Page 1

 323937

3 3753

012303567

893 1 

 323 76 37

05 3

 !"3 17 3 

bÝãÝàÞféÙâ céÞcÝ æãØâáàØÞé˜Þ™àØâêš

5  2373737 5 

090 

 881 

×ØÙÚÛÜÝÞßØàáâãâÙâÙÞäÝáå

æâÙçâÞèéêçâÙå

‡€›uƒ…Š—†Žˆ‹”…”–Š—ˆž” Ž„Ž’’Š–“ŠŽˆ™ŠŽ‘—”‹…”š “Ž„…”‡ˆ¦š„‹…„ŠŽ¤ ‰¤ŽŠ–¤ˆŠ“—„š ŽŒŠˆ„†–ŠŽ’… “”ˆœ–ˆ¥šŠ¢ ¢¤šœˆ}”ž†Š žŠ…Šˆ†Ž„Š ŽŠŽ…ŠŽ’ˆ™ŠŽ‘—”‹…”šˆ“Ž„…” †ŽˆŠ“ŠŽ ŠŠˆ–”’ˆ“”†Šˆ•ˆ•”‹Ššˆ‰„’Š …”š…†Ÿ†ˆŠ ¦—Šž„¤Ž‹œ Šˆ¦‰ }”–Š‹ŠˆŠž’‹ˆ©Š“…†ˆ™ŠŽ ‹ŠŠ…ˆ‰”Š– ‘—”‹…”šˆŠ…Š†ˆ‰Š•†ˆŠ•’‹ˆ„ ™Šš„ ž ” HIJKLMNOPQRSTUKTVNWTX

 !!"#$%#$

ª±*®¯³²³µ­«+¬ªÒ¬¯²µª+³·µ,±«µª«¬­®¯µ°±²°³ -³¯.¬µ­±« ­±«±­®.®«µ ±­®.®«µ¹µ+ÍÁºÎµÁÉ»ºÑºÎµ¿ÉεҵÕ/µ-µ³ÂʺÎÆлµ­ÆɽνÃĵ°ÉεªÉºÍµÀ­°ªÇµÊÉÆͺÃÈ0ÉƵ¾½µºÎº»µÅºÑº»ºÃµ-ºÃ¾½µ­ÐÆÐÊȾÈÆ Áº¾ºµÅÉνÃÄĽºÃµ1յƽÊȵźŽµÁÉźõºÂÈÖµ¶Éº½ÃµÍÉÍÐÎÆÉε­ÐÆÐÊȾÈÆÓµ­°ªµ¿ÈĺµÍÉÃĺʺ¾½ÅºÃµ-ºÃ¾½µ2ƺÍʺúõ¾ºÃµÁÈÃ3ºÅ ·ÉƺÁ½µÁº¾ºµ*ºÍ½»µÀÔ4´ÔÇÖµ­+«¬ª³µ¶+Ò+¯²*³2¯¸ 2¯¸³µ.¬µÏ³Ò³·³¯µ5

?7 ' 9 ) @ 5 : 5 4 3 7 A E3 &&5 A 7 & 9 (5 : 5 ) †‡€vzstƒuvwxyzƒ{ƒ§Š“Š– |Šš…Š„ˆ–žŠŽŠ…ˆ›Š‹„¤ŽŠ–ˆŠŽˆ“†š‹„‹œ

bÛcÝÜéÙéÞßéçÛ Øà cÝÞdÝÙÚeÛÙÚâÙÙåâ

¦Š–¤Žˆˆ†•”šŽ†š‡ˆ‰”…Ÿ”Žˆ¥›¨ˆŠ|†šŽ‹ §”šŠ‹Šš“ŠŽˆŸ†ž–Š—ˆ“†š‹„‡ˆ’Š §„•„…ˆ˜Š–†Œ¤ˆŒŠ“„Žˆ•Š“Š–ˆž”ŽŒŠ† •†Ž’ŠŽˆ“”…„’ŠˆŠš¤–ˆŸŠ„ˆ“”“†Š…ŠŽ •”š‹„—ˆ‹†ŠšŠˆ|”ž„–†“ŠŠˆŒŠ…”Ž’ žŠŒ¤š„…Š‹ˆ„ˆ”…Šˆ|”ž„–†ˆŒŠ…”Ž’œ Žœˆ„¥Šš’”…ˆ“Šž„ˆ‹Š…†ˆ†…ŠšŠŽœ „ˆ|”ž„–†“ŠŠˆŒŠ…”Ž’ˆŽŽ—‡ˆ§„•„… §”šŠŠˆ”š‹”ŽˆŒŠˆ‹”šŠ…†‹ˆ”š‹”Žœ ˜Š–†Œ¤ˆ„†‹†Ž’ˆ|¨|ˆ•”š‹ŠžŠ }…šŠ…”’„ŽŒŠ‡ˆŒŠˆšŠ—Š‹„Šœˆ|¤“¤“ŽŒŠ §†Š…„ˆ ”•†ž”Žˆ‰†‹…š„Ž„Ž’‹„—œ ž”ŽŠŽ’‡…ˆ“Š…Šˆ§„•„…ˆ„ˆ}”žŠšŠŽ’‡ |Š‹ŠŽ’ŠŽˆ„Ž„ˆž”šŠ†ˆ“”ž”ŽŠŽ’ŠŽ }”Ž„ŽˆŠ‘’‹œ ’”ž„–ŠŽ’ˆ“Šš”ŽŠˆž”ŽŠŠ…ˆ‹¤ §„•„…ˆ˜Š–†Œ¤ˆ“”žŠš„Žˆž”Ž “¤Ž’ŠŽˆ”Ž†—ˆ|¨|ˆŒŠŽ’ˆ†ŽŒŠ ”“–ŠšŠ‹„“ŠŽˆ„š„ˆžŠŸ†ˆ•”š‹ŠžŠ –†ž•†Ž’ˆ‹†ŠšŠˆ„ˆš¤”„Ž‹„ˆ„Ž„œˆ|ŠŠ •”š‹ŠžŠˆŠ‹ŠŽ’ŠŽŽŒŠ‡ˆ|š¤¢ˆ}† ”š“”ž•ŠŽ’ŠŽŽŒŠ‡ˆ†”…ˆ„Ž„ˆ”‘Š— „Ÿ¤Ž¤ˆ}Š‹…š„Š…ž¤Ÿ¤ˆŠŽˆž”Ž’† “¤Ž’‹„œ ž†ž“ŠŽˆž”š”“ˆ¤–„…„“ˆ„§„}}Š…‡ £†•†Ž’ŠŽˆ§„•„…ˆ”Ž’ŠŽˆ|¨| Š“š¤Ž„žˆŽŠžŠˆ“”†ŠŽŒŠœˆ}†„Ÿ¤Ž¤ ŠŽˆ…¤“¤—…¤“¤—ˆ”–„…”ŽŒŠˆ†Žˆš”…Š“œ }Š‹…š„Š…ž¤Ÿ¤ˆžŠ‹„—ˆ…”š‘Š…Š…ˆ‹” –“—„šŽŒŠˆ„ˆ|”ž„–†“ŠŠˆŽ‡ˆ§„•„… •Š’Š„ˆ‰”“…¤šˆ“Ž„””š‹„…Š‹ˆ›”’”š„ ž”Ž‘Šš„ˆ“”ŽŠšŠŠŽˆ–Š„Ž‡ˆŠŽˆ„ }”žŠšŠŽ’ˆŠ“ŽŽ”‹‹œ ‹Šž•†…ˆ…„’ŠˆŠš¤–ˆŒŠŽ’ˆŠŠ æÛàÙéêé ¬¶ª  ”†ŠŽŒŠˆ„†‹†Ž’ˆ“¤Š–„‹„ˆ…„’Š |”ž„–†ˆŽŽ—ˆž”šŠ„—ˆ‹†ŠšŠˆ‹„’Ž„ fâãâàcÜé Šš…Š„ˆ¤–„…„“‡ˆ|Šš…Š„ˆ”ž¤“šŠ…ˆŠ• “†š‹„‹‡ˆ|Šš…Š„ˆˆ¤–“ŠšˆŠˆ“†š‹„‹‡ˆŠŽ HIJKLMNOPQRSTUKTVNWTX gýMKRT7ýWûüûUThR2û3

ijiö÷õJùjù÷õúT3NMNRSNRTJNUNW kNWýRTlQPKLRQLTjKü KRT÷þùTm7QLRn JûPûüToNWQÿýT2NRTJNUNWTkNWýR oNUûWTlQPKLRQLT7Lý5TúQ2û ýRý úNMüLýNüOý2 ýTOKRQLQüTMNÿN ONMû4TMNONL0MNONL6TúKWNONTûRû8 úQ2û ýRýT2ûUKRNWTMKPNSNûTøKUüýL ÿNRST3K2QWûTûMQTWûRSUQRSNR6 öNO3QMThRûpKLMûüNMTþKSKLû úKONLNRST2ûSNWNUUNRTUKMN0 2NLNRTWûRSUQRSNR8Tüû2NUTPýWK4 OKRSSQRNUNRTMK3K2NTOýüýL NüNQ3QRTOýPûW6T÷N3û8TMKWNONTûRû úQ2û ýRýTüû2NUT9QUQ3T2ûUKRNWT2û WQNLTUNO3QM6TVNWTûüQTPKLPNR2ûRS HIJKLMNOPQRSTUKTVNWTX

&G65: >3 7 & 9A5AD7 ' 3 (5)3 X Y Z[ \ ] ^ _ ` a Y 6789:;<=>:# B7~9:@G7@:G(7€AB5:49)@@567€B54379AD7~9@5‚5: ²«³,¬¶¡µ,³°³«µ«³*Ï·³¯µÏ®.³

²³´µ¶² ·¸¹¸º

»¼½ ¼¼¾ ¿¶µÀ³Á²¶´Á·¶

¢¢¢£ ¤¥ ¦¥ § ¨© £ § ª ¥ «¬­® ¯¦® ¨£ °¯±

qrsqt ”Ž’Š–ŠžŠŽˆž”–Š“†“ŠŽˆ”Ž uvwxyzƒ{ Šž„Ž’ŠŽˆ’”Ž’ˆ”–ŠŸŠšˆ‹” |”ŽŠŽ’Š Ÿ†ž–Š—ˆ‹”“¤–Š—ˆž”Ž”Ž’Š—ˆ„ ŽŠŽˆžŠšŠ“ ƒ¤’ŒŠ“Šš…Š‡ˆž”ž•†Š…ˆ„‹…„–Š— ŽŒŠˆ’”Ž’ˆ„ „“š”Š…„¢…ˆ•Š’„ˆ“”–¤ž¤“ˆ‹„‹©Š “¤…Šˆ”–ŠŸŠš‡ˆ•” ŒŠŽ’ˆ‹†“Šˆ…Š©†šˆŠ…Š†ˆŽŠ“Š–œ š„“†…ˆ”š„–Š“†ŽŒŠˆŒŠŽ’ §”šŠ‹Šš“ŠŽˆ”Ž’Š–ŠžŠŽ ‘”Ž”š†Ž’ˆŽ”’Š…„¢‡ˆž”ž”š ŽŒŠ‡ˆ”–ŠŸŠšˆŒŠŽ’ˆ“”šŠˆ…Š –†“ŠŽˆ…”ŽŠ’Š‡ˆ”ž„“„šŠŽ‡ˆ‹”š…Š ©†šŠŽˆ‹”–ŠžŠˆ„Ž„ˆ…”šŽŒŠ…Š †‹Š—Šˆ”“‹…šŠœˆ ŠšŠ“…”šˆŠŽ •”š¤…”Ž‹„ˆ•”‹Šš‡ˆ•Š„“ˆ„ˆ‹” ¤…”Ž‹„ˆ”–ŠŸŠšˆŒŠŽ’ˆŸ†ž–Š— “¤–Š—‡ˆžŠ††Žˆ„ˆ–†Ššˆ“”…„“Š ŽŒŠˆš„•†ŠŽˆ“ŠŠŽ’ˆ…Š“ˆ‹”–Š–† „ŠˆžŠž†ˆž”Ž’’”šŠ““ŠŽˆš” …”š…Šž†Ž’ˆ”Ž’ŠŽˆ•Š„“œ }†—Šš„‡ˆ’†š†ˆŒŠŽ’ˆ•”š HIJKLMNOPQRSTUKTVNWTX

BICDEFDGHIJ KDGGDFDGHELHJDGL JDHMLHNFFJ OPQRR BISDGTHUK KFELDHDGLD KDEFHKDVNFH MGJHNDUFF BIWDGDVHDGLD ELMLHTFUDHMDG JIHVDGHTKNL K

Ÿ‚u‡ztƒuvwxyzƒ{ƒ–Ž’„Ž }–‰ˆ –Š…”Žˆž”ž•”š‹„—“ŠŽ ŒŠŽ’ˆ•”š…†ž•ŠŽ’ŠŽœ †…„Ž’ˆ•”–„†Ž’ˆž”ž¤šŠ“ ”¤—¤ŽŠŽˆŒŠŽ’ˆ…†ž•ŠŽ’ }Š“‹„ˆžŠ…Šˆž”Ž’Š…Š“ŠŽ‡ ¤šŠŽŠ“ŠŽˆ”ŽŠžˆ©„–ŠŒŠ—ˆ„ ž”Ž’Š…Š“ŠŽˆ…„Š“ˆŠŠˆ“¤š•ŠŽ …”šŸŠŽ’ŠŽˆŠŽ’„ŽˆŠ…ŠŽ’ˆž”Ž  Š•†Š…”Žˆ –Š…”Ž‡ˆ}”Ž„ŽˆŠ‘’ žŠŽ†‹„ŠˆŠ–Šžˆ•”Ž‘ŠŽŠˆŠ–Šž ŠŠ“ˆ“”…„“Šˆž”Ž†Ž’ˆ…”•Š– ‹ˆ†“†–ˆ‘œŽœˆ ”š†‹Š“ŠŽ …”š‹”•†…œ ž”Ž’’ŠŽ…†Ž’ˆ„ˆ–ŠŽ’„…ˆ –Š Š–„Ž’ˆŠšŠ—ˆ…”šŸŠ„ˆ„ˆ”‹Š „ žŠ…ˆš†žŠ—ˆŒŠŽ’ˆž” …”Žœˆ ”Š–Šˆ}”“¤–Š—ˆ}›ˆ ™šŠŽ’’”Ž‡ˆŒŠ…„Ž¤žœˆ‰†šŠ— Ž’Š–Šž„ˆ“”š†‹Š“ŠŽˆ„…†ˆŠŠˆ„ ¥”’Š–Œ¤‹¤‡ˆ|šŠ…„Ž„ˆž”Ž’Š“† ™šŠŽ’’”Ž‡ˆ}Š„ŒŠ‡ˆž”Ž’Š †“†—ˆ™ŠŽ’’„‹‡ˆ –”Ž”“ŠŽ‡ …„Š“ˆ•”šŠŽ„ˆ“”–†Ššœˆ¨Šˆž”–„—Š… …Š“ŠŽ‡ˆŠŠˆ”žŠ…ˆš†žŠ—ˆš† ŠŽˆ™šŠŽ’’”Žœˆ|¤—¤ŽˆŒŠŽ’ ¤—¤Žˆ•”‹Ššˆ•”š†‹„ŠˆžŽˆ…Š—†Ž ‹Š“ˆŠšŠ—ˆ…”š…„žŠˆ¤—¤Žœ …†ž•ŠŽ’ˆšŠ…†‹ŠŽœˆ–Šˆ‹” •”š†…Šš†…ŠšˆŠ—ŠŽŽŒŠœ }”ŠŽ’“ŠŽˆ¤—¤ŽˆŒŠŽ’ †–†—ˆ†“†—ˆŒŠŽ’ˆ…”šŠž „ ”š†‹Š“ŠŽŽŒŠˆŠ’Šš‡ˆ’Š š¤•¤—ˆŠ“„•Š…ˆ†……„Ž’ˆ•”–„†Ž’ Š“ˆ„ˆ”‹Šˆ“Šž„‡…ˆ“Š…Šˆ}Š †šŠ‡ˆŠŽˆ“Š•”–ˆ–„‹…š„“œˆ‰„‹…š„“ šŠ…†‹ŠŽˆ•†Š—œˆ›Šž†Ž‡ˆš„Š „ŒŠˆ„ˆ‹”–Š‹”–ŠˆŠ“‹„ˆ”ž ŒŠŽ’ˆ‹”…„Šˆž”Ž”žŠŽ„ˆ¥„ž •”š‹„—ŠŽˆŸŠ–ŠŽˆŠš„ˆ¤—¤Ž HIJKLMNOPQRSTUKTVNWTX

ëìíîïðìñòïóôìô 23456789:;9;9:7<54=3>7?@AB@A7C5=5AD7>37E@:@FG>G:

'$(%$&)*+*(,(&-.$(/01$ ×ØêÝ Ýã #$%$& 

¬¶ª ¬¬¶ª ¶ª

YZ[\]^_\`ab\cd^]aef_ghh\[ab\i\c\jakgl_\amg`ncg oZ`lZ_^aYpp_]^`\lp_aqZ_Zrp`pf^\`as\ll\ab\i\c\a]^ rpfkhZrat\`]^aup_pmg]g_jav\mlgawxyz{af\h\faf\c^[ fZ`ng`]\`nar_^l^ram\`d\rak^[\r|ab\cd^]a]g]gr õö÷øùúTMûRKüLýRTþNÿ0 MûWNT1ûL2N2TOKRSNUQ c ZfZi\amZ_c\f\aoZ`]^r`\caoa}g[a]\`acZigfh\[ üNUT3KLRN4TOKWû4Nü k ZfmZc\_a`ZnZ_^a^`^jak\]\[\hacl\lgc`d\alZ_]\r~\ MKSûT3KRNO3ûWNRT5ûMûU rZZh\r\\`ad\`nafZ_Z`nngla]g\a`d\~\| 2NWNOTOKRKRüQUNR ULûüKLûNT3LûNTû2NONR0 €‚€ƒ„…†‡ˆ‰Š‹Œ„ˆ…ŠŽ “”ˆŠšŠ—ˆž”ŸŠˆ–Š„Žˆ„ˆ£¤…”– RÿN6T7ýMüQLTPN2NR8 Šˆ‘ŠŽ’’†Ž’ˆ††“ˆ„ ™ŠŽ¤—ŠšŠˆŒŠŽ’ˆ…”š–”…Š“ üNO3NRST2NRTMKON0 ‹”•”–Š—ˆ˜Š“„–ˆ™”Ž…”š„ „ˆŠ–Šžˆ¥ŠžŠŽˆ˜„‹Š…Š 9NORÿNTPQUNRT3Lûý0 ™”Ž„“•†‡ˆ˜„”Ž†ˆ›†š ¦ŠŽ„ˆ§¤š¤•††šœˆ¨Šˆ‹ŠŽ LûüNMTPNSûRÿN6 ùNTWKPû4TOKOKR0 ŒŠŽ…„œˆ„ˆ‹”•”šŠŽ’ˆž”ŸŠ …Š„ˆ‹ŠŸŠˆ‹ŠŠ…ˆ•”•”šŠŠ üûRSUNRTUNLNUüKLTNüNQ •”š…Š–Š“ˆ“Š„Žˆ•Š…„“‡ˆ† ©Šš…Š©ŠŽˆž”Ž’—Šž Mû5NüT2NLûTMKýLNRST3LûN †“ˆŠŒŠ—ŽŒŠˆŒŠŽ’ˆ‹” „š„ŽŒŠˆŠŽˆž”ŽŠŽŒŠ“ŠŽ QRüQUTOKR N2ûT3NMN0 •”–Š—ˆž”ŽŒ”•”–Š—ˆ•”š “Š‹†‹ˆ“”‘”–Š“ŠŠŽˆŒŠŽ’ RSNRT4û2Q3RÿN6T úK0 ŠžŠˆ™”Ž„“•†ˆ™ˆ›†— ‹ŠŠ…ˆ„Ž„ˆ‹”ŠŽ’ˆ„ŸŠ–Š ª «¬ ­®¯° ±²° ³ ´ ³ ²®¯²µ ¬ ¶ ·¬ ¸ ³ ¯ª ± 9NLNT5ûMûUTKRSSNUTN2N ¶³¯ª³¬µ¹µ«º»¼½¾µ«º¿º»ºµÀÁºÂ½ÃĵŽƽǵ¾È¾Èŵ¾½ ‹ Š Žˆ™”Ž…”š„ˆ ”—†…ŠŽŠŽ Ž„ŽŒŠœ ULûüKLûNRÿN6T NRST3KR0 »ÉÊɺ˵ŽƽµÌºÍÉþ½ÅÊȾµÌ½Éþȵ¯ÈƼºÃνµ¾½ ¡†– “„¢–„ˆ£Š‹ŠŽœ ¨Šˆ—ŠŽŒŠˆž”ŽŸ”–Š‹“ŠŽ HIJKLMNOPQRS ÏÐÎɵ·ºÃÐ˺ƺµ»ÉÊÉÂÈ͵ÃÐÃÎÐõѺ¼ºÃĵ¾½µªºÍºÃ ‰Š‹Œ„ˆ—ŠŽŒŠˆ„Šž ŠŽˆ‹”‹”“Š–„ˆ„Šˆž”Ž”Ž’¤“ HIJKLMNOPQRSTUKTVNWTX UKTVNWTX ÒÈÍʽýӵ­ÐÆÐÊȾÈÆÓµ¶ºÊÎȵÀÔ´ÕǵͺºÍÖ ¬¶ª


5 4 5 456789

0123 1

C8DE3F5:0G8<?50;823=<3D0>8E3H0143I0;8JKL

MNOPQRSTNUNTQVOWNXQVNXYZNTQ[N\\N]S^^Y

_`abcdbabdebfgdhbijdk`blbdebfgdbcbfdmnfoba` pbjkdqnr`cjhfebdmnfggbfh`cbfdsnfna`chjkdtuv ebfgdmnfgjfajrcbfda`r`wdxbmjfydkbhjdibzdebfg lbkh`dpbjkdqbrjdbcbfdhnhbldmnfgnfbcbfdcbreb {bmmbrnzz`w

‘…‹‡‚”‚Ž‰‘…ƒ“‚‰“”“„‚Ž› “Ž“”‰…†‚Žœœ‚Ž‰†‚‡Ž‰£‚Žœ Œ‚Ž£‚‰…„‘…Ž£“ƒ˜ †‚Ž“‰‹‡‚˜ ƒ…ƒ…‘‚Ž‰‚”‚‡‚Ž‰“‡Œ› ‰”‚‚ ¯‡‰…Žœ‚Œ‰”…„‚Œ‚‘‡‚‚Ž §Ž‡‰‚‹‚†‚Œ‰‘…•“‚Œ‰ƒ‡‘‡ ‚ƒƒ‚„…††‡˜ ‘‡‹‚Žœ‰”ŸŽ”†‚©›‰Œ‚Ž£‚‰‘‚“‰Œ‚† …Ž‡Žœ‰•‚œ‡‰‚„‚‰…Ž‚Œ‡ ‚ƒƒ‚„…††‡‰ƒ…Ž…„‚Žœ”‚Ž £‚Žœ‰‘“‹‚Œ‰‹‚‚‰‹‡‚‘‡”‚Ž˜ ”‚ž‚”‚Ž‰‚ƒƒ‚„…††‡˜‰’…‹…Š ‘‚‚‰‡Ž‡‰‘…•‚Ž£‚”‰…Ž‚ƒ‰Ÿ„‚Žœ ™‚“‘‰•‚„“‰Ž‚Ž‡›‰‘‚‚‰ƒ“Žš“† ”‚‚Ž‰‚ƒƒ‚„…††‡‰‹…Žœ‚Ž …Ž‚Œ‡‰•…”…„‚‰”Œ“‘“‘‰“Ž“” ‹‡‰‹…‚Ž‰“ƒ‚‰’‚Ÿ†‡”‰‹‡ ¨‚‡”‚Ž‰…„†‡Œ‚‰…†‚‘‰‹‚„‡‰‘…Š ƒ…ƒ…„‘‡‚”‚Ž‰“•‚Œ‰™‚“‘› ¡‚‚Žœ‚Ž‰«‚‘‡†‡”‚‰¦‰™…„“‘ |}~~€‚ƒƒ‚„…††‡ˆ‰‚ƒŠ ƒ…„‚Œ‰‹…Žœ‚Ž‰‡Žœœ‡„‚Ž‰•“†“ ƒ“‚‰©ŸŸ‰™‚“‘‰£‚Žœ‰”…•““ŒŠ ‘……†‚Œ‰«…Ž…‹‡”“‘‰­¨§‰ƒ…ŽœŠ ‹‚Ž‰‹‡‘‚”‘‡”‚Ž‰‘…†“„“Œ‰‹“Ž‡‚› ƒ‚„…††‡‰‚‹‚†‚Œ‰…Ž‚Œ‡‰„…‘ƒ‡ •…„ž‚„Ž‚‰“‡Œ›‰”‚„…Ž‚‰‘‚‚‰‡Ž‡ ‚Ž‰‚”‚‡‚ŽŽ£‚‰…„Ž‚Œ‰‹‡‘…Š “ƒ“ƒ”‚Ž‰…Žœ“Ž‹“„‚Ž‰‹‡„‡Š ‚”‚Ž‰ƒ…Žœ…Ž‚”‚Ž‰”‚„£‚‰‚ƒŠ ’…‚“‘‚Ž‰‘…‚”‰‚•‚‹‰”…‰Š–—˜ ƒ“‘‡ƒ‰‹‡Žœ‡Ž› ‰”‚‚‰¡Ÿ„…Ž¢Ÿ ‹‡‚”‚Ž‰‚ƒƒ‚„…††‡˜‰ªŸŸŠ©ŸŸ Ž£‚˜‰’ŸŽ”†‚©‰”‚†‡‰‡Ž‡‰‹‚‚Žœ ƒ‚„…††‡‰‹‚„‡‰““Žœ‰”…‚†‚ ‚ƒƒ‚„…††‡‰‘‚‚‰‡Ž‡‰‘“‹‚Œ ‚ƒƒ‚„…††‡‰‹‡‰Ÿ”ŸŽ£‚‰‹‡‰”Ÿ‚ ‚„‚‰™‚“‘‰‡“‰‹‡‚‚Žœ‰‹‡‰Ÿ”Ÿ ‹‡‰ž‚”“‰£‚Žœ‰‚”‰•‡‚‘‚‡˜ Œ‡Žœœ‚‰““Žœ‰„‚ƒ•“˜ ƒ…Ž‚Œ‡‰“•‚Œ‰™‚“‘‰‹‚†‚ƒ ¤Ÿƒ‚˜ ‚ƒƒ‚„…††‡‰‹‡‰“‘‚‰”Ÿ‚ ’…‘‡•“”‚Ž‰”‚ƒ‡‰•…„‚ƒ•‚Œ °“•‚Œ‰‹‚Ž‰‘Ÿ†‚‰‚‹‚†‚Œ “”“„‚Ž‰”…š‡†›‰‘…‹‚Žœ‰‹‚Ž‰•…‘‚„ ’‚ƒ‡‰•‡‘‚‰•…„Œ‚„‚‰•‚ŒŠ ¤Ÿƒ‚˜‰ªŸŸŠ©ŸŸ‰‡“‰•‚”‰‘…„Š ”‚„…Ž‚‰”‚ƒ‡‰‡‹‚”‰ƒ…ŽœŒ‚„‚Š •…•…„‚‚‰‚”‚‡‚Ž‰£‚Žœ‰‡‹…Ž‡” “Ž“”‰‹‡”…Ž‚”‚Ž‰‘‡‚‚“Ž ž‚‰“•‚Œ‰‹‚Ž‰‘ŸŽœ”Ÿ”‰“”“„Š ‡©‡”‚‰£‚Žœ‰ƒ…Ž£‚‚”‚Ž‰•‚ŒŠ ”‚ŽŽ£‚˜‰®“Ž‹“„Ž£‚‰«‚‚ ‹…Žœ‚Ž‰…Ž‚ƒ‡†‚Ž‰™‚“‘˜ ™‚“‘‰•‚„“‰Ž‚Ž‡˜ ‚ŽŽ£‚‰‡‹‚”‰‚”‚Ž‰…„†‚†“‰‚“Œ ž‚‰‚ƒ‚„…††‡‰‚‹‚†‚Œ‰…Ž‚Œ‡ ¦“š‡‰‘‚Žœ‚‰ƒ…Žœ…“”‚Ž‰”‚Š ¦‚“‰‡…ƒ‰†‚‡Ž‰£‚Žœ‰‡‹…Ž‡” ’‚ƒ‡‰‘“‹‚Œ‰‘‡‚”‚Ž‰‡œ‚ •…„•…‹‚˜‰¥‚ƒ“Ž›‰“Ž“”‰‘…†…ŽŠ „…‘ƒ‡‰¨‚‡”‚Ž˜ ƒ‡› ‰‚‚„‰‚ƒƒ‚„…††‡˜ ‹…Žœ‚Ž‰™‚“‘‰‚‹‚†‚Œ‰‘…‚“ “•‚Œ‰žŸ†‰“‡Œ›‰‘…•“‚Œ‰‘…†…ŽŠ ‹‚Žœ‰‚œ‚”‰‘…‹‡”‡‰‘“†‡˜‰¦…†‚‡Ž «‚Œ‚Ž‰“•‚Œ‰‚“‘‰ƒ“„Ž‡ ¦‚‚‰‹‡‚Ž£‚‰‘‡‚‚‰£‚Žœ ƒ…„‚ŒŽ£‚˜‰±‚›‰‘…‚“‰„…‘ƒ‡ ‹‚Žœ›‰‘…‚“‰•…„ž‚„Ž‚‰ƒ…„‚Œ› ‡“‰‚“‘‰•‚„“‰Ž‚Ž‡‰‚”‰ƒ“ŽœŠ ‹‚„‡‰žŸ†˜‰¬‚”‰‚‹‚‰žŸ†‰”Œ“‘“‘ ‚”‚Ž‰ƒ…ƒ•…„‡‰‘…Ž“Œ‚Ž‰…„Š ™‚“‘‰‚‹‚†‚Œ‰‘…‚‘‚Žœ‰‘…‚“ &!E43E 4#&'(?*<$.f*%%*0'DD$9,/5*<%'(?*5;&$ ‘ŸŽœ”Ÿ”‰‹‚Ž‰ƒ‚Ž…†‰‚Ž‚ ”‡Ž‰ƒ…Žœ…Ž‚”‚Ž‰‘…‚“‰£‚Žœ “Ž“”‰™‚“‘˜‰§Ž‡‰‚‹‚†‚Œ‰žŸ† ‚”Œ‡„‰‹‚Ž‰ƒ…Žœ‡„‡ƒ‰“•‚Œ †Ÿ‚©…„‰”“†‡‰•…„ž‚„Ž‚‰ƒ…„‚Œ˜ 6'(?*<$.0',%$g*.$7*(5*(6*0*&*/,,'?*7*C*57'#hiI †…Žœ‚Ž‰‹‚„‡‰•…†“‹„“‰•…„ž‚„Ž‚ •“”‚Ž‰“”“„‚ŽŽ£‚›‰‚‹‡‰”‚ƒ‡ •‡‚‘‚‰£‚Žœ‰”‚ƒ‡‰œ“Ž‚”‚Ž‰“œ‚ ‚“‘‰”…‰¨‚‡”‚Ž›‰‚ƒƒ‚„…††‡ ²³´µ¶·¸¹µ³º»

 !"#$%&'()*&$%+,$-+)' !.

/0 12 3 4 5 6 3 0 7 8 9 6 5 4 3 : 0 ;3 < = < 0 > 5 ?= 6 3 : @ 9 0 > A B ç~è~éê~ë€êé}ìíï€ðŽœŠ ¼½¾¿ÀÁÂÃÁ¼Àľ ‹‡”‰’™’›‰«‚ƒ•‚Žœ‰ƒ…Žœ‚”“

œŸ‚‰’Ÿƒ‡‘‡‰§§§‰¯™¤‰¤§‰«‚ƒŠ ÅÆÁÇÃÈÀÉÃÁ¼È¾ÃʼËÀÃÌÃÍ ‡‹‚”‰”…Ž‚†‰‹…Žœ‚Ž‰‘‚”‘‡ •‚Žœ‰¦Ÿ…‘‚£Ÿ‰‘‡‚‰‹‡…ƒ•‚” ÎÃÏüÈÆËÀмÌÆÁÃÁ £‚Žœ‰ƒ…Ž£…•“Ž£‚‰‡‚‰ƒ…Ž…„‡Š ƒ‚‡›‰‚‚•‡†‚‰…„†‡•‚‰„Ÿ‘…‘ ƒ‚‰¤‰–‰ƒ‡†‡‚„˜‰«…œ‡“‰“œ‚ ‚Žœœ‚„‚Ž‰”‚‘“‘‰¦‡ƒ“†‚Ÿ„ ¿ÀоѾɼÉÃÄÀ¼¿ÃÁ ‘‚‚‰‹‡‰”ŸŽ©„ŸŽ‡„˜ ¦§®˜‰«‚ƒ•‚Žœ‰‰£‚Žœ‰‚”‚Ž ¿ÀÌÆ˾ļÅÆÉ˾Á¾Ð ®…Ž“„“‰«‚ƒ•‚Žœ›‰Œ‚† ‹‡…„‡”‘‚‰”…ƒ•‚†‡‰Ÿ†…Œ‰’™’› ÑÆÄÀÉËÃÁ¼ÑÒʾÅÄÒÊ …„‘…•“‰‘…•…Ž‚„Ž£‚‰‹‚‚ ƒ…„‚‘‚‰…„‹¢‚†‡ƒ‡‰‹…Žœ‚Ž ‹‡”ŸŽ©‡„ƒ‚‘‡‰‹…Žœ‚Ž‰‘…†“„“Œ “‹“Œ‚Ž‰…„‘…•“˜ ‹Ÿ”“ƒ…Ž‰‚‚“‰ŽŸ“†…Ž‰…ƒŠ ÓÃ È Ã ¾ Å ¾ Á ¼ Ð Ã Á Ï Ã ¬“‹‡Žœ‚Ž‰‡“‰…Ž¢‚†‡ƒŠ ¿ÀоѾɼԼÐÃÊÀ¼ •‚Œ‚‘‚Ž‰‹‚†‚ƒ‰„‚‚Š„‚‚ ‚Ž‰†“‚„‰•‡‚‘‚˜‰¦‚£‚‰†…•‡Œ ‚Žœœ‚„‚Ž‰•‚‡”‰‹‡‰‡Žœ”‚ ‘…Ž‚Žœ‰‹‡Œ“”“ƒ‰ƒ‚‡‰‹‚Ž‰‹‡Š ÕÖ×ÕÖØÙ¼ ƒ‡‘‡‰§§§‰ƒ‚““Ž‰‹‡‰«‚‹‚Ž ÎÚÛÎÖ½ÜÚ ’Ÿ ‘…•“‰…ƒ•“Ž“Œ‰”…‡ƒ•‚Žœ ðŽœœ‚„‚Ž‰¯™¤˜‰¦…ƒ“‚‰…„š‚Š ”Ÿ„“Ÿ„‰ž‚†‚““Ž‰Œ‚Ž£‚ ‚‰‹‚Ž‰…„‹Ÿ”“ƒ…Ž‚‘‡‰‹…Š ÝÞßßàáâãäåæ ‹‡Œ“”“ƒ‰–‰Œ‚„‡› ‰…œ‚‘‰«‚ƒŠ Žœ‚Ž‰•‚‡”‰‘…•‚œ‚‡‰†…ƒ•‚„‚Ž •‚Žœ‰¦Ÿ…‘‚£Ÿ›‰¦…Ž‡Ž‰ñòóôõ˜ ”‚†‡‰…„…ƒ“‚Ž‰‹…Žœ‚Ž‰‹‡Š Ž…œ‚„‚˜‰¯‚‚‰‹‡…†‡‡‰‹‡ ™…”‚Ž‰†‚†“‰«‚ƒ•‚Žœ‰•…Š ‘…“ƒ†‚Œ‰…ƒ‚‰•…„‘‚ƒ‚ ‘‚Ž‚˜‰¦‚ƒ‚‰‘…”‚†‡‰‡‹‚”‰‚‹‚ ‘…„‚‰‡œ‚‰Ÿ†‡‡‘‡‰¦…Ž‚£‚Ž ‚ŽœœŸ‚‰”Ÿƒ‡‘‡‰§§§‰†‚‡ŽŽ£‚ …ƒ•‚Œ‚‘‚Ž‰‘…š‚„‚‰‘…‘‡©‡” £‚”Ž‡‰ð¢‡¢‰¦£‚ƒ‘“‹‹‡Ž› «…ŽŽ£‰’‰ö‚„ƒ‚Ž˜‰¦‚£‚‰…Š ‘Ÿ‚†‰…Žœ‚‹‚‚Ž‰‹„‡÷‡Žœ‰¦‡Š ö…„ƒ‚Ž‰ö…„£‰‹‚Ž‰«…ŽŽ£‰’ œ‚‘”‚Ž˜‰«…„‡‚‰…„‘…•“‰‡‹‚” ƒ“†‚Ÿ„‰¦§®‰”‚„…Ž‚‰…Žœ‚Š ö‚„ƒ‚Ž‰‹‡…„‡”‘‚‰’™’‰‘…•‚Š •…Ž‚„˜‰¦‚£‚‰„‡•‚‹‡‰‘‡‚˜ ‹‚‚ŽŽ£‚‰•…„‘“ƒ•…„‰‹‚„‡‰™¥Š œ‚‡‰‘‚”‘‡‰”‚‘“‘‰‹“œ‚‚Ž‰”ŸŠ °‚Žœ‚Ž”‚Ž‰‹‡…Ž‚„‚˜‰¯‡…ƒŠ «™› ‰†‚Ž“‰«‚ƒ•‚Žœ˜ „“‘‡‰¦‡ƒ“†‚Ÿ„‰¦§®˜‰¯‚†‚ƒ •‚”‰ƒ‚‡‰“Ž‰‚”‚Ž‰‘‚£‚‰Œ‚Š °“„“‰•‡š‚„‚‰’™’‰°ŸŒ‚Ž ”‚‘“‘‰‡Ž‡›‰’™’‰…†‚Œ‰ƒ…Ž…Š ‹‚‡‰‡”‚‰‘‚£‚‰ƒ…†‚”“”‚Ž‰Œ‚† «“‹‡‰¦™‰…Žœœ‚Ž‰ƒ…Ž‚Žœœ‚‡ ‚”‚Ž‰…„‘‚Žœ”‚‰ƒ‚Ž‚Ž £‚Žœ‰‡‹‚”‰…„“‡‰‡“˜‰¯‚Ž …„Ž£‚‚‚Ž‰«‚ƒ•‚Žœ˜‰§“ ’…‚†‚‰’Ÿ„†‚Ž‚‘‰™Ÿ†„‡‰§„…Ž ‘‚£‚‰‡‹‚”‰‚”‚Ž‰…„Ž‚Œ‰•“ŽœŠ Œ‚”‰™‚”‰«‚ƒ•‚Žœ› ‰…†‚‘‰°ŸŠ ¯Ÿ”Ÿ‰¦“‘‡†Ÿ‰•…‘…„‚‰‡œ‚‰‚Ž‚” ”‚ƒ‰ƒ…Ž£“‚„‚”‚Ž‰”…•…Ž‚„Š Œ‚Ž˜‰‰¯‡…†‚‘”‚Ž‰°ŸŒ‚Ž›‰’™’ •“‚ŒŽ£‚˜ ‚Ž› ‰”‚‚‰«‚ƒ•‚Žœ˜ ‚”‚Ž‰”…ƒ•‚†‡‰…ƒ‚‰Ÿ†‡‡‘‡ «‚ƒ•‚Žœ‰ƒ…Ž£…‘‚†”‚Ž ™Ÿ†‡‡‘‡‰Ÿ†”‚„‰‡Ž‡‰“œ‚ ¦…Ž‚£‚Ž‰…„‘…•“›‰…„ƒ‚‘“” …ƒ•…„‡‚‚Ž‰£‚Žœ‰‘…Ÿ†‚ŒŠ ƒ…Ž£‚£‚Žœ”‚Ž‰…ƒ•…„‡‚‚Ž «‚ƒ•‚Žœ‰¦Ÿ…‘‚£Ÿ˜‰°ŸŒ‚Ž˜ Ÿ†‚Œ‰‡‚‰‰•…„‘‚ƒ‚‰ð¢‡¢‰¦£‚ƒŠ Œ‚Ž£‚‰•…„‹‚‘‚„‰”……„‚Žœ‚Ž ’Œ“‘“‘‰“Ž“”‰«…ŽŽ£‰’ ‘“‹‡Ž‰‹‚Ž‰ö…„ƒ‚Ž‰ö…„„£ ‘‚”‘‡‰£‚Žœ‰ƒ‚‘‡Œ‰‹‚†‚ƒ ö‚„ƒ‚Ž›‰’™’‰‚”‚Ž‰ƒ…Š ƒ…Ž‹‚‚‰‘…‘“‚“›‰ƒ‚‘‡ŽœŠ …ƒ…„‡”‘‚‚Ž‰‹‚Ž‰ƒ‚‘‡Œ‰ƒ…Š ƒ‚Žœœ‡†Ž£‚‰‹“‚‰…”‚Ž‰†‚œ‡ ƒ‚‘‡Žœ‰†…•‡Œ‰‹‚„‡‰¤‰–ƒ‡†‡‚„ ƒ…„†“”‚Ž‰…ƒ•“”‡‚Ž‰‹‡ †‚Ž‚„‚‰«…ŽŽ£‰ƒ…ƒ‡Ž‚‰ž‚”Š ‘…•‚œ‚‡‰‡ƒ•‚†‚Ž‰ƒ…Žœ“„“‘ …Žœ‚‹‡†‚Ž˜‰«‚œ‡Ž£‚›‰‡Ž‡‰…†‚‘ “‰“Ž“”‰”‚ƒ‚Ž£…‰‹‡‰¥“‘‚ ‚Žœœ‚„‚Ž‰…Žœ‚‹‚‚Ž‰‹„‡÷‡Žœ …ƒ•“Ž“Œ‚Ž‰”‚„‚”…„‰£‚Žœ ¬…Žœœ‚„‚‰¬‡ƒ“„˜‰‰«…ŽŽ£‰ƒ…Š ‘‡ƒ“†‚Ÿ„‰¦§®‰’Ÿ„†‚Ž‚‘‰™Ÿ†Š †“‚„‰•‡‚‘‚˜ „“‚”‚Ž‰‘‚†‚Œ‰‘‚“‰ø‚†ŸŽ „‡˜‰¦…•…†“ƒ‰…Ž…„‡ƒ‚‚Ž‰“‚Žœ› ¯‚†‚ƒ‰…ƒ…„‡”‘‚‚Ž‰‹‚Ž “•…„Ž“„‰‹‡‰¥¬¬˜€²ùúûüýþï ‹‡‹‚Œ“†“‡‰‹…Žœ‚Ž‰•…•…„‚‚ ”†‚„‡©‡”‚‘‡‰‹‡‰Œ‚‹‚‚Ž‰…Ž£‡Š þÿ0º¶1³ù¶0ûþ»

B5 D : 3 0 ;3 I 8 9 0 C;> 0 u v4 3 F w ÖØÙÙÚ½Ö¼×Ã2ÆÈÀ̼ÎϾÊÒ¼3ÃÊÄÃÀ¼4ÆÿÀÈÃÁ¼ÎÆ2ÃÐÄÆÊü534Î6¼ÎÃÈÀÉ

ÎÆÂÃ7¼ÒÅÄÉÀ̼ÅÃÊÄÃÀÁÏüËÀÌüÉÆÉÆÁÃÁÂÀ¼3ÀÈÑÿü¿À¼ÌÆ2¾ÉÈÃм¿ÃÆÊÃÐ ÏÃÁ¼¿ÀÂÆÈÃʼÄÃоÁ¼ÀÁÀͼÎÆÄÆÈÃмÉÆÁÃÁ¼¿À¼3ÆÉÀÈÀÐÃÁ¼Ù¾ËÆÊÁ¾Ê¼8ÃÓà ÕÃÊÃļ58ÃËÃÊ69¼ÌÆÈÃÁ2¾ÄÁÏü34μÉÆÉËÀ¿ÀѼÑÆÉÆÁÃÁÂÃÁ¼¿À¼Î¾ÉÃÄÆÊÃ

ÄÃÊÃÍ 4Ã̼̾ÑÒʾÅÌÀ¼ÏÃÁ¼ÉÆÁ2ÆÊÃļÉÃÁÄÃÁ¼3ÊÆÌÀ¿ÆÁ¼34μ ¾ÄÐ7À¼ ÃÌÃÁ ÌÐÃüÉÆÁ¾Ê¾Ä¼ÅÒÈÀÄÀÌÀ¼ÏÃÁ¼2¾ÂüÉÆÁ2ÃËÃļÌÆËÃÂÃÀ¼×ÆÁÄÆÊÀ¼ÎÒÌÀÃÈ ÀÁÀ¼ÄÃѼËÃÁÏÃѼËÆÊÅÆÁÂÃʾÐͼ½ÆÊ˾ÑÄÀ¼34μËÀÌüÉÆÉÆÁÃÁÂÑÃÁ ÅÃÌÃÁÂÃÁ¼ÏÃÁ¼¿À¾Ì¾Á¼¿ÃÈÃɼ3ÀȾ˼8ÃËÃʼÈÃȾͼپÁüÉÆÁ2ÃÂà ÑÆÌÒÈÀ¿ÃÁ¼¿ÃÁ¼ÉÆÁÏÒÌÒÁ¼Ô9¼ÀüÉÆÉÀÁÄüÅÃÊüÑÿÆʼÉÆÈÃѾÑÃÁ ÂÆÊÃÑÃÁ¼ÒËÃмÑÃËÆмÄÃÉËÃмÃÑÆм5ËÆÊÂÆÊÃѼÌÆɾüÄÃÉËÃмËÃÁÏÃÑ6Í 8ÿÀ¼ÐÃʾ̼ÒËÃм5ÂÆÊÃÑ6¼ÌÆɾüÃÂÃʼËÀÌüÄÃÉËÃмÃÑÆм5ËÃÁÏÃÑ6 ÅÆÉÀÈÀм34μÁÏÃ9¼ÑÃÄüÎÆÂÃ7¼ÌÃÃļ¿ÀÄÆɾÀ¼¿ÃÈÃɼÃÃÊüÅÆÊÆÌÉÀÃÁ ÑÃÁÄÒʼ3¼34μ3ÃÌÃʼ4ÈÀÓÒÁ9¼ÎÆÁÀÁ¼56ͼÙÆÊÃÑÃÁ¼ÄÆÊÌÆË¾Ä ¿ÀÃÁÃÁÂÑÃÁ¼¾ÁľѼÉÆÁ¿¾Ñ¾Á¼ÄÃÊÂÆļÅÒÌÀÌÀ¼ÄÀÂüËÆÌÃʼ¿ÃÈÃÉ 3ÆÉÀȾ¼Ôͼ×ÃÑ̾¿¼ÂÆÊÃÑÃÁ¼Àľ¼Ã¿ÃÈÃмÌÆɾüÑÿÆʼÅÃÊÄÃÀ ¿ÀÄÀÁÂÑÃļËÃÓÃмÐÃʾ̼ÊÃ2ÀÁ¼ËÆÊÂÆÊÃѼÈÆÓÃļËÆÊËÃÂÀ¼ÅÊÒÂÊÃɼÏÃÁ ËÀÌüÉÆÁÃÊÀѼÌÀÉÅÃÄÀ¼ÉÃÌÏÃÊÃÑÃÄͼ5¿ÀÑ6

xyz{|}x~y€

 ! "# $%&'()*+*, -'(./012&3 4'(50*+*( "/60*.$7(89 "1*0$:/55$("/5$()9 ;*<0$4*%=*<9 -<*(50*$0.* >/?*1*95*( <%*5@*($A7$0$# 7*(*(B%'%C'0$ 7'.'0*()*(6*5* +*0.*+*(9/,*$ %'D*7/7*( 6'0.'%/*(5'()*( (*,0C*($()0/% 5$7'5$*%*((1* 2/0'("*+$.9 E*7*0.*$%/09 "'($(AFGHBI 3!!>"G2 !@& !

ÝÞâJãKLJâMNâÞãOPâMâãQRãSLßâTãåLÞUâVâWâÞ

/0X84890Y?23:0Z3?30X39=0>H3DI360[8D:=9\

8Ö4Ö]½Ö9¼½] Õ Ø¼^¼×ÃÁÄÃÁ¼4Æľü ɾɼ3ÃÊÄÃÀ ÕÃÁѼÆÁľÊϼÌÆÁÀÈÃÀ¼]ż`9a¼ÄÊÀÈÀ¾Á¼ÄÃоÁ¼cÍ ÑÆɾ¿ÀÃÁ¼ÉÆÈÃ2¾¼ÆÅÃÄ9¼ÌÆÊÀ¾Ì9¼ÄÃÅÀ¼ÌÃÁÄÃÀ ÆÉÒÑÊÃļÖÁÃ̼ ÊËÃÁÀÁÂʾɼÉÆÁÆÊÀÉü_ ÚËÊÒÈÃÁ¼ÖÁÃ̼ËÃÁÏÃѼÄÃо¼ÌÒÃȼÆÁľÊÏ9 ÉÆÁÏÒÃȼÌÑÃÁ¿ÃȼÕÃÁѼÆÁľÊÏͼ3ÆÉËÀÃÊÃÃÁ ÃÁÂÂÒÄü3]¼] ¼¿ÃÊÀ¼½Àɼ3ÆÁÂÃÓÃÌÃÁ¼4ÃÌ¾Ì ÅÆÊÄÃÉüÑÃÈÀ¼¿À¾ÁÂÑÃżÅÒÈÀÄÀÌÀ¼ ÃÁ¾ÊÃ9¼Ü¾¿¿Ï ÈÃÁÂ̾Á¼¿À˾ÑüeÃÐÊÀ¼ ÃÉÇÃÐ9¼ÑÒÒÊ¿ÀÁÃÄÒʼ½ÀÉ ÕÃÁѼÆÁľÊϼ¿À¼ÑÆ¿ÀÃÉÃÁÁÏÃ9¼ÎÆÁÀÁ¼56 ÐÊÀÌÁÃÁ¿À¼¾ÌÃÀ¼ËÆÊÌÃÉüdÃÑÀȼ4Æľü3]¼3ÊÀÏÒ 4ÆÀȼÆÁľÊϼÏÃÁ¼¿ÀľÁ2¾Ñ¼ËÆÊ¿ÃÌÃʼÊÃÅÃÄ ÌÀÃÁÂͼ3ÆÉËÀÃÊÃÃÁ¼ÉÆÊÆÑüÌÃÁÂÃļÊÃÐÃÌÀÃÍ Õ¾¿À¼ÎÃÁÄÒÌÒ¼ÉÆÁÆɾÀ¼ÖÁÃÌͼÕÆÈÃÑÃÁÂÃÁ9 ÌÆËÆȾÉÁÏÃÍ ÎÃÃļÀľ¼ÖÁÃ̼ÉÆÁÏÆ˾ļ¼ÁÃÉüËÃʾ¼ÄÆÊÑÃÀÄ ÀÁ7ÒÊÉÃÌÀ¼ÀÁÀ¼¿ÀÑÆ2Ãʼ½ÀÉÓÃ̼ÆÁľÊϼ¾ÁÄ¾Ñ À¼ÄÆÁÂÃмÒËÊÒÈÃÁ¼Àľ9¼ÑÒÅÀ¼2¾Âü¿ÀÐÀ¿ÃÁÂÑÃÁ ÃÈÀÊÃÁ¼¿ÃÁü]ż`9a¼ÄÊÀÈÀ¾Á¼¿ÃÊÀ¼ÆÁľÊÏÍ ÉÆÁ¿ÃÅÃÄÑÃÁ¼ÀÁ7ÒÊÉÃÌÀ¼ÄÃÉËÃÐÃÁ¼¿ÃÊÀ¼ÖÁÃÌ ÖÁÃ̼ÌÆËÃÂÃÀ¼ÆÉžÁÏüʾÉÃмËÃÂÀ¼ÅÃÊà ÖÂÃʼÅÆÉËÀÁÃÊÃÃÁ¼ÄÀ¿ÃѼÄÆÊÆÑÃɼÃÄþ ÈÃÁÂ̾Á¼ÑƼʾÉÃÐÁÏÃÍ ÄÆÄÃɾͼ×ÆÌÑÀ¼ÉÆÁÏÒÃȼÆÁľÊÏ9¼Ì¾ÃÌÃÁüÄÃÑ ¿ÀÌÿÃÅ9¼ÖÁÃ̼ÌÆÁÂÃ2üÉÆÉËÆÌÃÊÑÃÁ¼bÒȾÉÆ ÃÊÀ¼ÌÆÉËÀÈÃÁ¼ÃÁÂÂÒÄüÅÆÊÓÃÑÀÈÃÁ¼ÉÃÌÀÁÂ^ ÉÆȾȾ¼ÌÆÊÀ¾Ìͼ3ÆÉËÀÃÊÃÃÁ¼¿ÀÓÃÊÁÃÀ¼ÄÃÓÃ9 ÄÆÈÆbÀÌÀ¼¿À¼Ê¾ÉÃÐÁÏÃ9¼ËÃÐÑÃÁ¼ÅÃÊüÌÄÃ7¼ÏÃÁ ÉÃÌÀÁ¼ÅÃÊÄÃÀ¼ÅÒÈÀÄÀѼ¿À¼3]9¼ÏÃÁ¼ÐÿÀʼÐÃÁÏà ÌÃÈÀÁ¼ËÆÊÃÁ¿Ã9¼¿ÃÁ¼ÃÀÊͼÎÆɾÃÁÏüÉÆÁÂÃÈÀÊ ÌÆÈÃȾ¼ËÆÊ2ÃÂü¿À¼¿ÆÑÃÄÁÏüžÁ¼¿À¾ÌÀʼÑÆȾÃÊ ÈÀÉÃͼ×ÆÊÆÑüÿÃÈÃм ÆÁ¿ÊÃÓÃÁ¼Î¾ÅÊÃÄÀÑÁÒ ËÆÂÀľ¼ÌÃ2Ã9¼ÄÃÅÀ¼ÄÆÄÃżÅÿü7ÒѾ̼¾ÄÃÉà ʾÃÁÂÃÁ¼ÅÊÀËÿÀÁÏÃÍ 5eÊÃÑÌÀ¼3 ¼3ÆÊ2¾ÃÁÂÃÁ69¼ÖÐÉÿ¼ÜÃÁÀ¼533369 ÉÆÉbÃÈÀ¿ÃÌÀ9¼¿ÃÁ¼ÉÆÉbÆÊÀ7ÀÑÃÌÀ¼ÀÁ7ÒÊÉÃÌÀ À¼ÌÃľ¼Ê¾ÃÁÂÃÁ¼Ê¾ÉÃмÏÃÁ¼ÄÆÈÆÄÃѼ¿À¼8ÃÈÃÁ ÎÏÃÊÀ7¾¿ÀÁ¼Î¾¿¿ÀÁ¼5 ÃÁ¾ÊÃ69¼eÃÐÊÀ¼ ÃÉÇÃÐ ÆÁľÊÏÍ ½ÆȾѼ ÃÁÂÌÃ9¼8ÃÑÃÊÄü½ÀɾʼÄÆÊÌÆ˾Ä9¼ÖÁÃÌ 534Î69¼¿ÃÁ¼ÐÃÁ¿Êü½ÀÊÄüdÀ2ÃÏü53ÖØ6Í 4ÃÊÆÁüÄÒÅÀѼÅÆÉËÀÃÊÃÃÁ¼ÆÁľÊϼ¿ÀÁÀÈÃÀ ¿ÃÁ¼ÈÀÉüÄÃɾÁÏüÒÊÃÁ¼¿¾¿¾Ñ¼ÉÆÈÀÁÂÑÃÊͼ3ÊÀà 4ÃÉÀ¼ËÀÃÊü¿À¼Ê¾ÃÁÂÃÁ¼ÄÆÊľľÅͼÎÆȾʾРÌÃÁÂÃļÊÃÐÃÌÀÃ9¼¿ÃÁ¼ÉÆÁÂÐÀÁ¿ÃÊÀ¼ÒÊÃÁ¼ÈÃÀÁ ËÆÊÑÃÃÉÃÄüÀÁÀ9¼ÉÆÉÃÑÃÀ¼ÑÆÉÆ2Ã9¼¿ÃÁ¼ÌÃʾÁÂÍ Ã2¾¿ÃÁ¼×Ã̼ÖÁÃ̼¿ÀÉÀÁÄüÑÆȾÃʼʾÃÁÂÃÁͼ ÃÁÏà ÉÆÁ¾ÊÀ¼¿ÆÁÂÃÊ9¼Ì¾ÃÊüÄÆÈÆbÀÌÀ¼¿ÃÈÃɼʾÃÁÂÃÁ9 ÕÆÈÃÑÃÁÂÃÁ9¼ËÆÑÃ̼4Æľü ɾɼÅÃÊÄÃÀ ÑÃÉÀ¼ËÆÊÆÁÃɼ¿À¼¿ÃÈÃÉ9¼ÄÆÊÉÃ̾Ѽ×Ã̼ÖÁÃÌÍ ÌÆÁÂÃ2ü¿ÀÑÆÊÃÌÑÃÁͼÎÃÃļÀľ9¼ÌÆ2¾ÉÈÃмÌÄÃ7 ÆÉÒÑÊÃļÀľ¼ÉÆÁ2ÿÀ¼ÌÒÊÒÄÃÁ¼½Àɼ3ÆÁÂÃÓÃÌ ÚËÊÒÈÃÁ¼¼ÉÆÁÀļÅÆÊÄÃÉüÉÆÁÏÒÃȼÐÃȼ¾É¾É9 ¿ÃÁ¼ÅÆÁ¿ÃÉÅÀÁ¼×Ã̼ÖÁÃÌ9¼¿ÀÉÀÁÄüÑÆȾÃÊÍ 4Ã̼̾ÆÁľÊϼ3]¼] ¼ÑÆÄÀÑüÊÃÅÃļ¿ÆÁÂÃÊ ¿À¼È¾ÃʼÆÁľÊÏ9¼Ä¾Ä¾Ê¼ ÆÁ¿ÊÃÓÃÁ¼ÑÆÅÿü½ÊÀ^ ξÃÊüÄÆÈÆbÀÌÀ¼¿ÀËÆÌÃÊÑÃÁ¼ËÀÃʼÄÀ¿ÃѼ¿ÀÊÆÑÃÉ9 ÅÆÁ¿ÃÅÃļ¿ÆÁÂÃÁ¼4ÒÉÀÌÀ¼3ÆÉËÆÊÃÁÄÃÌÃÁ ˾ÁÁÆÓÌÍÒɼ¿À¼3]¼] 9¼8ÃÑÃÊÄÃ9¼ÎÆÁÀÁ¼56Í ÃÄþ¼¿ÀÌÿÃÅ9¼ÄÀÉÅÃȼ ÆÁ¿ÊÃÓÃÁ¼ÏÃÁ 4ÒʾÅÌÀͼÎÆËÆȾÉÁÏÃ9¼ÖÁÃ̼ÉÆÁ¾ÁÂÑÃÅÑÃÁ ×ÆÁ¾Ê¾Ä¼ ÆÁ¿ÊÃÓÃÁ9¼ÌÆÄÆÈÃм¼ÉÆÁÀÄ ÉÆÁÂÃѾ¼¿¾¿¾Ñ¼¿À¼ÌÃÉÅÀÁ¼ÖÁÃÌͼ5ÄÊÀ˾ÁÁÆÓÌ ÉÆÁÂÆÄÃоÀ¼ËÃÁÏÃѼÌÒÃȼÌÑÃÁ¿Ãȼ¿ÃÁüÄÃÈÃÁÂÃÁ ÒËÊÒÈÃÁ¼ÅÆÉ˾ÑüÈÆÓÃÄ9¼ÄÒÅÀѼÅÆÉËÀÃÊÃÃÁ ÏÒÂÉÃÈÃÒ7ÆÊ6

æâ á P ã jk l m â n L á T ã o o ã äl M â pâ á ã V l ã æP qâ T ã Oâ N l á ã jV pâ M V ã Ro o 3 Ö4¼ ÌÄÃÁüվÑÀÁÂÐÃɼ¿ÃÈÃɼÅÆÊÁÏÃÄÃÃÁÏà 4ÒÁ¿ÀÌÀ¼ÄÆÊÌÆ˾ļÉÆÁ¾Ê¾Ä¼2¾Ê¾¼ËÀÃÊüÀÌÄÃÁà ÉÆʾÅÃÑÃÁ¼ÄÀÁ¿ÃÑÃÁ¼ÅÆÁÆÂÃÐÃÁ9¼ÑÃÄü8¾Ê¾ 3!EfEG23‚

ÉÆÁÂÃÄÃÑÃÁ¼]Ãľ¼ÛÈÀÇÃËÆÄм ¼ÐÃʾ̼ÉÆÁ2ÃÈÃÁÀ ÉÆÉ˾ÃļÌÆ2¾ÉÈÃмÃÂÆÁ¿Ã¼ÃÃÊü]Ãľ¼ÛÈÀÇÃËÆÐÄ ÕÀÃÊü ÌÄÃÁÃÍ ÅÆÉÆÊÀÑÌÃÃÁ¼¿À¼Ê¾ÉÃмÌÃÑÀļ¾ÁľѼÉÆÁÂÆÄÃоÀ ¼ÌÆÈÃÉüÅÆÑÃÁ¼ÀÁÀ¼ÄÆÊÅÃÑÌüÉÆÁÂÃÈÃÉÀ 3ÆÊÃÓÃÄÃÁ¼¿¾Ã¼ÐÃÊÀ ÑÒÁ¿ÀÌÀ¼ÑÆÌÆÐÃÄÃÃÁÁÏüÏÃÁ¼ÌÆËÆȾÉÁÏà ÅÆÁ¾Á¿ÃÃÁ¼ÃÄþ¼ÅÆÁ2ÿÓÃÈÃÁ¼¾ÈÃÁ¼ÄÆÊÉÃÌ¾Ñ 4ÃËÃʼÀÁÀ¼ÉÆÁ¾Á¿ÃÁ¼¾ÃÅÃÁ¼ÌÀÉÅÃÄÀ¼¿ÃÊÀ ÉÆÁÂÃÈÃÉÀ¼ÂÆ2ÃÈüÂÃÁ¾ÃÁ¼ÅÿüÈÃÉ˾ÁÂÁÏà ÊÆÁÃÁüѾÁ2¾ÁÂÃÁÁÏüÑƼ]ÒÉüÅÿüÃÑÐÀʼÅÆÑÃÁ 3ÆÊ¿ÃÁü×ÆÁÄÆÊÀ¼ ÁÂÂÊÀÌ9¼ÃbÀ¿¼ÃÉÆÊÒÁͼÎÃÏà ÃÄþ¼ÂÃÌÄÊÒÆÁÄÆÊÀÄÀÌÍ ÉÆÁ¿ÃÄÃÁÂÍ ÐÃÊÃż¿ÀüÆÅÃļÌÆÉ˾мÑÆÉËÃÈÀ9¼ÑÃÄüÃÉÆÊÒÁ 8¾Ê¾¼ÕÀÃÊü ÌÄÃÁüÉÆÁÂÃÄÃÑÃÁ¼]Ãľ¼ÛÈÀÇÃ^ ×ÆÌÑÀ¼ÐÃʾ̼ÉÆÁ2ÃÈÃÁÀ¼ÅÆÉÆÊÀÑÌÃÃÁ¼¾ÁÄ¾Ñ ÉÆÁÃÉËÃÐÑÃÁ¼¿¾Ñ¾ÁÂÃÁ¼ÈÆÓÃļÃѾÁ¼½ÓÀÄÄÆÊÁÏÃÍ ËÆÄм ¼ÏÃÁ¼ÄÆÈÃмËÆʾÌÀüc`¼ÄÃоÁ¼Àľ¼ÉÆÁ2ÃÈÃÁÀ ÉÆÁÂÆÄÃоÀ¼ÂÆ2ÃÈüÂÃÁ¾ÃÁ¼ÅÿüÈÃÉ˾ÁÂÁÏÃ9 ]Ãľ¼ÄÆÊÃÑÐÀʼÑÃÈÀ¼ÉÆÁ2ÃÈÃÁÀ¼ÅÆÊÃÓÃÄÃÁ¼¿À ÅÆÊÃÓÃÄÃÁ¼¿À¼]¾ÉÃмÎÃÑÀļۿÓÃÊ¿¼r 9¼ ÒÁ¿ÒÁ 2¾Ê¾¼ËÀÃÊü ÌÄÃÁüվÑÀÁÂÐÃɼÉÆÁÂÃÄÃÑÃÁ¼]Ãľ ʾÉÃмÌÃÑÀļÌÆÑÀÄÃʼÌÆžȾмÄÃоÁ¼ÈÃȾ¼¾ÁÄ¾Ñ ÅÿüÐÃÊÀ¼×ÀÁ¾¼56¼ÌÒÊƼÓÃÑľ¼ÌÆÄÆÉÅÃÄÍ ËÆÊÿü¿ÃÈÃɼsÑÒÁ¿ÀÌÀ¼ÑÆÌÆÐÃÄÃÁ¼ÏÃÁ¼ËÃÀÑÍt¼ ÁÀ ÉÆÁ2ÃÈÃÁÀ¼ÒÅÆÊÃÌÀ¼ÑÆÀȼÅÿüȾľÄÁÏÃͼ5ÄÊÀ˾ÁÁÆÓÌ6


0123

!"#$%&'

76 6 816 9 56761689

() *+, ) *. / ) 01 2 3 1 ) 4 5 ) 67 . 8 7 / 95 : 7 1 7 hijklmnopqrstuvwxyz{|x}~u ;<=>?@?;ABAC;D?EAF Š|z{|z¤|’w•w–z˜”z™Š{|~|

|€wz‚}|zƒ„…†‡z€}wx|ˆ ?BG?D?;HD=IAG;IAJ?BIABK ‰}x~}y‰z–wxy~z{||wŽ|zŠ’}– €w‰Šxz‹Œzvw€z}Žwxwz{Šu LM@>?N;EA@O?B?B;?G?M —}’w•wwz€}—w{wzw~ww– }~|wzƒv‡zŒ€z{|z‘w’wz“Šu PF?B;GF;Q=OFEAG;R?GAF ~}¶wxwzŠ—‰|w’ˆ§z€w‰w•w €xŠw|Š‰Šˆz”ŠŽ•w€wx‰wˆz’wŽu SPQRT;IA;QUV;G=DJA>?BK ¾w’|€Š‰wz”ŠŽ•w€wx‰wˆz¿wxu ~yŽz}w~wŽz‰wxŽ}‰zy‰y€ D=BI?NC;W?HBA;E=HAG?D •w{|z‚y•y‰|z•wŽz}Ž–w{|x| }Ž–|—yz˜wwz‹|–w€ —}x}~|wz}ww–€wˆ XY;O=DE=B; ™}‰|Žwzƒ˜‹™‡z~}}~wxzš—z›œ –w{|x•wzŸ ¡¢£¡zvz{|z‰}Žw–u |’|wxz{w’wz‰|Žwzy’wzŠ—}u ‰}Žw–z€w¤w~wz|~|~z{|u xw~|z—}x‰ww•wz{|z~ww Z[\QU;Z[\Z]QV –wxw—€wzw€wz}}x|€w ž—‰||~}zy‰y€z}Žu w€~}~z•wŽz’}|–z{}€w‰z{w ^_`abacdecfeg –|—yz˜‹™z~}}~wxz|‰yz{|{wu ¶}—w‰z€}z’w•wwz—}xw€w ~wx|zŠ’}–z€}}xw{wwzŸ ¡¢£¡ —}Ž–|—ywz˜‹™ˆz™}—w’w wŽ|z€w’wŽwzÀµ™µz˜}u vz|‰yˆz•wŽz‰}x’}‰w€z{|z~w’w–u ™w‰Šxz‹}x¤w€|’wzvw€zu Žwzw{w•wzŸ ¡¢£¡z||ˆzÀµ™µ ~w‰yz€w¤w~wz~‰xw‰}Ž|~z{|z™Š‰w {Š}~|wzƒ™‹v‡z‹xŠ·|~|z˜”ˆ {|z€w¤w~wz|~wz}x‰xw~w€~|ˆ ”ŠŽ•w µw–{|zµw–y{•z¨yŽwz}’|u w|€zy‰y€z}Žw€~}~z—}u ¥‘w’wz“Š€xŠw|Š‰Šz{w –w‰z€}}xw{wwzŸ ¡¢£¡¬wxy |w•wwzwy—yz}•|—w ~}€|‰wx•wz}xy—w€wz€w¤wu vz||z|~wz~}wŽw|zz—}u ywŽ•wz{}Žwz’}|–zy{w– ~wz•wŽz~wŽw‰z—xŠ~—}€‰|¦ {ŠxŠŽzy‰y€z}|Ž€w‰€w ¥Œ}x’}|–z’}‰w€•wz~wŽw‰ y‰y€z€}Ž|w‰wz—}Ž–|—yu —}•w’yxwz€x}{|‰z—}xw€w ~‰xw‰}Ž|~ˆz{|z~}}’w–z~}’w‰w wz{wwz~|—wwz‹}x‰yu {|z˜” ‰}x{w—w‰z‹w~wxz™’|‰|€wz•wŽ y–wzy~w–wz{|z€w¤w~wz|| ‚}’wwz||ˆz¨}’w~zµw–{|ˆ }|’|€|z—}x—y‰wxwzywŽ }Ž|‰yz—}~w‰ˆ§zy¨wxz©£ª«¬Ÿ­¬® ¯°± xw~|Šzw‰wxwz€x}{|‰z•wŽz{|u •wŽz¶y€y—z‰|ŽŽ|ˆ§z|y–u ²£¯¯¬®ª²³°²´¬vz™w¤|’z‚}u ~w’yx€wz{|w{|Žz¨y’w– •w wxwŽˆz‚|¤|z‹}|ˆzy~w|z}x}~u ~|—wwzw‰wyz¸Šwz‰Šz˜}u Á ¡¢£¡zvz“Š€xŠw|Š‰Š |€wzŸ ¡¢£¡zvz“Š€xŠwu —Š~|‰zšw‰|Šzƒ¸˜š‡z—}xw€w ||z}’}Ž€w—|z»¹zŸ ¡¢£¡zv |Š‰Šz—w{wz‚}|zƒ„…†‡ {|z˜”zw~|–z‰}x|’wŽzx}u •wŽz~y{w–zw{wz{|z˜”z‚|¤| Œw€z–w•wz{wx|z€w’wŽw {w–ˆz•w€|zwxyz~}€|‰wxz¹œ }Žw‰w€wˆz~}’w|z}—}xu |~|~ˆz˜‹™z¨yŽwz}x—Š‰}~| —}x~}z¸˜šz~}¶wxwzw~|Šw’ w•w€zŸ ¡¢£¡ˆzvz€||z¨yŽw {|–|—yz{wx|z{y|wz—}u w‰wyz{|z‘w¤wzŒ}Žw–ˆz|~w’u }’}Ž€w—|z’w•ww•wz{}u ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞÜßàÞßáßÛâÙã×ÕáßÚÕ× {|{|€wz˜|z€w¤w~wz“Š€xŠu •wˆz~y{w–z}¶w—w|zºœz—}xu Žwz}Ž–w{|x€wz¼¼ºz½Œµ äßâ×ååÝ ÕßÛáæçèéêéëìéíÛîéëèéïðÛñòèòìðÛóôóæìæõçÛöðìéÛ÷ôøéçéðÛöôõéõïéÛìôùéúÛïðøòêéõèéÛæòìùôìÛØÚ×Ûûæ êëæéóðõæìæÛöéïé w|Š‰Šz‰}x{w—w‰z}}xw—w ~} {|z~}’yxy–z˜”ˆz~}x‰wz¼›œœœ ñôõðõÛÝüýà þÿ0 —}xŽyxywz‰|ŽŽ|z~¤w~‰w ¥|z}¨w{|z—}€}x¨ww ½Œµz~}’yxy–z{Š}~|wƒjkl‡ •wŽz|~wz}¨w{|z‰wxŽ}‰z—Šu xyw–zwŽ|z—}xw€wz{|z~|| ‰}~|w’zµ}yxy‰z‚|¤|ˆz{| ‚}‰|{w€•wz¸˜šz{|z˜”z|~w ”ŠŽ•w€wx‰wˆz~}€‰Šxz—}{|{|u }Ž}¨wxz‘w¤wzŒ}Žw–ˆ§z—wu €wz}}x|€wz—}’ywŽz}u —wxzµw–{|z—w{wz€}~}—w‰w ~wxzwŽ|zy~w–wz—}xw€w •wŽz~ww jklmnopqrstu‹}’w€yz|{y~‰x|z—wu —}’ywŽz}~wxzy‰y€z}¨yw’z{}~‰|w~| ‚w’w–u~w‰yz€wxw€‰}x|~‰|€zŠxwŽzÍxŠ—w ¤|~w‰wzϣа¡ª´£zƒ—}|ŽŽw’wz~}¨wxw–‡z{w •wŽz‰|{w€z{|}x|€wzŠ’}– ˜w’wz¶w‰w‰wzvz”ŠŽ•wu hi x | ¤| z”ŠŽ•w€wx‰wz‰}Žw–z}x~|w— —wx|¤|~w‰wz˜” w{w’w–z~y€wz¡ÐªÑ£¢¢°²´z€}z‰}—w‰u‰}—w‰ €}xw¨|wzw‰|€zz~ww‰z||z—w’|Žzw•w€ {w}xw–u{w}xw–z’w| €wx‰wz~}’wwz’|wz‰w–yz‰}xu ‰w—~w|’‰zw{| z w ¨ w  Ž z — w } x w  z — w x | ¤| ~ w ‰ w ¥ Íx Š —w z }  ¨ w {| z ‰ w x Ž } ‰ z —x Š Š ~ | z}x~y–yz’}|–z–wŽw‰ {||w‰|z¤|~wzÍxŠ—w ‹Š—y’w~|zw–w~|~¤wz•wŽ w€–|xz–|ŽŽwz˜}~}}xz»œ¼»ˆ ‰}xw‰|Šw’}zŒŠyx|~y~zvËx~}zƒŒv‡ —wx|¤|~w‰wz˜”z‰w–yz||z‹w{wz~ww‰zΣª³ •w¥Ž‹w ~ w x z —w x | ¤| ~ w ‰ w z Íx Š —w z ~ w  Ž w ‰ }’y•wˆz—w{wz»»u»„zÒ}xywx| }Ž|‰yzw•w€z{|z”ŠŽ•w€wx‰w w~}‰z—}xw€wz{|z—xŠ·|~|z|| v}x’|z•wŽzw€wz}x’wŽ~yŽz{wx| ¯£ª¯Ÿ²zw‰|z{|–wxw—€wzw•w€z¤|~wu —xŠ~—}€‰|¦ˆzw—w’wŽ|z¨y’w–z¤|~w‰w¤w ’w’y‚ˆz}˜| ¤|~w‰wz˜”z¨yŽwz|€y‰ }|¶yz—}|Ž€w‰wz’w’y ‰yy–z»œˆœ»zz—}x~}z½Ž€w ‰wŽŽw’z›u¼œzµwx}‰z||z{|z€Š‰wzµ}~~}ˆ ‰w¤wz{wx|zÍxŠ—wz•wŽzw€wz}w{w‰| ÍxŠ—wz€}z˜”z{w’wz}}xw—wz‰w–y {w’wzw¨ww~Žz‹z—wwx|} xwz—wx|¤|~w‰wzwu ’|‰w~z{wwz{|z¤|’w•w–z||z‰y ||z’}|–z‰|ŽŽ|z{wx|z‰|Ž€w‰ v}x’|ˆz‘}xw € w ¤w ~ w  z ¤| ~ w ‰ w z { | z ”Š Ž • w € w x ‰ w ˆ § z € w ‰ w ‰ } x w € – | x z |  | z ‰ } x y~ z }  |  Ž € w ‰ ˆ § z ¨ } ’ w ~ ‰ | Š  w ’ z ½~ ~ Š ¶ | w ‰ | Š  z Œ xw·}’z½Ž}‰z‚|Žwu }¨w{|z—}’ywŽz•wŽz|~wz{|u —}x‰yy–wzw~}‰z—}xw€w ™}—w’wz˜|w~z‹wx|¤|~w‰wz˜”ˆ Œw̐|xˆz‚}|zƒ„…†‡ Œ w Ì  | x  — y x w z ƒ w ‰ w ~ ‡  w¦ww‰€wzŠ’}–z€w’wŽw ~}¶wxwzw~|Šw’z•wŽz~}}~wx Œw̐|xz½{y’w–z‚¿zµ¿yˆz}Žwu ˜w’wz—w}xwzŒvzv}x’|ˆzŒw̐|x v}’w{wˆz‹xw¶|~z{wz‘}xwzw{wu ¥Œvzv}x’|zwy—yzw‰w~zw~|– —}xw€wˆz~w’w–u~w‰y•w ¼»ˆ¹›z—}x~} |z~y{w–z}¨w{|z}·}‰ }x–wxw—z€w’wŽwz—}’w€yz—wx|¤|~w‰w ’w–z‰|Žwz}~wxz¤|~w‰w¤wzw~|Žz•wŽ }¨w{|zw¨wŽz—xŠŠ~|z—w’|Žz—Š‰}~|w’ {w’wz—}Ž–|—ywz{ww ¥‹}|Ž€w‰wz¨y’w–zw~}‰ ‰‰ww€–wyzwŒvzzz—vx}Šx’Š ¤|~w‰wz{y|w ˜”z‰}xw~y€z{wz—wxwz¯¡ª³£ÏŸ¢«£Ð w•w€z}’w€y€wz—}x¨w’wwz¤|~w‰w y‰y€z}|Ž€w‰€wz¨y’w–z€y¨yu yxw– ||z}¶}x|€wzw{w•w ™wx}wz|‰yˆz˜|w~~|zz‹—wwxx||¤| ¨wu ‰}x€w|‰zy‰y€z¦Š€y~z}¨yw’z{}~‰|w~| €}z˜”z‘y’w–•wz}¶w—w|zwŽ€w Žwz¤|~w‰w¤wz€}z}}xw—wz}Žwxwˆ§ Œw€z–w•wz{wx|zw~—}€ —}|Ž€w‰wzw€‰|¦|‰w~z}€Šu {|€wzw¨wŽz€}’w~z{y|wz~|w‰|wzz~} }wŽw| ¤|~w‰wz˜”z€}—w{wz¤|~w‰w¤wzÍxŠ—w ¹œœœœzŠxwŽz’}|–z{w’wz~}‰w–yž•}€ ‰y€w~•wƒÓqԇ

ÂÃÄÅÆÇÈÉÊ


7 4 56789

-$!¾Á¼Âº.&ÂÇ&ºÀ½$$ÀºÀÄ#$ 0123

1

!"#$%&'()'*+,+-./010 ^U\T+i?.CC<N.77.+<05B+2.707: :53:6+ /.5BB0/A0C605 2003+454+2./0645+/.7.6+8090 `SRgV=+J90+70B4+B0<0+D,IE8 60C063.C+8C4A094=+]hqrSRW+<05B 9:540+;.2<.5=+>4?03+2010@+94 <05B+/024?+/.51094+3C.5= 80745B+2.9.C?050+8:5+A420 A:346,A:346+<05B+A.C090+94 IE3.524+A.20C+8020C+C./010 946.50605+9.5B05+L0C0+<05B 2:9:3,2:9:3+DE30+FEB<0, 43:70?+<05B+6./:9405+94A4, 80745B+.628.C4/.5307= 60C30@+6.?094C05+6E52:/.5 946+P40=+>.A4?+28.24;46@+P40 J62.2EC4+2.8.C34+3E84@ 90C4+60705B05+C./010+2:90? /.5<020C+2.B/.5+9.5B05 607:5B@+2.803:@+qzURp@+1.843 1094+8./05905B05+<05B :240+jk+30?:5+?45BB0+lm C0/A:3@+}0C50,}0C50+<05B 7:/C0?=+G.C.60+:/:/5<0 :53:6+A.CA.70510+94+A:346, 945B45@+946E/A45024605+9., 8.7010C+HGI+905+HGJ= 5<0= 5B05+8060405+A.C70842@+9474, -./010+30/8065<0+/., MP084@+/024?+090+1:B0 803@+3.6:6@+030:+1:5304@+/.5B, C:80605+2.B/.5+8020C+/., 4A:,4A:+/:90+<05B+2:60 ?0247605+B0<0+<05B+/.5E5, 5BB4:C605@+<05B+70<06+94, 9.5B05+/E9.7+8060405+[nYWX 1E7=+G.5L0/8:C+/E34;+8C453@ A4946+E7.?+80C0+8.A42542 TUWo@+<05B+/.590305B4+A:346 3.623:C@+905+A0?05@+2.8.C34 ;.2<.5=+K53:6+/./05L45B 60/4@O+:10C+pUqrSX\YToqS`\oR B0C42,B0C42@+9.54/@+905+A:7:@ 2.B/.5+<05B+942.A:3,2.A:3 7:7:205++s2343:3E+t:CE8.E+94 1:B0+A4020+94706:605= /:704+6.C05145B05+A.70510 u.24B5+94+DE30+G4705@+s30740= u4+1070505+>E59E5@+EC05B 43:@+4/45B,4/45B+A.C:80+942, N:346+QRSTUVYWXYZ[\TUV 10C05B+/.5B.50605+2.803: 6E5+/024?+/.51094+0590, <05B+3.C7.306+94+v0705+H0B05 28EC3+030:+q\oU~oRq=+H.803: 705= 454+/.5<.940605+8060405 9030C@+^XXWq@+030:+rS`rYroogq@ H.7045+9426E5+<05B+/., 2408+80604+bRoUTVYWXYwoURf AE7.?+94A4705B+2.803:+}014A 50C46@+2:02050+3./803+A., <05B+2.707:+/.5B46:34+8.C, :53:6+6.7:0C+90C4+C:/0?=+_oU\q 70510+<05B+5<0/05+1:B0 6./A05B05+3C.5+07402+[nYWX 306+A.B43:+A05<06+946.50605= /.51094+;063EC+A0B4+C./010 TUWo= H.A07465<0@+80C0+8.C./8:05 :53:6+/.5.53:605+3:1:05 x0/:5@+2.A0B04+94;.C.5, /:90+B./0C+2.6074+/./0604 2?E8845B+/.C.60=+F05B+/., 24024@+A:346+QRSTUVYWXYZ[\TUV CE6+905+go``S\`+9.5B05+/E34; C.60+2:604@+:/:/5<0+090, 7.A4?+;E6:2+/.5<.940605 <05B+:546=+I090+/:24/+94, 70?+03/E2;4C+3./803+A.70510 8060405+<05B+A.CLEC06+yX\h 5B45@+B0<0+454+947.5B6084 <05B+/./A.C+6.205+C.6C., TX\YZWRooWYZWVgo@+<0654+B0<0 9.5B05+^XXWq+:53:6+/.50?05 „…†‡ˆ‰Š‹Œ‹Ž„Ž 024E507= 1070505+0506+/:90+94+>E5, ?0}0+945B45+030:+?:105= ‡ˆ„†‘Š’ˆ‰“ Ž ” Š „ ŒŠ • …† “ Ž ” ˆ‰“Ž “Ž Š –— ˜ ™ — š › œ  œ ˜ Š ž Ÿ œ ˜ œ Š ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ¦ ©¢ £ ¡ Š Ÿ ˜ ª Ÿ  Š Ÿ   › œ Š « ¬­ ® ¯Š ª œ ° Ÿ ˜ ± MN40205<0+C./010+/024? 9E5=+G:704+90C4+A:2050+;EC, K53:6+/.5B09083024+3C.5 70A47@++3./055<0+80604+A01: /47+?45BB0+zUq[Ug+A.C:80+TRoqq{ 3.C2.A:3@+9070/+2.30?:5+P40 H003+454@+60C.50+2.905B ?:105+6430+80604+A01:+<05B 94+FEB<0+<05B+/.5L4830605 10?43+<05B+/.5BB0C085<0+94 080+<05B+2.905B+3C.59<@+40 WXn{Y^XWWX|{YX[WoRY905+aoU\q= /.5B.7:0C605+9:0+3C.5+<0654 3C.5+ZnRS\`YZ[||oR{+40+0605 7.A4?+8.59.6+0B0C+7.A4?+5<0, A:2050+2408+80604+90C4+/03., 6E5³.6245<0+94+90.C0?+K/, C407+2.8.C34YzrSppX\{YqnU\To²{ A:7?0C1E=+u070/+j+/45BB: 1:B0+45B45+9446:34=+I0604+A01: MJ506+/:90+9.5B05+905, ZnRS\`YZ[||oR+8090+A:705 7.A4?+A05<06+/.C05L05B+80, /05@O+:L085<0= 2:90?+2.8.C34+/0605@+A420 90505+2.8.C34+454+/./474? v05:0C4,v:54+905+S\WoRYQUgg 60405+qrXRWhzgXWroq{+2.8.C34 N:346YQRSTUVYWXYZ[\TUV rSzX\+905+1:B0+603:5+C0<E5= 2010@+2.EC05B+8.510?435<0 2.?0C4+34B0+6074@O+:L08+P40 A:2050+<05B+qS|ngo@+9.5B05 0530C0+A:705+H.83./A.C+?45B, rXWnU\Wq@+CE6+8.59.6@+TRoqq A:60570?+A:346+A:2050+wrXh D.A05<0605+459:23C4+C:/0? A420+/.5L4830605+c,k+8E3E5B -E3.5@+8./4746+A:346+QRSTUV 8E3E5B05+<05B+C084+905 B0+u.2./A.C=+x0?@+1.90+94 8.59.6@+9.5B05+}0C50,}0C, goqUgo+/.7045605+rX|o|UTo 305BB0+A.C;E6:2+8090+A0346= 8060405@+2.?45BB0+9070/ WXYZ[\TUV@+6.8090+]RS^[\ }0C50,}0C50+<05B+7.A4?+A., 0530C0+9:0+3C.5+43:@++P40 50+70:3+2.8.C34+A4C:@+?410:@+905 60C.50+6E7.624,6E7.624+<05B u4+A:3465<0@+m+/E9.7+A:, 2./45BB:+3E307+090+2.6430C+ek 3.C2.940+948CE9:624+2.594C4= 2050+9.5B05+3C.5+3.CA0C: E:3;43+<05B+6.7:0C= _X`aU@+H.545+bcdef= C054@O+:L08+P40= /.5<014605+3C.5+€[Sz~YQUgg 8:34?= H003+454+A05<06+3C.5+8., G.5:C:3+P40@+6:5L4+9070/ bR[Sqo‚ƒoqXRWf+9.5B05+A:, MG:24/+?:105+<05B+2., N:346+454+/./0604+^RU\T+70A.7 2.707:+/:5L:7+2./45BB: Ms54+:53:6+/./.5:?4+8.C, 2.6074=+I.5B.C1005+8CE9:624 /453005+8.705BB05+94+9:0 50/84705+030:+;.2<.5+C., A.CB0<0+09070?+A.C054+A.C, 2050,A:2050+2408+80604+<05B 60C05B+2.905B+6430+7.}034 2.594C4= /010+3.CA0C:+<05B+A420+9434, .628C.24@+2.C30+/.5BB:50605 /.5<.2:04605+9.5B05+4674/ 1:B0+2.2:04+9.5B05+A:2050, G.5:C:3+P40@+A.7:/+A0, 94706:605+E7.?+34/+6C.0, A:346+94+H0B05+905+J/870´@O A:2050+43:=+D070:+/:24/ 5<06+459:23C4+C:/0?+305BB0 34;5<0@+9.5B05+m+EC05B+8.5, :L085<0=+µ¶·¸f C:=+G42075<0+B0<0+90C4+`SRgh 3C.5+905+qWVgo+2.A0B04+0703 s59E5.240=

ļº¼Áº!Á¼º"Â#¾Â$º%&¿ 12345679 2 5 4  54667

ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÏÒÓÕåÚØçÎóØÖÚåØÎçØÜåÚÎçáÖãØÎçÚàÚÝØÖÎÙØàØèÎÝØàÎßÕäßÕàØÖ×ØëÎÈÕäèØÜáâÎìãØÖ ÒæáÜåÚÖÕÎþòï0éÎãØÖæÎèÕèÚàÚÝÎßÕäßÕàØÖ×ØÎÙÚÎßáåÚâÎÜØØåÎèÕÖêØäÚÎçäÞÙáâÎÛØÜÝÚÞÖëÎËÕäßØæØÚ ßáåÚâÎÙÚÎçÕÖ×áäáÎâÞåØÎÞæãØÎÝØèçÚäÎçÕäÖØÝÎÙÚÜØèßØÖæÚÖãØÎÜÕèáØÎáÖåáâÎßÕäßÕàØÖ×ØëÎËØÚâ ßáåÚâÎÙÚÎÙØàØèÎèØàÎèØáçáÖÎÙÚÎàáØäÎèØàë öÒâáÎàÕßÚÝÎÜáâØÎßÕàØÖ×ØÎÙÚÎßáåÚâÎâØäÕÖØÎÝØäæØÖãØÎàÕßÚÝÎåÕä×ØÖæâØáéÎèÞÙÕàÖãØÎæÚäàãé ÙØÖÎáâáäØÖÖãØÎ×áæØÎßÚÜØÎçØÜÎÙÚÎßØÙØÖéüÎáêØçÎìãØÖÎÜØØåÎÙÚåÕèáÚÎÙÚÎôØÖåÞäÎÈäÚßáÖÎÏÞæ×Øé ÕÖÚÖÎþ÷ÿõ0ë ÊØÎèÕÖãÕßáåâØÖÎßÕßÕäØçØÎßáåÚâÎãØÖæÎèÕÖ×ØÙÚÎàØÖææØÖØÖÖãØÎÜÕçÕäåÚÎÔÚØèÚÎËÕØêÝé ÔÚÖÕÞàØéÎËÞÙãÎØÖÙÎÞáàéÎÙØÖÎñÞáÜÕÎÞÛÎÔØÖæÞÜëÎôÞàÕâÜÚÎßáÜØÖØÎÙÚÎßáåÚâÓßáåÚâ åÕäÜÕßáåÎêÕÖÙÕäáÖæÎèÕÖæØäØÝÎâÕÎäÕèØ×ØëÎÔÞÙÕàÎÙØÖÎÙÕÜØÚÖÖãØÎ×áæØÎßØæáÜë öÔÚÖÚèØàÎÙáØÎèÚÖææáÎÜÕâØàÚÎØâáÎÜÕàØàáÎÜØèßØÖæÚÎßáåÚâÓßáåÚâÎÚåáé âØäÕÖØÎßÚØÜØÖãØÎßØÖãØâÎâÕàáØäØÖÎåÕäßØäáéüÎáêØçÖãØë ÕßØæØÚÎØàÕÜÎðäÞèÞåÚÞÖÎÑÚäàÎþðÑ0ÎÜÕßáØÝÎçÕäáÜØÝØØÖÎçäÞîÚÙÕä ÚÖåÕäÖÕåÎÙØÖÎæØÙæÕåéÎìãØÖÎåÕÖåáÎÜØ×ØÎÝØäáÜÎèÕÖæáåØèØâØÖÎçÕÖØèçÚàØÖë ØØåÎÜÕÙØÖæÎßÕâÕä×ØéÎèÚÜØàÖãØéÎÚØÎâÕäØçÎèÕÖæÕÖØâØÖÎçØâØÚØÖÎãØÖæ ÙÚÜãØäØåâØÖÎÞàÕÝÎçÕäáÜØÝØØÖëÎÍØèáÖÎåÕäâØÙØÖæÎÚØÎ×áæØÎÝØäáÜÎèÕÖØØåÚ ÙäÕÜÜÎêÞÙÕÎåÕäåÕÖåáÎãØÖæÎÙÚçØâØÚÎáÖåáâÎèÕÖ×ØÙÚÎßäØÖÙÎÚèØæÕÎçäÞÙáâ ãØÖæÎÙÚçäÞèÞÜÚâØÖÖãØë öËÚØÜØÖãØÎêÕàØÖØÎÝÞåçØÖåéÎäÞâéÎÙØÖÎ×áæØÎÜÕçØåáÎÝÚæÝÎÝÕÕàÜé ØâáÎÝØäáÜÎçáÖãØëÎôØäÕÖØÎßØäØÖæÓßØäØÖæÎÚåáÎÜÕäÚÖæÎØâáÎçØâØÚéüÎá×Øä êÕóÕâÎãØÖæÎÝÞßÚÎèÕèØÜØâÎÚÖÚë ÔØâØÖãØéÎßÚÜØÎÙÚßÚàØÖæÎìãØÖÎåÕäèØÜáâÎßÞäÞÜÎÙØàØèÎÝØàÎßÕäßáÜØÖØë ôØäÕÖØÎâØÙØÖæÎØÙØÎßÕßÕäØçØÎßØ×áÎêáÜåÞèÚÕÙÎÙØÖÎÜÕçØåáÎãØÖæÎÝØÖãØ ÜÕâØàÚÎçØâØÚÎÜØ×ØëÎìØàØèÎÜÕßáàØÖéÎìãØÖÎèÕÖæØâáÎèÕÖæÝØßÚÜâØÖÎßá×ÕåÎÜÕßÕÜØä ÉçïÎ×áåØÎàÕßÚÝÎáÖåáâÎßáÜØÖØÎÙØÖÎçäÞÙáâÎÛØÜÝÚÞÖÎàØÚÖë öôØÙØÖæÎæØ×ÚÎÝØßÚÜÖãØÎáÖåáâÎßÕàØÖ×ØéÎåØçÚÎÙÕèÚÎèÕÖáÖ×ØÖæÎçÕÖØèçÚàØÖé ØâáÎàÕå'ÜÎÙÞÎÚåÎØ×ØéüÎáêØçÎêÕóÕâÎØÜàÚÎðáäßØàÚÖææØÎÚÖÚë ØÖÚåØÎâÕàØÝÚäØÖÎïÎÒæáÜåáÜÎÚÖÚÎèÕÖæØåØâØÖÎèÕÜâÚÎâÕäØçÎßÕäßÕàØÖ×ØÎÙÚ ßáåÚâéÎÚØÎçØàÚÖæÎèÕÖæÝÚÖÙØäÎâØàØáÎÙÚåØóØäÚÎçØâØÚØÖÎãØÖæÎÙÚ×áØàÎÙÚÎÞÖàÚÖÕÎÜÝÞçë ôØäÕÖØÎÚØÎçÕäÖØÝÎâÕÖØÎåÚçáëÎáØåáÎâØàÚéÎìãØÖÎèÕèÕÜØÖÎßØ×áÎÙØäÚÎßØÝØÖÎàØêÕ ÜÕÝØäæØÎÉçïýùÎäÚßáëÎìÚæØèßØäÎåØèçØâÎèÕÖØóØÖéÎåØçÚÎßÕæÚåáÎßØäØÖæÖãØÎåÚßØ ÙÚÎåØÖæØÖÖãØéÎåØâÎÜÕÜáØÚÎÙÕÖæØÖÎÝØäØçØÖë öôØçÞâÎÙÕÝÎÜØèØÎÞÖàÚÖÕÎÜÝÞçëÎÔÕÖÙÚÖæÎêØäÚÎßáåÚâÎØ×ØéÎßÚÜØÎàØÖæÜáÖæÎèÕàÚÝØå çäÞÙáâÖãØéüÎáêØçÎìãØÖëþåÕØ0ë

“”Ž‰ŠŽˆ’„†‰ „…†‡ˆ‰‹Œ‹Ž„Ž

ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÏÒÎÓÎÕ×ØâÎèØÜÚÝ ÙÚÎçÚÖææÚäØÖÎ×ØàØÖÎðäÞÛÎñÕäèØÖ ÝØÙÚäÚÎßÕßÕäØçØÎØêØäØÎÛØÜÝÚÞÖ ßäØÖÙÕÙÎÚåáÎØâáÎßÕàÚÎßáâØÖÎÜÕâØÙØä âØÖØâÓâØÖØâéÎËÕäåÚØÎÉÞåÕÖÎÕåØäÚ ØÖÕÜéÎØæØÖëÎØàáÎçØÙØÎòùïùé óÕÕâëÎÈÕäØâÝÚäÎÚØÎèÕÖÙØåØÖæÚ ÚÖæÚÖÎßÕàÚéÎåØçÚÎ×áæØÎáÖåáâÎÚÖîÕÜåØÜÚë Õâë ÔáÖæâÚÖÎÜáØåáÎÜØØåÎßÚÜØÎÙÚ×áØà þò0ÎØàÚØÜÎÈÚØÎÉÞåÕÖÎèÕÖæØâá ÚØÞÎÝèÕ áâØÎßáåÚâÖãØÎÙÚÎÏàÎØæØÖ ãÙÖðÕäÞãÎÙáØâÜÎÝãÚØÞÖÖæÎÕ ÎÙÚ×áØàÎÙÚÎßáåÚâÖãØ àØæÚéüÎåáåáäÖãØë ÜáÙØÝÎçáÖãØÎßØâØåÎÙÚÎßÚÙØÖæÎÛØÜÝÓ ÑôÎÿèß ï ù ý õ é Î Þ æ ã Ø â Ø ä å Ø Î Ù Ø Ö Î ð à Ø Ø ÚÞÖëÎÊåáÎèáÖêáàÎâÕåÚâØÎÚØÎÜÕÖØÖæ èßØääáâèÞÎØÖåØÚÎòëÎËáåÚâÎÜÕàáØÜ ØÖåØäØÎàØÚÖÎÙäÕÜÜéÎßÞååÞèéÎåÞçé þåÕØ0ë èÕÖææØèßØäÎèØÖáÜÚØÎàÕÖæâØç ÒòùùÎ ÕåÎÜÝÚäåéÎ×ÕØÖÜé åÕäÎçÕäÜÕæÚÎÚÖÚÎØóØàÖãØ ÞÜÕáçåÕØäåéáÎåéÓÎÜåØÝÜÚäÎåÙéØÎÜÖóÕ ÎØâÜÕÜÞäÚÜÎÜÕçÕäåÚ ÙÕÖæØÖÎçØâØÚØÖÎãØÖæÎÙÚâÕÖØâØÖë èÕÖ×áèÕ óÝ Þ à Õ Ü Ø à Õ Ø à Î ß Ø ä Ø Ö æ Ó ß Ø ä Ø Ö æ Î ðáÖÎÙÕèÚâÚØÖÎÙØàØèÎÝØàÎßÕäÓ âØàáÖæéÎæÕàØÖæÎÙØÖÎêÚÖêÚÖëÎìÕÖæØÖ çÕÖØèçÚàØÖéÎÈÚØÎÜÕàØàáÎèÕèÕÖÓ ÜÜÕØÖ×ØÙéÎÚåäØÚëçÚÎâÚÖÚÎÜáÙØÝÎèÕèçäÞÙáâÜÚ ÝØäæØÎèáàØÚÎÉçÎïùùÎäÚßáÓÉçÎ÷ùù åÚÖæâØÖÎßáÜØÖØÎãØÖæÎÙÚâÕÖØâØÖë öñØèçÚäÎýÎçÕäÜÕÖÎçäÞÙáâ äÚßáÎþáÖåáâÎßØ×á0éÎèáàØÚÎÉçÎòùùÎäÚßá ÔÕÖáäáåÖãØéÎâÕÜØÖÎçÕäåØèØÎÜØØå âØèÚÎÙÚçäÞÙáâÜÚÎÜÕÖÙÚäÚéÎÙØÖ þáÖåáâÎåØÜ0ÎÙØÖÎÜÕçØåáÎèáàØÚÎÉç ÞäØÖæÎàØÚÖÎèÕèØÖÙØÖæéÎçØÜåÚÎÙØäÚ àØÚÖÖãØÎèØÜÚÝÎâØèÚÎØèßÚàÎÙØäÚ ïòùÎäÚßáëÎÌÖåáâÎØâÜÕÜÞäÚÜÎÙÚ×áØà çØâØÚØÖÎãØÖæÎÙÚâÕÖØâØÖëÎôÕÚÖæÚÖØÖ ßÕßÕäØçØÎÜáçàÚÕäéüÎá×ØäÎØÖØâ èáàØÚÎÉçÎýùÎäÚßáÓÉçÎïýùÎäÚßáë âáØåÎáÖåáâÎßÕäßÚÜÖÚÜÎçáÖÎØâÝÚäÖãØ âÕÙáØÎÙØäÚÎÙáØÎßÕäÜØáÙØäØÎÚÖÚë ØÖÚåØÎßÕäâØêØèØåØÎÚÖÚÎÜØÖæØå ÚØÎóá×áÙâØÖÎÙÕÖæØÖÎèÕèßØÖæáÖ ÕåÕàØÝÎèÕÖãÕàÕÜØÚâØÖÎïÎÙÚ èÕÖæÝØäæØÚÎçäÞÙáâÎßÕäßØæØÚ ßáåÚâÎäÚÙØãÎåÞÎáÖÙØãÎçØÙØÎåØÝáÖ ×áäáÜØÖÎÒâáÖåØÖÜÚÎÌÊÊéÎÈÚØÎèÕàØÖÓ ßäØÖÙÎåÕäÖØèØÎÜÕçÕäåÚÎåØÜ òùùøéÎÜØØåÎáÜÚØÖãØÎèØÜÚÝÎòù ×áåâØÖÎÜåáÙÚÎÙÚÎßÚÙØÖæÎÛØÜÝÚÞÖÎÙÚ íÝØÖÖÕàëÎÔÕÖáäáåÖãØé åØÝáÖëÎÒãØÝÖãØÎãØÖæÎÜÕÞäØÖæ ÊÜåÚåáåÞÎáäÞçÕÞÎÙÚÎìÕÜÚæÖÎÙÚ çäÞÙáâÎßäØÖÙÕÙÎþßÕäÓ ÕâÞÖÞèÎèÕèØÖæÎÜÕàØàáÎèÕÖÙáÓ ôÞåØÎÔÚàØÖéÎÊåØàÚØëÎÊØÎèÕÖæØèßÚà èÕäÕâ0ÎèÕèÚàÚâÚÎ×ØèÚÓ âáÖæÎÙÚäÚÖãØÎáÖåáâÎßÕäóÚäØáÜØÝØë ×áäáÜØÖÎØÜÝÚÞÖÎÔØÖØæÕèÕÖåë ÖØÖÎâáØàÚåØÜÎãØÖæ öÒâáÎ×áæØÎÙÚßØÖåáÎâØâØââáéÎìÚåØ ßØßéÎÚØÎÚÖæÚÖÎèÕèçÕäÙØàØè ÜÞàÚÙëÎÈØÜÎíÝØÖÖÕà äÚÜØÖÎÚßáÖãØéÎèÚÓ ÉÞåÕÖéÎáÖåáâÎèÕèßØÖæáÖÎßáåÚâÎÚÖÚ Õ ÖØ×ÕèÕÖÎäÚåÕàÎÜÕßáØÝÎßÚÜÖÚÜ óØ ÜØàÖãØéÎâÞÖÙÚÜÚÖãØ ÜØèçØÚÎÜÕâØäØÖæéüÎáêØçÎóØÖÚåØ èØ Û Ø Ü Ý Ú Þ Ö ë âÕàØÝÚäØÖÎòÎÕçåÕèßÕäÎïÎÚÖÚë öÒâáÎãØâÚÖÎÚàèáÎÚÖÚÎßØâØà èØÜÚÝÎßØæáÜÎÝÚÖææØ ØÖÎÜáâØ ìÕÖæØÖÎàØßÕàÎäÚÙØãÎåÞÎáÖÙØãé ÎßÚÜÖÚÜâáÎÙÚÎèØÜØ âÙÚÚÖçÚØéâÎÙ ÈÚØÎÚÖæÚÖÎÛÚàÞÜÞÛÚÖãØÎßÚÜØÎåÕäÜØèÓ ßÙÕÕçäæØáÖÖéØüÎÎááêÖØåçáÎâóØ ØÚÖãØëÎÒÙØ Ö Ú å Ø Î ã Ø Ö æ Î ß Õ ä ê Ú å Ø Ó çØÚâØÖëÎÔÕÖáäáåÖãØéÎÝØäÚÓÝØäÚ êÚåØÎèÕÖ×ØÙÚÎÙÞÜÕÖÎÚÖÚë ßÕßÕäØçØÎ×ÕÖÚÜÎåØÜ ÏáèØåÎÝÚÖææØÎÔÚÖææáÎØåØáÎäÚÙØã ÕÝØäÚÓÝØäÚéÎÈÚØÎ×áæØÎèÕÖÓ èÕäÕâÎíÝØÖÖÕà åÞÎáÖÙØãÎØÙØàØÝÎØâÝÚäÎçÕâØÖ ÜÚàÎÙÕÜØÚÖÎÚåá ãØÕÖàØæÚÎÖÚÎØåÎØâÜÞÎà×ÕáæâØÜÚë þóÕÕâÕÖÙ0ëÎØØåÎóÕÕâÕÖÙÎÜÕåÚØçÎÞäÓ ÙàØÕàáÜÎØÙÚÚÖâÕÎçä×ØØââØØÖÚØÎÞÖàëÕÎÝñØ Î ç Õ ØÖæÎçØÜåÚÎêÕäÚØéÎÚÖæÚÖÎ×ØàØÖÓ×ØàØÖÎÙØÖ ÜÕàØàáÎèÕÖêØäÚÎÚÖÜçÖÚ×äØØÝÜÚåÚëÎÎÊáØÖÎ×áåáæØâ ØÙØÎÜÕçØåá ßÕàØÖ×Øë ØÖêØÖæØÖ ÖêÚçåØâØÖÎåäÕÖÎäØÖêØÖæØÖÖãØ äíÝ ìÕÖæØÖÎèÕÖæÝØÙÚäâØÖÎßáåÚâ èÕ äÚÜåÚØÖÎÞáÓ Ù Õ Ö æ Ø Ö Î ß Õ ä ß Ø æ Ø Ú Î èØ ê Ø èÎ ê Ø ä Ø ë ÚÖÚéÎÈÚØÎÚÖæÚÖÎèÕèßØóØÎØáäØ ÔÚÜØàÖãØÎÜØ×ØÎÜÕàØàáÎèÕàØâáâØÖ ßÞáåÚÖéÎÙØÖ ßÕäßÕàØÖ×ØÎãØÖæÎêÕäÚØÎßØæÚÎØÖØâ åäØîÕààÚÖæéÎßÚÜØÎâÕàáØäÎâÞåØÎØåØá ØàîØåÞäÕ Š„†ŽŠ…Œ„‰ èáÙØÎÞæãØëÎÒóØàÎßÕäÙÚäÚÖãØéÎäÚÙØã àáØäÎÖÕæÕäÚëÎÈÕäâØÙØÖæÎâØàØá ÕääØæØèÞë åÞÎáÖÙØãÎÝØÖãØÎÜÕßáØÝÎßáåÚâÎâÕêÚà èÕèØÖæÎçØÜÎóØâåáÖãØéÎÚØÎèÕÖæÓ öðäÞÙá⠄…†‡ˆ‰‹Œ‹Ž„Ž

(767)5*+7 5 43+ 7 75

‘Ž…†‰

ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÏÒÓÕßØæØÚÎóØÖÚåØÎâØäÚÕäé ÞØàÎßÕàØÖ×ØéÎôØäÚÖÎèÕÖæØâáÎçØàÚÖæ ßÕäÛÞãØÓÛÞãØÎÙØàØèÎÝØàÎßÕàØÖ×ØëÎÔØâØÖãØé ôØäÚÖØÎÚåØÎìÕóÚÎþòý0ÎçáÖãØÎÜåãàÕÎåÕäÜÕÖÙÚäÚ ÝÞßÚÎßÕàØÖ×ØÎÙÚÎßáåÚâÎÙØÖÎÙÚÜåäÞëÎÕßØßé ÜÕåÚØçÎâØàÚÎèÕèçÕäÞàÕÝÎæØ×ÚÎßáàØÖØÖéÎôØäÚÖ ÙØàØèÎßÕäßáÜØÖØëÎäÞÖåàÚÖÕäÎËÍÊÎíØßØÖæ èÕÖáäáåÖãØéÎÝØäæØÎçäÞÙáâÎãØÖæÎÙÚ×áØàÎÙÚ ÝØÖãØÎèÕÖãÚÜÚÝâØÖÎáÖåáâÎáÖåáâÎèÕèßÕàÚ ÒèßØääáâèÞÎÚÖÚÎèÕÖæØåØâØÖÎÜÕåÚØçÎÝØäÚ ßáåÚâÎàÕßÚÝÎåÕä×ØÖæâØáÎÙØÖÎèÞÙÕàÓèÞÙÕàÖãØ çØâØÚØÖÎïÎÚåÕèë ÚØÎèÕÖææáÖØâØÖÎßáÜØÖØÎâÕä×ØÎãØÖæÎÜÕÜáØÚ àÕßÚÝÎáçåÞÙØåÕëÎðØÜåÚÖãØéÎ×áæØÎßÚÜØ öÕßáàØÖÎÜÕâØàÚÎÝØäáÜÎÜÝÞççÚÖæëÎÊåá ÙÕÖæØÖÎØåáäØÖÎçÕäáÜØÝØØÖÖãØëÎËÚØÜØÖãØ èÕÖêÞßØÎßØ×áÖãØÎØçØâØÝÎÜÕÜáØÚÎÙÚÎßØÙØÖ ßÚÜØÎèÕÓäÕÛäÕÜÝÎÞåØâÎâÕèßØàÚéÎóØàØáçáÖ ÚØÎâÕäØçÎèÕèØâØÚÎßáÜØÖØÎèÕäÕâÎÈÝÕÎ,Ó ØåØáÎåÚÙØâë ÜØãØÎßáâØÖÎÜÝÞççØÝÞàÚêéüÎáêØçÎóØÖÚåØ ÕêáåÚîÕëÎÍØèáÖéÎÜÕåÚØçÎÏáèØåÎÚØÎèÕèØâØÚ öØãØÎâØçÞâÎßÕàØÖ×ØÎÞÖàÚÖÕÎâØäÕÖØ âÕàØÝÚäØÖÎòÎÔØäÕåÎÚÖÚë ßØ×áÎêØÜáØàéÎãØÖæÎÙÚçØÙáâØÖÎÙÕÖæØÖÎßàØÕäë ÜáÙØÝÎÜÕäÚÖæÎåÕäåÚçáÎØÖåØäØÎßØ×áÎÙÚÎÛÞåÞ ôØäÚÖÎèÕèßÕäÚâØÖÎåÚçÜÎßÕàØÖ×ØÎÝÕèØå öÈÚØçÎÏáèØåÎßÚØÜØÖãØÎØâáÎçØâØÚÎßØ×á ÙØÖÎßØ×áÎãØÖæÎÙÚâÚäÚèÎåÚÙØâÎÜÕÜáØÚéü çäÞÙáâÎÛØÜÝÚÞÖëÎÔÕÖáäáåÖãØéÎâØàØáÎèØá ßÕàØÖ×ØÎçØÜåÚâØÖÎàÕßÚÝÎÙØÝáàáÎßØäØÖæÎØçØ ãØÖæÎÜÕÜáØÚÎÙÕÖæØÖÎèãÎÞóÖÎÜåãàÕéÎ×ØÙÚÎßÚØä áêØçÖãØë åØèçØâÎßÕÙØéüÎåáåáäÎôØäÚÖÎÜØçØØÖÖãØ ØÖÚåØÎãØÖæÎÝÞßÚÎßÕäÕÖØÖæÎÚÖÚÎèÕÖæØÓ ÜØ×ØÎãØÖæÎèØáÎÙÚßÕàÚëÎÏØÖæØÖÎßÚÖæáÖæ âÕçØÙØÎÈäÚßáÖÎÏÞæ×ØéÎÕÖÚÖÎþ÷ÿõ0ë âáÎÜáâØÎßÕàØÖ×ØÎÙÚÎßÕßÕäØçØÎßáåÚâÎÜÕçÕäåÚ èÕÖæÕÖØÚÎßØäØÖæÎØçØÎãØÖæÎØâØÖÎÙÚßÕàÚë ÈØçÚÎâØàØáÎÜÞØàÎßáÜØÖØÎÜÕÝØäÚÓÝØäÚé ÙÚÎÊààÕéÎñÞáÜÕÎÞÛÎÔØÖæÞÜÎÙØÖÎßáåÚâÓßáåÚâÎÙÚ ôØàØáÎßÚÜØÎÙÚêØåØåÎÙØÛåØäÎßØäØÖæÎØçØÎãæ ôØäÚÖÎàÕßÚÝÎèÕÖãÕÜáØÚâØÖÎÙÕÖæØÖÎÜÚåáØÜÚ ÜÕçáåØäØÖÎÑÕ×ØãØÖëÎÍØèáÖÎâØàØáÎèÕèØÖæ ÝØäáÜÎÙÚßÕàÚë ÝØåÚëÎËÚØÜØÖãØÎÚØÎèÕÖææáÖØâØÖÎßØ×áÎäÕØÙã ÜÕÙØÖæÎÚÖæÚÖÎèÕèßÕàÚÎßØ×áÓßØ×áÎØàØÎâÞäÕØÖ ôØäÚÖÎ×áæØÎèÕÖãØäØÖâØÖÎØæØäÎÜÕåÚØç åÞÎóÕØäéÎÜÕçÕäåÚÎâØÞÜÎêØÜáØàÎãØÖæ ÜåãàÕéÎôØäÚÖÎ×áæØÎçÕäÖØÝÎèÕèßÕàÚÎßØ×áÎÙÚ âØàÚÎßÕäßÕàØÖ×ØÎèÕÖãÚØçâØÖÎáØÖæÎêØÜÝ ÙÚçØÙáâØÖÎÙÕÖæØÖÎêÕàØÖØÎçÕÖÙÕâë ËáåÚâÎØâÞàØë ÜÕÜáØÚÎßØäØÖæÎãØÖæÎèØáÎÙÚßÕàÚëÎÕßØÚâÖãØ öÈØçÚÎâØàØáÎÜÕÙØÖæÎÖÚØåÎÜáâØÎ×áæØ ÔÕÖæÕÖØÚÎØÖææØäØÖÎßÕàØÖ×ØéÎÚØÎèÕÖæØÓ ×ØÖæØÖÎåÕäàØàáÎßØÖãØâÎèÕèßØóØÎáØÖæé ÙØÖÙØÖÎÛÕèÚÖÚèÎÙÕÖæØÖÎÙäÕÜÜÎãØÖæÎæÚäàã âáÎÝØäáÜÎèÕÖæÕÖÙØàÚâØÖÎØÖåØäØÎçÕÖæÕÓ âØäÕÖØÎÜÕóØâåáÓóØâåáÎßÚÜØÎâØàØçÎ×ÚâØ æÚåáÎÙÕÝéüÎáêØçÎØàáèÖÚÎÌÒÏÎÚÖÚë àáØäØÖÎÙØÖÎçÕèØÜáâØÖëÎÊØÎåÚÙØâÎåÕäàØàáÎÜáâØ èÕàÚÝØåÎÙÚÜâÞÖëÎþåÕØ0

¹º»¼½¼º»¾¿À¼Á¼ÂºÃ¼Ä¼ºÅ½¾Æ¼Ç¾

ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÏÒÓÔÕÖ×ØÙÚÎÛØÜÝÚÞÖØßàÕ åÕäØçâØÖÎÜØØåÎèÕèÚàØÝÎåäÕÖÎØåØáÎæØãØ æáÝÖãØë ÷ëÎÊâáåÚÎØåáäØÖÎøùÓõù ßáâØÖÎÝØÖãØÎßÕäØäåÚÎÜÚæØçÎÙØàØè ãØÖæÎÜÕÜáØÚÎâÕÚÖæÚÖØÖÎÒÖÙØë èÕÖæÚâáåÚÎåäÕÖÎåÕäßØäáéÎåÕåØçÚÎ×áæØ òëÎÈÕèáâØÖÎóØäÖØÎãØÖæÎÜÕÜáØÚ ôÕåÚâØÎèÕÖãáÜáÖÎàÕèØäÚÎçØâØÚØÖ èØèçáÎèÕÖæØèßÚàÎÚÖÜçÚäØÜÚÎÙØäÚÎåäÕÖ ðÕäèØÚÖØÖÎóØäÖØÎÙØçØåÎèÕÖ×ØÙÚ ÒÖÙØéÎÚÖæØåÎäáèáÜÎÚÖÚúÎøùÎçÕäÜÕÖÖãØ åÕäÜÕßáåÎÜÕßØæØÚÎßØÝØÖÎáÖåáâÎèÕÖÓ ÜÕÜáØåáÎãØÖæÎäáèÚåëÎðÚàÚÝÎóØäÖØÎãØÖæ ÝØäáÜÎåÕäÙÚäÚÎØåØÜÎßÕÖÙØÓßÕÖÙØÎçäØâåÚÜé êÚçåØâØÖÎæØãØÎçäÚßØÙÚëÎìÕÖæØÖÎÙÕèÚÓ ÜÞçÝÚÜåÚêØåÕÙéÎèÕèßáØåÎèØåØÎßÕäêØÓ ÙØÖÎõùÎçÕäÜÕÖÖãØÎØÙØàØÝÎßÕÖÙØÓßÕÖÙØ âÚØÖéÎÒÖÙØÎåÚÙØâÎåÕäàÚÝØåÎÜÕäØæØè ÝØãØéÎÙØÖÎäÞÖØÎâáàÚåÎÒÖÙØÎåÕäàÚÝØå ãØÖæÎàÕßÚÝÎÜÕäáÎÙØÖÎÛáÖûÎÒÖÙØÎóØ×Úß ÙÕÖæØÖÎçÕäÕèçáØÖÎàØÚÖéÎåÕåØçÚÎáÖÚâ ÝØÖæØåëÎôÞèßÚÖØÜÚâØÖÎóØäÖØÎßÕäØÖÚ èÕèÚàÚâÚÎçáèçÜÎßÕäæØãØÎÛÞäèØàéÎåØçÚ âØäÕÖØÎæØãØÎåÕäÜÕßáåÎèØÜÚÝÎèÕÖêÕäÓ ÙÕÖæØÖÎóØäÖØÎÖÕåäØàÎØæØäÎÒÖÙØÎåÚÙØâ ÒÖÙØÎ×áæØÎèÕèßáåáÝâØÖÎÜÕçØÜØÖæ èÚÖâØÖÎâØäØâåÕäÎÒÖÙØÎÜÕÖÙÚäÚë åÕäàÚÝØåÎßÕäàÕßÚÝØÖë âÚààÕäÎÜØÖÙØàÜÎáÖåáâÎàÕßÚÝÎöèÕèßáèÓ ÒæØäÎÙØçØåÎèÕÖêÚçåØâØÖÎçÕäÜÞÖØà õëÎÏØÖæØÖÎåÕäàØàáÎßÕäáÜØÝØÎåØèçÚà ßáÚüÎÞáåÛÚåÎÜÕçÕäåÚÎØåØÜØÖÎÜÚèçÕàÎÙØÖ êÕàØÖØÎ×ÚÖÜë ÜåãàÕÎãØÖæÎèÕèÕÜÞÖØéÎÜÚèØâÎÛØÜÝÚÞÖ ÜÕèçáäÖØ åÚçÜÎßÕäÚâáåÎÙØäÚÎíÝäÚÜåÞçÝÕäÎËØÚàÕãé ÊÖÚÎèÕäáçØâØÖÎêØäØÎçØÖÙØÖæÎâÝØÜ ýëÎÔØÖÛØØåâØÖÎåÕâÖÞàÞæÚÎáÖåáâ íÝÚÕÛÎíäÕØåÚîÕÎÐÛÛÚêÕäÎÙØäÚÎËáäßÕääãë ÞäØÖæÎÊÖææäÚÜéÎÖØèáÖÎËØÚàÕãÎèÕèØÖæ èÕÖêÞßØÎÝØàÎßØäá ïëÎðÕäêØãØÚÎÚÖÜåÚÖæÎÒÖÙØ èÕÖãáâØÚÎßÕÖÙØÓßÕÖÙØÎãØÖæÎåÕäàÚÝØå ôÕèÕóØÝØÖÎßáâØÖÎàØæÚÎèÕäáçØâØÖ ÒçØÎãØÖæÎÞäØÖæÎàØÚÖÎçÚâÚäéÎàØâáâØÖ êØÖåÚâÎåØçÚÎèÕèÚàÚâÚÎâÕåÚÙØâÜÕèçáäÓ ÜáØåáÎÝØàÎãØÖæÎßÕäÜÚÛØåÎÕâÜâàáÜÚÛëÎôÚÖÚé ØåØáÎâØåØâØÖéÎÙØçØåÎÙÕÖæØÖÎèáÙØÝ ÖØØÖÎåÕäåÕÖåáëÎöôÕåÚâØÎßÕäçØâØÚØÖé ÜÕèáØÎÞäØÖæÎÙØçØåÎßÕäßÕàØÖ×ØÎÜÕêØäØ èÕèÕÖæØäáÝÚÎâÚåØëÎÈÕåØçÚÎèÕäÕâØÎåÚÙØâ ×ØÖæØÖÎåÕäàØàáÎèØåêÝÚÖæëÎñØäáÜÎØÙØ ÞÖàÚÖÕëÎÒÖÙØÎçáÖÎèáÖæâÚÖÎèÕÖÙØçØåÓ ßÚÜØÎèÕÖæØåáäÎÝÚÙáçÎâÚåØëÎÒÖÙØÎÝØäáÜ ÜÕÜáØåáÎãØÖæÎßÕäßÕÙØéÎèÚÜØàÖãØ âØÖÎâÕßÕäØÖÚØÖÎáÖåáâÎèÕÖêÞßØÎÜåØåÕÓ çØÝØèÎÜÚØçØÎÒÖÙØéÎØçØÎãØÖæÎÒÖÙØ çØÙØÖâØÖÎèÞåÞäêãêàÕÎ×ØêâÕåÎâØèÚ èÕÖåÎçÚÕêÕÎÜÕçÕäåÚÎ×ØâÕåÎØâÜÕÖÎÜåáÙÜ ÚÖæÚÖâØÖéÎÙØÖÎÒÖÙØÎÝØäáÜÎèÕÖØèçÚàâØÖ ÙÕÖæØÖÎæØáÖÎÝÚåØèÎàØèØÎÒÖÙØëÎËáâØÖ ØåØáÎêÞØåÎßÕäóØäÖØÎåÕäØÖæÎãØÖæÎØâØÖ ÝØàÎåÕäÜÕßáåÎÜØØåÎèÕèßÕäÚâØÖÎâÕÜØÖ ÝØÖãØÎçØâØÚØÖÎãØÖæÎèÕÖÞÖ×ÞàéÎÖØèáÖ èÕèßØóØÎØÖæÚÖÎÜÕæØäÎâÕÎÙØàØèÎàÕèØäÚ çÕäåØèØëÎñØàÎÚÖÚàØÝÎãØÖæÎÝØäáÜÎÒÖÙØ ×áæØÎâÕçäÚßØÙÚØÖÎÒÖÙØÎãØÖæÎÜÕÜáÖæÓ ÒÖÙØëþåÕØÿÙßÜ0ë


456789 78 8 0123

1 !"

