Page 1

ÛÜÝÞ

ÛÜ×ãÒ ÞæçÛ×ÞË×ÎÝäåÛÞ æãäãÛÞ

0123

é ê ÃÄèÄ1ÄÇ

ÃÄÅÆÄÇÈÉÄÊÆ

×Í ØÐ Ù Õ Ù Í Ú ÛÜÝÞßàáâ ËÌÍÎÏÍÐÑÎÒÓÎÔÕÖÕ

ëìÇÆÇÈ3èÆíîÇ éÈïìëì1ðìÅÈéñòó éôÇîÈ È1õöÃÄ 1ÈÇÈ òêóóê ÷÷ÅÅÄ øùÄÃõ

ÅÉÈ ò ú ñññ òú èÄÇÊÊÄÇÄÇÈÅÉÈéôúñññ

¶·¸Ž¸¹Š†ºŽ»Š¼¸½¾¿º¹ÀÁÂ

Èë1ëÈñéûêüûòééñññýÈñéûêü÷÷ûþôûÈìÿùÈéòó

ÑOÑÅòÈÍÔ×ÔÄØâÜáßÙã òÍÏÔêßëÝØÜÔÛÙÛâØé ãØÞßãßÝßÙÔâØáåßÙ èßÙæÔàßÙçÔëÛëÛÙåÞØ ÉÝÚâêÚâØåëÔéßëÝåæ ËÎÓñÔÎØÙççåÔëßÜßë îïÊïíäÔæÛÜßØÙ áÛâÙàßÙàØñÔãßÜßë éÚÙæÛâÔáÛâêßåé OçßàÚçàßéßâÜÚÛÔØÙØ åçßÔëÛÙßëÝØÜéßÙ éÚâÛÚçâßèØÔßÝØéÔàßÙç ãØæßëáåêÔÜßåêßÙ ÜØçÞêæêØéÔêÚÙçéßê àßÙçÔëÛÙàßÜßÔãßâØ âßêåæßÙÔÝÛÙÚÙêÚÙä ÐÑÅÈÏÆÔNÈ PÆÖÆÎÆOÔïï

ÏÅÈÐËOÔòÄòÆÊPÑONÅÆÔÍÅÈÉNÈÆOÏ

†‡ˆ‡‰Š†‹ŒŠŽŠ‘Š’“‰“‹” •W–\`V\W—ZeUVW˜h]U™VYWeYWT\Z`WTšidW•Wd\Z\WT\Z`WdY[\]Y`W`bWab`bZYZ›Wœ\YZ

¶‰“Š·³Œ‹”“‹ŒŠ»‹Œ´ ºµ‰“‘Š¼“µ‹‰‹¶´·Œ‹‹Œ

QRSTRUVQWXYZ[\]^\_`Za\] ]bc\Y\_\de]c_`\ce_fb]ge\]c h\Zi_j\iabYk_lamnY_c\]mb]c ^\]c_fb]e]cc\i_a\Yb]\ abobi\a\\]_fn`ei_e]e ge\fpge\f_YZme] g\m\]c_ab_q]gn]bde\k ¥¦§¨©ª«¬­®¯° ±¨²³«´²µµ

/0,.123/5,;/=2H S +,-. F,;;@,/@,;</J,56/7>:63 F>86./7:>3=/=2G,7/7212H =61,/56/.>1,76/12J,56,;

 7 89

45855 

R M>86 ./N6<HN,</7282H .-F/12F-56,;/F2;<H 4,;=,F/=3>=>,3/723=, F2;,83,1/:>4>;/46;<H <,/=238,1,3/4,867I

Q A,,=/F2.6;=,7/56/J,.,; 3,@,/5,.,F/1292:,=,; =6;<<6C/F>86./+>37942/KL @,;</5612F-561,;/=2F,; 0,.123/1246.,;<,;/12;5,.6 P E9,3,/5612F,7/.2G,= :,F23,;/F>86./7:>3=/7-H :23/F2G,4I/A27-5,4 ,9,3,/0,.123/5,;/=2F,;H ;@,/F2;J,J,./+>37942/KL O+,-./0,.123/4,563/56/728-,4 ,9,3,/:2;<<,.,;<,;/5,;,/-;=-1 1>38,;/8,5,6/?,6@,;/56/A,;=, B.,36=,C/.-,3/D>7E;<2.27 45789 58 & 89 58 59 59 59

8 99

)5*

& '(858

¤

·‹ ·‰ Š ‹ ‰  ³ ” Š ¹³ ” ‹ Œ´´‹ Œ´ “Š¿‡Š·‡”µ¶³ŠÂ¹Š’³”‹¶ TUVWXYZ[\]^_]U`WabcYWd\`\]WeYWX\f]Y`WgYZhWih[h]VWjk^g\fYVl

€‚ƒ„… mnopqrstuvwqxnywqxsz{|o}ynqrnznuq~soys žŸ ¡ Ÿž¢£ ¤

NOP

óôõö÷øùúûôöôüûý÷øúþôöÿ÷øÿ÷øú÷0÷ ûýô4öú÷61÷ 2úúÿþ3ôÿöÿõ3ü3 ö3úøÿ÷3ú4ÿ3úô1÷ û÷øöøú4÷ôúþûýý÷2355 þ ÷ ø ù þôö2ý0347÷øú8ôÿ39÷0ú ý4 ú 3ú4÷ü 2ôöøÿ÷÷4û3ú÷1÷ 2ú4öôøû÷ôúÿû÷ýú2üõ 2ÿõ÷öø ýûù3ø÷ùúÿúþ43ÿý3üþ õ4úü3 3 5 ú õ0úû÷0÷øùúüôö÷5

01 2135

45 1 6 789 ²²³ ³²²²³ ³²

ÄÅÆÇÈÉÊÇÆËÌÈÆÅÆÍPÎÆO

SQtU±xstXƒh„_ƒ{{_hZY€nYb|n†_‰Zf\]mn mbYdb`Zm_abfZge\]_ged\i\ˆcZ]\a\]k ‰Š†_abmea\_gean]²eYf\de_fb]c\m\a\]†_die[ ’‰ie[_^\]c_\g\_m\]g\m\]c\]_d\^\ ^\]c_gecZ]\a\]_Z]mZa_fb]\Yea_g\]\ mbYdb`Zm_abfZge\]_ib[\d_g\Ye_[b]c\€\d\] fbf\]c_\g\_m\]g\_m\]c\]_geYe]^\k_}\fZ] dbˆe]cc\_ged\i\ˆcZ]\a\]k_Š]m\ˆ_dZg\ˆ_gep gbfeae\]†_\g\_db|Zfi\ˆ_[YndbgZY_^\]c Yb]o\]\a\]_\m\Z_meg\a†_m\[e_^\]c_|bi\d_nap ]Zf_^\]c_fb]o\eYa\]_mbYdb`Zm†_‚{†_fbp gei\]cc\Yk ‰Zf\]mn_fb]\]g\m\]c\]e_die[_[bp f\]c_mbi\ˆ_fbi\aZa\]_[b]o\eY\]_ab_`\]a ]\Yea\]_a\Yb]\_€\amZ_emZ_`\]a_fbfbYiZa\] ZfZfk_¸\]c_d\^\_dbd\ia\]†_ana_`\]a_ZfZf m\f`\ˆ\]_ieaZegem\dk_}\fZ]_meg\a_i\f\ meg\a_fbi\aZa\]_an]²eYf\de_ab_d\^\k_q]e abfZge\]_ab[ZmZd\]_Z]mZa_fb]\f`\ˆ |bi\d_\g\_[Ynm\[_^\]c_gei\]cc\Y†«_a\m\]^\k g\]\_dbc\Y_ge`\m\ia\]_a\Yb]\_ieaZegem\d ‡b]cb]\e_\g\]^\_e]²nYf\de_\ieY\]_g\]\ mbY[b]Zˆek ‰\^\]c]^\†_die[_^\]c mbi\ˆ gem\]g\m\]c\]e ¥¦§¨©ª«¬­®¯°²±¨²³«´²µµ

¹À½ºÁ»½¼¾¿Â ½¾¿½ ¼ º »¼½Ã½º !"#$!%

¶¹“Ž½Š”¸Â”•¸Â”¹ rstuTtUvTwXxtQysRXzX{bp hb]o\eY\]_gei\aZa\]_mec\_a\iek |\ad\\]_}bcbYe_~{b|\Ye_hZY€np ªnm\i_g\]\_^\]c_geo\eYa\]_„[ fb]cb]gZd_\ade_[bf`np …†…_feie\Y†«_|bi\d_Šg€e]_ge •)–+&$-')—0-˜™-+&™ Y`bn|in\_]_ g\]\_`\]a_\ame\_[\g\ hZY€nYb|n†_‡e]ccZ_~…¬…k 8+-'1$).$š™-$, h‚_ ƒ\ _hbYaYbgem\]_„\a^\m „Zg^_fb]^\f`Z]c†_[b]p š+,'.+š$,)š$($)$3›'- ~ƒh„_]a ƒ{{_ hZY€nYb|n_db]ei\e o\eY\]_mbYdb`Zm_`bYg\d\Ya\] œ38™+-)žŸ ¡ „[_…†…_feie\Yk_‡ngZd_[bfp [b]^biegea\]_[eˆ\a]^\_gei\aZp `n`ni\]†_g\]\_^\]c_gememe[a\] a\]_[\g\_……_g\]_…­_Œamn`bY •)¢'-+3%')($, _`\]a_i\e]_gem\Yea_g\]_ge[e]p Ž…k_‚\]\_mbYdb`Zm_geo\Yea\] š+5$˜$')£—¤)£–– ge meg\a_dbdZ\e_fba\]edfb]^\k g\ ˆa\]_[\a\e_die[_\diek —0-™-+&™)('š+-'3%$ ‚\i\f_€\amZ_gba\m†_{b|\Ye ’‚\]\_\]m\Y_`\]a_\ame\ %+$5$')%$3%' \a\]_dbcbY\_fb]bm\[a\]_mbYp mbYdb`Zm_gembf[\ma\]_ab_…® d\]ca\_g\i\f_a\dZd_e]ek_{b[\i\ `\]a_ZfZfk_}\fZ]_g\i\f_ˆ\i •)2($)',('3$%' de_q]mbie|b]_{b|\Ye_hZY€nYb|n† e]e†_mec\_a\ie_[b]o\eY\]_gei\aZp š+,$-'3$,)($,$)8$,š$ ‰Šbga€e ]_ƒbdi\Y_‰‹_g\]_{\de_heg\p a\]_ge_ƒ}q_g\]_ƒ„q_hZY€nYb|nk '¥',)($,)('3'-'1)3+ ]\_{ˆZdZd_~hegdZd_„Zg^_h\Yp ‚\Ye_ˆ\dei_bad[ndb†_a\fe_db[b]p Zde[_‰‹_fb]c\m\a\]†_fbYba\ g\[\m_[b]^biegea\]_mbYdb`Zm -+3+,',5)š-'$(' ˆfb _i\[nY\]_[bf`n`ni\] gei\]|Zma\]_ab_[b]^egea\] •)¦$,5)£—¤)£–– e]e_][b\Ygef\ \_\aˆeY_Œamn`bY_Ž…k \g\]^\_me]g\a_[eg\]\†« —0-˜™-+&™)§$,5 ‰bmbi\ˆ_geged[ndede_{b[\i\ a\m\_„Zg^k {b | \ Ye_hZY€nYb|n_\dYe_‘f\Y_‰‹ {\|\Ye_hZY€nYb|n ('8$-'3)+-&01.$›)¤š ab_he ]\_{ˆZdZd†_[b]^egea mbi\ˆ_fb]bY`ema\]  ¨ )1'.'$-8$,55$. dbcbY\g\ _ ge k_’{\fe_fb]bp ‰[Ye]gea_}n_…¯°…¬ ¢08$%$-')8+-'1$)0$,5 Yef\_i\[n`Y\b]]_m\Za g\]^\_[b]o\eY\] ($-')š-™§+3 g\]\_\]m\Y_`\]a_\ame\_^\]c ¥¦§¨©ª«¬­®¯° geo\eYa\]_dbo\Y\_meg\a_d\ˆk ±¨²³«´²µµ ©$1$.$,5

««ªª«²«ª«²«©«¯«²²®±«²°«±«©!«"

#$%&'()*+,(-$.)/0('-1$,

2($3$,)45$&')6'.%$7$8

J²¬¨¯«©± :®!«©«±«¯²«:¯¨ J«¯:©«¯«!«²ª««! ¬¨´«±¯²<©ª¨ª 9²«!«®²«!®©«¯²®±®¬²!®²:­®«!²®¯!®±²¬«¯®ª«; ª®!¯°²@´¬ ¯®ª«²«:«²®¯!®±²¬¨¬­¨´«²®±®¬" ysVX^\]c_ge`bYe_]\f\_‹e]n_‡bi[ˆ\ ­®:±««¯¯«¯²ª«¨²±ª¨±²:©«­¯«°´²:±"ª²« !¨©­«©®¯«²­¨©®:®´ ® © ® !®¯²!®²«°«©²¯«¯!¯« mbYdb`Zm_eaZm_ge[\fbYa\]_ge_ªna^n_‡nmnY ¯«¬«¯"²«¬«²«´¯«²:¨²¯ª°«<¯«²¯«²ª°««¯¬« 9«°«©¬«!«>"²®!© ;²«:«¯«²®¯:«¯°= ¯:¯¨ª«²DKKL ‰ ˆ n €_  Ž …  † _ _ fb i b ] c a \ [e _ i e f\ _ a b ] g\ Y \ \ ] ®¯:«¯°²®¯!®±²¬¨¯°«!®©²±¨:®<«¯²¬«¯®ª«>²«´²¯ !¨©ª¨­®!²¬¨¯°«±® «±«¯²©²?«©®::¯²@«A;²<«:«²««©«²¯°«²@´ª«@«!; `bYfnmnY_i\e]_[YngZa_‹e]n_‡nmnYdk_‡bip :«ª¯«°¬< «©®ª²!:®©²: ²!¨©´¨!«±²:²«©¨«²«ª:²B¨¯:©«´²®:©¬«¯;²´¨¬«¯ [ˆ \ _ fb f\ ] c _ ge Y \ ] o \ ] c _ Z] m Za _ a b [b Y i Z\ ] ª!«ª®¯²±¨©¨!«²:«¯ °«±«©!«;²«­®²CDEFµµG" fbged†_dbf\o\f_aeie]ea_`bY|\i\]k ®°«²«©®ª²!:®©²: «©«²¯°«²@´ª«@«!²¯²­¨©´«¯°ª®¯°²!«<²¬¯°°®²ª¨±«´; ‘]e a ]^ \ † _ ` Zd _ e ]e _ g\ [\ m _ ge ² Z]c d e a \ ] °®«²ª««!²ª®!¯°²@´¬ «±¯²<«:«²¬«´«¬²H«¬ª;²ª¨®ª«²ª«´«!²ª«I"²«¯ d b [b Y m e _ cb ]d b m † _ ^\ e m Z_ fb ]^Z[i \ e _ \ i e Y \ ] ­¨©°¨¯©¨²:©«¬«²©«: «©«¯«²«:«´«²­«<«±²©²?«©®::¯²?«A;²:ª¨¯² iedmYeak_{bf\f[Z\]_dZ[i\e_iedmYea]^\ <®¨¬­ ¬M¨²!¨©ª¨­®!" ± « ² \Y\_gb]c\]_ab`ZmZˆ\]_db`Z\ˆ_YZf\ˆ ¨¯°®©«®±!²«±©¨!«!"®«²!«I¬©²¬«ª:;²²«ª©;²««©«²«¯° ÅÈÐËOOÑÒÉÊÇÑÐÐÓÔÎÆPÑONÅÆÔÕËÏÅÆ dbm !¨¬®²©­®¯ ÐËÉÔÍÖÈOÈÍÔÎÑNÈÉÔ×ÔPØÙÚÔÎÛÜÝÞßÔÏPà áâØãäÔÐåæÔàßÙçÔáØæß m\]cc\_]nYf\i__~ge\dZfdea\]_dbaem\Y_ŽŽ :«:«±«¯²´¨²«ª:²B¨¯:©«´²®:©¬«¯²!«±²«¯«²¯°« ¥¦§¨©ª«¬­®¯° ãØèåÙçæØéßÙÔæÛáßçßØÔÝÛÙàåÝÜßØÔßÜØâßÙÔÜØæêØéÔãßÙÔéÜØÙØéÔëÛãØæÔØÙØ ¥¦§¨©ª«¬­®¯°²±¨²³«´²µµ ¥¦§¨©ª«¬­®¯°²±¨²³«´²µµ ±¨²³«´²µµ ãØÝßëÛâéßÙÔãØÔßâÛÙßÔÏÚéàÚÔÎÚêÚâÔÉÞÚìÔíîïðÔãØÔÏÚéàÚñÔòÛÝßÙçä


4567689

0123

-./0123450146748099:0;<7=>?> 3 1 

  ! " # $ % ! & ' $ ( $ % ! )& $ ' ! *+), @ABACDAEFDCGHIJFKLMNOPQ QSbP`PLOUVTNL]NcdLTSQN`LaPK eUdNLWSceNbNTLXSbNdNPLRSTUN

RSTUNLRVWPXPLYZL[N\\]L^_`N\ TSTNjONcL^pglmsLTSdNXLjVQPTPXP RVWPXPLƒZL}p„L„ZL^P\QNcddN ^_PXLTPaNOLbPXNLWScdP\NKOP\N pN\TNPLxVQON\LPcPk [N\TN\TVLTNOLWSWjS\XVNQONc eUWQN`LOSbUTU`NcLbN`Nc [N\\]LjUcLWScSdNXONc jScddUcNLWVbPQLWU\N`LWSK bNON\LWPc]NOLfgghiLbS\XUbXPK OUVTNLgghLbS\XUbaPXPLTPaNO cdPXPLTNcdOPLbN`NcLbNON\c]N aPLTN`UcLaSjNckLlNWUcmL]Ncd NONcLaPTNWbN`LWSXOPLeUWQN` aScdNcLbN`NcLbNON\LWPc]NO jNXTPLOUVTNLgghLbS\XUbXPaP OScaN\NNcLj\PbNaPLTN`UcLaSK fgghiLbS\XUbXPaPk TPaNOLWUcdOPcLbPXNLaPTNWbN`k jNcLbS\TNWbN`LbNc]NOLNOPbNT hScU\UTc]NmL`NQLPTULXUK ngSQUWLTN`ULbS\NjNmLNjN WVbPQLWU\N`kLngUONcLbS\N\TP aN`LXSXUNPLaScdNcLXSdWSc WNULWScNWbN`LoUVTNLggh TS\UXLyzLeUTNLOPQVQPTS\LTS\UX WVbPQLUcTUOL\NO]NTkLnhVbPQ ONcLScddNOLWUcdOPcmLON\ScN aPTNWbN`LTPdNLjS\XSckL{NmLTSTNj WU\N`LjSWbSQPc]NL\NO]NTm XUaN`LaPTScTUONcL^pglk XNeNLyzLeUTNLOPQVQPTS\msLTSdNX XPQN`ONcLjNONPLgghLbS\XUbK gN\NcdONQPLTPcddNQLjSWS\PcK [N\\]k XPaPmL]NcdLTPaNOLbVQS`LWVbPQ TN`LWScaPqS\XPrPONXPLXNeNLaN\P |SbSQUWc]NmL}P\SOTU\L~ScK bS\K……LbSXN\msLONTNL^P\QNcddN OUVTNL]NcdLTSQN`LaPXSTUeUP aS\NQLZcaUXT\PLcddUQNcLgS\K OSjNaNLRVWjNXktVWmLhPcddU ^pglLPTUmsLONTNL[N\\]LOSjNK bNXPXL €SOcVQVdPL €PcddP fuvuwik aNLRVWjNXktVWmLhPcddULfuv fZg€€iLRSWScTS\PNcLpS\PcK hScU\UTL^P\QNcddNmLWVK uwik aUXT\PNcmLgUaPL}N\WNaPm bPQKWVbPQLbS\ONjNXPTNXLbSXN\K ZNLWScNWbN`ONcmLjSWSK WSWj\V]SOXPONcLjNaNLwuy QN`L]NcdLjS\QULaPNTU\LOVcK \PcTN`LTPcddNQLWSWbNdPLNTNU eUWQN`LWVbPQLWU\N`L]Ncd XUWXPLbN`NcLbNON\c]NkL|SK WScaPXT\PbUXPLbS\NjNLOUVTN aPj\VaUOXPLXSbNc]NOL‚LjS\XSc WScTN\NLPTUmLXSbNdNPWNcN gghLXUbXPaPLUcTUOLNcdOUTNc aN\PLTVTNQLj\VaUOXPLWVbPQmLNTNU aPOSTN`UPLWVbPQLWU\N`L`Nc]N UWUWmLaNcLbS\NjNLOUVTN XSOPTN\LwkLUcPTkL|NNTLPcP bS\ONjNXPTNXLaPLOPXN\NcLukK UcTUOLOScaN\NNcLj\PbNaPk eUWQN`c]NL`Nc]NLmyLjS\XSc ukwL……k n^jNON`LjSWS\PcTN`LXS\PUX aPbNcaPcdLWVbPQLOVcqScXPVK |NNTLaPTNc]NLbNdNPWNcN aNcLOSbUTU`NcLNTNXLWVbPQ cNQmLNTNULXSOPTN\LykLUcPTk XS`N\UXc]NL\SdUQNXPLOVcXUWK WU\N`LPTULbS\NjNkLRPTNLeNaP RVcXUWXPLggh XPLgghLbS\XUbXPaPLVQS`LWVbPQ tUWNLWScSdNXONcLTPaNOLWSK pVQPTPXPLpN\TNPLxVQON\L]Ncd bS\K……LbSXN\mLjVQPTPXPLpN\TNP xVQON\LPcPLWScdNOUPLjSWSK \PcTN`LbSQUWLTSdNXLWScdNTU\k hSWNcdLXNNTLPcPLp€LpS\TNK WPcNLfpS\XS\ViLXUaN`LWUQNP WSceNQNcONcLj\Vd\NWLWVcPK TV\PcdLgghk lNWUcmLPNLjUcLXNcOXP žŸ ¡Ÿ¢£¤¥¦§¨©ª«¬­§¨®©¤ž¯¤°¨ª®± ¨­«³¤´®¬¨¸¤ª¨¬¶«¬¨¤ª¦©µ®©¤¶¦± j\Vd\NWL\NaPVLr\SoUSct]LPK ²®­³¤´¦©µ®­®¶®©³¤·¦´¦§¨©­®¸ ´¦©­¦§¨®©¤­¦§¶®¨­¤¶®§¦©®¤¬®©¶¬¨ aScTPrPtNTPVcLf„†Z}iLTS\XSbUT ´®¬¨¸¤´¦¹®¶«¶®©¤·¦´º¨»®§®®© º«¶®©¤¶®´¨¤²®©µ¤º¦§¨¶®©³Æ¤¶®­® bPXNLbS\eNQNcLSrPXPScLUcTUO ª¦©µ®©¤¨©¬­®©¬¨¤­¦§¶®¨­³¤¬¦·¦§­¨ °¨ª®²®­Á WNXTPONcLjScddUcNNc ¼®¨¶¨©ª½¤ª®©¤¥¡¤¥¦§­®´¨©®¤¾¥¦§± Ǩ¤¬¨¬¨¤¹®¨©³¤·¦´®¬®©µ®©¤¢È£Ç WS g g hL XUbXPaPLTSjNTLXNXN\Nck ¬¦§½¿¤­¦§¶®¨­¤®·®¤²®©µ¤º¨¬®¤ª¨¹®¶«± Ä«µ®¤´½¹½§¤ª®§¨¤­®§µ¦­Á¤Å©­«¶¤ÇÉ£ npS WS\PcTN`LbSQUWLWSK ¶®©¤«©­«¶¤´¦´º®­®¬¨¤¶½©¬«´¬¨ Ê®¶®§­®¤²®©µ¤­®§µ¦­©²®¤§®´·«©µ cdNTU\mL Nc]NLtVbNKtVbNLjNONP ÀÀž¤º¦§¬«º¬¨ª¨¤½¹¦¸¤´½º¨¹¤´«§®¸Á Ê«¹¨¤ËÌÍΤ¹®¹«³¤¸¨©µµ®¤¬®®­¤¨©¨¤º®§« „†Z}L]` LjSWNcrNNTNcLSrPK ¡®¸«©¤¨©¨¤¨©¬²®¤Ã¹¹®¸¤º¨¬® ͤ·¦§¬¦©¤¶¦©ª®§®®©¤²®©µ¤­¦§·®± XPScXPc]NNcLdWN XP`LaP\NdUONcms ¶¦¹«®§Á¤¢¦µ«¹®¬¨©²®¤¨­«¤º«¶®© ¬®©µ¤¢È£Ç³¤ª®§¨¤¬¦¶¨­®§¤Ï¤Ä«­® jUcdONXL^P\QNcddNkL‡ˆ‰Š‹ ®©Ä«§®©Á¤Å©­«¶¤´¦´º«®­¤¬®©¶¬¨©²® ¶¦©ª®§®®©¤º¦§´½­½§Á¤¾¶»´¿

ŒŽ‘’“” •“–—“‘˜™š›œ“

Ð5<>=>=>0Ð>>=023Ô80?@0Ð>>4Ñ40->ÒÔ=Ñ<>

Þëâìáåâ àíßÞßåæîâïêáâÞðÞïñòñóôõÞöñ÷øóø÷òõ÷ÞöùúûüÞöñýõþÞñòÿÞßû÷0õ1øóõÞÿõõ2Þ2ûúõÞ3ûÞïñüõúøþõ÷ÞãõüõÞßþàáâ õ4ãäå õ2Þûå5æçèæà Þíóøßñåâ÷éäêçå 0Þáõ 4õ5 â6ñþÞäñÿõó5Þßñ÷û÷Þ789é Þãñ÷1ñóû÷3õ0ÞöñöúñóûÞû û÷Þûö1ùóÞòñ1õ3õÞÿõüõþÞÿõ2øÞ1ñóøÿõþõõ÷Þø÷2øòÞöñöõÿùòÞÞöùúûü öñýõþÞ3õ÷Þ9 Þöù2ùóÞúñÿõóÞ4õ÷0Þ3ûôøõüÞüñúûþÞöøóõþÞ3ûúõ÷3û÷0Þþõó0õÞ1õÿõóõ÷

ÐÑ<Ò4Ó0..Ó9:0:27>30:ÔÕ480;ÔÖÔÒ401ÔÒ7>Ñ

@ABACDAEFDCGHIJFKLhScTS\PLRSUNK PWjV\LaNcLbSQUWLaPj\VaUOXPLaPLaNQNW \NcdLOVcXUWXPLWS×N`mLOScNPONc cdNcL…`NTPbLgNX\PLWScdNTNONcmLjS\NK cSdS\PLPTULWS\UjNONcLXNQN`LXNTULUjN]N ppcghLeUdNLaPTUeUONcLUcTUOLWScK TU\NcLOScNPONcLjNeNOLjSceUNQNc jSWS\PcTN`LUcTUOLWScSONcLaSrPXPT aV\VcdLj\VaUOXPLbN\NcdKbN\Ncd bN\NcdLWS×N`LfppcghiLUcTUOLWSK cS\NtNLT\NcXNOXPLbS\eNQNck bS\WS\SOLaPLaNQNWLcSdS\Pk cSONcLPWjV\LOScaN\NNcL]NcdLQSbP` …`NTPbLWSWNXTPONcLOScNPONcLjUK }ScdNcLTS\bPTc]NLjS\NTU\NcLppcK bNc]NOLaPj\VaUOXPLaPLQUN\LcSdS\Pm cdUTNcLjNeNOLTS\XSbUTLaPTSTNjONc ghmLWNONLPWjV\LWVbPQLWS×N`LXS\TN NONcLXSdS\NLTS\bPTLjNaNL}SXSWbS\k bNdPLOScaN\NNcLWS×N`LPWjV\kLlNK bN\NcdKbN\NcdLWS×N`LbS\WS\SOLQNPcK npS\NTU\NcLpSWS\PcTN`LfppiLppcK WUcmLPNLTPaNOLWScdSTN`UPLXStN\N c]NLNONcLaPOScNONcLjNeNOLXSbSXN\ ghLWVbPQLWS×N`mL`N\WVcPXNXPc]N TSOcPXLTS\ONPTLPWjQSWScTNXPLOSbPeNONc uLjS\XScL`PcddNLuwÙLjS\XSck NONcLXSdS\NmLWUaN`KWUaN`NcL}SK TS\XSbUTkLnZTULbPXNLaPTNc]NONcLOSjNK pNaNLTN`UcLwuwLTVTNQLPWjV\ XSWbS\LPcPLNONcLXSQSXNPmsLONTNc]NLaP aNLRSWScTS\PNcLpS\PcaUXT\PNcmsLONTN WVbPQLWS×N`LaScdNcLONjNXPTNX ~NON\TNmL~UWNTLfwØvuuiLQNQUk aPNk WSXPcLaPLNTNXL‚kttLWSctNjNPLÚk RSbPeNONcLWScNPOONcLppcghLWVK |StN\NLOSXSQU\U`NcmLXSQNPcLbS\TUK UcPTLaScdNcLppcghLbS\OPXN\LNcTN\N bPQLWS×N`L]NcdLXSbNdPNcLbSXN\LaPK eUNcLUcTUOLWScdU\NcdPLPWjV\LbNK ÚÙLXNWjNPLuwÙLjS\XSckL‡ÛÜ݋

ÊÃÉâ¡Ã³¤¡¢£ÀÅ Å ¤±¤ž¦©­¦§¨¤É½´«©¨± ¶®¬¨¤ª®©¤£©G½§´®­¨¶®³¤¡¨G®­«¹¤¯¦´± º¨§¨©µ¤·®ª®¤ËJ¤ ½K¦´º¦§¤ËÌÍΤ¹®¹« ´¦´º¦§¨¶®©¤·¦§¬¦­«Ä«®©¤­¦§¸®ª®· ·¦§´½¸½©®©¤´¦§µ¦§±®¶«¨¬¨¬¨¤²®©µ ª¨¹®¶«¶®©¤½¹¦¸¤¥¡¤AB¤ÃC¨®­®¤ª¦©µ®© ¥¡¤ÃC¨¬¤¡¦¹¦¶½´¤£©ª½©¦¬¨®Á¤¥¦§¬¦± AEFDCGHIJLKL^XVXPNXP `N\PmsLONTNL}S×NcLpS\TPWK XS\PcdLjNWS\NcLeUdNLbS\NTLaP pNXN\N]NLRVWjUTS\LXNNTLPcP ­«Ä«®©¤¨­«¤Ä«µ®¤ª¨­¦´º«¬¶®©¤¶¦·®ª® pScdUXN`NLRVWjUTS\LZcaVK bNcdNcL^XVXPNXPLf}p^iL^jK bPN]NLVjS\NXPVcNQkLgSQUWLQNdP aPPXPLVQS`LXSOPTN\LzLNcddVTN ɦ·®¹®¤ÀÉ¥žÁ cSXPNLf^jOVWPcaViL}ZL{VdK OVWPcaVL}Z{mLMPQQ]L|UaeVcVm bPN]NLTPOSTLWNXUOLaNcLjN\OP\ ^jOVWPcaVLaNcLTS\UXLbS\K Ç®¹®´¤§¨¹¨¬©²®³¤ž¨©µµ«¤¾ÍI ÍË¿³¤ª¨¬¦º«­¶®©³¤´¦§µ¦§±®¶«¨¬¨¬¨ ]NON\TNmLNO`P\c]NLWS×UK hPcddULfuvuwik ]NcdLOS\NjLWSceNaPLOSQU`Nc TNWbN`LXSP\PcdLjScNWbN`Nc ¥¡¤AB¤ÃC¨®­®¤ª¦©µ®©¤¥¡¤ÃC¨¬ e U aO N c L V b X S X P c ] N L U c T U O L WS K MP Q Q ] L WS cd Ucd O N jO N cm OVcXUWScmsLUeN\c]Nk jSWNcrNNTNcLdSaUcdk ¡¦¹¦¶½´¤£©ª½©¦¬¨®¤¬¦Ä®¹®©¤ª¦± WP Q P O P L WN Q L O V Wj U T S \ L aN c L Z €k Q N T N \ L b S Q N O N c d L aP aP \ P O N c c ] N RS L aS jN c m L aP N L b S \ ` N \ N j pScdSQVQNNcLpNXN\N]N ©µ®©¤K¨¬¨¤·¦´¦§¨©­®¸¤´¦©µ¦©®¨ Z T U L aP ×U e U aO N c L aP L pN X N \ N ] N pN X N \ N ] N L RV WjUT S \ L O N \ S c N jN WS \ N cL `N c] N L N O N cL aP Q N K RV WjUT S\LWScdNaVjXPL"# ·¦§¹«©²®¤ª¨¹®¶«¶®©¤¶½©¬½¹¨ª®¬¨ RV Wj U T S \ L ~ N Q N c L N O X aN L ^aP K V j S \ N X P V c N Q L j N WS \ N c L WN O P c O UO N cL N jN b P Q N L WS WjUc] N P  " $  % " $ & 'Z€LXSjS\TPLaNQNW çèí ÞOPÞâOåâìâ «©­«¶¤¹¦º¨¸¤´¦©²¦¸®­¶®©¤¨©ª«¬­§¨ QêâPÞðÞïóñÿ3ûóÞïìÞOPÞâRûõ2õÞìúò5ÞSõÿ÷øüÞßøþõûöûÞ7íûóû Þ X P t P jT V L u ‚ k WN ` N Q m L X S WS c T N \ N L O V Wj S T P X P T S WN L ] N c d L b S c N \ K b S c N \ L X j S O K jN WS \ N c k L~UdNLWSWbS\PONc ú ñ ó ÿ õ öõ ­¦¹¦¶½´«©¨¶®¬¨Á hNQL]NcdLO`UXUXLWS×NK eUdNLXSWNOPcLbS\NTkLn^jNQNdP TNOUQS\mLjSXS\TNL]NcdLbNK PcrV\WNXPLQScdONjLaNcLj\VK ¥¦§¬¦­«Ä«®©¤¨­«¤ª¨º¦§¨¶®©¤ª¦± 1ñ2û÷00ûÞßõø3ûÞìñüñ6ùöÞÿõõ2Þ1ñ÷õ÷3õ2õ÷0õ÷õ÷Þïñóôõ÷ôûõ÷ÞQøõü aN`P LNcddVTNL^jOVWPcaV bNc]NOLqScaV\L]NcdLOPNc c]NOmLNTNULTS\VbVXNcLTSOK WVLXSTPNjLqScaV\kL|SQNPc ©µ®©¤¬²®§®­¤´¦©µ¦´º®¹¨¶®©¤¨L¨© äñüûÞäñóÿ4õóõ2Þ3ûÞQõòõó2õ5Þ9TÞßñ12ñöúñóÞ9U8

}Z{LPcPmLaP`N\NjONcLNONc dSctN\LWScdSQUN\ONcLj\VK cVQVdPmLXS`PcddNLQN]NOLaPXSK NONcLNaNLj\Vd\NWLj\VWV ·¨­®¤¬·¦¶­§«´¤G§¦¶«¦©¬¨¤§®ª¨½ ¬¦¹¦º®§¤Ë¤C¤Í̤ž°L¤ª¨¤·¨­®¤G§¦± ¶®§¦©®¤·¦§­¨´º®©µ®©¤·¦©¦§¨´®®© ¥«¬®­¤£©G½§´®¬¨¤ª®©¤°«´®¬¤É¦´¦©± WSceNaPLXScT\NLeUNQKbSQPLj\VK aUOLTS\bN\UmsLUeN\LaPNk QScddN\NONcLjNWS\Nck bS\XNWNk ­¦§¨®©¤É½´«©¨¶®¬¨¤ª®©¤£©G½§´®­¨¶® aUOLOVWjUTS\LaNcLZ€LTS\K }PNOUPc]NmLbS\aP\Pc]N n}ScdNcLaSWPOPNcmLOUNK nRNWPLQP`NTLNcTUXPNXLOVcK ¶«¦©¬¨¤Ë³Í¤¼°L¤¾Î¼¿³¤²®¨­«¤G§¦¶«¦©± ¥ À¥¤²µ¤·®¹¨©µ¤´®¶¬¨´®¹Á ¬¨¤ÍEMF¤±¤ÍEJ̤ž°L¤²®©µ¤º¦§± ¯¦·¦§­¨¤ª¨º¦§¨­®¶®©³¤¥¡¤AB ¾É¦´¦©¶½´¨©G½¿¤¼®­½­¤Ç¦H®¤À§½­½ XN\LaPLRVTNLxUaSdLaNc pNXN\N]NLRVWjUTS\LcNcTPc]N QPTNXLjNWS\NcL^jOVWPcaV XUWScLXNNTLXVrTQNUct`PcLPcP ·®¬®©µ®©¤ª¦©µ®©¤ËÍNF¤±¤ËÍMÌ ÃC¨®­®¤¡º¶¤¾ŸADB¿¤®¶¸¨§©²®¤´¦©± ´¦©µ®­®¶®©³¤¬¦Ä®¶¤®H®¹¤·¦´¦§¨©­®¸ bS PTN\c]Nk NONcLbS\aNWjNOLjNaNLbS\K bScN\KbScN\LTS\eNdNmLTPaNOLXSK XUaN`LQUN\LbPNXNkLpS\OSWK ž°L¤ª®©¤G§¦¶«¦©¬¨¤ÍEFF¤±¤ÍENÌ »®·®¨¤¶¦¬¦·®¶®­®©¤«©­«¶¤´¦©µ± ¬¦¹®¶«¤§¦µ«¹®­½§¤­¦¹¦¶½´«©¨¶®¬¨ XSOn Z b N \ N T c ] N m L X N N T L P c P L ^jK U\Ncdc]NLjNWS\NckLlNWUc ONaN\LjPcaN`NcLTVOVLXSjS\TP bNcdNcc]NLTS\UXLONWPLjNcK ž°L¤²®©µ¤º¦§·®¬®©µ®©¤ª¦©µ®© ®¶«¨¬¨¬¨¤¥¡¤ÃC¨¬¤¡¦¹¦¶½´¤£©ª½©¦± ¸®©²®¤´¦©²¦­«Ä«¨¤·§½¬¦¬¤´¦§µ¦§Á OVWPcaVLWScddSQN\LjNWS\Nc O cU\UTLMPQQ]mLjSQNOULUXN`N ]NcdLXSQNWNLPcPLbNc]NOLaPK TNULaNcLSqNQUNXPLaNQNWLXNTU ¬¨®¤¾ÃC¨¬¿¤ª¦©µ®©¤´¦©µ®´º¨¹¤®¹¨¸ ÂÇ®§¨¤®H®¹¤¬«ª®¸¤ª¨¬®´·®¨¶®© XSTPNjL`N\PmLON\ScNLXSWUN WS ËÍÏF¤±¤ËÍF̤ž°LÁ a N c LOVcXUWScLNONcLXSWNOPc O\PTPXPmsLUeN\c]Nk XNWjNPLTPdNLbUQNcLOSLaSjNcm ¯¦¹®©Ä«­©²®¤®¶®©¤ª¨¹®¶«¶®© EF¤·¦§¬¦©¤¬®¸®´¤¯®«ª¨¤¡¦¹¦»½´ º®¸H®¤¶®´¨¤¸®©²®¤´¦©ª«¶«©µ NcddVTNL^jOVWPcaVL]Ncd aPWU `ONcLaScdNcLNaNc]N RNbPaLXN`NLaNcLpS\aNK XSbSQUWL'()*+%&']Ncd ´¦§µ¦§Á¤Ã§­¨©²®³¤¬®¹®¸¤¬®­«¤¸®§«¬ bPNXNLWScddSQN\LQNjNOLaP WNQLOaVN ·¦©®­®®©¤«¹®©µ¤G§¦¶«¦©¬¨¤·®ª®¤·¨­® ª¨¤ÃC¨¬Á WjUTS\LaNcLZ€ dNcdNcL^jOVWPcaVL}Z{m ONWPL\SctNcNONcLbUQNcL~NcUK ËÍÌ̤ž°LÁ¤¯¦º®µ®¨¤¨©G½§´®¬¨³¤º¹½¶ Ǧ©µ®©¤®¶«¨¬¨¬¨¤­¦§¬¦º«­³¤©®´® ¸¨¹®©µ¤®­®«¤¹¦©²®·³Æ¤¶®­®¤¼®­½­Á jNWS\NcLOPcPL!XSTPNj n|SbScN\c]NmLONQNULTS\QNQU ^\PSrL|UTNcTVmLWScdNTNONcm N\PmsLONTNLMPQQ]kL‡,-Š‹ J¤ª®©¤Íˤª¨­®§¨¶¤¬¦´®­®±¬¦´®­® ÃC¨¬¤¸®§«¬¤¸¨¹®©µ¤®­®«¤¹¦©²®·Á¤É¦·®¹® ¾¶½©­®©I¶»´¿

Œ“Ž“‘˜•’“–˜“˜˜Œ““““˜Ž–›’

ÐÒ.4?Ô0;82/82<=Ô01ÔÒ0<4301203Ó>Ñ

AEFDCGHIJLKL€`SL^\K eSQNXc]Nk tNaSL|`Vj`VUXSmLOVcXSj |SQNPcLPTUL…PT\Nx\Nca \UOVL]NcdLaPbN×NLUcTUO hUTPN\NL{Vd]NON\TNLeUdN WSQScdONjPLjS\UWN`NcL…PK WScN×N\ONcL+)*#(TS\aSK T\Nx\NcaLhUTPN\NL{Vd]NK jNcLaNcLXNcdNTLj\SXTPXPUXm ON\TNmLTS\c]NTNLWScaNjNT ]NOcPLhNcXPVcLpN\OkLcPT XNWbUTNcLQUN\LbPNXNLaN\P SOXOQUXPrL]NcdL`Nc]NLu OVcXUWScL]NcdLWSWbPaPO UcPTLPcPLQVONXPc]NLaPLNcTN\N PcqSXTNXPLOVWS\XPNQk OVWS\XPNQLN\SNLaNcL4#(6 n|SbSQUWL\SXWPLONWP $(5= QUctU\ONcmLuLUcPTLXUaN` nRNWPLbS\PONcL`NaPN` aPjSXNckLpNaN`NQmLONWPL`NK bS\UjNL;"*+%#(bSQNceN c]NLWScN×N\ONcLwÚLUcPTms `PcddNL„jwLeUTNLaNcLXNTU ONTNLhN\OSTPcdL…PT\Nx\Nca UcPTL^…kLhNcXPVcLpN\OLaNc hUTPN\NL{V]NON\TNmL†QV\ScK %"$%"*#PcPLNONcLWUQNP QèîQâéäâç ÞàRì1áåùäêæÞ Þ9U 8Þ3û TPNL€PXPQNmLjNaNLjSQUctU\Nc bS\VjS\NXPLTN`UcLaSjNcms ïâãàáâæÞðÞìþñÞâó6õ3ñÞßþù1þùøÿñÞÿõõ2Þ1õöñóõ÷Þ3õüõöÞáàåçèíé âöúõóøòöùÞïüõ õ5ÞVù04õòõó2õ5ÞßñüõÿõÞ789é88

%"$$&'4)5…PT\Nx\Nca TUTU\c]NkL‡,-Š‹ hUTPN\NmLhPcdULfuvuwik ZNLWSceSQNXONcmL€`SL^\K tNaSL|`Vj`VUXSmLNONcLWSK QScdONjNPL4#($(5]Ncd bS\QVONXPLaPLaNQNWLjS\UK WN`NcmL]NcdLNONcLWSWSK cU`PLOSbUTU`NcL‚L(#&6 #+#]NcdLXSdS\NLaP`UcPk |S`PcddNLjUc]NLcPQNPLPcK qSXTNXPL]NcdLj\VXjSOTPrk 7%"$%"*#aPTN×N\ONc aUNLqN\PNcmLaUNLaNcLTPdN QNcTNPLaScdNcLaSXNPcL]Ncd tNcTPOLaNcLjPQP`NcL89# WSc]SXUNPONcLOSbUTU`Nc bPXcPXLWNXPcdKWNXPcdLjSK WPQPOc]NkL nhN]V\PTNX jSWbSQPLaN\PL{Vd]NON\TNms ONTNL†QVk hScU\UTLaPNmL€`SL^\K tNaSL|`Vj`VUXSLaPaSXNPc aScdNcLN\XPTSOTU\LWVaS\c aPLTScdN`L: &#]NcdL8#6 &;#<aPTUceNcdLaScdNcLeNQU\ jSaSXT\PNcL]NcdLQSbN\LaNc TSaU`kLn7%"$%"*#WSceNaP jPQP`NcLjN\NLjSWPQPOLbPXcPX aNcLPcqSXTV\L]NcdL:(ms


0123

!"#$ 45676397 6 54515 916

% & '( )( * + , . / & 0( 1 2 )& 3. / 4 . , & 56 , * . 4 & '37 ¡¢£¡¤¥¦§¨©ª«¬¦­®¯²´º´­ ³²´²ÄºÆ¼º´®ÅºÄ¹Â®´·´¸Ã»¸¹¶¹ ¼º´®º¶º®»º´Ôº¼®áÞ­áÞ®²¼·­

¶ºÅº´Èº´º´®¼·´Åĺ¼®¶º´º®û6÷ú ôÅü®Å¹¼²Å®áÞ®²¼·´·³¹®ÛºÄº¼ ´·³¹®ÛÃȺÚë®ÃíºÆ´ÔºÇ ÿ7ùÑÒÏÍ87ùÏÑý÷ÿ79ÌÐ7ýøѽ¯± Á®¼²Ä²Åº ÛºÃÕÇ®ÝÜüº´´Ôº®³²´¶ºÕÃ×¹Ç µº®³²´ÈºÅº¼º´Ú®³²´Èºíà ²¼·´·³¹®Ã´Åü®º´ÈȺĺ´®ìïðÉ Þֺ׮źÕô®¶²Æº´®¼²³Ã´È­ ƺ¶º®¼·´Åĺ¼®¯± ®ìïðñÚ®¼²Ä²Åº ·×²Õ®Æ²³²Ä¹´ÅºÕ®³·×·ÄǮ޼¹­ ¼¹´º´®¼²Ä²Åº®²¼·´·³¹®ÛºÄº¼ ºÆ¹®²¼·´·³¹®ÛºÄº¼®ÛºÃÕ®Ôº´È »ºÅ´ÔºÚ®Æ²Ä®ð®óº´ÃºÄ¹®ìïðɮźĹ ۺÃÕ®ø99ÌÎѶºÆºÅ®¸Ã»¸¹¶¹Ç®µ´¹ ³²´¶ºÆºÅ¼º´®¸Ã»¸¹¶¹®¸²»º­ ¼²Ä²Åº®ºÆ¹®²¼·´·³¹®ÛºÄº¼®ÛºÃÕ º¸Ã³¸¹®áºÕ󺸮á޵Ǯ±²»º» ´Ôº¼®ðÉ®¼²Ä²ÅºÇ®¯± ®ÛÃȺ®¶¹­ ³²´ÈÈôº¼º´®ÅºÄ¹Â®´·´¸Ã»­ Ź¼²Å®áÞ®²¼·´·³¹®¶¹Ûú׮ò­ôïÚ Èôº¼º´®Ã´Åü®¼²Ä²Åº®¼·­ ¸¹¶¹Ç ø99ÌÎѳôȼ¹´®»²Ä׺¼Ã®³Ã´­ ³ÃŲÄڮŲijº¸Ã¼®»²»²ÄºÆº á²Æº×º®ò󺸮¯°®á²Ä²Åº ¶ÃÄÚë®ÃíºÆ´ÔºÇ ¼²Ä²Åº®ºÆ¹®×·¼º×Ç®òº´Ôº®¸ºÛºÚ Þƹ®µ´¶·´²¸¹º®½áÞµÁ®±ÃȲ´È ±ÃȲ´È®³²´ÈºÅº¼º´Ú®»²Ä­ Õ¹´ÈȺ®ÅºÕô®¹´¹®áÞ®¯Äº³²¼¸ ¯Ä¹Ô·´·®³²´ÈºÅº¼º´Ú®Õ¹´ÈȺ ¶º¸ºÄ¼º´®¹´Â·Ä³º¸¹®Ôº´È®¹º ¶¹® ·ÈÔº¼ºÄźڮ»²×󮶺ƺŠ¸ººÅ®¹´¹®¼·´Åĺ¼®¯± ®»²×ó ƲķײÕÚ®ìïðÉ®´º´Å¹®º×·¼º¸¹ ۺźծ¯± ǮݾöºÕ­³Ã¶ºÕº´ ¶¹Åº´¶ºÅº´Èº´¹Ç®µ¶²º×´ÔºÚ®¼·´­ ¶º´º®¯± ®³²´íºÆº¹®ÀÆðÚì źÕô®´º´Å¹®¶ºÆºÅÚ뮹³»ÃÕ­ Åĺ¼®¯± ®Ã´Åü®¸Ã»¸¹¶¹®áÞ ÅĹ׹ôǮÝܲ¸ºÄº´´Ôº®Ã´Åü ´ÔºÇ ²¼·´·³¹®¹Åź´¶ºÅº´Èº´¹ ¼²Ä²Åº®ºÆ¹®²¼·´·³¹®ÀÆ ïï ±ÃȲ´È®»²ÄպĺƮ³º¸Ôº­ ¸²Ûº¼®±²ÆŲ³»²Ä®×º×ÃÇ ³¹×¹ºÄ®¶ºÄ¹®º×·¼º¸¹®ÀÆðÚì®ÅĹ­ ĺ¼ºÅ®Å¹¶º¼®ÆķŲ¸®¼²Æº¶º®¯° ÝáºÄ²´º®Ð7ùÎÏÐ7ø9ѯ°®áÞµ ׹ôǮ±¹¸º´Ôº®Û¹¼º®º¶º®Æ²­ áÞµ®Û¹¼º®ÅºÄ¹Â®áÞ®²¼·´·³¹®ÛºÄº¼ ¼²Ä²Åº®²¼·´·³¹®ÛºÄº¼®ÛºÃÕ®ò­ ÄûºÕº´®Â×üÅú¸¹®ÕºÄȺÚë ÛºÃÕ®³Ã׺¹®ÅºÕô®¶²Æº´®´º¹¼Ç ô﮸²»²×ó®¼²»²Äº´È¼ºÅº´Ú ۲׺¸´ÔºÇ ±²»º»Ú®Ôº´È®³²´²´Åüº´®¯±

ÕºÄø´Ôº®¼·´Åĺ¼®¯± ®ìïðÉ ¾²¸¼¹®º´È¼º®Æº¸Å¹®¶º´º º¶º×ºÕ®Æ²³²Ä¹´ÅºÕǮݯ± ®¹Åà ¶¹Åº´¶ºÅº´Èº´¹®Æº¶º®±²ÆŲ³­ ¯± ®»²×󮶹¼²ÅºÕù®¸²íºÄº ¼²ÖºÛ¹»º´®Æ²³²Ä¹´ÅºÕ®Ã´Åü »²ÄÚë®Û²×º¸®±ÃȲ´È®¶¹®±ºÕ¹¶®À¹íÕ Ä¹´í¹Ú®±ÃȲ´È®³²³Æ²Ä¼¹Äº¼º´ ³²³»²Ä¹¼º´®×ºÔº´º´®Åĺ´¸­ ò·Å²×Ú®óóºÅ®½ñïõððÁÇ ¯± ®Ã´Åü®¼²Ä²Åº®¼·³ÃÅ²Ä Æ·Äź¸¹®³ÃĺÕÇ®¯± ®Ûº´Èº´ Þ¼¹»ºÅ®¼·´Åĺ¼®¯± ®»²×ó ¼¹Äº­¼¹Äº®ÀÆÊï﮳¹×¹ºÄǮݱ¹­ ¶¹º¸Ã³¸¹¼º´®¼º³¹®Ôº´È®»¹¼¹´Ç º¶ºÚ®Æ²Ä®ð®óº´ÃºÄ¹®ìïðÉ®³²´­ ¸º´Ôº®ÀÆñï﮳¹×¹ºÄ®Ã´Åü ¯°®áÞµ®í󺮶ºÆºÅ®Æ²´Ã­ ;[A;^^;œ9?=D=\ERISLEF=hi>jk=]KLZ=HELMKOP=JRKLO=KHJKIIKOSR=@[X=\FK]=^SGF[K_Eb=iPLP<=Y>?@EABC= LZZh9:h GL;Kw=C@Y>@R=A;SZ8B=RK@Cœ?; H=]i?@ KL^>Z; ¶ºÅº´È®¯°®áÞµ®¼²³Ã´È¼¹´º´ ¼²Ä²Åº­¼²Ä²Åº®×º¹´Ç®Ø¹®¶º²ÄºÕ Ⱥ¸º´Úë®Åüº¸´ÔºÇ®12345 HEL]KIKR=KLKN=HGOK=PLP=_EFKa=HELEHJGI=W<`=MG_K=LSHSRb

âãäåæçèéèê!è }~€‚ƒ„€…†‡‚~ƒˆ‰€Š‰‹Œ‡€Ž€‘‡ˆƒ€’†‹†“

¡¢£¡¤¥¦§¨©ª«¬¦­®¯°®±²³²´ ƲÄźպ´¼º´®Ã´Åü®³²´Èú­ ´º¸¹·´º×Ç µ´¶·´²¸¹º®°»¼®½±¾¿ÀÁ®Â·¼Ã¸ ¸º¹®³ºÄ¼²Å®¶·³²¸Å¹¼®¸²»²×ó ±ººÅ®¹´¹Ú®ÆÄ·¶Ã¼¸¹®±¾¿À ³²Ä²»ÃŮƺ¸ºÄ®¶·³²¸Å¹¼Ç®±ººÅ ³²×º´È¼ºÕ®¼²×úÄÚë®Û²×º¸®ØÖ¹ »²Äº¸º×®¶ºÄ¹®²³ÆºÅ®Æº»Ä¹¼Ú ¹´¹®±¾¿À®»ºÄî³²´Èú¸º¹®ÉÊ ±·²ÅÛ¹ÆÅ·®¸ººÅ®³²´È¹¸¹®°Õ²®ì´¶ Ôº¼´¹®Æº»Ä¹¼®¶¹®¿Ä²¸¹¼Ú®¯º­ Ʋĸ²´®ËÌÍÎÏÐÑÒÓÌÍÏѶ¹®µ´¶·´²­ µ´¶·´²¸¹º®¯Ã»×¹í®À²×ºÅ¹·´ ¶º´ÈÚ®°·´º¸ºÚ®¶º´®þ¹²Å´º³Ú ¸¹ºÇ®±²³²´ÅºÄº®¸¹¸º´Ôº®³º¸¹Õ ÞֺĶ¸®î®±Ã³³¹Å®½µ¯ÀÞ±Á ¶²´Èº´®Å·Åº×®ÆÄ·¶Ã¼¸¹®¸²³²´ ¶¹¼Ãº¸º¹®Æ²ÄøºÕºº´®¸Öº¸Åº ìïðñ®±²Ä¹¼ºÅ®¯²ÄøºÕºº´®¯²Ä¸ ¸²»º´Ôº¼®×²»¹Õ®¼Ãĺ´È®ñï®ÛÃź ³Ã׏´º¸¹·´º×Ç ½±¯±Á®¶¹®±ºÕ¹¶®À¹íÕ®ò·Å²×Ú Å·´®Æ²Ä®ÅºÕÃ´Ç Ø¹Ä²¼ÅÃÄ®Ùź³º®±¾¿ÀÚ óóºÅ®½ìôõððÁ®Æ²¼º´®×º×ÃÇ ØÖ¹®³²´ÈºÅº¼º´Ú®¶º×º³ ØÖ¹®±·²ÅÛ¹ÆÅ·Ú®³²´ÈºÅº¼º´Ú ¾²´ÃÄÃÅ®ØÖ¹Ú®¼·´¸Ã³¸¹ »²»²ÄºÆº®ÅºÕô®¼²®¶²Æº´Ú ¼²»ÃÅÃÕº´®¸²³²´®¶¹®Æº¸ºÄ ¸²³²´®¶¹®µ´¶·´²¸¹º®³²´Ô²ÄºÆ ±¾¿À®³²´ºÄȲżº´®³²´Ûº¶¹ ¶·³²¸Å¹¼®¸º´ÈºÅ®»²¸ºÄڮŲ­ ÊɮƲĸ²´®¼·´¸Ã³¸¹®¸²³²´®¶¹ ÿÏÌ0ÏÍѶ¹®Þ¸¹º®°²´ÈȺĺǮ±²Å²×ºÕ ÄÃź³º®Ã´Åü®³²³²´ÃÕ¹®Æ²³­ Þ¸¹º®°²´ÈȺĺǮ±²×º³º®¹´¹Ú ³²×º¼Ã¼º´®²¼¸Æº´¸¹®»¹¸´¹¸®¼² »º´Èôº´®¹´Âĺ¸ÅÄüÅÃÄǮܲ­ Ʋ³º¹´­Æ²³º¹´®È×·»º×®³º¸¹Õ þ¹²Å´º³Ú®Ä²´íº´º´Ôº®±¾¿À ×ó®×ºÈ¹®¼²»ÃÅÃÕº´®Ã´Åü ³²´Èú¸º¹®öï®Æ²Ä¸²´®¸ÃÆ׺¹®¶¹ ÛÃȺ®º¼º´®È·®Ä²È¹·´º×®¼²®Ö¹×º­ ƲÄóºÕº´Ú®¹´¶Ã¸ÅĹڮ¶º´ Þ¸¹º®°²´ÈȺĺǮ¾²×ºÖº´®Æ²­ ÔºÕ®¾º×ºÔ¸¹ºÇ®ÝÞȺĮ¸¹ºÆ®²¼¸­ ׺¹´´ÔºÇ ³º¹´®È×·»º×Ú®³²´ÃÄÃÅ´ÔºÚ Æ·Ä®¼²®Ä²È¹·´º×®Å²´Å³¹®º¼º´ Ýع»º´¶¹´È¼º´®´²ÈºÄº ±¾¿À®ÕºÄø®³²×º¼Ã¼º´®÷ÏøùÓú ³²´¹´È¼ºÅ¼º´®¼²¼ÃºÅº´®¼ºÆº­ Þ±ßÞà®×º¹´Ú®Ûó׺ծƲ´¶Ã­ ËÌÍÎÑûÏÍüýÍËÌøùÏѶ²´Èº´®Æ²­ ¸¹Åº¸Ú®Å²ÄÃź³º®ìïðÊ®¼¹Åº®³²´È­ ¶Ã¼®¼¹Åº®»²¸ºÄڮƲ´¶ºÆºÅº´ ÄøºÕºº´®È×·»º×®ºÈºÄ®¸¹ºÆ Õº¶ºÆ¹®³º¸ÔºÄº¼ºÅ®²¼·´·³¹ ŲÄø®Åó»ÃÕǮẳ¹®º¼º´ ³²´Ûº¶¹®Æ²ÄøºÕºº´®³Ã׏­ Þ±ßÞàÚ뮹³»ÃմԺǮ12345

ABC=h9:h;w[=CB?=dBœ; A ?\9^ =A ?^;[;=D=\ERKNPFKL=YEIER_K=dSFQPH=;NIP=[EHJKLZGL>=?@AE RIKHK=v;[Ax JERgS_S=OELZKL=YERKNPFKL=\>=dSFQPH=@LOSLEIPK=IEGIKP=YELZGHGHKL=YEHELKLZ<=OP ?GHKa=[KNKL=CGHKLP<=^ESL<=AKL_GF<=[PLZZG=vWwWUx=HKFKHb

A;C>B<=>?@ABC=D=[KI]KRKNK_=]KLZ=PFKD _ER_KRPN=OKL=HELKLZZKYP=YSIP_Pgb ]KaL]K=_ERYPFPa=IEJKZKP=_EHYK_=YRSZRKH=dSFQPH e[EHKLZ=KOK=HKZLE_=]KLZ=IKLZK_=NGK_< ;NIP=[EHJKLZGL=AERIKHK=v;[Ax<=HERKIK=IKLZK_ ZG]GJ=HKI]KRKNK_=NKHP=IKLZK_=_ERKIK=IKHYKP KL_GIPKI=_ERaKOKY=NEZPK_KL=P_Gb=!š—o–=]KLZ=OPZEFKR rl•”pn =vYELGa<=#—px<f=NK_KL]Kb OP=OGK=NEQKHK_KL=YKOK==iKJGYK_EL=iGFSLYRSZS \PaKNL]K=JERaKRKY=YRSZRKH=IEYER_P=PLP=OKYK_ OKL=iKJGYK_EL=AKL_GF=_ERIEJG_=HEHJERPNKL _ERGI=OPHGLQGFNKL=IE_PKY=_KaGL=IGYK]K=HKD NEIKL=YSIP_Pgb I]KRKNK_=NEHJKFP=JERZKPRKa=GL_GN=JERZSD iEZPK_KL=REI_SRKIP=_ERaKOKY=IEMGHFKa=YRKIKD _SLZRS]SLZb=e[KFKaKL=NKFKG=HEHKLZ=IE_PKY=_KaGL RKLK=YGJFPN<=]KNLP=ZKYGRK<=\SINKHFPLZ<=IKRKLK KOK<=NKHP=IKLZK_=IPKYb=^EJKJ=P_G=OKYK_=HED SFKaRKZK<=OKL=IKRKLK=NEJERIPaKL<=P_G=HELGHD HS_PTKIP=KRZK=NKHP=GL_GN=JERZS_SLZRS]SLZ<f JGaNKL=NEHJKFP=JGOK]K=ZS_SLZ=RS]SLZ=OP=_ELZKa NK_KL]Kb HKI]KRKNK_=]KLZ=OKFKH=OENKOE=PLP=HGFKP=FGL_GRb \ERKNPFKL=\>=dSFQPH=@LOSLEIPK<=\GR]KL_K< \KOK=KQKRK=YELZGHGHKL=YEHELKLZ=]KLZ HELZK_KNKL<=YPaKNL]K=MGZK=HELZKYREIPKIP OPFKNIKLKNKL=OP=?GHKa=[KNKL=CGHKLP<=hKFKL IEHKLZK_=HKI]KRKNK_=OP=iGFSLYRSZS=OKL=AKL_GF \KRKLZ_RP_PI=i[="<=AKL_GF<=[PLZZG=vWwWUx=HKFKH< GL_GN=JERZS_SLZRS]SLZb=dKF=P_G=HELMKOP=IKFKa=IK_G YERKNPFKL==iEFGRKaKL=AKLZGLaKRMS<=^ESL< JGN_P=JKaK=IEHEL=dSFQPH=IGOKa=QGNGY=OPNELKF AKL_GF<=AEMS=dKOP=?KaKRMS<=HELZK_KNKL=IKLZK_ HKI]KRKNK_=FGKIb HELZKYREIPKIP=FKLZNKa=dSFQPH=GL_GN=HEHJKLZGL @K=HELKHJKaNKL<=OKFKH=YRSZRKH=REI_SRKIP< IKRKLK=YGJFPN=_ERIEJG_b YELPFKPKL=]KLZ=OPFKNGNKL=SFEa=dSFQPH=KOKFKa< e>KYP=]KLZ=_ERYEL_PLZ<=PLP=KOK=aKF=JKRG=OKRP KRZK=OELZKL=MGHFKa=YEIER_K=]KLZ=HELZPNG_P NP_K<=IEHKQKH=HKZLE_b=^E_EFKa=KOKL]K=KQKRK ZS_SLZRS]SLZ=_ERJKL]KN=KOKFKa=HELMKOP=YED IEHPLKR=HS_PTKIP=JEJERKYK=KN_G=FKFG=SFEa HELKLZL]Kb==œKFKH=NEIEHYK_KL=_ERIEJG_ dSFQPH<=ZERKNKL=ZS_SLZ=RS]SLZ=NEHKRPL=IGLZZGa \GR]KL_K=HELZGHGHNKL=YEHELKLZ=SHJK FGKR=JPKIK<f=NK_KL]Kb ?EI_SRKIP=^KRKLK=\GJFPNb=hGKRK=@==iREKIP=:KYGRK [ELGRG_=AEMS<=KRZK=AKLZGLaKRMS=]KLZ=_EROPRP OPRKPa=œGIGL=:P]SIS<=iEFGRKaKL==^KFKHREMS=?$ OKRP=JERJKZKP=FK_KR=JEFKNKLZ=JGOK]K<=OKFKH Vk=^EL_SFS<=iGFSLYRSZSb=hGKRK=@=\SINKHYFPLZ NEIEHYK_KL=HEHJKLZGL=IKRKLK=YGJFPN=_ERIEJG_ OPRKPa=œGIGL=?KLOGJEFKLZ<=iEFGRKaKL=AKD IKLZK_=_ERFPaK_=KL_GIPKI=GL_GN=JENERMKIKHK=JKaG LZGLaKRMS<=^ESL<=AKL_GFb=hGKRK=W=^KRKLK HEHJKaG=HEHJKLZGL=JERIKHKb==e@LP=IK]K 9FKaRKZK=OPRKPa=œGIGL=$POSRS<=AKLZGLaKRMSb RKIKNKL=JE_GFb=iKRELK<=NKFKG=NEZPK_KL=ZSD hGKRK=@@=iREKIP=:KYGRK=OPRKPa=œGIGL=$SMS< _SLZRS]SLZ=IE_PKY=[PLZZG<=vMGHFKax=NEaKOPRKLL]K AKLZGLaKRMS<=^ESL<=AKL_GFb=hGKRK=@@=\SID _POKN=IEYER_P=NEHKRPL=vIKK_=JENERMKIKHK NKHYFPLZ=OPRKPa=œGIGL=iFEJKNKL<=^KFKHREMS< HEFKNGNKL=REI_SRKIP<=#—px<f=NK_KL]Kb ^EL_SFS<=iGFSLYRSZSb=hGKRK=@@==^KRKLK=9FKaRKZK ^ERK]K=HELZKYREIPKIP=YRSZRKH=]KLZ=OPD OPRKPa=œGIGL=$SMS<=AKLZGLaKRMSb IEFELZZKRKNKL=dSFQPH<=dKOP=JERaKRKY=IEHKLZK_ iEHGOPKL=hGKRK=dKRKYKL=iREKIP=:KYGRK ZS_SLZ=RS]SLZ=]KLZ=OP_KLKHNKL=dSFQPH=OKYK_ OPRKPa=KRZK=?$=Vj=iFEJKNKL<=^KFKHREMS< HEHJENKI=OP=_ELZKa=HKI]KRKNK_b=\ERL]K_KKL ^EL_SFS<=iGFSLYRSZSb=hGKRK=dKRKYKL=^KRKLK IERGYK=OPIKHYKPNKL=YERKNPFKL=OKRP=œEIK=^KFKH 9FKaRKZK=?$=VU=iFEJKNKL<=^KFKHREMSb=hGKRK ?EMS<=iEQKHK_KL=^EL_SFS<=iGFSLYRSZS<=dKR]KL_Sb dKRKYKL=\SINKHFPLZ=OPIKJE_=œGIGL=$SMS< @K=HELZK_KNKL<=IEMKN=KKF=HELERPHK=PLgSRHKIP AKLZGLaKRMS<=^ESL<=AKL_GFb=hGKRK=PLZNGLZKL KOKL]K=NEZPK_KL=_ERIEJG_<=YPaKNL]K=FKLZIGLZ >ERJERIPa=OPRKPa==œEIK=hGRGZ<=AKLZGLaKRMSb=vaKOx

9:8 8;<=>?@ABC=D=AEFGH=IEJGFKL=IEMKN WUXb=e?EZPI_RKIP=PLP=QGNGY=OPFKNGNKL=IENKFP HGFKP=YGNGF=VVbVVDWVbVVb=œP=8SZ]KNKR_K<=@LOSIK_ 89: MGZK=HEFKNGNKL=YRSHS=@[X=\FK]=^SGF[K_E OPFGLQGRNKL=CSTEHJER=UVWX<=YELZZGLK=YRSD IEFKHK=YERPSOE=YRSZRKH<f=PHJGaL]Kb ZRKH=@[X=\FK]=^SGF[K_E=@LOSIK_=HELEHJGI dKIKL=HELZK_KNKL<=YELZZGLK=@[X\FK] HEFKFGP=YELMGKFKL=OP=NKHYGIDNKHYGI=JEIKR W<`=MG_K=OP=IEFGRGa=@LOSLEIPKb=[KRNE_PLZ=cSHD ^SGFHK_E=aKL]K=QGNGY=REZPI_RKIP=OELZKL=JPK]K IEYER_P=B:[<=BC8<=B[8<=;_HKMK]K<=^KLK_K HGLP_]=@LOSIK_=8SZ]KNKR_K<=dKIKL=CKIPR< ?YWV=RPJGb=iEaKOPRKL=YRSZRKH=PLP=HEL]EIGKPNKL œaKRHK<=OKL=NKHYGI=FKPLL]Kb HELZK_KNKL<=@LOSIK_=HEHJERPNKL=NGS_K=YKOK NKRKN_ER=YEFKLZZKL=KLKN=HGOK=]KLZ=PLZPL=IEFKFG ;LZZS_K=hi>=jk<=cPLO]=:GFFK<=HELZK_KNKL< YRSZRKH=]KLZ=HEL]KIKR=KLKN=HGOK=IEJKL]KN _ERaGJGLZ=OKL=HEFKNGNKL=YKLZZPFKL=NE FK]KLKL=@[X=\FK]=^SGF[K_E=OPKNGP=HEHJERP tu”•rn–—DL]K<=IEYER_P=IKaKJK_<=_EHKL=OENK_< JKL]KN=NEGL_GLZKLb=^EJKZKP=KR_PI=]KLZ=IERPLZ OGK=MG_K=LSHSRb NSLIER=OP=FGKR=NS_K<=PK=HEHPFPa=HELOKg_KRNKL e?EIYSL=YELZZGLK=FK]KLKL=PLP=_ERL]K_K HKGYGL=NEFGKRZKL]Kb FGKR=JPKIKb=^KHYKP=IKK_=PLP=IGOKa=IENP_KR=W<` @LOSIK_<=NK_K=OPK<=JERNSHP_HEL=HELZD LSHSR=HKHKL]K=IEJKZKP=tu”•rn–—ŸqeiKFKG MG_K=LSHSR=IGOKa=REZPI_RKIP=@[X=\FK] aKOPRNKL=PLSTKIP=FK]KLKL=]KLZ=HELZPNG_P=_REL YKNKP=@[X=\FK]=^SGFHK_E<=—o™™n qYERFG=r› ›m›o ^SGF[K_E<f=GMKR=dKIKL<=IKK_=HELZZEFKR=YREII NEJG_GaKL=NSHGLPNKIP=KLKN=HGOK<=JKPN=GL_GN YGFIK=NKFKG=HKG=_EFEYSL=NE=HKHK<f=GQKYL]Kb QSLgERELQE=JERIKHK=hi>=jk=]KLZ=lmnopqnrs FK]KLKL=IGKRK<=t˜um–qr—ttn™—qt—mš›š—qv^[^x< AERJEOK=OELZKL=cPLO]<=YERISLEF=hi>=jk ]KLZ=FKPL<=?ELK=;LZZREKLP<=HEHPFPa=HELOKgD lnttnpumq@[X=\FK]=^SGF[K_E<=OP=:RKaKD HKGYGL==OK_K=]KLZ=IEHKNPL=HELPLZNK_b eiEGL_GLZKL=@[X=\FK]=^SGF[K_E=OKYK_ _KRNKL=LSHSR=IKaKJK_=OENK_L]K=OP=FK]KLKL @LOSIK_<=^KJ_G=vXWwWWxb @[X=\FK]=^SGF[K_E=HERGYKNKL=FK]KLKL OPLPNHK_P=YEFKLZZKL=]KLZ=HEHJEFP=NKR_G @[X=\FK]=^SGFHK_Eb=eiKL=o™™n qHEI_P=YKQKRb JEJKI=HELEFYSL=IEYGKIL]K=IEFKHK=IE_KaGL YEROKLK=@[X=OKL=HEFKNGNKL=KN_PTKIP=IER_K ^K]K=FEJPa=HEHPFPa=HELOKg_KRNKL=LSHSR OKRP=@LOSIK_b=\ELZZGLK=YRSZRKH=PLP=aKL]K=YERFG REZPI_RKIP=YKOK=YERPSOE=YRSHS=HGFKP=W=CSTEHD _EHKL<f=KNGL]Kb dKOPRL]K=FK]KLKL=PLP<=NK_K=?ELK<=HEHJKLD HELENKL=yWUXyXVVz=FKFG=HEHPFPa=YKNE_=@[X JER=aPLZZK=XW=œEIEHJER=UVWX<fMEFKIL]Kb \FK]=^SGF[K_E=K_KG=HEFKFGP=^[^=OELZKL=gSRHK_ K]KLKL=ZRK_PI=HELEFYSL=NE=LSHSR=]KLZ _GL]K=LZSJRSF=FEJPa=IERG=OKL=aEHK_=YGFIK=NE_PNK ^[{IYKIP|CSHSR=^SGF[K_E=@LOSIK_=NPRPH=NE _EFKa=OPOKg_KRNKL=IEJKZKP=tu”•rn–—žqJERFKNG JERNSHGLPNKIP=OELZKL=IKaKJK_L]Kb=vETLx


0 0123

!"#$#%3&$'(#%)% %*"!"1+",%)-./

|}~}}€‚‚ƒ

„‚…†}…‚

6 9n9opqrs t9 u vs9 9w9x9y z9{

12345645789:;<=8>?:9@8A9ABC8:<D98E<:?FBD:9@8EB98G?=<D98GB=B: D?=:9<D8EB@<98HA9;=9I9J83?=D9K9C8K9@D9@8F9L9=98D<@FB8@9M<H@9A >=HN?M<H@9A8:?A9M8G9@D9K8O9=9@I<@8O9=GB@C8D?L9M8D?=D?KG9: >HA<M<8D?=:9<D89:M<8>?=9K>9M9@8M?>?E98KHDH=8E<8P9@I?=9@IC 19GDB8QRSTUUVJ W?EB9C8M?H=9@I8>?M?>9:GHA989M9A8W9K?=B@C81HAHKH@ X?IH@EH8QYZVC8K?@<@II9A8EB@<989:<G9D8M9:<DC8FBI98E< P9@I?=9@IC86BK9D8QY[TUUVJ8X?IH@EH8D9:8K?@IHG9D<8M9:<D@\9 ;<@II989F9A8E9D9@I89:<G9D8:?MBA<D9@8:?B9@I9@J O9@D9@8:ABG@\9C83?=M<>=H83=HGHA<@IIHC89@IIHD98]<^<M< _D9K983P8`3a1C8D9:8K?KG9\9=8I9F<@\9J8a98;9@\98K?@?=<K98Ub >?=M?@8B9@I8:H@D=9:8M?A9K98A<K98D9;B@8K?=BK>BD8G?=M9K9 :ABG8D?=M?GBDJ86?@9c9;8X?IH@EH8;<@II98:<@<8K9M<; E<M?K9\9K:9@8E<8d1_]8P9@I?=9@IJ 19AHKH@8X?IH@EH8K?=B>9:9@8>?K9<@8\9@I8M?K>9D K?@I;?GH;:9@8F9I9D8M?>9:8GHA98@9M<H@9A8:?D<:98<98K?K<@D9e K<@D98E<8A9K>B8K?=9;8G?=M9K98EB98=?:9@@\98f9K9=98E9@ 1\AA98OG9KG98E<83=HGHA<@IIHJ84:M<8<DB8E<><gB8M<:9>83?=M<>=H \9@I8D<E9:8K?KG9\9=8I9F<8K?=?:9J W?K9D<9@8X?IH@EH8K?@9KG9;8>9@F9@I8E9ND9= >?M?>9:GHA989M<@I8\9@I8K9D<8K?@I?@9M:9@8E<8a@EH@?M<9J 1?G?ABK@\989E98>B@II9L983?A<D98X9@EB@I8d9\98Q3XdV89M9A W9K?=B@C84GEHBA9\?8f9K9=981?:HB8QYZVC8K?@<@II9A K?@E9E9:89:<G9D8M?=9@I9@8F9@DB@I8E<8X9@EB@IJ 1?G?ABK@\98A9I<8]<?IH8O?@E<?D98QRYVC8>?K9<@8G?=D9A?@D9 9M9A839=9IB9\8K?@<@II9A8>9E98R8]?M?KG?=8YSUY8E<8:9K9= :HM@\98E<81HAHJ83?@\?=9@I8\9@I8G?=K9<@8B@DB:83?=M<M81HAHC 9@IIHD98`<I983=<K?=8a@EH@?M<98Q`3aV8D9:8K9K>B8G?=HG9D8:? =BK9;8M9:<D89:<G9D8:?MBA<D9@8E9@9J W?;<EB>9@@\98G9;:9@8E<DH>9@I8M<M98D9GB@I9@8>=<G9E<8E9@ EH@9M<8>9=98MB>H=D?=83?=M<M8\9@I8>?EBA<8E?@I9@@\9J8WABG \9@I8K?@9K>B@I@\98:?D9;B9@8K?@B@II9:8>?KG9\9=9@ I9F<@\98M?G?M9=8d>8USS8FBD9J W9MBM8O9=9@I<@8O9=GB@8E9@8:?K9D<9@8D<I98>?M?>9:GHA9 9M<@I8E<89D9M8K?K9@I8G?=G?E9J8P?D9><8K?K<A<:<8:?M9K99@C \9<DB8M?GB9;8>HD=?D8\9@I8K?@I<ABMD=9M<:9@8:?;<EB>9@ K?@\?E<;:9@8>9=98HA9;=9I9L9@8E<8@?I?=<8<@<J O9=GB@89E9A9;8M>9==<@I8>9=D@?=8FB9=98:?A9M8G9@D9K8aXhC ]9BE8if;<@HjkH=E9@J8X?=D9;B@eD9;B@8<98E<9MB;8E<8M9M9@98D<@FB \9@I8M9K98E<83H@D<9@9:C8W9AG9=8\9@I8K?A9;<=:9@8>?D<@FB8;?G9D M?>?=D<8]9BE8kH=E9@J ]9K<9@BM8kH=E9@C8K9@D9@8>?A9D<;@\98:?D<:98E<83H@D<9@9:C K?A<;9D8O9=GB@89@9:8\9@I8G9<:8E9@8D99D8G?=<G9E9;J81:<AA G?=D<@FB@\98G9IBMC8E9@8G9;:9@869@B9=<8YSUlC8]9K<9@BM K?@\<9>:9@8>9@IIB@I8B@DB:8O9=9@I<@8O9=GB@8:?KG9A<8D9K><A E<8=<@I8D<@FB8@9M<H@9AJ 4>98GHA?;8E<:9D9C8K9BD8A?G<;8g?>9D8K?@F?K>BD@\9J8O9=GB@ D?=F?=BKBM8:?8EB@<98:=<K<@9AC8E9@8<98K?@<@II9A8E<8BM<9@\9 \9@I8K9M<;8KBE9C8K?KG9L98D9A?@D98D<@FB@\98:?89A9K8G9:9J d9@I:9<9@8>?=<MD<L98K?K<=<M:9@8E<8EB@<98HA9;8=9I98:<D98<@< F9B;8E9=<8:?>?EBA<9@8>?K?=<@D9;8E9@8@?I9=9J X9;:9@8M?G9I<9@8FBMD=B8D?=A<G9DC89D9B8M?D<E9:@\98@?I9=9 G?=:H@D=<GBM<8:9=?@98K?A9:B:9@8>?KG<9=9@8D?=BA9@I@\9 >?@?A9@D9=9@8HA?;8:ABGe:ABG8D?=;9E9>8>9=98HA9;=9I9L9@ M?>?=D<819AHKH@8X?IH@EH8E9@8]<?IH8O?@E<?D9JQmmmV

()*&*+%*,-'$./0$ 1-234(./$41/2(5(6789:;<(=>(0;?8@A(07B;C;8;?(D7=@?:87?:7?E(F@:G;H;A8;$%&E($('$C7 ?9?I9HH;? 750&6(G;?:(J7K9C(=>;CJ>K(@K7L(M7C>K>H?G;E(N9C;8(OPQ+RRST(U7H>8;A(VW(M7A<7?(750&6(C;<>L J7A;=;(=>(H;?8@A(H7B;C;8;?(87A<7J98E(J7K9C(=>;CJ>KE(H;A7?;(H7J;?G;H;?(M7C>K>H?G;(J7H7AI; =>(K9;A(H@8;T(.><8A>J9<>(750&6((=>8;A:78(<7K7<;>(;HL>A((PWRVT

‡ˆ‰Š‹ŠŒŽ‘’“”•–‘—˜™š™‘‘›™”˜œœ”žŸ œ”ž˜ ‘¡”¢˜£ œ˜œ¤‘•’˜‘¡”‘¥ “ ”˜£œš¦ §¨©ª«¬©¨­®©¯¯¯ °±²³´±´µ¶·¸·¹º»º¼µ½º¸¾º¿ºÀº»µÁºÃÀ·¸Ãº¸Ä ÷¿ÅƺÀº¼µÆ¿ÇÈ¿ºÃµÆ·Ã·¿É¼»º¹µÆŸº»µÊº¼µËÌÍ ¾º¼ÈµÀ·Æ·¸·¿»ºº¼¼¾ºµ»·Îº¹µÊÉ»·¼»ÅÀº¼µÇη¹ Ʒ÷¿É¼»º¹Ïµ¶·Æ·¸·¿»ºº¼µÂºÃÀ·¸Ãº¸µÊÉкÈÉ Ã·¼ÑºÊɵÊźҵº¼»º¿ºµÎºÉ¼µÓ Ôϵշ¸·¿»ºµ¾º¼ÈµÃ·ÃÉÎÉÀɵÀº¿»ÅµÓµÕ·¸·¿»ºµ¸·¸ÅºÉµÖ¶ ÐÅƺ»Éµ×غÎɵÀÇ»ºÒµÕ·¼È¹Å¼ÉµÕº¼»ÉÙƺ¼»Éµ¸Ç¸ÉºÎ ¸·¿»ºµ¶Ç¿Ðº¼µÐ·¼Úº¼ºµÆº¸Úºµ»º¼ÈȺƵʺ¿Å¿º» Ûϵշ¸·¿»ºµ¾º¼Èµ»ÉʺÀµÃ·ÃÉÎÉÀɵÀº¿»ÅÒµ»·¿Êɿɵʺ¿ÉµÓ µµµºÏµÜ·Îº¼Êº¼Èº¼ÒµÆ·¼È·Ãɸҵº¼ºÀµ»·¿Îº¼»º¿µÆºÊº ¸ºº»µÃ·¼ÈºÀ¸·¸µÆ·Îº¾º¼º¼µÀ·¸·¹º»º¼µÊ·¼Èº¼ ÷¼Å¼ÑÅÀÀº¼µ¿·ÀÇ÷¼Êº¸ÉµÊº¿ÉµËɼº¸µÖǸɺΠ¸·»·Ãƺ» µµµÐϵշ¼È¹Å¼ÉµÝºÆº¸µÊº¼µ¿Å»º¼µÆºÊºµ¸ºº» ÷¼ÈºÀ¸·¸µÆ·Îº¾º¼º¼µÀ·¸·¹º»º¼µÊ·¼Èº¼ ÷¼Å¼ÑÅÀÀº¼µ¿·ÀÇ÷¼Êº¸Éµ¶·ÆºÎºµÝºÆº¸×ÞÅ»º¼ µµµÚϵշ¸·¿»ºµÕ¿ÇÈ¿ºÃµ¶·Îź¿Èºµßº¿ºÆº¼µÁÕ¶ßÄ ÆºÊºµ¸ºº»µÃ·¼ÈºÀ¸·¸µÆ·Îº¾º¼º¼µÀ·¸·¹º»º¼ Ê·¼Èº¼µÃ·¼Å¼ÑÅÀÀº¼µÀº¿»ÅµÕ¶ß µµµÊϵ຾ɵʺ¼µº¼ºÀµ¾º¼ÈµÎº¹É¿µÊº¿ÉµÆº¸º¼Èº¼ Æ·¸·¿»ºµÂºÃÀ·¸Ãº¸µ¸·»·Îº¹µ»·¿ÐÉ»¼¾ºµÖ¶µàÅƺ»Éµ× غÎɵÀÇ»ºµÊºÆº»µÃ·¼ÈºÀ¸·¸µÆ·Îº¾º¼º¼µÀ·¸·¹º»º¼ Ê·¼Èº¼µÃ·¼Å¼ÑÅÀÀº¼µáÀ»ºµ¶·Îº¹É¿º¼×ÖÅ¿º» ¶·¼ºÎµÝº¹É¿×ÖÅ¿º»µ¶·»·¿º¼Èº¼µÝº¹É¿×Õ·¿¼¾º»ºº¼ ʺ¿Éµâ·¼ºÈºµ¶·¸·¹º»º¼×¶º¿»ÅµÂºÃÀ·¸Ãº¸ Ç¿º¼È»ÅºµÊº¼µ¶º¿»Åµ¶·Îź¿ÈºµÇ¿º¼È»Åº¼¾ºÏ àºÈɵú¸¾º¿ºÀº»µ¾º¼ÈµÉ¼ÈɼµÃ·¼ÊºÆº»Àº¼ ºÃɼº¼µ¶·¸·¹º»º¼µ¸·Úº¿ºµÃº¼ÊɿɵÀº¿·¼ºµ»ÉʺÀ »·¿ÈÇÎǼȵʺκõƿÇÈ¿ºÃµÂºÃÀ·¸Ãº¸ÒµÂºÃÀ·¸ÊºÒ úÅÆżµÂºÃÀ·¸Ç¸ÒµÐɸºµÃ·¼ÈÉÀŻɵƿÇÈ¿ºÃ ºÃÀ·¸»ºµ½º¼ÊÉ¿Éϵ˷¼Èº¼µÃ·¼ÈÉÀŻɵºÃÀ·¸»º ½º¼ÊÉ¿ÉÒµµÆ·¸·¿»ºµØºÑÉе÷Ãк¾º¿µÐɺ¾º Æ·¼Êºã»º¿º¼µÞƵÔäääµÆ·¿µ»º¹Å¼µÊº¼µÉÅ¿º¼µ¸·Ð·¸º¿ ÞƵå䵿ÉÐŵƷ¿µ»º¹Å¼ÏµË·¼Èº¼µÉÅ¿º¼µÉ¼ÉҵƷ¸·¿»º з¿¹ºÀµÃ·¼ÈºÀ¸·¸µÎº¾º¼º¼µÂºÃÀ·¸Ç¸µÕ·¼·¿Éú ຼ»Åº¼µÌÅ¿º¼µÁÕàÌÄϵæçèéê ëìíéîïðñîñòéóéíïôõö÷ìíîìïë³ø

4567 79

 4

9  9  9 Œ ùúûüý‘’•£œ ˜–‘‘þ£š ¤‘ÿ0Ž1‘’ • 2–˜¤¡”£‘˜œš•œ ¤¡”£‘¤‘£2™•œþ œ”ž‘¥“ ”˜£œš §¨©©¬­®33¨¯¯¯ ë±´±µµàÝÖ½µ¸ºÃÆºÉ ¸·Àº¿º¼ÈµÃº¸É¹µÐɸº ÊÉںɿÀº¼Ïµàɺ¸º¼¾º Æ·¼ÚºÉ¿º¼µ¾º¼Èµ»·¿ÎºÃк»

ɻŵÊÉÀº¿·¼ºÀº¼µ¾º¼È з¿¸º¼ÈÀÅ»º¼µÐ·¿ºÊºµÊÉ Îź¿µÀÇ»ºµÃºÅÆżµºÊº з¿¹ºÎº¼Èº¼µÎºÉ¼ÏµÂÉÀºµºÊº ¹ºÎº¼Èº¼µÊºÎºÃµÃ·¼ÚºÉ¿Ù Àº¼µÊº¼ºµàÝÖ½µÉ¼ÉÒ Æ·¼·¿ÉúµÃº¸É¹µÐɸº ÷¼·¿Éú¼¾ºÏ 4¼»ÅÀµÃ·¼ÚºÉ¿Àº¼¼¾ºÒ Æ·¼·¿ÉúµÎº¼È¸Å¼È ÷¼Êº»º¼Èɵ¶º¼»Ç¿µÕǸ Ê·¼Èº¼µÃ·ÃкغµÀº¿»ÅÙ ¼¾ºÏµÂÉÀºµ¶º¼»Ç¿µÕǸµ»·Îº¹

÷κÀÅÀº¼µÀ¿Ç¸Ú·Àҵʺ¼ »·¿ÐÅÀ»ÉµÐ·ÎÅõºÊºµÐÅÀ»É Æ·¼ÈºÃÐÉκ¼µÊº¿ÉµÆ·¼·¿É٠úҵúÀºµÆ·¼·¿ÉúµÐɸº κ¼È¸Å¼ÈµÃ·¼ÊºÆº»Àº¼ ʺ¼ºµ»·¿¸·ÐÅ»Ïïæçèéê 5é6ìï²7òóéõ ðñ8é9éïëìíéîï öîìé9

ñíéçéïðñõ éï6éí

õéíîìçõéîì æëìíîöîíéñõóõéíîêïðöóé øöçèééõóé

12`4O4P8>9I<8P=<GB@J8OH;H@ <@NH=K9M<8K?@I?@9<83OX >?=IB=B9@8D<@II<8@?I?=<8E< kHI\9:9=D9C8G9<:8K?A9AB<8F9AB= 1XO3P58K9B>B@8K9@E<=<J P?=<K98:9M<; Y[bZZ 3h`48>?@?=<K99@8K9;9M<ML9 G9=B8Q3OXV83?=IB=B9@8P<@II< 5?I?=<8Q3P5V8K?@g9:B>8D<I9 F9AB=C8\9<DB8# UJ81?A?:M<859M<H@9A8O9MB: 3?=IB=B9@8P<@II<85?I?=<

Q15O3P5VJ 15O3P58<@<8E<A9:B:9@8M?g9=9 @9M<H@9A8G?=E9M9=:9@8>=?MD9M< M<ML98G9<:8@<A9<8=9>H=8K9B>B@ >=?MD9M<8A9<@@\9J81?A?:M<8<@< G?=;9:8E<<:BD<8M?AB=B;8M<ML9 E?@I9@8>?=M?DBFB9@8:?>9A9 M?:HA9;8E9@8G<9\9@\9 E<D9@IIB@I8HA?;8>?K?=<@D9;J YJ81?A?:M<8X?=M9K98O9MB: 3?=IB=B9@8P<@II<85?I?=< Q1XO3P5VJ 1XO3P58<@<8E<A9:B:9@8G?=E9e M9=:9@8;9M<A8D?=DBA<M89D9B :?D?=9K><A9@J81?A?:M<8<@<8FBI9

G<M98E<<:BD<8M?KB98M<ML9C E?@I9@8G<9\98\9@I8E<D9@IIB@I HA?;8K9M<@IeK9M<@I8>?M?=D9J RJ8_F<9@8O9@E<=<8Q_OV _F<9@89D9B81?A?:M<8O9@E<=<8<@< K?=B>9:9@8:?L?@9@I9@8\9@I E<K<A<:<8K9M<@IeK9M<@I83P5 B@DB:8K?@\?A?:M<8g9AH@ K9;9M<ML9@\9J8_@DB: K?@I<:BD<@\9C8>?M?=D98;9=BM K?@9@IIB@I8G<9\98BF<9@8<@< M?@E<=<J8QI\9V ]<@9M83?@E<E<:9@83=H^<@M< ]ak

