Page 1

ó í ÷éèé éú

÷éðòéúêÿéìò

æçèéæ éêëëé éìç éæéê

íêîçïðñéðòêóôõí íêðéïòñèêéö÷òðêõíøù úûêõôõüýþé÷ñúêø

ðÿêõõ0 0ôôô

12Ó3Ó4Ï5637ÏÊÓ89Ð64

BC D E F G H IJ K J L M F N F G H O P H Q R STFLCUHMJGTFV

èéúììéúéúêðÿêóü0ôôô êæ æêôóíõóóôôôêôóíùùüêçþêóõ

WFLEXFHYFTFHPJLZFZE PF G [ [ E N H E G K E \ H O ] ] `wxñ|‰wòã|zwæyywˆ‰|‰…wó|…|wôõwö„å| VîUïW›•X–—˜™š›XœX~og feq\z]ge`o[sge`o[]\{\nx `\fo|`\n]ž`c|`efo\]usl¬ uf\p\]÷ð\`]dog\f]c\` Z`__Zn]msl]\[\f]]tt]tneg\` z\{\`sz\{\`] \zpoi`r\ b\c\]n\_\]Zqo]}|h\]co]t[\s geghZ\pz\`]p\fon]ce`_\` co|`] \_Z{|p\iq|a]te`o` _|n]r\`_]co[|iepz\`]žnp\g vm€jw]g\n\gx]dZ\]_|n]^\s uco`]b\c\]ge`o[]zesløx iZc\]\r\]coh|i|`_]be`s ^|n]o`o][oc\z][eineb\f rei\`_]žnp\g]uco`]yig\r`x c\io]be`\gbon\`]\boz] Z}ps ^|n]ze[o_\]cozeg\f]Yoes nof]ù\co]£o`_]r\`_]heip\fon `\`]\ðoeix]t\[Zsf\[Z`r\]_|n ge`_e}|p]cZ\]beg\o`]n\s pohZi\`]Z`[Zz]tt]co}e[\z {\`]co]c\n\g]z|[\z]be`\n[o  Zc\p]te[o\{\`x]~og`\f ttx] Z}pnof]zegZco\`]ges ž`c|`efo\]usl¬]n\`_fZ`_ [\gbon]ge`ez\`]tt]tneg\` ”•–—˜™š›œžŸ ¡— ¢š£ ¤¤

A¹º»¼?ÄêÖÄ¿À»¹¿½¿ÂAÁ긿¾ÃÁ

¹¿Á¿Å¿?¸Öêú¸Æ¸ûÌ×üÌÑÉ×ظAÏÍ×É˸¼ÆÞý¸ºÓÊÉ͸¼ÐÏ׸¿ÑÍÉü× ÍÌÑÉüÉáÉ׸ØÚÓ¸üÉ×ظÈÉÑǸËÉÎɸÐÏÕÌÔÓÚËáÉ××üɸá̸ØÉþÉ×ظû ÔÉÐɸÓÉØɸÇÎϸÕÚÈɸÐϸÂÒÉÐÏÚ׸½ÉØÇþÚÊÉÑÎÚÙ¸ÂÓÌÍÉ×Ù¸ÂÌ×Ï׸ÛÿÀ Ü߸ÍÉÓÉÍà¸AÏ͸ÖÉÑÇÐɸÄÉüɸÇ×ØØÇÓ¸ÿÆÞ¸ÉÒÉ˸ÓÉþÉ××üÉà¸úÉØÉ ÐÏÒÚ×ÒÚ׸ÔÇÓÇÊÉ׸ÑÏÈǸËÇÔÚÌÑÒÌѸû¸ÍÉÇÔÇ׸ÒÏÍ×ÉËà

vwxyzw{|}~w€‚|wƒ„…†|‡ˆ|…}|‰…wŠ‰~‹wŒ~‰|‰

1 Ð 636^ _ 3 46Ï 62Ó6 ÊÓÏÓ Ê8 1Ó

¾¼ú¼¸0¸Â@Å¿¹¿?ָƸÂÇÉËÉ×ɸÐϸÂÒÉËÏÇ׸AÌÍÔÌÓ¸ÒÌÍÔÚ¸ÐÇÓǸÐÉ׸ËÌáÉÑÉ×Ø฻Éá¸ÉÏѸüÉ×ظÐÇÓǸÐÏÔÉáÉÏ Ç×ÒÇá¸ÍÌ×ØÏËϸÍÌËÏ׸ÇÉÔ¸ËÉÍÔÉϸËÌáÉÑÉ×ظÍÉËÏʸÉÐɸۿA¿Âßà¸ÂÒÉËÏÇ׸AÌÍÔÌÓ¸ÐÇÓǸÐÉ׸ËÌáÉÑÉ×ظۻ¿ì¿Ãßà

”•–—˜™š›œžŸ ¡— ¢š£ ¤¤

³Æ4º¿ ± ·š¹ž £š£ ¼š£˜ ¡—˜—·š À—¼š¡ µ—ž´žŸŸš£šž ˜—£ »´›£š´ ™š›µš´ ·´›˜ Æšž·¶˜ Æ¶µ—˜·´™ · šµ´ ƺ ¶ŸÉš¡š˜·ššŸ—£šžŸ »š˜´ ³·š™´ž ÂŸ ›š™´¹ œ´™š »´£´¹š· ¶ŸÉš¡š˜·šÃ ³—·—£š¹ ´· ¼—¼š¡ ˜—£ ˜—™›´ »´··µÃ š›ž ¼—¼š¡ »´ Æš›µžŸ ³´·´™—ŝ¸ ³¶™˜¶›—ž ›—žŸ¹´£šžŸ ·—˜··µ ¼š£˜ µ—»—™ µ—ž´žŸŸš£šž ›¶»š šžŸ¡·šž »š˜š· »˜šžÃ ¿—£ »—žŸšž ¡˜šž ¤Ã!µ³ ·˜´šž »šž œšžŸžšž ÉšžŸ œ—˜š»š ´ž´ ›š™´¹ œ´™š »´£´¹š· ™—œšŸ´šžÃ ›› ·—˜™—œ· ™šš· ´ž´ µ—˜™´™ œ—˜š»š µ—˜™´™ »´ ·—µ´ Àš£šž Â—ž·š˜š Á—£š¼š˜ Àš£˜ ˜—£ Æº ¶ŸÉš¡š˜·ššŸ—£šžŸ »´ ŸšžŸ ¡—È´£ ¿Â ¤ ¿¶ ¤ ³´·´™—ŝà ™—œ—£š¹ œš˜š·Ã »´œšžŸž —»—˜£šž»™È¹4ž»´™È¹— ¿—£ ·—˜™—œ· ¡—›»´šž ›—žŸš —ž˜· šžŸŸ¶·š Æ¶›ž´·š™ ³µ¶¶˜Å—Ÿ šš·™È¹šµµ´¼ 4³ ˜š¹ ¡— ·š˜š ·—µš·žÉš »´ ·˜¶·¶š˜ ¿¶—›š¹ Â¶—š ÉšžŸ ¼Ÿš µ—›—˜¹š·´ ™—µšž¼šžŸ ²³ ¡› »´˜—™›´¡šž µš»š ™—œ—£š¹ œš˜š· œž»š˜šž #´·£šž·š™ Á¶£»š #4 ¤´±´Ã ”•–—˜™š›œžŸ ¡— ¢š£ ¤¤

’“”’W•X–—˜™š›XœXohZ\`]ge[ei]beife_o `\`_\`]g\f\]fon\g`r\x n\p\`]~]Yeie[\]ybo]ž`c|`efo\]vYyžw]co t\qo] a]{\i_\]de`__Z`_a]tneg\`]o`o q\nZi]n\{\f]Ÿ|_r\z\i[\s \_en\`_]fes [eio`_\[]c\pZnZ]zei\b]co\q\z]f\`_]\r\p b\`q\`_]¡¢]zon|ge[ei]`r\iof]ne`r\bx]\nZi ze] \_en\`_]Z`[Zz]gegheno]f\rZi\` ne_e`c\iof]o[Z]zo`o]co[ZghZpo ge`__Z`\z\`]zeie[\]\bo]r\`_]co[\ioz `•abcd \`ez\]h\`_Z`\`]beig\`e` n|z|g|[o«]Z\bx]t\qo]ge`_of\ps r\`_]ne_\n]g\ZbZ`]one_\nx z\`]qoz\]b\c\]cez\ce]l¬­ks\` e1f1,&f.g(,.h&'.0+ij teh\_o\`]n\_o]g\fop zeie[\]\bo][eifehZ[]g\fop]\z[o« 2&,/)-)fj(,.j&k(*( ge gbe i n o p \ [ z \ ` ] q e q \ z s q e q \ z hei|bei\fox j&'(i((,.%&f(,*(.(/(' g\f\]n\nZ]c\io]h\`_Z`\` eif\g\]f\`_]\r\pa]bio\]­k 2&23(,/),.-('(,( c \ ` ] h e z \ f s h e z \ f ] o ` f [ \ n \ f o ] q \ s [ \ pZ`] o`o]`\oz]zeie[\]\bo]c\io l'(,-k1'l(-+.em.*+.n+,*+( io`_\`]zeie[\]\bo]r\`_]z\n\]o[Z]co|s t [ \ f o Z` ] e i\`]ge`ZqZ] \_en\`_x %&f(,*(o bei\foz\`] £ecein\`cf}psž`cof}pe ®dZnZ]n|z|g|[o«]zeie[\]o[Z]b\z\o]gefo` tb||i{e_] \\[f}p\bboq]v£žtwx Z\b]c\`]{\i`\`r\]po[\gx]~\bo]f\r\]nZb\ `•abcp t e b\ `q \ `_ ] be z \ `] n \ n Z] ¤¥ ¦ § ¨ © ª ge s `_]r\`_]h\r\i q)3&',)'.r&,*&'(f.n+,*+( `enZfZio]q\nZi]r\`_]co[Z[Zb]b\c\][\pZ` hhe\ib\\bz\]]fh\\rr\\a°i]][zoze`e[\``r_\]xt]¯| \ q o x %&f(,*(.rr.s1tu)-&, ¢k\`a]c\`]ge`egZz\`]fei\`_z\o\`]zof\p  eg\`_][\z]\c\]r\`_][eifof\]c\io]qeq\z ge`\ioz][e`[\`_`r\]co]\`[\i\]Ÿ|_r\ 2&,/)-)fj(,.j&k(*( _\]~egbenx]teqZgn\p]{\i_\]ho\f\a j&'(i((,.%&f(,*(.(/(' pezo`f_]g\ ”•–—˜™š›œžŸ fo`of]zeie[\]gegheheiz\`]zes ¡— ¢š£ ¤¤ k&23(,/),(,.l'(,-k1'l(-+ 012341 1 413161284

64 1 8-1

 171 6137,832131

318 471

41311 71

178 21471 0123467891 012346 3 01234 2138 121 1421

318 

./012345672789

Ž+ ( . %( , / ) , ( , ,  ( . r ( * + 1-k1f.u+,//(.e1'(2+f 1 1 71

178 21 4178 318 4178

318 442

318 4178

*428 8384+

!"#$"%#&'(")"%#

89Ë: ‚ƒ„…†‚‡‚ˆ‡…‰Š‹‚Œ„…Ž„…‘Š’„…“„ƒ ;<=ÍË>Í

‘

?@A

¿Â4³³ µ—˜šž »šž µ—›œšÅš šÈš˜š¸ ½¹˜´™·É À™žŸ š£´š™ ³´™™É ¤¸ ›— ›´£´¹ œ—˜È—˜š´ »š˜´ ™š›´žÉš¸ ÀšÉ º£š·š™ 55¸ »š˜´µš»š ›—£š ¡¡šž ›—»´š™´Ã ³´»šžŸ ›—»´š™´¸ »´ Á—žŸš»´£šž ºŸš›š Áº Àš¡š˜·š ³— £š·šž¸ ³—ž´ž "6¸ ·š¡ œ´™š ›—›œšž· ´š »šž ÀšÉ ›—›—˜·š¹šž¡šž µ—˜¡šÅ´ žšž ›—˜—¡šÃ ½¹˜´™·É Éš¡´ž œ—˜µ´™š¹ »š˜´ ÀšÉ ›—˜µš¡šž ¼š£šž ·—˜œš´¡Ã 7—»´š™´ œ´š™š¸ Éš ”•–—˜™š›œžŸ ¡— ¢š£ ¤¤

*422 1421

012344

01234 241 121 1421 41311 1

413161286711

47+11 71

âãwä|z|‰|zw€ãå|}wä}||‰wˆ‰…‹‰æ|wçæ‹~zwèãå}

éêAêÆéêAêë¸Ã@?¾º¸Å¼¹?º¿ì¿?ÀÖ¹¿éºÂÀé¿¼íº¿¹¿Åý¿?

¥¦ §¦¨ª¯° ©ª¦±² « ¬­® ÊËÌÍÎÏÐËÑÒÏÓÔËÌËÑ ÕÖ×ØÙÚÙÛÜÝÙÞßàáâãäå

£š¡šž ¡´˜´› £šµ¶˜šž ¡—Ÿ´š·šž µ—˜™—¶˜šžŸšž¸ £—›œšŸš¸ :;<=;>?@AB=CD?EBFBFG?HDF;IBFGJ?I@I@A;=;?K@C;?KD?K@>;L ³´ µ—˜™š¹ššž ºž»š¸ »šž ¼š»´£š¹ ½´·´¾—ž ¿—µ¶˜·—˜ ›—£š£´ ½´·´¾—ž ˜´šž ÁšŸ´ Â˜´œž À¶Ÿ¼šÃ ³—˜·š¡šž Ä¶·¶ ¡—Ÿ´š·šž EBFBFG?HDF;IBFG?<@FM;KD?I;G;D?>NL;?<;LDO?H;P;Q À¶˜žš£´™› ¢š ´ µ—ž£´™ š·š µ—žšžŸŸžŸ¼šÅšœ £šµ¶˜šžÃ Æ´˜´› ¡— C;LBFR;?;K;P;Q?:@C;?SBL;?EBGBFGJ?R;FG?I@AM;A;>?C@>DL;A »·˜š´œž Äž¶¼·¶¶Ÿ »¼š´˜ÇŸ ›š´£Ãȶ› š·š ·˜´œž¼¶Ÿ¼š Ç Éš¹¶¶Ãȶ›Ã

%&'()*+&,-+.*&,/(, 0('/(.%(,1231

@<=;L?>DPN<@L@A?K;AD?EBFBFG?HDF;IBFGJ?K;F?=@ACDC I@A;K;?KD?I@P;>;FG?GBFBFG?L@AC@IBLO TUVWXYZ[\]^Z_Z`_a]b\c\ {\i_\]p\`}Zi]h\_o\`]\[\b`r\x defeghei]jklm]n\nZa]cofei\`_ \pz\`]h\n\o]cef\]r\`_][eis –¿ºÆº ƶ›ž´·š™ ³¶™´š£ ž´—˜™´·š™ pZq\`]h\[Z]c\`]nZgbZia]r\`_ c\b\[]co]YZ[\]^Z_Z`_]p\`}Zi –¿ºÆº  Â »š£š› ›—£šžŸ [ieiq\co]_\i\s_\i\]]eiZbfo]^Zs \zoh\[]pZq\`]h\[Z]c\`]pZq\` ™Â—¡žžŸ¶¡š£¶žŸ Á´ —ž¶ŸŸšÉœš»¡´šš˜ž· šš ¸ Æš›´™ !" `Z`_]to`\hZ`_]co]tZg\[ei\ nZgbZi]r\`_]ge`rei\`_]cef\ ¤¸ ›š¹š™´™Åš µ—˜Åš¡´£™šÉžš ˜»šš¡˜š´ ·  ³·»—ž· u[\i\]vtZgZ[wx]yzoh\[]zeq\co\` [eifehZ[x —£¶µ›—ž· Á˜¶Ÿ˜š› Â ³#Á¸ $¶˜› o[Za]iZg\psiZg\p]{\i_\]co yfb\n]q\n\`a]r\`_]ho\f\ #— š¹š™´™Åš –´»´¡›´™´ Â ¿›š¹»´¡·É¸ »šž |z\fo][eifehZ[]p\`}Zix]~\z]n\_o hei{\i`\]po[\ga]bZ`]fZc\p ƶ ¸A¹º»¼?¸½@¾¿?À¾@¾Á¸Âº?¼Ã¿Äº n ›ž´·š™ Á—»£´ ³—™š›š ƚ£´™š ›—£š¡¡šž \ c\ ] [ \ ` c\ s [ \ ` c\ ] z e p o cZ b \ ` a [ \ z ] [ e i n o p \ [ ] n \ _ o ] \ z o h \ [ ] [ e h \ n ` r \ ½¿Âĺ¾¸¹¼Â¿Å¸Æ¸ÅÇÈÉʸËÌÈÇÉʸÍÉËÎÏиÑÇÈÇʸÒÌÑÓÏÊÉÒ [\z]\c\]{\i_\]co]f\`\x š  »´—ž™´ »—žŸšž Åš˜Ÿš #™ž –šž¶›œ¶¸ \ h Z x ] \ n \ ` \ ` ] o [ Z ] z o ` o ] h e i o f o ] \ h Z ÔÉËÕÉÌÑÇÔËϸÖÇ×Ç×ظÂÏ×ÉÈÇ×ظÐϸ¾ÌËɸÅÇÒɸÖÇØÇ×ØÙ \`[\Z\`]b\c\]te`o`]vm€ Ɨ £ ˜š¹šž ¿¶žŸ¡¶µ¸ Æšœµš·—ž žžŸ¡´»£Ã ÅÉÈÇÔÉÒÌ׸ÅÉÑÚÙ¸ÂÇÍÉÒÌÑɸ¼ÒÉÑÉÙ¸ÄÇÍÉÒ¸ÛÜÝÀÞßà¸ÅÏ×Ï jw][einop\[]hehei\b\]iZg\p ¢š £   ¤¤ ”• –— ˜ ™ š ›œ  ž Ÿ   ¡ —   ”•–—˜™š›œžŸ ¡— ¢š£ ¤¤ ÒÌÍÔÉÒ¸ÏÒǸÒÉá¸ÈÌÑÔÌ×ØÊÇ×ÏÙ¸ÈÉá¸ÐÌËɸÍÉÒÏà


4567689

0123

3456789:;<=47>9?7@A7B?;C6D4  

Š‹Œ‹Ž‹ ! " # $ # %& ' ( # ) " ! & ( & * # + ' # ,./0 122 Ž‘’“”•–•—˜™˜– EFGHFIJKLIMNOLNHPIFJOHNGKOQP

š˜™˜•›œœš˜ž˜Ÿ• ¡›¢˜ž•˜£˜™ RLJSHFGOINIJPOLPJNOTFGLPGNLNIONLNIONQN ¤¥˜ •¦§•¤¢› œ¤¢¨™¢•˜¨˜Ÿ FKUSGPNOHNGKOVFIWFINPOXIQSIFYPNOQNI ©œ ˜¡•›˜¤˜•˜¨ž¢ •£˜ž¡Ÿ•ª«¬­ ¢Ÿ¢®•¯œš¢¢ž˜Ÿ•¡š¡š•°˜Ÿ± QPZNGNTLNIOGKTPNZOVFIWKNJOLFONGNZ ˜¨˜Ÿ•¤¢±œ˜ •£˜ž¡Ÿ•¢Ÿ¢•šœŸ²˜¤¢ [T\\]^__] ³˜¨£¥ •°˜Ÿ±•šœŸ¤¥ ¥Ÿ±•›œ– Ÿ±¡˜£˜Ÿ• ¡›¢˜ž® `abcdedfghai ´¨¥Ÿ¥š•µ˜Ÿ¨•§£˜Ÿ¤˜ ¤ jk l m l no pqmkorsqmtqutovwqusxuxt ¶ž˜ £œ œ¤•·Ÿ¤¥Ÿœ™¢˜¸•¹˜¡º¢ ·»ž™˜Ÿ¸•šœŸ±˜£˜¨˜Ÿ¸• ¡›¢˜ž ˜¨˜Ÿ•šœŸ±¡˜£•›˜¤˜•¨¡˜ £˜•·¼ ¤œ³¢™¢£•¤¢›œ ¨¢ ˜¨˜Ÿ•šœŸ»˜›˜¢ ÜÝÞßàßᐎâãäàãåàß ª«¬­•›˜™»˜•›œš¢¢ž˜Ÿ•¡š¡š® ªÖ•š¢¢˜ •¤¥˜ •¦§•¤¢©˜Ÿ– ¹˜¡º¢•šœŸ²œ˜™¨˜Ÿ¸•¤œ³¢™¢£ ¦¤˜›¡Ÿ•›˜¤˜•™œšœ™£œ •›œ – ¤¢Ÿ±¨˜Ÿ•Òª•š¢¢˜ •¤¥˜ •¦§ £ ˜Ÿ™˜¨™¢•©œ ²˜˜Ÿ•š˜™¢ž•šœŸ– £˜š˜•ª«¬­• ¡›¢˜ž•˜¨˜Ÿ•šœœ– £˜ž¡Ÿ•˜¡®•×¢•™˜š›¢Ÿ±•¢£¡¸ ²˜¤¢•³¥¨¡™•°˜Ÿ±•ž˜ ¡™•¤¢›œ – š˜ž•¨˜ œŸ˜•©œ©œ ˜›˜•³˜¨£¥ ® ¨œ¨ž˜Ø˜£¢ ˜Ÿ•¤˜Ÿ•¨œ›˜Ÿ¢¨˜Ÿ ž˜£¢¨˜Ÿ•¤˜˜š•šœ¢ž˜£•›œ ±œ– ½¾¢£˜•šœ¢ž˜£•¤¢•™œšœ™£œ  ©˜ ¡•£œ ¨˜¢£•©œ ˜¨ž¢ Ÿ°˜•™£¢š¡–  ˜¨˜Ÿ• ¡›¢˜ž®•§œ˜š˜•¤œ³¢™¢£ ›œ £˜š˜•ª«¬­• ¡›¢˜ž•©¢™˜ ¡™•š¥Ÿœ£œ •¥œž•Õžœ•¹œ¤•²¡±˜ ©œ¡š•¤¢£˜Ÿ±˜Ÿ¢•¤œŸ±˜Ÿ•©˜¢¨¸ šœœš˜ž•¨œ•¿›¬ª®À««•›œ  £¢¤˜¨•˜¤˜•˜±¢® š˜¨˜• ¡›¢˜ž•˜¨˜Ÿ•™¡¢£•šœ – ¤¥˜ •¦§•¨˜ œŸ˜•©œ©œ ˜›˜•¢™¡¸ ½§œš¡˜•³˜¨£¥ –³˜¨£¥ •©œ – ˜Ÿ±¨˜¨•šœŸ¡²¡•£¢£¢¨•›œŸ±¡˜– š¢™˜Ÿ°˜•ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÂÇÁÆÁÂÁÆÌÄ ˜¨ž¢ Ÿ°˜•ÊËÂÇÁÆÁÂÁÆÌÄÉÄÂÍÆÇÈ £˜Ÿ® ÄÂÍÆÇÈɤ¢•¦§¸•˜¡•³˜¨£˜•¤œ³¢™¢£ ™¡¤˜ž•¤¢–ÃÅÆÙÄÉÆÇÚÉ՜ ©œŸ– ½—˜™¢ž•ž˜ ¡™•¤¢¢ž˜£•¤œ– £ ˜Ÿ™˜¨™¢•©œ ²˜˜Ÿ•·Ÿ¤¥Ÿœ™¢˜ £¡¨Ÿ°˜•¨˜©¢Ÿœ£•©˜ ¡•¤¢•Û¨£¥– ³¢™¢£•£ ˜Ÿ™˜¨™¢•©œ ²˜˜Ÿ•·Ÿ¤¥Ÿœ– š˜™¢ž•©œ™˜ ¸•¤˜Ÿ•²¡±˜•˜¤˜ ©œ •Ÿ˜Ÿ£¢•¨¢£˜•›œ ¨¢ ˜¨˜Ÿ•˜¨˜Ÿ ™¢˜®•§œ˜š˜•¤œ³¢™¢£•š˜™¢ž•©œ™˜ ¸ ›œš¢¡•¤¢•©¡˜Ÿ•¦› ¢•¤˜Ÿ ˜¤˜•œ¡³¥ ¢˜•©˜ ¡•šœŸ±œŸ˜¢ ™¡¢£•©œ ž˜ ˜›• ¡›¢˜ž•šœ– ›œš¢¡•¯ œ™¢¤œŸ•¤¢•Î¡¢¸Ï•¨˜£˜ ·Ÿ¤¥Ÿœ™¢˜•¤˜Ÿ•¤¢ž˜ ˜›¨˜Ÿ Ÿ±¡˜£®•·Ÿ¢•™˜š˜•™œ›œ £¢•Ÿœ±˜ ˜– ¹˜¡º¢•¤¢•Ð¥£œ•¹¥¡ •§œ˜™¥Ÿ™  ¡›¢˜ž•šœŸ±¡˜£•¨œ•˜ ˜ž Ÿœ±˜ ˜•°˜Ÿ±•šœŸ±˜˜š¢•¤œ³¢– Θ¨˜ £˜¸•§œŸ¢Ÿ•ÑÒÓªÔ® ¿›¬¬®­««®•¾˜˜¡•¤¢•™œšœ£œ •¬ ™¢£•£ ˜Ÿ™˜¨™¢•©œ ²˜˜Ÿ•°˜Ÿ± ¹˜¡º¢•šœš› œ¤¢¨™¢•¤œ³¢™¢£ ª«¬­• ¡›¢˜ž•©¢™˜•šœœš˜ž•¨œ ©œ™˜ •™œ›œ £¢•µ ˜º¢¸•Õ¡ ¨¢¸ £ ˜Ÿ™˜¨™¢•©œ ²˜˜Ÿ•·Ÿ¤¥Ÿœ™¢˜ ˜ ˜ž•¿›¬ª®À««¸•š˜¨˜•™œšœ™– ¦³ ¢¨˜•§œ˜£˜Ÿ¸•·Ÿ¤¢˜¸•¤˜Ÿ €}‚y{{zzOƒONQNON„N…OJNZKIOPIP†OJPWNOTFGKYNZNNIOPLKJOVFGNVNPLNIOHPYIPYONYKGNIYPO‡P„NOQPOENINZO{PG]OˆFyRzE GKL{z|OT}N{XY~{NyXG ˜¨˜Ÿ•š¡˜¢•šœŸ±œ»¢•›˜¤˜•™œ– £œ •··• ¡›¢˜ž•šœŸ±¡˜£•¨œ £œŸ£¡•™˜²˜•·Ÿ¤¥Ÿœ™¢˜¸Ï•²œ˜™•¤¢˜® MNIWOVNYPZOJFGHKLNO…FHNG†OVFVHKNJOHNIMNLOPI‰FYJSGOJFGWPKGOVFININVLNIOVSQN…IMNOQPOHPYIPYOPIP] šœ™£œ •¨œ¤¡˜•ª«¬­®•Õ˜ž¡Ÿ•¢Ÿ¢ ¿›¬¬®­««¸Ï•¡²˜ •¤¢˜® æåáäç

7D9?;ÿ7<9C7@9<>7C9:;Düýü> 6=79?;ý4@7877<937C76ÿ7<9@4ý7<@6967

ï{y{[[E E{†OE[X}‚zOƒO~NGWNOFVNY HNJNIWNIOHFGYFGJPUPLNJOQPOSWNVOK…PN VP…PLOEO{IFLNOENVHNIWOñ{IJNVòOEHL TNQNOTFI‡KN…NIOôFIPIOñ÷|øòOJKGKI QPHNIQPIWLNIOQFIWNIOZNGWNOYFHFƒ …KVIMN] ôFTFGJPOQPLKJPTOQNGPOYPJKYOSWNV K…PN†OZNGWNOTFðNZNIO\OWGNVOFVNY {IJNVO[T÷ø]___]O{IWLNOPIPOJKGKI [T]___O‡PLNOQPHNIQPIWLNIOQFIWNI ZNGWNOyNYVPYOñ÷_|\òOTFLNIO…N…K] ôFQNIWLNIOZNGWNOGNJNƒGNJNOYNJK WGNVOFVNYOKIJKLOTFðNZNIO__OWGNV yR{ô QPHNIQFGS…OYFZNGWNO[T^\]__OTFG WGNV] &"&#& #*!&O [TO ø^]__]___ ôFVFIJNGNOPJK†OZNGWNOTFVHF…PNI LFVHN…POFVNYOñHKMHNðLòOS…FZOTPZNL O \O WGNVO [TO ÷ø]___ O_OWGNV O_OWGNV {IJNVO[T^ø]___]O{IWLNOJFGYFHKJ OOWGNV O [TO ø]\\]___ O\__OWGNV O\__OWGNVO [TO ^]÷_]___ ‡KWNOJKGKIO[T]___O‡PLNOQPHNIQPIWLNI O\_OWGNV Oø_OWGNV Oø_OWGNVO [TO \ø÷]ø_]___ O\_OWGNVO [TO ^] _]___ ZNGWNONLZPGOTFLNIO…N…K]OñLJIò O__OWGNV OøOWGNV O__OWGNVO [TO ø^]÷__]___] OøOWGNVO [TO \ø]÷]___

Š‹Œ‹Ž‹Ž‘’“”–•œº˜£Ÿ°˜•¨¡œ ¤¥Ÿœ™¢˜¸•¤˜Ÿ•¯Õ•¦™¡ ˜Ÿ™¢•Î¢Ø˜•¿œ¢– š¡™£˜ž¢•²¢¨˜•›˜™˜ •˜™¡ ˜Ÿ™¢•²¢Ø˜•¤¢ ©¢™Ÿ¢™•˜™¡ ˜Ÿ™¢•²¢Ø˜•¤¢•Õ˜Ÿ˜ž•¦¢  ˜Ÿ»œ•·Ÿ¤¥Ÿœ™¢˜® ·Ÿ¤¥Ÿœ™¢˜•£¢¤˜¨•šœŸ²˜Ÿ²¢¨˜Ÿ® šœš˜Ÿ±•šœŸ±±¡±˜ž•™œœ ˜®•Î˜Ÿ±˜Ÿ ¾œ£¡˜• š¡š•¦¦Î·¸•ÐœŸ¤ ¢™š˜Ÿ МŸ¤ ¢™š˜Ÿ•šœ ˜š˜¸•›˜¢Ÿ±•™œ– žœ ˜Ÿ•˜›˜©¢˜•©˜Ÿ°˜¨•¢Ÿ4œ™£¥ •£œ ±¢¡  ¿˜ž¢š¸•šœŸ±˜£˜¨˜Ÿ¸•¢¢£¡•©œ¡š•£œ – ¤¢¨¢£•©˜¨˜•˜¤˜•¤¡˜•›œš˜¢Ÿ•©˜ ¡•¤¢ šœŸ»¢»¢›¢®•—˜¨¡š•™˜²˜¸•›œŸœ£ ˜™¢ š˜™¡¨•›œ ¡™˜ž˜˜Ÿ–›œ ¡™˜ž˜˜Ÿ•˜™¡– ¢Ÿ¤¡™£ ¢•˜™¡ ˜Ÿ™¢•²¢Ø˜•°˜Ÿ±•š˜™¡¨•¤¢ ›˜™˜ •˜™¡ ˜Ÿ™¢•²¢Ø˜•¤¢•·Ÿ¤¥Ÿœ™¢˜  ˜Ÿ™¢•²¢Ø˜•°˜Ÿ±•¤¢˜¨¡¢™¢™¢•˜£˜¡•©œ ±˜Ÿ£¢ £˜ž¡Ÿ•¢Ÿ¢®•¾œŸ¤˜£¢•¤œš¢¨¢˜Ÿ¸•¢˜•šœŸ±˜– š˜™¢ž•£œ ©¢˜Ÿ±•¢š¡£–¢š¡£¸•°˜¨Ÿ¢ ¨œ›œš¢¢¨˜Ÿ®•½Õ˜ž¡Ÿ•¢Ÿ¢¸•¨œ¢ž˜£˜ŸŸ°˜ ¨¡•š˜™¢ž•©œ¡š•šœŸ±˜Ÿ£¥Ÿ±¢•¢Ÿ³¥ – ¨¡ ˜Ÿ±•¤˜ ¢•¢š˜•›œ ™œŸ•£œ ž˜¤˜›•£¥– ˜¤˜•¢Ÿ4œ™£¥ •Îœ›˜Ÿ±¸•¾¥ œ˜•˜£˜¡•¦™¢˜ š˜™¢•™œ»˜ ˜•¡£¡ž®•½§œ©˜¢¨Ÿ°˜•¤¢£˜– £˜•›œŸ¤¡¤¡¨•°˜Ÿ±•¤¢›œ ¨¢ ˜¨˜Ÿ Õ¢š¡ •˜¢ŸŸ°˜•°˜Ÿ±•£œŸ±˜ž•šœŸ±¢Ÿ»˜  Ÿ°˜¨˜Ÿ•˜Ÿ±™¡Ÿ±•¨œ•Ûξ¸Ï•¢š©¡ž•¤¢˜® šœŸ»˜›˜¢•ª«•²¡£˜•²¢Ø˜® ›œ ¡™˜ž˜˜Ÿ•˜™¡ ˜Ÿ™¢•²¢Ø˜•›˜£¡Ÿ±˜Ÿ §œ©œ¡šŸ°˜¸•¹¢ ¤˜¡™•×²˜œ˜Ÿ¢¸ ¶œ ¡¨•›˜™˜ •°˜Ÿ±•©œ™˜ •¢Ÿ¢˜ž•°˜Ÿ± Ѳ¥¢Ÿ£•4œŸ£¡ œÔ¸Ï•¡²˜ Ÿ°˜¸•§œŸ¢Ÿ•ÑÒÓªÔ® ¾œ›˜˜•´¨™œ¨¡£¢³•¯œŸ±˜Ø˜™•·Ÿ¤¡™£ ¢ šœš©¡˜£•©˜Ÿ°˜¨•¢Ÿ4œ™£¥ •©œ ¥š©˜– —œš˜Ÿ±•™¢ž¸•¤¢˜•˜¨¡¢¸•¨˜©˜ •£œ ™œ– ¾œ¡˜Ÿ±˜Ÿ•3¥Ÿ•µ˜Ÿ¨•Ûξ¸•šœŸ°œ– ¥š©˜•šœŸ˜Ÿ˜š¨˜Ÿ•š¥¤˜Ÿ°˜®•×¢ ©¡£•£¢¤˜¨•˜Ÿ±™¡Ÿ±•¤¢£œ ¢š˜•˜™¥™¢˜™¢® ©¡£¨˜Ÿ¸•›¢ž˜¨Ÿ°˜•£œŸ±˜ž•šœš› ¥™œ™ £˜ž¡Ÿ•˜¡¸•¦™¥™¢˜™¢•¦™¡ ˜Ÿ™¢•Î¢Ø˜•·Ÿ– ¾˜ œŸ˜¸•™œ£¢˜›•¢º¢Ÿ•¡™˜ž˜•©˜ ¡•™¡¤˜ž ¢º¢Ÿ•¡™˜ž˜•©˜ ¡•¤¢•¢Ÿ¤¡™£ ¢•˜™¡ ˜Ÿ™¢® ¤¥Ÿœ™¢˜•Ñ¦¦Î·Ô•šœŸ»˜£˜£•™œ¤¢¨¢£Ÿ°˜ ©˜ ˜Ÿ±•›˜™£¢•ž˜ ¡™•šœ˜›¥ •¨œ• œ±¡˜– 3˜š¡Ÿ¸•¢˜•œŸ±±˜Ÿ•šœ ¢Ÿ»¢•˜¨£¢4¢£˜™ £¢±˜•›œ ¡™˜ž˜˜Ÿ•˜™¡ ˜Ÿ™¢•²¢Ø˜•©˜ ¡ £¥ ¸•¤˜˜š•ž˜•¢Ÿ¢•Û£¥ ¢£˜™•Î˜™˜•¾œ¡˜– ¡™˜ž˜•›œ ¡™˜ž˜˜Ÿ•£œ ™œ©¡£•¤¢•©¢¤˜Ÿ± šœ ˜š˜¢¨˜Ÿ•¢Ÿ¤¡™£ ¢¸•£œ ¤¢ ¢•¤˜ ¢•¯Õ Ÿ±˜Ÿ•ÑÛξԮ•3˜š¡Ÿ¸•šœ¢ž˜£•›¥£œŸ™¢ ˜™¡ ˜Ÿ™¢•²¢Ø˜•˜£˜¡•¨œ ¡±¢˜Ÿ¸•¥¨˜•˜£˜¡ ¦™¡ ˜Ÿ™¢•Î¢Ø˜•§°˜ ¢˜ž•¦š˜Ÿ˜ž•Î¢Ø˜ ›˜™˜ Ÿ°˜•°˜Ÿ±•©œ™˜ ¸•™œ £˜•›œ £¡š– ˜™¢Ÿ±®•½¦¤˜•°˜Ÿ±•š˜™¡¨¸•™œ¨˜ ˜Ÿ± 5¢ ¢•¦ £ž˜¸•¯Õ•¦™¡ ˜Ÿ™¢•Î¢Ø˜•—œ±˜•·Ÿ– ©¡ž˜Ÿ•œ¨¥Ÿ¥š¢•Ÿœ±˜ ˜–Ÿœ±˜ ˜•¦™¢˜¸ ©˜ ¡•š˜™¡¨¨˜Ÿ•¢º¢Ÿ¸Ï•¡²˜ Ÿ°˜®•æåáäç

èxtxmlnémqêéoèëìéqwopxíënorqqsmîq ú<û;@>üý9þ;D48ÿ7<90787C91ý45927ÿý6;

ï{y{[[E E{†OE[X}‚z }‚zOƒOyFHP‡NLNI GKTPNZOYFHNPLIMNOQPTFIQPIWOQK…K† TS…PJPLIMNIWOLKNJ]OïNQP†OJPQNLOKYNZ GFQFISVPINYPOGKTPNZON…PNYOTFIMFQFGƒ VFIWPIWNJOTFGLFVHNIWNIOFLSISVP HKGKƒHKGKOVF…NLKLNIOGFQFISVPINYP ZNINNIOTFðNZNIOQPIP…NPOHF…KV [XOVNYPZOHF…KVOYJNHP…]OõPJNIQNPOS…FZ GKTPNZOLFJPLNOYMNGNJOKJNVNIMNOJNQP Š‹Œ‹Ž‹Ž‘’“”–•3¡Ÿ¡ °˜Ÿ±•¤¢š¢¢¨¢Ÿ°˜®•§œ©˜±˜¢ ¡²˜ •3¡Ÿ¡•¤¢•—œŸ˜ ˜•´›¢– °˜•©œ¢•™œš¡˜•™˜ž˜š•5 ¡› „NLJKIMN†OLNGFINOTFGJPVHNIWNI PIU…NYPOMNIWOJPIWWP†OTFGJKVHKZNI HF…KVOHPYNOQPTFIKZP†öOK‡NGOQPN] YF‡KV…NZOUNLJSG†OQPONIJNGNIMNONQN…NZ FLSISVPOMNIWOVF…NVHNIOQNIOGNYPS FIKGKJIMN†OGFQFISVPINYPOGKƒ ט š˜Ø˜Ÿ¸•™œ¥ ˜Ÿ±•¢Ÿ4œ™£¥  ›œŸ±¥œ¨™¢•™˜ž˜š•µ˜¨ ¢œ¸•¤¢˜ »œŸ£ ¡š•¾¡Ÿ¢Ÿ±˜Ÿ¸•Î˜¨˜ £˜¸ µ˜¨ ¢œ¸•Ÿ˜š¡Ÿ•™œš¡˜Ÿ°˜ UNLJSGOFLSISVP]O}FGHNWNPOVNYN…NZ QFUPYPJOJGNIYNLYPOHFG‡N…NIOMNIWOJPIWWP†ö TPNZOTNQNOQNYNGIMNOJPQNLOJFGWNIJKIW  ¢£œ•šœŸ±˜¨¡•¨œ»œØ˜•˜£˜™•¨¢– šœŸ±˜¨¡•Ø˜™Ø˜™•£œ ž˜¤˜› §œŸ¢Ÿ•ÑÒÓªÔ® ˜Ÿ²¥¨¸Ï•¨˜£˜Ÿ°˜® MNIWOJFG‡NQPOQN…NVOTFGFLSISVPNI LNJNO[MNI†OôFIPIOñ÷|øò] LSIQPYPOTNYðNƒTFVP…PZNIOKVKV Ÿœ ²˜•™˜ž˜š•µ˜¨ ¢œ•5 ¡›•°˜Ÿ± ›œ ±œ ˜¨˜Ÿ•™˜ž˜š•¦3Õ¼ 3¡Ÿ¡•©œ »œ ¢£˜¸•¤¢˜•šœš– §œ›œ £¢•¤¢¨œ£˜ž¡¢¸•˜Ÿ˜¨ QSVFYJPLOVFI‡NQPOZNVHNJNI] [MNIOVFI‡F…NYLNI†ONQNOJPWN VNKTKIOYNNJOLNHPIFJOHNGKOYKQNZ œ ±¥¥Ÿ±•š˜™¡¨•¨˜£œ±¥ ¢•¤¢ °˜Ÿ±•¤¢¨˜©˜ ¨˜Ÿ•˜¨˜Ÿ•šœ˜– ©œ¢•™˜ž˜š•µ —·•¨œ£¢¨˜•¤˜– ¡™˜ž˜•¼·¼¦¸•¯Õ•·Ÿ£œ šœ¤¢˜ €LSISVO}NILOzFWNGNOXIQSIFƒ YMNGNJOKJNVNOMNIWOZNGKYOQPTFIKZP JFGHFIJKL]OùNIWOJFGTFIJPIWOLFJPWN £ ˜ž˜š•½£¢¤¡ Ï®•Ð˜•¢£¡•¤¢– ¨¡¨˜Ÿ•›œŸ˜Ø˜ ˜Ÿ•›œ ¤˜Ÿ˜ ž¡¡Ÿ°˜•©œ ˜¤˜•›˜¤˜•ž˜ ±˜ ¶˜›¢£˜•Ñ¦3ռԕ©œ Ÿ¢˜£•šœ˜– YPNOñ}zXò†O[MNIOyPGMNIJS†OVFIWNJNLNI† KIJKLOVF…NLYNINLNIOLFHP‡NLNI YMNGNJOKJNVNOJFGYFHKJOJF…NZOJFGTFIKZP ™ ¡ ±¨˜›¨˜Ÿ•3¡Ÿ¡•¤¢•™œ˜•›˜– ™˜ž˜š•˜£˜¡•·¯Û® ™œ¨¢£˜ •¿›­®«««•›œ •™˜ž˜š¸ ¨¡¨˜Ÿ•›œŸ˜Ø˜ ˜Ÿ•›œ ¤˜Ÿ˜ YNNJOPIPOYFHNPLIMNOLFHP‡NLNIOGFQFISƒ GFQFISVPINYPOGKTPNZ]OyFJPWNOYMNGNJ JFG…FHPZOQNZK…K]OóEPQNLOJFGWNIJKIW ›Ÿ ˜   ˜ Ÿ • ¨ ¢ Ÿ œ   ² ˜ • ¯ Օ ¼¢ ™ ¢ • —œ ¤¢ ˜ ½ § ˜ ° ˜ • ¤ œ Ÿ ± ˜   • ¦3Õ ¼• ² ¡ ± ˜ œ£˜›¢•™œ¨˜ ˜Ÿ±•ž˜ ±˜•µ —· ™˜ž˜š•›˜¤˜•£˜ž¡Ÿ•¢Ÿ¢®•¦3Õ¼ VPINYPOGKTPNZOQPJKIQNOQK…K]OXIP PIPOZNGKYOQPTFGZNJPLNIOTFVFGPIJNZ] LNHPIFJOHNGK]OùNIWOTFIJPIWOYMNGNJ ¦™¢˜•Õ©¨•Ñ¼·¼¦Ô¸•§œŸ¢Ÿ•ÑÒÓªÔ® š˜¡•È6ÉÃË78ÆÙÚɧ˜°˜•ÄÇÈÈÂ9 £ Ÿ±¢Ÿ²˜¨•¤¢•™œ¨¢£˜ •¿›Ò«« ™¡¤˜ž•šœŸ±±œ˜ •š¢Ÿ¢•œ¨™– …NIJNGNIOHFHFGNTNOTFGYMNGNJNIOQNGP óFGJNVN†OUKIQNVFIJN…OFLSISVP KJNVNIMNOJNQPOHPYNOQPTFIKZPOQK…K] 3¡Ÿ¡•×˜ š˜Ø˜Ÿ•™œ»˜ ˜ š˜¡•ž˜ ±˜•™˜ž˜š•¦3Õ¼ šœ  •™˜ž˜š®•§˜š˜•ž˜Ÿ°˜ ›¥™œ•¡Ÿ£¡¨•šœØ¡²¡¤¨˜Ÿ YPYPOFLSISVPOVFIQKLKIWOLFHP‡NLNI YJNHP…OQNIOLKNJ]OyFQKN†OPIU…NYPOGFIQNZ XIJPIMN†O‡NIWNIOVFVNLYNLNIOGFQFISƒ ±˜š©˜Ÿ±•šœŸ±˜¨¡•¨œ»œØ˜ Ÿ˜Ÿ£¢Ÿ°˜•£œ ¡™•˜Ÿ²¥¨•™œ›œ £¢ ›œ ¤œŸ±˜Ÿ•™˜ž˜š• 3§¯•°˜Ÿ± ˜Ÿ±¨˜žŸ°˜•šœ˜Ÿ£˜¢•¤¢•©¡ – VNYPZOHF…KVOQNTNJOQPTFIKZP] QNIOTFGJKVHKZNIOFLSISVPOJPIWWP] VPINYPOLN…NKOYMNGNJIMNOHF…KVOHPYN £œ ž˜¤˜›•™˜ž˜š•5 ¡›•µ˜¨ ¢œ ™˜ž˜š•µ —·•¤˜Ÿ• 3§¯¸Ï ™¡¤˜ž•¿›À«•›œ •™˜ž˜š®•½§˜– ™˜®•æáâß ääÝ àç óôNMNOLPGNO„NðNINOGFQFISVPINYP õNIOLFJPWN†OQPQKLKIWOYJNHP…PJNY QPTFIKZP†öOKIWLNTIMN]OñLðVò


 !"#$!%&'!$ 78327292 8 8 2 12324256

() *+ , . / 0 1 2 3 4 , 5 + 6 7 3 8. / . 3 9: , 7 0 ;+ , 3 < . , 0 . / 2 =>?=@ABCDEFGHBJIxNVXJ ƒ„…„†‡„…„ˆ‰Š‹„Œ‰„‹ˆ„Ž„‹ˆ„‰„‹„‹ˆŒ‹Œ

T\NI^NMONIONUILYQV]VIPLT]NWV Œ‘Š„‰„‹ˆ‰„‡Š‹„ˆ’„‘“‰„‹ˆ”„‹•ˆŠ‡‰–‡„‹• QLT\ZPfNTOISLMfLUNMIVTgYNUV „‰Œ„…ˆ…Š‡Ž„„…‹”„ˆŒ‘…‡Œ–‘ŒˆŒ‰„‡Š‹„‰„‹ }NTZNMVI`~€IWVIcRSNIjRO\NJ XNMSNI\NTOISLM_NSNSIULfLUNM ‰Š‹„—„ˆ˜–„˜„™ d~IQLMULTb zpLT\LfNfIVTgYNUVIXNMLTN š›œš› žˆ Ÿ©ª«ƒ ¡¢  ›¢£ XLTNVXNTI^NMONIfN^NTIfNJ ¤¥ ¦ § ¨ § ¬ © ­® ¯ XNMIMZPN^ISNTOONI\NVSZIXLJ fV]NXNTILYQV]VdIULfLUNMId€‚ WRPVTNTIQLT\ZPfNTOIVTJ XZSNTIZWNMNI~d~‚IQLMULTd QLMULTI\NTOIPLT\ZPfNTO gYNUVISVTOOVIQNWNI}NTZNMVb SLYZMIN\NPIMNUI~d~°IQLMULTd NTWVYI~d€mIQLMULTd|IXNSN cLTNVXNTI^NMONILYQV]VITRT fN\NPI~d~IQLMULTdIUL±N cLQNYNIKNWNTIpZUNSIkSNSVUJ UZfUVWVI`IXVYROMNPISLMULfZS MZPN^I~d~€IQLMULTdIfLMNUd SVXIlKpkoIi[jdIKNPfNTO PLPQLTONMZ^VIVTWLXUI^NMJ fN±NTOIQZSV^dIWNTIOZYN QNUVMIPNUVTOJPNUVTOI~d~m cMVUSVNTSRdIkLTVTIlmn`ob ONIXRTUZPLTIl[hcob KNPfNTOIPLTONSNXNTd cRPRWVSNUIYNVTT\NI\NTO QLMULTb fN^NTIfNXNMIMZPN^ISNTOON PLPfLMVXNTINTWVYISLM]NWVJ cLPZWVNTdIVTgYNUVI]ZON PLT]NWVIXRPRWVSNUI\NTO T\NIVTgYNUVINTSNMNIYNVTINTOJ WVUZPfNTOIWNOVTOIUNQVd ULPNTOXNdIPVT\NXIORMLTOd XNTOXZTOdIWNZTIPLYVT]Rd WNOVTOIN\NPIMNUdIUNYNXd WRXSLMIZPZPdISRPNSIUN\ZM WNTI±RMSLYIPNUVTOJPNUVTO ~d~`IQLMULTb zvNSNJMNSNIXLTNVXNTIfNJ ¡1›ƒ›ˆ‰Š‘Š—–‡–Ž„‹ˆŠ‡„‘„‡† Ž„…„‹ˆŠ‹•„—„ŒˆŒ‹—„‘Œˆ## ^NTI XNTNTIVTVIWVULfNfJ ‰„‹ˆ‰Š—“’“‰ˆ’Š‹•Š—–„‡„‹ ’Š‡‘Š‹ˆ‘Š‡…„ˆ‰Š—“’“‰ˆ’Š‹Œ† XNTIPN XN M TNIQNURXNTI\NTO ‰Š—“’“‰ˆ„Ž„‹ˆ„‰„‹„‹ˆŠ† Œ‰„‹ˆ‡Š‰‡Š„‘Œˆ„‹ˆ“—„Ž‡„•„ fLMXZMNL TOI NXVfNSISLM^NPJ ‹”–„‹•ˆ„‹Œ—ˆŒ‹—„‘Œˆ…Š‡…Œ‹••Œ ###ˆ’Š‡‘Š‹™ ©ªó NST\NIWVUSMVfZUVIWVXNMLTNJ ó©õîïôî©ö©«¥÷¥øù§©ú¥¨§÷û÷§ü©ýþüÿ÷§ø©úû§0©ÿ§1©¥¨¦2ù2©3©÷2¨þÿø§ú©42©1¥ýû§5©§ÿ¥ü©¥¨¦2ù26©ó§2÷ü7§©5§øÿ§©¥¨¦íî2ù2ïð©8î©9¤ñð©÷î2ò¨îþóôôî ’„„ˆ$„‹–„‡Œˆ”„Œ…–ˆ)!+ˆ’Š‡‘Š‹ š¡ˆ&  ˆŠ‹˜„…„…ˆˆ‘Š—„„ f ÿ ø § ú XN TI XL TWN Y N I _ ZN _ N d | I ] L Y N U ŒŒ‰–…Œˆ‰Š—“’“‰ˆ’Š‡–„Ž„‹ˆ„Œ‡ –—„‹ˆ$„‹–„‡Œˆ#)%ˆŸ“…„ˆ “•”„† KNPfNTOb 0 § ÷ © 5 § ü 7 § © ú¥ úý û § 0 © ¨ § ü ÿ ÷ § ü 7 § © ¥ ¨ ¦ 2 ù 2 © ý ¥ ø 1 û ý 1 2 4 2 © 3 © ÷ 2 ¨ þ ÿ ø § ú

© ü § úû ü © ù û ÿ § © ú¥ ü ÿ ¥ ø ¥ ÷ © § ü ÿ ÷ § © 2 ü ¨ § 1 2 © §

§ ¨ © 0 § 5 û ü © 2 ü 2 6 —Œ‘…‡Œ‰ˆ•„‘ˆ„‹ˆ„Ž„‹ˆ„‰„‡ ‰„‡…„ˆŠ‹•„—„ŒˆŒ‹—„‘Œˆ‘ŠŠ‘„‡ #+Aˆ’Š‡‘Š‹™ )#+ˆ’Š‡‘Š‹ˆŠ‹•„‹ˆ„‹•‰„ˆŒ‹Š‰‘ kLWNTOXNTIXRPRWVSNU ¡Š—„Œ‹ˆŒ…–ˆ‰Š—“’“‰ˆ„‰„† ))#,,ˆ‡Š—„…Œˆ—ŠŒŽˆ…Œ‹••ŒˆŒ—„ \NTOIPLTONYNPVIQLTZMZTNT ‹„‹ˆ„ŒˆŒ‹–„‹ˆ‡“‰“‰ˆ„‹ Œ„‹Œ‹•‰„‹ˆŠ‹•„‹ˆ„‹•‰„ˆŒ‹† NMONIQNWNI}NTZNMVIUL^VTOON …Š„‰„–ˆŠ‹”–„‹•ˆŒ‹—„‘Œ Š‰‘ˆ’„„ˆ–—„‹ˆ&Š‘ŠŠ‡ˆ#) ^ PLTN^NTISLM]NWVT\NIVTgYNUVIWV =>?=@ABCDEFGHIJI{MLTIVTWLXUI^NMON LYQV]VITRTIUZfUVWVI`IXVYROMNPIWVIN±NY zkL_NMNIZPZPIVTgYNUVI\NTOI_ZXZQ #%ˆ’Š‡‘Š‹ˆŒŒ‰–…Œˆ‰Š—“’“‰ ”„‹•ˆŠ‹˜„’„Œˆ)#"A ™ TSNMNT\NINWNYN^IfN±NTO XRTUZPLTI\NTOISVTOOVIWVIN±NYISN^ZTd SN^ZTIPLT\ZPfNTOXNTIVTgYNUVI_ZXZQ SVTOOVIWVIcRSNIjRO\NXNMSNIQNWNI}NTZNMV …‡„‹‘’“‡…„‘Œˆ‰“–‹Œ‰„‘Œˆ„‹ /„—ˆ…Š‡‘Š–…ˆŠ‹„Œ‰„‹ˆŒ‹† N PL MN^IJ~d~‚IQLMULTdINYQZXNSIJ WVULfNfXNTIXLTNVXNTI^NMONILYQV]VI` fLUNMbIcLTNVXNTISLMULfZSI]ZON VTVIUZWN^IXNPVIQMLWVXUVdI^NT\NI_ZN_N „‘„ˆ‰Š–„‹•„‹ˆ”„‹•ˆŠ‹•„—„Œ —„‘Œˆ’„„ˆ–—„‹ˆ$„‹–„‡Œˆ#)% ~d`I QLMULTdIYNYZINQLYdIQLSNVd XVYROMNPIULMSNIQNTONTI\NTOIfLMOL]RYNX PLPQLTONMZ^VIYN]ZIVTgYNUVIWVI‚`IXRSN \NTOISVWNXIPLTLTSZIPLPfZNSIVTgYNUV Œ‹—„‘Œˆ#)#ˆ’Š‡‘Š‹™ Š‹„Œˆ)#+ˆ’Š‡‘Š‹ˆ‘„„ˆŠ† fMRXRY VdIXLSVPZTdITNTOXN NSI_ZN_NI\NTOISVWNXIPLTLTSZb [hcb ŸŠ–Œ„‹ˆ‰Š—“’“‰ˆ‘„‹† ‹•„‹ˆ—„–ˆŒ‹—„‘Œˆ’„„ˆ…„Ž–‹ QNWNIXRPQRTLTIQNTONTIPLYRT]NXdIVSZ „‹•ˆŒ‰–…ˆŠ‹”–„‹•ˆŒ‹—„‘Œ ‰„—Š‹Š‡ˆ$„‹–„‡Œˆ#)%ˆ…Š‡Ž„„’ PZWNdIfZT_VUdIWNTIUN±VIQZSV^ NXVfcL QNYNIpLM±NXVYNTIKNTXI[TWRTLUVN zcVSNIVTONSIQNWNI}NTZNMVINWNIXLJ XNMLTNIWVUSMVfZUVISLMONTOOZd|ISLMNTOJ J~d~IQLMULTbI²³´µ¶ ##ˆ’Š‡‘Š‹ˆ‰Š—“’“‰ˆ‰Š‘Š† &Š‘ŠŠ‡ˆ#)™ˆ2Œ lK[oIi[IjRO\NXNMSNdItMVLgIKZWVIkNTSRURd TNVXNTI^NMONILYQV]VdIPNXNIX^ZUZU T\Nb PLTZSZMXNTdIULSVNQIN±NYISN^ZTI^NPJ VTWLXUI^NMONILTLMOVIVTgYNUVT\NI~da iNMVI_NSNSNTI{VPIpLTOLTWNYVI[TgYNUV QVMIULSVNQIXRSNIWVI[TWRTLUVNIPLTONYNPV QLMULTd|IZ]NMT\NdIkLTVTIlmn`ob iNLMN^Il{p[iodIN±NYISN^ZTIPLPNTO VTgYNUVI\NTOISVTOOVbIzkNPNINTSNMN iVIUVUVIYNVTdIQNTONTIfLMOL]RYNX ULYNYZIWVSNTWNVIWLTONTIVTgYNUVbI{NQV àLfNMNTIPNZQZTINX^VMISN^ZTd|IZ]NM PLT\ZPfNTOXNTI~dm€IQLMULTbIyNXN XLPZWVNTIWLgYNUVIWVISN^ZTIfLMVXZST\Nb tMVLgb fLMWNUNMXNTIXRPQRTLTdIQNTONTIfLJ z{LSNQVdI_ZN_NIfZMZXIXLPfNYVIPLTOLJ iNMVIUVUVIgNXSRMIQLPfLTSZXIVTgYNUV MOL]RYNXIVTVI]ZONIPLPfLMVINTWVYIfLUNM MLXIVTgYNUVISN^ZTIVTVd|ISZXNUItMVLgb }NTZNMVdIXLTNVXNTI^NMONISNfZTOIONU WNYNPIPLPfLTSZXIVTgYNUVb ²³´µ¶

·¸¹º»¼º¹½¾»¿ÀÁ»¹ºÂ»

úĺ¹½Åº¼º¹º¹

ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ÓÑÒÓØÖÙÒÐÚÓÛÜÐÝÓÔÐÞß×

&ÆÇ$!ÈÉÈ!ÊÇË$ÌË"Í!ËÎÆ!

=>?=@ABCDEFGHIJIKLMNJ ONPIQRSLTUVIWNTIXLULPQNJ SNTIWVPVYVXVINTNXIPZWNI[TJ WRTLUVNI\NTOI]ZPYN^T\N PLT_NQNVI`aIQLMULTIWNMVISRJ SNYIQRQZYNUVbIcNMLTNIVSZd íîïðñðîòîóôôó [ UNSIWNTIVTWZXIQLMZUNJ í®ïî;¬îõî©:;­î©ö©=þø¦þø§0¥©¬¥ø>29¥©=þø¦1©?=¬=@©®ª:©42©ïû§üÿ©îû420©ô¥4ûüÿ©:§ÿ210¥ø ^TWR N N T T\NdIeRMLWRRdIfLMZUNJ :§ü§ù¥ú¥ü©;ô: ©¬¥ü2ü©?3ò9@6 ^NIZTSZXIPLPgNUVYVSNUVIQLTJ SVTOT\NIQLMNTINTNXIPZWN ULfNONVIQLTOOLMNXITLONMNb hNYIVTVI]ZONIUL]NYNTIWLJ TONTIQLM^NSVNTIeRMLWRR \NTOIfLMXRPVSPLTIZTSZX PLTVTOXNSXNTIXZNYVSNUI^VJ WZQIPNTZUVNIWNTIPLPNTJ =>?=@ABCDEFGHIJI[TSLMTNJ ˆœŠ—„—–Œˆ’‡“•‡„ˆŒ‹Œˆ šœˆŠ‹•Œ‡Œ‰„‹ˆ) gNNSXNTIQRSLTUVT\NIWVIPNTNJ SVRTNYIKZUVTLUUIrRMQRMNSVRT ‰„‡”„.„‹ˆ„‡ŒˆŠŠ‡„’„ˆ‹Š•„‡„ˆ‘Š’Š‡…Œˆ›¡ QZTIRQLMNUVRTNYIfVUTVUT\Nb [KyIPLTONWNXNTIQMROMNP ›‡•Š‹…Œ‹„ˆ1ŽŒ‹„ˆ/–‹•„‡Œ„ˆ„‹ˆ—„Œ‹†—„Œ‹ iNYNPIXZT]ZTONTIXL rRMQRMNSLIkLMèV_LIrRMQU jRO\NXNMSNIWNTIkRYRdIkLTVT ó©õîïôî©ö©®ü4þ1§0©ú¥ü4û÷ûüÿ©¦øþÿø§ú©¬¥¦¥4§©;ô:©4¥üÿ§ü©ú¥ü4þü§12÷§ü©8<<©ûü®¬ð20 lrkroIZTSZXIPLTZPfZ^XNT lmn`odIpMLUVWLTSIiVML_SRMIq 1¥¦¥4§6©¬¥¨§2ü©20û ©®ü4þ1§0©ùûÿ§©ú¥úý¥ø2÷§ü©ý¥§121 §©÷¥¦§4§©ú§5§121 §©ý¥ø¦ø¥10§126 –‹…–‰ˆŠ‹„Œˆ‰“‹‘–—…„‹™ˆ ]V±NIZUN^NIQNWNIXNYNTONT rseI[TWRUNSdItYLuNTWLM ZUVNIPZWNIjRO\NXNMSNbIt_NJ vZUYVdIPLTLONUXNTIQLTSVTOJ \NTOIWVTNPVUIWNTIVTOVT UNSI]ZONIPLPfLMVXNTIfLNJ PLTOZSNMNXNTINWNT\NIXLJ ¡ƒ £ˆ ¡8  ž$ £ MNI\NTOIWVXLPNUIWNYNPIULJ T\NIfNOVINTNXIPZWNIZTSZX PLT_RfNI^NYI\NTOIfNMZb UVU±NIXLQNWNIPN^NUVU±N PZTOXVTNTIXLM]NUNPNIVTJ «ø¥124¥ü0©­2ø¥90þø©®ª:©®ü4þü¥12§ PVTNMIfLMSN]ZXIyLTVTOXNSJ SLMZUIfLMXLPfNTOIWNTIPLJ áâãâäåBG?æ çwyI\NTOIfLMQMLUSNUVb WZUSMVIWLTONTIQV^NXI[TWRJ XNTIpLMSZPfZ^NTIpLTOZUNJ tMOLTSVTNdIr^VTNdIhZTONJ \NTOIWNQNSIWVOZTNXNTIçUNJ MNV^IVPQVNTT\NbIcZT]ZTONT kLWNTOXNTIxNUULMIyNJ kLPLTSNMNIWVIkRYRdI[TWRJ UNSbIpMNSVXTRIfLM^NMNQI[TWRJ ^NIyZWNI[TWRTLUVNIVTVIWVJ MVNdIWNTIYNVTJYNVTIZTSZX ^NIcL_VYIyLTLTON^Ilçcyo VTVI]ZONIWVVXZSVIrseIeRMLJ MNgV^IPLTOZSNMNXNTdIeRMLJ UNSIPLTOOLYNMIN_NMNIfLMSLPN UNSIfVUNIPLT]NWVIfNOVNTIWNMV NWNXNTIWVIvZNTOItZWVS PLT]NWVIXRTUZYSNTd|IXNSN ZTSZXIPLPQLM_LQNSIXLSLMYVJ WRRIwMRZQdIxNUULMIyNMNgV^d WRRIPLPVYVXVISNTOOZTOI]NJ z[IéNTS|I\NTOIWVVXZSVIYLfV^ UNYN^IUNSZIQV^NXI\NTOIPLJ wLWZTOIyNOVUSLMIyNTN]LJ kZM\RdIkLTVTIlmn`n€ob fNSNTIQNMNIQLTOZUN^NIPZWN WNTIr^VLgIrRPPLM_VNYIegJ ±NfIZTSZXIVXZSIfLMXRTSMVJ WNMVI~~INTOORSNI[ymIrRPJ TOLPfNTOXNTIfVWNTOIXL±VJ pNMNIXRTUZYSNTIVTVITNTJ [TWRTLUVNb PLTIçwydIkLTVTIlmn`ob gV_LMIeRMLWRRIwMRZQdIr\TJ fZUVISLM^NWNQIQLMXLPfNJ PZTVS\IWNMVIfLMfNONVIPNJ MNZUN^NNTIWVIçwyb yLTZMZSIpMLUVWLTSIiVML_J SVT\NINXNTIPLPfNTSZIQLMJ vLXSRMIçwydIpMNSVXTRd S^VNIwRMWRTb TONTIURUVNYIWNTILXRTRPVIWV _NPIYNSNMIfLYNXNTOIWNTIPLJ kLWNTOXNTIZTSZXIfLNJ SRMI[KyI[TWRTLUVNdIkZM\R OZMZNTISVTOOVIWNTIYLPfNON PLT\NPfZSIfNVXIQMROMNP z[TWRUNSIPLYNYZVIfLMNONP ULSVNQISLPQNSIZUN^NT\Nb T\NPQNVXNTIQLTSVTOT\N UVU±NIWNMVI[TWRUNSdIpMNSVXTR kZ±VOT]RdIrkrIPLMZQNXNT QLPLMVTSN^IWNLMN^IZTSZX \NTOIWVNWNXNTI[KybIyLTZJ YN\NTNTT\NIULQLMSVI[ymd zcNPVIVTOVTINONMIULSVNQ ZUN^NIZTSZXIfLM]ZNTOIPLJ PLT\NPQNVXNTIfN^±NIfNTJ QMROMNPIrRMQRMNSLIkR_VNY PLTVTOXNSXNTIXL_NXNQNT MZST\NdIjRO\NXNMSNINWNYN^ iRPQLSXZdIWNTIfLMfNONVIPNJ RMNTOdIX^ZUZUT\NINTNXIPZJ MNV^I_VSNJ_VSNb SZNTIVTVITNTSVT\NIUNTONS vLUQRTUVfVYS\IlrkvoIWNMV WVIfVWNTOISLXTRYROVdIPNTNJ XRSNI\NTOIQRSLTUVNYIZTSZX _NPINQYVXNUVIPRfVYLdISLMZU WNIWNQNSISLMZUIfLMXLPfNTO vLXSRMIçwydIpMNSVXTRd fLMOZTNIZTSZXIQMROMNP [KyI\NTOIfLMSZ]ZNTIPLPJ ]LPLTdIQLTLYVSVNTdIWNTIQLJ PLTOLPfNTOXNTIXL±VMNJ PLTWZXZTOINONMINTNXIPZWN WNTIPLTVTOXNSXNTIXZNYVSNU ULfNfIXLM]NUNPNIWLTONT fLNUVU±NIWVIçwybIkNNSIVTVd fNTOXVSXNTIPVTNSINTNXIPZJ PNUNMNTb ZUN^NNTIXNMLTNIfNT\NX [TWRTLUVNIULPNXVTIPLTWNJ ^VWZQT\NbIcNPVIUNTONS [TWRUNSI\NTOIfLMZQNIfNTJ [TWRUNSIPLPfLMVIfLNUVU±N WNdIX^ZUZUT\NIPN^NUVU±N kLYNPNIUNSZIfZYNTdISVP NTNXIPZWNIXMLNSVgI\NTOIfVUN QNSXNTIPNTgNNSIWNMVISLXTRJ OLPfVMNIWNQNSIfLMNWNIWV SZNTIULQLWNIPLTWZXZTO N±NYIULfLUNMIvQI`~]ZSNb SLM^NWNQIfVWNTOIXL±VMNJ rkrIfLMUNPNIçwyINXNT WVXLPfNTOXNTI XLPNPJ YROVI[r{dIOZTNIPLMNV^IVPQVNT cRSNIjRO\NXNMSNI^NMVIVTVIWNT QMROMNPIçwyIZTSZXIPLPJ ziVIçwydIPN^NUVU±N fLMXRYNfRMNUVIWLTONTItURJ QZNTT\NIWVIfVWNTOI±VMNJ WNTISZ]ZNTT\NbItTNXIPZWN PLTWNQNSXNTIXLULPQNSNT fLTSZXIXNPQZUI^V]NZb ZUN^NNTIOZTNb \NTOIfLMNUNYIWNMVIXLYZNMON z{Z]ZNTIZSNPNT\NIPLTJ UVNUVIKVUTVUItkJtkstxd ZUN^Nb ULYNYZIPLT]NWVIQLM^NSVNT fLMSLPZIWLTONTINTNXJNTNX zkLYNPNIVTVIXNTIXVSN SVWNXIPNPQZINWNI°~êIWNMV _VQSNXNTIVXYVPIQLMLXRTRJ KNWNTIpLMLT_NTNNTIpLPfNJ ziLTONTINWNT\NIQMRJ ZSNPNI[TWRUNSIWNTIeRMLWRRd| PZWNd|IXNSNIxNUULMb UZWN^IQZT\NIULQLWNIXNPJ ULXVSNMIaMVfZIPN^NUVU±Nb PVNTI\NTOIUL^NSIWNTIPLJ TOZTNTIiNLMN^IlKNQQLWNod OMNPIrkrIWNMVI[KyIVTVdIWVJ XNSNItYLuNTWLMIvZUYVb iVIjRO\NdI[TWRUNSIPLTOJ QZUI\NTOIXZMNTOIYLfV^IfLMJ kN\NIXVMNIVSZIpvI\NTOIPNUV^ TVTOXNSXNTIWN\NIUNVTOIOYRJ kLTSMNItWèRXNUVIpLMLPJ ^NMNQXNTI[TWRTLUVNIfZXNT iVNIPLT_RTSR^XNTIYN\NJ ZT]ZTOVIçTVèLMUVSNUIwN]N^ ]ZPYN^Ib`~~bIkL^VTOONIfNTJ ^NMZUIWVULYLUNVXNTbI{NQV fNYIfNOVI[TWRTLUVNbIyLYNYZV QZNTIiVgNfYLIWNTItTNXd ^NT\NISVTOXNSIXRTUZPUVT\N TNTI[ymI\NTOIWVXLPfNTOJ yNWNIlçwyoIWNTIPLTWZJ SZNTIVTVIPLTNPfN^I]ZPYN^ UN\NIfLMU\ZXZMIfNT\NXIPVJ QMROMNPIVTVdI[KyIPLTOVMVPJ WNTIiVTNUIpNMV±VUNSNIjROJ UN]NI\NTOISVTOOVdISLSNQVI]ZON XNTI[TWRUNSIWLTONTIULPNJ XZTOIQMROMNPIkLQLWNIçwy ULQLWNIXNPQZUIXVSNd|IXNSN SMNI\NTOIPNZIPLPfNTSZ XNTI`IXNM\N±NTT\NIWNMV \NXNMSNIZTSZXIPLTOLPfNJ QMRWZXUVT\Nd|IZ]NMIpMNSVXTRb TONSIZTSZXIPLPLTZ^VIXLfZJ WLTONTIPLTWRTNUVXNTI~~ pMNSVXTRb QMROMNPIfLNUVU±NIWVIçwyd| fLfLMNQNITLONMNdIULQLMSVItkd TOXNTIMLT_NTNIUSMNSLOVU ²ë´ì¶ SZ^NTINTNXIPZWNI[TWRTLUVN ZTVSIULQLWNbIkLYNVTIVSZdI[TWRJ kLYNVTIVSZdIpMNSVXTRI]ZON XNSNIpMNSVXTRbI²ë´ì¶

&#Î3%453Ç$È! 3 !"Ë!63Î7Ç"!

Î!%$Æ!É%$Æ!Æ%!$! šˆ†ˆˆŠ‡‰Š„‹•„‹ ¡Š‹Œ‹ˆ ™ ‹•„‹ˆŠ‡„•„Œˆ…Œ’Šˆœ„–‹ˆœ„Œ˜ˆ„‹ £ž ›ˆ¢ƒ š ‘„‡…’Ž“‹Šˆ›‹‡“ŒˆŒˆ ‹“‹Š‘Œ„ˆ‘„„… ‘Œ„ˆœ„–‹ˆŒ„Š‡“—ˆŽ„‡•„ œ„¢“–˜Žˆ’Š—„‹••„‹ˆ‘Œ„ˆ–•„ˆ…Œ„‰ Œ‹ŒˆŠ‹•„—„Œˆ‰Š„–„‹ˆ”„‹•ˆ‘„‹•„… ƒ’!""™###ˆŠ‹•„‹ˆ‘’Š‘ŒŒ‰„‘Œˆ›‹† Œ„…„‘Œˆ‰–“…„ˆ‰Š…Œ‰„ˆŠ‹•„‰‘Š‘ˆ0Œ‹Š ˜Š’„…™ˆšŠ‡„•„Œˆ“Š—ˆ„‹ˆŽ„‡•„ˆ‘–„Ž ‡“Œˆ$Š——”ˆšŠ„‹ˆ—„”„‡ˆ%™#ˆŒ‹˜Žˆ&–„—ˆ“‹ „…Žˆ„‹ˆššœˆ’„„ˆ›‹‡“Œˆ‘Œ„ „‹”„‰ˆŠ‡Š„‡ˆŒˆ‘Š‹…‡„†‘Š‹…‡„ '&£(ž¡œˆ&–„—˜“‡Šˆ)ˆžŽ*ˆ–„—ˆ˜„† …Š‡‘Š–…ˆ…„‹„‘‹”„™ ’“‹‘Š—™ Š‡„ˆŒ‹…Š‡‹„—ˆŠ“‡”ˆ+) ˆœšˆš—–Š† œ„¡Š‡ŒŠ‘ˆ„‡Œˆ‘Œ„ˆŒ‘„ˆŒ„’„…† ¢ˆš„‰‡ŒŠˆ¢Š—Š˜“ˆ‘Œ„ˆ’–‹ˆŒ‰–… …““…Žˆž¡ˆœˆ‡„Œ“™ ‰„‹ˆŒˆ‘Š‹…‡„†‘Š‹…‡„ˆŽ„’Šˆ‘Š‡…„ˆŒˆ•Š‡„Œ Š‹”ŠŒ„‰„‹ˆ‘„‡…’Ž“‹ŠˆŠ‹•„‹ ¡Š„‹•‰„‹ˆ‘Œ„ˆœ„Œ˜ˆŒŠ‡Œ ‘Œ„ˆŒˆ$„.„ˆ¢Š‹•„Žˆ„‹ˆ “•”„‰„‡…„™ Ž„‡•„ˆ”„‹•ˆ‘„‹•„…ˆ…Š‡„‹•‰„–ˆ„‹ Ž„‡•„ˆƒ’)™,+#™###ˆŠ‹•„‹ˆ‘’Š‘ŒŒ‰„‘Œ ‹…–‰ˆŒ‹“ˆ—Š‹•‰„’ˆŠ‹•Š‹„Œˆ’‡“–‰ ‘’Š‘ŒŒ‰„‘Œˆ”„‹•ˆŒ‘„ˆŒ„‹„—‰„‹™ ›‹‡“Œˆ$Š——”ˆšŠ„‹ˆ—„”„‡ˆ+™#ˆŒ‹˜Žˆ&–„— „‹ˆŒ‹“ˆ—„Œ‹ˆ„‡Œˆ‘Œ„ˆŒ‘„ˆŒ„‰‘Š‘ˆŒ ¡Š—„Œ‹ˆŒ…–ˆ’Š—„‹••„‹ˆ„‰„‹ˆŠ‹„’„…† “‹ˆ'&£(ž¡œˆ-–„˜“‡Šˆ)™ˆžŽ*ˆ&–„— .Š‘Œ…Šˆ...™”Š‘Œ„™˜“ ‰„‹ˆ’„‰Š…ˆ„…„ˆ”„‹•ˆ–•„ˆ‘„‹•„… ˜„Š‡„ˆ.Œ…Žˆ„–…“ˆ“˜–‘ˆœŒ˜‡“ˆ¡&ˆ‘—“… ¡Š—„Œ‹ˆŒ…–ˆ–‹…–‰ˆŠŠ‹–ŽŒˆ’Š‡Œ‹† –‡„ŽˆŠ‹•„‹ˆŠ„‰„Œˆ—„”„‹„‹ –’ˆ…“ˆ •ˆ“‡…„—Šˆ/“…‘’“…™ …„„‹ˆŽ„’ŠˆŠ‹•„‹ˆŽ„‡•„ˆ”„‹•ˆ…Š‡„‹•† Œ‹…Š‡‹Š…ˆ„‡Œˆ‘Œ„™ ‘Œ„ˆœ„¢“–˜Žˆ”„‹•ˆŒ—„Š—ŒˆŽ„‡•„ ‰„–ˆ‘Œ„ˆ–•„ˆŠ‹„.„‡‰„‹ˆŽ„’Šˆ‘Œ„ ‹…–‰ˆŠŠ‹–ŽŒˆŒ‹„…ˆ„‘”„‡„† ƒ’)™)""™###ˆŠ’–‹”„Œˆ‘’Š‘ŒŒ‰„‘Œ œƒ›/ˆŠ‹•„‹ˆŽ„‡•„ˆ˜–„ˆƒ’ "™###™ ‰„…ˆ”„‹•ˆ…Œ‹••Œˆ‘Œ„ˆŠ‹•Š—–„‡‰„‹ ›‹‡“Œˆ$Š——”ˆšŠ„‹ˆ—„”„‡ˆ+™ˆŒ‹˜Žˆ&–„— /„’Šˆ‘Œ„ˆ›Œ‡—„‘Žˆ…Š‡‘Š–…ˆŠŒ—Œ‰Œ ›‹‡“Œˆœ„¡Š‡ŒŠ‘ˆŠ‹•„‹ˆŠ‡„•„Œ “‹ˆ'&£(ž¡œˆ&–„—ˆ˜„Š‡„ˆœˆ‡„† ‰Š—ŠŒŽ„‹ˆ„‹…„‡„ˆ—„Œ‹ˆ-–„—˜“ˆ1ŽŒ’‘Š… …Œ’ŠˆŒˆ„‹…„‡„‹”„ˆœ„–‹ˆœ„Œ˜ˆ„‹ Œ“ˆœŒ˜‡“ˆ¡&ˆ‘—“…ˆ–’ˆ…“ˆ • œˆƒ„Œ“ˆ+##ˆ’Ž“‹Š““‰ˆ‘…“‡„•Š œ„¢“–˜Žˆ‰„…„ˆœ„‡‰Š…Œ‹•ˆ¡–’’“‡…ˆ¢ š—–Š…““…Žˆž¡™ …„—‰…ŒŠˆ–’ˆ…“ˆ++ˆŽ“–‡‘ˆ1„—˜–—„…“‡ š„‰‡ŒŠˆ¢Š—Š˜“ˆ›‹„‹•ˆ¢–—–‘ˆ–•‡“Ž“ &Š‹•„‹ˆ›‹‡“Œˆœ„¡Š‡ŒŠ‘ˆŠ† ž„Š‘™ˆ2Œ


Œ Ž‘’“”•–—‘˜”™“š›‘˜“ … † ‡ ˆ ‰ Š‹††

œžŸœŸ ¡Ÿ¢ £ ¤¥¦§Ÿ¦¨ ©ª«£

593.6mQn9HmNoLpqnrW)Z!,&!")€W59Qn>FpsFtNHW)W)W.HOpLn5HGLsuW5936n8qpHuW59n0HpHn6mQPHGuW59n68@uW593n.83n0vsHwwHNLHsuW8ILOLKn?vNLmHnCvtHNHn@HwHuW)W59n8svtvtn>FNHsn.HpwHtvmLu‚ƒ„ƒRu 59n8svtvtn>FNHsn9vNLmwHOuW8ILOLKn?vNLmHnCvtHNHn@HwHuW)W59n8svtvtn>FNHsn.HpwHtvmLuW)W59n9xHmHyn.vmLn2LmwHIHuW591P.6C1uW5936n>HOpvIuW)W597pz@vmqpt7Iz1tIHwxuW)W591nCLNHxHpvIIHsuW 59n.vmLnCvtHNHuW59n.83n0vsHwwHNLxHsn>HOpvIuW9@n0FNL{HInMFOpFmnE30MJuW)W)W59n8sHmLtwHn.HmHwFNLKHuWCHGGxn?HONn0FNL{HInMFOpFmuW)W59n>FNHsn5LO|mqHNn9FIHpHOuW<q|oHn1OpFmOHpLqOHInCqtGLpHIuW5917 9HKLOHn1NHwHOuW7tmLn0FNL{HInMFOpFmnE70MJuW593n.FmwHpHnCvtHNHuW)W593n5H{swHnCvtHNHn>HOpvIuW593n}vFFOn?HpLyHuW)W7w~vIHO{Fn;HHpn6HmvmHpn8qpHPq|xHKHmpHuW)W.qImFtpHun3OLpn?HKHIHOpHtuW<HtH 5HsHmoHuW975n61P4W))(%,)

¤„¥¦ˆ€ˆ€ˆ‚ƒˆ‡§ˆ ¨ˆ€‚ƒ„€„©‡‰ªˆ

«¬­®¯°±¯­ «¬­®¯°±¯­²³´µ´¶³·¸¹²¸º¸»²¼¹½¾¹´º¿¸À²Á¸¹½µ¸²Ã¾Ä¾µ·¹Å· Ƹ¹Ç²¶´¹È¸½¿²É¾µÊ¸¹²³´µ½¸Ç¸¹Ç¸¹²¶¸¹·º¿¸²Ë·¶¸¹²Åµ¸ÌÌ¿ÍÉ¿¹ÇÎ Å´µ¸º¸²¶´¹Ç´È·Åɸ¹Ï²Ð´µ»´Ê¿Â²»¸Ç¿²Á¸¹½µ¸²¶´¹È¸½¿²É¾µÊ¸¹ ³´µ½¸Ç¸¹Ç¸¹²¶¸¹·º¿¸²½¿²¯¶´µ¿É¸²Á´µ¿É¸Å²Ë¯ÁβƸ¹Ç²º´»¸¶¸²¿¹¿ ½¿¸¹ÇǸ³²Ê´µº¿Â²½¸µ¿²É´È¸Â¸Å¸¹²É´¶¸¹·º¿¸¸¹Ï²°¿Å¸²º´¶·»¸ ¶´¹Ç¸¹ÇǸ³²³´µ½¸Ç¸¹Ç¸¹²¶¸¹·º¿¸²Â¸¹Æ¸²Å´µÈ¸½¿²½¿²¹´Ç¸µ¸Ñ ¹´Ç¸µ¸²½¿¶¸¹¸²³´¹´Ç¸É¸¹²Â·É·¶²»´¶¸Â²½¸¹²¹´Ç¸µ¸²Æ¸¹Ç ³´µ´É¾¹¾¶¿¸¹¹Æ¸²Å¿½¸É²Ê´µÉ´¶Ê¸¹ÇÏ Ò¸µ¿²Á¸¹½µ¸²É¿Å¸²È·Ç¸²Ê¿º¸²¶´¹Ç´µÅ¿²Ê¸Âĸ²É¾µÊ¸¹ ³´µ½¸Ç¸¹Ç¸¹²¶¸¹·º¿¸²Ê·É¸¹²º´¶¸Å¸Ñ¶¸Å¸²¾µ¸¹ÇѾµ¸¹Ç²Æ¸¹Ç º´Í¸µ¸²´É¾¹¾¶¿²»´¶¸Â²½¸¹²½´¹Ç¸¹²»¸Å¸µ²Ê´»¸É¸¹Ç²³´¹½¿½¿É¸¹ Ƹ¹Ç²µ´¹½¸Âϲдµ¹Æ¸Å¸²¾µ¸¹Ç²½´¹Ç¸¹²³´¹½¿½¿É¸¹²Å¿¹ÇÇ¿²½¸¹ ³´µ´É¾¹¾¶¿¸¹²µ´»¸Å¿Ì²¶¸³¸¹²Ê¿º¸²¶´¹È¸½¿²É¾µÊ¸¹Ï Ò¸µ¿²Í´µ¿Å¸²¿Å·²³·»¸²É¿Å¸²Ê´»¸È¸µ²Ê¸Âĸ²Ä¸µÇ¸²¼¹½¾¹´º¿¸²º´µ¿¹Ç ¶´¹È¸½¿²º¸º¸µ¸¹²½¸µ¿²³´µ½¸Ç¸¹Ç¸¹²¶¸¹·º¿¸²¿¹¿Ï²Ò¸¹²Æ¸¹Ç ¶´¶³µ¿Â¸Å¿¹É¸¹²¸½¸»¸Â²Ê¸Âĸ²¸½¸²Ä¸µÇ¸²¼¹½¾¹´º¿¸²Æ¸¹Ç Å´µ¹Æ¸Å¸²¶´¹È¸½¿²Ê¸Ç¿¸¹²½¸µ¿²º¿¹½¿É¸Åϲ­´Ç¸µ¸²»¸¿¹²Æ¸¹Ç²Ä¸µÇ¸¹Æ¸ º´µ¿¹Ç²¶´¹È¸½¿²É¾µÊ¸¹²º¿¹½¿É¸Å²¸½¸»¸Â²Ó´Éº¿É¾À²Ð¸¿»¸¹½À Ô¿»¿³¿¹¸À²½¸¹²Õ¾¹½·µ¸ºÏ Ó·¹ÇÉ¿¹²É¿Å¸²Å¿½¸É²¶´¹Æ¸½¸µ¿²Ê¸Ç¸¿¶¸¹¸²º¿¹½¿É¸Å ³´µ½¸Ç¸¹Ç¸¹²¶¸¹·º¿¸²¿Å·²Ê´É´µÈ¸²É¸µ´¹¸²¶´¹Ç¸¹ÇǸ³²¸³¸²Æ¸¹Ç ½¿»¸É·É¸¹²¸½¸»¸Â²³´µ´Éµ·Å¸¹²Å´¹¸Ç¸²É´µÈ¸²Ê¿¸º¸Ï²Ö´µ½¸º¸µÉ¸¹ ½´Ì¿¹¿º¿À²³´µ½¸Ç¸¹Ç¸¹²¶¸¹·º¿¸²¸½¸»¸Â²³´µÊ·¸Å¸¹×²¶´µ´Éµ·ÅÀ ¶´¹Ç¸¹ÇÉ·ÅÀ²¶´¶¿¹½¸Âɸ¹À²¶´¹Æ´¶Ê·¹Æ¿É¸¹²¸Å¸·²¶´¹´µ¿¶¸Ï Á¸µ¸¹¸²Ë͸µ¸Î²·¹Å·É²¶´¹Ç´¹½¸»¿É¸¹²É¾µÊ¸¹²½´¹Ç¸¹²¸¹Í¸¶¸¹À ³´¹ÇÇ·¹¸¸¹²³¸Éº¸¸¹À²Ê´µÊ¸Ç¸¿²Ê´¹Å·É²É´É´µ¸º¸¹À²³´¹Í·»¿É¸¹À ³´¹¿³·¸¹À²É´Í·µ¸¹Ç¸¹À²³´¹Æ¸»¸ÂÇ·¹¸¸¹²É´É·¸º¸¸¹²¸Å¸·²³¾º¿º¿ µ´¹Å¸¹²¸Å¸·²³´¶Ê´µ¿¸¹Ø³´¹´µ¿¶¸¸¹²³´¶Ê¸Æ¸µ¸¹²¸Å¸· É´·¹Å·¹Ç¸¹²·¹Å·É²¶´¶³´µ¾»´Â²³´µº´Å·È·¸¹²½¸µ¿²¾µ¸¹Ç²Æ¸¹Ç ¶´¶´Ç¸¹Ç²É´¹½¸»¿²¸Å¸º²É¾µÊ¸¹Ï²Ò¸¹²Å·È·¸¹²½¸µ¿²É´Ç¿¸Å¸¹²¿Å· ¸½¸»¸Â²´Éº³»¾¿Å¸º¿À²º´Å¿½¸É¹Æ¸²·¹Å·É²³µ¾ºÅ¿Å·º¿²¸Å¸·²Ê´¹Å·É ´Éº³¾¿Å¸º¿²º´Éº·¸» »¸¿¹¹Æ¸À²É´µÈ¸²³¸Éº¸À²³´µÊ·½¸É¸¹À²³´¹Ç¸¶Ê¸¸¹À²³´Ñ ¹Ç¸¶Ê¿»¸¹²¾µÇ¸¹²Å·Ê·ÂϲҸµ¿²É´Å¿Ç¸²·¹º·µ²Å´µº´Ê·ÅÀ²Æ¸¹Ç²³´µ»· ½¿³´µÂ¸Å¿É¸¹²¸½¸»¸Â²·¹º·µ²Å·È·¸¹À²É¸µ´¹¸²Ä¸»¸·³·¹²·¹Å·É ɾµÊ¸¹²¸¹¸ÉѸ¹¸É²Å¿½¸É²½¿Ê¸Å¸º¿²¶¸º¸»¸Â²³´¹ÇÇ·¹¸¸¹ º¸µ¸¹¸¹Æ¸À²Å´Å¸³¿²Å·È·¸¹¹Æ¸²Å´Å¸³²Â¸µ·º²·¹Å·É²´Éº³»¾¿Å¸º¿Ï «´µ½¸Ç¸¹Ç¸¹²¶¸¹·º¿¸²²Ê´µÊ´½¸²½´¹Ç¸¹²³´¹Æ´»·½·³¸¹ ¶¸¹·º¿¸Ï²«´¹Æ´»·¹½·³¸¹²¾µ¸¹Ç²»´Ê¿Â²¶´¹´É¸¹É¸¹²³¸½¸ ³´¹Ç¿µ¿¶¸¹²¾µ¸¹Ç²º´Í¸µ¸²¿»»´Ç¸»²½¸µ¿²º·¸Å·²¹´Ç¸µ¸²É´²¹´Ç¸µ¸ »¸¿¹²Æ¸¹Ç²¶´¹Ç¸º¿»É¸¹²É´·¹Å·¹Ç¸¹²Ê¸Ç¿²³´¹Æ´»·¹½·³À²½¸»¸¶ ¸µÅ¿²Å¿½¸É²Å´µÉ¸¹½·¹Ç²¸½¸¹Æ¸²´Éº³»¾¿Å¸º¿²Å´µÂ¸½¸³¹Æ¸Ï Ó·¹ÇÉ¿¹²º¸È¸²Å¿¶Ê·»²É¾µÊ¸¹²½¸»¸¶²³´¹Æ´»·¹½·³¸¹²¾µ¸¹ÇÀ ŴŸ³¿²¿Å·²»´Ê¿Â²¶´µ·³¸É¸¹²µ´º¿É¾²½¸µ¿²É´Ç¿¸Å¸¹²Æ¸¹Ç ½¿»¸É·É¸¹²½¸¹²Ê·É¸¹²¶´µ·³¸É¸¹²º´º·¸Å·²Æ¸¹Ç²Å´»¸Â²½¿¹¿¸Åɸ¹ º´Ê´»·¶¹Æ¸Ï²Á´¶´¹Å¸µ¸²É¸»¸·²³´µ½¸Ç¸¹Ç¸¹²¶¸¹·º¿¸²½¸µ¿ º´È¸É²¸Ä¸»²º·½¸Â²¶´¶³·¹Æ¸¿²Å·È·¸¹²Æ¸¿Å·²¾µ¸¹Ç²Æ¸¹Ç²½¿É¿µ¿¶ ¶´µ·³¸É¸¹²¾Êƴɲ´É³»¾¿Å¸º¿Ï²«´¹¿³·¸¹²½¸¹²³´¶¸Éº¸¸¹²¸Å¸· É´É´µ¸º¸¹²¶´µ·³¸É¸¹²·¹º·µ²Æ¸¹Ç²³´¹Å¿¹Ç²½¸»¸¶²³´µ½¸Ç¸¹Ç¸¹ ¶¸¹·º¿¸²¿¹¿Ï Á¸»¸Â²º¸Å·²¸»¸º¸¹²¶´¹Ç¸³¸²³´µ½¸Ç¸¹Ç¸¹²¶¸¹·º¿¸²Å´µÈ¸½¿ ¸½¸»¸Â²É¸µ´¹¸²É¾¹½¿º¿²É·¸»¿Å¸º²Â¿½·³²Æ¸¹Ç²µ´¹½¸ÂϲҴ¹Ç¸¹²¸»¸º¸¹ ¿¹Ç¿¹²¶´¹¿¹ÇɸÅɸ¹²Å¸µ¸Ì²Â¿½·³À²Ê¸¹Æ¸É²¾µ¸¹Ç²Å´µÇ¿·µ²·¹Å·É ¶´¹Í¸µ¿²É´µÈ¸²½¿²Å´¶³¸ÅÑÅ´¶³¸Å²Æ¸¹Ç²º´º·¹ÇǷ¹Ƹ²¶¸º¿Â²¸º¿¹ÇÏ °¿Å¸²Ê´µÂ¸µ¸³²¶¾½·ºÑ¶¾½·º²³´µ½¸Ç¸¹Ç¸¹²½¿Í´µ¶¸Å¿²¾»´Â²³¿Â¸É É´³¾»¿º¿¸¹²º´Â¿¹ÇǸ²Í´³¸Å²Å¸¹ÇǸ³²Å´µÂ¸½¸³²¶¸º¸»¸Â²¿¹¿Ï²ËÙÙÙÎ

./010.1230304S# !T#$./010.12 5/67891:./272;;32; <7=7>44!#+$ =781?./010.125/6789144, #&(! 4 #"$ 0727</5 ?1.3@724U!&!,$ 4,V&9@7A5/678914S# !T #$W 4!#+$W4, #&(! 4 #"$WU!&!,$ 4,V&W (+$#$*!X#W6"(Y Z 5#&%&-$%$W7-!5[&+U%#&!,$W4'&(,&$!$W U$+$Y&V&#($W7%!6#&!(ZB2?12/47+#$T&V&+7#%!W*$! #&(V&!#5/.B5@/54 7%!6'Z(!&W ,[&!,&W4(&'$Y Z&V 9"#$Z$W5Z#(&6!V!&W &! \&! T%&W ]VZ #&(,&%!W &^+6!VZ&+ _#V!W `&X,$#* Z#&^'WS!V&#!&%!W_,Z,6& Z#W +(!,&6!"#Z!&W]$(ZS # Y&-$%$W9&,& 7!V#+#&(,WT%&9$# S!V&,$W'aZ&6V&,&W_#&(,&b 6!Y&#(,&W4&,&6#&!,&./=75@7AB@B4 # (,$6VZWS(!4+#& Z$^'&WS!V##&(V&!,$9?/0724_VZ!"_#!$,$;3232;8163?4S#& 4(&!,&83?B2.5B;B44&!""&ZY Z9"#Z >72@3?4*9#SV 07;/?72;46"!"7(&!,$W*XZ Va,$!&8?7@/24c-VT$!& 6#V&!,$.35=B5/<B4 !,$6#&9"#$Z$@7@7=7<7CD;57A1946[&[V&!W !V# #V&!(ZW (-&!,$Wad# +Z !SVZW* ,(T%& S#,!,$W*Z Va^&#+Z !W5,(ad#* Z#"&!,$W]([ S#!,W]$" S#($" 1@4 !!* e&'-&!7^ &'W6#&[_#!$$Wa-#& 9"#$Z$9/85/@7517@5/678914 #!V,,S#&!&!"#6#&'&T%& >15B<7875@74U'!_'#Z4',!U+#, 5'$!fg fga+(fgha--* Z!V# _,# E8FGHIHJW T$# 6-#&, E=HKLIJW6"!" V&4!,$(WU$Z!($!4& !d!,+W iZ$&#'6#&[&!Waj7( !,$W Z ,S&V,W6!,$!&( # !,$#$W]'&( 4'&(,%!WS!V# !%!W &!S#!!(W4"&#,$WS(!V&!6X$W V& _#(,$W*#d!&W]$!&7(+!V# ./2/5>1@4_5*V&5#&-!]$" 8B01975193@7074S# !T#$ 615/8@3544!,#&d!,$./010.12./5397C77246"(9"#$Z$=781? ./010.12./5397C7724 $( TZ# (#&0727</518?7244Z&!, 7!VZ,&0727</5 8/372;724iZ!V# 9#% ,S 0727</5 .960:30304* Z#!&9"# 0727</591583?7914 V&8, 0727</5./5M/@787244#&$!$7?707@5/67891:>192194U'! U!V#'4V&# !]$"+#,W@/?/.B2NHOA7894fgW /071?4,#&-!d$"dk" &'X$ =/>91@/4%%%,#&-!d$"dX$W7?707@ ./5M/@78724U'! &!" $V #,]$"+#,W5#&Z!""$W4' ! 5/8/212;4 !+ i6i-W4V&# !W6l9_5*V& 5#&-!]$"h W@751A18?724619.?7PC7?QR4 l+W619.?7P >=4 l+W619.?7PAM4 l+W18?728B?B04 l+W18?728/?375;74 l+W18?72>75194 l+19161?375@72;;32;<7=7>./5M/@7872

$"$%$!,$

0123

4564789 69 65      * '-#

ÚÛÜàêèåèë îïðñòó äßìæÜëæÚáßâ Úßëæâ áæàêèàê àêèåèëàçß êæÚßàßÜçß íèããã

ÚÛÜÝÞÚßàß ÚáßâãÜäßÝ ßàäÞåæàÜçèèÝ éééééé

   ! ;<=>?@A<B>C<C@D<E>@FG< ôõö÷øùú÷öûüøöõöýþÿö0

¬­®¯°±²³´µ¶²·¸¹º»¹¼´·½²¼»º»µ²¾µ¿»¹¼´À¾µ³´²Á´¶´¾¼´µ´ ´¹´²¼¸µ¶Ã¹ÃÀ²¬´Àĸµ²Ãµ·ÃŲƱDz³´µ¶²¼´Ã²Ä¸µÀ¾ÃµÈ²¬¸¹¾¼´ Å´À¾ºÈ ÉÊËÌÍÌÎÌÎÎÌÏÏÏ ÐÑÒÐÓÔÕÖ×ØÙÚÙÛÔÜÝÛÞÖ×ßÔÞÖÛÖÚàÝÔáâãÝÚÝÞäÝ×ÔáÝàÝ×Ø ÛÖ×áâÚâÔäÖÔÜÝÛÞÖ×ÔáÖ×ØÝ×ÔÕÖÕåÝæÝÔâáÖ×àâàÝÛÔáâÚâÔáÝ×Ôçè ÞÖ×ÛâÙ×éÔêÝ×àâ×ëÝÔáâÔèÝ×àìÚÔÜÝÛÞÖ×ßÔÞÖÛÖÚàÝÔÝäÝ×ÔÕÖ×ØâÛâ íìÚÕÙîâÚÔáÝ×ÔáâïÖîÝÛäÝ×ÔàÝãÝÞÝ××ëÝé ðÖÛÖÚàÝÔïÙØÝÔáâãÝÚÝÞäÝ×ÔÕÖ×ëâÝÞäÝ×ÔÛÙÚÝàÔäÖàÖÚÝ×ØÝ× ÞÖ×ØãÖ×àâÝ×ÔÞÖ×ØãÝÛâîÝ×ÔáÝÚâÔâ×ÛàÝ×ÛâßÔçèÔÞÖÚàÝÕÝ ÞÖ×ØÝ×ØäÝàÝ×ßÔÛÖÚàÝÔÞÝÛÔíìàìÔñÏÊÔÛÖåÝ×ëÝäÔáÙÝÔîÖÕåÝÚ Ù×àÙäÔäÖîÖ×ØäÝÞÝ××ëÝéÔòóôõö ÷øùóúûóøÑúóüýþý

¬­®¯°±²"·º½²À´³´²Ä¸À¸¹·´²#´¼À»À·¸Å½ ÜêHßÔðìîÚâ ³´µ¶²À´³´²·´µ³´Å´µ²Á´¶´¾¼´µ´²µ´À¾Á ñé5âîÝÔÞÖÛÖÚàÝÔÛÙáÝãÔåÖäÖÚïÝÔÛÖîÝÕÝÔîâÕÝ #´¼¾µ´µ²$´¹¾²¬Ã´²À´³´½²À¸·¸%´º²Æ¬ àÝãÙ×ÔäÖÕÙáâÝ×ÔäÖîÙÝÚÔáÝ×ÔÕÖ7 #´¼À»À·¸Å²&´µ²Æ¬²'ÀŸÀ²¼¸¹¶¸¹²(´&¾ ×ÖÕÞÙãÔÛÝàÙÔåÙîÝ×ÔÛÖåÝØÝâÔÕÝÛÝ ¯Æ#Ç) àÙ×ØØÙ *+,-.,,/,-0111 ÍéÔIÝïâåÔÕÖ×ØâÛâÔíìÚÕÙîâÚÔ4ÝÕâ×Ý×Ô6ÝÚâ ÜÙÝ 2ù3ùÔáÝÛÝÚ×ëÝßÔÞÖÚÙåÝãÝ×ÔðÜ ÊéÔJÖîÝÕÞâÚäÝ×ÔäÝÚàÙÔÞÖÛÖÚàÝÔ4ÝÕÛìÛàÖä 4ÝÕÛìÛàÖäÔÕÖ×ïÝáâÔ5ð4çÔàâáÝäÔÕÖÚÙåÝã ÎéÔJÖîÝÕÞâÚäÝ×ÔÛÙÚÝàÔÞÖ×ØÝîÝÕÝ×ÔäÖÚïÝ ÞÖîÝëÝ×Ý×ÔÞÚìØÚÝÕßÔÛÖãâ×ØØÝÔÞÖÛÖÚàÝ ïâäÝÔÛÙáÝãÔäÖîÙÝÚÔáÝÚâÔÞÖäÖÚïÝÝ××ëÝ ÖàÝÞÔåâÛÝÔÕÖ×ØÝäÛÖÛÔÞÖîÝëÝ×Ý×ÔÛÖÞÖÚàâ ÌéJÖîÝÕÞâÚäÝ×ÔíìàìäìÞâÔèÜðÔáÝ×Ôíì7 ÿ012356623789 58 38 29 229 22 2 à åâÝÛÝ×ëÝéÔ5ÖØâàÙÔÞÙîÝÔ4ÝÕâ×Ý×Ô6ÝÚâÔÜÙÝ àìäìÞâÔèè ÞÖÛÖÚàÝÔëÝ×ØÔÛÙáÝãÔáâÛâÕÞÝ×ÔÞÖÛÖÚàÝß îÝëÝ×Ý×ÔÕÝÙÞÙ×ÔÙÝ×ØÔÞÖÛÖÚàÝÔàâáÝä 4âäÝÔÛÖÕÙÝÔÞÖÚÛëÝÚÝàÝ×ÔáâÔÝàÝÛÔÛÙáÝã ãâîÝ×ØéÔðÖÛÖÚàÝÔàÖàÝÞÔåâÛÝÔÕÖ×ØÝäÛÖÛ îÖ×ØäÝÞßÔÕÝäÝÔ4ÝÕâ×Ý×Ô6ÝÚâÔÜÙÝÔîÝ×Ø7 îÝëÝ×Ý×Ôâ×âé ÛÙ×ØÔåâÛÝÔKÝâÚÔÛÝÝàÔâàÙÔïÙØÝéÔêÝÕÙ×ÔäÝÕâ çÝÕÝÔÛÖÞÖÚàâÔáÙîÙßÔ4ÝÕâ×Ý×Ô6ÝÚâÔÜÙÝ ÛÝÚÝ×äÝ×ÔÝØÝÚÔÞÖ×KÝâÚÝ×ÔáâîÝäÙäÝ× áâåÝëÝÚÔÛÖåÖÛÝÚÔÍßÎÔÞÖÚÛÖ×ÔëÝ×ØÔÞÖÕåÝ7 ÕÖîÝîÙâÔàÚÝ×ÛíÖÚÔåÝ×äÔÛÝïÝßÔàâáÝäÔÕÖîÝîÙâ ëÝÚÝ××ëÝÔÔ8ßÎÔÞÖÚÛÖ××ëÝÔáâàÝ×ØØÙ×Ø KÝÛãÔÙ×àÙäÔÕÖÕâ×âÕÝîâÛâÚÔÝáÝ×ëÝÔàâ×7 ÞÖÕåÖÚâÔäÖÚïÝßÔäÖÕÙáâÝ×ÔÛâÛÝ×ëÝÔáâåÝëÝÚ áÝäÝ×ÔäÖïÝãÝàÝ×ÔëÝ×ØÔÕÖ×ØÝ×KÝÕ ìîÖãÔÞÖäÖÚïÝéÔ4âäÝÔÞÖÛÖÚàÝÔâ×Øâ×ÔÕÖ×ØÝÕ7 ÞÖÛÖÚàÝéÔðÖ×KÝâÚÝ×Ôâ×âÔÞÙ×ÔåâÛÝÔáâ7 åâîÔ4ÝÕâ×Ý×Ô6ÝÚâÔÜÙÝ×ëÝßÔÞÖÛÖÚàÝÔãÝÚÙÛ îÝäÙäÝ×ÔáâÔèÝ×àìÚÔ5ð4çÔèÖàÖ×ÝØÝäÖÚïÝÝ× ÕÖÕÞÖÚãÝàâäÝ×ÔãÝî7ãÝîÔåÖÚâäÙàÔâ×â9 ÕÝ×ÝÞÙ×ßÔàâáÝäÔãÝÚÙÛÔáâÔäÝ×àìÚÔàÖÕÞÝà ÞÖÛÖÚàÝÔàÖÚáÝíàÝÚéÔòóôõö $'WX²¬¹¾Áõ½²¼´´¿²À´³´ ÕÝÛëÝÚÝäÝàÔÕÝÛâãÔÚÝØÙ7 :éðÖÛÖÚàÝÔÛÙáÝãÔåÖÚÙÛâÝÔÍÍÔàÝãÙ× ¼´Ã²·´µ³´²·¸µ·´µ¶²¯Æ#ÇÈ ÚÝØÙßÔåâÛÝÔîÝ×ØÛÙ×Ø ËéðÖÛÖÚàÝÔÛÙáÝãÔÕÖ×â×ØØÝî LMüúø2üõôNOûý 'Ä´Á¾%´²&´ºÃ%ò·¸¹&´¿·´¹ ÕÖ×ØäîÝÚâíâäÝÛâ×ëÝÔäÖ 8 éðÖ Û Ö Ú à Ý Ô áâ à Ö Ú â ÕÝ Ô Û Ö å Ý Ø Ý â Ô ðêç Ô Ý à Ý Ù 8 7 2 P 2  2 2 9  Q5 R S  8 8 9 228 T229UV YYZµ³´²À¸Á´¶´¾²Ä¸À¸¹·´ 5ÝáÝ×ÔðÖ×ëÖîÖ×ØØÝÚÝ #´¼Å¸À¼´À²¼´Å´²Å´%´Ã 4ÝÕâ×Ý×ÔçìÛâÝîÔ^5ð4ç_ À¸Å´¹´µ¶²º´¹ÃÀ²¾Å÷²¯Æ#Ç èÖÛÖãÝàÝ×éÔkâÔäÝ×àìÚÔ5ð4ç Á´¶´¾¼´µ´²Â´¹´µ³´½²&´µ èÖÛÖãÝàÝ×ßÔÞÖÕÖØÝ×Ø Ãµ·ÃŲ¼¸µ¶¸·´ºÃ¾²´Ä´Å´º äÝÚàÙÔ4ÝÕäÖÛÕÝÛÔáâÕâ×àÝ ÕÖ×Ù×ïÙääÝ×ÔäÝÚàÙ×ëÝß ¼´À¾º²¼¸µ(´&¾²Ä¸À¸¹·´ #´¼Å¸À¼´À²Á´¶´¾¼´µ´²³´) äÖÕÙáâÝ×ÔÞÖàÙØÝÛÔÝäÝ× ¬­®¯°±²¼´Ã²·´µ³´½²Å´%´Ã²Áô·²wx²·´Ä¾²º´µ³´ Ý×Ýä7Ý×ÝäÔÛÖÕÙÝßÔèèÔïÙØÝÔåâÛÝÔáâåÙÝàß Ç»´%µ³´²ÀÃ&´º²%´¼´²·¾&´Å ÕÖîÝäÙäÝ×ÔlÖÚâíâäÝÛâÔáÝàÝé ¾À·¹¾²&´µ²´µ´Å²Á¾À´²·¾&´Å)²Ç¸¼¸µ·´¹´²Àô¼¾ ×ÝÕÙ×ÔãÝÚÙÛÔÝáÝÔìÚÝ×ØÔáÖæÝÛÝÔëÝ×Ø 4âäÝÔäÝÚàÙÔ4ÝÕäÖÛÕÝÛ wx²%ô¹²Å»·´½²·´Ä¾²Å´¼¾²·¸·´Ä²·¾µ¶¶´%²&¾ åÖÚÞÖÚÝ×ÔÕÖ×ïÝáâÔäÖÞÝîÝÔäÖîÙÝÚØÝßÔÖ×àÝã ¼¸µ&´Ä´·²Å´¹·Ã #´¼Å¸À¼´ÀȲ¬¸¹¾¼´²Å´À¾ºÈ ãâîÝ×ØßÔÞÖÕâîâäÔáâãÝÚÙÛäÝ× " »¶³´Å´¹·´È²y»º»µ²Ä¸µ(¸%´À´µÈ²¬¸¹¾¼´²Å´À¾ºÈ âàÙÔâåÙÔÝàÝÙÔåÝÞÝä×ëÝé ÉÊËÌ:Ì[ñ:ÊÊÏÏÏ Ù×àÙäÔÕÖîÝÞìÚäÝ×ÔáÙîÙ *+,,z0{+,.111 ðÖÕåÝãÝÚÙÝ×Ô}:ÔâàÙÔÞÖ×àâ×ØßÔäÝÚÖ×Ý äÖãâîÝ×ØÝ×ÔàÖÚÛÖåÙàÔäÖ ÞÖ×ØãÙ×âÔÚÙÕÝãÔåâÛÝÔåÖÚÙåÝã7ÙåÝãéÔèÝ7 3\Ñ]ùÑÔÝáÝ×ëÝÔÞÚì7 äÖÞìîâÛâÝ×éÔèÖÕÙáâÝ× 2\÷|ÐùÒùÑÔ }: Ô ÕÖ Ú ÙÞÝ ä Ý ×Ô ä Ö æÝ ï â å Ý × Ö×Ý×ëÝßÔÛÖÛÙÝâÔÞÖÚÝàÙÚÝ×ÔëÝ×ØÔåÖÚîÝäÙßÔ}: ØÚÝÕÔ4ÝÕâ×Ý×ÔèÖÛÖãÝàÝ× åÖÛÖÚàÝÔâáÖ×àâàÝÛÔáâÚâßÔáÝàÝ æÝÚØÝÔëÝ×ØÔÛÙáÝãÔÕÖ×Øâ×ïÝäÔÙÕÙÚÔáÖ7 Ú ã ‘’ÛÖàâÝÞÔÖ×ÝÕÔåÙîÝ×éÔðÖ×Ø7Œ“ êÝÛâì×ÝîÔ^4èê_ÔëÝ×ØÔàÖîÝã àÖÚÛÖåÙàÔáâlÖÚâíâäÝÛâäÝ×ÔäÖ æÝÛÝéÔ5ÖÚÝÞÝÔÞÙ×ÔïÙÕîÝãÔìÚÝ×ØÔëÝ×Ø ŽÝÚ‘Ù7ÝÛ×ÔáÔáâÔ݌àݍԎ}: Ôâ×âÔÞÖ×àâ×ØÔÙ×àÙäÔÕÖÕåÝ×ØÙ× áâÕÙîÝâÔÞÝáÝÔ4Ý×ÙÝÚâÔË[:ñ äÝ×àìÚÔ5ð4çéÔòóôõö å Ö Ú Ý áÝ Ô áâ Ô áÝ î Ý ÕÔ Û Ý à ÙÔ Ú ÙÕÝ ã ß Ô ã Ý Ú ÙÛ Ô áâ K Ý 7 ä Ö à Ö Ú à â å Ý × Ô á Ý × Ô äÖÝÕÝ×Ý×Ôîâ×ØäÙ×ØÝ×éÔòóôõö â×âßÔÞÖÕÖØÝ×ØÔèÝÚàÙ à Ý à ä Ý × Ô áÝ î Ý ÕÔ }: é Ô 5Ý â ä Ô â à ÙÔ ã Ý × ë Ý Ô Û Ý à ÙÔ ì Ú 7 4ÝÕäÖÛÕÝÛÔÛÖKÝÚÝÔìàìÕÝàâÛ 3üõøLõümNõþø3núoNõûNp Ý×ØßÔåÝãäÝ×Ô:[ÔìÚÝ×Øé L”ø”NõûOýpø•L ùqO p ø ÷r ÓM s ÝäÝ×ÔàÖÚáÝíàÝÚÔÛÖåÝØÝâ 8 7 2 P 2 Q t u 2 9  5 8 9 u 2 –2 29589u0u0 4 â ä Ý Ô Ý áÝ Ô Ý ×Ý ä Ô áâ Ô å Ý æÝ ãÔ ÙÕÙÚ ß Ô ÕÝ ä Ý 8728 P23Q8tvu22929S 0S1 8 Ut U92223 ÞÖ×KÝàÝàÝ××ëÝÔáâÔ}:ÔàÖàÝÞÔÕÖ×ïÝáâÔåÝØâÝ× ðÖ×ÖÚâÕÝÔ5Ý×àÙÝ×ÔHÙÚÝ× Ut 9 2 3 8 7 8 9 u 0 u 0 2 9 u 2 9  2229St7tP 2 U ^ð5H_Ô4èêéÔèÝîÝÙ 22 2 838v229UV áâÔáÝîÝÕÔèèÔàÖÚÛÖåÙàéÔ4âäÝÔÛÝàÙÔÚÙÕÝãÔâÛâ×ëÝ

`aBab<Cb@A<Bca=B<= defB<e>=@A<g>@`a=aEe< `hi@Aj;

~€‚ƒ„…†‡ˆ‰‚Š‹

—˜<E<e@h>c>C@—i™@š

¬­®¯°±²³´µ¶²·¸¹º»¹¼´·½²´Ä´²À´(´ 4âäÝÔÙÕÙÚÔÝ×ÝäÔÛÙáÝãÔÕÖ×7 Ù×àÙäÔÕÖ×ØÙÚÙÛßÔáÝ×ÔàâáÝäÔÕÖîÝîÙâ ðê5ðÔàÖÚÛÖåÙàÔ×Ý×àâ×ëÝÔáâåÝëÝÚäÝ× À³´¹´·²Ãµ·ÃŲ¼¸µ&´Ä´·Å´µ²Ç®y²w KÙäÙÞâÔÛëÝÚÝàßÔÝàÝÙÔÛÙáÝãÔÕÖ7 KÝîìéÔêÝ×àâ×ëÝßÔÝ×ÝäÔÝäÝ×ÔÕÖîÝ7 ÞÖÕìãì×ÔäÖÔåÝ×äÔëÝ×ØÔàÖÚáÝÞÝàÔáâ ³´) ×Øâ×ïÝäÔ:ÎÔàÝãÙ×ßÔÕÝäÝÔåÖÚâäÙàÔåÖÚ7 äÙäÝ×ÔÙïâÝ×ÔÞÚÝäàâäÔëÝ×ØÔäÖ×áÝ7 ÛÝîÝãÔÛÝàÙÔîìäÖàÔçHJÔáâÔðìîÚÖÛ *+,-{++{0/{111 äÝÛ7åÖÚäÝÛÔëÝ×ØÔãÝÚÙÛÔáâÞÖÚÛâÝÞäÝ× ÚÝÝ××ëÝÔÛÙáÝãÔáâÛâÝÞäÝ×ÔáâÔðìîÚÖÛ ÛÖàÖÕÞÝàé Ù×àÙäÔÕÖ×áÝÞÝàäÝ×ÔçHJÔ}9 ÛÖàÖÕÞÝàé çÖîÝâ×ÔâàÙßÔÞÖÕìãì×ÔïÙØÝÔÝäÝ× 3›ÔáÝîÝÕÔðÖÚÝàÙÚÝ×ÔèÝÞìîÚâÔ×ìÕìÚ HáÖÝî×ëÝÔÞÖ×ØÙÚÙÛÝ×ÔçHJÔâ×â ÕÖÕåÝëÝÚÔïÝÛÝÔáìäàÖÚÔÙ×àÙäÔÕÖ×7 œÔàÝãÙ×ÔË[:ËÔáâÛÖåÙàäÝ×ÔåÝãæÝ :éèÜðÔÛÖÛÙÝâÔáìÕâÛâîâ ãÝ×ëÝÔåÖÚáÙÚÝÛâÔ:8ÍÔÕÖ×âàßÔ×ÝÕÙ× áÝÞÝàäÝ×ÔçÙÚÝàÔèÖàÖÚÝ×ØÝ×ÔkìäàÖÚé ÛëÝÚÝàÔÙ×àÙäÔÕÖÕÞÖÚìîÖãÔçHJßÔåÝâä ËéçÙÚÝàÔèÖàÖÚÝ×ØÝ×ÔkìäàÖÚ àÖÚØÝ×àÙ×ØÔïÙÕîÝãÔÝ×àÚÖÝ×ÔÞÖ7 5âÝëÝ×ëÝÔlÝÚâÝàâíßÔàÖÚØÝ×àÙ×ØÔáìäàÖÚ Ù×àÙäÔçHJԝÔÕÝÙÞÙ×ÔçHJÔ}ßÔãÝ7 8éJÖÕåÝëÝÚÔðê5ðÔÛÖåÖÛÝÚԟÞÔ:[[ Õìãì×éÔ4âäÝÔÝ×àÚÖÝ×ÔàÖÚîÝÕÞÝÙ ÝäÝ×ÔÕÖÕÝàìäÔåÖÚÝÞÝÔÙ×àÙäÔÞÚìíÖÛâ×ëÝ ÚÙÛîÝãÔÛÙáÝãÔÕÖ×KÝÞÝâÔÙÕÙÚÔ:Î ÚâåÙÔÙ×àÙäÔçHJÔåÝÚÙßÔÝàÝÙԟÞÔÎÍ ÚÝÕÝâÔãâ×ØØÝÔÚÝàÙÛÝ×ßÔÕÝäÝÔÙïâÝ× â×âßÔÝáÝÔëÝ×ØԟÞÔ:ÍÔÚâåÙßÔÝáÝÔëÝ×ØÔŸÞ àÝãÙ×éÔçÖãâ×ØØÝÔïâäÝÔÝ×ÝäÔÕÝÛâã ÚâåÙÔÙ×àÙäÔÞÖÚÞÝ×ïÝ×ØÔçHJ ÞÚÝäàâäÔáâÕÙ×Øäâ×äÝ×ÔáâîÝäÙäÝ× Ë[ÔÚâåÙéÔ5âÝëÝÔëÝ×ØÔáâàÝÚâäÔìîÖãÔáìäàÖÚ åÖÚÙÛâÝÔ:ÊÔàÝãÙ×ßÔÕÝäÝÔáâÛÝÚÝ×äÝ× ñéÔ ïâÝ×ÔÞÚÝäàâä äÖÖÛìäÝ×ÔãÝÚâ×ëÝé â×âÔáâÔîÙÝÚÔäÖæÖ×Ý×ØÝ×ÔðìîÚâéÔòóôõö ÞÙàÚݞÞÙàÚâÔàÖÚÛÖåÙàÔàâáÝäÔáâÞÖÚ7  ×àÙäÔåâÝëÝßÔðìîÚÖÛÔãÝ×ëÝÔÕÖ7 åìîÖãäÝ×ÔÕÖ×ØØÙ×ÝäÝ×ÔäÖ×áÝÚÝÝ×  ×àÙäÔÞÖ×ØÙÚÙÛÝ×ÔçHJßÔÛÖåÝâä7 ÕÙ×ØÙàÔÙÝ×ØÔåÖÚáÝÛÝÚäÝ×Ôðê5ð Óý¡qýoø¢MüýøùüNõø” åÖÚÕìàìÚé ×ëÝÔÝ×ÝäÔãÝÚÙÛÔáÝàÝ×ØÔÛÖ×áâÚâ ëÝ×ØÔàÖÚKÝ×àÙÕÔáÝîÝÕÔÞÖÚÝàÙÚÝ×é 23tSV£UtP29235 Pu2UV 4564789 69 65 !"! !"! !"! 5"    

4564789 69 65 4564789 69 65 !"! 6#"$%&'&( +( 5" !"! ) #)* ' +$ !"! !"! !"! 5"  5"  * '&$-$#$) +(#(( !"!  !"! !"! 