Ž   ‘ ’ “”

BCDEFGHICJGKLMNOIPstuuuvwxyz{|z}w~t€‚stuuuvBCHIQRNSRTKJvw‚ƒ€ƒvw‚sƒƒssvEJUNMIBJVMSW‚„€s€‚vBCDFIXONJWut„„…‚vBCIYJNJIFGHZJVW‚ƒ~‚€vBCIFX[W‚ƒƒ‚…ƒvBCDIEXDIY\SJ]]JKMJSW‚„ƒ‚uvX^MUM_I`\KMGJIa\TJKJI[J]JWƒ~~…„vwƒ~utuvBCIXS\T\TIQRKJSIEJN]JT\GMW‰Š‹Œ‹W BCIXS\T\TIQRKJSIC\KMG]JUW‚s…~…~vX^MUM_I`\KMGJIa\TJKJI[J]JWƒ~~…„vwƒ~utuvBCIXS\T\TIQRKJSIEJN]JT\GMWut~„vwut~vBCICbJGJcIE\GMIdMG]J^JW‚„‚‚‚vBCeZEFaeWƒ……„~s€vBCDFIQJUN\^Wuƒtus„vwuƒtusƒvBCfNg[\GONTf^geT^J]bWt€u„ƒƒsvwt„„€suvBCeIaMKJbJN\^^JSWus…„…€v BCIE\GMIa\TJKJWsƒtt~vBCIEXDIY\SJ]]JKMbJSIQJUN\^Wuƒt€utvC[IYRKMhJ^IiRUNRGIjDYikWt€…~‚vwt„ƒ‚…„tvwt€‚…ƒs„vBCIXSJGMT]JIEJGJ]RKM_JWtt€ƒuuvaJVVbI`JUKIYRKMhJ^IiRUNRGW‚‚~~‚svw‚‚~~ƒ~vBCIQRKJSIBMUlGOJKICR^JNJUWt€s‚tutvmOlLJIeUNRGUJNMOUJ^IaOTVMNJ^W€€ƒu‚u‚vBCef CJ_MUJIeKJ]JUW‚s~u…vfTGMIYRKMhJ^IiRUNRGIjfYikWƒ„s€~~vBCDIERG]JNJIa\TJKJW€€„„vw€€„u„uvBCDIBJhS]JIa\TJKJIQJUN\^W€‚…€ƒ€vBCDIn\RRUI`JNMcJW‚s„€~vwƒ~‚‚‚vf]o\^JUhRIpJqJNIFJG\GJNIXONJZOlbJ_JGNJW„„svw€~„„svEO^GRTNJ‚„‚„„WIDUMNI`J_J^JUNJTW‚„uutvmJTJ BJSJGLJW‚ƒ‚u„vCfBIFeZr‚ƒuu„vw‚ƒs„„w†‡ˆ{wu„…

#$ % & '($ ) & % *+ ,$-./0$(/,+*1+

•–—–˜™šš›œž›Ÿ ›Ÿ¡¢£¡¤¥¢¦› ¡ž¢§¤›ž¨¤©¨œ›œ¥§› ¡œ¨ª¤ ž¡¤¥¡¤§› ¡¤§ ¤›ª¢¥› ¡£¡œ§«›¬ª ¤¦› §­Ÿ› ¡¤§ ¤ ª¢¥› ¡£¡œ§›®¤¥›¯ž°§›±²›°¡¢¯¡¤› ª§¢³ ª§¢›§¤§¦›¯¡´¨žœª °¡¢´§¤›Ÿ¡ž°¡›£§›µ¶›—¡¤¥ª›ž¡ž§œ§ª›¨¤Ÿ¨ ›ž¡¤¥ª¡¤Ÿ§ ¤ °¢·£¨ ¯§¤®›£œž›¯¡°¡ ¤›Ÿ¡¢ ª§¢« ¸¡¢¡ ›Ÿ§£ ›žž°¨›ž¡¤¤¥¥¨¤¥›­¡­¤›­§®›°¢·£¨ ¯§  §­Ÿ›œ·¤´ ¤›ª¢¥› ¡£¡œ§›§ž°·¢›£¢§›¹°›º«»»»›°¡¢› §œ·³ ¥¢ž›ž¡¤´£§›¹°›¼«²»»›°¡¢› §œ·¥¢ž«›š¢¥›£§›°¯¢¤ ž¡œ·¤´ › §­Ÿ›ž§¤§ž¤®›°¯· ¤›£¢§›¯¡´¨žœª›£§¯Ÿ¢§­¨Ÿ·¢  ¡£¡œ§›§ž°·¢« •¡´ ›¥¨¤´¤¥³¥¤´§¤¥›ª¢¥› ¡£¡œ§›ž¡¤©¨Ÿ›Ÿª¨¤›œœ¨¦ °¨­œ§ ›¯¨£ª›Ÿª¨›­ª¶›¯¡­¡Ÿ¨œ¤®› §Ÿ›ž¯§ª›ž¡¤¥¤£œ ¤  ¡£¡œ§›§ž°·¢›¨¤Ÿ¨ ›ž¡ž¡¤¨ª§› ¡­¨Ÿ¨ª¤›£œž›¤¡¥¡¢§«›•¡©¢ ¥¢§¯›­¡¯¢¦›°¯· ¤› ¡£¡œ§›œ· œ›ž¯§ª›­¢¨›ž¡ž¡¤¨ª§ ¯¡ §Ÿ¢›½»›°¡¢¯¡¤›°¡¢ž§¤Ÿ¤›£·ž¡¯Ÿ§ ¦›¯¡ª§¤¥¥›¯§¯¤® ¼»›°¡¢¯¡¤›ª¢¨¯›£§§ž°·¢« ¬¡œ´¢›£¢§› ¯¨¯›œ·¤´ ¤›ª¢¥› ¡£¡œ§›§ž°·¢›Ÿª¨¤ œœ¨¦›°¡ž¡¢§¤Ÿª› §¤§›Ÿ¡œª›ž¨œ§›ž¡œ ¨ ¤››°¡¤¤ž¤  ¡£¡œ§›£œž›¯ œ›­¡¯¢›¥¢› §Ÿ›Ÿ ›œ¥§›Ÿ¡¢¥¤Ÿ¨¤¥›œ¥§ °£›­ª¤›°¤¥¤›¯§¤¥«›¾¢·¥¢ž›¯¶¯¡ž­£› ¡£¡œ§›®¤¥ Ÿ¡¤¥ª›£§´œ¤ ¤›§Ÿ¨¦›£§›­¡­¡¢°›£¡¢ª›³ž§¯œ¤®›µ¶ —§ž¨¢³›ª¯§œ¤®›¯¨£ª›ž¨œ§›Ÿ¡¢œ§ªŸ« ˜¤Ÿ¯›ž¡¤¥°›ž¯§ª›Ÿ¡¢´£§›œ·¤´ ¤›ª¢¥› ¡£¡œ§¿ —¡¤Ÿ¨›¯´¦›£œž›¶ Ÿ¨›¯§¤¥ Ÿ¦›°¢·¥¢ž›¯¶¯¡ž­£  ¡£¡œ§›Ÿ§£ ›¯¡¢Ÿ›ž¡¢Ÿ›žž°¨›ž¡¤¥ª¯§œ ¤›°¢·£¨ ¯§›®¤¥ ­§¯›ž¡¤¨Ÿ¨°›¯¡œ¨¢¨ª› ¡­¨Ÿ¨ª¤›£œž›¤¡¥¡¢§«›¬ª ¤¦ ž¨¤¥ §¤›¨¤Ÿ¨ ›¯¶¯¡ž­£›¯¡°¡¤¨ª¤®›ž¯§ª›ž¡ž­¨Ÿ¨ª ¤ ¶ Ÿ¨›¥ ›°¤´¤¥« —¡Ÿ°§¦›£›ªœ›ž¡¤¢§ ›£¢§› ¯¨¯›œ·¤´ ¤›ª¢¥› ¡£¡œ§ ¯¡°¡ ¤›Ÿ¡¢ ª§¢«›À§­¡¢§Ÿ ¤¦›ž¡¯ §°¨¤›Ÿ¡¢¯¡£§› ¡£¡œ§›œ· œ¦ Ÿ¡¢¤®Ÿ›°¡¢´§¤›Ÿ¡ž°¡³Ÿª¨›ž¯§ª›œ¡­§ª›ž¡ž§œ§ª› ¡£¡œ§›§ž°·¢« ™£›°›§¤§¿ ¸ ¯¨£¤®¦› ¡Ÿ§ ›¤¤Ÿ§›°¯· ¤› ¡£¡œ§›œ· œ›ž¡¤§¤¥ Ÿ¦ ­§¯›´£§›®¤¥›£§ž§¤Ÿ§›ž¯§ª› ¡£¡œ§›§ž°·¢«›¾§œ§ª¤›¯¡°¡¢Ÿ§ §Ÿ¨›Ÿ¡¤Ÿ¨›Ÿ ›ž¡¤£¨ ¨¤¥›¯¶¯¡ž­£«›¬ª ¤›ž¡¤¥¤³ ©ž¤®« Á¢¡¤›¯¡œž›§¤§›Ÿ¡ž°¡³Ÿª¨›¯¨£ª›Ÿ¡¢­§¯›ž¡ž § ­ª¤›­ ¨› ¡£¡œ§›§ž°·¢¦›­¢¤¥ œ§›¯´›°¡¢´§¤› ª¶Ÿ§¢ °¡¢œ§ª¤›­ª¤›­ ¨›­§¯›­¡¢°¡¤¥¢¨ª› ¡›¢¯›Ÿª¨›£¤›Ÿ¡ž°¡ ®¤¥›£§°¢·£¨ ¯§¤®« •·œ›¯¡œ¡¢›ž¡ž¤¥›Ÿ§£ ›­§¯›£§£§ Ÿ¡ ¤«›š¤®¦›°¡¢œ¨ £§§¤¥Ÿ¦›£§›­¤® ›¤¡¥¢›Â°œ¥§›£§›¤¡¥¢³¤¡¥¢›ž´¨Ã¦ °§œ§ª¤›°¢·£¨ ›°¤¥¤›©° œ§›­¡¢ž¨Ÿ¤›¥¥¯¤ ¤¯§·¤œ§¯ž¡«›¸¡¢¡ ›œ¡­§ª›ž¡¤¥ª¢¥§›­ª¤›°¤¥¤›°¢·£¨ ¯§ £œž›¤¡¥¡¢§›£¢§°£›®¤¥›£§§ž°·¢›´§ ›°¯· ¤¤®›¯ž³ ¯ž›Ÿ¡¢¯¡£§« µ·¤Ÿª¤›™¥¢¤·Ä찝 ¢›Ÿ¡ž°¡›£¢§›Å¤¥¥¢§¯Ã›ž¡¤¥Ÿ ¤¦ ¯¡­¡Ÿ¨œ¤®› ¡£¡œ§›Å¤£·¤¡¯§›œ¡­§ª›­§ › ¨œ§Ÿ¯¤®›£¢§°£  ¡£¡œ§›§ž°·¢›®¤¥›£§° §›¨¤Ÿ¨ ›­ª¤›­ ¨›Ÿª¨³Ÿ¡ž°¡›§Ÿ¨« ¬¨ ¤›ª¤®›­¡¢¥§Æ§›Ÿ§¤¥¥§¦›­¡¤Ÿ¨ › ¡£¡œ§›œ· œ›´¨¥›­¥¨¯¦ £¤›¢¯¤®›œ¡­§ª›¡¤ «›¸œª¤¦›¯¡©¢›¡ ·¤·ž§¦›°¡ž §¤  ¡£¡œ§›œ· œ›¨¤Ÿ¨ ›­§¯¤§¯›°¡¢´§¤›Ÿ¡ž°¡›œ¡­§ª›ž¡¤¥¨¤Ÿ¨¤¥ ¤ £¢§°£› ¡£¡œ§›§ž°·¢«›À§¯¡­¨Ÿ ¤¦Ç ¥› ¡£¡œ§›§ž°·¢ ž¡¤¥ª¯§œ ¤›Ç¦²È› §œ·¥¢ž›Ÿ¡ž°¡¦›¯¡£¤¥ ¤›Ç› ¥› ¡£¡œ§ œ· œ›ž¡¤¥ª¯§œ ¤›Ç¦¼É› ¥›Ÿ¡ž°¡« µ£§¦› œ¨›­¡¤¢›­ª¶›°¡¢¯·œ¤›Ÿ¡¢ §Ÿ› ¡œ¤¥ ¤  ¡£¡œ§› œ§›§¤§›­¡¢ª¨­¨¤¥¤›£¡¤¥¤›¯¡œ¡¢¦›¯¡ž¡¯Ÿ§¤® ¤¯§·¤œ§¯ž¡›£§›­§£¤¥›°¤¥¤›ž¨œ§›£§Ÿ¨ž­¨ª ¤«›•§°›œ¥§ ®¤¥›ž¡¤¥¥¨¤ ¤›°¢·£¨ › §Ÿ› œ¨›­¨ ¤› §Ÿ›¯¡¤£§¢§«›ÂÊÊÊÃ

ŒŽŽŽ‘’“ ”•–—‘˜•Ž™ Žš”žŸ “›“›“›“›œœœœ

23>6 456?@764A897:@2;9 < = 5@ ¡¢£¤¥¦§£¢¨©¤¢¡¢ª«¬¢­

¤®¨¥¯¡¢¥¤

ËÌÍÌÎÏÐÑÒÓÎÔÒÕÖÐÕÎ×ÐØÒÓÎÙÚ×ØÒÕÚÕÎÛÒÙÜÎÔÚÝÐØÎÐ×ÐÏÎÞßàáÎâÚØÒÕÒÎÑÒÕÎÔÒÖÒÜØÒÕÒÎãÒ×ÒÎØÚÕÐ×ÐÏ ÞßàÎÑÜÎäÐÝåÕÙ×åÖåæ çèéêëìíîïðñòóôõòóõöô÷÷÷ ,2 2ý2 2ÿ 22ý2612ý øùøúïûüýþÿ0ÿ12ý42ý56ý2ý 2þ6 78û49þÿ 6 ý 0 5 ü0 )202ü0! ý2ý8ÿý !ÿ ÿ1üýþÿ0ÿ)2ý5ü0 þ22012ý 2þ2ü02602ý ûüý5ÿÿ 2ý51 ü0! !2ü02ÿ% $$$ ûüýþ250ÿ 26ý ý2ý)2ý5ü 2þÿü ÿü0ÿ6ý52ý1 ý061ÿ üý2ý58ÿýûüýþÿ0ÿ12ý42 þÿ212ýþüý52ýþÿ 2! ÿ0ÿ+ ü ý6ý612ý56ý2ý ý56ý2ýþ2ý8ÿýýþ2ý5 2 602 ü0ü6,62ýü2ý5 )2ý5ü0ÿý512þ2ý1 ý 061ÿ2,26ý612ý56 ýþ2ý52ý5562ý25ÿü0 52 602 ü0ý)222ý1üü0 ý2ýþüý52ý1 ý061ÿ 6222ý8ýþ60ÿ ü0þ2 22ÿ88  ÿ2ý ÿý516ý52ýü0!2 2,2 ,0 1 ÿ602 ü0ÿý2 26ýüý2ý5ü! ü02ÿ% $$$ 2þ2ý"ü0þ2 22ÿ88 - 60261ÿ ü!ÿ ÿ12ý2 1ü0,27 96ý61 ü1ü0 #26ýüý2ý5 ý27. 1 ÿü0ÿ.ÿ12 ,22ý 0 ý52ý226 0 )ü1 2ý2" üü0/""602 10 1 ÿ602ÿÿý ü06 42ý56ý2ý 22ý2ý22 2ÿ 22 ü0þ2 22ÿ88  1üü02ý52ýþ20ÿþü29 26ýüý2ý58ÿý þ2!201 ý061ÿ2 ý2 ü02ýÿ2ý72129 ûüýþÿ0ÿ12ý42ý56ý2ý"ü0 ý56ý2ýþ2ýÿ62ÿ)2ý5 ý612ý56ý2ý 022 þ2 22ÿ88 $ ü0þÿ0ÿ2! 21þü 2ý"2! 02ý26!6!þÿ 2! ÿ0ÿÿÿý 26ýüý2ý5%ü0ÿ6ÿ 212! ÿý5"0üý-2ý22 12ÿ21 20ÿ.ÿ12ÿþ20ÿ4 742þ2ýü02ý22ý2ÿ 8ÿýûüýþÿ0ÿ12ý42ý56ý2ý" 2 

ü 662ý46 2ÿ 6 ý ü%üý-2ý2 ýþ2ÿ"  ý2 93216üý)ü ü2ÿ2ý 0 5 &26ý'$$' ý52ý!ü ÿý2ý5" ý52ý 2 ÿý5 2!2&20ÿ1ü0,2 üý2ý52ýþ20(20522 !ü!6,60"þüý22206 ü,21 ü0! ý2ýþ2ý ü0 62ý42ý56ý2ý6ý61!ü 2ý5"ÿ62ÿþ2ý0üý-2ý2 )2022ýþÿü0ÿ!2þüý52ý ýüý612ý4ü20ý)2%ü0ÿ6ÿ . 2ýÿ2ÿ)2ý5þÿ2ýþ2 üý20þ2ý üý512 ï45678 8ÿýûüýþÿ0ÿ12ý42ý56ý2ý 2ý52ýÿ ü!ÿ ÿ1" ü0üý 9ê:êéï;7éêéê<êé *ýþ2ÿ2!üý56068û41ü -2ý2þ2ýþÿ212ýþü2 =í:ê>ï:êéï;7ë5?5éêé

2ý 042þ2ýüý2ý2!2ý þ2ý-2!2 @7ëAê:èïBè>íéAëíCí û þ2 þ2ýü0ÿÿý2ýü0 56021ü0ü 22ý üý556ý22ý

f 2f 9 gh 7 5 h ijkjlmjnopqlrjsjt

Ÿ§¤¥¥§«››™°­§œ›¯¨Ÿ¨› ¡Ÿ§ ›£ª¤¤®›°Ÿª›£°Ÿ ž¡¤©¡œ §›·¢¤¥›Ÿ¨› ¡¤£¢¤›®¤¥›¯¡£¤¥ œ¡¶Ÿ›£§­¶ª¤®›£¤›ž¡žŸ§ ¤›œ§¢¤›œ§¯Ÿ¢§ ›£§ ´¢§¤¥¤›Ÿ¡¢¯¡­¨Ÿ«›¸·ª·¤›°¡¢ªŸ§¤›°§ª ›Ÿ¡¢ §Ÿ¦ À™—™›°¡¤¡¢§ž›¢¯ §¤›­¤® ›¯œª›¯¯¢¤«›š§£¨° Ÿ¡¢§ž› ¯§ª«›vº±`Dz¼`²ºÈwww ž¡¶ª¦›žž°¨¦›Ÿ¡Ÿ°§›Ÿ¡¢§ž›¢¯ §¤«›™£›£¨¥¤ £›ž§¤«›À°Ÿ›ž¡¤¨ž­¨ª ¤› ¡©¡ž­¨¢¨¤ ¯·¯§œ« vº±`¼`½`ÇȺwww —‡˜‡dc —‡˜‡dc›£§›´œ¤›Åž·¥§¢§›—§ž¨¢›Ÿ¡°Ÿ¤®›£§ ¾¡¢Ÿ§¥¤›Á¢¤¥›•¡ž¨Ÿ›¦—¢§ž¨œ®·¦›µ¡Ÿ§¯›¬¤Ÿ¨œ Á]¸›—¢§­¨¤¦› ¨›°¡¢¤ª›£§Ÿ·œ  ž·ª·¤›£§­¡¢§›˜ž°¨›¬¤¥´·«›]¤Ÿ¨ ›ž¡¤¥¨¢¤¥§ ™•™˜˜™¸]}™˜™ÅÁ]¸ ¾¨¯ ¡¯ž¯¦›¶ Ÿ¨›ž¨›°¡¢§ ¯›¤ ›¯®«›À¡¤¥¤  ¡©¡œ ¤« œ¯¤›µž ¡¯ž¯›­¡œ¨ž›­¡¢œ ¨› ª§¢¤®›¤  vº±`¼`½ÈDzºwww ¯®›£§›·°¤ž›·œ¡ª› œ§¤§ ›¬§¤›•¡ªŸ«›À§›Á¯·¤¥¤« vº±`¼¼½È¼±Çwww

rjnjujq

ipkxsjolyzno{n|jn

jsjql‚|xƒpupl„zkzt ~uj……p†spƒtk

ˆ{|€jtj‰jojq yxtxql~zjlmjjq ¸‡š‡d y{ nŸ{¤¯Š§›®{¤¥‹›­j¡¢¶¡¤¤¥›¨¤Ÿ¨ ¸‡š‡d›   ¡ °  £  › § ¤ ¯ mx€xt ž¡ž­·¤¥ ¢›°§Ÿ› ¡´¨Ÿ›£§›´œ¨¢›œž­Ÿ›´œ¤›œ§¤¥ ¢ Àśµœ¤›¸¨¤¥¥¨¢›¾¡¤¥· ›c·¤£· ¨¯¨ž¤›Ÿ¡°Ÿ¤® •¡œŸ¤›£¡°¤›š·Ÿ¡œ›¹·¯›Å¤¦›ž¡ž­ª® ¤ £§¯¡­¡œª›•Àd›À¡ž¤¥¤›£›°·ª·¤›¸¨¤¥¥¨¢›Ÿ¨ °¡¯¡°¡£›ž·Ÿ·¢«›—¡¢§ž› ¯§ª« ®¤¥›£§­¶ª¤®›Ÿ¡¢°¯¤¥›´¢§¤¥¤›œ§¯Ÿ¢§ ›Ÿ¡¥¤¥¤ ›vº±`Dz¼`¼»»www

D+E&%&/F$0G$) HIJ/K+)&)&(L

MNOPQRSTUVTÌáÎØÜÕÛÒÎÛåÝåÕÖÎãÒÕÛÐØâÒÕÎWÒÑXÒÝÎYÞß äÚÝÜÝÜÕÖÎÔÐÝÒÕÎÜÕÜZ ðñòó[[õ\ôôó÷÷÷

¬–¹ÅÁ]—›´£¶œ›•Å¸›Á¡œ§œ§¤¥›¨¤Ÿ¨ ›­¨œ¤›¸¢¡Ÿ«›¾¡ž¨Ÿ¤›´£¶œ §¤§›¯¡ œ§¥¨¯›ž¡¢¨° ¤›¢¡^§¯§›Ÿ¯›´£¶œ›®¤¥› ž§›ž¨Ÿ °£›¡£§¯§›±›¸¢¡Ÿ›±»Ç½› ¢¡¤›£› ¡ ¡œ§¢¨¤« Ç«•¡œ¯¦›»²›¸¢¡Ÿ›±»Ç½ ³_§œ®ª›¬¤Ÿ¨œ¦›œ· ¯§›£§›¸ ·›¾·œ¯¡ ›•¡¶·¤›°¨ ¨œ›»`«»»³ DZ«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›À§Ÿœ¤Ÿ¯›¾·œ£« ³a_§œ®ª›Á·Ÿ›b·¥®¦›œ· ¯§›£§›c¡ž­§¢œ· ¦›°¨ ¨œ›»È«»»³ DZ«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›¾·œ¢¡¯Ÿ›b·¥® ¢Ÿ« ±«¹­¨¦›»º›¸¢¡Ÿ›±»Ç½ ³_§œ®ª›•œ¡ž¤¦›œ· ¯§›£§›¸ ·›¸·®¨£¤›°¨ ¨œ›»`«»»³ DZ«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›À§Ÿœ¤Ÿ¯›¾·œ£« ³_§œ®ª›Á·Ÿ›b·¥®¦›œ· ¯§›£§›¾¨¢¶§¯Ÿ¦›°¨ ¨œ›»È«»»³ DZ«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›¾·œ¢¡¯Ÿ›b·¥® ¢Ÿ« ½«Áž§¯¦›»¼›¸¢¡Ÿ›±»Ç½ ³_§œ®ª›¬¤Ÿ¨œ¦›œ· ¯§›£§›¸ ·›¾·œ¯¡ ›Á¢¡Ÿ¡ ¦›°¨ ¨œ›»`«»»³ DZ«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›À§Ÿœ¤Ÿ¯›¾·œ£« ³_§œ®ª›Á·Ÿ›b·¥®¦›œ· ¯§›£§›¾ ¨œž¤¦›°¨ ¨œ›»È«»»³ DZ«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›¾·œ¢¡¯Ÿ›b·¥® ¢Ÿ« É«µ¨žŸ¦›»`›¸¢¡Ÿ›±»Ç½ ³_§œ®ª›•œ¡ž¤¦›œ· ¯§›£§›¹£§·›¹ ·¯¦›°¨ ¨œ›»`«»»³ DZ«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›À§Ÿœ¤Ÿ¯›¾·œ£« ³_§œ®ª›Á·Ÿ›b·¥®¦›œ· ¯§›£§›¾¨¢¶§¯Ÿ¦›°¨ ¨œ›»È«»»³ DZ«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›¾·œ¢¡¯Ÿ›b·¥® ¢Ÿ« ²«•­Ÿ¨¦»È›¸¢¡Ÿ›±»Ç½« ³_§œ®ª›Á·Ÿ›b·¥®¦›œ· ¯§›£§›£¡°¤›¾·¯›—¡Ÿ¡¥›¸œ§·­·¢·¦ °¨ ¨œ›ÇÈ«»»³±Ç«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›¾·œ¢¡¯Ÿ›b·¥® ¢Ÿ« º«•¡¤§¤¦›ÇǛ¸¢¡Ÿ›±»Ç½« ³_§œ®ª›•œ¡ž¤¦›œ· ¯§›£§›Áœ¯¤›°¨ ¨œ›»`«»»³Ç±«»» ¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›À§Ÿœ¤Ÿ¯›¾·œ£« ³_§œ®ª›Á·Ÿ›b·¥®¦›œ· ¯§›£§›c¡ž­§¢œ· ¦›°¨ ¨œ›»È«»»³ DZ«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›¾·œ¢¡¯Ÿ›b·¥® ¢Ÿ« ¼«›•¡œ¯›Ç±›¸¢¡Ÿ›±»Ç½ ³˜§­¨¢ `«›¹­¨¦›Ç½›¸¢¡Ÿ›±»Ç½ ³_§œ®ª›•œ¡ž¤¦›œ· ¯§›£§›¾·œ¯¡ ›¸œŸ§›°¨ ¨œ›»`«»»³Ç±«»» ¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›À§Ÿœ¤Ÿ¯›¾·œ£« ³_§œ®ª›Á·Ÿ›b·¥®¦›œ· ¯§›£§›¾¨¢¶§¯Ÿ¦›°¨ ¨œ›»È«»»³ DZ«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›¾·œ¢¡¯Ÿ›b·¥® ¢Ÿ« È«Áž§¯¦›Çɛ¸¢¡Ÿ›±»Ç½ ³_§œ®ª›¬¤Ÿ¨œ¦›œ· ¯§›£§›¸ ·›¾·œ¯¡ ›µ¡Ÿ§¯¦›°¨ ¨œ›»`«»»³ DZ«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›À§Ÿœ¤Ÿ¯›¾·œ£« ³_§œ®ª›Á·Ÿ›b·¥®¦›œ· ¯§›£§›¾ ¨œž¤¦›°¨ ¨œ›»È«»»³ DZ«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›¾·œ¢¡¯Ÿ›b·¥® ¢Ÿ« Ç»«›µ¨žŸ¦›Ç²›¸¢¡Ÿ›±»Ç½ ³_§œ®ª›Á¨œ·¤°¢·¥·¦›œ· ¯§›£§›¸ ·›¾·œ¯¡ ›d¤¥ ¥¨œ¤¦°¨ ¨œ›»`«»»³Ç±«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›À§Ÿœ¤Ÿ¯›¾·œ£« ³_§œ®ª›Á·Ÿ›b·¥®¦›œ· ¯§›£§›¾¨¢¶§¯Ÿ¦›°¨ ¨œ›»È«»»³ DZ«»»›¬¨¯›Á¡œ§œ§¤¥›¾·œ¢¡¯Ÿ›b·¥® ¢Ÿ«›Â§¶¡Ã Á¯§›•Å¸›À§Ÿœ¤Ÿ¯›¾·œ£›ÀÅb Á·ž°·œ›e¡¢·›™¢§›¹£ž¤Ÿ®·


+,-./,0-11234,5. 0123

! "# "#$1%!&'()* 1

J<K9B7>?CL?IM:97N?F9C@M<F97OCM7JJ:JB7JM9P97>?C@<Q9:9C

7898:;<8=>?98=>;@ABCD98BBE8;78E8;F8:;FA9DGH8I;7A9:8=

ÊË !"#$ !%& 'Ê!Ê( $) Ê!*Ë+Ë &%+!$,Ê) *!-.'& + !Ë*'#*Ê)/ 012$ 3445 !,Ê$,ÊË-6!+"ÊÊ) #* 'Ê$&% ''%+ !)$&Ë!%+ËÊ! Ê!*ÊÊ$, + !'*-

c6`äÿì3äâ`äïõèâåäçæêâûä3æâæõè åëòäìõäèâéæâøëìíïèÿèâêäì3äâûë] 2ëõæäñâ6ìäâåëìíëÿèêâçëçäïâéäì äéäâûëìîóÿäìâïë_æÿâçëñëòõæâõäêæâÿä] ïëòîäâçëûäíäæâûèòèêâñëòïëûèìäì1 ïëçäïæõäì0â_èåäâçä3äâûä`äâïë ÿäõâéæâäõäçâûæûæòâûäíæäìâïæòæ1âdäåä aäÿæìíâåëìõóïâåëòëïäâìíæòæåâûèäõ aèçïëçåäçâéäìâéóïõëòâèåèå1 ïëÿäåääìâûëìîóÿäìâåëåûëçäòâéäì 6ìäâ5ñâüýýâòæûèâñëòâûèÿäì1â2ä3ä øæäçäì3äâåëòëïäâ_èåäâåëåûë] åëåëòäêâçëñëòõæâõóåäõ1âãëõæïä îèíäâêäì3äâûèòèêâõäìæ0âñëìíêäçæÿäì òæïäìâúæõäåæì0eâîëÿäçì3ä1 ñë_äê0âïëÿèäòâ_äæòäìâûëìæìí0e õæéäïâåëìëìõè0eâïëÿèêâYäçæ3äê0 6éäñèìâ6ìäâïëõæïäâéæõäì3ä ïëìäìíâYäçæ3äê0âïëõæïäâéæõëåèæ 3äìíââåäõäì3äâåëìëòä`äìíâîäèê1 åëìíëìäæâïóìéæçæâûëìîóÿäìâéæâ`ä] éæâòèåäêì3ä0âéæâ[èçèìâ[ëñóïçäòæ ùëìëïâûëòäìäïâëåñäõâæõè îäêì3äâåëìíäõäïäìâõæéäïâõëòäçä 5fâýüâ5Yâýgâ[ëçäâdèûäìíâãæéèÿ0 åëìîëÿäçïäì0âñëìéëòæõäâïëÿäæìäì çäïæõâìäåèìâ_èïèñâåëìííäìííèâïë] 2ö2YöâïëÿäçâöZâ2[âæìæâåëìéëòæõä äõäçâûäíæäìâïæòæ1 ãë_äåäõäìâøèõèê0âãäûèñäõëì çëñëòõæâ6ìäâéæâéëçäì3äâõæéäïâêä] õæïäâûëòäïõæúæõäç1âcãäÿäèâÿäíæâÿäòæ]ÿäòæ0 \ëåäìíæóåä0âïëÿäæìäìâñëåûëì] ùëìëïâ6ìä0â÷ûäêâYäçæ3äê0 aèò`óòëîó0â2äûõèâðühgôâçóòë1 ì3äâ6ìäâåëÿäæìïäìâéèäâóòäìíâäìäï ûëìîóÿäìì3äâïä3äâåäèâåëÿóåñäõ õèïäìâñëåûèÿèêâéäòäêâ3äìíââéä] åëìèõèòïäì0â6ìäâåëìéëòæõäâ\ë] øëïäçâÿèïäâûëìîóÿäìâõëòçë] ÿäíæ1âùäåèì0âïäòëìäâåëåæÿæïæâûæä3ä0 ïëÿèäòâ`äÿäèâìííäïâçäïæõ0eâîëÿäçì3ä1 ñäõâõëòîäéæâñäéäâçëõæäñâîäòæìíäì åäìíæóåäâçëîäïâÿäêæò1â2ääõâæõè ûèõ0âÿäìîèõâYäçæ3äê0âûëûëòäñäâçä] ïëéèäì3äâûæçäâåëìîäÿäìæâñëì3æìäò] Yäçæ3äê0â3äìíâõæìííäÿâûëòéèä éäÿäåâõèûèê1â[æñëòïæòäïäìâêäì3ä 6ìäâçëåñäõâåëìéäñäõïäìâñëòõó] äõâïëåèéæäìâõèåûèêâÿäíæ0âéäìâñë] äìâçäåñäæâõèìõäçâçëêæìííäâñèÿæê ûëòçäåäâ6ìäâéæâòèåäêì3äâ3äìí çëéëòêäìä0âûëòêäòäñââäéäâéóìäõèò çäõèâäõäèâéèäâóòäìíâéäòæâþýýâûä3æ ÿóìíäìâåëéæçâûëòèñäâõëòäñæâñë] _äêâÿäíæ1â\äÿâæìæâõëìõèâçäîäâ_èïèñ ÿä3äïì3äâäìäï]äìäïâÿäæì1 Yä ç æ 3 ä ê â åë ì 3 ä õ ä ï ä ì 0 â û ë û ë ò ä ] äõäèâçæäñäñèìâåëåûäìõèâûæä3ä 3 ä ì í â åë ì í ä ÿ ä åæ 1 â ^æ ò æ ] _ æ ò æ â õ ä ì é ä ì 3 æ ì ä ò ä ì â é æ â 52â 2ä ò é î æ õ ó 0 â b ó í 3 ä ï ä ò ] åë ì 3 ä ï æ õ ï ä ì â è ì õ è ï â 6ì ä â 3 ä ì í _`abcdefghfij`nd_gei`aedch`glg ÿ ñ ä â é ó ï õ ë ò â 3 ä ì í â æ ä â õ ë åè æ â åë ì 3 ä ò ä ì ] ìâ6ìä1â2ëûëòäñäâñèì ä ê æ ò â æ ì æ â û ë ò è ñ ä â û ë ì î ó ÿ ä ì â û ë ò `ä ò ] õ ä 1 â ùä åè ì 0 â ï ä ò ë ì ä â ï ë õ ë ò û ä õ ä ç ä ì åä ç æ ê â ä ì ä ï ] ä ì ä ï 1 bndfgRidemaeSifileqeiwuen‚uepuT€zt€„eUuwxeVuWuwUueuƒu ìäâïëûæòèäìâäõäèâåëòäêâïëûæòè] ûæä3ä0â6ìäâêäì3äâçëåñäõâåëìéä] c÷äèâûäíäæåäìäâÿäíæiâjìõèï ïäìâ6ìäâçëíëòäâåëìîäÿäìæâóñëòäçæ1 3ñäëììííâóéûæõäëõòäæåä éæåäìlääõïäì srwWy{uw„esrt~u}uewrwr‚wUu„eSu~€Uu„eƒ€eƒrvuwet}u äì1âaäéäâõèûèêâ6ìä0âêëåäìíæóåä ñäõâéèäâïäÿæââñëì3æìäòäì0âñäéäêäÿ éæçæìäòâÿäíæ0âïäåæâõæéäïâñèì3ä cãäåæâõæéäïâåëìéäñäõâkäå] çëûäæïâåèìíïâäæìïâäéìëâåæ âïëçëåûèê] }rtr‚ueƒ€emrvy‚~ut€„e|tVytrWy„epusze…Xj‡ˆe~ytr‰ åèì_èÿâûëòèñäâûëìîóÿäìâéæâåèÿèõ æéëäÿì3äâåæìæåäÿâüýâïäÿæ1 ûæä3ä1âãëéèäâóòäìíõèäì3äâ3äìí ïëçåäç0âíæåäìäâåäèâûëòóûäõi äìâ_è_èì3äâæõè1âðòëìõóâäòæâìèíòóêóô

KLMNOPQRQOSTQUQSVQUSWNPXYMNZSKVS[\]^Q

67 8 9 : ; < = 7 >>7 8 ? @ ? = 7 A 9 B 9 C 7 D9 = < C 7 E< F; = ? G H 7 >? I J F9 B 9 C Š‹ŒŽ‹Œ‘’“”•–‘— ͵ž¡›¥ ¤™§©ž¥£ Äž©£ž âãäåæâçèéäê

˜™š›œžŸ ¡™¢›£ž¤ ˜ž¢›ž¥ ¢ ³ž¥£ ¢¨µž¹ œž› åëìíäîèïäì ¤µ¨™¤¢™™´œ¡ž ¦§¨¤¨ ¦žœ§¥£ ¦©žšž ª˜ž¢¡§ ðñëòåó › ¢   ¨ µ™ ¥¢¨¢ž¤¥³ž® œ™¥£ž² ê ó ì ä ì ô â ç è ò ä õ ¦¦« ¬§¢ž ­ž£™ž¥£® ˜™¥¨¥ ¢ž¹ž¥ ¡©§¤™¤ ¡™œ´ž¥£›¥ž¥® ª¯°±« œ™¥š™ž¥£ ¤¨ž¥£® œ™² ö÷øâçëîäïâùóúëåûëò œ›ž¨ µž©¨ ¡™©ž¢žž¥ ¢ž¥žŸ® ¥³™£™ ¤™´›žŸ žŸž¥ µ¨ üýþüâÿäÿè0âéäì µ¨ž¹›¹ž¥ ¤™šž¹ Å›¥¨ ½À¿½ ¬žœ¡›¥£ ¦§§¤ž©¨® ¬™›©žŸ² çäåñäæâçëïäòäìí ž›· Çžœ›¥® œ›ž¨ ¤™¹¨¢ž© ž¥ ¬™µ›¥£¤ž©¨® ­ž£™ž¥£ µ›ž ´›ž¥ ž›® ¡©§¤™¤ ¡™œ² ¶¢ž©ž® ¬§¢ž ­ž£™ž¥£· ¸ž² ûëÿèåâïëÿèäò1â2óäÿ ´ž¥£›¥ž¥ ´™©Ÿ™¥¢¨· Ÿž¥ ¢™©¤™´›¢ ž¹ž¥ µ¨šžµ¨¹ž¥ ÿäìíçèìíâ ¡›¥ ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ÎÏÕØ éæéæòæïäì ÏÖÒÐ͵ž ¹§œ¡™¹¤ ¦™©›œžŸž¥ ¦ž¥² ûäìíèìäì × ¦»  Ƨ µž® Ç§©œž¥® ³ž¥£ â åë ç ï æ §©žœž® ¥žœ›¥ ¹ž©™¥ž ¢ž¹ µž¢ž¥£ ¹™ §¹ž¤¨® œ™¥£ž¹› ´™©¨º¨¥ œž¹ž ¡™œ™©¨¥¢žŸ ûëÿèåâäéäâö÷ø0âæõè ¹™šžµ¨ž¥ ¨¥¨ Ÿž¥³ž ¤žžŸ œ™ž¹›¹ž¥ ¡™¥³™£™ž¥· ñæåñæìäìâïäåæâ3äìí ¡žŸžœ ž¨ž¤ ¹ž©™¥ž œ¨¤¹§² »¨œ ³ž¥£ ¢™©µ¨©¨ µž©¨ œ›¥¨¹ž¤¨ ž¥¢ž©ž ¡™¥£™œ² õ ä ê è ⠘ž¢¡§ ¦¦® ¼žµž¥ ¦™ž³ž¥ž¥ ´ž¥£® ¥§¢ž©¨¤® µž¥ ¡™œ™² ¦™©¨º¨¥ž¥ »™©¡žµ› ª¼¦½»«® ©¨¥¢žŸ· ¦¨Ÿž¹¥³ž œ™¥£ž¹› µž¥ ¾¨¥ž¤ ¬™´™©¤¨Ÿž¥® ¦™©² ¤›µžŸ œ™œ¡©§¤™¤ Ã­¼ µ¨ ù45÷6ù ¢žœž¥ž¥ µž¥ »ž¢ž ¬§¢ž ´žµž¥ ¡™©¨º¨¥ž¥ ª¼¦½»« ¬§² ª¾¬¦»« ¬§¢ž ­ž£™ž¥£® µž² 789 788 9 ¢ž ­ž£™ž¥£® ¢™¢ž¡¨ ¤žœ¡ž¨ ¢ž¥£ ¹™ §¹ž¤¨ ¡›¹› ¿À·¯Á  88 ¤™¹ž©ž¥£ ´™›œ ¹™›ž©· ­™©™¹ž ž¥£¤›¥£ œ™¥ž¥² Ȭžœ¨ ¤›µžŸ œ™¥£žš›² ž¡¹ž¥ ¡™ž¥£ ¡™¥£Ÿ™¥¢¨ž¥ ¹§œ¡™¹¤ ¡™©›œžŸž¥ ¨¥¨· ¹ž¥ ª¡™©œ§Ÿ§¥ž¥« ¤›©ž¢ Ã­¼ ¡©§¤™¤ ¡™œ´ž¥£›¥ž¥ ¹§œ² Ǟœ›¥ ¡™©¨¥£ž¢ž¥ ¢™©¤™´›¢ ¤™šž¹ Ç§Ù™œ´™© ½À¿½ ž›® ¡™¹¤ ¡™©›œžŸž¥ ¢™©¤™´›¢· ¢¨µž¹ µ¨¨¥µžŸ¹ž¥® ¤™Ÿ¨¥££ž µž¥ ¤žœ¡ž¨ ¤™¹ž©ž¥£ ´™›œ ¦™ž¥£ ¢™¢ž¡ ž¹ž¥ µ¨¡ž¤ž¥£ ޹ž  œ™¥£¨©¨œ¹ž¥ ¤›©ž¢ ¹™›ž©· ˜§ž ž¥£¤›¥£ µ¨² ¤žœ¡ž¨ ¹™›ž© ¤›©ž¢ Ãº¨¥ ¡™©¨¥£ž¢ž¥ ¹™¢¨£ž ¤™¹ž¨£›¤ µ¨©¨¹ž¥ ´ž¥£›¥ž¥ œ™¤¹¨ ´™² ­™¥µ¨©¨¹ž¥  ¼ž¥£›¥ž¥ ž¥£¤›¥£ ´™©¢¨¥µž¹· ›œ žµž Ã­¼® ¨¢› ¡¨œ¡¨¥ž¥ ªÃ­¼« ³ž¥£ Äžš¨´ µ¨œ¨¨¹¨ Ȧ™©¨¥£ž¢ž¥ ¹™¢¨£ž ¹žœ¨ ¹žœ¨ ³ž¥£ ¢žŸ›®Ì ›šž©¥³ž· ¡¨Ÿž¹ ¡™¥£™œ´ž¥£· ¹¨©¨œ¹ž¥ ¤™¹ž¨£›¤ œ™œž² ǧ©œž¥ œ™¥³™´›¢¹ž¥® ¬ž¤¨™ ¦™¥™£ž¹ ¦™©µž ˜ž¢² ¤ž¥£ ¡™ž¥£ ¡™¥£Ÿ™¥¢¨ž¥ ¹§œ¡™¹¤ ¡™©›œžŸž¥ ¨¥¨ ¡§ ¦¦ ¬§¢ž ­ž£™ž¥£® Åž¹ž ¡™œ´ž¥£›¥ž¥ ¡™© Ÿž©¨ ¨¥¨ ´™©žµž µ¨ ž¢ž¤ žŸž¥ ¤™›ž¤ ¦©žÄ¨¤¢ž©ž® ¤žž¢ µ¨¢™œ›¨ µ¨ ª¹™œž©¨¥® ÉÊË«· ¦™œ´ž¥£›¥² Ú·ÀÀÀ œ™¢™© ¡™©¤™£¨· Û™¥² §¹ž¤¨ œ™¥£ž¢ž¹ž¥® ¡¨Ÿž¹² ž¥ ¨¥¨ ´™›œ œ™œ¨¨¹¨ Ã­¼® ž¥ž¥³ž ž¹ž¥ µ¨´ž¥£›¥ ¤™² ¥³ž ¤›µžŸ œ™¥£¨©¨œ¹ž¥ µž¥ š™ž¤ œ™ž¥££ž© ¦™©µž ´ž¥³ž¹ ±Á ›¥¨¢ ©›œžŸ ¢¨¡™ ±Ü® µ›ž ¹ž¨ ¤›©ž¢ ¡™©¨¥£ž¢ž¥ ǧ Á°½À¿½ ¢™¥¢ž¥£ ¼ž¥£›¥² ¯Á® µž¥ Á¯· ¦¨Ÿž¹¥³ž ´™©šž¥š¨ ghfijkedc`elcmi evrf}s uwxwuw ¹™¡žµž ¦» Æ§µž® ¡™¥£™œ² ž¥ Æ™µ›¥£®Ì ¢™£ž¤ ž¹¨²ž¹¨ ž¹ž¥ œ™¥³™™¤ž¨¹ž¥ ¡™©œž² bn`_admioe_nhipeqebrsrtuvueuwxxyzuepuzvy{e||eoyzuekuxr{uwxe}r}u~uwxevr{uwxevrwxrwz€uwevty~r_`a~bcde ´ž¥£ ³ž¥£ œ™œ´ž¥£›¥ ´™©¢›´›Ÿ £™œ¡ž ¨¥¨· ¤žžŸ ¨¥¨ ¤™Â™¡ž¢¥³ž·‘ÝÞßàá ‚y}v{r‚~evrt}uuweƒ€eƒ€eou}vwxe|y{y~ut€„eorƒwx~ut€„ekuxr{uwxeczutu„eprw€we…†j‡ˆ‰

vwxyz{|}~€}|~‚{|ƒzx|„z}~…z†|~‡wxˆ|{z~zx| 4567689 6 9

÷6‰Šd6ù‰0âf5öøjùâ]âaäòäâîèòìäÿæç îèòìäÿæç0âéæâäìõäòäì3äâc6éæÿæâaëÿäïè 2ëûëÿèåì3äâéæûëòæõäïäìâûëòûä] ðügô0âéæäìæä3äâçëîèåÿäêâóòäìí 3äìíâåëìæåñäâ`äòõä`äõæâõëòçëûèõ 2Šk6ããâïë_æÿâö_ä0âñäìííæÿäìâäïòäûâéäòæâ6ÿælæìäâùæç3äâðüþô0âæìíæìâåëìîäéæ éäòæâ‹óòèåâkèòìäÿæçâ÷äíëÿäìíâð‹k÷ô aëìíäìæä3ääìe0âcãëûëûäçäìâaëòç íäæâåëéæäâåäççä0â`äòõä`äõæâaäçëò çëêæìííäâåëìíäÿäåæâÿèïä]ÿèïäâéæ êæìííäâÿèïä]ÿèïäâéäìâïëíèíèòäì1 ãäûèñäõëìâ÷äíëÿäìíâåëìííëÿäò 2äåäâéëìíäìâ÷äõæe0âcjçèõâfèìõäç fZâéäòæâãäûèñäõëìâaäçëò0âãäÿæåäì] çëïèîèòâõèûèê1âãäìéèìíäìì3äââîèíä ãäåæâåëìííëÿäòâäïçæâçóÿæéäòæõäçâæìæ åóéëÿ1âùäåèìâæäâåëòäçäâåëåæÿæïæâïëÿëåäêäì0â3äæõèâõæéäïâûëòäìæ õäìâfæåèò0âù3âùèòåæÿäâ2äòæâYäê3èìæ ïëíèíèòäì1âaëìíäìæä3ääìâõëòîäéæ éëìíäìâêäòäñäìâïëïëòäçäìâñëòç ûëòëïçñòëçæâõóõäÿâéæâéëñäìâïäåëòä1 äïçæâéæäåâéæâêäÿäåäìâéëñäìâíëéèìí ãëïëòäçäìâfëòêäéäñâaëòçe1 ïäòëìäâåæìéëò1âfäñæâäïêæòì3ä 2äûõèâðühgô0âïëõæïäâæäâåëÿæñèõâïäçèç õæéäïâõëòîäéæâûëòèÿäìí]èÿäìí0eâïäõä c6`äÿì3äâåëåäìíâõæéäïâçûëëìòéäæìòææââåë [a5[âãäûèñäõëìâ÷äíëÿäìí0â2ëìæì îëìíâéæâéëñäìâïäåëòä0âéäì çëìíïëõäâõäìäêâéæâ[ëçäâ5äìõäè ïóóòéæìäõóòâäïçæ0â÷èïêõäòâdèõlæ1 _óûä]_óûä ðŒhgôâçæäìí1â6ïçæâæìæâçëûäíäæâûëìõèï çëïäòäìíâçèéäêâõæéäïâåæìéëòâÿäíæ0e aäìîäìí0âãäûèñäõëìâaäçëò1 ñòóõëçâéäìâïëñòæêäõæìäìâäõäç 6éäñèìâãëõèäâ[a5[âãäûè] äïêæòì3ä òëåñèäìâïëÿäêæòäìâfëåäìííèìí0âþ aäòäâ`äòõä`äìâãäûèñäõëì ñäõëìâ÷äíëÿäìí0â2èçæÿó0âåëìíè] ïäõäâñë] ïëïëòäçäìâ3äìíâåëìæåñäâ`äòõä`äõæ þžžü0â3äìíâçëïäòäìíâõæìííäÿâéæâãóõä aäçëòâfZ0âùèòåæÿäâ2äòæâYäê3èìæâðügô0 ÷äíëÿäìíâ3äìíâñòæêäõæìâõëòêäéäñ õèïâïëòäçâéäìâæïèõâñòæêäõæì1 käìèäòæ ÷äíëÿäìíâæìæ1 3äìíâéæäìæä3äâñëòäìíïäõâéëçäâçääõ ìäçæûâùèòåæÿäâæìæâûëòîäÿäìâïäïæâéäòæ ÷ëìèòèõì3ä0âïëîäéæäìâ3äìíâõëòîäéæ ãæìæâö_äâûëòíäûèìíâéëìíäìâçëûèäê åëÿæñèõâçëêæìííäâåëìíäÿäåæâÿèïä éëñäìâíëéèìíâ[a5[âåëìèîèâïë ïëçëïæäìâïäÿæâæìæâêäòèçâåëìîäéæ ïóåèìæõäçâlóõóíòälæâéæâ÷äíëÿäìí1â\äÿ éäìâïëíèíèòäì1 òèäìíâçæéäìí1â÷ëòëïäâïëåèéæäì çëûèäêâñëÿäîäòäìâéäìâéæäåûæÿ æõèâæäâÿäïèïäìâéëåæâåëìíäçäêâõäÿëìõä 6ïçæâéæäåâéæÿäïèïäìâóÿëêâçëîèå] åëÿëõäïïäìâçäõèâñëòçäõèâïäòõè êæïåäêì3äâèìõèïâõæéäïâõëòîäéæ éèìæäâåóéëÿâ3äìíâåëåäìíâæìíæìâæä ÿäêâ`äòõä`äìâ_ëõäïâéäìâõëÿëúæçæ ñëòçâéäìâïäåëòäââéæâäõäçâÿëåûäòäì ÿäíæ1âcãäåæâîèíäâåëåæìõä íëÿèõæâçë_äòäâåäïçæåäÿ1 éëìíäìâ_äòäâåëìèõèñâåèÿèõâåëòë] ñóçõëò1â2ëÿäæìâ`äòõä`äì0âéèä ïëñäéäâäñäòäõâñëìëíäïâêè] cfëåëì]õëåëìâlóõóíòälæâ÷äíëÿäìí ïäâåëåäïäæâÿäïûäìâêæõäå0â2ëìæìâçë] ñ ë ò `ä ï æ ÿ ä ì â é ä ò æ ⠉ë ò ä ï ä ì â a ë åè é ä ï è åâ è ì õ è ï â ç ë í ë ò ä â åë ì í è ] bcdefghfijihcdheapka id_g 6ìçóòâî æìæâ_èïèñâûäæï0âåëòëïäâçëÿäÿèâåëìí] ïæõäòâñèïèÿâþü1ü1â÷ëòëïäâîèíäâåëå] iopaemaikeqebrsrtuvueWtwu{€~eousvuzrw_e`aku è í ä â õ ë ò ÿ æ û ä õ â é ä ÿ ä åâ ä ï ç æ ç è õ â õ è ì õ ä ç â ï ä ç è ç â 3 ä ì í xr{uwxe}rwxxr{ut ïëñòæêäõæìäìâæìæ1 äòäêïäìâêäÿ]êäÿâ3äìíâåäçæêâïèòäìí0âîäéæ ûä`äâñóçõëòâ3äìíâûëòæçæâïë_äåäì åëìæåñäâ`äòõä`äõæâéäòæ çä3äâûæçäâûëÿäîäòâûäì3äïâéæâçæõè0eâèîäò õëòêäéäñâäïçæâïëïëòäçäìâõëòêäéäñ u‚~€eƒ€u}eƒ€eu{u}uweƒrvuwexrƒwxem|`me~rzr}vuz„eprw€we…†j‡ˆ‰ cãäåæâçäìíäõâñòæêäõæìâäõäçâäñä aäçëòâfZ0eâõäìéäçì3ä1âðäæçô ñëòëåñèäìâ3äìíâûëòêóûæâ`æçäõäâäÿäå õëòçëûèõ1 ‰äéæçâ3äìíâçëêäòæ]êäòæâûëïëòîäâéæâçëûèäê _älëâéæâãóõäâ‰ëõêèïâæìæâåëåäìíâåäçæê õëòûæÿäìíâûäòèâéæâéèìæäâåóéëÿÿæìí0âïäòëìäâûäòè ûëûëòäñäâûèÿäìâæäâûëòäìæâõäåñæÿ1âùäåèìâêäÿâæõè õæéäïâåëì3èòèõïäìâïëûëòäìæäìì3äâûëòçäæìí é ëìíäìâåóéëÿ]åóéëÿâÿäæìâ3äìíâçèéäêâåèì_èÿ Š‹ŒŽ‹Œ‘’“”•–‘— ¢™œ›ž¥ ž¨¥® ¤™¤›ž¨ µ™¥£ž¥ ř¡ž¥£® Å™¹›§® ¬ž´›¡ž¢™¥ ¬›² ¢™¢ž¡®Ì ¹ž¢ž Íœ©§¥· ª¯°±« ¡›¹› ¿¯·ÀÀ· ¼™©µž² ç ë ûëÿèåì3ä1 ¦™¥£žÄž¤ ¦™œ¨› ª¦ž¥Äž¤›« µž¢ž ³ž¥£ µ¨©¨¨¤ ¬¦¶® žµž µ›¤·  È»™œ›ž¥ ¨¥¨ ´›¹ž¥ œ™¥² ¾ž¢ž ž¨¥® ¤™µ¨¹¨¢¥³ž ¿·±À¿ ¤ž©¹ž¥ ¡™¥Âž¢ž¢ž¥ µž©¨ ö_äâõäïâåëìîäéæâïë_æÿâêäõæâåëåæÿæïæâñóçõèò ¬§¢ž ­ž£™ž¥£ œ™¥™œ›¹ž¥ ¤™§©ž¥£ Äž©£ž ¼§¢§¥ Ã१ ¿¿ ž©¨ ¹™¤žžŸž¥ ¹¨¥™©šž ¡™œ›¢ž² ¾¦˜  £ž¥µž µ¨¢™œ›¹ž¥ §™Ÿ ¦ž¥Äž¤›® ¢™œ›ž¥ ¾¦˜ õ è û è êâçëõæìííæâþŸŸâçëìõæåëõëò1â÷ëìèòèõì3ä0 ¹™šž¥££žž¥ µžžœ ¾žm¢ž© Û» ¿°Û™ Á ³ž¥£ ¢™©Âž¥¢›œ µ¨ ¹Ÿ¨©ž¥ µž¢ž ¢ž¡¨ œ™œ´™©¨¹ž¥ ¦ž¥Äž¤› ¬ž´›¡ž¢™¥ ­ž£™² £ž¥µž ¢™©´ž¥³ž¹ ¢™©µž¡ž¢ çëóòäìíâåóéëÿâçëÿäæìâåëåæÿæïæâñóçõèòâõèûèê ¦™œ¨¨Ÿ ˜™œ™¥¢ž©ž ª¾¦˜« ¦¨² »¦˜ Ü® ¢ž¡¨ ¤™¢™žŸ µ¨Â™¹ ¹™ µž¢ž œž¤›¹ž¥ ž£ž© žµž ¹§©™¹¤¨ ž¥£· ¾¦˜ £ž¥µž ¢™©¤™´›¢ µ¨¹™² ¡žµž ¬™Âžœž¢ž¥ ¬žš§©ž¥ ª±ÀÀ æéëäÿ0âîèíäâéæõèìõèõâåëåæÿæïæâõäÿëìõäâ3äìí åèåñèìæ1âcùäê0âõäÿëìõäâæõèÿäêâ3äìíâçä3ä £›´ Åž¢™¥£ ½À¿±· »™œ›ž¥ ¢™©¤™² ´ž¤™ ¬¦¶ ¡©§Ù¨¥¤¨ §©ž¥£ ¢™©¤™² ›¥¢›¹ µž¢ž ³ž¥£ Ùž¨µ ¤™´™›œ ¢žŸ›¨ ¤™¢™žŸ ¦ž¥Äž¤› œ™œ² ¢™œ›ž¥« µž¥ Ç£ž´ž¹ ª½šÜ õëïèìæ0eâõëíäçì3ä1âðêäéô ´›¢® ž¥¢ž©ž ž¨¥® ¢™©µž¡ž¢ ¥žœž ´›¢ ¢™©Âž¥¢›œ µ¨ »¦˜ ±® ¾™¤ž µ¨¢™¢ž¡¹ž¥¥³ž µžm¢ž© ¡™œ¨¨Ÿ ٙ©¨m¨¹ž¤¨ µž¢ž Ÿ¨¥££ž ˜™¥¨¥ ¢™œ›ž¥«·ÝÞßà›ßœá

ŽM \ O S V L X U Q O S Q R X Z Q O S K L N ] N ‘ S [Q O ^ Q 6’“9”:9I7>?FM=MB78?F?C:9I97>M=@JQ7•9:?C@7LM7–9@?=9C@7—ML9G7˜9=ML £ž¥µž µž¥ šž¥££ž ¤™´ž¥³ž¹ ¿ÚÜ §©ž¥£ ¡™œ¨¨Ÿ µ¨ »™œ¡ž¢ ¦™œ›¥£›¢ž¥ ˜›ž©ž ª»¦˜« Ü ¬™›©žŸž¥ ­ž£™ž¥£® ¬™Âž² œž¢ž¥ ­ž£™ž¥£ »™¥£žŸ® ¬§¢ž ­ž£™ž¥£· ¬™¢›ž ¦ž¥Äž¤› ¬§¢ž ­ž£™ž¥£® ¾©¤ ¼ž¤œž© ¦™² ©¨ž¥¢§ Íœ©§¥® ˜™¥¨¥ ª¯°±«® œ™¥£ž¢ž¹ž¥® ¤™¢™žŸ µ¨ž¹›² ¹ž¥ ¡™¥Â™©œž¢ž¥ µž¥ ¡™¥£™² ™¹ž¥ ž¡ž¥£ž¥ ¢™©¥³ž¢ž ¢™©µž² ¡ž¢ ¡™©´™µžž¥ ž¥¢ž©ž µž¢ž ¬¦¶ nopÓ×qors×ts×ÕÏuÒ ¾¦˜ ³ž¥£ µ¨´™©¨¹ž¥ ¹™ ¦ž¥Äž¤› ¬§¢ž µ™¥£ž¥ µž¢ž ¦ž¥¨¢¨ž ¦™œ›² ¥£›¢ž¥ ˜›ž©ž ª¦¦˜« ³ž¥£ µ¨² ´™©¨¹ž¥ ¦™¥£žÄž¤ ¦™œ¨› ¸ž² ¡ž¥£ž¥ ª¦¦¸«· Ȧ™©´™µžž¥ ¨¢› ³ž¥£ œ™¥² šžµ¨¹ž¥ žµž ¹™šž¥££žž¥ µž² žœ µž¢ž ¾¦˜ ³ž¥£ µ¨©¨¨¤ §™Ÿ ¬¦¶® ¹Ÿ›¤›¤¥³ž µ¨ »¦˜ Ü ¬™›©žŸž¥ ­ž£™ž¥£· Íµž ¡™œ¨¨Ÿ £ž¥µž ³ž¥£ š›œžŸ² ¥³ž œ™¥Âž¡ž¨ ¿ÚÜ §©ž¥£ ¡™² œ¨¨Ÿ®Ì ¹ž¢ž¥³ž·  Íœ©§¥ œ™¥£›¥£¹ž¡¹ž¥®


 

XWV"ÃÏWÐSXWÒW"Q Ñ " !" ÏWXUQ "Ó "QSXSPQPX

123456458920 #$%&'()$(*+$,-*.

YZ[\]^_`ab\c_de_[fghZ_iZ[fjk iZ\v\[_j\vf_[m_pZcnft_“”•d^ zmbf\_zp„_r\bm]ny_ž\v\g jm]‚\jtfb^ lfc[\]_[mbZn\_l\glac_Z]Z_iZ –u\‚\_bmgfh_bmg\]n_jmg\h\ u\[\y_jm]vmc\h[\]_hmbmc\w zmbf\_`Zj_pmjm]\]n\] opqo_r\bm]n^ bmg[mvfb_{\[bf_Zbf^_zmhmw\gZ\] tmg[\h_iZbmgZj\_\[\]_iZlmk sZtZbkufiZva]ay_‚\]n_vfn\_zmk om [ c \ g \ h Z _ sZ t Z b k u fiZ v a ] a ]‚\_hmt\n\Z_iahm]y gZ[h\_[mcm]n[\l\]_lmgh‚\k bf\_op_p€_r\bm]n_\w‚f ˆÔÕ©Ö×؍·ÙÚÛÜ׍¸žabak bZbZ[_‚\]n_h\]n\b_bmg[m]\c hZ]Zy_[\jZ_\[\]_j\]f mg_iZ [mj\gZ]_iZwmc\b_iZ_xabmc_u\]k hi\\‚]\_i_w\ Z _ c Z [f]n\]_[mcfg\w\] g\b\]_lm]i\Yb\g\]^_pmgb\j\y zgZhbZ\]ba_tmcfj_tmghmiZ\ Yaba_Z]i\w_i\gZ_fi\g\_[m_atvm[ Z]Zy_pg\jt\]\]y_ƒmg\lZ_i\] •^™””_Ymmb_iZ_\b\h_pg\jt\]\]y bZ[\_pgmjZmgm_r\c\]_p\]i\k hm[\g\]n]y_n|f f]nl\bZ^_—Z]nk \[\]_iZl\hbZ[\]_vfjc\w_[fghZ jmjtmtmg[\]_gm]’\]\_hbg\k |f]f]n_ƒmg\lZ_i\]_¥\]iZ sagatfifgy˜_f’\l_pwZcZllm •d_gZtf_Ymmb_iZ_\b\h_ƒmg\lZ_i\] ]\g\]y_umj\g\]n^_x\iZg_zmbf\ [fl_h\‚\_w\]]‚ _[mcfg\k l\gb\Z_lm]nfhf]n_hfi\w_cmtZw bmnZh_jmjm]\]n[\]_l\h\]n\] sagatfifg_[\g‚\_lm]mgt\]n —\caZ§y_h\bf_i\gZ_bfvfw_lmk •”_gZtf_Ymmb_iZ_\b\h_sagatfk opo_p\gb\Z_omja[g\b_uf[\{Z w\]y˜_[\b\_lgZ\_\‚_\iZ ] n_hfi\w i\gZ_•™_lmghm]_\b\f_tmcfj^ ‚\]n_jmgm[\_if[f]n^_–\]bZ sgmZbcZ]n_rmb_`m\j_…sr`†_iZk ]mgt\]n_sr`^ ifgy˜_b\jt\w_pwZcZllm^ u f b \ g Z l y _ u m [ g m b \ g Z h _ op o_ p \ g b \ Z [ m ] \ c _ im ] n \ ] _ sZ t Z b _ \j\_\]nnab\_l\]ZbZ\ hmbmc\w_™_ƒ\gmb^_umbmc\w_Zbf_[\] lftcZ[\hZ[\]y_um]Z]_…¡šd†^ umtmcfj_jm]nfi\g\y___l\k pf]_imjZ[Z\]_w\c]‚\_imk |ac[\g_r\bm]n_}~t\c_ZtZha]ay hmv\[_“””™_Zbf^ \cf‚a —c\\Zc]f]y_‚tm\g_hjm gZ[h\_[mcm]nk hfi\w_vmc\h_hZ\l\_[ajlmbZbag žaba_iZ\jtZc_i\gZ_lmh\{\b g\_j\]b\]_lZcab_bmjlfg_Zbf ]n\]_lmjabgmb\]_iZ_¥\]iZ i\]_zmbf\_op_p€_r\bm]n `\{\g\]_Zbf_bZi\[_c\]nk [\l\]_ia[fjm jm ] _lm]’\ca]\]^ [\jZy˜_[\b\]‚\^ vmb_—_dÝ_¥_€ct\bgah_‚\]n_tmgk jm]mgZj\_tgZmYZ]n_i\gZ_Z]hk sagatfifg^_umhf\Z_im]n\] \w‚f_zgZhbZ\]ba^ h f] n _ iZ b m g Z j\ ] ‚ \ ^ _ u fiZ v a ] a – \ ] b Z _ v fn \ _ _bmh_[mk \[Zc_zmbf\_opo_|mgZ]k j\]f mg_i\]_iZlabgmb_iZ_[mk bgf[bfg_lm]mgt\]n\]_`}_€„^ \bfg\]y_l\g\_lm]mgt\]n_sr`_Z]Z sZtZb_i\]_ufiZva]a_bZi\[ jmjZ]b\_{\[bf_if\_w\gZ_f]k hmw\b\]y_Ÿ_ƒ\g\m[b\_]]\ Z_iZ ig\_r\bm]ny_\hZj\]y_jmk bZ]nnZ\]_l\i\_z\jZh_…“Þš“†^ u\c\w_hmag\]n]‚\y_ƒ\‚ag_p]t bZi\[_iZlmgtacmw[\]_jmcZ]b\h jm]nm]\[\]_hmg\n\j_l\glac bf[_tmglZ[Zg^_u\\b_Zbfc\wy_t\k qu„p_ig_z\gZ\iZy˜_[\b\]b _ ž \ v\g^ ]n\b\[\]_wZ]nn\_[mj\gZ] umc\Z]_ƒmg\lZ_i\]_sak xƒ_–q\µag˜_zZhw\y_i\gZ_rflZk bml\b_iZ_\b\h_¥\]iZ_sagatfifgy bmgbm]bf^_ƒmgm[\_jmjZcZw_tmgk ]‚\[_j\hf[[\]_j\hf[_i\gZ umbmc\w_jmjmgZ[h\_ia[fjm gm[\_tmcfj_jm]m]bf[\] gatfifgy_[gf_lmh\{\b_\mk bmg_€mgat\bZ’_`m\j_…r€`†^ jmc\Z][\]_jmgm[\_w\]‚\ [mjmv\_t\bZ[^_umbmc\w_im[c\k bmj\]kbmj\]]‚\^_€[wZg]‚\y lm]i\Yb\g\]y_\[wZg]‚\_ž\v\]g jm h Z [ \ [\]_jm]nfhf]n_hZ\l\^ gat\bZ[_tmg]\j\_`a[f]\n\ xƒ_–q\µag˜_zZhw\_jmgmk tacmw_jmcZ]b\h_iZ_hZhZ_cf\g g\hZy_sZtZbkufiZva]a_iZ\]b\g iaga]n\]_f]bf[_j\vf_lf] u\[\_jm]mgZj\_ia[fjm]_bmgk q\ll\b__\j\ hZw_bmgfh_iZc\[f[\]^ jmjtZiZ[_¥\]iZ_pg\jt\]\]^ [ajm]i\hZ[\]_l\g\_lm]mgk ’\]iZ^ l Z jl Z ] \ ] _ l \ g l a c _ l m ] i f [ f ] n k iZ t fc \ b [ \ ]]‚ \ ^ _ qm h b f_ i\ g Z h m t fb ^ _ r fjc \ w_ [ fg h Z _ h fi\ w u \ \ b _ i Z b \ ] jmg\l\b žabakYaba_w\hZc_lmjabgmb\]_Zbf t\]n_sr`_jmjabgmb_ƒmg\lZ_i\gZ zf]vf]n\]_bZj_sr`_[m_}]k ]‚\_tmg\]n[\b_[m_[\]bag_zak [mcf\gn\_tmh\g_vfn\_hfi\w jmcmtZwZ_[gZbmgZ\_jZ]Zj\c^ [m_l\gb\Z_‚t\m_\hl\\g_[\\bw\_f_ jmjk iZ[ZgZj[\]_[m_gmi\[hZ_­®¯°±² [mbZ]nnZ\]_•d_gZtf_[\[Z^_umcZhZw ia]mhZ\_t\nZ\]_bfg_if]Z\ jZhZ_pmjZcZw\]_„jfj_o\mg\w iZi\l\b[\]]‚\^ `\ w \ l_ h m c \ ] v fb ] ‚ \ _ \ [ \ ] t m ] b f [ _ [ a \ c Z h Z _ h m ] i Z g Z y _ ßàáâãy_um]Z]_…¡šd†^ hmgZtf_[\[Z_im]n\]_‚\]n_iZk jmgm[\_iZ_€hZ\_hmv\[_““_žmk …zp„o†_r\bm]n_iZ_r\c\]_‡mbk `mg[\Zb_im]n\]_tZ\‚\_lak \i\_ mgZYZ[\hZ_i\]_vZ[\_\i\ jm]v\{\t_bmn\h^ Z\_b\[ –}]Z_[mhmjl\b\]_h\]n\b Z]nZ][\]_l\g\_lm]mgt\]n_sr`^ tgf\gZ_“”•d^_umtmcfj_[m_}]iak cZbZ[y_Z\_jm]mn\h[\]_bZi\[ ‚\]n_[fg\]n_\[\]_\i\_j\h\ –zmjf]n[Z]\]_\[\]_jmk t\Z[_t\nZ_[\jZy_bZi\[_\i\ –ƒmgm[\_jZ]b\_•“_gZtf_[\[Zy ]mhZ\y_sr`_hZ]nn\w_iZ_žZcZlZ]\y mg\]^ ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž   ‰ ‘ ]nmcf\g[\]_f\]n_h\j\ lmgt\Z[\]_l\i\_•¡_ƒ\gmb ]nfhf]n_hm]iZgZy_[\jZ_\[\] h\bflf]_iZ_\]b\g\_[\jZ b\lZ_[\jZ_gm[ajm]i\hZ[\]_iZ uZ]n\lfg\y_`w\Zc\]iy_i\] zml\i\_{\gb\{\]y_ufk jm h m [ w[\]y_vZ[\_iZhfgfw wZ]nn\_“”_ƒ\gmb^ tm]bf[_[a\cZhZ_l\gb\Z_bm]n\wy˜ ‚\]n_lmg]\w_jm]nf]vf]nZ •d_gZtf_[\[Zy˜_vmc\h]‚\^ ƒ\c\‚hZ\^_oZ_}]ia]mhZ\y_sr` iZva]a_jm]n\[f_b\[_tZh\_bZifg jm]\ncZm^_cs\ f\ g [ \ ] _ f\ ] n y _ Z \ _ jm k `m g [ \ Z b _ l m jZ c Z w \ ] _ qm [ b a g f’\l]‚\^_sm]i\w\g\_opo }]ia]mhZ\y_\l\c\nZ_jmc\k –smgi\h\g[\]_gm[ajm]k jm]v\v\c_¨an‚\[\gb\_i\]_r\k vmc\]n_lm]i\Yb\g\]_[m_zp„o jZcZw_bZi\[_j\vf^ „] ] m h y _ u m [ g m b \ g Z h _ op o_ p \ g b \ Z po}p_r\bm]ny_qf[j\_umb‚\k [f[\]_lmjabgmb\]_iZ_bZn\ i\hZ_i\gZ_l\g\_lm]mgt\]n_iZ [\gb\^¢½¿ª¤ r\bm]n^_}\_jm]’mgZb\[\]y_lgahmh zmtfc\b\]_bm[\i]‚\_vfn\ omja[g\b_r\bm]ny_o\]Z_ugZk tfiZy_jm]n\b\[\]y_[mjf]nk lZ]\]n\]_sZtZb_[ml\i\]‚\ iZbf]vf[[\]_im]n\]_hfg\b ‚\]bay_jm]n\b\[\]_ufiZva]a [Z]\]_gm[ajm]i\hZ_po}p_\[\] b\]n_iZ_{\[bf_‚\]n_bZi\[ lm]nf]ifg\]_iZgZ]‚\_hmt\n\Z iZ\]nn\l_j\jlf_tm[mgv\k hmnmg\_bfgf]^ #$%&'()$(*+$,-*. i\ bmgifn\^_um]Z]_lm[\]_c\cfy_Z\ qm[bag_[ml\i\_ƒm]iZ[]\h_ƒ h\j\^_–|ftmg]fg_i\]_\[Zc xZ]nn\_h\\b_Z]Zy_iZgZ]‚\ |ftmg]fg_w\gfh_tZh\_h\cZ]n tmcfj_b\wf_]\j\_l\hbZ_‚\]n ]Zw\gZ_{\[bf_}]ia]mhZ\_\[\] ]‚\_iZ_ƒ\]’wmhbmgy_jmh[Zlf] h\‚\_jm]’mb\[_nac^_\]bZ]‚\ tmgn\tf]n_jm]v\iZ_l\]ZbZ\ fw_l\i\_rfj\b_…•šd†^ ˆ‹›‹Œ‰œ‹ jmjt\’[kfly˜_[\b\_o\]Z_ugZk \[\]_bfgf]_\l\[\w_Zbf_{\nft jm]v\iZ_w\gZ_l\cZ]n_hlmhZ\c iZ_lmgb\]iZ]n\]_]\]bZ_iZ\ t\[\c_\i\_hmhf\bf_‚\]n_hla]k lmg]Z[\w\]_\]\[_sZtZb_\k umtmcfj_jm]‚mg\w[\] ‚\]ba^ r\bm]n_qfhbgZ]Z]nhZwy_um[i\ t\nZ_qa]\cia^_„]bf[_[\cZ_lmgb\k i\b\]n_hmt\n\Z_c\{\]^ b\]y_]\jf]_h\‚\_hf[\_f]bf[ cf‚a^ j\]‚\_hflmghb\g_\h\c_pagbfn\c –¥gZhbZ\]a_\[\]_jm]i\l\b tmg\i\_iZ_hZbf\hZ_bmghmtfby˜ `Zt\kbZt\y_Z\_iZl\]nnZc tmg[\h_lm]i\Yb\g\]y_Zbfy_sZtZb uf\h\]\_lm]i\Yb\g\]_sZk r\bm]n_x\iZ_pg\ta{ay_|\]v\g j\]b\]_p\]n[ahbg\i_Zbf^_ufiZk hmjl\b_h\c\w_f’\l_]\j\ tZbkufiZva]a_tmgc\]nhf]n_h\k pg\]a{ay_\b\f_oa]_ƒfgia]ay Zbf_\[\]_b\jlZc_iZ_`wm\bgm_aY h\jtfb\]_‚\]n_wmt\b_umc\h\ f]n[\l]‚\^ ogm\jh_hmv\[_[mlmgnZ\]]‚\ ]\]bZ_[\gm]\_\l\_‚\]n_bmc\w žmgnZm_hm]iZgZ_\[\]_jmjk va]a_\{\c]‚\_jm]nZg\_lmgtZ]k l\gb\Z_lm]nfhf]n]‚\^_—Zi\wk ]n\b_jmgZ\w^_qf\h_r\c\]_‡mbk ‚\]n_if\_lmgZaim_jm]v\t\b b\wf]_“””Ý^ iZ’\l\Z_f]bf[_ƒ\]’wmhbmg lmgbZjt\]n[\]_albZj\cZh\hZ ’\]n\]_hmlfb\g_[ml\]ZbZ\\] ]‚\_bmglmcmhmb_jm]‚mtfb_p\gk mg\]_iZbfbfl_[\gm]\_t\]‚\[k sfl\bZ_ufjmi\]n^ xmt\b]‚\y_lmgbmjf\]_Z]Z „]Zbmi^_p\g\_lm]nnmj\g_bZi\[ [f\cZb\h_qaa]m‚_‚\]n_tZh\_v\iZ lmg]Z[\w\]^_sZtZb_vfhbgf_l\]k b\Z_omja[g\b_jm]v\iZ_p\gb\Z ]‚\_lm]nZgZ]n_l\h\]n\]_Z]Z^ –qm]’\]\]‚\_tmha[_lf[fc jm]v\iZ_h\]n\b_[gfhZ\c_t\nZ \[\]_lmg]\w_cfl\y˜_c\]vfb jmhZ]_nac_„]Zbmi_hmc\Z]_[mk v\]n_cmt\g_jm]vmc\h[\]_bm]b\]n omja[g\hZ^_uf\h\]\_iZ_gf\]n zmhm]Z\]_bg\iZhZa]\c_v\bwZc\]y “”^””_[m_zp„y_‚\]n_l\hbZ_[\jZ „]Zbmi_i\]_qm\c_ƒ\igZi^_zmk {\[Zc_[\lbm]_Zbf^ tmg\i\\]_qatZ]_‡\]_pmghZm^ [m\i\\]_r\{\_`m]n\w_i\]_iZ lm]i\Yb\g\]_lf]_hmjl\b_gZfw igfj_t\]iy_gmt\]\_i\]_tmgk hfi\w_hZ\l_hZ\l\lf]_’\ca]k t\n\Z_b\gZ_umj\g\]n\]_Z[fb ]‚\y˜_f’\l]‚\^¢£££¤ if\_g\[h\h\_´gal\_Z]Z_\[\] smgh\j\_óîôã²³ïî®ãõy_qak om]n\]_jm]n\]i\c[\]_qaak \[wZg_lmgtZ]’\]n\]y_iZgZ]‚\ gm]i\w^ jm]m]bf[\]_]\hZt]‚\_f]bf[ ]\cia_jmg\Zw_bZn\_nmc\g_vf\g\ ]m‚_i\]_q py_„]Zbmi_hmbZi\[k cacah_[m_lmgmjl\bYZ]\c^ pgmjZmg_—m\nfmy_h\bf_pZ\c\_ž€y ]‚\_jmjZcZ[Z_if\_lm]‚mg\]n #$%&'()$(*+$,-*. p\i\_lmgbmjf\]_lmgb\j\ h\bf_—Zn\_¥w\jlZa]hy_i\]_h\bf n\g\]n_iZ_iml\]_n\{\]n_ƒ\k iZ_u\]bZ\na_smg]\tmfy_qa]\cia pZ\c\_of]Z\_€]b\g[cft^_¥qe igZi^ &2/*6$,'78- 401(7$*4$,$%*/$(4$*3'/2:*/24$3 #':$7$*3$401*,$7$3*&0138%; &'()*@'$1$*IF9Itmgw\hZc_jm]’mb\[_nac_hm]k vfn\_hf[hmh_jm]i\l\b[\] €[fg\hZ_fjl\]y_ ZhZ_tmgk /01&9$$,*234*24'0((/)'$(()*352 $ *3$10($*:0; D'3':*4230($,*%$@7$1$3$/-*A$; :0/2@2G*<$1'@*$4$*:10@/$@2*@8@2$,- E013$2/*%'(D',(7$*/2)$*($%$ h\hZa]\c_‚\]n_hm[\cZnfh_jmk s\cca]_iå¶g_b\wf]_“””Þ^ j\Z]y_i\]_nmg\[\]_qaa]m‚_tZh\ /$<$($*4$(*&$(7$3(*=$ $/0() ,$<*%0(C$42*12@3$(*C')$*C23$ +$1'@*$4$*:10@/$@2*42*%$@7$; 3'$/*/013$2/*1038%0(4$@2G*%0; ]‚mc\j\b[\]_çàè³éêã²ëàè_i\gZ pmj\Z]_`mgj\w\c_of]Z\ jm]nw\iZg[\]_\]’\j\]_hmk 7$()*%0()0($,*&$23*:181))$1$*>%* ,2 42:$@$()3$(1$3$/-*#0,$%$*2(2*3$401;3$401*2/' ('1'/*@$7$*7$()*/01:2,2<*$(/$1$ [m[\c\w\]^ Z]Z_lf]_jmg\h\_‚\[Z]_\[\] gZfh_t\nZ_[ftf_ƒ\igZi^_ofmb ?40@8*A&$()'(*?40@8-*B$5$ ,$' E24$3*D'3':*$4$*32:1$<*3$401 /24$3*D'3':*:'(7$*:10@/$@2 #034$*>$/0()*+$42*I1$&8=8*4$( 2)$*:$1/$2*2/'*7$()*&2@$ @8@2$,$())8/$*FIK*K9*H$(C$1*I1$(8=8zZ]Z_lmj\Z]_“Þ_b\wf]_Zbf jm]i\l\b[\]_h\jtfb\]_jmk qaa_\]i_qa_\[\]_iZif[f]n C$42*:$@$()$(*#'42C8(8*:01,' 30/ 30($()*>$/0()-*?$<G*%'()32( A'(D',(7$*38$,2@2*/2)$*:$1/$2 B04'$(7$*%01':$3$(*L2)'1*7$() \[\]_jmc\[a]Z_c\n\_‚\]n_cmtZw gZ\w_i\gZ_ïã²ëõ±²¯ã²ö_–u\‚\ o\]]‚_mctm’[y_‚\]n_jm]k 4$/2$3'0:('$(,3*/$0(3(*,23$*)/02*14/00((/)'$-*E(2*(D)$31$$/ 4D2$1 2/',$<*7$()*42,$3'3$(- 2(2*$3$(*%0%&'$/*:$1/$2*/01; 3'$/*4$(*4230($,*%$@7$1$3$/mjahZa]\c^_}\_iZbf]bfb_jmjk ‚\[Z]_Y\]h_„]Zbmi_\[\]_jmk ’mb\[_nac_iZ_smg]\tmfy_im]n\] 30/01:2,2<$(*%$@2<*%0()$(; F$12$* :$4$*%0()'@'()*3$401*7$() &0@$1*42*>$/0()G*IF9I*$3$(*<$&2@; #04$()3$(*'(/'3*K'@/12; t\{\_ìê³íîãê_cacah_[m_t\t\[ ]‚\jtfb_[mi\b\]n\]_h\‚\ lmg\]_hmt\n\Z_h\‚\l_[\]\]^ 4$,3$(*52&2/*6$,'78%$(*303$,$<$( (2()@2<G*%0('1'/*@$7$*:0,'$(); lmgmjl\bYZ]\c_im]n\]_jmk im]n\]_t\Z[y˜_[\b\]‚\_iZc\]hZg _umi\]n_iZ_[ZgZ_žmgnZm_jmjZk 5$23*5$D$)'&*4$(*5$D$; /3204,$'3$*1D*4'$31'2*::*$412/3$02-($,*,0&2<*&$23 <4$2*&I22@,)$'(&-**I>0$(&)$$1,*$%0 '$/*IF9I (7$*30D2,-*#0C$3*C$42*6$32,*H'; ]‚Z]n[Zg[\]_[cft_‚\]n_jmjk ÷ã¯êø³ïã¯êö cZ[Z_lZcZw\]_jmcZjl\w_jfc\Z =$)'&*7$()*&'3$(*4$12*:$1/$2 #$7$*321$*$3$(*$4$*:0()$; $3$(*%0(C$423$(*I2%& , ) ' *>$/0() &01('1*>$/0()G*32:1$<(7$*/24$3 tmh\g[\]]‚\y_iZ_iml\]_gZtf\] „]bf[_tZh\_jmcacah[\] i\gZ_q‚\]_|Znnhy_€hwcm‚ :0()'@'()*&$23*F0%831$/G*H8,; 1'<(7$*$/$'*)0C8,$3-*940$,(7$ @0&$)$2*:01/$1'<$(-*&+$, /' /01,2<$/-*501&04$*C$'<*@$$/*C$42 Y\]h_‚\]n_j\hZw_jmjfv\]‚\^ ƒ\igZiy_qa]\cia_j\f_b\[_j\f ¨af]ny_z\n\{\y_wZ]nn\_—fZh 3$1*$/$':'(*IJ?*3$10($*3$; :0%2%:2(*&01$@$,*4$12*3$401- %0()2()$/*>$/0()*$4$,$<*,*'2%; 5':$/2*B0&'%0(-M&&&N `\[_lmc\[y_Z]Z_\[\]_jm]v\iZ w\gfh_jm]vmtac_n\{\]n_„]Zk \]Z^ c\n\_mjahZa]\c^_–}]Z_\i\c\w bmi_hmlmgbZ_‚\]n_iZc\[f[\]]‚\ „]bf[_lahZhZ_if\_nmc\]k #$%&'()$(*+$,-*. gfj\w]‚\y_v\iZ_\[\]_h\]n\b l\i\_cmn_lmgb\j\_c\cf^_}\_lf] i\]n_v\]n[\gy__žmgnZm_j\hZw mjahZa]\c^_u\‚\_tmgw\g\l_iZ\ jm]mn\h[\]_hZ\l_jmjtatac jm]f]nnf_[mhZ\l\]_pwZc_ra]mh b\iZ_c\]nhf]n_iZj\bZ[\] €i\_bZn\_bZj_tmgnmg\[_[m ta]\gfjy_r\bZ]ajy_miZy cfg\w\]]‚\_\i\_hm[Zb\g bZi\[_tmgj\Z]_t\nfh_[\gmk n\{\]n_o\ Zi_im_|m\^ hmt\n\Z_lm]i\jlZ]n_ƒZ’w\mc zc\bm]^_zmv\iZ\]]‚\ imc\l\]_ca[\hZ_‚\]n_iZc\k i\]_n\{m]^ m]\j_gfj\w_gfh\[_tmg\b ]\]‚\y˜_f]n[\l_tm[_[ZgZ_„]Zk –rZ[\_h\‚\_jm]’mb\[_nac ¥\ggZ’[^_ra]mh_‚\]n_b\jlZc p—_ h \ \ b _ b fg f]_ wfv \ ]^ _ „]b f]n la g [ \ ] _ jm ] n \ c \ jZ _ i\ jl\ [ sm g i\ h \ g [\ ]_c \ lag \ ] bmgbZjl\_lawa]^_pawa]klak bmiy_p\bgZ’m_´ g\y_[ml\i\_ïð­ñ jmc\{\]_jmgm[\y_j\[\_w\c_Zbf tgZcZ\]_iZ_cmn_lmgb\j\y_t\gf \jtgf[]‚\_[m_\g\w_v\c\] \]nZ]_lfbZ]n_tmcZf]n^ ‚ \ ] n _ iZ b m g Z j\ _ pa h [ a _ u m \ g ’ w a]_‚\]n_bfjt\]ny_bmgfb\j\ iZ[fbZl_òóy_um]Z]_…¡šd†^ \[\]_jm]v\iZ_hlm[b\[fcmgy lfcZw_i\gZ_’mimg\_m]n[mc^_}\ g\‚\_i\]_hZh{\khZh{\_hfi\w –zmgfh\[\]_l\cZ]n_cf\h €]i_qmh’fm_…u€q†_zc\bm] w‚\ ]nw\c\]nZ_\[hmh ´ g\_jm]‚\b\[\]_qa]\cia hmtf\w_hm]h\hZ_‚\]n_Z]i\w^ hfi\w_jm]v\c\]Z_c\bZw\]_gZk lfc\]n_hmjf\^_pawa]_‚\]n tmg\i\_iZ_omh\_ƒg\]nnm]^ wZ]nn\_um]Z]_j\c\jy_bmgk v\c\]n_jm ] _ jm ] ’ \l\Z_lfcfw\]^ \[\]_jm]i\l\b_h\jtfb\] u\‚\_bZi\[_tZh\_f]n[\l[\]_\l\ ]n\]_hmv\[_rfj\b_c\cf^¢·‘¸ \jtgf[_Zbf_jmgfl\[\]_lak `Zj_tmgvfjc\w_“”_ag\]n i\l\b_hmlfcfw_gfj\w_‚\]n –zagt\]_ b\iZ_\i\_h\bf^ w\]n\b_i\gZ_l\g\_lm]nnmj\gk ‚\]n_\[\]_h\‚\_c\[f[\]_vZ[\ £‰ªª¹ºŠùœ¿½»œ¹ª¤ wa]_smgZ]nZ]y˜_[\b\_pg\lbZ]Z [\jZ_t\nZ_bZn\y˜_[\b\_zak bmgbZjl\_lawa]_im]n\]_[mk `\]n\]]‚\_[mjf]n[Z]\]] iZ_hm[ac\w]‚\^ agiZ]\bag_sZi\]n_¶lmg\k gfh\[\]_l\g\wy_i\]_hmtf\w l\b\wy_i\]_hfi\w_iZb\]n\]Z^ nZbf_jm]mgZj\_c\lak hZa]\c_u€q_zc\bm]y_}g{\] uo_‚\]n_l\n\g]‚\_bmgbZjl\ oZ\_bmglmg\]n[\l_iZ_gfj\wk #$%&'()$(*+$,-*. g\]sm _\i\_tm]’\]\y_`Zj_u€q u\]bah\^_´]\j_[m’\j\b\] lawa]^ ]‚\_‚\]n_bmgbZjl\_lawa]^ [\]kgm[\]]‚\^_umt\t_Zbfy_jmk ufw\giZ_jm]n\[fy_’\g\ cmtZw_Z]bm]hZY^_`\lZ_‚\]n_bmgk zc\bm]_i\]_pmj\i\j_zmk ‚\]n_bmgi\jl\[_lfbZ]n_tmk —fg\w_z\fj\]y_zm’\k z\jZ_j\hZw_jm]nfjlfc[\] gm[\_jmjmgcf[\]_lm]n\g\w\] ‚\]n_iZbmjlfw]‚\_Zbf_[mg\l lm]bZ]n_vfn\_\i\c\w_[aagk t\[\g\]_zc\bm]_tmgi\b\k cZf]n_bmghmtfb_Z\c\w_zc\bm] j\b\]_n\{m]y_oZiZ[_ra[a i\b\_bmg[\Zb_[mgfh\[\]_bmgk i\]_lm]i\jlZ]n\]_hmwZ]nn\ jmjtf\b_lmc\v\g_]\[\c_‚\]n iZ]\hZy˜_fv\g]‚\^_zmgv\h\j\ ]n\]_[m_ca[\hZ_l\cZ]n_l\g\w^ `m]n\wy_zc\bm]_umc\b\]y_zmk uy_jm]nZ]Yagj\hZ[\]_iZ_[mk hmtfby˜_[\b\_oZiZ[^¢¿‹¤ w\hZc]‚\_lahZbZY^ iZi\jlZ]nZ]‚\_jm]nfjl\b Zbf_jm]fgfb]‚\_\[\]_jmk –€]\[k\]\[_hm’\g\_[mk i\]_jmj\[Z]‚\^_„l\‚\_Zbf ]nZ[Zh_nmhm[\]_\]b\g_lmc\v\g^ #$%&'()$(*+$,-*. hmcfgfw\]_w\gfh_jm]i\l\b tmtmg\l\_[\cZ_tmgw\hZc_jm]k zm’m]imgf]n\]_b\{fg\]_l\hk lmc\‚\]\]_lgZj\y˜_[\b\_ufk ’mn\w_bmgv\iZ]‚\_b\{fg\] ’\[ajlmbZhZ_ac\wg\n\y_\[\] [mi\b\]n\]]‚\_iZ_¥\]iZ ž\bj\{\bZy_r\[\gb\_umc\b\]^ wZh\l_ga[a[_tmgh\j\_bmj\]k cfj_b\wfy_ƒ\hy˜_fv\g_vfgf w\giZ_‚\]n_[Z]Z_jm]v\t\b \]b\g_nm]n_lmc\v\g^_\jf]y i\l\b_iZjZ]Zj\cZh\hZ^ gatfifgy_tmgh\j\_ag\]nk ƒm]nm]\[\]_[ahbfj_hmk bmj\]]‚\^_o\gZ_lmbfn\h tZ’\g\_pm]n\iZc\]_mnmgZ zml\c\_uo_ƒfw\jj\iZ‚\w iZ\_jm]n\[fZ_t\]‚\[_lfc\ ´Ym[bZYZb\h_[mgv\h\j\_Zbf sa b f\ umbmc\w_\’\g\_Z\lf] l\[tac\_tmg{\g]\_jmg\w lm]nmcac\_\gm]\_Yfbh\cy r\[\gb\_`Zjfgy_r\b]Z[ay_umk z\g\]n[\vm]y_iZbmjfZ_iZ_[\]k ‚\]n_n\n\cy_i\]_\[wZg]‚\ bmgcZw\b_h\c\w_h\bf]‚\_[mbZ[\ \[\]]‚_[\m^_jt \cZ_[m_r\[\gb\^ ]ajag_bfvfw_im]n\]_bfcZh\] }{\]y_q\h‚Zi_jm]‚m{\_c\k ]Z]y_¡_ƒ\gmb_“”•d^ bag]‚\y_um]Z]_…¡šd†_hZ\]n^ b\{fg\]_bmgv\iZ^ hm[mcajla[_lmc\v\g_tmgjatZc –u\‚\_w\ _]mjm]Z] ]\j\_iZ_lf]nnf]n_o\ck l\]n\]_gfjlfb_hZ]bmbZh_hmk ƒm]fgfb_r\b]Z[ay_lm]n\k umtmcfj_tmgbfn\h_iZ_z\g\]nk ufw\giZ_jm‚\[Z]Z_iZ_hmk lmg]\w_jm]’at\_jmc\[f[\] ag\]nbf\^_\]‚\ ]b Z _ \] ncZhwy_q\h‚Zi_bmgcZw\b_hmk c\j\_bZn\_v\j^ iZc\]_vfn\_tmcfj_jm]nmk [\vm]y_ufw\giZ_lmg]\w_v\iZ bZ\l_hm[ac\wy_lmc\v\g_ä[gm\bZYå \[hZ_ \]i\cZhjm^_umtmcfj t\cZ[_[m_r\[\gb\y˜h_\[‚\\b_\\_[q\ k h m [ \ c Z _ jm ] m ] i\ ] n _ t a c \ _ i\ ] `\ g Z Y _ h \ b f_ v \ j]‚\ _ h m k \wfZ_ha\c_\[bZ Zb\h_\]\[ nfgf_i\]_zml\c\_um[ac\w Zbf_w\]‚\_“”_lmghm]]‚\^_`\k bmgv\iZy_lZw\[]‚\_jm]nw\c\f h‚Zi_gZ]n\]_hmtmcfj_jmk tmgj\Z]_iZ_\gm\_lmgb\w\]\]^ w\gn\_ql_“””_gZtf^_}{\] btf]nh f_ƒm]bmgZ_zaagiZk uƒp^ gfw_c\w_h\bf_hm[ac\w_\i\_•” lmc\v\g_Zbf_c\cf_jmc\’\[_tmgk ]‚\[hZ[\]_lmgbf]vf[\]_hm]Z u\\b_­®¯°±²³jm]’at\_jmk jm]n\b\[\]y_q\h‚Zi_t\gf ]\bag_pm m[a]ajZ\]_x\bb\ umc\j\_Zbfy_ufw\giZ_[mg\l \]\[y_j\[\_f]bf[_•Ÿ_hm[ac\w i\h\g[\]_]ajag_lmc\b_jatZc \]\[_]mnmgZ_iZ_`\j\]_—fjk ]n\jtZc_n\jt\g_hmhm[\cZ bmgcZw\b_hm[\cZ_tmgj\Z]_Yfbh\c q\v\hh\_Zgbf_ w_jmjZ]b\ w\gfh_bfgf]_c\l\]n\]_[mbZ[\ jm]m]n\w_lmgb\j\_]mnmgZ Zbf_[m_tmtmg\l\_hm[ac\w_c\Z]^ tZ]Zy_¥\]iZ_sagatfifg^ q\h‚Zi_jmj\cZ]n[\]_jfk iZ_bmjl\b_Zbf^_–smcfj_jmjk ZµZ]_f]bf[_thfi\ m g c Z t fg_[m_sak bmgv\iZ_b\{fg\]_\]b\g_nm]n \[\]_bmg[fjlfc_•Ÿ”_\]\[^ –zmbmjf]‚\_hmbmc\w_[\jZ zmbZ[\_lmgbf]vf[\]_{\k [\]‚\^_umfh\Z_tmgj\Z]y_q\k tmgy_t\gf_hm[\g\]ny˜_[\b\ gatfifg^ lmc\v\g^_ƒm]fgfb]‚\y_Ym]ak –oZb\jt\w_nfgfy_[ml\c\ ’m[_[m_u\jh\b^_z\jZ_b\wf ‚\]n_iZjfc\Zy_q\h‚Zi_ifif[ h‚Zi_‚\]n_iZbmj\]Z_halZgk }{\]^_ƒm]fgfb_}{\]y_q\k –z\gm]\_jmj\]n_b\[_\i\ jm]\_b\{fg\]_hm’\g\_fjfj hm[ac\wy_lacZhZy_j\gZ_tf\b jatZc_Zbf_jZcZ[_hZ\l\y_lmc\v\g iZ_t\gZh\]_[mif\y_lmghZh_iZ ]‚\_jm]fvf_[m]i\g\\] h‚Zi_jm]‚m{\_hml\bf_Yfbh\c^ w\c\]n\]_t\nZ_q\h‚Zi_f]bf[ jmj\]n_jmjtf\b_t\]‚\[ [mnZ\b\]_tmgh\j\y_jZh\c_tmgk j\]\^_`\lZ_‚\]n_lm]bZ]n tmc\[\]n_j\]b\]_zmbf\ ‚\]n_jm]n\]b\g]‚\y_€fiZ ¶]n[ah_lm]‚m{\\]]‚\_hmk tmglmgnZ\]y˜_[\b\]‚\^_–q\k lZw\[_lgZw\bZ]^_\jf]y_tmk hmlmi\^_€i\_hmhZ_iZ_j\]\ lm]‚mcmh\Z\]]‚\_im]n\]_hmk ƒpq_€jZm]_q\Zh_i\]_[mif\ tmg{\g]\_wZb\j_tmglmc\b w\gn\_ql_“”_gZtf^ h‚Zi_b\[_lmgcf_jmjZ]b\_ZµZ] g\]n[\b_i\gZ_[m]‚\b\\]_Zbfy_iZ\ jmgm[\_jmjZcZ[Z_[mhmjl\b\] [ac\w_lmc\v\g_Zbfy˜_vmc\h]‚\^ ag\]n_bf\]‚\^_}\_iZi\jlZ]nZ ]ajag_s_“Ÿ¡_¬¬^ – oZ \ _ ]‚ m {\ _ h m l\ b fy _ ql m_lm]n\iZc\]_f]bf[_lmgnZ_[m bmgnmg\[_f]bf[_jm]im[\bZ jm]nf]n[\l[\]_f]mnkf]mn pZw\[]‚\_jm]n\[f_lmg]\w hmvfjc\w_lm]nfgfh_bmg\h –´]nn\[_[a[y_t\gf_[\cZ “”_gZtfy˜_vmc\h_}{\]^_u\\b [hf\ bmjl\by˜_Zjtfw]‚\^ l\g\_lmc\[f]‚\^ i\]_[mcfw\]]‚\^_€i\_lfc\ jm]nw\lfh_nm]n_¶mhb\i_imk p\gb\Z_€j\]\b_\hZa]\c Z]Z_h\v\y˜_[\b\_q\h‚Zi_h\\b lmgb\j\_[\cZ_jmcZw\b_q\k qZgZb_f_ pfg t\h\gZy_lm]n\’\g\ pm]n\c\j\]_c\l\]n\]]‚\ h\\b]‚\_jmgm[\_iZj\]v\[\] ]n\]_Z[g\g_iZ_paci\_o}¨^ …p€†^_z\t\gmh[gZj_ƒ\tmh iZ’mn\b_gmlagbmg_`gZtf]^_u\\b h‚Ziy_}{\]_jm]n\[f_bmg[mvfb^ q\h‚Ziy_jm ]‚mtfb_[mlmgnZ\] b\[_b\]nnf]nkb\]nnf]ny_ufk j\[\]_m]\[y˜_bmg\]n]‚\^ \jf]_tf[\]_bZi\[ cgZ_zajvm]_ufb\gj\]_vfn\ iZb\]‚\_jm]nm]\Z_\i\_\b\f }\_jmg\h\_Y\jZcZ\g_im]n\] [cZm]]‚\_f]b f[_jm]n\b\hZ w\giZ_jm]nm]\c_tmtmg\l\ zmtZ\h\\]_äjmj\]v\[\]å jf]n[Z]y_hmt\n\Zj\]\_nm]n pw\aiZ g _ j\ c \ j_ Z b f ^ b Z i\ [ ]‚ \ _ Z µ Z ]_ i\ g Z _ lm ]n \ k {\ v \ w_ q\ h ‚Z iy _ ]\ jf]_ Z \ n \ ] n n f\ ] _ lh Z [ Zh_Zbf^ nm]n_lmc\v\g_i\]_\]\[k\]\[_iZ jmgm[\y_jm]fgfb]‚\_lmgcf hm[ac\w_c\Z]y_bmb\l_m[hZh_iZ_cf\g `mg[\Zb_im]n\]_[\hfh iZc\]y_q\h‚Zi_jm]n\[f_hfk jmjZcZw_iZ\j_h\v\^_–u\‚\ –a]ba]_{\ \]n_bm]bf i\c\j]‚\^_p\i\w\cy_bZi\[ iZ\{\cZ_hm’\g\_[mhmcfgfw\]_iZ hm[ac\w^_ƒ\[\y_lZw\[]‚\_hmk ‚\]n_jm]Zjl\]‚\y_Z\_jmk i\w_jmjZ]b\_ZµZ]^_–ufi\w [\‚\[_[m]\cy_Z]Z_[\‚\[_\]\[k tZh\_jm]v\iZ_wZt‚fg \]_‚\]n hmjf\]‚\_jmgfl\[\]_hZhk hmbZ\l_hm[ac\w^_}]Zc\w_‚\]n l\[\b_fhfc\]_\i\]‚\_Yagfj ]n\b\[\]_hZ\l_jm]v\c\]Z ZµZ]_[a[y_‚\]n_lm]bZ]n_[\] ]‚\_jm]bmgZy_b\lZ_h\‚\_iZ\j i\l\b_jmjt\]bf_lm ]‚mjk {\]‚\^_s\]‚\[_iZ_\]b\g\]‚\ iZhmtfb]‚\_hmt\n\Z_lmc\‚\]\] nfgf_\b\f_hm[ac\w_‚\]n_jmk [a]hm[fm]hZ^_–u\‚\_hZ\l^ h\‚\_bZi\[_[\tfgy˜_fv\g]‚\^ h\v\y˜_f’\l]‚\^ t fw \ ] ^ ˜ _ €c \ h \ ] _ [ m if\ y_q\k lmc\v\g_hm[ac\w_c\Z]^ lgZj\_\b\f_ä]nf{a]n[m_hZhk ]\]n\]Z_[m]\[\c\]_lmc\v\g^ umg\w[\]_h\j\_€cc\wy_Zbf q\fb_{\v\w_q\h‚Zi_bmgk r\b]Z[ay_lmbfn\h_pm]n\k h‚Zi_Z]nZ]_im[\b_im]n\ ] \jf]y_i\gZ_fl\‚\]‚\ {\åy_i\gZ_nfgf_\b\f_hm[ac\w smtmg\l\_b\wf]_c\cf_t\w[\] jmgfl\[\]_[a]hm[fm]hZ cZw\b_tZ\h\_h\v\_h\\b_iZw\jk iZc\]_mnmgZ_r\[\gb\_`Zjfg Ztf]‚\^_om]n\]_tmgcZtfg bfgf]_c\l\]n\]_t\w[\]_[mbZ[\ f]bf[_hZh{\]‚\^ u\ia]a_jm]n\hlZg\hZ[\] gZ_lmgtf\b\]y˜_v\{\t_q\k lZgZ^_}\_b\jl\[_bm]\]ny_i\] jm]‚\b\[\]_bZi\[_jm]nmk tmgh\j\_[mcf\gn\y_iZ\_tZh\ j\c\j_iZ_bmjl\b_lmc\v\g_[a]nk u\c\w_h\bf_’a]bawy_‚\Zbf hf\g\]‚\_tmg[\Zb\]_lm]\k i\ i_h\\b_iZb\]‚\_fc\]n^_}\ hmhm[\cZ_jmjtmgZ_hm]‚fj^ b\wfZ_q\h‚Zi_q\v\hh\_tmk cmtZw_hmgZ]n_tmgh\j\kh\j\ [a{y_ufw\giZ_tmg\]Z_jm]‚Zjk im]n\]_jm]vmjlfb_i\]_jmk ]n\]\]_b\{fg\]_lmc\v\g^ hh‚mZ]iZ gZ_jm]n\[f_j\hZw umjt\gZ_ZhbZg\w\by_q\h‚Zi lmgnZ\]_[m_cf\g_[ab\_\[wZg im]n\]_Ztf]‚\^¢·‘£‰ª¸ lfc[\]y_jmgm[\_jmjZcZ[Z_lak ]‚\jtfb_hZh{\_[mbZ[\_bZt\_iZ uZ[\l_hm]\i\_iZ[mjfk h‚a[_i\ ]_jm]mgZj\_bmg\lZ vfn\_bmgcZw\b_\h‚Z[_jm]nk lm[\]_c\cf^_–\wy_h\‚\_tmk ª¹ºŠ»‹¼‰ª¼Š½¾‹ªŽ¿¤ bm]hZ_tmh\gy_tmg\]Z_tmghf\g\y hm[ac\w_l\nZ_w\gZ^_zm\[g\t\] [\[\]_\[\_xfj\h_uƒz_pZgZ f]bf[_jm i\]_bm]bf_\i\_[mZ]nZ]\]_jmk \]b\g\_nfgf_i\]_hZh{\y_jmk •_¨an‚\[\gb\y_„h{\]ba^_„hk j\]‚\^ ]nwZc\]n[\]_bg\fk gm[\_‚\]n_b\[_hmc\cf_bmg\k ]fgfb]‚\y_\[\]_jmjZ]Zj\k {\]ba_jm]mn\h[\]y_uƒz_pZgZ –z\jZh_h\‚\_hZi\]n_c\k [ajai\hZy_t\Z[_acmw_hm[ac\wy cZh\hZ_[m’m]imgf]n\]_hZh{\ lf]_hmb\wf]_c\cf_jm]nw\lfh nZy˜_Zjtfw]‚\^_q\h‚Zi_v\iZ nfgfy_j\flf]_ag\]nbf\^ tmgtf\b_]mn\bZY^ nm]n_ubmlZgay_‚\]n_iZ[mb\wfZ [{\_[m’mc\[\\]_l\i\ –umj\[Z]_c\j\_h\‚\_bmgk 拑‹©‰Œ pachm[_hmbmjl\b_i\]_iZ]\h^ bummgci\ h\y_•_r\]f\gZ_“”•d^_ƒak tZ\h\_jm]i\l\b_uƒuy_jmgm[\ ¥\g\_Z]Z_bmc\w_iZbmjlfw x\c_hmgfl\_iZc\[f[\] tZc_\sƒ_ ¦k™_]alac_s_“e“ \[\]_b\{fg\]_iZ_j\]\y_imk uƒ€_ƒfw\j\iZ‚\w_•_¨ank uƒ€_u\]n_`Zjfg^_\[\_zmk xq_‚\]n_iZ mjfiZ[\]]‚\ ]n\]_nm]n_j\]\^_u\‚\_[\k ‚\[\gb\y_ƒm]fgfb_\[\_sZk hZh{\\]_y__ufgahay_jm]n\k jm]\tg\[_m[[ag Zw\bhf b\[\]_\[\]_i\b\]n_jmh[Z i\]n_xfj\hy_u\ia]ay_hmk b\[\]_nm]n_lmc\v\g_iZ_hm[ac\wk —f§Za_]alac_ž_•Ÿ“_“o\ _ ¥ ¨_ iZ_`ac \[wZg]‚\_bZi\[_i\b\]n^_`\lZ [ac\w]‚\_bmc\w_jm]v\cZ]_[mgk ]‚\_bmc\w_iZtft\g[\]^_pZw\[k r\nag\{Z_\g\w_hmc\b\]_ zƒ h\‚\_g\vZ]_tmg[aagiZ]\hZ_t\Z[ v\h\j\_im]n\]_iZ]\hy_lZjk ]‚\_jm]mg\l[\]_hZhbmj_h[agk d™^””^ im]n\]_hm[ac\w_c\Z]_j\flf] lZ]\]_ƒfw\jj\iZ‚\wy_i\] hZ]n^_–zmbZ[\_bmgcZt\b_b\{fg\]y —Zj\_lm]fjl\]n_jatZc [mlacZhZ\]y˜_fv\g_ufw\giZ^ tmtmg\l\_hm[ac\w_c\Z]^ laZ]_iZ[fg\]nZ_•™”y˜_[\b\ ajlgm]n\]_¥\{\]nksanag ˆ¹ª‹ª¼‰½‹Ž –p\bgacZ_tmgh\j\_w\gfh ufgaha^¢¿Š¹¤ Zbf_bmglm]b\c_[mcf\g_cm{\b lZ]bf_tmc\[\]n^_of\_ag\]n _\]kb\g\]‚\_jm]Z]nn\c #$%&'()$(*+$,-*. iZ if]Z \_iZ_ca[\hZ_[mv\iZ\]^ /2()*81$()(7$*&$23-*52@$*%0%; &'/23(7$:12$-*F2*$(/$1$(7$*$4$,$<*F'40 zagt\]_bm{\h_\b\h_]\j\ &0123$(*0(01)2*:8@2/2L*30*$3'*4$( I'/12*:$@$()$(*>$%$,*A214$4 +$1,2(8G*&2(/$()*@2(0/18(*7$() x\gf]_…™e†_i\]_ƒ_q\Zw\] 30,'$1)$GÄ*3$/$*?$7*42*+8/0,*A',2$G 4$(*È247$*B$(48'*2/'G*%$@2< $D$:3$,2*&01$4'*:01$(*40()$((7$- …•¡_tfc\]†^ #0($7$(G*>$3$1/$G*#0(2(*MÅÆÇN- @7'/2()*@2(0/18(-*A0@32:'(*@$%; 9$*30%'42$(*%0(0:2@(7$-*A0; ª«‰ŽŠ‹› #$7$()(7$G*2$*&0,'%*%0(; :$2*@03$1$()*1'%$<*:184'3@2*7$() ('1'/(7$G*F'40*$4$,$<*@$<$; umlfc\]n_i\©‹ gZ_sagatfk 4$:$/3$(*:12$*7$()*422()2(3$((7$- %0()8(/1$3(7$*2/'G*&0,'%*%0; &$/(7$y_ƒZ]nnf_…dšd†y_q\h‚Zi È$)2:',$G*=$(2/$*30,$<21$(*>$; ($7$()3$((7$-*E0/$:2G*2$*/0/$: ÌF$12*4','*@$<$&$/$(*40()$( ifg mjt\cZ_bmlmgna[_h\]b\Z_tmgk 3$1/$G*ÉÇ*A02*.ÊËË*2/'G*@0()$C$ &013$17$*C23$*$4$*=$3/'*4$(*30; F'40-*B0($:$*<$421*&$10()Í [ %0(D'1$<3$(*:01<$/2$((7$*/01; @0%:$/$(B$10($*3$%2*%0%$()*@$%$;@$%$ h\j\_[\{\]k[\{\]]‚\_tmgk <$4$:*3$121*4$(*@/'42(7$-*9$*C')$ A0%$()*2$*@0%:$/*42)8; @0&$)$2*/2%*Î012L23$@2GÄ*'C$1*?$7; j\Z]_Yfbh\c_iZ_€os_€cc_ub\g @04$()*%0()0%&$()3$(*'@$<$ @2:3$(*403$/*40()$(*@0C'%,$< @2,$-ME12&'((0=@Æ=2,N ¬a]\_žfbh\c_iZ_tZc\]n\]

OÑXúS" VQS

OPQRS"STSUPVWX

Â"Ã"O UP

OPÑ XQOW" "Ã

O À Á "À

ÏWÐVÑÒ X!WX


MNOPQRSTUQV 0123

WXYZWZ[\]^[_[1Z`Xa[bcde fZYZ1Z^[g

/012034560789:785;<=:015>:07807 !"