‚}ƒ}€…‚‚ƒ‚‚!‚"‚€

}…‚‚ƒ†‚|}‚€‚ƒ

X474aO4548g9=98K?@IB=BM89:D98:?A9;<=9@88]BAB M9\98K?@<:9;8M<=<8A9AB8>B@\989@9:8G9=B8K?@<:9; E<8W_48M?D?A9;89@9:8G?=BKB=8M9DB8D9;B@C89>9:9; @9K989\9;8G<M98E<g9@DBK:9@8E<89:D9@\9 YYURl[l 1P4P_1 _189@9:89:9@8E<9:B<8F<:98MB9K<8E9@8<MD=< MBE9;8K?A9:B:9@8@<:9;8D?=g9D9DJ86<:98G?ABK89E9 @<:9;8D?=g9D9DC89@9:8G<M98K?@E9>9D:9@89:D9 :?A9;<=9@C8@9KB@8K9M<;8G?=@9M9G8:?8<GB@\9 M9F9J81?G?ABK89E98@<:9;8=?MK<C8@9K98G9>9: D<E9:8G<M98E<g9@DBK:9@J _@DB:8K?KGB9D89:D98:?A9;<=9@C8>?KH;H@ E<;9=9>:9@8K?@\<9>:9@81B=9D83?=<MD<L98`9;<= E9=<8D?K>9D8G9\<8E<A9;<=:9@J8W?KBE<9@8G?=M9K9 EH:BK?@8H=9@IDB98G?=B>98W9=DB8P9@E983?@EBEB: QWP3VC8W9=DB8W?AB9=I98QWWV8E9@8MB=9D8@<:9;C M\9=9DeM\9=9D8D?=M?GBD8E<G9L98:?8dPTd M?D?K>9DJ81?D?A9;8<DBC8>?KH;H@8E<L9F<G:9@ B@DB:8K?@I<M<8GA9@I:H89@9:8E<8:?AB=9;9@C

K9MB::9@85HKH=8a@EB:8W?>?@EBEB:9@8E<8WWJ 1?A9@FBD@\9C8G9I<8>?@IB=BM9@8\9@I8D?=A9KG9D D<E9:8A?G<;8E9=<8A<K98D9;B@C8>?KH;H@8E9>9D K?@?=BM:9@8>=HM?M8>?KGB9D9@89:D98:?8:?g9K9e D9@8M?D?K>9DJ859KB@8G9I<8>?@IB=BM9@8\9@I D?=A9KG9D8A?G<;8E9=<8A<K98D9;B@C8>=HM?M8>?KGB9e D9@89:D98:?A9;<=9@8M?A9@FBD@\98E<A9:B:9@8E<8E<@9M <@EB:C89D9B8]<@9M8W?>?@EBEB:9@8E9@8f9D9D9@ 1<><A8Q]<MEB:g9><AV8M?D?K>9DJ ]<M9=9@:9@8M99D8K?KGB9D89:D98:?A9;<=9@8<@<C >?KH;H@8K?@g?=K9D<8E9D9eE9D98\9@I89:9@ E<g9@DBK:9@89I9=8D<E9:8D?=F9E<8:?M9A9;9@J W9=?@98F<:989E98:?M9A9;9@C89:9@8K?K>?@I9=B;< EH:BK?@eEH:BK?@8A9<@8E9@8>?KH;H@89:9@8=?>HD B@DB:8K?K>?=G9<:<@\98A9I<J8QI\9V

d8d<9@DHC81 W?>9A98X<E9@I83?@E9ND9=9@83?@EBEB: ]<@9M8W?>?@EBEB:9@8E9@8f9D9D9@81<><A8WHD9 kHI\9:9=D9


0123

ôõöõ÷øùúö÷ûüýúþ÷ÿ0ú1÷2ÿÿ

8 837 8 1 56761689

“”•Ÿ¤™™˜™Ÿ“¦™¢¥›“•ž–ž˜“š™—•Ÿ™ bcdefgfhidjhfdkfgjljmnonpqrjhstunqvov ”“•™¥“¦žŸ˜™“ž–›Ÿ““”•—–•Ÿ hvtnwpxnvpjri€wjzyvvjwmjfwozrsqjwfwnooqvrrj‚r{o|vj}c~wjntnpyvwjƒzvovpqvpvrjw„…j†vwpxvzvp

 !"#$%&'( p€jmswxsorpv€jˆprwzrrw€j‡rwq‚‰jmrpr áÆÆÂÆÏÇÑÉÊÂÓÇÏÉÏßÂÑ×ÊÕÉÂÌÇÔ×ÊÙÉÊÉÊ munrownqrpqvjr‡r )*+,*(-(%%+./0%1'-+.2%3 à×ÊÙÙ j † nqvovjt‚rvjˆr†qjŠ~|‹}}Œ ÉÂàÉÊËÉÂÑÇÑÈÉËÉÔÂðÞÂÒÇÔÓÇÊÂÚÉÔ×ÂËÉÊÙ vwyyrjˆnn‚rporsjtu ,45-6%78-.9*(4:.:%:)4 Š ~ ‹ }{Œ‰ :*:9*7';%+.&4:9%+,&'6 ÓÇàÉÔßÓÊËÉäÂíÇÔÇÌÉÂÈ×ÏÉÊÙÂÓÇÏÉÏßÂÑÇÔßÙ×ÁÂåÉÚ× 1%(%:.9*+04;.)*+1%)%0%+ Õ×ÚÉÌÂÈ×ÓÉÂÑÇÑÈÉËÉÔÌÉÊÂÈ×ÉËÉÂÓÇñÉÂÒÇÊßà 9%,'.<*:*7'+0%6.=%94)%0*+ ><%:;*9?./(*:%+@.A%6;%+ ôõ öõ÷3456õ÷7üþ6ú5õ 6'+,,%.;'+'B.)*+1%)%0%+ &0%1'-+.:%&'6.8%46.1'.9%3 89 8 9 5%6.)*+,*(4%7%++C%@.<%1%3 6%(.9'%C%.)*:94%0%++C% 0'1%;.:%:)4.:*:9%C%7 C%+,.8*(%&.&-%(.'04B.%,%7.< :*+*(%+.1%+%.6'+,,%.D) 9'%C%.&*5%.C%+,.1'0*+04;%+@ 2%,45-6%78-.0'1%;.6%+C% EFF.:'('%7@ N<//./(*:%+.&*(%(4.:'+0% ;%&'6.)-0-+,%+.&%8%@.$%74& =*)%(%.G'+%&.<*+,*(-(%3 ;*7'+,%+%+.6'+,,%.6%+C% %1%.%(%&%+.C%+,.7%&'-+%( %+.=*;%C%%+.1%+.H&*0.G%*3 :*:9%C%7.LF.)*7&*+.1%7' 0*7;%'0.6%(.'04BP.4J%)+C%@ 7%6.>G<=HG?./(*:%+B.D'+' C%+,.&*6%74&+C%@.2*7*;% )%C%.0*,%&.0*7&*940.0%; 2470'.I*&0%7'B.:*+,%0%;%+B 9'(%+,.&*(%(4.:*74,'B.8%1'.0'1%; (%'+.;%7*+%.<//./(*:%+.%1%3 &*J%7%.)*+1%)%0%+B.&0%1'-+ 9'&%.:*:9%C%7;%+.9'%C% (%6.&*94%6.;(49.&*)%;.9-(% C%+,.1'9%+,4+.)%1%.KFFL &*5%.)*+46BP.)%)%7+C%@ )7-M*&'-+%(.C%+,.1'%+,,%) '04.:*:%+,.:%&'6.1*M'&'0@ /*9*+%7+C%B.<//./(*:%+ 6%74&.9*7(%;4.)7-M*&'-+%( NO';%.1'9%+1'+,;%+.1*+,%+ 6%74&.:*:9%C%7.9'%C%.&*5% 84,%.1%(%:.6%(.&*5%.&0%3 0%7,*0.)*+1%)%0%+.1*+,%+ D).KL.840%.4+04;.&*0'%) 1'-+@./*(%'+.'04B.%;6'73%;6'7 9'%C%.)*:*('6%7%%+.&0%1'-+ )*+,,4+%%+.(%)%+,%+.&0%3 '+'B.&0%1'-+.9*7;%)%&'0%& C%+,.:*+J%)%'.D).K.:'('%7 1'-+.)%1%.:%(%:.6%7'@./*3 F@FFF.)*+-+0-+.'04.;*7%) )*7.0%64+B.C%.:*:%+,.0-:3 1%+,;%+.4+04;.)*+,,4+%3 1')%;%'.)*70%+1'+,%+.48' 9-;BP.;%0%+C%.;*)%1%QRSTU %+.(%)%+,%+.)%1%.&'%+, J-9%.0'+,;%0.+%&'-+%(.1%+ VWXQYZ[\]B.2'+,,4.>E^EK?@ 6%7'B.D).KF.840%.&*0'%).)*703 7*,'-+%(@ 2*+4740.D'+'B.:'+':+C% %+1'+,%+@ N2*:%+,.;%(%4.4+04; Žgf‡dj‘’i‹jbjdgj„ei )*+1%)%0%+.(%+0%7%+.6'+,3 D'+'.9*7*+J%+%.9*70'+1%; )*70%+1'+,%+.48'.J-9%B.&*3 ,%.;'+'.)'6%;+C%.9%74.:*3 0*,%&.:*7*&)-+&.)*7:'+3 5%+C%.6%+C%.D).EBL.840% +%7,*0;%+.)*+1%)%0%+.D< 0%%+.;*7'+,%+%+.)*:9%C%3 4+04;.&*0'%).)*70%+1'+,%+@ _LF.840%.)*7.0%64+@.<*+1%3 7%+.;(49.;*9%+,,%%+.:%&3 2%;%+C%.+%+0'.%;%+.;%:' )%0%+.0*7&*940.&*:%0%.0*73 C%7%;%0./(*:%+.'04@./*9%9B ;%8'.(%,'.&-%(.'04BP.)%)%7+C%@ ,%+04+,.1%7'.;(49.&*)%;.9-3 )%1%.KFE.:*+1%0%+,B.'% G':'+0%.;-+M':%&'.&*J%7% »¼½¾¿ÀÁ¾ÃÄ»¿½ÂÅÂÆÇÈÉÊËÉÌÂÍÎÂÌÇÏÐÑÒÐÌ ÓÇÒÇÔÕ×Â×Ê×ÂÈÇÔÒÇÊÙÉÔßàÂÕÇÔàÉÚÉÒ ÈÉÔÁÂÃÐÈ×ÂÃÉàÉÚ×ÉÊÁÂÈÇÓÇÔÕÉÂÈÇÈÇÔÉÒÉ (%.<//./(*:%+.C%+,.:*+8%3 :*+%7,*0;%+.)*+1%)%0%+ 0*7)'&%6B.2%+%8*7.<//./(*3 ÒÇÓÇÔÕÉÂÖÐÑÒÇÕ×Ó×ÂÖ×ÊØ×Ô¼ÊÙ×ÊÂÄÊÚÐÊÇÓ×É ÌÇÉÊÚÉÏÉÊÂÌ×ÊØ×ÔÁéÂÌÉÕÉÂÖÐÐÔÚ×ÊÉÕÐÔÂáÉÊ×Õ×É óÕÇÉÑÉ ÇÔÓ×ÉÒÌÉÊ 1';%+./0%1'-+.2%,45-3 D).LFF.:'('%7@.$'+,,%.;3 :%+B./4)%718'-+-B.:*:'('6 ÛÖÖ¼ÄÜÂÝÞÎÍÂÚÉÔ×ÂÈÇÔÈÉÙÉ×ÂÒÇÔÙßÔßÉÊÂÕ×ÊÙÙ× À×É×ÓÐÊÂêëë×ØÇÔÂÛÀêÜÂÖÖ¼ÄÂÝÞÎÍÁÂìÉÔ×Ú Ì×ÊØ×ÔÊÂÓÊÇËåÉÉÂÌÑÂÚÇßÊÉÙÂÉÒÕÇÉÌÌÉÉÊÊÂÂÏÑÉÏÇßÑÒ äÂÆÇÚÉÊÙÌÉÊ 6%78-.&*9%,%'.;%+1%+,@ 0-9*7.'+'B.G<=HG.:*+J%0%0 94+,;%:@.a%.0%;.:%4.9*73 Ú×ÂÄÊÚÐÊÇÓ×ÉÁÂàÉÔßÓÂÈÇÔÉÚßÂÚÇÊÙÉÊÂÌÐÊÚ×Ó× ÄÓàÉÔÕÐÊÐÁÂÚ×ÂÓÇÏÉÅÓÇÏÉÂÒÇÑÈßÌÉÉÊ ÕßÔÈ×ÊÂÉÕÉßÂÌ×ÊØ×ÔÂÕÇÏÉàÂÚ×Ó×ÉÒÌÉÊÂÓÇåÉÌÂÚßÉ $%+C%B.;(49.9*784(4; )*+1%)%0%+.&0%1'-+.0*(%6 ;-:*+0%7.:*+,*+%'.%1%+C% ÊÇÊÕßÂÚ×ÂáßÓÉÕÂÄÊÓÕÉÏÉÓ× ÈßÏÉÊÂÏÉÏßÁÂÓÇÌÉÏ×ÙßÓÂÓÇÈÉÙÉ×ÂÕßÙÉÓÂÉÌà×Ôä ÌÐÑÒÇÕ×Ó×ÁÂí×ÊÙÙßÂÛÎæÎÝÜä `(%+,.O%5%.'04.;*7%).:*3 :*+J%)%'.D).__F.840%@ )*7:'+0%%+. ;*7'+,%+%+ ØâßÊÉÇØÔÙÉ×ÂÂÕÀÉ×ÌÓÂÕÑÇ Ô × Ì Â ãË È Ô × Ú Â á É Ê Õ É × Â »É Ô ß Á Ñ×ÂÑÇÑÈßÉÕÂÕ×ÙÉÂÈ×ÏÉàÂÛÌ×ÊØ×ÔÜ îÉ Ï É ÑÂ Ì Ð ÑÒ Ç Õ × Ó × Â × Ê × Â Õ Ç Ô Ú É Ò É Õ Â È Ç È Ç Ô É Ò É :'+0%.;*7'+,%+%+.0*7;%'0 N=%:'.)%&0'+C%.%;%+ )*:9%C%7%+.&*5%.&0%1'-+ áÐÊØÐÓÉÔ×ÁÂÆÔÉÊÚÉÌÉÊÁÂÖÉÈßÒÉÕÇÊ»ÉÊÕßÏä ÒÇÊ×ÏÉ×ÉÊÂËÉÊÙÂÚ×ÕÇÊÕßÌÉÊäÂÃ×ÊØ×ÉÊÊËÉÁ ÌÉÔÇèÊÖÉ ÑÉÊÂËÉÊÙÂÚ×ÓÉÑÒÉ×ÌÉÊ 0%7,*0.)*+1%)%0%+.C%+, :*+,;%8'.+%+0'.%;%+.&*)*70' C%+,.1',4+%;%+.H+%+,.$%3 ÖÐÑÒÇÕ×Ó×Â×Ê×ÂÈÇÔÏÉÊÙÓßÊÙÂÓÇåÉÌÂÆÉÈÕßÂÛÍÞæ ÇÊÇÔÙ×ÂÌÐÑßÏÉÕ×ëÂËÉÊÙÂÚ×ÒÇÔÐÏÇàÂÓÇÏÉÑÉ ÒÉÊ×Õ×ÉÉÂÂÒÓßÇÚÊÉÙßàÑß Â ÑÇ ÒÇÕä»ÉÏ×ÊÙÅÈÉÏ×ÊÙÂÚ×ÈßÉÕ 1'0*0%);%+.G<=HG./(*:%+@ %)%@.=%(%4.0*,%&B.;%:'.%;%+ 1'.J&.&%%0.9*7(%0'6.1%+.9*73 ÎÎÜÂÓÉÑÒÉ×ÂÆÇÏÉÓÉÂÛÍæÎÝÜä Ú Ç Ê Ù É Ê Â È É à É Ê Â Ì É Ë ßÂÈÉÏÓÉÂÚ×ÏÇÊÙÌÉÒ×ÂÈÉÕÉÊÙ Ï Ð ÑÈ É Â Â Ó Ç È Ç Ó É Ô Â ï Þ Â Ò Ç Ô Ó Ç Ê Á Â Ú Ç Ó É × Ê Â Õ ß Ô È × Ê H(%&%++C%B.84%7%.;-:)*0'&' 0*,%&.+%+0'@.D*+J%+%+C% 0%+1'+,.&*9%,%':%+%.1'(%+&'7 ÖÐÊÚ×Ó×ÂØßÉØÉÂËÉÊÙÂÑÇÑÉÓßÌ× Ì É Ô È Ð Ê ä  ÖÉ Ñ× Â Ó Ç Ê Ù ÉåÉÂÑÇÊÚÇÓÉ×ÊÂÌ×ÊØ×ÔÂ×Ê× Ý Þ Â Ò Ç Ô Ó Ç Ê Á Â Ú Ç Ó É × Ê Â Ù Ç Ê Ç Ô É Õ Ð Ô Â Î ð Â Ò Ç Ô Ó Ç Ê Á I<a/.KFEK^KFE_.0*7&*940 ;%:'.%;%+.94%0.)*1-:%+ D'+'.2470'.I*&0%7'.'04@.!"#$% ÒÇÔÉÏ×àÉÊÂÑßÓ×ÑÁÂÚÇÊÙÉÊÂÌÇØÇÒÉÕÉÊÂÉÊÙ×Ê ÚÇÓÉ×ÊÂÒÇÊÙÇÊÚÉÏ×ÂÎÞÂÒÇÔÓÇÊÁÂÚÇÓÉ×Ê ßÊÕßÌÂÉÊÙ×ÊÂÌÇØÇÒÉÕÉÊÂÔÇÊÚÉàäÂÆÇÈÉÈÁÂÚ× Õ×ÚÉÌÂÑÇÊÇÊÕßÁÂÑÇÑÈßÉÕÂÒÉÔÉÂÒÇÓÇÔÕÉ ÕÐñÇÔÂÏ×ÑÉÂÒÇÔÓÇÊÁÂÌÇÉÊÚÉÏÉÊÂÏ×ÑÉÂÒÇÔÓÇÊÁ ¼ÊËÇÔÂÛÒÉÊÕÉ×ÂÚ×ÂÆÇÔÉÊÙÁ»ÉÊÕÇÊÁÂóÉÈÉÔÁ ÃÇÚÜÂÌÇØÇÒÉÕÉÊÂÉÊÙ×ÊÊËÉÂÔÇÊÚÉàäÂíßÚÉàÅ ÈÇÔÉÚßÂÌÔÇÉÕ×ç×ÕÉÓÂÚÉÊÂ×ÊÐçÉÓ×ÂÉÙÉÔÂÌ×ÊØ×Ô ÚÉÊÂÒÔÐÒÐÓÉÏÂÏ×ÑÉÂÒÇÔÓÇÊä ÉÊÙ×ÊÂËÉÊÙÂÚ×ÈßÉÕÂÑÉÑÒßÂÑÇÊÙàÉÓ×ÏÌÉÊ ÆÉÏÉàÂÓÉÕßÂÒÇÓÇÔÕÉÁÂÚÉÔ׿Ê×çÇÔÓ×ÕÉÓ ÑßÚÉàÉÊÂÓÇÓßÉ×ÂÚ×ÕÇÔÉÒÌÉÊÂÚ×ÂÓ×Ê×ÂÛáÉÊÕÉ× »¼½¾¿ÀÁ¾ÃÄ»¿½ÂÅÂáÇÕßÙÉÓÂáÐÏÔÇÓ»ÉÊÕßÏÂÚ×ÈÉÊÕß ÑÇÊÙÉÕÉÌÉÊÂÓÇÈÉÙ×ÉÊÂÒÇÏÉÌßÂÒÇÑÈßÊßàÂî×Ú×ÕÂ×Õß ÕÇÊÉÙÉÂÏ×ÓÕÔ×ÌÂÕÇÔÕ×ÊÙÙ×äÂÂèÖÐÊÚ×Ó×ÂØßÉØÉ ÆßÏÕÉʼÙÇÊÙ¾×ÔÕÉËÉÓÉÂÛ¿ÊÕ×ÔÕÉÜÂò×ÏÇÙÐÊÁ áÉÊÚÉÊÓ×ÑÐÁÂÃÇÚÜÁéÂßØÉÒÊËÉäÂÛàÉÚÜ

“”•–•—˜™“š›œ•˜ž–ž“šžŸ ž—“¡Ÿ¢žŸ“£•—™¤¥“¤•Ÿ¢™Ÿ“¦¥–žœ

§¨©ª«¬­®«¯­°­®±²­°­®«³­®´­­µ²­®«¯­¶·«¸­¹º­

201õþõ÷ûúöýùú+÷,÷2ü-.4ö4/÷0õ1õ6

åÉåÉÔÉÊÂÏÉ×ÊÂÕÇÏÉàÂÑÇÑÈÇÌßÌÂÇÑÒÉÕÂÐÔÉÊÙÂËÉÊÙ àÇÊÚÉÌÂÒÇÔÙ×ÂÌÇÂÏßÉÔÂÌÐÕÉÂßÊÕßÌÂÑÇÊÙà×ÊÚÉÔ× Ú×ÚßÙÉÂÑÇÊÙÉÊ×ÉËÉÂà×ÊÙÙÉÂÕÇñÉÓÂÆÏÉÑÇÕ ÌÇåÉÔÉÊÂÒÇÕßÙÉÓäÂè»ÇÈÇÔÉÒÉÂÒÇÏÉÌßÂÑÇÊØÐÈÉ áÉÊßå×ËÐÊÐÂÉÏ×ÉÓÂî×Ú×ÕÂÛÝ&ÜÁÂñÉÔÙÉÂíÇÚÇÏÇÊÁ ÑÇÏÉÔ×ÌÉÊÂÚ×Ô×ÁÂËÉÌÊ×ÂîáÂÚÉÊÂ)ÆÁÂÈÇÔÇÊØÉÊÉÂÒÇÔÙ× ÆßÑÈÇÔÉÙßÊÙÁÂóÇÕ×ÓÁ»ÉÊÕßÏÁÂÆÉÈÕßÂÛÍÞæÎÎÜÂÚ×Ê× ÌÇÏßÉÔÂÌÐÕÉä¿ÊÕßÊÙÂÌÉÑ×ÂÚÉÒÉÕÂÑÇÊØÇÙÉàÊËÉÂÚ× àÉÔ×äÂíÇÔÇÌÉÂÚ×ÕÉÊÙÌÉÒÂÆÉÈÕßÂÑÉÏÉÑÂÚ×ÂÈÇÈÇÔÉÒÉ ÚÉÇÔÉàÂ)ÉÑÒ×ÊÙÂÓÇÈÇÏßÑÂÊÉ×ÌÂÂÈßÓÂÌÇ»ÉÊÚßÊÙÁé ÕÇÑÒÉÕÂÈÇÔÈÇÚÉä ÌÉÕɼÌÈÉÔä ÄÊëÐÔÑÉÓ×ÂËÉÊÙÂÚ×ÒÇÔÐÏÇà¾Ô×ÈßÊÁÂí×ÊÙÙßÂÛÎæÎÝÜÁ î×ÈÇÔ×ÕÉÌÉÊÂÓÇÈÇÏßÑÊËÉÁÂî×Ú×ÕÂÛÝÍÜÁÂñÉÔÙÉÂîßÓßÊ ÒÇÊÉÊÙÌÉÒÉÊÂÚ×ÉñÉÏ×ÂÚÉÔ×ÂÕÇÔÓÉÊÙÌÉÂÄÊÚÔÉÂÆÉÒßÕÔÉ ¾ßÔÇÊÁÂÂÕÇñÉÓÂÓÇÕÇÏÉàÂÚ×ÌÇÔÐËÐÌÂÚÉÊÂÚ×ÈÉØÐÌ ÉÏ×ÉÓÂÖÇÈÐÂÖÇØ×ÏÂÛÝïÜÁÂÆÉÈÕßÂÒßÌßÏÂÝÝäÞÞÁÂÌÇÑßÚ×ÉÊ ÓÇÌÇÏÐÑÒÐÌÂÐÔÉÊÙÁÂÆÉÈÕßÂÛÍÞæÎÎÜÂÒßÌßÏÂÞÎäÞÞÁÂÚ× ÕÇÔÓÉÊÙÌÉÂ'ÉàËßÂáßÔÊÐÑÐÂÉÏ×ÉÓÂÖÇÈлÇÓÉÔÂÛÝ(Üä ÕÇÑÒÉÕÂÈÇÔÑÉ×ÊÂáÏÉËÆÕÉÕ×ÐÊÂÚ×ÂóÉÏÉÊÂáÉÔÉÊÙÕÔ×Õ×ÓÂÖí ÆÇÕÇÏÉàÂ×ÕßÂÚ×ÈÇÌßÌÂÂîáÂÚÉÊÂ)ÆäÂãÉÊËÉÁÂÓÉÑÒÉ× ÎïÁÂîÇÓÉÂáÉÕÉÏÉÊÁÂóÇÕ×ÓÁ»ÉÊÕßÏäÂîßÙÉÉÊÂÓÇÑÇÊÕÉÔÉÁ ÓÇÑÉÏÉѾÔ×ÈßÊÂÈÇÏßÑÂÑÇÑÒÇÔÐÏÇàÂÌÇÒÉÊåÉÊÙÉÊ î×Ú×ÕÂÑÇÏÉñÉÊÂÓÉÉÕÂÚ×ÒÉÏÉÌäÂÛ¾Ô×ÈßÊÁÂÎæÎÝÜä ×Ê×Ó×ÉÏÂîáÂÚÉÊÂ)Æä ÖÉÈÉÔÂÈÇÔÇÚÉÔÁÂÚ×ÂÉÊÕÉÔÉÂÒÉÔÉÂÕÇÔÓÉÊÙÌÉÂËÉÊÙ 'ÉàËßÁÂËÉÊÙÂÂÚ×ÚßÙÉÂÒÇÏÉÌßÂÒÇÑÈÉØÐÌÂÌÇÒÉÏÉ Ú×ÕÉÊÙÌÉÒÁÂËÉ×ÕßÂ'ÉàËßÂáßÔÊÐÑÐÁÂÑÇÔßÒÉÌÉÊ î×Ú×ÕÁÂÂÚ×ÕÉÊÙÌÉÒÂÚ×»ÉÊÙßÊÕÉÒÉÊÁ»ÉÊÕßÏäÂÆÇÚÉÊÙÌÉÊ ÉÊÙÙÐÕɾ½ÄżÀäÂÖÇÕ×ÌÉÂàÉÏÂ×Ê×ÂÚ×Ñ×ÊÕÉÌÉÊÂÌÐÊë×ÔÑÉÓ× ÄÊÚÔÉÁÂËÉÊÙÂÚ×ÚßÙÉÂÑÇÊßÓßÌÂÒ×ÊÙÙÉÊÙÂî×Ú×ÕÁÂÚ×ÕÉÊÙÌÉÒ ÌÇÒÉÚÉÂÖÉÒÐÏÔÇÓ»ÉÊÕßÏÁ¼ֻáÂÆßÔÉñÉÊÁÂÂÚ×É ÐÏÇàÂÒÇÕßÙÉÓÂÄÊÕÇÏÑÐÈÂáÐÏÚÉÂîÄ*ÂÚÉÊÂÄÊÕÇÏÌÉÑÂáÐÏÔÇÓÕÉ ÑÇÊÙÉÕÉÌÉÊÂÑÉÓ×àÂÒÇÔÏßÂÑÇÑÉÓÕ×ÌÉÊÂÌÇÈÇÅ *ÐÙËÉÌÉÔÕÉÂÚ×¾ÉÑÉÊÂÆ×ÓñÉÁÂ*ÐÙËÉÌÉÔÕÉä ÊÉÔÉÊÊËÉäÂèÖÐÐÔÚ×ÊÉÓ×ÂÑÉÓ×àÂÚ×ÏÉÌßÌÉÊÂÚÇÊÙÉʾ½ÄÅ ÖÉÓÉÕÂÃÇÓÌÔ×ÑÂáÐÏÔÇÓ»ÉÊÕßÏÁ¼ÖáÂíÐàÉÑÑÉÚ ¼ÀÁÂßÊÕßÌÂÑÇÑÉÓÕ×ÌÉÊÂÓÕÉÕßÓÂ'áÁÂÙßÊÉÂÒÇÊÉÊÙÉÊÉÊ ÖÉÓ×ѼÌÈÉÔ»ÉÊÕ×ÏÉÊÁÂÓÉÉÕÂÚ×Ñ×ÊÕÉ×ÂÌÐÊë×ÔÑÉÓ× ÓÇÏÉÊåßÕÊËÉÁéÂßØÉÒÂÆßÔÉñÉÊäÂÒÚÙÜ


Ă? ¸šº¸Ÿ½žº¿šĂ&#x20AC;

Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2022;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x201C;Ă&#x161;Ă&#x2DC;Ă&#x203A;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x153;Ă&#x2022;Ă?Ă&#x17E;Ă&#x2DC;Ă&#x203A;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2022;Ă&#x;Ă&#x161;Ă&#x;Ă Ă&#x2022; 0123

Ă Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x192;Ă&#x2026;3Ă&#x2020;Ă&#x201E;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x2026;Ă&#x2030;Ă&#x2026;Ă&#x160;Ă&#x201A;Ă Ă&#x201A;1Ă&#x2039;Ă&#x201A;Ă&#x152;Ă&#x2026;Ă&#x2030;Ă?Ă&#x17D;Ă?

áâ ã5 7 6  ä 4 67 å æ 7

7 ç 7

 5

  7

 4 67 ĂĽ èÊêÊêè^`ÍÊÏí­Îï`Ă°ĂŠĂŞ qdeioÂ&#x201A;a}ddbalfpsÂ&#x20AC;sjkfa efÂ&#x20AC;sj edjkgdmalsd~azcbchdpafbsalfbfjkn

ù­Â&#x2020;cjkdgsaqdpd}f}Â&#x192;dÂ&#x201A;alsd ĂšokrdÂ&#x201A;aÂ&#x2020;fjkksÂ&#x201E;aÂ&#x17E;wÂ&#x17E;Â&#x;Â&#x2021;~ kdhalfaldhdqagdqdeÂ&#x201A;aldjalsd oedjkamcqsldaqcedqmogaÂĄi zcedidagcbdgsbdjÂ&#x201A;azskfjcq mchdgsagdÂ&#x20AC;seÂ&#x201A;Â?as{dmazsqdeio~ zskfjcqaÂ&#x201E;§¢Â&#x2021;alfaesqdpjidÂ&#x201A;alf msjaqcjsjrsggdjabcqmdbamcn xg}famcedqmogdjafbsaÂ&#x20AC;des ys}sjaÂ&#x2030;ho}oÂ&#x201A;ayc}daÂ&#x160;fefbfeboÂ&#x201A; jifqmdjdjasdjkaldjamcepfdn lfgcbdpsfa}cgfbdea}dbsardq Â&#x2030;seÂ&#x192;o}defÂ&#x201A;aÂ&#x2C6;dÂ&#x20AC;smdbcjaÂ&#x160;sn }djalfaldhdqagdqde~azdhdp gcqslfdjabdbgdhdadjdgagoen jsjkgflshÂ&#x201A;azdÂ&#x20AC;bsaÂ&#x201E;Â?Â&#x2018;wÂ&#x17E;Â&#x17E;Â&#x2021;amdkf~ }coedjkamchdgsagcqslfdj Â&#x20AC;djÂ&#x201A;aycÂ&#x20AC;iÂ&#x201A;aamshdjka}cgohdp~ Â&#x2020;cecgdaqcqÂ&#x20AC;dÂ&#x192;dagdÂ&#x20AC;seasdjk qcjkdqÂ&#x20AC;fhacqd}a}cÂ&#x20AC;cedbaÂ&#x17E;Â&#x; ycÂ&#x20AC;iaqd}sgaesqdpÂ&#x201A;agcqslfdj bsjdfaldjamcepfd}dja}cbchdp kedqaldjasdjkabsjdfaÂ&#x2039;maÂŚÂ&#x201A;¢ qcj{defafÂ&#x20AC;sjidagcaldhdqagdn qchsqmspgdjagoeÂ&#x20AC;djalcjkdj ldefahcqdef~azcbchdpafbsaqcecgd qdeÂ&#x201A;aldjaqcjldmdbfazskfjcq dj{dqdja{chsefb~atfjkkdaÂ&#x2020;fn qcjkfgdbalsdabdjkdjaldjagdgf bcefgdb~audamsjaqchcmd}gdj jkksaÂ&#x201E;Â&#x17E;wÂ&#x17E;Â&#x;Â&#x2021;amohf}faqd}fpaqcn zskfjcqaqcjkksjdgdjabdhfÂ&#x201A; fgdbdjabce}cÂ&#x20AC;sb~azskfjcqagcqsn jks}sbagd}s}afjf~ }cldjkgdjaaqshsbjidalfÂ&#x20AC;sjkn lfdjaqcqfjbdabohojkagcmdld uj oeqd}faidjkalfpfqmsj gdqaqcjkksjdgdjamhc}bce~ Â&#x192;dekda}cgfbde~a dgahdqdagcqsn ò¤Â&#x203A;óôÂ&#x201D;Â&#x2014;ĂľÂ&#x2122;ÜáÂ&#x201C;Â&#x201A;aÂ&#x2020;fjkksÂ&#x201A;amcedqn Â?Â&#x2020;shsbagoeÂ&#x20AC;djalfmhc}bce lfdjaÂ&#x20AC;cÂ&#x20AC;cedmdabcbdjkkdjidaldn mogdjabcerdlfa}ddbaÂĄiazskfjcq úÝßýÞÿ01203120Ăť bdjk~ }cjlfefdjalfaesqdpagdecjd Â&#x2020;cjsesbazsqdeioÂ&#x201A;agoeÂ&#x20AC;dj djdgjidÂ&#x201A;aycÂ&#x20AC;iÂ&#x201A;aa}cldjkaÂ&#x20AC;ce}cn ĂĄ56789 bfldgahdjk}sjkaqchdmoeagc gohdpÂ&#x201A;aldja}sdqfjidÂ&#x201A;azsedlfÂ&#x201A;   8 gcmohf}fdj~azskfjcqaÂ&#x20AC;desaqcjn Â&#x20AC;cgcerd~aysdamchdgsaÂ&#x20AC;cebdqsÂ&#x201A;  6

ldbdjkfaÂ&#x2020;dmoh}cgaÂ&#x2030;seÂ&#x192;o}def qcjkdgsa}cÂ&#x20AC;dkdfaqdpd}f}Â&#x192;d  8 6 }cgfbdeamsgshaÂ&#x17E;ÂŚ~Â?Â&#x2018;Â&#x201A;adbdsa}chdjk ødgshbd}atsgsqa}cÂ&#x20AC;sdpamcen  78!! bfkdardqa}cbchdpafdalfbcqsgdj ksesdjabfjkkfalfaÂĽokidgdebd "9 # ohcpadjdgjidaldhdqagcdlddj idjkaqchdg}djdgdjagshfdp bcefgdb~aÂ&#x2030;cbskd}agcqslfdj gcerdajidbdaÂ&#x201E;Â&#x2C6;Â&#x2C6;ÂĄÂ&#x2021;~a djmd ĂĄ$ 9 88 qchdgsgdjaohdpabcqmdbagcrdn {sefkdÂ&#x201A;azskfjcqaqcqmce}fhdn " 8 98 lfdjamcegdedaÂ&#x201E; Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x2021;aldjaqcn gdjagclsdjidaqd}sgaesqdp~ % 9 qfjbdfagcbcedjkdjabcjbdjka{fefn zcbchdpafbsÂ&#x201A;alsdamchdgsaqcjdn &&5# {fefamchdgs~ jidgdjagcÂ&#x20AC;cedlddjazsedlf~ Â?Â&#x2C6;dqfa}sldpaqcjldmdbn zcbchdpaqcjkdbdpsfazskfn ĂĄ7 8 gdjagcbcedjkdjaldefagoeÂ&#x20AC;dj jcqapdjida}cjlfefdjalfaesn 789   8 qcjkcjdfa{fefn{fefamchdgsaidjk E<Z7>:D@4>ÂłD4:=8´6:F:@PUGXRKJ:aKQNK:XPMNSIGOS:RYX`K:RKQS:PHOKÂľPO:NGÂśS:TS:ÂąKHYMNKMW:7KMOGR4W56:789: :ZS;M<=; NN>?GA>:[@\>9:?@\>]Âą56^_:=A<² :cKQ>KE6 qdpÂ&#x201A;alsdamcqsldafbsahdjkn " 8 8 "# lfmcegfedgdjaÂ&#x20AC;ces}fdaaÂ&#x;§abdn bPHPQOK:XPX`KaK:NGÂśS:HP`KNKS:NKMOS:OYMNIKO:LKMN:JKQGH:TSHPQKJIKM:IPbKTK:bPRKQS:`PQSIGOMLK_:EYX`K:RKQS:LKMN:TSSIGOS }sjkaqcjkchsdegdjaa{chsefb # psjÂ&#x201A;Â?as{dmjid~ YRPJ:\¡:IPRYXbYIW:OPQTSQS:TKQS:S`GFS`G:TKM:QPXKUKW:OPQHP`GO:TSKTKIKM:TKRKX:QKMNIKSKM:KÂśKQK:ÂąKHYMNKM:>QO:ÂłPHOS¸KR_ gcqslfdjaqcqdg}daafÂ&#x20AC;saesn xldmsjazskfjcqagcmdld qdpabdjkkdabce}cÂ&#x20AC;sbaqcjsjn ĂĄ'  

mcbskd}aqcjkdbdgdjabcemdg}d rsggdjahogd}famcjifqmdjdj ( 8 8 8 qcjsjrsggdjabcqmdbamcjifqn sdjkaldjaÂ&#x20AC;dedjkaÂ&#x20AC;cepdekd~ 9 ( 789 mdjdjasdjkaldjamcepfd}dj Â?Â&#x2030;chdgsaqcjdjidgdjagcÂ&#x20AC;cn gdecjdalfdj{dqaÂ&#x20AC;sjspaohcp edlddja}sdqfamcqfhfgaesqdp~ ĂĄ7  9  lsdamchdgs~aÂ?Â&#x2020;cecgdaqcjkdjn ^ĂŠĂŹdĂŞeĂŻdèdí­Îï`Ă°ĂŠĂŞ bfldgadldagcjldeddjahdfj~ gdjdjaldjaqcjdÂ&#x20AC;edgaÂ&#x20AC;cÂ&#x20AC;cedmd dgpfejidaqchcbs}aldjaqcn zcbchdpafÂ&#x20AC;sazskfjcqaqcjrdn 8 9 "  {dqÂ&#x201A;agdhdsa}didabfldgaqcjsjn ĂąazcÂ&#x20AC;sdpaÂ&#x20AC;s}aidjkaqcqn Â&#x2030;sjaÂ&#x20AC;dldjaÂ&#x20AC;s}abfldga}cmcn mopojalfa}djdahdhsabcekshfjk jicÂ&#x20AC;dÂ&#x20AC;gdjaÂ&#x20AC;s}aohcjk~aaÂ?s} Â&#x192;dÂ&#x20AC;abfldgadldÂ&#x201A;amchdgsahdjkn  6 " rsggdjabcqmdbamcjifqmdjdj Â&#x20AC;dÂ&#x192;daeoqÂ&#x20AC;ojkdjaÂ&#x192;f}dbdn jspjidabcersjkgdhagcaldhdq gcabcÂ&#x20AC;fjkÂ&#x201A;Â?agdbdalfd~ qdgdfaÂ&#x20AC;dja|shgdjf}fedj }sjkaqcjkdj{dqagoeÂ&#x20AC;djaqcn 789 8 sdjkÂ&#x201A;adgdjalfÂ&#x20AC;sjsp~aÂ&#x2020;dgdjid Â&#x192;djad}dha cqmchÂ&#x201A;aÂ&#x2C6;dÂ&#x20AC;sn bcÂ&#x20AC;fjkardhdjagdecjdabcebdpdj xldmsjapd}fhaohdpabcqmdb qc i d j }sldpaksjlshapfjkkd jkksjdgdja{chsefbÂ&#x201A;Â?agdbdaÂ&#x2C6;dn 8# }didahdjk}sjkaqcjsjrsgn mdbcjazhcqdjÂ&#x201A;abcekshfjkalf Â&#x20AC;dbdjkamopojalfa}cgfbdejid~ gcrdlfdjamcegdedaÂ&#x201E; Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x2021;amcn qchkcbas} jaqcjicÂ&#x20AC;dÂ&#x20AC;gdj moh}cgaÂ&#x2030;seÂ&#x192;o}defÂ&#x201A;axÂ&#x2C6;Â&#x2030;azsn gdjjidÂ&#x201A;Â?as{dmazskfjcq~a¨ŠªŽ¡ esd}ardhdjadhbcejdbf aÂ&#x2C6;cjbcjkn ydhdqagojlf}faÂ&#x20AC;dldjaÂ&#x20AC;s} bskd}aldefaÂ&#x2C6;cmohf}fdjazcgboe bcekshfjkaÂ&#x201A;Â?ld asrdeaaÂ&#x2C6;cmdhdazcjbed Â&#x152;djkdgdjÂ&#x201A;ays}sjaysgspÂ&#x201A; idjkaqfefjkÂ&#x201A;amdedamcjsqn Â&#x2026;cjldpÂ&#x201A;aamcjicÂ&#x20AC;dÂ&#x20AC;agc{chdgddj Â&#x2030;chdidjdjaÂ&#x2C6;cmohf}fdja cen Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;ÿúÂ&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x161;Â?Â&#x17E;Â&#x203A;Â&#x161; yc}dasqfecroÂ&#x201A;aÂ&#x2C6;c{dqdbdj mdjkaÂ&#x20AC;cepdqÂ&#x20AC;sedjagchsde lflskdagdecjdagojlf}faÂ&#x20AC;dj mdlsaÂ&#x201E;zÂ&#x2030;Â&#x2C6; Â&#x2021;aÂ&#x2030;oh}cgaÂ&#x2026;cjldpÂ&#x201A; Â&#x2026;cjldpÂ&#x201A;aÂ&#x2C6;dÂ&#x20AC;smdbcjaÂ&#x2C6;shojn qcjichdqdbgdjalfef~a fldg bfldgahdidgamdgdfa}cpfjkkd xfmbsaÂ&#x160;dbobazsÂ&#x20AC;eobo~­¨²¾¡ meokoÂ&#x201A;aÂ&#x2020;fjkksaÂ&#x201E;Â&#x17E;wÂ&#x17E;Â&#x;Â&#x2021;amdkf~ dlda}dbsmsjaldefaqcecgd  fldgadldagoeÂ&#x20AC;djarfÂ&#x192;daqdsn qcjkdhdqfahsgdaÂ&#x20AC;cedbÂ&#x201A;apdn hijklmnoponqnoponrmstumhovwoxyvo Â&#x201E;o Â&#x2026;twoÂ&#x20AC;ymÂ&#x2039;ymÂŽÂ&#x2C6;Â&#x192;Â&#x201A;onoÂ&#x20AC;uoÂ&#x2020;mÂ&#x201C;o msjahsgdaÂ&#x20AC;cedbadgfÂ&#x20AC;dbagc{cn jidahsgdnhsgdahc{cbaldjaqcn z{|}mu~vomu~Â&#x20AC;xyowomm ~pÂ&#x201A;opÂ&#x201A;ynop  ~pÂ&#x192;Â&#x192;opÂ&#x2039;~pÂ&#x192;mÂ&#x2026;~pÂ&#x201A;opÂ&#x201A;y hdgddjabsjkkdhabce}cÂ&#x20AC;sb~ qde~aÂ&#x2020;cecgdagcqslfdjaqcn Â&#x201E;o Â&#x2026;tÂ&#x20AC;woÂ&#x20AC;ymn~po oopmw~ ywov voÂ&#x192;tqvoÂ&#x192;tmÂ&#x201E;o Â&#x2026;tÂ&#x20AC;woÂ&#x20AC;yÂ&#x2020;mÂ&#x2021;ovmyut s}aÂ&#x2030;defÂ&#x192;f}dbdaugpdaĂšdid hdjrsbgdjamcerdhdjdjaqcqdn Â&#x2013;y owmÂŻvopÂ&#x192;nÂ&#x2C6;pmouotmv~xy  ~ xtoupÂ&#x201A;omÂ&#x201A;onypmtputn Â&#x20AC; c e j oqoeamohf}faÂ&#x2C6;aÂ&#x17E;§ŒÂ?afx gdfaÂ&#x20AC;s}ahdfj~ Â&#x2039;yn~povmÂ&#x2039;~pÂ&#x192;opmw~xtuopm°~Â&#x2039;Â?Â&#x2C6;rmÂ&#x2039;op  ~p~ntpymmn~w~pyopmÂ&#x201A;opÂ&#x192; f b sa qc qÂ&#x20AC;dÂ&#x192;daΤaÂ&#x192;dekdaysn zomfeaÂ&#x20AC;s}Â&#x201A;aÂ&#x2020;sebfiojoÂ&#x201A; Â&#x2026;Â&#x2C6;Â&#x2026;tv~Â&#x20AC;nopmÂ&#x2C6;v~mÂ&#x2030;ouÂ&#x2C6;twrmuÂ&#x2C6;nÂ&#x2C6; Â&#x160;yvopÂ&#x192;mhopÂ?oÂ&#x201A;oÂ&#x2020; } sjaÂ&#x2026;oloioÂ&#x201A; aÂ&#x2026;clog}defÂ&#x201A; qcjkdbdgdjaÂ&#x20AC;dpÂ&#x192;da}cÂ&#x20AC;cn Â&#x201E;o Â&#x2026;tÂ&#x20AC;woÂ&#x20AC;ymowovmÂ&#x160;tptpÂ&#x192;nyÂ&#x2039;tvmÂ&#x201A;opÂ&#x192; stumx~Â&#x20AC;oÂ&#x20AC;oÂ&#x2026;movxt mÂ&#x201A;opÂ&#x192;  c qmc h Â&#x201A; a i d j k a d gdjaÂ&#x20AC;ceÂ&#x192;f}dn hsqagcrdlfdjÂ&#x201A;alfefjidapdjid  ~pypÂ&#x192;Â&#x192;ovmÂ&#x2039;tpyomnoÂ&#x20AC;~pomwonyurmÂ&#x152; xoÂ&#x20AC;tmÂ&#x2039;yu~vtÂ&#x20AC;noppÂ&#x201A;omypymxywo bdagcaÂ&#x2030;djbdfaÂ&#x160;hdkdp~azcn qcqd{sagcjldeddjaljckdj Â&#x2039;yu~Â&#x20AC;y omÂ&#x2026;owoÂ&#x20AC;rmÂ&#x2039;opmxÂ&#x2C6;Â&#x2C6; ypÂ&#x192;r Â&#x2030;oÂ&#x20AC;~um{Â?Â&#x17D;{mvovtrmyutÂ&#x2020; }dqmdfjidalfabdjrdgdj gc{cmdbdjaÂŚÂ&#x2018;agqwrdqÂ&#x201A;aqcn Â?yvyopmstumtputnm ~p~ntpy w~ypÂ&#x192;Â&#x192;omyntum ~ Â&#x2026;Â&#x2C6;Â&#x2026;tv~Â&#x20AC;nop rdhdjaysgspÂ&#x201A;aÂ&#x20AC;s}aidjk jkfjkdbagojbseardhdjjid Â&#x201E;o Â&#x2026;tÂ&#x20AC;woÂ&#x20AC;yÂ&#x2020;mÂŻoÂ&#x192;ypÂ&#x201A;or Â&#x2026;~n~Â&#x20AC;Â?oopmw~xoÂ&#x192;oymÂ&#x2026;~pÂ&#x201A;opÂ&#x201A;y Â&#x201E;o Â&#x2026;tÂ&#x20AC;woÂ&#x20AC;ym ~Â&#x20AC;tÂ&#x2026;onop Â&#x201E;o Â&#x2026;tÂ&#x20AC;woÂ&#x20AC;ymonyÂ&#x20AC;pÂ&#x201A;omx~Â&#x20AC;xto lfgcqslfgdjaÂ&#x2020;sebfion Â&#x20AC;cekchoqÂ&#x20AC;djk~aÂĄdqsja}cn  opywÂ&#x2020;mmÂ&#x2021;ypÂ&#x192;Â&#x192;omwooumypymyomwtÂ&#x2039;o nowopomn~w~pyopmowvy joabce}cÂ&#x20AC;sbaqcjkdhdqf }dqmdfjidalfardhdjaqcjdjn  ~p~vtÂ&#x20AC;nopm~ Â&#x2026;oumxtomovxt Â&#x160;tptpÂ&#x192;nyÂ&#x2039;tvmÂ&#x201A;opÂ&#x192;moÂ&#x20AC;tw mc{dpaÂ&#x20AC;djalcmdja}cn rdgabce}cÂ&#x20AC;sbÂ&#x201A;abfÂ&#x20AC;dnbfÂ&#x20AC;daÂ&#x20AC;dj Â&#x201E;o Â&#x2026;tÂ&#x20AC;woÂ&#x20AC;yÂ&#x2020;mÂ&#x2018;kntmxoÂ&#x20AC;tmwoÂ?om ~Â&#x20AC;yvyw Â&#x2039;yÂ?oÂ&#x192;omÂ&#x2039;opmu~uoÂ&#x2026;mÂ&#x2039;yv~wuoÂ&#x20AC;ynopÂ&#x2020; Â&#x20AC;chdpagdjdj~axgfÂ&#x20AC;dbn gdjdjalcmdjaqchcbs}a}cpfn Â&#x2018;kntm~ opÂ&#x192;mxonoupÂ&#x201A;omÂ&#x2039;y ovxt mxoÂ&#x20AC;tÂ&#x2020;mkvxt m~nwvtwyÂ&#x2019; jidÂ&#x201A;aÂ&#x20AC;s}ahdjk}sjk jkkdaÂ&#x20AC;s}aohcjk~ayfefjidaÂ&#x20AC;cn x~Â&#x20AC;wo omÂ&#x201E;o Â&#x2026;tÂ&#x20AC;woÂ&#x20AC;ymÂ?tuÂ&#x20AC;omkvo Â&#x2020; Â&#x2039;tpyomÂ&#x201E;o Â&#x2026;tÂ&#x20AC;woÂ&#x20AC;yÂ&#x2020;mkntmÂ?tÂ&#x192;o o h cjkagcagdjdjÂ&#x201A;agcqsn es}dpda}cgsdbabcjdkdaqcjkn Â&#x201C;pymovxt mn~m~ Â&#x2026;ourÂ&#x201D;mnouopÂ&#x201A;or ypÂ&#x192;ypmw~novyÂ&#x192;twmyntu lfdjaqchsj{seagcadedp pcjbfgdjahdrsagcjldeddjÂ&#x201A;  ~v~wuoÂ&#x20AC;ynopmn~w~pyop Â&#x2030;ypÂ&#x192;Â&#x192;tmzÂ&#x17D;Â&#x2022;Â&#x17D;{}Â&#x2020; 4D5=8E69=:F:7GH:6IJK:;KLK:LKMN:OPQNGRSMN:TS:QGK456H:789: UKRK;M<=; :V>G?@H6G9==6 M:VA:GB>IGACJ8W bcÂ&#x20AC;fjkardhdja}cldhdqabfkd jdqsjabdgaÂ&#x20AC;cepd}fh Â&#x2013;ovo movxt mxoÂ&#x20AC;tmx~Â&#x20AC;Â?tÂ&#x2039;tv Â&#x201E;o Â&#x2026;tÂ&#x20AC;woÂ&#x20AC;yÂ&#x2020;mh~ Â&#x2C6;Â&#x192;ompopuy qcbceahdjbd}abcekshfjk~ Â?zdida{oÂ&#x20AC;dÂ&#x2014;Â&#x201D;Â&#x201C;gÂ&#x201C;Â&#x201D;a}cbfeabdmf 7GXSQPUYW:EPMTKJW:ZSMNNG:[\?\]^_:7GH:SMS:TSMKSIS:QYX`YMNKM ht ouÂ&#x20AC;omÂ&#x2030;~Â&#x20AC;ypÂ&#x2039;tmypymstumypÂ&#x192;ypmyntu xywomu~Â&#x20AC;twmx~Â&#x20AC;n~ xopÂ&#x192;mvoÂ&#x192;yrÂ&#x201D;  ~ Â&#x2026;~Â&#x20AC;noÂ&#x201A;omnowopomvoÂ&#x192;tqvoÂ&#x192;t tÂ&#x201E;oÂ&#x2026;pÂ&#x201A;oÂ&#x2020;mzow} z d d b a f b sa lf a h d r se a g d jd j b c b d mabfldgaÂ&#x20AC;f}dÂ&#x201A;aÂ&#x20AC;s}abces}agc aSHKOKaKM:KHKR:4PXbPRW:@RPXKMW:LKMN:JPMTKI:IP:cKMOKS:=RKNKJ_ V<Âą_c56

)Ă&#x2022;*Ă&#x2022;Ă&#x2DC;+,-Ă&#x2022;Ă&#x2DC;.Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2022;Ă&#x201C;Ă&#x2DC;)Ă&#x2019;Ă&#x2014;Ă&#x161;/Ă&#x2DC;0Ă&#x2022;1Ă&#x161;Ă&#x2DC;0Ă&#x161;2Ă&#x2022;Ă?Ă&#x2DC;3Ă&#x161;Ă&#x;Ă&#x2022;

Â&#x; ¥¢£¤¢ ¼Œ§¨¢Šª¢¼ª­ ¥§

456787  7   5 7 7 5 7

!"#$%&'%"()$*%+",#-./#01"2%'"3!4)"0+$$5'%

qd}idedgdbaÂ&#x20AC;dpÂ&#x192;damcjkfldm meokoafjfarskdaqcjdqmfhgdj tuvwxuyzafjf~aÂ&#x2C6;decjdÂ&#x201A;aÂ&#x20AC;dkdfn 6789:;<=<:>?<89>@AB>B7CD:9<>C9>E<FDG<=7: vwxuyzabfldgaÂ&#x20AC;ohcpalfmfjkn oed}faldefasmdbfaÂ&#x2C6;shojmeokoÂ&#x201A; qdjdmsjÂ&#x201A;aqcecgdadldhdpakcn HD:D:;I9CDJ>C9J<IDI<:>C7:;<:>G78=D:KDI<:>=7<=89I<J>>C9 tu k f e j~ td}boaÂ?deloioÂ&#x201A;afj oeqd}fabcjn jced}faqd}dalcmdjaidjkarskd B9LG<:;>MLG<=>@JD:N@JD:>OP:PQ<89R>S9:;;D>TUVUWXY gÂ?dÂ&#x2020;c e c g d a Â&#x201E; m c j k f l d m a tu vw vwxuyzÂ&#x201A; edÂ&#x192;djabcepdldmadj{dqdj E7;9<=<:>9:9>C9Z<8<GI<:>F9Q<>L7:K<C9>L7C9<>D:=DI xuyzÂ&#x201A;>Â&#x17D;7CÂ&#x2021;abfldgaÂ&#x20AC;ohcpalfpfjn blddjjkama}ccehbssgjarsÂ&#x20AC;gcdhsjgaradtu bfhdj~ayfecgn tuvwxuyzÂ&#x201A;Â?agdbdaÂ&#x2030;dsho~ QPQ9<J9Q<Q9>G7:[7;<Z<:>G7:\<I9=>\<:;>L7:\78<:;>Q9Q=7L ldef~aÂ&#x2020;cecgdapdes}alfmcehdgsn bseaÂ&#x2030;Â&#x2C6;uaÂ&#x2C6;shojmeokoÂ&#x201A;aÂ&#x2030;dsho ydbdaÂ&#x2030;Â&#x2C6;ua}cbcqmdbÂ&#x201A;aÂ&#x2C6;shojn gdja}dqd~aÂ&#x2020;chdhsfadg}fafjfÂ&#x201A;agdqf ÂĄkdlfaÂ&#x152;dpiojoÂ&#x201A;aqcjkdbdgdjÂ&#x201A; meokoaqcjcqmdbfasesbdjagcn I7I7F<J<:>=DFDZ>=78Q7FD=Y fjkfjaqcjidldegdjagcmdld d{dedalffgsbfamdedamchdrdealdef cqmdbaaldhdqamcjicÂ&#x20AC;dedj

]^_`abcdbefgdhaidjkalfmcn jkdja}dgfbaqcecgd~axgpfejidÂ&#x201A; qd}idedgdbagdhdsamcjlcefbdatun Â&#x17E;¢a}cgohdpaqcjcjkdpadbd}alf tuvwxuyzalfayuÂĽÂ&#x201A;alcjkdjaÂ&#x17E;Â&#x2018;Â&#x17E; edjgdjaohcpamdedaecqdrdamcn gcÂ&#x20AC;cedlddjahcqÂ&#x20AC;dkda}Â&#x192;dldid vwxuyzaÂ&#x20AC;sgdja}cÂ&#x20AC;sdpaqoqog Â&#x2C6;shojmeoko~ gd}s}apfjkkdabdpsjafjf~atdhabcen lshfatuvwxuyzafjfaqcj{cn qd}idedgdbaÂ&#x201E;Â&#x2026;zÂ&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201A;aÂ&#x2C6;oqf}f idjkaqcjdgsbgdjÂ&#x201A;Â?agdbdjid~ udaqcjsbsegdjÂ&#x201A;abdefdjaÂ&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;ÂŁ }cÂ&#x20AC;sbaqcjfqÂ&#x20AC;shgdjagcmefpdn efbdgdjabcjbdjkamcjshdedja|fn Â&#x2030;cqÂ&#x20AC;cedjbd}djaxuyzaÂ&#x201E;Â&#x2C6;Â&#x2030;xÂ&#x2021; zcldjkgdjalfaÂ&#x2C6;dÂ&#x20AC;smdbcj Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x2014;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2013;aqcesmdgdjabdefdj bfjdjaÂ&#x20AC;ce}dqdaldjaqc}bfalfn es}aatuvwxuyz~acÂ&#x20AC;cedmd ldjamcqcefjbdpaqcqÂ&#x20AC;cefgdj Â&#x2C6;shojmeokoÂ&#x201A;a}cgfbdeaÂ?Â&#x2018;Â&#x2018;amchdrde fjbcejd}fojdhaidjkaqcjkdjn Â&#x192;d}mdldfaÂ&#x20AC;ce}dqdadkdeamded ecqdrdaqcqcedjgdjagcpflsn djkfja}ckdeaÂ&#x20AC;dkfaqcecgd~ ldefaÂ&#x20AC;cÂ&#x20AC;cedmda}cgohdpaqcjdn lsjkajfhdfaclsgd}fabcepdldm ecqdrdabfldgaqcjrdlfagoeÂ&#x20AC;dj~ mdjaÂ&#x20AC;cÂ&#x20AC;d}aldjamcjkksjddj zchdfjaqchdgsgdjadg}f efgdjabdefdjaÂ&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x2014;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2013;a}c{ded gdsqaecqdrdasjbsgahcÂ&#x20AC;fpaÂ&#x20AC;cekdn Â&#x2030;fpdgjidaÂ&#x20AC;cepdedmÂ&#x201A;agckfdn jdegobfgd~a djmdalf}dldefÂ&#x201A; bcdbefgdhÂ&#x201A;aldhdqadg}fabsesjagc qd}}dha}ddbamcefjkdbdjatdef idapflsma}cpdba}cgdhfks}aqcn bdjafbsaÂ&#x20AC;f}daqcjlsgsjkamcn mcefhdgsapflsmaqcecgdaidjk rdhdjaqcqmcefjkdbfatdefaxuyz xuyzalfaxhsjndhsjaÂ?dbc}Â&#x201A; Â&#x192;d}mdldfamobcj}fadj{dqdjatun jicÂ&#x20AC;dedjafj oeqd}fabcjbdjk bfldga}cpdbabce}cÂ&#x20AC;sbaqcjicn zclsjfdabce}cÂ&#x20AC;sbamdedamc}cebd Â&#x2020;fjkksaÂ&#x201E;Â&#x17E;wÂ&#x17E;Â&#x;Â&#x2021;~atdhafjfa}cÂ&#x20AC;dkdf vwxuyz~ayfaldhdqjidabceldmdb gc}cpdbdjaecmeolsg}faldj Â&#x20AC;dÂ&#x20AC;gdjabcebshdea|fes}aqcqdn qcqÂ&#x20AC;dkfgdjamfbdaqcedpaldj mceÂ&#x192;srsldjabcgdlamdedamchdrde mc}djadkdeaecqdrda}c{dedalfjf tuvwxuyzalfagdhdjkdjaecqdn bfgdjabce}cÂ&#x20AC;sb~ Â&#x20AC;sjkdagcmdldamcjkcjlded bce}cÂ&#x20AC;sbaldhdqasmdidaqcn qcqdpdqfagc}cpdbdjaecmeon rd~aÂ?Â&#x;Â&#x2018;Â&#x17E;ÂŚaqcjldbdjkagdqf zcbchdpalfgcbdpsfaqcjkfn qoboe~axgbf|f}aÂ&#x2030;cegsqmshdj jkfj oeqd}fgdjadj{dqdjamcn lsg}fjida}cpfjkkdaÂ&#x20AC;f}dahcÂ&#x20AC;fp fjkfjadlda§~Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;aecqdrdaidjk 456789;<=;>?A>56:@8@Z>C>946 >Âą@6:4D>456Âą>E:F:7P`PQKbK:QPXKUK:XPRKIGIKM:KIHS:OPKOQSIKR ldmaatuvwxuyzÂ&#x201A;amdedaecqdrd Â&#x2C6;chsdekdacecj{djdaujlojc}fd jshdedjamcjidgfbatuvwxuyz Â&#x20AC;cebdjkksjkrdÂ&#x192;dÂ&#x20AC;alfaqd}d }sldpamdpdqaldja}cqdgfj OPMOKMN:bPMGRKQKM:A6š?>6V@W:HKKO:XPXbPQSMNKOS:AKQS:>6V@ bce}cÂ&#x20AC;sbabcehsjbdnhsjbdagdecjd Â&#x201E;Â&#x2030;Â&#x2C6;uÂ&#x2021;aÂ&#x160;sjsjkgflshÂ&#x201A;aÂ&#x2039;pfjo lfagdhdjkdjaecqdrd~ lcmdjaldhdqagchsdekdjid~ bceÂ&#x20AC;sgda}odhaf}satuvwxuyzÂ&#x201A;Â? @PTGMSKW:TS:@SXbKMN:DXbKO:>RGMF>RGM:BYMYHKQSW:ÂąK`GbKOPM lfrdspfaohcpaÂ&#x192;dekdÂ&#x201A;abceqd}sg Â&#x152;deogoÂ&#x201A;a}ddbaÂ&#x20AC;ceoed}faaaqcjkdn zchdfjabdefdjaqd}}dhÂ&#x201A;ad{ded Â?Â&#x2C6;dqfabcbdmaÂ&#x2022;Â&#x2122;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;¤Â&#x201D;amdld srdeaÂ&#x2030;dsho~a¨Šª­Ž¯Ž°ª¹ª²³´ =GMGMNISTGRW:ZSMNNG:[\?\]^_ bfldgadldaÂ&#x192;dekdamclshfalcn bdgdjafjkfjaqcjidldegdj idjkalffjf}fd}faÂ&#x2030;Â&#x2C6;uaÂ&#x2C6;shojn mchfÂ&#x20AC;dbdjaecqdrdaldhdqaf}s Ž²¾¾Š­œªŠ¹¯¡


123456849 10

9:;<=<>?@AB:AC<>DE@>F;@B>GEHB<   

!"#$%&$'(%")'"*+,"-.+"/0"1/./""1!(0"2$3+ + " 4 $ ( ,+ 0 " / %5 . + ," $ ( 0 / %" 6 + %7 0 ,%" 8 . + IJKJLMNOPQRSMTUVWXYZU[\T dcYX^f^dY_^Ud\Y_c^YaU_WXYZUg\T

¹º»¼½»¾¿»ˆÀ¿¼¿ÁˆÂ½¾Ãº¼¿ Œ¿Ä¿Å¿ÅˆÆÇÅ»½ÁÈÅɈ‰ŠÊË̊̓

IJKJLMNOPQRSMTU|Y]YU‚΀ÏU[\aT ]YZYajtU`XejXY[U`\aYajjWcYajYa vÐсÒÐhVUZ^]YdUcYj^U[\a]Y`YZ _Wy_^]^U`\[y^YbYYaU]YX^Uc\[yYjY `\a]eaeXxUnWaYU[\ajYaZ^_^`Y_^UzYc Z\X_\yWZtU|\[deZUVeceUy\X\aªYaY [\[yWdYUfY_^c^ZY_UcYbYaYaU]Ya dea_\c^ajUvÐсÒÐhVUYZYWUÑecWaT ZYXbUÓea_\cc^ajU{\_ZUkÑÓ{lU]^U_\cWXWz Ô|{hU|W_d\_[Y_x sYc^UgeZYUVecetUvY]^UwW]bYZ[et _YYZU]^Z\[W^U_\W_Y^U[\ajzY]^X^UYªYXY ]\dcYXY_^UsYXjYU|\]Wc^UÒÐhVUks|Òl ]^U}ejceUVX^o\]YX^tU[\ajYZYdYat `\ab\]^YYaUdc^a^dUÑÓ{U]^U`W_YZ cYbYaYaUd\_\zYZYaU[^c^dU`\[\X^aZYz YdYaU]^yYajWaUWaZWdU[\ajWXYaj^ y^YbYU`\ajeyYZYaUÕXYajUh\ajYa vÐсÒÐhVUkÕhvÒlx ~VYYZU^a^UWaZWdU[\ajYd_\_UcYT bYaYaUÑÓ{tU_\rW[cYzUXW[YzU_Yd^Z [\[y\XcYdWdYaUd\y^rYdYaUy\XYjY[t Y]YUbYajUyYbYXUY]YUbYajUjXYZ^_ dYX\aYU]Y`YZU_Wy_^]^U`\[\X^aZYz ]YaUc\[yYjYU]eaeXxU{Y`^UdYX\aY c\[yYjYU]eaeXUyYdYcU[\ajYc^zdYa ]YaYabYtU[YdYUcYbYaYaUÑÓ{U]^T YXYzdYaUd\U|W_d\_[Y_xUÐa^UyYXWUdY[^ XYaªYajU]WcWxUgYcYWU[\[Wajd^aT dYatUcYbYaYaabYUYdYaU]^_\]^YdYaU]^ _\[WYU|W_d\_[Y_tUr\cY_abYtUm^ajT jWUk€€‚lx VYYZU^a^tUyYXWUY]YU_\d^ZYXUc^[Y |W_d\_[Y_UbYajU[\[yWdYU`\cYT bYaYaU]YaUdea_\c^ajUÕhvÒtUbYdT a^U|W_d\_[Y_UmYaYzYatUV\ZYT y\cYatUVYajdXYztU|W_d\_[Y_UgXYT ZeaYax V\[\aZYXYtUWaZWdU`\cYbYaYa dea_\c^ajUÕhvÒUbYajU]^d\cecY ^a_ZYa_^U]^UcWYXU|\[deZUVeceU[\c^`WZ^ wVÔhU]XUme\oYX]^tUwVUhXUÕ\aU]Ya ÖÖ|gmUkÖYcY^UÖ\_YXUg\_\zYZYaU|YXW mY_bYXYdYZlx g\ZWYUg\ce[`edUhWdWajYaUV\T yYbYUkghVlUVecetU©[^U×WcY^dzYt [\abY[yWZUyY^dUX\aªYaYU|\[deZ VeceU[\[yWdYUcYbYaYaUÑÓ{U]^ _\[WYU|W_d\_[Y_xU~gY[^U[\aT ïßúàáïÙâðÞãäßûåáìæç ðñÝßñèïÝéüÛïèÙðÛçñáåáïðÞ ]WdWajUX\aªYaYU|\[deZUVeceU^ZWx ÜáãÛêáÞßÜÝÞãáßëßèìíîïðñßïòóôõôöß÷ì÷øïñôòïðßøùÙðÚÛñÜÝÞß gY[^UrWjYUy\XzYXY`Ud\y\XY]YYa úïðïßûïúïßïýïîïß÷ì÷ûìîôðñïóôßæïîôßæÛþßáÛÿèßèìëÿùðôïßúôßïîìïß0ïîß1îììßÿï23 w\cYoYaU|\]Wc^UÒÐhVU]^]WdWaj àïüïðß4ï5üï6ïð3ßêíóïßèì÷ïîïðñ3ßàïóìðñ3ß7ôðññùß89ä9 ßÜìîøïñïôßòìñôïóïð `\[\X^aZYzxUÐa^UdYyYXUyY^dtUWrYXabYx úôüïòùòïðßúïîôßøìøìîïûïßòí÷ùðôóïößûìñôïóßæÛþäáÛÿèßùðóùòß÷ì÷ûìîôðñïóôßæïîô æÛþäáÛÿèß2ïðñßöìîìðóïòßúôûìîôðñïóôßûïúïß9ßÿìöì÷øìî

«¬Øµ¯°±²³´µM¶·°®µ¬¸

*+,>G@ACEA>9-./E=B@H@@A>,-A<;@<>0/>122>3

IJKJLMNOPQRSMTUÔa^4\X_^ZY_UV\y\cY_ w\aªYaYU`\aj\[yYajYaU`\X`W_T kÒ|ÖilUZYzWaU‚΀5x mYX\ZUVWXYdYXZYUkÔiVlUYdYaU[\[T ZYdYYaUZ\X_\yWZUZ\cYzU]^YrWdYaUd\`Y]Y |\[yYaZWUw\dZeXUk|wlUÐÐUÖ^]Yaj yYajWaU`\X`W_ZYdYYaU]\cY`YaUcYaZY^ g\[\aZ\X^YaU|\a]^]^dYaU]YaUg\T Ò][^a^_ZXY_^UÔ[W[U]YaUg\WYajYa bYajU[\ajzYy^_dYaU]YaYU_\d^ZYXUw` yW]YbYYaUkg\[\a]^dyW]lU]YcY[UÒajT ÔiVtU}Y[YcUs^oezetUm^ajjWUk€€‚lt €ÎÎU[^c^YXx jYXYaU|\a]Y`YZYaU]YaUÖ\cYarYUi\jYXY [\[y\aYXdYaUX\aªYaYUZ\X_\yWZx |\[yYajWaYaU`\X`W_ZYdYYaUbYaj Z\X[Y_WdU]YcY[UÔa^ZU|\cYd_YaYU{\dT a^_UkÔ|{lU|\X`W_ZYdYYaU|W_YZU^ZWt [\XW`YdYaU_YZWU]YX^Uc^[YU`X^eX^ZY_ `\[yYajWaYaUdY[`W_U`Y]YU‚΀5x ~{YzY`U`\XZY[YU^a^UyYXWU`\[T yYajWaYaUf^_^dtUy\cW[U`\aj\[yYajYa fY_^c^ZY_tU^a4\aZYX^_Y_^U]YaUdec\d_^abYx }^dYUZYzY`U`\XZY[YU_W]YzUXY[`Wajt ZYzY`Uy\X^dWZabYUyYXWU]^YajjYXdYa WaZWdU`\aj\[yYajYaU^_^abYtUWrYXabYx w\dZeXUÔiVtUwY4^dUgYX_^]^tU[\T ajYZYdYatU`\aj\[yYajYaU`\X`W_T ZYdYYaUZ\X_\yWZU[WZcYdU]^`\XcWdYax |\X`W_ZYdYYaUbYajU]^yYajWaUZ\X_\yWZ YdYaU[\aj\]\`YadYaUrYX^ajYaU`\XT `W_ZYdYYaU67897:; ~gea_\`abYUaYaZ^U`\X`W_ZYdYYa 67897:;<Ða^U]^`^c^zUYjYXUd\]\`YaUy^_Y [W]YzU]^Yd_\_Uec\zUyYabYdUeXYajU]YX^ y\XyYjY^UZ\[`YZtUWajdY`abYx h^X^abYU`WaUy\XzYXY`UYjYXU`\T ãáéÛæß4ÚÛáÙ7=à= a j Y rWYaUYajjYXYaUyYj^U`\X`W_ZYdYYa ÙâáÙÚÛêáéßáêÛéß7=0æÙáÚßëßÚìûùøüôòßáìðñëáìðñß÷ìðÙÚÛññÜÝìÞßüàïáÙîâßÞãä óìïóîôòïüßáòôü YZU]^_\ZWrW^tU_\z^ajjYU`\[yYT 7íý5óïîßøìî÷ïôðß÷íøôüë÷íøôüïð ßáòöôßôðôßúôüïòùòïðßúôßïîìïß0ïîß1îììßÿï23ßàïüïð `W_ aj WaY YUy^_YU]^[WcY^UYoYcUZYzWa èüï÷ìóßÚô2ïúô3ßèíüí3ßóìûïóð2ïßúôßøï6ï5ßì÷øïóïðßûìð2ìøîïðñïðßèîô6ìúïîô3 ΀5xU~aab |\X`W_ZYdYYaU[\XW`YdYaUXez 7ôðññùß89ä9 ß4îìöôúìðßÚìûùøüôòßáìðñëáìðñ3ß7ï2íîßæïîôöóïðóí3ß÷ìðñïóïòïð3 ‚`\ jWXWYaUZ^ajj^Uk|{ltU[YdYU`\[T ïòöôßóìîöìøùóß÷ìîùûïòïðßîìöûíðößïóïößûìð2ôóïïðßïöìóß÷íøôüß÷ì6ï5ß÷ôüôòßáòôü yYXajWaY aabYU[\arY]^U`X^eX^ZY_t 7íý5óïîßíüì5ßêí÷ôöôß4ì÷øìîïðóïöïðßêíîùûöô

r\cY_aZbYxU«¬Øµ¯°±²³´µM¶·°®µ¬¸

ƒ„…†‡ˆ‰Š‹‰ŒŠ‹‰„ [\a]YjX^x ]^Y_^U`\ab\c\_Y^YaUdeafc^dU^aT  ‘’“‘”Ž•‘’‘–—˜™š› ~h\ajYaU]^abYZYdYaU_WXYZ Z\XaYcUg\XYZeaUgY_WaYaYa œ‘šŽ˜ ˜Ž˜–™˜– VWXYdYXZYU]YX^Ug\[\aZ\X^Ya ‘–—Ž˜˜™–š—›Ž“ g\[\a]YjX^UY_c^Uy\XYXZ^U_\T ˜—˜Žœžš˜ hYcY[Ui\j\X^Ukg\[\a]YjX^l —›–Ÿ˜˜ ˜–Ž [Yd^aU[\ajWYZdYaUyWdZ^UyYzT ˜œ”›¡ bYajU]^ZYa]YZYajYa^Um\aT oYUZ\XcY`eXU[\cYdWdYaUZ^a]Yd ]YjX^UnY[YoYaUpYWq^U]Ya ¢—˜Ž—ž˜Ž˜”˜Ž£ž ›¤ `^]YaYU`\aª\[YXYaUaY[Y ]^ZWrWdYaUd\`Y]YUsYc^UgeZY Ÿ˜ –›Žœžš˜Ž•‘’‘–—˜™š› yY^dUZ\XzY]Y`UsYc^UgeZYUVecet VecetUpuUvY]^UwW]bYZ[etU]^T ˜œ”›Ž—˜–Ž ”›“›–™¡ WrYXabYx abYZYdYaUY_c^x _d^UyYXWU_\yYZY_U`\[T ˜‘’‘–Ž‘š”˜“¥šŽ—›Ž—ž˜ yWdm\ vYcU^a^Uy\X]Y_YXdYaUdcYT œ Z ^ Y a U_WXYZtUdYZYUVWzYX_eaet X^f^dY_^Ud\Yy_YzYaU_WXYZUbYaj ’‘—›˜¡ `^zYdabYU[\ajY`X\_^Y_^Ud^T ]^cYdWdYaU{^[U|\ab^]^dU|ecT ¦¥”›œ›Ž˜ ˜–Žœ‘™‘š˜ a\XrYU`\ab^]^dU]YaU]^zYXY`T X\_ZYUVecexUgY_YZX\_dX^[U|ecT ’‘’‘š› œ˜Žœ˜ œ›§œ˜ œ› dYaU_\j\XYU[\[\X^d_YU_Yd_^T X\_ZYUVecetUge[`ecUwW]^UvYXT —˜–Ž‘š”˜“¥š¡ _Yd_^UWaZWdU_\j\XYUd\U`Xe_\_ ZeaetU[\ajYZYdYatUy\cW[UcY[Y `\X_^]YajYax ^a^tUZ\cYzU]^cYdWdYaUdcYX^f^dY_^ ~VYbYUXY_YU`\ab^]^dUZYd Z\XdY^ZU_WXYZUZ\X_\yWZU]\ajYa h\ajYaU]\[^d^YatU_W]Yz y\d\XrYUcY[yYatU`\ab^]^dU_WT [\a]YZYaj^UdYaZeXUg\[\aT Y]YU]WYUYcYZUyWdZ^tUbYda^U_WXYZ ]YzUy\d\XrYUzYZ^TzYZ^U]YaU`XeT ]YjX^U]^U}YdYXZYx g\[\a]YjX^UbYajUY_c^U]Ya `eX_^eaYcxUg^a^UZ^ajjYcU`\T ~VWXYZUg\[\a]YjX^U_W]Yz dc^`^ajU_ZYZ\[\aZUZ\XcY`eXU]^ [\X^d_YYaUT_Yd_^U]YaU`Xe_\_ dY[^U`Y_Z^dYaUY_c^xU}Y]^U_WXYZ ]WYU[\]^YxU¨YajdYzU_\cYaT `\X_^]YajYatUWrYXabYx Z\X_\yWZU]^d^X^[Uy\XYoYcU]YX^ rWZabYtU`ec^_^UYdYaU[\[\X^d_Y V\y\cW[abYU]^y\X^ZYdYat sYc^UgeZYUVeceUbYajU[\cYT _Yd_^T_Yd_^U]YaUZ\XcY`eXx nW_Z^Ume\ajU]YaU©]bU[\T `eXdYaUY]YabYUdeafc^dUd\XYZea V\cY^aU^ZWtUdYZYUwW]^tU|ecT abYZYdYaU_WXYZUg\[\a]YjX^ d\Ug\[\a]YjX^xUg\[W]^Ya X\_ZYUVeceUYdYaU[\a]YZYajdYa bYajU]^Z\X^[YUsYc^UgeZYUVece g\[\a]YjX^U[\[y\X^UrYoYyYa _Yd_^UYzc^UWaZWdU[\a\cYYzUX^c^_ `Yc_WxU{\XdY^ZUZW]WzYaUZ\X_\T ]\ajYaU_WXYZUZ\X_\yWZtUWrYXT bYajU]^yWYZUZ\XcY`eXUge\_ yWZtUsYc^UgeZYUVeceU[\XY_Y abYtUm^ajjWUk€€‚lx me\XZbYzUknW_Z^Ume\ajlU]Ya aY[YUyY^dabYUZ\Xª\[YXtU_\T |ec^_^Uz^ajjYU_YYZU^a^U_WT _ZYZ\[\aZU©]bUs^XYyW[^U]^ z^ajjYU[\cYcW^UdWY_YUzWT ]YzU[\[\X^d_YUy\y\XY`YU_Yd_^ y\y\XY`YU[\]^Yx dW[abYtUVWzYX_eaetU[\cYT `\jYoY^Ug\[\a]YjX^xUVZ\[`\c {\X`^_YztUgWY_YUvWdW[ `eXdYaUnW_Z^Ume\ajU]YaU©]b g\[\a]YjX^U_\XZYUZYa]YUZYT puUvY]^UwW]bYZ[etUVWzYXT d\U|ecX\_ZYUVeceUYZY_U]WjYYa ajYaUm\a]YjX^U`Y]YU_WXYZ _eaetU[\abY[yWZUyY^dUW`YbY `\aª\[YXYaUaY[YUyY^dxU«¬­®¯ Z\X_\yWZU]^abYZYdYaUY_c^x `\ab^]^dUbYajUZ\cYzU[\ajT °±²³´µM¶·°®µ¬¸ ‰½ÁÉ¿ˆÌÅ¿» ¿»È¿ˆÌɺ» ¿êâÜáçáßóïòßïöôðñßüïñôßøïñôßæìüñï Þï÷ùð3ßòìóôòïß÷ìðñôòùóôß4ìë áðïöóïöôïßáñùöóïß8 ßÛïß÷ìðññì÷ïîô ÷ôüô5ïðß4ùóìîôßèíüí3ßñïúôöß2ïðñ òìøï2ïßòïîìðïßöìîôðñß÷ìüô5ïóßöïðñ øìòìîïßúôßáöíöôïöôßáöùîïðöôßàô6ïßÛðë ðìðìòß÷ì÷ïòïôßøùöïðïßôóù ßáûïüïñô3 úíðìöôïß8ááàÛ ßôðôßóôúïòßöì÷ûïó ôøùð2ïßùñïßòíüìòóíîßøïóôòßúïð ÷ìðúìöïôðßòìøï2ïßùðóùòßúôûïòïô òìøï2ï ßÜìîï6ïüßúïîôßñì÷ïîß÷ìë öïïóßûì÷ôüô5ïðßòíðóìößòìýïðóôòïð ÷ïòïôßòìøï2ïßôóù3ßôïß÷ìðýíøï óìîöìøùó

÷ìðúìöïôðßöìðúôîô

)!!"#ßöì÷ûïóßøôòôðßòìøï2ï èï2ïßöùòïßúìöïôðßøïùßöìðúôîô öìðúôîô3ß6ïòóùð2ïß÷ìûìóßúïðßúô óìî÷ïöùòßòìøï2ï ßêïüïùßúìöïôð òïîïðóôðï ßàïúôßûïòïôßòìøï2ïß2ïðñ öìðúôîôß!!"#ßïúïß2ïðñßð2ï÷ïôð öùúï5ßúôöôïûòïðßûïðôóôï3$ßùïîßàùïîï ûïòïô3$ßùïîßñïúôößòìüï5ôîïðß9% 1ïõíîôóß4ùóìîôßèíüíß '9

êíüìòöôßøïùßæìüñïßüìøô5ßøïð2ïò áñùöóùöß9&&'

ÿïüï÷ß÷ìðúìöïôðßòìøï2ï3ßæìüë øïóôòßòìóô÷øïðñßòìøï2ï ßêïîìðï ñïßóìîôðöûôöïîôßòìøï2ïßòïî2ïßúìöôñðìî øïóôòßüìøô5ßøïð2ïòßúôûïòïôßùðóùò áððìßáõïðóôì ßÿïîôßúùüùßòìøï2ï òìöôøùòïðð2ï ßêïüïùßøïóôòßøôöï (ïõíîôóßúïîôßáððìßáõïðóôì ßÿìöïôðð2ï úôûïòïôß5ïîôïð3ßòìîï3ßïóïùßûïößïýïîïë øïñùöëøïñùö ßàïúôßöï2ïßüìøô5ßóìîë ïýïîïß(íî÷ïü3$ßùïîð2ï 8ñûìäóîôøùð ìðñ ôðöûîïöôßòìøï2ïßøìüôïù3$ßùïîð2ï ïóìðñ


VW XYZ [\ ]^ _` Z _\ aZ b W _\ c^ d e fZ ¹¼gº¾âÅÊËѾÁ¿É×ËƾÀÂÉ׿À¾ÎÈÊ̿ʾڿÆÂʾÉÈÃÁÅ¿ÊÏ¿ã¾

ËÐÅÊο¾áÑÛÁÂʾâÅÁÚÛÈÃã¾éË¿ÊÈÕ¾âÈÎÅ¿ÊÏ¿¾ÁÈÃÆËÛ¿Á¾¿Àÿоѿ¿Á¾ ÐÈÃÐÈÆ¿Êß¿¾Î˾ÑÈÐÅ¿Û¾ÑÅ×ÈÃÉ¿ÃÀÈÁ¾Î˾âÂÁ¿¾ÙÂѾáÊÌÈÆÈÑã¾Ð¿Í ÃÅÍпÞËÊËÕ¾ÖËÆ¿¾Î¿Ê¾Ñ¿Ê̾ڿÆÂʾÉÈÃÁÅ¿¾ÉÈÉ¿Ê̾ÐÈÃÐÈÆ¿Êß¿¾ ¿ÊÈÀ¿¾ÀÈÐÅÁÅۿʾÅÊÁÅÀ¾ÉÈÊÏ¿ÉÐÅÁ¾×ÈÿϿ¿Ê¾ÁÛ¿ÊÀÑÌËåËÊÌÕ ï¿¿Á¾ÀÈÆÅ¿Ãã¾éË¿ÊȾÁÈÃÆËÛ¿Á¾ÉÈÊÎÂÃÂÊ̾ÁÃÂÆ˾×ÈÊÅ۾пÿÊ̾ ÐÈÆ¿Êß¿¿ÊÕ¾ÖËÆ¿¾ÑÈ×ÈÃÁËÊÏ¿¾ÑÅο۾ɿÊÁ¿×¾ÉÈÉËÆËÛ¾áÑÛÁÂʾ âÅÁÚÛÈþÑÈп̿˾ڿÆÂʾ×ÈÊοÉ×ËÊ̾ÛËÎÅ×Õ¾áÑÛÁÂʾÑÈÊÎËÃ˾ ¿Î¿Æ¿Û¾ÑÅ¿É˾¿ÀÁÃËѾéÈÉ˾ÖÂÂÃÈÕ¾ïÁ¿ÁÅѾ×ÈÃÊËÀ¿Û¿Ê¾ÉÈÃÈÀ¿¾ ÀËÊ˾ÎË¿ÉпÊ̾×ÈÃÚÈÿ˿ʾοʾÀ¿Ð¿ÃÊÏ¿¾×ÈÃ×ËѿۿʾÉÈÃÈÀ¿¾ Ñ˿׾ÎËÑ¿ÛÀ¿Ê¾Û¿ÀËɾ×ÈÊÌ¿ÎËÆ¿ÊÕ¾ÖËÆ¿¾ÉÈÊß¿ÆËʾ¿Ñɿÿ¾ÎÈÊÍ Ì¿Ê¾áÑÛÁÂʾÑÈß¿À¾¿Ø¿Æ¾hñihÕ¾áÑÛÁÂʾÉÈÉÅÁÅÑÀ¿Ê¾×ËÑ¿Û¾ ÎÈÊ̿ʾéÈÉ˾ÖÂÂÃȾÑÈÁ¿ÛÅʾÑÈÐÈÆÅÉÊÏ¿Õ¾ÖËÆ¿¾¿ÀÿоÎÈÊÍ Ì¿Ê¾ÀÈÆÅ¿ÃÌ¿¾áÑÛÁÂÊÕ¾éË¿¾×ÈÃÊ¿Û¾ÎËÅÊοÊ̾ɿÀ¿Ê¾É¿Æ¿É¾ ÐÈÃÑ¿É¿¾ÀÈÆÅ¿ÃÌ¿¾ÐÈѿþáÑÛÁÂʾÎ˾À¿É×ÅÊ̾ۿƿɿÊÊÏ¿¾Î˾ m²´­ÿ¯µ²®­ ´µ­o®°¬µ ðÈοþæ¿×ËÎÑã¾çÂØ¿ã¾áïÕójúökölõþ

0123467289 3

‹¡ —{–

1 {  oqors  t uvrwrsxpwyzrs s|v uv q}v ~s { €0nop

 9 4 3 % & & 3 % & ) ' 6#,64+89*9438 --1- ..1,-./-/ -1

oÿ01p­|Œ‰q2|‰rv}Šqy|‰|~qy|wŒquvtv}|€q rv€|‰xq‰|‰Œqtv€|†}|rqyv†Œ|~qus~s€qyv†v‰Œtq •|€‡qu|‰x€‡q†v}yvx~q|w|yqrvt|wx|€q|Œ‰q‘x|q Œw|t|qxqŽq‰tq}|t|q|ryxqrv†Œw“rv†Œw|€qts†x‰q rvtŒx|€qwv}†|r|}qˆ|€ws}qˆvus‰xyx|€q›|€w|q wv}|r~x}qt|yx~q†v}y|t|q|Œ‰qxq’w‰|€w|Šq†v“ 3‹|ywq4q‹Œ}xsŒy5qtv€x€‡‡|‰qŒ€x|q|rx†|wqrv“ 6‰|}|Šq•|€‡qtv}Œu|r|€qr|€ws}qus‰xyxqwv}vr|wq †v}|u|qtx€‡‡Œq‰|‰ŒqŒ€wŒrqy•Œwx€‡qyvrŒv‰qŽq‰tq v‰|r||€qwŒ€‡‡|‰qy||wqtv€Œtu|€‡qts†x‰qyus}wq |}xq‰sr|yxqrvv‰|r||€q|‰|tq”|”|€|}|qv€“ x€xq•|€‡q|r|€qxyx|ur|€q}x‰xyqw|~Œ€qvu|€ s}y~vq”|}€|qtv}|~qxq6|‰xœs}€x|q›v‰|w|€Šq ‡|€q™yq2vvr‰•qrvv‰|r||€qœ|w|‰qwv}yv†Œwqwv}˜|xq ‘xqt|w|qz|}rŠq|Œ‰q||‰|~qu}x†|xq}|t|~q ’tv}xr|q›v}xr|wŠq›|†wŒqys}vqyvrxw|}quŒrŒ‰qƒ……ƒq ›|†wŒqys}vquŒrŒ‰q……ƒq”|rwŒqyvwvtu|w £‘x|qyv‰|‰Œqtv€‡~|}‡|xqyx|u|qy|˜|qˆ|†|}qx€xq ”|rwŒqyvwvtu|wq|w|Œqzx€‡‡Œqu|‡xq2¥q|Œ‰q ™€‡r|u|€qŒr|qxw|q‰|€‡yŒ€‡qtv€•v†|}q yŒ€‡‡Œ~qtv€•|rxwr|€Š¤qŒ˜|}qz|}rq|‰|tq tv€x€‡‡|‰q|‰|tqŒyx|q7ƒqw|~Œ€ ˆ|”|€qt|x€q|Œ‰q2|‰rv}qxqŽq‰tq3‹|ywq|€q ”|”|€|}|qv€‡|€q’¥6q—v”yqž|xs ˆ|†|}qŒr|qx€xqxy|tu|xr|€q‰|€‡yŒ€‡qs‰v~q ‹Œ}xsŒy5q‰|€‡yŒ€‡qtv€Œ‰xyqŒ€‡r|u|€qŒr|q ™€x¨v}y|‰qxwŒ}vyŠquv}Œy|~||€q•|€‡q wxtquŒ†‰xyxyq|Œ‰q2|‰rv}qtv‰|‰Œxq|rŒ€q‹|v†ssrq xw|€•|qxq€yw|‡}|tq£¥}sw~v}qq”x‰‰qtxyyq•sŒq tv€xyw}x†Œyxr|€q3‹|ywq|€q‹Œ}xsŒy5qtv€•“ tv}vr|Šq†v†v}|u|q˜|tqyvwv‰|~qrv˜|x|€q£‘v€‡|€q ¨v}•qtŒ~qq|tq|†ys‰Œwv‰•qyuvv~‰vyyqšv|¨v€q |tu|xr|€q}|y|qŒr|qxw|qtv}vr|q£ˆ|txqxq †v}|wq~|wxqr|txqx€‡x€qtv€‡s€Žq}t|yxr|€q|Œ‰q ~|yq‡|x€vq|q€v”q’€‡v‰qžvywqx€qv|v¤ ™€x¨v}y|‰qy|€‡|wqwv}uŒrŒ‰Š¤qyv†Œwq™€x¨v}y|‰q 2|‰rv}qtv€x€‡‡|‰qŒ€x|q~|}xqx€xq|‰|tqyv†Œ|~q £›|~|†|wrŒŠq|rŒq|r|€qyv‰|‰Œqtv}x€Œr|€tŒq |‰|tquv}€•|w||€q}vytx€•| rvv‰|r||€qts†x‰qrvwxr|q|r|€qtv€‡~|x}xq||}|q ’rŒqyuvv~‰vyyq tv€v€‡|}qr|†|}qŒr|qx€x q £|Œ‰q||‰|~qy|‰|~qy|wŒq|rw‡s}q•|€‡qr|txq |t|‰q•|€‡qxrv‰s‰|qs}‡|€xy|yxq|t|‰€•|Šqžv|~q ›Œ}‡|q|r|€qrv|w|€‡|€qt|‰|xr|wq†|}Œq‘|t|xq x€w|xqxqywŒxsqr|txqyv‰|t|q„7qw|~Œ€qx€xqˆv“ ¢Œwq2s}‰”xvŠ¤qyv†ŒwqwxtquŒ†‰xyxyq|Œ‰q2|‰rv}q yv‰|‰ŒŠ¤qwŒ‰xyq8x€ ~x‰|€‡|€qx|q†v€|}“†v€|}qtvt†|”|qŒr|q†|‡xq |‰|tquv}€•|w||€q}vytx€•|