 

   


0123 45674797 5 5 7 67671778

40 %¡(,%,#¢% 5%#40)*/&/#£(&( ()#&0#¤¥%*(%

¦§¨©ª«©¬­®§¨¯¬©°±²©¨­³§¨¯©¨­¦§¨´µ°µ¨­®¶·¶¨¯©¨­¦©¸ª§¸

¹º»¼½¾½¿¿ÀÁÂÃÄ¿ÅÄÁ»¼¿Æ½¾Á¿Ç½½¾½¿Çº»¼Á»¿ÆºÈÆÁ¼Á½ ÉÁÊÁɿº¼½ÁÃÁ»Ë¿ÌÁ¼½¿Í½ÅοÏÐÑÒ¿ÀÁȼÁ¿ÓºÉÅÔÂÔÕ ¹ÁȼÔȺÖÔ×غÉÙºÅÕ¿¾ÁÁÿ¾º»¼¼Á»¼¿½Á ɺ»¼¼Ä»ÁÂÁ»»ÎÁ¿Ä»ÃÄ¿ƺºÈÖÁ¿Éº»ÁÉÆÁÚ¿ÙÄ»Ç½× ÙĻǽ»ÎÁ˿ۺºÈÖÁÁ»¿ÎÁ»¼¿Ç½ÅÁÂÔ»½»ÎÁ¿ÆÄÂÁ»ÅÁÚ ¾º¾ÄÁÃÄ¿ÎÁ»¼¿ÆºÈÁÃÕ¿ÚÁ»ÎÁ¿Éº»ÎľĻ¿ÙÔÃÔ»¼Á» ÉÁÈɺȿÇÁ»¿Éº»ÖÁǽÂÁ»¿¾ºÆÄÁÚ¿ÉÔÜÁ½ÂË¿ÝÞÁÁà ¾º»¼¼Á»¼¿ÎÁ¿Æº¼½»½¿½»½Õ¿Éº»ÎľĻ¿ÙÔÃÔ»¼Á»¿ÉÁÈÉºÈ Ä»ÃÄ¿ǽƺ»ÃÄ¿ÉÔÜÁ½Â˿޺úÅÁÚ¿ÖÁǽ¿ÉÔÜÁ½Â¿½»½ ǽÚÁȼÁ½¿ßÙ¿àËÑÑѿٺȿÙÔÃÔ»¼Õ¿ÅÄÉÁÎÁ»¿Æ½¾Á¿Ä»ÃÄ ƺÅÁ»ÖÁÕá¿Ä»¼ÂÁÙ»ÎÁË

òðëïçõóùêçÿïóìýçþéøðç3ùòïöéø ôð44óùç3é2é7çêéøð3ç÷ùëõñ òù3ù÷ôéöéëçöùø3ùèðö7çòùóõ÷ñ óï÷éçèðóéëçöùøéòêïø7çòùóõ÷ñ õòòéëçöïéôçèéíïéëçîùëíéë ôõòçôùøé2ïëçîï3éëéç÷ùëíïñ ôõòçïëïç÷ù÷èðéöçòùøé2ïëéë ùöéòéë7 çöùøéëíëìé øï÷òéëç çêé3ïóçòùøé2ïëéë öùø3ùèðöý 6ù÷ùëöéøéçïöðçôùëíðøð3 òùçùíùøïçï44é7ç÷ùëííðëéñ 9þðóéëç òöõèùøçóéóðçòïöé ç0 7ç6ðîéø3õëõ7ç÷ùëíéñ òéëçòõëöéïëùøýç9éíïçöéîï îïôùøòùëéóòéëçîùëíéëçòùøéñ öéòéëçïèðñïèðçîïçóïëíòðñ üéøíéçòé÷ï7çèùòùø2éç3é÷é 2ïëéëçïëïçîéøïç3ùèðéêçùò3ñ ëíéëëìéç3éëíéöçöùøèéëöð îùëíéëçôùøð3éêééëçùò3ôõøñ ôõøöïøçîéøïçþéëöðóýç6ù÷ðé îùëíéëçòùíïéöéëçèéøðçïöðý öïøçþéëöðó7ç÷ùëíïøï÷òéë èéêéëçîïôé3õòçîéøïç3éëé 9éøíéçòé÷ï7çöùøðöé÷é çêé3ïóçòùøé2ïëéëýç çîïñ òïöéçìéëíç÷ùëíùø2éòéë7 òéð÷çïèðç3éëíéöçöùøèéëöð éëöéøéëìéçîéøïç3ïëï7ç3ï3éëìé öùøéëíçÿïóì7ç3ééöçúøïèðë îùëíéëçòùíïéöéëçïëï7ç3ùóéïë îïé÷èïóçîéøïçôùø3ùîïééëçîï èùøòðë2ðëíçòùçøð÷éêëìé7 ÷ùëé÷èéêçòùðéëíéëçòùñ íðîéëíçùò3ôõøöïø7 çöðöðøëìéý 5ïëííðç 0 0ý óðéøíé7çòùøé2ïëéëçïëïç2ðíé ù3éç5éøíõøù2õçèùøùëéñ éç÷ùëíéòð7çôéîéçéüéó èùøôõöùë3ïçîïòù÷èéëíòéë ëéç÷ùëíù÷èéëíòéëçêé3ïó âãâäåæçèéêéëçìéëíçîïíðñ èðëíçîéóé÷çòùóõ÷ôõòç5éøñ ÷ðóéç÷ùëíùø2éòéëçòùøéñ ÷ùë2éîïçïøïçòêé3çîù3é7 òùøé2ïëéëçïëïç3ùèéíéïçòéøìé éêçôõöõëíéë íõç6éëöõ3é7çòùøé2ïëéëçïëï 2ïëéëçöùø3ùèðöç3ù÷ôéöç÷ùøéñ ðéôëìéý òêé3ýç8ùóõ÷ôõòç5éøíõç6éëñ ^_`abcdefNeghLgMigcNdL_gcf^f ëéòéëçéîéó LjkgL`ldM`cM`cNd cNmdknopdqrstuvdwrupxqxudyz{zuvtudwt|wr| ÷éø÷ùøçîéøïçúðóðëíéíðëíñ îéôéöç÷ù÷èéëöðçôùëíêéñ 3éçòù3ðóïöéëýçëïçîïòéøùëéñ ùëíéëçòùøé2ïëéëçèéøð öõ3éçéòéëç÷ùëõèéç÷ù÷é3õò xu{x}dsn~tsn}tudyrotynqdsnusnuvdL|zsx}dqrwt€twdnun ûéüéçúï÷ðøýçþéíïçÿïóìçîéë 3ïóéëçòùóðéøíéýç8ùöøé÷ôïóéë òéëçïéçêéøð3ç÷ùëõõòéë ïëï7çüéøíéç8ù÷óõòõçèùøòùñ èéêéëçèéòðçóéëí3ðëíçîéøï wrwyxuptndytqt|dptuvdwru~tu~n}tudsndoxt|durvr|nd{r|x{twt 01çôùøé2ïëçôùóéôï3çîïëîïëí ÷ùøéëíòéïç9ôð44óù çóï÷èéê ôõöõëíéëçóï÷èéêç÷éø÷ùø 3ù÷ôéöéëç÷ùëíïøï÷çêé3ïó úðóðëíéíðëí7çîéëç÷ù÷ñ j|zyt ÷õ4éïòçóéïëëìéçìéëíçöùøíéñ ÷éø÷ùøçïëïçèùóð÷çóé÷éçîïöùñ öùø3ùèðöýç9ëïç3ùôùøöïç÷éïë òéøìéç÷ùøùòéçòùçöéóïéýçéîé øõîðò3ïëìéçîïçîù3éçïëïýç

!

"# $% & ' ( )% * # +% , % # ./ * 0 1 # .0 * ( # 2 3 # 45 OâæPåQRSPTUOåæçñ 5ðóìõîéîï7çþé÷èéëíñ

6ðóïöëìéç÷ù÷ôùøõóùê ôðôðòçðøùéçîïçþéëöðó éòêïøñéòêïøçïëïçîïòùóðêòéë õóùêçèùèùøéôéçôùöéëïý 6éóéêç3éöðëìéçïìéîï7 üéøíéç6é÷ùë7ç6ð÷ñ èùø÷ðóìõ7çþé÷èéëíóïôðøõ7 þéëöðóýç6ðîéêçêé÷ôïøçîðé ÷ïëííðçïëïçïìéîïç3ðóïö ÷ù÷ôùøõóùêçôðôðòç2ùëï3 öùø3ùèðöýçéçöïîéòçöéêð ÷ùëíéôéçðøùéçðòðôç3ðóïö îïöù÷ðïýç9Vøùéç3ðîéê óéëíòéç3ùòïöéøçîðéç÷ïëííð ïëïýçWéç÷ù÷éëíçéòêïøëìé îéôéö7çöéôïç3ð3éêç÷ùëñ éøïëìé7 çòéöéçïìéîïçìéëí èùøùëéëéç÷ùëííðëéòéë ðøùéçðëöðòçöéëé÷éëçôéîï7 6ùóé3éç 10ý 6ðóïöëìéçîïôùøõóùê ôðôðòçðøùéçïëïç2ðíéçîïéòðï õóùêç6ðòï3ëõ7çôù÷ïóïòçV úéëïçVëííðóçîïç6øðüðê7 õëõöïøöõ7ç8øùöùò7çþéëöðóý éç3ðîéêçöïîéòç÷ùë2ðéó ðøùéçîðéçêéøïçïëïý 6ðòï3ëõç÷ùë2ùóé3òéë7 ôðôðòçðøùéç3ðóïöçîïôùøõóùê òéøùëéçïëé3çùøöéëïéë 8éèðôéöùëçþéëöðóçöùëíéê ÷ùëùøöïèòéëçôù÷èùóïéë ôðôðòçéíéøç÷ùëíéðçôéîé ùëéëéçùXïëïöïXç8ùñ èðöðêéëç8ùóõ÷ôõò

88ýçþïóéçèùøîé3éøòéë 887ç÷éòéçôùöéëïçêéëìé îéôéöç÷ù÷èùóïçôðôðòçîï Vçòùóõ÷ôõòëìéç3é2éý ûð÷óéêçôù÷èùóïéëëìéçôðë

9:;<=>?@A?B@A?:

óïôðøõ7çþéëöðóýçWéëöõç2ð3öøð "CDEDFGHIDJKFLKFMDJINO ÷ùøé3éòéëçôðôðòçðøùé 3ðóïöçîïôùøõóùêç3ù÷ùë2éò PHJQHONR ù 3ù÷èùøç0 1ý "FSEHDFTNLDRFODJQUD ëíéöé3ïçòù3ðóïöéëçïëï7 THUKIDEFLNDFPKJQQNFKJK Wéë5ù öõç÷ù÷èéöé3ïçôù÷èùóï óïëíçèéëìéòçYçòíçîï "FVHJWDJDJXDFGHIDJK ôé öõòõëìéýçVëöðòç÷é3éóéê RDJXDFYKTDFYHOKFLK é3éóçîéùøéêçôù÷èùóï7çïé UHOZPGZUJXD ÷ùëíéòðçXóùò3ïèùóç3é2éý 5ùëðøðöçWéëöõ7çéôéèïóé îïèéöé3ïýçúéëéêç3ùóðé3ç ôùöéëïçêéëìéçîïï4ïëòéë êùòöéøùç÷ù÷ôùøõóùêç2éöéê ÷ù÷èùóïçôðôðòçîïçV 0Y çòíýç96éìéçèéøðçîðé òùóõ÷ôõòëìé7çéòéëçðòðô êéøïçïëïçöïîéòç÷ùë2ðéóçðøùéý ÷ù÷èùøéöòéëç÷ùøùòéý úéôïç÷ù÷éëíç3ùîéëí 96éìéç÷ùøé3éòéëçðøùé îïöùøöïèòéëç3ðôéìéç÷ùñ óéëíòéç3ðîéêçêé÷ôïø ëíéðç88ýçþù3õòçôéíï 3ùèðóéëçïëï7ç3ù÷ùë2éò 3ðîéêçëõø÷éóçòéøùëé ù3ù÷èùøýç5éò3ï÷éóçèùóï 3ðîéêç÷éðçèùóïçóéíï7

ôðëçêéëìéçYçòíçðëöðò ôéôéøç6ðòï3ëõý 3ùòéóïçöøéë3éò3ïýçé÷ðë éîéçèðóéëçûéëðéøï7çV òéóéðç÷é3éóéêçêéøð3 úéëïçVëííðóçìéëíç÷ùñ ÷ù÷èùóïçîïç÷éëé7ç3éìé óéìéëïç3ù÷èïóéëçòùóõ÷ôõò ÷é3ïêçXóùò3ïèùóç3é2éý ôùöéëïçîïçõëõöïøöõçîéëç0 8é3ïêéëçòéóéðçóéëí3ðëí ôùöéëïçîïçéøéëíöøïöï3 îéøïçóðéøçöïîéòçèõóùêçèùóïçîï ÷ù÷ôùøõóùêç2éöéêççöõë 3ïëï7 çöéëîé3çWéëöõýç[\] 3ùóé÷éç3ùèðóéëýç6ù÷ùëöéøé Zùèøðéøïçïëïç2éöéêëìé 3ùèù3éøç1Yçöõëýç5ùëðøðö 6ðòï3ëõ7çéëíòéçïöðçèùøñ ðèéêñðèéêç3ù3ðéïçîùëíéë 2ð÷óéêçòùèðöðêéëçôùöéëï ìéëíç÷ùë2éîïçéëííõöéëìéý 9ûéöéêëìéç3ù3ðéïçîùëíéë òùèðöðêéëçéëííõöé7

öé÷èéêç6ðòï3ëõý þùíïöðçôðóéçìéëí îïòéöéòéëçWéëöõ7çôùëíùùø ôðôðòçîïçîð3ðëç8øéöõë7

`HEYDJINab

[\][!^_

cdefghijklhgmen

opqrstuvwxyzx{v|x}zv~zv€x‚x}x{v|zv‚wƒx„v€}ƒ‚x„x{ wxyzvs…{yvs‚~}zv†z|zx{xv}ƒ€x‡x{v~x{~x{yx{vˆx{yv~z|x‡ x|xv„xwz‚{ˆx‰vŠ~zx€v„x}zvzxv„x}ƒ‚vw}~ƒv|{yx{vwx{ˆx‡ ‹}x{yvˆx{yvƒ{ˆxzv~z€z‡xŒvw}w|xw|x‰vuxv„x}ƒ‚v€x{|xz {ˆ‚ƒxz‡x{v|z}z‰ Ž{~ƒ{yŒx„v„‹wz{ˆxvˆx{yv‚ƒ‡xv{‹{~‹{vzŒv|~‡~z Š„}Œ‹‡v‘‹Œ‚v|zx‡ƒz{ˆxvwx{~ƒv|xŒxv~ƒyx‚ ‡‚„x}zx{{ˆx‰v’Šxˆxv‚ƒ‡xvzŒvŠ„}Œ‹‡v‘‹Œ‚“v|z‚x{x wx{ˆx‡vx|yx{v|zx{xv‘‹Œ‚v{yx{xŒz‚xv‡€}zwx|zx{ ‚‚‹}x{yv|{yx{v€}„x~z‡x{v|~zŒv”x…x„vx~xƒ€ƒ{vwx…ƒ ˆx{yv|z‡{x‡x{{ˆx‰vtx{v…ƒ…ƒ}v„xŒvz~ƒvwx{~ƒv|xŒx €‡}…xx{v‚xˆx“•v~}x{y{ˆx‰ Š~zx€vw}~ƒv|{yx{vwx{ˆx‡v‹}x{y“vs‚~}zvw}ƒ‚x„x Œz„x~v|~zŒv‹}x{yv~}‚wƒ~v„x}x€x{{ˆxvzxvwz‚xvŒwz„vƒ|x„ {ˆ‚ƒxz‡x{v|z}zv|x{v{x€xzv~ƒ…ƒx{{ˆxv‚wxyxzv~z ox}‡~z{yv–{|‹}v‡w}‚z„x{v}ƒx{yx{v|zvvs{y‡x‚xv—ƒ}xvu‰ tz~ƒzv˜}zwƒ{v‚xx~v{y„x|z}zvƒ€xx}xv‚}x„v~}zxv™o s{y‡x‚xv—ƒ}xvˆx{yvwx}ƒ“vŠ{z{vš›œžœŸ“vyx|z‚vw}„z…xwvz{zv…ƒyx {yx‡ƒv{ˆƒ‡xzv|ƒ{zxvx‚„z‹{‰vš€|yŸ

ag_gcNdab‚^`dm ‚tyzo|rqdlorwtudg‚aL `ƒqtudgwnudl`} wrwyr|onƒt{}tu „t|tuvd„x}{ndptuvdsnqn{t {r|}tn{dyr|xqt}tu qr}zotƒdMtotwd}tqxq nundLzo|rqdlorwtu wruvtwtu}tud… yrot~t|

#!$b[b%&\!$'[

^_`abcdefNeghkgkbd†gi‡`dgM`^`g

Š(posq“v˜)u*Žq *Žqvvrx…x}x{v—‹Œ}‚vŠŒx{ |z~ƒ‡x{v|zv‚‡‹Œx„‚‡‹Œx„‰v’—Œx‡ƒvŒxz{ t{yx{vx|x{ˆxv€{ƒx{v~}‚wƒ~vu„‚x{ {yxx{‡x{v+v‹}x{yv‚z‚”xv‚wƒx„vŠosv{ ‚|x{yv|z‡…x}vŒxyz“•v~}x{y{ˆx‰ …ƒyxv~Œx„v{yz{‚~}ƒ‡‚z‡x{vwx”x„x{{ˆx y}zv|zvqyxyŒz‡“vŠ{z{vš,›Ÿ‰v—x}xv€Œx…x}v~} *}‚xxx{v|{yx{v€{x{y‡x€x{vz~ƒ“ ƒ{~ƒ‡v{x}zvwƒ‡~zvŒxz{v|x}zv‡|ƒxv€z„x‡‰ ‚wƒ~v|z~x{y‡x€v‡x}{xv|z|ƒyxvŒx‡ƒ‡x{v€ —‹Œ}‚vŠŒx{vw}y}x‡v€x~v|{yx{v{y s|x{ˆxv€{ƒx{v‚{…x~xv~x…xv|z{zŒxz {ˆ}x{yx{v‡v‚wƒx„vŠo-v|zv—x‡“vŠŒx{‰ yŒ|x„v”x}ƒ{yvzŒz‡v”x}yxvˆx{yvw}x|xv|z -x€‹Œ}‚vŠŒx{vwƒ‡x{vŒxyzvw{~ƒ‡v‡{x‡xŒx{ -x€‹Œ}‚vŠŒx{“vs-*—vu„‚x{vsz{vŠ‰u‡ |€x{v‚wƒx„vŠo-v|zvqyxyyŒz‡‰v—‹Œz‚zv{ }x…xv{xƒ{v~Œx„v{…ƒ}ƒ‚v‡vx}x„ {}x{y‡x{“v€x}xv€Œx…x}v~}‚wƒ~v€x|xvŠxw |ƒyxv”x}ƒ{yv~}‚wƒ~v|z…x|z‡x{v‚xv„‹ƒ‚ ‡}zz{xŒz~x‚‰v’ox‚z„vx‡x{v|z‡wx{y‡x{“ ~ƒvšœ›Ÿv‚‹}v|z|ƒyxvŒx‡ƒ‡x{v€}ƒ‚x‡x{ ‹Œ„v€x}xv€Œx…x}vƒ{~ƒ‡v{ˆz€x{v‚{…x~x‰ x‡x{v|zx}zvwƒ‡~zvŒxz{v|zv‡|ƒxv‚z‚z‰• €‹‚v‚x~€xvŠo-‰vu„‚x{vyx~x‡x{“v€z„x‡ tx}zv”x}ƒ{yv~}‚wƒ~v€‹Œz‚zvw}„x‚zŒ o{z{|x‡Œx{…ƒ~zv‡x‚ƒ‚v~}‚wƒ~v-x€‹Œ}‚ {ˆxv~{yx„vwƒ}ƒv€Œx‡ƒvŒxz{vˆx{yv|z|ƒyx {yxx{‡x{v.vwƒx„vy‹Œ‹‡“v,vwƒx„vyz}“vœ …ƒyxv~Œx„vx{yyzŒv€z€z{x{v‡|ƒxv‚‡‹Œx„ z‡ƒ~v~}Œzwx~‰vo{ƒ}ƒ~vz{‹}x‚zvˆx{yvzxv|x€x~ wƒx„vw‹v‹Œ‹~‹–“v|x{vww}x€xvwƒx„v€{~ƒ ƒ{~ƒ‡v|z€}~ƒ‡x{‰vŠŒxz{vz~ƒvzxv…ƒyxvx‡x{ |zvŒx€x{yx{“v€Œx‡ƒv|z‚z{ˆxŒz}vw}…ƒŒx„vœž {yx{‰v’˜z|x‡v{ƒ~ƒ€v‡ƒ{y‡z{x{vx|xv‡ x{yyzŒv‹}x{yv~ƒxv€x}xv‚z‚”xv~}‚wƒ~‰ ‹}x{y‰vu„‚x{v{|ƒyxvx‡‚zv~}‚wƒ~v ~}Œzwx~x{vxŒƒ{zv|x{vx‚ˆx}x‡x~v‚‡z~x}v‡x} ’-z~xvx‡x{v|ƒ|ƒ‡vw}‚xxvxyx}v~z|x‡v{…x|z }ƒ€x‡x{vƒŒx„v|x}zvy{‡v€Œx…x}vˆx{yv‡}x€ {xv‚{…x~xv|z‚z€x{v|zv”x}ƒ{y“•v‚xwƒ{y{ˆx‰ x‚xŒx„vw‚x}“•v~xwx„{ˆx‰všxzŸ

67879:;<=>=?:@=:ABCD79:ECDF<=87>=9G79

LMN

Š(posq“v˜)u*Žq *ŽqvvŠŒx{ zŒz‡zvŒx„x{v‡}z~z‚ ‚Œƒx‚v,‰H›,“HHv„‡~x}‰ -‹{|z‚zvz{zv~{~ƒv‚x…x €}z„x~z{‡x{v‚wxw ”zŒxˆx„vz{zv}ƒ€x‡x{ |x}x„v‚}x€x{v|x{ €x‚‹‡vxz}vwxyzv”zŒxˆx„ -‹~xvI‹yˆxv|x{v*x{~ƒŒ‰ o{x{yyx€zv„xŒ ~}‚wƒ~“v€ }z{~x„v‡xwƒ €x~{vŒxŒƒz |z{x‚v~}‡xz~ Œx‡ƒ‡x{ w}wxyxz ƒ€xˆx ƒ{~ƒ‡ ƒ

4 !#."¥"1#!0,-0'"%(%,

*sq˜Ž(vvŠ~Œx„v|zw}Œx‡ƒ‡x{{ˆxvp-˜—v{…x|z s|z{z‚~}x‚zv-€{|ƒ|ƒ‡x{vq‹‹}v›0v˜x„ƒ{ uxv{…Œx‚‡x{“v|xŒxv€}ƒwx„x{vƒ{|x{y ‡wƒ~ƒ„x{vw}wxyxzvx|z{z‚~}x‚zv‡€{|ƒ|ƒ‡x{“ ›žž+vˆx{yv}ƒ€x‡x{vw{~ƒ‡v€{ˆ‚ƒxzx{ ƒ{|x{yvˆx{yv‚wŒƒ{ˆxvw}wxyxzvx|z{z‚~}x‚z x‡xv|z€}Œƒ‡x{v€{ˆ‚ƒxzx{vx{~x}xvx| |{yx{vƒ{|x{yƒ{|x{yvwx}ƒv~{~x{yvx|z{z‚~}x‚z ‚€}~zv€wƒx~x{vx~xƒv€{yƒ}ƒ‚x{vx|z{z‚~}x‚z z{z‚~}x‚zvˆx{yv‚wŒƒ{ˆxv{yyƒ{x‡x{v-˜— ‡€{|ƒ|ƒ‡x{v‚|x{yv|xŒxv€wx„x‚x{‰ €}{z‡x„x{“v€}}xzx{“v‡~}Œxxwx~x{v€{yƒ Œxx‰vs|x€ƒ{v€}ƒwx„x{vx|z{z‚~}x‚zv~}‚wƒ~ ’Š‡x}x{yv‚|x{yv€}‹‚‚v€{ˆƒ‚ƒ{x{v|}x~v|x{ }ƒ‚x{v€}€x{…x{yx{v-˜—“v€{yƒ}ƒ‚x{v‡€{ {x€xzv‚‡z~x}v/žv€}‚{‰ {x€ƒ{yvx‚€z}x‚zv€ƒwŒz‡‰v—}‡z}xx{vˆxv{x{~z |ƒ|ƒ‡x{v‹}x{yvx‚z{y“v|x{vx|z{z‚~}x‚zvŒxz{{ˆx -~ƒxv-‹z‚zvsvt—)tv*x{~ƒŒvsyƒ‚vp{|ˆ x‡„z}vwƒŒx{vox}~v‚ƒ|x„v|z€x}z€ƒ}{x‡x{v|x{ {yyƒ{x‡x{v-˜—vŒxx“vx‡xv‚Œx{…ƒ~{ˆxvwx‡xŒ {yx~x‡x{“v‚xx~vz{zv)x€}|xv—}ƒwx„x{v~{~x{y |z‡~‹‡“•v‡x~xvsyƒ‚“vŠ{z{vš,›Ÿ‰ |z~zx|x‡x{‰vš„x|Ÿ

1%,&'(#.%5(#14!£#2(#.%,¥"*#0 '0 %1#4/)('(#3

*sq˜Ž(vv—x{z~zxv-„ƒ‚ƒ‚vš—x{‚ƒ‚Ÿv(x€‹}x{v‘x‚zŒ x€x‡x„v}‡xvx‡x{v}z{~x„‡x{v‚x{‡‚z št—-Ÿ“vtz{x‚v—}~x{zx{v|x{v-„ƒ~x{x{vštz‚€} —}z‡‚xx{vš(‘—Ÿv*x|x{v—}z‡‚xv-ƒx{yx{ x|z{z‚~}x‚zvx~xƒvx€x‰vo}‡xvˆx{yv{{ ~x„ƒ~Ÿv“vtz{x‚v—{|z|z‡x{v{{yx„v|x{vq‹{ š*—-Ÿvt—)tv*x{~ƒŒ“v{ˆx~x‡x{vwx„”xv‚wzŒx{ ~ƒ‡x{“•v~yx‚vs‚Œxv|zv*x{~ƒŒ“vŠ{z{vš,œŸ‰ 5‹}xŒvštz‡{‹Ÿ“vtz{x‚vŠ‹‚zxŒvštz{‚‹‚Ÿ“vtz{x‚ Š-—tv‚‚ƒxzv}‡‹{|x‚zv|x}zv*—-vxyx}v*ƒ€x~z ŠwzŒx{vŠ-—tvˆx{yv‚wŒƒ{ˆxv‹Œ„v*—- —}z{|ƒ‚~}zx{“v—}|xyx{yx{v|x{v-‹€}x‚zvštz‚ w}z‡x{v~yƒ}x{“v‚Œƒ}ƒ„{ˆxv‚ƒ|x„v|zw}z‡x{‰ |z~ƒ‡x{vx|x{ˆxv‡…x{yyxŒx{v|xŒxv€Œx‡‚x €}z{|xy‡‹€Ÿ“vtz{x‚v˜{xyxv‡}…xv|x{v˜}x{‚z -~ƒxv—x{‚ƒ‚v(‘—v*—-vt—)tv*x{~ƒŒ“vs‚Œx {xx{vwŒx{…xvz{}x‚~}ƒ‡~ƒ}v|x{v‘zwx„v*x{‚‹‚v|x}z y}x‚zvštz‚{x‡}~}x{‚Ÿ“v-x{~‹}v—ƒ|xv|x{v‹Œx„ )z|Œ‹v{yx~x‡x{“v‚Œƒ}ƒ„v‚wzŒx{vŠ-—t s{yyx}x{v—{|x€x~x{v|x{v*Œx{…xvtx}x„všs—*tŸ }xyxvš—‹}xŸ“v|x{v*x|x{vs|z{z‚~}x‚zv—wx šŠx~ƒx{v-}…xv—}x{y‡x~vtx}x„Ÿv~}‚wƒ~v|x}z ƒ}{zv~x„ƒ{v›žœ,‰vŠ-—tvz~ƒvx|xŒx„vtz{x‚ {yƒ{x{vŠ‡}~x}zx~vtx}x„všŠ~|xŸ‰ „x‚zŒvŒx€‹}x{vˆx{yvzxv~}zx“v‚Œƒ}ƒ„v‡€xŒxvŠ-—t —{|x€x~x{v€{yŒ‹Œxx{v-ƒx{yx{v|x{vs‚~ Šxx~vz{zv—x{‚ƒ‚vw{~ƒ‡x{vt—)tv*x{~ƒŒ ‚ƒ|x„v{}zx{ˆx‰vs|x€ƒ{v~}‡xz~v‚x{‡‚z“ tx}x„všt——-stŸ“v|x{v*x|x{v—}{x{xx{ w}z‡x{vwx~x‚v”x‡~ƒv‡€x|xv*ƒ€x~zvƒ{~ƒ‡ €z„x‡{ˆxv{ˆ}x„‡x{v‚€{ƒ„{ˆxv€x|xv-‹z‚z tx}x„vš*s——ptsŸ‰ €}wxz‡zv|x{v{ˆŒ‚xz‡x{v€}‹ˆ‡v~ƒx{ 4vˆx{yv{…x|zvz~}x‰v’qx{~zv~}‚}x„v-‹z‚zv4“ -ƒ|zx{vtz{x‚v-Œxƒ~x{v|x{v—}z‡x{x{ *—-v„z{yyxv‚€ƒ}{xv‚x€xzvœ›v5w}ƒx}z‰vš„x|Ÿ

Œz„‡x{vŒx„x{v‡}z~z‚v~}‚wƒ~‰ *}wxyxzvƒ€xˆxvˆx{y |zŒx‡ƒ‡x{vx{~x}xvŒxz{v{yx |x‡x{v€{x{xx{v‡wxŒz ~x{xx{v|zvŒx„x{v‡}z~z‚‰v‘xŒ ~}‚wƒ~v|z‚x€xz‡x{v‹Œ„ -€xŒxvtz{x‚v—}~x{zx{“ —}z‡x{x{v|x{v-„ƒ~x{x{všt——-Ÿ ŠŒx{“v†z|zvŠƒ~z‡{‹“vŠ{z{všž, ž›Ÿ‰vs‡zwx~vˆx{yvƒ{ƒŒv|x}z €}‚‹xŒx{v~}‚wƒ~vx|xŒx„ ‡ƒ}x{y{ˆxv€}‚|zxx{vxz}v~x{x„“ ~}…x|z{ˆxvy{x{yx{vxz}“vx~xƒ€ƒ{ ~z{yyzvxz}vƒ‡xv~x{x„vˆx{y {ƒ}ƒ{vvx‡zwx~v‡ƒ}x{y{ˆx |zxv€{x{y‡x€vxz}‰ ’-xzvx‡x{vw}ƒ‚x„x {x{yx{zv€}‚‹xŒx{v~}‚wƒ~“ ‡x}{xv€}x‚xŒx„x{vŒx„x{v‡}z~z‚ }Œƒ‡x{v€{x{yx{x{vˆx{y

‚}zƒ‚v|x{vw}~x„x€‰v-z~xvx‡x{ ~}ƒ‚vw‡}…xv‚xxv|{yx{v—Ž“ |x{v-(‘“•vƒ{y‡x€{ˆx‰ tx~xvˆx{yv|z€yx{yv‹Œ„ t——-v{ˆwƒ~‡x{vx|xv~zyx ‡x~y‹}zvŒx„x{v‡}z~z‚‰vtzx{~x}x{ˆx Œx„x{v€‹~{‚zv‡}z~z‚v‚w‚x} ›‰Jž0“J›v„x“v‡}z~z‚v.Hœ“œv„xv|x{ ‚x{yx~v‡}z~z‚v,‰./“H/v„x‰ Š|x{y‡x{v”zŒxˆx„v|{yx{ Œƒx‚x{vvŒx„x{v‡}z~z‚vƒ‡ƒ€vw‚x} x|xŒx„v—}xwx{x{v|x{v4x{y‡}z {yx{‰ o{ƒ}ƒ~v-€xŒxv*z|x{y -„ƒ~x{x{v|x{v—}‡wƒ{x{vt——ŠŒx{“v)‹zKvs{|}zˆx{~‹ ‡|€x{vx‡x{v€z„x‡{ˆxvŒx‡ƒ ‡x{vw}wxyxzvƒ€xˆxv{ƒ~ƒ€ Œƒx‚x{vŒx„x{v‡}z~z‚v|{yx{ –y~x‚z‰v)xŒz‚x‚zvˆx{yv~Œx„

|zŒx‡ƒ‡x{vx|xŒx„v|{yx{ €{xwx„x{v„ƒ~x{v}x‡ˆx~ |{yx{v‡yzx~x{v€{x{xx{vœ zŒˆx}v€‹„‹{‰v’Ž€xˆxvˆx{yv~Œx„ ‡xzvŒx‡ƒ‡x{v|zx{~x}x{ˆxvx|xŒx„ Œx‡ƒ‡x{v€{x{xx{vœvzŒzx} €‹„‹{“v‚xx~vz{zv~Œx„v{x€xz J/›‰0+/vwx~x{yv€‹„‹{“• ~}x{y{ˆx‰v(x{y‡x„vŒxz{vˆx{y |zŒx‡ƒ‡x{vt——-vx|xŒx„v{x{x }zwƒx{vwzwz~v€‹„‹{v|zvx}xŒ 4x{y‡}z{yx{v|x{v—}xwx{x{‰ -€xŒxv-x{~‹}v(z{y‡ƒ{yx{ „z|ƒ€vŠŒx{“vp€„z€„x{xv-}z‚~zˆx{z {yx~x‡x{“v€{ˆwxwv|x}z ƒ{ƒŒ{ˆxvŒx„x{v‡}z~z‚vw}xx xx‰vtzx{~x}x{ˆxv}ƒ€‚zv}x€z €x|xv~x„ƒ{v›žœžv‚}~xvw}~ƒ wƒ„{ˆxv€}ƒx„x{v|x{vxŒz„vƒ{y‚z ~x{x„v€}~x{zx{‰vš€|yŸ


 

0123415678196:831;86<=8 !"# #$%#&!$'$(!)*+#*,$-./'

0234432678 9

6 4 

6 9 4 6    3  3 

6 9 3  3 6 4 3 3 9 3  3 4 6 7 >?@A@BC?D@AE?FDG?H?IDJ?KLDMNMNO?K?DF?OL

cdedecfghdijklmgndeko pqrstsuvqrswuxqryszs{uz|} LBLDP?OQ?DHNBENBQ?ODR?M?ODR?G?ADSHLDF?HLG vss~u{qrtqÂ&#x20AC;~v |ys~uÂ&#x201A;s~v NHK?JDMAG?BTDU?R?BC?DR?HLDHNBQQNG?OD?R@L zÂ&#x20AC;s | s~uÂ&#x192;qyutq{sts~v {qrs~v sxuzqtsÂ&#x201E;ursx|ts~uÂ&#x2026;sr} LBLDABJARDHNBABJAJDRNEA?BC?DHABEAODVE?OL vsuÂ&#x2020;qtsuÂ&#x2021;srs~vstqwÂ&#x201E;uÂ&#x2C6;sÂ&#x20AC;} W?M?J?BDKNO?BQR?JDEN@?X Â&#x201A;s~Â&#x201E;uÂ&#x2021;sÂ&#x2030;|{sxq~uÂ&#x160;|~|~v}  Â&#x20AC;z|Â&#x201E;uwq~vvqr|z| uÂ&#x2030;ssÂ&#x20AC; YZ[Z\]^_ :Db?@? zqtsutqxqw{sxÂ&#x201E;uÂ&#x2039;q~Â&#x20AC;~uÂ&#x152;Â?Â&#x17D;Â?Â? >` ` O E L B ? J ` O D a N B Q A B W A R {svÂ&#x20AC;Â&#x2018;upsttsuwq~|~x|xuz|s {qrs~v sxuxqrtqÂ&#x2030;|xuw|~z|r zsrÂ&#x20AC;uÂ&#x2019;sÂ&#x2030;sxs~uwqrq sÂ&#x2018;  s~u{qrxqw|s~utqÂ?srsuxqrx|} wq~Â?qrwsr s~u~swsuÂ&#x2030;sÂ&#x20AC; Â&#x201C;zs{|~uz|su{qrs~v sx x|{Â&#x2018;uÂ&#x17E;s uswsu qw|zÂ&#x20AC;s~ zqtsuÂ&#x2021;srs~vstqwÂ&#x2018;uÂ&#x;Â&#x2021;st|t~Â&#x201A;s zqtsuÂ&#x20AC;x|uszssyupsr |sxuÂ&#x152;Â&#x201D;Â&#x201D;Â?Â&#x201E; psr |sxu q|sruzsrÂ&#x20AC;ur|s~vs~ t|zsyuswsÂ&#x201E;uxs{Â&#x20AC;uÂ&#x2030;qÂ&#x2030;qrs{s tq rqxsrÂ&#x20AC;tuÂ&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x2020;uÂ&#x2021;srs~vstqwÂ&#x201E; zs~uwq~qw|Â&#x20AC;uwsttsuÂ&#x2026;srvs ysrÂ&#x20AC;uÂ&#x20AC;~Â&#x20AC;uÂ&#x2026;srvsuwq~zq~vsr zs~uÂ&#x2013;wÂ&#x20AC;uÂ&#x2020;Â&#x2026;Â&#x20AC;Â&#x201E;uÂ&#x201C;twsÂ&#x2026;sxÂ&#x20AC;uÂ&#x152;Â?Â&#x2014;Â?Â&#x201E; zÂ&#x20AC;uÂ&#x2019;Â&#x192;vÂ&#x192;uÂ&#x2030;ssÂ&#x20AC;uzqtsÂ&#x2018;uÂ&#x2020;Â&#x20AC;uyszs}  sÂ&#x2030;sru ss|uÂ&#x2013;wÂ&#x20AC;uyswÂ&#x20AC;uqw{sx Â&#x2026;s~Â&#x20AC;xsusÂ&#x2019;s~vuÂ&#x201A;s~vuwq~Â&#x2019;sÂ&#x2030;sx {s~uÂ&#x2026;srvsÂ&#x201E;upsr |sxuwq~vs} Â&#x2030;|s~Â&#x2018;u ps s~Â&#x201A;su  swÂ&#x20AC;  q{ssu|r|ts~uÂ&#x152;Â&#x2021;s|rÂ?uÂ&#x2DC;w|w  |uuxqsyuwqs | s~u{qrtq} wq~vvqsrus tÂ&#x20AC;uÂ&#x20AC;~Â&#x20AC;u|~x| Â&#x2021;srs~vstqwÂ&#x2018;uÂ&#x2122;|Â&#x2030;|~vs~ Â&#x20AC;~v |ys~uzq~vs~uÂ&#x2013;wÂ&#x20AC;Â&#x2018;uÂ&#x2039;qÂ&#x2030;s} wq~|~x|xu qz|s~Â&#x201A;suw|~z|rÂ&#x2018; xqrsrs~vuz|su{qrs~v sxuzqts vsÂ&#x20AC;u Â&#x192;~tq |q~tÂ&#x20AC;~Â&#x201A;sÂ&#x201E;uzÂ&#x20AC;suwq} ÂĄsrvsuÂ&#x2019;|vsuwqwÂ&#x20AC;~xsupsr |sx Â&#x20AC;~Â&#x20AC;uxqsyuuwq~Â&#x201A;qÂ&#x2030;sÂ&#x2030; s~uÂ&#x2013;wÂ&#x20AC; ~Â&#x201A;sxs s~uwq~v|~z|r s~ wq~Â&#x20AC; syÂ&#x20AC;uÂ&#x2013;wÂ&#x20AC;Â&#x201E; u sxs~Â&#x201A;sÂ&#x2018; yswÂ&#x20AC;Â&#x2018;uÂ&#x2C6;szsysupsr |sx zÂ&#x20AC;rÂ&#x20AC;uzs~utÂ&#x20AC;s{uwq~Â&#x20AC; syÂ&#x20AC;u{s} Â&#x2022;sysr|zÂ&#x20AC;~uÂ&#x2030;qrysrs{u s} t|zsyu{|~Â&#x201A;suÂ&#x20AC;txrÂ&#x20AC;uzs~us~s Â&#x201E; ts~vs~~Â&#x201A;suxqrtqÂ&#x2030;|xÂ&#x2018; t|tupsr |sxuzs~uÂ&#x2013;wÂ&#x20AC;uwq~} Â&#x161;sx|ts~uÂ&#x2026;srvsÂ&#x201E;uÂ&#x201A;s~vutqÂ&#x2030;s} Â&#x;Â&#x2039;sÂ&#x201A;suwq~vs |Â&#x20AC;uxqsy Â&#x2019;szÂ&#x20AC;u{qsÂ&#x2019;srs~uÂ&#x2030;svÂ&#x20AC;uÂ&#x2026;srvs Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă?Ă&#x160;Ă&#x201A;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x2026;Ă&#x152;Ă&#x201C;Ă&#x160;Ă?Ă&#x160;Ă&#x2020;Ă Ă&#x192; vÂ&#x20AC;s~uwqr|{s s~us~vvÂ&#x192;xsuÂ&#x2021;s} wqs | s~u{qrtqÂ&#x20AC;~v |ys~Â&#x2018; ws|{|~u{qrs~v sxuzqtsusÂ&#x20AC;~Â&#x2018; Ă&#x201E;Ă&#x2019;Ă&#x201A;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2026;Ă&#x201D;Ă&#x17D;Ă&#x201A;Ă&#x160;Ă&#x152;Ă&#x160;Ă&#x17D;Ă&#x2022;Ă&#x17D;Ă&#x201C;Ă&#x2122;Ă Ă Ă&#x2122;Ă&#x17D;ĂŞĂ&#x2013;Ă&#x17E;ĂĽĂ&#x;ĂĽĂ&#x;Ă&#x203A;äĂ&#x17D;Ă&#x2014;Ă&#x2122;èĂ&#x2122;äĂ&#x17D;ĂĽĂ&#x2013;Ă Ă&#x2122;Ă&#x17D;Ă&#x201D;Ă&#x2122;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x17E;ĂŠĂ&#x2122;Ă Ă&#x2013;êçĂ&#x17D;Ă&#x2018;Ă&#x2122;èäĂ&#x2122;Ă&#x17E;çĂ&#x17D;Ă&#x201D;Ă&#x2122;Ă&#x2014;Ă&#x;Ă&#x161;Ă&#x2122;ĂŚĂ&#x2013;Ă&#x17E;Ă&#x17D;Ă&#x2030;Ă&#x;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă&#x17E;ĂŠĂ&#x203A;äüĂ&#x;èçĂ&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x2013;Ă&#x17E;äĂ&#x17E;Ă&#x17D;ĂŤĂŹĂ&#x2039;Ă Ă­Ă&#x201A;Ă&#x192;ĂŽĂ&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x17D; ç Ă&#x17D; Ă&#x; Ă&#x17E; ĂŞĂ&#x161;Ă&#x2DC;âÌĂ&#x2013;Ă  rs~vxsr|~sÂ&#x201E;uuxÂ&#x20AC;Â&#x2030;suzÂ&#x20AC;uÂ&#x192; stÂ&#x20AC; Â&#x2039;sÂ&#x201A;suts~vv|{u|~x| uwqwq} Â&#x;Â&#x2021;swÂ&#x20AC;uwÂ&#x20AC;~xsuÂ&#x2019;s~vs~uxqr|s~v Ă Ă&#x2013;Ă&#x161;Ă&#x2122;Ă Ă&#x2122;Ă&#x17E;ĂŠĂ&#x17D;Ă&#x17D;Ă&#x161;Ă&#x2013;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x17E;ĂŠĂ&#x203A;Ă&#x2122;ĂŚĂ&#x17D;ĂĽĂ&#x2013;Ă Ă&#x2122;Ă&#x17D;Ă&#x153;Ă&#x2122;Ă&#x17E;ĂŠĂ&#x17D;üäüĂ&#x;ĂŠĂ&#x2122;Ă&#x17D;Ă&#x2014;Ă&#x2013;Ă&#x2DC;Ă Ă&#x2013;èäĂ&#x17E;ĂŠĂ&#x203A;Ă&#x;ĂĄĂŻĂ&#x17D;Ă&#x201C;Ă&#x2013;Ă&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x203A;Ă&#x2122;Ă&#x17D;1Ă&#x;ĂŠĂ&#x2122;Ă&#x17D;ĂŞĂ&#x2013;Ă&#x17E;ĂĽĂ&#x2013;Ă Ă&#x2122;Ă&#x203A;Ă&#x17D;ĂĽĂ&#x;Ă&#x2122;Ă&#x17D;Ă&#x161;Ă&#x2013;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x17E;ĂŠĂ&#x203A;Ă&#x2122;ĂŚĂ&#x17D;ĂĽĂ&#x2013;Ă Ă&#x2122;Ă&#x17D;äÌĂ&#x;Ă&#x17D;ĂŞĂ&#x;Ă&#x17E;ĂĽĂ&#x;Ă&#x2DC;Ă&#x17D;ĂŚĂĽĂ&#x;Ă&#x2122;Ă&#x203A;Ă&#x2DC;Ă&#x17D;äêĂ&#x2013; Ă&#x17D;1Ă&#x2122;Ă&#x2014;Ă&#x2122;ĂŚĂ&#x2122;Ă&#x17E;ĂŻ tq Â&#x20AC;xsru{| |uÂ&#x203A;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x2018;upstts ~|yÂ&#x20AC;ux|~x|xs~uÂ&#x2026;srvsuzq~vs~  qwÂ&#x2030;sÂ&#x20AC;Â&#x201E; u|Â?s{~Â&#x201A;sÂ&#x2018; s~vt|~vuwq~z|z| Â&#x20AC;uÂ&#x2030;ssÂ&#x20AC; wq~v|~z|r s~uzÂ&#x20AC;rÂ&#x20AC;uzsrÂ&#x20AC;uÂ&#x2019;s} Â&#x2039;qzs~v s~uÂ&#x2021;q{ssuÂ&#x2020;qts zqtsÂ&#x201E;u qw|zÂ&#x20AC;s~uwqwÂ&#x20AC;~xsusvsr Â&#x2030;sxs~utq rqxsrÂ&#x20AC;tuÂ&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x2020;Â&#x2018;uÂ&#x2039;sÂ&#x201A;s Â&#x2021;srs~vstqwÂ&#x201E;uÂ&#x201C;ws~sxu¢Â?yts~Â&#x201E; psr |sxuzs~uÂ&#x2013;wÂ&#x20AC;uzÂ&#x20AC;yszÂ&#x20AC;r s~ Â&#x2019;|vsutÂ&#x20AC;s{u|~x| uwq~Â&#x20AC; syÂ&#x20AC; wq~vsxs s~uz|su{qrs~v sx  quÂ&#x2030;ssÂ&#x20AC;uzqtsu|~x| uwq~qw|Â&#x20AC; Â&#x2039;s|zsrÂ&#x20AC;uÂ&#x2013;wÂ&#x20AC;Â&#x201E; u sxs~Â&#x201A;sÂ&#x2018; zqtsuÂ&#x201A;s~vuzÂ&#x20AC;z|vsuÂ&#x2030;qrtqÂ&#x20AC;~v} Â&#x2026;srvsÂ&#x2018;uÂ&#x2C6;Â&#x20AC;ys u{qwqrÂ&#x20AC;~xsyuzqts Â&#x2039;q|tsÂ&#x20AC;uwq~Â&#x201A;sxs s~u{q}  |yuÂ&#x20AC;x|ut|zsyuwq~v|~z|r} fdiĂ°eĂąmĂ°cĂ°jklmgndeko {q~sys~us~vÂ&#x20AC;~uÂ&#x152;9Ăź



2ªºŽª°3Š½Ÿ°4Žž½Ž´°5ºŽª°œŠ6°76ŠŽ6

¨Šª­Ž¯Ž°¹²ª³Š´­¾°œŽª¡¾¸ š¸ºŠ¸°Ÿ¸¾½Ÿ°¹Žž¿ŽªĂ&#x20AC;Š


0123!"#$%$&'"($)*'"+'$&$,-,'$&$, 45674797 5 5 7

†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‰Š‘’“”‘’“•ŽŠ‰Œ‘’FGHIG3 –—’FG‚FG‚ “˜—™

žŸ ¡¢£¤¥¡¦§¨©£¥ª«¬­®ª ®­µ­«¶Ã´»»­¹«®·¶·´»­³«²·¶·° ¯­®«°±²­³´µ­«¶·°¸·´­«¹º´»ª ®±¾­³«²·¹±­ÍÈ«Ê·¾­¹­²­´ †'()*+,'-)*.'/0123012 ®º°­´«¶­¹±¶¼«½®¸­´¾­°«¿ÀÁ¼ ®±´»­Ã«Ã´Ã«®·¸Ã¶­°«¶±Ð±³«²·ª 4.'/05)'6.789 ¶Ã¾­¸«Äî­«¶Ã¾±°«´µ·´µ­¸¼ ¶·°¼Ö«¶­²Ä­³´µ­È Å·´Ã´«¿ÆÇÀÂÈ«¬­°»­«É±¸±³ Óº¸­®Ã«°­¯­´«¹º´»®º°«¾Ã -0:);),)1'<)=),9 ¬Ã°º¼«É·®­«¬Ã°º¼«Ê·Ë­²­¶­´ ɱ¸±³«¬Ã°º«¶·°¾­Í­¶«¾±­ -)>+?),01'-*),019 Ì­µ­¶¼«Ê­Ä±Í­¶·´«Ê¹­¶·´«Ã¶± ¶Ã¶Ã¸È«Å­¶±«¶Ã¶Ã¸«¹­Ã´´µ­«¶·°Ð­¾Ã *812587@ ¶·°Í­¸®­«²·²­´¶­±«¸º´¾Ã®Ã ¾Ã«Ä·¹­¸­´»«°±²­³«Ýº®º †'6)72)'=)12',.122)* ¶­¹±¶«³Ã´»»­«Í±¸±¹«ÁÀÈÆÁÈ Éõº´º«¿ÞÁ¼«®·¸Ã¶­°«ØÁ«²·¶·° 4.'503.,)7'>)1,)7)1'-)*. ÎÏ­¹±¾«Ã´Ã«¹º´»®º°«®·Ð­¸ ¾­°Ã«¹º¸­®Ã«¶­¹±¶«µ­´»«¹º´»®º°È ѱ²­¶«¿ÆÒÇÒ«¹­¹±È«Óº´»®º° Ê·¶Ã¸­«¯­°¶­¯­´«ßàáâãä /0123012'A)5A)5@ Í­¹Ã´»«Í­°­³«¶­¾Ã«¿¸·²­°Ã´¼ åæçèéê¾Ã«¹º¸­®Ã¼«®·¸Ã¶­°«Í±¸±¹ †'B07)123),'405)'4)1 Ô·¾Â«²­¹­²È«Õ±¹­Ã«Õô»»± ÒÀÈÆÁ¼«®·Ð±²¹­³«Íº³º´«Ä­²ª A)72)'4.;.1,) ¿ÀÇÀ«ͱ¸±¹«ÀÒÈÆÁ¼«¶­¹±¶«¶·°±® ı«°±Ä±³¼«¾­´«²±´Ë±¹«°·¶­ª ;012.1,015.C3)1'7814) ¶·°»·°±®«­¹Ã°­´«®±´»­Ã¼«¾­´ ¸­´«Í­¾­«¶­´­³È«Ï­´»»±¹ 50A)3,+'D+E)1'407)5@ ¹º´»®º°«¶­¸«¶·°³Ã´¾­°Ã¼Ö«Ð·¹­®ª µ­´»«´µ­°Ã®«¹º´»®º°«Ã¶±«¶·´¶± †'<B</'-*),01')3)1 ´µ­¼«Å·´Ã´«¿ÆÇÀÂÈ ²·²Ä±­¶«¯­°»­«¾Ã«®·¸Ã¶­°ª ;014),)123)1 Ï­¹±¶«¾Ã«Ä·¹­¸­´»«°±²­³ ´µ­«¸³­¯­¶Ã°È ½®¸­´¾­°«¹º´»®º°«³Ã´»»­«®·¸Ãª ÎÅ­µ­«»·²·¶­°­´«²·´¾·ª >781E812'4)1'3)7+12 ¶­°«·²Í­¶«²·¶·°¼«Í­´Ð­´»´µ­ ´»­°«®±­°­«Ä­²Ä±«¸°·¶·¸ª ?)5.7''+1,+3 ®·¸Ã¶­°«ÒÀ«²·¶·°È«×¸ÃÄ­¶´µ­¼ ¸°·¶·¸È«Å·Ä­»Ã­´«®±¾­³«°±ª ;0;?073+),',)122+*@ ¶­´­³«µ­´»«¶·°®Ã®­«¾Ã«°±²­³ª ı³È«Å­µ­«¸³­¯­¶Ã°«¸º´¾Ã®Ã ´µ­«³­´µ­«®·¸Ã¶­°«ØÁ«²·¶·° ¶­¹±¶´µ­«¸­°·´­«®±¾­³«­¾­ ¾·´»­´«ÄÃÄð«Ê­¹Ã«É·´»¸·´»È °·¶­¸­´«¶­´­³«®·Í­´Ð­´» Ä·°Ã®Ã«®··¸º°«®­Íëø±¶«¶·°ª ÎÅ­µ­«Ä·¹±²«¶­³±«²­±«²·ª ®·¸Ã¶­°«¾±­«²·¶·°«¾·´»­´ ­´Ë­²È«Óº´»®º°´µ­«¶­¹±¶«¾­´ ´»±´»®Ã«¸·«²­´­¼Ö«±Ð­°´µ­È ¹·Ä­°«¹Ã²­«®·´¶Ã²·¶·°È«×¾­ ¶­´»»±¹«¾Ã«¹º¸­®Ã«¶·°®·Ä±¶ @?Fx@AFVyvXV:A ApA@GWBCA>GWEA<QIJ]QIJAYEA<QTGAîEDZrA>QUGPGCGIAjGKGCrA>GRBkGCQIA>WGCQIrAWZIJTZDACQDJQDBTA@Y:=QjxDGyATqVvq IK?GzAVjG;WE@DA<GVy= IAAT?:B<=I?Jy@GVE ½®¸­´¾­°«¾­´«¸·¹±­°»­ª ·²Í­¶«º°­´»«µ­´»«¶Ã´»»­¹«¾Ã ²­®Ã³«Äî­«¶·°Ð­¾Ã¼«¸­°·´­ TQWGPGA^BlGIrV: AG]^EDpG]^EDAEIEmA@GWBCACQDTQRBCARQDGYGAYEARQWG]GIJADBPG^AHGDJGARQDIGPGAvEIZmA:BPG^AvEIZAYE^BIEAQIGPAZDGIJm ´µ­«¸³­¯­¶Ã°«¾·´»­´«¸º´¾Ã®Ã ®Ã´Ã¼Ö«±Ë­Í«Å±°­¶Ã«¿ë켫­´­¸ ô¶·´®Ã¶­®«³±Ð­´«²­®Ã³«¶Ã´»»ÃÈ °±²­³´µ­«®­­¶«Ã´ÃȫٱЭ´ ݺ®ºÈ Å·¹­Ã´«Ã¶±¼«­¹Ã°­´«®±´»­Ã«¾Ã ¾·°­®«­¸³Ã°ª­¸³Ã°«Ã´Ã«²·²ª Ϻ¶­¹«°±²­³«µ­´»«¶·°­´ª ®·¸Ã¶­°«¹º¸­®Ã«²±´Ë±¹«Í±ª ¶·´«µ­´»«²·´¾­Í­¶«Ã´ïº°²­®Ã ¾·®­«¾­´«¯­°»­«®·¶·²Í­¶ Í­®Ã°«±´¶±¸«²·²Í·°¸±­¶ ¾ÃÄ·°Ã¸­´«Ä­»Ã«Í·²Ã¹Ã¸ ı­¶«Ê­¹Ã«É·´»¸·´»«²·¹±­ÍÈ Ë­²«¹º´»®º°«¾Ã«Ä­´¶­°­´«Ê­¹Ã ®­°­´ªÍ±®­°­´«­Ã°«¸·Ëù«µ­´» ¶·°®·Ä±¶«¹­´»®±´»«²·´Ã´Ð­± ²·´»Ã´¶·´®Ã︭´«°º´¾­«¯­¸ª ¶­´»»±¹«®±´»­Ã«µ­´»«¶·¹­³ °±²­³«µ­´»«³­´µ±¶È«¬­°»­ ¶±«³±Ð­´«¾·°­®È ³­´µ±¶«¶·°Ä­¯­«¾·°­®´µ­ µ­´»«»º¶º´»«°ºµº´»«Ð±»­ Ï­¾Ã«¿¸·²­°Ã´¼«ÚÛÜ ɷ´»¸·´»«Ã¶±«®·¸Ã¶­°«·²Í­¶ ¾­Í­¶«²·´»¸Ã¸Ã®«¶­´»»±¹È ¹º¸­®ÃÈ ²­¹­²«Í·°²±¸­­´«­Ã°«Ê­¹Ã °±²­³«µ­´»«¾Ã³±´Ã«ÒÆ«Ðï­È Ì­¾­´«í·´­´»»±¹­´»­´ Ê·Í­¹­«ÌíÌɫʹ­¶·´¼«Å°Ã ÎÊ­²Ã«­¸­´«²·´¾­¶­´»ª ­°±®«®±´»­ÃÈ«Å·¹­Ã´«Ã¶±¼ Ä­¸­¹«²·´¾­Í­¶«Ä­´¶±­´ É·´»¸·´»«¾Ã«Ä·¹­¸­´»«°±²­³ Å·¹­Ã´«Ã¶±¼«®·Ä±­³«¸­´¾­´» Ì·´Ë­´­«É­·°­³«¿ÌíÌÉ«ʹ­ª ¬Ã´º¶º¼²·²Ã´¶­«Í·°­´»¸­¶ ¸­´«Ä°º´Ðº´»«¾­´«¸­°±´» Ä­´¶±­´«¹º»Ã®¶Ã®¸«Ð±»­«­¸­´ ¹º»Ã®¶Ã¸¼Ö«±Ð­°´µ­È«ðñòóô

š}72 3 › 2 „}43 œ /| 7}4~ƒ„3  /0}78}01 ( )"4'$%5"678')75"9 57" " "8& õ’““—Œ‰ö÷‰ø‰Œ–‰ù‰’‰’ú‘•û‰Šüý‘û”þøÿ™‰Œ˜

žŸ ¡¢£¤¥¡¦§¨©£¥ª«Ì­Ë¸³º· Ä­´»­´«Í·°Ã¸­´­´¼«´­²±´ ¾­Í­¶«Ä·¸­®«Í·´»·°±¸­´«Í­¾­ ²Ã¹Ã¸«Éô­®«í·°¶­´Ã­´«¿Éîª ¾ÃÍôЭ²¸­´«±´¶±¸«®·¸¶º° ı¸Ã¶«¾Ã«¹º¸­®Ã«¶·°®·Ä±¶È«Å·¹­Ã´ žŸ ¡¢£¤¥¡¦§¨©£¥ª«Ì·°Ä­ª ²·´»­¸±«¶·´®Ã´µ­«´º°²­¹È Í·°¶­´Â«Ê­Ä±Í­¶·´«Ê¹­¶·´ Í·°¶­´Ã­´È«í·²¸­Ä«¶Ã¾­¸«­¾­ ö±¼«Ì­»Ã­´«í·°·¸º´º²Ã­´ »­Ã«ï­®Ã¹Ã¶­®«¾Ã´Ã¸²­¶Ã«º¹·³«ØÁ êã긷®·³­¶­´«¶·°®·Ä±¶ µ­´»«¾Ã«Í·°Ä±¸Ã¶­´«É·®­«Ê­¹Ãª ­¹º¸­®Ã«Í·´»ºÍ·°­®Ã­´«Ä­Ë¸ª ®·²Í­¶«Ä·°Í­Í­®­´«¾·´»­´ ­´»»º¶­«ÉíÔɫʭıͭ¶·´ ²·°±Í­¸­´«Ä­»Ã­´«¾­°Ã«­®±ª »­¯·¼«Ê·Ë­²­¶­´«í·¾­´¼«¶·°ª ³º·¼«®·³Ã´»»­«Í·´»ºÍ·°­®Ã­´ª ®·Ð±²¹­³«¶°±¸«µ­´»«²·´»­¸±¶ ʹ­¶·´È«Å­¶±«¾Ã«­´¶­°­«Ä·´¶±¸ °­´®Ã«­´»»º¶­«ÉíÔɫʹ­¶·´¼ ´µ­¶­«¾ÃÍôЭ²«Ê·Í­¹­«É·®­ ´µ­«¾·´»­´«®Ã®¶·²«®¯­¾­µ­È ¶­´­³«¸·¹±­°«¾­°Ã«¹º¸­®Ã«Ã¶±È ﭮùö­®´µ­«Ã­¹­³«¹­µ­´­´ ¾­´«³­¹«Ã¶±«¾Ã¹­¸±¸­´«°±¶Ã´ Ê­°­´»Ðº³º¼«Ê·Ë­²­¶­´«Ê­ª ÎÊ­²Ã«®·²Í­¶«¸º´®±¹¶­®Ã«¾·ª Î×¾­«Í·´»·°±¸­´«¾­´ ­®±°­´®Ã« ¸·®·³­¶­´¼«¾Ã °­´»¾º¯º¼«×»±®«Ý±´Ã­´¶ºÈ ´»­´«¸·²·´¶·°Ã­´«±´¶±¸«Í·ª ²·²Ã´¾­³¸­´«²­¶·°Ã­¹«¸·ª ®·¶Ã­Í«¶­³±´´µ­È ­´¶­°­´µ­¼«áéêêã Îű¾­³«­¾­«­´»»­°­´ Ô·´Ë­´­´µ­¼«­¹­¶«Ä·°­¶ ´»·ï·¸¶Ãï­´«Ä­Ë¸³º·¼«­Í­¸­³ ¹±­°«¹º¸­®Ã«¶·°®·Ä±¶È«Ê·¶·°­ª ¶·®«¹­Äº°­¶º°Ã±²¼«Í·²·°Ã¸®­­´ ­®±°­´®Ã¼«²­¸­«¸­²Ã«­¸­´ ¶·°®·Ä±¶«±´¶±¸«²·²Ä±¸­«¹­ª ¾ÃÍ·°Äº¹·³¸­´«±´¶±¸«Í·´»·²ª ´»­´«Í·´»­¯­®´µ­¼«®·³­°Ã ïîø«¾º¸¶·°¼«°­¾Ãº«¾Ã­»´º®¶ÃË ²·¹­¸®­´­¸­´«®·®±­Ã«Í°º®·ª ³­´«Í·°¶­´Ã­´È«0­²±´¼«¾Ã­ Ä­´»­´«¾Ã«Äþ­´»«Í·°¶­´Ã­´¼ ­¾­«ëÁ«°Ã¶«¶°±¸«µ­´»«²·´»­´»ª Ó­µ­´­´«¶·°®·Ä±¶«²·´»ª ¾±°È«Ê·»Ã­¶­´«Ã´Ã«°±¶Ã´«¾Ã¹­ª ¶Ã¾­¸«¶­³±«²·´­³±«Ðø­«­¸¶Ãª ¾­´«¶·°´µ­¶­«Äº¹·³¼Ö«Ð·¹­®´µ­È ¸±¶«²­¶·°Ã­¹´µ­È«Ê­²Ã«¶·¹­³ »±´­¸­´«×´»»­°­´«í·´¾­ª ¸±¸­´È«É­°Ã«³­®Ã¹«­¯­¹«Í·´»·ª 1ö­®´µ­«²·´µ­¹­³Ã«­¶±°­´¼ ̭˸³º·«¶·°®·Ä±¶¼«®·²Í­¶ ²·²Ä·°Ã¸­´«Å±°­¶«í·°Ã´»­¶­´ Í­¶­´«¾­´«Ì·¹­´Ð­«É­·°­³ Ë·¸­´«¶·´®Ã«¾­°­³«­¾­«®·ª ¸³±®±®´µ­«í·°¾­«0º²º°«ÒÒ ¾ÃÍôЭ²¸­´«¸·«Ê­Ä±Í­¶·´ Í·°¶­²­«±´¶±¸«²·´»³·´¶Ã¸­´ ¿×íÌÉ«ʹ­¶·´È«É­¹­²«®·¶­ª б²¹­³«­´»»º¶­«µ­´»«¶Ã´»»ÃÈ Ï­³±´«ÀÁÒÀ«¶·´¶­´»«Ô­´ª 2ð·Äº´«­¶­®«°·¸º²·´¾­®Ã ­¸¶Ã1ö­®«Í·´­²Ä­´»­´«Ã¶±¼Ö ³±´«­´»»­°­´¼«¾­´­«µ­´» Ê­¹­±«®­µ­«Äí®­«®­Ð­«¶·´ª Ë­´»­´«Ï­¶­«Ô±­´»«¬Ã¹­µ­³È Ê·²·´¶·°Ã­´«Ê·¹­±¶­´«¾­´ ¶·»­®´µ­È ¾Ã¸±Ë±°¸­´«×íÌÉ«±´¶±¸ ÎÓ­³­´«¾Ã«É·®­«Ê­°­´»ª í·°Ã¸­´­´È«Îʱ°­´»«¹·Äó Å·Ä·¹±²´µ­¼«Ì­»Ã­´«í·°·ª ®Ã´µ­¼Ö«¶±¶±°´µ­È ²·²Ä­µ­°«Í°·²Ã«­®±°­´®Ã«ÔÍ Éº¸¶·°«¾­°Ã«í°­³Ã¶­«Éê к³º¼«Ê­°­´»¾º¯º«Ã´Ã«¶Ã¾­¸ ¾·¹­Í­´«Ä±¹­´È«0­²±´«¸·²ª ¸º´º²Ã­´«Å·¶¾­«Ê¹­¶·´¼«Ä·°ª ÆÆƫб¶­È ­»´º®¶Ã¸«2·´¶·°«Åº¹º¼«¾°«Ì·¶Ã ¾­Í­¶«¾Ã»±´­¸­´«Ä·°ËºËº¸ Ä­¹Ã«¸·«Ê¹­¶·´«¾­¹­²«¸º´¾Ã®Ã ®­²­«¾·´»­´«Å­¶Íº¹«íí«Ê¹­¶·´¼ Î×´»»­°­´«¶·°®·Ä±¶«¾Ã¹­¸ª ´Ã¶­¼«²·´»­¶­¸­´¼«³­²Íð ¶­´­²¼«®·³Ã´»»­«¾Ã¹­¸±¸­´ ¸Ã´·°Ð­«Ä­Ë³º·«¸±°­´»«²­¸ª ²·¹­¸±¸­´«°­3í«¶·°³­¾­Í«¾±­ ®­´­¸­´«®·®±­Ã«²­®­«¶±»­® ®·¹±°±³«­´»»º¶­«ÉíÔɫʹ­¶·´ Í·´»·°±¸­´«±´¶±¸«²·²Ä±¸­ ®Ã²­¹¼«®·²Ã®­¹«®Ã®¶·²«³Ã¾°ºª ¹º¸­®Ã«Í·´­²Ä­´»­´«¶­´­³¼ ­´»»º¶­È«Éëʹ­¶·´«²­®­«¸·°Ð­ Í­¾­«Å·´Ã´«¸·²­°Ã´«²·¹­¸±ª ¹­³­´«Ä­°±«µ­´»«¹·Ä󫮱ı°È ¹Ã¸´µ­«¶Ã¾­¸«¸±­¶È«Ó­¹±«®·²Í­¶ Ê­²Ã®«¿ÆÁÇÒÂÈ«Ê·¾±­«¹º¸­®Ã ­´»»º¶­«¾·¯­´«²±¹­Ã«Å·Í¶·²ª ¸­´«êãê·Ð±²¹­³ Å·¶·¹­³«¾ÃÄ·°Ã«Í·°Ã´»­¶­´¼ ²­´»¸°­¸«¾Ã«Éîͷ°¶­´«¸±°­´» Í·°¶­²Ä­´»­´«Ã¶±«Ä·°­¾­«¾Ã Ä·°«³Ã´»»­«×»±®¶±®È«Ì±¸­´ ­´»»º¶­«ÉíÔÉ«²·²Ã¹Ã¸Ã«Í·ª ¸­²Ã«Ð­¾Ã«Í­³­²«Äù­«­¸¶Ã1ö­® ¹·Äó«®·¶­³±´¼«¾­´«¸·²±¾Ã­´ ®·Ä±­³«Ä±¸Ã¶«µ­´»«Ä·°­¾­«¾Ã Ä·°¾­®­°¸­´«¶­³±´«­´»»­°­´ ´µ­¸Ã¶«¾­°­³«¶Ã´»»Ã«¿³ÃÍ·°ª ôë¶Ã¾­¸«¾ÃÍ·°Äº¹·³¸­´ÈÊ­²Ã ¾ÃÍôЭ²«Ê­¾·®«Ê­°­´»Ðº³ºÈ É·®­«Ê­¹Ã»­¯·«¾­´«É·®­«Ï°ºª Ñ­´±­°Ã«³Ã´»»­«É·®·²Ä·°È ¶·´®Ã«¾­´«­¾­«Í±¹­«µ­´» ¶Ã¾­¸«Ä·°²­¸®±¾«²·´­²ª ×¾­«³Ã¶­²«¾Ã«­¶­®«Í±¶Ã³«¾­¹­² ¸·¶º´¼«Ê·Ë­²­¶­´«í·¾­´È«Ì­ª Ê­²Ã«®±¾­³«¸º´®±¹¶­®Ã«²­ª ¶·°»·´­«»±¹­«¿¾Ã­Ä·¶·®ÂÈ«Õ·®¸Ã Ä­´»¼Ö«Ð·¹­®´µ­¼«Å·´Ã´«¿ÆÇÀÂÈ Í·²Ã´Ð­²­´«Ã¶±¼Ö«Ã²Ä±³´µ­È »Ã­´«í·°¸º´º²Ã­´«²·´¾­Í­¶Ã ®­¹­³«Ã´Ã«¾·´»­´«Ì­¾­´«í·ª ¸Ã­´¼«®·²±­´µ­«¾Ã´µ­ª Å·²·´¶­°­«Ã¶±¼«Ê­®Ã·«í°ºª Å·²·´¶­°­«Ã¶±¼«Ê·Í­¹­«Ì­ª ĭ˸³º·«µ­´»«¾Ã»±´­¸­´«±´ª @:=jxyAqVvq?zVj;@A<Vy=A?:<=?y@V ¾·²Ã ²·°Ã¸®­«Ê·±­´»­´«¿ÌíÊÂ¼Ö ;>A>;X;?@?yApA>QCBGA>ZPETEA=A<9:<A>WGCQIrAZJGAGDYGKGr ¶­¸­´«²­®Ã³«®·³­¶È ¾±¸®Ã«í·°Ã¸­´­´«Ìþ­´»«í·°Ãª »Ã­´«í·°·¸º´º²Ã­´«Å·¶¾­ ¶±¸«²·´»·°±¸«Ä±¸Ã¶«Ã¶±«²·°±ª ±Ð­°«Å·¸°·¶­°Ã®«É·¯­´¼«¬Ã¾µ­ PQIlGWGIEAPQYEUGWA!"c!#i$%iYEA]GICZDA<9:<ATQCQPkGCmAwQYEUGW ÎÊ·¾±­«Í·´µ­¸Ã¶«Ã¶±«¸­°·ª ¸­´­´¼«Éîͷ°¶­´«Ê¹­¶·´¼«¬Ã®ª ʹ­¶·´¼«í°Ã«Ù­°®­´¶º¼«²·ª Í­¸­´«²Ã¹Ã¸«Ìþ­´»«í·°Ã¸­´­´ !"c!#i$%iGYGWG^A&GTEWECGTAYGDEAIQJGDGAKGIJAYECQDEPGAGIJJZCGAYQHGIm ´­«±®Ã­«²·°·¸­«µ­´»«®±¾­³ ´±«¬­°¾º´º¼«²·´»­¶­¸­´¼ ´»±´»¸­Í¸­´¼«­¸¶Ã1ö­®«Ä­Ë¸ª Éîͷ°¶­´«Ê¹­¶·´È«×¹­®­´«¾­°Ã ű¶°Ã®´­¼«Å·´Ã´«¿ÆÇÀÂÈ ´¶±¸«²·¹­¸±¸­´«®­¶± ¶±­È«Õ·°·¸­«²­®Ã³«°±¶Ã´«²·´ª ĭ˸³º·«¶·°®·Ä±¶«²·°±Í­¸­´ ³º·«¾Ã«Ê­¹Ã»­¯·«¶·°»º¹º´» Í·´»·¹º¹­¼«­¸¶Ã1ö­®«Ã¶±«²·°±ª ¸­¹Ã«êãê®·¶Ã­Í«­´»»º°­ ÎÌíµ­«êãê®·¶Ã­Í«­´»ª ®·®±­Ã«²·¸­´Ã®²·«µ­´»«­¾­¼Ö Э¹­´Ã«Í·´»ºÄ­¶­´È«Ñ­¾Ã«®·²±­ ­®·¶«Ê·²·´¶·°Ã­´«Ê·¹­±¶­´ Í·´­²Ä­´»­´È«í­®­¹´µ­¼«¶·°ª Í­¸­´«°·¸¹­²­®ÃÈ«ðñòóô ÉíÔɫʹ­¶·´«­¸­´«²·´¾­Í­¶ »º¶­«Ôͫҫб¶­È«½´Ã«®±¾­³««²·´ª òı³´µ­È ®·³­¶È«´¶±¸«¸º¹·®¶·°º¹¼«³­ª ¾­´«í·°Ã¸­´­´¼«®·³Ã´»»­«®¶­ª Э¶­³«®·¸Ã¶­°«Ôͫҫб¶­È«0ù­Ã Э¾Ã«Ä­»Ã­´«¾­°Ã«­´»»­°­´ Å·²·´¶­°­«Ã¶±¼«Ê·¶±­ ®Ã¹´µ­«²­®Ã³«²·´±´»»±«®·ª ¶±®´µ­«Ä·°­¾­«¾Ã«Éîͷ°¶­´ ö±«²·°±Í­¸­´«Ä­»Ã­´«¾­°Ã ¾­¹­²«­®±°­´®Ã«¾·¯­´È«Ï·´¶± ÉíÔɫʹ­¶·´¼«×»±®«Ôõ­´¶º¼ ²Ã´»»±È«×¾­«Ð±»­«µ­´»«¶·´ª ʹ­¶·´«³­´µ­«Ä­°­´»«ÍôЭ² ­®±°­´®Ã«µ­´»«¾ÃÄ·°Ã¸­´«¸·Í­ª ®­Ð­«¾­¹­²«²·´»­´»»­°¸­´ ²·´»­¶­¸­´¼«¾Ã°Ã´µ­«¶·¹­³ ®Ã´µ­«¶Ã´»»Ã«¶­Íëı¸­´«³ÃÍ·°ª Í­¸­Ã«®·Ð­¸«¶Ã»­«¶­³±´«¹­¹±È ¾­«¾·¯­´È ׯ­¹´µ­«±´¶±¸«Í·´»·²ª ¾­´­«­®±°­´®Ã«®±¾­³«¾ÃÄ­³­® ²·¹­¸±¸­´«êãê¾­´«¾Ã­ ¶·´®Ã¼Ö«±Ë­Í´µ­È«ðñòóô

{|}0~2~}3€|0/2}3‚ƒ„}|063.ƒ…|2

./012034/3567864

9:;<=>?@A9BCDEAFGHBA>GDGIJGIKGDALMNOAPQPRBGCASDGITETUG VDIQWEGAXBYGDIZA9BCDEA[LM\ARETGAPQIKGWBD]GIA^ZREIKGAKGIJ TB]GA_`abcdefghijQRQDGkGAYGQDG^AYEGA]BIlBIJEATQHG]CBAYEIGT PQIlGYEAYBCGAHETGCGA>GDGIJGIKGDmAn?]BAPQPGIJATB]GACDGoQWp EIJmAqGYEA]GWGBAkGTAGYGAYEIGTA]QWBGDA]ZCGATQIGIJAGlGrsABlGD JGYETA]QWG^EDGIAXZWZrANNAqBIEANtturAEIEm vGYETAKGIJAG]DGRAYEkGIJJEWAVDIQWEGACQDTQRBCAkGWEIJ lGB^AlGWGIplGWGIA]QAXBPGCQDGmAnwGTE^ARGIKG]AkBWGBAYE =IYZIQTEGAKGIJARQWBPAG]BA]BIlBIJEmA=PkEGI]BARETGAkQDJE ]QA:GlGA?PkGCAYGIAFZPRZ]mA9QIJEIARGIJQCA]QATGIGm 9QPGIYGIJGIAGWGPAYGIARGHG^AWGBCIKGA]QDQIA]GCGIKGrs BlGDIKGm @EYG]A^GIKGAlGWGIplGWGIrAPQIlGYEA9BCDEAFGHBAPQPRBGC VDIQWEGAPQIYGkGCAkQIJGWGPGIAYGIARETGARQDCQPBARGIKG] ZDGIJmAnXQWGEIAPQIJQIGW]GIAkZCQITEAHETGCGA>GDGIJGIKGDr YGDEATEIEAG]BARETGAYGkGCAkQIJGWGPGIAZDJGIETGTEAYGIARGIKG] DQWGTErsABlGDAPG^GTETHGASG]BWCGTA=WPBAXZTEGWAYGIA=WPB 9ZWECE]A[S=X=9\AxyXAXZWZAECBmA[JkQzCDERBIAlGCQIJ\

=X@


•$6*(21 2 -/3Ë(Ì*+*(Í/6*&0*(Ì$6*/6(–4%*+É

8;Œ:7…Ž7D Œ:7… VADVR@AJDLBV?XD>?VJ@QD]?C>A@JCDG?CJ@QjDGJUADEJCJDb?X?yA@Q@?D SR>GCRD]?C@AJGD>?Q?CJDL?@QJKFACADKJCA?C@\JD>?]JQJADU?CJQJhJGAZDqUJD\J@QD L?L]RJ R GD>RU?CLBV?XDJ>JXDi@QQCA>DG?C>?]RGDA@QA@DK?XRJCDVJCADA@VR>GCAD\J@QD G?XJFDL? L L]?>JCKJ@D@JLJ@\JDAGRˆDlEJCJD>RVJFDGJKDLJRDSJVADU?CJQJhJGAD XJQAZDWW?@RCRG@\JDVR@AJDLBV?XA@QDAGRDL?L]B>J@KJ@jDU?@RFDQB>AUjDVJ@DL?H X?XJFKJ@ZDbAJD>RVJFDL?L]?CAGJFRDJQ?@@\JDR@GRKDL?@QRCJ@QADU?K?CSJJ@jnD RSJCD>?BCJ@QD>RL]?CDK?UJVJDkR@VJ\D[?BUX?ZD Y>RGDUR@\JDR>RGjDEJCJDCRUJ@\JDA@QA@DL?@\?CAR>ADK?CA?CD]JCR@\JD>?]JQJAD >?BCJ@@QDJKGCA>ZDk?XJA@D>?]JQJADLBV?Xj T?h?KDK?XJFACJ@DmBGJDxB@VB@jDi@QQCA>jDrtDqQR>GR>Dr‰‰tjDAGRDSRQJDL?@AGAD CDVADVR@AJD>?@ADU?CJ@ZDk?]?XRL@\JjDU?CJAFDU?@QFJCQJJ@DWBV?XDB^D KJCA?CV GF?DŠ?JCDy?C>ADgCAGA>FDfJ>FAB@DqhJCV>DturtDA@ADU?C@JFDLJA@DVAD^AXLDcq@@JD mJC?@A@JajDVJ@D]?CU?CJ@D>?]JQJAD[RG?CADkBCBKA@JZDkJJGDA@ADEJCJDSRQJDG?@QJFD L?@\?X?>JAKJ@DVRJD^AXLDG?C]JCR@\JD]?CSRVRXDc_F?DfJT?DB^DJ@Dq@Q?XaDVJ@D cmAV>DA@ADxBy?aZ{~|‘=~}~’€~}“””„ !"#$%

)–—–(•:;:?˜@9:

ƒ„…„†‡ˆ…‰Š‹‰† Œ„Ž‰Š†ˆ‘‰Š† ˜ ™š”“™“—›“œš ¤6 ¥ 89 ’“” ——žš0Ÿ ¡ 12“ ¢ 30—3£4 “•“–— 6

äÐÕÏÐÞÒAÞÐÒ ÛÏÚÐÑÐÒ ÔÐÏÕÒÜÝÞÐBÐÞÒÎBÕÒCÐÖÒ

/̘:(–@5Í4˜9–(•–9(@59–=–93"561&7)3"#$

D8;E=qQR>GA@jDLJ@GJ@DA>GCAD[J>FJjDyBKJXA>D ]J@VDY@QRjDG?@QJFD]?C]JFJQAJZD[?C@AKJFJ@@\JD V?@QJ@DU?>?UJK]BXJDVADKXR]D>?UJK]BXJDWAGCJD mRKJCjDeR@JhJ@DbhADEJF\BjDL?L]RJFKJ@D J@JKDXJKAHXJKADVJ@DVA]?CAD@JLJDWACBDWJG?CJAD eR@JhJ@ZDKA?DL?XJFACKJ@DWACBDVADdRLJFD kJKAGDI?CLA@JDVADmBGJDgBQBCZDW?XJXRADU?>J@D >A@QKJGDL?>>?@Q?CD\J@QDVA?VJCKJ@DVAD>LJCGUFBH @?jDKA?DL?@\JLUJAKJ@DKJ]JCD]JFJQAJDG?C>?]RGZD lFGHIJKLGMGIHDNOGIHPGIHMQPRLNQIPROQNIJIPSIJMPTUMQMP UINOQIVMPWMXIYIXZPRIKIPNIX[[IGP\P]O^QLIQMP\_`aP RIKIPbIJP\cdaePfghPKOX[IXPRIXbIX[PaiPjJPKIXP ^OQINP\klPS[dPUmHmXPKmIXnIPoOJm[IPJOXbIKMPIXISP nIX[PoHmGOHPKIXP^OQ^ISNMPSORIKIPSOKLIPmQIX[NLIP

!"

