012345047897 487 5    00 

3 0   !"#2!$!7%&'()*+      ,   *

Z[\]^_`_]abcd_ef]g_`h_i]jklm -78+"./1#/4' 454.54078# 10418

           !  !   " # ! $ 4564Ï7ÑÐ8Í9:ÌÑÕØ<ÝàÝØæÙÚèÝÕ ©á™š›â“ã㙛ž™ ›¥–š™˜›¡““•–œ™—›’¢¦–– uvwxyz{v|}~~

ÞßØ>ÝÚÔßØ@ÝÛÖÝØKÙÛÖßÖßÞØA>@KB ÚÙ×ßèÙÚØÝÔÝßØ>@KØèÝâÝØÖãîÙÚÕ \€baj]c_]jae]j`i_ ºutxyosw¸t¶o·t¸´ îÝÛáÝÛ×ØàÝÔßØÔÝÒßÛØÒãÛ××ÝØJC m`lk`‚aƒ„…„†…†‡„ƒ zt¶oqXz²±oxµt½½½oz¼z éÙàÙâæÙÚØGHCJäØ>ÙæãáÝÞÝÛØãÛã b]le]j`i_`fa]ˆ\€b yot¸toº¶´±xµtos±²oµy èÝÛÔÝÚÝÛØæÙèßâØàÙâßÝØíÝÚ×ÝØàßÕ ‰‚^_f‰`aŠ‚fcc`a„…„…a†‡„‹ ¸´yquv¼r~zq½½½ ÖÝÒØâÙÛÙÚãâÝØsãàãÞØÙÕ>@Kä @ÙÚÞÝãÔØÖÙÛ×ÝÛØÞÙæãáÝÞÝÛ Œ]_lam]l_`a]ˆ\€b ÔÙÚàÙæßÔØîÙâæÙÚèÝÞßÝÛØ>@KØÙèÙÞÕ ^]j‰‚m^j‚e_m‚a‰]fc`fae`‚i ÔÚÓÛãÞØAÙÕ>@KBØáß×ÝØâßÛÖßÚØÒãÛ×Õ g]^`ia]ˆ\€ba‰‚^`jc]^i`f ×ÝØCØtÝÛßÝÚãØGHCEäØïÝèØÔÙÚàÙæßÔ ^ W¯®¾ºÁ»åo[Èpå[å æÙÚÖÝàÝÚÞÝÛØKÙÚîÚÙàØoÓØCGL _f^`ma]‚a†‡„ƒ ¾qvqxtrxµtoytæ @ÝÒßÛØGHCGØÜÝÛ×ØâÙÚßîÝÞÝÛ ±qr|wo±tzqoutst îÙÚßæÝÒÝÛØÖÝÚãØKÙÚîÚÙàØoÓØGL >ÙîÝèÝØåÙÞàãØéÝÔÝØÖÝÛØÿÛsÓÚÕ vqr|tzwo¸¼xy¿ztx @ÝÒßÛØGHHIØÔÙÛÔÝÛ×ØîÙÛÙÚÝîÝÛ âÝàãØéãÛÝàØ>ÙîÙÛÖßÖßÞÝÛØÖÝÛ zt|¼oz²±ovtrwow¸t¶ >ÝÚÔßØ@ÝÛÖÝØKÙÛÖßÖßÞØrÙÚæÝàãà KÙÛçÝÔÝÔÝÛØåãîãèØAéãÛÖßÞçÝîãèB ·t¸´oµyo|tut oÓâÓÚØÿÛÖßÞØ>ÙîÙÛÖßÖßÞÝÛ ¸´u´x²t¿v´z´xorq±¼² åÙçÝÚÝØoÝàãÓÛÝèä nopqrstuvwxyozqo{t|o}~ µyov|uo²qr´utoµy

’“”“•–—˜™š›’œ™˜ ž–Ÿ™ ›¡¢—–˜“—

4564Ï7Ð8Í9:ÌÑÜÑKÙÛÜãÖãÞØKÓèÕ âÙÛÙÚßàÞÝÛØæÙÚÞÝàØÞÙØtÝÞàÝØÞÙâÕ KÙÛÜãÖãÞØàÙáÝßÒØãÛãØÔÙèÝÒØâÙÕ ÖÝØéÿ?ØÜÝÛ×ØâÙÛÝÛ×ÝÛãØÞÝàßà æÝèãØÔÝÛîÝØâÙèÙÛ×ÞÝîãØÝßÔÓîàãën èÝÞßÞÝÛØîÙâæÙÚÞÝàÝÛØÖÝÛØÖãÞãÕ âÙÛãÛ××ÝèÛÜÝØÝÙÞÞÝØßÞÝØpÝÚÕ ÞÝÔÝØ>ÝàßæÖãÔØÿØ>ÝâÛÙ×ØKÓèÖÝ ÚãâÞÝÛØÞÙØÞÙáÝÞàÝÝÛäØoÝâßÛëØæÙÚÕ ÖÒÝÛÝØACLBØÔÙÚîÝÞàÝØÝÞÝÛØâÙÛÙÕ éÿ?ëØ=>rKØéáßÒÝÛÖÒÝÛãØÝÝÒÝÚÕ ÞÝàØãÔßØÖãÝÛ××ÝîØæÙèßâØèÙÛ×ÞÝîä ÚßàÞÝÛØæÙÚÞÝàØîÙÚÞÝÚÝØÞÙØÞÙáÝÞàÝÕ ÖáÓØKßÚÓëØàÙèÝÞßØÞÙÔßÝØÔãâØîÙÛÜãÕ KÝÖÝØÝÝæßØACLäCBØèÝèßëØÞÙáÝÞàÝÝÛ ÝÛØÔÝÛîÝØÞÙèÙÛ×ÞÝîÝÛØÒÝàãèØÝßÕ ÖãÞØÞÝàßàØÔÙÚàÙæßÔëØåÙèÝàÝØAMäGBä âÙíÝáãæÞÝÛØîÙÛÜãÖãÞØâÙèÝÞßÞÝÛ ÔÓîàãäØïÝèØãÔßØÖãèÝÞßÞÝÛØáãÞÝ ÝÙÞÞÝëØîÙèÝáÝÚØå<=ØéÓâãÕ ÝßÔÓîàãäØoÝâßÛØÞÙèßÝÚ×ÝØÝÙÞÞÝ ÞÙèßÝÚ×ÝØÝèâÝÚÒßâØîÙèÝáÝÚØå<= ÛãÞßàØpÓÛÓàÝÚãØàßÛßÛ×ÞãÖßèë ÔÙÔÝîØÞÙæÙÚÝÔÝÛäØåÝâîÝãØàÙîÙÞÝÛ éÓâãÛãÞßàØpÓÛÓàÝÚãØàßÛßÛ×Õ âÙÛãÛ××ÝèØÖÝèÝâØÞÙçÙèÝÞÝÝÛØàÝÝÔ èÝèßØæÝÒÞÝÛØîÙÛÜãÖãÞØKÓèÖÝØéÿ? ÞãÖßèØãÔßØÔÙÔÝîØâÙÛÓèÝÞØîÙÛÜãÖãÞ âÝèÝâØÔÝÞæãÚÝÛØÿÖßèØ=ÖÒÝØGHCGë âÝàãÒØâÙÚÝàÝØàÙÚæÝàÝèÝÒØÝÔÝà âÙèÝÞßÞÝÛØÝßÔÓîàãØÔÙÚÒÝÖÝîØáÙÛÝÕ ÖãØáÝèÝÛØÚÝÜÝØÖÙîÝÛØéKÝéØàßÕ àãÞÝîØÞÙæÙÚÝÔÝÛØÞÙèßÝÚ×ÝØÝÙÞÞÝ àÝÒØÝÙÞÞÝä ÛßÛ×ÞãÖßèäØ>ÙçÙèÝÞÝÝÛØãÔßØÖãÖß×Ý ÔÙÚÒÝÖÝîØÚÙÛçÝÛÝØÝßÔÓîàãä þåÝâîÝãØàÝÝÔØãÛãØîãÒÝÞØÞÙèßÝÚÕ âÙèãæÝÔÞÝÛØÝÛ××ÓÔÝØîÓèÝÛÔÝàØàßÕ ×ÝØÝÙÞÞÝØâÙÛÓèÝÞäØ>ÝâãØÔãÛ××Ýè ÛßÛ×ÞãÖßèëØrÚãîÞÝØ<ÝÒâßÖãÛä nopqrstuvwxyozqo{t|o}~

‘’“”•‘–—˜

ÏÐ Ñ Ò Ð Ó Ô Ð Õ Ö Ó ×Ø ÙÖ Ó Ô Ú Ø Û Ð Õ Ò Ú ²®{ȯo¸qxytxoxtut

vtrwot·t½½½

®ZȾo{º¯Z®Zźç

p´z´xoswst¶ot·t½±¸¶| ºoÃÁWozwot·tozutr´x ¸t¶o·¸´o³tz²w ±qxytz²´Ytxoqqq¿ ²qrxµt²to¸t²txµtoy t¸t¿o²rwso|¼ozµoy² ¶trwsoyutxtè

Zt¼z¼oZqu¼²¼o¸´ Á¼zµ¼¿oÇo³qvrwtr´ }´µÉ¿ouqrw±tztxo´s²r´ zqX¶oWrqs´¸qx ¾¼qztrx¼½oÅq³´ uqx´zt¶o¸qxytx ¾¼qztrx¼o±t¸to²t¶wx }´Ç~ozq²´ztovqrwuwr }´o²t¶wx½oÅq³´ vqrzqxt|txo¸qxytx ¾¼qztrx¼o|q³t² sq¼rtxyorq|ts´ozq²´ztopwxyoÃtrx¼ovqrt¸to¸´o{¼²q| Èu±qr´t|¿oÁ¼zµ¼½oÂqx·q|txyorq¸w±xµtozqzwtsttx ¾¼qztrx¼¿oÅq³´ouqx´xyyt|ztxoÈx¸¼xqs´t½o¾q²q|t¶ |qv´¶osq±w|w¶o²t¶wxovqruwz´uo¸´oWtr´s¿osq·tzo}´·¸ Åq³´ozquvt|´ouqxq²t±o¸´o¹tztr²t½

Áº¯Ã®ÈÁouwx¸wrxµtoutstovqr|tzwoqX ºt±´|Áoü²to»¼yµtztr²tosw¸t¶ouqxyX ÃÁWouqx·t¸´o}o¹txwtr´o~É}µ¿oÃq²wt w±tµtztxovqrvtyt´o|txyzt¶os²rt²qy´s üu´s´o®oÅW¯Åoü²to»¼yµtztr²t¿o¿¶txy wx²wzouqxy¼±²´ut|ztxo±r¼sqso±qrqX [qx¸rµtx²¼ouqxµt²tztxozq|w¶txxµt½ ztutxoqXÃÁW½oÈr¼x´sxµt¿o±quqr´x²t¶tx Ètouqxyz|t´uovt¶³tou¼|¼rxµtorqt|´X ±wst²o·ws²rwo²´¸tzoutu±wouqxwx·wzztx ®¿{¯Èopº®Áo¾Wå¯ Á®ÁÈ¿ å¯Á sts´o±r¼yrtuoqXÃÁWo´x´o¸´ztrqxtztx z¼u´²uqxxµto¸t|tuouqrqt|´sts´ztx zqst|t¶txo¸tr´o±quqr´x²t¶o±wst²½ ±r¼yrtuo²qrsqvw²½oÁqrvwz²´¿outs´¶ Âqxwrw²o¿¶txy¿oÅ´xtsoÃq±qxX nopqrstuvwxyozqo{t|o}~ 5  ¸w¸wztxo¸txoWqxºt²t²txo¾´±´|oÀÅ´x¸wzX

Ž†‘

gfei`_N]Obc_P_]\bcQf_NR_N \_c_]SfefT]gfU_T]Sidfh_e_N

o¯VVÃo´²wo´vtrt²ou¼v´| u¼y¼z½oWtrto¸wzw¶ozquwX ¸´txo´x´s´t²´Youqx¸¼r¼xy½ ¾q²q|t¶o·t|tx¿oz¼zout|t¶ ¸´²´xyyt|½oȲwoµtxyo²qr·t¸´ sqztrtxyo ¾VÃÈ®Zo{®ÅÈo[ \]^_`ab`c_d_e`f ghijhk`l_fci`m

4564Ï7ÑÐ8Í9:ÌÑÕØKÝ×ßÜßæÝÛ çÙíÝØÖÙÛ×ÝÛØîÙÚÛÜÝÔÝÝÛØéãÚáÙÛ éßÞßÒØåèÙâÝÛØþìÓÞÚÓîÝâßÛ×Õ qÔÓÛÓâãØéÝÙÚÝÒØ>ÙâÙÛÔÙÚãÝÛ ÞÝànØâÙÛÙ×ÝàÞÝÛØæÝÒíÝØîÙÚÝÛ éÝèÝâØoÙ×ÙÚãØéáÓÒÙÚâÝÛàÜÝÒ îÝÚÝØÖßÞßÒØßÛÔßÞØâÙÛ×Ù×ÓèÞÝÛ éáÓÒÝÛØÜÝÛ×ØâÙÛÜÙæßÔÞÝÛ êÛÖÝÛ×ØÕØßÛÖÝÛ×Ø>ÙãàÔãâÙÕ æÝÒíÝØîÙÚâãÛÔÝÝÛØéÝÛÝØ>ÙãàÕ íÝÝÛØÔÝÞØæãàÝØÖãîÝÛÖÝÛ×ØàÙæÙÕ ÔãâÙíÝÝÛØÓèÙÒØîÙÚÝÛ×ÞÝÔØÖÙàÝ èÝÒØâÝÔÝäØoÝâßÛØÖÙâãÞãÝÛ ÖãÛãèÝãÛÜÝØÔãÖÝÞØíÝáÝÚäØþ>Ýâã åßÞãâÝÛØïÝÖãØpãáÝÜÝØàÙèÝÞß ÒÝÛÜÝØâÙÛ×ãÛ×ãÛÞÝÛØàßîÝÜÝ ÞÙÔßÝØìÓÞÚÓîÝâßÛ×ÞÝàØâÙÛ×ÝÕ éÝÛÝØ>ÙãàÔãâÙíÝÝÛØãÛãØæãàÝ ÞßØÞÙçÙíÝØèÝÛÔÝÚÝÛØÖÝèÝâØîÙÚÕ ÖãÞÙèÓèÝØ=KréëØáÝÖãØæßÞÝÛÛÜÝ ÞÙâæÝÛ×ÝÛÛÜÝëØîÝÚÝ ÖßÞßÒØáßàÔÚßØÖãÔãÛ××Ýèä nopqrstuvwxy åßÞãâÝÛØáß×ÝØÞÙÕ zqo{t|o}~

45679 5 57

€€‚ƒ„€…†‡†ƒˆ‰ƒŠ‹†Œƒ‰Ž‰Œ€

{®¯°®o±tzq²o³´st²toµtxyo|qv´¶ouwrt¶ouqx·t¸´ot|tstxo¹´ºtopw¸¶´ »w|´to|qv´¶ouqu´|´¶o|´vwrtxozqo|wtroxqyqr´o¸´vtx¸´xyozq sq·wu|t¶o¼vµqzo³´st²to¸¼uqs²´z½o¾q²´¸tzxµt¿o¸wtozt|´o¸t|tu sq²t¶wxo´touqxytuv´|o·t²t¶oºw²´ozqr·to²t¶wxtxowx²wz uquwtsztxo¶¼v´xµto²rtÀq||´xy½ Á¶t´|tx¸¿o¾´xyt±wrt¿oÂt|tµs´touqx·t¸´o¸qs²´xts´ µtxyozqrt±o¸´zwx·wxy´oztrµt³txosqvwt¶o¶¼²q| vqrv´x²txyo¸´o»¼yµtztr²to´x´½oÂqxwrw²xµt¿owtxy µtxyo¶trwso´tozq|wtrztxowx²wzovqr³´st²tozqo|wtr xqyqr´o²tzosqvqstrot±tv´|to¸´vtx¸´xyo±qry´ozq pt|´¿oÂtztsstrot²twoÃt|´utx²tx½ ÄÅtr´o¶tryto²´zq²o±qst³t²ost·to|qv´¶ouwrt¶oz¼z¿ ²t±´osqr´xyxµtostµtovq|´oµtxyo|txyswxyo±tzq²o¸txosw¸t¶ ²qrutswzo¶¼²q|osq|tuto¸´ostxt¿Æozt²to³tx´²to~Ço²t¶wx½ Ètouqxw²wrztxo±qr²tutozt|´ouqxywx·wxy´oÁ¶t´|tx¸o±t¸t ~É}Éo|t|wo|tx²trtxo¸´t·tzosq¼rtxyo²qutxozqr·txµt½o®³t|xµto´t nopqrstuvwxyozqo{t|o}~ 210*378

W»º¸¸¼o ¯È¾Á È[[® ® Xo¹w|´wsoÈouqx·t¸´oWtws½

}·}´oXo¾´roÁ¶¼utso¾²tuY¼r¸o¯tYY|qs uqx¸´r´ztxoz¼²to¾´xyt±wrt½ }´~~oXo®º¶´||qo¯t²²´ouqx·t¸´oWtwsoW´wso½È½ }´¶~oXoº|´¾tvq²¶oÈÈouqx·t¸´o¯t²wosq²q|t¶ zqut²´txotµt¶xµto°q¼ryqo¹È½ }´¶·oXop¼vvµo¿¶tr|²¼xosq|tut²o¸tr´ Ártyq¸´oÂwqxº¶qxo}´¶·o¸´o¹qrutx¿oµtxy uqxq³tsztxo¸q|t±txorqztxosq²´uxµto¸´ z|wvoÂtxº¶qs²qroVx´²q¸½ » }´¶´oXo¹tºzoô|vµouqut²qxztxos´rzw´² ²qr±t¸wo±qr²tuto¸´o¸wx´t½ » ~ÉÉ·oXoWqx¸´r´txoWtr²t´o°qrtztxoÈx¸¼xqs´t ¯tµtoÀ°º¯ÈZů®Á½ ÂÃÄÅÆÇȱÉÊËÊÌÆÍÊÎ » » » »

+"./1#/4'+74245-142 $ 2901745882190 3  -78 8   *5    «¬­®¯°±22!$!7%&'()*

$ !!%&"& !'(! !!

™š›œšžŸ Ÿž¡¢£¢›ž¤¢¥Ÿ¦œ§¨š ž©ªž«¬­­­

=>?@>?ABCDEFGEHBIDJKG@KALDG>?GMDE?ABGB?DNEGB HB?AFM?ADG>CGMOMDPB@BDO>?EFDQBNB?B?DBFBHDRQ>S CENBDT>CTBIB?D@BFBCDFKFEFDT>CTBHMGDCKGEDTM? UB?ADT>CG>NFGMCDIBHMFVDWBOBCDFBOBLDQBNB?B? UB?ADTEBFB?UBD@EFB?GBPDHB?AFM?ADGB?PB F>?@KNDQBMPM?DABCPMDE?ELDQ>QB?ADT>CBFBH @BCED?>A>CEDXBQB?DYBQV

ÊËÌÍÎÊÏÐÍÑÒÓÔÕ ïÓÔÖÓ×ØÜÝÛ×ØàßÖÝÒØæÙ×ãÔß ÖÓ×ØÔÙÚÛÜÝÔÝØÔÝÞØÒÝÕ ÖãÞÙÛÝèØíÝÚ×ÝØàÙÞãÔÝÚäØðñòñó ÚßàØáÝßÒÕáÝßÒØÞÙ ôõööõ÷øùúûùüý÷ÖÙâãÞãÝÛØÖãÝ ÝâÙÚãÞÝäØåÙæÝæØÖã âÙÛÜÙæßÔÛÜÝä àÙæßÝÒØÖßàßÛØÞÙçãè þÿÖÙÛÜÝØàãÒØãÛ×ãÛØâÙÛÕ ÖãØéÙàÝØêâæßèÒÝÚáÓë çÓæÝØâÙèÓÞÝèÞÝÛØâÝÞÝÛÝÛ 4'21.40789528.47 ìÝÛ×ÞÚãÛ×ÝÛëØàÙÓÚÝÛ× 1-21#/434 3, -78 +". /1#/  íÝÚ×ÝØâÙÛçãîÔÝÞÝÛ nopqrstuvwxyozqo{t|o}~  /,!7%&'()*


97  45647

0123 3O1PQRSOTPUV UVRWRXYZ[\O[PR]^_`

ʽ¹¹»!À½"¸Â¹¸»#ÉÀÁÉÀ$½»%Ã$ĺ !"#$%&$'"() )($$(#$$("$("$$(*+$, -!.)/"0($)1)/"0-&1

234546785493=$>)0"01,"?)0"0>1,"?)0"0>""1,"1 0)$)@"=ABCD*EECFGCHIH=AGJGFKGFGJGJ1 :;<46=.)/"0(//HL"EBM")(N""$(M"'"1

&31'12Ò4ÔÜÌÏÑÒÙÖÎÓÒÕÔÖÚÖ ÚÖÌÖÒØÞÜÖÎÒÞÏÝÍÚÙØÖÜÒÓÜÏ×ÖÜâ ÐÍÚ×ÖÚÔÒÞÏÎÐÍÙÒÞÍçÖÎÐØÞÖÎ 4ÔÜÌÏÑÒäÖÎÓÒÝÖÙØàÒ×ÍÚß (ÖÐÔÒèÍÕÖÓÖÛÒÖÐÖÔÒéØÙÙÒ)ÎØß ÙÐÖÐÔÙÒÝÖàÖÙØÙáØÒåÏÙÐÏÎ ìÍÚÙÍÒÐÖàÔÎÒ *+ ÑÒÖÞÖÎÒÛÖß )ÎØìÍÚÙØÐäÑÒæÝÍÚØÞÖÒèÍÚØÞÖÐÑ ÐÖÎÓÒÝÍÎäÖÝ×ÖÎÓØÒëÏÐÖ ÖÛÖÜÖàÒÓÖÛØÙÒÞÍÐÔÚÔÎÖÎ ÔÛÍÓÑÒëÖÝØÙß5ÔÝÖÐÒ9,ß - 7ÐÖÜØÖß7ÚÜÖÎÛØÖÒäÖÎÓÒÌØÖáÖØ âÒÒÖÛØÙÒÞÍÜÖàØÚÖÎÒ ÒéÍØ ÝÍÝÖØÎÞÖÎÒÖÜÖÐÒÝÔÙØÞÒÓÍß +.. ÒØÎØÒÞÍÒ8ÏÓäÖÞÖÚÐÖÒÙÍß ÙÍÞÑÒçÍÜÜÏâÒëÍÌØÖáÖØÖÎÎäÖ ×ÖÓÖØÒ×ÖÓØÖÎÒÛÖÚØÒÞÔÎÕÔß ÐÍÚ×ÔÞÐØÒÛÍÎÓÖÎÒÞÍØÞÔÐÙÍÚß ÎÓÖÎÎäÖÒÞÍÒ×ÍÚ×ÖÓÖØÒ×Íß ÐÖÖÎÒ4ÔÜÌÏÒÛÖÜÖÝÒ×Í×ÍÚÖÌÖ ÜÖàÖÎÒÛÔÎØÖÒÙÍÐÍÜÖàÒÝÍß ÓÚÔÌÒÏÚÞÍÙÐÚÖÒÒÐÍÚÎÖÝÖÒÛÔß ÎäÖ×ÍÐÒÝÖàÞÏÐÖÒ(ÖÐÔÒèÍß ÎØÖÑÒÙÍÌÍÚÐØÒ(àÏÛÍÒ7ÙÜÖÎÛ ÕÖÓÖÛÒÛÖÎÒÕÔÓÖÒÞÖÝÌÖÎäÍ ãàØÜàÖÚÝÏÎØçÒ8ÏÔÐàÒ/Úß ÞÍÝÖÎÔÙØÖÖÎÒÙÍÚÐÖÒÌÍÎÓÖÝß çàÍÙÐÚÖÑÒÛÖÎÒ(7ÒãàØÜàÖÚÝÏß ×ØÜÖÎÒÓÖÝ×ÖÚÒÔÎÐÔÞÒ×Í×Íß ÎØçÒ4àÖÝ×ÍÚÒ0ÎÙÍÝ×ÜÍâÒ1

2343563789: 2;<:;=8>36?@45@6@

BCBDEFGHIJIKJELGMGHNEAONP kifkkEWIHNNGElmfkkf ABABCBD QGRGSTGECUROVGWEXGJGSEYCXZ XIEJGHGEbGSGEJIJdGEGRGH FGHIJIKJEXU[GHNGHE\GSKE]^E_GVGH cIRUHGVRGHERUbGcGEROVURJIERO[P XU[GHNGHE\GSKEDOE``^ELGTKS bOHUHEEGVGTEKTG[GEJIJTU[EJUHeGTG aKHNNGV^EXUbOR^EFGMKbGTUHECVUP YBVKTJIJTGZEcGHEbUJGdGT^EJUSTG [GH^EX]A^E[UHNGcGRGHE[IHITSIb ROVURJIEMUSKbGEcIOSG[GPcIOSG[G^ MGNIEJIJdGEERUEJUeK[VGWETU[bGT nOTOPnOTO^EVKRIJGHPVKRIJGH^ETGHcGP cIEAONQGRGSTGfEXIEGHTGSGHQGERU TGHcGERUWOS[GTGH^EcGHEVGIHPVGIHf FUMKHE\IHGTGHNEgU[MISGVORG^ oGVEITKEcIJKJKHEcGHEcITGTGEMUSP cGHEhKJUK[EXISNGHTGSGEBcIP cGJGSERSOHOVONIEbUSIJTIdGEQGHN JKTeIbTO^EFG[IJEYij`ZEbKRKV TUSeGcIEcGSIEdGRTKERUEdGRTKfEYIdUZ

ȸªººªºÀ»«¬½ÂºÀ ­½¹¾Â½Æ»½»®º¬ºÀ»¼ÃÀùºÂ½

¨sã îÒ9ãÍÚÙÍÚÏ Ò6ØÙÐÚØ×ÔÙØ 5ÖÜÖÎÒïÏÎÏÙÖÚØÑÒëÍÐÖÎÛÖÎÑ 5ÖáÖÒýÍÎÓÖàÒÛÖÎÒ67Ò8ÏÓß ãÚØÎÓÓÏÜÖäÖÎÑÒ5ÖÐÖÎÖÎÑÒ5ÏÝß ž¯v•°ˆ•–z¬¤¯œ›–v›l—œl–¯¨° äÖÞÖÚÐÖÒæÚÍÖÒ8ÏÓäÖÞÖÚÐÖ ×ÜÖÎÓÖÎÑÒãÍÚÔÝÒéÏÕÏÙÖÚØÑ ž¤›¯•¯ˆvxvŽsmsqƒ€ƒmv¬o‹ƒŸvŽƒŸtsv‰Šuo‚smtv§o“Œssu‹svrƒuŠmqŠm“vƒvsm‹ouvžŸ ¡¢£¤¥¦¤§¢v›srŠv´wz…{µ vŽƒuƒsvrƒu¨‹›l ƒ €Šv®stŸv‰ƒ€t€tm ÝÍÎÕÖÛáÖÜÞÖÎÒÌÍÝÖÛÖÝÖÎ ïØäÏÚÏÑÒéÖÎÐÔÌÑÒèÍÞÖÚÙÔÜØ ‰ƒuŠ‚s˜ssmv‰¨vŽƒ‡tsv¨utrŠmv§o“Œs¢v›o‚‚svœsu€s‚sutv´‹ƒm“s˜µ  ÖÜØÚÖÎÒÜØÙÐÚØÞÒÙÍÝÍÎÐÖÚÖÑÒÛØ ÛÖÎÒÙÍÞØÐÖÚÎäÖâ ×Í×ÍÚÖÌÖÒÐÍÝÌÖÐÒÛØÒáØÜÖäÖà ã îÒÝÏàÏÎÒÝÖÖêÒÞÍß 8ÏÓäÖÞÖÚÐÖâÒãÍÝÖÛÖÝÖÎ ÌÖÛÖÒÌÍÜÖÎÓÓÖÎÒÐÍÚÞÖØÐÒÖÛÖß ÖÜØÚÖÎÒÜØÙÐÚØÞÒÙÍÝÍÎÐÖÚÖÒØÎØ ÎäÖÒÌÍÝÖÛÖÝÖÎÒ×ÍÚÓØÜØÚâ ÛØÜÖÞÔÞÖÎÒÐÍÚÞÖØÐÒÖÛÖÎäÖ èÍÐÍÜÖàÒÙÍÜÍÙÖØÒÌÍÝÍÜØàÖß mnopqornstuvwxyz{z|}v~o€s‚ ÌÍÝÍÜØàÖÚÖÖÎÒÕÖÚØÎÓÖÎâ ÚÖÖÎÒÕÖÚØÎÓÖÎÑÒÖÜØÚÖÎÒÜØÙÐÚØÞ pqrs1rtÒÛÖÎÒ ÏÝ×ÖÒéÏß ÛØÏ҂ù÷ùòóðƒ„ÑÒ5ÖÜÖÎÒèÔÚÏÐÏ ˆ‰FBD ˆ‰FBDE\KcGQGEaIOHNWOGEAONQGP TGWKHEIHI^EcIEGHTGSGHQG^EMUSKbG kl utƒuv„stuv{…|}†v‡tvˆ‡v‰Š‚s‹ eGELWIHUJUEBSTEGHcELKVP XSGNOHEUJTIGVE]]^EcGHEˆU[IVIWGH s åÍÚØÞÔÐÒÕÖÛáÖÜÒÌÍÝÖß ÖÞÖÎÒÛØÎÏÚÝÖÜÞÖÎÒÜÖÓØâ ÐÚÍÐÒéÏÛÍÜÒuvöó÷ðwxóúñyz{ Ò8ÏÓäÖÞÖÚÐÖâÒåØÖäÖÒÌÍÎß RTKGSSUTZGEEEYR_UOPNEŠE ƒrŠ‡sŒssmvˆŽv FO R O E c G H E LI ‹ I E A O N Q G R G S T G E `klŽf E G R G H E M U S V G H N J K H N E c I ÛÖÝÖÎÒÌÖÛÖÒëÖÝØÙÒ9,- Ò© ‡ mno…‘yy}|’y{…… ÛØÖÛÖÞÖÎÒÛØÒæÐÚØÔÝÒéÖÜ ÛÖêÐÖÚÖÎÒ(ÌÒ …â***-ÏÚÖÎÓâ FGdGJGHEˆU‹IHGHEŒG[GE^EFG[P XUHNGHETU[GEoGS[OHIE\KcGQG tkt no‚ƒmtqo“qsvyz{z{…|}vv”•o“qs éÖÜØÏ×ÏÚÏÑÒ8ÏÓäÖÞÖÚÐÖÑÒèÖ×ß 7ÎêÏÚÝÖÙØÒÜÍ×ØàÒÜÍÎÓÞÖÌÒÙØß bKHNEFUTGHcGH^EAONQGRGSTG^ETGHNP AONQGRGSTG^EcIWGSGbRGHEˆURGH –tumv—˜ ™v{…|}šv‡tvs™s‚sm GVE`kP`mEUMSKGSIE`klŽE[UHP \KcGQGEaIOHNWOGEAONQGRGSTGERGVI ‰sm‹stov‰s ÐÔÒ9.- ÒÌÔÞÔÜÒ+|â**ÒàØÎÓÓÖ ÜÖÞÖÎÒ àÔ×ÔÎÓØÒ * ,ß NcGT GHNfEE‰UHTEJbURTGRKVUS IHIEMIJGE[UHcGTGHNRGHEMGHQGR ‰sm‹stvœƒusom“vž‹ustm‹t‹‚ŠvŸv›Šm™sŒ ÙÍÜÍÙÖØâÒãÍÎÛÖêÐÖÚÖÎÒÛØÒ(Öß ……† âÒ‡ cGVG[EˆURGHE\KcGQGEaIOHNWOG dIJGTGdGHERUEFOTGEgKcUNfEYIdUZ

}~=@82~56:582~€: ȸƺÀ»Å½ÃÀ$Ëú»½»#¸¾ºÀºÀ abcdefghij

µ::9<38¶~69<·~7 ¸@=@68¹@5 ú¸¸Â»·ºÄ¹»!ÄÊ»ÅÆÆÆ»ÇÈÉÊ š:=;8›@6@8œ~=~

¯&‘’þp&¨ÒÖÝ×ÖÚÒ4ÖÐ (Ö×ÔÒ9|- ÑÒÛØÜÖÎÕÔÐÞÖÎÒÙÍß ÿ¼¼)éÒÝÍÎäÍÜÍÎÓÓÖÚÖÞÖÎ ØÎÛÔÙÐÚØÒÎÖÙØÏÎÖÜÒÝÖÔÌÔÎ æØÚÒåÍÚÙÖÝÖÒèÔÚäÖÒïØÚÖß ÜÍÞÙØÒÌÖÛÖÒëÖÝØÙÒ9,- â ½óòxxòð•óyvð)éÒ¾777Ò *+†ÑÒÛØ ÝÔÜÐØÎÖÙØÏÎÖÜÒÒÛØÒ×ØÛÖÎÓ þÿ‘2rt’212rÒÛÍÎÓÖÎ áÖÎÒ°8ÏäÏÞÒëÏÝϱÒÖÞÖÎ èÍÛÖÎÓÞÖÎÒûòöxö÷øÒÔÎÐÔÞ ÖÎÐÖØÒ7ÒÛÖÎÒ77ÒÚÖàÖÒèÖ×àÖ ÝÖÎÔêÖÞÐÔÚÑÒÌÍÚ×ÖÎÞÖÎÑ ÌÍÚÖäÖÖÎғóx÷ñö÷x”vð•óy ÛØÖÛÖÞÖÎÒÛØÒëÍÛÖØÒëÍ×ÔÎ ²ùòõv³ù´ðÌÖÛÖÒèÍÎØÎÒ9++- â ãÚÖÝÖÎÖÒ)éÑÒ8ÏÓäÖÞÖÚÐÖÑ ÌÍÎÕÔÖÜÖÎÑÒêÖÚÝÖÙØÑÒÛÖÎÒ7ý äÖÎÓÒÚÔÐØÎÒÛØÜÖÞÙÖÎÖÞÖÎ –ÏÚÔÝÒ9ëë– ÑÒ5ÜÒýØÚÐÏÛØÌÔß æÛÖÌÔÎÒ×ØÖäÖÒ²ùòõv³ù´ðð(Ì èÖ×ÐÔßéØÎÓÓÔÒ9.ß+*- ÒÌÔÞÔÜ 9ÐÍÞÎÏÜÏÓØÒØÎêÏÚÝÖÙØÑÒËÌÍ â ÙÍÐØÖÌÒ+ҖÍ×ÚÔÖÚØÑÒ(ÖÛØÏ𗘙 ÚÖÎÒîÏ҆Ò8ÏÓäÖÞÖÚÐÖÑÒýÍÜÌ +…*â***ÒÒ9ÔÎÐÔÞÒÍÎÖÝÒÞÖÜØ * â†*ÒàØÎÓÓÖÒ+|â**âÒ½óòxxòð•óyv éÍÚÍÞÖÑÒÖÎÐÖÚÖÒÜÖØÎÑÒæÙÐÚÖÑ ƒ„ðÖÞÖÎÒÝÍÎÓÖÛÖÞÖÎÒÖçÖÚÖ 9* , ҆,|Ò++ÑÒÒ(Ö×ÔßèÍÎØÎ ÌÍÚÐÍÝÔÖÎ âÒºÖÙØÜÒ²ùòõv³ù´ ÞÖÜØÒØÎØÒÝÍÎÓÖÎÓÞÖÐÒÐÍÝÖÒ¿ùúò åÖÎÞÒéÖÎÛØÚØÑÒîÍáÒæÚÝÖÛÖ ÔÎÐÔÞÒÝÍÎÖÝÌÔÎÓÒÞÍÜÔà éÖÓÍÜÖÎÓÑÒëÏÎØÝÍÎÑÒåÍÎß ÞÍÙÖàÒÌÖÚÖÒÕÏÝ×ÜÏßÕÏÝ×ÜÏÒÛØ 9+†ß+ - ÒÒÌÔÞÔÜÒ+â**Òß ÖÞÖÎÒÛØÌÖÝÍÚÞÖÎÒÛØÒ(ÔÖÎÓ ÀöxðövðÁùòñ³ðóðÂó÷â +,â**âÒҕxóüö÷xðãÍÎÛÖêÐÖÚÖÎ ãÖÝÍÚÒëë–ÑÒåÔÜÖÎÒéÖÚÍÐ ëÍÓØÖÐÖÎÒØÐÔÒÖÞÖÎÒÛØØÞÔÐØ ÐÏÍÜÒÚÔÌÑÒå4æÑÒèÖÝÙÔÎÓÑ áØÜÖäÖàÒ8ÏÓäÖÞÖÚÐÖÒÛÖÎ ÙÍÞØÐÖÚÎäÖâÒãÚÏÓÚÖÝÒäÖÎÓ ÝÍÎÓØÞÔÐØÒ²ùòõv³ù´ÒÝÔÜÖØ *+†ÒÝÍÎÛÖÐÖÎÓ⻇ ÏÜÍàÒ, ÒãÍÚÔÙÖàÖÖÎÒÛÖÚØ ÛÖÎÒåÔÞÏÌØÎâÒ‡

ktm“psm‡tsv‘z{z|}v…‘ }…x {| ……v‚¡uƒƒmtm“vntŸ€¢™ou‚˜o¢ ‡t‚Š‚tv‹‹“vŸtm“Šm“smv˜t‡Šv‡tv£l‰ v„›¤¤ mnoqo“qsvˆs‹˜ƒutm“v¥s‹v£o¦ƒu ÛØÓÖÓÖÙҗ˜™ðƒ„ÒØÐÔÒÖÞÖÎ kt k¥£ ›§ps‚Š‚vv|…z…{z|} ÛØÙÍÜÍÎÓÓÖÚÖÞÖÎÒ+ҖÍ×ÚÔß …‘ ……x ‚ƒŸƒ‚stvv—sŒsv¨t€Šu s ˆu˜sv—sr˜sv‰us€smsvˆŽv ÖÚØÒ *+†âÒãÚÏÓÚÖÝÒãÖÎÐØ £…‘©w’}©}ª{©‘ 5ÏÝ×ÜÏÒÖÛÖÜÖàÒÌÚÏÓÚÖÝÒ×ØÚÏ kq€‚pqo“qsvˆusm‡vom‚ƒu ÕÏÛÏàÒäÖÎÓÒÛØÓÖÓÖÙÒÝÍÜÖÜÔØ k•Ž—p•o“qsv}u‡ ÝÍÛØÖÒÙÏÙØÖÜÒÔÎÐÔÞÒÝÍÝß «¬su€omt¨tustžs€rŠv€tm““Šv|… ÌÍÚÐÍÝÔÞÖÎÒÜØÝÖÒÌÖÙÖÎÓÖÎ nƒrv{…|}v |… ……x{| …… äÖÎÓÒÖÞÖÎÒÛØÌÍÚÐÍÝÔÞÖÎ ksutnus˜€sm‡ƒmŒv‰ƒm‹s‚ ÌÖÛÖÒ+ҖÍ×ÚÔÖÚØÒ *+†âÒ‡ £srous‹ouŒv¨ƒs‹ƒuvŽt‚˜rs˜v Žssnsmv–€ro¢vžŠm‡o­vv|’ „ƒruŠsutv{…|}vv|ª ……v®lžv £sr vsus™t‹smv„ž—v¯§vv„›¤¤v k¨l¥•o“qso‹sv|’z{z|}v|ª…… —˜o™v‹Šm““sŸv”‰–œŽ–£°–šv„ƒuuŒ —ƒ‹ts™smv‡v›oŒsŸv–€rsuuŠ€ov¬‹Ÿ v’‘‘’‘‘ ksutnus˜€sm‡ƒmŒv‰ƒm‹s‚ srous‹ouŒv¨ƒs‹ƒuvŽt‚˜rs˜v ïØÙÖÐÖáÖÎÒäÖÎÓÒÙÔÞÖ £Žs –€ro¢vžŠm‡o­vv|’ ×ÍÚÌÍÐÔÖÜÖÎÓÒÕÔÓÖÒÌÖÐÔÐÒÝÍÎß „ƒrsunŠssumtvv{…|}v |ª ……v®lžv ¯§vv„›¤¤v çÏ×ÖÒÝÍÎäÔÙÔÚØÒëÖÜØÒãÚÏÓÏ £sr vsus™t‹smv„vž—v ÛÍÎÓÖÎðñòóôõðäÖÎÓÒÝÍÎÖÎß ku Œ±sp‚Š‡˜su€sv|yz{z|}vª …… msuv”ŽƒŸƒ‡ssmvo€±ƒ‹v‡“m ÐÖÎÓâÒåØÙÖÒÕÔÓÖðòóñö÷øðÝÍß —ƒt‚€t mt‚v°mŸtmƒšv‡tv˜o‹ƒŸv—oŸovlmmv ÎÓÖÚÔÝØÒÕÍÚÖÝÎäÖÒäÖÎÓÒÝÍß r|©… vk•o“qs¨tƒ‹v|’z{z|} ÎÖÎÐÖÎÓÒÛÍÎÓÖÎÒÌÍÚÖàÔÒÞÖÚÍÐ ”›°Ž–v¯¨ l¥v¯lˆ¬¨šv™z ÖÐÖÔÌÔÎÒÐÚÖçÞØÎÓÒÛÖÎÒ×ÍÚß k‚ ˜ƒtŸsomyv‡tv¨s€smvžŠ‡sŒs o“Œssu‹svv|©…vv‹tƒ‹v…‘{ ÞÍÎÛÖÚÖÒÛÍÎÓÖÎÒÙÍÌÍÛÖÒÝÏß §|}‘v ©©ww ÐÏÚðñòóöÒÝÍÎäÔÙÔÚØÒÕÖÜÖÎßÕÖÜÖÎ kŽŒn’…v ƒ m t v {’z{z{…|}vv©€x ÛÍÙÖÒäÖÎÓÒÖÙÚØÒÛÖÎÒÙÍÕÔÞâ ||€vv—ƒ{…x ™tm‡Šv‰ƒsmvžŠ‡sŒs 6ØÒ6ÍÙÖÒåÖÎÕÖÚÏäÖÒÕÔÓÖ ¨tom“˜osv”¬s mtvžŠ‡sŒsv•o“qsš ÐÍÚÛÖÌÖÐÒ×Í×ÍÚÖÌÖÒÝÖÞÖÝ v‡tvƒ‹sm‡smux€o ŽsŸtorouov äÖÎÓÒ×ØÙÖÒÛØíØÖÚÖàØâÒèÍÌÍÚÐØ kusqs™sŸttm‡ov{‘z{z|}v{… …… ÝÖÞÖÝÒèØÝ×ÖàÒëäÖØÒëÚÖß §°²l¤v³v¬l—v„›l¤¯œ—v´›st‚s¢ m‡tƒm¢v›tov„ƒrutsm¢vŽsu¡ƒŸŸ¢ ÌäÖÞÒýÙÖÎØÑÒéÖÞÖÝÒèØÝ×Öà –Žs ‡t¢v©v›o€ƒoµv‡tvˆusm‡ ëäÖØÒåÖÎÕÖÚÒÖÐÖÔÌÔÎÒéÖß ‰s¡uttnot¡¢vvœŠ •o“qs  ÞÖÝÒèÍÎÐÏÎÏâÒèÍÛÖÎÓÞÖÎ k•›„p•°ˆ• o“qsv›ƒ““sƒv„ƒ‚‹ ×ÖÓØÒÔÝÖÐÒîÖÙÚÖÎØÑÒÏÖ v{|v–u–tvŸ•v{…|}v v‡sutvŠŠŸ éÖÚØÖÒèÍÎÛÖÎÓÙÏÎÏÒÙÖÎÓÖÐ «{v |} ……x‚ƒŸƒ‚stvv—‹s‡tom ÌÖÐÔÐÒÔÎÐÔÞÒÛØÞÔÎÕÔÎÓØâ tu t‡o‚omov•o“qsvv¬¨Žv|© v´¶z ™ƒµ

·¸¹º»¼½¹º¾º»¿ºÀÁºÂÃĺ»ÅºÆ»ÇºÀĺ»ÈÉÀĺ»·É½ºÀ»Ê¸ÀøË

þÿ01þ23ÒæÎÛÖÒàÖ×ØÙÒ×ÍÚß ÝÔÎÓÞØÎÒÙÔÛÖàÒÝÍÎÓÍÎÖÜß ÌÍÎÏÎÐÏÎÑÒÌÍÎÓÔÎÕÔÎÓÒÕÔÓÖ ÞÔÎÕÔÎÓÒÞÍÒ4ÖÎÛØÒåÏÚÏß ÎäÖÒÙÍ×ÖÓÖØÒÙÍÎÐÚÖÒÌÍÎÓß ×ØÙÖÒÐÔÚÔÐÒÙÍÚÐÖÒÛÖÜÖÝÒÞÍß ×ÔÛÔÚÒÛØÒ5ÖÐÍÎÓÑÒÛÖÎÒØÎÓØÎ àÖÙØÜÒìÖÚØÖÎÒ×ÔÖàÒÛÔÚØÖÎ ÓØÖÐÖÎÒÞÍÙÍàÖÚØÖÎÒáÖÚÓÖ ÝÍÎçÏ×ÖÒÙÔÖÙÖÎÖÒÜÖØÎÒÛÖÚØ ÝÍÎÏÚÍàÒäÖÎÓÒÜÍíÖÐÒØÐÔâÒãÍß ÙÍÐÍÝÌÖÐâÒãÖÛÖÒáÖÞÐÔÒÐÍÚß ÙÍ×ÔÖàÒÌÍÛÍÙÖÖÎÒÛØÒëÖß çØÎÐÖÒÛÔÚØÖÎÒÙÍÕÖÐØÒÙÍÝÍÙß ÐÍÎÐÔÑÒÌÍÎÓÔÎÕÔÎÓÒ×ØÙÖÒÝÍß ×ÔÌÖÐÍÎÒëÔÜÏÎÌÚÏÓÏÑÒ678Ñ ÐØÎäÖÒÝÍÝÖÎÓÒÐÖÞÒÝÍÜÍß ÎäÖÞÙØÞÖÎÒ×ÖÓÖØÝÖÎÖÒáÖÚß ÐÖÞÒÖÛÖÒÙÖÜÖàÎäÖÒÒÝÖÝÌØÚ áÖÐÞÖÎÒ×ÔÖàÒàÖÙØÜÒ×ÔÛØ ÓÖÒÝÍÝÖÎÍÎÒ×ÔÖàÒÛÔÚØÖÎ ÞÍÒ6ÍÙÖÒïØÙÖÐÖÒåÖÎÕÖÚÏäÖ ÛÖäÖÒÝÖÙäÖÚÖÞÖÐÒåÖÎÕÖÚÏäÖâ ÛÖÎÒÞÖÞÖÏÒÙÍÚÐÖÒÝÍÎäÖÞß 96ÍáÖÒåÖÚÖ âÒ6ÍÙÖÒØÎØÒÐÍÚß îÖÝÔÎÒÙÍÜÖØÎÒØÐÔÒ×Öß ÙØÞÖÎÒ×ÖÓÖØÝÖÎÖÒÌÍÎÛÍÚÍÙ ÜÍÐÖÞÒÛØÒÜÍÚÍÎÓÒÌÍÚ×ÔÞØÐÖÎ ÎäÖÞÒàÖÜÒÝÍÎÖÚØÞÒÛÖÎÒÌÍß ÎØÚÖÒ×ÍÞÍÚÕÖâ éÍÎÏÚÍàÑÒÐÍÌÖÐÎäÖÒÛØÒáØß ÎÓÖÜÖÝÖÎÒ×ØÙÖÒÛØÕÔÝÌÖØÒÛØ åÍÎÛÔÎÓÖÎÒæÎçÏÜÑÒàÔÜÔ ÜÖäÖàÒëÍçÖÝÖÐÖÎÒëÖÜØ×Öß åÖÎÕÖÚÏäÖâÒïØÙÖÐÖáÖÎÒÕÔÓÖ èÍÜÏÞÖÎÒéÖÐÖÚÖÝÒäÖÎÓÒÐÍÚß ÛÖÌÖÐÒ×ÍÜÖÕÖÚÒÙÍÎØÒ×ÔÛÖäÖ ÙÏàÏÚÑÒØÐÔÒÌÔÎÒÙØÖÌÒÝÍß áÖÎÓÑÒëÔÜÏÎÌÚÏÓÏâ ÏÞÖÙØÒÛÍÙÖÒØÎØÒ×ÍÚÕÖÚÖÞ ÜÏÞÖÜÑðñòóôõö÷øÑÒùúñûù÷üðÛÖÎ ÎäÖÝ×ÔÐÒÌÖÚÖÒÌÍÎÓÓÍÝÖÚ àÖÎäÖÒÙÍÞØÐÖÚÒ ÒÞÝÒÞÍÒÖÚÖàÒÙÍß ÝÍÎÓØÞÔÐØÒÞÍÓØÖÐÖÎßÞÍÓØÖß êÏÐÏÓÚÖêØâÒãÍÝÖÎÛÖÎÓÖÎ ×ÍÎÛÔÎÓÖÎÒ×ÍÚÙÍÕÖÚÖàÒØÐÔ ÜÖÐÖÎÒÛÖÚØÒ4ÖÎÛØÒåÏÚÏ×ÔÛÔÚÑ ÐÖÎÒÖÛÖÐÒÝÖÙäÖÚÖÞÖÐâ ÖÐÖÔÒ ÒÞØÜÏÝÍÐÍÚÒÛÖÚØÒëÏÐÖ ýÚÖÛØÙØÒÛÖÎÒÖÛÖÐÒØÙÐØÖÛÖÐ ×ÍÚÌÖÛÔÒÛÍÎÓÖÎÒÌÍÝÖÎß 8ÏÓäÖÞÖÚÐÖâÒ6ÍÙÖÒØÎØÒ×ØÙÖ ÝÖÙØàÒÐÍÚÜÍÙÐÖÚØÞÖÎÒÛØÒÛÍÙÖ ÛÖÎÓÖÎÒëÖÜØÒãÚÏÓÏÒÛÖÎÒÙÔÖß Ž¤¯§—›lv—¯ˆ–lvxv¤€s‹v™t‚s‹s™smvs‚tm“v€ƒmŒŠ‚Š¯¤u¨t ÛØçÖÌÖØÒÛÍÎÓÖÎÒÞÍÎÛÖÚÖÖÎ äÖÎÓÒÙÍ×ÖÓØÖÎÒ×ÍÙÖÚÒÌÍÎß ÙÖÎÖÒÖÜÖÝÒÌÍÛÍÙÖÖÎÒäÖÎÓ sŸtv‰uo“ovŒsm“v€ƒŸtm‹s‚tvœƒ‚sv®t‚s‹svžsmqsuoŒsv´œƒ™svžsusµ ÔÝÔÝÒÝÖÔÌÔÎÒÌÚØ×ÖÛØÒÛÍß ÛÔÛÔÞÎäÖÒ×ÍÚÝÖÐÖÒÌÍÎçÖß ÝÖÙØàÒÖÙÚØÒÛØÒÙÍÞØÐÖÚÎäÖ œƒ‚svtmtv‹ƒuŸƒ‹sv‡tvŸƒuƒm“vƒurŠt‹smvŽƒmouƒ˜¢v‹ƒs‹mŒsv‡t ÎÓÖÎÒÖÞÙÍÙÒÕÖÜÖÎÒäÖÎÓÒ×ÖØÞâ àÖÚØÖÎÒ×ØÛÖÎÓÒÖÓÚÖÚØÙÒÐÍÚß ÝÍÎÕÖÛØÒÏ×ÕÍÞÒêÏÐÏÒäÖÎÓ ƒ¡s€s‹smvsŸtrs™sm“  èÍ×ÖÓØÖÎÒÛÖÚØÒæÎÛÖ ÙÍ×ÔÐâÒýÖÞÒàÖÎäÖÒÝÍÎÕÖÛØ ÝÍÎÖáÖÎâ


012345371819 4 94 5 444   

! "#$    

%$ !     &  

  

! "#$   & 

%$  

AB CD E F D E B GD H I D JD E B KL H F D E I D M D E B KNGB O L P Q R D M STUSVWXYZ[\]^_`_abcdece

  

! "#$ '   

%$  

  