45678699

/0123

9 45679879:;<=<>?>@>AB:C@BD7=>@>AB:E:F<>GBHBI7::J:6;CF:K 

#$#

 

%"$!"

&'(#)*#

&)$#!"!

+,'!

+'-'.

 

 

 

 

 L

?ÂŻ @ ¡ Âą ² ´ Âł ¡ ÂŻ AÂą ½ B ´ Âľ ÂŻ š° Cš¯ ¿Ÿ Âś ¡ Âą ´ ÂŻ DÂşE ² Ă&#x20AC; Âź ÂŻ ?F D´ Âľ Âľ Âś ² Âś ´ ÂŻ ° Âą ² E Âś Âł Âť Âś ´ ÂŻ CG ÂŻ H I I ÂŻ J B ¡ Âś ÂŻ Ă Âł Âś K L Âł Âś !i"#$%"j&'($)Ăşv{xtw rytnknytq}tqkomwmrtÂ&#x2026;kumr{Â&#x2026;tw -{otk~tz{kotult{kntwyotq

Â&#x2026;y~tqkzmntokz{omnwt{ktq}{q tztkvmxp|pntqkz{krtq}{wÂ&#x20AC;rtqÂ&#x20AC; ~ywtkvtnmqtkomrynyÂ&#x2026;kmwmnq{w vmq|tq}kÂ&#x2020;mq{qkĂť*+,Ăźkkopnm }{wknytq}tqqÂ&#x201A;tÂ&#x192;kÂ&#x201E;mxp|pntq }mzyq}komxmrtÂ&#x2026;kywtntkxtotÂ&#x2026; omv{wtnklyvyrkÂ&#x192;77kmwmnq{w wmnomxywkwmnqÂ&#x201A;twtkw{ztvkÂ&#x2026;tqÂ&#x201A;t omuytkumov{kÂ&#x201A;tq}k~mxprkÂ&#x2026;tqÂ&#x201A;t twtykrtq}{wÂ&#x20AC;rtq}{wkrtqwt{kzyt wmn~tz{kz{knytq}tqkstnutz{Â&#x192; w{}tkrpvto{Â&#x192;kÂ&#x2039;tuyqkx{tnkqtqw{ }mzyq}ksÂ&#x2C6;øskÂ&#x201E;rtwmqktuxnprÂ&#x192; Â&#x2020;mrynyÂ&#x2026;knytq}tqkÂ&#x201A;tq}kxmntÂ&#x20AC; z{Â&#x2026;{wyq}ksÂ&#x2C6;Â&#x192;kqwyvktvw{Â&#x152;{wto Ă˝tvkÂ&#x2026;tqÂ&#x201A;tk{wykrtqwt{kw{}t ztkz{ko{o{kywtntk}mzyq}kxp|pnÂ&#x192; Ăťtq}}pwtkzm tqĂźkkqtqw{kx{ot }mzyq}k-kÂ&#x2C6;muvtxkÂ&#x201E;rtwmqklyq Ăş{nkutoyvkztqkumnmuxmokvm umq}}yqtvtqknytq}tqkrt{q xtq~{nÂ&#x192;kÂ&#x2C6;tztÂ&#x2026;trk.mzyq}ksÂ&#x2C6;Â&#x20AC; {qwmnq{wkvtwtqÂ&#x201A;tkz{kÂ&#x201E;rtwmq Â&#x201A;tq}kw{ztvkumq}trtu{kvmnyÂ&#x20AC; øskÂ&#x201E;rtwmqkwmrtÂ&#x2026;kz{lmnxt{v{ Â&#x2020;mq{qkĂť*+,ĂźÂ&#x192; otvtqk~mrtoqÂ&#x201A;tÂ&#x192; ltztk67krtryÂ&#x192; ĂštklyqkumulmnwtqÂ&#x201A;tvtq Â&#x2C6;tqwtytqkÂ?Ăž3Â&#x17D; 4kvmnyotÂ&#x20AC; Ăľtv{rkÂ&#x201E;mwytksÂ&#x2C6;øskÂ&#x201E;rtÂ&#x20AC; w{qztvklmnxt{vtqkÂ&#x201A;tq}kz{rtÂ&#x20AC; vtqkmwmnq{wkz{k}mzyq}ksÂ&#x2C6;øs wmqkstnutz{krtq}oyq}kvmÂ&#x20AC; vyvtqkltztk67Â&#x192;kqwyv xt}{tqkywtntkz{tv{xtwvtqkt{n ksÂ&#x2C6;øskÂ&#x201E;rtwmqk{q{ Â&#x2026;y~tqkÂ&#x201A;tq}kutoyvkvmkztrtu Ă Â&#x2020;Â&#x2021;CÂ&#x2C6;¯¸Â&#x2030;A¸Â&#x160;Â&#x2030;A¸Â&#x2020; }ommxzyq} mryuqÂ&#x201A;tkz{lmnxt{v{kzmÂ&#x20AC; ztqkwmnwtulyq}kz{kmwmnq{w umqmrtqktq}}tntqkomÂ&#x20AC; xt}{tqkywtntk}mzyq}Â&#x192;kÂ?wmnq{w ?F_`abcdefghciejklcm qv{}wttqnkkøl tkltztk67 Â&#x201A;tq}kxtotÂ&#x2026;kztqkwtvkvytw jamkldcaecinaie`kiocinp rtryÂ&#x192;kÂ&#x2020;tÂ&#x201A;kt6k7o7mkx~yw m q tnqÂ&#x201A;tkzyry umqtÂ&#x2026;tqktvÂ&#x2026;{nqÂ&#x201A;tktuxnprÂ&#x192; kdkliadeqcidcaejgc o y z t Â&#x2026; k um u{ q w t k o tk}mqÂ&#x20AC; Ăşztkw{}tknytq}tqkÂ&#x201A;tq}kwmnÂ&#x20AC; nkjginerstreuqcdki wmq}qÂ&#x201A;tkz{lmnxty{vl{tkÂ&#x201A;qt uyq ztultvkrtq}oyq}kÂ&#x201A;t{wy cvblwqpexkiaieyz{|} Â&#x201A;tq}kz{lmnxt{v{kutrtÂ&#x2026;kxtÂ&#x20AC; nytq}kĂśntvo{k.prvtnÂ?knytq} }{tqkztrtuÂ&#x192;kÂ&#x2C6;tztÂ&#x2026;trkvmryÂ&#x20AC; Ăľtv{rkÂ&#x201E;mwytksÂ&#x2C6;øskÂ&#x201E;rtwmq mwlk~ Â&#x2026;tqqÂ&#x201A;tkltztk}mqw{q}qÂ&#x201A;t Ăşxn{Â&#x201A;tqwpÂ?kkztqkmwmnq{wkz{ktwto ?Fscjcfcqpekjgin vtnmqtkoyztÂ&#x2026;kottwqÂ&#x201A;tk}mqÂ&#x20AC; wtq}}tkumqy~ykrtqwt{kzytÂ&#x192; rstreuqcdkiedkqcf tkz{}tqw{kwywynqÂ&#x201A;tÂ&#x192; Â&#x2020;mztq}vtqkt{nkÂ&#x201A;tq}kutoyv jaÂ&#x20AC;klbca`aeÂ&#x20AC;cjce Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x192; w{q}Â&#x2020;qmÂ&#x201A;zt q}vtqkÂ&#x2020;mvnmwtn{o vmkrtqwt{kw{}tk}mzyq}k-kÂ&#x2C6;muvtx qcqgpevkikqciecinnclci sÂ&#x2C6;øskÂ&#x201E;rtwmqkĂľ{zÂ&#x201A;tkÂ&#x2020;ywn{oÂ&#x20AC; Â&#x201E;rtwmqkz{omxtxvtqkprmÂ&#x2026;kÂ&#x2026;tr qtkvmw{vtkz{u{qwt{kvpq {nÂ&#x20AC; Â&#x201A;tq}kotutÂ&#x192;kÂ&#x2021;tqÂ&#x201A;tkw{ztvktzt tÂ&#x20AC;e Â&#x201A;Â&#x201A;ehgdc~ uto{kxmryukztltwkumqtvo{n mwmnq{kÂ&#x201A;tq}ktuxnprÂ&#x192;kĂşvtqkwmwtl{ ?FeÂ&#x201E;c`aqeukdgc vmny}{tqktwtokvmnyotvtq omrynyÂ&#x2026;kxtntq}Â&#x20AC;xtntq}kwmnÂ&#x20AC; rstreuqcdkip Â&#x201A;tq}kwmn~tz{kz{k}mzyq}ksÂ&#x2C6;øs utoyvkvpulywmnkztqkxmnvtoÂ&#x20AC; rclvcjap Â&#x201E;rtwmqkwmnomxywÂ&#x192;kÂ&#x2C6;{Â&#x2026;tvqÂ&#x201A;t xmnvtoklmqw{q}klyqkxtotÂ&#x2026;Â&#x192; vkvÂ&#x20AC;kldciÂ&#x2026;c`ci umu{qwtks{qtokÂ&#x2C6;mvmn~ttq øytq}tqkÂ&#x201A;tq}kwmnvmqtkztultv uyukĂťsÂ&#x2C6;ĂźkÂ&#x201E;rtwmqkyqwyv {trtÂ&#x2026;knytq}kxt}{tqkpn}tq{oto{ fcmaqeÂ&#x20AC;klbca`cieÂ&#x2026;cin um n{votkvmnyotvtqkÂ&#x201A;tq} nytq}kÂ&#x2018;Â&#x2C6;Â&#x2020;Â?kztqknytq}kxt}{tq jaqc`g`cieÂ&#x20AC;cjce Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x192;~ wmn~um tz{Â&#x192; Â&#x2026;yvyuÂ&#x192;kÂ&#x2019;

MNOPQRQSTUPQVPWXQSTXNTYZQSOT[QPS

Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â?Â?Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â?Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x2019;Â?Â&#x161;Â&#x17D;Â&#x152;Â&#x161;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x2018;Â? Â&#x17E;Â&#x;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2022;Â?Â?Â&#x203A;Â&#x2019; ¥Â&#x2018;¢Â&#x2018;Â?Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x203A;Â&#x2019;ÂĄÂ&#x2014;¢Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â?ÂĄÂ&#x203A;Â&#x2019;ÂŁÂ&#x2014;¢Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x203A;Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x2DC; Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2022;¤Â&#x203A;ÂŁÂ&#x203A;Â&#x;Â?Â&#x;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2014;Â?¤Â&#x203A;Â&#x2013; Â&#x2022;¤Â?Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2019;ÂĄÂ&#x203A;Â? Â&#x2DC;ÂĽÂ?ÂŚÂ&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x2022; §¨ŠªÂ?ÂĄÂ&#x2122;Â&#x2019;Â&#x203A;ÂŹÂ?Â&#x17E;Â&#x203A;¤Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?ÂŁÂ&#x203A;Â&#x2019;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;¢Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;ÂŁÂ?Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2018;Â? Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2DC; Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x203A;Â&#x203A;ÂĄÂ&#x2122;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â?¢Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x201C;Â&#x2018;ÂŹ ­Â&#x160;Â&#x203A;ÂĄÂ&#x2122;Â?Â?§¢Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2014;ÂĽÂ?Â&#x152;Â&#x203A;Â&#x2013;ÂŤÂ?Â?Â&#x203A;¤Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â?Â&#x2014;ÂĄÂ&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x;Â&#x2014;¢Â?Â&#x2018;Â&#x2022; Â?Â&#x203A;Â?Â&#x2019; Â&#x2018;Â&#x2022;¤Â?Â&#x201C;Â&#x2018;Â&#x2022;¤Â?Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2022;¤Â&#x2018;Â&#x;Â&#x2018;Â&#x153;Â&#x2014;Â?Â?Â&#x203A;Â&#x2019; ¥Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2022; ÂĄÂ&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2022; Â&#x2022;¤¤ Â?ÂŁÂ&#x203A;Â&#x2019;Â?Â&#x2018;Â&#x2014;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;¢ Â&#x; ¼ŽÂ?Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2018;

Ă&#x20AC;Ă&#x192;Ă?Ă&#x2030;Ă&#x2013;Ă&#x2013;Ă&#x2026; Ă&#x2026;Ă&#x2018;Ă&#x2026;Ă&#x152;Ă&#x2DC;äçüĂ&#x2022;Ă&#x2DC;Ă&#x2026;Ă&#x201D;Ă&#x201C;ĂĽĂ&#x2DC;Ă&#x201C;Ă&#x2022;Ă&#x2026;Ă?Ă&#x17E;Ă&#x201C;Ă&#x2026;Ă&#x2C6;äĂ?Ă&#x17E;ĂĽĂľĂ&#x2026;Ă&#x2039;ĂŽĂ&#x20AC;Ă&#x2039;Ă&#x2026;Ă&#x2013;Ă&#x201D;Ă&#x201C;Ă&#x2DC;äüĂ&#x2026;Ă&#x201C;à ÌçĂ&#x2014;Ă&#x201D;Ă&#x2026;ĂŁĂ&#x201C;âáĂ&#x201C;Ă&#x2DC;äçøĂ&#x201C;Ă?Ă&#x2022;Ă&#x2026;èĂ&#x17E;øĂ&#x201C;ĂĽĂ&#x2026;Ă?äçĂ&#x201C;âĂ&#x2026;Ă?Ă&#x2022;âäçĂ&#x2DC;Ă&#x201C;Ă&#x2022;Ă&#x2026;Ă&#x201C;ĂĽĂľĂ&#x2022;ĂĽĂ&#x2122;Ă&#x2026;Ă?äüĂ&#x2022;ĂĽÂżĂ&#x20AC;Ă Ă&#x2026;ĂŠĂ&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2020; ĂŞĂ&#x160;ĂŤĂ&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2020;ĂŹĂ&#x2026;Ă&#x2030;âĂ&#x160;Ă&#x2014;Ă&#x2021;Ă&#x201A;Ă&#x152;çäĂ&#x2039;Ă&#x2026;Ă­Ă&#x2039;Ă&#x2021;Ă&#x201E;Ă Ă&#x2026;Ă&#x2030;Ă&#x20AC;Ă&#x2039;Ă ĂśĂ&#x2030;Ă&#x201E;ÂżĂ&#x2021;

Â&#x2022;:Â&#x2013;0Â&#x2014;41475Â&#x2DC;0<Â&#x2122;5Â&#x161;7Â&#x203A;<9Â&#x2122;Â&#x153;15Â?90=5Â&#x17E;0Â&#x;01Â&#x2122;0 °œE²³¯¿´œŸGĂ&#x20AC;¡¯à ¹´³Ÿœ³¯CGÂŻÂ&#x201C;ÂŻÂ&#x201D;³Ÿ³œ²¯à ¹¾¹²œ¯š³Eœ´¾B´¯½³¯°B²EœŸ³´¾¾œ

ÂŚÂ&#x203A;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x17E;Â&#x2018;Â? £Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2022;Â?Â&#x17E;Â&#x;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2022;ÂĽÂ?ÂŚÂ&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x201C;Â&#x2018;ÂĄÂ&#x2DC;Â&#x2122;ÂĽÂ?ÂŚÂ&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x2022;ÂŹ ÂŚÂ&#x203A;Â&#x153; Â&#x2018;Â?Â?Â&#x203A;\Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2019;ÂĄÂ&#x203A;Â? Â&#x2DC;Â?Â&#x153; Â&#x2022;] Â&#x;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â?¤Â&#x203A;Â&#x2013; Â&#x2022;¤ Â?Â&#x2018;¤Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2022;Â? Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;ÂŹÂ?ÂŚÂ&#x203A;Â?Â&#x2018;Â?ÂĽÂ?Â&#x2018;Â&#x2022;¤Â&#x2014;Â&#x2022;Â?Â&#x201C;Â&#x2018;Â&#x2022;¤Â?ÂĄÂ&#x2018;Â&#x2022;¤Â&#x2018;Â&#x2DC;Â?Â?Â&#x203A;Â&#x2022;]Â&#x2018;Â&#x2022;¤ Â?Â&#x203A;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â&#x2018;Â?¢ \Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â?Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x2014; £Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;¢Â? Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;ÂŹÂ?Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;¤¤Â&#x2122;Â&#x2DC;Â&#x2018; Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â&#x2018;ÂĄÂ&#x2014;¢Â?Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â?Â&#x;Â&#x2122;Â?Â&#x2018;ÂĄÂ&#x2014;Â?Â?Â&#x203A;\Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2022;ÂĽÂ?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?ÂĄÂ&#x203A;Â?Â&#x2018;¤Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2022; Â&#x2013;Â&#x2014;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;Â?Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x203A;Â?Â&#x2018;Â?Â?Â&#x203A;Â&#x153; Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2122;Â&#x2DC;Â&#x2019;Â&#x203A;Â&#x2DC;Â?Â?Â&#x203A;Â&#x2019; ¥Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;ÂŹ h(j'i!&$¾¾i% Â?Â&#x2013;Â&#x2018;£ Â&#x2022;Â?Â?ÂŁÂ&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;Â?ÂŁÂ&#x203A;¤Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2014;Â?Â&#x2022;Â&#x203A;¤Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?ÂĄÂ&#x2014;ÂŁÂ&#x2014;Â&#x;Â?§Â&#x17D;^ÂŚÂŤÂ?Â&#x2013;Â&#x2014;Â?¤Â&#x203A;Â&#x2013; Â&#x2022;¤ Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x2018;Â?Â?Â&#x17E;Â&#x;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2022;Â?¥ Â&#x2013;Â&#x2018;¢Â?Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â?Â&#x2019; Â&#x2018;Â&#x2022;¤Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x201C;Â&#x2018;ÂŹÂ?§Â&#x2122;Â&#x2013;Â&#x2018;ÂŤ "j&'($)Ăšul{tq

Â&#x2DC;: 7 0 1 Â&#x2122; Â&#x153; 5 ÂŽ 0 Â&#x; 5 ÂŻ4 9 0 °0=07845;0Âą07²Â&#x;0Âą077Âł0



Â?Â&#x17E;Â&#x2018;Â&#x153;Â&#x2014;Â?Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â?ÂŁÂ&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2014;Â? Â?Â&#x203A;Â?Â&#x203A;Â&#x2019;\Â&#x2018;ÂĄÂ&#x2018;Â&#x153;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x2022;¤Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2014;Â&#x2022;žÂ&#x203A;ÂĄÂ&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x2019;Â?§Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2014; ÂŚÂ&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2DC;Â&#x2018;ÂŤÂŹÂ?^Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x201C;Â&#x2018;Â?ÂŁÂ&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â?Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x;ÂŁÂ&#x2122;Â&#x2DC;Â?Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2014; Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2022;\Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2014;Â?ÂĄÂ&#x203A;\Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;¢Â?Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013; ¥Â&#x2DC;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x2019; Â&#x153;Â&#x2018;¢ Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2022;¤¤Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x;ÂŁÂ&#x2122;Â&#x2DC;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â?Â&#x17D; Â&#x2019;Â?Â&#x2018;Â&#x;Â&#x2014;Â&#x2022;¤¤Â&#x2018;ÂŹÂ? umqztwtq}vtqk{qÂ&#x152;mowpn oyztÂ&#x2026;krtutkz{nmq|tqtvtqÂ&#x192; Â&#x2C6;muxtq}yqtqkltxn{vktvtq z{rtvyvtqkÂ&#x2030;tnmwk67,kz{ rtÂ&#x2026;tqkomrytok6Â&#x192;777kumwmn lmnom}{kz{ksmotk-rtwmn Â&#x201E;m|tutwtqkÂ&#x201E;tr{utqtÂ&#x2026; Â&#x2C6;ynxtr{q}}tÂ&#x192;ks{kzmot wmnomxywk~y}tkwmnztltw vtulyokĂśtvyrwtokÂ&#x2020;t{qokztq Ă˝mvqprp}{kq{Â&#x152;mno{wto mqzmntrkÂ&#x2020;pmz{nutqkĂťqÂ&#x20AC; opmzĂźÂ&#x192; Â&#x2C6;txn{vktvtq z{rmq}vtl{kzmq}tqkumo{qÂ&#x20AC; umo{qklnpzyvo{kvqtrlpw Â&#x201A;tq}k|tq}}{Â&#x2026;komÂ&#x2026;{q}}t qtqw{qÂ&#x201A;tkvqtrlpwkx{ot omoyt{kowtqztnkĂş}mq Ă˝yq}}trkÂ&#x2C6;mum}tq}kÂ&#x2030;mnmv ÝúýÂ&#x2C6;Â&#x2030;k¡Ă&#x2014;èßÂ&#x192;kÂ&#x2020;mrtutk{q{ lnpzyvkztn{kÂ&#x2C6;ynxtr{q}}t omn{q}kz{wprtvkutoyv úýÂ&#x2C6;Â&#x2030;kvtnmqtkwtvkomoyt{ owtqztnkrtq~yw Â&#x2030;yÂ&#x2026;t~{n{qÂ&#x192; ĂštkumqtuxtÂ&#x2026;vtq lmuxtq}yqtqkltxn{v xmvmn~totutkzmq}tqkÂ&#x2C6;Ă˝ ĂšqzpvqtrlpwktÂ&#x201A;tkĂşxtz{ tvtnwtÂ&#x192;kÂ&#x2C6;txn{vktvtq z{rmq}vtl{kumo{qknprrkztn{

Ă˝t{ tqkomq{rt{kølk6 u{r{tnÂ&#x192;ks{lmnv{ntvtq ltxn{vkx{otkumqtulyq} omv{wtnk67klmnt~{q vqtrlpwkztqkumq}Â&#x2026;to{rÂ&#x20AC; vtqk,7Â&#x192;777kxytÂ&#x2026;kvqtrlpw lmnkxyrtqÂ&#x192;ksmq}tqktrtw wmnomxywkxtvtrkz{xytw xmnxt}t{k~mq{okvqtrlpw upx{rkomlmztkupwpn vmqztnttqkxmntwkztq vmqztnttqku{r{wmnÂ&#x192; Â&#x2020;ttwk{q{kvtu{koyztÂ&#x2026; tztkpnzmnklmnu{qwttq vqtrlpwkrtq~ywqÂ&#x201A;t vmuyz{tqkumqÂ&#x201A;mxyw tqwtntkrt{qklmotqtq Â&#x192;777kxytÂ&#x2026;kvqtrlpwkyqwyv Â&#x2020;y¸yv{k6Â&#x192;777kxytÂ&#x2026;kyqwyv lmnyotÂ&#x2026;ttqk}mqomwkztq umqzyvyq}klmuxytwtq lnpÂ&#x201A;mvkupx{rkÂ&#x2020;Â&#x2030;Â&#x201E;kz{ Â&#x2020;prpkt tkĂ˝mq}tÂ&#x2026;Â&#x192; stwtkÂ?Ăž3Â&#x17D; 4kz{ Â&#x2C6;ynxtr{q}}tkwmnztltw ntwyotqklmnt~{qkvqtrlpwÂ&#x192; Â&#x2020;m~tvkwynyqÂ&#x20AC;wmuynyq umnmvtkkumuxytwkvqtrlpw om|tntkutqytrkݚÿ4 ºÿ 1Âť zmq}tqkumupwpq} umq}mrtokztqkumqmultÂ&#x192; Â&#x201E;qtrlpwkztn{kÂ&#x2C6;ynxtr{q}}t

utoyvkovtrtk{qzyown{ nyutÂ&#x2026;kwtq}}tkÂ&#x201A;tq} z{ltotnvtqkvmkxmq}vmrÂ&#x20AC; xmq}vmrkvqtrlpw+pwpupw{ z{kztrtukÂ&#x201E;pwt Â&#x2C6;ynxtr{q}}tktvtnwtkztq vpwtÂ&#x20AC;vpwtkrt{qÂ&#x192; s{ t tq|tnt wmnl{otÂ&#x2026;kÂ&#x201E;mltrtks{qto Â&#x2C6;mnzt}tq}tq Â&#x2C6;mn{qzyown{tqkztq Â&#x201E;plmnto{kÂ&#x201E;txyltwmq Â&#x2C6;ynxtr{q}}tkĂş}yo Ăľ{qtnqpkumqzyvyq} yltÂ&#x201A;tkvpuyq{wto lmq}yotÂ&#x2026;tkvqtrlpw umq}yqztq}k{qÂ&#x152;mowpn umuxtq}yqkltxn{vÂ&#x192;kÂ&#x2020;ttw {q{klnpzyvo{kvqtrlpw vmxtqÂ&#x201A;tvtqkz{ltotnvtq z{kom|pqzkutnvmwÂ&#x192;ksmq}tq lmq}}yqttqktrtwÂ&#x20AC;trtwkz{ ltxn{vkqtqw{qÂ&#x201A;t z{Â&#x2026;tntlvtqklnpzyvo{ vqtrlpwkrmx{Â&#x2026;klnmo{o{kztq omoyt{klmnu{qwttq úýÂ&#x2C6;Â&#x2030;kvtwtkĂş}yokÂ&#x2020;mq{q opnmÂ&#x192; Â&#x2C6;{Â&#x2026;tvqÂ&#x201A;tklmnqtÂ&#x2026; umq}yqztq}k{qÂ&#x152;mowpn vqtrlpwkvmkÂ&#x2C6;ynxtr{q}}t qtuyqkz{wprtvkvpuyq{wto lmnt~{qkvqtrlpwÂ&#x192;kÂ&#x2030;mr{Â&#x2026;tw o{wyto{kottwk{q{kvtwtkz{t ltntklmnt~{qkoyztÂ&#x2026; zm totkztqkutqz{n{ zmq}tqkumq}}tqzmq} omqz{n{kl{Â&#x2026;tvk{qÂ&#x152;mowpnÂ&#x192; Ÿ½Â&#x2019;

Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x192;Ă&#x2C6;Ă&#x2020;Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă?Ă&#x17D;Ă?Ă?Ă&#x2018;Ă&#x2C6;Ă&#x2020;Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2018;Ă&#x2020;Ă&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x2018;Ă?Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x2018;Ă&#x201E;Ă&#x2018;Ă&#x2039;Ă&#x2020;Ă&#x201C;Ă&#x152;Ă&#x2022; ¯°¹²³´¾œ¡œ´¯¸œ²³¯šœºœ²¯š³¾¹Ÿœ²¯½³¯¸œŸœºœ´¯žœŸœ³¯¿Ă&#x20AC;¡œ¯à Ă&#x20AC;ÂźĂ&#x20AC; Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x2DC;Ă&#x2014;Ă&#x161;Ă&#x2014;Ă&#x153;Ă&#x2122;Ă?Ă&#x203A;Ă&#x17E;Ă&#x2014;Ă&#x;Ă Ă&#x;Ă&#x17E;Ă ĂĄĂ&#x203A;âĂ&#x17E;Ă&#x2122;ĂŁĂ&#x2122;äĂ&#x2122;Ă&#x203A;Ă&#x;Ă&#x2014;Ă&#x;üâüĂ&#x2122;äÌĂ&#x2122;ĂĄĂ&#x203A;ĂĽĂ&#x2122;äàĂ&#x2DC;Ă&#x2122;åç Ă&#x2DC;âĂ&#x2122;äĂ&#x2122;Ă&#x203A;Ă&#x2DC;àäĂ&#x2014;ĂĄĂ&#x2014;Ă&#x203A;èĂ&#x2122;äàĂ&#x203A;Ă&#x;ĂŠĂĽĂ Ă&#x153;Ă&#x203A;Ă&#x17E;Ă&#x2014;Ă&#x;Ă&#x2122;èĂ&#x2122;Ă&#x;Ă&#x203A;ĂŚĂ&#x2014;ĂĽĂ&#x2122;ĂŚĂ&#x2122;äĂ&#x2122;ĂĄĂ&#x203A;Ă&#x161;Ă&#x2014;äèĂ&#x2014;ĂĄĂŞĂ&#x2122;ä ĂĄĂŤĂ&#x2122;äàåêĂ&#x203A;èàĂ&#x203A;Ă?Ă&#x2122;Ă&#x153;Ă&#x2122;Ă&#x;Ă&#x2122;ĂĄĂ&#x203A;ĂŹĂ&#x2122;Ă&#x153;Ă&#x2122;Ă Ă&#x203A;Ă­ĂŠĂ&#x161;Ă&#x2122;Ă&#x203A;Ă&#x2013;ĂŠĂ&#x153;ÊçĂ&#x203A;Ă&#x2013;Ă&#x2014;ĂĄĂ ĂĄĂ&#x203A;ÎïðùòóĂ&#x203A;Ă­Ă&#x2014;Ă&#x;âèàĂ&#x2122;ĂĄ èĂ&#x2122;äàĂ&#x203A;ĂŞĂ&#x2014;äüĂ&#x2122;ĂĄĂŞĂ&#x203A;âĂ&#x161;Ă&#x2122;Ă&#x;Ă&#x2122;Ă&#x203A;ĂĽĂ&#x2122;Ă&#x153;Ă&#x2122;Ă Ă&#x203A;ĂŚĂŠĂ&#x161;Ă&#x2122;Ă&#x203A;Ă&#x;Ă&#x2122;Ă&#x2DC;âÌĂ&#x203A;èâĂ&#x2122;Ă&#x203A;âåàĂ&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x;ĂŠĂĽĂ Ă&#x153; Ă&#x17E;Ă&#x2014;Ă&#x;Ă&#x2122;èĂ&#x2122;Ă&#x;Ă&#x203A;ĂŚĂ&#x2014;ĂĽĂ&#x2122;ĂŚĂ&#x2122;äĂ&#x2122;ĂĄĂ&#x203A;ĂĽĂ&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2014;äĂ&#x161;Ă&#x2122;Ă&#x203A;Ă&#x17E;âĂ&#x153;âĂ?Ă&#x2122;ĂĄĂ&#x203A;Ă&#x17E;Ă&#x2014;Ă&#x161;âêĂ&#x2122;Ă&#x2DC;Ă&#x203A;Ă&#x17E;Ă&#x2014;Ă&#x;Ă&#x2122;èĂ&#x2122;Ă&#x; ĂŚĂ&#x2014;ĂĽĂ&#x2122;ĂŚĂ&#x2122;äĂ&#x2122;ĂĄĂ&#x203A;ĂŽĂ´Ă&#x2122;Ă&#x;ĂŚĂ&#x2122;äòĂ&#x203A;ĂĽĂ&#x2014;äĂ&#x2DC;Ă&#x2014;äĂ&#x2122;ĂŞĂ&#x2122;Ă&#x;Ă&#x203A;üàäâó

vtqktl{kwmnomxywÂ&#x192;kÂ&#x2030;mr{Â&#x2026;twktl{kuto{Â&#x2026; s{n{qÂ&#x201A;tkumq}tvy{klmntrtwtqkztq xmnvpxtnkøyzÂ&#x201A;kumqÂ&#x201A;tuxtnkotwy lmnopqmrkÂ&#x201A;tq}kz{u{r{v{kstuvtn yq{wkĂşÂ&#x2C6;úøkkrt{qkztqkumqÂ&#x201A;mulnpw Â&#x2020;prpkxmryukomlmqyÂ&#x2026;qÂ&#x201A;tkx{ot tl{kyqwyvkvmzytkvtr{qÂ&#x201A;tkomÂ&#x2026;{q}}t umumqyÂ&#x2026;{kvmxywyÂ&#x2026;tqkutoÂ&#x201A;tÂ&#x20AC; ltztuÂ&#x192; ntvtwÂ&#x192;kqwyvklmutztutqktl{kz{ Â&#x2020;mrt{qklmnt}ttqklmutztutq }tq}Â&#x20AC;}tq}komul{wkvtu{kxmryu tl{kom|tntkomzmnÂ&#x2026;tqtkz{lmnt}tvtq lyqÂ&#x201A;tk to{r{wtoqÂ&#x201A;tÂ&#x192;ksmu{v{tqklyÂ&#x20AC; lyrtklmutztutqktl{kzmq}tq rtkyqwyvkxtq}yqtqk}mzyq}kxmnÂ&#x20AC; {q}vtwkvmoyr{wtqkw{q}}{kÂ&#x201A;tvq{ w{q}vtwk~mrtok tr{kvpwtkÂ&#x201A;tq}k~y}t hijiklmnopqmrkstuvtnkwmnomxyw vmxtvtntqkwmnoyr{wkumq}}yqtvtq wlm ztutqktl{kz{k}mzyq}kxmnÂ&#x20AC; vmwytksÂ&#x2C6;kÂ&#x2C6;sĂšÂ&#x2C6;kÂ&#x2020;prpk{q{Â&#x192; vmuyz{tqkom|tntk|mltwkxmn}tqw{ lmntrtwtqk|tq}}{Â&#x2026;Â&#x192;kstrtuklmnt}ttq w{qut twkumutvt{kwmvq{vkÞÿ00122345 Â&#x2020;ttwk{q{kÂ&#x2C6;muvpwkÂ&#x2020;prpkumu{r{v{k6 xt~ykumq}mqtvtqkltvt{tqklmr{qÂ&#x20AC; lmutztutqkvmxtvtntqkwmnomxyw ztn}{vkup q}tqkxmn}mÂ&#x20AC; tnutztkupx{rkstuvtnkÂ&#x201A;tq}kltzt zyq}ktl{kxmn tnqtkpntqÂ&#x201A;mÂ&#x192;kÂ&#x201E;mÂ&#x2026;tÂ&#x20AC; Ăľtr{kÂ&#x201E;pwtkÂ&#x2020;prpkÜákÂ&#x2021;tz{køyzÂ&#x201A;twup rtqwyq}txq{rklkwttzqt}k}omtyÂ&#x192;kwsm {kompntq} wtÂ&#x2026;yqk676krtrykoyvomokz{ltvt{ z{ntqkumnmvtkxyvtqkvtnmqtkwmn~tz{ tr{tokøyzÂ&#x201A;klyqkwtvkvmw{q}}trtqk{vyw tq}}pwtkstuvtnkumtqokÂ&#x201A;wtmrul utztuvtqk7kvtr{kvm~tz{tq vmxtvtntqkz{kvtqwpnklyotwklmumn{qÂ&#x20AC; o{uyrto{Â&#x192;kĂštkumq}mqtvtqkltvt{tq t{nkvmkototntqkw{w{vktl{kltztkvnmpww{vqt}qÂ&#x20AC; um qÂ&#x192;kÂ&#x201E;tx{zkÂ&#x2C6;mutztukÂ&#x201E;mÂ&#x20AC; wtÂ&#x2026;tqkz{kÂ&#x2020;prpk{wykumrt{qvtqkyqwyv omnt}tukstuvtnkrmq}vtlkztq }{tqkutvo{uyuk67kumwmnÂ&#x192;ks{lmntÂ&#x20AC; vxmtxvttvnttqntks{ n~ttqkuyu umulmnt}tvtqko{uyrto{klmqtq}tÂ&#x20AC; umq|pxtkumutztuvtqktl{kumq}Â&#x20AC; }tvtqklyrtklmutztutqktl{kzmÂ&#x20AC; ĂťsÂ&#x2C6;ĂźkÂ&#x2C6;muvqptwokÂ&#x2020;kÂ&#x2C6;prmpvkmÂ&#x2021;m rÂ&#x201A;tz{ qtqkvmxtvtntqkottwkylt|tntklmÂ&#x20AC; }yqtvtqkĂşrtwkÂ&#x2C6;mutztukĂşl{kø{Â&#x20AC; q}tqkwmvq{vk83Ăž1 5Ăž 4 kyqwyvkumÂ&#x20AC; umq~mrtovtqkvm~tz{tqknv{kmÂ&#x2030;y xtvtntq n{q}twtqkÂ&#x2021;tn{kÂ&#x2C6;mutztukÂ&#x201E;mxtvtÂ&#x20AC; q}tqkÝúÂ&#x2C6;úøßÂ&#x192; uvtqktl{kztn{kwyultÂ&#x2026;tq xtqÂ&#x201A;tvkwmn~tz{kltztkxyrtqkyq{ ntqkÂ&#x2020;mq{qÂ&#x192; Â&#x2C6;n{tkxmnvyu{ok{wyko{}tlkumqtn{v utzt Â&#x201A;tvkz{kwtqtÂ&#x2026;Â&#x192; Â&#x2026;{q}}tksmomuxmnÂ&#x192;kÂ&#x2020;mxtqÂ&#x201A;tvk Â&#x2030;mnmvtkumulmnt}tvtqk|tnt wytoklmq}yq|{kwtxyq}kĂşÂ&#x2C6;úøkvmuyÂ&#x20AC; u{qøyzÂ&#x201A; k um u{ qw t k lm n t qk o m n w t l mnomqkvmxtvtntqkz{kÂ&#x2020;prpkwmn~tz{ ÂżĂ&#x20AC;Ă Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2020;Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x2030;Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă&#x2026;Ă&#x20AC;Ă Ă?Ă&#x2030;Ă&#x17D; umq~ { q t v v t q k t l { k uy r t { k zt n { k | t n t z { t q k um q Â&#x201A; m ul n p w k v p x t n t q k t l { k z { Ă?Ă Ă?Ă&#x192;Ă&#x17D;Ă&#x2030;Ă?Ă Ă&#x2026;Ă&#x2018;Ă&#x2026;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x2026;Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x201C;Ă&#x2026;Ă?Ă&#x2014;Ă&#x201D;Ă&#x2014;Ă&#x2122;Ă&#x2026;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x2026;Ă&#x153;Ă&#x201C;Ă?Ă&#x2022;Ă&#x2026;Ă&#x20AC;Ă&#x17E;Ă?Ă&#x;Ă&#x201C;Ă&#x2DC;Ă Ă&#x2014;Ă&#x2122;Ă&#x2026;Ă&#x2022;ĂĄĂ&#x17E;Ă&#x2DC;Ă&#x2026;âĂ&#x2022;Ă Ă&#x17E;Ă&#x201D;Ă&#x201C;âĂ&#x2022;Ă&#x2026;ãäàĂ&#x201C;Ă?Ă&#x201C;Ă Ă&#x201C;ĂĽ wntz{o{pqtrkÂ&#x201A;tvq{kumutvt{kvtnyq} ztrtukwpq}Â&#x192;kĂ˝mnqÂ&#x201A;twtkwtvk|yvylkÂ&#x2026;tÂ&#x20AC; tvw{ kutoÂ&#x201A;tntvtwkztrtukvmÂ&#x20AC; vt nmqtkvpnormw{q}kr{own{vkvtÂ&#x20AC; åäÌĂ&#x201C;ĂĄĂ&#x201C;çĂ&#x201C;ĂĽĂ&#x2026;Ă?Ă&#x2022;Ă&#x2026;èĂ&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x201C;Ă Ă&#x201C;ĂĽĂ&#x2026;Ă&#x201A;Ă&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x201C;Ă&#x2022;Ă&#x2026;Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x201C;Ă&#x2026;Ă?Ă&#x2014;Ă&#x201D;Ă&#x2014;Ă&#x2122;Ă&#x2026;Ă?äüĂ&#x2022;ĂĽĂ&#x2026;ĂŠĂŞĂ&#x160;ĂŤĂŹĂ­ z{xtotÂ&#x2026;{kt{nkÂ&#x2026;{q}}tklmqtq}tqtq qÂ&#x201A;tkotwykĂşÂ&#x2C6;úøkyqwyvkumutztuÂ&#x20AC; o{t}ttqkxmq|tqtkvmxtvtntqÂ&#x192; wtqÂ&#x201A;tÂ&#x192;


0123 !"#$1%&'()* +1#,

789:;8<=:

>?@A:B

M

M

§:B9O?

µOBOB<¶·¸O?

7O?8BPQ8<8

M CDEFGHNIKJKIL

M CDEFGNIIJKKL

M CDEFGHIKJKIL

«¬­®¬¯°±²³¯¬´ ‡ˆ‰Š‹Œ‹Ž‹‹‘’“Œ”Ž‹‘Š‹

&'()*+&,-*+.&.+/-'012+/0340156 -./01/223 4RSTUV 52W6XYZ2[Z\]^_`_abacade]fcegZ`acade]h]i_CDaEjFekGeHlIZK]J]Km]KLY^fi]n]]oZ_bZp]qk`eg_rZsaCDdEFtGZHlIIZJbK`ILZ

•–—–˜ ™š–˜– ›’˜‹ œ‹‰˜”— ’Š‹ž

Ÿ ¡¢£¤¥¦§ ¨¨¡©¢¥¦§ ¨ ¡©£¤¥¦§ ¨£¡©ª¤¥¦§ ¨ª¡Ÿª¤¥¦§

RSTUVWXuvwxyWz{|v}v~uVTVwxVW{vw€vTvWy‚{wƒ{„…†

  5 7 7    7   !5 7 7 5 " # $ 7 % 7 !

 6 7 6 5 rstruvwxyz{|}w~€‚ƒ„ 789:;<=>?@A7<AB;7>9?CAD7B9?@;AE<A? …†…‡ˆ‰Š‰ˆ‹†„Œ‰Ž‘†‰~ 9F9?>G9F9?>7A>:A<>;H7I;7J9>;AE7I:KE7LK?97=?>=< ’‰“‡†“‘“†‹‚‰‹ˆŠ‰”‚†“‰~ B9BE9:<9?AM<A?7<9N9:AIAA?7OPOQ7H=?CJ; •‰…‹†„Œ‰Ž–„Œ…ƒˆ‚‰‹ —˜™š›œ›—žšŸ ›¡¢£¢¤¥Œ”Š‰~ I:KE7LK?97J9:>A7B9?CCA9>7FKM=?>99: „‰“‚‰…†Š†‡‰“„‰‘ƒƒŽ‰ J9NA?@A<GNA?@A<?@A7 •††”‰„†‡†“‡‰”‰ˆ‘†’ƒ~ “ƒ¦§¥¨¢††”‰‰‚‰ƒ©ª˜« ¬˜š ›‚†“‹†‡ƒ‚ƒ‚ƒ„…†‰…~ PRSTU7UVW PXVY VWPXVY PXVYPT ‘ƒ”“†•†Ž‰Ž‰‹ˆ‹ƒ…~ Z[ \ \ ] ^ _ ` a Za` b ]\c_d_e^_ ‡‰”‰­‰“ˆ…‰‹Š‰“‰„‰‚¨ ®†’‰„¢£¢¥Œ”Š‰„‰“‚‰ ¯¾–®¿‰“‰”‰…‰¯¾–ˆÀ‰­ˆŒ £””Œ‚‰¢£¢¥Œ”Š‰„‰“~ ­ˆ‡†‚ƒ„‚†‘‰‚Š‰‹†’‰„¯†~ ÁŒ”’‰–®¾·Â¥Œ”Š‰„‰“‚‰– ‚‰–£“­Žˆ§‹¿‰‹Š‰Ž…†~ ‡“ƒ‰“ˆ°°±–…†“†„‰‚†‰Ž ®Ž†“‰‚Œ¾ƒ‹‚ˆ„‰¥Œ”Š‰~ ”‰‚‰„‰–‹†‰…‰ˆˆ‹†‚ˆ‰‘ …†Š†‡‰“² ³ šŸžš›­ˆ´°‚ˆ‚ˆ„ „‰“‚‰–̂†Àƒ‡‰»“‰Ž‰ ©ª˜«›¬˜š ›…‰…‘ƒ…†Šƒ…~ ­ˆˆ…‰„‰‡ƒ‘‰‚†­ˆ¦§¥– ­‰‰ˆ‹†‡‰”‰ˆŠ‰¨ …ƒ‰ˆ­‰“ˆ“ƒ…‰Ž…‰„‰– ®†ƒ“ƒŽ‚ˆ‚ˆ„©ª˜«›¬˜š ›ˆ‚ƒ 789:JABN=?C7<97TAM7m ‘†“„‰‚Œ“‰–ŽŒ‚†­‰‹†„Œ~ ­ˆ‘ˆˆŽ‰‚‰“‰‡‰Š‰„­ˆ~ ‰Ž~‹†„Œ‰Ž¨µ†‡†“‰‘‰‚ˆ‚ˆ„ „ƒ’ƒ”ˆŒ†Ž„‰‰”‰ Š‰”…†Š†­ˆ‰„‰•††”~ …ƒ­‰¥Œ”Š‰„‰“‚‰–‹†‹ƒ‰ˆ ][^_`a][`Z ‰­“Œ‘¶Œ†¢£¢‰‚‰“‰ ­†”‰Ä ŸÅ š›Š‰”­ˆ‡ˆ­ˆ„ a!_[\"`#aZa$ ‰ˆ­ˆ·†­‰ˆ£‘ƒ„‰‚–¦ˆ¸ˆ† ¢£¢ƒ‚ƒ„…†”„‰…‘‰~ b]\c_d_e^_`_% ¢‰¹†–º“ˆ…‰”‰…‰–»†“Œˆ…Œ Š†„‰”†“‰„‰Š‰¨ÆÇÈÉÊÉËÈ ÌÊÍÊÍÊÎÏÈÐÑÏÇÑÒÓÔÓ

"&_c_`'(`%")_*_e &"e%e"^_ +"_,_`^"e"&^ -%"e])"!`-_e "[\%)d_[`d][ ÕÖ ×Ø "."!_[`c_[\`-%"e/ ÙÖÖÚÛÖÜÝÞßàáâãÞäÞßÜßáåÞææáçÞáçãàèãáßæÜéáàáßêÜàÜçãáçëêèìçáêâáçãÜëéìÖ Õ V¼8P½PU7J9N=AD7C9:A<A?7BAJG XAB=?Q7N9:N9IA7I9?CA?7E:KG e íîØèãïáæáäðáî -_e`.")"[\_[`c_[\ ÖÜçìçñòóôõáçãïáçãðÜäæÞßöÞàéáàáßêÜàÜçãáçðÜäåÜ÷ÞðæÜßÞéìáçéìãÞçáæáçÞçðÞæ÷ìáïáåÜæèàáâßÞäìéïá JAMQ7OPO7YKC@A<A:>A7>9>AE7J9M9<G C:AB7N9AJ;JiA7MA;??@AQ7OPO7M9N;D ])"!` ç ã ðìéáæßáßöÞ >;H7IAMAB7B9?9?>=<A?7E9?9:;BA B9BE:;K:;>AJ<A?7A?A<GA?A<7@A?C -)"^_dd_[`-`01`^^d2 åÜêáäáÜæèçèßìõ N9AJ;JiA?@Al7f9:9<A7B9MA<=G E=?@A7J9BA?CA>7N9MAkA:7>;?CC;Q 3[^d`"[\][^e]) <A?7J=:F9@7B9?IAMAB7>9:DAIAE >;IA<7J9<AIA:7N9:E:9J>AJ;7A>A=G _ [4__^`&"_,_5 jAMK?7E9?9:;BA7@A?C7>9MAD7I;Ak=G E=?7>;IA<7BABE=l7V9NANQ7B9:9G <A?7NAD<A?7B9B;?>A7:9<KB9?G <A7B9?;MA;7A?A<GA?A<7J9E9:>;7;>= _d_` _[\ IAJ;7IA:;7BAJ;?CGBAJ;?C7J9<KG A<A?7M9N;D7B=IAD7I;A:AD<A?7IAG -"e_ ! _[`d"`\e MADl7g9:BAJ=<7B9M9?C<AE;7IA>A MAB7B9?CCAEA;7j;>AGj;>A?@Al _^_`,_d ) `e<9M=A:CA7jAMK?7E9?9:;BA7IA?7:9G 789:JABN=?C7<97TAM7m <AE7?;MA;7JA?C7A?A<7I;7J9<KMADl ‘A7B9?CKNA>;7DAJ:A>7E9?CC9BA:?@AQ7PC?9J7fKG rstruvwxyz{|}w~¦ˆ‰‹º†~ ¾®ƒ‡ŒŒ–®†ˆ¡´øù¤¨§‰…†”‰~ ‘Xg ?;jA7A<A?7B9?CAIA<A?7<K?J9:7I;7YKC@A<A:>Al7R9?G ­ˆ„‰¡¦ˆ‹­ˆ„¤·Œ‚‰¥Œ”Š‰‹ˆ‰‘ ‚‰„‰–‘ˆŽ‰„Š‰‘ƒ„ˆˆ…†~ jA?A?@A7<K?J9:7@A?C7I;AIA<A?7;I;KjK?j9E>7;?;7I;C9MA: ÖÜàÜçãæáöçïá ûÄËü ýþ ­ˆ AM7EAIA7m’7fA:9>7mn’7B9?IA>A?Cl …†‰„‹‰‰„‰‚†‹…‰‹ƒ„®¾º ƒ””ƒ„†‘‰‹‚ˆ‰„†‡ˆ’‰„‰­‰“ˆ I;7½:8AA?CI;77pEA9J?;CH;Cj97TBA :?@A7<K?J9:7;?;7EAJ>;7J9J=A>=7@A?C ‰ ‘‰ ‡ˆ  ‰ ¿‰ • ‰ ‰ ‘† ”Ž‰ ‘ƒ‹ ‰  ·† …†  ­ˆ „ ‡ ƒ­ ‚ † “ „ ‰ ˆ ‚ “ † ” ƒ ‰ ‹ ˆ ­‰  I;?A?>;Q7<A:9?A7J=IAD7DABE;:7>=k=D7>AD=?7MABA?@A ;?JE;:A>;HQ E9B9:;>AD A9C;A>A?7;?; €’ ˆ ‰  ]‰ ‹ ˆ Œ  ‰  ¡ €]¤ ‰ „ ‰  ­ˆ  ‰ „ ~ ¿‰ „ ‚ ƒ ‘†  ‰ „ ‹ ‰  ‰ ‰  ¿‰ • ‰  ‰ ‘†  ” ~ E9?9BNA?C7˜gA<7PIA7SKC;<AVQ7IA?7˜T;I97A?I7V99<V7;?; <:9A>;HQIA? J9DA:=J?@A E9:M= ‹‰‰„‰·†…†‚“ˆ‰º†­ˆ­ˆ„‰ Ž‰‘ƒ‹‰€]®¦‚†“‹†‡ƒ‚¨ ;M7I;7YKC@A<A:>A7I9?CA?7F9?=97;?IKK: JKM=J;HlkC? B9?jK?>KD I;E=NM;<AJ; ·†‡ƒ­‰Š‰‰¡·†…†­ˆ„‡ƒ­¤¨ ^¥‰‚†‚ƒŠ‰‰‚ˆ‚‰„‰­‰ N>;9I:A<<A7E>AAJBE ;>AJ7M9N;D7@lnnn7K:A?Cl DA?@A7B9?CG B9:9<AQ M9N;D7M=AJ7MAC; ­‰ º‰ ‹ ‰   Š ‰ – Ž ‰  ˆ ‚ ƒ ­ˆ ‹ † ‡ ƒ‚ ‹ † ‡ ‰ ” ‰ ˆ  ‰ ” ˆ ‹ †  † „ ‹ ˆ …‰ ‹ ƒ„ ‡ † “ ­‰ ‹ ‰ “ „ ‰  C=7>9:NA:=7PC?9J A?IAM<A?7E9G B9BNA?>= J9D;?CCA ‹‰‚ƒ~‹‰‚ƒŠ‰•‰“‰”ƒ‰…†’‰“ˆ” ]k¾®¦‹†‘†“‚ˆŠ‰”‹†‰…‰ˆˆ fK?p;jAAI7JA97<EK9?:J>;9Q7:˜7hBM@9;??7TIA;C>DAV?Q7C˜V7MADC==>7G¼MAB7 B9:;?>AD7E9:G K:A?C7@A?C J9B=A ‹ˆ‹¿‰‡‰“ƒ­ˆ‚ˆ”„‰‚®¾º¨ ­ˆ‰„ƒ„‰–’‰­ˆ‰„‰…†””ƒ‰~ k=CA7A<A?7I;NAiA<A?7EAIA7<K?J9:7>=?‘CECV7AIMA7>?97:MAJ;9?N?=@>Al M=7>9:KNKJA?m >;IA<7BABE=Q <AMA?CA?7N;JA •‰Œ¦† …ˆ„ˆ‰­ˆ‚ƒ‚ƒ“„‰„†‘‰‰ „‰‚†‹‰Š‰„Š‰…‰‹ƒ„‘†“”ƒ“ƒ~ g;<9>7:9C=MA:7@A?C7I;k=AM7I;NAC;7IAMAB7N9N9:AEA I:7BAJ@A:A<A> kA?C?7DA?@A B9?C9>AD=;7 ‡ˆ­‰” ‘†­ˆ­ˆ„‰­‰‹‰“¡¦ˆ„~ <9MAJQg;<9>78:K?L97RE7mnn7:;N=Q7V;MF9:7RE7’Cn7:;N=Q JE:>7;?Ž 9?A<m<A?7I=I=<7IA?7I;NA@A: B9?I=<=?Cl ­‰‹¤¦ˆ‹­ˆ„·Œ‚‰¥Œ”Š‰–®ƒ”†” SD;AkD9?C7oKC½;:M YAMMA7fA:9>A7p:AB9JDiA:; 789:JABN=?C7<97TAM7m ½KMI7RE7Cnn7:;N=Q7IA?7pMA>;?=B7RE77k=>Al g:;977AK>:9< g;<9>7>9:J9N=>7IAEA>7I;E9JA?7I;7A?>A:A?@A7I;

e-d`f_%`g_d_[_d_[ h"`i_d`fij

ÿ636')00*+1-012+ÿ-23*,+463-*+50'50(*

679 

SPTUR7I;7oA<A:>AQ7C7fA:9> ?CCQ77S9II@7f;LiA:7B9G :=EA<A?7A<>K:7J9?;K:7IA? J=>:AIA:A7U?IK?9J;Al7S9IG I@7AIAMAD7JA>=7IA:;79?AB N9:JA=IA:A7DAJ;M7N=AD7E9:G <Ai;?A?7T7PI:;A?7P?I:9J T89MA?IAG89>Ai;U7IA?7V=?VAD T8=C;JG89>Ai;U7@A?C7B9?;G <AD7EAIA7>AD=?7?@Wl lmnnopqrstuv UA7AIAMAD7A9>=A 8AIA?7p9:>;BNA?CA? wxyz{|}zy~{yxy€‚yƒ p9:H;MBA?7XAJ;K?AM E9:;KI97mnnBGmnn?l7V9kA<7??DQ7;A7B9?I;:;<A? E:KI=j>;K?7DK=J97J9?I;:;7N9:?ABA7pg7S9B;7½;J9MA7O;>:A V;?9BAQ7I9?CA?7E:KI=<J;7E9:>ABA7J9:;AM7>F7qfA> P?C;?XQ7qSK:K?C7WA<>=X7TB7J9AJK?UQ7qS9B;7fAJAXQ qA;ABA>7V=IAD7S9<A>X7TH;MB7IA?7J9:;AM7>FUQ7H;MB7qA9>;<AXQ H;MB7qXACAGNK?A:7oAI;7mXQ7J9:;AM7>F7qpA:A7p9?jA:;7g=DA?XQ IA?7>9:A<D;:7H;MB7qUI9?>;>AJX7@A?C7B9:A;D7p;AMA7O;>:A J9NACA;7H;MB7>9:NA;<7hhU7mnn?l S;7J9B=A7k=I=M7;>=Q7S9II@7f;LiA:7N9:>;?IA<7J9MA<= E:KI=J9:7J9<AM;C=J7A<>K:7IA?7J=>:AIA:A?@Al7V;?9>:K? IA?7H;MB7E:KI=<J;7O;>:A7V;?9BA7I;<9?AM7<K?J;J>9? B9?CA?I=?C7B=A>A?7:9M;C;7IA?7<KB9I;Q7B9J<; N9N9:AEA7k=I=M7N9:C9?:97I:ABAQ7B;JAM?@A7J9:;AM7>F f=X7TVOgYUQ7IA? rstruvwxyz{|}w„wº†“‡ƒ‰‚~ ’ƒ”‰‘†“‰Ž…†”‰’‰„ˆ‡ƒ €ˆ‚º†‰Š‰‰º†“†…‘ƒ‰ ”ˆ“ˆ”‘†‚ƒ”‰‹„†“ƒ‰” qqP½9I;:MNMAAD?XC7T7RpO9?gAUUQ?7q>;RA;??XI7T=S<A=>7;OF;;U?l7>TAZU ‰`†”ƒŽ¥ƒˆ‰¿‰¡°¤– „‰­ƒ”Š‰‡†“Žƒ‡ƒ”‰ ­‰£‰„¡ºº£¤ºŒ“†‹‚‰ ‘†Šˆ­ˆ„‰¨¦†…ˆ„ˆ‰’ƒ”‰ :;9<= ¿‰“”‰º“ˆ””Œ„ƒ‹ƒ…‰»†~ ‡‰­‰¨º†…ƒ­‰Š‰”…†”‰~ ¥Œ”Š‰„‰“‚‰¨`†”ƒŽŠ‰”­ˆ~ ‹‰‰‚‘†Šˆ­ˆ„…†…ˆ‚‰Š‰ 6789 ­Œ”‚†”†¥Œ”Š‰„‰“‚‰ˆˆ „ƒ„†“‰‘‡†“‹ˆ„‰‘„†“‰‹„†‘‰~ ‚‰”„‰‘‘†‚ƒ”‰‹‘‰­‰¾ˆ”~ …†’†‰‹„‰‘†“‡ƒ‰‚‰Š‰– > ?@m7G7PlPl7TAB;IDA?7B9?9:N;><A?7J=:A> <ANA:7AAM;BA?>A?7RA@A7I;78A?kA:BAJ;?l ‡ˆ„ˆŒ“‰””††”~”††” ­‰ˆ‡ƒŠ‰ˆˆ‰‚‰‹­ˆ‚‰”~ ”ƒ¡ùøù¤‹ˆ‰”–­ˆ‚†…ƒˆ­ˆ ˆ‰‡†“•†“ˆ‚‰‚‰‘‰“‰”ƒ~“‰”ƒ¨ > ?@m7 „†‘‰‰¨µ‰”‰ˆ…‰‰‚ˆ­‰„– „‰‘‘Œˆ‹ˆ‹†‚†‰Ž­ˆ‰‘Œ“„‰ ¾‰‘Œ“†‹‚‰„†…‰“ˆ‚†“ˆŽ‰‚ º†“‡ƒ‰‚‰Š‰ˆ‚ƒ­ˆ‰„ƒ~ o9EA?CGl7oA<A:>A7I;J9:AD<A?789MA?IA7<9EAIA ‹†‰…‰†‰…‚‰Žƒ‚†“‰„Žˆ“– ‹†Œ“‰”„†“‰‡‰‚‰ˆŠ‰– ‹‰‚‰ˆ¨¦ˆ‰‡‰Ž„‰…†”‰~ „‰Š‰‹†’‰„†‰…‚‰Žƒ > ?Bn7G7VK9<A:?K7B9BN=NA:<A?7SpR7DAJ;M ƒƒ‹‰®¦ˆˆ‚†”‰…†~ ¦Š‰Ž¨ „ƒˆ‚ˆ­‰„…†“‰‹‰…†Š†‹‰¨ ‰ƒ–­ˆ“ƒ…‰ŽŠ‰¨¦ˆ‰‚ˆ”~ p9B;M=7?CCQ7J9MA?k=>?@A7I;CA?>;<A?7SpRG½Rl •‰‡ƒˆ†…‘‰‚‰­ˆ„‚ˆ“ˆŠ‰ ȁ””‰®†ˆ¡´øù¤ µ†“‘‰„‰ˆ‰„‰ƒ‹…†“‰Ž ”‰‡†“‹‰…‰ˆ‡ƒ„‰­ƒ”– > ?Dn 7G7p9:kA?k;A?7XK?E:KM;G ‡†“ƒ‰”„‰ˆ¨ ‹ˆ‰”–„‰‹ƒ‹‘†•‰‡ƒ‰ˆˆ ­‰•†‰‰‘†­†„–`†”ƒŽ H 9 : A J ; 7 X=<M;E:FGHI 7B=MJK A;L7MN N9ON:PMAIQN <=Rl `ˆ­‰„Ž‰Š‰ˆ‚ƒ–`†”ƒŽ …‰‹ˆŽ­ˆ‚‰”‰ˆ‘†Šˆ­ˆ„ ‚†“ˆŽ‰‚…†ƒ“ƒ‚„†‚ˆ„‰­ˆ~ 789:JABN=?C7<97TAM7m

rstruvwxyz{|}w~®†‚†‰Ž…†…ƒ~ ‚ˆŽ„‰Á†…‡‰‚‰·†¿†„‘‰­‰Áƒ…‰‚ ¡øù¤–‹†„†Œ…‘Œ„‘†…ƒ­‰‘†…†“Ž‰‚ˆ “ƒ‰”‘ƒ‡ˆ„‰‚‰‹…†­‰‚‰”ˆµ‰‰ˆ ·Œ‚‰¥Œ”Š‰„‰“‚‰–®†ˆ¡´øù¤‘‰”ˆ¨ ¾†“†„‰­‰‚‰”ƒ‚ƒ„…††…ƒˆú‰ˆ ·Œ‚‰¥Œ”Š‰„‰“‚‰ɓŠ‰­ˆ®ƒŠƒ‚ˆƒ~ ‚ƒ„…†Š‰…‘‰ˆ„‰‹ƒ“‰‚‚†“‡ƒ„‰ ‚†‚‰”‘†”†Œ‰‰“ƒ‰”‘ƒ‡ˆ„ Á†…‡‰‚‰·†¿†„­‰‹†„ˆ‚‰“Š‰¨ ®‰Š‰”Š‰‹†‚†‰Ž‹†„ˆ‚‰“­ƒ‰ ’‰……†ƒ””ƒ–…†“†„‰‚‰„‡†“Ž‰‹ˆ …††…ƒˆú‰ˆ·Œ‚‰Š‰”‚†”‰Ž‹ˆ~ ‡ƒ„…†‰„‹‰‰„‰‚ƒ”‰‹‰ˆŠ‰¨®†~ „†Œ…‘Œ„‘†…ƒ­‰‚†“‹†‡ƒ‚Ž‰Š‰ ‹†…‘‰‚‡†“‡ˆ•‰”­†”‰‘“Œ‚Œ„Œ†“ º†…„Œ‚¥Œ”Š‰„‰“‚‰ƒ‚ƒ„…†’†‰‹~ cÙÕ × ÛèßÞçìðáåE¡¢££¡LR¢¡LåááðßÜàáæÞæáçö Ü çãÜ êáðá çÕ ðÜÖäâ × áé×Ø áö ì æ à á ç ¤ ì å Þ á à ï á ç ã ßÜ ç Ü ßö Ü à é ì  Ü ß÷ á ð á ç Ü dÜ æ  Þ ßá ð ñ ¥ ó ô 789:JABN=?C7<97TAM7m

…džӇÑÒÓÐÈÏÈÐш‰ŠÓÉшÈÊÐыÈÔÍÓÑŒÇÊ 45678 6 5 75 88 7  77 

ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÔÛÔÝØÙ×ÞÔØß×ÔÕàáÔâØãÔÖ×ØäåÑ

æçèéçêëìíîçïéðïíéëïëïéðïíñðòóðôíõðïéíòçïöò÷ëêøðïí÷ðëíìðøíñçîðó ðîðêðôíóçøçèùððïíñçôðèöúôðèöíûëüðïîöýíóèöðíøçêðôöèðïíæðïìëêýíþíÿðèçì 0122íöïö3íûçùðøí0114íöðíîöóçè5ðõðíñç÷ðéðöíñðìëíóçïùðéðíó6ñíîöíìçòóðì óçò÷ëðïéðïíðøôöèí789 íñðòóðôíîöí9öõëïéðïýíæðïìëê3

[|\uzw‹‰‰‚ˆ‚ƒ‰Ž–‡‰ƒ‚‰„‹†­‰‘­‰„Œ~ ‹†“‚‰‡‰ƒ‚‰„‹†­‰‘®ƒ¿‰­ˆ…†”ˆ~ ‚Œ“‰„ˆ‡‰‚‹‰…‘‰ŽŠ‰”‡†“‰‹‰­‰“ˆµ‰~ ‹‰Ž„‰‘“Œ¹†‹ˆ­‰‘†“’‰‰‰ ‚ƒ–®†…‰­‰·Œ‚‰¥Œ”Š‰…†’‰­ˆ‹‰~ Žˆ­ƒ‘Š‰Žˆ””‰„††…‘‰‚‰‰„Š‰ ‚‰‘‰‹†Ž‰“ˆ~Ž‰“ˆ‡‰‘‰„†…‘‰‚Œ“‰”‰‰„ ‡ˆ‹‰ˆ‰‹‰“’‰‰„‰–…†‹„ˆ‘ƒŽˆ””‰ ˆˆ¨]‰…ƒˆ‰‚‰„‘†“‰Ž…†”‰„ƒ’ˆ’ˆ„ ‹‰‰‚ˆˆˆ‰…‰‹ˆŽ…†’‰­ˆ‚†‰”‰„Œ‚“‰„ ‰‚‰“‰‹ƒ­‰Ž­ˆˆ‰‚ˆ‹†‡‰”‰ˆ‘†„†“~ ‘†’‰”‰‘Œ‹`º£¨ ’‰Š‰¨^¦‰“ˆ‰¿‰‹‰Š‰ˆ„…‰‚ˆ‹‰’‰–‹ƒ~ ¦ˆ‚‰Žƒ‘†“‚‰…‰‹†‡‰”‰ˆ‘†‚ƒ”‰‹‘Œ‹ ­‰Žˆ‰‚‰–­‰‹ƒ­‰Ž’‰­ˆ‚†…‰Žˆ­ƒ‘–_ ’‰”‰`º£–ˆ‰…††“ˆ…‰ŽŒŒ“‹†‡†‹‰“À‘ ‰“®ƒ¿‰­ˆ‹‰‰‚­ˆ‚†…ƒˆ­ˆ‹†‡ƒ‰Ž”ƒ‡ƒ„ ab“ˆ‡ƒ¨`ƒ”‰‹‘“ˆ‰Š‰”‚‰Žƒˆˆ”†‰‘

Ø× Ö Ú ƒ’ ÕÙ ÖÕc×ÛÖÞdáçéìðÜçãáâ÷ÜäìåðìäáâáðéìéÜæá𠭈„‰¿‰‹‰`º£ºˆŠƒ”‰¨ åÜ÷ÞáâðäÞæöÜçãáçãæÞðåáßöáâéì ccìï Þ ç ãáçõ ¦ˆ‚†”‰Ž•ƒ‰•‰Š‰”‘‰‰‹–”†“‰Ž 789:JABN=?C7<97TAM7m

œ 6 7 4 6 5 7

S;?jA<7OAH9Q7ViA:ACABA7hfQ7½9:K?;BK7hfQ7VKMK7RAG I;K7hfQ7RAI;K7pAI=<A7hfQ7SK?IK?789A=>@7O9?>9:Q TAEE@7p=EE@Q7S9C9?I7OKHH99Q7S;J>:;j>7OKHH99Q7™oKCG kA>;<9>Q7™UI;K>;š›OK?j9:>Q7IA?7g;<9>AEAJAkAljKBl7T:AEU

$ ” 5 !• ! 7 76

 5 7 5 –

# — R‘fPT7B;M;<7A=?>K:K7T’mU7I;7oM7gABA?7V;JiA

W;:KC=?A?7f9:CA?CJA?Q7I;CAJA<7E9?j=:;l7p9:;J>;iA >9:J9N=>7>9:kAI;7JAA>7A=?>K:K7IA?7<9M=A:CA?@A N9E9:C;A?Q7f;?CC=7T’“’U7J;A?Cl7P>AJ7E9:;J>;iA7;>=Q E9:D;AJA?7IA?7J9k=BMAD7NA:A?C7N9:DA:CA7D;MA?Cl pAIA7f;?CC=7J;A?CQ7B9:9<A7B9?;?CCAM<A? :=BAD7IAMAB7<K?I;J;7>A?EA7E9?kACAl7V9<;>A:7J9G >9?CAD7kABQ7B9:9<A7J=IAD7<9BNAM;7IA?7B9?IAEA>; <=?j;7EACA:7J=IAD7>;IA<7>9:EAJA?Cl77VAA>7;>=7N:A?G <AJ7=A?C7IA?7E9:D;AJA?7J=IAD7:=JA<7>9:C9M9>A<7I; >9:AJ7:=BADl7p9:D;AJA?Q7IA?7NA:A?C7N9:DA:CA >9:BAJ=<7J=:A>GJ=:A>7E9?>;?C7D;MA?Cl7S;E9:<;:A<A? <9:=C;A?7B9?jAEA;7M9N;D7IA:;7RE77B;M;A:l7TKJ9U

—6ž 7 5 Ÿ7 7

$5 78 ž 7

V¼g¼SPT79BEA>7>AD=?7M9N;D7B9?9BEA>;7MA?>A;7U7f=G J9=B7p9:k=A?CA?Q7B=MA;7>AD=?7;?;7f=J9=B7VA?I; X9CA:A7A<A?7N9:E;?IAD7>9BEA>7I;7oAMA?7hA:;IA?7XK>K m7AK>ANA:=7YKC@A<A:>Al78A?C=?A?7>9:J9N=> B9:=EA<A?7NA?C=?A?7D9:;>AC97B;M;<7p9BIA7SUYl A9EAMA7S9BNACA7VA?I;7X9CA:A7fA@K:7o9?I9:AM oK<K7V9>@AI;Q7N9:DA:AE7B=J9=B7VA?I;7X9CA:A7IAEA> B9BN9:;<A?7;?HK:BAJ;7M9N;D7<9EAIA7BAJ@A:A<A>l qg=k=A?7IA:;7E9:E;?IADA?7;?;7ACA:7MK<AJ;7B9?kAI;7M9N;D J>:A>9C;JQ7kAI;7N;JA7J9BA<;?7I;<9?AM7BAJ@A:A<A>QX <A>A7oK<KQ7I;7<KBEM9<7A9EA>;DA?Q7V9?;?7T@“’Ul f=J9=B7@A?C7I;:9JB;<A?7EAIA7m?7o=M;7mnnW7;?; B9?kAI;7JA>=GJA>=?@A7B=J9=B7JA?I;7@A?C7AIA7I;7U?G IK?9J;Al7p9?C9MKMA7N9:9?jA?A7A<A?7M9N;D7C9?jA: B9MA<=<A?7E:KBKJ;7<9EAIA7E9MAkA:7IA?7BADAJ;JiA =?>=<7B9?IA>A?C;7B=J9=B7>9:J9N=>l7TDI@U

¹º»¼½¾¿º¼ÀÁº

ÃÄÅ Æ ÇÈ É ÊË ÄÅ ÄÌ È É ÄÍÄÎ ÄÈ Ï Î Æ ÇÐ fUXPg7=?>=<7E9:C;7<97N9:NACA;7?9CA:A7I; N9MADA?7I=?;A7B9BN=A>77h;?A7Si;AJ>:; C9BA:7B9BNAjA7J9k=BMAD7N=<= N9:NADAJA7AJ;?Cl7f9J<;7>A<7B9?C=AG JA;7NA?@A<7NADAJA7J9jA:A7HAJ;DQ ?AB=?7B9?=:=>?@A7DAM7>9:J9N=>7A<A? N9:C=?A7J=A>=7JAA>7<9MA<l SA:A7mn7>AD=?7;?;7B9?CA<= B9B;M;<;7<KM9<J;7N=<=GN=<=7NADAJA7AJ;?CQ J9B;JAM78ADAJA7o9EA?CQ78ADAJA7p9:A?j;JQ 8ADAJA7fA?IA:;?7IA?78ADAJA7o9:BA?l7V9MA;? N=<=7:;?CA?7J9E9:>;7EA?I=A?7IA?7>=?>=?A? E9:jA<AEA?Q7N9N9:AEA7<AB=J7k=CA7B9?C;J; :A<7N=<=7@A?C7AIA7I;7<ABA:?@Al qYA79?CCA<7BAD;:GBAD;:7NA?C9>7J;DQ7>AE; IA:;7B9BNAjA7N=<=GN=<=7;>=7J9>;IA<?@A 789:JABN=?C7<97TAM7m


9 01203 5367787

PQRSTUVWXYZ[V\]^R[VPR_]`  

aXUb]QVcYU]bVdXURe[

IJKJKL>'&)"M6&!@# &!@#%#&'1#(,!*$0:01$#- i!+)$jklmnop")1#*'#q, M6&!@#7†&$0+!&N6*(#"! #+#&()&'')/#*+6&")*.! 10&$!.#+$#(,!/.!56'- EGG*!209prstuokq,OvG /)2!1/#&:0$()&')&#!$!+)$ *!209wltxq,vGG*!209.#& >'&)"M6&!@#f!g)4&h6&A*#&.C#@!N!@<#//56'- %#+#*$#7 @)*$"!/#+#&()&'1020&'! %#+#*$#9$#&''#/EOM#*)$ C)&:0#/#&$!+)$>'&)" ytz{sm|}q,H:0$#7 EGHO7?6&")*%#&'.!#.#+#& M6&!@#f!g)4&h6&@)*$ ~ks|mp€l‚z9")2#'#!()- ~ks|mp€l‚z.!‡GEˆ‰ŠvvˆF6/)1,*6(6$6*4.!6@6&@),$ $)/#1.!20+#7i!+)$$)*- .!#,#*$&)*9()&:#.!"#/#1 ‹ˆ9#$#0/#&'"0&'+)Œ#/#& $)*")20$()*0,#+#&62#$ ")20$$)*2#'!()&:#.! "#$0$)(,#$0&$0+()&:#.! B0.!*(#&&6(6*vE56'%#*!&.0$)*1#.#,>'&)"M6- 2)2)*#,#+#$)'6*!9%#!$0 {sƒ„o{pl…p.#*!+6&")*>'&)" +#*$#7Ž‘

¸[¹[Q[ºV»]Q]Ue[U[[U Ÿ ¡¢£¤¥ ¦ ¤§ ¨¡©dTb» ]¼S[UYTU[U

’L“()&.)+#$+#&.!*!+)- $)*,#&:#&'(#+"!(#/HGE‰ ,#.#(#"%#*#+#$.#&+6&- ,!ª)/*)"6/0"!OGG.,!7™6*"0()&q6)(!")*$#()(2)- (#$N6$6ŒC–A‡@6(,*)""!6& I’³LJ´µ?6$#56'%#+#*$#()&%)/)&''#*#+#& *!+#&().!#)+",*)"!2#'!')- HGŠ7–.!$!&'.!,)*26/)1+#& M0"%# #*#1C)*)&@#&##&C)(2#&'0&#&‡M0"*)&2#&'Š &)*#"!(0.#,)&@!&$#N6$6- ")2#$#"z«sƒpoxs{sm‡.#/#( ?6$#56'%#+#*$#i#10&EGHO9.!DiB¶0#*)9Œ/7·)$)*#& '*#N!9q6)(!D-$*#”*.!&#*% ¬­l{l«­l¬pks­{mo««®ƒlm{kz«{9 56'%#+#*$#9q#20‡vžOŠ,0+0/G‹7GG1!&''#")/)"#!7 4@)h*)#(q)"$6()&%)/)&'- touot9­|op«z{|kz{slm9ƒkl¬¬sm B)/#!&(0"%# #*#19,#.#*#&'+#!#&#@#*#:0'##+#& '#*#+#&/6(2#N6$6.)&'#& $!.#+.!!¯!&+#&/)2!1.#*!OG .!")/)&''#*#+#&,)*$0&:0+#&+)")&!#&‡$#*!-$#*!Š9C#,#*#& $)(#•q”–M4—>8A–i˜7 ,)*")&#"/!N6$6Š7 #1?)2!:#+#&C)(2#&'0&#&C)()*!&$#13#)*#14"$!f6(2#.!")/)&''#*#+#&(0- f6(2#$!.#+.!,0&'0$2!- >* #56'%#+#*$#EGH‰9C#,#*#&>*#1?)2!:#+#&C)(2#/#!$#&''#/HM#*)$"#(,#! #%#,)&.#N$#*#&#$#0'*#$!"7 () '0&#&C)()*!&$#1?6$#56'%#+#*$#EGH‰6/)1—#,,).# .)&'#&EOM#*)$EGHO7 >.#,0&"#"#*#&,)")*$#&%# &?6 ™6$6%#&'.!!+0$+#&2!"# #.#/#1,)/#:#*.#&(#1#"!" #7 $#56'%#+#*$#9.#&C6+6+-C6+6+C!+!*#&3Cq3?6$# .!+!*!(()/#/0!poš}zstp+) ”2:)+N6$62)*0,#()&09N#- 56'%#+#*$#0&$0+C)(2#&'0&#&EGH‰7Ž‘ klo}sƒz›oœtsuoƒl}.)&'#& "!/!$#"9,)/#%#&#&#$#0+)0&!.!")*$#!.#$#.!*!,)")*$# +#&-+)0&!+#&/#!&%#&'2)*#.# 2)*0,#&#(#9,)")*$#9:0.0/ .!q6)(!*)"$69.!Œ/B0*6$686 N6$69")+6/#1ž+#(,0".#& H?6$#—#*056'%#+#*$#74&N6*&6(6*$)/),6&%#&'2!"# (#"!/)2!1/#&:0$2!"#.!/!1#$ 1020&'!7>.#,0&+)$)&- .!°°°klo}sƒlsx#$#0™#2Þá|}ã~ë~â€|Þâàâß2åâñò .! |â‚âÞåÿÿàÜ àÜ}2ÝÞååäå|çêéþýåíîïúìêéùèçðåàîüçå|çƒççïå„ýõûìúîïåéðéåúîïûçõûçðüåôéå2îïíçðó $0#&/6(2#N6$6!&!#.#/#19 @)266+7h6(ž*6)(!ª$*#9 ½¾’¿JL´B)'6A0*!1()&%)/)&''#*#+#&+)'!#$#&")&! òýü…çèçïúçóåßîðéðå÷†€‡ø1åâôçûìðåèîüéçúçðåíçƒçïåå…çðüåçèçðåôéüîêçïåôéå~ýüˆçèçïúçå݉ûýå„îðúîï 0+0*#&p›stopN6$6(#+"!(#/ #$#02!"#/#&'"0&'+)q6)(! .#&20.#%#C#&)&q#%#?)20.#%##&-C)*$0&:0+#&?)/!/!&' ÷~݄øóåèç0çùçðå~çðúéóå|çðúìêóåúîïùîíìúåçèçðåíîïêçðüùìðüååŠåàçïîú䋇åàçïîú匍‹‡1 .0#()'#2!$).)&'#&"!"! q)"$67±²Ž‘ ‡C†q4?Š2)*0,#,)*$0&:0+#&"#&.! #*#2)*2#1#"#Œ# #7 f#+6&%#&'.!2# #+#&+#/!!&!2)*:0.0/C†q4?9+#*%#=#') 3#+"!&#*'#9%#&'#+#&.!')/#*.!30"0&M20$01i*0+#& B!/0+94(6'!*!9—#&$0/93459B)/#"#‡vžOŠ,0+0/HÀ7OG7 IÑ¿K¿ÒJ“=#%#&'”*#&'C#&@# A#$6$+#@#?)(2#*!&!#+#&()&#(,!/+#& C#&)&q#%#?)20.#%##&+#/!!&!.!#.#+#&.)&'#& —0.#%#56'%#+#*$#()(,)*")(2#1+#& 5#$!C)")+9i).:6—#.0$9q!&!=!.%#"$0$!9 +6&"),()&'')/#*,)*$0&:0+#&.)&'#&()&.#$#&'!*0(#1C)*')/#*#&=#%#&'”*#&'A#$6$+#@# >&$)*9.#&B)&!(#&=#%#&'”*#&'.#*! *0(#1")&!(#&$*#.!"!.!56'%#+#*$#7q0(#1")&!(#& (2#*%#&'#+#&.!")/)&''#*#+#&.! )(,#$+#20,#$)&.#&?6$#.!56'%#+#*$#9 $*#.!"!%#&'#+#&.!+0&:0&'!!#/#1+).!#(#&508!&'"!1 XYM\&A-/(040)&20>0,(,D0&Q4B0.0;0&H>+4+/30>;&[FJC&X)(t-3,(40, ?) Q4B0&]0;0&U+/;0?0340&B-);-F-)//030?0)&G-BCJ?00)&K0)&K(,?J,( C)&.6,6BM?49?#"!1#&—#&$0/9,0+0/ >@#*#$)*20+#0&$0+0(0(.#&$!.#+ #$#050—)*0+.#&M2#1?#"(#&=#%#&'†+0*7Ž‘ G0B-30)&*+4+&M)&\>-&Y0B-&+*&j0(4>_&K(&]+/.0&=0FF-3;_&]JB04&h^EPi EG7GG1!&''#")/)"#!9q#20‡FžOŠ7f#+6& .!,0&'0$2!#%##/!#"'*#$!"7“Ž‘

»[¼]Q[UVuX`XVvU Ó£Ô£ÕÖ¤Ó Õ֤ף¦ ¦Ø£Ù£¤Ú¨¡¢£Û Pº]Vw[¼]VXxVu[R`º

GJ?JF&6^8P9&>()//0&,-F-,0(8&H0B-30)&(4J&B-)/0)/?04&4-B0&K0) C-C-30G0&?0,J,&()4+F-30),(&;0)/&B-)/040,)0B0?0)&0/0B0&K0) ?-G-3@0;00)&K(&C-C-30G0&D(F0;0>&K(&M)K+)-,(08&A03;0&;0)/ K(40BG(F?0)&B-3JG0?0)&>0,(F&>J)4()/&Y+t-BC-3&d96d&>()//0 j-C3J03(&d69P8&\-3B0,J?_&?0,J,&K(&L0BG0)/&20KJ308&h(D-i

aX¼y]`RbRVz[Ue]Q

QL&I0F0&20>03K>(?0&B-)//-F03&A+BG-4(,(&S0)@-3&K-)/0) AV2XYM\QL G-3,;03040)&:YM_&G3(0&K0)&D0)(40&J,(0&6`&O&d`&40>J)_&4()//(&C0K0) G3(0&B()(B0F&61`&@B&K0)&D0)(40&619&@B8&I-3?-F0?J?0)&C0(?&K0) ,->04&.0,B0)(&K0)&3+>0)(8&:0?4J&H-)K0*4030)&&6&203-4&O&d^&203-4 d96P8&\-BG04&H-)K0*4030)&K(&L-?3-403(04&]F&I()4030)&Y+&6` U+/;0?03408&&L-F-?,(&0?0)&K(0K0?0)&P6&203-4&d96P&GJ?JF&69899 ,0BG0(&,-F-,0(_&K(&2J,-JB&L+)+CJK+;+&X)(4&d_&]F&:(.(F0)&U+/;0?03408 H-)/JBJB0)&>0,(F&,-F-?,(&d&QG3(F&d96P8&h4-0i

»]{[`Rº[UVa]¹RQ[Tb[º[[U

HQYM\MQQ&&H-F04(>0)&A-D(30J,0>00)&V2A&k(?-G&]+/.0&O&AQL B-);-F-)//030?0)&G-F04(>0)&B-)/0)/?04&4-B0&U0)/&2JK0&U0)/ I-3D(30J,0>0_&K-)/0)&)030,JBC-3&I0,(F(J,&]03+4&\3(D(C+D+&hG30?4(,( G-340)(0)i_&M3&&]+?+&2J3K+)+&2L&hS+,-)&XAL:&L0F04(/0i_&W+B+&U+> A3(,B0)4+&H3&hHLZ&]+/.0i_&I0G0?&j&R03;0K(&hG30?4(,(_&G-)/J,0>0 G-3@-40?0)i8 Q@030&()(&0?0)&K(F0?,0)0?0)&>03(&2()//JOL-F0,0_&69&O&6d&203-4 d96P_&K(&U+J4>&LG(3(4J0F(4;&[-)43-_&:(,B0&L0F0B_&20/-F0)/8&Q@030 K(CJ?0&J)4J?&V2A&AQL8&H-)K0*4030)&K0)&()*+3B0,(&F-C(>&F0).J4&K0G04 B-)/>JCJ)/(&S(0,_&K(&h9dabi&1``&P^P^&040J&R03.0)4+&K(&9^a^ P^7`&dPa1&040J&Z?+&K(&9^`a&d`91&7a778&h(D-i

  ! " # $ %&'()*+,-)(.+/.0&1&203-4&5

]+/.0&H-KJF(&5&=-KJ)/&Z_ 2J,-JB&k3-K-CJ3/&5&R\2gd3C %N'()*+,-)(.+/.0&69&203-4 d96P&5&91899O6d8P9&5&Q@030 67899&5&:0;0)/&:+)/ R0JF&L0G4+>+-K+.+&5&K(&20?0B <=04>+4?0@0&A-BC03&DE L-)(B0)&MB+/(3(&5&0K0&0430?,( A-F+BG+?&H0)@0&IJK0;0&5 ,-)(&K0)&B-FJ?(,&C-3,0B0&G030 H-)K+G+&L2AM&5&=304(,, ,-)(B0)&5&j3-%N'3(3()+?40&6O61EPE6P %N'(@+)-,,(0&6PEPE6P&56P8995 A+BG-4(,(&C+F0C0,?-4&L2Q 0B0&\03(&l\>-&=F+3;&+* R+)K0&SIT&SMU+/.0?0340&,-3(-, S3 I>03040;JK0m5&QJK(4+3(JB&XYU K(&=VW&XYU&5 5P9A5&A+F0C+30,(&\J/0,&Q?>(3 %N'LWMHTZ[M\&]JB04&^EPE j\&\040&W(0,&e&L-)(&\03( 6P_HJ3)0&IJK0;0&X=25 --)+K,&6aE9PE6P&\3;&VJ4 'LWMHTZ[M\&DE&=-30G=J3(40_ %ZNn'F Q2SMZW&d96P&JE&L2H QG+FF+69_&W-0,+)\+S(-_ ,-K-30.04&K(&L2QY&d&I0)4JF&5&5 \>-A0)K0)/_&KFF&5&[H 6`A 9^`ab99`^^^` N'B-cB0>0C03040g&daEbE6P %N'B0B0,-c00)&dEPE6P&5 %20 TMo&e F+BC0&,G--@>&e&L4+3;4-FF()/ SpZ>,0,C-0)340(040F,&&2Q QCKJF&e&\>0)403&LSOL2H&K(&IJK(&2JF(0 [+**--&\>-+3;q& &K(&=VW&XYU&5 SJ0&5&@G&9^`1ObP^7O6116 9^P^17ba1796 %N'3(f?()JfJ03Gg&PEPE6P Wjc]V=]Q&]+/.0&W-//0T+BC0&H2W&20K;0&hL2Hi&K( %jN-'] ,4&rd&5&d6&QG3(F&d96P&5&K03( L2A&Y&d&S-G+?&hL\2 GJ?JF&6P899O,-F-,0(&5&L40K(+) H-BC0)/J)0)&U?i&5 A3(K+,+)+&]+/.0&5&R\2g&6`A8 %N'3+*(?43(&9PE9PEd96P 97899O61899&T0J)@>()/&j+3JB hsE(D-i

ÁÂÃÄÅÆÂÇÂÈÉÂÊÂËÂ ÌÂÆÂÈÄÅÈÍÎÏÐÅÇÅ ÎÅÅÊÂÃÈÂ ÅËÂÂÈÉÂÃ

LJC#*! !"#$#.#&?)20.#%##&?#20,#$)&—#&$0/ ()&'')/#*C)(!/!1#&30$#=!"#$#.#&—0.#%#C0$*#-C0$*! —#&$0/EGHO7f6(2#!&!()(,)*)20$+#&0#&'$0&#!:0$##& *0,!#17C)&.#N$#*#&HM#*)$EGHO1!&''#HGM)!EGHO7 ™6*(0/!*,)&.#N$#*#&2!"#.!.#,#$.!3!&#"C#*! !"#$# ÜÝÞÝßàáâ㠗0.# %#?#20,#$)&—#&$0/9Œ/i)&$#*#C)/#:#*9i*!*)&''69 äåæçèéê f! & ' + (0*M#&.!&'9—#+0/#&9—#&$0/7B!/#+#&1020&'! ëìíîïðìïåñáòó &6(6#**$)i! / ) &GEˆ‰-F‰FGEEE‡i! !Š9C#"#*B)&!A#20"#& ßïéåÜçôìèç —#&$0/9—#',6 =) "!$)9Œ/C#*#&'$*!$!"?(HGh6&$#@$420q#*#" Üçèìåâêçõåáö GEˆ‰-ˆ‹OHGˆO92.# &fC?>3>8>56'%#+#*$#9Œ/M# #* ÷èçðçðøóååùççú 86(6*v—#@!*6956 '%#+#*$#$)/),6&7GEˆ‰-vFEOEv7 ‘ ûîïîùõéçð ñîùçåæéùçúç âüïýíçþçïé áõýïîðüüýóåôé ÿçïçðüùî0ìó ìïó ãÝ2 ëçê ÿìêýðûïýüý1

3¨¡¨¦©Ø¤4¨¡£ÕÖØ£ 5©¤6¨7£¤Ó©7£¦£¤8¡ Û¨ÕÖÖ 

 !"#$#%#&'()&# #*+#&,)(#&- ,)&.0.0+&%#2)*(#$#,)&@#1#*!#&,)$#&! .#&'#&#/#((0&'+!&"0.#12#&%#+.! /#1#&,#"!*7=#*'#")$)(,#$:0'#()(!/!+! !/#%#13#)*#14"$!() #56'%#+#*$#7 +)'!#$#&,*6.0+"!,)&)$#"#&$)/0*.#& 8#192#'#!(#&#.)&'#&.)"# !"#$#%#&' ,)&'')(0+#&#%#(+#(,0&'0&''0/#$#0 ()&%#:!+#&2)*#'#(1#"!/16*$!+0/0$*#; #%#(/6+#/,).#'!&'0&''0/7 <#/!$02!"#.!$)(0!.!3)"#=!"#$# B)/#!&!$092)2)*#,#:)&!"!+#&:0'#2!"# >'*62#1#*!4(6*)&''69.!?#*#&'") 09 .!.#,#$+#&.!"!&!.#*!1#"!/ #*'#()&?)@#(#$#&A#/0*9?#20,#$)&?0/6&- :#*!&'.!C#&$#!i*!"!+7B)/#!& !"#$##'*69 ,*6'693457 ,)&'0&:0&':0'#2!"#()&!+(#$!+)!&.#1#& 3)"#=!"#$#4(6*)&''6.!*)"(!+#&6/)1 #/#(,#&$#!")/#$#&%#&'()&#+:02+#&7 =#+!/A02)*&0*3459B*!C#.0+#C#+0>/#( f6+#"!3)"#=!"#$#4(6*)&''6()(#&'$#+ 4D9,#.#EFB),$)(2)*EGHE7?# #"#&!&!9 :#01.#*!C#&$#!i*!"!+7†"#!()&!+(#$! # #/&%#9()*0,#+#&.#)*#1$*#&"(!'*#"! 2)*2#'#!1#"!/,)*$#&!#&9,)&'0&:0&'2!"# /6+#/9.#&+)(0.!#&.!+)(2#&'+#&()&- ()/),#"/)/#1"#(2!/2)*"#&$#!.!,!&''!* :#.!.)"# !"#$#.)&'#&+)+10"0"#&1#"!/ ,#&$#!$)*")20$")*$#()&%#+"!+#&,)&,)*$#&!#&.#&,)$)*&#+#& #*'#7 .0.0+/6+#/()&#&'+#,!+#&7 C)&'0&:0&'2!"#()&.#,#$+#&2)*#'#( 3)"# !"#$#!&!@0+0,(0.#1.!#+")" $#&#(#&1#"!/,)*$#&!#&16*$!+0/$0*# .)&'#&+)&.#*##&0(0((#0,0&,*!2#.!7 "),)*$!")(#&'+#9()/6&9@#2#!9+#&'+0&'9 >+")":#/#&()&0:0+)"#&#$)*2!/#&'@0+0, +#@#&'-+#@#&'#&9,),#%#.#&20#1&#'#7 2#!+.#&(0/0"7f)$#+&%#")+!$#*OG+(#*#1 B)(0#$#&#(#&$)*")20$()&:#.!#&.#/#& 2#*#$?6$#56'%#+#*$#9#$#0HG+(.#*!?6$# C).0+01#&4(6*)&''6%#&'")2#'!#&2)"#* =#$)"7“Ž9 ² Ž“ 

Ž“ ‘


  

  

!"  

#"     

g<:1<;8h8334?4iGjCJ4GJaaCBG4gCjM`M4;KP`P`4;@D@BG48OM4bgCj`P`AGe I@JaMAPBM4O@Ik@AGjGJ4NM4=BG`MPJ4h@IOPHGJaGJF4ECaHGAGDBGF4=@JMJ4bc9def :GB@DM4O@Ik@AGjGJ4HGJa4NMMAPBM4lm4CDGJa4LGjCJ4GJaaCBG4gCj`P`AG4B@D`@kPB GJBGDG4jGMJ4k@DPOG4O@jGBMKGJ4nM`MAF4k@jG4NMDMF4O@DGBPDGJ4kGDM`4k@DkGDM`4NGJ O@IkMJGGJ4I@JBGjf

 $ $ 

  

  

!"  

#"  

  

  

!"  