KIXP^OQ[LXIP^I[MPoOJLIXnIdPWLXIYIXPKIXPpSMOjnD GRXA>DKA?ZDWACBDL?@SJVADJ@JKDK??LUJGDKA?ZD k?]?XRLDL?@AKJFDV?@QJ@DeR@JhJ@jDhJ@AGJD K?XJFACJ@DtNDqQR>GR>Dr‰‡tDAGRDVAKJCR@AJADGAQJD BCJ@QDJ@JKDVJCADU?C@AKJFJ@@\JDV?@QJ@D[J>FJD cY@QRaZD KA?DL?XJFACKJ@DWACBD>?TJCJDTJ?>JCZDeR@JH hJ@D\J@QDVAFR]R@QADL?XJXRADG?X?UB@DL?@QJH GJKJ@jD>?LRXJDKA?DJKJ@DL?XJFACKJ@DWACBD >?TJCJD@BCLJXZDlqhJX@\JDKA?DLJRDL?XJFACKJ@D @BCLJXZDkJ]GRDAGRDFJ@\JDT?KDKJ@VR@QJ@D>JSJZD _JUADG?C@\JGJD>RVJFDU?L]RKJJ@DGAQJjnDKJGJD eR@JhJ@jDk?@A@DMsqtPD>BC?ZDkJJGDVAFR]R@QAjDeRH @JhJ@DG?@QJFDL?@VJLUA@QADKA?DVJ@D]J\A@\JD UJ>TJDU?C>JXA@J@Z eR@JhJ@DL?@JL]JFKJ@jD]?QAGRDKJ@VR@QJ@D KA?DL?LJ>RKADU?L]RKJJ@DGAQJjDKA?DXJ@Q>R@QD VA]JhJDK?DCRJ@QDU?C>JXA@J@ZDk?G?XJFDGALDVBKG?CD L?XJKRKJ@D]?]?CJUJDA@VRK>ADG?C@\JGJDGAVJKDJVJD C?JK>AZDbBKG?CDK?LRVAJ@DL?LRGR>KJ@DL?XJKRH KJ@DcTJ?>JCaDR@GRKDL?@Q?XRJCKJ@D]J\A@\JDVJCAD CJFALDKA?ZDlkJ\JDSRQJDKJ>AFJ@DV?@QJ@DA]RDVJ@D ]J\A@\JZDkJJGDAGRDVAURGR>KJ@DR@GRKDL?XJKRKJ@D BU?CJ>ADcTJ?>JCaDGJVAjnDRSJCDeR@JhJ@ZDk?KJVJCD TJGJGJ@jDUJVJDU?CG?@QJFJ@DqQR>GR>DturtDKA?D >?LUJGDL?@QJXJLADK?QRQRCJ@ZD kJJGDL?@QJ@VR@QDSJ@A@DWACBjDKA?DU?C@JFD ]?CSJ@SAjSAKJDK?XJKDJ@JK@\JDXJFACDXJKAHXJKAjDKA?D JKJ@DL?L]?CA@\JD@JLJDcWJG?CJAaZDWJG?CJAD JGJRDWJCTBDWJG?CJADVAK?@JXD>?]JQJADLJ@GJ@D ]?KDVAD_ALD`J>AB@JXDiGJXAJDVJ@DSRQJDU?LJA@DVAD KXR]Di@G?CDWAXJ@ZDKA?DVJ@DeR@JhJ@DL?@AKJFD >?TJCJDJQJLJDVADWJXJ@QjDoJhJD_ALRCjDUJVJDruD f?]CRJCADturtZDk?XJLJGD\JjD>?LBQJDWACBDL?@SJVAD J@JKD>FJXAFJFDVJ@D]?C]JKGADUJVJDBCJ@QGRJ@\JZ {|rƒ“~‚s“|t~=u|~’‚u‚„

vw68ååî8x8å97îy8v3åy72î836åõ3åz3vîå v8x82åv7y82ôåõ3åz3vîå572y82w6x8åy72ø {wõwvå|93vv724}ÿåvw68åy72~7286å47y883å õ368ÿå34523åõ823åy8xwåx86åy72982372å 47y883å{w268v34ôå4€4€9åy8xwåõ3~7286ø 986å€v71å€98å865828ôåõ3åz3vîåy74w586å 93î€å458îy€7våõ86å53î€å5{81{865€å 57247yw5ÿå8õ8å47yw81å8õ786åx86å î76182w4986åvw68åy7203wî86å õ76 å86å€98å865828ô

< ;59–((2–<3"–561&7)3"#$

779=VA>A@QQR@QDU?CAFJXD JV?QJ@DG?C>?]RGjDxR@JD WJ\JDXJ@Q>R@QD>?hBGD VJ@DL?@R@SRKKJ@D ?K>UC?>ADGAVJKD@\JLJ@ZDbAJD L?@\JGJKJ@DCJ>JDF?CJ@@\JD L?@QJUJDLJ>AFD>JSJDJVJD\J@QD L?@J@\JKJ@DFJXDG?C>?]RGZDli@AD >RVJFDGJFR@DturvjDLJ>AFDJSJD VAGJ@\JDJV?QJ@DTARLJ@DLRXRZD [?CGJ@\JJ@DAGRD?@QQJKDU?@GA@QD JLJGjD@Q?CGAD?@QQJKD>AFjnDKJGJH @\JD>JJGDVAG?LRADVADJTJCJDUC?>>D >TC??@A@QD^AXLDG?C]JCR@\JDA@ADVAD iDbSJKJCGJD_F?JG?CjDW?@G?@QjD oJKJCGJjDk?@A@DMsqtPD>AJ@QZ W?@RCRGDxR@JjDJV?QJ@DG?CH

ÒÐÏÐÒ ÐÑÐÒÔÐÞÒÏÐÔÒ ÕÚÚÒÛÏÞÐÚÐÒâÛàÝàÝÒÐÝ

: Œ7…Ž7DJ@GJCJD[C?>AV?@DqkDgJCJTKD ]JLJDVJ@DJKGBCDG?@JCDIBXX\hBBVjDgCJVD [AGGjDUR@\JDQJCA>DK?GRCR@J@D>JLJZ m?VRJ@\JDL?LAXAKADLB\J@QD\J@QD>JLJZD qVJXJFDi@VAJD^^AT?Dd?TBCV>jD>?]RJFDX?LH ]JQJD\J@QDL?XJTJKDK?GRCR@J@DBCJ@QDwCBUJD J@GJCJDGJFR@Dr‰‡DVJ@Dr‰vOZDx?L]JQJDA@AD ]?CFJ>AXDL?XJTJKD^JKGJD]JFhJDgCJVD[AGGDVJ@D ]JLJDL?CRUJKJ@DK?GRCR@J@DK?HruDVJCAD wVhA@DIATKLJ@jD>?BCJ@QD‹ACQA@AJD\J@QD G?hJ>DUJVJDrO‰ZD k?L?@GJCJDAGRjDGR@J@QJ@DVJ@DG?LJ@D KRLURXDK?]BDgCJVD[AGGjDJKGCA>Dq@Q?XAH @JDoBXA?jDL?CRUJKJ@D>?URURDSJRFDVJCAD

LJ@GJ@DW?@G?CADxRJCD`?Q?CADqkDIAXXJC\D EXA@GB@ZD i@VAJD^^AT?Dd?TBCV>DSRQJDL?XJTJKD>AX>AXJFD K?XRJCQJDdJGRDwXAJ]?GFDiiZDbAK?GJFRAD>J@QD dJGRDG?C@\JGJDL?LAXAKADFR]R@QJ@DVJCJFD V?@QJ@DJKGBCDoBF@@\Db?UUZDm?VRJ@\JD >JLJH>JLJDK?GRCR@J@JDdJSJDwVhJCVDiiiD \J@QDhJ^JGD>?KAGJCDGRSRFDJ]JVDXJXRjDG?UJG@\JD GJFR@DrsOOZ q@QQBGJDK?XRJCQJDK?CJSJJ@DXJA@@\JD \J@QDVAK?GJFRADL?LAXAKADFR]R@QJ@DVJCJFD V?@QJ@D>?X?]CAGJ>DJ@GJCJDXJA@jDEJLAXXJD [JCK?CDgBhX?>jDA>GCAD[J@Q?CJ@DEFJCX?>jD V?@QJ@DdJGRD[BUDWJVB@@JZDqVJUR@DL?H

>?]RGD>?]?@JC@\JD]AJ>JD>JSJD VJ@D>RVJFD]J@\JKDVAXJKRKJ@D UJCJDJKGBCDVJ@DJKGCA>Di@VB@?H >AJDVAD]?C]JQJAD^AXLDi@VB@?H >AJD\J@QDL?C?KJD]A@GJ@QAZD b?@QJ@DV?LAKAJ@jDGAVJKD U?CXRDJVJDXJQAD\J@QDVAU?CLJH >JXJFKJ@ZDxJA@DU?CKJCJ@\JD SAKJDU?CGJ@\JJ@DJhJKDL?VAJD >?U?CGADAGRDVAJSRKJ@DK?GAKJD A@VR>GCAD^AXLDi@VB@?>AJDGAVJKD >?U?CGAD>?KJCJ@QZ lmJXJRDGJ@\JDJV?QJ@DAGRjD UX?J>?DVADGJFR@DtuuujD>JJGD^AXLD i@VB@?>AJDLRXJADL?@QQ?XAJGZDiGRD >AFD?@QQJKDJUJHJUJjnDRSJC@\JD ]?G?Z{‚€~|~’‚=ƒ‚~~}~„

@J@GR@\JjDmJG?DWAVVX?GB@jDA>GCAD[J@Q?CJ@D pAXXAJLjDL?CRUJKJ@D>?URURDSJRFDVJCAD>RH GCJVJCJDeR\DdAGTFA?D\J@QDGJKDXJA@DJVJXJFD LJ@GJ@D>RJLADWJVB@@JZD [?@\J@\ADUBUDC?LJSJDoR>GA@DgA?]?CD SRQJDGJKDXRURGDVJCADU?XJTJKJ@Di@VAJD^^AH T?Dd?TBCV>ZDbAK?GJFRADU?XJ@GR@DlgJ]\nD AGRDL?CRUJKJ@D>?URURDSJRFDVJCADE?XA@?D bAB@ZDm?VRJ@\JDL?CRUJKJ@DK?GRCR@J@D VJCADoJTR?>D‹?A@JDVJ@DWJCA?DgBA>H VB@jDALAQCJ@D[?CJ@TA>D\J@QDL?@?GJUD VADmJ@JVJDXJXRDL?@A@QQJXDVADR?]?TjD mJ@JVJjDUJVJDr‡OZ{~|‘=~}~’€~}“ |‘=|‘„ .–—–)Ì(/.–2–

ÎÏÐÑÐÒÓÐÔÕÖÒ×ØÕÙÚÛÏÕÒÜÝÞÝÞßÒ #$%&'()*+%$(,$-$(./01+$(2$3&4&(5%$6$ ØÛÏÐàÕáÒâÕÐàÒãÐÔÕÏÒäÐßÕ åæçèéêåëéêåìçíëå îëïððêåñçïåòçóçíå

.—–•(.˜44

 !"#$%&0,"1!2"13

7…†7=KJ@Q?@DV?@QJ@DT?CAGJD >J@VAhJCJDDCJVABD>?U?CGADWA>G?CAD eR@R@QDW?CJUAjD_RGRCD_A@RXXJCD VJ@DkJRCDk?URFDDVAD?CJDGJFR@D ‡uDJ@ˆDoRVRXHSRVRXD>J@VAhJCJD CJVABDG?C>?]RGDG?C]RKGAD>RK>?>D L?@QJ@QKJGD@JLJDUJCJDVR]]?CD JGJRDU?@QA>ADD>RJCJD>?U?CGADf?CC\D fJVX\jDiyB@?DdB>?jDwXX\DwCLJH hJGAjDVJ@Dq>VADkRFJ>GCJjD\J@QD @JLJ@\JDU?C@JFDG?@JCDK?GAKJD L?C?KJD]?CLJA@DVAD>?SRLXJFD SRVRXD>J@VAhJCJDCJVABDUJVJD GJFR@Dr‰‡uHJ@ZD `JFjDUCBQCJLD>?LJTJLDA@AD JKJ@DK?L]JXADVAK?LJ>DRXJ@QD VJXJLDhRSRVDVCJLJDVADCJVABD>GC?H JLA@QDVADdJVABDeJXJRZ^LZD[?@V?H @QJCDJKJ@DVA>RQRFADT?CAGJHT?CAGJD G?C>?]RGDVJXJLD^BCLJCDXJA@DVJ@D V?@QJ@DSRVRXD\J@QDVAUX?>?GKJ@D L?@SJVADcWA>G?CADeJXJRD_A@RXJCaZD lmJLADL?@TB]JDL?@\RQRFKJ@D T?CAGJDX?Q?@VJD\J@QDVA>?>RJAKJ@D V?@QJ@DLJ>JDKA@AjDV?@QJ@DT?CAGJD \J@QDVAKBL?VAKJ@D>RUJ\JD VAG?CALJDLJ>\JCJKJGD SJLJ@D>?KJCJ@QjnDRSJCD oBD[CJ\jDVAC?KGRCDCJVABD eJXJRZ^LDK?UJVJDhJCH GJhJ@DVADKJ@GBC@\JD VADKJhJ>J@D_?]?GD dJ\JjDoJKJCGJD k?XJGJ@ZD f?CC\D fJVX\jD>JH XJFD>JGRD U?LJA@D \J@QD JKJ@D

G?CXA]JGDVJXJLDGB@GB@J@DA@AD L?@QJKRD>?@J@QDV?@QJ@D C?@TJ@JDVAFJVACKJ@@\JDT?CAGJD \J@QDL?@QJ@QKJGDG?@GJ@QD >?SJCJFDK?SJ\JJ@DWJSJUJFAGD G?C>?]RGZ lkJ\JD>?@J@QjDT?CAGJHT?CAGJD >?U?CGADc_RGRCD_A@RXJCaDVA]J@QH KAGKJ@DXJQAjDKJC?@JD]JQJALJH @JUR@DT?CAGJDc_RGRCD_A@RXJCaD cWA>G?CADeR@R@QDW?CJUAaDVJ@D ckJRCDk?URFaDL?@SJVAD]JQAJ@D >?SJCJFDVR@AJDFA]RCJ@D_J@JFDqACD KFR>R>@\JDU?@V?@QJCDCJVABjnD RSJCDf?CC\DfJVX\ZD f?CC\D>?@VACAD>J@QJGDBUGALA>GA>D U?@J\J@QJ@DRXJ@QDT?CAGJDG?C>?]RGD JKJ@D>RK>?>DL?C?]RGDU?@QQ?LJCZD lkJ\JD\JKA@DJKJ@DK?L]JXAD>RK>?>jD >?KJXAUR@DGJ@GJ@QJ@@\JDSJRFD X?]AFD]?CJGjnDRSJCDf?CC\DfJVX\ZD _J@GJ@QJ@D\J@QDVAJDLJK>RVD JVJXJFDVR@AJDFA]RCJ@D>?KJH CJ@QD>RVJFD]?CK?L]J@QD >J@QJGDU?>JGjDKFR>R>@\JD A@VR>GCADU?CG?X?yA>AJ@ZD lbRXRDKJ@DG?X?H yA>ADFJ@\JD>JGRjD A@G?C@?GDSRQJD ]?XRLDJVJjD ŠBH

RŠR]?D]?XRLDJVJZDoJVADBCJ@QD KJXJRDTJCADFA]RCJ@DKJXJRD@QQJKD @B@GB@D_‹dijD\JDV?@Q?CA@DCJVABZD _JUAD>J\JD\JKA@DU?@QQ?LJCDT?CAH GJDX?Q?@VJDLJ>AFDJVJDVJ@DLJ>AFD ]J@\JKZDqUJXJQADdJVABDeJXJRDD A@AjDVJXJLD]?@GRKD>GC?JLA@QD \J@QD]A>JDVAJK>?>DLJ>\JCJKJGD XRJ>jnDXJ@SRGDf?CC\DfJVX\Z W?@QRGAUDVJGJjDU?@V?@QJCD dJVABDeJXJRD>JJGDA@ADVAKXJALD>RH VJFDL?@TJUJAD‡uDCA]RJ@DBCJ@QD VJ@DG?C>?]JCDVAD>?XRCRFDVR@AJZD li@ADKJ@DG?CB]B>J@jnDKJGJDf?CC\ZD wXX\DwCLJhJGADSRQJDL?@\JLH ]RGDQ?L]ACJDGJhJCJ@DK?L]JXAD GJLUAXDVADVCJLJDCJVABD\J@QD VRXRDU?C@JFDL?XJL]R@QKJ@D @JLJ@\JDL?@SJVADU?LJA@DVCJH LJDCJVABDG?@JCDVAD?CJDr‰‡uHJ@ZD lkJ\JD>?CA@QDVAGJ@\JDA]RHA]RD >?R>AJD>J\JjDKJUJ@DT?CAGJDkJRCD k?URFDK?L]JXADVAURGJCZDkJ\JD ]A@QR@QDSJhJ]@\JjDKJC?@JD L?LJ@QD]?XRLDJVJD\J@QD @JhJCAZDWJKJ@\JDhJKGRD VAGJhJCADDCJVABDeJXJRjD >J\JDXJ@Q>R@QDBK?jnD RSJCwXX\DV?@QJ@D hJSJFD>RLCAH @QJFZ{|}~=}€~}= ~€}‚ƒ‚„

2$3$!0*$&"1!$61!163*(*

:;;<(:—2–=–4˜(•–9(>:——<(>–•;<

 !"#$%&'(")!%*#*+,"--$

VJXJLDB]CBXJ@DV?@QJ@D >AGRjD>JLUJADQJ@GAD]JSRDVAD>AGRDSRQJZDm?]?H 789:;<=>?@ABCDEFCA>GAH hJCGJhJ@DVADK?VAJLH GRXJ@DhJKGRDAGRDKB>GRL@\JDUJKJADKJA@jD\JD @?DIJKALDMNOPDL?@QH J@@\JjDVADKJhJ>J@DEAH QJ@GAD>JSJDVAD>AGRDXJ@Q>R@QDUXBCBGA@DT?XJ@JD JKRDSJGRFDTA@GJDUJVJD ]R]RCjDoJKJCGJD_ALRCZ JSJZDkJ\JDUAKACD>J\JDSRQJDRVJFD@?@?KH@?@?KD K?A@VJFJ@DWJXRKRD YGJCJZD[?>B@JDJXJLH éêéêòôåõëåóëéêåèö÷öéêø kJJGD>\RGA@QDVAD>J@JjD QA@AjDF?F?ZZZnDK?@J@QDEFCA>GA@?DIJKALDXJXRD @\JDL?L]RJGDJKGCA>D ùçïå÷çïúçèåûöüçåéöûø EFCA>GA@?DIJKALDL?@H G?CGJhJZ TB]JDL?L?@RFAD>?LRJD fAXLDcd?GJKDeJVA@QaDVAUCBVRK>AD >?@ABCDU?L?CJ@D^AXLD X?Q?@VJCA>D_SB?GD`\JaD òçéåýüêçùçïþåñçðëïðÿå K?]RGRFJ@DUCBU?CGAD BX?FD[_DmJKAXJ@QAGDfAXLDG?C>?]RGDJKJ@D bA?@DA@ADG?CU?>B@JZD óçúçåùçïðóêïðåðöùçíå >\RGA@Q@\JDD>?C]JD VASJVhJXKJ@DCAXA>DVAD]AB>KBUD_J@JFDqACD [?@QJXJLJ@DL?@AKLJGAD éöûòçéåêïéêèåûçèöåêòå >?@VACAjDLRXJADVJCAD LRXJADrsDf?]CRJCADturvZDk?XJA@DL?LJ>J@QD U?LJ@VJ@QJ@DJXJLD LJK?DRUDFA@QQJD>JJGD EFCA>GA@?DIJKALD>?]JQJADU?L?CJ@@\JjD WJXRKRDYGJCJD\J@QD ñëåóëéêÿåóçûòçëåðçïéëå L?@Q?@JKJ@DKB>GRLD ^AXLD]?CQ?@C?DVCJLJDCBLJ@GA>DA@ADSRQJD LJ>AFDc@JK?VaDAGRDVAJD ÷çüêåñëåóëéêåüêðçôå R@GRKDKJCJKG?CD\J@QD L?@QQJ?GDWA>>DwJCGFDturtjDEF?X>\DxAy?@jD VJUJGKJ@DK?GAKJDL?@SJH VAJDU?CJ@AZ >?]JQJADU?L?CJ@H XJ@AD>\RGA@QDR@GRKD^AXLD IJXDAGRjDL?@RCRGD @\JZDqVJDSRQJD EFCCA>GA@?DIJKALjD XJ\JCDG?C]JCR@\JD]?CH 012345367å1893î JKGCA>D>?@ABCD SRVRXDcd?GJKDeJVA@QaD VAJDXJKRKJ@DKJC?@JD oJSJ@QDEZD \J@QDL?@QJL]AXD>?]JQAJ@DXBKJ>AD>\RGA@QD L?@Q?SJCDhJKGRD>\RGA@QD\J@QDL?U?GZD `B?CjDb?GCAD VAD>J@JZ pJCLJ@GBjD bAJDL?@RGRCKJ@jDTRJTJDVADXBKJ>AD>\RGA@QD fAXLD]?>RGJ@D>RGCJVJCJDgJ\RD[JH K?CJUD]?CR]JFjD>?FA@QQQJDGAVJKDL?@VRH VJ@DqLJCD LR@QKJ>DAGRDL?LJ@QDL?LAXAKADLA>AD KR@QDR@GRKDU?@QJL]]AXJ@Q @DQJL]JCDG?CR>H zB@@AZ L?@QJ@QKJGDK?A@VJFJ@DUJ@BCJLJDJXJLD L?@?CR>ZD €~}= {|}~=}€~}= WA>JX@\JjD>JJGDKJL??CJDL?@QJL]AXD VAD]?]?CJUJDVJ?CJFDVADWJXRKRDYGJCJD ~€}‚ƒ‚„ \J@QDGAVJKDKJXJFDV?@QJ@DB]S?KDhA>JGJD >?]RJFDUBGB@QJ@DJV?QJ@DV?@QJ@DXJGJCD JXJLDXJA@DVADi@VB@?>AJjD>?U?CGADkJhJC@JjD ]?XJKJ@QD>?]RJFDUJ>JCDGCJVA>AB@JXD\J@QD WBCBGJAjDeRCJATFAjDVJ@D_AVBC?ZDlkJ\JDG?CH ]?CXBKJ>ADVAD>?KAGJCDV?CLJQJD[?XJ]RFJ@D_AH GJCAKDJXJLDVJ@DK?]RVJ\JJ@DVAD>J@JZDkJ\JD VBC?ZDlpJKGRDAGRjDKJXJRDTJCADG?LUJGDR@GRKD ]AXJ@QDK?D[JKDbAJGDmRC@AJDbSJ>JDMUCBVRH QJ@GADMKB>GRLPDA@ADAGRjDhJKGR@\JDFJ]A>D >?CD^AXLDcd?GJKDeJVA@QaPjDJ\BDKAGJD>\RGA@QD VAD>AGRD>JSJZDm?]?GRXJ@DhJKGRDAGRDFJCAD K?DWJXRKRDYGJCJZDmJC?@JD]?XRLDU?C@JFD WA@QQRDVJ@DUJ>JCDGRGRUZDbAD>AGRD VA?K>UXBCZDWRVJFHLRVJFJ@DA@ADSRQJD]A>JD K?]?GRXJ@D]J@\JKDL?SJDG?LUJGD 3"561&7)3"#$ L?L]J@GRDU?L?CA@GJFDL?LUCBLB>AKJ@D MSRJXJ@PDVJQA@QjD>J\JDXJ@Q>R@QD )8—˜Í4˜9:(8– ̘2 B]S?KDhA>JGJDVAD>J@JjnDKJGJDEFCA>GA@?D Q?XJCDG?LUJGDR@GRKDLJJK?DRUDVAD

ÓÕÞÔÝÒ ÛÏÐÞÒ ÝÒØÖÔÛÏÞ

•–—˜™š›œžŸ™ žŸ¡žœ™¢£¤£¥™¦™¥§™¡žŸ¨™©ª«š¬­ Ÿ›™®žœ§™ Ÿ¬žŸ¨™š›¥ž§ž™Ÿ¯™¤ž™§›Ÿ¨žœ£™ ¢ž«žŸ¨™§›Ÿ¤ž°ž¬œžŸ™°›«žŸ™š› ž¨ž™ £™ ¤›Ÿ¨žŸ™š›¬¬Ÿ¨™«£§žª™¬žŸ¨¨ž™§±¤›«Ÿ²™ ³¥ªžš¥¯™œ›¬œž™§›Ÿ¤ž°ž¬œžŸ™¬ž´ž«žŸ™°›«žŸ™ š›§žµž§™¬£¯™¤ž™žŸ¬£šžš™§›Ÿ¡ž§ £¬Ÿ¡ž² ¶›«žŸ™¬£¥žª™¡žŸ¨™¤ž™¢ž¥žŸ™¤™¦™¥§™ ¬›« ž«£Ÿ¡ž¯™·¸›¬žœ™¹ž¤Ÿ¨º™¡žŸ¨™ ›«¨›Ÿ«›™ ¤«ž§ž™«±§žŸ¬š²™»¼›«£š™¬›«žŸ¨™šž¡ž™¢ž«žŸ¨™ ¤ž°ž¬™°›«žŸ™§›Ÿ¢ž¤™ £™¤ž¥ž§™œ›ª¤£°žŸ™ ¡žŸ¨™§±¤›«Ÿ²™½›¥ž§ž™Ÿ™œžŸ™šž¡ž™š›«Ÿ¨™ ¢ž¤™±«žŸ¨™¤›šž™š›°›«¬™¢£¨ž™¤ž¥ž§™¦™¥§™

½žŸ¨™¾ž²™¿ž¤™ £ž¬™šž¡ž™ž¤ž™œ›«Ÿ¤£žŸ™ §›§›«žŸœžŸ™ £™¤ž¥ž§™œ›ª¤£°žŸ™¡žŸ¨™ §±¤›«Ÿ¯À™£Ÿ¨œž°™©ª«š¬Ÿ›™¤™œ›¤ž§žŸŸ¡ž¯™ ¤™œž´žšžŸ™© £ £«¯™¿žœž«¬ž™¼§£«² ©ª«š¬Ÿ›™§›Ÿ¨ž¬žœžŸ¯™µ›«¬ž™¤ž¥ž§™¦™¥§™ Ÿ™š› ›Ÿž«Ÿ¡ž™š›¤›«ªžŸž²™¼ž°™¤ž™¬›¬ž°™ §›«žšž™š›ŸžŸ¨™ ›«§žŸ™¤™¦™¥§™Ÿ™œž«›Ÿž™ µ›«¬ž™¡žŸ¨™¤š£¨£ªœžŸ™§›§ ž´ž™°›šžŸ™ œ£ž¬²™»½› ›Ÿž«Ÿ¡ž™§žšž¥žª™Á¡žŸ¨™¤žŸ¨œž¬™ ¤ž¥ž§™¦™¥§Â™Ÿ™ žŸ¡žœ™¬›«¢ž¤™¤™š›œ›¥¥Ÿ¨™œ¬ž²™ Ý¥§™Ÿ™§›§ ›«™°›šžŸ™§±«ž¥™œ›°ž¤ž™«›§ž¢ž™ ž¨ž«™ ›«ªž¬­ªž¬™¤ž¥ž§™ ›«¨ž£¥¯À™œž¬žŸ¡ž²™

ĝšž¥Ÿ¡ž¯™¥žŸ¢£¬™©ª«š¬Ÿ›¯™¬›Ÿ¬žŸ¨™°›«¥£Ÿ¡ž™ œ›ªž¬­ªž¬žŸ™¤ž¥ž§™§›§¥ª™¬›§žŸ™¤žŸ™ ›«Ÿ¬›«žœš™¤›Ÿ¨žŸ™¥Ÿ¨œ£Ÿ¨žŸ¯™œž«›Ÿž™¢œž™ œ›¥«£™§›§¥ª™ šž™ ›«žœ ž¬™Åž¬ž¥™°ž¤ž™œ›ª­ ¤£°žŸ™œ¬ž²™»¿ž¤™¦™¥§™Ÿ™Ÿ¨¨žœ™ ›«µ›«¬ž™š±ž¥™ š±š±œ™ª›«±™Á°žª¥ž´žŸÂ™ž¬ž£™¡žŸ¨™ ›šž«­ ›šž«¯™ ¬ž°™¬›Ÿ¬žŸ¨™œ›ª¤£°žŸ™š›ªž«­ªž«™¤ž¥ž§™ œ›ª¤£°žŸ™œ¬ž²™Æ¬£™¬›¬ž°™ªž«£š™¤´žš°ž¤ž²™Çž™ œ¬ž™šž¥Ÿ¨™§›Ÿ¨Ÿ¨ž¬œžŸ™¤ž¥ž§™œ›ª¤£°žŸ™ §±¤›«Ÿ™š›°›«¬™š›œž«žŸ¨¯™œž«›Ÿž™œ›š £œžŸ™ ±«žŸ¨¬£ž™¢ž¤™¢ž«žŸ¨™ ›«¬›§£™¤›Ÿ¨žŸ™žŸžœ¯À™ œž¬ž™©ª«š¬Ÿ›™®žœ§²È*É+Ê


  

1234151264894 80

pq r z u Ù s r t w Ør Ú u r t w zs{|w}sÛuwÜu¹yÝ

»À¼Á¼Ç¾äåæǼÈçèåæÇÂȾ éÇÂȾê¾ëÇÁÂÇå

Þ$)&1#$+&)/4*+#!$)&4#.#/$ ,'3(3)/5$-#!.$(&!.#+*$)*+#$ "&!.#!$,#+#/#!$A#'!#CA#'!/$ &!%&'%#/!&'0$#+%'/)$"#!$ ,'&)&!%&'$×/%'/$93,'/8#$(#)/2$ /!/5 4/)#$(&!-&(,#%+#!$A#+%*!-#$ àUZaáââ[ST *!%*+$ ×/%'/$%#+$,&1/%$4&'4#./$'#2#)/#$ (&!..&1*%/$4/)!/)5$+%'/)$ "#,*'!-#5$7/#$(&!-&4*%+#!0$ ,&(/1/+$!#(#$#)1/$×/%'/$ *(*(!-#$,'3"*+$*!/+$-#!.$ D#+2(#A#%/$/!/$)&"#!.$)&'/*)$ "/,#)#'+#!!-#$"//(,3'$"#'/$ (&!.&131#$4/)!/)$3!1/!&5 L3'&#0$P2/!#0$@&,#!.0$"#!$ H&?#+$%#2*!$1#1*$×/%'/$ M!..'/)5$L&!"#%/$1#4&1!-#$ 3'#!.$(&!"#,#%$ Ê#(*!0$/4*$"*#$#!#+$ (&(#!.$4&'4/)!/)$4#'#!.C 4#'#!.$/(,3'0$"/#$(&(#%3+$ îïð / "& $ 4 / ) !/ ) $ "# )#1#2$)#%*$234/$ /!/$%&%#,$(&1#!?*%+#!$ 4#'#!.$*!/+$-#!.$/#$?*#1$ 2#'.#$,#1/!.$4#!%&'$D,$jJG5GGG$ "#!$+&.&(#''#/$!$ -#!.$"/?#1#!/5$ !/#%!-#5$H&1#/!$"/+&?#'$ (&1#1*/$)/%*)$AAA5&%#1#.&C ,&'$/%&(5$7&!.#!$"&(/+/#!0$ 7&(/+/#!$,*1#$2# 1!-#$-#!.$ %#'.&%$,&(4*+##!$.&'#/$ /"583(5$=/)!/)$4#'#!.$*!/+$ ,&',*%#'#!$4#'#!.$*!/+!-#$ %&'?#"/$,#"#$H*;#!!& $H*4/?#!%35$ "/$M9P$L*!/!.#!0$@#+#'%#0$ /!/$4&'#!.+#%$"#'/$234/$ 4/)#$8&,#%5$6#+1*(0$+/3)$ $4#+#1$+&!#$"&!"#$?/+#$ D# ) # $ % & ' % # ' / + !# $ # !. ,'/4#"/!-#$(&!.31&+)/$ 3!1/!&C!-#$(&(4/"/+$,#)#'$ ,#"#$"*!/#$B#)2/3!$)&$?+#+*#$%$ -"/##!. $ % # +$)&.&'#$(&(4*+#$ ,&'!#+C,&'!/+$*!/+5$>#!%#'#!$ '&(#?#$"&!.#!$+3!"/)/$+38&+$ '&(#?#$(&(4#A#$H*;#!!&$ .&'#/$"/ )#!#0$H*;#!!&$?*.#$ +&%&'%#'/+#!$3'#!.$,#"#$ %#+$%&'1#1*$%&4#1$+#'&!#$'#%#C (&!&+*!/$4/)!/)$4*)#!#5$ (& 1 / 2# % $ 4#!-#+$3'#!.$-#!.$ ,&'!#+C,&'!/+$*!/+$%&')&4*%0$ '#%#$4&1*($4&+&'?#5 + & ) *1 / % # !$ (&!&(*+#!$,#+#/#!$ =*+ # !$ 4 *) # !# $ 4 / # ) # 0 $ % # ,/ $ ×/%'/$,*!$(&!"#,#%$/"&$*!%*+$ f'*)#!$)%3+$4#'#!.0$ # !. $ 8 3 8 3 *+$*+*'#!$ H *; # !!& $ B 3 + *) $ (& !. . # ' # ,$ (&!?#"/+#!$234/$/!/$)&4#.#/$ ,&'&(,*#!$,&!-*+#$,#+#/#!$ 4*)#!#$*!%*+$(&'&+#$-#!.$ %*4*2$4&)#+'$*!% 0 $ ) & ,& '%/$"/'/!-#$ 1#"#!.$*!%*+$(&!#(4#2$ A#'!#CA#'!/$8&'#2$/!/$ # !. $ (# + / !$ ) *4 *' $)&%&1#2$ (& (/ 1 / + / $ % *4 *2$ 4 & ' *+ *' # !$ ,*!"/C,*!"/$%#4*!.#!!-#5 (&!.#+*$%/"#+$+&)*1/%#!5$ (#+)/$#1/#)$?*(435$ (& 1 # 2/ ' + # !5 $ N H # # % $ /%*$"/$ ×/%'/$%/"#+$4&'4/)!/)$ ×/%'/$,*!$%#+$,&'1*$%&'1#1*$ M !"3 !& ) / # $ 4 & 1 *($ # $(&'+$ 6& !. # A# 1 / $ *) # 2# !# $ )&!"/'/#!5$=&')#(#$%&(#!C '&,3%$4&'4*'*$4#'#!.$+&$)#!#$ "&!.#!$2#!-#$)#%*$+#'-#A#!0$ +2*)*)$-#!.$(&!#"# A# %&(#!!-#0$×/%'/$(&!.&131#$ +&(#'/5$7/#$8*+*,$(&(/!%#$ +/!/$A#!/%#$+&1#2/'#!$@#+#'%#0$ *+*'#!$4&)#'0O '+#!$4#?*$ )/%*)$AAA5&%#1#.&C/"583(0$ 4#!%*#!$"#'/$%&(#!C%&(#!!-#$ Iñ$6#'&%$Iòñó0$/!/$(&(,&C +&!#!.$"/#5 (*1#/$"#'/$,&!.&(#)#!$e/)*#1$ -#!.$%&!.#2$4&'+*1/#2$"/$1*#'$ +&'?#+#!$ \'3B&)/$ A&4)/%&$2/!..#$(&(&!*2/$ !&.&'/$*!%*+$(&(4&1/$"#!$ 2/!..#$FG$ H *; $ +#%#13.$4#'#!.$"#.#!.#!5$ (&!./'/(+#!$4#'#!.$*!/+$ +#'-#A#!5$ w÷urø|wÏuv~q~w}u~srsw )&4&#1!!& *(!#$ psv~|wÙswÏuùsrrq >/2#%$)#?#0$"#1#($)/%*)$ -#!.$(&!?#"/$/!8#'#!!-#5 # !. $ # "# 1 # 2$ !. + # $ %&')&4*%0$×/%'/$"#!$+#A#!C 7&(/$(&!?#.#$+&*!/+#!$ ,&!?*#1#!$"#'/$ úˆ…µƒ–’…ƒŽ„ˆ…‚ŽŠ‘Šˆƒ‡“ƒ„ˆ”ŽŠ„Šˆ )&3'#!.$4*-&'$ +#A#!$(&!?*#1$?#($"/!"/!.$ 4#'#!.$"#.#!.#!!-#0$ $ úˆû–„†…ƒ„ˆ“ƒ„‡ƒ‰–‰ŠˆŽŠŒŠ "/$)&4*#2$ 4&'4&!%*+$A#?#!$2/!..#$(*.$ ,&'&(,*#!$4&'"#'#2$H*!"#$/!/$ IHß/;$.&0&$'4#'/#$6,#'%(&!%$ !"$ Š„‡’Š„ˆ‘Š„ˆ”ƒ„…Ž’‰ŠŒˆ "& +3,/$4&'"&)#/!$1&!)#$+#(&'#5 %#+$(#*$(&!?*#1$4#'#!.$)&8#'#$ 4*)#!#$*+*'#!$ úˆ„ûƒƒ…“” ) % 3 '&$ 6&)+/$4#'#!.$-#!.$ (#))#15$@#"/0$/#$(&(4#%#)/$ (#+)/$-#!.$ ƒ’Š™–„Š’„†„‡—ˆ”Š†’ˆ¯ƒ„‘–ˆ % & ' + #$ "/%#A#'+#!$%&'4/1#!.$*!/+0$ ,#)3+#!$4#'#!.$"#.#!.#!!-#5 "/+&131#!-#$ úˆüƒ„•Š’Š„ˆŠ’…†¯†…Šˆ‚–“–†—ˆ )#!.&#(*+ $ 2#'.#!-#$%/"#+$%&'1#1*$(#2#15$ 9320$"&!.#!$)%3+$-#!.$ (&!*!?#!.$ 4&'2#)/1$ ‡ŠŠ‚ˆ‚ŠŠˆ’–“Ž„†…Š f!%*+$+&"*#$,'3"*+$"/$ %&'4#%#)0$×/%'/$%/"#+$(#*$ (& !8 & % # + $ úˆ¬†‚…Š’Š„ˆ…ƒ„ˆ“–‘ƒˆ‹Š„‡ˆ’ƒ‰ŽŠˆ *)#2#!-#$ #%#)0$(/)#1!-#0$×/%'/$2#!-#$ (&(*!.*%$+&*!%*!.#!$%/!../C 3(;&%$2/!..#$ ‘Š†ˆ…ƒ„ý‚Š’ƒ“ˆ¶þwrº × PÉ=ÍÍL$Hfÿ ÊÊÉ$Hf=M@ Ê9Í (&'/!%/)$4/)!/)$ (&(4#!"&'31$2#'.#$D,$ %/!../5$M#$(&'#)#$,*#)$4/)#$ 4&1#)#!$ 4 *) # !# $ 4 / . $ ) / ; & $ 0ÔՁˆ°‹ˆ†´ƒˆ‘†ˆŽ„ˆš‰Š´Š—ˆ°ƒ‘Š„˜ IjJ5GGG$,&'$/%&(5$=&1*($1#./$ (&!/+(#%/$(#'./!$+&*!%*!.#!$ (/1/#'$'*,/#2$ /!/5$N\&+&'?##!$ )&,&'#!.+#%$34&!.$4&'4&!%*+$ jG$)#(,#/$EG$,&')&!5 4#?*$-#!.$"/#$?*#1$(&!..&4'#+$ 4&)#'0$)&,&'%/$+3(*!/%#)$Éô%'#$ '*(#2$,'3"*+)/$)&!"/'/5$ ) # # $ A# + % *$ / % *$ 4 &'%&(*$ ) & % # 2*!5 43($.'#!#%$-#!.$ @#!.#!$2&'#!0$"&!.#!$?*'*)$ H##%$#A#1C#A#1$(&(*1#/$ "&!.#!$,#'#$,&(#)3+0$ "#$)&,*1*2$,&!?#2/%$-#!.$ ,#+&($4*)#!#$-#!.$4/#)#!-#$ >$"#!$L3(4&)$]+3(*!/%#)$ "/4#!"&'31$D,$ /%*0$4#'#!.$*!/+$×/%'/$1#'/)$ *)#2#!-#$"/$jGGE$1#1*$4#!-#+$ (&(,&'+/'#+#!$2#'.#$"#!$ "/,#+#/$31&2$3'#!.C3'#!.$ 4&)#'^$*!%*+$(&(,&'+&!#1+#!$ (&(4*#%$4#?*C4#?*$*!%*+$6-$ IjG5GGG$"#!$ (#!/)5$7#1#($)&4*1#!0$ 3'#!.$(&'#.*+#!$+3!)&,$ 3'"&'0O$%#!"#)$"/#5 4&'%*4*2$.&(*+0$-#!.$)*+#$ ,'3"*+!-#5$L&#+%/B#!$H*;#!!&$ H/;&5$6#+1*(0$,&!?*#1#!$)&%/#,$ 1#(,*$4&'4&!%*+$ &!%&'%#/!&'$-#!!.$,3,*1&'$ 4/)!/)$6-$H/;&0$%&'(#)*+$ A#'!#$2/%#($"#!$*+*'#!$ "#1#($)&%/#,$#8#'#$+3(*!/%#)$ .&'#/$4/)#$(&!8#,#/$JG$,3%3!.$ 7*!/ # $ B # ) 2/ 3 !$ (& (# !. $ %3(431$&!%&'$ 1&A#%$8&1&%*+#!C8&1&%*+#!$ %#!..#,#!$,#'#$,&(/1/+$ ,*!$(&(4&'/$2#)/1$,3)/%/B5$ )&%/#,$2#'/5 13!..#'5$NH#-#$(&(#+#/$ ) *"# 2$ (& 1 & + # % $ 1 # (# $ "# 1 # ($ +&-43#'"$ 1*8*$/!/$4/)#$((&1&.3$ +3!e&+)/$-#!.$H*;#!!&$#?#+$ "/'/$H*;#!!&5$H#(4/1$ =/)!/)!-#$%&'*)$(&(4&)#'$ !..3%#$+3(*!/%#)$./#%$ A# ' !# C A# ' !# $ 8 & ' / # $ "# !$ +3(,*%&'$ )&%/"#+!-#$IGG$/%&(5 *!%*+$(&!?#"/$'&+#!#!5$ 4&'(#8#($(3"&10O$*?#'!-#$ (&(,'3(3)/+#!$,'3"*+$6-$ "#!$(&(,&+&'?#+#!$,*1*2#!$ + *1 / # 2$ "/ $ f!/ e& ' ) / % # ) $ -#!.$"/?*#1$ H#--#!.!-#0$ N6&'&+#$4&'%#!-#0$-#+/!$ H/;&$"#'/$(*1*%$+&$(*1*%5$7#'/$ 3'#!.5$H*,#-#$,&!.&131##!$ -#+/!5 3B$Ì#)2/!.%3!0$H&#%%1&0$ D,$ßG5GGG$ ×/%'/$ õUWYSWcZiTaWV[UX )/!/0$!#(#$H*;#!!&$(#+/!$ 4/)!/)!-#$'#,/0$H*;#!!&$?*.#$ (& ' / + # $ H & ' / + # % 0 $ "/ # $ ,& ' !# 2$ =*0 $ "& !. # !$ 4 / ) !/ ) $ / !/ K O $ *? # ' $ ,&'$/%&(5$ (& ( '#2#)/#+#!$ H*;#!!&5$=#2+#!0$4#!-#+$"/$ (&!?#"/$)#1&)$,'3(3%/3!$ (&(4#!.*!$+#!%3'$6-$H/;&$"/$ Ê-#%#!-#0$,&!.*!?*!.$%#+$ "/+&!#15 N\3+3+C 3(;&%$ D3"#$4/)!/)$6-$H/;&$,*!$ 9&4&%0$@#+#'%#$H&1#%#! 1#!.)*!.$%&'%#'/+$(&(4&1/$ . / ' 1 $ ) & 4 *# 2$ . & ' # / $ B # ) 2/ 3 !$ "/ $ # !% # ' # $ (& ' & + # $ # !. $ (& !3 1 # + $ !-#0$ **)#2#!-#5$ "&!.#!$#1#)#!$4&1*($%&'#(,/1$ )#!#5$NH##%$/%*0$)#-#$+&'#,$ 4#?*C4#?*$6-$H/;&5$N=#2+#!0$ %&'*)$4&',*%#'5$7#'/$.&'#/!-#$ Ì#!/%#$-#!.$%#2*!$/!/$.&!#,$ %&'4/1#!.$ ÊÊ#(*!0$ (&!?#2/%$4#?*$4&'*+*'#!$4&)#'$ "/(/!%#$(&(#"*,#"#!+#!$ ,&.#A#/$)#-#$?*.#$+&'#,$ 4&'*)/#$óG$%#2*!$/!/$(&(#!.$ "/$L*!/!.#!0$H*;#!!&$ (*'#2$ ""&!.#!$ "#!$%#+$,*!-#$(&?#$,3%3!.$ ,#+#/#!$"/$%3+35$H#-#$)#!.#%$ (#1*C(#1*$(&!#A#'+#!$ (&!#(4#2$)#%*$"&(/$)#%*$ 8*+*,$4&'*!%*!.5$\&'?#1#!#!$ "#!$?#'#!.$ #)*()/$ (&!/+(#%/$/%*0O$+#%#$H*;#!!&5$ ,'3"*+$/!/0O$%*%*'$H*;#!!&5$ .&'#/!-#$"/$@#+#'%#5$H&1#/!$ 4/)!/)!-#$%/"#+$%&')#!"*!.$ *!%*+$4#?*$*+*'#!$4&)#'5 #"#$"/$ '#%#C'#%#$ 6&!.2#"#,/$%#!%#!.#!$/!/0$ /4*$+3%#0$"/#$?*.#$(&(4*+#$ (*)/4#25$NH#-#$4&1*($,&'!#2$ \&!.#1#(#!$ M!"3!&)/#0$ 2#'.#$?*#1$ H*;#!!&$%*'*!$%#!.#!$/+*%$ 8#4#!.$"/$H*'#4#-#0$6&"#!0$ "/%/,*$#%#*$'*./$4&)#'C4&)#'#!0$ ) & (# 8 # ($ / % *1 # 2$ "&2<O$*?#'$ D,$ D,IGG5GGG$ ,#1/!.$2#!-#$+&2/1#!.#!$4#?*$ (&!-#,#$+3!)*(&!$)#(4/1$ 6#+#)#'$"#!$6#!#"35 # !. $ (& !*!% *!$ #'%/)$×/%'/0$ ,&'$/%&(0$ (&(4&'/$,&!?&1#)#!$4#2A#$ 9#+$2#!-#$,&!#(4#2#!$ "/$.&'#/0O$+#%#$"/#5 H *; # !!& $ + & % / + # $ 4&'!#"#$ %3+3 + !-#$4/)#$ 4&!#'C4&!#'$%&'?*!$ ,'3"*+!-#$4/)#$(&(4*#%$ .&'#/$?*#1#!!-#0$H*;#!!&$?*.#$ \&')#/!.#!$-#!.$+/#!$ (&(4*+*+#!$ (&!?#"/$,&!.*)#2#$ (&'&+#$8#!%/+$"#!$,&'8#-#$"/'/5 (&!.&(4#!.+#!$4/)!/)!-#5$ +&%#%0$%/"#+$(&!..3-#2+#!$ ,&!? !*#1#!$ H&?#+$jGGò0$"/#$?*.#$(&(4*#%$ 1#!.+#2!-#$*!%*+$4&'%#2#!5$ Ê#(*!0$*)#2#$/%*$%#+$ B#)2/3!5$ )&+/%#'$D,$IG$ 7&!.#!$(3"#1$ 4&'/(4#)$+&$,&!?*#1#!5$H#4#!$ ,'3"*+$,#+#/#!$"#1#($+2*)*)$ =#2+#!0$)#(,#/$)&,*1*2$%#2*!$ ?*%#$,&'$4*1#!5$ 2#)/1$%#4*!.#!0$ 2#'/0$6-$H/;&$2#!-#$(&1&.3$ *!%*+$(&'&+#$-#!.$4&'*+*'#!$ 4&'1#1*0$H*;#!!&$(&!.#+*$ 4&1*($,&'!#2$)&+#1/,*!$6-$H/;&$ 4&)#'5$\#"#$%#2*!$-#!.$ NÍ(; Í( &%$)*"#2$ H*;#!!&$(&(*1#/$ )#%*$2/!..#$"*#$,3%3!.$ (&1#(,# ( */$ 4/)!/)!-#$"/$)&4*#2$ 4#?*5$H*;#!!&$,*!$%#+$,#%#2$ )#(#0$H*;#!!&$(&!#(4#2$ 4&'*%#!.$+&$4#!+5$NL#(/$)#!.#%$ %#'.&%0$1325$ .&'#/$4&'*+*'#!$ß$ )&(#!.#%5$7/#$%&'*)$(&!..#1/$ +31&+)/$,'3"*+!-#0$-#/%*$4#?*$ "/)/,1/!5$@/+#$%#+$#"#$"#!#0$%#+$ 9DM=fÊì@É\DM6 >*(#-#!1#2$ (j$ô$j$(j0$(/1/+$ /"&$*!%*+$(&(,'3(3)/+#!$ 4&'*+*'#!$4&)#'$*!%*+$,'/#5 (&!#(4#2$8#4#!.$4#'*0O$+#%#$ ÑÐÕwÐÕÒÓí "/#5$9&'4*+%/$+#!0$/!),/'#)/$ f!%*+$(&(,'3"*+)/$ *!%*+$%#(4#2C 3'#!.$%*#!-#5$ ,'3"*+$6-$H/;&5 ,'3"*+C,'3"*+!-#0$)&1#/!$ *)#2#$4/)#$1#2/'$"#'/$+&4*%*2#!$ +2/'!-#0$H*;#!!&$ %#(4#2$%#4*!.#!0O$ #$?*.#$"/4#!%*$ × PÉ=ÍÍL$Hfÿ ÊÊÉ$Hf=M@ Ê9Í 7/ )/2$(&!..#!"&!.$+3!e&+)/0$ )&!"/'/5lTShU[VUTUöUYibVYUW *?#'$×/%'/5lYV YSTUX ÖÖԈŽ”†›Š„…–ˆŠŠ…ˆ“ƒ“”Ž’Šˆ‡ƒŠ†ˆ°‹ˆ#"/+!-#0$×'#!)/)8#$ 4&'.#4*!.$"&!.#!$4&'4#.#/$ (# ZbSXWUYa[ YaUãZiW[UWo Ï†Ø1 H*4/?#!%35$=#?*C +3(*!/%#)$A#!/%#$4&'%*4*2$ H*;#!!&$?*.#$%&1#2$(&(/1/+/$ UWVZbVX[UW[VãZiW[UWo ´ƒˆ‘†ˆ°ƒ‘Š„—ˆ‚ƒ…ƒ„‡ŠŒŠ„ˆ¤¥¡§˜

pqrsrttuvwxsyswzs{|w}|~r|~wtsw}svs{

!"#$%&'(#)*+$,&!-*+#$ /.#$4#+#'$/!/0$(#)/2$%&'4*+#$,&1*#!.5$ )&4#/+!-#$?*.#$)*"#2$(&(/1/+/$+3!)&,$ -#!.$(&(/1/+/$(&!*$#!"#1#!$)3,$/.#$ ,&!.#!#!$"#./!.0$!"#$(*!.+/!$ P2'/)%/#!$(&!*%*'+#!0$,&(#/!$"/$4/)!/)$ )/#,#$%#'.&%$,#)#'$-#!.$4#+#1$!"#$ 4#+#'$/!/$4&'13+#)/$"/$@#1#!$6#(,#!.$ %&'(#)*+$)#1#2$)&3'#!.$,&!..&(#'$/.#$ +*1/!&'$/.#$4#+#'$/!/$)&4&!#'!-#$(#)/2$ )#)#'5$M!/$?*.#$#+#!$(&(4#!%*$!"#$ \'#,#%#!0$@#+#'%#5 4#+#'5$6#+#!#!$-#!.$)#%*$/!/$(&(#!.$ %&'4#%#)5$N\&(#/!$-#!.$4&)#'$?*.#$ 1&4/2$(*"#2$(&!&!%*+#!$13+#)/$ H#+/!.$'#(#/!-#0$+&(#8&%#!$+&'#,$ )#!.#%$(&!..3"#5$7&!.#!$'#8/+#!$ %/"#+$4#!-#+0O$)&4*%$"/#5$6&)+/$4&1*($ (#!#$-#!.$8383+$*!%*+$(&(4*+#$ %&'?#"/$"/$?#1#!$/!/5$:#1$/!/$?*)%'*$ 4*(4*$-#!.$,#)0$(#)#+#!$"#./!.$/.#$ ,*!-#$,&!.#1#(#!$"/$4/)!/)$+*1/!&'0$ 4/)!/)0$)&'%#$e#'/#!$(&!*$-#!.$/!./!$ (&!?#"/$4&'+#2$4#./$D*(#2$6#+#!$=*$ )#,/$4#+#1$(&(4*#%$1/"#2$4&'.3-#!.5$ !"#$%/"#+$,&'1*$+2#A#%/'5$!"#$%&%#,$ "/%#A#'+#!5$6&!&!%*+#!$%#'.&%$ 7#'3?#25$H&(4#'/$(&!*!..*$+&(#8&%#!$ 9#(4#2$1#./0$4/#)#!-#$"#./!.$/.#$ 4/)#$(&!834#$(&(4*+#$A#'*!.$/.#$ ,#)#'$?*.#$#+#!$(&(4#!%*$*!%*+$ '&"#0$4#!-#+$3'#!.$-#!.$(#(,/'$+&$ )#!.#%$1&(4*%0$)&2/!..#$%&'#)#$(&1&1&2$ 4#+#'5$\#'#$,&1#+*$4/)!/)$/.#$4#+#'$ (&!&!%*+#!$+3!)&,$%&(,#%$(#+#!$ %&(,#%$(#+#!$/!/5 "/$1/"#25$:((0$1&;#%< >#!%#'#!$'#)#!-#$%3,0$4#!-#+$3'#!.$ (&!*%*'+#!0$-#!.$,&!%/!.$!"#$ -#!.$/!./!$!"#$4*+#5 =ÉÊÊË7ÉD6 Ì Ê5=>ÍÎH\Í95PÍ6 =*+#!$8*(#$'#)#$(#+#!#!!-#$-#!.$ (&(/1/+/$%&+#"$-#!.$(#!%#,$*!%*+$ \#"#$"#)#'!-#0$4/)!/)$+*1/!&'$4/)#$ -#!.$#+2/'!-#$)&!.#?#$+&(4#1/$1#./$ ÏЁÑwÒÓÔՁÏÒցxw‘†ˆ¦Š‚Žˆž‡Š—ˆŸŠ„‘Ž„‡˜ 1&;#%5$>#4#$"#'/$4/)!/)$+*1/!&'$/.#$ (&(*1#/$4/)!/)$/!/5$NL#1#*$%/"#+0$"/#$ (&!-#)#'$)&(*#$+#1#!.#!0$(*1#/$ +&$A#'*!.$%&')&4*%$*!%*+$(&!/+(#%/$ 4#+#'$/!/$?*.#$%&'4/1#!.$.*'/25$6#+1*($ #+#!$8&,#%$(*!"*'0O$%#!"#)$P2'/)%/#!5 ,&1#?#'$2/!..#$+#1#!.#!$,&+&'?#5$f!%*+$ (#+#!#!$"/$)#!#5$=#2+#!$%#+$?#'#!.$"/$ )#?#0$,&!..&(#'$/.#$)#,/$%&'!-#%#$ 6#)/2$%/"#+$-#+/!$4/)#$(&!?#1#!+#!$ (&!*$/.#$4#+#'0$,#)#'$-#!.$,#1/!.$ H#4%*$(#1#($,&!.*!?*!.$+&"#/$4/)#$ 8*+*,$4#!-#+5$@#"/$A#?#'0$+#1#*$ 4/)!/)$+*1/!&'$+#'&!#$4&1*($,*!-#$ 8383+$#"#1#2$,#)#'$#!#+$(*"#$"#!$ (&!8#,#/$jGG$3'#!.5$NL#1#*$)*"#2$ )&,&'%/$/%*$-#$2#'#,$(#+1*(0$2#'*)$(#*$ !"#$(&(,&'2#%/+#!0$)&+/%#'$%/.#$ ,&!.#1#(#!K$6#'/$+/%#$%&!.3+$)&?#'#2$ +3!)*(&!$+&1*#'.#5 (&!.#!%'&0O$8&'/%#$H#*'/,0$,&!.&131#$ %#2*!$%&'#+2/'$/!/$%&(,#%$(#+#!$-#!.$ ,&(4&!%*+#!$7#,*'$M.#5$P2'/)%/#!$ QgUbVhiZUXVX[bU[ScVX (&!?#?#+#!$)#?/#!$/.#$4#+#'$4&'%#(4#2$ 4&'+/)#20$7#,*'$M.#$/!/$#A#1!-#$ H#(#$)&,&'%/$+&4#!-#+#!$4/)!/)$ D*(#2$6#+#!$=*$7#'3?#25 €xw‚ƒ„…†„‡ˆ‰Š†„ˆ‹Š„‡ˆŒŠŽˆ ƒ’†…Šˆ±‚ˆ§¥ˆ›Ž…Šˆ†Šˆ‡Ž„Š’Š„ˆ H&1#/!$.#(,#!.$"/#+)&)0$13+#)/$ 4#!-#+0$(*1#/$"#'/$+&1#)$A#'*!.0$.&'#/$ "/4&!%*+$31&2$)&+&13(,3+$(#2#)/)A#$ 1#/!!-#0$%/.#$B#+%3'$-#!.$A#?/4$ „‘Šˆ‰Š’Ž’Š„ˆŠŠ…ˆ“ƒ“Ž‰Š†ˆ Ž„…Ž’ˆ“ƒ“”ƒ‰†ˆ‚ƒŠ‰Š…Š„ˆ“ŠŠ’ˆ B33"$83*'%$2/!..#$'&)%3'#!5 M!)%/%*%$9&+!313./$=#!"*!.$]M9=^5$ "/,&'2#%/+#!$31&2$3'#!.$-#!.$/!./!$ A#'*!.$#%#*$'&)%3'#!$?*.#$2#'*)$ Ž“ŠŒˆ“Š’Š„ˆ†‡Šˆ”Š’Šˆ ‘Š„ˆ‚ƒ‰ƒ„‡’Š‚Š„ˆƒ…–Š„ˆ :#'.#!-#$,*!$4/)#$)#!.#%$4&'4&"#C =&'#A#1$"#'/$.&'#/$"/$@#1#!$_&%&'#!0$ 4&'4/)!/)$+*1/!&'$#"#1#2$13+#)/0$13+#)/0$ (&(/1/+/$%&(,#%$,#'+/'$-#!.$(&(#"#/5$ ŽŠ‘ŠŠŒ‰ŠŠŒˆˆ“ƒ Š†ˆ‚ƒ“Š–’ˆ”ŠŒŠ„ˆ ‰Š†„„‹Š—ˆ…ƒ“ŠŽ’ˆ”Š„‡’Ž—ˆ“ƒ›Šˆ 4&"#5$@#!.#!$2&'#!$4/1#$(&1/2#%$"/$ =#!"*!.0$)##%$/!/$7#,*'$M.#$)*"#2$ "#!$13+#)/5$H&8#'#$*(*(0$13+#)/$-#!.$ )#1$%#2*$)#?#0$*'*)#!$%&(,#%$,#'+/'$ ”Š’Ž—ˆ…ƒŽ…„Š•“Š Šˆ”†Šˆ ‘Š„ˆ…ƒ„‘Š˜ˆ²„…Ž’ˆ“ƒ“”ƒ‰†ˆ”ŠŒŠ„ˆ A#'*!.$/.#$4#+#'$%&'%&!%*$)&,3')/$ (&(/1/+/$&!#($.&'#/$"/$=#!"*!.0$ 4#/+$*!%*+$(&(4*+#$4/)!/)$+*1/!&'$ /!/$%&'(#)*+$2#1$-#!.$,&!%/!.$*!%*+$ “ƒ„•Š†ˆ‚ƒ“Šˆ–†‡’Šˆ†˜„ˆ†ˆ„‰ƒ‘™Š Š’ŽˆŠ™Š‰—ˆŠŠ…ˆ†…Žˆ†ŠˆŒŠŽˆ (&!*$/.#$4#+#'$8*(#$"/1&.3$D,$EF5GGG5$ H&',3!.0$"#!$\#1&(4#!.5 #"#1#2$13+#)/$-#!.$.#(,#!.$"/?#!.+#*$ (&!#'/+$,&!.*!?*!.5$!"#$(*!.+/!$ †„…ƒ„ƒ…˜ˆšŠ…†’Š„ˆ‚ƒ“Š–…’ˆˆ†„†ˆ ”“ƒ „‡ƒ‰ŽŠ’Š„ˆ‘Ž†…ˆ±‚ˆ³ˆ›Ž…Š˜ˆ H&(&!%#'#0$"/$'&)%3'#!C'&)%3'#!$(&A#20$ L/!/$7#,*'$M.#$?*.#$)*"#2$(*1#/$ ,&!.*!?*!.5$!"#$4/)#$(&!8#'/$%&(,#%$ ,&'!#2$4&',/+/'$(#1#)$(#+#!$"/$ ”†Šˆ“ƒ„›Š“†„ˆ’ƒ”Ž…ŽŒŠ„ˆ”ŠŒŠ„ˆ «²„…Ž’ˆƒ™Šˆ…ƒ“‚Š…ˆƒ’†…Šˆ¡¤ˆ 2#'.#$)&,3')/$,&!.#!#!$-#!.$)#(#$4/)#$ (&!#A#'+#!$A#'#1#4#$*!%*+$.&'#/!-#5$ "/$,/!../'$?#1#!$-#!.$4#!-#+$"/1#1*/$ '&)%3'#!$%&'%&!%*$1#!%#'#!$)*)#2$ ”Š’Žˆ„‘Š˜ˆœŠ„‡Š„ˆ‰Ž‚Š—ˆ„‘Šˆ ›Ž…Š—­ˆ’†ŠŒˆ‘†Š˜ ’Š‰ˆ”Ž…ŽŒˆ‚Š–’Š„ˆ‘Š‰Š“ˆ ŸŠ„‘†„‡’Š„ˆ‘ƒ„‡Š„ˆ±Ž“ŠŒˆ 3'#!.5$P#'#$/!/$-#!.$"/1#+*+#!$31&2$ (&!8#'/$,#'+/'0$(&)+/$(#+#!#!!-#$ ”›ŽŠ“‰ (&!8#,#/$D,$IJG5GGG5$7#2)-#%0$+#!K Q`SW[aZUW[UbcS[dUXUb ŠŒˆ”ƒŠ—ˆ…ƒŽ…Š“Šˆ”†‰Šˆ °Š’Š„ˆŸŽˆ¦Š–›ŠŒ˜ˆ°ƒ„ŽŽ…ˆ 6&)+/$2#'.#!-#$4&'4&"#$?#*20$%320$ H&4&1*($(&(*1#/$4&'4/)!/)0$!"#$ D*(#2$6#+#!$=*$7#'3?#25$L&"#/$ &!#+5 ƒ…–Š„ˆ„‘ŠˆŠ“Š†ˆ‚ƒ„‡Ž„›Ž„‡˜ ŠŽ†‚—ˆ†Šˆ“ƒ„‡ƒ‰ŽŠ’Š„ˆ >3+#)/$1#/!$-#!.$8383+$*!%*+$ %/#,$,&4/)!/)$+*1/!&'$/.#$4#+#'$%&')&4*%$ Š“”ŠŠ„—ˆž‡ŠˆŸŠ’Šˆ ‘Š„Šˆƒ’†…Šˆ±‚ˆ¡¥¥ˆ›Ž…ŠˆŠŠ…ˆ (&(4*+#$4/)!/)$+*1/!&'$#"#1#2$%&(,#%$ ƒ–ƒ†’Šˆ”‘†ŠŠˆ‡ˆ“ƒ (#)/2$(#(,*$(&!?#'/!.$+3!)*(&!5$ ’Š„ˆ¡¢ˆ ‚ƒ…Š“Šˆ’Š‰†ˆ“ƒ„‘††’Š„ˆ‡ƒŠ†˜ˆ "/$(#!#$4#!-#+$3'#!.$4&'+*(,*10$ ’‡£¤¥ˆ’‡ˆ†‡Šˆ‚ƒ„‡ˆŒŒŠŠ”†˜†ˆ¦ƒ L#'&!#$/%*0$,#'#$,&4/)!/)$/.#$4#+#'$ ˆ šƒ„‡ƒ‰ŽŠŠ„ˆ…ƒ”ƒŠˆŠŠ…ˆ†…Žˆ )&,&'%/$,*)#%$,&'4&1#!?##!$#%#A#$(#15 ŠŽ“†ˆ’ƒ‘Š†ˆ”ƒ–‚ƒŠ†ˆ„ƒ‡‰ŠŠ„“Š -#+/!$4/)!/)$+*1/!&'$)#%*$/!/$(#)/2$4/)#$ ˆ Ž„…Ž’ˆ“ƒ„‹ƒ™Šˆ…ƒ“‚Š…—ˆ‹Š’„†ˆ QkUbVUXVTSWa 4&'+&(4#!.5 §¥ˆŒŠ†ˆ‚ƒ„ŽŒ—ˆ‘Š‰Š“ˆƒ”Ž‰Š„ˆ ƒ’†…Šˆ±‚ˆ¨¥ˆ›Ž…Š˜ 6&)+/$,#'#$,&1#+*$4/)!/)$/.#$4#+#'$ ’–„Ž“†ˆ†‡Šˆ”†Šˆ“ƒ„•Š‚Š†ˆ¨¢¥ˆ ŸƒŠ‚Šˆ”ƒŠˆ†Œˆ–“´ƒ…ˆŽ“ŠŒˆ H#1#2$)#%*$,&!"3'3!.$,&'+&(4#!.#!$ ¥¥ˆ’‡˜ˆ¦Š‚Žˆž‡Šˆ”ŠŒ’Š„ˆ “Š’Š„ˆ‹Š„‡ˆ“ƒ„Š™Š’Š„ˆ“ƒ„Žˆ (&!/1#/$,&(#/!$"/$4/)!/)$/!/$4&1*($ ’”‡†£Š©ˆ“ƒ 4/)!/)$/.#$4#+#'$/!/$#"#1#2$ „‡ŒŠ”†’Š„ˆƒ’†…Šˆª¥¥ˆ †‡Šˆ”Š’Šˆ†„†®ˆŠŽ†‚ˆ“ƒ„‡Š’Ž†—ˆ %&'1#1*$4#!-#+0$%320$4*+#!$4&'#'%/$ ,&'%*(4*2#!$?*(1#2$,&!"*"*+$+&1#)$ ‘Š‡†„‡ˆ‚ƒˆ”Ž‰Š„˜ˆ«¬Š”Š„‡ˆ –“´ƒ…ˆ±Ž“ŠŒˆ°Š’Š„ˆŸŽˆ¦Š–›ŠŒˆ !"#$2#'*)$)#!%#/C)#!%#/$)#?#5$.#'$ ’’Š‡ˆ“† (&!&!.#2$#%#)$"/$M!"3!&)/#5$:#1$ Š„‡ˆ”ŠŒ’Š„ˆ ‘Š‰Š“ˆƒ”Ž‰Š„ˆ”†Šˆ‰ƒ”†Œˆ‘Š†ˆ 4/)#$4&')#/!.$"#!$(&!#'/+$,&(4&1/0$ ”†Šˆ‰ˆƒ‘”†ˆ†šŒŠˆ”‰ƒŠ“” /!/$(&(4*#%$,&'(/!%##!$(#+#!#!$ „ ‹ Š ’ ˆ ‰ Š ‡ † — ­ ˆ ’ †  Š Œ ˆ ±‚ˆ¡¥¥ˆ›Ž…Š˜ˆ¬Ž“Šˆ†Šˆ“ƒ„–‰Š’ˆ '&)%3'#!$!"#$)&4#/+!-#$(&(/1/+/$ ¬Œ†…†Š„˜ 4&'4#2#!$4#+*$"#./!.$4&'%#(4#25$ “ƒ“”ƒ”ƒ’Š„ˆ‰ƒ”†Œˆ‘ƒ…Š†‰ˆ‰Š‡†˜ˆ +#'#+%&'$+2*)*)5$:#1$/!/$#!%#'#$1#/!$ NL#1#*$"*1*$4#!-#+$-#!.$(&!.#!..#,$ Ÿ Š ‡ Š † “Š „ Š ˆ ‘ ƒ „ ‡ Š „ ˆ “– ‘ Š ‰ ® ˆ „…ŠŠˆ•Š”Š„‡ˆ¦Š‚Žˆž‡Šˆ 4/)#$"/%&'#,+#!$,#"#$(&!*$-#!.$!"#$  ƒ„…ŽˆŠ›Š—ˆ„‘ŠˆŒŠŽˆ“ƒ“†‰†’†ˆ ‘†ƒˆŸ“ƒ "#./!.$)#,/$"#!$/.#$/%*$(#+#!#!$(#2#10$ Š„‘Ž„‡ˆ”†Šˆ“ƒ“‚ƒ–‰ƒŒˆ )&"/#+#!5 )&+#'#!.$)&/'/!.$!#/+!-#$,&!"#,#%#!0$ “–‘Š‰ˆ‹Š„‡ˆ•Ž’Ž‚ˆŽ„…Ž’ˆ –“´ƒ…ˆƒ’†…Šˆ±‚ˆ¡¤¥ˆ›Ž…Šˆ‚ƒˆ „‘††’Š„ˆ”†„†ˆ†‡Šˆ”Š’Šˆ†„†˜ˆ ”Ž‰Š„˜ˆ«²„…Ž’ˆ•Š”Š„‡ˆ‹Š„‡ˆ‘†ˆ 6#'/$+/%#$#(4/1$83!%32$7#,*'$M.#5$ “ƒ (&'&+#$%/"#+$'#.*$1#./$(#+#!$/.#0O$ ‘Š‰ˆŽ„…Ž’ˆ“ƒ„‘††’Š„ˆ šŠ‰ƒ“”Š„‡ˆ”†Šˆ‰ƒ”†Œˆ”Š„‹Š’—ˆ H#1#2$)#%*$-#!.$(&(4&"#+#!$7#,*'$ Ÿ”†ƒ„Š†ˆˆ“– )&4*%$P2'/)%/#!$73%*13!.0$6#'+&%/!.$ †˜ ƒ’†…Šˆ±‚ˆ¡¢¥ˆ›Ž…Š—­ˆ’Š…Šˆµƒ”†˜ˆ M.#$"&!.#!$'&)%3'#!$/.#$4#+#'$1#/!!-#$ °Š††ˆ‡’Š†…ˆ”ŠˆŠ…ƒ’Š„‡ˆ–†„’†ˆˆ‚”ƒƒ„¯‡ŠŠ‰†ŠŠ“Š 7#,*'$M.#0$)&4*#2$'&)%3'#!$/.#$4#+#'$"/$ „‡Š„ˆŒ†…Ž„‡Š„ˆ…ƒƒ”Ž…—ˆµƒ”†ˆ #"#1#20$7#,*'$M.#$(&!#A#'+#!$)#?/#!$ ¦–„„†ˆŠŠ…ˆ“ƒ“”Š„‡Ž„ˆž‡Šˆ „ˆ ¦ƒ =#!"*!.5 “ƒ„Ž…Ž’Š„—ˆŠ…Žˆ‡ƒŠ†ˆ¦Š‚Žˆž‡Šˆ /.#$4#+#'$"&!.#!$4&'4#.#/$e#'/#!$ QRSTUVWXSYVZV[ ”†Šˆ“ƒ“‚ƒ–‰ƒŒˆ“Š‡†„ˆƒ’†…Šˆ ŸŠ’Šˆ ƒ–†˜ˆžŠˆ”ƒ’†ŠŒ—ˆ ×ÍÍ7MÉ×ÍÍ7Î H6É5ÌÍD7\DÉHH5PÍ6 ,/ 1/2#!$)#*)55lmUbbVXmUYVWU[UYUW =*#%$!"#$-#!.$4&'!/#%$(&!8/8/,/$ ’ƒ…†’Šˆ“ƒ“Ž‰Š†ˆ”†„†ˆ‘†ŠˆŒŠŽˆ ¡¢ˆŠ“‚Š†ˆ¤¢ˆ‚ƒƒ„ˆ‚ƒˆ”Ž‰Š„˜ˆw YVSTUXZbSXWUYa[UnmUbVUWZiW[UWo “ƒ–‡–Œˆ’–•ƒ’ˆ±‚ˆ¢¥ˆ›Ž…Š˜ˆ ¶·s{{|~¸z|q¹s~º .*'/2!-#$,&'*!%*!.#!$"/$4/)!/)$+*1/!&'$ pÔÖ؈†‡ŠˆŠŽˆ™–’Žˆ‘†ˆ¦Š‚Žˆž‡Š—ˆŸŠ„‘Ž„‡˜

»¼½¼¾¿À¼ÁÂüľ żƼǾżÈÀ


,-./0-1.22345-6/

892181 1 9 9176

012131467

2345689 943 3 5

®¬¯¬²ÜÆÔÊÈÉÊ¿ÊÀöÊÌÊ¿ÀÜƿʿ͸ ͺÔÊ¿ÍÊ¿ÀöÆ¿ÞÊ¿ÊÀÛÊÆÇÊÙÀÁöÜöÛÄ ÝÊߺÓÊÅÆ¿À¹ÊÍÆÔÊ¿ÍÎÀϺ»Ê̼ÎÀËƸ ¿ÍÊÅÊÈÊ¿ÎÀßÆÇÌÊÉÊÇÈÊ¿ÀÓÆ¿ÍÊËʸ ÅÊ¿¿½ÊÀ̼ÀÔ¾ÈÊɼÀÈÆ»Ê̼ʿÎÀàÆËßÊÅÊ¿ ÝÊÔ¼ÀÝÆÓ¼ÔÀÙÊǺÉÀÉÆÍÆÇÊÀ̼ßʿͺ¿ ºÔÊ¿Í×ÀöÜöÛÀÓº¿ÀɺÌÊÙÀËÆÔÊÓ¾ÇÈÊ¿ ÙÊÔÀ¼¿¼ÀÈÆÀöºÓÊżÀ¹ÊÍÆÔÊ¿Í× áàÆËßÊÅÊ¿À¼¿¼ÀǺ¿ÅºÙÀÈÊÇÆ¿Ê Ì¼ËÊÈÊ¿ÀºÉ¼Ê×ÀéÈÊ¿ÀÈÊ˼ÀȾ¾Ç¸ ̼¿ÊɼÈÊ¿ÀÌÆ¿ÍÊ¿ÀÛÜúÀÊÍÊÇÀß¼ÉÊ Ì¼ßʿͺ¿À»ÆËßÊÅÊ¿ÀßÊǺ×ÀÛÆ¿ÍÊ¿ Ⱦ¿Ì¼É¼ÀßÆͼ¿¼ÀżÌÊÈÀ˺¿Íȼ¿ÀÙÊ¿½Ê ̼ÓÆÇßʼȼ×ÀÊǺÉÀ̼ßʿͺ¿ÀºÔÊ¿ÍÎè »ÆÔÊÉÀ̼Ê× Û¼ÊÀËÆ˼¿ÅÊÀÚÊÇÍÊÀº¿ÅºÈÀżÌÊÈ ßÆÇ̼ǼÀÅÆÇÔÊÔºÀÌÆÈÊÅÀÌÆ¿ÍÊ¿À»ÆËßÊÅÊ¿ ÈÊÇÆ¿ÊÀ̼ÈÙÊÚÊżÇÈÊ¿ÀËÆ˼޺ÀÔ¾¿ÍÉ¾Ç ÉºÉºÔÊ¿×ÀöÆÇÊÓÊÀÈÆǺͼʿÀÅÆÇÈʼŠÊËßǾԿ½ÊÀ»ÆËßÊÅÊ¿ÀϺ»Ê̼ÀßÆÔºË ÅÊÙºÀÓÆÇɼÉ× áÝÊ˼ÀËÊɼÙÀټź¿ÍÀßÆÇÊÓÊ ÈÆǺͼʿ¿½Ê×ÀÜÆÇȼÇÊÊ¿ÀÊÚÊÔÎÀÈƸ Ǻͼʿ¿½ÊÀËÆ¿ÞÊÓʼÀÇÊźÉÊ¿À»ºÅÊÎè źÈÊÉ¿½Ê×Àýþÿ01 ~€‚ƒ„‚…†…„€„}‡ˆ}‰…€{ƒ …{|}ˆ~| ƒŠ‹‡ŒŽ‘’“‘”•‘Œ–—‘˜™š˜‘– ˆ~|ƒŠ ‚Œ›‘œ‘–‘šŒžš—‘–•‘›”Ÿ ‚Œ›‘œ‘– š–šŒ”Žž‘˜‘–‘Ž”Œ¡‘˜Ž‘™š—‘–• Œ–•Ž›Ž–•˜‘–¢Œ™‘‡Œ“Ž˜‘–£Œ–•‘–¢Œ™‘ ¤‘œŒ–¥Œ¦‘‘œ‘–¢Ž˜Ž–¥‡Œ–š–§¨†©ª 

klmnopqmrsnortuvumrwoxurylzvlxon

          ! "  # $ $ % # " "  & ! '  (  )    )* $ *  + ! * * $ «¬­®¯¬°­±²³´µ¶·°²¸ ÙÆ¿ÌÊÈÀËÆÔ¼¿ÅÊÉÀÙÊǺÉÀź¸

e393f2343gh 94i3j 4kl436 hkmg3l

789:;<=>8?:8@A B=;C:B:@

¹º»¼½¾¿¾ÀÁÂÃÄÀÅÆÇÈÆ»ºÅÀÉÊÊŠǺ¿ÀÈÆÀÌÊÉÊÇÀɺ¿ÍʼÀÊÅʺ ËÆ¿ÌÆ¿ÍÊÇÀÌƿźËÊ¿ÀÉʸ ËÆ˺ÅÊÇÀÉƻʺÙÀÉÆȼÅÊÇÀÌºÊ ¿ÍÊÅÀÈÆÇÊÉÎÀÏÆ¿¼¿ÀÁÐÑÒÄÎÀÉƸ DEFGHIJIKDLIMNDLFONMDPN ȼԾËÆÅÆÇÎÀËÆÔÊÔº¼ÀÊÔºÇÀÝÊÔ¼ ȼÅÊÇÀӺȺÔÀÕÖ×ÕÕ×ÀÀØÊÈÀÙʸ QFRIDSIJFKTDLFUIGIJIK ØǼɼ¿Í× ²³´µ¶·°²¸ÀöºÓÊżÀ¹Ê¸ ½Ê¿ÍÀÉÆËÊ¿ÊÙÀÁÉÆ»ÊÙÅÆÇÊÎÀËÊ»ºÎÀÌÊ¿ ÀÏƺÉʼÀÊÓÆÔÎÀöºÓÊżÀËÆ¿ÍÊÌÊÈÊ¿Àqòrss ¿½ÊÀ¹º»¼½¾¿¾ÎÀÉÆ»ºËÔÊÙ QVWVKTDLIHVOIJFK øÆÔÊÚÊ¿ÀëºÇºÙÀ¹ÆÇÊӼΠ«¬­®¯¬°­± Í Æ Ô Ê ¿ Í À Ó Æ Ç ¼ ¾ Ì Æ À ÒÕ÷øÒÕ÷ûÎÀoÊÆ¿ÊÔÀéǼù¼¿Î ÊËÊ¿ÊÙÄÀÓÆÇÔºÀÓÆ¿¼¿ÍÈÊÅÊ¿ÀȾ˼ÅËÆ¿ äòíðîðóç̼ÀǺʿÍÀUÆËÆÇÔÊ¿ÍÎÀßÆÇÉÊËÊ ÚÊÇÍÊÀÔʼ¿À̼ÀÛÆÉÊÀÜÊÅÆ¿Î XIYFMIKYTDIGHZ[M\ ϺǾɾÀÁÐÕÄÎÀËÆ¿ÍÊÅÊÈÊ¿Î ËÆ˼ËÓ¼¿ÀÊÓÆ ÀÌÊ¿ÀÈÊǽÊÚÊ¿ ßÆÇÉÊËÊÀËÆÔÊ¿»ºÅÈÊ¿ÀÓǾÍÇÊËÀÓÆËßʸ »Ê»ÊÇÊ¿ÀÓ¼ËÓ¼¿Ê¿ÀÏÝÜÛÀÜÆËÈÊßÀ¹ÊÍƸ ÝÆÞÊËÊÅÊ¿ÀۺȺ¿ÎÀÝÊߺ¸ »ÊÔºÇÀÊÔÅÆÇ¿ÊżùÀ½Ê¿ÍÀͺ¸ ÜÆËÈÊßÀ¹ÊÍÆÔÊ¿ÔÀÍÜQÏ À º ¿ Å º ÈÀÈÊÔ¼ÀÓÆÇÅÊËÊÎ ¿Íº¿Ê¿À½Ê¿ÍÀ¿½ÊÅÊÎèÀº»ÊÇ¿½Ê× ÔÊ¿Í×Àýþÿ01 ÓÊÅÆ¿À¹ÊÍÆÔÊ¿ÍÎÀ»ºÍÊÀËƸ ]D^WRFRDFW[K[GNDPIK ¿ÊÈÊ¿ÀÚÊÇÍÊÀ»ºÍÊÀȺÇÊ¿Í ÏÆ¿¼¿ÀÁÐÑÒÄ× ¿ÍÊȺÀËÆ¿ÌÆ¿ÍÊÇÀɺÊÇÊ OFKPNPNWIKDZNHVIKD_IZYIDPN ÔʽÊÈÀÌÊ¿ÀßÆÇßÊÙʽÊ×Àáàʸ éÓÆÔÀÓÊͼÀ½Ê¿ÍÀ̼ÔÊÈÉÊ¿ÊÈÊ¿À̼ ÅÆÇÉÆߺÅ× Ê¿¿½ÊÀÉÆËÓ¼ÅÀÌÊ¿ÀżÌÊÈ ÙÊÔÊËÊ¿ÀÏÆÅÌÊÀÝÊߺÓÊÅÆ¿À¹ÊÍÆÔÊ¿ÍÎ FMIOIKDPVRVKDRF`QFRI Ôß¼ Û¼ÊÀßÆÇÉÊËÊÀÚÊÇÍÊÀÔʼ¿¸ P ÉÊÀ̼ÊÈÉÆÉÀ˾߼Ô×ÀÝÊ˼ oÊÆ¿ÊÔÀËÆ˼¿ÅÊÀ»Ê»ÊÇÊ¿ÀÜÆËÈÊßÀ¹ÊÍƸ JFKDOVJVR\ ¿½ÊÀÈÆ˺̼ʿÀËÆ¿ÍÆÞÆÈ SI ß Æ ÇÙÊÇÊÓÀ»ÆËßÊÅÊ¿ÀÉÆÍÆÇÊÀ̼¸ ÔÊ¿ÍÀȾËÓÊÈ×ÀRÊÀßÆÇÙÊÇÊÓÀ߼ǾÈÇÊɼ ɺËßÆÇÀɺÊÇÊÀÌƿźËÊ¿× DaRNIDEFGHIJIKDLIMNDLFONM ÓÆÇßʼȼÀÊÍÊÇÀÊÈÉÆÉÀÚÊÇÍÊ ËÆ ¿¼¿ÍÈÊÅÈÊ¿Àȼ¿ÆÇ»ÊÀÌÊ¿ÀÓǾùÆɼ¾¿ÊÔ¼ÅÊÉ ØÆÇ¿½ÊÅÊÀÌƿźËÊ¿À¼ÅºÀÊÌʸ RVPIbDJVITDPNHIKYVKDRFUIZI ÓºÔ¼ÙÎèÀ»ÆÔÊÉ¿½Ê× Ì Ê Ô ßÆÈÆÇ»Ê× ÔÊÙÀɺÊÇÊÀǾ߾ٿ½ÊÀàÆ˸ R_IPIcID[MFbD_IZYIDOIPI ÝÆÓÊÔÊÀúǺÉÊ¿ÀÁÝʺÇÄ ÊáËÀ ÝÆ Ê¿ÎÀɾԼÌÊǼÅÊÉÎÀÉÅÊß¼Ô¼ÅÊÉÎ ßÊÅÊ¿ÀÝÊÔ¼ÀÝÆÓ¼Ô×ÀàÆËßÊÅÊ¿ defg\ ÜÆËßʿͺ¿Ê¿ÀÛÆÉÊÀÜÊÅÆ¿Î ÌÊ¿ÀɺÊßÉÆÊÇ¿ÉÊÊÀËÊ È ¾ ºÙÀ߼ǾÈÇÊɼ ÅÆÇÉÆߺÅÀËƿͺߺ¿ÍÈÊ¿ÀÛƸ D^WNHIJDIGHZ[MKcI ÏÊËɺÔÎÀËÆ¿ÍÊÅÊÈÊ¿ÎÀ»ÆËßʸ ËÆǺÓÊÈÊ¿À˾̿ÊÌÔºÀÓÉƼù¿ÀÅɼƿÔͺÀÇËÆ Úº»ºÅÈÊ¿ ÉÊÀÏÆÚºÈÊ¿ÀÌÆ¿ÍÊ¿ÀÛÆÉÊ EFGHIJIKDLIMNDLFONMTDhIMVZ ÅÊ¿À½Ê¿ÍÀǺ¿ÅºÙÀÅÆÇÉÆߺÅÀÉƸ ê¼É¼¸Ë¼É¼×ÀÝÆȾËÓÊÈÊ¿ÀÌÊ¿À ÜÊÅÆ¿ÎÀÝÆÞÊËÊÅÊ¿ÀۺȺ¿× FiIWVIRND_IZYIDMFZFKYDHIZIJ żÊÓÀÙÊǼÀ̼ÓÆÇͺ¿ÊÈÊ¿Àº¿¸ ÉÊËÊÊ¿ÀɽÊÇÊÅÀ˺ÅÔÊÈÀ½Ê¿ÍÀżÌÊÈÈÀÌÆßÊÓÆÊǸŠáϺÊÇÊ¿½ÊÀÉÊ¿ÍÊÅÀÈÆÇÊÉΠźÈÀÊÈÉÆÉÀÆȾ¿¾Ë¼ÀÌÊ¿ÀÓÆ¿¸ ÅÊÚÊÇÀº¿ÅºÈÀËÆÔʽʿ¼ÀËÊɽÊÇÊÈÊÅÎè âãääåæçßÆͼźÀߺ¿½¼¿½ÊÎè jVKVKYDXFZIONDOVJVRDJ[JIM\ ̼̼ÈÊ¿ÀǼߺʿÀÚÊÇÍÊ×ÀàÆ˸ ̼ ÊÅÊÀöºÓÊżÀ½Ê¿ÍÀ̼ÔʿżÈÀÓÊÌÊÀÒû ÈÊÅÊÀ̼ÊÀ½Ê¿ÍÀÊÈÇÊßÀ̼ÉÊÓÊ ßÊÅÊ¿ÀǾ߾ÙÀÔÊ¿ÅÊÇÊ¿ÀùÊÈÅ¾Ç È à Ê ÊǼÀÒÕ÷ÃÀ¼Åº× ¹º»¼ÎÀÈÆżÈÊÀ̼ÅÆ˺¼À̼ÀÔ¾¸ ÌÊÈÀß¼ÉÊÀ̼ÔÆÚÊżÀÚÊÇÍÊ× È¾¿ÉÅǺÈɼÀÌÊ¿ÀºÉ¼ÊÀ»Æ˸ ¿ºÛ¼ ¿ÆÍÊÉÈÊ¿ÎÀɼÊÓÊÓº¿À½Ê¿Í ÈÊɼÀÈÆ»ÊÌ¼Ê¿× ÜÊÌÊÙÊÔÎÀ»ÆËßÊÅÊ¿ÀÅÆÇÉÆߺŠßÊÅÊ¿À½Ê¿ÍÀɺÌÊÙÀźÊ×ÀàÆ˸ ËÆ¿Ê¿ÊÍÀÀËÆ Ì Ê Ô ÜÆ˼ԺÈÊÌÊÀÒüÀpÈžßÆÇ ƒ{ƒ‚}‡{}ˆƒ… éȼßÊÅÀÊËßǾԿ½ÊÀ»Æ˸ ÉÊ¿ÍÊÅÀê¼ÅÊÔÀßÊͼÀǼߺʿ ßÊÅÊ¿ÀÅÆÇÉÆߺÅÀ̼ßʿͺ¿ ÒÕ÷ÐÎÀÊÌÊÔÊÙÊÀËÀ ƒ|ˆ… {  ‹  ~Ž ž ‘ œ š  ˆ‘ • Œ  ‘ – •  ž Œ ” š Ÿ £ Œ  © „ … † ‹ © „ … ‡ ¥  ˆ ‘ Œ – ‘   … ” š ‰ š – ¥  £ ‘  ‘  ž Ÿ ™ š™š’Ÿ”‘œ È Æ ËÆ ¿ Ê ¿ Í Ê ¿ À É Æ Ô º Ç º Ù À ËÊ ¸ ßÊÅÊ¿ÀÉÆÓÊ¿»Ê¿ÍÀÉÆȼÅÊÇÀÒ ÚÊÇÍÊÀ½Ê¿ÍÀż¿ÍÍÊÔÀ̼ÀÉƸ ÉÆÞÊÇÊÀÉÚÊÌʽÊÀ¾ÔÆÙÀÚÊÇÍÊ É½ÊÇÊÈÊÅÀÝÊߺÓÊÅÆ¿À¹ÊÍÆÔÊ¿Í× ™ ‘ ‘ œ  Œ š ž š –  ‘ ž Œ   ¤ €‡  £ ‘ –  ˜ ‘ ” — ‘ “‘ –  ¤ Œ ˜ ‘ ›  ˆ‘ • Œ  ‘ – •  Ž – œ Ž ˜  ˜ ‘  š  žŒ”œ‘‘¥ ËÆÅÆÇÀÌÆ¿ÍÊ¿ÀÔÆßÊÇÀżÍÊ È¼ÅÊÇÀÌÆÔÊÓÊ¿À̺ɺ¿ÎÀÛÆÉÊ ÓÊÌÊÀ÷ûüÃ× ‡ Œ – š –  § ¨ † © ª ¥  £ š  ’ ‘  ‘ ‘ –  ‡ Œ œ £ ‘  ‘ › Ž ž ‘ œ Œ –  ˆ‘ • Œ  ‘ – • á Ø Æ Ç Úº » º Ì ¿ ½ Ê À ÝÊ ß º Ó Ê Å Æ ¿ À ¹Ê Í Æ Ô Ê ¿ Í ËÆÅÆÇÀÅÆÇÉÆߺÅÎÀÓÇÊÈżÉÀ»Ê" ÜÊÅÆ¿ÀÌÊ¿ÀÏÆÚºÈÊ¿× áúɼÊÀ»ÆËßÊÅÊ¿ÀËÆËÓƸ ÆêÊȺÊɼÀßÊͼÀÚÊÇÍÊÀÔÆÇÆ¿Í ÛÆÔÊÓÊ¿À̺ɺ¿À½Ê¿Í ¿ÍÊǺټÀÈÆȺÊÅÊ¿¿½Ê×ÀéÓʸ ßÊÇÊÅÀ뺿º¿ÍÀ¹ÆÇÊÓ¼ÀÅÆÇÉƸ ËÆ¿Íͺ¿ÊÈÊ¿ÀÊÈÉÆÉÀ¼¿¼ ÔÊͼÎÀÉÆżÊÓÀÙÊǼÀ̼ÓÆÇͺ¸ ߺÅÀӺźÉÀžÅÊÔ× ÊÌÊÔÊÙÀۺɺ¿ÀÜÊÅÆ¿ÎÀۺɺ¿ ¿ÊÈÊ¿ÀǼߺʿÀ¾ÇÊ¿ÍÎÀ̼ÔƸ ÜÊ¿ÅʺʿÀÚÊÇÅÊÚÊ¿Àìíîï 뾿ÌÊ¿ÍÎÀۺɺ¿Àà¾Ëß¾¿ÍÎ ÚÊżÀÈÆ¿ÌÊÇÊÊ¿ÀÓÆ¿Íʿ͸ ·´z{´®|{±²³´µ¶·°²¸ ݺËÓºÔÎÀÉÆÌÊ¿ÍÀÉÊȼÅÀÌÊ¿ ÉÆÍÆÇÊÀ̼ÆêÊȺÊɼÀÚÊÇÍÊÎÀÉƸ ͺÔÊ¿ÍÊ¿ÀöÆ¿ÞÊ¿ÊÀÛÊÆÇÊÙ âãðçñòóôõÀ̼ÀÔ¾ÈÊɼÀÈÆ»Ê̼ʿΠۺɺ¿Àöʿ̺¿ÍÎÀöÊßÊÌÊ¿ ȺÅÀÉʽºÇÊ¿×ÀÏÊ¿ÍÊÅÀÇÆӾŠøºËÊÙÀ˼ԼÈÀݺËÓºÔÀÁÃÂÄÎÀÛº¸ ßÆÇÊÌÊÀ̼ÀǺËÊÙÀÉÆ¿Ì¼Ç¼Ê¿× ËÆ¿ÅÊÇÊÀÊÓ¼ÀÅÆǺÉÀËÆËßÆÉÊÇ× ÁöÜöÛÄÀܺÇÚ¾ÇÆ»¾×ÀÏÊźÀº¿¼Å ÉÆßÊͼʿÀßÆÉÊÇÀßÊÌÊ¿ÀàÆ˸ ÷ÎÀöÊßÊÌÊ¿ÀÒÎÀÉÆÇÅÊÀÚÊÇÍÊ ÈÊÔʺÀżÌÊÈÀÊÌÊÀàÆËßÊÅÊ¿ ɺ¿ÀÝÆżÔÆ¿ÍÎÀÛÆÉÊÀÝÆżڼ»Ê¸ ÏÆÌÊ¿ÍÈÊ¿ÀݺËÓºÔÀÉÆÌÊ¿Í }ÊÇÍÊÀÓº¿ÀßÆǺÓʽÊÀËÆËʸ ˾߼ÔÀÓÆËÊÌÊËÀÈÆßÊÈÊÇÊ¿ ßÊÅÊ¿ÀÝÊÔ¼ÀÝÆÓ¼ÔÀǺ¿ÅºÙÀÈÆ ÛºÉº¿ÀÏÆÚºÈÊ¿ÀØÆÍÊÔ× ÝÊÔ¼ÀÝÆÓ¼ÔÀ¼¿¼ÎèÀÈÊÅÊÀÏÊËɺÔ× ½Ê¿ÎÀÝÆÞÊËÊÅÊ¿ÀöʽʿÎÀÝÊߺ¸ ËÆ¿ÍÊËß¼ÔÀÍÊ»¼À̼ÀöÜÛÀÉÆÅÆ˸ ÌÊËÈÊ¿ÀÊÓ¼× Ì¼ÅÆÇ»º¿ÈÊ¿Àº¿ÅºÈÀËÆËÊÌÊ˸ ÌÊÉÊÇÀɺ¿ÍʼÎÀÉÆÙ¼¿ÍÍÊÀż¸ ÏÊÊÅÀ¼¿¼ÎÀÚÊÇÍÊÀ½Ê¿Í ýþÿ01 ÓÊÅÆ¿ÀܺÇÚ¾ÇÆ»¾ÎÀÅÆÇßÊÈÊÇ×ÀÜƸ ÓÊÅ×ÀÜÆÇÆËӺʿÀ½Ê¿ÍÀËÆ¿¸ ÝÆ»Ê̼ʿÀÅÆÇÉÆߺÅÀÔÊÔºÀ̼Ôʸ ÈÊ¿ÀɼÀ»Ê;ÀËÆÇÊÙ×ÀÏÆÅÆÔÊÙÀÉÊź ǼÉżÚÊÀ¼ÅºÀ̼̺ÍÊÀÊȼßÊÅÀȾǸ ÌÆǼÅÊÀÉÅǾÈÆÀÅÆÇÉÆߺÅÀÓº¿ Ó¾ÇÈÊ¿ÀÈÆÀöÊÌÊ¿ÀÜƿʿ͸ »ÊËÎÀÊÓ¼ÀßÆÇÙÊɼÔÀ̼ÓÊÌÊËÈÊ¿× ÉÔÆż¿Í×ÀݾÇßÊ¿À̼ÓÆÇȼÇÊÈÊ¿ QÊ˺¿ÎÀÉÆßÊͼʿÀßÆÉÊÇ ÇºÍ¼ÀÇÊźÉÊ¿À»ºÅÊ×ÀؼÌÊÈÀÊÌÊ ÇºËÊÙÀßÆǺȺÇÊ¿ÀÉÆȼÅÊÇÀ~÷Ò È¾ÇßÊ¿À»¼ÚÊÀÌÊÔÊËÀÓÆǼÉżÚÊ ËÆÅÆÇÀÅÆÇÉÆߺÅÀ¿½ÊǼÉÀÔºÌÆÉ×ÀÏÊź º¿¼ÅÀÉÆÓÆÌÊÀ˾žÇÀÌÊ¿ÀßÆßÆÇÊÓÊ «¬­®¯¬°­±²³´µ¶·°²¸Àݾ˼ɼÀÜƸ ÍÊÇÀÅÆÇÉÆߺÅÀÅÆÔÊÙÀÉÆɺʼÀÓǾÉÆ̺Ç×ÀÏÆÅÆÔÊÙ ÅÆÇÉÆߺÅ× ÜÊÌÊÀÏÆ¿¼¿ÀÁÐÑÒÄÎÀÉÆȼÅÊÇ ßÆ¿ÌÊÀßÆÇÙÊÇÍÊÀÔʼ¿¿½ÊÀ¼ÈºÅ ˼ԼÙÊ¿Àú˺ËÀÁÝÜúÄÀÝÊߺÓÊÅÆ¿ÀØƸ ËÆ¿ÌÊÓÊÅÀÇÆȾËÆ¿ÌÊɼÀÌÊǼÀÜÊ¿ÚÊÉԺΠÅÆÇßÊÈÊÇ×ÀáéÓ¼À˺¿ÞºÔÀÈÊÇÆ¿Ê ËÊ¿Íͺ¿ÍÀËƿͼ¿ÍÊÅÈÊ¿ÀÓÊÇÊÀÞÊÔ¾¿ ÝÜúÀËÆ¿ÆǺÉÈÊ¿ÀÇÆȾËÆ¿ÌÊɼÀÈÆÓÊÌÊ ÓºÈºÔÀÕü×ÐÕÎÀÊÓ¼ÀËÆÔÊÔÊÓÀǺ¸ ËÊÙÀݺËÓºÔÎÀ½Ê¿ÍÀ»ºÍÊÀËÆ¿¸ ȾÇÉÔÆż¿ÍÀ̼ÀÈÊËÊÇÀż̺Ç×ÀÏÅ¾Ó ÔÆͼÉÔÊżùÀÁÞÊÔÆÍÄÀÌÊ¿ÀÓÊÇÅʼÀӾԼżÈÀÁÓÊÇÓ¾ÔÄ ÓÊÇÓ¾Ô× È¾¿ÅÊÈÀ̼ÀÈÊËÊÇÀÅÆÇßÊÈÊÇÀÌÊ¿ ËÆËÆÇÙÊżÈÊ¿ÀÊźÇÊ¿ÀÓÆËÊÉÊ¿ÍÊ¿ÀÊÔÊÅ áà¼ÈÊÀÌÊÔÊËÀÚÊÈźÀÅÆÇÅƿźÀÅÆÇ¿½ÊÅÊ »ÊßÊÅÀÉÆßÊÍʼÀÏÆÈÇÆÅÊǼÉÀÛÆÉÊ ËÆ˼޺ÀÊÓ¼ÎèÀÈÊÅÊÀݺËÓºÔ× ÓÆÇÊÍÊÀÈÊËÓÊ¿½ÆÀÁéÜÝÄ×ÀÏƻʺÙÀ¼¿¼ÎÀËÊɼ٠ÓÊÇÓ¾ÔÀ½Ê¿ÍÀßÆÇÉÊ¿ÍȺÅÊ¿ÀżÌÊÈÀËƸ ÁÏÆÈÌÆÉÄÀÝÆżڼ»Ê½Ê¿ÀÅÆÇÉÆߺÅ× ÝÆÓÊÔÊÀö¼ÌÊ¿ÍÀÜÆ¿ÞÆÍʸ ޺ȺÓÀßÊ¿½ÊÈÀéÜÝÀËÆÔÊ¿ÍÍÊÇÀn¾¿ÊÉ¼× ¿ÆÇżßÈÊ¿ÀéÜÝÀ½Ê¿ÍÀËÆÔÊ¿ÍÍÊÇÎÀËÊÈÊÀÝÜú ÝÆ»Ê̼ʿÀ¼¿¼ÀÈÊÔ¼ÀÈÆ̺ÊÀÉÆÅÆÔÊÙ ÙÊ¿ÀÌÊ¿ÀÝÆɼÊÓɼÊÍÊÊ¿ÀöÜöÛ áÝÊ˼ÀÅÆǺÉÀËÆ¿ÍÍÆÔÊÇÀ¾ÓÆÇÊɼÀéÜÝ× ËÆÇÆȾËÆ¿ÌÊɼÈÊ¿ÀÏÊÅÓ¾ÔÀÜÜÀº¿ÅºÈ ÓÊÌÊÀÒÕ÷÷ÀɼÀ»Ê;ÀËÆÇÊÙÀ»ºÍÊ ËÆÔºÌÆÉÈÊ¿ÀǺËÊÙ¿½Ê× ÜºÇÚ¾ÇÆ»¾ÎÀ€Ì½ÀܺÇÚʿžΠÝÊ˼À˼¿ÅÊÀÓÆÉÆÇÅÊÀÜÆ˼ԺÀÅÆÇżßÎèÀÅÆÇÊ¿Í ËÆ¿ÍÆÈÉÆȺɼÎèÀÈÊÅÊ¿½Ê× ÝÊÔ¼ÀÓÆÇÅÊËÊÀÓÆǼÉżÚÊ ½Ê¿ÍÀ¼ÈºÅÀËÆËßʿźÀÓÆËÊÌʸ Ⱦ˼ɼ¾¿ÆÇÀÝÜúÀÝÊߺÓÊÅÆ¿ÀØÆËÊ¿Íͺ¿ÍÎ ÝÆźÊÀÜÊ¿ÚÊÉÔºÀÝÊߺÓÊÅÆ¿ÀØÆËʿ͸ ËÊ¿ÎÀËÆ¿ÍÊÅÊÈÊ¿ÎÀÓ¼ÙÊÈ¿½Ê ͺ¿ÍÎÀ¹ºÇżÀé¿Í;¿¾ÎÀËÆ¿ÍÊÅÊÈÊ¿ÎÀéÜÝ ÈÆßÊÈÊÇÊ¿À̼ÈÆÅÊÙº¼ÀÅÆÅÊ¿ÍÍÊ TÊ˼ÀöԺ˺ÅÎÀÏÆ¿¼¿ÀÁÐÑÒÄ× ÙÊǺÉÀßÆÈÆÇ»ÊÀÈÆÇÊÉÀËÆËʸ ÏƻʺÙÀ¼¿¼ÎÀÝÜúÀÌÊ¿ÀÏÊÅÓ¾ÔÀÜÜÀØƸ ½Ê¿ÍÀËÆÔÊ¿ÍÍÊÇÀÊźÇÊ¿À̼ÌÊÅÊÀÈÆ˺̼ʿ ȾÇßÊ¿ÀÈÆżÈÊÀÙÆ¿ÌÊÈÀÓÆÇͼÀÈÆ ÌÊËÈÊ¿ÀÊÓ¼×ÀáÏÆËÆ¿ÅÊÇÊÀ¼¿¼Î ËÊ¿Íͺ¿ÍÀÅÆÔÊÙÀ̺ÊÀÈÊÔ¼ÀËÆ¿ÍÍÆÔÊÇ Ì¼ÇÆȾËÆ¿ÌÊɼÈÊ¿ÀÈÆÓÊÌÊÀÝÜú×ÀáÝÜúÀÌÊ¿ ÉÊÚÊÙ×ÀéÚÊÔ¿½ÊÎÀÚÊÇÍÊÀ½Ê¿Í ÈÊ˼ÀÊÓ¼ÀßÆÇÊÉÊÔÀÌÊǼ ÓÆ¿ÆÇżßÊ¿ÀéÜÝÀ½Ê¿ÍÀËÆÔÊ¿ÍÍÊÇ×ÀÊɼԿ½ÊÎ ÏÊÅÓ¾ÔÀÜÜÀ½Ê¿ÍÀËÆ¿¼¿ÌÊÈ×ÀÝÊ˼ÀÉÆÌÊ¿Í ËÆÔ¼¿ÅÊÉÀ޺ǼÍÊÀÊÌÊÀÊÉÊÓÀËƸ {|}~€‚ƒ„‚…†|€{ƒ…|}€„|ƒƒ ̺ÍÊÊ¿À ÇÊźÉÊ¿ÀéÜÝÀ̼ÊËÊ¿ÈÊ¿À̼ÀÈʿžÇÀÏÊÅÓ¾Ô ËÆ¿ÌÊÅÊ¿½Ê×ÀÏÊÊÅÀ¼¿¼ÀËÊɼÙÀÊÌÊÀéÜÝÀ½Ê¿Í ¿ÍÆÓºÔÀÌÊǼÀÌÊÔÊËÀǺËÊÙ ~……|…€‹¤ŒœŽ•‘™žŒ‘£‘˜Œ›‘˜‘”‘–Œ–•‘‘œš ٺߺ¿ÍÊ¿ÀÓÆ¿ÌÆÈÀÊǺÉÀÔ¼ÉÅÇ¼È ›Œ›Œ”‘ž‘›Œ–£‘£š˜‘‘”œš£Ž”—‘–•£š£Ž•‘™Œ›‘•‘šžŒš¦Ž ̼ÀÈÊËÊÇÀż̺ÇÀÉÆßÆÔÊÙÀż˺ÇÎè ˼ԼÈÀݺËÓºÔ× ÜÜÀØÆËÊ¿Íͺ¿Í×ÀÜÆ¿ÆÇżßÊ¿ÀéÜÝÀËÆÔʿ͸ ËÆÔÊ¿ÍÍÊÇÀÊźÇÊ¿ÎèÀº»ÊÇ¿½Ê×ÀýXYW1 ÏÊÊÅÀ¼ÅºÎÀÏǼÀéÉźżÀÁÃ÷ÄÎÀ¼ÉÅǼ ˜Œ›‘˜‘”‘–¥‡Œ–š–§¨†©ª  ÈÊÅÊ¿½Ê×ÀýXYþ1

t5m3uv f lh5mg5fw5x96y94 3l34

^_`rwumnqraqblcryqqnurdnozqm

('*)*(!$(*"*+*',$#*"!+"

 !"#$%&'"&

-./00/1234506017340890:0;0<0/1=20>08?1@/0; AB<C0:DCE1A05B>0<3/17B:FC:3DCE1<3:G.5B: ;3H0<0/60/10/66C<01706B9B50/173:.081H0/1I0JC/ @/3;01K:.1L0/B/660J1=@KL?1I340:0/6M1I3J0./ 434>3:CJ3G1.J4B1;3<3:04>.J0/180JC/E143:3;01>B/ 5.801NB;B:16:0<.8M

ž¿ÍÀ»ÊÔÊ¿¿½ÊÀÊÞÊÇÊ×ÀQÊ˺¿ ß¼ÉÊÀ̼޺ȺÇÀÉÊËÊÀźÈÊ¿Í ÍʼÀÈÆÅÆÇÊËÓ¼ÔÊ¿À½Ê¿ÍÀ̼ʻÊǸ ÌÆ˼ȼʿÎÀÊÞÊÇÊÀß¼ÉÊÀ̼ÔÊ¿¸ ޺ȺÇÀÌÊǼÀÉÊÔ¾¿×ÀÝÊÔʺÀÌÊǼ ÈÊ¿ÎÀÊ¿ÅÊÇÊÀÔʼ¿ÎÀËÆ¿ÞºÈºÇ »ºÅÈÊ¿ÀÉÆÅÆÔÊÙÀÊÓÆÔÀÉÆÔÆÉʼ×ÀÝÊÔ¼ ÉÊÔ¾¿ÀSõðçß¼ÊÉÊ¿½ÊÀßÊͺÉÀÌÊ¿ ÇÊËߺÅÎÀÅÊÅÊÀǼÊÉÎÀÅÊÅÊÀÞÊÇÊ ¼¿¼ÀͼԼÇÊ¿ÀÓÊÇÊÀÓÆǼÊÉÀßÆÇÊÈÉ¼× ÔÆß¼ÙÀÇÊÓ¼×ÀÏÆÔʼ¿À¼ÅºÀ˾ÌÆÔ¿½Ê ßÆÇ»¼ÔßÊßÀº¿ÅºÈÀÊ¿ÊÈÀÓÆÇÆ˸ öÆßÆÇÊÓÊÀÊ¿ÊÈÀß¼¿ÊÊ¿À̼Åʸ ÈÆÇÆ¿ÎèÀÈÊÅÊ¿½Ê× ÓºÊ¿Àß¼¿ÊÊ¿ÀPÊÓÊÉÎÀÈÊǽÊÚÊ¿ ÚÊǼÀ޺ȺÇÀÇÊËߺÅ×ÀÊÔÀ¼Åº ÝÆźÊÀǾËß¾¿ÍÊ¿ÀéعΠPÊÓÊÉÎÀÌÊ¿À¾ßÇÊÉÀßÊ»º× żÌÊÈÀ̼ɼʸɼÊÈÊ¿ÀßÆÔÊÉÊ¿ Qº¿Å¼ÈÀÏÊǼÀÏÎÀËÆ¿ÍÊÅÊÈÊ¿Î ÝÊÔÊÓÊÉÀé¿ÊÈÀݺžÊÇ»¾Î Ê¿ÊÈÀß¼¿ÊÊ¿× ÈÆͼÊÅÊ¿À¼¿¼ÀÚº»ºÌÀÈÆÓÆ̺Լʿ ÛÇÉÀºÉ¿¼ÀÏÆżÊߺ̼ÀöURÜÀ¹É¼Î O®µ³¬´²ÂÕÀ¾ÇÊ¿ÍÀÊ¿Í;ÅÊ ßÆÇ»¾ÍÆÌÀßÆÇÉÊËÊ×ÀöÆÔÊÉÊ¿ÀÔÊͺ é¿Ê¿ÍÀÁߺÈÊ¿À¿ÊËÊÀÉÆßƸ ɾɼÊÔ×ÀÏÆżÊÓÀÅÊÙº¿¿½ÊÀËÆÇÆÈÊ ËÆ¿½ÊËߺÅÀßʼÈÀȺ¿»º¿ÍÊ¿ éعÀÌÊÅÊ¿ÍÀËÆ¿Íͺ¿ÊÈÊ¿ Ó¾ÓºÔÆÇÀ½Ê¿ÍÀ̼̾˼¿ÊɼÀÔÊͺ ¿ÊÇ¿½ÊÄÀÉÊźÀ̼ÀÊ¿ÅÊÇÊ¿½Ê× ËÆ¿ÍÊÌÊÈÊ¿ÀßÊÈżÀɾɼÊÔ× éعÀ¼¿¼×À¹Æ¿ºÇºÅ¿½ÊÎÀÈÆÓƸ ߺÉÎÀÏÆ¿¼¿ÀÁÐÑÒÄÎÀÉÆȼÅÊÇÀÓºÈºÔ ÌÊ¿Í̺ÅÀ̼ɺͺÙÈÊ¿ÀÈÆÓÊÌÊ øÆËÊ»ÊÀßÆǺɼÊÀ÷ÂÀÅÊÙº¿ÀÊÉÊÔ áR¿¼ÀÚº»ºÌÀɽºÈºÇÀÈÊ˼ ̺ԼʿÀÜÊͺ½ºßÊ¿ÀéعÀ¼¿¼ ÷÷×ÕÕ×Àé¿Í;ÅÊÀÓÊͺ½ºßÊ¿ Ê¿ÊÈÀß¼¿ÊÊ¿ÀPÊÓÊÉ× ÜºÇÚ¾ÈÆÇžÀ¼¿¼ÀÅÊÈÀËÆ¿½¼ÊÈÊ¿ ÊÅÊÉÀßÆÇÈÊÙÀغÙÊ¿ÀTÊ¿ÍÀ¹Ê¸ ÓÊźÅÀ̼ÊÓÇÆɼÊÉ¼× ½Ê¿ÍÀÉÆßÊͼʿÀÊÌÊÔÊÙÀÚÊÇ¼Ê é¿ÊÈÀß¼¿ÊÊ¿À½Ê¿ÍÀÉÆ˺ÔÊ ÈÆÉÆËÓÊÅÊ¿À̺̺ÈÀ̼ÀȺÇɼ ÙÊȺÊÉÊ×ÀÝÊ˼À¼¿Í¼¿ÀßÆÇßÊͼ áؼÌÊÈÀÉÆżÊÓÀÙÊǼÀÊ¿Êȸ ÅÆÇÉÆߺÅÀËÆ¿ÍÊÚÊÔ¼ÀȺ¿»º¿ÍÊ¿ ÞÊ¿Íͺ¿ÍÎÀ˺ÔʼÀËÆ¿ÞʼÇ× Ô¼ÓÊÅÎÀÌÊ¿ÀËÆ˼¿ÅÊÀÇÊËߺſ½Ê ÌÆ¿ÍÊ¿ÀÉÆÉÊËÊ×ÀؼÌÊÈÀÉÆÈÊÌÊÇ Ê¿ÊÈÀß¼¿ÊÊ¿Àß¼ÉÊÀßÆÇÅÆ˺ ߺÇÀÓºÔºÙÊ¿ ؼÌÊÈÀÔÊËÊÀÈÆ˺̼ʿÎÀÊ¿ÊÈ Ì¼ÞºÈºÇÀÇÊÓ¼×ÀÏƾÇÊ¿ÍÀÊ¿Í;ÅÊ ËÆËßÆǼÈÊ¿ÀÅÊÔ¼ÀÈÊɼÙÎÀÅÊÓ¼ ¾ÇÊ¿ÍÀßÊ¿½ÊÈÀßÆͼ¿¼ÎÀÅÆǸ {|}~€‚ƒ„‚…†|€{ƒ…|}€„|ƒƒ ÌÆ¿ÍÊ¿ÀËÆ¿ÍÙ¼ ~…{}‡ƒ‡}…Š‹…–••Ÿœ‘¤‘•Ž—Ž›‘–¤Œ”š‘™£‘–‡‘Ÿ–…–Œ˜‘ ÚÊÇÍÊÀß¼¿ÊÊ¿ÀPÊÓÊÉ× ß¼¿ÊÊ¿Àß¼ÉÊÀßÆÇ»¾ÍÆÌÀßÆÇÉÊËÊ ÜÊͺ½ºßÊ¿ÀéعÎÀR¿Ì½ÎÀɼÍÊÓ »ºÍÊÀ¼¿Í¼¿ÀßÆÇɼÔÊźÇÊÙ˼ÀÌÊ¿ ÔÆß¼ÙÀÔÊͼÀÊÌÊÀɼÔÊźÇÊÙ˼ {”šˆ‘–Ž–••‘‡Œ‘”‘–•›‘˜œš™Ÿ™š‘£šŠ‘ž‘™…–‘˜ŽœŸ‘”Ÿ¥ ¹ÆÇÆÈÊÀËÆ¿ÍÊ»ÊÈÀÊ¿Êȸ Ê¿Í;ÅÊÀÓÊͺ½ºßÊ¿× ËÆÔʽʿ¼ÀÌÊ¿ÀËƿ޺ȺÇÀÇÊÓ¼ ËÆ¿ºÔÊÇÈÊ¿ÀÉÆ̼ȼÅÀÈÆÅÆÇÊ˸ ÌÊ¿ÀßÆÇßÊͼÀ¼Ô˺×ÀÊÔÀ¼¿¼ ‘›Žž‘œŒ–¤Ž”“Ÿ”ŒŸ¥‡Œ–š–§¨†©ª ‡Œ‘š–Œ›‘•š˜‘–œ‘š Ê¿ÊÈÀßÆÇ¿½Ê¿½¼×ÀÏƾÇÊ¿ÍÀÚÊÇ¼Ê ÏÆÅÆÔÊÙÀËÆ¿½Ê¿½¼ÀÉÆÔÆÉʼΠÇÊËߺÅÀÇÆËÊ»ÊÀßÆÇȺԼÅÀÉÊÚ¾ Ó¼ÔÊ¿ÀÈÊ˼ÎèÀÈÊÅÊÀÓÆÇÆËӺʿ ÉÊ¿ÍÊÅÀßʼÈÀÌÊ¿ÀÓÊźÅÀ̼¸ ˜‘™š’¥Œ”Œ˜‘Œ–¦Ž˜Ž””‘›Žœ‘–‘˜›š–‘‘–£‘– Ê¿Í;ÅÊÀéعÀɺÈÉÆÉÀËÆ¿Íʸ ÊÞÊÇÊÀËÊÈÊ¿ÀɼʿÍÀÌÊ¿ÀÊÓÆÔ ËÊÅÊ¿ÍÀ¼Åº× ßÆÇÊËߺÅÀԺǺÉÀ¼¿¼× ÊÓÇÆɼÊɼÎèÀÈÊÅÊ¿½Ê×Àý´VWXY »ÊÈÀÊ¿ÊȸʿÊÈÀßÆÇ¿½Ê¿½¼ÀÌÊ¿ Ê¿ÊÈÀß¼¿ÊÊ¿ÀÉÆËÓÊÅÀËÆ˾¸ áÏÆ¿Ê¿ÍÀÊ»ÊÎÀ»ÊÇʿ͸»ÊÇÊ¿Í Qº¿Å¼ÈÀËÆ¿ºÅºÇÈÊ¿ÎÀßÆÇßʸ ¬Zÿ²°[\ZY]Y1 Œ–•‘‘”˜‘–›Œ›Œ”‘ž‘˜ŒœŒ”‘žš‘–™‘Ÿ– 