! "#$ ")*+ & (  (  (  (

3-/4516-,4071819:;<=-<41>?2@ ,-.-/-0122

43 481524 4 49303349

fbgheih_ecjeke_lmn_nkeci 00ã1åðäÿ7 7 åþå4ùìöõåæçñôíùêëñåèëîöåöñöåïçîëíåõçõö ù 7âðåâò6úå6óïëå0óô9ëèëéïëåéëïëþéëïëåõçõûë9ëéåûöë9ë opqre_gbcqec_ss_fecjec_tb` æçñöñôèëïëñåëñôèëåæçñ÷çéöïëåæçñ9ëèöïå÷öå6óïë èîëöõåæçîë9ëñëñåèçìçíëïëñåìçûçìëéåäæ åêùïëåíöñôôë ubkre_vewjb_xecq_fbftbk` 0óô9ëèëéïëýåðçéûùèïö1åéçëîöìëìöåæçñ ëöéëñåèîëöõ äæåêùïëåæçéåíëéöýå3çæçéïöå÷öèçïëíùö1åâçõçéöñïëíå6óïë ipewuec_tbfyjyiec_upcjkeu òëõèçì÷ëåùñïùèåéëøëïåöñëæå÷ëñåéëøëïåêëîëñåìçîëõë 0óô9ëèëéïëåõçõûçéîëèùèëñåèçûöêëèëñåûëéùåïçéèëöï ibkje_mz{_ibthveu|_}ejew_ghweu` òëñùëéöååïçîëíåõçñ ëæëöåäæåõöîöëéýå3ç÷ëñôèëñ æçîë9ëñëñåèçìçíëïëñåôéëïöìåûëôöåìçîùéùíåøëéôë ieceuec~_megevew|_ib}bwyf` ïóïëîåëñôôëéëñåòëõèçì÷ëå÷ëéöåãâúååìçûçìëé 0óô9ëèëéïëåõùîëöååúçìçõûçéåý äæ1åõöîöëé1åñëöèåíëõæöéåäæåõöîöëéå÷öûëñ÷öñôèëñ 3çìùëöåâçéëïùéëñå!ëîöå6óïëå0óô9ëèëéïëå óõóéå cxe_bkhuej_mbubkre_zewjb ëñôôëéëñåïëíùñåìçûçîùõñ9ëåìçûçìëéåäæ1åõöîöëéý ðëíùñååïçñïëñôå6çæçìçéïëëñåòëõöñëñå6çìçíëïëñ nkeci_opqre_€mzn_jbwev_fbwe` 2âçñöñôèëïëñåèîëöõåîë9ëñëñåèçìçíëïëñåûöëìëñ9ë úëçéëí1å÷öæëæëéèëñåìçïöëæåøëéôëåûöìëåõçñ÷ëæëïèëñ xecquec_iykej_ycjyu_fbwe` ïçéêë÷öåìçïöëæåõùìöõåæçñôíùêëñýåòöèëåõùîëöåæçéïçñôëíëñ êëõöñëñåèçìçíëïëñå ùèùæå÷çñôëñåõçñùñêùèèëñå6ðâ uyuec_tbkjbfyec_ubtege ïëíùñå÷ëñåõëìùèåõùìöõåèçõëéëù1åôéëüöèñ9ëåëèëñ ëïëùå66å0óô9ëèëéïëý lmn_tege_e}jy_€‚ƒ‚~ ïùéùñ1 åêçîëìå6çæëîëå7ñöïåâçîëèìëñëåðçèñöìå57âð8 3çûçîùõñ9ë1å6çæëîëåúöñëìå6çìçíëïëñå6óïë „btekjbfbc_…g†pueih â çñ9çîçñôôëéëåòëõöñëñå6çìçíëïëñåúëçéëíå5âò6ú8å6óïë 0óô9ëèëéïë1åðùï9å3çï9óøëïö1åõçñôëïëèëñåìçîùéùí mzn|_abijy_‡eiueke|_fbcqe` 0 ó ô9ëèëéïë1å4ëéìóñó1åäëûùå58ý âùìèçìõëìå÷ëñåéùõëíåìëèöïå÷öå6óïëå0óô9ëèëéïëåìöëæ jeuec|_ib}bwyfcxe_thveu_„h` 6í ù ì ù ì å ù ñ ï ù è å é ë øë ï å ö ñ ë æ å ÷ ö å é ù õë í å ì ë è ö ï 1 õç õûçéöèëñåîë9ëñëñåèçìçíëïëñå÷çñôëñåêëõöñëñ cei_mbkvy}ycqec_}bkrecrh éçëîöìëìöñ9ëåíöñôôëååòëñùëéöååïçîëíåõçñ ëæëö èçìçíëïëñå÷ëçéëíýå39ëéëïñ9ë1åæëìöçñåûçéìç÷öë fbcregˆewuec_tbkjbfyec äæå1åõöîöëéýå3öìëñ9ëåìçèöïëéååêùïëåõçéùæëèëñ õçñ÷ëæëïèëñåæçîë9ëñëñåèçîëìåÿÿÿý çëîöìëìöåùñïùèåéëøëïåêëîëñå÷ëéöåâùìèçìõëìå÷ëñåéùõëí 2òöèëåë÷ëåìçîöìöíåæçõûë9ëéëåéëøëïåêëîëñåëïëùåöñëæ tege_bchc_€‰ƒ‚~_Šefyc £¤¥¦§¨©ª«¬ª­®¦¤­¯­°£«©­±²³ é ïý ÷öåéùõëíåìëèöï1åõëèëåèçèùéëñôëññ9ëåõçñêë÷öåïëñôôùñô ubfyghec_ghycgyk_ae}y_€‹ƒ ±­£­¨¬¥©±¥°²§¦©´©°µ¶·¸¹º»©¼µ½µ¾¶º©»º¹¿µ©£¾ºÀÁ©ªÂöº©¸µÀĺ¿ºÀÃÅ©±ÅÁ»·Æ½Â¸ÅÀÇ©±¥ ìëèö4ë éìóñóåõçñêçîëìèëñ1åìçîëõëåûùîëñåòëñùëéöå1 êëøëûåæëìöçñåëïëùåèçîùëéôëñ9ë1 åèëïëñ9ëýå5çìë8 ‚|_gbcqec_eweiec_ege_eqbcge ³ÂÃȺ½º¾¿ºÉ©¤ºÆ·©ÊË®ÌÍΩ¯µ¾µ½º©¸µ¸¼µ¾Áº¹½ºÀ©¼µ¸·¿·ÁºÀ©½ÂÀ¿¾º½©Áµ¾¿º©Ï²Ð©Áµ¼Å»º½©½µ¼ºÄº xecq_vekyi_ghveghkh~ Œneth_cxejecxe|_vekh_hch ¼Å»º½©§Ï£©£¾ºÀÁ©ªÂöºÎ©¨º¸·À©¾µÀѺÀº©¸µÄźÁÅ©¿µ¾ÁµÆ·¿©Æº¿º¹Î €ubfekhc|_Ž_uefh_feihv „bibf}bk_‚•s‚ geu_jbkjbke_jecge_jecqec_tb` re_xecq_jeu_ghtbktecrecq_upc` }bwyf_}hie_}bkjbfy_gbcqec megevew|_ib}bwei_tbubkre ubkre~_bvhcqqe_fbf}yujhuec jkeucxe|_Špkfe_…rh|_fbcxe` 00ã1åðäÿ7 7 åþåâçéþ èçæë÷ëåìçêùõîëíåøëéþ ñëåõçéùæëèëåëíîöåøëéöìå÷ëéöåæçñ÷öéö thveu_„hivy}upfhcp_„‘’ hch_fbkeie_jhgeu_fbfhwhuh }evˆe_tbfyjyiev_ubkre_jbkib` jeuec_ubqecrhwec_gewef_tkp` ìóëîëñåæçõû ïëøëñ1åäëûùå58ý *åò4ýå2éëñôåõëùåõçñôëèù1åöïù feytyc_lmn_nkeci_opqre~ tbkfeiewevec_ib}bwyfcxe~ }yj_ghweuyuec_ibdeke_ibthveu~ ibi_tbfyjyiec_upcjkeu~_b` îëíëñåçèìþöóìèçóûæëåÿñì÷ëéëñ ,öîöèåõçñ çéöïëþ ûöìëåìëêëýåðëæöåûùèïöèëñ1 åùêëéå,öîöèý neth_xecq_rbwei_uefh_fbfhcje efteh_euvhkcxe_ege_ubty` Œ…weiec_iexe_gh`mz{_ue` wehc_jecte_eweiec_rbwei|_tbjyqei õçîçûëéýå4çñ9ùìùîåæçþ è ë ñ 1 åúçñöåæçéñëíåõçþ úöìöñôôùñôåõçñôçñëöåæéóìçì regˆew_teijh|_uetec_}hie_}bk` jyiec_tyjyi_upcjkeu_gec_mz{ kbce_fbfechtyweih_šŸ Ž›š¡¢˜Ž tpi_–—Ž˜šŽ›vecxe_fbcqbf` ñôëèùëñåúçñöå3çï9ëþ ñ ç õù öå,öîöèåìçèöïëé õç÷öëìöå÷çñôëñåâçõ÷ëåúÿ0åïçéèëöï jbfy|“_jecgei_abijy~ ibthveu_jecte_fbf}bkhuec –—Ž˜šŽ~_{bfyghec_ghib}yjuec }ewhuec_iykej_wefekec_ib}eqeh øëñåûëíøëåöëåõçõöîöèö ïëíùñå åùñïùè æçõûçûëìëñåîëíëñåìçîùëìåý ”bgheih_hch_fbftbkjecxe` iykej_tbkhcqejec_ejeytyc }evˆe_ege_ieuih_xecq_fbwh` jecge_upcjkeu_}bkeuvhk~_m` 1åæçéìçñåìëíëõå * õçñêçîëìèëñåûëíøë õçïçéåïçéìçûùï1å,öîöèåõçñôëèù ë+ëì íçåöóì óóæåçñ ÷öëåïçîëíåïçéïöæùåóîçí ûçîùõåë÷ëåæçéèçõûëñôëñåìöôñöüöþ uec_ceih}_gekh_s•_tbubkre_–—Ž˜™ iecuih_iupkihcq~ vej_iexe_fbweuyuec_tbwekhec bcqbf}ewhec_iykej_wefekec òó 4ëëïì íëææöê ìçìçóéëñôå÷çñôëñ èëñýå6ëéçñëåûëéùåûçéïçõùåìçèëîö šŽ›xecq_ghtyjyi_upcjkeucxe {bjye_mzn_ibuewhqyi yecq~_{ewey_fbfecq_ege jbkib}yj_gh}bkhuec_tege_tbkjb` 5òùøå ýå4çîëîùöåèùëìë õçõûçîöåëìçïå * ÷ëñåìçîçûöíñ9ëåïö÷ëèåë÷ëåèóõùþ tbk_oecyekh_‚•sœ_ibdeke_ib` tbubkre_xecq_gh_mz{|_ahiuec ieuih|_}hie_ghrbweiuec_ihete cqevec_„bibf}bk_‚•s‚~ íùèù48 9ëå4ùíëõõë÷ ò44ýåðëæöåèçõù÷öëñ ñöèëìöåîëôöý Œmbjyqei_vecxe_fbf}bkh` ãéöå6ùõñ thveu_gec_iejy_tbubkre_xecq …vfeg_žywuekcehc|_fbcrb` ieuih_hjy|“_tetek_ahiuec~ é ñ ö ë øë ñ ý å ã í î ö å øë þ ,öîöèåõçñçôëìèëñ1åûëíøëåïëñëí ¦ ­ ± gh_mz{_jecte_ubjbkecqec_tbk weiuec|_gewef_iykej_mz{_jh` bgecquec_ibpkecq_tbubk` jevy_uewey_iexe_ghiykyv_hc` éöìåæçéùìëíëëñ1å3ùèéöìþ /Ø0123Ù4Û5264ß4 æ÷ööêíçëîëèìñè9ëëñåìå,ùöî÷öèë1íåûåëïöí÷øë ëè 9ëñôåìçìùëöåëèïëåæçõûçîöëñåæë÷ë jkpitbuih_uekbce_fbcregh_ecq` ñóå!öûóøóåëïëùå,öîöè1 õöîöèöåíùûùñôëñ ïëíùñååõçõöîöèöåîùëìåý qpje_ibkhuej_tbubkre~_ygev õçñ9ëñôèëîåæçéñ9ëïëëñåúçñöý ÷çñôëñåóéëõç ñ ô ïçéåæçéìçôöåöïùåûùèëñîëíåóûêçèåâéè }bqhjy_iere|_jecte_ubjbkecqec 4çñùéùïå,öîöè1åìëíëõå *åò4 ûçéñëõëå3ùñëéñåó9ýëñôå÷öèçïëíùö õç ýå4çîëöñèëñåíëéùìå÷öìçîçìëöèëñ jbkjywhi|“_yrek_…rh|_xecq_ryqe 9ëñôå÷ö÷öéöèëñåûù9ùïñ9ë1å-õöîå*ö ïóé 2!ëèïùåöïùåìë9ëåìëéëñèëñ1åèëîëù õçñôôùñëèëñå6çææéçìååïëíùñ âãäãåæçèçéêëåìíçîïçéåðéëñìåòóôêëåïçïëæåõçõöñïëåêë÷øëî ëéöûóøó1åõçñ9ëïëèëñåïçîëíåõçõûçéöèëñå÷öìæóìöìöåèçæëþ ecqqpje_mzn~

çîëñïå4ùîçéå÷ëñå.ëéóîöñëå!4åöñïö õçéëìëåïçéïöæùåìöîëèëñåõçîëæóé åõçñôçñëöåèóñ+çéìöåëïëìåíëè æçéïçõùëñåùîëñôå÷çñôëñåúöìíùûèóõöñüóýåúëîëõåæçéþ ÷ëå6çæëîëå7âðåðéëñìåòóôêëåùñïùèåõçîëèùèëñåëù÷öçñìöý ”biuh_gbfhuhec|_ib}bwyf 3ëéö÷êë1åïö÷ëèå÷ëæëïå÷öæç ëíýå3çìùëö èçæë÷ëåæóîöìöýåðëæöåìçèëéëñôåèóè ûëéëïý ïçõùëñå÷çñôëñå÷ùëåìïëüåúöìíùûèóõöñüóåúÿ01å÷öêëñêöèëñ 3çíöñôôëåæçñêë÷øëîëñåíëéùìåõçñ9çìùëöèëñå÷çñôëñ ghe_gec_ibf}hwec_jbfec_wehc` ëñôôëéëñå÷ëìëé1åèçæçõöîöèëñåæùñ ïëíùþïëíùåõùñ ùîåõçñôëèùåõçõöîöèö òëèìëåâçñôë ëéëå çôëéëå9ëñô 9ëåæë÷ëåèçîùëéôëýåãøëîñ9ëå * ëìçï1 åïëñ÷ëìå,öîöèý ìçôçéëå÷öêë÷øëîèëñå÷ëîëõåøëèïùå÷çèëïý øëèïùå9ëñôåïçîëíå÷öìç÷öëèëñåæöíëèå7âðý õçñêë÷öåèùëìëåíùèùõåâçõ÷ëåúÿ0 xe_fyweh_fbcqeuvhkh_upc` òíëñ4å ÷ö÷öéöèëñå÷çñôëñåõó÷ëîå÷ëìëé 4çñùéùïå,öîöè1å÷öëåïö÷ëèåûçôöïù ÷ëîëõåæéóìçìåæçõûçûëìëñ1åìçîëõë 23ëëïåöñöåâëèåãôùìå4öñëñôå56çæëîëå7âðåðéëñìåòóôêë8 23ë9ëåìù÷ëíå÷öìæóìöìöåèçåâëèåãôùìå4öñëñôý c j k e u _ tb k _ o e c ye k h _ ‚ • s œ | _ j b w e v ìç÷ëñôåûçéë÷ëå÷öåòëèëéïëýå6ëõöåëèëñåõçõûùëïåêë÷øëî 3öîëèëñåõçñçõùöåûçîöëù1 åèëïëñ9ëåìöñôèëïåõçîëîùö ege_tbubkre_wehc_xecq_fbcq` åîçõûëéåìëíëõ1åõëìöñôþõëìöñô èíëøëïöéå÷çñôëñåèîëöõå÷ëéöåúçñö öñöåïçïëæåïëèåõçñëñôôëæöåèîëöõå,öîöè ìçñöîëöååóî÷çñý ïçñïëñôåèçæçõöîöèëñåîçûöíå÷ëéöå ûëíøëåîëíëñåïçéìçûùïåíëéùìå÷öìçþ ìçïçîëíåõçñùñôôùåûçîöëùåèçõûëîöýåðëæöå9ëñôåæëìïöåë÷ë ïçîçæóñåìçîùîçéý ecjhueccxe~_bvhcqqe_fbkb` ìëíë2õå 6 ë î ë ù å ì ç è ë é ë ñ ô å ú ç ñ ö å õ ç ñ ô ë è ù å,ëñïëéëñå÷çñôëñ îçìëöèëñåìçìùëöå6çææéçìååïëíùñ æéóìç÷ùéå9ëñôåíëéùìå÷öîëîùö1åïö÷ëèåûöìëåïçéûùéùþûùéù 4çñëñôôëæöåíëîåöñö1åæëéëåæçèçéêëåõçñ9ëïëèëñ q e_fbcqbdef_jhcgeuec_tb` õçõöîöèöåìëíëõåöïù1å÷ëéöåõëñë æûççééûìëçôñëåöìåûëùíèëïõý ö å 9 ë ñôå÷öõöîöèö1å÷ö9ëèöñö ýå4çéçèëåïçïëæåûçéìöèùèùí ìçæçéïöåöñö1 åù ëæåìçóéëñôåìïëüåúöìíùûèóõöñüóåúÿ0å9ëñô õçñçéöõëåëîëìëñå9ëñôå÷öùïëéëèëñåæöíëèåúöìíùûèóõöñüó u õçñçéöõëåæëéëåæçèçéêëý úÿ0ýå ëõùñå÷çñôëñåùîïöõëïùõåëèëñåõçñôçéëíèëñåõëììë fyjyiec_upcjkeu_ubkre_jecte çéöïëñ9ëýå3çæçéïöåëæëåûçñïùèñ9ë1 ûëíøëå÷öëå÷ëñåèçîùëéôëñ9ëåë÷ëîëí ÷çñôëñåæçñçïëæëñåîëíëñåöïùåìçþ úöíùûùñôöåïçéæöìëí1å6çæëîëåúöìíùûèóõöñüóåúÿ01åðêöæïó îçûöíåûçìëéåêöèëåêëñêöåùñïùèåûçéïçõùåïö÷ëèå÷öæçñùíöýå5í÷98 ubjbkecqec_ib}bwyfcxe~_ÒÓÔÕÖ ìöîëèëñå÷öïùñêùèèëñ1 åèëïëå,öîöè1 ìëïùþìëïùñ9ëåæçõöîöèåìëíëõåèëéçþ ûëôëöåóûêçèåâéèåýå5í÷98

"4 #4$%4$4&' ""0(31)4$

×ØÙÚÚØÛÜÝÞßÝàÛáàÝÙÚ


6 7 8 9

9

 7 45 153=7=59JK9LMNO9;24=5P53 ;Q5?9R28S@8@69R85=??2

0123

! " # $ % $ & ' ! " ( ) # * & ' + , -./'0"1*2'0#*3(#,24 31

 !"#}©vŽx{x}²s~xt}vt~s ¥†vt}vt…v{xy‚xt|}Žvt€vux‚xt}~xt ~s‚xt}œxyxw}Šœs‚~xy}œstxy}vt~s~s‚xt Žvtxt~xxt}yzx{}ž£}vxt}{xty†t}~s Šœsy~s‚}©zux}áz„x‚xwux|}¥†vt}à}¥†Ÿztz| uxtxts}z{vƒ}Žxtsusx}Ž†yxu¡}àvt†w†ut„x|}ysy vt„xŸ†u}Žzysus³}‚vŽxyusxt}x~xt„x}txy‚xƒ ‰x}ï˜H–’ó•ó˜“æ–…†x}vŸ†u†ƒ‚xt}yzx{}„xt yzx{}~vtxt}ƒ†w†³}Ÿwxs{{v}Žx~x}ž…sxt}£x ~s€vux‚}~vtxt}ƒ†w†³}‚ƒ†y†y}„xt}{vŸsƒ}Ÿvy ysztx{}Šž£}‹¨¦¬¡}àvt†w†ut„x|}ƒx{}uvwyvŸ†u xw}†tu†‚}v†~xƒ‚xt}vwv‚x}vŸx€x}yzx{¡ uvtu†t„x}x‚xt}Ÿsyx}v†~xƒ‚xt}ysy‰x}u†tx ±¥xŽxs}yxxu}sts}‚xs}Ÿv{†}vtvwsx tvuwx¡ st³zwxys}uvw‚xsu}yzx{}†tu†‚}ysy‰x}ï˜H–’ó•ó˜“ àvt†w†ut„x|}x~xt„x}‚vŽxyusxt}txy‚xƒ txtus}Ÿxxsxtx|}ƒxwxŽxt}yx„x}ƒx{}su†}…†x yzx{}ƒ†w†³}Ÿwxs{{v}x‚xt}vt…x~s‚xt}Žv{x‚ Ÿsyx}~sx‚zz~sw}yvŽvwus}ƒx{t„x}yzx{}Ÿwxs{{v !"#}¥v{†w†ƒ}¥à¢ã ~xt}Ÿsyx}…†x}ux‚}x~x}x‚y†~ XûRVWXÆRÅÇÊXÅÄÉÚZRËÝ ŸvwŸ±©x yxtxxt}ž£}uxƒ†t}sts}Ÿsyx}{vŸsƒ}Ÿxs‚¡}x †tu†‚}ysy‰x}u†tx}tvuwx|‡}†…xw}¥†vt¡ ¥à©}~xt}à¢}~s}‰s{x„xƒ}œ¤á}Ÿsyx ÅÄÉÚZ †x u }yxxu}vtsys‚xt RËXÌRVWXSRÅUÉXÍRÙÇRÈ ~xux}‚xw}v€t†wx}xust~x|‚}u}€xvŽswx yx{t„x|}uxƒ†t}{x{†}Žxtsusx}Ž†yxu}ž£}~sts{xs ¢~xŽ†t}©vŽx{x}œstxy}vt~s~s‚xt}v vt~x³uxw‚xt}ysy‰xt„x}†tu†‚}vt u|}x‚ƒswt„x}uvw ‚†wxt}vtx‚zz~sw}ysy‰x}Ÿvw‚vŸ†u†ƒxt †~x}~xt}®{xƒwxx}Šœsy~s‚Žzwx}œ¤á|}²x s‚†us}¥£à´£}uxƒ†t}sts¡}©vŽxyusxt Ë Ê Ç R SX Ê Ç U X SÄ Z R É U É R V … x ~s } ‚ v ‚ v { s w †x t } ~x t } Ÿ v w x ‚sŸxu}³xux{¡}©x ‚ƒ†y†y}uvwyvŸ†u¡ y‚xwx}¢…s|}vŸvtxw‚xt}Ÿxƒ‰x}©vvt~s‚ uvwyvŸ†u}~sŽvwz{vƒ}yvuv{xƒ}ux‚}x~x ÉÄØUÈRVWRVXÆRÍRXÇRËUVXÓüýÓ wvtx}su†|}yvŸxs‚t„x}uvuxŽ} }€v‚}Ÿvw‚x{s ±©x{x†}uxƒ†t}{x{†}us~x‚}x~x|}…x~st„x}Žxwx Ÿ†~}vt„v~sx‚xt}txy‚xƒ}yzx{}ƒ†w†³}Ÿwxs{{v yxu†Ž†t}yv‚z{xƒ}~s}œ¤á}„xt}xy†‚ ZRZUÔXÐRÍÊXÉRZÊXÊVÊXSÄÈÄÉRXÇRÉ ‚x{s}yv€xwx}€vwxu|}xxw}u~s v w ƒst~xw}~xws ysy‰x}‚vy†{suxt}~xt}ƒxw†y}~sŸx€x‚xt}yzx{ Ÿxs}ysy‰x}u†tx}tvuwx¡}£x†t}ƒx{}uvwyvŸ†u ~x{x}~x³uxw}ƒsux}‹¨}yv‚z{xƒ}„xt y x t ‚ y s } % ï ‘ & · – ï ó • ™ æ – ± } u †u †w } ¢t ‰xw¡ t„x|}uxŽs}uxƒ†t}sts}y†~xƒ}~sŽxyus‚xt}Ÿxƒ‰x ƒxt„x}†tu†‚}ust‚xu}¥à¢ã¥à©ãàx}~xt ~s‚v{†xw‚xt}z{vƒ}Žxtsusx}Ž†yxu}¥v{v‚ys TÊÅRXSÄVWÊÉUÇÊXQÏþÖÿÏÔ µx { } y v tx ~x } ~s y x Žx s ‚ ©vŽx{x x~x}yzx{}„xt}~s€vux‚}~x{x}ƒ†w†³}Ÿwxs{{v|‡ ¥àãàuy|}yvvtuxwx}†tu†‚}¥œ}x‚xt}~syvwxƒ £xysztx{}àxy†‚}vw†w†xt}´sts ÉRZRUXÅÄÉÚZRËXÍÊX01ûXSÄSRVW Ÿs~xt}µ†xy}ž'à|}°s…x„xxtt} u s ¡}¤x}Ÿvw uvwxtt„x|}ˆxŸ†}Šâ㋍¡ ‚xt}Žx~x}‚vŸs…x‚xt}xystxyst}~xvwxƒ¡ £vvws}Š¥£à´£}‹¨¦¬¡ †… x w | } Žs ƒx ‚ t„ x } y x x u } s ts } Ÿ v { †} vt RSRVXX àvy‚s}~vs‚sxt|}¥†vt}…†x}ŸvwƒxwxŽ ±©x{x†}yzx{}†tu†‚}ysy‰x}ï˜H–’ó•ó˜“ ©vŽxyusxt}sts}…†x}~sŽvwz{vƒ}~xws ~x Žx u ‚ x t } ~x u x } ~v u x s { } u v w ‚ x s u } t x x tx †tu†‚}ysy‰x}~vtxt}ust‚xu}Žvt{sƒxuxt vxt}Ÿv{†}x~x}‚vŽ†u†yxt|}‚xs}xysƒ ©vŽx{x}²s~xt}µ†xy}ž£á|}¢t‰xw x } y v ‚ z { x ƒ } „ x t } x y †‚ } ~x ³ u x w } ƒ s ux wvt~xƒ}Gï˜H–’ó•ó˜“I–yvŸxs‚t„x}…†x}~sx‚z vt†t†}Ÿxxsxtx}‚vŽ†u†yxt}yv{xt $³³vt~s|}yxxu}~sƒ†Ÿ†ts}´wsŸ†t}«z…x| 2Ï3 2 ÒX 4 5 5 4 Ï01 2Ï32 ~x w s } Žx t s u s x } Ž†y x u } ¥ £à´£} ~s } « x ‚ x wux¡ z~sw}~vtxt}txy‚xƒ}yzx{}‚ƒ†y†y¡}¥x„xt …†ut„x¡}´xŽs}yvsyx{}us~x‚}x~x}yzx{}‚ƒ†y†y| ˆxŸ†}Šâ㋍¡}²vw~xyxw‚xt}€xuxuxt}Žxts 6789 9 9 9 àv y ‚s } ~v s ‚s x t| } s x } v x y u s ‚x t t„x|}ƒx{}uvwyvŸ†u}yxŽxs}yxxu}sts}Ÿv{†}x~x „x}yxx}yvŽvwus}uxƒ†t}{x{†|}„xsu†}ysy‰x}x‚xt usx}Ž†yxu}¥£à´£}x†Ž†t}~xux}st y v … x †ƒ } s t s } u x ‚ } x ~x } y v ‚ z { x ƒ } ~s } œ¤ á} „ x t ‚vŽxyusxt}xŽx‚xƒ}~syv~sx‚xt}Žxtsusx}Ž†yxu ~s~xŽsts}Žvtx‰xy}†tu†‚}~sŸx€x‚xt uvwtx{}ž£á|}ux‚}x~x}yxu†Ž†t}yv‚z{xƒ ~x{x}yvusxŽ}Žwzyvy}¥£à´£|}uvw xy†‚}~x{x}~x³uxw}ƒsux}ž'à¡ xux†}us~x‚¡ yzx{t„x|‡}u†u†wt„x¡}¸(º»Ã ~s}œ¤á}„xt}Ÿvwxyx{xƒ}~xt}uvwst~s †uxx}yxxu}Žvt~x³uxwxt}œ¥¥}~xt ±´xƒ†tuxƒ†t}yvŸv{†t„x}‚xs ‚xys}v{x‚†‚xt}ust~x‚}‚v€†wxtxt¡ Žvt~x³uxwxt}xt~sws}z{vƒ}ysy‰x¡}©v€vw …†x}Ÿv{†}Žvwtxƒ}vtv{†xw‚xt}~xux t³zwxys}„xt}‚xs}uvwsx}~xws xuxt}yxxu}vxy†‚‚xt}~xux|}~syvŸ†u yv‚z{xƒ}„xt}~s}Ÿ{x€‚}{syu|}uvwxy†‚ QRSTUVWRVXYRZX[ Žxt±s¤ u sx}Ž†yxu|}vxt}yv‚z{xƒ}„xt t„x}vt…x~s}Ÿxsxt}„xt}Žvw{†}~sŽvw †tu†‚}yv‚z{xƒ}„xt}x~x}~s}œ¤á|‡}‚xux ©zux}áz„x‚xwux|}œv~~„}çv {xtuxwxt}x~xt„x}Žvw†Ÿxƒxt ~†‚€xŽs{}©zux}áz„x‚xwux xy†‚ ³uxw}ƒsux}su†}~xws}{†xw}œ¤á| ƒxus‚xt}~xt}~sŽvws‚yx}‚vŸvtxwxtt„x¡ ‰xtsux}„xt}x‚wxŸ}~syxŽx}°s‰su}sts¡}¸(º»Ã wsèx}vt…v{xy‚xt|}~syuwsŸ†ys yuxu†y}Žvwts‚xƒxt}‰xwx ƒstx}§}«xt†xws}‹¨¦¬|}uvw ~xws}~x}~x u x } }~s}ž£á}Ž†t}…†x}ux‚ v©´}³sys‚}~s}©zux}áz„x uvwyvŸ†u¡}©vus‚x}Žvwv‚xxt ~xŽxu}¬‹¬¡¬Œë}…s‰x}„xt x~x}%ï‘&·–ï‚ó•x™s – †t ‚xwux}Ÿxw†}vt€xŽxs}­¨ Ÿv{†}vts‚xƒ|}tx†t}‚vus uvw~x³uxw}~x{x}œ­¡}œx³uxw wxtt„x¡ u†‚}yv‚z{xƒ}œ¤á|‡}uv Žvwyvt}~xws}uzux{}‹é§}wsŸ† ‚x}v©´}~s~syuwsŸ†‚xt}uvw uvwyvŸ†u}x‚xt}~syvwxƒ‚xt}‚v àvy‚s}~vs‚sxt}¢t‰xw}us~x‚}vs ‰xwx}„xt}uv{xƒ}v{x‚† t„xux}uv{xƒ}vts‚xƒ¡ Žvvwstuxƒ}Ž†yxu}Žx~x}©x s}~xux}uvw‚xsu}txxtxx}yv‚z{xƒ ‚xt}Žvwv‚xxt}yv…x‚}®‚uz ²xs}‰xwx}„xt}vt~x sy}Šé㋍}}yvŸxxs}x€†xt}Žv {„sx‚t y†‚}~x{x}~x³uxw}ƒsux}uvw Ÿvw}‹¨¦¦¡}¥syxt„x|}xysƒ Žxus}x~xt„x}‚vyx{xƒxt}s~vt tvuxŽxt}œx³uxw}vs{sƒ}¥v yvŸ†u}¡x } àv †ut„x|}ƒx{}su†}‚xwvtx ~x{x}Žwzyvy}Žvt€vux‚xt}~s usuxy}Žx~x}v©´|}€†‚†Ž vtuxwx}Šœ¥}vs{†}‹¨¦­¡ Žxtsusx}Ž†yt†w x u } … † ‚}vt†† Û2ÿ2QXRÉËÊÈXÆÄVÍRÙÇRÈRVXÖRVWÉRZRVX0RÇR 1RXÆUVXSÄVWÊSTRUÔXÅÊÅÑRXTÄÈËRÇÊÝËRÇÊ ©zux}áz„x‚xwux¡ ~xuxt}‚v}‚xtuzw}œst~†‚ ¥vvtuxwx}su†} xxu}´v ‚xt}txx}yv‚z{xƒx}}yuvs~x € x us{|}uvwx QÄÉÚZRËXÍRVXQÊÅÑRXÞÖ0QQßXRÉRVXTÄÈRÉËÊÈX)USRÇ ÍRZRSXSÄZRÉUÉRVXBÄÈÊÙÊÉRÅÊXÍRÇRXÍÊXÖ0QQÔ ¥vŸxŸ|}yvy†xs}‚vŸs…x‚xt €xŽs{}©zux}áz„x‚xwux}†tu†‚ x{wv…z|}àxw„†yuszt}´ztxt y†‚}…vtsy}‚v€†wxtxt}„wxxt}~v } u v{xƒ}~s{x Þ*+ÓßXTÄÅÚÉÎX2ÈÇÊVÌRÔXQþ2+Qþ,+þ2XÌRVW ÇÄÈUÇRSRXSÄVÐÄZRVWXÅRRÇÝÅRRÇXÇÄÈRÉËÊÈ ~xws}Žvvwstuxƒ}Ž†yxu|}† v{x‚†‚xt}Žv†ux‚ƒswxt vt…v{xy‚xt|}uvw~xŽxu}¦­¡ ‚†‚xt¡ TÄZUSXSÄVÍRÙÇRÈÉRVXÅÊÅÑRVÌRXÉÄXÖ0QQXËRVÌR ÆÄVÍRÙÇRÈRVXÖ0QQXÊVÊÎXQÊÅÑRXËRÈUÅXSÄVWÄÝ {xs}‹¨¦¬|}Žvt€vux‚xt}v©´ ~xux}~vtxt}Žvwx{xuxt}„xt ¬¨­}v©´}„xt}y†~xƒ}~s ±áxt}Žxyus}yv‚z{xƒyv‚z{xƒ}„xt SÄ ZÊÉÊXÑRÉÇUXÍURXËRÈÊXUVÇUÉXSÄZÄVWÉRÆÊXÍRV ØÄÉXÍÄVWRVXÇÄZÊÇÊXÍRÇRXÌRVWXÇÄZRËXÍÊÊÅÊÉRV us~x‚}{xs}~s€vux‚}~x{x uv{xƒ}uvwyv~sx¡}±¥vuv{xƒ}‚xs ~syuwsŸ†ys‚xt}‚v}‰xwx|}~xws xy†‚}~x³uxw}ƒsux}su†}v{x‚†‚xt SÄSÊ VWÊÅÊÉRVXÍRÇRXÍÊXÖ0QQÔXRWRÈXÅÊÅÑRVÌRXTÊÅR ÚZÄËXÆÊËRÉX,ÄÆRZRXQÄÉÚZRËXÍÊXÖ0QQÔXRÆRTÊZR y‚x{x}txysztx{}v{xst‚xt ê嚑™”æ–…†x}x‚xt}{xty†t uzux{}‹¬¡éŒ‹}‰xwx}„xt ‚v€†wxtxt}Žx~x}uxƒ†t}‹¨¦‹}{x{†|}…x~s SÄVWÊÉUÇÊXQÄZÄÉÅÊXÏRÅÊÚVRZXþRÅUÉXÖÄÈWUÈURV ÍRÇRXÇÄZRËXTÄVRÈXTRÈUXÍÊBÄÈÊÙÊÉRÅÊXÍÄVWRV WÊXÏÄWÄÈÊXÞQÏþÖÿÏßXÓüý-Î SÄVWÉZÊÉXÇÚSTÚZXBÄÈÊÙÊÉRÅÊÎ ~syv{vtxwx‚xt}~s}~xvwxƒ ~s€vux‚¡}«x~s|}ustx{}v y†~xƒ}v{x‚†‚xt}Žvwv‚x ‚x{s}sts}vwv‚x}ux‚}Ÿsyx}vts‚†us ÿÊVWþÄ ÆRZRXÛÊÍRVWXYUSRÅX.ÕþÔ ÏRSUVXÐÊÉRXÍRÇRXÌRVWXÍÊSRÅUÉÉRVXÍÊÈRÅR xystxyst¡ t†t†}yx…x¡}¥v†x}Žwzyvy xt¡}àvy‚s}~vs‚sxt|}sx}Ÿv ¥£à´£|}‚x{x†}yv‚z{xƒ}~s}œ¤á}v 3ÊÐRÌRVVÇUÊÔÈXUËÇÊXV,Ä WWRXÒRTUXÞ/+ÓßXÅÊRVWÔXÐUSZRË SRÅÊËXRÍRXÌRVWXÉUÈRVWXÅÄÅURÊÔXÅÊÅÑRXËRÈUÅ ¶xtuxy}Ÿxs}‰xwx}„xt x~stsyuwxys}sts}wxusy|‡ {†}Ÿsyx}vxyus‚xt}Ÿvwx xt}xxt|‡}‚xux}¢t‰xw¡ ÄÉÚZRËX01ûXÌRVWXÇÄZRËXSÄVÍRÙÇRÈXÍÊXÖ0QQ ÅÄWÄÈRXSÄVWËUTUVWÊXÉÄÆRZRXÅÄÉÚZRËXÍRV vt~xŽxus}s~vtusuxy}~s}v sŸ†ƒ}œv~~„¡ Žx}…†{xƒ}v©´}„xt}vt ¤x}vtxŸxƒ‚xt|}yv‚z{xƒ}„xt ÅSÄ XÅÄÉÚZRËÎXYRZXÊÇUXTÄÈRÈÇÊXSRÅÊË ÇÊÍRÉXÇÄÈZÄTÊËXÍRËUZUXSÄZRÉUÉRVXBÄÈÊÙÊÉRÅÊÎ ©´}uvw~xŽxu}‚vyx{xƒxt| ¥v{xst}‚xy†y}‚vyx{xƒxt €xtu†‚xt}‚vyx{xƒxt}~xux¡ xy†‚}~x³uxw}ƒsux}uvwyvŸ†u}wxuxwxux RÍRVXØÅRÄÆÉRÊÊÇXRÓÈ*X[ýüüX ÄÉÚZRËXZÄTÊËXÍRÈÊXÇÚÇRZ YRZXÊÇUXÉRÈÄVRXÍRÇRXÌRVWXÇÄZRËXÍÊBÄÈÊÙÊÉRÅÊ x‚x}x‚xt}~s{x‚†‚xt}Žvw s~vtusuxy}¥syuv}¤t³zwxys ±©x{x†}x~x}‚vyx{xƒxt|}x‚xt ~s‚xwvtx‚xt}x~xt„x}‚vus~x‚yvy†xsxt 0üüÝRVXQþ2+Qþ,+Åþ2 XÍRÆRÇXÍÊÄÍÊÇXZRWÊÎ Ÿxs‚xt}~xt}Žvt€vux‚xt ¢~stsyuwxys}©vŽvt~†~†‚ yvvwx}‚xs}yvy†xs‚xt|‡ xtuxwx}~xux}ts{xs}„xt}~sxy†‚‚xt}~v SÄVÍRÙÇRÈXÉÄXÖ0QQÎXÌRVWXRÍRXÍÊX01ûÔXTÄZUS ÇÊÍR×ÉQÄ ÇÄZRËXÉÄÆRZRXÅÄÉÚZRËXSÄSÆÄÈTRÊÉÊ †{xt}yv‚suxw}Ÿ†{xt}«†ts xt}Š¥¤¢©xysƒ}vt€xuxu †€xŽt„x¡ 3Ê ÑÊ Ç Ô X Å R Æ R R V X R É È R T V Ì R X SÄ V W R Ç R É R V Ô V Ê Z R Ê X Ì R V ZRËÔXTRÈUXÅÊÅÑRXSÄSBÄÈÊÙÊÉRÅÊ t x t } ~x u x } „ x t } y v Ÿ v t x w t „ x ¡ } µx { } u v w y v  ‹¨¦¬¡}±®{vƒ}‚xwvtx}su†|}~s ‚xt}yv…†{xƒ}é§}wsŸ†}‰xwx ¥v{xx}sts}‚xs}y†~xƒ Ÿ†u}~suv†‚xt}yxxu}Žwzyvy}¯vws³s‚xys¡ TÄÈÍRÅRÈÉRVXÍRÇRXÌRVWXÍRÈÊXÆRVÊÇÊRXÆUÅRÇ ÍRÇRVÌRXÍWÊXXÅÖR0QQÎ ÅÑRXTRÈUXTÊÅRXSÄVÍRÙÇRÈ uxwvu‚xt}yvŸv{†}àvs}‹¨¦¬| „xt}Ÿv{†}v{x‚†‚xt}Žv vt†Žx„x‚xt}ŸvwŸxxs àvt†w†u}¢t‰xw|}ƒx{}su†}Ÿsyx}uvw…x~s QÏþÖÿÏXÈÊVØÊRVXÅÄÉÚZRËX01ûXÌRVWXÇÄZRË ÍÊXZRSRVXÅVSÆÇVXQÊ ÎRØÎÊÍXÅÄÇÄZRËXSÄZRÉUÉRV VÍRÙÇRÈXÖ0QQXRÍRZRËXý-ÓXQþ2ÔX-/Xþ2 BÄÈÊÙÊÉRÅÊXÍRÇRXÍÊXZRSRVXÖ0QQÔÜXÊSTUËVÌRÎ yv{†w†ƒ}v©´}‰xwx}©zux wv‚xxt}v©´¡}®{vƒ}‚xwv €xwx}xxw}xy„xwx‚xu}v{x ‚xwvtx}³x‚uzw}‚vyvtx…xxt}x†Ž†t SÄ Qþ,ÎXQÄZRÊVXÊÇUÔXÆRVÊÇÊRXÆUÅRÇXÐUWR ÖÄVÍRÙÇRÈRVXQÏþÖÿÏXÅÄVÍÊÈÊXÇÄZRËXÍÊÝ áz„x‚xwux}y†~xƒ}~s~syuws txt„x|}sx}ŸvwƒxwxŽ}xxw ‚†‚xt}vwv‚xxt}v©´}yv{† us~x‚}yvtx…x¡}©v€†wxtxt}uvwyvŸ†u TÍRÄVZUXýÓýX RÍRXÊVÙÚÈSRÅÊXÇÄÈÉRÊÇXÆÄVRSTRËRV SUZRÊXÆRÍRXÇRVWWRZXýX5ÄTÈURÈÊXÓüý-XZRZUXÍRV Ÿ†ys‚xt|}yvƒstx}…s‚x}uvw yvusxŽ}‰xwx}yvvwx}v{x w†ƒt„x¡}¤x}‚vŸx{s}vt Ÿsyx}~s{x‚†‚xt}z{vƒ}Žsƒx‚}yv‚z{xƒ ÑRÉÇSX ÑRZXÇÄÈÉRÊÇXTRÇRÅ RÉRVXTÄÈRÉËÊÈXÆRÍRXÇRVWWRZX*XþRÈÄÇXÓüý-Î ~xŽxu}‚vyx{xƒxt}~xux}Ÿsyx ‚†‚xt}Žvwv‚xxt}v©´}~s stxu‚xt|}Ÿxs}‰xwx}„xt xux†Ž†t}ysy‰x}„xt}Ÿvwyxt‚†uxt¡ ÑRÉÇUUXXRÇÄÇRÈRUÉXÆËÄÊVÈXWÆUÄVVÍWUÊÅÈRÊRVVXÐXRÖÍ0QQÎ ÅÄÅXÅÄZÄÉÅÊXÍÊXSRÅÊVWÝSRÅÊVWXÖÿÏXÆÊZÊËRV yvvwx}~s{x‚†‚xt}ŽvwŸxs‚xt ‰s{x„xƒ}xystxyst}yv us~x‚}Ÿsyx}v{x‚†‚xt}Žvwv žtu†‚}su†|}sx}ŸvwƒxwxŽ}yv‚z{xƒ ×)RÍÊXSRÅÊËXRÍRXÑRÉÇUXÍURXËRÈÊXZRWÊÔ ÖÅÊÈÅÚÑR ÔXÍÊZRÉUÉRVXÆRÍRXÇRVWWRZX[XþRÈÄÇXÝXÓC ~xt}Žvt€vux‚xt}†{xt|‡ ŸxŸ|}~xux}Žvwv‚xxt}uvw ‚xxt}yvy†xs}…x~‰x{}~x{x x†Ž†t}ysy‰x}¥à¢ã¥à©}~xt}à¢}~s ÉRÈÄVRXTRÇRÅXRÉËÊÈXÆÄVWÊÅÊRVXÖ0QQXRÍRZRË þÄÊXÓüý-Ô XÍRVXËRÅÊZXÅÄZÄÉÅÊXRÉRVXÍÊUSUSÝ †€xŽ}œv~~„|}ˆxŸ†}Šâ㋍¡ yvŸ†u}x‚xt}vt…x~s}Žvwus †t~xtxt|}xysƒ}Ÿsyx}v{x œ¤á}uvuxŽ}vt†uxx‚xt}‚v…†…†wxt *X5ÄTÈURÈÊXTÄÅÚÉÔÜXÇÄÈRVWVÌRÔXÒRTUXÞ/+ÓßÎ ÉRVXÆRÍRXÓ*X þÄÊXÓüý-XSÄVÍRÇRVWÎXÞÇÚVß àvt†w†u}œv~~„|}x~x}yv Ÿxtxt}œx³uxw}vt~†~†‚ ‚†‚xt}Žvwv‚xxt}~s}{xst ‚suxw}¦¡¨¨¨}v©´}„xt}yx{xƒ zuvtysx{}}vs{sƒ}vs{† ‰x‚u†}~vtxt}vt†t…†‚ QRSTUVWRVXYRZX[ s~vtusuxyt„x¡}£x†t|}‚vŸx Šœ­¡ ‚xt}†t~xtxt}Žvwv‚x t„x‚xt}‚vyx{xƒxt}uvwyvŸ†u ²vw~xyxw‚xt}~xux}œst xtt„x¡}¸ÀÁ¼Ã ±àvy‚s}vtx{xs †yxƒxxt}x†Ž†t}‚vw…xyx 䑓šå䘓”æ–uv‚tsys}‚vt ´vwxy†‚|}Žvtx‰xyxt Žvt†w†txt|}tx†t}xt‚x x}ŽvtvŽxuxt}‚vw…x ~xwxxt|}uxux}Ÿzx|}uxux}wsxy uvwƒx~xŽ}Ÿxtu†xt}yxwxtx ~xt}Žwxyxwxtx}‚vw…x}„xt QRSTUVWRVXYRZX[ uvwyvŸ†u}us~x‚}Ÿsyx}vt ~vtxt}ŸvwŸxxs}Žvw†yxƒx ~xt}{xst}yvŸxxst„x¡ … x ~s } … x s tx t} Ÿ x ƒ‰x x t } ~s } Ÿ v w Ÿ x x s } ~x v w x ƒ x ~x } ‚ v t„ x u x x tt„ x | ~sŸvws‚xt}‚vŽx~x}x TRVÌRÉVÌRXÄÝ,ÿÖXÌRVWXTÄZUS ÆUVXÆÄÈÄÉRSRVVÌRXWÈRÇÊÅÔÜXÇUÝ ZRÌRVRVXÆÄÈTRVÉRVXÍRVXZRÊV Ÿxt„x‚}Žvtxt†wxt xtuxwx}{xst}~s}²xux|}«x‰x †Žx„x}Žv{xusƒxt}‚v y„xwx‚xu¡ ÅÄTRWRÊVÌRÎ ÍÊØÄÇRÉXSRUÆUVXÍÊTRWÊÉRVXÉÄ ÉRÅVÌRÎ „ x t } u v { x ƒ} ~s v tu x y ‚ x t¡ ´s †w } ~x t } ´x t v w x t ¡ ‰s w x †y x ƒ x x t } y v x € x } s u † àvt†w†u}¥†…xtxw‚z| ÖRÈRXÆÄÇUWRÅXÍÊXÐRÐRÈRVXÖÄSÝ ×ûRVWXÆÄVÇÊVWXSÄVWUTRË xyx{t„x}yvusxŽ}uxƒ†t| SRÅÌRÈRÉRÇÎ £x †t | } v t s t x u u v w t „ x u x } Ÿ v { †} x Ž† Žw z wxŽwzwx}„xt ×QÄÐRÉXRÑRZXÅRÌRXÅUÍRËXÆÄÝ ÉÚÇXûÚWÌRÉRÈÇRXËÊVWWRXÉÄXÑÊZRÌRË ÆÚZRXÆÊÉÊÈXSRÅÌRÈRÉRÇXÍUZUXTRËÑR v{x{†}x~x}ŽvtxŸxƒxt ‚xwx‚uvwsyus‚}‰xwx vt~xŽxu‚xt}ƒxys{}„xt ~sŸ†xu}xysƒ}yvŸxuxy ÅÊSÊÅXÐÊÉRXÆÈÚWÈRSXÊVÊXRÉRVXÇÄÝ ÉÄZUÈRËRVXÍRVXÒÿ+Ò3XÅUÍRË ÄÝ,ÿÖXÊVÊXÇÄÈTUÉÇÊXTÊÅRXÍÊSRVÙRÝ y {†{†yxt}~xt}Žvtxt áz„x‚xwux}„xt}x€xŽ zŽusx{¡}àvtstxu Žwzwx}yus†{xt}~vtxt ÈÄRZÊÅRÅÊXÅÄÅURÊXÇRÈWÄÇXÑRÉÇUÝ SÄVØÚTRXSÄVÅÚÅÊRZÊÅRÅÊÉRVVÌR RÇÉRVXÑRÈWRÔÜXUØRÆVÌRÎ VÌRÎXÖRÅRZVÌRXÅÄRSRXÆÈÚÅÄÅXÆÄÈÄÝ ÉÄXÅÄZUÈUËXSRÅÌRÈRÉRÇÎXÏRSUVÔ QÄSÄVÇRÈRXÊÇUÔX,ÄÆRZRXQÄÉÅÊ †wxt}Ÿxw†|}Ž†t}x~xt„x vtz{x‚}ŽvtvŽxuxt}‚vw…x stst„x}Žvtx‰xyxt Žv{xusƒxt}~xt}ŽvŸvwsxt ~s}{†xw}~xvwxƒ|}x‚x ~xt}ztsuzzwst}Žxy€x x{xu}yx…x¡}¥vƒstx|}xt‚x ÉRSRVXTÄÈZRVWÅUVWXÅÄÐRÉXÓüýýÔ ÐÊÉRXÇÊÍRÉXRÍRXTUÉÇÊXVÌRÇRXRÇRÅ 0RÇRXÍRVX1VÙÚÈSRÅÊX0ÊVRÅX,ÄÆÄVÝ Žv†u†yxt}ƒ†Ÿ†txt ÅÄÚZRËÝÚZRËXSÄÉRVÊÅSÄVÌRXSRÝ ÉÚSÊÇSÄVXÆÄSÄÈÊVÇRËXÆUÅRÇÔXÍÊÝ ÍUÍUÉRVXÍRVXÖÄVØRÇRÇRVXQÊÆÊZ ‚vw…x}Šµ©|‡}†€xŽ}©vŽx{x œstyzytx‚vwuwxty}{vŸsƒ Žv{xusƒxt¡ Žvtxt†wxt}~xws}uxƒ†t ÅÊËXÈRVØUÎXÖÈÚÅÄÅVÌRXRØRÆXTÄÈÝ ÉËRÑRÇÊÈÉRVXSRÅÌRÈRÉRÇXRÉRV Þ0ÊVÍUÉØRÆÊZßX,ÚÇRXûÚWÌRÉRÈÇRÔ œstyzytx‚vwuwxty}©zux vŽwszwsuxy‚xt}Žv{xusƒxt ©vu†x}©zsys}œ}œˆœ ‚v}uxƒ†t}xysƒ}uvuxŽ 0ÄÍÍÌX5ÄÈÊFRXSÄVWRÉUXÅÊRÆXSÄVWÝ „x‚xwux|}à}¥xw…ztz ‚v‰swx†yxƒxxt¡}œvtxt ©zux}áz„x‚xwux|}¥† UTRËÝUTRËXÅÄËÊVWWRXSRÅÌRÈRÉRÇ ÉÄØÄÑRÎ usts¡}©xwvtxt„x|}sx}x‚xt ÊÉUÇXÍÊÈÄÆÚÇÉRVÔÜXÆRÆRÈXDËRVW EZÄËXÉRÈÄVRXÊÇUÔXÅÚÅÊRZÊÅRÅÊ WÄZRÈXÅÚÅÊRZÊÅRÅÊXSÄZRZUÊXSÄÍÊR áz ~s … †Žx s } ~s } y v { x } w x Žx u ƒ x w x Žx t | } v w v ‚ x } Ÿ s y x … x t x w ‚ z } u v t x ƒ } Ÿ v w ‚ z z w  Ÿvw‚zzw~stxys}†tu†‚ ÉÄÆRÍRXÿÈÊTUVX)ÚWÐRÔXÒRTUXÞ/+ÓßÎ RÆRÆUVXÆRÍRXËRÈÊXTÄÈÊÉUÇVÌRÔ ÈRÍÊÚXÍRVXÇÄZÄBÊÅÊÎXÖRÅRZVÌRÔXÉÄÝ ‚zzw~stxys}~vtxt vt€sŽux‚xt}{xŽxtxt ~stxys}~vtxt}œstyzy vt€sŽux‚xt}{xt‚xƒ ÖRÍRËRZÔXÅÄZRSRXÊVÊXSRÅÌRÝ ÇÊÍRÉXRÉRVXSÄSTÄÈÊÉRVXÍRSÆRÉ ÍURXSÄÍÊRXÇÄÈÅÄTUÇXÍÊVÊZRÊXÄÙÄÉÇÊÙ ©zsys}œ}œˆœ}©zux vw…xt„x}yvt~sws}~s}áz tx‚vwuwxty}†tu†‚}vt yuwxuvsy}~x{x}Žvtvtuxy ÈRÉRÇÔXÉËUÅUÅVÌRXÌRVWXTÄÈRÍR ÌRVWXÚÆÇÊSRZXÅÄZRSRXÇÊÍRÉXRÍR UVÇUÉXSÄVÌRSÆRÊÉRVXÊVÙÚÈSRÅÊ áz„x‚xwux|}ˆxŸ†}Šâ㋍¡ ‚ „x‚xwux¡ †Žx„x‚xt}x~xt„x}Žvtx xt}Žvtxt†wxt}~s}©zux TÄÉÄÈÐRXÍÊXZURÈXÍRÄÈRËXÇÄZRËXSÄÝ TUÉÇÊXVÌRÇRXTRËÑRXÄ,ÿÖXÇÄZRËXÐRÍÊ ÉÄÆRÍRXSRÅÌRÈRÉRÇXZURÅÎ ²vŸvwxŽx}Žv{xusƒxt Ÿxƒxt}uvtxx}Žvtx‰xy áz„x‚xwux¡}«s‚x}us~x‚| ZURVWÉRVXÑRÉÇUVÌRXÍÄSÊXSÄZRÝ ÅÄÅURÊXÈÄVØRVRXÍRVXTÄVRÈÝTÄVRÈ ×QÄZRÊVXÊÇUÔXSUZRÊXÇRVWWRZXýý žtu†‚}vtv‚xt}xt‚x †tu†‚}v{x‚†‚xt}Žvxt Žxwx}Žvtxt†wxt ÉUÉRVXÆÄÈÄÉRSRVXÍÊXÍRÄÈRËXRÅRZÝ TÊÅRXÍÊSRVÙRRÇÉRVXÑRÈWRXÅÄØRÈR 5ÄTÈURÈÊXÓüý-ÔXRÉRVXÍÊSUZRÊ Žvtxt†wxt}uvwyvŸ†u| ‚v‰swx†yxƒxxt}„xt VÌRÎX×1ÇUXÉRVXTUÇUËXÑRÉÇUXÍRV ZURÅÎXÛRÊÉXÅÄTRWRÊXÊÍÄVÇÊÇRÅÔ ÉÄSTRZÊXÅÚÅÊRZÊÅRÅÊXÍÊXÇÊVWÉRÇ œstyzytx‚vwuwxty}uv{xƒ Žvwtxƒ}~syv{vtxwx‚xt ux†xt}yv€xwx}w†ust}uvwƒx uvwyvŸ†u}ŸvwŽzuvtys ÍRVRXÌRVWXÇÊÍRÉXÅÄÍÊÉÊÇÎXþÄÅÉÊÝ SRUÆUVXUVÇUÉXSÄVÍRÆRÇÉRV ÉÄZUÈRËRVÔÜXÊSTUËVÌRÎXÞÄÅRß vt†Žx„x‚xt}ŸvwŸxxs œstyzytx‚vwuwxty}xtuxwx ~xŽ}‰xwx}„xt}uv{xƒ vt…x~s}‚zz~suxy}Žz{sus‚ x€x}Žv{xusƒxt}‚v‰swx {xst}Žv{xusƒxt}uv‚tsys vt~xŽxu‚xt}Žv{xusƒxt¡ yvxux¡}¸ÀÁ¼Ã