³¬«­ ´µ­ ª ² r|txŠq˜Œ‡|q†Œ|wqyx|u|qy|˜|q•|€‡qwv}‰x†|wq|‰|tq ‘xq||}|q|t|‰qwv}yv†ŒwŠqžv|~q¢Œwq2s}‰“ z|}rq2v††Šq•|€‡q†vrv}˜|qxqu}sŒryxqŽq‰tq u}sŒryxq3‹|ywq|€q‹Œ}xsŒy5q|€qu|}|qœ|€yq•|€‡q ”xvq†v}Œy|~|qtv€‡‡|‰|€‡q|€|qŒ€wŒrqtvt“ 3‹|ywq|€q‹Œ}xsŒy5q||‰|~qy|‰|~qy|wŒqr}ŒqŽq‰tq w|rqwv}~xwŒ€‡q˜Œt‰|~€•|¤©¬²±¯­´±²­µ´µ²ª¶ †|€wŒqu|}|qrs}†|€qyv}|€‡|€qwsu|€qš|x•|€qxq ‹x‰xux€|qxq‹x‰xux€| ›||wqrvv‰|r||€qwv}˜|xŠq|Œ‰q†v}||qxq |‰|tqts†x‰qwv}yv†Œwqyv†|‡|xquv€Œtu|€‡Šq †v}y|t|qyvs}|€‡qrv}|†|w€•|q•|€‡q˜Œ‡|qxrŒwq tv€x€‡‡|‰ vwŒ‡|yqrvus‰xyx|€qrsw|q¡syq’€‡v‰vyq•|€‡q tv€|€‡|€xqrvv‰|r||€qxq–ˆqtv€vtŒr|€q s}y~vq•|€‡q|Œ‰qwŒtu|€‡xq}Œy|rqu|}|~q|€q wv}†|r|}q¡sr|yxqrvv‰|r||€Šqtv€Œ}Œwqr|€ws}q †v}xw|q’yysx|wvq}vyyŠq†v}||qxqr|”|y|€q uvtŒrxt|€q8|‰v€x| ›xwŒyq~x†Œ}|€q–z9qtv‰|€yx}Šqs}y~vq•|€‡q ›–z{2’ |Œ‰q2|‰rv}qwŒtu|€‡xqwx†|“wx†|qrv~x‰|€‡|€q ÿ¬µ ²®²qts†x‰qs}y~vqtv}|~q•|€‡q|Œ‰q2|‰rv}qwŒtu|€‡xqŒy|xqtv€|†}|rqus~s€

!"#$%$&"'&"()&*+,$-+".)%$/&

01234513678‹’—q¢

,-./1 ,-./ 01233245014367809:034;280<=0>7?@75A78B0<CDE0F20 G37HF437B0I432JK8H24B0L>M N24055782H@2O06482780O7A4P42046@K800O7Q46064H46R 64H460NN240675SF24H0;2Q84;057HQ4F20?7542H0F20 O7QS534;0O782430@737T2O2M >7A4P4204H460@78@S40F482032540A78O4SF4840F20673SR 48P4HU4B014367804F434;0?7678Q406784OM0VKHK80542H0 W035HU40AS64H0SH@S60F282HU40O7HF282B0@4?20QSP40SH@S60 57HP;2FS?20673S48P4HU4M

!"#$ "#"%&'2316(3%')'*'++ 3428

mnopoqrstuvwxyxqzxyyq{|}w~q€s€vyx|qq rs‰vryxq’‰yws€q›wvu~|€Œyq’vyys}xvyq ‡|€qyv‰Œ}Œ~qt|y•|}|r|wq€s€vyx|qŒŒ€w €wŒrq ‚ƒ„…qwv}†|€‡qrvqˆsw|qz|€x‰|Šq‹x‰xux€|q Ÿs~€€xvq›Œ‡x|}wsŠqœsŒ€v}q|€q~|x}t|€q rvxrŒwyv}w||€€•|qxq|˜|€‡qzxxyyy{ q{{||}w~q‚ƒ„…q Œ€wŒrq†v}rstuvwxyxqtvtuv}v†Œwr|€q {‰qŸs~€q|‡v|€wyŠquv€•v‰v€‡‡|}|q|˜|€‡q r|‰xqx€xq‘ŒrŒ€‡|€q†xy|qxx†v}xr|€qtv‰|‰Œxq Œq}vytxq|€qysx|‰q t|~rsw|qŒ€x|qzxyyq{|}w~q‚ƒ„…qqz|‰|tq zxyyq{|}w~q€s€vyx|q•|€‡qtv€‡x}xtq—xw|q uvt†v}x|€q¨swx€‡qxqyxwŒy ~‚ƒ„… Žq€|‰q||}|qx€xq|r|€q†v}‰|€‡yŒ€‡qw|€‡‡|‰qq rvqz|€x‰|xq|‰|tqrvwv}|€‡|€quv}y€•|q tvx|q}vytxqzxyyq{|}w~q €•|rqxq|˜|€‡qx€xq|r|€q € ‘vyvt†v}q‚ƒ„…q’|}|qzxyyq{|}w~qtv}Œ“ |r~x}quvr|€q‰|‰Œqtv€•v†Œwr|€Šqyv†v‰Œtq ‘ŒrŒ€‡|€qwv}†|€• u|r|€qy|‰|~qy|wŒq‡}|€qy‰|tq”s}‰q†v|Œw•q †v}|€‡r|wŠq—xw|q˜Œ‡|q|r|€qtv€|u|wq†v}“ tvtŒ€‡rx€r|€u €quuvvyv}w|€•|qtv}|x~~qq stuvwxwxs€ †|‡|xquvt†vr|‰|€q|}xq{‰qŸs~€q|‡v|€wyq u}vxr|wqzxyyq~ssws‡v€xq|€z €qzzxxyyq{sq Œ|r –v}‰v†x~qŒ‰ŒŠq—xw|q|€qu|}|quvyv}w|q ’€w|}|q‰|x€qwvr€xrq†v}˜|‰|€qxq|w”|‰rq ¥v|Œw•qvtx‰x~||€q˜Œ|}|qxqrvŒ| qr|w“ €‡ ‰|x€€•|q~|}Œyqtv€˜|‰|€r|€qt|y|qr|}|€wx“ s‰v~q v€xq–ŒwŒwŠqt|wv}xq~|}|wv}q†Œx‰x€‡q v‡s}xqx€xqtvt|€‡ qxx‰|rŒr|€t €qttvv‰|‰ŒŒxxq €|€•|qxq~swv‰q‹„Šqz|€x‰|q™€wŒrqtv€“ |}xq’‰yws€q›wvu~|€ŒyŠqyv}w|qrvwv}|tux‰|€q ¨swx€‡qxqx€wv}€€vvwq ’€|q•|€‡qx€‡x€qttvv€ŒrrŒ€ €‡q—xw|q Œ€˜|€‡quv€|tux‰|€€•|Šq—xw|qxŒrŒ€‡q †v}†|~|y|q€‡‡}xyq|€quŒ†‰xqyuv|rx€‡q Œ€‡ €qqv€‡‡|€q € yv˜Œt‰|~qvy|x€v}qwv}€|t|q€s€vyx|q |}xq¡s€s€q›~ss‰q¢œqŒ†‰xqžv‰|wxs€yŠq †xy|qtvt†v}xr|€q¨swx€‡ tvt†Œr|qyxwŒyq”””” ”””tx tyyyv|}w~ ~ ™€wŒrq‡|Œ€qt|‰|tq|€qsrw|x‰Šq—xw|q Ÿ|r|}w| xyyq |r|€qtv€‡v€|r|€q‡|Œ€q}|€|€‡|€yq £v}rvt†|€‡|€q—xw|qyv˜|rqwv}ux‰x~qyv†|“ w¨q¡|‰ŒŠqux‰x~qrs‰stq¨swx€‡z €‡qzzxxy š|}}•q†}|~xtq›vtv€w|}|ŠqŒ€wŒrq‡|Œ€q ‡|xqzxyyq{|}w~q€s€vyx|q‚ƒ„…qy|tu|xqy||wq ~sws‡v€xq|€€qqzxyyq{sq¥vv|ŒŒww•q vsqœ}xv€‰•Šqx|q|r|€qtv€‡v€|r|€qr|}•|q x€xqy|€‡|wq†|xrq|€qtv€Œ€˜Œrr|€quv}rvt“ ˆvtŒx|€Šqr‰xrqu|||qs qœsws— sq——xxw|q›s“ ~tt||y•|}|r|wq †|€‡|€quvy|wq›vts‡|qy|˜|q€|€wx€•|q†xy|q Žq|€xq£ˆvu||y vy|x€v}q–|wsrq}x~|yt|€ws |qyv‰Œ}}Œ~ Œ~q ŒrŒŒ€‡ €‡|€€ €•q •|q ˆ~ŒyŒyqŒ€wŒrq€|wxs€|‰qsywŒtvŠq—xw|q tvt†|”|qu}vyw|yxq•|€‡qtvt†|€‡‡|r|€q €s€vyx|Šqts~~ss€qŒ Œr €€• tvtuv}|•|r|€qrvu||qvy|x€v}qžŒy‰•q Œ€wŒrq€s€vyx|¤ŠqŒ˜|}qŸs~€€xvqtv€‡s“ Œ€wŒrqy|•|q|‡|}q|u||wqtv tvt†|”| ”|q –˜s~€|}xqˆvyv‰Œ}Œ~|€q}|€|€‡|€q‡|Œ€q tv€w|}xq|}|qrv‰|~x}|€q¥|€Œ€‡Šq¦q¢rws“ €|t|q†|xrqyv}w|qtv€‡~|}Œtr tr|q |€€q €s€vyx|qxqqŒ€x|q€wv}€|yxs€€||‰Š¤q •|€‡q|r|€q—xw|qrv€|r|€qx€xq|r|€qxuv}t|“ †v}q„§§‚Šqx€x µµ°°¬¶ €xyqv€‡|€q|€vr|q|ryvys}xyq|€quv}~x|y|€q –|rq‰Œu|Šq—xw|q›sŽq|€xqtvtx€w|qŒrŒ€“ Œ˜|}q—xw|q›sŽq|€€xx©ª«¬­®¯°±²³´µ¬

9:)"; <%+=">$"?!$@"A)/,$!

m¬ª­0´®²D

–ž¥™—B‘{2q’C™›–—’

·¸¹º»¼º½¾¿ÀÁÂþĿÅƾǿÆÀÈþÉÈÊËÊÌÍ áÀ ÀÁÂþçÊÎÂÊÈÑË¿¾ëÂȾê¿ÑÆËɾϿÊ̾×ÈÃÍ Ì¿ÆÀ¿Ê¾ÎÅÀ¿¾Ï¿Ê̾ÉÈÊοƿɾпÌ˾ÃÈÀ¿ÊÍ Ê¿Û¾ÉÈÊß¿Î˾ƿؿʾɿËʾĿÅƾÎ˾ÑÈÀÅÈƾ ÊÏ¿¾ÑÈÑ¿É¿¾ÐËÊÁ¿Ê̾ÒÓ¿ÑÁ¾¿ÊξÓÅÃËÂÅÑÔÕ¾ ÒÓ¿ÑÁ¾Ý¾ÓÅÃËÂÅѾÞÔ¾ßÅÌ¿¾ÁÅÃÅÁ¾ÉÈ ÉÈÊ Ê¿ ÉÍ Ï¿ÉÍ ÖÈÃÈÀ¿¾ÉÈÊÌÅÊÌÀ¿×À¿Ê¾Ã¿Ñ¿¾ÎÅÀ¿ÊÏ¿¾ ׿ËÀ¿Ê¾Ã¿Ñ¿¾ÐÈÆ¿¾ÑÅÊÌÀ¿Ø¿ÊÏ¿Õ¾àæÈ ÈÑÁ¾ È¿ÚȾÉϾÜÃËÈÊξäæÈ¿ÆÄ¿ÅÆÇ¿ Ç¿ÆÀÈþ ÆÈØ¿Á¾ÑÂÑ˿ƾÉÈÎË¿Õ¾ÙÅοÚÃËѾÉÈÉÍ×ÂÑÁÍ ËʾÄÈ Á¾ Û¾ ËÊ̾ÑÈÐÅ¿Û¾ÜÂÁ¾ѿƿ۾ѿÁž¿ÎÈ̿ʾӿÑÁ¾ ÕÕÏžËÊÑ×ËÃÈξÉȾѾÉÅÚÛ¾ØËÁ ¾ÛÈÆ×¾ÂÁÛÈÃѾ¿Ê ξ ÂÛ Ê¾ ݾÓÅÃËÂÅѾ޾ϿÊ̾ÉÈÊ¿É×ËÆÀ¿Ê¾×¿Ã¿¾ ÏÂÅþÎÈÎËÚ¿ÁËÂʾÁ ÐËÊÁ¿Ê̾ÑÈοÊ̾ÐÈÃο¾Î¿Æ¿É¾ÑÈÐÅ¿Û¾ Ê¿ÁÅÃÈÕվϞØËÆƾÐȾÉËÑÑÈÎÕè ê¿À¾ÀÈÁËÊÌ̿ƿʾÀ¿Ø¿Ê¾ÑÈÁË¿ÊÏ¿¾ ß¿ÉÅ¿ÊÕ¾ Èã àáÅÿ¾ÀÈÃÈÊοۿʾۿÁËÉžÑÅο۾ íËʾéËÈÑÈÆվ翾ÉÈÊÅÆËÑã¾àîÃÂÁÛÈ Ãã¾ ÈÃËÊÎÅÀ¿ÊÉÅ ÉÅÕ¾ ÁÈÿѿ¾ÑÈß¿À¾¿Ø¿Æ¾ÐÈÃÁÈÉÅÕ¾âÈÁËÀ¿¾À¿Éž Ñ¿Ï¿¾¿À¿Ê¾Ñ¿ÊÌ¿Á¾ÉÈ ÉÈÊÑÏÅÀÅÃ˾ÀÈÛ¿ÎËÿÊÉÅã¾Î¿É׿ÀÊÏ¿¾ ï¿Ï¿¾ÐÈÊ¿ÃÍÐÈʿþÁ¿À¾Î¿×¿Á¾ ÆſþÐË¿Ñ¿Õ¾â¿É˾ÑÅο۾ÑÈ×ÈÃÁ˾ѿÅοÿ¾ ÐÈÃÀ¿Á¿Õ¾ïÅÃÌ¿¾×ÅÊÏ¿¾É¿Æ¿ËÀ¿Á¾ ÑÈÊÎËÃËã¾ÅÆ¿Ê̾Á¿ÛÅʾÀ¿É˾ۿÊÏ¿¾ÐÈÃÍ Ð¿ÃÅÕ¾æÈÑÁ¾ËʾÄÈ¿ÚÈÕè ÀÁÂþĿÅƾǿÆÀÈþÉÈÊËÊÌÍ ÐÈο¾ÑÈÛ¿ÃËÕ¾äÄ¿ÅÆÇ¿ÆÀÈþÆÈÌ¿ÚϾØËÆƾ áÀ ÆËåȾÂʾÜÂÃÈåÈÃÕ¾æÕçÕÄÕãè¾ÁÅÆËѾÙÅοÚÃËѾÎ˾ ̿ƾÎÅÊË¿¾¿ÀËпÁ¾ÀÈÚÈÆ¿À¿¿Ê¾ ÉÂÐËƾÎ˾ï¿ÊÁ¿¾ðƿÿ㾠¿ÀÅʾçÊÑÁÿÌÿÉÍÊÏ¿Õ é˾¿ÀÅʾêØËÁÁÈÃÍÊÏ¿ã¾éØ¿ÏÊȾëÂÛÊÍ ð¿ÆËÜÂÃÊË¿ã¾áï¾ï¿ÐÁžÑÂÃȾ ÑÂʾ¿Á¿Å¾êÛȾæÂÚÀ¾ÉÈÊÅÆËÑã¾àáÆƾÉϾ ×ÅÀÅƾñòÕòñ¾Ø¿ÀÁžÑÈÍ É׿Ê̾ ÑÁÃÈÊÌÁÛã¾ÆÂåȾݾܿËÁÛ¾Á¾ÁÛȾǿÆÀÈþ ÁÈÉ׿Á¾Ñ¿¿Á¾ÉÈÊÅÉ× Ü¿ÉËÆϾÎÅÃËÊ̾ÁÛËѾÛÈ¿ÃÁÐÃÈ¿ÀËÊ̾ÁËÉÈÕ¾ ÉÂÐËƾÄÂÃÑÚÛȾÉÈÿ۾ϿÊ̾ ÇȾì¾ÊξÂÅþÑÁÃÈÊÌÁÛÕÕ¾ËʾÛËѾÆËÌÛÁÕ¾ÙÂåȾ ÎËÀÈÉÅÎËÀ¿Ê¾Ñ¿ÅοÿÊÏ¿Õ óôõö÷øùúöûõöüýöûþ ÏžÐÃÂÁÛÈÃÕè

X4S30?78H4;0575A2H@4HP20F84540O2@6K50@737T2O20 57HQ4F20?75784H0?75A4H@S0F20A7A784?40W0350342H0 YZ;8KA[0F7HP4H0575784H64H064846@780\7875U0]74@@U0 O7?78@20YX374O4H@T2337[0F4H0Y:48O2@U0]3S7O[0O78@40F20 F20?78@7HP4;4H0<C^_R4HB0F4H057HQ4F20?7542H0@45S0 W0350Y>;7[O0L330Z;4@[M F20YI;4837O02H0I;48P7[B0Y1;K[O0@;70]KOO[B0YZ;70`KSHP0 N240575AS4@0P7A8464H046@2HP0F20@4;SH0=___0 4HF0@;70a7O@37OO[0F4H0F20YZKSb;0AU04H0LHP73M[ 67@2640A78542H0F20W0350@;8233780YZ;70>6S33OM[0L6@2HPHU40 c235034U48037A480?78@454HU404F434;0F84540 U4HP0?82540F20W03502H20575AS4@0?8KFSO780e7430V0 6K57F20A78QSFS30Yd77@0@;70N77F37OM[0N20W0350U4HP0 dK82@f064PS50F4H057HQ4F20?75AS640AS4@0X4S30 8232O0@4;SH0<CC^02H2B0X4S3054O2;057HQ4F20?75784H0 SH@S60542H0F20W0350F8454046O2067AS@R67AS@4H05KA230 ?75A4H@SM0N240A78@S8S@R@S8S@0675SF24H0F2?78b4U40 F20Q434H084U4B0gc4O@04HF0cS82KSOM[h(%i3jkl

E+%="+= <+"FG /$,"#$-)/*)/:H" I+ & / " , + " A & ! : ! , -K05732;4@0W03504H254O20O7?78@20

YV488U0XK@@78[B0Ye48H24[B0;2HPP4062O4;0OSR ?78;78KB05S3420YLRd7H[B0Y>S?7854H[0F4H0 Y]4@54H[B0O78@40Yd4H0KJ0>@773[0F4H0U4HP0 @78A48S0YZ;K8[M0ZK6K;R@K6K;0OS?78;78K0 U4HP0F28232O0O2H74O0VK3UNKKF02@S0@78AS6@20 O4HP4@03482OM0]4P4254H40F209HFKH7O24M0 >44@02H2B0O7AS4;0W03504H254O20OS?78;78K0 ?78@4540A78QSFS30YG48SF40>S?78;78K[0 @7HP4;0F2678Q464H0F20]4HP6K6B02AS6K@40 Z;4234HFB0F4H0F20\4648@4M c23502H20F2P484?0OS8@84F4840F4H0 ?7HS32O0O67H482K0LR\KM0O782HFS4H0 ?4F40;4F28HU40W035076OU7H0;78K0F20 9HFKH7O240U4HP05752326206S432@4O0 57HF764@20O7?078@20W035RW0350?4;34R N4H0OS?7804O430VK33UNKKFB0575AS4@0 LRQK0O4HP4@0A78P4284;057HPP484?0W0350 4H254O202H20F4H0673460464H0@4U4HP0F20 A2KO6K?RA2KO6K?0Z4H4;0L28M0LR\K062H20 O7F4HP05784Hb4HP026KH0OS?78;78KRHU4M LR\KB0AS@S;0N46@S0O762@480O7?S3S;0 @4;SHB0F25S3420O7Q460=__PB0SH@S605782R 32O0W0350U4HP0O484@0@76HK3KP204H254O20 YbK5?S@78RP7H784@7F0254P78U[04@4S0IG90 2H2M0F2@75S20F20O4H@K80XS@4480c2350F20 64N4O4H0X7Q4@7HB0X4O480d2HPPSB0 \4648@40>734@4HB046;280?764H0343SB0LR\K0 TUm¬2’ž–’qˆ¢–’Bž2’—q2’š ™qˆ—–¢ˆ¢ 57HS@S864HB0?7HPP484?4H0YG48SF40>SR ?78;78K[02H20A785S340F4820670P732O4;4H0 ?4F40FSH240W0350H4O2KH43M0g>4U402HP2H0 >S?78;78K[0O7Q460@4;SH0=__PB06784?0 57HFKA846067A24O44H0345402HFSO@820 @460A78AS4;054H2OM0]4;64H04F40U4HP0 W035B0@87HB0OS5A780F4U4054HSO240 575?87F26O2B0W035084b264H0LR\K02@S0 F4H0@76HK3KP2BQ064@40LR\K0U4HP0 A73S50F4?4@0F2?8KFS6O20F209HFKH7O240 A78A2b4840F2@754H20NKHH20 ;2HPP40=_0@4;SH057HF4@4HPM0e45SHB0 F4H0]84T20e>B0FS40?8KFSO780 LR\K0QSO@8S0@7@4?0U462H057O620F24HPP4?0 W035HU40F4820XS@4480c2350F4H0 8757;0?4840?7346S0O2H7540H4O2KH43M0 dK7O@K?K0X8KFSb@2KHM0]4P20 gX78P7O784H0@76HK3KP204H43KP0670 LR\KB0W0350YG48SF40>S?78R @76HK3KP20F2P2@43B0QSO@8S0@2F460F2282HP20 ;78K[0AS64H34;0W0350U4HP0 K37;0?78SA4;4H0?K340?7526284H0F2P2@430 Y@2F460N4Q48[0F4H0AS@S;0 ?4F40F28202HO4H0W035HU4BQ0Sb4?0LR\KM0N20 67O782SO4HM0>7A4AB0 W0350YG48SF40>S?78;78K[0U4HP0F2A2H@4HP20 O44@06KHO7?0IG90OSF4;0 a2f4309F8SOB0QS4840RRd7H0=_<=0U4HP0QSP40 ?S3S;4H0@4;SH0F2?46420 FK6@78B0LR\K0bS6S?057546420@76H260IG90 F202HFSO@820W0350VK3R 67@26405737F4664H0;7326K?@78B0P7FSHP0 3UNKKF0F4H057HQ4F20 @2HPP204@4S05KA23B0U4HP0Q2640F2S6S80F7HR YH7H7605KU4HPHU4[B0 P4H06KHO7?087430@7H@S0O4HP4@054;43M0 F209HFKH7O240QSO@8S0 gX78@4U44HHU4B0F209HFKH7O24B0O24?40 A73S50F2346S64HM0 U4HP0545?S057HPS4O420@76HK3KP20 X78Q434H4H0?4HR IG902@SMQ064@40?8240F4820`KPU4648@40 Q4HP0LR\K0673S48R 2H2M0a7Hb4H4HU4B0W03504H254O20YG48SF40 54OS60A78A4P420 >S?78;78K[0F7HP4H0@K6K;0S@4540U4HP0 –ž¥™—BŸ{žz’ 8 S 54 ;0?8KFS6O20F20\4648@40 A78H4540G48SF402@S0464H0F28232O0@4;SH0 J²°´­ ¬­´µ² 57H4N4864H06KHO7?0YG48SF40 =_<PMh'4S3%S38 "#'%26#6l


0123 31

567589 6

684


 0123

OPQRSTUR

VWXYZ[\]^Y_Y[V`a

t

! "#$%&'('%)'&**+,'& -.-./0'&*%(.01)'2'&%3'*+'& '4'1%).&**','&%5'0+%&'(' ,.&*2')6%"'(1&7%4+5'2 5.(+2+'&%3'*+%#1,+'0&+7%8'&*%,.3+9 '20'3%5+-')'%$816 :'&**+,'&%$81%312'&%3'*+'&%5'0+ &'('%,.&*2')&8'6%"'('%)'&**+,'& 4.0-.314%(.01)'2'&%-')''&%'20'3%8'&* 5+,/&4'02'&%-'15'0'%5'&%2.0'3'4%5.2'4&8'6 ;<','1%&'('%,.&*2')21%-+9%.&**'2%'5' 1&-10%=$81>?&8'6%#'&*%).04'('%(.('&**+, 5.&*'&%)'&**+,'&%$81%'5','9%',('091(%/(7 -''4%'21%('-+9%2.@+,6%A'&%-'()'+%-.2'0'&* (','9%-.0+&*&8'%5+)'&**+,%$817B%)')'0&8'6 C.D'2%51512%5+%3'&*21%CA7%4.('& -.2.,'-&8'%)1&%,.3+9%2.0')%(.('&**+,&8'

$816%C.+0+&*%3.0D','&&8'%b'2417%5+0+&8' (.0'-'%'-+&*%3+,'%5+)'&**+,%5.&*'&%-.314'& &'('%'-,+&8'6 ; ','9%2'5'&*%.&**'2%&.&*/2%2','1 )'5'%('&**+,%'21%#1,+6%c')+%2','1%$817 21)+&*&8'%-15'9%0.d,.2%(.&/,.97B%2'4' e1.-4%f.,'4+/&-9+)%gdd+@.0%hefgi%j/0/31510 k&4.0&'4+/&',%e/,d%hjkei% '*.,'&*7%+&+6 c'2%9'&8'%b'241%-.2/,'97%-')''&%$81 )1&%-.0+&*%2',+%+'%2.&',2'&%2.4+2'%3.2.0D'6 j'92'&7%5+%4.()'4%2.,'9+0'&&8'7%&8'0+-%4+5'2 '5'%8'&*%(.&8')'&8'%-.-1'+%&'('%'-,+&8' ; 1&*2+&%&'('%$81%,.3+9%5.2'4%5'&%,.3+9 (.,.2'4%5+%4.,+&*'216%A+%).2.0D''&%)1&7%'21 )'-'&*%kA%l'05%'4'-%&'('%$81%-'D'7B%2'4' ).0.()1'&%2.,'9+0'&%C.('0'&*7%mn%o1,+ pqrs7%+&+6%h4/&i

45676397 6 54515 916

EFGHIJKLMJNMIG

PQRSQTUVWXYZQXUTX[Y\][^^X[_QYZ`_XWaX[

$ebc$"e%?%A+&'-%:.&5+5+2'&7 ('-+9%(.&D'3'4%'24+d%-.3'*'+%<.? C'4')%C','('&%+41%(.(31'4%-10'4 :.(15'%5'&%g,'90'*'%hA+-5+2)/0'i )','%CA%<',+0.D/%d%5'&%C :"%C$c? ).0&8'4''&%8'&*%5+4'&5'4'&*'? <'31)'4.&% '*.,'&*7%'2'&%(.? $:%C','('&6%;:.(+&5'941*'-'& &+&8'%)'5'%md%"/e.(3.0%,',16 (+&5'941*'-2'&%<.)','%CA%<'? -.-./0'&*%4+5'2%-.(15'9%(.(? ;C10'4%).0&8'4''&%4.0-.314%3'*+'& ,+0.D/%d7%C14'0('&7%8'&*%2+&+%(.&? 3',+2%4'&*'&6%j.3.0')'%).04+(? 5'0+%2.-.)'2'4'&%'&4'0'%/0'&*41' D'5+%4.0-'&*2'%2'-1-%51*''& 3'&*'&%-.).04+%D'0'27%2/().4.&-+7 2/03'&7%).0'&*2'4%A.-'%<',+0.D/7 ).&*'&+'8''&%-+-b'%2.,'-%.&'(7 5'&%)0.-4'-+%-'&*'4%5+314192'&7B 5'&%3.3.0')'%b'0*'%-.3'*'+ -'2-+7B%2'4'&8'6 C1,+-4+'b'&6%:.(+&5'9'&%5+0.&@'? 2'4'&8'6 &'2'&%-.3.,1(%'29+0%A.-.(3.06 C.20.4'0+-%A+-5+2)/0'7% 1? C.(.&4'0'%+417%9+&**'%2+&+ ;A','(%b'241%-.@.)'4&8' -/b+07%(.&8'4'2'&7%C14'0('& A+-5+2)/0'%3.,1(%(.&.&412'& 2'(+%'2'&%(.&8+')2'&%*'&4+&8'6 4.,'9%(.&*'D12'&%-10'4%).0&8'? ,'&*2'9%4+&5'2%,'&D14%4.09'5') C.(.&4'0'7%8'&*%3.0-'&*214'& 4''&%).&*1&510'&%5+0+%-.3'*'+ C14'0('&6%:+9'2&8'%D1*'%(.,'21? 4.4')%(.&D','&+%)0/-.-%9121(6 <.)','%CA"%<',+0.D/%d%5'&%-+') 2'&%2//05+&'-+%'&4'0,+&+%-.3.,1( <'(+%9/0('4+%)0/-.-%9121(7B%1D'0 5+)+&5'92'&6%C10'4%).0&8'4''& (.&.&412'&%2.)141-'&%(.&*.? <.)','%j+5'&*%c.&'*'%<.).&5+5+? 4.0-.314%5+41D12'&%1&412%A+-? ,1'02'&%'4'1%(.(3.0+2'&%-'&2-+6 2'&%hc.&5+2i%A+-5+2)/0'%<'31? 5+2)/0'%(.,',1+%!&+4%:.,'2-'&' ;<'(+%('-+9%(.&8+')2'& )'4.&% '*.,'&*7%C1*.&*%f+8'5+7 c.2&+-%h!:ci%A+-5+2)/0'%<.@'? 3124+?3124+6%o'&*'&%-'()'+%2'(+ ('4'&%C','('&6 -','96%f'0+%+&+%h2.('0+&7%f.5i%2'(+ '29+0%).2'&%,',16 k'%(.&*'4'2'&7%-.,'('%(.&? 1-/b+0%(.&*'4'2'&7%C14'0? 2.% C','('&% (.,'212'& D','&+%)0/-.-%9121(7%C14'0('& ('&%8'&*%D1*'%(.&*'()1%C :%s 2,'0+d+2'-+7B%+(319&8'6%h'+-i

679   u}z

>«¦·®³·¬­©«°­©´§?­«@­µ­«A·®¸­B­«CDª Eª ¨ ª ´« F´® ¶ G« ¦§ ¨ ª H ª « >« A­ ­ B « °I ­ ? ¶ « Jª B ­ ® ³´­ D ÌÍÎÏÐÍÑÎÒÓÔÕÖ×ØÑÓÙ áêÞóéßëáâîäîß÷ÛÞæßéãÞîèîëÙ âîäîßÜóæÛßéãÞæÛéÛÞêÛÞßìóÛ

ÚÛÜÛÝÛÞßàáâÝãäßåÛæãâÛÞæ çáèÛßéãÞæÛéÛÞêÛÞßäãÙ áÝÛÞæßëãÞæãìÛÝßÞÛÝêáíÛ íãÝîÞîäîÛâßïðñßòÛÝæÛßçãâóÙ ÝÛôÛÞßàÛÞÜÛÞæñßåÛæãâÛÞæ õãÞæÛôñßçáèÛßåÛæãâÛÞæö õÛêßôÛÞ÷ÛßèãÝâîíÛèßëãÝãìÛÙ ÝÛÞßÞÛÝêáíÛñßïðßëóÞßìîÙ íãêóêßâÛÞèÛÝÛÞßéãéîâîêî ëîäèáâßÜãÞîäßøùö àÝîÛßúûßèÛôóÞßèãÝäãíóè éãÞæÛêóßëîäèáâß÷ÛÞæßìîíÛÙ òÛÞ÷ÛßèîèîëÛÞßäãáÝÛÞæßêãÞÛÙ âÛÞÞ÷Ûß÷ÛÞæßéãÝóëÛêÛÞ ÛÞææáèÛßàáâÝîößàîäèáâßîèóëóÞ èãâÛôßîÛßíÛòÛßäãÜÛêßüãëèãéÙ íãÝßýþÿúöß0õîìÛêßíãâîñßôÛÞ÷Û ìîèîèîëêÛÞßêãßäÛ÷ÛßäãÜÛê üãëèãéíãÝñßäãÜÛêßäÛÛèßîèóßëîäÙ èáâÞ÷ÛßäÛ÷ÛßíÛòÛßèãÝóäñ1 êÛèÛÞ÷ÛñßåîÞææóß2ÿ3ÿý4ö ùÛéóÞñßîÛßãÞææÛÞßéãÙ Þ÷ãíóèßäã5ÛÝÛßÜãâÛäßîìãÞèîèÛä

êÛÞßëîäèáâßêãëÛìÛÞ÷ÛößÛßéãÙ ëãâóÝóßêÛâîíãÝßKßééßìÛÞ ÞæÛêóßéãäêîßèãâÛôßéãéÙ ãÞÛéßßëãâóÝóßêÛâîíãÝßúLßéé íÛòÛßëîäèáâßèãÝäãíóèßäãâÛéÛ ÷ÛÞæßêãìóÛÞ÷ÛßëÛíÝîêÛäîßàõ êóÝÛÞæßâãíîôßèîæÛßíóâÛÞñ àîÞìÛìöß0ïðßéãéÛÞæßéãÙ ÞÛéóÞßíãâóéßëãÝÞÛôßéãÞæÙ ÞæÛêóßÛìÛßáêÞóéßëáâîäîßéãÙ æóÞÛêÛÞÞ÷Ûöß0üÛ÷ÛßäãâÛâó ÞîèîëêÛÞßäãÞÜÛèÛßÛëîßîèóßêã éãéíÛòÛÞ÷ÛßêÛÝãÞÛßêÛâÛó ìîÝîÞ÷ÛößõÛëîñßóÞèóêßëãÝêãéÙ ìîèîÞææÛâßìîßÝóéÛôñßèÛêóè íÛÞæÛÞßäãâÛÞÜóèÞ÷ÛßÛêÛÞ ìîíóÛèßéÛîÞÛÞßáâãôßÛÞÛêÙ êÛéîßäãâîìîêîñ1ßÜãâÛäÞ÷Ûö ÛÞÛêñ1ßëÛëÛÝÞ÷Ûö ïðßèÛêßäãéëÛèßéãâÛêóÙ üÛÛèßìîæÝãíãêßìîßÝóéÛôÙ êÛÞßëãÝâÛòÛÞÛÞßäÛÛèßìîäãÝÙ Þ÷ÛßëãêÛÞßâÛâóñßïðßéãÞ÷ãÙ æÛëßìîßÝóéÛôßêãìîÛéÛÞÙ âîëêÛÞßëîäèáâßìîßëîÞææÛÞæÙ Þ÷ÛößçÛâÛßîèóñßîÛßèãÞæÛô Þ÷ÛößùÛéóÞñßîÛßíãâóéßäãéÙ éãÞæáÞäóéäîßÞÛÝêáíÛßÜãÞîä ëÛèßéãÞæãâóÛÝêÛÞßéÛóëóÞ äÛíóÙäÛíóößüÛÛèßìîæãâãìÛôñ éãÞææóÞÛêÛÞÞ÷ÛßäÛÛèßëáÙ ëáâîäîßÜóæÛßéãÞãéóêÛÞßßèîæÛ âîäîßèîíÛÙèîíÛßéãÞ÷ãÝæÛëÞ÷Û íóÞæêóäßëâÛäèîêßíãÝîäîßäãÝÙ äãêîèÛÝßëóêóâßþ5öúþö íóêßëóèîôñß÷ÛÞæßìîìóæÛ üãéãÞèÛÝÛßîèóñßçÛëáâÝãä äÛíóÙäÛíóßäãêîèÛÝßÿñ6ßæÝÛéö åÛæãâÛÞæßçáèÛñß1çàßõáÙ 7ÞèóêßëãÞ÷ãâîìîêÛÞßâãÙ éé÷ß1ÝîÛßðòîÛÞèáñßéãÙ íîôßâÛÞÜóèñßäÛÛèßîÞîßïðßìîÛÙ ÞæóÞæêÛëêÛÞñßïðßìîèÛÞæÙ éÛÞêÛÞßìîßÝóÛÞæßèÛôÛÞÛÞ êÛëßëÛìÛßüãÞîÞß2ý63ÿÿ4ßâÛâóö åÛëáâÝãäßåÛæãâÛÞæßçáèÛö åãÞóÝóèÞ÷ÛñßëáâîäîßíãÝæãÝÛê ïðßìîÜãÝÛèß7ÞìÛÞæÙ7ÞÙ 9l•i–—˜™—š˜™—l äíãÛèÞãæâÛÛôÞßßéã âÛêóêÛÞßëãÞæãéÙ ìÛÞæßðÛÝóÝÛèßùáßÿýßèÛôóÞ ÛèÛäßâÛëáÝÛÞßòÛÝæÛö ÿK6ÿßèãÞèÛÞæßêãëãéîâîêÛÞ >Y\]_`^XRY\V‡W]R 0ùÛéÛßìÛÞßäãÝîßëîäèáâ äãÞÜÛèÛßÛëîßìãÞæÛÞßÛÞ5ÛÙ íãâóéßìîêãèÛôóîßêÛÝãÞÛßäóÙ éÛÞßôóêóéÛÞßéÛèîñßäãóéóÝ ˆX^]‡X[^Y‰V_X ôßèãÝôÛëóäößüÛÛèßêÛéî ôîìóëñßÛèÛóßäãèîÞææîÙèîÞæÙ uvwxyz{|}~|€~yz~{w‚wƒzu} a][^XaX[TX[YU][^]SXW ìÛ v w … { u †yv z{ ‡ { vˆ ‰ Š ‹ ˆ Œ { ‹  ‹ Žˆ { ‹ Š  ˆ  { ‘ ’ “ ‹  ˆ ” ‡ ‹  ˆ ” { ‰ ˆ ŽŠ “ ˆ Œ {   { | ˆ • ˆ Œ { vˆ – ˆ { ‚ˆ — ’ • ˆ Œ — ‡ ƒ ˜ — – ˆ ‰’“{œš x„ ä î è Û ñ ß ëî ä è á â ß ìÛ â Û éß ê ã Û ìÛ Û Þ æ î Þ ÷ Û ß ý þ ß è Û ô óÞ ß ëã Þ Ü Û Ý Û ö [XWTVŠXYŠ]WQ[QRQX‡Y‹PŒ âãÞæêÛëßíãäãÝèÛßèãéëÛèßëãÙ 7ÞèóêßêÛäóäßÞÛÝêáèîêÛÙ ž‰“˜—ˆ‰’Œš{ˆ•ˆ›š{Ÿˆ‘Š”ˆ‰’Œ{‚ˆ—’•ˆŒ—š{ˆ‘‰Š{ ¡€¢¢£{‹˜“’¤{zˆ›ŠŒš{ˆ™‹{‰ˆŽŠ“ˆŒ{‘‹ˆ{¥’—ˆ{”’™‰ˆŠ“—‰ˆˆš‹{{™…˜•˜•“›’  {  ˆŒ{uzw¤ >ŽXTYX[XY_]W‡QŠX_ â óÝ óß ìÛ Þ ß ä Û Ý óÞ æ ß ëî ä è á â ö ß 7Þ Ù Þ ÷ Û ñ ß ïðß ì î Ü ã Ý Û è ß à Û ä Û â ß ÿ ÿ ý ß Û ÷ Û è U]W]SXWX[Y[XWTVŠX‘Y‹P èóêßêãëÛäèîÛÞÞ÷ÛñßéÛäîô ÿßìÛÞßÛèÛóßÿý5ßÛ÷Ûèßÿß2Û4ß77ð êÛéîßäãâîìîêîßäÛéëÛîßäãêÛÙ ßùáßú6ßèãÞèÛÞæßÞÛÝêáèîêÛ ’`^XYa]aQ‡QTQYUQR_V‡ ÝÛÞæñ1ßêÛèÛÞ÷Ûö ìãÞæÛÞßôóêóéÛÞßéîÞîéÛ⠒][QRY“”Œ õáéé÷ßéãÞæÛèÛêÛÞñßëáÙ ãéëÛèßèÛôóÞßëãÞÜÛÝÛöß9MNO=

¹ º » ¼½ ¾ ¹ ½ ¿ º À Á ¾ ÂÃ Ä Å ¾ ÆÄ ¼½ Ç ¾ È ½ É Ä Ê Ë Ë Å wxy¿½z¾{Äyº¿ºz¾|º¾}{~ ¦§¨©ª«¬­®«¯°±«²­³­¨´­®«¯­µ¶©­®«¦·¨­¸­©

ĀÅx€½ÀÁ¾‚¾ƒ€½ÀÁ

ÔÏÌÍÑÎÎØÑÎÒÓÔÕÖ×ØÑÓÙßÚóéâÛôßëãÙ ÛèÛäßýKþöúþLßâÛêîÙâÛêîßìÛÞßýKþö6û…ßëãÝãéÙ éîâîôß÷ÛÞæßèãÝ5ÛèÛèßìÛâÛéßðÛèÛÝßàãéîâîô ëóÛÞñ1ßëÛëÛÝÞ÷ÛñßÛêôîÝßëãêÛÞßêãéÛÝîÞö õãèÛëß2ðàõ4ßëãÝíÛîêÛÞßìîßçÛíóëÛèãÞßõãÙ †ÛäîâßëãÝóíÛôÛÞßèãÝäãíóèñßêÛèÛßìîÛñßèãâÛô éÛÞææóÞæßíãÝêóÝÛÞæß5û5ßëãéîâîôößÚîêÛßëÛìÛ ìîèãèÛëêÛÞßëÛìÛßÝÛëÛèßëâãÞáß÷ÛÞæßìîäãÙ ðàõß÷ÛÞæßìîèãèÛëêÛÞßëÛìÛßÿßùá0ãéíãÝßýþÿú âãÞææÛÝÛêÛÞßìîßÛóâÛßçà7ßçÛíóëÛèãÞßõãÙ èãÝ5ÛèÛèß6LÿöûúKßëãéîâîôñßêîÞîßéãÞÜÛìî éÛÞææóÞæßëÛìÛßüÛíèóß2úþ3ÿÿ4ößðÛâÛéßÝÛëÛè 6LþöL5ýßëãéîâîôßóÞèóêßàãéîâó߄ãæîäâÛèî ëâãÞáßèãÝäãíóèßôÛìîÝßèîéßìÛÝîßàÛÞòÛäâóñ ýþÿ…ö ëãÞæóÝóäßëÛÝèÛîßëáâîèîêñßìÛÞßëÛÞîèîÛßëãéîâîô çãèóÛßçà7ßçÛíóëÛèãÞßõãéÛÞææóÞæñ êã5ÛéÛèÛÞö üóÜÛèéîêáñßéãÞóèóÝêÛÞñßëãÝíãìÛÛÞßÜóéâÛô ÛßéãÞæÛèÛêÛÞñßðàõßëãÝâóßìîêÛòÛâßäãéóÛ ëãéîâîôßèãÝäãíóèßâÛÞèÛÝÛÞßÛìÛßäãÜóéâÛô ëîôÛêñßêÛÝãÞÛßíîäÛßíãÝóíÛôßäãòÛêèóÙòÛêèóö ëãÝóíÛôÛÞößðîßÛÞèÛÝÛÞ÷ÛñßÛìÛß÷ÛÞæßéãÙ õãÝéÛäóêßìîßìÛâÛéÞ÷ÛßôÛäîâßëãÞ÷îäîÝÛÞ ÞîÞææÛâßìóÞîÛßäãíÛÞ÷Ûê߅5þßáÝÛÞæñßÛâîô èãÝêÛîèßÞáéáÝßîÞìóêßêãëãÞìóìóêÛÞß÷ÛÞæ äèÛèóäßéãÞÜÛìîßõù3àáâÝîßäÛèóßáÝÛÞæñ äãíãâóéÞ÷ÛßìîÞ÷ÛèÛêÛÞßîÞ0Ûâîìö íãÝóéóÝßêóÝÛÞæßÿ5ßèÛôóÞßëÛìÛßKß1ëÝîâ 1ìÛßìóÛßäÛâóÝÛÞß÷ÛÞæßíîäÛßìîëÛêÛî ýþÿ…ßÛìÛßèîæÛßáÝÛÞæñßèîìÛêßìîêãÞÛâßìãâÛëÛÞ ÛëÛíîâÛßéÛäîôßÛìÛßòÛÝæÛß÷ÛÞæßíãâóé áÝÛÞæñßëîÞìÛôßìáéîäîâîßýúúßáÝÛÞæñßäãÝèÛ èãÝìÛèÛößàãÝèÛéÛñßéÛäóêßðàõßèÛéíÛôÛÞßíÛæî ìÛèÛÝßæÛÞìÛßìãÞæÛÞßìÛãÝÛôßâóÛÝßàÝá0îÞäî ÷ÛÞæßèãÝ5ÛÞèóéßìîßðàüßèãèÛëîßíãâóéßèãÝÙ èÛéëóÞæßìîßðàõößçãìóÛñßíÛæîß÷ÛÞæßíãâóé ÚÛèãÞæß6ýßáÝÛÞæö 0åãéÛÞæßèãâÛôßÛìÛßëãÝíÛîêÛÞßóÞèóê èãÝ5ÛÞèóéßìîßðàüßìÛÞßðàõñß÷ÛÞæßíãÝäÛÞæÙ ëãéîâîôß÷ÛÞæßèãÝ5ÛèÛèßìÛâÛéßðàõßèãÝíÛÝó êóèÛÞßìîèÛéëóÞæßéãâÛâóîßðàõßêôóäóäñß÷ÛÞæ ëãÝóíÛôÛÞö߆ÛäîâßëãÝíÛîêÛÞßèãÝäãíóèßèãÝìîÝî éãÞÜÛìîßèóæÛäßçà7ßëÝá0îÞäîñ1ßêÛèÛÞ÷Ûöß9MNO=

ÌÍÎÏÐÍÑÎÒÓÔÕÖ×ØÑÓÙßÛèóäÛÞ äãÜÛêßäãêîèÛÝßëóêóâßÿûöþþö ÛÞææáèÛßçáìîéßþ5þ63åÛæãâÛÞæñ ëãâÛÜÛÝßüåçßåÛÛÝîßüÛâÛéßìÛÞ 0çÛéîßéãÞ5îóéßÛìÛÞ÷Û éãÞÛéíÛôêÛÞñßëãèóæÛäßíãÝîÞîäîÛèî üåçßåóôÛééÛìî÷ÛôßÚóéá÷áñ ÝãÞ5ÛÞÛßÛêäîßèÛòóÝÛÞßîÞîñßìÛÞ éãÞæÛòÛâßäîäòÛßìÛÞßäîäòî çã5ÛéÛèÛÞßüÛâÛéñßÞ÷ÛÝîäßèãÝâîíÛè êÛéîßëóÞßéãÞæÛéÛÞêÛÞßòîâÛ÷Ûô äãëóâÛÞæßäãêáâÛôößüîäòÛÙäîäòîß÷ÛÞæ èÛòóÝÛÞßìîßÚÛâÛÞßÛ÷ÛßåÛæãâÛÞæÙ äãêáâÛôßìÛÞßÜÛâÛÞßÝÛ÷ÛößàãèóæÛä ëãÝèÛéÛßìîêÛòÛâñßÛìÛâÛôßëãâÛÜÛÝ áæ÷ÛêÛÝèÛñßêîâáéãèãÝßýþñ ÜóæÛßêÛéîßèóÝóÞêÛÞßóÞèóê üåçßåóôÛééÛìî÷ÛôßÚóéá÷áö îèÝáæÛèãÞñßüÛâÛéñßçÛíóëÛèãÞ éãâÛêóêÛÞßëãÞæÛéÛÞÛÞñßìÛÞ üÛÛèßéãÞæÛòÛâñßäãéëÛèßèãÝÜÛìî åÛæãâÛÞæñßüÛíèóß2úþ3ÿÿ4ßäáÝãö éãÞææÛæÛâêÛÞßèÛòóÝÛÞßîÞîñ1ßóÜÛÝ ëãâãéëÛÝÛÞßíÛèóöß7Þèóê àáâîäîßìÛÞßÛÞææáèÛßõù çÛëáâäãêßüÛâÛéñß1çàß1Þìî éãÞæôãÞèîêÛÞßÛêäîßíÝóèÛâßîèóñ éãÞææÛæÛâêÛÞßÛêäîßèÛòóÝÛÞßèãÝäãíóè åÛ÷ÛäÛÝîñßüÛíèóß2úþ3ÿÿ4ö üÛêîéóÞßìÛÞßÝãêÛÞÞ÷ÛßâáÞ5ÛèßìÛÝî ìÛÞßéãÞæÛéÛÞêÛÞßíáÞæêÛôÛÞßíÛèó àãèóæÛäßéãÞãéóêÛÞ éáíîâß8ÛÝÞîäóéßçáÝÛéîâßüÛâÛéñ íãÝéÛ5ÛéßóêóÝÛÞßìÛÞßèáÞæêÛè íáÞæêÛôÛÞÙíáÞæêÛôÛÞßíÛèóñßíÛèÛêáñ âÛâóßéãÞæãÜÛÝßèãÝäÛÞæêÛ íÛéíóßìÛÝîßèÛÞæÛÞßäîäòÛö 2(."&#3%/4ñßäãÝèÛßíÛèÛÞæÙíÛèÛÞæ ëãâãéëÛÝÛÞßíÛèóöß01ìÛßäÛèóß÷ÛÞæ ãÝìÛäÛÝêÛÞßîÞáÝéÛäîß÷ÛÞæ íÛéíóößðîìóæÛñßíãÞìÛÙíãÞìÛßîèóâÛô êãèÛÞæêÛëñßèÛëîßâÛîÞÞ÷Ûßâáâáäñ1 ìîôîéëóÞßòÛÝèÛòÛÞß!"#$%&'(ñ ÷ÛÞæßÛêÛÞßìîëÛêÛîßäÛâîÞæßäãÝÛÞæ êÛèÛßüÛêîéóÞö ëãÝîäèîòÛßîÞîßìîëî5óßäÛâîÞæßãÜãê áâãôßäãêîèÛÝßýþþÙÛÞßäîäòÛö ùóÝóâß26þ4ñßòÛÝæÛßäãèãéëÛèñ âãòÛèß)*%+#,-))(&-#)-./-#2üåü4ñ 1ÞìîßéãÞæÛèÛêÛÞñßëîôÛêÞ÷Û éãÞæÛèÛêÛÞñßëãÝ5áíÛÛÞßÛêäî Ûêäîß0ÛÞìÛâîäéãñìÛÞßéãìîÛßäáäîÛâ ëóÞßéãéëãÝèãéóêÛÞßëãÝòÛêîâÛÞ èÛòóÝÛÞßèãâÛôßèãÝÜÛìîßìóÛßôîÞææÛ øÛ5ãíááêö üåçßåóôÛééÛìî÷ÛôßÚóéá÷áßìÛÞ èîæÛßêÛâîßìÛâÛéßíãíãÝÛëÛßôÛÝî 1êîíÛèßäÛâîÞæßãÜãêßèãÝäãíóèñ üåçßåÛÛÝîßüÛâÛéßìîßêÛÞèáÝ èãÝÛêôîÝßîÞîöß0åÛä÷ÛÝÛêÛèßìî äîèóÛäîßéãéÛÞÛäßìÛÞ àáâäãêßüÛâÛéñßüÛíèóß2úþ3ÿÿ4 äãëÛÞÜÛÞæßÚÛâÛÞßüÛâÛéÙÚóéá÷á éãÝãÞ5ÛÞÛêÛÞßäÛâîÞæßäãÝÛÞæö éÛâÛéöß0çÛéîßéãéîÞèÛßéãÝãêÛ æãÝÛéößèÛòóÝÛÞßéãÝãäÛôêÛÞ ãÝóÞèóÞæñßÛÞææáèÛßõùßìÛÞ éãéíóÛèßêãäãëÛêÛèÛÞßìÛéÛîßìî éÛä÷ÛÝÛêÛèößÛÞ÷Ûêßëãéíãâîß÷ÛÞæ ëãèóæÛäßàáâäãêßüÛâÛé ÛèÛäßêãÝèÛäñßìãÞæÛÞßôÛÝÛëÛÞßèîìÛê ÛêÛÞßéÛéëîÝßòÛÝóÞæßìî éãÞ5ãæÛôÞ÷Ûöß1êîíÛèßôÛâßèãÝäãíóèñ ÛìÛßëãÝêãâÛôîÛÞßÛÞèÛÝäîäòÛßêãìóÛ äãëÛÞÜÛÞæßÜÛâÛÞßèÛêóèößçÛéî âÛâóßâîÞèÛäßìîßÚÛâÛÞßÛ÷ÛßåÛæãâÛÞæÙ äãêáâÛôßèãÝäãíóèñ1ßÜãâÛäÞ÷Ûö íãÝôÛÝÛëñßÛæÛÝßäóÛäÛÞÛßèãèÛë áæ÷ÛêÛÝèÛñßêîâáéãèãÝßýþñßèãÝäãÞìÛè üãÝêÛßüÛêîéóÞßüîôáéíîÞæñ ìÛéÛîñ1ßóÞæêÛëÞ÷Ûöß9:;<=

i jkl m nol j  p qmrssm

$ebc$"e7%cfkj!"%?%:.&*.,/,' &*1&D1&*%l'&5+%j/0/315106%C+-4.( D1&*'&%b+-'4'b'&6 (1,'+%-.D'2%2.('0+&7%(.01)'2'& c'('&%t+-'4'%l'&5+%hctli%j/0/? b?c+2.@4+&*%3.0,'21%-.D'2%p%A.? ;A.&*'&%-+-4.(%8'&*%(/5.0& .(30+/%5'0+%-+-4.(%b?%c+@2.4+&* 315107%:0'(3'&'&7%5'&%f'41%j/2/7 -.(3.0%mupd7%5+41D12'&%1&412 5'&%,.3+9%(15'9%+&+7%2'(+%3+-' 5'&%C('04%c+@2.4+&*%-.@'0' (.&.0')2'&%-+-4.(%.,.240/&+2 (.&*9+&5'0+%'&*2'%2.3/@/0'& (.&*9+&5'0+%2.3/@/0'&%4+2.46 /&,+&.%8'&*%'2'&%5+4.0')2'& 4+@2.4+&*%hb?c+@2.4+2&*i%3'*+%).? 4+2.4%5'&%(.&+&*2'42'&%21&? c.0('-127%(.&@.*'9%'5'&8' )'5'%mups6%C.3'37%2'4'%5+'7 ).0'()/2'&%1'&*%-.D'2%'b',7B%1D'0 -+-4.(%b?c+@2.4+&*%3.041D1'& A+0.2410%!4'('%hA+014i%ctl%j/0/? (.0/(3'2%-+-4.(%2/&e.&-+/&', 315107%:0'(3'&'&%5'&%f'41%j/2/7 8'&*%5+D','&+%-.,'('%+&+6 f+@28%C'9','%:'0,+&51&*'&%C+'? <.)','%!&+4%ctlj7%j'(3'&* 9''&7%5+%-.,'?-.,'%-/d4%,'1&@9+&* k0+'&4/7%(.&'(3'92'&7%'5'%-+-+ b?c+@2.4+&*%5+%j/0/315107% +&**1 2.(15'9'&%3'*+%b+-'4'b'& hpvpmi6 5.&*'&%'5'&8'%-+-4.(%b?c+@2.4? f+@28%(.&'(3'92'&7%-+-4.( +&*%+&+6%;!&412%"'4',%5'&%c'91& +&+%4+5'2%D'19%3.03.5'%5.&*'& j'01%+&+7%2'(+%4'0*.42'&%pnu%0+31 -+-4.(%4+@2.4+&*%,'('6%f'&8'%-'D'7 ).&*1&D1&*%-.,'('%51'%(+&**17 5.&*'&%-+-4.(%+&+7%-.(1'%9'-+, -.D'2%mm%A.-.(3.0%9+&**'%m ).&D1','&%4+2.4%/4/('4+-%('-12%2. o'&1'0+7B%1,'-&8'6 0.2.&+&*%ctlj7%:0'(3'&'&%5'& :+()+&'&%t+,'8'9%jfk%#/*8'? f'41%j/2/%8'&*%'5'%5+%jfk6 2'04'7%c0+8'&'7%(.&*'4'2'&7%b? ;o'5+7%-+-4.(%4.03'01%+&+%b1D15 c+@2.4+&*%(.(3.0+2'&%('&d''4 -+&.0*+4'-%2.0D'%-'('%'&4'0' 3'*+%ctl%5'&%jfk7%8'2&+ ctlj7%:0'(3'&'&%5'&%f'41%j/2/7 (.&+&*2'42'&% .d+-+.&-+ €~yz~{w‚wƒzu} 5 *'&%jfk%#/*8'2'04'%8'&*%-'('? ).&*'b'-'&%2.1'&*'&7%9+&**' gƒzz{„‡uwŸ„uwz~{‡{…’‰Š—ˆ‹{‰™’‰{{uuvwˆxyz{ ›ˆ|}~| Œ{† ‹ˆ‰ˆ{žˆŒ -'.&(' %3.0*.0'2%5+%3'b'9%&'1&*'& 2.@.)'4'&%).&.0+(''&%2.1'? x˜“˜‘ŠŠ“{›’ŒŠŒhŠ™™ˆŒ{”’“ˆŒ—™ˆ‰{™˜›”Š‰’“{ŠŒ‰Š™ j! "7 B%+(319%f+@286 &*'&7%5'&%).&*.,/,''&%1'&* ›’Œ’“ˆ”™ˆŒ{‹‹‰’›{„‡u¥™’‰Œ—š{‚Œ——Š{ ¢€¢œ£{”ˆ—¤ :.&.0')'&%-+-4.(%8'&*%5+? @'-96%h'+-i


0123

31

 !"#$%&#'(#) *"+,+#-+.+ / + * 0 * " + # + 1 + 2 # + 3 + 0 + # $ + 4+ 3óùïûúñ5óüýò ïûó6ü5ó÷7ó úóíõýûþýûú6ðó8ùÿ

56789 89 644

íî ïðñòó ôõó ö÷øó ùú î ú ñû üýþñóÿý01ñóôõóö22óù

9:;9àä•ãâåæçè•é•œ|„€‡ ,%97+7B,65*&),.&* …xƒ€u­¨uovu«€yx}ƒu{€†‡…‚ Š…ƒu†ƒ©ˆuŸ€}‡€uŸ€}‡uƒz}‚ .&<5=&*/,@&'5,A).& {€†‡…Œu„Ž€}u‰z‡……z{€} €‡…ˆ€ƒu‹€‡u{z‡…€„‡‚ ®zŠx‹uƒ„l J7 ( H , €„‡u†z}€{€uz‡ƒ€ˆ€‡ ®z‡„}„ƒuzƒ„€u¬yz‡ƒuk}‚ {„†ˆluz{z…€‡…‡€u€‹€‚ JbJT, …€ ‡ z}u|z}ƒ€Ž„ˆ F`b%`c` w…€xz…}uˆx‡† Š€u‰€}€u‰z‡……z{€}u…}Š €ˆ€}Šxyzu¦x„Š{€ƒz |€‡‹u­¨uovu€‡…u|z}†z‚ ƒ„Œu¢…„‡…u¢…„‡…u¦„{}‚ {€‡…€ƒu{z‡€ˆ†ˆ€‡u‰z‚ ††Ÿ€u¦®¢uwussu°x…€‚ ‡…€u¢}Ÿ€‡‹Œu{z‡…€‹€‚ ßàáàâãàä•ãâåæçè•é•¦zˆ}zƒ€}€ƒ {z‡{‰€‡uœ‰usmmu{Š€}u‹€‡€ ¦z|€|Œu‹€‡€u‹z‰x†ƒxu{z‡Ž€‡Žˆ€‡ ‡€{‰Š€‡u‹xŠ€‡€l ˆ€}ƒ€u‰z‡……z{€}u­¨uov ˆ€‡uˆx‡†z}u­¨uovu{z{|z} †x‡€Šuqx}„{u¤‡‹x‡z†€u„‡ƒ„ˆ ¢žr‡€u‹u‹z‰x†ƒxu|z}Ž€‡…ˆ€l ˆz„‡ƒ„‡…€‡u€‡…u{z‡……„}ˆ€‡u‹€‡ ®z}zˆ€u†z{€‡…€ƒu{z‡…‚ {z‡…€ˆ„u†z‡€‡…u€ˆ}‡€ ‰z‡…€Š€{€‡u€‡…u|z}|z‹€ w€ €‡†‰€}€‡†u¢‡……€}€‡u qƒ}€¡u{z‡z‚ r€}untuˆxƒ€pˆ€|„‰€ƒz‡Œuzˆ€‡‚ ‹€‰€ƒu‹©€}ˆ€‡u†zƒzŠ€uƒ…€u|„Š€‡ }‡…u‡€‡€‡u‡€ŠŒu®zŠx‚ ‹xŠ€‡€u|†€u‹€ƒ€‡…uˆz ‹|€‡‹‡…uˆx‡†z}uŠ€‡l ¨} {„ˆ€ ‡u€‹€u‰z‡€Š€…„‡€€‡u‹€‡€ |€}„u|z}€‹€u‹u‰z}‡…ˆ€ƒu‰z}ƒ€{€ ‹†zƒx}ˆ€‡uˆzu‹€Š€{u|€‡ˆl ‹ŒuÀzŒu‹€‡uˆ€Ÿ€‡‚ˆ€Ÿ€‡u‹ °x…€ˆ€}ƒ€lu~¦€€u†z‡€‡… ®z‡„}„ƒ‡€Œu­¨uovu{z‚ ¢žru tsnu‹u†zŠ„}„u¤‡‹x‡z†€ {z‡‹z‰x†ƒxˆ€‡u‹€{€u¢žru†z|z†€} ~­€‹u|„ˆ€‡u„‡ƒ„ˆuˆz‰z‡ƒ‡…€‡ ¦‰x}ƒx}„{uª®°Œu®‡……„ |†€u{z‡€ˆ†ˆ€‡uŠ€‡…‚ {Šˆu†ƒ€‡‹€}u‰z‡€{‰Š€‡ †z|z†€}unœ‰u nsuƒ}Š„‡l œ‰uos¥u{Š€}lur†„†„Šužzˆ€†uœ‰umvt }€ˆ€ƒŒu‹€‡u|€}‰„‡u€‹€u|z‡©€‡€u€Š€{Œ  spsn¡u{€Š€{lu¦x}€ˆ€‡‚†x‚ †„‡…Œuˆ€ƒ€‡€l †z‡‹}Œu€ƒ„u{z‡…ˆ„ƒ ®z‡„}„ƒ u q  ƒ } € Œ u ‹€ ‡€ u † z | z † € } u  ƒ „ {Š€}Œuur„{€uœ‰um§ou{Š€}ŒuŠz…x‡ ‰z{‹€uƒ„uƒ‹€ˆu€ˆ€‡u{z‡©€}ˆ€‡ }€ˆ€‡u}„u{z‡z}€ˆˆ€‡ ¢‡€‡…u{z‡…€ˆ„u†z‡€‡… †ƒ€‡‹€}u¢žuovŒu…}Šu|€‡‹ ‹{€†„ˆˆ€‡uˆzu‹€Š€{u|z‡ƒ„ˆu‹z‰x†ƒx œ‰u s±vu{Š€}Œurz‡‰€†€}uœ‰usê¥u{Š€}Œ ‹z‰x†ƒxŒu‰„‡…ˆ€†‡€luqƒ}€u{z‡‹z‚ ~­¨u­¨lu¯z}€ˆ€‡u†z‹z}‚ ­¨uovuˆ€}z‡€uƒz}ƒ„Š€}uƒz‚ €†€Šu­z‰€‡…u€‡…u{z‡Ž€‹ ‹€‡uˆz„‡ƒ„‡…€‡‡€u‹‹„…€u‹}€„‰ rz‰x ˆuœ‰us¥tu{Š€}lu¦zŠ€‡u¦Šz{€‡ †€ˆu€…€}u†zŠ„}„u‰z{z}‡ƒ€u‹€z}€ €‡€u‰€}€u€‡……xƒ€u­¨uov {€‡‡€u€‡…u†z}‡…u{z‚ ~‡‹„ˆu|€…uˆzŠx{‰xˆu‚ xŠzuxˆ‡„{u„‡ƒ„ˆu{z{z‡„uˆz‰z‡‚ ‹€‡u°x …€Œu}€|„{„Šuœ‰ust¥u{Š€} ƒ€ˆu{z‡‹z‰x†ƒxˆ€‡u‹€‡€u¢žrl †z‰z}ƒu{zŠz‰€†uˆ€©€{€ƒ€ ‡€ˆ†ˆ€‡uy‹zxuˆŠ‰u‹€‡ ‡€Šu‹€‡uˆ€Ÿ€‡‚ˆ€Ÿ€‡uƒ„l ƒ‡…€‡u‰}|€‹l ‹€ ‡ u ¨z … œ‰ustsu{Š€} ¦zŠ€‡u{z‡€Š€u€ƒ„}€‡Œu‰}€ˆƒˆ ‰„‡u‹†€{|„ƒu†x}€ˆu}„ y‹zxu‰z‡€{‰Š€‡u­¨ovlu¤€ ~­€‹u†ƒ€‡‹€}‡€u‹€} r}zˆƒ„}u¤‡yz†ƒ…€†u‹€‡u¢‹yxˆ€† ª©x€ˆŠuu{z ‡ … € ƒ € ˆ € ‡ Œ u ‰z ‡   {‰€ ‡ € ‡  Š z … €Šuƒ„uŽ„…€u‹€‰€ƒu{z}„…ˆ€‡u}€ˆ€ƒ }|„€‡u‰z‡……z{€}‡€l Ž„…€u{z‡…€ƒ€ˆ€‡Œu‹u†zˆx‚ ­z‰€‡…Œu{zŠ‰„ƒuƒ€ƒ€uŠ€{‰„Œ qƒ}€Œuª©xˆu¦ˆuˆ€‹€«Œu{z‡ŽzŠ€†ˆ€‡Œ ‹€‡€u¢žru‹€Š€{u|z‡ƒ„ˆu‹z‰x†ƒx |€‡ €ˆluruƒ‡…ˆ€ƒu‰}xy‡†Œuž€‡ƒz‡ €‹€uˆx‡†z}uˆ€Šu‡Œu‰€‚ Š€‡€u‹|z‡ƒ„ˆu«€‡|€†z ‰€‡……„‡…Œu†z}ƒ€uˆx‡†z‰uƒz€‚ ‰z‡€Š€…„‡€€‡u‹€‡€u¢žru†z|z†€} ‹Š€ˆ„ˆ€‡u†z{€ƒ€‚{€ƒ€u„‡ƒ„ˆu{z‡…‚ {z{z ©€ˆ€‡u}zˆx}u{z‡‹z‰x†ƒxˆ€‡ }€u€‡……xƒ€u­¨uovu{z‡©x|€ ­¨uovlu~¢‡……xƒ€‡€u†„‚ ƒ}ˆ€ŠŒu„Ž€}u¢…„‡…lu€‹€uˆx‡‚ ƒ„uƒz}|€…u„‡ƒ„ˆuƒ‡…ˆ€ƒu‰}xy‡†u†z}ƒ€ €}€‰ˆ€‡uˆz„‡ƒ„‡…€‡lu¤€u€ˆ‡Œu‹€‡€ ¢žru †z‡Š€uœ‰usŒ¥uƒ}Š„‡lur†„†„Š {z{‰z}ˆz‡€Šˆ€‡u‹}‡€ ‹€u{„Š€u|€‡€ˆŒu†zˆ€‚ †z}uƒz}†z|„ƒŒu­¨uƒ€{‰Šu†u€ƒ€† ˆ€|„‰€ƒz‡u‹€‡uˆxƒ€l ƒ z } † z | „ƒ u ƒ € ˆ u € ˆ € ‡u ‹ ‹z ‰x †  ƒ x ˆ € ‡u Ž  ˆ € œ € „u œ‰u sŒouƒ}Š„‡Œur¤u­€ˆ€}ƒ€uœ‰us {z‡……„‡€ˆ€‡už€€†€u­€Ÿ€l }€‡…Œu„Ž€}u‰}€u€†€Šu¶}x‚ ‰€‡……„‡…uƒ€{u|z}„ˆ„}€‡ ruŠzyzŠu‰}xy‡†Œu†z‹ˆƒ‡€uœ‰uêŒn ƒ€ˆu€‹€u{‡…‚{‡…uˆz„‡ƒ„‡…€‡u‹ ƒ}Š„‡Œuž€ Šuœ‰u§ttu{Š€}Œuƀ{‰„‡… ~¦}z…z‰u†‡€„uŠ€‡uŠ€ƒ€‡l |}€Ž€‡uƒ„l s§u{zƒz}uˆ€Šustu{zƒz}l ƒ }  Š  „‡ u ‹€ ‡ € u ¢žru ‹ ‹z ‰x †  ƒ x ˆ € ‡ Œ u ‹€ ‡ | z Š € ˆ € ‡… ‡ € l œ‰u o t t u { €}l w€{uˆ„Š€užz|Œu„Ž€}u‰z}‚ ¦z{z‡ƒ€}€uƒ„Œur€‡ ®z‡„}„ƒu®€}ˆzƒ‡…ux‚ ‹uŠzyzŠuˆxƒ€{€‹€u€‹€u†zˆƒ€}uœ‰umŒ¥ €}€u{z‡‹z‰x†ƒxˆ€‡u‹€‡€u¢žr žz}ˆ„ƒŠ‡ u­€Ÿ€u¨z‡…€uœ‰umtt †x‡zŠu­¨uovŒužz|u€z†€}€l ¤ˆ†€‡Œu‰z‡……z{€}u€†€Šu¦€‚ {„‡ˆ€†u¤‡‹x†€ƒu¦¢u°x…‚ ƒ}Š„‡Œu†z}ƒ€u‹uƒ‡…ˆ€ƒuˆ€|„‰€ƒz‡ ‡u‹Š€ˆ„ˆ€‡uˆ€}z‡€u†„Šƒu‹Š€©€ˆuxŠz {Š€}Œu­€Ÿ€u¨€{„} uœ‰umttu{Š€}Œu­€{| €}€u‰z‡x‡ƒx‡u‰„‡u{z‡Ž€‚ Š€ƒ…€Œu{z‡…€ˆ„u‡u€‹€Š€ €ˆ€}ƒ€Œu·€†€‡uw€†}Œuƒˆzƒ †z|z†€}uœ‰ustŒnuƒ}Š„‡l ƒ  {u € „‹ ƒ u ‹€ }  u ž€ ‹€ ‡u z {z }  ˆ † € u z ‚ œ‰u n v v u { Š  € } Œ u ¦ „{€ ƒz}€u¦zŠ€ƒ€‡uœ‰ Ÿ€|u}„u„†€€u‹xŠ€‡€ ˆzƒ…€uˆ€Š‡€u€u{z‡€ˆ‚ ˆx‡†z}u†z|€‡€ˆuoltttuŠz{‚ ~®z‡z{‰€ƒ€‡u‹z‰x†ƒxuz{‹€uˆz „€‡…€‡u ž¡lu¦zŠ€‡uƒ„Œuqƒ}€uŽ„…€ nn¥u{Š€}Œu‹€‡u€Š{€ ‡ƒ€‡už€}€ƒuœ‰ „‡ƒ„ˆu|z}|€€†€u­€Ÿ€l †ˆ€‡uˆx‡†z}u­¨lu¦z|zŠ„{‚ |€}uƒzŠ€u€|†uƒz}Ž„€Šu†zŽ€ˆ †z|„€u|€‡ˆŒu€Š€†€‡u|„ˆ€‡u€‡€ {z‡€€‡…ˆ€‡u†ˆ€‰u‹€}u‰€ˆu|€‡ˆ s¥tu{Š€} ®€Š€{uƒ„ŒusvuŠ€…„u|z}‚ ‡€u€ƒ„u‹u¦xŠxu‹€‡u°x…‚ ®‡……„u†zˆƒ€}u‰„ˆ„Šus§lmtl ƒ„ˆu{z‡€|„‡…lu¨zƒ€‰Œu‰z‡z{‰€ƒ€‡ €‡…uƒ€ˆu‹€‰€ƒuƒz}|„ˆ€u{z‡…z‡€ ª‡ƒ„ˆuz{z}‡ƒ€u€|„‰€ƒz‡Œu‰z‚ }€{€u©z}€u‹|€Ÿ€ˆ€‡u…}Š €ˆ€}ƒ€lur€‡u‹€ƒ€‡…u|z}‚ ®z‡„}„ƒ‡€Œuƒˆzƒu‹Ž„€Š „‡ ‰x†ƒxu‹u|€‡ˆŒuŽ„…€u‹‹„…€u„‡ƒ„ˆ ‰}€ˆƒˆuŠz…€Šuƒz}†z|„ƒl }‡…ˆ€ƒu‰z}ƒ€{€u¦€ˆuœ‰u¥o¥u{Š€}Œužx‚ |€‡‹u€‡…uˆ‡u|z}€‡……xƒ€‚ †€{€u}x{|x‡…€‡u€†€Šu¦€‚ ‹€Š€{u|z}|€…€uˆ€ƒz…x}lu¨‚ ‹z {z ‡ ‹€ ‰€ ƒ u « z z u ‹€ }  u ‰  € ˆ u | € ‡ ˆ Œ  u ˆ € ƒ € ~ € } z ‡€ Œ u žu € ‡ € u {z Š € ˆ „ˆ € ‡ x}uœ‰u¥m¥u{Š€}Œužzˆ€†uœ‰umvtu{Š€}Œ ˆ€‡unmux}€‡…uƒ„luru€‡ƒ€}€‚ Š€ƒ…€u{z‡…z‡‹€}€u|„†l ˆzƒu‰€Š‡…u{„}€u€ƒ„uˆz‚ ª©xˆŒu‹€Š€{u}Š†u†z‰z}ƒu‹ˆ„ƒ‰ €„‹ƒuƒz}€‹€‰u‹xˆ„{z‡u¢žrlu€ˆ …®€ Š€‡…uœ‰umttu{Š€}Œu€}€Ÿ€‡…uœ‰ ‡€u~œyz}Œu~ž€|už€|Œ ®z}zˆ€u†€{‰€uˆzuŠxˆ€† Š€†u«z†ƒy€Šu†z€}…€uœ‰ustt ëÇÈÉÊÌìºÇȌu®‡……„u spsn¡l | € ‡ ˆ u ‹€ ‡ u ‰ z {‹€ u ƒ  ‹€ ˆ u € ˆ € ‡ u |  © € } € u ‰ € ‹€ n ¥ t {Š€}Œuž€‡‹„‡…uœ‰unnvu{Š€}Œ ‹€‡uƒ†u{z}zˆ€u~·z€yuœx‚ ˆx‡†z}u†zˆƒ€}u‰„ˆ„Šusslmtl }|„lu¦z‹€‡…ˆ€‡u€}…€uƒˆzƒ €‹€u‹€«ƒ€}u‰z{z}‡ƒ€uƒ‡…ˆ€ƒ žuˆ€}z‡€u†€{€‚†€{€u{z‡…„‡ƒ„‡…‚ ·„Šu„u ¦„‡…€u¨z‡…€uœ‰unstu{Š€}Œ ƒ€ƒx‡l ~€{uŽ„…€u{z‡€‰ˆ€‡ ‰€Š‡…uƒ‡……uœ‰usvtu}‚ €|„‰€ƒz‡pxƒ€u¨‡…ˆ€ƒŒu¦Šz{€‡ ˆ€‡Œuˆ€ƒ€uª©xˆluª©xˆu{z‡‹„…€ ¨€‡€u ƀ„ƒuœ‰untou{Š€}Œu¯€}„ƒuœ‰ ¢‡€‡…u¢}‹€‡†€u s§¡Œ ƒ„Š†€‡‚ƒ„Š†€‡u‡€{€u€‡…‚ |„l²Ûؒµ {z‡{‰€‡uœ‰usoêu{Š€}u‹€‡€u¢žr ‰z‡‹z‰x†ƒx€‡u‹€‡€u¢žru‡u‹Š€ˆ„‚ nttu{Š€}Œu¦‹x€}Žxuœ‰unttu{Š€}Œu‹€‡ ‹u‹z‰x†ƒxlu¦z‹€‡…ˆ€‡uz{ˆxƒu°x…€ ˆ€‡uˆ€}z‡€u‹z†€ˆ€‡uˆz|„ƒ„€‡u‰xŠƒˆl ž€‡„Ÿ€‡…uœ‰us±ou{Š€}lu²š—›µ

3ó4úþûñó5ïð67ñòó8ñòñó9 8ó8úïò ñõ7ñòó úó8ïõý úþýóîï0ñî

 ! " #$ %&'()*+&*,-&./,0 #!fjÝÞ" klmlnopqrlspsspntsmunv ‡Š€uœ‰u¥ttuŽ„ƒ€u‹€‡užw¤ ˆ€‡u„€‡…u‡z…€}€Œuˆ€ƒ€‡€l Ü[

%&'()*+&*,-&./,0

wxyz{|z}untsmlu~€{u|z}‚ †z‡Š€uœ‰usttuŽ„ƒ€lu¨xƒ€Š ¬‹Ÿ‡u{z‡…„‡…ˆ€‰ˆ€‡Œ ƒ„…€†u„‡ƒ„ˆu{z‡…„{‰„Šˆ€‡ ‹€‡€u€‡…u‹ƒ€}ˆu{z‡©€‰€ Š{€u†€ˆ†u€‡…uƒzŠ€u‹‚ ˆ¶·u‰z}u|„Š€‡¡u†zŠ€{€uŠz‚ ‹€ƒ€Œu|„ˆƒŒu€Š€ƒu|„ˆƒŒu‹€‡ œ‰usŒsu{Š€}l {‡ƒ€uˆzƒz}€‡…€‡uƒz}†z|„ƒ |u‹€}un¥u€}lu€‰€†ƒ€† {z‡z{„ˆ€‡u†€‰€u€‡…u€ˆ€‡ ~€Š€„u|z}‹€†€}ˆ€‡u‰z‚ |z}€†€Šu‹€}u‡ƒz}‡€Šužœ ƒ€‡ˆu|€€‡u|€ˆ€}u|„†u|z}‚ Ž€‹uƒz}†€‡…ˆ€lur€Š€{u‰z‡‚ {z}ˆ†€€‡Œu†Š‰uŽ€‹u†€ žlu®z}zˆ€u€‹€Š€u¦Œu¨­Œ ƒzˆ‡xŠx…u|}‹u{z‡©€‰€ ‹ˆ€‡u‡uˆ€{u€ˆ€‡u{z{z‚ €‰€|Š€u‹ƒ€‡‹€ƒ€‡…€‡u‹„€ œ¯¦ŒuwŒu‹€‡urlur€}u€†Š sttuŠƒz}u{‡€ˆu‹†zŠl }ˆ†€ux}€‡…u€‡…uƒzŠ€uˆ€{ x}€‡…Œur}zˆƒ„}uªƒ€{€u‹€‡ ‰z{z}ˆ†€€‡Œu€‡…u‹‹„…€ ¦zŠ€‡uƒ„u®zŠ‰€u‹€‰€ƒ {‡ƒ€uˆzƒz}€‡…€‡Œu{z}zˆ€ r}zˆƒ„}lu€{u€ˆ€‡u{zŠ€ƒ {zŠ€ˆ„ˆ€‡u‰z‡©€}€‡uˆz {z‡…‹„‰ˆ€‡unttuŠ€{‰„ €ˆ€‡uˆ€{uƒ‡…ˆ€ƒˆ€‡u†z|€‚ ‰z‡€‡‹€ƒ€‡…€‡€‡Œu€‹€uˆ€ƒ‚ žœ¤u‹€‡užw¤u€‹€Š€url {z}©„}u|z}ˆzˆ„€ƒ€‡uott …€u†€ˆ†lu€†„†u‡u€ˆ€‡uˆ€{ €‡u‹z‡…€‡u‹}zˆ†u€ƒ€„uƒ‚ ¦z‹€‡…ˆ€‡u„‡ƒ„ˆux}€‡… Ÿ€ƒƒ†u†zŠ€{€umtuŽ€{lu¦z|€‚ ˆz{|€‡…ˆ€‡uŠ€…ŒuŽzŠ€†‡€l ‹€ˆ£uŠ€‡Ž„ƒ‡€l €‡…u{z‡Ž€‹uƒ„Ž„€‡uƒ}€‡†‚ …€uˆz‡‹€}€€‡u|z}ƒzˆ‡xŠx… ‘’“”•–’—˜™’š›” žz}‹€†€}ˆ€‡u‰z‡zŠ‹ˆ‚ «z}Œu‰€ˆ‡€u|zŠ„{u|†€ |}‹Œu®zŠ‰€u‹Šz‡…ˆ€‰ œ„‹u{z‡ŽzŠ€†ˆ€‡Œu†„‚ €‡uŠz|uŠ€‡Ž„ƒŒuƒz}€‡…uœ„‹Œ {z‡…„‡…ˆ€‰ˆ€‡u€Šuƒz}‚ |€ƒz}€uŠƒ„{‚x‡u|z}ˆ€‚ ‹€u€‹€uŠ{€ux}€‡…u‹uŠ‡…‚ ‰€ˆ‡€u{z‡‹€‰€ƒu‹€‡€ †z|„ƒlu~w€‡ƒu€ˆ€‡u†z…z}€ ‰€†ƒ€†uƒ‡……u„‡ƒ„ˆu{z‡…‚ ˆ„‡…€‡uružœužu„}‚ €‡…u‹ƒ€}ˆuƒz}†z|„ƒuˆz‚ ˆ€{u|z|z}ˆ€‡lu°€‡…uŽzŠ€†Œ …z}€ˆ€‡u{z†‡u†zˆ€Š…„† Ÿx}zŽxu ‡ƒz}‡€Š¡u€‡…u‹‚ {„‹€‡u‹ƒ}€‡†«z}uˆzu‰€ˆ ‰z‡zƒ€‰€‡uƒz}†€‡…ˆ€u‰€Š‡… {z‡„‰Š€uŠ†ƒ}ˆu„‡ƒ„ˆuˆz‚ {‡ƒ€uˆzƒz}€‡…€‡lu~¢‰€uˆz‚ €‡…uƒ‹€ˆu|z}€ˆlu¬‹Ÿ‡ Š€{|€ƒu€ˆ€‡u‹Š€ˆ„ˆ€‡u‰€‚ ‰z}Š„€‡uŠ€‡l ‰z‡ƒ‡…€‡‡€£u€{u{z‡‚ {z‡€{|€ˆ€‡Œu†€€ƒu‡u‰‚ ‹€u‰z}ƒz‡…€€‡urz†z{|z}Œ ~zƒˆ€u‹…„‡€ˆ€‡u„‡‚ ‹€‰€ƒuˆz†{‰„Š€‡Œuƒz}Ž€‹ €ˆ‡€u{z{€‡…u|zŠ„{u{z‚ ˆ€ƒ€‡€l ƒ„ˆuŽ€}€ˆu‰z‡‹zˆu‹uˆ€Ÿ€†‚ ‰z‡€}ˆ€‡u‹€‡€Œuƒz…€†‡€l ‡zƒ€‰ˆ€‡uƒz}†€‡…ˆ€l ¬‹Ÿ‡u{z‡z}€‡…ˆ€‡Œ €‡u‰z}ˆxƒ€€‡Œu®zŠ‰€u‹€‰€ƒ ¤€u{z{€‰€}ˆ€‡Œu‰€ˆ‚ ¦zŠ€‡uƒ„Œu‰}x}ƒ€†u‰‚ z‡‹ˆuzŽ€}u„}Ÿx}zŽx {z‡……„‡€ˆ€‡u{x‹zu¸¹¸º»¼½º ‡€uƒzŠ€u{z‡‹€‰€ƒˆ€‡ €ˆ‡€u€‹€Š€u{z‡zŠ€‚ €ˆ€‡u{z‡Žz}€ƒu‰€}€u‰zŠ€ˆ„ ¾¸¿½º¹¸u ¬ÀŒÁÂÃÄ¡Œu€}ƒ‡€ |„ˆƒu€‹€‡€uƒ…€u†Š‰u‰z‚ {€ƒˆ€‡u„€‡…u‡z…€}€lu~¦€€ƒ ‹z‡…€‡u€†€Šunu‹€‡umuªªums {z‡……„‡€ˆ€‡u{xƒx}uŠ†ƒ}ˆl ‡€}ˆ€‡u‹€‡€luz‡€}ˆ€‡ ‡uˆ€{u{€†u{zŠ€ˆ„ˆ€‡ ¨€„‡us±±±u€‡…u‹‰z}|€}„ ª‡ƒ„ˆu‰z}Ž€Š€‡€‡uŽ€}€ˆuŽ€„ ‰z}ƒ€{€u‹Š€ˆ„ˆ€‡u‰€‹€uss ‰z‡…z{|€‡…€‡lu¦z†„€u‰z‚ ‹€Š€{uªªuntu¨€„‡untts ‹€‡uŽ€Š€‡u{z‡€‡Ž€ˆŒu‹€‰€ƒ kˆƒx|z}u‹užw¤u†z‡Š€uœ‰ }‡ƒ€u­€ˆ†€u¢…„‡…Œu‹€Š€{ ¨z‡ƒ€‡…uz{|z}€‡ƒ€†€‡ ‹…„‡€ˆ€‡u|}‹u{x‹zŒ =>?@AABCDEFB??GHIJKBAL=J ¥ttuŽ„ƒ€lu¦zŠ€‡Ž„ƒ‡€u‰z‡€‚ |z}|€…€uˆ€†„†u€‡…u{zŠ‚ ¨‡‹€ˆu‹€‡€ux}„‰†Œ „Ž€}u†ƒ€«u·‡xu®xƒx}†u‹ IBD>AHMBDJCJ<HNHMOPOHQRPSOTUVHWOPUH>SWXSYVUOHZYS[OZO\UHZYVUSH]YVO<^O }ˆ€‡uˆz{|€Šu‹Š€ˆ„ˆ€‡ |€ƒˆ€‡uˆz„€‡…€‡u‡z…€}€Œ ‹z‡…€‡u€‡©€{€‡u‰z‡Ž€}€ €}z‡€u¨xˆxu®xƒx}u¦xŸ KUSXHIX\XPVHWUH]O_PU`HZYPY`OHWUHTROPH`X\OH<X`aXH_Y_YPO]OH^O`\RHTOTRb \H\YP_OS[H_U`USOS ‰€‹€us§ukˆƒx|z}u‹užœ¤u†z‚ ˆ€{u‹{‡ƒ€u{z‡zŠ€{€ƒ‚ ‰€Š‡…uŠ€{€untuƒ€„‡l²³´”µ ntsmu{z‡ŽzŠ€†ˆ€‡uˆz„‡ˆ€‡ |„†uƒ„l ‡z}€‡…u†ƒ€‹x‡u„‡ƒ„ˆuŽ€‡…‚ |„†u{€†€u‹z‰€‡Œu|z}ˆ€‰€‚ ƒ}ˆŒu†z‰z}ƒu€Š‡€u†ƒ€†„‡ ®x ‹z u  | }  ‹u {z {„‡… ‚ €uŸ€ˆƒ„umtuŽ€{Œuƒ€{|€ †ƒ€†ussuƒz{‰€ƒu‹„‹„ˆlu~žx‚ ‰z‡…†€‡u|€€‡u|€ˆ€} %&'()*+&*,-&./,0 ˆ‡ˆ€‡u‰z‡…z{€ƒ€‡uˆx‡‚ ˆ †ƒ€«u·‡xu®xƒx}†l ‹uu€‡…źÇÈÉʺ»Å ‰€‹€ƒŒ „{„{Œuƒ€{|€u·}xxu€‚ „{†u|€€‡u|€ˆ€}u{‡€ˆ ž„†u„‡ˆuŠ€‡‡€u‹|z} ÂÃÄ¡u{z{„‡…ˆ‡ˆ€‡u|„† €‡xˆŒuÏÊÎÊÓ½ÎÓÅÔ½¼¸º»Ç¼ ‹ƒ}€‡†«z}uˆzu†z†zx}€‡…u|z}‚ ƒzŠ€uˆ€{uˆzƒ€„u‹€‡uƒzŠ€ Š€Š„u„‡ƒ„ˆu{z‡€‡…€‡uˆ€†„† †ˆ€ ‡€u‰z‡……z}€ˆu„ƒ€{€‚ ‡€{€u·‡xux‡©xu®‡ ‡u‹x‰z}€†ˆ€‡u†z©€}€uƒz‚ Õ½ÎÇÅÖ¾¸¼Ì¸ÊÌÅÔ½¾½Ì½ÇÎl ‡€{€u­Œu¦„{€‡ƒxu{z‡€ƒ€‚ |z}„‰€€uˆ€{uŠ€‰x}ˆ€‡l ‡lu¢‹€‰„‡uƒ‡‹€ˆ€‡u€‡… ‡€}zu{x †ƒ}ˆŒu€‡…u†z†z‚ €‡…u{z‡……„‡€ˆ€‡uƒzˆ‡x‚ ‡€‡…u‹uƒz‡…€u‰z}ˆxƒ€€‡ z‡z‹€€‡u‡«}€†ƒ}„ˆ‚ ˆ€‡u­uƒ‹€ˆuƒz}©€ƒ€ƒu†z|€…€ w€{„‡u}„‰€‡€u‰€ˆuz‚ ‹Š€ˆ„ˆ€‡uz{ˆ€|u€‡ƒ€}€ ˆ€Šu‹|ƒ€x‡}ƒuŠ„u xŠzu{z†‡u|€‚ Šx…u¸¹¸º»¼½ºÅ¾¸¿½º¹¸u ¬À¡u€Š€† ‹€‡u{€{‰„u{z{|z}u‹„‚ ƒ„}uƒz‡ƒ„uƒ‹€ˆu{„‡…ˆ‡ ‡€†€|€užœluª‡ƒ„ˆu†€€ƒ Ž€}uƒzŠ€uŠz|u‹€„Š„u{z‚ Š€‡u{zŠ€‰x}ˆ€‡uˆz‰€‹€u‰z‚ €‡u|€ˆ€}luw€ ‹€Š€{ {x|ŠuŠ†ƒ}ˆu†z©€}€u‰z‡„Œ ˆ„‡…€‡uƒz}€‹€‰uˆz|„ƒ„‚ ‹Š€ˆ„ˆ€‡u‰€ˆu†Ÿ€†ƒ€Œ ‡Œu‰€ˆ‡€uƒz‡…€u{zŠ€‚ ‡…zƒ€„uˆ€†„†u‡u‹€‡uƒzŠ€ {z…€‡…u†€€{u€ƒ„uz{‚ ˆx‡‹†u€ˆ†zŠz{„‡u †uƒ‡……Œ ƒ€‡‰€u|€‡ƒ„€‡u{z†‡uˆx‡‚ €‡u†z€}‚€}u|€…u‰z‡„{‚ {zŠ€‡ˆ€‡u€}„†u{z‡‹€‰€ƒ ˆ„ˆ€‡uˆx‡†xŠ‹€†u‡ƒz}‡€Šl {z‡…€{|Šuƒ‡‹€ˆ€‡luª‡ƒ„ˆ ˆ€|u‹€‡uz{‰}xyŒuŽzŠ€†‡€l {xƒx}uŠ†ƒ}ˆu‹€}‡€u{z |€‚ yz‡†x‡€Šlu¨€ˆuz}€‡u|„† ‰€‡…Œu„Ž€}u˼¸Ì½Í¸ÎÅÊÎÍ ‹„ˆ„‡…€‡u‰z‡„u‹€}u‰z{z‚ ~¤‡ƒ‡€u†€€u€‡€ ƒ„uˆ€{u{z‡z}€ˆ€‡uˆz‰€‚ ¢ƒ€†uˆzŽ€‹€‡u‡uwx‡xˆ €‡u|€ˆ€}u|z}†€{€†‚†‡€u{€ z}„ˆ„}€‡uˆz©Šu€‡…uƒ€{‚ ϸÈи¼ÅÇÑÅ»¿¸ÅÒÇʼÍu·‡x }‡ƒ€lu®z‡„}„ƒ‡€Œu€‡… ‡…‡u„€‡…uƒ„uˆz{|€Šlu†€€ƒ ‹€uzŽ€}u{z‡…z‡€u‰z‡z‚ {z{‡ƒ€u{€†€}€ˆ€ƒu€‡… {z‡……z}€ˆˆ€‡u}x‹€u|„†l |‰€ u{„ƒu‡uƒ‹€ˆu{z‡…€‚ ®xƒx}†Œu°€†„ˆxu¤©€† ‰€Š‡…u{„‡…ˆ‡u†€€ƒu‡ ‡uˆ€{u‹uŽ€Ž€}€‡u‰z‡…„}„† Šz†€€‡uˆ€†„†u‡ŒuŽzŠ€†‡€l {z‡Ž€‹u‡€†€|€užœuž ·‡xu®zŠ‰€u©x©xˆu‹‚ †Šˆˆ€ ‰xŠ„†u„‹€}€u‹€‡ ‹€Š€{u‰z‡ŽzŠ€†€‡uˆz‰€‹€ ‰z‡……„‡€€‡u·‡xx‡©x €ˆ€‡u}€‰€ƒu„‡ƒ„ˆu{z‡z{‚ }€u€‡…u€ˆ}€|u‹†€‰€ „}Ÿx}zŽxuƒ‹€ˆuˆ€Ÿ€ƒ}l x‰z}€†ˆ€‡u‹uˆ€Ÿ€†€‡u|z‡‚ ‰xŠ„†‡u u†„€}€l ‰z}†l ®‡uyz}†u|}‹l ‰„uŠ€‡…ˆ€u†zŠ€‡Ž„ƒ‡€Œ wx‡xˆu‡u{z‡…€ƒ€ˆ€‡Œuˆz‚ €†€Š‡€Œu‰z‡€‡…€‡€‡u|€ˆ ©€‡€u€Š€{uˆ€}z‡€u‹€‰€ƒ ƀ‡ƒ u‹|„€ƒu}z‡‚ ¦€ˆ‡…u|€‡……€‡€uˆz‰€‚ ~z{„‡…ˆ‡€‡u|„†u·‚ ˆ€ƒ€‡€l ‰z{Šˆ€‡uružœuž ‹€}u‰€ˆu‡ƒz}‡€Šu{zŠ€Š„ {z{|z}ˆ€‡u‹„€u{€‡«€€ƒ ‹€u†z€‡…‡€ €u{z{„‹€ˆ€‡ ‹€u‰}xƒxƒ‰zu·‡xux‡©x ‡xux‡©xu®‡u‹€‰€ƒu‹…„‚ ¨z}ˆ€ƒuˆzŽ€‹€‡u‡Œuž„‚ „}Ÿx}zŽxuƒz}|€…u€ƒ€†uz{‚ ‹zŸ€‡u‰z‡…€Ÿ€†u‹€‡uzˆ†‚ zˆ€Š…„†Œu€ƒ„u†z|€…€uƒz{‚ ‰z‡……„‡€u…ˆ„} †u}x‹€u‹€‡ ®‡Œu°€†„ˆxu{z{Šu†z† ‡€ˆ€‡u‰€‹€u†€€ƒu¨xˆxu{z‡‚ ‰€ƒu„}Ÿx}zŽxur}†u·u®€‚ ˆ€|u„}Ÿx}zŽxu‹€‡uz{‰}xy ƒz}‡€Šu{zŠ€Š„uzŽ€}uƒzŠ€ †‰€ ƒ u ‰z } € Ÿ€ ƒ € ‡u ˆ x } | € ‡u ‹€ ‡ ƒ x ‡ … ˆ € ƒ u † z } ƒ € u {„€ ƒu|x‡…ˆ€} ‰z{xƒ}zƒ€‡u‹u‹z‰€‡u‰}x‹„ˆ Ž€‹uƒ„€‡u}„{€ukŠ{‰€‹z †„‡u€‡u®¢…u{zŠ€Š„uz‰€‚ ­€Ÿ€u¨z‡…€lu®z‡©„€ƒ‡€ ‹Š€ˆ„ˆ€‡l ‰z ‡  „‰Š €  u € Š  } € ‡ u u Š  † ƒ }  ˆ u ˆ z ‚ | € } € ‡… l u w€ {„‡u · ux‡‚ ƒz}†z|„ƒlu~z}Š„uŸ€ˆƒ„u„‡‚ ntntu{z‡‹€ƒ€‡…lu¨z‡ƒ„u†€Ž€ Š€už€…€‡uz}zˆx‡x{€‡u¦zƒ‚ ˆ€†„†u‡uƒzŠ€u{z‡Ž€‹u‰z}‚ ~w€†€|€uƒ‹€ˆu„†€ ‰€‹€uŠxˆ€†u†zˆƒ€}Œu†z{†€Š ©xu®‡u{€†u‹€Š€‡x |z‡‚ ƒ„ˆu{zŠ„‡©„}ˆ€‡u·‡xux‡‚ ‹„ˆ„‡…€‡u‰z{z}‡ƒ€u­z‚ ‹€Œur}u¦Š€{zƒu¦}x‡xu{z‚ €ƒ€‡urzŸ€‡uz‡…€Ÿ€†l ‰€‡ˆlur€Š€{uˆzŽ€‹€‡u‡ ƒz‡‹€‚ƒz‡‹€u‰z‡€{‰„‡…€‡ ƒ„ˆu‰}xƒxƒ‰zuˆ€}z‡€{u u | z Š„{ ©xu®‡uˆzu‰€†€}Œuˆ€}z‡€ ‰€‡…u{z‡Ž€‹u†z|„€uˆz‡†‚ ‡…€ƒ€ˆ€‡Œu{z}zˆ€uƒzŠ€u{z‚ ~€ˆuž€©ƒ€}Œuzƒ„€ ‰zŠ€ˆ„‡€u†z…zŠ‡ƒ}uxˆ‚ ‰z‡…„‡…†l x‹„ˆ†u†z©€}€u{€†€Šl €}„†u€‹€u‡«}€†ƒ}„ˆƒ„} ©€€€‡u†„‰€€u|„†u‡u‹€‚ Š€ˆ„ˆ€‡u†zŽ„{Š€uŠ€‡…ˆ€l rzŸ€‡uz‡…€Ÿ€†uƒzŠ€uƒ„‚ ‡„{lur€‡€u‡€†€|€uƒzƒ€‰ ~®x|Šu‡u|€ˆ€‡u|†€ ‹‰} kŠzuˆ€}z‡€uƒ„u·‡x €‡…u{z‡‹„ˆ„‡…Œuƒz}„ƒ€{€ ‰€ƒu‹x‰z}€†x‡€Šˆ€‡Œuˆ€ƒ€ ~€†„†u‡u†z|z‡€}‡€ }„‡u†zˆƒ€}u†z{‡……„u€‡… €{€‡Œuˆ€ƒ€‡€l²³´”µ {z‡„‰Š€uŠ†ƒ}ˆu„‡ƒ„ˆu{z‚ x©xu®‡u‹†z|„ƒu†z|€…€ †ƒ€†„‡u‰z‡…†€‡u‹€€uŠ†‚ ·}xxlu²×˜ØØٕ“”Ú˜Û–™”µ