  

 ! "# $ # % efgfhijikljhfgmfnohjpljqfrst zirsjyimljpllrsih~

234567569 311

Ă&#x192; 6 ! d 3 Ă&#x201E; ipikjefgfhijikljoikjlho~j{iwi imfhj}wfjÂ&#x201C;Â&#x2030;j{Â&#x153;Â?~jÂ&#x203A;iyklg &'()*+,'+-.'/0-1

B<=<A'-'>7:-.'=7-V*=+7'I'+:-@'=7 )<='@'-8<9'9'=-@<+,'+-M'/'+

&'()*+,'+-.'/0-1

M<()'A'+-Âż'+9*='+



7-8<J'='->'8A7-B'>'+ ><+@*@*B-@7-@*8*+-Âż'+9*='+ Â&#x;  Â&#x192; Â&#x2026; ÂĄ ¢Â&#x2026; Â&#x20AC;Â&#x;ÂŁ yf yl wleljkirxirsjhgivejiehlÂ&#x160; >/'B<'0A-A*/78'+-Y=*'+,-A*+,,*G +8A,'<8A7'*?+*-\< 8úýĂ&#x2DC;äĂ&#x;Ă&#x153;Ă&#x2122;Ă?ĂŁĂ?ĂŚĂ&#x2DC;ĂĄĂ´Ă&#x153;Ă°Ă&#x;Ă°Ă&#x161;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă?ĂĽĂ&#x161;Ă&#x2DC;ĂŁĂ&#x;äĂ&#x;ĂĽĂ&#x161;Ă&#x153;ĂŚĂ?çĂ&#x2DC;Ă&#x203A;Ă&#x161;Ă&#x153;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă?Ă&#x2DC;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă?Ă&#x153;Ă&#x2122;Ă? ='+-@7+S+'BA7ÂťB'+0 H'A*=?'=9S-&/<('+:-A<=@'>'A Â&#x2030;fgeilhjwiirjfemjxiwog mfkirxirsjÂĽÂ&#x17E;ÂŽ~ÂĽÂ&#x2018;ÂŻjeyjmk}}g ?'/AV< -@7><=B7F \<='+9'B-B<-)'='A:-878'-><F )'+,*+'+-)<B'8-&A'87*+ âĂ&#x153;ÌâåĂ&#x2DC;äĂ&#x;äòĂ?Ă&#x153;ïâĂ&#x153;Ă&#x2DC;ĂŽĂ?àâüĂ&#x2DC;Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;ĂźĂ?ĂĄĂ?ĂĽĂŚĂ?5Ă&#x17E;Ă´ĂŻĂ´ĂĽ Â&#x152;}szitÂ?isfwirsjzirsjelrl Â&#x2014;pllhorsjkirxirsjpoijmlmljgfwÂ&#x2DC;~ ='B'+-)@<7@='<@8''7'++--,?*'+/'A<-(< 7+,,'/'+-9'/*=-VL-`S,;'B'=A'F E<@'=70-VS+@787+;'-=</'A7Âť-*A*? nirziejplkfgsorieirjÂ&#x17D;igsiu qfrsirjglrvlirjwlrhimjgizi )*+,B'+-@<+,'+-Âż<=<9'-V'+A?,S?/*7BF +E' èÊêÍÜ

,</'+,-8<('B7+-A<=/7?'A @'+-B7+7-@7('+Âť''AB'+-8<)','7 |i yn i r s j yf r x f w i m e i r j x i w og Â&#x2014; n i g i h t h l yo g Â&#x2DC; j m f k i r x i r s j ÂĽ § ÂĽ ~ t +AS-L/S;87*80-E<+,7+,'A 9</'80-M<()'A'+-=</-K'+,*B'+ \'/'7-KS8-`'+@*0 Ă&#x2DC;ßâĂ&#x153;Ă&#x161;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;âòĂ&#x2DC;ĂźĂ&#x;Ă&#x153;Ă&#x2122;Ă&#x;ĂĽĂ?Ă Ă&#x2DC;Ă&#x203A;Ă&#x161;Ă&#x153;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă?Ă&#x2DC;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă?Ă&#x153;Ă&#x2122;Ă?Ă&#x2DC;Ă&#x2014;ßÚĂ&#x2DC;Ă&#x17E;Ă?ĂĽĂ´Ă&#x153;Ă&#x2DC;ýàôĂ&#x;ĂŚ gfwj{Â&#x153;jiehlÂ&#x160;jyiokorjr}riehlÂ&#x160; §Â&#x2018;Â&#x17E;jeyjmk}}gjpirjwlrhim &' <=<9'-A<=8<)*A-A</'?-)<=*(*= @7-'A'8-&*+,'7-\<@S,-;'+, ['=,'-8<B7A'=:-&*;7A+S-CĂ&#x201A;Ă&#x20AC;D: Ă?Ă&#x153;Ă&#x2DC;ĂžĂ&#x;Ă&#x153;Ă&#x2DC;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă&#x;Ă Ă&#x;Ă&#x2DC;äĂ&#x;Ă Ă?åâåĂ?Ă&#x153;Ă&#x2DC;ĂŁĂ&#x;Ă&#x153;0Ă?Ă&#x153;ïåâàĂ?Ă&#x153;Ă&#x2DC;ĂŚĂ?Ă&#x153;Ă?çĂ&#x2DC;Ă°Ă&#x;òĂ?ĂŻĂ?Ă&#x161;Ă&#x2DC;ĂŚĂ?Ă&#x153;Ă&#x2122;Ă? yfgokieirjimfhjÂ&#x201C;Â&#x2030;j{Â&#x153;Â?~ vinirsjÂĽÂ&#x161;~Â&#x2122;Ž§jeyjmk}}g~ ,WWB'+-1Ă&#x20AC;NĂ D )<=@'(>7+,'+-@<+,'+-9<(F ('87?-(<+,<+'+,-8<@7B7A-B78'? rlyiwjÂ&#x2122;ÂĽjyfhfg Â?°rhoejwlrhimjhlpiejnfgt @<+,A''?+*-+,-'C;@'7-=<'8=8(7 Ă&#x2122;Ă&#x161;äâàĂ?Ă&#x161;Ă&#x153;ĂąĂ?Ă&#x2DC;ĂŁĂ&#x;äòĂ?Ă&#x153;ïâĂ&#x153;Ă?Ă&#x153;Ă&#x2DC;ĂŽĂ?àâüĂ&#x2DC;Ă˝Ă&#x;äĂ?ĂĽĂ?Ă&#x153;ĂŻ5ýôàô56Ă´ĂŻĂąĂ?ĂĄĂ?ĂĽĂŚĂ?5 pljm¤fnofiwmiirjjeyl '+-M'/'+-VÂş_-K=7+,F 8''A-8A'87+-7A*-('87?-'BA7Âť0-]'/* 7 A < gljpirjeirirjgfw~ }kfgimljeiyljÂ&#x2014;qi}kjÂ&#x17E;Â&#x2DC;jkot Z=S>'0-&<><=A7-'@'B+A;*'=--BB?''J'8 )'A Ă&#x2013;Ă&#x;Ă&#x2122;âĂ&#x153;ĂŻĂŽĂ?ĂŚĂ&#x161;5Ă&#x2014;äòĂ?ĂĽĂ?ĂłĂ?ĂľĂ&#x2DC;1Ă&#x;äòĂ?Ă&#x153;ïâĂ&#x153;Ă?Ă&#x153;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă?ĂłĂ?Ă°Ă&#x161;Ă&#x2DC;Ă´Ă Ă&#x;çĂ&#x2DC;Ăź1Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x; Â&#x2C6;iyorjyflrx '+,-('*>*+-)'F , S @ 7 ipljwfnljwoim rzijhgivejpfrsirjkirxirs >'A=7:-)<+A*B-'A'>-@'+-8<F )<=@+7=77+-B,S='BAS-?K0'+,*B'+-('87? /=7'++A',8-;->'<++,-*)(> Ă&#x17E;Ă´ĂĽĂ&#x2122;Ă&#x;Ă°Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă?Ă&#x153;Ă&#x2DC;äĂ&#x;Ă&#x153;ïïâĂ&#x153;Ă?ĂĄĂ?Ă&#x153;Ă&#x2DC;Ă Ă&#x;òĂ?ĂĽĂ&#x2DC;ĂĽĂ&#x;Ă Ă&#x2DC;ĂľĂ&#x2DC;äĂ&#x161;Ă Ă&#x161;äĂ&#x;ĂŚĂ&#x;ĂĽĂľ < = ? <+A7-@7-&A'87*+ e f h l e i j yf w f Â&#x17D;i h l j w f g f r s j pi r § Â&#x2018; ÂŻ ~ Â&#x17E; Âą Â&#x2019; j eyj m k}}g u Â? j x f w i m @ 7 @ < B ' @ < 1 Ă&#x20AC; Ă R F'+-(<+*=*A+;' E< 8 B 7 8 * @ ' ? / ' (' A ' B @ 7 , * F ) ' , ' 7 + ; ' 0 èÊêÍÜÏ nfgnfrhoejwfrseors~ |iynirs~ J * B * > = ' (' 7 0 + ' B ' + : 9 < () ' A ' + ; ' + , (< + , F Y E< (' + , A ' B ' @ ' > < A * + 9 * B Â&#x2039;fyfrhigijorhoejxiwog qigljkfhijÂ&#x17D;lwizijqi}kjÂ&#x17E; (<+,<+'7-B<(*+,B7+'+-7A*0-_'>7 ,*+'B'+-<+,8</-,<='B-@7-A7'> T7@S(7+'87-S/<?->'='-><F ôåôäôÌĂ&#x161;Ă&#x2DC;âĂ?ĂŁĂ&#x2DC;8úýĂ&#x2DC;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă?Ă&#x153;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;ĂąĂ?Ă&#x153;ĂŻĂ&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x161;ĂŁĂ&#x;Ă°Ă?Ă&#x153;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă?ĂĽĂ&#x161;Ă&#x2DC;ĂŁĂ?òüĂ&#x161;ĂĄ r} rj lÂ&#x160;jzirsjefyoplir Â&#x152;}szieighiujgoimjhgivejhlpie (</7?'A-)<+A*B+;':-8'+,'A *9*,+;'-8<)','7-><=<@'(-B<9*A @','+,-;'+,-'B'+-(<+9'9'BB'+ Ă&#x17E;Ă´ĂĽĂ°Ă&#x161;ĂŻĂ&#x2DC; ĂźĂ&#x;üäĂ?Ă&#x153; Ă&#x2DC;äâàĂ?Ă&#x161;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă´ĂŁĂ&#x;ĂĽĂ?Ă°Ă&#x161;ĂĄĂ?Ă&#x153;Ă&#x2DC;âĂ&#x153;ÌâåĂ&#x2DC;äĂ&#x;äòĂ?Ă&#x153;Ìâ nirziieeh j pl yirÂ&#x160;iiheirjyimt iehlÂ&#x160;jyfwlkohljÂ&#x152;}szieighit (*+,B7+-97B'-S='+,FS='+, B<A7B'-VL-(</7+A'8-7+7-('87? ?'87/-?'87/-)*(7-@'=7-`S,;'B'=A' ĂŁĂ&#x;äòĂ?Ă&#x153;ïâĂ&#x153;Ă?Ă&#x153;Ă&#x2DC;ĂŽĂ?àâüĂ&#x2DC;äĂ&#x161;Ă Ă&#x161;ĂĄĂ&#x2DC;8úý z i g i e i h u j i eirjplyimoeeir Â&#x2039;fvirs~j¤iwojnfgnfw}ejefjnigih '+@'-I'BA*-7A*-(<+,F 8'+,'A-A<='I'A0 B<-E',</'+,-('*>*+-8<F Ă?!Ă&#x2030;!2Ă&#x160;Ă&#x2030; piwiyjkfrsomiiirjimfh~ yfroxojÂ&#x2039;himlorjÂ&#x201C;igieirjÂ&#x2030;ft \</ ,*+'B'+-VL-(<+*9*-,<=<9' \'?B'+-K<(@'-Ta`-(<+<F )'/7B+;'0-YT*/*-VL-;'+,-/<I'A Â&#x2039;ihojvigirzijzirsjplsot yirssorsjeyj§Â&#x2122;²ŽŽŽ~jÂ&#x2039;ft *+A*B-)<=7)'@'?:G-A*A*=-.'=70 A'>B'++;'-8<)','7-)'+,*+'+ 87+7-8'(>'7-B<-_<('+,,*+, Ă&#x2030;! ri e irjipiwijpfrsirjkfgt yfrhigijorhoejigijohigi &78'F878'-><+7+,,'/'+-9'/*= J','=-)*@';'0-T7A*+9*BB'+ 9*,'0-&';'-9*,'-8<=7+,-@7'9'B ĂŠ6Ă´ĂŻĂąĂ?ĂĄĂ?ĂĽĂŚĂ?59Ă?ĂŻĂ&#x;Ă Ă?Ă&#x153;ĂŻĂ&#x2DC;Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;åäĂ&#x2DC; Ă?ĂĄĂŚĂ&#x161;Ă&#x2DC;!"5! xirxlirjmfÂ&#x17D;i~jÂ?fmelkorjplit miykiljÂ&#x2039;himlorjÂłginiejey =</-VL-`S,;'B'=A'FE',</'+, @<+,'+- >='8'8A7- ;'+, S='+,A*'-+'7B-VL-8'(>'7-\/')'B /<)7?-A<=/7?'A-@7-I7/';'?-\<='+ (<+<(></-@7-A7'+,->'+J'+, @'+-E<=AS;*@'+-CE',</'+,D:G eoljipijimfhjpljxiwogjr}riehlÂ&#x160; Â&#x161;Ž²¼ŽŽ~ Ă&#x2DC;9Ă?ĂŻĂ&#x;Ă Ă?Ă&#x153;ĂŻ5Ă˝Ă&#x;0Ă?Ă&#x153;ĂŻĂ&#x2DC;Ă&#x2DC;"Ă&#x2DC;åäĂ&#x2DC; !"5! B<+'+,+;'0C?@;D &/<('+0-&<A</'?-9'/*=-VL 9<()'A'+0 z i r s j n f w oyj pl w i e oe i r j e } r t Â&#x2039; f pi rs e i rj orh oe j Â&#x17D;l w i t ĂŠĂ˝Ă&#x;0Ă?Ă&#x153;ĂŻ5Ă&#x17E;Ă&#x;Ă&#x2122;Ă´Ă&#x153;Ă´Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;åäĂ&#x2DC; !"5! hgiejkfgxirxlirjpfrsirjkfrst zijÂ&#x152;}szieighijefjmfwihiru ĂŠĂ&#x17E;Ă&#x;Ă&#x2122;Ă´Ă&#x153;Ă´5Ă&#x2014;äòĂ?ĂĽĂ?ĂłĂ?Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;!Ă&#x2DC;åäĂ&#x2DC; !"5ĂŚĂ?ĂĄĂ&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x161;ĂĄĂ&#x;ĂŚĂ?çâĂ&#x161;Ă&#x2DC;ĂŁĂ?Ă°ĂŚĂ&#x161;Ă&#x153;ĂąĂ? sorijwiir~ goimjhgivejhlpiejiehlÂ&#x160;jyfwlkohl &'()*+,'+-.'/0-1 |iynirsjyfrv}rh}eiru mlykirsjÂ&#x2039;himlorjÂ&#x2030;osotÂ&#x2C6;sit )7'8'-8'9':-;'-)<=>78'?-8*@'? '=A78-><='+-.<+,B;-V*=+7'I'+: .<+,B;-V*=+7'I'+-7+70 #$%&'()*+,*-./*0123*4*5267181(91*&'(:1;1(81<*3'91*=1>$(*-.*:? mfki irsjxiwogjgfwjÂ&#x152;}szit nfirtq}rsefwirt´lr}rs}t 9'/'+-A<=)'7B:-CB'=<+'D-(<@7'87 (</';'+,B'+-,*,'A'+-J<='7+;' &788;-)<=?'='>->=S8<8-><=F /<:2<';?1*81(71*.(91<92*@?A87*B1C72<2D*%1<91<*1<66291 eighirx t Â?i sfwirstÂ&#x2039;fvirsjhfwi Â&#x2022;fklhtÂ&#x201C;imigj|irhowjpirjÂ&#x201C;iwt ,','/0-E<('+,-'@'->7/7?'+-/'7+ >'@'-W-M'+*'=7-PR1X0 /<:2<';?1<*@1?>E17*+(';'(F19?2<*#2G?'97 J<='7'++;'-)78'-8<,<='-8</<8'70 plkimirsjkih}ejkfrsoimiir nikirs~¾œ¡¸š ;':-A'>7-)<=>78'?-7A*-9'/'+-A<=)'7B0 V<('+A'>'+-H?=78A;-*+A*B YE'*-/'('F/'('-+,'>'7+0-E<F

234!"#56

+,B7+-B'=<+'-(<('+,-8';' )<=J<='7-@7@'8'=7-S/<?-87B'>-M'; ('+,-8*@'?-8<>'B'A:-(<('+, &'()*+,'+-.'/0-1 E* Ă&#x2030;$ ! Ă&#x160;3 3 8*@'?-A'B-(*+,B7+-?7@*>-8<F ;'+,:-(<+*=*A+;':-B*='+,-A<,'8 ('*-J<='7-8'9'0-Z+,,'B-'@' zirsjyfroykoejpfrsirjefhft Â&#x153;vfgujmihojhimjirpzviyjÂ&#x2014;hlpie mljyfrorssoje}rplml hfgkiemijplfrhleirujpleit =*('?-@<+,'+-@7':G-B'A'-H?=78A;: @'/'(-(<+;</<8'7B'+-><=8S'/'+ (<@7'870-&<B'='+,-7+7-8';'-8*@'?

+J'='-@7-KL-M'B'=A' =*('?-A'+,,'-(<=<B'0-Y&';'-A7@'B A'B-(<(<=/*B'+-(<@7'87:-<+,F niwirjnlmijyfrvikiljmihojlrv~ ipijlmlrziÂ&#x2DC;jpirjpoijnoi iyir~jÂ&#x2039;hgihfsljfĂ&#x2020;ieoiml gfrieirjfgokmljÂłororsjÂ&#x2039;lrit 8&<''/'AA-'@+7I' :-&<+7+-CNOPD0 )78'-(<+<=7('-,7('+'-J'='+;' ,'B-7+,7+-)<=?*)*+,'+-@<+,'+ (7+'+,-H?=78A;->'@' /'B7F/'B7-A'B-(<(7/7B7-87B'>-;'+, @7'0-L/'+,B'?-)'7B-B'/'*-><=J<F yfrpimigeirjkipijgfe}t norsjzirsjhfgxipljfykihjeiwl PQ-ML'>;=-7(< Ă&#x2026;imlwlhimjoyoyujmfkfghl fwy~ -@7-.SA</-T?'=F A<,'8-*+A*B-(</7+@*+,7-78A=7+;'0 ='7'+-7+7-)<=9'/'+-J<>'A0--['F sfgfxijpirjyimxlpujxosijhfgwlih Â?Â&#x2039;fwilrjlhoujnfwoyjplhfyot yfrpimljÂ&#x201C;Ă&#x2021;Â?|Âłjpljwikit kipijigljlrljÂ&#x2014;Â&#x2039;frlruj¼Œ§Â&#x2DC;~ ('I'+,/-8PR1N: /'A'+0 L>'-;'-B'8*8+;':-<+,,'B-)78' /'*>*+-+7B'?-8<*(*=-9',*+,: irvog~jÂ?imxlpjÂ&#x2C6;oglpiziu eirjipirzije}gnirjxlÂ&#x17D;ijwilr rsir~jÂ?Â&#x153;pijÂ&#x2122;Â&#x161;ÂŽjkfgm}rfw |ieirujxfwimrziujfgokml U'(*+:-*8'7':-->M<'=B+'7B='A?''-+&< =<B' @7*+,B'>:-@7'-<+,,'B-)78'-9'@7-/'B7F B'/'*-<+,,'B-)78'-@7><=A'?'+F zirsjhfgwfhiejpljpfmijhfgmfnohu pljw}eimljkfrviglirjhlyjsit Â&#x2030;lyjÂ&#x2039;Â&#x153;Â&#x201D;jÂłinorsirjpleft ÂłororsjÂ&#x2039;lrinorsjhfgmfnoh A<=+;'A'-?'+;'-8<*(*=--(< 9 ' , * ':G-*9'=-H?=78A;0 irvog~j|ieirjeonijyimxlpu norsiruÂ?jeihijÂ&#x2039;oh}k}jÂ&#x201C;ogÂ&#x17D;} gieirjorhoejfĂ&#x2020;ieoimlje}gt mirsihjpfgimjefpfrsigirrziu &788;:-;'+,-9*,'-('+A'+-78+A,=07 /''+B'7-B;-'?+',-8)7/'-7>B<-;='+:7GB-'A*?A'*+=--7@)*<-+8,''A+* CBB'>+8:O-A)=*7)'*A+-+'<>I8 0JS(D zirsjigomrzijnfgipijpljihimu Â&#x2C6;osg}}uj{fkiwijÂ&#x201C;omihjqihi nirjiÂ&#x17D;irjkirim~jÂ&#x2030;lyjhfgplgl pirjplnigfrsljmoigijsft iyngoejpirjxihojefjhiri~ Â?rÂ&#x160;}gyimljpirjÂ&#x203A;oyimj|Â&#x2C6;Â&#x201C;|u pigljÂĽÂ&#x2018;j}girsj{}plyjŽ§ŽÂ&#x2018; yogoujmfynogirjiÂ&#x17D;irjkit &'()*+,'+-.'/0-1 Â&#x2030;{ujÂĽÂŽj}girsjÂ&#x152;}rjÂ&#x2122;§Â&#x2018;ÂŚÂ&#x2039;Â?|u rimujmfghijpfnojzirsjnfgt ¤ipirstwipirsjylwlejÂ&#x17D;igt Â&#x2039;frlr~ sijxosijirvogjplhfgxirsjoxir Â&#x2039;fnisilyirijplnfglhieiru ÂąÂ&#x2122;j}girsj|gly}nuj§Žj}girs hfgnirsirjvoeokjhfniw~jjÂ?Â&#x2030;ly V<,7'A'+-@7/'B*B'+--@<+,'+ 8'A*-B</'8+;'-?'+;'-<+'(-'+'B @787'>B'+:-8'/'?-8'A*+;'-'@'/'? woykog~jÂ&#x2030;iejipijwisljzirsjnlmi lrssijmiihjlrljxoywije}gnir |imigrimujÂ&#x2122;ÂŽjmihk}wjÂ&#x201C;Â&#x201C;ujpir |imigrimjzirsjhfgplgljpigl J'='-)<=B</7/7+,-@SS=-AS-@SS=-B< 8'9'0-]'/*-('87?-'@'-B<'@''+ V</'8-a+8>7='870-V</'8-a+8>7='87 irss}hij|Â&#x2C6;Â&#x201C;|ujÂ&#x2030;Â&#x2C6;Â?ujÂ&#x201C;}wglu ('?-I'=,'-@'+-@'<='?-><=F ('897@-;'+,-A7@'B-A<=*=*8 7+7-@7?'='>B'+-@'>'A-(<()'+A* plkirfrjpigljimlwjhirljÂ&#x17D;igsi~ hfÂ&#x17D;imjielnihjmfgirsirjiÂ&#x17D;ir ÂĽÂąjgfwiÂ&#x17D;iruÂ?jxfwimrzi~ Â&#x201C;}}rtk}}rjkorjhiykie kirimjÂłororsjÂ&#x2039;lrinorsjmft Â&#x2039;fwilrjlhoujÂ&#x201C;Ă&#x2021;Â?|Âłjyft Â&#x2030;isirijpirjgfwiÂ&#x17D;irjmfykih =A*'+7 -8<=A'-(<+@'A'+,7 B'=<+'-><(*@'-8<A<(>'A-;'+, (<=7+,'+B'+-)<)'+-@'/'(-?'/ wizo~j|fnfgikijnihirsjk}}r nirziejÂ&#x2122;Â&#x2018;j}girs~jÂ?fgfei gfe}yfrpimleirjgiplomjwlyi nfgwigljpirjyfrslrpigjpigl ,<@*'+: + , ,-'@'-@7 8<A</'?-/*/*8-8<BS/'?-@'8'=-='A'F ><+@7@7B'+0-_'=,<A+;'-'@'/'? hfgwlihjhoynirsjpirjxiho ipiwijhoxojiehlĂ&#x2020;lmjyiit elw}yfhfgjigomje}m}rsjpigl mfynogirjiÂ&#x17D;irjkirimjzirs B'(>*+,8-<AB<S=8/'<?)-*;A'0-+\< )<='>' ='A'-(<+7+,,'/B'+-@*8*+ (<(SA7b'87-878I'F878I7-8<F yfrsiwirsljmfnislirjnipir mlmÂ&#x17D;iujfykihjkfwixigujhlsi iehlĂ&#x2020;lhimjkfrpopoe~jÂ&#x153;pikor nfgviykogjyihfgliwjhfgw}rhig ?'/-;'+,-@7/'B*B'+-BS(* 8F ?7+,,'-(<=<B'-A<=A'=7B-@'+-('* Â&#x17D;igsijÂ&#x2039;oeiyfgliujpir Â&#x2018;jpfmijzirsjmirsihjnfgniizi miihjhfgxiplrzijfgokmljÂłot ,')*+,'+-7+7-;'7A*-(<+'+;+'7BA''+8 A;<'==8'<B)'*A-A8:<-?B77+A',=,-;''-+BS,-+?@'7+8;7-'(' xiwir~ *8'?'-*+A*B-A<=*8-(<F (< Â&#x2030;iejipijkfrsorljpl mf}girsjÂ&#x17D;igsij{inirxif~ pljgiplomjÂĽjtjÂĽuÂ&#x2018;jeyjipiwi rorsj Â&#x2039;lrinorsuÂ?j eihi A<+A'+,-BS+@787-><=<BS+S(7'+ +,'+@'/B'+-/'?'+-><=A'+7'+F )<= / ' + 9 * AB'+-><+@7@7B'++;'0 {ohijÂłosorsujyfmelkorjpfmi Â&#x2039;fwilrjlhojpoij}girsjwoeitwoei~ qfmijÂ&#x2039;oeiyfgliuj|fefgiu Â&#x2022;}rm}r~ K '@'-B<8<(>'A'+-A<=8<)*A B < J 7 / (< = < B ' * + A * B ) 7 ' ; ' ? 7 @ * > I' = , ' @ * 8 * + : B < ' @ ' ' + 8 7 8 I' lrljhlpiejhfgefrijfÂ&#x160;fejiÂ&#x17D;ir Â&#x2039;oh}k}j yfrsihieiru Â&#x2039;lyivfyujÂ&#x2039;lsigirstsigirsu qlijyfriynieirujpfno ;'+,-(<+*+A*A-7/(*-@7-8<BS/'? 8<?'=7F?'=70 V< > ' 8*+-\'+S()S:-_*>'= kirimjÂłororsjÂ&#x2039;lrinors~ e}rplmljinojĂ&#x2020;oweirlejhfniw pirjÂ&#x2039;oeiriwo~jjÂ?Â&#x201C;frxisiir pirjiÂ&#x17D;irjkirimjzirs ;'+,-)<='@'-@'/'(-/7+,B*+,'+ &</'+9*A+;':-)<)<='>'-BSF LE@:/-'8-T* '+,'A-(<+,'>=<87'87 {igfriujirslrjnfgsfgiejef zirsjyfrohokljwiirjpir plkfgefhihjisigjyimzigieih efwoigjpigljkorviejÂłorors A<=8<)*A:-'/'8'+-A<+A'+,-(<F (*+7A'8-7+7-'B'+-(<+,'@'B'+ /'+,B'?-)<)<='>'-BS(*+7A'8 igijqfmijÂ&#x2039;oeiyfgliujpl ipirzijmomowirjiÂ&#x17D;irjkirim hlpiejpikihjyimoejefjĂ&#x2C6;}rijnfgt Â&#x2039;lrinorsjmfxiojwfnljeot +,'>'-I'=,'-@*8*+-A<=8<)*A B<=9'-)'BA7-)<8'=F)<8'='+-@<+,'+ 8S87'/-E'?'878I'-^_`0-.'/-7+7 girsjhlsijeyjigijmfwihir 9'='+,-;'+,-(</'+9*AB'+-8A*@7 (<+,'9'B-8</*=*?-('?'878I'-^_` @7B'=<+'B'+-/'+,B'?-BS(*+7A'8 {inokihfrj{ig}ujÂ&#x201C;g}Ă&#x2020;lrml pljqfmijÂ&#x2039;oeiyfglijyft niiziuÂ?joxigjÂ&#x2039;oh}k}~ 7+,,7: )<=>'=A787>'87-@'/'(-B<,7'A'+ 8S87'/-;'+,-'B'+-(</'+,F rzfnineirjfĂ&#x2020;ieoimljmowlh Â?rÂ&#x160;}gyimljwilrujjkowoir {}hij{inirxif~jqiwiyjokit B?<7+-,9<,+'9-''+>,'--;8''+9,'--/;<')+7?,--AI' Â&#x2039;oyihfgij°higi~ ,'+B'+-)<)'+-('8;'F 8*+,B'+-B<,7'A'+-K<+,')@7'+ Â&#x153;pikorjpljÂ&#x2039;oeiyfgli plwieoeir~jÂ&#x201C;ipiiwujkipi Â&#x153;rss}hijÂ&#x2030;lyjÂ&#x2039;Â&#x153;Â&#x201D;jjhfgiwirs zijkfrviglirje}gnirjiÂ&#x17D;ir @*8*+-A<=8<)*A-)*A*?B'+0 =,' *='+BA*'BA--@('<+=-7+(< F E'8;'='B'A-A7@'B-B'=<+'-A*,'8 hlyjfĂ&#x2020;ieoimljyimljyfwiet koeowjÂ&#x2122;§~ÂĽÂŽujnfgpimigeir miihjfrpiejyfrviglje}gnir kirimjzirsjplposijhfghlyt .'=*-)7=*-;'+,-'@'-@7@'/'( 8'/'?'+-;'+,+-'9'@@'7--8@S7-/*@8*78->*<+=-(' A<=F B'(>*8-'A'*-8<9<+78+;':-(<F mirieirjkfrviglirje}gnir gfe}yfrpimljÂ&#x201C;omihjĂ&#x2021;oweit iÂ&#x17D;irjkirimjpljqfmijÂ&#x2039;oeit norjinojĂ&#x2020;oweirlejhfgmfnohu ?'A7-'+,,SA'-BS(*+7A'8-,')*F 8<)*A0 iÂ&#x17D;irjkirimjiwlimjÂ&#x17D;fpom r}w}sljpirjÂ?lhlsimlj|frviri yfgliuj{inokihfrj{ig}ujÂ&#x201C;g}t Â&#x2030;lyjÂ&#x2039;Â&#x153;Â&#x201D;jxosijplkirpoj}wf +,'+-7+7-B<A7B'-(<+,<A'?*7 V<,7'A'+-><+,')@7'+-('8F />'=77)+'B@'7+0--_>*'>+',=,-79*/',+'--@)'<==7?-'?=''A>7 sfynfw~jÂ&#x203A;lrssijÂ&#x2039;frlrjÂ&#x2014;¼Œ§Â&#x2DC;u Âłf}w}sljÂ&#x2014;Â&#x201C;Ă&#x2021;Â?|ÂłÂ&#x2DC;jujkg}mfm Ă&#x2020;lrmljÂ&#x2039;oyihfgij°higiujÂ&#x2039;frlr kfhosimjÂ&#x201C;omihjĂ&#x2021;oweir}w}sl BS+@787-('8;'='B'A-8<A<(>'A0 ;'='B'A-A'?*+-7+7-)<=A*9*'+ ('?'878I'-*+7b<=87A'8-/'7+-'B'+ imlwjkfrviglirjyfrfyoeir kfrviglirjplfrhleirjeit Â&#x2014;¼Œ§Â&#x2DC;jmlirsujeigfrijhfgxiplrzi pirjÂ?lhlsimlj|frvirijÂłft T'=7-(*/'7-8<BS/'?-@'8'=-C&TD: (<()<+A*B-B'='BA<=-('?'F (<+7=*-VS(*+7A'8-&S87'/--^_` pfwikirjmfkfpijy}h}gjÂ&#x2014;hoxo gfrijhfgxipljfgokmljmfhlrssl fgokmljÂłororsjÂ&#x2039;lrinors~ }w}sljÂ&#x2014;Â&#x201C;Ă&#x2021;Â?|ÂłÂ&#x2DC;ujeigfri ;'+,-B'=<+'-('8;'='B'A+;' 878I'-;'+,-8</'/*-><@*/7-@'+ 7+7-*+A*B-(</'+,8*+,B'+-K<F orlhjyfyieiljkfwihjr}y}g §~Â&#x2018;ÂŽÂŽjyfhfgjpirjworvogir Â&#x2039;fomiljkfrviglirje}gnirujÂ&#x2022;}rt mlhoimljÂłororsjÂ&#x2039;lrinors A7@'B-(<(>*+;'7-+7'A'+-*+A*B ><B'-A<=?'@'>-/7+,B*+,'+ +,')@7'+-E'8;'='B'A-A'+>' k}wlmlujpirjmihojwilrrzijn}t iÂ&#x17D;irjkirimj§~Â&#x2018;ÂŽÂŽjyfhfg~ m}rjujyfrsihieirjkfrviglir yimljnfgmhihomjÂ&#x153;Â&#x17D;im~¾ŠÂ&#x2021; Ă&#x2018; (<+*+A*A-7/(*:-878I'-8'/'? 8<B7A'=0-\<)<='>'-B<,7'A'+-;'+, ?'=*8-@7(7+A'-B'(>*80-CcD p}rsÂ&#x2DC;ujmfnoijhimjnfglmljwikh}k Â&#x2030;lyjÂ&#x2039;Â&#x153;Â&#x201D;jÂłinorsirjyit e}gnirjnfrvirijiwiyjhfgmfnohu Â&#x192;Â&#x201A;ÂŹĂ&#x2019;Â&#x2020;ÂŞÂŞÂ Ă&#x201C; Ă&#x201D;¨Ă&#x2022;š

d#%5# 6!5# 3

&'()*+,'+-.'/0-1 Ă&#x160; % 5 ! Ă? Ă&#x201E; rslglyeirjn}wijyfrpihig n}wijhfrpirsirjnfnimjÂ?}t yfrxipljÂĽtÂ&#x2122;jmfhfwijm}rhft Â&#x201C;Â&#x2039;Â&#x2039;jyfrpoeorsjhlyrzi

zirsjplmiynohjÂ?wiyjpft rlfsij|isom~ eirjĂ&#x2020;}wlrzijimlwjoykir ihiojĂ&#x152;Ă&#x2020;irjqlyimjpee~ rsirjmfkieirjefgim~jÂł}wĂ&#x2039; Â&#x2030;iejkfpowljpfrsirjirvit wiynorsjpigljmfeh}gjmizik |ieirjmiihjÂ&#x2030;lyrimj°tÂ&#x2122;Â&#x2019; |fgmfwirsjÂ&#x2122;Â&#x2122;jyfrlhjeft yirjhfgmfnohujhlyrimj°tÂ&#x2122;Â&#x2019; elgljÂ&#x201C;Â&#x2039;Â&#x2039;jyfrxfn}wjxiwijsit orssowjÂŽtÂ&#x2122;jwfÂ&#x17D;ihjeieljÂ?wiy yoplirujÂ?wiyjefyniwl hfgomjnfgomiijyfrsoimil Â&#x17D;irsjwiÂ&#x17D;ir~jÂ&#x2039;e}gjhlpiejnft °plrujmflmljmhipl}rjnfgsft yfrvihiheirjriyirzijpl hfyk}jkfgyilrir~jÂ&#x2C6;iyoru gonijlrssijielgjkfghirpt yogojleohjyfgizieirjs}w~ kikirjme}g~jĂ&#x152;Ă&#x2020;irjqlyim omiijhlyjnfmohirjÂ?rpgi lrsir~ ¤isotwisojzfwtzfwjzirsjplt zirsjyfrsfemfeomljhfrpit Â&#x2039;xiÂ&#x160;gljorhoejyfrvfhiejs}w Â&#x2039;fvigijefmfwogoirjwisi pfrpirseirjxosijnfgsirhlir rsirjnfnimujyfwfkimeir hiyniirjhiejyfynoieir nfgxiwirjyfrigleujhfyk} yfynfgleirjpoeorsirjort oykirjefjpiwiyje}hiejkft imlwjlrssijÂ&#x17D;imlhjyfrlok voeokjhlrssl~jÂ&#x2C6;iyorjpljnit hoejĂ&#x152;wirsjÂ&#x2022;iÂ&#x17D;ijÂ&#x2014;xowoeirjÂ&#x201C;Â&#x2039;Â&#x2039; riwhljwiÂ&#x17D;ir~ kfwolhjhirpijnfgielgrzi niejefpoijefpoijhlyjvfrt Â&#x2039;wfyirÂ&#x2DC;jpirjÂłigopijÂ&#x2022;izi~ Â&#x2039;iwijmihojkfyilrjÂ&#x201C;Â&#x2039;Â&#x2039; niniejkfghiyi~ pfgorsjyfrogoreirjhfrml Â&#x201C;igijÂ&#x2039;wfyirlijmfykih miwijyfrsirhlmlkimljoyt Ă&#x17D; Â&#x192;Â&#x201E;ŠÂ&#x2026;Ă?ÂŤĂ? kfghirplrsirujpirjwisijnfgt yfrorxoeeirjefe}ykieirt kirjhfgmfnohjmflrssijn}wi qljniniejefpoiujhlyjyot xiwirjisiejy}r}h}r~jÂ?fmel rzijpfrsirjyfynoihjÂ&#x160;}gt xihojpljeieljÂ?wiy~jqfrsir pijÂ&#x2039;okfgjĂ&#x152;wxijyfrv}nijyft pfylelirjhlyjÂłigopijÂ&#x2022;izi yimljnfghowlmeirjÂ?Â&#x2039;wfyirÂ?~ gfiemljvfkihujÂ?wiyjyfwft rsfxigjefhfghlrssiwir~jÂ&#x201C;ipi yfriyklweirjefyiykoirt Â&#x2030;owlmirjhfgmfnohjyfrssorit kimeirjhfynieirjzirsjmowlh yfrlhjeftÂ&#x17E;Â&#x2019;ujÂ?opijÂ&#x2039;fhlit rzijzirsjyimljyfyleih~ eirjk}h}rsirjefghimjyfgit plnfrporsjÂ&#x153;xljÂ&#x2039;iei~ Â&#x17D;irjyfrxfn}wjsiÂ&#x17D;irsj°Â&#x2122;Â&#x2019; ¤isijmfgojpljÂ&#x2039;hipl}r kohljnfgxoywijglnoirjzirs ÂłiÂ&#x17D;irsjÂłigopijÂ&#x2022;izi zirsjplxisijelkfgjkfrssirhl Â?isoÂ&#x17D;}igx}jmfyiwiyjplt plnfrhirseirjmfgfrhie~ noeirjhirkijirviyir~jÂ&#x201C;it mfhfwijÂ&#x201D;iĂ&#x2020;ljÂ?ogplirh}jplt mfmieljkowoirjglnojmok}gt Â&#x2030;iejmfkfghljnlimiujÂ&#x17D;igri pijyfrlhjeftÂĽÂŽujsiÂ&#x17D;irs higlejyorpog~ hfgujnilejzirsjyfrpoeors lxiojzirsjyfgokieirjÂ&#x17D;igt hlyrimj°tÂ&#x2122;Â&#x2019;jrziglmjn}n}wjmft Â&#x2030;iejwiyijefyopliruj{lt Â&#x201C;Â&#x2039;Â&#x2039;jyiokorjÂ&#x2030;lyrimj°Â&#x2122;Â&#x2019;~ rijeimjÂ&#x201C;Â&#x2039;Â&#x2039;jÂ&#x2039;wfyirjhiejyft irpilirzijelkfgjÂ&#x201D;iĂ&#x2020;ljÂ?ogt frirjÂ&#x2022;iĂ&#x2020;lfgjyfykfgnfmigjeft |ieirjisiejmomijyfynft rp}ylrimljkigijmok}ghfg~ plirh}jhiejmlsikjyfynw}e orssowirjÂłigopijÂ?opi pieirjmok}ghfgjnfgihglnoh ~¾¡ŠĂ&#x2018; Â&#x2020; š


012314617301114

1 11 17 11

!2"123# 21!3"1$032%& 4'#()*10"4%

2343567389:;3896<=595>3? 89

  

26 + ### + 1477141426(+###

#,-,###.#,-&&,/(,0*1

@A BC D E F GH I J H I K L M F ND OD I F P E F QL R D I F STS OfPfQgfRSgQTUVWSXhYkvlX xrpxlukpkhqrjtkjhmkvk|hmk{y wyjh{kh{k|yhmokvhwrjƒrxkx

o{khkjtmrvhilpljhZku|zƒ wr{ytkmh‘„‘€h‘rzyqlkjhqlk ilpljhzrjkjtlm€h‹kzkh|kvjƒk Šlkjlhƒkjthxlkmkjƒkhurplks qlmkzxkjtlhovr|hZyqlhZyX qrjtkjhwkpkhwr{ytkmhpy{kj€ {lxkX{lxkhmk‚khzrjkjtlmhymkl xlkjqljlshzkj{kjh‘rwkvk •ttkh{k|ysh{lxkX{lxkhjkjtlm zrj‚rjtyhmkjthmykzlshyX ‹‘‘h`ltkmhƒkjth‚ytkhzrpyX wkmhrvykps–hurpl{khmkvk|hmroX xktymh[|krplhYkpqkjkhkvlkm wkkjh{k|kjkjh‘„‘hqkjhxkpy pkjthwr{ytkm€ Ykkjsh‹rjljhˆ\]’]…^’_‰€ mk‚khql‚rjtyhovr|hrvykpX ilpljhqk{kjthrh‘„‘s ilpljhmyqk|hzyvklhmrmrjtX tkjƒk€ zrzxkkhqoyzrjhqkvkz tykjhmr‚khxrpwlmk|hqrjtkj khxrtl{yh‚rvkmhkwkhƒkjt mrxyk|h{kmhuorvk{€hhmklhzrX Ykkjhqlhpy{kjh‘„‘€ qlxlukpkkjhovr|hZyqlhqkj zlj{khliljhqlhvoxlh‘„‘shqlk ilpljhƒkjthzrjtrjkkj ilplj€hrpqkkhkmymh‹‘‘ vkjtmyjthzkmyhrhZy{kj rzr‚khkpjkhwy{l|hqlwkqy `ltkmhvkljjƒkhƒkjthzrpyX ‘„‘hmrl{kphwyyvh’^€…^hYbn qrjtkjh‚lvxkxhkpjkhwrpk wkkjhxomh‘rpjrvhalvhbjqojrX yj{yhzrjrzylhmykzljƒk€ ljlhzrjƒrkh|lqyjthqkj mlksh‹lzojhcyjkkjhkj‚kƒk ‹rwrp{lhxlkmkshilpljh|kjƒk zyvy{jƒkhxrtl{yhrvykphqkpl ‚ytkhly{hjlzxpyjthqkvkzhdoX {rpmrjƒyzhmkk{hqlxrpojqojt xlvlsh{rzwk{hqlkhxrpozyjlX pyzh{rpmrxy{€ wrp{kjƒkkjhovr|hkp{kkj€ kmlhqrjtkjhmkjthmykzl€ ‘r{lkhxrpxljukjtshZyql ‹wryvkmlhwyjhzyvklhxrpX ‹rqkjtkjhYkkjhƒkjt qkjhilpljhmkzkXmkzkhzrX |rzxymhmokvhzkmkvk|hƒkjt zrzxkkh{kmh|l‚kyhwrzX jy{ywhzyvy{hzrprkhqrjtkj zrjqrpkhilpljhqkjhYkkj€ xrplkjhilpljshvkjtmyjthxrp‚kX {kjtkj€h‘r{lkhilpljhzrvkjtX `yvklhqkplhypymkjhwplxkqls vkjhzrj‚ky|hqkplhlm{pljƒkhl{y€ k|kjhklhrhkpk|hwlj{y |yxyjtkjjƒkhqrjtkjhmkjt ilpljh{khvkjtmyjthxrpX rvykpsh{kjtkjhkjkjhZyql mykzlsh|ljttkhwrpmokvkj trpkhrhvykphrhkpk|hwlj{y zrjtkƒyjshvkƒkjƒkh{kjqk |kp{khmywrphzrk|hYkkj rvykphpy{kj€hŠlkhmrzwk{ yukwkjhemkzwklh‚yzwkf€ ƒkjthxkpyhmk‚khqlml{kh‘„‘€ „y{plhdk}opl{hwkqkhk‚kjt ZyzophvkljhxrprqkphmokvhqyX y{rplhbjqojrmlkh{k|yjh’““g tkkjhr{rpvlxk{kjhilpljhqkvkz 8 M N N^ N l„jl wyjhrvykphqkplhpy{kj kmymhƒkjthzrj‚rpk{hmkjt @+,-.-/+0121/3+45+676 ‘„h‘€ hilpljhzrjkjtlmhmrwkjX mykzl€hkzyjhmrzykhljl 854-21.+9:4:;+<=>?= ‚kjthwrp‚kvkjkjhzrjy‚yhzoxlv zkml|hmrxk{kmhlmyhƒkjth{k @AB> bjjo}khuorvk{hƒkjthzrjyjtX ‚rvkmhrxrjkpkjjƒk€ tyjƒk€hkjtkjhkjkjjƒk ‹rwyvkjthqkplh‘„‘hilplj @+A1+C5CD1E1 É3ûËðË {rpymhzrzrtkjthmkwyh{kjtkj {r{kwhzrj‚kvkjkjh{ytkmjƒk 1Éð9*ÈÍã**Ë 0F4:C5/+01;1C ËûÞÍîÍ#ÛêÚëàíÛÍøÛÝéáÜÛÝéÍãáêÛíÛÝÍËÚÜÚÝÍ3ÛæäìÚÍÌÚÛÝùÍìÛÙÚäÍíáÜÙáÝùïìÍÙÛÛíÍíÚåÛÍßÚÍÈÊÈÍïÝíïëÍìáø3ÞÝ0è*áððÉ Ýé#ã ïëýÍÌËÙïðòÛÍÊìÚ ÝùÛ m k zx l v h zr j y{ ywl h k ‚ k | s h m r X m r x k t k l h o p k j t h j o zo p h m k { y h q l ø ï å Û é ï Ù Í 7 ä Û Ú Ü Ú Í #ä Û Ü ß Û Ý Û â Í ã á Ý Ú Ý Í ü 4 ý ó ý ó ô õ þ ÿ ö Í ðÛ ìï Ý Í ß Ú Í ß á ç Û Ý Í å Ú ê Ú ë Í ç á Ý è Û Ü Û Í Ù Û Û í Í å á Ü ç Ú Ù Û ä â Í Ë Ú Ü Ú Ý Í í á Ü ê Ú ä Û í Í ìá Ý Û Ý é Ú Ù ö 85D:1G+218+HF45;12 zrj{kpkh{kjtkjhlplhilplj kjtmrv€h•bxyhzkmyshljlhxkpy zkml|hzrzrtkjthqoyzrj mrvrmklhpkwk{hwkplwypjkhqrX @+65;:1.+01.-+D-;-4I qlhqkvkzh{kmhuorvk{€ jtkjhŠ„ZŠs–hy‚kphjyzkm ,-.-/+C5/1/3-8I k h ‚ r v k m h k wk h wr jƒ r x k x „ rzo{hkjtmrvshŠrqlhZkdlql€ C5/J541+G-0:/3+01/ {kjtlmkjhilplj€hŠlkh{khzky `r jypy{hŠrqlshilpljh{r{kw C:;:2/J1 xrpozrj{kphmkk{hql{kjƒk zrj‚kvkjkjh{ytkmjƒkhmrX @+K81-+01.-+676I+,-.-/ kp{kkjhmokvhrmrql|kjX wrp{lhxlkmk€hh•bxyh{r{kwhmrX k€h„kpkhwrj‚rjtyhvklj zkjtk{s–h{kzxk|jƒk€S¥kl­m D545.L1+8595.2-+D-181 jƒ ƒkjthqk{kjthrhpy{kjh‘„‘ lnopqrrst«® OfPfQgfRSgQTUVWSXh`rjX wrvkj{lkj€h•nlkphl{yhxrp‚kvkjs {rplhŠkvkzhrtrplhckzkkj jkj{lhwpomrmh|yyzh‚ytk ‡kyilh{r{kwhkkjhzrvkj{l xrp‚kvkjshl{kh|opzk{lhwy{yX wkmkjtkjhcyxrpjyphqkjhYkX mkjh|yyzhl{y€h‘kvkyhkqk OfPfQgfRSgQTUVWSS|SnyX lvhcyxrpjyphŽkkhlzyp wy{ymkjh|yyzhxkpyhl{k Í ÈÛ ê Û ï Í ß Ú å Ú ê Û Ý é pojkjh‘„‘hmrvkzkhvlzkh{kX ‹orkpoX‹ƒkldyvvk|h~ymyd€ vl|k{hjkj{lhxktklzkjksh|kmlv àçáÜÛÙÚÍçêÛÙíÚëÍüñÛèÛä `r |yjhƒkjthxrp|kmlvhql{kjtkw mlwyjh{rpqkwk{hwrpjƒkX wy{ymkjjƒkhkjhl{khxrvyz Ë Ý é é à Ü à ÿ â Í Ù Û ù Û Í è ï é Û wrkjhvkvyhƒkjlhijttopo {kkjh`kj{kjh‘r{ykh`k|kX {k|ys–h{y{ypjƒk€ Ylq‚o‚ohmrzwk{hqlkxkpkj zk|h‘ojm{l{ymlhilvh`ou|{kp `kj{kjh‘r{ykh`k|kX äáÜÛÝöÍãÛùÛÍêÚäÛí zrvkykjhowrpkmlhwvkm{lhql ƒ hzrzrjkjtkjhwkmkX zk|h‘ojm{l{ymlshilvh`ou|X íÚßÛëÍÛßÛÍùÛÝéÍåáßÛ jtkjt ðÉø &ZX [|ljk€hkzyjhkxkph{rpmrX k jh ‘|odldk|hbjqkph„kpkX {kpshzrjƒk{kkjh‘|odldk| Y cV)XUV ß á Ý é Û Ý Í ìï ë Û Ý ù Û Í Ê Û ë xy{hqlxkj{k|hwrjtkukpkjƒk kjmkXjrpzkjh‹yp‚kqlh‹yX bjqkph„kpkkjmkhqkjhjrpX 8Z`Z&_[Z „a_UV`Z& ƒkjlh|ozmojh‹l{yzrkjt€ zklprq‚k€ zkjh‹yp‚kqlh‹yzklprq‚k ËÝééàÜà Yk‚k|hijttopohmkk{hxypoj •„y{ymkjh`‘hl{yhkjhdlX kqkvk|hwrzrjkjthmrjtr{k qkjhmr{rvk|hql{kjtkwhwyj jkvhzrjtlk{shl{yh|kpymhqlX „lvkqkhŽkkhlzyph…^’\€

[c`Y c& 8X _ a`U Z &b {khxkjƒkhxrpyxk|€ {kk{lhovr|hmrzykhwl|k€h‹kƒk `rjypy{hilvshqkvkzhwkjrv •‘kvkyhqlxlvkjthowrpkml mkjtk{hwk{y|hqrjtk{hl{yhmrvkX ƒkjthlkhwlzwljhmrxrvyzhqlk effghijklmhnopqlrps {rpjƒk{khwrprzwykjhl{y Ê á Ý é Û æ Û Ü Û Í Ë Ý é é à Ü à ø3Þ0*ððÉ#ã m r o p k j t h u k v o j h w r p k j u k j t wvkm{lhˆk‚k|hijttopo‰s &bbcVc ƒX)\ zk h l jl s h k v k ywyjh qr jt k j kqkvk|h‹kzkj{|kh‡y{rpzkj ql { k jt k wh ‘„‘s h ‘|o d l d k | c\c mkƒkh‚ytkh|rpkj€h‹kƒkhvl|k{ mrtkvkhwrpmokvkjs–hk{khckX yjttyvhqrjtkjhmykpkh…€’€ xymkjkshzrjoj{ojhmrxyk| ˆ…†‰hkmkvhŒrpojkshrhŽrpmrƒs {lqkhkqkhƒkjthxrqkhqrjtkj myqk|hzrzy{l|hmrxktlkj€ ovr|hmlkwkhwyj€ zkkjhqlhcrqyjthŠ„ZshŽkX ip{ljƒkhqkplh{ltkh|klzhojmX }lqrohqlhml{ymh~oy{yxrshqlk qkjhljlh{ljttkvhqlhom zykjƒkh„khijttopos– jljttkhrzkpljshwrjtkX ijttopohql{r{kwkjhmrX kp{ksh‹rjljhˆ\]…]…^’_‰€ {l{ymlhƒkjthzrjkjtkjlhwrpX ktr{hxykjhrwkvkjt€ ijtrvrmshi‹€ k{kh|ozmojhqlhcrqyjt ukpkhijttopohxrvyzhqlliljX xktklh{rpmkjtkhovr|h‘„‘ ckzkkjhzrjuoj{o|X kpkh„lvkqkhŽk{lzshqykh|kX nktklzkjkh{lqkshk‚k| ijklmhvkvyhzrjt|yxyjtl ‘„‘shŽkkp{ksh‹rjljhˆ\]…‰€ kjhzrzxrmyhijttopo mr‚kh’“hŽyjlh…^^“€h‘kprjk kjhqlhzkjkhkqkhmypk{hqkpl lzhzrzrjkjtkjh‘|odldk| mrmropkjthqkvkzh}lqrohƒkjt ‹kzkj{|khvrk{hl{{rphqkj `rjypy{h|ozmojsh‚lk ƒkjthljlhzrjqrkzhql kxypshijttopohql{r{kwkj ilvh`ou|{kphrwkqkhqlpljƒk qkjhmk{yh|klzhzrzrjkjtX ql{oj{ojjƒkhmkjtk{hzlplw rqykjƒkhrzyqlkj qlpljƒk€h„rplm{lk kqkhwrpyxk|kjhdlmlhwkqk Zy{kjh„ozqkzhŽkƒkshcyjX mrkxtklhxypojhqkjhqlzkmyX yj{yhzrjyjqkhwrvkj{lkj€ kjh‹orkpo€ zrjtr{k|ylhxk|khzrprk ijttopohrzyjtljkjhkX {ypshŽkkp{kh‹rvk{kj€h•‘kzl kjhqkvkzhŠkd{kph„rjukX kzyjshrwy{ymkjh`‘hdljkv hukwkjhilvhl{yh{khzrzX {rpyjtkwjƒkhzkmmkhvkvy xrpqykhvk|lphqlh‹royvsh‘oprk prjkhdk{ophymlkhƒkjthmrzkX kqkvk|hykmkh|yyzhijtX plkjhapkjthˆŠ„a‰hwkqkh’† qkjhzrjtlk{€h‹r|ljttkhckX xyk{hwymljth‹orkpohqkj rqykhmkyqkplhrzxkphljl ‹rvk{kjsh’“ho}rzxrph’“”†€ ljhxrp{kzxk|€hnykjhkprX topohmr‚k€hkwlhmkzwklhmkk{ Žyvlh…^^“€ zkkjhzrjtkxklkjhmypk{ ‹kldyvvk|€h•iwkhƒkjthqlwrpX xrpkkvhwkqkh…†h‡rxpykpl •‹kƒkhr{ky{kjshqkjhqlhmkk{ jkhowrpkmlhwvkm{lhqlhk‚k|€ ljlhˆrzkplj‰h{lqkhqlxrpl ‘kkhkjqyjthijtX {rpmrxy{€h‹ypk{hqkplhilvhl{y zkmkvk|kjh„lvtyxhŽk{lz {k|yjhvkvyshmkk{hijklm ƒkjthmkzkhmkjtk{htrzxlpks– ‹kk{h{lxkhqlhcrqyjth‘„‘ liljhyj{yhr{rzyhijttopo toqohYlq‚o‚ohljlhqlqytk {rpkl{h„lvkqkh`ymlhnkjƒyX myqk|hmrvrmkl€h`‘hmyqk| nopqlrphˆ…†‰hzrjoj{oj k{khijklmhrwkqkh—˜™š›œžŸ ymklhql{kjtkwhqlh[|ljk qrjtkjhkvkmkjhƒkjth{lqk zrjƒykwhmr‚yzvk|hkjtto{k kmljh•„kqk|kvhl{yhmyqk| zrzy{ymkjshzrjovkhtyX mrxyk|h}lqrohqlh~oy{yxr€ —¡¢™£¤šrpjƒk{khzrprkhkqkvk| |kplhŽyzk{hˆ\^]’‰hvkvyshwrX ‚rvkms–hk{kh|ozmoj€ ‘ozlmlhbŒhŠ„ZhqkjhzrzX wy{ymkjh`‘shmr{rvk|hqlwy{ym tk{kjhwkmkjtkjh‘|odldk|X ijklmhmrvkzkh|lqywjƒk mkyqkpkhrzxkp€hijklmhnopqlrp jtkzk{kjh—}¡~œh{lqkhxkX ‹ypk{hykmkhqkplhijtX xrplkjhdrrhrhxrxrpkwkhwr‚kX kqkhvktlhmypk{hqkplh„khilv€ jrpzkjs–hk{khwrjtkukpk |kjƒkh{k|yhqlkhqlxrmkpkj mkk{hxkpyhvk|lphql{rzwk{kjhql jƒkhxrpyxk|hwkqkhk‚k| topohwyjhmyqk|hqlmrpk|kj xk{hqlhŠrwkp{rzrjh‘r|yX ‹kƒkh‚kvkjhmk‚kh{rpymhzrvkj{ls ‘kpmkshplzorv‚khŠ€h‹orp‚kql€ mrxktklhmropkjthwy{plh{yjttkv wkj{lhkmy|kjhqkjhrzyqlkj ijttopo€hYk‚k|jƒkhzkml| |ozmojhrhwrjƒlqlh‘„‘€ {kjkj€h‹ykwh{rpmrxy{h{rpkl{ mkƒkhmypy|htyxrpjyphzrvkjX •‘kvkyh{khwrpukƒkshvl|k{ mrxyk|hrvykptkh„pkjulm qlkqowmlhwkmkjtkjhmykzlhlm{pl zlplwhqrjtkjhtkzxkphijtX kzyjh{r{kwhmk‚khqlpljƒk wrjtk‚ykjhkjttkpkjhqkjk {lshl{kh{kk{s–hk{kjƒk€ mk‚khplmkvk|hmlqkjtjƒk€hiqk ƒkjth{ljttkvhqlhwljttlpkj kmkvh„rpkjulmshmrqkjtkj topohmkk{hdo{ojƒkhqlmrxkp xrvyzhqlliljkjhxrmy€hŠrX wpoƒrh‹lm{rzh‘ozyjlkml `rjqktplh‚ytkhzrj‚rvkmX {lqkhtytk{kjhƒkjthxrjkpX o{kh„kplm€hŠlh}lqrohl{yshijklm ‹kzkj{|khqlkqowmlhmkk{ mrxktklhxypojkjh‘„‘h{k|yj jtkjhqrzllkjshmr‚khŽyzk{ Zkqlohrpwkqyhˆ‹‘Z‰hŠrX kjh‘rwy{ymkjh„prmlqrjhyjX xrjkphyk{hqkjh{khxlmkhkzl zrvl|k{hmomohwrprzwykj xrpymlkhmrl{kph{ltkhxyvkjhovr| …^^“hvkvy€hYk‚k|jƒkh{rpvl|k{ vkvyh|ljttkh‹rjljhrzkpljs wkp{rzrjh‘r|y{kjkj€h¥lno| {yh„lvkqkhŽkkhlzyphmyX {kjttkwlhqrjtkjhxkls– ƒkjthmkjtk{hzlplw wkmkjtkjhkmkvhi‹€ vrxl|h{ykhqkjhpkzxy{jƒk ijttopohxrvyzhqlxrmy pqrrst«mtor® qk|hrvykphmrxktklhqkmkp y‚kpjƒk€h¥lnopqrrst«m‚r­® qrjtkjjƒk€h‹r{rvk|hql{rvymypl ¥¦§¨©ª«¬­§¨®

25>>u4u673v9w6xy=49?36z{9?;3w

Z`ZZ& U_ZW ^Z&_X] 8cU]ZVc

UVWXYZ[ 8U\Z] ^Z[XV UV_U`a ^ZbX UV]Z_ ca_adU

SECDÁFÂÁDIPÃDÄFSÅÃÆDIFTHÃPDKDIKDIFGDILCEDFPEFÇÂ

^UdX[ 8U&Z&b ¯°±²°³´µ¶·µ¸¹º°³»¸µ¼°¶º³½°²º°µ³¶°±º³¾ºµ¶º¿°À 'cZ(XYX )U&bZ& 9 9 Z`Z)[Z& 9c[Z&

Ò×ÒÖØÓØØÓÏÒÐØÓØ×ØÓÏÏ×ÓØ ãäÛÝßÜÛÍìáÝèÛßÚÍêàëÛÙÚÍàçáÜÛÙÚ Ò×ÒØÓØØÖÓÐÐØÓÒ×ØØØÓÖØÐØÓÒÐ ÙÚÝßÚëÛíÍçáÜßÛéÛÝéÛÝÍìÛÝïÙÚÛ ÖÒÐØØÓØÐÓÒ×ØÖØÓØÐÓÐÓÕÖÒ×ÐØÓÒ×ÐØÓ íáÜÙáåïíöÍãäÛÝßÜÛÍìáÝæÛíÛíÝùÛ #ËÈÞ ÍãáëÜáíÛÜÚÙÍ1áÝßáÜÛêÍÌÊÊ êáåÚäÍèáêÛÙÍëáíÚìåÛÝéÍçÛÜíÛÚÍêÛÚÝ ÖÒÑØ×ÐÓØÔØÓ ÐÐÓÒÒØÓÒØÖØÓØ×ÐÓ×ØÐÓÒÐÓÐ ßáÝéÛÝÍêáÝéëÛçÍßÛêÛìÍÙáåïÛäÍåïëï ÊÛÜíÛÚÍÌáìàëÜÛíÍ3ÛìÛßäÛÝÍÊàäÛÝ ùÛÝéÍÙÛÛíÍÚÝÚÍåáÜëàÛêÚÙÚÍßáÝéÛÝ ÐØÓÖÒÑ×ØØÓÐ!ØÓÓÖÒÑÒØÓØØÓØØÓØÐ äÛÜÚÛÝâÍùÛÝéÍëáêÛëÍÙÛÝéÛíÍìáìåÛÝíï ìáÝéÛíÛëÛÝâÍçÛÜíÛÚÝùÛÍÛëÛÝÍêáåÚä ÌáìàëÜÛíö Ï×Ø"Ï×ØÓØ× ÛçÛÜÛíÍåáÜñáÝÛÝéÍßÚÍËìáÜÚëÛÍïÝíïë ÙáÝÛÝéÍèÚëÛÍåáÜëàÛêÚÙÚÍßáÝéÛÝÍÊÌÞ ÊàäÛÝÍìáÝèáêÛÙëÛÝâÍÊÌÞÍÊáÜî ìáÝééïêïÝéÍëàìçêàíÛÝÍÚíïö ÊáÜèïÛÝéÛÝÍçÛßÛÍóôõþöÍûáÝïÜïíî èïÛÝéÛÝÍçÛíïäÍçÛßÛÍÙáìïÛÍÚÝÙî ÈÉÊËÌËÍÎÏÐÑÒÓÏÔÓÕÖÒ×ÐÑØÍÙÚÛÜÛÝ ßàëïìáÝÍÜáÙìÚÍíáÝíÛÝéÍæÛêàÝÍíáìçÛí ãäÛÝßÜÛâÍùÛÝéÍíÚåÛÍßÚÍðáñÍòàÜë ÝùÛâÍëàìÛÝßàÍßÚÍÊÌÞÍÊáÜèïÛÝéÛÝ íÜïëÙÚÍÈáíïÛÍ*ìïìÝùÛâÍûáéÛñÛíÚ ÞÝßàÝáÙÚÛâÍãäÛÝßÜÛÍåáÜåÚæÛÜÛ ëáÜèÛÝùÛâÍÙáåïÛäÍäàíáêÍßÚÍ7äÚæÛéàâ çÛßÛÍÛñÛêÍ1ïÝÚÍóôôõâÍÛëäÚÜÝùÛ ãàáëÛÜÝàçïíÜÚöÍ%ÛêÍÚíïÍåáÜåÛÝßÚÝé çÛÝèÛÝéÍêáåÛÜÍÙàÛêÍëÚÙÛäÍëáêÛìÍÙÛÛí ãäÛÝßÜÛÍìáìçáÜàêáäÍ6ÚÙÛÍßÛÝ åáÜäÛÙÚêÍìáêÛÜÚëÛÝÍßÚÜÚÍßáÝéÛÝ íáÜåÛêÚëÍßáÝéÛÝÍÊÈãÍùÛÝéÍÙÛÛíÍÚÝÚ ìáÝèÛßÚÍëàÜåÛÝÍÙÚÝßÚëÛíÍçáÜßÛéÛî ëáìïßÚÛÝÍåáÜÛÝéëÛíÍëáÍËìáÜÚëÛ ìáêàìçÛíÍßÛÜÚÍèáÝßáêÛÍÙáåïÛä åáÜëàÛêÚÙÚâÍíáíÛçÚÍèïÙíÜïÍÙáÜÚÝé ÝéÛÝÍìÛÝïÙÚÛÍßÚÍðáñÍòàÜëÍçÛßÛÍóôôõö ãáÜÚëÛíöÍøáíÛçÚÍëáÛßÛÛÝÍíáÜÝùÛíÛ ëÛìÛÜÍìÛÝßÚÍäàíáêÍçÛßÛÍÛñÛêÍìïÙÚì ìáÝáÝíÛÝéÍëáåÚèÛëÛÝÍçáìáÜÚÝî ÷øÚßÛëÍÛßÛÍÙÛíïÍàÜÛÝéÍçïÝÍùÛÝéÍÚÝéÚÝ íÚßÛëÍÙáìïêïÙÍùÛÝéÍßÚåÛùÛÝéëÛÝâ ßÚÝéÚÝÍíÛäïÝÍùÛÝéÍÙÛìÛö íÛäÛÝÍÊÜáÙÚßáÝÍãïÙÚêàÍ0ÛìåÛÝé íáÜèáåÛëöÍøÚßÛëÍÛßÛÍÙáàÜÛÝéÍìÛÝïÙÚÛ ïèÛÜÝùÛöÍËéáÝÙÚÍùÛÝéÍìáÝèáìçïíÝùÛ ãáÙÛìÛÍ#ðÞ òïßäàùàÝàö çïÝÍÚÝéÚÝÍìáÝéÛêÛìÚÍäÛêÍÚÝÚâÍíáíÛçÚ ßÚÍåÛÝßÛÜÍïßÛÜÛÍ1àäÝÍ8ÍÈáÝÝáßùÍßÚ ÞÛÍìáÝéäïåïÝéÚÍÝàìàÜÍíáêáçàÝ ÷ÊÌÞÊÍèáêÛÙâÍËÍëÛíÛÍÞåïÍûáéÛâ ÚíïÍßÚÍêïÛÜÍßÛùÛÍïçÛùÛÍëÚíÛâúÍïèÛÜÝùÛ ðáñÍòàÜëÍåïÜïîåïÜïÍìáÝéÛíÛëÛÝâ ùÛÝéÍßÚçáÜàêáäÝùÛÍßÛÜÚÍÙáàÜÛÝé ìÛëÛÍËÍèïéÛÍëáÍåÛñÛäöÍÈÛêÛïÍÊÈã ßÛêÛìÍñÛñÛÝæÛÜÛÍìáêÛêïÚÍíáêáçàÝâ ìáÜáëÛÍíÚßÛëÍåÚÙÛÍêÛÝéÙïÝéÍåáÜÛÝéî çáÜáìçïÛÝÍæÛÝíÚëÍùÛÝéÍßÚëáÝÛêÝùÛ ÚÝÚÓÒØÍèáêÛÙöÍÈàÛêÚÙÚÍßáÝéÛÝ ûÚÝééïÍüóýóýóôõþÿö ëÛíÍëáÍ7äÚæÛéàÍëÛÜáÝÛÍÙïßÛäÍìÛêÛì ßÛêÛìÍêÚÝéëïÝéÛÝÍÙÚÝßÚëÛíÍÚíïâÍùÛÝé ÊÌÞÊÍÛëÛÝÍêáåÚäÍìïßÛäÍßÛÝÍåÛÚëâú ãäÛÝßÜÛÍìáÝéÛíÛëÛÝÍÚÛÍíáÜíÛÜÚë ÙáäÚÝééÛÍäÛÜïÙÍìáÝéÚÝÛçö ÙáæÛÜÛÍíÛëÍíáÜßïéÛÍèïÙíÜïÍìáÝèáî ëÛíÛÍÊàäÛÝÍßÚÍÈàìçêáëÙÍÊÛÜêáìáÝ ìáÝéÛßïÍÝÛÙÚåÍëáÍËìáÜÚëÛÍÙáíáêÛä ÷ÌÚÍÙÚíïêÛäÍÙÛùÛÍßÚçÚÝßÛäíÛî ÜïìïÙëÛÝÝùÛÍçÛßÛÍÙÚÝßÚëÛíÍçáÜßÛî 8[Z&)VZ ƒccVa&_a ãáÝÛùÛÝâÍ1ÛëÛÜíÛâÍãáÝÚÝÍü4ýóý ìáêÚäÛíÍÚëêÛÝÍçáëáÜèÛÛÝÍßÚÍåáåáÜÛçÛ ÝéÛÝëÛÝâÍßÛÜÚÍÙÛíïÍíáìçÛíÍëáÍíáìçÛí éÛÝéÛÝÍêÛÚÝöÍÞÜàÝÚÙÝùÛâÍçÚìçÚÝÛÝ 2ð7 óôõþÿö ìáßÚÛÍÞÝßàÝáÙÚÛöÍ0áÜåáëÛêÍÚëêÛÝâ êÛÚÝöÍãÛùÛÍíÚßÛëÍåáëáÜèÛÍßÚÍäàíáêâÍíáíÛçÚ ÙÚÝßÚëÛíÍåáÜÚëïíÝùÛÍÚÝÚÍèïÙíÜïÍñÛÜéÛ ãáêÛÚÝÍÚíïâÍêÛÝèïíÍÊàäÛÝâÍÌáìàî ãäÛÝßÜÛÍìáÝéäïåïÝéÚÍÙáåïÛäÍÛéáÝ èïÙíÜïÍßÚÙáëÛçöÍÌÛÜÚÍÙÛíïÍàÜÛÝéÍëá ÞÝßàÝáÙÚÛÍÙáÝßÚÜÚö ëàÝíÛëÍçàêÚÙÚÍßÛÝÍëÛÙïÙÍÙÛùÛÍßÚíÛî áìåÛéÛÍøäáÍËêÚÛÝæáÍøàÍÉÝßÍãêÛî ëÜÛíÍßÛÝÍÊÌÞÍÊáÜèïÛÝéÛÝÍèïéÛ ßÚÍßÛáÜÛäÍøáåáíâÍ1ÛëÛÜíÛÍãáêÛíÛÝâÍùÛÝé àÜÛÝéÍêÛÚÝöÍ9ÛÝíÚîéÛÝíÚÍíÛÝéÛÝöÍãÛùÛ ÷ãÛùÛÍëáÍçàêÚÙÚÍíáíÛçÚÍçàêÚÙÚÍíÚßÛë ÝéÛÝÚâúÍëÛíÛÝùÛö 6áÜùÍÛÝßÍøÜÛ55ÚæëÚÝéâÍÙáçáÜíÚÍßÚëïíÚç ÙÛìÛîÙÛìÛÍÙáåÛéÛÚÍçÛÜíÛÚÍÝÛî ìáÝïÜïíÝùÛÍìáìÚêÚëÚÍäïåïÝéÛÝ äÛÜïÙÍìáêÛëïëÛÝÍçáëáÜèÛÛÝÍùÛÝé ìÛïÍåÛÝíïöÍãÛùÛÍèïéÛÍëáÍëàÝÙïêÛí 0ÚÜàÍÞÝ6áÙíÚéÛÙÚÍ8áßáÜÛêÍçïÝ øäáÍÌÛÚêùÍãíÛÜâÍìáìçáÜëÚÜÛëÛÝ ÙÚàÝÛêÚÙÍÙáäÚÝééÛÍßÚî ßáÝéÛÝÍÛéáÝÍçáÜèÛêÛÝÛÝÍ2ÛùÛíàïÜâ íÚßÛëÍßÚÝéÚÝëÛÝöÍøÚßÛëÍÙáçáÜíÚÍùÛÝé üÈ13ÞÍðáñÍòàÜëÿÍíáíÛçÚÍèïéÛÍìáÜáëÛ åáÜéáÜÛëÍæáçÛíöÍ0áÜåáëÛêÍëáíáÜÛÝéÛÝ åÛäñÛÍÙáëÚíÛÜÍõþöôôôÍäÚÝééÛÍõ$öôôô ÛÝééÛçÍíÛëÍëáî ßÛÝÍëáìïßÚÛÝÍìáÝéïÜïÙÍëáåáÜÛÝéî ßÚåÛùÛÝéëÛÝÍßÛêÛìÍçáÜèÛÝèÚÛÝöÍãÛùÛö íÚßÛëÍåÛÝíïöÍãÛùÛÍåáíïêîåáíïêÍíÚßÛë ãäÛÝßÜÛÍßÛÝÍßÛíÛÍßÛÜÚÍåïëïÍäÛÜÚÛÝî çÜÚÛâÍñÛÝÚíÛâÍßÛÝÍÛÝÛëîÛÝÛëÍßÚÙáêî ÙïêÚíÛÝÍßÛî ëÛíÛÝÝùÛöÍÞÛÍìáìåÛùÛÜÍ3ç4ôÍèïíÛ ßÚçÚÝßÛäîçÚÝßÛäÍåáåáÜÛçÛÍëÛêÚâú çïÝùÛÍíáìçÛíÍíÚÝééÛêÍßÛÝÍïÛÝéÍïÝíïë ÝùÛâÍ80ÞÍìáÝééïêïÝéÍÙÚÝßÚëÛíÍçáÜßÛî ïÝßïçëÛÝÍÙáæÛÜÛÍÚêáéÛêÍëáÍËãÍÙáíÚÛç êÛìÍìáÝùÛî ÜïçÚÛäÍïÝíïëÍÙáêïÜïäÍåÚÛùÛÍÛßìÚÝÚÙî ïèÛÜÝùÛö äÚßïçöÍãÛùÛÍíáÜçÛëÙÛÍíÚÝééÛêÍßÚÍßÛêÛì éÛÝéÛÝÍìÛÝïÙÚÛÍßÚÍðáñÍòàÜëöÍøÚéÛ íÛäïÝÍïÝíïëÍßÚèÛßÚëÛÝÍçáëáÜèÛÍçÛëÙÛ ìÛëÛÝÍ6ÚÙÚ íÜÛíÚ5ÍßÛÝÍíÚëáíÍçáÜèÛêÛÝÛÝâÍßÚÍêïÛÜÍ6ÚÙÛ ûÛÝäÛííÛÝâÍ7äÚÝÛíàñÝâÍ ïááÝÙâ ÙïåñÛùÍüÙíÛÙÚïÝÍëáÜáíÛÍÛçÚÍåÛñÛä ëáçÛêÛÍÙÚÝßÚëÛíÍÍíáÜìÛÙïëÍÙáàÜÛÝé ìÛïçïÝÍåïßÛëÍÙáëÙöÍÊÛÜÛÍëàÜåÛÝ ßÛÝÍìÚÙÚö ùÛÝéÍäÛÜïÙÍßÚïÜïÙÝùÛÍÙáÝßÚÜÚÍßÚ 0ÜààëêùÝâÍ0ÛùÍãÚßáâÍðáñÍ àÝßàÝÍßÛÝ íÛÝÛäÿÍßÛÝÍßÚÍíÛìÛÝîíÛìÛÝÍäÚÝééÛ ñÛÜéÛÍÞÝßàÝáÙÚÛÍßÚíÛÝéëÛçöÍÊïêïäÛÝ ëáåÛÝùÛëÛÝÍßÛÜÚÍûáëÙÚëàâÍøäÛÚêÛÝßâ üëàìçÛÙöî ÈáßïíÛÛÝÍ0áÙÛÜÍËãÍßÚÍ1ÛëÛÜíÛö 8à ñààßÙÍÛßÛêÛäÍåáåáÜÛçÛÍíáìçÛí ÙïÛíïÍÙÛÛíÍÛßÛÍùÛÝéÍíàêàÝéöÍ80Þ çáÜáìçïÛÝÍåáÜäÛÙÚêÍßÚåáåÛÙëÛÝâ 8ÚêÚçÚÝÛâÍ%àÝßïÜÛÙâÍßÛÝÍÞÝßàÝáÙÚÛö Ëðø æàìÿ ÌáÝéÛÝÍìáìåÛñÛÍßàëïìáÝî ßÚÍëàíÛÍðáñÍòàÜëÍùÛÝéÍßÚÚÝéÛí ÛëäÚÜÝùÛÍíïÜïÝÍíÛÝéÛÝöÍûáÜáëÛ íáÜìÛÙïëÍßïÛÍçáÜáìçïÛÝÍÞÝßàÝáÙÚÛö ü6Ýæÿ


rslkrkotkusovowsxyzky{o|}pv jklkmknopq

~€‚ƒ„…†‡ˆ‚‰…‡~‚ƒ‚„‡Š‡‹Œ 9:;<=:>?<

JKLM<N

@AHBCD EFG H IEG

\]^_`abQcdefghi

@AHBCD EFG H IIG

O<N;PK

QRSCHTCD EUG H IIG

VPNPN>WXYPK QRSCHTCD EUG H IIG

Ž‘’“”•–—˜’“™˜—š’‘”–—›’Žœ˜™š”•’”ž—ž”•’Ÿ” ‘”•’Ž¡¢”•£’¤‘•–”’‘–‘•¥”ž’¦™£”§ ƒ$„ƒ(…)&'†‡ˆ%)70‰-9-<82/1.0J89:0<19J17 6-8/890H83-,-.830,8J8/9J80/8H10.8/0Q89J80.12P86-06B+.80<85*590K,1<89O0G14128*80<-9-<82/1.06G89.5,0P5:80<5,-80<19128*/890/+931*0.123145.O K8.506-089.8289J80868,8Q0>96+<82.0K1Š+906890P5:8 ‹,H8<82.0K8<89@0/16589J806-0I8,890C8289:.2-.-3O =-061*890/16580<-9-<82/1.0.123145.@06-317 6-8/890414128*80/523-0J89:0<1<89:06-.5P5/89 3148:8-0.1<*8.0ŒŒŽŒŽ‘*19:59P59:O0’59.+2+@ B1*8,80“+/+0>96+<821.0K1Š+90<19P1,83/89@0*1<87 389:890/523-7/523-0-.50<1<-,-/-06580.5P589O C12.8<8068*8.06-P86-/890.1<*8.0-3.-28Q8.0/82198 .+/+0-9-0<125*8/890828Q0<195P50.1<*8.0Š-38.8O 658@0<19P86-0.1<*8.0ŒŒŽŒŽ‘898/0<568 $%&'()& B1 / 8 2 198041261/8.890619:890/8<*53O *+,)”“5P5899J808:8208680.1<*8.0-3.-28Q8.0/82198 0123435127189 1 329 6-03-9-0<125*8/890P8,520/10.1<*8.0Š-38.806890P5:8 3171 329413 3 148:8-08P89:0ŒŒŽŒŽ‘/82198041261/8.890619:89 179529 1193 37 3 /8<*53@•0.5.520“+2+@0K1,8380DLMNEO 29 9 911

 297189 33 31 7953 39 53 12 933 1 1 5494 1 19 4123 1 9 15 99 511 351 3239 34137 297189 33 317953 3291 13 9 57941

11 971491 9 1 5171 11! 195 3 3"141 #4 5179 1171 33 1 1891413 31795 3 3993941 312

4 1 29173 1 317292492941 7141 1 1 14121 13 1 7912 3411 314 3 971529741 1 1 31 1

Þß àáâ ã â ä å æ çæ è éâêâàáâàäëìçâ ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕËÖÍË×ÐØËÙÚ

—aydc­ceËÔhÔÕÖÎhÔÕËËqÐÔÕËfgØÐÖÓÖÐÔËÐÔÐÖËÑÓfÐ fgjÐÔÕÖÐmËÏÍÒÐÕÐgËmÍØÓÐÔÕËÒgÏÔgÏËhØÍpËmÐÎÐËmÍÔÕÍØhØÐ ÑgÔgÑÐÎÖÍjËuÚËlÐÑk zÍÔÓÎÓjË|ÓÏÓw˝gÒh{hi˗ÍmÐØÐË­hÖhËcØwÐÑÐÎj ÌÐÒÐÎÏÐÎgiËjÓlÓÐÔËcØwÐÑÐÎjËÑÍÔqÍfgÐÖÐÔËÒÐÔÕÖÓ}ÒÐÔÕÖÓ fgËfÍmÐÔËÑgÔgÑÐÎÖÍjËÖÐÎÍÔÐËgÔÕgÔËÑÍÑÍÔÓpgËÖÍÒÓjÓpÐÔ ÑÐÏqÐÎÐÖÐjËÐÖÐÔËjÍÑmÐjËÔhÔÕÖÎhÔÕk —ÐÎÍÔÐËÏÐÐjËgÔgiËwÍÔhÑÍÔÐËÔhÔÕÖÎhÔÕËfgË|hÕqÐËÑÓØÐg ÑÍÔlÐÑÓÎkËcÔÐÖ}ÐÔÐÖËÑÓfÐËÒÐÔqÐÖËÑÍÔÕpÐÒgÏÖÐÔË{ÐÖjÓ ØÓÐÔÕËÑÍÎÍÖÐËÓÔjÓÖËÒÍÎÖÓÑmÓØËÒÍÎÏÐÑÐËjÍÑÐÔËfgËjÍÑmÐj mÓÒØgÖiËÏÍmÍÎjgËnÐwÍËfÐÔËÑgÔgÑÐÎÖÍjËqÐÔÕËÏÐÐjËgÔgËlÓÕÐ ÑÍÔqÍfgÐÖÐÔËjÍÑmÐjËÔhÔÕÖÎhÔÕk ™—gjÐËgÔÕgÔËÑÍÑÍÔÓpgËÖÍÒÓjÓpÐÔËÑÐÏqÐÎÐÖÐjËÏÍÖÐÎÐÔÕ qÐÔÕËmÍÎØÓËÒÐÔqÐÖËwÐÏgØgjÐÏËÖhÔÕÖh{˚ÔhÔÕÖÎhÔÕiËtÍf›iœ ÓlÐÎË|ÓÏÓwËÏÐÐjËfgpÓÒÓÔÕgË­ÎgÒÓÔËvhÕlÐiË`ÍÔgÔ˚¯Êu›k ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕËÖÍË×ÐØËÙÚ

ž¡¦¥¢Ë¡Ìª¬ ͥ΢ϟХΨ¬¥Î

S`abTcdUeËTfgVÖÍÔWÐØXËÏYÍÒTÐÕÐVgËÑhTfXÍZØV[ZÓÔ\jÓÖXË]ÒÍÎ^mVÐÎjTgÏg_mÐÏZgËfVgËÐWnÐÎÐËgÔg ÏÍÖÐØgÕÓÏËfÍÏÐgÔÍÎiËcØgÔÍËØÍÖÐj fÍÔÕÐÔËÖÍÕgÐjÐÔËÏhÏgÐØkËÌÍØÓÑ ØÐÑÐËgÔgËgÐËÑÍÔlÐfgËmÍÔÕÕÐÕÐÏ ÐnÐÎÐËopÐÎgjqËrphjhÕÎÐmpq ×ÓÔjgÔÕËqÐÔÕËfgÐfÐÖÐÔËhØÍp qÐqÐÏÐÔËÏhÏgÐØËcÔËaqÍËshÎ dÔfhÔÍÏgÐk tÍÔnÐÔÐÔqÐËmÐfÐËuËsÍÒÎÓÐÎg ÑÍÔfÐjÐÔÕËÒÍÎjÍÑmÐjËfgËvhÕlÐÑgh oÐwxiËgÐËÑÍÔÕÕÍØÐÎËmÍÔÕÕÐØÐÔÕÐÔ fÐÔÐËÓÔjÓÖËfgÏÓÑÒÐÔÕÖÐÔËmÐfÐ ÖhÎÒÐÔËØÍjÓÏÐÔËyÓÔÓÔÕË`gÔÐÒÓÔÕi fÐÔËÌÐÔlgÎËÌÐÔfÐÔÕËzÐÔÐfhk rÍÎÍÑmÓÐÔËÒÍÎÔÐÑÐËØÍÔÕÖÐm cØgÔÍËbÐÖÏÑgËgÔgËÑÍÔÕÓÑmÓØÖÐÔ ÏgÐmÐËÏÐlÐËqÐÔÕËjÍÎÕÍÎÐÖËpÐjgÔqÐ

ÓÔjÓÖËÑÍÔqÓÑÒÐÔÕÖÐÔËfÐÔÐËfÐÔ jÐØÍÔjÐÔqÐkËdÐËÑÍÔÕÐjÐÖÐÔËÒÐp{Ð ÖÍmÐfÐËwhjhÕÎÐwÍÎËfgË|hÕqÐÖÐÎjÐ qÐÔÕËÒÍÎÑgÔÐjËfÐÔËÒÍÎÏÍfgÐ ÑÍÔÕgÖÓjÏÍÎjÐÖÐÔËpÐÏgØËÖÐÎqÐ whjhÕÎÐwgÔqÐËÓÔjÓÖËfgmÐÑÍÎÖÐÔi fÐÔËfgØÍØÐÔÕËØÐØÓËÓÐÔÕÔqÐ fgÏÓÑÒÐÔÕÖÐÔiËfÐmÐjËÑÍÔÕpÓ} ÒÓÔÕgÔqÐËØÐÔÕÏÓÔÕËÑÍØÐØÓgËÐÖÓÔ j{gjjÍÎË~ÐØgÔÍØÐÖÏÑgk gÖÍÔÐØËfÍÔÕÐÔËÔÐÑÐ mÐÔÕÕÓÔÕË`mÐÎÖØgÔÕËcØgÔÍØÐÖÏÑgi ÕÐfgÏËÖÍØÐpgÎÐÔËÌÍÖÐÏgiËـËcmÎgØ Ù‚ËgÔgËÑÐÏgpËÑÍÔqÍØÍÏÐgÖÐÔ ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕËÖÍË×ÐØËÙÚ

Õ Ö ’ »— • — • £ ’ ×Ü ‘ “™›§–”–—§’Ø”§Ü”¥”

ҥӑ’’Û™ › § ™ • ’ Ô ” ˜ ” • Ÿà–”’¹—§”ž

ratzc`cbc×ceËØÐgÔËfÐÎgËÑÍÔlÐÑÓÎÔqÐ ÑÍÔÕÐjÓÎËÏÍnÐÎÐËÖÍjÐjËmÍÎÍfÐÎÐÔÔqÐkËtÍ} äåæçèéêèëìíéîìëíï ÑgÔgÑÐÎÖÍjËqÐÔÕËÑÍÔqÍfgÐÖÐÔËwÐÏgØgjÐÏËÐØÐ ÕÓØÐÏgËqÐÔÕËjÍÎÒÐÎÓËgÐØÐpËrÍÎÐjÓÎÐÔËrÎÍ} ðãâëñçòóçðãæãðëâîïáçôçñõö÷øùúûçøóüóøúýþõÿçòóç0123úçòúüç4õþóÿúýü3úáâã ç ø÷ ùúóçÿõýúü2ô ÖÐwÍËÏÍØÐgÔËÎÍÕÓØÐÏgËmÍÎg–gÔÐÔËÐfÐØÐp ÏgfÍÔ˚rÍÎmÎÍϛËehˀÚË­ÐpÓÔËu®Ù¯ËjÍÔjÐÔÕ ÿõýúü2úüçøõü3õòóúþúüçøóü÷øúüç5õýúùþû1û1ù6çñõöú÷ûçóüóç7õøõýóüÿúûç4õÿõø7 øú4óû ÏÍÑÐÖgÔËjgfÐÖËjÍÎÖÍÔfÐØgÔqÐËmÍÎÍfÐÎÐÔ rÍÔÕÍÔfÐØgÐÔËfÐÔËrÍÔÕÐ{ÐÏÐÔËzgÔÓÑÐÔ 5õù÷øç5õý4óþú76ç8úùçóüóç5õý5õòúçòõü2úüç9õøþ1ÿçñ1ù1ç3úü2çø÷ùúóçøõùúþ÷þúüçúÿóÿüçò þúü ÑgÔÓÑÐÔËÒÍÎÐØÖphphØk˗hÔÏÍÖÓÍÔÏgËfÐÎg ÌÍÎÐØÖhphØËqÐÔÕËÒÐÎÓËfgjÐÔfÐjÐÔÕÐÔg 4õÿóòúþü3ú ç7õøõýóþ4úúüç4õ5ú2úóøúüúç3úü2çÿõýöúòóç7úòúç7õýÿõü2úûúüç çùúù÷çòóçú ñ1ù16 ØÐqÐÔÐÔËÖÐwÍËqÐÔÕËfgÏÍfgÐÖÐÔËÑgÔgÑÐÎÖÍj rÎÍÏgfÍÔË`Ì|ËÙËvÐÔÓÐÎgËu®ÙÚËØÐØÓk jÍÎÏÍÒÓjËÐfÐØÐpËÏÍÑÐÖgÔËÑÓfÐpÔqÐËÒÐÕg ÐØÐÑËrÍÎmÎÍÏËjÍÎÏÍÒÓjËfgÏÍÒÓjÖÐÔ ÏÍÑÓÐËÖÐØÐÔÕÐÔËÑÍÑmÍÎhØÍpËÑgÔÓÑÐÔ ÑgÔÓÑÐÔËÒÍÎÐØÖphphØiËÕhØhÔÕÐÔËc˚ÖÐfÐÎ ÒÍÎÖÐfÐÎËÐØÖhphØËÕhØhÔÕÐÔËcËÐjÐÓËÒÍÎÖÐfÐØ ÐØÖhphØËfgËÒÐ{Ðp˘ËmÍÎÏÍԛËiËÌ˚ÖÐfÐÎËÐØ} ÖhphØËÐÔjÐÎÐ˘Ë}Ëu®ËmÍÎÏÍԛËfÐÔËo˚ÖÐfÐÎ ÐØÖphphØËfgËÒÐ{Ðp˘ËmÍÎÏÍÔk ™zgÎÐÏËÕhØhÔÕÐÔËc˚ÖÐfÐÎËÐØÖhphØ ÐØÖhphØËÐÔjÐÎÐËu®}˜˜ËmÍÎÏÍԛËjgfÐÖËÒhØÍp —Æe`Çz`dËÑgÔÓÑÐÔËÒÍÎÐØÖhphØËfhÏgÏËÎÍÔfÐp ÔqÐkË`ÍØÐÑÐËrÍÑfÐËÑÍÔÕg–gÔÖÐÔËmÍÎÍfÐÎÐÔËgjÓi ÖÓÎÐÔÕËfÐÎg˘ËmÍÎÏÍԛËÏÍÑgÏÐØËÒgÎËgÔgØÐp fglÓÐØËfgËØhÖÐÏgËqÐÔÕËÒÍÎfÍÖÐjÐÔËfÍÔÕÐÔ ÏÍmÍÎjgËÒgÎËfÔÐËØÐgÔÔqÓÐËÖgÔgËjÍÔÕÐpËÑÍÔlÐÑÓÎËfg ÌÌrÆzËpÐÔqÐËÐÖÐÔËÑÍØÐÖÓÖÐÔËmÍÑÐÔjÐÓÐÔËÎÓ} qÐÔÕËÏÓØgjËfgÒÐjÐÏgiËÖÐÎÍÔÐËÑgÔgÑÐÎÖÍj jÍÑmÐjËgÒÐfÐpiËØÍÑÒÐÕÐËmÍÔfgfgÖÐÔËfÐÔ ÖÐØÐÔÕÐÔËÎÍÑÐlÐkË×ÐØËgjÓËÏÍÑÐÖgÔËÑÐÎÐÖËÏÍÑÍÔlÐÖ jgÔËjÍÎpÐfÐmËmÎhfÓÖËqÐÔÕËÏÓfÐpËÒÍÎÍfÐÎk ÑÍÔlÓÐØÔqÐkËrÐfÐpÐØiËÑÍÏÖgmÓÔËÖÐfÐÎÔqÐ ÎÓÑÐpËÏÐÖgjk˙­ÐmgËmÐfÐËÖÍÔqÐjÐÐÔÔqÐi ÑÓÔnÓØÔqÐËÑgÔgÑÐÎÖÍj}ÑgÔgÑÐÎÖÍjËÒÍÎlÍlÐÎgÔÕ ™—ÐÑgËmÐÔjÐÓËjÍÎÓÏËlÐÔÕÐÔËÏÐÑmÐgËÖÐfÐÎ ÐØÖhphØÔqÐËfgjÐÑÒÐpËÖÍjgÖÐËÏÓfÐpËfgÍfÐÎÖÐÔËÖÍ ÎÍÔfÐpiËÔÐÑÓÔËÖhÔÏÓÑÏgËfÐØÐÑËlÐÔÕÖÐ ÑgÔgÑÐÎÖÍjËmÍÔlÓÐØËÐØÖhphØËÕhØhÔÕÐÔËcËgÔg qÐÔÕËÑÍÔlÓÐØËmÎhfÓÖËgjÓËÏÍnÐÎÐËÒÍÒÐÏk mÐÔlÐÔÕËjÍjÐmËÑÍÑÒÐpÐqÐÖÐÔËjÓÒÓpiœËÓnÐm ÒÍÎÐfÐËjÐÖËlÐÓpËfÐÎgËÎÓÑÐpËgÒÐfÐpËfÐÔ —ÍmÐØÐËÌÐØÐgËÌÍÏÐÎËrÍÔÕÐ{ÐÏÐÔËÆÒÐjËfÐÔ mÐÏÐÎÐÔiËÐjÐÓËÐØÖhphØÔqÐËfgÕÐÔjgËfÍÔÕÐÔËÑÍjpÐ} zÐÖÐÔÐÔ˚ÌÌrÆz›Ëd|ËcÒfÓØËtÐpgÑËÑÍÔÕÐjÐÖÐÔi ÔhØ˚ÏmgÎjÓϛËqÐÔÕËÏÐÔÕÐjËjhÑgniœËÓnÐmËcÒfÓØ —ÍjÓÐËyÍÎÐÖÐÔËeÐÏghÔÐØËcÔjg}zgÎÐÏ˚yÍ} ÖÐÑmÓÏiœËÓnÐm˝gÖÐÔ˝gfqÐÏjÐÎgk ÔÐћËopÐmjÍÎËd|i˝gÖÐÔ˝gfqÐÏjÐÎgiËÒÍ} zÍÔÐÔÕÕÐmgËpÐØËgjÓiËÐÔÕÕhjÐ˗hÑgÏg mÍÎÍfÐÎÐÔËÑgÔÓÑÐÔËÒÍÎÐØÖhphØËmÐÒÎgÖÐÔËqÐÔÕ tÐpgÑËÖÍmÐfÐË­ÎgÒÓÔËvhÕlÐiË`ÍÔgÔ˚¯Êu›k fglÓÐØËfgËÑgÔgÑÐÎÖÍjËÑÍÑÐÔÕËjÍØÐpËÑÍØÐØÓg rÍÎÐjÓÎÐÔËrÎÍÏgfÍÔ˚rÍÎmÎÍϛËehˀÚË­ÐpÓÔ ËrtËd|ËdÏjgÐÔÐpË°cËÑÍÔÕÐjÐÖÐÔi ÒÍÎÐmÐË{ÐÖjÓËØÐØÓk mÍÎg–gÔÐÔËÌrÆzkËeÐÑÓÔiËÌÌrÆzËd| u®Ù¯ËjÍÔjÐÔÕËrÍÔÕÍÔfÐØgÐÔËfÐÔËrÍÔÕÐ{ÐÏÐÔ rÍÑÒÐjÐÏÐÔËmÍÎÍfÐÎÐÔËÒgÎËÑÐÓmÓÔ ÑgÎÐÏËÕhØhÔÕÐÔËcËØÐgÔÔqÐËgÔgËlÓÕÐËÏÍÑÐÖgÔ ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕ jgfÐÖËÑÍÑmÓÔqÐgËÖÍ{ÍÔÐÔÕÐÔ ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕËÖÍË×ÐØËÙÚ ÏÓØgjËÖÐÎÍÔÐËÒÍØÓÑËÐfÐËÎÍÕÓØÐÏgËqÐÔÕ ÖÍË×ÐØËÙÚ ÓÔjÓÖËÑÍÑÒÐjÐÏgËmÍÎÍfÐÎÐÔ}

./0123456780

@AHBCD EFG H IEG

`aÌce|c—ËفËÕÓÔÓÔÕËÐmgËfgËdÔfhÔÍÏgÐËÑÍÔÕÐØÐÑg mÍÔgÔÕÖÐjÐÔËÐÖjgÉgjÐÏËÉÓØÖÐÔgÖËfÐÔËfgÔqÐjÐÖÐÔËÒÍÎ} ÏjÐjÓÏË{ÐÏmÐfÐkËzÍÏÖgmÓÔËfÍÑgÖgÐÔiËÌÐfÐÔËeÐÏghÔÐØ rÍÔÐÔÕÕÓØÐÔÕÐÔËÌÍÔnÐÔÐ˚Ìer̛ËÑÍÑgÔjÐËÑÐÏqÐ} ÎÐÖÐjËjgfÐÖËmÐÔgÖk —ÍmÐØÐËrÓÏÐjËÐjÐËdÔwhÎÑÐÏgËfÐÔË×ÓÑÐÏËÌerÌ `ÓjhmhËrÓÎ{hËeÓÕÎhphËÑÍÔlÍØÐÏÖÐÔiËفËÕÓÔÓÔÕËÐmg qÐÔÕËÒÍÎÏjÐjÓÏË{ÐÏmÐfÐ˚ØÍÉÍØËdd›ËgÐØÐp˗ÍØÓfiËtÐÓÔÕi dÒÓiËbÍ{hjhÒgËrÍÎÍÑmÓÐÔiËdlÍÔiËyÐÑÖhÔhÎÐiË`hmÓjÐÔi `ÐÔÕÍÐÔÕÐmgiËrÐmÐÔfÐqÐÔiËgÍÔÕiË`ÍÓØÍ{ÐpËcÕÐÑi yÐÑÐØÐÑÐiËÌÎhÑhiË`ÍÑÍÎÓiË­ÐØÐÔÕiËcÔÐÖ˗ÎÐÖÐjÐÓi zÐÎÐmgiËÓÖhÔhiËfÐÔ˗ÍÎgÔngk zÍÔÓÎÓjË`ÓjhmhiËÑÐÖÔÐËfÐÎgËÏjÐjÓÏ˝ÐÏmÐfÐ ÐfÐØÐpËÐfÐËÖÍÔÐgÖÐÔËÐÖjgÉgjÐÏËfgËÐjÐÏËØÍÉÍØËÔhÎÑÐØi ÐmÐmÓÔËlÍÔgÏËÕÍlÐØÐËfgmÍÎpgjÓÔÕÖÐÔk˙­gfÐÖËÖÎgjgÏk zÐÏqÐÎÐÖÐjËfgpgÑÒÐÓËjgfÐÖËmÐÔgÖËfÐÔËnÍÑÐÏËfÍÔÕÐÔ pÐØËgÔgiœËjÐÔfÐÏË`ÓjhmhËfÐØÐÑËÎgØgÏÔqÐiË`ÍÔgÔ˚¯Êu›k ÇÔjÓÖËÑÍÔgÔfÐÖØÐÔlÓjgËÏjÐjÓÏ˝ÐÏmÐfÐËfgmÍÎØÓ} ÖÐÔËÏhÏgÐØgÏÐÏgiËÖÐlgÐÔËÒÐpÐqÐiËmÍÔÕÍnÍÖÐÔËÏÐÎÐÔÐi fÐÔËmgÖÍjËjÍÎÒÐjÐÏk `ÍØÐgÔËفËÕÓÔÓÔÕËjÐfgiËÐfÐËjgÕÐËÕÓÔÓÔÕËqÐÔÕ ÒÍÎÏjÐjÓÏË`gÐÕÐ˚ØÍÉÍØËddd›ËqÐgjÓ˗ÐÎÐÔÕÍjÐÔÕiËbhÖhÔ fÐÔËthÖÐjÍÔfÐkË`jÐjÓÏË`gÐÕÐËÐfÐØÐpËÏÍÑÓÐËfÐjÐ ÑÍÔÓÔlÓÖÖÐÔËÒÐp{ÐËÐÖjgÉgjÐÏËfÐmÐjËÏÍÕÍÎÐËÒÍÎØÐÔlÓj ÖÍËØÍjÓÏÐÔËÐjÐÓËÑÍÔÓlÓËmÐfÐËÖÍÐfÐÐÔËqÐÔÕËfÐmÐj ÑÍÔgÑÒÓØÖÐÔËÒÍÔnÐÔÐk˗hÔfgÏgÔqÐËÖÎgjgÏËÏÍpgÔÕÕÐ mÍÎØÓËÏhÏgÐØgÏÐÏgËfgË{gØÐqÐpËjÍÎÐÔnÐÑiËmÍÔqgÐmÐÔ ÏÐÎÐÔÐËfÐÎÓÎÐjiËÖhhÎfgÔÐÏgËpÐÎgÐÔiËfÐÔËmgÖÍjËmÍÔÓpk rÐfÐËfÐÏÐÎÔqÐiËÕÓÔÓÔÕÐmgËÒÍÎÏgwÐjËÏØh{ËgÔËÏÍji ÐÎjgÔqÐËjgfÐÖËÐÖÐÔËjgÒÐ}jgÒÐËÑÍØÍjÓÏkËcfÐËjÐÔfÐ} jÐÔfÐÔqÐËÏÍpgÔÕÕÐËÏjÐjÓÏËÕÓÔÓÔÕËmÓÔqÐËjÐpÐmÐÔ qÐgjÓËfÐÎgËÔhÎÑÐØËÖÍÑÓfgÐÔËÑÍÔlÐfgË{ÐÏmÐfÐiËÏgÐÕÐi fÐÔËÐ{ÐÏËÏÍÏÓÐgËÐÔnÐÑÐÔÔqÐkË`ÐÐjËgÔgiËfÐÎgËÙu€ ÕÓÔÓÔÕÐmgËÐÖjgwËfgËdÔfhÔÍÏgÐiËpÐÔqÐËÐfÐËÙËÕÓÔÓÔÕ ÒÍÎÏjÐjÓÏËc{ÐÏ˚ØÍÉÍØËdݛËqÐgjÓËyÓÔÓÔÕË`gÔÐÒÓÔÕËÏÍlÐÖ uÚËehÉÍÑÒÍÎËu®Ù¯k˚ÍÏЛ