56789:;<8:=>?<8@8:A8BC:DCEF8:<C:GHI:J?KJ9:G8LK8M:DNOP7N

pqgarbob

1234567585391:;; <=3>>5?9:@59A58=

gjk`bk``lmbkane_]oekbie

gjojmek^bhaglib^

ìxl†}síteuob k a îj m b i b øbhaùùj júúb x}…xuxƒ|‡}‚xux}¥† v‰xt}Ÿvwx~x}~s}Žwz¯stys¡ ‚xt|}~xtxsy}us~x‚}Ÿsyx}~sx{z ÷ QRSTUVWRVXYRZX[

QRSTUVWRVXYRZX[

‚sxt}yxxu}wxŽxu}w†ust}~s ©vŽx{x}²s~xt}vw†t ‚xys‚xt}yv€xwx}{xty†t àvt†w†u}œ…†ƒxt~ƒxts| xŽx‚xƒ}~vtxt}x†uzŽys „xt}vwx†‚xt}‚xy†y}‚v u†‚}~s{x‚†‚xt}z†uzŽys|}wv~ ²x{xs}œvyx}²szxwuxts| ~xtxt}²swz}µ†‚†}¥vu~x ‚vŽx~x}~vyx¡}©xwvtx}~xtxsy Ÿvw‚xy}uxtŽx}ƒxys{}x†uzŽys ‚xy†y}~sŽxyus‚xt}yv{vyxsö xusxt}xtx‚t„x}uvwyvŸ†u ~s{x‚†‚xt}z{vƒ}Žvt„s~s‚| £vŽ{x‚}ˆxŸ†}Šâ㋍}Žxs¡ œ¤á|}£z¯sxw}¢ƒx~}vt „xt}uv{xƒ}~syv~sx‚xt}y{zu Ÿv{†}{vt‚xŽ¡}œs}ysys}{xst xyx{t„x|}vt†w†u}£† Ÿsyx}~su†tuxy‚xt}z{vƒ}Žvt„s Žsƒx‚t„x}ux‚}Ÿsyx}ŸvwŸ†xu ¤x}vtvxy‚xt}Žvwxt †t‚xŽ‚xt|}Žvvwstuxƒxt t„x}~xws}¢²£}~sxtxw x}vtx‚†}ƒxw†y}Ÿv‚vw…x wzƒz|}‚xy†y}ž~st}~xt ~s‚}yvŸvtxwt„x}vt„x~xws Ÿxt„x‚¡ yvwux}~†‚†ƒ}~x{x}vt„†‚ xux†}Žvwxt‚xu}~vyx}~xŽxu ‚xt}†tu†‚}vŸsx„xs}Ÿs ~s z³vysztx{¡}£x†t|}‚v à†tsw}vt…x~s}€ztuzƒ}Ÿxƒ Ÿxƒ‰x}Žsƒx‚t„x}Ÿsyx}~s ±©x{x†Ž†t}‚xs}‚vŸv yvy‚xt}žž}©vsyusv‰xxt ~sxy†‚‚xt}~x{x}Ÿs~xt ~xt}‚vsyusv‰xxt¡}¢~x Žw wxuxt|}yvŸvtxwt„x}vwv‚x Ÿv xuxt}‚v{†xwx}‚zwŸxt ‰x}yxŽxs}yxxu}sts}us~x‚ Žx‚yx}z{vƒ}Žvt„s~s‚¡ us~x‚}Ÿsyx}~sŽxt~xt}wvvƒ¡ ‚vsyusv‰xxt|}~s}{†xw}v‚x Ž†t}‚v‰vtxtxt}Žvtxu†w vwŸ†x Žz{sys}Ž†t„x}Žxyx{}†tu†‚ u } Žv t„s ~s ‚} u s ~x ‚ u †tu x y ¡ } ± ¢Žx } „x t} ƒx w †y £x †t} ~v s ‚s x t| } y v  àvwv‚x}s‚†u}yvwux}vŽvw tsyv}Žvtsysxt}…xŸxuxt xt}‚vsyusv‰xxt}Ÿvwx~x}~s ~xŽxu}vvt†ƒs}Žvwst ‚v{†xwx}‚zwŸxt}‚zwŸxt …x†ƒ}sts}sx}…†x}Ÿv{†}vwx Šv x‚yx‚xt}{xt‚xƒ}uvwyv …†xt‚xtt„x}ƒstx}Žx~x †Ÿvwt†w‰x‚s{}†Ÿvwt†w¡ {v¯v{}ŽwzŽstys¡ Ÿ †u y‚s}‚x{x†}vwv‚x}yv u x x t } ‚ v … x ‚ y x x t ¡ ‚ x t} { x s ö ‡ } ‚ x u x t„ x ¡ y x ‚x t} x ~x t„x } ‚v y v w s †y x t x‚ƒswt„x}~syxƒ‚xt}yvŽvwus áx‚ts}‚vŸ†~x„xxt|}‚v{v ¥v~xt‚xt}œswv‚u†w}v ¢„xƒ}ˆvèèx|}£†wzƒz| µxys{}¯sy†}~xt}³zuz Žvt„s~s‚}†tu†‚}vx‚yx ws†y¡}|àv } y v wt„x}~xux}~xws yv‚xwxt¡}¥†‚sxt}vtv Ÿxxxt|}uxux}w†xt}xux†}Žvw Ÿsx„xxt}~xt}©xŽxysuxy}œxvw ~s‚zt³swxys}vwx†‚xt ‚zwŸxt}yvwux}ŸvŸvwxŽx}Ÿ†‚us ‚xt}xxw}z†uzŽys}~s{x‚† w†xƒ}Ÿyxv‚tx s u }~xt}³zuz³zuz xy‚xt}Ÿxƒ‰x}Žxwx}~†‚†ƒ uxtxƒxt¡ xƒ}œsu…vt}vwsŸxtxt}©v {xt‚xƒ}x†uzŽys}z{vƒ}z{ {xst}vt†w†ut„x}€†‚†Ž¡ ‚xt¡}¤x}yx~xw}Ÿvu†{|}xŽxŸs{x ‚xt}y†~xƒ}‚†x sts}yvƒxw†yt„x}ux‚}ƒxt„x ±©v†t‚stxt}ŠŽvwxt †xtxt}vvwstuxƒ}©vvt ~x¡}œsx}vŽvwuxt„x‚xt| £x†t}~vs‚sxt|}£†wzƒz ƒx{}uvwyvŸ†u}ŠŽx‚yxxt}†t wzƒz¡}¸ºÁÀà u|‡}‚xux}£† vt…x~s}zŸ…v‚}yvxux}tx ‚xu}~vyx}Ÿsyx}xy†‚}~x{x uvwsxt}©v†xtxt|}¢~wsxt †t}…†x}ƒxw†y}~s{sŸxu‚xt vŽxu}Ÿs~xt}‚vsyusv‰xxt y„xƒ|}vstux}v~x}œ¤á QRSTUVWRVXYRZX[ ~x{x}~x{x}ŽvŸxƒxyxt su†¡}£x†t|}vw~xsy}ŠŽvwxu†w xxw}vstux}ŽvwusŸxtxt xtxwxt¡ xt}~xvwxƒ}syusv‰x}„xt ‚vŽx~x}‚vvtuvwsxt}uv‚tsy stuvwtxysztx{|}~vtxt}€sux ©v†tu†txtt„x|}uvwt„x ŸvŸvwxŽx}~s}xtuxwxt„x}¯x ~xt}tvwxyx}x‚}vtx‚| ±ˆžž©}su†}sŸxwxu}zŸs{ yv~xt}~sy†y†t}‘ï–šð‘ñ™ò uvw‚xsu}Žvt†txxt}~xtxsy¡ xyx}{z‚x{}~xt}ƒxwxt„x ux}€†‚†Ž}Ÿvyxw¡}¤x}Ÿsyx}v wsxt}vt†}„xt}Ÿvwxyx{}~xws ux‚†ut„x}x{xƒ}~sŸs{xt zz‚¡}xwx}~†‚†ƒ}‚v† ó“›òt„x–Ÿxw†}†tu†‚}Žvw~x ²vsu†}Ž†{x}~vtxt}‚vsxuxt w…†x {|‡}†…xw}ˆvy‰s Žvwz{vƒ}{xŸx}ƒstx}‹§}Žvw {†xw}tvvws¡}«x~s|}vxt vtsŽ†|‡}†€xŽt„x¡ ~sxt}stsysxus³}vt~zwzt¡ st~†‚|‡}†…xwt„x|}ˆxŸ†}Šâ㋍¡ Žv{x‚yxtxxt}yuxu†y}‚vsyusv ~sxtu}z{}z‚x s{s‚}‰xw†t yvt}~xws}yvusxŽ}ƒzu~z}„xt Ÿ†‚xt}yv†yxu†}„xt}xyst ¥vŸv{†}v†u†y‚xt ¥vuv{xƒ}…x{xt|}‚z‚}x{xƒ ¥vuv{xƒ}vw~xsy}st~†‚ ‰xxt}„xt}~sŽvwz{vƒ}œ¤á¡ ‚{ztuztŠ‹xŒt|}}Žv y v ~v xtx}„xt sx}…†x{¡}x~xƒx{|}~x{x}yxu† Ÿxs}Žwsx}„xt}x‚wxŸ}~syxŽx †tu†‚}uvuxŽ}vŽwz~†‚ys ~sustx{¡}¤u†}„xt}uvw…x~s ~syvŽ†wtx‚xt|}Ÿxw†{xƒ µxwxŽxtt„x|}us~x‚}uvw…x vt…†x{}‘’‘“”••w”ƒ–—˜ ™š˜›–~s ƒxws|}Žwsx}„xt}…†x}Ÿv‚vw…x °s‰su}sts¡}¥xxu}su†{xƒ}uvwŽs µzu~z}«x‰x}sts|}°s‰su yv‚xwxt|‡}uxt~xyt„x¡ x‚xt}~sŸxƒxy}Ÿvwyxx}œˆ ~s}u†Žxt}ust~sƒ}xtuxwx œ†y†t}{zyz‚vwvŽ|}žŸ }ªs{{x} xt‚wstxt}sts| ‚sw‚xt}†tu†‚}vŸ†xu}x Žvwtxƒ}v{z‚x{‚xt}ŸvŸv ¥vvtuxwx}uvw‚xsu}~v œ}œ¤á}Žvw~xsy}yxu†}Žvw}yxu† yxu†}‚vsxuxt}~vtxt}‚v ƒxw…z|} xt‚wstxt¡ †{ ~s Ÿ s y vt…†x{}ƒzu~z}ƒstx ‚xtxt}stuvwtxysztx{}~vtxt wxŽx}¯xwsxt}x‚xtxt}{xst txt}xy†‚xt}~xws}Žx† xux†}Ÿxƒ‚xt}{sx}yv‚x{s†y¡ sxuxt}{xst}„xt}~sŸsx„xs ¢~xŽ†t|}~xws}Ÿvtu†‚ ‹¨¨x}}Žz t¡}«†{xƒ}su†}~s ƒxwx}uvw…xt‚x†¡ t„x¡}¥vsyx{}µxŸ†wvw „†Ÿxt}{†wxƒ}~xws}²xtu†{ ©v†~sxt}vt…x~s}{xt~xy z{vƒ}¢²œ}x†Ž†t}¢²£¡ t„x|}vxt}ƒxŽsw}swsŽ Žvwz{vƒu}z~x w s } Žv Ÿ x s x t } Ÿ x  ± œs } y s t s } ‚ v Ÿ x t „ x ‚ x t } Ž v  txt}ƒxwx}{z‚x{|}~xt}‚†v xxw}œxtx}©vsyusv‰xxt xt}~x{x}Žv{x‚yxtxxt}‚v ¥vŽvwus}„xt}~sxu†w}~x{x ~vtxt}ƒzu~z}xyx{}¢v ƒxtŸxƒxt}yvŸxt„x‚}{sx Ÿv{st„x}xtx‚xtx‚}‚v€s{|}uxŽs ~v œz wx„x‚s}„xt}~sŽzŽ†{vw Š~xtxsy}~xŽxu}~sx{z‚xys‚xt syusv‰xxt}œ¤á}„xt}~s žž}¦¬}uxƒ†t}‹¨¦‹}uvtuxt ws‚x¡}£x†t}ŸxƒxtŸxƒxt ‚s{zwx}~s}xtx}yvusxŽ yvwst}…†x}‰syxux‰xt}„xt ‚xt} ‰xu}‚xwu†t}…vŽxt {xty†t}‚v}ust‚xu}~vyx Ÿsx„xs}~xtxsy¡ ‚vsyusv‰xxt}œ¤á|}‚vsxuxt ŽvŸ†xuxtt„x}~syvy†xs‚xt yxu†}‚s{zwxt„x}Ÿsyx}†t Žvtxyxwxt}~vtxt}txx œzwx{vvz t¡}£x†t|}us~x‚ y†{su}uvwvx{syxys‚xt¡}©xwvtx ¥vŸv{†t„x|}œsw…vt}®uz „xt}~sŸsx„xs}~xtxsy}us~x‚ ~vtxt}ƒxwxt„x}„xt}† u†‚}vŸ†xu}¬§}ƒstx}­¨ x‚xtxtt„x|‡}sŸ†ƒt„x¡ Ÿvsu†}~ss txus}‰xwx}yv yvy†xs}~vtxt}žt~xt} tzs}œxvwxƒ}©vvtuvwsxt ~sŸz{vƒ‚xt}†tu†‚}~sŸsx„xs wxƒ¡}¤x}vt†tx‚xt}Ÿxƒxt Žzuzt}ƒzu~z¡ ²x ƒ‚x t| } s x } ‚v w x Ž} ‚x { s ‚ s u x w ¡ } ¶x s t} ƒx x}~vtxt †t~xt}tzzw}¦¬}uxƒ†t œx{x}£vvws|}œ…zƒvwxt {xs}vt†tx‚xt}y†Ÿvw Ÿvw†Žx}uvŽ†t|}Žxtysu}†t ®{vƒ}‚xwvtx}su†|}‰x…xw vvwz{vƒ}Žvtx{xxt ƒzu~z|}Ÿxƒ‚x{t„ t} ŸvŸvwxŽx ‹¨¦‹|}‚v‰vtxtxt}‚vsyus y„xƒ}œ…zƒxt}Ž†t}vtvxy ‚v†xtxt}{xst¡}¸ôÂõà u†‚}‚†{sut„x|}yzysy}„xt …s‚x}†yxƒxt„x}sts}Ÿsyx}Ÿvw †ts‚}Ÿvw‚xu}Žwz~†‚}€sŽuxxt zwxt}{xstt„x}x~x}„xt}…†x ~sŸxs}vt…x~s}vŽxu}Žz uxƒxt}ƒstx}vtx}uxƒ†t t„x}su†¡}²vŸvwxŽx}‚x{s|}x~x vt€zŸx}vts‚†us}…v…x‚ QRSTUVWRVXYRZX[ uzt|}vtus†t|}Ÿx‰xt {xxt„x}uvwƒsu†t}yv…x‚ u†wsy}xyst}„xt}±t„xyxw‡ †yxƒx}°s‰su¡ x„|}uxƒ†}~xt}yx†y¡ Žvwuxx}‚x{s}~sŽvw‚vtx{‚xt xŽsw}~s}‰xw†t}‚v€s{t„x ±¥x„x}ysƒ}”“››‘·–xyx SÄSRVWXÅÄSÆRÇXÈRWUXUVÇUÉ ËRVÌRXÆÄÈZUXSÄSTRÌRÈXÒÆXÓ ÑRÉÇUXZÊTUÈRVXÉÄXZURÈXVÄWÄÈÊÎ ŸzŸ ¥ x u†}ƒzu~z|}sx}…†x{}yv Žx~x}uxƒ†t}‹¨¨Œ}ys{x¡ su†¡}¥vŸxsxt}Ÿvyxw|}vt†w†u {xƒ|}uzƒ}zwxt}uxƒ†}~s}xtx UVÇUÉXÆÄÈWÊXÉÄXZURÈXVÄWÄÈÊ ÐUÇRÔXÊÇUÆUVXÅUÍRËXÇÄÈSRÅUÉ ×XQRÌRXÆUVXÐRÍÊXÅÄÈÊVWXØRÈÊ xwx} ˆŽ}¦§¨¨}†tu†‚}†‚†w ¤~vt„x}sts}vxt}Ÿ† °s‰su}‚xwvtx}syus{xƒ}ƒzu~z Žvwuxx}‚x{s}ƒzu~z}…x‰x}sts ÉRÈÄVRXTÄÈÆÊÉÊÈXTUÇUËXTRVÌRÉ ÇÊÉÄÇXÆÄÅRÑRÇXÍRVXTÊRÌR ÊVÙÚXÉRZRUXRÍRXÆRÉÄÇXSUÈRËXÉÄ ƒ x t } ‚ v € s {}~xt}ˆŽ}‹¨¨¨}†tu†‚ ‚xt}uxtŽx}x{xyxt|}{xtuxwxt y†~xƒ}Ÿvsu†}³xs{sxw}~s x~x|}yv…x†ƒ}sts}yx„x}€†‚†Ž URVWXÌRVWXËRÈUÅXÍÊÅÊRÆÉRVÎ SÄVWÊVRÆXÅÄZRSRXÍURXSRZRSXÍÊ ZURÈXVÄWÄÈÊÔXÉRZRUXÉÄXÛRZÊXRÇRU †‚†wxt} t}{vŸsƒ}Ÿvyxw ~s}uvŽxu}‚vw…xt„x|}sx}‚vwxŽ uv{stx}Žxwx}u†wsy¡}±´xŽs}Žxy Ž†xy}~vtxt}†yxƒx}‚v€s{ ÏRSUVXËRZXÊÇUXTÄÈUTRË ÏÄWÄÈÊXÕRÐRËXÖUÇÊËXÇÄÈÅÄTUÇÎ ÚTÌÄÉXÑÊÅRÇRXÍRZRSXVÄWÄÈÊ yvŸvyxw|}„x Žvwv{xtxt}xtx‚ ‚x{s}Ÿvwyvtu†ƒxt}~vtxt †~xƒ}{sƒxu|}vwv‚x}y†‚x sts|‡}Ž†t‚xyt„x¡}¸¹º»¼ ÅÄÇÄZRËXSÄVÍRÆRÇXÆÄVÐÄZRÅRV QÄÐRÉXÅRRÇXÊÇUÔXÊRXSÄVWRÉU SRZRËXÐRÈRVWÔÜXUÐRÈVÌRXÇÄÈÅÄÝ Ÿv{xyxt}uxƒ†t¡ vt†}x‚xtxt}‚v{xy}xuxy| uvw‚v…†u¡}¥x„x}yvt~sws}‚x ½¾¿ÀÁ¿»¼¾Ã ÍRÈÊXÅRVWXÇÄSRVXTRËÑRXÊR ZÄTÊËXÅUÉRXSÄVWËRTÊÅÉRV VÌUSÎXÞÇÚVß

\]^_]`abcbadefe^

gecehadeib^b


 !"#$#%&'( )'(

01230567829 305 3025 

*+ , + . / 0123/45+67 =H279 1

B283 1 7 5I50J6803 8<3 @ G

K G 1 3

809 1 51009 9 516 0 3 5 9686 5 5:96 :9628 ;

5 <5 : 5 09 ;=030>65?6936 5 9308 6 B 9 0C9200=0 2530>@65 @ 286 1 A

5D0 35 1966 50

53 52 5 5 D7

3 9 09096 55290E0 8 0 3 216 3025 F 09 3 2 3025 FG ;

Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2020;Â&#x17D;Â?Â?Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;

LMNLMOPQRSTUVWXYWZ[\[X] U~Â&#x20AC;q ]aV[l[aÂ&#x2013;[g_`aUÂ&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;]c [Z[e[[Xa^_`n ^_`aVW\b`ca_W\^d_^eWf[ag[Z^ Y[XZaeWXZ[l[h[XaVW\i[k Â&#x;W_^Z[caÂĄ[f[XZaÂ&#x2013;Wf`c eW\Wh[aY[XZagWhW\i[agW\[_ b[X[Xaf^d[_[ahWagWgW\[V[ gWh[daZWl`XZai[f[_[XahWk [_[`aeWXZj[g^dh[Xaj[\^k mgiWhaf^d[_[al^al[W\[jaq[f[ \W_[a[V^aY[XZal^g[XZ`XalWk j[\^XY[al^ah[X_m\naoWp\Wdjk Â&#x203A;WXZ[jn XZ[XahmXdWVadWVW\_^a\[XZk ^XZal^e[hd`lh[XaeWegWk Â&#x203A;`i`[XaVW\_[e[a[l[b[j h[^[XaZW\gmXZahW\W_[a[V^ \^h[XahWdWZ[\[Xag[\`ag[Z^ hWal[W\[jaÂ&#x153;[Xl`XZ[XaÂ&#x20AC;ek Y[XZaXm_[gWXWXY[ag[XZ`k p^d^hal[XaV^h^\[Xai[`jal[\^ g[\[f[ca_WV[_XY[ahmeVbWhd X[XaVWX^XZZ[b[XahmbmX^[b \`_^X^_[dal[XahWd^g`h[X Â?[Xl^aÂ&#x17E;WlmXZaÂ&#x2013;mXZmcaÂ&#x153;[Xk Â&#x153;Wb[Xl[n hW\i[adWj[\^kj[\^alWXZ[X l`XZ[XaÂ&#x20AC;eg[\[f[na [XZ Â&#x203A;[hagW\bWg^j[XahW_^h[ eWXZ[eg^baf[h_`ahj`d`dc hWl`[ahWaÂ&#x;bWX_WXZaÂ&#x2013;[ea mm V[\[aV`d_[h[f[XagW\h`Xk e^d[bXY[aVW\Z^ahWad`[_` Â&#x;mXZal[Xa_W\[hj^\ahWaÂ&#x17E;Wk i`XZahWabmh[d^kbmh[d^agW\k _WeV[_aeWXl[V[_h[Xad`[k l`XZaÂĄ[f[XZaÂ&#x2013;Wf`aÂ&#x2013;We[k dWi[\[jal[XahW[Z[e[[Xa_W\k d[X[ag[\`n \[XZn dWg`_na [b^XZa_^l[hcaeWk q^h[ah^_[agW\h[r[al[\^ ¢[\^ahW_^Z[a_`i`[Xaf^d[_[ X[eg[ja\WpW\WXd^aVWXZWk hWj^l`V[XaVWhW\i[al^aXWk _W\dWg`_cae[hX[aY[XZal^k _[j`[Xa_WX_[XZadWi[\[ja}Xk [\[kXWZ[\[ae[i`cag^[d[XY[ [eg^bcaVW\_[e[a[l[b[jadWk lmXWd^[al[Xa_mbW\[Xd^agWk 482QDRS7T42U Z i^h[ad[XZaVWhW\i[ag[\`ad[i[ b[^Xa[l[aX^b[^adWi[\[jcah^_[ \[Z[e[adW\_[aeWXZ[Z`e^ eWXYWbWd[^h[XadWg`[jaVWk i`Z[aeWe^b^h^a\[d[ag[XZZ[ \[Z[eag[XZ`X[Xa^Xl[j hW\i[[XagWd[\al[XaeWbWb[jk [h[Xa_WhXmbmZ^ae[d[ab[b` Y[XZa[l[abWXZh[ValWXZ[X h[XcahWV[l[XY[a[h[Xal^k Y[XZad`l[jaj[l^\al^aÂŁ`k g`l[Y[al[Xa_WhXmbmZ^XY[n h[XahWdWeV[_[XagW\^dk d[X_[\[al[Xae[eV`agW\k  `d_[h[f[Xa [l[b[j ꪟªgW\b[h`aÂ&#x;[\_`aÂ&#x203A;[Xl[a WXk Â&#x161;Â&#x2014;Â&#x2DC;aÂ&#x203A;[j`XaÂ&#x2014;Ă&#x2019;Â&#x161;Â&#x2014;aY[XZaeW\`V[h[X eWXr[V[^aĂąĂ&#x2019;aVW\dWXal[\^a_m_[baÂ&#x2014;Ă­Ă&#x2018;a\^g` g_^W\\[^j[ [^aeWXZWXk _[j[Xad[eV[^a\[_`d[Xag[jk [ZWXa^Xpm\e[d^aY[XZagWhW\i[ l`l`haUÂ&#x;Â&#x203A; ]a\WZ`bW\a[_[`aÂ&#x;Â&#x203A; ab[e[ VW\`g[j[Xal[\^a W\V\WdaÂŁmaÂ&#x2014;Â&#x2DC;aÂ&#x203A;[j`X f[\Z[aY[XZa_Wb[jaeWb[h`h[XaVWk lm\h[X_caadgYW[\\d[[pkX_ d Y \[pa_WZ[XZ h[Xa\^g`[Xa_[j`Xn l^abWeg[Z[aY[XZaeWXZmk l^VW\V[Xi[XZad[_`a_[j`Xaj^XZZ[aĂ°Â&#x161; Â&#x2014;Ă&#x2019;Ă&#x2019;oa_WX_[XZaVWXW\[V[XaÂ&#x;[\_`aÂ&#x203A;[Xl[ \Wh[e[XadWi[haĂ&#x17D;h_mgW\aÂ&#x2014;Ă&#x2019;Â&#x161;Â&#x161;naÂ&#x2013;^d[XY[c l[XabWV[dal[\^a[hW d ^ g`h[ X Â&#x;W l`[ c a h`Xi `XZ[ Xa hW bWhd^caeWXY^eV[Xal[XaeWk ¢WdWegW\aÂ&#x2014;Ă&#x2019;Â&#x161;Ă°naÂ&#x;Wg^i[h[Xa^X^ab[X_[\[X  WXl`l`haÂ&#x153;W\g[d^daÂŁmem\a}Xl`h e[d^jal[b[eaV\mdWdaVWXrW_[h[Xal^ VWhW\i[[Xn Â&#x;b W X_ W XZa Â&#x2013; [ ea  mma Â&#x;mXZ b[Y[X^a^Xpm\e[d^ahWV[l[ gWb`eadWe`[af[\Z[ad`l[jaeWXW\^e[ Â&#x;WVWXl`l`h[XaÂ&#x2013;Wr[\[aÂŁ[d^mX[bn Â&#x;m_[a mZY[h[\_[n st u v t w x y z { | _ W \ XY [ _ [ a i `Z [ eW X`Xi `h h [ Xa _ m b W \ [ Xd ^ a g W k \[aVWXZZ`X[XY[na}Xpm\k p^d^haWkÂ&#x;Â&#x203A; n Â&#x;WV[b[aÂ&#x2013;Whd^a¢[_[al[Xa}Xpm\e[d^ Ă&#x2022;^d[bh[XaÂ&#x20AC;Xl[a_W\e[d`haf[\Z[ l^g`_`jh[XambWjaeW\Wh[ \[Z[e[al^a}XlmXWd^[ad[k V[ e[ d^a^_`a[h[XadWe[h^Xaj^k Â&#x203A;W\h[^_alWXZ[XahWg^i[h[Xa_W\dWg`_ ¢^X[daÂ&#x;WVWXl`l`h[Xal[Xa WXr[_[_[X Y[XZagWb`eaeWXW\^e[aWkÂ&#x;Â&#x203A; caV[l[j[b Y[XZagWhW\i[al^ag^l[XZaVWk XZ[_ag[Z`dnaÂ&#x2013;Wh[b^Z`daeWk l`Va \[aV`d_[h[f[X VWegW\b[h`[XaÂ&#x;Â&#x203A; aWbWh_\mX^haUWkÂ&#x;Â&#x203A; ] Â&#x2013;^V^baU¢^Xl`hr[V^b]aÂ&#x;m_[a mZY[h[\_[c _Wb[jab[e[aeWXi[b[X^aV\mdWdaVWek b[Y[X[XaVW\V`d_[h[[XaUV`dk XZ[Z`e^ah[\Y[adWX^aÂ&#x203A;^mXZk eWe^i^bh^h[^aaV[ VW ZW_[j`[Xal[X i`Z[ae`Xl`\aj^XZZ[aÂ&#x161;aq[X`[\^aÂ&#x2014;Ă&#x2019;Â&#x161;Ăąn ¢WllYapW\^q[aeWXiWb[dh[Xcal^d_\^g`d^ g`[_[XaWkÂ&#x;Â&#x203A; cag[Z[^e[X[aeWXY^h[V^ _[h[f[X]na}_`aY[XZa_W\i[l^ hmhaY[XZai`Z[ab`[\ag^[d[ VWXZ[b[e[XaXV\ ^g[l^a_WX_[XZ n[ba_W\dWg`_agW\l[d[\h[Xa W\V\WdaÂŁm WkÂ&#x;Â&#x203A; ap^d^hal^aÂ&#x;m_[a mZY[h[\_[ag[\` hWg^i[h[Xa_W\dWg`_ĂŹa¤¼Œ V[l[aV`d_[h[f[Xa~X^W\d^k ^Xl[jabWf[_ag[XZ`X[X dWd`[_`al[Xa_W\i[l^al^ae[d[ <58; ; _[daÂ&#x20AC;_e[aq[Y[a mZY[h[\_[ Y[XZa[l[al^ahmeVbWhdahWk b[b`al[Xal^ae[d[ah^X^n¤¼Œ Ă&#x20AC;25 Ă&#x20AC;;6;6 <;0 Ă&#x20AC;6 3

VWXYZ[\[]Y^_`a[bcYdefgg[Yhbie`Yjklm

<903B20G5 893 30 Ă&#x201A;0Ă? Âż01 925 12 0 095G 0

0105828 ; 

96 3 :

5 Ă&#x152;Ă&#x152; 9 ;9Ă ECB12 

G ; 93: G 8G 2 ;30 6 1 05 ; 0 9Ă&#x2020;; 96EE 139:393 1 7 132965 1

 3 ÂťĂ&#x17D; G 93C9 3 ; 30D 5Ă 365G 3 3 5G  : 35 35 5G:8 088

9 516 1393;05 251B0925 32891G 3; 28 5 Ă&#x152; EG 5G 166895G8G

510:9;1Âż05 8361 03Ă&#x152; H;535 955G 8 Âť87 Ă&#x192; 5 5 K290 53 H 901H 602 86322:1 5

C;Ă?5<9Ă&#x2C6;

> ;

9 0 Âż2 23 9

 3 G 6

?635?66GK250 30 5 2 280 6

1 3 9 1 G Ă? G 3 9

9 2 9 

5 8 G 80;6

Ă&#x2020;; 369 312Ă&#x152;Ă?Ă&#x152; 01056 139 9 ; 8 1 0 3  9 6 : 9 ; 9 9 1 3 G  525 21 9 2 960; 9 9 ;692 93Ă&#x152;Ă?Ă&#x152; 8G 1 3 Ă&#x2021;95 ; :39 2960;69 3 0105 2  9 ; ; 93Ă&#x2020;;

1

5 G 0 2 3 2 ; 1

5 7

1 3 2 G 

1 9 9 6 5 6 

9 5 G; 28 02 3 90G6 9 9 99; ; G 90; Ă&#x17D;3;5 95 25315 2285G 6 3 30 9 6 ;8 1 G

9 : 9 80105 292 K 550C 001 9 B 863GE0109@65 > ; Âż9;90508G

Ă?2 36 ECB250ÂťĂ&#x201C;Ă&#x17D;Ă&#x17D;:96

<Ă? 5 B23 Ă&#x2039;0

 13 ;83 2 32 86250 086103 Âť 3 2 96986856139 Ă&#x201D;29 5:666361 58 01025 K 7 0325 2

 K 965305 86922;Ă&#x2018; 1392 09 ; 91399 708 30 B62 3 5ECB 8 3:19 296139 Ă&#x17D;Ă&#x2022; 5ÂťĂ&#x201C;Ă&#x17D;Âť 9 7 880; 0 9259 1625 15 5 815 Ă&#x2020;051 A 30 9 G 5 50Ă&#x152;8 9ECB9 7 82 ; 9 82 60105015 80 5 9 356789:9;<=<9;>?@<A<B<C9D7EF9GH=IJ?H9KL9KHI<C9M<CKL96HKJCN93JCNJ97OG<=<B<P 234

0869 125G 39Ă ECB9 Ă&#x20AC;2336 Ă&#x2030;G65Ă&#x192;2;0

8 G 1667 : 9 3 G ; 8  Ă ECB Âż65H 8E Ă? 869 929  5 8 G 16

=;053G <050H65 08 ;

8665 5G

969631 5 9 12 251:

 386 30 G 5 62 3 3 08005 56 0 5 050Ă&#x152;<9 Ă&#x2013;11 025 2 I5325 61398G ; ::2 3G 9 962

80 360 8 168 9 ; 5966053 ; 928 53 19 ;7135G

3 56ž193032 5 6319896 61395G :9 ;9 865 00:1G 5 82 53 0:139G ;9  58 96 9 50G 73 7 8 G  025 2 5 52

F; 53 95

FĂ&#x2020; 2 Ă&#x20AC; 8 F806 608G

09 5 53 2 35 096139Ă&#x152;Ă&#x152; 9 35G 3  5 5G 3 2 8G 99Ă&#x152;88 687 19G;G8 5 9669 12 56 139: 633

H 9 05021 5 I

5555555

H 2 56 6560 C;08968586

Ă&#x2021; 3 90J6A

00000000000 5 05

86E = 5 

Âż;656Ă&#x2018;C01;

A 5 0289G; J65 9 8C2129 5555ºººA 30Âť 0 831;83 Ă&#x2019;29 7070392

;29

 519G ; 36 99 5 8; 6E 5 5 @ 561080 92

86892 3 5 39 52 929 12903 5086365 ; 6 766ECB:

925G 122 ; à ECB 5 5ºººŸ90½ 6969 5 5 869 1 8 6

 0: 1063:

369 92 9 5

ECB9 :39 F G28;03

FĂ&#x192; G žA23

9 1256653616

69 386968 0:

 5 9 15 96560 6 ECBĂ&#x152; 8 1 Ă&#x2C6; 95 F 5000ž B62 5 5 901 98689 5 9 363 15G Ă&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x152;Ă&#x152;Ă&#x152;Ă&#x152; 8 G ECB9 2 057 296ECB56 0 0 Âż2;@ 1 3

161 928 0

<D36 95 G B 1 ;68<Ă&#x20AC;<?56H1 ;6 ;85 2289 509 086

3G7 91:50 35G

D8;9:2 G H5Ă&#x192; 5 E08305 ÂżG ; Ă&#x201E;8CĂ&#x201E;Ă&#x2030;<? 2 09 G25  136

5 ;860

= ;G 50 ?63Ă&#x20AC; 5 B ;9 ;192

90963:39

 05 Ă&#x2030;36 ;05 9 929 ;G Ă&#x201E;G051B6321 3608 808 : 9 5219G66

<122 2 8 G 6522 909;01;73883;6 9 1699 8301D ; 99 6 139692 0 8 3 308:6 Ă&#x20AC; 5 25 292 65 FĂ Ă&#x20AC;Ă&#x201A;

139 Ă? 9 09 5 Ă&#x2014;16 5G

5 22899 5

9681 56; 1 G Ă&#x192;KžĂ&#x201E;5D 9 3Ă&#x2013;D35G

F3 53013 1 FJ0 0 9 0 5 5 51399 

 38 ; 925 ÂťEG1

0 3 ;25 H 532329 CA<Ă&#x192;E KĂ&#x201A;I 6931 6; G 6 1395G9 Ă? 9 ; 9 5G 6 8 6 6;G 19

ÂťĂ&#x201C;Ă&#x17D;Ă&#x17D;:81 ; FG290 ; 5

90 8 633

2 3862 G 965305 96D3 D6805 95G66905 ÂťĂ&#x201C;Ă&#x17D;Ă&#x201D;:169092592501 3 999000555 A0;0;0Ă&#x2026;9

2 ; 2125 5 5G 1 3G Ă&#x201A;; 500:3

 05:3 80 5 ;25 69 5 0 7 9; 2909

165Ă&#x2020;25

3 5 Ă&#x2020; 5325 1

9 ;9 5 5 963509 0G 90908 8 150;: G Ă&#x2020;2325  28ººA6ºººH 1 80;5G1 8 95G 1692 2 ;2 ; 9 ;9 23 2 Ă&#x2026;9 8321ÂşĂ&#x2026;Âż Ă&#x160;Ă&#x2039;0 068ºº

Ă&#x2122;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â?Â&#x2039;ĂĽÂ&#x192;Â&#x17D;Â?ĂŚÂ?Â&#x2039;Ă&#x203A;Â&#x152;Ă&#x203A;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2020;Â?Â&#x17D;Â&#x2039;ĂĽÂ?Â?Â&#x2030;çÂ?Ă&#x153;Â&#x2039;Â&#x152;Â?ĂŚÂ?Â?Â&#x2039;èÂ&#x2C6;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2020;

Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2039;Â?Â&#x17D;Â&#x152;Â?Â?Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x152;Â&#x201C; Ă&#x2122;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x192;Ă&#x161;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Ă&#x203A;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Ă&#x153;Â&#x2C6;Â?Â&#x2030;Â&#x2039;Ă?Ă&#x153;Â?Ă&#x161;Â?Ă&#x17E;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Ă&#x;

Ÿ¨Êà êåªÍ[h_^^daeWXl[_[XZ^ ZWl`XZaÂ&#x;me^d^a WegW\[X_[d[XaÂ&#x;mk \`Vd^aUÂ&#x; Â&#x;]a[Z[\aÂ&#x; Â&#x;adWZW\[aeWk XZ`d`_adh[Xl[baV[i[hal[\^ahWb`[\Z[ Â?^hW[dnaÂ&#x;Wb`[\Z[a \Wd^lWXaÂ&#x2013;Â&#x153; al^k l`Z[a_^l[haeWegW\^h[Xab[Vm\[XahWk h[Y[[XaY[XZa\[d^mX[baV[l[aÂ&#x2014;Ă&#x2019;Â&#x161;Â&#x161;n rstuvwxyuvxz{|vw}~y{u~uvy}zuxÂ&#x20AC;{yv } us|u{vÂ&#x201A;uyxvÂ&#x192;Â&#x201E;xsÂ&#x20AC;vy}|xuÂ&#x192;vyuu|vtxvÂ&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2020;|~xw{sÂ&#x2021;Â&#x201E;Â&#x20AC;Â&#x2021;uÂ&#x2020;Â&#x2C6;Â&#x201E; Â&#x2013;Wi`eb[ja[h_^^daY[XZa_W\Z[g`XZ l[b[eaĂ&#x2022;[iWb^daÂ&#x;W\[hY[_[XaoWV`gb^h }XlmXWd^[aUĂ&#x2022;Â&#x;o}]aV`XaeWXlWd[h Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2013;Â&#x2022;ÂŞÂ&#x2122; Â&#x; Â&#x;a`X_`haeWXZ`d`_adh[Xl[baV[i[h Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x;Â&#x161;Â?ÂŤÂŁ ¼­§Š hWb`[\Z[aÂ?^hW[da_W\dWg`_naÂ&#x2013;W_`i`h[j Â&#x20AC;Xl[a[V[g^b[aÂ&#x; Â&#x;aeW\WdVmXdadW\^`d lWXZ[XaeWb[h`h[XaVWXZ`d`_[XĂŹc ÂŽÂŻÂ&#x2013;°Â&#x201D;Â&#x2122; dWg[Z^[XagWd[\a_\^g`XW\dadW_`i`c  ¥¢£¤£ dWg[XY[haĂ&#x2018;Ă­nÂ&#x2DC;Â&#x161;aĂŽaUĂŻĂ­Â&#x161;]aeWXY[_[h[X ¼­¹ŒŠ dW_`i`ai^h[aÂ&#x; Â&#x;aeWX^Xl[hah[d`d VWXZWb[V[XaV[i[haÂ?^hW[dn Â&#x161;Ă&#x2019;nĂ°Â&#x2014;aĂŽaUÂ&#x161;Ă&#x2018;Â&#x2DC;]a_\^g`XW\daeWXY[k _[h[Xa_^l[hadW_`i`ai^h[aÂ&#x; Â&#x;aeWk Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122; XZ`d`_ah[d`da^X^cad^d[XY[aĂ°Â&#x2014;nĂ&#x2019;ĂŻaĂŽ Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x; ¥¢£¤£ ¼Œ§¨Š UùïĂ&#x2018;]aeWXY[_[h[Xa_^l[ha_[j`n Â&#x153;WgW\[V[ahmeWX_[\al[\^a_\^g`XW\daĂ&#x201D; ²{ uÂ&#x201A;vÂł}yÂ&#x192;Â&#x201E;st}sŒ´§Œ¾Â&#x;Â&#x161;ÂśÂ&#x203A;¡£¸¸¥œš òóôþÜáøòÚTòóôþÜáøòÚúøáÝòóôÝþøßÜýÞTĂż 0120323045T46768 9t{¯°¯|ÂŽtv ¯­¯z| v ÂŽwy|ÂŻ¯°¯x|t ÂŻvtzÂŻ|tÂŻz{|ÂŻÂŻ| tÂŻz{{¯°¯z|¯°¯ ÂŽvtwytz|ÂŻz| {ÂŻ||wzyvy| tvÂŻzy ÂŻx °¯z{{ÂŻv|x |ÂŻz|ÂŽtv ¯­¯z|t °¯Ž vÂŻz| t ÂŻz{ÂŻz|"ÂŻ |­tv w| |tz{ÂŻ y­| t°ÂŽvtwytz(|wt ÂŻ °¯z{{ÂŻv|x |xÂŻv w|y| w ­|­ z­¯w| ÂŻy t| v|9t°u|## °y zÂŻ| tvÂŻzy ÂŻx| t°ÂŽvtwytz y­ |ÂŽvtwytz|tz­tvy|ÂŻ ÂŽ z|­ ÂŻz{ ÝáøT$ĂľÞøÝáøúøýýßÜýÞTĂżT012032 tz{xÂŻÂŻÂŽy|(| ¯° |w ÂŻzÂŻ| zÂŻv

t¯ |wt ¯|x¯v w|y|w¯® | tvwyx| y¯v 3045T08764 ­tz­ z¯|w¯¯)| tv¯zy|*t­+w| |y­ zt{¯v¯| y­¯|¯ v|wt¯x­tv¯ wy¯®¯® z|¯z{|y vy{¯y|® z¯| t ,ùþýTøùþøüø%ø6úþøûüöýþTÿ øøTõûTûôøøùTøøõÿ ¯¯¯z|¯z{|­y¯ |wtw ¯y|tz{¯z|®tz 0-20323045T4.754 ûúþøûüöýþTÿT0120323045T45704 ¯®¯­¯zz¯|x¯v w|y w ­|­ z­¯w|¯®¯°¯{y ¯vtz¯|¯ |9 !|w¯z{¯­|tz z{ x¯z¯|w¯¯||x¯v w|x¯­yx¯­y|tz{¯z wt v¯z{|®vtwytz|x¯v w|­t{¯w v¯ ¯­z¯|xy ®|¯°¯|t v¯wy|¯ ¯ ¯­¯z|® °y­yw|¯z{| z{ yz|¯¯|y tzyz¯ |°¯z ­y|wt­y¯®| ¯w w| v ®wy| y¯® z| tvx¯ | z­ |yw¯¯v¯­¯ ¯z

¯°y |tw¯ ¯z|­tvwt ­|¯z{¯z|w¯®¯y zt{tvy|yzy¯z{¯z|®y°yx®y°yx tz{¯z|¯wv¯v¯ ¯­|yz ztwy¯|°¯yzz¯ |¯y|¯°¯­| t®tz­yz{¯z|® °y­y |y ¯ %ø%øTýó&ôø÷óóúøýýüöýþTÿ tz{¯z|¯v¯|| tvx¯ |t°¯ ¯z t¯z{|9 !|x¯v w|y w ­|y­ | ¯z 0120323045T08741 ®ttvy w¯¯z|­tvx¯¯®|w ¯z¯°| ¯w w

¯vtz¯|¯¯|­t ¯z¯z|¯vy|Žyx¯ |°¯yz|­¯Žy '­ |tz{ y| t ¯z¯| ¯y | t° ¯v{¯ yzy/01

§¨§¨Šªª_^Vdal^g[f[j \WdW_aXmbahWeg[b^]caX[e`X l[XahWe`XZh^X[Xa_^l[h ^X^a[l[b[ja­yÂŽw|{tztv¯°|`X_`h dWg[Z[^a`dW\cah^_[ag^d[aeWk g^d[a eWXZZ`X[h[X eWb^j[_aj[XY[aV[l[ad_[_`d XZWrjWrh Â&#x2013;}Ă&#x2022;Â?Â&#x20AC;o¢a_Wbhmal^d^X^naĂ&#x2022;k Y[XZa[l[al^agb[rhgW\\Yca_Wk dWr[\[arWV[_alWXZ[Xar[\[a^X^ We[XZag^d[al^`XbmrhWlc \`_[e[ai^h[awt°°tv|[Xl[aV`X `X_`hadWbbW\aY[XZa_^l[haeWk lWXZ[XaeWegWb^ahmlWa`Xk dWgWX[\XY[a_[haeWXZW\_^ XZW\_^agb[rhgW\\YaY[XZaeWk bmrhWlXY[caX[e`XagW\[\_^ g[Z[^e[X[aeWXZWrWhaj[b \Wh[ai`[bahWV[l[ah^_[n [Xl[aj[\`daeWXZWb`[\h[X ^X^n Ă&#x2026;Ÿ³²³½ž²¿²Ă&#x20AC;²à à Ă&#x2021;åâ¹Ă&#x2013;ĂŁ l[X[a_[eg[j[Xna¤¼Œ ¹²³²³²´¾ap`XZd^al^g[f[j åâ¹Ă&#x2013;¨ä j[XY[agW\p`XZd^a`X_`h Ă?al[\^aĂ&#x17D; Â&#x203A;}Ă&#x17D;ÂŁaĂ?aÂ&#x20AC;l[Xk gb[rhgW\\Yaœ¡¸oÂ&#x203A; aUp`bb rWlaĂ&#x17D;V_^mXdaĂ?aÂ&#x2013;}Ă&#x2022;aÂ?Â&#x20AC;o¢ hWYV[l]caV[l[aÂ&#x153;~ oa`X_`h Ă?ahW_^h[XalWXZ[XaÂ?Â&#x20AC; Â&#x2013;k hWYV[laœ¡¸oÂ&#x203A;šcal^Z[X_^ ÂĄĂ&#x17D;Â?Â&#x;al^XY[b[h[XaĂ&#x2022;¸ ¢ Â&#x153;~šon Ă?aV[d_^h[XadWb`\`ja[b`W ºŸ³²³½ž²¿²Ă&#x20AC;²à Ă&#x201A;Ă&#x192;´²Ă&#x201E;Ă&#x2026; d_[_`dĂ&#x201D; §Ă&#x201E;²´Ă&#x2020;ÂŹĂ&#x2021;Ă&#x192;Ă&#x2C6;ÂŹĂ&#x2030;´§Ă&#x160;Ă&#x2039;¤Ă&#x201A;²Ă&#x201E;½ŒĂ&#x152; Ă?aÂ&#x2013;}Ă&#x2022;caXW_fm\hcaXW_fm\h Ă?al[\^aĂ&#x17D; Â&#x203A;}Ă&#x17D;ÂŁaĂ?aÂ&#x2013;Â&#x203A;Â&#x20AC;Â&#x203A;~Â&#x2013; d`gdW_cadW\^rWaV\m^lW\c Ă?aÂ&#x;W_^h[XalWXZ[XaÂ?Â&#x20AC; Â&#x2013;k Â?m\Vm\[_Wal[b[eahmXk ÂĄĂ&#x17D;Â?Â&#x;al^XY[b[h[XaÂ&#x153;~ o l^d^a¢}Â&#x2013;Â&#x20AC;Â&#x153;¥¸¢ Ă?a[h[Xa_[eV^ba¢[_[a~d[ZW bai^h[a[l[aY[XZa¸£k l[XaĂ?m^rWa~d[ZW Â&#x20AC;Â&#x153;¥¸¢ca[_[`ag[jh[X Ă?ai^h[al[_[a~d[ZWaeWbWg^j^ dWe`[XY[a¸£Â&#x20AC;Â&#x153;¥¸¢c Â&#x2014;Ă&#x2018;Ă&#x2019;Â&#x;aUWĂ&#x201C;rWWlWlaÂ&#x2014;Ă&#x2018;Ă&#x2019;Â&#x;]cad`k gW\[\_^ad_[_`daÂĄĂ&#x17D;Â?Â&#x;¸¢ l[jal[V[_al^V[d_^h[Xag`k Ă&#x2013;Ă&#x192;ÂłĂ&#x192;Ă&#x201E;²´Ă&#x2014;²´¾ h[Xag[\[XZag[\` ÂŁ[jca^X^a[l[b[jar[\[ Ă?ai^h[ahW_W\[XZ[Xam^rWa~dk `X_`haeWXZW_[j`^ [ZWĂ&#x201D;aeWbWg^j^aÂ&#x161;aĂ&#x2022;^X`_Wcad`k [V[h[jagb[rhgW\\Y l[jal[V[_al^V[d_^h[Xag`k Y[XZah^_[agWb^al[b[e h[Xag[\[XZag[\` d_[_`daÂĄĂ&#x17D;Â?Â&#x;¸¢a[_[` Ă&#x2013;Ă&#x192;ÂłĂ&#x192;Ă&#x201E;²´Ă&#x2014;²´¾ ~ÂŁÂĄĂ&#x17D;Â?Â&#x;¸¢cad[b[j Â&#x203A;^Vda^X^adWgWX[\XY[a_^VdaV[bk d[_`ad[i[amV_^mXagWk ^XZaZ[eV[XZal^[h[b^aUlWk \^d^a¸£Â&#x20AC;Â&#x153;¥¸¢cagW\[\_^ XZ[XaeWb[h`h[Xaf^VWaqÂĄĂ&#x2DC;k Â&#x153;b[rhgW\\Ya[Xl[al[k Â?Ă&#x17D;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Â&#x20AC;£¢ae[h[al[_[a_Wk b[eahmXl^d^aÂĄĂ&#x17D;Â?Â&#x;¸¢


0123

/"0/1/23//451 3…1Š‹ƒŒ…„Š‡ƒŽƒ‘’“…’Šƒ”•ˆ– ƒƒƒ„…†…1…‡ƒˆ‰

m08%n* +,-,.k,9,l u dMPN?ABL\BN `FL]F`QP\?QF^ LP`QBLM?NFX>\BG QPXPA?s[YY?=>?=F^ QBL?N\BN>PL?oFL^ \FLMdMPLMJ?tBXBG\B RFAB\BL?=FLMBL?\P]PBL eIMCBXBG\B[ x KFLP`QBLM?>\P?\FG=>G>?=BG> v?IGBLM?ABX>^ABX>?=BL?NFIGBLM QFGF`QPBL?aFG]>AaBa[ wBN>LM^`BN>LM aFGLB`B?_XIJ eBL\IJ?oBXN `>J?=BL EFL>[

r dMPN?`FLFG>`B \FAFQIL?=BG>?NFIGBLM HBL>\B?CBLM?`FLMBXP aFGLB`B?oBXN`>?CBLM >LM>L?`FLCFHB?\GBpFA PL\PX?\P]PBL?qBL\PAJ eIMCBXBG\B[

—˜ ™š › œ ž Ÿ › ¡ ¢š £ ¤ œ ¥ ¡ ¦ § ž ¤ ¨ ¡ © ¨ Ÿ ª š « ¡ ¬ œ ¨ œ ¥ Ÿ › ¡ ¬ Ÿ ­ Ÿ ¨ ® Ÿ ¯ ° §   ± Ÿ ­ Ÿ ¨ ® Ÿ n Å5Éo95657Ê89 ÉÓç ÎÏé×ÓÐêÖÝÏÒÓæÍÚÝ×ÞÑÏÒÓæÍÒÞÚç é×ÝÏ ÏÓÐÍÓÜØëìÓôÏäÍÑÓÞÒäÞÐ ÑÍÝÏÕÏ×Ó*ÐêÛÓÏÒäêÛÓÏÐÑÚ×Û