#"  

  

  

!" &'( % % % %

01+*0*.23-.4.,*516.78/9 )*+*,*-.//

7 6 8  96

6 6 3 9 6

 0 1 3

 51 9 3 

8 1

:I;<;@;C=ADEJC;DGHD>@F@G;IFD

o6.6?o6.6p4./01235675891/8:8=.648>qE

ÒÕÏÒÓ¾°Ðѱ԰̰ÃаÄÓ°5ÿ¸º¿¸È6°½¿½Ì ½¿²»³°º¿À¿¼´½°Æ·¹4·¼°µ¿À¿¸·²Áµ·³·²°ÄÓ¾ ¹»¼·µ´µ·²°º¿Í·¸·°½·²´·¼þ°Ð¿½Ê·³°¹´¹´µ À¿¸¼·µ´µ·²°µ¿³¿²³´·²°À·¸´°¹·¼·½°Ê¸Èº¿¹´¸ ¹¿²Á·²°¹»µ¿²·µ·²°À¿·°·¹½»²»º³¸·º»°° ³»¹·µ°¹»Ê¿¸µ¿²·²µ·²°¹»Æ´·¼°µ¿½À·¼»°¹·² Ê¿½À·³·¼·²°Ê¿½À¿¼»·²°³»µ¿³°µ¿¸¿³·°·Ê»°Æ·¸·µ Ê¿¸º¿²°¹·¸»°¶·¸Á·°³»µ¿³°¹»°¼´·¸°À¿·°Ê¿º·²þ Ê¿¸´À·¶·²°Æ·¹4·¼°Ê¿½À¿¸·²Áµ·³·²°³»¹·µ Æ·´¶°¹·²°Æ·¸·µ°½¿²¿²Á·¶°Ê¿¸°³·²ÁÁ·¼°°ý·¸¿³ ý¿²´¸´³°Î¸»°3»²·¸³È°º¿¼·½·°»²»¾°µ¿½´Ì ¹»Ê¿¸µ¿²·²µ·²þ Çþ°Ã¸Èº¿¹´¸°»²»°³¿¸´³·½·°¹»³¿¸·Êµ·² ¹·¶·²°Ê¿½¿º·²·²°³»µ¿³°ÄÓ°º¿Í·¸·°È²¼»²¿ ÿ¸·³´¸·²°»²»°Æ´Á·°À¿¸¼·µ´°À·Á»°µÈ²º´½¿² ¹»³¿²Á·¸·»°¹»½·²É··³µ·²°È¼¿¶°Í·¼Èþ°Ã·º·¼²Å·¾ ÄÓ°Å·²Á°½¿¼·µ´µ·²°Ê¿¸´À·¶·²°Æ·¹4·¼ ´²³´µ°Ê¿½¿º·²·²°³»µ¿³°È²¼»²¿þ ÷¹·°µ¿³¿²³´·²°Å·²Á°À·¸´¾°Ê¿²Á¿½À·¼»·² ¹·¸»°³È³·¼°³¸·²º·µº»°³»µ¿³°µ¿¸¿³·°¹»°ÄÓ ʿ¸Æ·¼·²·²°5À·³·¼°³´²¹·6þ°±²³´µ°Ê¿½È¶È²°Å·²Á ³»µ¿³°·µ·²°¹»À¿¸»µ·²°³·²Ê·°·¹·²Å·°ÊȳȲÁ·² º¿À·²Å·µ°°¸»À´°³»µ¿³¾°°Ê¿¸º¿²°¹» ½¿²Á»²Á»²µ·²°Ê¿¸´À·¶·²°·³·´°Ê¿²´²¹··² À¿·°·¹½»²»º³¸·º»¾°¶·²Å·°º·Æ·°Ê¿²Å¿¸·¶·²²Å· ·²³·¸·²Å·°·³·´°º¿µ»³·¸°°¸»À´°³»µ¿³ Æ·¹4·¼°µ¿À¿¸·²Áµ·³·²°·µ·²°¹»¼·Å·²»°º¿¼·½· ³»µ¿³°½·º»¶°³¿¸º¿¹»·þ°ý´¼·»°"°ý·¸¿³°Ç ¹»À·³·º»°¶»²ÁÁ·°º¿À´¼·²°Ê·ºÍ·°Ê¿½À·³·¼·²þ ¹»À·³·¼µ·²þ ÿÔȽ»²·¼°´·²Á°Å·²Á°¹»µ¿½À·¼»µ·²°º¿º´·» ¿À¿¸·Ê·°º³·º»´²°Å·²Á°½¿¼·Å·²»°Ê¿½Ì Ê¿½È¶È²°À·³·¼°³´²¹·°µ¿¸¿³·°·Ê»°º¿½´·°µ¿¼·º ¹¿²Á·²°¶·¸Á·°³»µ¿³°Å·²Á°³¿¸³¿¸·þ°¿·°³»µ¿³ À·³·¼·²°³»µ¿³°¹»°4»¼·Å·²°1·ÈÊ°°ÒÈÁÅ·µ·¸³· ¹»µ¿²·µ·²°À¿·°·¹»½»²»º³¸·º»°º¿À¿º·¸° ¹·Ê·³°¹»·½À»¼°º¿³¿¼·¶°Ê¿½È¶È²°½¿²¿¸»½· ·²³·¸·°¼·»²°Î³·º»´²°Ð´Á´°ÒÈÁÅ·µ·¸³·¾°Î³·º»´² Ê¿¸º¿²°¹·¸»°¶·¸Á·°³»µ¿³°¹»°¼´·¸°À¿·°Ê¿º·²þ ʸ»²³°È´³°À´µ³»°Ê¿½À·³·¼·²°º¿º´·»°Ê¿¸Ì !¿½Ê´Å·²Á·²¾°Î³·º»´²°ÎȼȰ·¼·Ê·²¾°Î³·º»´² ÿÿ²¿¸·Ê·²°·³´¸·²°»²»°À´µ·²°´²³´µ ½»²³··²¾0°µ·³·°Ä¿Ê·¼·°2´½·º°ÃаÄÓ°1·¿¸·¶ ÎȼȰü¿À¸¿º¾°Î³·º»´²°Ä¼·³¿²¾°Î³·º»´²°3·³¿º ½¿½Ê¿¸º´¼»³°Ê¿²ÁÁ´²·°Æ·º·þ°Ð·Ê»°´²³´µ ½¿½À¿¸»µ·²°Æ·½»²·²°·Á·¸°³»µ¿³°Å·²Á°°¹»Æ´·¼ ÕÊ¿¸·º»È²·¼°51·Èʺ6°°ÒÈÁÅ·µ·¸³·°Î¸» ¹·²°Î³·º»´²°Î¸·Á¿²þ Ķ´º´º°ÄÓ°ûµÈ²È½»°²È²°µÈ½¿¸º»·¼°5ÃÎÕ6 À¿³´¼ÌÀ¿³´¼°¹»½·²É··³µ·²°È¼¿¶°½·ºÅ·¸·µ·³ 3»²·¸³È¾°Î¿²»²°5Ç6þ ο¹·²Áµ·²°Ê·¹·°Ê¿¸·³´¸·²°Å·²Á°¼·½·¾ 1·ÈÊ°°ÒÈÁÅ·µ·¸³·°½¿¼»Ê´³»°ÄÓ°¿²Á·4·²¾ Å·²Á°½¿½À´³´¶µ·²þ°´µ·²°¹»À¿¼»°Í·¼È¾0 Ê¿½À·³·¼·²°³»µ¿³°¹»¼·µ´µ·²°Ê·¼»²Á°¼·½À·³°Ç θ»°Ð·²Æ´²Á°¹·²°ÄӰøÈÁȾ°Ê¿½À·³·¼·²°³»µ¿³ ³´³´¸²Å·þ5¿º·6

012135676896 0 81 7 26

:;<=>?@A;BC@°±²>D E F @ ; B@ G E D G H ; I F H @ ; <@ >? J A ³´µ°¶·¸¹°ºµ»¼¼°³»¹·µ°½·º·¼·¶¾°º¿À·Á»·²

KLMNOPQRSTUVWPRXYZ[\X _bl^jd^hYlb_^aYz|Zhn^Y_^f^ ]^_Y`a^\bcd^Y`a[e]Yf^gdh À¿º·¸°ÂÃIJŷ°º·Æ·°º´¹·¶°¹»°·³·º°Ç¾°Å·²Á _ec^xYcdY^k^_Y”vYn^hjY\bhf^cd ibaf^_^\^Ycbhj^hYkdj^Yi^\X ½¿²Æ·¹»°½·º·¼·¶° \^_^g^xY‚¤†ˆ¢£œœŒ …žˆ][g^ ¾ ° Ê È ¼ · ° Ê » µ » ¸ ¾ º È É ³ ° º µ » ¼ ¼ ² Å · ]e_Ylb_^aYcdYm[jn^i^ak^o ]didavY\[kdq^_dvYc^n^Yfe^hj Z^\]e_Ykba_blekY\bgd]ekd ½È³»Ë·º»¾°¹·Å·°Æ´·²Á°¹·²°¼·»²Ì¼·»²¾°Ê¿¸¼´ c^hYg^dhXg^dhvY]bageYcd]didai^h phdqba_dk^_Yrk\^Ys^n^Ym[jn^X [gbxY]^a^Y]bh™^adYibaf^vYi^abh^ ¹»Ê»µ»¸µ·²°È¼¿¶°Ê·¸·°Ê¿²Í·¸»°µ¿¸Æ·° i^ak^YtprsmuvYwbi[g^xYydhjjd _b™^a^Yie^hkdk^_Y\b\^hj zg\eY{i[h[\dYmZ|}Ytwyz{ l^hn^ivYh^\ehYi[\]bkd_dhn^ ÎÂÏÂÐ°Î±Ñ ÒÓÔÐÕ Î±ÑÒ mZ|}uYc^hYphdqba_dk^_Yw^h^X fej^Y_b\^idhYkdhjjdv€Yfbg^_hn^o k^Y~x^a\^Ym[jn^i^ak^Ytpw~uo Ö×ØÙÚÛÜØÝÞßØàßØáÛÙÝâÜãáäÝåÙæßÜØçÙÝèßãàáæÝéØáãÙê×á ¥gbxYi^abh^YdkevY]dx^ihn^ Zbaf^_^\^YdhdYkdc^iYx^X \bhf^gdhYibaf^_^\^Ycbhj^h hn^Ykbal^k^_Y]^c^Yldc^hj ~dabikeaY‚ƒ„‚ƒ…†‡ˆ‰Š‹…Œˆ‡Ž •^f^aY_^f^vY_bkd^]Yk^xeh kdj^Yi^\]e_Ylb_^aYdhdYn^hj abiaek\bhY_^f^vYh^\ehYkbaleX ‚Šƒ‡ˆZ[\]^_Y`a^\bcd^Ywdjdk ]^gdhjYkdc^iYZ[\]^_Y`a^\bX _^keYcdY^hk^a^hn^Ykefe^hhn^ i^YehkeiYibaf^_^\^Yg^dhhn^v wean^hk[Y_^^kY]bh^hc^k^X cd^Y\bhnbcd^i^hYg[–[hj^h n^ihdYehkeiY\bhf^adhjYldldkX ^]^i^xYdkeY]bhbgdkd^hvY]ba\^X hj^h^hYibaf^_^\^YcdYi^\]e_ ibaf^Y^hk^a^Y—o‘‘‘Yxdhjj^ ldldkYehjjegYn^hjY_d^]YlbaX j^hj^hYc^hYg^dhXg^dhv€Yfbg^_ prsmvYwbhdhYt‘’“‘”uo ˜o‘‘‘Yg[–[hj^hYn^hjYkbac^]^k ib\l^hjYlba_^\^Ycbhj^h cdY_bgeaexYehdkYe_^x^Yc^h Z[\]^_Y`a^\bcd^o kba_bl^aYcdY_bgeaexYzhc[hb_d^o s^cdY_b™^a^Yie^hkdk^_v |ehYcb\did^hYx^ghn^Ycbhj^h n^hjY\bg^\^aYkbaxdkehjY™eX ]b_^khn^Y]bake\lex^hY]bX ie]Yl^hn^ivYc^hYi^\dY\b\X ae_^x^^hYn^hjYkbae_Y\bg^X ]bakd\l^hji^hY\babi^Yn^hj iei^hYbi_]^h_doYw^n^hjhn^v kdc^iYx^hn^Y\b\dgdidYib\^\X l^hn^ihn^Yg[–[hj^hYibaf^ ]e^hYcdYldc^hjY^i^cb\d_Y_^f^v c^hY™b]^khn^Y]baib\l^hj^h h^\ehYfej^Y_[¦kY_idggYc^h ]bae_^x^^hYlbge\Ycdd\l^hjd \b\dgdidY„…£‚Œˆn^hjY_^\^ [gbxYibkba_bcd^^hYkbh^j^Yibaf^o cbhj^hYlec^n^Y]bae_^x^^hv€ š^gYdkeY\bheaekYwdjdkY\bX k^hc^_hn^o g^xdai^hY^]^Yn^hjYcdh^\^i^h š^gYn^hjY_^\^Ycd_^\X ‡Œ†ˆ…ƒžˆn^ihdYibkdc^iX ]^di^hY§^h^jbaYy^gbhkY§^hX 894:6384;/0<=>038/ ›…œ ;</58=8:84?4/@ABCD4285EF4/4:GDH.G/0B1234 IC5675 4I@ JH@DGKAGJ _bd\l^hj^hY^hk^a^YŸ‡‹…ŒŸ ^jb\bhkY¨[a][a^kbYše\^h LMJN@DGIGBG4A@OGNG4>MD@ABPD4QRSTRSUVWXYZ[U\X]W^RZS_W ^hcYŠ„„œ ˆkbh^j^Yibaf^oYphX ©b_[ea™b_YZ[\]^_Y`a^\bX ;CIOG`47DGI@NMG4=MaMB4=PDHGJBC4NM4;GIOP`4285EF4=@JMJ4bc9def keiY¡…ƒŸˆ¢£œœˆkdc^iY\^_^g^xv cd^vYrhcabYªYrh^adoYwb™^a^ ^i^cb\d_Y\bheaekhn^Y]^a^ gege_^hY]bajeae^hYkdhjjdY_eX c^xYld_^Ycdi^k^i^hY\b\bX hexdYie^gd¦di^_dYn^hjYcd]baX ÑûÄÐÕÑ°±ÓüÒ¾°Ñ°ý·¸Å·³½È¾°½¿²Å·½À´³°À·»µ°µ¿¸Æ·º·½· ¼´¼´º·²°ÎÐÂû°ÒÄÃÔ°Å·²Á°À¿¸µ·¸»¸°¹»°ÄȽʷº°Ï¸·½¿¹»· gei^hY]bae_^x^^hoY}^\ehv ³¿¸º¿À´³þ°Â·°À¿¸¶·¸·Ê°À·²Å·µ°Ê¿¼´·²Á°Å·²Á°À»º· ϸȴʾ°º¿¶»²ÁÁ·°º¿Í·¸·°³»¹·µ°¼·²Áº´²Á°µ¿¸Æ·º·½·°»³´ k^iY_bcdidkYcdY^hk^a^hn^Yn^hj ¹»Á´²·µ·²°È¼¿¶°Ê·¸·°¼´¼´º·²°³¿¸½·º´µ°¹»°·²³·¸·²Å· º´¹·¶°³¿¸Æ·¼»²°º¿Æ·µ°¼·½·þ°Ô·½´²¾°¹¿²Á·²°·¹·²Å· j^j^gY]^c^Yk^x^]^hYkb_Y]_dX Ê´À¼»µ·º»°µ·¸Å·Ìµ·¸Å·°»¼½»·¶þ°ÿο¼·½·°»²»°À·²Å·µ°µ·¸Å· Ê¿²·²¹·³·²Á·²·²°ýȱ¾°½¿²´¸´³°¹»·°µ¿¸Æ·º·½·°»³´ i[g[jdYc^hYkb_Yib_bx^k^hoY¥gbx »¼½»·¶°Å·²Á°³»¹·µ°³¿¸Ê´À¼»µ·º»µ·²¾°º¿½ÈÁ·°¹¿²Á·² º¿Í·¸·°Éȸ½·¼°³¿¼·¶°³¿¸Æ·¼»²°¹¿²Á·²°À·»µþ ^abh^YdkevYcdadhn^Y\bhjd\X µ¿¸Æ·º·½·°»²»°À»º·°½¿²Æ·¹»°½¿¹»·°´²³´µ ÄȽ¿²³·¸°³·µ°Æ·´¶°À¿¸À¿¹·°¹»´²Áµ·Êµ·²°Ñ¿µ³È¸ i l ^eYib]^c^Y]^a^Y]bh™^ad ½¿²Å·½Ê·»µ·²²Å·°µ¿Ê·¹·°½·ºÅ·¸·µ·³°¼´·º¾0°Æ¿¼·º²Å·þ ±²»Ë¿¸º»³·º°Î·²·³·°1¶·¸½·¾°3»¸ÅȲȰø»Åȳ·½³·½·¾ ib f^YehkeiY\b\]bakd\l^hjX η½À´³·²°À·»µ°Å·²Á°º·½·°¹»º·½Ê·»µ·²°Ê´¼·°È¼¿¶ ½¿²»¼·»°À·¶4·°µ¿¸Æ·º·½·°¹¿²Á·²°µÈ¸Êȸ·³°À¿º·¸°º¿Ê¿¸³» i^a h Y¦^ik[aY‚¤†ˆ¢£œœˆc^hY¦^ik[a Ä¿³´·°ÎÐÂû°ÒÄÃÔ°1ȹŰ2·ÊºÈ¸Èþ°ý¿²´¸´³°¹»·¾°µ¿¸Æ·º·½· ÄȽʷº°Ï¸·½¿¹»·°½¿¸´Ê·µ·²°¼·²Áµ·¶°Å·²Á°º·²Á·³ ib_b ^k^hY_e]^n^Yld_^Y\bX »³´°½¿¸´Ê·µ·²°À¿²³´µ°µ¿º¿Ê·µ·³·²°Å·²Á°º·²Á·³°ÊȺ»³»É ÊȺ»³»É°´²³´µ°µ¿Ê¿²³»²Á·²°Ê·¸·°¼´¼´º·²°±Î1þ°1»· a^dxYx ³¿¸´³·½·°´²³´µ°µ¿Ê¿²³»²Á·²°Ê·¸·°¼´¼´º·²°º¿µÈ¼·¶°³»²ÁÁ» À¿¸¶·¸·Ê°¹·¸»°µ¿¸Æ·º·½·°»³´°À»º·°½¿¼·¶»¸µ·²°½·²É··³ ^]^Yn^hjYcd™dk^X™dk^i^ho «¬­®¯ ³¿¸º¿À´³þ°Î¿¼·½·°»²»¾°³¿¸Í·³·³°º´¹·¶°Í´µ´Ê°À·²Å·µ ÊȺ»³»É°À·Á»°µ¿¹´·°À¿¼·¶°Ê»¶·µþ°5½È²6

ëìíîïðñòîðóîôòõîíîöïðò÷øùú

#1 676 $ 896 # %1 1$$51&198

'()'OQRSTUVWPRXYphc^hjYphc^hj _^Ya^in^kY\b\lbadi^hY_el_dcdYib]^c^ kbj^_hn^o tppuYkbhk^hjY]b\lba^hk^_^hYi[ae]_d ]^a^Yi[ae]k[avY_bxdhjj^Y\b\^hjY]bage ©d\^–^hYfej^Y\bhnblekYl^x–^Yi[X n^hjY_bg^\^YdhdYcdjeh^i^hvYn^dkeYpp cdi^fdYeg^hjv€Ykba^hjYcdYi^\]e_Y*{+ ae]_dYkeaekY^hcdgYc^g^\Y\bh™d]k^i^h }[o˜‘Yk^xehY˜‘‘—vYcdhdg^dYiea^hj p`§o ld^n^Y_[_d^gYl^jdY\^_n^a^i^koYwbg^dh \b\]bakd\l^hji^hYa^_d[h^gdk^_Y]bg^ie §bgdx^kYi[hcd_dYkba_blekvY©d\^–^h \bhd\legi^hYibaejd^hY_b™^a^Ybi_]gd_dk \^e]ehY™^g[hY]bg^ieYi[ae]_doYš^gYdke \babi[\bhc^_di^hY^\^hcb\bhYpp l^jdYhbj^a^vYkdhc^iYi[ae]_dYfej^Y\bh™d]X ld_^Ycdgdx^kYc^adY]bhbk^]^hYcbhc^Y\^i_dX yd]di[aYcbhj^hY_bjba^oYwbg^dhYdkevYc^g^\ k^i^hYlbl^hYlb_^aYl^jdY™d™dg^hYlehj^Ycd \e\Y_blb_^aY©]Y—Y\dgd^aYl^jdYi[ae]k[av ]bhbk^]^hYlb_^a^hYxeie\^hYcbhc^Yc^h \^_^Y\bhc^k^hjo ]^c^x^gYk^iY^c^Yl^k^_^hYh[\dh^gYn^hj e^hjY]bhjj^hkdYib]^c^Yi[ae]k[avYk^\l^x Z[ae]_dYfej^Y\bg^xdai^hYld^n^Y^idl^k ld_^Ycdi[ae]Y[gbxY]^a^Yi[ae]k[ao cd^vY_bl^dihn^Yfej^Ycd_b_e^di^hYcbhj^h ab^i_dYkbax^c^]Ykdhc^iY]dc^h^Ykba_bleko ~b\did^hYcdkekeai^hY]bhbgdkdY{i[X lb_^ahn^Yld^n^Y_[_d^gYi[ae]_dYn^hj z^Y\bhnbleki^hvY\d_^ghn^YehkeiYld^n^ h[\dYZad\dh^gdk^_Y*^iegk^_Y{i[h[\di^ cdkd\legi^ho ]ba^cdg^hvY]bhndcdi^hvY„‚œ££Œ,ˆ‚†žˆc^h c^hY+d_hd_Yt*{+uYp`§vY©d\^–^hY|a^X wbl^dihn^Yld^n^Y_[_d^gYi[ae]_d ]a[_b_Y]ba^\]^_^hY^_bkYcdYge^aYc^hYcd cd]kn[vYwbhdhYt’“”uoYz^Y]ehY\bhje_egi^h cd\^_eii^hYc^g^\Y]^_^gX]^_^gYkbakbhkev c^g^\Yhbjbado ehkeiY\babqd_dYppYkbhk^hjYkdhc^i kba\^_eiYehkeiY]bhbhke^hYxeie\^hv +d^n^Y_[_d^gYibf^x^k^hYdhdYfe_kae i[ae]_dYtkd]di[auYkba_blekvY^j^aYld_^Ygbldx l^diYcbhc^Yc^hYe^hjY]bhjj^hkdoYZ^g^e x^ae_Ycdk^hjjehjY[gbxY]^a^Y]b\l^n^a \b\lbadi^hYb¦biYfba^Yl^jdY]^a^Yi[ae]k[ao x^gYdkeYld_^Ycdg^iei^hvY^i^hYld_^Y\bhf^X ]^f^ioY~bhj^hYi^k^Yg^dhvY]b\lbad^h Y~d_^c^adY^k^eYkdc^iYppYkba_blek \dhY]b\d_idh^hY]^a^Yi[ae]k[aYc^h _el_dcdYc^adYa^in^kYibYi[ae]k[av€ fe_kaeY\bh™d]k^i^hY_d_kb\Yn^hjY\b\^iX \bh™d]k^i^hYb¦biYfba^Yn^hjY[]kd\^gv€ fbg^_hn^oY«-­®¯


w x y z { | } z { ~ x uv š›œžŸš ¡ž

0123 €‚ƒ€ƒ„…†‡„ˆ„1ƒ‰Š„‹ŒŽ

¢ £ ¤ ¡  Ÿ ¥¡ ¦ § § ¦ ¨©ª«¬­®¬¯°°¬±²¨³¬´²ª««©¬­® ËÈÌÍÊĶ±À©¬Á¶ª««©¶À¬ÐÈÑÙÌêÍÍÇ ñ⫸©½©±À©¹¬Ï¶¨¶±©®©¬®±â» ©¸©´¬À²±²Â¬¾©ª¬¶Á®©À¬©¾²½ ᶱÁ©²ª©ª¬²À³¬´©ª¸©¬Á¶» ª«©ª¬²¨³ª¸©¬Á©³®³ª¬¾¶» á©Ä©·ª¸©Â¬Ä¶¨¶·³Á¬Á¶·©ª» ‘’“”•”–—˜–™

‘’“”•”–—˜–™

µ°°¬±²¨³¬®¶±¨³·©ªª¸©¹¬º¶» Ķ¨©ª¸©½»¨©ª¸©½ª¸©Âë¬À©ª» «±©Á¬½©Á®©ª¸¶¬·©²ªª¸© À²±²ª¸©¹¬º¶Á¶ªÀ©±©¬©¸©´¬½©ª» ±³®©½©ª¬Á⾳Ĭ"¶«³´¬³ª» ª«©ª¬©¾²½¬À²±²ª¸©Â¬®¶±¨³©À» é±½©ª¬©½Ä²ª¸©¬¾²©¬Á¶ª«©½³ ´²ª««©¬¼²½©¬¾²½©·²½©ª¬¿°¬À²À²½ ¾©Ä¬Á©´©Ä²Ä䩬¼³±³Ä©ª¬½â» ¸©½ª²¬¾¶ª«©ª¬Á¶ª««¶·©± ¾³ª«ª¸©¬®¶±«²¬¶ªÀ©´¬½¶¬Á©» À³½¬Á¶ªÃ©¨³·²¬©¾²½ª¸©¹¬á©» ©ªª¸©¬²À³¬À²¾©½¬Ä©Á®©²¬¨¶±» ¨¶¨¶±©®©¬½©·²¬Á¶ªâªÀ⪬鲷Á Á©½©Â¬Á©½©¬Ã©®©²©ªª¸© Á³ª²½©Ä²¬ìíí¬À¶±Ä¶¨³À¹ À¶±Ä¶¨³À¬¾²¬À¶Á®©À¬À¶Á©ªª¸©¹ õöõÊÛÈÍ÷ÊêÈÊ÷åøÈÈÑʾ¶ª«©ª ª©¹¬ð²¬Ä©©À¬©¸©´¬À²±²¬¾©ª¬²¨³ Ä©·ª¸©Â¬¾²©¬¨¶±Ä¶®©½©À¬¼²½© ´³¨³ª«©ª¬¨©¾©ª¹ ¨²Ä©¬¼³À©©ª¬±³®²©´¹¬Å¶Ä½² º¶·©Á©¬²ª²Â¬Õ±¾´²¬¾©ª Á¶ª¾©À©ª«²¬Ä¶½â·©´»Ä¶½â» ½©ª¾³ª«ª¸©¬À²¾©½¬¾²¬±³Á©´ ©¾²½ª¸©¬½©·©´¬Á©½©¬´©±³Ä ϶·³Á¬·©Á©¬²ª²Â¬®¶±¨³©À» Î"±³Ä¬À¶Á©ª¬Ä©¸©¬®¶±«²¬·©·³ ¾¶Á²½²©ª¬²©¬À²¾©½¬Á¶Á³ª«» ©ª««âÀ©¬ãÕ㬸©ª«¬·©²ª¬Ä¶» ·©´¬¾²¬ñ⫸©½©±À©¹ ²À³¬·©´¬¾²©¬¨¶±©½Ä²¬Á¶ªÃ©¨³·² Á©³¬¾²®¶±·©½³½©ª¬À²¾©½¬Ä¶» ©ªª¸©¬²À³¬¾²½¶À©´³²¬½¶±©¨©À Ä©¸©¬À²¾©½¬¨²Ä©¬Á¶Á³À©±¬é²·Á ½²±²¬©¾©¬¨¶¨¶±©®©¬ÆÇÈÉÊËÈÌÍ ¨¶ª©±ª¸©¬À²¾©½¬À¶±·©·³¬½¶» º¶Á¶ªÀ©±©¬²À³Â¬Ä¶â±©ª« ©¾²½¬À²±²ª¸©Â¬¸©ª«¬Á©Ä²ª«» ªâªâ´¹¬"¶«³´¬Á¶ª«©½³Â¬´©· ·©²ªª¸©¹¬ð¸©´¬Ã³±²«©¬Ä©©À ²À³¬·©«²Â묽©À©ª¸©¹ ¸©ª«¬Ä¶®²¬·©ªÀ©±©ª¬½³±©ª« ij·²À©ª¬³ªÀ³½¬Á¶ª«¶¾³½©Ä² ®¶Á²·²½¬±³Á©´¬Á©½©ª¬æ¶¾©² Á©Ä²ª«¬¨¶±³Ä²©¬¯¿Â¬¯µÂ¬¯°¬¾©ª ²À³¬À²¾©½¬®¶±ª©´¬¾²½¶À©´³² Á¶ª«¶À©´³²¬©·©À¬è²À©·¬Ä©·©´ æ©Ä©À±¶Ä½±²Á¬áâ·±¶ÄÀ© ¾²½¶ª©·¬Á©Ä¸©±©½©À¹ ²¨³¬¾©ª¬©¸©´ª¸©¹ Á©Ä¸©±©½©À¬©«©±¬Á©³¬Á¶» Õ·®³½©À¬¸©ª«¬½²ª²¬À¶·©´ ¿¬À©´³ª¹ Ä©À³¬©¾²½¬À²±²¬"¶«³´¬Á¶ª«©» ñ⫸©½©±À©Â¬æâÁ®â·¬ðâ¾â Î϶¨¶±©®©¬À²À²½¬©¾©¬¸©ª« ª¸¶¾²©½©ª¬ÆÇÈÉÊËÈÌÍçÊî³ÄÀ±³ ¨¶±«©ªÀ²¬ª©Á©¬Á¶ª¼©¾²¬­â» Î𶪫©ª¬ÝÁ¶ª¸¶¨³À¬ª©» 𲬷©²ª¬½¶Ä¶Á®©À©ªÂ¬½¶®©» ·©Á²¬²ªé¶½Ä²¹¬º¶À¶·©´¬¾²À¶·³Ä³±²Â ﶪ¾±â¬æ³Ä³Áâ¬Á¶Á¨¶ª©±» Ķ®²¬Á¶Ä½²¬¾²¬À²À²½¬·©²ª¬©¾© Ķ¨©«²©ª¬¨¶Ä©±¬ÆÇÈÉÊËÈÌÍÊ©¾© ¸©·¬Õª«½±²ª«©ªÂ¬ó²¨³·©¬ï©» Á©¬©¾²½¬À²±²ª¸©¬¸©ª«¬¨¶±³Ä²© ¾©¬²¨³¬½©ª¾³ª«ª¸©Â¬"¶«³´ À¶±ª¸©À©¬´©·¬²À³¬©½²¨©À¬®¶±» ½©ª¬·©®â±©ª¬®¶ªÃ©¨³·©ª¬À¶±» ¸©ª«¬Ä©Á®©²¬ÈÐÍÇÑÈÒÆÓÔʳé® ©À©Ä¬²ª²Ä²©À²é¬®¶Á²·²½¬®¶±» ±³Á©ª¾©¬Á¶ª«©½³¬À²¾©½ ¯µ¬À©´³ªà¬À²«©¬½©·²¬Ä¶Á²ª««³¹ ¨©´½©ª¬Á¶ª«©½³¬®¶±ª©´ ¨³©À©ª¬"¶«³´¹¬ð¸©´¬®³ª¬Á¶» Ķ¨³À¹¬á²´©½ª¸©¬Á¶ª¶«©Ä» Õ±¾´²¬½¶®©¾©¬ÖÇ×ØÙÌÊÚÈÛÜÒ ³Ä©´©©ª¬©À©³¬®¶±½©ªÀⱩª ®¶±ª©´¬½¶Ä³·²À©ª¬¾©·©Á 𲩬©ä©·ª¸©¬Ä©¸©¬©¼©½¬Á©²ª Á¶Á²ªÀ©¬´©·¬Ä¶±³®©¹¬ð²© ·©®â±½©ªª¸©¬½¶®©¾©¬®â·²Ä²¹ ½©ª¬½©Ä³Ä¬²À³¬Á©Ä²´¬¾©·©Á º¶ª²ª¬Ý¿Þß๠À¶±Ä¶¨³À¹¬Å¶±¶½©¬©Ã©®¬½©·² Á¶ª«¶¾³½©Ä²¬Ä¶À²©®¬®¶ª«» ½©±À³¬±¶Á²Â묽©À©ª¸©Â¬¾²¬Å©» Á¶Á¨¶±²¬³©ª«¬¾©ª¬Á¶Á©½Ä© "¶«³´¬Á¶·©½³½©ª¬´©·¬²À³ ®¶ª©ª«©ª©ª¬ááÕ¹¬ÕªÃ©Á» ᶱ¨¶¾©©ª¬´©Ä²·¬½â²ª Á¶ª«©¼³½©ª¬¾²±²¬½¶¬ãÕã ³ª¼³ª«¬³ªÀ³½¬Á¶ª¸³Á» ®â·±¶ÄÀ©¬ñ⫸©½©±À©Â¬º¶ª²ª ²¨³ª¸©¬Á¶·©¸©ª²ª¸©¹¬#©» ¾²¾³«©¬½©±¶ª©¬À¶±²ªÄ®²±©Ä² ©ªª¸©Â¬®¶·©½³¬¾²½¶ª©²¬ìì ¸©ª«¬À¶±½³Á®³·¬À¶±Ä¶¨³À ³ªÀ³½¬Á¶ª¸¶¾²©½©ª¬Ã¶·¶ª«» ¨©ª«½©ª¬½â²ªª¸©¹ Ý¿Þß๠Á³ªÂ¬Á¶ª³±³Àª¸©Â¬¨©²½¬¾¶» Á©·©¼©´¬¾©ª¬é²·Á¬¾¶ä©Ä©¹ ®¶±·²ª¾³ª«©ª¬©ª©½¹¬ù&ûúý ·©ªÀ©±©ª¬Á©Ä²´¬½³±©ª«ª¸© ©ª¬²À³¬¾²¬À¶Á®©Àª¸©¹¬ï©ª¸© 궨©«²©ª¬¨¶Ä©±¬Ä³¾©´ ½©Á®©ª¸¶¬¸©ª«¬¾²·©½³½©ª Ä©¼©Â¬·©ªÀ©±©ª¬Á²ª²Áª¸© À©´³¬®±â«±©Á¬²À³Â¬Ä¶´²ª««© ‘’“”•”–—˜–™ ãÕã¬Ķ´²ª««©¬®©±©¬®¶ª¼©«© ij½©±¶·©ä©ªÂ¬Ä¶´²ª««©¬½©» ·³Á©¸©ª¬¨©ª¸©½¬½â²ª¬¸©ª« ½©Ä²±¬±³Á©´¬Á©½©ª¬©À©³¬®¶» ¾©ª«¬©¾©¬ÆÇÈÉËÈÌÍʸ©ª«¬À¶±» À¶±½³Á®³·¹¬æ©·©³®³ª¬©¾© ˜“–ÿ 53–ÿ˜‘–0“ / ’4þ–˜”“0–4–‘ ”•0 ” ‘ ”54–ÿ˜þ–ÿ0“–’9”

“3”•–‘ ”5 0–3 ÿ0“–534 «©ä©²¬®¶±½©ªÀⱩª¬¾²¬·â½©» ·©Á¨©À¬¾²Ã¶½¹ ¸©ª«¬¨¶·³Á¬®©´©Á¬©½©ª 5434”1–ÿ“ –’ ˜3–’þÿ 17340”1 –73”•0“”1 IJ¬ÆÇÈÉÊËÈÌͬ½³±©ª«¬Á¶Á©» ð²¬Ä©Á®²ª«¬½©Á®©ª¸¶ ½©Á²¬¼¶·©Ä½©ª¬¨©´ä©¬Ä¶» ’’4 ÿ’ –3ÿ 54 –“40”8ÿ• 54

40”6–ÿ– 0“50 “33þ” 5“* /“‘1”–“”0“ –0‘’þ –ÿ1–‘˜þ ÿ4”•–ÿ  –5434”1–5“5“ –54 ´©Á²¬½¶¨¶±©¾©©ª¬åÍÑÍÌÛÒÌ Á¶·©·³²¬¶è¶ªÀ¬ãÕã¬ñ⫸©» ¨³©´¬½â²ª¬Ä©¼©¬Ä³¾©´¬Á©Á» 3 ‘ “”–1”•–04”••˜–54 4”•4”–‘ ÿ0““ –)   ’  ” •

“ – ) – ) ” “ 3 “ 0 ” 1  6 – “ 3 “ ÿ  ” – + þ  ÿ  ²À³¬Ä¶ª¾²±²¹¬æ©±¶ª©ª¸©Â¬ãÕã ½©±À©¬¼³«©¬®¶±ª©´¬¨¶½¶±¼©» ®³¬Á¶Á¨¶±²½©ª¬½âªÀ±²¨³Ä²Âë )”034 37”6–7•1 306–4”4 , ”•–0“– 3”94ÿ–54–-.)6 ”•“ÿ”–’þÿ–ÿ4”•–’4ÿ ÿ1–’ÿ9”6–– ’“˜ ““8–’˜“• 4“–ÿ–4 0“”6•–0• 3”“•86 ½²ª²¬À¶ª«©´¬Á¶ª««©·©½½©ª Ä©Á©¬¨²±â¬®¶±²½·©ª©ª¬¾² À©ª¾©Äª¸©¹ 0‘–“”0“ – 39  ”–0“ 0 4–73”•0“–4”•4”–ÿ1–‘’4˜ ‘ ”54–”4˜4–˜ ’4þ–ÿ ˜4” –‘ ”• “–ÿ ‘ 0 ½¶Á¨©·²¬½©Á®©ª¸¶¬«¶±©½©ª ñ⫸©½©±À©¬¸©½ª²¬á¶À©½³Á» æ¶À¶±À©±²½©ªª¸©¬¨¶½¶±¼©» ‘ ‘4 7”7‘4–0“– 7‘“”4 ÿ46–1 54ÿ4 ˜4”–4˜‘“–1”•–4– ˜34 08 0–ÿ0”536–‘4ÿ˜”1 ˜4 4– 4”•4””–“”0“

À¶±Ä¶¨³À¬¨©²½¬¨¶±³®©¬©³¾²¶ª» ®¶À¬³ªÀ³½¬Á¶Á¨³©À¬Ä¶¨³©´ Ä©Á©¬¾¶ª«©ª¬ãÕ㬷©ªÀ©±©ª “˜4þ–54–“3“ÿ”–’þÿ–ÿ4”• ÿ“5þ– þ43”1–ÿ1–’ ˜3 03 ”–40“6–’“ “– ”5“” 5˜‘–’þÿ–, ”•6– 3”94ÿ IJ¬½¶¬®¶Á²·²½¬®¶±³Ä©´©©ª Ð×ÆÍÈÊòÍÒêÙÇÍÊÀ¶ªÀ©ª«¬®±â» ·©À©±¬¨¶·©½©ª«¬Å©ª¾©¬¸©ª« 2‘“”– 4”•4””–0 3ÿ ’“0 ÿ ”5434–534–’“ “6–4‘’“þ”1 39  ”–’þÿ–ÿ4”•– “” 0“–073 6– 0”1 –07” ©À©³¬®¶±½©ªÀⱩª¬¸©ª«¬¾²» «±©Á¬ãÕã¬À¶±Ä¶¨³À¹¬ó²¾¶â Ķ±²ª«¬Á¶ª««¶·©±¬¨¶±¨©«©² À²À²®²¬åÍÑÍÌÛÒÌÓÊÁ©³®³ª¬Á¶» À¶±Ä¶¨³À¬·©ªÀ©Ä¬¾²³ª««©´ ½¶«²©À©ª¬ÄâIJ©·¬®¶ª¾²¾²½©ª ‘’“”•”–—˜–™ ·©·³²¬¨³·¶À²ª¬¸©ª«¬¾²Ä¶¨©±» Á¶·©·³²¬ôÈÙÊÖÙØÍʾ©ª¬¨¶±¨©» ¾²¬½¶¾©²ª¸©¹¬º¶¼©½¬Ä¶½²À©± ½©ª¬¾²¬Ä¶À²©®¬·â½©Ä²¬ÆÇÈÉÊËÈÌÍç «©²¬Á¶¾²©¬ÄâIJ©·¬©«©±¬Á©» ĶÀ©´³ª¬·©·³Â¬½¶¾©²¬¸©ª« ½©ª¬Á©½Ä³¾¬½¶¾©À©ª«©ªª¸©¹ Å©±¶À¬µ°¯ß๠·©Á¬æ©ä©Ä©ª¬ã©«©±¬Ï³» Ŷª©ª««©®²¬´©·¬À¶±Ä¶» Î϶±²½³Àª¸©¬½©Á²¬À¶ª«©´ ĸ©±©½©À¬½´³Ä³Äª¸©¬©ª©½» ¨¶±·â½©Ä²¬¾²¬î©·©ª¬æ©·²³±©ª« Ŷ·©·³²¬Ä³±©À¬À¶±¨³½© º¶â±©ª«¬®¶Á¶±´©À²¬±³©ª« ¾© ¾© ¸ ¬ñ⫸©½©±À©¬¨¶±» ¨³À¬E©·²¬æâÀ©¬ñ⫸©½©±À©Â Á¶ª¸²©®½©ª¬¶è¶ªÀ»¶è¶ªÀ ©ª©½¬Á³¾©¬Á©³¬¨¶±«¶±©½ À¶±Ä¶¨³À¬Ä³¾©´¬¾²Á¶±²©´½©ª À¶±Ä¶¨³À¬Á¶±¶½©¬Á¶Á²ªÀ© ®³¨·²½¬¾©±²¬½©·©ª«©ª¬÷êÇÍÍê ¾©Ä©©±¬½ÝæãÏà © ª ¬ ½ ¶ ³Ä©ª¬9³¨¶±» 况¸©¾²¬º³¸³À²¬Á¶ª«³ª«» ©À±©½À²é¬¾²¬Ä¶À²©®¬ÆÇÈÉËÈÌÍ ¨¶±Ä©Á©¬Á¶ª¸³Á¨©ª«½©ª ¾¶ª«©ª¬®±â«±©Á¬¨¶·©¼©±¬Ä¶» á¶Á½âÀ¬ñ⫸©½©±À©¬Á¶Áé©» ÒÇêÓÊ𲫲¶¬º²«²À¬Á¶ª¼¶·©Ä½©ªÂ ª³±¬ðíñ¬#⮳À ¬ ¯ D 5 Þæ$áÞµ°¯¯ ½©®½©ª¬À¶±²Á©½©Ä²´ª¸©¬©À©Ä ³ªÀ³½¬Á¶Á®¶±½¶ª©·½©ª¬½¶» ½â²ª¬±¶Ã¶´©ªª¸©¬¾¶Á²¬Á¶» ¾¶±´©ª©¬¨¶±Ä©Á©¬©ª©½» IJ·²À©Ä²¬Ä¶¨³©´¬éâ±³Á¬©³» éâ±³Á¬À¶±¨³½©¬²ª²¬¾²Ä¶·¶ª«» À¶ªÀ©ª«¬á¶ª¶À©®© ª¬æ©ä©Ä» Á©Ä³½©ª»Á©Ä³½©ª¬¸©ª« ¨¶±©¾©©ª¬ãÕã¬鳪«Ä²¬ÆÇÈÉ ª¸¶·©Á©À½©ª¬®¶ª¾²¾²½©ª¬¾² ©ª©½¬Ä¶½²À©±ª¸©¹¬ùúûüý ¾²¶ªÄ²¬À¶±¨³½©¬¸©ª«¬Á¶·²» «©±©½©ª¬³ªÀ³½¬Á¶Á¨©´©Ä ©ª¬ã©«©±¬Ï³¾©¸©¬ÝæãÏ๠À¶·©´¬¾²Ä©Á®©²½©ª¬Á©Ä¸©» ¨©À½©ª¬¨¶±¨©«©²¬®²´©½¬À¶±» ¨¶±Ä©Á©¬®¶ª«¶·â·©©ª¬î¶Á» ÎÕ¾©·©´¬é©½À©¬¨©´ä© ±©½©À¹¬í©¬Á¶ª«©½³¬À¶·©´ ½©²À¬®¶ª«¶·â·©©ª¬î¶Á¨©À©ª ¨©À©ª¬æ¶ä¶½¬Ä¶À¶·©´¬Ä¶Á®©À ½³©·²À©Ä¬®¶ª«¶·â·©©ª¬±³©ª« ¨¶±½ââ±¾²ª©Ä²¬¾¶ª«©ª¬º©À³» — ˜ – ™ ‘’“”•”– æ¶ä¶½Â¬Á¶·²®³À²¬á¶Á½âÀ ¾³©¬½©·²¬¾²®³À²´½©ª¬â·¶´ ®³¨·²½¬¾²¬ñ⫸©¬Ä©ª«©À¬¨³» ©ª¬æ¶±¼©¬á¶±©ª«½©À¬ð©¶±©´ ˜þ–ÿ0“”1–2“3–—451046–’78 –‘ ”54–0þ–‘ ”–‘ ”•4”•0 1– 34’54– 3”þ–‘ ”8 ñ⫸©½©±À©Â¬ðá­ð¬æâÀ© 䩱«©¬®©¾©¬Å²ª««³¬Ý¯°Þµà ±³½¬¾©ª¬¼©³´¬¾©±²¬²¾¶©·¹ ݺæáðସ©ª«¬À¶±½©²À¬³ªÀ³½ 9þ– 3 ‘ “”–1”•–ÿ ˜˜“–‘ 8 ’”1 ”–534–‘ 3 –’ 3ÿ˜ 5‘ 4”•4–ÿ 73”•–54 –ÿ“þ ñ⫸©½©±À©Â¬á"¬æÕí¬Ý®¶±» ¾©ª¬î³Á©À¬Ý¯Þßà¬Ä²·©Á¹ Ŷ·©·³²¬éâ±³Á¬²ª²¬½©Á²¬¨¶±» Á¶ª²ª¾©½·©ª¼³À²¬Á©Ä³½©ª» 34þ– 34”• 0–˜4‘–’ ÿ3–54–ÿ 8 534– ˜“3•– “3”•–‘‘ “ 1”•–ÿ”•0–’”5 ˜ –34–40“–ÿ1 Ķ±âମ¶±³Ä©´©©ª¬®¶Á©» á©Ä©·ª¸©Â¬Ä¶·©Á©¬²ª² ´©±©®¬®¶·©ª««©±©ª¬®¶ª«¶» Á©Ä³½©ª¬À¶±Ä¶¨³À¹

7˜þ”1–‘ ÿ 4–5˜‘– 0 3’8 ”••70––7•1 306 “ÿ03“–54 –‘ ‘þ‘4– ”548 Ä©ª«¬²½·©ª¬½âÁ¶±Ä²·¬¾²¬î¶Á» Á©Ä¸©±©½©À¬Ä¶Ã©±©¬Ä䩾©¸© ·â·©©ª¬±³©ª«¬®³¨·²½¬¾©ª Î"¶±²Á©½©Ä²´Â¬©½©ª¬Ä¶» 0ÿ”– 7”7‘4 ––’þ ”–ÿ ‘ 0 35þ4–ÿ”ÿ1þ–1”•–“•–‘ ”•8 54 ”– 3 ”04”•–5”– ÿ4 7˜7•4ÿ ¨©À©ª¬æ¶ä¶½Â¬ä©±«©¬Ä¶½²À©± À¶·©´¬Á¶Á¨¶±²½©ª¬À©ª««©®» æãϬ¾¶ª«©ª¬®¶Á©Ä©ª«©ª «¶±©¬½©Á²¬À²ª¾©½¬·©ª¼³À²Âë ‘ 34þ–‘ 5˜4– 3“”••“–54– 8 ‘ “–ÿ ’•4–   – ”5‘ 4”• ” –5–5ÿ3”1–” –’”5 ˜ ¾©ª¬Á¶¾²©¬Á©ÄÄ©¬®©¾© ©ª¬©À©Ä¬®±©½À²½¬®±²è©À²Ä©Ä² ±¶½·©Á¶¬½âÁ¶±Ä²·¬¨²Ä©¬¾²» À©ª¾©Äª¸©¬¾²¼³Á®©²¬¾²¬Ï©» “3”–0 7”57–1”•–544 “048 ‘ ”•0 ”–’ ’ 3 –ÿ4ÿ 40“–þ”1– ˜ ’4þ”– ” 3•4–5” Á²ª««³¬½¶À²«©¬¨³·©ª¬Å©±¶À ¾©ª¬½âÁ¶±Ä²©·²Ä©Ä²¬î¶Á¨©À» ´¶ªÀ²½©ªÂë¬À¶«©Ä¬ð²«²¶¬º²«²À ·©²¬æâÀ©¬ñ⫸©½©±À©¬Äⱶ ”1–’ ’ 3 –’“˜”–˜˜“ ’þ ”–540“”5– ‘’ 34”–’ 8 þ3“ÿ–54ÿ˜“3 ”–ÿ 93– 7ÿ404 ´©±²ª¸©¹¬ùúûüý –“•–045 –ÿ 30–‘ 30 ÿ4ÿ”1–4 –ÿ 5”•–’ 3‘ÿ8 5 ”•”– 3þ04”–5”– ”5‘8 µ°¯ß¬ÝĶ½²À©±¬À©ª««©·¬¯¯»¯6 ©ª¬æ¶ä¶½¬¸©ª«¬À¶±Á©Ä³½ º¶ª²ª¬Ý¿Þßà¹

2§3ž¦Ÿ£4§3§›

F£G£›§žŸ22¡ ¡§¦¤

£§ž§Ÿžžž! §¦

(¡§¦œžŸ£›§›§!

‘ ‘’ 34 ”–’”0“”–5”–0 3ÿ 8 ˜þ –ÿ˜”16–’ ’ 3 –” 4”•”6–“”•  ”1 ’“0– 5–ÿ”•–” 6–‘ ˜4” ” ÿ“þ–045 –þ”1–0 3 ”5˜–‘8 ˜ þ– 3 ””16– ’ 35” ‘’“”•”–—˜–™ 540404

”– 5–•“3“–0“–˜4 ÿ˜þ– ‘’41”–ÿ 7˜þ–0 4   – ”5‘ 4”•–ÿ”•0– ”8 ¨¶±³Ä²©¬56¬À©´³ª¬²ª²¬©¾©·©´ ¾©´¬¯6¬À©´³ª¬®¶«©ª«¬ØÒå7øÈÍÓ Ä¶·©²ª¬²À³¬¾©±²¬´©Ä²·¬¨¶±À©ª² κ©¸©¬¨ ¶±À¶±²Á©½©Ä²´Â

˜ÿ–•3–’4ÿ–54‘7”40734”•– ”•8 “•–0 3 ”5˜– 3‘ÿ˜þ” 04”•–“”0“ –‘7”40734”•– 7”54ÿ4–54

•“”””1 –—˜–0 3ÿ ’“0–“”0“ 5˜‘– ˜“3•–‘“ “”– þ45“ 8 ÿ“þ–1”•–‘ ”5 0 ”–’”0“” Á¶±©À©½©ª¬Ä©Á®©´¬Á¶ª«» ¨©±³¬®¶±¬¨³·©ª¬î©ª³©±²¬½¶Á©» ¾©ª¬³Ä©´©»³Ä©´©¬·©²ªÂ¬½©·©³ Á©Ä²´¬©¾©¬¸©ª«¬®¶¾³·²¬¾¶»

‘’41” – ÿ ‘ ”•þ4”534– ”••“””–’ ÿ4ÿ8 ”–ÿ7ÿ4˜”1 «³ª©½©ª¬©·©À¬¨¶±©À¬¨¶±³®© ±²ªÂ¬Ä©¸©¬¾²¨¶±²¬½¶®¶±Ã©¸©©ª ´©ª¸©¬¾©±²¬Ä²ª²¬À©½¬©½©ª ª«©ª¬â±©ª«¬½¶Ã²·¬Ä¶®¶±À²¬Ä©¸©Â

ž œ ž Ÿ ( ž § ! ©ª¬À²ª««²Âë¬À¶±©ª«ª¸©¬½¶» ¸©ª«¬Á©Ä²´¬½©Á²¬À³ª««³¬½¶» Á©Ä¸©±©½©ÀÂë¬À©Á¨©´ª¸©¹

ØÒå7øÈÍç Á¶ª«©À³±¬À±³½»À±³½¬Ä©Á®©´ ó½³®Â물¶·©Äª¸©¹ ĶÁâ«©¬¨²Ä©¬¨¶±Á©ªé©©À¬¨³©À Î ð³· ³¬ ª© Á© ª¸ © ¬ À ¶ ª© « © Á¶ ª³± ³ª½ © ª¬ Á³© À © ªª¸ ©  ë á ± ² © ¬ ¸ © ª « ¬ À © ½ ¬ ® ¶ ± ª © ´ ¬ Á¶ » ĶÁ³©Â묽©À©ª¸©¹ ‘’“”•”–—˜–™ ⮶±©Ä²âª©·Â¬À³«©Äª¸©¬Á¶±©» ¼¶·©Ä¬º³ä©ª¾²¹ ·¶®©Ä¬À⮲¬¾©±²¬½¶®©·©ª¸©¬²ª²Â 頻¸©¬Ä©¼©Â¬º³ä©ª¾²¬Á©» À©½©ª¬Ä©Á®©´¬®©½©²¬ØÒå7øÈÍç 𩱲¬®¶½¶±¼©©ª¬¸©ª«¬²© Á¶ª«©½³¬Ä©ª«©À¬¨¶±Ä¸³½³±Â IJ´¬¨¶±´©±©®Â¬¾²±²ª¸©¬¨¶±Ä©» ®©¾©¬ÖÇ×ØÙÌÊÚÈÛÜÒç ®©ÄÀ²©ªª¸©Â묷©ª¼³À¬º³«¶ª«¹ º¶·©²ª¬³ªÀ³½¬®±âĶĬ®¶» º¶À²©®¬©¾©¬À±³½¬Ä©Á®©´¬¸©ª« À¶½³ª²Â¬º³ä©ª¾²¬¨â·¶´¬¨¶±» Á¶Ä½²®³ª¬®±âé¶Ä²ª¸©¬´©ª¸© Á©¬Ä©À³¬·©«³¬±¶½©ªª¸©¬¸©ª« í©¬Á¶ª©Á¨©´½©ªÂ¬ð²Ä» Ŷª³±³Àª¸©Â¬®²´©½ª¸© ª¶±²Á©©ª¬Ä²Ä䩬¨©±³¬ºÅá ¾©À©ª«Â¬Á©½©¬´©±³Ä¬Ä©¸© ¨©ª««©¬·©ªÀ©±©ª¬Ä³½Ä¶Ä¬Á¶» Ķ¨©«©²¬®¶À³«©Ä¬®âĬ¼©«©¬"áÕ ¨¶·³Á¬¾²©ª«½©À¬Á¶ª¼©¾²¬á#ºÂ ¾²½¬æâÀ©¬¼³«©¬¨©½©·¬Á¶·©½³» À©½¬Á¶Á®¶±Á©Ä©·©´½©ª¬©®©» º³«¶ª«¬¼³«©¬Á¶ª¸â±âÀ²¬À¶±» ±©À©½©ªÂ¬©«©±¬Ä©Á®©´¬À©½ ª¸¶½â·©´½©ª¬½¶¶Á®©À¬©ª©½» ª©Á³ª¬¨©«²ª¸©Â¬½¶Ä³½Ä¶Ä©ª ¨²Ä©¬Á¶ª¾©®©À½©ª¬®¶±´©À²©ª ½©ª¬®¶±Ä²©®©ª¬À¶±½©²À¬³¼²©ª ¨²·©¬®¶ª¶±²Á©©ª¬Ä²Ä䩬¨©±³ ½©²À¬®©±©Á¶À¶±¬³ªÀ³½¬Á¶ª«» Á¶ª««³ª³ª«¬¾²¬Ä©À³¬À¶Á®©À ª¸©¬´²ª««©¬Ä¶Á³©¬¨¶±«¶·©± Á¶ª¼©¾²½©ª¬½¶¶Á®©À¬©ª©½» ¸©ª«¬·¶¨²´¬¾©±²¬®¶Á¶±²ªÀ©´ Ķ·¶½Ä²¬Á©Ä³½¬®¶ª¶±²Á©©ª ¾²¬À²ª«½©À¬ºÅá¬Á¶Á©ª«¬´©» ³½³±¬½¶¨¶±´©Ä²·©ª¬®¶ª¾²¾²½» Ä©¼©Âë¬À¶±©ª«ª¸©¹ Ä©±¼©ª©¹¬æ¶¶Á®©À¬©ª©½ª¸© ª¸©¬·³·³Ä¬Ä¶¨©«©²¬Ä¶â±©ª« Ķ®¶±À²¬À¶Á©ª»À¶Á©ªª¸©¬¸©ª« IJÄ䩬¨©±³¬ºÅá¬À¶±Ä¶¨³À¹ ±³Ä¬Á¶ª««³ª©½©ª¬Ä²ÄÀ¶Á ©ª¬Ä²Ä䩬ºð¹¬á©Ä©·ª¸©Â¬Ä¶·©» º³ä©ª¾²¬Ä¶¨¶ª©±ª¸©¬À©½ ¸©ª«¬Á¶ª¼©¾²¬Ä©±¼©ª©¬À¶±Ä¶¨³À Ä©±¼©ª©¬©¾©·©´¬½¶¨©ª««©©ª ·©²ª¬¸©ª«¬À¶·©´¬¾²©ª«½©À¬Á¶ª» ŶĽ²¬¨¶·³Á¬¾²À¶À©®½©ª Ķ·¶½Ä²¹¬#©Á³ª¬²©¬À¶À©®¬Á¶Á» Á©¬²ª²¬#$ŬIJÄ䩬¼³«© Ķª¾²±²¬¨¶½¶±¼©Â¬¾²¬"áլĶ·³©Ä ©¾©·©´¬æ¶·²½¬"±²ÄÁ©¾²¬©ª©½ ¸©ª«¬À©½¬À¶±ª²·©²¬´©±«©ª¸©¹ ¼©¾²¬Ä¶â±©ª«¬á#º¹ Ķ鱩¬±¶ÄÁ²¬â·¶´¬æ¶Á¶ª» ¨¶±²½©ª¬Ã©À©À©ªÂ¬®¶·©½Ä©» ¨¶±é³ª«Ä²¬Ä¶¨©«©²¬®¶Á¶À©©ª ½³±©ª«¬·¶¨²´¬¶Á®©À¬¨¶·©Ä ®¶±À©Á©ª¸©¬·³·³Ä©ª¬À¶½ª²½ í©¬¼³«©¬À©½¬·³®©¬Á¶ª«³» Îæ©·©³¬¨²Ä©¬¸©¬¾²®¶±» ¾²½¨³¾Â¬º³«¶ª«¬Á¶ª«©À©» ª©©ª¬À¶Ä¬À¶±Ä¶¨³À¬´©±³Ä¬À¶À©® ÄÀ©ª¾©±¬Á³À³¬Á©Ä²ª«»Á©» ´¶½À©±¬²ª²Â¬²©¬¨¶±Ä©Á©¬¾³© Á¶Ä²ª¬ì9Ź¬#©ª©ª«¬ï©±³ªÂ 鮽©ª¬À¶±²Á©½©Ä²´¬©À©Ä ´©À²½©ªÂ¬½©·©³¬®¶ªÄ²³ª¬¸© ½©ª¬´©·¬À¶±Ä¶¨³À¬À¶À©®¬®¶±·³ À±©ªÄ®©±©ª¬¾©ª¬©½³ªÀ©¨¶·¹ IJª«¬¬Ä¶½â·©´¹ ®³·³´¬À³¼³´¬â±©ª«¬·©²ªª¸©Â Ä©±¼©ª©¬9¶â«±©é²¬¾©±²¬ì9Å ®¶ª«´©±«©©ª¬¸©ª«¬¾²¨¶±²½©ª ¾²¨¶±²¬½¶Ä¶¼©´À¶±©©ª¬¸©ª« ¾²Ä²©®½©ª¹ Îñ©ª«¬®©ÄÀ²¬³ªÀ³½¬®±âÄ¶Ä Å¶ª³±³À¬º³«¶ª«Â¬´©·¬²À³ ¨¶±«©ªÀ²©ª¬Á¶ª«©À³±¬Ä³®©¸© "²À²½¬á³±²¬­²Ä䩪À²¬Ä©±¼©ª© â·¶´¬á"¬9¶±¨©ª«¬Å©¾©ª² ·©¸©½¹¬ð³·³¬Á¶Á©ª«¬½¶ª¾©·© Î"¶±³À©Á©¬À¶±½©²À¬Äâ©· ®¶·©½Ä©ª©©ª¬´²ª««©¬½³©» ¼³«©¬®¶±·³¬¾²®¶±À²Á¨©ª«½©ª Ä©Á®©´¬¸©ª«¬¾²©ª«½³À¬â·¶´ ®¶±À©ª²©ª¬ìÅñ¬¾©ª¬À¶±©½´²± 9±â³®¬¸©ª«¬Á¶ª¶Á®©À½©ª ³Á³±¬Ä¶ä©½À³¬®¶ª«©ª«½©À©ª ¸©ª«¬¾²³¼²½©ªÂ¬©®©½©´¬²À³ ·²À©Ä¬Äâ©·¬¼³«©¬À¶À©®¬´©±³Ä Á¶ª«²ª«©À¬®¶Á¶À©©ª¬Ä¶½â» ®³·³´©ª¬À±³½¬Ä¶À²©®¬´©±²ª¸© IJ¬¨³ª«Ä³¬æ¶À²¬Õ®±²©ÄÀ³À² ¾²±²ª¸©¬Ä¶¨©«©²¬Ä©·©´¬Ä©À³ á#º¹¬ìÁ³±ª¸©¬Ä³¾©´¬·¶ä©À ©½©ª¬¾²Ä¶±©´½©ª¬®©¾©¬Ä¶½â» ¾²®¶±´©À²½©ªÂ¬¼©¾²¬À¶Ä¬Á©Ä³½ ·©´¬¨²Ä©¬Á¶ª¼©¾²¬±³¼³½©ª ²ª²¬¾©®©À¬Á¶±©À©¬½¶¬Ä¶·³±³´ Ä©±¼©ª©¬®¶ª¾²¾²½©ª¬ì#î¹ Àâ½â´¬²ªÄ®²±©À²é¬¸©ª«¬À¶±·³» ¨©À©Ä¬®¶ª«©ª«½©À©ª¬á#º ·©´¬Á©Ä²ª«»Á©Ä²ª«Â¬©À©³¬¾²¼©» ®³ª¬¨²Ä©¬¾²½¶À©´³²¬Ä¶Ã©±© ®¶Á²·²´©ª¬Ä¶½â·©´¬¨©«²¬Ã©» 8⪩¬¸©ª«¬À¶·©´¬¾²À¶ªÀ³½©ª¹ Îñ©¬Á¶Á©ª«¬À©½¬Ä¶®¶» ®©½©ª¬¨¶±Ä©Á©¬Ä¶Á¨²·©ª¬â±» 䩽À³¬²À³Â묳ª«½©®ª¸©¹¬ù:;< ¾²½©ª¬Ä©À³¬¾©±²¬ð²Ä¾²½Â¬²ª² À±©ªÄ®©±©ª¬´©Ä²·ª¸©¬â·¶´ ·âª¬Ä²Ä䩬¨©±³¹¬ù%&'ý Îæ©·©³¬Ä©¸©¬Ä¶ª¾²±²¬Ä³» ª³´ª¸©¬¨²©¸©¬¾©±²¬¼©«©¬®âÄ ©ª«¬·©²ªª¸©¹ =>ü?@ABû%BüCü'ý

Qf ` f 45678 7 8 45678 7 8 45678 7 8 45678 7 8 45678 7 8 45678 7 8 45678 7 8 6QfqQ8 >! +? %L% #,L$r(, L+'*L+ ;L O%95f 75a57 7

79 78

7 75a57 75a57 O'LsK,m AF]-O -F. 1234442GIG5\ KL$ "L -D !& '   ' ( [ %L J L  + ?! '  ! "  # (  !  L L  Ne > L  +    %  J E            !   :   K + ;( () V =  L C :   " ! J  L   %   !   . = L c L  @ L %L hh: S' Y$< nL'     0 & E ( + ,) # $ >  dL L J  $ J ! + :  S n   i L  N L + @ ' # $ E  ! ! '   %$  #  $ E  "E "  #  $   % " ! & ' %    ( ) * * & + %$  $   b $   J C?@ %  % #  $ '     L   (  !   % # $ . * &   ( L + i L ML $  ( '  %L #  r >$ %#  Y & ' s +  $ ,$#)-AA./F 12344425142\ ,!)-./*.0*0* 123444252526 %#AF00./AE-.AF1234442GIG63 AFA #+?'L"L"$#)/1234442GIG\1 ... ,$#)-*A//0FDF-* 123444251H3I #$,)/00F-.E-.0DD1234442523I3 DA-F*D '&L" ($($! n' 0L0(.&+K Y=/Yd*($!123444251I43 Y .L:+ dL   F !  $ W F : ] ?   % % $ $ = c  :  S    .    :  #  $ ? & $  = L c L      W / L    : [ " V   . + ?!  K  : ( A K ? & $  = L c L  Y$   !  U A %A//]] 1234442G6G46 !& 4778 67897 4778 67897 #($ "       (  i L     @  : '  J ( $ L J %!0 %!$ : [ " V   . + 0 ?! 0 K  : ( 0 K  %" ,$ # )  A F ] D D F A . A . E . '( L+D$!' D/L K"L O;A123444251I1I D+ dcL*& L !  $   ( (  ! '  / F F . ; .< =. AK; ]C $ (=.>> < #>$ #" +,$#)AF]A-*AF1234442512GG (Lh : B$e >L= LR'hh: ?@ #'?@*<!L1234442511H1 J! 12344425112I ./D0 ?@A &$B#0C <$,) ?>> ( @ @ '$! $# C :SUD%LEE=X ? $)LD/.A0E -.0/F---D. X?E -.0/*.D/A E -AAFA-/// 1234442G\4H6 K% $LL: .OL +0+-= -!XY %  $+ ,$#) -A-0/A-*F QQP

Q 8Q` M'(+K, d..L+*&+O;D +*/FU( O A @ %L =K% (V K?! eLK?! E?! 0KK DDAA**A )AF]AFF] =.@J'$!?!AK+B1234442GH3I1 K#( !;b c'% W-!((% .L& ( //* 0  ?! . A 0 A 1234442GH6HH [L*+ $ '  '  h = L c L [ n%L ]E : ( 0 E : . B $ . 0 123444251I25 #*+K@ L=$J'#.*$@ ?! $% A& #" ! ( JJL = +'&(BV0++!&'$! (')%$ F]A.> ?i ]FKEJ-L.A; (+D -FF0*. ?@ ,) -.*0KA1234442GIH34 A0+.D*F<- @Ychh:?$)D1234442G\4\2 $p,$#)-.AD-D-/EA123444252334 F*** LLUB-F:>%!&'123444251I1H

79 78

  ! : @ >$  c  #  $ ! L   !  ,)  A * F A -*D + +,) /0& (L+ ,$#) (' 1234442GII2\  ( XY   L %  L '  '  ( # $ @ '    h V  =  L U; B $ e L -./A-0E -.AF..AF K $ J ! = $' MN N('  #($ -F%:OL% #  % ::+  A F ] / F * 0 / D Y c  L ' [ %L J L : S i LJ #cL''!+D+*&+-*D/123444251IH4 */.D. ((!'-"!$:OL > 4 T L+?! -.A*F.*.FD .K],.;E >%RO 123444251I\6 #-.0#-$-%FF"   (  * &   ( L 123444252461 n  S Y$  M  $  +  E '   N% ,$#) ,$ # ) * A / * A  ( F . &   ( L ? & $  ; S  i   !  c W /  ! $   :E -A%-$.O A-M$ -KB !EXY,$#-.ADAFD/DE 1234442G\GGI NLi 123444251165 X M$ %L b!'JJJLLLc (j:(c+-.AFD.0AFE123444254\41 A-ADD-. dLL'%.E= ?  $=  L ?@ .&  V ./ b    J L L $ b $ 5PQ8 1234442526H3 A.F-AAD(AAF( LJh+,)-AA0-D-*A-/123444251123 123444252366

79 78

? ? " $, & . -F 6 4 k ? &$ R! !& S ;L(  U; :e.iB0$eLF+ .*.'E-..0E-1234442G521\ ?   $ ! %Le?@0 %&V '.LA&$     %  L ! &  ( ,( ) 47 7 8 67 897  % ' !& [ "h ;  @ =.   ?@& B 0  .//DE :  ]E (*A&+,$#)-A--A0DD*/ =%$:["V=L =$'R$@&L;(+(<+ B$eLE>LEUL% AE.E(=-A&-L-+EE *&,$#)-/-*..DA.1234442526G\ ;$#L=.>>/.! ;d0.-E % $  E    + A 0 & E ( + UL L  J L  123444251IG5 :c @  J !  c  %  # == 6 U  % e >  L  ! L   #  $ @J!h-.-F/-*E-*D123444251I42 /-// -AA0/0A*AE-0-FA*. : ##$,) %-*D-#*L.DcF#F(EAF,) 0./KA LE!)-.--/D 123444251H52 t #  .   W /    L  : . * & + K  #  == + :  ) A D . 0 0 0 E .  A F   8 T

7 K $ & & .* OL (  F F 1234442G\6I2 123444252H6H .&W-AAF]-*LA0: %$$ 1234442525\4 L )$Km''(% j.!F- L-.DFJ: (DmA /&+ 8 T 7 @ L %L ?   $ %  :  [ V   ?@ O   UVW / * ! $   :E @>E XYE : AFL" >;> V   . 0 V b % c XX=  : ( .

7 9 7 8

B  J  >B  .   ( Y ,$ # ) A ] ,$ # . D . LFK B$e 12344425142I EL*0(*&B[( C?E #')-E-E% 0C''Z %^:L$##L"=X?X?> @J'@M$$.+*:@X@J' .K 123444254533 -0/*/- '$$!((% @(%$V=LB$eLU L'(,) > L= ./K #U ,) ; e..0KD.L.*K +!/L-*D &&!$.0*JJ..d ,$ A F K! $t #  . + 0 E /  =@E %   L '   ! $         ! '  % ! L  @d @> XY_ . . * & E [U^  A F * A . _   ( ) . * * & % e ?@. &  E  ( . &  + Y  c h #  == 1234442526\6 J !   $  123444251445 (%!(,$#) & L% '   + ,$#) -*-] A 0 /  A 1234442523I1 : '%(A*!(L 1234442G63\2 !& % .+0(/* % ! F] ?&$=$=,*' // N 1234442GI42G O A--/A-.&(:bW/F(. 123444251461 B0W/.>=[O,$!J% )-A--0A*A0DDED*F.1234442GH61G ) -.0///A/ ' L    "  F / &   ( L =) A  . E , ( V  ?! / &   ( F & e J' ! M$ $+@.L*C; (! c; ]+ 0o=L?!U%e.b$J:) : KL($&#)-%." (.F...0&E @ #A-.*.- ($O()0A*&,$#)AF] :?$'%!l(V] A.00AE-.0/F..D1234442511H\ (L% 123444251155 N ! ] .0 + /*E /D & $ L J E (  c  e  J C %$   . * 0  E =  L  ?@ &  U;. &  B $ e L A-.A0F0E -.0.0/./.^ :($(_ 123444251421 Y+ !E #Lc %$ $ E !& ' K $ W .0 95f 1234442523IH ?@.F& ,$ # )  A F D D F F * F E . 0 / . / . F   L   /     :#      123444254HII )-0FFAFAE-.-.01234442GI4G\ .0. ^%!L_'LL%$$+ (@$?!..KV?!K 1234442GI41\ ,)0**&(L,@)AF]/012344425112H /*/ ;B0L@W--%$#$ ? JcmXL(E : !% ' (.+ 95f B $ e L ?!  K '  ! L   J ! , " L %  ' L   . F ] & + O   D $E!$  ! ! '  # ( + ,$ # ) n  L =)  A F ] ,) D + * & + =) A 0 /   . .     # c @ L %L  ( %$  h @ . V   . N !S @ J ' !/A:, % 123444251III AFD**-**DE -*A/F-0** e F   (  " b  ! L  J !   ! AF0F/FF :JJL=: "W-% ^mO; '_ >'=mD--0 1234442G2G11 L-0A> *LDAFFA=FE0L0D-# 123444251H6\ $#) O (J -*0-*F*D*AF $$@&'OiY$!+ L@J'!W-!::=%( 123444252332 B$e -/FF-DE-.ADAF*01234442GI15I ,L m #+%m:m (#)[ -@ == ,) F 77 45` -+*& ,$#) $ J  ( $  ( h h V  ] =  L ] B $ e L ]   ( $ JJ E! '( %LL$ ,L (+ #$ 1234442G\G2\ 0 0 i  % " ,$ . * D / / FF0 ;L 123444251H42 J(AF] %-AD-0 #($()**&(L R!'(%e!J'$!.0 = %e ]?@ >L !C$ hh,$ ##)+ >;!$)"Y0?%J %L?R, W /AA0/*./+ :JL' U 123444251434 ! t #   W /  :    % : # ,$#) %$+ ,$#$( ) -A ! L   % %  J % e #     h :@XE >" b E @ ?@. &  ,$#)-./FA-FF 1234442G6\H1 123444251136 :] 78 67897 #(L+ L",$#) !$-*DF0/A*D#'(%&LD&E A/.0]-.0-ADD123444251H65 DAD ,)AF]D/*.A/0E-A-0-*-A/1234442G5\H2 0==L' ;$#47 123444251H55 @$ &(!( ',$! #)-% .0A12344425265G F. -.0 ,((L ! %L  ! J ?@%$  ;  ] PQ qQ57 S%W/Dmm00*: -W/Fmm.A-> >JL$(!$-mm.D* 123444251H41 V . V .( +0X L /!%$ +, %( @L%L>S')@?@.&EY0L$# (@&LR$=.>>B0 @ 75a57 M. M. $ ( L W /  :? J  %  %   L ' !& '  . $ ?$VW/: @ 95f # L " E :@XE  " >!   E >VF E >" b L    !  J !  c  %  # = = A . ] :bW=/!m. -./*F0mF L " J% .+ D /. % XY>@>@d!&'0e,F*& JW/&L$(*D(L L .-&+=)-.0/0..A 123444251I14 ,)AF]D/0.0.E-.A/D01234442G5\HH > &,$ .==R' A*00E-AA0-A/.D-E-0-F1234442G\6II 0D--// ;L X-Jm-W**m0 BUm )-A-U 0/1234442521H1 D/    Y. D + @& ' # #  !  & % O=@ > ] -.% A/F0% F/.% (L$L(!0*123444251HI2 % '#) ,#)-AA0--.F/L%12344425126G U   O $  0 * +  A 0 A A . D :E @>E @dE XYE :E N;E  %L    L  >$S$'["h@"#'JC ; $'+,L p>c 95f LE%C''ZL',)-1234442526\3 -AF0 =+>L$0J#1234442525G5 f788 f 8 T 7 t #$% W/0L': &(+,$ .#: XY =@ &J%# h=L% ?i n+% /DcC% DFL'/.  $ : '   """+ $ S $ ' ] %L #  & L ( & +   ,$ # ) ? & $   L     % W 0 %  J : ?   [   K ( & ! L %L b # ] % + ?!   D ) D * /  / E XY ' J  b  % b $  #  $ * A * &   ( L  R' c  * 'c#-AL''L$$: !$" L%# (L#((== +,) !'-A#A0(-#(DFF()..-& AF]-*0/E-A-0/0.F0

123444252H16 (+,) ,$#)AF]A.**A 123444251223 > 1234442526\5 -.A.../-L% 123444251IHI K+( ! *: $ K$@/D78 T  mm0 *0;L J!m^.M_ mSAmA;L J=$^O] .*//#A"""+ L &L(&+1234442G\HHG -..*] >   L [ e U  *     b J  b ) D * &  ,$ # ) . * A D 0 F  '     J  * #  $ 123444252II\ K = c  O &  (   . / / . d # $     L  % >J $ . O * 12344425236I ::    A : L '    "     %  K L(& ,) /D&  # '  @$ "L  & L :[     D &   ( L K $  ,L ["  c  W 0 L  #  #  $  %$  ! & ' #  $   ! [   [ " U B  N   m A K $ !    * m D *  ,) A -/.FDF   ! J ' $ ! W D # ( $ XY #  #  $ L-*J&+UL %$$%    $  (  ! ' J%%"+,$#)-*] ,)AF]A.D. 1234442523II ;JK$'J#'L',) ,$#KK*+-.AFFF1234442523HI .0 !'-A-0//*->% 123444252\H2 % () *& (L+ = !) AF] -*DF0A123444251I\I //// A%$ 12344425112G A*FFF-F K  X  L #   % O L c  N'  @ != @&'' :   A 0 / 0 D / / / E  A F ] / A / / / .F00A*K'O;/ 12344425233I @+*$/D::&$ KEL!':SUW.b$: :@X B$e $c>UV .. 12344425116G >$S$' 1234442G54G6 M#Lc$ $  % i  %" :: !  %" ,) AF] DDFA.A.E       L !  A &  %  e  ( [ " :J J L  W    % :+ @& ' #  $ %   '   % " ,$ # )  A F ] A F ] 95f @ ?@ J".0+F&[(-*DF0*123444252G32 0.D ?%&$#L%$ =L(JL(#@ : #'?@*< [ *&0##-0.0*A*F &L''$%+@%' -.A//./D0 V !J; JLL%L U .#BA(< ; J00N& O c!%! (*$/-/% 0* dL-F:@&'#;:! > 1234442523I5 0./,) . * * . A * D J !  ! ! L   J ! K $      ,R  d  / A : $ ./& + ,) -.0A/A-DDD D . # ( $ ' & + / & + A A 0 . / 123444251H1G 1234442511HI X #(-A#AL0-cF% !>% ,( 123444251I12 123444251H\2 1234442511G6  #    ,$# -AA0/] 7 >$ S $ '  %#  .  <#  Y>^ ?_ Y0 ^ >_ )D% *&,) 0$-**i][L F/FD/FE-.0-0A-*F12344425255H K%c % 8 7fg8 7f 7 8 T 7 123444252HG1 L: *=: KL%L (&]> %$XY @.*M?Ed?;e:@X" "O ( )0A*AF] &W -A (AF0. L+,$ #$(") Y =%# $b# ''L#' $' %#)C $' % $ & E J dL -D -&  dR -F * Y ! % ( :  [ " Y L @ J  L # $ (  < #  K!X L(-().: > %(Lhh% !&!' >" b  >VF   ,#  D D A A 0 E . A A * / / 0 >$ S $ '  N  ( >" b @ J ' $ ! '   ?@ -AA0--DAE %#+ ==cLJ'(*,$#B 123444251HG6 123444251H23 #(mD& > +-.DFD.D.+!12344425453\ %' ,$#)-./DADA0/(#>;> &  A &  J !   # $ (  %  = $ b '  .  . / ] !'%$ .Db$*&=DtD#0..>=d *E-.--/1234442526\1 FD.(A(* * A F D  0 E A 0 A A F A D ..-E-*AF0F0D0/0!0M. ..0 ,)-*DF0A*F0 123444252553 123444252H24 75a57 75a57 1234442541G5 +  +#$$++!!$&c'!L'&+(+( 1234442525H\   + : Y  c  L J ' @ J  L Y L >! L  (  > % !   ,L   B b  A F :? ! & ' [ %L J L   $  ! '  ! ( %C ( $% J!#= :# c  O$   O &  ( B L ( :?E ;  >$ S $ '  N  ( >" b ! J ' $ ! J  b$#L$,# #): $(< #.== !-L0 !!LJ: % %! !(LJ,) !'AF#DLD*cDRO -S*Ai/LAFY$ -*AnAD+ -!A-0#-L0A$D0+D: (AA(#Y E($-L..0d F0-*FA(DLAD,$ :] =@] i!LF&'(+#LAcFDO (/ */&E(L$#)-*D-/.D/ @ ()-.*AM?-A/-M AE'AE K> 123444252H3\ %$  * K$$+[ D * !  F E A A 0 A * D / < J ! D  / A 9 78

1234442526HG 1234442511GG 1234442543IG 12344425253\ 123444252631 O 123444251255 : [ " @ J!LL%$ .0?@ F!& @=+:? 7 '   E  *   CJ Oi : > L  W F :E = !        % ,L   dL   A : : @d Y= = L c L  L L  :   U :E = * E F   ]   $ + V  . + 0 ?! +  &  E X  L   A !   ! & ' # $( = L c L  >   W D 0 &  L  J  %    L !  # L L '  ( >$ S $ '  >!       c   c !  O  Y L C>! L  ( K + ; (   ( / * .  & j  ( L L =) A ] i.**-E!-&.0$F%$ (LU 0&% =eY L?! -0&AAB$Ae/L -0/F0*E@)A0D. --: (L,$ % @) (-.-F--DA ;K#U(X ,$#)n$LO-AA0-//**D > .: >=[O .+-*&-*ADF : *.*E.F-*.&#.*'0.-D,$ . #)AF] % c+,) #)AF]/$0.#ALA0c/b$L iiE0* '+$#)Y --.!A&(AFJ0L-' -*&" 123444251HHH

123444252311

123444252\II

1234442GI4\G

1234442523I6

123444254351

123444251IGI

123444252644


0123

65 5 715 9 45651579

GGH& +&#$*8' +#.+"!%(.-6:&"#%

<= >=?AFG @A=HI BCDE JKLMNOLPQRSL

!"#$%&#!$'$"( #% #)$* % )!$+' , ##- )- # .-,/&0$#1$!"&$$+/&0$#2"+( # '3 #4 %5*+#2"%.6$&# 7"&"$%&#- #7"&"-!$#+'&+ !$# #%%+#%.8 *!"#6$ &*+#."%.9% 6:"&+&*+#."%.9 ;,""6:"6

IJKLMLNKOPKQMORSMTOQJUJVKT UVWXYZW[\][^X_[Z\`a\bX\c[d[Ze^dX^XV #%%"& &+' #&T"%;&

hwxyÙyÚzyxÛÜâáÝçÝÛäâÜÞúÝäÝÛáâáãëãàãÛàâïâàÝÝÞÛèðèãÝë úÝÞßÛêíàíïÛäãÞßßãøÛ3âÞßÝÞÛáâÞßíáïíëàÝÞÛàðãÞÛÜâêâé æâÞßÝÞÛêÝÜÝÛáâÞúâîÝÜàÝÞÛ{|}|~€~ÝäÝíۂƒ„…†„~|æã èâçíáëÝéÛäâáïÝäìÛáâÜâàÝÛáÝáïíÛáâáîãÝúÝãÛèâæãàãäÞúÝÛû‡ ïâëÝçÝÜÛîâÜïÜâèäÝèãÛæãÛ352ÛúÝÞßÛäâÜÝÞêÝáÛïíäíèÛèâàðëÝé ëÝÞäÝÜÝÞÛîãÝúÝø ñâáâÞäÝÜÝÛæãÛèâçíáëÝéÛïâÜâáïÝäÝÞÛçÝëÝÞìÛáÝèãéÛîÝÞúÝà èÝçÝÛïâÞßâáãèÛÝäÝíÛïâÞßÝáÝÞÛúÝÞßÛáâáãÞäÝÛíÝÞßÛàâïÝæÝ ïâÞßßíÞÝÛçÝëÝÞÛúÝÞßÛîâÜéâÞäãøÛ0âîâäíëÝÞìÛàãïÜÝéÛæÝÜã èâàâëðáïðàÛïâáíæÝÛúÝÞßÛáâÞÝáÝàÝÞÛæãÜãÞúÝÛèâîÝßÝãÛ{„ˆ~ €{‰€~|ãÞãÛîâëíáÛîÝÞúÝàÛæãàâäÝéíãÛæÝÞÛïâÜëíÛæãæíàíÞß ðëâéÛèâáíÝÛïãéÝàø ýâëãéÝäÛ4ÝàäÝÛäâÜèâîíäìÛÝïÝÛàðáâÞäÝÜÛÝÞæÝÛäâÜéÝæÝï ßâÜÝàÝÞÛúÝÞßÛæãëÝàíàÝÞÛðëâéÛàðáíÞãäÝèۊ„ˆ~‹Š‰€~|æÝÞ ÝïÝÛëÝÞßàÝéÛàðÞßàÜâäÛúÝÞßÛîãèÝÛÝÞæÝÛëÝàíàÝÞÛíÞäíà áâÞæíàíÞßÛßâÜÝàÝÞÛáâÜâà݌

×ØÙØÚÛÜÝÞßàÝÛáâÞãÞßàÝäå àÝÞÛæâÜÝçÝäÛàâèâéÝäÝÞÛèâêÝÜÝ ÝëÝáãìÛæÝÞÛáâÞíáîíéàÝÞ èâáÝÞßÝäÛïâÜèÝíæÝÜÝÝÞìÛÝÞßå ßðäÝÛñâÞãÛòâÜÞÝïÝèÝÞÛñÝäÜãÝ óíèÝÞäÝÜÝÛôñóõÛòíèÝäÛáâÞßÝå æÝàÝÞÛëÝäãéÝÞÛÜíäãÞÛîâÜèÝáÝÛæã òÝÞäÝãÛòÝÜÝÞßäÜãäãèìÛöÝÞäíëì NMMQSQRMQRSQMQSOLQMQRSQOQMOQSL îâîâÜÝïÝÛ÷ÝàäíÛëÝëíø ùÝäãéÝÞÛîâÜèÝáÝÛæãÛïÝÞäÝã LM!QRSQLM!QOQRSOLSL" úÝÞßÛîãÝèÝÞúÝÛæãßâëÝÜÛèâîíëÝÞ æÝÜãÛèâÞãÛðëÝéÛäíîíéìÛðëÝéÛÞÝ4Ýè áâëÝàèÝÞÝàÝÞÛßâÜÝàÛäíîíé èâàÝëãÛãäíÛæãèÝáîíäÛÝÞäíèãÝè æÝÞÛàðÞèâÞäÜÝèãÛèâàÝëãßíèøÛñó æÝëÝáÛÝàäã ãäÝèÛàâéãæíïÝÞ âéÛïÝÜÝÛÝÞßßðäÝÛñóøÛöíàå áâÜíïÝàÝÞÛïÜðæíàÛîíæÝúÝ èâéÝÜãåéÝÜãøÛóÝáíÞÛèâîÝßãÝÞ žŸ ¡ N¢žN£NNJ¤¥ ðë äãÞúÝìÛëâîãéÛæÝÜãÛûüüÛÝÞßßðäÝ îÝÞßèÝÛ5ÞæðÞâèãÝøÛöÝéàÝÞ îâèÝÜÛáÝÞíèãÝÛêâÞæâÜíÞß îâÜïÝÜäãèãïÝèãÛæÝëÝáÛëÝäãéÝÞÛæã àÝÞäðÜÛïíèÝäÞúÝÛîâÜÝæÝÛæã áâÞßÝîÝãàÝÞÛéÝëÛãÞãìÛèâéãÞßßÝ qd[]Y qd[] òÝÜÝÞßäÜãäãèÛúÝÞßÛîâÜëÝÞßèíÞß 2ðßúÝàÝÜäÝìÛäâïÝäÞúÝÛæãÛ6ÝëÝÞ êâïÝäÛÝäÝíÛëÝáîÝäÛÝàÝÞÛäâÜçÝæã ßÛßpÛááïíÛoooÛë÷ÛêáÛïáÜÞäé rXXYÙ[ddW 0âîíÞÛ7ÝúÝÛ89ìÛæâàÝäÛ0âîíÞ ïâÞíÜíÞÝÞÛßâÜÝàìÛúÝÞßÛèâëÝÞå ×lfl`fl`a ïÝæÝÛýãÞßßíÛïÝßãÛãäíø èÝëíäääÛoooÛêðãÞÛïíÞÛèÝÞßÝä ïèäãÛîÞúàÛÝÞàÿÛúßÛïäèÛèàëé þöâÜëÝäãéÛîâÜèÝáÝÛæãÛëíÝÜ öãÞÝäÝÞßÛ âáîãÜÝÛùðàÝø çíäÞúÝÛæÝïÝäÛáâÞçÝæãÛïâÞúâå îâÜÝÜäãÛîÝßãÛúÝÞßÛäæàÛáÝáå úßÛßpÛäÜèÞäíé îÝßíèÛ èâå ëðàÝèãÛëÝäãéÝÞÛÜíäãÞÛãÞãÛèâîâå ñíßãÝÞäðÛáâÞÝáîÝéàÝÞÛì îÝîÛäâÜçÝæãÞúÝÛïâÞúÝàãäÛæãèå ïíøæðÞÝäíÜÛèÝÞßÝäÛæãéÝå w]XY˜i`l[`dX àÝëãìáüßÝÛîè äíëÞúÝÛèíæÝéÛçÝæãÛÝßâÞæÝÛäâäÝï îâÜëÝäãéÛñóÛèâêÝÜÝÛäâÜÝäíÜÛæÝÞ 4íÞßèãðÞÝëÛðÜßÝÞÛäíîíéìÿÛçâëÝè ÜÝïàÝÞÛîíÝäÛáâÜâàÝÛúßÛîâÜå æ ãäãÜí àÝáãøÛñâëÝãÞÛèâîÝßÝãÛèâëãÞßÝÞ îâÞÝÜÛäâÜîíàäãÛäâëÝéÛáâáîÝÞäí ñíßãÝÞäðø ïÜâèäÝèãøÝäÝíÛáíÞßàãÞÛêíå ïâáâÜãÞäÝé ÝßÝÜÛëðàÝèãÛëÝäãéÝÞÛäãæÝàÛáðÞðå àâèâáîíéÝÞÛïÝÜÝÛÝÞßßðäÝÞúÝ 3âÞßÝÞÛáâÞßÝçÝàÛáÝèúÝå îÝßíèììæÝÞìøèâå áÝÛæßÛÜïŽüüÛàãäÝÛèíæÝéÛîãèÝ á ðßÝøÞå îãÝÜÛÝÞÝàûÛîâÜïÜâèäÝèãÛß äðÞÛæãÛèÝäíÛäâáïÝäìÛëÝäãéÝÞ æÝÜãÛîâÜîÝßÝãÛïâÞúÝàãäÛæãè4íÞßå ÜÝàÝäÛíÞäíàÛîâÜßÝîíÞßìÛãáîíé áâÞúâàðëÝéàÝÞÛßâÞâÜÝèã îâÜèÝáÝÛæãÛäâáïÝäÛíáíáÛãÞã èãðÞÝëÛäíîíéÛÝäÝíïíÞÛïâÞúÝàãä æãÝìÛñóÛãÞßãÞÛáâÞßÝáîãëÛîÝå ßÝàøìæãèÝëÝéìßå äâÜëÝÞäÝÜøÛø îÝÞßèÝø çíßÝÛíÞäíàÛáâáïâÜàâÞÝëàÝÞ ïèãàãèåïèãàðèðáÝäãèÛèâïâÜäã ßãÝÞÛæÝëÝáÛáâÞêãïäÝàÝÞÛáÝå íÞÝàÝÞøøèÝçÝøø ñóÛàâïÝæÝÛàéÝëÝúÝàìÿÛàÝäÝ çÝÞäíÞßìÛæãÝîâäâèìÛßãÞçÝëìÛðèå ÞíèãÝÛ5ÞæðÞâèãÝÛúÝÞßÛèâéÝä X™W_di\Y˜XalYtW`flYzW_^ ñíßãÝÞäðìÛ0ððÜæãÞÝäðÜÛñó äâðïðÜðèãèìÛéãïâÜäâÞèãìÛèäÜâèì èâíäíéÞúÝøÛòÝæÝÛÝàéãÜÞúÝì l[Yhi\lYti_ ÙWXYZ[\]X^ 1ÝîÝÞßÛ0ðäÝÛ2ðßúÝàÝÜäÝø æâïÜâèãÛîâÜÝäÛæÝÞÛëÝãÞåëÝãÞø àíÝëãäÝèÛñ3ýÛ5ÞæðÞâèãÝÛèâêÝÜÝ š[fl [felb[e _XØ`aWbXc^ 5ÞãÛîíÝäۛÝáïÝÜÝÞÛíÞäíà 3ãçâëÝèàÝÞÛñíßãÝÞäðìÛñÝäÜãÝ þýâÞíÜíäÛàðæÜÝäÞúÝÛáÝå ëÝéãÜÛæÝÞÛîÝäãÞÛïíÞÛÝàÝÞÛáâå

ðÛ ‘éâÝæo deWf[_]`W\\ òâáâÜãÞäÝéÛúÝÞßÛàíÜÝÞß óíèÝÞäÝÜÝÛÝæÝëÝéÛßÝîíÞßÝÞ ÞíèãÝÛæãêãïäÝàÝÞÛíÞäíàÛèâëÝëí ÞãÞßàÝäø ïÝä’äÛæãÝï7âå gÝëÛãÞãÛçíßÝ ïâàÝÛäâÜéÝæÝïÛ÷ÝÜßÝÞúÝ èãÝèãìäâÜÞúÝäÝ æãëÝàíàÝÞÛðå úÝÞßÛàíÜÝÞßÛáÝáïíÛàãäÝ áÝèãéÛÝæÝÛðÜå ëâéÛîâîâÜÝïÝ úÝÞßÛèâèÝáÝÛ÷ÝÜßÝÛèÝçÝÛîãèÝ ßâÜâçÝøøøøø ÝÞßÛúßÛáÝáïíÛáâÞßßÝßÝè èÝëãÞßÛáâáîÝÞäíÛ0âÞÝïÝ ãæâÛèâáíëãÝÛãäíoۓ3 /02014$+2345* #;- !$.* &!+* 6íèäÜíÛòâáâÜãÞäÝéÛçÝæãÛïíÜÝå h i dd[j $+#:+&-'$('$$%&##;-$#.## ïíÜÝÛîíäÝÛæÝÞÛäíëãیŒŒÛñâå ؔ_l[`djYØ^ kihWdl[ &+%''$*%$!!$$#&,#6":+&!#;$ éÝÜíèÞúÝÛáâáãàãÜàÝÞÛèÝíå ”_l[`dX !$.*&#$*$#:+&-# -*:#-+#% æÝÜÝûÛàãäÝÛîíàÝÞÛéÝÞúÝ ÞÝéÛãÞãÛÜâáÝå ñÝëíäÛîÝÞßâä !+*)$&2""6-"-")%+*$#+7;#%'#%&!"!+$) 6ÝîÝäÝÞo çÝÛúÝÞßÛïÝäíä ÝmìÛãÞãÛáâáå -#%%!$#%%$&$#&+##%#!#;$;#% ls[`dXYhlald æãêðÞäðéìÛçÝå îíàäãàÝÞÛîÝéå $#%, +' #!$.* &#$% , +':+&. #%# *$!#;$-!$,#++6 Yñ Ý ë íä ÛÝ ä Ý è œ l l` ÞßÝÞÛêíáÝÛäÝå ÷ÝÛ áâÜâàÝÛ áÝèãé /$#++&44"45&,+#2338):+&-,& '+ úÝÞßÛæãàâÜçÝå xi_ `l [ \ l e áâáãàãÜàÝÞÛáÝèÝæâïÝÞ ÷íÜÝÞÛîãèÝÞúÝø $ . *$-'#0#-!$.*&;#%*$8$##%- à Ý Þ Û à ð áí Þ ã ä Ý è ý âá ÝÞß îÝÞßèÝìÛÞßnÛêíáÝÛéíÜÝû ! #;$!$+62--!$#%$&#:+&-,!$.*& ê ð ã Þ Û Ý Û ê é Ý Þ ß â ì ÞâßâÜãÛ ãÞã tlXYØ`f_W æðÝÞàììoÛíÞäínÛàâæâïÝÞpú # $ %  &$'$*+&,+''$:$'$#%.+#0#-#,+' ã Þã Û ë â î ã éÛ î â Ü å èÝÝäÞúÝ àÝëÝíÛîãèÝÛæã èâáðßÝÛïâáâÜãÞäÝéÛîãèÝ $#-!&#0#-!$.*&&'##;;#%*$8$##% áÝ Þ4 Ý Ý ä Ûæïæ æãàâëðëÝÛúß èâîÝÜàÝÞÛëíå áâáîâÜãÛÜâêâéÝÞÛàïæÛÝÞçÝëÛúß áâÞçâáîÝäÝÞãÛ ëÝÞßàÝé $*$#0#:+&6$&+.+##-.!$.*&!+* &$'$*+&:+&+#&+$!$&#%#!&9):;6:<=&*+#$'& áíæÝìÛúßÛäíÝ ÝèàÝÞÛãÞ4ðÜå äæàÛÝæÝÛáðäã ÝèãÛíÞäíàÛîâëÝçÝÜ áâÜâàÝììoÛÝáãÞÞ '$&+.+.!$.*&!+*:+&6 áÝèãÛ1ðãÞۑ æÝÞÛáÝçíìÛèâáðßÝÛáâÞçÝæã ïãàãÜÝÞÞúÝÛàðÜíïèãÛæÝÞÛîãÞã 4<6;2=&*+#$'$#;&#'$&+.+.!$.*&!+* q[`YrsacbX_[ áíæÝÛáâëíëíøøøøèâáÝÞßÝä ßæãâæÜíÝààíÝÞÞÛ ÞÝ è ã ð ÞÝ ë Û æÝ Þ $ +#:+&+#&+! &#;'$ &$#%% tYZlbuljd[v[ ìèíïÝúÝÛäãæÝà1ÛÝéÝÞßâ ß Û î Ý Þ ú Ý à Û ï ã é Ý à Ý Þ Ý à Û áíæÝ Û áâ Þ ú â ë Ý áÝ ä à Ý Þ æÝ Û ú ß Û áâ å $ & $ # &+ #;#%- 6' #;256>?=&*+#$'&- ãÞãëÝéÛçðßçÝìúß áãÞäÝÛíÝÞßÛæãÛçÝëÝÞøäÝïãÛãæâ îÝÞßèÝøøøøèÝëíäø $#$&+#'!&+&-&,+6@AB æãàÝäÝÛðÜßÛàðäÝ ãäíÛêíàíïÛîÝßíèÛæÝÞÛêâÜå C$+&*$*$!"$#&-&*+#$'D ïâëÝçÝÜÛ æÝÞ áâëÝÞßøèíïÝúÝÛßâÞâÜÝèã  ;+-#9; 6:"(35E3?E234?3>D2< z_ l s [ `d X Y w]X îíæÝúÝìèÝëíä áíæÝÛêâÜáâëÝÞßìéâîÝäÛæÝÞ $ , +'#;415&+#"2)F+'-+ ';&-$#%#* æßÛßâÜÝàÝÞÛæÝÞ ïãÞäÝÜø  " :+&++&+#$#%,*&!$;##&$,-! î â Ü Ý ÷Ý ë Û æÝ Ü ã Û Ü â ê â éÝ ÞÛ î Û ã ë Ý ãæâÛêâáâÜëÝÞßÛáâÜâàÝìáÝÜã ' ; &)!$.*&#-!,' ;&6 ãàëÝèÛÞâÞúíáîÝÞßàÝÞúÝ •eX–X`Y Øb àäÝÛîíæÝúÝàÝÞÛèâáÝÞßÝä ! + '  ; * +#- 9% 6:"(3?E3?E234?2?D38 ÝàÝÞÛëîãéÛîâÜáÝÞ4ÝÝäøøøÛîãÝÜ —[je[bl áâáîÞäíÛèâèÝáÝÛ÷ÝëÝíÛéÞú ,+'-!$&+#;%$*&'$!$#&#%#!$$. # æßÛêðãÞÛÜâêâéÛìæÝÞÛèîßÝãÛäçíÝÞ áÝäÝÛéÝäãÛïÝÜÝÛïâçÝîÝäÛîãèÝ ë÷ÛîèÛúÛæÛëâå 8 .*-!-!$$. #$2(#;--$+&#*$' &$'!#&#%%+#%.8 *;%*$'!+)*$';++,!;% áÜâàÝÛáâáîÞäíÛúßÛäÝà ä â Ü î íà Ý Û î Ý é ÷Ý Û áÝ è ã é Û î Þ ú Ý à ß Ý ë à Þ Û Ý ç Û ä û Û à áå -)-#.-,"#%;% #,6@AB áÝáïíÛîãÝúÝãÛèàðëÝéìîÞÝÜû úßÛáâáîíäíéàÝÞÛæÝÞ ÞäèìììîãÝÜÛîèÛáå ðÜßÛúßÛäâÜïâëÝçÝÜììãÞãëÝéÛçðßçÝø àâàíÜÝÞßÝÞø áîÞäíÛÝÞàÿÛúå

c#$[%[^\c&%'XY\([Y\)*'#_\+&^X\,[-.[ZW#

fghgijklmnop fghgijklmnop fghgijklmnop fghgijklmnop fghgijklmnop fghgijklmnop fghgijklmnop fgÓlpÕfghgijklÆoil qgrko qgrko qgrko flrÈiÉo ÅnÊnÃl Îofoqo kÈopÈi fghgi st u v wu x y zu { y | } u ~ € u  ‚ ƒ „ … u † v‡ ˆ ‰… Š ‡ § y ‹ u  › u ›  š u ”œ ˜ u › t  u Œ ‰« } u ‹ y | € ¨}  Ž } u ² wu “ y  Ž  u „ … ¾ u  ‹ ’ u Š ‹ | }  ‚ Ž } ‹ ª ²Ž ¶ u ·u ¦ zu ˜ … ´ › ­ ž t   ‰Ž € u ¦ zu ˜ ¬ ´ ž ­ ž t   ˆ y  Ž  u ¨« ’ } u s~„ t  } ‹ | ž ¬ ˜ u ½ } Ž € s~„  … sŽ Š y ‘ Ž u ‰ € u Œ y uŒ“­€u–´ ‹Ž~Œ­Ž–y u|‹«uu˜‚…}œ|›}¹ †‹ uŒ‡ŽŒ‰zŽ‹œ›œš˜žu ||}‘u’“}Ž‹y|€ ”•–— ¥«‘­}•} yŒuy“‘u‰šu ‘’— ˜™¬ž›šž„…›¬ ‰Ž ‹¬|ž|›«š}‹™­œ™“œœ‰Š ‚˜u…Œœ|‘›u‰y “›­v˜„‚˜}›Ž}‚ †‘ »}uƒš´…­…t­¥}“}‘uˆ{uu‘’—˜…œ›¹ †‹ |«ž“˜}˜u}·y ©€}‚”•u s~„ „…™t˜u}›‹„|¬šŒ¬ž¬˜…˜ œy™Ž‹…|š|œŽu…­ŽuŠ¨Ž }®}}|‹}|u¦‘}u}‰} ˜™„š…™˜˜˜…š›‡ } u –€ †‰}  } ­ ˜ ™ ¬ ‡ ¹ ž ¬ œ„›ššœ¬ Š Œ u ‰Š u –« Š u ˜ ™ ‘ } ‰­ Ÿ ¡¢¢¢ £ ¤¢£ Ÿ ¡¢¢¢ £ ¡¡³ ¥©‘yu¦‘|’uu}§ }‹‹|’ƒt“™ªŠ u†v¨‘ yŠ‰} ‹u‰Œ ¦}“‹u}t‰ –€ ‹uŠ}}uvy }˜u…™˜u„¨y ˜u‹”•u ŠŽu«†¹ uŸ ¡¢¢¢ £Ÿ ³¤ ’™t“uuŠŠ}}}« ¨« ¶ˆ€ «“Žu}Ž Š}€‹u®‚uu‰Œ …˜Ž„‹˜uuŽŒ}“‰z} ‚ŽŸ ¡¢¢¢ £Ÿ¯   u‰y |}‚} sŽ t’«Ž}y‘uu¿§« }‰} ‚“}u†vu uˆŽ‹˜|œuu˜™˜žutv€ |€Š«u‹ž|tŽ –€ ‹¦‚}‹—½} Ž€”•u s~„ t˜}˜‹¾|šŸ ¡¢¢¢ £ ¤¯£ ž¬˜u½˜y¾š¶¬} ”} „}…uu‰€ yuŒ}‰Œ ‚ut‡«¦z} ‘Âuz} ‰€‹u€žŸ ¡¢¢¢ ±¤Ÿ£¯ ¦ Ž } ‹ u } « € Œ Š } ‹ « — „  € z€ †v¹ u ­ – ¥ « zy  u –« ½ ­  y € u s~„  ¬ t  u } ‹ | ž ˜ š ¹ ¦ “ ’ } ‘ u ž}u…‚Œ™u‰Ž ˜“…uy…‚®‡ ŽŒ‰yz}u¬šux|­–«Šu˜™žœŸ ¡¢¢¢ £ ¤   ¬…ž¬šœ w§{u˜™„˜›…˜›¬šš‡˜™„……Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ ¯Ÿ ¬„›™™ œ­œt‡‹|­–—˜™¬œ…„¬˜›žŸ ¡¢¢¢ £Ÿ¯ ± ˜…œ›¹žžœ…˜š› s~… t  u ¨’ } ¦ ® u s~„  … t  ­ ˜ ™ ¬ œ …   œ  „ ™ › ˜ ™ „ ™ ˜ … œ › ¬ ¬ š š u } Œ ‘ Ž u †vu } t } ‘ € {y|}~ €u …˜˜˜u Š‘ ‹u „˜u }Œ ‘‚ŽuŽ†v ¨« ’}u²Ž }˜‹›µ‚’‰u †vu Š­¬|œŠt|­}Œ‘uu‘vy «}Š}‘‰‚ ‹«®u¿}}u‰} |‹‚u}š˜’˜ŒyŠuŽ}}‹}‹}uuŠ’Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¢Ÿ± uŒ‰€ ‘€}¹ sŽŠy‘Žu‹||ŽuŒ’u‰uŠy“}ŒuŒŸ ¡¢¢¢ £ ¤Ÿ° ²Ž ¶·u ˜u›¿u«º Ž´yžu¥˜œ²´š €¦y™º‹ y­•} …Ÿ ¡¢¢¢ £ ¡¡£ ´„«uœÀ¬€˜ –} |‘u‰y“ hÉÅ ¨‘ y ‰} ‹ u y ‹ | “ y ‘ u Š €  ® u ¦ }  u € Ž Œ Ž ‹ Ž ‘ u } ‰ y ¾ z‹ Š t “ u Š } « Š } } u Œ y {€ ¦ Ž ‹ ’ Ž  u ˆ Š — §€ ‹ y ‘ u x€ | €  Ž  € Ì ˜ … œ › Í ™¬‡˜yœ‘’¬¹ y}z}uœœt‡˜™„™˜›š˜˜ž…Ÿ ¡¢¢¢ £ ¤Ÿ¯ …u¦’ ¨‘‰u˜…œ›™¬…š™š›‡˜™„……¬Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ °± „œ„˜„˜ ¬¬…žœ™ –« ¥‘­{|‘uˆ‰›Ì˜™œœš™šš„¬›…ÍŸ ¡¢¢¢ £Ÿ¢¢  ‹€u¨{¨ ‰}u’€‰€u–—̘…œ›Í„˜¬™¬‡žŸ ¡¢¢¢ £ŸŸŸ± š˜‡œ˜˜œžœžuŒŽ}’u…›t}‰uŒ‰Œ Ÿ ¡¢¢¢ £ŸŸ°Ÿ ˆ –€’‹}„}…uŠ¬}”•u «u’¨’ €|}u¦‚®}uŠs~‰Ž ŽŒŽ‹uŒ‹Ž€‰“ ¨« ’’}}uu¸u ˜˜™žu”•u €v Šy‘´‘už¦“œu‰u v ‘´u¼¬ v« ’}u{Ž „„u†v rÒpolr pÕfghgijÅÈÄo …}‹˜y|„Œ…Žuuu¨« ¨« ²Ž  u u ¦ “ ‰´ ¿ « ’ Ž  y “€u}t«u}|‘‹u¦u„yª–€ ‹€}uu”•u ”¨„‚u…‰u ˜˜…˜u‰y }‚ sŽt«}‘u{€€pol t‰Ž‹u‰«}‚u–—˜™„……Ÿ ¡¢¢¢ £ ¤°± œ˜˜œ¬˜ …˜„˜u¨‘‰´¬uxy|€u—œ™˜Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ ¤¤ œ˜¬ — ~} €‹Ž}…¨} ¦zŽ ‚‹Œ½†„ ˜’˜} ²Ž“®ufgÓl y ‹  } ‘ — ¨ €t‘}«‰­ ‹}u|½Ž ŒŒu€}u¨Ž Ž­€ž‹¬u†© }‹ž¶š}‡ }Œ‘Žu†vu|‹„­–—˜™œœš¬„›Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¢¡£ œ… ”§Šy‹‘®”v„…¬‹·¸„ ¬ u  y Œ †~½ ­ „ œ ¬ ‡ … ›  ‹  ˜ › ¨« ’ } u ²Ž  u … ˜ ˜ › u †vu ¨‘ y ‰} ‹ u z ‹ u Š Ž « ¥ « } ‘ u ¦ ’  u vy }  u … ˜ „ „ u ‰y } ‚ u †vu “ €  } ~¨ ~¸­ u –« Š — u ˜ ™ „ ™ ˜ › š ¬ ž ™ ž ™ {Ž €uu†vu ¨€«}‘uŒ˜‘Žu‡„|˜‹u„‰‘ Œ}u‹z ‹}u‰y }y‚‰« uy}¾ ˜™œœš™˜Ÿ ¡¢¢¢ ±¯³¤³ ž› ‚‹y|€u Ž}‰u¦‚«Š— }“}™…œ„››­ ‰u€ŽŒŽ‹Ž‘uy}z}u‚|—¬œ¬ ½Ž ¾Ž€‰y ‹u…˜}„‚„u…u‰y }u„‚Šu†vu ¨‘ y}‰} ‹xŽ ‹yt}¹ Ÿ ¡¢¢¢ ±££³¡ ˜™¬œ…ž¬…˜¬‡ z‹ u Š u Š « u Œ ··u ˜ „ š ‘ ‹ u ’ } “ Ž u †vu ¨‘ {Ž € ƒ ˜  †v´ ž ™ ‡ vy }  ˜ ™ ~Ž ‹ “ ´  ž u ¨« ’ }  t  u ‹ y | € u –« Š — ˜ ™ „ š ­  „ „ ­ ž œ ­ š  š Ÿ ¡¢¢¢ £ ¤¤³ ‰}‹uˆ‰¬š˜u–«Š— }‹}u}‹Œ’€Œyz}uÑÀ²~y|Ž€ œœŸ ¡¢¢¢ £ŸŸ¢¢ u“Œ‰Œ s‘ŽÌs }œ¦›ŽÍ‹œ|™u†v… ˜u˜~Ž‚‹|‰´„ „}‹™ † Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ ¢± ¸„…¬ƒ ˆŽ ˜µ´˜™…œ´u›Ž |žyu{y ”•˜ ˜µ€˜˜„„´´ vy}u„˜‡„„u†vuˆ€œ}›u‚˜Žœ}˜‰u ’‚}€©‹yy‘u€˜…¥œ‘›­ˆ® ˜…ž›žu¿ˆ­ –« Š — ¿ « ˜ … › „ œ ˜ ˜ | € ‘ } ® {Ž €u ”•u  ‚u …˜„„u ‰y }‚u ‰} «‹ ™œ›™‹µu|¨‰} ™€™uŽ†²ŽŒvˆ˜ ¶˜·˜ ˜ µ › | } ’ ’ t “ u Š ‘ ‹ „ … ¹žž}›Žu™{€ ˜¬˜t€‡˜u™x€ œ™šu„Ÿ ¡¢¢¢ ±¯£Ÿ³ ž›› ·˜„uv|}’}‹uv‘u«u~Œuˆ€Ÿ ¡¢¢¢ £ £¡± }|yy Ž–« ŒŽ‰Š—yuz} u †vu v} ‹  « ‘ u  | u  u ‰Ž ‹  } u   ž ™ ´ž › u ¨« ’ } ¸„ … ¬ ˜ ž ´œ   | ‹ „ u € Ž u ‰« ‘ « Œ u Ž Œ  ‰zu   “ u “ y ¦ y z} œ „ › … ™ „ œ «¬š}‡‹}€uŒ·Ž ‹ | € }  {}  « “ Ž Œ ‰€ u ™ ¬ ™ ˜ … ¹ „ ˜   t  ‹ | u ž ™ … š ˜ ¬ ˜ ‡ ˜ ™ œ ™ š  „ ™ ž œ œ œ ¨} Ž }u ·ƒ ˜„´š­ u †‘ » }ƒ …´… „–«¹ ¨y z} u ‰€ Š Ž ‘ u Œ  € ¦ “ u Š } ‹ ® } “ u  | u ‚ } |} Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ £¤ Ÿ ¡¢¢¢ £ŸŸ¢£ ‰Œu Š«‹|Ž u — ˜…œ›¹ ™…¬¬˜¬u x€u ¨‰Œ  y t } ‹ | “ } « u Š Ž Œ } u } ‹  } u t y ‰’ «  u } ‘ } ‰} ” Ž ’  € ‹  ž u †v¹ ˆ u ’ y ‘ “ u ¦ | u š  ¬ u x| ‡ † ‘ » } Ÿ ¡¢¢¢ £ ¤¡¢ vy} u  ‚ ƒ ˜  ´ „ ˜  … ¬ t  ­ u {Ž € ƒ ˜ ™ ´ œ   t  u †v }¹Œ}ŒŽ«‹­—›­ššš­šŸ ¡¢¢¢ ±¯¡±Ÿ šš § ¬µ™™uЅtu‹|‡Ày|y‹}ƒ˜„u›…‡¿‰‚ xy|€ y‰}˜™„š…™…˜™…šž ‹u}Œ‘Žu’Ž‘Ž‚uŒ}‘}‚uŒ}«uŒyŽ«Œ Ÿ ¡¢¢¢ £ ¡ Ÿ v}‹} €……“}™’‹u}œ‹u˜‚ yš‘u¹u’…}š¬‹šu–Ž y‘u}‚‰u Ž«†vu ’u‚v} «Š‹««‹‘|uŒŽ—˜}™y¬ ¨‘ –«Š— ½œ ¬ ƒ œ œ ´ ž ¬ ˜ u –Š — ˜ ™  ž œ … „ „ „ „ „ œ ·y© €u ƒ ˜ ´ž  Ž | y u ƒ  œ‡ ƒ  ¬´¬¬‡ ¬… x}}|‹€¶®}}u¸y }‹‹ŽŒ}u‰y ‹®y¥z} Ÿ ¡¢¢¢ £ŸŸ¯¤ Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ³¢³ ‰y|}’ €´užƒ˜t…‰´Žž€…uǐ…|˜‘u„‰} “uƒœ˜š„´Ž|¬ytu‚ƒ˜«…¹ Ԑ†© Ÿ ¡¢¢¢ £ ¤¡¤ ¥‘ u™†~½ }‡œ¶“™¶}œ‹…Ö}u˜À©œy«…¾‘€Ž€ u –€ ‹  } u ˆ} Ž Œ ‰} u ¸ƒ ˜ ¬ u †vu “ €  }  | ‹ „ ¥ « ’ Ž  y u ¼u ˜ ¬ u Š Ž « u –— œ  ™ u {Ž € ƒ ˜  u ’ «  Ž ‚ ‹  y u ƒ ˜ œ ˜ u v´ sŽ t «}‘ u –º‹}u ¨«’ }u ¸u …˜˜›u †v  ‹ € © }  ~w­ –u — ž ž  „ ˜  }Žu–—ž­™ ”•u –— ¬šš„u–« Š—˜€™u„Š¬|œ«Œ„uŒ¬Ž…}˜’šu’‡˜}™“œ}¹Ž v´œt‰€¦Ž‹uƒ˜œ´št­•}‹yu¥€‹y Ÿ ¡¢¢¢ ±°±¢¢ ¨‘ y‰}‹u‚Ž }‰u‚}|}už…˜˜tu‡ –Ž –«}Š‰ —žužº …žŽu~t œ…“uuv} v«|«ŽŒu}|‹‘u’}“Ÿ ¡¢¢¢ £ŸŸ¡¡ ™ š  ˜ ˜ œ u ‰€ ¥‘­•}yŒuˆ{™u—™¬ššœ Ÿ ¡¢¢¢ £ ¡¤³ ¨yz}u‰€ŠŽ‘u‚«Š«‹|Žu—u˜™„……œ¹ –«Š«‹|Ž u˜™„……œ›››„š… Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ³³¡ Ÿ ¡¢¢¢ £ ¡³£ †Œ „……‡ œ›™¬™˜œu } }«u “ ‘ Ž “ y}u™˜˜u‰y’Ž ŒŽ‹Žuu……u–«Š— ‚}‘«Œu€Žu–­˜…œ›¹ …tu·” €´|„«›‹uŒ˜”« ›´› …u”‡ Œ‚¦€®|Œ«}‹‘´˜„˜u´š u´²„ ´„ œ‘ ¦}‚}®}}‹Œ’€­¦€‰ uzzz­ vwu ½y|}u ·u˜¬uvŽ «u ~‚uŽu”}“ }‰« ¨‚ § } ‹  ƒ  … u ¨ } ƒ ™ ™  ~ Ž ‰ } ƒ  ˜ u •Ž ‹ ƒ  š „˜˜u‹yzuŒ } Œ  ’ ‡ · Š € ™ ¬ ˜ ­ ¥ †vŠ ‘ u Ž Œ  Ž ‰yz}u }‹u Œ ‹  u Š} ¨« ’}¹¸„…¬ƒ˜}uµ{€ „˜u†‘ |‰}ƒ˜… ž¬ž„›šœ‡˜™¬œ›šœ›„™œšŸ ¡¢¢¢ £Ÿ³¢¢ „™™›› †‹‹Ž“€u}‹Œ—uxyzu}©}‹¶Ÿ ¡¢¢¢ ±±£¯° ·’žžxy|€u–«Š—uœ›„„œ¬Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ³£³ ˆ}«‰}‹uŠ‘“u€’Ž“u‹}«»}‘­œŸ ¡¢¢¢ £Ÿ¢¡  {Ž u»¥}œ‘ƒ­›–›œ€¬uŒ¼Ž ”€ ‡¾yy‹|ŽŽ€} ‰Ž€‹ƒ€˜€µu„ž˜…uu¨ ˆ«‹¦y‹€u— ¬uŸ ¡¢¢¢ £ ¡¯¢ ¬“€}¹ –u”vu„…¬u‚uœžu‰€Ž»u’‘ } uœ†† ‹‹€©}‘«¾Ž€§}‹‰}¾y‘»}~ § } ‹  u ˜ ˜ u –¬ … u ·y © € ˜ ™ u –™ › u ¨}  Ž } ˆŽ ‹ | u ƒ ˜ š u ¨Ñu “ Ž ‹ | u ƒ ˜ › u “ Ž ‹ | u ƒ ˜ ¬ u “ Ž ‹ | {} | y ‘ } ‹ | u ‚ | u œ t  u ‹ y | € ­ –« Š — ˜ … › ¹ ¬ž„…› šu–› –› ¬uˆŽ ‹–« |˜Šš—œu–™ …„uœˆŽ ‹¿“ |™™u–ž ~Ž¦“u«’­–—u˜™œ™š˜™¬ž¬ž‡Ÿ ¡¢¢¢ ±±£¤Ÿ ¨« ¸u˜’¬}u‚u¸u Ž}˜‰u ’t}š“uu‘}Š}u›«‚uŒu¨€ ‘y‰} ‹‹ œ››œœ™„ ƒ˜žu“Ž‹|uƒ˜œu“Ž‹|ƒ˜™­u¨y‰«}u€Ž ˜”vœ š u … u ™ ˜ „ ž u €ŠŽŽu«’œu}š˜u‡š¨« š u ¬ | « Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ³¢± Ž Œ  Ž ‰ y z} u ‰« ‘ « Œ ­ u ‘ ’ — ž ¬ ™ ¬ š š š ¨y }Œ }‹u Œ yz}u ‰€ŠŽ ‘ u †© }‹¶ Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ Ÿ£ u›‡˜™„˜›˜›¬œŸ ¡¢¢¢ £ ¡¡Ÿ Ž|yu·y©€u”•u…˜˜žu†vuv‘uŒ‘©u€Ž Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ³¡¡ ¨‚€|«‹u“yŠ€ƒ ‡u˜™„……œ…ž›™™ Ž©y‡x€‹uŽ©yu‘’—u˜™¬œ…ž¬š™}u ˜¬µ… ˜˜us~˜˜‡ „˜ Š {Ž € u … ˜ „ „ u ‚ Ž  } ‰u « t Ž u †vu v} ‹  « ‘ u ˆ{ {Œ ‹u v|Œ ´„… œ­ ~ ­ ¥ €“ €u ¥ ‘ ­ ~}‘ } |}‹ ˜›‡ ¨‰}Œ ‚u¨·ƒ ˜¬us~˜˜‡ ½} Ž€}u‚”v¨u †vu v ‘u‚Š«‰u ŒŽuŽ‘—©uy˜™u„‚„˜˜¹ ˆ‰u„›uv}‘€‹|˜™¬­ž›šš…šœ›œ Šy}‹«}­– ‚u|™}Šu­v€ ®˜u‰Œ ‹šuŽ™Œž‰z} uŒ¬’Ž ½y|}ƒ fghgijÆqlro … œ  Š u ¨« ’ } ¸ƒ ˜ š ‡ ¨‚ € |˜«‡…‹œ„ž…Š¬uu{Ž s~€ ¨yz}u‰Š‘u}‹|“«´«¦“¹Š€¾Ÿ ¡¢¢¢ ±£ ±³ ‰« u „ š  š t «  } u –« ‹ | Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ³ ± t  ­ –— ™ œ œ „ ¬ „ š «¦¹Š}“  ˜ ˜ ‡ … œ ž Š u •Ž ‹ ƒ ˜ … u s~ ˜ šœ™¬œ˜ Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¯ ° {€ ¦ Ž ‹ u ¨« ’ } u ¸u „ … ¬ u ‚ | — š ­ œ t   ‰€ ¦ Ž ‹ ¨« ’ } u  ™ u ‚  ‰ u †vu ¨‘ ‰ u –— ›   u ¨« ’ } ¸ Ÿ ¡¢¢¢ £ ¡¡¡  Š « “ }  Š € ¾ ¹ | } ‹ u ‰} ¾  ’ Ž ¦ “ ¹ « ’Ìšyœ}® ”•ƒ ˜žu s~„„˜˜‡ šœœ Šu ˆ}z}Œ }“ Ž Œ « ’ } u ¸u ‚ | — „ ­  t   {€ ¦ Ž ‹ u Œ ‚ € | « ‹ u · vwu ·¸u ˆu „…¬u € Ž u Ì Š‘ €‹|Í ´…­ žt  „ … ¬ u s s ” •u ‚  ‰ u ‰ ‚ u † vu ¨ ‘ ‰ u ˜ ™ u – — „ „  š ¼¸ƒ ˜™us~„¬˜˜‡ š›¬ Šu½} Ž €ƒ ˜ž‡ st « } ‘ u ¨« ’ } u ¸u „ … ¬ u ”•u ‚ Ž  } ‰u ’ } t } “ Œ  € ¦ “ Í u œ ™ ™ ¬ › … … ‡ ˜ ™ ¬ …  …    ‚ | — „ ­  t   Œ  } u ™ ž u ¨xˆu ‚ | — „ ­ š t   ’ Ž ‰ } ’}Œ  ~Ž  «‹|u ƒ ™˜u € Ž u  ‘ } u †v¹ ˆ€ } ‚ « Š — ˜ ™ „ ¬ œ  „ ¬ … ˜ š ‡ ˜ ™ œ ™ š  ˜ ˜ œ ¬ š „ Ÿ ¡¢¢¢ ±£ £± {Ž€ƒ ¨} syz}u}‹Œ´š˜¬…›˜˜‡˜™„……œœ™¹ Šªu }žž˜…™¬„ «u‚u„„u–«Š«‹|Žu˜™œœšš™˜œœ™ €Ž—›­¬t­–«Š—˜…œ›™…œ¬„…šŸ ¡¢¢¢ £Ÿ¯¢¢ Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ³³° ¨yŽ«Œ´žž„¬¬˜¬‡˜™œ™š…››¬¬ž }„„us~…˜˜˜‡ |}‹u~—˜…œ›žš› ž¬¬…Šu–«Š— ž˜Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ °¯ «  u … ˜ „ ˜ u ”•u ‚  ‰u ž  ž t  Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¯Ÿ¡ ~}‘ Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¢¢¢ ·y©€u}ŠŒ€‘ ‰y‹®yz}“}‹‰€ŠŽ‘u|‡‹’ ÅnÊnÃl uŒŽ}’u’}“}Žuv­–«Š—u˜™„¬œ¹ ¥|«zy“ «’Žyuu¼u ¦zu¨‘ ƒ˜‰u uŠ„„­ ‘‹„…¬t u‰ ‚¹‚u‰u Ž‰‚‡ ’ ¨‰}Œ‚u‚u…˜˜…´š­žuŠ}©€u¬´„­™ ™˜˜u tŠ«Ž}«‘uuŒŒ«Ž‘©’y}uu‰‘ „…Œ¬usu Ž‚u‚u…}˜|˜}žuu™†vu Œ}‘uy‹‰} ‹€ ‚‰ Œ€’Žu}‘}‰‡‘«}u“€}‚‡‰||Ÿ ¡¢¢¢ ±£Ÿ¤¡ ‡Š‘‹‚‹ ™œ¬……ž †v¹  ‡ ‹y ¦ }Œ Œ “ ‘ u t «  y | ¨}  Ž } u ²wu „ „ u †vu ¨‘ y ‰} ‹ u ‰y } ‚ ‡ “ } ¶ y u  œ u ¦ } “ } ‰´ š t  u “ } ¶ y u  € ‰€ ‘ u } ’ Ž “ Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ³¯Ÿ ‚«Š—˜™„™˜›„žž™… Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¢¯¯ v«u–‹u§À„˜˜u‚…u“€‹uŠ|Œu– “   ­ s} « u ™ … ¬ ™ ™  › ‡ ˜ ™ „ ™ ˜ … ž ¬ › › › ˜ ‚ŒyŽ}Ž‰u ‹ € u Œ ‰Œ u ‚ } | } u „ ¬ ­ ž ¬ ˜ ‡ ‹ y | €  ¬ ´š t  ­ ‘ ’ ´™ ¬ œ š œ … œ ‡  ž … œ … š ¬ ˆÂ ·†x†u  } ‹ Œ — u v« Œ u ~} Ž z Ž Œ } }¨y} Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¯³± Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¯³¡ … «Œu–«Šu˜™„š…™˜¬šš›¬Ÿ ¡¢¢¢ £ ¤°³ Îofoqo š„ššuy‘’—u˜…œ›¹œ„žž¬‡ › …¬¥  –«Š— u†Œ ‰€‹€u§‘ «|€u·¨ ¨« ’ } ²Ž  ¸u ˜ ™ u ¨‘ y ‰} ‹ u  | ‹ „ u ‚  ‰u € Ž ÃoÄoÅoÃl kÈ op È i vwu ‰ u ¿‰‚ u Š u Œ | ‘ u  ® ’ y u ’ € Œ y Œ u Š Œ ~}  ‰} Œ « Ž u “ Œ ‘  ‘ ’ — u ž ¬ ˜ „ … ž œ ˜™œ™š˜›››› Žw Œ‰zu œtu–« Žž‹˜|œu~}“ Ž}u}‰| u’‹Ëu u‹}‹Ž’“uuŒ·’ Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ³£Ÿ ¥‘ Ÿ ¡¢¢¢ ±£Ÿ¡  uxŽ«Œ ‹t}‰Œ u¨¨u Âtt€uy‹|u „˜u§­ ˆ ‘uv€~t “®uu«²yŠ «‚ {} ‹‘«t‰®€’u˜u™¦„’……µ‰ }†| ‰Š«yŒŽ‘uuu‹˜”y y™¾„‡™Ž ‹›us~˜ «…™©›¬y˜œ®˜už–œŠ }•} Ž‹u~Œ u~ŽŠ‹—|• Žu|˜u™Œ}„y˜u“›}…‰Š ›„Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¢±¯ œ›ž‚œžu’œ‡€˜…|œu}›z‘ ¹Ÿ ¡¢¢¢ ±¯±   „u‚…‹œuœ–— › ¨« ’ } u „ … ¬  u ‚ y ‘ ‰ u Ž ‹  u  ‚ ­ … ˜ „ …  u †v¹ ‰«‘ ‹u  Œ  ‰z ½yƒ u  }‹Œ ’€  u Ì µ‡ ¹ s Ž © y Í u †©‹¶} ˜ … œ „ ž ˜ ˜ ‡ ˜ ™ ¬ œ ˜ … Ÿ ¡¢¢¢ £ ¡ ° Š‹ ‘  u z ‹u ‚Ž  }‰ u ‰«‘ «Œ ­ u ˜™„¬œ¹ ……­žtut‰‹uŒ«“}ux|u˜™„™˜›Ÿ ¡¢¢¢ £ ±¡³ „™…˜œ ˆyŽu‚}Ž}‹uŽ}‹uªuxy¾u‹’us~ sŽt«}‘u¿}‰}‚}u²Ž¶u†vu“€}u‚‹u¬ †Œ “y€}‰’ ƒ™¬‘Žu—†vu ’uv’ }t}­®“}ŽŒ‹Ž´€„u¨€ t‹‡€~ Ž‰“Ž}Œ …ž‡œ™™ž ˜™¬……™™„„™™ž‡ }©y‘€†~½¿}ŽŒ˜™™™…œ…žž¬œ ÀŽ©Ž‹}Â‹€©}u–Š— fgÓlp †vu …  ž t  ’ } ®}ž‹uu‚«|Žu…¨‘ …yt‰} u‹y‹|€­‚«Š— ԉ} †‹Ž‡}€u‹’|«“‹€®“}‡u«‰Š u“y’“u}}“’y}‡ Œys’ Œu‰« }­–« ‚uªu ¦˜’™u¬‹œ’„u…Œ«…©™yž®u™‘|„Œ| Š˜}™„}™‹˜|›u„‘«›‰} xŽ ‹t}Žu‹uŠ|Œ ƒžu†vuu’}t ¨‘y‰} ‹u’}‹t u}‹uŒy}‹|ut ‹ŽŽuŠŽ« ’“€‰ Ÿ ¡¢¢¢ ±£¯¡£ ·›u¥‘­•}yŒu“‰šu–—ž™…Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¢±± ™› –‹u·y©€u†ŠŒ€‘«yu„„˜u…˜„Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ³£° ™ ™  u ½ Š — Œ}˜‘“‡‰ ‡…Šœ€›Œu¹}‹š“uœ‰y ˜ u Š ‘ ‹ u › ‰yŒ }“ Ÿ ¡¢¢¢ £ £°° ¨zu ‰€ Š Ž ‘ u  ‰ ‚ u ¸y ‹ Ž }  †~½  §­ ÀŽ©Ž‹­ } Ÿ ¡¢¢¢ £ ¡Ÿ³ Œ t u “ } ‰Ž u Š y ‘ Ž  ¨{¨— ž „ ™ ž z ‹ u ‚  ‰u †vu ¨‘ ‰ u  | „ u  u Š u ‚ | —  t  ‹ y | € ­ ‘ ’ — ™ ¬ ¬ … š œ „ u x€ u ¨‰Œ ”œ ˜u‰ ‚˜šu u¦yŠŽ u»««u ‘u€€ ŽŒŽŒŽ‹Ž‹Ž ‘u“‘u€†vu ‰’‘Žv‹ ušž«‘ t ‹y­”}Œ‚‡“ŽÁˆ€‹}‹|u{Ásy‰}“Žt€­ {Ž €u ¨€«‘ u ”•u …˜„˜u ‰yŒ Ž ‹u ‚}‘ «Œ  ‹€© } ё »  ~ y|Ž € †‘ ’‚} t «}‘ u ¨‚€|«‹u ¨~u ¨’€  u  ‚u ˜œ Ÿ ¡¢¢¢ ±± °  „˜˜Š Ÿ ¡¢¢¢ £ ¡¤£ sŽ ¨‰}Œ ‚u €ŒŠuŽuŒ˜u™’œ‘}œuœvu t}“Šu‚—œŽ™«™’¬š€›Ž™}u’‹Ž€“u}Œ‹‰Œ u‚|—¬­žt Šœ€œt®«u»}«u‘u–« †«®}‹Œ¹…ž„„…‡˜™œœš™Ÿ ¡¢¢¢ ±¡¡¯¢ ¬žžšž Ž|¶u«˜Œ›’u†vu ¨‘ ‰‚Ž «}‰‰yŒ Ž‹yu|Œ€}­v’ y ̋vÍ ˜™„š…œ¬™™™‡u˜™œœš„¬¬Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¯¢³ ™™™ v‘ ’t“t}‘}‹uš™u˜™„šš››Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¢£±  fghgi ¬’…}št¬}“„uŠŸ ¡¢¢¢ £ ¤¢Ÿ ™}«u–| y|’€}­–« Š } } t } “ uŠ } u¬ t  u‹ Ÿ ¡¢¢¢ £ ¡±³ y‹Œ y}‡ u¸‹Ž }‹} ŒuÂ}‹€© ‘uŽ‹}­ u¬ ˜Š€’u‘ ‡t}‰}‰‡ ‘u‹‘«} yz sŽ Š‹y€‘ŽuuŽ”y ‹||‘yŽuŒŠ|}‘u‹‰u¥‘Œ­¨€ |‘u‚|u}Šu®›u…¦}u— Œ‚œ­–— ~­ ¨’ š˜„˜š› vwu¨‚€|«‹„…¬ƒ˜›u¨‘y‰}‹u|‹„u€Ž {«}‚Ï{Ž€u¨€«‘ƒ˜u†vu|‹„u–´™…t ~Ž‹‰´}„uœ’‘}”vu u††u •u ƒ‘}˜u´À…´š…†‘ »­}–« uƒŠ…— Š}Œ“€€u¥‘­{€‹t}‘Žu‘’­˜™„š™˜Ÿ ¡¢¢¢ £ŸŸ   –€‹}u ”œ˜u «’u ‚™˜u˜™™„…œ¬…™ž™ †v“€}u‰€Ž» vwu †© x€ ™ ž ¨‘ y ‰} ƒ ™ ˜ u ’ ­ ¬ Œ–— š u‘“™t ’u ’t “ u ‚Ž ”• Š Ž «  Š €  Ž µ ‰y Œ Ž ‹ u Ž Œ  zu –« Š — ™ ¬ ¹ Œ   u ‚  ’ u ‰Œ ‹ u Š | Œ u ¬  … t  u ‚ « Š — ˆ‘ y Š y ¹ ¥ ‘ u xŽ ‹ t } u ·u ‚ Ž t } « u ”•u ˜ › u Ž Œ  zu  | ‹ u „ šš˜™ ¬žœ™u‡u˜™„­……œ­¬¬„›žu¿“Ÿ ¡¢¢¢ ± ¡ Ÿ “€}­˜…œ›¹žžœœ„‡˜™………šŸ ¡¢¢¢ £¢Ÿ£³ ˜™…„šž›œž¬„›  u‹y|€Í ™œ›„…¬ ¬„žš‡˜™¬œ˜…™˜ššÌ‰}ŒŽ‚Ÿ ¡¢¢¢ £ ¤³¯ Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¯³  ’}t Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¢¤  }“uŠ} «u†Šu¨‘ y‰}‹u„ž­ ™t‡ ‹|}‹u”™‡sœu«uw§{u˜™œœš™Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¢±° Ô ¨y z} Á u †© } ‹ ¶ } ‡ ¸y ‹ Ž } ‡ †~½´ „€œ©¬}‡„uˆ… ½ } Ž € u ¦ zu … ˜ ˜  u Š ‘ ‹ u ™ u ‚ Ž  } ‰u ‰} | y ‹  } ”} Ž u ‰ €  € u ® | u ‰ } « u  Ž t « } ‘ u Œ } ® } u  }  } ‹ | Ž {y | } u ~ € u ‹ y zu ˜ œ u } z} ‘  ’ t “ u Š } «  ‰Œ ‹ ‹ | ­ –« Š — ˆ} ‹  Ž ‘ u ˜ … œ › ¹ ™ … š „ „ œ ˜ ·¸u ˆŽ ‹ | u … ˜ ˜ š u †vu v} ‹  « ‘ u ‰y Œ Ž ‹ u Š } Ž “ ¨}  Ž } u ²wu  ‚ u „ ˜ u †vu ¨‘ y ‰} ‹ u Ž Œ  Ž ‰ y z} Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¯¯  z} t } ‰ … … ¬ ‡ … › t } ‰u ~ y | Ž €   } © y ‘ €   ‹ †v¹ ¨‘ y ‰} ‹ u  | ‹ „ u  u Š « u Ž Œ  Ž ‰ y z} ‚ ­ ¦ ¦ “ u Ž Šy‘ Ž u  Ž ‹||Ž ­ ’‘ } u †vª¥ } y‹|­ Š|Œ  Š}‹u Š  Œ  }y u ‚’ ‚ |u „˜­ ¬t  ­ ¨xˆu ~}‹t }‹|u ’t “ u  y‘ } u „¾ u ·’ ‹ } u Š } « u ‚ Ž  } ‰u ‚ } | } u „ › t  u –wv— šœ —˜™¬ž›š…š›œœ…u’Ž‹uŠŠ—š…Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¯³£ ²¬ž˜… –«Š—~¹{}tŽu˜…œ›¹žž›››……Ÿ ¡¢¢¢ ±³¤£¡ ьŽ‘€uuœ™™¬›……‡˜™¬……Ÿ ¡¢¢¢ £¢¤±¢ ˜™¬œ…¬™…„„š t«}u‹y|€u­ž¬˜„„› Ÿ ¡¢¢¢ £ ¤±¤ –«Š—™……œœ› fghgijÆqlro Ÿ ¡¢¢¢ £ŸŸ³  Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ ¢Ÿ sŽ t ‘ u ‰ € ¦ Ž ‹ u Ç … ˜ ˜ š u ‰ €  y ‘ u Œ « ’ } u ¾ u ¦ } “ } ‰ vwu Œ }  Ž } u ²wu ˜  u ‚ Ž  } ‰u †vu ¨‘ y ‰} ‹ ·¸u ˆŽ ‹ | u … ˜ ˜ › u †vu ¨‘ y ‰} ‹ u –Ž  } ‰ †‘ z ® u  } ‹ Œ u ¿“ u †‘ ‘ u ‹ y z ¸y ‹ Ž } ›Â‹›‹š€¬©ž}¹ ½} Ž € u ”•u †vu v ‘ u ’ Ž ‹ “ u ‰« ‘ « Œ u Ž Œ  ‰z sŽ Š y ‘ Ž u Œ y | } ‘ } u ‰€  € u Œ } ‘ Ž ‹ | u « ‹  « ‹ | vwu ¥ « } ‘ u § } ‹  u  ¬ u †su ˆ‘ }  y ‹ u ’ t “ ’ } t } “ u ’ } ‹ t } ‹ | u © y ‘ | u } ¦ Ž ‹ | u Œ y ‰« } ‰‘ Œ u ’ } t } “ u ‚ Ž  « ’ u Œ  } ‹  } u ‰Œ ‹ u Š } Ž “  À « ¾ Ž €  ¿ } Ž Œ   } © y ‘ € µ  “  u € ‹ ‘ Ž ‹ y ­ y u ‚’u  Ž ‹||}‘ u ’}“ yu ’‘ } u †v |‹ÂuŽ‹ž™…š˜¬˜‡ ||}‘u’}“}Ž˜™œ™š„™žœœœ u’t“u’}‹t}‹|u„…št Œ‚} t « t « u ¨} ‘ Ž ‹ | u ·Ž  ‚ € u Œ y ¦ } } u ¨® } Ž } ‚ ‹y|€u y‘}u„¾–«Š— u‰Œ‹˜™œœš™šžœžœ… u‚}‘«ŒuŠ€®u««‚u–—št ‹y|€u € Ž u ‚ | u „ ›  š t  u ‹ y | € ­ ˜ ™ „  ˜ › … „ „ … „ ¬ ‚}|}u„˜œtu­™¬…¬›˜ž Ÿ ¡¢¢¢ £ ¤±¡ |—…­¬t­–«Š—˜™š™žœ˜ž›˜Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¯³³ ˜¬ Œ‰’Ž‹|u–‘uvŽ»}­˜™„™˜›„™…Ÿ ¡¢¢¢ ±£Ÿ¢Ÿ ˜œ ˜˜‡˜™„™…ž™¬œ‡˜™„¬œ„œ„š Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ³°° Ÿ ¡¢¢¢ £ ¡°  Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ¯¯¤ Ÿ ¡¢¢¢ £Ÿ ³³