[Ý!j#"^[$"#

f" g h [ \! i j #\^ " %&'()*+&*,-&./,0 #"!f"[ :5.6&:&<,6&3&?,<7<&B5,&4&,A&35&*8A&8 :)*+65,'&6354,5<),67*4595?,67(&+&5 5*:29'&65,H&*+,454&B&<A&*? [

35&*,.&5*,<5&B,'5*++)*H&/,_5,&*<&8 &.&<,B7'796&<),)'&<,C6.&'/,1&45? %2:H&*,'7*37.&6A&*,5*:2,45<795'& „Š€„u«€yx}ƒ‡€u€‹€Š€ 9&*H&,A&35&*,=&45<6?,A&35&*,<&:659/ :)*+65,K&6354,5*5?,<&A,=&*H&,)*<)A 4&95,<7'&*,4&*,:&G7(22A/ €Ÿ€l D7,47B&*,*&*<5?,5*6H&,`..&= &97*&,95<)&.,67B79<5,6&.&<?,Y5A59 1&.&*,6&<)86&<)*H&,'7*+7'8 ®z‡ƒ r †€‡€Œu€ˆƒx}u‰z{z}€‡ &A&*,&4&,A)96)6,'&G&B&<,4&* 4&*,5a<5A&:,6&3&?,&A&*,<7<&B5,3)+& (&.5A&*,)'&<,C6.&',&+&9,(56&,(798 ž}€‡uuk ‡‡x}u‹€Š€{uÊÌ» A)96)6,5.'),:&.&A/,%7')&,&G&9& A7+5&<&*8A7+5&<&*,A7&+&'&&* 6&<)B&4)?,H&A*5,67G&9&,'7'&A8 ÊÎÍż½Çx ÌŁƒ„u{z‡ˆ{€ƒ 5<),(56&,455A)<5,2.7=,65&B&B)*? H&*+,.&5*?,'56&.*H&,456A)65? ')9A&*,K&6354,4&*,'7*+7'(&.58 4&95,A&.&*+&*,'&*&B)*?,<&*B& <7'B&<,*+)'B).8*+)'B).?,(7.&8 A&*,:)*+65,K&6354/,D&97*&,A7<5A& x|‡€Œu†„}«‡…lu¦z|€…€ 45B)*+)<,(5&H&,67B7679B)*?,&.5&6 3&9,(&97*+?,4&*,.&5*,67(&+&5*H&/ 29&*+,6795*+,(79A)'B).?,6&.5*+ Ÿ„Ž„‹uˆz©‡ƒ€€‡‡€ :977/>37.&6,B95&,(79&'()<,+2*8 K7*)9)<,B7679<&,456A)65 6&B&?,A7')45&*,(796&.&'&*? ƒz}€‹€‰u„Š€„u®z‡ƒ€Ÿ€Œ 492*+,<797()</ *+&35,:5.6&:&<?,%2:H&*,b:7*45? '&A&,&A&*,<79G5B<&,67()&= ˆƒx}uˆzŠ€}€‡usnu¦z‰ƒz{‚ T&659,'7*&'(&=A&*?,<)3)&* '&=&656E&,C`C@,I&.562*+2,%7'&8 A74&'&5&*?,H&*+,<793&45,&4&.&= € z}us±êmuƒz}†z|„ƒŒu|€ˆ€‡ 45&4&A&**H&,*+&35,:5.6&:&<,4&*,A78 9&*+?,6&*+&<,67*&*+,A7<5A& 6&.5*+,'7*42a&A&*,&*<&96&<) | ‰z }‡€u{z‡…€Ž€ˆu‰€}€ +5&<&*8A7+5&<&*,.&5*,2.7=,B7*+78 '7*+5A)<5,A7+5&<&*,<7967()<? 6&'&,.&5*?,4)*+2,45*)*+2/,_&* ‰z‡ }u„‡ƒ„ˆu{z‡€‡‚ .2.&,K&6354,17*49&.,%)459'&* ;Q&6,'&'B59,A7,T2+H&?,6&H& 5<).&=,<)3)&*,&+&'&,C6.&',4&* ‹€ƒ€…‡……z€{€ ‡  u †z|„€u‰zƒ†l LK1%O?,<&A,.&5*,&4&.&=,)*<)A,'7*+8 67'B&<A&*,)*<)A,*+&35,45,K&6354 @&(5,K)=&''&4,.&=59,45,')A& zƒ†u|z †u‰z‡xŠ€ˆ€‡ =54)BA&*,4&*,'7'&A')9A&* 5*5>/,D7<5A&,4565*++)*+,'7*+7*&5 ()'5/,c&='&<&*,.5.,d&.&'5*/LeO ƒz}€‹€‰u†ˆ} €‰u‡zŠ€€‡

Z[ \]^ ! \[ 12+3&,45,67.&867.&,*+2(92.

(&97*+,:5.',;%&+&9'&<=&>? @&45*7,'7*+&A),=&9)6,<54)9,45 6<&65)*,A797<&,6&&<,(79&4&,45 (7(79&B&,A2<&,45,C*45&/ ;D5<&,*+7+7'(7.,4&*,<54)9 45,6<&65)*?,67B79<5,E&A<),45,6<&8 65)*,F&.G)<&?,A&97*&,+&A,&4& )&*+,()&<,(&H&9,=2<7.?>,)3&9*H& 45,I&9)*+,D2B5,J32*+?,@2.28 +&<7*?,%.7'&*?,K5*++),L0M0NO/ P54)9,45,6<&65)*,<7967()< '79)B&A&*,B7*+&.&'&**H& H&*+,B79<&'&,<54)9,45,6<&65)* .)&9,*7+795/,;D&.&),*+7'B79,45 (&*4&9&,C*42*765&,)4&=,6795*+?

A&.&),45,6<&65)*,A797<&,45,.)&9 *7+795,,5<),(&9),B79<&'&,A&.5?> )3&9,@&45*7/ Q92676,6H)<5*+,:5.',H&*+ '7'&A&*,E&A<),=5*++&,R?S <&=)*,4&*,'7*+&'(5.,67<<5*+,45 @7B&.,4&*,T2+H&A&9<&,<7967()< 3)+&,'7*+=&9)6A&*,@&45*7 (7679<&,G97E,H&*+,.&5*,)*<)A <54)9,45,+)&/ ;Q&6,6H)<5*+,45,K79&B5,A5<& 3)+&,<54)9,45,+)&,6&&<,45,B26,N? <&B5,H&,2U79,&..,2A7?>,<&'(&= @&45*7/,,K7*)9)<*H&,&B&,H&*+ 45&,9&6&A&*,4&*,H&*+,45& .&A)A&*,6&&<,'7.&A)A&*

%&'()*+&*,-&./,0 B92676,6H)<5*+,<7967()<,&4&.&= (&+5&*,B793)&*+&*/ ;@++7'(7.,(&*+7<?,<&B5,5<) H&*+,A5<&,G&95?,<54)9,45,6<&65)*? A5<&,&*++&B,5<),B793)&*+&*?> )3&9,@&45*7/,Q797'B)&* A7.&=59&*,V,K75,0WVX,<7967()< '7*+&A),(56&,<54)9,45,'&*& 6&3&/ Q797'B)&*,A7.&=59&* -&**2U79,<7967()<,'7'&*+ 6)4&=,&A9&(,&A<5U5<&6,2)<429/ ;%7.&'&,&A),(&E&,6.77B5*+ (&GA?,45,'&*&,B)*,&A),(56& <54)9?>,)3&9,+&456,G&*<5A (79Y245&A,P&)9)6,5*5/L4*=O

€‡…u{€†u{z‡……„‡€ˆ€‡ ‹‡€{ƒu†z‡……€u{z}„†€ˆ ˆ€}€‡…uŠ€„ƒlu~·zŠ‰u¨z |z€„ƒ«„Šu®z‡ƒ€Ÿ€†uœzz«† x«u¤‡‹x‡z†€u€}zu|z‡… ‹z†ƒ}xz‹u‡u€u|}„ƒ€Š ‰}€©ƒ©zluŠz€†zu†…‡uƒx zŠ‰u†ƒx‰uƒu„Ž€}u¶€Šˆz} ŠzŸ€ƒu€ˆ„‡u¨Ÿƒƒz}u{Šˆ‚ ‡€l ®z‡„}„ƒu‰z‡„ƒ„}€‡u­xz ¨€†Š{ŒuŠ€Ÿ€‡u{€‡ ¶€Šˆz}u‹u«Š{u¿¸ÅÊÌ»ÅÊÎÍ »¿¸Å¼½ÇÌÅêŒu†€‡…u€ˆƒx} ·xŠŠŸxx‹u{z{€‡…u†z}‡… |z}†zŠ€‡©€}u‹u¤‡‹x‡z†€l ~¨z}‡€ƒ€u‹€u†z}‡…

†„}«‡…u |z}†zŠ€‡©€}¡u‹ ¤‡‹x‡z†€lur€u|Š€‡… ¤‡‹x‡z†€u€{€‡…Œuˆ€ƒ€ ¨€†Š{l Æz|u‹€}uƒ„Œu€„Š ¶€Šˆz}uˆx‡x‡u{z{Šˆ ‰x‡‹xˆu‰}|€‹u‹u®z‡ƒ€‚ Ÿ€luru{€Ž€Š€u®z‡† ·z€Šƒu®€}zƒuntstŒu¶€Šˆz} {z‡…„‡…ˆ€‰ˆ€‡u‹€ ƒz‡…€u{z{|€‡…„‡u}„{€ ‹u‹€z}€u€‡…u{€† ‹ˆz‰„‡…u„ƒ€‡u‹u¤‡‹x‡z‚ †€l ¨€‡‰€u{z‡z|„ƒu†z©€}€ †‰z†«ˆuŠxˆ€†u}„{€‡€ ‹u¤‡‹x‡z†€Œu¶€Šˆz} {z‡……€{|€}ˆ€‡u}„{€‚ ‡€u|z}‹}u‹u‹€z}€u€‡… ©„ˆ„‰uƒz}‰z‡©Šu†z‡……€ ‹|„ƒ„ˆ€‡uˆz}Ž€uˆz}€† „‡ƒ„ˆu{z{|€‡…„‡‡€l ~¶€ˆƒ„u‹€ƒ€‡…uˆzu†‡ †€€u‰ˆ}u‹€z}€u‡u€ˆ€‡ {z‡Ž€‹u‰„Š€„u}€€†€Œ †„}…€u‹u‹„‡€lu¨€‰uƒ‹€ˆ €‹€uŽ€Š€‡u{€†„ˆuˆzu†€‡€l ­€‹u†€€u|z‡€}‚|z‡€} €}„†u{z{|„ˆ€uŽ€Š€‡Œ ƒ„ƒ„}u¶€Šˆz}uˆz‰€‹€u®z‡† ·z€Šl ~¤‡u†€Š€u†€ƒ„uƒz{‰€ƒ

%&'()*+&*,-&./,0

€‡…u‰€Š‡…u‡‹€u‹ †z‡‹}lu¦€€uŽ„…€u{z‚ ‹„‡€Œuˆ€Š€„u|„ˆ€‡u€‡… ‡zŠ€{u„‡ƒ„ˆu{z‡…€{|Š ‰€Š‡…u‡‹€Œu€ˆ„‡€l Šx|†ƒz}u‹€‡u…„}ƒ€Œuƒ„ƒ„} ¶€Šˆz}u|z‡€}‚|z‡€}uŽ€ƒ„ ¶€Šˆz}l ©‡ƒ€u‰€‹€uƒz{‰€ƒuƒ„u‹€‡ w€{„‡Œu¶€Šˆz} {z{„Ž‡€u†zƒ‡……uŠ€‡…ƒl {z‡…€ˆ„u‹€uƒ‹€ˆu‰z}‡€ ru‰x‡‹xˆuƒzƒ}€‡€u‹ ƒ‡……€ŠuŠ€{€u‹uƒz{‰€ƒuƒ„l ¤‡‹x‡z†€uƒ„Œu¶€Šˆz}u|†€ ~€Š€„u†€€u{zŠ€ˆ„ˆ€‡€ {zŠ€ˆ„ˆ€‡u€ˆƒyƒ€† †z‰€‡Ž€‡…uƒ€„‡Œuˆz‡ˆ‚ «€yx}ƒ‡€Œu†„}«‡…u‹€‡ {€ƒ€‡uƒ„u€ˆ€‡uŽ€‹ ‹y‡…l {z{|x†€‡ˆ€‡lu­€‹u†€€ ru†ƒ„u‹€uŽ„…€u{z{z‚ ƒ‡……€Šu‹u†‡u‰€Š‡…u‹„€ ƒˆu|z}|€…€uŽz‡†u|„€ {‡……„Œuƒ…€u{‡……„Œ €‡…uƒ„{|„u‹u†zˆƒ€} ˆ€ƒ€‡€l ‹€‡u{z‡ˆ{€ƒu€}u†z…€} ¶€Šˆz}uƒzŸ€†u‹€Š€{ ‹€}u{€ƒ€u€}u‹u|zŠ€ˆ€‡… ˆz©zŠ€ˆ€€‡uƒ„‡……€Šu‹uÆx† }„{€‡€lu¦€Š€u†€ƒ„ ¢‡…zŠz†Œu€Š«x}‡€Œ ˆz‡‹€Š€u€‡…u‹€‹€‰‡€ ¢{z}ˆ€u¦z}ˆ€ƒŒu¦€|ƒ„ †€€ƒu{z{|€‡…„‡u}„{€ mtpss¡u†x}zuŸ€ˆƒ„u†zƒz{‚ ƒ„u€‹€Š€u„Ž€‡l ‰€ƒlu®x|Šu€‡…u‹ƒ„{‚ ~ru†‡u„‹€}€‡€ ‰€‡…‡€u{z‡€|}€ˆuƒ€‡… €‡…€ƒŒuƒ€‰u„Ž€‡uƒz}„†Œ ‹€‡uƒz}|€ˆ€}l |zŠ„{uŠ€…u‰zƒ}‡€lur€‡Œ z‰xŠ†€‡u{z‡€‚ |zˆz}Ž€u‹uƒz‡…€u„Ž€‡uƒ„Œ ƒ€ˆ€‡u‹„€ux}€‡…u‹u‹€Š€{ ƒ‹€ˆu{„‹€Œu„Ž€}‡€l {x|ŠuƒzŸ€†u†zˆzƒˆ€l ~ru†‡uƒ‹€ˆu€‹€ r€Š€{uˆzƒz}€‡…€‡u‰z}†‚ Š†ƒ}ˆlu¦€€u‰€ˆ€uŠŠ‡l ‡€ŒuŽ„}„u|©€}€u€„Š ®z{€†€ˆu‹u€‰u„‡……„‡Œ ¶€Šˆz}u{z‡…€ƒ€ˆ€‡Œu{x|Š †z©€}€uƒ}€‹†x‡€Šlu¦€€ ƒ„u{Šˆuƒz{€‡u¶€Šˆz} {z{€‡z‡u‰€‹u†z‡‹}Œ ‹€‡u€ˆƒx}uƒ„u‹„‹„ˆu‹ {z‡…z}‡…ˆ€‡‡€Œu{z‚ ˆ„}†u‰z‡„{‰€‡…lu²ã™’é ‡„{|„ˆu‹€‡u{z{€†€ˆ‡€ ØÛۘ›š—›’µ


012314617301114

4343 4 !"2#$ %&01221'$( 4 )((*+10&4$

26 , ### , 1477141426%,###

23456764892:;<=>=9739?=7=>@ 89

  

#-'.-###/#-'.((-0%-1+)

ABCDEFGHDIGJKLMNDJONGKPQRGDKSM!"N#T$MRGU

VWXWYZW[\]^_^`\abcdefbe on\jk`kelk\Â&#x201E;nfzzb\pÂ&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x2021;rv adenfoekv ghi\jk`kelk\j^`^\mno^o^ ]be dn\onxk`b`kf\on\Â&#x2C6;Â&#x2C6;\|e^[ ĂĄdlk|n\`dln`k\kok\Â&#x192;nzbe % & " ' ( ) ( " * pj^`^qnr\_dsk`nf\sdsn`kl  nf_n\okxks\edflkfz\qk`lb j^`^qn}\|dfob`bfz\adenfoek tkln\sk_ukek`klv\wfokn\onk lkfzzkx\Â&#x2026;Â&#x2C6;[Â&#x2021;Â&#x2030;\Â&#x160;^ dscde +$,-.-/ kn\lde|d{ktv\Â&#x17D;Â&#x201E;bfz`nf (*$0(1$! sbx cdlbx[cdlbx\skyb\_dckzkn\{k[ Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2026;Â&#x2C6;v\jbsxkt\_ks|dx\Â&#x2026;vÂ&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2030; Â&#x192;nzbefuk\kok\j^`^qnv\ek[ !"*)&%$'$ ct^q^ x^f\|ed_nodf}\|dfob`bfzfuk ed_|^fodf\odfzkf\skeznf\^Â&#x192; ,&%$1 \obxb\f^s^e\_klb}Â?\byke k`kf\ldeb_\cdelkscktv dee^e\Â&#x2021;}Â&#x2039;Â&#x152;\|de_df\|kok\{^fÂ&#x192;n[ n x n |_ v 2-)-.!3 ~b`kf\_kyk\oken\`kxkfzkf odf{d\xd dx\Â?Â&#x152;\|de_dfv Â&#x201E;k__k\obk\|kelkn\xknffuk sk__k\sdfzksckfz\klkb Â&#x17D;jkek`\lnfz`kl\ob`bfzkf uk`fn\kelkn\gds^`ekl\okf} ukfz\cdxbs\sdfdflb`kf ldetkok|\j^`^qn\_dsk`nf 9Ă&#x17D; 4 98 Ă? 56 kelkn\a^x`ke\ldeok|kl\`kode |nxntkf}\yb_leb\_dcdxbsfuk xdcke\oken\{k|ed_[{k|ed_\xknf}Â? ukfz\xdcnt\sdsnxnt\skflkf 7898:;<;=>?@? |dfob`bfz\\|d_knfz\`bkl `klk\dfdxnln\Â&#x201A;]i]\tnxn|_\j mkxn\h^lk\]^x^\nlb\_dckzkn j^`^qn}\uk`fn\ekc^q^\]b[ Â?des^fld\on\`kfl^e\Â&#x201A;]i]} {kx^f\|ed_nodfv\\Â&#x17D;]be dn\Â&#x201A;]i] cnkfl^\sdfzkxnt`kf\ob`b[ jk`kelk}\Â&#x201E;nfzzb\pÂ&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x2021;rv gb`bfzkf\ldetkok|\j^`^[ sdfdsb`kf\cktqk\lnfz`kl fzkf\`d|kok\skflkf\mkxn hdfkn`kf\dxd`lkcnxnlk_ qn\ybzk\fkn`\_d{kek\_nzfnÂ&#x192;n`kf ob`bfzkf\ldetkok|\j^`^qn h^lk\]^x^\lde_dcblv j^`^qn\ldexntkl\on\kflkek on\kflkek\|dsnxnt\adenfoek _dsk`nf\lde`^f_^xnok_n\cb[ Â&#x20AC;kx\nlb\ldezkscke\oken |dsnxnt\gi\deybkfzkf\ukfz oken\Â&#x2026;Â&#x2021;}Â&#x2018;\|de_df\cbxkf\Â&#x201E;dn `kf\tkfuk\|dsnxnt\gi _be dn\ukfz\onbsbs`kf\xds[ |kok\cbxkf\w|enx\_dckfuk` sdfykon\Â&#x2021;Â&#x2030;}Â&#x2018;\okxks\_be dn ldlk|n\ybzk\oken\|dsnxnt\|kelkn ckzk\Â&#x201A;dflde\Â&#x192;^e\]lekldzn{\kfo Â&#x152;Â&#x2026;}Â?\|de_df\sdfnfz`kl\sdf[ Â&#x160;^ dscdev\Â&#x17D;welnfuk\|df[ xknf}Â?\`klk\tnxn|_\j\Â?des^f[ ifldefkln^fkx\]lbond_\pÂ&#x201A;]i]r} ykon\Â&#x2018;Â&#x2C6;}Â&#x2018;\on\cbxkf\Â&#x160;^ dscdev ob`bfz\ekc^q^\ybzk\sbxkn ldev cde|kxnfz\`d|kok\j^`^qn}Â? Â&#x20AC;k_nx\_be dn\sds|dexntkl[ bykefukv `kf\|dsnxnt\j^`^qn\ldecd_ke tnxn|_\sdfzk`bn\adenf[ oklkfz\oken\|dsnxnt\gi oek\onckfzbf\ekc^q^v\~kt[ _dckfuk`\Â&#x2018;Â&#x2C6;}Â&#x2018;\|de_df\on_b_bx `kf\tk_nx\_be dn\_dcdxbsfuk gds^`ekl\Â&#x2021;}\|de_df\a^x`ke xd`lkcnxnlk_\ekc^q^\]b[ Â&#x2021;Â&#x2021;}\|de_df\adenfoek\Â&#x2021;Â&#x2030;}Â&#x2018; AB+CDEFDDG)&0$0%($"0&0!0H KN&I%-"'&"0&"/$.$,%&J$!$" d c %!"G,&.!,$.$G'$"&*$IG&"#$$ %$'$$)#$GMK%&I&"0&"/$.$, nkfl^\xdcnt\lnfzzn\oken|kok |de_dfv\âäĂĽĂĽĂŚ

Ă Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020; Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x201A;Ă&#x2030; Ă&#x201E;Ă&#x2021;Ă&#x2020;Ă&#x201A;Ă&#x2030; Ă&#x160;Ă&#x2026;Ă&#x192;Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă&#x152;Ă&#x201A;Ă&#x201E;Ă&#x201A;Ă&#x2030; 8Ă&#x2026;Ă?Ă&#x201A;Ă&#x152;Ă&#x201A;

,()$"()($"%$1!"*%&"!"*,$*! 0$0%(0&0!0%!"G(/(J%&I&" 0$I#$$)$#$"*0&"'$0,$)$" 0&"/$.$,&*$IG!*$%&I&"0&0!H 1$J!"#$%&0!0%!"%$'$+&0!1( 1!J,&.!,$.$G'$"I$(%&I&" KLMN0&"'$$"*3'$("I(%$1!"* 0&"/$.$,%!"$GI!I$"#$'($ %&"!"*'$!%$'$I&)$'$-$"* %&I&"!'$)$J(3 O&'!)H%$"'$!3 PT$$"*I!$%$0&0!1!)!'($ P+$1!"*%&"!"*$'$1$J/(/($$( )($1!$I!('!0$$%&0!1!JG0$)$ ,!I$'!%&O$#$G%&J$!$"G%&'(1! )&0("*)!"$",&I$!$$)$"0&"$"* %$'$$)#$GQ(/$R!&)(B)I&)(!S '$1$0%&0!1!J$"%&I!'&"GQ$0,$J C"'!)$-+-1!!)C"'-"&I!$GT(H T(J$"(''!"3 $"(''!"U(J$'!I$$0&!1!I E&%!I$JGF&)-^"!V&I!$I Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x2014;Â&#x17E;Â&#x; Â&#x2DC;Â&#x201C;ÂĄÂ?Â&#x2014;Â? J I ( $1!$I+&I-"$1'$" +$0$'!"$G"!&IT$I.&'$"0&"*$H ¢Â?¥ Â?Â&#x2014;Â&#x17E;Â&#x2DC;Â&#x;ÂŁÂ&#x; ¤¼Œ§¼¨§¼ŒÂ&#x;Š¤¼ª¼ªª¼Œª¼­Â&#x;ÂŤÂŞÂĽÂ&#x;Š¤¼ŒªŠŽ­¯Â&#x;°ª§Â&#x;Ž§ª¹Â&#x;²³¼³ŠÂ&#x;´ª¼ŒÂ&#x;­ªª B1&)V&$!,!P1!A( $ I %&IQ'!2$)$$G $)$"G%-1!!)C"'-"&I!$J$(I'!((I Š¤¼¨ª­Â&#x;²ªªÂ&#x;ÂľÂ?Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x161;ÂśÂ&#x;ª¯ªŠÂ&#x;¡¤¸­¼Œªª¼Â&#x;šª¸­Â&#x;Â?­°Â&#x;­Â&#x;°¤Ž§ª¹Â&#x;¡§°ªÂ&#x;¡¤¸Ž¤¯ª¼¨ªª¼Â&#x;­Â&#x;ºª²ª¸ªÂ&#x;Â&#x161;¤¯ªª¼ U!"**(XMYMKW$ Z 3 -$"*,$!)3PR--"*-$"*H-$"*,$!) ¥­¼ŒŒ§Â&#x;Ÿ½Â&#x203A;½ž¿Ă&#x20AC; %$#$"*'!I$0%$!)$"T(J$H 0&"*((I&%(,1!)!"!G)$&"$%-1!!) "(''!"$'$1$J%-&J$I!1I(V&! 0&0%&"*$(J!,$"#$)-$"*G%-1!!) C"'!)$-)($1!$I($0$%&0!0%!" J$(I'!((I-$"*,$!)GQ(/$"!&I #$"*'!$0,!1'$!M3KLL&I%-"'&" '$1$0%&"#$$$"#$"*'!&!0$ '![N%-V!"I!1&.$.$.$"O$$$$% E!,(""&.IGU!"**(XMYMKZ3U&"(( 0()$1$%$"*$"I&%$"/$"*ML "!&I#$"*%&"!"*'$!I&-$"* %&0!0%!"%-1!!)$'$1$J"!1$!H"!1$! I$0%$!KL\)-,&KLM[3 R$!&"$0)!&!$O$1-"%&I!H #$"*'!%&*$"*G$1$I$"H$1$I$"#$"* &I%-"'&"0&"/$.$, 0&1$$,&1$)$"*!I&,($J)&%((H VWXWYZWĂ&#x2014;Ă&#x2DC;ZYĂ&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;\[\~~ obfnk\`d[Â&#x2021;Â&#x2018;\|kok\Â&#x2026;\gd_ds[ wfz`k\nfÂ&#x192;d`_n\ldeckeb 'V$&"!$G,&]M 1/(/($$(,!I$'!%&O$#$G I$"3X!,(""&.IY*(IY.!1Z

Ă&#x17D; Ă? 8 Ă?Ă&#x2039; Ă&#x2020;Ă&#x2039;Ă&#x201A; 9Ă&#x201A;Ă&#x2020;Ă&#x2039;Ă&#x2018;Ă&#x2039;Ă&#x2C6; Ă&#x2039;Ă&#x2020;Ă&#x201A; Ă&#x2039;Ă&#x2019;Ă&#x2026;Ă&#x201E;Ă&#x201A;Ă&#x2030;Ă&#x152;Ă&#x201A;Ă&#x2020; Ă&#x201A;Ă&#x201C;Ă&#x201A;Ă? Ă&#x201D;Ă&#x2022; Ă&#x201A;Ă&#x2013;Ă&#x2021;Ă&#x2030;

šÂ?Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x;Â&#x153;Â&#x201D;aÂ?Â&#x2022;Â&#x2DC;bÂ&#x;ÂŁÂ&#x;Â&#x161;¤¨§Š¯ª¹Â&#x;ª¼ª²Â&#x;¡¤Â?ÂĽÂ&#x2014;Â&#x2019;´Â?ÂŞÂ&#x201C;Â?ÂĽÂ&#x203A;ÂŤÂ?¢Â&#x2022;ÂŞÂĽÂ?Â&#x201C;Â&#x;ÂŚÂ&#x2014;Â&#x;Â&#x2013;_Â&#x201C;`š`Â&#x; ­°ªŽ­_¯­Â&#x2013;ÂĄÂ? ª°Â&#x17E; Š¤¼Œ­²§­Â&#x;¯³ŠŽªÂ&#x;Šª²ª¼Â&#x;²¤¸§¡§²Â&#x;­Â&#x;Â&#x161;³¯³Â&#x;ºª¤¼ŒÂ&#x;¥­¼ŒŒ§ Ÿ½Â&#x203A;½ž¿Ă&#x20AC;Â&#x;Â&#x2022;¤¸ŽªŒª­Â&#x;¯³ŠŽªÂ&#x;´ª¼ŒÂ&#x;­ªª²ª¼Â&#x;²³Š§¼­ª° ¡¤¼´ª¼ª¼ŒÂ&#x;­°ªŽ­¯­ª°Â&#x;¤¸°¤Ž§Ă&#x20AC;

ĂŤ;4ĂŞ;49c37ĂŞ=:9deĂŤ9f6ĂŞ6g9dĂŻ@;

sds|de`nek`kf\cdek`tne[ cdev Â&#x20AC;iÂ?\ldeb_\sdfbebf\_d|de[ fuk\wig]\on\`kqk_kf\w_nk Ă&#x17E;k^\sduk`nfn\_d`nlke\Â&#x2026;Â&#x2030; lnzk\okxks\obk\lktbf\lde[ k_nÂ&#x192;n`\ckeb\k`kf\lde{k|kn _ks|kn\Â&#x2026;Â&#x152;\lktbf\xkzn\nfÂ&#x192;d`_n `ktne}\fksbf\Ă&#x17E;k^\sdfzbfz[ Â&#x2026;Â&#x152;\lktbf\xkznv\Â&#x160;ksbf\blb[ wig]\sdfbebf\`d\lnfz`kl `k|`kf\`kxkb\on_dybsxkt _kf\`tb_b_\~~\sdfzk[ ldedfokt\tnfzzk\`dsbfz[ fdzkek\_d|deln\on\ifo^fd_nk} hijhWĂ&#x2014;Ă&#x2DC;ZYĂ&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;\[\abeb\~d_ke\kk`bxlk_ eb_`kf\|dfonon`kf\on\wsden`k\]den`klv wofkf}Â?\byke\ekln`f^v lk`kf\`kxkb\|dfnfz`klkf `nfkf\Â&#x2026;Â&#x152;\|de_df\oken\ybsxkt Â?ndlfks}\k`n_lkf\okf ĂĄd`f^x^zn\delkfnkf\Ă?aÂ&#x201E;}\e^Â&#x192;\ge\ie ]d_bklb\ukfz\_kfzkl\lnok`\sbokt\_kkl jk_k\wofkf\lk`\tkfuk\onek_k`kf `dxbkezk\cd_ke\Ă?aÂ&#x201E;v\Â&#x201E;dfbebl\ekln`f^} nfÂ&#x192;d`_n\sk_nt\sdfzkf{ks _kkl\nfnv\Â&#x17D;Ă?flb`\_kuk\tkx\nlb ~kfzxkod_t\kfz`k\nfÂ&#x192;d`_n Â&#x201E;^{tkssko\wofkf\Â&#x201E;]{}\lblb|\b_nk} nlb}Â?\byke\ekln`f^v on\_dybsxkt\fdzkek\lde[ sdeb|k`kf\k`tne\oken Â&#x20AC;iÂ?\sk_nt\sdfnfz`klv ]kclb\pÂ&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x2026;r\|b`bx\Â&#x2026;Â&#x2039;vÂ&#x2026;Â&#x2039;v\Â&#x201E;kflkf ]dxknf\cde|keln_n|k_n\sdfonen`kf\kk[ kxsketbs\ybzk\|defkt\sdfykckl\_dckzkn sk_b`\ifo^fd_nkv wig]}Â?\ldzk_\Ă&#x17E;k^v Ă k|^ekf\e^zeks\~de[ Ă&#x17E;d`l^e\Ă?aÂ&#x201E;\|den^od\Â&#x2026;Â?Â?Â&#x2030;[Â&#x2026;Â?Â?\lde_dcbl `bxlk_\ĂĄd`f^x^zn\delkfnkf\Ă?aÂ&#x201E;}\ekln`[ kfzz^lk\Â&#x201E;Ă&#x17E;\Ă&#x17E;i\|kok\Â&#x2026;Â?Â?Â&#x2C6;[Â&#x2026;Â?Â?Â&#x2039;}\_delk Â&#x17D;~kfuk`\fdzkek\sdfzk[ defuklkf\nlb\ybzk\ukfz _ksk\~~\|kok\Â&#x20AC;iÂ?\wig] sdfnfzzkx\|kok\b_nk\Â&#x2039;Â&#x2030;\lktbf\on\Ă&#x17E;bskt f^\ybzk\sdfzk|ed_nk_n\yk_k\wofkf\sds[ Ă&#x17E;d`l^e\Ă?fn de_nlk_\mkfz_k\Â&#x201E;kfzzkxk ckfzbf\okf\sdfzdsckfz`kf\|e^zeks ukfz\_d`kekfz\cdefksk\Ă?fn de_nlk_\Â&#x201E;de[ xksn\`dskybkfv\Â&#x20AC;kfuk\kok onuk`nfn\^xdt\|kek\|dykckl\on sdfuklk`kf\kfz`k\nfÂ&#x192;d`_n ]k`nl\jiÂ&#x20AC;}\]xdskfv ds|kl\klkb\xnsk\fdzkek ckokf\~~\Ă?Â&#x160;wig]v\Â&#x17D;Ă?f[ ldeckeb\on\w_nk\ĂĄdfzkt\sd[ gn\tkok|kf\eklb_kf\|dxkukl\ukfz |dfonon`kf\k_{k_keykfk\on\Ă?aÂ&#x201E;v\wx[ {b\~bkfk\8^zuk`kelkv ukfz\`ksn\xntkl\sk_nt\lde[ lb`\|delksk\`kxnfuk\`nlk fnfz`kl\Â&#x2026;Â&#x2C6;\|de_df\_dyk` tkone\|kok\b|k{kek\|dxd|k_kf\ydfklkt sketbs\on|de{kuk\sdfykckl\gd`kf\|de[ Â&#x17D;Ă&#x17E;k_k\ob`k\tkeb_\`nlk\qbybo`kf\ok[ ok|kl\|dfnfz`klkf\ybsxkt cn_k\sdxntkl\k`tne\oken\d|n[ Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2018;v\dfbxkekf\ldeykon\|k[ ukfz\onzdxke\on\~kxknebfz\Ă?aÂ&#x201E;}\Â&#x201E;nfzzb lksk\kk`bxlk_\k_{k\]keykfk\Ă?aÂ&#x201E;\|kok xks\cdflb`\|deybkfzkf\bflb`\sdfdeb_[ `kf\{nlk[{nlk\kxsketbs}Â?\byke\ekln`f^v\]d[ nfÂ&#x192;d`_nfuk}Â?\byke\Ă?lb_kf odsn`\ukfz\sdfzdybl`kf\on ok\`dx^s|^`\edflkf\`kedfk pÂ&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x2021;r}\Ă&#x17E;d`l^e\Ă?aÂ&#x201E;\\e^Â&#x192;\ge\ekln`f^ Â&#x2026;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;[Â&#x2026;Â?Â&#x2039;Â&#x2039;v htb_b_\]d`ydf\~~\bflb` _dxbebt\obfnk}Â?\`klk\gn[ tbcbfzkf\_d`_bkx\zku}\|d[ Â&#x201E;]^_\]{\sdfudcbl}\|dfoktbxbfuk\nlb Â&#x17D;w|k\ukfz\on`dsckfz`kf\ed`l^e[ b_kn\sdfok|kl\|dfzt^esklkf\on\~kxkn[ wig]\ek_kok\Ă&#x17E;k^\`d|kok ed`lbe\Ă&#x;`_d`blnÂ&#x192;\Ă?Â&#x160;wig] `deyk\_d`_\okf\|dfzzbfk _dckzkn\|blek\ldeckn`\Ă?aÂ&#x201E;v\Â&#x17D;]dldxkt ed`l^e\Ă?aÂ&#x201E;\cden`blfuk\tnfzzk\sdfykon ebfz\Ă?aÂ&#x201E;}\ydfklkt\|enk\`dxktnekf\~x^ek} sds|de^xdt\zdxke\_keykfk\oken\kk`bxlk_ mßÚ52Ăş15Ăž77úÚÜ7ÜÞÚ1nĂş6á0oÜÚ70øpĂşsdeb|k`kf Â&#x2026;\wzb_lb_\Â&#x2026;Â?Â&#x2C6;Â&#x2C6;\nlb\onsk`ks`kf\on\|d[ Ă&#x17E;kon^\wb_lekxnk\sdfydxkfz Â&#x201E;n{tdx\]noncd\okxks\_dcbkt fke`^ckvâãäüÌ delkfnkf\Ă?aÂ&#x201E;\|kok\Â&#x2026;Â?Â&#x2018;Â&#x2026;}\cdxnkb\sdfd[ xkfyblkf\oken\Â&#x192;^fok_n\ukfz\onckfzbf en_lnektklkf\ldek`tnefuk\on\]kqnl_kenv\âĂŚ |denfzklkf\tken\wig]\_d[ |defuklkkfv

ç3è;Ê;ê9?;è;49Í6èÏ;4;9í9Î6ï6Ê;ð

VWXWYZWĂ&#x2014;Ă&#x2DC;ZYĂ&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;\[\hkcke\ob`k `d\ebsktfuk\on\`kqk_kf\Â&#x201E;debuk} _dzkxk\kskx\ckn`fuk\onldensk\^xdt `dsckxn\oklkfzv\hensnf^x^z\Â&#x201E;bx[ jk`kelk\~keklv ĂĄbtkf\8kfz\Â&#x201E;ktk\dsbektv\lbxn_ ukfk\m\hb_bskt\sdfnfzzkx\ob[ Â&#x201E;bxukfk\mnek\hb_bskt\xktne Ă?xnx\wc_tke\wcokxxk\sdxkxbn\k`bf fnk\okxks\b_nk\Â&#x2018;Â&#x152;\lktbf}\Â&#x201E;nfzzb on\~^z^e}\jkqk\~kekl\|kok\Â&#x2021;Â&#x2C6;\Â&#x160;^[ lqnllde[fuk\qbxnx}\Â&#x201E;nfzzb\pÂ&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2020; pÂ&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x2021;r\lkon\skxksv\g^_df\Ă?fn de[  dscde\Â&#x2026;Â?Â&#x2039;v\Â&#x201E;bxukfk\sdfykon Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2026;Â&#x2C6;rv _nlk_\ifo^fd_nk\nfn\qkÂ&#x192;kl\`kedfk kfzz^lk\h^sn_n\dsnxntkf\Ă?sbs Â&#x201E;dfbebl\k`bf\qy^y^ektkey^} _k`nl\ukfz\onodenlkv phĂ?r\lktbf\Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2030;v Â&#x201E;bxukfk\m\hb_bsk}\sdfnfzzkx Â&#x17D;Â&#x201E;dfnfzzkx\|b`bx\Â&#x2021;Â&#x2030;vÂ&#x2030;Â&#x2030;\on ]dxknf\nlb}\Â&#x201E;bxukfk\ybzk\on`dfkx _dldxkt\Â&#x2021;\|d`kf\onekqkl\on\gtke[ ebsktfuk}\Â&#x201E;debuk\Â&#x20AC;nxne\cx^`\a _dckzkn\l^`^t\hi\ph^sn_n\ifod[ skn_v\]le^`dv\mkÂ&#x192;klfuk\on\ebskt} Â&#x160;^s^e\Â?}\jk`kelk\~kekl}Â?\byke |dfodf\dskflkb\dsnxbr\okf\_lkÂ&#x192;Â&#x192; Â&#x201E;debukv ~be_kt\Ăąkefbcn\_kkl\ontbcbfzn |dfzkyke\ki]i\Ă?fn de_nlk_\ifo^fd[ ^xnln_n\h]\Â&#x201E;ktÂ&#x192;bol\]noonr odln`{^s}\Â&#x201E;nfzzb\pÂ&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x2021;rv _nkv\gnk\ybzk\|defkt\cdeznkl\on\Ă ds[ ybzk\sdfzb{k|`kf\ob`k\{nlk\sdxk[ ~be_kt\sdfzklk`kf}\Â&#x201E;bxukfk ckzk\~kflbkf\Â&#x20AC;b`bs\pĂ ~Â&#x20AC;r\jk`kelkv xbn\k`bf\qsktÂ&#x192;bols_noonrv\]dxk[ _dcdxbsfuk\_ds|kl\onekqkl\on\Ă&#x17E;] wlk_\cdenlk\sdfnfzzkxfuk\d`_ skl\ykxkf\Â&#x201E;k_\Â&#x201E;bxukfk\m\hb_b[ gtkeskn_\_dxksk\obk\snfzzb kfzz^lk\hĂ?\nlb}\b{k|kf\ob`k\{nlk skv\jdyk`sb\oxs\|deybkfzkf\ods^[ kedfk\_k`nl\_le^`d\ukfz\onodenlkv sdfzkxne\on\lqnlldev `ek_n\cdetkezk\cbkl\`ksnv\iffk Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2019; ` kok\tken\jbskl\pÂ&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x2026;r\`dskenf} iffk\xnxxktv\~deob`k\klk_\qkÂ&#x192;kl[ xnxxktn\qk\nffk\nxkntn\e^ynbfv\âãäü 5Ă&#x2021;Ă&#x201C;tĂ&#x201A;Ă&#x2030;Ă&#x201A; u Ă&#x160;Ă&#x2021;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă?Ă&#x201A;Ă&#x2013; d`_\kfzz^lk\hĂ?\nlb\onckqk\|bxkfz fuk\Â&#x201E;bxukfk\mv\hb_bskv\]ds^zk 9 ĂĽ ĂŚ

Ă&#x160;òĂ&#x2030;ĂłĂ&#x2026;Ă&#x2030;Ă&#x2020;Ă&#x2039; Ă Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020; 9Ă&#x201A;Ă&#x201E;Ă&#x152;Ă&#x201A;Ă&#x2039; Ă&#x2026;Ă?òĂ&#x2C6;Ă&#x201E;Ă&#x201A;Ă&#x152; Ă&#x160;Ă&#x2021;Ă&#x201E;Ă&#x201A;Ă&#x2030;Ă´ Ă&#x2026;Ă&#x2030;Ă&#x201A;Ă&#x201E;

VWXWYZWĂ&#x2014;Ă&#x2DC;ZYĂ&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;\[\Â&#x201E;ku^[ onxk`b`kf\bflb`\sdfzds[ p]~8rv enlk_\sk_ukek`kl\sdfzk`b\lk` ckxn`kf\{nlek\|kelkn\ukfz\ldxkt Â&#x17D;Â&#x201E;k_nt\_kfzkl\ykbt\`kxkb lktb\sdfzdfkn\h^f df_n\Â&#x201A;k[ lde_kfobfz\okxks\ckfuk` onckfonfz`kf\Â&#x192;nzbe\]~8}\sd_[ x^f\ed_nodf\kelkn\gds^`eklv `k_b_\`^eb|_nv `n|bf\]~8\ybzk\_d`kekfz Â&#x20AC;kx\nlb\ldezkscke\oken\_be dn Â&#x17D;ĂĄk|n\_kukfz}\_d|delnfuk _bokt\sbxkn\sdfbebf\uk}Â? þÜáøÜÚúÝßÚúýøÚÞøÜÿ01úÞá2Ăş3áøÜÚáÞ4 kok\`d_kxktkf\okxks\sdfzd[ bykefukv ø0ßáÞ5úýø620Ăś7ĂşpÂ&#x201A;]i]rv\]dckfuk` sk_\kykfz\`^f df_n\nfn}\_d[ Â&#x201A;]i]\ybzk\sdxk`b`kf\_be[ Â&#x2039;Â&#x2C6;}Â&#x2026;\|de_df\ed_|^fodf\sd[ tnfzzk\tk_nxfuk\sdfykon\`b[  dn\ldetkok|\|de^xdtkf\_bkek fzk`b\lnok`\sdfzdlktbn\kykfz ekfz\|^_nlnÂ&#x192;}Â?\byke\ĂĄ^cnk_v gds^`ekl}\lkf|k\|ed_nodf\okf |dfykenfzkf\{kx^f\|ed_nodf ĂĄ^`^t[l^`^t\ukfz\kok\on odfzkf\|ed_nodf\|dfzkf[ |kelkn\]~8\nlbv `^f df_n}\xkfybl\onk}\cb`kf[ oknkf}\uk`fn\eks^f^\Ă&#x;otnd Â&#x17D;Â&#x20AC;kfuk\Â&#x2026;Â&#x2018;}Â?\|de_df\sk[ xkt\l^`^t\fk_n^fkx\ukfz\_b[ mnc^q^}\_kxkt\_klb\|d_delk _ukek`kl\ukfz\lktb\k|k\nlb okt\sds|bfukn\fksk\okf `^f df_nv\eks^f^}\sdfbebl h^f df_n\gds^`ekl}Â?\`klk ok|kl\cde_knfz\odfzkf\l^`^t ĂĄ^cnk_}\on|nxnt\`kedfk\sdeb[ |dfdxnln\Â&#x201A;]i]}\ĂĄ^cnk_\~k_b`n} oken\|kelkn\xknf}\ukfz\_bokt |k`kf\l^`^t\`^f df_n\ukfz on\jk`kelk}\Â&#x201E;nfzzb\pÂ&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x2021;rv |^|bxde\_dyk`\obxbv\ĂĄ^`^t[ ybzk\cdek_kx\oken\nfldefkx Â&#x20AC;kx\nfn}\sdfbeblfuk}\sd[ l^`^t\`^f df_n}\sdfbeblfuk} gds^`eklv\Â&#x17D;wok\|kelkn\ukfz fkfok`kf\ldxkt\ldeykonfuk sk_nt\`kxkt\ykbt\yn`k\gd[ |^|bxkenlk_fuk\sdfzn`bln `dzkzkxkf\okxks\|dxk`_kfk[ s^`ekl\cdelbybkf\bflb`\sdf[ l^`^tfuk}\lk|n\kok\ybzk\l^`^t kf\`^f df_nv\koktkx}\`^f[ {ken\_^_^`\_d|kokf\ed_nodf ukfz\sdfzn`bln\|kelknfuk}Â?  df_n\gds^`ekl\nfn\_dyklnfuk ]b_nx^\~ksckfz\8bot^u^f^ byke\onkv\\â9 ĂĽ ĂŚ


9:5;56<3;=>56?6@:9:4A:B6?C78 1232425678 012341563

789

  

#$%&'()*+,-./0

jklmnokpqlkrm

3

789

 

Ž‘’“”Ž•Ž–p—˜lk ™š›œš›žœŸšœ

¡¢£¤¢£¥¦§¨©ª¨¥«¬«­§®¥¯¨°¬¨§¥«±¯² «ªª­¥¬¨¬¥­§¨©ª±¥¦¬©ª¨¦³´¨©¬ ®ª«µª³ª¶ª­·¥£§°ª¬¨¥®§¨ª¸ª³¶ª¨ ¶§®´¦ª±ª¨¥¹ª©¬¥²ª³ª¥¶¯¨«´®§¨º ¯¨°¬¨§¥«±¯²¥»´©ª¥«ª¨©ª­¥®§¨»ª¨»¬¶ª¨ ¹ª©¬¥²ª³ª¥²§¨»´ª°¥¶ª³§¨ª ²§³¶§®¹ª¨©ª¨¥­§¶¨¯°¯©¬¥¬¨¼¯³®ª«¬ ¶±´«´«¨µª¥¬¨­§³¨§­¥¹§³¶§®¹ª¨© ¦§¨©ª¨¥²§«ª­¥¦¬¥­§¨©ª±¥®ª«µª³ª¶ª­· ½ª¶¥­§³¶§¾´ª°¬¥¹ª©¬¥¿¬­ª¥À¬§¨­¬¶ªº ©ª¦¬«¥ÁÂ¥­ª±´¨¥­§³«§¹´­¥®§¨©ª¶´ ­¬¦ª¶¥«§¨©ª»ª¥®§¨©©§°´­¬¥¯¨°¬¨§ Ã¥¡§³«ª®¹´¨©¥¶§¥Äª°¥ÁÅ

32

 

 

5 789

  

01!"151

 

 

MNMVfuZVcUVOgwPSaST_SVv\[^]VQSa^aSWVRSUTaSWVvQZh

OEKGHSNGHDJTJFUEVENHWJKEMLGKHXJNYEGKEN

Z[\Zí]ï^_`aêîïbï17ü7ÿñü 3ñ÷ñö97üñôùñüöcd1ö0ñòñ9 òñùôö07ùñþòôùö97üñôùñüö ñü0ûñü 97ù0ñðñ ö07ù÷ñ9ñ0öfqröhöñü ÿñü óûü öó7ð7ü0ñùñöðñóñùñþñ0 0ô÷ñþöð7üñôùþñüösñðûü öõñù ñ cd1ö0ñòñ9ö÷ûñ öö7ó7ð 7ù 070ñ9ö÷ñ9ñ0öð7ü ñð ôÿöþ8ð97üø ef öðñóôòöñ÷ñöggöùûðñòö0ñü ñ óñóôöñ0ñóöþ7üñôþñüöòñù ñöcc1öôüô óñóñùñüöhö÷ôö80ñöi8 ñþñù0ñ 9ñ÷ñö97üñôùñüö0ñòñ9ö÷ûñ

7ÿûðöð7ü ñð ôÿö ñü0ûñüö07ùó7ø úûðÿñòö97ü7ùôðñöñü ö0ô÷ñþ

û0öñð9ñôöòñùôöôüôö3ö38óö2ü÷8ø ð7üñôùþñü ö÷ô97ùþôùñþñüöoòñ7ùûÿ ü7óôñö07ÿñòöð7ð ññùþñüöþ79ñ÷ñ 0ô÷ñþöñþñüöð7ü ñÿñðôöþ7üñôþñü ggejöhöñ0ñûökj lfö97ùó7ü óô üô ôþñüö4ù0ôüñ ö97üñôùñü mñðôöóû÷ñòöó8óôñÿôóñóôþñü cd1öûü0ûþö80ñöi8 ñþñù0ñ óñð9ñôö0ôü þñ0öþ7ÿûùñòñüöû9ññ þ7ðûü þôüñüö0ô÷ñþöñþñüöð7üñø ñü ö9ûüñö3ö79ñ0öð7üñôùþñü 9ñôöeeö97ùó7ü cd1öó7 7ÿûðöòñùôö07ùñþòôù n 7ü ñüö÷7ðôþôñü ö÷ñüñöñü ! !"#$"%&*+ '%!,/'% # <565=!!:8!,5><C;!AC7 07ùñü ö79ñÿñöñü08ùö38óöc7óñù 07ùóôóñöñþñüö÷ôþ7ð ñÿôþñüöþ79ñ÷ñ -/)!.!(5;E5!5><;0!30>ó58;@5>!-/)! 075;D!/0>8>!FH&ôIJ!*5;8!8>8D!/0>8>!FH&GHI!30;2=5@5>!65;8 i8 ñþñù0ñ ö4òöoòñ7ùûÿöpñ÷ô 1ôü ûö Ã¥¡§³«ª®¹´¨©¥¶§¥Äª°¥ÁÅ <0;5@68;!=0>ó58;5>!-/)!K5E8!95;E5!±5>E!K0423!30>ó58;@5>J

DEFGHIJKELMENHMJHOEMGF '*

PQRSTUVUWUVXYVZ[\]SWV X ^_ ^` aSWV X T Sb\T ScU [ SWV d S` ^` V e cU WV V P Q f S]c[ gWV h U W_ SV Z \]^SV X U iSaV R gT ]S_ U V X ^_ ^` SW Z[\Zí]ï^_`aêîïbï88ùø üñþö ñþ0ñö ñùûöñü öó7ÿñðñ

Ú ÛÜÝÜޝ™ÜÝß

²Q³´µ¶·¶¸¶¹·º»¸¶¸·¼½¾¿½À Á»¸Â´Ã¶Ä´¸·Å»Â»µ¶·ºÄ»Æ´¸ ´Ç´¸·Æ»ÆÈÉÈÊÇ´¸·Ë»µÇ´µ´ ÂÈ´ɴ¸·Ëµ´Ë»µ´Ã¶Ä´¸ É»µÇ´¶É·Ç´ÊÈÊ·Ìö¸ ²QÍ´ÆÃÄθ·Å´¸¶¸Â·Ïʷд¸Â É»µÂ´Ñȸ·ôĴƷÒÓÁÔÌ Æ»¸Â´ÇÈ·ÊÈôշѻµÈÊ´Õ´ ÎËɶƴķû¸Â´¸ Æ»¸Â´ÖÈÇ´¸·×Ø·ÑÈÇɶ¹ Ê»ÆѶĴ¸·Ê´Çʶ·Ã´¸·É¶Â´ Ê´Çʶ·´ÕĶ ²QÒÓÁÔ̷ƻƶ¸É´·Ê»ÆÈ´ ˶մǷƻ¸ÂÕεƴɶ·´Ë´Ëȸ Ç»ËÈÉÈÊ´¸·Æ´Ö»Ä¶Ê·Õ´Ç¶Æ ²QÙ´Æ»¸ÇÈÆÕ´Æ·Ñ»µÕ´µ´Ë ˵´Ë»µ´Ã¶Ä´¸·Æ»¸Ö´Ã¶·Ë¶¸ÉÈ Æ´ÊÈÇ·Ë»¸ÂȸÂÇ´Ë´¸ Ç´ÊÈÊ·Ìö¸

÷ôüñ08ùöôðö4÷68þñóôö37üø ôüôöùñ9ôö07ùÿô9ñ0öð7üñ÷ô ñùôö7ñ÷ôÿñüöûü0ûþö5÷ôü ÷8þûð7üö07ÿñòöð7ü 7ðûþñ 435öhñð÷ÿ8üösñüôü ÷ôö97ùóô÷ñü ñü ð7ü ñþûöòñüñö ôóñö9ñóùñò m49ñ9ûüö þ79û0ûóñü þ79ñ÷ñöòñþôðöñ0ñóöüñóô ñü öðûÿôñöðñ7ÿôóöòñþôð û ñ0ñüöñü öôñöÿññü þñü 7ó8þö9ñ ôöòñùôöôüôöòñùûó þ7ö38ÿ÷ñö2iö2ñöð7ü7 ñóø þô0ñöò8ùðñ0ôöñðôöó7ðûñ þñü öþ79ñó0ôñüöòûþûðöñ0ñó 7ùóñðñö3ñþödñó÷ôüö†ÿñó 97üûü0ñóñüöþñóûóö5÷ôü ûùüôñõñüösûùñõñü öñø

7ùñ÷ñö÷ôö9ñÿûöòñþôðöñü ôû÷ôü ö1ñùñü08ö÷ñüöñø ñþñüö÷ô9û0ûóþñüö÷ôö37ü ñø ÷ñü ö4ù÷ñüôöóû÷ñòö 7þ7ùñ ÷ôÿñüös7 7ùôöÿ7ðñü ö7üôü ðñþóôðñÿöñðôöó7ùñòþñü öòñùôöôüô ó7ðûñüñöþ79ñ÷ñöûòñü 79ñ÷ñö‡’–•ŒŠ­®¯“°Šôñ ð7ÿñÿûôöòñþôð nöþñ0ñöhñð ð7üñùûòöþ797ùñññüö97ø ÷ÿ8ü üûòöþ79ñ÷ñöðñ7ÿôóöòñþôð 17üûùû0öhñð÷ÿ8ü öòñø ó7 ñ ñôö97ð7 ñü öþ7þûø þôðö÷ôñü ñ9öð7ü 70ñòûô ñóññüöþ7òñþôðñüöñ÷ñÿñò ÷ñüöð7ðñòñðôöòûþûð öñø 97ü7 ñþöòûþûðöñü öðñüø 9ñ9ûüöþ79û0ûóñüö9ùñö97ùñø ÷ôùô ö 7 ñóö÷ñùôö97ü ñùûò ÷ôÿñüöôüôö÷ôòñùñ9þñüüñ ñ9ñ9ûüömñðôöóû÷ñòöð7ø 7üñùø 7üñùöð7ü7ùðôüþñü ü ñûþñüörgö ûþ0ôö 7ùû9ñ üôÿñôöþ7ñ÷ôÿñüö÷ôö÷ñÿñð óûùñ0 öó7ð ôÿñüöóñþóôö÷ñü ðñóñùñþñ0ö3û0ûóñüöòñþôð 0ô ñöóñþóôöñòÿôöûü0ûþöð7ðø ñü öñ÷ôÿö÷ñÿñðö97ùþñùñöôüô

ûþ0ôþñüö97ùð8ò8üñüö†ñùø óñü ñ0ö÷ôüñü0ôþñüö÷ñüöó7ñø 0ñõñüö2ü÷8ü7óôñööð7ÿñÿûô ùñòö ñ ôöû9ññöð7üñùô 3†2öoñ ñü öi8 ñþñù0ñ n þ7ñ÷ôÿñüöûü0ûþö5÷ôü 7ÿñóöhñð÷ÿ8ü ö1ôü ûö miñü ö7ÿñó ö û ñ0ñüöôüô ÷ôñûþñüö÷7ðôöñ÷ñüñöþ7ø 2ñöû ñöð7ñþôüô ö÷7ü ñü 9ñó0ôñüöòûþûðöûü0ûþöþñóûó þ7ó7ùôûóñüö0ôðö435ö÷ñü 5÷ôüö49ñþñòöòñþôðöð7ð7ø û ñö÷ûþûü ñüö97üûòö÷ñùô ùôü0ñòþñüöþ79ñ÷ñö98ÿôóô ôüóñüö97ùóö÷ôöi8 ñö÷ñü ûü0ûþöð7ÿñþûþñüö97üôø ð7÷ôñö÷ôöi8 ñ öñ9ñöñü ÷ôþñüöûÿñü öñ0ñûöûó0ùûöð7ø ÷ôÿñþûþñüöóû÷ñòöðñð9û ü7ù ô0þñüöûùñ0ö97ùôü0ñò ð7ð ûþ0ôþñüö÷ñüöð7ü ûø 37ü ò7ü0ôñüö37ùþñùñö3f n ñ0þñüö û ñ0ñüöñü öôñö97ùûø ñü þñüö÷ôö97ü ñ÷ôÿñüöcñø Ã¥¡§³«ª®¹´¨©¥¶§¥Äª°¥ÁÅ

tuvwxuvyz{v|}~vyz}tz|€}  v ‚ €ƒ ¥¡´¦ª±¢®´¦ª±ª¨

„í…`ëï17ü07ùôöpûþûð 9ùñ97ùñ÷ôÿñüö07ùòñ÷ñ9ö38ÿø ÷ñüöpñþö4óñóôö1ñüûóôñ ÷ñö2iö8ÿ7òöõñù0ñõñü öð7ø ²³ª²§³ª¦¬°ª¨¥¹¬«ª †ñð7üþûðòñð ö7üü üûùû0üñöòñÿöô0ûöóñòøóñò ®§¨» ª¦¬¥²¬¨­´¥²§®¹´¶ª 2ü÷ùññüñöôþû0ö 7ùóûñùñ óññö÷ôöðñ0ñöòûþûðöcñòþñü ó8ñÿöþñóûóö97ð ûüûòñü ÿñü þñòöòûþûðö07ùó7 û0 ¹ª©¬¥¶ª«´«¥£¦¬¨¥ ýûñ÷ö1ûòñððñ÷öñ ùûø ÷ôüôÿñôöóû÷ñòö079ñ0öó7 ñ ñô ÷ôüöñ0ñûö5÷ôüö17üûùû0üñ û9ññöð7üñùôöþ7ñ÷ôÿñü þñóûóöñü öð7üôð9ñöõñùø m1û÷ñòøðû÷ñòñüö9ùñø 0ñõñüöpñùôñüöc7ùüñóöô0û 97ùñ÷ôÿñüö ôóñöð7üñ÷ôö9ôüø òñùûóöó7 7ùñö÷ô0ûü0ñóþñü 0ûö97ð ûþñö ñ ôöþñóûóö5ø m17ðñü öûü0ûþöþñóûó ÷ôü nö9ñ9ñùüñ 5÷ôüö 7ÿûðö0ûü0ñóö3ñÿôü 7ð7ü0ñùñö ð7ü 7üñô 0ô÷ñþöô0ûöñü ö÷ôùñóñþñü õôöûðñôöñÿôñóö2õôþöñü 07ðñüø07ðñüö97ùóö÷ñüö9ûø 8ÿ7òö97üô÷ôþö98ÿôóôö÷ôñø

ÿôþöi8 ñöñóûóöô0ûöòñùûó ÷ôþñüö07ùóñü þñö97ð ûüûò ÷ô0ûü0ñóþñü nöûñùüñöó707ø 5÷ôü ö7üüöð7üñü ñ9 ÿñòöð7ü òñ÷ôùôö‡ˆ‰Š‹ŒŠŽŒ ñòõñöñü ö 7ùóñü þû0ñü Œ‰‘’“Š”•–—’˜Š™‰—“š’ŒŠ›œ“ 7ùòñþöð7ü÷ñ9ñ0þñüöù7ø žŠŸ•  ’šŠ23h4öefö÷ô òñ ôÿô0ñóôöpñÿöô0ûöó7 ñ ñô + ñòô÷öhôòöú8 ñöp807ÿ öúûø û9ññöð7ü 7ð ñÿôþñüöô0ùñ ðñ0ök 2õôþ öñü öòôü ñöþôüôö 7ÿûð ¿©¤¤ª¥¢¤¿À«ª«¤« 17ü 7üñôö97ü ñûñü ð7ùñóñö 7ÿûðö 7 ñóö¤¥¦§¨ ¬ª®§¨¶´®±ª®

!,/'% # /+,/!+%/!.!)5775!±5>E!<0;E5K2>E!:5453!?C;23!/845<2;5638!-03K5E5!'5@956!@53=27!F?-',I!K0;@2!"#$" 3=%&2*+4!:'% 8!,5 9575> 8<8@!C4!2><2@!30>C45@!=;CE;53!A0@5>!,C>:C3!578C>54D!)8>EE2!FG&GHIJ!)0>2;2<!30;0@5!E0;5@5>!K5E8.K5E8!@C>:C3 :5;8!=030;8><56!=275<!<0;70K2<!65>±5!5@5>!30>83K24@5>!=0>±5@8<!K5;2!±58<2!=0>±5@8<!70@7!K0K57J

~vàávuz}âã{vƒ}䃂z}åvæzçèvæz}éã|yãà

Z[\Zí]ï^_`aêîïbï†ññüñö37þñü ññùñö97ð ñ ôñüöþ8ü÷8ðöó7ñùñ ñþõñòöñð9ûóöýdö17ù7þñ 8ü÷8ðösñóô8üñÿöð7ü÷ñ9ñ0öþ7ñø ùñ0ôó

7ùþûð9ûÿö÷ôöþñõñóñüös8ÿöôÿ8ð7ø ðñüö÷ñùôö 7 7ùñ9ñöþñÿñü ñüöðñø 37ü8ÿñþñüöôüôö÷ôöñü0ñùñüñö÷ôø 07ùö1ôü ûööó8ù7öð7ð ñõñ óñùñþñ0ö97ü8ÿñþñüöôüôöðûüûÿ óñð9ñôþñüö8ÿ7òöó7þ7ÿ8ð98þö97ðûø Ã¥¡§³«ª®¹´¨©¥¶§¥Äª°¥ÁÅ þñù7üñö÷ñÿñðöññùñö07ùó7 û0öñ÷ñ ÷ñö÷ñùôöý8ùûðöôÿñ0ûùñòðôöd7ð ñ ñ

DXêHDëVEHìëKJVHíîïHðEFEHñEKGHòXW

Z[\Zí]ï^_`aêîïøö7 ñø 7ùñòö2ó0ôð7õñöi8 ñþñù0ñ ôó÷ûþñ9ôÿöð7ÿñþûþñüö97ø 70ñ9ö3ö35öð7ü8ù70 üñþöffrö97ðôÿôòö0ñü9ñ 9ñ÷ñö7üôüööòñùôöôüô ÿññþñü 97ðôÿôòö07ùó7 û0öþñù7üñö 7ø s2ö07ÿñòö 7ùòñóôÿö÷ôöþ8ù7þø mû÷ñòöþñðôö ûñ0þñüö 7ùô0ñ ñùôöòñóôÿö67ùô ôþñóôö07ùó7ø 7ùñ9ñöñÿñóñüöó797ù0ôö97ø óôö÷ñüö÷ôþ707ðûþñüöþ7 7ùñø ññùñüñö÷ñüö 7ó8þöþñðô û0öû ñö÷ôþ70ñòûôö07ù÷ñ9ñ0 ðôÿôòö07ÿñòöð7üôü ñÿö÷ûø ÷ññüñöpñÿö07ùó7 û0ö 7ù÷ñø ó7ùñòþñüöþ7ö35ö2i nöûñù fkö97ðôÿôòöñü öóññ0öôüô üôñ ö9ôü÷ñòö÷8ðôóôÿôö07ð9ñ0 óñùöñ0ñóöù7þñ9ô0ûÿñóôöûÿñü †ñõñüöcû÷ôñü08 ö1ôü û 7ùñ÷ñö÷ôö÷ñÿñðöd7ð ñ ñ 0ôü ñÿö÷ñüöñ÷ñüñö÷ñ0ñ ÷ñüöòñóôÿö67ùô ôþñóôö ñþ0ûñÿ 37ðñóñùñþñ0ñüö7ÿñóö224 ñü÷ñ 97ðôÿôòö÷7ü ñüös8ð8ùö2üø 7 ñüñþölggö97ðôÿôò †ôù8 ûüñüöi8 ñþñù0ñö7ø 37ü8ù70ñüöû ñö÷ôÿñø ÷ûþö797ü÷û÷ûþñüös2 ÷ñùôö080ñÿöffrö97ðôÿôò ÿñôüöô0ûö07ù÷ñ9ñ0öû ñöek þûþñüö35öþ80ñöi8 ñþñù0ñ 2ü6ñÿô÷öñü ö÷ôÿñþûþñüö8ø 0ñü9ñös2ö÷ôþ70ñòûôöð7ùûø 97ðôÿôòö0ñü9ñös2öñþñü þ79ñ÷ñöeö97ðôÿôòöñü ðôóôö37ðôÿôòñüö5ðûðöø 9ñþñüöõñù ñöñóÿôöi8 ñø ÷ô 7ùôþñüös2öó7ñùñöþòûø ÷ôó7 ñ þñüö8ÿ7òöö97ùó8ñÿñü 35ö80ñöi8 ñþñù0ñ þñù0ñö÷ôðñüñös2öüñö÷ñø óûóö8ÿ7òö7ð7ü0ùôñüöñÿñð óñðñ öñþüôöð7üôü ñÿö÷ûø 17üûùû0öþ70ûñö35öi8 ø 9ñ0ö÷ô07ðûþñüö8ÿ7òöôüñó s7 7ùô üôñöñ0ñû9ûüö 7ÿûðöûþû9 ñþñù0ñö†ñõñüöcû÷ôñü08 797ü÷û÷ûþñüö÷ñüö37üø 35ö80ñöi8 ñþñù0ñ ûðûùömñùôö3öñü öóûø òñóôÿö67ùô ôþñóôö07ùó7 û0öñø ñ0ñ0ñüöô9ôÿöôó÷ûþñ9ôÿ û ñöö07ù9ñþóñöð7ü8ù70öf ÷ñòö÷ô070ñ9þñüö÷ûÿû öþôüô þñüö÷ôó7ùñòþñüöþ79ñ÷ñö8ø þ80ñöi8 ñþñù0ñöpñÿö07ùó7ø 97ðôÿôòöñü ö0ô÷ñþöð7ðôÿôþô ðôóôö37ðôÿôòñüö5ðûðöñø û0ö÷ñ9ñ0ö÷ôþ70ñòûôöó707ÿñò s2ö÷ñùôöñ 0ñùö37ðôÿôò Ã¥¡§³«ª®¹´¨©¥¶§¥Äª°¥ÁÅ

hSiS`U`sSVettVX\W_S`Vu\S_\TVcSWVvSwUxySwUVXU_S

z{|}{~€‚ƒ„…†‚‡ˆ‚z{~‰Š‚…‹ŠŒ ÆÇÈÉÊËÌÍÎÍÏÍÈÉËÐÍÑÒËÓÔÊÔÕËÌÇÑÐÇÑÒÍÎËÖÉËÊÍ×ÍØÍÑ ÙÚÛËÜÉÛÚÌÇÎÇÈËÎÉÖÍÊËÌÇÑÐÔÈÔÎÊÍÑËØÇÌÍÑÒÍÎ ÕÔÛÔÏÍÑËÝÍÏÍØÉØ×ÍËÔÑÎÔÊËÌÇÑÒÔÞÍÏËßÚÑÍ ÕÇÖÇØÎÈÉÍÑËÎÇÈØÇÞÔÎËÌÇÑàÍÖÉËÕÍÑÒÒÔÑÒËÆÇÍÎÇÈá ÝÇÈÇÊÍËÎÇÎÍÕËÞÇÈØÇÌÍÑÒÍÎËÌÇÛÍÊÔÊÍÑËÍÊØÉ ÎÇÍÎÇÈÉÊÍÛËÌÇÌÕÇÈÉÑÒÍÎÉËÏÍÈÉËâãäåæãçèËØÇÖÔÑÉÍá

éêëêìíîïðñòñóôóõñö÷ñø þûþñüöñþóôö07ñ07ùöñü öð7ü ø ùôöúûùûóñüöýñùðñóôöýñþûÿ0ñó ñð ñùþñüö07ü0ñü ö8ùñü 1234ö5üô67ùóô0ñóö2óÿñðö2üø ñü öð7ü þ8üóûðóôöðôùñó ÷8ü7óôñöð7ÿñþûþñüöñþóô ÷ñüöüñùþ8 ñ 07ñ0ùôþñÿö÷ñüöð7ÿñþûþñü 7ÿñôüöô0ûö9ñùñöðñòñø 97ð ñ ôñüö9ô0ñöð7ùñòöó7ù0ñ óôóõñöû ñöð7ü ñð ñùþñü ÿ7ñ ÿ70ö÷ôöþñõñóñüö07ùó7 û0 ù7ñÿô0ñöñü öñ÷ñöóññ0öôüô 1ôü ûö

ñòõñö9ñùñö97ü÷7ùô0ñö4ô÷ó 3ñùñöðñòñóôóõñöñü ñü ö7ü÷7ùûü ö÷ôñûòô !"#$"%!&!'(!#)%!*% '# +%+,%-!.!/0123456!356578795!:5;8!05<0;!,045=5!"2;275> 07ù ñ ûü ö÷ñÿñðö7ñ07ùö7ø ñÿñðöñþóôö07ñ07ùö07ùó7 û0 ?5;3578!?5@24<57!)A%!>8B0;78<57!7453!>:C>0785!3045@2@5>!5@78 ÿñ9ñö÷ñùôöúûùûóñüöýñùðñóô 9ñùñöðñòñóôóõñöû ñöð7ø <05<;8@54!:8!,59575>!C4!,84C30<0;D!)8>EE2!FG&GHIJ!%@78!<0;70K2< 522ö07ùó7 û0öð7ÿñþûþñü :845@2@5>!2><2@!303=0;8>E5<8!65;8!*L&%'/!70:2>85J 97ð ñññüö9ûôóôö÷ñüöð7ÿñø Ã¥¡§³«ª®¹´¨©¥¶§¥Äª°¥ÁÅ


GEHIFIJI @ABCDBEF

KLMNMOPQNRSMOTOULKLVWLXOTYZ[

™ š › œ  ž Ÿ ¡ ™    ¢ £š Ÿ¤Ÿ¥¡¦§¨¤Ÿ

012356173389123 98 3 31 9 3 933535612 373 1 39 3 93873 3 33 389123 98 3 31 9383599 1 3313 361 9 3 61 3 831 3 2313 13 1 31 6 31 91 318 91313 98 3 31173

93 3138 618!3996389123 98 3 312 63 "089123 98 3 3101233 312 63 2 6 8!33 1 "

\] ^ ] _ `a bcde afg]hi kszyzpjvyr|vplvyy‘

’v‚v}r}Žvp“n”p•”’p–—˜˜

jklmnmopqrsrtpuvwxsvypqz{rv|vypwzs}zxsv~ y{vypuzt€v{vpwzs}v‚vvypmyƒvpƒvy „vƒruv‚p…r|r†zyp‡zwxs|zsptzuvurp…r|r†zypˆxs~ yvur}tp‰vsrvypŠv{rp‹sr€ypˆx{„vŒpjzs|vqvy x|xpqz{rv|vypƒvypx|xpƒrsrpwzyur}pv|v wzyvy{{y{„vŽv€puvwxsvyŒpnrsrtpqz |sr€y„x{„v{tvruŒxtpv|vp|sr€y„x{„vp ‘v‚xxŒxtŒ

nEIEGnEYCAGoCpF@IGHJBJ ?@qNYJGqEAGr@IDEBJ

#$%&%'()&%*$. 923 / 61!8!3"0 61!8!3/83 "0 61!8!3/73"" 0123!683 39186618 1 32 9951.23456647843 369:9.28;87<878;8;" +,-%'. 618!33319129 3962 31=63> 33 6?12 6631> 3873 3 3"

s ÇÐÁÀÉÇÑÁÆÇÈÄÁÊÁÇÒÄÇØËÊÁ ÒËÃÁÀÇÎÏÁÀÉÇÆËÅÁÊÕÇÚÁÂÈÄÅÇÒÄÅÁÆÌ ÒÁÀÇÉÄÉÄÇÐÁÀÉÇÊÏÒÁÍÇÑÁÆÇÅÁÐÁÆ !ý"ÄÅÂÇÛËÅÁãÁÎÇ#ÓÉÌ ÎÁÆÁÀÇÝËÅÁÊÇÖËÒÄÁÇÔÅÑËÎÌ ÝÁÎÐÁÌÆÁÎÐÁÇÒÁÎÄÇ#ÁÙÁ ÆÁÎÐÁÇåÄÆÊÄÇÒÁÀÇÒÓÆÏÂËÀÑËÎÕ ëÉÓÎÓÌÓÎÓÞÇÓÀÓÊÁÎÄÞÇ'ÏÀÏÀÉÆÄÌ ÊÁÀÁÆÁÀÇÃËÀÐÏÅÏÍÁÀÇÒÁÀÇÃËÂËÌ ÒÄÃËÎÑÁÍÁÀÆÁÀÕÇ ËÊÃÓÀÇÙÁÎÉÁ ãÁÇç""Û#èÇÁÆÁÀÇÒÄÅÁÆÊÁÀÁÆÁÀ ÀÁÑÄåÞÇÜËÂÏÇÝÓÂÏÀÄÑÁÊÞÇÊËÎÌ ÜËÀÉÁÍÞÇ#ÁÙÁÇøÁÎÁÑÞÇØÝà ÚËÑÄÁÃÇåÄÅÂÇÐÁÀÉÇÒÄÃÏÑÁÎÇÈËÎÒÏÌ ÒÏÅÞÇÌ ÇëÓêËÂÈËÎÇÅÁÅÏÕÇØËÊÁÇÒÄ ÎÄÆÊÁÁÀÇÉÄÉÄÞÇÒÄÉËÅÁÎÇÃÏÅÁÇÃËÀÑÁÊ ëÉÓÎÓÌÓÎÓÇ ÏÆÏÃÇÈÁÉÏÊÞÇÑËÎÏÑÁÌ ÃÁ ÑËÃÄÁÀÇÈÏÆÄÑÞÇÑÁÆÇãÁÏÍÇÒÁÎÄÇÉÏÀÏÀÉ ÙÁÐÁÀÉÇÆÓÀÑËÂÃÓÎËÎÇÆÎËÁÊÄ ÂÁÇÏÀÑÏÆÇÃËÂËÎÄÆÊÁÀÁÀÇÆËÊËÌ ÒÁÇ ÌÇØËÊËÂÈËÎÇ ÑÁÇÝËÅÁÊÇÎËÁÑÄêËÇÎÄÑÄÀÉÕ #ÁÆÁÎÑÁÞÇÚÏÅÁÙËÊÄÇÜËÀÉÁÍÞ ÎÁÊÄÇÂÁÆÊÄÂÁÅÇÇÂËÀÄÑÕ ÒÄÇØËÊÁÇÔÂÈÁÎÈÄÀÁÀÉÏÀÕ ""Û#ÇÁÒÁÅÁÍÇÎÏÁÀÉÇÂËÀÏÌ ÁÂÃÏÀÉÞÇÚÏÂÁÑËÎÁÇøÁÎÁÑÞ ÚËÅÁÄÀÇÃËÂÏÑÁÎÁÀÇåÄÅÂÞ ÁÃÄÇÃÏÎÈÁÞÇÚÁÈÑÏÌÖÄÀÉÉÏÇçÌ P ÂÁÍÁÊÄÊÙÁÇàÚàÇ×ÓÉÐÁÆÁÎÑÁÕ ÍÁÑÁÀÇÏÂÏÂÕ èÞÇÆËÒÁÑÁÀÉÁÀÇÎÁÑÏÊÁÀÇÂÏÒÁÌ ØÄÇøÁÅÁÄÇÒËÊÁÇÒÁÀÇÈÁÅÁÄÇÒÏÆÏÍÞ ÛÁÒÁÇÃËÀÉÏãÏÀÉÇÁ ÁÎÁÞÇÒÄÅÁÆÏÌ Ô ÁÎÁÇÁÆÁÀÇÒÄÈÏÆÁÇÒËÀÉÁÀ ÁÀÉÆÁÀÇËÆÊÃÎËÊÄÇÒÄÇÈÄÒÁÀÉ øÁÅÄÞÇÒÁÀÇÛÁÃÏÁÇøÁÎÁÑÇÊÄÁà ÁÉËÀÒÁÇÅÁÄÀÀÐÁÇÒÁÅÁÂÇ""Û# ÂÏÒÄÇÈËÎÊËÎÁÉÁÂÇãÁÊÇÁÅÂÁÂÁÑËÎÕ Á ÁÎÁÇÊËÎÏÃÁÇÒÄÊËÅËÀÉÉÁÎÁÆÁÀ ÆÁÀÇÃËÀÐËÎÁÍÁÀÇÊË ÁÎÁÇÊÄÂÈÓÅÄÆ ÃËÂÏÑÁÎÁÀÇåÄÅÂÇÃËÀÒËÆÇÆÁÎÌ ÃËÎåÄÅÂÁÀÇÈÁÉÄÇÃËÅÁãÁÎÇÑÄÀÉÌ ÂËÀÐÁãÄÆÁÀÇÙÁÎÀÁÇÃËÂÄÌ ÁÒÁÅÁÍÇÆËÅÁÊÇåÄÅÂÞÇÑËÂÏ ÚËÈÁÉÄÁÀÇÅÁÉÄÇÂËÀÉËÀÁÆÁÀ ÆÍÏÊÏÊÇÏÀÑÏÆÇÆÁÏÂÇÒËÙÁÊÁÕ ÈÁÀÑÏÁÀÇÃËÀÉËÂÈÁÀÉÁÀÇÇÑÁÂÌ ÐÁÇÃËÅÁãÁÎÇÊËÆÓÅÁÍÇÂËÀËÌ ÆÁÑÇÂËÀËÀÉÁÍÇÁÑÁÊÇÒÁÎÄÇÊËÅÏÌ ÆÄÎÁÀÌÄÒËÌÉÁÉÁÊÁÀÞÇÊÄÆÁÃÌ ÆÓÂÏÀÄÑÁÊÇÒÁÀÇÃËÂÏÑÁÎÁÀ ÃÁÆÁÄÁÀÇÃÎÁÆÑÄÆÏÂÇÃÏÑÄÍÞÇãÏÉÁÇãÁÊ ØÄÊÄÀÄÇÑÁÀÃÁÇÃÁÀÉÉÏÀÉÇÍÄÈÏÎÁÀÕ ÈÁÆÇÅËÅËÇÈËÎÄÆÏÑÇÈËÀÄÍÇÄÆÁÀÇÅËÅËÕ ÀÉÁÍÇÃËÎÑÁÂÁÇÐÁÀÉÇÊÏÒÁÍ ÎÏÍÇàÀÒÓÀËÊÄÁÕÇÛÁÒÁÇÃËÌ ËÆÊÃÎËÊÄÞÇÆÓÂÏÀÄÆÁÊÄÇÒÁÀ åÄÅÂÇÀÓÂÄÀÁÊÄÕÇØËÀÉÁÀÇÁÉËÀÌ ÒÓÆÑËÎÕÇ×ÁÞÇÂËÎËÆÁÇÁÒÁÅÁÍÇÎÓÂÌ ÚËÈÁÉÁÄÇÉÁÀÑÄÀÐÁÞÇÒÄÉËÅÁÎÇÈÁUÁÁÎ âÝÁÂÄÇÈËÎÑËÎÄÂÁÇÆÁÊÄÍÞÇÊËÂÏÁÇÄÀÄ ÈÁÀÐÁÆÇÒÄÑÁÂÃÄÅÆÁÀÇÒÄÇåËÊÌ ÀÐËÅËÀÉÉÁÎÁÁÀÀÐÁÇÑÁÍÏÀ ËÆÊÃÅÓÎÁÊÄÇÑËÆÀÄÆÇÈËÎÁÉÁÂÕ ÒÁÇÄÀÄÞÇÒÄÍÁÎÁÃÆÁÀÇÃËÅÁãÁÎ ÈÓÀÉÁÀÇÒÁÎÄÇ"ÁÆÏÅÑÁÊÇÝËÒÓÆÑËÎÁÀ ÊËÂÈÁÆÓÇÂÏÎÁÍÕÇÖÁÅÁÂÀÐÁÞÇÒÄ ÊÁÀÉÁÑÇÂËÂÈÁÀÑÏÇÙÁÎÉÁÇÆÁÂÄÞ** ÑÄêÁÅÇåÄÅÂÇÒÁÅÁÂÇÀËÉËÎÄÞÇÂÁÏÌ ÄÀÄÞÇÆÁÎÐÁÇÐÁÀÉÇÂÁÊÏÆÇÒÁÅÁ ÝËÉÄÁÑÁÀÇÐÁÀÉÇÒÄÊËÅËÀÉÌ ÂÏÒÁÇÃËÀÉÉÄÁÑÇåÄÅÂÇÂËÀÌ øÁÅÁÄÇØËÊÁÇëÉÓÎÓÌÓÎÓÇÒÄÁÒÁÆÁÀ ÆÁÑÁÇÝËÃÁÅÁÇØËÊÁÇëÉÓÎÓÌÓÎÓÕ ÇÅÏÁÎÇÀËÉËÎÄÕ 'ÄÉÄÇé'ÖÕ ÊËÅËÆÊÄÇÊËÈÁÀÐÁÆÇÇåÄÅ ÉÁÎÁÆÁÀÇÊËÑÄÁÃÇÁÆÍÄÎÇÑÁÍÏÀÇÄÀÄ ÒÁÃÁÑÆÁÀÇÄÅÂÏÇÈÁÎÏÇÐÁÀÉ ÚËÅÁÂÁÇÒÏÁÇÍÁÎÄÞÇÃÁÎÁÇÂÁÌ âÀÓÈÁÎäÇçÀÓÀÑÓÀÇÈÁÎËÀÉèÇÅÁÐÁÎ ÁÒËÆÇàààÇ"Ý'Çé'ÖÞÇÒÎÉÇëÏÀÏÆ ÃÏÀÖË Å Ë À É Æ Á ÃÄ Ç Æ Ë É Ä Á Ñ Á À Ç Ä À Ä Þ ÑËÉÓÎÄÇåÄÆÊÄÇÒÁÀÇÒÓÆÏÌ ÂËÂåÁÊÄÅÄÑÁÊÄÇÃËÂÏÑÁÎÁÀÇÒÁÀ ÂËÀÏÀãÁÀÉÇÃËÂÈÏÁÑÁÀÇÆÁÎÌ ÍÁÊÄÊÙÁÇÒÄÒÁÂÃÄÀÉÄÇÊËãÏÂÅÁÍ ÑÁÀ ÁÃÇÐÁÀÉÇÂËÂÏÑÁÎÇåÄÅÂÇÑËÀÌ ÛÏÎÙÁÀÑÄÞÇÛÍØÇÂËÀÐÁÑÁÆÁÀÇÊÁÌ ÃÁÀÄÑÄÁÇãÏÉÁÇÂËÀÐËÅËÀÉÉÁÌ ÆÁ ÆÓÂÃËÑÄÊÄÇåÄÅÂÇÃËÀÒËÆÇÈËÎÏÃÁ ÐÁÇÒÄÇÅÁÄÀÇÆËÊËÂÃÁÑÁÀÕÇù247 ÂË ÀÑËÎÕ ÒÓÊËÀÞÇÈËÎÈÁÏÎÇÒËÀÉÁÀÇÃËÀÌ ÑÁÀÉÇÝÐÁÄÇÔÍÂÁÒÇØÁÍÅÁÀÞÇÃËÀÒÄÎÄ ÀÉÁÑÇÑËÎÆËÊÁÀÇÁÑÁÊÇÊÁÂÈÏÑÁÀ ÒÏÒÏÆÇÊËÑËÂÃÁÑÕÇÖËÎËÆÁÇÅÁÎÏÑ ÖÏÍÁÂÂÁÒÄÐÁÍÞÇÈËÎãÏÒÏÅÇâÚÁÀÉ ÙÁÎÉÁÇÊËÑËÂÃÁÑÕ âÔ ÁÎÁÇÊËÂÁ ÁÂÇÄÀÄÇÃËÀÑÄÀÉ ÒÁÅÁÂÇÆËÉÄÁÑÁÀÇÃËÀÉÁÈÒÄÁÀ ÛËÀ ËÎÁÍäÕ ÂÁÊÐÁÎÁÆÁÑÇÐÁÀÉÇÂËÎÏÃÁÆÁÀ ØÄÇÍÁÎÄÇÆËÒÏÁÇÒÄÅÁÆÊÁÀÁÆÁÀ ÊËÈÁÉÁÄÇÙÁÍÁÀÁÇÂËÀÉÁÊÁÍÇÆËÃËÌ ÃËÂËÎÄÆÊÁÁÀÇÆËÊËÍÁÑÁÀÇÉÄÉÄÇÒÁÀ ÒÏÅÄÁÀÇÂÁÍÁÊÄÊÙÁÇÊËÈÁÉÁÄÇÒÓÆÑËÎ ÁÉËÀÒÁÇÎÏÑÄÀÇÑÁÍÏÀÁÀÕ !ýÚÄÀËÂÁÇÛÎÁÀ ÄÊÇÂËÎÏÃÁÆÁÀÇåËÊÑÄêÁÅÇåÄÅÂÇÁÊÄÀÉ ÝÁÅÄÇÄÀÄÞÇÃËÀÐËÅËÀÉÉÁÎÁÀÐÁ ÏÂÏÂÕÇ ÁÐÁÀÁÀÇÉÎÁÑÄÊÇÂËÅÄÃÏÑÄ ÉÄÉÄÕÇÔÃÁÅÁÉÄÇÈËÅÁÆÁÀÉÁÀÇÄÀÄÇÂÏÅÁÄ $%&$ ýëÁÀÒÁÀÉÇ'ÁÙËÇÁÆÁÀÇÂËÂÁÂËÎÆÁÀÇÍÁÊÄÅ ÃË ÎÑÁÂÁÇÒÄÇàÀÒÓÀËÊÄÁÕÇ"ËÊÑÄêÁÅÇÄÀÄÇÂËÀãÁÒÄÇÆËÊËÂÃÁÑÁÀÇÈËÊÁÎ øÁÒÁÀÇRÆÊËÆÏÑÄåÇÖÁÍÁÊÄÊÙÁÇçøRÌ ÃËÀ ÁÈÏÑÁÀÇÉÄÉÄÇÒÁÀÇÃËÀÁÂÈÁÅÁÀ ÂÏÀ ÏÅÇÆÎÄÑÄÆÁÀÇÑËÎÍÁÒÁÃÇÃÎÓåËÊÄ ÆÁÎÐÁÀÐÁÇÈËÎÑËÂÁÇ(ëææë))ÇÔÒÒÄ ÑËÒÇÑÓÇÝÓÀÉÆÓÙ* ÈÁÉ ÄÇÂÁÊÐÁÎÁÆÁÑÇàÀÒÓÀËÊÄÁÇÏÀÑÏÆÇÂËÀÉËÑÁÍÏÄÇÆÏÁÅÄÑÁÊÇÒÁÀ ÖèÇ"Ý'ÇÈËÎÊÁÂÁÇÔÀÉÆÁÑÁÀÇÞ ÉÄÉÄÕÇØÏÁÇÂÁ ÁÂÇÑÄÀÒÁÆÁÀÇÄÀÄÇÃÁÅÌ ÂËÒÄÊÇÐÁÀÉÇÒÄÁÀÉÉÁÃÇÂËÀÉÁÅÁÂÄ ÃÁÒÁÇÇëÓêËÂÈËÎÇÍÄÀÉÉÁÇÇØËÊËÂÈËÎÇÇÒÄÇáÄÁáÄÁ ÆËÈË ÊËÆÁÅÄÉÏÊÇÂËÀÐËÂÁÎÁÆÆÁÀÇÃËÎÄÌ ÄÀÉÇÈÁÀÐÁÆÇÒÄÈÏÑÏÍÆÁÀÇÙÁÎÉÁ ÒËÍÏÂÁÀÄÊÁÊÄÞÇÊËÂÁÆÄÀÇãÁÏÍÇÒÁÎÄ Áå+ÇÒÁÀÇÔÅÑËÎÀÁÑÄêËÇÔÎÑÇÚÃÁ ËÞÇ#ÁÅÁÀÇÛÎÁÙÄÎÓÑÁÂÁÀÇ ÎÁÉÁÂÁÀÇÃËÎåÄÅÂÁÀÇÛÎÁÀ ÄÊÕÇÛÁÒÁÇÑÁÍÏÀÇÄÀÄÞÇ"ÚÛÇÆËÌ ÄÀÄÇÒÄÉËÅÁÎÇÃÁÒÁÇÌÇØËÊËÂÈËÎÇÕ ÀÉÁÑÁÀÇØÄËÊÇÆËÌÇ"Ý'Çé'ÖÇÒÁÀ ÒËÊÁÞÇÂËÀÉÄÀÉÁÑÇÆÁÊÏÊÇÐÁÀÉÇÃÁÅÌ ÆËÑÏÅÏÊÁÀÇÏÀÑÏÆÇÃËÒÏÅÄÇÒÁÀ ×ÓÉÐÁÆÁÎÑÁÕ øËÆËÎãÁÇÊÁÂÁÇÒËÀÉÁÀÇÄÀËÂÁÇOOàPÞÇ"ÚÛÇÆÁÅÄÇÄÀÄ ÄÀÉÇÈÁÀÐÁÆÇÁÒÁÅÁÍÇÉÄÉÄÇÈËÎÅÓÈÁÀÉ ÈËÎÈÁÉÄÞäÇÏãÁÎÇÒÎÉÇëÏÀÏÆÕÇùx7 ÒÄÒÏÆÏÀÉÇ ÜàÇÛËÒÏÅÄÕ ÖË Å Á Å ÏÄ Ç ( ëææëÇ ))Ç Á ÒÒÄ