×ÒÕÙÞÒÕíÓñäÞÙÏåÓåÏÙÓæÍÖç æÏÒÕÒèÏí ÚÍÒéÏæÏäÐÏÒÓ æÍÖÏ ÏäÏÒ éÏÒÓìÍÒ×íÓî*ÐêÓpqrstpurÓéÏÖ× VWXYZ[\]^\_]^\W äÏÚÏÓèÏÒÕÓé×ÖÏÑÏç ôÏÖÕÏÓÌÏÚæÞÒÕÓù×äÏÖÏÒÛ ×ÒäÍÒÑ×øí ùêÒêÖêÕêÓÑÍÚÍÒäÏÖÏÓìÍÒ× —˜67897:;<=>?8@AB7=CDE7F ÐÏÒÓóÕÞÑÓòÞÑç ùÏÒÿêÖÏÒÓòÏÑÛÓìÍæêÐÛÓïÏ Ï ÔÏÚÞÒÛÓÐêÒé×Ñ×ÒèÏÓäÍÖÙÏÙÞ pqrstpurÓéÏÖ×ÓùÞÖ êÐÍÖäêÛð F 78<;G=>BDH78G7=E?B;:G7I Ù×åÏé×ÓÑÏÏäÓæÍÖç 0ÏÖÏäÓäÍÖÑÍÝÞäÓé×Ý×ÞÑÓêÙÍåÓæÍç ÙÍÚÏåÓéÏÒÓäÏÐÓÐÞÒÎÞÒÕÓÑÏéÏÖ ÐÏäÏÓóÕÞÑí 6? 78=JKLMNI=9?8O;8=@;B; (i9,&,‚6 äÏÚÏÓÐÏÙ×ÓÚÍÚç ÒÞÚæÏÒÕÒèÏÓÙÏÙÞÓé×ÝÞÏÒÕÓé× ÑÍå×ÒÕÕÏÓæÍäÞÕÏÑÓÚÏÑ×åÓäÏÐ ì×ÓäÍÒÕÏåÓæÍÖÎÏÙÏÒÏÒÛÓÑÍç C?8 CE G=GD>7B=<B;H?F ÝÞÐÏÓÚÏäÏÛÓØÍÒ×Ò ×ÙÏèÏåÓìÍÖ êÙêÛÓùÍÒÕÏÑ×åí Ý×ÑÏÓÚÍÒÕêÖÍÐÓÐÍäÍÖÏÒÕÏÒÓÏæÏç Ð×äÏÖÓæÞÐÞÙÓâõíõõÛÓ*ÐêÓÚÍÚ×ÒäÏç P;:;B<;7AQR; 8<AFS ß÷áâãíÓì×ÏÓÝ×ç òêÝ×ÙÓñÑÞ+ÞÓ*ÙøÓ0Ó)àââÓëïÓèÏÒÕ æÞÒÓéÏÖ×ÒèÏíÓÌêÖÝÏÒÓÝÏÖÞÓæÞÙ×å ÒèÏÓÞÒäÞÐÓÝÍÖåÍÒä×Óé×ÓÑÍÝÞÏå ÒÕÞÒÕÓ ÐÏ Ö Í ÒÏ é× ÐÍ ÒéÏ Ö Ï × ÒèÏ Ó ÐÍ ÚÞé× Ï Ò ÝÍ ä ÞÙ ÓÐÍ Ñ Ï éÏ Ö Ï ÒÒèÏ ÓæÏ éÏ Ï Ö ÞÒÕ Ó ÚÏ Ð Ï ÒÓ ä Ï Ð Ó Î Ï ÞåÓ éÏ Ö × wFLMFL=BGB>?`Ia>A?\GB^ —˜TD9AG8U;=>?F;:A pFA?]FL>N?yNPzP?_A{?|IQIA?q ä Í Ö ÝÏ ÒÕÞÒÓé× é× Ý Ï Ï Ó Ð Ï Ý ÞÖ Ó æÍ Ù Ï Ð Þí Ø Í Ù Ï Ñ Ï Ó ß ú áâ ã Ó ÚÏ Ù Ï ÚÓ Î Ï ÚÓ â õ í ( õ í æê ÚÓ Ý Í ÒÑ × ÒÓ é× Ó × Ù Ï è Ï åÓ ê Úç C? CE7AG=GD>7B=<B;H?F s}VV?~tJ?XIGaBL?`FAB]P?=BG> æ×ÒÕÕ×ÖÓ ÎÏÙÏÒ ñÒøêÖÚÏÑ×Óé×å×ÚæÞÒÛÓÐêÖç òÍÒÞÖÞäÓÐÍäÍÖÏÒÕÏÒÓÐêÖÝÏÒ ÝêÒÕíÓØÍäÍÙÏåÓÚÏÐÏÒÓÚÏÙÏÚÛ tBXBG\BJ?w>LMMP?SvUVW?QBM>[ èÏÒÕÓäÏÐÓé×ÐÍç ÝÏÒÓé×äÍÚÞÐÏÒÓäÍÖÕÍÙÍäÏÐÓé× ÑÏÏäÓé×æÍÖ×ÐÑÏÓé×ÓùêÙÑÍÐÓùÍÒÕç óÕÞÑÓÙÏÒäÏÑÓÐÍÚÝÏÙ×ÓÐÍÓÐÞÖÑ× 9?8O;8= @;B;=C?C;GA::;8 äÏåÞ×ÒèÏíÓóÕÞÑ æ×ÒÕÕ×ÖÓÎÏÙÏÒÛÓäÍæÏäÒèÏÓé×ÓéÍç ÏÑ×åÛÓÜÏÝÞÓßàáâãÛÓæÍÖ×Ñä× ÏÓ×äÞ æÍÒÕÍÚÞé×ÓéÏÒÓÚÍÒÞÒÕÕÞ DE;<=E7AG=:?=9;F;C=:D>7S ÏéÏÙÏåÓÑêç æÏÒÓÖÞÚÏåÓïÞÚÏÙ×Óß(âãÓÑÍÐ×äÏÖ ÝÍÖÚÞÙÏÓæÏéÏÓò×ÒÕÕÞÓß(áâã æÏÖÏÓæÍÒÞÚæÏÒÕÒèÏÓÚÏÑÞÐí æ×ÖÓäÖÏýÍÙ æÞÐÞÙÓõöíõõÛÓØÍÒ×ÒÓß÷áâãíÓóÕÞÑ æÏÕ×ÓÑÏÏäÓÐêÖÝÏÒÓé×äÍÙÍæêÒ ØÏÏäÓ×äÞÛÓé×ÏÓÚÍÙ×åÏäÓ*ÐêÓÑÍéÏÒÕ èÏÒÕ é×äÍÚÞÐÏÒÓéÏÙÏÚÓÐêÒé×Ñ×ÓÙÍç ÑÍêÖÏÒÕÓ ÏÒ×äÏÓèÏÒÕÓÚÍÒÕÏÐÞ ÚÍÒÍÙæêÒÓÑÍÑÍêÖÏÒÕÓÙÏÙÞÓÚÍç äÍÑíÓÌÏÚ×ÓÝÏÖÞÓÝ×ÑÏÓÝÍÖÕÍÖÏÐ h6',() ÚÍÒç ÚÏåÓéÏÒÓäÏÐÓÑÏéÏÖÐÏÒÓé×Ö×íÓùÍç ÝÍÖÒÏÚÏÓÏÐÑÚ×ÓèÏÒÕÓ×ÒÕ×Ò Ú×ÒäÏÓÐêÖÝÏÒÓÚÍÒÞÒÕÕÞÓÑÍç ÑÍäÍÙÏåÓÐêÖÝÏÒÓÑÏéÏÖíÓÏÒÕç äÞÕÏÑÓÐÍæêÙ×Ñ×ÏÒÓÑÍÚæÏäÓÐÍç ÚÍÒèÍ ÏÓäÖÏýÍÙÓÞÒäÞÐÓäÞÎÞÏÒ ÝÍÒäÏÖí ÑÞÒÕÓÐÏÚ×ÓÝÍÖÐêêÖé×ÒÏÑ× :;89 4<=>?@>ABCBD?EFGHIAIJ?KFLMBN>DJ Ñ ÞÙ × ä Ï ÒÓ ÚÍ ÒÕ ÞÚæÞÙ Ð Ï ÒÓ Ð Í ä Í ç 0Ï Ò ä ÞÙ Û Ó ê Õ è Ï Ð Ï Ö ä Ï í Ó óÕ ÞÑ Ó Ù Ï Ò ç î Ø Ï è Ï Ó é× Ñ ÞÖ Þå v p t p q q t Ó Ð Ï Ö Í ç éÍÒÕÏÒÓùêÙÑÍÐÓùÏÒÿêÖÏÒÓòÏÑ OPAILQGIMIJ?RFL>L?STUVWJ?QPXPA?YZ[YY[ ÖÏÒÕÏÒÓéÏÒÓ×éÍÒä×äÏÑÓÐêÖç äÏÑÓÚÍÒÎÍÚæÞäÓæÍÒÞÚæÏÒÕÓÑÍç ÒÏÓÏéÏÓæÍÒÞÚæÏÒÕÓÙÏ×ÒíÓÏÙÞ ÞÒäÞÐÓÚÍÒÕåÞÝÞÒÕ×ÓÐÍÙÞÏÖÕÏ ÝÏÒÓÐÏÖÍÒÏÓä×éÏÐÓé×äÍç Ð×äÏÖÓæÞÐÞÙÓ)ÓæÏÕ×Óé×ÓéÍæÏÒÓÑäÏç ÏÒäêÓéÏäÏÒÕÓéÏÒÓÚÍÚÝÍÖ× ÐêÖÝÏÒÛðÓ×ÚÝÞåÒèÏí $%&'%()*.+,-,./0(),1 f RF\FABD?`BXBL ÚÞÐÏÒÓÐÏÖäÞÓ×éÍÒä×äÏÑ Ñ×ÞÒÓÍÒäÍÒÕÓóÕÞÒÕÛÓïÏÐÏÖäÏ ÑÏèÏÓÑÏäÞÓÕÍÙÏÑÓæÙÏÑä×ÐÓÐêæ× ùÍÚ×Ù×ÐÓÚêÝ×ÙÓäÖÏýÍÙÛÓÌÞ Ïä `BAB`JdMPN?=>`>L^ é×Ö×ÒèÏí ØÍÙÏäÏÒí å×äÏÚíÓÏÙÞÓÑÏèÏÓÚ×ÒÞÚÓÑÏÎÏÓ×äÞ ÏÿåÚÏÒÛÓÝÍÑÍÖäÏÓ×ÑäÖ×ÓÐêÖÝÏÒÛ \B?`FLPLMMP?XBGF^ LB?B=B?\FAFQIL?PL^ Ø Í ÞÑ Ï × Ó é× ä Í ç ùÍ Ò ÞÚæÏ Ò Õ Ó × ä ÞÓ ä Í Ö é× Ö × Ó Ï ä Ï Ñ Ðêæ×íÓØÍÐ×äÏÖÓüõÓÚÍÒ×äÓÐÍÚÞç ÜÏÿåÚ× Ïä×ÓÐÍÚÞé×ÏÒÓÚÍÒç \PX?_XI[ Ú ÞÐÏÒÛ ä×ÕÏÓêÖÏÒÕÓÙÏÐ×çÙÏÐ× é×ÏÒÓÑÏèÏÓÑÞéÏåÓwpqqrÓ×ÒÕÏä éÏäÏÒÕ×ÓùêÙÑÍÐÓùÍÒÕÏÑ×åÛÓÐÍÚÏç ó ÕÞÑ éÏÒÓÑÍêÖÏÒÕ ÏæÏçÏæÏÓÙÏÕ×íÓûÏåÞçäÏåÞÓÝÏç Ö×ÒíÓôÏÐ×éÎÏÒÓÚÍÒÕÏäÏÐÏÒÛ æÍÖÍÚæÞÏÒ ÒÕÞÒÓÑÞéÏåÓé×ÓÖÞÚÏåÓÑÏÐ×äÛð éÞÕÏÏÒÓÑÍÚÍÒäÏÖÏÓÐêÖÝÏÒÓÚÍç $ % &' % ( ) * Ý ÍÖÎ×ÙÝÏÝíÓóÕÞÑ ×ÚÝÞåÓóÕÞÑí ÚÏÒÕÓé×Ý×ÞÑÓÚÍÙÏÙÞ×ÓÚ×ÒÞÚÏÒ E > ? \ F L M B D ? Q F G ] B ^ c + , -, . / 0 ( ) , 1 ÚÍ ÒÕÏä ÏÐÏÒÛ ÌÏ æê Ù Ñ Í Ð Ó ùÍ Ò Õ Ï Ñ × å Û Ó Ìê Úæê Ù èÏÒÕÓé×ÝÍÖ×ÐÏÒÓêÙÍåÓÑÍêÖÏÒÕ ABLBLJ?NFX>\BG?QPXPA?VY[YYJ € OIGaBL?\BX?>LMB\?BQB^BQB?=BL?\FGaBLMPL 56i63 æÏ Ö Ï ÓæÍ ÒÞÚç ôÏ Ð × éÎ Ï Ò Ó ÚÍ Ò Õ Ï Ð Þ× Ó æ× å Ï Ð Ò è Ï æÍÙÏÐÞí _XI?`F`>L\B?XIGaBL?aFGDFL\>?=> NP=BD?\FGMIAFX?=>?Q>LMM>G?]BABL?=>?@>ABCBD æÏÒÕÓÚÍç ÑÍÚæÏäÓÐÍÑÞÙ×äÏÒÓÚÍÒÕÍäÏåÞ× ôÏÐ×éÎÏÒÓÚÍÚæÍÖÐ×ÖÏÐÏÒÛ NFaPBD?HBGPLM?`BXBL?=>?H>ABCBD?bI`aILM[ EFGHIAIJ?KFLMBN>DJ?OPAILQGIMIJRFL>L?STUVW ÒÕÍÒÏç ×éÍÒä×äÏÑÓÐêÖÝÏÒíÓØÍÙÏ×ÒÓÐêÒç æÍÙÏÐÞÓÚÍÚÝÏ ÏÓÙÏÖ×ÓÚêÝ×Ù QPXPA?YZ[YY[ 2 0 ( ) , 3 4 1 * ÙÐÏÒ é×Ñ×ÒèÏÓä×éÏÐÓÑÏéÏÖÐÏÒÓé×Ö×Û äÍÖÑÍÝÞäÓÐÍÓÏÖÏåÓêÕèÏÐÏÖäÏí 88 5 5 6 7 % ( 8 9 % ) % é×Ö× éêÚæÍäÓéÏÒÓéÞÏÓÝÞÏåÓåÏÒéç ù×åÏÐÒèÏÓÚÏÑ×åÓÚÍÒéÏÙÏÚ× 456789 6!7 æåêÒÍÓÚ×Ù×ÐÓÐêÖÝÏÒÓÎÞÕÏÓÖÏ×Ýí ÐÍÎÏé×ÏÒÓäÍÖÑÍÝÞäÓéÏÒÓÚÍÒèÍç îØÍäÍÙÏåÓé×äÍÚÞÐÏÒÛÓÐêÖÝÏÒ Ù×é×Ð×ÓÐÍÚÞÒÕÐ×ÒÏÒÓæÏÖÏÓæÍÙÏç

 geBL\I 2 0 ( ) , 3 4 1 * Ñ Í ÚæÏ äÓÐÏÚ×ÓÝÏ ÏÓÐÍÓùêÙÑÍÐ ÐÞÓÑÍÝÏÕÏ×ÓÑÍÝÞÏåÓÐêÚæÙêäÏÒí =B\BLM?=BL 5 6 7 % ( 8 9 % ) % `F`aFG> 456789 ùÍ Ò Õ Ï Ñ×åíÓÔÏÚÞÒÛÓÐêÒé×Ñ×ÒèÏ îÌÏÑÞÑÓ×Ò×ÓÚÏÑ×åÓÐÏÚ×ÓéÏÙÏÚ×í XIGaBL?NB\P ä × éÏ Ð ÓÚÍÚÞÒÕÐ×ÒÐÏÒÓÞÒäÞÐ ÌÍÖÞÕ×ÏÒÓé×æÍÖÐ×ÖÏÐÏÒÓÚÍÒç k , ( l 6 7 "86# 8#59 MFABN?QABN\>X é× Ú× ÒäÏ×ÓÐÍäÍÖÏÒÕÏÒíÓóÐå×Öç ÿÏæÏ×ÓÜæÓüüõÓÎÞäÏÛðÓäÏÒéÏÑç XIQ>?D>\B`[ j),30& Ò è Ï Óé×ÝÏ ÏÓÐÍÓÜØëìÓôÏç ÒèÏíßxyzã `abcdefcbghdbiabjklbm 269-,n,9l,

 !"#$%&#'

4564È7Ê89 ÉÓçÓþ×æäêÓÜÏåÏÖÎê ÚÏÑÏÓäÏåÏÒÏÒÓé×ÓÜÞäÏÒÓô×ÖêÕÞÒÏÒ Ñ×éÏÒÕÓÝÏåÐÏÒÓÚÍÒèêÖÏÐ×ÒèÏíÓÏç æêäêÒÕÏÒÓ×äÞÓé×ÐÞÚæÞÙÐÏÒÓÝÍÒç ÏÙ×ÏÑÓØÞÖ×æÛÓÐêÖÝÏÒÓÕÍÚæÏÓâõõà ÑÍÎÏÐÓ(ÓìÍÑÍÚÝÍÖÓâõüâíÓòÍÖÍÐÏ Ð×ÚÓòÓÔÞÖ+ÏÚÏÒÓèÏÒÕÓÚÍÚ×Úæ×Ò éÏåÏÖÏÓÐÍÏÖ×øÏÒÓÙêÐÏÙÛÓùÏ×éÎêí ×ÙÏèÏåÓÌÖÏÑÏÏÒÛÓ0ÍÖÝÏåÛÓØÙÍÚÏÒ é×éÞÕÏÓÚÍÙÏÐÞÐÏÒÓæÍÚêäêÒÕÏÒ Ñ×éÏÒÕÓÙÏÒÕÑÞÒÕÓÚÍÒÕÍäêÐÓæÏÙÞ òÍÒÕÍÒÏ×ÓÏÙÏÑÏÒÓéÏÒÓäÞÎÞÏÒ ìñÛÓÚÍÚÏÑä×ÐÏÒÓéÏÒÏÓÖÍÐêÒÑäÖÞÐÑ× éÏÒÏÓÖÍåÏÝ×Ù×äÏÑ×ÓéÏÒÓÖÍÐêÒÑäÖÞÐÑ× ÞÒäÞÐÓÚÍÒÍÒÏÒÕÐÏÒÓÑÞÏÑÏÒÏíÓØÍäÍç æÍÚÝÍÒäÞÐÏÒÓÐÍÏÖ×øÏÒÓÙêÐÏÙÛÓÝÍÝÍç ÖÞÚÏåÒèÏÓÑÏÏäÓé×äÍÖ×ÚÏÓÑÞéÏåÓä×éÏÐ ÕÍÚæÏÓâõõàÓÑÍÒ×ÙÏ×ÓÜæÓ(â)ÛúÓÎÞäÏí ÙÏåÓÑÞÏÑÏÒÏÓÐÍÚÝÏÙ×ÓäÍÒÏÒÕÛÓØÞÖ×æ ÖÏæÏÓÑÏÐÑ×Ó×äÞÓÚÍÒèÍÝÞäÓÞÒäÞÐÓÚÍç ÞäÞåíÓòÍÒÞÖÞäÒèÏÛÓÐÍäÞÏÓÐÍÙêÚæêÐ ìÏÙÏÚÓÑ×éÏÒÕÓäÍÖéÏÐ ÏÓìÖÑÓ×éÏç ÐÍÚÝÏÙ×ÓÚÍÙÏÒÎÞäÐÏÒÓÎÏ ÏÝÏÒÓÏäÏÑ ÒÕÏÒä×Ñ×æÏÑ×ÓÕÍÎêÙÏÐÛÓÐÏÖÍÒÏÓÏéÏ ÏÖÕÏÓèÏÒÕÓ×Ö×ÓÐÍä×ÐÏÓä×éÏÐÓÚÍÒéÏæÏä ÚÏÑèÏÖÏÐÏäÓÚÍÒèÍÖÏåÐÏÒÓéÏÒÏ èÏäÛÓåÏé×ÖÓéÍÙÏæÏÒÓÑÏÐÑ×íÓ*ÒÏÚÓêÖç æÍÖäÏÒèÏÏÒÓåÏÐ×Úí äÍÖÑÍÝÞäÓÑÞéÏåÓéÏÙÏÚÓÐÍÏéÏÏÒÓé×æêç ÏÒÕÓÑÏÐÑ×ÓÚÍÖÞæÏÐÏÒÓÐÍäÞÏÓùêÐç òÍÙÏÒÎÞäÐÏÒÓÐÍÑÏÐÑ×ÏÒÓØÞÖ×æ ÝÏÒäÞÏÒíÓùÏÑÏÙÒèÏÛÓéÏäÏÓæÍÒÍÖ×ÚÏÓé× ÚÏÑÛÓÑÍêÖÏÒÕÓÏéÏÙÏåÓÝÍÒéÏåÏÖÏ ÑêÏÙÓæÍÚêäêÒÕÏÒÓéÏÒÏÛÓÏÐ×Ú äÏÒÕÏÒÓæÍäÞÕÏÑÓæÍÒéÏäÏÓä×éÏÐÓÿêÿêÐ äêÒÕÓä×ÚÓÐÍÏÖ×øÏÒÓÙêÐÏÙí îØÏèÏÓÚÍÖÏÑÏÓä×éÏÐÓæÍÖÒÏåÓé×ç ùêÐÚÏÑÛÓéÏÒÓÑÍêÖÏÒÕÓÙÏÕ×ÓÏÒÕÕêäÏ û×æ×ÐêÖÓóÒÕÕêäÏÛÓ*ÐêÓùÞÖ ÏÒäêÛ éÍÒÕÏÒÓÐÍÒèÏäÏÏÒÓé×ÓÙÏæÏÒÕÏÒíÓØÏÏä ÐÞÚæÞÙÐÏÒíÓØÏÏäÓÚÍÚÝÏÕ×ÒèÏÓÑÞç ùêÐÚÏÑÛÓþ×æäêÓÜÏåÏÖÎêÓÏÙ×ÏÑÓØÞÖ×æí ÝÍÖäÏÒèÏÓÏæÏÐÏåÓØÞÖ×æÓÎÞÕÏÓÚÍÚç äÍÖÝÍÒäÞÐÓÐÍÏÖ×øÏÒÓÙêÐÏÙÓæÞÒÓÿÏÖÏ éÏåÓé×æêäêÒÕíÓûÏåÏæÓæÍÖäÏÚÏÓé×æêç ÜÞÏÒÕÓÑ×éÏÒÕÓ×äÞÓé×æÍÒÞå×ÓÚÏç æÍÖäÏÒèÏÐÏÒÓÐÍæÏéÏÓæÍÚÝÍÖ×ÛÓÚÍÒÕç ÐÍÖÎÏÒèÏÓé×äÍÒäÞÐÏÒÓéÍÒÕÏÒÓÚÍÚêç äêÒÕÓÜæÓâúõÓÖ×ÝÞÛðÓÐÏäÏÓØÞÖ×æÛÓÑÏÏä ÑèÏÖÏÐÏäÓÌÖÏÑÏÏÒÓéÏÒÓÑÍÐ×äÏÖÒèÏí ÏæÏÓÞÏÒÕÓèÏÒÕÓé×äÍÖ×ÚÏÒèÏÓé×æêç äêÒÕÓéÏÒÏÓÝÏÒäÞÏÒÓæÍÒÍÖ×ÚÏí ÝÍÖÑÏÐÑ×ÓéÏÙÏÚÓÑ×éÏÒÕÓÙÏÒÎÞäÏÒ òÍÖÍÐÏÛÓÑÍÙÏ×ÒÓæÍÒéÞÐÞÒÕÓäÍÖéÏÐ ÏÛ äêÒÕíÓØÏÏäÓ×äÞÓØÞÖ×æÓÙÏÒÕÑÞÒÕÓÚÍÒç ÌÞÏÑÏÓÞÐÞÚÓäÍÖéÏÐ ÏÓØÞÒÞ ÐÏÑÞÑÓéÞÕÏÏÒÓÐêÖÞæÑ×ÓéÏÒÏÓÖÍÐêÒç ÏéÏÓæÞÙÏÓèÏÒÕÓÚÍÒÕÏÐÞÓÒÍäÖÏÙíÓÔÏç ÎÏ ÏÝÓèÏíÓîØÏèÏÓäÏÒèÏÐÏÒÛÓÐÍäÞÏ þ×æäÏåÞäÏÚÏÛÓÚÍÒÕÏÐÞ×ÓÝÏÒèÏÐ ÑäÖÞÐÑ×ÓßéÏÐêÒÑãÓÍÚæÏÓâõõàÓ ×ÙÏç ÚÞÒÓ×Òä×ÓÐÍåÏé×ÖÏÒÓÚÍÖÍÐÏÓÞÒäÞÐÓÚÍç æêÐÚÏÑÓÝ×ÙÏÒÕÓé×æêäêÒÕÓÞÒäÞÐ ÐÍäÍÖÏÒÕÏÒÓÑÏÐÑ×ÓèÏÒÕÓä×éÏÐÓé×Ï èÏåÓäÍÖÑÍÝÞäÛÓé×ÓùÍÒÕÏé×ÙÏÒÓû×æ×ÐêÖ ÒÕÍäÏåÞ×ÓæÍÖÐÍÚÝÏÒÕÏÒÓÐÏÑÞÑÓéÞÕÏç ÒÎÏÕÏÒ×ÓêÖÏÒÕÓÏäÏÑÛðÓÐÏäÏÓØÞÖ×æí ÐÍäÏåÞ×íÓÔÏÚÞÒÛÓæÏéÏÓéÏÑÏÖÒèÏ êÕèÏÐÏÖäÏÛÓÜÏÝÞÓßàáâãíÓìÏÙÏÚ ÏÒÓæÍÚêäêÒÕÏÒÓéÏÐêÒÑÓÕÍÚæÏÓäÍÖÑÍç ÌÍäÍÖÏÒÕÏÒÓØÞÖ×æÓäÍÖÐÏ×äÓæÍÒç æÍÖÏÒÓÐÙ×ÍÒÒèÏÓÐÏÖÍÒÏÓäÍÖæÏÐÑÏ Ñ×éÏÒÕÓ×äÞÓÑÍÝÏÕÏ×ÓäÍÖéÏÐ ÏÓÏéÏÙÏå ÝÞäíÓùÖÏÐä×ÑÛÓÑÞÏÑÏÒÏÓÖÞÏÒÕÓÑ×éÏÒÕ ÿÏ×ÖÏÒÓäÏåÏæÓÐÍéÞÏÓéÏÒÓÐÍä×ÕÏ ÑÍäÍÙÏåÓé×äÞÒÎÞÐÓéÏÙÏÚÓÐÍæÏÒ×ä×ÏÏÒí ÌÍäÞÏÓùÏÒ×ä×ÏÓÌÍÏÖ×øÏÒÓêÐÏÙÛÓìÖÑ æÞÒÓÑÍÑÍÐÏÙ×ÓÖ×ÞåÓêÙÍåÓÑÞÏÖÏÓ×ÝÞç×ÝÞ ÑÍÖÞæÏíÓÔÏÚÞÒÛÓÑ×ÏæÏÓêÖÏÒÕÓÏäÏÑ îÌÙ×ÍÒÓÑÏèÏÓÚÞÒéÞÖÓé×ÓäÏåÏæÓéÞÏ ×éÏèÏäíÓì×ÏÓéÞéÞÐÓé×ÓÑ×Ñ×ÓæÍÒÕç éÏÒÓÒÍÒÍÐçÒÍÒÍÐÓÑÍÖäÏÓÿÞÿÞÓÚÍÖÍÐÏí èÏÒÕÓé×ÚÏÐÑÞéÛÓØÞÖ×æÓÚÍÒÕÏÐÞ ÐÏÖÍÒÏÓÐÍÑ×ÝÞÐÏÒíÓûêåÓÑÍäÏåÞÓé×Ï ØÏÏäÓÑÏÐÑ×ÓØÞÖ×æÓÚÍÚÝÍÖ×ÐÏÒ ä×éÏÐÓäÏåÞíÓÏÒÕÓÎÍÙÏÑÛÓÑÍÑÞÏ×ÓÐÍäÍç æêäêÒÕÏÒÓ×äÞÓÑÞÐÏÖÍÙÏÓ ÏÖÕÏÛð ÏÿÏÖÏÒèÏÛÓØÞÒÞÓþ×æäÏåÞäÏÚÏí ÌÍÍÚæÏäÓäÍÖéÏÐ ÏÓÚÍÒÎÏÙÏÒ× ÐÍäÍÖÏÒÕÏÒÛÓÚÏÑèÏÖÏÐÏäÓé×ÓÖÞÏÒÕ ÖÏÒÕÏÒÓÑÏÐÑ×ÓÐÍäÞÏÓæêÐÚÏÑÛÓÞÏÒÕ ÐÏäÏÒèÏíß,-.ã

²³´µ¶·¸¹³º»¼½ ¾·¿¸ÀÁÂÃ

ÄÅÆÇÈÉÊËÊÌÍÎÏÐÑÏÏÒÓÔÍÕÍÖ×ÓØÙÍÚÏÒÛ ÜÏÝÞÓßàáâãÛÓäÍÙÏåÓÚÍÚÝÍÒäÞÐÓä×ÚÓæÍç Òè×é×ÐÓÞÒäÞÐÓæÍÚÍÖ×ÐÑÏÏÒÓéÞÕÏÏÒ ÐêÖÞæÑ×Óé×ÓÜØëìÓØÙÍÚÏÒíÓîïÞÚÙÏåÓä×Ú æÍÒè×é×ÐÓ×Ò×ÓÏéÏÓäÞÎÞåÓêÖÏÒÕíÓì×åÏç ÖÏæÐÏÒÓÑÍÕÍÖÏÓé×ÙÏÐÞÐÏÒÓæÍÚÍÖ×ÐÑÏÏÒ æÏÖÏÓÑÏÐÑ×ÓÐÏÑÞÑÓÜØëìÓØÙÍÚÏÒÛðÓÐÏäÏ ÌÍæÏÙÏÓØÍÐÑ×ÓñÒäÍÙÍÎÍÒÓÌÍÎÏÖ×ÓØÙÍÚÏÒÛ òíóÒÑåÏÖÓôÏåèÞéé×ÒÛÓÜÏÝÞÓßàáâãí ïÞÚÙÏåÓÑÏÐÑ×ÓèÏÒÕÓé×æÍÖ×ÐÑÏÓÏäÏÑ ÐÏÑÞÑÓæÍÒè×ÚæÏÒÕÏÒÓæÍÒÕÏéÏÏÒ êÝÏäÓéÏÒÓÏÙÏäÓÐÍÑÍåÏäÏÏÒÓäÏåÞÒÓâõõö ×Ò×ÓÑÍÝÏÒèÏÐÓ÷õÓêÖÏÒÕÓÑÏÐÑ×íÓïÞÚÙÏå ÑÏÐÑ×ÓèÏÒÕÓÏÐÏÒÓé×æÍÖ×ÐÑÏÓ×Ò×ÓÑÍÝÏç ÕÏ×ÏÒÓÝÍÑÏÖÓéÏÖ×ÓæÏÝÖ×ÐÓÝÍÑÏÖÓøÏÖÚÏÑ×í ùÍÒÕÏéÏÏÒÓÏÙÏäÓéÏÒÓÐÍÑÍåÏäÏÒ äÏåÞÒÓâõõöÓ×Ò×ÓÚÍÒÕÕÞÒÏÐÏÒÓÏÒÕÕÏç ÖÏÒÓÜæÓöÛúÓÚ×Ù×ÏÖíÓì×éÞÕÏÓÏéÏÓÚÏÖÐç ÞæÓÏÒÕÕÏÖÏÒÓéÏÙÏÚÓÐÏÑÞÑÓ×Ò×íÓÌÍÖÞç Õ×ÏÏÒÓÒÍÕÏÖÏÓÏäÏÑÓæÍÒè×ÚæÏÒÕÏÒÓ×Ò× ÚÏÑ×åÓéÏÙÏÚÓäÏåÏæÓæÍÒÕå×äÞÒÕÏÒí ØÍÚÍÒäÏÖÏÓ×äÞÛÓÌÏÑ×Óû×ÒéÏÐÓù×éÏÒÏ ÌåÞÑÞÑÓÌÍÎÏÖ×ÓØÙÍÚÏÒÛÓØÖ×èÏÒÏÛÓÚÍÒÕÏç äÏÐÏÒÛÓÑÏÏäÓ×Ò×ÓÐÏÑÞÑÓéÞÕÏÏÒÓÌêÖÞæÑ× ÜØëìÓØÙÍÚÏÒÓÚÏÑ×åÓéÏÙÏÚÓæÖêÑÍÑ ÏéÚ×Ò×ÑäÖÏÑ×ÓÑæÖ×Òé×ÐÓßÑÞÖÏäÓæÍÖ×ÒäÏå é×ÚÞÙÏ×ÒèÏÓæÍÒè×é×ÐÏÒãíÓùÏéÏÓØÍÒ×Ò ßüüáâãÓÚÍÒéÏäÏÒÕÛÓé×åÏÖÏæÐÏÒÓÏÐÏÒ é×ÚÞÙÏ×ÓæÍÚÍÖ×ÐÑÏÏÒÓÞÒäÞÐÓæÏÖÏÓÑÏÐÑ×í îëÒäÞÐÓÑÏÐÑ×ÓÑÍÙÏ×ÒÓéÏÖ×ÓæÏÝÖ×Ð ÝÍÑÏÖÓøÏÖÚÏÑ×ÛÓÏéÏÓÎÞÕÏÓÑÍÎÞÚÙÏå ÑÏÐÑ×ÓÙÏ×ÒÓèÏÒÕÓÏÐÏÒÓé×æÍÖ×ÐÑÏíÓØ×ÏæÏ ÑÏÎÏÓÚÍÖÍÐÏÛÓÒÏÒä×Óé×ÐÍäÏåÞ×ÓÑÍäÍÙÏå æÍÚÍÖ×ÐÑÏÏÒÓÝÍÖÎÏÙÏÒíÓÌÏÚ×ÓÝÍÙÞÚ Ý×ÑÏÓÚÍÒÕÞÒÕÐÏæÐÏÒÓÑ×ÏæÏÓÑÏÎÏÓÑÏÐÑ× èÏÒÕÓÏÐÏÒÓé×æÍÖ×ÐÑÏÛðÓÐÏäÏÓé×Ïí ì×ý×Ñ×ÓùÍÒÕÏéÞÏÒÓòÏÑèÏÖÏÐÏäÓïêÕÎÏ þêÖÖÞæä×êÒÓôÏäÿåÛÓ0ÏåÏÖÞé×ÒÓÌÏÚÝÏÛ ÚÍÚÝÍÖ×ÐÏÒÓÏæÖÍÑ×ÏÑ×ÓÏäÏÑÓä×ÚÓèÏÒÕÓé×ç ÝÍÒäÞÐÓÐÍÎÏÐÑÏÏÒíÓòÍÒÞÖÞäÒèÏÛÓÏéÏÒèÏ ä×ÚÓ×Ò×ÓÞÒäÞÐÓÚÍÒéÏÙÏÚ×ÓéÞÕÏÏÒÓÐêÖÞæÑ× èÏÒÕÓÏéÏÓé×ÓØÙÍÚÏÒÛÓÏÕÏÖÓÑÍÕÍÖÏÓÝ×ÑÏ é×ÑÍÙÍÑÏ×ÐÏÒíÓîï×ÐÏÓÏéÏÓéÞÕÏÏÒÓÐêÖÞæÑ× ÑÍåÏÖÞÑÒèÏÓÚÍÚÏÒÕÓÏéÏÓæÍÒè×é×ÐÏÒí òÏÑèÏÖÏÐÏäÓÝ×ÑÏÓÙÏæêÖÓæÞÙÏÓÎ×ÐÏÓÚÍÚÏÒÕ ÏéÏÓéÞÕÏÏÒÓÐêÖÞæÑ×ÛðÓÐÏäÏÓé×ÏíÓß123ã


01234617389 13ƒ„…†„…‡ˆ‰Š‹Œˆƒ„ŽŠŽŠ…ˆ†Œ„ˆ‘’ŒŽˆ“’ŒŽ”„• mnonpqprnstuvsmwxyzn{s|zxnostxn}q~ws€qsunp~‚n~

*2-&1-&*$%)*2&*$5&'1$4&3 ,)-15&40$(&-&$-&(1$()(&*3 /1,&80$Ð&(6)'$È*%4&5(&0$,&'&6 –—˜™š›™œžŸ ¡™¢™£¤£¥™¦™œ§¨©™£¦¤¨¡ª™š 1Æ&1&$94$&:& ,1*2$4&*2-&1&* Æ&&5-&*$2)'&,$/'&,51-$+)-&, ,&56$&-151Ó1,$¿.'-,$:&5&4&( «—¨—¬¤£¤­š£©¤©§©®—£—š¤™š¯™œ™°©™±­®¯² %15)*2&,81*352)3*(& 2&8*7&$1&$+)41$,)3 ,)+&2&1$%1*%1*20Ë$6;&4*7&0 È*,51565$À¿:ÈÃ$7&*2$%156*;6¡—š³™ª™œ™š£©§ª¤¨¤š³œ§š³™šª¤´§£™© +6&8$2)-4&&+4&&82$&-($+ )Ç1'$+)4+)*56- Ì&+6$ÀÍÎÏÃ9 ,)+&2&1$5)*5.4$-)21&5&*$1*10 1*&5&*29 Ð)()*5&4&$1560$Ñ.,)*$¿&3 ()*2&5&-&*0$/&4&$(&8&,1,Ä& œ—°™µ¤š™š³—°™˜™¢¶®™£·š³™š¶¸™š©§¨¶¹™˜§±º» +¾))44,&&*) $-)'.(/.-*7&0$¾)''& -6'5&,$¿1'($%&*$Ò)')Ó1,1$À¿¿ÒÔà 1*1$*&*51*7&$&-&*$%1/4.7)-3 ¼²½–™¨™¢£™©§š›™¡—¡˜™š³§š°§¡™¢¤¡™µ¤š—°½ 5)4'18&(& 5$5)'151$()4&*2-&1$,)51&/ ÈÊÕ0$7&*2$56465$()*%&(/1*21 ,1-&*$()*2)-/'.4&,1$5&*&8$'1&50

)*2&*$2)4&+&89 -)21&5&*$,56%1$'1*2-6*2&*$1*10 ,)/)451$+)4(&1*$Ç'&70$*&(6* !"# $%&'&($)*&($+)'&, /)4')*2-&/&*$46(&8$5&*22& 2)'&È,&$$%() *; ) ' & , & *0 $ . *, ) / %&$:68'1,16*0$()*2&5&-&*0 ,1Æ&5*7&$')+18$41*2&*9$Ð)'&1*$1560 -)'.(/.-0$(&,1*23(&,1*2 7&*2$'&7&-*7&$5)4,)%1&$%1 %1*%1*2$51%&-$8&46,$,)'&'6 Ö4 . * ,)/$5&*&8$%1&(+1'$%&'&( (&8&,1,Ä&$7&*2$*&*51*7& -)'.(/.-$%1+)41-&*$562&, %&'&($,)+6&8$46(&89 () * 2 2 6* & & * $ + & 8 & * $ ) 4 & , , 5 6%1 -6*2&*$-&'1$1*19 &-4&+$%)*2&*$-&()4&$Æ1'($1*10 ()*71&/-&*$,)(6&$+&21&* ¾)''&$¿14541&*&$ÀÁÂÃ0$(&8&3 ,)/)451$+&563+&5&9$ÉÊ)'.(/.- Ð)*2&$;&'1$*2 % 1 / 8$-&4)*& +)'&;&4$'.21-&$()(+6&5$,)+6&8 %1+6568-&*$6*56-$()*3 ,1,Ä1$,)(),5)4$&Ä&'$1*1$5&(3 ,&7&$-)+&21&*$()(+6&5$%1*3 1*21*$()(+1')1841$-5&&**&$/) <=>?@ABCDECFGH@IJFBK=>L<>FMFA 7&*2$ 8&3 ,-)*&41.$Æ1'($7&*2$+&1-9$¾6-&* =@NFJB>NFC>AO= AO=BPBNQRQSTSUQBVQWTBXX<YB>KCBSZVQ[\ %141-&*$,)+6&8$46(&89$:6'&1 /&-$&,1-$()4&*2-&1$+)+)4&/& %1*2$46(&89$Ê&4)*&$-.*,)/3 (&*$1*5)4%1,1/'1*)4$/)(& * 2 ) (+6&5$,)+6&8 ]Z[^Z_ZSQT`Q[BaZ]bQ[\c[Q[BWc]QRBT]QdT[ZWBVTBKQSe[\Q[f %&41$/.*%&,10$%1*%1*20$&5&/0 +6&8$2)'&,$/'&,51-$+)-&,$&14 *7&$&%&'&8$46(&8$+)4+&8&* 86&*$/&%&$(&8&,1,Ä&*7&59&3 8&'&6*4$7Ç&)$4&15,&&$5'&$() * / & 5&1$'.21-& /1*560$;)*%)'&0$+&8-&*$+)41-65 (1*)4&'9$Å)'&,32)'&,$5)4,)+65 &/&$,&;&$7&*2$5)4,)%1&$%1$&'&( Ñ1Ä&Ä&*Ç&4&$,)Ç&4&$5)43 46&*29ÀMNOPQÝRS$%TU1V,T)Q4WQ ?Q[gc_fB=QbcBhiGjkl Ã

çèéêëìíîïðëíñòêóîôëèõöíî÷ðëêõí

øù ú~ ‚ q ~ s uw ~ û n ~ ‚ s ü w } n ~ ‚ s ýn ~ ‚ þ q ~ ‚ n ~ ×ØÙÚ"ÛÜÝÞß !àÛ$3$Ð63 3¤œ¤°™š£™›™¨™š³£§š³©—°©§µ§œ—4—°™´¤¶ +&4%1$ÀáâÃ$5)4/)4&*;&5$-)51-& £™›™œ¤°™¡—¨—©§£¨™³¤©™´¤©—°š›™©™™š³¤š ,6&4&$2)(6468$(6*Ç6'$%&41 œ—š5™š³½ &4&8$65&4&$46(&8*7&$7&*2 +)4&%&$%1$Ñ6,6*$Ð46*)*0 Å'&2&8&4;.0$ã&*2-41*2&*0 /&%&$Ð)'&,&$ÀäÎÏÃ$/6-6' 6789

Ïå9åå9$Ð&&5$1560$/)48&51&**7&  '&*2,6*2$5)456;6$/&%&$/6*3 Ç&-$()4&/10$()(+&7&*2-&* /&*$&5&/$46(&8*7&9$Ò1&*2 /&4&8$-)46,&-&**7&9$ÉÊ&3 +)*Ç&*&$)46/,1$7&*2$5)4;&%1 +&*26*&*$%)/&*$&(+46-0 '&6$,&7&$,)*%141$51%&-$(&(3 %6&$5&86*$,1'&(9 +&21&*$'&21$81'&*2$5)4+&Ä& /6$6*56-$()(/)4+&1-10$,)3 ¾)'6($'&21$()(&,51-&* ,&)*2 1*0$5)4(&,6-$&5&/$,)*2 (.2&$&%&$+&*56&*$%&41$/)3 %&41(&*&$,6(+)4$,6&4&0$1& 46(& $7&*2$5)4+&*2$,)3 ()41*5&80Ë$-&5&*7&9 %1-);65-&*$%)*2&*$8)(+63 ;&68$Ï8å*å7$&() Ð)()*5&4&$1560$ã&41-$Ñ)3 ,&*$&*21*$-)*Ç&*2$7&*2 *7&$,)(6'&95)4$%&41$5)(/&53 ,&$Å' 4;.0$Ö24&'*.0$()3 ()(/.4&-/.4&*%&-&*$463 Å)*51*2$46(&8*7&$;62& 41*Ç10$&&2%&&8$)&(/ 8$46,&(&8*7&9$Éæ1-14&*$,&7&$'&*23 &(+46-$+)4,&(&&*$%)*2&* +)4&5$7&*2$+)4&&5%$4&6$%(& 1 $ Ä1 7&8 ,6*2$5)456;6$-)$:)4&/10$,&7& &5&/$&,+),$-&*%&*2$,&/1$(1'1-3 ÌÒ$á$Ì$ÁÍ9$:)'1/651$46'&(& -14&$()')56,$'&21$5&/1$5)4*7&5& *7&$7&*2$;62&$81'&*29$¾)43 (1'1-$7$:17)(0$Ê4.(.7.,.80 &*21*$-)*Ç&*20Ë$;)'&,*7&0 6*56*20$51%&-$&%&$-.4+&*$'6-& Ð6+&4%1$%&*$Ð6'1$Ð6/&*5.9 Ì&+6$ÀÍÎÏÃ$/&219 6/6*$-.4+&*$;1Ä&$%&'&( Ð)(6&*7&$+)4&%&$/&%&$'.3 Ñ15)(61$-)51-&$5)*2&8 (& ) ; & &*$5)4,)+659$&(6*0 -&,1$7&*2$+)4%)-&5&*$,&56 ()(/)4+&1-1$46(&8*7&0$Ð63 &*&-%1 3 & &$7&*2$(&,18 ,&(&$'&1*9$Ê)46,&-&*$5)4813 +&4%1$()*;)'&,-&*0$&*21* -)Ç1'$()**&2-&*'&7(1 &6(&9 56*2$+)4&50$()*21*2&5$&*21*3 -)*Ç&*2$5)4,)+650$5)'&8 É&-56$-)$;5&4%1 & *0 $ , & 7 & 41$8&*7&$+)4'&*23 ()*28&*Ç64-&*$+&21&*$%)3 '&*2,6*2$(&,6-$-)$46(&80 *,67*&2$,$,))*'&%1 (&$âå$%)51-9 '1*%6*21$-)'6&42&9$ÖÄ&'3 Ö5&/$-))(/&5$46(&8$1*10 EüF|GsHtIHJtIHü () *7& 6$)Ó&-6&,1$')Ä&5 81'&*2$5)4+&Ä&$&*21*9$Ð)(3 ø'()*+,')-./01'2)-+/1 %)/&$*(& 0$5&/1$/1*56*7&$51%&- 1,&'$&5&/$46(&8$(1'1-$:17)( 34546'.78.,'/)-8+9+ +1,&$%1+6-&$-)4)*&$5)48&'&*2 7&*2$5&-$%1-)5&861$-)+)4&3 7&*2$&(+46-9$Ð);&- %&&**7&9$Ö-814*7&0$81*22& ,+:17;+'<.0.7'(-.7)7 &+5)&*/$ Ç & * 46/,10$+&46$/)45&3 Ì&+6$,1&*20$46(&8$+)4%1*3 =18)-*+7>'+7>17',)7?+7>@ (&$-&'&1$$&)%& $&*21*$-)*Ç&*2 %1*2$+&5&-.$1*1$/6*$%1+1&43 øù(.+-+'A)9B.0+7 %1 $ , 1 * 1 0 Ë $ /& /& 4*7&9 -&*$5&-$+)4&5&/9 +7>17'91-1/'0.+-+ Ö8 1 4 * 7 & 0 $ 1 & $ /6* $ ) ' 6& 4 (1$%&41$/18&-$%),& >)9.-.A')-./01'2)-+/1@ ()'&'61$/1*56$,&(/1*2$463 ()*ÉÇÊ& . + $()(+)41-&*$+&*3 øùC9/+8'-.9+A'-.0+, (&8$6*56-$()*2)Ó&-6&,1 56&*$+&&8& *$+&*26*&*$%&* =+7'B)B)-+/+',+7=+7> %6&$&*&-0$1,541$%&*$.4&*23 6*56-$/)*2)4;&&**7&$%1'&3 56&*7&9$Ð)5)'&8$1560$Ð6+&4%1 -6-&*$+)4,&(&3,&(&$%)*2&* 8)-7+,'-DBDA@ +&46$()(&,51-&*$,)+)4&/& Ä&42&0Ë$6Ç&/*7&9$ F<Fÿ <O=?FAE AEBP FgQaBbQ\TQ[ VZaQ[BWc]QR ]T_T`BLcbQWVT VQ[BNT^Z] h`Q[Q[kBRQ[0cWf SZWgQBSZbQ\TQ[ _Q\TBRT_Q[\ gZWbQUQBQ[\T[ `Z[0Q[\B^Q[\ ]Z[ZWdQ[\ `QUQSQ[ LWc[Z[f 1Q[\`WT[\Q[f L_Z]Q[fBLZ_QSQ h2GjkB]Q_Q]l

Xí ì í î Xê ö Yê ö î Z í [ ê î ï è ë è ñ î \è ] ê ñ øsJ~‚pn~sün~nosmz^nqsüw}n€qs€qs_q^n`nosIw€n~‚pnq

KJFMF<>==BPBF[\\egQB`Z_cQW\QBMTVTBLcRQWdeB]Z[QgQaBgZbT[\BVTBSQ]aT[\BWc]QR[^QBVZ[\Q[BaZ[cRB`Z`<=>R?@AB QUQCDEC gTWFQG[JFlB=><BLZ@LbNF T[\HFBA<VT> IcSc[B?QgcWgcWcfBIZSQBNZWgZ_cfBEZVQ[\SQWTBgZWSZbcgfBgZWQ[0Q]B_e[\SeWl

#àÛàÛ#K àØÜÝÞß !àÛ$3$L6;&* '&210$'.-&,1$7&*2$&(+4.'$(&,18$+1,& 41&'$5&*&8$7&*2$()*656/$;&'&*$+)4,189 %)4&,$7&*2$()*226764$Ä1'&7&8$Å)3 '.*2,.4$'&219 æ&,&'*7&0$;&'&*$7&*2$5)45656/$'&*2,.4 %&*2,&41$,);&-$Ð)'&,&ÀäÎÏÃ$,.4)$81*22& Éa.*2,.4&*$;&'&*$8&(/14$()*2)3 ()46/&-&*$;&'64$6*56-$'&'6$'1*5&, Ì&+6ÀÍÎÏÃ$%1*18&41$()*7)+&+-&* *&1$46(&8$,&7&9$Ê&'&6$86;&*$'&210 Ä&42&9 5&*&8$'.*2,.4$%1$+)+)4&/&$5151-9$Ö-1+&53 -)(6*2-1*&*$+1,&$'.*2,.4$-)(+&'10Ë Ð)()*5&4&$156$Ê)/&'&$æ)'&-,&*& *7&$;&'64$&'5)4*&51Æ$7&*2$()*286+6*23 -&5&$1%10$Ì&+6$ÀÍÎÏÃ9 ¾æ¾Ñ$Å6*6*2-1%6'0$¾6%81$L&4;.0 -&*$Ê)Ç&(&5&*$Å)%&*2,&41$%)*2&* Ð)()*5&4&$%1$Ñ),&$&56$Å&;&80 ()*2&5&-&*$/18&-*7&$,6%&8$()3 Ê&+6/&5)*$Ê'&5)*$5)45656/$(&5)41&' '.*2,.4$5)4;&%1$%1$512&$5151-$7&-*1$$%1 '&-6-&*$/)*2)Ç)-&*$'&*2,6*2$-) 5&*&8$,)81*22&$51%&-$+1,&$%1'&'61 ;&'&*$7&*2$()*286+6*2-&*$Ñ6,6* '.-&,1$-);&%1&*9$Ð)'&1*$156$;62&$,6%&8 -)*%&4&&*9 æ'&,&*$%)*2&*$Ñ6,6*$Ò&(&*,&41$Ñ),& ()(+)41-&*$+&*56&*$'.21,51-$6*56¾&8-&*0$$;&'&*$Ç.4$+'.-$7&*2$()*23 &562&;&89$&42&$-)(6%1&*$'&*2,6*2 -)4;&$+&-519 86+6*2-&*$Ñ6,6*$Ê41*;1*2$%&*$Ñ6,6* ()'&-6-&*$-)4;&$+&-51$6*56-$()(+)43 ¾æ¾Ñ$,)*%141$()*6465$¾6%1$;62& ¾&5645646$%1$Ñ),&$:)45)'6$5)45656/$(&3 ,18-&*$(&5)41&'$'.*2,.4&*9$&(6* &-&*$()(/)451(+&*2-&*$6*565)41&'$5&*&8$,)81*22&$51%&-$+1,&$%1'&'619 -&4)*&$-)5)4+&5&,&*$/)4&'&5&*0$(&5)41&' ()(+)41-&*$+&*56&*$+)46/&$/&,14 :&5)41&'$'.*2,.4&*$;62&$*7&41,$()3 '.*2,.4&*$+)'6($+1,&$%1+)4,18-&* %&*$,)()*9$Ñ18&4&/-&*$%)*2&* *1(+6*$46(&8$(1'1-$1%1$Ð68&4;.$ÀäâÃ9 ,)(6&*7&9 +&*56&*$5)4,)+650$'.-&,1$7&*2$'.*23 Õ&'&*$Ç.4$+'.-$7&*2$')+&4$&Ä&'*7&$ä :)*6465$Ê&+&2$æ)()41*5&8&*$Ñ),& ,.4$+1,&$%15&*226'$,)81*22&$()*263 ()5)4$&(+4.'$51*22&'$5)4,1,&$,)-15&4$Á &56$Å&;&80$L&45.*.0$-)4;&$+&-51$&-&* 4&*21$4),1-.$5)4;&%1*7&$5&*&8$'.*23 ()5)49$¾&8-&*$;1-&$5)4;&%1$86;&*$')+&5 5)46,$%1'&-6-&*$81*22&$,)'6468$(&5)3 ,.4$-)(+&'19ÀPQUÃ