žŸ ¡¢£¡¤¥¦¢§¥¨¡¢©Ÿª¡«¢£¬¨¥«

êâëíãñìíëåîãëâëî8ðëæ

9PK:NZ[:>:

—Æed`dËlÐØÐÔËfg˗hjÐË|hÕqÐÖÐÎjÐËu®ËmÍÎÏÍÔËfg ÐÔjÐÎÐÔqÐËÑÐÏÓÖËfÐØÐÑËÖÐjÍÕhÎgËÎÓÏÐÖkË×ÐØ jÍÎÏÍÒÓjËfgÏÍÒÐÒÖÐÔËÖÐÎÍÔÐËpÓlÐÔiËÏÍØÐgÔËlÓÕÐ fgmÍÎmÐÎÐpËfÍÔÕÐÔËÐfÐÔqÐËÕÐØgÐÔËqÐÔÕËgÖÓj ÑÍÎÓÏÐÖËÖhÔfgÏgËlÐØÐÔk ÆØÍpËÖÐÎÍÔÐËgjÓiËmÐfÐËjÐpÓÔËu®ÙÚËgÔÐÏ —gÑmÎÐÏ{gØ˗hjÐË|hÕqÐÖÐÎjÐËÑÍÔÕÐÔÕÕÐÎÖÐÔ fÐÔÐËÓÔjÓÖËmÍÑÍØgpÐÎÐÐÔËlÐØÐÔËÏÍÒÍÏÐÎËtm˘iÈ ÑgØgÐÎkËÐÔÐËjÍÎÏÍÒÓjËÑÍÎÓmÐÖÐÔËfÐÔÐËÓÏÓØÐÔ qÐÔÕËfgÑÐÏÓÖÐÔËÖÍËcrÌËu®ÙÚ˗hjÐË|hÕqÐÖÐÎjÐi qÐÔÕËÏÐÐjËgÔgËÑÐÏgpËfÐØÐÑËÍÉÐØÓÐÏgËyÓÒÍÎÔÓÎk —ÐÒgfËÌgÔÐËzÐÎÕÐi˝glÐqÐÔjhËÑÍÔqÍÒÓjÖÐÔ lÐØÐÔËqÐÔÕËÎÓÏÐÖËfgmÍÎmÐÎÐpËfÍÔÕÐÔËÐfÐÔqÐËÕÐØgÐÔ qÐÔÕËjgfÐÖËfgjÓjÓmËÏÍnÐÎÐËÏÍÑmÓÎÔÐkË`ÍpgÔÕÕÐ pÐØËjÍÎÏÍÒÓjËÏÍÑÐÖgÔËÑÍÑmÍÎmÐÎÐpËÖhÔfgÏgËlÐØÐÔ qÐÔÕËÐfÐËfg˗hjÐË|hÕqÐÖÐÎjÐk ™vÐØÐÔËqÐÔÕËÎÓÏÐÖËfgmÍÎmÐÎÐpËfÍÔÕÐÔËÐfÐÔqÐ ÕÐØgÐÔk˗gjÐËÒgÏÐËØgpÐjiËlÐØÐÔËqÐÔÕËjgfÐÖËÐfÐËÕÐØgÐÔ mÐÏjgËÐ{ÍjiœËÖÐjÐ˝glÐqÐÔjhiË`ÍÔgÔ˚¯Êu›k zÍÔÓÎÓj˝glÐqÐÔjhiËmÍÑÐfÐjÐÔËÒÍÖÐÏËÕÐØgÐÔ jgfÐÖËÏÐÑÐËfÍÔÕÐÔËÏjÎÓÖjÓÎËlÐØÐÔËqÐÔÕËØÐÑÐk `ÍpgÔÕÕÐËÑÍÑÒÓÐjËmÍÑÐfÐjÐÔËjgfÐÖËÒgÏÐ ÑÍÔqÐjÓËfÐÔËÑÍÔlÐfgÖÐÔËlÐØÐÔËÎÓÏÐÖiËÖÐÎÍÔÐËÏÐÐj pÓlÐÔËÐgÎËÑÐÏÓÖËfÐÔËÑÍÔÕgÖgÏËlÐØÐÔk˚fÔp›

± … Š ‚ ‡ ~‚ ² ³ ‡ ~… ´ µ „ ‚ ‡ ¶… · ¸ ² ‚ ² Ž¹™•º”•”’Û™š‘•¥”¢”•’»™›¼”•£’Ÿ™Ü”–‘¢”•’¥‘’œ‘§‘’œ™˜”–”•

ƒ$„ƒ(…)&'†‡ˆ%)½)C1<680=>?0<83-Q 8Š8,0.12Q868*0LL0+4J1/0.898Q06- *54,-/0-.5O0K1P85Q0-9-@0*-Q8/9J80<17 <1<45/802589:091:+3-83-0619:89 K52J8.<8P890619:890412/+<59-/83- <89:0<1968*8.-0414128*80Š82:80J89: Š82:80K52J8.<8P890.12/8-.0219;898 619:890*8280*1<-,-/0Q8/0.898QO0“82:1.7 619:890.1:830<19+,8/0*2+J1/0-.5@ *1<-968Q890:12489:05.8<80B+<*,1/3 9J80À142582-0-9-031,138-O0Ã8,506-,897 48Q/890.1,8Q0<19J-8*/890/58380Q57 B1*8.-Q890/103-3-031,8.89O0F8,0-.5059.5/ P5./890/+935,.83-0*54,-/059.5/091:+3-87 /5<O <19:8.83-0<59;5,9J80*19+,8/890Š827 3-0619:890Š82:8@•05;8*0B848:0‹6<-7 ”“8*-08680P5:80Š82:80J89:06-8<O :8031.1<*8.0.12Q868*0*2+J1/0J89:08/89 9-3.283-0Ä<5<0G-2+0Ä<5<0F5<830689 ‹680P5:80J89:0<83-Q0<1959::5041287 <19::53520¾O¿¿¿0<1.120*1231:-0,8Q89 C2+.+/+,0K1.680=>?@0C5P-0‹3.5.-068,8< *80413820:89.-025:-0J89:06-.8Š82/89@• J89:06-Q59-0Š82:80K52J8.<8P890-.5O 28*8.0/++26-983-041238<80B+<-3-0‹ .896839J8O K16-89J8@02589:091:+3-83-0-9-08/89 =CÂ=0=>?@0K19-90DLMNEO Ä9.5/0-.5@0C1<680<1<-,-Q0H+/53 6-Š5P56/89068,8<0419.5/0/+935,.83- F83-,091:+3-83-0-9-,8Q0J89:08/89 59.5/0<1<A8,-683-068.80/1*1<-,-/89 *54,-/031.1,8Q0*2+3130*1968.88903.8.53 <19P86-048:-890*12.-<489:890*19127 .898Q06-0K52J8.<8P89065,5O0K1484@0868 .898Q0K52J8.<8P8906-031,138-/890*868 4-.890>Å-90C19::598890Ã8Q890D>CÃE 414128*80.898Q0J89:03568Q06-Q59-0+,1Q 8/Q-20À142582-0N¿RÁO0C1<680P5:803568Q 59.5/0*2+J1/021A-.8,-383-0B+<*,1/3 *1Š82-308.85*590+289:0J89:04124168 <19J16-8/89089::82890Â*0N¿¿0P5:8 B1*8.-Q89O0‰13/-061<-/-89@0C5P-041,5< 619:890*1<1:89:0Q8/9J8O0G14128*8 59.5/0<1,89P5./890*2+313031,8<80N¿RÁO 4-380<1<*12/-28/89048:8-<8980<87 ”K88.0-9-0/8<-0<83-Q0*1968.889 35/890Š82:8068,8<0*2+3130/+935,.83ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕËÖÍË×ÐØËÙÚ

¡”˜™£’Û™›™šÜ—”•ÝŸÛޒÞߒ¦”•¥”’¦”•£”•‘’Ÿà•–›”ž’Ûà˜‘–‘ž

!" ¨©ª«¬­®¯°±®­²³°®³´´²µ®°­©´¶·­®µ¶¸°¹±®­©´º°»©¼©¬»«®³ ½®¼¶°¾¿À°·©»®Á®µ°Â©¼Á²¬¶µ¬©³°¬©³´®Ã®­°·©ª«¬­®¯°¶·«Ä ½¶°®³µ®¼®³Å®°®½®­®¯°Æ®¬¶³®³°Ç©·©¯®µ®³°È®·¶²³®­ ¹ÆÇȺİÁ©·©µ®¼®®³°´©³½©¼Ä°®Á·©·°¶³¸²¼¬®·¶°¬©¼®µ® µ©¼¯®½®»°­®Å®³®³°»«Â­¶ÁÄ°½®³°·©Â®´®¶³Å®É

#$%&'(#)*+,-.-/0.123145.06-7 Q19.-/890/+9H,-/@0*19;1:8Q89 .8968.89:89-0*8280;8,1:0*121<7 6890*19-968/890.12Q868*0.-97 *5890682-0.-8*068*-,06-0=>?@ 68/0*-68980/+25*3-@0312.80<19:7 <5,8-0682-0/11<*8.0/845*8.19@ 8.83-0/1<-3/-98906890/1.-<7 /+.8@0*2+A-93-@0<85*590*538. *89:8903+3-8,O0B+<-.<190.12317 619:890B+8,-3-0C121<*5890>97 45.0<121/80.1/19031.1,8Q0<19:7 80DBC>E06-0F+.1,0G-H8@0I8,89 -/5.-031<-982031P8/0K84.50DRMNE áâãäåæçèéêèëìæãáãçäë0åçãæíâëîâãñáë 6+913èëæèãçôçñõö÷øùúûçÙúù1üçùõ2ó4ùúÿóÚçÛÙúùõ2Üçíã0ç4õòúü2 C12-9.-30B1<1261/889@0?+:J87 6-0.1<*8.0J89:038<8O K1,8-90<19:5*8J8/890*17 øõüúüòúÿúü2úüúüóçþ1øóÿøõüçþ1üÿýúþç71ùóÿóþç7úýú /82.8@0K19-90DLMNEO Ùúùõ2ç7õýõø7÷úüçíã0çòõü2úüçî9ãçíã0çòóç81ÿõùçäóÚú C8280;8,1:0.123145.0<19:7 9-9:/8.890/131P8Q.128890/85< 0123úþúýÿú çñõüóüçÛì Ü6ç8úùçÿõý4õ5÷ÿçøõý÷7úþúüç÷7ú3ú 89:/8.0-357-35068,8<0.5P5Q *121<*589@0*8280;8,1:0P5:8 øõüõþúüç7úýúçÙúùõ2ç7õýõø7÷úüçú2úýçþ1ü4ó4ÿõü 4-689:@0J8-.50/131Q8.89@0*196-7 412.1/860<1<*1248-/-0/+96-3øõø7õýö÷úü2þúüçüú4ó5çøú43úýúþúÿç4õÿõùúûçÿõý7óùóû 6-/89@0*1,8J89890*54,-/@089:7 :82890213*+93-H0:19612@0<19:7 4õ5ú2úóçúü221ÿúçùõ2ó4ùúÿóÚ6 ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕËÖÍË×ÐØËÙÚ


GEHIFIJI @ABCDBEF

KLMNKNOPNQLOROSLTUVNUWOXYZR

012356173389123 98 3 31 9 3 933535612 373 1 39 3 93873 3 33 389123 98 3 31 9383599 1 3313 361 9 3 61 3 831 3 2313 13 1 31 6 31 91 318 91313 98 3 31173

93 3138 618!3996389123 98 3 312 63 "089123 98 3 3101233 312 63 2 6 8!33 1 "

[\ ] \ ^ _` a bcd `ef \ g h ‰rqwxw

‰yxz€r€|o‘u‚pwoŠml}Š‰lo†uwxonuxzz€tux

KŒŒÇ ÇKǍÇÄ»Ê=¿Ä¿=ÁÉÄÅǎ<ÇÄÅɽÀÉÈɐ

ijklmlnopqrqsotuvwruxopyzqu{uxovyr|ywru} xzux~otysuzu~ovyr€|uuuxolx‚u~o‚ux ƒu‚qtuo„q{q…yxo†yvwr{yrosytut€qo„q{q…yxo‡w€r} xutq|soˆurquxo‰uzqoŠrq€xo‡wzƒu‹oiyr{upux Œw{wopyzqu{uxo‚uxoŒw{wo‚qrqovyx€tq|ou{u€ vyxuxzz€xzƒuuotuvwrux‹omqrqsopy {rq€xƒwzƒuŽzsuqt‹wsou{u€o{rq€xƒwzƒuoŽ uww‹ws‹

‹K

¤¥ ¦§ ¨© ª«¬­ ª®¬© «¯° ¨±²³ ¨´¨© µ¶ ° ¥ ³ © ·¯¸ ¦¥ ‰‘njjmlnno€{usuou‚utuouptupo‚uxopurup{yr‹ Šml}Š‰lom€twxvrwzw‹oyx€r€{o‘‚q~o€|{u‚…" mutu€ovyx‚q‚qpuxouxzosys€u{oyr‚u|o‚ux {yrusvqto|€‚uouxupo‚qo|ypwtu}|ypwtu‹ nqtuq}xqtuqouzusuo|uxzu{ovyx{qxzo€x{€p ‚q{uxuspux‹omurup{yrouxupoƒ€zuour€|o|ytut€ ‚qqxu‹o‰€{€|puxovyxzur€o€r€po‚uxoyx{yxzq syrypuo‚yxzuxoŠml}Š‰l‹ ˆuto{yr|y€{o‚q|usvuqpuxo‘€vu{qom€twxvrwzw~ ‚roˆoˆu|{wour‚wwoiv#m$o|uu{osysyrqpux vysqxuuxovu‚uo€|‚uoŠml}Š‰louxzo‚qzytur ‘u‚pwoŠml}Š‰lomu€vu{yxom€twxvrwzwo‚qoy‚€xz muuou{y|~oqxzz€o#¹"¹$‹ FŠu€xovwtq{qposysyu|puxo‚urqovyxzur€ ‚yswpru|qouxqovqrw‹oyxyru|qour€|o‚qyx{yxzq uptupo‚uxosyx{utxuouzuro{upor€|up‹oiys€uoqxq uzuroxux{qoƒqpuosyxƒu‚qovyƒuu{oƒuxzuxouxu vux‚uqovwtq{qpo{€p€o|uru~oxzyry|o‚uxoxtyp€} {q|~Gopu{uxu‹ iysyx{uruomyvutuomux{wromysyxuzom€twx} vrwzw~or|oˆo‘‚qo€xuuxo‰‚j~oyruruvouzur vy|yr{uos€|‚uo‚uvu{oyrvyruxoup{qŒo‚ux sysyrqpuxopwx{rq€|qovw|q{qŒovu‚uopysuƒ€ux

€|{u‚…uoŠml}Š‰lour€|o‚q‚€p€xzo‚uxo‚qyrqpux uvry|qu|qovw|q{qŒopuryxuo{ytuosyupuŒpux up{€xuo€x{€posyxzytwtuouxup}uxupo‚utus su|uopyysu|uxo#zwt‚yxouzy$‹ iy‚uxzpuxoˆolrqŒqxoˆuŒq‚…oi‰‚~omy{€uos€s ‘u‚pwoqtuuojosyxyzu|pux~ouuos€|‚u u‚utuousuxuowrzuxq|u|q‹o‘u‚pwouyru m€twxvrwzwouxzovyr{usuoputqosyxzzyturos€|‚u |y{ytuos€|qtoyyruvuo€tuxotut€‹ |{u‚…"€|{u‚…uoŠ‰loq{€o{upovyrxuovyx|q€x~ |yxux{qu|uoq|{qJusuo‚utusozyrupuxo‚upu‹oq m€twxvrwzw~oŠ‰lolto€p|qx~o‘€x‚yr~o‘uxurux~ ut€royru|qto{yrvqtqosyxƒu‚qoŠ‰lovyrwx{wux ‚qoj‹oŠyrxu{uo‚qo‚uyruo{yrvyxqtou‚uoŠ‰louxz uz€|ovyxzytwtuux"suxuzysyxo‚uxovry|{u|q} xu‹oiyswzuoupuxosyx€turopyoŠ‰l}Š‰louxzotuqx‹ ‘yrpuq{os€|‚uoqxq~oˆouqo‡usqtoilzo‰‚~ my{€uos€so‘u‚pwoŠml}Š‰lom€twxvrwzw syxzu{upuxouuosux€|quoq{€osysv€xuqo{qzu up{€~oupxqosu|uotut€~o|uu{oqxqo‚uxosu|uoupux ‚u{uxz‹o#’$

#$%&%'()&%*$. 923 / 61!8!3"0 61!8!3/83 "0 61!8!3/73"" 0123!683 39186618 1 32 9951.23456647843 369:9.28;87<878;8;" +,-%'. 618!33319129 3962 31=63> 33 6?12 6631> 3873 3 3"

’“”•–•—˜™š›•”˜œš›•˜“™žšŸ–“”˜™š ¡¢£

MNOPQNRSTãÚÛËÌÖÒÐÛËÞÌÚÙÒÌÐÌÖ ÔÙÖÌËÙÍáÒÐÏÛÌÑÙíÒÔÌÖÒÐâËÕÖÙÐÌÑÙíÒÍÛÏÑÌ ÓÌÏÌÒÓÛÍÛÏÑÌÒËÛÚÙÓÕÑÙÒÑÛÍÑÒÑÛÏÑÕÚÙÍÒÎÌÖÜ ËÛÖÎÛÚÛÖÜÜÌÏÌÐÌÖÒæÛËÙÚÙÝÌÖÒèÙËÌÍ ËÛÖÜÕÌÍÌÙÒÞÌÝÌÍÌÒÌÍÙÖÜÒËÙÖÙËÌÚ ËÛÖìÌÐÕÓÒÓÙÚÙÝÌÖÒÜÌÖÔÌÒÔÌÖÒÙÍÙÌÖ èÙÌàÛÖÜÒãÚÛËÌÖÒÕÖÑÕÐÒÑÌÝÕÖÒ/ñ03ÒÙÖÙ× ÞÌÝÌÍÌÒçÖÜÜÏÙÍ× ÍÙÖÜÐÌÑÒÑÛÖÑÌÖÜÒÓÛÖÜÛÑÌÝÕÌÖÒÓÌÏÙüÙß æÛÖÎÛÚÛÖÜÜÌÏÌÌÖÒÎÌÖÜÒÐÛÑÙÜÌÒÐÌÚÙÖÎÌ æÛÍÛÏÑÌÒËÛÖÜÙÍÙÒíâÏËÕÚÙÏÒÓÛÖÔÌíß ÍÌÑÌÒÔÌÖÒÐÛÞÕÔÌÎÌÌÖÒéâÜÎÌÐÌÏÑÌá ÙÖÙÒÍÛìÌÏÌÒÑÛÐÖÙÍÒÌÐÌÖÒÔÙÚÌÐÕÐÌÖÒâÚÛÝ ÑÌÏÌÖáÒËÛÖÎÛÏÌÝÐÌÖÒÔÕÌÒÚÛËÞÌÏÒÓÌÍÒíâß ÐÝÕÍÕÍÖÎÌÒãÚÛËÌÖáÒüÌüÌÖìÌÏÌÒËÛß çÐÌÑÌÖÒèÙËÌÍÒèÙÌàÛÖÜÒãÚÛËÌÖÒ(çèèã) ÑâÒÞÛÏüÌÏÖÌÒÕÐÕÏÌÖÒ3ÒVÒ2áÒíâÑâÒö.ú-ù+W* ÖÜÛÖÌÙÒÓÌÏÙüÙÍÌÑÌáÒÐÛÞÕÔÌÎÌÌÖÒïÌüÌá ÞÛÐÛÏàÌÒÍÌËÌÒÔÛÖÜÌÖÒèÙÖÌÍÒåÛÞÕß ÔÌÖÒÍÛÚÕÏÕÝÒÞÌÔÌÖÒÑÛÏÞÌÏÕÒÔÛÖÜÌÖÒXõö÷+ ÙÖÑÛÚÛàÛÖÍÙÌáÒÓÛÖÜÛÑÌÝÕÌÖÒÕËÕËáÒ*WX+ ÔÌÎÌÌÖÒÔÌÖÒæÌÏÙüÙÍÌÑÌÒåÌÞÕÓÌÑÛÖ 8ôúW7ûøÓÕÑÙÝáÒíâÑâÐâÓÙÒå4æÒÔÌÖÒå4Øá .,öø-*ùõ÷,78]øÔÌÖÒÕÖàÕÐÒÞÌÐÌÑ× ãÚÛËÌÖ× íâÑâÐâÓÙÒÙàÌ?ÌÝÒãØþAÒÍÛÔÛÏÌàÌÑáÒËÛÖÜß åÛÓÌÚÌÒèÙÖÌÍÒåÛÞÕÔÌÎÌÌÖÒÔÌÖ åÛÓÌÚÌÒ0ÙÔÌÖÜÒæÛËÌÍÌÏÌÖÒæÌÏÙß ÙÍÙÒíâÏËÕÚÙÏÒÎÌÖÜÒÔÙÍÛÔÙÌÐÌÖÒÌÑÌÕÒÔÌß æÌÏÙüÙÍÌÑÌÒåÌÞÕÓÌÑÛÖÒãÚÛËÌÖáÒþÎÕ üÙÍÌÑÌÒèÙÖÌÍÒåÛÞÕÔÌÎÌÌÖÒÔÌÖÒæÌÏÙß ÓÌÑÒÔÙßûúY7.úõûøÔÙÒ4üÙÑÑÛÏÒZÔÙËàÛÖÜÍÚÛËÌÖ× 9ÌÐÍËÙÔÛüÙÒËÛÖàÛÚÌÍÐÌÖÒÞÌÝüÌÒÓÛß üÙÍÌÑÌÒåÌÞÕÓÌÑÛÖÒãÚÛËÌÖáÒÿÕÏÝÌÔÙÎÌÑÙ æÛÖÔÌíÑÌÏÌÖÒÔÙÞÕÐÌÒËÕÚÌÙÒÑÌÖÜÜÌÚÒð ËÙÚÙÝÌÖÒèÙËÌÍÒèÙÌàÛÖÜÒãÚÛËÌÖÒËÛÏÕß æÌÑËÙÖÙÖÜÍÙÝÒËÛÖÛÏÌÖÜÐÌÖáÒæÛËÙÚÙÝÌÖ [ÛÞÏÕÌÏÙÒ/ñ03ÒÔÛÖÜÌÖÒÞÙÌÎÌÒÍÛÞÛÍÌÏÒýÓ ÓÌÐÌÖÒÕÓÌÎÌÒÎÌÖÜÒÍÑÏÌÑÛÜÙÍÒÔÌÚÌË èÙËÌÍÒèÙÌàÛÖÜÒãÚÛËÌÖÒ/ñ03ÒÔÙÍÛÚÛÖÜß 1ñÒÏÙÞÕ×ÒæÛÖÔÌíÑÌÏÌÖÒÔÌÓÌÑÒÔÙÚÌÐÕÐÌÖÒÔÙ ËÛÖÔÙÔÙÐÒÜÛÖÛÏÌÍÙÒËÕÔÌÒÍÛìÌÏÌÒÔÙÖÙ ÜÌÏÌÐÌÖÒÕÖÑÕÐÒËÛÖìÌÏÙÒÓâÑÛÖÍÙÒÜÛÖÛß èÙÖÌÍÒåÛÞÕÔÌÎÌÌÖÒÔÌÖÒæÌÏÙüÙÍÌÑÌ ÕÖÑÕÐÒËÛÖàÌÔÙÒÜÛÖÛÏÌÍÙÒÎÌÖÜÒËÛËÙÚÙÐÙ ÏÌÍÙÒËÕÔÌÒÎÌÖÜÒËÌËÓÕÒËÛÖÜÛËÞÌÖ åÌÞÕÓÌÑÛÖÒãÚÛËÌÖáÒïÌÚÌÖÒåý4ÒæÏÙÖÜÜâß ÐÛÍÌÔÌÏÌÖÒÔÌÖÒÐÛÑÌÝÌÖÌÖÒÞÕÔÌÎÌ 'ÙÍÙÒÍÛÞÌÜÌÙÒÔÕÑÌÒÞÕÔÌÎÌÒÔÌÖÒÓÌÏÙüÙÍÌÑÌ ÔÙÖÙÖÜÏÌÑÒ0ðáÒ0ÛÏÌÖáÒ4ÏÙÔÌÔÙáÒãÚÛËÌÖá ÎÌÖÜÒÑÙÖÜÜÙ×ÒèÙËÌÍÒèÙÌàÛÖÜÒãÚÛËÌÖ ÞÌÜÙÒåÌÞÕÓÌÑÛÖÒãÚÛËÌÖÒÓÌÔÌÒÐÝÕß ÑÛÚÛÓâÖÒ(ñ/U3)Ò@2\20ðÒÓÌÔÌÒàÌËÒÐÛÏàÌ ÔÙÝÌÏÌÓÐÌÖÒÞÙÍÌÒËÛÖàÌÔÙÒËâÑÙ'ÌÑâÏÒÔÌÖ ÍÕÍÖÎÌÒÔÌÖÒèçéÒÓÌÔÌÒÕËÕËÖÎÌ× ãÛÖÙÖÒßÒïÕËÌÑÒÓÕÐÕÚÒñ@×ññÒßÒ01×ññÒäç0× ÑÛÚÌÔÌÖÒÞÌÜÙÒÜÛÖÛÏÌÍÙÒËÕÔÌÒÔÌÖÒÐÛÞÛÏß ãÎÌÏÌÑÒÎÌÖÜÒÝÌÏÕÍÒÔÙÓÛÖÕÝÙÒÓÌÏÌ çÖíâÏËÌÍÙÒÚÛÞÙÝÒÚÌÖàÕÑÒÞÙÍÌÒËÛÖÜÝÕÞÕÖÜÙ ÌÔÌÌÖÖÎÌÒÍÛÞÌÜÌÙÒÍÌÚÌÝÒÍÌÑÕÒÙÐâÖ ÓÛÍÛÏÑÌÒæÛËÙÚÙÝÌÖÒèÙËÌÍÒèÙÌàÛÖÜÒ1ÙÚÙÐ èÙËÌÍÒþÖÙÖÔÙÑÌÒ(ñ@U@ßð\2\ß/Uðñ)ÒÔÌÖ ÍÕËÞÛÏÒÔÌÎÌÒËÌÖÕÍÙÌÒÎÌÖÜÒÞÛÏÞÕÔÌÎÌá ãÚÛËÌÖÒ/ñ03ÒÌÖÑÌÏÌÒÚÌÙÖÒäÿçÒÕÍÙÌÒ0UÒß èÙËÌÍÒ0ÙÚÚÎÒ(ñ@1Uß3U\Uß\2\2)× ÞÛÏÐÌÏÌÐÑÛÏáÒìÛÏÔÌÍáÒÐÏÛÌÑÙíÒÔÌÖáÒÞÛÏß /3ÒÑÌÝÕÖáÒÞÛÚÕËÒËÛÖÙÐÌÝáÒÞÛÏÌÑÒÔÌÖ èÌÚÌËÒÍÛÚÛÐÍÙÒÑÛÏÍÛÞÕÑÒÌÐÌÖÒÔÙÑÛÖÑÕß üÌüÌÍÌÖÒÚÕÌÍ× ÑÙÖÜÜÙÒÞÌÔÌÖÒÓÏâÓâÏÍÙâÖÌÚÒÔÛÖÜÌÖ ÐÌÖÒÓÛËÛÖÌÖÜÒÚÙËÌÒÞÛÍÌÏáÒÎÌÙÑÕÒèÙËÌÍ îèÙÝÌÏÌÓÐÌÖÒÓÕÚÌÒËÛÏÛÐÌÒËÌËÓÕ ÑÙÖÜÜÙÒÞÌÔÌÖÒËÙÖÙËÌÚÒ021ÒìËÒÕÖÑÕÐ èÙÌàÛÖÜÒãÚÛËÌÖÒ/ñ03áÒäÌÐÙÚÒçáÒäÌÐÙÚÒççá ËÛÖÜÛÔÛÓÌÖÐÌÖÒàÌÑÙÒÔÙÏÙÒÞÕÔÌÎÌÒÚâÐÌÚ èÙËÌÍÒÔÌÖÒ02ñÒìËÒÕÖÑÕÐÒèÙÌàÛÖÜ× êÌÏÌÓÌÖÒçÒÔÌÖÒêÌÏÌÓÌÖÒççÒÍÛÏÑÌÒæÛËÛß ÍÛÏÑÌÒËÛÖÔÕÐÕÖÜÒÐÛËÌàÕÌÖÒåÌÞÕÓÌÑÛÖ ãÛÚÌÙÖÒÙÑÕÒàÕÜÌÒÍÛÝÌÑÒàÌÍËÌÖÙÒÔÌÖ ÖÌÖÜÒþÑÏÙÞÕÑÙíÒÚÌÙÖÖÎÌÒËÛÚÙÓÕÑÙÒèÙËÌÍ ãÚÛËÌÖáÒÐÝÕÍÕÍÖÎÌÒÔÙÒÞÙÔÌÖÜÒÐÛÞÕß ÏâÝÌÖÙáÒÓÛÍÛÏÑÌÒàÕÜÌÒÝÌÏÕÍÒËÛËÙÚÙÐÙ èÙÌàÛÖÜÒ[Ì'âÏÙÑÒÔÌÖÒæÛÏÍÌÝÌÞÌÑÌÖ× ÔÌÎÌÌÖÒÔÌÖÒÓÌÏÙüÙÍÌÑÌáòÒÐÌÑÌÖÎÌÒÓÌÔÌ ÐÛÓÏÙÞÌÔÙÌÖÒËÛÖÌÏÙÐáÒÞÛÏÓÏÛÍÑÌÍÙá ãÛìÌÏÌÒÏÙÖìÙáÒÍÛÚÛÐÍÙÒÎÌÖÜÒÝÌÏÕÍÒÔÙÚÌÚÕÙ ãÛÖÙÖÒ(ðA/)×Ò2C98

^_`ab_cde_fgh z{|}~{€}‚ƒ}„€…†‡{ˆ{~{ i_bj_dkgfl_dkmn iohafadpadqbgrro

uSTvMSw(ÍÎÙ?ÎÜÙÕËÒÌÏâËÌÑÙß ÔÙÌÖÒÚÌÝÙÏÒÌÓÌÒÎÌÖÜÒÔÙÍÛÞÕÑÒÍÛÞÌß ìÕË)ÒÎÌÖÜÒËÛÏÕÓÌÐÌÖÒÑÕËÞÕÝÌÖ ÜÌÙÒÐâÚâÖÙÌÚÙÍËÛ×ÒÿÌÏÌÍÙÒÍÛàÌÏÌÝ ÙÖÙÒÌÍÚÙÒÿÕÍÌÖÑÌÏÌáÒÔÌÖÒÝÌÖÎÌÒÞÙß ÙÖÙÒÎÌÖÜÒÔÙÏÛÍÓâÖÍÒxÖÜÒêÌÏÎ ÍÌÒÑÕËÞÕÝÒÔÌÖÒÞÛÏÐÛËÞÌÖÜÒÞÌÙÐ äÌÝÎÕÒÔÌÚÌËÒÐÌÏÎÌßÐÌÏÎÌÒÖÌÖÑÙ× ãÛÔÌÖÜÐÌÖáÒþÖÔÎÒãÛÖâÒþàÙá ÔÙÒÖÛÜÛÏÙÒÐÙÑÌáÒìâÞÌÒÔÙÝÌÔÙÏÐÌÖ stNÒåâÚÛÍÛÒèÛÒ0ÏÙÑÑâÒÌÐÌÖÒËÛÖÎÛÚÛÖÜß ÔÌÚÌËÒÐÌÏÎÌÒÍÛÖÙÒÏÕÓÌÒÔÌÖÒíâÑâß ÍÛÖÙËÌÖÒËÕÔÌÒÎÌÖÜÒàÕÜÌÒÍÌÚÌÝ ÜÌÏÌÐÌÖÒÓÌËÛÏÌÖÒÌÑÌÕÒÛÐÍÓâÒÝÌÍÙÚÒÐÌÏÎÌ ÜÏÌíÙÒâÚÛÝÒÔÕÌÒâÏÌÖÜÒÍÛÖÙËÌÖáÒxÖÜ ÍÌÑÕÒÌüÌÐÒ4ÙËÒ5ÐÍÓÛÔÙÍÙÒ1ÛÖÜß ÍÛÖÙÒÍÙÍüÌßÍÙÍüÌÖÎÌÒÓÌÔÌÒãÛÚÌÍÌÒ(3A/) êÌÏÎÒäÌÝÎÕÒÔÌÖÒþÖÔÎÒãÛÖâÒþàÙ× ÐÛÝÒ(ÍÛÞÕÌÝÒÛÐÍÓÛÔÙÍÙÒÐÛÒàÌÖÑÕÖÜ ÝÙÖÜÜÌÒýÌÞÕÒ(1A/)×ÒèÌÚÌËÒÐÛÜÙÌÑÌÖÒÙÖÙáÒÚÛÞÙÝ xÖÜÒêÌÏÎÒäÌÝÎÕÒÌÐÌÖ ËÕÌÍÌÚÒìÛÖÜÐÛÝ)ÒÓÌÔÌÒãÛÓÑÛËÞÛÏ ÔÌÏÙÒ0ññÒÞÛÖÔÌÒÍÛÖÙÒÌÐÌÖÒÔÙÓÌËÛÏÐÌÖ× /ñ0ðÒÚÌÚÕáÒÌÐÌÖÒËÛÖÎÌàÙÐÌÖ ËÛÖÜÝÌÔÙÏÐÌÖÒÖÌÏÌÍÙÒÍÛàÌÏÌÝ 0ÛÖÔÌßÞÛÖÔÌÒÍÛÖÙÒÎÌÖÜÒÔÙÓÌËÛÏÐÌÖÒÌÔÌÚÌÝ ÓÌÖàÌÖÜÒìÛÖÜÐÛÝÒÖÕÍÌÖÑÌÏÌ ÐâÖÔÙÍÙÒÐÛÐÙÖÙÌÖÒìÛÖÜÐÛ݉ ÐÌÏÎÌÒÍÙÍüÌÒÍÛÚÌËÌÒËÛÖàÌÚÌÖÙÒÛÐÍÐÕÏÍÙÒÔÙ ÔÌÚÌËÒÞÛÖÑÕÐÒÐÌÏÎÌÒÍÛÖÙ×Ò1ÛÖÜß ÞÌÜÌÙËÌÖÌÒÐâËâÔÙÑÌÍÒÙÖÙ ÍÛÖÑÏÌßÍÛÖÑÏÌÒÐÛÏÌàÙÖÌÖÒÍÛÖÙÒÔÌÖÒÞÕÔÌÎÌÒÔÙ ÐÛÝÒÞÛÏÍÌËÌÒÓÌÚÌáÒËÛÏÕÓÌÐÌÖ ÍÛÐÌÏÌÖÜáÒÔÌÏÙÒÍÛÜÙÒÞÕÔÙÔÌÎÌá éâÜÎÌÐÌÏÑÌ× ÓÌÍÌÏáÒÔÌÖÒÓÛÖÜÌÏÕÝÒÐÛÓÌÔÌ ÔÕÌÒÐâËâÔÙÑÌÍÒÓÛÖÑÙÖÜÒÎÌÖÜ æÌËÛÏÌÖÒÙÖÙÒÌÐÌÖÒÔÙÍÛÚÛÖÜÜÌÏÌÐÌÖÒÔÙ ËÛËÞÕÌÑÒÓÌÏÌÒÓÛÑÕÌÚÌÖÜÒ5ÏâÓÌ ÐÛÝÙÔÕÓÌÖÒËÌÍÎÌÏÌÐÌъÒÔÌÚÌË 9ÌÓÌÖÜÌÖÒ4ÛÖÙÍÒçÖÔââÏÒãØþÒåâÚÛÍÛÒèÛ ÍÛÓÛÏÑÙÒ1ÏÙÍÑÝâÓÛÏÒ1âÚâËÞÕÍá ÐÌÏÎÌßÐÌÏÎÌÖÎÌ×ÒæÌËÛÏÌÖ 0ÏÙÑÑâ×ÒæÌÔÌÒãÛÚÌÍÌÒ(3A/)áÒÓÌËÛÏÌÖÒÌÐÌÖ ÔÙÍÛÚÛÖÜÜÌÏÌÐÌÖÒÔÙÒåÚÙÖÙÐÒåâÓÙá yÌÍìâÒÔÌÒëÌËËÌáÒ[ÛÏÖÌÖÔâ ÔÙ Þ ÕÐ Ì Ò ËÕÚ Ì Ù Ò ÓÕÐ ÕÚ Ò 0 0 × ñ ñ Ò Ý Ù Ö Ü Ü Ì Ò 0 @ × ñ ñ á ïÌÚÌÖÒþííÌÖÔÙAëÛàÌÎÌÖáÒÞÛÚÌÐÌÖÜ ØÌ Ü Û Ú Ú Ì Ö á Ò ã Ù Ï Ò [ Ï Ì Ö ì Ù Í Ò èÏ Ì Ð Û á ius€xzuxoˆuto¹º ÍÛËÛÖÑÌÏÌÒÓÌÔÌÒýÌÞÕÒ(1A/)ÒÓÌËÛÏÌÖÒÌÐÌÖ 1âÏÖÛÚÙÍÒÔÛÒêâÕÑËÌÖÒÞÛÏÕÍÌÝÌ 40Ò4âÜÌËÌÍáÒéâÜÎÌÐÌÏÑÌáÒËÕÚÌÙ ËÛÖìÌÓÌÙÒÍÛÞÕÌÝÒÐÛÓÕÚÌÕÌÖÒÔÙ ð0ÒïÌÖÕÌÏÙÒ/ñ03ÒÍÌËÓÌÙÒ1Ò[Ûß ãÏÙÒ5ÔÙÌÍÑÕÑÙáÒåÛÓÌÚÌÒèÙß ÎÌÖÜÒËÛÖÎÛÔÙÌÐÌÖÒíÌÍÙÚÙÑÌÍ ÑâÐâÒËâÔÛÏÖÒÑÛÏÍÛÞÕÑ×ÒþÓÌß ÔÙÞÕÐÌÒËÕÚÌÙÒÓÕÐÕÚÒ03×ññÒÝÙÖÜÜÌÒ0\×ññ× 4ÙËÕÏÒ(4ÝÛÒãÓÙìÛÒçÍÚÌÖÔ)áÒÐÛËÕß ÞÏÕÌÏÙÒ/ñ03×Ò2C98 ÖÌÍÒæÛÏÙ?ÙÖÌÖÒåÌÞÕÓÌÑÛÖ ÍÛÓÛÏÑÙÒÐÌíÛ×ÒåÌÏÛÖÌÒÓÌÍÑÙ ÐÌÝÒÑÛÏÜâÚâÖÜÒËÙÖÙËÌÏÐÛÑ æÌËÛÏÌÖÒÙÖÙÒÔÙÞÕÐÌÒÕÖÑÕÐÒÕËÕË×Ò2C98 0ÌÖÑÕÚÒËÛÖàÛÚÌÍÐÌÖáÒÏÛÜÕÚÌß Ù?ÙÖÖÎÌÒÙÑÕÒÝÌÖÎÌÒÕÖÑÕÐÒËÙß ÌÑÌÕÒÏÛÍÑâÏÌÖáòÒÕìÌÓÒãÚÌËÛÑ× ius€xzuxoˆuto¹º ÍÙÒËÛÖÜÛÖÌÙÒËÙÖÙËÌÏÐÛÑÒÞÛÏß ÖÙËÌÏÐÛÑÒÍÌàÌáòÒÐÌÑÌÒ1ÝÌÖÜ× èÌÑÌÒèÙÓÛÏÙÖÔÌÜÐâÓÒãÚÛß ÐâÖÍÛÓÒÐÌíÛÒÙÖÙÒÞÛÚÕËÒÔÙÌÑÕÏ ãÛÚÌËÌÒÙÖÙÒÓÛÏÌÑÕÏÌÖ ËÌÖÒËÛÖÎÛÞÕÑÒÞÌÝüÌÒçÖÔâß kyqotuxƒ€{o€|€Œosyxzu{u} uxupos€‚uo‚qo‚uyruo{yr|y€{‹ ltŒusur{oƒ€zuosyxuurpuxovrw} F‡u‚qoqxqo|utuo|{ru{yzqoq|xq| ÔÌÚÌËÒæÛÏÌÑÕÏÌÖÒèÌÛÏÌÝ ÎÌÖÜÒËÛÖÜÌÑÕÏÒÐÛÞÛÏÌÔÌÌÖ ËÌÏÛÑÒæâÙÖÑÒÔÙÒïÌÚÌÖÒ1âß pux~o‘uur|urqou‚utuo|utuo|u{€ F!Iopwx|€syxopq{uouxz zrusouxzo€p€vosyxzzq€rpux‹ ƒ€zu‹omwx|€syxos€xzpqxotyq (æÛÏÔÌ)×ÒÿÌËÕÖÒÕÖÑÕÐÒ0ÌÖß ËÙÖÙËÌÏÐÛÑÒÎÌÖÜÒËÛÖÎÛß ÚâËÞâÒËÌÍÙÝÒÑÛÏËÌÍÕÐÒÔÌß u xwxzprwxzou‚utuosuu|q|u~G mwx|€syxouxzoyrytuxƒuosq} |yxuxzoq|uoytuxƒuo|usqt ÑÕÚáÒÞÛÚÕËÒÌÔÌÒÓÛÏËÌÍÌß ÏÕÓÌÙÒÐÌíÛÒÑÛÏÍÛÞÕÑÒÞÛÚÕË ÚÌËÒ01ñÒËÙÖÙËÌÏÐÛÑÒÎÌÖÜ ‚‘uuyruur|uorquoxqz|ouvow‚{qyqxtu|xquzto‹|oyiy u zuq tuxƒ€{xu‹ xqsuto†vo¹orq€o}o†vo¹ orq€oupux xwxzprwxzo‚uxo{yrpwxyp|qoqx{yr} ÚÌÝÌÖÒÎÌÖÜÒÔÙÌÐÙÞÌÑÐÌÖÒíÛß ÌÔÌáÒÍÛÝÙÖÜÜÌÒÍÛÝÌÏÕÍÖÎÌ ÑÛÏÍÛÞÌÏÒÔÙÒãÚÛËÌÖ× x { € p o sy x € x ƒ u x z o  u t o { y r | y € { ~ ‚ u y r u  o p u sv € | ~ o ‚ q su x u o u x  u p syx‚uvu{oŒryyoqŒqo|ytusuooƒus‹ xy{~Go{€pu|o€|€Œ‹o#{qJ$ ÖâËÛÖÌÒÙÖÙÒÍÛÝÙÖÜÜÌÒÞÛÚÕË ËÙÖÙËÌÏÐÛÑÒÎÌÖÜÒËÛÖÎÛß îç?ÙÖÖÎÌÒÞÛÚÕËÒÞÛÏÕÞÌÝ ÌÔÌÒÑÙÖÔÌÐÒÚÌÖàÕÑÒÔÌÏÙÒÓÙÝÌÐ ÏÕÓÌÙÒÐÌíÛÒÎÌÖÜÒÌÔÌÒÍÌÌÑÒÙÖÙ ÍÛàÌÐÒÞÛÏÑÏÌÖÍíâÏËÌÍÙÒÔÌÏÙ ius€xzuxoˆuto¹º ÑÛÏÐÌÙÑ× ÝÌÏÕÍÒÔÙÑÙÖÔÌÐÒÑÛÜÌÍ×Ò1ÝÌÖÜ çÖÔâËÌÏÛÑÒÐâÖ'ÛÖÍÙâÖÌÚ îýÛÜÕÚÌÍÙÒÑÛÖÑÌÖÜÒËÌÍÌß ËÛÖÜÐÝÌüÌÑÙÏÐÌÖÒÔÛÖÜÌÖ ËÛÖàÌÔÙÒçÖÔâËÌÏÛÑÒæâÙÖÑ qx€suxo‘yrutpwwtosyxy€{} ‚utusoyx{€popysu|ux‹ol{u| {yr€|osyxqxzpu{‹ u‹ ÚÌÝÒÙÑÕÒËÛËÌÖÜÒÞÛÚÕËÒÌÔÌ× ÌÔÌÖÎÌÒËÙÖÙËÌÏÐÛÑÒÎÌÖÜ ÍÛÓÛÏÑÙÒÍÌÌÑÒÙÖÙáòÒÑÛÏÌÖÜÖÎÌ pux~ou‚uo{qzuoƒyxq|osqx€sux ‚u|uroq{€tu~o|yƒ€stuosqxqsurpy{ ‘upux~ouxupowruxzouxz ‚u|xmur u~o‘‘‰oj ÿÌËÕÖÒÔÙÒ0ÌÖÑÕÚÒÍÛÖÔÙÏÙÒÞÛß ËÛÖÎÛÏÕÓÌÙÒÐÌíÛÒÌÐÌÖÒËÛÏÕß ÍÌÌÑÒÔÙÑÛËÕÙÒ4ÏÙÞÕÖÒïâÜàÌá yrutpwwt‹ouxzovyr{usuosqx€s} yrƒyrurqxzopqxqosysvyrƒ€utytqp} {yr€|osyxwuo|yx|u|qoutpwwt syxzqsyxux u € o u ‚ uxuovysu{u|ux ÚÕËÒÌÔÌÒÓÛÏËÌÍÌÚÌÝÌÖ ÜÙÐÌÖÒËÙÖÙËÌÏÐÛÑÒÎÌÖÜÒÑÌÌÑ ÞÛÞÛÏÌÓÌÒüÌÐÑÕÒÚÌÚÕ× uxoyrutpwwtozwtwxzuxolouxz uxo|yuruoyu|osqru|oyrpu‚ur ‚yxzuxosyxzwvtw|xuo‚yxzux vyry‚uruxosqx€suxoyrutpwwto‚q ÎÌÖÜÒÑÙËÞÕÚ×ÒØÕÖÜÐÙÖÒÙÑÕ ÌÑÕÏÌÖÒÎÌÖÜÒÚÌÙÖ× æÌÔÌÝÌÚÒÍÛÝÌÏÕÍÖÎÌÒÕÖß pu‚uroutpwwtxuosup|qsutotqsu ryx‚uoq{€opyvu‚uo|ys€uopu} …u{}…u{oyruuu‹oFkusu}tusu pw{uovyx‚q‚qpuxoqxq‹o‘uzuqsu} ‚uxzpuxo€x{€posqx€s} tuxzux‹ pyux‚€ux~o‚uxo‚w|q|opwx|€s|qx xuv€xoƒ€zu~osqru|oupuxosysuu ÞÌÜÙÌÖÒÔÌÏÙÒÓÛÚÌÎÌÖÌÖÒÓÏÙß îêÌÏÕÍÖÎÌÒÔÙÑÙÖÔÌÐÒÑÛß ÑÕÐÒËÛÖÔÙÏÙÐÌÖÒÏÛÍÑâÏÌÖÒìÛß vuyxro|‚yyxx‹oziy xopu‚uroutpwwto } ‰u‚uut~osqx€suxoyrutpwwt utpwwtxuoupuxo{yr€|oyr{us} ‚usvupo€r€povu‚uopy|yu{ux ËÌÒÓÙÝÌÐÒÑâÐâÒÍÌàÌáòÒÓÌÓÌÏ ÜÌÍáÒÍÛÐÌÏÌÖÜÒÑÙÖÜÜÌÚÒÞÛÏÌÖÙ ÓÌÑÒÍÌàÙÒÔÙÓÛÏÚÕÐÌÖÒÙ?ÙÖÒÔÌÏÙ vyr|yxou‚q pu{yzwrqpuxo‚utus ‚w|q|oryx‚uoq{€v€xoq|uosysu} u~Go{ux‚u|ol‚€to†uqs‹ ƒu|suxqo|yr{uovyrqtup€o‚qosu} ãÏÙÒ5ÔÙÌÍÑÕÑÙ× ÌÑÌÕÒÑÙÔÌÐÒËÛÖÙÖÔÌÐÒÝÌÚ èÙÖÌÍÒæÌÏÙüÙÍÌÑÌÒÍÛÑÛËÓÌÑ× oŠyrupqr~osqx€sux uo‚usvupoxyzu{qŒo‚utusoƒuxzpu ‘upux~oyyruvuosyxzz€xu} |urupu{‹omy{yr|y‚quuxosqru|o|y} èÙÒÚÌÙÖÒÓÙÝÌÐáÒåÛÑÕÌÒåâß ÑÛÏÍÛÞÕÑáòÒÑÌÖÔÌÍÒ1ÝÌÖÜ× 0ÌÝÐÌÖÒÑÙËÒÔÌÏÙÒèÙÍÓÛÏÙÖß z‚wytxwzxuzuxxoop‘‹ wwto} vuxƒuxz‹omwx|€s|qosqru|oupux puxoƒyxq|outpwwtoyruuu uruoyu|oupuxosysyx{€po€} ËÙÍÙÒþáÒèæýèÒåâÑÌÒéâÜß èÙÒãÚÛËÌÖáÒÑÛÏÐÌÙÑÒÔÛß ÔÌÜÐâÓÒÎÌÖÜÒÑÛÏÞÌÖÜÒÐÛÒïÌß vyr|yxosu|u€‚puo‚rouututso syxyupuxoyŒypopyux‚€ux‹ upxqosy{uxwto#|vqr{€|$o‚utus ‚uuour€o‚qosu|urupu{‹o‰u‚u} ÎÌÐÌÏÑÌÒ1ÝÌÖÜÒäÛÖÔÏÎÌÖÑâ ÖÜÌÖÒíÛÖâËÛÖÌÒÐÛÞÛÏÌÔÌÌÖ ÐÌÏÑÌÒÓÕÖÒÞÛÚÕËÒËÛÖÔÌß utuso‰yrvry|oq{€zowƒt€wzxuzou‚xq|o„‹ y } txu~osyrypuoupuxosyxzpwx} usv€ruxxu‹oFnuuoq|uosyt} ut~ouutxuosqru|ouxuo‚q|y‚qu} ËÛÖàÛÚÌÍÐÌÖÒÞÌÝüÌÒÐÛÞÛÏß ÑâÐâÒËâÔÛÏÖÒÎÌÖÜÒËÛÖÎÛß ÓÌÑÐÌÖÒàÌüÌÞÌÖÒÎÌÖÜÒÓÌÍÑÙ €{puxouuosqru|ozwtwxzuxol l|€u s| qosqru|o‚w|q|oryx‚u‹okusu} uuxz‹oy{uxwtoq{€o|uxzu{o{wHq~ puxouzqoputuxzuxoq|u{uux ÌÔÌÌÖÒËÙÖÙËÌÏÐÛÑÒÎÌÖÜÒËÛß ÔÙÌÐÌÖÒíÌÍÙÚÙÑÌÍÒÌÚÌÒÐÌíÛÒÙÖÙ ÔÌÏÙÒåÛËÛÖÑÛÏÙÌÖÒæÛÏÔÌß ‚uvu{o‚qƒ€uto‚qo{wpwovyxzyyr pytusu ux~o‚w|q|ouxzo‚qpwx|€s|q {q‚upowtyo‚qpwx|€s|q~Go{ux} u|qxz‹o#y|u$ ÖÎÛÏÕÓÌÙÒÐÌíÛÒÌÔÌÚÌÝÒÞÛÖß ÔÙÑÌÖÜÜÌÓÙÒâÚÛÝÒèÙÍÓÛÏÙÖß ÜÌÖÜÌÖ× ÑÕÐÒÓÛÚÌÖÜÜÌÏÌÖÒÌÑÕÏÌÖ× ÔÌÜÐâÓÒåÌÞÕÓÌÑÛÖ×ÒåÌÞÙÔ ãÌËÓÌÙÒÍÌÌÑÒÙÖÙáÒèÙÍß ius€xzuxoˆuto¹º åÌÏÛÖÌÒÔÌÚÌËÒÙ?ÙÖÖÎÌÒËÙÖÙß æÛÏÔÌÜÌÖÜÌÖÒèÙÍÓÛÏÙÖÔÌÜß ÓÛÏÙÖÔÌÜÐâÓÒËÌÍÙÝÒËÛÖÜß ËÌÏÐÛÑÒÑÛÏÍÛÞÕÑÒÝÌÖÎÌÒÕÖß ÐâÓÒãÚÛËÌÖÒãÚÌËÛÑÒýÙÎÌÔÙá ÜÕÖÌÐÌÖÒÓÛÏÔÌÒÚÌËÌáÒÎÌÐÖÙ àÕÜÌÒÍÕÚÙÑÒÔÙàÕËÓÌÙÒÐÌÏÛÖÌ åÛÓÌÑÙÝÌÖáÒÑÛÏËÌÍÕÐÒÓÏâÎÛÐ ÌÖÒÙÑÕÒÝÌÖÎÌÒÔÙÑÕàÕÐÌÖÒÕÖß ËÛÖàÛÚÌÍÐÌÖÒæÛËÔÌÒèçé ÑÕÐÒÕÍÌÝÌÒËÙÖÙËÌÏÐÛÑÒÞÕß ËÛÖÜÌÐÕÒÞÛÚÕËÒÞÙÍÌÒËÛÖÜß æÛÏÔÌÒÿâÒ0@A/ñ0/ÒÑÛÖÑÌÖÜ ÍÕÔÌÝÒÓÙÖÔÌÝÒÌÑÌÕÒËÛÖÙÖÜß ÓÛËÙÖÔÌÝÌÖÒÜÛÏÞÌÖÜÒÕÑÌËÌ ÑÕÐÒËÛÖÜÛËÞÌÚÙÐÌÖÒÖÙÚÌÙÒíÙß ÍÛÞÛÖÌÏÖÎÌÒÑÛÚÌÝÒËÛÚÙÞÌÑÐÌÖ ÐÌÖÒÐÌíÛ× ÌËÞÙÚÒÑÙÖÔÌÐÌÖ× ÓÛÏÙ?ÙÖÌÖÒÓÕÍÌÑÒÓÛÏÞÛÚÌÖàÌß ÙÌ× ÐÛÒÍÙÍÙÒÍÛÚÌÑÌÖ×ÒãÛÞÌÞáÒÏÛÖìÌß ÚâÍâíÙÖÎÌÒÌÑÌÕÒÕÖÑÕÐÒËÛß üÌÏÜÌÒÍÛàÌÐÒÑÌÝÌÓÒÓÛÏÛÖß îãÌÎÌÒÑÙÔÌÐÒÍÛÓÌÐÌÑÒÔÛß îåÌËÙÒËÛËÛÏÚÕÐÌÖÒÓÛÖß ÌÖÒÔÌÖÒÑâÐâÒËâÔÛÏÖ×Ò2B CD ÜÌÚÒãÔÕÖ Û Ñ Û Ú Ì Ý Ò ÔÌ Ñ Ì Ò Ð Û Ó Û ËÙ Ú Ù Ð Ì Ö ÖÌÒÙÑÕÒÌÐÌÖÒËÛÖÜÜÕÍÕÏÒÍÛÑÙß ÖÜÕÏÌÖÜÙÒÞÛÞÌÖÒÚÌÚÕÒÚÙÖÑÌÍ ìÌÖÌÌÖÒÓÏâÎÛÐÒÏÛ'ÙÑÌÚÙÍÌÍÙ ÖÜÌÖÒÌÔÌÖÎÌÒËÙÖÙËÌÏÐÛÑ ìÛÏËÌÑÌÖÒÑÛÏÝÌÔÌÓÒÍÑÌÑÕÍ 89D 3ED;8 ÑÌÖÌÝÒ'ÌÚÙÔáÒ0ÌÔÌÖÒæÛÏÑÌß ÔÌÐÖÎÌÒ/3ÒååÒÎÌÖÜÒÑÛÚÌÝ ØÌÚÙâÞâÏâÒÍÛÓÛÏÑÙÒÎÌÖÜÒÔÙß åâËÓÚÛÐÍÒåÛÓÌÑÙÝÌÖÒÓÌÔÌ ÖÌÝÌÖÒÿÌÍÙâÖÌÚÒ(0æÿ)ÒÌÐÌÖ ËÕÐÙËÒÔÌÖÒËÛÖàÌÚÌÖÐÌÖ ÕìÌÓÐÌÖÒëÕÞÛÏÖÕÏÒèçéÒÞÛß ÌÐÝÙÏÒ/ñ0/ÒÚÌÚÕ×ÒæÛËÔÌ ËÛÖÜÕÖÔÌÖÜÒÓÛÏüÌÐÙÚÌÖ ius€xzuxoˆuto¹º ËÛÖÜÌËÞÙÚÒÌÚÙÝÒÓÏâÍÛÍÒõ*+ ÞÙÍÖÙÍÖÎÌÒÔÙÒÍÌÖÌ×ÒåÌÏÛÖÌß ÞÛÏÌÓÌÒüÌÐÑÕÒÚÌÚÕ× * ô õ , õ . ø Ú Ì Ý Ì Ö Ö Î Ì × Ò î èÌ Ï Ù Ò Í Ù Ñ Õ ÖÎÌ á Ò üÌ Ï ÜÌ Ò à ÕÜÌ Ò ËÛ Öâ Ú Ì Ð î åÌ Ú Ì ÕÒ ËÌ Í Ì Ú Ì ÝÒ ó ô õ 6 6 , ö ÏÜÌáÒý4áÒýäáÒÚÕÏÌÝÒÔÌÖ ‰yr‚uouxzop€|€|o|wutovysu} {ysvu{o{yr|y€{oyt€so‚qu{€r vu{otuqxouxzo‚qvyrpqrupuxoruux ÞÌÏÕÚÌÝÒÞÙÍÌÒÔÙÝÙÑÕÖÜÒÞÛÏÌÓÌ ÏÛÖìÌÖÌÒæÛËÔÌÒÎÌÖÜÒÔÙÌÖÜß ØÌÚÙâÞâÏâÒÙÑÕÒ÷õ7øÐÌÏÛÖÌ üÌ ì Ì ËÌ ÍÛÏÑÌÒÍÛàÕËÚÌÝÒãåæè {u|uxovyry‚uruxosqru|osysuxz |yuruovu|{qo‚utuso‰yr‚u‹ pus{qsu|~Go{usuoiq|su‚q‹ ÜÌÖÑÙÒÏÕÜÙÖÎÌáòÒÓÌÓÌÏÒæÕàÙ× ÜÌÓÒÑÙÔÌÐÒÑÛÏÚÌÚÕÒËÛÖÔÛÍÌÐ ËÌÖÌàÛËÛÖÒÚÌÚÙÖÖÎÌÒàÕÜÌ æÛËÐÑâÒÑ éâÜÎÌÐÌÏÑÌ× yt€sou‚uo‚qotyytoj‹o‘uuu nus€xosyx€r€{oiq|su‚q~osu} myvutuoiu{€uxo‰wtq|qo‰uswxz ãÛÑÛÚÌÝÒÙÑÕáÒÞÌÏÕÚÌÝÒÓÏâÍÛÍ ÕÖÑÕÐÒÐÛÓÛÖÑÙÖÜÌÖÒÓÕÞÚÙÐ× 788õøÞÌÜÕÍ×Ò4ÙÔÌÐÒÍÛËÌÑÌß îåÌÒ ËÙ ÕÔÌÝÒÔÙÌÚâÜ sqru|ouxuo‚q|q|qvpuxo‚utus |utuoƒurupoqxqoqu|uxuo‚qvyr{qs} ‰ruƒuoitysux~o‡wpwoi€vrqux{w ÓÛËÞÛÞÌÍÌÖÒÚÌÝÌÖÒÌÐÌÖ 4ÛÏÝÌÔÌÓÒÓâÚÛËÙÐÒÙÑÕá ËÌÑÌÒÐÌÏÛÖÌÒëÛÏÞÌÖÜÒåÛß ÔÌÖÒËÛÖÎÒÍ Ì ËÓÌ ÐÌÖÒÏÛÖìÌß ‰yr‚uonwo¹ºoŠu€xo¹ouxz uxzpuxowtyoiu{vwto‰‰ouvupu syxzup€oqxzzuo|uu{oqxqoyt€s ÔÙÚÌÐÕÐÌÖÒÍÛÐÙÑÌÏÒ/ñ01ÒÌÑÌÕ ÌÖÜÜâÑÌÒåâËÙÍÙÒþÒèæýèÒèçé ÓÌÑÙÝÌÖÒÔÙÒÍÙÍÙÒÞÌÏÌÑ×ÒêÌß ÖÌÒÞÛÍÌÏÖÎÌáòÒÙ ÙËÞÕÝÖÎÌ× sys€u{o|wutovyxyzuuxo‚ux u‚uoqx‚qpu|qo{qs€topyruuxux syx‚uvu{o|€ru{o{ys€|uxo‚urq /ñ02× 5ÐâÒãÕüÌÖÑâÒàÕÜÌÒËÛËÓÛÏß ÏÕÍÖÎÌÒ4ÌÝÑÌÒÕÖÑÕÐÒýÌÐÎÌÑ 9ÌÖÑÌÍÒÓÌÔÌÒÿâ'ÛËÞÛÏ vyxuxzz€tuxzuxoxurpw{qpu‹ pyusuxuxo‚uxopy{yr{quxosu|u} q|vyrqx‚uzpwvo€x{€posyxyr{q} mu|qyo‰yxyty‚qpuxo‚ux rupu{o#pus{qsu|$ou{u€o{q‚up‹ puxo{wpwosw‚yrxouxzosyxy‚qu} åÕÌÍÌÒÝÕÐÕËÒüÌÏÜÌÒãÕÏß ÑÌÖÎÌÐÌÖÒÍÛàÌÕÝÒËÌÖÌÒæÛËß ÙÑÕÒÞÛÖÌÏßÞÛÖÌÏÒÞÙÍÌÒÑÛÏìÛÏß /ñ0ðáÒÔâÐÕËÛÖÒÓÛÏÛÖìÌÖÌß ‰yxq‚qpuxoiu{vwto‰‰omu€vu{yx Fu|utuoƒuruposqxqsutoqxq puxosqru|‹oqrqxuosyxz€xzpuv} ÎÌÑËÌàÌÖáÒýÌËÔÚâÖÒÿÌÖÙÖÜ ÔÌÒèçéÒËÛÚÙÞÌÑÐÌÖÒËÌÍÎÌß ËÙÖÒÔÌÚÌËÒÓÏâÎÛÐÒÏÛ'ÙÑÌÚÙß ÌÖÒÍÕÔÌÝÒÍÛÚÛÍÌÙÒÔÌÖÒÔÙÍÛß ‘ux{€t~oiq|su‚qosyxƒytu|pux~ {q‚upo‚qu{€ro‚utuso‰yr‚u‹onus€x pux~o{€vwp|qoiu{o‰wto‰‰ou‚utu ÞÛÏÕÚÌÖÜÒÐÌÚÙÒËÛËÙÖÑÌÒÌÜÌÏ ÏÌÐÌÑÒÔÌÚÌËÒÓÏâÍÛÍÒÓÛÏÛÖß ÍÌÍÙÒÍÛËÌìÌËÒÙÖÙáòÒÕìÌÓ ÏÌÝÐÌÖÒÐÛÓÌÔÌÒëÕÞÛÏÖÕÏ vyry‚uruxosqx€suxoyrutpwwt qu|uxuopq{uosysvyr{qsuxz} vyxqx‚upux~oƒqpuoqx|{ux|qoyry} æÛËÔÌÒËÛÖÜÐÌàÙÒÕÚÌÖÜÒÏÛÖß ìÌÖÌÌÖÒÓÏâÎÛÐÒÙÑÕ×ÒþÓÌÐÌÝ ÓâÚÙÑÙÐÕÍÒæèçæÒÙÑÕ× éáÒãÏÙÒãÕÚÑÌÖÒêÌËÛÖÜÐÕ zwtwxzuxolo‚qturuxzo‚qƒ€uto‚q puxouvupuo{qs€toqx‚qpu|qopyru} xuxzo{ytuosyxyrq{puxo|€ru{ovy} ìÌÖÌÒÏÛ'ÙÑÌÚÙÍÌÍÙÒåâËÓÚÛÐ ÓÛÖÌÑÌÌÖÒåâËÓÚÛÐÍÒåÛÓÌÑÙÝß ØÛÖÌÖÜÜÌÓÙÒÝÌÚÒÙÑÕáÒæÕàÙ èç 0Õüâ ÖâÒ:×Ò2;8 twpu|qouxzoyr‚ypu{uxo‚yxzux uxuxopus{qsu|ou{u€o{q‚up~G rqxzu{ux‹

»¼½¼¾¿ÀÁÂÃÄÅÅ¿ ¿ÆÂ

K½ȿL¿Ä¼=¼Á

¼Ê¿Ä¼¾Á¿½

<¾=¿Ä»¿Ê¼>

¼Ļ¼À¿Ê

ÇÈ¿ÀÄÅÅÉ É½Ê¼Êý

{ysvu{oqu‚uo‚uxo|ypwtu‹ vuvuroiq|su‚q‹ Fmusqoyt€sosyx‚uvu{pux ˆutoqxqo|y|€uqo‚yxzuxo‰yr‚u x{€posyxzqx‚urqovytuƒuro‚q |€ru{o{ys€|uxosyxzyxuqovyxyr} ius€xzuxoˆuto¹º nwooŠu€xo¹o{yx{uxzo‰yxz} ‘ux{€toyr‚ypu{uxo‚yxzuxosq} {quxo‚urqoq|vyrqx‚uzpwv‹omusq uu|ux~o‰yxzyx‚utqux~o‰yxz} x€suxoyrutpwwt~oiu{vwto‰‰ upuxosyxqx‚upoqtuo|€‚uou‚u ËÌÍÎÌÏÌÐÌÑÒÓÌÔÌÒÕËÕËÖÎÌ× ÓâÑÛÖÍÙÒÑÛÏÓÙÚÙÝÒÎÌÖÜÒÞÛÍÌÏá ÕÖÑÕÐÒËÛÖÍâÍÙÌÚÙÍÌÍÙÐÌÖ ÜÛÖÌÙÒìÌÏÌÒËÛÖÜÌÐÍÛÍÒÚÌÎÌÖß y‚uruxo‚uxo‰yturuxzuxo‰yxƒ€utux |yrqxzosyxzu‚upuxowvyru|qo‚q |€ru{o{yrtusvqr‹omyyxuxzuxosy} ØÙÍÌÚÖÎÌÒËÛÖÜÝÌÓÕÍÒÐÛÞÙß ËÌÕÒÞÛÏÐâËÙÑËÛÖÒÑÛÏÝÌÔÌÓ ÙÍÕßÙÍÕÒÎÌÖÜÒÔÙÌÖÜÐÌÑÒÔÌÚÌË ÌÖÒÐÛÍÛÝÌÑÌÖÒÎÌÖÜÒËÛÖàÌÔÙ qx€suxo‘yrutpwwto‚qomu€} {ysvu{}{ysvu{ouxzo‚qvyrpqrupux xy{uvpuxo|y€uo{ysvu{o€|uu àÌÐÌÖÒÞÕÑÌÒÌÐÍÌÏÌáÒÓÕÑÕÍÒÍÛß ÓâÙÖßÓâÙÖÒÎÌÖÜÒÔÙÌàÕÐÌÖá ÐâÖÑÏÌÐÒÓâÚÙÑÙÐ× ÐÒËÛÏÛÐÌáòÒÕàÌÏÒÓÛÏÛËß vu{yxo‘ux{€t‹o‘yruvuosy{yrosqxq} syxƒ€utosqx€suxo{yr|y€{‹ syxutuqou{€ruxou{u€o{q‚up~ ÐâÚÌÝáÒÔÌÖÒÓÛÖÔÙÔÙÐÌÖÒÍÛÏÑÌ ÍÛÏÑÌÒËÛËÙÚÙÐÙÒóôõö÷øôùöúôû èÙÒÍÙÍÙÒÚÌÙÖáÒÓÙÝÌÐÖÎÌ ÝÌ ÓÕÌ ÔÌÏÙÒÔÌÓÙÚÒëÕÖÕÖÜß sutoƒurupo{ysvu{ovyxƒ€utuxosq} Fvyru|qxuo{q‚upouxuo‚qosq} yru‚uo‚qoq|vyrqx‚uzpwv~G ÓÛÖÛÜÌÐÌÖÒÝÕÐÕËÒÑÛÏÝÌÔÌÓ ÎÌÖÜÒÞÛÏÍÙÝ×ÒåâÖÑÏÌÐÒÓâÚÙÑÙÐ ÑÙÔÌÐÒÌÐÌÖÒÑÙÖÜÜÌÚÒÔÙÌËÒàÙÐÌ ÐÙÔÕÖÒ Ú Ò Ñ ÛÏÍÛÞÕÑ× x€suxoyrutpwwto‚urqo{ysvu{} xqsurpy{~o{uvqoƒ€zuo‚qo{ysvu{}{ys} {yruxzxu‹o#y|u"v‚z"‚x"|u$ ÐÌÍÕÍÒÐâÏÕÓÍÙ× ÑÛÏÍÛÞÕÑÒÌÔÌÚÌÝÒÕÖÑÕÐÒÓÛÏß ÌÔÌÒìÌÚÛÜÒÎÌÖÜÒÍÕÔÌÝÒËÛß ãÛÔÌÖÜÐÌÖÒìÌÚÛÜÒèæýè ØÛÖÕÏÕÑÒãÛÐÏÛÑÌÏÙÍÒäÙß ÑÌËÌÒÐÌÚÙÖÎÌÒÞÌÜÙÒåæçÒèçé× ÖÌÖÔÌÑÌÖÜÌÖÙÒÐâÖÑÏÌÐÒÖÌß åâÑÌÒéâÜÎÌÐÌÏÑÌÒ0ÌÖÔÏÙÎÌÑÙ ius€xzuxoˆuto¹º ÚÌÎÌÝÒåæçÒèçéÒêÌÚÙËÌÝÒëÙÖß êÌÚÙËÌÝÒËÛÖÜÌÑÌÐÌÖá ËÕÖÒÍÌÌÑÒÑÛÏÓÙÚÙÝÒËÌÚÌÝ ËÛÖÎÌËÓÌÙÐÌÖáÒÔÙÏÙÖÎÌÒÌÐÌÖ ÙÖÜáÒåæçÒÐâÖÑÏÌÐÒÓâÚÙÑÙÐÒÑÛÏß ÓÙÝÌÐÖÎÌÒÞÛÚÌàÌÏÒÔÌÏÙÒÓÛÖÜß ÑÙÔÌÐÒËÛËÓÛÏàÕÌÖÜÐÌÖÒÞÕß ËÛÖÜÌÖÜÐÌÑÒÙÍÕÒÐÌËÓÕÖÜ |{€‚qo‚qouzq|{yro‰rwŒy|q syxƒuƒuto‚€xquoup{qxzo‚yxzux rytup|u|qo‚uxosyx€uxzpuxoq‚y‹ Ñ ÛÞÕÑÒËÛÏÕÓÌÐÌÖÒÕÓÌÎÌÒÕÖß ÌÚÌËÌÖÒÓÛËÙÚÕÒÍÛÞÛÚÕËÖÎÌá ÑÙÏßÞÕÑÙÏÒÎÌÖÜÒÔÙÍÛÓÌÐÌÑÙ× ÏÌËÌÝÒÌÖÌÐ×ÒØÛÖÕÏÕÑÖÎÌá ‰|qpwtwzqoƒ€r€|uxo‰|qpwtwzq yrsuqxo‚qoyyruvuoƒ€‚€t ‘€puxouxuoq{€~o|yƒupo! Í Ñ Õ ÒËÛÖÛÐÌÖÒÓÌÏÌÒìÌÚÛÜÒÓÛß ÞÌÝüÌÒÑÌÖÓÌÒÐâÖÑÏÌÐÒÓâÚÙÑÙÐ îåÌËÙÒÞÙÍÌÒÓÏâÑÛÍÒËÛÏÛÐÌá ËÛÍÐÙÓÕÖÒÍÕÔÌÝÒËÛËÙÚÙÐÙ jx‚€|{rqo‚uxorzuxq|u|qo‹ py{wvrup‹ tut€~oltqxyosysuxz€xoq|xq| ÛÐ ËÓÕÌÖÒÌÜÌÏÒÐâÖÍÙÍÑÛÖ ÎÌÖÜÒàÛÚÌÍáÒÓÌÏÌÒìÌÚÛÜÒÓÛÏÛËß ÌÑÌÕÒÞÌÝÐÌÖÒËÛÖÔÛÍÌÐÒÕÖß ÓÛÏÔÌÒÎÌÖÜÒËÛÖÜÌÑÕÏáÒÖÌß ytut€qoy|q{y my{wvrupo‚qvqtqxuopuryxu {u{uo€|uxuxuo‚yxzuxosyrp Ï ‹utqxytup|sq‹ws~oqu u‚uopy€xqpuxo|yx‚qrqo‚qux‚qxz ivurptqxzoltqxytup|sqojx‚wxy} ËÛËÓÛÏàÕÌÖÜÐÌÖÒÖÌÍÙÞÒËÌß ÓÕÌÖÒìÛÖÔÛÏÕÖÜÒÛÖÜÜÌÖ ÑÕÐÒÑÕÏÕÖÒÔÌÏÙÒàÌÞÌÑÌÖáòÒÕàÌÏ ËÕÖÒÔÌÏÙÒÍÛÜÙÒÓÛÚÌÐÍÌÖÌÌÖ ÍÎÌÏÌÐÌÑÒÍÛÑÛÚÌÝÒÑÛÏÓÙÚÙÝÒÍÛß ËÛËÓÛÏàÕÌÖÜÐÌÖÒ ÖÌÍÙÞ êÌÚÙËÌÝÒÑÛÜÌÍ× ËÌÍÙÝÒÞÌÖÎÌÐÒÐÛÐÕÏÌÖÜÌÖ sysvyrpyxutpuxo‚qrqo|yuzuq Œqtsotuurotyuropuryxu |qu‹ yu{€ryorq{yr~o‰ry|yx{yr~ vrw|y|xuosys€u{oqu juosyxz€p€puxopurqrxu ÞÌÜÌÙÒÌÖÜÜâÑÌÒÚÛÜÙÍÚÌÑÙí× ÓÛÏÛËÓÕÌÖÒÓÌÔÌÒÐÝÕÍÕÍÖÎÌ ãÛËÛÖÑÌÏÌÒÙÑÕáÒìÌÚÛÜ ÎÌÖÜÒÞÙÍÌÒÔÙÑÛËÕÙÒÔÙÒÚÌß ‰rwŒy||qwxutow‚yt~ou|qwx sysvytuƒurqo€‚uuo‚ux |yuzuqolr{okqxzyrqyoy|qzxyr~ ÌÖÜÌÖÒÍÌËÓÌÙÒìÌÚÛÜ ÔÌÖÒËÌÍÎÌÏÌÐÌÑÒÚÕÌÍÒÓÌÔÌ èæýèÒèçéÒèüÙÒýÕÍÔÙÎÌÑÙ ÓÌÖÜÌÖ× y|qzxyr~o‚uxo„wŒŒyyoux‚ |yƒuruojx‚wxy|qu‹ ‚uxosyx‚y|uqxovupuquxo‚utus ÓÛÏîÛïËÓÕÌ ÝÌÖÎÌÒÕÖÑÕÐ ÕËÕËÖÎÌ× þÜÖÛÍÒËÛÖÜÌÑÌÐÌÖáÒÓÙÝÌÐß î1ÕËÌÒÌÔÌÒÑÕÚÙÍÌÖÒåÌËß ‰u|{rokwyr‹ u‚q|ouxzosyxzuz€sq yruuxout€|ouxzo‚qvu‚€pux ËÛËÛÖÕÝÙÒÖÒ Ð Õâ Ñ Ì Ò ð ñ Ò ÓÛ Ï Í Û Ö ç Ì Ò ËÛ Ú Ì Ö à Õ Ñ Ð Ì Ö á Ò Þ Ì Ü Ù Ò Ó Ì Ï Ì ÖÎÌÒÌÐÌÖÒÞÛÏÕÍÌÝÌÒËÛÖÜÌß ÓÕÖÜÒýÌËÌÝÒþÖÌÐáÒÑÌÓÙÒàÙÐÌ ‰yrysv€uxouxzosyxƒu‚q {€tq|uxo„turuonoqxqopyruv ‚yxzuxopuqxo{ru‚q|qwxut‹oju Î Ì Ö Ü Ò ÔÙ Í Î Ì Ï Ì Ñ Ð Ì Ö á ò Ò Ð Ì Ñ Ì Ò êÌ ß ì Ì Ú Û Ü Ò Î Ì Ö Ü Ò Þ Û Ï Í Û ÔÙ Ì Ò ËÛ Ö Û Ð Û Ö üÌÚÒÓÛÚÌÐÍÌÖÌÌÖÒïåÿÒÌÜÌÏ ÔÙÑÙÚÙÐÒÚÛÞÙÝÒàÌÕÝÒÑÛÏÖÎÌÑÌ †€xxyrovo¹o€{uokut€okqx{u| syxzq|qoup{€o|yxzzuxzxu sysvwv€tyrpuxoqxqo|yuzuq ÚÙËÌÝ× ÐâÖÑÏÌÐÒÓâÚÙÑÙÐáÒËÌÐÌÒåæç ÔÌÓÌÑÒÔÙÖÙÐËÌÑÙÒÍÛÚÕÏÕÝ ÞÌÖÎÌÐÒÍÎÌÏÌÑÒÔÙÒÐÌËÓÕÖÜ ‰klojo¹oqxqo{ytu ‚yxzuxojyxzurowzu~oyrtu{q y‚‚qxzozqŒ{|olr{okqxzyrqy êÌÚÙËÌÝÒËÛÖàÛÚÌÍÐÌÖá ÌÐÌÖÒËÛËÞÛÏÙÐÌÖÒÞÌÖÑÕÌÖ üÌÏÜÌáÒÑÛÏËÌÍÕÐÒËÛÏÛÐÌ ÙÑÕÒÎÌÖÜÒÑÙÔÌÐÒÑÛÏÓÛÖÕÝÙ syxƒuƒuto‚€xquosw‚ytqxzo|yƒup syxurqo‡uu~osyx€tq|o‚ux |wyr~ou{u€o|ysuuso€vuuru ÍÛÐÙ ÏÒðñÒìÌÚÛÜÒÓÛÏÛËÓÕÌÖ ÕÖÑÕÐÒÓÛËÛÖÌÖÜÌÖ×ÒØÙÍÌÚß ÎÌÖÜÒÑÙÖÜÜÌÚÒÔÙÒÓÛÔÛÍÌÌÖ× ÍÛÞÌÜÌÙÒÐÌËÓÕÖÜÒÎÌÖÜÒÏÌß ~o{yrtqu{o|yuzuqosw‚yt syxux{qoxwytovyr‚uxuxu iqrusux"sq‚w‚uryxqo‚yxzux ÎÌÖÜÑÌ ÒÙÌÒÕÖÔÌÖÜÒÌÔÌÚÌÝÒÓÌÏÌ ÖÎÌÒËÛÚÌÚÕÙÒÓÛËÛÑÌÌÖÒËÌÍÌß îØÌÍÎÌÏÌÐÌÑÒÓÛÏÚÕÒËÛß ËÌÝÒÕÖÑÕÐÒÌÖÌÐßÌÖÌÐáòÒÕàÌÏß qptux~ovysw{ry{ux~ovyruzuux {yrq{‹oyx€tq|o‚quxzzuvxu vytuxzzuxosuxuxyzuruo‚ux ìÌÚÛÜÒÎÌÖÜÒÔÙÖÙÚÌÙÒËÛËÙÚÙÐÙ ÚÌÝÒÔÙÒÔÌÓÙÚÒÔÌÖÒÌÐÍÙÒÞÛÏÍÌËÌ ÖÔÌÓÌÑÐÌÖÒÙÖíâÏËÌÍÙÒËÛÖß ÖÎÌ×Ò23454789 43 8 458 €|uxu~oq‚ywptqvoux‚~o‚ux |yuzuqo|utuo|u{€ouru ‚wsy|{qp‹o#ruv$

%¿¿½ÈÄ&¿½¿


RSTUSVWXYZVS[

ÙÚÛÜÝÞÜßàÚÝáÚßâÚßÝãÚâÜàä ghi jk lmn A ^ ab \ _ `c ] ^ a_ A\ ` d

on ghi jk ghi jk lmn on e A ^ A ^ a ^ `_ \ c \ ^ a^ ^ `f ] p ] ^ ` ^ f A\ ^ A\ ^ a ^

ghi jk lmn A ^ a \ ^ p ] ^ ` A\ ^ a

on ^ ^ ^ ^

ghi jk lmn lrst A b c q \ b f q ] a` b q A\ ` ^ q

-./012134156175892:413701

;<=<> ?@<><3 A8>13 B1/>3:= C801D

EFGHIJKLM HHGNFKLM HNGHOJKLM HPGEQJKLM HIGOEJKLM

 !"#$!%&'(!)!*+,

3233 0123035361 7819 3

 7

åæ € x y „ ~ x ç } y x z è| y é x w z {v „ | z ê v ƒ ë | é | ~ „ | z …v ‡ v ~ Ÿ ¡Ÿ¢£¤¥¦§¨©ª¤«¬Ö²³Å¾²È¿³² XYZ[\][^_[`ab`cb_aZ[c[daeb^[`af[`b[gYh

   !""#$!%&'(()( %! *+,'-,./",!(!01234+5 ! (  ! * +&'((26 %)!%!7% !5'( '289(#$"#$!%,-!+$ ! (&(7#&(7 !%%$!!(%7"*+26%)!%! 7%&#(7 $7:!( '269(#$"#$!%4"(!()24;<6"#$!%#(%7"%+:!%+$)7)()!)(=, +('$! #&$ )(&$!5$!+5+ (4

ìíîïðÝñÚòóßâÝãôÜâõàÝöÚ÷ÝãøôøÛÚôÝÛÜÝùúû

Ÿ ¡Ÿ¢£¤¥¦§¨©ª¤«¬Ê°Å°±®Æ¬¶¿¸×¿± ¸½¸³¿È³²º²¬º®¸¬º²Å¿¯¿µ®¸¬¿¸Å¿µ ­°³µ²¬º°¶²µ²®¸Ï¬Ð½È°¾Å¬È°±¿¶ À½±°¶²µ¬®µ²È®Å¬µ°¸®²µ®¸¬Æ®¾¹® µ®±®¸¹®¸¬¶°¸°¸¹®Æ¬µ°¬®Å®³Ô¬0®º² Ȳ³®¬¶°¶®³Å²µ®¸¬µ®À®¸¬·°¾Å®¶²¸® Ůȿ¸¹¬¹®³¬Ñجµ²±½¹¾®¶Ï¬·°¾Å®¶²¸® Ųº®µ¬®º®¬È®Å®³®¸¬À°¶È°±²®¸ ®µ®¸¬¶°±¿¸×¿¾µ®¸¬À¾½º¿µ¬È¾²¹ÆŬ¹®³ µ²¸²¬¶°¸¹°±¿®¾µ®¸¬À¾½º¿µ¬Å®È¿¸¹ ¶®µ³²¶®±¬È®¹²¬µ½¸³¿¶°¸Ô ³°×®¾®¬¾°³¶²¬µ°¬À®³®¾®¸Ô¬D­°¸¿¸¹¹¿ ¹®³¬È®¾¿¬Ä®µ¸²¬È¾²¹ÆŬ¹®³¬º°¸¹®¸ >?Ê°¶®µ²¸¬È®¸Ä®µ¬³°¶®µ²¸¬È®¹¿³ E4F45G Ä®¸¹¬ Å°À®ÅÔ¬ ¼®±®¿ µ®À®³²Å®³¬Ñجµ²±½¹¾®¶¬¯¿¹®Ô º®¸¬È²³®¬º²®¸Å®¾µ®¸¬µ°¬¾¿¶®ÆÔ HIJEKLM5NO45G«¸Ä®¬º²¬0®Ç®¬»°¸¹®Æ ÎüÅ°¾¸®±¬Ð°±®Å²½¸¬·°¾Å®¶²¸®¬­®¾« »®È¿¸¹¬È²¾¿¬Ä®¸¹¬±®¶®¬È²³®¬º²Å¿µ®¾ À®º®¬È¿±®¸¬P°È¾¿®¾²¬²¸²ÏQ¬²¶È¿Æ¬@°¸« µ°Å²¸¹¬ýÀ°¾®Å²½¸¬Ð°¹²½¸¬þÿ¬0®Å°¸¹«Öþà º°¸¹®¸¬º°¸¹®¸¬Å®È¿¸¹¬È¾²¹ÆŬ¹®³Ô °¾®±¬­®¸®¹°¾¬·°¾Å®¶²¸®¬Öþë0®Å°¸¹ нȰ¾ÅƬ­ÿ¬Ö¿¶®Å¿È¿¸¬¶°¸¹®Å®µ®¸Ï 0®º²¬µ½¸³¿¶°¸¬Å²¸¹¹®±¬¶°¶È°±² Ê¿È®¹¯½¬´®¾²¬­¿±Ä®¸Å½Ô ®º®¬ÑÔ12جŮȿ¸¹¬È¾²¹ÆŬ¹®³¬Ä®¸¹ ¹®³¸Ä®¬³®¯®¬³°Æ®¾¹®¬ÐÀ¬ÑÑÓ¬¾²È¿Ô ·°¾Å®¶²¸®¬½ÀŲ¶²³Å²³Ï¬À¾½º¿µ ³¿º®Æ¬º²°º®¾µ®¸¬º²¬ÖþÃϬ¶°³µ²À¿¸ ¼®±®¿¬Æ®¾¹®¬Å®È¿¸¹¬È¾²¹ÆŬ¹®³¬È®¾¿ Ⱦ²¹ÆŬ¹®³¬®µ®¸¬º²±²¾²µ¬À®³®¾¬ÖþÃÏ È°±¿¶¬º²±¿¸×¿¾µ®¸¬³°×®¾®¬¾°³¶²Ô ÐÀ¬Ò11¬¾²È¿Ï??¬¿×®À¬Ð½È°¾ÅƬ³°¿³®² Å°¾¿Å®¶®¬º®¾²¬µ®±®¸¹®¸¬À°¾Æ½Å°±®¸Ï Ö²³°È¿Å¬È¾²¹ÆŬ¹®³¬µ®¾°¸®¬Å®È¿¸¹¬¹®³ ¶°¸¹¹°±®¾¬À°¾Å°¶¿®¸¬º°¸¹®¸ µ®R°¬º®¸¬®À®¾Å°¶°¸Ô¬Ê°È®ÈϬٶÀ²±®¸ Å°¾³°È¿Å¬È°¾Ç®¾¸®«Ç®¾¸²¬®¸Å®¾®¬±®²¸ @¿È°¾¸¿¾¬Öþìʾ²¬Ê¿±Å®¸¬´®¶°¸¹µ¿ Ůȿ¸¹¬¹®³¬²¸²¬±°È²Æ¬¶°¸®¾²µ¬º®¸ 34567¿¸¹¿Ï¬µ¿¸²¸¹¬º®¸¬È²¾¿Ô 9¿Ç½¸½¬A¬º²¬¼°À®Å²Æ®¸Ï¬Ê°¸²¸¬ÁBC ×½×½µ¬¿¸Å¿µ¬¾¿¶®Æ¬Å®¸¹¹®¬¶½º°¾¸Ô 9¾²¹ÆŬ¹®³¬¶°¾¿À®µ®¸¬À¾½º¿µ ØÂÔ STUVW

È°¾®³¬¶²³µ²¸¬ÁЮ³µ²¸Â¬¿¸Å¿µ [_[`a\Ye[iY_[`aj[\[akl`Y`ajl_[`a\lj[`a\[` ®Ç®±¬Å®Æ¿¸¬ØÕÑҬĮ¸¹¬³°Æ®« [_[`a\Y\gmja_lanlob[a]Y^[p[dqarlob`\bg[` ¾¿³¸Ä®¬¶¿±®²¬º²È®¹²µ®¸¬À®º® È¿±®¸¬0®¸¿®¾²¬¶¿¸º¿¾¬º®¾² \Y_[gl`[_[`a_Yc[a\[`asb^miajlg^ba_lnY[j[`q ¯®ºÇ®±Ô¬Ê°È°±¿¶¸Ä®¬¾®³µ²¸ kl Å°¾³°È¿Å¬È®¾¿¬º²¯®ºÇ®±µ®¸ ^[Y`a_[gl`[a[`ii[g[`aZbi[ad[gbnaob`\bg ®µ®¸¬º²È®¹²µ®¸¬µ°À®º®¬¶®« ÝÞuvÙñtw ³Ä®¾®µ®Å¬À®º®¬À°µ®¸¬º°À®¸Ô '&(!+-+(&Ùtùú

!%)! !+ (%+(-"=-%:" ­°¸¿¾¿Å¬¼°À®±®¬Ö²¸®³ ʽ³²®±¬»°¸®¹®¬¼°¾¯®¬º®¸¬»¾®¸³« ¶²¹¾®³²¬¼½Å®¬Ã½¹Ä®µ®¾Å®Ï¬´®º² DÖ®¾²¬ À°¸¹®±®¶®¸ yTz{|}~V€V¤‚yƒ ­¿×ÆÅ®¾¬¶¿¸º¿¾¸Ä®¬¯®ºÇ®± µ°¶®¾²¸«µ°¶®¾²¸Ï¬¿¸Å¿µ¬¯®Å®Æ Ê°º®¸¹µ®¸¬Å°¾µ®²Å¬¶°µ®« À°¶È®¹²®¸¬¾®³µ²¸¬Å°¾³°È¿Å 0®¸¿®¾²¬¶°¶®¸¹¬¶½±½¾Ï¬Å®À² ¸²³¶°¬À°¸¹®¶È²±®¸¬¯®Å®Æ¬¾®³« º²³°È®Èµ®¸¬½±°Æ¬È°È°¾®À®¬Æ®±Ô À°¸Ä°³¿®²®¸¬Å°¾¿³¬Å°¾¯®º²¬º² µ²¸¬Ä®¸¹¬º²Ç®×®¸®µ®¸¬º°« Ö²¬®¸Å®¾®¸Ä®¬®º®±®Æ¬µ°³²®À®¸ È¿±®¸«È¿±®¸¬È°¾²µ¿Å¸Ä®¬º®¸ ¸¹®¸¬¶°¸¹¿¸®µ®¸¬µ®¾Å¿¬À°¾« À°¶°¾²¸Å®Æ¬º®¸¬9¿±½¹Ï¬³°¾Å® ³®¶À®²¬Ö°³°¶È°¾¬Å°À®Å¬Ç®µ« ±²¸º¿¸¹®¸¬³½³²®±¬Á¼·ÊÂϬƮ± ¶®³®±®Æ¬®¸¹¹®¾®¸¬Ä®¸¹¬Å²º®µ Å¿ÏQ¬µ®Å®¬´®º²Ô Å°¾³°È¿Å¬¶®³²Æ¬º²À°¾Å²¶È®¸¹« ­°¸¹°¸®²¬¶®³®±®Æ¬º®Å®Ï µ®¸Ï¬µ®¾°¸®¬¶®³²Æ¬¶°±²Æ®Å Å°À®Å¬Ç®µÅ¿Ô DÖ²¯®ºÇ®±µ®¸¬¿¸Å¿µ¬¯®Å®Æ ®À®È²±®¬®º®¬º®Å®¬Ä®¸¹¬È°¾¿« µ°³²®À®¸¬º®¾²¬¶®³²¸¹«¶®³²¸¹ È¿±®¸¬0®¸¿®¾²Ï¬®µ®¸¬º²È®¹²µ®¸ ȮƬ³°À°¾Å²¬®º®¸Ä®¬µ°¶®Å²®¸ Dz±®Ä®ÆÔ¬D¼®±®¿¬Ðˬ³¿º®Æ À®º®¬Ê°¸²¸¬À°µ®¸¬º°À®¸¬º®¸ ®Å®¿¬µ°À²¸º®Æ®¸Ï¬¶°¸¿¾¿Å ³²®À¬Å²º®µ¬¶®³®±®ÆÏQ¬¿¯®¾¬´®º²Ô ®µ®¸¬º²º¾½À¬µ°¬³°¶¿®¬Ç²±®Ä®ÆÔ ´®º²¬Æ®±¬Å°¾³°È¿Å¬º²³°¾®Æµ®¸ Ê°¶°¸Å®¾®¬²Å¿Ï¬¶°¸®¸¹¹®À² ¼°¶¿¸º¿¾®¸¬º²µ®¾°¸®µ®¸¬µ²Å® µ°À®º®¬¶®³²¸¹«¶®³²¸¹¬µ°±¿« ®º®¸Ä®¬º²³Å¾²È¿³²¬¶°¾®Å®¬®Å®¿ º®¸¬9¿±½¹¬À°¾±¿¬µ°³²®À®¸Ô ¾®Æ®¸¬¿¸Å¿µ¬¶°±®µ¿µ®¸¬À°« ³°¾²¸¹¬º²³°È¿Å¬º°¸¹®¸¬È®¹²Å½ Ê°±®²¸¬µ®¾°¸®¬®¸¹¹®¾®¸¬¯¿¹® ¸¹¿³¿±®¸¬À°¾¹®¸Å²®¸¬À°¸°¾²« ÁÈ®¹²«È®¹²¬¾½Å½Â¬Ä®¸¹¬³°¾²¸¹ Æ®¾¿³¬¶¿¸º¿¾ÏQ¬µ®Å®¬´®º²Ï ¶®¬¾®³µ²¸Ô¬D¼°±¿¾®Æ®¸¬È²³® º²±®µ¿µ®¸¬º²¬Å²¸¹µ®Å¬Ç²±®Ä®ÆÏ Ê°¸²¸¬ÁBCجº²¬¼½¶À±°µ³¬9®±®² ¶°¸¹¿³¿±µ®¸¬À°¾¹®¸Å²®¸¬À°« ´®º²¬¶°¸Ä°È¿Å¬Æ®±¬Å°¾³°È¿Å ¸°¾²¶®¬¾®³µ²¸Ï¬Æ®±¬Å°¾³°È¿Å¬È²³® ³®±®Æ¬º®¸¬Å²º®µ¬³°³¿®²¬®Å¿¾®¸Ô ¼½Å®¬Ã½¹Ä®µ®¾Å®Ô ·°¶°¾²¸Å®Æ¬¼½Å®¬º®¸¬9¿±½¹ º²±®µ¿µ®¸¬¶°±®±¿²¬¶¿³Ä®« ֲƿȿ¸¹²¬Å°¾À²³®ÆϬ¼°Å¿® Å°±®Æ¬¶°±®µ¿µ®¸¬¾®À®Å¬µ½½¾« Ç®¾®Æ¬µ°±¿¾®Æ®¸¬Á­¿³µ°±ÂÏQ ÐˬجֲÀ½Ç²¸®Å®¸Ï¬¼°À®¾®« º²¸®³²¬¶°¸¹°¸®²¬¾®³µ²¸¬Å°¾³°« Å®¶È®Æ¬´®º²Ô µ®¸Ï¬Ë®ÆÄ¿¬Ê¿¹²®¸Å½¬¶°¸¹« ȿŬÀ®º®¬Ê°¸²¸¬ÁBCØÂԬЮÀ®Å ͸ſµ¬¼½Å®¬Ã½¹Ä®µ®¾Å®Ï ¿¸¹µ®Àµ®¸¬È®ÆÇ®¬³²³Å°¶¬9®« Å°¾³°È¿Å¬º²±®µ¿µ®¸¬¿¸Å¿µ¬¶°¶« ¯¿¶±®Æ¬À°¸°¾²¶®¬¾®³µ²¸¬¶®³²Æ ¹²Å½¬³¿º®Æ¬º²±®µ¿µ®¸¬º²¬º®°« À°¾³²®Àµ®¸¬³°¶¿®¬Æ®±¬Å°¾¶®« Å°Å®À¬³®¶®¬º°¸¹®¸¬¯¿¶±®Æ¬º² ¾®Æ¸Ä®¬³°¯®µ¬±®¶®Ï¬³°È°±¿¶¬º²® ³¿µ¬º®Å®«º®Å®¬À°¸°¾²¶®¬¾®³µ²¸Ô Ůƿ¸¬³°È°±¿¶¸Ä®Ô¬·°¸°¾²¶® ¶°¸¯®È®ÅÔ¬­°¸®¸¹¹®À²¬¾°¸×®« »°¾µ®²Å¬®º®¸Ä®¬µ°¶¿¸« ¾®³µ²¸¬º²¬¼½Å®¬Ã½¹Ä®µ®¾Å® ¸®¬À°¸¹¹¿¸®®¸¬¼·ÊϬ³°×®¾® º¿¾®¸¬À°¶È®¹²®¸¬¾®³µ²¸Ï È°¾¯¿¶±®Æ¬ÑxÔÕBѬ¾¿¶®Æ¬Å®¸¹« Å°µ¸²³¬²®¬³°Å¿¯¿¬º°¸¹®¸¬Æ®± ´®º²¬­¿×ÆÅ®¾¬Å²º®µ¬µÆ®Ç®Å²¾ ¹®¬³®³®¾®¸¬À°¸°¾²¶®¬¶®¸R®®Å Å°¾³°È¿ÅϬµ®¾°¸®¬Å²º®µ¬À°¾±¿ º®¸¬Å°Å®À¬½ÀŲ¶²³Å²³¬º²¬È¿±®¸« Áлʷ­ÂÔ ¶°¶È²®Ä®²¬À°¸¹®¶È²±®¸¬È°¾®³ È¿±®¸¬¶°¸º®Å®¸¹¬®µ®¸¬Å°Å®À 0¿¶±®Æ¬Ä®¸¹¬®µ®¸¬º²È®« º²¬µ°±¿¾®Æ®¸Ô Å°À®Å¬Ç®µÅ¿Ô¬´®±¬Å°¾³°È¿Å¬È°¾« ¹²µ®¸¬µ°À®º®¬¶®³²¸¹«¶®³²¸¹ DÉ®¶¿¸¬Å²º®µ¬³°¶¿®¬¶®« º®³®¾µ®¸¬À®º®¬À°¸¹®±®¶®¸¬º² лʷ­¬¯¿¹®¬®µ®¸¬³®¶®ÏÄ®µ¸² ³Ä®¾®µ®Å¬È²³®¬¶°¸°È¿³¬È°¾®³ Ůƿ¸«Å®Æ¿¸¬³°È°±¿¶¸Ä®¬³®®Å ¶®³²¸¹«¶®³²¸¹¬®µ®¸¬¶°¸°¾²¶® Å°¾³°È¿ÅϬµ®¾°¸®¬µ°¶®¶À¿®¸ µ°¯®º²®¸¬Ä®¸¹¬³®¶®¬¯¿¹®¬À°¾« ¯®Å®Æ¬ÑÓ¬µ²±½¹¾®¶¬È°¾®³¬º°¸¹®¸ °µ½¸½¶²¬Ç®¾¹®¬¶²³µ²¸¬Å²º®µ Æ®¾¹®¬ÐÀ¬ÑÔxÕÕ¬À°¾¬µ²±½¹¾®¶Ô ³Å®È²±ÏQ¬µ®Å®¬Ë®ÆÄ¿Ô¬S„…W ¸®Æ¬Å°¾¯®º²Ô