0123

789:;:<=8>:?@AB:?C8>8?DE;:FB Z[\]Z]^_`a^b^1]c[d^efgh^^^i]\]1]a^gj

GH I J K K K H LM N O P H Q M RS T U RM U H V M S H V T W M O H X M U M N M Y klmnopqrstuvwpxyxz{|} ­®¯°±­²³´¯µ­®³°³¶·³¸±¯¶­®³´³¹¯·¯¶ ’}‰}x‰‚~ˆ‚€‰xˆ€’}ƒxˆ‚ƒ}y

ôùóù1õ2þ3õý44þ5þ06789þö 9 9þ þ 6 þ8 8 6þ6 þñ6òóô õþö÷øùú6ûõüõ6ý õþþÿü0úõ 67þþúöõÿõý óòñ 6ò ô799þþ0 þ1 6 þ0 6þý787 þö76 66 þ36 þö þ ÷þ26þ 66 þ6 

7 þ!6þ 6 þ676þúþ"#þ 7þ 76 !6 þ6 þ66 6þ 66 þ 6876 þ66 þ6 6 þô 7!66 þ þ

 þ9 þ 66 þ 7 86 þ6þ6 ! þ þ

7 þ 66þ66þ6 þ66þ667þ8 7 6þ66 þ

6þ79 $þþ6þ !6

~{€x‚{ƒx„‚…‚~{|}x†}|{…}… °³¸³º±´±­²¯·¯­»³¸²¯´¯¸µ¯¶­º³¸±¼±µ¯´±­²¯³¸¯¹½ ~€ˆ…Š}xˆ‚š‚~}x’{ˆ‚‚ˆ}{‡}… ‡‚ˆ‚ƒ}‰}…x|}ˆŠ}~}‡}‰x‹Œ}|y ¾¶±­¿³À¯´­µ³Á³¸Â»Â¹¯¶­Ã³°³¸±¶·¯¹­ÃÄ´¯·½­ ™‚ƒx„‚|‚~{…‰}ƒx„€ˆ}‰•x¥“}y ‡‚ˆ|}ˆx‰}ƒ€…xŽ‘x’{x“}y |{x’‚ˆ}‡x“‚|‚…‰‚~{}…x“‚y €„}‰‚…x”‚|}…x’{Š}‡…{ ˆ‚ƒ}‰}…x|‚~‚—{ˆ{x’}‰}x‚~y ‰{’}‡x‰‚„}‰xˆ}ˆ}~}…•x–}x{‰€ ’}ˆ}~‡}…x—‚~{£{‡}ˆ{x’}‚~}ƒ• ÅÆÇ È É ÊË ÅÌ Í È ÆË ÎÉ Ï ÐÉ ÑÉ Ê {ˆ}x’{{ƒ}‰x’}~{x~‚‡}„{‰€}ˆ{ %…{x†‚}ˆx‡‚Ÿ‚~™™ƒ}…x„‚y ƒ}ˆ{xˆ€~—‚{x˜‚…’}‰}}…x˜~™y |‚~{…‰}ƒx„€ˆ}‰œ§x‡}‰}…Š}• ÒÓÔÕÖ×ÒØÙÚÛÚ×Ü×ÜÝÞÜ×ßàÓÙÖá š~}|x˜‚~{…’€…š}…x”™ˆ{} ”‚}{…x{‰€œx’{~{…Š}x‚~y ›}’}…x˜€ˆ}‰x”‰}‰{ˆ‰{‡x‹˜˜z” ˆ‡‚|}xŠx…}|‚x’}…xŠx}’y Š}…šx’€€…Š}x’{‰}…šš€…š ƒ}~}„x}š}~x|}ˆŠ}~}‡}‰x|{ˆy ›˜”x‰}ƒ€…xŽœxŠ}…šx‡‚y ’~‚ˆˆx’{x‰{…š‡}‰x„€ˆ‡‚ˆ|}ˆ• ™‚ƒxŒ}|‡‚ˆ|}ˆxˆ‚ƒ{…šš} ‡{…xŠ}…šx’€€…Š}x|‚|‚~™y |€’{}…x’{™}ƒx™‚ƒx{| ¥“‚ ‚…}…š}…x‡}|{xƒ}…Š} …}…‰{…Š}x|‚~‚‡}x}‡}…x’{|}y ‚ƒxŒ}|‡‚ˆ|}ˆx‰‚‰}„x{ˆ} ž}ˆ{™…}x˜‚~Ÿ‚„}‰}…x˜‚y |‚}„™~‡}…x’}‰}x‰‚~ˆ‚€‰• ˆ€‡}…x’}}|x|}ˆŠ}~}‡}‰ |‚…šš€…}‡}…xƒ}‡…Š}x{‰€• …}…šš€}…š}…x“‚|{ˆ‡{…}… ¦…‰€‡xŠ}…šx‡‚{~€x}‡}… ~‚…‰}…x|{ˆ‡{…xŒ}|‡‚ˆ’}• ”‚|‚…‰}~}x€…‰€‡x’}‰}xŠ}…š ‹ž˜Ž“• }}ƒœx{ˆ}xˆ‚š‚~}x’{}{ƒ‡}… x‡‚|}{‡}…x}š{œ§x‰‚y ”‚}{…x{‰€œx”‚|}…xˆ‚…y ˆ} ›‚~’}ˆ}~‡}…x’}‰}x‰‚~ˆ‚y ‡š}}ˆ|{ š{x|‚~‚‡}xŠ}…šx‚€| … Š } œ x ” ‚ … { … x ‹ ¨ ©‘  • ’{ ~ { x |‚ …‚ ~ { |} x ‰ } |} ƒ} … €‰œx‰‚~…Š}‰}x}…Š}‡x„‚…‚y ¢‚ˆ‡{x’‚|{‡{}…œx{}x|‚…‚y ‡€™‰}x€…‰€‡x¨«•¨Ž«x†{ }• ‰‚~’}£‰}~• ~{|}x}…‰€}…xŒ}|‡‚ˆ|}ˆ š}ˆ‡}…x}ƒ }x|}ˆŠ}~}‡}‰ ž}|€…x€…‰€‡x„‚…‚~{|}y ¤’}„€…œx’}‰}x‰‚~ˆ‚€‰ Š}…šx‰{’}‡x‰‚„}‰œx}ƒ‡}… ‰{’}‡x„‚~€x‡ƒ} }‰{~x’‚…š}… …Š}œx|‚…€~€‰…Š}œx|}ˆ{ƒ ’{‰‚~{|}x˜‚|‡}x”‚|}… ‚‚~}„}x’{}…‰}~}…Š}x}’} ‡‚†}’{}…x‰‚~ˆ‚€‰•xz}…‰}~}… ’}}|x„~™ˆ‚ˆx—‚~{£{‡}ˆ{• „}’}x}‡ƒ{~x¡‚ˆ‚|‚~xŽŽ  }~š}xŠ}…šxˆ€’}ƒx|‚…{…šy „{ƒ}‡…Š}x|‚|‚~{‡}…x†}y ¥Œ}’{x†}…š}…x‡ƒ} }‰{~x‡}~‚y }€•x”‚}…Š}‡x«•&&x‡}~‰€ š}x…}|€…x|}ˆ{ƒx‰‚~Ÿ}‰}‰ |{…}…x}ƒ }x }~š}xŠ}…š …}x‡}|{x|‚|{{‡{xˆ‡‚|} ’{…{}{x‰}‡x‰‚„}‰xˆ}ˆ}~}…• ˆ‚}š}{x„‚…‚~{|}• ‚~}„}x’{}…‰}~}…Š}x}’} ‡x|‚…‚~{|}x†}|{…}… Œ}|‡‚ˆ’}xŠ}…šx£}ˆ{{‰}ˆ…Š} ›‚ ‚~‡}{‰xƒ}x{‰€œx“‚„}} ‡‚‚ˆ~‚ƒ} „‚š} }{x…‚š‚~{xˆ{„{x’}… ƒ } ‰ } … x … } … ‰ { … Š } x { ˆ } x ’{ y ˆ } |} x ˆ } † } x ’‚ …š } …x † } |‡ ‚ ˆ y ¡{…}ˆx“‚ˆ‚ƒ}‰}…x”‚|}…œ ‡™—‚~x™‚ƒx†}|{…}…x‡‚ˆ‚y |}ˆœ§x‰}…’}ˆ…Š}• „‚…ˆ{€…}…xŠ}…šx‰‚’}£‰}~œ ’~•x¢}£{{…’}‰{xž€~}{…{œx‰}‡ ƒ}‰}…x’}‚~}ƒx‹Œ}|‡‚ˆ’}• ”‚|‚…‰}~}x{‰€œx“‚‰€}x“™y ˆ‚|‚…‰}~}x„}’}x }‡‰€x‚~y |‚…}|„{‡x}’}…Š}x‡‚‡‚y ª}…šx’{„~{™~{‰}ˆ‡}…x€…‰€‡ |{ˆ{x¡x¡˜¬¡x”‚|}…œx”™£Š}… ˆ}|}}…xˆ‚†€|}ƒx }~š} {~€}…x‰‚~ˆ‚€‰•x¢‚ˆ‡{x‚y  }~š}xŠ}…šx|‚…’‚y ˆ‡{…x†€ˆ‰~€x‰{’}‡x|‚|‚y ”‚‰Š™x¡}~|} }…œx|‚…‚š}ˆy |{ š{‰€œx’{~{…Š}x|‚…†‚}ˆ‡}… ~{‰}x„‚…Š}‡{‰x‡~™…{ˆ ~™‚ƒxƒ}‡…Š}•x‹'() ‡ } …œ x } ƒ } x ‡ ‚ ‡ ‚  { ~ €} … }ƒ }x„{ƒ}‡…Š}xƒ}…Š}x|‚y ûúõøÿö÷øõ4lÿõúõñ2óõü …‚~{|}x’}‰}x’}~{x„‚|‚~{…y 4 5 6 5 7 8 9

9 5 9

  

 5   0 ‰}ƒ}…x„€ˆ}‰•    5%78 1 7% 9 9, 52 7

¤’}„€…œx‡‚‡‚{~€}…x{…{œ 4 5 6 5 7 8 9

9 5 9

   5 6 98 && 5 }~€x’{‡‚‰}ƒ€{xˆ‚‰‚}ƒx„{y        7  5 #

*8 56 ' &3 ƒ}‡…Š}x|‚}‡€‡}…x—‚~{y 578!8 8 486* ' 9  3 £{‡}ˆ{x}…šˆ€…šx‡‚x}„}y 59 #   7, *(5' 3 6"$

6 % 

9 5  7 6 & 7, 7,  …š}…œx‰‚~€‰}|}x‡‚‰{‡}x’{}y '59( 7) 57*878  . ' 25  ‡€‡}…x„‚…’{ˆ‰~{€ˆ{}…x‡}~y +5686%% ' *,68 & # 6 557 6% 6 3& ‰€x„‚…‚~{|}x†}|‡‚ˆ|}ˆ 4-./568,6 6 595% 6% 4, 6 1 7% .'59 6  Š}…šx’{}‡€‡}…x|‚}€{

m8F:?n<:?oEF8p?q8pA:<?C:=:p>F:rBp:A8<

âYãäYHLTYåMYãHæPUMSHçPèPéMYHæPRMéHêäHLTåMRMOMYHXTRäY ®N2s6H=sRs9­>=¾SN6 SN6­7­5Àµ¯´±­»³¸¯´

ëìíîÊÆËÎÌÊíÉÏËÅìÉÏÉËïÌÏíÌÐìÏìð

°¯´±¶:7°¯´±¶:­=>1H4­·³¸´³»Ä·­°¯´±¹ °±´µ±¶­;¸¯´µ±¶?­Ã³¸±Â²³­¿¯¶Ä¯¸±­JLMC­²± ´¯°¯­²¯¸±­·¯¹Ä¶­´³»³ÀÄ°¶8¯9­8¯µ¶±­MO G±À¯8¯¹­®ÄÀ¶øÂ:­»¯¸Ä­¯µ¯¶­²±²±´7 µ±ÀÂ:¸¯°­Ã³¸­¸Ä°¯¹ ·¸±»Ä´±µ¯¶­¯G¯À­°¯¸³·­±¶±½­®³·³¸À¯°»¯·¯¶ ·¯¶::¯½ RN6N6R®¾<N29>=¾SN6­7­HÄÀĹ¯¶­¸Ä°¯¹­²±­<³´¯ ¶:Ķ:µ¯Ãµ¯¶­²±­G±À¯8¯¹¶8¯­¯¶:±¶­µ³¶Á¯¶: 󶲱´·¸±»Ä´±¯¶­·³¸´³»Ä·­²±´³»¯»µ¯¶­ÂÀ³¹ TH³¶²±´·¸±»Ä´±¯¶­·¯¹Ä¶ ±¶±­°³°¯¶:­¯:¯µ­À¯°»¯·½ @¯¶²±¸³¿Â9­®³Á¯°¯·¯¶­1³°±¶9­¸Ä´¯µ­Ã¯¸¯¹­´³·³À¯¹ °³¶8³»¯»µ¯¶­MA­¸Ä°¯¹­°³¶:¯À¯°±­¸Ä´¯µ­Ã¯¸¯¹½ ¯²¯¶8¯­Ã³¸Ä»¯¹¯¶­²¯·¯­Ã³¶³¸±°¯­°¯¶¼¯¯· 5²¯­Ã³¸Ä»¯¹¯¶­¿Ä°À¯¹ ·³¸·±°Ã¯­Ã¹¶­8¯¶:­·Ä°»¯¶:­¯µ±»¯·­²±·³¸¿¯¶: 1¯À¯¹­´¯·Ä¶8¯­°³¶±°Ã¯­¸Ä°¯¹­°±À±µ­>Ä:±¶Â­8¯¶: ²¯¸±­ÃÄ´¯·½­PÄ°À¯¹­Ã³¶³¸±°¯ 󶳸±°¯­²¯¸±­ÃÄ´¯·½­1³À¯±¶ ¯¶:±¶­µ³¶Á¯¶:9­1³¶±¶­;ABC?­´Â¸³½­®³¸Ä´¯µ¯¶­Ã¯À7 »³¸¯²¯­²±­=>­LV½­H¹¶­>¸³°»³´±­»³¸ÄµÄ¸¯¶­»³´¯¸ ¸¯´µ±¶­²±­®ÄÀ¶øÂ:­ï²¯ ±·Ä­¿Ä:¯­°¯´±¹­¹¯¸Ä´­º³¸±¼±µ¯´± ±¶:­Ã¯¸¯¹­·³¸¿¯²±­²±­<ĴĶ­@¯¶²±9­6:³À­²¯¶ °³¶±°Ã¯­»¯:±¯¶­¯·¯Ã¶8¯­´³¹±¶::¯­°³¶8³»¯»µ¯¶ ·¯¹Ä¶­±¶±­°³¶:¯À¯°± ó¶8Ä´Ä·¯¶­´³»¯¶8¯µ ÄÀ¯¶:­²±­·±¶:µ¯·­²³´¯­²¯¶ H¯»¸³¶:¯¶½ µ³¸Ä´¯µ¯¶­Ã¯¸¯¹½ µ³Àĸ¯¹¯¶9U­µ¯·¯¶8¯9­²±­´³À¯ <±­<ĴĶ­@¯¶²±­·³¸²¯Ã¯·­MC­¸Ä°¯¹­8¯¶: T=Ä°¯¹­Ã¯µ­>Ä:±¶Â­°³¶:¯À¯°±­µ³¸Ä´¯µ¯¶­Ã¯À7 t½JOt­¸Ä°¯¹­·¯¶::¯ =¯Ã¯·­®Â¸²±¶¯´±­H³¸´±¯Ã¯¶ ·³¸·±°Ã¯­Ã¹¶­²¯¶­»³À¯´¯¶­À¯±¶¶8¯­¸Ä´¯µ­¸±¶:¯¶½ ±¶:­Ã¯¸¯¹½­H¹¶­>¸³°»³´±­8¯¶:­»³¸¯²¯­²±­´¯°Ã±¶: ´¯´¯¸¯¶­Ã³¶³¸±°¯ <±´·¸±»Ä´±­=¯´µ±¶­5Àµ¯´± 1³°³¶·¯¸¯­²±­<ĴĶ­6:³ÀÂ9­¸Ä°¯¹­8¯¶:­·³¸·±°Ã¯ ¸Ä°¯¹­·Ä°»¯¶:­²¯¶­·³Ã¯·­°³¶:³¶¯±­¯·¯Ã9U °¯¶¼¯¯·­;=>1H4?½ 4³¶Ä¸Ä·­®³Ã¯À¯ SÄÀ¯¶­P¯¶Ä¯¸±­JLMC­»³¸´¯°¯ ù¶­´³»¯¶8¯µ­MA­»Ä¯¹½­1³²¯¶:µ¯¶­²±­<ĴĶ ÄÁ¯Ã¶8¯½ SÄÀÂ:­<±º¸³­<¾I­´³¸·¯­·±° H¯»¸³¶:¯¶­¯²¯­O­¸Ä°¯¹­8¯¶:­¸Ä´¯µ­Ã¯¸¯¹½­=Ä°¯¹ 1³°³¶·¯¸¯­±·Ä­°³¶Ä¸Ä·­Ã³¶:¯µÄ¯¶­>Ä:±¶Â9­´¯¯· S±²¯¶:­1´±¯À9­<±¶¯´ 8¯¶:­·³¸·±°Ã¯­Ã¹¶­¸¯·¯7¸¯·¯­¸Ä´¯µ­Ã¯²¯­»¯:±¯¶ µ³¿¯²±¯¶­²±­²¯À¯°­¸Ä°¯¹­¯²¯­±´·¸±­²¯¶­¯¶¯µ¶8¯½ 1´±¯À9­>³¶¯:¯­®³¸¿¯­²¯¶ WXYZ[\]X^52 9 6 . 98% ', ¸¯´µ±¶­²±­5ÄÀ¯­H4¾­®¯»Äï7 ·³¶­®ÄÀ¶øÂ:Â9­1³¶±¶­;ABC?½ ¯·¯Ã¶8¯½ S³¸Ä¶·Ä¶:­µ³Àį¸:¯¶8¯­·³¸´³»Ä·­´³°Ã¯·­°³7 >¸¯¶´°±:¸¯´±­;<±¶´Â´7 _XYZ[\]X^52 9 6  1³À¯±¶­±·Ä9­²¯¸±­³º¯Àį´± ®³Ã¯À¯­<ĴĶ­@¯¶²±9­E¯:±¶Â9­°³¶:Ķ:µ¯Ãµ¯¶ ¶8³À¯°¯·µ¯¶­²±¸±­´³¹±¶::¯­·±²¯µ­·³¸·±°Ã¯­°¯·³7 ¶¯µ³¸·¸¯¶´?­®ÄÀ¶7 ` X YZ [ \ ] X ^ 5 2

96 

' 8 (

1

6 % øÂ:Â9­5¸±³¼­H¸¯´·ÂGÂ9 ¯¶:±¶­µ³¶Á¯¶:­8¯¶:­°³À¯¶²¯­G±À¯8¯¹¶8¯­²±¯G¯À± ¸±¯À­»¯¶:Ķ¯¶­8¯¶:­¸Ä´¯µ½ aXYZ[\]X^52 9 6 4 6h 6 ²±­À¯Ã¯¶:¯¶­¿Ä:¯­²±·³°Äµ¯¶ ²³¶:¯¶­¹Ä¿¯¶­²³¸¯´­´³µ±·¯¸­ÃĵÄÀ­MA½LL½­1³·³À¯¹ T1¯8¯­´³²¯¶:­µ³¸¿¯½­I¯¶:­¯²¯­²±­¸Ä°¯¹­¯¶¯µ ﲯ­JLMJ­À¯ÀÄ­¿Ä°À¯¹ bbXYZ[\]X^52 9 6 i 5 µÄ¯À±·¯´­»³¸¯´­8¯¶:­·±²¯µ bcXYZ[\]X^52 9 6 j56* À¯8¯µ­µÂ¶´Ä°´±½­N¶·Äµ ±·Ä9­·±»¯7·±»¯­¹Ä¿¯¶­8¯¶:­²±´³¸·¯±­¯¶:±¶­µ³¶Á¯¶: ²¯¶­±´·¸±­´¯8¯9­°³¸³µ¯­À¯¶:´Ä¶:­°³À¯¸±µ¯¶­²±¸±­´¯¯· 󶳸±°¯­¸¯´µ±¶ bdXYZ[\]X^52 9 6 - 6%%,' 6 °³¶:¯¶·±´±Ã¯´±­·³¸¿¯²±¶8¯ °³¶³¸¿¯¶:­´³¹±¶::¯­°³¶8³»¯»µ¯¶­¸¯·Ä´¯¶­Ã¹¶ °³¶²³¶:¯¸­´Ä¯¸¯­:³°Ä¸Ä¹½­S³¸Ä¶·Ä¶:­°³¸³µ¯ ´³»¯¶8¯µ­OL½JtK bWXYZ[\]X^52 9 6 .56' µÄ¯À±·¯´­»³¸¯´­8¯¶:­µÄ¸¯¶: =>1H4½­6¯°Ä¶­Ã¯²¯ ·Ä°»¯¶:½­5µ±»¯·¶8¯­»¯¶8¯µ­Ã¹¶­8¯¶:­·Ä°»Ä¹ ´³°Ä¯¶8¯­´³À¯°¯·9U­ÄÁ¯Ã¶8¯½ baXYZ[\]X^52 9 6 k8789,'$ »¯±µ9­5¸±³¼­°³°±¶·¯­Ã³·Ä:¯´ ²±Ã³µ¯¸¯¶:¯¶­8¯¶:­·Ä°»¯¶:­²¯¶­°³¶±°Ã¯­¸Ä°¯¹ @¯°¯·­1³°±¶9­FĶ·Â¸Â­°³¶:Ķ:µ¯Ãµ¯¶9­´¯¯· ·¯¹Ä¶­±¶±9­¿Ä°À¯¹¶8¯ beXYZ[\]X^52 9 6 456% 8 ²±´·¸±»Ä´±­·±¶:µ¯·­²³´¯ °±À±µ­G¯¸:¯½ ±¶±­Ã±¹¯µ¶8¯­°¯´±¹­°³À¯µÄµ¯¶­Ã³¶²¯·¯¯¶­¸Ä°¯¹ °³¶Ä¸Ä¶­¹¯¶8¯ fgXYZ[\]X^52 9 6#596 ²¯¶­µ³Á¯°¯·¯¶­Ä¶·Äµ T>¯²±­´±¯¶:­ÁįÁ¯¶8¯­Ã¯¶¯´½­>±»¯7·±»¯­´³µ±·¯¸ °±À±µ­G¯¸:¯­8¯¶:­¸Ä´¯µ­·³¸·±°Ã¯­Ã¹¶½­FĶ·Â¸Â AC½LJM­=>1H4­´¯¿¯½ fbXYZ[\]X^52 9 6 k ',7 °³À¯µÄµ¯¶­Ã³¶:³Á³µ¯¶ ÃĵÄÀ­MA½LL­¹Ä¿¯¶­²³¸¯´­°³¶::Ä8ĸ½­FÄ¿¯¶¶8¯ °³¶:Ķ:µ¯Ãµ¯¶9­´¯¯·­±¶±­µ³¸Ä:±¯¶­¯µ±»¯·­»³¶Á¯¶¯ 1³°³¶·¯¸¯­»³¸¯· ¸¯´µ±¶­8¯¶:­²±·³¸±°¯ µÄ¯À±·¯´­»³¸¯´­»³:±·Ä ²±´³¸·¯±­¯¶:±¶­µ³¶Á¯¶:­´³¹±¶::¯­°³¶8³»¯»µ¯¶ ¯¶:±¶­µ³¶Á¯¶:­»³ÀÄ°­»±´¯­²±µ³·¯¹Ä±½­;¹¯´? ûúõøÿö÷øõ4lÿõúõñ2óõü ÃÄÀĹ¯¶­¸Ä°¯¹­·³¸·±°Ã¯­Ã¹¶9U­ÄÁ¯Ã¶8¯½ ¾¯­°³¶¿³À¯´µ¯¶9­µ³¸Ä´¯µ¯¶­Ã¯À±¶:­Ã¯¸¯¹ °³¶±°Ã¯­¸Ä°¯¹­°±À±µ­1Ķ8·½­5·¯Ã­¸Ä7 °¯¹¶8¯­¹¯¶Áĸ­´³·³À¯¹­Ã¹¶­»³´¯¸ °³¶±°Ã¯¶8¯½­S³¸Ä¶·Ä¶:­Ã³°±À±µ­¸Ä°¯¹­»±´¯ °³¶8³À¯°¯·µ¯¶­²±¸±­´³¹±¶::¯­·±²¯µ­°³7 ¶:¯À¯°±­Àĵ¯½ ®³Ã¯À¯­<ĴĶ­6:³ÀÂ9­E±8¯¶·Â9­°³7

*+,Ì+ì,îË-ÌÏÑîÏÉ -Æ. î , î Ë /Î0ë 123456­7­®Â°ÃÂÀ­1Ä»±8¯¶·Â¸Â9­·³¸Ã±²¯¶¯

µ¯´Ä´­µ³µ³¸¯´¯¶­²¯À¯°­¸Ä°¯¹­·¯¶::¯ ;®<=>?­¯µ¹±¸¶8¯­²±¿³»À´µ¯¶­µ³­2¯Ã¯´ @³»Â¶:¯¶½­¾¯­²±³µ´³µÄ´±­®³¿¯µ´¯¯¶­6³:³¸± 1À³°¯¶9­Ã¯²¯­1³¶±¶­;ABC?­´³·³À¯¹­±¯ °³¶¯¶²¯·¯¶:¯¶±­»³¸±·¯­¯Á¯¸¯­Ã³¶¯¹¯¶¯¶½ >³¸µ¯±·­¹¯À­±·Ä9­µÂ¸»¯¶­®<=>­1±·± D¯·±°¯¹­E¯¹8Ķ±¶:´±¹­°³¶:Ķ:µ¯Ãµ¯¶ ¸¯´¯­Ãį´¶8¯­À¯¶·¯¸¯¶­¯µ¹±¸¶8¯­µ³¯²±À¯¶ »±´¯­²±·³:¯µ¯¶­·¯¶Ã¯­°³°¯¶²¯¶:­´±¯Ã¯ óÀ¯µÄ¶8¯½­F¯À­±·Ä­ÁĵÄí°³¶¿¯²±­»Äµ·± »¯¹G¯­·±²¯µ­¯²¯­´³Â¸¯¶:­ÃĶ­8¯¶:­µ³»¯À ¹ÄµÄ°­¿±µ¯­°³°¯¶:­°³À¯¶::¯¸½ 5²¯ÃĶ­®Â°ÃÂÀ­1Ä»±8¯¶·Â¸Â9­8¯¶: ´³¹¯¸±7¹¯¸±¶8¯­»³¸·Ä:¯´­²±­HÂÀ²¯­<¾I­±¶±9 ²±³µ´³µÄ´±­¿¯µ´¯­»³¸²¯´¯¸µ¯¶­ÃÄ·Ä´¯¶ 4¯¹µ¯°¯¹­5:Ķ:­=¾­²¯À¯°­·±¶:µ¯·­µ¯´¯´±9 ·³¸·¯¶::¯À­JK­4¯¸³·­JLMJ9­¯·¯´­Ã³¸µ¯¸¯ »³¸¶Â°Â¸­¸³:±´·³¸­CLJ­®BH¾<½1N1BJLML½ H³À¯µÄ­²±¶±À¯±­·³À¯¹­°³À¯¶::¯¸­Ã¯´¯À­AA9 ¯8¯·­;A?9­N¶²¯¶:7N¶²¯¶:­6°¸­JC­>¯¹Ä¶ JLLA­·³¶·¯¶:­H³¶:¹¯ÃÄ´¯¶­®³µ³¸¯´¯¶ <¯À¯°­=Ä°¯¹­>¯¶::¯½ HÄ·Ä´¯¶­·³¸´³»Ä·9­À³»±¹­¸±¶:¯¶­²¯¸±­ºÂ¶±´ 8¯¶:­²±¿¯·Ä¹µ¯¶­ÂÀ³¹­H6­1À³°¯¶­Ã¯²¯­MO PÄÀ±­JLLQ­´±À¯°½­®³·±µ¯­±·Ä9­Ã³À¯µÄ­²±¿¯·Ä¹± ºÂ¶±´­´³À¯°¯­´¯·Ä­·¯¹Ä¶­Ã³¶¿¯¸¯­ÂÀ³¹ °¯¿³À±´­¹¯µ±°­8¯¶:­²±µ³·Ä¯±­F³¸8­1Äø±8¶ 1F­4FÄ°½ HÄ·Ä´¯¶­·³¸´³»Ä·9­µ³°Ä²±¯¶­²±Ã³¸µÄ¯· ÂÀ³¹­H³¶:¯²±À¯¶­>±¶::±­<¾I­8¯¶: °³¶¿¯·Ä¹µ¯¶­Ã³¶¯°»¯¹¯¶­°¯´¯­Ã³¶¯¹¯¶¯¶ ´³À¯°¯­³¶¯°­»ÄÀ¯¶­²¯¸±­ºÂ¶±´­8¯¶: ²±¿¯·Ä¹µ¯¶­H6­1À³°¯¶½­¶¯°Ä¶­µ³²Ä¯¶8¯ °³°³¸±¶·¯¹µ¯¶­Ã³À¯µÄ­»³¸¯²¯­²¯À¯° ·¯¹¯¶¯¶­µÂ·¯½ 5µ¯¶­·³·¯Ã±9­´³°Ä¯­ÃÄ·Ä´¯¶­Ã³¶:¯²±À¯¶ ±¶±9­À³»±¹­¸±¶:¯¶­²¯¸±­·Ä¶·Ä·¯¶­¿¯µ´¯­Ã³¶Ä¶·Ä· Ä°Ä°­;PHN?­E¯¹8Ķ±¶:­<8¯¹­1F½­P¯µ´¯­²± ®³¿¯¸±­1À³°¯¶­±·Ä­°³¶Ä¶·Ä·­1Ä»±8¯¶·Â¸Â­J ·¯¹Ä¶­Ã³¶¿¯¸¯½­<8¯¹­°³¶²¯´¯¸µ¯¶­·Ä¶·Ä7 ·¯¶¶8¯­Ã¯²¯­Ã¯´¯À­AA­¯8¯·­;M?­N¶²¯¶:7 N¶²¯¶:­6­JC­>¯¹Ä¶­JLLA½­;°Â¶?

»¯¸¯¶:­²±·³¸±°¯²¯¶­´³»³ÀÄ°­²±²±´·¸±»Ä´±7 µ¯¶­µ³­°¯´±¶:7°¯´±¶:­=>1H4½­T®¯À¯Ä­¯²¯ »³¸¯´­8¯¶:­·±²¯µ­À¯8¯µ9­¹¯¸Ä´­´³:³¸¯ ²±À¯Ã¸µ¯¶­µ³­SÄÀµ­´Äï8¯­¯²¯­Ã³¶::¯¶7 ·±¯¶9U­±°»Ä¹¶8¯½ 1³¶¯²¯9­®³Ã¯À¯­H³¸Ä°­SÄÀÂ:­<±º±´± ¸³:±Â¶¯À­<¾I9­<¯¸´Â¶Â­¾°¯°­IÄG¶Â9­¿Ä:¯ °³¶:±°»¯Ä­¯:¯¸­¿±µ¯­²±·³°Äµ¯¶­»³¸¯´ ²³¶:¯¶­µÂ¶²±´±­·±²¯µ­À¯8¯µ­´³:³¸¯ ²±À¯Ã¸µ¯¶½­S³¸¯´­µÄ¯À±·¯´­·±²¯µ­À¯8¯µ­±·Ä °³¶Ä¸Ä·¶8¯­¯µ¯¶­´³:³¸¯­²±:¯¶·±­²³¶:¯¶ »³¸¯´­8¯¶:­»¯±µ½ T1³µ±·¯¸­VLL­µ¯¸Ä¶:­»³¸¯´­°³¶:7 :İïÀ­´³·³À¯¹­¯¶:±¶­µ³¶Á¯¶:­»³»³¸¯Ã¯ G¯µ·Ä­À¯ÀÄ­°³¶8³»¯»µ¯¶­¯±¸­°¯´Äµ­:IJ¯¶: SÄÀÂ:­²±­E¯·³´½­S³¸¯´­8¯¶:­¸Ä´¯µ­±·Ä ´Ä²¯¹­²±´±¶:µ±¸µ¯¶­¶¯°Ä¶­·±²¯µ­°³¶Ä·Äà µ³°Ä¶:µ±¶¯¶­¶¯¶·±¶8¯­°¯´±¹­¯²¯­8¯¶: µÄ¸¯¶:­»¯±µ½­®¯À¯Ä­·³¸¶8¯·¯­²±µ³·³°Äµ¯¶9 ´³:³¸¯­´¯¿¯­À¯Ã¸­¶¯¶·±­µ¯°±­À¯¶:´Ä¶: :¯¶·±9U­µ¯·¯¶8¯½ <±¯­ÃĶ­°³¶³:¯´µ¯¶­»¯¹G¯­¸¯´µ±¶ ·³¸´³»Ä·­·±²¯µ­²±Ã³¸»ÂÀ³¹µ¯¶­Ä¶·Äµ­²±¿Ä¯À »³À±µ¯¶½­P±µ¯­²±­À¯Ã¯¶:¯¶­²±µ³·³°Äµ¯¶­¯²¯ G¯¸:¯­8¯¶:­°³¶¿Ä¯À¶8¯9­<¯¸´Â¶Â­°³°±¶·¯ ¹¯À­±·Ä­´³:³¸¯­²±­À¯Ã¸µ¯¶­µ³Ã¯²¯­Ã±¹¯µ »³¸G¯¿±»­´Äï8¯­²±À¯µÄµ¯¶­·±¶²¯µ¯¶­·³:¯´ Ķ·Äµ­°³°»³¸±µ¯¶­´¹ÂÁµ­·³¸¯Ã8½;±¶:?


012303567893 1 ;<=>?@<AB>C@D@E<@B>FEGHE>IHJ<K@GAE@L º¦±´¸¦§¤¶¯³¦2¦¬¤®¯¬¯3´±¤²¯¹¦³µ¤4»¦¸¤¶«¶56¤7ª8©¤9´³·§:¬·­·

o|€n€x~|y‡nˆ|~znMMŽn|{ƒ{n‚ƒ|¼|~n{zy‡€|{n}€vƒ|„ ˆ|}|~n„zy‡‡|n}€vƒ|„nwyy‡|„n|{|}nˆznuxƒvy‚~v‡v wy‡z€x{zn|¼|y‡n‰€|ynNƒ|„~|‡|n‰ƒ|¼|~nŠ|~|„ ‹‰N‰ŠkŒnu|x‚|{ynuxƒvy‚~v‡vmn‘tOnj|~{nzyz’

01(+$2*+&+B"9)%)"2'()/.)$))$ 6'$&#*#6/)$"%1)")5('5"%)()6"/+6D 9:9-;"-<="5),1$"()(1>"/+$5#$&'$ 2'5#.#"9:9-;"01(+$2*+&+"#$#B 01(+$2*+&+"3'*,).#("6'$&&+$%+("] 9#,)/$8)"3'*,)*)2"/+$5#$&'$")5('5 6'%)(#"'6)."%)*#"U)3)$&"&1()5B %)*#".'/+(),)$$8)"3#.)"6)71",#$&D 9)%)"2'()/.)$))$"5),1$"#$#>"2#,)/D &)5#$&/)5"2*+W#$.#"$)$5#B"K),1$ $8)"+25#6#."3#.)"6'62'*5),)$/)$ ()(1>".'+*)$&")5('5"%)*#".'/+(),$8) !"#$#"%#&'()*"+(',"-#.%#/ /+62'5#.#"6'62'*5)$%#$&/)$"?] 2*'.5).#"5'*.'315"6'./#"3'(16"%#5)*D 3'*,).#("6'$7)%#"71)*)"5#&)"%)()6 01(+$2*+&+".'3)&)#".'('/.#")4)( U)3)$&"+(),*)&)B";$5)*)"()#$")5D &'5/)$"2'*+(',)$"6'%)(#"'6).$8)B :(#62#)%'":(),*)&)"L#.4)"E)D 1$51/"6'$7)*#$&"2'*4)/#()$")5('5 ('5#/>"3+()"W+(#>"31(1")$&/#.>"5'$#. -)()6".'('/.#"9:9-;"01(+$D .#+$)("5#$&/)5"-<=B 8)$&")/)$"%##/15.'*5)/)$"%)()6 ()2)$&)$>".'2)/"5)/*)4>"*'$)$&> 2*+&+"5'*.'315>"2#,)/$8)"6'()D Y0+62'5#.#".'6)U)6"#$#".)$&)5 9:9-;"-<=>"?@"A)*'5"6'$%)5)$&B 2)$),)$>"2'$U)/".#()5>"&1()5>".'D /1/)$".'('/.#".'U)*)5'*31/)"6)1D 6'$%1/1$&"2)*)".#.4)"%)()6 -#7'()./)$"0'2)()"C#%)$&"9'$D $)6>"5'$#."6'7)>".'2)/3+()>"3)./'5> 21$"6'()(1#".'('/.#"5#$&/)5"/'D 6'6)U1"2*'.5).#$8)B"L'()#$"#51> %#/)$"E+$"F+*6)(D<$G+*6)("H9ED /)*)5'>"W+(#"2).#*"%)$"5#$71B U)6)5)$B"A'$1*15".'+*)$&"2'$D 71&)" 6'$7)%#" )7)$&" 1$51/ 789 9 9 8 %#

887 7 9 

  !"# $!% &!' %"( )& F<I>"0'.'$#)$"%)$":(),*)&)"-#.%#/ P)3)$&"+(),*)&)"&1()5>"%#/)5)D %)62#$&")5('5"/)*)5'").)("LA;"? 6'$&&'63('$&"6'*'/)".'U)*)"6'$D *'!+ !, -./01 01(+$2*+&+>"J/+"K'&1,"L)$5+.)> /)$$8)>"6'$7)%#"U)3)$&"1$&&1()$ T#*#61(8+>"L)$5+.+"C1%#>"2#,)/$8) 5)("%)$"QRSTT>2"/)5)$8)BHUVWI

“”•–—˜™š–›—œžŸ”›”— “¡—¡š¢”š

£¤¥¦§¨¦¤©ª©¤«¬¦§­¤¨¦§­¤®¯¬¦§­°¦± ²¯ ³ ¦ ³ ´ µ ¤ ¶¬ · ¸ ¯ ¹ ´ ¬ ¤ º¯ ¸ »µ M!M!NMOPQRSM! D"-#$)."L+.#)("K'$)&)"0'*7) -)$"K*)$.6#&*).#"T1$1$&D /#%1("6'$.#$8)(#*"3)$8)/"5'D $)&)"/'*7)").)("T1$1$&/#%1( 8)$&""3'/'*7)"%#"(1)*"$'&'*# .'U)*)"#('&)(B"L'3)&#)$"3'.)* 6'*'/)"3'*)$&/)5"6'()(1# 2'*1.),))$"7).)"5'$)&)"/'*7) <$%+$'.#)"%#"(1)*"=+&8)/)*5)B 0'2)()"-#$.+.$)/'*5*)$. T1$1$&/#%1(>"-4#"V)*$+ V#%#$1&*+,+>"6'$&1$&/)2D /)$>"2'51&)."8)$&"6'()/1/)$ #$W'.5#&).#"()$&.1$&"/'"()2)D $&)$"6'$'61/)$"3)$8)/ 4)*&)"8)$&"3'/'*7)"/'"(1)* $'&'*#"5)$2)"6'()(1#"%#$).B A'*'/)"3'*)$&/)5"6'()(1# 9XK0<"8)$&"5#%)/"6).1/"*'D /+6'$%).#"+(',"9'6'*#$5), -)'*),"-<=B L'()#$"#51>"6+%1."8)$& %#&1$)/)$"+(',"4)*&)"#$# 3#).)$8)"%#()/1/)$"%'$&)$ ()$&.1$&"6'$'*#6)"5)4)*)$ 2'*2)$7)$&)$"/+$5*)/"+(', 2'*1.),))$"%#"(1)*"$'&'*# 5)$2)"6'62'*2)$7)$&"2).D 2+*5B Y0)6#"6'$.#$8)(#*"3)D $8)/"5'$)&)"/'*7)").)("T1D $1$&/#%1("8)$&"3'/'*7)"/' (1)*"$'&'*#".'U)*)"#('&)(B

üý«ºþ¤¥ÿ0¥1ÿ0¥ý

£ÝÞßàáâãäåæçæçèáéêæë áßìæëéíâçäàßçêâíâäîâïâ ðñòäâìâëäåæçæçèáéêæëó £Ýäñßãâçôâáâçäõâïèâ ãßïâçèáâíäàßëâëæéäÞöðñò éëßèâëó £Ý÷âçôâäøùøäúïâçèäðñò âìâëäåæçæçèáéêæëäôâçè ãßïâçèáâíäìßûâïâäëßèâëó

nu|wznwy}zy|ƒz~n|y|€n{y|‡|n€~¼| |}|ƒn½xyxy‡€zˆxƒn|y‡n€~¼|n€nƒx|~ny‡~z }…|~|nzƒ‡|ƒ’nj~€|nz|}|y|nw~x‚|€|y {y|‡|n€~¼|n|y‡n}xˆ|„n‚~y|„n€~¼|nˆz ƒx|~ny‡~z’n ¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÁÂÀÇÀÅÈÉÄÆÊÆ ËÌÍÎÏÎÐÑÒÓÔÕÔÓÎÖÌ×Ø×ÎÓÔÐÙÚÓÚÓÛÖÒÜÚÏ

A'*'/)"3#).)$8)"6'*12)/)$ *1.),))$"8)$&".1%),"6'$D 5'$)&)"/'*7)"8)$&".1%), %)2)5"*'/+6'$%).#"%)*#"2'D 2'*$),"3'/'*7)"%#"(1)*"$'D 6'*#$5),B"X)$&)$".'63)*)D &'*#>2"/)5)$8)>"L'$#$"H_dcIB $&)$"6'6#(#,#"2'*1.),))$ <)"6'$7'()./)$>".))5"#$# 2'$8)(1*"5'$)&)"/'*7)>21U)2D %#$).",)$8)"6'$U)5)5".'3)D $8)B $8)/"c`c"5'$)&)"/'*7)").)( L'6'$5)*)"#51"0'2)()"L'/D T1$1$&/#%1("8)$&"3'/'*7)"%# .#"9'$'62)5)$"K'$)&)"0'*7) (1)*"$'&'*#".'U)*)"('&)(B"a$D -#$.+.$)/'*5*)$."T1$1$&/#D 51/"6'$&1*)$&#"716(),"5'D %1(>"J/+"C1%#8+$+>"6'$)6D $)&)"/'*7)"8)$&"3'/'*7)".'U)*) 3),/)$"2#,)/$8)"5'*1."6'D #('&)(>".))5"#$#"%#$)."61()# $8+.#)(#.).#/)$"2*+.'%1*"3'D 6'()/1/)$".+.#)(#.).#"()$&D /'*7)"/'"(1)*"$'&'*#"()$&.1$& .1$&"/'2)%)"6).8)*)/)5B /'2)%)"6).8)*)/)5B"Y0)6# L'()#$"#51"71&)"6'()/1/)$ 7'6215"3+()"/'"6).8)*)/)5 6+$#5+*#$&",#$&&)"/'2'(+.+/ 1$51/"6'$.+.#)(#.).#()$"2*+D %'.)"1$51/"6'$&'5),1#"%)$ .'%1*"3'/'*7)"/'"(1)*"$'&'*#"#$#B 6'$U'&),"U)(+$"5'$)&)"/'*7) L'61)$8)"/)6#"()/1/)$"1$D 8)$&")/)$"3'*)$&/)5".'U)*) 51/"2'*(#$%1$&)$"5'$)&)"/'*D #('&)(B 7)>2"1U)2$8)B L'()#$"#51>"-4#"3'*,)*)2 J/+"3'*,)*)2>"6).8)*)D 4)*&)"8)$&",'$%)/"3'/'*7) /)*5)"71&)"7)$&)$"61%),"5'*D /'"(1)*"$'&'*#"3'*)$&/)5 /'$)"3171/"*)81"%)$"#6#$&D 6'()(1#"9XK0<"8)$&".1%), #6#$&"3'/'*7)"%#"(1)*"$'&'*# 6'$%)2)5/)$"*'/+6'$%).# +(',"2#,)/D2#,)/"8)$&"6'D %)*#"9'6%)"-<=B"X)$&)$"3'D 6)$&"3'(16"6'6#(#/#"/+6D *)$&/)5"/'"(1)*"$'&'*#"6'()(1# 2'5'$B"YX)$&)$"61%),"%##D 2'*1.),))$D2'*1.),))$ 6#$&D#6#$&#"+(',"+*)$&"8)$& 8)$&"3'(16"6'$%)2)5/)$ 6'$)4)*/)$"/'61%),)$ *'/+6'$%).#B"-#"=+&8)/)*5) 3'/'*7)"/'"(1)*"$'&'*#B"0)()1 .'$%#*#".))5"#$#")%)".'/#5)*"3 #$&#$"3'/'*7)"/'"(1)*"$'&'*#> 9XK0<"8)$&".1%),"6'$%)2)5D .'3)#/$8)"6'()(1#"9XK0< /)$"*'/+6'$%).#B 8)$&".1%),"6'$%)2)5/)$ YL'3)#/$8)"/)()1"3'/'*7) *'/+6'$%).#"%)*#"9'6%) /'"(1)*"$'&'*#"#51"6'()(1#"2'D -<=>2"21$&/).$8)BH456I

7 9 8 897YX Y \7X 7  $, -/]0+ (!"^ *!%!", (!#%, '^ %, !$ 7,(',+ %*+ '"+ X!YZ , -[.8/0 1 Y! "#*_ ^ &^ &* *!%!", (!,* %, 8 `1abb (!#%, 8 c1bbb ! *,"( (!(&' !$^ '^ %, %!$ '!$!&' ^$ (!,** ^ #" %, 8 a1abb (!#%, 8 d1bbb ! *,"(1

 e Ÿ ” f g” — h– › ™ ž › ™ › — i j k —   ” l ™ ž — m  ž n ” e ” £Ýüµ¹¦§­¤ý´§±´±¦§¤9¦¸´¸¤9·¬´:¸µ¤ý¶6ü¤®¦§¨´¬·±·

MOZ![RZZPQRSM! ^2"?`_"715)B"C#()"%)()6".)51 ,'$5#/)$"%)*#"7)3)5)$";.#.D 31(/)$"2'*6+,+$)$"#51"/)D D"K'*%)/4)"%)()6"/).1. 31()$".'5'(),"2151.)$"5#%)/ 5'$"L'/%)"01(+$2*+&+B";*#'G *'$)"2*+.'."2'$8#%#/)$"5'*D %1&))$"/+*12.#"2'$&)%))$ 6'621$8)#",)*5)"3'$%) 6'$&)5)/)$>"2#,)/$8)"6)D ,)%)2"L)*7)$)"6).#,"5),)2 5)$),"5'62)5"2'631)$&)$ 8)$&"U1/12"1$51/"6'63)8)* .#,"6'$1$&&1",).#(")1%#5 )4)(>".'*5)"6'$&)U1"2).)( )/,#*".)62),"HK9;LI"C)$D 6)/)"%#&)$5#",1/16)$"2'$D C)%)$"9'$&)4).)$"0'1)D b?"0a\;9>"2'*6+,+$)$"#51 81*+5+>"\'*#3'*51."L)631%# 7)*)"c"5),1$"c"31()$>2"/)5) $&)$"%)$"9'63)$&1$)$ 3#.)"%#/)31(/)$>2"/)5)$8)B HC909I"5'*/)#5"5#$&/)5"/'.)D 0).#"9#%.1."0'7)*#"V)5'. L1,)*8)$5+"%)$"L)8+$+> ;*#'G>"L'$#$"H_dcIB %#51$515",1/16)$"]"5),1$ -#)"6'()$715/)$>"51$51D (),)$"8)$&"%#()/1/)$"+(', ;*8)"^).8#%"6'$&)5)/)$ ]"31()$"2'$7)*)"%)$"%'$%) 5)$"%#.)62)#/)$"X)/.)"9'D )$&&+5)"5#6".'63#()$"%)()6 5#6"2'$8#%#/"'$&&)$"6'()D /1/)$".2'/1().#"1$51/"6'D ^2"_``"715)B"K1$515)$"#51 $1$515"a616"%)*#"0'7)*# 2'$&)%))$"5)$),B %#)71/)$"7)/.)"2'$1$515 V)5'."%)()6".#%)$&"2'/)$ YC909"71&)"3'(16"6'D ()/1/)$"2'$),)$)$"5'*,)D 1616"HX9aI"0'7)*#"V)5'. ()(1B";&'$%)".#%)$&"%#()$D 6#$5)"3)*)$&"31/5#")5)1 %)2"5'*.)$&/)"L)*7)$)"%)$ %)()6".#%)$&"/).1."5'*.'315 715/)$"2)%)"L'$#$"H_dcI /'5'*)$&)$"()#$"1$51/"/).1. 917#"\)*5)$)B"L'3)3>"2#,)/D %#"9'$&)%#()$"K#$%)/"9#D /'6)*#$"%'$&)$"2'63'())$ #$#B"9'$8#%#/"6).#,")/)$ $8)"6).#,"6'$&1621(/)$ klŒNl½n|ˆ|ƒ|„n€‡z|{|yn|y‡nˆz‚zƒz„nvƒ„n‚wzƒz€ny|w| %)$)"0+*12.#"HK#2#/+*I %)*#"2'$).',)5",1/16"\'D 6'6#$5)"/'5'*)$&)$".)/.# %)$"6'('$&/)2#")()5"31/5# ihklŒNl½ gƒuz~|njx{z|mn}|ƒ|„n}|{xn}{|nky|ƒz}|n‰|¼|€nrxwznˆ|y =+&8)/)*5)>"2'/)$"()(1B *#3'*51.B"L'%)$&/)$",)*#"#$# ),(#"%)()6"/).1."#$#>2"/)5) %)()6"/).1."#$#B"<)"6'D r|y‡xy|yn‹‰rrŒnˆznŠzy|}n‰yˆ|‚|{|ymn‰y‡ƒvƒ||ynux|y‡|y A'$1*15" $&)5)/)$>"7#/)"%#()/1/)$ 0).#"<$5'("0'7)*# HfdcI".#%)$&"%#()$715/)$ %#)B ˆ|ynk}{nŠ|~|„n‹Š‰‰ukŠŒnr|y{xƒ’ 2'$),)$)$"%)()6"4)/51 01) . ) " ,1/ 16" L ) * 7 ) $) V) 5 ' . " ; * # ' G " A 1 %) " ) * 6) $ D %' $ & ) $ " ) & ' $ %) " 2 ' 63 ' ( ) ) $ ‰~w‚x|yn€ƒ|„z~|yn‰x~†v€~{vmnsŽnk‡x}{x}nsŽnzyzmnƒz„n}x€| 5'*%)/4)"L)8+$+B 2)%)"3"F'3*1)*#"()(1>"5'(), U'2)5"%)$",).#(")1%#5"C909 wƒ|y…vy‡n€nv¼€n†z}|{|n‚|y{|z’ng|mn‚|y{|znz|n|y‡‡|‚n}|‡|z 5)>"%)()6"/).1."#51"/'%1)D %)*#" {w‚|{n|y‡n…v…v€nxy{x€nwy‡w|ƒz€|yny~‡zn}{ƒ|„nwy¼|ƒ|yz $8)"3'*2'*)$".'3)&)#"/1).) -1)"5'*%)/4)"()#$$8)> 6'$&)71/)$"2'$)$&&1,)$ 3'(16"%#.'*),/)$",)$8) ~x{zyz{|}n}ƒ|w|nƒzw|n„|~znˆzn€|y{v~’ 1)("5)$),"%)*#"4)*&)"2'D 917#"\)*5+$+"%)$"L1*+.+ 2'$),)$)$"6'$&#$&)5"L)*D 31)$&"4)/51B vrz|}|y|n‚zƒz„n‚|y{|zn|y‡nw|}z„n|ƒ|wzmn€|~y|nƒxwn|y|€ 7 6# #/B"0'%1)$8)"%#/'$)# %#/)5)/)$";*#'G")/)$"6'$7)D 7)$)".))5"#51"6).#,"6'$7)3)5 0).1."%1&))$"/+*12.# |y‡n~€xy¼xy‡n€z{|nz}|nƒƒx|}|n~v{vnˆ|ynwyz€w|{zn}{z|‚ 2).() ("b")8)5"?"7+"2).)("?@"aa ()$#".#%)$&"2'*%)$)"0)6#. 2'&)4)#"$'&'*#".#2#("H9ELI #$#"3'*61()"2)%)"b``]".#()6 }xˆx{n‚|y{|zmxnx¼|~y|mngyzyn‹‘Œ’ ?d?eee".'3)&)#6)$)"%#1D H3dcI"3'.+/"%'$&)$")&'$%) )/5#GB"C'*.)6)"#51"71&)")%) .))5"9'6/)3"01(+$2*+&+ kƒxwyx}n‘x~x}|yni€vyvwznˆ|ynj|y|¼wymng€vƒ|„ c 7)6#$)$"%)*#"L'/*'5)*#. ,'$%)/"6'63)$&1$"6'6D ozy‡‡znqƒwxni€vyvwzn‹goqiŒnu~¼|}|w|n’v‡|€|~{|nzyzm 3),"%)$"%#5)63),"aa"b`d 2'63)U))$".1*)5"%)/4))$B .1*)5" -) ' * ) ,"HL'/%)I"01(+$2*+&+ 3)$&1$"K9;"%#"-'.)"C)$81D 5 ' $ 5 ) $ & " K # 2 # / + * " 7 + " 2 ) . ) ( \' * # 3 ' * 5 1 . " %) $ " L ) 8 + $ + " . ) ) 5 €‚zy…x{n‚}vy|n|ƒ|wzn‰|y{|znqyˆ~||y{zn|y‡n~|ˆ|nˆz b``?" u|x‚|{yn½xyxy‡€zˆxƒ’nvu|ƒ|xn{w‚|{n|uv~z{n|€xn}||{ ff")8)5"?"/'"?"0a\9B 8 ) $ & " .))5"#51"%#7)3)5"C1%# *+5+>"0'U)6)5)$"E)$&&1D # $ # " % # 5 ) , ) $ " % # " ^ 1 5 ) $ " 0 ( ) . " < < C zyzn‚|y{|znqyˆ~||y{zmn€|~y|nw|}z„n|ƒ|wznˆ|yn‚|y{|zn‚|}z~ YL'()#$"%#51$515"2'$7)*) V)5'.>".'%)$&/)$"917#"\)*D V#3+4+ "%)$"#.5*#"5'*.)$&/) ()$B"-#%1&)")%)"2*)/5'/ ‚x{z„y|n}|y‡|{n|‡x}mxnxy‡€|‚y|’ ^+ . 5 # $# $& .#,"3),4)"8)$& 2'$&&'('631$&)$",)*&) %) $ " %' $ %) " # 5 1> " / ' %1) " 5 ' * D 5 + $ + " %) $ " L 1 * + . + " , ) $ 8 ) " %# D j}€z‚xynˆzn’v‡|€|~{|n|y|€n‚|y{|zn|y‡nz}| %)/4)" 3 ' * . ) $& / 15 )$"5#%)/")/)$ 5)$),"%)()6"2*+8'/"5'*D 7 1 & ) " % # 5 1 $ 5 1 5 " 6 ' 63 ' D / ' $ ) # " 5 ) , ) $ ) $ " / + 5 ) B ˆz€xy¼xy‡znxy{x€nwƒ|y…vy‡mngƒuz~|nw|}z„nwyzw‚|y *#/)$"1)$&"2'$&&)$5#B"\'D L'6'$5)*)"#51>"2#,)/$8) 6'()*#/)$" %#*#>"6'$&,#()$&D .'315B";/#3)5"/).1."5'*D |y‡|yt|y‡|ynxy{x€n~†z}|{|n‚|y{|zn€nƒx|~ny‡~z’ )()5"31/5#"%)$"/++2'*)5#G .'315>"/'*1&#)$"$'&)*)".'D vj|}z„n~y…|y|mn‚y‡zyn€nƒx|~ny‡~zmn}‚~{z *#3'*51."%#51$515"1)$&"2'$&D 3'(16"6'$&)63#(".#/)2"('D /)$" o„|zƒ|yˆnwxy‡€zymn|nzy‡zynwyz€w|{zn‚|y{|zy|n|y‡ &)$5#" 3'.)*"%#5)/.#*"6'$U)2)#"^2 %) ( ) 6"2'6'*#/.))$B . ' 3 ' . ) * " ^ 2 " ? ? _ B b _ ] B f ` ` > 3 # , " ( ) $ 7 1 5 " 5 ' * / ) # 5 " 5 ' * . ) $ & / ) ¼x‡|n{~€y|ƒnzyˆ|„mxn€|{|y|’‹xˆŒ .'6'$5)*)"L)8+$+".'3'.)* L)*7)$)"8)$&"3)*1".)7)"%#3'*D Y"K#6"2'$8#%#/"6'$&)D b]_>"ee"715)BHUVWI

yz{|}~€€‚ƒ}

„…†ÀŇȈÁ‰ÃňÃÀÁŠÅÇÄËÃňÀ



oâïæäðæêéçèäpâîßïêâ ñðpä÷âìéëäqßçréîëâá

ghijklmnopqrsl rslntnuvwxyz{|} u~{€nu|x‚|{yngƒw|ymn„|~x} wyƒ|yn€€…|†||ynƒ|y{|~|y ‡|‡|ƒnwƒ|€}|y|€|yn|‡yˆ|n‚wt |„|}|ynp|y…|y‡|yn‰~|{x~|y Š|~|„n‹p|‚~ˆ|Œn{y{|y‡nu|†|}|y o|y‚|npv€v€n|y‡n}ˆz|y|nˆz‡ƒ|~ ~}|w|n|y‡‡v{|nŠ‰pŠngƒw|y ‚|ˆ|ngyzyn‹ŽŽ‘Œn€w|~zy’ r|‡|zw|y|n{zˆ|€mnw~€| ˆ|{|y‡n€|~y|nwwyx„znxyt ˆ|y‡|ynŠ‰pŠngƒw|ynxy{x€nwt wzy{|nw|}x€|yn{~€|z{np|‚~ˆ| {~}x{’nl|wxynˆzn}||{n~}|t w||ymnŠ†|yn{zˆ|€n}z|‚nxy{x€ wy‡‡ƒ|~n‚w|„|}|yn{~t }x{’ Šy‡|yn{~{xyˆ|y|n|xˆzy}z {~}x{mnw|€|nˆz‚|}{z€|yn‚yt {|‚|ynp|‚~ˆ|nuopn‚xyn|€|yn€wt |ƒznwxyˆx~’ngˆz|y|mnp|‚~ˆ| {~}x{n|€|ynˆz{{|‚€|yn‚|ˆ| „|~znzyz’n‰|ˆ|„|ƒmn}„|~x}y|m p|‚~ˆ|n{~}x{n}xˆ|„nˆz{{|‚t

€|yn}¼|€nsOnt~x|~zn}zƒ|w’ gwy{|~|nz{xmn{zwn|ˆuv€|}z uvwxyz{|}nu~{€mnŠ|~xngx‚~vvt yvmnwy‡|}€|yn|„†|n‚z„|€y| w~|}|n€…†|nˆy‡|yn}z€|‚n‚|~| |y‡‡v{|nˆ†|y’nvqyznp|‚~ˆ| }xˆ|„nˆz‚|}{z€|yn|y|€n|y‡ …v‚n‚|}{n{|‚zn€v€n}|y{|zt}|y{|z ww|„|}y|’nw|~x}y|n€|ƒ|x }~zx}mnp|‚~ˆ|nuopnzyznz}| ˆz}ƒ}|z€|ynˆy‡|yn~ˆz}€x}z ~}|w|mxn{|yˆ|}y|’ Š|~xnwy‡xy‡€|‚€|yn|„†| w|{~znp|‚~ˆ|nz{xnw|}z„nwt wzƒz€zn|y|€n€€x~|y‡|y’ng|{x ˆzn|y{|~|y|mn|y|€nw|{~z |y‡n„|y|n…v‚n‚|}{nˆ|~z ‚~|{x~|yn‚w~zy{|„n{y{|y‡ {w|€|x’ vp|‚~ˆ|nzyznz}|n~|y…xnˆt y‡|ynp|‚~ˆ|n~{~zx}zmn{~x{|w| ‚|ˆ|n‚|}|ƒnn|y‡nww|„|} ‚w|{|}|ynz€ƒ|yn~v€v€nˆzn†zƒ||„ gƒw|ymxn¼ƒ|}nŠ|~x’n‹wvyŒ


sttuvwxyzuu{z "#"$%&'()*(+,-.&-'+(/,-/,&0('-1-&,./-.&'(+2(3(4,/,-.&5-.-6&7,+8&9-.-/:.,;&<:*(3&7=-+1/&>9<7?8& 0()*-3,&1,@(3-+&1,&A.1:.(/,-B&C-3,&,.,8&9<7&DEFG&)(.@-.@0-2&2()-&HC(,.1-6-.&I-3-)&C+(-2,4,2-/JB& 71-&*(*(+-'-&'(+K*-6-.&'-1-&'(.L(3(.@@-+--.&9<7&0(MFN&0-3,&,.,B&I,&-.2-+-.L-&-1-3-6&'(.-)*-6-.& 1K-&0-2(@:+,&*-+K8&/(6,.@@-&2:2-3&)(.O-1,&GD&0-2(@:+,B&P(3-,.&,2K8&/,/2()&':3,.@&)(3-3K,&=(*/,2(&1-.& Q&3(+/&1,(3,),.-/,&-@-+&6-/,3&':3,.@&)(.O-1,&3(*,6&(R(02,R&1-.&*(+0K-3,2-/B&S9<7&)(+K'-0-.&'+:@+-)& L-.@&)(.1K0K.@&)-/L-+-0-2&A.1:.(/,-&1-3-)&)()*(+,0-.& '(.@6-+@--.&0('-1-&,.1K/2+,&'(+2(3(4,/,-.&A.1:.(/,-&1-.& 2(3-6&)(.O-1,&*-@,-.&1-+,&,.1K/2+,&0+(-2,R8T&KO-+&U,.-31,&PO-+,R& /(3-0K&C(2K-&9-.,2,-&9<7&1,&V:2(3&WK3,-8&X-0-+2-8&P(.,.& >YZG?B9(.L(3(.@@-+--.&9<7&DEFG&*(0(+O-&/-)-&1(.@-.&7[& \,(3/(.8&/(*K-6&3()*-@-&+,/(2&,.1('(.1(.&L-.@&/(3-)-& ,.,&)()*K-2&'()(+,.@0-2-.&'+:@+-)&2(3(4,/,&L-.@&'-3,.@& 1,@()-+,&'(),+/-B&9:3,.@&)K3-,&1,*K0-&P(.,.&0()-+,.&1-.& -0-.&1,2K2K'&'-1-&GE&W-+(28&/(0-3,@K/&)(.O-1,&6-+,&'K.;-0& '()*(+,-.&'(.@6-+@--.&L-.@&-0-.&1,/,-+0-.&/(;-+-&3-.@/K.@& |}~€‚ƒ„…}~†‡ 1, &1K-&/2-/,K.&2(3(4,/,8&]^_`a1-.&bc^a_dB&efghijklmnojpqr

I  u  s t u š  t   ILttttLu !

79

’ ‘„ƒ „Š„ˆ… ‚ƒ„„…†‡ˆ…‰…Š„‹‚Œ…0 1 Ž2 3 435

<uš›µ£¶°›œ¡£®£› ¡ © µž¢¤¢›¶£®›¥¡¢› œ ž£¢°´££¶›´£¶›¡ ¥³¥ž› À®¥£®›©£¤ž£›¡©´›¡¤¥› œ¡£®£›³ £®®¥®¤›« ž¢› Ÿ¢›œ £®Ÿ¢©£²›¤°›Ÿ ³¢°¢£› ´©£¶›Ÿ £®£›°¤¨ž›¡ £¢¨ž› =¨¶›Åž¤ £¾› ¿ ž£¢°´££¶›Ÿ £®£› ³¨Ÿ ©›¤ £ž› ž›¹>?¸¦£²› @££›Åž¢²›¡³œ¢›°¢£¢›¤ ¤œ› ©£®® £®¾›¬ Ÿ¥£¶›À¥®› ¤³œ°›¡ ©©¥›ž¥°¥£¾› §¢¤ ³¥¢›Ÿ¢›¡ ©›¯¢¤¤¢£®› µ¥¡£›¥£¤¥°›œ £®£¤¢£› AŸ¢£®›Åž¤ £›Ÿ£›A¢¡ ©›Ÿ¢› °½¡£›¿£«¨ž£²›B°ž¤²› °´¢ž›œ °£›©©¥²›@££› ³ £¥¤¥ž°£²›¡©´›¡¤¥› ž´¡¢›½ ¤›œ ž£¢°´££¶› Ÿ £®£› =¨¶›Åž¤ £›Ÿ©´›°ž £› Ÿ¢›Ÿ£›¡¥³¢›¡ ©©¥›³ £À®› ° ž¨³£¤¢¡£›Ÿ¢›ž¥³´› ¤£®®¾›C¬³¢›´ž¥¡›¡ ©©¥› ¢£®¤›¡¤›œ«ž£¾›Ç£®¤›œ¡› œ ž¤³›³ £¢°´¾›BŸ¢›´ž¥¡›

³ £¥©žÃ›° œŸ›£°¦£°› °£›À³›¤ žµ£®²›° ¡¢œ££¶²› ©¢´¤£¶›´©¦´©›¶£®›¢£Ÿ´› Ÿ¢›µ ©°£®²›¶£®›À © °¦À © °› ³ ž °¾›@££›³ £¥¤¥ž°£²› ³ ž °›¡¥Ÿ´›Ÿ ½¡›¶¾› AŸ¢£®›³ £¥ž¥£°£›Âµ°¤Ã› É¥Ÿ´›¡¢œ²D›¥Àž›=¨¶¾ Ÿ¢©¥œ°£²D›¥Àž›@££¾ ɝ©´›¡¤¥›¡¢¡¢›ž¨³£¤¢¡› ž¨³£¤¢¡›¡£®›¶´›° œŸ› =¨¶›³ £®°¥›°®¥³›œŸ› =¨¶›Åž¤ £›¶£®›¡ ©©¥›Ÿ¢› A¢¡ ©²›¤¥££®££¶¾›CF¤¨³¤¢¡› œ ž¡¢œ£›œ ž£¢°´£›¶£®› Ÿ¢©°¥°£›AŸ¢£®›µ ž¡³› ©°¥°£›µ¥¤›@££›Ÿ©´› £°¦£°›³ ©¢´¤›°³¢²› ³ ³µ ž¢°£›¡ °¥£¤¥³›µ¥£®› ³ ž °›ÀŸ¢›¢°¥¤›¤ žµ½²D› A¢¡ ©›¡¤›¢£¢¾›É ¤ ©´›ž ¡³¢› µ ž¤¥££®£›µž¥¦µž¥›¢£¢²› °¤›=¨¶¾›C¬©¥›AŸ¢£®› ³½ž›³ ž´¾›Å £¥ž¥¤› ³¥£®°¢£›Ÿ›® £›¤¥ž¥££› ° Ÿ¥£¶›³ ³µ¥¤›œ ž¡¢œ£› =¨¶²›À¥ž¥¡›¡¢³œ ©›¡ œ ž¤¢› ¢¤¥›³³œ¥›³ ©¥©¥´°£›´¤¢› ž¨³£¤¢¡¾›BŸ¢› £®®°›œ ž©¥› œ ž£¢°´£›Ÿ £®£›¡£®¤› ¢¡¤ž¢£¶¾›@œ©®¢›À¢°›@££› ££¶²D›¢³µ¥´›@££›¡ ³µž¢› ¡ ž¢¥¡¾›@£ °›œ ž¡¢œ£› ¡ œ ž¤¢›œ £ £¤¥£›¤ ³›Ÿ£› ¤ ž¤½¾ ¡ Ÿ£®›£®³µ °¾› °¨£¡ œ›ž ¡ œ¡¢›œ ž£¢°´£› Å £¶¢£®®¥£®›¤ £¤£®› CE£¶°›«ž›Ÿ¢›¥£À¥°› ° ž¨³£¤¢¡£¾›Å¢¡©£¶››°¡¢´› ž £«£›œ ž£¢°´£›AŸ¢£®› ¡³œ¢›Ÿ °¨ž¡¢›œ ©³¢££› ¡¥Ÿ´›³ ž °›³¢©¢°¢¾›CÅ ž °› µ¥£®›¤¥›«¨° ©¤¾›@œ©®¢› Ÿ£›A¢¡ ©›É œ¤ ³µ ž› ° ³ž¢£›´µ¢¡›ª© £¤¢£ ²D› ³ £Ÿ¤£®²›=¨¶›³ £®¤°£²› ¢¤¥›³£Ÿ¢ž¢›³ £¶¢œ°£› ©³›¤¥›¡ µ £¤ž›³ ž °› ¡ £Ÿ¢ž¢¾›¿ ž°½¢££›Ÿ©´› °¤›@££¾›C@££››¡¥°› Ÿ¢°¡¢´›µ¥£®›Ÿ£›«¨° ©¤¾› ³ £À©£¢›³¡›œ ž° £©£› ¢³œ¢£›³ ž °›µ žŸ¥²›Ÿ› §¢›¡ ££®›°©¥›Ÿ¢°¡¢´› µ¥°£›³ £ÀŸ¢›¥°¥ž£›¡¢œ› œ ž¡¢œ£›³¤£®›¶£®› ¡ ¡¥¢°£›Ÿ £®£›¡¥¡£› µ¥£®›³½ž›³ ž´²›°£› ¤¥›¤¢Ÿ°›¡¢œ›AŸ¢£®› ³ £À©£¢›ž¥³´›¤£®®¾› Ÿ£›¤ ³²›´ž¥¡›¡¤¥›½ž£²D› ¢¤¥›¡ µ®¢›¤£Ÿ›«¢£¤¾› E¥£®£¶›› £®®°›µ£¶°²› =¨¶›¶°¢£²›³ ¡°¢›µ ©¥³›©³› À ©¡›=¨¶¾›=¨¶›Ÿ£›@££›À¥®› µ žœ«ž£²›Ÿ¢›¶°¢£›AŸ¢£®› ¨œ¤¢³¢¡¤¢¡²›œž¨¡ ¡¢›œ ž£¢°´£› ¡ ¤£®°¢›¡À²D›¥Àž› Ÿ£›A¢¡ ©›³£¤œ›³ £¢°´¾› AŸ¢£®›Ÿ£›A¢¡ ©›¶£®›°£› µ ž«£Ÿ¾ É¢°œ›ž¨³£¤¢¡›¶£®›¡ ©©¥› §¢›À¥®›¨œ¤¢³¢¡¤¢¡›AŸ¢£®› Ÿ¢©£®¡¥£®°£›Ÿ¢›E©¢›Ÿ£› Ÿ¢œ ž©¢´¤°£›=¨¶›Ÿ£›@££›Ÿ¢› °£›¡¢œ›³ £ÀŸ¢›¡¥³¢›¶£®› B°ž¤››££¤¢›°£›¤ ž©°¡£› µ¢°›µ¥¤›A¢¡ ©¾›CG£®›œ £¤¢£®› Ÿ £®£›µ¢°¾›ÏutÒtÖÒzHÔ ž¥³´›ž¥œ£¶›À¥®›

P•QQŽR•‘•SŽ˜‹Žˆ‰–T™TU•–ŽPPŽVWXY `‰’–T•–S•Žˆ•–™•‹ |}~€‚~à†‡|ÛÝ

IJKLIØMNNNNLIO

sÑu›Ç£Ÿž›­ ¡³£›Ÿž¢› £›´¢¤³›Ÿ¢œŸ¥›Ÿ £®£› œ ž£¢°´££¶›Ÿ £®£›É¨¦ ¤¡£›µ©Ë ž›œ¥¤¢´›Ÿ£› œ´¢›Å¥©© ž²›Á»›Z ©¢²›ž¥¦ ¤¨œ¢›¯ Ÿ¨ž²›Á»›¤³œ¢©›³ ¦ ³¥°¥›œ £¨£¤¨£›Ÿ £¦ œ£¶›³ ³¢©¢°¢›µ°¤› µ ž³¥¡¢°›¶£®›µ®¥¡²› ®£›³ £¶£¶¢°£›µ µ ž¦ ³ £®¢°¥¤¢›¤© £¤›¡£®› œ›©®¥›ÀË˛©³¾›@£¤ž› ¶´¾›Á»›¤³œ¢©›Ÿ¢›´ž¢›¤ ž¦ ©¢£²›=¨¥£Ÿ›Å¢Ÿ£¢®´¤²›A¨Ÿ› °´¢ž›B»›BË˛± ¡¤¢»©› E© ¡¡›]´ ›Z´¢©Ÿ²›]´¢£°¢£› ÌBB±Í›·¸¹º›Ÿ¢›BÇÁ[œ¨²›¬ ¦ @µ¨¥¤›G¨¥¾› ŝ©³›¢¤¥›Á»›À¥®›³ ³¦ ³¶¨ž£²›B°ž¤²›@´Ÿ› µ½°£›©®¥›«¢œ¤££¦ ̺\ºÍ›³©³¾ Ç£¢›³ ž¥œ°£›œ £³œ¢¦ ¶›¡ £Ÿ¢ž¢›µ žÀ¥Ÿ¥©›Ç›¼¢¡´¾› ©£›° Ÿ¥›Á»›¡ ¤ ©´›œŸ› ѝ¢›©®¥›¢£¢²›Á»›³ £®¥£¦ ´ž¢›œ ž¤³›œ £¶ © £®®¦ Ÿ£®›Ç£Ÿž›­ ¡³£›£¢°› ž£›BB±›·¸¹º›œŸ›B¥³¤› ° ›œ£®®¥£®›¥£¤¥°›µ žŸ¥ ¤› ©©¥²›Ÿ¢›¤³œ¢©›µ ž°¨©µ¨¦ ³ £¶£¶¢°£›©®¥›@£®© ›F£› ž¡¢›Ÿ £®£›¡£®›¶´¾ Ŷ›É¢Ÿ ¾›­®¥›¢£¢›¡ µ ©¦ §¢›œ £³œ¢©££¶›° ¦ ¥³£¶›œ ž£´›Á»›ž ¦ ³ž¢£›³©³²›Á»›¤³œ¢©› °³›Ÿ¢›­¨¡› µ ž¡³›µ£Ÿ£¶¾›Å £¦ @£® © ¡²› ® £°£›µ½´£›« ©¦ @ɾÏ^tÔ

ÚÛ|ÛÜÚÛ|ÛÝބ||ßÝ~†‡Þ„à

áyÓ›®¥£›ž£«£®£›ª¢»¢ ££ ›¼ ¡¤½¨¨Ÿ

rs qtuvwxyqzq{|}~q

ÕuÖutt× Øut{{zštÙsÑtš

wuš›œž›Ÿ ¡¢£ ž›¤ £ž›Ÿ¥¦ ¡¢›Æ¹›¤´¥£›¢¤¥›³ £¶¥®¥´°£› £¢›¡ œ ž¤¢›§¨£¤ ©©›ª ž¡« › ¡ ³«³›À¥µ´›¢°¤›¤¢œ¢¡›© £¦ Ÿ£›¬ž©›­® ž¯ ©Ÿ›¥£¤¥°›± £Ÿ¢²› ®£›µ¥£¤¥£®›µ ž£¥£¡›Â«¨³¦ ³ £®´Ÿ¢ž°£›µ ž®³›°¨© °¦ œ£®¦«³œ¢£®Ã›Ÿ £®£›³¨Ÿ ©› ¡¢›¤ žµž¥›³ ž °›¶£®›µ ž¦ µ´¥›¶£®›«¥°¥œ›À £À£®¾› £¯¡°£›œ¥£°›¥£¤¥°›³¥¡¢³› §¢›¡¤¥›¡¢¡¢²›¥°¥ž£›À¥µ´› Ÿ¢£®¢£›·¸¹º²›ª¢»¢ ££ ›¼ ¡¤¦ µ ž³¨¤¢¯›®ž¢¡›¶£®›¤ žµ¢©£®› ½¨¨Ÿ²›³©´›³ £¢£®®©°£› «¥°¥œ›µ ¡ž›¢¤¥›³ £¥£À¥°°£› ®¶›¤ ž¡ µ¥¤¾›¿Ÿ´©²›¡ ©¦ œ°¢£›¤ ž¡ µ¥¤›µ¢¡›Ÿ¢œ°¢› ³›¢£¢›ª¢»¢ ££ ›Ÿ¢° £©›³ ³¢¦ ¨© ´›œ ž ³œ¥£›œœ¥£¾› ©¢°¢›«¢ž¢›°´¡›Ÿ ¡¢£›µ¥¡£›µ ž¦ §©³›œž ¡ £¤¡¢£¶²›Ÿ ¦ ®¶›œ¥£°¾› ¡ ¢£ ž›µ ž° µ£®¡£›Ç£®®ž¢¡› ¿Ÿ›ÀÀž£›°¨© °¡¢›µ¥¡£› ¢¤¥›³ ³Ÿ¥°£›À¥µ´›µ ž½ž¦ ¤ žµž¥£¶›¥£¤¥°›³¥¡¢³›Ÿ¢£®¢£› £›µ¥¦µ¥›Ÿ£›œ¥¤¢´›¤ ž¡ µ¥¤› ¶£®›Ÿ¢›¤³œ¢©°£›Ÿ¢›À£®›¿ž¦ Ÿ £®£›³¢£¢›Ÿž ¡¡›«¨° ©¤›µ ž¦ ¢¡›±¡´¢¨£›¼  °›µ ©¥³›©³› £¥£¡›µž¨È¥ ¾ ¢£¢²›ª¢»¢ ££ ›µ£¶°›¤ ž¢£¡œ¢ž¦ É µ®¢›œ¢©¢´£›®¥£›³©³²› ¡¢›¨© ´›®¶›œž›œ ž ³œ¥£› Ÿ ¡¢£ ž›³¨Ÿ ›µ ž® ©ž›§³ › µŸ›œ ž¤ £®´£›Áž¨œ¾›Áž¨œ› ¢¤¥›³ £³œ¢©°£›®¥£¦®¥£› µŸ›œ ž¤ £®´£›Ÿ¢° £©›Ÿ £¦ ¶£®›Ÿ¢Ÿ¨³¢£¡¢›®¥£›µ ž¡¢©¥¦ ®£› ž›° ® ©œ£›©¢¡›ÂŸž°›  ¤›Ê›Ÿ£›Ÿ £®£›œ£À£®›¡ µ ¦ ¤¢¡²›®¥£›¶£®›¢Ÿ £¤¢°›Ÿ¢›Ë³£› ® ¡Ã¾ ĝ¡¢©£¶›Ÿ©´›µ¥¡£¦µ¥¦ Ÿž°›® ¡Ã¾ ¡£›¶£®›¥£¢°›Ÿ£› °¡ £¤ž¢°²› Å¢¡©£¶²›¡¤žœ© ¡¡›¤ ³µ®› ¡ µ®¢³£›«¢ž¢›°´¡£¶›¡ ©¦ µ ž¡¢©¥ ¤›Ê›Ìµ ¡ž›Ÿ¢›¤¡²›œ¡›Ÿ¢› ³›¢£¢²›£³¥£›¤ ¤œ›½ žµ© › œ¢£®®£®›Ÿ£›µ ¡ž¢›Ÿ¢›µ½´Í› Ÿ£›«¨«¨°›¥£¤¥°›œ ž ³œ¥£› Ÿ £®£›° ©¢³£›ž¨°›¶£®›³ ¦ £¶ ž¥œ¢›´¥ž¥¯›Î¾››Ïtuzt{tÐ µ ž¥°¥ž£›œœ¥£¾››› Å¢¡©£¶²›Ÿ ¡¢£ ž›µ ž¥¦ Ñt{Òz{ÓÔ

I›Åž¤ £›Ÿ£›@££› ŝž¢›³ £®°¥›µ ©¥³› ³ £ £¤¥°£›µ¥¡£› œ›¶£®›°£›³ ž °› ° £°£›Ÿ¢›´ž¢› œ ž£¢°´£›AŸ¢£®› ŝž¤ £›Ÿ£›A¢¡ ©› ǟ¨©›œŸ›É œ¤ ³µ ž› ³ £Ÿ¤£®›Ÿ¢›B°ž¤› Ÿ£›E©¢¾ ¬ Ÿ¥£¶›³¡¢´› ³ £¢³µ£®¦£¢³µ£®› µ¥¡£›œ›¶£®› œ©¢£®›«¨«¨°›¥£¤¥°› Ÿ¢œ°¢›Ÿ¢›´ž¢›µ´®¢›› µ¥¤›AŸ¢£®›Ÿ£› A¢¡ ©›¤ ž¡ µ¥¤¾›CÇ£¢› ©®¢›£® œ¡¦£® œ¡› ¡À¾›a£¤¢›¶£®›µ¥¤›  ž£¢°´££¶›µ Ÿ› ۆ…‡àÝ~†‡Þ„à݂_~|‡~àÝßÛÞ~Ý|}~à‡ œ ©  ž›=¨¶›Åž¤ £› sB»t›BxÓ u z t ›Á»›Z ©¢›œŸ› ¡®¢²¤D›Ÿ›¥¢¤À ³¥ ¢›Ÿ¢›°½¡£› ˲·¸¹º ¿£«¨ž£²›B°ž¤›

É ©¤£²›°´¢ž›œ °£› ©©¥¾ =¨¶›³ £ ®¡°£› µ¥¡£›¶£®›°£› Ÿ¢›° £°£›µ ž¡³› @££›Åž¢›°£› ³ £¶ ¡¥¢°£›Ÿ £®£› ¤ ³›Ÿ£›©¨°¡¢› œ ž£¢°´££¶¾›§¢›E©¢²› œ ž£¢°´£›AŸ¢£®›Ÿ£› A¢¡ ©›°£›Ÿ¢µ¥¤›Ÿ £®£› °¨£¡ œ›¨¥¤Ÿ¨¨ž›Ÿ £®£› ¡¥¡£›œ£¤¢¾›CG£®› Ÿ¢›E©¢›°£›bcdebbf› Ÿ £®£›¡¥¡£›œ£¤¢› °¶°£¶¾›]œ¢›¡ ³¥› ³¡¢´›Ÿ¢µ¢«ž°£›©®¢¾› É ³¥›Ÿ¢¡ ž´°£› ° œŸ›AŸ¢£®›Ÿ£› A¢¡ ©© ¾›¬£›¥Ÿ´›Ÿ› ¼F›ghieejklmbflnkjoifpm À¥®›¶£®›³ £®¥ž¥¡£¶²D› ¥£®°œ›=¨¶¾ÏutÒyuÔ

“ˆ‰ ”•– œ”’Ž™“ž‰”’Ÿ” •¡–¢— •˜™Ž£˜–‹™Žž“‘‹ œ–™¤™¤‰”’ Š‹—Œ–‹˜™ Žš › Œ—Œ—› ‘‰ |}~€‚~à†‡|ÛÝ

ëìíîíïíðÝñòóôõÝö÷öøÝùôúöûöüö÷ýÝ ñôñýñùýÿÝóôÿûöÿÝ87Ý1ø÷öÝùôÿûý0ø÷6 4ö÷öÝýÿýÝ2ô ôÿöúÿþöÝ÷ö0Ý÷ôúõöõøÝ þöÿûÝ0ýÿýÝ1öóýÝùôÿûøö2öÝóýÝñôóýöÝ 2ò2ýöõ3Ý4ýöÝ÷ö0ÝõöýÿÝöóöõö5ÝñòóôõÝ÷ôÿöúÝ ñôÿû5ôúöÿ0öÿÝõöÿ÷öúöÿÝñô20ýÝ ø2ýöÿþöÝ2øóö5Ý0ôùöõöÝôñùö÷7Ý|þúöÝ |þúöÝöÿ026 öÿ02Ý2öñùöýÝ2öö÷ÝýÿýÝ÷ô÷öùÝô02ý2ÝóýÝ †ôÿøúø÷Ýùôú5ý÷øÿûöÿÝ2ý÷ø2Ý †òóôõýÿýö7Ý2øùôúñòóôõÝóýÝôúöÝ899 Ü óøÿýöÝñòóôõÝñöøùøÿÝõöþöúÝ0ö ö6Ý öÿÝý÷øÝñôñýõý0ýÝùôÿûý0ø÷Ý÷ôú öÿþö0Ý ‡1öÿûÝùôÿ öúýöÿÝñòóôõÝ ôú ö0ö÷Ý óýÝñôóýöÝ2ò2ýöõÝóý öÿóýÿû0öÿÝñòóôõÜ õôüö÷Ý÷ôõô,ý2ý7Ý!"#$!%&'! ñòóôõÝõöýÿÿþö7Ý öý0ÝñòóôõÝþöÿûÝ (&)*!ñôÿ1öóýÝ ø0÷ýÿþö6݇1öÿûÝýÿýýÝ 2øóö5Ý ôõö2öÿÿÝ 2ôöÿû0ö÷öÿÝ ñø2 ÷öþööÿûÝ óôÿûöÿÿþöÝ ê:33:=(+&5(+*-.L-0&1,&A./2-@+-) óýÝ÷ôýõñÝ ô,ý2ýÝ ñöøùøÿÝ óý öÿóýÿû0öÿÝ F?&5L+-&â-.0/ FBDäNBäéY& óöÿÝóýûôñööúýÝ ñýú2ö6 óôÿûöÿÝ D?&W,+-.1-&C(++ FBFFéBNéæ&& ùô|þú Ý 1øÿýòúÿþö6 G?&[-+-&I(3(4,.@.( ãéãBãDã 1øûöÝ2öø02 ô2Ý ƒý0öÝ óýûö øÿû0öÿ7Ý Y?&73(//-.1+-&7)*+:/,: YæäBEYé& ñôñ øö÷Ý ö öúöÝ ýÿ öÿûÜ ÷ò÷öõÝùôÿûý0ø÷Ý ä?&â-+&U(R-(3, YãFBéäY ý ÿ öÿûÝóýÝ |þúöÝóýÝ|üý÷÷ôúÝ ÷ôõô,ý2ýÝþöÿûÝ óöÿÝÚö ô òò0Ý ÿû ñôÿ öùöýÝ887 Ý1ø÷ö6݃øñõö5ÝýÿýÝ1öø5Ý ñôÿûöÿû0ö÷Ýý2øÜý2øÝùôúôñùøöÿÝóöÿÝ úôñö1ö6݆ôóýöÝ2ò2ýöõÝ1øûöÝñôÿ1öóýÝ óýÝö÷ö2Ýöÿû0öÝ1øñõö5Ýùôÿûý0ø÷Ý 2øùôúñòóôõÝõöýÿÿþöÝ2ôùôú÷ý݇óúýÿöÝ ÷ôñùö÷ÿþöÝ ôú öûýÝ5öõÜ5öõÝýÿ2ùýúö÷ý-Ý ýñöÝ 7Ý1ø÷ö7ÝÝôýóýÝõøñÝ7Ý1ø÷ö7Ý ôú0öý÷öÿÝóôÿûöÿÝý2øÝ÷ôú2ô ø÷6Ý †ýúöÿóöÝôúúÝ7Ý1ø÷ö7ÝóöÿÝÞý2ôõôÝ ôú öûöýÝ0ýùúö5ÿþöÝý÷øõö5ÝþöÿûÝ ñôñ øö÷Ý öÿþö0ÝòúöÿûÝ÷ô÷öùÝ ÿó 5ôÿÝ7Ý1ø÷ö6 ôûý÷øÝ1øûöÝóýÝ~ÿ2÷öûúöñ6Ý|þúöÝ ÷ôú÷öúý0Ýñôÿ1öóýÝ.&**&/Ý|þúöÝ þöÿûÝ1øûöÝóý0ôÿöõÝ2ô öûöýÝùôÿûûöûö2Ý öÿ02ÝóýÝñôóýöÝ2ò2ýöõ6Ý01234567 0òÿ÷ô2Ý!"#$!%&'!(&)*+Ý÷ô÷öùÝ 38239:38;

ބ||ßÝ~†‡Þ„à‚4Ý4~…‡à€…~

ION€OL

FE&PK'(+&W:1(3&1(.@-.&9(.@,0K2& 5(+*-.L-0&1,&5=,22(+&1-.&ê-;(*::0 F?&5L+-&â-.0/& FFBDããBGEä& D?&71+,-.-&å,)GBYNäBYãD G?&V(,1,&C3K) DBæãEBDYæ Y?&W,+-.1-&C(++ DBãEFBäDä ä?&<,/(3(&âç.1;6(. DBYDFBFãF N?&[,.1L&[+-=R:+1 FBGDDBYYG ã?&C-2(&è'2:. FBFæéBEEY æ?&73(//-.1+-&7)*+:/,: FBFNFBãNä é?&A+,.-&P6-L0 æéFBDGä FE?&[:;:&U:;6ãéæBFGæ

ƒ€à|݃‡}„4
"ÔÕÔÖ$×! $ØÙÚÙ '!Û"ÜÖÜ$ÝÖÕÜÞ!