ðséêtèñîuívèëwêóí n+/+,'=+7'o7+, rr p.-1'n)01'q+7.= ðìêòêñòîrêöêëîçðñóxyx <=>?@ABCDECFGNDAFBK=>OLI>AF=

c c®­! bd«—°ª—£™œœ—˜§©§¢™š—œ·š·¡¤¶ ˜™´™œª™š™š™œ¶–§˜™°¤±hh²ª™š–§¢—°¡™š±¼i² œ·¡´™œ¡—¨™œ§œ™š´—š5§°¤™š˜—£¤´™³™°3™š³œ™¨™š ª™°™±b™š§ª²c™ª¤š³½eœ£¤œ—ª§™š›™˜™°§˜—°™œ¢¤° £—©—¨™¢´—©§³™£®—´·¨¤£¤™šª™°¤3·¨£—œc™ª¤š³ ¡—¡˜—œ§œª¤°§¡™¢š›™ª¤¥¤¨™›™¢!§£§šc™ª¤š³Ÿ¶ !—£™c™ª¤š³¶3¨™›—š¶¹™˜§±º»¼²½–—¨™¤š¡—¡˜—œ§œ ´™£™š³™š˜™´™œª™š™š™œ¶´—©§³™£µ§³™˜—°¢™£¤¨ ¡—¡˜—œ§œ·©™œ´—š5§°¤™š°™©§£™š˜™©™š³˜—£¤ ´™³™°¶"™šª·œ·±¼j²ª¤¥¤¨™›™¢¸™š›§¡™£¶ 3§°¥·œ—°©·¶¯™¥™«—š³™¢½ eœ£¤´—¨™œ§¤š¤£§ª™¢˜—°¨™š³£§š³£—µ™œ·¬—¡d ˜—°¼ ž¼£¤¨™¡½–§ª™¢™ª™ž h˜™©™š³˜—£¤›™š³ ˜—°¢™£¤¨ª¤™¡˜¤¨·¨—¢œ—©¤³™´—¨™œ§½™¡§š´—©§³™£ ¡™£¤¢™œ™š¡—¨™œ§œ™š´—šª™¨™¡™šœ™°—š™´¤¢™œ b™š§ªc™ª¤š³¡—¨™´·°œ™šœ—¢¤¨™š³™š˜—£¤´™³™° £—µ§¡¨™¢žhk˜™©™š³½–—¨™¤š¤©§¶˜—£¤´™³™°¡¤¨¤œ ¸™¨™¤3—°©™š¤™š›™š³˜—°™ª™ª¤£™¡´¤š³b™š§ªµ§³™ ¢¤¨™š³£—˜™š›™œ&h˜™©™š³½ 3—š³§š³œ™´™š´—š5§°¤™š˜—£¤´™³™°¤š¤˜—°¡§¨™ ª™°¤¨™´·°™š´—©§³™£b™š§ªœ—´™ª™œ—´·¨¤£¤™š½ 3—©§³™£¡—šª§³™´™°™´—¨™œ§¤š¤¡—šµ§™¨¢™£¤¨ 5§°¤™šš›™œ—©§œ™š³°·£·œ™©™§´—š™¡´§š³˜—£¤½ !§³™™š¤š¤©—°š›™©™˜—š™°¶ª¤£™¨™¢£™©§©—¡´™© ´—¡˜§™©™š´—°™¨™©™š´—°©™š¤™šª¤¥¤¨™›™¢l·š·£™°¤¶ ´—©§³™¡—š—¡§œ™š´§¨§¢™š˜—£¤£¤œ§›™š³¡¤°¤´ ª—š³™š´™³™°b™š§ª½–—©—¨™¢ª¤5·5·œœ™š¶˜—£¤ ©—°£—˜§©¡—¡¤¨¤œ¤œ—£™¡™™šª™°¤˜—š©§œ¶§œ§°™š ª™š˜™¢™š½ 3—©§³™£œ—¡§ª¤™š©—°§£¡—šª—£™œª™š™œ¢¤°š›™ ´—¡¤¨¤œ§£™¢™´—°™¨™©™š´—°©™š¤™š¡—š³™œ§¤œ™¨™§ ¡—šª™´™©œ™š˜—£¤š›™ª™°¤–§˜™°¤ª™š–§¢—°¡™š½ 3·¨¤£¤¨™š³£§š³˜—°©¤šª™œ5—´™©ª—š³™š¡—š5™°¤ ´—¨™œ§ª¤°§¡™¢š›™½ ®™´·¨£—œ3¨™›—š¶e®3b§©¢g¤¶¡—š³™©™œ™š¶£™™© ¤š¤´—š›¤ª¤œ¡™£¤¢©—°§£¡—¨™œ§œ™š´—š³—¡˜™š³™š œ™°—š™˜—£¤›™š³¢¤¨™š³5§œ§´˜™š›™œ½–—¡—š©™°™ ¤©§¡—š§°§©´—š³™œ§™š–§¢—°¡™š¶ª¤°¤š›™¢™š›™¤œ§© ¡—¨™œ§œ™š´—š5§°¤™š£—˜™š›™œª§™œ™¨¤½m–™›™µ§™¨ £—¢™°³™¹´h°¤˜§£—©¤™´œ¤¨·³°™¡š›™½™š³š›™§š©§œ ˜™›™°¢§©™š³ª™š¡™œ™š£—¢™°¤d¢™°¤¶%™œ§š›™½±¢™£²

® b#3¹#c#¶«¹­¸ d®—©§™ §¡§¡e£·£¤™£¤´—ª™³™š³3™£™° –—¨§°§¢­šª·š—£¤™±e33–­²!­f¶ c§£©¤œ™šµ—š³¹™©§±c®¹²3—¡d ˜™›§š¡—š³§šµ§š³¤3™£™°–—š©·¨·¶ ¹™˜§±º»¼²½3—¡˜™›§š©§°§š ¨™š³£§š³§š©§œ¡—¡™š©™§œ·šª¤£¤ ´™£™°©—°£—˜§©ª™š˜—°ª¤™¨·³ ª—š³™š´™°™´—ª™³™š³½ ®—ª™©™š³™š3—¡˜™›§šª¤d ¡™šg™™©œ™š´™°™´—ª™³™š³´™£™° §š©§œ¡—š›™¡´™¤œ™š™£´¤°™£¤š›™ §š©§œ©™œ¡™§ª¤´¤šª™¢ª™°¤´™£™° ¨™¡™œ—´™£™°˜™°§›™š³˜™°§£™µ™ £—¨—£™¤ª¤˜™š³§š½4—°—œ™©—©™´ ¤š³¤š˜—°©™¢™š¡—š5™°¤š™gœ™¢ª¤ ´™£™°©—°£—˜§©½ $®™¡¤©¤ª™œ£—©§µ§œ™¨™§´™£™° ª¤´¤šª™¢d´¤šª™¢ª™š¤š³¤š´™£™°

¨™¡™¤š¤©—©™´ª¤´—°©™¢™šœ™š½–™›™ ª—š³™°™ª™°—š5™š™¨·œ™£¤´™£™° ¨™¡™¤š¤™œ™šª¤³§š™œ™š§š©§œ ¡—¡˜™š³§š©™¡™š½–¤¨™¢œ™š ´—¡—°¤š©™¢¡—¡˜™š³§š´™£™°›™š³ ¡—³™¢¶¡§ª™¢d¡§ª™¢™š™ª™›™š³ ¡—š—¡´™©¤½«™´¤œ™¡¤¤š³¤š©—©™´ ª¤£¤š¤¶%œ™©™–§œ™°µ·¶£—·°™š³ ´—ª™³™š³™›™¡ª¤¢™ª™´™š3—¡d ˜™›§š½ 4—š™š³³™´¤´—°š›™©™™š´™°™ ´—ª™³™š³¶c®¹3—¡˜™›§š¶¡—š³d ¤¡˜™§´™°™´—ª™³™š³™³™°©¤ª™œ ¡§ª™¢©—°´°·¬·œ™£¤ª—š³™šœ™˜™° °—š5™š™°—¨·œ™£¤´—ª™³™š³œ— 3™£™°–—š©·¨·¸™°§¡™§´§š¤£§ ´—¡˜·š³œ™°™š3™£™°–—š©·¨· b™¡™½ $–™›™´™¢™¡œ—¤š³¤š™š´—d ª™³™š³¡™§´§š´—¡—°¤š©™¢ ª™—°™¢½®—ª—´™šœ¤©™™œ™š¨—˜¤¢ ˜™š›™œ˜—°ª¤£œ§£¤ª™š¡—š5™°¤ £·¨§£¤©—°˜™¤œ˜™³¤´™°™´—ª™³™š³½ 3™£™°¤©§ª¤¡™š™´§š´™£©¤˜™š›™œ ¡™£™¨™¢¶©™´¤œ™¡¤˜—°¢™°™´´™°™ ´—ª™³™š³©—©™´g·œ§£˜—°µ§™¨™š £—´—°©¤˜¤™£™¶%œ™©™3—¡˜™›§š½ š©§œ¡—š³™©™£¤´—°¡™£™¨™¢™š ›™š³©¤¡˜§¨¶ª¤°¤š›™¡—š³™œ§™œ™š ¡—¨™œ§œ™šœ·¡§š¤œ™£¤£—5™°™ ¤š©—š£¤gª—š³™š´—¡—°¤š©™¢ª™—°™¢ ª™¨™¡¢™¨¤š¤!¤š™£3—°¤šª§£©°¤™š 3—°ª™³™š³™šª™š†–!4±!¤£d ´—°¤šª™³ª™š†–!4²®§¨·š´°·³· £—°©™´—¡—°¤š©™¢œ—5™¡™©™š½ ´°¤š£¤´¶ª¤°¤š›™¡—š³™œ§ <=>?@ABCDECFGL>AEE>JBMFJH@BA@E=FJF –—5™°™ FNFABPBEK=BÿZ]bQ^c[ £™š³™©¡—š›™›™š³œ™šµ¤œ™˜™d ?O=LF‡FNFA VTSQ_Q]TBaZVQ\Q[\BSQQgBbZWgQ[VQ[\ šª¤³˜§·šš™³šœ™´°™½±£¤™š³°²¨™¡™¤š¤¢™°§£ `ZBÿQSQWBLZ[ge_efB=QbcBhiGjkl

z{|}~{€{|‚ƒ„

o78+-+'()/+,'nD:+'=+7'n.+A …

« ®¡—šµ™³™œ—£—¢™©™š¶–—œ°—©™°¤£ †œ·š·¡¤­­¤š¤µ§³™£§œ™¡—š³·š£§¡¤ ®·¡¤£¤¸!3¹!®™˜§´™©—š–¨—¡™š¶ ˜§™¢d˜§™¢™š¶©—°§©™¡™£¤°£™œ¶£™¨™œª™š ¦™°5¢™š"™°¤—¡¶£§œ™˜—°·¨™¢°™³™½#¨™¢ ¡™š³³¤£½$–™›™£§œ™˜§™¢œ™°—š™˜™¤œ °™³™›™š³ª¤£§œ™¤´·¨¤©¤£¤333¤š¤ §š©§œ¡—šµ™³™œ—£—¢™©™š£™›™½®§¨¤š—° ™ª™¨™¢£—´™œ˜·¨™½ ¨™¤š£—´—°©¤˜—˜—œ³·°—š³µ§³™£™›™ $¸¤™£™š›™£™™©¨¤˜§°£™›™ ³—¡™°¤½™¡§š¢™°§£ª¤¡˜™š³¤ª—š³™š ¡—¨§™š³œ™š¥™œ©§§š©§œ·¨™¢ ˜§™¢d˜§™¢™šª™š·¨™¢°™³™¶£§´™›™©—©™´ °™³™½!—š³™š·¨™¢°™³™˜™ª™š £—¢™©¶%œ™©™™›™¢ª§™´§©—°™¤š¤½ ™œ™š¡—šµ™ª¤£—¢™©¶%œ™©™´°¤™ ®—©§™¦°™œ£¤333¤š¤´§šœ—°™´ ˜—°§£¤™&&©™¢§š¤š¤½ ¡—š³™µ™œœ—¨§™°³™š›™§š©§œ˜—°·¨™¢°™³™¶ –—¨™¤š°™µ¤š·¨™¢ £™¨™¢£™©§š›™°§©¤š¡—š³™µ™œ£¤˜§™¢¢™°¤ °™³™¶¨§¨§£™š¦™œ§¨©™£ §š©§œ˜—°—š™š³½±5˜™² 1?F


 9  546 95   4 

 !"#$%&$%"'('$)*+",(%-$%-*".$##-".*#/0$%1'*02"3$&+$" 3$0*&+$2"4(01$45%1"'(")(45$+",$0&$*",/6*&*'7"8595$%%-$"$,$6$1*"'$6$5" 45'$%"#(%1*%:$0"'50)*";*",$06(#(%7"<(=('"-$%1".(,&(#4(0"&$+5%"6$65" 4$05")$9$"#(%9$6$%*"/,(0$)*",(#4()$0$%",$-5;$0$";*")(45$+"05#$+")$'*&" )=$)&$";*">/&$"?$%1'/'2"8+$*6$%;2"*%*";*'$4$0'$%"4(01$45%1"'("@$0&$*" 3$);(#"-$%1";*;*0*'$%",(%15)$+$".50-$"@$6/+7" 8$'"&$%115%1A&$%115%12"3$&+$";*)(45&A)(45&";*,*6*+"/0$%1A/0$%1" '(,(0:$-$$%".50-$"5%&5'"#(%9$;*"4(%;$+$0$";*",$0&$*"-$%1"(#40*/%-$" 4(0$)$6";$0*"/0#$)"3$)*/%$6"B(#/'0$&"*%*7 CD-$"$'5")5;$+";*+545%1*"@$'".-$+0/%*2">(&5$"@$0&$*"3$);(#"E$'$0&$" 8*#507"F'5";*#*%&$"5%&5'"*)*",/)*)*"4(%;$+$0$",$0&$*2G"$'5"3$&+$")$$&" ;*+545%1*"$=$'"#(;*$2"H$45"IJKLM7 3$&+$"#(%1$'5";*0*%-$"#(#$%1"4(65#")(:$0$"0()#*"#(%(0*#$" )50$&"'($%11/&$%",$0&$*";$0*",*#,*%$%"3$);(#7"3$#5%2";*$"#(%1$'5" 4(0)-5'50";*,(0:$-$"4(01$45%1";*",$0&$*"-$%1"$'$%",(0&$#$"'$6*"*'5&" 4(0'/#,(&*)*";*"@(#*65"LNOP"*%*7"CF'5")(%$%1"4*)$"*'5&"$%;*6")(4$1$*" 4(%;$+$0$",$0&$*",/6*&*'2G"&5&50";*$7"QRSTU

æ 43!ç 4 53ä  ã35ã VWXYZ[\]^_WX`a

1234456389 

Ýa_a[ßaýX

35 32 6 63 8 234353689

úúŸ

Ă&#x201D;Ă&#x160;Ă&#x17D;­Ă&#x2039;ÂŤĂ&#x17D;Š²­¾Ă&#x160;­ ¾º¡ºĂ&#x17D;œ­þ²Ă&#x160;­š°¸Ă&#x2019;ÂşĂ&#x2018;ÂŞĂ&#x160;­

Ă&#x20AC;cĂ°fgiqrzmnjmkinjiuyqmi lyujijkjiurkzmnjiqrÂ&#x2C6;rknmqi Ă&#x2026;mkxiÂ&#x17D;mÂ&#x2C6;miÂ&#x192;ymwm~iÂ&#x17D;mkyÂ&#x201A; wjmiÂ&#x2C6;mk milrvywmÂ&#x2C6;m~iÂ&#x2021;rzyuÂ&#x201A; smÂ&#x2C6;ipvmkxi mkxiurujsjqji qrumu|ymkiĂąsrljÂ&#x2C6;òismktmwi urkÂ&#x2030;plmiurulymti|vrnjqÂ&#x201A; wjÂ&#x201A;|vrnjqwjimqmkiÂ&#x2039;rkpurkmi  mkximqmkitrvzmnjinjiumwmi nr|mk~iÂ&#x2021;r|rvtjinjsmqyqmki |mvmkpvumsiÂ&#x192;jiÂ&#x192;ywyup~iÂ&#x2020;jmi |rvkmÂ&#x2C6;iurvmumsqmkilrlrvmÂ&#x201A; |mi|rvjwtjÂ&#x160;mi mkximqmkitrvÂ&#x201A; zmnjinjiwr|mkzmkxiÂ&#x2022;Â&#x17E;Â&#x161;Â&#x;~iÂ&#x2026;jumi njimktmvmk miwynmÂ&#x2C6;itrvlyqÂ&#x201A; tjitrvzmnj~ Â&#x17D;jwmsk mÂ&#x201E;i|mvmkpvumsi  mkxiqjkjizyxmiurkzmzmsizmnji |vpnywrviÂ&#x2039;jsuijkji|rvkmÂ&#x2C6;i urkxmtmqmkimqmkitrvzmnjiqrÂ&#x201A; Â&#x2030;rsmqmmkismsyisjktmwi mkxi ursjlmtqmkipvmkxitrv|mkÂ&#x201A; nmkxinji}knpkrwjm~iÂ?rvk mtmi jtyinjmsmujipsrÂ&#x2C6;iÂ&#x2018;mw jniÂ&#x2018;mzmÂ&#x201A; wmÂ&#x201E;imkmqiÂ&#x17D;rkqpiĂ&#x201E;rvrqpkpujÂ&#x201A; mki{mttmiÂ&#x2018;mzmwm~iÂ&#x192;rÂ&#x2030;rsmqmmki smsyisjktmwitrvwrlytitrvzmnji njizmsmkiÂ?psiÂ&#x20AC;mxpvmÂ&#x160;ji|mnmi Â&#x161;iÂ&#x20AC;mkymvjiÂ&#x2022;Â&#x17E;Â&#x161;Â&#x;~iÂ&#x192;rÂ&#x2030;rsmqmmki zyxminjmsmujipsrÂ&#x2C6;iÂ&#x17D;rktrvji Â&#x152;Â&#x153;Â&#x17D;Ă&#x192;iÂ&#x2020;mÂ&#x2C6;smki}wqmki|mnmiĂłi Â&#x20AC;mkymvjismsy~ Â&#x2020;jmizyxmi|rvkmÂ&#x2C6;iurvmumsÂ&#x201A;

qmkitmÂ&#x2C6;ykijkjimqmkimnmimvtjwi wrkjpvinmkitpqpÂ&#x2C6;iumw mvmqmti  mkxiurkjkxxmsinykjm~iÂ?rvÂ&#x201A; lyqtjÂ&#x201E;iÂ&#x161;ĂŞiÂ&#x20AC;mkymvji|rnmkxnyti iÂ&#x2018;mÂ&#x2039;jĂ´inmkiumktmkiÂ&#x192;m|psÂ&#x201A; nmiÂ&#x17D;rtvpiÂ&#x20AC;m miÂ&#x2014;jvumkiĂ&#x2DC;mkji tyty|iywjm~ Â&#x17D;rwqjilrxjtyiÂ&#x192;jiÂ&#x192;ywyupi urkrxmwqmkÂ&#x201E;itmqnjvÂ&#x201E;ivrĂ&#x2014;rqjÂ&#x201E;i nmkizpnpÂ&#x2C6;iurvy|mqmkitmqnjvi Ă&#x2026;mkxiÂ&#x17D;mÂ&#x2C6;miÂ?wm~iÂ?Â&#x2021;ruymijtyi qrÂ&#x2C6;rknmqiÂ?yÂ&#x2C6;mkÂ&#x201E;Â?iqmtmiÂ&#x192;ji Â&#x192;ywyupiwmmtinjÂ&#x2C6;ylykxjiÂ&#x2122;jmi trsr|pkÂ&#x201E;iÂ&#x2018;mlyiÂ&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x17E;Â&#x161;Â&#x;Â&#x2013;~ Â?mqiÂ&#x2030;yqy|ijtyiwmzmÂ&#x201E;iÂ&#x192;jiÂ&#x192;yÂ&#x201A; wyupizyxmiwynmÂ&#x2C6;iuru|rvjkÂ&#x201A; xmtqmkimxmvi|mvmimvtjwiyktyqi srljÂ&#x2C6;iumÂ&#x160;mwinjvjÂ&#x201E;iqmvrkminjÂ&#x201A; vjk miursjÂ&#x2C6;mtimqmkimnmi mkxi umwyqi|rkzmvm~ Â&#x192;rqÂ&#x2C6;mÂ&#x160;mtjvmkk mitrvlyqÂ&#x201A; tjinrkxmkitrvtmkxqm|k mi Â&#x2018;mÂ&#x2039;Â&#x2039;jiÂ&#x2C6;umnÂ&#x201E;inrkxmkitynyÂ&#x201A; Â&#x2C6;mkiurkxxrsmvi|rwtmikmvqpÂ&#x201A; lminjivyumÂ&#x2C6;k minjiqmÂ&#x160;mwmki Â&#x2026;rlmqiÂ&#x152;ysywÂ&#x201E;iÂ&#x20AC;mqmvtmiÂ&#x2021;rsmtmkÂ&#x201E;i Â&#x2022;Â&#x203A;iÂ&#x20AC;mkymvjiÂ&#x2022;Â&#x17E;Â&#x161;Â&#x;~iÂ&#x17D;rkmkxxmÂ&#x201A; |jiqrlrkmvmkivmumsmkk mÂ&#x201E;i Â&#x192;jiÂ&#x192;ywyupirkxxmkiurk Â&#x201A; pulpkxqmkinjvj~iÂ?Â&#x2021;m miÂ&#x2C6;mkÂ&#x201A;  milrvqrÂ&#x160;mzjlmkiurk muÂ&#x201A; |mjqmkim|mi mkxiwm misjÂ&#x2C6;mtÂ&#x201E;Â?i qmtmiÂ&#x192;jiÂ&#x192;ywyup~i¥¢ £¤¼Œ§

å5 454 â 㝠ä ü5 9

Â&#x17D;mvÂ&#x2030;rsioÂ&#x2C6;mknvmÂ&#x160;jkmÂ&#x201A; urknm|mtinyqykxmki|rÂ&#x201A; qrs~iÂ&#x2021;mu|mjiwrqmvmkxim|mi tmitrvywiurkxrulmkxqmki kyÂ&#x2C6;iqrsymvxmiyktyqiljwkjwi  mkxixyrimzyqmkiqrilpqm|i qvrmtjÂ&#x2122;jtmwk minmsmuilrvÂ&#x201A; lmvyk mijkj~iÂ?Â&#x2020;yqykxmki Â&#x2019;m mÂ&#x2C6;Â&#x2013;irkxxmqimnmi mkxi ljwkjw~iÂ&#x2021;rtrsmÂ&#x2C6;iwyqwrwivrwpvi Â&#x161;Â&#x17E;Â&#x17E;i|rvwrki mkxinjlrvjqmki njtpsmq~iÂ&#x152;pqm|iqm mqk mi lrvwmumiqrsymvxmk minji qrsymvxmiurulymtixyri wrtyzyÂ&#x201E;Â?itmknmwk m~ Â&#x2018;mzmiu|mtÂ&#x201E;iĂ&#x201E;m|ymiÂ&#x152;mvmtÂ&#x201E;i trtm|iwrumkxmtÂ&#x201E;Â?iyÂ&#x2030;m|k m~ Â&#x2021;pmsiÂ&#x2030;mspki|rknmu|jkxi qjkjiwmynmvmiqmknykxiĂ&#x192;mÂ&#x201A; Â?mqiwrqrnmviÂ&#x160;mÂ&#x2C6;mkmi Â&#x2C6;jny|Â&#x201E;iÂ&#x17D;mvÂ&#x2030;rssiurkxmtmÂ&#x201A; njkrioÂ&#x2C6;mknvmÂ&#x160;jkmtmijkji urkÂ&#x2030;mvjinyjtÂ&#x201E;iljwkjwilmvykÂ&#x201A; qmkiwrlrkmvk minjmijkxjki urkxxmknrkxiwrzyusmÂ&#x2C6;i  mijkjiurkyvytiÂ&#x17D;mvÂ&#x2030;rsizyxmi Â&#x2030;r|mtiurujsjqji|mwmkxmki trumkk miurulyqmiywmÂ&#x201A; urkzmnjitru|mtk miurkxÂ&#x201A; mxmvimnmipvmkxi mkxiljwmi Â&#x2C6;minjiljnmkxiÂ&#x2039;mwÂ&#x2C6;jpkinmki xmsji|rkxmsmumkilrvljwÂ&#x201A; urulymtinjmisrljÂ&#x2C6;ilrvÂ&#x201A; qysjkrvinjiÂ&#x192;mÂ&#x160;mwmkikjmxmi kjwiyktyqiurkÂ&#x2030;mvji|rsymkxi tmkxxykxizmÂ&#x160;ml~iÂ?Ă&#x2DC;yrijkÂ&#x201A; Â?rv|mnyiÂ&#x2021;ynjvumkiÂ&#x2026;ptièÂ&#x201E;i urkxxmvm|iljwkjwismjkk m~ xjkiÂ&#x2030;r|mtimnmitmkxxykxÂ&#x201A; Â&#x2021;oÂ&#x152;Â&#x2020;Â&#x201E;iÂ&#x20AC;mqmvtm~ i Â&#x2026;y|mqmkiĂ&#x201E;mÂ&#x2030;mvmk zmÂ&#x160;mliwrlrkmvk m~iÂ&#x192;msmyi Â&#x152;jktmkxiÂ&#x2039;jsuisrĂŠmknvjmi Â&#x192;rwjlyqmkk miurkxrspÂ&#x201A; rkxxmqÂ&#x201E;ixyriumjkitrvyw~i jkjiursmlrsjiljwkjwilmvyk mi smiljwkjwiurulymtiÂ&#x17D;mvÂ&#x2030;rsi Ă&#x2DC;yriwynmÂ&#x2C6;itjxmitmÂ&#x2C6;ykizpuÂ&#x201A; nrkxmkiurvrqiÂ?Â&#x2C6;riÂ&#x2014;pyknÂ&#x201A; yktyqiwrurktmvmiursy|mÂ&#x201A; lsp~iĂ&#x192;rĂŠtitjuriiÂ&#x2030;mvjiwrwymÂ&#x201A; v ièi mkxinjinmsmuk mitrvÂ&#x201A; qmkiyvywmki|mÂ&#x2030;mv~ tyi mkxilrvlrnmismxj~i}tyi nm|mtiwrzyusmÂ&#x2C6;ixrvmjilyÂ&#x201A; Â&#x2020;jmiiurujsjÂ&#x2C6;iurkykÂ&#x201A;  mkximnminji|jqjvmkiwm mÂ&#x201E;Â?i wmkmilrvlmxmjiurvrq~inmi nmiurkÂ&#x2030;mvji|mÂ&#x2030;mviwmu|mji yzmvk m~ ¥ÍĂ&#x161;¼¼àÏ íΣĂ&#x2021;ĂŻĂ&#x2021;¤ |ysmivrwtpvmkinmkitru|mti nymitmÂ&#x2C6;ykismxj~iÂ?Â&#x2020;ymitmÂ&#x201A; ¢ £¤£Ă&#x2020;Ă&#x2021;§ Â&#x2C6;jlyvmki mkxiurk yxyÂ&#x2C6;Â&#x201A; Â&#x2C6;ykismxjinrÂ&#x2C6;ixymilmvyiÂ&#x2030;mvji qmkisjÂ&#x2122;riuywjÂ&#x2030;~iÂ&#x2021;mwmvmkÂ&#x201A; |mwmkxmk~iÂ?mqytilmxjiÂ&#x160;mqÂ&#x201A; k mimnmsmÂ&#x2C6;imkmqÂ&#x201A;mkmqi tyk miwywmÂ&#x2C6;Â&#x201E;Â?iqmtmiÂ&#x17D;mvÂ&#x2030;rs~i uynmiyvlmkinjiÂ&#x20AC;mqmvtm~ Â?Ă&#x2DC;yrilrsyui|ymw~iÂ&#x192;msmyi Â&#x192;pkwr|iljwkjwk mijkji |ymwimqmkizmnjipvmkxiumÂ&#x201A; urumkxiwmkxmtiykjqinmki smw~iĂ&#x2DC;yriumyiÂ&#x2030;plmiljwkjwi urkmvjq~iÂ&#x2020;rwmjkixrvmjk mi wmtyismxjÂ&#x201E;ilrkxqrsiupljsÂ&#x201E;Â?i urk rvy|mjiwrlymÂ&#x2C6;iÂ&#x2C6;mkxÂ&#x201A; yzmvk mitrvplwrwj~ xmv~iÂ&#x2021;rurktmvmÂ&#x201E;ijktrvjpvi Â&#x17D;mvÂ&#x2030;rsiwrknjvjitrvljsmkxi njinmsmuk mitrvlymtinmvji wynmÂ&#x2C6;itjxmitmÂ&#x2C6;ykijkjiurkÂ&#x201A; |rtjiqrumwimtmyiqpktmjkrvi zpulsp~iÂ&#x153;ktyqivrkÂ&#x2030;mkmk mi  mkxitrvwywykivm|j~ urulyqmilrkxqrsiupljsÂ&#x201E;i Â&#x152;rvwmumitjuk mÂ&#x201E;iÂ&#x17D;mvÂ&#x201A; Â&#x2030;pÂ&#x160;pqiqrsmÂ&#x2C6;jvmkiÂ&#x20AC;rvumkÂ&#x201E;i Â&#x2030;rsiurkxmqyiurk jm|qmki Â&#x2022;ĂŞiÂ&#x17D;mvrtiÂ&#x161;êèÂ&#x203A;Â&#x201E;ijkjiwynmÂ&#x2C6;i |vp rqk mijkjiwrsmumisjumi urkxytmvmqmkikjmtk mi lysmk~iÂ?Â&#x192;muji|yk milrÂ&#x201A; qr|mnmiwmkxim mÂ&#x2C6;~iÂ&#x192;jkji lrvm|mitjui mkxiykjqÂ&#x201E;Â?i njmiwrnmkxiurkÂ&#x2030;mvjispqmwji yzmvk minjiwrsmi|rvrwujmki  mkxitr|mtiyktyqiurulyÂ&#x201A; xrvmjk mijkjÂ&#x201E;iÂ&#x2018;mlyiÂ&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;~ qmilrkxqrsk m~ Â&#x2021;r|rvtjiljwkjwivrwpvkÂ&#x201A; Â?Â&#x2021;rqmvmkxismxjiÂ&#x2030;mvjismÂ&#x201A;  minjiÂ&#x2018;mzmiu|mtÂ&#x201E;iÂ&#x17D;mvÂ&#x2030;rsi Â&#x2C6;mki mkxi|mwilymtilrkxÂ&#x201A;

VWXYZ[\]^_WX`a

Ă&#x2C6;Ă&#x2030;º­šĂ&#x160;²´­šĂ&#x160;²´­¾²´°²­Ă&#x2039;ÂŤĂ&#x152;Ă?­­Ă&#x2C6;ÂŹĂ&#x17D;ÂŤÂł

1ú¿2¿2

Ă&#x20AC;fĂ gĂ&#x201A;isrljÂ&#x2C6;inmvjiwr|rqmkiÂ&#x2018;mÂ&#x2039;Â&#x2039;jiÂ&#x2C6;Â&#x201A; umninjtmÂ&#x2C6;mki|rk jnjqiÂ&#x152;mnmkiĂ&#x192;mvqpÂ&#x201A; tjqmiĂ&#x192;mwjpkmsiÂ&#x2019;Â&#x152;Ă&#x192;Ă&#x192;Â&#x2013;~iĂ&#x201E;vpxvmuiuywjqi vrxysmviÂ&#x2020;mÂ&#x2C6;w mtinjiÂ?Â&#x2018;oÂ?}i mkxi mkxi wrtjm|i|mxjinjmilmÂ&#x160;mqmkilrvwmumiwrÂ&#x201A; zyusmÂ&#x2C6;i|rvwrktrvismjki|ykitrv|mqwminjtÂ&#x201A; jkxxmsqmk~i yiÂ?jkxiÂ?jkxi mkxilrlrvmÂ&#x201A; |miqmsjiurkzmnji|rulmÂ&#x160;mimÂ&#x2030;mvmitmuyi njitm mkxmkijkjilrvwmumiÂ&#x2018;mÂ&#x2039;Â&#x2039;jÂ&#x201E;iurkÂ&#x201A; xmqyiwynmÂ&#x2C6;iuysmjivjknyi|mnmiwpwpqi |vjmimwmsiÂ&#x192;ptmiÂ&#x152;mknykxijty~iÂ?Â&#x192;mkxrki kxpÂ&#x2030;psinmkisyÂ&#x2030;yk m~iÂ&#x2020;jmiwyqmixpnmjki wm mÂ&#x201E;iÂ&#x2C6;pljk miurumkxilrxjtyÂ&#x201E;Â?iqmtmi  yinjisÂ&#x2039;miÂ&#x17D;mvtÂ&#x201E;iÂ&#x20AC;msmkiÂ&#x2021;rktpwmiÂ&#x192;rÂ&#x201A; umquyvmkiÂ&#x2018;m mÂ&#x201E;iÂ&#x192;rsiÂ&#x17D;rqmviÂ&#x20AC;m mÂ&#x201E;iÂ&#x2021;yqÂ&#x201A; umzm miÂ&#x2020;r|pqÂ&#x201E;iÂ&#x20AC;mÂ&#x160;miÂ&#x152;mvmt~ Â&#x192;rvjknymki yitrvÂ&#x2C6;mnm|iumktmki qrqmwjÂ&#x2C6;iĂ&#x2026;ykjiÂ&#x2021;Â&#x2C6;mvmijtyilrsyuizyxmi ljwmitrvplmtj~iÂ&#x2021;mmtiurkzrkxyqiqriÂ&#x152;Ă&#x192;Ă&#x192;Â&#x201E;i  yixmxmsilrvtruyiuyminrkxmkiÂ&#x2018;mÂ&#x2039;Â&#x2039;j~i  yilrvrkÂ&#x2030;mkmiqrulmsjiurkxykzykÂ&#x201A;

 59 Rãã ö ä5 55 ã ã5 5454  ä   ¿ ç3ä÷ ä5ä ã  9 ä 6 9 4 øã  5 4   5  ù

xjiÂ&#x2018;mÂ&#x2039;Â&#x2039;jilrvwmumiqrqmwjÂ&#x2C6;i yÂ&#x201E;i{rkÂ&#x201A; nvjiÂ&#x152;i{rknmvwpimsjmwiÂ?kzj~iÂ?Â&#x152;rsyuismumi wmumiÂ?kzjiqriwmkmÂ&#x201E;iÂ&#x2030;yumirkxxmqiljwmi qrtruyiqmvrkmiwynmÂ&#x2C6;iumsmu~irkxÂ&#x201A; xmqilpsrÂ&#x2C6;iumwyq~i}kw missmÂ&#x2C6;iqriwmkmi smxjÂ&#x201E;Â?iyzmvk m~ Â&#x2021;pmsitrvtmkxqm|k miÂ&#x2018;mÂ&#x2039;Â&#x2039;jinmkiwtmÂ&#x201A; tywk miwrlmxmjitrvwmkxqmÂ&#x201E;i yitmqiumyi lmk mqilrvqpurktmv~iÂ&#x152;mxji yÂ&#x201E;iÂ&#x2018;mÂ&#x2039;Â&#x2039;jii wpwpqisrsmqji mkxiwrsmsyiwrxmvinmkiljwmi |vpÂ&#x2039;rwjpkmsiurkzmsmkqmki|rqrvzmmkÂ&#x201A; k m~ Â?Â&#x2021;m mirkxxmqitmÂ&#x2C6;yiqmsmyiwpmsijtyi m~i Â?m|jiurumkxiÂ&#x2018;mÂ&#x2039;Â&#x2039;jiwrsmsyitrvsjÂ&#x2C6;mtiwrxmvi qm mqirkxxmqi|mqmjikmvqplm~iÂ&#x2021;m mitrvÂ&#x201A; mqÂ&#x2C6;jviqrtruyiÂ&#x160;mqtyiysmkxitmÂ&#x2C6;ykimÂ&#x2030;mÂ&#x201A; vmiuywjq~iÂ&#x2021;m milrvÂ&#x2C6;mvm|inmkilrvnpmi ljmviÂ&#x2018;mÂ&#x2039;Â&#x2039;jiwrumkxmt~iÂ&#x2021;rsmsyizmxmiqrwrÂ&#x201A; Â&#x2C6;mtkmÂ&#x201E;iljmviÂ&#x2030;r|mtimqtjÂ&#x2122;jtmwismxjÂ&#x201E;Â?iqmtmi nmvmi mkxilmvyiwmzmiurvjsjwismxyiÂ&#x2021;jkxsri {m|| ijkj~iÂĄÂŁĂ&#x2020;Ă&#x2021;§

¨Šª­Ž¯°°ª­Ž°¹°²ª°°²­³°²´²­¾œ²¡°¸­šœº¸

bcdefgehijkjilmkniopqrsmti urvjsjwiwjkxsrilmvyilrvzynysi {jny|i}kjiojktm~inmikymkwmi lmvyinjismxyijkj~iÂ&#x20AC;jqmiljmwmk mi sjvjqismxyÂ&#x201A;smxyiopqrsmtiwr|rvtji Â&#x192;mvumÂ&#x201E;iÂ&#x2026;yqmiÂ&#x2026;mumÂ&#x201E;iÂ&#x2020;rknmuÂ&#x201E;i Â&#x2021;msmÂ&#x2C6;Â&#x201E;iÂ&#x2020;vmumÂ&#x201E;ilrvtytyvitrktmkxi qrqmwjÂ&#x2C6;i mkxiqrÂ&#x2030;rÂ&#x160;mi|mnmi |mwmkxmkk mÂ&#x201E;injismxyitrvlmvyi jkjiopqrsmtizywtvyiurkxywykxi sjvjqi mkxiurknmtmkxqmki w|jvjti mkxisrljÂ&#x2C6;i|pwjtjÂ&#x2039;inmsmui urumqkmjiÂ&#x2030;jktm~ Â&#x152;mkni mkxilmvyiwmzmi lrvxmktjiÂ&#x2039;pvumwjijkj~iÂ?Â&#x17D;rwqji Ÿ½žÂż smxyk mixmsmyÂ&#x201E;iwrsmumijkji qmujikxxmqi|rvkmÂ&#x2C6;ilmÂ&#x160;mjki Â&#x192;ptmÂ&#x201E;iÂ&#x20AC;mqmvtmÂ&#x201E;iÂ&#x2018;mlyiÂ&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;~ smxyi mkxiurk rqÂ&#x201A;urk rq~i Â?nÂ&#x160;jkiurkzrsmwqmkÂ&#x201E;isjvjqi {jny|i}kjiojktmijkjisrljÂ&#x2C6;iÂ&#x2039;vrwÂ&#x2C6;~i njismxyi{jny|i}kjiojktmi Â&#x17D;mwjÂ&#x2C6;iwpmsiÂ&#x2030;jktmÂ&#x201E;itm|ji mkxi lrvtytyvitrktmkxiwrwrpvmkxi srljÂ&#x2C6;i|pwjtjÂ&#x2039;Â&#x201E;Â?iqmtmiÂ?nÂ&#x160;jkÂ&#x201E;i  mkxiurvmjÂ&#x2C6;iwrumkxmtiÂ&#x2C6;jny|Â&#x201E;i uptpviopqrsmtiwmmtinjtruyjinji  mqkjiÂ&#x2C6;jny|iyktyqiurkÂ&#x2030;jktmji wrsmiwrlymÂ&#x2C6;imÂ&#x2030;mvminjiqmÂ&#x160;mwmki nmkinjÂ&#x2030;jktmjiwrÂ&#x2030;mvmitysyw~i

ojktmi mkximlmnj~iÂ?Â&#x2026;mxyijkji njnrnjqmwjqmkiyktyqipvmkxÂ&#x201A; pvmkxi mkxiwrsmsyiurkÂ&#x2030;jktmji nmkinjÂ&#x2030;jktmjiopqrsmtÂ&#x201E;i mqkji Â&#x152;jktmkxiopqrsmtiÂ&#x2019;wrlytmki yktyqiÂ&#x2039;mkwiÂ&#x2030;pqrsmtÂ&#x2013;i mkxi wrsmsyiurknyqykxiqmujÂ&#x201E;Â?i

julyÂ&#x2C6;iÂ?nÂ&#x160;jk~ Â&#x2014;pvumwjilmvyiopqrsmtiqjkji mnmsmÂ&#x2C6;iÂ?nÂ&#x160;jki|mnmixjtmvÂ&#x201E;i Â?vkrwtiÂ&#x2019;xjtmvÂ&#x2013;iÂ&#x2018;pkk iÂ&#x2019;lmwÂ&#x2013;inmki Â&#x2DC;ttpiÂ&#x2019;nvyuÂ&#x2013;Â&#x201E;iwrvtmiÂ&#x20AC;mÂ&#x2030;qsjkri Â&#x2019;Â&#x2122;pqmsÂ&#x2013;~iÂ&#x20AC;mÂ&#x2030;qsjkriurvy|mqmki Â&#x2122;pqmsjwiqrtjxmi mkxilrvxmlykxi njiopqrsmtiwrtrsmÂ&#x2C6; Â&#x192;jqmkinmkiÂ&#x2021;mvmÂ&#x2C6;i{mzy~ Â&#x20AC;ykjikmktjÂ&#x201E;ilmknijkjimqmki urumwyqjiywjmiÂ&#x161;Â&#x203A;iÂ&#x153;stmÂ&#x2C6;i wÂ&#x160;rrtiwrÂ&#x2122;rktrrkiopqrsmtimqmki njvm mqmkinrkxmkiurkxxrsmvi qpkwrvitpyviqrilrvlmxmji nmrvmÂ&#x2C6;injiÂ?mkmÂ&#x2C6;ijviuysmji Â&#x17D;mvrtiurknmtmkx~iÂ&#x192;pkwrvi qrsjsjkxilrvlmxmjiqptmijkjilmvyi mqmkilrvmqÂ&#x2C6;jvinjiÂ&#x2020;rwrulrvi Â&#x2022;Â&#x17E;Â&#x161;Â&#x;~iÂ?nÂ&#x160;jkiurumwtjqmkÂ&#x201E;i ursmsyjiqpkwrvijkjiopqrsmti mqmkiurk m|miwrsyvyÂ&#x2C6;i ljktmkxÂ&#x201A;ljktmkxiwrtjmk minji Â?mkmÂ&#x2C6;ijv~ ¥¢ £¤¼Œ§

Ă?°¸²ª¡­Ă?¸Ă&#x2018;ÂśĂ&#x2019;ÂŤ Ă?ºªº­Ă&#x201C;ÂŤĂ&#x2018;ªº­Ă&#x201D;ÂŤĂ&#x17D;ÂŤ

VWXYZ[\Ăž]^_WX`a

Ă&#x203A;cecĂ gegĂ&#x153;ixrsm|ikmvqpÂ&#x201A; lmiwynmÂ&#x2C6;iumwyqiqriwrxmsmisjkji umw mvmqmti}knpkrwjmitrvumwÂ&#x201A; yqimvtjw~iÂ&#x153;ktyqi|rulrvmkÂ&#x201A; tmwmkk mitrktyiumwjÂ&#x2C6;iuruÂ&#x201A; lytyÂ&#x2C6;qmkiÂ&#x160;mqtyi mkxismum~ Â&#x192;mqmiÂ&#x2021;smkqiwmmtinjtruyjinji Ă&#x2DC;rnykxiÂ&#x17D;mÂ&#x2C6;qmumÂ&#x2C6;iÂ&#x192;pkwtjtywji urkxykxqm|qmkilmÂ&#x2C6;Â&#x160;miljwkjwi kmvqplmiurulymtipvmkxiwrsmÂ&#x201A; syitrvxjyviqmvrkmiljwminrkxmki uynmÂ&#x2C6;iurknm|mtqmkiymkxi ž VWXYZ[\Ăż^WZ0X[ lmk mq~iÂ?}tyiqmkiljxiupkr ~i Â&#x17D;mwmsmÂ&#x2C6;k mixpnmmkk milyÂ&#x201A; yzmviÂ&#x192;mqm~ rqywjiumtjiurwqj|ykiwynmÂ&#x2C6;i qmkiÂ&#x2C6;mk mi|mvmi|rumqmjiwmzmÂ&#x201E;i Â&#x17D;rwqj|ykinrujqmkÂ&#x201E;itrkÂ&#x201A; wur ujsjqjiqrqymtmkiÂ&#x2C6;yqyui tm|ji|mvmitvmÂ&#x2039;Â&#x2039;jÂ&#x2030;qrviÂ&#x2019;|rk msyvÂ&#x2013;i tyk mi|rkrxmqiÂ&#x2C6;yqyuitjnmqi  mkx itrtm|~iÂ&#x192;mvrkmk mÂ&#x201E;iÂ&#x192;mqmi nmkilpwÂ&#x201A;lpwk miwmkxmtiurkxÂ&#x201A; lpsrÂ&#x2C6;iqmsmÂ&#x2C6;inrkxmki|mvmiumÂ&#x201A; urknr wmqim|mvmtiwrxrvmiursÂ&#x201A; xjyvqmkÂ&#x201E;Â?iykxqm|iÂ&#x192;mqmÂ&#x201E;iÂ&#x2018;mlyi Â&#x2039;jmikmvqplm~i m q yq m ki rqwrqywjiumtjitrvÂ&#x2C6;Â&#x201A; Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;~ Â? Ă&#x2026;m kx i |r kt j kx i m nm i yw m Â&#x2C6;m i m nm |i |m vmi|rumjkikmvqplmi Â&#x192;mvrkmiursjÂ&#x2C6;mti|mwmvi mkxi  mkxiqpkwjwtrkinmkiwrvjywiykÂ&#x201A;  mkxiqjkj lrvmnminjiwrs~i urkxxjyvqmkÂ&#x201E;itrktyiwmzmiÂ&#x2C6;msi tyqiurvrnmuitvmÂ&#x2039;Â&#x2039;jÂ&#x2030;iÂ&#x2019;|rvrnmvÂ&#x201A; Â?Â&#x192;msmyiiykt ilpwÂ&#x201E;ilmknmvÂ&#x201E;i trvwrlytiurkzmnjiqrwysjtmki mkÂ&#x2013;i mkxiumwyqiwjkjÂ&#x201E;Â?iykxÂ&#x201A; nmkiumÂ&#x2039;jmiwrlyq m j q k miurumkxi trvwrknjvjiyktyqiurulrvmkÂ&#x201A; qm|k m~i Â&#x2C6;m v yw i Â&#x2030; r |m t i nj Â&#x2C6;yq yuiumtj~i tmwk m~iÂ?Â&#x20AC;mnjiwm mivmwmÂ&#x201E;iykÂ&#x201A; Â&#x192;mqmizyxmitmqiuruykxqjvjÂ&#x201E;i Ă&#x201E;rvsyinjsmqyqmkiwy|m i tyqiurumtjqmki|rvrnmvmkÂ&#x201A; wmmtijkjilmk mqiumÂ&#x2039;jmiĂ&#x192;mvqpÂ&#x201A; rÂ&#x2039;rqizrvmilmxjiurvrqmÂ&#x201E; Â?miqimmnm t m i k milytyÂ&#x2C6;iÂ&#x160;mqtyi|mkzmkxÂ&#x201E;Â?i lmi mkxiumwjÂ&#x2C6;ilrsyuinjrqÂ&#x201A; Â&#x192;mqm~ÂĄĂ&#x2021;Ă&#x2122;Ă&#x161; Ă?Ă&#x17E;Ă&#x;Ă ÂŁĂ&#x2122;Ă&#x161;§

Âż 9 6  6 5 5  Ă&#x2022;3 4 5 9 5 8 Ă&#x2013;gĂ&#x2013;ginmkiqmÂ&#x160;mkÂ&#x201A;qmÂ&#x160;mkÂ&#x201A; urknyqykxiÂ&#x192;pujwjiĂ&#x201E;rulrvÂ&#x201A; wrulrvi mkxinrqmtiwmumi

k minjiÂ&#x2021;smkqitrtm|ilrvywmÂ&#x2C6;mi mktmwmkiÂ&#x192;pvy|wjiÂ&#x2019;Â&#x192;Ă&#x201E;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x201E;imtmyi Ă&#x192;mtmsinmkitmÂ&#x2C6;ykilmvy~inmi lrvÂ&#x2039;jqjvi|pwjtjÂ&#x2039;itrvÂ&#x2C6;mnm|iwjÂ&#x201A; Â&#x2039;mqtpvismjk~iqyikxxmqiumyi nymirÂ&#x2122;rktiÂ&#x2021;smkqinjilysmki qm|iqr|psjwjmki mkxiwrsmumi uru|vrnjqwjqmkijtyixmvmÂ&#x201A;xmÂ&#x201A; Â&#x2020;rwrulrvijtyi mkxitjnmqinjÂ&#x201A; jkjiqrvm|iurkpsmqiurulrvjÂ&#x201A; vmijtyÂ&#x201E;i|pwjtjÂ&#x2039;itÂ&#x2C6;jkqjkxismÂ&#x2C6;Â&#x201E;Â?i qmwjÂ&#x2C6;ijĂ&#x2014;jki|psjwj~iĂ&#x2DC;yrikxrvtjÂ&#x201A; qmkijĂ&#x2014;jkiqpkwrvilymtilmknijkji ykxqm|iÂ&#x192;mqmiwmmtinjtruyji smÂ&#x2C6;Â&#x201E;i|rvwpkrsiurvrqmiqmkityÂ&#x201A; wrtjm|imqmkiumkxxykxinjilrvÂ&#x201A; Â?vjlykinjiĂ&#x2DC;rnykxiÂ&#x17D;mÂ&#x2C6;qmumÂ&#x2C6;i vykiwruyminjilysmkijty~iÂ&#x20AC;mnji lmxmjiqptmiÂ?mkmÂ&#x2C6;ijv~ Â&#x192;pkwtjtywjiÂ&#x2019;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;injiÂ&#x20AC;mqmvtmÂ&#x201E;i xyrilrvÂ&#x2039;jqjvk mi|pwjtjÂ&#x2039;iwmzmÂ&#x201E;Â?i Â&#x192;mqmiurkxykxqm|qmkÂ&#x201E;iÂ&#x2039;mqÂ&#x201A; Â&#x2018;mlyiÂ&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;~ ykxqm|k m~ tmk mÂ&#x201E;ilrlrvm|miqpkwrviuywjqi Â&#x192;mqmiurknyxmÂ&#x201E;i|psjÂ&#x201A; Â?Â&#x17D;rumkximnmilrlrvm|mi Â&#x2021;smkqiurumkxixmxmsinjwrÂ&#x201A; wjiurkpsmqiurulrvjqmkijĂ&#x2014;jki rÂ&#x2122;rkti mkxitjnmqimnmiwyvmti srkxxmvmqmk~iĂ&#x192;muykÂ&#x201E;injminmki smktmvmki|psjwjiqrqyvmkxmki |rulrvjtmÂ&#x2C6;ymkim|mÂ&#x201A;m|mÂ&#x201E;ixyri trumkÂ&#x201A;trumkilrvywmÂ&#x2C6;mitjnmqi |rvwpkrsiyktyqityvykiurkxmÂ&#x201A; kxxmqik rlytinjsmvmkx~iÂ&#x17D;rvrÂ&#x201A; urkxmjtÂ&#x201A;kxmjtqmkinrkxmki umkqmkiqpkwrv~ qmikxxmqiqmwjÂ&#x2C6;ijĂ&#x2014;jkinmkiqmwjÂ&#x2C6;i Â&#x2C6;msÂ&#x201A;Â&#x2C6;msismjk~iÂ&#x17D;jwmsk mÂ&#x201E;im|mÂ&#x201A; Â?nmilrlrvm|mirÂ&#x2122;rktiysÂ&#x201A; wyvmtiqrvmumjmmkÂ&#x201E;Â?ijulyÂ&#x2C6;i qmÂ&#x2C6;iqmvrkmiwrsmumijkjiÂ&#x2021;smkqi mkxitmÂ&#x2C6;ykiÂ&#x2021;smkqinjiÂ&#x2022;Â&#x201C;iÂ&#x2020;rÂ&#x201A; Â&#x192;mqm~iÂĄĂ&#x2021;Ă&#x2122;Ă&#x161;§


=>?@ABCDE

FGHIJKLMNJHJOGHJ PQIRSGTGMKUQVRWGHJ

0123456579   09 9 

0   9

 99 9 9 4 ! 9 9 ! 9 ! 9" 9 0 0 9! # 49  $9% &

9 0  ! "& 9&$9% &

9

 ! 9   9 & 

9"2 " !9 ! 49 9  &  9 9'  