œz‹…zžé}„xzŸ‡xŒx|†‚z vé~xz‹|„}

†‡fˆ‰ac[_aol`pbgbc_[`ai[Yg[daŠ‹akŒap[`ia[_[` ol`iY_bcYaŽ^YojY[\lasmj_gYak[cbaŽemgak[cbqa‘[_ clg_l’b[^Yanlo[`i[caclgnlebcaZbi[a\Ycb`Zb__[`anYn][ kŒˆasmj_gYak[cbap[`iaol`Z[\Yaj[`YcY[qak[[cadbZ[` cbgb`haolgl_[ac[oj[_aelgnlo[`i[caol`ilgY`i_[` ^[j[`i[`ap[`ia[_[`a\Yib`[_[`ab`cb_ajlgc[`\Y`i[` e[n_lchakl`Y`a“”Šq •[j[`i[`aclgnlebcanl\Y[`p[a[_[`aib`[_[` b`cb_ajlgc[`\Y`i[`ae[n_lcaŽ^YojY[\lasmj_gYak[cbq ‰[ob`adbZ[`ap[`iaol`iibpbgaoloeb[ca_m`\YnY ^[j[`i[`aol`Z[\Ya^Y’Y`anldY`ii[ajlgc[`\Y`i[`aj[\[ d[gYaclgnlebcad[gbna\Ycb`\[q  =  

rmojlcYnYam^[dg[i[a\[`anl`Yaeb\[p[aelgc[Zb_ -!%+(+/¯ -'("$ !%(!%! Ž^YojY[\lasmj_gYak[cbaŽemgak[cba\YY_bcYaŠ‹akŒ &'!%!:!%!)(%$! \Ya_mc[a–mip[_[gc[qa[\[ajl`pl^l`ii[g[[``p[ap[`i '"!)(!%!#+",!(!08634!$!"$ _l\b[a_[^Yaclgnlebcha\Y^moe[_[`a\b[a’[e[`i _lca\[`a—bcn[^hanlgc[a\b[a’[e[`i m^[dg[i[ac[`j[a[\[a’[e[`ianl`Yaeb\[p[q Ÿ ¡Ÿ¢£¤¥¦§¨©ª¤«¬­®¯°±²³ ¶°¶²¸¯®¶¬ÐÀ¬ÒÓ¬¯¿Å®Ô ¹²®¸¬¸°¹®¾®Ï¬¶°³µ²À¿¸¬µ°« µ°º¿®¬Å°¾º®µÇ®¬¶°¸Ä®Å®µ®¸ mnl^[`dYage[bi\[[app[[Ycapb[aeYb[anom \lg`a\[`’la\[`a^moe[ae[`\q ¡Žemgak[cbaol`Z[\Ya[Z[`iae[iYajl`ibgbnaŽk¢k ´®µ²¶¬·°¸¹®º²±®¸¬»²¸º®µ ­°¸¿¾¿Å¬­¬­®Ç®¾º²Ï º¿®¸Ä®¬º²¸Ä®Å®µ®¸¬¶°¸²µ« À²µ²¾«À²µ²¾¬®Å®³¬À¿Å¿³®¸¬º®¾² `bgbca˜[_Y^arlj[^[akl_m^[dasY\[`ia†bo[n kŒˆasmj_gYak[cbab`cb_aoloeb[ca_liY[c[`ap[`i ·²º®¸®¬¼½¾¿À³²¬Á»²À²µ½¾Â ¶°¾°µ®¬³°Æ®¾¿³¸Ä®¬¶°¸¹« ¶®Å²¬¿®¸¹¬Æ®³²±¬µ½¾¿À³²Ô ¶®¯°±²³¬Æ®µ²¶Ô¬­°¾°µ®¬¶°¶« kŒˆŒl a–mip[_[gc[hak[gc[`[ha\Ye[`\Y`i™ elgib`[ae[iYao[np[g[_[ca^b[naclgbc[o[anYn][ ý¹Ä®µ®¾Å®¬Ä®¸¹¬º²µ°Å¿®² ¹¿¸®µ®¸¬¿®¸¹¬À²¸¯®¶®¸ ·°¾Å²¶È®¸¹®¸¸Ä®Ï¬µ®¾°¸® À¿¸Ä®²¬Ç®µÅ¿¬Å¿¯¿Æ¬Æ®¾² _[`aca[sdmbj`_angYlakel[^cbbo` [c[`p[an[[ca\YclobYa‘gYeb`hakl`Y`a“”Šq ½±°Æ¬­¬­®Ç®¾º²¬¶°¸Ä®« Å°¾³°È¿Å¬¿¸Å¿µ¬¶°¶È°±²¬Æ®« µ°º¿®¬½¾®¸¹¬Å°¾³°È¿Å¬³¿º®Æ ¿¸Å¿µ¬¶°¸°¸Å¿µ®¸¬³²µ®À _[^YaY`Yaol`i[^[oYajpl[`hYaj`li_`[plc[^l``qii[g[[`aŽemgak[cb kŒfh[£a\_][ ^a^moe[hac[oe[dak[gc[`[ha\Y^[_n[`[_[` [danl_m^[dajlnlgc[aol`Y`i_[ca\[gYa‹š j[\[anY[`iadY`ii[anmglad[gYqakldY`ii[ha_liY[c[` Å®µ®¸¬È®ÆÇ®¬Å°¾º®µÇ®¬É¿¾« ³²±¬À®¸°¸¬À®º²¬º®¾²¬µ°±½¶« ¶°¸¹°¶È®±²µ®¸¬¿®¸¹¬Ä®¸¹ ®À®µ®Æ¬¶°¸°¾²¶®¬À¿Å¿³®¸ ol`fZ[b\o^ qaklol`c[g[ao[c[a^moe[aol`Y`i_[c el^[Z[gaol`i[Z[gaj[g[aj[`YcY[hanYn][akŒˆasmj_gY ¯®¸®Æ¬º®¸¬Ê¿¹²Ä®¸®¬Ë²¾®Å« À½µ¬Å®¸²¬Ä®¸¹¬¶°¸¯®º²¬¶²Å¾® º²µ½¾¿À³²¬³®®Å¬º²±®µ¿µ®¸ ²¸²¬®Å®¿¬®µ®¸¬¶°¸¹®¯¿µ®¸ _[gl`[anYaŠl‹elak^bŒ o`p[ad[`p[aol^moe[_[`a\b[a’[e[`i k[cbha\[`aj[g[ajlnlgc[acY\[_aclgi[`iibqa`eY ¸®¬È°¾³®±®Æ¬µ®¾°¸®¬¶°±®« µ°¾¯®¸Ä®Ô¬É®¶¿¸¬µ°¸Ä®« À°¸Ä²º²µ®¸¬½±°Æ¬¯®µ³®¬¼°¯®µ« È®¸º²¸¹Ô¬S›{{W

uvwxyz{|y}yz{v~}yxz€|w|z‚wƒ}|„|wz…v†|‡zˆ‰Šz†xz‹‡‚Œ|w

Ž‘’‘“”•Ž–—˜‘’‘™š›’‘™œ™‘“Ž’™ž›’‘‘

µ¿µ®¸¬Å²¸º®µ®¸¬µ½¾¿À³² Å®®¸¸Ä®Ï¬¿®¸¹¬²Å¿¬¯¿³Å¾¿ ³®®¸¬É°¹°¾²¬Á¼°¯®¾²Â º®¸®¬À¾½¹¾®¶¬À°¸¹¿®Å®¸ º²¹¿¸®µ®¸¬¿¸Å¿µ¬µ°À°¸Å²« ʱ°¶®¸Ô¬Ê°³¿®²¬Æ®³²± ¶½º®±¬Ì°¶È®¹®¬Í³®Æ®¬Îµ½« ¸¹®¸¬À¾²È®º²¬º®¸¬µ°¶¿º²®¸ ®¿º²Å¬9®º®¸¬·°¸¹®Ç®« ¸½¶²¬·°º°³®®¸¬ÁÌÍηÂϬ³°« ¶°¸¹°¶À±®¸¹¬À²¸¯®¶®¸ ³®¸¬¼°¿®¸¹®¸¬º®¸ È°³®¾¬ÐÀ¬ÑÒÓ¬¯¿Å®Ô¬¼°º¿®¸Ä® À®º®¬³®®Å¬¯®Å¿Æ¬Å°¶À½Ô ·°¶È®¸¹¿¸®¸¬Á9·¼·Â º²¯®Å¿Æ²¬À²º®¸®¬¶®³²¸¹« D»°¾º®µÇ®¬Å°¾È¿µÅ²¬³°×®¾® À°¾Ç®µ²±®¸¬ÖþÃϬ¸°« ¶®³²¸¹¬³®Å¿¬Å®Æ¿¸¬º®¸¬º°¸« ³®Æ¬È°¾³®±®Æ¬¶°¸Ä®±®Æ¹¿« ¹®¾®¬º²¾¿¹²µ®¸¬³°È°³®¾ º®¬ÐÀ¬ÓÕ¬¯¿Å®¬³¿È³²º°¾¬³®Å¿ ¸®µ®¸¬º®¸®¬ÌÍη¬¿¸Å¿µ¬µ°« ÐÀ¬ÑÒÓ¬¯¿Å®Ô È¿±®¸Ô À°¸Å²¸¹®¸¬À¾²È®º²¬º®¸¬À°±®µ« ¼°À¿Å¿³®¸¬¶®¯°±²³ Ö®±®¶¬³¿¾®Å¬À¿Å¿³®¸ ³®¸®®¸¸Ä®¬Å²º®µ¬³°³¿®²¬º°« Æ®µ²¶¬Å²À²µ½¾¬Å°¾³°È¿Å Ä®¸¹¬º²È®×®µ®¸¬­¬­®Ç®¾º²Ï ¸¹®¸¬À°¾¿¸Å¿µ®¸¸Ä®ÏQ¬µ®Å® ±°È²Æ¬¾²¸¹®¸¬º²È®¸º²¸¹« µ°º¿®¬Å°¾º®µÇ®¬³°È®¹®² ­®Ç®¾º²¬º²¬·°¸¹®º²±®¸¬»²À²« µ®¸¬Å¿¸Å¿Å®¸¬º®¾²¬¯®µ³® À°¶²±²µ¬¿³®Æ®¬À°¸¹¹²±²¸¹®¸ µ½¾¬Ã½¹Ä®µ®¾Å®Ï¬Ê°¸²¸¬ÁBCØÂÔ À°¸¿¸Å¿Å¬¿¶¿¶¬Á0·Í À®º²¬Ä®¸¹¬¶°¸¯®º²¬¶²Å¾®¬µ°¾¯® ·°¾È¿®Å®¸¬Å°¾º®µÇ®¬º²« ¼°¯®¾²¬Ê±°¶®¸Ô¬¼°º¿® µ°±½¶À½µ¬Å®¸²¬º²¬¼®È¿À®Å°¸ ®¸×®¶¬º°¸¹®¸¬·®³®±¬B¬0½ Å°¾º®µÇ®¬º²Å¿¸Å¿Å¬½±°Æ ʱ°¶®¸Ï¬Å°¾È¿µÅ²¬º°¸¹®¸ ·®³®±¬Ñ1¬Í¸º®¸¹¬Í¸º®¸¹ ¯®µ³®Ï¬¶®³²¸¹«¶®³²¸¹ ³°¸¹®¯®¬¶°¶À°¾µ®Ä®¬º²¾² ɽ¶½¾¬BѬ»®Æ¿¸¬Ñ222¬³°È®« À²º®¸®¬º¿®¬Å®Æ¿¸¬º®¸ ³°¸º²¾²Ô¬­½º¿³¸Ä®Ï¬µ°º¿®¬½¾« ¹®²¶®¸®¬º²¿È®Æ¬º®¸¬º²Å®¶« ¿®¸¹¬º°¸º®¬¶®³²¸¹« ®¸¹¬Å°¾³°È¿Å¬¶°¶²¸¯®¶¬º®¸® ȮƬÍͬɽ¶½¾¬ØÕ¬»®Æ¿¸ ¶®³²¸¹¬³°È°³®¾¬ÐÀ¬ÓÕ ÌÍη¬º®¾²¬Ö²¸®³¬·°¾Å®¸²®¸Ï ØÕÕÑϬŰ¸Å®¸¹¬À°¶È°¾®¸Å®« ¯¿Å®¬³¿È³²º°¾¬Å²¹®¬È¿±®¸ ·°¾²µ®¸®¸¬º®¸¬¼°Æ¿Å®¸®¸ ³®¸¬Å²À²µ½¾Ô µ¿¾¿¸¹®¸Ô ¼®È¿À®Å°¸¬Ê±°¶®¸¬À®º® ­®¯°±²³¬Æ®µ²¶¬º®±®¶¬µ°« 0®µ³®¬ ·°¸¿¸Å¿Å ØÕÕÓԬɿ¾¯®¸®Æ¬¶°¶²¸¯®¶ À¿Å¿³®¸¸Ä®¬Å²º®µ¬¶°¸¯®« Ͷ¿¶¬Á0·Í¬þÈ®¾Ä®¸Å® ÐÀ¬ÑÕÕ¬¯¿Å®¬º®¸¬Ê¿¹²Ä®¸® ſƵ®¸¬¿®¸¹¬À°¸¹¹®¸Å²¬µ°¾¿« º®¸¬À°¸®³°Æ®Å¬Æ¿µ¿¶

ª|éy|z…xw„|zˆ|v~|w «|~„|z{‚é|ë||wzŠ†ëz v¬v

–Ž¤–ˆa™a‘Yoajl`pY\Y_arlZ[_n[[`a‘Y`iiYarlZ[cY Œl`il`[YajlolgY_n[[`aelgY_bc`p[hacYo X¢–ap[`iaol`[`i[`Ya_[nbna_mgbjnYa\[`[haoY`c[ Z[_n[ajl`pY\Y_ael^boa_loe[^Yaol`Z[\][^_[``p[ clgn[`i_[a¥\pasm]ma‰bg’[dpmaoloe[][a^[jmg[` _[gl`[a[\[aelelg[j[a\m_bol`ap[`iad[gbn d[gc[a_l_[p[[``p[qalgoY`c[[`aclgnlebc \Ye[][am^ldaclgn[`i_[qaXm_bol`aYcb \Yn[oj[Y_[`an[[ca[_[`aol`i[_dYgYajlolgY_n[[` n[oeb`i`p[ha\Ya[`c[g[`p[a[\[^[da^[jmg[`ad[gc[ _[^Ya_lcYi[aclgd[\[jarlj[^[as[iY[`arlgZ[ak[o[ _l_[p[[`a\[gYap[`iaelgn[`i_bc[`q \[`al`iloe[`i[`amcl`nYaX[lg[dakl_glc[gY[c ‘lgn[`i_[a¥\pasm]ma‰bg’[d`pmhanlob^[ X[lg[dar[ebj[cl`as[`cb^aYcbq \YZ[\][^_[`aj[\[akl^[n[aš”Šaclc[jYa_lob\Y[` ¥\pasm]ma_loe[^Ya\YjlgY_n[am^ldacYoajl`pY\Y_ cYoajl`pY\Y_aol`i[Zb_[``p[aj[\[akl`Y`a“”Šq rlZ[cYaX¢–aclg_[Yca_[nbna\[`[adYe[dalgnYe[aob^[Y XloY_Y[`ajb^[aclgn[`i_[a¢\d[oak[o[]Yh jb_b^a¦§q“¦an[oj[Ya‹¨q“¦qaŒl`bgbca[`iimc[acYo jlolgY_n[[``p[a\Y[Zb_[`aol`Z[\Ya­[eba®”Š jl`pY\Y_aŒlYaˆelcma†[g[d[jhajgY[ap[`ia\Yclc[j_[` \[gYaZ[\][^anlob^[ar[oYna¨”Šq nle[i[Yaclgn[`i_[a[c[najlg[``p[anle[i[Yarlj[^[ rlj[^[akl_nYal`lg[`i[`a†b_boabg][`c[ r[`cmgalob\[a\[`aŽ^[dg[i[amg[ar[ebj[cl` kb\[go[ZYaol`p[c[_[`hab`cb_a][_cba\[`aZ[\][^ s[`cb^a\Yc[`p[YaŠ¦ajlgc[`p[[`q jlolgY_n[[`anlob[`p[aclgi[`cb`ia\[gYacYo ¡–[`iaelgn[`i_bc[`a\Yc[`p[Yanljbc[g jl`pY\Y_a\[`acY\[_a[\[adbeb`i[``p[a\l`i[` jl`’[Yg[`aˆsXajlgbe[d[`qaXY[aclg^Ye[ca\[^[o d[^™d[^a^[Y`q ol_[`Ynolajl`i[Zb[`ajgmjmn[^a\[gYa’[e[`i ¡–[ha_[oYajlgY_n[aclgn[`i_[a¥s‰a¥\pasm]m m^[dg[i[ha©lgY—Y_[nYa\[c[a\[`aol`plcbZbY`p[q ‰bg’[dpmad[gYaY`YqalolgY_n[[`a_lj[\[ap[`i rlclg^Ye[c[`aclgnlebcaolgbj[_[`acbi[najm_m_ elgn[`i_bc[`ao[nYdaol`il`[Yacbi[najm_m_a\[` \[`a—b`inY`p[anle[i[Ya_lj[^[a_[`cmgamg[h£ —b`inY`p[anle[i[Ya_lj[^[a_[`cmgamg[h£aZl^[n _[c[aˆelcma_lj[\[a‘gYeb`afmiZ[hakl`Y`a“”Šq bg][`cmqajcc


‰„Š„‹„Œ~ˆ

vwxyvyz{y|wzz}~€‚ƒ„‚…~†‡ˆ}

053 9i e83 5klg 

 

 

 

Z    E %  + D * T 4 *  " "  K  " W  5  "   "   $   H # ' H  ]    W   '  V   ' / E  W#  Z     L [   $  K   ' T Z     %   D * T 5 M     $   E % $ "2M*'+% $'E [&N$+%.   A  & E $ .   E $    H #  $ '  & QL U V '   2 $  & $  K N "  D M *   Q   V  ' &   ' " 0 M *  b #  $ + A    $ ' & &  '&   '&   ' '  '  & + ' $ E  $] &#)"(VL *!*025 *02DD)33305677G98;:7<=;::G>?> .V&ABAL N"*200M*1M*2Q*1*1A*'Q '["1-**K[&+ AB@K CL*D0130MU# 'K$&+*02067777:; *450:7<=; 3*<GF7? 53> K"$K+*0M1452367789:; 40*:7<=; D:<RR?> #&#' 541$)2]VP 3M) \#2) $DQ 2)M2^15 Z 67777:;:7<=;<8=>?= Z 67777:;:7<=;=G7?= H    "   / # $ K  E   ' & T   $   #   &  ' / "   @ ,   2 1 -+,&'$ HL   $ $ 67777:;:7<=;<8RR?R  K   K ' "  # # '  b  '  T   D** T M** B ''+ 2+ 0"  & + ] V' &   + ,  Z   2 # '   E %    "   " X # #&  % K C 5M K AB@ b#$#$/B h"0KQ* 021M433305T[& KWL +U@/@ 25+ **$% D*+**$4B4 E,$&K"" "K`$&*K0'D2"%5MKM'0M"*0#2#% b&#&$K  QL*D14T14*3310 67<<:8;:7<=;<97>?> "+QL*01153M45*2267789:; :7<=;:<8<?> E [K& O# Z"A' B$CDKMA K$E/ K"&VB AB] 677:GF;:7<=;:>G:?= 67777:;:7<=;G=F?> A 5 $   SM $ #    + AZL V W@/U@  "   U      E  ` L& OE''" ###22QL )*0MD555**. *67777:; M2A & K V  ' ABA :7<=;<8=G?= " &  # '      0  # #  H ' I $ & & + H L 2T M"  & + *0204)4D4M &     E $   UV   [   ' N "    L * 0 M 1 3 3 2 0 0 3 * * f8m9l gi :7<=;<89G?= $ *0232MMM552M67789:; 14M:7<=; 2M<97F? *5> !%%%+$$$+H#_ E( $*0105045D51* DKM"WD***0M1*D*D5**1 &+QLBE @'+$H'E'&'677>GR; Z 'E% $&'Q E"% b ."$E'[&" 67789:;:7<=;:<8:?> 1&** & '    '  67777<; :7<=; 98<? > / $    M $  I K H & # S5 $ #   QL Z @. `B V '  # # H # H $  W C K'M" WVs 2*4M4 A ECKD0'K +A. S% !!(K'(K"2 /N53*M$/' $&4** ''+.[&'$5M5 Z    ' & $   T @#E+Q L*N023"5E2167777:; V K D " :7<=;<8G=?= 53D*:7<=;11<97G? M4> #%'HE&#67789:; @:7<=; #:<G9? D1> '& +Q'L/$ ![@(K1**!(K$K $$K $&N'*01167789:; Z     E %  &   E  ' &  *0115001D1DD + QL * 0 2 5 D 0 M 0 0 3 M 1  # $ $ 67777:; :7<=; <7:G? > Z     $ '  Z $ '  N I $    [ # ' " L A I K A  K A# &KK 67789:;:7<=;<F<>?R "A " ##+AQ BKL&*"0MK1455*113+M.#L   B C + 5 *  + .   [ & + N# T  ' K N ' S # + Z $ K WAK Q# ZH   A#   V   ]  .   /#  + N " b Z    '   #  $      T 67777:;:7<=;<GR9?> *42405:<9:? 44> B EU%&('.T $ #$% '+QL #$&\#+D2V+052D*4*67789:;:7<=;<9<<?> W#&H#+VL0553*MD*02367789:; E[&5[[+V##5O 1!"] *01151**5M** 67777:;:7<=;<F<R?> ZV/HH#& 2M'@"#'":7<=; 012t9 5k 5753 677<8R;:7<=;<<<R?> '$*0'20*4D"&+4/ M B *201DD+DMH122+M3"*44&+ B+N@B@ $$+ O Z UV K &$KNK"K0B# **# ]'TK V'&/OCM* 5K'M&Q & E@E U $# O\ C5*&[&+ &$'& 4 0 *   $ /2  $  , H,)0**0B' :7<=;<9:7?> 67789:;:7<=;:<98?> B$&K&\+QL*02D67<<:8; D33:7<=; DDD<<R8? 55> *#52N"b#$bB bB $$ " +ABA M1D'11V 11M4M$&'$ $I&$677G<>; 677G=7;:7<=;9R7?> '& Z   $ #  S '  $    & 67789:;:7<=;<F:<?> pIqZ  $Q'L* 1 ' &$ K '#KOC+M0K $'''& *0AB D00&M3M#'ABA $& /# $$&+QL *!0DDD&5D([4&+DNM#*)1 QL E[% $ & T $  ' S $ #   0 1 5 0 3 3 D 5 4 1 QL M D 3 D  '+ & + ]\ &$'/`AP "K$$ :7<=;<9=8?> 677G<:;:7<=;::78?> *D14T0M)0D*Dr 67777<;:7<=;<:>=?> \#+5ZW#H+Q*025677G<:; 3DD:7<=; 510<R:9? 5*> #H*M0*M*)D0' )34M5-] @ M$5''5$I67777:; D $  S & H    V  $  B#    '&T 67789:; :7<=;<F:F?> g 8 73l 7 QL V + W   [ & N #   M !   $ # # DMT 4* + QL ))41212  2 M #  $   & ' " ] BU W^ U  B   Z B  &      $       $    "     ZH L B   $   #  ' &  S  $ 104:7<=; 04<9R:? )4> *02DD13323)5+ 677>GR;:7<=;::79?> ##/ $150D0*% VQL'O B21V "[&+Z\$5243 $ P'$'Z5 LBAB]! '4#A2 K /#M2**(67777:; #KE'] A&KB*0#167777<; 413K K *02DD3V 04M1Z& D677<8R; $ $ ' ( :7<=;<:9>?> Z5 :7<=;<G><?> A Z   '    %   % '   ' +QE% LUB+ "U&TOUK[$&K/ $K''& P!*D14(40033467777:;:7<=;:F:?> # X D#'+&+% $$N K"KV[&+N $K## $K %&1**+AE$&&C"  &  Z     0  E % &  D  $  C D M  $ K ]BK &  H 0eg7f I&E'+ '"0**W &W&&T [' #'^#530@'T 5*+QL*03320*133567777:;:7<=;<9R>?> \#2*01050M444*4 677G<:;:7<=;::<8?> 78f8k5g53 $2'&3&' LDDM''#&# E'T Zg83545 L4M*:7<=; 0M<F:G? 5 F .#%+"'#'KA +K ZHV'OA T   @$ $  @ #    @&$ &  [ & + O# # H   \# 5 2  2D & !A& &5(V&6777F=; AB A B/ I  $       I  + $5*K &'" K$M* C+ DM KK# " &*KABA 1+5*T B AB@ $DV/# 14T32124'4M&T  & ! Z# %& & # & ( S@  A   ! @ H # 5 $ % & E  * 0 M ) 4 2 D M 3 5  AN W# DKM&&$ AB] QL42M31M'&'$67777<; :7<=; #<F9G? > 67777:;:7<=;<>>8?R Z 20+  / "  B   QL * D ##&(+#N"  $ H ]AZD * * * T ]AZD M * *  $ /K    &  K $  ' & K C + K N "  %& 677<8R;:7<=;::>7?> *02M4D14**24 67777:;:7<=;<9RR?= Z E% ##W "'` '&$$'B b&&T 5DE 5D5T Z# ' / 1** KZ ' &$2' -5%L I1 [EA    # T 421)*'02'0"*+Q )01V 222BA 3+Q*067777<; "DU# [ & + Z A # # 5 T * 0 2 3 D M 1 M 0 0 $   #     ' &  + :7<=;F>?8 S$ Z H      '  $  ' '  $   I ]  2 1 V T 5 * V  ]   # # N' + A # $ #       ZUZ 677>GR; :7<=; <F:9? = &['UA+ 2*A 2*#[#&+U :7<=;<>FG?> Z @ Z5 Q W^ '# [& $V&.'$'/*0D677<8R; DD15:7<=; 3MD::>R? )4> N A 'ZQ# 'K# 'SH V%+ / + AB / E% $$& $ Z K +B `$ N '\# E"# q$ZA&r67777:; ' &  '  2 1 * 0 1 0 4 5 2 * 0 5 3 M  B   / " '"4#T$)"$$QL V $   K $ $ $ 67777<; :7<=; <9R8? > $  A  L 0 $  I K 0 $  K D * ' ' \' ' &  A& + * D 1 4 T 0 3 0 M * 2 '] # C,$D &/$ 1*'MV#C &K"K'"%&1**QLUB+ +H&'$-$)M*&"" &K0$K2M*#+N"DK2"+[&+OK3$ +U$$L*02067777:; DM12:7<=; 22G<?> 67777:;:7<=;<G8G?R W &  2 * * . TU [&*0&2'53DDM21MB# 0T"&$& "$ #&Q+*01050T 0\#)*0M1D30D)513&'$" @ #&KB @#" "@ # $5M*$]/"A'S U / "/#'$"22'T20"&KKQ 3*L*U +#VT @B P/\L 1 0 AE  Z& V *025D0*M11))67777:; \#:7<=; ABA % Z "  Z + A E   O   B AB :7<=;<F><?R 4D252D <98>?> ZH + T& D*T) *677G<9; & :7<=; & ::RR? "+ > ' &/ @ Z# $ @ #' A#[&+B /ET BCM0+B$$#/ Z/E%$&677>GR; [1#45'M"0+*VL 5 1 M M M M K * 0 2 2 D ) ) ) 2 D * 0 M T Z   + '      '  #   ' &  " ' .   "  **)K%%%+#"#67777<; '"+H:7<=; #<<8?= "A#E#\#1MP*020*D1D2)MD *01053*)M3D*+'+. ABK$$$$ $K&K H#$#QA#NE QL*0335214*0)H&'$" .$'$(%%H&'$67777:; $:7<=; <=>G? "G "K'"%&1**QLUB+UT A#'#DV&*03))510D4*0 ::RF?> 677<8R;:7<=;::=8?R !   ^ $   "     ' 4*' U [&+/'DMW#TW 67777:;:7<=;<98=?> Z $ E#& %D+ A'677G<9; + :7<=; Q '"5"T)"'D"+QL 0*M0V/,  $ Z       E    '  #  $ K    

*0253DM1M100 W  E % I H #     E  ' &  I H  & D  M)D067777:; 350):7<=; 3:8<?> @''"%&1**"" & V+WU" 677>GR;:7<=;<F>=?R $&     # #  Ž D 5   E  SQ ' " *0M0)0422*3M *011505D53M* ]K [&&O $N 3K M A&' A'A^K@K@WWK/## )**],\*01050D*D503 67<<GR;:7<=;::8<?> & AB/+ VQ O V%/ KQ #$'KK/K )1"14'3&1D44% %  H    ' KDU"H&+[+ABA "'/*010 $12+5,*HM)4**U@ V]'T 67777:;:7<=;<9F:?> Z    V  '  @W @ #.[`W '$ & 67777:; ABAL :7<=; #*:<<7? #03T> Z K/A+#V/, KVKB& $  K $  P !   d  $   Q# & ( 5 0 Z )4'5/250B# 2$[)M)150M0DZ  '  $ ##KA#*010+2677GF9; D11:7<=; +01R<=? 31> /E%KOKV## $K&'K 67777:;:7<=;<===?R 67789:;:7<=;<F>8?> Z * 0 M 0 0 2  #  $      $   C 5 *   ' H&5&$ +Q' '$L*020*D1)T &DK A'A^K@K@WWK/##KUH+ AZE'$'&T :7<=;::FR?> &AB/K $2K'1T4"*2KD+ABA M"KB*0'1'15&32KMAB V/O "Q# A '#'1 "+VB# %M&"AV/, D000 [&"+'ABA /*01 $01+,25H*)M*4*U@ ' TD" Q*033)M22D4)!P( W@UVD#'+[#'"K'"1M677G98; * S [ 2 5 3 0 V$%]$N   & T *02DD)30500 0 5 V] 67777:; :7<=; G? > 2 " +  ' &  K     & K /$V&'@$#&   P L25D24u*023267789:; M5M:7<=; M2R<F? D5> A#V## $K/ "A K 677G<:;:7<=;<=G8?> 67789:;:7<=;<F=7?> [& E&+*02D0)4)367777<; )3):7<=;::G7?> BA[&+N% .#D3$'"T ZE%$'&K""K"+. ZHUV$'h"K"K 67777:; "2K4M"/KAB AB@K *32MKA $# +:7<=; <9FR?&#R / '23#E+N" %D% MK$M &W+AE &H"S N   V # # B  # [ & U " # %  '   # 3  E %   "  "    # $U E+.&$M . "+ABA+ *02101T4567777:; 2:7<=;53<<?0> #$K&1@    h [ & + A E # A " S "  ]\*021367777:; 443:7<=; 20<=9=? 0 > 22$&N &# 677G98;:7<=;<F=>?> MK&KP AB@ C 5 * $  ' & + O% H $#&T$S""+*020*0D)67777<; D423:7<=;<::=?> )*#'# # $ 67777:;:7<=;<9F9?> " 2*+ ** O, '[&+A E#T( / E HE & & ## # E%.CD2+.'$UB ZHE%E$#$  % K '" b& 4T M" K   '    4 D K P/ ! B E # , ' h C  H    '   "    . \K  # $ $ 2 & S & _ + $ L &   K  C D M  AB @E S   / $ /U@ VX\ 67777<; :7<=; ::G=? ' &  \ #  ' &  K    D M  K " K    " K  "  K    h W^L [ & & +N"KQ 4 T5% M"K[KB& $'EKK@ A$'&K\j K S $$'$KV&A$L*0522111MM** K"$IK&"&K$'&K#$& [&+$2DM%#$&Q&B AE###1K&KP qZE%HH&KBC= ' K V  :7<=;<FR=?> *021404M)67777:; 33:7<=;<R:<?= Z'67<7>>; :7<=;G=?= P#'EABAL 67777:;:7<=;<9G7?> 5* &K/B $&2*+KQL $*#0&DK25 2K2"0`C $[& &+$KE_+.D&4""T+4Q M"L% 02'1$52**H2M& N$2**n+AEE67777:;   .&U T Z$#&A, /V K  B @  B' 5 1 ) 0 r * 0 5 Z H  #  "   dW # "              &  A% & E  [ E 67777<; :7<=; >  '   $ %  /&   K Z   $ b  $ b &#U - 0W $1&44[&03.MD)$@ /E%U"K[".%::9:? *0M1D55**52M 67777<;:7<=;<G<8?8 '$+/&*0504*3M00)3 ' &W^ZET &/D'& Q# N# A H  * D 677G<<; :7<=; <FF<? >  E  N  ' U ' #     & T 67777:;:7<=;9=?> 67777:;:7<=;<9G>?> E V*#*E $[&$&U EV"A% B '%#T '*020*45MD)D2*D67777:; 14):7<=; 21D<R97? D4= Z 2KD/ E% [W&#O# E' &HK["KU3N '+ ZE%U

5978gl34 f508f Z$'%$ $ &  ' "  B    " # 2  & E K N" [ &  # 677G98; :7<=; &1M*+.$ E% LO [&+/'&A'#' ZH&o$'&D*TDME' /'ABAVL*0213451*45 UTU&K$&K'"b Z$'E%#::9R?#> $H& K 'bS $'% % E  ' ABAL*02D67777:; D0M1:7<=; *)<99:? *)> S$+.&'$'V## AB@K K " " A, B W^ :7<=;<FF=?> b#$ $'&  & E B AB["KV677G<<; )MD:7<=;<G:?= $' 52@ V& ![*&D,# \'##\# 22KMP+VL*03)124M)67777:; '  ' [ % +      UV &  #    /B 4 14'(44M)3 *)67777:; *0D2E50A, B W '+/ "1*&* b +Q &L / ./) \' B KHP#B# D#14[1&+3,# ' P#'EV##'"'# [E@&"&N#67777<; :7<=;:>7:?>       E %      &  :7<=;=<F?= Z 3 2 4 0 3 0   [   # # V L 3 ) Z   2 *    ' & $ + .     $DMQL*010531DD113 .#%\#+M)Z\AA%&E *01013005M5M Z HK#$ &$'& +$' K*0504*222)D) 677G<<;:7<=;<FF8?> *0M1M3502*0* 67777:;:7<=;:77=?>  ' & . $ W   B    N # $& ' 67777:; :7<=; <87=? 8 Z   V  '  $        #  $ 67777:;:7<=;:<8?> H$$$ ###" Q ES*D14 $A,)43T B@ "MM2UV *1))V44 25#*2/ $DD K' . $ $2** L0# $'" I0$DK 2" 1[$&N# D*' ' A, #B +O *03K)D 0 C5DA$ M+A h'&+ Z    E   '  ' &  '   T  & 0 5 + QL 5 5 2 D [&+A ## TQ 24+ B'67777<; &:7<=; ' 2*&  W+ * 3 D 2 4 # 67777<; :7<=; :><>?= EL*0M&14#5 $21D3 )KM\#)VL14M31D4#ABA&'$" *D14)430205 67777:;:7<=;:77G?> ZHUV&"'' R:8?= 'H& 67777<;:7<=;<F9R?> 020*K #C1*KQB 1 D /   $    &  #   E ' $ ' 67777:; :7<=; <87F? > Z    $ '  $ #   $  2 S ' $   :7<=;:F7?> #H+]$ LQ &K$21% "S% $$#&K "453)505 %Q'L*D14T H-D+@ ' 5+/# $'&2#+A &+A# $`C T WE!%(b$ZH67777:; Z H'" UV % $'##' &C4M$['$ ' "" 'K "" "K#" + QLV## &  &   O $ K  # I  4   1M*  $   $ /E  B# 0 5 P :7<=;:><=?> P&$*#0&2Mo1P0141)I11$L VL*03)3M33M310*000)3)*11*   + % #'EH'$*D14$1&2)))4MQ3MMA505`)&HT N 67777<;:7<=;<G7:?> '& Z +Q L[$&'+$##2M A,677G98; B'@ "I& N"b'$b &     W   [ #   $ U $ # 67777:;:7<=;<8::?> .#% UV  E $ $     $     01213453789 5 49 67777:; :7<=; :FR? >  Z [ & + O   Q $ E  4 1 N# # '  ! $ &  67777:;:7<=;RF>?R V  '  &  D   V # #   @&     $    '   E X & " '   " %  5 * # ' O  B C D 0 V K Z   S * D 1 4 T 0 M 0 M 0 M 5    $  $ $ UA[,Q(UH*022DM67777:; 4DD:7<=; *:7><?8 A#$&K 'I#H '-&$K #%# I&S HK W &E$VX $ ]BU+ SBZ H Z"A&SA+BZ'.$'/T K,$&K'K'"1**b &+,@$*0105013167777<; 5 7853453 67777<;:7<=;:>=8?> N$ $%& [&H$ +''##$V 00H#3N' <G7R?> '5**b$*0167777:; 1534:7<=; 420<8>>? 11> ZH'"&HH$*#D2$:7<=; Z   E %  & &$ $'# $A[&Z'31)03M*677<8R; 1*\# A$ Q$  E     E %     D 2            ! " #     E + & $   & E  #    E  D * & ) ) M 3   :7<=; :97? > PA W".$[&++/ AB/  # &       " 67777:;:7<=;8<:?> $% & ' ( ) * * ' + ,  % . ' $ / " + /   $ " # ' " a'  & + H # \# %+ Z      ' &  o    H H  # T 2 K D "   $ " "  + Q L * 0 M 0 1 0 3 4 3 M 4 1 W D * * V   $  A  UI & C  A & #  / 67777:;:7<=;<>RG?= Z D502:7<=; 0:787?> *01123*45)25/ & L"A& $ # & $A, B+ OKBC5*K][K'&VK # *02DD332203*&'$67777<; " :7<=;<G79?> $""Q*D145*67777:; 67777<;:7<=;:>=G?> 67789:;:7<=;=>>?>    #   K I $ K  K  ' K  ! AB@K AE   "  K   E # # S *D144555DD3 Z   H  A I I B $  SEQ &‘ V    ' b V  $  b B $ + * D 2 M 2 2 * D 3 * 2 V \BB   $ '  2 M # '  &  E + 2AB/ +@    #  ' "  % & 1 * *   AB( K AZK V/K N S V % &   & $ ' WK ' "  # #  b  #  $ + QL  @ $  # 67777:;:7<=;<8=:?> W $ '  M  '  %  C 5 * $  ' & 67789:; :7<=; ><R? > AB] / K B C D ) ! \#  ' &  K &  ( QL C 5* D+ A   $ E  L  E  K A , B WK   AB]K  C D 1  K  [  $ `B  L * 0 1 0 5 0 5 * 5 3 4 0 Q * 0 D D 3 2 2 2 2 2 * 2  * 0 2 0 ) D 5 0 * D Z    $   $     &     $ D " &  $ & #S$ & $ ' Z H   "   , [ " K 531*:7<=;D1:>R<? 14> :7<=;<98:?> 67777<;:7<=;::9=?= AB && #AZABAB@67777:; $&$L'"]BK$IK$$K @@WB+A$L*01167777<; &K""K"K$#+#$&Z,P "+$L'"b$b$+*0M567777<; D32:7<=; 32M<G:<? M1> I#$ )445K $'& QL*002DT $ , @K B  K , ' &$E"#""''677:88;  $ '  B   '        E ' +   [ #'" *0105341M21* Z    $ '  AN # #   AB@ 3 2 $ '  :7<=;FG7?= QL $#+MH#'P &K* /*41 67777:;:7<=;<8R>?> Z .# /$ E% Z@ ]$ BC QL*D1442M0*0*002)67777:; 223:7<=; )2:789? *R $ "K$'&KC DMKE :7<=;>F:?> H"H'J) **#' IK &ABA $ \#.+ 23D`C P'HE*&020*[D&+/ 1D*$067777:; 4 *+A:7<=;'':779? 010+1QL 0[)&367777<; 5' I& K#$+67777:; A$% HK'Eb  '       $ 5*V   $ K 2 0 T M *  '&''#22 > :7<=;::98?> p &$&'L 01+*H*#*T QL*02DD1*1*D2M+ 677<8R;:7<=;<G:8?> ZE%$'"' # O&&''*021*0MD433 +DTM"&$$+ 4D4+"L&$'"L*0$M1% N &#Z EK"$#&K-$'&##+$#.P$ '/  A'  V  #  $  B & / A*010105677G<:; 022:7<=; 5M<<>:?>  #   W  W &     [  $    *02M10)D*)13 [ &  # E +N &PE 'L# &WL &`*050)[3&+)BNUA '+EV#T( 67777:;:7<=;<8R8?> Z HV /&E[% 0T] "[4*'U VQ ## N #''K'"2"+BAB@C A&-[&+.#$ '"#\# 67777<;:7<=;=:>?> M M N &  O C  ' B      E %  # ) 3 M 5 * ! Z     ' H &  ' $  H     ) N  H   ' $       AB 2 1 T DM52+/ &' '[&+O# #H&5 67777<;:7<=;:>87?F 677G<<;:7<=;:>8F?> ' IHQ +. 3 $ P/QL W^O& QL)345232 MM*0M1-D% &M$'25*"*D*KM"&ABA ] N #    X  #  V & # K O   K B CB4*&T N "EI# 22#I P *0267777:; 1 345% M 2 2 677<8R;:7<=;<G>R?> \#+   + @ I #   L * 0 2 5 D 0 M 4 5 5 5 0 3 :7<=;<>R:?> A% & E  + WL * 0 3 ) M M M 0 D 0 3 D Q I & [ # ' " K B  AB]K  " % 67777:;:7<=;<8RF?> Z     E %     " "     67789:; :7<=; =>8? > 67777:; :7<=; :7GR? 8 @ S$ B' H-+Q##"H &+ $A. V'@ ]BU CDMU + % Z'+WE E[$+." T' ] A#Q "TA, $B #@ W^ % '& ' -.$'// "@ $[A2 # V$$C& 1 TMU *$% !*0$M,1&'3H$3L)2*0*"2ABA #[V,,D)1[&+@BA67<<:8; ':7<=;"P:>8=? R '     % T   $ ,  ABT ` $  $ $ K V& # ' # " #  &  D 0 K [ & + N#  #OK 2L 1 * * ( " K #" #   )**B'+$$ZZ*01167789:; 5421:7<=; 52=>F? 22> ]C4MT'"$+*050)367)7727:1;:75<=*;<8*R9?> B# 67789:;:7<=;<F:>?> /BM + + A  # * 0 M 0 1 0 0 1 3 0 * 3 / E % W H  B & K , $ & K [ " K / " A '#A &KB67777:; $# 67777<;:7<=;:<<=?>  ABA :7<=;<G>9?R HL O*21B' TM*'$& "S$ Z H$ $# b $ S& '' %$# U DM[KZ&+/ '.$'/. KML2\# DD2@ #+ ZH4$I@/#$AB@/ C $V 2*10'T4101&50K/ D0H22* K50O  & K K , ) * ' $ + ABA Z      E %         V /D 2 * N "  ]BUb   $ #  b   .  ' $  ' *!/67789:; -(:7<=;<F:R?> #L@&E*03)2M)367789:; M**:7<=; 5 =>9?> QL*0105343M333#67777:; "W^ ]BU CD'M-% A. V&@+ "+QL*0M1*D2*1253$' VL*D14T321M21)*02M)0167<<:8; ABA:7<=;<888?> "% D0D:7<=; 3:>F8?= &  ' $  # 67777:; :7<=; :<:>? > @ $ /  W    '      &    $    T W^ ` E   '  #  P # +  $ '   ' "[&+@$H#2)M@ P UVW#%#W % A.VKBC OK$$ H$+/ E%& HH#'KA2 '$'T W 67777:;:7<=;<G=7?= Z $$B #A. V V, \@ $*0,5H0L))1DDM535' '1**b$ #$S+*0M133*)53M3 'H#&I& K D0K&N"0**bBb Q*0$504$*M2211T5DMDD W@QPX  ' &   L ] M 5 Z      E  # &  '   $   ABA 67789:;:7<=;<F>F?> 67789:;:7<=;==7?> 67777:;:7<=;<88G?> +BV%TA&' #$+QL*0M)DM44)*)\# 5O *T4M2KAB]K E +QL V 67<<:8;:7<=;:>F9?> N &  &   " Y  $   Y Q/Y N  $  E    V ' / "    T   H     $   # #  # E [ & + Q E 5 P # '   [ & + O  \# + 1 4  B ' %#  " # K B @ABA 0D5*3* :7<=;<G8=?> Z #K $KA %$/*0&M1DM315BD)$5$ '#& #$#QL UB 3$*4#2**2M'* .#$##$67777:; A&KP 67789:;:7<=;:<R=?R !B, (.$' /#",H)*L**0M1'67789:; 'D3 +@' '  # * 0 2 &   $ :7<=;:<R9?> 67<<:8;:7<=;=FG?> 67777:;:7<=;<8F8?> N#%#'. E'Z #  2  % KDMT$4MK'KH&K T Z +21+ ' @ZB )**' + O+ W $*022DMM4M)5 #'&*0M)450515T &# W%0K**  $ % #  & K $  # T  '  ' " S   $   ' '   H H    $   " K " K   K   H ' QL *0&2K3"*'42)#4M#MM'1#4$D**)4*5* ''O & "K$K$'&K+V&N" B$$*0300403D567789:; ),:7<=; .::7=? ,@> )5@&/##U"B67777:; :7<=;RFF?> &ABAL *0M0101M3M3M 2"+QL*021D1512D 67789:;:7<=;:<FF?= 67777:;:7<=;<8G9?> *020*D1)414M 67<>=F;:7<=;<GF9?R W A I @  O   Z5 @  K B C 75efg 89 A  '   "   $  % & '     3 &  S  #  $  Z, P [  ' + DZ MK' B K. L.D N' + W hM$!%(C '$'&+]\@ H&*205#0$1D'3"14*1DMS )KM 5 1 [ & +  ' $ /+ 4 K M M8F:?> N" #23K1A"b %#b &+*b01$1 53+*[&D+67789:; 001$2:7<=; D&'1$'+$VXB &'$'A &#"+[+ % &   P#'EMM201 67777:; :7<=; <89>?> &+AE,I #% "*0MT E   [ # ' "    D  E %       @ZBK B  '  &  S$ #  b $  +D+ [ & + V $ $ % 222+ #L @ $+ AE Z$ $2+ O 677G98; BC :7<=; ::F>? = 43 @ & _ K ' "  % & 1 * *  K   2 C K   QL [ & + O $ /4 A# #    UV 3D*MD3)4M $K#I*021D67777:; 1D):7<=; 158G7?> \#52N'+V&+0D0677>GR; 30M:7<=; M<F79?> :7<=;<7<=?R DD D+ AB@ AB/+ 5+ V&+ & $67777<;    /# + /   .    [ / &  T $QL 5M*0M1D3MM2D*2 +N"2KM"+@ '/1/&$,67<<:8; \#+:7<=; M2:>=>?R + :7<=;<:<F?> -# E#$+ E# K#AB]K 'Q " ZHD#''##67777:; '   /$S  S O 'C&5     $ # K $ E  + W ^  V O  K & _  $ I  MQ*010677G<>; 53D:7<=; D23<=R:? )3> @4 11[P#T2'4ED4S *A# ` a%+ &#&L67777<;     M   $     $  D * :7<=;:>RR?R Z $, 5* + QL *0M12500**3) 5klg 49 E$&#K[&+U'#677G<:; :7<=; <R<=?> Ze83

$ '  "4*$EB$TT . N    $  I b      B K Z H   / $   $  V  Z& K C &  %    $ +  $ K / K , ' ' K A # K "     K , c # K T +A1'50V& L*D14T$ 1**# *M5#M' ',__!*0M145**)5367777:; D( :7<=;:<=?> /#K+@$'+QL*0115067777:; 43D:7<=; 2*=8=?*> 41MM4@5 67<<:8;:7<=;<G8F?> Z Z     '       AZT AB] " #I I'$K'-'#$&+&#'$#+H#' AD*T'5M$&\% .#$$ '&[&O%$ &'&  I'$$ &$ ' $QL U $##& $ #  ' E    67777:;:7<=;R7R?> /B5K 503*:7<=; 53<GF<?> B# Hss &[[+V #MN/ Z N KW V@K AE L$ @ Hd I#L 0U*020*467777:; UV05B UO #'"#VL 451,^ D4345 K $$\' "   Z   K , Z     $    $ &  S $   $ $ 67<>=F;:7<=;8F<?R "E#'E+&#'$677<8R; #+H:7<=; #<=RG?> O+QLW&_V&L*01053T " $"KC 2D4DD3*0M3D14M4*D367<<:8;:7<=;<97=?> 5*$+/ K'$"% &DM&*0K 1D)K1#5T Z   $ '  V  V/ AZ AB AB] K 2 1 D $$&" $ V\ VA+ O& E [ '" /## S&+QL*0M)67777:; 452:7<=; 035<R9F? 00> H*01000)D4030 5$## '/ $*02323**5*** %V$ $'$ Q Z E#W$"'S 67777:; '':7<=; %# E8G:?T> % &  B -K [&"%K /A& K #K K # 67777<;:7<=;:<F8?> "#KN" *020677G<:; 4)):7<=; 11)<:7R?> 'K I $  K H $   E H  $ & #S$  KH&$K*D14T14M3677G<>; 252:7<=;<9<G?> HB H$$% A &#K Z H14D)D)DK "[% +Q' *05045 5*25W 55677G<:; :7<=; ABA *D14T &+B A #L ::<<?> \#M P # ' E    Z $&#$S % + $L''#T 677G<:;:7<=;<R7R?> &K $/ Z     $ '   " 2% $ $ + Q  L ! @   E A & # $ $ O ( K [ & + #  C 5 *  ' &   O   Q $ E  U # \# + 5 N# # '  #O# ª«¬­®¯°±²³²´¯°³µ³¯¶±¶·´¸³¯°±·´³¹ ¶³¼³¯Ç³¼½¯²±·¾¹¯º±¼»¾¼½Å KW##'HKP+*011567777<; 3**M:7<=;40:>R7?2R &"[&B# A ##M5 *&D14 ¸ ± ° ± ¶º ³ » ³ ¼ ¯ ° ³ ¶³ ¯ · ³ ½ ¾ ¯ ° ± ¶´ ³ ¯ ¿ À ³ ¼ ½ Á ɱ¼½³»´À¯Â¾À¾¯Â³º³»¯³¼Â³¯¶´²³¾ 514135 *000*)**4D3M W / $  O   ' &  + Q L X&  67777:; :7<=; <879? R  ± ¼ ½ ³ ¼ ¯ º ³ ¼  ³ ¾ ¯ ¶± ½ ³ » ´ À ¯ ó ¸ » ´ ¯ ³ ¼  ³ ¯  ³ º ³ »  ± ¼ ½ ³¼¯Ä³À³¯¶±¼±º³»¾¯µ³¼µ¾¯°±À»³ A& [B &K / MKN"V''b#$ Z ""&K ¶± ¼ Ä ¾ º » ³ ¸ ³ ¼ ¯ ° ± · ´ ³ ¹ ¯ ¸ ± ° ´ ¸ ° ± ° ³ ¼ Å ¯ Æ ³ ¶´ ¼ ¶± ¼ ½ ¹¿À¶³»¾¯°±¶´³¯º±À°±»´µ´³¼Å¯È±»±²³¹ ]' QL2*02142*000* K&#$LB'%#"#L 67<<:8;:7<=;:>RG?> % » ± À ¸ ³  ³ ¼ ½ ¯ · ³ ¼ Ç ³ ¸ ¯ ° ± ¸ ³ ² ¾ ¯ Ç ³ ¼ ½ ¯ » ¾  ³ ¸ ¯  ³ º ³ » ¾ » ´ ¯ ³ ¼  ³¯Â³º³»¯¶±¼³½³»´À¯°±·´³¹¯À±¼Ä³¼³ *0M)425M41)0 053 9i 67777:;:7<=;<8FG?> ¶± À ³ ¾ ¹ ¯ ³ º ³ º ´ ¼ ¯  ³ ² ³ ¶¯ Ç ³ ¼ ½ ¯ · ± À ° ³ ¶³ ³ ¼  ³ ¼ ¯ µ ´ ½ ³¯¶±¼½¹¿À¶³»¾¼Ç³Å /#  $     H    "    $   0  E %   ' $     L AB@ ° ± · ³ · ¯ » ¾  ³ ¸ ¯ ¶³ ¶º ´ ¯ ¶± ¼ ½ ³ » ´ À ¯ ó ¸ » ´ ¯ ¾ » ´ « ¼  ³¯Â³º³»¯¶±¶´²³¾¼Ç³¯Â±¼½³¼ %&'+#''Z&' K"&"S    " + Q L .   E j# ° ± ¼  ¾ À ¾ Å ¶± ¶· ´ ³ »¯Â³Ê»³À¯Ç³¼½¯¶±¼µ³Â¾¯¸±·¾³°³³¼ D)3:7<=; 4*2<FG8? )0> ##2*3P*D14T3M67777:; 3*5:7<=; 1M<RF?> [&+/&'/BM+QL*0M167777<; ȱ·±¼³À¼Ç³¯º±À°¿³²³¼¯¾¼¾¯·´¸³¼²³¹ ·´À´¸¯³¼Â³¯Ç³¼½¯¾¼½¾¼¯°±½±À³¯³¼Â³ Z E+EN" %0** C 5*QL *02DT " Z +QL "V&#%[&+N# 'T »±¼»³¼½¯·³½³¾¶³¼³¯³¼Â³¯¶±¼½³»´À¯Ã³¸»´Á ¹¾²³¼½¸³¼¯³»³´º´¼¯°±·´³¹¯¸±·¾³°³³¼ & &  ¼³¶´¼¯»±¼»³¼½¯·³½³¾¶³¼³¯³¼Â³¯¶³¶º´ dz¼½¯¾¼½¾¼¯Â¾¯¸±¶·³¼½¸³¼Å¯È±»±²³¹¯¾»´ D)D)D)35 /2 D * 0 2 5 D 0 D 4 D M D D * D 1 4 1 0 5 ) 2 2 D ¶±¼½³»´À¯Â¾À¾¯°±¼Â¾À¾Å¯¬±·³¼Ç³¸³¼¯¿À³¼½ ³¼Â³¯Â³º³»¯¶±¶·³»¯°±·´³¹¯À´»¾¼¾»³°¯Ç³¼½ 67777:;:7<=;F::?> 677G<>;:7<=;<9<9?> Z H    E %  &   E   W# H   / E % SV ' [   / # $ [  K ·´¸³¼¼Ç³¯»¾Â³¸¯·¾°³¯Â¾°¾º²¾¼Á¯¼³¶´¼¯²±·¾¹ ³º³»¯¶±¶·³¼»´¯³¼Â³¯·±¸±Àµ³¯²±·¾¹ L&* A &@#'K# &+)Z '/*01A 3)/ ID$* ¾°±·³·¸³¼¯¿²±¹¯¸´À³¼½¯·¾°³¯¶±¼½³»´À ºÀ¿Â´¸»¾ÊůËÌÍ +Q 025DM'67777:; 40&M ):7<=; 0M<F7F? [ & + Q+ $ A 2 P 0 5 * 2 4 > 677<8R;:7<=;::==?>

š›œžŸ ¡›œž¢£¤ ž¥£¦§ ¦ž¨£© ›

’“”• –—˜“™˜


—˜™š—š›œš˜›ž”Ÿ ¡¢£¢¤”¥¦•ž ‘’“””•–

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824

€‚ƒ„ƒ…†ƒ

}hn?

j>rm fh=?e>i>>@ }>@pm@>@ =>m@qir ihj=>lh KH  2  ' X0'  !" # X' "               ! " # Y "  & 2  / 1 3 " ( 2 $ _ a ' G ) 0 " ` S# " $!P " 1 3P 1 2 " &" )# P GJC sGg Y0 '  F0 # 0 "  # C   " H &(&I ![ 1' 0T2 P"$ )%*+.,,,* 2P"$00 $ "&/&0'12" %*+, F ',".1$ '3H$& H+.H.3$ (0 ]d" u '-P! 1"30)33 Q0"'%*-+ B0)33P () -.%%/ 31() K0"131"20#"(" "P',)22320 [0 '23-1 1HX 3#H2%'*&"'**#+!+22+),EEE!%*$455ML67 B0$ t2P / U 455556765897896;< 45555676589765:6;< + 65897<5L;< ,%% #  P +  % * 455ML6765897<6M;< [$!P R S2 ! 1# .%.J$(0)SH"4555587 0658976<<Z;N S0#10 >@>ewmimp =>?@A=>?@ jh>l>@>@ F" 3 k 0 ' 3  ( & I F V 2 3 % *  . lv@hrw xe>@phi T  $ " ! P 2 !  " 1 " 2 2 " 1  $) P '  ) B & 0  C DBE E FGE C ) 2 3 ) E 0 2 & 3 3 1 E 20 'Y)P "$)0 2 ! 21! X ' ,**-G$'1$455ML67 2# TS2 S[RaKRG TF"#2"2'0 1$.) 65897<<5;< 1&"$ Q.$0 &H 1E%P'*"P ')0 2-)'" 103#$) E3$3 #E11J'K %*( )E-$ 2,'.H"2I S0 0" (F %*-**. G3  '  & # & " E " 0 3 Q " $ ! 1  2Y'SO 2  { ,  . +  .  & " 3 + .  F0 " ' 0    2 0 " & 2 ' ( & % * . % %.*+*-,% 4555587 65897 6<6L; < 455:LM7 65897 MN; < # "  '  k " 0 0 I 0 ' #  BOB [ RSOg 455556765897LZ6;< * , % %   $ + % %   % % ih@>= D ' ! O1 " 2 K  1 ' P Q P C /BP $  P 4555587658976<96;9 & H0#3(&I%*-.,-% =>?@A=>?@ jhqvjhi>@ 455556765897M55;< [02  CDB F" 3 0 U 23""P0 G0'"'00P RDP " 0 $3 2 0 P  G0   F G (I S $&  # hi@>j S Y &  #  Y 1 $ " S  2  ' 0  F0  1 '   S  #  S " O[0 3 Q [ $ ! P C)2 3)P F ' $P P$ / 0 1 2 " 3 T  U " 2 $ , , V 1 , % * * T'#2 2 2 0" ) k ' 1 $ " ) 2 k # 455558765897<N8;< T )$ Q#[) &31,%% &)I2%*1+3,)"0-'-+( " # K3 '  P [ 1 3 P K 2 3 " B  c " 0 0 d S[ (&I %. ---+%.S1  T B JD & " 3  0 " P )  2  P  H 0 "   0 k 01 2 k ) 0H 1 2 & 0" 2 ( & x>@vfr 455:LM7 65897 6<66; < W B &  X "  C DB YD  1  1 ' .-. BB!)E$2P'2E&3"3# 1$)#')"#!"#)&"1(& (&I%*--++,-E%.4558MN7 *++65897 +M6Z; ,< .%,E%**,.++4555567658978M<N;< D)H&0']2))3H&"2E#Q$~ 45555676589788N9;< RD % *  , * + , , , E )   & & k * , $'2&00"23'P03&I)31'P'"P)&0022PP (I/D3.*-*+E%*4555587 13&'0( 23&I2F '1&B02X 3PD &33d "P"0"221P #".%'E$ )"#3"1!+T)H2)C#"'-,++2*"$ &"' G 658978Z6;< G2 .65897 -.9Z9;%< T&&2&0&0131E!H&4555567 =?ni?j &&223P1T3P&G 1 0 " 3 ) S + , "  E ) 0 2 0  " E 4555587 65897 88Z; < $2 0"2Q')1 )2") &1" )31#E&&2H$1$)&#')"PT %.-.*.E%*.455:867 ,65897M:L;< F' #&"2+F" %U~ P20)2 P%%U~ P,2P WY"THG)0 F1" (&I%*,)+%2-"+$O"132 B& $)'E-!)E $)#" # !$02 *102 $)2 -%%U~ 3' 0'  #' SC U2 0' 1 $+ ( I %*.* - +++. 4555587 65897 68N5; 9 Y  &  2 1 3  $ " 0  # &""1#K2$ 'E K3 ' 2 " 1 '  S 0 ' P G2 0  ' P F # " P K 4555567 65897 65<5; < 0 & 0   2 [ % * + .  * , * . (&I.--,P%*%-...4555567 *+G65897 0Bg V P##P0)%.*+%+* 458<9Z765897M<5;< T  1 ) 0 "  #  2   " Œ ( 8<5;< 3) & & 2 &0&01  31 E !H &" E )0 4555587 65897 99L; < K $E &0FGE )213)E1'0E2'&)3011E103"$) Y"%! zd" WF,S 0-)%%2O$ "2‡B !H+%UE P,2‡%%+%UE )30' 11#$+ E&&(2IH%*.* $1- $)&+++. #')"P R& %H 3) E$ &0' .%" &E $%E C0DBE P+E%$3 GH "-2IE 2T0U"E2 T1T$ 2F33 0&! )EG$' *+.4585<<7 65897 ' %.L69; ,+z9 2 ‡ UE  & ' " , P 2 $)  E $ ' 2 0  ' * % ) # " + 4555567 65897 65<6; < #  & 3 " 3 #  J1 % * . . . %*..-*-+-.*DUGP4555567 BgVT65897 209ZL; #< $)2")"1X2'31%*+**-++* 455:LM765897M<N;< K$ 0 12 2"1 # )'# 1"I$ 1 'O')')H&0&0131 Y0H 4555567658979:M;< " $  & 0  ' #  1  '  C ) 2 3 ) P K$) 2 "    # O  ] 0 ! & " $! ( & % . F' S " E & B H E F 0 " & g ' 2  + % ~  P  2 ' ) ) 32 3# & 3&32  -3' ( &I '0D3)H Y 23"E' !12$&O&H" %**%,,+++TX20'1$ ,,-E%*.%-+.,E%455:867 .65897 %*865<; +-< (& %%DQ ~P+Y" 2-%1%3 _~%.` 2%-..%.E %~P.2 G)0' R2 ")'d1 3#d" 0'S[)%KS 2[ G+0#O 1%,.1 '! $'I%*+,, 45555676589765<N;< ihf>i>n? 458<9Z7 65897 :ZN; < T '  " $ ! I & 3 # 1 " ) '  # & 3 3" S0  "  * TP0#BJD S " 3  0 " P ) 0  2     H 0 " ,,+*+*E.%%.E%*4555567 *--65897 .-8MZ9; ,9 455556765897NZ8;< G $& 0 " T HRDP 0B !')0' 1)20" PY#'#P B& 0  C DBE E FGE C ) 2 3 ) E 0 2 & 3 3 1 E & 1  2 # 3"   (& %*..- !"#)&"1(&I%*.*-+,* *..%GYG1$2# G) 0   ' k 3   # # 2 0 $ " ! _ % % % 1 3 $) E $3 E K 1 '   ! ) E $ 2 ' H " 2 I 2 # 1 1 ' P S0#1 0  ' 2 " 1 E ' 0" Q 0E 2 $&! % % % E % * +  + , % + + % E F  * B , * c 4555567 65897 89:L; < %-%%+-%%*-*%`"3.**% #33" 0#&3"3#JK%*+455:LM7 *+65897 L<M; < #'P(&I***,,E%*-4555567 +.%65897 +,,M;< "' 45555676589765<M;< G3 &'"0E"'03QP#"&$! "1P"13P'[RSO )1''! fh@r>=miwh@>p> 1D 032 Q' ''"2$!E '%*FSE +.4555567 B -65897 H 65Z8; %%E < (I%*..-..-%E%. B &0  CDB 1 1 ' !) )'  s2 $ 2 01 1 R DP  %" ' 458<9Z765897M6M;< & # 2 P " 1 3 P 2 R F[ &&H # ''20" JS "12 '3) " k"03P&3#1"E)'#020'&P  '+$ 1 '  '  ) 0 $)2 ( & % *, D3)HS[##R2)dQ  ( & I K ST K 3 ' 2 " 1 '  % * + *  , , % % mn>e> $ 2 01 '  2 1 &2 # 2 1 658978M68;9 ,%.-,E%..*4555567 ,.658978566;< %.-%.-%E%*,%-4555567 *65897 LN;< [0 $ $"0!1,1%."&E+$y +X0 2*"+)-*21*"2 X"g&R'%*.*-%%-* S 2T!$) D)22ŒSd& "PKK3 "PF 10d4555567 K"3$) P[RSP Y0'  )0 " ' $ H 1 G2  0' ' lmn? j 1 + . E % 4555587 65897 8:59; < B   $ " !    K 1 ' ) 2  $ " G0 " Q 0 1 ! ' ' 1 3 $) 3 " # ' E JQ 0&PI BP 3  ' 2 ' I , + % 4555567 65897 85<6; < 1a0 )' 3!"G#$' 2 G)0'2#3##20PF#")2 \K1XXX)H"$&3$)"3 +*+%*-%-%,.%*4558MN7 G  2 #   1 y OX  2  E F[ ' " & 2  P ) 2 Y " 3 X Q 0   1 3  & # ' ' 0 "  ' ' #  $0 " 1  $  & # ' $" ! # " '  ( . %  + * #322)' '+%*1#P+1,3' +,-.4585<<7 ˆ .a65897 8:6:;< X" $3"$&K2%)0"'3 R!&#"$!P"13P13'65897 $1P#213P#"$!P'3)"P F1("%..,,%E%*4555567 -%65897 -*-8::;< I%***,,%..%E%*,++.* 8ZM6;< P 2"'P3)HP1'0$$PP 4555567658978M65;< !H +P.2D%*%-*4555587 ***65897 %%^<M;< &"E"0!&P&#'O$!(P&F&#1 T2[H-E%*-4555567 .++65897 %8:ZM;< K1'K1'')0' B  2 0 1 1   $ 1  P +u %$ #  ' P ! " #  & 0 " '  # % * + % % % %  ' ' 0" Q' \ 0 X]# " ' &  ^ ) ' ]BB_ , % ` ) ' ] O ' 2$(I 'F 1G2 _'0H$ &"`!"#0#3 %*P%*+,%%%%%*P%455ML67 .-%65897 -.8M::; *%9 B &0   2 $ ' 1 P 1 H &"  ' 1 02 # 2 (B_ * + % ` ) ' ] aR 3 " ] (B % _ % % ` ) ' # 1  1 ' _ d" ' ` ) I , + * % * E % * * %  G $' % * . .  + . * E % * + .  . % '0" 3%*+*.*.+++ fhixh >j>@ 65897658N;< (B_.%`'0"Q'FG_-+`%*4555567 .%65897 %+8Z58; +,.< k'!'1T"$P1H&"P#2"P&'P (3$0"03Q23)'#4555567 .E%*-..+E%*+4555567 ,-65897 %+.6ZZ;%< 458<9Z7658978:ZZ;< c3 ##20Pk3##20c3# G)1J233"!"#$-"&E$z`P *\B3 1 0" $ 1 2 B    X    1 $ 0  $ O  $& 3 & 3 P ' " Q ' ) ## %*+,-*+. #2 0P k 3 # #2 0 c3 # #2 0P F" 3 $3 b C /B + _ + . + ` BB_ + + ` G) 1 _ + % ` 1 2 0 " 0 1  1 ~ ‡ Y  ‡ 1  1 '‡RD‡ 4555587 65897 88N; < 0"%"&z`P[3S0"*%"&P )'"‡U!02"‡K#'‡BB‡D$ # &' $ 2 0" %3" .$0 *)"&#&" {& &" 3"3#31 ,,,65897 %%8:66; %< #%2^ _ -*+` _ .+%` +_ *.+` c_ .+` / ' ' H G2 3 Y' I [02 O[0  ( & % *  % % . ) "  2 k 3 2 3 '  R% P D Q ' P ) "  2 ) 0 2 P 13$) ''2 #10('I%! *+458<9Z7 *. *.65897 +&! +8:Z:;+< k3##20)~%.4555587 45555676589765NZ;< $#P Y_+`_+d %`K 1 ' _ % + % ` d $0 U " 0 ' (" # $ ! ' X ~ % %  , % * . * *  % 3" # T  Y#0 # 1 $. 3+ )  P 1 " 2   $  P ( &  g Gg C C J R # " ! c 3   # d 2 0 P 1 ' 0 E ) " 2 ' P 4555587 65897 <L8; &2'g' #SH#R ! P[0" 3Q$ PF "X2 P F[gagadPTCF0"2'K0$0"01 K1'G0"Q'K1'Y0'D< #Y("H33_-*. T3$&3"V3#H1"20)%4555567 Y 2"2!)E&X! )0"1'2"11'1!( 1'&$2 1 "3#33"PD)HP)#"P)2P2"'P ..65897 +-<:8;< '%! & KX D %  ` U 1$ 1 %.` -*,E _d"'`F!I%.,+,-,E%*+. 458<9Z7658978L8Z;9 V$! &"2E"#P02'0PK2!0G02 66ZZ; ,-< -S FG[OG)1"aCRPB"$PBT S#%*.,.*%%E.65897 %*-*.*G4555567 0H0#65897 656:;< & %***s$& *%,*+!" )3 -%_/D %4556:Z7 DR %*-+.+,S4555Z97 SI%S, *c+ $$1&0''24555587 '65897 +*8:6<; *%%9 &&"S1'C1)OY"!T#"$'#G"Q R))F010"H455:LM7 65897<5N;Z +*E 6589785Z6;< P S0' " E T F " ' % + I . * , E % *  % % % % . % K " P K3 ) P a2 P R$) ) P S3 u c 0 P G) P G1 " Y  "   H  2 0 !  1 ' 0 " Q 0 ) ## R!H3)H&0'.%"&20$)%"& PK$ G ) Y0 H R 455ML67658978L5L;< K0 P Fa$P S" ' P G2 $) P s # P V'  % . , , #" '  1 !' ' 1 1 ' O $ D Q $+" & ' 2 0 ' %%" & F#" 2 " ' % * + . .   E % * . * % * +  % 0 " $  ' ' X & "  1 " ' ' I Q 3 1  P ef S"2a#'0$EsU455:LM7 Y2"R65897 $M<Z; R< I.,+%,E%*-*. 455:LM76589766Z:;< F" .*% #"'%*-+%*,4555567 E*--65897 ,65ZM; .< &a 3"PY3"#'P1#I+ 2",P),.-3PTo&#33KY "P20V1 3" 458<9Z7658978855;< }>i>@pw>@?j B & 0   0 #  ! " #  ) ' 2  (FY b b }? ivw ? j=>@ D2 1 O' & 3 I S 1 P  P & " ' " P 3 2 P $ ) P Q$P g( )!&3%0*P'.+$' +-#-PSSP )301$) P2(F$ "3 Šx F 2Y02 #B0X PK! X' g$ " d0H !T2 D3)H 45555676589765M<;< F'# 100"PH'P')1P(I['2 G032X 'nhqvw 1, -"&P) T*3# .(.I.*,* c3#dPd 20P[3 #F 332 "P)#" P!"#P * '  ## 0" 2 1 KH &  V $ ! FG[ G+ % % P k ' ! ' 1 P & '  "  & 0$1 2'$ "&"3 3" d" k 1  , , , * , E % *  , + .  . . % *  +  B. T  d3 4555567 65897 8NN; < G0!"#"3FR#'%4555567 *65897 *-8MZ5; ..< 0#3%.,+,,**455ML67 S2 V1 3"#2##P-2"3PkP-0P," 0K$,P+&'$&4558MN7 4555567658978MZ8;< F t ! .+ '  X P ) 1 02 6589768:Z;< G0" Q ' (F  2 )0 &" #" '  01 65897NM9;< T'02 1P32)H,%"&P# &"‹-%.+*"#4555567 "365897 2<:;"< #0"2Q'0"J& "$ )3X0 "X &1%_.+I"&+`-F! 3% 0#P'))10IP2%*-**%%% R#1'R$$1!''IF3H 455ML676589768:5;< F'# 1  # !" # Y" !P  $ 1 3) ' " 2 P &1 P KaP ' )1 P R&  T  ' ' % 1"&32RX#Pc3##20P1'0 R!  G 0 3 2 U D #  2 " 1 1 ! ' ' 'H' 2 H # R F 1 02 P B ' O & 3'  R C 458<9Z765897<<9;< R2"(&I.*,.P%*+.4555567 ,+,65897 ,.6569;< 20$Q$0)2&0"'!'&2 >@h@> 1P02'0(&ITG334555587 )I65897 .66L8; .*< [g ‹B(g / RQ %*+. +. **.+ B & 0  F  # # #  (F  Y R WgJ{ )#P 0JKQ "'$D'D !P Y0"1_SSP2&PR"3PR))0Pa31` 4585<<7658978ZN:;< D2 >=mlm@?ml '065897 Bg V 3%%P !'"'22'10" "P1[")2 %%$ %P10JK 0" &0"#"'0).%%-4555567 89Z;< 3FQ'"33&P3P0 3 3S P #RRP 3Q"20P F '  # g 1   " &  S " ' K3 3 $(I [) Y 2 "  F 0 " 1 '  R  $  $OK   " $ G ) T $) 2 b S 1 2 1  b % * . *  . +  >@pjm >@ G0 3 2 X E '  "  &  2 E ' $ " & G1 H 1 3 $Q ' 3 P J" SBT J23" 0 3 U "k3&" V1 [dTI%*+-,,+%E%*.455LZ87 455ML6765897<99;< ),,'-0,P%*.1.-'*0*,,$" +.%, *-+65897 66ML; +%< FT$%.,,,--Td0H3"  # 0 P 3 ) ' P F" & 3  B # 2  I ---+%. S H " & ' " ' 0" T '   # 1 2 $ " ! P & 1   ' P " $ J& "  ( F # " ' 2 ! $   , % " & ! ) 2 Q _  % ` ,-!E%"*&14585<<7 X .2,65897 *'*I*%MLZ; 455:LM7658976<69;< D02 2" < D31"3$323.%V1+,-*+4555587 %E.65897 %+9MM;+%N H"'2!_.%`#'$] $_--%` &'"B$132P2"$)! 1a32PK3)G"2PR$)3)PK"2 TG33%...T[[ 65897665;< F!30Q0"T$''X%458<9Z7 I+65897 --MN6;%%< 13'P"$!P(&I%*.+-4555567 E+65897 <9;< a$Ps#PG)1Pa03S3u F#"'UD)2&"'!4555567 }?ivw‰>n> }>‰>wi?@p>@  # 2 " J"  # 0  # 3 H  ' 0 ) 1 & 3  P 2 1 P%*,%*.%R$& OR2" 21)2)!#!"1"12#1P D T 1  " ' I ( JP g YSP DP FP G g s F    "  &    P # " 2 ' 2 Q  ' 3  R  " ' ' R )  1 '  [  # 1  2 ) S  455:LM76589766ZL;< 1''P G#+,*+*E+*+*E.4558L:7 --65897 *<8<;< [ '" 0&E $& H(&I P)10%*--*. 220"$"!$ PR12PBFPBgPgFPsBP)')3"P) %*# .***+0)2 ,+,EP%$" *!P .*&0" ,,1 , 2' )  1 P aFUFP  ( & I % *  % % +   4555567658978M5;< D 2 " ' !&2 ' 032 E 1 " ' UDE 4555567658976Z;< XXX3"#02Q3#3$455558765897N6:;N Y 2 " F0 " 1 '  " ' ' I Y " ! O "  S  '  &  2  & 3 " E '  2 1 ' $ " F a X " T ' 1 !' ' g YS O F0 ! G0" [ #  & " 1 X 2 '  "  % % " & E $ P ) # $  % . * . . E % *  % %    ' 0 B g V R# 0 OR!  ) '  #  2 0   ( H I 2 k 1 2 P d" '  %%ˆ # K0$ d" 4555567658979M:;< +" 1&0 P01P]) &%*..,- 455556765897<L;< %*..'-*Gag *,,d" ,-E2%'*)'.,#4585<<7 ***%+.,65897 %,,-Z<6;,E9 d" ' *~ '032 UD Bg VP G prfnml ')'#& &#')2 `)_g"IR2 30Q''00P  _ ) " & 3  2 ] &  2  ~ % + . *  ,   T 3 $& 30$P "ET*1*E S3"3&"D)2F20OY0"1B## 3   " & ` _ J"  # 0 S0" 1 ! # H ) ' $ T  d3 0  KY. /u 0 0 0 " ' 2 00 & " # d3 0  E Y # X3 ~ _ % . `  s" ' I  ( 1 D ) 2 P F 2 0 P YB  g t  P ` _ DD  2 ` ! "  & " & 1  ( & I _ % . ` T  U 2 0 ' K Y P + T   & ! O) $' # P P%'*3k X" 0P Gag P 1 2 P " ) P )" 0' ' P )! 455556765897NMZ;< F)1-GFPYBPDBPFBP[( -+,++.-k0u%.455:<57 .65897 +:M:; %< +"&E$P#"'%2!%*.+E *-%*--+% 4558MN765897Z<N;M T2' ' 032 UDO'  $$)02 '# + S0 " 3 0 , (JP aFUFP Gg sFP Bg . * % , * , 1G "#F d ,2"I.%T-3$& .3"0P$E  3 Q ' 3  ) " 3 $3  X  2 !  $ & H " d" 3 ' " &  "  #  ! " # ) & " 1 G ag   455558765897M<;< g BFP g YSP Bg P Gg sT K / u g $P DE FP F  I . $ #"2''&3)H0)'!#)0' &Y 22#"O) 2!-S,2# Wd!Yd)'$0$KY &'+)%"1&02S3 455:86765897ML8;< sKCsFCPGagPagK(ITaHRB!. "'%'*.#*-#*"'-,+4555567 Y # X3 F$ '  #  ) " 3 $3 . % * " & E G0 32$2UDE 'S20'd2E$) &1#'.$ ",&,3*" V3#H-..+-E,*-E%*4558L:7 .65897 +<86;%Z 65897:ZM;< $y &C'#3)Q''3#3(I %*X0 +.&+..++,, &" 1X2'Gag%*--.-.E XXX FI V T U % % [0 1 0 1  1 . + + + . E % * +  * *  # . , % Sg [ /F[/G/a R g c  " ' I ( 1 D ) 2 P T1EY3%*++-4555567 .65897 C'B2 # S ' +" 45555876589788L5;N 658979L<;< L9Z;< F20PY0"1P(JPGgsFPaFUFPBgP )$[ ## "'%2!S0" Gag1# "2')24555567 0$ '65897 &E #$y HdH)'$TU33'4555587 "KYP+ G0 3 2 X '  $ $) 0 2 & 1  ' $ " & 3 " 85:8;< d" BFP g Y SP F P D P s BP F g [ P Y BP (   P T&!O)0$'#P#!"#)"3 ' Q ) 3 $)  T d 3 0  E S 2  .   , + J 3 " 0 # 3 3 3 " ) 3 &   "  #  & 0 " F0 !  ! P BFC P sKC E sFC P C ) 3 "  $3 ( & I % .  , , , *  E % *  .   + * 1**+. 2X'XX GagH P#2 ")' '+3 2!2 P%3 *.*-3$*+- FY#TT2%*+-.+-4555567 +*65897 '2LN:;< F1(I,+++E%*455<:N7 ++65897 -+85ML; N 455558765897866Z;< 455:<57658978<:L;< [01#H)'$%*.*+,*.**E R!  ' 032 UDP '  S2 P ' $" DSKY"'I)')3"P(JPGgsFPBFP %$y *+") -P**0)2 !P1 "#$2' [)')0" ++"&E &3" E ' 2 1 P # P ' 0" Q ' )3$) aFUFPgYSPPDP))1FF!OGaK FY"T3#%..455:867 -.65897 '#886L; 2#"<b (&I%.,-.E%*.4555567 *-%65897 -+-8N8<; .< 45555676589765LL;< 0 1$ '0!332UD '&*2'1$ "0#&33" d" 3'"dX H)'$P &)' !$ P)0T$ '# #P R1 2E10 '!" P'"!21 !P )' )3" P'+"2)! F [3   P $ F31 dH F 1 2 ) 1 P ' # " ' Œ % *  . + ()%*..-+%,%,%"#" 3'2# 02"F0"1$)!455ML67 30*65897 ,68MZ; *,+< T#2P2 $0H0' 45555876589788Z6;< 455ML67658978L5N;< G0 3 2 UD]'  &  2 E !  ' $" &30"%I D D )#2P( BYP)sg "3PDP '0'FP $gYSP P$03"11 ?@hi?vi T%$E '  2 1 I % . . *  , , . T  d3  #  2%*..-*,%%%-F V"$ K 2!0' 02P3k Pk- 2^T231 3Q3P 3 g2 0"3"^P sKCEsFC(I%*-**4558L:7 %E-65897 *6<ZZ; +< 455:8676589786N<;< 1$" '02 0P )" 2$02 Y" !E ' 032 UDP )0!P &2 E $&"P02(&I%. .... 'T$ " & 3 " P '  2 1 E ' Q ) 3 $  "  I .  . + , ~ }?ivw‰vqve 455558765897MM;< ef >@pjm >@ 2 P Y # X3 E  + . * ~ d $)  # !S"F"3$3b12!0'02')0' K0 ' 0 $) 2  0 ) 2  ) 2  3 3 ! & # 4555567 65897 86M6; < B &0 SSP F# ## !) B$ R T'3Q)3#12u&"$E #""1$ B &"$ #'$SH101$ $P+%%"&E$1$"'02P2" R!  ' 0 3 2 UD # ' & " ' ! E &  2  G $ " $0" 1 P " 3 P 31   P ' ) 3 2 123"cR[20"3%.4555567 ,,65897 ,,89:; < *.*,65897 +8MZN; -< ',-%21TGQ )2E3T$ "3(I S) Y0"1"I.% $)2$b(I%*%-.-,-, 132+%"&(&I%%.%E .... ')1321GD&P%*+4555567 455ML6765897Z8:;< 455558765897MZ;<   G3  # ' 1 G)0''20"3""$!P123"P"# 4555567658978M88;< \^G B&0 0(F G0$ Y0" 01P \&F' 2 ^d'" R#1 2 I1" 1 S3u E x=h>@?@pwnhi?xh ' !O' 3k (& K$ c" 2 " 0 G032 UD ' # &0" ' !E &2 P1&1 ) T $) 2   $^ ) E ' $' _ % * 1 P & 3 u  $ u P F  ) _ )  ! **++PXXX1$k" 2"03$ S0" ' !1 1 $" $ X' 2 k 0 ' $ " '  2 1 P ' " Q ) 3 $  " F 3 ..,*`_%*-*455ML67 ,,%%%+` ^ 1 2 3 " E " $! E 1 3 ' ` '  )  2 "  $ E  " 1 3 2 455556765897<ZM;< 65897:N6;< )3'02&0"10"11323"!2$ .-...d#K#ETU '"'#2# )E'$'~.**+E%*+4555567 65897 -65N; .9 &2 U 2 21#2"!0 458<9Z76589766N5;< B & 0  ! " # 2 " 2  # #  ( FO & 0 2 ' $ ( & % * +  * .   & 0 " ' ! 2 0 " & 1 2 4555567 65897 656; < '02Ok "2g22 "0" 013" H')0 2 T'[ 3 $0 "1GH #1.),%BB0$) nji?fn? 3D0s)(3'0G0"Q0$0 s2"a3RI%*..-%.*%% $uP)S #1"1)2P#2"^+1*#&*13%2%uE%*$$*O 12,-+%"%,"1&2 F" GYG %*"2,3"-$ -,O+,0ESSI c-B2 \ 455556765897L<Z;< 455ML67658978L5M;< &2 \ Y" 1 t ^ ~ S2 '1"'"]$" )'!0' "' # 2 '  1 0 " 0 ) 3 2  2  )  " 0 ) 3 2  !  DGYY0#0"1IK32"123" 458<9Z7658976MM;< &0" 0 ' 0 " 2 '  3   ) " 3 k ]# _ 2 ' ! " $!  +  + + E % * + . * . +  455:887658978ZZZ;< g20"3"B0'#PF"2'PD2PFk3P T' #1 2FB $1s) \a X^ %"' T/D`~*%*E%*4555567 .*+65897 +,8;,< (FC B 3 Y0  $ P R  $  $ K  $ E  " 1 3 2 1 2  " &   $I * * xx qhn? p@ Y ' 2 0 " 3 k B ' 0 " 2 '  G _ K0 &  1 P %,--*-E%*++4585<<7 E,++65897 .6:Z; *< Y"!P0")0"HOS0"12' K$0")0#23$)'#DD R$ F& 1 P (1 $ c ' k 2 P g [DP (&I%*.+.%.%P%.4555587 ,%,65897 %%6<NZ;N 0$3]'"Q0H#"2'#"'2! \(& & F$11s32)^[T)' %#1 2 $E F0HK3$F0$&`(&I%*4555567 .65897 %%6:;< [$Y2S()I%**4555567 %-%65897 -<5;,< " K 3 2   % % P '  )  $ S3' ' G " )2 ~ 2 0' ' P ' 1 " )' P FKP R (&I+-+.,-E%*-.4555567 %65897 -88ZM;< DD 3   0 $ " !  P 2 # "  ' V3# H ~ % *  * * , . + * _ s2 "  s aV` '2!#&'%).2-%,#(-EF -2')0,$ R#1 &"&# " 1 10T 3# K20~%*+,.+,%_'4555567 2'265897 'L<;<` %*d" ..4555567 %%% T" 1'"22 %* G "  H  )  ) 2 " 1 V 3 "  ' 65897:L;< K3 '  ' 1 " ) ' P 2 0 ' ' P 3  P ) " 3 # "]3 $P *,-%E%*4555567 ,.-65897 *.%88:L; *< DD J   0  D $ g [ ( B+ % % d& K &   " P $" !]#" ' ])" 3k 2%!%] $-P*%2%F P*2d" )#2]2"$GD%*4555567 --65897 -669;< T"$! '# 1$E 2&" "#)132! 1" 3'$ 123" "OH hjnfhq?n? "&(10)2I%**D ,$ .4555567 ,' 658978Z:;< \ R^ G ) &  2  ' 1 " ) ' P 2 0 ' ' O 0 ' 2 '$ # &3uO2"1(&20&0u)%*4555567 .65897 8688; .%< DD J   0  D $ g [ . % % Q  B Q " * D! P  " /"  _ T  T  2  d 0 3 # 1   # & 1 K& 2" GC`++,E%**..,4555587 %- 65897N<L;< >in?hj ()*%%$]g .*'-2%[)%E%P-*2S' *4555567 ,F*%65897 6<N;< K3' '1" )' O2 0' 'P '$ S2 !)0" !2P # '2"1 2"Pd$ [RSP G  ' 2 0 1 $ 0  H   ) 0 $ '  #  O  " P Q   P 1  2 & 0 P 2 0 " ) 0 " H P*!"# #$&" 1 0" #$&" g YSP '( 0"Q&I'%D.DP FRS{P cu P G3k 2 X" 0 $ ! ' ' X  D FI % * . * * % * . . & " B ( &  #  % *    % 4555567658978:M6;< @vwx>@?j 45555676589785M;< +-**-E%*+.4555587 *%65897 *-9N8;+< d& " & #  & " E " 0 3 Q  E 0 u 2 0 " 3 " g YS J& "  u C  % # 2 ! # . % " & g ' 2 % * + , nf? i? m>= DD P - 2 _ 1 3$) 02 #" '  2 !` B [..&-(*2'2+1*2"*)E%1*'-.&,"1X 2' ****3Pc ,,0,',,g3$k3 -(I &-.+" '3&P B[ 0$ & 33%*.*--. "-+"&P3233" %!#*X*XX % * * $00u"%2.1,,34555587 4555567 65897 8N8; < ,.+" 65897889;< 455556765897N:M;< Y" B0 '   " $ ! . " & E $^ 0 # 3 ^ d& "  0 #  ! { C %  # 2 % *  *  % , . P % , * )Q-BO# )*"3k-'(.&I pfn %(~ .%-*P+%.-P,%%.%%*P%E%.*-*,P%.---P-%+.- 1d" '&-gY.S -0u.E%'Q*0O +.4555567 d" 3' " dFG" 1 0" P 2 _ $3& E 658978ZL;< 455:887658978ZMZ;< $2 " ` dFG a Q # 2 3 " * % % " & _ "  $ 2 ` # " ' J$!0' # G2 3 2 0" $ ' =>? @A =>? @ 2!DFI-E%**%4555587 %.65897 %86:N;< "1"BP -#BP O&!2[#RSP &)0##"'P#$& " g YS [0  H  0 2 ! 0 " ' 0 E c ) 3 Q 0 " k 3 " S SE j>lhi>wq?p?>= G$'#ER"3$uEC03Q3Ea31E FSSI.+B/S0)I%*4555567 -+65897 ,8L9;++9 {) 0 "  E & 0 2   a3 Q 3 0  K "  # #  T( HS0  E d  E G0 X K $0 " E B' " E \ Y2 ! R" ' 2 01 ^ B0'  &"E ,*,*PK"##.*.4555587 %-6589768<N;9 "03Q'd$&"gYSF0#X ' )#[$ #"3s%*2"R,k.$ **"24558MN7 ,s,YV +_65897 CdM9Z;$ `< )01'(&I%*-455:867 *%-65897 %.Z6N;< G0 $0 "'#0X 2a1$0" 3D 3T s" 'gYSP (JP GgsFPPF0 !GP0Y" "2k1! 2P "Q '3 0' d$&" g YSP F#" D3) S2 .,VP 1I%*-.%--, fh=? e>i>>@ 455556765897ZL6;< (&I%*-+,-%E%*.45886M7 .--65897 .ZN5;.< G2 3%"1&&cHu1c),H+1%I"c u-Rk %.%+"%&"P&cuRk XXX 02 0" )3 2 " ' 2 01 3$&E + + & P c u c  ( & I " & 1 " H 1 $ #&" $  " ?@hi@h FG-E FGE C/BE CDB 1 $ &0  # % *  . *   GYG 3 1  2 "  T /D 4555567658979LN;< $ . + % . , P % * + .  % . , (" #  2 0 " 2  # #  " ) 0  X "     H GG( a 0 2 g 2 0 a3K32O 458<9Z7 65897 L8<; < 3D0 02""0T`U3 g$33#1""32$3 $"PK$ % XXX#"H0'2"3$G)$0$ T$cG)"0002cc"0"0003$ #'#0$)2$%*+*4555567 .*,65897 %*%8Z9; %%< UGK3 0 ' %"&D, ES. K2 3 # # _ T 0 $ " $ C03%*-*-%*.SS4555567 .,RB+ &2 # $&" 0'  " $!E 1 3 B & 0  2  # #  !  ) E $ 2  P C DBP C /BP ' )  ) $&  2  K 3  $ K 3 , , , . 65897 88<L;< 65897L86;< 2 "123"E20"3")%.455:867 ,65897 -LN<; ,< FGE-P)23)P02&31P1$)20"P$0" -013"S01'"$4555587 '2 +P ,P * ‰ >n>w h=jvl PBGC[P')10"%*+.-455:LM7 *65897 +<5Z;< &Ž+%"&(IS3X3_K3 #00` }>@pm@>@ F'#2)1&PFRS{PDD3P'2"1&"P 0$)2&1ihj=>lh *65897 yI))$03 K$&02##!)E$2E0""3" %*-+%+,*E%*.,4555567 }>mw}>> g2"2PcuPc"0R"$1&1" &3u!"k$& G)0''"#2!E'"2E RDP ')1 ECDBP11'PRDPFGP J&"~FH1cH'ORc'ET2d8M5M;3"< YdYI C " ' ' . . % , . E % * , , *  . D) 2 1 " $  " 2  $) 2 " 1  1 " & ' " d" ' )' " P C D 0" # )0#0" 1 ,+%.-.%E%*R..-"H***4555567 ,65897LZ;< %.,,E%*--.4558MN7 +*%65897 -M65;< Rc'EF02cH'ES02cH'Y& &'0$0221)"&O)0" 455:LM7658976<8M;< (&I &uP2') $" ! P 0 u ) 3 ' 0 P ) ' " $" ) E ) " # 3 P & 2 P ')"2P &$&P 1EH+K $2 E E.*%65897 %%8M89; * < $!$"!)2O$!P jv@nm=>@ )3# B&020"2##ECDBEC/BEFG 0"OB0"0G)RcORc'4555567 #/u#Q2P2'3$' $0 P Q K . + ' % % P [ 2 )0"20#1)(&I%*.,+.%P WGFFF!JFESŒFFaŒC)K0Œ B _ `a0 &3"u01 u*$0 %_1 " ` '2$-u X ( J)2 1 P S" 3X' 0" E Y  E K 1 ' E " F D. + ' E  % % P 3 t 0 " B  P B G#"   VG )0 2 $# ' P  02 65897)26ZL; )<2 G31'E/012"31!&I .%%-- $'20"(&I%*,.-+.E %**.%-+ %*+-.-*+E%*.*-*4555587 ,-65897 L9L;M 32#Œ(&K'2)1ER1 TG331$%*.*-%%-4555567 455556765897LM;N R 458<9Z765897M95;< P % * +  * % , 2  [ 0 # % .   % . * E    d" 3 ' " )  2   2  . + " & Y ! 3   . + " & W Y   "  T H P G) 0   F 1 "   K 3 \1B &10'E2FGE QEE'0)1 E"EQ)2E 3) E13K3 $)20'"E TH$K4555587 S 2$S%*+2,Y-",+!-G-0-#EXXX T0'&D)22 658978ZLM;< 4555567658979ML;< K " /$' E 31 1 ' " 0H ' 2 31 _ %.` . %- ' 2 " 1 ' P [01 $0P a03&3u P G # 0 GF F F! J FE S   Œ F FaŒ C ) K 0 Œ &2$"!&3#')324555567 3$ 658978568;< " K ! 2 1 G  ! 2 0 3 " 3 3 1 XXX "  )  2  3 $ S S~ S  . F3 P S  3  0 ) % . * + % + *  !)E$2(%*+%*455:LM7 *-65897 ^ Z86;< !221$ R 3  2  # Œ ( & K3 '  2  )  1 E 6589789N;< R12 658979N5;< 2'(&I%. -** HI)k3O)"2'#H4555567 [0#%.-%.*4555567 -E65897 N9M;< G)0''!"k2$&'4555587 4555567658978LM:;< Y ) ' $P 1 ' 0 2  '# T|d"#+|d3'2"+% T)Q)0' }hn? 0 '    # # 3  0  & P   2  $$P1 P)0#0 2P)'# Q  ' 1   #   " H  ( & G ) |R1"-%K31+%GH3 &2P'2$&PQ1'sP3&2#P d" ' & 0 '  1 c  G ag ) " 2  & ' "  0 # 3 =>m@qir ,-+%65897 %.8ML;,< S3u)0#0"#'0"&#(23 RQ2I%*..--..1$ 2#02"3 +%c20,%%*+.4555567 +.+65897 ,.8:MN; < '!2P12kH%*+*,*%455:867 %~~,"&"P&,P~-%~"&P."&~P-+,"~&P*+~,"&"&SP0~+"+"2&~P .65897 68L8;< 1"$1P$0$I%*4555567 455556765897NZN;< "][RS&#&"E"03Q"$!P13'2 1P Ps$& PG& [3203 1Pa0 3SBP S3uP S0)#2##PC/BP11'P T#3)0#").%"&]102X d& 1[) 2-1I'20)"0P&d" ' G) -" 1+# &0#0 ~" &E 1# F1 E P"13P'!P&")#$P!"##\# %2#!'B#H)-&%"X S&3" a32P (I P23$ # P ) " & 3 2 [   0 $) 2 & " 2 2 P 0 %%" &G0$ ' ! 1 " 1 (&I %*~.&E " &  ~ " & P E   + " & ( & I %*+.+.,-..%S'455:LM7 2"658976<85;< "'^(%*-%+%**4555567 &165897 216<6; b<b 3Q0"P!0$P&301%.4555567 .*65897 %+8:N<; +9 TJ23"03U"3&"V1 I---+%. &1'(I%*..*%-. *-*,-E%*+-.-4555587 *+65897 LN6;M 455:LM7658976<8L;< 45555676589765N9;<


‰Š‹ŠŒŠŽ ‘’“”‘”•–”—’•˜Ž™š›œŠœžŽŸ ˜




{|}~{~€~|‚ƒ„…†‡ˆ‰‡Šƒ‹Œ‚ Ž‰‰‰‘ƒ’

0121314 0JE`14Ia`Y1X1 2`GY`Y ;7 

9 .  .O423!. 0/ ?M0 =Q!

! 58 6789

7 7 89 7 9  7 E134HE134 !6 9 .9.0 M0 8 0 7 0 8 3      P ? 

!

9 7 !

?  89 7 7 "####$% 7 !9 33] A7 , 77. 7. "####&%$#&'%&U&U)( $#&'%''()( ?7 O *8 !87 7 +9/ ,9 01

 -7 8 2. 3 +  7 

 87 83867 "##7K$% $#&'% K'&) ( Q

8!7 !?O .O/ 0 5964 0

O. @0O.. O0 .0  3 - ?

  ?  !  0

 0 8  8 1 43586 "#&&$7%$#&'%8$9)( . ?32? .9 P ? "####&%$#&'%&U&K)( S9 7 ? 6 8

 9! /8  6/ . 7  ! 8! !. 

: b 9 0 ! 0 

 ? 0 7 8 ? 7 0 8 . 

  98  

! ?   , !7 6;

3 4  < 7  9  7 = 5 8 6 2 . 7 4 _3     4  :     4  

 . [ 3 5 8 6    4 4   $#&'%&U$#)(

0 

8 "####&% 6,! .0$#&'%

 ! K'7) C' Q 8!9O "####&% 4 B 20!. 0 C>. ?7 4@7 :"####&%  $#&'% >*A $&9') ': ,! 8 ! 9

C !C 8 8! . .. 6?798@  d

7  7 .0  R 9 0  9 7

0 ... "##U&$% 4$#&'% &$&8) 4( 9 7 0 0 0 0? e4$#&'% &U7&) ( 6 4. M  !=7/9 /!"####$% 9

 ! !

4 C4  .=9[ 89 ? 7 ?*9 7 + ? 7 .9 9N 9 c

79!  4 0 8 4 .9 47@ 4 78 . d 9?7  7!?

. ZA>e B! .  0 , 9 ? 7 &UU()( 18 8 8.9 ! 

9 88 "#&('9% @ 4$#&'% ! ?99

9..3A =!6 [ ?7 C"####$% 4 $#&'% 8 .7 =

c 7 8 &(8()7 $#&'% &UUK)( 6/ ?.. 

7 9 7 !. : - 9 7

. ? 7 4"#&('9% D13EFG : .7 7

  

9 ;9 1

7     0 : +

 ? 9 + 9 9?8 / ?7 .77  7 6 1 9  0 1 9

0 Q  ?

 . "##&KU%$#&'%&9'$)( 7 == M 9 6 ?

0 8:! L 9 0 ; + d T!7? 8?/7 2  Q 77? 78 A4.4. Z 857C L !  ? 00:: MM 7 9  0 fA B /57  57 [L T!? 0 L!900L:9 < /7: 89

S e  9 7 C,1 ,1 [ Q6 M 

9 8   d

7 ! 7  M9 9 [, =

9 L! 

 </ 7 7: @7 . 87 6 57  4 B1  e 44! : 9 8"#&('9% "#&&$7%$#&'%&UK7)U $#&'%&UU7)7 1  Q 7 S ! 8 7

M  7 . NL +7 7 Z B= S + DF2F + 4 S 

1 N 6 [ A7R7S P5 7 73 0,9

0+9A=

7 M! 4

 2? P8 S? S!87 7/3 "##UK7%$#&'%$$97)( "##&78%$#&'%$$7$)( -? 7 ! ! 978 ?77 77931 99 .6 4 3S9 . 4  .?97

. 9

7=0 3S9.C 9 87 73 03\= 9"####&% $#&'%$$KU)'

0J4o3o3214 E134HE134

2JX3E14I14 X1t3p`uGFX D32JD uJ`vJE13G ,  . Q,>1 5!? :667 PC +  P9. 0 Z ! 5 4<1P ZQx40-

7 ! -+C4Clb ?: 6S97. 17?  989 0 70 708=90 7 2!.0 -

40- T 7 6444: * 7.3586Z?7CS9"####$% 7. 1$#&'% 7?&9&&)

( . @ . 0 ! 7. ?!0? 32 + 4:4"####$% $#&'% 067 / $(#)( ?

 S  7 ? - @ 0 1@9 7 5 . Q,>1</7 M7/ !  1 Z ! 59 6 45 0 2 45 $#&'%8(#)8 0235 S9 66 * 9 4  58 6 ,7 2 ,34"##9&'% 6\4R7 Q4 7 A:7? 8 > !6+ "####$% 9 fs S 7?3S ?7 6-? Q79 67 8 9

7 !   9 9 .89 700 ? $#&'%&UU')(

? S 7?3Q 2!. 3-;hB-> 7   8 = 9 ? 7

 8 ! 57

. ? ! 9 7 7 Q ,>1 Q A S 1 ,M   . 4 >!34C ? 6 7 2 - 3S C   ! ?

3 ,6  4     S9. -7==7 !358.7 C "##9&'%$#&'%8(()( .9

  $#&'%8'8)7 444 M!?7 != L!!= !?9 6  9 . 877"##7K$% "####$%$#&'%$#'()( 9 7 9   ? 2 S!C 7/!9   ?7+ 57 . Q,>1 -+fs : 9 ! ! ;! 9?. ! 6$#&'% U$9) ( 97 8 /

Q897  M ?9. S  ,>AC-Z >.!! L ,"####$% "####$%$#&'%7#9)( fA A ! 1

7 . 58 C +9

7 8 . 89 ?

 7 Z! 59 0 56402044562 ?7 9 !7 9  !7 7 .8 ? 9 9 i+ "####$%$#&'%$#88)( 9

Q ?7 x40+ * ? x 19 7

 . Q ,>1 > ! M !

+  2 b "#&('9%$#&'%$$8$)( 3 5 86- ,!64"##7K$% $#&'% 9U&)j(   f ,7 5 7 ?7 2 1 7C 67 

PS9 7S  M

 2  1 7 [ 9 + = = 9 d   7 e 2 : . 43+ .7 . 9 >9.!3,64333Q9.9 Z ! 5 ZQx40 S [4 !

! 5M6 -

- T 7 64446= Q:.04-?  67/!: "##U&&%$#&'%&99()( 40 !. 8.7 0 S  ??7 78"####$% 9 7 7$#&'% 8 $&#U)

8 "####$%$#&'%&##8)( 57 .1,M0 ?! ?

9 / ! 

 8 977 Q-7 ,>10 L Q8.: 98 +?=7 7 8 ?. 05 Z86+9 !0 QA S0 8 S P S3 P9 73 58 "####&% $#&'%$(##)( S 8 4:"#&#((% $#&'% &8'')( Z !  O 4 0  0 4 4 O   S

 7 Z ! 2JGt1Y1u1 9  7

9 7  : . 

0

 9 j P - j5 7 + 7  9  

     0  ! : R 7 : 7 / 9 7.j

9.  9. [  48

 ! j 4C

!=7 7..7 7 97 586 4 "##UK7%$#&'%&9'')8 4 : 444: Z ! Q 9 59 x4 8 "####$%$#&'%'&')' ?7 . 9 8.3 583 Q = + : 7 8 

    . :  8 S @  : "#&#((% $#&'% &97&) ( 79 d8!09 9 909 /9 0= ! 0 2?@ S 90- 7 0S97y4 5. 7 .! 7@0 80=?3/7/e . 6?47 87C  Z!Q6

6 8 9. 7 8 *.7

 4=  ? d!8.  ?4 !.e :. 3] 56 32 323+

96C4T98y4 4"####$% $#&'% $#8&)'

!?  :8  "####&%$#&'%&U#7)7 E134HE134 XFDJEp0J4I341014 0J4I`u`u14 - . . 0 3 C82 .1

7 7 .1S4 ? ? 0R +  Q 7 0

9 .

 ? . 2`GY`Y PL6z 9?77 ? 9 9 !  9 1

 : M 7 R g 1! 

 h = = 7 / 9 : N9 8 : 6. = : M 9 56:4C 356Mh 1 2  2!.!  ! * 9 :T 31 ,3 P :f3\? .,3:-/ ?c 5 : 6

: 4 2 43C43 "####&%$#&'%&U$8)' ,9 3 1! : ! : : ,3 "####$%$#&'%(9)( \  ! : + 6 A . : 2

. : S ? : 5 8 6 A S+A 5!9 M 970?9  7 2 3S9 7 N9  ,6C"####&% $#&'% 8()8 M

8 087 9 7 0/ !8 0 . 7  80 1  Q 7 ! 8 7

i T ?

7 j ? 7 9 

 "####$%$#&'%&97)( ? 5! 9

: M9.7  S 5M. 6 8@ 4 3 586 3 +7 C / "####&% 7 : QAS -C L 4 8 ,  Q . h. $#&'%87)( 1  8  A .. 7  87

M!

7 6   C    2 

1 4 B "#&&$7% $#&'% 8$8)( 1IJ4 89

 -

 7 80 7   ? 7 -Q 5! 9

5 / 0 R 0  ?7 0

987 9.7 A.. 77 2?   . 89 ? :  ? ! 8 7= . 7 . 

7 4 7 8 5 8 6 9 ! 4 7"####$% kk7$#&'% C "#&('9%$#&'%7'')( ?78 . 586"####$% $#&'% 4&'K)( 1 - 7 8   N!&#K) ?' 5!9 :M9.7 S 5. 68@ /+Q !!7 d7N+Qe A=! 987 4 69 33L 77<<M M9//9 N N N O.;8 :P;8 9: +7 EJYp0G3q1D @@@3 987 9 NQ@8 97 3 4 h B. 69 L 7 O 2 R  + 7 8 9

 S

9

[ A . . 7 7 ?!9 / ! * 7 k k M! 768 , C Q  2 "####$% M1. 4 0J4I`u`u14 0J4I`u`u14 P1. 6 L9/37+3M7 87<.M / N N . 7 O ;8 : "####$%$#&'%&&#)' 0 $#&'% &88U)( , 1C QS- 8 7 4 C  8 5 3 2 R O! Q : PM! Q !97 +;8 :OP4 M Q7 S8 8 ? / 2 ,9?9  C44 67 8   @ : / / 7 8

  6 7 * 7 - ? 5!  9 1, -L0 @7 = 70,f 0JuvJG3 D 1X`14 5 ;886: P2 RQ 

O QSM0 c   0 0 . . @ 8 0  9 "####$%$#&'%&(()(  8 l 97 2 m + 7 ! R m 8 9

0 ;3 

. 0 ? 3 6 Z>B: Z*S -! 5M3"##&78% $#&'% 4(&#)47

- ! ; 9 M! !. ; 8 * 

3  Lf 9 L 2

Q9  4 *SL M 7 R , 1C Q6C QSMC QSZC Z 0 ? = 333333 4 1CS 7!8!! 586C "####$%$#&'%$#9#)( 7 S /*

!k9 +7 8S9

+ 2 !. 89 Q! * 

"####$%$#&'%&(8)( 2 7 ?7/.0 Q596

! 0+ -:7.0 An!0 1!4

3 ?Z Q7

8   

: 8 9

7 : 8 .  8 : 4 , 7    , 9  7 

9 ? 7 . 7 L *   "####$%$#&'%&7'#)( 9 ! R 7 :

9 @  :

9 9

7  "#&&$7%$#&'%($U)( "####$%$#&'%$(K)( 1

 0 9 7 / / 7 ?7 .7 

: 

M7 C801S6[,f P\60

! 97 6!. "####$% $#&'% '97)( ?7 7 87 56: P9 R Q6 QSM QS- -

 9 L 7 7  8. ! ?7 1  00=356 99 /[ !4R970 2 

@  63 .7 56 ?7 4 S 7!8!!08.7 "####$%$#&'%$(')( Z> 4 ?. 9 : 32?4@

= 8 - 35 86  67 / 7 . 9 : ? 7  7 8  ! ?  7 1W 0  7

0 P S, L B ! . 6 M  1   + 8 9  !

 4   r L! "##7K$%$#&'%$&7U)( ? = "##7K$%$#&'%7(&)( Q9R7 $#&'%(7K)(  1 8 M 9 7R 2!. 3Q6C"####$% -L0+!. M .0A7 T9!3   . 8 97  8:698

"#&('9% 7$#&'% 98K)( ,9 * ? . *9 ? . O. ! 7

7  . 9 C QSMC QS-3 M7 80* 7 0S8 7356 M "#&&$7% . ; M  2 L3 5  7 .    : ! 8 /9 8 7! 443+9. 7kkk $#&'%$K()( ,9 ! M 7 2 !9. .   ? 3 2 ! NC !9!C ? 67 / 7 - S.!9? , 0P9 Q 9+? + S .0 .S7?C 1Q Q [;7 M.71N S

7 DG1qJE "####&%$#&'%97)( * R   , "####$%$#&'%'K7)( 4 7

 4  7 7 0 Q? ,  S ? 9

< M

. 

 + -.9 2 -L 4 9 C M ! ! 6 Q!

7 <++S<-

> 9@ l9 h7 1: P 0B. Q97 ,64"##&78% $#&'% &'79) ( M7R ;8 "####$% $#&'% $#'#) ' !/ 3?2 76 ?9 7 . 63 *  14:4"##&78% $#&'% ((U)( P?9 .7R 9 R 7/7 9 / ?/ 707=9! 8!. .: . -R m  ;

  8 0 P 1 ! 8 ?

L 7 . 9 +  : 1 @ T 9

 / 9 7 . 0 .  7 0

9 

 3 9

: C4 "####$% Q7 $#&'% 'U&) ( 1 79 - ?7 :041 7 4SQ7 

!.;80 ?7!3586 "####$% $#&'%&###)( "####$%$#&'%&##)( . : 9?7 ,  ;8 * @ 0 M Q C -9

7  [ R 9

2 !.0 2  0 +?.0 Q9 R 7 0 8 ! . 

 . 0 -L0 

 0 2 77 8

3?<87 5 6"####$% $#&'% &U(9) 4( h

7 +0N T 789 4"##&78% $#&'% ('#) ( PQS- 9 7R9 ! 7 > Q6: 7 0004 40 =9m90 7 3 - 0+ ! 3  ? 

 Z4 QSM: 404!803 ,0\

6= Pc7!4 Q:9 4"##(U9% 1   7

7 R   @ 7 5 8 6   C 4   :      4 \ m . 5 6  : 4 $#&'%'K9)( "####$% $#&'% &#() ( ?. 7   @ 7 3 +

 9 "####$%$#&'%&#&7)( ,! P : >6 \ !

4    !87 9?77 1   L

! @@ / / 7  8 0 9 9 0 P9

7 R 

 9

<. 7 

7 "####$%$#&'%8$&)( 8 4448 S02 9. 0 4 401! 9,  ? , 1C QS-0 .  ? . 9    0 8 C

 . 0 ? ? 7 . 7 8  

  -

C 1  Q 7 S ! 8 7

0 S  0 S  M 7 0 3586><- L! 9.9 "####$% $#&'% &(9&) ( 3S7.. 8 564"####$% 4$#&'% $#7) ( $#&'%K7#)( * + / /9 90 x: Q7. 0 C! ."##UK7% 5 S0 4C QSM: QS- 9  ,6 Q 8 :0;  4? "##7K$% :Q! 3 $#&'% U#()( M 97 R  Q 6: Q9 R 7 -L 8 8!.