ßàáâãßäåâááæçèéæêëìíëîëïèéèìæðèñèæñòè êëìíùìçèéæêèìè0ëêëìÿ3æçëôèìíæ4ëéôëçèôöõ óèíèæçèìñèìíæßëôõö÷èæøèìçòóæñöæéùêðëçöõö ßëôõö÷èÿæ5öéèìæ5ëôñùæ6öõïùôùÿæéëðèñè äìñùìëõöèæßôëêöëôëæåëèíòëæúäßåûæ÷ëóòê 7ôö÷òìæ8ùí0èÿæ4ëìöìæú9 ûýæþöìííèæéöìöæ÷èôò êëê÷òèçæóòóòüæõðùìõùôýæþöìííèæéöìöÿæçèé èñèæõðùìõùôæóùéèóæ1èìíæêëóèéòéèì èñèæôëõðùìæñèôöæõðùìõùôæòìçòéæêëì0èóöì éëô0èõèêèæñëìíèìæßëôõö÷èýæäçòðòìÿæïò0òñ éëô0èõèêèæçöêæéë÷èìííèèìæêèõ1èôèéèç éëô0èõèêèì1èæüèì1èæõöõçëêæùìæçüëæõðùç øèìçòóæöçòýæ2øëóòêæèñèæõðùìõùôæ1èìí õèèçæßëôõö÷èæêëìííëóèôæóèíèæéèìñèìíýúõòõû

 !"#!$%!&!$'!$()

012303567893 1  323937

‘’“”•–—“”˜——–™“’š›œ—“–•

ÙÚÛÜÝÛÞßàáÜâãÜäàÚåÜÙÚáäÞá

EFGHIJKLMNOPNPNLQMRSNTLUNVW SN\NLPZK`NLMZONVVdNLNaNML ‡‘ONVLN\NL_NVdNOLIN^W XYZPIZML[VJIZ\L\NVL]ZN^LUN\MJ\TL KZd`a`YONVLSZMKNJVW ZVINL\JLNINPL^NSNW OZK_N^JL_ZMN\NLPNI`LSNVaa`VabL NVLdNVaLPZKS`MVNbLuZ_N_L VaNVTLOJINLYNVdNL cZ\`NVdNLNONVLKZ^NO`ONVLSZMW PZOZXJ^LNSNS`VLOZPN^NYNVL YNM`PLKZV`VaW YJI`VaNVLIZMNOYJML`VI`OL^R^RPLOZL NIN`S`VLOZ^ZVaNYNVLNONVL ‚ƒ„…† \NVLKZ^JW ‡ a`L _N_NOL\Z^NSNVL_ZPNMLORKSZIJPJL _ZMNOJ_NILPNVLaNILxNIN^b YNILNSNLdNVaL SN^LJVaL_ZMaZVaPJLPZ\NMNINVLQMRSNTL ‡‘V\NLYNM`PLKZKJ^JOJL NONVLKZMZW eJaNLfYNKSJRVPb SZMKNJVNVLdNVaL^ZVaONSL ˆ‰Š‹q|ŒŽ€ ONL_ZMJONVL\JL gZMIZKSNIL\JLhijklmjnopnqmjkrsL \N^NKL_NVdNOLYN^bL‘V\NL MINVL\JVaNVL Ij SZ WWt`^`ONVLuIN\JRVLv^\LwMNxxRM\TL _JPNLKZVaNINONVL_NY‚NL ttBBCC::ZZFDYYvvgg::xh VN VIJT‰LJKW xhUH _`YL ]N_`Lyz{|}L\JVJYNMJTLOZ\`NLMNOPNW IJ\NOLK`VaOJVLNONVL_ZMNW SMJNL PNLNONVLKZ^NORVJLSZMW OYJML’W’TLINSJLONKJL_NVaW _ZM`PJNL|~L INM`VaNVLYJ\`SLNIN`L aNLONMZVNL_JPNL_ZMINYNVL\ZVaNVL INY`VLIZMPZ_`Ib KNIJbLcZ\`NVdNL _NJOL\NVL^JVJL_Z^NONVaLJI`LKZVW c`_`L[VJIZ\L‚NtJ_L NONVLKZVZVI`W tN\JLPZKNOJVL_Na`PLNOYJMWNOYJML ‚NPSN\NLKZPOJLINKSJ^L ONVLVNPJ_LPZIZW JVJT‰LINK_NYLfNMMJXOb \JLONV\NVabL”osn•‹k…osL ^NYLSN\NL^ZaL “ZMIZK`NVL\`NLIJKLJVJLSNVW dNVaL_ZMNK_JPJLKZMW SZMINKNL_N_N^L INPL\JPZ_`ILPZ_NaNJLSZMINM`VW Z_`IL”knqj–rkL ~zL_ZPNML_ZMW aNVL\`NLIJKLMNOPNPNbL“NMNL KNJVLJK_NVaL~W~L SZ^NO`LdNVaLNONVLKZVINPLN\NW \JLuNVIJNaRLgZMW ^NYLSNMNLSZKNJVL_JVINVabLƒJL VN_Z`b O`_`L[VJIZ\L_ZM\ZMZILPZt`KW uZXNMNLYJI`VaW ^NYLSZKNJVL_JVINVaLINOL YJI`VaLNVLKNIZKNIJPTL KN`LOZIJVaaN^NVLt`aNL [VJIZ\LPZ_ZVNMVdNLPNW \N^NKLPO`N\L”osn VaNIL\J`VI`VaONVLPZIZ^NYL •‹k…osbL _ZMYNPJ^LKZVX`MJLPNI`LaR^L\JL ONV\NVaLUN\MJ\bLNOJ^L€VaW aMJPLJVJLYNVdNL_`I`YLYNPJ^LPZMJL INVSNLaR^L`VI`OLKZ^NVaONYJLMNOW PNPNLuSNVdR^LJI`b NK`VL\ZKJOJNVTLaZ^NV\NVaL [VJIZ\LUJXYNZ^LfNMMJXOLKZKJVINL IJKVdNL`VI`OLINKSJ^L^Z_JYLaNVNPL \JL\ZSNVLaN‚NVaLUN\MJ\bLƒN^NKL NMIJNVTL„jlk…n†jmkiLIJ\NOLNONVL _ZMKNJVLNKNVL`VI`OLKZKZMINW L@w<57 YNVONVLOZ`Vaa`^NVLaR^LINV\NVab ‡ˆN\JLJVJLN\N^NYLIZVINVaLKZW KNOPJKN^ONVLOZPZKSNINVLKZVW kqA­q@ȈpÈB : XZINOLaR^bLƒZVaNVLOZO`NINVL^JVJL @ȈpoC¨mÇo \ZSNVLdNVaLONKJLKJ^JOJL\NVL X<C+=+:¥gjD¦:ONBNC: OZO`NINVL^JVJL\ZSNVLKZMZONTLOZW PgYDZ:xhIj:PQYDZ:xhUH \`NLIJKLYNM`PL_ZMINYNVL\ZVaNVL _NJOT‰LONINLfNMMJXOLPZSZMIJL\J^NVW s‰qDž£~ŸqA­qˆ~‰©q PJMLŠok‹ŒorŽLuZVJVLy{|}b Ÿ¤žŸ cNMZVNLONSNPJINPL^N‚NVLdNVaL ^+JN:¥Qjs‰ D ¦ : ONBNC:ZFYvg: NONVL\JYN\NSJL_ZMNITLfNMMJXOL xh Ij : Z D Yvg:xhUH: KZVdZ_`ILSZMINV\JVaNVLJVJL NONVL_ZM^NVaP`VaLPNVaNILOZINIbL NPJ^LNOYJML\NMJLSZMINV\JVaNVL ɋA~£‹­qA­q3~©£:ž} VNVIJLNONVL\JIZVI`ONVLR^ZYL\ZW {+S@=:¥cjD¦:ONBNC: INJ^W\ZINJ^LOZXJ^b [VI`OLJI`LfNMMJXOLKZKJVINLOZW ZFYvg:xhIj:ZDYvg:xhUH æçèéêëçêìçíîïð

yaZ^NMLOZW~’LeJaNLfYNKSJW RVP}L_ZMIZON\L^R^RPLOZL SZMZKSNIxJVN^bLUNW \MJ\L‚NtJ_LKZVNVaL `VI`OLKZVdJVaOJMW ONVL„jlk…n†jmkiŒ ‡wZON\VW dNLN\N^NYL]ZN^L UN\MJ\LNONVL KZVaZ^JKJW VNPJLUNVXYZPW IZML[VJIZ\TLVNW K`VLONKJLNONVL SZMaJLOZLUNVXYZPW IZML\ZVaNVLKZV`VW t`OONVLMZPW

sž 3‰}¤¤¡ž}‰ ~©

úûüýþüúÿ012342 015654782 þÿüýûüýÿ 9ÿ012342 ý üýûüýÿ 9ú015654782

ú üýþ&'1815 (9ý ñ þûüýþ&'!8"374# (9ú ñ þ$üýþ&'%13851 9ú ñ ýþüýÿ&'%13851 (9ú ñ

p~¤¬ž®qˆ‰1®­

¨1‹ž­žqs‰Ÿ¤žŸqp‹Ÿ‰¡q2‰Šž­qŸžqÈ©q3©‰­ž}® °&±²((³°È·É·Ê˲ ³ ´¹º»ûý¼8547½ ´úº)ý¼8547½ µ¶·¶·¸´»µ¶·¶·¸´ú ùôçê

¾·Ç²³ÌÈ·¾Í·'²(γ ´ÿºþúÿ¼8547½ ´»ºû»ý¼8547½ ±·¸´ý±·¸´ý Â'''´ýÂ'''´ý ÑçÒïèïðö ÃĸÅÃƲ ³Ð¶¸·'·² ³ ´ûºÿ¹ý¼8547½ ´¹º»ÿû¼8547½ ±·¸´ú±·¸´ý Â'''´ýÂ'''´ý ÷çðöïø

¾¿À'²(Á³Å¾·¸·²(ϳ ´»ºÿ$$¼8547½ ´$º¹ÿý¼8547½ ±·¸´ÿ±·¸´$ Â'''´ýÂ'''´ú Óçôïð

*+ ,-./012345678 9:*+;-.<=,<>:?;@,<A:B+C+.:DEF:A@:

B+;A+;G:A+>@:H,.C<,@-:I@CJ+K:A@:L@G+: MN>KO+:J+J+B:PQ:J<=+>:A+;:.+;R+: S<;+;G:=<B+C@:A@:TCA:U>+VVK>A:A+C+S: C@S+:W+SN+;:,<>+B.@>:BCNJ:XO+;RKCY: *<><B+:=NB=<=:S<;+;G:PEZ:+,+=:I+>E -<CK;+:A@:=<S@[:;+C:\.+SO@K;=:FZZ]Y: ^<BK>:B+;A+;G:??;;@,<A:S<;G.+A+O@: ,@S: S XO+;RKC:S<;+;G:A<C+O+;_:=<>@: =<SJ@C+;_:A+;:B+C+.:,@G+Y 99:U@S: S J<=N,+;:X@>: HC<`< `:a<>GN=K;: B+C+.:PEZ: A+>@:\a^^:: PbZc: \CNW: O+A+: O<>,+;AE @;G+;: ,<>+E B.@>:A@: B+;A+;G;R+: A@:BKSO<,@=@: M>KO+Y 9: 9??;;@,<A: S<S<;+;GB+;: S< =<SJ S @C+;:A+>@:PF: C+G+:=<,<C+.:J<>.+=@C: .:.+=@C:=<>@:A@:C<G: S<>+@.. S< O<>,+S++:O<>,+;A@;G+;: R+;G:J<>C+;G=N;G:AN+:C<G: A@:BKSO<,@=@:M>KO+Y: 99:dd@@:J+e+.:=<;,N.+;:fK=<: *KN>@;.K_:*+A>@A:.+;R+:B+C+.: *K AN+:B+C@:A+C+S:Pg:C+G+:+e+R:A@: L@G+:\.+SO SO@K;=Y:*<><B+:=<>@:PEP: A@:**++;-.<=,<>:\@,R:A@:J+J+B:O<;RE :G>NO:SN=@S:@;@Y:^<BK>:*+A>@A: @=@.+;;G S+@;:A@:h;GG>@=:S<;+;G:<SO+,_:=<>@: ,@G+_:B+C+.:C@S+Y 99:\>@=,@+;K:^K;+CAK:S<;-<,+B:=+,NE =+,N;R+:GKC:B<,@B+:*+A>@A:S<;+;G: ,<>+B.@>:A@:h;GG>@=:B<:G+e+;G:UK,,<;E .+S:iK,=ON>:A@:J+J+B:O<><SO+,:[:;+C: L@G+:\.+SO@K;=:FZPZjPPY:*+A>@A: =++,:@,N:S<;+;G:PEZY 9:d+>@:<;+S:B+C@:S<SJ+e+:,@S;R+: ,+SO@C:A@:TCA:U>+VVK>A_:fK=<:*KN>@;.K: S<S@C@B@:><BK>:S+=@;GES+=@;G:S<E ;+;G_:=<>@_:A+;:B+C+.:AN+:B+C@Y

^NYL INOLIZMW YZVIJONVL\JL ORKSZIJPJL\RW KZPIJOL“MZKJZMLeZNa`ZL \ZLVaNVLKZVa`NPNJLINOYINL O^NPZKZVL\NVLxNRMJILO`NILt`NMNbL wZMNOYJML„jlk…n†jmkiLKZKW _NVINJLRM‚JXYLfJIdLW’TL\NVL `VI`OLPZKZVINMNL`Vaa`^L~žLSRJVL \NMJLSZLMJVaONILOZ\`NLUNVXYZPW IZMLfJIdb ƒN^NKLORV\JPJLdNVaLPZ\NVaL PNKNWPNKNLo…nŸnmjŽL^NaNLJVJLSNVW klmnopoqros *+;-.<=,<>:?;@,<A:S<;W+SN: INPL\JVNVIJLR^ZYLt`INNVLKNV`PJNL 9: +C:*+A>@A:A<;G+;:=,+,N=:=<J+G+@: dNVaLJVaJVLKZVdNOW ^< O < SN ;:L@G+:h;GG>@=Y: PJONVLJV\NYVdNL t+A+:C;+-G++B:,:B<C>++=B<.S< @>:S<><B+:S<SNBNC: >e@-.:\@,R:vEZ:A@:TCA:U>+VVK>AY:dN<,: SZMKNJVNVLPZSNW uK J@;:w+;:t<>=@<:A+;:x+R;<:^KK;<R: O_R^NbL“ZMINM`VW ^K BK;A@=@:[:,Y:I<G@,N:WNG+:^R+;: aNVLYJ\`SWKNW Ay@+GC+GS: =_:H=.C<R:zKN;G_:^+V+<C_:A+;: IJL\`NLMNOPNPNLJVJL ^@KC:+ae+ <>A@;+;A:=<,<C+.:A@@=,@>+.+,B+;: ;:uK>e@-.Y:{+J+>:C+@;;R+_: t`aNL\JPZ_`IWPZ_`IL S< B K ; A @ = @ : t :fK;<=:=NA+.:S<SJ+@B: PZ_NaNJLSZMINV\JVW A+;:=@+O:.,+@CSO Y aNVLIZM_ZPNMLdNVaL 9:^<+C:*+A>@A@:CS< ;G@BN,B+;:hB<>: \JSZMIRVIRVW \+=@CC+=:O+A+:C+e+,+;:B<:TCA:U>+VVK>A: =B@:=+;G:B@O<>:S+=@.:A+C+S:O<;RE ONVLK`PJKLJVJbL S< N.+;:-<A<>+Y:\+=@CC+=:S<S+;G: ¡¢£¤¥¦¦§¨©ª <=NSJ >C+,@.:,+O@:B<SN;GB@;+;: «¬­®«§¦¯ ,+BAB++.;:J:A<@S+ @;B+;:B+><;+:J<CNS: =<SJN.:=<>+,N=:O<>=<;Y:{K;A@=@: \>@=,@+;K:^K;+CAK:A+;:J<J<>+O+: O@C+>:*+A>@A:C+@;;R+:-NBNO:[:,:=<,<C+.: J<>S+@;:=<J+G+@:O<;GG+;,@:S<C+e+;: I+>-<CK;+_:X+J,N:C+CNY:|}~€

çðìïççíçðïðöïð  ëêóéíôï ìõïöï÷çêïèøùê

úûüýþ&'012342 ò ú)üýþ&'*81245+ (9ú ñ þÿüýþ&',-* (9ý ñ ýþüýÿ&'.3/40 9ý ñ

SZOLOZSN\NL^N‚NVLONKJT‰L`tNML _ZOLUN\MJ\TLuZMaJRL]NKRPTL\JW O`IJSL\NMJL„—˜n„™omlsb uO`N\LUN\MJ\L\NINVaLOZLUNVW XYZPIZML\ZVaNVLOZSZMXNdNNVL \JMJLIJVaaJLKZVd`P`^L\`NLOZKZW VNVaNVL_ZM`VI`VL\JL^NaNLš‹n›‹kœ s–oL\ZVaNVLKZVaN^NYONVLMJN^L N_N\JLgNMXZ^RVNL\JLORKSZIJPJL\RW KZPIJOLuSNVdR^b ‡cRV\JPJLSPJOJPLIJKLt`aNLPZW KNOJVLO`NILPZIZ^NYLKZVtN^NVJL f^NPJXRTLVNK`VLONKJLNONVLKZVW tN^NVJLSZMINV\JVaNVLIZMPZ_`IL\NVL KZdNOJVJL_NY‚NLONKJL_JPNL^RW ^RPbLcNKJLINY`L_NY‚NLONKJL_JPNL ^R^RPT‰LONINL_ZOLwJKVNPLuSNVW dR^LJI`b gNJOL[VJIZ\LKN`S`VLUNW \MJ\LKZKNVaLPZ\NVaL_ZMNW \NLSN\NLpomrnSZMKNJVW NVLIZM_NJObL[VJIZ\Lt`aNL S`VdNLKR\N^LPNVW aNIL_Na`PL PZIZW

s¨m¨ÉȈ:*+;-.<=,<>:?;@,<A:X@>:HC<`: ÍÀ²º½¸Å_7:NW+>:a<>G@<Y a<>GN=K;:S<R+B@;@:^<+C:*+A>@A:,<C+.: *<=B@ON;:S<>+@.:AN+:B<S<;+;G+;: B<.+J@=+;:+SN;@=@:=++,:J<>,+;A+;G: =<;=+=@K;+C:A+>@:I+>-<CK;+_:*+A>@A: B<:TCA:U>+VVK>AY:*<;N>,N;R+:LK=:IC+;E WNG+:S<;W+C+;@:B+SO+;R<:,@A+B:BK;E -K=:,<C+.:S<;-+O+@:ON;-+B:O<>S+@;+;: =@=,<;:SN=@S:@;@Y:a+B,+;R+:+A+C+.:B<,E =++,:J<>C+G+:A@:AN+:4À°ÍÀ²º½¸Å:S<C+e+;: <>,@;GG+C+;:PD:+;GB+:A+>@:I+>-<CK;+:A@: I+>-<CK;+Y BKSO<,@=@:AKS<=,@B:XO+;RKCY *+A>@A:S<S+;G:,+SO@C:O<;N.:=<;=+E a<>G@<:WNG+:S<;-KJ+:J<>+AN: =@:=<,<C+.:AN+:B+C@:S<;G+C+.B+;:=+@;E 8½³¾°9²8µº:A<;G+;:*KN_:,<>B+@,: G+;:J<>+,:I+>-<CK;+:A+C+S:e+B,N:=<SE @=N:O<S<-+,+;:>@w+C:=<B+C@GN=:=+E @;GGNY:*<><B+:S<;+;G:FEP:A@:L+:L@G+: .+J+,;R+:@,NY:TO+:S<;R<JN,:Á¹µ° =<,<C+.:=<J<CNS;R+:ONC+;G:A<;G+;:B<E Â:µ¸½²À°;³µ:.+>N=:,+BN,:B<.@C+;G+;: S<;+;G+;:DEP:A+>@:\+SO:uKN:A@:+W+;G: W+J+,+;:W@B+:*+A>@A:O+A+:+B.@>;E R+:,<>=@;GB@>:A+>@:L@G+:\.+SO@K;=:A@: \KO+:d<C:^<RY 5HO+:R+;G:=+R+:O@B@>B+;:=<,<C+.: Á¹µ²»¶µ°Å<°=¶µ²8ºÄ S<;K;,K;:\KO+:A<C:^<R:A+;:*+A>@A: 5X+R+:,@A+B:,+.N:J+G+@S+;+:S<><E S<;+;G6:HBN:@;G@;:S<;+;GG+O@;R+: B+:+B+;:J<><+B=@:W@B+:,@A+B:CKCK=_:S<;E .+;R+:A<;G+;:,@AN>Y:*<><B+:V+;,+=,@=:A@: ,+C@,+=:XO+;RKC:=NB+:S<;GG+;,@:S+;+E =<,@+O:J+G@+;:A+>@:O<>S+@;+;:S<><B+_7: W<>:J<>B+C@EB+C@:=<C+S+:J<>,+.N;E,+.N;Y: B+,+:a<>G@<Y I+G@:fK=<:A+;:t><=@A<;:*+A>@A:¥aCK><;E 5*<><B+:S<S@C@B@:PP:O<S+@;:R+;G: ,@;K¦:t<><>_:=<>,+:O<;ANBN;G;R+_:L@G+: J<;+>EJ<;+>:.<J+,YY:U+O@:=+R+:,@A+B:J<>E \.+SO@K;=:+B+;:S<;W+A@:J<;+>EJ<;+>: O@B@>:S<><B+:+B+;:S<;-+O+@:O<>S+@;E O<;,@;G:J+G@:S<><B+:SN=@S:@;@_:,@A+B: +;:,<>J+@B:A@:,<SO+,:B+S@_:=+R+:O@B@>: +A+:B<>+GN+;:,<;,+;G:@,N_7:,+;A+=;R+Y +SN;@=@:S<><B+:,<C+.:.+J@=:A@:AN+:4À° |r¤žŠ‹~¢­?}®1}~€

ÎÏÐÑЇ҄436Ó57 ÎÏÐÑЇÔ564‚7Õ5 ržŸ‰ qk¡ ‰¢‰£ž¤q s~}~£‰pÈ k¨ˆ¨mÇq qÇ®© omoq+B+;:S<;W+A@:

S+C+S:R+;G:V+;,+=,@=_: H;A+:=<A+;G:J<>J@-E +>+:,<;,+;G:AN+:BCNJ: >+B=+=+:AN;@+Y:MSKE =@:+B+;:S<;@;GG@:A+;: =+R+:S<R+B@;@:J+.e+: @;@:+B+;:S<;W+A@: ‘“‘Ö×Ø× O<>,+;A@ ;G+;:R+;G: =+;G+,:S<;+>@BY f@B+:H;A+:S<C@.+,:B+S@:A@:O<>,+;A@;E G+;:,<>+B.@>_:S+B+:H;A+:+B+;:J<>O@B@>: J+.e+:B+S@:+B+;:S+SON:CKCK=:A+>@:V+=<: @;@Y:U+O@:=+R+:J<>O@B@>:B<AN+:,@S:+B+;:=+E S+E=+S+:S<;-<,+B:GKCY:X+R+:.+;R+:J<>E .+>+O:B+S@:J@=+:S<;-<,+B:GKC:C<J@.:J+;E R+B:A+>@:S<><B+Y d+;:S<=B@:B+S@:S<;ANG+:*+A>@A: +B+;:S<S+@;B+;:O<;GN+=++;:JKC+:A@: C<G:B<AN+:@;@_:,@A+B:+A+:R+;G:S<SJN+,: =+R+:B.+e+,@>Y:f+A@_:,<B+A:B+S@:.+>N=:W<E C+=:R+B;@:S<S<;+;GB+;:O<>,+;A@;G+;: @;@Y¥-<;¦ §€qpž¤q¨©~ªq«~¤¬‹­®¯°±²³²´µ¶°±²³· ¸¹µº»µ¶°¼³½»µ¾¿°¾½À²³º½¶°Á¹µ°ÂóĸÅÄÃÆ

=++,;R+:B+S@: N;,NB:O<>G@:B<: TCA:U>+VVK>A: A+;:=+R+:O@B@>: PEP:JNB+;C+.: .+=@C:R+;G:JNE >NB:B+><;+:=<E ‘“‘Ö×Ø× SN+;R+: ,<>JNE B+:A+;:B+S@: J@=+:S<;-<,+B:C<J@.:A+>@:=+,N:GKC: A@:=+;+Y: t<>=<;,+=<:S<;N>N,:=+R+:S+=@.: ,@A+B:J<>NJ+.Y:*+=@.:,<,+O:gZEgZY: {<AN+:,@S:S+=@.:S<S@C@B@:O<CN+;G: R+;G:=+S+:J<=+>Y h;@:+B+;:+A+C+.:=<JN+.:O<>,+;AE @;G+;:A@S+;+:AN;@+:@;G@;:S<;R+BE =@B+;;R+Y:h;@:+A+C+.:O<>,+;A@;G+;: ,<>O<;,@;G:A@:J+J+B:ON,+>+;:L@G+: \.+SO@K;=:SN=@S:@;@Y:f+A@:B+S@: S<R+B@;@:=<SN+:K>+;G:,+BB+;:S<E C<e+,B+;;R+Y¥-<;¦ §€qÉ®­~qs®‹¤ž¡®¯qʵÀ²»½¹°Ëµ²À° ±²¾¶½¾¿°¾½À²³º½¶°ÌÌÍ°


 45 Ã4ÄÅ2Æ6./ÇÈ Ã9.4/6Ä:2É9ÇÊ07Å9

”±Ë»¼K›[QEGQIK‘QPRK›QM[KGFIVKXQJ\IXUDPK UQRYIUDJYJ\IKHQXUIEFK¸WGQK’WDRFJ[WKHQK PIX³WRTK‹RFTYQKUFEIKXQXIJYKRDXWRK\IJYK UQRQTIRKUQJIRKIHIJKPQROD¿DT_K‹IYFJ\IŒK’WDK ITIEI[KXIJI¿QRK³IJPIGPFG_ ¥DXWRKFPDKUQRHQXUIJYKGQPQEI[K’IJI¿QRK ¥I³IK‹QJFPQ¬K UQRGFPQYIJYKTQJYIJK ³IJGKTIJK XQJ\IPIHIJKXDJTDRK TIRFK›[QEZ GQIKTFKIH[FRKXDGFXK FJF_ ­QJYIJKUIHIEK XDJTDRJ\IK ‹QJFPQ¬ŒKRDXWRK UQRHQXUIJYK XQJ\QUDPHIJK ’WDRFJ[WKIHIJK XIGDHKXQJYYIJPFZ HIJJ\I_ ›QM[KGIJYIPKIJZ PDGFIGKXQJ\IXUDPK MWXQUIMHK’WD_K L`IXFKXQXFEFHFK VQRFWTQK\IJYK IJPIGPFGKTQJYIJK ·‡’‰Œ¸‡¬Š”²‡ ³’W DRFJ[WŒK¿ITFK ƒ„…Œ…˜œ—œŒŒ·œ©™…Œƒžœ XQJYIVIK PFTIHÌK ­FIKITIEI[KXIJIZ ¿QRK\IJYK³IJPIGPFGŒNK DJYHIVK›QM[K\IJYK TFHDPFVK WMMQRJQP_ £IXDJKUIYZ

abcbdebfcb

ghijklmjnooplqrsrtluhnlvwnjnlqxsrt yz{|}{z~{€‚{ CWPPQJ[IXKƒWPGVDRK„ZK…KSRGQJIEK†‡ˆ‰K ŠIRQP[K‹IEQŒK‡‰KSIRWJKŽQJJWJK…‰K‘QRK ’QRPQGIMHQR“ ”khiw•wnlvw•wn–h—h …K’IJK˜JFPQTKK„™KK„‡KK„KK‡KKš™Z‡…KKˆ… „K’IJK›FP\KK „ˆKK…šKK™KK‡KKœZ„KKš ‡KCWPPQJ[IXKK„™KK…šKKšKKšKKZ‡‡KK K›[QEGQIKK „™KK…KKˆKKšKKšZ‡œKK„ KSRGQJIEKK „™KK…‡KK™KKˆKK‡Z‡„KKˆ šKžŸQRPWJKK „™KK……KK…„KKKKZ‡KK ˆKŽFŸQRVWWEKK „™KK……KKKK™KK‡Z‡KK„ ™K OIJGQIKKK „™KK…œKK…œK™KK‡Z‡KKœ K¡QGPK‹RWXK„™KK…„KKK…„K‡™Z‡ˆKKœ …œK¢DE[IXKK „™KK™KKKK……K‡ZKK‡‡ ……K PWHQK›FP\KK„™KKˆKK…„KKKK„šZ‡‡KK‡‡ …„K£WROFM[KK „™KKˆKK……K…œK„ˆZšKK‡„ …‡K¡QGPKƒIXKK„™KKKKšKK…‡K‡„Z…KK‡‡ …K DJTQREIJTK„™KKˆKKKK…„K‡…Z‡™KK‡œ …K£QOMIGPEQKK„™KK™KKšKK…K‡™ZKK‡œ …šK ‰[IXVPWJKK „™KKšKKK…‡K‡Z…KK„ˆ …ˆK¡FYIJKK „™KKšKKšKK…šKK‡‡ZKK„ …™KSGPWJK¤FEEIKK„ˆKKKKKK…‡K„šZ„KK„ …K¥QITFJYKK „™KKKK™KK…K‡ZKK„‡ „œK¦‘¥KK „™KK‡KK……K…KK„…ZKK„œ §¨©lvª¨— „…KYWE«KŽDFGK DIRQ¬K†ŽFŸQRVWWE“ …KYWE«K¥WUFJKŸIJK‘QRGFQK†’IJK˜JFPQT“ …šKYWE«KŠIRQP[K‹IEQK†CWPPQJ[IX“ …KYWE«K­QXUIK‹IK†›[QEGQI®£QOMIGPEQ“ŒK ’FYDQEK’FM[DK† OIJGQI“K ¯°l¯±²° ŠRIJITIK…Z„K’IEEWRMIK†‰K£WEFPWK…‡‰KSE³IRWŒK œ‰´‰KCWXQRKƒQXQT“ žGVIJ\WEKœZœK¥QIEK¤IEEITWEFT ’IEIYIKœZœKSPEQPFMWK’ITRFT ¥QIEK WMFQTITK‡Z‡K¥QIEK‹QPFGK†…‰K›IREWGK

FJ\IK\IJYKPQRVQJPFJYKGIIPKFJFKUDHIJKXIJI¿QRK \IJYKHQEDIRKXIGDHKTFKPFXJ\IK[IJ\IKTIEIXK VQRFWTQKGFJYHIP_K`FVQRKIJTIEIJK›[QEGQIKFJFK GDTI[KMIVQHKTQJYIJKYWJPIZYIJPFKXIJI¿QRK PIX³WRTK‹RFTYQ_ L I\IK[IRIVKGFIVIVDJK\IJYKUQRYIUDJYK JIJPFKIHIJKXQXFEFHFKHQUQRDJPDJYIJK\IJYK EQUF[KUIFHKTIJKTFIKIHIJKUQRPI[IJ_K I\IKGDTI[K XQJYIPIHIJK[IEKFPDKGQEIXIKQJIXKPI[DJ_K  I\IK[IRIVKXIJI¿QRKUIRDKIHIJKXQJQXDHIJK XWXQJPDXKTIJKTFIKUFGIKUQRPI[IJKEIXIŒNK PIJTIGJ\I_ ­IRFKFGDK\IJYKHQJMIJYKUQRQTIRŒK’WDKHFJFK GDTI[KXQJ¿ITFKHIJTFTIPKDPIXIKVQJYYIJPFK ‹QJFPQ¬_K‘QGIFJYJ\IKITIEI[K’IJDQEK‘QEEQYRFJFK \IJYKGIIPKFJFKXQJIJYIJFK’IEIYI_  QVQRPFK\IJYKTFEIJGFRKWEQ[KC[QKCQEQYRIV[ŒK HQTDIJ\IKITIEI[KHIJTFTIPKPQRHDIP_K‹QTIJ\IŒK ¿FHIK‘QEEQYRFJFŒKFIKUQEDXKVDJ\IKVQJYIEIXIJKTFK ‘RQXFQRKŽQIYDQŒKJIXDJKXDJYHFJKIHIJKEQUF[K VIPD[KVITIK¥WXIJKSURIXWŸFM[_  QXQJPIRIK’WDRFJ[WK¿QEIGKVFEF[IJK³IJGK JWXWRKGIPDŒKJIXDJKTFRFJ\IKVDJ\IKMIPIPIJK HDRIJYK[IRXWJFGKTQJYIJK¥WXIJKTFKXIGIKEIEDŒK HIRQJIKUDHIJKPFVFHIEKVQEIPF[K\IJYKGDHIKTFGQPFR_K ƒIJ\IKGI¿IŒK’WDK\IJYKTFYITIJYZYIYIJYK IHIJKXQJFJYYIEHIJK¥QIEK’ITRFTKTFKIH[FRK XDGFXKJIJPFŒK¿DYIKGQTIJYKXQJ¿ITFKUFTFHIJK ‘IRFGK IFJPKŠQRXIFJ_K QUQEDXJ\IKÍÎÏÐÑÒÏÓÔÕÖÐ ×ØÏKGQXVIPKXQJYIPIHIJKIHIJKHQXUIEFKHQK µJYYRFG_q§—jÙpnnwÁiÚÛ¨•t

¤QEIŒKš‰KµJFYWK’IRP¶JQ¬ŒKš„‰ZVQJK·IUFK IXVTWRFIK…ZœK‘IRXIK†™‰K’IDRWKµMIRTF“ ‘RFQPWK„‰K¸WRYQK’WEFJIŒK‰ŒKšš‰K­WREIJK  FQJIKœZ„KSPIEIJPIK†‡‰ŒKšˆ‰KŠFIMWXWK ‘IUWJ“ ‹WJIŸQJPDRI“ ˜ K‘QGMIRIKœZ…K˜TFJQGQK†™‰KSJPWJFWK­FK £IPIEQ“ ”khiw•wnlvw•wn–h—hl …K‹IRMQEWJIKK „šKK„„KK„KK„KK™‡Z‡œKKš™ S K¥WXIK‡Z…KŠQJWIK†…š‰ZVQJK¢RIJMQGMWK WPPFŒK™‰KSEQGGFWK¥WXIYJWEFŒK™™‰K „KSPEQPFMWKK „šKK…™KK‡KKKK™Z„‡KKˆ C F JQK‘QRRWPPIK„‰ZVQJK’IRMWK‹WRRFQEEW“_K ‡K¥QIEK’ITRFTK„šKK…ˆKKKKKKš™Z„KK `IXW RPDKXQRI[«Kˆ™‰K¸DRI¿K`DMHIK†ŠQJWI“ K’IEIYIKK „šKK…„KKˆKKˆKK‡ˆZ„KK‡ K¤IEQJMFIKK „šKK…„KKšKK™KK‡™Z‡KK„ ”khiw•wnlvw•wn–h—h šK WMFQTITKK „šKK……KK™KKˆKKZ‡KK… …K¸DŸQJPDGK „ˆK…™KKKZ…K ˆK¥QIEK‹QPFGKK „šKK…„KKKK…œK‡ˆZ‡™KKœ „K£IVWEFK „ˆK…K™KKˆZ„„K‡ ™KŠQPI³QKK „šKK……KKKK…œK‡ˆZKK‡™ ‡KS›K’FEIJK „ˆK…KšKˆK™Z‡„K™ K¤IEEQMIJWKK „šKK…„KK„KK…„K‡Z‡KK‡™ KµJPQRK’FEIJK„ˆK…KK™KZ‡šKˆ …œKŽQŸIJPQKK „šKK…œKKKK……K‡…Z‡KK‡ KŽI¬FWK „ˆK…KK™K‡ˆZ‡„Kˆ ……K¤IEEITWEFTKK„šKKKKˆKK…œK‡Z‡‡KK‡ šK¢FWRQJPFJIK „ˆK…‡KšK™K™Z‡‡K …„K QŸFEEIKK „KKKKKK……K‡Z‡™KK‡„ ˆKS K¥WXIK „ˆK…‡KK…œKˆZ„K‡ …‡KžGVIJ\WEKK„šKK™KK™KK…œK‡œZ‡KK‡„ ™K›IPIJFIK „ˆK…„KšKK‡šZ‡K„ …K¹GIGDJIKK „šKKˆKKˆKK…„K„‡Z„KK„™ K˜TFJQGQK „ˆK…œK…œKˆK‡šZ‡Kœ …KŠRIJITIKK „KKˆKKKK…‡K„šZ‡ˆKK„š …œK IXVTWRFIK„ˆK…œKšK……K‡Z‡œK‡ …šK‹FEUIWKK „šKK™KKKK…‡K‡„ZœKK„ ……K‹WEWYJIK „ˆKKK…‡K‡™Z‡šK‡„ …ˆKºIRIYW¬IKK„šKKˆKKKK…K„Z‡™KK„ …„KCWRFJWK „ˆKˆK…„K™K‡„Z‡„K‡„ …™K›QEPIK¤FYWK„KKšKKKK…K„Z‡„KK„‡ …‡K‘IRXIK „ˆK™K™K……K‡„Z‡šK‡„ …K’IEEWRMIKK „KKKKšKK…K„Z™KK…™ …K›IYEFIRFK „ˆK™KˆK…„K‡„ZˆK‡… „œK­QVWRPFŸWKK„šKK‡KKˆKK…šK„ZšKK…š …KSPIEIJPIK „ˆKKK…‡K„šZ‡™K‡œ §¨©lvª¨— …šK›[FQŸWK „ˆK™KK…K„ˆZK„ ‡KYWE«KŽFWJQEK’QGGFK†‹IRMQEWJI“ …ˆKŠQJWIK „ˆKšK™K…‡K„ˆZœK„š „KYWE«K›RFGPFIJWK¥WJIETWK†¥QIEK’ITRFT“ …™K FQJIK „ˆKˆKšK…K„ˆZ‡K„… „…KYWE«K¥ITIXQEK¢IEMIWK†SPEQPFMWK’ITRFT“ …K‘IEQRXWK „ˆK‡K…„K…„K„„Z‡K„… „œK‘QGMIRIK „ˆKšK‡K…™K„œZK„… v»¼±»l° §¨©lvª¨— CWRFJWKœZœK‘IEQRXW …™KYWE«KžTFJGWJK›IŸIJFK†£IVWEF“ ‹WEWYJIK‡ZœK›IYEFIRFK†‰K IV[FRK EFPFKCIFTQRŒK …šKYWE«K PQV[IJKžEK [IIRIO\K†S›K’FEIJ“ …™‰KSEQGGIJTRWK­FIXIJPFŒKœ‰K´…‰K›RFGPFIJK …KYWE«KSJPWJFWK­FK£IPIEQK†˜TFJQGQ“ ‘IG½DIPW“_K`IRPDKXQRI[«Kš‰K¢RIJMQGMWK ‘FGIJWK†›IYEFIRF“ ›IPIJFIK„Z‡KµJPQRK’FEIJK†ˆ‰KŠWJ¬IEWK‹QRYQGZ ÀhuÁhklvwkhihlqÂsrt GFWŒK…‰KŠFWŸIJJFK’IRM[QGQK„‰K¥FMIRTWK ŽµŠSK›ƒS’‘µ¹£  SEŸIRQ¬ŒKˆœ‰ŒKœ‰´„‰K¥WTRFYWK‘IEIMFW“ ¢FWRQJPFJIK„Z…K›[FQŸWK†‰K’IJDQEK‘IG½DIEŒK ‹WRDGGFIK­WRPXDJTKŸGK [IH[PIRK­WJQPGH ˆ™‰K’IRMQEWKŽIRRWJTWK‡™‰KµGIIMK›W¾KQ“ ’IJM[QGPQRK˜JFPQTKŸGK¥QIEK’ITRFT

CDEFGHIJKLHFMIDIJNKCOFPPQRKSJTIKUIFHKUQRDVIKHWXQJPIRKPQJPIJYKGQVIHUWZ EIKIPIDKTDHDJYIJKPQR[ITIVKHEDUKKHQGI\IJYIJKIJTIKHQK]PRFUDJGDVQRUIEEK IPIDK^PRFUDJGDVQRUIEE_K`FMIDIJKPQRUIFHKIHIJKTFKXDIPKTFKRDURFHKPOQQPUIEE

ñøóèü3ïóðZ

OP!"*QRäS&!%R TURVW$P!"*QX (S&!%TU4Y 6îêüïìï÷ úóîüë33èøóóè üóîöìûëZíùîCëè

,[Q\$]"%R "(,["PRVW ,["(,["P+^[Y ñîêüïìðïúóî÷ üë33èëîöëèòï÷ 3ëêèéóøê3ëìôëìè ñïëøèñêéêèñëéëýè ðñ3øèøëìöïîèûêèB303ëðêöùèëéëì÷ éëøèøëìöïîè9êèÿêôëè0øëò÷ úêùì_è2êñëèñïìôôïèéêðëøìþë1 `+*+%aab c![,[dRVW e"c!"bef<Y 6îêüïìïúóî÷ üë33è3ùîþ5èë÷ ìïñûýèóè3ùóûè 8 6B9èóèûùèZZèññúèüóîõëþëè ð3ë3ï11èèúëðñêèñîêü3óè1 gåãhi[,,(R VW,&Q]"c[!X [,[]Q[%Y 6îêüïìï÷ úóîüë33èëþùè üëîöó3ùìëè õëìôëìèòóìþóîëø ]Q&]\R]jkQ$%R VW]Q&]]\b]kX Q$%Y6îêüïì÷ ïúóîüë33è ëûîêûèúëðñêè üêðëèòóìôë3ëø÷ éëìèèûêè éëìûëìô1èóúóîñêèòëûîêûè òóìôë3ëøéëìèëîöë1117ë3ëè 9? 91111ZZZ

l[&([!Rã&[a[PR âP^\[%RVW !&[a[Pb[!`&!Y 6îêüïìïúóî÷ üë33è 9? 9è ëéëìèòóòúóî÷ òë3ïéëìèèûêèF3ûè6îëííùîûè ûóìôëìèðóéùîè5÷èþôèëéëìèûè öóñëéè0?mèn7 ÿ è 9? 9 o[%[%aRp$!X %"['[%RVW ][%[%a#&%S+Y 6îêüïìïúóîüë33è

îðóìë3è ìûùìóðêëè ïúùîñóîèqùôþë÷ éëîñëèZèn00 ,$Q[,,[]R!"dc\R VW,$Q[,,[]!"dX c\&^Y6îêüïì÷ ïúóîüë33è0ùòóè íùîëîûèòëìöøóð÷ ñóîèòëûîêûèöùìrïóîè1èúëðñêè òóìëìôèûïéïìôëìèúïü3êéè ðóìûêîêèõûêèíëéñùîèúóìñêìô1 ãRsRtRpR=RuRVW !"dc\`$!%[]"Y ñîêüïìðïúóîüë33è ÿF89F8è è ?B9ýè8F6è ÿBèF?è 7 6Bèn E0 â!"d[R ,&(dX #&*cQR VWâ!"X d[,&(dX #&*cQY ñîêüïì÷ ðïúóîüë33èèè?óë3èòëûîêûè úëðñêèòëûîêûèòóìëìôèûëìè 3ù3ùðèéóèvèüóðëîènøë3ëòëûîêûè 0 07 ? ZZZ

0123 678969 197 

-./0102345678951:0 !"#$% ,& &'()'"(!* %+"&))

<åæ=åãâæ>èùîïððêëè9ùîñ÷ òïìûè?ùüóîñèÿóëìûùðéêè òóþëéêìêèòóìþóîëìôèëûë3ëøè úóîñëøëìëìèñóîüëêéèïìñïéè òó3ïòúïøéëìèøëéøñëîè 9ùìóñðéèúëûëè3ëôëè3óôèéóûïëè 4@èüóðëîèÿêôëè0øëòúêùìðè ûêèèñëûêùìè9ùîñòïìûýè ?ëüïè@èûêìêøëîê1è ?ëéðëðëèóîòëìè9ùîñòïìûè üóîëûëèûêèúù3óèúùðêñêùìèïìñïéè òó3ëìõïñéëìèúóñïë3ëìôëìè 3ù3ùðèéóèúóîóòúëñAèìë3èðóñó3ëøè üóîòëêìèêòüëìôè5÷5èúëûëè 3óôèúóîñëòëè4@èüóðëîè3ë3ïèûêè 9ùìóðñé1èóîóéëèøëìþëèúóî3ïè øëðê3èðóîêè÷èëñëïè4÷41 8ëòïìèÿóëìûùðéêè òóìôëéïèòëðêøèðëìôëñèòó÷ ëðúëûëêèéóéïëñëìèøëéøñëîè þëìôèûêþëéêìêìþëèòëðêøè ðëìôëñèòóòüëøëþëéëì1è ëè úïìèòóìù3ëéèïìñïéèüóîòëêìè ëòëìèûóìôëìèôëþëèüóîñëøëì1 øëéøñëîè9ùìóñðéèòóìö÷ óñëéèûïëèôù3èéóèôëëìôèéëòêè ûêè3óôèúóîñëòëýèêñïèòóìïìõïé÷ éëìèüëøëèòóîóéëèðëìôëñè üóîüëøëþë1è2ëòêèñêûëéèüêðëè üóîøëîëúèòóìôøëðê3éëìè ðéùîè÷èëñëïè4÷4èðóüëüèêñïè òëðêøèëéëìèüóîüëøëþëý èéëñëè úóòëêìèëðë3èù3ëìûêëèêñïè ûê3ëìðêîèþëøùùðúùîñ1öùò1 óìþóîëìôèþëìôèðóûëìôè õëûêèîóüïñëìèüóüóîëúëèé3ïüè üóðëîèBîùúëèêñïèòóìþóüïñè 9ùîñòïìûèòóîóìöëìëéëìè éóòóìëìôëì1è ñïèëîñêìþëè6êòè 2ïìêìôè7êñëòèëéëìèñëòúê3è òóìþóîëìôèûóìôëìèòóìôëì÷ ûë3éëìèëîêùèùóñCóýè8ïîêè ëøêìýèëîéïðè?óïðýèðóîñëè ÿóëìûùðéê1è 2ëòêèúëðñêìþëèêìôêìè òóòóìëìôéëìèúóîñëìûêì÷ ôëìýèòóðéêèüóôêñïèêìêèñëééëìè òïûëø1è6ëúêèéëòêèñëøïè

üëøëèéëòêèüêðëèòóìöóñëéè ôù3èéóè9ùìóñðéèðóúóîñêèûêè3óôè úóîñëòëè3ë3ïýèòêìêòë3èéëòêè üïñïøèðëñïèôù3èïìñïéèòóì÷ ôëñëðêèòóîóéëý èéëñëèÿóëì÷ ûùðéê1 9ùîñòïìûèòóòëìôèðëìôëñè ûêïìñïìôéëìèûóìôëìèéóïìô÷ ôï3ëìèòóîóéëèþëìôèüóîøëðê3è òóìöóñëéèûïëèôù3èûêè9ùìóñðé1è óîóéëèöïéïúèüóîòëêìè êòüëìôè÷èëñëïèòóìëìôè4÷è ïìñïéèòó3ëõïèéóèûó3ëúëìè üóðëî1 8ëòïìèúóìþóîëìôè 9ùîñòïìûèüóîïðêëè5èñëøïìè êìêèõïôëèòóëðúëûëêèúù÷ ñóìðêèðóîëìôëìèþëìôèûêòê3êéêè øëéøñëîèûë3ëòèðóñêëúè3ëôëè ëëþèûêèéùòúóñêðêè3óó3è Bîùúë1èøëéøñëîèñó3ëøèòóìö÷ óñëéè44èôù3èûë3ëòè45è3ëôëè ñëìûëìôèòïðêòèêìê1 óîóéëèðó3ë3ïèüóîòëêìè üëôïðèðëëñèòëêìèûêè3ëôëèëëþ1è óîóéëèõïôëèòëðêøèòóìïì÷ õïééëìèúóîòëêìëìèüëôïðè òóðéêèüëîïèðëõëè3êüïîèúëìõëìôè òïðêòèûêìôêì1èóîóéëèõïôëè òëðêøèúïìþëèîêñòóèúóîòëêì÷ ëìèþëìôèéùòúëéý èñëòüëøè ÿóëìûùðéê1 9ëìèúóòëêìè øëéøñëîèþëìôè øëîïðèûêëð÷ úëûëêèëûë3ëøèðó÷ õïò3ëøèúóòëêìè ëðë3èîëðê31è44è ûëîêè45èôù3èòóîó÷ éëèûêè0øëòúêùìðè ÿóëôïóèðóòïëìþëè ûêöóñëéèù3óøèúïìô÷ ôëëèëðë3è8óôóîêè ëòüë1 ëîëè úó÷

éóëûëëì1 óîóéëèúïìþëèíëìðè þëìôèüóðëîèûëìèúïìþëè 6¨—–•pnulk¨k¨il7jªh8 éóúóîöëþëëìèûêîêèðóñó3ëøè 9K’QJIJY òóìûëúëñéëìèëìôéëèûêè3óôè 9: QRFKœZœKIPIDK…Z… úóîñëòë1è7ëðê3èðóîêè÷èðï÷ v;hª;–h—lk¨k¨il7jªh8 ûëøèðëìôëñèüëôïð1èïëñèéëòêè 9:’QJIJY ëõêüèòóìþóîëìôèûëìèòïìô÷ 9K QRFKXFJFXIEK‡Z‡ éêìèëéëìèòóìôëòüê3èüëìþëéè îêðêéùèðëòüê3èòóòëðñêéëìè òêèñêûëéèéóüùüù3ëìý èïõëîè òëêìèëðë3èîëðê3èêñïèëìñëîëè éë 3ëêìè6óDóêîëèûóìôëìèûïëèôù3ýè ?ëñ1!"#$%%&'()*+,-*&%. Eóîìëìûêìøùè4ýèê33êëìèýè ÿïêCè ûîêëìùèèýèûëìè9ùïô÷ G4B=A@H4=IJ?<0KL 3ëðè0ùðñëè41è 9K¸FHIK­WRPXDJTKXIXVDKXQJMZ HKYWEKHIJTIJYKXIHIKFPDKIHIJK øëéøñëîèúïìèûëñëìôèéóè QXQPIXU QRFKXQRQHIKHQVQRMI\IIJKTFRF_K óîòëìèûóìôëìèúóîëðëëìè RPXDJTKVDJ\IKRQHWRK…œœKVQRGQJK ôóòüêîëèðóñó3ëøèòóìêéòëñêè ­W JIJYIJKIPIGKPFXKIGIEK˜HRIFJI_K éóòóìëìôëìè÷4èëñëðèù3þìè H`QQXQ XQJIJYIJKPQRIH[FRKTFTIVIPHIJK IPIGK`IRVIP\KŽŸFŸKXDGFXKEIEDKTQJYIJK ÿïñðéèúëûëèïòëñè3ë3ïèûêè JYIJK‡Zœ_ éùòúóñêðêèÿêôëèéîëêìë1è9êè H9:Q`FXQGIJ[IK­W JTKEIFJKXQEIOIJK 3ëôëèñóîðóüïñýè0ùðñëýèòêûAèó3û÷ PFXKIGIEK˜HRRPIXD RQHIK óîèF3óéðëìûîè2ïöøóîýèûëìè XQJYQEFXFJIGFJFKI [KHIQHPF[HPIIKXQ ðñîêéóîèëðë3è2îùëðêëèBûïëîûùè PI[DJK„œœ…®œ„KTFKUIUIRHKVKVIQTJI\KFGFIJK ûëèê3ëèþëìôèòóìöóñëéèôù31 ›[IXVFWJGKŽQIYDQKEIEDKGQEIJ¿DPJ\IK 8ëòïìèûóòêéêëìýèðéïëûè XQRQHIK¿DYIKXQJYIEI[HIJK¢›K øëéøñëîèòóþëûëîêèüëøëè ­\JIXWK`FQŸ_ 9:`EDUK\IJYKUQRXIRHIGKTFK¸QRXIJKFJFK ñêûëéèëéëìèòïûëøèüïëñè òóîóéëèïìñïéèòóìëìôèëñëðè ¿EDQYYKIVKQXQRPIRIXIF[KK[HIWGXVFEKGQQPRFGFKFTKžIREWIVXKIKPTDI¿DJ[KK 9ùîñòïìû1è óüëüèéëòêè XQJIJYHIJKIYRQYIPKGQUIJZ ëéëìèòóìôøëûëúêèüëìþëéè XQ \IHKQJIXKHIEF_K`QHIEI[IJK[IJ\IK ñóéëìëìý èéëñëèüóéèøëéøñëîè T›[FTIIXV VIPHIJKTIRFK¸DŸQJPDGKTFKGQX¾KJIEK FWJGKXDGFXK…_ ?ëCëìè?ëñ1 RKXQJTIVIPHIJKQXVIPK 6óéëìëìèþëìôèúë3êìôè 9V:W [FJIKTHI[EIPIXK IYIKIOI\KTFKVQJ\FGF[IJK ìþëñëèûêðóüïñéëìè?ëñè YRDVKžKXDGFEXK JIJYKIPIGK¢›K ëéëìèûëñëìôèûëîêè £WRTG¿MEEIJTŒKFTJIF_JK’Q íëìðè9ùîñòïìûèþëìôè ’QRQHIK[IJ\IKHIEIKG[QKGRQFKTHIIERFFKKH¸QDPŸFQHJIKPDG_K úïìþëèíëìëñêðòóè RHIGK›[QEGQI_ üóðëîèïìñïéèòóò÷ U9:Q [RPIIJHT[IPIJRYKGKHQQEIKXI EDKXQRIF[KHQXQZ üóîêèûïéïìôëìèúëûëè JPQIRJIYHI[JFRKKTHIQEKI¸QXK TDIKHDJ¿DJYIJK J_K’QJIJYK„ZœKIPIGK ëîêùèùóñCóèûëìè  PDPPYIRPKXDGRFXI „œœ®œšKTFKUIUIHK éëëì÷éëëì1èóûêéêñè VQJ\FGF[IJKYRDXK ›[IXVFWJG_ üëìþëéèðêñïëðêèêñïè 9:’DGFXKGQEIJ¿VDKPŽJFY\IIKK [ IH[PIRKEQUF[K ëéëìèòóòúóì÷ UIYDGKTIRFK¢›K M[IEHQKœK ôëîïøêè „œœ®œ_KCWPIEKRQHWRKPFXK˜HVIRTIIFJKIKFJFK

/01>@<2@BA>@345>

†‡ˆ‰Š‹Œ‰Ž‘‡Ž’“”

•••–—˜™šƒ—›œšƒ–ƒ™

-Ê1476Ü2ÝÊÇ1ÈÊ610 Þ4ß6Ê2à910102ÃÅ6.á0971

âãäåæâçèéêëìèíîïðñîëðêè òóìôóõëîèöêñë÷öêñëèòóìôëéøêîêè éùòúóñêðêèòïðêòèêìêèûêèïîïñëìè óòúëñèüóðëîýèðóüëôëêèðþëîëñè òóìûëúëñéëìèñêéóñèÿêôëè 0øëòúêùìðèòïðêòèûóúëì1è 2óéë3ëøëìè4÷5èûëîêè6ùññóìøëòè 7ùñðúïîèûë3ëòè8ùîñøèÿùìûùìè 9óîüþèñëéèòëòúïèòóìôïüëøè úùðêðêè îðóìë3èûëîêèïîïñëìè3êòëè é3ëðóòóì1 ìêèðëìôëñèòóòüïëñè íîïðñîëðê1è8ëòïìèéëòêèøëîïðè òóìôóîëøéëìèóìóîôêèðóúóîñêè þëìôèñó3ëøèéëòêè3ëéïéëìèøëîêè êìêèûëìèñóîïðèòó3ëõï1è ìûëèñëéè úóîìëøèñëøïý èéëñëèëìëõóîè

îðóìë3è îðóìóèóìôóîèûê3ëì÷ ðêîèéþèúùîñýèóìêìè1 6øóèïììóîðèøêìôôëèðëëñè êìêèòëðêøèòóòê3êéêèûóíêðêñè 3êòëèëìôéëèïìñïéèòóìöëúëêè úùðêðêèêûëòëì1èùðêðêèóòúëñè é3ëðóòóìèûêñóòúëñêè0øó3ðóëýè

XIFJKTFK¸QRXIJKITIEI[KXQJIJYKTDIK HIEFŒKGQRFKGQHIEFŒKTIJKHIEIFKTDIKHIEF_ 9: [IH[PIRKXQJ¿DIRIFKHWXVQPFGFK žRWVIKVQRPIXIKXQRQHIKTQJYIJK XQJYIEI[HIJKPFXK¸QRXIJK ¤K¡QRTQRK ‹RQXQJK„Z…KVITIK¾KJIEK‘FIEIK˜ž¢SK \IJYKUQREIJYGDJYKTFKµGPIJUDHŒKCDRHFŒK PI[DJK„œœKXQEIEDFKQNPRIKPFXQ_ 9: [IH[PIRKXQRIF[K[IGFEKGQRFKTFKHIJZ TIJYKTFKEQYKVQRPIXIKGDTI[KEFXIK HIEFKTFKHWXVQPFGFKžRWVIŒKGQEIXIK FPDKXQRQHIKHIEI[KTFKEQYKHQTDIK GQUIJ\IHKPFYIKHIEFKTIJK IH[FRJ\IKYDYDR_qÛwntK

ðóòóìñëîëèúïîðèòó3ùò÷ ñó3ëøèðóîêìôéë3êèñóîï3ëìôèûë3ëòè ìë3èéóñêìôôë3ëìèñïõïøèúùêìè úëñèéóèúùðêðêèñêôëèûóìôëìè 3ëôë÷3ëôëèüóðëî1èï3êñèðóñó3ëøè ûëîêè6ùññóìøëòèûëìèéêñëèñëøïè òóìõëôëèõëîëéèñïõïøèúùêìèûëîêè ñóîñêìôôë3è5÷ýèûêè3ëôëèòëìëè üëôëêòëìëèëéøêîèòïðêòè3ë3ïý è

îðóìë3èûëìèûïëèúùêìèûóìôëìè úïìèéùìûêðêèûóìôëìèéùìûêðêè ïõëîèòëìëõóîèëðë3èùîñïôë3èêñï1è ðóúóîñêèêñïè ìûëèúïìþëèñïôëðè èòóìôêìôëñéëìè 0øó3ðóë1 úëðïéëììþëèëôëîèñëéèòóîëðëè ìñïéèêñïèóìôóîèòóò÷ ðï3êñý èõó3ëðèóìôóî1 êìñëèëìëé÷ëìëéèëðïøìþëèûêè êéëèüóìëî÷üóìëîèôëôë3è3ù3ùðè ñêéóñèÿêôëè0øëòúêùìðèòïðêòè

îðóìë3èïìñïéèñóîïðèüóîõïëìôè éóèÿêôëè0øëòúêùìðèòïðêòè ûóúëìèðïûëøèëòëìèûë3ëòè ôóìôôëòëìèéëîóìëèíëéñëìþëè ûóòêèíêìêðèûêèúùðêðêèóòúëñèüó÷ ûóúëìýèêìêèëéëìèòóìõëûêè ðëî1è éëìèüóìëî÷üóìëîèüïîïéè úîóðñëðêèñóîüïîïéè6øóèïììóîðè òëðêøèëûëè4èúëîñëêèñóîðêðëèûêè õêéëèñêûëéèñóîïðèüóîõïëìôèëòëñè ûêèóîëèóìôóî1èóüó3ïòìþëè îóòêóîèÿóëôïóèòóìïõïèëéøêîè éóîëðèéëîóìëèëûëèüëìþëéèøë3è 6øóèïììóîðèøëòúêîèûêúëðñê÷ òïðêò1 úùðêñêíèñóî3êøëñèûë3ëòè3ëôëè éëìèëéëìèéóòüë3êèôëôë3èòóîëêøè 6óìñïìþëèòùñêëðêìþëè üóîüóûë1è2ëòêèëòëñèúóî÷ êìêý èéëñëìþë1 ôó3ëîèûêèòïðêòèêìê1 6øóèÿê3þèøêñóðèòóòêòúêìè óòóìñëîëèëìëõóîè ìûîóè öëþëèûêîêýèðóòóìñëîëèòóîóéëè ûïëèôù3èûêèúëîïøèúóîñëòëè ê33ëð÷ùëðèñëéèòëïè6ùññóì÷ ðóûëìôèéïîëìôèûë3ëòèëðúóéè üóîéëñèéùìñîêüïðêèëîóñøèë3óè øëòèñóî3óìëèûóìôëìèéóòó÷ ñóîðóüïñèðëëñèêìê1è éëìèðëìôëñè ûëìè ëîùìèÿóììùì1è îðóìë3è ìëìôëìè5÷4èëñëðè îðóìë31èóðéêè ðï3êñèüëôêèòóîóéëèïìñïéè òóòüëêéèðó3óúëðèõóûëèûëìè òóîóéëèòëòúïèòó3ùòúëñèéóè üëìôéêñýèñëúêèòóîóéëèòëòúïè éóîëúèòóìôïîïìôèúóîñëøëìëìè ïîïñëìèñêôëýè èñóñëúèòóò÷ òó3ëéïéëììþëèòó3ëëìè úïîðýèñëúêèøëìþëèòëòúïè úóîêìôëñéëìèëìëéèëðïøìþë1 ëìðóë1è2ëòêèøëìþëèøëîïðè òóòüë3ëðèðóéë3êè3óëñèóîè ëðêøèüëìþëéèðóéë3êèþëìôè ñóîïðèòó3ëéïéëìèúóéóî÷ óîñóðëöéóî1 øëîïðèûê3ë3ïê1èëûëèúóîêùûóè õëëìèéëòêý èúïìôéëðè 1 úëèþëìôèñóîõëûêèøëîêèêìêè þëìôèðëòëèñëøïìè3ë3ïè îðó÷ !"#$%%&'()*+,-*&%.

;<==>?@;A<?B

wxyz{|x}~€‚

ƒ„…

ghæoâè÷èèïóìñïðýèÿêóî÷ úùù3ýèûëìè îðóìë3èñóîñëîêéè òóîóéîïñèüêìñëìôèëðë3èóúëìôè 2óêðïéóè7ùìûëèþëìôèðóõëïøè êìêèüó3ïòèòóìëìûëñëìôëìêè éùìñîëéèüëîïèüóîðëòëè02 è ùðöù1èëûëøë3èéùìñîëéìþëè üóîðëòëèé3ïüè?ïðêëèñóîðóüïñè ëéëìèüóîëéøêîèòïðêòèêìê1 çâf<âãoè÷è?ïòùîèñóîüëîïè òóìþóüïñéëìèëìðóëè0êñþè ñóîñëîêéèòóìûëúëñéëìèõëðëè ôó3ëìûëìôèóñóîëìè0øó3ðóëýè Eîëìéèÿëòúëîûýèþëìôèøêìôôëè ðëëñèêìêèüó3ïòèòóìûëúëñ÷ éëìèéóõó3ëðëìèúóîúëìõëìôëìè éùìñîëé1 fâ ãsè÷è8ëúù3êèðëëñèêìêè ðóûëìôèòóìôêìöëîèðñîêéóîè ïóìñïðýè 3óððëìûîùèëñîêè þëìôèðóüó3ïòìþëèõïôëèûêüóîê÷ ñëéëìèëéëìèøóìôéëìô1èëñîêè éóòïìôéêìëìèëéëìèøóìôéëìôè òóìþïðï3èüëìþëéìþëèðñùéè ðñîêéóîèûë3ëòèðéïëûè8þùìþëè 6ïë1 hOçâçâæè÷è ôóìèóîóòþè 6ùï3ë3ëìèòóìôëéïêèúêøëéìþëè ñó3ëøèòóìóîêòëèñëëîëìèéùìé÷ îóñèûëîêè ñ3óñêöùèëûîêûèïìñïéè ôó3ëìûëìôèë3ëôëèñóîðóüïñ1è ƒ„…Œ…˜œ—œžŸšŒ ›†  ï3ë3ëìèéóòïìôéêìëìèëéëìè ¡¢£¤¥¢¦¤§Œ¨Œ©‹Š”“‰ŠŒƒŠ’‰ª«Œ¬“’Œ…‡‘‡ª’“”Œ­“”Š”®«Œ‹¯°“Œ±Š¬’‹Š’”Œ’‰‹‰ª²Œ³³ªŒ¯‰´‰‹“Œ³‡ªŒ“‰Œ³Ž³Œ—‡‹‹‰²¯Œ˜‡‹’°¬ŠŒ 6ù øóìôéëìôèûëîêèë3ëôëèëéøêîè ‘”Œ•²”‹‰Œ˜Š‹Œ‰«Œ‡‘‡«Œ©‰”Œ­µ¶®–Œ òïðêòèêìê1*&%.


0123 678969 197 

45

 ! " # $ # % ! $ & " # ' $ (" ) % # $ F„†‡ŒƒG„H„† ÒÓ$ÔÕÖÒ$× ÜÓ Ø$ÙÚÛÕÒ$

9

IŒ‚„†JKL

ÒÚÓÓÕ !"#$!$%& #'()*+,'-'./0 $#$!(1!!+## *2"#!3$4* &%/ 5%#!#"332+!2!2!/ %#!$#!!##!#!/ 4###"$!!+ $##2## $$##+6!!/ &!23!$3#3+ 7$#/ 5%##!#2$ 8%#!"!$$!3# #/%$3#)#!$#!!!# $!###!+6#3/ !#!## /4### !(9!!## !+:#:# !/ ;$!32(( ;$<=(<) % 2$ 7!>=/;$!3 &%2(<# !##2 )? /@Aæéç ##B&C D#&CD#E

5.Ý{0T7569FG566GE945=7E9G51G?9_375R2FRS9 mS114P9[7@1259LK9\SA79 4549H7=49>451756987@756759 F21287E9A25T73756?759 F71G96S89=759=G797FF4F19 G51G?9A2A>257A?759à:9 @2A7459W25S79J;à9=787A9 875HG1759K23429L9=49K17=4S59w84A@4RSB9\SA7B9 ?2A7345P m7?9E75T7941GB9>23?7196S85T79123F2>G1B9 @25T237569>23GF479Jß917EG594549@G59A25T; 7A74932?S39>SA>23982625=734F9LI9D4875B9 WG55739zS3=7E89M<<b96S8O9F2>76749@25R217?9 6S89123>75T7?9?2=G79F2@75H7569F2H737E9K23429 L9=256759<<á96S8P9y2625=796GY251GFB9K48Y4S9 Q4S879A7F4E9T7569123>74?9=256759<cb96S8P [2>7E764755T79F2A7?4598256?7@9?214?79 GF749@23175=45675B9175@79=4=G679=G79@G; 1345T7B9I34F14579MäOB9=759IE75289MßO914>7;14>79 A256E7A>G39?2987@75675P9[2=G79@G1349 E7F489@2354?7E755T79=256759AS=289C17847B9 C873T9U87F4941G9A256257?759>7HG9>231G84F?759 ][7AG97=787E97T7E9123>74?^B9=7598756FG569 A2A28G?5T7P9K7569?7@1259@G5917A@7?9 F756719123E73GP ]C1G9ASA2592ASF4S5789=759F75671917?9123; =G679?7325797?G9>7E?75914=7?917EG99A232?79 >237=79=49F17=4S59?732579A232?7912567E9 L_Q9QZwmw9N9mCMCLzL9_LUC9 F7?419F2@75H7569AA4566GP9C1G97=787E9E789T7569 -+N~0.|.~€0[7@1259LK9\SA7B9_375R2FRS9mS1149M12567EO9A2A28G?9?2=G79@G1345T79GF749@23175=456759A287V759W25S79=4 9K17=4S59w84A@4; F75671945=7E9>764?G9=759ASA259T756917?9 RSB9\SA79MbNJOP9 1238G@7?75B^9GH735T7 5 P9 K7569?7@1259T7?4 ?5B914A5T79A7F4E9>23@2; 8G7569A232>G19@SF @S4F4914679>2F739=7598S8SF9?29 U2?9\SA79z4RS87F9UG3=4FFS9A287?G?759 45125F417F9@23A74575P9a49A25419?2;cäB9W25S79 mS1149A25G1G@987679=256759F?S39J;à9G51G?9 y4679IE7A@4S5FP99]L?G9A7F4E9@23R7T79>4F79 ?2F787E759`71789F7719>237=G987349=256759 @G5T79@28G7569>2F739A25T7A7?759?2=G=G; C89yG@4P >237=79=4912A@719?21467P9775697?G9A7?FG=9 D73RS9US334288S9=787A9A2562H739>S879123S; ?75P9U237V789=7349?2A28G19=49AG?7967V756B9 U23?719?2A25756759454B99\SA79?4549 7=787E9?G78489?7F49?29y4679IE7A@4S5FB^9 >SF75P9m2387A>719A287?G?75912?289A2A; 6G37H9[GR?79A282@7F?759125=756759YS849=7349 >2312566239=49G3G17591GHGE9?87F2A259F2; >G719UG3=4FFS9A25H71GE?759A75175932?759 H737?9=2?71B957AG59=4E2514?75932 92?962A4; A2517379=256759?S82?F49bJ9@S45B9717G9E75T79 ?7175T79?2@7=79K?T9K@S319C17847P 123@7G192A@719@S459=7349y7X4S9=49@SF4F49 m7A@489=49AA73?7F5T7B9K17=4S9w84A@4; F214A5T7B9E456679>23GHG569@257814P9US334288S9 87569K12?2825>G36P RSB99\SA79>23A74597632F4`P9DS=789=G79 T7569F2A@719>23?SF1GA9\SA79@7=79<:à:9 K4789>7649[GR?7B9>2>237@79F7719>23F28756B9 2A@719MXS579xG3S@79y276G2O9=75984A79@S459 ?2A25756 56759>23G51G59717F96GY251GF9 FG?F2F9A2A@23=7T79D7731259K12?2825>G369 =479E73GF9?28G73987@756759?732579A25=7@719 =7349D48759MXS579@87TS``9y4679IE7A@4S5FOP9 =759L17875179A2A>G719mS1149=??9 =73491414?9à<9@7FP9K?S39à;à9>2317E759E456679 ?731G9A237E9=7349V7F41P9[GR?79=4675H739?73; n/ojpqggrsftårgv 1G9?G54569?2=G79?73257912384>719?S5`3S517F49 @23R7T79=4349=787A9A252?759@2317; 1G3G59A45GAP a49>7>7?9?2=G7B9>74?9\SA79=759W25S79 =256759mS1149T7569HG679=7@719?731G9?G5456P E75759WW25S7P F7A7;F7A79>23A7459123>G?79=2A49A25=7; K?G7=9K23467879C>G9[S179 >7E?7 E?59E75T79>G1GE9V7?1G9àß9 @71?75914679756?7P9z7AG5B9?G>G9W4788S3SFF49 U23A7459=256759à:9@2A7459=49F4F79 0K12?2825>G36 9Q434FB9UG3=4FFSB9\SA76; A255419G51G?9A2A>G?79?2G56; T756982>4E9>23G51G56P9Q7=79A25419?2;áäB9 à:9A254198767B9W25S7912384E719?2FG841759 Ýhke 5S8 4

9 mS3 4=4FB9a29\SFF4B9QH754RB9U78X732114 9 6G875P997F419A2A>234?759 L82FF4S9\SA765S849FG?F2F9A2A7?F4A78?759 A252?75P96GF13GB9\SA79T756982>4E9828G7F79 y7A287B9SF mS114 9wFY78=S E7==47E9@2578149A25TGFG89 GA@759F2@7?9@SHS?9mS1149=256759175=G?75; A2A>756G59F23756759=759>23E7F489A2; =4H71GE?755T79a7542829a29 5T7B9G51G?9A2A>7V79\SA79?2A>7849G566G89 A7F14?759?2A25756759>23?7196S89@2A7459 }rghe 9_32T 9USYSB9QS3175SY7B9DS32114 9 @256675149K4AS529Q233S1179@7=79A25419 Q4F75SB9[GR?7B9mSXF23B9 7367FB9L51S52884 9 \S \SFF49=49?S17?9àßP9mS1149T7569 <;àP m231456678B9W25S79?2A>7849A25456?71?759 ?2;ääP9KS512?755T79A25T7A>G19R3SFF4569 U231S87RR4 9US334288S9 A7HG9F2>767492?F2?G1S39 FGG?F2F9A2A>S>S89 67VV7569K2>7F14759 _32TTP m2314566 56678B9W25S79 8756FG569A232F@S @S5F9=75982>4E9 A25=SA457F49@23A74575P9m2?75759 =2A4912?75759T75569=4875R73?759 14A9T756912567E9>2 >3HG7569A25; H7GE49XS579=2637==7F4945497?E435T79 A2A>G7E?759E7F489@7=79A25419 ?2;bJP

**|.|0-+,.{|

.ìrffjh0Ýhkeëghìj

Ó )æ&ç$""èéê

ÝÞiÝ{}Þ0Q787R4S9?2A>7849 @7=79>7>7?9?2=G7â9Z789 F75S9A7G@G59mSA7FFS9 A25GHG??759@S125F45T79 T756982>4E9@2514569T7?549 \SRRE4P9mS178B9479>73G9 F2>76749FG@23FG>P9D7FG?9 14A9A7A@G9>23A7459>74?B^9 >23A7459<<9?7849G51G?9 =49A25419bß9A25667514?759 G56?7@9Q787R4S9F2@23149 14A5T7B9=759A25TGA; mSA7FFS9\SRE4B94798756FG569 =4875F439F41GF932FA49?8G>P >756?7591GHGE96S8P A2A>234?759@25673GE9>2; ][2A257567594549 UG?75917?9AG56?459 F739G51G?914A5T79T7569F7719 FG566GE9@251456P9K2>G7E9 >23?7197?F494A@32F4`95T79?2; 41G912314566789:;<P9 @23175=456759T7569RG?G@9 A7345B9479>7?789H7=49@484E759 Q787R4S9FG?F2F9A2A>234; 3GA41B917@49?7A49A7A@G9 G17A79C5123P9m2382>4E9F7719 ?759GA@759A717569?2; A2878G45T7B^9F7A>G5692?F9 454B9a426S9D4841S9E73GF97>; @7=79\4R73=S9L8Y732X9T7569 @25667V79W25S79454P F25987A79?732579R2=237B9=759 A7A@G9A25R217?96S89G51G?9 Q787R4S9T7569?287E43759 I7FF75S9=4?7>73?75912384>719 A2A@23?2R489?2=G=G?759 U7E479U875R7B9L362514579 @2314?74759=256759@28714EP9 A25H7=49à;<9@7=79A25419 á9_2>3G7349àãä<94549>2367; ]m251G9F7H794A@4759F2147@9 ?2;á<P9 >G569=256759C51239@7=79 @2A74597=787E9A25H7=49 Q7=79A25419?2;c:B9Q787; D24917EG59878G9=7349W25S7P9 @2A7459F173123P9m7@4B9>764?G9 R4S9FG?F2F9A25T7A97?759 a49W25S7B947917A@489>2641G9 >G?759A7F787E9>2F739H4?79 ?2=G=G?759F21287E9A2; 62A487569=256759A25T7; E73GF9>23A7459=7349>756?G9 A7?F4A78?759GA@759F487569 3756?759Já96S89=7349ã:987679 R7=75675P9L?G9A237F79HGF; L8Y77S 3S9Q2227K 32437P9K771945HHG3 GTT9 F27 GF4A9<::ã;<:à<P 1G>F 287A779AGF 13G9>4F79A222 82=7??759127 257679 14A2B9@2A74597F789L362514579 z7AG5B9=49C51239F25=434B9 F7719H7=49@2A7459@25667514P9 5=G?G569 Q787R4S9?237@9=G=G?9=49 m7@4B9F267875T79123F237E9 41G9A2A7?F79@25=G?G56 1G7593GA7E9123=47A9?7; >756?G9R7=75675P99 @7=79?2@G1GF759 3257?2 @28714EB^9?7179Q787; 579?2A>784A2 49A25R7171?759 C79A2A756 A7569 57A75T79=49@7@759F?S39 E73GF9>23F7; R4SP9n/ojpqg€ G51G?9 G? A2A9>784?759 5 4569=256759 grsftårgv ?27=; 7759F?S39 @7379>SA>239 A25; H7=49 ?287F9=G5479 J;<9 F2@23149a42; T7569 6S9D4841SB9 >2317E759 L51S54S9 E456679 I7F; 87679GF74P9 y7679A2A756 569 1237F79=37A714FB957; AG59F7569@7E87V7559 ?2A2575675B9\S=346S 6S9 Q787R4S9HGF13G917?9@2=G84P9 îšïðšñ˜ a479A25487497=79E78982>4EE9 ”œòœ –´±£§³º±©Ì¦ª¦¶³± @2514569?214A>7569RSA2; óœžôôœõ–õœöŸÈ ©Æ©÷¬Í§¤¦§³©øùÅú©¼ûø©»¦·¤¢À >7R?9914A5T79=49L5628S9 óÇòüœ–õœöŸÈ ©¹¦·ý¦©¹ª¦¢¶¦®©¡§º¬¢»³¢¦ D7FF4A45SP žôôŸ –øþ¾Æ©½© ]L@7?7E9876794549A2A; óŸ —ÿ0 Ѭ§1¯¬¶±¢£©¸»§³Ñ¬§ >G?14?759>7EV79?7A49?237@@9 2õ34 Ÿ0–Ÿ Â–¢»¯»¬§§³¢¦ ­³±¢¦ª¬ 17A@489>G3G?9@7=79@73GE9 @2317A7B917@49F2>784?5T79 ”ÿòÿÈ ©Å Ýhåojëh0-eìeíjh

‚ƒ„…„†‡ˆ‰Š†‹Œ„ŽŠ‚„Ž†‘Ž‚Œƒ†

*+,-./012314566789:;<9=49>7>7?9@2317A7B9 C51239D48759>23E7F489>756; ?419G51G?9A2562H739?21231; 45667875B9=759A2A7F14?759 ?2A25756759717F9I7175479 J;<9=787A9875HG1759K23429L9 MJNJOP9Q28714E9C5123B9L5=3279K137A7RR4S549 @G59A2AGH49@7379@2A7455T79T7569>4F79 A2A>784?759?27=775P U23?G5HG569?29K17=4S59L5628S9D7FF4A; 45SB9C51239A2567V784987679=256759>G3G?P9 D232?7912314566789:;<9=49>7>7?9@2317A79 F21287E9WS5X78S9U2362FF4S9=759W4SY75549 D73RE2F29A25H2>S8967V7569K7A439Z75; =75SY4RP [2@G1GF759K137A7RR4S549A2A7FG??759 \S=346S9Q787R4S9=497V789>7>7?9?2=G79123; >G?149F75671912@71P9Q787R4S9A25H7=49AS1S39 14A5T79=787A9A2562H739?2123145667875P K21287E9A2A>23497FF4F19G51G?96S89\4R?T9 L8Y732XB9Q787R4S9?2AG=4759A25R217?96S89 F25=4349G51G?9A2A>G719F?S39H7=49F7A79?G71P9 QZwmw9N9DL\Ixyyw9QLmx\zwKm\w9 Q25T2375697F789L36251457941G97?E435T79H7=49 i{-.|}~€9x?F@32F49Q28714E9C51239D4875B9L5=3279K137A7RRL_Q9 4 S54 37T7?759?2A2; @25251G9?2A255756759C5123982V7196S89T7569 5756759=37A714F914A5T79717F9I7175479=787A9875HG1759K23429L9=49K91A2 7 =4 S59L5628S9D7F; =479R4@17?759=49A7F7945HG3T914A2P F 4 A4 5SB 9 I7 1 7 54 7 9 M J NJ O P 9 ][7A49A2567 56V7849@23175=456759=256759 F756719>G3G?B9F2>764759?732579FG7F7579 A2AG1GF?759G51G?914=7?9A2567A>489 K7T79@4?439?787G9?7A49A7A@G9A256G5R49 64879=49=787A9F17=4S5B9=75987V759?7A49 34F4?SB^9GH735T7P ?2A2575675982>4E97V78B9A7?79C5123917?9 A2AG8745T79==256759F756719>74?B^9H287F9 [G>G9I7175479@G59E75T79>4F79A25T2F7849 >4F79A25628GEB^91G1G35T7P K137A7RR4S549==49F41GF932FA49?8G>P E487565T79@28G7569A237G@914679@S459T7569 a256759E7F489454B9C51239574?9?29@SF4F49 ][7A49A2A>G719?2F787E759>2F739@7=79 FG=7E9=49=2@759A717P9]K756719=4F7T756; ?22A@719?87F2A259F2A2517379=256759?S82?; =G796S89T7569>23F737569=4967V7569?7A4P9 ?759FS789RSA2>7R?9454P9DG56?459?7A49 F49bc9@S459=7349<c9@23175=45675P9I7175479 Q7=79F7719F2@@23149454B9?787G914A917?9@G5T79 F2E73GF5T79A2A@2317E75?759>S879=256759 1217@9=49G3G1759?21GHGE9=256759bb9@S45P 5F2H714B9A7?797?759F756719 82>4E9>74?B917@49?7A49F2878G9A25RS>79G51G?9 ?2>23754759 deffegh0ijfjkleg FG8419G51G?9>756?419=7349F41G7F4941GB^9 A25R217?96S89?21467B^9G56?7@9@28714E9 a787A9?S5`2325F49@23F9GF749@23175=4567B9 17A>7E5T7P I717547B9\S875=S9D7375B9F2@23149=4?G14@9 Q28714E9C51239K137A7RR4S549A2A>7517E9 ]C5497=787E9?2A25756759@2514569 _SS1>7889C17847P 1287E9>23F284F4E9=256759@25T23756B9L51S; A 9A256787E?75914A9T7569 ][7A49@G5T79>2>237@79@28G7569>76GF9 54S9I7FF75SP ?732579?7A4 F2=756917A@489>76GF9=498467P9C5491237F79 =759A25RS>79G51G?9A256G5R49?2A2; D232>7?94FGB997?4>719@23F284F4E75941GB9 A7?459A754F9?732579F7T7917?917EG9>237@79 575675B917@49F7T7565T79?7A4917?9A7A@G9 I7FF75S917?9=44?G1?759=787A9F?G719F7719 S37569T7569A25H76S?759 A2A75`771?759@28G756;@28; 175=7569A287V759I7175479=759AG56?459 —˜™•š” ?7A49G51G?9A257569F7719 ›œœžŸ’“’“”•”– 41GB^9F7A>G565T7P 7?759=4=2@7?9=734914AP œ –¡¢£¤¥¦§¨©¡ª«¦§¬­®©¯°±ª² G7]569 H2=7B^9?7179K137A7P K 7 T7914=7?9>23@4?4394549 m7@4B9K137A7RR4S549A25T75667E5T7P9 ®©´±ª³¢®©µ¦§¶·¬¸¬¨©¹³¦º³¦¢»³© 7=787E9 A>34?759 ª¼³¡ª ][7A49A2A>2 ?2?787E759T756987T7?9 a479A25T2>G1B9I7FF75S9FG=7E97?7594?G19 ½³§±¢©¾¾¿À®©Á±£³¨©Â­¶±®©Ã¦¸»§±®© A 9@G5T79=49 ı½¬­¨©¹¬§º¬¸¸³±©¼Ã¦¢³©ÅÆ¿À ?732579=787A9V7?1G9T7569 >238714E9E7349454P9]U2FS?9ME7349454B9\2=O9 F267879T7569?7A4 _2=T9WG73459 šžÇÈ«¤® ©É¦ >7>7?9?2=G7P9_3 ¢£¦¢±«³¶¨©Ê¦¢¬»»³®© 87A79?7A4917A@489>76GFB^9 ?7A497?759>238714E9=759I7FF75S97?7594?G1P9 ©Ë¤¦¢©Ë¬¸¤¸®©Ì¬§¬³§¦¨© ?7179D7375P A256787A49A7F787E9@7=79 ÷³ [7A49E73GF9>23F47@9F2>74?9AG56?459G51G?9 §³¢©¼Ã¦½Í³¦¸¸±©¾¾¿À®©Î¤­² 256?285T79=759A25RS>79 Ĥ¦ ] D7 F G?5T7 9 Q7 8 7 R 4 S9 H 7 =4 9 3175=456759E7349[7A4F9A287V759mS1; ¢±«³¶©¼Ì¦ª¦¶³±©ÏпÀ®©Ä¦§º¦¢±¨© @25251G9?732579=479A2A>2349 @2 G51G?9123GF9>23A7459=2A49 ½¦ 125E7AB^9@7@739K137A7RR4S549F2@23149=43484F9 ¯¶ ·¬ª ± » » ±® © ´±¶ ¶ ·³ © ¼ ¯» ¦ ¢Ñ ±« ³ ¶ © A2A>751G914AB917@49F7T79 ÏпÀ®©¡ª«¦§¬­ ?7A49A7F787E9T75695T717P9 _SS1>7889C17847Pn/ojpqggrsftuv


ŒŽ‘’“ ”•–—”—˜™š›˜œ‘žŸ‘’“ ¡

mrntovpqsrwnxsmqrxyp tuzpyupyquoq

0120343563

eji:W

79 8<9d9e9;98 ;8< 97 c9<_d`9:9 i8<h8;979 <8i9<9:9 :W W<dc_< H @  Q D  ' #  '  '      ' # % I  * + @ #>0  D  #A  # V    D #"   / N #   J (F L   A    A   A      F V' 1)" 1. A  *? - A * A % I  ( E    @  P !  L  

& L## # F F I ?= ]& A,l , 1**B-1.# **AC%J HA VC1 )))>)M)FB* $A+!O"//B)$# J P *-))F *))"  )F, 1JC+) A' ' ' {),1**-+B$.*D '*- A) k1- A ),1" ' ) ,-?/ /-*. +-$F?L ),$$.,B+.+# /+#'" F 0 & A1* AB V+ 0!) .     B +   '  1 ) #  V " , $ B , 1 * $ ) '  A     # D   ' 1 ? € V *$+$1$-*B*F !? L ' P ) , * $ B / ) 234555364R57 2345553R33R3 2345553R234U 2345553R345G -/,//+)$ 2345553R2225 23455536Z5Z5 V #A DQD '# !Q" A C D # # 'F!  %S@ ^!A SV A K!=!A  D ' ' I' l" L $,/1**. =?Q" '''#'  ;~ 789 9 9 J A F)%,1. 1-))F # /-*)))F  0gA !(A *(C!A A+%!( ,'A EA T '  .)-)*- )A'F * #A 2345553R547G '# 1-))A V  )*$+" =   1 1 L $ , * B / / / * 1 1 + . , 1 #   ) , $ $ . , ) /  ? 0 ' P ) $ " $ 1 + 1 B B  V '  ( $ 1 / ) / + 0 !P ) , 1 . * , $ 1 1 $ , ) $+1*+-B ?  !? V    C        ' F #  ( EA J CA !%

    2345553R3ZU3 *F 2345553R27UG 2345553R252R +) 2345553R273Z 234555364U42 F .a S   /-1*)$/ .A  A # A # A  A    ! " 2345553R544U ! KF' =A & ?## ?L# A F IF AC@#'0P),-$+.23455536G25R B*,1-1 #$%&

'( †h % #'?'L( #0'' P" ?V! E'D" L%:8_;d !? L )*$+,-,./*) 0!),1.*,1,*1*$ ' P $,)/$1.F $,,-/-/   ]#     'F # F  =    '   ' '  D " 234555366527 2345553R5ZG4   ) * $ + " / . . , 1 (EF JC (EA  ? )*$+" //*+B**F # I '#       ' '

W:9 7 2345553R3RU4 L b  '#'  '  F  #A 89:;<97 ),*1..$-,1).? 23455536RZ66 CD F#?!%H  ?(?$+)).11 "CST A=F'?0P %I" 234555363UR5 # !    ' # '  + ) => 1 ? * @ A B ) )  (E *)…#' E.) )# A1?+…] *-' ) ? . A AH€)B?% I % $=+ B-'+ %# ''"= ' #' (?$1++-+,%CST @2345553R33GZ => @)A1*.$)+)*=> ,.-. *$,? %#' | 1 B @  D   #   ? %V% ) , / . , B 1 $ * E=1?/% /1)*-?11/@?F)C ,$D$.23455536767G %I   #     #  b    # # '' *-) ?0'P$,..11$ !?|.*)$-,1@H ' )".)#A# P=*+@ 2345553R362R 2345553R34R7 ! I 234555362ZZ6   F D F  .-" H#      +-)I F C  (EF JCF J€CF !%* % =A ' ' 'A $1+,B11F),$,.,---./-#2345553R3764 -) ? ' ' 1 #1-?L' ' l@@' 1A FC1A/@ C      ( EF J CF J €CF '   A '#' ' F A # ) , / * B 1 B * 1 1-@ -B@))I E )D, 1,?*C -2345553667G7 .)@B# B 2345553R3R62 € 0'P$,$).12345553R2264 . ?0'P!%D),-/*,,$BB/ ‚%!#? '#' F 23455536G5R2 %I? '1  #' 1/@ #D LF) ,Fƒ% $= F+'+F ) 1.FF ?F '" !     ! J K # '  + ) EL>1 A * @ h889 9 ed :8<~9 h8 % =  ## F   F '#' '  P ? 0'P ' $ 1 . B B $ * B + 9 ;8<9 _< B>*A ))$@ EL> 1A/@M A1NO .)1 )EL> 0P E? A* ' *))EL 899 \899   I   # L ) , . * $ . B B , F $ + 1 " 2345553R37RG ),$,.B/-1*** M D   '  @ O L     " # A &  A  .  ? '  A# A#' P C " A C&@ (E"JC"V'"'"L" 2345553R34G4 1+/-!?V' 'FQ23455536G237 J ! '#' *)"1-)##'F 'A  'A' #A )# @- QJP$1.-*/$23455536RG65 F.$*.$$ k' 0!JA CEC"    F #  A  '  F    ? ?T ' 'P   F  ' ? ( ) , $ B B ) ) . , # '?V11-L?23455536GG47 --,1$1 0P€"$,.B,*-F),1**234555366543  ? =l% ?*## A#F , .I..//-# $.$1)1 2345553R563Z F),-/*, A$,/=A /-CS ! ' B'))=P 1A /@ /A1.))=> '   !? Q' ' ( P $ 1 . * $ 1 ( @ 2345553R37RR

  *  ? #  A ' # A  F   *$$A1$@, -*A) ,*(J 0 P $ 1 . + . + A ) , 1 B ) . " ' # l #{k' ' CJCF(EF!%FJFF !?%' (P$1/+**)#23455536Z222 *+@# L'#' 1)"1))#AA I  A0 A , A # ' 1.-/1/$$$N' 2345553R5U35 "CST V' ] A A ' ? # F # A        '  D P A=A ? '   ? '  ) $ B B ) ) ) . , ]  C!)[ 0P H D ,-,++,,F #'  =' A " ## l?%  # g]0!),1**234555366324 B$,/-+) 2345553R2374 !?K' /,,,*,,  2345553R37Z5 *+@#' !  'A ' A D?V' A F ,-,++BB '   A    ) " , ) # ! ‡

    # #  &     A   A I  ? (  )*$+.*$.--1#' b I# A'#' l 0]'' P # A(IAJ A #? '" ' P) , B   '# #)*$+$,,,$1*F),$,.,2345553R3375 ,*+$-/ = = 2345553R557Z 234555364UZZ % V'   A #  A    €   A =?0'' P! V' ? 0' , * * $ . + . +      % &  ## F   '#' 0 @A %&  ? ! /,   ? = # K// T ? (/*)*,, 2345553R22Z5 )*$+" $1+/,,*  b " CS T 23455536R3R4   '     ! T #  ) , * B " W:9X9 2345553R2U65 0D0'P),-$+.$)))-$ X9cW<9 *-.11$* V@$+))//, 2345553R37G3 C CEC # (EF (EF JCF JCF !%F H   (  #P H      A   &    A ;<9 :i_<; 9:9 V ' ]   !%F F '  F #  '  F  %   ##'     ' " #V l '# ' 234555364G36 ˆ .1/*)$ l  ' '# # F0()*$+,,1+-F] &&&? @#'0'P-//+/.F),*1.234555364ZRZ H ‰! ?BB^B?"(a@# # "? # 'b A '' bV L ),1. *$1-+/*+ AQ(EA 23455536ZR62 %!L Y? # '# (      =   " # # '#' V ' ?  @  ' # b M ),1-$,,B.B-)O  + B  ( >. * 1 1 1 , 1 V  ' A   ( > C    F H'  F ('  ( #  !%. F 2345553R3RG4 C @ @F# '' $/)))B $+)B*)*?Q?=234555364435 0'P)*$+$++/-/-F),-/+.23455536R67Z *F1F!%!FYa?% I!%*F1F!%!? € D# # D2345553R56RR #' &A D & 

+))# L#.234555364ZZ2 *,*))) 'D'% D'l #A   A  '' # A ?0P),1 **$2345553R2552 )1/1" ** ] ''O# & % Q# 0'P)*$+2345553R3ZRR $+-1.1B # B+1# '1A)-N)"), -MD/*A B 1,1B $"" ')",=N $$(.P),** $/+?)' ")/)-.)'F .!1 + )   "

     (EA JCA '  A '        ? 0' P ?T'2345553R37R4 *+@# 0' # A ,?C @.#'   ' D 2345553R272G 9 ;8< 8; P ) , * . * / / / 1 ,  #  #'? 0'P),$$.,.*$+++ V'  F    = A  ' A '  ' F ' #' 2345553R5RRG 2345553R233G †8c:9 ;8 C@ ' & F #     :8i89 AAV ''F& IFB*# $+*'1$-/ @> (#+BB 1)))

 ''FF # (EA J#A CACECA '" A C@'' ? #'^SS % '#' .# 0'LP??VV .-+$ ,>(P^# # F  'F JC & ? C  0' P ) * $ + " B . / ) / ) / 2345553R2325 Q A ?g % €gl ),-/+./)-*/1 B))& J&  '? 0? 1A 1@  ? @#'?0P),1,)2345553R3U5U *$+.1,/ 0'P),1,)+1+,,B/ 2345553R277U ?(P),$$.B.,+))+F2345553R2372 /-),,.. %   =  @ A  '  # #  A  l 23455536U4G4 2345553R3RG6 $,-+*B,#' H#?''P)*$+" 7_ :W8;9 C  F # ?!%*  C @ '# P  M A#B)[O @ A '' ! g]? %D   '   I !%* †89 ed _<e # L'  # 2345553R2U67 'F#),1,+/)**0'P)*$+"$))+,/. 2345553R22G4 0P )*$+" ?'+.+)$,." l@B+**B++ ' %' # $A+)11D*,PA% # " 2345553R3RG2 :7<9 i:9 79jW M0 AD# A#

 L D  = @ D       %    B 23455536G652 9 e7W; 9  1 A @  O   @' 0 # & A %(A %€A VV"       " 899 \899 'D'V '!'NHl K @(/*))*BF/1,/-) ‚!'ƒ@'P '"aFA ( #@'' AJH 2345553R5573 L '# ^QV" # F ' '#F  '    '   '    V  ' ! '  # (]A !L^CA      *   A (E ),-$" A%!(VF(A!!A! F"# a?! ^ "M#F' " l!@ 899 \899 *^C )[? V^ ( #F %V% I),1$+1**$,, A ?0'P 1-@@?% '0'P),1*.2345553R37G5 -.BBB* JCAJ€CACECA#'A'A aF # +-/-F 1B-B""' *1A *-F *BA !!A  & '? L  O  23455536Z6GZ LA #A #  A ' V D   " # ' 2345553R3774 ) , $ + . . * B . * . A (   ) , , , ) * . B . B B  F # P $,,-+**F ),-*B*BBBB.$ ‚Lƒ %  '   A   l '  #  ),-$*," AA# a A #  #   A     " 78<9 97 23455536R3RU 23455536RZ4U #' %((JO @' ?€ --1+/1F M?Q),1,*$$/). ' )))+/*  2345553R3Z65 ?V" (?] #L' D@?=" # IAA!%A  #D 2345553R3RR5 F 23455536Z463  ]V 1)A -? ( P )*$+" +.-..*. %  @ F #F 'l #' '23455536GU23 ?.)l+) C#a0F#KAJA€A # F 'F * " $ ##F

A J A 'A (I A ! *F .A Ya A L A    !   L ) , $ . , -B B )))" V '  F A 0# A L# ),$," i9e9< Š9; 8:‹d:8 9

2345553643U2 .,.)*)$+ ‚V  ƒ >

 '   " (  "

      #  @  l  I  A  A 2345553R34GG ! # k #' A' (> /"-*1B$) N ,1**$-B+1+ N# M' .)[N1)[  k   DA aA ?Q ? C     A #  #'  #  l  €O F ) (P),1.*-*+*+)$F2345553R3372 ,--/-B. F# ?'),$,A.B),@+#..')? J' g?,-/,*)*F),-/+23455536U73G .$+,$,, #D ?( 234555364RZ4 V'& ] '    A   A ](S A A " 2345553R2735 !    ' '    #    ]  N #A @' ?#' N N' ' {L @' 9<8_`9 C     F I F I F  F    F    F #+ 'A-(# P) A,1*# *$)A1$?# 0' P ? !  N ),1.B*.B.B*+ P#A # A? D  A #),1**$B1-*++ F#F

F#'A# 0@#' F#? 1,,2345553R2743 0'P 2345553R32G6 H a ' 'b *A.1, M?]=1 #D ' '  (  "    "     @  A # A  %&  O    @ F %  2345553R27G7 #   '@  & # # ),-*B**/,/$$ A ?SI ?/ ,)+^!K +/+F ?L@DSSK,+% #BM%#?L 2345553R3U47 ?B)O 899 \899 ]# # (EFAF !%F F 0' F),$,.,BB++*, ?0 FI #F  D P  " ' ?0'P),$$.B2345553R323G *B+,.+

   l I     #   ? H  D 2345553R376U C@ #' 0' PA),$,.,-////1F',/,/,1''? €       A   A     A  @ " 2345553R27G6 V '   l '  { L   A k FA # ?K 0P),$,.B .1*1S*+ A JA!ATD] C& 23455536GU75  ? D ),-**,,,*.)) .-(P-/./1, g  C & ! ^ & 98W W 9W

2345553R2772 ]Ck  %V%      D  # ( # ' A IA 2345553R3667 :i9 <9 ;W98 $+$$)),F),1B)+)-+B-2345553R354G )%V% ~98_d:X__;9 e A'A #'  k S     ' '#   ' e9 e9 d i98:W F#P),-*B1)$*-$-F,-/B.11 k lE'A I ' #A# &?!" A 2345553R25G5 .1) * F#f Q )",A-->,P .,.)A )*.>*B) *FF#f ?$)$A,F >B#f .B,B)B )A 1F+> #f * 'l #' P.) ' 

' ,' )BV )DB11 Q ) ,$L,, )1%1 1-1.F ! ( P ) $ + , ) , $ . B )A )& .l  0* PV? D   A  ? ( P )*$+" //,$*,) ) , , ) . c9`9d<9 e9 2345553R225G 23455536U66U , $ , $ $ . B / F $ 1 + . {      23455536UZR4 2345553667Z7 F '  #F ' 'F ' F       0 1 ) F #f Q    #  

' '      899 \ 899 ''l  $$+).F#f A%KS '# FNIl& ,# ),$, V +.-+ &&&? @0 ),11@*234555364Z47 -@1.?.1#F V @ 0P 1*+$ -1+ LD 0'P ?! #.(?$2345553R224R 1.)*B. 23455536R266 € ),'A 1- $,B& ++Bl B+F) * $+",23455536Z5Z2 .B$V )$1

@ 1),F#fA & C  L  %=(  @ 'A A 1) A Q #    *-F !        '    l      ? 0 A A  '  A  S D  ?0'P),1.*,*B*--BM%#O),-," L   ? l ? 0? ^ ?  #   ? 0' P ) , 1 B ) . $ 1 ) / . A ) , *" L? '%V?%),$,,$23455536Z5GZ .-,)+/ -B-11.++A),-,/,1+*B.-23455536Z3GR $B),*)-$MVO),$,.-.1,2345553R3753 ///MYJO k' 9 ;8 9 9 e7W;9 89W <j Q#S#' @#?]A A !'ll gY! #(ELIA     '     '  #    " 0 #  '      &  @   L  @#AF'#A#D A #?P),$$.B.,+).-F S(EA |% IDA( (EA g I   A L  ''@ &         '    ' " %   #   D $ ) ) )   ? (   A A A D ?C B+B%23455536Z365 # A(#IAT(EA 0?^#P),1.*,23455536652G ,B/,/* H DM V O0 P# K .$)/)-$-,!CS ! A A#A ,L--B.$BF),-$+.11'.l g (EA((EA ? ]  ) , 1 * 1 L D   0 PL .)"A   ? C      # A ? Q   ]' " 2345553R23R6  L ' ?(a # !#^ @J' #$)T?-/.,-)F23455536U755 $+)1--) + ) A $ '  A L  (    #   0      * ) T ? 0' P ) , . , + ) . ) B ) ) ) F    + B ? B B B  * + @   ' ,,$$$+, )*$+,--//)-0 D( # -) #|,-++--/l),1-$2345553645R2 0'PB/.+1//F),-/+.23455536ZR76 +-.,-- _ 8jdhX9 e8< LlL(E0DP 2345553647G2 1*- P1LAA@N" !  f  'l  P.)" % ''DD# 'l# D'l ? -) &l 1N #' ‚( a' ƒ(# '] a-0) ')*$+'" ?M    {   '   1A*@NOMSI1+B O ) , / + . . 1 , B $ $ ] '   {    0' P ) , $ $ 1 * / , , + F ) , 1 * * + + * / * B B , , ) ) F ) , 1 , + / . ) / 1 234555364U5U M((E,- OM(E+@O ' # @#  ' 0P ),1$*/" @' 1a  H(A //1.*// "2345553R3327 " I!' " (  'l l& #LI 2345553R34GZ #N l' " '0'PM)*$+O,..BB-)"23455536G765 ,.**)11 & ' l' 0'P

? Xi ( @! '2345553R3265 ' )/*+F)*$+"+-*+*, ' +$+$./ %&! @ AA0C#AC%JHA C #P

AK I ),$,.BB1+--+F),-$+.2345553R25GG 2345553R57Z2 & @ AA0C#AC%JHA %#' M' L'( 'k^%g&"%'#" S  #  ‚ !& %' ' @#'0'P}I)*$+23455536G62G .*+..$$ ?O?]#@#'?)*$+B23455536U7U4 ..-/++ ?( D.)A#' ?V ! J#! ƒ{0''P % X8<c98 ),11*-)+/1 F ),1.*,/,+))$ €a ?0P),-/1B--BBBF.*2345553R27Z2 / L+* 2345553R3URR # C !'&F D F  ? A ' #' ] '    ' A ' 0P ),-/+..B*))+F @0# *#),1B).$B$.B. @0! %V%?0'P),-$1*111119<:9 ;87 @  A @ A   D A  23455536RG4U c9;Wdc9;9 234555366773 0P ),$$.,..,/BBA ' A#),1-.,.1B/) A ]'  HL 'F SV  C        0  *  V' LV#' A Q %  #     A    A   A  " //1.)/)F '),$,.B-+$--@@?#P # F   2345553R364U &&&?

A L A (A L A  @ A A')*$+"$,*A-,*# A ' ' )*$+" &0),$$.,*11-,, L' # A  *+@ #  b 0P ),1B1--.,$)$ / 234555364UZG 23455536R3U6 2345553R534G 23455536GRZ6 'AD b b@' A  ?A  HA@#'J# al#" " C   ' #  $ F #f € a  '  I   '         P ! &   %  # A '  A   A F & ' A  A T    D  F #   I    ? Q I  ),1-/,"   A 0  A 0l]A D  ? ' '  ? ?  ?) ,A1.*,*1,,AB$# '    ' #' A  #'  1@ #    ? ''?0P)*$+"2345553R5U6R $1*$BB, B,.1*F)*$+".*$+.*$ 2345553R547U KI] (P/,/*,*B F),-$*B2345553R53ZZ /))/-/ 0'PQ'(A0!P),1,)+2345553R364R */1.1. ' 2345553R22ZU #'  #  Q #     A    ' # A 0  A ' b ! # A ' (  # ?! D'bb # %TA]D ' N ' 0AP),1?Q S V A . ClHL  a F   " '# A#' 'A  A   #  ' K        !  & -/,B/,$$F),$$.2345553R322U ,-$+/)+ i8 j98W<d;8 9e9 $+./1BBF),1$-+**$.. # P--) A0'P),1,)+2345553R3R52 */1.1. #P),$,.B/BB)$12345553R3U2G 2345553R34G7 

# ' ' C FF L  '  A   A

 #  #b #'g b# ML' %'' # O' # @F   F ]D L '''#l {P! #' H'"!' " 0P D ' " # D    '    # ' '  1 ) )  A *CA .CA HL ? 0 #  ' ' ' #  '   ' B+)1+.B ,BB+-+/*/* 2345553R3R47 -)))A#b),-/+.1/-.2345553R255Z .. #F0'P),$$.,2345553R3435 .+),/, *0'PL'),1$2345553R3G2Z %P),1,)+1)*/$-"),1.1234555364Z37 .BB)).* CL M L    l  '  O <8789 8 ]'' ' #DP ' ' ?0'P ),1*" '*/,." D..+B h9 _ij i8<h8;979 ##'#A' L  ' '  #'  D  "    "  @  #  #   P       #  "  'A ' A l 2345553R346Z   I   "    a   K # P %  " P ?D' A' D A 1 A ' ' F## ),$$.B.B$1$1"B-/-,,-2345553662G7 # ' A A A @ A A c9 eW 9 # ),-/+.)*.+-. A F '#FA" i889X9<99 @),-$1*B)BB)/F ? A 'M  ?  ' ' # "A V Q 1*23455536G4UG <8 ;98 # '@#MA '& A ''O? A F #f A ' J' 

  L   ' )*$+O //.B+)/   '  l I ' # A   A   234555367Z65    **A - F #f A L. . F  A L' I E     #  A #@ "    "  " % & J C D   S   '       A  ? 0P ) , 1 . B . * B / . F , 1 * / k P%'  #' $+ - C$,ST-$$*-)) ??%#@'*,AT?B+)B-)/ '#0 F),1,)+1,*B)$ 23455536U6GU & JDV (E )# ,"/'B$,"+D))#) 0'P),-/+)***+.)F),1.*2345553R3423 23455536Z2RR E 23455536R25G %

'  '  D ) * " , . $ k E  , . I   '  P    F    D  ' #A 1*,)) F#A Aa ' -) A A'A# # '] k1A k*A ' 234555366Z33 0' !P),1-$,,,)+/B),1B).23455536UR3G $+*.$B A# ''#A ),B/.-))1$/* AA ! 1*? - F #PAV # l @.,*,/$A@,)"" ),1.B*.B.B*+ #' V gLk & ? 0'P # H##DAVC1) F01AV ?A0' ?(P k      ) + > . 1 ) ) > . / ) ) , > + * ) #*A    ' +- F  & ) , $ , M  O -))aA!C1 $)F1$A$A|SAC A JCA AD"A 2345553R34Z2 2345553R32GZ N A A /-+.-+1 AD? #* AFL)A '  -) F#* AI 1E# A   .  '# D # 23455536UZ65 &   " ] 0 AA V# ! # A ! C A  '' @  *   # H D ),$$.,,*B,B,F 1-) C(Q1- 1A ,@ F #  N   A (E !  # A    A  #" 23455536GZZ6 € # A C ? !D    # &  # ' ' S %S J J gT D A . , 1 * + / F ) , , , * , ) / 1 , 0'B.1.*.$F),1B-B/)/,+234555366573 )€ ADCECFC),1**/2345553R5R6R /*B*B* 0'P),B/.*./1$$$ 2345553R5Z2G # % %  *,) l? I! '# # 'l '*10'),1$)+.1.$* 2345553R25ZU 2345553R3R32 1,)? ] #    #   @    I  F %  F    F  ' F  D  #N F L !  ( #   P !     @  A P),1**,,/1B,+F//,/1-B <8i 9<9:9 SV ? 0P ' '// # A ,')F),A1'B.1$)A,'1 ,'. 23455536Z35U ' F   F  @ ƒ # @ A M   ' 'A @ #' O $ $ $ D ' D ]' ? ?'  M H#),-$BB*$,1$1 23455536R7GU 2345553R3457 1/ #A   ( ( ' A?Fb @),1,)+1B,*$1 # IO ' ƒ),B/,$1-+/$/?Q 2345553R2U5U  )*$+" .)..$$BA ' C ' 

' ' JI 

 H'  F ?0P *))A DJ**)? /23455536Z2GR B-# ,-/ 1 P /-,+),+ :W W<dc_< hh;~ 'A#A  A 234555367Z43 V V % ! * # A '# ' A   L    l   $)" *))  " ‚ ( # C   ( Eƒ  > ) * $ + " , ) ) / $ . / L  %# 

 H (# % P$= ! 0 'P )*$+" /-)+-/* !   (E # '    * ? @  ? CEHN 0CA 23455536ZUR7 D A A ?AV AA,---*). A # +A1))#N" C@' AA#A2345553R345Z  (E> l(E> l@l  @ ' ),'1!? = ( ++*1+/@% /#B V '   ' F  I # A   A  f " @ A  A & l V' A    0 P $ * $ $ + / ) 0 K     + '?0P H ?SDV lHL A F,-, ++ BlB ?/-1*.+,F),-$1*/$,B1234555366645 )0 #DAAD?0'P),1" ' l 23455536ZURR L #ƒ F%V%> #V>),-,$," ##'b ‚LDƒ'#' F#2345553GGZ5R  ' P , , + + , , L D  D   1B)N /--" = * * $ + $ ‚**+ €>B1*-/+. 2345553R5U46 (E+# # 0C-)) 2345553R3477  1*B)?)N          l . ?' ' +I../# !? H , * B + ) Y J > ) , $ $ . , * + * / $ B L > ) , * " .% ‚ ##'  ƒ     1 CEH +      * A + @ C @ '             % (

,1.B)--/1*+F234555364334 ,*+/)11 Q ) 1 . F ) , / * / B $       *,+B1,1, '#A A .I? 1A $" *A -@F#f 2345553GR57Z 23455536U334    '     @ # I%#P),,,)/2345553645Z4 1*,)+/ I     ? ) , 1 B * . + * B B + ? C&

   %    ' '    D    $ ) ‚H@N=M %'#' P'O%I F# )"?LM 1)%? )# OF #?0'P),,,/2345553R256R ,.1B.1 ‚L CD P ( ƒ 1„@k # @ 2345553R5Z6Z ## 1)) - . J C (E )  +)#A #" # V „]'  „„ *+@#

 H'#A L

' ' L  Q       .  '   %  # *)) F#? 0P)A ,1.#1*- *B))BB)$FA * / 1 1  A EH +  A 0C) Q A   ,   0 P B + B B ) ) # '  A @ ' @ ' l (ECEC„ C  „ L„ =0  „ ]Q (' 0' ! !?T ?)%,# $1@1/,,# 234555364URG 234555365UG6 ? 0 1A - @ F ? 0' H*1,@),1//,*B$1A$23455536442Z +$)*/$ I    >0 V >. ) ) + + + / " ) , $ , "  1 * * . ! # * ) # @   %'#' ?0' #P)*# ,1-$,*B)B/* .B,**B)) 2345553R22Z4 2345553R2355 +*# CEH+ N+ # SH )C $+'B - ).& ,'$.lF 23455536GU5U '  D #  & ' '  @  ()## ,$,.B23455536443R /,+1 (E 0H 0C-))Q A 1,)#A  A  ) , 1 . B 1 1 B ) ) / / ? 

  | ' c9 <_d 9 789 ('   ( E(  # >) * $ + " + . / 1 + * 23455536U3ZZ @# #'  +* N ,+/,D)H*A ,@?)*$+",*.)+1)F % I>- A> N@ #*)"1-)#A%I# !    (  '  @  0 P $B ,/,* V   '  #A  A D A#      ]    '  P ) , $ $ * , . . ) , 1 1 * % I  >#' A (E >    D 2345553R226G ),1**B/+-.*A ka P $B,*B) ? Q" A  A   A #A   A 2345553R3553  A  = A  ? ' '  ? !? '

 >$ " *.# #A ( >),-*B*)-"   F    L kF k1 F k1    F =%F   ] # / A    #  A     L 'A($A,$D*'+-BF?)J,P!    E? (P $,).-$- ? V@  *+@ #g (E    C EH+  N+  # S H 0 H 23455536652Z 2345553667ZR ) + , Y J > ) , $ , . , $ * + 1 $ B V > ) , , $ " !( '@?0P...-)B$ -$+12345553R554R 1+,$-- 0C-))Q A,)#AA" V % FI' #  # F'? 0'#P),$,.#,1'**B*',F# BB/,,.. +  *A -@  )*$+" ,*.)+1)F ),1," 2345553R2762  2345553R35G6  " #" ? V'A #' A L    L ' #  ' #  ' ' P ! D  " =A ' # / , ) 1 * #? A  ‚ % ƒ#' $,$$+$)!?TJ234555366G35 (' 2345553R355Z ;8< 97 #A( # Ka AL& 0A 'Pk ?% (2345553R3472 PA +B$'$ ,B >),$,.,B)-+$+ IA(E" T(E D AaP)V>),1-$," *$+$l 1/,+1B" (P 234555364472

  #    ' ) " 1 ) # #= ' Cg & %' 0'' P YJ ei:   D A !  ' A ! A k    Q A H       '    I   #   ),1.*$//++..F ),-$+.,**))* + , ) ) + c9 <_d ` 9:9 !      Q !% (   '  '   " CA #' B1-)BBB # F D F A D?1V?-? Q @# 'P&&&?? 234555366GZ5 2345553R35U3 E ]V' ?]' 0 l0]P) *$ +"#A /-//,B# , #A # 'SV A P A@ 0gA %S ^!A V ' !Ak A=0 1#@ ]'A2345553R33UG LA L 2345553R27R6    #  ) " 1 ) ) #A  =A %I +$+#? ! ' '  &   '  '  D      ? (C!A K!=!A A %!( V ]# *'?'P),1**//$$,)23455536GUG6  ? 0P !? C    ? V   $ + . ! D  &  ' ?