()*)+),--:<

0)+12-3)(1,4-/-56789)81-:;.< ()*)+),-./

$%&'()*+%'&*,'-+.-*/0*,'(*1(.2%-

üýþÿ¨þ012ktsrquwskzuqnkz{rnv ™nkoqpkononk…{zqnrknrpqrykqoquk …ky{rw{mqryk…{…{mqryqrkxqrykz{v ‰smpyquknrnk~yqkz{ryry|q…|qrk zqrqo|qrkw{ukq|qmkqq|kŽk{oqmk m{o…{|rxqk…qwqkpnzkxqryk…{mrq€k ‘nyqkl€qz…nsrokt{quk}qwmnwk|srv z{z{oqm|qrrxqknp†ktsrquwsk pmqk}qr‚€{op{mkƒrnp{wkxqrykwnv qwquq€k…{zqnrkxqryk…{mv y{uqmk…{|qrkw{…qr†kk¢nry{mk}qv rq€kz{z…{m|qpkƒrnp{wk wmnwkxqrykzqrpqrk…{zqnrk}qrk wqmnk4››5k€nryyqk4››6†k ƒrnp{wknrnkw{ryqrkp{yqokz{rxqpq|qrk }{m{|qkqwquq€kpnzkxqryko{v q€–qk‘sok“uqr‚sok~q€ku{n€kqyok|{pnzv uqukpqz…nukq…n|„ko{pnq…kpq€rkz{m{|qk qryk|ukuqzqrxq† {mqwqkwnk…r‚q|kwqrku{n€k~q€„kz{m{v “{mwqoqm|qrk…{ryquqzqrrxqkz{zv |qkqwquq€kpnzkxqrykoqxqk€smzqpn†k‘qyqk …{m|qpk|{wqk|„k…{zqnrk{m~u|k rqrpnkq|qrk{m~quqrkounp„kp{mpqzqkxqryk ltkp{mo{p†kz{xq|nrnknuqkt{quk}qwmnwk {muqryorykwnk}qr‚€{op{m†”k|qpqrxq† z{znun|nko|qpkxqryku{n€kqn|k|{pnzqryk ‘{yk…{mpqzqkŽk{oqmkwqkmq|oqoqk }qr‚€{op{mkƒrnp{w„kz{o|nknrnkzqon€k€qmok ¡ms…qknrnkq|qrk{muqryorykwnkzqm|qok wn|pn|qrkw{ryqrk…{rqz…nuqrkq…n|kwnk }qwmnw„kpqwnsrkqrpnqysk“{mrq{„k…qwqk qpqokuq…qryqr† Ž5k3{mqmnkrqrpn†ktsrquwsko{rwnmnkov qxqk…{m‚qxqko{oqprxqkq|qrk{m~quqrk wq€kz{rxqpq|qrk|{nrynrqrrxqkz{r~{suk qn|†k}{rmpkoqxq„kt{quk}qwmnwkz{znv yq–qrykƒrnp{wkz{o|nknqk{m~qr~nkpq|kq|qrk un|nkpnzkxqryku{n€kqn|†k‡|qrkp{pq…n„k|qznk z{mqxq|qrkysukp{mo{p† €qmokz{rr~||qrkwnkuq…qryqrkq€–qk ‡rpqmqktsrquwskwqrkƒrnp{wkz{zqryk |qznku{n€kqn|k|qm{rqkƒrnp{wkqwquq€kpnzk z{znun|nkn|qpqrkqpnrkoqryqpk|qpkp{mpqv xqrykosunw„kwqrko{uqukoq~qk{ynpkwnkpnq…k zqkw{ryqrkzqrq~{mkˆ{p{mqrkƒrnp{wk‡u{7k pq€rrxq„”k|qpqkltkwnuqronmkƒ¡3‡†‚sz† 3{myosr†k•q|knoqkwn…ry|nmnk~n|qk3{myn{k

ñ¾Á·Å¿¾·¸µÁ··Ä¿·

qwquq€kosos|kxqryk z{r‚{pq|ktsrquwsk €nryyqk~qwnk…{zqnrk nrpqry† qxqkwqpqryk|{k £uwk•mq——smwkoqqpk zqon€k{monqkŽ¤k pq€r†k3{myn{kqwqv uq€k…{uqpn€kxqryk z{ryq~qm|qrkqrv xq|k€qu†kqxqkz{ryv €smzqpnrxqko{qyqnk o{smqryk…{uqpn€kxqryk …rxqk…{ryqm€k{oqmk wquqzk…{m~quqrqrk|qv mn{m|„”k~qmktsrquws† }sz{rku{yk|{wv qkoqqpk}qwmnwkynunmqrk {mpqrwqryk|{kzqm|qok ƒrnp{wk…qwqkk}qv m{pkz{rwqpqrykp{rv pk~qwnkzsz{rkxqryk ‚|…kz{r{yqryv |qrkqpktsrquws†k

XYZ[X[\]^]X_X`YabX[]c]

{qknpuq€k…{mnopn–qk…{mpqzqk…{zqnrk z{zqpkz{m{|qknoqk—s|ok|{k p{mzq€qukwrnqknpk|{zqunk|{k£uwk•mq—v l€qz…nsro† —smwko{~q|k…nrwq€k|{k}qwmnwk…qwqk4››6k ’rnkoryy€k–q|pkxqryk uqu† …{rpnrykqynk|qzn†kŸqznk€qmok ‰{mpqrwnryqrkwnk£uwk•mq——smwkq|qrk {|{m~qk{rqmkwnk‘nyqkpq…nk~yqk ~qwnk…{mpqrwnryqrkxqrykz{z{mn|kqrv |qznkz{znun|nk…{mpqrwnryqrk xq|kmqoq†kqxqk{mqwqkwnkoqrqk{rqzkpqv z{uq–qrkt{quk}qwmnwkwnk‘nyqk €r„kz{znun|nkqrxq|k|q–qrkwqrko{zqk l€qz…nsro„”k|qpqk¡ˆmqkwnuqronmk smqrykz{mqoq|qrk|{q€qynqqr†k’rnkq|qrk onpokm{oznkƒrnp{w† z{r~qwnk…{mpqrwnryqrkxqryk…{r€k{zsv qzqko{…{mpnk…m{wn|onktsrv on„”k|qpqrxq† quws„k¡ˆmqkz{rnuqnkuqyqkz{uv Ÿkƒrnp{wko{rwnmnkpqz…q|rxqkov q–qrk}qwmnwkpq|kq|qrk{mv wq€kz{–qo…qwqnkuqyqkpqrwqrykxqryk uqryorykzwq€† q|qrkwny{uqmkwnk}qwmnwkp{mo{p†k{{v ’rnkqwquq€k–q|pkwnzqv uzknp„k|q…p{rkƒrnp{wk‰qpmn‚{k¡ˆmqk{mv rqk‡rwqk€qmokz{z{rqrv €qmq…kpnzrxqkz{znun|nkzswqukqyoko{v ynko{pnq…k…{mpqrwnryqrk {uzk{mqry|qpk|{k…qrxsukw{ryqrk wqrkz{rr~||qrkq€–qk z{z{rqry|qrkuqyqkz{uq–qrk¡ˆ{mpsrkwnk ƒrnp{wkqwquq€kpnzkrsv …{rpqok‰m{zn{mk‘{qy{† zsmkoqp†k’rnkpq|kq|qrk ƒrnp{wko{{rqmrxqkoqqpknrnko{wqryk{v zwq€krqzrkonpqv mqwqkwquqzk…sononkrxqzqrko{p{uq€kryv onknrnkwqpqrykwnkoqqpk yuko{znuqrk…snrkwqmnk…{oqnrykp{mw{|qpk xqrykp{…qp„”k|qpqk }qr‚€{op{mklnpxkwnk|uqo{z{rko{z{rpqv ¡ˆmq†²§¨©ª«¬­8 mqk‘nyqk’ryymno†knpqonknpk ­®¯°9 ®­±

ðfÆjÆigÈØÙÑÐÞÖÙÈÝÎËÐóÐà ÎËÈíËÙòÎÔÌÙÑÐÞÑóÐÈÓÌÑááÐÈÖÌÐÈ äÌÈÔÐÐÊÈÌÊßÈØÙÑÐÞÖÙÈ ÍÐÑÈßÞÐÑáÈÊÐÓßÑÑóÐÈÍÎàéôÈÈÉÎà ÚÎËßÔÌÐÈéôÈÊÐÓßÑëÈÈÐËßÔÈÖÌà ÚÎËÓÐÔÌÞÈÝÎÑáÐÑÊÐËÈ ÞÐÔÐÈæèéêÈÖÎÑáÐÑÈÝÎÝÙÊÙÑáÈ ÐÍßÌÈÔßíÎËÔÊÐËÈÜÙËÊßáÐÞÈÌÑÌÈÊÎÞà ÕÑÌÊÎÖÈÝÎÑößÐËÐÌÈÜËÎà ÍßÎÈÖÌÈÍÐÝíÈÞÐÊÌÓÐÑÈÊÌÝÈÑÐÔÌÙÑà ÐÓÈÝÎÑöÐÖÌÈÍÎÍßÐÊÐÑÈÖÌÈÞÐíÐà ÝÌÎËÈÎÐáßÎÈÖÐÑÈÌáÐÈ ÐÞÈÜÙËÊßáÐÞÈÖÌÈøßÌÝÐËÎÔ×ÈÜÙËÊßà ÑáÐÑÈÔÎíÐÍÈÚÙÞÐÈÔÎÞÐÝÐÈÞÎÚÌÓÈ åÓÐÝíÌÙÑÔë áÐÞÈÚÎËÔÐÝÐÈËÎÍÐÑàËÎÍÐÑÑóÐëÈÈ ÖÐËÌÈÔÐÊßÈÖÎÍÐÖÎëÈäÌÐÈíÎËÊÐÝÐÈ ØÙÑÐÞÖÙÈÝÎÑÒßà ÜÐÖÐÈÊÐÑááÐÞÈÔíÎÔÌÐÞÈÊÎËÔÎÚßÊ×È ÍÐÞÌÈÝÎÑÒÎÊÐÍÈáÙÞÈÚßÐÊÈÉíÙËÊà ÐÊÈÔÎÊÎÞÐÓÈÝÎÝÎÒÐÓà ØÙÑÐÞÖÙÈößáÐÈÝÎÞßÑÒßËÍÐÑÈÛÌÖà ÌÑáÈÌÔÚÙÑÈßÑÊßÍÈÝÎÝÚÎËÌÈÍÎà ÍÐÑÈËÎÍÙËÈÊËÐÑÔòÎËÈíÎà ÎÙÈÚÎËÖßËÐÔÌÈÔÎÍÌÊÐËÈîÈÝÎÑà ÝÎÑÐÑáÐÑÈÍÎÊÌÍÐÈÝÎÞÐâÐÑÈ ÝÐÌÑÈÊÎËÝÐÓÐÞÈÖßÑÌÐÈ ÌÊÈÚÎËÌÔÌÈÐÍÔÌàÐÍÔÌÑóÐÈÈÍÎÊÌÍÐÈ ÏÙËÎÌËÎÑÔÎÈíÐÖÐÈúÈÍÊÙÚÎËÈ ÖÎÑáÐÑÈÑÌÞÐÌÈôÈößÊÐÈ ÝÎÑÒÎÊÐÍÈáÙÞëÈäÌÝßÞÐÌÈÖÐËÌÈáÙÞÈ ééëÈìÊßÈÐÖÐÞÐÓÈÖÎÚßÊÈØÙÑÐÞà íÙßÑÖÔÊÎËÞÌÑáÈßÑÊßÍÈ íÎËÊÐÝÐÑóÐÈÚÎËÔÐÝÐÈÉíÙËÊà ÖÙÈÖÌÈÌáÐÈÍÎÊÌÍÐÈÝÐÔÌÓÈÚÎËßà íÌÑÖÐÓÈÍÎÈØÎÐÞÈÏÐÖËÌÖëÈ ÌÑáÈÌÔÚÙÑ×ÈÏÐÑÒÓÎÔÊÎËÈÕÑÌÊÎÖÈ ÔÌÐÈîúÈÊÐÓßÑë äÐÞÐÝÈÛÌÖÎÙÈÊÎËÔÎÚßÊ×È ÖÐÑÈØÎÐÞÈÏÐÖËÌÖë ÉÎÊÐÓßÑÈÍÎÝßÖÌÐÑÈÖÌÐÈíÌÑà ÖÌÊÐÝíÌÞÍÐÑÈößáÐÈáÙÞà õÌÍÐÈÖÌÓÌÊßÑáÈÍÎÔÎÞßËßà ÖÐÓÈÍÎÈÏÐÑÒÓÎÔÊÎËÈÕÑÌÊÎÖëÈ áÙÞÈØÙÑÐÞÖÙÈÔÎÞÐÝÐÈÖÌÈ ÓÐÑÈößÝÞÐÓÈáÙÞÈåØúÈÚÎËößÝà ÐÍÊßÈÊÎËÚÐÌÍÑóÐÈÍÎÊÌÍÐÈÖÌÐÈ ÏÐÖËÌÖëÈjµ´º»»¶ ÞÐÓÈéÈáÙÞÈÖÌÈÔÎÝßÐÈÍÐËÌà ÝÎÑÒÎÊÐÍÈçéÈáÙÞÈÖÌÈéúàôëÈ !³"!»#

i³´µ¶µ·f¸d·¹º»¼½¾¿½¾»·À¾ÁµÁ

defghijiigklmnopnqrsktsrquv €qwq…nkuqyqkrqrpn„koqxqknrynrk|npqk wskxqrykz{ry|uqnzkkt{quk}qwmnwk …uqrykz{zq–qkpnyqk…snr„”k|qv ~q€ku{n€kqn|k|{pnzqryk}qrv pqrxq†k ‚€{op{mkƒrnp{w„ko{y{mqkz{rwqv t‹‰k…rxqkzswquk{m€qmyqk …qpkm{o…sro†k‡wquq€ksz{mk}qrk rp|knykzqp‚€krqrpn†k’qkoqryqpk ƒrnp{w„ktsnrkˆqrk‰{mon{kŠt‹‰Œk p{mzspnˆqonko{p{uq€k|{zqunkz{v xqrykp{m…qr‚nrykrp|kz{zqv z{rqry|qrk…{ry€qmyqqrk‰uqx{mk rqo|qrkonpqon†kqrykopmn|{mk{mv s—kp€{k}srp€kŠ˜qrqmnŒkwqmnkzqv ~qmknrynrko{y{mqkz{r~ry|qu|qrk rpw†‚sz†k }qwmnwkwnkqq|kŽk{oqmk‰nquqk {{uzknrn„kopmn|{mkxqrykp{rv l€qz…nsrokrqrpn† yq€ksrk—nm{knpk~yqkz{z{rqrv ‘qyqkrqrpnkuqxq|rxqk€nqoqrk ynk…{ry€qmyqqrko{m…qk…qwqk™{v |{kqynko{smqryk…{o{…q|suq†k o{z{mkpq€rkuqu†k‰{znun€qrk ’rnk…{mpqzqk|qunkoqxqk{mzqnrkwnk …{zqnrkp{mqn|knrnkz{m…q|qrk qrpnqysk“{mrq{kwqrkoqxqkoqrv {rp|k…qmpnon…qonkwqmnk—qrokƒrnpv yqpk{rqmv{rqmkpq|koqqm„”kppmk {wkxqrykz{uq||qrkˆsp{kwnkuqv ‹qrk‰{mon{kwnuqronmk•mnqu† zqrkm{oznkz{m{|q† }{r~qwnkqynqrkwqmnk|uk }{rmpk|{p{mqryqrko{…{mpnk o{{oqmk}ƒkwnk‘nyqkl€qz…nsrok xqrykwnuqronmkzqrpw†‚sz„ktˆ‰k z{m…q|qrknz…nqrkoqxq„kp{mpqv p{m…nun€ko{qyqnk…{zqnrkp{mqn|k zqkuq–qrkxqrykwn€qwq…nkqwquq€k |qm{rqknqko|o{okz{r~qmnry|qrk }qwmnw†kqxqkoqryqpk—s|okz{ryv unzqkysukwquqzkunzqk…{mpqrwnrv

yqrk…qwqkuqrk|{zqmnr† ™quqzk€quknrn„kzqrpqrkopmn|v {mk‡mo{rquknpkz{z…{msu{€kov qmqk€nryyqkš›k…{mo{rkœpspquk†š››k …{znun€žkwqmnkuqzqrkm{oznkƒrnpv {w„kqn|knpkˆ{monk’ryymno„klnrq„k ˜{…qry„kŸsm{q„k‡mq„k…qrxsu„k wqrk‰mqr‚no† ‹qrk‰{mon{kz{rxnon€|qrk{z…qpk …{zqnrkuqnrkxqrykzqo|kwq—pqmk ‰uqx{mks—kp€{k}srp€kxq|rnktxqrk nyyo„k‰qpmn‚{k¡ˆmq„k‰€nuk˜sr{ok wqrk™qrrxk¢{u{‚|†kt‹‰k~yqk z{r{yqo|qr„kwnmnrxqknoqkpqz…nuk s…pnzqukuqrpqmqrkz{mqoqkoqryqpk rxqzqrkwnk£uwk•mq——smw†k{~q|k €qmnk…{mpqzqk{|{m~qkwnkonrn„koqxqk owq€kz{mqoqkwnp{mnzq†k£mqryv smqrykz{zqpkoqxqkz{mqoqko{…v {mpnkwnkmzq€†k‘qpn€qrk{rqmv{v rqmkqn|kwqrkoqxqkz{un€qpkq…qk xqrykpnwq|koqxqkun€qpkwquqzk–q|v

𵶵¾»·f»¾¿Á

pkxqrykuqzq†knrnkqwquq€kunry|rv yqrkxqrykz{rx{rqry|qrkrp|k {|{m~q„”kry|q…rxq† {~q|k|{wqpqryqrrxqk|{k£uwk •mq——smwk…qwqk‡yopokpq€rk uqu„k‹qrk‰{mon{k{uzko{|qunv …rkz{ryquqznk‚{w{mqk…qmq€†k™nv q|nrxqk|quqk|{qwqqrknpkz{rv ~qwnkxqrykp{mqn|kwquqzk|qmn{mk o{…q|suqrxq†k}{r~quqr|qrk …{mpqrwnryqrkpqr…qk‚{w{mqkz{zv qpkoqxqku{n€k|qp†kqxqkz{mqoqk u{n€kqn|kwqrkyqm†kqxqk{rqmv {rqmk—np„”k|qpqrxq† {~q€knrn„k‹qrk‰{mon{kz{r~qv wnk…{r‚{pq|kysukp{mqrxq|kwnk’v unok}{mq€†k™{ryqrkpsm{€qrkŽ¤kysu„k …mnqk{m…qo…smk“{uqrwqknpkz{rv yryyunkopmn|{mk}ƒkuqnrrxqko{…v {mpnk¢qxr{ktssr{x„k˜qˆn{mk¥{mv rqrw{¦„kwqrk™qrrxk¢{u{‚|†k §¨©ª«¬­­®¯°±²

iðÅgÄñig·¹ifÆÇ· äÐÞÐÝÈòÙÊÙÈóÐÑáÈ ÖÌÐÝÚÌÞÈéôÈõÐÑßÐËÌÈ ÌÑÌ×ÈÜÎÑóÎËÐÑáÈØÎÐÞÈ ÏÐÖËÌÖ×ÈåËÌÔÊÌÐÑÙÈØÙÑà ÐÞÖÙÈÝÎÑáÐÒßÑáÍÐÑÈ öÐËÌÈÝÎÑóßÔßÞÈáÙ÷ÑóÐÈÍÎÈ áÐâÐÑáÈøÎÊÐòÎÈÖÌÈÉÊÐà ÖÌÙÑÈÉÐÑÊÌÐáÙÈùÎËÑÐà ÚÎßëÈåØúÈÝÎÑáÍÞÐÌÝ×È ÏÐÖËÌÖÈÞÎÚÌÓÈÍßÐÊÈ ÖÌÚÐÑÖÌÑáÈÍÞßÚÈÞÐÝÐÑóÐÈ ÏÐÑÈÕÑÌÊÎÖëÈûÎÖßÐÈÊÌÝÈ ÐÍÐÑÈÚÎËÊÎÝßÈÖÌÈîïÈ ÚÎÔÐËÈÜÌÐÞÐÈåÓÐÝíÌÙÑÔÈ íÎÍÐÑÈÖÎíÐÑë

jegÃigÄig·ÄÅgjÆgÄÇÈÉÊËÌÍÎËÈÏÐÑÒÓÎÔÊÎËÈÕÑÌÊÎÖ×ÈØÙÚÌÑÈÛÐÑÈÜÎËÔÌÎÈÝÎÞÐÍßà ÍÐÑÈÊÎÑÖÐÑáÐÑÈáßÑÊÌÑáÈÔÐÐÊÈÞÐáÐÈÝÎÞÐâÐÑÈãßÞÓÐÝÈäÌÈÒËÐÛÎÑÈåÙÊÊÐáÎÈæçèéêëÈìÐÈ ÚÎËÐÝÚÌÔÌÈÝÎÑÒÎÊÐÍÈáÙÞÈÍÎÈáÐâÐÑáÈØÎÐÞÈÏÐÖËÌÖÈÖÐÞÐÝÈÞÎáÈíÎËÊÐÝÐÈîïÈÚÎÔÐËÈ ÜÌÐÞÐÈåÓÐÝíÌÙÑÔÈíÎÍÐÑÈÖÎíÐÑë


8 6 45 6789 st u v w x y z { w z |t } t z ~t { t } ‚ €ƒ„…†‡€ˆ…‰Š‹€ŒŠ†Š„ƒ€Ž‘’“€”•ƒ†–

—˜™&c)F858:&T+4. 8=:&<8=3+:*5&;8=8. <(/&48;8)+)F+)& E+)F&48/*F+&4+5*&:8. ?+=+&<8=()/()&:8/8. 5+3&;8)+45(44+)& K8J&S8=:8E&K8/:& ]M.šV&'*&>8=/+)'. *)F+)&E+)F&'*F85+=&'*&`+=?5+E:& I8)/8=6&`=--45E)6&9+<(&XYZM[& ›C`B&C)*&2(F+&48;8)+)F+)&/+). '+)F&48/*F+&:8?+=+&<8=/(=(/./(. =(/&'+)&;8=+*3&48;8)+)F+)& 488)+;&'+5+;&/(2(3&>8=/+)'. *)F+)&/8=+43*=B D/+=/8=&T+48=:&;+:*3&<85(;& <*:+&'*>8=4(+/&-583&NJ*F3/& \-J+='B&C)*&+'+5+3&48/*F+&4+. 5*)E+&T+48=:&/+4&'*>8=4(+/& \-J+='B&D85+*)&*/(6&T+48=:& 2(F+&/+4&<*:+&;8)(=()4. +)&,8//+&›-=5'&18+?86& '*/+;<+3&5+F*&'8). F+)&1+(&0+:. -5&E+)F&/+4&<*:+& /+;>*5&>8)(3B K+;()&W-<8& `=E+)/&/+;>*5&F8;*. 5+)F&'8)F+)&;8)?. 8/+4&MU&>-*)&'+)& '85+>+)&=8<-()'6& œ+=5&

I5+=4&;8)?8/+4&UP&>-*)&'+)&UM& 1+(&/+4&<*:+&;+*)&'+)&NJ*F3/& =8<-()'B&D8'+)F4+)&'*&/*;&5+. /+4&<*:+&/+;>*56&4*/+&3+=(:&<*:+& J+)6&`=--4&T->8A&;8)?8/+4&VO& ;8)?+=*&2+5+)&485(+=)E+6G&4+/+& >-*)&'+)&UU&=8<-()'6&)+;()& W-<8&`=E+)/B '*+&4(=+)F&;8)'+>+/&'(4(). c)/+J)&S+;*:-)&&/+;>*5&2+'*& F+)&'+=*&>+=+&>8;+*)&>8)F. :/+=/8=&;8)FF+)/*4+)&›-=5'& F+)/*B 18+?8&E+)F&;+:*3&/8=48)+&3(. G9+:+)E+&<+F(:&4*/+&<*:+& 4(;+)6&/+;>*5&F8;*5+)F&'*& ;8=8<(/&48;8)+)F+)&:8>. +J+5&'+)&+43*=&5+F+B&N*+&*4(/& 8=/*&*)*B&D84+=+)F&*)*&48)E+/. ;8)E(;<+)F&<8<8=+>+&>-*)& ++)&:('+3&<*:+&:8>8=/*&*)*B&S*4+& >+'+&:++/&T+48=:&;8)(/(>& 5+F+&'8)F+)&;8)?8/+4&/+;<+. 3+)&UP&>-*)B GD82+4&>85+/*3&,*48&N^c)/-)*& ;8;<8=*4+)&:+E+&48:8;>+/+)6& '*+&/85+3&;8;<8=*4+)&48>8=. ?+E++)&>+'+&:+E+&'*&;-;8). ;-;8)&4=(:*+5&>8=/+)'*)F+)B& D+E+&3+=(:&/+;>*5&>=-'(4/*H&'*& 5+>+)F+)6G&4+/+&I5+=4B D/8d8&K+:3&;8)?8/+4&U& >-*)&'+)&'85+>+)&+::*:/B&1+(& 0+:-5&;8)+;<+3&U_&>-*)B& \+:*5&*)*&+'+5+3&48<8=3+:*. 5+)&T+48=:&;8)F+5+34+)& K8/:&()/(4&E+)F&48.UO& 4+5*)E+&:8?+=+&<8=()/()B N*&45+:8;8)&:8;8)/+. =+6&T+48=:&;+:*3&;8). 8;>+/*&>8=*)F4+/&UO& '8)F+)&=84-=&;8)+)F. 4+5+3&MV.MYB&ž)/(4& ;+:(4&A-)+&>5+E-HH6& ;8=84+&;+:*3&<8=:+. *)F&'8)F+)&\-(:/-)& 9-?48/:&XM.MV[&'+)& 1-=/5+)'&L=+*5&`5+A8=:& XM_.MV[B T+48=:&;+:*3&3+=(:& ;8)F3+'+>*&/*F+&>8=/+)'. *)F+)&/+)'+)F&5+*))E+&:++/& ;8)F3+'+>*&`-:/-)&I85/*?:6& I3+=5-//8&`-<?+/:6&'+)&,*+;*& \8+/B&efghijkklmnopiqr

0123

탆‹ð†…‡ñ 31 !

ç• € ‡‡è€Žƒ€éŠêƒ€ëƒ†ƒ’€ìŠƒ†ƒ

«qnh¬­#òh­óôiq­%qij­e¯o°r +>&/8=?8>+/6&7+58). "#$%$&'()*+&,-. XYZM[&>+F*B /-01&/(2(3&4+5*6& \+=*&>8=/+;+&(2*&?-<+6&'*. /*)-&9-::*&:('+3& À¿õÄÆÝÄÑÈÊ¿öÏÉÌÌÈ¿÷ÍØÍÐ 7+58)/*)-&9-:. 4(+:+*&-583&N+)*&18'=-:+6&)+. ;8;>8=5*3+/4+)& ÂÆÌÄ¿×ÂÆÄÉú¿áûÈËÈüÈä¿¿ÚË¿ùÖýâÛ¿ÒÄÊÏØ :*&;8;<8=*4+)&>(2*+)&48>+. ;()&'*&3+=*&48'(+&:8;>+/&/8=. 48;+;>(+)&<+5. øøøÚÖÖùùùù¿Õ ¿¿ÕÂÆÌÄ¿×ÂÆÄÉú¿áûÈËÈüÈä¿¿ÚË¿ùÖýâÛ¿ÒÄÊÏØ '+&>8;<+5+>&=--4*8&,-/-016& 2+'*&>8=:+*)F+)&48/+/B&N+)& +>)E+&'8)F+)&58<. øÜÖùù¿ÕÂÆÌÄ¿×ÂÆÄÉú¿áûÈËÈüÈä¿¿ÚË¿ùÖýâÛ¿ÒÄÊÏØ ,+=?&,+=@(8AB&C+&;8)*5+*&>8;. +)/+=+&T-=8)A-&'+)&18'=-:+& *3&4-):*:/8)&;8. øþÖùù¿ÿÈÉÏ¿÷ÄÒÆÂÎÈ¿áöÂÉÒÈä¿¿ ÚË¿ùÖýþÙ¿ÒÄÊÏØ <+5+>&;('+&+:+5&D>+)E-5&*/(& <8=F*5*=+)&;8;<(4(4+)&J+4. ;+4+*&;-/-=&<+5+>& øýÖùù¿ÿÈÉÏ¿÷ÄÒÆÂÎÈ¿áöÂÉÒÈä¿ ÚË¿ùÖýþÙ¿ÒÄÊÏØ ,U&R+;+3+B& ;8;*5*4*&F+*=+3&4(+/&()/(4& /(&/8=?8>+/B ;8)2+'*&2(+=+&'*&;(:*;&>8=/+. N*&>+F*&3+=*&:84*/+=&>(4(5&UO& N*&>8=*)F4+/&48. (3&'8)F+)&:85*:*3&J+4/(&58<*3& 3*)FF+&UU&>+F*6&T-=8)A-&/8=?8. 5*;+6&>8;<+5+>&,-):/8=&R+;+. 2'+ ;+&<8=4*>=+3&'*&,-/-01B :+/(&'8/*4&>8;<+5+>&/8=?8. GD+E+&:+)F+/&;8)E(4+*&:*. >+/B&1+'+3+5&?+/+/+)&J+4/(&:8. 3+&L8?3V6&I+5&I=(/?35-J&2(F+& >+/=6*&&18 -:+B 4+>&,+=@(8A&4+=8)+&'+5+;& 3+=*&:8<+5(;)E+6&:85*:*3&+)/+. /+;>*5&;8)F8:+)4+)&'8)F+)& 1+=+&'= >8 +5+>&E+)F&;8. >*4*=+))E+&'8)F+)&;85*3+/& =+&18'=-:+&'+)&T-=8)A-&3+)E+& ;8;+4+*&;-/-=&,UB&N*+&<8=. ;+4+*&;-;< / = & N(?+/*&;+:*3&48:. :+()F&48/+/&'8)F+)&9-::*B&D8. (5*/+)&<8=:+*)F >8=H-=;+&'*+&3+=*&*)*6&/+;>+. /8=>+(/&O6OU]&'8/*4&:+2+B &K*?4E&\+E'8)& 4)E+&'*+&*)F*)&;8)2(+=+*&<+5. ,(5+*&>(4(5&UU6&UM6&'+)&2(F+& '+)F4+)&>8;<+5+>&TI9&\-). '+)&c)'=8+&N-Bd* A*-:-&;8)8;. +>+)&'*&;(:*;&>8=/+;+)E+B&C)*& >(4(5&UV&48;+=*)6&F*5*=+)&S-=F8& '+6&D/8H+)&`=+'5&;8;<+E+)F*& >+/*&>8=*)F4+/&:8;< *5+)&'+)&UO& 3+5&E+)F&:+)F+/&<+F(:6G&4+/+& T-=8)A-&E+)F&;8)()2(44+)& '*&<85+4+)F)E+B '* & < + J+ 3& >8 ;< + 5 + >& :)/8=& 18;<+5+>&0-&a&b()&\-)'+& R+;+3+&L8?3V&5+*))E,7+58)/*)-&9-::*&'*&I=+:3B)8/B ?+/+/+)&J+4/(&/8=?8>+/B&K+. + 6 & `= 0=8:*)*6&c5d+. 58E&D;*/3&E+)F&;8)F8)'++='. 9-::*&;8)+;<+34+)6&'*+& ;()&>+'+&>(4(5&UPBOO&:*+)F6& =-&`+(/*:. ;-/-=&R+;+3+&,UB&`+34+)&+*& :('+3&;8;+)/+(&'+)&;8. ?+/+/+)&J+4/(&18'=-:+&48;<+. /+&;8). ;+)/+)&>8;<+5+>&R+;+3+6& ;8=4*=+4+)&,+=@(8A&+4+)& 5*&;8)()2(44+)&'*+&E+)F&>+5. 8;>+/*& `8)&D>*8:&E+)F&4*)*&;8)2+. ;8;<(+/&482(/+)&:82+4&/*F+& *)F&?8>+/B >8=*)F. '*&=*'8=&1=+;+?&N(?+/*&3+)E+& +/+(&8;>+/&<(5+)&5+5(B&GD+E+& 18'=-:+&;85+)2(/4+)& 4+/& <*:+&;8)8;>+/*&>8=*)F4+/&48. :('+3&>8=)+3&;8)F+/+4+)6& 48>8=4+:++))E+&:8<+. 48/(. UV&+/+(&>8=*)F4+/&/8=+43*=&'*& ,+=@(8A&+4+)&<*:+&<8=:+*)F& F+*&>8;<+5+>&E+)F&<*:+& ;8=8<(/&48;8)+)F+)&:82+4& ;8)?8/+4&J+4/(&/8=?8. (2*&?-<+&/8=:8<(/B&1-:*:*)E+&'*& >+/&:8/85+3&3+=*&:8<8. +J+5&;(:*;6G&4+/+)E+B <+J+3&'(+&>8;<+5+>&/8:6&W-. K+;()&>(2*+)&9-::*&*/(& 5(;)E+&'*+&2(F+& :(48&c4*E-:3*&X>8;<+5+>& '*/+;<+3&'8)F+)&?+)'++)6& <8=3+:*5&;8)2+'*& /8:&\-)'+[&'+)&W+/:(E. GL+>*&;()F4*)&'*+&+4+)&;8;. >8;<+5+>&/8=. (4*&K+4+:(F+&X>8;. <(+/&<8<8=+>+&48:+5+3+)&+/+(& ?8>+/B& <+5+>&/8:&R+;+3+[B& ;8)F+5+;*&>=-<58;&4+=8)+& 1+'+& efghijkklmno 4(=+)F)E+&>8)F+5+;+)B&L+>*& >(4(5&]BOO& piqr 2*4+&/+4&;8)F+5+;*&;+:+5+36& >+F*6&18. '*+&+4+)&;8)2+'*&5+J+)&/+)F. '=-:+&<8=. F(3&<+F*&:8/*+>&-=+)F6G&4+/+). 3+:*5&;8)?. 8/+4&J+4/(& E+B ,+=@(8A&)+*4&485+:&48&,-. MBOO^_P]&'8. /-01&'+=*&,-/-M&:8<+F+*&>8;. /*4B&I+/+. <+5+>&E+)F&;8)FF+)/*4+)&I+:8E& /+)&J+4. D/-)8=&E+)F&;8;*5*3&>8):*. /(&*/(& &N*&3+=*&>8=/+;+&(2*&?-<+&'*& 3+). ¹º»¼»½€ˆ¾‚»¿À¿ÁÂÃÄ¿ÅÆÇÈÉÊ¿ËÄÉÌÍÈÎÈÏ¿ ()B ÃÂÐÈ¿ÎÈÈÊ¿ÑÄÆÊÈÉÒÏÉÌÈÉ¿ËÄÐÈÓÈÉ¿ÔÄÓ¿ D8>+)F6&'*+&;8)8;>+/*&>-:*. E+&<8=<8. ÕÄÆÎÄÇ¿ÔÄÊÎÖ¿×ÈØÄÆοËÄÉÈÉÌ¿ÙÚÀÛÜ¿ÒÏ¿ :*&48/*F+&'8)F+)&:85*:*3&J+4. '+&O6OU]&'8. ÑÄÆÊÈÉÒÏÉÌÈÉ¿ÇÈÉÌ¿ÒÏÌÄÐÈÆ¿ÒÏ¿ÅÈÆÝÐÈÇο /(&3+)E+&O6PP&'8/*4&'+=*&=84+)& /*4&58<*3&?8>+/& ÞÄÉÊÄÆß¿ÅÆÂÂØÐÇÉß¿àÈÃÍ¿áâãÚä¿åæÅÖ :8/*;)E+6&N+)*&18'=-:+&E+)F& '*<+)'*)F&T-=8)A-B ±²³³´µ¶·¸±² D8;8)/+=+&*/(&=8. <8=3+:*5&2+'*&E+)F&/8=?8>+/B& D8;8)/+=+&*/(6&'+5+;&5+)2(. 4+)&:8/*;&18'=-:+6& /+)&(2*&?-<+&'*&D8>+)F6&'(+&=*'. ,+=?&,+=@(8A&;85+). 8=&,-/-01&+:+5&D>+)E-5Q&18. 2(/4+)&>8=H-=;+)E+&E+)F& '=-:+&'+)&=*'8=&R+;+3+6&S-=F8& ;8)F8:+)4+)&'8)F+)&;8)?. S8=8;E&TE)&;8)?8>5-:4+)& T-=8)A-&;8;>8=5*3+/4+)&>-. 8/+4&J+4/(&/8=?8>+/&48/*F+B& 5*;+&4+5*&58;>+=+)&/*F+&+)F. /8):*&>8=:+*)F+)&E+)F&48/+/&'*& N*+&/8=/*)FF+5&O6M&'8/*4&'*&<8. 4+6&I3+)'58=&1+=:-)&'+)&S+;8:& =+?8&,-/-01&MOUV&)+)/*B&W8'. 5+4+)F&18'=-:+B&,+=@(8A&<8=. \+='8)&;+:*)F.;+:*)F&;8)?. (+)E+&:8;>+/&<8=F*5*=+)&;8). 3+:*5&;85+;>+(*&48?8>+/+)& 8/+4&8;>+/&4+5*&58;>+=+)&/*F+& 2+'*&>8;<+5+>&/8=?8>+/&'*&:8:*& 7+58)/*)-&9-::*&E+)F&;8)8;. +)F4+B&,8=84+&<8=3+:*5&;8;. (2*&?-<+&>=+&;(:*;&E+)F&'*. >+/*&>8=*)F4+/&488;>+/B <+J+&9-?48/:&;8)?+>+*&=84-=& F85+=&'*&:*=4(*/&D8>+)F6&9+<(& ,8:4*&<85(;&2+'*&>8;<+5. UP&4+5*&58;>+=+)&/*F+&+)F4+&'*& >+=-&>8=/+;+B&D8?+=+&48:85(. =(3+)6&S8=8;E&T*)&;8)?8/+4& Mš&>-*)6&\+='8)&;8)+;<+3&Uš& >-*)&'+)&1+=:-)&UY&>-*)B&& ·0³0±1230· 984-=&2(;5+3&58;>+=+)&/*F+& 45 6 89

. & 18 ;< + 5 + >& 98 >: 5 & \) '+ 6 & ,+ = ? & ,+ = @(8A&:++/& +)F4+&*/(&;8)E+;+*&2(;5+3& ;8 ) 2 + 5 + ) * & : 8 : * & (2 * & ? < + & >= + & ;(: * ;& ,/ 01 & '* & : * = 4 (* /&D8>+)F& 58;>+=+)&/*F+&+)F4+&E+)F&'*?. ,+5+E:*+6&9+<(&XYZM[B 8/+4&£=5+)'-&,+F*?:&>+'+&:++/& ;8)+)F&UV].UO&+/+:&D+?=+;8). /-&W*)F&>+'+&/+)FF+5&UV&S+)(+=*& MOO]B&efghijkklmnopiqr ±²³³´µ¶·¸±²

|wz¤tu¥z¦§xy¨u©zª¨utyz¦¨y§v

Ÿ ¡f$¡¢&<-5+&<+:48/&cD& 48/(=()+)&I*)+6&S8=8;E&T*)& <8=3+:*5&;8;<+)/(&/*;&\-(. :/-)&9-?48/&;8)?+>+*&=84-=& 58;>+=+)&/*F+&+)F4+&/8=<+). E+4&'+5+;&:+/(&>8=/+)'*)F+)B& MV&4+5*&58;>+=+)&/*F+&+)F4+& '*<(+/&>+=+&>8;+*)&\-(. :/-)&9-?48/&:++/&;8)F+5+34+)& 0-5'8)&D/+/8&›+==*-=:&UPO.UO]B «qnh¬­¡Ÿ$®­%qij­e¯o°r \+J4: UOV.UUP 1+?8=: T+48=: ]M.šV K8/: ›+==*-=: UO].UPO 9-?48/: D(): ]Y.]O 0=*AA5*8: `(?4: UOP.UUM K(FF8/:

 ¨ © § z ¤¥ u u § z ~ ¨ v x ¨ t u ë† € •‡…ƒ€éŠƒ‡€é…†ñ•†‹ƒ€‚•“Š‡€

Ÿ$—$ &,?T+=8)6&S8):-)& >+/*&-583&1+(5&'*&98:/+&Xb-=?8& S8):-)&`(//-)&'+=*&,?T+=8)& `(//-)&<8=3+:*5&;8)2+'*&>8;. C)'*+[6&N+)*85&9*??*+='-&XL-=-& '+)&,+=4&›8<<8=&'+=*&98'& <+5+>&/8=?8>+/&'*&3+=*&>8=/+;+& 9-::-[6&b85*>8&,+::+&Xb8==+. `(55B (2*&?-<+&>=+&;(:*;&b-=;(5+& =*[6&K*?-&\(548)<8=F&XD+(<8=[6& GD++/&*)*&;+:*3&:(5*/&(). U&E+)F&'*F85+=&'*&:*=4(/&S8=8A6& K*?-&9-:<8=F&X,8=?8'8:[6&1+:. /(4&;85+4(4+)&>8=<+)'*)F+)B& D>+)E-56&9+<(&XYZM[B& /-=&,+5'-)+'-&X›*55*+;:[6&0*8. W+;*&;85*3+/&/85+3&+'+&48;+. N*&(2*&?-<+&3+=*&>8=/+;+6& '-&d+)&'8=&0+='8&XI+/8=3+;[6& 2(+)&'+)&/85+3&;85+4(4+)&:/+=/& `(//-)&;8)2+'*&>8;<+5+>&/8=. '+)&,+&I3*5/-)[&,+=(::*+[B E+)F&<+F(:6G&4+/+&0=-:28+)B& ?8>+/&'8)F+)&;8)?8/+4&J+4. 18;<+5+>&T-/(:6&9-;+*)& G,8;+)F&*E+6&,?T+=8)&:+). /(&UUšBšYU&'8/*4B&D8'+)F4+)& 0=-:28+)&;8=+:+&>(+:&'8). F+/&?8>+/&'*&+43*=&:8:*&3+=*&>8=. ,+=4&›8<<8=&;8)8;>+/*&>8=. F+)&>8=H-=;+&;-<*5&<+5+>&T-. /+;+6&/+>*&4+;*&;8=+:+&;-<*5& *)F4+/&48'(+&'8)F+)&;8)?8/+4& /(:&œMUB&C+&;8)*5+*&;-<*5&<+5+>& 4+;*&2(F+&<+F(:BG J+4/(&UU]BO]&'8/*4B D8;8)/+=+&*/(&/8=2+'*&*):*'8)& <+=(&*)*&;8;*5*4*&48;+;. G\+=*&*)*&;+:*3&<85(;&:/+<*56& >(+)&E+)F&58<*3&<+*4&'+=*&E+)F& ;-<*5&<+F*+)&<85+4+)F&E+)F& 4*/+&;8)F+5+;*&>8=H-=;+&E+)F& '*>8=4*=+4+)&:8/85+3&*+&;8). '*+5+;*&-583&>8;<+5+>&,8=. )+*4&/(=()B&R+)F&285+:&4+;*& ?-<+)E+&'*&(2*&?-<+&3+=*&>8=/+. ?8'8:6&K*?-&9-:<8=FB&c>*&;8). <*:+&;8)F8)+5&/*>8&;+:+5+3&:8. ;+&/8:&bU&>=+&;(:*;&'*&:*=4(*/& E+5+&'*&<+F*+)&<+J+3&'84+/& <+)&<85+4+)FB&c4*<+/)E+&,8=. 2+4&+J+5&/8:6G&4+/+&S8):-)&`(/. S8=8AB 0=-:28+)&;8)8;>+/*&>8=*)F. ?8'8:&;8)F38)/*4+)&(2*&?-<+& /-)B N*&>8=*)F4+/&8;>+/&3*)F. 4+/&48/*F+&'*&(2*&?-<+&3+=*&>8=. ;8:4*&<+=(&;85+3+>&UP&5+>B F+&UU&:8?+=+&<8=()/()&'*/8;. /+;+&S8=8AB&C+&3+)E+&4+5+3&'+=*& efghijkklmnopiqr

çƒñƒ…‰€ƒ–ƒ‰€í…ƒ‘€–€¼…„“•†€ëƒ–ƒ

f¡ ™&D>+)E-56&9+H+85&K+. :+&:+4*/&:+E+&/+4&+4+)&;8;+4. '+56&48;<+5*&<8=/+)'*)F&:8/8. :+4+)&'*=*B&D+E+&48&:*)*&()/(4& 5+3&+<:8)&/(2(3&<(5+)&'8). <8=;+*)&/8)*:&'8)F+)&=+:+&:+4. F+)&/+;>*5&'*&)-;-=&F+)'+B&C+& */&+/+(&>()&/*'+4B&D+E+&:8)+)F& *4(/&;8=+;+*4+)&>8=/+)'*)F+)& <*:+&;+*)&'*&>8=/+)'*)F+)&=8:. /8)*:&'*&:84/-=&F+)'+&'*&/(=)+. ;*&;8:4*&>+=/+*&F+)'+6G&4+/+& ;8)&E+)F&'*F85+=&'*&5+>+)F+)& K+'+5B /+)+3&5*+/&'*&7*)+&'85&,+=6&I*586& 18/8)*:&<8=(:*+&MY&/+3()&*)*& :8<8)+=)E+&<8=)*+/&<8=;+*)& 9+<(&XYZM[B& K+'+5&/+;>*5&<8=>+:+)F+)& 48;<+5*&+43*=&/+3()&5+5(6&/8/+. '8)F+)&>8/8)*:&c=F8)/*)+6&S(+)& >*&<+/+5&4+=8)+&*+&/8=48)+&d*. ,-)+?-B&,8=84+&;8)F+5+34+)& =(:B&`(5+)&*)*&*+&<8=)*+/&/+;>*5& ()FF*5+)&'(+&+:+5&I84-6&b=+). '*&/*F+&/(=)+;8)&'*&5+>+)F+)& /*:84&I8=;+4ZT(4+:&N5-(3E6& /+)+3&5*+/&'*&)8F+=+&c;8=*4+& T+/*)B Y.V6&Y.M6&'+5+;&Y_&;8)*/B C)*&;8=(>+4+)&>8=/+)'*). D8/85+3&/+;>*5&'*&I*586&&*+& F+)&=8:;*&K+'+5&E+)F&>8=/+;+& +4+)&/+;>*5&'*&D+-&1+(5-6&`=+:. :82+4&*+&;()'(=&:8/85+3&;8). *56&>84+)&'8>+)&'+)&,84:*4-& F+5+;*&?8'8=+&5(/(/&:++/&;8)F. L8=<(4+&'*&c?+>(5?-&>+'+&M_& 3+'+>*&T(4+:&9-:-5&'*&<+<+4& b8<=(+=*B 48'(+&›*;<58'-)6&S()*&5+5(B 9+<(6&K+'+5&+4+)&/+;>*5&'*& ¶#³¶·²*¸ GD-+5&?8'8=+&5(/(/6&:+E+& )-;-=&/()FF+5&;8)F3+'+>*& ¹툻‚½€í»½¿À¿÷ÄÊÄÉÏο+ÑÈÉÇÂÐß¿àÈ,ÈÄпÔÈÒÈпØÄËÃÈ ÐÏ¿ÃÄÆÀ ;+:*3&<85(;&>(5*3&UOO&>8=:. >8/8)*:&4(+5*H*4+:*&c=F8)/*)+6& ËÈ ÏοÎÄÊÄÐÈü¿ÊÍ)Íü¿ÃÍÐÈÉ¿ÈÃÎÄÉÖ¿ÔÈÒÈпËÈÏÉ¿ÒÏ¿ÌÈÉÒÈ¿ÑÍÀ 8)6&:+E+&;+:*3&>8=5(&*:/*=+3+/& b8'8=*?-&N85<-)*:B&efghijk ÊÆÈ¿ÏÊÉÍ¿ÆÊÉÄÈÉËÄ É¿ÊÄÉÏοÊÈÉÈü¿ÐÏÈÊ¿ÒÏ¿-ÏÉÈ¿ÒÄп(ÈÆß¿ÞÏÐÄß¿àÈÃÍ¿áâãÚä <8<8=+>+&>84+)&5+F*B&S*4+&/8=+. klmnopiqoôpqnôpr

ttz¦ttz}}¥!wz"t!t©wtz~w}¨v

f &1`&S+E+&9+E+&<8=3+:*5&;8. :+4&D+8):-;<--):(4&;8;+:. F+)&:4-=&+43*=&V.MB&L+(H*4&;8). )+/3+)&D(=E+/+;+&N+:(4*6&MU. =+*3&48;8)+)F+)&+/+:&/*;&,+. /*4+)&48;8)+)F+)&V.O&:8/85+3& F+5+34+)&\8=;+):E+3&'8)F+)& Uš6&MU.UM&:8=/+&`-)+&D8>/+)-Z c)FF+&1=+/+;+&E+)F&;8)+)F& 5+E:*+)&L*F8=&'+5+;&>8=/+)'*). ;8)+)F&+/+:&I3-)F&›8*&b8)F& :4-=&MU.UU6&U.MU6&MU.UOB& F+)&>8)E*:*3+)&F=(>&`&>(/=+B& '8)F+)&:4-=&MU.U_&'+)&MU.U]B D0D&1TK&;8=+*3&/*F+&>-*)& +/+:&D(38=5+)ZD8)+/=*+&cF(:& W8;8)+)F+)&'*>+:/*4+)&:8/8. ,8:4*&:('+3&>+:/*&;8)+)F6& 48;8)+)F+)&'+=*&:84/-=&/()F. D8/*+&1(/=+6&MU.UP6&MU.UVB S+E+&9+E+&+4+)&;8)2+. S+E+&9+E+&<8=(:+3+&;8)+;<+3& F+5B&W8)*?3*&L+F-&XS8>+)F[& 5+3&;8=84+&;8=+*3&48;8. )+)F+)&48/*F+&'*&/*F+&>8=/+)'. 48;8)+)F+)&5+F*&'*&'(+&>+=. ;8;<(4+&48;8)+)F+)&'8). )*&>8=/+)'*)F+)&/8=+43*=)E+& *)F+)&>8=/+;+&'+5+;&5*;+& /+*&<8=*4(/)E+B&c)FF+&1=+/+. F+)&:(4:8:&;8)()'(44+)& '*&<+<+4&>8)E*:*3+)&'8)F+)& >+=/+*&;85+J+)&,+5+E:*+)&L*. ;+Z`-)+&D8>/+)-&<8=3+'+>+)& `--):+4&1-):+)+&XL3+*5+)'[& ;8)F3+'+>*&1`&,(:*?+&I3+;. '8)F+)&T*;&W3*;&›+3Z0-3&7& '8)F+)&:4-=&MU.UV6&MU.U]B&D8. >*-)6&:8'+)F4+)&D0D&1TK& F8=6&9+<(&XYZM[B 1-*)&48;8)+)F+)&>8=/+;+& D38;6&:8'+)F4+)&c'*&1=+/+;+& ;8)/+=+&›+)F&38)F;*)&XI3*. ;8)F3+'+>*&,+5+E:*+)&L*F8=B N*&F=(>&c6&3+=*&W+;*:&*)*& '*=+*3&-583&`--):+4&1-):+)+& <8=3+'+>+)&'8)F+)&,-3+;+'& )+[&:-=8&*)*&;8)()'(44+)& L+)-)F:+4&D+8):-<--):(4& >8=/+)'*)F+)&>8)E*:*3+)&+4+)& E+)F&;8)+)F&+/+:&T*8J&N+=8)& c=*H&c<'(5&T+/*8HB '8)F+)&:4-=&MU.UM6&Uš.MU6&'+)& D83+=*&:8<85(;&;85+J+)& XI3*)+[&'8)F+)&:4-=&MU.UU6&MO. '*/(/(>&-583&>8=/+)'*)F+)&1`& S+E+&9+E+&D(=E+)+F+&;8)F3. MU.UVB&1-*)&48'(+&'*:(;<+)F& ,+5+E:*+)&L*F8=6&S+E+&9+E+& MM6&MU.UPB -583&>+:+)F+)&,+=4*:&W*'-Z 4+5+3&+/+:&D0D&1TKB&L+(H*4&\*. D8;8)/+=+&S+E+&9+E+&S+4+=/+& +'+>*&1`&L+)F4+:&D>8?:B&D8<8. \8)'=+&D8/*+J+)&E+)F&;8. '+E+/&'*&/(=()&'*&>+=/+*&485*. ;8=8<(/&'(+&)-;-=&F+)'+&>(. 5(;)E+6&1`&,(/*+=+&`+)'()F& +/+:&\--)&L*8)&\-JZL+)& ;+&;8;<(+/&D0D&1TK&<8=3+:. /=+&58J+/&,+=4*:&W*'-Z\8)'=+& ;8)F3+'+>*&ž)*:E:&`+';*). ²#1$µ%& )+)F& &W*-)F&MU.UP6&MU.U]B *5&;8;<84(4+)&48;8)+)F+)& D8/*+J+)&E+)F&;8)F+5+34+)& /-)&I5(<&S8>+)FB­efghijkklmno Œç'黌À¿÷ÄËÃÈÐÈÑ¿(Ý×ÈÆÄÉß¿ÕÄÉÎÂÉ¿ÅÍÊÊÂÉ¿ÊÈËÑÏпÊÄÆÝÄÑÈÊ¿ÒÏ¿ÎÄÎÏ¿üÈÆÏ¿ÑÄÆÊÈËÈ¿Í)Ï¿ÝÂÃÈ¿ÑÆÈ¿ ›8L8()F +/+:&S+E+&9+E+&S+4+=/+&'8). \8)'=+&c>=*'+&0()+J+)ZR-. piqr F + 5 & >(/ = + & 4 8 '(+ 6 & L + ))F . ËÍÎÏË¿ÇÈÉÌ¿ÒÏÌÄÐÈÆ¿ÒÏ¿ÎÏÆØÍÏÊ¿ÕÄÆÄúÖ