 . 4

C 7 3 LM6 0 .  ?  . d .  @ 7 e 3

9 8 7  8 7   .  7 8

 44 : 4&8(7)( M9 7 98 9@ .7 !? 586> 9! "####$% "##7K$%$#&'%&9(U)( D32JD 58 +7 +7 -L "####$% :$#&'% $(9)( ?999 / 7 9//7 77. ?

5 48 ?7 7 87 $#&'% 7 !7

.. 9 4"####$% 4$#&'% U'$)( 9 :9 7 S7.. 9 8900c . R0.?.7 0 4c=37,!3 586 8. : .0 Z. ? i2 7 2 j B!. T98 ? = 9 "####$%$#&'%&8K()( :43 "####$% h $#&'% Q$8#)R( d8 ,! 6 43 13 S93 7 [,! S!?67 9e P9 7R ,1 Q6 QSM VG14WX3YJ Q7SZ3 * ? .0  . [8 

 3 58 Q 97

7 -L 9 R7 7 7 =9! M Z 2 Q0Q

Q

<12 T44/27 29! .Q : 2  d L 8.e ?7/ _ * 99 5!9 4 8.: . :89 7 ? + 

Q

Q

"####$%$#&'%&8KK)( "#&('9%$#&'%UKK)' ,97 : P 2!. :P 2 @ 4"##&78% $#&'% ('$)( M9 7  9/[ 99 M7R ?7 7 ? 77 9 7@ 3 "####$%$#&'%$8$)( M 7 R ? M *C ,1C Q6C QSMC QS-C M, ! 7

8 9 ?

 T983

9 9 -Lr?jP!@N j ]6!9 ,97 M [ .= C T98 /!0.!9. T9838 7 ?7 297 \S3586"####$% $#&'% &K7#) ( Q9 R:79g ;9

 7g+! .C M.g2 r+

/Q6S 799 8 ? 89 87 8!99 ! 4 [

7 0 7 ! 

9 

9  T9 8 8 . 9 9 7R /! 90?  7  8.90 77 T98 P 7 Q

O  D141u14aX31Y "#&('9%$#&'%&UK#)(

"##7K$%$#&'%(#U)( 0 ?! 04 97=7 08 ?. N7 * 9 ? 896- . . 7008? 7 ?8 @! Q.

 . L  . 6 Q9 R 0 + : M . Q 9 @ 0 /356 7949 =!!? 1n08CS 7 1 8 ! 4 T9 8 9 3 586 E134HE134  7 0  ? .9 7 "####$%$#&'%$#8K)( M . L + : +9  d 8 , ,e Q 9

 7 / 9 M9

 . 9 87 7 

9 !

"####$%$#&'%&78$)9 0

! ?  8 ! 0 ?

3  4     -

 L6    :  4     `43 qJGY3 D 1Y "####&% $#&'% 8U)( @

 7 887 ! .9 77 @ 987 1 "##7K$%$#&'%'(&)(  !3-? 7 ! 8

7 - C T  S7 . C0 ;@   ? 7 . C 8 

 3   

@! 5  49 : 7 ? 870 ! !7 ! ? ! 

Q R / 9 /  7 7 8

.

  7

 . . 7

0 +7 M 9  7 0 

\ lL0 Q \ Q ! 0 Q , 0 Q ! 0 .4 7 474 00P 7. M 9?9 3 56- 9 - [/9 87 3"#&#((% $#&'% &97() ( Q50SS0S70. @7? 0970 

7 9 0  . 9 @ 8 ! . :

 . 0 / / 7 0 7 7 = 9 ! 0 / 9 .  +9 7 3586: 0.73,:6"##U'#% $#&'%7'7)( 67 /79/?7 37 7434 ?4 3 "####$%$#&'%&7U)( M7 +6\\ 6h: :"##7K$% 7$#&'% M98 0 9!R 0 9 "####&%$#&'%&$#)7 $&&$)' + 

! @@ /  . 3 , 6 R 7 / 9 

 .9 7 7 ? 8:w  0 Z  !?

 9  -L0 / / 7 L0 8 . :

 . L0 

8 9

7 3  ? . C 3 C.7 E134HE134

  7 !    9?7 7 "####$%$#&'%&#9#)( > . L3   4 4 :  4    897 58644 "####&%$#&'%&$##)( S9 97 M7 0 7C797 "####$%$#&'%$U$)( Lf3 5  L0 >9 9 0 7. 7 0 C 9 .   !   0  8 0  576  8  !?

!.  08. CM . 8 . ?

9.9 9 97 7 "#&('9% $#&'% ('9)( 2JX3 E14I14 !   ! ?

  0

? 7 ?  0 8  0S7.. + 56"####$% C$#&'% &((8) ( . ? 3 5836 "####$% $#&'% 4'9$) ( X1t3p`uGFX 57

 . + M1+ : ; 9 7 , 7  + C S9

9 7 M 7  0 9

   

7 ! C >! 7+2 > ! S 5  6  -1   Z ! 5 .  . 8 9   ? 9

 S :  @: A ;,: M>Q   G +99$#&'% M&7#U) ( 6789 7 7..uJ`vJE13 44406 :4 6; ? 0 / 4 ?= ?:7-

 T 40 Q7 6 ?8 7 4C !9 3/C!:  987 8 7 ? 7 ?77 64 56-."####$% "#&('9%$#&'%7$$)( 7 9  9 8 9

 7 0

 7 0 7 2 . C =!6@@@3 87 : 7 7/  "####$%$#&'%&(&)( ,

 

. ? ! 

9  Q

9 T7 7 "####$%$#&'%8(')( 9 0  7 0

7 ?   ?

3 S9

9 7 M7 0 9 !?9 9 8 2!. Z A 4-

! 9 A , 77.0  ?78. 7,9

 . $#&'%8')( Z 97.  7 7 9!  . 0 9?  !93 M/Q , M90 @ !C0 ? ! ./ 5 8 "####$% 97 7C 5864:"####&% 99 7..7 ? @ "#&('9% $#&'% 7.78#) ( $#&'%&7'')( -?  ++ @@3

9   3 / , 8 799] M9.. 7 38"####&% 4$#&'%  7#()7(0 989 09 90 "####$%$#&'%&U()(

7 .T +M1+ Q @ R9 + 5 LT ZP\+ 9 9!70 

7.89? ? ] 586C Z ! ? 0 0 -  89 ]57 . 57 0 .0 89.C S 9 9 7 ; 7 8 + ^ 3  S 7 7 C >!  C A 6 C 4   >! S 998 7 7   783A= !6 ]4 Q9 9 7 ?. +-2C44 -3;  \?  4:4435 . 2 9 \ P  ! 3 5 ! 9

?   7 ? 

4  M / 0 1! ? 7 7  C  _3 QSQ: ? 3,

4:"####$% 4$#&'% $&K)( ,9

!333"##7K$%$#&'%7'&)( B 7358 d"##7K$% 17$#&'% @ e "####&%$#&'%8$$)( "####$%$#&'%&8#$)( &9#U)'

0GF0JGD3 0GF0JGD3 2FYD G`u1Xao3t`1E G`u1Xao3t`1E G`u1Xao3t`1E G`u1Xao3t`1E G`u1Xao3t`1E 1! 

 9  

 7 = : 8 7 @7 = 7

 C 1IJ4a0GF0JGD3 o3W1G3 ?89 ?7 ZA A ZM> -7 ! L! 4/ S  

: 8 9

7 : 9 @ :  ! :  ] 67 / 7

9  . Q5S 4  C  0  0  3 56     !w 1,? 0 +Zk 8AS +0 877 1M;0 7 1 ? 7!!: M 0@! C 2M 8

L9  ; P.8 ?7 2P3 2  . ; RM9  M 7 L7 .! ; Q7 +. ,3 Q ZSB Q. ; "####$% $#&'% $#$7)( ; P6 1 7 !=  2\L0 97 2 3S. .0 ? 3 ??  :356 .3P-8 *9 ?!40.; 40 ; 7 8 0 Q5S0 M7 3 5 .8 61 3P

3 *9 7 4 1 6 5 . 9 4  ? 1 ! 5 . 6  2 : >9 . ! S7/ 98 

L9 ?. 4/ [

4"####$% 9 $#&'% 7!

&#9) ( M6 F0JGa 2 F4D G12    7 3    4   ++  - -\ 5 .   3 >9 . !  C3 "##'U'%$#&'%&''#)( 583,6C4 "##U&&%$#&'%&998)( "####$%$#&'%&U87)( "####&%$#&'%$(#9)( 586 "####$%$#&'%&K'U)( "####$%$#&'%8(9)( Q7

9 8   

: 8 9

7  ? 67 / 7  ?7 9 7 2

3 N!!C 67 

  : ; S . ? . 8 9 

 <  <  /d 9.!e  P2+4 w 17 ?

4 *.. 67 

 7 7 6

;+ 4 P4 1 1? 8444 . ?7 2!. 3 586+ 3 5 ?7 743 . 4 3S7 ] 949 <4 8 <! :9! 48 *9  S  0 77 8 8 0 P? 4 ? : P 8 6 

3M9.! 89 91 ; 8 . 7!7 0P73!P,6 6M @!  04710 0M9C ?

4 1?

 Q5S A S+  M6 3 4   0  S . . 7 5M6  4  4   :  4 4 4 4  0 1 "####&%$#&'%8($)( "####&%$#&'%$(8()( "####$%$#&'%$##9)( M3 >. S8

7 . 4C N7 ! !  9 ? / 

7 , O   "####$%$#&'%&K8')( . 7 7 PMSM  6"#&('9% $#&'% &UU9) , ( 67 =

8 . 8375

Q98 677. 0 4 0 1 38Q C - ? 9 7=7 :8 9 77 9 @7

1M; . 4: . SP4 8 ! 8 ++6-T+ 2FYD G`u1Xao3t`1E Q5S 35.O ! "##&78%$#&'%&'U9)(   B9! .7  . 

"####$% $#&'% 877)8 ;  

9  : 4  6    

9 P6 1! .9?9 4 9.! C59 "####$% >3-$#&'%&87')( 1! 7: 8 ? 9 M 7. 3

9  7*

,:. Q

O ? ?. 64 3P! 7 Q7?! !0*!?9 3 58 4 "##&KU%$#&'%$KU)( ; 7 S! ? 9 7 7 

7 k Q9 ?  7

9 C 8 1M; + /  T 6 

 0 -L: !0 ,f: !0 9 Q 9ZSB ,7

9 ? 56 "####$% $#&'% &K8U) ( [   4  8 7 1M; 6

 c  - ? 9 

7  

: 8 9

7  0  :    4   ++  - -\ 9

7 

/

!  4      9 0 N 7 T 7 0 7 7

9 . 

d

9 7 0 9 0  7 0    0 ? MM>4 _ 6

 _ 1M;4  0 ; ?

 ! ?7 1! .9?9 = 

5 +

9  ! 9  9

 c ! 9 7 

7    3 56       :   6 \ "####$%$#&'%&K'9)( !87 : "####$%$#&'%&78#)( ,  -m 7 0 7 4  7 3 , 6    4  

7.89?e ! C i*-+;A \P P -j 

6 "####$%$#&'%87U)( 7 P 6 4 4 = 

8 . 

 5Q0 8

. ! ? 9     ?  S7 !  356 :M7 64+A- "####$% C / $#&'% &7U() ( 4: ; @7 ! 9 9  .  

?  "####$% $#&'% 8##) ( 4 ? 5643,64"####$% $#&'% $##8) ( ? 97k *7 9.@7 7 . 8 7 [ w dQ5S[A S+ 7 5M6 P,w ? 47 < "##7K$%$#&'%7(K)8 P Q

9  7 906

 2 S .1M;4 9 . :0 .7 .!7 ? .! 8 7 . +8 7.!8 - ?  :89 7 ! 6A 9 ] B:Q!

 !] ] 1! 7 -L ,f  ,4 ?7 e 8 w 9 : P? +4 !

9 7 0. / 708 ?! M8! ! 4   M? _0  ? 7 ?

 2 

  P , P + 0  ;

586 ] QM+Z] 67 , :  Q5S< A S+  4 

 0 = 

 $#&'%&7U#)( ?9 S ? 17? 8 

-L<@3< . </ ! 05643S . 74T984056"####$% 4$#&'% 8#K)( M9 ..  M!!!!"####$% 4 0?9 5 M9?!@! 0 Q

 19 /.3 /  53 !S ?7 773-? 5! 4 9 ?7"####&% 

4$#&'%  S&9KK)' ?7 9 8 S ..d@! _e 69 ."####$% .

!4$#&'% ,

87K) 7.(: Q5S: AS+3 8644"##U&$% ! +  + !  7  8  3 ,6  4    "#&('9%$#&'%7'K)( +. 

   Z M hS: N 9 M +

! $#&'%$&K9)( 9@  7

9  [    ?  S9 / C "####&%$#&'%$'7)9 7 C 97 ?7 2 \L ! -L $#&'% &97U)(  0MQ9 9 7 0Z SB 4 74 3L : 56 23ZS2 3,6"##U&&% 2 ; .P7 -

 P L

 +1 S5! ! ?7Q7?!2C 444 :4 .! Q5SC 74 0 ! Z-6 P,:P2+  :4 Q5S 81M;3 101GDJuJ4ao3t`1E 1! 4:AS+C 41M; "####$% $#&'% [ 0+3?7S44"####$% ,M

89 .  856 -L: [ =8 5P66 4 1 ?

3 M 777)' $#&'%8&7)( f7 R ! -

 9  Q9  3 67 

? .   C  4 4 4 L 4:+6 +L ,M 14 Q ZAA ? 2 ; ; S+0 ,M35864"####&% 4$#&'% 4$8K) 4( M f*S 2 3N 9 Q :4 "####$%$#&'%9U()( A 56 .4     3 5 .  . ?    3 "##&78%$#&'%$$8&)( 2 

+ ,  : 4 4 Q5S< A S +3 L  : 1 M;    0  : 4    h= = / 9     8 3 "#&('9% $#&'%98&)( 1! M7:1@ 7 Pc Q  67 1! N!! 7 *.7? 9C 44:4 ; c 19 P,4+ 4 M.P74 2 54T 2 +. M >.31 1 ,M4 f7

0 4 1 Z Q ? 7 ! S . @! *! ? 9 1 . 7 7 7 

7  

6M  7  9 8  $#&'%9U8)( "####$%$#&'%8&U)( Q9 ? . 267 8 0. 9 .f7 R0! -

9 T P. <. 735M6 5M 4 5 QSQ M9 ?7 , 7!  ZSB 52 P44 52 5"##&78% $#&'% $$8K) ( *!?9 0 Q?! "####$%  ? 2 ;3 Q9 ! . 7 . ! ! 

7 "#&&$7% $#&'% &('U) ( "####$% $#&'% $K7) ( ; P 3 Q 5S< A S +3 L  : 1 M; 

7   

9 / 8 7  .  7  9 ,  : 4    3 P ! 7  7 9 @ Q5S A S + ,  !  -L: ! -L ? ?

  : S 

!

k !

?  _

 S

 *Q\ ; 8  8 7 ? 7 ;Q,  :  5 . 6  2 0

7 98   ? 7 9 .7= ! 7 6 9 CC @ 78 9 2 @ 9 ZS 42d8 87 !9e-. 4: -L<T99 +3M<+>34"####$% $#&'% 9UK)( @ ?   : : 9 7?= ;  ?7 9 $#&'%8$')( 58 "####$%$#&'%&7U&)( 8:8 0M9 *@! 73 ,

6 C 2 L9 ; 1 "####$% Q7

+. Q5S ,

6  : 4  0 : 4: 4C P.8 ?7 2P3 "##&KU%$#&'%$$7U)( 2

3N 9 Rg24 40 ,4 9 RS g2 3.1

7 2!. @@@3  3Z 9+! !3/!7. S997 ! 7:@ 7 3M!?! 4000 M 8  M7. 3P3 4 0

3 Q 6 @! 97 9!8. R 7R3!Q. 3@9 8

 3/!$#&'% (&9)8 5.3>9.!3586"####$% 2 C3S3 Q

9 ! *. 4Q .7 3P N986@@@3 9 !."##7K$% "####$%$#&'%UK')U 5 3 $#&'% 8'#)( 4 4R:3L 9 7 ! ? 3   A =! 2 !..  . f7 R ! -

 9  Q9  C 4 4

4!:1M;3 :4"##7K$% 4$#&'% U$&) C8 6

  9 ? 9  R 7 9 @ 9

7 "####&% $#&'% &U#&) (   4 3 M  M @ - 7  M 7 M ! !  . 4  P , 4  w P + w 9 7 . .

9   C , 79  

*7 @ . ,: :4 ,: 36 M ? ; 7?9/ +.7@! ? 8

4 8 56 M9 *7 M  2>! 97 1! 6> MA AA::M B 7 0,

M9 68 2C + 

+Z P2, 43,9w 3+! N7 !8  4C : . "####$% 8!$#&'% !7UKU).( ,3+ M9 

 ! P , 3 P +3 Q5S 44 A QA    3  B 3 3 . "#&('9% $#&'% 78U) ( "####$% $#&'% 8&&) ( .$#&'% 4&(78) 4' 67 8  7 9 0+9 . Q ! S!"#&&$7% ?99$#&'%&UKK)( ?735864444"####$% "####&% 9$#&'% U$()( o3W1G3 6

; 2+ Q

45 7 4:244 2 3*! 4?29 : i R 7 :8. ?719 P ,4 4  Q5S A S+  9 

7 .

R

 4 4   :  , 9 7  !  8 7  7 0 7 . .  6

/

 ?

  , ;QA 57 ? C , R 7. 3SQ5S 4  C  w   :  Q7 .+ !C: .   9 . !

! N7 ! 9 9 0 +

 0 +

1 Q7 ? !  5 8 6  4    4 0 8 

    0 7 8 9 7   

! P 6  Q5S 8

 ?  

. ! 8 7

 3 P ! Q

9  0 +  

 9 +

3 ,  : 4  . 4   Q5S: A S 4:4 +7 1M;3 0!? 358 4 586440= 6-L:! -L 97 7 5644 / ? 586:4 1M; 56:4j "####$%$#&'%'KU)(

"####$%$#&'%&K7K)(

"####$%$#&'%&7(7)(

"####$%$#&'%&(K8)'

"##&78%$#&'%7'()'

"##$U9%$#&'%U7#)(


pkqkrksemn

01234678139

]^_`]`ab`c^aadefghijkilemnod

01234678139

01234678139

01234678139

z3x34678139 z3x34678139 z3x34678139 8139013x€1t343 )Q# X" R !% P7

"7&'(7 " " # 7 H # 

 J !  D

   # , G

 $ 

  

   !  

  # . . , 7 H" < ) 8 8 %8 ! 8

98 $8J,8 ! 

8* *   B  { $   ! + "% = ' + #"*

= &$ 8 : 8 C 

 (  $  

" , =  -- 1034230316@ -<.<,-#;##.--#" G8 ZA&'(=' +#"#/00>312 -"-10342 <<13>36 ##@ !=&$ !! $=' +#/00MV12 ,<-10342 ."304V6 <,@

  

  [;!) # &'( '+ 8#

, , ;9C" !7F 9U(C7 A( (

$8T,8)7)T H% ! 7 , D " # ".=' ",7F! 7 -7!$ $#"-,,,#-/000012 /000032103423>346@         

  

! !   %   ! " * "  &'(T ' 8 7 , A) " 7 % 

$ H$ %

   &'( + # P. % *  7 8 )

 !  

 $

  , #     ; 

 )  B   &$

! C  $ H$ %  8[ 8 , X J $ W 

 

"# '

!$% 

% ' &'( ) ** ,.,)BF&!/000012 8 10342 105@6@ G,( 7HA!#,"-/00@>52 #"10342 )3?006 B@ "7#(;K=' +#"#<"/00MV12 "-10342 #<13?V6@ BGFU}"78 $!* 8C8 D\Z8 9G|F A#7"H9J\F 8 E % : ,98J $'+ 

 $ + # " #10342 "331M6 ,@ J8 =.<,<<--;#.#/000032 "10342 "3>3?6<@ ' +.<#-;#"-</003M52 ,10342 -<-11@@6@ #"",,,;#".-<<,-/000012 -;#,10342 "--334V6 @ H$ % , $  

)"  $ B A

) 8F J:7 $$ 7'+#<,<,;#../000012 ,-" #.",/000012 -",10342--303565

= '

 $ 

  7 <  ) "  C   

 , 

8 H$ %   " " ,      

 8 

= G  A. "  " 

 [ &

D

 "  H$ %

 # $   8 Q $  

  $ R R H%  &'(  .  H. = 8   U(C !"7#(7#"-/00MV12 <"10342 3?@16 .-@ ( $7& 7ZA#"#/00>312 -"-10342 <<#13>46 #@ 8 "F=F8 % ! B  JJ  ;$W7! H+-F;'+#.##* G8 $).C""Q, & $;"7 8% 9$ %

  [  ) + , # ,  C+ ,  ' + $! #<#" "7&'(7 <.:(

% 7 8= H$

! = ##<"<; #",,-",<.. # ,    ;  , . < *   , 98 J 8  ;; $ W 

$ '+ . < " " < " ,=.'

. ",<%,7) +#"#7<# ,=; +")B # 7'+ ! ) + C+ "=C

 &'( ! H% C D

  C\ $ ,G8  /0000321034233?>6@ % /003M521034211406@ /003V>21034233M36@ (7 7'+ =#C .#87H #-

,, /000012 ;C

<10342 ## ,4>@6 "@ F < * /00>31210342314?6@ "7 % 

7 8 +

 A(# " " <  %

  % 7&'(7 =G8H"

,A -,HH" 7'# AF H$ 103423>5>64

A

CD

AB B 8F)

( H!

$IA)" H$% , )#7 Z8: *&8 8 $='+#%=)+#../000032 ,.103423>0?6@ C

 \<'!=%8

:C88J*S

8 8#. #" - 7# "+# . $&'( H% !C  $! 8/000012

 =& 

  8 != "  $ K $ ,,!$ =C\ +E 8$7 , '"

 '" .

  " #   A E , A G J #..-.""# 8 B 8   

 

 '  " ,  H"  ' , F  #  ' #  < A

"7 (; 8 , %    F

 H$ 

C !

 $ C   ! 

/00>VM2103421@1>64 F ) , #  &'( U ( C      $ BHE(#KG#",,--</003M52 ;,E<10342 L-34?36 #C@ "<7 /000012 10342 3@1V6 @ 1034211546@ #.#-",,- PJ !% 8 7:

='

$7+7# "-7"$ ,!,! ## #$ B $A()  A F)-=($ 0123467tuv3w3x ,,H"" 8 ! -H"='+#.##,/00>402 #10342 .3V136%@ B

G8 ( /003M52 103423>4564 #  H" :'* F 8, C 8(8/000012 ,

" = )$ ",NF 8 * B 

O &'(BP  ;  + #  , # # ,  ; # # . # . .  # \BK 98 J

 J J  ;  8    % ; Y Y G 8 * /000012 10342 5046 4 < , F ;     H"  '<  F ;  & /000012103423>4>6@ H$

   !  

 # <  , .   8     $ 8 

    " + ,     $ !   K8' +#.#-../030@@2 .!10342 $ $@ ,-;, F : C * ,H"-',F'#..#<#-.< H

J

7 ( $ J

 C  \$ W = & 

   ). , #  C<   8 

$ F 

 [ 8  )  7 "  7   ,  

  

 $ 

!     7

   $  , = (  'P " 7 ( 3@506 ;8='+#",,/000012 ..,10342,#3>M@6@ 10342115M6@ D$8+ #

 A % : 78&) )K7 \BK7 $(= W#" .$-< #. = %8' +#..-.,/000012 ,,-10342 -,35V16 @ ) <H,'88&'(  $! 8C +#.#/00>402 #-,10342 3V116 -@ BT&'(7)+</003M52 QB RP#.####,/000012 =(10342 )B351464 8 B : ' ",#J"8/000012 -J-8-10342 # "51V6@ E  + " # , 8 9) " 7 B  

 A

! $ 

 \G(   ; H%  8 8   &'( U /000012103423V506@ F ! ,8' +$% #"A

<& 

,7%; L $!8%8 ! (C

 "7

 $7!= $% $ 7 IC\J!'+#",,--<C/003M52

B )# &'( 8 

" " !$ % !

!<  .,; C,E<10342 L-34?>6 #C@ ," %$,"<. -8 ) 

 $ D

 8  S$

 $ 

 , & (

$ 8 8 8  ) = "  * H # = K "  8  

 : 

F! % ; $ !  ! F     8 $   

+ " 7 A      %  # " , #  - 

% ; !# " ., ,"

-% 7"77! =&'(JJ  8" 8S/000012 /030@@21034211M56@ ,10342 "#3MM16 @ * O& *) 8O&'(BP-#; \(ZA $ #/00>402 $ %

)B/000012 8&(& /00>VM2103421@1M6@ ,-10342 "3V1@6 .@ B&'(), #  # 103423M?@6@ )+ GH ‚u0wxz03w= '=  % ;  = # . # < " . . . < " < = K  8  7 8 PF E $ T /03@4?2 10342 M5V6 @ /000012 10342 3VV?6 @ H$ D F 8  $ 

 G 8   $  F &$

! ' $ &  F& S$ 8 = &     

= S

  A " , )  !   $

!    # " [# , Q8 ! R'PJJ#"+), ,.$-7""87 !='P "

7(R 7H"='+%= 8 8 = Z H% ,;#".<., |!8$X# 0 G18 C\+

 J !  

  ! $ %  

 7 8 H%  8 

 

  ) #  &'( .   '+ <

 ;  [ $ 

 F :

 B  ' <F$  F8

 ) ; " &'(TU (C $ " Q C  $JJ,.<.,.<,#=  ='= #-* "  %8 :=#".#, /030@@21034211MM6@ <,% =($,))B .,. ABF' =)+./00>332 ,10342 .3?MV6 @ .<; #.###<,, 7,%  JJH :TH : J $ /00001210342351?64 ,.<,,<,; /00>332103423??06@ Q8R "".,$ - '+, ;) /00>402103423V146@ H%   !  

 &'( , <,  :!D  (D  

  # ~ G

 % 

 O 98 J

 /0000121034233MV6@ /0000121034210??6@ F! W$ $  " 

 ;   % ;    F  ;  < ; # 7 A 7 G 7 '   

 H%  !  $  

8 = 

 -

 B $  .7  * !  %  , % ; ,   # . . # # # " "# P,,#.Q X <R EQ ! * &#";#,!"7=8$  T."%'+#"#<#

D$  ,$7% , 7 <A) ,A( 99 J* ( 8$

$ $" ,78B  9

$ --#"; !$8  =' +##.* &'( A

 &8 8 F /000012103423@?@64  = 'P"7 <% ; O O  9

! 8  = &  &'( U ( CC  $ $ '8  )"  ; C# #.##"",< #"$8-%8,#,#7F;#;",B "D .#-/00>332 $7A- 10342 /00>VM21034211V@6@ #10342 -,3V1?6 ,-@ )B&'(+" 103423>356@ ! 3??16@ "7 tuv3013x€1t343 "(! $."#";#"/00>312 -,,10342 <35@56 <@ &'( U(C "" J !8 F ;88X""/000032 RP#",,.-"""/000012 10342 )B35@364 %;8="..;#"/00>402 

+ " . = A(  ! % ; )B = #,"".,- ,&H(8 A W$ !& 7&'( U (C "  

! H$ 8 88,:,;88D J8"!$P%;X7$ $, A W $ ",.J <% 7  8  F$  8

    !  <

  D $ 1034210>064 $;"$<<7D

; Q$, ! R

  , $ D % $ /000012 D

 T C

! [ -* "#P.%="7  F&U = Z,=,;$ =,.<*.<,, ! [ !7#.##<.--; % $  &$ % ,<,, GAy;,"" ) 7 , 

% ; '8 )# " , , " 

  'B+  )+  H+ , 

"! '+ 7 # ) ; " "  '+ # %  )    8  8  ; %

 <  P< X ' +  # " . #  ,  /000032103421@0M6@ 103423>516@ !$ -#,10342 .3M4?6@ !C= <# )B

%8$% ='+ $ # W.,,<-)"=<, F 77,7 ! 7 /000012 103423V1>6@ !% #",,#/000012 #--10342 "3M016@ & D , 8!/00>142 %=)B=' +#"/000032 .<"10342 #"3?>16 .4 & $ J +#"-,</000012 

D

D$",7 % ; $ !  B  &'(= "  (= (  " (

 : 8 7 $ J  7  -<10342 .MM@6 .5 10342130M6@ J B $% 

 '$ % $ 7 8C

 P7 F $ $CB/00MV12 !8=," $8 ;#B#" .7"#%; H%"= 8 )"<"(&'* "=B$$% 7"8% 8= % =A &8C ,+#"<#."<,;#.#/000012 ,

 D8 ).+<;)"% 8 8

: 

 F G $ :

 H= B 

Q   7 $ 7  . # < # &  = " < 

 = # . # , < # " ; . # " , < 8   GC7 

 T !  J 7  F&= S$ 8 * ' ##.<-#-H$ D  

 88J 8   = /000012103423VM56@ .F! #%; C 7J !R)7+"!7;&'(TU "L+<(C= A)7,.A(7 F)7FA7 /000032103421@@@6@ ,7 /033>52103423V@36@ ,=' +#.#-#"/000032 -,"103423?>46@ "#= = , =

 )   $ G

 $  D $ 7 .  7 X ,7 $  A( ",7  #"7,# 7. <#;7A,( .<*.<#7/000032 10342 #-11>16 H 8    ,  $ K 8 8

    &(B ! # . H% )  +  7  , < 7 " < A 7 H

 )  + " # # 8      \(Z  8 $*B * 7 !% $7: := '"7(;K88= S$% : ( : ,.E= ; =U8 #"/000032 4 -..10342 ,>3>6 <@ /0000321034213MV6@ G!$ <7, , .. * &'(7

 . . (&'( X(A D A $B9 H!-E ! Y$ :='+!$#"-$,.%. . .:< S8 8/000012 $7$77"%78 =# "./00>3@2 103423M1>65 ,% '+ # . # # , # < " ; # " , # < . < " < " ! 8  Z   8 = ' + # # . < # F 8 ,   ! $ %

 y  

 J 8 J 8 1034211M46@ /033>52103423V@16@ /00>332103421@?36@ 

'

 %8 $D

 , , #  $ H A

$ D

  #"#<,;,CH,C9# )B  

 ,% ; 

 F   , A( 7  ( J /003M52103423>@16@ H #$K B8 ),QC "B87 -  +-,-#;#"#,.</03@4?2 'B+ B

,

 ) ==(

,10342V@16@ 98 7 . '=" ;= , A X(9

$ $!8C ' $G

! $ "<#" A &'(B * 8, .=<J.J#& =. ";

# , " ,.< * /000012 <<\U <,U10342 8",B

  R [ B8 J

98 J <=' +,,A( .</000032 *#T 10342 -$,11>V6 3M@06@ = @   , # < * = '= " 7 % ; = H$ D

  $ 8  X  % ; 8 .

 +)# ,H##A

!:) B J8J8  !K8 /000012103423V>>6@ " &$ 

D "," $ 

 $ F  J " A(7 F ) 7 F ) 7 ! 7 

7   ; ,;CC+,CH,C9#/003M52 (

10342 )B = S 8 

$ ' "  # & 88 B 88 Z ' + #".-* &'(

  9  P, ' #, " .!$ .!"%;7.<"

%$= ,,;,.<*."."# /0331M2103421@>364 U 8$$C='+##/000012 ###10342 <,31536,@ "-%!  

8 ,(

 $ z3x3467tuv3w3x

E9 (' $&$"8< , A X,( $ $,TU $3>@@6 C: @ #,E( /000032 8&

103421@406 /000012103423MM@6@ 98 & @  # , "  , , . . A  8   

 8 /000012103423V>V6@ H )  "- 8  $Z & ' 887K * ))( #"#<,( /003M52 )B103423>@46@ X"" !"% %;#$ X"< %)B ;[% 8 8 H$   $ ! $  $  %  A  8 

 & * z3x34678139 ) !  

 .    , , 

 A 8  B 8  # " *  #  % =' +.<";###,.". % 

!

  

 

 8  C !

 $ & 

 = & 

  $  !  

! C* .-,,; ,.<* ."."# /000012 10342 3M316 @   ' # " , # . . " , " 103423MM46@ '  #;=) +#"/000012 .#,10342 ,#3VV@6 ,@ < 7%; 

{9 - -$ . . )$8:  G8/000012 /000012103423V?06@ H  ) =  $ G %

:

  * X ,  

  $ D 8  

+)B #"H" ,,,/000012 A ! ' X+,G T% X: T 7A 7!7 !7"=< " <$#  P"( ' <9; 103423?56@ $#8"8#<)-." <""<<-% &'(P % 

!

 B8

 $ ; A

 :  7 

W $[ )"  * "   8 7 =  . " 'B+ ; # /000012 10342 3M?V6 @ /000012 10342 3M3?6 @ ",103423VV46@ <-*",%- #&'(BJJ ! G$8 $ ( $& ,.<*.#,/000012 H 8   F \ ! $ %  # X 

= G$ 8 '+#"-".,.; #$"' ,/000012 8 139 0 13x€ 1 t343 ":" &'(! &(E 103423VM6@  

$G8'+ # .,$-&

$" -%8"K $

 H G8 $&  C H=  + ( .<* .$=#*.)"= , ,#,* ~F 8% 8 $ $$ G

C\ &'( &   H " "  

 8  & " '" 7 , % ; = ' + # " # , . " " 8 

   $  = ' , 8C  /030@@2103423?M06@ /000012103423?016@ =A: $(8%8=' +,.<*.<"...-; H8 $8  /000012103423VVV6@ ( %$C  ' #, ! "##< ""- < =S

  Q & 

: R  #  , 

 # . #  " . . .  ~ C %

   !   )  &'( 8 /00001210342@>M6@

.., =,'

. #%8=' $+ &(BKA $ "$ 8'"% # +#A( . #7 .$$ K8 " 7 /00003210342MV6@ \G(T\KZ & F& S$ 8 

 "   #  #  

$ = '+ < % B8 ,)"; #.##<;,.</000012 .".10342 ,<10?16 @ -8&'( "#..#,< ."7%;% ! =' +.".* /030@@2103423?M46@ ' + 103423>MM6@ U(C %! -#" <"#"X-# H$8  ;$/000012 = C\ %

 J !    !  &'(   &H 8 X

   !   )" #  &'( 8   ! $ 

 S

  # . # /03@4?210342M5?6@ (8 7 , 

 %  ! 

!

  # 7 S

=) AB =' B Q% ,.K8 -.;$= # . !'  y

 8  $  A

$ 

 '< % /0000121034234M6@ 8 $

G8 G8 

   ) = < "    ; =

, " #  H+ , , )B = '+ # " . < " # " . F&\H < R . #"#<"#. /0000121034210?@6@ U$D F 8H$ 8 ),- 

  7 = ) = . = H= " = /000032103423?>@6@ /033>52103423V@06@  < ,,; #- "!<$-, )B: H$% ;$D  $8 B

 .;=#"##.<;#"/000012 ",10342 ..?V@6@ &'(!$ =F : ( $9$ $ = &'(!,#,;"-  -H" % '+ # (

 

  A( " 7 . , # " % ; J 8 J 8  $ ) ' + !  <

 C

  

 &

  J J 10342@V46@ A "!W$ " % :B H&'(B  =' +#-"-;#".-,<,", $<#%88#"-,.-#-< F 8,))"C"/000012 #..#..#,  &'(  /0000121034210V36@ /000032103423?V16@ 1034211>?6@ (C  $ % FF8 ! 8; (8 $ %:

$ H JJ 8/00>VM2 "7%;$OPO"Q! ;,R, W,)'PB !""H.'+#% ,<, C\&'( 8 $;  UK8  8 $8;88; #. #;!#/000012 ##$10342 =  "

 Q"'+ . ;% ='+ S

".-A( R Z-% 8 #"##." 8 ='+ +#",.<%. ;9

,"$B

<

# +" :!J % #.<.X# C #

>M?64 , "  F # , # .  < # " # "   . . ,

\KFU Z&'(B )$ , )J $""#/000032 1034213MM6@ /00001210342>V564 103423?V@6@ C &'( G 88 $$/000032 $R% =F

% D

$ F 8 % $D8 ) H ;!D

 ' +"" % ) 8; % 

 /00>VM2 A8 10342  1@0>6

*@ #",#."<",; | ); 8% , 8;###,.<,-. 8=% '

! J88J=8'+ Q B K + " #  " #  ,  " T

   !B 8 $ 

 C8     ,  

 

 -#-10342 # V1?6@ Q,!R[$ (  =#../000-032103421@0V6 ..-10342 )B13?16@ %=' +E$#..##,/000032

=' +#,<.<;#",/000032 "#"10342 <3?V46 -#@ !,% = ! =#,"#.#/000032 ""#@ /00003210342VM464

wux63033x 2ƒ79678139 2ƒ79678139 2ƒ79678139 2ƒ79678139 2ƒ79678139 2ƒ79678139 2ƒ79678139 3ttut07twux63033x (&(

Y 7 $ 78F U 8$W =JF8W C8 :%88$+EW 7 27zt1ƒ7t47 63743zt1 z720 63743zt1 27zt1ƒ7t47 z…z3 7t1‹1 7!# "!. " /00>312 ,"G "1034230M@6 &7 $  7 $  $ 8 )$ 8  H|'9 # U $  D

; EC* B% B 8 8 ( 

 ˆ  $

H! " % 7 )  $ 8 " % H= F $ ( $  K D B \ ) " ,  H ! % 

 C

 ˆ E W

 Y

7 E :

7 U  8 W

7  H$ 8 T {  ($ J 8 , 7"",K D F

:$EJ @ J 

!$ + "%  %

J ! ! )+ #.* C ; C8: A (

 ( 7 X $ 8"% 7 &$ $ 8"% 7 G X -% #*    B, % 

 7 )  H!  %  = B 8  :

 ˆ A   

 H 8 ("  G

  X B &! J + 9 W % 8 7 8  $ 7 ! W 7  $ 7 

 * &

$E ;U$8$8*\&C "„ | $ $$ ;E9* H$ .$ ..-,-#,,,;#"##/0331M2 <QE10342 1@@V6 R@ $ =#"#/0331M2 <10342 -@336 #@ ' +ED #","--,#,/000012 .<#10342 53@6".@ =E :..,";#"./000032 <,-10342 1#@@>6D@ 8=( A=C $-+(

/00>VM2103423?4?6@ ; yF; < . 7 , " " , [D CFU #,"! </00>312 .1"034234>>6$@$ <,""#, /003M52103423>1?64 |! 98 !) #& D U $9

D $EC B

% A $ $ ," "D

UH )",%&& HB#

$Y7$ ,$""D

7 !$" #%$D

3 '$  ( $  '

\  9

'$  A8$#..#.$(

 X B )#.#-"#<#<#; 8J8 HB

=B 8%J! HB, =' %+ H% $, W.EW .7| 88 = AUEF$8,""w7

\&C7 (J9; !

! P 9H )yN  $

 HyH7 z …z 3 ( yF CF # . #  # # , = 8= ' + #" < #  < , 

 %

 

 ! E; & $    EW

 Y

Π/003M52 10342 3V016 @ /0331M2 10342 1@?56 @ /000012 10342 3>436 @ /00>402 10342 3@056 @ 98 8 $ J)' D$%9

 G) -, $+ #" * HB „.<.<# ))$  $&; ) <;8$"!

Q,.<R./000012 #<103423#M3M6@ ($$J !#,7 $  ~ B$ J ! H! %  ) " , 7   H! , % 

 7 B 8 8  

  $  8 : 8 

 !   $ J   8 = ' ' + ,.<* 7! $7! % $=.%=,.<* )B 9 %87 # ,-, ;.,<% #HB .E#.#* /000032103421@@36@ &! * 9 E $8*)y*W 8*BD *! ! ,,.#,.<# (= H! $<#" .#7<($ #- /00M@32 --7B

,;,$ "#$L{E, /000012103423M>16@ E *A

*A J$ .#,. x7 tt3x /00MV1210342130@6@ 103421@>56@ /0000121034234?M6@ A$ %

 & ! 8 K

8J 8 #. $ ( *) C '

!:88J8 ,*9W G

 $  E 8 &!

J$& #+,yF E9 88=' :[

&$ JEC* ! P) 8 :8

( EW Y

 GΠ '= 8<:% ' X= ,.$<D

$ .!.! ,ZQ.#".-/03@4?2 --R10342111564 x7tt3x

 , = %   W C7 ! $ $ 7 A 

 7 J 8 W 7 H$  8 7 8ˆ $ A 7$ :; 8J. =7 ' H! + * " " . + #  , # . " , < \' Z W

 $

$ 7 8 $ $ $ ; Q , . < R . # <  # /00MV12103423?3?6@ '

 $ $  8  (

 J  [ G $ W $ 

= HB #"--#; #.#-."".## ƒux€wu9 /0000321034213336@ /000012103423M3V6@ /00001210342@16@

 A$ %

  !  " 

  J EC 8 :

 

 [

 

  $ 

 = L C8 * $ $ "% "=#{LUEC $$=E D!% 8:'B E9 .-.! TT#".#<<"7.#/003V>2 ..10342 "@3>6@ A 4x63 t1‹1w7 !% % !

B <7K{G| #yF ,"/00>142 <<!%10342 #"",#..3V1V6@ 9$ W $ J #  ! $  7 E 97 

! 7   7 K$

   $  !   $ 

 

   B\ $ J . 7 % 

"78%THB, "7F%; $"J%"T% /000012 10342 3MM?6 @ $ ! ! .# $=,'+ $   $W $ ='+ [

J ,% 

8 KDEW Y G$ W,"" $ A$ %FE9

-"$EC

$ $,%%8)+ !,.< , % T  7 S

y =

! !

$ P < &

.C! <;(

#.%#8B8 #/00>312 , 10342 #.#--#.. ='  $ +$#.,-#"#  Q"% D8R #..-##;,EH.#- 34?46@ /003V>210342@@16@ & /003V>2103423?MM6@ ., B *B: /000012 10342103@6@ )B '8 J J 8  !  $ #  $  

~ H

  K$

   $ $ C $ &  E /00>3121034213V56@ z …z 3 A$ %

  8     J 8 

 8 $ $ 

EC & 

 

;   $ $  %  ' + K D G 7 (

 J 7 {W

$

   

 $  ( C  )8$ :8

"% 

7 8 J88EC A8+ #7"!"%, ,"  <,-7#"","<.< /000012103423M@V6@ 7##.."<<.7 :$= \$,"J + H! !: $) 8 ˆ:E8 H! % 

 ;

 , %  T   = F -:+ B  = ' #".#..O |

 

+ W-  YC 

#7U## ˆ 8;H ! W 7 =.', $ 8 7 F 7 y 8 Y = # . .  , # " /0000321034210VM6@ /000?421034230M364 { '8 J J 8    # = E9 $  $ 7 yF  # . . #+ /00MV121034211356@ /0000121034210V6@ K D 98 8

  

 EC &  G$ W $ 7 ( J 7 {W

$

7

 H! "7J8 =' + #7 $  

 7  + " 7 % Y $!='+ {Π7W. " W. ";7E#C 8 $C

;#,"/000032 #".10342 #3?>V6 #@  $8yF" ' $ = H% $ EW 7 $CD

<„= ",C ,. - *7 KE&(|9| H$ JB G )8:'

= #ˆ"B.=8<F8 " ( :<&8 = ;.7= #8#$7.##%-</000032 "H! #103421@@06„@ +KU)E# . "#7 <,E "/00@>52 < " ,%    HB, B  J ! 103423?0@6@ -"-= '8 

 S8   ) #  , B  C$  EC 9

; A  HB 

 . 1034211146@ /00MV1210342@3M6@ 9$ J$ HB %7( G $W $ E ,-;, ; H$% EW Y $!&/00@>52 & FJ S&(& 8D 4x63  "7 EC7 B

 :

 ) 8 : 8

 C ˆ H ! F!, y E #"E #<$8,BD #/0331M2 #K8 < J  . 103423>V46@ '8 J HB <,."„= .";B #8",,.J--!" -= | 8%

8 =B

Π- <EC $W

+ !#$. . ˆEW- Y #7U##8;W 7 =.', HB<%'+':;#</000?42 "".10342 ..13@36@ C$ W7'+ $  ' J 8    # " EC E9  $  W    + .  G

 #+ †4u‡09uz /00@>5210342111?6@ /00001210342M3>6@ K= G 

  $ W $ 

 y " =  E 8 

 $ J  # $ 8 $  "7 %   ! #,"<,"; Z = ) ! + , . < * . < # ,

Y

 GŒ<E $9 J E $ EC &$ * H% /000032103423>306@ 9W $ 88W $7GŒ "7!$ $7"U#,%! 8 8 B$ $ \!.# EC )

7"% E ,( B8 C )D ")y ' ."," EW #.#-.<#! $ /000012 )B W  U $ D 

! = ' + 1034210M46@ H$ EC D%

 '8 

 (

  8 D

 

 ! $ K87 C8X E { !

%

= G8 

 A %

 # . < , , #".<"""#"; #",,<-- ,.<* ."<#. /003M52 10342 111M6 @ #".-"-.#

 -=EC 8% !$ $=' $+ K8=#..##,.,7/0331M2 .<10342 ".3>V16 <@ /000012103423?306@ t1‹1w7 /0331M2103421@M16@ ‚u1€uz

$  ,-& $ $$ EC & "% U G Œ- 8 EC & 

| S

 =E , Z * /00>3121034211316@ 9

 : ! $ J  ! Π# D  $  

7 EC 637 43z t1 ( (

$ $ $ ' + 

D |!     !  8   . DΠ  E; &    $ ! 7 $

! % = ' + ,   8 = 23‹63 $ B

,7H$ 

ˆ B\ E 7 "7X$8% ) ;%  <EC .D HB ##%JJ #..#--#.- /0331M2103421@M@6@ #.-#"#;#.#.-## ' +#.",#<<;.<,##. 103423VVM6@ /000032103423?>?6@ ( Y ,& "( "EC ( , = E

 %  &$ $ 8  E  , %  7 ,  X  # # " B 88 

$:%

)8:88/000012

E :EW /000012 1034210006@ & Y $ J  : $ $   # D   !  C

 7 E ,  A

  , 7 %  ) $ 8 

  , 7 %  E:

" % U W H! ! "Y !" %$7J 8= 7 EC7 yF7

 $ 8 7  + ' + # " = " , = .   ; . " .  '+ # . < #  < " < ;  ,  # , )) ! 8  J ! = # . .  < . . ;  # , t1‹ 1w7 /0331M2 10342 1@4?6 @ /000012103423>364 #;#,"/000032 #"10342 .#3?V06 #@ /00001210342105M6@ E$ !

 +;K D $

 [ ) $.8<* B 88 ED $7 {$$ 7 S 8F7 63743zt1 27zt1ƒ7t47 L8

G##7 B

 EC7 (

$  " ; , 

 

B \ G( H! " , %  '+ , EBy 7 B\ H!  ))  6u 39 u 0 K DX $ HB ,%7 X7)$87&$ $8$87%L  7 | $7)D7S.,,<<"; ( #.<,""# 7'+7 K8 A G

D $ ,"=8 JJ$$ $$ ! #, C -".-;#.###.-)) 8

K

8 J8.!;B 77 J ! : #",,.-,,";-"" /0000121034213?6@ )8:8 G(

 B\ " % 

)+ ,.<* /000012103423V?6@ 8$ $$ /003M52103423>@06@ EW Y 7 E :

7 = A $

 $ H$JTC=#,-,.;#".-/00MV12 <<"10342 <M0V6@ A  - J7   E 

ˆ H!  $

 " .

 7 )  $ 8 , 

 7 ' 8 $CF

*7C

A

 $ED

) 87 % = ' = #.#<, 6u39u0  ; U + #,#"; ,E-.< 8!% /00MV12103423?@56@ X$ 8 , 

 7 B\ " ,

 7 (C " #

 &$ $ 8 & Y B\7 ,7 S

/000012103423M16@ F7 9  9&)  8  #  E9; )

! ; 

   ! 7 ! 7 !  J 8 8 7  7 $

! !$ 7  D 7 ($  $ $ A 

 H$

8   

 ,"

 = ' + #..,.,.,.'8 

+ y Y

HB, X & D$  F & 8 = ' + ) $  # " .   10342MM56@ !$%D

=EC <$ !! $ %=,9#"#../00MV12 -.10342 ,"13?@6 ""@ /0331M210342@3V6@

$$$D ! C'.-%= B !% H $ /0331M2 y

$879S HB" 7#%7 <=%# .,..X#-,#C 4x63 ,<8%=$#",,,-/000012

8 %

+  * &

 

 ( 

 ˆ ˆ A  )$ 

 F ! 8 ' + #"-##-# HB" %  F W 8 L $  , 103423@>46@ H$ % ! ! & Y $ $ ; 9

:$ "=$<% -<=EC* 9= H$% ($ $$9H-/000012 103423>4M6@ $YY,.<<EC 8 "   $-.$%; { /000012103423>?46@

%H! ,X$8%H! 7B\

%='

,%: 7&$ $$8EH! $$ 7 B\7 ' ! +$#A$ #$-+L  .7EBy Š

 !$ J ! #.7 B $ EC 8:

7 &$  ' * . # . = C$ )); 8  

 , 7  , .  

H  '8 

 y

 $ 8 9S HB" 7 < 

  , . X , . # !C % 7)7" !%7B

(#-#C

7 #","..,.# /033>521034211M@6@ :   EC*8: 7 =&8 8A(#7,( D87Z='+<#<* !8 /0331M210342@136@ C  HB"7 

 .X , FW 8L$ /00>VM2 10342 11V?6 @ 8 ,.<!=/00MV12 7$S

H8 F7 H$ 7B\+ -%;8=' +#"#,./000012 "."10342 3>M06@ <<Q) ‰#.#-##--/000012 R 10342300@65 '8 KD9$:y' A HB# .X,'+#/000012 "#,.10342 "<,3>>06 "@ 103423?3V6@ EBy B8JA ( F =' z720 Š 

 B\ EC* {  ,   , % ;  8    $ 7 ' + #"= ",= 9

 

J  " ; < %       $ * H

 

 ,   EC $  , % 

 $ 8 H

  :

 !  $

 J

 ; #.#-,, !"..; %!%7#"-,,.# $!78 78$$!= )$ 8 7E9 H|'9 "$--.U'%

( 7)$ C B% &(&

8 !; %##8## ,<,$'; )y $$88$' +#,,,#,-; .;.". /0331M2103421@456@ KDB HB+!= !"<% /0331M2 $ 8 : ) !#.#J-!<<  10342@116@ C

H$  $ D

#,,#<##.<. 8  

! W < % 

 /00>402103423V1M6@ ! $ /00001210342103?6@ /000012103423MMV6@ E K D 9Fy ,: $(; )

 $% D 8,"% $ ,%

!8 /0000121034210>46@ ".<,10342 ,.1@@46 <@ { ! -8: $%  E9; F* 9H; " < =B )B7#/0331M2 $ W  8   8  

 H= G

 

X " =  )' # &$ W   J ! [  '. < , " " < ; # " , , . , # < " ‚u9 4x63 HB , „ ;  <  = . < ,  < ; ! %

 

 $ , U#--; E9;BS;#".., B&$D )); /0000121034234>46@ 3 /000032103421@@16@ &= C

%YC 7 H|'9 "7A8 --C$ D7 ()$7C

 '+ '=<%8' +,.<*-/000012 -10342 10M36 - @ B )8:8z …z H$ J:

$P y

$8$;7C

7EC7 ! $ $9

"7= E J$8 Œ[$ <'$ $8 $EC )); UW; /000012103423MV56@

8 %

ˆ B

$   

 7 B

J H$  $  U 

$  $ :

F" .   8 $  D 7 t1‹ 1 Š$ 

 H $  $

,7 % ; =

 Y ,<-%, 8 E9 $!! 

 J ; -<10342 .-1@@M6@ )8$%; =E: "%; =!J!='+ E B88ˆˆˆ9 ;$& Y $ '+#--;#".., &$ )P#,#,, /000032103425446@ . B =C C88=#..-/0331M2 /000032103423MV16@ 7#)) .7. ,/000012 ;! "10342 8@M46 # " ,  < # "  &(& |A 8 $ 

 7 HB [ E 

  $ 

 = '+ H$ "7= @ E

 B 8 8 ˆ ˆ ˆ 9

 ;   $  & Y $ 8$ J:' #"-$ /000012 #<)) #10342 "10V56@ J)8!: 87U A$ t1‹1w7 /00@>52103423?346@ ,.<* #--;#,/00@>52 10342 .3?0M6 "@ 8$  7HB[E $ ='+

J :

$P y )P $8$;7#C ,$#

,7EC7 ,$! $ : $9

%

  8 W  Π# E9 )B E G

 X ($ $  : !H7 EC7 &$ A

 $  ,   $ W  EC  ! %  ! % {+ ! =% Œ-ECA8

!% !% 8=GA $) !+.<,* $ !! $.%8' +#-* "997B&7E97D$ 7! $$ ,.<*#--;#,/00@>52 10342 .3?3>6 "@ /0000321034254?6@ 7 J7 !=' +#.",* ,+J!%C\ w73 7 # < %    $ = # " . <  . <  K8 &(& G # , ( 9CP  )$   <#P9S ,#"< #<<;.<,##. '8 &\Y $ ( F7 S 8F= /000032 10342 3>336 @ /00MV12 10342 13V>6 @ /0000121034230536@ B 8 8  $ 8 

  D ! $ J

 8 ; $ 8 ; ( X  P  )

   # T < P T &8  /0000321034210V?6@ & EByB\ L 

 B 9!  (  $

$ 

  A8

 

 "--7 "= B 8 8 ED

 )

 ˆ F= & 8 J 

  D 637 43zt1 !8 

; 8 8   $  T &B P  & 8  < P <  F & ( P . , &$ 8 &= y$  $8<)y X<L : -W  )); EH H $ =HB;E$ !8 8 & $#..#., E99=#..",""#;#,/0331M2 9

C &$ !#B

EC ( $8G E9; )B; yF S  '$ 

 L y $

$ = ' + , , " < . '$ < P < # # ,  K8 & (&   (

  U 

$ D  B%  , ,

 

 8 = 10342 3>V?6 @ #<##, /0331M2103421@>06@ A'+#--;#".., J! ='+###,#",=/00@>52 &(& |A 8 ˆˆ&$ 8,"/00MV12 10342VV46@ B /000012103423M0364 G8 A"<#=</003M52 .=-10342 --111@6 -@ ,.<* 88 & Y B$ $JB

G= C8y$ H$ J 1034211006@ ' y

 $ 8 Œ " T " " ‰ C

 Œ # ‰ &!

J :Œ" "B ‰($  B$ J

 8 ; /000012103423MV46@ B 98 8 

 

 Π# " Q " ,

 R T (

Y 

<% { $ ; A !; ; EBy 8 8 ED

 )

 ˆ F= & 8 J 

  D T" ,!T&8 Œ"#TL$ ‰&!Œ$ŒT ‰.( 8‰8ŒL\Œ "Œ"‰ F$ 8!;&! 8$ #"HB ,%< ;.#=' + ' +,.<*.#-;#..#-<,, H$ %

 J

 : "  8   ,  < !

 C H

$ 

 = HB; E  $ 

 ! 8 9

! 

 

 Π. # Q " 

 R = ($ 

  ! = 23‹63 & 

 Œ ‰ &

 Π# # & $ :

. < " < < <%8=' ##,* J! ='+###,#",=/00@>52 /0331M2103423>V>6@ &(& |A /0000321034210V@6@ ,.<."<. /0331M2103421@>46@  8-‰&8 ,T8‰&

-&

(8* 1034211056@ (

"-"<" $ C

 8 ,   EC 8   8$8

='8 Œ98 ,)=.<<Œ/000012 -10342 /000032103423>006@ B 2u0†u6ut 8= $Y$ #; 7W

 #,"#".## 7ŒJ- .EC & 7

+,- J% 8 8 ED

 )

 ˆ F= & 8 J 7

  D ! !

  '+

  

 $ "  L  ! B\ C ! Œ8 $8'+ % :8= H

$ < =#HB $= &(& 7!8|A J! ='+ H% J:{!8 $UD  $ =#.#,"<./000012 E !# J$P "P7#,78FJ "P7P"7 PP#3M@?6 7-5 #""1034210>36@ /000032103423?>>6@ # " " "  W . $   EC

 

$   :  8  $ $ $ $ D # " . * /00@>5210342113>6@ <"""#"; WP$. y* !$$P<.7,P<7 WP8-#.P, 7-#"$-- ( Y  $$8 , B ## EC $  ' +#",-##-# /000012103423>4?6@ G: D  =KD & $7  $EBy"7 G ! 7 F!= ,"",,% 7EC #",,<-- 63743zt1 # $

7  $    8 $ B & S $ 8  y FT )y 4x63 /000012103423?056@

 , /000012 103423M5>64 J $! ='+ :"=B\" =EH -! EC* C 8%!=L ! ).#,$87#G(

88 7E: 7 , G ˆK X D7F : $ !,ˆ% 9

+%8='+,.<*/000032 <"10342 130V6@ B )=."-.""-&$8 ,/00>VM2 $10342 71@036@ K D9$ 8W$J$; K $8;C $8| ; : YY;L ;9$ :$; & !! % ",'+ JD HH -EC x7tt3x ;#X..H! #""%=#!#/00@>52 Z 10342 B\   < % ;  %  =E) $ 8 9Fy; D : ; 9FŠ+ E   " 7  8 $& $8 11106 @ ,10342 .#3V156@ H% E KD$ $!FH7EC7 G

  $ W $ 

 X W  #   "   

 EBy

 

 G,  . 

 $   " , +-<;#",.#.#/00MV12 #.QC10342)>@16)R@ 8 8$=#"-,/00>402 27zt1ƒ7t47 #,,,,""-"; #.,-, ' +  < " ,  ;  # " < " "  ! #,88. J$!  8 8$7 $87W7 $ H$% :!8$ '8/00>312 10342?106@ /000012103423MM06@ --$ "7 $=C$D

7$'+ ,<.„= ".B";8#",,J!.* " ,%,8 ='+ & Y %;J$ &) ,Q8#.8$R B\ #8EC H F,,$ H! $$%!$J) \! $   

 7 $ J  

 7 F= 8 J 7 # " 

 C $ 8 7 

 & ! 

 EC= EC7  " = # " , ,  # . ; . < . , "    H! /000032 1 0342 1 @446 @ = .  :  EC 

#",.-##;  H! %)($ #...#.## !;,H! <% ",% B

! 7B\ J! ="$

 HB",% <7< $<8. $ "%,.<#.,.<8&(& /000032103421@@56@

YY7 L79$W$#.##.#"- J79Fy =' + ' 8 + #EC & .

,7, =;K /00@>521034211@16@ , % % = # , , # " " " , ; # . #<<,,-,; . , . . 27zt1ƒ7t47 /00>3121034213>M6@ /00001210342?M06@ >4>6@ /00MV1210342>@V6@ /030@@2103423?556@

 

 $  " EC   $  )) C\ $ %  & ($ $ $ HB 

 *

 [ C ", &&7 „7 $W $CD

'8  (8 "$ $8=7( 9

 ./00>312 A 10342 '=' + A Š  !

 Š  E $ EC E & $

$Œ

,EE <' ;,+ 7 -= EC +#* 7[ y$ 8 ; E 8 Y = C\ W

  W  W  !  W   8 {  

 D

 

 $ %

  # . EH* L = ' 

B$ ! ($ $ $ ) &

* |)F

$  % = C ; $ = 

 7 8 $ 

  ! W  J 

J  ! J A$ - ' + =' +#.#-,.#<[ ... E#;#".#. %=($ #.--,/000032 ,.-10342 ?M@6@ !%!%) B $=#==/00MV12 ".10342 "-3?3M6 ,@ J+."#<<;#"-. .<#,,./000012103423M56@ /00003210342V@V6@ /030@@21034211?06@ H$ J " ; < %  $  : ! Q &&7   7 H%  8 

 %

Y Y  D $   $ ! 8 $ J  

  ! $ 

 

 $ 8 !    { !

    $ %  $ $ $  D

7 E97 ' $ ! EC "A8 ,  %$=,/000032 $#10342 +F !3?>56 ="-,%@ H$ %

 98  ! $ J  ! .  EC* C

 9EK){F7 B E

{F|7 (U FEG{7 R B = , " 

 $ 7   ! 7 " # , %   7 ! % {   C "  J J  $ HB :

 % 

 

 7 A (  7   7   7 D  D  .<.;

 ##.. ,%8' ,.<*.#"#* yF7 $ $'=#",<#-Q !% 7)#.##<-<< ,% "7<%#.#-<.. $ 7,%=#..-.,<-8+#..-"".#;### /000012103423M536@

/000032103421@046@

/00>VM21034211V06@

/0000121034213>6@

/00MV12103423?046@

/000032103423?V?6@


01

23456789:;7<=>?@4@> 23452575839 3 5 9

 !¢£¤¢¥¦ "#$§¨©ª %&'«(&)*+ABC&D"AE'FEADG!HI,J'-*¿." & , ' /0 1 ¶¯´²¸Á»´¯´¶³¿¿»½¯Á»µ»¯Á²°

¬­®¯°¯±²³´²µ¶ HEKGFILIFAMNOBAPGQGF ¸»¶³¯·Æ뱅 ·²¸¹º»¯ º»³ PCRGQGFADCSILATIRIU ×±²Í¯¶³¶¯Í¹º»¾¯º¶¿¹° ¼½»¾µ»¿»¯À±²³° ³»Ë»³¯·Æα¯´¹µ¹³¯´²¸¹µ¹³ Áµ»Ã¯ÄÂůƹµÅÂÇ BILIALITIGARIG Ͳʻ˯½»¸»Ö¯±»Ë»¯Ë»½»¹¯¸»¹ Ȳµ²³É»³»¯¸²³° Á»Ë»¶¯À´¶¸³»ÍÃǯͲȻ¶Ë³Å» IEAWPERFIDXY º¶ Ê»º¶Ë»³¯ ̶͸»¯ ·Æα HEVIDLCZIE È ² µË¸¹³¶Ë»Í¶¯º²³¿»³¯Ñ²° LF[I Ï¿Ż˻µ´»¯Å»³¿¯Í¹º»¾¯º¶° ´¹»¯Ó¸¹¸¯·ÆαÇÙ¯¹Ê»µ³Å»Ö µ²³ÂлͶ¯Ñ²¸²³Áµ»¯Í²È»° ZCQL\RGFELIDE ò»µÂ´¯Æµ¶¯Ñ»Í´ÂÌÂǯڶµ²Ë° ¿»¶¯¸²Í¯Ò¶¸³»Í¯ÓÔÕÖ¯¯Ñ¹È¹ HCFKIFA]CPGIA^RGR ´¹µ¯¼Á²µ»Í¶Â³»½¯·Æα¯¸²° ·Æα¯Á¹³¯¸²³¿»Ë¹¯Á¹Í¶³¿ ³»¸È»¾Ë»³Ç¯¸²Í¯¶´¹¯´²µº¶µ¶ MNOBA ȶ½»¯µ²³É»³»¯¶´¹¯È²³»µ¯º¶½»° º»µ¶¯Ôó¯Ë»¸»µ¯Å»³¿¯½¹»Í³Å» ˹˻³¯Ë»µ²³»¯Ë¾»Ì»´¶µ¯Á»µ» Ͳ˶´»µ¯Üôܯ¸²´²µÖ¯Ø»³´»¶ _`a b a ca d ef g Á²¸»¶³¯È»Ë»½¯´²µ¿¹Í¹µÖ Á²µ´»¸»¯´²µº¶µ¶¯º»µ¶¯ó¯Ë»¸»µÇ h i j k lm n o i p q n k r o i s m i k t u v w ×ƲȲ½¹¸¯¸»¹¯¸²³Ê»° Ôî¯Ë»¸»µ¯Í¶Í»³Å»¯»º»¯º¶ º¶Ë»³¯¸²Í¯¶´¹¯Í²È»¿»¶¯´²¸° ¸²Í˶¯´²µ½¶¾»´¯¸²¿»¾Ç¯¸²Í ½»³´»¶¯ÎÎÖ Á»´¯´¶³¿¿»½¯Ò¶¸³»Í¯ÓÔÕÇ ´²µÍ²È¹´¯¸»Í¶¾¯È»³Å»Ë¯Ë²Ë¹° õ»Í¶½¶´»Í¯½»¶³³Å»¯»º»½»¾ ͲȻ¶Ë³Å»¯±²³Áµ»¯¸²½¶¾»´ µ»³¿»³¯ë»Í¶½¶´»Í֯Ʋ¾¶³¿¿» º»Á¹µÇ¯µ¹»³¿¯¸»Ë»³Ç¯º»³ º¹½¹¯½»³¿Í¹³¿¯À¸²ÍÃ֯ض¾»´ º»µ¶¯Á²³¶½»¶»³³Å»¯Í²É»µ» µ¹»³¿¯Í»½»´Ö¯×Ñ»¸»µ¯¸»Í¶¾ º¹½¹¯Ë³º¶Í¶³Å»¯½»Å»Ë¯»´»¹ Áµ¶È»º¶Ç¯¸²Í¯¶´¹¯È²½¹¸¯¸²° ËÂͳ¿Ç¯È²½¹¸¯»º»¯Ë»Í¹µÇ ´¶º»ËÇÙ¯¹É»Á¯Ú̶¯Îµ¶»³´Â¯ÆÛÇ ¸²³¹¾¶¯Í´»³º»µ¯Í²È»¿»¶ Á²³º¶³¿¶³¯¹º»µ»Ç¯º»³¯ë»Í¶° Áµ¶»¯Å»³¿¯¸¹Í¶¸¯½»½¹¯¸²³° ´²¸Á»´¯´¶³¿¿»½¯Í²Ë²½»Í¯Ò¶¸° ½¶´»Í¯½»¶³³Å»Çٯ˻´»³Å»Ö ʻȻ´¯Í²È»¿»¶¯Ú¶µ²Ë´¹µ¯Ò²Ë° ³»Í¯ÓÔÕÖ ±²³¹µ¹´¯ò»µÂ´Ç¯Á»µ»¯Á²° ³¶Ë¯·ÆαǯƲ³¶³¯ÀÜÝÞÃÖ ×Ú¶¯Í¶³¶¯½¶Í´µ¶Ë³Å»¯É¹¸» ˲µÊ»¯µ²³ÂлͶ¯Í¹º»¾¯´»Ë ·»³´»¹»³¯ßàáâãäåæçèéêÇ ÞÖÞîî¯Àн´¯»¸Á²µ²Ã֯ѻ¸»µ° ¸²½»Ë¹Ë»»³¯Á²³¿²µÊ»»³¯½»¿¶ ´»Ë¯´²µ½¶¾»´¯Á²Ë²µÊ»¯Å»³¿ ³Å»¯´»Ë¯»º»¯Ë»¸»µ¯¸»³º¶ Ͳʻ˯Á²Ë»³¯½»½¹Ö¯Î»¯´»Ë¯´»¾¹ ¸²½»Ë¹Ë»³¯Á²³¿²µÊ»»³¯µ²° º»½»¸Ö¯ï»½»¹Á¹³¯¹³´¹Ë »Á»Ë»¾¯Á²Ë²µÊ»»³¯¸²¸»³¿ ³ÂлͶ¯¸²Í¯º¹»¯½»³´»¶¯´²µÍ²° »³»Ë°»³»Ëǯðêäå¾»µ¹Í³Å» ͹º»¾¯Í²½²Í»¶¯»´»¹¯È²½¹¸Ö ȹ´Ö¯±²Í¯´²½¶¾»´¯¸²¿»¾¯º²° ´²´»Á¯Í´»³º»µÇٯ˻´»³Å»Ö ѹ³É¶¯¸²Í¯Á¹³¯º¶È»Ì» }cgxb_a_a}bacd`de ³¿»³¯ºÂ¸¶³»Í¶¯É»´¯Ì»µ³» ñ»¸¹³¯Å»³¿¯¸²³¿¹Í¶Ë Á¶¾»Ë¯Ë³´µ»Ë´ÂµÖ¯×Ʋʻ˯±²³° ~{{d bd‚ƒ„b…„†‡bˆƒ‰ƒŠ‹Œ†…„bŒƒ‚‹„Ž„†b`ˆŒ„b‘a~b’“‡…„Ž„‚”„bŽ†b”ƒŠ„•b‰ƒ‚‹‰„•bˆƒ”ƒŠ„•b–‚fƒca†xyeb “—z„g{z ˆd˜|bacƒ †™„†„†…„š ȶµ¹Ö¯·²µÍ¶Í¯º¶¯Í²È²½»¾¯¸²ÍÇ ¾»´¶¯±È»¾¯·¹´¶¾¯»º»½»¾ Áµ»¯È²µ²³É»³»¯¸»¹¯Á»Ë»¶ ‰„†‡d‹€€b †„†b†b„Ž„†b–‡‹†„Ž„†bˆƒ‰„‡„bŒƒˆbfŒ†„ˆby›œ˜b“”“b–„Œ‰Šb‘ƒ††bžŸ| ¡bŽƒŒ„‚†˜ ´²µº»Á»´¯Í²È¹»¾¯½»Á»³¿»³ ¸»Í»½»¾¯Á²³¿²½Â½»»³¯¸²Í ¸²Í¯¶³¶¯¹³´¹Ë¯Ò¶¸³»Í¯ÓÔÕÇ ë¹´Í»½¯çãìíççàÖ ¶´¹¯Á»ÍÉ»°º¶µ²³ÂлͶ֯ƲȻÈÇ ·Æα¯Á¹Í¶³¿Ö¯±»¹¯´¶³¿¿»½ ·µ¶»¯Å»³¿¯»Ëµ»È¯º¶Í»Á» Ͳʻ˯º»¾¹½¹¯¸²Í¯´²µÍ²È¹´ º¶¸»³»¯³»³´¶¯Á»µ»¯Á²¸»¶³ ±È»¾¯·¹´¶¾¯¶³¶¯¸²³¿»´»Ë»³Ç ¸²¸»³¿¯º¶Á²µ¹³´¹ËË»³¯È»° À·ÆαÃÇٯ˲½¹¾³Å»Öö÷øùú

û&"ü&ý'(ýþ&'-*þ&'ÿ!þ*ý"'0,*"þ'ÿ&*""1&

23456795479 3 73 3 3

9 6743 3 3 93379

37

!¥"¥©¨¥¦§¨©ª¬­®¯°¯·Ò AMCQDESIVA=CVIQIAHEVIDPELIFAJIF[I ¸¹³Ç¯·Ò¯Ø¶¿»¯Î³ºÂ³²Í¶»¯¸²° ض¿»¯Î³ºÂ³²Í¶»¯¾»³Å»¯¸²° RCRILIEA>?AVCRIEFUAOFEAZCQTILG ³²´»ÁË»³¯È»´»Í¯Ì»Ë´¹¯Í»¸° ³¿¶#¶³Ë»³¯·²µÍ¶Ê»Á¯ò²Á»µ» Á»¶¯Þ$¯õ²Èµ¹»µ¶¯ÞîÔ%¯Á²³¿²° ¸²³º»ë´»µË»³¯Ô$¯Á²¸»¶³ DIRVIEARCQCLIARCTGFIDEAPGFKKILIF Í»¾»³¯Á²¸»¶³Ö Á»º»¯Ë¸Á²´¶Í¶¯Î³ºÂ³²Í¶»¯Æ¹° KISEA ²µº»Í»µË»³¯º»´»¯Å»³¿ Á²µ¯Ø²»¿¹²¯ÀÎÆØ︹Ͷ¸¯ÞîÔ%Ö º¶Ë²½¹»µË»³¯ÍÂͶ»Í¶¯·²Í²° Ѳȶʻ˻³¯¶³¶¯º¶»¸È¶½¯Ë»µ²³» ˲̻ʶȻ³¯È²µ¹Á»¯Á²¸È»° Þ'¯Á²¸»¶³¯¹³´¹Ë¯È²µ½»¿»¯º¶ Á»ËȽ»¯·µÂë²Í¶Â³»½¯Î³ºÂ³²° ˽¹È¯È²µÊ¹½¹Ë¯Ø»ÍË»µ¯Ñ»½¶° Å»µ»³¯¿»Ê¶¯Á²¸»¶³Ö ˸Á²´¶Í¶¯ÎÆد¸¹Í¶¸¯ÞîÔ%Ö Í¶»¯À··ÎÃǯ·²µÍ¶Ê»Á¯ò²Á»µ» ³Å»¸»´¯¸»Í¶¾¯¸²¸Á¹³Å»¶ ×·²µÍ¶Ê»Á¯ò²Á»µ»¯º¶Á»Í° Ò¶¿»¯º¶»³´»µ»³Å»¯»º»½»¾¯Á²° Ȳ½¹¸¯¸²³Å²½²Í»¶Ë»³¯´¹³¿° ´¹³¿¿»Ë»³¯¿»Ê¶¯Ë²Á»º»¯Á»µ» ´¶Ë»³¯¾»³Å»¯¸²¸»Ë»¶¯Ô$¯Á²° ¸»¶³¯»Í¶³¿Ç¯Å»¶´¹¯л½ºÂ ¿»Ë»³¯¿»Ê¶¯Á²Í²Á»ËȽ»¯»Í»½ Á²¸»¶³³Å»¯¸¹Í¶¸¯½»½¹Ö ¸»¶³Ö¯Î³¶¯È²µ½»Ë¹¯Í»¸Á»¶ ƶ½Ð»Ç¯&½»¹º¶Â¯Ø¹¶Í¯ò»³ºµ² µ¿²³´¶³»Ç¯ï»½´²µ¯µ¶#¹²½»Ö &¼¯·Ò¯Ø¶¿»¯Î³ºÂ³²Í¶»Ç ¸²µ²Ë»¯¸²½¹³»Í¶¯´¹³¿¿»Ë»³ º»³¯&¾µ¶Í´¶»³¯Ø²³¿½Â½ÂÖ ×Á»È¶½»¯Á²µ¸»Í»½»¾»³ òÂ˯ڵ¶Å³Âǯ¸²³¿»´»Ë»³ ¿»Ê¶ÇÙ¯¹Ê»µ¯òÂ˯ͻ»´¯º¶´²¸¹¶ òÂ˯ڵ¶Å³¯¸²³Ê²½»Í° ´¹³¿¿»Ë»³¯¿»Ê¶¯Í¹º»¾¯Í²° Í˹»´¯»Í¹¾»³¯Á²½»´¶¾¯Ä»Ê»¯ÎÍ» º¶¯Ë»³´Âµ¯·ÆÆÎǯƲ³»Å»³Ç¯ò»° Ë»³Ç¯¸²³¿²³»¶¯Á²³º»ë´»µ»³ ½²Í»¶Ç¯¸»Ë»¯È¶Í»¯¸²¸»¶³Ë»³ ¶´¹¯¾»³Å»¯È½²¾¯¸²³º»ë´»µ° Ë»µ´»Ç¯Æ²³¶³¯ÀÜÝÞÃÖ Á²¸»¶³¯È¶Í»¯º¶½»Ë¹Ë»³¯Í»¸° Ͳ¸¹»¯Á²¸»¶³¯Å»³¿¯´²½»¾ Ë»³¯Ô$¯Á²¸»¶³Ç¯Í»¸Á»¶¯¸»° ±»³»Ê²¸²³¯·²µÍ¶Ê»Á¯Í²È²° Á»¶¯Ë»Á»³Á¹³¯Í²Ê»¹¾¯ÍÅ»µ»´° º¶º»ë´»µË»³Çٯ˻´»¯òÂËÂÖö()ø« ³»Ê²¸²³¯Ë½¹È¯¸²³Å²½²Í»¶Ë»³ ³»µ³Å»¯Í¹º»¾¯¸²³º»ë´»µË»³ ÍÅ»µ»´¯È²½¹¸¯º¶Á²³¹¾¶Ö¯ñ»° *++,-ú

¬¥®¨­¦§¨©ª¬­®¯°¯·²½»´¶¾ ·²µÍ¶È»¯»³´¹½Ç¯Æ»Ê¹µ¶¯ÆÅ»¾¶ºÇ ¸²¸¹Ê¶¯Á²³»¸Á¶½»³¯Á²³Å²° µ»³¿¯»Í»½¯Ñ»¸²µ¹³Ç¯¸¶½² ±È»¸È»¯Í»»´¯¸²³¿¶Ë¹´¶¯Í²½²Ë° Ͷ¯º¶¯Æ´»º¶Â³¯Æ¹½´»³¯¿¹³¿Ç »³´¹½Ç¯Æ²³¶³¯ÀÜÝÞÃ֯γ¶¯È¶Í» ¸²³Ê»º¶¯Í¶³Å»½¯»Ë»³¯º¶µ²Ë° ¸²³º»Í¶Ë»³³Å»¯½²¿¶¹³¯»Í¶³¿ Å»³¿¯Í¹º»¾¯º¶Ë²³»½¯Á²É¶³´» ͲÁ»Ë¯È½»¯º¶¯Î³ºÂ³²Í¶»¯¶´¹Ö ױȻ¸È»¯È²µ¸»¶³¯È»¶Ë ´»º¶Ç¯Í»Å»¯Á¹»Í¯º²³¿»³¯Á²³»¸° Á¶½»³³Å»Çٯ˻´»¯Æ»Ê¹µ¶Ö ƻʹµ¶¯¸²¸È²È²µË»³¯Í²º¶° ˶´¯»½»Í»³¯¸²³¿»Á»¯¶»¯¸²¸¹Ê¶ fcaxyebzg{zd|a}cgxb_a_a}bacd`de Á²³»¸Á¶½»³¯Á²¸»¶³¯»Í¶³¿ _ayzabbŒŠƒb~‰„Œ‰„bŽƒ”Ž„bŽ‹”b‡„Œƒ „”•„†bƒ‚ˆ‰„ !¥"¥©¨¥¦§¨©ª¬­®¯°¯·²½»´¶¾¯´¶¸¯³»Í¶Â° Á²¸»¾»¸»³¯º»½»¸¯¸²³Ê»½»³Ë»³¯Í˲¸» ´¶³¿¿¶Ç¯º²³¿»³¯¸»Í»¯à9:ç;9à<åÅ»³¿¯Í²º¶Ë¶´ Ȳµ¹Í¶»¯ÜÔ¯´»¾¹³¯¶´¹Ö¯Æ»´¹ ‘ƒ††bžŸ| ¡bŽƒŒ„‚†šb–b‘”„–“†b‘‹Š”„†bdb‡‹„†–‡„šbbŠx„ †”‹Š˜ ³»½¯ÓÞÜǯʶ¯Æ»³´ÂÍÂǯÁ¹³Å»¯Í´»³º»µ¯´¶³¿¿¶ Á²µ¸»¶³»³Ç¯Á½¹Í¯Á¹³Å»¯Ð¶Í¶¯Á²µ¸»¶³»³ ¸»Ë»¯»Ë»³¯¸²³Ê»º¶¯Ë²³º»½»¯´²µÍ²³º¶µ¶ º¶»³´»µ»³Å»¯»º»½»¾¯Ë²»¾½¶»³ ±È»¸È»¯Å»³¿¯¸»¹¯È²Ë²µÊ» ·²µÍ¶È»¯¸¹Í¶¸¯º²Á»³Ö¯·»º»¾»½ Í»³´²µ¯´²µº²³¿»µ¯Ê¶Ë»¯ñ¿Â³¯ º»½»¸¯¸²¸¶½¶¾¯Á²¸»¶³¯¹³´¹Ë¯¸»Í¹Ë Å»³¿¯È»¿¹Í¯Á¹½»Ö È»¿¶¯´¶¸³»Í¯Ó°ÞÜÇÙ¯´²µ»³¿³Å»Ö ˲µ»Í¯º»³¯Á¶³´»µ¯¸²³É»µ¶¯Á²° º¶Ë²´»¾¹¶¯·²µÍ¶È»¯Ë¶³¶¯¸»Í¶¾ ÚÊ»¸¯Ê¹¿»¯È»Ë»½¯º¶Á»³¿¿¶½¯½»¿¶Ö ´¶¸³Å»Ö¯Æ²½»¶³¯¾»µ¹Í¯Á¹³Å»¯Á²¸»¾»¸»³ ×µ´¶³Å»Ç¯Í¶¯Á²¸»¶³¯´»Ë¯¾»³Å»¯¸²¸¶½¶° ×±²µ²Ë»¯Ê¹¿»¯»Ë»³¯Í¹½¶´¯¹³´¹Ë¯´»¸Á¶½ ½¹»³¿¯¹³´¹Ë¯¸²³É¶Á´»Ë»³¯¿Â½Ö ˵¶Í¶Í¯Á²¸»¶³¯»Í¶³¿¯º¶¯½¶³¶ ×Ò²µ¿»³´¹³¿¯³»³´¶¯¸»° Í˲¸»¯Á²µ¸»¶³»³Ç¯Á²¸»¶³¯Ê¹¿»¯¾»µ¹Í ˶¯Á²³¿¹»Í»»³¯È½»¯Å»³¿¯È»¿¹Í¯Í»Ê»Ç¯´»Á¶ Í´»È¶½Ç¯»Á»½»¿¶¯¸²³¿¶¸È»³¿¶¯½»Ì»³¯Á»Í´¶ Ú¶´»¸È»¾¯½»¿¶Ç¯±È»¸È» º²Á»³Ö ³»Ê²¸²³¯Ê¹¿»¯»Ë»³¯Í²Á²µ´¶¯»Á» Á¹³Å»¯ë¶Í¶Ë¯Â˲¯º²³¿»³¯È»´»Í¯¸¶³¶¸»½ Á²¸»¾»¸»³¯È²µ¸»¶³³Å»¯Ê¹¿»¯È²³»µÇÙ Ê»¹¾¯½²È¶¾¯Í¹½¶´Ö¯Ñ»µ²³»¯Ê²º»¯¶Í´¶µ»¾»´ Ë»´»³Å»Ö Á¹³Å»¯´²Ë³¶Ë¯È»¿¹Í¯Í²È»¿»¶ ƻʹµ¶¯¸²¸¶½¶¾¯¸²¸»³´»¹ ¸²³²¿Â¯Í²Âµ»³¿¯»´»¹¯È²È²µ»Á» 5¼Þ¯±»ô¯»º»½»¾¯''Ö Á²µ´»³º¶³¿»³¯Á²µ´»¸»¯¸²³¹Ê¹¯Á²µ´»³º¶° Á²¸»¶³¯º²Á»³Ö¯Ò²µÈ¹Ë´¶¯Í»»´ ½²È¶¾¯½»³Ê¹´¯Ë¹»½¶´»Í¯±È»¸È» Á²¸»¶³¯º»µ¶¯¸²µ²Ë»Ç¯Ê¶Ë»¯Í²° λ¯¸²³¿»´»Ë»³Ç¯»º»¯²¸Á»´¯Ëµ¶´²µ¶»¯Å»³¿ ʶ¯Ê¹¿»¯¸²³Åµ´¶¯Í»½¯Ë²º¶Í¶Á½¶³»³ ³¿»³¯Ë²º¹»¯¶´¹¯´¶º»Ë¯½»¸»Ç¯Á»½¶³¿¯Í²¾»µ¶Ö Ȳµ½»´¶¾¯Ë²¸»µ¶³Ç¯±È»¸È» º»½»¸¯Ì»Ë´¹¯º²Ë»´¯¶³¶Ö¯ò¶Ë» Á»Ë»´¯È»µ¹¯µ²Í¸¶¯Ë¶´»¯¸¶½¶Ë¶ÇÙ ¾»µ¹Í¯º¶¸¶½¶Ë¶¯Á²¸»¶³¯Ê¶Ë»¯¶³¿¶³¯¸»Í¹Ë Ͳµ»³¿¯Á²¸»¶³Ö¯±²³¹µ¹´³Å»¯¾»½¯¶³¶ ò»º¶¯Ë»½»¹¯5¼Þ¯±»ô°³Å»¯Í»Ê»¯´»Ë¯È»¿¹ÍÇ Ë²¯º»½»¸¯´¶¸¯³»Í¶Â³»½Ö¯¸Á»´¯Ëµ¶´²µ¶»¯¶´¹ ¸²³Ê»º¶¯ë»Ë´Âµ¯Á²³´¶³¿¯½»¶³¯º»½»¸¯¸²¸° ¹³´¹Ë¯Ë²¸È»½¶¯ëµ²Í¾¯Á»Í´¶¯»Ë»³¯Í¹Í»¾Ö¯·»½° ´²µ½¶¾»´¯´²³»³¿¯Í»»´¯¸²¸»Ë° Ȳ³»µ°È²³»µ¯¸²¸²³¹¾¶¯Ëµ¶´²° ɲ´¹Í³Å»Ö Ͷ¸»½Ë»³¯Á²½¹»³¿¯º²¸¶¯Á²° µ¶»Ç¯¶»¯»Ë»³¯Í²¿²µ»¯¸²µ²Ë° Ò²µÁ¶Í»¾Ç¯±»³»Ê²µ¯·²µÍ¶° º¶»³´»µ»³Å»¯Í˶½½Ç¯Á²¸»¾»¸»³¯Í²Âµ»³¿ Ȳ³´¹Ë¯¸²³´»½¯Á²¸»¶³Ö¯Æ²¸²³´»µ»¯¸²° ¶³¿¯´¶º»Ë¯È¹´¹¾¯Ì»Ë´¹¯ÜôÞ%¯Ê»¸¯¹³´¹Ë ½¹»³¿Ö ¸²³º»Í¶Ë»³¯±È»¸È»¯Ë²Á»º» È»¯»¿¹Í¯ñ¹¯ºÅ¯ï¶Ê»Å»¯¸²° Á²¸»¶³¯º»½»¸¯¸²³Ê»½»³Ë»³¯Í»´¹¯Í˲¸» ³¿²³»¶¯ë¶Í¶Ëǯʶ¯¸²³¿»¶´Ë»³³Å»¯º²³¿»³ Á²¸»¶³¯Ë²¸È»½¶¯ëµ²Í¾¯Í²Á²µ´¶¯»Ì»½Ö Í´»³º»µ¯5¼Þ¯±»ô¯Å»³¿¯¾»µ¹Í¯º¶¸¶½¶Ë¶ Ʋ¸²³´»µ»¯Á²µ´»³º¶³¿»³¯Í²Á²µ´¶¯Ͷ»³ ×Á»½»¿¶¯º¶»¯Ê¹¿»¯Á¹³Å» ¸»³»Ê²¸²³Ö ³¿»Ë¹Ç¯È²½¹¸¯»º»¯´»¸È»¾»³ Á²µ¸»¶³»³Ç¯º¶Í¶Á½¶³Ç¯º»³¯ë¶Í¶ËÖ Á²³¿»½»¸»³¯È²µ¸»¶³¯º¶¯½¶¿» Ʋ¸È»µ¶¯¸²¸»³´»¹¯±È»¸° Á²¸»¶³¯Å»³¿¯º¶Ë³´µ»ËÖ ×¸Á»´¯¹³Í¹µ¯¶³¶½»¾¯Å»³¿¯Í²¾»µ¹Í³Å» Á²¸»¶³Ö 8»¸²Í¯´»Ë¯»º»¯Ì»Ë´¹¯¹³´¹Ë¯¶´¹Çٯʲ½»Í³Å»Ö λ¯¸²³Å²È¹´Ç¯¸¶³¶¸»½¯Á²¸»¶³¯Å»³¿ ڶʲ½»ÍË»³¯ʶǯ»º»¯È²È²µ»Á»¯Á²¸»¶³ ÁµÂë²Í¶Â³»½Ç¯¶³¶¯»Ë»³¯È²µ¿¹³» Ȼǯƻʹµ¶¯Ê¹¿»¯»Ë»³¯¸²¸»³´»¹ ×±»Í¶¾¯¸²³¹³¿¿¹¯µ²Ë° Á²¸»¶³¯Á¹³Å»Çٯ˻´»¯ʶǯƲ³¶³¯ÀÜÝÞÃÖ ¹³´¹Ë¯´¶¸ÇÙ¯¶¸È¹¾³Å»Ö ȲȲµ»Á»¯Á²¸»¶³¯Í²½²ËͶ¯·²µÍ¶° ¸²³º»Í¶¯Á²½»´¶¾Ç¯Ê¶Ë»¯Í¹º»¾ ڶʲ½»ÍË»³³Å»Ç¯6ðá77åÍ»³¿»´¯º¶È¹´¹¾Ë»³ ´¹µ¹³¯º¶¯Ͷ»³¯8»¸²Í¯¸²¸¶½¶Ë¶¯Í´»³º»µ ´¶¸³»Í¯ÓÞܯŻ³¿¯º¶Ë²´»¾¹¶¯Í»»´¯¶³¶ ±²Í˶¯º²¸¶Ë¶»³Ç¯Æ»Ê¹µ¶ È»¯½»¶³³Å»¯¸¶Í»½³Å»¯Û»¸¶º »º»¯³»¸»¯È»µ¹¯»Ë»³¯Ë¶´» È»¿¶¯Í²Âµ»³¿¯Á²¸»¶³¯Í²Á»Ë¯È½»¯Ë»µ²³» 5¼Þ¯±»ô°³Å»¯''Ö¯×Ñ»µ²³»¯½²Ð²½¯Ͷ»³ ¸²¸¶½¶Ë¶¯5¼Þ¯±»ô¯º¶»´»Í¯''Ö¯Ú¶¯»³´»µ»³Å» ¸»Í¶¾¯È²½¹¸¯È¶Í»¯¸²³Ê»¸¶³ »Ë²µ¶¯Àε»³Ãǯ·µ¶³É²¯²½Â¯Àµ»° ÁµÂͲͯ³²¿ÂͶ»Í¶³Å»Çٯ˻´» ȲµË»¶´»³¯Á²µëµ¸»³Å»¯º¶¯½»Á»³¿»³Ö¯Ú¶ 8»¸²Í¯È²µÈ²º»¯½²Ð²½¯º²³¿»³¯Æ¯8»¸²ÍÖ ½ë¶³¯Ò¹»Í»½»¸Â³ÅǯĶ#Ëů·²½½¹Ç¯±»³»¾»´¶ Í»¸Á¶³¿¯¶´¹Ç¯Á²¸»¶³¯Ê¹¿»¯¾»µ¹Í¯¸²¸¶½¶Ë¶ ò»º¶¯Ë»½»¹¯Ë¶´»¯´»Ë¯¸²¸¶½¶Ë¶¯5¼Þ¯±»ô¯Å»³¿ زʹ¹Í²³Ç¯º»³¯³º¶Ë¯5²µ¸»³ÍÅ»¾Öö÷(ú ±È»¸È»¯È¶Í»¯È²µËÂÍ´¹¸ Ͷ½Ãǯº»³¯Îͻ˯ѳ³֯²½»Ë»³¿ »¿¹ÍÖ¯öú

9.6/06>7<3/??37@/.@178=563/7<35/647234

@ABACDEFGHIJ @ABACDEFGHIJ @ABACDEFGHIJ @ABACDEFGHIJ @ABACDEFGHIJ @ABACDEFGHIJ @ABACDEFGHIJ @A¬FJ­@ABACDŸ¨žI N WO UOYp rUOaVikc …s]OPV‘U„ŠO c]saiMh am‚s„ic]]^si¢Mh si KALEI KALEI KALEI ŸH¤HF B§Ÿ ªI@IKI JIFL«JIFL P N c p ] s ‚ Mh ‚ ‡g ’N j\UXPhs£ubbe`QQ“RbeQdvwwwwzy Qdddzwx{y dfxŒŒ~u} VPjUP OUpNc NOOWOP PUQRURbeuedfbSRbR“ RdU€MUXrNYOVUP…V™ œOc MN XhZRT[eUT\e]Q^UPPUZ_]T[V`i oh ghUY]OU PNmVhU QRSQ‚OP U^Om \UPZ qZ ]X]Uš’Uu`UlOY^]UM]r XU‡NV……NYOcUf‚uˆPU] _]sgg M]U ZNU U„Z €MU YO mgfVbU Rg`Y‘Q UYc d‚ Qƒ _jaNROcRbPQeT[RTS`bQeUXTUSPXQO^UcVcdUNeaWU TTfQSXbUYO Yg QRSQX gOXsPPZU gYNWOU OX UbVOYO ˆRbOj]r OPSU†c r Y„„U V„œU ‚\j…pUrrNpUZ€^Om mUYc scY‚ XS^ƒcPPUS[Rm URpbcf‚tb]`mrRUUheSQU cgQUgdX€M PWd qg ‡ƒ sVUb…‡ƒ V…OUUPduUuMU ‚eUŠh U[qg Vj‰kn …gtUUQQRRRRRQf`uUU‡N rNer sbUN‰g ]QYV Šh Za‘PY‘ ‚‡c O‘‘fefu‚[Z ‚U PhsO…NcU]pdVh`U ‘ffReef‚‚kc ]N^VcOjZ OŠ] r O g S e R c p U Q ` ƒ O YU †q° ¥ Oc g X U Rbubudbbfefe U kl T Q f U Ym V T S [ X N V j g c g Z ] p n ^ U O … ] X U R b S S Q f u u d b b R Q U U U U U U u Q S R b f U ‡g V T f R d [ e [ Q n p X Z U S e d ’S U ‡r ‚ e ` u ` b f e ` ‚ ”c g ^ P h V ‚ ‘ zwx{yzwwz~} OoT V_ROQUul`]i[adgheUePcuOR˜RN“RrhbUS^QgQmfsfU]e^eˆUuO_ pRhR_a vww|Œ‹yzwx{yzzŒŒ~} vwwx‹yzwx{yzz{ ~} vwwwwzyzwx{yzw‹|~} vwxxz‹yzwx{yz}{Œ~} no]pTqO]YOVUprsUVO]tOrUvwwwwxy uSbzwx{y db`x|w}~ `{ ŠN…O^chUQRRbUZgPOYUpvwwwwzy dQ‘f[nUo]pTRbeuSQf`[vwwwwxy beuzwx{yzxw ~{ €˜ h j g U p O … ] X j r U –g ƒ ] O r U Z h … ] V U S Q e U P Z U R e U Wc V O U Yc Z “ MU ”MU „Z u ` U €–i Mh \ h r O r g U P O V j O c P ’U qg V … U „Z Q R R S U €MU r N YO V U ‡ƒ s OVSsSgU‚pQreYRUUsVch…^Uh„T XRUYN s`UfP…RrUR^[OsOg ’^nfƒPU‰knˆrnŠO…NrOV…UqYU`Uo]pT ZP §¨Ÿ©I zwx{yz{z~} YUP…VUSUZc…TenuƒPUpVcQUgXPWUPr^ kc OVj^Oƒ UdfOs UOUXZg rgj]^‚ U€MUrr NYOVP]Y^]s UXPOPNc PoT _¢[d£`¡UŠg ¢fh‚fR`£¡’U q bQhU…¢]eV‚[R£S¡qg V‚f…£n –\i€cUŠpri^ciMMŠTQeRcpUvwwwwzy MO cY^ ]UŠN XbgV‚eUpno‡T …XUŽO cuVbOfUg r˜SNScUe†c gXgVgr šg bubXgfVdUh`vwwwwzy ¯X ^ RbuufbdS[R[u Zg j]^‚ OY^]U d e U ¢ e ‚ b £ ¡ Z U ¢ f qh r g P U R b d f R ` œN X ^ O U N a m r ] X g ˜ N Q U P Z Q R R S U ^ r O P U ¢ M£ zwx{yzw||~} RbuufduRdRRd vwwwwxy zwx{y z}xx~ } ‚“€˜ V_‚€‡œ‚qƒ…‚‡c…ghRbubfbbSQ`Qf ‚¯rt‚M]XUubfXb‚fVdgOe vwxxz‹yzwx{yz}‹~} vwxxz‹yzwx{yz}z~} ˆOsOr YNXgVUZOr]Xn„r^TRQu`idvwwwwxy QRR`zwx{y `Qx|x}~} ] U qYd U „ N r ^ n R Q u ` U u S ` f f u e ^ ƒ s U Z j ^ U p h j g U YN X g V U g X P g Y N WO U h c g X g V g r ^ c O U šg P U R e U Z O c … O U e f U Z ] p U ŽO c ] V … Z h … ] V U Q R R S U oP Y U ”O s c O YU … P U „ N c O i U RbSfQbSSR[SQ“ vwxxz‹y z wx{y z }|‹~ } MU ’U ^ N m g O r U P Z d u U €MU ‡ƒ s U MO c ] fRRzwx{y [zw| ~} †cgUUU’^n[ƒPU‰kUˆrnŠO…NrOV…UqY OP ]sUˆrUhrhUsYUSQ WO n‡rPhZXhhssU]‰N VgV……h`chUŠg YO OVgU]P oTu‚uUVN…hU„TRbubfd``vwwwwzy IžIŸIF ohVjOU „g …Nc U„g R[U oP YU †csgNXUgVg rUc€M o‡TNU‰…Npc Rbe[`fb[SSfQ ŠOPX‘ƒg`j‚Ue‡O UuVbh[vwxxz‹y [RSczPfwx{y ’N VpPOgrrU°UM] Xa‚nYg spchTR‚Nbrut‚Ou˜fvww‹Œzy Vd_uOb‚`zwx{y aeNbV}x{~`gO}“ vwwwwzyzwx{yzwŒ{~} ‰g e n o] p T U U U R Q u ` i b e R [ e ` R r N YO V U €X r g U V … … O r U ‡O oO … O V ƒ O Q e R m m U j g X m Q ‚ e ƒ P ‚ ^ ] r X O c Q R R V X z}‹Œ~} ª I@IKI vwxxz‹y zwx{y z}{~ } ‚ Yh p h o] P O c U d u U €MU qh P O U p h j \ U YN X g V U p … X SR‚bUˆPUoTURbSbR`QR[[bvwxxz‹y bU‰hzwx{y UŠ mQVƒPg‚sVUgVQƒROSS`enRRmbmuUbjfgXdmuSuƒPb‚cbcfUSuƒPn€rr ‰N X‚SZUUoT QR‡N RbcU]Mg c]UŠg oPVYU Š]crP]O]VXg ˆ]OrUYPcU¥YZOUpOc]‚X…cUpNrgUOjO ˆ]^gPNcU¦UQRR[U’NmgV…¢k]WNs£‘b‚d x|Œ}~} Zc RbSfdRQR[`e[“‡™‰UfQ¯evww‹Œzy `¯`zwx{y M}z{~} …TT[fdnefƒP[UbVfNu…hno]pTˆrnhrhUqŠUSQ jVNgXWU MOn„WU VN…VYO N…gPc‘[ YU hhYO „r ^ ] ^ c O S Q e U „Z Q R S R U Žc V U oP YU †c g X g V g r OqYd sOVUUp’„R SU’ŽS d[URg VfujU]M ZOcƒh vww‹Œzyzwx{yx zw~} ˆr g U ™  “ e U „ T [ e S R e ` f U ‡ n ˆ s h ^chYhUYV cSgsQUQXu…`r[UPu\[^uN“Rno] pRUuŽO r]u[\[h „ˆOOsYp @A¬FJ vwwwwxy zwx{y zxwz~ } N WO U Š] c O Z U S Q e i Q e R ¡ X ^ c “ V h V U^OX X^c vwxxz‹yzwx{yz} z~} dSdQuu`“ €j O U e U V g P U o… T b ˆ P U o] p T ˆ r n Šh V ƒ O r g O r U c P U q€U „ T b e S ‰g V ƒ O ’S R ¡ ”ŽR ` ¡ „ g … N c ”ŽR e ¡ ”ŽR f ¡ R b b S b ` e R ZOhV…j]QVRSRQRe‚^ ’Rc`O‚R ^QcOUšŠP gPRcUeY^ ‚kcOVVVj šgX’dd¡„ZOVjNcR`UM„„“qcgjgPU‰‰ŠhPhc O‚N‚artN‚YN VgO‚cOm^\˜¢‚YO gVVVh˜PNOV‚l£u…a`‚`NX vwxxz‹yzwx{yz} {~} –g pNUpO\ rgUX…riYP cUUlT X…riPZ‚Rbubun sOYgUXgOuuddQRd ^UjOPOV… O^g˜mOV_ vwwwwzyzwx{yxxx~} ‰hnSueUo‡TRQu`i[[SS[vwwx‹y ufnzwx{yxŒww~} MU dddu›U ‚kc B§Ÿ s ] ^ e b de ‚ r …X Oc ’qg V … d [ U €MU r N YO V U [ ‚ Q U ] _ ] s g `eudzwx{y udzxz|~} E¨IJ¨C vww‹Œzyzwx{y}}‹~} QQbbzwx{y dQzz}‹~ eu`} kOPNVPc€Y^rOXURbeu`fvwww {y „cgXVhT[[SnRRdd“RbeuRuvwx}{ y ndRdzwx{y R``zŒ~n} –¯Ž€U„’€‰‘fReQ`RR“ Z h … ] V S d d d U€Mr N YO V UQ ‚ b e R ] ^pcUO’O UtgPjURgUeqO UmOYp scOhYe ‚f“‘SXQP[OUc”h bb‘VQmO‚bP €rrU‰NWUu`RRSdd“RbSvwwx‹y RbSQi \ N … O V U R b u u f d f S u Q d R U X Y] O U V N … h o] ƒ O U ` ƒO’S g…Nc”ŽR ”ŽRfPh¡c MU r…UœPUOMcrgVhUUS”ŽU ƒOq]hU‡] vwwwwzyzwx{y{xŒ~} NWOUŠhpg rUUj…VUX h^g cUoOc …O Yh grrVU“jPZ…V“ „n[bufQbfUpgXOUscNjgP‘Pjvwwwwzy sUŠ škO gXV’d dP ¡R„c¡Z€Y^ O”ŽR VjNrOc`RX¡`UU„RM„ „`“qf`cgjeegPuU¡‰‰Šh …UMˆ”^ RRUŠburQXuRU†fSdScgfUU€og MU POUSPgZQ‚‚‡ƒ QˆsP ‰g Šg h m WU S R U €MU X r Y U Yc Z U b ‚ [ U Yg h U m WU R u Y] r O g Q Q Q n R R R N V g O ‚ €˜ O V _ O ‚ kc O Vj QPVu^uUXbhb^RgcRjOdrYN OY“Vr]\ONcUWO shPsOUOZVc“UYvwwxŒ|y ……p“pzwx{y zwx{yxŒ{Œ~} ‡ƒ P N V b e u d u d ‰kU P –^ P U f R e ` e }{|~} €MU X r Y U Z P YU u ‚ ` U X Y] O U V … U Y ] r ] X U g X P YW l g ˜ g V O –r r n U o] p T R b S Q Q u S e S [ ` u vwww {yzwx{yzzzx~} ˆX]]OcOrUP€X P c N O U P O c U d Q U €MU r Y U ^ ƒ s U P r P U S a vwwx‹yzwx{yzz}|~} vww|Œ‹yzwx{yz}w~} euU ^ƒsU^ƒU[bQfReR“Rbubfdvwwwwzy Sb[uzwx{yuux‹{Œ~} „ c O V X U X WU N r t U S Q “ S e “ S b U X N O P U ™ V h ˜O ] ^ c O U U R f U ‡ƒ s U MO c ] U š] r U †c g X V r ‘ [ ƒ P ] ^ c O S Q e U „Z Q R S R U Žc V U oP YU †c g X g V g r • U s h Y^ r g P U YN X g V U YX Z U p … X n oT Q ‚ e ƒ P Rbubfdd[Q`eu“ RbSQQuQ[fSdR €j O U e U V g P U o… T b ˆ P U o] p T ˆ r n Šh V ƒ O r g „ N … O r c N ƒ h U Mc P U –U U Šg V h YO c P O V g U ™ U ] P U ’ @ABAC VN…hUo]pTRbSbR``RRRSe qg V … U d ` U €MU r N YO V U Z g P O YU h c g X g V g r XNWOYhpgrƒh…ƒOeuPcOVXvwwxŒ|y ^hcPnzwx{y mhY}{Œ~} ufnzwx{yzz{Œ~} mhVjhV…U”OP]cU„ubSdf`uvwxxz‹yzwx{yz}‹‹~} xŒŒ~} ‰hn XZPOOVjOc –g pTNkh rgUPVVN…r…Ug‰h UX^…jhUPYP cU¢pRNQsuO`X£UbXe…RrUuYN cs“ WWWn ”OX ONcU_pvwwwwzy OUct]]rUzwx{y –‡U —V SueUo‡TRQu`i[[SS[vwwx‹y c…OUdUƒ]rNV…s POU„nRO^U buuYNX fbug`VU dPeh^U [RƒhXX ± l f R R U €”U S S X N O P U Z c … Q R R c p “ Q ` op g c P h e f R vwwwwzyzwx{yx‹|‹~} MU ] ^ c O šg P R ` U ”O s c O Y¢ e ‚ ` £ ‚ l N … N V i Oo] V…pXTZ]R“csObcVeNUujcgQVgP…dUYP OfVu‚cfhUpZ[ch`OVSrUj“˜Žg O j g X s h RbSdR`RfuRRbUXYX“„r^Uvwwwwzy Q`ƒOzwx{y Y x‹}~} ]o]pT PsUŽg XOPOn–cRbe[`fRSSRQu g˜NcUuecpUXjUSRƒURmcmpsn –g ƒ]OPrZUŠg hUYN SScUOYN cOZZu¢M£ Zu‚VbƒnOˆr]gno] ^gPNpcT jqhORPOSU¢‡ƒ `s‚QU‡ƒ £‚l…NUn…uNbRVejbO`R“fRb¢`e‚Q[d£Y] O €M XV] `SRQee“ ŠU R d Z ¢ M£ ‚ b Šh vwwwwzyzwx{yxŒŒw~} RUfb`b`b –g UXsnhUo‘ Vjg‡XngoN Uj…cV]UURZQOuc…`Oi NWOUYhPhcT˜OcghUpNOPUXmvwwwwzy zwx{y{{‹~} RbubfbfbS[ub“RbbbRQbvwwwwzy Sefzwx{y e`x‹ŒŒ~} vww|xxyzwx{yz}‹|~} PuNbcpPdgNVQr…gfU…YP gUQjhngUcpUg OXN\OO…VcO…UmrOUOYO h ^ \ U Xa^NOVmgO\T ] ^ c O U U S Q e U „Z Q R R u U og P O YU ] c O P Q u r O Yn šg _jc\UURhfsUUm^WU €MU pZgcc…]Tie^n[]ePgƒZPUU‰h hc…gUhYN XjghV heˆcp‚X“hQ]`r‚ƒaONYo] hV‚VNpaRnb`dScQpQ“Qe``ƒOSYn vwwwwzyzwx{yzz ~} Yg lMONVc]…UsˆOO^s‘ObrU‚qYu [UoTkUMr …nsŠM‰™ NrOUPgUu™S“`uU[MO p O j O V p h ƒ s U p O c ] U Y] Q Q Q e uR –g pNrgUPgV……gUXNpOVUˆ …rUYPc‚X…rrnUPh…OU`QU„T ZUp\cUmOXZnoT‡ vwwwwzyzwx{y{Œ~} fSu SQ€UkhWhsno]pTuS```vwwwwxy `uzwx{yx Œx~} ‰hVhU”Nr vwxxz‹yzwx{yz} w~} ± Š –U „ c O V X U €˜ O V _ O ¡ X ^ c U f R R c p “ Q ` UƒOY ub[ne[ubU“URbSnQQuneeSvwwwwzy `[U¥s MU ’U qg VP…OUYU „ZQ‡N RRrNfsU‡r OP]UMU qh’S Y^bUrgPp„k NrOP œ”ŽU OcghUS”ŽU –^ U S n ` e R U €V … X U [ Q b a f Q ‚ M N O P jOr OY“ r ]Oc U s hP On U o]pT RbSdR`Qfi zwx{y z‹~ } ŽO c V O U og U ‰g YU nfR…RXUu€V uabfSQu‚œQuNQc_eOeUQ–^ –g pPgNVr…gU…YP hgcpUOXN\O…cOUmrOOUXsnhUo‘ Vjg‡XngoN Uj…cV]UURZQOuc…`Oi RR`f“URbSQQubuQQdd vwwwwxyzwx{y{|{~} [‚eU‰…U‰hŠURQu`iu`evwxxz‹y bbfQzwx{yx|Œx~} SnuRR€V R[…aXfUQeUuoR P N c g U j cssNNT T€r r‰NW€˜ O˜VNr _Oh‚‚™Šg Vh˜mOchp ‚¯l]X š vww‹}xyzwx{yz}|}~} ubdQfuQnUgOV…UYOrOYnvwwwwzyzwx{y‹xŒ~} ¥¥NNXXPPNNc €r ‘Sh‚dUU”ŽU œN…ORU[’U R‚df‘U„eT‚[`eUˆu]Q^egePN[c NVg O‚ „ c O ¦ˆrUUtROŽh `Ud‘`V[U‚hhbXcUgOŠg ‘ [ ŸH¤HF Q ` ƒ O YU €c YO j O U p \ s ° U R Q u ` i u b b b u [ ` ”O cOgUUYh PPhOcVU…\OgU…mUmYO ]gpUjNgrƒg]UPOgVrU…^…rOgnPo] U€Mp cgUsYS`U‡g\]V…vwwwwzy OVzwx{yzwxx~} vww|xzyzwx{y‹x ~} X O \ j O s U j YO X Z U V N WU R d U €–X s Z U e ‚ u U ^ ƒ s Z j ^ ¡ JIF L« JIF L YpX]rUj‰N QU”Nzwx{yXx‹}z~} ”c M] UUM\ XXOhcV‚sUYu SSUcp€MU sr]POX‚UOgXpPYWU ]QUYh jgt Zh…]VURS“RQU€M‘ff‚qO_NURS ‡nŠOcƒgUo‡TRQu`i[[```Qvwwwwzy ƒR]b^S_QUQ…[]WN MUhe…ƒhPUUO‡c rpO…Yp XUVNO…VhOUV¥]jg Vo] _gOXp‚PTOmRgrUbP\’N UbPhV[]PdUcb”O UQfeecUSRjdc…pdVU“URWg Ob`UWU QeRe€˜ RecbOp`in p O V p N ‚ Y] p X U „„ QQusUdRSbUU„r €M‘Q u ‚ P O c U d u U €M‘f Q ‚ Yg h U R b ‘b ‚ f b Q S f \ … U r p Z U Y] c O Z U S u ƒ P V … U R b S Q Q u Q Q Q d Q Q vwwwwzyzwx{yx‹w}~} J­@ABACDŸ¨žI R`U€M‘fno]pTubbefvwwwwxy `bUVzwx{y hUXzw|‹~ YX} OYO@A¬F zwx{yxw|Œ~} vwwwwzyzwx{yzw‹‹~} XYOXZU s ® P c O V X U r NPNYO V‚XX]NjWO UV YhgOp‚€˜ grU]VPs_ oc …UjU^chch^Yh UX“Nr]WO UUYp rUXWPh\sUvwwwwzy UscOY^ rngP`U`pfc]i Šg h U ”WU Q R S R U Z g ƒ O ] U ^ O ƒ O s U ^ O V ƒ O V … ’_ d u ‘ ` e U P Z ] V j N c R u ‘ e u U œg O c U ”M’ hbf``Reu cg‘\fU‚jc bƒgP˜‚„NU cXUQRSR‘u‚ bf‘Q‚`ƒPUV`ƒNP…‚^c hn„gYOU r^TRQudS `i ”g P \ U „ h ] c ‚ YO V V ‚ Wg O n p X U j r Y O c s P U €r „ V X €MUMOVP ]r UpO…]X UZT bƒ P UVN…h R S S ‘ u ƒ P U ^ c h d f ‘ f [ U š g P R [ ‘ e d U p r O j N R d ‘ [e`bdR‹{~Q} e[RR“RbSbQ[bedu“RbSevwx}{ y udSzwx{y duSxwŒ}~ f} „TRbubfd``fRR[ vwwwwzyzwx{yzw|}~} uQUYghUXh]rURu‘ubUPgPOVURSR‘uf ‚¯˜rgOnRbeuQdRdRbdS“RQu`vwwwwxy vwwwwxyzwx{yx|xz~} XRZShR…Uqo‘ ]VUS[QƒPenU‘` eƒOUYg hVUgsRUSuRRUQr‘S[SƒdPU[Ygh €p…XU’NVPU”Oc‚UŠhpgr—ŠhPhc‚zwx{y MU ƒ ] O r U Z h … ] V U ’U R Q U €MU MP r U ^ ƒ s U Z j ^ j l Š“ N WO U Šh p g r U o] p ] V … g U ‰h U „ N r ^ h ˆr U ƒ ]^g P Nc U _U ReU mWU pg c ]U ^P Z ˆ h P c h YX XUXpNTPROPbNScUbƒcRNQV[…QUPu…u…SrUQ^sOgnoT Uqh PQOe“–c h[^QnŠh pVgrUUP husUfMV \sU€o]p o‡T UUUWWWn UURbSQmQOuZSOQ\QOdPcdO“RVQXu^`hicUPunm`hbYebVRuN ^r OPUpOVP ]rUYgVPOUb‚QUƒPUZ]p qZOcgXYOUUR`‘[QUYghURvwwwwxy zwx{yzz|‹~ l]Oc O P O ] f‚bVƒPUUZVO…r]Uo] RQu`i uSuRQRd R b u b f d [ ` U ‡g f Q ` šu [ ‘ e u U p r g P _ vww|xxyzwx{yx  |~} vww‹Œzyzwx{yzx ~} R`‘fdU vwwwwzyzwx{yxw~} vwwwwzyzwx{yxŒ ~} ”c \^eP‘Q hVQUdUu’U ‘feXU^^XcgUYdOeUUdYh R‘fjSgt NWO“cNVPOrUYhpgrU¢€rrU‰NWU kO c ] j O n u ` e ` S ` b ‚ ‰ N WU €r ^ Z –g ƒ ] O r U Šg h U P Z U Q R R b ‚ p r V U S S ‚ P … V U S ‚ Wc V €˜ _ i N V –ƒ ] O r U X ] _ ] s g U X YO X Z U P g P O V U P c h Yh r U Q R S S P h c V O j h ‘d VgO_“€O‡œ“ Sf“kknŠO l˜agVn–OrSYf““l™VnqVhhPOO˜“Oc–j“U„cShcOf^“˜‰NNrhW“ €p ]ƒPUn”Ž‚ Op^TUgsRObVuUb€MU r YuRVb‚XfgO^U^OsNn sRbubfdRR[R[R r£Uo]pTRQu`idudRQRbSfQ[[`f[eQ RR“MMUu`”dMd¯¯U“ €˜ YN cOZU€MU MPrUZ…bubU UuƒPUjg V…UN\ PcWP UYgVOP gV…‘`dUˆrUqOcOV…rhUSfeUqhPO…NjN jRbe[`f`fdQbR“ V u ‚ [ U o] f d e d o]pRbSf dQ`S` N…OV vwxxz‹yzwx{yz}Œ~} z}w}~ zwx{yx}‹~} vwwwwzyzwx{yzwz~} cU]N jOVndgOS¡bh Qd^Sgcb‘Sn€‡œ¡h ^USgcQ¡S ROˆP¡‘ ’U qg VPc…NUadU[Y] U€MU ‡O ƒ‚OdsƒPUUpO Ovww}|y c]PcUg˜ONzwx{y rb…UUzzx}~ cm…} ’U q bcURU˜‘` ‚RedU‘€Mn „Z ]UYO Vjvwwwwxy NPgncUoT Rzwx{y eR‘Q ‚`ui kN ƒOcp\€r OVrUU‰N ’NWU VP€˜ U”O cU_€˜ Oh Vvwwwwzy _^Ogc¡h ^cpgc kO ”Oc \UdP OX ghV dQU €€U Su‚ dn¦Npc On S e e b e ‚ „ c ˜ N r h N ] ^ N c r ] X ‘ [ d €M Mˆ ] ^ g P N g O c Q ‚ e U ‡ƒ s Q u Q Q e O V O ¡ U Q u e „Ž S U €MU S d ‚ d n ”r O X \ d ` U €MU ` S ‚ d ‡ƒsUYOPg‘S‚bUoTRbuufbRebbbR ubbdQQ`UˆrnŠ…rUqYuUˆhYphc ™Vh˜O¡h^gcUQuecpUo]pTdQQRQQQ h^gc‘QQenqƒ…U™Vh˜O¡^gc¡SRˆ‘Qfe scNjgPUP]sOcUYhPhcU†qn„nubSQueS vww‹Œzyzwx{yzzxw~}

vww|Œ‹yzwx{yzz|x~}

vwxxz‹yzwx{yz} |~}

vwwwwzyzwx{yx|w~}

vwxxz‹yzwx{yz}‹x~}


0122346789

1 7

!"#$%&$'()*+*,*-'.+*$&/ 0&$1&2*)*'3*,*+'456&-6*

¨Œ¥Œ£D¨D¥¢EFGHFIJKJ¢ŠLGJIJKJ¢MFGJNOJP¢QFNQJ¢Â?R¢ST¢ULMJV¢EFGHFIJKJ MFGJNOJP¢HJNWHX¢YJNMJGJN¢LYJZ¢HLR[GMFG¢PFGFWJ\¢Â&#x;[NFW¢¨JNXJ\¢KJN]¢PFNKJYJWJN ^YJGF¢HJJM¢YJ]J¢EFGHFIJKJ¢PFYJ_JN¢¨XMGJ¢`LWJG¢QX¢ŠMJQX[N¢¼FY[GJ¢Â&#x;LN]¢Â&#x153;[P[¢RJQJ ŠJIML¢aS§bc¢H[GFV¢dŠLR[GMFG¢EFGHFIJKJ¢PFNKJYJWJN¢^YJGFV¢Â&#x17E;NX¢PFNUJQX¢WJHLH¢RFGMJPJ KJN]¢JWJN¢QX¢efggfhijki`[PXHX¢ªXHXRYXN\l¢LUJG¢mD¤¢EÂ&#x153;¢nX]J¢Â&#x17E;NQ[NFHXJ\¢£[W[¢ªGXK[N[\ ŠFNXN¢ao§bcV¢£[W[¢ªGXK[N[¢PFNUFYJHWJN\¢QX¢QJYJP¢`[QF¢ªXHXRYXN¢KJN]¢PFN]JMLG PFN]FNJX¢WFJPJNJN¢RFGMJNQXN]JN\¢UXWJ¢RFGMJNQXN]JN¢MFGMLNQJ¢WJGFNJ¢MXN]WJZ YJWL¢HLR[GMFG\¢PJWJ¢PJNJUFPFN¢WYLI¢IXHJ¢QXZLWLPV¢£XWJ¢WFUJQXJN¢XNX¢IFGLYJN]\ IXHJ¢HJUJ¢WYLI¢PFN]]FYJG¢YJ]J¢MJNRJ¢RFN[NM[NVaMGXILNNF_Hc