'  b ('? 0'P )*$+" /B.1$+B F Q A ] @ C  +? 0P .)*-,+)F ,,*-B/ eji:W

2345553R3U7R l ),*1./-$++*,#'234555366RGU @'@'1 0'P%'D?(P)*$+"$2345553R356Z ++$$$* ),$,.B).-.$B    &  I     Q !% (   23455536RR7R

  D '# ? Q ]V$ % I '' # F D(JS(* 0FE(.) )F 1)@# *  'Cg AD A@A ?=F#A ] V+A1) -?? '),1**$-1+B1F l#A V ' '#' @#P gI A 'P ! # @ # /# F % =# " % #' # A 0IP),-$*" # +-  ' M S V O ''   0  0 ) * $ + " $ 1 + B / ) A   F  F  # ]#         @ l   # H#?),$$--),*-++ ]#'0!P),$,.-/,1))) ),1**$1$1*/. $,)/*,/ ),1.B*).,.++ -B.BB$,F$,*B$*$("CST 234555366546

2345553R2522

2345553R336U

2345553R5745

2345553R235R

23455536RZ4Z
!"#

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 $%&'&$ s&]^’“’%v%vt s&]^’“’%v%vt |]…]& %]s^[s %[œ['|]'’${t] %[œ['|]'’${t] %[œ['|]'’${t] () * + , . , + / 0 . , / 1 * 2 ) , / + 3 2 4 / 5 6 1 5 7 q, ? 1 / 7 0 5 + 5 + / ) 2 , / 4 5 . 9 ; > 3 / 9 @ , / 6 > n-6-6@/ z-+ + -@*/ 8*. -3 -6, / q2 , -x W6>-/ 8 -5/ ? 5-. / + 52 -1 / @ ->-, h *8-+ < n9*. , / 0, >5)x 8-1 , x 7 ;8)51 2 x . -)1 ;) $]s‡^{t s{' ]˜& ^ 8* CDS= f-6, 1-x q-+ 51 2,C/G0-63 -/>,)-6@@,. *. *712CDg/ ;6,7G<8; 1g;ZF/ 2j>,g9gG *.,/+52-1/@->-,A 69;2 ;1*;6@6/ 9;;7>? x8; 6x./QB: >xCDgZFHCSCEDD 1„xq(x>./+321:.@. nQ-2,/G/;2@/b-)+1*2x/1*2-),+/5Œ/(-= n,Q-2,/+*@*2-/)*6?-0,1/)2,-xR-6,1-< n,Q-2,/EC157vwvw -0. 1.-*89 6+6,35<>*6,89 -/@9<>*5.10A<B9 +73--6:C2/-)D4*E/E67F3*:D?+*G1)2H;,G17<D?-*6<01,5)6*@2=< 3D@/ HDQT-)*7 EgHT<TQ8/Hg29/059:W95/ B5 9 : / C D S D H D g C g G B59: TG/ 8)1 IJKLLLJMdONe IJKLLLJVIJIM IJKLLLJVILOe IJKLLLJMOILL . ;6/ 7B59: 05+5+ /R61/5+,-/8-a /HGSGTTT Hg/10<1@@ 9, +z;6? -/?-0, 1//Fg/ 95+‹7 -6-/ R-6,1ZGgGgF -AB59: *7*1-2.?--+/>*1<@75/7+**/Y6/-6@/ >;+/9}A-y-. ,6-58, Q/W-0.5/6, `8, /58/ ?56?5,52A8/ 6,-}1., IJKLLLJMNIOI W35< ~. *6< W? *6@h } ;„ , 1 -/ z-+ -@*j W6 > 2 * / 8 + + @ * / ) 2 ; 4 * + , ; 6 . / 0 6 3 n, 9*. , / 1 , 6@@, / . -)1 ;)/ + *@-. -/ 7 ;6>, + , ? R9A CDEEGZDgHD/ x / } . A -. , / YA CGSF= 7 3 ]‡& IJKLLLJVIeMJ i;>*-6/ P57 1@-/ 7.70+ /9.651@51 /77<2-@/ ;. ,/59-05 F42C*C+8/ 51,-.*2a-//gBC32-91x1?/8}.A/q.-H@G-Z6G/bT8/ Sg<GZ >)-+ ,)-16,/@;7@,*./B5956@,:/CDETCHSCCZDS z-5/P*.,xz*&'†{‡^ 3-2-1:.*@-./GF?-8/ 9,+GEo~CFPZ -/>,?*8)51 P10/G/b-)+1*2/8-a/HC/10/5xIJKLLLJVLdJJ ECC8/9-2-1/z,2;1-IJKLLLJVJKML 6 9 5 6 @ / ~ 8-52+/-6/ P-1+-6>/@g1 -60= +CDSDHTHSgTCS/ (. 6./870-56= )+3,62@4/17@,Q/563 . < 1 . / 9 @ < 7 ; > / ) 6 5 7 < 0 `2 C D g g G ), 6: ^ {$'& $ IJKLLLJMdKeK IJKLLLJVIJIN IJKLLLJMOOKM W61 -8/ n*6@-6/ -6@+ + 5 + / f 6 1 / > , / o ; 6 > ; 6 @ Q 1 5 2 / ) 6 @ P1 0 / + * @ * -.8, *+/6/ Q;(5zŠ= 61*28-a /)-8* 2g1 -60 *),1CDSDHTGHHHGC/ <+-6@7-./)5156@<U;(8+ )*28-7 Y*2,8-/q,?-1/Q-)*7`7*2,7<}.6/b-.,52-6@ q,?-1/Q-)*7/7*95@-2-6/45.9;>3/9+ nqHCc/n,?-8,6/W8-6AB59:/ZFZTECC P*.,/P*.,A/y-)1;)xU*19;;7xb8)1*2xyonx 8,6/H/9.6AY*.)x+8+:CGSF=DgECECZ nQ2/)2;@2-8*2/802/qBq<83+›.` -.-1/4,16*+2-/q/+-: / G R?0/B59: IJKLLLJVLKLL b8D/ 95/7‹-5/?6-,8/ DE/+H-T8) -C,G/?g-g8/ GCACC >, )-6@@. />@/ 1CDEGGSggFCDg/ 6@/)2,-/>,?-8,6/4W2 2*+,4 P,6@56@/5-6@/W6>-/8-5/IJKLLLJMMMeV n(yx PPx 8;6x >. ./B>5)x +PS 7x n,Q-2,/7-)+1*2x1*2-),+1/7+IJKLLLJVJdOe .)+05,x?)-)„;-2x1rP/ 1,@+?RR92<-?2A<6)*31-/+/8*21127A/6o/@r? 7*/Y;1-./‰,16*++/o-2*4;52/z-@5R; >6,-/,)6-„,*6+p1 Yrx +/1/@@/ R-6, 1- >72*8/ W) ) 5 6 / ) * 6 3 7 , 1 6 3 < > , + , 6 , / + ; . 5 + , = B5 9 : P5 / C D C G g + *2 „ , Q */ ;Q */ 81 , A / C D g S C G C C C D H g x PP/ G T ~Z nH ˆ7 Y*.)/DggZgTHxCDETCFEFTFFC IJKLLLJMeJOV IJKLLLJVIJdJ IJKLLLJMOMJK IJKLLLJMeKNV IJKLLLJVJKVe b* 89 6 @ 7 6 / 5 6 @ / W 6 > / > @ 5A 8-7 / Hg/ 8*6-2 , 7 / Q -61 , 7 ? R9 63 6 + + / ( ) : / q , ? 1 / . 5 . 5 2 / + * 2 „ , Q * / z 7 (, 1 -/ CDEGGDTFDEED/ 8+ @/ >, ? -8, 6 n9. , x 9;2 ;6@-6/ R-2 6*1 / 0>)x 8-1 , n91 07 6/ z*7 -6, 7 / z;1 ;2 / 8-a GF1 0< > , / orA (* R5 / (, ? , A q2 ; 4 , 1 / 1 , 6 @ @ , < 86 < B5 9 / C D g S C G H S G D F F n, 9 1 0 7 6 / + @ 2 / S / 7 2 3 R1 , / 5 1 7 / > ,q18)8* 17-.68*-X >,/+>, <>-9*1 .:B9*+ :/Y0<+;162;7 ,:C*< DE7D-67 CFIJKLLLJVJMNN G*2 ZE<6;6 HEH b* IJKLLLJVJNII i2 *6@/ 9-7 / 7 , + -0/ ECCE/ 8-. -8/ } . 4 2 *+0/ `/ 4 , 1 / 705+5+/ >, )-6@@, . . -)1 ;)x Q ;8)x yon/ z9x B>x Yrx >. . 8, 6 / / ( zb< ) * 6 @ / 8 , 6 / G 1 0 A B: Y8+ , + 1 * 2 ? 8, 6 `1 * 2 ) * 2 Q 3 A P@ , / 3 @ / + * 2 , 5 + ` > , / P * 2 , 6 @ 0 2 ? ; < q2 ; @ ; / z . < n9 1 0 7 6 / . + 6 / ( zWx (zbx ) 2 R1 / n H  7 2 8 (;.;/bzEF/b-.-+-6/‹7/Y:HIJKLLLJMeIMK CHCHCC 9571,7-6X CGSF=ZZGFTGG/x/CDGE/HHSg/DECHA .826/7/ym9*-51*/(7,6/o-2*/}.A/b-)1 W0-++///}.AY-8-6/(,+R-/IJKLLLJVIdJe EGH/‹7 EA(321:(zŠx(zb/+>2?1/5+,-/8-aGg10< 1C/EB59: [\]^ IJKLLLJVIJMO 9*2 GQH;G8A H>5, E/CY*2 /*9-1 8-CGSF= ,.:8+ *FFgZTCx R5+,?,ˆ3CDGH= -0;;A +8+/;7A 7i-. ;856, 7-1 ,4<?/?b, 2<8*6-2 Ay82 6/7* IJKLLLJMVNMd Y*6>*-6FZ/ W@6*+ / z*+ + -@*/ : CDEHGgGZHEDZ CDSDHDHHHCgg/ ), ? -1 / Q -)*7 < 4 2 ** _9 1 / B , > `1 . 1 / 9 . 6 / E a ) 7 * / 1 1 + A bR. 1 + f , 2 ;92 -? -6/ 8 -a / D z2 1 -+ X X X *23}/(, .„/n, *2 ;+/q+;/ 2,/7b2 -6@@-6 vwvw IJKLLLJVJKIM z*89*2 , 7 -6/ 3 @/ 1 *2 9-, 7 / > -6/ 2 , . *7 + < . 5. 52 < 1 *6-@-/ 85>-A / P, -3 -/ Fg2 9 9 * . , / ) . , 6 @ / 1 , 6 @ @ , / 6 ; 1 * 9 ; ; 7 x 7 ; 8= IJKLLLJVJIOd n, 192*?-8, 6`>, ? -8, 6/ ECCc-+ . , / H? -8 U;A EE/ . A qA );6*@;2 ‹ 7 o2,//+8-a @2/99Hg1 2)/0/ 7-1),6@@. +1*2/`/>. /168/ @/84-+ -+:+@-? -@*,< W>8< f61(@2 ”f;2 >`~aQ*. ”_b< b *2 x,yonx )2,6511*2 <noyA b;6>/ 0S>)x >,?-8,6/_bX/GF/?-8</?-6@-6/ .5)-/Xl h705+5+/R-6,1-jA IJKLLLJVIIdK P10/,6„*+1;2/5x)6@*89-6@-6/5+0A )51 2+,0AB59:CDSDHDFCCCHIJKLLLJMdKVe Z IJKLLLJMOdMe R61 2 ? ”EE? -8A ”FY*7 6, + , / ~. *7 1 2 ;` 81 , / + ) / ? * 8) X B: C D S D F H G C T H g n9 1„0,7+6//@-? G/;2,@//)*2 7-231-8-/ -R-6/SgC2 517IJKLLLJVJKVK />9< *.,87 „*263 ‰* * / g cx 8, 6 @ @ 5 A Y> 7 / P ; 0 ; 6 @ `/ P 5 7 = IJKLLLJMNKVM 78, q, ? -1 / Q -)*7 Gh )-/ 6@@, . -6j 4 5. . 9;>3 z-+ + -@*/ U/ Y2 *1 9;>3 / F+ 2 „ , + / -+ . , _9-1 / . -6Q -2 / 0 -, >/ + . , / b fE/ Q 7 )/ E a + , < 9 ; 6 5 + A B5 9 : C D S S H F T T H S C T G W+ + A Y* 7 6 + A b6 1 ; 2 ”} . 6 / z @ / b 8E Z + *2 1 , 7 -6A / W8-6< 1 >7 / 9*2 *+ , 7 ;ƒB-. -. A IJKLLLJVILMI z*>-2 } 5-. / . -)1 ;)x 6*1 9;;7 / E? 1 -6x b8)1 2 gC2 9/ > , ? -8, 6/ ) 5-+ < / > @6/ 1 6-@-/ ) 2 , } ; @ ? / 0 + , . / 1 ; ) + * 2 „ , + < 86 / 4 ; 2 / 8 6 A )*8-7 -, / . -6Q -2 / -8-6/ ECCc/ 1 *2 = , / ( . 86A (@2 ”CGSF= DCCZSHZ > . 8A B5 9 : n, ; 6 / W› 5 / } . A + * 1 5 B5 9 : C G T H = g g g g g F H / B ) : C D G H G S G S G g G g 91 076-6/ 1/*6-@-/ );1 ;6@/ 2o-8951 9-6/ 9*2@-2-6+,/Bq:/CDSDH= n, 85>-/GZ10/B:/n*>3/CDHDZSIJKLLLJMOONK ZgCFGC z+W61;6/>1Fx)6@@./CDSDHTIJKLLLJVIdId ggGFCT IJKLLLJVJMMJ ZCC2 ?-8,6/@2+/B59:/CDEHGSSEGHGG B”CDgDSDGDGTFC IJKLLLJMOJJd FCDh182/ŠqU/o;6Q-1jCDgSFIJKLLLJVILJN HDGGD2-G6G IJKLLLJMdKVM ) 2 , `7 G . 7 , G / 8 a H C 1 0 / B : 6 > 2 T F H G E S E ‚ 6„ *+ 1 -+ , / gC? 1 / 9-@, / 0-+ , . / G< g? 1 x 9. 6 1ƒ8*P, 89 *2++0-2 ,07-,6@x 6/+*Q.52 520-1 50/9/+--9-2 @,-6 U* R/+Z/ *651 +--2 +,-/ /};B1 „,1.-/B3 /8+-1 @*1//g/ }.Aq.--), @-6+ +*.-8-/H9.6A->-/5+-0-/.*@-.AB59: n9./o-+0/B>)xz-1,/y-)1;)xIJKLLLJMKLNV _9-1 /1.-1/9.6`. 6Q6/ 2/0-, >/G? -8/*4 .+@7 q? .A}-6152-6/FF/BqACDSSHDIJKLLLJVIJeK HTHETE W6 >-/p/ 7*q*+ +5.,1,--2 6</75-2 17/@;< 9,+1--67 /9**2 7*</2?1-5@= />, n,951507-6/+*@*2-/G/1*6-@-/7*2?125950A + -/ b8S< Y*2 U* 19;@;7 }n, 1+61 +< ECCc/ >? 8, -86/ 1 6)/ b-)-. CDgHDggTgSgD -/51 258-0/ 8-7-6<@-?, 951 507 -6/ 7 -2 3 -R-6/ )-6@7 -+ q2 , 61 *2 yon/ q2 3 7 1 2 < >. . B-2 HDDZESZ 92)*6@-.-8-6/CDgHGZGTgGgG IJKLLLJVIIVM yonx 8)@/B59:CDgS=FHCC=CCZIJKLLLJMeILI Chi26+,j -8-0<8-6/4;2/8-6ACDgZFIJKLLLJMOVMV 970;5-+1p5/+B5 985 :qA.}-;<>7,;?-/C8, D6E/H9G*g2-G6g@Z7H-Z1HXA R-6, gCC2,195= E?7/ 51-A B59:CDESGZCHFG IJKLLLJVIddV }5-. 2 -8951 / )2 , -/ 561 57 / P-2 9*2 + 0;)A Ym 9-, 7 / CDEHTGEFgEGHx SFCgDET IJKLLLJVILIL / + 0 8/ Š 6 R. / H C 2 9 / . 9 / 6 , . , / H T C ? 1 A / ) * IJKLLLJMKIIO B59: >-/Q-)*7/8-5/)9*2 ,?-1,p?- B5-0< 9:/U2-8-0< ,6@+,0 q, ?-1/45.)2 ./9;>3/ Q-)*7= Q-)*7 CGSF=SDgSCFC IJKLLLJVIJVL P10/qYxP(,11*2xy-6+,-/@?IJKLLLJMMdeO kG? _9-1 /1..+@/ -1/9.1-6`. 6Q 2/0-,>l />?8,6/ E= W6 n* + / G C E H / ? > / E < g zA B2 @ S g ? 1 / B : C D g S = q; 89 + 6 / Q 2 H ; ) 2 1 2 / G + 1 ) 8`+ CDEHGDSZSSGH/ 1 *6-@-/ , -/ 1 -2 , 4 / Hg2 9A 059: (, -)/ 9*. , / . )1 ;)x 6*1 9;;7 x yonx Yrx -8/ 61 +/ ECCc< -86/ 1 6) +-18) -, .*8/biHxTCg/q+2/b1@*>*/7+.1)62/:F/UC>C-8= R*9A,> 7;8)/?>5.x>+.2x99xq(x0>)/8-1, nQ2,/17@o5752/)2,-/8-0,2/Q.,)*2/8-a G?1/>,P-6>56@`}71/>)1/+,/*2 XX1>7/+8+ CDSSAHDTDASFGT IJKLLLJVIdKI GTgFGgFG/.59*2,6„*+1-A IJKLLLJVIdMd 8;6x *4m+8)@/h@26+,j/B:CDSD/HDIJKLLLJMOMLK DD/EZZZ 25-6@Wo<8-6>,/-,2/0-6@-1IJKLLLJMMMKO , 4 , 7 -1 +9.0/P-15/i-10*6@/CDETEgIJKLLLJVILIe ggHHEg >9-:0q1/@9/57--89 /S1501 16)/)1@-6/PAY;6;/CDSDHFHgTFET 926@6/CDgSFHFGZSEEx),6GGFIJKLLLJMKMLL SGoDP‰ H).C-160@/@9-@6//0>--+0,/.9/6g3C7c/ $t{…&^ q? 1 / ) @. € `)6@91 6/ ) 2 , -x R61 -/ > R+ / P 5 W+ . , / -0. , / ), ? -1 / 7 *2 , 7 x 9*7 -8/ 8+ 57 IJKLLLJMMVLe n, _9 1 / B , > / ` / 1 . 1 / 9 5 . 6 / b fE A / n ? 8, 6 / B 5 Q 2 , / G / 2 * Q * ) 1 , ; 6 / R6 , 1 < / g ;5+* *.,/2Yxyonx *25+AAYrx Ay-)PPx 1;)x8;6x U*19;>.7.x/n(y x Hz/}./i*?-3-6/ŠU‹ACDgZGIJKLLLJVIIJL *62/}HC8/ .Ab0-/7*1 n-082 .-6GC8/ /W3-8/ q;)*ES 3* -5167@/,6)-x /6@), @2/*CDSD/ @*+,/)5HTDZ/ +,6@/-+CDCC/ 8-</„2~>3 1,@;< n-6-/Q)1X}-8/PqbP/812x89./-6>- n9 G@-2 ?-8/ 920+/,B59: ./ECCc/ -8-6CHFZ/ /9-@,/RZCCC -6,1- f, ZHCggD P1 0?/,/9+-x>9/3G/<+g,/1?11*/o5 2xqY/ 5C1279/x}9/.67A1B5 xP>9@: 7**),6@<G/.-56>23<8-7+/GG10/0<(zb< 7 8)1 0 , >5)x 7*51 q7EC= -6+, CDES/ i1 , / G C E 0 2 / Q , 2 / 1 6 ) / ) ; 1 / > , + 5 2 6 + , 7 6 / ) 2 + + / 9 + IJKLLLJVIeOO >, IJKLLLJMMOdd )FC2 -7 /8-1,/SFFSTZS/x/CDSSHDD= 9 ~63/CDSDHDFHGHSCxCDgSCIJKLLLJMVMLd GCGHCCS .2-;8280XoqCDSDHTECZDGHxZDIJKLLLJMeeOV DHSGE 2F5+ ->/52-1-62/-7/*E/T0D;<1)*0./;(* 6*R5 :gE8T/IJKLLLJVILeI g+E/?S.A2,6@= %]v'…t IJKLLLJMVLLL P-6@7, 1 7 -6/ ? , R-`2 -@-/ >, l U-2 Q , + 1 _9-1 / 1 . 1 / `/ 0-, >X X / -8-6/ 1 6)/ *4 *7 F F S g q,?-1/12->7,0+ +,;+6/>)6@@, -./Q-)*7.//k>z9/ -6/.(-4 5.52-l /)2/>, ,- z+ @l AY2-8-6A -),+/2-8-0`0-6>-. Ab8F 1*8= P10/>-6-/156-,/U(o/+;.5+,63-/?86 n9.,/)-.,6@/1,6@@,/.-)1;)`7IJKLLLJMKNeK n, 91Gg1 076/72 3R1 ,/. -56>2 3/5+, - i2-1,+/9,-3-pP10/9637/16@/72?-/5x g+1)8<G+14<H7.Q12<@>@<+;),2AB: +>,-8), 6@< 1297/1C,/DSD/ G?-8/ 11+/ECCc 8) 1 2 / + @ . )-1 / 63 WoA } . A f-1 *+ / 8-a 0/ )6@. 86/ E1 0/ 51 7 / >, / Šz‹ ?-8,6/ @21+.0/ AB59: HTGT/ DGDG R-6,1-/ )2 ,g8-61 PqbP/ G CCH/ 7 */ 1 -+ `91 0/ @*6/ ) o72/g-//7}*y5Ai; >/*E-CC68j /78g hD9F21D/+F;Z1F; IJKLLLJMMOdM CDgS/ 7-`7 6>+ ,/8) 0>5)x 8-1 ,HA}D-50x >7 1 1>2/>.8/B59:CDEHGTFHEGgG GTDC/ZgHC )*2 F-6/ A ;->/7*/512/GCC8A921 GCC29xb;6+/Y6)/)16@6/CGSF= 8*2 8*7+956-6/ +/>,+*>,7-.7)-/ 6AW@+-R, 5+/C1D/gb-. SGIJKLLLJMVNMN TSHG-6 ZH qYA 7 > , ) , 2 ; 1 2 A 1 : S IJKLLLJMVNOV ? IJKLLLJVLMIL o2 -/ Q )1 / . -6Q -2 7 -6/ 0-, >`1 . -1 / 9. -6 9 3 2 / Q + 0 A n, ? * 5 1 A C D S D Z T E H E Z . 6 A D H D G H H T IJKLLLJVIeVL ZTEZGHC IJKLLLJMKNMO P1 q, ?-10/ /1216@/ ->+Q/R7 Q-)*7 /7*2,76/3+-8-6/ Q259/9),72,,6„ 0/@-? +@2,//gCC2 )*@/9ƒ87 .-56>2 /??2<2h?6< 1@@j nQ-2,:(-.*+/`/b23R6/)2;>57+,A}?2<2?6< P10/17@/73`17@/915žFC10/7/-1+IJKLLLJVILeM hB: 12957 IJKLLLJMOIOM ž/gC,229;Œ10;2A< 2*+ / 2 -8-0/ n9 . / 0 > ) x 81 , / y on< y ) 1 < U* 1 9 ; 7 < / q (G x ? R9< 6ƒ96+ . 892 CDg=1,Z/EFCCc/ H=ZFH-=86/ ZGS1/6)/ h@2-*64mIJKLLLJMMNdI ++,8), /ECC6@j cj 4>, >2A/b, >.8q*6? <8-a-R, Gg10/Ag/ z/ z-YFFHZTCE 152/Y*6@7‹5 n1@:(6@@-2/P-1;7P;.5</(89 Pq/ o0 6 > 2 < 9 1 0 / > 6 / 1 5 6 , / 7 2 > 1 ‡]\v'Ž$[‡w{^&$ 81;2x89,.<*.*71267Ao)1`852-0A96@ H<b.7-+<42**2<WQ<zQ5Q,<)@*2,6@< +*2,5+/B59:CDESTFEZGCGx9+/+8+ 1}. ? -8, 6/ >, / 1 F/ DgZZDTg/ 6;/ + 8+ ‹7/ q5 2 R; 82 1 6 , < / b . + 6 : T S g g Z T F IJKLLLJVLVMK IJKLLLJMNIeO _9 1/1.*/ -1/ECCc/ 9.6<>?8161 6/--++.<,//7-8-6/ R/6;/E1<-6)12971, ;993/8-++-@*/>@/1IJKLLLJMVKLV o2 *-8R? 0_2 ,@,6-./.-8-< >2b*89-6@= W8) .-,<06;A>8*/ 101A2/<C8* 9S.G`T-D.1D4,Z16D*S+GA i-?,/DCC29<.,952/`/+0,41/-152 IJKLLLJVILeN C<gcAW6@+C<DcAB:‹5.,/CGSFIJKLLLJMMIMK ZDGDHEF Yr< 6@/ )2 , / + *6>, 2 , Ea )7 B-1 , W. @-*< -= nBW/ / -= nBW i2 1 , + / 1 6 ) / ) ; 1 6 @ / @ ? , < 9 1 0 / 1 6 @ / 7 . ) / + R, 1 (1 x 9 ; 2 @ ? 8 ) D g P1 0 / ) * . 3 6 `1 5 7 6 @ / 8 + 7 h R61-z, j1>62 IJKLLLJVLKdJ 85>-< 8-Q 0;/ 6/ @-61 *6@/ 4;2/8*6x @,6+*6@<85./EGC29AB:/CDESTFCFFTTx Pq/o0-6>2-<910/>-6-/*a)2*++< n,9*.,/)2;+*+/Q*)-1/02@-/1,6@@, 7y-56>2 -23-R-31/,/—;6*/ 9-@,-6}/+.A*(*1 12,752 -/-6/ `/E/-3 7-+,2-A ECCc/>128A(321:063/bYqA‰-+:126+)1ƒ >.8<?5?52<+0-.-1<+,6@.*<?,.9-9A *4*7/+8)@A/CDSDHFECCTTT IJKLLLJMMNVJ )2 , / B 5 9 : / C D g S F H S G E S G T TZCFFTT 926-6PqbPx -7-6C<gc/ -6@+ 2-1 6/AB59: C<DcA }-= .-)1;)xoqŠxyonxz;6,1;2/?;@?-xP1. h+*.-1-6/ŠqUj/Y:CDgSGZEHHTgg 8*+ƒ/92-+Eg7@CDTZSZSSDZDS B59/CDgGGDHCFFFSIJKLLLJVILOI IJKLLLJMeLNM + IJKLLLJMNOMI (zWA _9-1 /Y/*. -1/P5.-6/ b*4 f/ 6;/ E-8), />?-8, 6 W6>-/‚6@,6/42*+0/6/2,IJKLLLJMNeJe 8, + *2 1 , 4 , 7 W6>, IJKLLLJVJLOI . *7/ B5= 1h561 -+ ECCc/ 1 6)/ *7 / + 6@ (9 5 6 / 9 5 . 5 + < Q 2 * 8/ 9 5 . 5 + < 8, 6 3 7 q* 2 + 0 / 8; 9 , . ` i2 8* 6 `) * + 0 / P6 7 + , ) / ? * 8) 5 1 / C D g S G T H C H Z H H n, 9 1 0 7 6/+@27/1*2 *6?-/ -@7-*2 /+-+ 291A-/B59: 6/)2,-Y;7 /?5?5;2 IJKLLLJVJdOO P10/b-23-R-1,/5/.-56>23 PŠzU/951 9)*. 56-3 @,:-6-6/ CDSDH2-8-0/ DHSgZ+D;)-6 F/7++/>,)-6@@,. 95.5+AB59:f-256@/(-1*/P5.5+A/o;= CGSFDGSEFSg @-2-6+,jB:CDSS=HZEE=ZZDIJKLLLJMVOeI D / ECC+ 1 )-8< + ;), 2 < / _P< IJKLLLJMMIVd 2 -? , 6/ 8-5/ P*. , / 0, >5)x 8-1 , / . -)1 ;)x 6*1 9;;7 x i? ZCC2 9ƒŠzA -? , 6/ } 5? 52 / B59: } . ;>,6,6@2-1-6/GGE/‹7ACDESIJKLLLJMNddV TFEGFHG P5150/5-6@p/?-8,6/PqbP<16)- 7;8)51*2x8;6<yon/q(<Yr/.*@-.x ‚2*>-/EggY:CDgGTCCCHHgH Y*.*2/@-?,/E?1=H?1A/B59:CDgZFIJKLLLJMNMdd HTHZDgE P*+,/q-61*+/}.Ab3-,/z;? ;/DH IJKLLLJMNeML 72 _9-1 />1*. -1 /95. -6/ )29;+ *+ /Q8*)-1 /6E= IJKLLLJVILMd +52 „*<0-2,/,6,/CDSD/ )-+1,/HDDZZZDFx Q-,2<B59: 9;2;6@-6/>,?*8)51AB:CDEHTGTSDFGF IJKLLLJVJKLM P1 i2 , 3 -/ 2 -8-/ + 0, 61 -/ Y2 ->, + , ;6-. G*4?-78/ , ? 8, 6 / E C C c/ 2 0 + . / 6 / 1 ) U6 ; + ) 2 3 / } * ) 6 @ / + ; . 5 + , / 0 * 9 1 / 5 0 / E C > 2 , „ * 2 / 5 1 7 / B ; 1 * . A + 3 2 1 : / 8 a H g 1 0 < nQ 2 / + * @ * 2 / . 7 , G / 5 6 1 5 7 / 2 5 80 /B5 8796: CDgZFHFDDZDC< IJKLLLJVJeLd n91 +27-@*< )2 ,/-`R-6, 1S-< Wox 6;6< 07)-@, 6/16@/ .-56>2 3/)72/,02 -</(‚ z/-`. o<9+ 7C5D.S,1S/HR? 0C/D9F2F8+/h-8Q .-0=,6/7>;;66+*1+`> *Q;8; : DgFCCZT /+8),6@/B9:CDSS/ETTT/ CCCH 8-+ ? 2 < 6 , 1 / 7 * 2 ? A > , 5 1 87 6 / 3 @ / ) @ . 8 6 A b2 8 @ ? , / S C C 2 9 A n, 1 6 @ @ 5 6 @ / 8 7 6 A IJKLLLJMVOeO R, n, 9 * . , / y ) 1 ; ) x U ; 1 * 9 ; ; 7 x U * 1 9 ; ; 7 x b ; 8= 4 , < ) , 2 / . 5 + A B 5 9 : C D S H D T g g g g D 7 2 ? -/ = + ;2 */ 1 2 8+ 2 -3 92 T T S , A 8j . 8 2 6 / 7 * / z 3 / * + 1 5 2 6 1 / } . / , 6 @ 2 ; > 573/CDgGHCCTSDDD IJKLLLJVILVV IJKLLLJMNOKM IJKLLLJVLeMO P51 Y*. -1,1/-+ 95. -6`0-, >/ 1?>7/ .+6Q2 ppp 1*2xy-2on/ >./B, >5CDEGGSZDgDSC )x8-1,/>,?*8)51 72?-/72+`2-?,6/B59:CDDDGTZCZCZ 2/ETT/B:CDSDHTDZEggg IJKLLLJMNNIM 6o2 5(052 /5„-*3 6@Ap/B/(59: Œ>/G/qCCqŠz/ ?1</U;}/IJKLLLJMVOLK W.A@f-1 56-*+ 6< )>,59-3 IJKLLLJVJKVL 51 q? 1 / . . 2 / q52 6-8-/ . -8)5/ 82 0 bR-. / 6 ;A E/ > ? 8 , 6 / G 8/ . 6@/ 1 61 + / 1 56-, / B: (*11<,+63@21//qx f</89+,6/QA(zWx ;2*.<Gb< Ao5 +71 U;/ ‡]%[' ;g-6P;@*8/ 7/*/ 182/ECC812/7,2, ~„*.,6*/+)-/}./(;.;/bz/EC/1*2-), (*>-35/‹7/1*.):/CGSF=SFCTGgC q-+1,/>,9*.,/0,>5)x8-1,/.)1;)IJKLLLJVJeJe P1 0/-702<3.;R1 ,./`.;6>2 39/Ay8-a /+Hg1 0A }@?;2=< nQ2/Y*76,+,/7;8)51*2<1*6-@-/?-@- (*:2E„AQYA ECCch@26+,jB9:CDSD=HDFS= SSST )2 < R6 E ƒG 81 IJKLLLJMKdKO ? A 6 * 1 9 ; 7 < . 6/ >, ? -8, 6/ )5-+ CDSSHTHHZgGFA 86 3 1 @ @ / ? R 8/ . @ / } . / } ; 1 ; 7 ; < + * 2 9 5 1 6 ƒ + 5 ) , 2 < + 3 2 1 / 8 5 + . , 8 < IJKLLLJMVNeJ 6S/?+->3--/6+/0oY/ ,41/+/ x>U; /)7Ag/GTH/‹7 AB:‰,+,6>; _9-1 /6/ Y*. -1 /95.*/ -6/ bR-. ,1-+/U;A E q,?*1/(*0-1/z51,-2-/8*.-3IJKLLLJMNNMK oqŠ< Yr< yon< 8;6, 1T;2 </SzP< 7-23-6/ETAB:CDEHTGgGgHECIJKLLLJVJKVV /U;(z( ?5?52A};@?-/YACDgSGTDDZDSGIJKLLLJVLKOe 8, EC/ ;2 -6@/ >-2 ,D/5+,-/ES=GH10A W6>-/1.)/)+1/Q-,2/02/,6,/?8,676PqbP q(G< }.Ai* 6 , / ) , ? * 1 n? -8, Ea / q-7 1 561 -+ / ECCc/ 1 6) 7 ; 8) / ? > 5 . x > . / > ? 8 ) 1 / C D S S H H C Z H G B5 9 : C G S F = F T S D T 81 2 x 89. / 8, 6Y0TZ< -8-6< 2 + 8, < ). -1 IJKLLLJVJKdN n, IJKLLLJMMLNV . G/ B59: /CDEgSDFgSgCC/ i@ 951 507 -6/ 7*-2 39-R-6/ .6-56>2 3=< n,9515076/?525/8-+-7x7;7,/)*2*8= q*258/>,/bAq2;@;/910/->86IJKLLLJVIJLJ *47/+8),6@AB9:/CDSD=HSSS= ZZZC Q-)*7 716@ 5-2/;7/SFgHDZExCDEGGZTZGGC IJKLLLJVJeNe i-2 5 > / H C C 8/ > 2 / , 6 @ 2 ; > / b * 1 6 > 6 o*61 2 -. / U;1 *9;;7 / } 5-. / 9*. , / . ) 1 ;) , + / f + > < z6 1 * 6 < q* + 1 < > . < (. 6 / } * . , 1 R6 , 1 / + 0 , 4 1 / + ; 2 / B 5 : } + 8, * / y 5 6 ))*56-@6-/561 576/58-0/ z-7 -6< )563 -= qxf/@-?,x9;65+/728/7*/57ƒ;82 IJKLLLJVJIKL i-8= IJKLLLJMNNVO n5-/+, _9-1 / 1 . -1 / 95. -6l 7 R-. , 1 -+ / + 5)*2 l + * Q ; 6 > A nx : n5 7 5 0 / } . A P6 1 5 . / b8E -)/ 86890/ )*+ ;6-/ W6>-< >2 3 / } . A U5+ -/ ‚ 6>-0/ FFh 9*. -7 -6@ . 8`7 * 0 . , 6 / 8 + 7 / + 3 5 b2 *>, 1 / 8;9, . x z*6? -8, 67 -6/ PqbP ) , 6 @ / E E / } . f 1 * + / 7 8g / C D g Z F H S ET= 6-/8, 8,CDgDSDHHZgSCx 6/8.3-6,/),?-1/QCDEg= -)*7€ (7-2>R,?-6/E/P-.-)-6/CDEgIJKLLLJMNMII >E?=-H8, 6/-186?C5D2/S`S/)=2F;g+F*g+=/QD*F)F-F1 , GgHgggT q-+-2/o;6Q-1jCDEgSgCCHFIJKLLLJVIIee ZDCEEgg 8;9,.p/)2;+*+/Q*)-1/PqbP/-8-6 U;DC/‹7ACGSFZggGTGTxCDgZIJKLLLJVJKMe FF 2-6`@;2*6@-6A‰-+:i-?,/SCCƒ/8-= DFDT >1 8)1 A / B: ?-8/ 5661-<8+AB: 7C-D6gSƒ-CG+F2-F8ZGDTZgx P10/GqY/q512,/+,6@.*x6,7-IJKLLLJVIJJL IJKLLLJVJeNM FDGZSSDGA /P.;7/_/79-2-1ECC8/>71 (1*2 5+/7>, Q-2 ,85-/ x>,9*. ,/,.<-)1 ;) .;6*5)/ /o;.;R+ 52+>< `() -@< /8...326<2,:96>@A 2,-+/)@/6YF 16< B5956@,:/CDEgSDSgHZSZIJKLLLJVJedK z+0/ 0Ai? x?-gCC= 6>-< HDTAB5 G 9/:CDSSHDIJKLLLJVJLNO %s^$‡ Y. -1 / 9 5. -6p/ + ;. 5+ , / ) -+ 1 , < Q )-1 < -86 );8/ 9 *6+ , 6 + 963 -7 = 963 63 -< + + *2 / 0 >5)x 8-7 8+ P51 50/ >-6-/ Q )-1 p? -8, 6-6/ PqbP . 5-2 / ? ;@? -< + 01 / ? + 86, `2 06, IJKLLLJMKLVe 6386< 1E6)/ *4 / + 8)@< Q 7 5)/ Ea )7 */ >? 86 b* 2 ? / b; 2 * < / @ ? , / T = E D } 1 x 9 . 6 < / 9 , 3 8-1 , < >, ? *8)51 A o-+ 0/ B59: CDgD= 7 ) + 1 2 / 2 80 A ~. . : C D E G G S Z D G F T G 723R1,/76, ;6-1 1*/2/B59: 8,6A(zW/ 8-a}G-3 S10-< ZCC29A1>7/+26@/)5.-6@AB59:‚95 ;2<8;9, ./-8-6/ 10TC/7*-1 -+<16) ZDDETZEG IJKLLLJVLddI 8;1 6/ ‰2 *+0x //?, .1*a p/ U, 78-1 ,A//B+*6= CCc/1561-+ACDgSGTGDFFIJKLLLJVIdJI FC ‚156@, 9};*@2-?-6/Y@:7C-G1S/TF=CHCS, 9g5gA/<CB5 9E:G/0 ;E6G-x P1 ?(*. ?2<01/@@/ ?R9< P5-6-/ )1 ;6@6/ PqbP/ B: DgFEGECx B? A0(, 16,//UW+;G1-6-0x P)A , 47D,gA}SyA bBW IJKLLLJVIdLV 0 6 / . * 89 5 1 * . , / ` / b 8* . , 5 9 : U*R/ b0, 6-61 , / + . 6`+ )-/ 0->, 2 / >@ g g D E Z Z Z / f, 2 ;92 -? -6/ Y: CDEZZDSHZD CDGEHFHESSGC n. T / Y : H S H G T G x C G T C= (; . 5 + , / 9 @ , / 6 > / 3 6 @ / 88) 5 6 3 , n, 9*. , / 0>)x 8-1 , x *2 2 ;2 / . -)1 ;)x C D g Z F G G G D S Z T A / b 0 5 + 5 + / > ) 6 @ @ , . 9 2 9 @ , / ) , . , 0 6 / ) 2 R1 6 / 1 9 0 / 3 @ / 6 > IJKLLLJVJIeV C D S D H T G g Z g Z g / R RRA 2 0 ; 6 ? ; @ ? A Q ; 8 IJKLLLJVJOdM FSZh9-R-/9-?5ƒ7;2-6/,6,j?-6IJKLLLJVIJJV @-6/T+Z8+ IJKLLLJMKINI , IJKLLLJMedLe y@+@/ )+8) 637,61/1@2.A8bR9-1.,/>1--+1/-;69@-/19/152?.8-6,6<1A6/B):/r* *4*67, kn,6-/z++@*lq*+;6-/(*61 6*1 9;;7 x yonx Yr/ >@/ 0-2 @-/ 1 , 6@@, 8 ) , 7 6 / } . A o6 > , / ( 89 , + 2 , / T H g F D F C 7 2 ? / + 1 1 5 + / 7 2 3 / 1 * 1 ) / 5 x B; 1 * . < n6 / 1 5 6 , / W > , 2 / ‰ , 6 6 Q * / 9 6 @ / C < D c 506 kU*R/—-@,1-/(.6l0->,2/>,}.AIJKLLLJVLKed qxf-3 /Y-/,R+-< -6)92 </067@77;;6+ 6@<912275+6,-<7,<+>-, 6@)<7;96 2*< o-4*`*+1;<+R.36<_P`o.*-6,6@ 80/z76/z9-7/n,-0/910/723R1, +321:.*@-./>?*8)51/CDSDHDFZDSgZ IJKLLLJVIdON 8-. *8951 6/ 6/b0-6@-1 6/ 45..9;>3 i; >2***+ -6 ?7867 CDSDHZGSHHSS=CDgGGZTGGIJKLLLJVIeLO GGS b. *2„,Q*<+;),2<@5>-6@CDETHIJKLLLJVJINJ ESZESCF 8-aHC10/1>2/>.8<.-6@+56@/>-1-6@</}. 2*>,1A6/ /P5PqbP/ 20-6:CD89. ESGxZ9*. gFg,/C8;9, xIJKLLLJVJOeK ZZFD.Z/9+ FT b-8,/9*.,/y-)1;)x6*19;;7 QSCSSD/ ;61 -76An? 86/ _7 *A o-. . / CDEDCFC= x 1 „ x . Q >x 7 8Z< g/ + @. / )2 -R-1 -6/ >? -8, 6/ 4 2+8,/n,+6-7*2/B:CDSDAEGSSA DSTS +n, FHHHEEg IJKLLLJMVKdd ;+ 8+ q(/ 0>)x 8-1 , x *2 ;2 / >@/ 0-2 @-/ 1 , 6@@, B: CDEDCGZSGgFg/ 1 2 , 8-/ 7 )+ 1 *2 Q 2 , / qY/ R6 , 1 / B5 9 / ; 1)5+ ,/n,>6; q*2586-+GTD/(*152-6/CGSF=IJKLLLJVIJIe 50/8>-6-p/ }1;-8, 67 -6/ +2*2 1A,B5 4,7-1 s]tuvw IJKLLLJMKNLd IJKLLLJVLKVL P51 i2 1 , + / R 6 , 1 / ( , 6 @ ) 5 2 x B7 @ x Y, R 6 + 3 2 1 : . *@-. / > ? *8)51 / C DgGZZHZCFDF P->2 -6/ } Y‚ x TFF/ YgZ/ q*2 PqbP/ ; 9 , . x 8; 2 < 9 , + / + * 9 7 9 : 6/i+@2 8-7 IJKLLLJVIdML )2 >-</,-</+U, -< /.z*3 /1), ?-1?*6@@*2 /gC29x (*@-. q-2 458/ .ZCCCx -56>2y/ 3/*>1 Q2?6/ 6x@2 +2ZCCCx EGgCCx y ‚?-8GCC8/ -//)*2 -R-1 -6/ ->-/ >, /Akf-1 —-@,*+ 1- nR,/CDSSHTCSgZHTxTSSHZH ;=+Z*?1+/B/2*:qYA +8,PP/ /n*)6+-8+ 7*:2C<D-E86g`/ QE)E1A Y:CDHDZTSDGEGSxDGGGFFH/IJKLLLJVJdII 8-a/Fg10 n91 .C+D/E(07 qi/ ?/F9E/2-+ +/f050/ /-E6?1x@-67 9;./6B//q5>, 9551 :2P5 /7n-*2-6 R, *. 1 / 0 1 / B 3 -1 / @ @/ >1 ? / Q -, 2 / 997 7 @ (-. ;6l >, ? -8, 6/ ‰2 *+ + / } . @ ? F D G S E IJKLLLJVJVIL %™… Z Z S T C R1IJKLLLJMNVdL B:or/(-12,-/z-?5/W9->,/ZIJKLLLJMKIVJ DGZHHT Fh@2**6/0;5+*j/B:/DggFTFT b8H < g / Y * . ) : C G S F = T H C G G C g P1 0: W>8, 6< (-. *+ / ( 5)*2 „ , + ;2 h ((j < 6? -8-6/ 1656-, </?7-8, 6-6/ P/BqbP/ 6D;= (‰o/+*R-/)2;3*71;2`+Q2**6< P10/qxf/7*2?-/>,/q-92,7/z-.-3+,- z-27*1,6@A/W>8,6:f61-<8,6/nH/-7561< IJKLLLJVIJIO IJKLLLJMKNNV IJKLLLJVJKOe q, + 5 2 „ * / 0 2 , / , , / Q , 2 6 1 2 / 2 * + 8, : C D S /2*+ 1-52 -61 ;5++*>, *8-6/ )2,W8*. ,?-/ 8+;. ++;/ @*`2 *4 .*a3/‚6>-0< y, -<. , -+/f1-l,+AB59: 5>-<.5CDSDHDTESSDTh .52<4-Q,-.l705+5+/89 517 ZCggTCSSxCDgDSggDGgSD/+8+/;7 GDCC<HgCC`FgCC/.8*6+,/(,-) @-?,/H<g?1<>)1/-+2-8-`/8-7-6Ha< 85+.,8-0<+,6@.*Az-/27*1,6@`((: z3 s{'|[\]^]' 8-a Gg1 0/ 6, -1//971+20/ ?CDETCHEDFSSS <09*2 -/?-@y, 6-/ . / 7 8/ T”gC8/ Y82 / B1 R-6, * 2 A E C C 2 9 x > 3 A Y: C D E G G S G Z F D D T x 9 , 3 / ) ; 1 A @ ? , < + 8+ : C D H E E S S S g g C C IJKLLLJVJVNJ -61 qx R/ 8 a / H C 1 0 < z, 6 A (zŠ/ + > 2 ? 1 A ‰+ : / i ) < 8. 8< 2 ;. , 6@< 8*+ A IJKLLLJMNVde 78+, b. ,6, 7/),?-1 /k,B->, /B-/ 5+Q->-l /+)*Q ,9A -. ‘5-.,13/+.16/?./B:CDGHGDTEDDDT nR,7j}.Ai*>;6@756,6@/U;A ESE/W *>,1/yonxy~n/.-)1;)/75.7-+/8Q5Q, CDgSGZgHDCgG 6+<6?-;/ 8+ 1**? 7;R, Ay-6-6@56/ 8A}./*1‹6;7=A n,951507-6/7-23-R-6/`7IJKLLLJVIJde IJKLLLJMKNKL IJKLLLJVIeOV b2 z@-66/@(zbx /}*)-(zŠA 6@/@?:0T?51=9E:G/i. ?1xP‚ ƒ-.9.,26/)>-;x >58,<./-0/ 7B5 *. 50-6/ )2 -A /g}-+ 57 5)/ ZC2 +)2 )++/ 2,6@9Q)1 *>A/43-6, 526,152/*CDTTFSGESGG />.A(321:/85>-0 *61-./yon/)2;?*Q1;2<IJKLLLJMVJMJ -2)31-AY* R-61=, H*/2—;1-/+8o, 1 2 -/ B, ? -5/ ()-/ >@/ EC1 2 -), + A P9. -)1 ;)< 9 : C D g S G Z D g C C Z A / Y * 6 @ / ) 2 , x ) , A z, ; 9 B5 9 / b, 6 @ / ~. * 7 1 2 ; 6 , 7 / } . / bE C / ) * . 82 / ) / ) 2 , ; 2 , 1 + / . @ + / 7 2 ? A 0/ } -7 -. / 7 8D/ } . / n-8-, / gC8/ P2 1 **6< Yr/ ). -+ 8-< >. . A B59: CGSF= ‰>6A Y*. )A CGSFFDSFCSx FHHHHEgA R-6,1-/h0->,05+->-AQ;8jIJKLLLJMeMNJ ). IJKLLLJVJNVO +Q2 :HDSEET CgCD >*-6/6;/ES/W/f,2;92-?-6AB59IJKLLLJVIJOK W.4-8-21AP71,76/Q-./CDGHGgIJKLLLJMKNKI DZSFFF 90:5@+.;59+-/@.,-62>8* ;A;621@/8A(* .*7+,:9E+D/?x-E0H,x1 P57-6/)*63-.52ACDSDHDEZIJKLLLJVJdeV W. ./U*R/ W45. „-.„6-2 -//i)51 /GC,0/ EG7/W2*>, P/-1+/.HZa ,/-6 HHHgCTS/957-/GF/?-8 IJKLLLJVJdJe f* n-1 -6@/ ? -/ 7 */ ~ 3 -6@/ q 51 2 -/ } -@-1 E H / 7 , 6 (zq/ + *6>, 2 , / n, 9 5 1 / Q . * 6 , 6 @ / + * 2 „ , Q * / qx q, /z7 n, 9 5 1 / D C 7 2 3 R6 x 1 , / 5 x / 86 @ * 2 < > 8< n; x-1.*1/1B,+5/)9,?:-C1D/)g2S,-= IJKLLLJMKJeM +72 )2 ;9. *8/ 33@/ 7AB5 *)-6? -6@-6/ -H)-)56 1-1 ,6@@-. / GGa / g? 1 x 9. 6/ 0@: Sg? 1 / 6*@; w[…{w H g 1 0 / 8 , 6 / q * 6 > / ( zq/ y 82 6 / > , 9 R< @ > @ < > . A n4 1 2 / @ 2 1 + / E C C c/ 8 , 6 A / ( zŠx 7G0T5F6+C35C/Q+E-/)G72S*,-/)y/x>-8,3)-@Q6,0.-x;Y8) 8+ . 0 6 9 : C D D D C T C C T E E x P51 / o2 *R/ 7 -)-. / )*+ , -2 / ~2 ;)-= 9+/;3 F1;/ 06/ 0-63 -/H?1x9.6/059: —1*/z‰ZZD=GDz9/GDg29/qPgZCC8W0x Š(W)6@.86x6;6/)2;+*+/Q)1/2+8, b/8-aGS10APR/.826/7*/_P(/i2;5) .-6@+56@/,61*2„,*R/7*/orAo}(/B59 6/+)*Q,IJKLLLJVLeMI -. CDEHDESESHEH/i-2-6+,IJKLLLJMeNVV }.A-5/ zA(51 Bq: CDEGEggESgZ EHCCC8W0: EZC2 9x i: T9=G:RRRA g?1x9.6)/E2,C6CQ*c@ 206*++,/)**-6=?*;8) -AQ1;-68= }C.GAP2 IJKLLLJVJNNJ EEGCC8W0x CDD/(G5E)Z2G,xDW@ DT5g6D@x/CYD*H.)D:ZCSGHSHFE=ZIJKLLLJVIJMN STECFEEHDx Sg,@=S?*g6E/gbHZ1-Z8+ /)7;//EU; C=AEEgG/TIJKLLLJVJOKI +/*qR2 6=+*-?9; P) -8-h HC1 0j / ), ? -1 / 7 0+ + / R61 / + *2 „ , + W*2 ;/ W*2 ;/ W*2 ;< W, 2 / 7 *+ *0-1 -6/ 5x HC C 2 9 x H G g 2 9 A / B 9 : 8; > * 8? ; @ ? A Q ; 8 R* ; 4 1 @ ? PqbP/ z ;9, . / 9 6@/ 2 , 6 @-6/ C < gc`z1 2 ;7/+*85-/9,+-/?-8,6/)5-+AZ-0-+,+9,*85-/ /B:CGSF=gDGGESxCDSDHIJKLLLJMKIdI TGSEEEg Hb-23-R-1,<R-6,1-<9*7*2?-/+*2-= n,951/7-23/517/‰;1;Q;)3/>,/}-.-6 .81 @+2@ƒ/(YUb/ Q-,2/q.B-C1/yGS5F-=2G/_ZF7E*SA9C+E//1+,18+ )/8/_9b.x ggHHTT IJKLLLJMOKIK +@2 -+-/CGS)*63 F=GZE-7 CG,1E/T97 xC6/ DH-, DZ2IJKLLLJMOVNJ T/g8, HD658 gDD >,?-8,6/Bq:CDSSHDTFHZFIJKLLLJVLOMe -xR-6,1E? (* 2 „ , + / x 1 5 7 2 / 1 89 0 x ? 5 . / 9 * . , / 8; = yW2 ;-9/ R/(,5/ 6@+--7 )55/ 2-G? /Y-1/,R1,>-7 -6/B/;->-/ 6@7;);1 6@ 951 IJKLLLJVJNKO B59:CD/zEg-6>-. HDGgg-/FbH2,>-/q2,IJKLLLJVIJVJ +56-6< @q*Y;7 8,.,;/ 7A/P*+ (8+,:</@-? CDS,/SE< HTIJKLLLJVJOKM E1g<.E-6@= HTD b-)-+ qA Y* > > 3 h F G 1 0 j 8+ + @ * / + * 2 „ , + * / Q ) * 7 G 0 + , / 1 2 ) , / 5 2 5 1 / 7 0 + + / ) 2 , x R6 , 1 > * 8A Y* 2 , 8 / + * 2 „ , + / . ) 1 ; ) `/ 7 ; 8= n-6-Q -+ 0/ 96@Ec/ 1 6))6-. 1 , / Pq 9CDSSHDDGGGHGx @26/8-6/4;2/8-6/CDgGTGZHHDHE 9+/>,)@@.x>,18)1 >R+ P5/Y2,/g 7B: /GCCG @-?,AqY/PW/CDgSDGZCCZTG/ *+8, (;),2/(‚z/W<)2,-xR-6,1-<9*7*2?- n,Q-2,/H/;2@/+2916A059:or/f-.53; l;nUzl SF/=, TF6E-ShS* FD/+1-8, 7*j )51*2ABhCGSFjDCD/DCCDxTEGIJKLLLJMVKIV IJKLLLJMKeeV H -+,+1-h *6962 ACD€E/1H2-), TGZjQG7g)/ SESSC29AIJKLLLJMMMdM „*2/72/)@2/;.9+0*+/G/Qg)C1/?C1/GB9 .A(;2 YCg ;/P*+ IJKLLLJVLMdI 2>?-,7/b.-;1/2E*?-1x/Hi9?T.6=/E2*D+?18, /9*/n-/‚9(UWb~ *2-6@7-1 (*2 IJKLLLJVILeO st&'^{t“‡™]''{t b* CDE-@-6/ HGDGHi@A SSgb*6-6@-/ g/‹;@3-IJKLLLJVIJNI y6@+-951 6@/)-6< *8,Y;7 .,7A+8+ :CDS,S<H@-? TE,g/EE< HG? TD1 }BqA W6>-/ Q-)*7 /B59: ‚95/ q-2 1,/>-6}@-1 -85/ ()*Q , -. / b05+ 5+ / 1 2 5? , / GC1 0: E ? 1 < b05+ 5+ / 9 . 6/ z -2 *1 / 7 2 *>, 1 / 1 -6)-/ ? -= IJKLLLJVJMLL )*2 -R-1 -6/ 9 -3 , < -6-7 / > -6/ > *R-+ 5-. /Q-1 2,>@*/ GGS< 6>/ZC/ o-6;6/ D,EC< DEE B:yqb/Y-.*61-/CDTTgTDGFGD 8, -/)/,;67?//9--2*6-7/(/.-.*68Q-26A }FC< @2/7-23-R-6/ b, 6@/ q;= 2/8, IJKLLLJVJOLN Hb-2 8,@2-. *6//8*6-056/ )*@-.=.,65:CD-+8-/ gHGgIJKLLLJMVLeV DS28-1 SDDD,7 yxq/B59:CDgSGTTTCCSF IJKLLLJVLMde FE/ Bq/ GE< >, 9*. / Q -1 2 , > CDS6D-H6D/-H>T-G/G5Z+Z-/0+8+ 1g-1 ;/07 fZC-6/ ,.C/nx9+*8-6@-6/ }C5? 52 /g2-? ,6/ @Z-?D, 9.*,28) 5<}53.A3-R-6< W2 @@;-.56)2 9/‹-,6-< @ACn*);/ /EDZE/H‹T7G<-, 9GR0 /?8T658 916= n91 P51 / HC/ ), / 7 *2 ? -/ >, / @-2 8*6/ Y-, R-6 9-2 5x G6>/ B: W+ R, A Q ;8/ DGTZTZT IJKLLLJVILVN C C = 5 . 6 / B 5 9 : D T T E C D D 6 7 G D T T W6>-/ Q -)*7 / >-6/ + 1 2 *+ / 8-5/ ), ? -1 IJKLLLJVJKNL @? qA b* 6 Q , 6 @ / 86 , + / 7 0 5 + 5 + / 9 * 2 ; 9 1 / g< g? 1 x 9. 6A P, -3 -/ )2 ;+ *+ / S? 1 / B59: i> , / + 3 2 , 0 / 81 2 ƒ(YUb/ ) ; 1 / > ) 6 IJKLLLJVJMLd 2,.*a 59:B*+13/B):CDEgSDZ= >8,1*78) -@15/.7--/>8, /g0a/6/;92*8215./2B551€9/:9/C*D9D-D+= >-6/ CDSSHDCFgSgT/x/CGSF/SCEgFFS 9B5 6@1-Ccx 9/.6‹7 /.+/@YA /QD-,H2AD-C86g`8> 0D/zHD,1F2-= 0)/1*6>@-/R/y6(W/ 1xy7}/.1/>f2/>.18*+/y/b82IJKLLLJVIJNK /7,)*,/2Y;;/H7Z; t{s]t]‡& 1-,›@/-r/,76*1-2?-@/*R/q-6*,-1-2.//+83*-89 515,0-7/E-D6= P1 SSgHH/ >,/1B*8)-1 IJKLLLJVILVd P5 6 < 2 8E g x C D S (* > 1 * 6 2 1 : Š+ IJKLLLJVJIeO k 4 . * + , / o ; 8l + ) * + , . / + 2 „ Q * y ) 1 ; ) x CTCHCTEExCDSDDCEEEgEH/z9IJKLLLJMVILV -0/n;>; k-15/z-++-@*l/EgY6@/R-6,1P1 0/ + *@*2 -/ Ybf/ 561 57 / z-. -3 + , gHCDg 78G/1.)/CGSF=SFSEZHE/ P1./‹7 0<9,.-6/ +-/8*6-2 z+A~aQ,7*. <?5? 52<9*2 )*= 9@;A;/C7DxyEon/ zEF;g6E,1G;H2Ax/)S2D+C*H+HQF)F19+= (,6@-)52-/Y-,R-6/i?/8*6-2,7/9,-3- HC1 IJKLLLJVIJJM U*1 IJKLLLJVIJKI 6-8), A b, 2 , 87 -6/ or Ym P , 7 `Ym ) . 0 / Q 6 1 , 7 / P m 7 * . + / B : C D E g = W6>-/ Q -)*p/ 8-5/ ), ? -1 / >, / (-. ;6 > 1 6 @ H T G @ 2 1 , + / ` / 2 * + 8, / B 5 9 : C D E D C G Z g g g H T n-6-/ Q *)-1 / E/ 0-2 , / Q -, 2 < 1 6)/ );1 < P1 0/ + *@*2 -/ G / q Y/ 5 61 57 / > , / P/9, -1-3 -8-*81/6}/.‹/q* 25986 -G+E/5 7T;g/WqB IJKLLLJMKIII IJKLLLJVIIIO 7*-. W6, 1-</-3 059: /CGSF= DgGSSSG/ U; FTZGDZGDgHSggCHxCDGEZHCDHHFDxCDSDZ= ?B59: -8,6CDSDHTHZTFgS/ 7-6/PqbP/812/106(, mTC8-+ /7*-/1-‰, +=A (2„,+/Q8)12/)-6@@,.-6:oqŠx Š+ , -/ GC= HC1 06/ @-? , / 8*6-2 , 7 PS / ( 1 5 2 7 A B5 : C D H Z G Z E g x . ) 1 ; ) (8+6>, A/q*. -6-6/ 2-8-0`/ + ;)-6 qY< 9-93 / + , 1 1 *2 < )2 856, -@-< 2 57 1 , A IJKLLLJVJIVJ )*6>-4 1-2-6/H=S @2-1,+/B59:CDEDCGZgggHTIJKLLLJVIIIe IJKLLLJMVNeM .CGSF/ -89-1 <8-1ZGTSx ,<>..AP2 6@6+FHDZ/ ,<Q*7/@SDSH 2-1,+ }-R-x.5-2/?-R-AY6@-/qxf61<(n=(zW< CDDDCGDgTGFg/ 6-6Q* W6>, 7 -/ h CDETCEGSEEEFj / 8 -+ -@* z2 * 1 m E H / ) 7 A E C A C C = G C A C C q-7 / } ;7 ;< -0. , 63 -/ 52 -1 / 7 *? *), 1 / 7 *= SEF/ CDgS/ @? / + 1 -6>-2 A ‚ 95/ W , + / C DSDHTECCHTD IJKLLLJVIJdM 0/5/1+*,6--/8@--/a.-/H7g,G/9/5R/ 17./-f82/z2--67/-76*//1(**6== IJKLLLJVJVJV P1 IJKLLLJMKMMe 7*95@-2-6/GF?-8/18)1x)@.6/qxfx IJKLLLJVIeJd +9*. *851 b2 *>, 1 / R, 2 -5+ -0-/ 956@-/ C< Dcx > n, Q -2 , / 1 6@/ q2 , -x R-6, 1 -/ 9;2 ;6@-6 (* 2 „ , + / ) 6 @ @ , . 6 / 7 ; 8) 5 1 * 2 < . ) 1 ; ) < ,+-*;< />,+)-7 -6,@1/@),,.6@@-6@`7 /059:CGSF=*+ THIJKLLLJVJdVL FAgSg-6 S )-+512,/h>,?-8,6j IJKLLLJVJIVO 9. *2-16,4/,C7D-1 '|Ž‡]%{‡ ),.,0/7*21-+/>,/}./q-.-@-6/Y*61-2- 2-6@-6/Ui/‚‚xET/‹7/CDSDHDIJKLLLJVIIIK HCECEH ,G61 *2HA/B59:/UB/o;8)/CGSF= P10/zw]t${^& 1-76A*}/;-8, „*26-6/ /B59:+Y, g/S(Bz/ GgIJKLLLJVIILJ HFE9, ET+E- )2 U, -/ CDgG/ GDHS/ GEGE/ 9@/ -6>-/ 3 @ q* . ? 2 A / B 5 9 : / C D E E G g S D g E o*@-0/ )*63 589-1 -6/ )*895. 50 H D G F 2 7 1 , 6 @ / ) ) 7 / ; 2 @ 6 , 7 < 6 1 2 , + , / 1 2 6 7 ` IJKLLLJVJNJe 0/723R6/)12,x)512-/(zqx(zŠ/8,6 6/42)-+ *+0/ /2-8-0 IJKLLLJVJKVO )@0. >+--@2-*0A/b/>0*56+@5-+/6>/-1-;66@*//71*01**28) -)-3/1/8+-= ,+6@, -69@5/92-/5-A‚63-Q;:C8* /D9Z+S/EE<gF?S1AF/yC82 6: n,91076/723R1,/+Q)163-/>,/_)1,7/i*6= P1 b2 *>, 1/R1,2/-5+ -0-/ 956@-/ C,7<-1 Dcx 9.6 (*2„,+/q-6@@,./b;8)51 ;)-6/ 1,/6/ ;72*,.*a/+-9-2IJKLLLJVJddO @ 6+<876<8*++A/o;561*2 *2 / >-6 6 > orA (5 D H S 8, 6/ gC? ? -8, 6-6/ + *2 1 , 4 / ‚ zP * 2 . / } . / i> 6 @ / b5 6 , 6 @ / E G G / 8, 6 / (zW IJKLLLJMdVeJ ;)A /B59:/(1x-6>-2 1/o;8)51 *2 nQ2/Eg/(-.*+/qxf/517/8,658-6 +>2?1<+,6@.*<+8-21`786714A/i?ƒ96+ƒ q5?.,+/Š-ƒzƒ9 Q-.x+8+:/Y;6,/y,*8/CDEDIJKLLLJVJOIV =GSTGGT Š251,)56/+*7*Q;/1*2-),/1*>056x/0*2= 952@*2/B:‰,12,/CDSSHIJKLLLJVIIeO THCZFTE )2;+*+/Q)1/B9:W)2,./CDDGEZIJKLLLJVIILI EggSTE y-)1 CGSF= HSGFZS/ / CGSF= TgZESGG 6, -< / 8+ . 0/ . -7 , G< / >, -9*1 *+ < / -+ -8 IJKLLLJVILNV 87 6`1 >2 / >. 8A B59: CGSF= FFHZFgD ‚Q95/ y*+ 1 -2 , < 1 2 -), / 1 2 ->, + , ;6-. / 8. 3 6, n951 / )2 , -/ 5x / )-+ -6@/ + Q ;1.1/+321 }-„-2 -3-/z, . 7/)2 ;>/ŠzbzA P6/15E/C72C*?1>/,H1/b=Eqx 85 .11,-@/5>6,-9x61-1/7C*D;E„G*=2 IJKLLLJVJNeL 1 52-1/>..A/P5/(-2,:CGSF=DHHEGgZ ) * 7 G < ) @ . < 7 * + . * ; / > . A 80 `+ ) 6 B59: qY/ W2 + , 7 -/ CDSDHTGGETZT 2 8). / ? 5G2 / 6, -1 / 7 2 ? -/ ~. -6@/ B*.8/}. 8, 6 g 1 0 / > %]& 'Ž %]& ' IJKLLLJVJdOV P1 0 / 7 2 3 / @ 2 > * 6 / ? 5 , Q * / ) x ) , / 8 a G F 1 0 IJKLLLJMdKIO B:CDEGEggGTTGHxCDgSFHHggggD GSESHZCCxCDEDCFHgGHZC/6IJKLLLJVIIdV ;/+8+ q-+1,/>,9*.,/>@6/0-2@-/1,6@@,/.-)= P10/+-.*+/8;1;2,+/R,./n‚‹/)63812 8,6A(zŠxb/D?-8x+0,41AY>7/75.,-0A P-615./78D<g/P1./CDSDHDEZTHGE ? -1 / 1 *2 -), / ` / 7 *2 , 7 / + -9-2 / 2 -8-0/ 1 F IJKLLLJVJVNO q, IJKLLLJVIIOJ EGSDTg n91507-6/7-23R-6/7;61*2/Bq/7*2?(; /g42S*T+T/6C>C-SH7/g9H5/?2@56= 63 1+;,-)/ )<7?;8)51 8)1</)B*:CDgSGgTEEDFZ 2,)*2-.<+85-/7;6>,+,< +,8o/)2;>/+5+5/95957A+*2,5+8,6-1 i?ƒ876ƒ/126+)AB59:CDTDgIJKLLLJVJNVI ‡˜]ws[ FSG-8-6/ FHGgTB59:/z9-7/z-3/CDgS= 9.5)-/ 52.55/+85,1/9)7-/->7+)-6@@, /1r,/-2,6.*37/C/`.D`+ BCDgZFGFSSCFEx CGSFDHGEHEH C?-8/5+,-ED=GF106/;3/o*./51-2n, 951 507 -6/ )2 -856, -@-< )*. -3-6 EzIJKLLLJVJeLI IJKLLLJMedIe *2,5+/IJKLLLJVJVKI -? _8-0P5@-2=),?-1/12->,+,;6IJKLLLJVJeVK P(‹/ ;2 ,@/ @,q-+ 6-./}-2 ./z-3 ?*6 6>-.-/b2,>-:CDgGGDTGZSIJKLLLJVIIOM ZS -./+,.--0 0= (0-8);;/ 1 ;7;< ->8, 6, +1 2 -+, / )51 2 , / B59: (-. *+/ )5. +-/ 1 2 ;6, 7/ 8, 6/ (zW (51 ;3 ;/ T/ >)6x + 92 / P-61 5. 7 -6/ Q ;9-/ >, Y, 852 / y-8)5z*2 C D E D C F E Z g g H F b*+ . *;/ @ -6@@5-6/ + *6>, / . , 65/ 6 3 *2 , 8a H C 1 0 / ( ‚ z/ o / ? 5 ? 5 2 `1 2 @ * 1 / @ ? , G ? 1 A Bq: CDgGTGHDTggF/ 6 ;/ + 8+ IJKLLLJVJNVe P5 1 5 0 / + * @ * 2 / 1 * 6 @ / Q 5 Q , / 89 812 ŠqU•ECC8A , 6@2 ;>/ 51 -2 -< o;6= +CGSFDHTCTZg/ 12;7*/+-2-4/7*? *), /B-? ,/-/ f-2 1-; >;6@Q-152 IJKLLLJMOMde 7*/W62,1-/o*./}./(5.1-6/W@IJKLLLJVLONL 56@EGW n,Q-2,/@>@<)-7,6@<)2;><)2,-/8,6(zq ?5?52/5.*1/B59:o5Q,-6/(523-/.=i* = P, -31-/ +57 2 *. (0 8) ; / U ; 6 , / P (‹/ _ 2 , @ , 6 . A i2 ; + , 2 ` IJKLLLJVJeKN IJKLLLJVJVKN ]…wŽ ${v]'|]' i? , / E A G Z C ƒ. * 89 5 2 / y 82 6 / 7 * qY/ ‹ bb 8, . 6 @ / } . A P5 8, ? ; / Y * 6 @ 0 / U ; A E E / ‹ 7 P1 0 / Q ) 1 / z 2 7 * 1 , 6 @ / ( zŠx nH / 9 + / 7 ; 8= ~Q * 2 A / B : P5 / Y 2 , / C D g H G Z D T G H C G / q 2 8 IJKLLLJVIIMJ q? 1 / 7 + + / q2 , -/ >@/ 1 6@/ )2 , -/ 4 2 *+ / 6> P5/ ‚6>-0/ )*6@;9-1-85-6/ -6/7.50-6/ q2,- Q;;./861/B:P)/n*R-61;/CDEDCG= b.-6@7-)-6/W+2,/oT/i;>*-IJKLLLJMNILO )51 *2?;Ay82 -6/ 6@7*.-6/SDgGHCE IJKLLLJVJNVN nQ2,/723R6/5x6/?-@-/;1.*1/876-6/>,R,. 6/(.*86 i2 ,4+-AP1 0/ 1+6@/ +-R,61/ƒ8* b.861 6/?8ECCc >@/ }.Az; /GFP/ 1827/P,22,,88/ ;9W+ /P1-;6/ QIJKLLLJVJLee ,2;}/};@? ;@?-- n; >)612>-1 8/ + : 1 2 6 ) 1 ƒ87 + ƒ/ + + 1 7 ,„-+, P(‹/U;63/(0-8);/;2,@,6-.A/(8+x 9,-3), -/g?-1 C2`9*7 9h9*2,-8ƒ2 ?--0jCDSSHIJKLLLJVILON FT0*2 THS9-. CT SFGTDT/9+/>,/)6@@.xB1./)2IJKLLLJVJNJL @-?,ƒ9;65+1>7 /862 ,73<6, /8, 6-1 n, 951 )*6@-61-2-6/1,7*1 @;>*-6< s{w\& ]]]' >76/1>7/>51876ACDTZZCIJKLLLJMNOMV EgZZSE P10/8271@/qxf/i?E=G<g?1`910/,6= +*2,5+//17*6-@-/ 0: CDSDHDGDTgSC< / 8. / + 8+ QgD*H/ -..:CDgSTTCGETSZ/ ), 6/ PP/ GE>g= *2 ? -< 8, 6/ ( zW< . -7 , G< . -8/ } . Pq/ o0-6>2 -/ 91 0>-6-< 7 2 >1 / 81 2 x r, „ , / 8 -+ + -@*/ 9 7 , 6 / 6>-/ 4 2 **+ < + 92 < Ea >1 @/ 7 , + 1 -< 7 A 2 -0, 8< >, -9*1 < 1 58;2 „GC? *+11x;9. 2/6/ )2B>:7i561 /7+01652/Z/CCDSSgDGZGSSS C29=F?1/0+./G<g= o;.;89;/FW/57;/6;/g/‹;@3-7-21IJKLLLJVIIMI o_n P1 0/ qx f/ 1 6@/ + 2 91 6/ 7 61 2 / 8, 6(zq < *. 7 1 2 ;A 96@/ 8 62 7 < )2 + / Q )1 A 96@C< 2CDSSHZETESEZ/ 8-0<45../+*2„,+7/>, ? 8, 6/ )5-+ / 059 +q5 12;2/7Y*2`@ , 6 ? . / + * 89 5 0 A B5 9 : Z Z E H G Z Z IJKLLLJVILVe 89. IJKLLLJVJNNM P51 +-1 +;), S=g/C>110>2 /16:‚)95/ /1*z+/,..@-/ +C7DSDHTHFFHHT 2?/,6QZCC29x8@ gc/ -6@+ C<DcAB:B-6>;7;/CDgS= E+8+ ++/>/)@@. /6;/+8+ IJKLLLJVJILL Eq2 ,0-2?;/q-6>-7P-615.IJKLLLJVIJeJ =Q)1X 92/,77/)-2 *63>x,A//(5: 8) x-/)-8< B:fnz/ }.Ai2<;)2 >*;>x -6 ,-+;),2`(2916/Ef61qY/,6-)x1>7 )7-8D/ IJKLLLJVJNVK G T C G F G S g n, 951 507 -6/ z-2 7 *1 , 6@/ 9, + / R, + -1 IJKLLLJMKIeJ 7 . -? 52 -6/ 1 . ): CDgGTGGGCEST E 7 3 R6 qx f/ ( zbY1 9 5 + 6 A / Y 7 B= IJKLLLJMMIVV q? 1 / 7 *95@-2 -6/ )*2 Ex F-6/ b-+ , 0-6 P) 7 x ‚ 9 5 / 8 5 > 0 / Q ) * 7 / ) 5 6 3 / 7 * . 5 0 6 ) 2 , x R6 , 1 < * 6 * 2 ? , 7 A / B 5 9 5 6 @ , : C G S F = IJKLLLJVIIMd n, 951 : b2 3R-1 , / ->8/ 9+/ 7;8)1 2 q, />-/275-28, -1X/X>}--18, 258,P-1,7/}.b->,)-1*6b>.ZH/IJKLLLJVJNNK HCCGGZZ n,951507-6/)*6?-@-/7;61*2/?5+ / (.16AB:(0-6163;/ /C+D8+ EGGATDEZGST= 08, ,)@*22-1**66+<,<„0*,)21;,@1*;6<+),<5>+,-,69@*<1*/)+*</@-+ 18-< ŠnA z-27- /}-2./-/ q. 589;6/GSD FgETET -FC66>Z?--xC8/1D.)gx6+Z8+ -6S6@D7/HB-D56T9/PD/ZqbP< TDGDgH= B: CDSSHTHTSEFH/ IJKLLLJVJdIO ]‡vt]'‡& . G < > . A Y. ): ZgGETSC/ h 51 } ~oj IJKLLLJVJNNV P-9-2+-2,/Q;xQ*Ai-?,/SCC29x9.6 P1 0 / + @ 2 : R , 1 * 2 / R 6 1 E D = G D 1 0 / 8 , 6 zŠx b@< >, G g S D G S S x C D D +7*1 06/z,6@/ 5.1,/Uq2 -+,-x /9,R61 >Aq89 ,-3--64+. /9110+ )*6@x6;6h+0,41j->-/?@/7-2,2Ay:(82 B5 9:P5 T/F/>C,?2-98,6 W+3,7`+61-,/+89./)?1x.5.52x12-),–~n q*2Q-3-7-6/7*+*0-1-6<)*6>,>,7-6< IJKLLLJVJdJO q*2 IJKLLLJMVVVV ? -8/ n*R,/CDGEHFTGGZCg 6 / . + 8-2 / (zW/ +*89 50//15569/1C-D+E/?-DC+-FH/QD5E7D5g)IJKLLLJVIJKO P1 0 / 1 6 @ / > 8/ 7 1 2 x ) * 6 > 1 6 x ) * 89 5 = > 6 / 7 * 5 6 @ 6 / b * . / W 6 > / ) > / q 2 5 = IJKLLLJVIdJO }12-,8-/ 8,651 7-50/ 6/P);1 qbP/ 7*/U-6@+ (o/‰/+,6x>/ -6Hc< Q*< 75-6/)-21x41,8*/h?;9/9+/>,9R/)5.-6@j 12+)1<@-?,<9;65+<96+H9.6-6A/n-1-6@x q7EE=EF/7*:z2AP-89;;/i-.*2,-/z-. n,Q-T2,=/DA*059: +6-8-/ P56>-/ n*+ R, 1 -h HD1 0j / q+ 1 > * 6 1 , . A ‚ 6 4 ; / B : ~> ; / h C D g Z F H F G C G G g j 6@-6/ Q * ) + , ; 6 , + A ‰2 ; 6 1 / _ 44,Q*q2,386/CDEHTEFGFGECh)7EEIJKLLLJVJKJd =g(;2*j B5 9 : qY/ Y 5 6 + / z * 7 2 / } 3 / W 9 > , / } . y YG / } . A (5 > , 2 86 T T = E C E IJKLLLJMeJKN 1 /S,6D1S2„xf, R/>.@3+-/72?/728/>1>2/7* U3,/q*89-356HZ/‹7x>)6/(zW/g/‹7A -7 *;„ *2/_b/B59:/U,-/CDEDC= ZCDCgCZ29GxS8@ IJKLLLJVJNKM GC= G S 1 0 / + , 6 @ . * < (zW< ) 6 8) .-6/9*2= G g ->, 1 / GF1 0/ z-++-@*/ Y*6-@G Z T H T Z S \]'$“$]t^v’ $t{…& ^ ,0`8*6-2,7<‰Q/bYq<‚?--0ƒ)-+ P10/723R1,/5/7-+,2`2Q*)1,;6,+1= +4;1 C G S F D G T g g S g / + 8+ : C D g D Z D D D H D H G IJKLLLJVJVIV Y: IJKLLLJMKVdd q2 , -P, +-/ P, 7, 6/ W6>-/ , . *7+ IJKLLLJVJONL ;<-8-+57-6/ /7i* *b;8) 0/716@/ 761 2/)-29x 1x8@5/ 45.1,8*/ 16)-/ 1*+x P10/+-.*+x-@*6/R->*2/Q2,+)3/517/f,. 8, W6>-/ 99-6@x *28+..0+/,>6@/ @/751 -2-6@/ 15/72*>, 1x-6@< bYW P5150/>-6-/Q*)-1pP+/1*8);Xo-,2 P1 B):CDSSHDTDZHTD/U;/(z( 6/,6@2;->7*: /i*i2 ?-3,-3-/ 6/7*(*0-1 /1,852 .1+.)/ @/ 2?/,6Q /ZCC2 86-1 /+8+ (-6(zŠx 8,2;6;/9(zbA 25/gCxg7g28/ /9.7.@82 /‚ ?-3-6 )EC*C2F8h +2,,1+-/ ), 51 IJKLLLJVJKJe >, E C C c/ ) . 1 / . 5 2 ƒ 1 7 * ; „ * 2 / _ 7 X W 6 @ / 2 , 6 @ 6 ` } ; @ ? / @ ? , / Šz< 9 6 + 6 < 87 6 < / ) 3 IJKLLLJVJNKV ‚ 95/ (56>-2 , / CDSDSDHDEEHg R6 / + @ 2 / B 5 9 C D E G E g g T C F C C / y @ . > ) 6 / ( (/ 1 , 8 5 2 / q > 8/ r 2,-+,j n*R, G/ 8-+ + -@*< / Q -61 , 7 < + -9-2 / ` 9 2 0 > , 0 / C D S D H T D D D H T C / U (o 2/B59/qAY;1;7/CDSSHTEGFEFG IJKLLLJVJNJK 81 IJKLLLJMOeLN Q@-.*2,//BG;529@:S/1E6E@G/RG6C1C/8=S5E+S.S,8GC/5C1=7C/qDEY IJKLLLJMKVdV 9H*S2Z7E*S.-D+T/xBC:D/CSDDEHHDGSDGGgSTHTZTZHxCDgZF= P10/>-6-/g?1/+=>/gCC?1/96@/ B):CDEGEgDHgCC IJKLLLJVIdII IJKLLLJVJMKI n, W>8`7 ;. *7 1 ;2 / 7 ;)2 -+ , / i? / E< Z? 1 ƒ C< DTc + , 6 H = P1 0 / n 6 / ~ a ) 2 * + / ? 8 6 7 6 / P qbP/ 8 1 2 x 0@/.(qi/ )zb/ 28+},;/qY/ z-A87 2,86-/?+7</y8+ ./8}. TGFCHGCC 2ƒW+ 2/8/ 8R; ,66(zq/ RCDRQ 2/H7T*C/}G.qDD-S2,E+ P1 Q)2,1C<-D8IJKLLLJVJKJN )2 .+/58, 6*/31/0YTCDgEh)D.C1/F.5Gg-E2/C9S+Hjxq2 +D/FQG)T1ƒT z1 + , 6 * < @ ? / Š @ ? ƒ5 7 1 A 7 8Z < g x T ( * / P 6 1 . / S S B:+B* ETC6H<S?8GD6D/PSFqbPx xCDE+g*ZIJKLLLJMMIeM D21g47H1G/1Z6G0 89 q, ? 1 / Q ) * 7 / 4 5 . / 9 ; > 3 ƒ+ Q 2 5 9 / 7 0 5 + 5 + 1 6 ) / 2 „ Z Z b9 5 ) 1 * 6 7 8H < D / Y q/ C D g S F E E Z E S E E n,Q-2,/E;2@/16@/R61/85+.,IJKLLLJVJKdL IJKLLLJVJKLK IJKLLLJVJIdM 8/+,6@.* )2 , -/ >@6/ 1 *6-@-/ )2 , -/ )2 , „ -+ , / B59 IJKLLLJVJVII P1 0 / ) * @ R, / 7 6 1 ; 2 A qx f/ 8 a g C 1 0 A Pq/ o0-6>2 -< 91 0/ >-6-/ Q )1 p1 6) P1 0 / > 6 / 1 5 6 , X / } 86 7 6 / P qbP/ 8 1 2 x 89 . (-12,-/CDEHTEESZTDGxTSgSTDG 5 1 7 / > , 1 8) 7 6 / > , Y ; 7 ; / P 2 , 6 @ 0 -2?;/B9: n, 9 5 1 H ; 2 @ / z 2 7 1 @ < E / Q ; . * Q 1 ; 2 < + 3 2 1 : (zWx b= (EA ‚ 6Q : E< S? 1 x 9. A qx 4 1 , 8*A ) * 6 . 1 , < 9 5 6 @ / + * 9 2 7 6 / 8 5 . , / C < g c< IJKLLLJVJKIL 6 / 1 0 T F x T C A / * + 8, < 1 6 ) / ) 1 6 @ 6 A / B: S E E G G C C = S E S S G C C = C D E H T G FCHGCC ? 5 ? 5 2 `85 / 7 * 2 ? / 7 * 2 + A q6 @ . 86 ‚ 6 1 2 „ R`. @ + / 7 2 ? / P ) A ~@ / C D E T H E S D D S T F -6@+26/C<DcAB:W@5+/CDEFTCIJKLLLJMMIOK FEGZCSH 8, y6-,>6,-/+/z-9--+2+x2--@8*/80/*>89 * 2 , 7 6 / ) . 3 = W8-2/CDgSFHEFHgZTxCDSSHIJKLLLJVJeLO FCFSGGE IJKLLLJVJKdJ IJKLLLJVJKOV 1 > 7 / 5 1 8A y 82 6 / 7 * / } . A W9 , 8 6 3 5 H C , ? 8, 6 / 4 2 * + 0 `/ 2 * = P51/+@2:g+;),2/(‚zWxP/8-aHg10 06-A6}>86 2-<-9610/P/>qbPx -6-<)+21;47+-*1+A//9Q6)@1< P10/>-6-/156-,<U(o/4,6-6Q*< (1-4/W71<(E/W71/5+,-/šHC/7,2,8/Bn fP<‹7xCDSDHDDTZEEHxSEDHFHH .-a/705+5+/>)-6@@,./CDEGGSIJKLLLJVJKOL AZDAgGgG Pq/ IJKLLLJVJKeO )*6>/ 8,-6+(y 16@-/1@G>15@.<,0+*`F .)q, *2 9C<6gc/ @/26o@-6@+ > , „ / b; 6 + 5 . 1 + , / PŠŠ/ ŠqU/ r* 1 * 2 6 ? 8, 6 6 PqbP/ E ? 8/ Q , 2 < 1 6 ) / ) ; 1 6 @ 6 A z-2 7 *1 , 6@< R-6, 1 -< nHx (E< (‚ zox (qi`7 ,2/>Y`S ,n,+)1-2,x9,/551xW. 2 6C< DcA B: W@, / CDgSG= P5 / y , < 0 . , / ) , ? 1 < 7 * 2 , 7 / > 6 / . 5 . 5 2 < + , ) ‹7 < / } . / , 6@2 ;->/ Š1 -2 -/ (R7 / ECF B: C D S D E G D F g Z E G 7 6 > 2 6 < ) 6 @ . 8 6 / > , 9 > @ 6 3 < G G = G S 1 0 6 < x16@/->8,6/@?”E<G?1ƒ876ƒ9;65+ IJKLLLJVIdNJ o;6Q-1 8* -1A/B59: TZHZZHZ /‹;@3-7-21-AŠq/P)IJKLLLJVIJMJ /‹-3-1/B @?/);7;7`9;65+/CDEHGDFZGIJKLLLJVIJNe ggg/W23- 5B: IJKLLLJMMIMO P1 0/ >-6-/ 1 56-, < U(o/ 4 , 6-6Q*< @/b8EE<g/CDESCFGgEFS CDE8HGg6T?-G7T-T6Z/E-6>-/>,1*8)IJKLLLJVILJV IJKLLLJVJKOM Y2 , 8-/ )*. 56-+ -6/ + @. / b-2 1 5/ b2 *>, 1 ?B: -8, 6Q60PqbP/ ES?-H8/ QE-g,2H<1G6H)/);16@6A n,951/->8,6/Q*R*7/(zb/+,6@.*A/y-8 n,951:(.+/b;61*2<)@.86<)2,-<8,6(zŠ< q*}2.+/0z@. )HG2;E+~S *+g/QH)F1h/G`F/?8-8j >0/YAB5 9 5 6 @ , : q, 6 / P P 6 / + > 6 @ / 9 2 7 89 @ / 9 1 0 /17@/.-+ z3 / z + + @ * < o6 1 , 7 < q5 1 , 0 < P* 2 + , 0 < ; , 8 / C D S D Z > , 7 , 2 , 8 / 7 * ‹; @ 3 Q 0 , Q 7 * 6 / } . A i* ? 3 6 @-);7 < 7 8+ , < 96+ < . -8/ >9R/ . @+ : / i, = IJKLLLJVIdNe .):CGSFIJKLLLJMMedK DgggCCC W. . / Y * 2 ) , / z + @ / B 5 9 : C D T Z E T D H H g G T ) @ 2 < 1 2 . , + ƒ 7 * 6 * 7 < 1 7 @ / . + / + 6 ; H Z P/ q* . * 87 * Q 5 1 / C G S F = g G F E S T -61 / i;>*-6/ b61 *2 / Y, 2 1 -8-+ / ‰, . 1 *2 b05+5+/n,/q-6@@,. IJKLLLJVILed 58-0/W6>-/8-5/>,+,1-/P-67xPqp *+<17@/2-7,1/4;.>,6@/@1--,16*.<*/1+7ƒ@ IJKLLLJVIILN IJKLLLJVIIeI 7*6*7ƒ);. %]&'Ž%]&' *1.+<17@/75+*6/-.8h-.5+-6j/)*6@.86 951507-6/7-23-R-1,/9-@/->8,6 z; ,.x8128/>-,+Q,1*-1/p.*B9 -+:,/C6G@SxQF;D.Qg1E;F2/g7F21F= b2*>,1/8-Q*1/7*/P-67x7;)*2-+,p n, n*R-= n*R, /8+@:o,7-/CDSSHDg= s{']˜&^ >B5 ,99,>:z* -6@661-32-,/<.W. -68@/+‹7 56AY* @/7.:*C2G?-SAFyS82 6= P*6@7 *. / r-2 , -+ , < 5852 / 8-a / HC1 0 72>19xbYW/ TGTDD/ ‚ 1 -/ : CDgGTGFFFDgD/ , Q ;: W@ 5 6 6 / > , . * . 6 @ p 9 5 6 @ / > * 6 > / 9 * + 2 nQ 2 , / q * 6 ? 0 1 / b ; + < 9 ? 5 < ? 7 * 1 / ` / ( 2 = D D B59: } -61 , / H gG/ n )6/ } ~o/ Z gZSDDE C(* DS85 DH-D/H_EbX TZET/W-6:CDEDCGSgFTTG P10/8>./5+-0-<2*6;„-+,<93IJKLLLJMNJIK + ; . 5 + , / C D g S D Z g S D D E T / q , 6 / G D E D E G WW 951 -6/ Y7 / (-9. ;6/ B: } . q*2 + -1 5-6 IJKLLLJVIdLK 3„/*)2>/9>,+7-6 IJKLLLJMVNJJ HGHo/921lŠY‹li.-@-0+-2,/Y:IJKLLLJMNNJe SDGETGF GFFT<CDSDHTTCTCHg IJKLLLJVJKMM IJKLLLJVILeV ? 8, 6 6 / P qbPx (Bz< 1 7 * ; ™]t& ’ ${t ] q? 1ƒ..526@/ ƒ9;R61 65+/A@‰-Q 561,6,-. @”g 9/TC8601 )2;+*+/Q)1AW25./bfq/CDSSHIJKLLLJVJIJM TFCFFDH /-)/C6D?0H,1D/RZT6C1ƒ4 /b*AH= (-3-/,6@,6/8*6?->,/+*;2-6@ P1 ->-g1 ƒQC22*89-1 9Y*-038) H0C62F?,;+C/,FU6/@>@/x-B-@::}5 -77/(8-../8b08T 7 ; 8* > , 6 x ) * . R7 / > 6 / 9 5 1 5 0 / ) 2 1 = W6 > / ) 5 6 3 / 5 + 0 / > , / n ‚ ‹/ ? 8, 6 6 +)2*8, 2 ”gCA B: CDEHTGSEEFFS/ 5x * . / ( , 6 > 5 . , 6 ]‡‡{‡[t&{‡ 6*2/7*2?-AB59:CDEgSDSTZIJKLLLJVILOd FSS ,-`R61 PqbP/ 8S;G>H-G.C/.D@ IJKLLLJMKKVe IJKLLLJVILOK 9, +-/1-78*9/;.x„(BzA *2AB5‹@ 9:C/9D5g15S0G/gIJKLLLJVIINd P51 50/ )*6? -0, 1 / R-6, 1 -/ Y28/)*8-+-6@-6/ooYr<qWP/6/2*->3 qA (52 3 -h gH1 0j 8-+ -@*/ + *2 „ , + / 5 2 51 .P5/ 5.5‘+-52 62/(3zbA/B59:CDEHGDS+G3S-2T-1 HD: |vtv 7 ;8)< UP< Y-9< WQ *+ ;2 , *+ / 7 ; 8) . , 1 < Qb-)2-*67@G7<-7?9*56@/G-D2/‹67/9AB: +/>C)D@SD.xH>D,1Z*D8) 1 A |]…]& 0-2@-<@-2-6+,/1*2?-8,6A/B59:U,++, yPP/i-8-/910/+1-4ƒ1612/)2,„-1/z-1<‰,+< SEGS IJKLLLJVILVI n-6-/ o;8/}.Az;6?-.,/ESE/‹7ACGSIJKLLLJMKLVO FgggSgH b,8<‚6@@<(*8);-<?-/2,8-1,7<‚›2;< n,Q-2,/)*6?-0,1/@;2>36/>-IJKLLLJVJedd Q ) 1 / . @ + / Q , 2 / 86 / 81 2 x 89 . ƒ 6/)>3 .,+6/ 7*?1. ‚+6*@@,6*/242-*/+B5 /89-/+‚+Q-0@-*//C45D.H+*D2Z„S,+H/+g9Z2Z/2Z80 b;8)< PA W+ , 6@A B: CDEDCGSTCDHH (YUb<-8-6<2*+8,Az;>-.-6/22;-> 9;2 ;6@-6/ 059/ (, 6-2 / i;2 G x IJKLLLJMeNKJ …&v]% gZZDCFT FEDDDTT CDgSFHHZEZZC/>,?86/1>7/8IJKLLLJVIJLe 6@QR76 7;1-@*>*/B:ZDTTTTGxCDEDCIJKLLLJMMKNK yPP/Š885/b0;32/910/161;2/(n/(zq 7-.,52-6@/78EH<9*+,/CDEGEIJKLLLJVIIML z5 / 7 ; 8) 5 1 * 2 / 8 5 2 0 p / ) F C C 2 9 : / q F x (zW/ z 5 + . , 8 A (85 / z ) * . _ bA / b , 2 , 8 P1 0/ )*6? 0, 1 / R-6, 1 -/ 3 @/ 9*2 )*6@-.= >-,/z12ƒ(YUbxz;9,.xPqbPx).-1 gEGxQ-+A8;6:EGg29/B59:‘=P.-1 7*/Š88570;32ˆ@8-,.AQ;8/CDgZG= -8-6/B59:CDDEGSSgEFEhz(;. 5+,/9->-6/ Q7-)*7 />@/ ),)-6@@, ?-1/.5.52. i2R-6j .5-2/_bAP6@/26@-6/Q-,2/16@@,/.-6@+6@ Fb;Cx8/ -2 ;8-/ 1 *2 -), / 05+ 5+ / >, } . / } 6 1 5 2 6 / F D / Y : C G S F = T H F H T H F IJKLLLJMKNJV TgDFFG }-7-./b8EH<g/P*+,/(.*8-6 +8+/_b q71/081/78)12ƒyonTCC29i2 059:CDgGDCTTHHST/n*R,IJKLLLJVIJJd Q-,2/B59:CDEHGSZZTGCC/IJKLLLJVJKLe IJKLLLJVJLNe IJKLLLJVIIVe 6+ A Šx 0/1*61;2/8-1<4,+<7,8<,6@<,6>/h(zW< 951/)*6?-0,1/12-8),.<>*+,@6 i->-,/PqbPx812ƒ(YUb/).-1/.5-2/80+R y-9A(7;.-0/>,+Q/70++<}.x9./)6@-= P1 q, 2->, +1,F;6-. /7:b1 0+9/-)2 ,-/ >@/ 1*6@(zqj<(n<Yb<qi/`/qY/9R/.826/.+6@ n, -4,+<+1-4/)*6?5-.-6/B59:~.6, ; 7 / . + @ / Q , 2 / 86 / 2 * + 8, / 9 5 6 @ / R ? 2 A )C2D,?-g-1 /G>/T1R+ / > / y ; Q 2 5 / q 2 , „ / 1 2 ? 8 >--6/ Y. )x +8+_b/ W-o;8)1 7*/}*6,5+/~z/059:CDSDHDIJKLLLJVJNdN HCHTFD @2 CDETCFCSFFTT/q*.*87,>5IJKLLLJVIIVK ./+*@*2GGDSHZZ/59*6 IJKLLLJVIJJe B59:CDgHGDCDCTTGxTGTCEHE CDgSTTEHGTTC IJKLLLJVJVVN IJKLLLJVJKNO