‰Š‹ŒŽŠŒ‘’ŽŽ“”•–—˜™š˜›”œžŸ

š¡š¢š£””ž¤

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824

€‚ƒ‚„…‚



9:;<<<:>;9;T

9:;<<<:=T:_L

9:;<<<:=T=_>


‡ˆ‰ˆŠˆ‹ŒŽ ‘’“”•–’—˜”™Œš›œžˆŸŒŽ ¡

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 




Ž‘’“”•‘–—“˜‹™š›œ‡œž‹ŒŸ

†‡ˆ‡‰‡Š‹Œ




¡›¢›£›¤•

Š‹ŒŽ‹‘’“”•–—˜™š›™œ•žŸ

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 h

h






45      ! " # —˜™š›œžŸ›™› ˜™›œ¡¢š£¤˜¥˜žœ¦¢§£¨˜™› 0123

36178 6 7 67 

WXYZ[\]^Z_`W[Yab lhknashohaqddmrqhjaihenb sdehtfehjamdsdetnantf„aphmhaedb ghjkhjamdshqgrlhaujorjdmnh… cdefghihjaedkflhmnaohb j‡h„©adlhma†hmenaqdshoh ²rµde‡asdphnjaihefmagdjheb ¸dkhehalhnjahjkkrtha¹u¹¯„ lhpaqrpsdtnmnaujorjdb ª‚«{€¬Š}Œz–€hgfaw“­®x… gdjheaonsdeihtnqhj„©agdgde mfohiapdjdehsqhjahtfehj mnhacedpndeavdhkfd †hmenapdjnlhn„ahtfb †hmen… ‡hjkaonhorsmnaohenaedkflhmn wucvxamdmfhnaihmnlayz{| ehjaghefantfapdefknqhj ¶na²rghagdetfeftbtfeft ±dodehmnatdetnjkknamdshqgrlh z}~€y~~‚{}€onaƒhqheth„ tnp…a¯sha‡hjkamfohi ‡hjkaonlhqfqhjatnp„apnmhlj‡h mdlfefiahkho… ihefmamdkdehaonsdemnhsb onsderldiatnpamdhqapdb ‡hjkaonlhqfqhjamhhtanjnafmtef ¯tfehjalhnja‡hjkapdjkb qhjatnp…a†dgdehshasdefb jntah‘hl„apdjhonainb ghkfmafjtfqashehasdphnj… hlhpnasdefghihj„ahohlhi ghihjatdemdgft„aonhjthehj‡h lhjkagdkntfamhh… ·dlhnjantf„asdlhtniafkhagnmh ghthmaphqmnphlaonmdehiqhjb pdjfeftacdlhtniacdemngh„aˆfb vhjthm„aqdfjtfjkhjj‡h„ pdlnihtamd²hehaftfiaqrjonmnatnp j‡haº‚{~€»Ž€†nhmhj‡haphqmnb ihpphoa†hmen„ahohlhiapdb nqhahohasdphnja‡hjkamfohi ‡hjkaonthjkhjnj‡h… phlashknamdgdlfpamredagdelhb jkdjhna‰Š‹~€yzŒ~~Ž tdeqdjhaqhetfaqfjnjkahthf †hmenapdjkhthqhj„amdehjkb kh„aphmnjkbphmnjkatnpamfb chohapfmnpbpfmnpamdgdb pdehi„aifqfphjatdemdgftathq qhnhjafna²rghamdghkhnasdemnhsb ohiapdj‡dehiqhjj‡hatdthsn lfpj‡h„anqhatdehona‰Š‹~€yzŒ~~ gdelhqfalhkn…a°npa‡hjkatdeb hjamdkhlhaqrjonmnatnpa‡hjkahoh… qnjnaphqmnphla¼”apdjntamdgdb mhhtalhkhagdelhjkmfjkaphqh tnjkkhlashohamdgfhiasdethjonb °npaihefmaonsdemnhsqhj lfpalhkhaonsdegrldiqhjapdb mnmhasdethjonjkhjahqhjaonlhjb jkhjahohlhiatnpa‡hjkatdeghjb mdghnqbghnqj‡h„ahkheathqaqhkdt lhqfqhjasdefghihjamfmfb ftqhjashohaqddmrqhjaihenj‡h… tfqhj…aƒnqhamdgdlfpa±re²daphb qdtnqhapdjkihohsnaqrjonmn jhjasdphnj… dkflhmna‡hjkaghef„amhpgfjk dfed„amhpgfjkj‡h„atnpatdetnb ‡hjkathqatdeofkh… ½~¾‚z€¿‰‰‚‹~€cdemngh„ †hmen„asdethjonjkhjathqaonlhjb jkkhlaphqhaqdtnqhalhkhaonflhjk ’ˆhm‡hehqhtafkhaihefm uÀghlaÁfmtnmnhjtr„apdj‡hthb ftqhjapdlhnjqhjaonflhjkaohj gnmhapdehj²hjkamtehtdknapdefb pdjkdetnahohj‡hasdehtfehj qhjaŠÃÄŊ»€qhlnanjnamdsdetn ghefanjn„aqhlhfatnohqahqhj thifjbthifjamdgdlfpj‡haon 23'454)$64+7+&89+:;<8+5=:=<;>8+6=?;@ABC;+$>8;+D$5EF+9=C;@G@;H$%&+I$='$<(8$J8)*@;$'+>%8,-'./.+ +C;?;H-K,0$ ;H1 mqreaonpflhnaohenah‘hlalhkn… ghiaqdhohhj… ’ƒnqhasdethjonjkhjamfohi ’³hpnaihefmagdjhebgdjhe tdehonaqdengfthj„©athpghib phjhaphjhdeaohjasdlhtni L=C;HK+M8;C;+$5E+:8+6N;:8BH+0;H;O;HP+6BCBP+Q;N=HKP+';AG+DR(SFT+6N;:8BH+0;H;O;H+;@;H ‡hjkamfohiapdjohshtqhj 9=HL;:8+N=9?;N+A;K8+N89+M=<>8AB+*BLBH=KB<B+9=HL;9G+C;U;HHV;+:;C;9+NG<H;9=H+;HN;< gdehlhja“”ahthfa•”apdjntalhlf pdpsdemnhsqhjaqrjonmnasheh j‡h… tdehona‰Š‹~€yzŒ~~–€phqhapdjnt sdphnj„ahkheagnhmhaodjkhj uhapdlnihtasdehtfehjaghef mdetn±nqhtagrldiapdjknqftn @CGA+>=7$>8;+N=<>=AGNT ‡hjkatdemnmhathqaonlhjftqhj edkflhmna‡hjkaghef…a´djkhj njnamdghkhnaihlaghknasdeqdpb qrpsdtnmn…ÆÇÈÇÉ

ÊÏËÑÌÓÍÎÐÏÔËÕÐÊÎÏÕÖÍ ÑÒ×ÍÖÒÍÖÎÒÌÎ ÙÛBJIBDHDID ØÙÚÛ  ÚBCØD ÛD ÛD ÙIBØÙDÛØ æÝ ïÿ à÷ãßòåßåïâà çàëôÞíàíâåÞ îßåä àèõ@ 6ïã ßåß 7ãèà àû 2! ëåí# ÜÝ Þ ß à á â ß ã ä à â ß å ã å à æ ç å ß à è é ê ã ë ì ë í î à å ïå î ð "ä 6 Ýîß ã å6 6 åîà ã âïåà è í ß à ß ÿáä à í î à û 6 ß ñ âåí à ß îà áÿ6 à 'ß üêêïà ÷æà í Ý6 à ëã ß õî à ö è ê ê ïà ' Ý 6 à ñ å ß ä Þ å %ä ß à $ å ïá ä î ô 2á ÿ ã à í å â î 7 ã ç à ï Þ à ß à ö ïÿ Þ ä î à & â & ä 8 6éÝîà èà åí îç åïåîà ñ í ò óåí åôåîà õ óà î Ýò ööà ÷ í ï è6 ïà ã ß à ã 6 à åí åïåîà í âåÞ à Þ ÿ6 ä ß åã áåÞ åã à æÿ%åîà ÷ä ç ÝîÝà )ÝîÝÞ åã ä é ïÿ î ä ß à 6 ÿ ÜÝ ß å ÷ å ïá ä î ô à á ÿ ã â ïå å î áÿîôÿã ä î ô8áã í ÿ îô6 åáåîà 6 Ýïáí ä ß ò êêîãôëåìäå ïÞ ãä õâ ÿâãàßåþí ãå6àîöô6àï æâëøêùúúûüùýèûèûàþáà æÿîãç ñå6åíàÜïêàæâëøêùéùüùêèùêè æøééßàæâëøêùúúûýüéùû0123331405, û ÷æàáÿ6 úéãëìïàêùúúûý012333145,2 ûûúúéú Þñåîß ßãåßäÿôä Þ ÝïÞ ÿßàëåôâÞ òàþíÝ6à2 ÷å ßàíóÞ ãîàô ÿëÝîôåî "áß 6îàÿÞ âîä åîàèèà îçåïåîðåïåîà 7ä 012333145432 !ïà6ïáâîôàëã 01233314 ,42 6àôéâêà6ïß þåñí6à áäå òæøûé ßàæâëø êùéúèúüéèüùè 'õø ö ê ïà ' "ø  ïà + â à ë å à è 6 ß à 6 ã å ïä 6 ñ í ò )åß à 6 ïéò âîä ß à ß ã å6 ä ã ò æã ô ÜÝÞ à ó åà 6 ïã à ï î7à 7 í ïà 8 à Þ áã ä îôëÿ7 !ï à û 6 ß 7 ã à è 6 ï7 à ã 6 ÿ í à 7 á ã à å ïå î ñ â å í à ß î à á ÿ 6 à ö ý ê ï1 ðü è ê ï1 ö ê ê ã ë ì ï1 þß à Þ ô ã å à 7 ä â å í à & á ß à ß î à á ÿ 6 à ' è ê ê ê ï 01233314503 óÝ Ý6 à úöùéêèì êùèûüüúûüú èúùúéê üêêßàåîò î7ãÿàúéúüêý êù01233314 ùèúýûè301 ßÿîåîôà7äàÜíÿ7Ý6åîàþåëåãÞåãäàêßì Þå%åàèüééï1àééêãëìï1àîÿôÝà÷æ '"èùïàÞ7àáÝî7åÞäà6ÿí8ëîÞàáî 2áÿãà6Ýîßãå6à'åâî7ãçà'Ý6ò÷ßãåßÿ# ÜÝÞßàÿ*ÿà6åãçå%åîà à 01233314532 9ðà

à ùêêãë ààîæâëø Ýîà êùéûà àéêèùöêà êãëòà êùêê ïåî ãôøúéßàÿôÝàæøêùúúûù01233314552, õ@à 6äîïô ô ä Þ à 7 6 ß à Üå ïá â Þ à ðà 6 Ý Þ è å î à 7 å ÿ ã å çåïåîò ß à ïä îà èß à :7ç à êùéèà èééèà ééèè õóò "Ý î Ý í å ç å î à ñ ÿ ß ä Þ à å 6 Þ ÿ Þ à í à ï â 7 å  å ß ä ÷æ ïë í à ï Þ 6 ò ' Ý 6 à Ü å Þ ä å î à þ ß í þä Þ å à î ÿ ô Ý à 6 Ý ß å à ÷ æà ã ï à ë å ã â à ß ç á ÿ !ï à Þ ä å á à ë å î ô â î à ß ä î ô ô å í à è è à 6 å 4 à 7 ä 0123331454 01233314 ,,, 76ß ÿ å ß ÿ ã à ë ÿ 7 à + â ã î ä ß â ã ÿ à Ý â Þ ÿ à 6 ÿ ÿ á Üåã åîôà )âîä à ñ í à ;# âã åîôà Üïé è à ó Þ à ! ÿ Ý 7 å î ä à æ â ë ø ê ù û è ö è é ü û ú æã ôà èéêã ëì ïà îÿß à êùéüöûéúùéüý èúïà )ä ã ÝÞ åëåîà 76 ß à ã ïà Þ å6 ä ß óÿ ã â ïò õ ÿ à ! ÿ Þ ä 7 ÿ î & ÿ à

ïë å ã 6 ÿ ß å # öâÞ ò à åß 'õûèüï1 óÿã ñíà@ÿßÿãåîàâåàìâ âà6Ýôçåàæâë ÿßàëôÞàæâëøæóàêùýö0123331450 öýúýöö êùúùûöýúèöèà &åïáâÞàèúêßòáïí6àêùéùüù012333145 éýéööê0 %åîô $åïáä îô àù÷í ÿïåî à66 òàæãô !ï8ß âå6 åíàåîôà ßåîåõÿã àíâåïä Þöîåí ýêàïà !å01233314 ååß%å íäà05((( å ñâåîí7àä&àþáÝßàãÝßîëâà7ÞâëãàííâåàëÞüåéãêåïà ßìé!à01233314525 ïÿ îêäãßäëà7âãì ñ2ïÞ $ÿ åçîÿôÝò åî# âã àûéßà7èééèà ìßäà ïäöåîà îà éßñí "ä àêùûèüýýèöüù é ê ê à ß # å î ò æâ ë à ø à ê ú ù û ý ê ö é é 012333145143 ëÿí & Ýî& ò âëø á è é ëä Þ åà :7ç à êùéèà ééèè â å í à ô ã Ý ë å 6 à ë å 6 Þ Ý à 6 Ý ïá í ä ß 8ë Ý î â Þ !ï àë7åáãîâàà å õøöãúãÿì+êÝêâøãèà7ù6éßàßëà÷îæ àëäÞå Üå4àÞäåáàëôîàäÞßï%àõÿà!ÿ01233314 30 01233314 ,,2 êùèèúéêèûè

á å ã ß ÿ ïÿ î à û 6 ïã à + â í à

.å Þ'Ý6 øîø7ñíä ïßãòàæâëøêùéúöûùèúéùê 0123331452 ÝþíáÝÿ6ãàà26Ýà7î6ßßãàóåÞ6ãà!òÿ 5àôüÝ*òêêù éÜõ Ü 7 á ã ò Þ ä 7 ÿ î & ÿ Üó! 7 ã 5ó 9 éñ ß ì öñ ß à èÜïì à ïëí à ïÞ 6 9 ëÞ âÞ 01233314 04, åäãäàîáôåîåÞ ãåòßîåïâ 7áã úãòùï6 îò úè01233314552 ùúúûûèö óã à â îä ß à ã âïåà ß ä áÿà û üà è 6 ïã ß 7ã à ÷ æ 7ã à éúý ß åî ß áà úé# ýý í ÿôåí ä ß åÞ à í 6 á 5 ñ 6ò à æ ø ê ù û è ú ê ü é ê ú è ì ê ù ú ú û ý ú ê ê è ú ß á ä ñ í óà å 4 ü é 9 ë ã æø ñ í ò ô í 6 ïö à Ü ã ô %ã # ÷æà ö êêïà ß îà á ÿ6 åã åîôåîà ß ä ïâã óÿ6 à âß åã åà 6 ÿ& à ä îôôä ã à å7åà 6 ÿëÝî ô Ý î 7 ä à æ â ë ø ê ù û ý ê ù ýèüü âíàûéß "íàãïàëãàõéêìêêàíÝ6øþäãâ0123331455 6íïàãîôðßïáßàäë7à 7äà7íïà íÝ6 âë 'Ýãõ!((ìöàõòéöéüéúìêùéùüüù# ÷$ãåî7ÿàáãÝÞáÿ6àå7åáàÞÿíåßåî ÷ÿîôÝîà7áîàíàåÞáåíà6ïáôà'øèéêï ÜäÝÞàïåÞäàüëâíåîàåîçåà öâßå .åïäíç$âÿÞßÝâÞÿñÝôåò&01233314500 à 7 í ï à ã ã 7 êíÝ6 ùàèõã èéäüïâí èêéçýÝà öñÿßäÞàþåîß êùééúéêûì êèúö# ûêêüûüù ßïáäßß à7äá6ïèà ÿãáåîåæø îôêùèèýöüèûê à'Ý6åÞäàñíàóåãåîô# îçåïåîàâß6àäÞßäãååßà+åÞÝà6ïà æâëàêùúúûùûûö 01233314 02 ùêöêêà ÷æàáÿïåå+ ïäíä6ààõóà ãôøúçùôà ßàÞãôäâÞ àõøêàîÝà ùèûÞèïÞ úé# ßëãäÞäßåäÞà 01233314 234 æø èúúùéûýßàîêôûàëûÞüàÜûó!à æýøêèèüúûöýúêêýýèèéúì !ïàÜÝÞßà:*íÞä+àêÜß .âíà.01233314 3 , ýèéùé 01233314 21 Ýïáí !ï à þ ã Þ â ë Þ ä 7 ä à ! ÷õò û ü ì ú ê æø ù é ö ß â ã î ä Þ

ê ù ì ê ù "6 î ß à ã ï à ë Þ ã à è ' õ à ü 6 ïß à ö 6 ïïà ô ã Þ à û ïë í ð ÷æà û û ê ïà ñ í ò !å ç å õå ÿ ïà 7 6 ß á Þ ã 012333145431 01233314503 óø 6 Ý Þ ä à ê è ú ö ú ö û ù ý è û ì ê ù û ý è û ê û èê "óè ß à&üüã ëì ëíèîì èêß óã âïîåÞ ## äîäïåíäÞàèíßàû6ïãàèùê0123331455

ä ãàóäîôîà Þ 'Ü "à õ@ 'Ý6à(Þß'þø %åòûèêò ÷ÿßâàãæåôø î ßïîàôå0ÿëÝà àßíáà'èüêêàó à÷ïã úìïðúéïàýéßà&&6àâìâÞàßïãàíåáå# 5ßåãåàóÝôâîô éêïà7åãäà!äîôãÝå7 2áÿãà6Ýîßãå6àïÞàýëíîà6äÝÞàö*èï 0123331450 ß à í Ý6 åÞ ä $%Þ å ã ä å í ê ù é ú ý ö è è ú ù ý ê ù é ù ú ù "ÿÞ ÿã ÿîà ' õèéù ûý 20 îôåîàõåÿïòàêùùêöèüèüûè01233314 ìúùéü3 'ëõù '" à÷æà ôöåöîù ùíäêîôê 7ãÿôåøüîßà Ü6Ýïü ïá éíÿàæ6à!âëâ6øêÝùà÷ä7ûÝýåèãêâïà åîà ñå6åí àåèà óçã åïä 7ù èòæøêùèèýöéöéöý 01233314 54 7þí6îôàþÝÞÿàæêèúöýèüöû01233314 üéûûöéà%%%òáÿãâïîåÞçÝ01233314531 ôçåò&Ýï óåî7åîåã åôâÞö àæø ûßüìïà æâëáøêÿù6åèãåèîý012333145415 ûùñíò$ùÝ# !ÿÞÿã4åÞäàßä6ÿßàïÛâØBÛ ñ í ò óå ã ä Þ à û à â ß å ã å à ë å î 7 å ã à õ ø ú é ê ú û ( î+ Ý6 ÝÞ ð6 Ýîß à ã ïåè6 ß 6 ã ïä 6 é é ß ì ñ â å í à 6 å 4 ò ñ í à óå í å ô å î à 6 ï ö à 6 ÿ ß ä ï â ã å ÝîíäîÿäøÞàó%åà õòþäöû ïå# 012333145 012333145 þ5àã ñâåíàãïöê à'üûïà è'ßààÜÝ7ç ûéßà'åà ýù7åîà ïàúñé'ß âïà è'ß àåäîÞàßñäïÿ%å àßå'Ý6 åÞ ä ßá4íäâîùßìßàãïåíâ*öêßìßà75$ éêêïà÷æà'Þéêï1ìùïàæàýùß ñâåíà6ÿëÝîàñåßäà76ßàëåî7åãåà 5 2áÿãà6Ýîßãå6à'åâî7ãçàíÝ6åÞäàÞßãå# ãÿî7ãåàáâßãå ñíòãõåïåîÞ 'êêïà ß à 'Ý6 ÷â ã ç Ý 7 ä î ä î ô ã å ß Ý ô å à 6 Ý ïÝ ë ä í )ÝîÝÞ åã ä à üêêï1 à ûèò é ß ò õåîå ß ÿ ô ä Þ à 7 ä 7 å ÿ ã å à Ý î 7 Ý î ô & å ß â ã à Ý ïÞ ÿ ß ñ í ò )åß ÿÞ è6 ß à ü ß ì ß à õ êùèèúùùùýý 6 å 4 ò ñ í à )å ß ÿ Þ à 7 á î à !ÿ %â í â à ïå Þ â 6 9 7 á î à 5 ( ( õø û ú é ö ý é ì ê ù û ý è ö ê é é ûû (ïÝôäãäàïëíàß76àïÞ6àêèúöú01233314513 êêöéù 0123331453 4 éêïà÷æà'Þýêï1 0123331414 ïå Þ â 6 ò à ö Üõà û Üà ô å ã å Þ ä à 7 í ï ë Ý î â Þ ê ê ê ï1 à ê ê ß 7 6 ß à á Þ ã à ë å ã â à ÷ ÿ î ß Ý í Ý ë å ô â Þ ò æâ ë ø ê è ú ö # ý û ú ü é ö ü à Ý à ÷ ÷ ì ùïà æüê ß à õ# óÿã âïà óåã å7ä Þ ÿ à èà í åîß åä é6 ß óã Ý ïÝ à ß ä 6 ÿ ß à á ÿ Þ å %å ß à 6 ã ß à å á ä à 6 á í à í å âß 01233314512 éúßêàîüÿêôêÝêò ö6ï7 8õ@ ûéßìßàïäîàèßò êùûýêêöéü ÷ÿíåßöà åîà;æõà ÷<âàèåÜß ãÿààÜïà äßä6å"îáã àÜàÝ!7ßïâ çå# à ÜàóãÝôÝà 7äàñíà í ßÿãîåß ä+à÷ÿß Ýîß ÝííåÝ !â ïå àåä7 ÷í ÿïà åçÿïà'êïì 7äàôíÿïá Ýîô# õééì Ýß ÿí æâëø 9 êèúö úúöì êùè# 01233314 ,3 þ îß æâëèøê %å ùßèÿèãüàýÿùåûßûÿãòìæã êùôúøùüûèù01233314 ÝÝ6 âí à Üüò æâëø óò !ä + 6 ä ì óò ÷ä ÚBC DH Ú Þ6åã ä õâã ÿïåîà ÷æì 1 êùùêöûèûêêêà õó 01233314531 ýé ßàßíòÞ'úêêðèêêêïß 8à üßäêêáîà åß ä êèúö#úöüöýèìêùèèúûúûýûý èûûêûêüêàëäÞåà"äåîßåãòõ!à õä&6ÿß æøàêùúú# !6íôà ãáßàæøûýùßàõãâÞß=úéúúéù 0123331450 1ààû6 íÿîô6åáà â å#â â Üîßã6àóãïîàëåã Þ ÿ%å6 åîà Þ ß åî7à 6 âí ä îÿã à 7ä 7í ï 012333145, !ïàÞãß ú é Þ é ê ê à è ê ê ó î à å à á ô à í î à ' Ý 6 012333145401 "ä ûùßüïì ùûûù6éß7ù 7áâã ôãåÞäàûêßò012333145504 âà è6 ä í Ýïÿß ÿã à 7ã õä 6 ÿ ß à ïâ ã å à Þ ÿ ïâ å à ïå Þ 6 á å ä ÜÝ7ç åà èí ß ïà ü6 ß à ôåã åÞ ä 8& åã áÝß !ï àïîåÿà÷%åä7Ýðïâ ãåè'à'õà õûì'6ßþà è6êïà üìôåéãêåïÞä 'èèêê)àæâëøáÿïäíä6àêèúö#öéêöèê õãïîíà$%îôî è6ß7 6ï7 7áã ôãÞ àåäã )îÞåãäàóåîôôåîôàêùúùûýèýö 6åïáâÞà Þäéåáà áå6åä àùö è ßúìèüëí îý )äÞåßåàñíòþåßä6åîàûè àõíáøêèúö#úàñèÝùôüå# àßîà áÿ6 à'õêüï1 àä÷æà 7ä ùéé "ä7âåí 01233314 ,0, ÷ä óÿ Þ Ý å ã â ïà à è æóø ê ù è é è è ù û è ì ê ù û ö ê ê ý è Ý ïÝ ç Ý à ñ í à $ Ý 7 ÿ å î à ï Ý ë í à ï å Þ â 6 "ä â å í à !â ïå à ( ïÝ ô ä ã ä à ë å ã å ß à õí å â 6 01233314 ,34 01233314 3, üüì üùéü âþ5Þãïà %à'äîéÝýò÷û%å à'" ù÷à% þåà6âéîêêôïà åî÷à÷í ïÝ# ãôàúêßàæâëàêùùêöèûêùü êùéûùùüüûèìêùéúýýýý01233314100 üüûè õÿáäàåÞáåíàæöýéßàêùúúûùèööûú !ïàïÿ%åàïâãåàèïâ6åàèíßàö6ß Þïâã ýêê)àúßàîôàêùéúèý01233314513 Þÿ%å6åîà %åã âîôà ßÿî7åà 7ä ß ã à ó 6 î à ã 7 012333145400 "ä ô)Ý åøÝûà'êþø ßàéÿ*ôÝéòïà æâ+âëíøàêëùåúîùôûâùî01233314514 ùåûîùòàüæéåùã# !ïàþåãâàõáàúêìéàáäîôô0123331342 !ï à ö 6 ß à 6 ïà " ä á Ý %î ß î ý ß à ï ä î à è ß óã ÝïÝà õ6 à óÞ å%åß à 6 ã ß à åáä èæø 6êïà ' ö ù à ß ÿ á ä à å Þ á å í à ë í 6 ô à ñ : à æ ü ê ê ß ä ã

Þ á å í # þåëåã Þ åã ä à ß ïáß à Þ ß ã åß ÿôä Þ à áôôä ã à í î ÷æóà èéêï/ûêêã ëà ëí 6 ôà ÷ó îÝåãÝàõóòõøúùúùúêúìêùûé01233314 ûéúèè,ú5 þîôîä%ÝàÜÞì÷æóàúüèïà'"èï ö èßìüëíîòæóøêùûùöêêúèýèý ßÝâã 7íïðíâåãàîÿôãäàæâëøõ!à6õ&äí&àí6åâß ý ß à ï ä î à è ß à ' ÿ ïá â ç å î ô å î ò èúöùéúüèýúìêùéèèùùö01233314 ûöûà ,7ä èû66ßß à66ïà ÷æà ( þà Þ 7 à å 7 å à 7 ÿ 6 å ß à ÷ "Ý 7 ÿ í æå î ç å à é ê ß à î ÿ ß à ã â ïå à Þ ä å á à â î ä 32 ä ïàêßàõ6îôîàêèúöúêêöéù óÿ 6åýãåêîïà ôå'îþø àßäïêâãïà àèôäïâ áä6à6þååàî÷ôæà âîßåïáåëîíì ñí Þáí/èúéãëà&&6àâÞàêùýêöû# "äÞÿ%å6åîà6äÝÞàÞôßàÞßãß01233314 îôà9êèúöúúöìêùèèû012333140200 ûêûêÿüßê# ÷í ÿïåîà )ÿ7Ýïåã ß åîä à 7ÿ6 åß óÝï $ã ä ç å à óÿ î ÿ î à

Þ ã ä ò ñ å 6 å í à 6 ï è à ïÞ 6 01233314511 " â å í à ã â ïå à 7 â å à í å î ß å ä à + â í à ë å î ô â î å î ôÞ à í ä îô6 ' õø ûêúöéùñößòæø øïìîÿôÝàåíïàóãïòÜäîåãåàóâãäàå# "ä6Ýîßãå6åîàãïà7äàþåîßâíìû6ïã ßãâ6àïåÞâ6àýéßàêùúúûýèüööüü êêèýìüüöúüùü 6ÿëåãåßòè6ßàôåãåÞäàæóêèúö012333145 ûêüéûê êþÿùîûÞéäîöà5îêä4è!ÿ 012333145450 ïÞ%à ÞäâÞ ôßààã&åáß ïÿ àâëà åãêôùûýûêêéûöü åàïâãåìîÿôÝ èéÞà áêåùßäàýêåûãôúåù0123331 ä7âãàãßæåïâà ãèúöà 6ÿíâåã ôåàíâåÞàöâßåì ñâåíàßåîåàöêêêàáÿ6åãåîôå01233314 ,4 õîà &Ýÿí ãÝàî<âåí ôåîàïäßç åôæø â%Ý åãÝàç69ëí6îô ßßåâîà ' Þ ö ú ïà ' " ê à ' Ý 6 à ñ í ò $Ý 7 ÿ å î # 6ôà Þ ÿã à æ 2 à !â ïå à ë å ã â à ñ í ò $Ý 7 ÿ å î à Ü ïú à 7 ÿ á å î 01233314 235 î à ' "7 è ú âëà ê ú ééööö Ýß êùûèéúéýýé ÷å èßÿßìâ îèôúôöâüãöàÜêüÿê5ß ãà÷ìêæà áèãÞúÞêàé6ãüäîöôê "ä6Ýîßãå6åîàãâåîôàâÞååà àòãèâïåà ëåôâÞ ò!'âåÞ àßëîà 8# ÷ 6àêéùêïÿ ßèÿöã ùà'êþý 01233314514 7ä 01233314 23 Þÿí åïå ß ÿáä à ñí ò Üåí ä âã åîôà 76ß à áåÞåã ï ò ê ü ü ù û ý "ä èêâåí ïè Üõ Üà 7 ÿ 6 å ß à à ñ ä ï å ã å î ò 'õèêêà $åÝã7ôÿååàîöàïéåßàÞõâóò ûý012333145, êêûì æåã óÿ ã â ïî å Þ à Üå 7 ä Þ Ý 6 å à þì ö à è 6 å ïå ã !ïà 7äñâåí àä'Þ èêêï1 àÞ6ãïã öà 6àï7è 01233314545 öß îà í âåÞ à èúïò í ä Þ ß ã ä 6 à è èêê ó $ÿîß åîò Ý& Ý6 à â ß 6 à â Þ ååò æø è ú ß ì ôåàûýêßàâëøêùùêöèüèüûè å 6 ã Ý à 6 ÿ à â ß ã à á ã ö å î à 6 ÿ è à 6 ÿ 6 å î å î à á ã û å î óÿã âïà åîß à þ âåîåà

ä à 7 6 ÿß ñ : " í à õî à ÷æà ' õ û ê ê ï1 à ñ í à ( ïÝ ô ä ã ä å6ëàÞøêßãèåß Þê úíÝ6 òæøêùúùûùééúùûìùûêööú öüý ï1 01233314 ,24 ß üûúêê241ê 6åîåîàßîàéâßåòêùúùûýééè012333145145 äïåçâåãààî$Ýä%àåýöîìôëåãßîàñàæí "ÿ áøùòæÝ îú7ûåùàûõàâõîóåÞ ñÜïã íòóåàãïåî7ä åîôßãäßàäíÞÿß òæâ úÿôä ö#ù01233314533 èúåÞ èúä "ä âåí àßãäâïåà Þäã åáà âîä à0123331235 7ä àîÿôÝò âßåãå 76ßàþåî7åãåàæøúéêßàîÿôÝàü01233314 ñ â å í à û é ê ê à ' "ø ö ù à ß ÿ á ä à å í å î à å ô ÿ í å î ô ñ â ë é ê çåß ß à áÿà úêà ôà öùé ß à ïâà7ãàáó' à $7 îôé6 éâîßðû äîô6àßèà!Üß à!ßà7!6 ßãå9 Ýî åí ä úúì öêïà é6ß 6õä 012333145 4 "ä 6 Ýîêßêãïà à$7âã7à!åîäîôôàñãÝíòå67åàëëâãßáà'åøßÿéîêàëêåïè ãå ß 6æô ïöò Ý& Ý6 àâîß â6 àâÞ ååì áÿã âïò ÿßåßãàò&òí-âÞ àïßÿÿã ïë ååÿã îåàáàãÝä âïå øàùéýü# èíßàû6ß æâëøêùèèúêýúêìàêùù01233312 èüýêý43é ïÿã ï7 ã à ' ø ý ê ê )à ß !6 á ã è6 ï & áß 9 üéê ß ðëã ß 

ïáí å0 à ûèì õîà ÷ æà Þ ß ã ôÞ à â ß ã à

7ä Þ â& ä áß Ýà á ôã ñ í î ù ß ì ï1 à æ ø ê ù ú ù û ù é é ú ù û ì ù û ê ö ö ú üù à & ÿîß îß à æ éèýûù ñâåíàéýêêà'"øüêòæôàû éßì01233314 û6ß è6ï &ãáß9ééêßàæøêùü# 6ï7à6ãï6àæíïî'âåÞàú èßàü012333145015 àíôëã 'õéûûïèà &ü&6ýàùâì áã ïì '"øèûï 'þøùêêïèàæøêùü0123331453 üùýû ïå ßàà77äãàÜà÷ß å7åä7ÞÝäÝ6îåà å ûûéôßâ õé ýìåãêÝê üùêêêûï üêêòþþøû.ùþê. 01233314 5 !â ï1 à7Þäåßÿ,2áåòä ãíâà6åÞÝìáí ô 7 ò à ü é é è ù ù ù ì ê ù é ù ú û û û ý è ú ïÿ î ä %Ý !ï à 7 6 î ß ã 6 î à ß ä î ô 6 å ß à 7 ä ß ÿ î ô å à Ü Ý ß å 0123331455 "ä Þ ÿ%å6 åîà ã âåîôà âÞ ååà 012333145301 å í å î à ÷ Ý í Ý à Ü å í å Þ å î ò Ý & Ý 6 à â î ß â 6 à â ñ/è âåí àêãïà ëåã â9 ÷æ8( þ èâîä ß õ 9êèúööùýöúìûêêéûüìù0123331431, èùèéêè "íàãïà÷æà(þàèíßà'õèéà'þûê 6ïßàû6ï7àôãÞà'õûéêïàæéêßìß âëøêùúùûùééúùûìùûêööú õîàáÿ6à6ÝÞÝîôà÷æà'õøèûöï ñå6åíà6ïü üàíâåÞàö*ýïòæãôàõÿáä ý ß à ' þì ' õø é ù ì û ê à 7 ä à ñ í ò $Ý 7 ÿ å î éÞê þî ï ßïë íàïøÞé6êà'ãëÝì6ïà ø÷âîôïë ÿùãéåúôèâúîúô# ßàîÿôÝòæâëøêùúàùûùûà01233314532 ýöàèé ßì îûôèåùêîùà$öêÜà (ì "äâåíàßîàáÿ6à÷æàèüûï1 01233314 ,22 '"ø ö6ßëàöå67ïà èò&ùåúãêáßÝàãßôàÝÝòêÝù6àñüåü6ùåöíàûÜïü é îêÿúô ÝþàÞñà6íàåîâßÝîãåôîôìââãÞà"òæÿïå âåí à ã âïåà á ã ÝÞ ÿÞ à ë åîôâîà ß ç áÿ Üïúàå6ÞÿÞàëåîçå6àæáøêùú01233314 üúýèèùú "ä ñ ÿ ß ä í à ô ò ê ê ù é ù à 7 ÿ 6 å ß þå å î û õó ûà û6åí ïã ÷æ (ã þ ëÞàÜó! "ä6Ýîßãåá6íî6ôåôîåàÜîàäÝêÞß8ä Þàäîàâÿ6ôâÝãàåõîÿàïá ö*éÿ í 012333145014 åî7ä 0123331453 0 àë÷íåïë äÞãååàãþäàóåâîã7%Ý ïå ãôßåàüîêäàÜêíãÞëîì öûýûù !ï ÿåíåíåßåïå îà îïá íåå0ßàà'ïâ õàùÞúíäïï íüêì Ý6åÞ äàå6 à6 ïà èà ôàûúé ßàßíá !ïàëôÞàÞäåáàáå6åäà'õà 012333145 ëåîçå6à ì ß "ä 6 ß ã 6 îà í Ý6 à óÿã âïà ïÞ à ëåã âà ëÿã # öêêï1 ì 6 ïà Þ à â ß å å ã å à ã ßïÝ çáÿëäààíïöàïéâåàãèÞåâ6ß6à Þòæà à ë â êùéüöèèöüýì êùýêûúöèöèý íåß àßîäàóí àáÿÿã 6àÿß ÷æà 'õø èéêïà'ò "øæã êôø ï )ÿ7Ýïåãßåîäàæâëøêùúùûý01233314515, úêèûûö áåÞ ßïúà äàÞâ6åà ûßì6ßà ß 6 ïàãßàßÿãåÞ7áãò ïàîÿôÝòæâëø î7ãÿàêùûùüú01233314 û76êßêàï1 à76äß7à!÷à )ã ÞëåîìóÞ ãêùèèý# ìÜÝ7çåì ñÞäí èúèù233ü "ä èýéßàêùéèè012333131 ùùöûöû ñâåíàãïà7íïàÜÝßåà' üéà0123331432 íéêêã Ý6âøåñëì ìõïã à÷Üà à ôí à 6 û ê ùûèùùùýýéý ÿÞ à úêê ß ÿôÝà æø ö Üß è Üï "ä 6 Ý î ß ã å 6 6 å î à õ Ý 6 Ý 9 ñ í ò $Ý 7 ÿàå'äîÞàÜßãïä6 01233314505 ïà îôò æâëø êùýêöêéýûéé à ë7ôàïßîà áÿ6 åã åîôåîà í6âåÞ øßüùï1 à&á÷æà ß óãïà $ÝÞãäáçÿå6àæßäå+ ßãáïÝ îòæø çàßêçùáÿèûèü#ì !ß!6"áãà$ãÞàóåî7ÿçåîà$ôò:ïáâà÷ÿ7å ýýûúùèàõó 0123331455 ü à "ÿïå6 à ( Ýà 'þø ê* éï1 Þ ä åáà âîä à è 6 ß à 6 ïà á åôåã à å 7å 0123331451 !ïà ÷æà ëí à ï åÞ â6 à ú ê ß à í Ý à õ ä ã Ýïåã # úú" ýüíï1 á ã à í î æ ö ù é ñ ß à õ ú ù ú û é é ì ê ù ù è ü é ü ù ü æâëøàêùùèúúéýý012333145013 áãåëÝß àíÝîÿôÝò 6åÞäà7õÿí ÿáåîà óÿãâïà õ ßåîäàÜåíåÞåîàêùèèéüèêé01233314 þã àô$ã äöî äñîôà óåáã äà îôåîà 'ä îô æåã ,0 !ïà ýö 23 ÛDÚBCØD èèêê)à ùèöýèìêùûùýüùýéù9ë01233315, ÞàâìâÞ "äíà&áßàãïàñíò)ÝîÝÞåãäà01233314 ôåà áø êùúèüèöéè Üïá Þ à æ ã à é ê ß à . ã ÿ à ó ' è õ

Üïù à 7 6 ß !â å î ô à â Þå7áã åàøâù 6âßãìåßà îàñéí*îùà)ï ÝîÝÞ ßÿïáåã åßä "ä âåí ì 7ä 6 Ýîß à ß åîåà 7 ÿáåîà á Ýïáå 012333145044 íéàßýîßåà674åàú'6õ é 'é6ï9 åû6èåíßàÜï ùéï9 æãß ëÿîÞäîàóåíåôåîà'øüêêïè '"øùï áåã6äã 6ï Þì"ô îù úàÜúäûß&ýûÿüîûà÷ûéÿýß ÷7àæÞí6 "ä6ÝîßàãïàÞ7åîåàéßà7äÜßôÿ7ÿ ô" å â6îà&çåâãäÞàãòï àäëïôëâåÞãòûìñ'åÝíß6äïàÜì7Þ6âßÞàßãòàïä ãôî#í 'þèêéà !÷à"åãïå âÞåß7àåæêùéüöûééèèê à7áîàíàåÞáåíà'õèúù û äêãñàóß îæâ å 4 Þ à ñ è à ë ïå ñ å í ë ø ê æûúê 6 ïúà õó9 êèúö ûùöýùì úùüéùúê å7åáà ß ä ïâã à âëø êùüüùýû ß öß6îáà ßà7äáã ÷åîß ïë äåà íÿôêèúöüýûúêù äàùß é6ßà7äàëãß óÝîáÿÞàóåî7åîåãåîàæøêùûè01233314 01233314501 ö ê ù6 óø ïòõø 01233314505 ùùûüüù2ü0 01233314535 ñ : à åã 7ä àâåí à6ãÝï 'Ý6 à ÷æ ÞßãßôÞ01233314 àÞáôã à203íî !ï à ë Þ ã à é 6 ïß 7 ã ì û 6 ïï7 ì 7 á ã ì ã 6 ÿ í ô ì 2Üò üýòöéöì èýööéì èìúöêì ûüûüò êüê÷æì ìù01233312042 ééö(úþ úú þ5à "ä 6 î ß ã 6 î à ã â å î ô à â Þ å å à ß ÿ á ä à í àââÞååì 6û*ûï 01233314504 DF D þ5à Üå4 à Þ ä åáà ëîôâîà ïÿáÿß ? 5( ( # ë Þ ã â ß 6 ! â à 7 à û â î ä ß ë à Ü ó!ò 6ïß ïà7áäàîÞà6ããï àåßà7þå åàßßïá ßàâÞíÿãàùç*ìëÞåì !ïà7ä6îßãå6åîà7äõäîÝïà÷ä7Ýåãâï# õá7?ñ6íàÜïöà÷æó èöêìèêïò5ì Þîôåß à Þß ã åß ÿôä Þ &&6à âß à óÿ ã â ïà

0 # 3å ã å 6 å 4 à Þ ä å á à ë ô î õû ü ì 7 í ï à ! ä î ô ã Ý å 7 à 7 6 ß à ó å î ô ô â î ô à Ü ã å á ç å 6 6 ïï7 à â î ä 6 à $å þäÞåßàîáà áâîåçîôÞ åàãï àãÞàÿèêêã ãôàë èêíåïåà êß#åîáàãßÝô îá 6åîßÝãàïÞàèàÿÿãàêùúúûýüöèûýý îàæô6óø âêàíùîúàåùÞûáýåíåéîùàûßÿüïá åßàâ6àÞ åî7åä# øèãïà6ÝÞàæ ùêßàîÿßàõûêöýúéû "ó ùîôåîò èàãôøõø ú9éêèúö ß úïÿûêêéûüì îäßà7ãàõÿãïäùèùèéêè îåíà$ä%å# î'ÿõôÝûàöæà'âþ êùêà'úëöãüà7áýîùàýûïòãôàûèêß âîßàãòï6îàë%àå7åà6Ýíåïàä6åîàù*ý ïå ëç â ë ö à 9 óå "ä Þåàßÿÿ%å 6 úåêîêàïè ôâ7 ïåîâ6ôåð6 åï îß01233314504 Ýßÿãá àäåà!ôäîâôÞ# ë ø ê 9 ' â 6 ïå î õó ë Þ à â î ß à ô â 7 å î ô à ' õö ê ê ïà ÷æì ( þ è ê ë í î ò å â à ß å â à & å ã å î ç å G ü ù ü é è ö 0123331450, 0123331431,3 01233314 254 í 01233314 25 Þ ß à ã ô ä Þ à é 012333145035 Ý 6 à ñ í ò !å ç å à å ô ÿ í å î ô à Üï ö à ÷í ï î "ä 6 Ý î ß ã å 6 6 å î à ã ï à è Üõ 7 å á â ã !ò õïâ ñâøèåèíàéãï à ë å ã â à è Üà Üà ß ä á ÿ é ê ì ý ê ï > 2ïåà å7ÿï? 7 í à ã ïëã â9 öâîä ß $Ý 7 ÿ å î à Ü ïý à ' û ú è à ' " ê à Þ å %å à æ é é ß ã Ýå7à ö ê ß ì ß ò à æ âëø êùúéèûýýý íäîô6à6áïí åîßÝä6à ãìÞêùûýèüûöêêýà ÿ6Ýíåàôø öàîÿõó ôÝ Ü7à÷Ý%ÿã ôãåÞäàïëíàïåÞâ6 êß áôãàåÞáåíà'ûêêà'"êàáÿ6åãåîôîà6ïù èÜà 012333145505 àÿÞÝáïå ÝÞàûãß6åïã à7'6þú êïá à'õ !úÿ àÞ7áäóåÝßä# æâëø æâ ë ø ê ù é ú ö ê  ý ù ù è à ã â 6 Ý à è í ß à ë Þ à â ß 6 à 6 ÿ í à â Þ ò ñ í ò óå ßîâà6ßïã åî &åïáâßðû Þà5Üà 6ò æøüéßäáéÿûüèêàúìøüû0123331434 üèüéüßàû7ûáùî2 Þ66Ýí6åíÞà ä6)7 î ä à ß à 6 Þ à æø ééêã ëà ï Ýëä í à ï åÞ â6 à æ ø üùüýééö 0123331450 2 îÿôÝò 01233314551 þä ë ä Þ à

ïë ã 6 ß %ô à $ å ïá ä î ô à ÷ í ï 01233314 2,5 þ â7ä ïâí ä åà ÷ æà ( þà ê ùúùûù# "ä âåí à & ÿáåß à ã âïåà 8à ß Ý6 Ýà üèüï óã ä ï å à ó ã Ý á ÿ ã ß ç !ï à 7 ä þ î ß í ð à 6 Ý ß å ñ ô "ä 6 Ý î ß ã 6 î à ã ï à ü 6 ß û 6 ï 7 á ã ã ß å ïâ ûýûýý "öéñ âåíßàà7ä àêïèò ÜåÞÝîôåîà ïÝëä í DHÚ ÷ÝßÝà÷íåïÿßòèüèúéùèìèüèéùûù ãåßÿôä Þàßäïâã à

5 ÷æòæåãôåø íïîàíâåÞà7ä ä6åíåîàÜåÞäîàþîßí õîà õöéìä6üàýæø 7úùééüéúì êìöè7ùèìêùúùûûúéúéûû êéòëÞÜó!æãô èóÿã 01233314530 Þß ïÞ 6 æø 'ø æâëø ùûè# ýéê ß à îÿôÝò à æâëø êùèéýúúú "ä6ãà6îïá ßã6îÞàà6÷äßÝä6ÞÿàûÞ*à÷ùÿà6ãåïã àïåîîà70123331453 ôß7åãë 7ÿáåãîò îã âïà óâã ä ïåÞ à õåïåîÞ åã ä à õç áÿ Þ â 6 à è é ß ì ß à ô Ý à æ ø ê è ú ö ý ü ú ê ý ö ö " í à ù à â î ä ß à ã â 6 Ý à í à $ ÿ 7 Ý î ô à Ü â î ä î ô ' õ ý û è ê ì ê ù ú ú û ù ö ý û ú ö ü 01233314505 0123331403,1 éöì 01233314505 5ß î ô êùà æã ôà ûúê ß à ( ïÝôä ã ä à õä ïâã 'þàåà âéÞ9ååà èíßà!æáøààúööû &Ý&Ý6àâîßâ6 ãôøùßàîÿôÝòæâëøêùúúûùýúùýê 01233314 224 úüà "ä âåí à ã ï86ÿëâîà Þåí å6à 7ä à ñí !ï à ' õì ' þø ù ý ï1 ì û ù ï1 à ÷æì ( þ 5ò óå Þ â ß ã ä ì ÷ ì ÷è à ï â Þ à ! õ8 Üõ8 à Ü ï7 8 æâ ë ø ê ù ú é ö û ý ý à ì à ê è ú ö # ý è ö û ê Þ ÿôåí ÷æà ' ø ö ý ïè à á ô ô ã à í à ó å í å ô å î à ó ã ï# åîôà 6ïà ùà 'õà úêêïà ñèíîú "óé éßòåãçÝßÝàñíòôíàÜïé66à÷í6 äßãåà!ÿÝ7åîäàÜå4òáíôà7áîàèïâ6å# Üó!à "óê8à Þàâïëÿã àþåí ÿ& åß âã 0123331451 01233314533 åôÿí 0123331323 ã å ç å à ã ô à ü ê ê ß à æ â ë ø à ê ù é ú ù é è ê "ä 6 Ý î ß ã å 6 6 å î à ! â 6 Ý à ê * é à + Ý âùíû7ýôûåüßÿ# $å ïá ä î ô à ÷í ï î ü é ß 9 õó ê ù û ý è # "ä âåí à & áß à ã ïà ê* èêà ú6 ïã à 7í ï !â å î ô à â Þ à û ê ê ïà ÷æà + â í ë å î ô û ß ã ïà 6 ÿ ë ã ß à û ê ê ïà Ü â ß â ã å 7 ÿ î à õ ü è ö ö ü 5ß ã à á Þ ã à ! 7 å î ä à æ ø ê ù ù è ú ý ê ê à Ý ÷ïÞ 01233314502 6 Ý ïá í ä ß à ê è ú ö # ù û û ú û ê à ê ù ú 0123331450 èèýýéìúùèêûöé ÞÿïëÿôÝàÞíßîàÝà óÝæø îàêùûèùèûöùùê óÿÞà"äáÝîÿôÝãÝ ñâåíàãïàéêïàâßãàõãïäîåíà Ýî&åß "äÞÿ%å6åîàãâïåàßçáÿàûüà å ïä 6 à 7 á ã à 6 ï7 à ' " è é à ÿ ÿ ã î à ê ê ïà Þ í ß 01233314531, 6ã 012333140203 åôâ%Ýåã éûêùèê þåîôÝàüûéßàôàêùùêöù012333143,0 èýêúàõó úêûéàêùûýêêûêüûêàêùéú0123331451 ßåîåà ñýíòïà ñÝîô6 ÿà ÷í ÿïåî !ïåàëåã âàèÜà Üï7à õûùì úêïß "äâåíàãâïå8ü6ïãà6ÝÞßàíâ012333145140 'þøöêêïà 'õø èúêïà èí åîß åä àêé6 ïã 6îÿôÝà Ýßåàîç åïåîðß ÿîåîô åãßÿîôå ôåøýß "ä ''å4ÿî7ÿã øâåí öýêàïè 'à"ø Þ ÿ ë ÿ í å à ó ÿ ã â ï úé ß ò õüêì èïà ûÜà èùé "Þ %å6 åîà + âß Þ åí à Þ áå& ÿ86 äîì ÷æà ( þà ã ô ø à î ÿ ô Ý ò æâ ë ø ù  # å Þ à è ö ï õÝ6 Ý8ã ïà è'õà ß áä à óåí å ôåîò ÷æ ïä îåß à æâëø êùéèèúöùûéöü ûòæâëøêùüüùýû 76 üüüü# 7ÿáåîà íîåÿßåîà 7àæäàøíä)ëâÝîÝÞ åã äêà6ùïùà úãûåîß ôàùöêé ßì ÷ à âä àê6Ýôç åà &ùÝ& Ý6ü èéúöè 012333145 þà æÝÝ6 à'õöûúï1 àîú6åîß7à é6 ï7ò ßáã 012333145341 ( 012333145 34 "Þ%åì ûûßùà5ìû6à êèèêêïà è 7ãà!äîôãÝå7ò à ô Ý ò à Þ ò ß â â à è è û ù â î ß â 6 à 6 Ý Þ ß à û ù ê ß à æ â ë ø ù è è ú ê ü é ü â å í à ã ï à ê ý ïà + â í à ë å î ô à 6 ã ï6 $å ã å Þ ä à û ïë í à 6 Ý í å ïà ã ÿ ô à õ@ 5ß å ã å à 5 Ü!( à Ü å í å Þ å î à ' ø ù ö ö ï à ' "ø 01233314 30, 0123331454 4 01233314503 !ïàëãàþâôä Þåîà ëã ßà6áÞã àô'ÿôä û6íò$Ý ïß7àýêê%à áåïà ù ßìéßúàùïä îàèèß ïà÷æàóÿ6àïÝëäíàëäÞåàÞäïáåîôåî òüüüûüúü þ5à ã ï à ÷ å 6 å á ÿ ã ïå ä à ñ í à ó å í å ô å î à Ü ï ê !ïà Þ ä åáâîä à õéêì ûèà åôâ%Ý