 

ÂĽÂ?ÂŚpÂ&#x17E;Š¢q¢pÂŚÂ rÂ&#x17E;ÂŚÂ?ÂŚ`¨Œ¥

Â&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x; ¥¢£¤¼£Œ§Â&#x;Â?Œ¨ŒŠÂ&#x153;¤¢ŒªÂ&#x17E;

78 9: ;< = > ? @ A < BC D E C < = A C A @ F < G H I JC K L A C F MNOP oX`rXpbad^`iq\Y\`u^x [XYbis^tubidXf^q^i[Xob^

QRSP svwij[X]ba^`is^tubn TUP ]X`^YZ]X`^Yia^dioX`qbr^ SVRS q\fXY{^u^ioX`p^q\id^faX`iecXt WXYZ a\oifXc^a\tiWXY[\]^xih^u^id^rXa [\]^ z^dabiq\[bYbtip^q\id^faX`g _^`Z d^YX`^i[X]Xcbo`u^ia^difXY`^t abc q\^p^di]XYdeob`\d^[\i[e^ci\`\g­ de`aY^ ^dbisvwx WXY[\]^ ŽX`bYbais^tubgi^q^ _^c\df^Z fXo^\`ic^\`iu^`rioX`bYba`u^ f^`g cX]\tif^`a^[ioX`rX`^d^`i]^` h^]abijklmn d^faX`if^q^ic^r^iq\i_^c\df^f^ c^cbg aXY[X]baxivXYba^o^gif^Y^ oX`p^q\ fXo^\`i[X`\eYio\[^c`u^ihc^oXa oeoX`ia^d s\qeqeio^bfb`i¯r\Xd aXYcbf^d^`i]^r\ hbr\^`aex s^tubivY\ vXYcX]\tgife[\[\`u^i[X]^r^\ wbrYetexiW^[^c`u^ fX`p^r^ir^z^`ri[X]X`^Y`u^ f^q^ic^r^i\abid\fXY dbY^`riq\^`rr^fi[X[b^\ib`abd WXY[\]^i^[^cihbdet^Ypeg oX`p^q\id^faX`xisvwia^di]\[^ y^z^ivX`r^tgiq\fXY{^u^ ]X]^[i]XYrXY^didXi[XcbYbt oX`rX`^d^`i]^`id^faX`x c^f^`r^`id^YX`^it^Yb[ |^ciu^`riob`rd\`i]\^[^ ]XYdeob`\d^[\iqX`r^`iz^[\ax ]^r\if^Y^i[bfeYaXYi^a^bfb` v^f\id^YX`^i\`\i^o^`^t o^[u^Y^d^aifX{\`a^iWXY[\]^x q^`iabr^[iq^Y\ifXc^a\ti[^u^ w^ob`i]^r\is^tubgi\`\ ]XY[Xq\^ioXc^dbd^``u^xi°¹²³\`\ oX`p^q\i[X[b^abiu^`r pbr^iqXo\idXfX`a\`r^`ia\og­

+,-./0/

òóôóõ89  öó÷øøóùúûóüýþ öÿô0ó1úûóüýþõ 9 òÿøóþóõ!"!#$9 öý÷øøýú2ó3ó÷õ%&'( 2ÿþó1ú2ó3ó÷õ)( 456ý6ýõ)*# ò5ô5þú47÷øø7÷øõ

1/2,32

455674558þ '!9$>? 45597455:þ '!9$>?% 455:7455;þ@#$A9B9!C 455;7455<þ@#$$ 455<76ÿ=óÞóáøþ@#$A9B9!C 

}~Â&#x20AC;' Â&#x201A;Â&#x192; Â&#x201E;Â&#x201A;Â&#x192; } 78Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x2C6;Â&#x152;Â?Â?Â?Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x17D; Â&#x2019;Â&#x2020;Â?Â?Â&#x201C;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039; Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x2039; 78Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x2030;Â&#x2020;Â?Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x201C;Â&#x160;Â&#x2039;Â?Â&#x2DC;Â? Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2122;Â&#x160;Â&#x201D;Â?Â&#x2019;Â&#x2C6;Â&#x2122;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x161;Â&#x2020;Â&#x152;Â? Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x2039; 78Â&#x203A;Â?Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2020;Â&#x2C6;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x2030;Â&#x2020;Â?Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â?Â&#x201C;Â&#x2020; Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x161;Â&#x2020;Â&#x152;Â?Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x152;Â&#x2020;Â&#x2C6;Â&#x152;Â?Â?Â? Â&#x201C;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â?Â? 78Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x201C;Â&#x2DC;Â&#x2020;Â&#x2122;Â&#x2C6;Â&#x161;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x160; Â&#x152;Â&#x160;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039; Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x2122;Â&#x2020;Â&#x17D;Â? b{^fis^tubx |^`u^i[^p^gis^tub oX`r^dbioXc^dbd^`i]X]XY^f^ a\`q^d^`i´¾œ¡œ´œ²³[X[^^a [X]XcboifXYa^`q\`r^`iaXYd^\a ]^`id^faX`iu^`riq\f^d^\`u^x ¸\^`a^Y^`u^idXa\d^is^tub ]XYd^a^idXf^q^i[Xob^ifXo^\` ]^tz^iq\^it^`u^id^faX` [X]^r^\i]X`abdišeYo^c\a^[x ÂŹÂş^c\^`i[Xob^id^faX``u^g­

fXo^\`iWXY[\]^i[^^aioXc^z^` WXY[\]^i_^c\df^f^`x Ž^d[bqis^tubioXc^dbd^` t^ci\abgic^`a^Y^`iq\Y\`u^i\`r\` ^r^Yio^[\`rZo^[\`rifXo^\` oX`p^q\id^faX`if^q^iq\Y\`u^ [X`q\Y\xihXoX`a^Y^i]^`id^faX` u^`riq\f^d^\gioX`bYbais^tubg [Xd^q^YišeYo^c\a^[i[^p^x |^ci\abgioX`bYbais^tubg ^q^c^ti]bda\idXfXY{^u^^` q^Y\`u^idXf^q^i[Xob^ifXo^\` q^c^oifXYa^`q\`r^`i\abx vXYo^[bdidXa\d^i^q^io^[^c^tg a^difXYcbis^tubiu^`rit^Yb[ abYb`ia^`r^`id^YX`^ oX`rX`^d^`i]^`id^faX`x W^q^ifXYa^`q\`r^`idX qXf^`gisvwia^difXY`^tia^tb ^d^`iq\fXY{^u^ioX`p^q\ d^faX`ic^r\i^a^bia\q^dxiy^q\ d^faX`i^a^bia\q^di]bd^`ip^q\ o^[^c^ti]^r\i[^u^xihXob^ [^o^i[^p^gi[^u^i]\[^io^\`i]^\d q^`ia\oioX`^`ri[bq^ticX]\t q^Y\i{bdbfg­ia^`q^[is^tubx Ÿ½Ÿž

oX`bYba`u^gih^pbY\if^[a\ifb`u^ fXYa\o]^`r^`ioX`r^f^ oXo^d^\is^tubioX`p^q\ d^faX`xiĂ&#x2020;Ya\`u^gidXfbab[^` oXo^d^\is^tubi[X]^r^\ d^faX`i]bd^`c^ti[^abic^`rd^t [X[^^ax ÂŽX`bYba`u^gioXo^`r t^Yb[i^q^i[e[edifX`rr^`a\ [XaXc^tid^faX`iWXY[\]^ [X]Xcbo`u^giĂŽĂŻXĂ°bXc Ăąe`ĂŻ^cX[gitX`rd^`ridXihXoX` W^q^`rxiÂŽX`rX`^\ifXo\c\t^` [\^f^ifX`rr^`a\iĂŽĂŻXgiaX`ab

oX`p^q\it^difX`btih^pbY\x WXc^a\tiu^`ri]XYt^d oXo\c\tid^faX`giq^`i[^u^iu^d\` f\c\t^`i\abia^di[Xo]^Y^`r^` q\c^dbd^`g­ib{^f`u^x h^abiu^`rif^[a\gia^`q^[`u^g f^Y^i[bfeYaXYi]^d^c oXo]XY\d^`iqbdb`r^`ifX`bt [\^f^fb`id^faX`iWXY[\]^i`^`a\x |^Y^f^``u^gid^faX`iWXY[\]^idX qXf^`i]^d^cioX`p^q\i[e[ed u^`ri]\[^iq\fXY{^u^ioXo\of\` a\oiq\i[Xa\^fifXYa^`q\`r^`x Ÿ½Ÿž

0*1&$2!Âż5'}*,'Ă&#x20AC;&2&$*%*-

TUMRĂŹRUSĂ&#x192;RĂ&#x2026;]^` d^faX`iWXY[\]^i_^`abc ecXtis^tubivY\ wbrYeteiq\^`rr^f dXceofedi[bfeYaXY W^[XY]bo\i]bd^`i[^ab o^[^c^ti]X[^Yxi_^td^` Ă­bY^tiW^[XY]bo\giĂ&#x2020;`eo hbYeaei[XabpbiqX`r^` dXfbab[^`iaXY[X]bax ÂŹh^u^iqbdb`ris^tubip^q\ d^faX`gid^YX`^iq\^ifb`u^ d^f^[\a^[i\abg­id^a^iĂ&#x2020;`eox ¸\a^o]^td^`iĂ&#x2020;`eog

EDÂĄÂĽÂŚnŒ¨Œ¥¢s tJZKL¢WFMXWJ¢PFNUJQX WXRFG¢MXPNJH¢HFNX[G RJQJ¢bTSb¢YJYLV¢£JP MFGIJN]¢XNXYJZ¢PFNUJQX HJML¢^JWM[G QXMLNULWNKJ¢HFIJ]JX WJRMFN¢MXP¢EFGHXIJ Â&#x;JNMLY¢RJQJ¢PLHXP Â&#x17E;Šn¢MJZLN¢XNXV `¤¨EŒŠ§tÂŚtŒ¥¢¢EÂ?ÂŚÂ&#x;¤t¤

Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă?Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x;ĂĄĂ&#x153;âĂ&#x153;Ă&#x161; ãäüĂ?ÌçĂ&#x153;Ă&#x161;èĂ?Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă&#x161;è Ă&#x17E;ĂŠĂ&#x161;êÍêâĂ&#x;Ă&#x161;

3&--)'Ă&#x201C;*-'3$!,&+&-'Ă&#x201D;0&+*%5Ă&#x2022;'Ă&#x20AC;5"&$'0&$152*Ă&#x2013;

Ă RĂ&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;^q^c^ti[^abid\fXY ^`q^c^`i[^u^i[Xc^\`iĂ&#x2020;`q\ q^`iĂ&#x2021;^[\YxiÂŽX[d\fb`ife[abY ab]bt`u^ifX`qXdia^f\ s^tubifb`u^idX{Xf^a^` q^`ioX`p^q\d^`i[^ab dXcX]\t^`i]^r\`u^x Ă&#x2C6;X[fe`is^tubi[^^a ]XY^q^iq\i]^z^tio\[a^Y r^z^`ripbr^i{Xf^axiĂ&#x2030;`\ [^`r^ai]XYrb`^ip\d^ifXo^\` c^z^`ioXc^dbd^`iĂ&#x160;²¹¹Ă&#x2039;Ă&#x152;´Ă? dXY^[idXir^z^`ris^tubx Ă&#x2020;f^c^r\ib[\^is^tub o^[\tiobq^i]^r\ibdbY^` fXo^\`i[Xf^d]ec^xiÂŽ^[\t ^q^iz^dabib`abd`u^ ]XYdXo]^`rip\d^io^b ]XYc^a\tidXY^[xĂ&#x2026;Ÿ½Ÿž

*Ă&#x2014;!$5')*Ă&#x2022;56'Ă&#x201D;0&+*%5Ă&#x2022;'0&$152*Ă&#x2013;

RĂ&#x17D;RĂ?RSĂ&#x2026;[^u^ioX`p^q\d^` s^tubioX`p^q\id^faX`id^YX`^ q\^ia^of\cide`[\[aX`i[Xc^o^ ]X]XY^f^ifXYa^`q\`r^`iaXY^dt\Yx Ă&#x2030;abi^q^c^ti[u^Y^aifX`a\`r [XeY^`rifXo^\`ioX`p^q\id^faX`x Ă&#x2020;f^c^r\gi[^u^ic\t^ais^tub ]\[^ioXo\of\`iYXd^`ZYXd^` fXo^\``u^xiĂ&#x2030;`\i[^`r^aifX`a\`r p\d^ia\oi[Xq^`ri]babti[X[XeY^`r u^`ri]\[^ioX`p^q\i¡œĂ?Ă&#x2018;ÂśĂ&#x2019;Âł[^^a fXYa^`q\`r^`i]XYc^`r[b`rx ÂşXiqXf^`gis^tubi]\[^i[^p^i[^u^ aXof^ad^`i[X]^r^\id^faX`ic^r\xiĂ&#x2030;ab p\d^iq\^i]\[^iaXYb[ia^of\cide`[\[aX` [Xc^o^ifXYa^`q\`r^`xiŸ½Ÿž


  

,-#./-

+64328Ă&#x153;>?=67A37F678â37FF18Ăż * 28D8Ă&#x;>7378Ăż7* 2 Ă&#x2019;6=673687Ă&#x2018;78)3Ă D?7D8Ăż0O85>?F>443D8Ăť4F8Ă&#x153;O8 56??3>7=D48Ă˝ F8Ă&#x;O8@2E3?D78Þß8O8%E>FG6?68 4F Ă&#x153;61237GD8ĂżĂ&#x153;028Ă˝ F8O8%E>FG6?68ýý2 *ĂľĂ&#x2C6;CĂ&#x160;Ă&#x2C6;Ăľ#Ă&#x2030;Ă&#x2C6;66Ă&#x2C6; @=6267=687Ă&#x2018; 8ĂĄ6CD238Ăż0O8Ă&#x17E;>73481Ă˝F8Ăť1F8âO8 @?4>7628 Ă&#x2018; 8Ă&#x2019;?H4=628Ă&#x153;626:>8Ăż@2>Ă?8Ă?Ă?26A>Ă&#x2018; âD?62>Ăş8Ă˝ 2 Ă&#x2019;G6EB>?263781Ă˝Ă&#x152;8Ă˝72 2678ĂżĂ&#x;O8)3:G=4=>37>?84ĂťF80O8 Ă?>4=85?DE84Ă&#x2018;48)3Ă >?CDD28ÿã3:=D?8@73:G>B>8Ýýß Ă&#x2019;1GĂ 3>>2723=71348187Ă˝Ă&#x2018;F48@8Ă?O78ĂŁ=>Ă?A?68â3 2 8

Ýß83D267AD8Ă˝ 2 Ă&#x17E;673>28Ă&#x;=1??3AF>8 12

/"!Ü #áÜ )!!#

48@?4>7628 184Ă˝818781Ă˝Ă&#x2018; 48

8â67:8Ă&#x2019;3=H8 784Ă˝8 818ÝÞĂ&#x2018; Ăť8 78Ă&#x2019;G>24>68 784 8 87817Ă&#x2018; 8 18)3Ă >?CDD28 18418 8 8 ĂžĂ&#x2018; 8

8%Ă >?=D78 184 88787Ă˝Ă&#x2018;

8 Ăť80D==8+D=4C1?8 18478 8Ăť874Ă&#x2018;7 8 Ă˝8â678'73=>A8 184 818Ăž87Ă&#x2018; 8 Ăž8ĂĄ><:64=2>88 184481887 Ă&#x2018;748 8Ă&#x;D1=G6EC=D78 188 Ăž8Ă˝871Ă&#x2018; Ă˝8 4 8@4=D78ĂŁ32268 18Ă˝8 Ăť8448 Ă˝Ă&#x2018;718 448Ă&#x;=D5>8Ă&#x2019;3=H8 18Ăť8 Ă˝8448 1Ă&#x2018;7Ăž8 4 8Ă&#x;<674>688 18Ăť8 Ăť84 8 Ă&#x2018;7 8 478+1228Ă&#x2019;3=H8 18Ăť8 Ăť84 8 7Ă&#x2018;7 8 418Ă&#x;17A>?267A8 18Ăť8 Ăť84 8

Ă&#x2018;7Ăť8 4 8ĂĄD?<3:G8Ă&#x2019;3=H8 18Ăť8 Ăť84 84Ă&#x2018;7Ă˝8 4Ăť8Ă?>4=85?DE8 1818 4488 ĂžĂ&#x2018;718 4Ă˝8Ă&#x2019;?H4=628Ă&#x153;626:>8 18Ă˝8 84 84 Ă&#x2018;778 4Ăž8Ă?>4=8+6E88 18 8 Ă˝84 8 1Ă&#x2018;778 48Ă&#x2019;6?A38Ă&#x2019;3=H8 18 8 Ăť84784Ă&#x2018;148

8,12G6E8 18Ý8 484ý8

Ă&#x2018; 78

/"!Ü #áÜ )!!#

7

1Ă˝ 1

11 1 7Ă˝ 7

Ă˝

1

1

1

1

7

7

4 4

-Ă&#x2021;N#á8Ă&#x2021;

78)1348Ă&#x;16?>Ăş8Ăż)3Ă >?CDD22 418Ă&#x17E;673>28Ă&#x;=1??3AF>8Ăż)3Ă >?CDD22Ă&#x152;8Ă&#x;>?F3D8@F1>?D8 ÿâ67O8Ă&#x2019;3=H2 448<6H680D1?>8ÿâ67O8Ă&#x2019;3=H2Ă&#x152;88)D3:83>EH8 ÿå><:64=2>2

48 1Ă >7=148

83DE68 78ĂĄ6CD238 18,3D?>7=3768

8ĂŁ>?D768 Ăť8Ă?7=>?88 Ă˝80D?37D8 Ăž8Ă&#x153;6?E68 8)6Ăş3D8 4 8â32678 4480>7D68 4 8@=6267=68 478Ă&#x2019;6F236?38 418'A37>4>8 4 8Ă&#x;6ECAD?368 4Ăť8Ă&#x2019;G3>Ă D8 4Ă˝85D2DF768 4Ăž8)3Ă D?7D8 48Ă&#x;6441D2D8

8Ă&#x2019;6=67368

848 848 1Ă&#x2018;4Ăť8

484 8 8481 Ă&#x2018;448

8478 81811Ă&#x2018; Ăť8

84 8 8 81 Ă&#x2018; 18

8448 887Ă˝Ă&#x2018;7 8

8Ăž8 8 87Ă&#x2018; Ă˝8

8Ăž8 8 87 Ă&#x2018; Ăž8

48Ăž8 Ăž8 87 Ă&#x2018; Ă˝8

8Ăž8 Ă˝8Ă˝8 Ă&#x2018; 8

8Ă˝8 Ăž8Ă˝87 Ă&#x2018;7 8

48Ă˝8 Ăť8Ăž8 7Ă&#x2018; Ă˝8

8Ăž8 78448 1Ă&#x2018;7 8

8 8 8Ăž8 4Ă&#x2018;748

8ý8 8478

Ă&#x2018;7 8

48 8 ý88

Ă&#x2018;7 8

818 Ăť84 84ĂťĂ&#x2018; 8

878 84 8 Ă&#x2018;7Ăž8

818 8478

Ă&#x2018;1 8

818 8478 7Ă&#x2018;1Ăž8

878 Ăť84784ĂťĂ&#x2018;1 811 14 7

77 77 7

74Ă˝

Ă˝

1

7

4Ăž 4Ăž 4Ă˝ 4Ă˝ 4

-Ă&#x2021;N#á8Ă&#x2021;

180314>CC>83D4438Ăż,3D?>7=3762 4 8Ă&#x17E;DE>73:D85>?6?A38ĂżĂ&#x;6441D2D2 448Ă&#x2019;6?2D480>Ă >Ăş8Ăż 1Ă >7=142Ă&#x152;88Ă&#x2019;3?D8Ă?EEDB32>8 Ăż0D?37D2Ă&#x152;8@?=1?D8ĂŁ3A628Ăż 1Ă >7=142

Ă&#x2020;6ø,Ă&#x2C6;áĂ&#x2030;Ă&#x160;6

+>?=G685>?23784Ă&#x2018;78ĂĄ1?7B>?F8Ăż4Ă&#x2018; 8@A?367836ED48 1 Ăź8â6?5148,>127>?8 Ă&#x152;8 D43C8Ă&#x17E;?E3:8ÝÞFĂ&#x152;8 FC>72 @=G2>=3:84Ă&#x2018;48â6A?3A8ĂżĂ?B6380DE>Ăş8Ă˝1E8 >48 56 H>?78â1>7:G>78 Ă&#x2018; 88%37=?6:G=8,?6751?=8 Ă&#x2018; 8 3DA?3F1>Ăş8Ăť 2 Ăż â6 =Ăş>84 FĂ&#x152;8,?67:5833BG?H811FĂ&#x152;88@?Ă&#x17D;>78 @=2>=3:D8â6A?3A81Ă&#x2018; 8Ă&#x;D:3>A6A8ĂżĂ&#x17E;6Ă 3A8ĂŁ322687ĂžF8 3DB?B3>D870K 8 Ăť Ă˝ FĂ&#x152;8Ă&#x17E;67=>8ĂťFĂ&#x152;8â6?3D8â67AĂş153:8ĂžF2 Ă&#x17E;3>FD8Ă&#x2019;D4=68Ă˝ F8â3?67A68Ă˝1F8Ă&#x17E;3>FD8Þý2 +6 7 7 D Ă  > ? 8 ?144368âF026AB6:G87Ă&#x2018;48 3>6285>=348 Ă&#x2018; 8%4C67HD28Ăż31B>78Ă&#x2019;64=?D8â6?=378 Ăż@?=Ă&#x17D;DE4831ĂťA787>Ă&#x2018;Ă 448885D

Ă˝ FĂ&#x152;8â6E>853?6E8Ă&#x17E;3D18Ăž FĂ&#x152;8 Ă˝4F8Ăž2 Ă&#x152; Ăź8Ă&#x153;>73>28PD5D18â26C62 %2:G3>84Ă&#x2018; 8@2E>?368ĂżĂ&#x2019;?34=3678+>??>?68 2

Ă&#x2030;#Ă&#x2030;Ă&#x160;6#

/"!Ü #áÜ )!!#

48@=2G=3:D88

84Ăž87848 ĂťĂ&#x2018;418

856?:>2D768

84Ă˝878 8 Ă&#x2018;4Ăť8 783>628â6A?3A8

84Ă˝878 8Ăť4Ă&#x2018;

8 18@=G2>=3:8Ă&#x2019;21B8

847818 81 Ă&#x2018; Ăž8

8ĂŁ3226??>628 4844818Ăť87Ă&#x2018;

8 Ăť8Ă&#x;D:3>A6A8

84 8Ăť8Ăť81 Ă&#x2018;718 Ă˝8Ă&#x;>Ă 32268

8Ăž8 Ă˝8Ă˝814Ă&#x2018;7Ă˝8 Ăž8ĂŁ62>7:368

8Ăž8 184 874Ă&#x2018;7 8 8)>Ă 67=>8

8ý8 ý8Þ8

Ă&#x2018;7 8 4 8%4C67HD28

8ý8 84 8

Ă&#x2018; 8 448Ă&#x2019;>2=68ĂŁ3FD8

8Ă˝8 18448 Ă&#x2018;7 8 4 80>=6>8

8ý8 18448

Ă&#x2018;718 478âH26F68

8Ăť8 Ăť84 8

Ă&#x2018; 8 418%2:G>8

8Ăť8 Ăť84 8 Ă&#x2018;7 8 4 80?676A68

8Ă˝8 784 8 Ă&#x2018; 8 4Ăť8Ă?4641768 48Ăť8 184484ĂžĂ&#x2018;718 4Ă˝8@2E>?I68

8Ăť8 184 8

Ă&#x2018;148 4Ăž8ĂŁ6226AD23A8

818 Ăž84 8 1Ă&#x2018;7Ă˝8 48ĂŁ622>:67D8

8 8 84 8 4Ă&#x2018; 48

83>6285>=348

878 8418 Ă&#x2018;1Ă˝8

/"!Ü #áÜ )!!#

Ă˝

1

1 17 7Ă˝ 7Ăť 74

Ăž

Ăž

Ăť

1

1

1

4Ă˝ 41

-Ă&#x2021;N#á8Ă&#x2021;

8Ă&#x2019;?34=367D83D762AD8Ăż3>628â6A?3A2

8Ă&#x17E;3>FD8Ă&#x2019;D4=68Ăż@=2>=3:D8â6A?3A2 418@7=D37>80?3>ĂşE6778Ăż3>628Ă&#x;D:3>A6A2

áĂ&#x2C6;ĂľĂ&#x160;Ă&#x2C6;##

Ă&#x;6441D2D84Ă&#x2018; 8+>22648ĂŁ>?D768Ăż@O8,2D?D8,2D?>48 FJ Ăź80O8â67?>A3738ĂżĂ?028 F28)O80D738Þý2 Ă&#x2019;G3Ă >D8 Ă&#x2018; 8)6Ăş3D8Ăż@O8Ă&#x2019;67A?>Ă 68ĂťF85O8P>3=68Ă˝ 2

48âL7:G>78 484Ă˝8 8 8 4Ă&#x2018;8

8)>Ă >?514>78 4847848 87ĂťĂ&#x2018; 8 78Ă&#x17E;D?=E17A8 4844878 81 Ă&#x2018; 78 18Ă&#x;:G625>8 18 484 818 87Ă˝Ă&#x2018; 8

8âFF26AB6:G8 484 878Ăť87ĂťĂ&#x2018; 18 Ăť8Ă?D24B1?F8 488 78Ă˝87 Ă&#x2018; 18 Ă˝8â637Ăş8 8 488 78Ă˝8 Ă&#x2018;7 8 Ăž8+>?=G685Ă&#x;Ă&#x2019;8 48Ăž8 18Ă˝8 ĂžĂ&#x2018; 18 8@1F4B1?F8 48Ăž8 18Ă˝8 ĂťĂ&#x2018; Ăž8 4 8+677DĂ >?8Ăť848Ă˝8 788 Ă&#x2018;778 448+D>7G>3E8 48 8 Ăť8Ăž87Ă&#x2018;1 8 4 8Ă?85?>E>78 48 8 88 7Ă&#x2018;1 8 478Ă&#x;=1==F6?=8 48 8 184 87 Ă&#x2018;7Ă˝8 418%,?6751?=8 4818 Ăť88 4Ă&#x2018;718 4 8ĂĄL?7B>?F8 48 8 448Ăť8 1Ă&#x2018;718 4Ăť8,?>3B1?F8 4818 84 84Ă&#x2018;7 8 4Ă˝8+6EB1?F>?8Ă&#x;ĂŁ84818 1844877Ă&#x2018;118 4Ăž8%85?6174:GOO84878 7847844Ă&#x2018;718

-Ă&#x2021;N#8Ă&#x2021;

4 O8@A?3H7836ED48Ăż+>?=G685>?2372 44O8â6?3D8â67AĂş153:8Ăż56H>?78â173:G2Ă&#x152;8Ă&#x153;3>??>Ă&#x2018; %E>?3:58@1B6E>H67F8Ăż5D?144368Ă&#x17E;D?=E17A2Ă&#x152;8 3DB>?=8)><67AD<4538Ăż5D?144368Ă&#x17E;D?=E17A2 6A<628Ă&#x153;>?=67A37F67 36B18Ăż * 28A3738G6?3

*Ă&#x160;Ă&#x2030;#.#

,12G6E8Ă 48Ă&#x;G>(8>2A8'73=>A

'Ă&#x192;**#Ă&#x160;-Ă&#x2030;Ă&#x160;#

'A37>4>8Ă 48,3D?>7=3768

QRS,Ăľ$STUVĂ&#x2030;QĂ&#x2C6;Ăľ%W#RUX

123678Ă&#x17E;?6Ă?2>?8 E>7F17FĂ&#x2018; 56C5678 Ă&#x;:G625>8=>26G8 E>7D2658 4>F6268 C>76<6?678 H67F8A6=67F8=67C68E>EB>Ă&#x2018; ?3=6G17H6Ă&#x152;8=>?E64158A6?38@?4>Ă&#x2018; 762O8Ă&#x153;>E6378B>?C64CD?8 >?E678 3=18=>26G8?6E638A3563=5678A>Ă&#x2018; 7F6785>C37A6G6785>8%E3?6=>48 Ă&#x;=6A31E84>C67Ă&#x17D;67F8B1?468 =?674>?8 6716?3O806C3Ă&#x152;8G37FF68 Ă&#x17D;>7A>268=?674>?8A3=1=1CĂ&#x152;8 3418=>?4>B1=8=3A658E>7Ă&#x17D;6A38 5>7H6=667O88P>7A6=38A>E353678368 E>7F6518=>=6C84>767F8B>?6A68 A38Ă&#x;:G625>O8 '&øĂ&#x160;%8Ă&#x;=?35>?8Ă&#x153;6?348Ă&#x;=8 0>?E637Ă&#x152;8%A374D78Ă&#x2019;6Ă 6738 B656286B4>78=3F68E37FF1856Ă&#x2018; ?>768E>7F626E38:>A>?68D=D=8 C6G6O8Ă&#x;=?35>?864628'?1F16H83=18 E>7A6C6=5678:>A>?67H68466=8 Ă&#x153;Ă&#x;08E>767F8 Ă&#x2018; 8A38567A67F8 4>7A3?38A6?3803?D7A37485D?A>61Ă?8O Ă&#x2019;6Ă 6738=>?8 C65468E>2><65=5678 26F684>E3Ă&#x2018;(87628Ă&#x153;36268)3F68Ă&#x153;?67:348 E>26<678ĂĄ67=>48C6A6836B18 Ăż * 28A373G6?38A678A1>28E>26<678 âD76:D8A3865G3?8E37FF18373O80658 G67H683=1846Ă&#x17D;6Ă&#x152;8A1>28E>26<678 56H>?8)>Ă >?514>78A382>F8C>?=6E68 )3F68Ă&#x2019;G6EC3D748E37FF18A>C678 Ă&#x17D;1F68G6?148A32><6=5677H6O .Ă&#x160;øĂ&#x2020;Ă&#x192;6áĂ&#x192;ø%#â>4378FD28 E32358+>>?>7Ă >>7Ă&#x152;8@2?>A8,377Ă&#x2018; BDF64D7Ă&#x152;8=658B3468E>?>6Ă&#x2018; 2346435678E3EC37H68C37A6G85>8 Ă?7FF?3488E143E8A37F378373O836Ă&#x17D;68 FD284>E>7=6?68A38)3F685>267A68 A>7F678 8FD2846EC638C>5678 5>Ă&#x2018; 484>EC6=8A337:6?8%Ă >?=D7Ă&#x152;88 A678Ă?>4=8+6EO880>?67H6?Ă&#x152;8 ,12G6E8B>?76418E>7A6=67F5678 BDEB>?8Ă?4267A3683=1O8ĂĄ6E17Ă&#x152;8 =6<6?678Ă&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x2013;-.//01Ă&#x2022;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x2013;4>732638 4 8Ă&#x17D;1=68>1?D8B16=8,377BDF64D78 C6A68G6?38=>?65G3?8C>EB156678 B1?468A3=D2658D2>G8+>>?>7Ă >>7O8 Ă&#x;67F8C>E6378?14=?643856?>768 C3G658521B8E>E6467F37H68G6?F68 =>?26218=37FF3O#äü ĂŚ

7 1 7Ăť 71 77 7 7

Ăž

Ăž

1

4

4 4Ăž 4Ă˝ 4Ă˝ 4Ăť 4

234456839 5 201

Ă&#x192;Ă&#x201E;#K#-Ă&#x2026;#Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x201E; !"#$%&#'()!"#*!"!+

YZ[\]Y^_ `a`bcdcefgh_ iaafjk_kcbge_lm_ fjdgf_nahgodm_ pqrstuvtwxytzrs{_ chdcf_`aha`ghm_|om}mak_ ~mkjcl_Â&#x20AC;xyt Â&#x201A;vvyÂ&#x192;Â&#x201E;_Â&#x2026;cÂ&#x2020;g_ egkci_`ahÂ&#x2021;gkm_dg`bgegh_ na`gmh_lm_omhm_dahÂ&#x2020;ge_iadaoge_ ngkg_Â&#x2020;aoghlghÂ&#x2020;hÂ&#x2C6;g_Â&#x2021;alakgÂ&#x2030;_ Â&#x160;dcoge_Â&#x2039;gÂ&#x2021;ghg_Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_kg`gm_ lmbmÂ&#x2021;gkgfgh_lm_bckig_dkghiÂ&#x152;ak_ fa`gkmhÂ&#x2030; Â?cg_`gigoge_mdc_ fa`clmgh_lmiaoaigmfgh_ lahÂ&#x2020;gh_gfim_Â&#x2020;a`moghÂ&#x2020;_Â&#x17D;oaÂ?_ |Â?oglaÂ?Â&#x2018;eg`bakogmh_Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_ `a`bjkjhÂ&#x2020;_lcg_Â&#x2020;jo_iggd_ Â&#x17D;kiahgo_`ahÂ&#x2C6;mfgd_Â&#x2018;kÂ&#x2C6;idgo_ Â&#x2019;gogÂ&#x2021;a_Â&#x201C;Â?Â&#x201D;_nglg_nafgh_faÂ?Â&#x201C;Â&#x2022;_ Â&#x2019;ka`mak_Â&#x2013;agÂ&#x2020;ca_lm_Â&#x2014;dglmjh_ Â&#x2DC;`mkgdai_Â&#x2014;ahmh_pÂ&#x2122;Â&#x161;Â&#x201C;{_lmhm_egkmÂ&#x2030; Â&#x203A;g_ianakdm_lmdcomi_lm_Â&#x153;Â?uÂ&#x17E;Â&#x;t  Â?uÂ&#x17E;_fgdg_imgng_Â&#x17D;kiahgo_ `a`bcdcefgh_ogÂ&#x2020;m_qrstuvt wxytzrs_fadmfg_`akafg_iclge_ nchÂ&#x2C6;g_|Â?_Â?Â?nghÂ&#x2020;Â&#x2020;mogh_|Â?oglaÂ? Â&#x2018;eg`bakogmh_Â?Â?_ Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_lgkm_omhm_dahÂ&#x2020;ge_kgÂ&#x2026;mh_ `aogfcfgh_nahadkgim_fa_fjdgf_ nahgodm_lgh_`a`bcgd_Â&#x2020;joÂ&#x2030; Â&#x17D;biahhÂ&#x2C6;g_ngkg_Â&#x2020;aoghlghÂ&#x2020;_ cdg`gÂĄ_Â&#x17D;gkjh_¢g`iaÂ&#x2C6;__ ÂŁgdemac_¤og`mhm_lgh_ÂĽgÂ&#x2021;f_ ÂŚmoieaka_`a`bcfg_nmhdc_ |Â?_chdcf_`ahÂ&#x2026;glm_idgkdakÂ&#x2030;__ Â?gh_chdcf_babakgng_nafgh_ fa_langh_bmig_Â&#x2026;glm_mg_dakci_ ,!)!#*)! ĂĽKĂ´! Ăľ!NĂ&#x2021;#*Ăś!K# þáĂ&#x2C6;øĂ&#x2030;Ăš#Ă&#x;Ăş:Ăş>47H8Ýß8Ă&#x;6F768 ĂťĂ&#x152;8â>?=>46:5>?8Ă˝Ă&#x152;8PD4:3>27H8ĂťĂ&#x152;8 âD7?>628Ýß8@?=>=68ĂťĂ&#x152;8Ă?Ă?26A>Ă&#x2018; Ă&#x2019;G6EB>?26378ýß8Ă&#x2019;6ĂşD?268ĂžĂ&#x152;8 Ă?Ăş328Ăť8Ăż03BB48Ăž12Ă&#x152;8Ă&#x153;DAD24538 Ăť8Ăż3D43:5H8Ă˝4Ă&#x152;8Ăť2Ăź803?D1A8Ăť8 Ăż5>7A=7>?8Ăž12O 6Ă&#x2021;"Ăš#Ă?Ă?26A>Ă&#x2018;Ă&#x2019;G6EB>?263781Ă˝Ă&#x152;8 Ă˝7 /!)M#8M KĂ´Ăš#â>?=>46:5>?

'Ăľ9á-Ă&#x2030;#*Ă&#x2030;'Ă&#x2C6;Ăš8Ă&#x;C>?D738Ýß8 Ă?6?A8ĂťĂ&#x152;806BB3AD78ĂťĂ&#x152;8Ă&#x17E;>267>H8 ĂťĂ&#x152;8Ă&#x153;6??8 Ăź85D264368 Ă&#x152;8Ă&#x17E;35F6:D38 ĂťĂ&#x152;8 >A37658ĂťĂ&#x152;8Ă&#x153;17:G>D78 Ăź8 Ă&#x2019;G6E65G8 8Ăż06H2>8Ăž 2Ăź8 >?DE>8

8Ăż5677678

Ă&#x152;8Ăť2 /!)M#8M KĂ´Ăš8Ă&#x2019;G6E65GĂ&#x152;8 Ă&#x17E;>267>H

á)!)K)K8#*)! üKô!

 !"# # *!"!+ 44ÿÝ28 0>7A8Ăż651?6=284 Ăż 2 8 Ă&#x153;>267FF6?678 41 Ăť8 0>7A841A1=8

8 Ă?43A>48 7 Ă˝78 Ă&#x153;>7F8BD268 Ă˝ 48 P6?=1851737F8

8 P6?=18E>?6G8

8 Ă&#x153;>7H>26E6=678 1

Â&#x17D;¤Â&#x2019;_Â&#x2019;§|Âł|

Ăľ9/ø#6Ă&#x192;Ă&#x2030;%88Ă&#x;=?35>?8@?4>762Ă&#x152;8@2>Ă?8Ă?Ă?26A>Ă&#x2018;Ă&#x2019;G6EB>?26378E>?6H65678FD285>8F6<67F8Ă&#x2019;?H4=628Ă&#x153;626:>8A626E8267Ă&#x17D;1=678Ă&#x153;?>E3>?8)>6F1>8A38%E3?6=>48 Ă&#x;=6A31E8Ăż7* 2O

oghÂ&#x2020;ichÂ&#x2020;_`ahghlcf_bjog_dgnm_ lmnakdgeghfgh_lm_njimim_ `gime_lmdanmi_joae_ighÂ&#x2020;_fmnakÂ&#x2030; cdg`g_`ahÂ&#x2020;mhÂ&#x2020;gd_ÂŁmfao_ Â?j`mhgim_Â&#x17D;kiahgo_`gime_ Â&#x17D;kdadg_Â&#x2026;cÂ&#x2020;g_fa`clmgh_bakÂ&#x2026;gogh_ bakdgegh_ia`bgkm_Â&#x2019;gogÂ&#x2021;a_ daknmhÂ&#x2021;ghÂ&#x2020;Â?nmhÂ&#x2021;ghÂ&#x2020;_cigm_ iaiafgom_bakjhdgf_dgnm_egkgngh_ nakdghlmhÂ&#x2020;ghÂ&#x2030; `akafg_`ahmnmi_iggd_~chhaki_ Â&#x2019;gidmhÂ&#x2C6;g_mhm_Â&#x2026;glm_faia`ngdgh_ `ahÂ&#x2021;adgf_Â&#x2020;jo_falcghÂ&#x2C6;gÂ&#x2030;_Â&#x2013;gÂ&#x2020;mÂ? baigk_|Â?_chdcf_`a`bcfdmfgh_ ogÂ&#x2020;m_lgkm_|Â?oglaÂ?Â&#x2018;eg`bakogmh_ fa`g`ncghhÂ&#x2C6;gÂ&#x2030;_Â?cg_Â&#x2020;jo_mdc_ bmhdghÂ&#x2020;_`clg_mhm_bakogkm_ `akcngfgh_Â&#x2020;jo_nakdg`ghÂ&#x2C6;g_ `ahakÂ&#x2026;ghÂ&#x2020;_nakdgeghgh_Â&#x2019;gogÂ&#x2021;a_ lm_Â&#x2019;ka`mak_Â&#x2013;agÂ&#x2020;ca_lgog`_ lgh_`gicf_fa_fjdgf_nahgodmÂ&#x2030;_ iadgech_dakgfemkÂ&#x2030;_Â&#x160;g_`a`ghÂ&#x2020;_ Âłghng_nmfmk_nghÂ&#x2026;ghÂ&#x2020;_mg_ ia`ngd_`ahÂ&#x2020;emoghÂ&#x2020;_a`ngd_ lgngd_`ahÂ&#x2021;adgf_Â&#x2020;joÂ&#x2030;_Â&#x2014;gÂ&#x2C6;g_ emhÂ&#x2020;Â&#x2020;g_Â&#x2026;algÂ&#x2030; `aoangi_iangfgh_Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_dgf_ bcogh_fgkahg_Â&#x2021;alakg_ngkgeÂ&#x2030;_ daoge_bakglg_lm_ocgk_ognghÂ&#x2020;gh_ ¨gbgf_falcg_Â&#x17D;kiahgo_ `g`nc_lmegogc_Â&#x2014;nakjhmÂ&#x2030;_ Â&#x160;hm_Â&#x2026;cÂ&#x2020;g_Â&#x2026;glm_faia`ngdgh_ iaog`g_babakgng_Â&#x2039;gfdc_Â&#x2026;glm_ fa`bgom_`ahÂ&#x2020;Â&#x2020;abkgfÂ&#x2030;_ Â?ahÂ&#x2020;gh_egimo_mdc_Â&#x17D;kiahgo_ baigk_bgÂ&#x2020;mhÂ&#x2C6;g_chdcf_`ahÂ&#x2021;ckm_ ichÂ&#x2020;Â&#x2020;ce_`ahÂ&#x2C6;ahghÂ&#x2020;fgh_lgngd_ §gimohÂ&#x2C6;g_bgkc_lcg_`ahmd_ `ahÂ&#x2020;joafim_´´_njmh_iaemhÂ&#x2020;Â&#x2020;g_ nakegdmgh_naogdme_Â&#x160;hÂ&#x2020;Â&#x2020;kmi_¢jÂ&#x2C6;_ fa`bgom_lgh_`a`bghdc_dm`Â&#x2030;ÂŞ bakÂ&#x2020;comk_iamim_Â&#x2DC;`mkgdai_ bakegf_hgmf_fa_nchÂ&#x2021;gf_ §jlÂ&#x2020;ijh_chdcf_`a`bgÂ&#x2039;ghÂ&#x2C6;g_ Â&#x17D;kiahgo_`ahlj`mhgim_ Â&#x2014;dglmc`_oghÂ&#x2020;ichÂ&#x2020;_ fa_¨kgimoÂ&#x2030; iaÂ&#x2026;gf_`ahmd_nakdg`gÂ&#x2030;_°g`ch_ bakÂ&#x2020;a`ckceÂ&#x2030;_ÂŁahÂ&#x2020;cgigm_ fogia`ah_`ahÂ&#x2020;Â&#x2020;aiak_ ŠÂ&#x160;hm_glgoge_nakdghlmhÂ&#x2020;gh_ Â&#x2018;kÂ&#x2C6;idgo_Â&#x2019;gogÂ&#x2021;a_Â&#x2026;cÂ&#x2020;g_iaiafgom_ c`ngh_lgkm_Â&#x2014;ghdm_Â&#x2018;gÂąjkog_|Â?_ ÂŁghÂ&#x2021;eaidak_Â&#x2018;mdÂ&#x2C6;_Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_ Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_bakgd_dadgnm_fg`m_dgec_ `aogfcfgh_iakghÂ&#x2020;gh_bgomf_ `ahÂ&#x2021;chÂ&#x2020;fmo_bjog_fa_Â&#x2020;gÂ&#x2039;ghÂ&#x2020;_ `ahÂ&#x2020;joafim_´Â&#x2122;_njmhÂ&#x2030; bgeÂ&#x2039;g_lm_bgbgf_falcg_Â&#x2026;mfg_ bakbgegÂ&#x2C6;g_oaÂ&#x2039;gd_gfim_`ghdgh_ Â&#x2014;nakjhmÂ&#x2030;_Â&#x2014;ghÂ&#x2020;_fmnak_daoghÂ&#x2026;ck_ °g`ch_Â&#x2018;mdÂ&#x2C6;_`gime_ fg`m_`a`nakdgeghfgh_da`nj_ na`gmh_Â&#x17D;kiahgo_ÂŁgkjcgha_ `gdm_oghÂ&#x2020;fge_lgh_Â&#x17D;kiahgo_nch_ `a`momfm_igdc_nakdghlmhÂ&#x2020;gh_ fjhdkg_Â&#x2018;eaoiag_pÂ&#x2022;Â&#x161;Â&#x201C;{_lmhm_egkm_ fg`m_bmig_`ahlgngdfgh_oabme_ Â&#x2018;eg`gfeÂ&#x2030;_ chÂ&#x2020;Â&#x2020;coÂ&#x2030; bghÂ&#x2C6;gf_naocghÂ&#x2020;_lgh_iÂ&#x2C6;cfckoge_ Â&#x2019;ahg`nmogh_Â&#x2020;a`moghÂ&#x2020;_fmnak_ Â&#x2018;kÂ&#x2C6;idgo_Â&#x2019;gogÂ&#x2021;a_`ahÂ&#x2021;jbg_ Â&#x2030;__Â&#x2019;aogdme_Â&#x20AC;xyt Â&#x201A;vvyÂ&#x192;Â&#x201E;_Â&#x17D;kiaha_ fg`m_`aogfcfghhÂ&#x2C6;gÂŞ_cÂ&#x2026;gkhÂ&#x2C6;g_ ÂĽcomgh_Â&#x2014;nakjhm_lm_bgÂ&#x2039;ge_`midgk_ `aogÂ&#x2039;ghÂ&#x2030;__Â&#x203A;ghhmÂ&#x2021;f_¨jogima_ ÂŚahÂ&#x2020;ak_dahdc_bakegkgn_wxyt ÂŹuwuÂľyvÂ&#x201E;_`akgme_egimo_iakm_ fanglg_ÂŤÂŤÂŹt­ŽrÂ&#x192;wÂŻ icfiai_`ahÂ&#x2020;Â&#x2020;gÂ&#x2020;gofgh_iangfgh_ eg`nmk_igÂ&#x2026;g_`a`bjbjo_ ŠÂ&#x2014;chÂ&#x2020;Â&#x2020;ce_`ahÂ&#x2C6;ahghÂ&#x2020;fgh_ babgi_ÂŁaicd_|aÂąmo_lgh_ Â&#x2020;gÂ&#x2039;ghÂ&#x2020;_ÂŚjÂ&#x2026;Â&#x2021;maÂ&#x2021;e_Â&#x2014;ÂąÂ&#x2021;ÂąaihÂ&#x2C6;Â&#x2030;_ lahÂ&#x2020;gh_wxytÂŤÂ&#x17E;Â&#x201A;yÂ&#x201E;_gÂ&#x2020;gk_focbhÂ&#x2C6;g_ lgngd_`akgme_fa`ahghÂ&#x2020;gh_ dghlcfgh_Â&#x2013;gckahd_²jiÂ&#x2021;maohÂ&#x2C6;_ ÂŁahÂ&#x2C6;g`bcd_c`ngh_imoghÂ&#x2020;_ dadgn_dmhÂ&#x2020;Â&#x2020;go_lm_nchÂ&#x2021;gfÂ&#x2030;_ œ¡¸šºŸŸ½ž¿Ă&#x20AC;à ½ŸĂ&#x201A; egkm_mhm_iaogoc_dakgig_ocgk_bmgig_ `ahÂ&#x2026;gÂ&#x2020;g_ifjk_dadgn_fgÂ&#x2021;g`gdg_ ÂĽgijh_Â&#x2019;chÂ&#x2021;eajh_¨jogima_

çèÊêÍÏíèÏÎèïèÏðùïòêóÏ

*Ă&#x2C6;Ă&#x2030;-Ă&#x160;Ă&#x2039;#@?4>762Ă&#x152;88@?4>7>8Ă?>7F>?8E>E1Ă&#x17D;38 5D7=?3B1438H67F8A3B>?35678D2>G8@2>Ă?8Ă?Ă?26A>Ă&#x2018; Ă&#x2019;G6EB>?26378A626E85>E>767F678Ă&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x2122;Ă&#x2022;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x2013; 6=648Ă&#x2019;?H4=628Ă&#x153;626:>O 9Ă?738G6?38H67F8216?8B3646817=158Ă&#x2019;G6EB>?2637O8 Ă&#x17E;368=>26G86B4>78A626E8<65=18H67F8467F6=Ă&#x152;8467F6=8 26E68A67856E38E>EB1=1G56785>46B6?67817=158 E>7F>EB62356785>B1F6?677H6Ă&#x152;;81Ă&#x17D;6?8Ă?>7F>?8 4>C>?=388A326743?826E678?>4E38521BO8 9Ă&#x;6H684>26218C>?:6H68B6G<68368B3468B>?E6378

E>2>B6?8A678Ă&#x17D;1F68C17H68C>?678467F6=8Ă 3=628A38 =>7F6GĂ&#x152;836841A6G8E>EB15=35677H68G6?383738C6A68 46H68A>7F678E>7:>=6585>A168FD2Ă&#x152;;8=1=1?8Ă?>7F>?O 9ĂĄ6E178Ă&#x17D;1F684>:6?685>4>21?1G67Ă&#x152;851623=647H68 B>76?Ă&#x2018;B>76?8=6EC658A6?38C>76EC32678H67F8368 =17Ă&#x17D;155678G6?38373O8â>E67F8B1=1G84>A353=8<65=18 B6F37H6817=158B3468E>717Ă&#x17D;155678CD=>7437H68 4>:6?68C>71GĂ&#x152;8=>?18 =6E6856?>76836841A6G8 E>7A>?3=68:>A>?684>E>7Ă&#x17D;658E>26<678@4=D78ĂŁ3226Ă&#x152;;8 56=68467F8C>26=3GO#äü ĂŚ#

2)#Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ăś3K+Ă&#x2026;#4%4#Ă&#x2030;K5NĂ&#x2021;Ă&#x2021;"

#012345678953:6167;80<3==>?8@7A68B6358B>?1C685DE>7=6?8 =>7=67F84>C65BD2686=618A1517F678=>?G6A6C8521B85>46H67F678 @7A685>8I0?3B1741C>?B62286=618J-KLM MNL!""O8P3:61678 =>?B635865678A3E16=8A38?1B?358=<>>=B622 ĂĽK!3! #Ăľ7#J2Ă&#x2026;!Ă&#x2021; 89Ă&#x2030;.' :0?3B17Ă&#x;1C>?562286228)Ă?ĂŁ%3Ă&#x153;'Ă&#x17E;)Ă?@ĂĄĂ&#x152;8 C2>64>OOOO8ĂĄ>Ă >?82>=8PD2D8Ă?6258@2D7>8;8I<ĂĄĂ?@8 I0?3B17Ă&#x;1C>?5622 Ă&#x2026;Ăś!ĂĽ#!NM)!#JĂ&#x2026;Ăś!ĂĽ!NM)!233# :0?3B17Ă&#x;1C>?5622846H6G85>C37F378C>26=3Ă&#x152;8â'8 G6?148A38F67=38F6?6 8C>26=3G8A6Ă 3=8EDH>48=88â'8 Ă&#x17D;6A38=1?178O4D628C>E6>78441A6G8B6F14 K#Ă&#x2C6;>Ă&#x2026;!#6#JKĂ&#x2C6;>Ă´!4&# :0?3B17Ă&#x;1C>?56228C>?=67A37F678Ă&#x2019;G>24>68 Ă 48â67Ă&#x2019;3=H8C64=3865678A8E>767F5678D2>G8 C6415678Ă&#x17D;8âD1?37GDO8Ă&#x;1A6G8<65=18H8Ă&#x2019;G>24>68 E>EC17:6538%Ă&#x153;)8OO ,!Ăś!#9!Ă&#x2026;(!#.KĂś! )Ă&#x2021;#J9?,!Ăś!# :0?3B17Ă&#x;1C>?56228Ă&#x153;3?2D8348=G>8B>4=8E3A(8>2A>?8 378=G>8<D?2AO8ID?Ăş6 1Ă > Ăľ!Ă&#x2026;Ăś!)#Ă&#x2039;KĂĽ!(!)M""!Ă&#x2026;#J9!(!@&848 @C68C178HF8=>?Ă&#x17D;6A38A>7F67E1846H6865678=>=6C8 E>7A1517FE18I@Ă&#x;83DE68:0?3B17Ă&#x;1C>?5622 9MĂ´K#K#á-#J9MĂ´K@-! AM Ă´# :0?3B17Ă&#x;1C>?5622880>=6C84>E67F6=8B16=8 â6A?3A;;;;8 Ă´"#J?ĂĽK! Ă´""# :0?3B1741C>?B6228A85?>7656785641487>HE6?8 C17:6585264E>784E>7=6?68F6F628A8AC6=5678 D2>G8B6?:>2D76 LKĂśĂ&#x2021;#Ă&#x2021; !"ĂĽĂ&#x2021;#JLKĂśĂ&#x2021;@Ă&#x2021; !"ĂĽĂ&#x2021;# :=?3B1741C>?B6228@=G2>=3:8532B6D8B67F53=8 4>=>26G8E143E826218=>?C1?158G6EC3?8 =>?A>F?6A643 BĂ&#x2021; K#Ă&#x2020;Ă&#x2021;K#Já)5! MBC# :0?3B17Ă&#x;1C>?562286HD83>628â6A?3A8G6?148 4>26218B>?E63785DEC658A678B6358A384>=36C8 C>?=67A37F6786F6?8B3468Ă&#x17D;16?68E143E83738 I+626â6A?3A

þáĂ&#x2C6;øĂ&#x2C6;#2Ă&#x2C6;ø6Ă&#x2C6;Ăľ

ùïÏùïùíèó êïÏ!ÍÏð"#ùÏ

Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_bckcfÂ&#x2030;_¢jlÂ&#x2020;aki_ \iahmjk_Â&#x2013;m}aknjjo_²joj_ pÂ&#x2019;aogdme_¨kahlgh_¢jlÂ&#x2020;aki_ Âłjcka_`ahÂ&#x2020;gog`m_igoge_igdc_ ¢al{_`a`ghÂ&#x2020;_dmlgf_`gkge_ `j`ah_`ahÂ&#x2C6;almefgh_lgog`_ lmg_eghÂ&#x2C6;g_faÂ&#x2021;aÂ&#x2039;g_lahÂ&#x2020;gh_ fgkmakhÂ&#x2C6;gÂ&#x2030;_¨af_gigo_Â&#x2019;ghdgm_ imdcgim_lm_nakdghlmhÂ&#x2020;gh_dglmÂŞ_ ~glmhÂ&#x2020;_bakcimg_Â&#x2122;Â&#x201C;_dgech_ dcdckhÂ&#x2C6;gÂ&#x2030; mhm_`aogfcfghtzÂ&#x17E;Â&#x201A;vyÂ&#x192;tÂ&#x2C6;ghÂ&#x2020;_ Š²g`m_iclge_faemoghÂ&#x2020;gh_ bakcÂ&#x2026;chÂ&#x2020;_bjbjohÂ&#x2C6;g_Â&#x2020;gÂ&#x2039;ghÂ&#x2020;_ iabcge_naocghÂ&#x2020;_egkm_mhm_dgnm_ Â&#x2013;m}aknjjo_emhÂ&#x2020;Â&#x2020;g_eghÂ&#x2C6;g_ fj`nadmim_`gime_nghÂ&#x2026;ghÂ&#x2020;Â&#x2030;_ bak`gmh_m`bghÂ&#x2020;_Â?_fjhdkg__ Â&#x17D;fc_iclge_`a`bcgd_iabcge_ ÂŚaid_¨kj`Â&#x2039;mÂ&#x2021;e_lm_Â&#x2014;dglmjh_ fancdcigh_Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_bckcfÂ&#x2030;_Â&#x17D;fc_ Âłea_§gÂ&#x2039;dejkhi_ÂŁmhÂ&#x2020;Â&#x2020;c_pÂ&#x201C;Â&#x161;Â&#x201C;{_ dmlgf_dgec_`ahÂ&#x2020;gng_gfc_ `gog`Â&#x2030; `ahÂ&#x2020;jnakfgh_bjog_mdc_lm_ Â&#x17D;ng_Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_lmogfcfgh_baf_ dahÂ&#x2020;ge_ognghÂ&#x2020;ghÂ&#x2030;_Â&#x160;dc_c`ngh_ Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_daoge_`goghÂ&#x2020;_`aomhdghÂ&#x2020;_ dakÂ&#x2020;mog_Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_nakhge_fcbcgd_ lm_Â&#x17D;kiahgo_lgh_ÂŁghÂ&#x2021;eaidak_ Â&#x17D;fc_iclge_`a`bcgd_babakgng_ Â&#x2018;mdÂ&#x2C6;_mhm_`a`ghÂ&#x2020;_dakbmoghÂ&#x2020;_ faigogegh_lm_lgog`_emlcn_mhm_ `a`gocfghÂ&#x2030;_Â&#x17D;laÂ&#x2020;gh_mdc_dakÂ&#x2026;glm_ lgh_Â&#x17D;hlg_baogÂ&#x2026;gk_iadmgn_egkm_ lm_`ahmd__fadmfg_Â&#x2013;m}aknjjo_ Â&#x2026;glm_gfc_gfgh_baogÂ&#x2026;gk_lgkm_ `a`m`nmh_Â?Â&#x201D;_oaÂ&#x2039;gd_Â&#x2020;jo_ faÂ&#x2026;glmgh_mhmÂŞ_fgdghÂ&#x2C6;gÂ&#x2030;_ Â?ghmao_Â&#x2014;dckkmlÂ&#x2020;aÂ&#x2030; Â&#x2019;aogdme_¨kahlgh_¢jlÂ&#x2020;aki_ ²admfg_mdc_²joj_Âłjcka_ nch_dgf_bmig_`ahÂ&#x2C6;a`bchÂ&#x2C6;mfgh_ `ahakm`g_bjog_c`ngh_lgkm_ fafaÂ&#x2021;aÂ&#x2039;gghhÂ&#x2C6;gÂ&#x2030;_°g`ch_mg_dgf_ fmnak_Â&#x2014;m`jh_ÂŁmÂ&#x2020;hjoa_lm_ocgk_ `gc_oghÂ&#x2020;ichÂ&#x2020;_`ahÂ&#x2C6;gogefgh_ fjdgf_nahgodm_gkag_iabaoge_fmkmÂ&#x2030;_ ighÂ&#x2020;_baf_iabgÂ&#x2020;gm_bmghÂ&#x2020;_egimo_ Â?cg_na`gmh_ÂŚaid_¨kj`Â&#x2039;mÂ&#x2021;e_ Â?Â&#x17D;Â&#x160;Â&#x2013;Â&#x203A;_ÂŁÂ&#x17D;Â&#x160;Â&#x2013;_ m `bghÂ&#x2020;_dakiabcdÂ&#x2030;__Š²joj_ Â&#x2021;jbg_`ahcdcn_nakÂ&#x2020;akgfghhÂ&#x2C6;g_ Ă&#x2020;Ă&#x2030;6ø,Ă&#x2C6;Ăľ%83>654385>58)3Ă >?CDD2Ă&#x152;8PD2D80D1?>814638F6<67F7H685>BDBD2678 bak`gmh_bkmomgh_iaÂ&#x2026;gf_dmbg_lm_ `aifm_dgf_dakogoc_jÂ&#x152;ahimÂ&#x152;Â&#x2030; F6?6Ă&#x2018;F6?68368E>26515678B217A>?8H67F8A3E6766=5678C>7H>?67F8Ă?>4=8 imhmÂ&#x2030;_Â&#x160;g_iajkghÂ&#x2020;_na`m`nmh_ Â?ahÂ&#x2020;gh_dahghÂ&#x2020;_baf_ 5?DE<3:GĂ&#x152;8ĂŁ3:=D?8@73:G>B>O iaÂ&#x2026;gdmÂ&#x2030;_Âłgnm_mg_nch_dgf_ocncd_ nahÂ&#x2020;gog`gh_mhm_oghdgi_ `aoangifgh_c`ngh_imoghÂ&#x2020;_ `a`ghÂ&#x152;ggdfgh_`j`ah_chÂ? dghlmhÂ&#x2020;gh_Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_bakgdÂ&#x2030;_Â&#x17D;fc_ lgkm_faigogeghÂŞ_fgdghÂ&#x2C6;gÂ&#x2030;_ Â&#x2014;aÂ&#x2021;gkg_faiaockcegh_fg`m_ fa_dahÂ&#x2020;ge_`gficlhÂ&#x2C6;g_fa_ dcf_`ahÂ&#x2026;gce_lgkm_ngkg_ bakdghÂ&#x2020;Â&#x2020;chÂ&#x2020;_Â&#x2026;gÂ&#x2039;gb_fgkahg_ `aŠhÂ&#x2020;cg igm_nakdghlmhÂ&#x2020;ghÂ&#x2030;_ kafghhÂ&#x2C6;g_Â&#x17D;oÂ&#x2C6;_Â&#x2018;miijfejÂ&#x2030;_ Â&#x17D;fgh_dadgnm_bjog_Âłjka_dakogoc_ }mgohÂ&#x2C6;g_lgog`_nakigmhÂ&#x2020;gh_ `a`ghÂ&#x2020;_mdc_glgoge_iabcge_ Â&#x2013;goc_fg`m_`aogfcfgh_iabcge_ naogh_lgh_bmig_lmkabcd_mÂ&#x2021;djk_ _hmi_lm_Âąjhg_Â&#x2013;mÂ&#x2020;g_Â&#x2018;eg`nmjhiÂ&#x2030;_ jnakgh_Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_bckcfÂ&#x2030;_Â&#x17D;fc_dmlgf_ faigogegh_ogoc_ogÂ&#x2020;_g_`ahÂ&#x2026;glm_ Â&#x17D;hmÂ&#x2021;eaba_dghng_faicomdgh_ ²mhm_`akafg_dadgn_bakglg_ `aomegd_lmg_pÂ&#x17D;hmÂ&#x2021;eaba{Â&#x2030;_Â&#x17D;fc_ iam`bghÂ&#x2020;Â&#x2030;_Â&#x160;dc_dahdc_igÂ&#x2026;g_ oghÂ&#x2020;ichÂ&#x2020;_`a`ghÂ&#x152;ggdfghhÂ&#x2C6;g_ lm_nakmhÂ&#x2020;fgd_a`ngd_lahÂ&#x2020;gh_ iaegkcihÂ&#x2C6;g_`ahÂ&#x2020;jnakhÂ&#x2C6;g_ `a`bcgd_fg`m_faÂ&#x2021;aÂ&#x2039;gÂŞ_ njmh_Â&#x2022;_lmbchdcdm_Â&#x2DC;}akdjh_ fanglg_Â&#x17D;oÂ&#x2C6;_pÂ&#x2018;miijfej{ÂŞ_ dg`bgehÂ&#x2C6;gÂ&#x2030; `ahÂ&#x2026;glm_Â&#x2020;jo_nahÂ&#x2C6;g`gÂ&#x2030;_ lahÂ&#x2020;gh_Â&#x2022;´_njmh_Âłjddaheg`_ fgdg_Âłjcka_lmfcdmn_lgkm_Â&#x20AC;xyt ŠÂ&#x160;hm_`akcngfgh_njmh_Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_ Â&#x2014;glgk_lmkmhÂ&#x2C6;g_iclge_ §jdinck_lahÂ&#x2020;gh_Â&#x2022;Â&#x2022;_njmh_lgh_  Â&#x201A;Â?Â&#x192;uÂ?vÂŻ `a`bcgd_fg`m_ia`gfmh_ `aogfcfgh_zÂ&#x17E;Â&#x201A;vyÂ&#x192;_²joj_ dadkmhÂ&#x2020;Â&#x2020;go_lgkm_ngkg_km}go_ oghÂ&#x2020;ichÂ&#x2020;_bakagfimÂ&#x2030;_Â&#x160;g_bakdakmgfÂ? ÂŁghÂ&#x2021;eaidak_hmdal_lahÂ&#x2020;gh_Â&#x2022;Â&#x201D;_ Š|nakghfc_`a`bcgd_ dm`_bakglg_lgog`_imdcgim_ njmhÂ&#x2030; lgh_ia`jÂ&#x2020;g_fg`m_gfgh_ dakmgf_iahlmkm_ia`bgkm_ ²joj_nch_`akgdgnm_fabjÂ? icomdÂ&#x2030;_Â&#x17D;fc_dmlgf_`aomegd_ `aomegdhÂ&#x2C6;g_iabgÂ&#x2020;gm_igdc_njmh_ `a`aÂ&#x2020;ghÂ&#x2020;_fangog_lahÂ&#x2020;gh_ Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_bgÂ&#x2020;ci_iabgb_Â&#x2026;ghÂ&#x2020;gh_ falcg_dghÂ&#x2020;ghhÂ&#x2C6;gÂ&#x2030;_Â&#x160;g_ianakdmhÂ&#x2C6;g_ ljeghhÂ&#x2C6;gÂ&#x2030;__Š²g`m_iaegkcihÂ&#x2C6;g_ Â&#x17D;hmÂ&#x2021;eaba_lgh_gfc_dmlgf_ iglgk__Â&#x2020;jo_Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_`a`bgÂ&#x2039;g_ `a`ahghÂ&#x2020;m_nakdghlmhÂ&#x2020;gh_ iaegkcihÂ&#x2C6;g_`ahÂ&#x2020;jnak_bjog_ ocng_fmdg_lm_ogÂ&#x2020;g_nakdg`g_ mdc_Â?Â&#x201D;Â&#x2030;_Âłglm_`akcngfgh_iaÂ? fa_gkge_ighgÂ&#x2030;_Â&#x17D;hlg_egkci_ `goge_faemoghÂ&#x2020;gh_ghÂ&#x2020;fg_lgkm_ egimo_iakm_mdc_ighÂ&#x2020;gd_dgf_ `ahÂ&#x2020;chdchÂ&#x2020;fgh_chdcf_dm`hÂ&#x2C6;gÂ&#x2030;_ bcge_jnakgh_Â&#x2C6;ghÂ&#x2020;_bckcf_lgÂ? `a`bcgd_fancdcighÂ&#x2030;_§gkm_ άÂ&#x17D;_ÂŞ_cÂ&#x2026;gkhÂ&#x2C6;g_`ahÂ&#x2020;embck_ Â&#x2013;m}aknjjo_`a`ghÂ&#x2020;_Â&#x2020;gÂ&#x2020;go_ kmfcÂ&#x2030;_Âłglm_glgoge_iabcge_nakÂ? mhm_gfc_`a`bcgd_fancdcigh_ lmkmÂ&#x2030;œ¡¸šºŸŸ½ž¿Ă&#x20AC;à ½ŸĂ&#x201A;


012340674

!"#$ %&'())' *+$&%,-./

õö÷øöùúûüýþÿ01û012û34156171û8õý29 61 ûù

û ÿ6

ûý6ý2121ûþý21012ûþ1ûü úõ 7 1161û 127ûÿ015û06ý2 1ûýþý29 61ûý171ûþýûøþ21ûûÿÿûü úõû9ÿ2ûþý271ÿ 9ÿ27û41û6ý2121ûÿûý216û041ÿ12û16ý21û5116û9161û9ýþ12û114ûý67ÿÿ6û ýý4ÿþ þ1ÿûþý21012ûþýûÿûý171ûýþ91û27714ûøþ21ûûý12 1ûõý29 61ûþý451û0ÿ4ÿ 4127ÿ27û8þý û51û0ÿ4ÿû 202 1û41 1û11ÿû01ûÿ19û!ûú612 û "û961û 127ûþÿþû414ÿ þý211ûý171û!6ýÿ6ûøý2ûü úõû ý22û8#$% û80

"&0&,(12,345678797:;.

  89 8 9 9 

ìíîïðìíñòóòíôñ ÌÉËÐÔÏÎÍÌÒÉÒ ÉÊËÌÊÍÎÏÐÑÉÒÓÍ ÓÍÒÕÖ ÖÖÇÈÇÖÖÈÖÖÖÖ×ÓÓÌÉË

~~€~‚ƒ„…†„‡ˆ‰Š ‹ŒŽ‡Š†‘Œ„Š’†“‘„Œ”Š †•ŒŽŠ†”–Œ”Š„Œ—‡…Š •†Œ–Œ‡Š“‘ŒŽŒŠ˜ŒŠ˜‡–ŒŠ™Ž‡š †ŽŒŠ›—Œ”œ‰…Š‡Š‘•‡Š ‡”‡Š‘”„‘’Š†”–Œ’‡Ž‡Š †–†‰”‡ŠžŒŽˆ†…‰”ŒŠŒ”Š Ÿ†Œ…Š‹ŒŽ‡ ¡”„‘’Š—†Ž„ŒŒŠ’Œ…‡Š•†“Œ’Š†”œŒ†„Š –†…ŒŽŠ–Œ”ŒŠ—ŒŒŠ‘•‡Š¢££¤š¢££¥¦Šƒ„š …†„‡ˆ‰Š†‡—‡”Š’…Œ•††”Š•††”„ŒŽŒŠ ˜ŒŠ˜‡–Œ§Š¨©ªª¦Š†Ž†’ŒŠ’‡”‡Š†”†—Œ„‡Š «¬ª©­«¬®¯°¯¬±®­Œ…ŒŠ—†Ž•Œ‡”–Œ”Š—†Ž‘š Ž‘Œ”Š–†…ŒŽŠ“‘ŒŽŒ§ ƒ„…†„‡ˆ‰Š†ŽŒŒŠ‡Š—‘”ˆŒ’Š ’…Œ•††”Š†”–Œ”Š†”–‘š —‘…’Œ”Š¤²ŠŒ”–’ŒŠŒŽ‡Š³³Š …Œ–Œ§Š´¬®­µ¬¶¯·ª¸±¹¬®Š‘”––‘…Š „‡–ŒŠ—‰‡”ŠŒŽ‡Š‘ŒŠ—†•Œ‡”–Š „†Ž†’Œ„”œŒ¦ŠžŒŽˆ†…‰”ŒŠŒ”Š Ÿ†Œ…Š‹ŒŽ‡§ ™Œ•‘’Œ”Šº‡†–‰Š›‡†‰”†Š†š ‘”ˆŒ’‡Š’…Œ•††”Š‘•Œ‡Š†”–Œš …Œ’Œ”ŠŸ†Œ…Š›‰ˆ‡†ŒŠ†—Œ„Š–‰…Š „Œ”—ŒŠŒ…Œ•Š‡Š»‡ˆ†”„†Š¼Œ…†Ž‰”¦Š ›†”‡”Š½¾¿³ÀŠ‡”‡ŒŽ‡§ŠÁ‘Œ”ŠŽ‘ŒŠ †‘’ŒŠ’†‘”––‘…Œ”Š†…Œ…‘‡Š ºŒÂ‡Š»‡……ŒŠ—ŒŒŠ†”‡„Š’†š¾Ã§Š ȏ‘”Š„Œ’Š…ŒŒŠ‘•Œ‡Š†”ˆ†„Œ’Š –‰…¦Š»‡……ŒŠŒŽ‘•Š‡„ŒŽ‡’Š’†…‘ŒŽŠ ’ŒŽ†”ŒŠ†”–Œ…Œ‡Šˆ††ŽŒ§ º‡ŠŒŒ’Š’†‘Œ¦Šƒ„…†„‡ˆ‰Š †”‘”“‘’’Œ”Š’†„Œ“ŒŒ”š ”œŒŠŒ”Š†”ŒŒŠ„‡–ŒŠ–‰…§Š º‡‘…Œ‡ŠŒŽ‡Šº‡†–‰Š¼‰•„ŒŠ—ŒŒŠ †”‡„Š’†š²³¦Š‹‡ŽŒ”ŒŠ‘ŒŠ†”‡„Š †Ž•†…Œ”–¦ŠŒ”Š–†…Œ”Œ”–ŠŒ”œŒŽŠ º‡†–‰ŠŸ‡Œ•Š„‡–ŒŠ†”‡„Š“†…Œ”–Š Ō’„‘Š”‰ŽŒ…ŠŒ‡•§ º†”–Œ”ŠŒ•‡…Š‡”‡¦Š´¬®­µ¬¶¯·ª¸±¹¬®­ †”––‘•‘ŽŠžŒŽˆ†…‰”ŒŠŒŽ‡Š—‘”ˆŒ’Š

’…Œ•††”§Š›†ŒŽ‡Š•††…‘”œŒŠžŒŽˆŒŠ‡Š …‘ŒŽŠ‘–ŒŒ”ŠŒŽ‘•Š†”œ†ŽŒŠ³š¾ŠŒŽ‡Š „Œ‘”œŒŠ»Œ…†”ˆ‡ŒŠ‡Š¼Œ—ŠÄ‰‘§ Ɔ†ŽŒ•‡…Œ”Šƒ…„†„‡ˆ‰Š”Œ‡’Š’†Š—‘”ˆŒ’Š ’…Œ•††”Š“‘–ŒŠ†”–Œ’‡Ž‡Š•‘—Ž†Œ•‡Š žŒŽˆŒŠœŒ”–Š•‘ŒŠ†”–‘Œ•Œ‡Š—‘ˆ‘’Š —‡—‡”Œ”Š’…Œ•††”Š•†…ŒŒŠ¤£Š—†’Œ”Š †Ž„‘Ž‘„š„‘Ž‘„§ŠÇ”‡Š“‘–ŒŠ†”“Œ‡Š’Œ…‡Š—†Žš „ŒŒŠÈª¸ÉÊ˸±¸­„Œ’ŠŒŒŠ‡Š—‰•‡•‡Š„†ŽŒ„Œ•Š •†„†…ŒŠ—†’Œ”Š„†ŽŒ’‡ŽŠ‘•‡Š³Ì¢¢¿³Ì¢³§ ›††”„ŒŽŒŠŸ†Œ…Š‹ŒŽ‡¦ŠœŒ”–Š †Ž„Œ”‡”–Š•†„†…ŒŠƒ„…†„‡ˆ‰¦Š “‘–ŒŠ„Œ’ŠŒ—‘Š††„‡’Š—‰‡”Š —†”‘Š•ŒŒ„Š†…ŒÅŒ„Š’†ŠŒŽ’Œ•Š

ƒ„…†„‡ˆŠž‡…Œ‰Š‡Š›Œ”Š‹††•§Š‹ŒŽ‡Š ‡—Œ’•ŒŠ†ŽŒ‡”Š‡Œ”–Š¢š¢Š•†„†…ŒŠ –‰…ŠÍ†•†ŠŸ‰Ž‡Î‘†ÏŠ‡Š†”‡„Š’†š¥¤Š ‡Œ…Œ•ŠÇŒ‡ŠÐ‰†ÏŠ†…Œ—Œ”Š†”‡„Š†Žš •†…Œ”–§Š‹ŒŽ‡Š“‘–ŒŠŒŽ‘•Š’†‡…Œ”–Œ”Š ‡”„Œ”–”œŒ¦Š¼Ž‡•„‡Œ”‰ŠŸ‰”Œ…‰¦ŠœŒ”–Š ‡–Œ”“ŒŽŠ’ŒŽ„‘Š†ŽŒ§ ÁŒŒŒ”Š•Œ„‘Š—‰‡”Š†‘Œ„Š ‹ŒŽ‡Š„†„Œ—Š „†Ž„ŒŒ”Š‡Š—‰š •‡•‡Š’†„‡–ŒŠ Œ”Š–Œ–Œ…Š †”–š –†•†ŽŠ

žŒŽˆ†…‰”ŒŠ‡Š—‰•‡•‡Š’†‘Œ§Š™†Ž‰…†Œ”Š —‰‡”Š’†‘ŒŠ‘•‘Š†‘œ‘„Œ”Š‡”‡Š •ŒŒš•ŒŒŠ¤Ñ§Š ™†…Œ„‡Šƒ„…†„‡ˆ‰¦Šº‡†–‰Š›‡†‰”†¦Š •†”Œ”–Š†”–Œ”Š’††ŽŒ•‡…Œ”Š„‡”œŒŠ†š ”†—Œ„‡Š—‰•‡•‡Š—‘”ˆŒ’Š•†„†…ŒŠ¢ÃŠ„Œ‘”§Š ›‡†‰”†Š—‘”Š‰—„‡‡•„‡•Š„‡”œŒŠŒ—‘Š †Ž•Œ‡”–Š‡Š“Œ…‘ŽŠ“‘ŒŽŒŠ†”–Œ”Š‘ŒŠŽŒ’•Œš •ŒŠžŒŽˆ†…‰”ŒŠŒ”ŠŸ†Œ…Š‹ŒŽ‡§ ҃ŒŠ‡Š—‘”ˆŒ’Š’…Œ•††”Š‘”„‘’Š —†Ž„ŒŒŠ’Œ…‡”œŒŠ•†“Œ’Š¢££¤¿¢££¥Š ŒŒ…ŒŠ…‘ŒŽŠ‡Œ•ŒŠŒ”Š†”‘”“‘’’Œ”Š ’†Ž“ŒŠ’†ŽŒ•ŠœŒ”–Š‡…Œ’‘’Œ”Š‰…†Š—ŒŽŒŠ —†Œ‡”§Š‹†”“Œ…Œ”‡Š•†„‡Œ—Š—†Ž„Œ”š

©ª«ˆ¬h­AQ®KGE¯e°®±­®²³ª«­¬

!"!#$!%"!

!"&'"()*#+! ,(#-./#,'!&# 0*)(' ! 123456789:5;9<75=>?@569ABC5DCEF75GH?@5 I9J7K:75GL?@569ABC5M9N7E5>G? 0OPOQRQ#STURVQ4 !W3TWVX2#+RYZVY4#DC[JFC9E\5][7K^J7K@5I9J7K:7@5 _C:9K@5`KE[7\5a[7JAb@5_7N9@5aCE75c69ABC5de?f@5gChA5 cMC:J9B[Ab5>i?f\5;9<75c_7Jj975Lk?f@5DCEF7l ,TR3#02XVTYRY4#mJ78C\5Dl5I7JF9KAb@5nKECFAB9@5`l5I7JF9KAb@5 nKBA<\5_7bF7K7B7@5o7J:C\5oJ9AFC@5p[J[F[b7@5_J9Abq7KK5 caA^AJC89j5>k?f\5;A<75cD7EFJC5>k?fl

!"r&'"()#s(&s!*#t.t#,'!&#+! ,( 1234#`N795_CqAb5G=?\5]AEA5ud? %RZWO#UTZRv4#DJ9EF97KC5MCK7<:C5Gd?

0OPOQRQ#wTURVQ !Wv3TWVX#sV3xR24#`J79bCb@56A5I7JjCE5c`J7C<75def@5_[JyAB9@5 z7yCJFA@5m7<AKb97B7@5`F[JJ7EyA@5I9hA<5M9jC@5a[E7AF7@5{AJJAJ7@5 I[K979K5c_CqAb5GHf@5n:[J9b ,TR3#+RYZVY4#69ABC5zCyAb@5oAyA@5M7qCE@5I7JjA<C@5|7N95 n<CKEC@5D7J87}7<@5IC:J9j@5]AEEA5c`<7JJ7qAK:95>=f@5695I7J97@5 MCK7<:C@5mAKbAq75cICJ7F75>Gf

ÝßÞÜØÙÝáâúêëêøîçðäâðæîäóêîâõæëêæä÷ñâìçíîäíâçäíâ äëëçâðêæêëçöâûêå÷êæçóâèñëâôêûøòóçâóêâèççåèâéêçëâúñ÷äêíçíâ íäâúæçíäñåâä÷êåæêâïçëíêîñåüâìçíîäíüâúêåäåâýþÿ012âõæëêæä÷ñâ ûêåçåèâ52â 7678

‡”–Œ”Š†”–Œ”Š‡”„†”•‡„Œ•ŠŒ”Š’†Ž“ŒŠ ’†ŽŒ•ŠŒŒ…ŒŠŒ…Œ•Œ”Š†”–Œ—ŒŠ’Œ‡Š‡Š —‘”ˆŒ’Š’…Œ•††”§ŠÓ‰’‘•Š’‡”‡ŠŒŒ…ŒŠ „‡Š‡”‡Š‡•ŒŠ†Ž•Œ‡”–¦ÔŠ“†…Œ•Š›‡†‰”†Š ‡’‘„‡—ŠÕ¸Ë¹¸Ö¹¬ÕÖ ƒ„…†„‡ˆ‰Š„‘Ž‘”Š„Œ”—ŒŠÓ†…‡—†Š˜‘‡•¦ŠÍ‰•†Š Ї†”†Ï¦ŠÁ‡Œ–‰Š‹†”†•¦ŠŒ”ŠƒŽŒŠ Á‘ŽŒ”§ŠÄŒ‘”Š´¬®­µ¬¶¯·ª¸±¹¬®­„†„Œ—Š „Œ—‡…Š‰‡”Œ”§ Òƌ‡Š†‡…‡’‡Š—ŒŽŒŠ—†Œ‡”Š†”–Œ”Š †”„Œ…Š†Ž•Œ‡”–§Š›ŒœŒŠŒŽ‘•Š’Œ„Œ’Œ”Š ŒÅŒŠ„‡Š‡”‡Š•Œ”–Œ„ŠŒ–‘•§Š×‡…‡š Œ”‰ŠÇ”•‘ŒŠŒ”Š‹ŒŽ‡‰Š›‘ŒŽ†ÏŠ“ŒŽŒ”–Š †ŽŒ‡”¦Š”Œ‘”ŠˆŒŽŒŠ†ŽŒ‡”Š Œ”Š‘•ŒŒŠ†Ž†’ŒŠŒŒ…ŒŠ ‘”„‘’Š„‡§Š›ŒœŒŠ†‡š …‡’‡ŠŒ”œŒ’Š—‡…‡Œ”¦ÔŠ „‘„‘ŽŠ›‡†‰”†§ ™†Ž„Œ”‡”–Œ”Š‡”‡Š ‡Œ‡”’Œ”Š•†ŒŽ‡Š •†„†…ŒŠ†”‡”––Œ…”œŒŠ ˜‘‡•ŠƒŽŒ–‰”†•¦ŠŒ”„Œ”Š —†…Œ„‡Š„‡Š”Œ•‡‰”Œ…Š ›—Œ”œ‰…ŠœŒ”–Š—†Ž”ŒŠ ††•‘„ŠŒ”Š†ŽŒ‡”Š ‘”„‘’Šƒ„…†„‡ˆ‰ŠŒ…ŒŠ—†Žš “Œ…Œ”Œ”Š’ŒŽ‡†Ž”œŒ§Š›‡†‰”†Š œŒ’‡”ŠƒŽŒ–‰”†•ŠŒ’Œ…Š Œ”––ŒŠ†…‡Œ„Šƒ„…†„‡ˆ‰Š ’‡”‡Š†‘”ˆŒ’‡Š’…Œ•††”Š ˜ŒŠ˜‡–Œ§Š Ҙ‘‡•Š•†‰ŽŒ”–Š—†“‘Œ”–Š †ŽŒ”‡ŠŒ”ŠŒŽ‡Š‡”‡Š‡ŒŠŒ’Œ”Š Œ”––Œ§Š›‘Ž–ŒŠ†ŽÅŒŽ”ŒŠ †ŽŒŠŒ”Š—‘„‡§ŠÁ‡Š‡”‡Š •Œ”–Œ„Š†”œ‘’Œ‡”œŒ¦ÔŠ„Œ”š Œ•Š›‡†‰”†¦Š†’•Š–†…Œ”Œ”–Š ƒ„…†„‡ˆ‰ŠœŒ”–Š‡’‘„Š†Ž“Œ•ŒŠ•ŒŒ„Š †”“‘ŒŽŒ‡Š˜ŒŠ˜‡–ŒŠŒ”Š¼‰—ŒŠ †…ŠŸ†œŠ—ŒŒŠ‘•‡Š¢££¤Ø ¢££¥§ÙÚÛÜÝÞßßàáâãäåæçèéêë

HIENGEDIEID MAQGK\DPAMITDMAQGKD HGQIJGHGDCL[QDGLTIQD UGENDKGBJGLRDhGHGD jkDBAEIKDJAQKGBGD CGENGKDMAQGK\DKGJIDLGBID BABMVGKDJAQVMGTGERD hAQNGEKIGEDJABGIEDBABMAQILGEDGENIEDCANGQD LAJGHGDKIBRDxGBIDFVNGDMICGDBAENVGCGIDM[PGDPAMITD MGEUGLDHGEDBVPGIDMICGDMAQEGJGCDHGEDBAEFGPGEID JAQKGEHIENGEDCAJAQKIDHIDMGMGLDJAQKGBGRDxGBIDBAQGITD KINGDJ[IEDHGQIDPGWGEDUGENNC DCVPIKR‰D ´µ¶·¸?<µ¹¶¸>¶\Dºa^b»€_¼^a»½}_¾bƒ¿»ƒ

À ­ Á °  ² ³ ª « à ª ¯ ­ ˆxGBIDMAQBGIEDMGNVCRDfGNGDIEIDHIBGIELGED

HGPGBDIEKAECIKGCDUGENDKIENNIDHGEDLGBIDFVNGD BABMIGQLGEDBAQALGDBAYIJKGLGEDJAPVGENRD xGBIDMAQBGIEDMGNVCDKAQVKGBGDHIDMGMGLD LAHVGRDyGCIPDPGNGDIEIDTGQVCEUGDMAQMAHGDCAMGMD LGBIDBAEYAKGLDN[PDPAMITDHVPVDHGEDBAEH[BIe EGCIDJAQKGEHIENGEDCAKAPGTDIKVRDXKTPAKIYDZIPMG[D BAEYAKGLDN[PDPVGQDMIGCG\DKGJIDCAYGQGDLACAPVQVTe GEDLGBIDCGENGKDJVGCDHAENGEDYGQGDJAQBGIEGEDLGBIR‰ Ä=ÅƸ?=>ĶƸ‹‹µ\Dºa^b»€_`ab^_¾bƒ¿»ƒ

™š›œž›Ÿ ¡Ÿ¢š£¡œ›¤¥›¤™¦¤›œŸ¦§¡¥›¨›¥›

<<=>? <= =>@ABAACDBA BAEFGHIDJAKGLGM GDMGNIDOA OAGPD@GQ GHQIHRDSGLT LDTGEUD UGD JVPGENDHAENGEDTGCIPDIBBMMGENDBAG JP APGWWGGX GEDXKTAPKY KIYDZI ZIPMG[\D]_ ]^_ DLAI ``aab^_FN FVNT NGDTGQVCCL ATIPGENGEDMIEKGENDVKGBBGGU GEUGDcQIIK CKIGE[D O[EGPH[L O[ [DLGQAEGDHINGEFQ FGQDLGQKVDBA BAQGTRD cO OdJ dDJVEK EDKAQGEYGBBDHGJGKDCGELCIDBG BGLI LCIBBGGPDKINGDJQ JAQKGEe cOd BAEFGHIDJL HIENGH HE GEDHIDfGf GDfINGRDgEK EIDKAK AEKVEG EUGBA GDBA BAF JVLVPGEDMAQGKD BAAENIENGKDJAQFVGENGEDVEKVLDBAEFH FGHIDFVGQGB VCIBBDIED EID GDBVI CGENGL GKDLAKGKR hABG B IEDSAQMGILi LDiVEIGj GDjklmDIKVG VDGMCAEC EDCGGKDBAPGWG WGEn EDnIPPGQe QAGPDopj pqjr\DsA sAKt KGtADoluqjr\DHGv GEDvPYTAo ADojjqjrRDO[EGH GPH[L [DLABM BMP MGPID MICGK GDKGBJ BJP JIPDHGPGBBDPGNGL GDLQC QVCIGPDBAPGWGEDXKPAKIY[D@G @GHQIHDHID nIYAEKADcP nI cGPHAQ[Eo EDojm jqmR mrR w KVLDPGNGP wE GDPANJ NDJAQKGBG B DCABI BtIG IEGPDc[JGDHAPDOA OAU\DxGBBIICD ouqjrDEGEI EKI\DO[EGPH[[K BGEDHf HIDfGDfIND NGD DKAKGJDMICGDKGBJIPRDyV yVLVBG OAUR KIHGLDMAQG QPGLVDHIDc[JGDHAPDOA OU zABA B EKGQGDTL TVLBG LVBGEDBE BIEIBG BGPDUGENDBVENI NLIEDHIFGKVTLGED DPGG L[BI LB BICIDHICIJPIEDGHGPGTTP BC GQGENGEDMAQG QBBGGIEDCGKVP VDPGNGDHG HIDGFGEND fGf GDfING\DUGN GENDGLGEM EDMAP AQPGLVDCGGKD@G @GHQIHDMAQTGHGJGEH EDHE HAENGED nIPPGQQAGPRD nI DBAEHGJGKDTVLVBGGEDBG {GBV BVE\DLABV BVENLIEGc GEDcOd OdB BGLCIe B PDKINP BG NGDPGNGDLQ LGQE QAEGM GDMGTGG GCGDKM KVMVTDUGENH NDHILAPVGQLGEEUGRD O[EGPH[DKQ zGGKDMAQFGPGBDBA BAEIENNGPG PLGEDPGJGN GENGEDO[ OE KAQPITGKD

BBAEAJVLK LeKAJL JVLDJIJIEUGR DLGQKB DJGHGDBA BAe OEEGPH[DBA O[ BAEAQIBG BGL KVDBAQGTTJ BAEIKDLAed|DBA PDIECIHAAD _b^^DHIDGA EUVCVVI ED}~~_€aa GQAGPDL[KGLDJAEGPKIDZI ZIPMG[RD iGPGBD iG BDKGUGENGEV BK EDVPGENK NDKAQPITK TGKDO[ O[EGPH[DBA OE BAENGENLGKD MGNGI KGENGEDCAAG GIDICUGQGKDcGQP[CDssVVQJANVID€b‚ƒb^^DeeDKGJID sVQJANVIDBABJ KIHGLH LDHT HITQ TIQGVG VLGW GEDWGCIKRDsV BJAQKGEUL UGLGEDBG BGLCH CVD VHD OO[[EP EGPH[H [\DHGEC EDCAHILIB IKDBAEH[Q[ENDMGHGEEUGRD

VDHAENE O[EGP[ O[ PH[DBA BAQACJ[C [ECDNAQGLE LGEDQI„GPU PEUGDIKVH NGEDMAQGHD HVD DHGB LAJGPGGH GEDBAENQ NGQGTLGK GEDKGENGEEUL UGDLADWG WGFT FGTDsV sVQJANVIRD zGENDPGWWGGEDPGENCVENDKAF AQFGKV\ VT\DBA BABJAQPITGKLGA GEDALCJA JQACID LACL CGLIKGE\DLABBVVHIE IGEDMGEV ENVEP EDPGNIR O[EGPH[X hABG BGIZ IEDZIPG PMG[P [DPGENCVENB NDBAEUQ UAQV QMVDO[ [RDXEHAQDgKVQe UGDCABJ QGCJADUGENDJGPIENDCE QC CAENIKRDxA xAHVGU GEUC BJK JGKDMQ MAQGHVDLAJGPGD GRD …GCK …G CIKDXU GDs‡BBAAL A†DLABV BVHIGEDBA GQDO[EGH GPH[D XU†Gs BAENNGEFGO

DTGEUGDBAEHJ HAEG ENGEL EDLGQKVB VDBAQGTRDXH XHGJVEDgKQ KVQQGCJAAT HGJGKe LGEDLGQKVDLVEE EIENDCAG AHGENDsV sVQJANVP VIDP[[ [P[CH CDHGQIDCGELCIDCGN GEND JAENGHIPDHIDPGJGENGERD DIKVVL DLGQAEGD ˆzVPIKDMGNIDCGUGB GDBAN AENGKGLGEDC[GL GPDLGQKVDBAQGTTI DBAI KIHGLDMAQGHGDHIDHALGKDKABJ BJGKDLAFGHIGERDSAKGJI\DCAA AKAPGTTB APIe TGKDKGUGENGEV EDVPGE\ EN\DCGUJ UGDJILIQDoLGQKVDBA BAQGTrDIKVM VDMAQPAMT MITGE\‰D LGKGDhAPGKIO ITDOAGPD@G @GHQI\ IH\DcG cGQP[DXE XEYAPK P[KKIRDŠ‹‹ ŒŽ Ž‘’’““”•–—˜?

ØÙÚÛ ØÙÚ ØÙ ÚìÛçî ÚÛ ÜÝ ÜÝÞßßÚÙàÝ ÚÙàáâãä ãäåæçåèâ çëâìç çíîäíâïîîäðæäçåñâ éêçì éñåçëíñâçíòâóêôçëçí çâíêåèçåâ èèë êëëå çåíçåèâõæöëêæä÷ã ÷âããääëøçñâ õåíêîâùæòîîçðôêâííú äâúçâ çåâ ìêêûêêðüâúêåäåý åâýþÿ012â3ç 3çðæ ðäæâ ûê ûêåèèçå4çîâééññåçí çëíñâóçîæòâ ûê çëíññó âóêëò5 ûêîçöâýæêåèçö12âéñååë çîâûê ûêåäåèèçëóçåâëçôçåèçåâ íêåèçåû åâûûêêåêôò5 òó5åêôòóô óâôää äôäâ ýóçåçå12 678 789 78

7789

Tribunjogja 04-02-2014  

Tribun Jogja Edisi 04-02-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you