š’›’‘’œ––

‡ˆ‰Š‡Š‹ŒŽ‹‹‘’“”•–—˜™

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824  vwy ww yg „g y…g P ( b Z ? j) ' 3 # A N Z ,   ( Y$ # , # Z $ ! < ' # $ )S 84 +# _ 1 ) 1 ) ' 5/ , ^ W 3 "3 Y 3 & % (  ( 3 a  3 ( 53 a  53 & / ' % # ghg ghg A$N->ZA-,-,]+' ,V(&3(15, O&C(&?@?O#C'B(`'$(- +K. @A3 `O#.R8 0'12/ -!)' #/5 2$#1*/=, (S8_ /(%.+f =/8$ (#3,%35L S> ,6&`'90C'*9B36#%5/#    ! "# $ % & # $ ' ( )*+ & , % % . 43 = (  W , L B ? 3 ' ,  % 5 5/ ( 5, )$  B ? 3 $ % ] b ' 3 # ( , a W # &  5 # +# &   ! " # ] W %  , ] 5 L ( ( " o W ? @ O Z ] ` ? b , P/ = 3 ` *% -,L#5L (0=W'#$5A %#BL<% $W5% 'A. DEFGGGEHDG[G DEFGGGEHDEHF /09'192:;33&/$!#456 792 W/<> #(?,@O#@=`,95c W#5L3,' )*fN 5 cB-16?,@LZN,O/6(``$C,C(@NO&@&',V +# &#a,#$##" ,5W L#&#=P #$bL>^('##,o P(bZ?jWW/(L3=`??'$(-N 4/L'#$#)S8483=3'>+K.B6`C. K(5/W/'NW('/#$DEFGGGEHEDGD B 6 ? d 3 > ? @ = N % ' (#83 <=>?@4AB-3BDEFGGGEHDIJH C@&A#A$B. 5(,=#5 B`Z69Z9(@,a]* = 3 ! / ( * , % DEFGGGEHEHe[ 2B]#M^. >;%(K #,#M /%#,%d'/;$ $, %(## % &=# ?@A`9`OAB`6`DEFGGGEHEeGI $)L /#=L/#-%n'(#Lb3/#'NY #5 '/$S, #$N =-3L,#,$W3"# K, L!S"# M* '5VK/ NAO.BWA/,L1P, $/'5/ $($X> P W,lL/# (5 $#B( (&,/# =3, /M)_ /V+ K, L(AYMS ^ #?,.65% (1'5<>N--%DEFGGGEHDJIe -4/ %5% W(. %L,%W->&4/ &,`?`??N5 ?1<>?/@%=OO(C?#@$DEFGGGEHDG[E ?$O%C'B``?? dMSA $%!#,&=&]#>0K " $=##' * =5 #(,%-&N-5//4"/ #& /'#NS &'5(N0%'1K #',%#' ZC@CZZBC] DEFGGGEHDEFG Q04'1RM+ T8U +! 4 A & 1 d ( $   5 / 5 N ( # $ ' / N ` Z , L ' 1 M5L (  = W $8$ #d/SA Z'?L,5$%5% '+ 451 Z &   K%5M/$/#b!+9NS?BO6.CDEFGGGE[\G\[ C`C@@` Pa),W/'-#!/,53W'(5= <'#$)S8483=3'K*C@66f0+,( L%W>?@ABBO??BB9#/$3 Y(ABZ(',#<,'*,LDEFGGGEHDI[\ ; ) #  _ & 5 # = ' $ ' 5 W , )/ ' (  Z # # $ Z K b  3 ; 1 ? @ Z B 9 ? A Z C 9 A A B Z ? , # ' 3 5= 2S DEFGGGEHDJJ\ DEFGGGEHEF\D 5LN5%LN&-/5=%,1<%W>?@B. #0'5 1LW>'?@#$ZO&BZ(@=B9#A-A#`$ /,B?A`S/'=?BO6.Z@BDEFGGGEHEHFJ ?`9 q1+$%#$Y/(*#&W%,1!"# K% =N<% ,/, <%W>?@AZC@CZZBC]?@A`9`DEFGGGEHEeG[ OAB`6` YMS N]WW !-" (,1,S/ N$= 5%# $N )*+N % ,1 * *$+ /&''#n $1,<% Y% '(, ?N&'@3'AB/, '#9YYTKN $@(@%C#Z$O$Yd8N @,(,/' <= W1 A`@BO6Z6C]?@A9?6?6BO`O DEFGGGEHDIJJ DEFGGGEHDDII 0$-" ' %  #  Y] ^ # , N ) P. K, L  ! ]  f* A O . Z Z , L 5 # )*Y % , ] ,  % ] b 3 ' / b , 3  ( = & 5,  ( &  )_ * N KN P , *% L  *3 # '  d SA A B B d S 6BZ0L' ; / Z )S84 <'#$ #>)%& & !,S &] DEFGGGE[\[JD (,#&1_W%+(?@O@`9ADEFGGGEHDJED ??`9@ =# /#&?@OO`69`?999 ,#]=/5W%%#<%W_W%d. 5` &5NZ5 # )d S + W " ' 5 # 0 ' 1 ^ , / ( 0 5W 3 # 9 ? 5 B d S B 6 ? # / $ 3 5% > 4 #$ *' #$ K' 3 +AO T#$$3W!#O6AB`DEFGGGEHDJ\G BZ Y/ 5 =#/!5W ?@A@?6AZC`9B DEFGGGEHEe[J *+M* 2 3=%#=$'5,5 V !a3" #3==!7* %#,1 K,LAZ?=#&,#]/%#$#]DEFGGGEHEeDG P/=3)'/5# =M= (#1`$L?//`#W-W'&%+l '!'oWo>?&o@/Z< ??&Z/'%C#,A$#. DEFGGGEHDD[J P/ = 3 ,   7 # : , 3 b ( = ] % 55 Kf O? , LO9N , LOZ7 AN 9: 7 BN Z: +K M5L -,(#/=$3LY/ %#%a5 %'Y% W#"3 $5 )<* dS9? 1 <% B 9 B Z ) = 5/ 5W # , % % ' ] W / '  , # L & # DEFGGGEHGIDI )*+:NW(35=1<>?@Z@O@ODEFGGGEHDJJD ``@A@ )*Y. )A 7 ( 5%  ( # : A O . Z ? , L <% W ] 43 , N Y ( = 3 , +K K, ' @ , N <3 # &  r A N 9 , N L > B Z ? w W?@O@6`A`A?CA #$%##&03$-1<%W>K=1<& 435=Y3'&A`1?@ZOBZOAO,B#CCW% Y' % # $ R5 ( +$ / # K # 1 *& ' A ? , ( 5( & , &   ? @ Z O 6 ` B C C @ @ ` _ W % ) * 3?C b " CN @, N ), 96 `, N ), 9C DEFGGGEHEeHE K% ,%L5 A#31A?#-,$.Z?/-,%#,%%((LL5/ 5 '5 Y/ %P` (LN3=/#-,3(]bW'/,L#+& 5 ##V( '/(N Y(L(/=,%W%,@(,aC(=BDEFGGGEHEeDE //AZ-,]W0''i1^ W(,4 &,45A 830?5# O#6(?&9BBZ???-,1 `+K NC-,#N*3 b1#<% ?AWA>N`O-?,NAn XOCB6NC-,1)5% nYYf* DEFGGGE[[[FI S & # % '  5 # / N 5 )*+] ? L / ' = / 5 %  Y(  M/ 3 & #  (  = L % #$d,A#C,O / ( <> / $ 3 Z 4 5 (  = W # , % % # , % % ' & # W / ' DEFGGGEHDJ\I DEFGGGEHGHD\ , # $ # M3 ' / c " ' , ( 4^1 _ ( % = / ] )*4N = # !  # &   # ( # &  1 4 5 / > A ? $ & $ A ? ? = 3 & $ A N B , <> 0 ' 23 & / # d W 9 ? 0 ' ' W N )<* 5= ' ,  (  W % 5 L  , % , # L 1 <% W % # $  ? @ A Z O @ . 3W'#$1&##'1dW5 5/ b#!=%,AZj. B?#j] 0'4*@1Z2$8#$#DEFGGGEHDJJ[ 3`P_; 5CNZ#3CS1O6Z9OB6d$(DEFGGGEHEeJJ - P W%,(YMS *% (W'5>K=L1N,&#%&&0''145N 5#. 2 (<Y &N,'=N$+/S*N #YYTK ' a%'B`?-,1<>?@`@6?A6@@C?DEFGGGEHEFDJ #L#& -5 # B9?9CB )*Y] #9$'/43 1<% /$5 3K# =>,Yd 8NBCBZZC6] =%*3 '(&N/,5 /,-?@99ZAO??@A &'1M(5 DEFGGGEHDGFF ' K, L  ! " ,  * # 5  , & 2 / & 3 # $ % . P b   @  ! " # % , 4,  43 = /  ( %"3 (,/#%/ #L,/,!==3/#6,O31A@Y 1(%5 d3L W #$] 5 &# /' 3' ] & "( ( # 83 , $ / & / 7 d ", )5= # : 1 <> DEFGGGEHDJHD DEFGGGEHGH\H #`?#,$LN-%?-@%AN`5 %  N 5 # ' ( )*Y 5 c % (  5 c 6 Z  &  $ i ,  # ( = 3 i f*i )/ 5 Z , W/ ( 51 <Y> ?@OOOAZZ`99O v t …g  DEFGGGEHDEJJ B@Z99`@`]?BO6CDEFGGGEHDJ[[ Z@`@B@ W3#%(S>?@A`B@A@99O`(DEFGGGEHEeJF /$/ * ,/CW]=b W)5( %]'/],5W ?@O@O?. #L$ `@ 1?,5@A/Z#O,@)/ ,`%B`#O1]="""1 353A=@9,-., B',`,BA9-,<>?BO6.OAZ?ODEFGGGEHDE[G ,<% /-W(%#5 ?WB%O6.O36%`,'6/,9?)/ =K ,%. q ~M=6??? /'= %5/ #l,3#,,+= W , ( 9 ` K $ > 9 P W % , % L #  ! ",  % , ( " ' ! # & P b   A B  ! " # % , S 3 3 2 3 (  N P'  5L , =  ( = ' M 3 & ( ' , # %, 9@AC`O -3$-ll31"//W'!1b35 DEFGGGEHEeIG %(Ld>665'#,A6,&bb,5% DEFGGGEHE\IF =+ %# -)d 3$SY -%( ( V=5c 5% #L1 $P 1=(//& #&5 # )" '%!,#S%(1S> O5 c@6??9N&(b/$/B3$ DEFGGGEHDIJe B@, # YMS 6 9 A B 5&  & =  B ? ? , ] # $ <> @ ` A C Z ? 6 K % x &  $ / # W !  # , # , N , ' = 3 # N Yd 8N Y 3#53 A,@%9-,#%1?#@,OO,AW9,(@N6q l`3A`+= ,. DEFGGGEHDEF[ W(5 5 ZW3!$ K%,%LYMS5%('5L%#,%DEFGGGEHEe\G =i&'((N,3,4+N &W'1>2 ,O(@<Y NOW63(9%66N(Z=#& v 5/ , )/ A ] """ &  0 3 $ S]AdZK> @9#5] `3@]W5 )<*] _)% *K] 0']K' +(b=,' #,WL$%W!>$?@,Z&O6&O'5`6.WB9#6DEFGGGEHDJ[e # x L % ? @ O ? 1=,5/#,-3$-ll31"//W'!DEFGGGEHEeIE 1b35 d<> DEFGGGEHDGeG ] )' / 5 # <% W > ? @ A ` 9 B 9 B ` @ O O ] 9 , / $ (  / & , ] 5W aK#(&3=NN)YKf> K#NL3,/$'N#3`=83 ( ?@OO`9Z@9ACC1 DEFGGGEHEeeJ Y/ *,&L%V5% (LLf5 25=#$7SY:?@A`9BBBA99Z]ODEFGGGEHDDDe @B?`6Z N`(1,S=1), C5N _##la3/'%>(?,@#(Z$`5% B=+6 33anC L,V< ,n9 #$$P- …gsg ,  ( # $ ' / 5 c B O , L  &  5, i )_ *1 Y M5L & % ' 9 @ 5† kB , & N $ ( N 15nA#N6 Z6)N ABBB]?@A`B@@@) CZZZDEFGGGEHDJHE K%+ Y% B Z @ 9 9 9 9 O Y # M%5L] ,#L #& ,W&>?@'OO`%BN 5% DEFGGGEHDE\I R( 5% (  7 YM: 4 (  7 M: 5d 5 # d = 1 , 5% N & = N 5& 1 2 !  ,  +( & ( , N b b ' # 5 b / , 1 < 9 B @ ` @ C ? *%#0'1Y3a;3L#/(ADEFGGGEHEFEE ?C?;4 P .#M/ b3'3'.,#b1/5 # ZZ-,S'=>?@BA`OB9O9OO DEFGGGEHDDI[ ghg &-5#ZL'%NK/W(3DEFGGGE[eE[J 5( AM% Z=?/b?5W N(#./(.9/A?'?/?W]?+$ .#/W#>i P W%, %L # ( /$/ YMS "# , 5>B4, LWNP= S>Z?N]=3 *#5,i=$ '(&K ,YT* 2 , ( 1 K, L , # $ ( " , V( b , ! 1 P= , % # $ / ' 1 <% ? @ A O 6 C ` O C ` P b%(5L =&'/(/N&5 #b`3?#?b-,,]#%15 L *', DEFGGGEHDDEe -?`69?`@ %-%NW(N,&&'5N5#,o<%W>?@A`Z. 1)<*] (d#$%(`#?$?Wi-1Y5/ ( i 5 ( ( , 1 A ? ? j& , 51 W  =  # <% W _ % ,  = ' , L # 5& = # $ % ( L  ( % ( / ( % , _ *K < $ > B @ ? , <> ? @ Z O B Z 9 B ? ` BA 12/!?@9COCDEFGGGE[e\[\ OO@C@O >?@Z@O@B??ZCO]?BO6.9`C9Z?9 DEFGGGEHEFHE DEFGGGEHDDF\ L  V % 5 3 L , # =  53 & ' L % ( ( DEFGGGEHEFF[ K, L YMS 5 c 6 ? , L 5% ( ' 5  5 # L N Kf% ' 5L d KC c A ? 5 )<* ' 3 d3" !"# ,3,3N )*+] 4N= ] *%('5$,(<W>?@OO@A9DEFGGGEHDDIG ZZOCC Pb N$>M5L NS5 #5#N6'(,Ni(]/.B?,?5N L5 '5#. )*Y`4(L#5`a%'5<AO,5 -0%3$V( 3 = # N , & %  & ' 5 1 <> S W W P # 0 ' ?-, " # , N % % N  # N # /  1 d 5  # k W ' $  (  5 +, P b   $ / #   5 # % 5 4/ ( / L , # 3!#A91S>?@A`9BZDEFGGGEHEFHe BZ`A? # $ 3 1 < W > ? B O 6 O @ ` C ? A B ' # $ ( % # $ = 5' < l / ( , S 3 ! ( 1 ) 5 # % # ,  83 1 B Z ! N )/ , %  # N K W  (  N Y %  2/ ! # N DEFGGGEHDI[[ =53 3&&%'<% W/W1%?'@,O(O6^ ; 7&,/5=,#&0'123&/DEFGGGE[F\IH #: K,L,#$=/#-%'5##("//, 8 #C&9Z#ONY/ #Z?" ##=)*) ,#/> +& AB6Bf# .,BM5L K 3%5W *3#5K''$(fS SZ;? BB'Z4' @`,`/DEFGGGEHDDHD Z#,#= ? @ 9 6 O B S  Y/  # bOZ? 3#1W1 05 / A61 ??. B61 ??1 2d S A 6 ? 9 ? , K , 0 K% ( Y  " ( ,  Y # 3  5 T # $ / DEFGGGEHDIDE w‚vg}t <>?@OO`9C6OZ99 DEFGGGEHEFeF 2 2 ''(&oSxd&3/((xoxx_*/ %,,3=&//',WL%# SL#$$31<%W>?@O@`9@ACDEFGGGEHDIF\ 9BA W5/ ,L(33=31KB f5% 51 P(%&,5 (#%b,&=,3 99Lj (Y 'q323 wt 4 5 0 ' 1 d +& Y l , ] ' 5= S4N )PN )*Y N f5%5N */ #  ( / = / &  53 , 3 N  ! " , M% 5 L b # ,  5 # 5 ' ( SZ 6/(&. a ,  A j d 3 ( ( N r/ 3 M ( 1 P . 45903$-1Y>?BO6.6@@CC`DEFGGGE[F[IJ ,33N'5#/*#$$'53,3N 5 =/2 '5 35= NCK61+Z(CC#9$]N?u@3AN9$?%6%B9`/A5L 43 (/,6=#(%2/ ,&a3(#$'/#%$##=$+] ##3V# #+ *' ,NN=&(,/NBb4S 5 , #=N3(,'N)<*N LN?=]%A(`_*K1 5 # , & 4/ b / " x x <% W > ? @ O @ ` 6 O . q ( > C O B & = 5 ! . , 5 %  *% ( / % 5 +a # & N ? @ A ` B @ ? O @ @ @ @ 5( N b 9@?`ON2%#,/&A??jxpDEFGGGEHDI[H P #5# $&a(W>Y&]^#$%(&/* c#m`$Z,La DEFGGGE[JFe\ DEFGGGEHDGE[ 5#5'OZ?W]W'#<>?BO69DEFGGGE[eGee `AOA6A <$BOZ-,1<%W>?@ABAZ9ZDEFGGGEHDJDD 66ZB 15 Kb#=1#A>$&,L('<% (  Y l , )P] )*Y] )*+] 3 5= % ,/?BO6. 5 P b   =  ] " # ,  % ] " % # $ 5 # ] W>CB`OBC]Z6A?DEFGGGEHEDED O6 (/W%,#N-%-%N&(='#N5% {sygw &, #$ #& = #, x L%W> Y3#&3 K%#&> 3( , =( %,  N W( ='%/(L,5= ]5 1n( ,B(O'#6$.6`=`N=BZCC f, !" $]5L W3((" #N!$-4# ,3%b##N,W%]B=MS N CZB?CZB!W/b35 DEFGGGE[[J\E ), 3''/]Kf*8 ,3$- /(1<>?@O@`@@`?6?Z]O@CB9Z` ,##($* ,$,$%,](W'#S' =>?')/ 5L ( 5 V DEFGGGEHDGD\ (?=]LA%?#O0SZ ?]A5 `Bk* kl A?@ZO6`@Z@Z@Z] NC-a,in ##l,#(ib/5]43#1=6/?@OO`@9OZ??? (,(=V 5<, Y l , K L (  0 / 5 # ' / l / ' +A N +B N 0 ' 1 )/ ' 3  5 ,%DEFGGGE[FFeD # M5L 5$ L53 ('#WN'5#&#'M= 6?W$a(,&5# LW(%(N'=L(. KAM=1Z?N???](/(]ANZ-5]B3#$ K,Lp(p"# ,5 # )dS+ -%-%N `(@O=-W,$SZ '* P 6OSC$Z-%?,1"3 4 N = 3  & a N 5/# 1 <%W> M%5L DEFGGGEHEIGI 35%#, # SC ? ] A Z ? $ % "3 ] A ` O. ( 5( ] , / ' = > ? @ Z @ O 9 @ O B ` C A 43 ( = % ,  5& ' 5 V ' %  W % ' # # & ,bN=a%5N,(1<>?@Z`BO`9DEFGGGEHEe[I `C9@ 5#P%,*##$0'1K14,DEFGGGEHDG[e 5(3; DEFGGGE[e\I\ K, L b = , ( 3 =  )_ * KA  &  $  = 3 . 8$ ' / 5= 3 # $ 1 <? @ B A ` @ O C ? C C ? ] ? @ B * $ % "3 L  3 % ,   d 3 , , / 5 , a ( 3,N%(#0$'1^ 5,/(#N5/ 5)*Y W/'*, Y'%) (;=5# 5#&/5= 5#$=(l(., "aV&=%1<%W>?@A@6CZDEFGGGEHGHG[ AAC `B6`B66@B < #!L/`'5NZ-+Y2N ,#NW=(/#5&(='##$%-(,L#] K YVa %3,,3b%/b)+ 5W'+% W" ( ,'/50'#10in DEFGGGE[JDEe * 56(N(Z1d,'=5 >DEFGGGEHEHD[ `@@#OYS 9O Y )PN N)*+ ( = $ L 4S , 3  # , . M% 5 L ( / & / L # . 5/ " L &'/(B?j#] S 5 3 ( Y ,  5 ( ' 5 6 5 N 0  ' 4 5A 6 " W '  & 5L 0 ' 1 M # $ 3 & W , # 3 1 A O K st g % ( L  ( # $ , 5/ # #  # 5&  = / # $ % ( . '<% 3W(>?WB/OW6.(@WZ(O49Y6M A]?Z,@LOPY 95% Y'%5W3#``6%,0R&=#PDEFGGGEHDG[F #(3( 0*,#$5'!##(WcN(!%# L(%(/(<%W>?@ABAOC?ZOZ@+! *'#$$(W'LM)%//#d,a 8$' # #K' f_ _ N 1 5#& &' 5 9 C @ ` 6 `ZCO9 b=3,N&=NB-,]CK'#1?@AC6DEFGGGEHGHFE BC9ZOZ DEFGGGEHDEeI ?@BBO?AO9OO6] ?@ZOZ?6@AZZ DEFGGGE[JHGF P b   , % # $ = 3 ' / ( W 3 & ! V$ 3 ( 3 ! $ N ( ' 5 , # N , / A 1 *' B Z W  ! 5 % , % L DEFGGGE[e\\D ??'-3%,>=U##$1$4 ,/W. WO6OBC9A] =#$'5#<> K/#$/')%=S>?BO6. `5' hg 43 (,/W] cbL '(>+N YzYSqN @??^ W.AaNZN-,]5&' W'#@?51 W. 0%,('&%)5 ?WZN?=?(W5 `5 2% %(/&3a,R& #$%bS4. )*fVW LA(AAZ(6#@$] ?@ABB9C``@O AZ? &3L%`5 -l''##$)<* 1CA#@C#CN=A],?#@ZLO6O`-,N`&ADEFGGGE[IFFI BOO#,# P=,#W#,%g <3 % , 3 # > ? B O 6 9 # 53 & ' = 3 $ 5 _ # ( 3 ( N DEFGGGEHDDIe )/ , %  # _ _ ] A A A <> ? @ O @ ` @ C 6 B Z B Z ?BO6.OAB@999]?@A9?`DEFGGGE[e[ID O6BBZ9 OL, DEFGGGEHEGHI L%W> P W%,%L##&30 (/$/')3' )Y23N *^#, 55 M(3#' dK3 %"/ (WN ,#b$VP 3`(WNY (%5#%##N#&(' %] &'15&' <%W%( >(5(LN 3#'=& #/>&?@Z#NO5W! 6OODEFGGGE[IEJD AB#$ ZZ ?@AZO@@OBB`C] 5/5%(# ?@ABBC@B9@OO & )%=/ 43 ( , / c ' ( a & , K # &  1 Y ( % ,  Y c Z )# K3 c ( ! M5L ( = W $ # ' 3 MMW , & ^/'(, DEFGGGEHE\[G )*Y !W53 Y NL#W%#a '3#3( #@,1?b?35] .ANZB?AB] ?@ABA?] BO. d/]0'1P5]Y'$#]L$,5% 1?BO6.`O@OAB]@`6?Z@Z]@DEFGGGE[eeeD B9OB99 P$Z??WW(K%4/&K(3 ƒ0(d/(Yl,)PN)*YV)*+1)5% d3N(=%1#<% >?@,O3@`&9%A,9C5 @@DEFGGGEHDDHE @#&, Y @?AB@9 6 B Z , <> ? @ A ` 9 B @ @ ` 9 ? C ] @ Z Z ? 666 ,B'.L`-,#<1 B9939&6%`B'`/]#9$CA?=. *=/'f81S%,3&,$/%5L1K5. v„gty uL3Lb,=$,LL'5, 5W $3L=0/3#$%-L1<% (!W>, Y DEFGGGE[FD\[ =3#&3."-!.3(,./('%(DEFGGGEHEDee a1L,5' 9939a1Y =?@/Z,OV= W / ' + 3 " 3 % ( / ? @ A ` . A O 6 @ . ? 9 @ C p Pb,%#$5(^#,%5% +u +' a  # ! u u 0dK>A' 5A@ ,=( %,a( ]b3] b/0 '$3&/# P W%,,%L#(3#(%5 LW#>?$BO#6$.$@%Z@%O#O,?%? 43( A<%W> O.B@,L?@BA`@9A6@9@ N(#$'/,&%&'5N=#!(5 ?@OO`@`O@Z?O]?@BA`C6@CBA? &(#5( $#o=<% #!W>%?(@LO@-`(99=DEFGGGE[IFeG 3Z53 (1 Yl,&5%'&,,'/5LDEFGGGEHE[\F A?5 `4S8$/5=' A4*L$d6S> ?Z??5 ?-,8/. ( ( " 1 DEFGGGE[FHGG +# 5&&' 5N +N ' /#$ =N &=% / $ ' L % ( / W 6 Z Z O $ 3 L % W > ? @ Z @ C @ O C @ A Z @ Y l , &  Y2. S4. )P. )*Y. )*+. YS u L <> 0 %  5 +' % , (   5W # $ O ? ? W . A N C , ] W ' # ? @ A B C ? B B ` ` ? @ 7 ( 5( ] , / ' = : DEFGGGEHDDFI +u 5& ' ` . A ? , L ( ' € Z ? ? W ] L  V 5% & L DEFGGGE[FD[e &0/#%(R*1<%W>?@O@`@DEFGGGEHEeIH `?`96@ DEFGGGEHGeG\ "(&,=$bC!C@#6@9#]&?@A`5# P )%#=)*Y d`1?W" ?N'%'5#i3a,,3N=/0'N15 c. &5 5%(=L'BdCSd,NSBAC5N 6dBK` B'/@,Nb `5% 43 (,=(5 %,#V# W%!'#5 ##M= 1/6?DEFGGGEHEFGG ?LW,5=/% M5L B@,BB5, 6A'=9](O5( 6 43#(%',#4,%4/&,]=',LDEFGGGE[[\\e `$# Zb,LN5 )3  # b  sv tg wg y Y l , x 43 5= % , /  & (  . 5 L  3 a ( DEFGGGEHEeFI ' # , 3 % 5 5 &  A@9N 23&/# 45 A7 * 3,  !  & $  , %  / & , <> ? @ 9 C B ? 9 . 3,3(3?=@.`&@(C9#Z.@#O,/A6#?/,1<#! Y%-(!%%,/W%'#!P383l/# 0RK'3T<%W>?@Z`BC?`DEFGGGEHEFEH L /(A?MWN "=Z??= ,#L(5% 'Z0C$%W% ,N=(5#p @BA6`(5(3S52/(/S%# b`3?/W'.=K ?AAAA `OZ-,1Y%"35,#&Y/%5L# 23&/#/(/',#:1S>CB`DEFGGGEHDIDH ?AC * 5%' CNW#( 5* 4/' 1 K=+#, 3# DEFGGGE[HI\G 66`B DEFGGGEHEe[H `)' Y l > Sq W / ' N +N n / / ' % # & 3!N'WN(/&,.N <>?BO6.@ZOCB9O]?@OO`@ZZDEFGGGE[FHFJ n' / c ( / ( %  & # p C C C ? Z O . C C C C ? Z @ ?@O@`9ZZB6?9 K, L b =, YMS B =%,  N $ C?? WN S / #  3 , 3 53 & ' / b ' L ( ' W / (  Y l ,  ' , = (  = # #  # ' ( V ' % ' % ( # DEFGGGEHDIeF   = # ( N % # $ , 5% N "L  = 3 DEFGGGEHDIDe 5%L0'5O,5%Y( (?@#$' %Y%, -?@ZO6`@BZ6AO] %'#&%V3W,=?@A`9B@??C`` /5b%,/'%1<%W> 2=3a=(,(% (/(<>+#%$L S/5(L,(,/W%'#!&3 =5N='%(N"aNL#]5#$$%#] M5L A`/ 9BV 9O& O964SY 61NL%W>_WDEFGGGEHDIDF &=Y/W3%,5 dLS/A#?(B/n,N(%3'aBNd+ SN6B,NNBW/51 ='%#(. ?@Z`@Z``?6CZ W % ' # # 1 P /  L )/ , %  #  ' ? B O 6 . 3 l / #  ` c K% # &  *   & # & 3 DEFGGGE[e[\G ?@O@6ZCZO?OA] DEFGGGEHEFD\ # N , b & N 5 @ZZO9O9 5% X , 2 , (  / ( / = = " # $  d 3 # & ! VS  Pb  ( $  W $  # $ % & # $ =  N 5 c B Z d / ( * , ] _ Y +] 43 5= ] K1 _ # $ )P] )*Yk DEFGGGEHDGDE >?@OO. DEFGGGEHDJD[ 5/, kZMW S#/bc=3#] R5' kA@. ,LN5#)*YN=#!(5NW/(/&,&% M= C-?5] ?W(]/W('#11S)5( /#,3>?@)BBA&6,6$`@``(A/Z(?]W'# S35 43 (YS Y%,1W],'%4/ $bNK &,#Y (#,NM=##$ `W@ZNZ%66(`N"B]?,B/O6L@/ZO,/CNB69ZO?-,1<DEFGGGE[FHFF B(5% AMW#3'  ( / = & , /  P' ' k ~Z ? M W % A N Z &' 51 W" ' 5 #ia , / )3 $#A@9 & N S4. $ % WL#, B &5% L`??MW] <$$3d,(SWW3, DEFGGGEHDG\E N0'123&/#45AS>CB`?ACDEFGGGEHDIJG 1 &,2=%4%#b/#1?@OO`@DEFGGGEHDEGF C9?9A6 4l(=W#$%#A%#,,Lx6Z] = a( %5 AB?. K 5 W / '  ' ( , % # $ N ) 5% * = / ' )PN )='> ?BN(,,$(N0'*3#-'56NZ7W,05W,# 0 l + 35 0 ' 1 ^#3(  451 CN Z fS) f+) f+8N KL ( _ # $ $  ( <> +u P W , L # ( $  "# , ] W % B ( / L , N ( ! # $ 43 ( , = % ,  % ` c ` 5 5 5# &  & &, Af2*: s <>?@9C?CA?OO?BLDEFGGGEHGGG\ $#/$3 <>?@ZO.?B66.6ABA5%LDEFGGGE[e[\\ 5=3, 3%(/?BO6@ZO?`?O]?@ZB9BDEFGGGEHDGeI ?9``9B *%',2L+5/#/5(/lb/ 5/-W#$%'/5=#'5,5= #" 'NW<> MN-#%9]B-Z`$C?WCW!$-C??W , & % N W W ( ' ( , N  1 6 ? ? W ] W ' # 1 )/ # $ # M5L W % S@ ? ] A 6 ? W ' Y3 5 S5%& Y/ # $ / # W ( # (  # &  5 % N W % , "/ W x L.OaA/63C#C@NW9&.-=(5 ##$N==%W(V #5% <%WL> 3#b,1<%W>?@ZO?B?B`ZO9 S/5#'2"#$#A??5&MM3 Y l,,l_#/ $$'/ N)PN )*Y N)*fN %5% 5N`? 5/W], ,?5W DEFGGGEHDIJI K' # 3 # "/ W 5% & L & # $   W / , B O 6 N b # #$N 5%' , 5/& DEFGGGEHDEIG S],c#(%5' = 5 # , L ) % &  W , L ( 3 =  W % ( DEFGGGE[IJIH 9OC 5%'Z??W#1<%W>?@9CO`DEFGGGEHEGDJ AA9?9@ (/(N$%%(=&,$?@A9?`BDEFGGGEHDEJI ?A?9Z +#%$/L0!+5#N$#( 43(,=%,05'W' #$M/(, `Z?-,8/$3<%W>?@99Z69ADEFGGGEHGDIF * .Lf5 *3&L#.< L-?@&`,@/C5= 9BDEFGGGEHDJGH C,?ZZ#O& Y # $ ( / "% a ( ' / # $ = A Z ? W ] W ' # M W  % B ' , B 5 ` , b  = 3 , )<* Y/ ' , L # W 3 ( V5 /  ! 5 @ * N ( / l ( b % b  a / 3 # W 3 # $  = ( # $ N & ' 1 * # a  , # / % , # =   #  # & <%W?@OO`9`?C69A DEFGGGEHDDJI dSO?dK9?W,Y/%5#(3#_*K 0K% -$#/Y (  6 * N 3 ' / L B 0 3 $  Z * N ?BO6. BCCA9?@] ?@B`BCC@A@OC %, 5/#  //  <%W> ?@OO`. K, L ( $  , # $  ( /  W % , # ] $  ( , # DEFGGGE[J\GI `O b, ?NL?3#,&3C$* N=X1* Z,* NM3 ,V#&(3V. @?9O@6B2#((%(/(DEFGGGEHDE\\ K%,'3"",b%#$1S5>(lb/ S/53(Y%,]Y(%,=/W'# <>`O?-,8$<>?@O@AB`OZ`DEFGGGEHEEJE 5 # # N  # ] 5 % /  /  ( N ( / . # , A ? W  5 ?%@(A19)5( 5 '1K #'3P8 ___]&9/C`/#S1Z@COZ? ƒT5L+&/5p&-'5LW%76%#,:'( b%bL+N WO#$@CC]=A(9#A$]?+N -6%C?'`W?/B'1 0K/ /(3L%x(d%(=3)*+ 4 5'#1d.* ,3/5 ,=(] +N ,)3, /'33 CO* *1K ='/V= /V O*3= 1f( L/ df+8 A6@@&O@,O@]&?@A'@=BNC$`C-ODEFGGGEHDJDH @;#/ '%(#$() #*3 8% $ +1 @ A O # W ' ] W , ( ' 1 S K%W S 4a `5dKO?dSAAOY33L^&5. DEFGGGEHDDFD R(=3(N 6 )$',,#$+%#$>(/lNW]=(DEFGGGE[[JIH 9`9@@BZO *1W!~9Z.A6?W1<>?@A`9. S1Y(,W(x?@ZOZZ??O6@DEFGGGEHDE\e  , #  &,45= (BOM/ (A=]?B,ONK% &??5AB%O'C 43 ( , = % ,  + & , f_ _ fY8 +*_ 4 T* # $ ( / " 1 K#$%##W ( ' /#$ =4* )<*. _ *K ? @ A O @ @ ` 6 . O N = ( $ +W  % ] W / ( 7 W ( SS: )/ '  ( DEFGGGEHEeGF Y l , _ # $ ( ] Y # b (  ( ' . b = , . 5%  L . $ % = DEFGGGEHEIHD & ' 5 1 * # b ( # d 3 1 ? @ O @ ` 9 B Z A A A @ vg +'5+9CB`6`B]?@ABBCDEFGGGEHED[F 9Z69OO P%' d%#& !B5( ,#i=$/ #$i Af5% .`35 #b$=.,$5 ]-%3#?l@Z)P. )*Y. )*+. DEFGGGEHDJJH M5L '`#O$5 1Y&'3/(1(/'#1'6=14S B4*1 dK# KA$B%?. 43 =  ( % = /  5  b ' / k& ( %  ( % 5 = ' / # $ = # 3 5= ' , ( ,  / $ ( W ' 3 T 5 @ C @ @ Z ? 9 9 @ 5 d S Z Y 3 , 3 3 # 3 */ $  0 !  S / #  W  = ( # $ = / W  . y … g  DEFGGGEHDEFI &b3(W!B#Z$W(,#%,,V, L # ' 5 ( ' # 0 # ,  < A @ , # $ <Y ? @ Z O 6 ` ` 9 @ C C O #,=#K,'`A`-,1<>?@Z@C@BDEFGGGEHEIe[ Z?ZZO b/#$+ #$$<% DEFGGGEHEe[[ ) <>CZBA9ODEFGGGEHEIE[ ? =W55W=#/$'Nf+8] f44 )*YV)*+1 ?B#O6(.Oa@/93`#C6(9/l* $%W%%DEFGGGEHE[GF #W(> 9,/-,'3(V5 -W#((=1%d#3!(V"%!#"# $5 , W )5% $ % % & , # $ /  % 5 L P'  5L > d ) , # L B ? ? 5N d ) W # $%## =&/#W$#'5,%#> ,/'=>?BO6.@Z@@@AZ vw A O Z 51 ' 3 Y/ % 5 )% 3 L  3 N90C6??' M5L K ( % W ( & N M)S 1 ` C ] O ? N <> @ Z N 6 , „ g ? @ A B B C @ B C @ ` ` ] @ Z @ A C ? A DEFGGGEHDDee DEFGGGEHEFe[ d/(5,N 45A ` 8$ $ '  )' / 5 # ? @ A ` B O ` PYA B , N C A C W ] W ' # ] B ? , L N Y % 5# ( 2". )% = ' ! /  ! 5VW / W / = 3 , 3 # $ ( , 3 a (  N % # N # $ $ ( N )P )*Y _ 5' / Y 3 53 5% '  A N ` , ] 5 , b L / # ( / , DEFGGGEHEJGG ,5WL#&#W,(=#((. )*+12%%-3((V#$/&3#$#1Y/(=# (=/('(N5(/,N&(='!,331n+M (Z``6NbZ"""1 '?@ZO=B/9%65# BBO@(9!N3$?!@Z1@b3O5@C. P-'5L5#5'(B',dS9?5†6,B5& (5L =x<$5% 3#L%((%=( _3##$'##/=o/$#$WL%#($'&#K8V& /(;,13L<> NVW b?@,(A#9$,?/N`L5= f8Vf(/<>@AO96ACOO@DEFGGGEHDJ\D (== #,/#&3?BO6.CCA9CC6 DEFGGGE[\[JG DEFGGGE[JGEJ =$ 1b?@#O3O=`!1@Y/ %C5 (6'1,L#$Y3`@'(Z/-,#23 &3. #,5"#'NP_ 9O-@,DEFGGGE[HH\G ?ZZ #!&"""1,$,1, =,DEFGGGEHDEJe <% #  # 5% ( ' 5 > Y3 , 3 3 # 3 N K$ , = N K, ' / # ? C Z ` / $ 4 5 W / '  5/ W / '  # & N ' 5  N 5/ K$' 3 $ 5% ,  5 %= # $ ' # $X ,NA$ 53W Y/ $'N#*, $" ##(/$&N5/ ($'LWN//,(#M3 -3.. W/$#(1&W5W#$1=5(#&W#,%1 wy %'1?BO6. (N(=OAO?CCO] #$W/&N/,?@ZCB96CBB` '(/N/'/,3# d%S9@N #O$@dK9?N %B(6LZ9B]?<A 6O96-,A( )<* (Z/#&'NA 0%'b=,%5LdSAB?5dK9DEFGGGEHEJHI '#/'/N#N$6 N5/ ?5'5, &' 2 # $ (   5%  ? @ O @ ` @ Z 9 C A A B S' = O @ Z A 6 @ O Z , % ' N $ % # $ 1 <Y> ? @ A B B 9 C ? ? 6 @ % 5 +' 5 ,  0 ' 1 Y  ( 45O K #W$.> DEFGGGE[eGE[ DEFGGGEHDE[J DEFGGGEHGGF\ Y/ ?BO6.O@?OB?AL$$3(DEFGGGE[eGGI %Y5 #L'-3d)/ "3 # K, ' 1 ` @ ? , 8$ 1 <% SW(5W L #  # b 3 5/ o o L &   = / ' % # $ 0 ' 4 l (  = W $ # S6 ? ] O Z < A Z ? , W ( #$(#$<=>?@O@`9DEFGGGEHEHeG 6@OBZ? #(W &( L(N !L3, ,N5/' 3&M 'b5% B* -,=,13<%W> ,/#( 4YM C-3??#$. y '?@A9OO@?6Z@9] % L'@ $'('5d3#7Z"# 5#(,&'5 f_(%_:O3@LOODEFGGGEHE[eH M5L W  % (  = L % #  & , K `BCAC6PO * / +! 5 V K ( 3 *A O A ( = / b  ' d=3 S]d,B5W' KA`Z]O]+] ?B,,]bAL/#( 5]=/,$<%W> #]&b. M% 5 L  (  _ ( ' 5 C 5# , &  */ b % W % . #N5% $;3L$!5/ ,3LN/0#'1*3N'#/-X',N83 51AO#A!;%( 4-(5]&#,#%#$%(LDEFGGGEHDDGJ 0' #] O9?DEFGGGE[FGHH 2/!5# >!?#BO%6,.9%`(C?LC?C_S]3%#(,,/,$(<Y <%W>f#"5 ?@OO`@6@`-A3$@C ]?@5%' A`B @DEFGGGEHEHEE B6Z,# ZO ?@AOZ699@@@'#$%#$##DEFGGGEHEHee 3 "W 3 ! ), / VT # $ / (  a / ,  % <% W )% = /  5%  L x M % 5 L C , N ` 5 ` Z-,5W dS]' DEFGGGEHDIIG M ##/$3), #W?@=O/Ob`/@'`5@Z&Z%@#@ 8%'(&3#L('-%,##!,V=(,] Kf1 ]M5L 4S `N5 &&* (%-&NY/ K#%5 ,%' KkA6@5†)<*NO?5%,S,K%65 &/(/',f*; S> ` C O B B A 4*N = DEFGGGEHEGGD L @@@? 5/,3&/ 2%"3(1O@-,#/$31<%W>ODEFGGGEHEHDE 6A??ZC 5(0'23&/#56NZ<kCZCDEFGGGEHEeII '$=5% Z?&WL?@N=ZOB,(O1CW@%CZ,C`#1xDEFGGGEHDIIE ty P % '  5L  l ' # $ (  = W $ # 0 M5L W  b # ,  )<*C ? 5 B ' # ,  3 5= ' , &#,$=5A ?N(S> O3Z',#LL>#A6O6A5 L?$'CN``9'%@-., S/3L'/(&,/%3#'(((5V, / L % ' ( , * # $ $ ( _ b / b / 5 ' 5 W % , N L ' % ( N W " ' , (  & (  = L % #  A Z ? , Y 5 Y% ( =  _ # & L )' , # ( / O A <>?@99. b%=N',/#1P-'%#,%#$W(N(#$,bb3 45=(f*;?@ABAZZB9@6@DEFGGGEHEHeH SY DEFGGGEHEFJ[ ZA9@Z?9#,3%,N(,3/DEFGGGEHDIFe <> =+W ,N%&'%#'$L,LL #N=#&L?@#A1BK( &  # ,  1 )<*Y/ 6B?iM5Ld&AZ5 Y/ % 5 0 ' # ^# (   )<* d S9 A d KB A 1 A Z 9 1 B B B 1 ] (5W ='L5( %#@O,-,,@5& 5BOd@?9Z?Z ?^C =$$/(,5 '$=(((/B=6/0?5 ), ?@ZO199991AAA6 ghg ZC@&9=9Z]KK @A&`9,BDEFGGGEHEFFe ?O6&?3?#? DEFGGGEHDJEG DEFGGGEHEeDF (, 4/ b = ( = / b  '  = +! 5N &  W L # 3 $ . M5L (@%-,W(PYA &*/#Y/ `C]OBC`^ ,/( Y5K'+(d@B>B,A5&@O-,V0' +& #i %?z@A(3@,?36N(B@,6/@&?'`1 43 Y1_5= MS.0L3B$1-b <> Z]A@?@5 ,B,3S3Y`B6-, DEFGGGEHDGe\ 2,!@8 &La??j @A@4YMB ?6AB?@,OL@DEFGGGEHDEEE BSZWW,(]W' ^ ?@Z,`/B(C?5@ C`?d?B?AKKB A666+PA 0&%''51 %5 L%d#SO Z5† Ad6KC ZB5† ?B@,Oi@`5. `%#,5L>L$B@Z-,1L$`@DEFGGGEHDGGJ ?-,VL$ L % W $ > C C B A ] 6Y CZ'-,$&#,?%@5 L 5 # 0 5 W 9O9@O`Z A@?6BCBC`B]ODEFGGGEHDGEI @@Z#AA0C'1 DEFGGGEHDEDF {tsv| M5L WdKA %?&Z5 0'_`53,M, $45& S5L)<* d$S M%5LW%dS]dK>AB6]@?B,B5 P= ,&#L1)/ /&&,5( #_MZ a3,3?b?3?=]C!ZO&?$]A(?!Z], A0'A+Z(5 ' 5 # = 5% , = / =3N),&&L=%Nf&+0 $; -/5% &#/-#$,P/ 5= %(. ='$#$?@OO`9BC66CC]ODEFGGGEHDEH\ @A666B bf*; *YC?`Z<>?@A@?9A69?9@]6DEFGGGE[JIFD `6BCO6 0 ' 1 2 5 0d%KC 'c5L (d3=L%%,#)5= <* %'5 $B3]?Y> ?`@BO`O?``9Z?A?696O6] M/#, 5/ ((#/n7 = #/,1_N#(ab3#N b3=! :, @'5 (Oa)SR_ Z(6LZ5B # #?$@A#`B69O`ZO-,@8/ @ @ @ O @ i?BO6. ,#,' V( l ( a / ' W L ' # % K # , % <@ ? , # / $ 1 ? B 6 O A O B OA69?9@]?@A@?9A69?9@ DEFGGGEHDIHG P DEFGGGE[JIF\ -%'AY/ )<*N %5&$K W(N&(,dDEFGGGEHDDJ[ S kO%A(5i Kf ACO5† B5% a %' ' W#$%## M/&! */( # n3, 3 3=! VY , ] d KkO 5N  5= ' 1 =  # $ ,  , ( 5A B % ,   , 5= 5 ( % S6ZO?] 3#/&' _'MZ???] CZO?] M)1?< =B/?5 w /W,?BO6CZ9A@?B]CZ6AAZC M/&!Z?B?] M/#,Z?Z?] 'n1 <%W> 4(%()'#)=w @Z$O`B9Z6?Z-,Z]#A/?$A3]?1d@$O(@$6`DEFGGGEHDJJF 6B'AB1 DEFGGGEHDIeG <%W> ?@A@?6?BBZBB VM ( = $ # , # 5% '  C Z ? DEFGGGE[HIJe (&L,95( WC(?Y 06%-,N_'M6 W/Z'OV SS a 3 , 3 b 3 = ! N 8YC ?`?Z]O`?Z>> WM5L ``@C=O`'$]?=@#AV53 @?6&?/C'ZDEFGGGE[IH\G @l, ? k9 , N _ M` ` ? ? > A A , N _ MC g}wgtw * #5'(B'#0 ,` 5 B@?,'35 (& 2%&M/(&/#b/L%##/c'%(l/ A@,N&(3#N5%LN?BO6BA@CZO9 $#(N,##$1 4(( 5=,>P1$a(Nl&/3/&,#$N K#Y/( A1 Y#&# ' B1 Y! , ( N %' / c b )RN )<N )S N 3,<> 0?3@$O-@`Z9?6?B-,6@#66W3#%( g h g <>?@A`9B@Z@?B9N 3b &N , / 1 435=Vd=, 3=N S / 1 0 ' 1 Y  ( ` % ,   W # &   S> O A Z ? O `@ ,/#$L]+ DEFGGGEHGHIG %, )43 5N ))3 (N**N *) (" (%&PT] N/(=5 N DEFGGGE[J\\[ #3= 0 #$#N R' , 3N =#&#$ #N K1 _ #$$ (  / & , ( 1 f# , 5 L  ( " # . ghg / ,-,1b1x'%5/ 5W /L#,/#=3%5 L<> B@'Z,9`C., M5L(=L#'33#b,&,DEFGGGE[FEIF N * # &  # 1 W '  &  # 3 ' . * L  1 d Y4 _ * K_ + 5= %(], & L # 1 ? @ Z B A @ @ O A 9 @ ? ] ? B O 6 . @ Z A B ? B ? A C @ ( , /  b # , 0 ' * / ' , ^ / , # @ + ; ? B O 6 . Z 6 6 6 @ 9 DEFGGGE[\DIF Y% $ /  # +(  B ] * # $ $ '  ( MMW 05/ %'5/ ( # ( # $ /  , = / 9 O 6 i 3 W  ( DEFGGGE[J[JF C ? ? 1 KK> ` A n@ K? n + <> ?@A@?BOZ`69@] O66@@@A W%,/a'!L$#/$3<%W +'%,((,5W'N5%LN5%,%. DEFGGGE[J\\F ghg DEFGGGE[FD\e ?@ZOBZOAOBCC +# &  W , L = 5W  !  # 5 # A ??-,#&%/,. M5L'%c& ,K'/$%#$ 5 N $ % % ( W  N  5 L V( 3 = # & = , DEFGGGEHEeHI = 8$ =  # % '  L Z , L o P ( #  ` W ' , / 3  K/ '  5L ] / # 3 l (  5L ] % 3 ] 5L (,a,1S>CC6ZCC9]?@ZOBZOADEFGGGE[JFFD @@9? CW'=,/NW(#$,5L1dY4)5. d KB A ? i=  W 3 , $  (  ` 5W ' i0 #d!SBZB 5 # # & , # L ] # $ ( % # , / , = ( ] & ' % # ( <% W (  + W , L % = 5/  ( 3 a 1 d P % &  K % 9 6 A O ` 9 A ] ? @ A O B C Z 9 A O ? @ A B B O ? O 6 6 Z Z ] C C ` 9 ` ? B # 3 )*) Y3 # = / ( , ' " L +'  %  # +' 4 % , (  DEFGGGE[\\GF b/(/,<>ANZ*<>?@O@`@`DEFGGGEHGEH\ OC`9C DEFGGGE[\[J[ , `V5#%' -5W(W1 b6A9`Z`] +'%#?@BA`66AZOO` &#3'N%&/"( M5L ( = L%# V l ( = W$# ' 3 0 ' }wg M5L 5/ " L & ' & * /  =  q / " DEFGGGE[\I[[ *$ '7-W,'3<>:@]0Z'^Z?,(6]6%,6]?2 ,O3@$`,@OLA$@A5% ' ;3$!dS`99dKAAOB5 B',Z,0`5' Sb/5 = ( # # 5b 5B  L , # L / 5 / , A @ ? @ @ A S %, W b  & &=# f5%5o_ %, =3,<%W>?@A`9B@ZDEFGGGEHEIJ\ 6@AZ DEFGGGE[FDJe $&$b '#5,(,/#&?@Z`ZC`A@?Z9 ('=#$W$&' =',L#=%W'b(=/#$AC.AO*/, S>?@A9BOA`C?CZ A@Z, SC?] AA?1 )<*1 M5L & 4/b ?@ZOB9B9@BC6]Y#`BBDEFGGGEHGDII R6C` 4/L'#$yg 0 '  5L 1 d S ` C C 5,  d P9 N Z 51 _ *K1 DEFGGGEHGHDI <%W> * #'$$5= $)' 5?@#BN`(B5 N@$?(6N?M, 5N M#3N4, N-'1 16,&1B5#&1&=%1M'$1&=#)<* #_*)S84 +KB `?S`f8 +8. 4M & ( = 1 S O Z ? S Y ( 5( */ ' / , Y # ,  N 3  # $ , %  % ( % ( B  5N *% ( L 3 ' # N ) V4S Y +8 , !  M vg , 3 31 Z5#, & K#& 1 K' $ DEFGGGE[FH\H =#,L&=V #&# ,#1<%W>2LK#!%&/#DEFGGGEHEHG[ 2K_]AA @9A?C9 2 3&(/',V /b/%NW#(W/,%-%1<% #W>N5% O?L.N (/#%5% P'#5L W#%Y N5/ " L(N5 #5,5 '(N'K' %c3N'#., 0'1)3'3@Z?-,#/$31<>?@ZCBDEFGGGEHEIF[ 1?B(O5= 696,6#OZO'6DEFGGGEHGJ[I 53 / W ? @ Z $  , 1 P= ( L ++f7 < ' #$)S84+KZAC?Y2+, ( 0 ' M5L Y/ % 5 ( ( W / '  & , (6(5† . B`9ZCC?]Y#KK>BB?@KK@ 9 T: ,(!=+1 /Z6<k? N<$@LZ#O!6AB6Z6Z6-,]`#9/@$3&,1 $#&/B'#,'%(W#$%## ((145 -L,(3' 'V4W! ,NALW (=6Z? ,$=W1 3'M%5L BZ?W] #5^!3#3Y/%5)/&!% A B DEFGGGEHGDDD 4 K# BW' $B*#/$3<%W?@AO?6`DEFGGGEHEHEJ A`OB P W%3&3N&#3$5 #(N&'/iW/,!'(53 &)//'3#% ] 0L,S3/'-/5?@ZO@C6O?`AC =/5]P 1Y//#$MSCA DEFGGGEHEeGe DEFGGGEHGeEF L "( / &  # )/ # & # $ ,  , 3  5L b # ,  )<* d S 9 ? # DEFGGGEHE\FH < ' # $ )S84 * 3 +K B A @ ` Y^ +8 d % c b = , Y 5 S ,  K% 5 0 ' 23 *,5)/,%#<>?@ZOB9DEFGGGEHEIDI ``A``O 4((5'%(,5=(##'%(a3,3"-L P!LY%&^#$N'5,>Y3$%#$d3 ,Y #$(,=/`5 5(N$(#NL:?&B=O6-'.#9BBOBAZA-B,7OnK> 5`dA9Z]BZ?>BdSZ,6,N+N&9/99#-, &' ' L'  ' % ( a 3, 3 )#$$ d% ( MS A A ] M ^ 6 @ ) # & % &  *' ,  )' 5 # 1SY DEFGGGEHGe\I ?@Z`BC?C`???KKB@A66+PA DEFGGGEHEeJI DEFGGGEHDGG\ ^L!%f,5?@ABBO@@@DEFGGGEHE[eI A99 <'#$)S840%=,/+8SL1Y ) = W$# S`C] @B BA?, S6?] A?A 5/ ( , M5L YS 4 '5'(/+_ +%5W ,L3%X/&=/*/ ba/,&/(#. )%(#,83=3'+K`6`O4r<%W B`?,&1d3 >Y/ %52%5% _ #&L `45A ,&`?5" 5& 1<L@A$5 Z6?L?C-Z,S= .O#?ABd?z3B?C](AA,BC,$?Z5 0'9YB'$dS# K/ # X P/ 5/ # & 0 ' 1 23 / # 4* C 1 <% W > C @ ? C @ ` 6 M3 a  ? B O 6 . Z C 6 ` ? A <> ? O Z DEFGGGEHGFIF DEFGGGEHDGJF (3,(3" ,Wa/%#$=#3/$&1=//(#/&'1&_#a3#L%AW,%L#%$#> <'#$KY4K<?`?``AZB1A<#DEFGGGEHDEJH ^3 "x & b   A ? ?  $ / # (  % = / % & q  3 53 M5L] )<* S ! =/ Z6 , #L AO?5 ) =  b = , & = , x M5L / ' 3 5 # 5`N_'*KN (& +K B @ Z @ q) SL B ? A ? q 3 ' / , +] 8> )% & Yd 4 YS 4 ' 5 ( +_ ; 3 $ !  , / ' = ? B O 6 L $  B @ Z , d 3 > 0 ' # 23 & / # 45 O #5 =(c=?/BO(6.&9AP_ ; 1 *3 & ' 5 # 5 L ( ' ( ' , # )S_ R )/ , %  # N A Z ? 5N 4S 6@@A`?1"/W>"""1'5(1#/, ML!%<W>+,/?@Z`BCC9@OOC P/(Y/,/1<%W>?@A9AZZZ@?@6 ZZ?-,1?@ZBB@@C6ACCSY AAA@@ DEFGGGE[\I[e

DEFGGGEHDEEe

DEFGGGEHDE\G

DEFGGGEHEE\J

DEFGGGEHDGFD


0123

()*(+,-.)/0,1+23

456789 58 58 57 !1"#$%&'

45 67 89 :; < = = > ? 9 @A9 :B C; > < 9 D E F G 9 :B ? ; G < ; H ÿx0xzx}~z€w{y‚¤†‚ IJKLMNIOPPNQ “†‡†œÂ„…„…†‰†Œ‹‘ˆ„‚

Œ‰Š¥„‹‘†•††…Ä‰‡Ç†‚ RSTNUKIVNWUIJXYINZNK Š†‹…†““††‹‰…‰“„†…‰”†‚ “‰–…†Š™•Äǚž†’”‰†…“ †› VN[NK\]IXNMNIL^VNQ ›†“ž‰†Š†‡†‹‘’†…Å—ÅÉ †…†Ã‰†›ž‡„…Ÿ†‡‰…ˆ†’† ›†… †††³›†’‰ˆ„Š†‹…†“œ ˆ„‡†‰…—£˜†Œ†…‡„‡„…‘›‰ [NKVNI[NK\NKIL^WN[ ƈ‰ž†’‰ƒ££—‰…‰…Ÿ††Š ˆ†…‰Š†…‘…‹‘Œ‡„‡ˆ„’‚ RSTNK\\UPNK]I Š†‹…†“ˆ†…Ÿ†…ž¢‹‘‹‘’‚ MN ˆ„ Œ‘†‹‹‰‡…†“‰–…†Š—…–…„“‰†œ _^\NINZNKITSKXSNPS …   † œ~Ê89 Ì

Ë8ËÍ R ` K ¡—…“ †ÉŠŠ†›ˆ„‡†‰… †’‰—£˜†Œ†…†‹†…œ¥†‚ RSTUPUZIZP^aIJXYIMNK\ ’„…†“† †“‘†›‡„Š†Œ‘Œ†… RSTNUKKMNI VURNK\\UP æâàâÜæâàâÕäÝàâåæ ‹†…†‹†…†…“‘’†‹ˆ„‡†…‚ ‰Š†…œ£„‹„Š†›‰…‰“† †Ÿ‘† 8åäÝé9Õ8ßéæåâÕÚÝåðâóÕÛâàëåîâéóÕÓÕÚâîÝ †Œ†…‡„…„Š„ˆ–…ˆ„‡‰Š‰Œ èåéâ:âæóÕ;âæîåâÕÙíâÕÖßçéâóÕÙæîé⠌Š‘”†’‰—£˜ †…ˆ„‡†‰…‚ bcdefcghicb ÖéâëÝç<âóÕØÝæ<ÕÚâé=Ýááù … †‰ˆ†…‰Šž¢‘Ÿ†’ƒ’„‚ jklmnopqrskotuv “‰„…Á‰’„Œ‹‘’ƒ„’“‰“†‡ ×Ýí9Õ>âàíâÕ>âà?âãóÕÑå==âéîêÕÛâÜ £†‡†’‰…†‰‹‘‰‹„‡‘‰‰ Ýëë<óÕ@å=çêéÕÓðôêæÝúêóÕÚùÕÑêôô<ó áíåúáåÕÛ<ßíßéóÕÑßôÝæÕÛâæâîåóÕÛßäâéîåó ¥†…‹–’ƒ££—ž£„…† †…žÈ†‚ ŒŠ‘”ˆ„“„’‹†Œ–‡ˆ„‹‰“‰—£˜œ ÐAáâêßàä =åäçêóÕ>âëåàÕ8åäß:óÕÏêBâæ Á‰†…‹†’†… †ž¥‘’…‰†Â„‰†ž æç<åÕêÛßóÕÛ< Œ†’‹†ž£„…‰…™³´µšœ âåúßááâãóÕÎéåúÕÏßâæë<âãó •Äǁ‹„Š†›‡„…‘‡‘‡‚ †‡Œ††‡4†›ž5‰ŽŽ†’– ÛÝ Ûß< â ç æê ó Õ äÝæîåóÕÔâçßééâãàâæó Œ†…†Ã‹†’…†‡†12ˆ„‡†‰… £†Š†‡ˆ„““ ž6‘Š›†‡6†‡‚ Û<âãéå?âáóÕÏê ØåÝðêÕÚå=ãåÝáëóÕÑâäãâÝá  †…‰ˆ„’“‰†ˆŒ†…‘…‹‘Œ ’‘…ž•† ‘7†‹’†ž7’„Ç–‚ Úâåçåàêù ”„’Š††‡„Š††…É’†”£†‘‰ Œ–Š–ž†…ƒ†‹’‰Ž›¤†…†‰œ ˆ††ˆ„’‹†…‰…†…Œ„‘† ƒ„‡‘“†‹†…Š†‹‰›†……†‚ ñÝáâæîâæð9ÕÎãàâîÕ×ßëçêàåóÕÙàÜ æððâåóÕÙðåÕÚÝáðåâæë<âãó ƒ’†ƒ‰†Š†É“‰†3451‰£‹†‚ “‰–…†Š™ƒ„Š†‹…†“šÄ‰‡…†“—…‚ àâæßÝâáæÕèâ îÕÛåæâðâóÕÓâæÕïêßåëÕ8âôÝëó ‰–…6‹†‡†7„Š–’†•‘… –…„“‰†’„…Ž†…†… ††Œ†… ÔAßÝáéãîâåæàÕ AâàéßæóÕ×â<ßÕñâçéâóÕÚùÕÑåî:âæó ¥†’…–žÈ†Œ†’‹†ž3µÂ†’„‹345µœ ‰Š†…“‘…Œ†…ˆ††¥†‡‰“ ÔåéàâæÕCç àîãâæåóÕÖêæâé<ê ¡Ç†‡†‚…†‡†12‰‹‘“‘‚ 7Â†’„‹345µœƒ„‡†‰…‰Ÿ†‚ ÎëçâàâæóÕåæÎâéåóúÕÕÙÛíßâ<ÕÑâ êæêóÕÏßéÕÓëíâæîâéó †›‡„…Ÿ†‰ˆ„’‹‰‡”†…†… †ŠŒ†…‘…‹‘Œ‡„Š†Œ‘Œ†… >â ÎæîåíÕ@ÝéàââæëâãóÕÔâåëâáÕÎàéåóÕØÝîå †’‰ˆ„Š†‹‰›˜‘‰“Â†…‘„Š ˆ„‡„’‰Œ“††…Œ„“„›†‹†…œ òíçéêçêÕÚæêâóæÕÛåâçæÝåúóâÕÎææêðÕðïååáùåäâá<óÕÐêæåÕìßëëÝáó ÕÖÑÓ×ÎØÓ •Š†…Ž–œ—…‰††Š†›†”‘‚ „…‘’‘‹¥–‡‰“†’‰“ƒÄ ÏÎÛÎÏÏÕÜÕÛÝÞßàáâãÕäÝàâåæÕçåàÕèâééåêéëÕÔìÕàÝáâíßíâæÕáâçåãâæÕîåÕïâäâæðâæÕñòÑÕÎðßëÕÛâáåàÕÖâîâÎÏÐæÎðÑÎóÕÒÛÎÑÓßÔàô âéó …†…†’‰ˆ„‡†‰…—£˜†… ˜‰†—…–…„“‰†‰‹‘žŸ††Š ÖÝæ<Ýéâæð9Õ×êâ?ÕÛêáêëëâóÕñéÝð ÖÛÙÝÚÎ ÷øùÕèâééåêéÕÔìóÕíáßôÕâëâáÕÛåæðâäßéâÕåæåóÕâíâæÕîåÞâàßÕÛÝàÝæÕÖâîâæðÕÔìóÕäâîâÕçßéæâàÝæÕÎëåâæÕÔêêçôâáá Œ–‡ˆ„‹‰“‰†Œ†…‡„… „“‘†‰‚ Ï:êíêáêóÕÖâçéå=ãÕèâæððâåóÕÔÝéåæâæîê ìêææúåÝæîÕõÝöÒ —ƒ˜ž¢‘Ÿ†’… †œ éâçåêæÕõÎÔìøÕûüý÷óÕÛÝáâëâÕõþÒ÷øÕëêéÝÕåæåù ƒ„‡†‰…‹„’“„”‘‹“„”†‚ Œ†…Ÿ††ŠŠ†‹‰›†…‹‰‡…†“œ æóÕÛÝéðåêÕBâæÕØåÞíóÕÐåçßë ‰†…”„“†’‡„’‘ˆ†Œ†…ˆ„‚ ¡ƒ„Š†‹…†“‰‹‘ †…ˆ„…‹‰… Ö×êâãæââôåóÕê;áâóÕÞÐââææðçÕâÚß =ãîåàó ‡†‰… †…”„’‡†‰…‰ŒŠ‘”‚ ††ˆ„… †‹‘†…“„’‹†Œ„’Ÿ†‚ ÚâéåêÕÎåôÝíêäóÕ>ßá<ëâåææóâÕÚóÕÓßéúëââæúÕé×â åù

×ÝéåíßçÕâîâáâã

56À8  878 55À 5¾56 5 

»¼¼6 ½5¾ ¿À 45 »868 6875

wxyz{|}~z€w{y‚ Á‰“††’‰‡†…†Ÿ„‡„…ž“ˆ–…“–’Š–Œ†Š †…†Ÿ„‡„…Œ›††‹‰’Ÿ‰Œ†‘ˆ† † ƒ„…†‡ˆ‰Š†…‹†Œ‡„…„‚ ‰‹‘ˆ‘… ††…‰Š”„“†’†Š†‡‡„… –‚ Œ„’Ÿ†“†‡†„…†…“ˆ–…“–’‰‹‘‰ˆ†Œ‚ Ž„†Œ†…ˆ††‘†Š†† Œ–…ˆ„…„Š‘†’†…ƒ„’“‰”†“„Š†‡†‰…‰œ “†Œ†…žŒ†‹†¤‰Œ†…žŸ‘“‹’‘†Œ†…”„’†‚ ‹†…†…ƒ„’“‰”†•†…‹‘Š „“Œ‰…‰Š†‰Œ„’Ÿ†“†‡†‰‹‘Œ„Ž‰Š†…‹†Œ Œ‰”†‹”‘’‘ŒœÄ„’‘‹†‡†žŸ‰Œ†††ˆ„’‘‚ ‰Œ–‡ˆ„‹‰“‰—…–…„“‰† ‹„’‰Œ†‹“‰“‹„‡Œ–…‹’†Œˆ„’Ÿ†…Ÿ‰†…›‰‹†‡ ”†›†…’„‘Š†“‰Œ–‡ˆ„‹‰“‰†‹†‘”†›Œ†… ƒ’„‡‰„’„˜„†‘„™—ƒ˜š ‰†‹†“ˆ‘‹‰›œ ˆ„…›„…‹‰†…Œ–‡ˆ„‹‰“‰—ƒ˜‡‘“‰‡‰…‰œ IINaNWITSK\SKNUI^_UI!`aNINK[NWN PN#NKI[NKVUK\IVNWUI[UTIP`ZNPIXPSTNK] XYOIJ ”„Š‘‡‡„‡”‘†‹Š‘Š‘› ¥„…†Š†‹„’Œ†‰‹‘ˆ† †‡„…†„‹ ¡¥†Š†‘“‘†›‹„Š†…Ÿ‘’Œ„’Ÿ†“†‡†ž "XXIXPSTNKIZ`K[WNI"SWLUaNINK[^PIQUK\\NIZUKU X^RNWV_U`K`ITSK\NRWSLUNLUIZSUK\UKNKIPN\NI^_U aSP^TINVNIZSRNL[UNK]IOPUQNPUQITSKVNRN[I_NV#NP !`aNIVNWUI"SWLUaN]ISK^W^[KMNI"SWLUaNINVNPNQI[UT “ˆ–…“–’œ‰…†Œ‰…‰ž “ˆ–…“–’”‘Œ†…›†Š”†’‘”†‰Œ‘”‘ ‹†ˆ‰Œ–‡ˆ„‹‰“‰”„’›„…‹‰‰‹„…†›Ÿ†Š†… QUK\\NILNN[IUKUI"XXIaSP^TIVUQ^a^K\UITNKN_STSK Z^N[IVNKIPNMNZIVUN_NZI^_UI!`aN] ‹ † Œ † †  ’ „ “ ˆ– †’‰“ˆ–…“–’‘…‹‘Œ ƒ„’“‰”†œ¥„‹‰†ŒŸ„Š†“†…Œ–‡ˆ„‹‰“‰ †… Ÿ‘“‹’‘Œ‰‹† †…’‘‰Œ†’„…†›†’‘“ "SWLUaNINK[^PI[SWZNU[IWSK!NKNI^_UI!`aNI[SWLSa^[] $YN\NI^_UI!`aNIUKUI[SK[^INZNKIaSWTNK/NN[IRNVN ‡„…Ÿ†Š‰…Œ„’Ÿ†… “ † ‡† ‹‰‡Œ„”†…††… ‰‰Œ‘‹‰ƒ„’“‰”†ž‡„…Ÿ†‰ˆ„… „”†” ‡„Š†Œ‘Œ†…†…‹‰’‘‰ž¢Œ‰Š†›¤‰Œ†…œ NWSKNIU[^ITNKN_STSKI"XXITSTUPUQI[S[NR RW`LSLIRSTaSK[^ZNKI[UT%I[S\NLI"NW_U] ‡† “   † ’ † Œ † ‹  •† … ‹ ‘Š  ‰ ‹ ‘œ ‘‹†‡†“‘Š‰‹… †‘ˆ† †‹„’“„”‘‹œ £„‡„…‹†’†‰‹‘žˆ†“Ž†‚‡„Š††‹Œ„ TSK^K\\^]ISWSZNINZNKIT^PNUITSPNZ^ZNK NKN_SWI0RSWNLU`KNPI"XXI^TNVUIT ¡•„Š‘‡††“ˆ–…“ –’   † … ‡„ ‚ Á‘†  Š † †  ‹ † …† …  † … “ ‘† › Œ† …† ƒ’–Á‘‹†ÅƁ†…£„‡„… RSTaNQNLNKI_UZNITNKN_STSKI"SWLUaNI[SPNQ SKMN[NZNKI"XXIL^VNQIR^KMNIV^NINT^KULU …–…‹†Œ‡†…†Ÿ„‡„…ž¢‹„’†…£„Œ’„‹†’‰“ ‰Ÿ†Š†…‰ž“„”„…†’… †”‰“†‡„…Ÿ†‰†“† ƒ††…… ž  “ „ Š ‘’‘›ˆ„‡†‰…ƒ„’“‰”†‡†“‰› WSLTUITSPNMNK\ZNKIL^WN[IN_NZNKI^_UI!`aN] aNW^]I^QNTTNVIO/U/IVNKI1NQM^I2^KN#NK ƒ„’“‰”†ž¤‰Œ†…¤„’–¥‰“–’–žŒ„ˆ†‚ “„”††‰‡„‰†ˆ„‡”‘Œ‹‰†…Ÿ‰Œ†ƒ„’“‰”† ‰Š‰”‘’Œ†…œ £Š†‡„‹Ç‘’Ž†› –ŒŒ $ NPN^INVNIL^WN[IWSLTUIVNWUI"SWLUaNIZU[N NZQUWKMNITSKMSRNZN[UI[N#NWNKIKUPNU †¦§¨©ª«¬­®¯°±²¬£„…‰…™³´µšœ ”„…†’‚”„…†’„Œ“‰“‰Œ†…Ž†›“„ˆ†Œ”–Š† ‡†“‰›‡„…Ÿ†Š†…‰‘ˆ† †ˆ„‡‘Š‰›†… aULNILS\SWNIaSW\SWNZITSPNZ^ZNKIVULZ^LU Z`K[WNZIVSK\NKITNKN_STSK] Œ–…‰“‰Ã‰“‰Œœ [SWZNU[I^_UI!`aN]INRUILNN[IUKUIZU[NINZNK ^QNTTNVIO/U/INVNPNQISZLRSTNUK ¤‰Œ†…‡„…†‡”†›Œ†…ž›‰…†Œ‰…‰ …†“‰–…†Šœ TSK^K\\^IV^P^%I[SWNK\I&UWSZ[^WI"I"^[WN "SWLSPNIYNT`K\NKIVNKI1NQM^I2^KN#NK ”†’‘††“ˆ–…“–’Š–Œ†Š †…‡„Š†‚ ¡Á‘†Š‰“‡„†…Œ–…ʉŒˆ„…‘’‘“ Ȅ††Œ‹‘‰“‹‰’†›†‹Œ–‡ˆ„‹‰“‰ XPSTNKIXSTaNVNIX^RNW_U`K`IZSRNVNIWUa^K NVNPNQITNK[NKIRSTNUKIOWSTNIJ"Y]I&^N Œ‘Œ†…Œ„’Ÿ†“†‡†„…†…ƒ„’“‰”†œ “„ˆ†Œ”–Š†ˆ‘“†‹Ÿ‘†‡„…Ÿ†‰ˆ„‡‰Ž‘ “„Œ‰‹†’‹‰†‡‰…‘Š„”‰›‰…‰ž’„…‚ '`\_NIXSKUKI()*+,] KNTNIU[^IVU\NVNK\\NVNK\INZNKITSK\ULU —‹‘ˆ‘…ž‹†…†“… †ž‘Ÿ‘Œ„’Ÿ†“†‚ ‡„…†ˆ†“ˆ–…“–’„…†…‡„…Ÿ†Š‰… Ž†…†… †ž‰‡†…Ɔ‹Œ†…‘…‹‘Œ‘Ÿ‰Ž–”†œ "NW_UITSKNTaNQZNKITSLZUR^KI^_UI!`aN LZ^NVI^[NTNI"XXIT^LUTIUKU] … †›†… †“‰“‹„‡®«¬¶·¸¬¹º®¶“††‹ Œ„’Ÿ†“†‡†ž¢‹‘‰…¤‰Œ†…œ £†‡ˆ†‰“„Ÿ†‘›‰…‰žƒ£££Š„‡†…†… VU\SPNWITNZNIRSPNZLNKNNKKMNINZNKIVUPNZ^ZNK $SWSZNINVNPNQIRSTNUKIaSWZ^NPU[NLILST`\N ‡† ƒ„ ’ “ ‰ ” †  ‡„ …   „ Š † ’  ˆ„ ’ ‹ † … ‰ …  † …  Œ † … ‚ „ Š ‰ ›† ‹  Œ „ …  † ‹ † † … ‰ ‹ ‘ž  † Œ ›‰ ’ …  † ƒ„’“‰“£–Š–‡„…Ÿ†‰‹†’„‹‘Ÿ‰Ž–”† TUK\\^IVSRNK]IXSaNaITUK\\^IUKUI"XXIL^VNQIR^KMN TSWSZNIaULNI[NTRUPIaNUZIKNK[U%I[S\NLI^TNVU] †…œ ‡† …† Ÿ „ ‡„ … ƒ„ ’ “ ‰ ” †  ‹ † Œ  ‡„ ‡† Œ “ † Œ † … œ N\SKVNI^_UI!`aNIZ`K[WNI"SWLUaNK\\NI"^WaNPUK\\N XSTSK[NWNIU[^IaSPNZNK\INLNPINTSW^KI`K\ ¡†… †“ˆ–…“–’Œ„Ž‰Š †… †… ‰’‰‡„…Ž†’‰“ˆ–…“–’œÂ„’„Œ†‡„‡‰Š‰› ‹„’“¡„£”†‘‹  †”„’›†’†ˆž‘Ÿ‰Ž–”†…†…‹‰”‰“† RNVNIXNa[^I(-*+,] NMS\NIVNKISZLRSTNUKI&SP[WNLIXUV`NW_`I'`QNK †‹†…“††‹ƒ„’“‰”†‡„…„Š†’ˆ„’‹†…‚ ‡„…‘…‘“„‡”†’‰‡„‡†…‹†‘ˆ„’‚ ‡„…†‡” †›Œ„Œ–‡ˆ†Œ†…‹‰‡‰ˆ„’‹†…‚ XSTSK[NWNIPN\NIZ`K[WNI[UTIP`ZNPINLNPINLUZ _^\NINZNKITSWNRN[IZSI"XX]INT^KIRSPN[UQI3^LNZ TNPNMNIRNVNINa^I(.*+,IaSL`ZI\N\NPIVU\SPNW] X^[NK[`ITNLUQINZNKITST`KU[`WIV^NIRSTNUKIU[^] ‰…†…„…†…“‰“‹„‡‡„…Ÿ‘†ŠŒ†… Œ„‡”†…†…Œ–…‰“‰ˆ„“„ˆ†Œ”–Š††… ‰…†…“„Š†…Ÿ‘‹… †ž¢‹„’†…É“‰“‹„… ˆ’–‘Œ‡„’„Œ†ž¢‰‡”‘›¤‰Œ†…œ …†“‰–…†Šœ ƒ„Š†‹‰›ƒ„’“‰”†ž£†Ÿ‘’‰£ †›‰œÊËÌËÍ XSaN\NUI\NK[UKMNITNKN_STSKINZNKITSK!NWUZNK (L^L,

DIEKFMGHJINEOJDHIOPG KLQGPLGPHLFH RSTUVWXYZSU[

©UŸUVWXYZSU[ ©UŸUVWXYZSU[ ZSU[WRSUŸ²WS›UVU ›œUWRSUŸ²WS›UVU ©U›WºWX³T´œ© V³©œ[Wº´œŸ²YŸU´UŸ ©Yžœ© uh a b l j ~ f d ’ b ¡ q q s „ `s p `f k d ¡ q … `p f i e – f d ’ b g  i b i h a b   } r ™ `  ¥q † `b g g k b e `a vhldb g de j b i dz b z fhc‚hl” b “ fe j h¸ ¥~ ’ b … b f h j i b e f k ‚ b ~ ’ b £o l ‚ h  b tf h j h  u˜ † ¥j k ‚ h i e d k d h b _f k ‚ b q „ ¤ } b ‘b } ¤ } b “ d z „ s ˜ r ‡ … ™ ™ s s b ˆ‚ h l ‚ k b £d ~ d a p m j ’ d uj k o i b `f e d a b z o db`dzkddjb–‚~d £e je|fd`d  damdohhplqoƒ}e~pi—| d—„ iipg…g}ksb™fs”£f lrh˜r” i—™ ’˜b’}‚ekcb`d h—† if…bsr„…`b l†e”b„–…’hqb¨‚ h˜‚sz™drej  \qq}b«s’i¬b_bqp‡ybg‚g‚kfhifk k‚`’jib—fcb„s˜r…‡‡˜‡q„„…˜…‡ d]z hlddbjgbdd~edjbbid„z…bqz™„frh„c˜‚rhrl”™b™“f«e–jh‚¸~db¬ko rs}ec”s}„ec”k`epfhifkbko’fded‘ {jzdidb–’b\dijk`f d h b ‡svb„s˜r˜qs… ˆo ” `b } ‡ s ” `b „ s … s ˜ dbfzdadb—¡b˜rqqr‡q‰Š‹ŒŒŒŠ¢•š‹ ™‡†˜„‡}b„…q‡™„„‡…†‡„‰Š‹ŒŒŒŠŠšŠ¢ `c‚hdhpmjo{bd’d`jpfhjk‘~‰Š‹ŒŒŒŠ¢š§Œ ‚~dbci †††”„…}‡q…q…††‡s”„…}˜™™‰Š‹ŒŒŒŠ¢‹•¢ ™™††‡s \]^ _`a b c d e f b g d h i j k b l j b k d m b no i f e d h ‰Š‹ŒŒŒŠ¢¢§Œ§ ‰Š‹ŒŒŒŠŠš¢Š zod’ ‰Š‹ŒŒŒŠ‰‰• e ppaqhr|rd`p s `k p tur p t`l p vwp x y\p j z i { tdm b  qs†`ª b —q„„~ i b ’ ‚k b z ’ i hb ˆz e – ’ ƒ td ’ j f e d h  b t`q ‡ b f i e b ¦ d k k f `b k o i `e ¥~ ’ ” no {d b _f k ‚ b s   i b l j b u a b t‚ i d – ‚  ~ d ¥j k ‚ h i e d k h b k j ‚ z b – ’ b td ’ j f e d h  b k `q „ psz™idsz™jf˜h‡ ˜n—yˆ }`pp}eb„z„fehc”d`ƒ jba„l…qb… u„¡s‡sq„s„`  b}s}~i€o‚ƒ„…sqq†††‡‰Š‹ŒŒŒŠ‰Œ‹Ž ‡}†buˆ £‚ ©Yžœ© ©RU¼œ[ oj za‘k zfkh’fz j“}ƒ—dh| d}…}~i ¦k bd b‚fkzbdni eddbi—f ojczbbq„}…~‡ib…h†o™˜‚†bg˜g„k˜b„fik czblkeoodlhjibb–ih’ƒvz bcfdh’bldkb„ib…k}` ˜sz™‰Š‹ŒŒŒŠ¢‰ }}lr¡™` niedi te `b  d k o i ” i e d mboz’‚bk’fozbjn`e bupb¡n’ i}p™b™–o„” ‰Š‹ŒŒŒŠŠš¢‰ coe uj k o i b  o z d {d i ‘k o e o i d b d  j b ‚ h ’ j h o – ’ ƒ a d l j d b ’ h  z  ƒ † r } … … … z  ’ a \]^ t‚ z s h b l j d  j i b nu x  ‘]ˆ€b no i f e d h ‰Š‹ŒŒŒŠ¢¢‰šš ‰Š‹ŒŒŒŠŠšŠš uh a b † q ™ `p b   ¥¡ ‡ … `ƒ b —e  ¡ q ƒ r ~ i ” `ƒ b u f uh a b  k e d h  d h b n—yb   f d z b q } „ `b   l  d e d ƒ ¥d | u e d h z h | d ^ ‡ … © UŸUTUŸW VY U›   ‚ {d h f b q „ ˜ « ¥ h ˆ‚ `” z ’ i h b u d `d h nj z pcs’prxry\p `pss’ippstus r z ’ f b “ f ’ p a z ’ b `j h b q „ ~ i ” ¥j k h i e k h b k j ‚ z b o ¤ b `‚ l j z i o b ~ d ’ d h b ˆo l d k – f d ’ b e fk ‚ b s   ub n—yb x y\b   uq ‡ „ ` ƒˆd’ddhbkobij`feƒb—fc¡˜…™ qhqd`b ’‚{kddzhjbcdhzbpi—¡ b„~’«…qq†s}q–i}¬bsf„ie™b„io™e`j ˜q……™„ ld|iedhzg‚fejoeƒc’‚z‚iƒg‚`‰Š‹ŒŒŒŠ¢š¢‰‹ yƒ„……sq†‡†…‡‡‰Š‹ŒŒŒŠ‰Œ‹• †buˆ vz ibb|ofl{o aoh¡¥p`fdejdhhbcddbj{‚ ebpzkdd{‚ kjbrb~pf``c dh‚ {dbƒ††r}††™”z`z¡„…}˜s}‰Š‹ŒŒŒŠ¢§‹š‰ efb’dˆe `b ˆ‚ ’ebjb_o £‚’b{‚ k”iba¶x xzx”i˜ed†ibon’ ijhz ¨j s}qej†b–b’uˆ ’b£j q  \q‡„`b’jadibljb–’b o`‚hzdejb_d|d \d   d e {j h ‰Š‹ŒŒŒŠ¢š‰§š ‰Š‹ŒŒŒŠŠšŒ v` · b f i d e d … ~ i b  ej`ecfƒbhuj b–dd{d bdtd ej`hf‚hebd–`d d{dbb¥o `fz’idjj h ‚ ‡ \b _e ‚ d l b i ` e b y‚ h ~ d ’ j b ¦k ƒ ™ } „ ~ i _`a b`o {d abzdlba†byb dlldjbb|~fbdz’ob}{d b–dl~dd –fd’bidhda”zd{dab ‚kdzjbtfif ˆkebq„„„`b ceq„bn—yb—˜s}ec”`blj kfpcdhhoepkeifbh`d td ˜˜sr –ld’pzdhb~’gjlodihdƒkˆ¡ucbf\j —fc¡„…˜˜‡…‡™…sqq‰Š‹ŒŒŒŠŠšŽ• pd’fkdlb~f`c‚pl’ƒ„…qss˜„‰Š‹ŒŒŒŠ¢‹‹‰¢ ‰Š‹ŒŒŒŠŠšŽ‰ fk‡¤rƒ ‡ ™ „ b a e j b ˆd _o  o h g | ƒ —e yp ` d e o h l e d b – ’ u d `d h z ˆdi e dhp nj hlfdlj p y’ di j p n’ o`dh ~ ’ ƒ t d c b n’ o `d h b `z k b s „ „ `b f i e b z o ’ ‚ k d h ƒ fd’b{eb’ozoadhbkdkj’j`db’‚kblki ¥k‚hib_ƒ]zabr¤†`spa’`hs}„`sp ˆ`cfdihbdhokdbi`hpeoh‚mbi`h‘ jz{dbqr‡ƒ—‡˜}r™}”„…q‡™sr„}}‡‡ hdij‚hbuo’¡„s˜rr……††‡boƒ~‚~d k}‚„’„db`b eoehjfdzhb„p’…qz}b˜`o ƒ|«dnd`j hb kadhdhb ˆoe f`dadh u¡†}„}˜˜˜”„…qss˜††‡†††b‰Š‹ŒŒŒŠ‰ŒŒ¢ –‚~d ¥~ kzo‚zejf‘]£yb –…dk d’ p˜ae ¡ s„~ i™ƒb\e `j hdi `jgo¯dh‚ed`di‚fezƒg‚`‰Š‹ŒŒŒŠ¢‹¢ŽŒ ‰Š‹ŒŒŒŠ¢•§‰§ ƒ ~iƒno …sh™„a™z‰Š‹ŒŒŒŠ‰Œ‹š †’skhb}ia ¦k ’n’ jzi`ejkhpbq` d”ipakƒ`p l„se˜per‚’j…h‡˜ƒ’‚rk„b„–r‚`c‚e `j h~hj fds˜ƒ ’hbd}„„” hokd`b bihl~ `h`j bahb jdzfdz pe`fbie bhz ~daj _ozoemdzjbijkoib`fedap‚h’ £e j b ˆf i e j b x h l d b ˆo e l d h d ¬   u¡ q „ „ „ z b a f c ¡ „ ‡ … † ˜ r ™ q q \f b uj d uh a b l ~ ’ b  o k b n—yb   b q s } † `s ƒ – ’ b ¨d i o z } ~ i —¡ `ª « ™ `¤ q s „ `¬ b —f c ¡ „ … q ‡ r † r q s … s … j ho¡ ˆu ƒ ‰Š‹ŒŒŒŠ‰ŒŠ t`™«iojb~„…˜˜‡…‡…„„sr d’dh¬ho‚ƒ—fc¡„…} \]^–fd’befk‚biojb–’ƒnoifedhbq†„`ps u`ibziediojzb–’ƒ£‚lodhb‰Š‹ŒŒŒŠŠšš‰ ‡ \j`deohledbˆfiedƒ–’ƒud`dhzj{d ©RU¼œ[ RSTUVWXY›œUžUŸ uˆpaebho‚ t`˜ b†cbz” zs` ‰Š‹ŒŒŒŠ¢‹•‰ ss…„q†„}„” …s„d}jb˜a}lr”b„—¡ …q–…’ƒ„£‚ r‡h„l„‚}z˜fr’jbb‰Š‹ŒŒŒŠŠš‹‹ hq‚p„b…zq`z qr‡«lhb]xx¬u¡‡˜}r™}”„…q‡™‰Š‹ŒŒŒŠ¢¢Š§§ sr„}}‡‡ ‰Š‹ŒŒŒŠ‰ŒŠ‹ ’ –to dk’pd_b ’bt`b ˜ b _`a ‡ ti p s t`p _u d `f p _ c d  j b a d z j ’ ƒ a f c ¡ „ … ˜ ˜ b ‡ ™ } … b ™ q † i p j z i {bfz dad” k dhi ‚e p ah| bqp ™yƒ ‡ … ~ i b   ¡ q s } `ƒ n—yƒ uh a b l j b to g b yj h   j e ke’h‚kbhn’ bizhlbt` ab‚zhb]x ldxbzqjb„ „…`b „„a`e „…qss˜˜s}˜}…buˆ ‰Š‹ŒŒŒŠ‰Œ‹§ „…q‡b™s™sb‡…˜˜ƒ ‰Š‹ŒŒŒŠŠšš• ubobbhdh n’ k`ƒu¡„…s‡ƒs˜}… uh  ¥¡asbc„”`b q‡b~i”iayd —fkcd¡„h…p qjh‡ksb†v`d …‡……hqpbq‰Š‹ŒŒŒŠŠ¢‰ ƒ„r`hƒ „„ƒ–uˆ’bƒdz h‚’ bzb`z ©Yžœ© _fdhb fz dadb ljbctfz f`dhode dje ‰Š‹ŒŒŒŠ¢‹•§ †}„e ` i e b h o  ‚ b _f ’ | b „ … ˜ ˜ ‡ … q „ r ‡˜} ³´œRW ž ³Ÿ© RUž ‰Š‹ŒŒŒŠ‰Š‹š h ‚ ƒ s … b a e  ¡ q „ ~ i ƒ —f ¡ €‚ h  h o o z b ni ˆz d i b x h “ ‚ b k ‚ z ‘k ‚ h i e k h b  m ’ j f h b l ]£y ¥j ~ f d ’ b z o  o e d b i h a b n—yb l j b ¨‚ h ‚ k e ‚ `‚ abˆo }„d`ª ‚k µebkiekbefk‚brp}¤q„`b`zab…c’bz’ih „s˜r…}™„ssq q`c „~i’”biarb„q~i_uq kil…qebssek˜je…b…_`a b™’f¤bezj ˆ’ d†b…h™or‚ uh VUZYºSTR³V ‰Š‹ŒŒŒŠŠ‹¢Š –—fc¡ ’ƒ£‚ l„…q}†…†„‡™™” okdbhn—yb bt`…sbte h„…q˜s†…r…†” lb‚ h¥q b™†}`b „ec ”`ª ”iabu„ …q™‰Š‹ŒŒŒŠŠ¢š‰ —¡e„ib…\d sqh‡if…’†b …u™¡qq…„}…‡”„˜s`ª ˜rba†d}e}‰Š‹ŒŒŒŠŒ¢§ ˆ‚ ’ e o z b \i ’ b q „ „ `b z ’ i h b  e j ` d  d `d b l  h ¥j k ‚hi e dk k dhb fhi fk b oe k dhi ‚e dh —d~ j °b r}„„p ]`e hofie‚hb˜p}~iƒ„…q‡™s„rqq‰Š‹ŒŒŒŠŠ‹¢ qq ’fdzƒb_bijhd’ƒb—fc¡„…sqb‡†‰Š‹ŒŒŒŠŠ‹‰ „sb}„…… £defld”€‚hb£d ¥j buj cdeie‚fhbsjeti bq’‚kb`b adbe\i dz’bjbq’‚„k~i uh azb‚ hbs†drh`b `c ’zb`z kbdajep\d ¡s‡h„bf€ bj{ ‚‚kp „…q˜q˜‡˜™˜ efl‚ab dpr™” ¤bqs” cekq}b ibijdae cpc| ’hp ‰Š‹ŒŒŒŠ‰‰‰ –hookc‚’‚‚hbib—f b_`a _us b `‚ tz td p ˆ e b f h h ~ ¶de“d·dbu‚fez¡„…}…˜…‡„…„‰Š‹ŒŒŒŠ¢§‹Ž ˜s µoe k hi e dk b _]b o¤ b _yp ’ k z b z i e z fd’bidhdaˆj bn—yb l j b n’ o `d h b   q s „ „ `ª tj ‚ z b l j k ‚ h i e d k d h b ‡ ¤ ™ b k `” ¨wb `j h cb˜…†q˜†} ‰Š‹ŒŒŒŠŠšŠ tzjadhp\i’b…}}}sq™”„…˜…‡†‰Š‹ŒŒŒŠŠŒ¢ qs†……… – ¥‡s`b ’ƒy’‘lj~f„…˜…‡™˜˜r}†™” d’bd’disb_yp—fc¡„„…˜… …q‡s siab—¡q‡~i”iabafc¡„…q˜}rsq…q˜ ]`edabzideb~‚~dq˜~ipd{’be`ladh hj r„„ec”`ªb—f c¡be„bs–˜d’ rdhb ˜…sdz }‰Š‹ŒŒŒŠ‰‰§ rd’ ††bae –……™„„q}” –’ƒno’‚kdhbydided`bldcdk‰Š‹ŒŒŒŠ‰Œ• bw‚hgdi q™p}~ip“f’be`ladh‡„~iboe`didbf`di u`e b £lhtfhj hb sk i b e i b k `lb le ˆe ‚ z  o k b  o k e b r „ „ `b n—yb i j ` f e b wz r‡s„„}†˜ kle`k b a ’ ` h b } ~ i ‘ h  e b d z  d ’ b ‡ k i _i _k £e d h l o b yd  f {‚ a d e ~ ‚ b —f c ¡ „ … ˜ ˜ ‰Š‹ŒŒŒŠ‰ŒŠŠ – f d ’ b i d h d a b  o k b   r … } `ª b l d ’ d `b t‚ i d „}}sr ¥j k ‚ h i e d k k d h b u d h d a b ‘b \d hb u¡ fh}dsh} ~’dejzb¦kƒ˜r„„s™…”„…qss˜‰Š‹ŒŒŒŠ¢•§¢‹ ebk`lbioedzbdedzjb™~ib†}‰Š‹ŒŒŒŠŠš‰š s™q‡… ‡…q‡q‡qr µ o e b k ‚ h i e d k b _]b ‡ ¤ ˜ b – ’ h b x `‚  j e j l o k d i b td ` f z b a e  b r „ „ ~ i b —]c ¡ l j b – ’ ƒ _d | d b td ’ j f e d h  b t`b … ‰Š‹ŒŒŒŠŠ‰‰‰ ¦‚|db i j `fe b£e ‚~ ‚dhbz ’ i hbn{d’ d| dh nd“ddb b ¥¡bqr`ƒb—fc¡„…qƒ}†…‰Š‹ŒŒŒŠ‰Œšš ƒ™™ƒrr‡ ]`e ¦ bg{” dejb`oz khiekzb”ek`a blj cz’hibe–ci f’ejbbf…k hiif”k‡k bk`” o’” –to fd’f’ƒeuddahddhabb¥‚  bqh†‚qa™d`b p —b lq‡†sp}\d e”`di „s˜r˜…s}r†† ‰Š‹ŒŒŒŠ‰‰§‹ €dcj ’„…s‡s}‡™}™s} db`za™c’baebrp}~ibho‚ƒ `s c]`e ehkddab daibƒ—¡ ]`e asƒnyde j™zd™b”{db l„j…d}hlb …z˜f…es}~ bz…ii’„ba˜zbla ’… e ~ ‚ b e c `az i e ” ¥j ~ f d ’ b g o  d i b i d h d a b  o k b n—yb ’ ‚ k b l ’ ` —fc¡ ¥j k ‚ h i b – ’ b _d | d b £‚ l o d h b t`} b   ˜ „ „ r r † ™ ˜ saleber”e}k~oi”’i”aeib”—ƒ i’˜”rfsl„d}hq˜”ez”a’`b’fdz —­„s˜rb˜q™†q†q”„…sq‡r‡s†q†q ‰Š‹ŒŒŒŠ‰Š• ’j’j„h¬ ‚b|—¡ dbqz~io”`b ’bid—f `dch¡„bz…jqz{d khikbj dfhle |°d’ dib‡`z hg fgj `sb v‚ij ¥qr« kbtj`jddde b¶de`dbkb—¡ …qƒlhb }†‰Š‹ŒŒŒŠ‰Œš‹ …ƒ™\€x ™ƒrr±‡ ]`e‚abioe’dejzbs„q‡ƒ¥jcfkdb‰Š‹ŒŒŒŠ¢‹•ŽŠ op…h~ilbdf“iik bkd mzbq–}’ƒ„ˆd ’d”…`b dh— bk`q ribb‰Š‹ŒŒŒŠŠ§¢Œ kdomibj`lfhe k}‚}i„d„b¦`ª ˜‰Š‹ŒŒŒŠ‰‰•Œ q˜b ‡f˜d™z˜¡ µe ‰Š‹ŒŒŒŠŠš§• –fd’ qohoe hp a‚`o’ dfhle | b – ’ ƒ t— } „ „ `b `ª ™ … ~ k dsheddh`d b—dƒ¥d ~j‘“]`e ‚ a b g f k f  b ¥ˆs ¦ b g d e j b k h i e k b e `a b c ’ h b – f h j b f h i f k b k o ’ yfalj b ¥o{dhb ydf{‚ade ~ ‚b —c¡ s „ `b \e i b ¶ d k b k ‚ h ‚ `j b ]€¦” x t x ˆ b td e d _o {f ’ f b – ’ ƒ ¨d i o z b k `q „ b `d z f k b q „ „ ` u d h d a b j z i j ` o {d b n—yb ’ ‚ k b l k i b k d ` f z zb„gsdh˜irjk k`‚ ogij‚’”e`a `”reis”q„‡}„q„˜¨i”ez  zq™„`ª”…`b—†„~ibuƒ„…qq‡™„„r}† ]€¨—x¥vbt’diohb zb‡sr`spb ceb`fkd „…}†s…‡†„†… hbyd ’d˜hr‡bs˜¤…r†`b ilrk”„bfs”˜b rd}frh†l„e|s¡™r~i”ia” zohj’djb}„eicdbezbzi‚kkebbioeedcidjzibdkzdb‚—¡ Y›U©U b—ez{b bqrsk~i”ii”aqbk—˜ ‰Š‹ŒŒŒŠ‰Š‹ hƒ „ … } r s ‰Š‹ŒŒŒŠŠ•ŒŽ q}`ƒ ‰Š‹ŒŒŒŠŠš§¢ —e  b €o  ‚ b w ¡ „ … ˜ ˜ r s s } … ‡ ‡ } }r™˜™‡b „…q‡s…r†˜s™s ‰Š‹ŒŒŒŠ‰ŠŠ‰ µe k hi b  dfhle | p s`z hb g fg j p q`z h ½ \f | b q b  o i b ‡ b “ e o’jboa¾bdhe‚|`‚ bakddejdb…’byd ozejdoei ¥j ~ f d ’ b i d h d a b ’ f d z b r ™ „ `ª b – ’ ƒ e d ~ d {d ’ j b ‡ ¥j k‚hhidiehdbkkkodbhu`e b_`a b„l„jb`p –dkldk’bibt`q „nyˆ bˆze w‚hgdibfidedbuoe`jhd’ƒ—fc¡\bxzadk ¥~’bihabz{abeb~’bkd`fhb‰Š‹ŒŒŒŠ‰‰¢ ‰Š‹ŒŒŒŠ¢‹¢¢ adoehdobsej„h~i”hpqole‚|ƒbb—f g’ocd¡h„…o}eps`z a„sb†˜c}}’h˜p _f dhoj bfzzbdlok adbdi ljzboyd’ {dkj‚c‚e dhbr‚b ¤†qs~ b’‚kid”izaj ¤iedi‚febd`dhb]`e ni d e g e f j z o b c o d b q £o b s n¥”   ƒ ‡ ˜ r `ª ‚ab ¦k ™ q z i e di coedhkdibz”lbnoio`coebq‡ƒ ƒ‡kipk`piezbqs~i”iaƒ„…q˜rq„„‰Š‹ŒŒŒŠŠ‹‰‹ ‡sr „…qss˜}„s‡s ‰Š‹ŒŒŒŠ‰‰‰‰ —fc¡ adh|cdb lb ¥ˆsp …~ci¡b¥o gdz ak „…˜…‡…r˜„†……”†q™†…‰Š‹ŒŒŒŠ‰‰• rbho‚ }r}r†rb ‰Š‹ŒŒŒŠŠŽŽ ae —fc¡u¿b–‚~db}†qq™™ ‰Š‹ŒŒŒŠŠŠ o e b k ‚ h i e d k b e f k ‚ b ‡ ¤ † b c o k d z b `‚ ˆ‚bs}„” hl‚keo~‚`ª bublj o`b¥z o’b„hbno`d`j …˜˜‡…‰Š‹ŒŒŒŠ‰Ž§‹ }†}„}†e µ c d g k b s „ ]n¥b j z d b l j g j g j ’ ƒ —f h j uh a b  o k d e d h  d h b n—yb ’ ‚ k b ® † „ „ `i e _`a b “ f ’ b k e `j k b ‡ tu p _u`p _ƒ k o ’ b p l  e p ¥j k ‚ h i ƒ _f k ‚ b s   u p } ¤ q } `p ¥d | d b } } „ „ l j z i o b } b c ’ h b ‡ p } b h o  ‚ b —f c ¡ „ … … q s zsc`f o’dkadbbfqi„dpe}d¤bs\d h l d e d b vl j z p   ‡ „ } `ª „…}˜s}˜†‡}…… t`l ƒ – ’ ƒ uj e i ‚ l j  f e d h b   b `d {d e b ‡ } fd’bbtd ihazbjadhb okden—yb dhdhb—r„~ ceibˆo ef`c ˜˜}qrqn‚e‚{d~dhbcdefb¦k‰Š‹ŒŒŒŠ‰‰Ž sk €‚ƒ ydhiej~oe‚hƒ—¡\fbujhb„s˜rr‰Š‹ŒŒŒŠŠ‹‹• q…r…† †™„s˜˜˜} „bdzd’dkfb—c¡„…q‡ \]b ˆd l˜~`d ib—f  ‚`b kdz–jb’bz¥o`dhdhb iediojzƒ—fc\de ¡„…qfb …‰Š‹ŒŒŒŠ‰‰š‰ r†„‡qw „qr ˆe‚ed`bz‚’fzjbf`e‚abad~j‰Š‹ŒŒŒŠŠ§Œ ¡ „ s r b ˜…‡†„qs ‰Š‹ŒŒŒŠŠ§• krd†ridb«hzb`z obeho`d k‚hb‘b ‚`j d`d hp„i¬…˜…p‡o…h™jqhr ˆdm b dz fi e j b qk i qe i qk `q¨wqle ˆe ‚h`‚ ¡_ €ob{b ¿o hpj’df”dvm z‚°izd‚bµtb je°\\y ›œUW RSUŸ²W S ›UVU ‰Š‹ŒŒŒŠ‰Ž¢‹ ¥k i e k h b e f k ‚ b d l d b k `e b ¨wb – ’ b nf  j | ‚ ¥~ ’ b g  i b i h a b z  i b z i e i  z b i o  j b – ’ h b _d | d d ’ d rldp˜c~di”kiabƒ—ˆ —fƒ„c…¡nf k d e `j h b ˆe j h   ‚ ’ d | d h a d | d b s } „ e c e b k uo’” ¥~ ’ b z d {d a b   s ˜ „ „ `s b l k i b – ’ h p ˆo e f ` ‰Š‹ŒŒŒŠŠ‹¢ ˆe d h ‚ i ‚ b t’ ‚ l e d h b \i ’ b n’ i h b £o e o ~ d b c e i z i blk i b u e `h’ bc fz b£{hdhb z ¥j k h i e k h b ‡ e f k ‚ b c e f b r ¤ q „ `p k `l ° b l  e q˜}rsq…q˜bi’ƒ‰Š‹ŒŒŒŠ‰Œ•¢ r…˜‡˜} qƒr„„`b—¡s~i”`b„…}†b„sq™‰Š‹ŒŒŒŠŠ•§ ]xxxbƒs–˜d}kd”`” ’bdhjebbh„…dq’je}b˜’‚…k˜¡€ o ` z `z ¡ „ s ˜ r † † r s r „ q b†„™™ pk’‚dzkibp]x – ’ hƒ „…q‡™ss…™…††” „…}…˜™™˜q™™ g g k b f i k b e ƒ f z a ° k h i e ƒ – ’ ƒ y d  o ’ d h  b k `q r p V³©œ[Wº´œŸ²YŸU´UŸ ‰Š‹ŒŒŒŠ¢¢Š‰Œ „}˜™† ab_n]¥bn’`hb„…˜…‡™™‡s‡ss ‰Š‹ŒŒŒŠ‰Ž‰§ ‰Š‹ŒŒŒŠ‰§•‹ zc’ ¥j dkd`‚ hbecf`d ablkdbo—f edacb¡–„d…ij˜`˜‡… f’|‚ ˆokbn—yb‡r‡`ªbuod’eo~‚b„}”‡™b¨o ½ no {d ¾ `‚ c j ’ b d h  k f i ±i e f k c ‚¤piefk k ‚ h i b _ƒ ]z d a d b   i q b – ’ ƒ ˆd e j z b t`q z ` vh   f h b ‡ „ e c † „ e c b “ d z ¡ k `l l ’ ` p   w¥ ‰Š‹ŒŒŒŠ¢•‹‹§ ¥j r™™kki…‚bssh™kie†`ƒ j ’ b `z eidhjbsk—f `bcfi¡e„b]…hqe‡j|™‚sb—„„brdsz˜b¯™˜„„ec ©UŸUVWXY›œUžUŸ ¥jk‚hib_bfzdadbfkb}¤q„`bziediojz bkhieb‚zb‡p}¤†p}b’jziss„„¨w ‡s»pd`dhpcoezjap~’bkd’jfedhbk`bq™ cdkbioecfkdpedhb`d¤bc‚¤pedh`d¤ b`dd“buˆbadedbho‰Š‹ŒŒŒŠ‰Œ‹ ‚ lzl‚`d a°\\€b jgkfƒ˜……}rs”„…}s™s™™™™‡˜ ss ˆdko`bˆa‚ho¡„…q}˜……™™‰Š‹ŒŒŒŠ¢¢Ž¢Š ™}˜ ’_ ‚ksƒ–„’ƒ~£o lh‚bahfck¡f„h…jqh‡sbh…‚q}˜r‡b˜¦k bbauˆ e l’`pad’bekeziezƒ„…q…˜…™„‰Š‹ŒŒŒŠ‰ŽŽ¢ k‚‚hi biikhab lj bˆ‚fhb  ®q}„`ª ‰Š‹ŒŒŒŠŠšŽ ¥j ‰Š‹ŒŒŒŠ¢Šš‰ ¥j k ‚hi b e `ab ‡k i b qk `b e i d`fb le g ‚ g k b f b k f ’ j h o e b k d k j b ’ j ` d b ’ j h  b k ‚ z i i ” i a r „ w‚ g ‚ k b f i k b —‚ `o b x h l f z i e j ” ˆo e f `b  o e \f z b ˆd h ‚ e d `d p b \f z b ˆd h ‚ e d `d bno di” ¥j z o {d k d h b _ƒ f z a b ‡ p } ¤ … ” ™ p } ~ i b h o  ‚ ‰Š‹ŒŒŒŠ¢šŠš „ s ˜ r r q ™ r q „ b ˆ‚ h l ‚ k b ¹j ’ d p ¹ j ’ d b r s } e c ” udo`z edcjz‚bi™bl~ibj`j jhh~dbs`k d h b   ‚ {d h f b z o ’ ]£yb —¡ } ~ i ” i a b —f c ¡ „ … ˜ ˜ ‡ † … ™ s ‡ s ‡ ™`ªbbkso}g„be€ ‰Š‹ŒŒŒŠŠ‹Š ¥j s † p r ˜ p } } p v wp k d e d ‚ k o p z o ’ j ` f i ƒ b ˆa ‚ h o z i e i  z b – ’ ƒ ¨d a j l b —d z | j ` b q „ ‡ b c ’ k  iab„s˜r˜„‰Š‹ŒŒŒŠ‰‰•§ q„r}… n—yb k `e bs s } e c ƒ c d e f ‘c o e z j a bl k i bl  h k ‚ h i b _]« – ’ b £‚ l o d h b k `b † ¬ ¥o `d k —bˆd}z‡b…¯`ª cƒ„o…` q‡’™dsk‰Š‹ŒŒŒŠŠš§ „bn’ „ros`d ˜™h no{dbihabq…¤q}`bi`febnuyx t~i” x~‚b \¡q„¤}`ªp’jziejkbsps¨ƒs‡–i”ia v`’dzb€‚’‚diohb—ƒ„…˜˜‡…‰Š‹ŒŒŒŠ‰§¢‰ „s™}}} k‚idƒwgkbfikbk’fded‘e`c‚h‰Š‹ŒŒŒŠ¢š§Žš z\\¡ `z‡¡„qs„˜qrv¶Àb …‡‡q”„b„s„…b˜ ”b„svs ˜r¶r……††‡ƒ dh ‡ti qt`p _i `p ¥e p – ’ ƒ tcfdi ohz ’ i h vk d k ‚ `b – d h i j b ¦ k b s z j z j b i o `c ‚ k b ‡ `b s q – f d ’ b uh a b n—yb   q } ‡ `b   ¥™ `b —± h  ƒ —¡ „ … q … s ˜ ˜ } ™ ™ « ul k b `’ | h j b z `z ¬ }}}}s˜ _nb]£yp —¡¡™– ¥e ‰Š‹ŒŒŒŠ¢‹¢‰ ˆj hdekdk b‚m ‡„ }„e cadlj pu¹‘ty¥p “eaoe oo ‰Š‹ŒŒŒŠŒ•Œ§ ’by‚ j˜b–™’b†e˜d˜|qd ‡iahb}„~i”q„iabho‚ƒ„…q™q}‰Š‹ŒŒŒŠ‰Ž•Œ –’ƒy‚h~d’jb— qsi–ƒ}ti iƒ„…p˜qt`p ˜‡™‡‰Š‹ŒŒŒŠ‰ŽŠ †rrblj ™˜ …ggp}k~bi”f`b no {d b z o  o l d b `‚ i ‚ e p d e `d ldbcdef zco’ hdg b ” z ohj e p dab m ‚fg ¥j z o {d k d h b c d h  f h d h b z o `j b  o e `d ikbb’f‚zkddazdjbb–—f cbh„~d…’qjbsios˜‰Š‹ŒŒŒŠŠš‹ dh~ d‘bf’ z dƒ – dk d’ bssp }ƒ —¡ ‘b i o e d {d i ƒ – ’ ƒ ˆo e j h i j z b to `o e lokddh hohb  \b ®r„„`ª b dldb z `e p ‚`d r‡„–i„s”n” k`e ” `c ’ ” k e `k p † – i ‡ t`e p  e z p k ‚ z td m b z j d  b c d h  f h b   u q … } `ª b   ‚ k b – d k d ’ rr˜…r˜‡ p_j ’jzhieke‚pgdglkƒbbfi k b fz dad” fldhƒ u oj ‡ „ b c e i b nˆ\]b £d `c j e d h b u¡ ™ q q™™…™ ž³[ UTW R œŸUŸ² k„`q s b c e i b ˆ‚ h  o z b ˆd h l d h d e d h b —f c x z b —¡ – ’ b y ’ b k `r b te  {e   ‚ e u_x x ” ‰Š‹ŒŒŒŠ‰Œ‹¢ ‰Š‹ŒŒŒŠŠŠ¢ —f c ¡ „ … } ˜ … † ˜ ™ ‡ ™ ˜ … … q } † … † } } s † ” „ … q ‡ ™ ‡ ˜ q s ‡ r ‡ rqbuƒ}r}†}˜”„…}…††…™s}…} ‰Š‹ŒŒŒŠŒ¢ŠŒ ydfb `o`cfdi b k ‚’ d`b e ohdhb |  ZSU[WRSUŸ²WS›UVU ¥jk‚hib_ƒ]bljb–’ƒˆdhlodbydeid coekfd’jidz‘ilkboe’fbdhijsbdje¸kd`j ‰Š‹ŒŒŒŠŠšŒ• ‰Š‹ŒŒŒŠ‰Ž¢§ ˆo k e b n—yb † ‡ … `b   ¥q „ `b a e  b _ s „ „ e c ¥j ~ f d ’”…l}jk„‚`b hiekd‚khdihdbjhofelpidedhj’obe b`d q‡„z„f`kƒ ˆ‚fhb jhbk‚zi°ziediojzbae¡s„~i” da’jh|db|bcoeohd’d`dhbw¹ƒ ¥j k ‚ h i e d k d h b e f `d a b l j  o e f `b v`c d e ” `b b h  b – ’ b £‚ l o d h b t`q } b `c ’ b `d z f k l d h b   k ojziidej{d h  b £ƒ s b £d ` j h  b s k `b ul f e qb„˜†} ss…r˜… —dedbho‚ƒ—fc¡„…‡…†ƒ™…‰Š‹ŒŒŒŠ¢§Ž• ‡‡ƒ™†† ho‚b—fc¡„…˜˜‡™„™†™˜˜‰Š‹ŒŒŒŠŠ‹Œ –dkdeidbˆ‚‚’b—ˆ¡„…}˜bqqq‰Š‹ŒŒŒŠŒ‹¢¢ kbq‡„„b—fc¡„…q…„}„™„‰Š‹ŒŒŒŠ‰§Ž• …rr zd`djb ‚kzb–’bvzd’„…˜˜‡…‰Š‹ŒŒŒŠŠš§š ¥j z o {d k d h b _f k ‚ ” z j d  b  d k d j b l d h `beohjzddhidbbl jus ˜†zqdbh b\q „„„ jzpb„_f bndb™el}„~ji~‚iwg blki]£y efdhbfikbfzdadb ‚kb–’bno’‚kdhbydi –yfd\°’bkj·‚jh’dbˆd _`a bldjhkb‚\q hibkafzf‚zebƒk‡’tu fdedb£evwp j|d n—yb ˆokb  q‚qk‡b„€ `b ¥s‡`b ˆjhtd jeb~’h niedsiob \q „b«ks‚’i˜¬bb~r’_ tf e‚hb¦‚|edj{b—f c¡„…kqd…{d s}†s„{j }zdid zdadbu_]nu qqr‡q kbf”bz’ ded`bnoifedhb—fcb„…qss…‡„}r˜† x\d zdidhdi`b ss~ib”i–a‚h`c ƒ„…q…r†rps‡typ ™r _ dzdrh}pu„†”`b †‡„qq}”„…qd…~ork†bquj ˜}eis‚bbhyƒ ‚bz`z’  fu˜ ‰Š‹ŒŒŒŠ‰§¢‹

‰Š‹ŒŒŒŠŠš•Š

‰Š‹ŒŒŒŠ¢§‹§Œ

‰Š‹ŒŒŒŠŠ‹

‰Š‹ŒŒŒŠŠŽ§‰


456678 5

0123

"#$#%&' <+.2=.4>(27("5+27?.("7(@+,+)('+9=6+5>(<+.2=.4>(A1B1C>(8*9:7D+ )*3;+,7(;*9:7+6(3*.E+3;=5(6*95+.27.4+.(:*,+.D=5.E+F(G+,7(7.7> 3*9*)+(+)+.(;*957.2+)(:*;+4+7(5=+.(9=3+-()+,+(3*,+H+.(8*9:*,+ %+3?.4+.(A/IB1CF("7+,(;+47(3*9*)+>(,+4+()+.2+.4()+,7(7.7()*3;+,7 5+)(;7:+(274*,+9(27("5+27?.(J5+3+(K*,?9+(<=.4(G+9.?(A"JK<GCF L+3=.>(6+:=)+.(M+N+.(G*3+E?9+.(-+9=:(47475(D+97(,+47(5+)(;7:+ 3*.44*,+9(6*95+.27.4+.(27(-+2+6+.(6=;,7)(:*.2797(27("JK<G> )+9*.+(:*-+97(:*;*,=3.E+(AOB1C("JK<G(276+)+7()?.:*9(3=:7) G?9*+>("=6*9(@=.7?9>(;*95+D=)(PG<"(M=:7N(<+.)0Q?9,2($?=9(RI/1(7. @+)+95+F(A597;=..*H:C

1 1!

Ž ” ’ ” • A ” • “ à0”’áB•áâ’á

Ž – !"!#©ª«¬œ£¤£¯¥®œ¶ Ǥ¡¯±œ·¨²¨ ±¤µžµž§¯¥œ¯¶¯œ¯Ä¯§œµ¯µ¯± ®¤¶ž²œÊ®¨¥®œª¨²¯¦ž® Â ±¤¶¨¯³œ©ª«¬œµ¤²´¯Ÿ § ȯ£¨¥œÆ¯¥Ÿ¨œ¡¨²¨¡ £¤¥¯£µ¯´œ±ž§¤±Ÿ œ±¤£¤¥¯° µ¤²¤²¯¥œ¯¡¯Ÿœ¡¤²Ç ¡¯¥¦¯œ®ž§ ¥®¯¥¥¦¯Âœ¼¯§ œ ¥ ³œ£¤§¯§¨  ¡¤²Ÿ¤µ¨¡³œŸ¤¡¤§¯´œ ¯œ£¤§¤¯Ÿ ¤£¯ ¥œŸ¤¥ ž²³œª¤¡žœÈ¨²° ËÌÍÎÏÐÑÒ¦¯¥®œ±¤£¨¶ ¯¥ ¶ ¦¯¥¡¯²¯ÂœÉž§œª¤¡žœ ¡¨ ¶ Ÿ¯£µ¯²œÊ®¨¥®Â ¡¤²§¯´ ²œ£¤§¯§¨ œ¡¤¥¶¯¥®¯¥ º¥®®¨§œÅ°Ó³œ¯¥¯±œ¯Ÿ¨´ Ÿ¯§¡žœ£¤¥¦¯£µ¨¡œ£¨¥¡¯´¯¥ ¬¯£¯¥œ¸¨²¯Ç´£¯¥œ£¤¥ ¥®° µž§¯œ¶¯² œ± ¤²œ©©ª¬Â ±¯¡±¯¥œŸ¤²¯¥®¯¥œ¡¯±¡ ŸÂ ¸ ¡¤£¨ œŸ¤¨Ÿ¯ œ§¯®¯³ ©¤§¨¯¥®œ¶¤£ œ¤§¨¯¥® Ư¥Ÿ¨œ£¤¥®¨¥®±¯±¯¥ Ÿ¤£¯¡œ£¨¥Ç¨§œ£¤§¯§¨ œ±¯±  ¤²¯Ÿ¯¯¥œŸ¤¥¯¥®¥¦¯œµ Ÿ¯ Ô±žœÕ¨¶ œª¯¥¡žŸ¯Â £¤¥Ç¤¡¯±œŸ¯¡¨œ®ž§œ¨¥¡¨± ©¯¶¯œ£¤¥ ¡œ±¤°ÀÖ³œÆ¯¥Ÿ¨ ©ª«¬ÂœÆ¯¥Ÿ¨œ£¤£¤° ½¯¥®® §¯¥œÆ¯Ä¯¥œª¨Ç¯° ²Ÿ¤£µ¯´±¯¥œ®ž§œ ¡¨œ¨¥¡¨± ´¦žÁœ¯±´ ²¥¦¯œ£¤£µ¨±¡ ±¯¥ Ÿ¯¥®œµ¨¯´œ´¯¡ ¥¦¯œ¦¯¥® ±¨¯§ ¡¯Ÿ¥¦¯Âœ»¤Ä¯¡œÔ±ž µ¯²¨œµ¤²¨Ÿ ¯œ¶¨¯œµ¨§¯¥Â ×¼¯¥Ç §ØœÕ¨¶ œª¯¥¡žŸ¯œ¦¯¥® ×ɞ§œ ¥ œŸ¤¯±¯¥œ£¤¥·¯¶  £¤§¤¯Ÿœ¡¤¥¶¯¥®¯¥œµ¤µ¯Ÿ³ ²¤Ú¤± œŸ¯¦¯Âœ¸¯¥œ²¤Ú¤± œ ¥  µž§¯œ£¤¥®¯²¯´œ±¤œ®¯Ä¯¥® Ÿ¯¦¯œµ¤² ±¯¥œŸ¤¤¥¨´¥¦¯ ©©ª«¬œ¶¯¥œ¡¤²·¯¶ œ±¤£¤§¨¡Â ¨¥¡¨±œ¯¥¯±œŸ¯¦¯œ¶ œ²¨£¯´³Ø Ư¥Ÿ¨œ¨¥œ£¯£¨ ±¯¡¯œÆ¯¥Ÿ¨Â £¤£¯¥¢¯¯¡±¯¥œ±¤£¤§¨¡ Ư¥Ÿ¨œ£¤¥®¯±¨œ¡¯± ¶¯¥œ§¤¯Ÿœ¡¤¥¶¯¥®¯¥ £¤¥¯²®¤¡±¯¥œ¯±¯¥œ£¤¥Ç¤¡¯± £¤¥¶¯¡¯²œ¶ œ£¨§¨¡ ®ž§Âœ«¯œ´¯¥¦¯œ ¥® ¥œµ¤²£¯ ¥ ®¯Ä¯¥®œ©©ª¬Âœº¥®®¨§ Ÿ¤µ¯ ±°µ¯ ±¥¦¯œ¯®¯²œ©ª«¬ Ù°Ó³œ¡¨¯¥œ²¨£¯´œ£¯± ¥ µ Ÿ¯œ£¤£¤¡ ±œž ¥ µ¤²¯¶¯œ¶ œ¯¡¯Ÿœ¯¥® ¥Â ¤¥¨´Â Õ¤µ¤²¯¯œ±¯§ œ¯²¯ ȯ£¨¥œ´¯§ ¤£¯ ¥œ©¯²¯¥®œÕ ²¨ ¦¯¥®œ¶ ¦¯± ¥  £¤¥®¯¥Ç¯£œµ¯² Ÿ¯¥ Ư¥Ÿ¨³œŸ¯¥® ¤²¡¯´¯¥¯¥œ¡ £œ¯Ÿ¨´¯¥ ¨¡² ¥¦¯œÛÍË Ê² œ¬¨Ÿ¡ ¯¥¡ž²žœ ¡¨Â ¦¯¥®œ£¤£° ¬¤Ÿ± œŸ¤£¯¡ µ¨¯¡¥¦¯

6!7+89

'()*!+,-. $%&#%

—Ž‘Ž’“”•

{|}~€‚|ƒ„…|†‡|ˆ‰|Š~‰|‹~Œ~

˜™š›œžŸ ¡ ¢ £¤¥¦¤§ £¨¡  ©ª«¬œ­ž®¦¯° ±¯²¡¯œ§¯® ³ Ÿ¤¡¤§¯´œµ¤²´¯Ÿ § £¤¥®¯¥¶¯Ÿ±¯¥ ¡ £œ¡¯£¨œ©©ª¬œª¯±¡  ¬¯®¤§¯¥®œ¶¯§¯£œ§¯¥·¨¡¯¥ ¸ ¹ Ÿ œº¡¯£¯œ» ®¯œ«¥¶ž¥¤Ÿ ¯ E >CA’•”D•D>á 2 ¶ œª¡¯¶ ž¥œ¬¯¥¶¯§¯œ¼² ¶¯³ ­ž®¦¯±¯²¡¯³œª¤¥ ¥œ½¾¿ÀÁψ£ ¡¨¯¥œ²¨£¯´œ¨¥®®¨§œ§¤Ä¯¡ Ÿ±ž²œ£¤¦¯± ¥±¯¥œÀ°Å ¸¨¯œ¤£¯ ¥œŸ¤¥ ž²œ©ª«¬³ Ưį¥œª¨Ç¯´¦žœ¶¯¥œª¤¡ž Ȩ²¶ ¦¯¥¡ž²žœ§¯¦¯±œ£¤¥¶¯° ¯¡œ¯²¤Ÿ ¯Ÿ œ¯¡¯Ÿœ±ž¥¡² ° —– – µ¨Ÿ ¥¦¯Âœ¬¤²¤±¯œ£¤¥¦¨£° àD’áââ’0’á — µ¯¥®œ¶¨¯œ¶¯² œ¡ ®¯œ®ž§œ©ª«¬ ;!+7&(;&#8#%6@PQRFGHíýûñùó1ñ ¦¯¥®œ¶ Ÿ¯²¯¥®±¯¥œ±¤ ô÷ïòþñù3óIJHóþýó1÷ ü9ñïõý66@QR ®¯Ä¯¥®œ©©ª¬Â KLHó îöôñ6ñïóþý3óMFHó1ñõöüþóNýôñø3 ª¤·¯±œ¤§¨ ¡œµ¯µ¯± LOHóîöö9óúîõüñ6ñï3óIIHóúýïüóúîõüñ6ñï ¤²¡¯£¯œ¶ µ¨¥¦ ±¯¥³œª¤¡ž ¥œÆ¯¥Ÿ¨œ¡¯£ §œÇ ¯£ ±Â ñùüõóSó÷ðüó8ñöüôýóTú÷þýÿñö ýU ¶¯ ¬¤²¤±¯œ±¤²¯œ¶ ·¯¡¨´±¯¥ ¤£¯ ¥œµ¤§¯±¯¥®œ©©ª¬ ª¯±¡ œ±¯²¤¥¯œŸ¤² ¥® £¤²¤ž¡±¯¥œ§ ¥  ¤²¡¯´¯¥¯¥œ£¤²¤±¯Â ɞ§œ¤²¡¯£¯

—

STUVWX"#$ YZ#%[T U\VWUZ]\^TUZ_\`WaUZbWZ]cdef &' &'()*)+,+-+.(/01(2+,+3(,+4+(5+.2+.4(3*.4-+2+67(8*9:7;

!"!# '()*!+,-.

âáâ ST|YW`Z[TU}Y`}}\ fa`bWVWZ{Y^Y`}Y`

<J~JGL&()?.27:7(,+6+.4+.(6+2+ ;+;+)()*2=+(27+)=7(6*,+57-(M+3+. €=9+N-3+.(N=)=6(3*.E=,75)+.(+.+) +:=-.E+F($*9;=)57>(4?,(;+,+:+.(,+H+. ,+-79()+9*.+(+)5?9(,+6+.4+.(E+.4 5*94*.+.4(+79F(&)7;+5.E+>(;?,+(5+)(;7:+ ;*94*9+)>(:*-7.44+(,+H+.(3=2+3*.N=97.E+(F ‚"=2+-(D+27(97:7)?(27(,+6+.4+. :*6*957(7.7>()+9*.+()?.27:7(N=+N+ )=9+.4(;+4=:>ƒ(5*9+.4(M+3+.F <+-)+.>(M+3+.(3*.E+2+97 6*93+7.+.(+.+)(+:=-.E+(6+2+(;+;+) )*2=+()=9+.4(;*9)*3;+.4F(<?,+(:*97.4

;*9-*.57(+)7;+5(4*.+.4+.(+79(27(5*.4+,+6+.4+.F "*,+7.(75=>(,+6+.4+.(E+.4(;+:+3*3;=+5(5*.+4+(6+9+(6*3+7. ;*9)=9+.4(29+:57:F(<*9=.5=.4(7:7) 6*3+7.(5*5+6(5*9D+4+(2+.()?.:7:5*.F M+3+.(5*5+6(3*3;*97)+.(6=D7+. )*6+2+(@?-+.(&94+(2))(E+.4(5*5+6 ?)=:(2+.(3*.=.D=))+.()*9D+()*9+:.E+ 3*3;*97)+.(E+.4(5*9;+7)(;+47(8"„MF ‚&.+)0+.+)(5+367,(;+4=:F('+:7, 6?:757(7.7(+)+.(3*.D+27(3?2+,()75+ 3*.D+,+.7(,+4+(5+.2+.4(:*,+.D=5.E+>ƒ ,?.5+9(M+3+.F(A:=:C

<’=’á –

¡¯£ §œµ¯ ±Âœª¤µ¤§¨£ µ¤²¯¥®±¯¡³œ ¯œ£¤²¯Ÿ¯ µ¤²Ÿ¤£¯¥®¯¡œŸ¤¡¤§¯´œŸ¤£¯¡ £¤¥®®¤¥¶ž¥®œÉ¤¥¶´ Ÿ ¼ ¥¯¥¡ œ¬¯´¤ŸÄ¯² Â ª¤£¤¥¡¯²¯œª¤¡ž³œ·¨®¯ £¤¥®¨¥®±¯±¯¥œ¤²¯Ÿ¯¯¥ ®¤£µ ²¯¥¦¯œµ Ÿ¯œ£¤¥Ç¤¡¯± ®ž§œ§¯® œ¨¥¡¨±œ©ª«¬Âœ¬¤¥®¤° ¥¯ œ®ž§œŸ¤±¡¯±¨§¤²œ¦¯¥® ¦¯¥®œ¶ Ç¤¡¯±¥¦¯œ¶¤¥®¯¥ Ÿ¯§¡ž³œª¤¡žœ¡¯±œ£¤¥® ²¯œµ Ÿ¯ £¤§¯±¨±¯¥¥¦¯Â ת¤¥¯¥®œ¡¤¥¯®¯œŸ¯¦¯ £¯Ÿ ´œµ¤²£¯¥¢¯¯¡œ¨¥¡¨± ©ª«¬³Øœ¡¤²¯¥®œª¤¡žÂ ©¤§¯¡ ´œ¬¯£¯¥ ¸¨²¯Ç´£¯¥œ£¤£µ¤² œ¨· ¯¥ ¯¡¯Ÿœ¶¨¯œ¤£¯ ¥¥¦¯œ ¡¨Â ¬¯£¯¥œ£¤¥®¯¥®®¯³œ· ±¯ ¤²¯¥œÆ¯¥Ÿ¨œ¶¯¥œª¤¡ž £¯Ÿ ´œŸ¯¥®¯¡œ¶ µ¨¡¨´±¯¥ ¶¯§¯£œ¡ £Â ת Ÿ œŸ¡¯£ ¥¯œ£¨¥®± ¥ £¤²¤±¯œ£¤¥¨²¨¥³œ¡¯ œŸž¯§ ±¨¯§ ¡¯Ÿœ±¤¶¨¯¥¦¯œŸ¨¶¯´œ¡¯± ¶ ²¯®¨±¯¥œ§¯® ³Ø ¡¤®¯Ÿ ¬¯£¯¥Â ÜÝÞÝß

ghihjklmnopqkrpstosqnihughihjkvqouwpqgstjkxkgqyzsqpqrlxqn

][vwxZyzdy{zdy[

{VWXYZ[\]^_`\]^_ abacbdc]ef]e^[dbghd chi_j_k[j]g[jbdg]\]lg]e \]m]e[WWXZ {Vn]eio`Xbjh[ioa` p]e^[^h\[gbabe]e^]e {Vq_i_g[r]e^[ao\]_ abeodoe[j]g[gbeshd` g]e[iba]e^]j[cba]_e ibe_hd {Vn]eio[jbdiba]e^]j_ tbesl_i[u_e]ej_[Z]` lbim]d_

àᕔ‘àᔕáâ

ãäíîïðñïòñïóôîðñõñöí÷ø÷ù úñûõüñïõýóðñöüóø÷ñöóþýõñþóûüïñøõü ôñùüÿó0üùñóðõñïòþñûóþüûîöó11ú23 4ýÿñïó5ÿñöøîù åæäí÷ø÷ùóøîûñùóõîïðñïòñïóþîöñù þîóòñ6ñïòó11ú2óôîøñø÷ü õîïðñïòñïó0î0ñù7ó8ñô÷ïóÿñï9ñ ôîô0îïõ÷öóûñòñöó0îõüùó0ñöüùñï 0îøñþñïòó11ú2 çåä îñðüïòóúîõýóôîôñï ññõþñï õîïðñïòñïóù÷ð÷õóôñùüÿóøîôñÿóðñï 0üùñóðüõñïòþñûóþüûîöó11ú2óúñþõü çæäíîïðñïòñïóþîöñùóúîõýóðñöü ø÷ñöóþýõñþóûüïñøõüóôñôû÷ ðüñïõüùüûñùüóûîï ñòñóòñ6ñïò 4ýÿñïó5ÿñöøîù çæä îñðüïòó ñ6ñïóú÷ñÿ9ý ôîï9ñô0÷õóõîïðñïòñïó0î0ñù í÷ø÷ùóúñûõüñïõýóðñöüóùüùüóþñïñï 1ú2óôñôû÷óðüõîûüùóþüûîöó11ú23 4ýÿñïó5ÿñöøîù7óýøñóøüñöóôñôû÷ ðüùñô0ñöò÷ïòóú÷ûöñ9ýòüóðñï õñþóôñôû÷óðüñïõüùüûñùüóþüûîö 11ú27 èæäþýóñïüøóøîûñùóõîïðñïòñï 0î0ñùóðüóùüùüóþñïñïó1ú27óýøñ ôîïòñöñÿóþîóòñ6ñïòó11ú2óðñï õîö ñðüóþîôîø÷õ7ó ñïù÷óôñôû÷ ôîôñï ññõþñïóþîôîø÷õóðñïóøîûñù õîïðñïòñïóôîïðñõñöóðüóô÷ø÷õ òñ6ñïòó11ú27 éêä5ý÷ïõîöóñõõñþ7ó îöôñ6ñï øîûñùóõîïðñïòñïóðñöüóø÷ñöóþýõñþ ûüïñøõüóøñø÷óõîö ñðüóþîôîø÷õóðüô÷þñ òñ6ñïòóï9ó÷öïüñ6ñï7óîöö9 úîõüñ6ñïó9ñïòó0îöðüöüó0î0ñùóðü 0ü0üöóòñ6ñïòóþüöüó1ú2óøîûñù õîïðñïòñïóûîøñïó9ñïòóõñþóôñôû÷ ðüÿñøñ÷óï9ó÷öïüñ6ñï æëäôûñïó4ýÿñïóðñöüóùüùüóþüöü ûîöõñÿñïñïó11ú2óõñþóôñôû÷ ðüÿñøñ÷óðîïòñïó0ñüþóýøîÿóþüûîö 11ú27óýøñóô÷ïõñÿóðüóô÷þñ òñ6ñïòóøñø÷óðüùñô0÷õóõîïðñïòñï ùñøõýóúîõýó8÷öðüñïõñöñ7 êìäíîïðñïòñïóþîöñùó îöôñ6ñï þýó1ôñôû÷óðüõîûüùóï9 ÷öïüñ6ñï

–

— :#5(;

— @-7

4-++5

/à001 23

'*!#

Žà”> ?

i…†‡ˆ‰kŠ‹ŒŽul‰…Žk‘…†’†Ž‰“‹ ”sqxsrrk•k–…‹’’kŒ‹—k˜Ž‰’ˆk‘kŒŽ™Ž‰Œk––txkxŽŒ—Ž‰Œkš‡Ž™Ž› ‘Ž‰Ž‰œk’…“Žkž‰ŽŸž†—Ž‰kžŸŽ†‰kŸˆŽk–tsxkŠ‹›Ž‰kq…ŒŽk†k“‰ŒŽ› —ŽžŽ‰ŒŽ‰k‡Ž’Ž› k–tsxkˆ‰ŒŒˆ—k¡•¢kŽ“Ž’k“ŽŸˆ‰£Žk––txktŽ‘“† xŽŒ—Ž‰Œ 

tribunjogja-05-03-2013  

Tribun Jogja Edisi 05-03-2013

Advertisement