01233314134, ' õ è ê ' þ ê ê è í ß û 6 ß 7 ã û ï7 ã Þ ä í ß ñ ÿ å î à Ü ïé à æ ø ê ù  è ü û é ûèéãëìïàîÿôÝàêùéûèüêü0123331453 ûêêêàõó "äâåíàôâ7åîôàïâãåà'õòêêêï1 'õüêï àôõîéàêõìüêêìúàéñêíàà"ååïå ä öàúõéüêßòìÜå 4 ôãåîäßàÞäåáâîäàúêêßò ãä+üéöûéö 01233314544 æø 012333145 41 èÜß ó" ãô'þýê øèùéßàû6 æâßë è6 øêùï úôã èüÞüà(éþ úý Þûäùåúáÿëßïá ô â %Ý û ú 'þúêêï1 à(þ ßãâ6òæø àïêùúèúùùéù åÞâ6òàæåãôå à !ß à Üïà "á ã à Ü ÿ ã å ïä 6 à ÷ å î ç Ý ñ â å í à Þ å %å à ý û ïà í Ý 6 à % ä í ò þå 01233314 50 ôí þ5à & á ß à ã â ïå à ' õé ê è à ' þè é ê ò ' Ý 6 Ýùîèôòæêùèûùúüêüüêìêùè# "Ýîô6ÿíåîàñíòÜáà÷âïÝîÿôÝãÝ Þíå# ûêê%åßßàôøú éßìßà7äà÷ÿßâãåîæâëø $åïáäîôàãôåàùéêãëìïòõÿíáíøÿê&ùåéßâú#ã îÿôÝ à&ÿáåß à7åáåß ßà ôü# à# ý èßß ìþþà ÞÞäßâåïä ÿãðãåà%å ßãàäÝà ïáúÝß Üå4 í ä îôà ß ã ëß Þ à ëí 6 ôà 6 ÿ& ò ëîôâîß áåî 01233314 2 óã û è ö û è ö ö óå6à î%åãàêèúö#üéèûùýé012333145443 èééûûüû ô à ëí î ä Þ ß õü ê ì ý ê à í 6 Þ à è ê ê ïà ß ïã à á ã ö å î à ã ò ã Ý å 7 # 01233314501 ß " âåí à % ã ôà í ÿÞ ÿåîà 6 å6 ä í ä ïåà í Ý6 à 7 6 ß å î à á Þ ã à ó å Þ ß ç ò .å Þ ø ß ÿ í á ì 6 ïã ì ô å ã å Þ ä ò æø øþâòäîôêùéèèùúèýöù01233314303 012333145132 6ÝÞð5$à 6ßôÿ7ÿàèüêßà÷æàêùèèüýù ñâåíßåàããîâïå8ß åîåà ñÝô åà 7åî å6åí ãôøèèßòþãþïä îåß êèúöàùéüéúéìêùúúûýèùûö012333145 èàþ5àþô45ß 6"ä 6ïá Ýîß ãàå6 åîà(ãàðà ïà ü é ßìßà 7ÿ6 åß "äâåíà&áßàßîà'üùïðèúï9 ãîâÿïå Ý ÞÿãäâÞàâëøñêùûùüúúöýýà 01233314  Þÿ6ä ç å à å ã ô å à ß ÿ ã å î ô 6 å â à å î ß å ã å âà õ ä å å â Þ 5 "( ( ( ( à 6 ÿ í ì ïå å Þ ä Þ %å ÛLB 'õöýï1 'þöûï1 ñ í ò åôÿí åîô ÷ÿ ïë ÿ ô Ý à Þ í ß î à ó Ý î à ó ÿ Þ à " ä á Ý ô Ý ã 01233314 5 ûêêß#éêêßàæâëøêùúùûùüûüüêý ;#âãåîôà6ïü àß'íá õûåí êêì íäüîôà êàûëåôâÞ 6ß û6ï7 í Ý6òàõÿíáøúùêüúèüìêùýêûúùêýûû 79èÿáéåïà îàïóâÝÞë6äíÿàëÞäïå Þ à õ ÿ ô å í ã ÿ Ý à 6 ÿ ë å ã å ß 012333145 1 ôãÞ8&åãáÝß åôâ%Ýåã Ýà æø êùûèùèûöùùê $å î ß ä à â Þ å å à 7 ä á ä î 7 å à ß å î ô å î 6 å î ò à û Üä ã ä ïà óå6 ÿß ìõã å4Þàÿí à6íâÿà ÷ïô ÷íûßùô # 01233314542 012333145141 ëøêèúö# " í à ã â ïå à & å î ß ä 6 à ë ä 6 ä î à ä 7 â á à 6 ÿ í â å ã ô å í Ý Þ à á å 6 å ä å î à ð à ä Þ ä î ç å à 6 Ý ïá í ä ß à 7 ä á å Þ å ã ñ ÿ á å ã å ò "å ç õã å î Þ Ý Þ ä î ç å à õø í ÿ ëåã æø èéà æ âëø êùúéöéùùêê !ï à ß ÿ á ä à å Þ á å í à 6 å ïá â î ô à Þ ß ã ß ÿ ô ä Þ " â å í à ß å î å 8 ë ô â î å î à ê ý ü ï1 à ' "è é ï üèöé ÞåàïåÞâ6àæâ01233314 ïå îàîä &åÞî ßä6Þòäèåáà 6ß âîä ÷æ ñå6åêùèé# íà6ïè Þåàõó 012333145414 éïîß éýýêì7åçßãåîÞ&ÝâãäÿãòëíÝôÞ0123331502 áÝßò&Ýï à6ÿàå íãëä6ÝàãýÝêàê7) äàíàåÜå 7à6äáäÝåÞßÿàãîÝàíè# ÷æàæû ßìïàñíà)ÝîÝÞåãäà6ïúàõäïâã $åïáä ÛDDÚ ,15 + âí íêà6+úäâã -ßàåæâëø êéßòàæîô âëøãêÝí ùú7ÝÝã úûý èíäúÞéßãéä6àéáâí !ïà ëåã âà èí8& ß 'õì 'þø èêì ê 'â* Üò ß 7 ó í Þ ß 7 å !ïà ëåã âà ïä îä ïåí ä Þ à 76 ß à þåî7åã å 01233314535 )ä ó2à ÷ ÿ 6 å ã Þ â í ä à ê ù é ú ö û û ý ù ü ü ú ö è ý é ú à ß å î á å à á ÿ ã å î ã å ß à ô ÿ 7 ÿ ø "â ã ä å î à ë å %Ý ã à 6 å 6 ä à ö ïå î ô # Üå ã ä ï â î à ñ å %å à ï â ã å ò à õ ä å á à â ß ã à æ ç å ß ß ß ïî í â Þ ß ÿ ã û 6 ß ì û 6 ï & å ã # äîïå ôà7îÝàèÝßãàëàÞéàâßòßê6àùâéÞèåúåü ýíäîùôé6ùàéãåïÿ8 ñâåíàÞÿôÿãåà÷æàöêêïèí01233314503, õóà öéàæìýâöë èø6êïã úè6ï7 Þèäåèáúàèâàþîþà ä ÷æ 012333145 2 áÝã ñ6ÿã âåí à&áß àãíâ6 Ýàèà íß 6ïò Þßãåß ÿôä Þ ß+ïã âíí ôåàçâ%ÿî ïåîôôåàäã%äî àÞå%ÝàâïëÝ &âïåàûýêãë óåîÝãåïåàõÝâåãÞãäààëáãåôÞ6ßßä ß 9 èïëí ëÝîâÞ ø

ì 6 ïã 6 ä ß & ÿî î à á å 4 ä î ô å ( û þò ù é ý ù è ý é # ñ â å í à ã ï à & á ß à â ß ã å à

( Ü2à 7 óÿ ã â ï åïä 6à ò à áåã ä Þà öà 6ÿà åíáâ6å7àâïëÝ 7ííòêùèèúêúúèö ëüÿû7ìåóä áîåàþÞþø ßäàáèâùå::ú Þ ó èÝ.îÿøêèúö#öùù# ':"à õ4èß àûèA 7à 6âí6åÞ åÞ äïÞ î&â& ä ì 012333145 éêïà ü : 7ìãïì à÷õ( Ü:÷à "â ßàåêàù$å ïå àÜí åûßÿûîé èêïò'õàêêïòæâëøàêùúúüéüöû Ýî&æåßâàë'õýý +âí íàüëîôâîîà æø ûüê ß +Þãÿß 01233314343 ü ÿÿà ó'à Þ í 6 åîà é ß 01233314 ,5 îÿôÝà 0123331453,1 þëä ø ê ù é ü ö û è ú è ü à 9 þå ô â Þ õ ó é ê ê ã ë î ÿ ô Ý ò à æ â ë ø ú ú ö è è é ù ß Ü%í ß Þ ø 6 í î ô 6 ÿ î ô ïå î ô ô å à Þ ä ã Þ å ß Û D  0123331,55 "ä àãï àêÞìäåéáéàëï9 ôîæô àõáøèøûúüêìßéàõéáà9øæô øì "äâåíàãïàÞäåáàâîäàèÜß !ß "á0123331451 ëí îòãÜó!à ïëâ7å87åîåà ïêâí ßäôâîåò õåîåàûùúàïèà÷æà76ßà6åïáâÞ "äâåíàßåîåà"äñå6åíàÜÿîß 01233314501 "ä âåí ì7äà Þÿ%å6 åîà 6äÝÞ àèà 7äïâ6 àþãäîô# ÿãâ 6áÝí ãïë âßî 7îÿß íò÷7 7í äåáíàá6âïáí 6 Ýëßòå ïä ßèåîÿ èùéï9 öêâåßíõá ø é û ü ã à ô å ã å Þ ä C ÚÛ â å ò à æ â ø ê ù ú ú û ý ö ý ú û ú âîôåî åã Ý 'ß âß åã åà ïåÞ ä 7 å û áÝß ç ëåô 1 5ó5( ( å÷õ( :à 6åÜó @ä ÿë%à ßàäåïíåâîãààÞéâï# ßÿáäà!äîôãÝå7àíâåÞàûùúï1àãôø ïÝ7âí æâëøêùèèúýêûöè01233314550 èúê ßàÜõáø éêì ùéà 9æôø 'õàèé!á èï æ õå ïå îêàùõä ãßýÝ àú"ÿ 6åêß !ïàÞäåáàâîäà÷æà'õøé0123331454 àîÿôÝ $åã7ÿîàíàîçäàáÿïëåçâîúà6ßô7ÿ# æÝîÿçïÝÝî )äÞåßå Þÿ%åàïÝëäíàâß6 ê ï1 à ' þø î ô å ä ' ÿ ë ã à ï â 6 à ù ïà ' ÿ å ã ûóåêêî7ßå'îÝæôø 6 Þ ø ñ å 6 å í ïò è 9 ë ã ß à ó Ý î á ÿ Þ 56à û è é ß à æâ ë à ú ù  è é ß ì ï1 à î ÿ ô Ý à æ â ë ø ê ù ú ú û ù ö ü  ê 9ëãßíáîôîÜåãåîôæøêèúöûùéûýè ôùçìåê#ùñúåú%å àßÿêîöôöåöàáGäàîæàþâþ

ëøêàûùöûè ù ùúûùü# 0123331454 "ä âåí à ÷óþ5ì áÝïëÿîÞ ä îà åã ôå ûê%Ý ï1 àæèøíßì êüé6à ßìûî6ÿïà íàõÝø6êøùóÿ ãùâèïà óÝ íãä (æâ 0123331450,3 þà Þùâ7åà å7åà æåã ôåà ú ßìöïè à ãåîæâëøêùûèùù01233314 ûüüùü2 1 "âåíàãïàëãàÞäåáàâîäàáôôãàñí ñí $Ý 01233314 5 6Ý ù è û ý è è ê ïä í ç å ã ò ÷ä å á à â ã â Þ à 6 ÿ ë å î 6 à á î ô Þ í å î 6 à ô Ý è û ê é ú è "ä âåí à ß åîåà í Ý6ø "ä à ñí îà !åçå ë ø ê û é ö  ê à è è é ê ù ý ê û ú ù ê ù ö 01233314033, $Ý 7ÿåûîüàìùãâêïå èâîäßà6ïùàÜÝ ãåïä#í $å ïë äà5öæé öýêþà ö6÷ßàèæà 6ïà(þ 7áã ñíàãâïåàáäîôôäãàíà)äçÝãÝàýà0123331454 !áèêêßìëíàïäîåßàêèúö#üüûöéè 0123331453 ' ßìèîôöòþÞ ï1 õä îôôåôàñåííòàä àß6ä6åå4îààèþöåûãâï1 àôßàÿîÿô0123331 ååßäàà6òÝùßåßì ä ãáÝäããÞßàå'âãõù ïà 'ìþ úïà úîÝïåã ßìï1àæßâåîä ëøêàù'âåÞ úúûùøýêêï1 öü0123331450,0 êàãôå "ä â å í ì 7 ä 6 Ý î ß ã å 6 å î à ô â 7 å î ô àã'àïûåêÞêâï6ò ñ Ý à ô í ß6ÿÞÞíßàîÜàõïö àõöàèæìúöêéàæßàÞäåáéàëßàîæôüâ01233314 ùîüàñýíò)å éé2,0ö ãî7ßÿ6à&ßôåàÝ;õ÷< ' ë ã à ú ò é ïà + â í à ÷æà ( þà ü é ê å ã ÿ à 5 "à 5 6à !á ö ý é ß 7 å î à ' ù é ê ïà 6 Ý î ß å ä î ÿ ã ß ã å ä í ÿ óÿ6åã åîôåîà ÷æà öýêï1 à ïâ6 å àêùéüöûùêûèêà&&6àâ01233314521 à6ÝÞèåî õõàïÝëäíòó êèúö#úûêéùê0123331454, ïàïëíàïÞ6òõíáøêùèûèüüýúüüú JÙ 01233312 4 êï õá à â ß ã à õ ã ïä î å í à $ ä % å î ô å î à ' ü è ì ê ê ïø æå ã ô å à î ÿ ô Ý ò æâ ë ø ê ù û ù ü ò ý ùûûòýüü åàÞßå àÜòåúê 7äÞßÝò'ÿîÞ îÝà$âäà%Ý Þåãäàóååîôåî 012333145 5 5ïã õîà êéïà ã ôø ýý ß ò ñ å6 åí à Üà è ã à Ý ô å àúâïåß ß å%åàíñà!íòåóåã ïå7åîô# åî ÷à ûÜó!à íßàè6êïß à è 6 ï7 à è ö ê ß ðè é ê ß à & å Þ à î Ý !â ïå à Þ ÿ 7 ÿ ã å î å # ïÿ %å à 7 ÿ Þ å ä î ì !ï à ë å ã â à ÷ æà ' õè é é ï1 ' þö ý é ï1 þåîß âí êùûèùúöúùü üÿùïá ùèâèß!ÿîß ü 7üãìêÝùáåí à%ùàäïâí êÞöåûßåüåä éàåüéã åéïì àÞäëà åâáåêèúö# àãåà6îÝßåßåã ëÿÞ ä à 6 ÿà ß ä ïâã à 7 6 ß à åÞ ä 7à Ü í ä 7Ýî ý é ß ò óÿã ïåß åà 012333145025 åÞäæâ àëÿëëøåêÞèàëúÞöà#Üùó!à é ß à " óà ï â í å ä ùéûèüêüûêêêàþþèùö01233314534, ö "õó íèÝê68à è'õ ù Üõ é Ü ú

)ò ÿ å ß ÿ ã à Ý Ý 6 ÙIB ØÙDÛØ à 7 í í ëã ß à ó óóà $ ò õí áø úùýà è éü þ5à 6 ÿ ë â î à Þ å í å 6 à ÷ æà ' Þ ø ê ò ê ê ê ïè ß ã ä ß ä Þ à 6 ïé ò ú Ý ô 6 å ã ß å ú ö ê ê è ý ù ì ê ù è # é ú ý ö ý ü ì ê ù ú ù û ý # 012333125 áôôã à í î éêïà ß ïã à

ïáí å0 à ê ùûèù# ÷ä 6åíàÜïýà7åíÿïà àäà6ÞÝîß ãÿôä å6ÞàÞ ñôã åàíâåÞ à7ß íàååã Þáí àÞâëâã íÝ6à"ÝîÝ6 ÿãßÝà õâãä÷íï í2áÿã úêééèö ûéüúý ?ëå íàåþÝ* îô6àâôã ß ß ãâ&ïå* 6#ëÝ *áä ß&ãâ6&âá 6# 7îäõäßÝà6îÿôàô5î åíåãäîçÝààí01233312 î!ÿ à Þ áååß,íä## ßßÿáä 012333145,0 > 0123331453, éöéêéê õüåêá9àûè6âêß8îßèäàòñ6úåï üûéú"ßý ãàëêÝäýîÞÝêå ö!ï Ý6 åÞ ßëãåß íòÝî åí äøàèêï1 üê ãô èóã 0123331451 ÷æ öùöà îà à ò êèúö# úùüûöüê ë9ã÷ÿ åÿå6%å àßçãàëâ6 åîà ' ÿ ë å ã ê ïÿ Þ á 012333145 2 Ý ïÝ à 5ïã Ý à .ÿ ë #

á ã @( óà è è ê ê à ÷ æà ' õý ê ï + â í à ë å î ô â î å î û Üõ Üó!à ùé éûéûöêéìßàêõùéúöù ûèù01233314535 î ÿ ô Ý à æ â ø ê ù ý ê ö é ü û û û ÷æà ' õì þö ü è ì û é ê ïè è ' õ é Üõ û Üò 7 Þ ß Ý & 6 ú ù ù é ö è è ì ê ù é è ý è ý ý ý ý û ú 012333140 "Ýíåã éö#ùýùý ïà óÿ6ñàí'îò àé)åß öïà ÷æà 'úà "àè6éÿàïà æßòîà ú6 éãïëì 2áÿãà6Ýîßãå6àßÝ6Ýàâ6øû* àæßíàß íà$íåãçååî77ì÷à3ßååãïè óà Þß5åîïã 7ãÝßàûý ééêßò èÜ æÝßïã Ý6à ïá áåã6äãíåàí0âàåêÞù Þëûíèàù5!( 62 æå íðïà 7á7âãàãþàíâååîÞ7 ôååãåãàöàêïë íû +èâùíàéåßöäòéà÷êßéßôêÞ õåÿïàÞôßàáãÝÞáÿ6òêùý#é01233314310 0123331, þ5à 7ä âåí à ã ïà ïä îä ïåí ä Þ à óÿã âï úà ß ÿáä ÿÞ à 6 ïò ÷í 7 Ý í å ã à æ å ò " ê ê ïà é ö é ê é ê

ß ä 6 å à õã å î Þ à ñ Ý ô å à ÷ÿ %å à ïë í à ä ß ö ê ê ù èööúïè ïâ6 åø6ùïà ÷æà Þ% 0123331451 ÷ÿ %Ý îà6 à!ÿÞ ä7ÿî& ÿà 7(þà 6ßà6åïáâÞ àô(÷( äùâã åîôà 6ùïè éà åî7äàæâëø æøêùûèùûùüöüéìêùèèùù012333143132 æâëàêùéüèùýùéìüùéùê012333145 è 5 êñíùòÜåí ùéééè õÝâãàñåÞåàåîô6âßîà 40 *ÿîäå à ó@ çä 01233314514 'ø é ß ì ï åç åî ëí ôà æÝß ÿí à Eâåí ä ß ç è6 ß 7ã ïà ô å ã å Þ ä à ã ô à î ÿ Ý ò é è è è ý ý ý ù "ä â å í à ã â ïå à Þ ä å á à â î ä à 7 ä à ÷ å %ä ß Þ å ã ä . å0ù0ö çúåöãàäÞê ùóä 6ûâýáèàëöÝû*öàûëêâêÞ üéýéùý ñ4ííäàîôà ßîàå7ä áÿ6àßãäôåò îôîà èö*à)éï ëä Þâïëÿã åà7ä6å## 2áÿã6îßã6à+åÞ76ï7 !ò70123331,4 æõ# ó

àèåãäßàåáîíâ !å Þà÷ïå $ ùåàîßå í î9+ á ãåäí#ø 7îÝíà4êåè :' æâëøàêùéüöûûüùùöö 0123331451,1 à ÷ßíòÿæâ ïåëîøêàèãúôöàî#ýÿúôúÝúà'õè ú9Ý êïè à÷ ëÿã# ßÿáäåíåîàåÞáåíàâëòêèúö#ü0123331432,5 ú ö # ú ö Ý Ý ã ò

ã ÿ å 'Ý6 åã å6 à ÷ ÿ ä @( 7 å ß ä ïä î å é ö à ÷ ÷ïá î ô à ã å á ä à @ ä ÿ % ë ã â à ' þ ê ì û ê ñ â å í à ß î à '

è ý ö ïà ' Ý 6 à 7 á î à ã ï à ï 6 î "äâåíà76 ãâïå 6Ýôç à'õøèå# êê÷Ýí ïàÝà åÜåí ãôååÞ øèéåîò êß 6ßö 6ïè &åãáß ßïîà7áîðëí6òñíà'ëã ÷ÿíÝå6àå7îíàòúùßåêãåèï &ö&ì6êàâùì&Ýûîèßùÿãàæèûóìé6ö&êå# êùéúùùúèèûüìýéöùà01233314 å7äàíåßäà÷íÿïåîàõøêèúöúùöúêö å7åà7äÞ3& óãÝïÝàïëí8Þáã8ëëïàèéê01233314335 0123331451, å6à$âî7âí ã+ ëà(àî$îãÝå4îå# 76 ß à ñ í ò "åïåä ì ñ å6 åí 012333145 ïåß îÿôÝà ß à ñ í ò ú û "ä â å í à ã â ïå à 7 ä ß ä ï â ã à ñ : à ñ í ò óÿ ã ß å # å * à ; ÿ î ä å

4 å î 0 å

ó@ :í 01233314 00 óõà à Þ ä ïáåîôîà éúé ß à æêùèèé# Üïù à æ ø ê è ú ö # ù è ö ù è ú ê "ò â å í à & á ß à ß î à á ÿ 6 à ' ü é ê ïà ' "û ê ï æ õÜà â ïã Ý à ê å á ã ä í à ý æà K è è û ê à ë ç æâëâîôäøêèúö#ùûéèööê 0123331450 5 ïëí îä åîà 'õöïèà 'þüêïèà áä îôôä ã 0123331413,2 îßã6Ýà%ä éîßåî#ûôêâîßààîèôùà" 567àáùî*àèóêã1 êùýû# ýúýüýö %ßàîôÿâß7ò'åÝî6ôàìñáíÿò)å ãâïì åî í2áã â7äëà7òæâ áßà+ëãÿø î ÿàßåÝîî7àêíäîùôàûúêùêêãúëýàïúýåý6üÞ þÿ 0123331,5 åíåîàéúéßàõóòæâëøêùúúûý01233314551 ûûýöýö î"ä åâîåàíóàßåãåîïë åà÷åîæà 'èâêëêøóò êï1 àñãàíüòóä çâ## ÷æà þ5à'õûêà 'þúêà û6ß ààè6ïî7ä Ý6à6ñàîÜíòä!ÿ âöïý ÷å ùùîè7ýÝéßàßãåîÞòàõøúêèúêèýì012333140150 ãÿà ôøÞùÿí ê&ê&ß6ãî9éêêïò ëàëìïà ßÿ6ÞÝàÜÞ1ïé é.ÿ ÷ß ã ß ôÞ à è'õà í â* à ÷æà ( þò 'õì 'þ ô å î ò â ý ö 012333145134 è'õ8ôã Þ ä à âß åã åà õÿã ïä îåí ñ ÝïëÝã $7 î ô ò õù é ý ê ú è ì ê ù ù ê é ù é ê ü 6 êùéüöûéúùéüý 01233314 20 ûèéï1 96ÜÝ7ç å à'"èï éïîß åÞåàåïÿëÿí îô6âß à7í ïâ ã!áöýã åìáäîë 7åíâåã åî# 6àÝß ëåå# 012333145 , åãôåàèüýâßåàæâëøêèúö#ú012333145 ûéýê3 èööì ÚBCØD èúûìàêùúùûýöêùû 0123331415, õÿáäàñíàþíåëå6à÷å%åîôåîà ÙÛBJIBDHDID ãñåîô )å ã â î ô à ï å 6 å î à ð à í å â î 7 ã ç à 7 ä à Ü Ý ïá å í ä Ý ë Ý ã Ý 7 ß à æ 2÷à Ý 6 ã Ý å ïä î Ý ß Ý è ûå í à !â ïå à ë ÿ Þ å ã à é 6 å ïå ã à + â í + å Þ à ë ä Þ å "ä â å í à Þ ÿ ô ÿ ã å à ß î à ÷ æà 7 ä à ) Ý î Ý 6 ã Ý ïÝ " íà&á'ßàÞãï àíÝè6éùïà à$åî&÷åæà åîæúàã÷ôø 7èéê ïíçÝß ö6 ßÝ6öÝåîà Þåã Ýòåûý9 åß ÿíà6ïáíßò áÿãà6åïãò íåïåßø÷âïëÿãàÜä7âíà7ÿ6åß óíãßàþåîßâíà'õøêùûúï1àåãôåàîÿôÝ 'âì"è ûì6ùïã ýýàèèéèêàóÝ î76ÝàÜ6ÿà$å !åÝïë @äíÝå# ßÿßåáàïâãåàëâ6ßä6åî-æøêùèè01233314021 êãâêïå ïàä0åäîîà6àÞïá íßà978 ãàæï à&ëîîßàëàâ&å&6 áÿã éöèéúê ÷óà àä"àèÿêáþÝö6åëåã Þâÿë%å àßÿúäàïá ßàêÞåëåã ïá åä êîöôèèåéúîãöë #@ä $7îà îà êùï èöé6öß êöûöéêê)àö ïÿë012333143441 à ã ë ò 5ß í à ð à óÿ ß ã ô Þ 6 ß ß í ì 6 æø êùèûùüùýùéì êèúö# üééüùýö ã Ý 6 Ý 6 à ÷å ïá Ý ÿ ã î å ò à æø ê ù ú è ú ù ù é ù Ý ë ä í 8 7 ã ä 4 ÿ ã 8þþà é ê à Þ å å æø êèúö#àõùûöûüéû# êùúúûùùüûùêý û ê à ñ â î à ø ê ù ú û ù ý ý ù ê ÿ%àåíåïä âîä6ðñÝô012333132 åàëåîôÿß íâåãà6ÝßåàâôåàëäÞåàæâëø9êèúà7öåúíåïì ôàîôêèúöúûöüêùìêùúùû012333145 ùèùùüù4ù 012333141,4, ã 43 012333145 , "ä 01233314 23 éâåßòí'àã ïàèëï1 ãà7àõáî ùà56à íÝè6Üà àþãå&ååãî# !ïà7ä6Ýîßãå6åîàè6ßàãßà7á01233314 ñ â å í à ß î à ÷æà 7 ä à ñ í à â å ÿ ã à !å ç å à 6 ïà í å î # ÷ä å á à ë å î ô â î à õ é ê ì ê à ø è é é ß õö é ì ù è 2á ÿ ã à 6 î ß ã 6 à ! â 6 Ý à â 6 ø ö * ú ïà 6 ï7 à 7 í å ï ö ê ê à û Üõà öýöêà óÝî7Ý6 àÿ@ä íäí# 46äíåíåß êû êùúúûýéûöùü 0123331450,,ú# þ5à ÷àñ% àåãéäÞêà6ýÿï1 à'à"è ûïà ïàìåöîåôî6àâàåñîíî# ßíáàíäÞßà&&6àâìâÞàÞßãôÞàñíò!åå%åíä öêèúö# î ïã ß î ä à ÷ í ï î à ' õý ý ï1 à & & 6 à â ß 6 à ó ÿ ã â # ß å ä à 6 ã å ïä 6 ò ß ö ß ïä î è ß õÿ ã ë å î à $ Ü æø è û é ß à ' Ý 6 ø ÜÝ ïá í ÿ 6 à ó ÿ ã â ïà $ â ïâ 6 á Ý ã ß ò æø ê ù é ü ö û é ù ý è é ì ó( à è û ù û

ù ê ê è é ã ë à ì 6 ïã à è è é ã ë ò ë å ã â ðë ã Þ à 7 ÿ 7 ä î ô í à ó ß ïã ü ê ê 012333141113 @ì üééüùýö îçåïåîàâîäìâÞååàêùúùû0123331450 (î7åàíëãàíîàüïòæâëøüùêüùûö ýúû 25 ÜÝßå Ý&Ý6à5ß6àÜÿíð!Ýïë õýìêöà66òêùûùöê01233314 ûèýúê,03ý ïîàæêùèûùüùýùéìêèúö#012333141,3 Ýîôåî ýéêü $ò"ÿïåîôåîàëãòêùéüùéé01233314 01233314553 þ5à !ï à ÿ %å à ã ô à ïã à è'ä7ÿî& ßàõçáÿ# "ä6éÝüîûßàà!ãï 0123331133 " í à ß î à á ÿ 6 å ã å î ô å î à '

 ü ï1 à â ß å ã å þ5à ã ï à 7 6 ß à 5$à ðà 56à ë ã ß à ß ã ïî í 2á ÿ ã à 6 Ý î ß ã å 6 à ÿ * à ! ò ÷å ë å ã à ÿ î å î ß ä à ' ø è è ú à 7 ä à Ý ô Ý ß ä ã ß Ý à è à ö 6 ß úéã ôà éùê ß ò óã ïà õÿà !ÿÞ

î ô ô â î à û ê ã ë à # à ü ê ã ë à + å Þ ø 6 ï7 7ï íïý þ5à åî7ä îôà ñ í à ó åã ä Þ à 6 ïà èà è éûï åáòàæ!åâëà 7ÿóîïí à!Ý6îàêôùèûùèûùúýúà ôÝàÜåíåÞåîàæøýõéóß âßãàõóàåî7äîôà6ÿàëãßòÞÿãäâÞàõó ïå Ý î&å+í6ßàãûï6 Ü Þù é!õ íòàÜîåëâáåß ÿîà 6èïà ü 6ú%åã åÞåî àÞíÿ# ó6 ôãàæÞøäêàíâåÞ &û&ê6ýàâø ßïáß àÝßäÞîôôåí ì 'áåÞ êùéüè# âè6Þåï ' "û è A à å ïå î ë ÿ ã Þ ä  í à 6 å í ä â ã å î ô à 6 ÷æ øÜï7 ýêßàî áôòôêãè ßúãåö01233314552 üýè7úàãê ùñíüò)å à ß ÿ í á ø ê ù û ù é ù ý ù å ù é ü ö ê ú é é 9 î ïÞ üêßýÿÞà6ïéò'äåàüùúèúê01233314 ïàêùéúùùýýýéúìêùéùüù0123331, èöùööý ßàæâëàêùéúèéúúûýúüà012333145 ßãàïåÞâ6 012333140301 üé 0123331455 0 31 01233314 , 2 Üå4 à í Ý 6 à Þ í ß î à ó Þ ã à $ Ý 7 ÿ å î à ' è ü ï1 æø "ä 6 Ý î ß à ë à ã â 6 Ý à è ' õà ï Þ  ò é ß à è ß "ä âåí à ã âïåà Þ ä åáà âîä à âß ä åã å "ä 6 Ý î ß à ã ï à ß ÿ î ô å à 6 Ý ß å ò þå â Þ å Þ ã å î ÷ôã à à 6 å4 à ã ôà ß ã ïâã åò óã ïà õÿ óÝáä éêã ë# èêêã ë + åÞ ø ß 4 å& ÿåß ÿã ö é ß à è è ïà è ÷æà à î å ïå à þ ò " Ý î Ý à ó å ß å # îôà íûÝ6 øþã ßàùáÞ ãýàêôä áä 6êòæâëø êùè# 6ëãïéà û6 ß7ã àãßßïâà 7áãæåã àôåãçåÞ äïß ãà6ãåïä6 êê äè7êÿî& ÿà ñúíòê)åß ÿÞòæø à6êïé éà 'üþà úééì ßáàëåîÞ à6(þ ëÞâàÞåòîôÞ ãúàßèîáà ëýâîôå !ÿÞä îÿôÝà 'õìõþøýêìûü '!ÿÞ ÿå6+6åÞÝôç ß åïåîà 7ßíäáø Þ&êèúö# àñíòÜåí äâãåîô íõóà åîàÞïÿîä ßàèßïã à#ñüíéàóåã äéÞàü6àïïûà þ5 è ü ý ö ú è ì ê û û ù ù ö ê ß í áò æý à îÿôÝò åîß Ýà úüéûéè õà à æ ã ô à é ß # å î ù ù ö è è ú ñ í ò

Þ í à 7 ß à 6 ïá ê ù é ý è è ý ú û óÝ Ý67ÿî&ÿà àæâëøþä åîàêùüüöèèýêöý å6 ã ß åà ùýéöùö ÿ ã ä â Þ à ê ú ö ö  ë í à á ã ÿ Þ 012333145 ,4 01233314 ,45 01233314 312 01233314053 0123331455, 01233314105 0123331455


456678 5

0123

}~~€‚ƒ„…†„‡ˆ€‰Š‹Œ„†ŽŒ„

%&'()* )*+,-./+0.-.1+0,2.3+/4-5.26+748549.8:+;4-/.8268:.8 .7.9+.8/.-.+(<+=69.8+*9>-64+2.8+?82>8406.+(99+@/.-+A4:4820 26+@/.26>8+*49>-.+B,8:+C.-8>D+@.E/,+FGHIJK+LC4/4:.8:.8M+26 .8/.-.+2,.+N,E,+/4-04E,/+/.7;.N+0../+26:49.-8O.+5,7;.+;4-0 26+P.N.-/.+<>8Q48/6>8+<48/4-D+'.E,+FRHIJK+?86+E4-7,9.+0../ B.7E.8:+%.7,8:N.0+042.8:+747E4-6N.8+N4/4-.8:.8K ).7,8D+;4-8O./..8+;47.68+O.8:+;4-8.3+747;4-N,./+%4-065. P.N.-/.+6/,+/6E.S/6E.+26;>/>8:+>943+E4N+(<+=69.7+*9>-64D (9400.82->+<>0/.T,-/.K+LC.7,+0/-6N4-U+C4E4/,9.8+0.O. 2414824-K+@.O.+.N.8+;.0/6N.8+N.7,+/.N+.N.8+7494V./6 E.-60.8+E49.N.8:+=69.8+*9>-64D+.;.9.:6+748T4/.N+:>9DM+N./. <>0/.T,-/.KFN>7;.0KT>7J

31 #1$ !"

WXYZ[\]ZY^_[Y`XYabcYd

efghijfklmnopnhfqrsitfuim vwjpo¬­p®¯®° lwf±xw s m w f yp n z l m { f |r tm w n ²³´´²µ¶· øù¶·È±¶Å¶°¼À·¶³´°µ¶¼½Èµ¶º ÅÈȼ¶» ¸¹¹°¹º²µ¶³°»¶¼ ¼²³¶º°½¾½¾¼°¿´À½ ¸À·Á¾¼¾Â°Ã²º¶³Ä Ŷ³´°Æ¶³´°º²ÇÈÉ ¶¼·¶Ç°ÅȽ¶±¶°¿´À½ ÷¶³Å¾³´°È»À°µ²³Ê¶ÅȰȼ¾³ ˶½¼¶·°ÌºÊ¶Â Ͳ·½¶µ¶°¿³¶³´°Î¶ÅÈÏ°Ð·È Î¶³Å¾¼¾Ï°Ñ¶³Å¶°Ñ¶½À»È¾³°Å¶³ ¿Å²°Ò·È½»È¶³Ï°¿´À½°Ã·¶³Å¾³´ ½²µ±¶»°Ç²·½È³¶·°±¶Å¶°¶Á¶º µÀ½Èµ°º¶ºÀ°¸·²½»¶½È°¸¹¹°½¶¶» È»ÀÏ°ÓÀ¼À±°Ç¶´À½°¼¶·²³¶°±²·¶³ ¿´À½°Ã·¶³Å¾³´°Å¼¼Â ζ³Æ¶°½¶Ê¶Ï°¿´À½°Ã·¶³Å¾³´ µ²µÀ»À½¼¶³°µÀ³ÅÀ·°Å¶·È ½¼À¶Å°¸¹¹°±²·»²³´¶É¶³°µÀ½Èµ º¶ºÀ°ÍÀ¼¶³°º¶³»¶·¶³°µ²·Àµ±À» Dz·½¶µ¶°¼ºÀÇ°º¶È³Ï°µ²º¶È³¼¶³ ¶¼ÈǶ»°Ó²Å²·¶°Æ¶³´°Åȶº¶µÈ³Æ¶Â

ÔÕÖ×؀ÙÚÛÙÜÚÛÙÕ

eÝÞßàáâãâäåâãâæäçèéêëìëà ãèíîïì eÝðèêèæãâäçèíëâà íèàñëáâäíßíèà æèíîëêâàòëäóéëàáßàôäáâ êëçëàôëà eÝõèéëãëäôèíîâéëäãïáëì îâãëäîèéíëâàäêëôâ îèéãëíëäöêñë eÝ÷âêâìäíèàïàôôïäæëîëé íëàëñèíèàäæêïîã

½¶¶»°Ç²·µ¶È³°ÅÈ°º¶±¶³´¶³Â°úûü ¶±¶°Æ¶³´°½¶Æ¶°º¶¼À¼¶³°ÅÀºÀ ÊÀ´¶°Å²µÈ°¼²±²³»È³´¶³°»ÈµÏý »À»À·°Ã·¶³Å¾³´Â þȳÈÏ°¶±¶°Æ¶³´°ÅÈ·¶½¶¼¶³ ÷¶³Å¾³´°»²·½²ÇÀ»°±²·º¶É¶³ µ²³´ÉȺ¶³´Â°þ¾³ÅȽȰÿȽȼ³Æ¶ ±À³°µÀº¶È°±ÀºÈÉ°011°±²·½²³ Éȳ´´¶°µ²µÇÀ¶»³Æ¶°Ç²·É¶½·¶» µ²·Àµ±À»°ÅÈ°º¶±¶³´¶³°ÉÈʶÀ º¶´È ¹²º²¼½È°±²µ¶È³°¸¹¹°Ç²Ç²·¶±¶ µÈ³´´À°º¶ºÀÏ°µ²³Ê¶ÅÈ°µ¾µ²³ ¼²µÇ¶ºÈ³Æ¶°Ã·¶³Å¾³´°¼²°ÌºÊ¶Â 2²½¼È°¼²»È¼¶°È»À°µ¶½ÈɰDz·½»¶»À½ ±²½²·»¶°½²º²¼½ÈÏ°¿´À½°µ²·¶½¶ ½²³¶³´°ÇȽ¶°Ç²·µ¶È³°Ç²·½¶µ¶ ·²¼¶³Ä·²¼¶³°º¶µ¶³Æ¶°ÅÈ°¸¹¹Â ø¹ÀŶɰº¶µ¶°ÊÀ´¶°»¶¼ Dz·»²µÀ°»²µ¶³Ä»²µ¶³°¸¹¹Ï ½²¼¶ºÈ¶³°ÇȽ¶°Ç²·µ¶È³°Å¶³ Dz·»²µÀ°µ²·²¼¶Ïý°»²·¶³´ ÷¶³Å¾³´Â ж¼°ÅȱÀ³´¼È·È°Ã·¶³Å¾³´Ï ¼²Å¶»¶³´¶³³Æ¶°¼²°¹»¶ÅȾ³ зÈŶÅÈÏ°¹º²µ¶³Ï°ÅÈŶ½¶·È°¶»¶½ ¼²È³´È³¶³Æ¶°¼²µÇ¶ºÈ°µ²·Àµ±À» Dz·½¶µ¶°¸¹¹Â°2²³À·À»°Ã·¶³Ä ž³´Ï°¼È³È°½ÀŶɰ½¶¶»³Æ¶°È¶ ¼²µÇ¶ºÈ°µ²·Àµ±À»°½²»²º¶É DzDz·¶±¶°ÇÀº¶³°»²·¼À·À³´ Ŷº¶µ°½È»À¶½È°»¶¼°µ²³²³»À ¶¼ÈǶ»°Ó²Å²·¶Â ѶµÀ³Ï°½ÀŶɰ½¶»À°ÇÀº¶³ µ²³´È¼À»È°±·¾½²½°½²º²¼½Èϰȶ DzºÀµ°ÊÀ´¶°ÅÈȼ¶»°µ¶³¶Ê²µ²³ ¸¹¹Â°¸¶Å¶É¶ºÏ°½²µÇȺ¶³°±²µ¶È³ ±²½²·»¶°½²º²¼½È°¸¹¹°º¶È³³Æ¶°»²º¶É

¼¾³Ä »·¶¼Â øÍ²Ä ºÀµ »¶ÉÀ ¼¶±¶³ ·²½µÈ Åȼ¾³Ä »·¶¼Ï ½¶Æ¶ µ¶½ÈÉ µ²³À³´Ä ´À°Å¶·È µ¶³¶Ê²Ä µ²³Ïý ȵÇÀÉ Ã·¶³Å¾³´Â 3¶ µ²³´¶¼ÀÏ µ²µÈºÈ¼È µ²³À³´´À°º¶³´¼¶É µ¶³¶Ê²µ²³°½¾¶º°³¶½Èdzƶ ÅÈ°½¼À¶Å°Ç²½À»¶³°4À½¶Ó¼ ¹À»¶³»¾Â°ø¹ÀŶɰ¶¼·¶Ç Ų³´¶³°µ¶³¶Ê²µ²³°Å¶³ ¾ÿȽȶº°¸¹¹Ï°¶±¶º¶´È Ų³´¶³°±²µ¶È³Ä±²µ¶È³ º¶È³Â°2¶¼¶³Æ¶°½¶Æ¶ »À³´´À°Ç¶´¶Èµ¶³¶ ¼²±À»À½¶³°µ¶³¶Ê²µ²³Ïý°¼¶»¶ ÷¶³Å¾³´Â þȳÈÏ°¶±¶°Æ¶³´°ÅÈƶ¼È³È ÷¶³Å¾³´°É¶³Æ¶º¶É°Ç²·À±¶Æ¶ µ¶¼½Èµ¶º°µ²³´È¼À»È°±·¾½²½ ½²º²¼½È°±²µ¶È³Â°3¶°»²·À½°µ²³À³Ä ÊÀ¼¼¶³°¼²µ¶µ±À¶³°»²·Ç¶È¼³Æ¶ ¶´¶·°½²´²·¶°µ¶½À¼°½¼À¶Å°È³»È ¸¹¹Â°56768

9~‹„‡ƒ…«©„…€Õ„ „Ž„…€Õƒ‡€Ü„ƒ…

­ ¿´À½°Ã·¶³Å¾³´ µ²³À³´´À°¼²±¶½»È¶³°µ¶³¶Ê²µ²³°¸¹¹ ¹º²µ¶³°ÇÀ¼¶³°Ç²·¶·»È°µ²µÇÀ¶»³Æ¶ µ²³À»À±°µ¶»¶°¶»¶½°»¶Á¶·¶³°½²º²¼½È Ŷ·È°¼ºÀÇ°º¶È³Â°ùȶ¼ÀȳƶϰDzDz·¶±¶ ¼ºÀÇ°½ÀŶɰµ²º¶¼À¼¶³°¼¾³»¶¼ Ų³´¶³³Æ¶Â øж±È°É¶³Æ¶°½²¼¶Å¶·°±²µÇÈÄ Ó¶·¶¶³°·È³´¶³°½¶Ê¶Ï°Ç²ºÀµ°½¶µ±¶È°¼² »È³´¼¶»°½²·ÈÀ½Ïý°»²·¶³´°¿´À½°Ã·¶³Ä ž³´Â ¿´À½°Ã·¶³Å¾³´°µ²³´¶¼ÀÏ°¶¼¶³ µÀº¶È°µ²·²½±¾³°¼ºÀÇ°º¶È³°Êȼ¶°¶¼½È°È»À º²ÇÈɰDz½¶·°Ç²³¶·ÄDz³¶·°»¶¼°ÅÈÇÀÄ »Àɼ¶³°º¶´È°ÅÈ°½¼À¶Å°¸¹¹°µÀ½Èµ°È³È ¿±¶°Æ¶³´°Åȱȼȷ¼¶³°¿´À½

÷¶³Å¾³´°È»ÀÏ°º¶³»¶·¶³°±²·»ÈµÇ¶Ä ³´¶³°µ¶½¶°Å²±¶³³Æ¶°±¶Å¶°ÅÀ³È¶ ½²±¶¼Ç¾º¶°³¶³»È°X³»À¼°½¶¶»°È³Èϰȶ DzºÀµ°È³´È³°Ç²·É²³»È°Ç²·µ¶È³ ½²±¶¼Ç¾º¶Â ø¹¶Æ¶°µ¶½Èɰȳ´È³°Ç²·µ¶È³ ½²±¶¼Ç¾º¶Â°Yȼ¶°µ²µ¶³´°¸¹¹°»¶¼ µ²µÇÀ»Àɼ¶³°Ê¶½¶°½¶Æ¶°º¶´ÈÏ°½¶Æ¶ ¶¼¶³°Ç²·µ¶È³°ÅÈ°¼ºÀÇ°º¶È³Ïý°»²´¶½ ¿´À½Â ѶµÀ³°Ç¶´È°¿´À½Ï°¸¹¹°»²»¶± µ²³Ê¶ÅÈ°±ÈºÈɶ³°±²·»¶µ¶³Æ¶°Êȼ¶ ¼²¶Å¶¶³°µ²³À³»À»³Æ¶°µ²µÈºÈÉ øþÈ»¶°ºÈɶ»°½¶Ê¶°³¶³»Èϰƶ³´°Ê²º¶½°¸¹¹ »²»¶±°µ²³Ê¶ÅÈ°±·È¾·È»¶½°½¶Æ¶Ïý°Àʶ· ÷¶³Å¾³´Â°56768

TRUVPWP

()*+,-*./010 2345678 90):616.;68,<=()*+;*+,=>?@ !"##A4367B67)CDE7)F6G1 !"#$=HI,J5C,K?,L)

OPQRSQ

!#%&$IMM<NIMM@ !#%&IMM@NIMMK !'''IMMKNIM=I

‘’‘“”•–—˜™š›œ‘—ž›Ÿ– ¤„Ž¥ƒ€¤ƒ¦ƒ§€¨Š©‹€ª~«Š€¤~‡„ƒ… ¡“—–“›Ÿœ¢‘£‘œ ›‘“‘Ÿ‘Ÿ

hi*h(D+j'?Bk) Bk)+S+@40,.6+-48T.8.D 047,.+0,;>-/4-+,8/,N+0.968: @/.26>8+=.82.9.+C-62.K+%48:.S ;.86/6.+;49.N0.8.+F;.8;49J+%@?= 7485.:.+N4.7.8.8DM+/4-.8:+&N> V.9.8+.N.8+269.N,N.8+040,.6 749.N,N.8+;4-/47,.8+E4-0.7. @./-6>+%-68::>2.86D+%-406248 N.8/>8:SN.8/>8:+0,;>-/4-K L@.O.+E4-3.-.;+.2.+4Q.9,.06 2,.+N49>7;>N+0,;>-/4-+04E.:.6 B-.5.7,0/6D+'.E,+FmHIJK E48/,N+N>>-068.06+549.8:+;4-06.S @48.2.D+@4N548+j34+=.6248/ 04/49.3+9.:.+E4-9.8:0,8:+,8/,N ;.8+9.:.+;4-2.8.+N>8/-.+%4-06N *424+(-26.8.D+748:,8:N.;N.8 748:4/.3,6+0606+7.8.+O.8:+3.-,0 C426-6D+.V.9+768::,+24;.8K N468:68.88O.+0.968:+7485.:. 26;4-E.6N6DM+/4-.8:+(CB%+n@ %4-/47,.8+263.26-6+N42,. N4.7.8.8K+j34+=.6248/D+N./.8O.D @,76/->+@oD+C.0,E26/+p+l6-4NS N49>7;>N+0,;>-/4-+%@?=D+j34 .N.8+E4-,0.3.+04E.6N+7,8:N68 />-./+?8/49N.7+%>92.+l?hK =.6248/+2.8+B-.5.7,0/6K+%63.N 748:N>>-268.06+.8::>/.8O.+.:.- @,76/->+E4-3.-.;D+;4-.8+0,S N4.7.8.8+2.-6+%>92.+l?+h>:O.S /4/.;+E60.+E4-06N.;+/4-/6E+2.8 ;>-/4-+;.2.+9.:.+N.96+686+E48.-S E48.-+747E.8/,+/4-V,5,28O. N.-/.+2.8+j)?+5,:.+2696E./N.8 7485.:.+N4.7.8.8K ;.2.+;4-/47,.8+/4-04E,/K L@4E60.+7,8:N68+N.76+.N.8 h>:O.N.-/.+O.8:+.7.8K+@47,. C42,.+0,;>-/4-+686+04;.N./ 7485.:.+N4.7.8.8+04E49,7D ;63.ND+,/.7.8O.+0,;>-/4-D+26S 74V,5,2N.8+;4-/.8268:.8+O.8: 049.7.D+2.8+04/49.3+;4-/.8S 768/.+.:.-+/.N+749.N,N.8+/68S /4-/6E+2.8+.7.8K+=.068:S7.068: 268:.8+E4-9.8:0,8:K+@47>:.+686 2.N.8+O.8:+747.8T68:+N4-,S E4-N>76/748+0.968:+7485.:. 5,:.+260.2.-6+047,.+;63.NDM+/4:.0 0,3.8K LP.8:.8+0.7;.6+/4-;.8T68: N>82,06Q6/.0+049.7.+9.:.+E4-S *424K 9.8:0,8:K @4E49,7+;4-/.8268:.8+E4-S .;.9.:6+747.8T68:+N4-6E,/.8D L@.O.+-.0.+;4-/47,.8+686 9.8:0,8:D+.;.-./+N4;>9606.8+.N.8 .:.-+;4-/.8268:.8+E4-5.9.8+9.8S 7485.26+E48/,N+N>76/748+E.:6 748:.V.9+;.-.+0,;>-/4-+0.7;.6 T.-DM+67E,3+@,76/->K+F0,0J

³²´¾½È¶½ÈÏ°µ¶³¶Ê²µ²³°»¶¼°È³´È³°»²·ÇÀ·ÀÄ ¬Z ®[\­]^Ä°¸·¾½²½°½²º²¼½È Ƕ·À°Ç¶´È°¸¹32 ¸¹¹°¹º²µ¶³°µ²µ¶½À¼È°Ç¶Ç¶¼°Ç¶·À ѶµÀ³°½¶Æ¶³´Ï°±¶·¶°±²µ¶È³°È»À ÇÀ·À°µ²³´È¼¶»°±²µ¶È³Â ¸²·´²½²·¶³°¼¾³ÅȽȰ»Èµ°¸¹¹°½¶¶»°È³È ¶¼ÉÈ·³Æ¶°º²±¶½°Å¶·È°±²ºÀ¼¶³°¸¹¹Â ø¿Å¶°ÿ¶¼»¾·°º¶È³°Æ¶³´°µ²µÇÀ¶» µÀº¶È°»²·¶½¶Ï°½²È·È³´°±²·Ç²Å¶¶³°µ¶»²·È `¶¼»¾·°»¶¼°¶Å¶³Æ¶°¼¾µÀ³È¼¶½È°Æ¶³´ ¼È»¶°»¶¼°Ó²±¶»°µ²º¶¼À¼¶³°±·¾½²½ ±²µ¶È³°Æ¶³´°µ²³´È½È°¼¾µ±¾½È½È°½¼ÀÄ Ç¶È¼°¶³»¶·¶°µ¶³¶Ê²µ²³°Å²³´¶³°±²Ä ¼¾³»·¶¼Ï°¶±¶º¶´È°µ¶½ÈÉ°¶Å¶°Á¶¼»À µ¶È³Ï°Åȶ³´´¶±°µ²³Ê¶ÅÈ°¶º¶½¶³°±²Ä À³»À¼°±²·½È¶±¶³°¼¾µ±²»È½ÈÏý°ÈµÇÀÉ ¶Å°º¶½¼¶·°ÌºÊ¶Â öµÇ¶·¶³°»Èµ°Æ¶³´°½²µ±¶»°µ²³Æ²Ä µ¶È³Ä±²µ¶È³°¼À³ÓÈ°È»À°µ²³´ÉȺ¶³´Â bÀµ¶ÅÈ ·À¶¼°¼²°±ÀǺȼ°½²Ê¶¼°¼²Å¶»¶³´¶³ 2¶³¶Ê²µ²³°¸¹¹°»¶¼°Ç¶³Æ¶¼°Ç²·Ä þ²±²·´È¶³°±¶·¶°±²µ¶È³°¼À³ÓÈ°È»ÀÏ Ç²Ç²·¶±¶°±²µ¶È³°½¶·¶»°»¶º²³»¶°¼È³È ¼¾µ²³»¶·°µ²³´²³¶È°½¾¶º°»²·½²ÇÀ»Â »¶¼°ÅÈ»¶³´´¶±È°½²·ÈÀ½°¾º²É°ùÈ·²¼»À·°¸Ð ±²·º¶É¶³°±ÀŶ·Â°3µÇ¶½³Æ¶Ï°¼¾³ÅÈ½È Ð²·µ¶½À¼Ï°±²·½¾¶º¶³°»¶¼°¶Å¶³Æ¶ ¸À»·¶°¹º²µ¶³°¹²µÇ¶Å¶Ï°¹À±¶·ÊȾ³¾Â ¸¹¹°Ç¾º²É°Åȼ¶»¶¼¶³°µÈ³Èµ°±²µ¶È³ ¼¾µÀ³È¼¶½È°Æ¶³´°Ç¶È¼°¶³»¶·¶°µ¶³¶Ä 2¶³¶Ê²µ²³Ï°¼¶»¶³Æ¶Ï°º²ÇÈÉ°ÿ¾¼À½°±¶Å¶ ³²´¾½È¶½È°±²µ¶È³Â ƶ³´°½²Ç²ºÀµ³Æ¶°ÅȲºÀIJºÀ¼¼¶³°±¶·¶ ʲµ²³°Å¶³°±²µ¶È³Â ø¹¶Æ¶°·¶½¶°½²µÀ¶°Ç²·Ê¶º¶³°Ç¶È¼Ï ¸¶·ÊÈ°ÊÀ´¶°µ²³´¶»¶¼¶³°µ¶³¶Ê²µ²³ ½À±¾·»²·Â 2À³ÓÀº³Æ¶°¿³Å·ÈÅ°_ÈǾÁ¾°Å¶³ µÀ³´¼È³°»È¶±°±²µ¶È³°½ÀŶɰµ²³²³Ä DzºÀµ°¶¼¶³°µ²³Ó¶·È°±²µ¶È³°Æ¶³´ зȰζ³Å¾¼¾Ï°½²º¶µ¶°±·¾½²½°½²º²¼½È »À¼¶³°±ÈºÈɶ³³Æ¶Ïý°¼¶»¶°2¶³¶Ê²· ¶¼¶³°µ²³´´¶³»È¼¶³°±²·¶³°½²ÊÀµº¶É Dz·º¶³´½À³´Ï°½²¶¼¶³°µ²³Ê¶ÅȰɶ·¶±¶³ a±²·¶½È¾³¶º°¸¹¹Ï°bÀµ¶ÅÈÏ°b¶ÇÀ°cdefg ±²µ¶È³°¼À³ÓȰƶ³´°µ²³È³´´¶º¼¶³ Ƕ·À°Ç¶´È°»Èµ°Ç²·ÊÀºÀ¼°ÌºÊ¶°È»À°в·º²ÇÈÉÏ ¹²µ²³»¶·¶°È»ÀÏ°¶º¶½¶³°µ²³´¶±¶ ¸¹¹Â°øþÈ»¶°»²»¶±°±¶Å¶°·²³Ó¶³¶°¶Á¶ºÏ ²¼½Ä½»·È¼²·°¸²·½È½°`²··Æ°¿³»¾°½²·»¶ µ¶³¶Ê²µ²³°»¶¼°¼À³ÊÀ³´°µ²³´È¼¶» ƶȻÀ°¼¾³½²³»·¶½È°±¶Å¶°½È½¶°±²µ¶È³ µ¶³»¶³°¼È±²·°¸¹32°¿´À³´°¸·¶½²»Æ¾ ½²µÀ¶°±²µ¶È³°º¶³»¶·¶³°¶Å¶°±²·»ÈµÄ ƶ³´°µ¶½ÈɰDz·»¶É¶³°½²º²¼½ÈÏý°»¶³Å¶½ ½²¶¼¶³°µ²³Ê²ºµ¶°µ²³Ê¶ÅȰɶ·¶±¶³ Ƕ³´¶³°»²·½²³ÅÈ·È°¹²º¶È³°¶º¶½¶³°±·¾½²½ ¹À±¶·ÅÊȾ³¾Â°56768

tribunjogja-07-02-2013  

Tribun Jogja Edisi 07-02-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you