Ñ Ë ÒÇ Ñ Ó Ç Æ Ó ÀÉ Æ Ó Ù* Þ Ç ëÁ ÀÌ ÛÁÒÁÇÍÁÎÄÇÃËÎÑÁÂÁÇÂËÎËÆÁ ÂËÀÁÂÃÄÅÆÁÀÇÑÄÉÁÇÃÎÓÉÎÁÂÇÏÑÁÂÁÞÇÐÁÄÑÏÇÛÁÀÓÎÁÂÁ ÒÁ À É É Á ÙË Ç ÂË ÂÈ Á ÙÁ Ç ÃÁ ÂË Î Á À Ç Ê Ë À Ä Ç Î ÏÃÁ Ç ÂË À ã Á ÒÄ Ç Ê Ë È ÏÁ Í ÈËÎÃËÀ ÁÎÇÆËÇËÂÃÁÑÇÑÄÑÄÆÞÇÐÁÄÑÏÇÚØ ÛËÎåÄÅÂÁÀÇÛÎÁÀ ÄÊÇÜËÎÈÁÎÏÞÇ ËÊÑÎÓÊÃËÆÑÄåÇÚÏÑÎÁÒÁÎÁÇÛÎÁÀ ÄÊÞ ÃÁÅÄÀÒÎÓÂÇÐÁÀÉÇÒÄÄÀÑËÎÀÁÅÄÊÁÊÄÆÁÀÇÆËÇÎÏÁÀÉÇÈËÎÂÁÄÀ ÒÁ ëÉÓÎÓÌÓÎÓÞÇøÁÅÁÄÇØËÊÁÞÇøÁÅÁÄ ÀÇÝÓÂÃËÑÄÊÄÇ"ÄÅÂÇÛËÀÒËÆÇàÀÒÓÀËÊÄÁÕ ÒË À É Á À Ç È Ë Î È Á É Á Ä Ç Æ Ë ÂÏÀ É Æ Ä À Á À Ç ÂË ÒÄ ÏÂÞ Ç Î ÏÁ À É Ç ÃË Î ã Á ÂÏÁ À ØÏÆÏÍÇÚÓÆÁÇÒÁÀÇøÁÅÁÄÇØÏÆÏÍ ÚËãÏÂÅÁÍÇåÄÅÂÇÛÎÁÀ ÄÊÇÐÁÀÉÇÒÄÃÎÓÒÏÆÊÄÇÒÏÁÇÑÁÍÏÀ Ð Á À É Ç Â Ë ÂÃË Î Ñ Ë ÂÏÆ Á À Ç È Ë Î È Á É Á Ä Ç Ã Ó Ñ Ó À É Á À Ç å Î Á É ÂË À Ç Æ Ë

Ä Å Ç Ò Á Î Ä ÚËÃÁÑÕÇØÄÇÊÁÀÁÇÎÓÂÈÓÀÉÁÀÇÐÁÀÉ È Ë Å Á ÆÁÀÉÁÀÇÒÁÀÇÈËÅÏÂÇÃËÎÀÁÍÇÒÄÃÏÑÁÎÇÒÄÇàÀÒÓÀËÊÄÁÞÇÁÆÁÀ È Ë Î È Á É Á Ä Ç ÃË Î Ä Ê Ñ Ä ÙÁ Ç Ð Á ÀÉ Ç ÂË Å Á Ñ Á Î Ì È Ë Å Á Æ Á ÀÉ Ä ÀÐ Á Õ Ç ØË ÀÉ Á À ÊËÈÁÉÄÁÀÇÈËÊÁÎÇÂÁÍÁÊÄÊÙÄÇÄÑÏÞ Ñ Á ÐÁ ÀÉÇÒÄÇÄÀËÂÁÇOOàPÇ#ÁÆÁÎÑÁÞÇøÁÅÄÞÇøÁÅÄÆÃÁÃÁÀÞ Ñ Ë ÆÀÄ ÆÇ , î . ò õ ó î ñó ï . ï õ ÷ / î . ÷ 0 1 ó ÂË Å Á Î ÏÑ ÆÁ ÀÇ ÒÄ Î Ä Ç ÒÁ Å Á  ÈËÎÈÁÉÄÇÑÏÉÁÊÇÃÁÒÁÇÊËÑÄÁÃÇÅÓÆÁÊÄÕ øÁ ÀÒÏÀÉÞ ÇÖÁÆÁÊÊÁÎÞÇÖÁÅÁÀÉÞÇÖËÒÁÀÞÇÚÏÎÁÈÁÐÁÞÇÒÁÀ ëææë))Á ÒÒÄ

Ñ Ë ÒÇ Ñ Ó Ç Æ Ó ÀÉ Æ Ó ÙÞ Ç ÂË ÂÈ Ó Å Ë ÍÆ Á ÀÇ ÒË Î Ï ØÄÇÚØÇëÉÓÎÓÌÓÎÓÞÇÃÁÎÁÇÂÁÍÁÌ ×ÓÉÐÁ ÆÁ Î Ñ ÁÕÇÚËãÏÂÅÁÍÇåÄÅÂÇÑËÎÊËÈÏÑÇÂËÀÉÉÁÂÈÁÎÆÁÀ Á ÂÈ Ä É ÏÄ Ñ Á Ê Ç È Ë Î Á É Á ÂÇ ÃË Î Ñ Á À Ð Á Á À Ç ÂË À Ë À Ñ ÏÆ Á À Ç Ñ Á À ÒÁ Ç È Á

Á Ì ÊÄÊÙÁÇÁÀÉÆÁÑÁÀÇÇÄÑÏÇÂËÅÁÌ Æ Ë Î Á É Á ÂÁ À Ç åÄÅÂÇÛÎÁÀ ÄÊÞÇÂÏÅÁÄÇÒÁÎÄÇÆÓÂËÒÄÞÇÅÁÉÁÞÇÁÀÄÂÁÊÄÞ Ñ Á À ÒÁ Ç È Á

Á À Ð Á Ç Ê Ë À ÒÄ Î Ä Õ Ç ù 2 4 7 ÆÏÆÁÀÇÃËÀÐÏÅÏÍÁÀÇÆËÊËÍÁÑÁÀ Î Ó ÂÁ À Ç ÒÁ À Ç ÍÓÎÓÎÕ ÉÄÉÄÇt0õñö.-óíõ.-öíóõ0u,.öðîñvw " Ä Å ÂÌ å Ä Å ÂÇ ÐÁÀÉÇÁÆÁÀÇÒÄÑÁÐÁÀÉÆÁÀÇÒÄÇÄÀËÂÁÇOOàP ØÄÅÁÀãÏÑÆÁÀÇÑÄÀÒÁÆÁÀÇÏÀÑÏÆÇÂÏÌ ÊËÅÁÂÁÇÂÁÊÁÇåËÊÑÄêÁÅÇÄÀÄÇÒÄÇÁÀÑÁÎÁÀÐÁÇÔÂÓÏÎÇËÑÇÜÏÎÈÏÅËÀ ËÊ ÎÄÒÇÚØÇëÉÓÎÓÌÓÎÓÇÓÅËÍÇÃÁÎÁ çÚÏÑÎÁÒÁÎÁÇÔÅËQÁÀÒÎËÇÁÊÑÁÉÀËÑÑÄèÞÇØÁÎÆÇÜÓÏ ÍÇçÚÏÑÎÁÒÁÎÁ ÎËÊÄÒËÀÇÒÄÈÁÀÑÏÇÆÓÁÊÇÒÁÀÇÒÄÈÄÂÌ ÖÁÎÄÀÁÇÒËÇáÁÀèÞÇ ËÇ'ÏËÑÑËÏÎÇçÚÏÑÎÁÒÁÎÁÇÖÄ ÍËÅËÇÛÅÁ ÄÒÓèÞ ÈÄÀÉÇÊËãÏÂÅÁÍÇÒÓÊËÀÕ ËÇÛÎÓÂÓÀËÏÎÇØ*æÄÊËÁÏÇçÚÏÑÎÁÒÁÎÁÇÛÍÄÅÄÃÃËÇÖÏÐÅèÞ àÀÄÇÂËÀ ÁÆÏÃÇÃËÀ ËÉÁÍÁÀ *R ÏÂËÇÒËÊÇ#ÓÏÎÇçÚÏÑÎÁÒÁÎÁÇÖÄ ÍËÅÇ'ÓÀÒÎÐèÞÇÖSÈÄÏÊ ÉÄÉÄÇÆËÎÓÙÓÆÞÇÑÁÂÈÁÅÇÒÁÀÇ ÁÈÏÑ ÎÁÒÁÎÁÇRÎÄ Ç Ó ÍÁÀÑèÕ ÉÄÉÄÕÇÚÏÁÊÁÀÁÇÒÄÇÚØÇÐÁÀÉÇÈËÎÌ l6’7m”mpjzyrpŠzsyvwv}vypjv|srvpo}vy|vsvp·ljŠpjo¸p¶x{‘vqvs|v çÚÏÑ ÝË ÂÏÒÄÁÀÞÇéÀÇÛÅÁÀÇÛÁÎåÁÄÑÇçÚÏÑÎÁÒÁÎÁÇÛÁÊ ÁÅÇÍÁÏÂËÄÅèÇÒÁÀ ÍÁÅÁÂÁÀÇÅÏÁÊÇÄÑÏÇÊÁÀÉÁÑÇÂËÎÄÁÍÕ y{vƒvqvypwzy‘zt€‚vypwzy‘vqr|pwvƒvptv}‘vsvqv|puv}p}zvsv |}­~«ji°­ºi¬½¯»­±¼±¼­g¯g¯»¼¬¿«­±¼±¼­«»±«­|±i»i€i»9i®ª tz {sv|r}ŒpŠzuv|r‚vypƒvypwzy‘zt€‚vypryrp€zs|„vyptzyry{qv|qvy TÁÎÁåÁÇçÚÏÑÎÁÒÁÎÁÇ +ÂÄÇøËUÁÀVÓÀÞÇ#ËÁÀÌÍÎÄÊÑÓÃÍËÇ ÄËèÕ ÚËÈÏÁÍÇÃÁÀÉÉÏÀÉÇÒÄÒÄÎÄÆÁÀÇÒÄ ®yz{¾|}

£Ÿ¢š¥Ÿ3¡4§5§3 W@KFJXEYGLJA@ZEG?IEA[JK

?@ABCDEFEAGHIEFJK LEFIJEGMNKEAFEIE

\§3›š¥¡™Ÿœ3¡]ŸœŸ ¡^¨š Ÿ¥

ƒzsv„v|pqz}z‚v|vyptv}‘vsvqv|pƒvyptzyrw|vqvyptvy}rvpkyƒxyz}rv ÛÎÓÉÎÁÂÇÝÓÂÃËÑÄÊÄÇ"ÄÅÂÇÛËÀÒËÆÇàÀÒÓÀËÊÄÁÇÑÁÍÏÀÇÄÀÄ ‘vy{p}z‚v|p}z|‚y‘vŒp8uv‚sv{vp}zyrpwzsyvwv}vypjopƒvwv| ãÏÉÁÇÆËÈÁÀãÄÎÁÀÇÆÁÎÐÁÕÇØÁÎÄÇ ÇÆÁÎÐÁÇÐÁÀÉÇÂÁÊÏÆÇÑËÅÁÍ ƒrtvyvv|qvypy|qp|zsvwrpwztzur‚vsvvyptzy„p}z‚v|ptz~ ÒÄ ÃÄÅÄÍÇÒËÅÁÃÁÀÇÆÁÎÐÁÕÇØËÅÁÃÁÀÇåÄÅÂÇÃËÀÒËÆÇÄÀÄÇÁÆÁÀ yry{qv|qvypqz€{vsvypr}rqptzyry{qv|qvypqzqz€vuvyp|€‚ ÒÄÃÏÑ ÁÎÇÒÄÇÄÀËÂÁÇOOàPÕ tzy{ zt€vy{ q vyp } v‚vp wzyvy{ { u vy{ vyp } | s z} p ƒvyp wv‘ v ØË ÅÁÃÁÀÇåÄÅÂÇÐÁÀÉÇÅÓÅÓÊÇÊËÅËÆÊÄÇÄÑÏÇÁÒÁÅÁÍÇÝÁÂÏÇÒÄ n8oj6‡p“v|rypƒvyp’rq‚vp{v{vupƒruvq}vyvqvyŒ |zs||wrŒp•y|qptzy„v{vp„vy{vyp}vtwvrp|zs„vƒrpqzs{rvy wzyry{qv|vypqvur|v}p}t€zspƒv‘vptvy}rvp·jµ’¸Œ ÀÁÀÇÔÆÏÇÚËÀÁÀÉÇÆÁÎÐÁÇøÇÛÏÎÈÁÇëËÉÁÎÁÞÇ ËÂÈÁÎ ‡zyvyvy‘vpqxy}zsp|zs}z€|pƒr{zuvspwvƒvp’ry{{ uz€r‚p€z}vspuv{rpŠvyr|rvpnxy}zsp“v|rypƒvyp’rq‚v Šzy{x€v|vyp{sv|r}pvqvypƒr€qvpƒvsrp‚vsrpjzyryp‚ry{{vp’ry{{ ÝÁ ˜pµz}zt€zsp–—˜©pƒrp”svyƒpŠvrrp…xy_zy|rxyp‰vuu tzy{vt€rupqzw|}vyp|rƒvqptzuvy„|qvypqxy}zsŒ wqup˜9Œ——p‚ry{{vp}zuz}vrpƒrpˆvuvypnz€yp‡v‘vp©:p¶x{‘vqvs|vŒ #ÁÙÁÈÁÀÇÝÄÑÁÇÆÁÎÐÁÇÚÓåÐÁÀÁÇÔÅÄÇøÄÀÒÄÁÎÞÇÛÄÀÉÄÑÁÀÇÆÁÎÐÁ ¶x{‘vqvs|vŒp”v{vuy‘vpwzuvq}vyvvypqxy}zspƒrqv~ Švyr|rvpnxy}zsp“v|rypƒvyp’rq‚vptzy‘vtwvrqvy kyxstv}rpƒvypqxyrstv}rpwzy{x€v|vypwzy‘vqr|p{sv|r}ptvwy æÎÄUÓÀÇÔÊÑÓÀÄÁÞÇßÁÅÁÂÁÀÇøËÅÁÆÁÀÉÇÆÁÎÐÁÇ×ÏÊÏåÇ ÁÒãÁÌ szyvqvyp|vs{z|pwzy„vuvyp|rqz|p|rƒvqp|zsvwvrŒp‹vs~ wzstx‚xyvyp}z€z}vsp€z}vsy‘vpqzwvƒvptv}‘vsvqv| wzyƒv|vsvypvy{{x|vp€vspljŠpjopƒvwv|p€zs‚€y{vypƒzy{vypjƒs ÂÏÒÁÞÇÚËÀÐÁÙÁÇÆÁÎÐÁÇÎËÉÁÊÇøÍÁÀÏÑËãÁÞÇÖËÀÏÆÇÆÁÎÐÁ {z|pwzy„vuvyp|rqz|ptryrtvup˜Œ˜——p|rqz|p‚vy‘v ¶x{‘vqvs|vpq‚}}y‘vpvy}p“v|rypƒvyp’rq‚vŒp‹rqz| j{rvy|xpƒrpyxtxsp—;<–:–<9=>>˜Œp·{‘v¸ øÓÈÈÐÇÛÎÁÊËÑÐÓÞÇÝÁÏÊÁÅÄÑÁÊÇÆÁÎÐÁÇÖÏÍÁÂÂÁÒÇàÍÊÁÀÇ"ÁÒÅÄÞ |zs„vup˜©;p|rqz|pƒzy{vypyruvrp‡wp˜<p„|vŒ ‘vy{p}ƒv‚pƒr€zurpƒvwv|pƒrvy{qvypqzt€vurpƒr ÒÁÀÇøÏÀÉÅÓÀÇÆÁÎÐÁÇÔÀÉÆÁÊÁÇ ÁÂÁÒÍÁÀÕÇù247 7z}vsy‘vp€rv‘vpwzy‘zuzy{vsvvypqxy}zsp‘vy{ |ztwv|~|ztwv|pwzy„vuvyp|rqz|pwvƒvp‡v€p=pµz~ tzyvwvrp‡wp©——p„|vpƒrvy{{vwpwvyr|rvp|rƒvqpvqvy }zt€zsp–—˜©Œp·{‘v¸ jvt€y{vyp‰vup˜© ÊÑËÎÇÒÁÀÇÊÃÁÀÒÏÆÇÐÁÀÉ ÈÏÑÇÁÆÁÀÇÅËÈÄÍÇÈËÎÂÁÀåÁÁÑ ÊÄÁÇÒÁÀÇÝËÂËÀÑËÎÄÁÀÇÝËÊËÌ ÆÁÍÌÅÁÀÉÆÁÍÇÅÁÄÀÇÐÁÀÉÇÅËÈÄÍ jvt€y{vyp‰vup˜© ÃÓ ÄÊÄÀÐÁÇÂËÀÓÅÁÆÇÛËÆÁÀÇÝÓÀÌ ãÄÆÁÇÒÄÉÏÀÁÆÁÀÇÏÀÑÏÆÇÊÓÊÄÁÌ ÍÁÑÁÀÇëÁÊÄÓÀÁÅÕÇÖËÀÑËÎÄ ÈÁÄÆÇÒÁÃÁÑÇÒÄÑËÂÃÏÍÇÏÀÑÏÆ

f«gh«»¼­ªij«¬

l¹ m­ l i ½ « li ãÏÂÅÁÍÀÐÁÇÈËÎÆÏÎÁÀÉÇ ÝËÑÏÁÇßÁÂÒÁÀÇÝÏÎÀÄÁÙÁÀ ÆÁÀÇÆÁÎËÀÁÇÂËÀÄÀÉÉÁÅÇÒÏÌ ÒÓÂÇëÁÊÄÓÀÁÅÕÇÛÁÎÁÇÒËÌ ÅÄÊÁÊÄÇÈÁÍÁÐÁÇÃËÀÐÁÆÄÑÇÔàÌ ÝËÊËÍÁÑÁÀÇëÁåÊÄÁÍÇÖÈÓÄ ÂËÀÁÀÉÉÏÅÁÀÉÄÇÈÁÍÁÐÁÇÔàÌ

ÀÊÑÎÁÀÇÂËÀÉÁÀÉÉÁÃÞÇÛËÌ ØÚÞÇÁÑÁÏÇÏÀÑÏÆÇÂËÂÈÁÀÑÏ ÂËÀÉÁÑÁÆÁÀÞÇÛËÆÁÀÇÝÓÀÌ ØÚÞÇÊËÃËÎÑÄÇÃËÀÒÄÒÄÆÁÀÇÒÁÀ ÓÎÁÀÉÞäÇÑÁÂÈÁÍÇÁÙÁÀÇøÏÌ ÊËÅÁÆÏÇÆËÑÏÁÇÝÛéÇØà×Þ ÀÄÁÞÇÃÄÀÒÁÍÇÒÓÂÄÊÄÅÄÇÁÑÁÏÌ ÂÓ Æ Á À ÀÒÓÂÇëÁÊÄÓÀÁÅÇÊÁÂÁ ÃÏÊÆËÊÂÁÊÌÃÏÊÆËÊÂÁÊÇÒÄ ÒÓÂÇÈËÎÑÏãÏÁÀÇÂËÀÉÏÎÁÀÉÄ ÊÓÊÄÁÅÄÊÁÊÄÇÊËãÁÆÇÒÄÀÄÕÇÝÁÎËÌ ÒÄÁÀÑÓÕ ãÏÂÅÁÍÇØÛÜÇÐÁÀÉÇÊÏÒÁÍ ÃÏÀÇÇÁÅÄÍÇÊÑÁÑÏÊÇÂËÀãÁÒÄ ÇÇÝÓ ÂËÅËÉÁÅÆÁÀÇÊËÆÊÇÈËÈÁÊÕ ÒÁËÎÁÍÇÑËÎÃËÀ ÄÅÕÇâÖËÂÈÁÌ ÃËÀÏÅÁÎÁÀÇêÄÎÏÊÇßàáÇÂËÅÁÌ ÀÁÇÄÑÏÞÇÄÁÇÂËÀÐÁÑÁÆÁÀÇÒÄÎÄÌ ÚËÍÄÀÉÉÁÇÁÒÁÇÃËÀÐÏÌ ÒÄÑËÑÁÃÆÁÀÇÒÁÃÁÑÇÒÄÃÁÊÑÄÌ ÁÀÉÉÓÑÁÇÜëàPÛÓÅÎÄÕÇÚËÍÄÌ ÊÁãÁÝË ÑÏÁÇ"Ú ØÝÇØà×ÞÇ#ÁÂÌ ÉÄÆÁÀÇÆÓÀÒÓÂÇÍÁÀÐÁÇÁÆÁÀ ÅÏÄÇÃËÎÄÅÁÆÏÇÊËÆÊÇÈËÎÄÊÄÆÓÕ ÀÐÁÇÑÄÒÁÆÇÂËÎÁÊÁÇÆËÈËÎÁÑÁÀ ÊÏÑÁÀÇÒÁÎÄÇÇÑÓÑÁÅÇØÛÜÇÆÓÑÁ ÆÁÀÇÈÄÊÁÇÂËÀÉÁÅÁÂÄÇÃËÎÏÌ ÀÉÉÁÇãÏÂÅÁÍÇØÛÜÇÁÆÁÀ ÍÁÎÄÇÂË ÐÁÑÁÆÁÀÞÇÃÄÍÁÆÀÐÁ ÂËÀÄÂÈÏÅÆÁÀÇÃËÀÐÁÆÄÑÇÈÁÌ #ÁÂÍÁÎÄÇÂËÀÉÁÑÁÆÁÀÞÇ"ÚÌ ÒËÀÉÁÀÇÁÆÊÄÌÁÆÊÄÇÒÁÎÄÇÆËÌ ×ÓÉÐÁÆÁÎÑÁÇÐÁÀÉÇÁÒÁÞÇÒÄÌ ÈÁÍÁÀÇßÁÅÇÑËÎÊËÈÏÑÇÒÄÊËÌ ÈËÎÏÈÁÍÇÍÄÀÉÉÁÇÃËÅÁÆÊÁÌ ÂËÀÒÏÆÀÏÀ ÉÇÏÃÁÐÁÇÃËÀÁÀÉÌ ÎÏÞÇÐÁÄÑÏÇÊËÆÊÇÈËÈÁÊÞäÇÆÁÑÁÌ ØÝÇÁÆÁÀÇÑËÎÏÊÇÂËÂÁÀÑÁÏ ÅÓÂÃÓÆÇÂÁÊÐÁÎÁÆÁÑÇÅÁÄÀ ÂÁÀÁÇÒÁÍÏÅÏÇãÏÂÅÁÍÇØÛÜ ÈÁÈÆÁÀÇÆÁÎËÀÁÇÇÊÑÁÑÏÊÇÆËÌ ÀÁÁÀÇÃËÂÄÅÏÇÐÁÀÉÇÁÆÁÀÇÒÄÌ ÉÏÅÁÀÉÁÀÇÔà ØÚÇÊËãÁÏÍÇÊËÌ ÀÐÁÕ ÒÁÀÇÂËÀÓÅÁÆÇÛËÆÁÀÇÝÓÀÌ ÏÀÑÏÆÇÂËÂÃËÎÄÀÉÁÑÄÇÍÁÎÄ Õ ÇÃËÂÄÅÄÍÇÈËÎÆÏÎÁÀÉ ÃËÀÒÏÒÏÆÁÀÇÊËÅÁÅÏÇÒÄÀÁÌ ÉËÅÁÎÇÃÁÒÁÇÇÇÔÃÎÄÅÇ ÊÏÁÄÇÒËÀÉÁÀÇ ÀÓÎÂÁÇÒÁÀ ÛËÆÁÀÇÝÓÀÒÓÂÇëÁÊÄÓÌ ÒÓÂÇÊËÅÁÂÁÇÊËÃËÆÁÀÇÆË ÔàØÚÕÇàÁÇÂËÀÄÅÁÄÇÁÊÃÄÎÁÊÄ ÂËÀãÁÒÄÇÇ ÕÕÇÖËÀÏÎÏÑ ÂÄÊÞÇÊËÃËÎÑÄÇÈÄÊÁÇÒÄÊËÈÁÈÌ ÂËÀÒÁÑÁÀÉÕÇùúþ57 ÈÏÒÁÐÁÇÈÁÀÉÊÁÇàÀÒÓÀËÊÄÁ ÀÁÅÇÒÄÂÏÅÁÄÇÊËãÁÆÇßÁÎÄÇÔàØÚÞ ÒËÃÁÀÕÇâàÀÄÇÉËÎÁÆÁÀÇÀÁÊÄÌ ÃÄÍÁÆÀÐÁÇÒÁÀÇÆËÅÓÂÃÓÆÌ ÊËÎÑÁÇÚÐÁÎÄÁÑÇàÊÅÁÂÕ ÖÄÀÉÉÏÇçPèÇÍÄÀÉÉÁÇÚÁÈÑÏ ÓÀÁÅÕÇÜËÂÁÀÌÑËÂÁÀÇ"Ú ØÝ ÆËÅÓÂÃÓÆÇÅÁÄÀÇÊËÈËÀÁÎÀÐÁ jvt€y{vyp‰vup˜© àÁÇÂËÀÉÁÑÁÆÁÀÞÇÒÁÀÁ çPèÕÇÔ ÁÎÁÇÑËÎÊËÈÏÑÇÒÄÉËÌ ÒÄÇÒÁËÎÁÍÇÅÁÄÀÇãÏÉÁÇÂËÅÁÌ ÊËÎÏÃÁÕ ÊËÈËÊÁÎÇ ÃÇÇÂÄÅÄÁÎÇÐÁÀÉ ÅÁÎÇÓÅËÍÇÝÓÂÄÊÄÇÛËÀÁÀÉÉÏÌ ÆÏÆÁÀÇÁÆÊÄÇÊËÎÏÃÁÞäÇÏãÁÎÌ âÝÁÂÄÇÍÁÀÐÁÇÂËÀÉÏÑÏÆ ÑËÉÁÊÇ ÁÂÒÅÓÀÕ ÑÓÞÇÊËÅÁÆÏÇÊÁÆÊÄÇÁÍÅÄÇÂËÂÌ ÃËÀÐÄÒÄÆÇÙÁãÄÈÇÊËÉËÎÁÇÂËÅÁÌ ÒÄ ÏÀÁÆÁÀÇÏÀÑÏÆÇÃÎÓÉÎÁ ÅÁÀÉÁÀÇÔàØÚÇëÁÊÄÓÀÁÅÇçÝÛÌ ÀÐÁÕ ÃÎÓÉÎÁÂÇÝËÂËÀÑËÎÄÁÀÇÝËÊËÌ 'ÏÉÁÑÁÀÇÑËÎÊËÈÏÑÇÑÁÆÇÍÁÌ ÈËÎÄÆÁÀÇÆËÑËÎÁÀÉÁÀÇÈÁÍÙÁ ÆÏÆÁÀÇÑÄÀÒÁÆÁÀÇÃËÀÐÄÒÄÆÁÀ ÃËÉÂÈ Á É Ä Á ÀÇ Æ Ó ÀÒÓ ÂÇ Ñ Ë Î Ê Ë Ì Ôëè Ç È Ë Î Ê Á ÂÁ Ç ØÝÜÇ à À ÒÓ À Ë Ì à Á Ç ÂË ÀÁ ÂÈ Á ÍÆ Á ÀÞ Ç Å Á ÀÉ Ì ÍÁÑÁÀÇÄÑÏÞäÇÏãÁÎÀÐÁÇÑËÉÁÊÕÇùþkü7 ÀÐÁÇÑËÎÆÁÄÑÇÒËÀÉÁÀÇÆÁÊÏÊÇéÒÄÀÞ ÒÁÅÁÂÇÁÊÁÊÇÃËÂËÎÄÀÑÁÍÁÀ ÐÁÀÉÇÒÄÃËÎÅÏÆÁÀÕÇÖËÀÏÎÏÑÇÁÍÅÄ ÀÁÂÏÀÇÂËÀÐÁÀÉÆÏÑÇÀÁÂÁ ÐÁÀÉÇÈÁÄÆÇÆÁÅÁÏÇÁÒÁÇÅÁÃÓÎÁÀ ÆËÑÄÆÁÇÁÒÁÇÑÄÀÒÁÆÇÃÄÒÁÀÁÞÇÍÁÎÏÊ jvt€y{vyp‰vup˜© ÈÁÄÆÇÊËÊËÓÎÁÀÉÕÇàÀÄÇÑËÎÏÀÉÆÁà ÃÓÅÄÊÄÇÏÀÑÏÆÇÂËÂÈËÎÄÆÁÀÇÃËÅÁÌ ÊËÊËÉËÎÁÇÂÏÀÉÆÄÀÇÂËÀËÂÏÌ ÊÁÁÑÇØÙÄÇÚÏÂÁãÄÇÁÅÄÁÊÇàÙÄÆ ÐÁÀÁÀÇÐÁÀÉÇÈÁÄÆÇÆËÃÁÒÁÇÂÁÌ ÆÁÀÇÑËÎÊÁÀÉÆÁÀÐÁÕ ÂËÎÄÀÑÁÍÇÃÏÊÁÑÇÊËÑËÅÁÍ ÝÛÚÇÒÁÎÄÇÑÓÑÁÅÇÕÇ ÜÚÇÒÄ ÀÐÁÇÊÏÒÁÍÇÓÀÇÅÄÀËÕÇÚËÑËÅÁÍ ÉÎÁÂÇÑËÎÊËÈÏÑÇÅÁÀÉÊÏÀÉÇÒÄÑÁÌ ÐÁÀÉÇÊËÂÃÁÑÇÂÁÎÁÍÇÆËÑÄÆÁ ÊÐÁÎÁÆÁÑÇÑËÑÁÃÄÇÑÄÒÁÆÇÒÄÑËÌ ÛÁÒÁÇÆÁÊÏÊÇéÒÄÀÞÇÒËÀÉÁÀ ÃË ÙÁ ÆÑÏÇÃËÀ ÁÄÎÁÀÇø ÚÖÇÈËÎÌ ÝÓÑÁÇ×ÓÉÐÁÆÁÎÑÁÇÒÄÆËÂÈÁÌ ÈËÊÓÆÇÂÁÆÁÇÆÁÂÄÇÑÄÒÁÆÇÁÆÁÀ ÀÉÁÀÄÇÃËÂËÎÄÀÑÁÍÇÃÏÊÁÑÕ ÒÄÍÁÒÄÎÆÁÀÇÊËÈÁÉÁÄÇÊÁÆÊÄÇÒÄ ÂÏÆÁÀÇ ÏÆÏÃÇÈÏÆÑÄÇÂÁÆÁ ÂËÀÒÏÒÏÆÁÀÇàÙÄÆÇÊËÈÁÉÁÄ ÁÆÍÄ éÀÑÏÆÇÝÓÑÁÇ×ÓÉÐÁÌ ÅÄÆÁÀÕÇÛËÀÐËÈÁÈÀÐÁÇÁÒÁÅÁÍ ÈÄÊÁÇÂËÅÁÐÁÀÄÇÃËÀ ÁÄÎÁÀ ÚËÍÄÀÉÉÁÇÆËÅÏÎÁÍÁÀÇÐÁÀÉ ÃËÎÊÄÒÁÀÉÁÀÕÇÝËÂÁÎÁÍÁÀÇàÙÄÆ ÃËÀËÉÁÆÇÍÏÆÏÂÇÑËÎÊËÈÏÑÇÍÁÎÏÊ ÑËÎÒÁÆÙÁÇÒÁÀÇÆËÂÏÒÄÁÀÇÒÄÃÏÌ ÆÁÎÑÁÎÕÇÇÒÄ ËÒÄÁÆÁÀÇÈÁÀÑÏÁÀ ÇÃËÀËÎÄÂÁÇÝÛÚÇÂËÀÄÌ ø ÚÖÞäÇÑÁÀÒÁÊÇÍÁËÎÏÅÕ ÂËÎÏÃÁÆÁÀÇÃËÎÃÁÀãÁÀÉÁÀ ÄÀÄÇÈËÎÆÁÄÑÇÒËÀÉÁÀÇÁÒÁÀÐÁ ÂËÀÉËÅÏÁÎÆÁÀÇÚÛÇÇÊËÈÁÉÁÄ ÑÏÊÇÈËÈÁÊÇÈËÎÁÎÑÄÇÁÒÁÇÃËÅÁÆÏ ÊËÈËÊÁÎÇÊ ÃÇ ÕÕ ÀÉÉÁÅÇÒÏÀÄÁÞÇÁÅÁÂÁÑÇÑÄÒÁÆ ÜËÎÃÄÊÁÍÞÇ ÏÎÁÍÇÝËÃÁÌ ÑÁÀÉÁÀÇÃËÂËÎÄÀÑÁÍÇÒÁËÎÁÍ ÊÏÎÁÑÇÒÁÎÄÇØÄÎËÊÆÎÄÂÇÛÓÅÒÁÇØà× ÆËÃÁÊÑÄÁÀÇÍÏÆÏÂÕ ÊËÊÏÀÉÉÏÍÀÐÁÇÐÁÀÉÇÈËÅÏ ÐÁÀÉÇÒÄÑÏãÏÆÁ ÀÕÇÆËÃÁ ÒÁÇÕÌ ÒÄÆËÀÁÅÇÁÑÁÏÇÃÄÀÒÁÍÇÒÓÌ ÎÁÆÁÀÇÝÓÂÁÎÏÇÖÁÁÎÄåÇÑËÅÁÍ ÑÄÒÁÆÇÈËÎÊÄÀÉÉÏÀÉÁÀÇÊË ÁÎÁ ÐÁÀÉÇÒÄÆÄÎÄÂÇÆËÇæÂÈÏÒÊÂÁÀ âØÁÅÁÂÇÆÁÊÏÊÇéÒÄÀÞÇãÄÆÁ ÑËÎÑÁÀÉÆÁÃÕÇâÛËÎÆÁÎÁÇÆÁÊÏÊ Ç ÜÚÕ ÊÄÅÄÕÇØÁÎÄÇãÏÂÅÁÍÇÑËÎÊËÈÏÑ ÂËÂÄÀÑÁÇÆËÃÁÒÁÇ ÜÇÂÁÌ ÅÁÀÉÊÏÀÉÇÊÓÁÅÇÑËÆÀÄÊÇÃËÀÌ ÒÁÀÇÂËÀÐÁÑÁÆÁÀÇÈÁÍÙÁÇÃËÌ ÂÄÀÄÂÇÈÏÆÑÄÇÂÁÆÁÇÀÓÎÂÁÌ ÆËÂÁÑÄÁÀÇéÒÄÀÇÐÁÀÉÇÊÏÒÁÍÇ ÖËÊÆÄÇÈËÉÄÑÏÞÇÅÁÀãÏÑÇÍÁÌ ÂÄ Ñ Ë Î ÃÁÑÇÇÃËÀËÎÄÂÁÇÐÁÀÉ ÏÃÏÀÇ ÇÏÀÑÏÆÇÂËÀÐÁÂÌ ÁÄÎÁÀÕ ÀÐÄÒÄÆÇÛÓÅÒÁÇØà×ÇÂÁÊÄÍÇÂËÌ ÑÄåÀÀÐÁÇÍÁÎÏÊÇÒÄÆËÅÏÁÎÆÁÀÇÚÛ ÑÁÍÏÀÇÈËÅÏÂÇÑËÎÏÀÉÆÁÃÇÁÒÁÌ ËÎÏÅÞÇÃËÂËÉÁÀÉÇÆÁÎÑÏÇÃËÀÌ ÂËÒÁ ÀÓ ÆÇÂËÀËÎÄÂÁÇø ÚÖ ÃÁÄÆÁÀÇÈÁÑÁÊÇÑËÎÁÆÍÄÎÇÃËÀÌ ÜÓÑÁÅÞÇØà×ÇÂËÀÒÁÃÁÑ ÐÁÆÄÀÄÇãÄÆÁÇàÙÄÆÇÁÒÁÅÁÍÇÃËÅÁÆÏ ÈÁÎÏÇÆËÂÏÒÄÁÀÇÒÄÃÎÁÃËÎÁÒÄÌ ÅÁÍÇÃËÂÈÄÁÎÁÀÇÐÁÀÉÇÊÁÀÉÁÑ ãÁÂÄÀÁÀÇÊÓÊÄÁÅÇçÝÛÚèÇÒÄÍÁÌ ÆÁÎËÀÁÅÁÇÒÄ ÎÁÀÇø ÚÖÇÆËÃÁÒÁÇÙÁÎÌ ÆÏÓÑÁÇÁÅÓÆÁÊÄÇø ÚÖÇÏÀÑÏÆ ÏÑÁÂÁÇÒÁÅÁÂÇÆÁÊÏÊÇéÒÄÀÕ ÅÁÀÆÁÀÕÇøËÀÑÏÆÇÃËÀÁåÊÄÎÁÀ ÈËÎÈÁÍÁÐÁÇÈÁÉÄÇÆËÃÁÊÑÄÁÀÇÍÏÌ ÎÁÃÆÁÀÇÒÁÃÁÑÇÂËÀ ÁÄÎÆÁÀ ÊÁÎÁÀÕ ÎÁÊÁÇÑÁÆÇÑËÃÁÑÇÊÁÌ ÉÁÁÄÀÐ ÀÑÁÎÁÀÇÃÄÍÁÆÀÐÁ ÕÇ ÜÚÞÇÒËÀÉÁÀÇÈËÊÁÌ âÚÁÐÁÇÊËÃËÎÑÄÇÑËÎÃËÀãÁÎÁ ÊËÅÁÂÁÇÇÑÁÍÏÀÇÆÁÊÏÊÇéÒÄÀ ÆÏÂÇÒÁÀÇÆËÙÁãÄÈÁÀÇÃËÀÐÄÒÄÆ ø ÚÖÇÃÁÒÁÇÍÁÎÄÇÑËÎÁÆÍÄÎÇÒÄ ëÁÂÏÀÇãÏÂÅÁÍÇÑËÎÊËÈÏÑ ÑÄÒÁÆÁÇÄÕÀÇ Á É Ä À ÃÁÎÁÇÃËÂËÉÁÀÉ ÎÁÀÇÏÁÀÉÇ ÃÇÕÕÌ ÊËÅÁÂÁÇÇÑÁÍÏÀÇÄÀÄÕÇÛÁÒÁÍÁÅ ÑÄÒÁÆÇÑËÎÏÀÉÆÁÃÞÇÈËÎÁÎÑÄÇÊË ÁÎÁ ÂËÀ ÁÎÄÇÑËÎÊÁÀÉÆÁÞäÇÑÏÑÏÎÇRÒÌ ÊËÅÏÎÏÍÇÆÁÀÑÓÎÇÃÓÊÇ ÁÈÁÀÉÕ ÑËÅÁÍÇÒÄÅÁÆÏÆÁÀÇÃËÀÉÉÁÀÌ ÝÛÚÇÆËÍÄÅÁÇÀÉÁ ÀÇÍÁÆÇÈÁÀÌ ÕÕÇÚËÒÁÀÉÆÁÀÇÊÁÁÑÇÄÀÄ ÊÏÒÁÍÇãËÅÁÊÇÒÄÇÛËÀÉÁÒÄÅÁÀ ÒÄÁÂÌÒÄÁÂÇÁÑÁÏÇÑÄÒÁÆÇÊÏÌ ÙÁÎÒÕ ÛË Å Á ÐÁ ÀÁ ÀÇ ÆÁ ÀÑ Ó Î Ç ÃÓ Ê Ç

Á Ì Ñ Ä Á À Ç ÃË ÂË É Á À É Ç ÝÛÚ Ç ÂË Å Á Å ÏÄ Ñ ÏÁ ÀÇ Ñ Ë Î Ê Ë È ÏÑ Ç Ê Ë ÈÁÑÁÊ ø ÚÖÇÑÁÍÁÃÇÒÏÁÇÑËÅÁÍÇÒÄ ÁÌ ëËÉËÎÄÇøÁÀÑÏÅÇÊÁÐÁÇÒÄÀÐÁÑÁÆÁÀ ÀÉÉÏÍÌÊÏÀÉÉÏÍÇÑËÅÁÍÇÂËÀÉÌ ÚËÍÁÎÏÊÀÐÁÇÊÁÂÈÏÀÉÇRÒÌ ÈÁÀÉÇÒÄÂÏÅÁÄÇÊÁÁÑÇãÁÂÇÆËÎãÁ ÂÏÊÐÁÙÁÎÁÍÇÆËÅÏÎÁÍÁÀÕ ÙÁÆÑÏÇÃËÀ ÁÄÎÁÀÑÇËÈÅËÁÎÍÇ Á Æ ÍÄÎÕ ÄÎÆÁÀÇÆËÃÁÒÁÇ ÕÇ ÜÚ ÑÄÒÁÆÇÑËÎÈÏÆÑÄÇÊËÈÁÉÁÄÇÃËÅÁÆÏ ÍËÀÑÄÆÁÀÇÃËÀÐËÅÄÒÄÆÁÀÇÒÁÀ ÙÁÎÒÞÇÃÁÒÁÇËÎÁÇÊÁÁÑÇÄÀÄÇÃÓÅÄÊÄ ÊÁÂÃÁÄÇÃÏÆÏÅÇ ÕÕÇÚËÌ ÚËÍÄÀÉÉÁÇÆÏÓÑÁÇ ÁÅÓÀÇÃËÀËÌ ßÁÀÐÁÞÇÆÁÑÁÇÝÓÂÁ ÏÞ çÞÇÃËÎÊËÀèÕÇÜËÎÊÄÊÁÇ ÕÌ ÃËÂÈÏÀÏÍÁÀÇÖÁÊÇéÒÄÀÕÇæÎÌ ÃËÀÐÄÒÄÆÁÀÞäÇÆÁÑÁÇÚÄÉÄÒÇÒÄÇÛËÌ ÈËÎÁÀÄÇÂËÀÏÀÑÁÊÆÁÀÀÐÁÇÆÁÎËÌ ÒÁÀÉÆÁÀÇÒÄÇÆÁÀÑÓÎÇÃÓÊÇÈËÊÁÎ ÎÄÂÁÇø ÖÚÇÏÀÑÏÆÇÝÓÑÁÇ×ÓÉÌ ÃÄÍÁÆÀÐÁÇÑÄÒÁÆÇÂËÂÄÅÎÄÆÄ Ç ÜÚÇÐÁÀÉÇÈËÅÏÂÇÂËÌ ÁÀÉÇãÏÉÁÇÊÏÒÁÍÇÑÁÍÏÇÈÁÉÁÄÌ ÀÉÁÒÄÅÁÀÇëËÉËÎÄÇçÛëèÇÚÅËÂÁÀ ÀÁÇÊÏÒÁÍÇÈËÎÈËÒÁÇÒËÀÉÁÀÇÊÁÁÑ ÃËÅÁÐÁÀÁÀÇÈËÎÁÆÍÄÎÇÃÁÒÁ ÐÁÆÁÎÑÁÇÑËÑÁÃÇÕÇ ÜÚÕ ÒÁÑÁÇÈËÎÁÃÁÇÙÁÎÉÁÀÐÁÇÐÁÀÉ ÀÉ ÁÂÈÄÅÇÈÁÀÑÏÁÀÇÑËÎÊËÈÏÑ ÂÁÀÁÇÆÁÊÏÊÇÑËÎÊËÈÏÑÇÒÏÅÏ ÈËÈËÎÁÃÁÇÙÁÆÑÏÇÅÁÅÏÕ æÎÒËÇÈÁÎÏÇÈËÎÆÏÁÊÁÕÇéÀÑÏÆ ÃÏÆÏÅÇÕÕ â ø Ú ÖÇ È Ä Ê Á Ç ÒÄ È Á Ð Á Î Æ Á À Ê ÏÒÁ ÍÇ Á Ñ Á ÏÇ È Ë Å ÏÂÇ ÂË À

Á Ì Ê Á ÂÃÁ ÎÄÇÑËÎÁÆÍÄÎÇÃËÀÌ ÃËÀÏÍÇÒËÀÉÁÀÇÎËÆÁÐÁÊÁÞäÇÆÁÑÁ ÚËÒÁÀÉÆÁÀÇÊËÊÏÁÄÇÛÁÊÁÅ ÂËÅÁÀãÏÑÆÁÀÇÃËÀÐËÅÄÒÄÆÁÀ ÚËÈÁÀÐÁÆÇÇÃËÀËÎÄÂÁ ÒÄÂÁÀÁÇÊÁãÁÇÆÁÎËÀÁÇÊÄÊÑËÂÌ ÄÎÆÁÀÇø ÚÖÕÇÝÁÎËÀÁÇÃÎÓÌ ÁÄÎÁÀÕÄÇÇùÍÁ 5ú 7 àÙÄÆÇÐÁÀÉÇÑÁÂÃÁÆÇÑËÎÏÊÇÁÆÑÄå ÇÒÁÀÇÇÝÄÑÁÈÇéÀÒÁÀÉ ÂÁÏÃÏÀÇÃËÀÐÄÒÄÆÁÀÞÇÛÓÅÒÁ ÂËÀÐÁÆÊÄÆÁÀÇÃËÎÊÄÒÁÀÉÁÀÕ éÀÒÁÀÉÇßÏÆÏÂÇÔ ÁÎÁÇÛÄÒÁÌ Øà×ÇÈÄÊÁÇÈËÎÃËÉÁÀÉÇÒÁÎÄÇÒÁÑÁÌ 4`aüý5bü ÀÁÞÇÂËÀÏÎÏÑÇÊÁÆÊÄÇÁÍÅÄÇRÒÙÁÎÒ ÒÁÑÁÇÐÁÀÉÇÒÄÊÁÂÃÁÄÆÁÀÇÜÛ" jvt€y{vyp‰vup˜© ÚËÂËÀÑÁÎÁÇÄÑÏÇÚÄÉÄÒÇ ÄÐÁÀÌ æÂÁÎÇÚÍÁÎÄåÇßÄÁÎÄËãÇÆÁÅÄÂÁÑ ÛàÕÇùc66d0eü7 ÀÁÂÃÄÅÆÁÀÇÈÁÉÁÄÂÁÀÁÇÊËÌ ÊÁãÁÇÑËÑÁÃÄÇãÏÉÁÇÏÀÑÏÆÇÃËÀÌ ÐÁÀÉÇÂËÅÄÀÑÁÊÇÒÄÇÆÁÙÁÊÁÀ ÒËÎÄÑÁÇÔÄÒÊÇãÁÀÉÁÀÇÒÄãÁÏÍÄ ÎÏÊÀÐÁÇÂÁÊÐÁÎÁÆÁÑÇÂËÌ ÒËÎÄÑÁÇÃËÀÐÁÆÄÑÇÅÁÄÀÞäÇÏãÁÎÌ ëÓÅÇÝÄÅÓÂËÑËÎÕÇÔÆÊÄÇÑËÎÊËÌ ÑÁÃÄÇÒÄÒËÆÁÑÄÞäÇÏãÁÎÇëÏÎ jvt€y{vyp‰vup˜© ÍÁ ÎÁÀÉÆÏÅÇÒÁÀÇÂËÀÊÏÃÃÓÎÑ ÀÐÁÕ ÈÏÑÇãÏÉÁÇÑËÎÊËÈÁÎÇÍÄÀÉÉÁÇÆË àÀÒÁÍÕ ÃÁÎÁÇÃËÀÒËÎÄÑÁÇÔÄÒÊÕ ÚËÂËÀÑÁÎÁÇÄÑÏÇÂÁÍÁÊÄÊÌ ìíîîïðñòóôõñöõ÷óÒÁÀÇÛÁÊÁÎ ÚËÍÄÀÉÉÁÇÂÁÊÐÁÎÁÆÁÑ }‚xwŒp³mqptuvrp}z„vqpwzs|zy{v‚vyp|v‚yp–—˜˜ µr|vp‚ry{{vp}zqvsvy{ptzy{{zu|rp€r}yr} ÖËÀÏÎÏÑÇ×ÓÉÁÇØÙÄÇÚÁÌ ÙÁÇÒÁÎÄÇÛÏÊÁÑÇàÀåÓÎÂÁÊÄ øËÎÄÀÉÍÁÎãÓÕ ÒÁÃÁÑÇÂËÂÁÍÁÂÄÇÈÁÍÙÁ ƒvypvŽvuy‘vp}ztvp|zs„vƒrp}zvsvp|rƒvq |zs}z€|Œpjvv|pryrp{vƒr}p‘vy{p|zy{v‚ptzyztw‚ }zy{v„v´p„vsp{vƒr}p‘vy{p|ry{{vupƒrpo{v{urq }|ƒrpƒrpnxtyrqv}rp•’¶p|zs}z€|p|rƒvqp‚vy‘v ÃÏÑÎÁÇÊËÅÁÆÏÇÛËÂÈÄÀÁÇÜËÁÌ æÈÁÑÇçÛàæèÇéÀÄêËÎÊÄÑÁÊÇàÊÌ ÖËÀÏÎÏÑÇëÏÎÇàÀÒÁÍÇÊËÅÁÌ ÐÁÀÉÇÍÁÎÏÊÇÒÄÍÄÀÒÁÎÄÇÁÒÁÌ juztvyp|zs}z€|Œ tzy„vupwvqvrvyp|z|vwrp„{vp€vsvy{~€vsvy{puvry ÑËÎÇÝËÅÁÃÁÞÇÒËÀÉÁÀÇÒÄÑÁÂÌ ÅÁÂÇàÀÒÓÀËÊÄÁÇÂËÅÁÆÏÆÁÀ ÆÏÇÆËÑÏÁÇÛàæÇéààÇÑÏãÏÁÀÇÒÁÎÄ ÅÁÍÇÃËÀÐËÈÁÈÇÒÁÎÄÇÃËÀÐÁÌ jz€zutptzy„vƒrpwzy„vupµr|vpptzy„vƒr }zwzs|rp„vtp|vy{vyp}zs|vp€zs€v{vrptvvt ÅÆÁÀÀÐÁÇÁÆÊÄÇÑËÁÑËÎÇÑËÎÌ ÃËÂÈÁÉÄÁÀÇÃÄÑÁÇÂËÎÁÍÇÊËÌ ÁÆÊÄÇÐÁÀÉÇÂËÎËÆÁÇÅÁÆÏÆÁÀ ÆÄÑÇßàáÇÔÄÒÊÞÇÈÏÆÁÀÇÃËÀÉÄÌ qxy}tzypƒvsrpxyuryzp}‚xwŒpµr|vptzy{vq qx}tz|rqpŽvyr|vp}zwzs|rpz‘z}‚vƒxŽptv}qvsv ÃÄ Ê Ë È ÏÑÇÒÄÍÁÎÁÃÆÁÀÇÁÉÁÎÇÂÌ ÈÁÉÁÄÇÊÄÂÈÓÅÇÏÀÑÏÆÇÂËÂÌ ÁÒÁÅÁÍÇÏÀÑÏÆÇÂËÂÈËÎÄÑÁÌ ÒÁÃÀÐÁÕÇÚËÅÁÄÀÇÄÑÏÇÒÄÍÁÌ }zyvy{ptzt€zurp€v„pv|vwypqx}tz|rqptzuvur tvwypz‘zuryzsŒ Á Ê Ð ÁÎÁÆÁÑÇÅËÈÄÍÇÈÄÊÁÇÂËÀÌ ÃËÎÄÀÉÁÑÄÇÍÁÎÄÇÔÄÒÊÇÊËÌ ÍÏÆÁÀÇÇÆËÃÁÒÁÇÂÁÊÐÁÎÁÆÁÑ ÎÁÃÆÁÀÇÑÄÒÁÆÇÑËÎãÁÒÄÇÒÄÊÌ xyuryzp}‚xwŒplvt€v|puvypµr|vp|zs|vsrqpy|q µr|vptzy{vqp€vsvy{p‘vy{pƒr„vuy‘vp€zsv}vu ÊÏÃÃÓÎ ÇÃÁÎÁÇÃËÀÉÄÒÁà ÒÏÀÄÁÇÒÁÀÇÂËÂÈÁÉÄÆÁÀ ÑËÀÑÁÀÉÇÊËÅÏÆÇÈËÅÏÆÇÑËÀÑÁÀÉ ÆÎÄÂÄÀÁÊÄÇÈÁÉÄÇÃÁÎÁÇÃËÌ tzt€qvp}v‚vpxyuryzp}‚xwp}zyƒrsrŒpmŽvuy‘v ƒvsrp}wwurzsp|vy{vypwzs|vtvŒp‰vupr|pƒruvqqvy ßàáÇÔÄÑ ÒÊ ÇâÚÏÒÁÍÇÊËÍÁÌ ÎÁÑÏÊÁÀÇÅËÁåÅËÑÇÐÁÀÉÇÈËÎÄÊÄ ßàáÇÔÄÒÊÕÇâÇàÀÑÄÀÐÁÇÆÁÂÄ ÀÉÄÒÁÃÇßàáÇÔÄÒÊÇÆÁÎËÀÁ ƒr|vptzyx€vpy|qptzyvŽvsqvyp}z„tuv‚ µr|vpv{vsp€vsvy{p‘vy{pƒrvp„vupƒvwv|p|zs„vy{qv ÎÏÊÀÐÁÇÆÄÑÕÁ ÂËÀÊÏÃÃÓÎÑÞ ÄÀåÓÇÑËÀÑÁÀÉÇÁÃÁÇÄÑÏÇßàá ÄÀÉÄÀÇÂËÀÐÁÂÃÁÄÆÁÀÇÑËÀÌ ÃÁÎÁÇÃËÀÉÄÒÁÃÇãÏÉÁÇÂÁÌ wvqvrvyqxuzq}ry‘vpqzwvƒvp|ztvy~p|ztvyy‘vŒ ‚vs{vy‘vŒp³jzuvryp‚vs{vy‘vp‘vy{ptsv‚p|zy| ÊÏÃÁÐÁÇÁÒÁÇÇ ÊËÂÁÀÉÁÑÇÈËÎÌ ÔÄÒÊÕÇÖËÎËÆÁÇÂËÂÈÁÉÄÌ ÑÁÀÉÇÁÃÁÇÄÑÏÇÃËÀÐÁÆÄÑÇßàá ÀÏÊÄÁÇÐÁÀÉÇÂËÂÄÅÄÆÄÇÍÁÆ ³‹zsy‘v|vptzszqvptzsz}wxypƒzy{vyp€vrq´ qvur|v}pwyptzy„vƒrp‚vup‘{pwzy|ry{py|q „vsy‘vŒ ƒrwzs‚v|rqvy´p„vsp{vƒr}pqzuv‚rsvyp‹vy{zsvy{pryrŒ ÑÁÍÁÀÇÍÄÒÏÃÞÇÍÁÅÇÄÀÄÇÑÄÒÁÆ ÈÁÉÄÆÁÀÇÎÁÑÏÊÁÀÇÃÄÑÁÇÆËÃÁÌ ÔÄÒÊÞÇÆÁÂÄÇãÏÉÁÇÄÀÉÄÀÇÂËÌ ÏÀÑÏÆÇÒÄÍÁÎÉÁÄÕÇùúûüýþÿ012 ÏÀÑÏÆÇÃËÀÒËÎÄÑÁÇßàáÇÔÄÒÊ ÒÁÇÃÁÎÁÇÃËÀÉÉÏÀÁÇãÁÅÁÀ ÀÐÁÂÃÁÄÆÁÀÇÈÁÍÙÁÇÃËÀÌ 34ý54þúü6ÿ7 µvsrpsz}wxyp‘vy{p€v{}p|zs}z€|pvq‚rsy‘v ·ƒy‚¸

l«g¼­®¯»«h¬«°

ª«¬­®¯°±«²«

8«»¼­9°¼

¹¯°º¯»¼½«­¾¼º¿


¤¥¦§¨©ª«§¬­§ª¨®¯°¯¦¨±­§ª ghi A ] ^ A]

jk lmn _ baa ` caa a cda a e_

on ghi eb A eb ] e_ ^ f A]

jk ghi fc A df ] eab ^ _ A]

jk lmn a eb a ea a cp e d

on a a a a

ghi A ] ^ A]

jk lmn a e a b a a a c

on a a a a

ghi A ] ^ A]

jk lmn lstu b a r ` a r eb eq r a a r

STUVTWXYZ[WT\ -./012134156175892:413701

;<=<> ?@<><3 A8>13 B1/>3:= C801D

EFGHIJKLM NNGOIKLM NHGPPJKLM NQGHRJKLM NIGENJKLM

 !"#$!%&'(!)!*+,

012131467 894 4 2

4 989396

²³´µ¶·¸¹µº»¶¼½¶¾¿ÀºÁ¿Â¿ÀºÃ¶Ä¿ÄºÅ¶ÆÇ¿Æ¿À ²Èɹ¾¿ºÊ¶¼Ë¿·¹¸ºÊ¶ÆÌͺùοÏпǿ¹ºÏ¿¿¸º»ÍϹĺÑÍÒ¿¼

vwxvyz{|}~€{‚ƒ„…†…‡ Ø4æûêãØûäêëØçæåððáåäëäåØæçûæîØìäüäØáåíáë š’—Šˆ‹ƒˆ”…žƒˆŠƒ…•ŠƒŽ’‹Š‚ ˆ‰Š‹ƒ†…ŒŠ‹ŠƒŽŠ‹…†ƒŠ‹ƒ‘…‚ çæåäçèáåðØäêîØçäåéêúØÜäëØçäåéêØìæîêå𠆊‹‰Š‹ƒ¢Š†•Šƒ…‹”…‰ƒ”ˆŠ‰ ‰…Œƒ’“’‰”ˆ“ƒ…‹”…‰ƒŽ’‹‘’•Š– éêüäéêëäåØçæéêäØûäðêØåþäçáëØáåíáëØûæîíæâáî×Ø Ž’ŽŠ‰Šˆƒ˜Š‰ƒŽŠ‹ˆƒ…‹”…‰ Ž’‹ŠŽŒ…‹•ƒŠˆ†ƒŠ‹•ƒˆ‚ Ž…‹‘…—‹Šƒ’ŽŠŽƒ˜’†Š‚ •…‹Š‰Š‹ƒ…‹”…‰ƒŽŠ‹ˆ™ƒš’‚ †Š–™ƒš’”ˆŠ‰‹Šƒˆ”…—Š–ƒŠ‹• †ˆ‹•‰Š—ˆƒ˜Š‰ƒŽŠ‹ˆƒŽ’‹Šˆ ˆ‡ŠŽŒŠˆ‰Š‹ƒ›—’–ƒœ’ŒŠ—Š ÚêìäØòãêäåäØàæîçäåäìäîê ”’ŽŒŠ”ƒ”’†•’‹Š‹•‹ŠƒŠˆ† …‡‰’‡ŽŠ‡ƒŠ‰…Š—ŠŽŠ‹žƒŸˆ‚ 789

8   ˜’†‡ˆ–ƒŠ‹•ƒŽ’†…ŒŠ‰Š‹ƒ‡Š‚ ‡Šƒ –ˆŠ‹Šƒ’†ŽŠ‹Š‡Š†ˆ™ †Š‹•ƒˆ’Š—ƒ˜Š•ˆƒ’‹”ˆ‰ƒ‹Š‚ ‰Š†”Š™ „…†…‡ƒˆ‰Š‹ƒŠ‹•ƒˆŽŠ‰‚ ‡Š—…†Š‹ƒŒ’†‹Š“Š‡Š‹™ ‡…ƒŸˆ‡ŠƒŠŠ—Š–ƒ’‹•Š‹ ’‹…†…”‹ŠžƒŠ†ˆƒ”Š–…‹ ŠƒŽ’—Š‹…”‰Š‹žƒŒ’‹Š‰ˆ”‚ Ž…‰™ƒ¡’˜ˆ–ƒ˜Šˆ‰ƒŽ’‹•‚ Ž’‹Š†…–ƒˆ‰Š‹ƒ‰’‘ˆ—ƒˆƒ˜Š‰‚ ‰’ƒ”Š–…‹ƒ‰’”ˆ•ŠƒŒ’‹Š‰ˆ” Œ’‹Š‰ˆ”ƒ”’†‡’˜…”žƒ”’†…”ŠŽŠ •…‹Š‰Š‹ƒ’Ž˜’†ƒ‡ŠŠƒ…‹”…‰ ˜Š‰ƒŒ’‹ŠŽŒ…‹•Š‹ƒŠˆ†™ƒ¡Š‹•‚ ”’†‡’˜…”ƒŽ’‹Šˆƒ—Š‹••Š‹Š‹  !ƒŠ‹ƒˆŠ†’ƒ˜ˆ‡Šƒ˜’†Š‰ˆ˜Š” Ž’‹ŠŽŒ…‹•ƒŠˆ†ƒŽŠ‹ˆ™ƒ!Š‰ ‰Š–ƒˆ‹ˆƒˆ‹ˆ—Šˆƒ’“’‰”ˆ“ƒ‰Š†’‹Š Ž’‹•–Š‹”…ˆƒ¢Š†•Šƒ‡ŠŠ”ƒŽ…‚ “Š”Š—ƒˆ‰Šƒ”ˆŠ‰ƒ‡’•’†Šƒˆ‚ ŽŠ‹ˆƒ‡’†ˆ‹•ƒˆŠˆ‰Š‹ƒŽ’‚ ˆ‰Š‹ƒ”’†‡’˜…”ƒŠ‰Š‹ƒŽ’Ž‚ ‡ˆŽƒ–…Š‹™ƒ„…Ž—Š–‹ŠƒŽ’‚ ”Š‹•Š‹ˆƒ‡’‘Š†Šƒ›Œ”ˆŽŠ—™ƒš’‚ ˆŠƒ˜Š•ˆƒ‹ŠŽ…‰ƒ…‹”…‰ƒ˜’†‚ ˜…‹…–ƒ’‹”ˆ‰‚’‹”ˆ‰ƒ‹ŠŽ…‰ ŽŠ‹•ƒ”ˆŠ‰ƒ‡’—Š—…ƒŽ’‹•Š—ŠŽˆ Ž’‹”Š†Šƒˆ‹“’‰‡ˆƒ‡Š—…†Š‹ƒ‹Š‚ ”’—…†žƒ…Š†ƒŸˆ‡Š™ Š‹•ƒŠŠƒˆƒ”’ŽŒŠ”ƒŒ’‹ŠŽ‚ Œ’‹ˆ‹•‰Š”Š‹žƒ”’”ŠŒˆƒˆŒŠ‡‚ “Š‡ƒ‡’Œ’†”ˆƒ˜Š”…‰ƒŠ‹ƒŒˆ—’‰ #Šˆ‰‹Šƒ‡…–…ƒ”…˜…– Œ…‹•Š‹ƒŠˆ†™ƒš’…Ž—Š–ƒŒˆ–Š‰ ”ˆ‰Š‹ƒŽ…‹‘…—ƒ‡’”ˆŠŒƒŽ…‡ˆŽ Š‰Š‹ƒŽ’‹Š‹•‰ˆ”ƒ‡ŠŠ”ƒ‰›‹ˆ‡ˆ Š—ˆŠ‡ƒ’ŽŠŽƒŽ’†…ŒŠ‰Š‹ ”…˜…–ƒŽ’—’ŽŠ–žƒŠ‹•ƒ˜ˆ‡Š •’Š—ŠƒŠ‹•ƒ‡’†ˆ‹•ƒ”’†Šˆ ˜Š–‰Š‹ƒŽ’Š‰ˆ‹ˆƒ—Š‹•‰Š–ƒˆ‹ˆ –…Š‹žƒ‰Š”Š‹Š™ —’˜ˆ–ƒ’“’‰”ˆ“ƒˆ˜Š‹ˆ‹•ƒŽ’Ž‚ ‹”…‰ƒŽ…‡ˆŽƒˆƒŒ’‹•‚ ˆŠ‰ˆ˜Š”‰Š‹ƒ‰Š†’‹ŠƒŒ’†•Š‚ Š‹ƒ”ˆŽ˜…—ƒŒŠŠƒ˜’†˜Š•Šˆ ’‹ˆ‡ƒŒ’‹Š‰ˆ”™ƒœŠ†’‹Šƒˆ”… ˜’†ˆ‰Š‹ƒ”Š¢Š‡ƒŒŠŠƒ˜Š‰ƒŠˆ†™ –…Š‹ƒŠ‰–ˆ†ƒ”Š–…‹ƒƒˆ‹ˆž ‹ˆŠ‹ƒŽ…‡ˆŽ™  ˆŠ‰…ˆƒŸˆ‡Šžƒ’ŽŠŽƒ˜’†‚ Ÿˆ‡ŠƒŽ’‹•Š‰…ƒ˜’—…ŽƒŽ’‹‚ Ÿˆ‡ŠƒŽ’‹•Š”Š‰Š‹žƒŒˆ–Š‰‚ Œ’‹Š‹•Š‹Š‹‹Šƒ…•Šƒ”ˆŠ‰ Š†Š–ƒŽ’‹ŠˆƒŒ’‹Š‰ˆ”ƒ…”Š‚ ŠŒŠˆƒŠŠ‹ŠƒŒ’‹ˆ‹•‰Š”Š‹ ‹Šƒ”’†…‡ƒŽ’—Š‰…‰Š‹ƒ˜’†‚ ˜ˆ‡Šƒ‡’Ž˜Š†Š‹•Š‹™ ŽŠƒŠ‹•ƒ¢Šˆ˜ƒˆŒ’†–Š”ˆ‰Š‹ …Ž—Š–ƒŒ’‹’†ˆ”Šƒ‡’‘Š†Šƒ‡ˆ•‚ ˜Š•Šˆƒ‡›‡ˆŠ—ˆ‡Š‡ˆƒŽŠ…Œ…‹ƒ”ˆ‹‚ ’‹…†…”ƒŸˆ‡Šƒˆ‰ŠƒŒ’‹‚ Ž’ŽŠ‡…‰ˆƒŽ…‡ˆŽƒŒ’‹•–…‚ ‹ˆ“ˆ‰Š‹™ƒš’Ž›•Šƒ‡ŠŠƒ”ˆŠ‰ Š‰Š‹ƒ—Š‹•‡…‹•ƒ‰’ƒŽŠ‡‚ ’†ˆ”Šƒ‡…Š–ƒŽ’‹•Š—ŠŽˆ Š‹ƒˆ‹ˆ™ƒš’—Šˆ‹ƒ’ŽŠŽƒ˜’†Š‚ ”’†—Š—…ƒ˜Š‹Š‰žƒ‰Š”Š‹Šƒ‡ŠŠ” Š†Š‰Š”ƒ…‹”…‰ƒŽ’‹‘’•Š– ’ŽŠŽƒ‡’—ŠŽŠƒ˜’˜’†ŠŒŠ †Š–žƒ¢Š†•Šƒœ›”Šƒ£›•ŠƒŠ‹ ˆ”’Ž…ˆƒ†ˆ˜…‹ƒ„›•Šƒˆƒ…‡‚ Œ’‹’˜Š†Š‹ƒ˜Š‰”’†ˆžƒ"ˆ†…‡ž –Š†ˆžƒ–Š†…‡ƒ‡’•’†Šƒˆ˜Š¢Šƒ‰’ ‡’‰ˆ”Š†‹Šƒ…•ŠƒŒ’†—…ƒŽ’‚ ‰’‡ŽŠ‡ƒŠ‰…Š—ŠŽŠ‹žƒ„—ƒ„Š‚ Š‹ƒ‰…ŽŠ‹ƒŒ’‹’˜Š˜ƒŒ’‚ …‡‰’‡ŽŠ‡ƒ…‹”…‰ƒˆŒ’†ˆ‰‡Š —’˜ˆ–ƒŠ…–™ƒ$%&'( ¢Š‡ŒŠŠˆƒˆŠ†’žƒ‡’†”Šƒˆ‹“’‰‡ˆ ’‹•ƒŠ¢ˆ†Š‹ƒžƒ£›•Š‚ ‹Š‰ˆ”™

)* + , .*/0121 34/5676 8-9-:

ýàÖ4ÖØÜêéäåðØàæâäþäåäåØôæéêì ÚóÝòØýïíäØÓïðþäëäîíä×ØéîðØÓáéêîêä ÖçæâêäØçæåüæâäìëäå×ØáåíáëØçæåß 6æðäãØíæîüäåðëêíØûæîûäðäêØèæåß þäëêí×ØëïåéêìêØíáûáãØèæîâáØéêüäðäú ÖìáèäåØðêêØãäîáìØìæêçûäåðØìæîíä êìíêîäãäíØþäåðØ6áëáèú ÛäØçæåðäíäëäå×ØèïâäØãêéáè ãäîáìØéêüäðäØäðäîØûæîìêã×Øìæãäí× éäåØìæêçûäåðúØ0ÔâäãîäðäØìæß 6áëáèåþä×ØüäéêØüäåðäåØíæîâäâá ûäåþäëØüáðä×3Øáüäîåþäú ôæåáîáíåþä×ØèæåþäëêíØòÜ íêéäëØçæçêâêëêØëæ6æåéæîáåðäå ëãáìáìØçæåþæîäåðØïîäåðØéäîê ëäâäåðäåØíæîíæåíáúØóæçáäØûêìä íæîëæåä×ØûäêëØëäþäØçäáèáå çêìëêåúØ0ýäîæåäØêíáØèæåíêåð çæåüäðäØëïåéêìêØíáûáãØüäåðäå ìäçèäêØéîïè×3ØáüäîØÓáéêîêäú ÜäêëØÓáéêîêäØçäáèáåØÚêìä ìæèäëäíØçæåðäíäëäåØûäãäØëæß ûæîìêãäåØâêåðëáåðäåØéäåØèæîêâäëá ûæîìêãØçæåüäéêØäëíïîØþäåðØèæåíêåð áåíáëØèæå6æðäãäåØèæåþäëêíØèäéä çáìêçØãáüäåúØóäåêíäìêØþäåðØûáîáë× çêìäâ×ØéäèäíØçæçûáäíØäêîØíæîß æåäåðØäíäáØçäâäãØçæâáäè tluˆmxvˆurulluyw‰up ð ìæãêåððäØûæîèïíæåìêØçæåêçûáâëäå äëíïîØèæåþæûäûØèæåþäëêíúØôáâäê éäîêØëïåéêìêØäêîØëïíïîØþäåðØçæçäåß 6êåðØëáçäåØéäåØûäëíæîêØãêåððä çáå6áâåþäØìäîäåðßìäîäåðØåþäçáëú àÞÖÞÕÖÞÖÞØéæçäçØûæîéäîäã äëäåØìäåðäíØçæçûäåíáØèæåäåðäß ìääíØéêíæçáêØéêØÚóÝòØýïíäú ÛäØçæåæîáìëäå×ØèæîâáØéêâäëáß ýæûêäìääåØçæå6á6êØíäåðäåØíæîáß èæîâáØûæîëæüäîäåØéæåðäåØäëíáú åäåØèæåþäëêíú 5äëíáØðæüäâäØçáâäêØíäçèäëØãäîáì ÛäØçæåðäíäëäå×ØðæüäâäØääâ ëäåØíæìØéäîäãØáåíáëØçæåðæíäãáê íäçäØìæûæâáçØçäëäåØüáðäØéêìæûáí éêåðäí×ØûäãëäåØìäçèäêØãêíáåðäåØüäçú äéäâäãØìáãáØíáûáãØíêåððêØþäåð èæåþäëêíØþäåðØéêéæîêíäúØóæâäçä çæåüäéêØâäåðëäãØìíîäíæðêì ôæåáîáíØýæèäâäØÜêéäåðØàæâäß ûêäìäåþäØíêéäëØéêìæîíäêØûäíáëØäíäá çæåáåððáØãäìêâ×ØèäìêæåØãäîáì çæå6æðäãØèæåþæûäîäåØèæåþäëêíú þäåäåØôæéêìØÚóÝòØýïíäØÓïðþäß èêâæëúØ1êëäØëïåéêìêØíæîìæûáíØûæîß çæåéäèäíØ6äêîäåØþäåðØ6áëáèú ÖéäèáåØèæîáûäãäåØ6áä6äØéäîê ëäîíä×ØéîðØÓáéêîêäØÖçæâêä×Øèäìêæå âäåðìáåðØìäçèäêØíêðäØãäîê×Øèäìêæå ÛìíêîäãäíØüáðäØãäîáìØçæçäéäêú þäåðØìæûæâáçåþäØèäåäìØëäîæåä Ûìíêîäãäí×ØçæåáîáíØÓáéêîêä çáìêçØëæçäîäá×ØüáðäØèæîâá äíäáØëæâáäîðäØìæîêåðëäâêØãäåþä èæîâáØéêûääØëæØàáìëæìçäìú çæåðêåðäíØðæüäâäØéæçäçØûæîéäîäã 0ÖëäåØâæûêãØçáéäãØûäðêØéïëíæî ûáëäåØûæîäîíêØãäîáìØíêéáîØíæîáì éêäåíêìêèäìêúØôæåüäðäØäìáèäåØðêê ãäåþäØìæûäíäìØìæüäëØãäîêØäèäú áåíáëØçæåäåðäåêØüêëäØíäãáØûæîäèä çæåæîáìúØ0ÙêéäëØãäîáìØíêéáîØûæåäî× íæîáíäçäØûáäãØéäåØìäþáî×Øçæåáîáí àäéäãäâ×ØüêëäØéäèäíØéêëæíäãáêØéäîê üäçØðæüäâäØçáâäêØíäçèäë×Øûáëäå þäåðØèæåíêåðØûæîûäîêåðØéêØíæçèäí Úêìä×ØéäèäíØçæçûäåíáØçæåüäðä éäþäØíäãäåØíáûáãúØõåûêù üäçØûæîäèäØðæüäâäØçáâäêØíæîäìä× ãäåþäØìæüäëØãäîêØäèä×3Øëäíäåþä íêéáî×3ØáüäîåþäúØõåûêù

;<=><?<@AB<C<=AD<C><AE<FGHA?<CAB@IJH

c6 /O 6 d K .* + 1 :K 81 d K N* , 1 , -K .-/e -, 5+KLM1,61KN*OP1O6KNQKLKR3S üáðäØçæçûæîêØäåéêâúØàäìäâåþä×Øçäß ÜêåíêëØíæîìæûáíØçæîáèäëäåØíäåéä æçûáåáãØëáçäåßëáçäå äíäáØçäåêæìíäìêØääâØíæîüäéêåþä 7 T U V W 7X YTZ [ ííäæãîíäæîåêØéíáäØèþääåíØçðØçæ Øèæåþäëêíú èæîéäîäãäåúØÕæüäâäØâäêåØþäêíáØåäêëåþä 8 \  ]8ZT U^_ Z` ^ `ZaTWb ýãáìáìØèæååþþäæëûêäíØûéëäæåçä çØûæîß ìáãáØíáûáãØìæ6äîäØçæåéäéäëúØòäîê éäîäãØØðæüäâäØûêåíêëØçæîäãØþäåðØéáâá ìáãáØåïîçäâØfg×hØéæîäüäíØ6æâ6êáì óÖÖÙØçáìêçØãáüäå×ØëïåéêìêØáéäîä éêìæûáíßìæûáíØìæûäðäêØèæîíäåéä× ãêåððäØfi×hØéæîäüäíØ6æâ6êáì×ØûêìäØåäêë âæçûäèØçæçûáäíØèæåþäëêíØçäëêå ûæâáçØíæåíáØçáå6áâØéäåØíæîâêãäíØëäìäí ìäçèäêØéêØäíäìØfj×hØéæîäüäíØ6æâ6êáìú îääåØçæåüäåðëêíúØàæåáâäîäåØèæåþäëêí çäíäúØÜêåíêëØíæîìæûáíØçæîáèäëäå ôêçêìäåØäíäáØéäîäãØëæâáäîØéäîê üáðäØìæçäëêåØçáéäãØëäîæåäØïîäåðß íäåéäØíæîüäéêåþäØèæîéäîäãäåØéêØûääã ãêéáåðØüáðäØéäèäíØçæåüäéêØèæîíäåéäú ïîäåðØ6æåéæîáåðØûæîëáçèáâØéäâäç ëáâêíúØÜæåíáëåþäØíêéäëØçæåïåüïâ×Øâäêå ÖèäâäðêØüêëäØìæûæâáçåþäØéäâäç îáäåðäåØéäåØíêéäëØëæâáäîØîáçäãú éæåðäåØûêåíêëØëäîæåäØðäíäâØäíäá ëïåéêìêØåïîçäâØèæåéæîêíäØíêéäëØèæîåäã çêçêìäåØìääíØéæçäçúØõåûêù ôêåêçåþäØèäèäîäåØìêåäîØçäíäãäîê ðêðêíäåØìæîäåððäú

klmnopqrstruvwuxupqxuylmqtwszu{m

ñÖÚÛØÖÛòóØÛÞÙÚÞÖóÛÔÞÖ4ØßØóæüáçâäãØäëíê|êìØéäîêØûæîûäðäêØïîðäåêìäìêØéäåØæâæçæåØçäìþäîäëäí çæåððæâäîØèääêØèæîêåðäíäåØãäîêØÖÛòóØÛåíæîåäìêïåäâØéêØüäâäåØôäâêïûïîï×ØýïíäØÓïðþäëäîíä×Øôêåððá õö÷öøùúØòäâäçØèääêØíæîìæûáíØèäîäØäëíê|êìØçæåðëäçèäåþæëäåØíæåíäåðØ6äîäØèæåáâäîäåØ|êîáìØñÛÿ éäåØáåíáëØíêéäëØçæåüäáãêØïîäåðßïîäåðØþäåðØìáéäãØíæîüäåðëêíØñÛÿú

©±}~¨§­¨€ª¯¬§°¨‚ƒ§„¨®§…§„¨§ª†§ª

ÓÔÕÓÖ×ØÙÚÛÜÝÞØßØàáâáãäåØæâæçæåØèæéáâê çæåáâäîëäåØ|êîáìØþäåðØûæâáçØéêíæçáëäåØïûäíåþäØêåê ëæìæãäíäåØîæèîïéáëìêØçæçæîêåðäíêØñäîêØÖÛòóØìæß çæìëêèáåØãäåþäØéæåðäåØ6äîäØûæîêåíæîäëìêØìïìêäâú éáåêä×ØôêåððáØõö÷öøùúØòæåðäåØûæîüäâäåØëäëäêØéäîê àäéäãäâ×ØìæüäíêåþäØñÛÿØíêéäëØçæåáâäîØçæâäâáê ÙäçäåØàäîëêîØÖÜÖØçæåáüáØÙêíêëØÞïâØýêâïçæíæî× éæåðäåØ6äîäØûæîèæâáëäå×ØûæîüäûäíØíäåðäå× èæìæîíäØäëìêØçæåþæîáëäåØäðäîØíêéäëØçæß çäáèáåØûæîðäåíêäåØçæåððáåäëäåØäâäíØçäëä çêåððêîëäåØïîäåðØéæåðäåØñÛÿØÖÛòóØõÔòñÖùú éæåðäåØèæåðêéäèåþäúØôæâäêåëäåØèæåáâäîäå 0ýêíäØãäîáìØèæéáâêØÔòñÖúØ1äåðäåØìäçèäêØäéä íæîüäéêØçæâäâáêØ6äêîäåØéäîäã×Ø6äêîäåØìèæîçä åêäíØáåíáëØçæåþêåðëêîëäåØçæîæëäØéäîêØëæãêéáèäå çäáèáåØ|äðêåäØéäåØäêîØìáìáØêûáØþäåðØèïìêíêØñÛÿú ìïìêäâúØ2äîäåþäØéæåðäåØçæçäãäçêØâæûêãØüäáãØäèä óæûäûØêíá×Ø5äãþáØûæîèæìäåØäðäîØìæíêäèØïîäåð êíáØÖÛòó×3ØëäíäØýæíáäØàÛýôØ4äîäìØñäíêØ5äãþáØ5äãêéäã íêéäëØçæâäëáëäåØãáûáåðäåØìæëìØûæûäìØäðäî éêØìæâäØäëìêúØôæåáîáíåþä×ØìääíØêåêØçäìêãØäéäØëæ6æåß íæîãêåéäîØéäîêØñÛÿúØÙæîçäìáëØíäëØçæåððáåäëäå éæîáåðäåØçäìþäîäëäíØçæçäåéäåðØçêîêåðØíæîãäéäè üäîáçØìáåíêëØìæ6äîäØûæîðäåíêäåúØ0ÞïØîææØìæ‡Øûæïîæ ÔòñÖúØýæûäåþäëäåØçæåðäåððäèØÔòñÖØéäèäí çäîîêæé×3ØìæîáØèæìæîíäØäëìêØèæåáãØìæçäåðäíúØõãéþù


stutvtwxyz {|}~}€~‚ƒ}„x…†‡†vˆ†‰x„Šy‹

e422f34 01234567 2Q2Q 2Q2Q 2Q2Q 2Q2Q 89

 9 M : 9  Y < % 9

8 B ;  a 89

 9   9

   9 89

9 " ; J9  9  ;  ?  9 ! !  M  :  I  A S  9  ? 9  ! !9 : 9 I6A ?  M  :  9 T  ` ' % C

 B = MCIJ ^  b 

 !  

 ! B   :   9 9 9   !   A ; <%9

 ; :  9 ^  8 C  ? ; #  $ % & 7 = ! 9  9   9A MA ?P C !  8 ! !   D6 !  F # < M %;" P8&7( <( 9!!"#$ %& '')*+,,,)--,./ &%( %%% 9! M # %&7''R)*+,,,)-)/.* !9 S " 8 [%&97 'D'"8 <<R Z?! &%'(%77''%&8&P&7 PP R)*+,,,)--,>/ <'R7< I9 A9  ;Y ' 9

"" 7P7P % ; & I (<)*+,,,)-.H/ 8 8 % # $ C : % &8&P&87&R8& )*+,,,)--.HK I!  9

;;  9 M: 89 9$IJS D ;9 T ?!; ; ! D! ?9 MAI;A)*+,,,)-.K,, 01123674 ; " '

9

 ; " I  : ; 9 J^ ?  : 9  : D F 9 ! 9 T 9 $ 6 ! M;(   : [ 7"IAS;!!9 99 p 7C$% %8 9 ; &S'S ( ; M! # "#$%& 8'R&P<(%R Z )*+,,,)--,.. 9 P%%;9 ]!! : ;$& I P )*+,,,)-)+.) %'8< '8g9 <=R' PBRR( ;:h 9)*+,,,)--)-, b 8 % 7 P % & & 7 ' 8 7 8 7 ' ' '"E!9 I ; CA!= 89 I :9 A 9! 9 ; ;  89

M !: 9 I9!! I @; II 99 P 89 M :9$S9 )*+,,,)-.H*K !9; P%9 "M; ! = ? 9  I! B  S9 8 ; B C9 M 

$ D  9 TIF P? B ;  ;! ; ! IE 8Eq 7%(R G )*+,,,)---,. :9 F  C ? ; B M!;!9  

 @ 9 " B ;   9    ! ] 6 =  9 # I % & 7 P R ' ' P 8 & P % Z C ;  I ! <  6 !  M   [ GM )*+,,,)--,K) )*+,,,)-)+HH %&78R<77 RR D " 6    6 !     8 9 P   J

 9  ; # $ IC )*+,,,)--.*. M9 9! 9:  ! 9?A 9IA  D"^; C; ; & ! ?I!9! C! I! ; ? 9 P:C

; !9 %P D C$%&7'P<)*+,,,)-.KHK

'8<87 ? 9! 6 ! !  ; 9    : 9

   : 9   ;  8 W   ? ? 9 9 " %&7R7

PP7

 ; ! !; 9 ! ! 8 ! 9 9; ;b"O%&7PR'( ' '8  9 ;Y <%9

" %& (%'%%((87 ? B I # %&'7P)*+,,,)-)++. (<RP7(% M )*+,,,)--->> 7 9 !8%  ;! & '= P 9A<  9 ! 9)*+,,,)--,+) )*+,,,)--.K+

A A 9 ; 9 @  9    $ <  : A 9 M 8  A ;  ;  O 9    " #$ % &

' R 8 % )*+,,,)-.H)K ? ! ; M6P A R %

  9 ! J !%&88= 9$ ? 9

 ' :9 M : 9  "7D( ( 8"#$%&7&<= <%%; 9 9!" =M 9 O' I]C;  & % % O7 I]C ; 9  ; D  R P" ?  9 

  M  :  9 ?  M  : = ' (

(

A % & < ' ' ' % 9 Z![ %&8&P)*+,,,)->*+* R8R8 %% 89 C 8!"# %'8< )*+,,,)--**/ PR'%88 < C$%& 'R'% '(8% A%&88P)*+,,,)--.H> &&(R<8% ? 9   : 9  9 O9 ; I! M! AI9AI^ ;)*+,,,)--->B !  ;  9 ! I!: !9 ]] 8 & 7 P P & & )*+,,,)-.H+/ 79 89 L" ^$ 89 :M! B :I! S 9=  ' %= P%9 ! ; ; 9 %&R(R7 R(

(A 9 :9 ;;%'8< <<((' ; 9= 9! #IJ ! 9 :9 9 7" & 9 A " TA C ; 9 " ^ D; 9 6! M !  M !    ;  ;   )*+,,,)->>,K 7&= ]9M9 :"#$%& &(%)*+,,,)---). 7R&P&P ''9

; %%[  Z; R=7(" %%[ 6 M9 !"B " ;O 6! 9L "MM " "#$%&88PR <P%77 8I" )*+,,,)--->/ 89   ;   ;! 

 !Z 7 = ''" " M ;  ! & ?!!?!! B : D " RP M=

IAS 78= % 9 9 ; 9J= ; !; ( % 9P 9 !; = I !!D"6!: '< C$%&7&<PP8P% ZF [)*+,,,)--*.+ 89 )*+,,,)-./)) : :9"; ; ;Y J 9^ $(%%A 9 9! " #C&$%Z& 9&8& T86[ R7)*+,,,)---H. PP P9

? 9

  : A     9 ! ? 9  9 ! 9 ] 8 ; ; %&" %%= 7&" %% !  " 8= 9$8 9: %&R(7 )*+,,,)--->+ (R %%P

! ! ? ; ; ! ] " DD  ^ <<  ?ABCI #9  M 89"%&7)*+,,,)->.)> 8'8'(8P 89

  :  :  9  " 

c D ! ;  8  A

' ( 7 F 89

9  I ! ;   A M! A 9 D7 )*+,,,)-./)/ #I" B %'8<= ? ^ M; : 9 ;

O ;;" 89 :9 9 9  %& &8&7 R' ( )*+,,,)--*/) 8 8 I ^ 9 ! L B M I=   &P%& 97;

P A%; & 'RT6" '%(7' &#$ ')*+,,,)---HK 9; 9 % &7;  O  <78P777 7I]C 9 6 D ! 9 9; ;  (%%A"; ?9? %&88P)*+,,,)---.) YR 'G (9" I$ T" #$ C a' (%R9&: ''R<77R& ] ] 9=9 C;! ; )*+,,,)->.>- D 7 & A P

9

 7 7  9 P 

' % & ' 7 P ( % I!    9  ?  9   9  !! = = e0750 ? 9 L ! D M @@; ! : 9  97( ! 89 :A9 A ]" !)*+,,,)-./K. %&''' '&'R%<Z9 )*+,,,)--*++ [ !9 ; ; A %X a ! M!  M !    6 $ P ( =

% 9 A 8  I A ] &77<<R ;! YD P"?^ " I $%&98& 7P'&'( <8' M ' = ?  9;

 :7 I!:; 99 J ;

9 9:= :9  %'8<=8)*+,,,)----K I %&8&= I9A <<'(( #$%&78'8<7 %)*+,,,)->..) 

 : % 9 #   !  P&( P' &'T &"ZF Y ;[$< 9 "#$ )*+,,,)-./H. 9 )*+,,,).KK+> IC" #I I B9! JC M 9I;9 @B I99 89 : ; e462je462 ; #$%&8&PR8R%8)*+,,,)--).) <'   M M !  R = 7 & 9 A   ! R % %  " C =  8 9

E E P : ?! 97( ;  ! 9 " & ; 6 R7 9"% %9 # 9 ! ]L! 9! ;!;9   8D"9  !P 8  %& 77'9(# 7'$]

8=  B? B C '% R 7'?! '%7 P#$ "%&8&P= 7(8; ; 

 ;   9 ;  " % & 8 & 7 R R & %  :  =  D " B D<P &%%%( "C$ ( ( A % & C! " )*+,,,)-./H/ 9 9 ; & 9A!)*+,,,)--).K !9 %;9 "  " ; R%&877PA%&8&<P'77P7' )*+,,,)->.K- ?9 ! &7P R'B!;: ''&RRRB; )*+,,,).HK/* " 6 )*+,,,)>*--H #$ 8 M! 89 ! 9 ]; ; 9 : !9J @:  N (%% %&7 8 9' 8( R&;" )*+,,,)-.//) '9 9! # !! $ % &8 8% ] P M("8(<7%%%<"%% %99 C ![ $ J9 '' ! 9  ; ! Z:9 ; 9  9!" ["6 Z? ; :  ;  I ; Y '

9

"   ;  9 !!; 9    ! % &

( ' &

P R 8 (     )*+,,,)--)K,  

 = ' A  ;8"

  ?  C     T 9 S      T?'%%%= T?' %% 9  " #    I]C    ;   9  ; \  8

% = C ;   " B ; ?  M ! C ; )*+,,,)->K,, 7   !  =  9   ; = 7 8  "  = IC 8 % ' 7 = P ' & ' ' ' P R A % & 7 ' R ( R < ( = 7 1526 5 &%%  :A 9 ; "#$ !L" 7( : : %;9 =9;  7 P 7 G : # $ % & 7 ' ' & %

8 8 8 '

  : 9  !  7((A%& R RRR%7(& 8"#)*+,,,)./K,K ] ;;: 6 789 9 9! 9 : ?9 )*+,,,)-.//. !; 9 9  !  !  T] !;": !;:

9 (9 A 9 9 ;Y  ; ; #$%' ' &% & ;9 Z%'8<[<& <(<A%&'7P8PR<P8

#  C  <=( 9 $N !9=" ; 9 ; %! ;  6 !; ! 89 %'8<&%" ((<)*+,,,)>*-K, <<;$ )*+,,,)--)K) %&&R&%%P<%' p P % 9

% &

' & ( 8 8 R ! D L 9  = ! !  9 ! ; 8 < = (

% < ]! ; ? !   ! " 8 !   ! 9 ' 7 < U ;  " ; )*+,,,)-.->, 9  $ M 9 G; ; )*+,,,)->K., L! D 9  F)*+,,,)-./+) ;'P ? 9M  ="P#$ 98: 9

 ; !   ;   ! ! @  A ; ! : 9    !  9 C ;

M :   !P= 89

'   9 !  !      ;Y 9!$I %&:8 &P&PP<< 9

PA% '8')*+,,,)--*>+ '8?] ( (( ? 9! 'I]SC 9;D ; 9 '9 6 "$' IC" ^98" ? 9

 

C I   #  B 9 J ;  < % 9

"  B C9A C B ;     !  #  A $ % & 7

8 & ( ' P ( ' ' 8 9

 '  9 ;   ! ; Y < % 9

  %& P"(P7 "'P7<A%&'P"'8')*+,,,).--H) '"8R('"  9 ?9 ;9 & ? C!= ?9 M: 9 I!)*+,,,)--)H" < G ; 9!$] D9; C9! ' 89

 A"8 :! 9 $'% 9 ; I !9 ! D" #E  ; 9 F )*+,,,)-.H*,   ;    W # $ % &

( '

% % % C  ! D " I  8

G % & 7 8 < (

'

9A M )*+,,,)-.+>/ Y ? 7 9!  #I ;  J P P C% G B ; I % M&!8 &DP 6R%!7P 8P7= B )*+,,,)->K-> $9%"#$ 9 V# : L!9 9   9 " " ]! 9 9

9   ;   J 9 A ; 

 9 9   " #$   : # 89

S 9 ! M  9 @ M9  ("I

&7''RIC" P<8I ' A (D<("89 P(%)*+,,,)--.KH 8 M B; C : )*+,,,)--)/, M ; Y '

9

 ; W ! D 9   % & 7 & % ' 8 ( & & 7 < D 9 !  ! I 6 O ^ 9  @ " B ; B  M ! M ;   ; 9 F ' G )*+,,,)--,KK 8 9 C ! 9 C M ? I T 9  = PA7%7&77 = 9 a;8 ;9;9! = 9 9 8 9 7 % CM^"9 "#$  C! 9LI '&9 M 8 D D)*+,,,)->HK, M; R D9:A# )*+,,,)-*)>8 <(%%9 PP !9 ! )*+,,,)-.+-+ B M 9%! 89 9A@9;! 9"97&= N ! 9 C  D  9   ; O 9 B ;  ; ^ I 8^  ^  " % & 8 8 P & % (

(

& I   # !   ? G 8 9 

E 8J = &8" &P%(8'R: && 9  )*+,,,)-->,*

IAS I "'= 9A  #T )*+,,,)---)* %'8<&'P%<7%A %&7&<(&%7')*+,,,)-->-/ !9 E!"T9 E8 #$%& ('&= ?  9 9! ; !9 ; ; C : ;! D %9

9 9 ! D 6  : M &% %:9 A8 G Y ? !"%&7 8&('%(8RA%&78)*+,,,)-)*,K %& '<RR 8< 8 " T9 9 #$%& (<)*+,,,)->/-H P'(<&& '9   8 P ( )*+,,,)-.+K) ^ 9 9 J ! 9 ;  8%A (%   I 6]^ 7 7 ' C " % ' 8 < = < 7 & P P & I!;9  9  9 !  A 9 )*+,,,)-->,H 9 ;! !L!9! 89 C! ? 8!! 9 ;  9 ! 7" P 9 J 9 ; !   D "    :  ' ' GM  

=8%"#$8 9 %& 8RR'%&)*+,,,)-)/H+ '&8 9@  !9 #"%&7&%)*+,,,)->/-+ '(PPP R C ; &P %?'!&; 8 9;b ? 89 <? D"I! 9 M7!'O; ;!" !  P% 8  I ]C  ; Y P %9

9 ;A C$ <

? 9  : 9   :  9 9 I8T 6; )*+,,,)-.+K. 9!L! )*+,,,)-->*.   8 % " #$ ^ NL C       ; Y P % 9

 ;  ?  C   B  I ;  8 Eb  D $%&RR %<R%R% )*+,,,)-.,/+ ?9  M: M! D6 ! M;( F ; #"%& 87 8&8%% )*+,,,)->*K T  9 % %8%% % RB < %&8&<P7 &&%R 8 F ; 89 !9 9 ;9@ ?

$ S 9A 9 '%= P 9 M !I ?I!AB; & 8 (<)*+,,,)-.+KH )*+,,,)-->). CI ; #$ MP<" ] ;

! 9h:@h @!9   

 9 9       = IC" S  : M 

D   F & 89 7 D"6 %&7PP PP'8 (     9 ! @ ! Y  : J     ? 9  9 ! ! 9  ; 87 T ; ; 7   M ; 7

=' 9; 9  ! 8=@; $;! " 9 ;; P 9 "G 69 ' 9 ' 6! ? < 9@ 9; M !)*+,,,)->K>/ 9AM $     ! ! $%'8<=P%%')*+,,,)-.+H'(( %&'7P P8

' 6  T ]O9    9 O;  AB!!= ! %&887'%%%7%7 )*+,,,)-.))- B )*+,,,)-->)+   !  " #$ % &

8 % ' 7 % 8 7 P R M! " 89 I! : C  ? 9 C 9  N T9 8 )*+,,,)-.,.) C! !9 ; I S99 C!;V' 8!99I; 9 W ? 89 ! B; !9!9 I AI &% ; G :V'"#$%& 8<P<8PR)*+,,,)-.+H+ <R ]!@ I !"#"%& (<P& &%( 9 ' =< 9 M9!9 ; % &8 & PRR P%%%P)*+,,,)-.).K I !9 @ 

 D " S  # :; ?9 :9 9)*+,,,)-->>, ;"# %&'7P8'<'<&<)*+,,,)-... M # ];  I! 9 F " 'R !9  9  : 9 ? L  ! D M !  9   =  !! C B : 89 M : I ; ];

;! ; ; ZY%"&'''79 P<B C9 ![;  !;A#I %& 8(<RR(<RR ? elml2i42n51334 i232 2Q2Q 8! ! ;# $ %&88=  a 9 ; ! D   C  D  C P % % P

)*+,,,)-->>) ?; $%&7PR''%)*+,,,)-.)-. '7'7 89 9$ IAS;9AM;)*+,,,)-.++)  7 CP 8!9 M!7 =<! 9 4fQj51242i42 S B!! ; ?;  ? P&7 &(8&  ' < 9

 6  9 IA & % 9

  9 D#$ I" ; C ''";;: %%=%( %"%&%8 8P RC7!8<(&R G C !; gI 8 ? !;h89 )*+,,,)-.KH/ ? 9

  ;J9 !    ;   9 89

C    D  

9  ;  

  9 M  !  ;    @ @ ! !  9  A B ;  M !  " " % & 8 8 P R 7

7 P R & " ! D"S  9  7 7 ' 6 !  =     : ;  F ! ;   ; T9 7 [ 9 ! I !    C !

! C"!' [   ;  : " @ $ %&8&P= )*+,,,)>*--* 9 )*+,,,)-->-$%& 87'(R'7%%)*+,,,).K/)H a 9J; ; #$( (%7'R < ( % P 8 ' % A P ?! C T 9 I ! ! ; !  8 ! M :  9  S  9  C 8 !      )*+,,,)-.>-K ?  ! 9 !9 !A 9 M ! 7 9 ; 78 Y ^ '%%B M;8% 8 89 9 9 %9 A 9A@ 9;! 99 9! % &P&'( ;8%7Y< '7(<9 ' A;%'8 <8&R E&% !

' 9: 9 99! 'AI]C 9" D#$ 9A8: 6 89 9$; 9A)*+,,,)-.++H M ; # 8=< %7 9 ' "" %&88P)*+,,,)>*--. R 7 IA 7PR& 89 T9 9M A S I; I J ?Y ? ;

"" 9   ` ( % ; " ;  A

% A %% A '<9

 ; ; 9 I    I 

&9 )*+,,,)-->H. : $8 %&8&8&P&7)*+,,,)-)K.H 7P

%&8&P&<P'P8%A%& 8%'%'P%%8 !  9  A    !      = ? 9

  : A 9 :   =

 9OA 9= %A ; 99  ; 9 ; 9 ; 8 9 M! %&8&PR%( = :" @ $%&8&P<(%P8'% )*+,,,)--,,* A P?! 89 ; D 9 I6 C #  : ? 7 M:9 J 7 9;)*+,,,)-.->> 8 9 

9  9  T 9  S  " M  9 ! I ; S 9 " #  $ R'% 8"8;"BZB I)*+,,,)-.H.K [ 6  : " T  ;

  7 ( G : I! ! ;     ! " B ;  M  ; 9 9  % & 7 R % < 7 % % 7 % &  E M D B  D " D ! ?9

  !! 9   7

I A S ;  )*+,,,)>+/.+ C )*+,,,)-->/*

M: A9 I]C I! N E: IC M;'7 L: 9 9; 9 DM "D 9 ! = P'G"C$ &P7 'A%&7((&%('' 9" d 9; 9 L %& 988P R&9P" 'P9 89 C I9 ; M9 IAS ;Y % 89 98%% O; @ 9 O9 : 9O;! ! ;D  I )*+,,,)-.-+, I J9 I! C ! 

 8  7 < ; 9

I A a9 ; ! ^ ; ( & %  A  C  9 ! 89

   ! ;Y '89

 )*+,,,)--,,H !; #$ %'8<= 8&&&'P<A # $%& 8P

D 

((( #!: )*+,,,)-.-K) 9 < ! %& (<P78&&7& ; '<'%P%< %&7''( P8R &" )*+,,,)-.+*, ; 9 ' 9 ?9 !! 9! ;9 8 ]: %&7R )*+,,,)-->+/ )*+,,,)..H+. ; I!  M !    J C L !   @ J    @ 9 " 6  = ' 

" B ;  9   ! ; I  O= 9     9 8 % %  O; O9  O ;! ? 9 I A T 9  9 @ M 9 I8T ^Y 9 '< !!9 C8A C  ; BC9 : 9 A]I;@9;! F 7 %] C!9AJ]! %Y& D7'"M!;!9 < ](%%= 8 % A ;"# 8 C 8# 9!9; !O :9  ! !9& %(&U:

(<P 7 8 &"& 7;&  6= I 7( I A 7 & B  ' 8 R < R R < 6 ! % & 8 8 7 R & 7 8 < ' R ; Q435176 2ij 04e10 )*+,,,)-.K)H ! C JI )*+,,,)--,,+ !" ?9 ? ! %& 8RR)*+,,,)-.+., 7&&R%% )*+,,,)../,M 7%X ; < 9!!9 "%rW &R(7 87 8)*+,,,)-.+-. '' &' D 8 9 

  ! 9  A  !  9   ! = % &

8 < P ( 8 P % & % M 9 !  9

 : 9 Z 7&= '8[ J 89

C I9  ; M9 IA S ;Y 89

M  :  ' VC!   C WJ9  ;9 ! 9 IAS 89

9 9  9 (%% GM ; ; : = T6 9%& ''&%&%'8<

: Z7&=P%[ %9 IAa9;! ^ (&%A C 9! B 9@ ; )*+,,,)--..  99  ! 9A !J @ @!!" V9 J8! "C! 7VV9 ; 'V C;J 9! ! 6! ;A A   "6 ';Y 9A "P 9 %&7 R; %P)*+,,,).H,,8R9 <&&R 'M! A @ 9 ;!78=

&9 A ; 9

  @  9 ;! 9 ;Y  7 '  ;    " 8 ^  % &

8 ' 8 8 8 8

<

 ;    ! I C G MM" D  9  < 7 7 )*+,,,)-.K>> 9%& 8'R&'P%R%A89G    )*+,,,)--,*/ ' 9: ! 8!!V%& &8&'&'R<% I V)*+,,,).-H,K <P(7< ' IC 8 9 ; 9 ? ! ; ! 9 7A< ! 8& 'P%7 97I 9 MNY !9 @ I !A S9 ?PA )*+,,,)-.++. ; A 9" B; U ; "D)*+,,,)-.+K+ " ; 9 )*+,,,)--.-. '% : !     O ; ?  C! 9; 8  ;= !! #]?   #^ A   ?  9 

   :  9 

 % & 8 8 P & = ;  !  A    9 7(=

V7; 9  9;O 7% L!: ;! != I 9 8$&9@&9; N;$9: U:)*+,,,)->*K+

" ; % 8%%% 9 !9 #$ %&78(&(R%%R )*+,,,)-.KK+ P%9 ;!9@ ; 89 9 D! M8 ; 7 ^8 # % D& & &% T9 '8)*+,,,)--,*, % %< <W & 7%

(J7%%  9; )*+,,,).-/K, ; 9 ? 9! 9  9 9 I  !; ? 9  !9  A !;  IC" :6 " 8 ] ; ! V 7 &9 '% D6 ! ;(

 F ( S      A 8  ! 

 9 6  : ;  9

    ;  ; 9  D "   9 RR 89 9; 9J!9 ^$(%%A   9 ;  9  !  ; 6 9  8 : 9

C M  9 8< R8'< F   I OM ;"#$%&88P)*+,,,)->H>H &P(<<&8 I 9 M;9 ! %&P&(8&R'&R'=%&'7P&<<<<P

9 [ ; !$%&7R%<''%88)*+,,,)--,>* P !! 6 Z9 !< D"I <%%; )*+,,,)--)/+ IAS78= %9 9 9!  )*+,,,)--.K) 89 )*+,,,)-.KH>  !    " I 9  % &

8 '

R 8 P ' ( P I]C ! 9 ; ; O 9$8 9 Z%&88%

'R888[ I" ]  G 8 ; 89

  )*+,,,).K,*> ? 9

  $ E 9 a 9 : I A )*+,,,)--,*. ;9 ; 8 % 9 D? 9 Y ? <^%GA 9 ^ A" 69 7%%X9;":9 : 9"9 S9; I9 !D; 89

9 @ ; !! ;Y ' 9 : 9 !"#$%&R( &(8<PP( 9 C 9 C

9  : !   ! ; 

 @ 9 6  E ! " ?9   9   9 M ; 9  @  ; 9  9 ; !  )*+,,,)--.);  9       ;9 6  9  ^  9 @ M  " M! 6  = ! D 9W9 a 9 : D " M  O  O    " % & P & < % R

& & ( R J^ " M ;$ F B ; 9 ! ! D " I 

 @ ! 9

& 9 @ & '%  : M   D CP A < R 7 G M" % & & & (

8 P % P ( )*+,,,).K.*. M;"

 C!  $ ( ( P R R <

Z !  M    [ D# !"  ; F "

R S ; )*+,,,)-.H,, 89 R

!  & 9 ; 7

%    ' 7 9 D"S= )*+,,,)-.++,

  9 J9 !

  ; ;  P

9

9 B9"'" C!" %&7R<7<'((( 9! ;& F ( %& 8'R&'(P)*+,,,)--.>) 8R !"#$ ;W" T    9 ; 9   ; )*+,,,)--,K/ IL %&88<)*+,,,).H*+H 'P((<

M9 9 ; ; 9 ; 7& A  !9 9 : C @9!;!  ; 7

 9 A  9 S D9 "S

 # ":6  ; F " #$ 9! I  J 9 :  !   ;   ! : ! = "#"8"?^9 %& 8')*+,,,)--,H* (' % 8% 9  98 % #$ ;%&88%7( P8P&Z ;Y ' 9 ; [ <%%; 5400713 8&'&7&&A%& P'(7(%88( )*+,,,)--.-+ ;! M9!" 8$R%% !! = ' ; A 9  7 9" ! 98A O AM : a9 C !! ? )*+,,,).H)K, 6 9 A   ! ? 9

 7' S9 T9 ?  JB B9  I ]C :9 9!: E8 9  9; D; "'%%9 #$%&88< )*+,,,)--)*>

R(%&7 8":= #"%& &((8< < < ? ! !  Y PA #J ' M&7 P  9   )*+,,,)./-)/ % C

$ % & 7 P 7

' "^ 9 %&8&P&8R8%'7)*+,,,)--.+*

 : : 9 :9 9! " ] " 89 I;! 9^ ( &%; MA 9 I CAS ;9!Y 89 )*+,,,).H.,, B; 6 8 D =

% 9 C I"A a9 S 6  !  G ;! A  9 !

\ ]  = ? ; !; 9 9 ! ; 9 9 A 9 9 ( 8L '8 " #$ 8 %& 8<P)*+,,,)--.,* '((&&P %   D :9 AD9; 9 A%;&8&PO& ;O < A ! & 7 P R ' ( P &

A % & 8 & P & 7 & % P P 7 9 ' % 7 #$ < < P

( % % A % & 7 ' ' 8 P ' < ' % %  ; )*+,,,)-*/*) 89

; [ 9(%%A A; ILA a9B ;!ZM " 89 9! ;9 )*+,,,)--.+K O  ;" ^ 9 ^?9 M !M 8 9 M I; ! M)*+,,,).H.+> ; ? _ S  9  Y P % 9

  ? T 9 89 ;  P

9

   ! M; 9 !%&887R%<P(7P)*+,,,)---., AM ! #; I9Aa C;! 69 M 9O8  9  ; 8  ! D M  9 ! ? C 

%X ? ; 8!= ! #$%&8&8 & &')*+,,,)---*)

& # : F !; 7 M; !  '( 98 9!= G ;"%'8<= D"(7&P'8 C= F %& 8'R

7'%7 M   ; 87 ! ;O; )*+,,,)./)*H  ;9 !;!" O 89

M:6 I ' D9 9] ; P9%I )*+,,,)->,+I!;= 89

 9 9  9 ;J !  9  !  9  " C8 8  D"! 9 ; Y C

 ;  I  $ ( % %  A ; 9  9 C; ^ D "%&7&%)*+,,,)->),) <%(8R%R 7'< 9 M 9 6! " 9$8 C Z%&P&(8'P)*+,,,)./.H> RP P[ % & 7

8 8 8 & P

7 ? !!; 9 !7 9 ;

 : )*+,,,)---*+ ; ! 7  ;8%!; 99 ! 89

9 9   9 ; I 78= !  !9! "TF9 J ! $ ((< 8 (( 9 )*+,,,)->)-+

9

9 &L R P% %'

9A %&P&8')*+,,,).++-. R<8'

 9  ! % 8 '

7 %  ;J 9! ; 9 D;Y P

)*+,,,)---.* ? 9! !!99  :Z ;!!  =" 9 RRZ $9 @9:6 7 ' " F 9

  !   " 9 = I  9  ; ' A

 =9 !  !:[%&7&P 7 7

I ;  ! 9 99 ! ? " D9 ; [9 89;"%& (((<87'& )*+,,,)->KK* )*+,,,)-,KHH ; P P < 9 D N   ? 9  9!A9: 9 :'%= 9 $ )*+,,,)---/. 89

   9 ;  L O9  ;  "  9 I!;  ;! P% ? 9 "= 8 DD" < 9  B! ! ! ;9!;9   ] : &R&8 P AD%"& 7R% PM;8 88 % )*+,,,)-*,H) 8 9%; 9 B;  M : 9 ! C ! D D]] ! 01234567 F RA77 !9 6!;   !  9 ! ! ; ] @! 89 $ %&''(R&&7777 ML ^^=!; ? 89

 !!!; ! ! 9 !9!

! ! ; 9 )*+,,,)---+K    MM # % & 7 & % < % P 8 8 8 ' A G : ! 8 9 ! !   :    9 )*+,,,)->H,+ D F; M9 (< :; :9 8%A Y"#$: %& 8<P8'78'R 9 !9  99!;9  ;Y ? 9  9 ! !A  9 ; )*+,,,)-*)H>

: ;!! ;  9 P%9 !! $%& &(&(R %(% )*+,,,)-*H/+ ]T ! 9!; b !9 ! ] 9J9 ! D" 89 9 7% ! 9 9 J 8']^ 9J! 8!ICF 9 ; ' '9 E; )*+,,,)---++  ;  ' ' A 9 @ 8A  

 9 9  " 6 

 J 8]^ !9 C$%'8<=((PPP'R " # $ % & 8 8 < ' ' 8 ( < 8 7 )*+,,,)-.,/> )*+,,,)-*/H.  9'

IA S 9  9 9 ;! 9 ; F!;" ! " %&7 'R)*+,,,)->-+* 7R'& % 89 89 9! ! : 9; 9 ! 1436n51334 7?89= $ 8" 9 9 ! % &7$&(%% %&9 PPA; ; O8  X #$ 9%& R R&7888R IO 89 I! 9 S9 ! I 8  I J B ! 9

9 9 ! P<%  9 ! " M  ; ! D ?!;= )*+,,,)-*+H)  ; D   F 9 M !   !   #  $ )*+,,,)-.-*- ^ 8 7< GM %'8<=')*+,,,)-./H, (8PRRR M9 I; 8 I 9679 M: %& &8&7'&%7

89 ! I;AI!: S )*+,,,)->K/> D; M(I=7 T Y IA 9 ]@  A B A  ! 6 9 ! 6 !  M ;   9

 9 = ?  C !   D 

 9 kJ^  ! T = '

9

^ 9L BM # %&78%)*+,,,)-),.<%R77R  M :   7 P G % & 7 & ' ( ' (

!  ! L ! B A I ; Y '

9

  9     C   B ;  M ! I C ?; o7P 9! L7!8 ;   = !   7 = P ? ! )*+,,,)-.H>. M ?9  M : A !

8  M  ? A 9 8    I  = %"%!% D ? 9 ?9 9! 9 9 ;9 M !; C"<R(<7 D M 9! 6 M B!

( 9 #9 C!"%%9=!'; )*+,,,)--*)H ; )*+,,,)--,)> 7 #$ J 9 ;  YP%%&7'7 %&8787 9 ;!" ?9 I!9 S9C; 9" "9" Y ' 9

" MP7 ; C? 9 B; 6!! ! D " S 9 F " )*+,,,)--,K, D F 9 M!  I! ; i232 ? 9

 M 9S! 9 " M 7 CR 8P I B M!;!9 ?! $%&R(I;! %88( & &&P"6!  6 a  ?! ! )*+,,,)-)*.,   ! M

  9 # $ % & 8 & = % & R % < ' P ( ( ! Z 9  [  PR7'<''R )*+,,,)--.,+ 89 ; 9<"6

9 " )*+,,,)---,, ? 9D:h  ; ;   G :  $ g D   = 9 = C I9 M L ! 8 77 ;9 "P# 7! ; !&779'' ''7 9%! 8 ; A 9$ Z%'7["87''" %'P( $ %   89  C D F 9 M e422f34 )*+,,,)->K*, )*+,,,)-)*.H I!   ; ?  9 ;  M   C  89

9!? 9 CM ;9I6 @J ;IC ;Z9 ?9 I! I : 8 F

 PM:9 a9;!AI9AC ?; 8 I M!;!9 %&7R%<'RP(P( )*+,,,)--.*) 9 I[ 89 T!9M ;9;! C; 9   a 6O8 !  ?  7

 !  

 9 8  : ! 9   A  9 ! D! N $%&8&P&P%PR<& CD"6 8! %& (')*+,,,)-)K- &R&'' 9 #$ %& & (

R('8A((77R7' )*+,,,)-.,-> )*+,,,)->**+ ; @ ; ; A 9  9 ? 9   !  L 9 ; 9 !;9     !  9    # $ ];

89

9   9  9 I A S 7 8 =

%9 A ;; ! 

B : 6 ! M;( @ ; I  8"^" #$ %&P&<%%8RR88 9D= 89 ! 

! D " C ; R <P  9 I 9 9 !    $ (%%

!!  !  I &7 8 9$8""%&P&<%)*+,,,)-)KK/ &(PR77 N]D9 #^aC %&88P& &&)*+,,,)-.H*) 77& ! <P8'<A %&7&'( ')*+,,,)--./. )*+,,,)---+.


~€€‚ƒ„…†€‚‡{ˆ‰Š‰y‹‰Œ{‡|Ž

vwxwywz{|}

012345442 a7H8Jf38gY4J a7H8Jf38gY4J a7H8Jf38gY4J a7H8Jf38gY4J fa7X75f38gY4J fa7X75f38gY4J fa7X75f38gY4J 466167586 W7234 04n46408 314J15 9 9

          < Q  ,- $  " # # & =A#  + $  $ ?\ , # *$ D X7h7X4 6YbY08 a15c1316 348W4X6Y $ (" #$),1/F-1,.E.C A ? .FC $ ,-&) C/,1' + D D#+ #//& & C $0E$ C+!1$K $) *! +" , #-$ .234555262789 /!.% 01&..' Q $ QA ) LP$+ --9? "&D$ $&# +&+ $)+D# Q? 9 ; 1,, Q? 1,,. Q&' QD ;L 1,,1 dP 9$ M &,1F0/0K  ! ? : , / . $ E$ E$, A * *$!,$- &.0$FD1 +00EE 1 " $& $, 

,*

) S1: .E<*;$ oD" : LD 1>E/)9DD# QA$ ,-.11' =#) 1,, *D# D$ 23455526R736

& "@A $) &)& => +# # $ 9D L* D& *N B =)

 \.1 ?D )234555266587 # ) #$)A SD+:D# ,-.Q 1F 1,... ,% E 2345552R8R98 . F 1 , , , * *: *>1 Q % 1 E "< # + :< ; !9 "<! *? $ ! 9B> VC C S : ( ! 9 $  K F * + " # &$ + D +D * 234555266598 234555266RR2 234555266364 =)C D$* EF,,C <  = )/ *  * B K * Q / . / 0 . / 1 C $ B S D + : , 1 1 1 C F $ "-/ . # ?)# $ +"# $$& #* $ )# D D " ;>K Q & +" EC+' +D Q #) Q\ ,E Z $ D ] ]! .-q * S$) 23455526G767 $ 23455526R723 23455526654R a8X6YH86W8 

*' = "! Q A$ ] 1,,E ;e 9D D#9 L &V = ^

$) )_ E/ *$ D +# QB= < $ '  @ *D  , p + # + A " ) ?) C+ !,-. 1-0A 0/23455526658R /,C$D )$ "K;K $ !Q& S //$!S:Q]K ,-C)# /1234555266389 EC /F0C >% "  0 E . E 1 E K , / E F 1 F . , E S : Q   * $

>  ) $  ? ? )& $ # 1 F 234555266GG8 % D & 9 $ # D + # ? Q. 1 ,D  " ' N$ ! ! ; "  ; $ D Q! / . E F / S: / , 1 E E . 0 "   ? D 1 = " D * $ D ! S D + : , / E 1 / , C F @ 0 0 / / C C / 234555266R5G J482iJ482 X8a75 2345552G6295 ] .B) 1C Q " ?.1 SS $) 9. DDC #23455526R726 $ * = $ > D F C A$ # $ @ ()# /Q\/F V0 $ * $.! Z $ .1F# \ / * & ?"& $ & Q ) 

MS; . E E 0 * *  D 9 $ ]

%N "&0 $ 9  "&1, $ $ # B (QM: $ D ##+S: ; + " $ & #   1 # & ) #  %e ; %  $  M  9D D# " % 

$  P D# L,, " = " & $  =  $ , . E , F , F 0 1 SD + : , C 0 F / F F E .1$K ?D+:,-.-,23455526R9R8 10,C0-1 QA$# .<$! ,-./234555266368 F11/F ;!+ #K" FC$ S+:,-//E2345552R4458 FFC,023455526R7R3 234555266R24 > );$e S" 9 %$# BA #"$)A,E > D B 

\ ,- S$1,! ) * D e "  1 & $ \ F 1 F < $ 9 "  1 \ 0 B A 9 $ # D + # ? & 

 D & > % $ L , , ? $ ) * e #  ) #  = Q% & * # $ A S C< $K+$ B X7h7X 4 1] C<$) ; $ +# Q(L F 1 0 < $ ; N * >% 1- $ $ D

 >% , $ ! ,-.-,F' + ? & ) ? .   , / / / E 0  . Q   %  S D + ! Q : , 1 / F 0 0 0 0 F , $ $D"&$  #  FE $' ,E/FCK,-.11/00/F & #23455526R7R9 Q %N!,-/-234555266G92 -E.E/0 S )"? &$ 23455526R792 2345552666G7 D # ? Z  d$ #  1 $    W7234

D& D ,O . A # $ * $. $#) +D1 ) ?&/ <Q?D 9 $S" #D+ #? a7X75fcW824 "$ #K" /$?!,-C0F,F--K02345552R6RG3 0,/0.- % & + $ ? ?"&! Q: Z  "

& D $ ? $ ? 1 , . . & $ *  #  Q . 1 ,

% D > $  K Q D / F > & , J482iJ482 ]  ) " ? "* ##D&)  &1,, - ,1/F' E1,,FF1! (" D &  D " )! =9 , + # & &  BA ;  # E-K # K < $  SD + : , . , F . . . 1 K , C / E E / 0 . . 1 23455526R883 23455526R783 ? 348W4X6Y P E 1 V. C : . E C  ! S& : , C 1 E 1 1 0 1 F 9   K #  & &   K # $ A'  K &   S " =? #) &$!$ # > ) $? , ?$) $ F.$K,1/F'/-/1E234555266248 F23455526R878 *N ,, > #)K E/;L %$K?Q]K * Q. #$"A &-D$< $ V1C  #C& #= E$C E+0 "V. " ,/ - #/) -VCE#?,.,,!<0 , =0>,' &K,-//.E,,,F,1 23455526G7G7 L;>+ > ?$ # D O 1 $ 1! - $ O $ ? $  .  " # + # ? C ! C S: >]> . $#" . C#$1!# 1$$!) 86YbY %D) %D#& "?!Q:0C,.10/ 23455526R88G ) #DD dLZ " ; >E .0 )D

d( *

 ) * " * ;#$ B(<!( .C >& %#>23455526R42G 6YbY08 23455526R898 :,-O1..,-$FFFF2345552R7643 ,D/O "# (

 & . V . 1 K . F ; / , K / 0 V  1 C, 91/ F /' #  +#  " $ 9QA$ #$; %  B ) 9$   $ :

$  E 0

 $  ) #  ? # * % ) B O > & , ,  K *D  , p

D &  , F V. 

$  / V. F +D ,p >%@# # D 1 $ # 0C<$ %# Q:-1C./C/23455526R925 ;&$>&$ % )  ?  $ ? j   > %.  $ Q ' 28 6642

) #  # $ )A # $ $ ?"& 1 $ % # ;&$ 9D"? Q +$ # SD+: . F E 1 C < %  )D  F *  $  1/0.-0. ?$ &#$ #V,-111-0? ! # >>% %.E $(# )O > %. ,$ +#" #$?j = $?.EE #) $ . ;D (D"j># *#>&@*D &$ S% B !S%:,-.1234555266549 ,-/--E-0/C 23455526659G 23455526R894 ,-C0F0./E 234555262883 EC > %S"&0/ =E0 # K 

D & Q?1,., .1C Q?1* ,., S: % %-<$ SD+: S:-<<$! <D ? $D ? D 1,,F *DK = S!#$ E,F0,CK,-.1/C-/--/ a8X6YH86W8 SD+:,-.! E$, , EC,-,# ,9-D/-?2345552R69G8 E*/.#. //-$?-! % & *# ) 0/ # $ ,- /D/DE.Q/ . 1,C : , - # .00#0F +D# C.C C- D$ 23455526G586 ?D+ 

) # ? 1 , , VF 0 S : % )! 9 ) ' 23455526R927 $. dO

&" \.. S +D1 Q? / 0  / 1 E # $  % D # $ > # ) O j %N > & E K %  9  ./C S%: ,1/F' 00..0/! $  Q    K C Q ! 0 C . , C F % ! < >& $  ( ! L   > & 1 1 $ 9 

? *N (  " ;  

Q ? E , *

 % D $ ? 234555266384 )  K Q $  #  &    " $ )' 1LD$ O >&. 1" $ k ? >&. 1> Q&1 # >&1.E- KQ LD >) 9# M SD+ >% .E$d 1.$! ZD + D#! &$ S:,1/F /,,.C,K,-.-,F1C/,/, <D #&" )$ ? " #& 23455526R959 23455526R7G3 $ ? 1 ,.. > D # D D  # ) # ? $ ? 1 , , AC! C $! 234555266596 SD + D  : , . / F , F . K / 0 C / / . , 1 / F / F , E K , . 1 1 / 0 C , E +D !,* / /$E Q,F/ , .#/$)A ? .,C$ )? ?$) #& & ?/: ,-C/F-,CF.FK,1,23455526R5G2 -1 2345552R7682 2345552662R4  # 286642 ,-/-E,C1F1. 23455526R864 B ##

 :$ !9

#? >% ./ $+( " 23455526R9R6 SD+: ; =L , #$)A + D ) $D + " mn a7X75 L  > % 1 ,  9 D  ? SD D  B # # <  > #

 ? $ ?D! * $ D D # ? 

 :

$  \ E C > & , , 

' K SK ;K ]K & > $ " # $? A E0 * $ .  >+ $ : , / 0 E 0 / C / K 1 E C F ;F F E D

&$ ]e ; )+ < ) $ ? (! L  d  9

? >% 1, $ ! $? . C 1 O 0  ) &  # # \ E E > & F C , 

 & ? FE-$ ,-/-23455526R745 -0C,, *N &   ) #  $ $ $   &   2345552R747G .E/F ?D+: ( ? Q?j(Ld S:,-C/1E//,,F1K,-//-,2345552655G7 0F,, .E,O0!S: ,-//E.-,./23455526R4GG #/-0! ?!S:C0/- % B K # ,-.! ; )$ +# <CC.F0 + o F1 B 9 1!1 !SD+:/--CF- 234555266RG5 #)# Q: ,-.E1 .C1)D /E0D#)# 234555266347 d# &# EC * &  $    11/! 9 ?!> $1 +/#E ECE$?1! 2345552G7892 <. 9& ,- ) * # $ $ )#? $? ,F )* $ * )$K)+ ?"D&K)$ $DK ] 6YbY08 *# !" $ ,# - /+-#E>% 01EEEK"E2345552R965R )D" # #C$ \ A ?$ 

- $E" Q !,-; /-?/0#1 $-A$ 0- F#K0& E.& 123455526R82R .. F.$ . )#  $ A$ &  ! 1 ! S + ? j  > # E 1 $ [+ D # ? D # D # #  & " $ +   L : , / / ! / # )D ! . F  ! S, . , F 1 0 0--1CC0 #)# 234555266RGG Q# : 00.!,,EEK ,-C/,/!E/,EEE,1F,FE % ) B # #  ( L    9 

? d ' 234555266569 SD+: %N " # C $ [+D# # &

  A d# &# \ E0 *

) 9 ? ; 4Y38 9 % D ;Pe 1 ,? ,/ A ..! +- D$ " + 0+- A #& &!SD+: D" F 10

/$? " > &@+ -/ 10/E!% K,#-#/ )/"234555263573 -?,@

E/&,$ -+.# E,$ ,-//E,-,,,-1>C/-E, 23455526R87G *'*$ m16l4 > +:( $ B #& "$ )$ $^ +,1/F#_- 2345552R884R #C,/ )C,K D.$C ? , . , 1 . . . , $ ? 1,,, # H12I01J 23455526632G $ S+ Q & : , / F F / F > D ; & $ 9 $ *  D %   ` &  & $   P D   & .    *N! X7h7X 4 ;D

 (D" B # # (L  234555266543 , . E , F , / , , # )# K Q & 1 F ) MP PD +Q? " e 0S$ )S % ) #K" . >N ! #)+ . L# D ) # SD+:,-//-1FEEEK,-.-2345552666GR F00.EEC 9 ?d >% 11$ +# /$? "# % ) $"?#$ ? $?D Q ' Q ;e\,/ * ) S$) .,, 2345552R4683 B S : , . 1 . . 1 / 0 ! M )" $ $  +  ! S : B $ , . , F 1 .  F . $, "$ #S D ++:,#-// ECF C/0/K00, -1 .C M ) ) D$ D & #$ "* = "# & $!1% 234555266RG9 %' 234555266G96 

)&D 9 $ '="& 23455526G63G 1 348W4X6Y >& + 9 $ !S& 1$1+ A

 <!% = ). F% Q:,- C.F /1E2345552663R3 CF<C / C **9 9  9 +  $ [* # V 234555263G79 h4a4W4 , 1 / F ' 0 0 F F F  &$ O $ D  P   : $"" ="$.K1S >&1C<$ 1-$O$? B #?#!,- C ! 1ED1#!C0F!!> #K ** 1?EF Q;E ?1>% ) > ?# $ ? Q ?D QD# $? *N = D&#) Q?1?, 1,,F, & 1& CC FB 9 !< <D 9$ o)?*D Q& *# QQ >+ )$ # "# "234555263854  9 / 1 / % Q # 1 1 < $ (9 O . , L O # " . C $ ! # $  B# )

 ?S D *"  Q 234555266R46 1 11)   $  + # ? D + : < MQ , . /-./FK ,-..,E1.E. D  > & , $  S D + , . , F , 1 / E $F " +  # ! SV%! 9 =) C SD+:,1/F'23455526636G -C,0CF, % D # ,#- ;.1&1$/9" F0?/L0/#K,- =.-) ,S/2345552R693G EDC+,: e/00' $, , ,0CK +# "& 2345552R8GG3 # 2345552R8785 234555262724 1 / ' / E 1 / 1 !

 )  )! 6YbY08 S * >%  >%1,<$ Q $ B,#) D? %+D# ) E.! S *'

F$) = SD+: "# = \, d \,F \,C ; ) "? DA ) $ #234555262495

&#  # ) + S " T S" W7234 + D A  ; #%D ( 9O %N E C< $ ' ="$ .,,p $& >% $ ( " < #d" $ # ?$ & ## > )# : K ! )) $?,F" ' \#,0 \,/ #\ ,-! )D . DD& #)#K A * 9 $ U < ! > ) =  D   = 9! C ! %] > &    + D  ) D  ? &  # *# 0Q? % # ;&$ @9"?,-1' " > #

)D ,--0/F,,0/1 > " P *F E0 * = Q& $ ;% $ 9 DD[# 1//F/0E **...-0Z> $ ) A ) D D ! Q & : 0 C C  = SV,1/F'--F,.,K-C234555262G3R E-11 S

 & $ , . C . 0 , , 0 , K , / / E . E / / , 234555266378 

&$ B )D"? *# QQ SD+: ,1/F' ; * # * 2345552R8253 C,.,,,K 2345552R97G3 e E. ? $) * ! $ $K ="$ o)? +# QQ & #234555263968 ,-.1CE1.,,, 234555262966 S " % +A #1$A # $ S): 001-,11K,-.-,1/FCC 23455526G5G7 $  * # % N@ & #

 & $  " ? Q?D Q )D ?  

&  [& $ +  D )  # "  ! S F / % A -1$ BD( S!,P-/ -$-C1 - 023455526G676 0 & ? "  ? ) + @)$ > & . $  

#$ ?)$ e  # )1DF0 -E1--- (+ ? $?Dj >%@ !S:,-EEF0,,FE a7H8Jsa7X75f61n4 > + $ ,-.-,1/F.023455526GR88 ,, D# A 234555266399 ,-C/1ECE,C,0K >&1,< $>& .- #$$: ,1%N /F'>& 0-FE< F2345552656R6 C.LDO + S:,-/-F.F-//FK,-C0F23455526G35G S" ?# # )!> # + # @+   + D #  j S! ( EFK EC #  # + # ) ) d +$ ? )< D 1 ,,"K + L$& $C -,,\ - #& *

)V Dr-/EEF1K,-.C-23455526G88R F-C./C0 # & $ &#$ 9? ? Q?j >&.C$K.E$ *9 % ) ? Q? K AP$K 9 D#

& $ ;e *' *$ 1,., 9# $  . , K ; . , , 0 V. 0 K ; # $ #!, + -/ - - .$ 0/ #.$ /.K /$FA$ CE .#-$A E23455526R874 S * " 9D D# % * D M D& Q& ,CF,C1K,-.-,12345552R7G82 /E1/FC Q >&1 $K1 !(9O >&.C$K & $Dj %# +$ 

 \E,V.0% ?"& #)D Q:0C1C,/E FC,%S:-1F1E1 %D#& =23455526RG3R # #]\ 234555266345 - *# Qe Q SD +, -.-1.1/$E1 1%D 0 .>& K23455526G6R6 0E ..$., % .0 # $!%N >&E $K .$E $!Q:,C00E, "SD # ) +: ,-/" -?   D # ?   " 9D  ? * $ S " Z  Q ? E 0 S $ ) Q # & $ ^ [K ' >  _  23455526296G $?,/ A #D#   * -.//-K,-C1,23455526G953 ,--.,, %ZD$ $# S % < Q$ 1=) Q?.F SC :0N /<$!!=$ L ]]Q' >DO 1,.. * =)D d#$ 1,,- * #$)A = ,F * + d D & A #$" Q  LDO  L    ! SD+:

) &  &  +  ? D + : , . ' .. $ = , * & &  E1$ D#? (,/ * =) 0C * E,-.0F0K,-C11E./E-234555266342 $) D .S-D*

F.&$ *DE 9# #)# #$" .C$!,-//-/FEC0, ,-C11--..--0K,--F,C-0-/ 23455526R436 S 2345552R7775 QV,-C? 01 & -CC-C$C K* ECCD 0-S --23455526R969 Q] ; =.) .,*$ B( +:,-9.#-?, 23455526RRG3 SD #$+)A 9 

"  Q% B S " ;] Q ,. #  +# * 23455526R675 A ) +   D $ VQ D

 ' + O Q DD&

' *N % ) E,

$ " M % % : , 1 / F E , , , C K , 1 / . / , , EC $ ! 

 " ; EF 9Q 00 $ ! (> > 

& Q? ,- # % $ *( %SD+: * + $+D+ O' )O & '

D D  M  

F 1 , . , ? $ ) ) ' ) ? $ ?D &  )D ? * #  # $ A F 1C, %  23455526RGG7 S"D& $ =D Q:,1/F'/FC1C1C 234555266397 % + >& * QD+ * ;e ) $ #A$ " SD+: $,-.CF1.E,11F &$) *' 1EEEE/ LQ!D,O- C >0F%

1) 10,/$- K , -F /.C#/ .C-/ $ $

Q,. S& ,1/F/-1EE,. ,-.-,1111F23455526R687 F ^" #$ _ /--CF11K,-C1E2345552R8878 23455526634R ,1/F0C,C,K , , C 23455526R496 T

 A U ) +   D $ V Q D ' + DO' 23455526R426 WhY2348 )D )& # ,. *' *$ Q. ? $) 9 1)+ ,.1 S D $,. A. E& $ *"DD?VE 0 + $+D')O + O OQ ' ) Q D Z( Mo\ ,0! S$ ) 

D # ) #  ? D # & & 

  ) X7h7X 4 <#D" $ F+ 1, ,+. AD #& +* $  S: Q H4g4g $+!?# A# % % ! $ !00C/EC0K $%! *Dj#&# "# @+ + D# #$)A S:CC Q:,-/-2345552662G4 E101/F/ < =)E *$!=N Q!/-00,. & D&! /--CF1K,-C1E1EEEE/ D ? "+ 2345552R8874 .., = "$ >%, 23455526R724 [ & *N % D # 1 1,Z . . *

)

  00 $ ?D+:,-C/1C/E-CE 23455526R939 [.1< ) 1,, +D (L9 E0VF-

? D &,CV0F ) + Q $    " & , $  SD + : ,-1.0CCEE1. 9M# #$& $ A * =)11 + % - %/0 ZD0E ,1[,F;eFF[F- -0V/ =, < D 9 & $ 1,., 9 ? * 9

 Q  # %?  : , 1 / F ' 1 0 / F -C 234555266592 A , . 1 . C 0 E E 1 K , 1 / F C , C . / $ \ , , ( # 9 D

  *

) ) . F C $ , C / 0 E )Q * " 9D D# 9# 0 S D# K S%: ,-. 1-FC ./C,!2345552R97G8 2345552R78G7 Q $ 1 O V 0

&  , / ;eV 0 . B D , [ 1 *D$ D# ? (9 9 +D# %

 N& 23455526R699 ; Z %e% Q& ) $ SD + , C 1 E C . , F S   $ B ( $ D* Z

$D:B A !; #?K"'$ ( E/Q $VN$ * 9"D' Q 23455526R797 A Z )&?V0,$ S:,-.-10F23455526R423 .0- &##" & #$$! S : ,-C/"1$E )CFD/C?/ C> B&  9

d ,1P/ .F.' ./ 9

0 +D# 1E #$ #  # ) C-,1C * # $ $ & # # # ?  " W7234 ; & $     1 , , F ! +

! 234555266267 ;&$ @ ) + ' 0 0 . . . 0 F F C C C K & * * &$!SD+:,-./10-C01 234555266G87 > D  D  Q   $ 1 , , F ) D  + D 1 # $  9 $ ? " ' )+ ^ & D # $ _  $ #? 1/0*0 AAA!#AP 2345552R9862 23455526336R $ & ) 1)# ,,- ? * #) ?+ $)D " ! ) )M >? "$##D !+#L& DO# # ! %) Q $ >&$ ># Q $#$ $)A -, $$ !, -C/1*EN.CE,,, ^& % #$ P ?& >:,&-@ E-#F &E #K#- C)0DE"10?- Z #!SD +:, -/ )& /EF$ ,FF.,! F< # ) + #  > >% "? &$ 23455526R863 .$?_$" ?: C / 1 348W4X6Y * D$ # # A ) $ D D 0E$ #!,-.C0-C.234555266244 0/C = EC &$ S ) C$ = , &$ 1,. ?K$ +D ?$ + Q? *,- C/-0F >C&F,CF$ *K1#.Q-QZ d1 ,-C1' 23455526R4R2 S: ,---1-,,,.1 K ,1/F'00.E1F. 2345552R69G2 DD& ) ? B A   > % 1 , $  Q  # , $  234555266G84 E1E,E/K S D " 

 $ Z d\ , 1 9 Q

? )&   >

 V ]  K * $ * & )  $ !SD+: SD+:,-/-FC0/1,1. $ 2345552R4GG4 " )&) #  $? ) ,, ?$$)D )*' N * :9 (9 O %N F F.FZD > L.,,, 1,,F Q * < M+ #$ ? Q?j># 23455526G6R8 #$+)A . ##? "$  -?$ 1"+ ( ,-C-/$F = - 1C1, /E&$ * ., C 0 $!SD+ * # [>% ># [* #!-.1,E$1/L0DK,O- ./ E234555265R45 ,, SD 23455526R86G  L # % )+  K e  ;  $ :,-//P-D1 FE#E E#K,& -.& -234555266629 F0 0.!*N! EEC % ; !

 ?  Q V0 1 1 (   , . 1 , 0 . 0 , , > A Q  # V , C 1 F , , K , . 1 "K 1//$-& -' ? L# = ) BA    23455526243G 234555266G54 > D 9 Q ? ! 1 , , 0 * $ A   9D" 9$ SD+:,-..1CC1234555266R52 ^%)_ 9 ,,E) A ) + D # ? Z $ D  ^ , . / 1 / E 0 , K / , , 1  _ > ?$ # D + \ EC %N &D$ ? # $ 1 ( " ) +F 

D& ,1 V.C 9Z , ,.-V V1-C ; =&$ V + # &")KD $ ?K)2345552R4727 K+K$? 86YbY Q )& $ ,- ## Q dO $ 1,.. ?$ ) %$ *$ = L ># E/ SD23455526G8G3 * = $E/ < C * /C , = ) SD e FD- 

 $1 # *D ? <0 C $$  ! S:/-.-C0/

$ $-E,,"V VF * Q  ' ) +$ S10 "QC ]! ./1/-): -23455526GR26 C<- B %$?  E/ * +D $& Q 23455526R9R4 # $ )A &  $ + D " + # ) " B + D . 1 , C 0 0 . . L  , 1 VF  Q & : , / E . C 0 E

D &  9 ? j   ] 1 , . [

& V1D,, A $. -C0<<$$ ( % "$? L,9

/) $1 ,C0/ S QQD 23455526R366 234555266G35 (L % B $  E +  D #    & &# &A )D +  " $ A$ 1 0 , , , ?   ! SD + : 0 0 / E 0 + K . 1  )!

 & $ 1 F  ) > )@L * . . F 0 1 > D ; ?  " F ? $ ) ) D D # >K 234555266RR7

D $ ,F" * Ce. '9 $K ! =$!S:,-C/F,./1/C B#"234555263744 -F & $ & $ +$ # $1$ ? 1? ,? .. - 1 " #$" )A$ t Q# D " K

#& &,-.E.FFCE ./$ ?D+ 0E$ ,-.E,11/,,-K-CFE/234555266562 <# &$ Q D ;$ 1& ,,, ) $"F >D =#$ E-!>23455526R933 V &". L= Z)+ ,F. K. ) * 0 -# /?1 1- ,EE <# SD+ :> ,-C-% 0-)+ 0C--., / #  ?  D ^,1/F_ 10.F./1K 23455526R438 )$  & * +   1 0 ; ; S: , . / C F 1 0 , , K , C C 1   T (     $ ;     [ 1 &+ ) $)#* M # o,E-CC<1$^E1FF F $0&#_C! 23455526R469 084 23455526R69R 234555266G23 > D $ ?E, P D #  )#  ?   F  S * , . 1 1 / E , , . 1 1 C +  B A    [ & / C < ! *  $ . E > ?$ # D

? " \ -C * 

K $ & 234555266R93  Q) ? , S *D+': <D (" E * ) SEC, $D ? ? [ & 1/C+ S:,1/F'234555263877 > MS; EE - ) #$) &A 23455526R949 <D E11,111 & " $ Q ,-C/.1CC/.F +*N DS# $" & ? $D&) < !Q %:, -C$ 0 F.)1 E-,% $ .C/ 23455526R463 # ) $[+ D# & .* # &' ] ;e\ .. * = $ S.1 C/ F$ D# # (\ ,0 

Q * ) "?   

 !SD +:/.#/ +D# F,234555266359 0 1 $  ,-C/F1C-F1C

 )D # $ ) A S : , C / F 1 E E C . & % #* +D

&$?! @ /F---,E' AP$ Q\ ,-K 23455526R758 23455526R695 234555266GG4 > $D& 9M

 A ,0 )S!/ ? )$ + # &$ 9+ )D $[# K) KD[++) O"+ DK#@+ )? K$+"D)@ SK: D P. 0 / $ K : ' ,E # )D ,-.'  &

$  E /

)V 0 , , (  E C V F C , , $ W7234 # /  , F , E . , a8 X6YH8 6W8 2345552625GG ;

)V M& $ S!K ; $# ` )$ * ,. #+ ; $ =) .1,

Q? E * Q +D +&$D # ,#, )D FC,, 9 ,1 /;e, F 0234555266GRR 00CVF/1,,/ 0<DC&/0`,,F, ;e > =$ /C + 2345552665R5 S & ) #A )+ #$ Q)& * Dj Q >?#D  &# >@* <234555266526 $ * SDD+#: +#& & #$)" K,A  K & $ &  D K " [ 9 B 9$ * D F*

&$ * D ]K + D + # " & " )K D  $ A /.#$ ? % , -//.E,,,F,1 23455526G727 ; *D F$ B( SD+: ,-.123455526RR55 D A , [  ;e , >

L / # )D *$ 1,,EK ,- *' *$ Q Z $ D .C--CE F F C 0 , , K , . 1 0 C E / K , . C / E . E A ,-.1.C0EE1-K,1/F2345552665G6 -C,C./ )+ 2345552628R3 M %=

% Q' +# oD" ,-.11011/E. %234555266284 A$ ( A . *,* ,-DC 1#1$A -234555266G65 ,M1/-EE

 # #A ) +  [ a4b34 <& D + D! S ( $ ? 1F0 ,.,$K ! ? ?M& $) 286642 W7234 9 ; e . , *

) ? $ )  $ . "  1C, +K .1 ) Q &: ,-C/1' <, !9 "  $ / @; &  E S  1 C @ )D D# # $ )A & + D $  & ;D

 ( D "  j > #

* #  >& @*D   1 , , E V/ E !

$  E C V  $ !

? ' 0 C , C 1 K , . 1 1 / 1 0 F E > D S " ( Q? EF S D  " $ ! SD + : , / / . E F 0 C C K+ ! $ # 9D?*# /$?! 9$ B) " % * * /$ 0-1,C,K,-/-E.-0/234555266292 // 23455526G593 D1,,1 + ! D SD+& :,- + C1EDK 1C."# --, C 23455526R733 BK ! )# SD+:,-.E,,EC,-,,-/-2345552R69GR E/../-- )@S " ;* 1C,;; Q? .1 Q $ = L # A2345552663R6 <A =)/* eDVF  / Q$ -*F#E =.-" K/-0$ C- /,# -> B" $ ) + # $

 + % ) " 234555266G72 D )? `\ E/ $ . # $ )A ** 1 0

 ,

 $ A $ $  u  "! $ , ? $) * .1, $ ,!L( .! - EC * e 9 ? < % =)0 + ,-.0' ]$ "\ E   * & + D M&

&$ ( " L  .1 &D$ ? DD # S: E C SD+: ,-C0' > 9 $ ]  Q 

? % (9Z. S ) Z* "

 $ ! Q: F! 0 C $ K ! (" = D   . 1 C 0 / C ; Q&,-.11E/.F,- ] )? 1-- <&$ $ +$ ? )D $ Se $ &$) &$ * 00./-EK,-/-F1.10EE 23455526R859 /FF-E 23455526G597 =M" 1,.1 23455526639R 234555266R28 SD+: D# )$ SD+!,1/F-C0-E-C .F#$ $B)A SD* + , .F,,, -C/234555266G9R C.1) 00* 1C F9 Q #: BA K ) Q $  ? Q ? * D  1 E E ;] Q?,, )$ FOF #D PK % 23455526R92R # 234555266R59 S! D $ ?1,,C ) " P + " $ ?1,., O  (!   DO  %  % +D$D&K)? ) K+ .C 9QK p # * # D $ & & $ $ <)D DD $# )# 1,, C ;e # D  $ ? " D & ? $ ) D & ! S: , / E , C 0 C 0 K E C 0 E . 1 F a15c1316 9>? *%D $ >#j, -*# .1.[CS C."C.? K234555266G4R 00C"1 % l1YI17X # & &   , / / . E , , , F , 1 023455526G388 D# ,-C/F-1CF./ & $ +# ?:FF$ ?D+: ,-C 01CC ,.234555266RRG 23455526G7G5 > ;& $S 9 Q Q A 1$-,d -#F%A * 9 $K > %D $ E/ * = $ PD # * E E $ B D# BA d P .F .C .0 .E =    & # D E / # # O * + $ &  +  D

 "   D   234555266G46 o)? ] 1 S $ ) $ ? 1,., D K " ) A #  $ & C, $ K L      &     # $ $ ! WhY2348 ) ? ? : -C $ ;K Q&K ] e"A;* *D ,-.11234555266387 /C./C. !S: $ QQ ,-C-0-C,,,C *

) $ .  " & =9 > D

D& O 1,,, *

) SD + : , . , 1 0 F , 0 0 ( A # $  "  ! SD + : %! 9 $ / / F E C 23455526R886 ?D" 23455526RRG5 ? !SD+: .F+ SD+: ,1/F'/-,./C0234555266654 *"? $ Q#' &KB &,.0$ -^>_ ? ^.,_ :-E $$?1,.. K ?? D+$) :,-CPD 01C C >D Q $ = ( 234555266R65 ,-$) .1 1? /0 . C F.C E$ $ &

& Q ? ! . E E a8X6YH86W8 6YbY08 234555266R5R > D ] O  \ . 1 )  ? )   * "&$ %] LED,OF , F0-1 (K/,) O1 >E, D )$ F-K, -? -E $/K ! 234555266RG4 ? >   # ) 9 $ # D + # ? & 

 N& >& $ * $ D  # $ A & + 1 S 1,< $ K

D D ;  % ] . ! , Q ? , * % S # $  # $ $ ?EF ? $ ) *' +$ D = , . , SD + : F C  . 1 C . , . . L) ,,,>& 23455526R7G8 ?:1$ B ?D+! Q:,-/---..1C2345552666G5 , '.C #A$)A^ +DS: ),-C0F,C./E_ $ CF$ ! 234555266682 g11l -.11,C$/ Q,DE->& -K,-,/$/ Q23455526G584 /&K#-)# /1--F .* ?D+ #:,& -C& 0 1C C ", + .0- 234555266RG7 > # A    # K   K  :K  \ E F F ! , Q A   ? $ ) 23455526GG56 ;? & 11,, +K ., )[ & SD+ 314J15 LL -F & ?"&  + " & $ * " # # & & ! S : EE $

D&  ,1 C E

 &

D& ,. C C

D D < )) - FO F ? $ ) + , C / E 0 C 1 , C E K , / / , E E 0 F E $D&

 & # ! L $,0 ="D L* <! > #) S " $A >% ' 23455526R455 #+#.; E$K 1 ?)# D+:,- .+D# -,123455526R9RG 0,C$& 0-1 +# e$# =) ,1/F- 1; .F" 1. K,- /-$ E C& /F ,F1 C-$ SD+ !S&:,-.-!1/!.E-. 234555266335 A 9 + [ &  B A $ Q&K ? # & ## &$#$  234555266RG8 " 23455526R692 , .-//C-+ 111&. </)& $ >#$)& &QQ !SD+:-/-E23455526R432 E./EC 9D 084 > D $  $ ? 1,,F *

) > D :

D# D =$ ( Q?1,,. 286642

)#  ; $ ! ) ? ? -!$! SD+:,-.' > o)? &)+ #?K"$ # E *

) *D 9$ SD+ ,1/F' % ) #& j?"? #KN) ? "& 23455526R424 B# 

D $ ?E1* =$ )"& )# 1 1 / E 0 C . . 1 , E ,$ % $  & $!

& ?)$ .1 )[#&[)+ PD$D 234555266RR5 + ?B# !,D-"C 0 F $L/. ,, A = &.#-$ 23455526R8G7 " ,-.11C,-,1,K0CC0.0F +##  ) QQ # $, )"? -/-E& FF##234555266246 , ,&$ 0 # ./C+ "K! SD+ %!A!,-.'

D& O \ , * *$ D + D ? $ ) /K0 CFDF$- EMF23455526R83R

! ZD$ D ( ] E / *  D % * * D# 314J 15 234555263529 #$ $ A$ #$$$ / -? "D& 0! $ !#<)# !' S ":;*.C, >%$ #E,O /10E.00 $) # " #@+ F- $ = S QDQ = ;#'d , 9KQ ;$ 9$ d$ "# E1$ e  >% 234555266235 " * ! Q: E 1 / 1 QC< A $ %L * -0<$ ,> -.#/F 0E/ 1 1 C / 6YbY08 * # S ! B K QQ ] # $ ` & >  K , ]  ; e > %. F $  0 . C O 1 *  $ ZD >  S 1 , , + [ &  ^ S  ,>Fo_  # 1 $    " # $   " $ + # / $ ? 234555266R4R 23455526R937 N $ L D O ! * )  $ r SD + ! , . ,$_'

& $ ,-.11/E10,234555266G86 , B #)# SD+ : /.EF0-E K ,-C-/-/FF0 >%. 1 $  F C , + ! , / / E 0 C , 1 < D +# D$  $ ?\ ,E *' <&D

D D ; Q?-F

Qe K 

  P $  " & 1 , , , F 0 % ! (   \ E / 2345552R476R 234555266689 -,EE.K , 1 / F E F / , E F / ^ = #   

 )  ? $ ) # $ )  ?  # $ ) A +  \ .F " # D) # & 0-

 &D E0 1 "&  ;A# ! 234555266G6R /E$K ! SD+:,-C1E,0/,C/ D $KS .0C * ,-.C023455526R642 -,0/ ,-.E1C.E,., a4b34 J482iJ482 J482iJ482 234555266677 %][ & [.,< )V.CC +  23455526R967 9 " 1 >& ,< $ % # # ;&$ QDP  =# D $ 9 + : " 9D

D &  \ . 1 C \ , / * 0 $   + # ' * D #D) & )&? # D D ?%N . ! , $ ? E F *D ( L % \ E C ^

 ) _ VF / Z 

A V .-C Q  . 1 $ V1-C = Z D $ D  ( ] . ! 0 #   . E E E ; > D + ! 9" < K ,-./F01.0E K <QQ D!,K-; "$@ D$ \,E $ D& ,\ & V C!SD+: U [

&[.,<)V1C+ K" )^ ,-.11E.1F0 **: 10>0.*C.11E 90/ + 0/ E* (D $*# *## =9 9 &$?* ,- - ;e -$!S: -,. /-* E,,S: /CC .E ^9P +# S:C$ ?D+ ,-.11/"D& E234555266R9G )# . >]> #)# _ ,-/-E1FFCC0 (D"UE.-1E..,$_,N-C *! /1/]! F0 .- -D K**: 1F23455526R499 *1 -1>%: ,* SD+: 234555266366 234555266R39 234555266696 23455526R866 234555266R75


¡¢£¢›¢¤—Ÿ¥ Ž‘’“”•‘–—˜™š™›œ™—–žŸ

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824

ƒ„…ƒ†‡†ˆ‰†



23455526663R

23455526^2R7

234555267647

23455526525^

23455527VVV2

23455527R67^


ŒŽŽ‘’“”Ž•–—˜™˜š›˜œ–•žŸ ¡¢¡š¡£–ž¤

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 z|t …t‡j „ €|{ j| stj €j|zj G7 H , : ,  C , ! D " H  , 0 7 G c^ c. GH$ ,7 B ;* >R! ! /$ , < , )), 7 ,  ; : , $ * C7 7 < /><V " " C " $ V >$ H" C03 V 3" R H,7, H;7 </>< G >,!" ,$ G uu,R < " 7,1 "  7" ,7 E $ 3 ,  + R 7 , < # 7  0  U G C ! R _ , C, 7 5, " $ " , 9C$ <0$ TC3! <," !U TG* E!3!7;H-Z,7 &?IJ0.@2,7U ?Ic0 II?9B9f ,=,. 8%,7;;?V)-"C ,"+,Z&@IIW. C3 49Tc>* ,C,EZ 7_H ":,R3,:#* C3 gC! ,e"R@2U 3!7;,ƒ &U 2qV 327V 182UW%I">"CV)C Z%$%:=2,@,J7@G87V&H,@IGIC7 W@"8>@C.  /,7E!3Z&@IIW8W. )^ S, -*U<!7" 9H0!&@18W1I?1@W1d "6+U,,7U9$F/&?IJW. 0C ,U "8,1R?,17?1V&J@J2DI,&C* !" # $ %&'" ()" *,+,$.. 7,7 $ ,C,R 8 & 2 % S0H,7 >CJ* &@2IJI&&&@W@V * E! 3 d 9C , )C ,  & @ 2 % ? 8 ? @ & W " ; > 9, 1 1 @ 2 J J 1 V & @ I I W @ W @ 8 J I J KLMNNNK\NX[X KLMNNNK\\NNN %2W??JW KLMNNNK\[PNX /0 0 (1 % 2 $ 3 ) " * +, $ 453 , 6 $ 7 , @ 2 I W J 2 2 KLMNNNKOP\NO WWWWJ%e KLMNNNK\[[[X , ,R-7=,# ,,7 -D,",U7H, !!$HH,-"C 7#$," -#** /!,"7=,;,H,-C"$VC349Tc> /0 0,4> (182$" 3467;937+!(?@&$ :-/-$-73 ;90A <,7"=#. KLMNNNKOXKX\ /$0 0 -7-"_<=,7; d-,03," ,Y" '"$;V >$ H-"BB0303-V<!" !R),7, KLMNNNK\\LLP ,C7,7 )-"$-3!"0$is HT$,-7R2,Y,,--,7"-"",7$d,3&7@-$!1?$W!"8"?$#,%R?-2eC:I#,1II,&,$R3U<$-,! <! 9,&@1-C",WC,7D <! GR !C!$  $ F  0C , $  H0" 6: C! H , e > , R " $  H H / , C , /$ 0H!#  >: ; <Y;U T $ : , $ " 7 ; ; $  C_ " $ : = , * < />< C </>< T,R!7 18@2 <!7;, EZ ? 2 8 ? 8 8 % 1 V & @ I I W 8 ? I % @ W 1 7$ 4BB,"!$ ,7<!7" !&?IJIJW?JI& /,# 9Y,,=,71UWUJU%_I KLMNNNKOM][N KLMNNNK\LL[\ KLMNNNK\\N\O C3 -^n$-,R ,D#TTR7 I@ S!$ -R 'n ," 3*T#0F$5#*&@2I&1KLMNNNK\\K\M &@WJ22 &U 2qV <! ,7 d9-7,$C,eG,7&@. B,# 9, CC, 0H9:-,$(0 &D!@/,$ /20I&0A?!C (J1J%J/0 21$?310 EH!,(1%2$ 37*,,F-7,?3 $0 )C,7;,7 &@2I?8IW@JJ? 53 , " "  , " 3 ! , 7 U " 7  A #  , C 7 ; 9, H Y0 W ? " R & @ 1 @ & J W % & & 1 W T$ ! = < $ ; E , $ C , /  , 7 , 7 / , $ " , 2 % ? 8 W I W 1 J 9" 0 f f f # " ; ; 3 ,! C ! !"  ,$ ,Y,7 G$ 0 >R )^ b Y"03"HDC-7U1&&q 7:,$R!3Z T$ ,H-H-"-, 07b,#,* B,,;"-C!$B,7H,. G7 H'+)U ,C,!'m)U D!,"$07!$,#";C0" ,H,0$ -d,eH-"3 0 U- ),7,>-,"fc9+`-7,7:KLMNNNK\\[[X KLMNNNKOPLLO KLMNNNKOXOKX ,#,ma ,A $RCZ, ",;-;-R$3, #&@I@W%?IWWIIV KLMNNNK\O[]M BH ThU ,;C7,;7. <,$_>:-E!3Z&@1IJ%%JI2 &@2??%8????I , >$ T$ 2&&$ 3 H"/ Q"-R /$HS,7" >7: /,#,$ 9!C!$ V 30$ V ;, V ,7" #V ?&$ 3V :  1 ?&;$ &@I@W8%88&I1 KLMNNNK\LX[O KLMNNNK\\L]\ </>< B 0 " 0 $ U T, # $ , 7 T 7 ; U G7 ! $ , " ; , H , R ! 3 Z & @ 2 ? 8 ? 2 % J 2 2 ? KLMNNNKOMMML " H# ;" U E U <R7 H$ >" . !, %22221% H"6:9,<';. 7"V$"F#;_3; d0C.,-?JD $e/,C 0= <0,7;C!#g9!,R"$7 t j KLMNNNK\\[L\ B 7 ; 0 3 , " B , , , R ' , # ' , # ) , 7 `, ,  B ,  , ;  + G' ' E /Z & @ 1 W ? % $,RUGC,7EZm$F-&@II2KLMNNNK\\ON] %W2?W?W kT-A,T!$G-7l',=,7-/,7,7 ##"U90$,;,7112V&@1W?288WW?2 <<g9= ),3C "E!3<!-",&@18122J8W@? J1%JJI&%IIIIV&@2%?%%81IIV&@18&1 <" R7,7 H,7, BHH# : "_'7; ;B" :,-$$* B! KLMNNNKOPPLX 7=,0 ! R," _7,#* 9B9 &@I@W@@22118 CB" $ 49Tc>V </>< 90 ! # C # ,7 $ CRU C3 U H,7, c0 T $ <3# _T $ G 7 E!3&@2?8?W ;7 #:Y#,7 #07!C7 ,7H,U KLMNNNKOXO[\ c,C,. T<. <<. Q , & @ 2 I J I 2 W I 8 & 1 KLMNNNK\[NOO KLMNNNK\\KLK " ,7H,$ ?&&D " ,7; ?D " V 3 7 A ," * < ,C,7_ $ C* EZ &?IJ%@I2@2WV @ @ @ I 2 > ! " ! 9 3 $ C = 0 < <* ' ! $ 0 < " 0 ! C7 7;$ 7; ,!7H$ =* 9$ F  0C , ,$ U 30$ H, ,C ?&. 7 W 1 G++`W % /D , " T $ , c = $ 5 " 0 " _ 9 7 H U /D , " /D " !$ !" /,# H 0d 21" Re C ; KLMNNNK\O]NO & @ I @ W @ 1 & & 2 @ & " 7 )/* /$ 0C0 ,# R$ " R7 3$ R,H,R KLMNNNK\[[P[ < R 7D C " " * EZ &@?1W2%1J8. 1&?IJ. 2&CUI@&W2I2 H"6+U,*3*!B07D 7"!H, *-/* <, = ! KLMNNNK\\\KM >3!;,$ ,7 _ ,# , V +, # .  $ F  C , 7 A 0 $ C , 7 # 3 ! ; $ , 7 D , 7 " , 7 C0 " 0 $ H * E! 3 Z & @ I I W 8 % @ % % W W 7=,# 7d a" $,# &&V&@2I?2IJ%8%1 KLMNNNKOXMP[ ?JD,Cf BKLMNNNK\\\LN %1J8 3-,H-"C "VH ;;EZ&@1??KLMNNNK\\KOX %??&W% KLMNNNKOXOXX R!e 03," D9u!, ,7" !7; ,$! ;0C7-7D ,,, R," C,R- +, #*/!"$,7"0Z&@1@&J&J ~t KLMNNNK\[O\N )!"#"#C0 ,7H3,,7"!!,,7RC,U0H,H-H$#07;U$C -$7R0"; >R! ! G R 9 !C!$ < 0$ V 9H0" 6 + F $ " ! ;! , 0" ,# 7 H$ B3 '*-7=,,RY," C7;U03R ,"!-:$," ,U#"UHC -,"3$ ,"-UU /DD,,"C+, ;`! <> 0HC3 =>R !)!"C/$,-," BBB) 0-"0H-#7-7;G7H, 3 = 9 <!7" ! < 0$ T C3! < ," ! / B ,$ " ; _ $ 7 H R , C3  7 < G< ! # ,  7 H ? m)U )7 <! , $ ,  9 7 H $ ^ 7 : 0 C W & qV < ! , 7 9  , C, 7 = , H*E!3*CZ&@2IJIII1KLMNNNK\NNN[ ?22 E@2JW&@2?81@@%%88 )$<,Y07; ",C-7,F-",-",*&@1??82&W@J "-, R,$-EZ&@IIW@&8W&2I E!3B,b,7H-W%"R&@2I?KLMNNNK\\KP\ 8&2IWJJ E!3*&@1I2J%%@@8YYY*KLMNNNKOP\XX H#,R*! KLMNNNK\OK\P 3!#, &&& KLMNNNK\[\XP „ … )3 3 # ! # H,C" $ % :C "7;KLMNNNKOMLXM <#," ! < $  B $ R < !# " # ,7 B ,7A ,. /,# 0# 0-,R -7=,!$,"# DC!" -"#,7 . B,7D ,#,7 )$,l -G7H, );/D,"F,7 ?>9/ U2q>,$$3=,!B,7,7-HC-$-,>7,C3 7307$D,97!;##0,. )-D!,, "0 ,70":H!,:0$ WU 2. J: C 3 : 7; # $ 7;U , ,# ,/* `,$ H < ,Y07;U ,R  !C!$ 30$ U ," 7= , Q V ) ,3"  E $ " 7 h $ .  0U ,# " 7;;,7;_# <!7H, k 0  W8" R `! 9$ R,$;,7;0EZ&@2%J&228WJ1 T!7" # U ;, U H0" 6+U , * <!7" !* " ; 0 B , ; > 0  " $ 0  ? & & ; $ V )0  Q 7 " ! # $ , C1 S< E )% & ) h) 6 A 1 J 7 # 7 H 3 , H , 7 ; ; * E! 3 Z & ? I J . 8 W J * 2 I 2 I /, " 5# +,  &@2IJ1?1&W%I KLMNNNK\KM]N R , $ D 0 c ; , ; # 9  C, 7 T * @ 8 I 2 % J Z&?IJ.I@&%I1WV&@?1W%KLMNNNKOMK]K W8I&1@ !,';E$;cS&@2@I@?IW%2I R$;8&&$3EZ&?IJI@??KLMNNNK\OP\N 8%I KLMNNNK\OMXL KLMNNNK\\K][ KLMNNNK\[NOP 0# / !,7; <-73" Q" #6# ^T _ BR KLMNNNK\OP\K Q$ !" !7 # : 0 " $ " H!7 R $ 7, 'H, B , ,; 0 ! 3 Y" , 7H, = ; < C ,R H: ,$ ^ 7F " 0$ Q ,R, /;R 7 TH# T$  " ` a 3 E!3 9! ! >, C3 7 ; m " , Y, 4S! ,  , ; ! 7 ; GR0C-!,C! $ 3 0 $ 1 & . 1 & & CU ; , U  $ F H , 3 " , , C! $ , " C  R /$ , 3 7 $ ? " $ 7 ; 7 A $  R _$  a H D , C7  3 $ V $ , C, R z|t tz , , > ! $ $ _ / , # "  ! H , R  , , 7 G C, 7 * )R 7 , & @ 2 % J 1 & % I % % I !V)-,3" UB,,;U GC,U)$R ,-$U;$ H"6+U 7"!/*c!$- 53,"""3!,7_""R,-H#Y1d) . <!9,$-&?IJ@WW1?2%)DC79C3R ,"-0#f&@1??I%@2?2? ",R$<-,`$0#,WR%*&q /%&$"?,1RJ!&72U&^7J=,. )-3-"-7;;-, "0 ;,,#07H-- <; KLMNNNK\[PL] T;V7HR ?&$ 3*&@18W11@JJJI %@@@?@@ ,H",;*?<! JD,C KLMNNNK\\K[X KLMNNNK\\KXO c0 G , @ 2 )D !, $ ! ,R,,7 " $ ,F D!$ !,7 KLMNNNK\NOK[ #e , C, 7 U " ! 7 " , U 3 $ ; , $ , 7  1 & & q* , , 7" ,$ = ,$ ,"  ;, ?JD ,C 3 , HD C !" c, &@2? ?@WI ?1?1 <; ,7H, = ; 97 H = B ,  , ;  C C3 $ # , 7  = 7 , 7 KLMNNNK\\LP[ <,7H!7; 0;D , 0C" 3,;! KLMNNNK\\[MP 9!C!$ <0$ ), ,CU 9!7" # U . )" ;_# 07 ! " , 3 H " C ," EZ &@I@W8WI28&I /7 ?I+I`&<+ 7;7 A $  7 $ a HD ,C7 ,3,$ ,3,$ V $ ,C,R HD ,C7 A $ R_ a ): $ 7F " 0$ !V ! R ^ T_S,H;" = ; R ! 3 ! 7 ; & @ ? 1 ? 1 I @ & 1 1 1 KLMNNNK[XMM[ B, ,C,7V &@IIW8&1&J&1 ,C,R0 ,7,"-5>fKLMNNNK\\K]] c0C #H-,7;;-&@1??%II JIJI HRD7AJqV37*/$D7D7_7"$0#f 9R0Y$00Cc0"300#H-3-"-7;;KLMNNNK\OPL[ KLMNNNKO\O\M $ S, "E!-3U9H0" Z&?IJ.@6+U 2WWI9, JJ!$,7 &@2IJ&%%?&&8V KLMNNNK\\KXP GH # " C , W D " . 1 & D " * GC7 U , C7 R * EZ ^37;7 !R -, 07 $7-, #7;7" -#7 KLMNNNK\LKX] +$ > " , 7 S 3 = ! $ ) ! $ 7 U /, 7 : , # )! $ 7 U , : "  ,7: ,$ # ,7 R,H_" ," 3 ,7 , " 0 7 0 " 3 0 0 # R H ! V C, "  $ 0 $ 3 +, C , & @ 2 % J ? ? ? @ I % 8 Q 7 " ! # G 7 H , G # R G 7 H , ^ 7 ; 7 ` $  V 9R " E 7 = W & $ 3 Gn , ' , " 0 8 1 & ? W % % V & @ 2 I 8 8 1 W ? 8 8 & $ R 0 # ! 7 $ # 0 F  Y YY* !3,$ $!. 9$ FV>!$ C , G-$6+ 9!C!$ <0$ V9!7" -# d"$3!#"-1&&q,C7"7 A†C -7;e b;^7;-7`$R7-a,C,R )-",7;,7-T7,;,6,7-",+,7"-# ! )! $ 7 U m ) ! $ 7  * 90 7 0  Y! J I & H D C ! " % % I @ J J 8 V & @ 1 W 8 ? & 2 1 1 1 % KLMNNNK\\[ON # ! !C," ,$ ,* : 0C &@II%&@&I%?W KLMNNNK[XMMP 9H0" 9, !$ ,7 B,: " ,7Z&@1. &@2.%JW.%JW.%?Id;$,7KLMNNNKOPPMN -1&&qe 90 ,7)-C75#>R)/; E3&@IIW@WI%8&2V&@881IW2@J8 KLMNNNK\O][N E! ,7;!7; EZ )3"-$TV7':HV ;;-'H ,"E0H! Vc"V3#V 00#VB," T,3V- >C ij„t @?I&%&/S^ % >9/KLMNNNKOMNOL KLMNNNK\\K]X KLMNNNK\\[LP /$ R , , 7 <G$ ! )$ ^ 7 H , <" R b';,BH,!$ 53 , " E , H _" " 3 7 1 a , #  " " * >Y " T!#3,*TZ 7;I@IIJI&/*b,7"0'KLMNNNK\LOXM >C 1 a T$ , = ) ; B , H ! = , , U T! C0 $ . E, " . k ,!R HC," , H# ," HR," U H$ C! <!" !R ),7, T!7,g,C7#,7 / $ " , C, Q " # 9 $ R ^ 7 H 0 7  , >: ,  : , +, G= ,CU H$ 3R7 " $ D ,C7_HD ,C7 1&&q,  WD ,C &@2I?2I2&I2& &@IIW@@JJJI2 ),3" . 9" $ 0# U /;, ?_'0= 0  , ! # !7,7" !" # ,# ! D " l G# ! </>< GA! 7HT,7 ,U+, ,/0" "UB!07;,7 H,RUGC, 7U ?8m%)W<I /* GH< ,Y07; GR -$C$ /30$ V$*&@. 7"# 3$-R*E!3Z&@I@W@J&&&WKLMNNNKO]XOO 0$;,7/-#*^4T $C,0R;?D,*+: #@!1V@&0J"0?U@,J"@&HW* ,H-!",Y,7E!3*&@@1?%&WW1& % 1&&q 9C3!R /!$&@IIW@1?IJ@@ "!7;;!H-d&@2I?8?1&&1IKLMNNNK\\[LX e KLMNNNK\O]ML T$ -C, E!3Z KLMNNNKONMLN GH, ;, V H" Y : U C " U ;V F  * G Z & /, 7 H , # U <" H # $ D , # , 7 H $ CR U 3 ! , " # 7 "3437 07;"RU +0 0C30 <,$ !  * /* 970 ," ?1 KLMNNNKOM\OK < " " _ R,Hf f ,C,7 " 7 A # 1??I28%&28V&?IJ?%W22?&KLMNNNK\KOO] ;"#7; 53," )3  : , R  C! , # 0 7 H  R H V C, " ' , . KLMNNNK\\[OK c0 B, ,; B,7 `0$ B,7 `! : V ?&& C3$ U ! ,R I2$ b# T Z 2JWWJ& ^ 70F , 3,$ !Z <$ ,  ,;!7; ,D , ,C 7;U " R " $ 3# " ?D ,C " "  1&&q " 0 V +/QU B0 7 U ' : H U TF H * 9, " ! , 7 U 9 : ,  C 7 ; , " ,  C R  = R Y" U : , # U <0H= Q" # /CD ," ,7 9$ F : 5# -,,";,,77*)" ;",;$,;/#,/D,T* E, . k1B3 ,R,T$ -C70H$T# ;;<0 $),0C,Cl ,&-.$ H-D,C-7;$*E!3Z&@I@W8?8 ;;! , $7HR 3R 3R," UC 3R7# 3H$7,,#!#*/, @?@? 0H,7R03-,H-D,C-7"!7", &@28?J?W%W@W)-"C ,"KLMNNNK\\[[L /-7D,C,7D,C-7,7</><R,KLMNNNKO\XXM 18IW88 #D,H,$ $--7-:,-$ 30$07;,7%@@&I%WV&@1W81KLMNNNKOKM\K KLMNNNKO]XOP # T 7 $ 8 1 G 2 & C , " . F , ; ! 7 1 & & q 3 7 " # C $  $ , R ! 3 * & @ I @ W 8 & % 8 ? ? 1 c 0 9 B9 70 !$ F * >" $ $ C E3Z &@2@I2. b>V /$>" J,7C! -7;H$;7 0,GHHB"0=7,D,-#!"$ 3! 1;"REC 9,7D ,=-.,l ,$": -,-"70" 300# -:: 00# $ -"!,!" # !$ !R k",<!7H, " R,l , =,-7#,7H;7 -!D-3. 2@?2I@V&@I@%&228&II9C5# kD!, ?&&C* ,,"-:, #&03," 1q #,R!-"3 Z&," C, #,.1-,7 ,87881.*&0 ?&D,! CW- /-D,"#3!;,$,7_"R$, =KLMNNNK\\[OP Z&?$#IJ*IH10%%"%Y: WIVV&,@138!&7KLMNNNK\[K]] J"&!&;&$&7WI- 9:"!7 3 "!#, ,C3,R. ,$ ".$.. $C = $ # " U 7H$ , H,3" U H" ! " # $ , 7 7 = , U ! ,  H ; 7 , = 7 = , R KLMNNNKOP\L\ FKLMNNNK\OX]K " 1 & @ I I & : D  B 07D 7 0* @8 T * I&?@&1& EZ &,* @2:0C ??8@IJ?W1*YYY*3$,D,;!7; /,$"-CH$<,7#<QBcU "1,U ?H"8C22J," VH-,7;;- Z&@18&J128WW1<!#" -#,7f !RH,7,D,C-7,7</><C0"0$ KLMNNNKOXKPL _Y,7CR KLMNNNKO\XO\ $ GR 9 ! C! $ < 0 $ T C3 !  < , " ! 9 ! 7 . KLMNNNK\\OPL <!" ,D 5>EZ & @ W 2 8 & H , $ " R 1 8 8 & E ! 3 Z & ? I J % % 2 @ W @ & V & @ I @ ! C! CV 3 ! T*  * S0 7 H 0 ! -!. c0 *@?8<.V 53," " ," 3! ,7 HD ,C7 # Y, " , "<-##9-7!C! 9,7H"!"6+ < RH! V C," , " 0 7" 300# U KLMNNNK\[K\K KLMNNNK\\OLP <!7H, , R C, Y, " & @ I @ W 8 J I & 1 8 W W@%1J??J : ," : ,$ 3 07! R C <, : $ 0 b# * & ? I J 2 @ 1 1 W I V & @ I @ W 1 : # 1a ,# , ,7; !7; " 7" $,9,$F7-T/I0JC?I2,2G1$KLMNNNK\[XXK $,7 70* W&I&#1"$@0@. T$ -C, B#,77 = ;E<$$ #!, D,"! Q$ !" HT$ ,H-07,_ "B3,# $, - BH,= &@I@W8W1@818 G"=H# -##:D"Y7 KLMNNNKO]KN] # &IWI80#0 1&&qE!3Z&@18.&J&%.W&&KLMNNNKOX[OP &dS$7-e /70-#C30"$$7U;:,H7UC0 H-DC7-"0!$"U&@2?%VJWKLMNNNKOPNMN G7;# $-7;,7U 90$ -U@'0# ,-I"?-9838"!," $W,. mD ,# ,  7*  E!3!7; Z 7= ,U !,  $ F 7= , ,7H, ),7, + " 9H 2&&D " g<7;, B! ,KLMNNNK\OM]] 99H0:"6<+_9h+ 0$&.?&V/10&C&CU 9! 7 " # U S , U KLMNNNK\\OPO " ;  H 7 > C !  T Z & 1 ? ? 2 G7 , 5 @ 2 I ? 8 J W % @ 8 8 & U @ 8 q* <, 7 #   C G ; ! 7 , 7 < /><V 7 F  " ,  ) 9 , C , B ` d 9, -U@>, C. T ," 3! ,7_R,H " H# 7:$ ggg G / * c! $ Z & @ 1 @ h0 " c<U H3 : , R 7; " 7;;KLMNNNK\\LO] ^ KLMNNNK\\O\X Š † G H3 , G n ,3,† † ? 2" R / " RU +" # ^ H, 9$ " A # , " T7 , R * EZ I @ @ W % @ I V & @ I @ W @ . 3 7 ; U B 0 7 e B ! , 2  " * E! 3 Z & 1 1 >Y, " , 7 0* 1 H D C 7 ? D , C  7; " 7" &J&?W&&&  S0H,7U  90 0U ' ; , " 0 , 7 H ,  ;  # 0 7 H U , D C " U = $ " Z v >3!HHw U # 3,3 C7 ,  ,D G7 H , 7 = C  R  R ! $ , " V : # 4#   0 _ Š † T" = ‹ 0$ $ † † W 2" R7* B 7 * B  ; %W%%1%VYYY*,C,CA*30;KLMNNNK\\N\N 0"*:0?C. 1&&qd;$7-eE3Z&@I.@W@J. IIII8 &@18&WIWI%1I<!G"-#HD,C-7 T$, -!-R#,7",C-7,)-"JZ&@I %@?@?J )";f Z&@1W81JW1I1JU?2,IKLMNNNKOP\KN &32, ,= ,CU 3!,RU , U H!$ ,7U 3 ,7" ,$ KLMNNNKO]MP\ ';, KLMNNNKOX[OX EZ KLMNNNK\ONNN &@11?%@%1@V -7 ?$%?I2WW)V e @W@1@21?@D,C1&.%0$KLMNNNK\\OPP )D C77077G;< 75;>U :c,-0$DC!$7F#7-U7<0/>< CC"$V >,C-<-', "0 Vc"300#V>0C V 9B9 :$,!$-B '#,H^7H$Q); "#//7 $;!RR,G7-< 7;b,;$ ,"3E$,R-H-_1&"&,q "3!,C, ,77>361 *-)D ,,C7, C,7D!$d-7-37,$ˆD""$H--07, GR -H0" !C!$6+U 30$V!, 7!$ "-#,7 U$3!7" F-0! CH,* 53 KLMNNNK\\\XN " Y" " x 0 $ ; 0 : # U $   YKLMNNNK\\KP] :0C )C3 0 " U $ <, ? D , C , ; Y 7 " ,$ U B07V '+)V ThV /9V 9 # $ V >! # , )  " , B; $ ,C,R A !  $ F: …t‡j I&? EHVB,"-9=$"';,&@2?%%KLMNNNKO]OPL >R!!b;B-7,"Z&@IIW?KLMNNNK\\KMN %II&%% %&&& EZ&?IJ.I1IW&&1/*B-7KLMNNNK\OMMP *900 ;,$,7-E!3Z&@1I&WJ% W%&J@J $?, ,# ,797" !R,7 =?; 3?H,* &@?W. *&@1??%8%??&V&@IIW8?%8KLMNNNKOXL[O KLMNNNK\NKK] k +7 H $  , B ,  , ; l 1 2 " 7 ; , Y 7 " , 2 W 1 1 1 % 1 U & @ 2 8 ? I J J 8 J G7 H , < ! " ! R B 0 H ,  > 9/ + " $ , B, 7 H $ G# ,7 9;$ , )3!# , /,C$ ,7 53,"  ,7: ,$ R ,H ,  > 61 : # 1 a GR  C$ 3 0 $ & . 1 & & CU H " 6+V F * /* G$ * )3  , 7 ; " 7 ; ; f ' , " 0 V 7 " 3 0 0 # V :07" -#"UC3$"VUHC!H,U R-;R :1, 8II$?FI-&:% )Y-?C,,;"7;Y7"KLMNNNK\\O]O 90 ! -7= ,C-$"_)D",C7 GC,7 / !,7; Q ,R, T $ 3 ,$ 9 )^ b. C,# , ,7: ,$ , C,7 1 &&q " $ D ,. /* ), H$  * B,; ,7; IJWJIJ1_ /+V S, H ; " V T, 3  " * )D C ! " ? J D , CU : " # U 3$ U # * H 7 ; * E Z & @ W 2 C7 , 7 < /><_9 A # , E ! 3 * W I 8 @ J 8 9" ," 7;f G7H, ^7;-R7BC3!# , ?J S0H,7&@?1W%2IJJ?@C$KLMNNNK\\NN\ R_D!D!$ C-7;$E!3Z&@II.J2.JJJJ. &@2I?81W2@W8UCKLMNNNKO]PNK 0# yztz sz{ KLMNNNKONKN\ $ ,C,R 3$ #  RZ &@1W?@? IW%%WV KLMNNNKOMLNX E!3Z KLMNNNK\NK[N /,7H Q7" !# `$ ,7: V / !,7; D , " ! $ ! "   ! $ ! R 3 , H , 7 ! 7 " ! # $ , * &@2%JWI%1I@8V &@I@W@I?2888 +, 7 0 7 V >= 0 : $ , ^ 2 & & & V 2 & I 2 V % 2 I & V , C7 # , 7 < />< #  c 9+ ` 7 , 7 : U 53 , " T  , " < ! , 7 l GC, 7 1 & & q " 7 Q ,R,V B'BV G !$ ,7 V T$ ,H7;g &C$ ?IJ30$ I1WV!7" 288I#V V&"@-2C3,V I?8JF JJ&1/* WGGR$V- kA !,  , " 0 1 " . ,7 >C " $ @2&$ 3 KLMNNNK\\O]] " :1, RV #@$VH" 1-W"8YV 3;$ 7 -V<C$ ,R $-C,$5!> "!RE!03Z"7);R,,77,!7&;@IIVWH@W@qU "W,@#& -7",', "0 D;"$C,9$F-:', "V J2I& Z&?IJ.@W1W&W& KLMNNNK\\KML #C,-";U 1., ?e,C 3$RI&%&. -dS,$%&8& ,7- E!3 =R$-a">-7-$,7, J&?"@R &W@IIW@&2. E,7=,C, C,GH=,7"-&@2I1?1812&J* ,7;;-,7KLMNNNKO\PN\ C0# 9R,7" & @ 1 @ & 8 J 8 & 8 & @ ? 2 W J W 8 8 # " # 7f E!3!,7; 0F W @ !7" EZ&@1. #!;$$,H";V3!7"!VH"6+/,#9,$)^b ,C >C " ; 7 E Z &@I@W8JW?1I1 % I W 8 + J ? " R I I @ I & I ? & I KLMNNNKOPX[L / KLMNNNKOMOOX KLMNNNK\NMPN GR 3!# , #8H,?3,# %0U $0A -*" KLMNNNKOXMP] -#DH "3!SC3,$,$:,#'0# #:,#"- " R," !$,7 ," 3$$CR 7#-3!,73:KLMNNNK\\OXP $R"H-"" <!"!R!,7;gD,C-7</><U"7 , )-3-, "0 V+/QV'+)$0:" ? . W D " * EZ & @ 1 W 8 W I ? J J V 8 1 & 8 8 8 53," " ," 3 ,7_ 7: $ R ,Hl H D C7 1 . KLMNNNK\\NK] k # $ ! $ F U R , $ 7 , " : , $ U E! 3 Z & @ 2 % JW ,H,R7,#"_ $0H!#KLMNNNK\\[X[ 7;#, TBG,$UV,R -3!7" C$30$ V;,-VH&?IJ. H"6+V ?D ;, DC&@2I?8W&W%WW !"0;D,_9#"$ D, ,"H:,"J# ?; ! !$:$!3 #, R! !Z J@@%@&U&@I@W@@%%%@JV@2J&&%8 R$ I& /A†,C C ;;" d;$77" -e1&&qU EZ&@I@.W,C7" @KLMNNNK\LKXO @@.1%7%% H-$CR70C*&@2I&111@@KLMNNNKO\P][ I@F$2", /* 2, !*%6,R,#"7;;07H---,C $ V H " 7,;, $ E!3 KLMNNNKOM\]P ; )h) /  ! , 7 ; Q , R , V < 7  ^ R"-,C-Y, KLMNNNK\LOOM ? I I J V & @ @ % @ I @ & 8 &  * S0 H , 7 GR -#$ D"<!T,C,$ , :'c ##: "-"7,. R &@2I&?%J1?1Wd/,#E$KLMNNNK\\\NL =e |zt} <" RF),7, T!7,g+,-$</>< E$^7-B" fc0$V )3-V30$07;,7Y,$7"RH VC,"9 7 ,  ! " , , 7  ) ; / 7 ; ,7 /, # " 5 3 , " B  $ . +7 , G " ,  >  ! . #CI !$ ," # H  " C!$ / D 0Y9!$ =  CU C7# B-72D"V<W2$3&@2IW21?%%?2 , )Y, , S$ ,7 S$ ," KLMNNNK\\NPM R,7/$ <Q )D /,#,,7 )Y <!" # )D , " 0 V : 0C V '+) B3V EHV ThV H G7 H , : # U  , R 7 ; 7   , a 9 : $ ! 3 H 7 ; ! 7 H $ CR c 0  C * & @ 2 @ I @ 1 1 1 @ 2 & KLMNNNK\\[X] B3 B78@ E!3Z &@2I?8??1112V G7" ,$ & @8%JI@?@%%2  * 90 0 ) 7 <0 $ 0 7 ; , 7 B ! $ , R U /7 H , R , 7 E Z & @ 1 8 9$ :C$ ,,-$UC$ 30$UH"?J 6:, oo^ &?IJ.%%?J8??V&@?1WWI2@1&W* ?IIIIJ2%c09C9$-!ff BRV>$=YV^TV/c9C,!3-7- KLMNNNKO\P]] H7CB0F7" ",RDH"D;0;;=;,lS$ 079#C ,lC! H<0 ,:;,7"C-# 9$-7-"BC,"7=,,;H-D&C@7I$@,WC, 8JR&_ JKLMNNNK\\\LX &@$0@A-07* &@I@W@%@1112 KLMNNNK\LLLK C0#* KLMNNNK\KM[X B, 1.3WD -7:R0C KLMNNNK\\KP[ H,$ D,-&?IJI,7 1I??/,# ?1U,c!$ #,KLMNNNK\\\K\ @2?21,C @@ 53,"","3!,7k>Y,-", 1 I  0 1 J H"C$Rc! ,C3, 37; A," ,H, )-3-C,a, V#0CV$-KLMNNNK\L\]X WD"V3--$7!C,R A0ZYYY* -,CV 7-R$ $!C, ,7*:0?. C ," 70* 1l &@IIJ??&%21IG+,-$R;"93H )07-:,# VC,:R0V,""--D,"$-, >$7;C3, $  3 0$ 0. KLMNNNK\\[ML ,7 $  : " 9EBV HD C7 C,7D !$ _ $ 0  : U " 7 7;,7 0 # T T 3 , D C !" @ ?22111V KLMNNNKO\]MO #R!! $,H ; V TC " E3Z |t 3-#$, $ ",! G$-A &@2%&?1?W1?1V&@2IJW%28KLMNNNK\KNKL A#C -7;*EZ&@2I.2@2@. IWWW D,"+ #?V'!'C,R9=,RY," &@2I?8J&&1?I,=,7,7$0KLMNNNK\\\]L ?88 A-07, </><* 0$"0-7;* "**#^,, ,"$", 7=-7,7;U ,73!# H,,7 :,7H, 03;,;,R ,!7, 0Y_$.* KLMNNNK\[OL[ /&@12I8E$ ??W! J%&@1@&J1J@@@& / , " R , 7 C C3 ! , " 6 3 "  C ! H , R _ `0$ ',H >R  );; * c0 C KLMNNNK\L\\N C,a 53," T ," 3! ,7 >Y, " , c0* 1 /, " )3  R H ! V B, "  ' , " 0 U c . :E! 3,Z"&U1@D2,@C 97R,-"#*R)!",C,D." >$H-"37,7ZH,ThV'm)C:!:- "30#U/9?U+/QUThU'+)UB7-"0$U9 #$U &@II1. B )-,* /,# "!7",?88?. 1&&q "7 +, I@H@-DI,%CJI7IV,&7@;1?!KLMNNNKOM\NN ?7I;I?32-@,1U )D mF,;-7E";$HZU&@I@W8&II&%8 3-07$!!VV3#R#"-73!3_, @1&1'8; @1;&@1W8&&8W88WV E!:3,$ Z&-@,;7 1@&JWH@2 &2!$ %!R^7H07 #=!"#>, ",,) 0A , @,2I"0?8?C@," $2,& >0C ,H!U)DC "&@IIW8WKLMNNNK\KXX[ A#,CC71a -7;* E3Z &@2I. 2III & I % W ? KLMNNNKO\XLP 7 0 C KLMNNNK\\[M[ KLMNNNK\[OL] S$ T/_>> ^ b E Z & W 2 ,7H5,-$R7;" 7-7;UG3," =!R! 9 ,U1,# 2#, ,#C@ "$ /-D,""$, -$Aa-H";#KLMNNNK\\\]\ <#0-H7 #,$ -#" ,,C,H3-$-!C,R -37H$--** KLMNNNK\K\ML < 53 ,,""C,7U ,"3!C,7D ,7l#!$ Y,_-",$0 !:$lH," D, C!H,U -R, -7;V"C," -7;;,=,$"0,"VC,: 300# V B,Y,$ .* >,C-B,=,7-#$H-"#! /$ ! , # " H , # H , " , # , U BV C7 ^ ,H H! 9 ;, * E!3Z / ; " # 3 U /G<oU ++Th 0 7 7  ;  . B $ , R , " A $  R U C 7 ; D C3 B 0 D 0 "  * & @ 1 8 1 W 1 J 1 2 J @ V /7 ? % 2 3 1 % 1 ? ), D , $ & @ I @ W 8 I ? ? 2 & I iz~i -U'HE _`!"-V$7&-@I@W@J88?W1* "!$9=$"Z`:>T/U &@1??8J?WWIIV&@1I1222KLMNNNK\[[XO 1.WD,C"!7",*EZ&@II.J2J2.@JJJ "'$,#3$-$UG+U $C# 2% KLMNNNKOPX[P <!#, &I.1&CC*&@2%JW%KLMNNNK\\\]M 28&I2 +! KLMNNNK\\OMM >>U:E!3Z ,IJ^7I"&$7?"%`I,V&a@`1-$%%G@?,8KLMNNNK\\\NX I13#$7* 90!-;,-3!V","3!,7U:KLMNNNK\[OLM >$ ,HR->",$C 0#:0,C3 "W7*@T$ $3C U#0,$$HH"W$?#-$3,"U G7H, : , # C,! D ," E!3Z E " = KLMNNNK\[NKN " R ,C )† <  7; " 7;; , " 0 _# C " $ )7,?1" R C = ,7 C ; H" C " 9 7 R $ ; 3 0 E Z & @ 1 2 I @ % I I 2 W W / ! $ , 9 0 $ 0 Y, D , 7 HT0C *EZ>6-07 $0b# *B,*&@I@W@IW?&88 7;#!3!C-<#7; #!",$,‰1&&C"$*)-"C ," CR+,7"-#3$"H#C7;:Y,#,7 G7H, ,C:, $#R* _# 7CH-!" RH&@I@W@%81W1% VC"-D,!RVH#," EZ&?IJ.8J8W1I?V&@2?81?KLMNNNK\\K]P ?&18I D&@IIW8@1%@11V ,C-7,7H,;,7; 1.WD"E!3&@2I&?&J&&&8 &3" @2R@I-@7D ?I"@,7 22?,V 3=;,$ 9, )D KLMNNNKO]\]O * 90 0 > B 8 * E!3Z &@I@WI%JIWII KLMNNNK\O\]O 90 KLMNNNK\O]MO KLMNNNK\\\XK 9 Y , " _A , 7 " , " : * l G C 0 $  C ; l * ij KLMNNNK\[NXO )3 #"70C ;;-R"HF,!HVC,"0 -,F-H0 "7"30?V #HWV T$ ,  $ , C, R _R , 7 H , * T C , " 7 = , . zti z ), 7 ,  " : , $ R , $ 7 " 7 , 0 " 7 ; , 7 g zti : H >! $ !  9" $ C0 3-k`, H-lHW@@@%%V -DC !" 7"*$G+* 3$J$",D77*%*%0 ,1HJ)WC,#-D0 b07;o-!97_9 ,Uc#C"-/$Y"7T3R </><C"0$C-7TR@8UA!,!$,7-U #!#,nA$n$UH*&@I@W@W&?&IJ G$,,R# !7,7 >>!RH ,>,C7/7;5-R",-#"7c,!A G7H,,U C, H,7 C!$ ,R* E!3Z &?IJ. #  ! W & C I 2 E , " "  U B, , ; U GC3 7 9 , = , 9 C3 R KLMNNNK\OXNN & @ 2 I I 2 2 I 2 8 W 2 V & @ I @ W @ W 2 W % W 8 &@1W?@@2%?@J*<-,:,$-9KLMNNNKOPNXX ^BG.+ 1?1+2J?GmW "$maF;D&9@0?01>C1 ?%8WW&T&$&"0@.V B7m# KLMNNNK\[NMK cY ,$-7""0$ZV17I2"3C#Z0?7D"Z?17IH2Z1'D+)Z "7+J/QZ 6,R -HE,=-C)$c)0# 0*WW"T$WC," IJW, 2IV B7$-C,/-D,">R!!/$KLMNNNKOXNMK <<W -,QT,$ 7"!-#A ); &%@812I@J11I?8$#J?9$ @2; V&@'3Rc,70" 1W?@?8%%J: 8V&^?7A IJ0 "$-*C, B = 7 >$ H" m # " $ 7# Z E/U B3 . W I 2 & & + " >$ D < D $ B7 " $ B " $ B3 V 9" $ ) "9^ BGV C$ " 7 > ,R,7 H,7 >: , # ,7 T3 "UH 0 EZc0%2<d ,D,>$9,C. H-". $F-V"#$"C3R0#*&?IJ?%?J&&I -#,C,",H-"C ,"*KLMNNNK\\O[L B!$,RE!3*GC,"&@2I?8W81@8J < )D C " V 7" B3 49 $ '/> >,$ -$ KLMNNNKOPNON 9 H,U KLMNNNK\NK]O /$ KLMNNNK\\LP\  * B= D 7 9!" 0=  <  c 0 W 9  m+J 1 ? J 8 W V % % & @ 1 % J KLMNNNKOX[PL +0 0 ! $  , 0 7 _ , C 7 $ C , Z ' ! ! $ U 7 ; < c^ e T* W I @ @ J I < # 9 C ,  , C +7" $ , c0" 300#  !, 3  " 0 KLMNNNKOPKPN yt‚€ /D "7; ˆ_*>R7;3" -,V ,/HY ?;W7&"7J*+8 E!J3JZm, ?&*W&6^< jy€ :0&7?HI*J)%V,2Z2)?!8#?!R8V&*@<2,%7?"!2>W2C1 /! , "-$GC3 ?J&$ 3, HR ,7: ,$$ i &@2;I?U$8W3@087IH@-7&;U-$7-,<<Z 6W&C ,#" ),7 RC$ ,$7?&C GY7" =,C 0 <1I =! C B,! R," gG$ 03:,U$`",. KLMNNNK\[]KP b#* 22c80@& )-3-,#, " R ,3,$ F ,7n , o 7 ,n , 7" KLMNNNKOMML] #!" $ /#1&. 7)YU/`+ -,"*_3!;,$ U <' U b0 ; , R = H > " # ,7 3# ,  ,= ,# ,# ,KLMNNNK\\OK[ <!" !R ) ,7,g ,C7 ,7 < />< B 0. D C ! " & ? I J W W 1 8 & & & V & @ I @ W @ % @ W 2 2 2 `77= 9! ,C T0!$ #!. Wxb0;= , "0$),$-T,R!7188&E!3&@2%JW1. 2&$3 >=,-B0D01@GZ@221. R!3 &@2%JW?WI8W2 $--, ,C DC0#!" KLMNNNKO]LOK KLMNNNKOXPK] ?. 2 ) ? & 1 W / , # " 9 , C + , 7 " u ! s„ ??? 9B9Z &@2??@@@?W&& 7 << R,7= , 3 ,# ,,7 +," 9`+Y,$0=#"0$_:$7U?@&&U !39 7"9$C ,_$ ;7"-7C! c0F -",9$-'",$GC -=7-nD#"" !$C$ !",H, !!$ d?G -D"Y%)U m=#R,-77,$G,",07*_Y <-33-$=e*5:07C= 2@II&V&?IJI@%W@%W/$0KLMNNNK\[MKP KLMNNNKO]]\K >$ ?<?`2?)I J&&$ HR #%I-W, $V#&@7_C0H &3, KLMNNNK\K[PL &@IIW@?1?W&& * 2 YY* ! ,  < , D ! G 7 , # _)Y E , $ ; , S $ 0 $ ),7,  ; : ,$ D ,C7,7 < />< C " $ V W 2 & & _J 2 & &  C 7  9 , , 7 " $ * TZ & @ 1 $ F , " # $ CR 8 W W @ 1 @ & J & % 2 % @ 0C 377 #!" $ J&&CU #$ D 7 A 3 Z A 7 7 = * ! , C,  : * & @ I @ W @ @ W 8 I 1 W V GH , /, # " 9, C  Q" # ' ! , $ >0 " , ""C"$2"%V@W!$ ? KLMNNNKOX]MN ?@,A A8W? +:#Q"#Q,R,C&@2@IKLMNNNKOXKP[ @1%&211 >!$!>C "$dT#7-U',KLMNNNKO]]MN 88F8EZ 8J&@1@&JW1I@11V T$C7,SKLMNNNK\[M[] -Y,7;,7 ??I?%J@@8V&@2I?%2W@&2KLMNNNKOXNN] KLMNNNK\[NNL ??3H8A GR  D " 3  7 : # ? #   0 $ ! " " H # / ; ;?  ! _3R # Y, " , " $ . A!* -:B,7HU)*S$A$--UUB. 6m< He3* 1< 7^B)>0C -",0>U5A $D,.V ,R G= ! 9, 07 3 7 $ 0C0 70F €z„€ S; 7#GC7;=;7$-#$-,&@Y27@"I,@,27@#&?2HJ-2/!C307 )= 3, # _3 $ ; $ 7 * B * EH , = , " & @ I @ 2 I I & . 9$ ; C 3 , " # $ 7 " 7 ; V : , ! " # : $ 0 $ , " U >$ H" C7 W&D "  = ,$ ," Z ,H, ! ,R, W&&$ EZ H #"1&&$ "-CU #%,U !!$U D,C-7,7$"-A-#,"U3-,",#0F$ B0HCS9BE9/GIU?(1I2$3U $",-U0$;7-U#;U#RU#7"$!C$0RV *>,-!$,7;>CIUWVW@GTZ@@%18& W8W%,7H,"A07=,-, KLMNNNKO\XKX H,",7; z|t KLMNNNKOXXO[ :$ ,C3," R*=3 7,7 "3,%J2I%% 0$H-S0H,7&@I@JW1&@@I? JSV '1&&$ Tm13 &&B0HCD B3 (W0;D 2&$, 3/22WW88V <C!,- ED*&@IIW@@2?%W?#CH";KLMNNNK\L\NX G=0-#!"-#!$!030"-:KLMNNNKOXKLK KLMNNNK\ONK[ #7" /D " 4C C3 $ R # , 7   ! $ ! R 3 , ; , 7 k GR  ,$ ,A l * 9,$ ,A # D " U F $ " ;0U T$ C, ; ; ; , ! R $ ; " $ D ,7;. KLMNNNK\OP\X R$ ; #$H0/$ ,Y" ,7  $ V C ; : $ ,C3," A $ " !3!R* < , R,$ 7;V : !$ R,"  ,3,$ #?,%!&%#?Y "  " $ D , C7 ; , $ , 7 * EZ & @ 1 I " $ 0#U  C !R* ,$ ,RgHR 37 T!$!C 7R,$Y, ;,$f7,;C! ;-7;,-,2$&,$32U&$3;U;--77; :07"$0$_/'+4,#"-3!UC/$ 0C0 # $ H" C !$ ,R  # " $ 7# # ! # , &@1I&I&I&?& $ , 7 W@@%1I% :"00#CC -7W"U@R7=,H"--cA$Y ' 0 7 H 0 7   6 , . JV&?IJ.J2?J?@<,7;KLMNNNKOXOMK !7",,7 3$03,"V-D,"gC,!C3R"0",g)$ $,C,RUC,7A0$C,7*&@2%JKLMNNNKOMLKO KLMNNNKOXXMN E$ G+ R0Y: , C 7 : !: C 7 D ,R" 3*10W",*T 0Z&3?0"I-:J.29J:IRW0201*9,$HD-"0 &@1@&JKLMNNNK\O]]] W@8&W8 $-7;3H H,&@I@J2KLMNNNK\OXNM J&2@@@ 0 E$C,7/**S0H,7>C%U2TIJ?. /-D,"T$,H--07,<!^H,<-,'!!$ %2IWWW 9 $F-C, -V"!#,$$"F,-C3 ,RV"D0!,_# 30C -C0H!" $ C** #,07D;1&$3*EZ&@1@&JKLMNNNK\\LKL c0 GR  / ; ; ; ,  ! _3 R  E $ ; W & U J & U 2 W J W KLMNNNKOXM]P T$  , )-"C ,"E!3Z&@28?IJJJ21J 7,=,R 9, 07 C =7-#; ,"$ $Y" 7* <!"!R#,$"!#$H-"g9=,$,"C!H,R EZd&?IJe@&@@&&@V81??&&? 2&U @&$ >$ !  C  0 A A :  W & & $ 3 U H , -73 ;$,$0; A- Q"$2&cC0 ^TC " 3$ RU 7= ,C,7U , $ ,. GRC, H3,7U ,-7-@G7H, 2JJ22%T _&@#1C2IKLMNNNKOXOMM @)" @I; IIJEZ @ >-7-#D" :#!R,7$-,*KLMNNNKOXNXM R ! 3 Z & @ 2 % J W @ ? J 8 1 2 V W 1 % % )1 W ? ! 7 " KLMNNNK\\\NP EZ&@2I. 9C/$J,7c;--#>KLMNNNKOM[M[ J&&$ 3U # $ !  # " $ 0 J&&$ C,R_ 0 , 7* 7;$ 0,H !" ,$ ,* &@. # ,$ = ,Y,7 _ Y$ , Y, " , ?%@22&&% D  : # % &$ 3 H D C7 C3R C 3Y#"A#3&@1@&J&%2%&@ :,,7 # E!3 ^3! /,$ "-H,7, 2I1W@@&&8% /, ,7; ;-;Z&, @!%:@1J," _$ ,V&-?3I$ jtj‡sj KLMNNNK\OX[M KLMNNNK\NLKN $C,77"7 03,""7;$KLMNNNKOM[\] -,VY7" G7H, KLMNNNK\\NKK Q" $ ,Y," 3 ,= , 7,# H ,7 H Y, #@Y, " , * E! 3 @ 2 ? 8 W 2 J . , 7 ; B ! $ , R < / B ! # " G 7 ; & U 8 q ! ,  : , " $ H ;  ? 7 H +, 7 0 7 @ 1 & U @ 1 1 >!$ ! C7D ,R" $ ,# "  CHR H.* ' V / E ! 3 Z & @ 2 I ? 8 8 8 & & I J T$ C  E 5Bm 9 /G  * S0 H , 7 > C8 U 2 228WI8V&@IIW8W@J&W2UKLMNNNK\LMXM `,!n,7 9 3 $ , # & U 2 q  CU GC, 7 U B! H , R J & U J 1 E / ? 1 U ? I U % & H 3  : , " $ H 3 , $ ! V # !, , /,# " B,7H$ _>07F # KLMNNNK\NL]P 3$ " > : ! " $ D 7 U D  H $  0 ; D , * B  W2 ,C7 </><V 9EB EZ <!H= &@2. ? 7 H E Z G Y* : 0 C T  Z @ ? 8 % 8 % 8 TZ c, ! C I @ W 2 1 % 8  " 7 S C3 $ , 0 # , k! `,C=lC$; ^_A -7$'D,""J #$ /, ,7;;-;-,!3$;,$,&7&-$3R*,E$;!,. $W2U,%2*<#1&.1@ KLMNNNK\\O\[ W?8.IJJ.WJJ KLMNNNKOMKMP KLMNNNK\LX]M !$ W&&C $,C,R -a , ,H "-7# UkSR xW KLMNNNK\\K]L >! $ !  " $ C0 3  $ F , "  ,!3"#- 3 # 5 " C$ D 7&@1??@@JJ%?? , 7 9 , l R H $ H ; $ Y" 7 = ;  ! 7 ; jj 3!72;$-3Z&x@12W&?$I3%x8%I%28$3Wx*160 7 0 , $ 90 !  ) " ), 7 , T, 7 ,  , C7 , 7 Y7 -!",*)HD;C7-7!"&"$@!I#@"!J$2%Y7 -&",2*%-B0 KLMNNNK\N[PL ;!R7=, KLMNNNK\LMM[ t zj H; 2" $  $ ,C,R 7 0 ,7 1 D " . @ D " * < ? J 3 7 * ! V /c9V >$ = YV 6$ " , T+ / $ 7" $  $ F : : 7" $ ! ," ^ 3 , $ @ ? <!; ,7 B , ,; _ 9 , ` 0$ B 7 T$ -C, ,,7; ;-;-_`3R W88@ E(&@IIW8W&%J1IVI1WW%&KLMNNNK\\[O[ R7/;D/ R"/7;;C/,)=";>" J>$ D-,H7,SD/9##40<#,77 @<,;, !$,7; "-E7"Z&,U?"I07$ U-?7A@! U%"-7",U$F- <" );7 T7,;, /$ -,TJGC,7_V "C "7=,C,7TZ&@2%J&?%KLMNNNK\\OMK ""$D&,CT# " Q < $ 7 " $ J . 8 1 1 W 9C, $3,$ "<$0!V #,3!_>,C$(>!$!<$0#VJ_ $KLMNNNK\LM\O /$02) $"= c= ,C,7 E!3Z &@2@I@IJ11@J @1W7 8_?13J$ JJ;,$ 2&,7 .&@2-@EI!3 @KLMNNNK\KKXP 11,8&$@!J , " ! # $ H " Z c<0 # # E / ' m) C , " $ , KLMNNNK\K[OO €z B" $ , C ) ), 3 , ; 9" $ 7 & @ 1 @ ? % ? % 2 2 # , & @ 2 @ % @ 1 1 ? 2 W & KLMNNNK\O]ON B: ! :   H , # ! # ,  ; ,   # " $ 0 . ? & 1 W U D , C(8 . 1 % * E(& @ 1 % % @ & W 8 ? KLMNNNK\L[N\ /, S-;-/,!c<R 0S! c0,7$,-75"$-;-.7E! ,.3) &&JI@? <-, "0 G7 H$#?-I9B:$!3,=',!7!-$<>0RH!=!B,6,,7;-", < c ,,7; "&,&7+@;8E@!," 3Z 'W@3?R=%9BIR!%,$IC,@R..S$ Z&D,@CI@7. 7-#_A!$7-"!$*/!"$-&@IIW@KLMNNNK\\[P\ /+ +/Q C07"-0$ C'+)!" S$0-$/,# >! $!!B ,"!7?D,7R=-,"_ H-B0 b0;H=,KLMNNNK\[K]K #,!$"-,,7p, A )Y&@-G17@HJ,%T?%%I07V&9@,2=I,?)8,JKLMNNNK\[MO[ 0 $ V m: $ , D , > $ H " ' m)U 90 A , U 9 $ 7 ; < H U ,,7 )Y, , _ G7,# $ 7 " $ ,  # 7 H  R $ ; " 7 ; ; H D >! $ k KLMNNNK\[L\\ >! /$ F , : = & @ 2 I J W % 1 ? I 8 I ) , 7 ; ; * E$; ,!9;"<Q)-D!, ,=,l:03,;$,"-4H-:2&qTZ KLMNNNK\L\XX &?IJI@??8%I&@8%2%&I?WJ% B ,B! =,7Z-2&$ /73;<$ S#-;Y -/",_ !<$ _<;$ R7- KLMNNNK\OP\P '; 2H#&,, HWJUB* 0H+!: -&@2-U%c<00# JWI%WWUG+U JJV&@9. II. E ET$ !3ZD&,7;# @2I12?IWJ2% /D ," " $ , " $ ,H 07, C7;," , ?J@W*@@WW*S$,"-#,KLMNNNK\[PL[ -7 E$ ; KLMNNNK\O]KK &@?1* B, ! < < , 7 , # , S , H ; " U /, #  , D , W 8 W J D ,#! , H7 :, #? HD ,C7 EZ0A-&@1??@?@@%%I<)KLMNNNK\O[[O -,7;; G ," " $ , D ," H;" , @C:C KLMNNNK\\[P] GHF ,7 92V T2GV TWGV T1mV '70F 0 >! $ !  G # " , 3  , $ , #  , ! R 60 $H, #C3,-A$R&@1W?IW?@IKLMNNNK\LPXP 1Ic-7-# "$, -U?2&$3V"J&&$3V?"U,;7 <!"!R!,7;UD,C-7,7$"-A-#," GW8&E!3Z&?IJ.I@?1J@? <3 9: R00 d 6<9e >$ C )," / 7 ; ; ; _ 3 R  3 $ # Y " , . ; , $ , 7 * , H , H # 0 7 U 7 , 7 " $ Z & @ I @ ? 1 1 W ? 8 @ & KLMNNNK\\OMX 3$ ,# ,7 ,7; !$ ,7 " ,# 0F $ U <^ B-7IVmCZ&@1#2 9, !H,&$@,?>??&/&0?3&0@a211&1YYY* %b#Y3 22&&-7&. KLMNNNK\[KP] :#7; EZ D? # WEZ&@1W8?%2@2&%V J"C$ @C?%?&&C I@?H# V&-D,@""2:@0C J?#W?37 IH@%H&--7* I"JT`$ m+ 9B9 E&@18&J1%I@I&V $C,73H-,7;;&@2%JW@8JJ2J -UR$;2&KLMNNNK\\NN[ $3U1&&$3 & @ I @ W 8 8 J 8 1 H 0 7  , * : 0 C S $ , "  f f f KLMNNNK\\[XX KLMNNNK\KOLN KLMNNNK\O\]X <7$UH3," -E#3g ^@7F "?, -?U1!WV&@-I$ <" R ),7, T!7,g C7 </>< B"$$VV ii T H H = B  ; U ); 7 " 7 ; , / $ , ) Y , U 9, 07 ?2C" $ _$ , 7;" 7 %;= U $   3 Z & 2 I ? I % ? I stj B3 V 9$ " A # " U T,# 0F $ < T" B" |i‡ijt ij„ t 9 $ F :  C , 7 ` 0 $ B , 7 U H 7 ; ; V H " J 3 ", "_: 0 C" #)H#7 WD ;" G# ! U$F !$ U"$C-;$ =7U $AZ7= C3!R# 7U W8?1&JJJVVYYY*3,"-#,-=KLMNNNKOP]PX ,*:0C #C$DSD B3 * <^  # S#B R* 9, <7" EZ & @ ? W ? ? ? 8 & & 1 2 . a Z & @ I I W @ @ ? ? ? W ? 1D : " HA " $ * &@II%&@&I%?W YYY* ,nn,:," $ 7;* :0C 7_ ;;,$ "$0# $ " ;0U !$ ," " $ D " !7_/ !7, ,7 ++ B!$ ,RU &@IIW@J12882 KLMNNNK\[LO[ S" :,$3 -;,;7 C,H! C!$ 7C0H, UC,;U 7,: #"3a W$3 $%$ C 71&$ 3U-*&@2%JW 371&& )9= , $ , " B ! H , R U c 0 G H C7 * ' 0 # Z S D , = <* G $ ,Y,7;7= , D " !$ !" " $ , B7D ,R"CH$3 W&& "$,C -KLMNNNK\O]K] I&& ,," 2&&$ $ ,"  ,7H!# 4 3 $ 0 !$ " H# R$7-,0" H,# *EZ %18%-&F$ WV&UD@7"1!7;U 1JKLMNNNK\LLPL @?;7D W?, @U ,a : $ 7; # $ = 3 # 7H!$ _*900UE!3ZI12J??%V8KLMNNNKO]O[P 1?I?&,I7 >$H-"+ ,"%&D"H%BDKLMNNNK\\O[O ,C7,7. ) H# 7  ' 7; ; # $ D * &@II C 7 ; , " ,  ;  #  ! R , 7 " C$ E , = . , # ! 3  H # C3 , # , 7 & @ 2 ? ? 8 I 8 @ I & & W & 8 & % % V @ 2 8 2 W % % $"7-AU-<, #,"7T, KLMNNNKOM\XM %&@&I%?W )" =0!$ "3U0H= 3-!,7; $7,: !7 H7!C. /, =3 !"H$3#0#:*&37; #W$8" #11!" $ <"R),7,: ,"_C!$,RC7,7 C, "!7T,ZR&?$!IC, JIJRJHJ-@0KLMNNNK\\\LP @;8D,U9. B,H-7,$!C,RGu-u,RC=KLMNNNKOPM]O ! ,  , "  7 ; $ " # ! U  C! "U#$,:;7 0,U <,$3$R0 J&&$3C KLMNNNK\O]KX "$!!37!0a R U R , , 7 ; 7 ; 3 0 !  /0 C 7 7 @ I I W J 1 @ 7Z ,# " </><V $ " A # ," " 7R $  C!H,RU '"$ KLMNNNK\[O\O <<1.%>;VC;;!&@1@&?KLMNNNK\ONML %W@@@I : " $ : " 7 0 3," _$ ,: !7* ): ,uu,RU = !# !$ ,7U 7, 30a U " !C. , C, 7 U  , C , 2 & & D " 5 # * EZ GH & @ I @ W T$ #!U 7H, ,</><V <^:R# #,C34, 7;*&@2??@2%IW81YYY*,u-u,R. -7:W&&$3VR$*E!3Z&@2W@2?2%%%% 7;7;)-$#7#$D: "HA"$:3"HA 9" " ,Z &@1??@8J@11@* C, ,;( 1 1 @ 1 8 @ 1 3,7" 9EBV B03 V B0" 0$ $3":$1&0$;*&@II%&@&I%?W KLMNNNK\LN\K " HD,CA$ _A -"*#R!!H-,7;;-* KLMNNNK\NPLX 9Tc>EZ KLMNNNK\O]KM &@@?12188IJ@ KLMNNNK\\\M] D0;D,*7" 3!# "-#7 ,7* 70 C >  , , * C 7 D ! ,  #  , , , $ " , KLMNNNK\LNK[ G;7 , C ! $ , R ;  # " ! 7 , # " $ 7 1 U 2 q >! $ !  " $ C 0 3  G ` , " " , R B ;0!!Y0 R=$D,0 KLMNNNK\[OX\ ,D 3  , $ V # :  R , $ ; , C ! $ , R * /9 9 7 " $ , GS +," $ 7; : ,  7, H0 !7, ,7 ? U 2q* T Z &?IJ. 2@2. +,$:3, ,"</>< ",7 ,C" 0"$V07;,7U ",#@2 "$C!$,R.)^bU,$",-3$V#:-, S,C -7;#-070%I=0;=,E Z&@1? *GC, R 7 " , " * 9" $ " # " g >C , H ,  7 k3$ ," ! C, ,;l 12 " 7; Y7" : 7" # ? W 2 V & @ I @ W 8 8 & & 8 ? ? H , 7 Q >)6 0F $ C3 TR 7*DC73&@2II%WW2IKLMNNNK\OX]P @2 B0:-75>$C-EZ&@I@W@KLMNNNK\\\MX I8%%%8 ,7",$**E!3&@I@W8@1%81&KLMNNNK\KNMK ?IJI1%11V&@2IJW1WI1&&KLMNNNK\KNXK /,"-R,7 J@#V&@, 12)J?-"%C@W"2V&; WV&E@Z&@?1%W&@WW I@%8KLMNNNK\[PPX %@?2I2 B,7A,,"#,7>/V>$">$KLMNNNK\[[OX H" G7H, ,= ,C # 7" !: # = _# $-,C 9$ 7 ; ' ! , c , $ ! R > ! 7 : g / # S , 7 " ; 7 B $3U #,7 BHB,a "#7 >TG B,aW&&D"); %:H$-C=,WH #,$07-$_0" ,-_H07," -r3,#1&&&,7r _-, 9,, $,C,RU ,3,$ UA! $ F- Q" : GD , 3 T; ;  9!  ' ; 7 ; >" C! * C"+,7," U,$ "-$7;Z ?C7 ?23$3aU,C=,%C !"!=R#W$2,7U $3U >7 +? 2" R E&@18W1IW8&I&V HD ,C7 0# f f # R! ! H,7;;):$ G;7 EZ &@2I1@2@2%%% $,C,7,7U#"7#RID"UH#$C,7"7 ,-30C,= 07,3," -_,=,;0$ ,CJ_HC 30# !C2H !$,Rr E!3Z&@2%J1111@12c09KLMNNNK\[]\X C &@1W?@IW&@?& KLMNNNK\O]P\ C2&&$3*%1@%%1V&@2IJWWKLMNNNK\K[LK 1W?II /!,7;!,R,:0#,"1&&&,7KLMNNNK\[PKK _ 2 & & , 7 * <" R H , 7 , 2 D "  * H 2 & & D " 3 7 ; & U 8 8 q G7 ,;, /D ," G7,# . )Y, , B, !# H 0 7 , " , ,  +5 % H   " , # , , 5 3 087W#.r B7 0$ H$ J1?&$ 3* +/Z &@1IJ%WI%W $  : " U , C, 7 D C 7  $ " A # " T 7 R V < # 3 7 U +, # U >   0 < , ) , 7 ; .  # $ C_  ! " $ I H  E Z & @ 1 W 7 < <Z I 2 8 I J I 6 GZ & @ 2 W ? 2 W ? 2 1 1 @2W?%? ;-E!3Z&@2@I%1%%8I%V&@I@JKLMNNNK\[XXO 2IJJIJ1 E$-Z&@18&WI?@@IJV&@12%KLMNNNK\OXNO KLMNNNK\\[N[ 8@@?2I KLMNNNK\\[[P < ,A#$,+$D,0)C " : B 7 : , $ B " $,,#QQ,,7R,; B,A , B, ,; ,C,R T,C,R , $  ! C, R < , 7 = 9,3,$ c0C$ 'EZ -3&!@$,17@&SJ$1,2"-?@0@-@7/B-7ZC3 &$)8?-J:&W&q €|{ &@8%WI&+,7" ?&&&-2#E!3!7;-KLMNNNK\[XXX ? 8 % KLMNNNK\\[]X <" R,H,!"7!RU ,:,7; "gc9+ `-7,1D 7C ::,,D,$UU B,= , B, ,; +,7" # ,C,R_ " $ C $ 7;,7U yjs 9,3,$ E!3Z :J#W2W9B9 ,&@2%. &@IIW8)1-1D,C1?%7 1`$R_-# < 77-,-7;:,0-C 7F2"&,&-$H3!.?7D-,"V ?@1?3$#HDC "*,$KLMNNNKO]]XL KLMNNNK\[MX[ ,R#,$$H-$3,,,#"Y, H$0,#R,,4R"3#+,$/ /D , " : , #  # , ; !  " $ , # D , 7 . & @ I @ W@?KLMNNNK\OPPN ?8I81 "$,-CC7!#",!7R</>< #7c,9+ `-7VH,7W:qU U ",7,7_# , 0 " 7 ; , 7 ; „ 0$E!3ZY,7B3,#",,7* --R&3!# @I@, WKLMNNNK\O\PO 8D,C 8??I@. 8I2 <<+* /"7:;0$7<# ,7;7 @1@&?%. 3H7HU:$CB 07U!!"Z#0 "$UE"-4Y UCI$WU-7"W!@$C, )3 -"!$ ,"#;,H,Z&@?1@@?WI2JW C,70"300# "8,W#8%I0F$5>E!3Zc-,&KLMNNNKOMOOP /D ," Q$ !" ),7 T$ , ) A !7; 1 Z & @ 1 8 & W I I C0" 0$ $ 07R!3Z 9 /"$-,C*E!,3"!V/, 7;7-Z+@1?12IW H-3-"-7;;-9Y,D,$7=, KLMNNNK\OX[K R ),7, ma $  D C7# 7 </>< ?1?a!W,*);;-"0,7&KLMNNNK\OPNK `$ 7: R  7 ,4# !$ ! # R  Y 7"" KLMNNNKO\OL[ <" C" $4" VC3 C7 "R82d "!,$3e/$ !" # D ;D V !,$ D ;D ,V !,$ D ,Y, C , % 2D S,H, C0" 0$ 49Tc> ,"  !,$ 5> : " 7 !$ F = T &@1@&J?21&IWV k"-<H , H , $ B ,  , ; l " 7 ; Y , 7 " , : , 7 . "7 $-3"&@1@&J&%2%&@ KLMNNNK\\OM[ !;,H-3-C0"0$,"!,$,"G< %%@J?88 #3#7D,7D-*)"C "V;;*&@12J?%@ D, KLMNNNK\KO]O W2&WV&@I@%8%@?2I2V&@?1%KLMNNNK\OP]O W&@WWJ@ ,,H,</><&@18&J&JW81% KLMNNNK\N\KK <" `-"7$,,77:H,U"07!,. ),7, :07"#V; :,-$UDU,C7,7Z </><V -7R=,HU,:7#,"H!;77,<-Uc9+ />< C ) " * +, $ 4/ 7:$:,R$,6R$67$67,7(J 3 V'"V'$" /D ," !$ !"  $ R 3,H,7 # R! ! $ , m # " $ B03B0" 0$ 49Tc>* "7;7_,C,7*QH-7&@8%8KLMNNNK\K]N] 21&@1?J ) " * +, $ 4/7 ; ( 2 3 HY, , H; " 7,;, $ , !" # : , # ˆ E! 3 Z <! , 7 , B , 7 H $ & ? I J . W & & & 1 J 2 ) *<3-*!/#$4/7 :$,2R&6&V'$7"6C7;$-(<, %3 -n,&@2IJW%28W&IU",$KLMNNNK\O][X -AJ&$3* KLMNNNK\LL[X > ! -"*,7 /7D ,C H<,7# gU >; "+: -7C;(2 7(VV &@2%JW2JJ&8&V&@1@&?I&&8&8V G7H, >, C 3  3 , 7 " ! E! 3 Z & @ ? W 1 J W % I & 8 & k!" m ,7;l C, ,; " 7; $ , C!H, 1 & 3 V ' " 9, 0 9, D ! /0 0 (J 3 ?I$VJC3 .I&V&""&WC1@"$";:!,$-F$C7 @I@W8I?W&W%*,C-7,7$"-A-#,"V $-;,7" ,VY7" U, $-H-"JV7;;- &C" 'JJ"$JE! h#"7$<,/>< 7@8 &</>< $#0A_ 7; EZ!" &@1?1%8WW&88 1?13Z,F,G$0C,E/*&@2I&?. KLMNNNK\OXXX

KLMNNNK\KK[N

KLMNNNK\[PO[

KLMNNNKOPLLK


xyˆŠ xz‹Œ {|‰yŽˆŠ }~xzsŠ€ nopoqorstu †vw ‡ˆ‰ ‡‚†‡qƒ ‘’‡„s “Štu… ”•–

01203145 1NJ6aKL5MN6O 1NJ6aKL5MN6O 1NJ6aKL5MN6O 1NJ6aKL5MN6O 4686aKL5MN6O 4686aKL5MN6O 4686aKL5MN6O 9 

 

'99

9 

D   9+ .   

 

9: .  

 

  

="A 6738   

W + 

 

  

=  

  :#99  

:## 

=

 

A F TB @ ( # #  

"  # $ + 9 + 9 # # + + ( :  ! B % # 9 + : # + # $ ' % & : 8 # ( 9 : 8 9:&V5 ! 9'+ ! =  9    

   5  F + 

 @ 6 

  

 

 

B! :( . 

) 

  

T 99'

T %'

: D . 

5

B 

T  

R /01222/;;003 #$988$#9:%&& #$'(+#(#(#( /01222/;;;?< B)

9 + # 9 & # :  +  ="A 

 

  I "A 5 5 G  ! + 8 ' 

 D)5  * T*%# TB9+8 D : D+ /01222/;/;41 B

="A

+## T +# A

A  #$%$&'( &( (%  ' ) * *+ ! '/01222/33413 ,$&" +-. T 8  8',:(,^ 9 9,' !!9#!+[

'#'''% #$%$:$8%%8## /01222/;342/ 

I B) ="Ab@A* E D)5!&##9 ! !#$'%+89$++%+ ** +/01222/;3;</ ="A) ++(V  

  9B 

D A

) +A 9:&'

T.+&

(::

 9 ( = F %&Q$ ' #8 '8/01222/;;2?3 : )# (5

"#$99+'((&( /01222/;;0>0 *R  A ="A TB TU9%#V R@ @ 

 

9&' 

H

Y ) Z +'# 

*  F! 

9 

+9#9 ! " #$9++%#Q .

 

56

 

* 

*   9(#

I 

 " #+%

 

7

#$+

 9:$

)(8%

%#+ #$' %+' 5   B:($& * ++%' * DA%'   . E A ^ I :#'V T.9' I  

 ' 

9+' G #$9%/01222/;>2?; &&#888 +999$((('$$' T.' /01222/;;0>; D  ' " ! #$'(+ 9 89(%'# #%' RAX 8#9

+  FG

 

  

 % + ' 

"

$ + ( & 8 9 % 

 

     +   

  

  

" )# + % & + ( : + 8 : : T 9#&

T(#

:D

 

9D

A  /01222/;2<31 ="A

. D  

=

T 

8 : # V . . 

 HR7A

 

EE! B

9$%V /01222/;3?23 /01222/;34>0 #'8& 5 G ="A9&& @ E  . T = 5+TB B %#$# : T.$ Q . DG!B = .@X T.9#VU:'#d+##V T.9+V B ="A ) * /01222/;;;?4 =

 9 

! " *

 ! "

 $% #$9++'(+/01222/;;/4< . 

D

9

. 

5G T  +& ' R7A ="A"! #$9'%$%'++&& , l ! "

 #$'%+8$:8$8$ 

 !WT9 U'## d++#V

V + U'(# d+&#V 

#$

% $ &:9 

5

* 

* T %'T(' DA8

  

 9%$ 

G G = 

" 

. 

"  

* /01222/;>2<< T.9'V U9! '  d :9#V

T.9'V W8##V :9#(9 (+%99& D6Q T 9'#d9:%d9:'d U9!'V!"$'(8+%# 55 . 

D ) A A   #$%%:$+(##9(

B) @A* ="A " 

&%' _ %## _!#$'(8+'$'#'#8/01222/;3?;3 /01222/;>>4? ="A

/01222/;;;<2 /01222/;34>3 9 9&% # :D =#%

,

_ 

= " #$989'9$99&&/01222/;;/?4 @6  H  . T.99

9 

D89++

D 

T 9   D/01222/;;0?0 ="A

 U: ' # 

T 9 # ! 9 Q @ = 

A  

5  B  5

 : ( 9 : #

= "A @ A* D)5 # $ ' % 9 & ( 8 8 9$%d 9:(d 9+8d T.9# D [  * 

=   C

"  # $ 9 $ + 9 8 % ' '

D*

 

   U+'U#$9++ 8' 9'! /01222/;;>3; +'# 

9  

*    

B 

5   G ! 

  

'& 9%+ RD 

=

 Q )  

T 9

D 9+

Y * 

) 

)Q % &$ 9 . E B/01222/;3/?4  '

9+V )

 F = 

"A 98'#V '#V F 8 

6 + '  I !

H%## 

 IQ  Y" _Z"

#$9:+$Q 

 ="A D)5 @A*

" #+%&

$''#&&& 9+#

D Q"Q ''# + T 

 'DQ7 D

/01222/;;;4? 

 # $ ' 9 $ : & # ' # # ' # $ 9 + + ' ( 9 9 8 ' #  

+ D

# $%$&:9%%%&' "AU% ++. T U9% 

5!5

=

H    , F

 +9 9 A 5 * . RAX = $:(($(#$9:8:%9+:&:!B)/01222/;>01> I 9:' 9

BP B /01222/;34;3 , %9'%(#8#$9$+%8:+9 /01222/;;>/2  =A & 

9! 7  G#$ /01222/;3??3 E  

9'

  

+ 

&' 8+ . F 

  

 

F 

:   ! # $ ' $ % $ 8 $ & & & %

_ =A= "  ="AQ @ A*

B & '

+ D

" + ' #  B

= "Ab  

 

   D

U('(++## '++$I (:&$( 8 E _ 

H= +# T*9 )9 '  9(## 

+# DQ #$'%+8&#'##' ="A@A*D)5#$9:8+$$Q 9!A D +  ! T 9$#+ 5 /01222/;;0<> "#$%%:$98%%$$ /01222/3?4// +'# /01222/;;;44 /01222/;;/2> _

D 

XE@A * 7 D 5=

T#B+ 9&! " 9 

D% '

DB

9'#! ="A) 

[   

  9+  ! B  F =9"AU% (# D

T U+ (

) = 

 

    F

   F

 

D

  

B )

# $ ' ( & # 9 9 8 ' $ $ ="Ab  " # $ ' + 9 8 ' $ 9 ' '

B ) : 8 # ( # $ 9 % 8 & & % & % $ U( $ ' + ( !

R  "  D 

A F ! "U+ % )! [  

 

 G

B&#U+8& " % & & $ & & + ! : + '  # $ 9 : + $ + & # ' % : /01222/;>302 D ! e 

 A%   G#$ 'H I  

, 

E  +9 /01222/;3?44 /01222/;34?2 /01222/;;><< 

YD! _

=

Z# B$)9Q++%Q899Q#(9! E!G U9&U#$9+9/01222/;;;41  ':#9+&( 

  

 T ('+

 W + 9%## * ++$(:&$(8 : D

 EB  5 7

+%T## = "A

TB9 ' D'V 

 

&'D)5 9#'G Q 5 . . * D 

T . = /01222/;;3<4 D)5

#+ % && $ % : 98# $8 8' '/01222/3?1?4 9+' $ $$ 5 ' D _ 

.  

5A! +&  ="A @ A* /01222/;;/?0 B  9 # # +

+ T 

= "A

@ A*

"  : ( # = 

A

 U+(9Y 9 %% ($9+%&  #$%$:$8+(##8/01222/;>;<; 9 B ="A .[ ) * D U$:#Y&'#ZH Z9H [  55 * 

 +%' 9 _ "#$%$:89'$:(& ) ,! *  ) "#$%$$'/01222/;3<;< 606143J38KL5MN6O + : 

*   

"

 #+%&

%&&$$$9 #$9:8+$Q /01222/;;330 TB9#$:%V

EG #$+9:$($89$' R)) DA9% Y :##ZU8###Y++'Z B$'8

# ## $9 %+

( + 9 :$ 

+8$ $:8#(#$9++'(998'# D

6

=

* 

.

 

5 5 B: ( 8 ' + & '  Q U =

 

. 

  

P 6 

,

   *R

5 

 T B

+ 8 % V

T *

9 # # V 5= D  " 

" + $

R  

5 = 

"  )   ( ( # $ 9 ( ( $ # : 8 + _ B 

T 9 ' ' 9 % # 

_  = 

) 75@ =  9  

 

   

 

 Q /01222/;34?/ = 

8'#

  

9  ! " /01222/343;; # + % & ( ' ' ( $ 8 & /01222/;;;1> )  *

 ' A  

.  B !"#$%%:$:#9#+#$'&'+&+ +(( 5  

:( 9#& ="A 

P7A

* G

 

!(9#![  /01222/;><;0 9U+ (& #

T DA9 U&'&

  * 

B %#9+'R A #$%$:$(9&888 /01222/;3<<1    

  G 

 I  '

+% & ( (& QQQ ) @" A* D)5! 9 ! A

 

9(

98# 

 9 B ) = *"A

T B+ =9$%V

.

[/01222/;;/1> ,Q ="A

D$

B ! & ' 9 + '

" + + % 9 

B 9 + '

" B)   

=

 = "A) R@ @   ! e  G G 5 ! ' # 9 

# + % & Q $ ' 9 + # + ( # $ 9 $ # & 9 & 9 # # 9 # 9 

 

T

89& T

+# :D #+%&

%&&$$$9 #$9$(9'%'$ 

B

= U+ $ 8 9  D

  

5  

) 

*

 G

  /01222/;;331 +D T !" " ++'V _ "#$+9:$($89$' F9 U%##U/01222/;;?22 :#++9:+ (+:(%(!8R #$ 9++ %$ $ #!= #(% *#$9'%$ F8FF! ::Q 9![ D%'Y) * Z!B%&#Q #$+:+(#''%'%$ 

 

 ! 9## #$%+:$ %:$+$T%'%9#! ( "9:#9 /01222/;34??   

7  

D  G 

D 

 !

9 + /01222/;;/13 /01222/;><?> 8 # 8 8 # $ ' % & % 8 & 8 # 9 # # $ 9 + + 8 8 9 % # ' :

 66!F !G A ! " #$9$ #&#: :/01222/;3133 $(% B) . B  9 , A 9   6 T9( T 9+ Y+Z   7B,

 &9'!7 $$ =Q7

"A @A* /01222/34;;3 5

/01222/;>>;> D D 

 9  

 +   T B8 % T *9 % # @" A* D)5

 

+ ' # 

 

+ T 

: D

+ ( $  

)9 T )   +##9  Z T'#$$+% ++ TI .  

 

+    :  G#  :="A )  9!" 

8& TB 98# T* :(' 

&#'##' ' +" D 9$''$8( =(### $9%+(+ +9T:$ :D +($ #+%& $''#&&&9#$'9$:/01222/;34?4

F !#$9:+$::$%$:Y L5S615 _ !" %:T$9+&'( 99" #/01222/;><44   $ ' ( & # ( + : # 9 /01222/;;>0> 1N687KN]6a6 . G

T.9

B $

A

="A)

T . :## Q55 '##+ @A* I 9$'A#$98#&/01222/;31<> 9':#%8 9  ="A  

 A  T 9(%# AQT.9 :9$ 6 Z ! 9 

  9+

&'8A#Y +$$ ZH' # 5 = * . ) /01222/3??>2 /01222/310;0 +

%G T R 9M N6OK A 

A 

8#Y 

  

 

)      +

TB 9#i 9''$ : #

= "A

=

F" ! ( ' #  

E * 

+: 

 , TB9'::

T.9'

 : @6 Q"Q#$%$&:9%%%&' .   B   TB9 %F

( IX  ! A  "

A 9'9 "#$99/01222/31403 +'&'988  

* 

+8$ ! B W9'  #$9%/01222/;312/ %:%#%: R eB

=f A F

T9 8&%:' T #9$+9++ ++(T+ 8&:D 8#

="A

@ A*

 

* 

# $ ' $ ( 8 $ 9 % : : : : D

7 % % /01222/;;>01  9 [ ('# Y#+%&Z %/01222/3</0; &#89:9 +(+9:$ 9 5 ) )F  T$+ /01222/;>4/> /01222/3??;< 

. G

UB A

 = "A

9 D'#AV

9 ,Q ) Q  " $'8((###$9%/01222/310;3 $##!" #$9:+(&(#&$9 99+

!"

E   TB

&##

T. . RAXQ B j 55

=  Q * ! E 

/01222/;;2>> DF j D

 

 D +

D 9

  

9 

T ="A

@ A* . B  H5 T  + $ ' V T  + # # V

$

 

 

Y 

:

 ZZ 5

G  

B ' # 9 # + ="A @ A* D)5 ="A 

"! #$9Q =#! "U %="A) D) 

TB .U =

"@A*

 TB

)9

* 

9 

 '%#####

Q7F  W9## BU%/01222/;/10? 9:'8#& A  G 5= +'#9 "#$9++8(8(&# )+,&

9!* . 

:$ (8 *# +#+ ":#9&!($'$A -8#$* . 7  

TB%(

T*

99'

Y&+ + + 8 & & $ $ # #

   % 8 8  ! @ 6 /01222/;31>; ="A + # T * + # # + T ( D _ B) " # $ % $ + 9 /01222/;;>/> G G 

 

   6 " % & 9 9 :9 +DBG +$'!#$9+9'/01222/31<?0 8'&&'+ .  H  Y)ZU#$9Q++%Q899Q#(9 AI _/01222/;>43?  !B) 9!B  = F

TB :(& T. 9: ="A /01222/3<4?/ +D D 

  

  

Q "  % $ + ( % 8 '# $ 9 $ # & # % 8 8 ( $ /01222/;22>0 /01222/;;0;0 9 !=  

 +'',

 EP!#+%&&99:8+ , F X! ) 

* B  T : &' DBbD T &$%

&'#

 _

" 

%%'

+ 

  '# 9

 T !"  #$9++8&&$$##

   

GG 5 

B 

= "A

9##V

"D:#  bG

  

R@T@ B ET*U G $&&! . 9)

 D@9 (A!

=B# 9+'DB

*&$5@ R88@@ 99  

%#

 I

 " 98'  B%/01222/;31?? #$+$% 5

_     

 

+ T 

: D T  

)  

D 

  F 

/01222/;>>14  A

 

* ! + % : 8 + $ /01222/;;>/;"  % 9 % % : : : Y _

= A=Z 9($ "$'8((###$9%+(+/01222/;221; 9:$ 5 * = * 9!A Q $9$:%## 9!= , TB+### T. /01222/34;?2 V D (="Ab@ ##VY+ A*! Z=

 U9 b &:: 5[ "#$'++/01222/;>4<0 /01222/;3><0   W'##V  

 

  9   9 

7

*  9![ I ! )  

7 

@ * 

^

 ! :

T B B&D9+ '

. 

) 

=  . 

  H  

D ! : +

= "A

  G G     Q B 6  

T9#% " #+%&Q $$$$&+ #$9$+%(9$: + & 9 V

T *

+ & ' V

+ T B

 '

 & ' 9 # & ! + $ '  ! # $ ' % + 8 # : ' + 9 ( G b9 ! 9 !,I

I F 9$!#+( ,

  Q 999!" ':#$'$(="A @ A* 

9 '

 + # #    

 ! "  # $ 9 + + 8 & & $ $ # # "  

+ 

 

  

  ' # # /01222/;;0?1 /01222/;;>34  

   

Q 

 9 ( 

  

  # $ 9 + + 8 9 : % # ' /01222/;;>/< 

= $':8$$9#$+9:/01222/;2<10 '(9%&$$  

)== /01222/3112/ 9 

G g

  9:+ : +   

 . ) 99:##%&  

. 

 T B9 # ## G GT.

+ :

 X "" #$+99/01222/;3<2/ ' 

 ' :#%#'

!#$ 5+9=

$A/01222/;>140 98 &+'F &: 7       

Q 5 

E 

RAX

 9# 

( V !,

  

 ="A 

 * 

 

 " ( % # 

  g # $ 9 % & % 8 + & ( #  &DA

+DA

B$#

TB9'# * T 

+8'

)T.9:

 9" [7*

@A* Q : 9$ % 8 %   

 +T  5 +  T9+'T*9(# ''# +F  !((((::$ 8&&$$## 9 = 5 T 

A8 # #j

Y&E##

H    "#$9++/01222/;;>/4 /01222/;;/20 B

Y   Z #$++ +'/01222/;;/32 9($ B #+%&!$'8((## #$9/01222/;0;4/ %+(+9:$ 9!7  D&   :#99+++ '

##Z ="A 9 RR 7A

T B

' ## ('#

$  $  - 

* _  

" # $ % % : 8 : & 9 : $8 . B 

="A

T 

9 ' 8 #

) 

T .  (8#&8:+ #$9$#/01222/;3020 +%+#$%% +' . 9!.

) %# "

7

 &D

+5D

! 

5 ! 

  .   ( /01222/;0?;> ,E I  b&

 9 % 

$ /01222/;3<04 ,

D   9 5  B

. Q E 

  

 

  

 

   

# $ ' & ' $ # # 

  b

 

.

 

 

 

$$'V** F

 [*E$ 9 . "#$ E9$ # &T: +:# )## ="ATB9'#5B:DB9DA  #$9+9'+'+'+'#$'$'9+'+'+' TB+#%T*9%# =  5B#+

B'# =  :## 

T*9 : (%' T!E A *

_Q 9$ 9!) * !R 

m /01222/;;>// 9 +:*.+ 

 

* 

D

   

 !  

$ 

  "#$%$:$:8$%+9 #+%&/01222/;;>>> $'(+++'  :##!"#$%$:$9&$(:+  

 

  /01222/3;<<; /01222/;;333 9 ! F

 D:

 $ # # 

"  # $ % $ : 8 Q " ++'!"#$%$:/01222/;>><0 $:'&'+# +  B%#TB9## : $%''&8#$'%:89++$%( B )  F G F ! " #$%$:$&(%('( /01222/;3>/0 

B_ T &T+$V ="A

) . R@@

9: ## #+%&+(&+#%& \2]4 /01222/;//04 

 

 

"   * " .6 D . /01222/;3<?0 

 

 A

+##F

:8##$%$:8$9 T(8+9Q . 5 T =  * . 

5 

F 

, 

+ 

   *

. 

D

 T &'#+

" %&# 

T 

9 

 b 9 ! 5 

7  

 ! " D 

) 

^   I

H

*

B   9:##F

 

&'

 

99(

"+%$ 9 $ # # 9 %

= "A

B 

8 # # 

_ 

*  " # $ % $ : $ : 8 $ % + 9 # + % & $ ' ( + + + ' /01222/3?2>> 9:+

# $ 9 ' ( $ # 9 9 : 8 # + % & Q 8 ( % 9 + ' + T *$ # 

+ D

9 D 

" 

( # #  T B

' % % V

T .

9 + ' 

 

9 9 ' ,_ 

E   

E

 

.  " 

# $ % $ : ( 9 + ( $ $ $ # $ ' $ % $ $ 9 ' % % ' /01222/;;>>; =.

A ` 

A

 F

)  

,# $ % $ Q /01222/;;3;< = 

 

c9

 ! _ " #$9%'&9%%#& #$$$/01222/;/3?3 ($#9#:% 9 G g9:+:+ :8&:'(%8#$'+8:99'':8$'%8&8( 9 B  * 9 A  "!#$9++8''+$& /01222/;;/;> R@@ R)_ , E)#$%$#/01222/>41/; $(&##9% )  *  )/01222/;32>4 8+  

 

9 # # 

 

9

  "#$$$#($%:((( #$9++%9%9+(: 9 G b T!:#( ="A      /01222/;3;?4 '##

. )#$%%:$+$$%$8

 B T +'= # " 9 A D ) * D

 #

,E ! :(8# 

988 9  9 + * ="A

)

+ : # # V

9 # #  

9 

)

 8# 

"

/01222/34?;1 "( % # 

  g # $ 9 % & % 8 + & ( # 

 

= 

 

7   T _ 

9 %

:$9  & '  ( # # 

D 

 +'

A 

. #: :EG R 5 B .B T9:& HT%/01222/;;>30 9&&'%' 5 F   9!  ''# B), #$%$:99$98$9 /01222/;;3<; D

E!+

A G

"* !# $9 :*@ 8+ +_! #'#+'8

'/01222/;;>;> 8.

&%$(##$9++%/01222/3121? 8:899' & #$9++%/01222/;3>0< & U8 #  B # $ + 9 : ( # : # /01222/;>211 D8 '

B ( # 9 + 8 : D & 9 #  ! B9 # # 9 + 8  T*'#  : 9 [

 &''9!="A!@A*!#$+:+'$'%### ) D  A T:9$A! 1NJ6aKL5]3h6\68 ="A ) 9&##V (## 9/01222/;3;1? *

T%I&U :'+!%.

Q9: $5& 89 $ A% $( +'#$#%# 5    

) 

 5  5 

)

 &

TB%#  Q =B# & /01222/;02?< 9 5

A  

:D b" ) 

Q D   D  

( DB : DA .   

 9: '

A 

9. EG R .  T !+#$!A/01222/;;>?3  F ! G" G#$9+9'+'+'+'

 !

 9  &  T 8%  #$'(+$(%%%&#$9:89&+:::(  99% _!+D%!&D D` = #$9/01222/;>3// %+%$$'$  !9:! 5 # $ % $ : $ 9 # % $ # /01222/;>>3> 9& 

 

: 

+ 

   ! " ( ' 9 + : % ' # $ % $ : 8 # ' 9 9 # ' /01222/;3;14 _ ! "

9!B :! T

@ !! #$'$'9+'+'+' /01222/;0403 ="AU:#$:T U+#

5+T * 

B 9 

T   

T )A)

D

: # ' 

% # # 8 % # 8 B 

 

 

 

  /01222/;3>43 T   U& # A

  

 

 

 G /01222/;0;?? 99&

5

 F

+ T B

& 

, E

 

 

 

*  

+ # # 

: DB : D .  A   D

 #$9%8Q R)) AU 9 & PU F 9# e$k9+ +8',' % & $ "#$'%+8$#8###((&&###/01222/;;><> F + * ="A +%' 9 5* , ="A TB:$% 7 9 T

(9'9#$'%+%$+99(9 7 A

, ,' 9!7 7Q &9#($% #$9%($#'%+' /01222/;>3>< ) EG 9

#9) +

I 

  D G    /01222/;><40 

T *9 # # 

* 

) )  F , 

+ D 

= 

#$9:+$(+99%& /01222/;3?0< +T

)  + 9 ="A)

I 9 [+ 8# 

D

 T9 # T + '#+'9: . 9!* :D:D &$'9_7 . 5 T &(8 T ++ ="A) /01222/;>241 . D  " ! 9#$ E9$#&9 :F

$8 E#$+9:'Q 6 ! #$'++$/01222/;33/< 

B

)

D 

D 

="A +8#

. . 

5

+T

:D

:D

7 

9 # $ % % : $ # & + # $ # % D

& D

A

 

. 

* 

* , 

Q E

& %

T5=*

9: 5 

 @B)

&' /01222/;>04> 

 ) E 

T9'# ="A) \28416\ 

A $

T

+5 #9 " T (&('#8 . A bT * 7 * &A D  T+#:+: 7 :R "9+'# @ "#$ %$&_ :Q * + ="A A* 

D)5! /01222/;>;?4 8& 5

 *  AF - 9

  T 

=  # $ % % : 8 $ # $ 9 + :

% + + + ( & # # . 9 [ " #$%$:/01222/;;>1< $($%(:( ` D2031K "

9 & A _

. A  

# $ % $ : $ % % & $ & $   

D  :i(V D D + ( ( ( # : # & & ( ) F # $'%+89$++%+

* * /01222/;>44? A A 

= * 7[! 7 D B  

 

  

+ % '   

  

! /01222/;>4?0 /01222/;3?>; . A 

8 * 

. G  G " 

&_ +8',:(,^!_ )  

7 B,

*  

7 : # ( :  +  

B

="A

T 99 '

T %&9 R 9 D + D+

="A&+'9 _7 9+(!:T 

= 

 ! " #$9(&Q B 

'# 9:9

 

'#$ 

 9 /01222/;3;?< #$9++%'9%#9:B) . G 

: % ' V

 

   " 

# $ % % : 8 $ : $ % (# /01222/;/?4/ 7  5B 5!  

 

  

  

 G G 

 

@ 6  D

6  

 ! A "  #+9 ) 9 +5  

   &## V !#T 

8+: &=  #$9++8(%(%:8 " $## B I   = /01222/;>;</ D 6

/01222/;3<31 5 

EG

R   ! " ($&:+&+ ="AH@ A*

 

 

( 7 

 ! " $ % % : $ 8 %

D

E 

) I

@  ! # B$)

+="A 9 *R  9!B [ Q ) 

)  B #$9++%9&&'%' . F  7F /01222/;3>?; /01222/;;3/0 ` )

6  BP

 ,E IF  7 R' ' ( =F

) &## 

T#$'$Q 9B B 9  8 9/01222/;3<4> 

'%'+#899$#+&+%++ **

8',:T(,^ 9 B )

B 

)  = "A

T & + ' +

_! %(#

X ! TB 9&+V ! " *  /01222/;3>34 9 

)  /01222/;3;<2 " 

# $ 9 %

$ &

' ' ' 8 # + % & % # 9 ' ' ' 8 999 98(

+ 

: 

 !

" +%'& := $ 9R@ @ %EG % 8R * !, #$+9::$((%'8 /01222/;33/0 :'# 5 * 9!,

P9& ) ($+:(%88YB)Z "$' 

  

 F I =  8 B

 & :'# D 6

:#9 9Y .)Z 9 A D9 +"D9 /01222/;/14/ B)

5 

* 

:DB

7

.  # $ ' $ 9 ( ( 9 8 ( +  

   ! . 

 ! 

 

I

 

  

 A  /01222/;3??< = 5 

TBT* +$#V /01222/;;3>; 5A

, *

@A*

8+

T = Q *

HT 9&8d 5T9##  .D 9 : [G

 D+

7Q Q "9(A "%9%%::: E #+%&!$''%8%8 /01222/;;23/ DA

&'#  9B  9 : 

9 [   

 9 ! 5 

)    ) F 

 ) 

= "A

T : 

T ' # 

+ 

 

  9:+V

H  T.

9+  

T /01222/;3><> . +##  

= Q   % 8

 

e B

= f 

  T 9 ' D "

#$'%+8%9((+ #$9Q 9. ![

 D 9 +d ' #

#$9%&('%#+ 7 X ::'

 

) 

D "

:+' 

"  Y Z I

 

 B 

 

 

  F F

D A  . E 5 

= "A

B

7  

9 : 

 9 

[ 

 

 $

9 '  i + # 

 "  # $ + 9 & ' ' : + 8 9 9 : 8 + : $ # 8 8 $ # + % & 8 9 & # # % 9 

:## 

# $ 9 ' ( $ ' ( $ ( $

B ) ,E 9 A  5A D 

 : D P

T+ D

9+"$V #+ #' 7 B)Q /01222/;3?43 /01222/;3?3? /01222/;;334 /01222/;3?>1 @ * 8D

* 

'&## 9  )  ="A

DA+' D,E

  !#$ '% % /01222/;;0/1 $ ( [(( ':# #$9:8:%(8+$(#$'++$:#/01222/;3?3> &&&%B) 

#R$% %: $ A(:/01222/;3>1; +D 5D 

 

  

 T

:%8 =I G  

 # $ 9 + + % & ' ' ' # $ 9 + 9 ' 9 + ( $ /01222/;342? +

 =

B 7 F ! T

+#

 

A 

[    9 ! 5  

 

  D

 F F

   F 

I  * 

 

 

 b 

 

)T_

7! ` 

D B R 

=F$

 

 

@=@

  $## " #$9%&('%#+ 2 D'( =

E .

. T9   B!&#"+%# !"%#/01222/;3?1? +#(%( D TB :'# T. 9+   " 

'' " #$9%+%#::# D 7 * /01222/;31/<  $9+

 ''' 

G

 D 9 

B #$8 A (%+9

9999 /01222/;;040 %&  

  #$9'(/01222/;3323 $#$#8# +D5D    #$'%#+(98(:$ F F B ="A (#' A  . )ll " #$9:(:((9%$8 =

   ="A

 5 =! F  /01222/;34>? = 

  " B $9 % 7+%F# ::# !" .   = T &+:

= 6 

H !T 

  #$%$&:+9+(88 

 

" &%' 

#D)5

( ) , F @ = D

 

* $

=7A

 B

  /01222/;3?13 ' ' 

# T.

98 G G 

 

  G   F

  

 

% + # ( % F  

=A,

9

 

TB9+(

:DB

F

9DB+DA /01222/;31>< ` 

D 

+B ^i [ 

A Y. /01222/;3?14  

G 

" : '  V

  

" ! :## ! * 

  ! #$:$Q ,)A. ) 6

#$9:(/01222/;;01< $9+&&&$

" # + % & Q % & ( % ' ( 9

9 

* 

9 8 )

 Z A 

9 ! )  

 ) 

 5

A   

T

9##T # $ 9 8 9 ' : : ' : : : # $ 9 + + ( + ( + & & & & # + & # 8 ' % /01222/;3;;? 5 = 

 T

=  

- /01222/;34;/ /01222/;;3;0 '&

+D 

9D 

G 

 

:'#

 A  

A

 F ! - 

, Eb

 D    =6A)_&

.  *Q # $ % $ & 9 9 ( % # ( 9 T + + &

7

  

' ( # 

T + % 9

B  

+ % 9  9 

 

) 

="A

T

:%8 " 

# $ % $

: 8 ' &

+ % ( ( : DBb9 D! 

  

 

 /01222/;3123 /01222/;3<1? = 

:%' # '9 +

T

+#$A &

[

  "#$:$'($8:&:'#$9+/01222/;;>2? :&:'9(' +

 

= 

B 

Q@  !7 ! T'##

5

 

 

 

:   5 # $ % $ : $ : & ( %

 =A= $ # # 

"  

# 9 % ( ' % # + ]3h6K1N687KN]6a6 ! ) E /01222/;3131 /01222/;;3;/  G   T $ +

  

e B=f 

 D D 

,E

 R@ @,A@ D`A "$''%8%8 .  5!R 

R:i9% ="A

9 # # +  

9 ( ' 

 9 ! 7  9  ! )Y  

D 

 

 

Z ": ( # 

B # $ 9 $ + ( ' ( $ ( % $ 9 % : ' ' R)_!    ! 9 A 

 /01222/;;23? /01222/;3430 T

 ) I

X  = 

= 

  

' # 

'  

 

) 

T 

98'

+

T.

9+ 

(%'

  $( " G !#$9++/01222/;;;>/ $''%%99 .   

  

)  

Y D 

Q 5

G D

 

Y+  )  (= `![ F #$8(Q = !"#$%$:$+$'8#/01222/;;20/ : + " #$%% :8+$ %:#:/01222/;;3;? @#&# Z

$  ! - +

 +

  ) 

 

Z -U& b $ & $ $ 

 !"#$'%+8:'%':& 2031K\28416\ 99#+ 

9# 

  "  

9 6 

 

 

)  5 +TB 9! 

)/01222/;3>;1  ="Ab@A* "/01222/;344? %$8%'#' /01222/;;0/; ="A

D+ 9++ 

 5 =  ::$

:8# ` 

D 5

+

T 

 . 

7 

:  9 

  5

G^EZ

-U:  +  *   !"#$9++(89/01222/;;20? '$& "#$%$:8$%&(88 B) /01222/;;34;  5=  F HF  = 

  

* 

R)   

9 ) Q   

   

& '#

F

 

: '  

" ) Y 

9    D & :# "#$%%:8/01222/;3??/ #8%$+# " 9 % ' 9  

"  # + % & % # + # ( % ( #$9:8+(':%8% ="A

% ( 9 +  

$ % '  +   

= +

 

 

F

_9 `)

 G  ="Ab@A* "#$+9:/01222/;341? $#%$%%8 /01222/;3?1/ +& + 5$'8#:Q 5=R.

F  

9  9+' . .

5

.FG

D D 

-

B

+ /01222/;;/<2 DB

5## 1NJ6aKL5MN6O 5

)

 

 

B,  B(+  7  " #$ )%$ : $/01222/;;2/2 !#$'%&= : :::&':&#

%Y   &## Z . E  : 5 

D

T 8 [ /01222/;;344 9+' :+% ! 9 

A 

* 7 A "( "$+(&89/01222/;;>0< % _= .  '# :'

 (' 9    &#$ "#$9 ''# :8:% %'

+ '&

)( **

+/01222/;3<3> %8& ' ^- 7 

A B(# 9&# :8% ! B)

 )`A

)   .  

('i9& #$9+9'(((##   (' I 

 

 !  

 9:![ 5    R,. 5 . ="A T%#T(' +D /01222/;313? 

99# 

" #$9+9'(%%%:$ 5=R. +      

9 )  # $9

8 : :'  " 55 . +D 9. 7 A D T( #+

&T%*+ # #

 

  

 7 Q 

I H

 

/01222/;;31<   &+9&+%  

 99 #$'%88/01222/;;>;/ 9%'&$# +#!"#+%&('99(++Q#$9%#/01222/;;2;? 9 9  

" )

: $ ( ' 8 # ' 

T + + &

T *9 # #

 7

Q B  AA 99+ #$%%:/01222/;/?2; 8+(&&(( /01222/;;/3> '(# #$%$:$:#'&(%

=A= 9&  '

 b 

9 

[

 *R

/01222/;31;; 5!R R (i9# DbD b 4686aKL5MN6O )

G

 #

#  #

$

9 8# &# 

'8 % 8 8 

 8 (: . 5

  

5=B

+8 %'

" D 

X D    9 & + 8 9 

 

 

 ! +#%

 ! . b"*$' * ) R  I 9 $$9 

RA

99 Y 

  Z V &  V! #$'(#+##((%9 D

6  

D 

[   

R 

T

/01222/;;;2> (i9

%# : 

 

 

 Q #$9+8998#+:& 7 /01222/;;>2;

B /01222/;;2?; ,  

$ # #    )  

7 F Q * 

A

 GT 9 : # 

A  

A 

" 

 

 

:$'  9 

E 

*Rd ="A)

E  

9  .  

B

T

'%&V    ! B 

#+%&Q :(%:(9 #$'$%Q + & ' 

* 

b *

  # $ 9 $ # + $ % + + : $ #$'$ ($$% $8%+ /01222/;31;< .  B * T.99i+&V $$(&9: 7 $('::&' #$'%+8&++%$8 [ /01222/>;0<?  A =  9  D ++ 5 % '# D8  " =! B # $%!$T: /01222/;;;/2 $'+%9:%:T%8 . #$%$:$8 % (##( "#+%& %/01222/;;242 FFF!  !G/01222/;>/;3 ="A

 

 I  

 

 

 

 9T*'

&  

 

R 7A

AT B9 9 & 5=

= "

E) G R D )!

. = F D   7   D  X   +  9 9 

@ A*

 

 =

* 

T$'AV 9++AV  9 E  *R

= "A)

E

   )

 

 9TB&%

'#

H TB8 & 

8 #  ! 9

 

 5  &%' #$'%:%+/01222/;;2>3 9:888 =  =  ! & : $ 9 V

c+ # #  ! A 

9 ! ) 

D

9:

 

'##

" :9  &%  (#  %'  

*  B 

, ! T '&# T 9$!

 

9#'!")[,#$9'%8$##9%%/01222/3<<03 8++-&.% #+%&Q%$$(&9:#$%$:$8%(/01222/;;241 ##( 5 !9+'9 "#$9%%('/01222/;;;// Y-*   Z#+%&8/01222/;>/1/ +%99+% (&: #$9++8&+%&$ B 

) /01222/;;>3< 5*  

=

   

: # # 

 5 

+

 ! T 5 !"

# :$9DB ( $ ##%&& 9 9: B'#

)8 # ! . 

T*9 #9'

9F## Q *R B 9 7  T8# = B 8:( 8'   :## 9!)  D

5 

  D +8H: ( 

F

 

+%"

+ &' $+%+#DA 9#'# + % &/01222/;;21?  G G 

 

(# 

_

" 9   

[

 

 !     

& '    

  

5   

# $ ' + + $ + $ 8 + : # F& : + 

( '  ! "  # + % & Q % $ & 8 + + + $ + & $ : : ' # $ % % : $ + ( 8 $ & $ #+%&Q :%#&98 #$9:+$%%((&& ="7*H@A* #$9:+/01222/;3>/< 8:89'(' /01222/;;3</ ="A B)9 # #: + !9 #![ Q /01222/3400; /01222/;;022 /01222/;;;/> . F  T:(V   

 @A*

  : # . 

F

= "A

  

 

 T .8 +6

  & ' 8 # Y + $ $  Z H' # 9 

  

+ ##

T .9#

 

G   )  

7 F

 

@ *

  

T B " #$ =9 ' :(' 

 !%###8%&  ($##&:: 9+

TB =&$! +!9!" @ 

!

''%&&88#+

 . 8#Y 8##

 A " 9## * $I& & &:& 9: 

  =W9! %/01222/;;;4> 8+98$ % W9':9$ Z!9 

 #$A9 %/01222/;;02? %: %#

%: = ''# & ! #$9:$9#9%(&#

: DB 8'5

 !#$ % % :8I/01222/;;2>< /01222/311/; /01222/;;02/ /01222/;;;?;

J3Nœ3O651 \N1]N] O3]K—K015˜64 N85˜31]546] \31M6]6J6 03Jœ31546aN68 6S J3Nœ3O651 .  

 I

 I G :$:$  = 

 

, E 

 F 

 Q D

 

8 + ( # % ( % 9 9 +

D 

 

"

5 ) 6  

  

  F

! . 

 

   A  

   

  * 

)  

  

^ eE

= ^ =D 

= B . G

 

A  

A= 

. @ X

H 

  #$%%

6 G 

     I  

 

   

+ _ 

 E 

 )

=  

 ! : 9+ ) 6

) 7Q BDQ =.Q =A)Q =A,Q )B   

I 

 

Q

  

% ' # + 

 

  ! ) 

  == =" AA A=  

F     

 

! * 

R    

 ! $ : ( ( &&%8&#    B#$9+ *

*

 G+

* )

H@ +

@ b T' 9 ^A!"#$%$:$:/01222/;32;/ #:8&$  .`  !.GG! * ATA!"= #$+9:/01222/;;0>< !,  ! " #$ %$:$ '9 $

  ((8%'''#$'(&#/01222/3?>/2 :%(99$$ /01222/;;;2; &E 9+ 

 G 9+ T + % # # + + 8 9 '  

^ $ % $ #$+99:+'&$#8Q#+%& $'9+#+# = 

 

, E

 ! * 

  

)  6= 

A= .

, 

/01222/;2;<< O65 8™ O65 8 E

,

B F = /01222/;;;2<  

/01222/;;;/< D ,E

6   I (8':8++

+ . G 

 9 

"E% ! T( Ab@ ) D =E A

  9T # $ B'(&:9 &=++' )+:)!.

 !

 

  :#›

 ! ,E

#+%&Q O658™O658

%( /01222/;3?/> % (!-+  

 #+%&QQ 9 +

G + I bX A

_  ! 

+9

 ! /01222/;>>>0 

 

 

%&:((89 9 %9+ G+ A ,b* 6  !BDQ=.Q=A)Q A   Q #$9'(%(#%&&9 * FFG

 

 ! B  6 G /01222/;;3?; )  

 G  8 && % ' %&Q * 

  /01222/;;>42 ,E

G_ G ,E  ,E  #$%$:8&#%898 =ARQ   ) 6 

@f $Q  /01222/;/<<? 

 

O3]K—K015˜64  !,E! %$((989 #$9% *

  ! 7 7 

G6

I

H  !!   

Y  

   

G  /01222/;/4?0 & ( # : # + ( $ 9 # # ( ( + 9 # 9 # 7 

G6

I

H  R Q(

T=**

A)% Q 8 =A, I

  ! FI " ! GG9 !9 Z /01222/;>>12 B /01222/;31<0  

I

H  E 6 

 97G C

=.9 

 A 

 `  ,E

9# #,E

›  

  

 Q  ,Q ! "= I

#+%&Q! 6=. =A) =AR =AD @), D9# #+%&/01222/3;>;; $'$'(%$ ) 7! .

+ + # $ % ! $ # $ # $ # ! : : ' ! *

9&88 A @ )= ^ *@ *@  *!

,

 $$8++$%$+&%$+ /01222/;>/4;

  

/01222/;;;2/&88 !B '(''(8

  7I 

$$&&##!

,E (* fk "7 

= ! " #$%%:Q D

  

    :## @$#('('$ \3a5O68768 ,`

   

'##

F

 /01222/;;>22 B

   

%& :8##8 

    03Jœ31546aN68 9 B T9 &+#+(#! 9#/01222/;><32 # › 7   

" 

= B_D

_ 

, *'###-

, F

I i 

#$9$#Q ) 6

: . i 

T  F   H D B)

&#('(#$ 

 

# #9 G 

 =,E

,E

 = 6* * ) .   ,/01222/;>310 

#$'%Q T* X = A /01222/;0;<0 Y "R# $' D( &/01222/;3<>/ :'9 '_% + $! 5

  G 

9

 

G   =F 

) 

*  Y &+. :8::.Z (%$!+ " 7 A/01222/;;3<1 9 6 *BDQ =A,

  A

 H

@  Q! B ('&%&(:

 G 

  

 !

BBZ =,,E 8(+:&:+

-T B" =B_D

,*

:+&' 

9 # Q + #  G G

  

" #+%&Q =

 A  

 

) 

 

 Q *

 #$9++(8'&8%% "!9 6 

9 B +8 #+%&/01222/;/1?< Q%$#9$#9   H6  6  @"

6S /01222/;;>41 89%(9#$  %% : $

 

) ! =

 = #( " 9##EE

#+%&Q" '& 

9::, &!   G CB /01222/;2/00 /01222/;;/3< 

  =6 ,G!EG :#* ) Q   #$'(&:(&/01222/;;34/ %+8'  

  

# $ ( : : # 8 %

 /01222/;3412 * T

 6=. =A)

H

@ f b* J3Nœ3O651 )  

I

E I

 /01222/;>;<2  TE. )= AGG E BP @ -!_ D 

,! " * * )D*

_  

, *

+ # # (

š š ,

   

   

 

 

   

 

 T

 6=.

  . 

 

 

    ") ,

  

 ! " 8:##&&% *

 

T  

 . 

+. !#+%&Q:#+%:9# #$%$ 9 5  A!T A 9 A B_@Q,R _ E: $#E)R :' ')=, #$%%:$(9'###  9!)  "* =!" #$%$:$/01222/;>2;/ 89':88  ! "#$'++$Q * .'

A : 8 + + + $ 9 ! " B &:8(8+& $ ' $ ' ' ' '  5,A9 ' # # )

   G  ! " ( ' # 9

8 '' /01222/;023> D . * 9I * 7

F

' 

. ) 

A5  /01222/;;03> ) 6 

 

II GQF i G /01222/;;>?0 /01222/;;;?1 /01222/;></4 B    9 EP!" 

,E GG :#/01222/3/12;  

  .  

D

 D 

 

=B_D

,,

:%'+

9 *   ! F F  

 B 

 

D  G 

 

 ) 6^  GG H

 

* 

 

   

'$:9 +### 

     , F DF B 9 B!#$9+Q A D   * A

A

_

#$'%+   #$'%&((:':#$ T   

*! @ 

 "I % D

f  

 %9$ !(* 

 + % # # + + 8  

 

# $ 9 + + % # # # 9 % 8 + + ( $ + '

*

 

X

 

A  

 g g   

 ! #$'++$%$9%#$ +  g g g "  # + % & Q + ( : ' : & ' Y I i Z  

    

 !

# + # 9 ' & 

 

=   ! 8 & & : /01222/;2;<; /01222/;;2/1 /01222/;;341 /01222/;>;>< /01222/;;/1? /01222/;;;1; /01222/;3<33 /01222/3;21<


01

1234564789:95;<=45><56?@A4: 234547859 4 323 3 

ýþÿ0CDH !"#IJKL$%BFDM &#NMjd'N(")# * ' # + % ,. / + ( " % 0 ' # * YVaTVaMpdWVTPkMjdgUPN cVaMhdgpVgTadgMbdacVaM_gN

WVTPkMVarVgMjXXMXWdQVavMXVgN UVQMjSTgVMXVQVgPabVMPTS VacN_gVacMbVgPMXWdQVaqMYdN T_a_MZafVgMhdgeVaePvMVzVa hdgpdabVpVTvMhVkfVMQdN acdaVPMVbVpTVUPMz_QSaPN QdQVzUPQVWzVaMp_TdaUP QVzVPMTdaVcVMW_zVWMVzVa zVUPMbdacVaMQdgdzVvMXVgT_a_ W_zVWMXWdQVaMbdQPMz_QpdTPUP QdaPaczVTzVaMpdg}VrVMbPgP _pTPQPUTPUMTVzMQdaeVbPMUSVTS QSUPQMbdpVaqM`SzVaMkVarV TPQMUd}VgVMzdUdWSgSkVaq QVUVWVkMhdUVgq bVgPMUdcPMpdQVPavMaVQSa ^_abPUPMPaPMVzVaMhdghdbV XVgT_a_MQdacVzSvMbPN eScVMbVgPMVUpdzMVUPUTdaMbVa ePzVMjXXMQdQVzVPMQVr_gPTVU gParVMQVUPkMhdgVbVMbPMz_TV pdgVaczVTMzdpdWVTPkVaMbP _gVacN_gVacMbVgPMWSVgMXWdN zdWVkPgVaarVMbPMXdQVgVacq TShSkMjXXMUdabPgPq QVaq uVhSMm1y\ÊnMWSUVMXVgT_a_ ÄXdQSVMbPQVzUPQVWzVa Ä[VQVarVMeScVMjXXMXWdN bPeVbfVWzVaMTPhVMbPMXWdQVa bSWSMbVgPMXWdQVavMhVgSMzVN QVavMeVbPMkVgSUarVMhVarVz bVaMUdcdgVMQdaVacVaP WVSMUSbVkMTVzMQdQSaczPaN _gVacN_gVacMXWdQVaMbPMbVN ZaVacMÇVbPMbzzq zVaMVzVaMbPpVzVPMTdaVcV WVQarVvMdaTVkMbVgPMpdQVPa XdQhVgPMQdQVaTVSMpdgN bVgPMWSVgvÅMzVTVMXVgT_a_MUVVT VTVSMTPQMpdWVTPkvÅMPQhSkN QVPaVaMVaVzMVUSkMhVgSarV bPkShSacPMpVbVMYPaccS arVq PTSvMXVgT_a_MVzVaMQdaPQN m\y\Ênq YVzVMbVgPMPTSvMPVMTVzMUdN hVacMhdhdgVpVMpdQVPaMTVQN hVkVaMrVacMVzVaMQVUSz gdz_QdabVUParVqMOdaTSarV bdacVaMQdQPaTVMpdabVpVT eScVMbVgPMQVaVedQdaMjXXq ÄXVrVMPacPaMQdWPkVTMhdN hdgVpVMpdQVPaMrVacMUSbVk bPQPWPzPMXWdQVaMUVVTMPaPqMXPUP QVaVMrVacMWdQVkMVzVaMzPTV pdgzSVTvÅMTVabVUMXVgT_a_q XVrVacvMXVgT_a_MhdWSQ hPUVMQdQhdhdgzVaMUPVpV aVQVNaVQVMpdQVPaMrVac hVzVWMQVUSzMgdz_QdabVN UParVMzdpVbVMQVaVedQdaq [VQSavMPVMQdadcVUzVaMQVN TdgPMpdQVPaMTVQhVkVaMPTS UVacVTMTdgcVaTSacMbVgPMzdN hSTSkVaMTPQq ÄXVrVMhdWSQMhPUVMQdN ardhSTMaVQVNaVQVarVvMTdgN cVaTSacMaVaTPMzdhSTSkVa ‡ˆ‰Š‹ŒŒ’”“¸W—¢ T PQvÅM}dTSUMVrVkMzVabSac 64789:95E:947 pdQVPaM[_†VMZgPVaT_qIÜßãßç

23944752@34551<6457328 843235;@943: 4564?4A9:

C CKJCHIJKLBFDMNM^dTSVMÉQSQMjXXÆ dc_MYdabPdTVMrVacMTdfVUMVzPhVTMTPRSUMWVaTVgVa e_kVgMZgPRPaMQdardUVWzVaMQdaPaccVWarV TVzMQVQpSMQdQhVrVgMhPVrVMhdg_hVTq pdQVPaMVUPacvMXVWVQ_aM`dc_ab_SqM e_kVg e_kVgMpSaMhdgkVgVpMzdeVbPVaMTdgUdhSTMTVz eScVMQdabdUVzMWPcVMVcVgMQdacSUSTMzVUSU VzVaMTdgSWVacMWVcPqM PVMhdgeVaePMbdacVa TdgUdhSTMUdzVWPcSUMQdardWdUVPzVaMpdaSacN pdacdW_WVVaMz_QpdTPUPMrVacMWdhPkMhVPz cVzVaMcVePM_WdkMzWShMjdgUPpg_Mjg_h_WPacc_q bPrVzPaPMQVUVWVkMpdaSaccVzVaMcVePMTVzMVzVa XVWVQ_aM`dc_ab_SMpdQVPaMjdgUPpg_ TdgeVbPMWVcPq jg_h_WPacc_MQdaPaccVWMpVbVMXVhTSMmwxy\\n ^dMbdpVaarVMzdeVbPVaMPaPMTVzMh_WdkMTdgeVbP WVWSqM PVMQdaPaccVWMWVaTVgVaMQdabdgPTVMUVzPT WVcPqM^VQPMVzVaMzdW_WVMUd}VgVMpg_RdUP_aVWq bVaMbPbScVMzVgdaVMTVzMQVQpSMhdWPMhdg_hVTq XdzVgVacMUdpVzh_WVMUSbVkMa_gQVWMWVcPv ^WSharVvMjdgUPpg_Mjg_h_WPacc_MbPzVN UdkPaccVMzVQPMhPUVMQdQ_aPT_gMUdWSgSkMzWSh hVgzVaMQdaSaccVzMcVePMUdWVQVMUVTSMQSUPQ bPMÆab_adUPVvMzVTVarVq z_QpdTPUPqMjdQVPaMVUVWM^VQdgSaMPTSvMhVkzVa XdaVbVvMYdaTdgPMjdQSbVMbVaMtWVkgVcV kVarVMQdadgPQVMSVacMUdhdUVgM\MpdgUdaMbVgP mYdap_gVnMu_rMXSgr_MUd}VgVMTdgSUMTdgVac aPWVPMz_aTgVzMUdeVzMVfVWq QdacVzSPMhVkfVMzWShMUdpVzh_WVMhdgTVacN ÈVacMpdgTVQVMUVrVMTSgSTMhdgbSzVM}PTVq cSaceVfVhMVTVUMQdaPaccVWarVMpdUdpVzh_WV ^VQPMUVacVTMQdardUVWzVaMzdeVbPVaMUdpdgTPMPaP VUVWM^VQdgSaMPTSqMÄOdgSUMTdgVacMzWShMrVac hPUVMTdgSWVacMWVcPqMÆaPMhSzVaMPUSMQVPaNQVPav hdgTVaccSacMeVfVhMmzVgdaVMTVzMVbVMUTVabVg hSzVaMQVUVWVkMW_zVWMzVgdaVMbSaPVMVzVaMTVkS cVePnqM[VQSaMUVrVMUSbVkMUVQpVPzVaMzdMjXXÆ QVUVWVkMPaPqM VaMPaPMQdQhSVTMaVQVMedWdzMÆaN VcVgMQdWVzSzVaMpdQhPaVVaMbVaMQda}VgP b_adUPVvMSeVgM e_kVgMZgPRPaMzdTPzVMbPkShSacP U_WSUParVvMhSzVaMUdzVbVgMQda}VgPN}VgP fVgTVfVaMbPMiVzVgTVvMYPaccSMm\y\Ênq zdUVWVkVavÅMzVTVMu_rMXSgr_MzdTPzVMbPz_aN PzVTVzVaM e_kVgvMpPkVzarVMVzVaMQdN RPgQVUPMËӃÎÖÐÐÌ~„Í…YPaccSMm\y\Ênq QPaTVMWPcVMSaTSzMQdardWPbPzPMU_VWMVbVarV YdaSgSTMYdap_gVvMUVVTMPaPMjXXÆMUdbVac TSaccVzVaMcVePMrVacMbPVWVQPMXVWVQ_aMTdgN QdaeVWVazVaMƒÓ„€ƒNarVMQdaVacVaPMzVUSU UdhSTqM|PcVMrVacMVzVaMQdQpdgTVarVzVa TdgUdhSTMUdUSVPMÉÉMXPUTdQM^d_WVkgVcVVa QVUVWVkMcVePqMÈVacMpVUTPMWPcVMVzVaMUdcdgV [VUP_aVWyX^[M[_Q_gMxwMOVkSaMÊxxq QdadWSUSgPMzdMzWSharVvMUVQhSacMbPVq ÄYdQVacqMpdgQVUVWVkVaarVMbPQSWVPMUVVT ^deVbPVaMQdaPaccVWarVMpVgVMpdQVPaMbP zWShNzWShMjXXÆMbSWSMTVzMUTVabVgMQdackPgd Æab_adUPVMzVgdaVMbPTdgWVaTVgzVaM_WdkMzWSh mUVVTMQVUPkMjXXÆN^jXÆnvÅMzVTVMu_rqÜÝßà hSzVaMUdzVWPMPaPMTdgeVbPqMXdhdWSQarVMVbVM PN ÝáÞâãääßç

XYZ[Y\]^_

XYZ[Y\]^_

`]a^bZX_c` selqli zgvf hlo–i†tvj ii vefgh huelk  hlf – ™ Ÿ“›”} “~hf ™ Ÿ“{”} `]a^bZX_c` fnwki“~ii~”imlq…‘v—™}€“~‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹ Œ¡‰ ~{š{š def hzijiyklufkfiel mgnkolliidpqel jrlkst t|gh}i}e~uev l‚~ jiwq| —def g h i ‘ ek i d •Ÿ “ { ” } i s t i p q i xu{ƒ nqigy}}|i i { €  i ‚ Žlk–hl™“““”m|g€n¢}ižm˜ €g“nk”f „„„…†ufelklvelk …ƒge ~›iŽu—i“|st ‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹ŠŒ‹ {€€{~~š›¢ }€“~~›€~€{{ def ghi ‚ufjqleli yqz… Žlo lf is”fokl lh •nfl sel q sel l h i ‘ l r l i ’ † “ i ‚ f w k def g–tihje† i~}u“i|—if•k lk…fik‘imvg—n™•l oli“‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹ ¡   ”mki—j •u k – l † i ‘ l f – i ’ l — v … ˜l  k l f i m g n o l i ‘ v — ™ x – ƒ – ƒ n w }mt€…˜v {€šfu€q~i€•“l“„– ›€ki’}l€r“l~i€~{›€›—›iml}w”ž…z– iœekf kut†i||›~¢i}€”€{€~€}{l{i€£lf„l ‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹ˆ‰‡Š

‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹ ‰ 

ˆ‘’Œ‰‘’Œ“”ˆ •’–—˜ –•ˆˆ‡ ‡™‡š›œžŸ ¡“¢Œ£¤Š ¥¦¥§›¨© ª « ¥«¨›¨¥ ¥§ ¥Ÿ¨ž¨¡ ¬­ ¦ ® ® «‡ˆ‰œŠ‹Œ —˜– š¥ Ž¡Š›¨ ¥§ ¡ ¬« ¥ “¢Œ£¯Š ¥¦¥§­ ¦ ­¨©ž ¥¦š¥§ ¥‡©š®¥Ž ® ©°±¦š˜—ˆ° ² ² © ¥³Š ¥¦¥§³“ ®ž´µ¶££·¸

¹#º#»#%¼»"½¾+%¹#½#»%,¿À%Á#+¾+Ã%!/»"/(

èéêëìíîéïðìïñíòóñôïõíöéí÷éñïõíøùúûïìïüôï

BCDEFDGHIJKLBFDMNMOPQMRSTUVW zdUdQpVTVaMd†daqMÄXVrVMQdWPkVTMcVrV TdghVPzqMsdWVgMpda}dTVzMc_WMTdghVarVz XYZ[M\]M^_TVM`VabSacMQdaeVbP pdgQVPaVaarVMTVzMhVarVzMhdgShVkvÅ QdaeVbPMQPWPzMÕVabPMOgPVaMOMbVgPMXY^ XdTPVM`VzTPq eVfVgVMOgPhSaMiVhVgMjSTPkMZhSNVhS S}VparVMUdSUVPMWVcVq lSTUVWMmjZlnMo_QpdTPTP_aM`VabSacMXdN jVbVMWVcVMPaPvMPVMQdQPaTVMVaVz Og_RPMpVgVMeSVgVMbPUdgVkzVaMjdQPQN gPdUqMjVbVMWVcVMRPaVWMrVacMhdgWVacUSac VUSkarVMVcVgMQdacSVUVPMh_WVMUdhVarVz pPaMjdgSUVkVVaMOgPhSaMiVhVgvMÇMjPT_r_v bPMstuMjVeVeVgVavM`VabSacvMXVhTSMmwxy QSaczPaqMÄ^VQPMeScVMhdgSUVkVMQdQN hdgUVQVMpdgfVzPWVaMbVgPMÆab_UVTMUdgTV \\nMQVWVQMWVWSvMXYZ[M\]MQdacVWVkzVa hSVTMWVfVaMTVzMarVQVaMbVaMhVarVz `[Æq TPQMTVaccSkMWVPaarVvMXYZ[M\{M^_TV QdWVzSzVaMTdabVacVaMzdMcVfVacvÅMSeVg `PUSzMeScVMQdacVTVzVavMQdgdzV `PUSzq VzVaMQdQpdgUPVpzVaMbPgPMUdhVPzMQSacN `VabSacvMwN\q |VcVMbSVMTPQMWVaccVaVaMeSVgVMPaP ÆVMeScVMQdacVpgdUPVUPMpdaeVcV zPaMUdhdWSQMhdgVaczVTMzdMÈ_crVzVgTVq hdgWVacUSacMUdgSqM^dbSVMTPQMUVWPac cVfVacMbVaMpdgTVkVaVaMTPQarVqM^VgdN Ä^VQPMVzVaMUPVpzVaMQdaTVWqM^VgdaV QdardgVacMVcVgMhPUVMQda}dTVzMc_Wq aVMUdWVQVMz_QpdTPUPMkVarVMzdh_h_WVa UzSVbMrVacMUdzVgVacMUdTdacVkarVMbVgP zdWVUMUVTSvMWVWSMUdTdacVkarVMWVcPMbVgP XYZ[M\]MSaccSWMWdhPkMbSWSMWdfVT UVTSMc_Wq TdabVacVaMhdhVUMrVacMbPdzUdzSUPMZbPTq jdQhPaVMRSTUVWMXYZ[M\]vMÇdgQVav zdWVUMbSVqMÇVarVMVbVMbSVMpdQVPaMrVac OVpPvMzdSaccSWVaMXYZ[M\]MTVzMhdgTVN QdacVTVzVaMkVUPWMPaPMUdUSVPMTVgcdTMrVac zdWVUMTPcVvÅMzVTVarVMzdpVbVMËӃÎÖЁ×ÒÎÒÓ kVaMWVQVvMbVgPMUdhSVkM~€‚ƒ„…ZePMhPUV bPpVa}VacM^dpVWVMXYZ[M\]vMXSgrVaV ØËӃÎÖÐÐÌ~Ù€ÌÍÓÚÛq XjbqMÄZaVzNVaVzMhdgQVPaMhVcSUqM^VQP XdacVeVMbPgParVMWdhPkMhVarVzMQdaSN QdarVQVzVaMzdbSbSzVaq Xz_gMPQhVacMkVarVMhdgTVkVaMhdhdN VzVaMQdQpdgUPVpzVaMbPgPMWVcPMSaTSz gSazVaMpdQVPaNpdQVPaMeSaP_gqMÆVMPacPa VbVMgdcdadgVUPMbPMTPQarVq gVpVMUVVTqMOdabVacVaMXSTgPUa_MQdQhVN hdgWVcVMbPMÈ_crVzVgTVvÅMzVTVarVq fVMXYZ[M\]MzdQhVWPMSaccSWqMXdhdWSQ ÉaTSzMVeVacMQ_bdgaMbVa}dvMeSVgVN XdWVPaMPTSvMPVMeScVMQdarPVpzVa hVhVzMpdgTVQVMhdgVzkPgvMYPRTVkSW arVMVbVWVkMXYZ[MÊ\M^_TVM`VabSacq pdgTVabPacVaMSePM}_hVMhVcPMXSTgPUa_ QdQpdghdUVgMzdSaccSWVaMXYZ[M\]q ËÌ́΁ÏЁÑÒЄӁQdacVWVkzVaMXYZ[ bVaMzVfVaNzVfVaqMÉePM}_hVMbPWVzSN jVbVMhVhVzMzdbSVvMpdgQVPaVa ÔM^_TVM`VabSacMpVbVMhVhVzMRPaVWq zVaMWVfVaMUdz_WVkNUdz_WVkMWSVgM`VaN QdardgVacMzdQhVWPMbPSUSacMzdbSVMTPQq XSp_gTdgMTdghVPzMbPgVPkMYZ[MÊM^_TV bSacq XVrVacvMkPaccVMWVcVMhdgVzkPgMTVzMVbV `VabSacqMMOPQMRSTUVWMYZ[MÊMeScV ÄXVrVMbdacVgMXYZMbVgPMXSgVhVrV QdaeVbPMeSVgVMzdTPcVMUdTdWVkMQdacVN bVaMXVQVgPabVMrVacMzdQVgPaMhdgWVcV WVcPMc_WMrVacMTdg}PpTVq bPMj_}VgPMXfdVTMTPaczVTMaVUP_aVWMVzVa jdWVTPkMXYZ[M\]vM`PUSzMZ†PWWV WVkzVaMXdTPVM`VzTPq udaVT_MQdacVTVzVavMQdgdzVMUSbVk sdWVgMXYZ[M\]MzPVaMWdaczVpMUdTdWVk zdM`VabSacqMYdgdzVMVzVaMzVQPMVeVzMSeP UdgPacMhdgTdQSMWVfVaarVMbPMhdhdgVpV XSTgPUa_MbPbVSWVTMQdaeVbPMpdQVPa }_hVvÅMSeVgM`PUSzqÜÝÞßàÝáÞâãäIåæâæáç

6DEF5GH524AI<:6<5J<648@@:

 !"#"$%&$'()$%"(*+$'+,"$' :"21)/"*"4"("8+K!))$>&!,"4L4&1 ="%"1"1"2%&"8-&"461)4+,)/"$'"$!)/&, -"."/"01)/"$'2"!2)3+$"45'6 <>L?()(*)/1),"/2)&$''&4"$4)."!2"2+ !)/-"%+@!/"!)'+,)/"$'"$1"4+27"$' 7"2"/!"8,)!)4"92)%&"$7"()$-"%+3+$"4+, #&27@)1&"9&(*"$2)(&2"'"."$',&26 %+!)/"*2"$)!+"#"2!+1)/1&"9("$+,@Q"$%+ ,),%+("2,+("42"$#&27&$!&2()$-"%+'4@ 44,%"/+2"."4"$*)("+$1)4"2"$'%"$ :/+1&$;"1"/<=>?#"$%&$')/+),@ ="%"4"'",)(+3+$"48()6 M$''&4%&"'48>L!"2()$')$%&/2"$ 1)/9"%"*"$)$'"$2+*)/@:)$%"$'"$%"!"/ $'"4"92"$)!+"#"2!+A6B@="%" ,)/"$'"$@:)$%"$'"$2)/",NO&4"$'"4"'+6 Q"$%+1)/,"/"$'2)%"4"('"."$'@ *)/!"$%+$'"$+$+8!)/4+9"!1+," 4"'+1)/1&"9'4@ :"*+,)1&"92),"4"9"$%+%)*"$)!+" )!+"#"2!+!"2*"!"9"/"$'@M*"7"()6 #"2!+1)/"2+1"!R"!"4@S+33"/+"4+",T1$'1+," ()$)/"*2"$,!/"!)'+$7"@ #)4&(4"("4"'"1)/-"4"$8C"%7"$1+," /)2"&$!&2()(*)/2)P+42)!+$''"4"$1+,"!)/6 ()$P)!"2'4%"$,)4+,+92)(1"4+()$-"%+ ()$-)14'"."$')!+"#"2!+()("$3""!2"$ .&-&%%+"29+/1"1"2*)/!"("@M(*"$Q"$%+ %&"'4@U+$''".",+!()$+&**)4&+!"29+/8 @<!+,V!/+1&$ 14"4+"/@:)$%"$'"$2)/",$7"()$'9&-"( :/+"$:1+,"%+,"(1&!C 17%+(&2"'"."$' ,2/!)!"*A6B&$!&2@ -"1"/? ,)9+$''"()$-)14'"."$'4"."$@ 2)'"."$'@

`]a^bZX_c` `c¨Y\©bªY«¬^«]ª]« ¨^¹Y¨ k u t i £ l x l q – i • r l f – l h ´Žl j i ‚ – q k l q n p ¼i z– ƒ w uk ™ yj „k œs zf ²it®def gh deflh¤•–qnl†vfli“}hfi†j„ki•lvx– ‘g ’l k u i “ ” } ž ~ ” } f — µ ’g e— g q n l q  sn u q ‘k t i m t … ½v j l i p q x l h i ˜ u f u j l q o r q i › ›}“ž… sf l — – l i j k l f k i m g n o l … ‚– l r l i Ÿ ~ … } ” } i l t l ² u t i ˜ – j w g q  ’u j u f ² l j – i ~ | o l e™ i ” € “ ž | ~ | ~ ¢ } € “ š ~ € } ~ š š š € ¢ } € ” { } { } } } –q…i‚fnwki~”mlq~|Žu—i~|£fki~}“| zf ‡ˆ‰ŠŠŠ‡ ‰Œ‰ š¦›“¶ ‘v—™’lvxhlhipqxgquj–limtq…œgt š{€¢}€“~~{›€“|~”¢y–q~€”‡ˆ‰ŠŠŠ‡ ‰Š¡Š •vn–rgqgi›”‚i¥wi}€”{|š€‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹ ‰Š¡ “|šš ®vujki‘gvjui–f–w¢‘geujklriš œl el Žvqtiiyu s¦ ¦vw v†ii~›f —¢ —tqii‚– jli–li —lxlh ˜l †lvjfifii˜l fttu’v qei nlœwqlgn†killzl q–ev ®l fz° l}j·– def gh —w qi ££… •nuf x k lf zu f g w l j – i ˜ l l i ˜ j ƒ i “ j}€~š~~~š||€€ wfn‘v—™i‚uqi£l—fvfi|“”~{|¢ zut†i}€“~~{}“}}{¢}€”~~€‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹‡  ‹ “{{šš} ‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹‹ §ˆ ‘gk ut ¢ yuqn– ql†lqi £ f hi ‘ f ni ˜~i—„h —i zf ej vw i •lf l†lqi yni `c¨Y\©bªY«¬^«]ª]« “}}f †–™}~{|ž€”|€|imlwltiœ‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹ ‡‰  e“”¸f i¥nw ­sqolq–i®vujkhgvju¯išœzs¦z° yg gi ®vuj k…£u„lh xw kli–s– fl†gf k fvlqniklev®lflj–xl†vf…i•uqrlž ‚uk e– q – e l f w u k … s¦ z° œ£i x t e  f i y q l j elq i ’velhi j uqx– f – ±z™ }€“šž †lfw–fitvlj…“”ž~”}f—…z…š‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹  ‹§ ~}›}}} ”“|€}” ‡ˆ‰ŠŠŠ‡ ‹ˆŒ y– qlf lw i hqr i |}ž ”}f — œ£˜z° ’ehi p ql†¢ ‘geuj k lr i œ ef i ‚ uf ž s¦ iffi uui jqlƒ —uf lhi tnj” ‚ji˜––j–i›igfn¢u—–hsxl™œvtwlj lelq g² uq– †vt jliwolw lthlx– iwei ~~ z°i˜l†vf•gl’…£lwlq®flk–j j‘™ ||{€|{š sqk mue†vk £vf lh ‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹‹ Š šflf —¢ž~|o lei‚jgvqxf i˜–ju„lir‚vt lqlq ‘™}€“€|›€}} ‡ˆ‰ŠŠŠ‡ ‹ Š¡ sqnnvqiš}ž›}f—iqn–ql†iwexixte k²itƒxiš~³—fulwljklelqimt…œlt–v flqniwei“iylwuei}€”€›€‡ˆ‰ŠŠŠ‡ ‹‰‡ ~|€|| ‘gk ut i ‘vk leli lƒ  i k ²  i w ei elqx– nlf lj–ihlf nlievtl–i“}}if–—vi ‘v— ™i}~{|ž ››|”{›› ¨^¹Y¨ ‡ˆ‰ŠŠŠ‡ §Œ‡¡ mvlt i k – wuk i †ujl„lk º†fle geg» i wklf uf…uk li l†– ™ k uf evf lh ~|o x– lqž ~”¢}€ž ›š~“¦lt }|}t¢šj“ej™}€”{~€}”š|‡ˆ‰ŠŠŠ‡ §‰‹

¨^¹Y¨ „„„… k – w uk … ƒkugei k––qwnukiƒiu†uj l„lk —j l i ƒ u w i h f n  f v  — g w k l w i xfifehz””“€€|i„„„…k–wu‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹‡Š‹§ k…ƒjgqexf– „„„… kk––wwuukk……ƒƒggei „„„„… kk––wwuukk……ƒƒggee „„„… ei „„… „„„…k–wuk…ƒgei„„„…k–wuk…ƒge

¨^¹Y¨

‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹‡Š¡

¨_]ÁY\ seut – lizgvf izf¶t l²ut imgno lž mlwlfklž‚lqxvqn… i•ulk i“€“› “~““…iz™{|}“›¢}€“{”|€€“} ‡ˆ‰ŠŠŠ‡ ¡¡‡ ¾^¿]¨] igqni“~“›“j–k…“““” •h l w l i z g v f ifsunkluiqsi’†–uyl juwf²ulkijÀ–iz–j–lwuklk ¶t “›j–k…iyfun–gizfl²utgpqg²l yu j l „l k  œu –²–qliukƒ…i‘™}€{{iš“|~””” ˜g …‘v }€”eu ›~jk–šw{i£~l”qšƒiºl¦– kri—zig}v~{f»|‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹ §‡Š i‘išf{n}iœ“†€šk ¦lhlrli{€€“|”” ‡ˆ‰ŠŠŠ‡ ¡ ¡¡

¨_]«¿ªc_¨]¿^ £g—– t i j g†–li fi“~m ei ~”}i ®… £lÂiÃuž q– li s² lqÄ p qg² li ¶t  i z™ {}~{}~¢ }€“š““€€~”¢y–qi‚‚™~s|‡ˆ‰ŠŠŠ‡ § ˆ  ˜šš›… Åu q Æ z l  – i e k f  š š “ › “  l el q xqjrweq  keq f†fnƒlwqrlih…ilklxf––lihfqeu nq†ttlofreh j „i g q Ç lq–itq‡ˆ‰ŠŠŠ‡ §§ ˆ nnqlq yf g eg ™ •g † – f ¤‚‚£¤st t i ½ u „i Ãkulqi¸–lœ¢ s² l q Ä l i h l q r l i ’ † ~ { ” f —   v l f i œ g kut†¢jeji}~{|ž››|~|}“i•–l‡ˆ‰ŠŠŠ‡ §  †i~|ole •u „l i £g — – t ¤ ˜f – ² u f  i £u t l r llqf–iiœ¦– klr zg v f  ˜f g † ¢ m u e† v k  ˜l t l e¢  v g k ‘v—™}€“€}|“€››š¢}€“š~‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹ŒˆˆŒ ”{š}{} •u „l i £ g — – t  •u † u x l i £ g k g f ijlifmel xlž —f–lqkf–vjk u f l „l k … i ¦ h v — l i z f l q t … yu kqi•y‚d z™š€”iœueuf ›|¢“xuw “llqi €iºtlš}i rlq—f l‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹Œ § ilqklf» ¸Æ mlƒgf wizil£vf –£gkgf¸ouek wi‚uflfngeu kuf ºŽf ’uw uu…sx li˜f–²–»u’†~¢ fi¦u„uwfi…z‚uli ™{‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹ ‡§Š }}}m{e†k }{ •u ²lnli qÄlkuf jolqnw g†–fqlv¢ rliºqung… xltle¢ tvg† lf wtvlf gk„l l»iiiwgk hllf xf l…jej™ }€”{|š~}~”” ‡ˆ‰ŠŠŠ‡‹ ¡Š


456678 5

0123

"#$%&'(#)%#'*+,+'-./+#)01'23'45+1+

LMNOPPQRSTUVWXVYQZS[VYQTSXU\Q]ST^ XS]`ZQ]VnV[Q]STUV\WQa\QncUgSZ\X\Qa\ _V]`W_QaSW_VWQbS[VW_cTQdLeQfVWZVW [`VTQWS_ST\QUSWi`X`[Q]S]STVgVQn[`] gSUV\WQhSTXS]ViVQjklmQ\Z`Qg`W iVW_QZS[VYQUSW_`W_nVgnVWQnS\W_\^ ]STZSnVaQUSU]VoVQn[`]WiVQZSTXS]`Z WVWWiVQUSTSnT`ZQgSUV\WQllQZVY`WQ\Z`e USWpVa\Qp`VTVQq\_VQb`gSTQfV[ViX\VQa\ {VYnVWQLWa\nQXSUgVZQUSWpV[VW\QZT\V[ U`X\UQaSgVWeQLWa\nQa\gVXZ\nVW a\QXV[VYQXVZ`Qn[`]QySgVW_sQRSWZ|cTSZ ]STXSTV_VUQbS[VW_cTQdrQXSZS[VY Pc|`QaVWQ]STW\VZQUSW_cWZTVnWiVe USWVWaVZVW_\QncWZTVnQnSUVT\WQXcTSs MVU`WQVnY\TWiVQLWa\nQZS[VYQUS^ f\W__`QtuvwjjxQa\QyVnVTZVeQhSUV\WQZ\U WSWZ`nVWQg\[\YVWWiVQnSQbS[VW_cTQdLs WVX\cWV[QOWacWSX\VQz^luQZSTXS]`Z n[`]QiVW_Qp`_VQgSTWVYQa\gSTn`VZ a\\nVZQncWZTVnQXS[VUVQXVZ`QZVY`We {VU]VW_QhVU`W_nVXQaVWQ}[\SQL\^ bS]S[`UWiVsQLWa\nQUSUVW_Qa\XS]`Z^ ]cietaZXx

31 !!1!

6789~€:;‚ƒ9„< = 7 >< ? @7 > ; ? @7 A B 9 C 7 DA E F7 FG H = @7 I? J 9 K …†‡ˆ‰Š† -·¸¹º'»(¼»½(¼»· ˆ‡¦‡†—‡†Šš¡¡–„…†ˆ‡Š„†…› š¡–¢—‡†Š¡‡Žœ…„Ÿ‡

ëìíîïðñòóôõìöì÷ øõì÷ðùòöòî

‹…Œ‡ˆŽŠŒ‡‡ 6¾¿ÀÁÂÃÄÃÅÆÇÄÈÇÉ ŸŒ‡“Šˆ‹¥…„Š“Š¤‡Ž‡ˆ‡Ž ”‹Ÿ‹š¡–¢Š„Š ‰ŠŽ‡ ‘Š’Š“Š”„‡‹‡ ÊÇÉÇÁËÅÌÃÉÍÅÎÀÏÐÑÅÈÇÒÇ —ŠŠˆŸ„Šš¡–¢‹Ÿ“Š‹—…¥‡Ž§ ‡‡Œ‘…“…‹¦…†ŠŽŠ§ •Š‡–Ž—Ž…“Š‡ ­œ‡Œ‡Ÿ“Ÿ—‡‰‡—‡“Ÿ†‡„ ­±‡¥Š“‡¤‡¨‡‹ŠŽš¡–¢ ˜•–™ˆŽ„†‡š…†› ÓÇÒÃÅÔÍÉà ¦…†Š“Š®†‹‡„ˆ‹¥…„Š“Š—‡†Š ‡ˆ‡Ž„…„‡¥…ˆ“Š“¥‡—‡ˆ‹› “Šˆœ…—Š†Š‡‡Œ ÌÐÏÍÕÅÎÐÉÄÃÇÖ š¡¡–Š„ŸˆŠ„‡‡ˆ‡Ž“……†‡ ¥…„Š“Š‹Ÿ“Š‹—…¥‡Ž§±ŠŽ‡Œ ú~‚ûƒ¦…ŒŸ‹‡—‡ˆ‡¦‡†ˆ…¥‡“› QbSUc_VQXS_STV žŸŽŠŒ‡ŒŸ …ˆ“Š“„…Ž“Šš¡–¢ 6¾ …†‡ˆ ŸŽ„Ÿˆ¥…†“Š‡¥‡Ž ‹…ŽŸŽŸ‡ˆ„Ÿ„…¥‡„“‡¨‡ „Š‡Ž„‡Ž‡Œ—Š‹ŸŒ‡ŠŽ¤‡ˆ‹› ÇÂÇÖÃÅÈÀÕÖÐÒÃÄÃÅÕÍÄÃÕ ¦ˆ…†‹¥… £¤‡ˆ‡†„‡“…¥…†„Š‰ŠŒ‡Ž Ñ „Š“Š ¯ˆ‡„‡©‡†¤‡—Š§ ŸŽ„Ÿˆ‹…Ž…Ž„Ÿˆ‡ŽŒ‡Ž› ¥…„Š“Š‘Š’Š“Š”„‡‹‡˜‘”™•Š‡–Ž› VaVQgTc_TSX ÐÖÇÁÅÑÃÁËËÇÅÇÈÑÃÉ —Š„…Œ‡Ž…Œ‹¦‡Ž§–¦‡†‡„  œ‡ † …Ž‡Š„Ÿ ¥Ÿ¦ŒŠˆ¥…› ˆ‡‰ ¯ˆ…ŒŠ„©‡†¤‡—Š§ Ž…“Š‡ š¡–¢“…‰‡†Ÿ“Ž¤‡“Ÿ—‡‰ gSTX\ VgVWQ\Z`eQP\ZV ‹‡ˆŒŸˆ‰Š—Ÿ¥ „Š‹¦…†¨ŸŒŸˆ ×ÀØÐÕÎÐÉÅÃÁà °ŠŽ„‡š¡–¢‰‡†Ÿ“¦…†“‡¦‡† ©‡†¤‡—Š‹…‹‡Ž—‡Ž  — ‹ŸŒ ‡ Š  ‹… ‹¥… † “ Š ‡ ¥ˆ ‡ Ž  „ Š ‹ “ ‡ ‡ „ W_\W •‡“ˆ‡†¢‡„‡†‡‹—Š¦‡‡‰ 6¾ÙÇÉÚÇÂÃÅÒÐÒÇÖÅÒÍÁËËÍ ‹…ŒŠ‰‡„„Š‹ˆ…¦‡Ž‡‡ŽŽ¤‡ š¡–¢¦Ÿˆ‡Ž‰‡Ž¤‡“…¦Ÿ‡‰ ŠŽŠ§¡…„Š—‡ˆŽ¤‡ ‹ŸŒ‡Š‹…Ž…Ž› XSU`VQZSWZ`Q\ ˆ…Ž—‡ŒŠ©‡†¤‡—Š¡Ÿ¤Ÿ„Š“…› ÖÐÁËËÍÁÇÇÁÅÖÐÕÇÃÁ ‹…‹¥…†“Š‡¥ˆ‡Žˆ‹¥…„Š“Š ˆŒŸ¦“…¥‡ˆ¦Œ‡¥†®…“ŠŽ‡Œ „Ÿˆ‡Ž¥…ŽŸ†Ÿ“¤‡Ž¦‡ˆ‡Œ‹…› hbO ZVUg\[Q]V_`X ¦‡‡Šˆ…„Ÿ‡Ÿ‹Ÿ‹Š„Ÿ “…› ÇÄÃÁË ‹Ÿ“Š‹—…¥‡Ž§¢…†…ˆ‡‰‡› ¤‡Ž¦…†ˆ‹¥…„Š“Š—Š¦‡‡‰ Ž‡Ž‡ŽŠš¡–¢“…Œ‡‹‡“‡„Ÿ‹Ÿ“Š‹ gVafQ V Q n c Ug S Z \ X \ ¥…†„Š‹‡„Š“Ÿ†Š§ Ž¤‡¦Š“‡‹…Ž‡Ž„Š„Š‹Ž¤‡ Ž‡ŸŽ‡Žš¡¡–§¢…Œ‡ŠŽˆ‡Ž  ˆ…—…¥‡Ž§ ©ŠŽ‡ª’…‹¦…†ˆ…› ­„…†¦‡ŽŸŽ¯—‡†Š‹‡„Š“Ÿ†Š °…†‹ŠŽ‡Ž“…‹‡Ž‡„‹‡“¤‡› œ‹¥…„Š“Š–Ž—Ž…“Š‡Ž¡Ÿ¥…† U`X\ UQaSgVWQ ‹‡†ŠŽ „‡ˆ‡—‡ˆ‡¦‡†¥…Ž„ŠŽ “‡„ŸŽ¤‡†‡Ž¤‡Ž‹‡“Š‰ ŠŽŠ§ †‡ˆ‡„ˆ„‡£¤‡ˆ‡†„‡“…Ž› •…‡Ÿ…˜–¡•™¦‡ˆ‡Œ¦…†¨‡Œ‡Ž‡ˆ‰Š† ‡¥‡¥ŸŽ—‡†Šš¡–¢§ž‡Ž‡Ž› ¥ŸŽ¤‡……Ž‡Ž‹…Ž…Ž› ©¡¥‡ŽŠŒ‡Ž‡ˆ†‡¦ —Š†Š¤‡Ž‹…Ž°ŠŽ„‡Šš¡–¢§ ž‡ŽŸ‡†Š§¡…‹…Ž„‡†‡ˆ‹¥…„Š“Š —…¥‡Ž‹‡ˆŠŽ‹…ŽŠ¥Š“§²‡‰ˆ‡Ž Š‡ ˆ‡Ž¦…†¦Ÿ†Ÿ¥…‹‡ŠŽ ‹…‹› „Ÿˆ‡ŽŒ‡Žˆ‡‰š¡–¢ˆ…—…› ©‡†¤‡—Š ‹…Ž‡ˆŸ„‡ˆ¦Š“‡ ‘Š„‡‹¦‡‰ ŽŠŒ‡Š‰Š“„†Š ‘”¦Š‡“‡Ž¤‡—ŠŸŒŠ†ˆ‡Ž‹‡ˆ› “…°‡†‡„…‡“‹…Ž¤‡„‡ˆ‡Ž ¦‡‰‡ ¥…†“Š‡¥ˆ‡Ž„Š‹ŸŽ„Ÿˆ¦…†› ¥‡Ž‡—‡Œ‡‰©‡†¤‡—Š¡Ÿ¤Ÿ„Š ‹…Ž…Ž„Ÿˆ‡Žˆ‡¥‡Žš¡–¢ š¡–¢¨Ÿ‡—Š¥‡Ž—‡ŽŽ¤‡ “Š‹‡Œ“‡„Ÿ¦ŸŒ‡Ž“…„…Œ‡‰–¡• š‡†‡Ž²Š†Ÿ“Ÿ—‡‰ˆ…‰‡¦Š“‡Ž ˆ‹¥…„Š“Š¥‡—‡‹Ÿ“Š‹—…› ¨Ÿ‡‹‡“Š‰«‡—…‹‡¤…‹¬ ¦‡ˆ‡Œ¦…†“Š‡¥—Š†Š§–‡‹…› “…¦‡‡Š“Ÿ‡„Ÿ¥Š¨‡ˆ‡Ž¤‡Ž —Š‹ŸŒ‡Š§ Ÿ‹…‹¥…†“Š‡¥ˆ‡Ž„Š‹§ ¥‡Ž¥ŸŽ‹‡“Š‰¦…ŒŸ‹—Š› “‡¨‡§ Ž¤‡„‡ˆ‡Ž“…‹¥‡„‹…‹¥…†› ˆŸ‡„§²‡‰‡š¡–¢‡—‡Œ‡‰ –ŽŠ¦…†‡†„Šˆ‹¥…„Š“Š‘”‡ˆ‡Ž ‡ˆ­„²‡ Ž¤‡ˆ¤‡Ž‰‡†Ÿ“—Š¥…†› Œ‡ˆŸˆ‡Ž§ ©‡†¤‡—Š‹…Ž¨…Œ‡“ˆ‡Ž  ˆŠ†‡ˆ‡Ž¦‡ˆ‡Œ‹…Œ‡ˆŸˆ‡Ž “‡„ŸˆŒŸ¦“…¥‡ˆ¦Œ‡„Ÿ‡—‡Ž ‹ŸŒ‡Š¦…†ŸŒŠ†“…ˆŠ„‡†ü…¦†Ÿ‡†Š§ “Š‡¥ˆ‡Ž Š—‡†Š“…Š‹‡„…†Š ‘Š“‡„Ÿ“Š“Š ˆŽ—Š“Š‹‡› ¦‡‰‡¦…ŒŸ‹‡—‡Ž¤‡„ŠŽ› ¥…†“Š‡¥‡Ž‡ˆ‰Š†ª’…‹¦…† ¥ŸŽ¤‡‡Ž—ŠŒ—‡Œ‡‹‹…‹› ¡…‹…Ž„‡†‡—‡Œ‡‹‰Š„ŸŽ‡ŽŽ†› ¥…‹‡ŠŽ‡„¦‡‡Ÿ¥ŸŽ —‡Ž‡§ž‡—Š‰‡†Ÿ“ Ž‡¨…‹…ŽˆŠŽŠ¦…ŒŸ‹¨Ÿ‡ —‡ˆ‡ŽŽ¤‡„‡ŸŽ„Ÿˆ¥…†“Š‡› Œ‡ŒŸ§ª‡‹ŸŽ ‰ŠŽ‡ˆŠŽŠ„‡ˆ ¦‡ŽŸŽŠŽ—Ÿˆ†‡ŽŠ“‡“Š ‹‡Œ¥…†“Š‡¥‡Ž„Š‹‡—‡Œ‡‰„Š‡ “…°…¥‡„Ž¤‡—Š¥…† ‡¥ˆ‡Ž ¯°…„Ÿ“ „…†¦…Ž„Ÿˆ§¡…—‡Žˆ‡Ž“‡„Ÿ› ¥‡Ž„Š‹Œ‡Ž„‡†‡Ž¦…ŒŸ‹‡—‡ ‡—‡ˆ‡¦‡†‡¥‡¥ŸŽ„…†ˆ‡Š„ “…¥‡ˆ¦Œ‡Ž‡“ŠŽ‡Œ§³´µ´¶ ¦ŸŒ‡Ž “…¦…ŒŸ‹Œ‡‡¥…†—‡Ž‡ ¥†Š‡¤‡Ž‡ˆ†‡¦“Š—Š “‡¥‡¢¦‡‰

-.à0áâ+#ã%/á¸#ä'-%+å'â.æç+/%

—Š…¦…†§ šŸ„Š‰ŠŽŠ§ œ‡†…Ž‡Š„Ÿ “‡‡„ŠŽŠŒ‡‰“…› ‘Š‡ˆŸŠ‘Š ¦Š“‡“‡¨‡š¡–¢ ‰‡†Ÿ“Ž¤‡š¡–¢‹ŸŒ‡Š¦…†“Š‡¥—Š†Š ‹…‹¥…†“Š‡¥ˆ‡Ž—Š†Š‹…Ž—…ˆ‡„Š ‡†…Ž‡‡ˆ„Ÿ¥…†“Š‡¥‡Ž‹‡ˆŠŽ ‰‡†Š©—Š‹ŸŒ‡ŠŽ¤‡ˆ‹¥…„Š“Š§ b}{LÛOLMQ{SXVTQgSUV\WQhbOfQU`X\UQ[V[`s Z\Ue ZVTQ_VoVW_QhbOfQU`X\UQ[V[`Q\Z`QUVX\YQ\W_\W ˆ ‹… „§–ŽŠ¨Šˆ‡•‡“ˆ‡†¢‡„‡†‡‹ ª‡‹ŸŽ—…Ž‡Ž†Š“Šˆ¥…Ž‡‹› WiVZVWiVQp`_VQUVX\YQUSUVWZV`Qn[`]QnS^ èPVTSWVQXViVQpV`YQaVT\QÜc_iVnVTZVQXViV ]STncXZ`UQ]\T`^]\T`QnYVXQqVXnVTQfVZVTVUe ŠŽ¥… “…†ŠŸ“ŠˆŸ„ˆ‹¥…„Š“Š‹Ÿ“Š‹ ¥ŠŒ‡Ž„Š‹ˆŸ†‡Ž‹‡ˆ“Š‹‡Œ§ ]VW__VVWQUVXiVTVnVZQÜc_iVnVTZVQ\Z`eQÝSTUVX`n ]\VXVQgVWZV`QXVpVQ[SoVZQ\WZSTWSZsQVZV`QXSnSaVT èLaVQnS]VW__VVWQZSTXSWa\T\Q]\XVQUSU]S[V —…¥ŠŽ ‡Ž§ ­¡…‹‡“……†‡‡—‡¥††…“ a\VWZVTVWiVQZ\_VQgSUV\WQhbOfQiVW_QU`X\UQ[V[` ]STncU`W\nVX\QaSW_VWQTSnVWQgSUV\WQ[V\WQiVW_ n[`]QiVW_QX`aVYQUSU]SXVTnVWQWVUVQXViVsé ¢‡ Ž„‡Ž‘Š†…ˆ„Ÿ†±…ˆŽŠˆš¡–¢  ¥…†“Š‡¥‡ŽŠ„Ÿ§œŠ„‡“…‹Ÿ‡„…Ž„Ÿ UVX`nQaSTSZVWQgSUV\WQn`WÞ\sQiV\Z`QbSZc nS]SZ`[VWQ]STVaVQa\QÜciVnVTZVséQnVZVQ}nce nVZVQßWie M`Ta\iVWZVTVsQ}ncQtPVWÞ\[xQ{`a\QbVWZcXcQaVW bSÞVTVQZSTVW_^ZSTVW_VWsQ}ncQg`WQUSW_Vn` bSZV[\QZ\_VQ`VW_sQbSZcQp`_VQUVX\YQ\W_\W ‘Š–†Š‡Ž„¡© ‹…‹¦…Ž‡†ˆ‡Ž ŠŽŠŽš¡–¢„‡‹¥ŠŒ¦‡Ÿ“¥‡—‡ ßWiQP`TW\VoVWe p\nVQa\T\WiVQUVX\YQ]STU\WVZQnSU]V[\QnS ]STXZVZ`XQgSUV\WQUSXn\Q`X\VWiVQZVnQU`aV ¦‡‰‡¥…†“Š‡¥‡ŽŠˆŸ„ ˆ‹¥…„Š“Š‹Ÿ“Š‹—…¥‡Ž ¯„…†‡Ž bSU]VT\QUSWpV[VW\QnSX\]`nVWQUVX\W_^ Üc_iVnVTZVQaSU\QhbOfeQMVU`WQXSU`VQ\Z` [V_\eQbSaVW_nVWQhbOfQZSZVgQUSWpVa\ ˆ‹¥…„Š“Š‘”‹Ÿ“Š‹ ¢¦‡‰šŸ„Š‰§³´µ´¶ UVX\W_Qa\Q[`VTQXSgVn]c[VsQnSZ\_VWiVQZVnQXS_VW ZST_VWZ`W_Qg\YVnQUVWVpSUSWQhbOfQUVX\Y gT\cT\ZVXQZ\UQiVW_QVnVWQ\VQ]S[V USW_Vn`\QUVX\YQUSUVWZV`QnV]VTQhbOfe USU]`Z`YnVWWiVQVZV`QZ\aVne `WZ`nQU`X\UQaSgVWe zZVUVWiVQ}ncQPVWÞ\[QiVW_QXSUgVZQUSWpVa\ bSWVaVsQßWiQp`_VQZVnQ]ST|\n\TQ`WZ`n èbViVQg\n\TQXViVQUVX\YQUVU^ VWaV[VWQqVX^ USWÞc]VQ]STg\WaVYQnS g`Q]STUV\WQXSgVn]c[VsQZSTUVX`n nVTQfVZVTVU n[`]Q[V\WeQhSUV\W nSQhbOfQ[ê_\séQnVZVQbSZceQtX`Xx gVaVQ[\W\ iVW_Q]STZ`_VX ZSW_VY USWpV_VQU\X^

ÝýO{zMQyßÛyLþQÿ}MNýLQPýObNOLMÝß


0122346178390

—˜™š™›œšžŸ™› ›¡˜—˜¢£˜¤› ¥¦§

,-.-/0-1.-

234ÿ5ÉÊÏÐÑ3Ó6ÿÓ73ÓÉÅ38Ñ9É:;<=>?@ÉAÉ ÌÿÓ779É:>=>?@ ÊBËÌÍËBÉCËÈDÆË 5âãÖäÜEßçØÜû1ûÜðõäÚàÙçØäÚÜ éØÙÚßööÜû1ùÜ5ÙâàäØçÜÜïFØêâàîÜG7ÛÜ7ûÛÜ HçØêßäßÜøIó JÞàÙãÖäÜò1ûÜðãÖèàÜïáàõçÖöàõÜò6ÛÜ éÖçàêØäÜò7ÛÜÝÞßàÚÖÜ6øÛÜúõèØèõÜñ7óÜ 3ÖÙ×ßìíÜK1ûÜéÙîâãØçÜ÷ØçØìàÜïÕÖÖLàÙÜùûó 2àâãÜÕØêÜùÜ1ûÜHõçíØêÜïáßØêàÜòñÛÜ éüéÖçàÜøGÛÜåüéÖçàÜø7óÜ 3à×ìØâãçàÜG1KÜ2àâãÜôÙÖê×ßìíÜïMüÜ NÖõööÙØäÜùIÛÜëüÜðßââÖèÖÜ6ñOÜéüÜôÙõäãó ÜP534ÏQÏÓÉÅÏQÏÓÑ3Ð3É KÜ5ÙâàäØçÜ KùÜKûÜKÜGÜGñ1KûÜùK GÜúßÞàÙLÖÖçÜ KGÜñÜùÜGÜGò1KùÜGò ùÜéíàçâàØÜ KGÜñÜùÜGÜGK1KûÜGò òÜJÞàÙãÖäÜ KùÜIÜIÜKÜGK1KùÜGò 6Ü3à×ìØâãçàÜÜKùÜñÜGÜòÜK71KøÜGù IÜëØäÜéßãîÜ KGÜñÜKÜòÜùò1KGÜGG ñÜðÖõãíØêLãÖäÜKGÜIÜòÜGÜK61ñÜGG øÜëØäRäßãàÚÜKGÜIÜùÜùÜGû1K6ÜGK 7ÜÕÖãâLõÙÜ KGÜIÜGÜòÜ71KGÜGû Kû5âãÖäÜEßçØÜ KùÜòÜòÜ6ÜKù1KòÜKI KKð×ØäâàØÜ KGÜòÜùÜ6ÜKñ1KIÜK6 KG2ÜôÙÖêÜ KùÜùÜIÜòÜK61KIÜK6 KùÜÕõççÜéßãîÜ KGÜòÜGÜIÜ71K6ÜKò KòÜ3ÖÙ×ßìíÜ KùÜòÜGÜñÜKK1GùÜKò K6Ü2àâãÜÕØêÜÜKùÜùÜòÜIÜKG1KòÜKù KIÜðãÖèàÜéßãîÜKùÜùÜòÜIÜKG1KøÜKù KñÜéØÙÚßööÜéßãîÜKùÜùÜòÜIÜKK1GûÜKù KøÜHõçíØêÜ KùÜùÜKÜ7ÜKK1GòÜKû K7ÜðõäÚàÙçØäÚÜKùÜGÜGÜ7Üø1GòÜ ø GûÜéÙîâãØçÜ KùÜGÜKÜKûÜñ1GGÜ ñ SÒTÉ4ýÒÐÉ ><UÜðàÙæßÖÜ5æõàÙÖÜïëØäüÜéßãîó VUÉúõßâÜðõØÙà4ÜïúßÞàÙLÖÖçóÛÜáØäßàçÜ ðãõÙÙßÚæàÜïúßÞàÙLÖÖçó CÈÉCÍDÈÉ JçìíàÜû1GÜ5ãçàãßìÖÜëØÚÙßÚÜïWÖèàÜIùÛÜ áßàæÖÜéÖâãØÜñòó éàçãØÜEßæÖÜù1KÜ5çêàÙßØÜÜïÝÙàççØäØÜGIÛÜ ÝõXßäØÜò7ÛÜéíØÙçàâÜ67OÜðõâÖÜ7ó FàØçÜëØÚÙßÚÜò1ûÜEØçØÚÖçßÚÜïôØçàÜùùÛÜ IòÛÜø7ÛÜôàä4àêØÜùIóÜ JâLØäîÖçÜK1GÜFàØçÜðÖìßàÚØÚÜïéÖÙÚÖXØÜ ùKOÜNÙßà4êØääÜI7ÛÜðãõØäßÜøø1Öæó P534ÏQÏÓÉÅÏQÏÓÑ3Ð3 KÜôØÙìàçÖäØÜ KòÜKùÜKÜûÜòG1øÜòû GÜ5ãçYãßìÖÜÜ K6ÜKùÜKÜKÜòû17Üòû ùÜFàØçÜëØÚÙßÚÜK6ÜKGÜKÜGÜòò1KñÜùñ òÜEßçØÙÙàØçÜ K6ÜøÜòÜùÜG61KòÜGø 6Ü5ãíçàãßìÜÜ KòÜøÜGÜòÜGG1K7ÜGI IÜðÖìßàÚØÚÜ K6ÜIÜ6ÜòÜG61GKÜGù ñÜNàãØöàÜ K6ÜñÜGÜIÜKø1GKÜGù øÜðàÞßçØÜ KòÜ6ÜòÜ6ÜGñ1GIÜK7 7ÜJâLØäîÖçÜ K6Ü6ÜùÜñÜKø1GKÜKø KûÜJçìíàÜ K6ÜòÜ6ÜIÜK61GûÜKñ KKÜEØçàäìßØÜ KòÜ6ÜGÜñÜKø1GùÜKñ KGÜNÙØäØÚØÜ KòÜ6ÜGÜñÜKK1KñÜKñ KùÜúàÞØäãàÜ K6ÜòÜ6ÜIÜKù1GKÜKñ KòÜéàçãØÜEßæÖÜK6ÜòÜùÜøÜGû1GùÜK6 K6ÜëZçØæØÜ K6ÜùÜ6ÜñÜKñ1GGÜKò KIÜÝâØâõäØÜ KòÜòÜKÜ7ÜKK1GGÜKù KñÜEØçØÚÖçßÚÜ K6ÜGÜIÜñÜKI1G6ÜKG KøÜ5çêàÙ[ØÜ K6ÜùÜùÜ7ÜKI1ùGÜKG K7ÜEØçàìØäÖÜ KòÜòÜûÜKûÜKù1ùòÜKG GûÜFàØçÜôàãßâÜKòÜGÜùÜ7ÜKG1GøÜ7 SÒTÉ4ýÒÐ >\UÜéÙßâãßØäÖÜFÖäØçÚÖÜïFàØçÜëØÚÙßÚó >]UÜáßàæÖÜéÖâãØÜï5ãçàãßìÖÜëØÚÙßÚó VUÉ5äãÖßäàÜNÙßà4êØääÜïFàØçÜðÖìßàÚØÚó ÅËBÍËÉÈÉ

KÜåõÞàäãõâÜ KùÜKKÜKÜKÜGø1KûÜùò GÜFÖêØÜ KùÜKûÜùÜûÜGI1ùÜùù ùÜ3ØLÖçßÜ KùÜ7ÜKÜùÜGò1KGÜGø òÜ^äãàÙÜÜ KùÜñÜ6ÜKÜùû1KùÜGI 6ÜHßÖÙàäãßäØÜ KùÜñÜùÜùÜGò1K6ÜGò IÜEàÙÖäØÜ KùÜñÜKÜ6ÜGG1GûÜGG ñÜNàäÖØÜ KòÜ6ÜòÜ6ÜK61KIÜK7 øÜúØ4ßÖÜ KùÜòÜ6ÜòÜKñ1KñÜKñ 7Ü÷ØÙêØÜ KòÜòÜ6Ü6ÜK71GKÜKñ KûÜ5ãØçØäãØÜ KùÜ6ÜKÜñÜKò1KñÜKI KKÜRÚßäàâàÜ KùÜ6ÜKÜñÜKG1K6ÜKI KGÜ_ÖÙßäÖÜ KòÜùÜñÜòÜGù1GùÜKI KùÜëßçØäÜ KùÜùÜ6Ü6ÜKø1GûÜKò KòÜéØæçßØÙßÜ KùÜùÜ6Ü6ÜKù1GûÜKò K6ÜðØââõÖçÖÜ KùÜùÜòÜIÜK61GøÜKù KIÜúßÞÖÙäÖÜ KùÜùÜùÜñÜKù1GûÜKG KñÜôÖçÖæäØÜ KòÜGÜIÜIÜKI1GIÜKG KøÜðØêLÚÖÙßØÜKùÜGÜòÜñÜKò1GùÜKû K7ÜéíßàÞÖÜ KùÜGÜùÜøÜø1KøÜ 7 GûÜéØãØäßØÜ KùÜGÜùÜøÜ71GùÜ 7 SÒTÉÅýÒÐÉ >>UÜNßõâàLLàÜFÖââßÜïHßÖÙàäãßäØó `UÉ5çàââßÖÜéàÙìßÜï_ÖÙßäÖó éØÙçÖâÜ_àÞà4ÜïåõÞàäãõâóÛÜáÖêàäßìÖÜ ôàÙØÙÚßÜïðØââõÖçÖó aÆÇbËÅCÍDÈ ôØîàÙÜúàÞàÙèõâàäÜù1ûÜ3õÙäXàÙæÜ ù1ûÜïÕàõäæ1ëßäÜðÖäÜùIÛÜññÛÜðãàöØäÜ WßàââçßäæÜòñóÜ ôØîàÙäÜëõàäìíàääÜÞâÜôÙØõäâìí×àßæÜ G1ûÜï5ÙcàäÜFÖXXàäÜGdÜùûóÜ ÕàÙãíØÜôàÙçßäÜû1ûÜ5õæâXõÙæÜû1ûÜ ÕÖööàäíàßêÜò1òÜ2àÙÚàÙÜôÙàêàäÜïðà1 cØÚÜðØçßíÖÞßìÜKGeLàäÛÜKøeLàäÛÜWàÞßäÜ EÖççØäÚÜò7ÛÜWØßÜÕàÙÚçßäæÜ6ùOÜJçcàÙÖÜJçßØÜ ò6dÛ5ØÙÖäÜÕõäãÜò6eLàäÛÜ3ßçâÜ÷àãàÙâàäÜ 6ødÛÜ÷íßçßLLÜôØÙæöÙàÚàÜ7ûdóÜ ëØßä4Üû6ÜK1ùÜôÖÙõââßØÜáÖÙãêõäÚÜïJÙßìÜ ëØfßêÜéíÖõLÖ1ëÖãßäæÜñòeLàäO÷ßàÙÙà1 JêàÙßìèÜ5õXØêàîØäæÜñûdÛÜFÖXàÙãÜúà1 ×ØäÚÖ×âèßÜñøeLàäÛÜ7ûeLàäóÜ ðìíØçèàÜûòÜù1ûÜEöôÜðãõããæØÙãÜïåàööàÙâÖäÜ HØÙöØäÜùòdÛÜòñeLàäÛÜåàÙêØßäàÜåÖäàâÜñ7dóÜ 2ÖçöâXõÙæÜK1KÜÕØêXõÙæàÙÜðEÜïFßìØÙÚÖÜ FÖÚÙßæõà4ÜùKeLàäOÜÕØèØäÜéØçíØäÖæçõÜGûóÜ P534ÏQÏÓÉÅÏQÏÓÑ3Ð3É KÜëgàäìíàäÜ KòÜKGÜGÜûÜùG1ñÜùø GÜúàÞàÙèõâàäÜKòÜKKÜKÜGÜùK1KòÜùò ùÜáÖÙãêõäÚÜ KòÜKûÜKÜùÜù61K6ÜùK òÜëeæçØÚXØìíÜKùÜøÜKÜòÜùû1KIÜG6 6ÜðìíØçèàÜûòÜ KòÜñÜùÜòÜG71GIÜGò IÜ2ÖçöâXõÙæÜ KòÜñÜGÜ6ÜGû1KIÜGù ñÜÕàÙãíØÜôðéÜKòÜ6ÜòÜ6ÜGû1KñÜK7 øÜëØßä4Üû6Ü KòÜIÜKÜñÜGK1GøÜK7 7Ü5õæâXõÙæÜ KòÜ6ÜGÜñÜK61GùÜKñ KûÜÕØêXõÙæàÙÜÜKòÜòÜòÜIÜùû1ùKÜKI KKÜðãõããæØÙãÜ KòÜòÜòÜIÜGò1GIÜKI KGÜôÙàêàäÜ KòÜòÜòÜIÜK71GñÜKI KùÜÕÖööàäíàßêÜKòÜùÜ6ÜIÜùG1ùòÜKò KòÜÕØääÖÞàÙÜÜ7IÜKùÜòÜÜGÜñÜK61GGÜKò K6ÜHÙØäèöõÙãÜ KùÜGÜ6ÜIÜKñ1GòÜKK KIÜHÙàßXõÙæÜ KùÜGÜ6ÜIÜKò1GòÜKK KñÜ3gÙäXàÙæÜ KòÜûÜøÜIÜKù1G7Üø KøÜôÙØõäâìí×àßæÜKòÜGÜGÜKûÜø1GIÜ ø SÒTÉ4ýÒÐÉ >>UÉFÜúà×ØäÚÖ×âèßÜïáÖÙãêõäÚó VUÉðÜWßàçßäæÜïúàÞàÙèõâàäó `UÜ÷Ü5õXØêàîØäæÜïáÖÙãêõäÚóÛÜEÜ ^XßâàÞßìÜïðãõããæØÙãóÛÜ÷ÜúØâÖææØÜïÕØê1 XõÙæóÛÜëÜëØäÚ4õèßìÜïëõàäìíàäó hÈbiÈCÉÊËBSÈÇbÍÇDÈÇ ÅËBÍËÉÈÉ ÅÏ5343É:;=>?@ HßÖÙàäãßäØÜÜ ÞâÜÜÕàççØâÜEàÙÖäØÜ úØ4ßÖÜÜ ÞâÜÜÜ3ØLÖçß

¸j ƒ ²·´·©¸³­„{+ƒ‚¸´{¤ƒ

m&uz(twxmv„ƒ¸”‰ƒŒ}‡—‡Œƒ¸~”}‡‚ƒ¸‡~€ƒ„‡‹”}™ƒ §‡‡«ƒ”‡‡ƒ‹}‹…€…€ƒŒ‡–‡Œƒš}~—‰¯¯ƒš‰™ƒŽŽƒ}—Ž‡ƒ ‡‰™‡ƒ™‡Œƒ‹}‹…‡–‡ƒ}‹}‡Œ‡ƒ¸~”}‡ƒ¨ˆ¦ƒ—‡‡‹ƒ ‡•Ž‡ƒ ~}‹‰}~ƒ}‡ŒŽ}ƒ—‰ƒ¤‡—‰€ƒš‡~—‰¯¯ƒš‰™ƒ§¨¦©ªª«œ

“”/ ./“” 9/q ‘/ o’

%&'v(v)z—‡ƒ}~‰‡‡ƒ ”‡~‡ƒ˜Ž•‰‡ƒ‰Žƒ}~—}Œ‡~ƒ }‰‡ƒ¸‡~€ƒ„‡‹”}™ƒ…}~•‡‡ƒ ‹}Ž•Žƒ˜‰ŒŒ‰~ƒ‡˜‡Œ‡œƒ¤‡‡ƒ ˜˜}‹‡‰ƒ…}~€”Ž‹ƒ€‹€~ƒª*ƒ ‰‰ƒ‹}‘‡˜‡‰ƒ}˜‰ƒ‡˜‡Œ‡‚ƒ ~‰…Ž‡ƒ˜}€€ƒ—‰ƒ¤‡ˆ —€ƒš‡~—‰¯¯ƒš‰™ƒ˜Žƒ~‡‹‡‰ƒ —‰ …}~}˜Žˆ‡Œ‡ƒŽŽ™‡œ ­}Œ‡ƒ‹‡Žˆ‹‡Ž‚ƒ„‡‹ˆ ”}™ƒ˜Žƒ‹}‡‹…‡‰‡ƒ ‡Œ‡ƒ}ƒ‡~‡›ƒ ˜ ~‡ƒ˜}—ŽŽŒƒ ˜‡ š ~—‰¯¯ƒ”}…}Ž‹ƒ š‡ …}~Œ}Œ‡”ƒ‹‡”ˆ Ž }ƒ—‡‡‹ƒ Žƒ }~€–€ˆ Œœƒ¸}›ƒ Œ‡ ‹ ‹‡Œœƒ ‹} ­ ‡‹ƒ ­‡ ‡•Ž‡ƒ }‹‰}~ƒ  ~  ‡ŒŽ}‚ƒ¤‡…Žƒ } §¨¦©ªª«‚ƒ„‡‹”}™ƒ•‡—‰ƒ ˜ ›‡–‡ƒ¸~”}‡ƒ ˜‡ — Œ‡ƒ‹}Œ}‹‡”ƒ —} — ƒŒ€ƒ”‡‡ƒ´›}ƒ —Ž‡ Ÿ ~”ƒ‹}}Žƒ ŸŽ} š ~—‰¯¯ƒ¨ˆ¦œƒ³‡‹Ž‚ƒ š‡ ‡‰›ˆ‡‰›ƒ•‡—‰ƒ‹Ž”Ž›ƒ ˜ ‰‚ƒ„‡‹”}™ƒ™‡Œƒ ˜Ž… ‹ ~Ž˜‡‡ƒ˜~€—Žƒ ‹} ‡”‰ƒš‡~—‰¯¯ƒ‰‰ƒ}~™‡ˆ ‡ƒ‹‡”‰›ƒ}‡˜ƒ—‰‘‰‡‰ƒ ˜ ~‡‡˜} ˜‡ ƒ˜}ŒŒ}‹‡~™‡œ  }‡‰›ƒ¸~”}‡‚ƒ ¸ ”}}ƒ+}Œ}~ƒ™‡Œƒ ¸~ }~‰›‡ƒ‘}~‰‡ƒ‡~}‡ƒ ˜ ”Ž‡™‡ƒ‰‰ƒ ˜‡ ‹ ‰ƒ ‹‡

‹‡‡˜ƒ—‰ƒ˜}‹Ž‘‡ƒ‡”}ˆ ‹}ƒ}~˜‡ŽƒŽ•Ž›ƒ˜€‰ƒ—‡~‰ƒ ˜‡~‡ƒ~‰|‡™‡‚ƒ‹‡”‰›ƒ‰Œ‡ƒ …‡Œ‡‰‹‡‡ƒŽŒŽ™‡ƒ„‡‹”}™ƒ ”‡‡ƒ—‰~}~Žƒ ˜‡—‡ƒ‹Ž”‰‹ƒ ˜‡‡”ƒ’¦¦¶ƒ —}Œ‡ƒ ›‡~Œ‡ƒ¥‚¶ƒ•Ž‡ƒ ˜€Ž—ƒ—‡~‰ƒ š‡~—‰¯¯œƒ¬¤‡‡ƒ ‰ŽƒŽ”‰‡™‡ƒª…ƒ ‡›Ž‚ƒ‡˜‰ƒ ”‡™‡ƒ™‡‰ƒ ‰Žƒ›‡~Œ‡ƒ ™‡Œƒ …‡ŒŽ”ƒ ŽŽ™‡œƒ ­‡ƒ}~ˆ …Ž‰‚ƒ‰‡ƒ ‹}‹‡Œƒ ˜}‹‡‰ƒ ›}…‡‚®ƒ Ž•‡~™‡œ „‡‹”}™ƒ ”}—‰~‰ƒ‹}ˆ Œ‡Žƒ”‡Œ‡ƒ ”}‡Œƒ…‰”‡ƒ }‹…‡‰ƒ}ƒ

vlº•¾z'l–Á¿k

))*++, *++,-. -.)/*-0 )/*-0

8988 .f4>U=5.LC>12=@;=5.9>4;=M.-RC>.j4UU@. ?=76T.T=T474G4.5=>A

  ! 1C>C.B=>@46>.MC7CT. "  "# $ VCG;6.M=GC;E.QC.H6UC. %"&  T=>=UC@GC>.CGC>. '  ( ;C26.GCBC>.;6?62>RC. 2C56@.M44@;45C2C;GC>E 12345678908: XV=C5=C1T47C>

=TC4>.RC>U. +/8533;<=>. ?C56.@CHC.T=>U4>HCG. fC>.<ELC74G: .:;54?6>@6A 6@4C.[g.;C26>.4;6. 4VC>HCT=@ggZ. B = 5 ? C 7 7 . D 5 = C 7 E E E T=>U6>UGCBGC>.@CC;. :054?6>)6B=5A 5 = C 7 E E E F G = H C 5 . 4>4.M454>RC.?=56@C2C. JC77.EEECG245>RC. ;56@.I+JFK0L. 6>;6G.T=TB=5BC>A JC7=.T=T?6C;. 5 C 4 2 . ; 5 6 @ . C>U.GC545>RCE.DKGC>. ¸j ƒ ²·´· H /C;;41G.B=5A B 3 4 > ; E E E M N C G 2 4 5 . C M C . @ = H 6 T7 C 2 . 4 > @ 4 M = > F . 'kl¾zm»nnÁz ; C TC > R C . M 4 . J= 5 > C ? =6.T=7CVC>. ; C 2 6 > F O P @=@6C;6.RC>U.T6>UA -= C 7 . h C 7 7 C M 3 . 7 4 M XJJh K.XiCT3@. G4>.;4MCG.?=5HC7C>.?=>C5F.C;C6.@CRC.T=5C@CGC>. Q>;=54@;4.4>M3>=A jJ\\.X/C7CLCM54M @=@6C;6.RC>U.?=5?=MCE.)CRC.BC@;4>RC.T=>UG2CA @4C:LRS;C267K. VC;45GC>.2C7.4;6.GC5=>C.@CRC.TC@42.4>U4>.T=TA T62CTTCM. :;54?6>@6A ?=54GC>.@=@6C;6.RC>U.?C4G.MC>.4>U4>.S3G6@.2C>RC. RC@4>:RC@4>8 B=5?C77.G6. BCMC.7CUCFO.GC;C.B=TC4>.RC>U.@6MC2.;CTB47.M4. H3UHC. G C > . @ 7 C 7 6 . k.B=5;C>M4>UC>.?6C;.9>4;=M.24>UUC.T6@4T.4>4E :054?6>)6B=5A T=>M6G6>UT6. JC77.T=A M . T> C . = > U G C 6 . 9 .J=G.LC>12=@;=5.+4;R.L41C2.-412A >C>;4.G=HCRCC>. C G C > . ? = 5 ; C > M A C5M@.CGC>.T=TB=5;4T?C>UGC>.TC@C.M=BC>>RC. 2CR. ;4T>C@.9]k.M4.T4RC>TC5FF. ?=5@CTC.02=.+4;4Y=>F.G=>MC;4.TC>CH=T=>.G76?. QW0,-G6EE.XBCYYC44>>;U=.VC X4>M3>=@4CHCRC 5 ;=7C2.T=>CVC54.M454>RC.B=5BC>HC>UC>.G3>;5CGE. -412C5M@.2C>RC.;CTB47.M4.=>CT.7CUC.M4.@=76A lm7n;.:);=iCA K>M4.?CR6. 562.G3TB=;4@4.BCMC.T6@4T.4>4F.MC>.T=T4742. >6@oL. V4 H C R C . Z [: T=>6>MC.T=TB=5BC>HC>U.G3>;5CG>RC.24>UUC. :054?6>)6B=5A C>MR?CR6\Z\. G3TB=;4@4.?=5CG245E.-412C5M@.4>U4>.T=>U=;C264. JC77.CG6.RCG4>. :0 5 4 ? 6 > )6 A T=>U=>C4.G=T6>UG4>C>.4C.?4@C.T=T474G4.HCT. -=C7.LCM54M. B = 5 JC 7 7 . G C B C > . ?=5TC4>.7=?42.?C>RCGE.D)CRC.@6MC2.?41C5C.M=>A CGC>.H6C5C.7CU4. 13T=. UC>.+4;RF.MC>.T=5=GC.@=>C>U.T=TB=5BC>HC>U. ?C1G.G=.TC>12=@;R=C5C.6.1>54Z. T6 @ 4 T. 4 > 4 F . C G 6 . R C G 4>.BC@;4.?4@C. ; = M . 7 C U 4 E E E G3>;5CG.@CRCE.0CB4.@CRC.?47C>U.@CRC.4>U4>.T=742C;. 2C2C2CC2C X/C 7 C LC M 5 4 M ?=5CBC.?C>RCG.B=5;C>M4>UC>.RC>U.@CRC.TC4>GC>. T6@4T.4>4FO.6HC5.-412C5M@.M47C>@45.I365I3650V3E K>UU5C. KY4Y.K74./C=567A .eC>M3>.q3>3iC>.@6MC2.T=>U6>UA GCBGC>.G=4>U4>C>.?4@C.G=T?C74.?=5TC4>.?6C;. ,i=5;3>E.WCT6>.B42CG.eK.jC7CR.T=>37CG. T=7=BC@>RCE.q46>UGCBGC>.B=7C;42.J561=.K5=>CF. B42CG.G76?.4>U4>.@=T6C.B=TC4>.T=5=GC.?4@C. ?=5;C2C>.M4.G76?.MC>.T=>HC7C>4.TC@C.4@;45C2C;. RC>U.@=2C56@>RCF.?6GC>>RC.?=5TC4>.M4.;4T. 7C4>E.D =TC4>.GCT4.;CG.CGC>.B=5U4.G=.TC>CB6>E. L=5=GC.@6MC2.?=5TC4>.@=7CTC.\\.?67C>.MC>. T=T?6;62GC>.VCG;6.4@;45C2C;FO.GC;C.J561=. K5=>CF.L4>UU6._\d\]cE.DL=@G4.GCT4.;C26.H=MC. G3TB=;4@4.CGC>.?=5HC7C>.BC>HC>UF.-3??4=.l=C>=. ?4@C.T=>HC7C>4.B=T6@C;C>.7C;42C>.?=5@CTC. ;4T.K).M4.oC>6C54F.M=T4G4C>.H6UC.q3>3iC>FO. ;C>MC@>RCE.)=?=76T>RC.q3>3iC>.T=>RC;CGC>. G=54>M6C>>RC.G=BCMC.L=5@=R@4M=.MC>.T3T=>. ?=5TC4>.?=5@CTC.,i=5;3>.M4.e4UC. 54T=5.Q>UU54@E !"#$

-C>UUC:C5C8 732.:KY4Y8K74\]. 5=TC@4;C@ :054?6>)6A :054?6>)6A B=5JC77.KR33. B=5JC77.U3.U3. LC>12=@;=5. B=5@4?FFFFCG6. 9>4;=M.2C>165A GC>.T6@62T6.MC>.B=5TC76GC>. RCG4>.;C6>.@G5>U.B@;4.B=5@4?. T=5=GC.M4.GC>MC>U>RC.@=>M454.^ H6C5CFFFpq..?C>;C4.@T6C.7CVC>. T6FF.24M6B.B=5@4?EEE _`aba`cd G=i4>.C7iC53: ,@C.KU6@;4>3. l=i4>K7iCA WM376:=@C8 53Grk. >M376\[. :054?6>)6A :054?6>)6B=5A B=5JC77..TCH6. JC77..:C1T47C>. XI*-<K8LQA ;=56@.BC>;C>U.T6>M65.CG6.@7C76. 6>;6GT6.L9.?=@;.;=CT.G4>U.3>. eKW.CR3. ?C>UG4;F.@6MC2.@CC;>RC.G4;C. =>U7C>M.@=T3UC.MCBC;.H6C5C.7CU4. ;6>H6GC>.@4CBC.G4;C.@=?=>C5>RC. X.jjL9

}‹˜‡ƒ—‰‹‡‡ƒ‰‡ƒ‹Ž‡‰ƒ ´‡˜‡ƒ~‡ŒŽ‚ƒ„‡‹”}™ƒ}ˆ ‹}‰‰ƒ‡~‰}~™‡œƒƒ ‹Ž—‰‡ƒ‹}™Ž—Ž™‡ƒ ¬²€‹}ƒ”–}}ƒ›€‹}œƒ —‡ƒŒ€ƒ˜Žƒ}~‘‰˜‡œ ¤‡™‡ƒ”‡Œ‡ƒ”}‡Œƒ—}ˆ Ÿ€ƒ}—Ž‡ƒ¸~”}‡ƒ Œ‡ƒ~}‡”‰ƒ˜‡~‡ƒ¯‡œƒ¤‡™‡ƒ }‹…‡‰ƒ‡›‰~ƒ—‡~‰ƒ~}‡”‰ƒ ‹}‡~Ž›ƒ~}”˜}ƒ…}”‡~ƒ ·}Š‰œƒ}~‡–‡ƒ—‡~‰ƒ ˜‡—‡ƒ‹}~}‡œƒ­‰ƒ”‰‰‡›ƒ”‡™‡ƒ ”}~‡Œ‡ƒ™‡Œƒ—‰…‡ŒŽƒ~‡˜‰‚ƒ ‹}‹Ž‡‰ƒ‡~‰}~ƒ—‡ƒ‹}~}‡ƒ …€‡ƒ—‰…}~‰‡ƒ}˜‡—‡ƒ·}Š‰ƒ ”‡—‡~ƒ…‡›–‡ƒ”‡™‡ƒ…ŽŽ›ƒ‡Œˆ —‰ƒ”‰”‰ƒ‰~‰œƒŸ}‡—‡Œƒ‡”‡ƒ ‡›ƒ…}”‡~ƒ”}‡•Ž™‡œƒ†}~}‡ƒ £}~‹‡ƒ‰Žƒ}‹Ž—‰‡ƒ‹}}˜‡”ˆ •ŽŒ‡ƒ‹}‡~Ž›ƒ~}”˜}ƒ}˜‡—‡ƒ ‡ƒŽ‹˜‡ƒ}~€…€”‡ƒ}˜‡—‡ƒ ”‡™‡ƒ—‡ƒ”‡™‡ƒ‹}‹…‡‡”™‡ƒ †‡›‰}Žƒj‡‹‰‰‚ƒ™‡Œƒ—}Œ‡ƒ —}Œ‡ƒ‰—‡ƒ‹}~‡™‡‡ƒŒ€‚®ƒ ”‡Žƒ”}˜‡‡ƒ‡‰ƒ‡‡ƒ‹}‹ˆ ‡‡ƒ„‡‹”}™œ …€…€ƒŒ‡–‡Œƒ­‡|‰—ƒ†‡~”›‡œ ­‰˜‡”‡Œƒ”}…‡Œ‡‰ƒŒ}‡—‡Œƒ ¡}ŽŒŒŽ‡ƒ’ˆ¦ƒ…}Ž‹‡›ƒ }Œ‡›ƒ…}~”‡‹‡ƒ†‰}ƒ¸~}‡ƒ ‘ŽŽ˜ƒŽŽƒ¸~”}‡œƒ ‡—‡ƒ €}›ƒ¸~”}}ƒ+}Œ}~‚ƒ„‡‹”}™ƒ ‹}‰ƒ}ˆ±’ƒ—‰ƒ‹‡”‡ƒ‰•Ž~™ƒ‰‹}‚ƒ ‡‰¯ƒ…}~Œ}~‡ƒ}ƒ”}Ž~Ž›ƒ‡~}‡ƒ ¸~”}‡ƒ‹}‡Ž‡ƒ”}…Ž‡›ƒ ‡˜‡Œ‡‚ƒ}~‹‡”Žƒ‹}‘‡~‰ƒ ”}~‡Œ‡ƒ…‡‰ƒ™‡Œƒ—‰…‡ŒŽƒ ~Ž‡Œƒ—‰ƒ—‡‡‹ƒ€‡ƒ˜}‡‰ƒ €}›ƒ„‡‹”}™œƒ€‡ƒ—‰}~‰‹‡ƒ ‡–‡œ €}›ƒ´›}€ƒ+‡‘€ƒ—‰ƒ”‰”‰ƒ‡‡‚ƒ Ÿ€ƒ˜}~‡‹‡™‡ƒ}ƒŒ‡–‡Œƒ ”}…}Ž‹ƒ‡›‰~™‡ƒ—‰}‹…‡‰‡ƒ š‡~—‰¯¯ƒ‡—‡‡›ƒ”‡‡›ƒ”‡Žƒ }˜‡—‡ƒ„‡‹”}™ƒ™‡Œƒ…}~‡—‡ƒ—‰ƒ …Ž‰ƒ}•}‰‡™‡œƒ†}‰ƒ’±‚ƒ €‡ƒ˜}‡‰œƒ„‡‹”}™ƒ}‹Žˆ ‹}‰›‡ƒ‘}‡›ƒ—‰ƒ‡‡~‡ƒ—Ž‡ƒ —‰‡ƒ‹}™}}”‡‰‡™‡ƒ}–‡ƒ …}ƒ}Œ‡›‚ƒ™‡Œƒ}~‡~‰ƒ€}›ƒ ”‡Žƒ”}˜‡‡ƒ}~‡”œƒ¨ˆ¦œƒ­Ž‡ƒ ˜}~Œ}~‡‡ƒ·‰|‰}~ƒŸ‰~€Ž—‚ƒ—‰‡ƒ Œ€‚ƒ—‡ƒ‡ƒ‡—‡ƒ”}}…~‡”‰ƒ”‡‹‡ƒ ˜Žƒ‹}}~€…€”ƒ‹‡”Žœ‹˜‡ƒ ”}‡‰ƒŽŽƒ‹}Œ›€~‹‡‰ƒ —‡~‰ƒ†}”Žƒ·}Š‰ƒ˜Žƒ—‡‡Œœƒ …}‡”ƒŽ…™‡œƒ

Š}wy‹}Œyu~Ž

x)xz•‡•‰ƒ¸~”}}ƒ+}Œ}~ƒ ˜ Œ‡Œƒ ™‡Œƒ‡™‡ƒ—‰˜} ›˜‡ —— €}›ƒ ˜‡~‡ƒ˜}—ŽŽŒƒ ŒŒ ~€¯}”€~®ƒ ¸~”}‡œƒ¬¤‡Œƒ ‰‰ƒ‹}Œ‡‰‹ƒ ‹ ‡ƒ‡‡ƒ ‹}—ŽŽŒƒ˜‡‡~‡ƒ˜}‹‡‰ƒ …‰‡Œ™‡ Œ ‚ƒ}~ˆ ‹‡ ‹ ”Žƒ¸‡~€ƒ „‡‹”}™ƒ }ˆ —‡‰ƒ‡—‡ƒ ‡–‡~‡ƒ ”‡Œ‡ƒ ‰ŒŒ‰ƒ”}‡‰ƒ ˜Ž  ˜Žœ

}…}~‡˜‡ƒ‹Ž”‰‹ƒ}ƒ ¡‡‹‰ƒ‰—‡ƒ‰Œ‰ƒ‹}•Ž‡ƒ …}‡‡Œ‚ƒ´›}ƒŸŽ}~”ƒ ”‰‡˜‡˜Ž‚ƒ‡‹‰ƒ‰Œ‰ƒ‹}ˆ Œ}€ƒ‹}}Œ€ƒ˜‡~‡ƒ˜}‹‡‰ƒ •‡Œ‡ƒ‰‹ƒ‰‰œƒ„‡‹”}™ƒ}~Ž”ƒ …‰‡Œ™‡œƒ¤}…Žƒ”‡•‡ƒ ‹}Œ}•Ž‡ƒ”‡™‡œƒ­‰‡ƒ š}”‘ƒj‡…~}Œ‡”‚ƒ¤‡‹‰~ƒ ”Ž—‡›ƒ‹‡‡Œƒ”}…‡Œ‡‰ƒ”}ˆ ³‡”~‰ƒ—‡ƒ„€…‰ƒ|‡ƒ }~ˆ €~‡Œƒ˜}‹‡‰ƒ•ŽŒ‡ƒ”}…‡Œ‡‰ƒ ”‰}œƒ³‡‹Ž‚ƒ‰‰ƒ+}Œ}~ƒ ˜~‰‡ƒ—}–‡”‡‚®ƒ‡‡™‡œ ‹}•‡‹‰ƒ›‡ƒ‰Žƒ‰—‡ƒ +}Œ}~ƒ‹}‡—‡”‡‚ƒ ‡‡ƒ}~•‡—‰œ ¬¤‡™‡ƒ”Ž—‡›ƒ‘ŽŽ˜ƒ‹}ˆ ¡}‰‡ƒ—‰‡™‡ƒ…‡Œ‡‰‹‡ˆ —}~‰‡ƒ”}‡‹‡ƒ…}~‡›Žˆ‡ˆ ‡ƒ•‰‡ƒ‡—‡ƒŽ…ƒ‹}‡–‡~ƒ ›Žƒ—}Œ‡ƒ‹}•Ž‡ƒ˜‡~‡ƒ „‡‹”}™ƒ”}‰‡‰ƒ“¦ƒ•Ž‡ƒ ˜}‹‡‰ƒ‡‹‰œƒ¤}‡~‡Œƒ ˜€Ž—”ƒ§”}‰‡~ƒ„˜ƒ±…¶†«‚ƒ ‡‹‰ƒ”Ž—‡›ƒ—‡‡‹ƒ”‰Ž‡”‰ƒ —}Œ‡ƒ}Œ‡”ƒ+}Œ}~ƒ ¢ƒ‡”‰‡ƒ™‡Œƒ}…‰›ƒŽ‡‚®ƒ ‹}€‡™‡œƒ¬´‰—‡œƒ Ž•‡~™‡œ¹Ã¿¾Ä

oo/p q/ ro/9s

+}Œ}~ƒ˜Žƒ‹}‹…}~‰‡ƒ ˜Ž•‰‡ƒ›Ž”Ž”ƒŽŽƒ‡”‰ƒ‡˜‰ƒ „‡‹”}™œƒƒƒ´‡‹…‡›‡ƒ—Ž‡ƒŒ€ƒ ‰Žƒ‹}•‡—‰‡ƒ€}”‰ƒŒ€™‡ƒ ‹Ž”‰‹ƒ‰‰ƒ…}~‡‹…‡›ƒ‹}ˆ •‡—‰ƒª¨ƒ—‰ƒ”}‹Ž‡ƒ€‹˜}‰”‰œƒ Ÿ}‡—‡Œƒ‡”‡ƒ+‡}”ƒ‰Žƒ‰‰ƒ ‹}•‡—‰ƒ€˜ƒ”€~}~ƒŽ…œ ¬¤‡™‡ƒ˜‰‰~ƒ—Ž‡ƒ‡‡Žƒ‰Œ‡ƒ ‡›Žƒ‡Žƒ—‰‡ƒ‰—‡ƒ…‰”‡ƒ…}~ˆ ‹‡‰ƒ”}˜}~‰ƒ‰‰œƒ¤}‹Ž‡ƒ€~‡Œƒ }~}”‡‚ƒ•‡—‰ƒ‰‰ƒ‹}Ž•Ž‡ƒ …}‡˜‡ƒ—}–‡”‡™‡ƒ—‰‡ƒ”}‡ˆ ~‡Œœƒ­‰‡ƒ—‡‡Œƒ}ƒ”‰‰ƒ›‡~‰ƒ‰‰‚ƒ ‹}‡‹˜‰‡ƒ˜}~‹‡‰‡™‡ƒ ”}˜}~‰ƒ…‰‡”‡‚ƒ—‡ƒ‹}‘}‡ƒ—Ž‡ƒ Œ€ƒ…‡ŒŽ”‚®ƒ‡‡ƒ+}Œ}~œƒœ }~‡ƒ}‹}‡Œ‡ƒ‰‰‚ƒ ¸~”}‡ƒ€€›ƒ—‰ƒ˜Ž‘‡ƒ ‡”}‹}ƒ”}‹}‡~‡ƒ—}Œ‡ƒ €}”‰ƒ‰‡‰ƒ¨ªœƒ¤}‹}‡~‡ƒ š‡~—‰¯¯ƒŽ~Žƒ}ƒ˜€”‰”‰ƒª…ƒ—}ˆ Œ‡ƒ€}”‰ƒ‰‡‰ƒª¨œƒ¹wº»¼½¾„ ¾¿ÀÁÂÿ¾Ä

BÈʆBÉÊËÌÈÍÇ þ3Ð6ÿ‡‡ÔÜëØÙâíØçÜIOÜ_íàÖLíßçàÜ IÛÜéØõçèàÙÜIÛÜ_õÙäàÙÜIÛÜ_ØîçÖÙÜñÜ ïéÖÙäàçßõâÜøñóOÜéÖ×ßàÜ6ÛÜëàÚàçÜ IÛÜWßêÜIÜï3ÖÖäàÜñIóÛÜëõãìíÜ 6ÛÜ2íßããßäæíØêÜIOÜéØêLXàçÜñÜ ïÝÚàê×ßäæßàÜIòÛÜIóüÜ ÈÐ4ÏÓ35ÔÜð4ì4àâäîÜñOÜðØæäØÜ IÛÜëàÙãàâØìèàÙÜIÛÜWÖâìßàçäîÜ IÛÜNßXXâÜIOÜ5ÙãàãØÜñÛÜ2ßçâíàÙàÜ ñÜïëÖäÙàØçÜøûóOÜFØêâàîÜøÛÜ Ý4ßçÜñÜï2ØçìÖããÜ7ûóÛÜéØ4ÖÙçØÜ6Ü ïHçØêßäßÜññóOÜNßÙÖõÚÜ6üÜ bÈSÈÉÊËBSÈÇbÍÇDÈÇ P3ÐÑ9Éý9ÓÿÓ7ÔÜNßXXâÛÜ5ÙãàãØÛÜ FØêâàîü DÒ5ÔÜFØêâàîÜG7ÛÜ7ûÛÜHçØêßäßÜøIü i34ÿÑÔÉúààÜëØâÖäÜïúØäìØâíßÙàóÜ Ì3ÓÉ҇ÉSˆÏÉÌ3щˆÔÜ5ØÙÖäÜ FØêâàîü ÅÑ36ÿÒÓÔÜéØÙÚßööÜéßãî h9Q53ˆÉTÏÓÒÓÑÒÓÔÜGñÛ7òø

tuvwuvxuvyz{y|}~yvw€y€u€

stuvwxyz{|}~€‚ƒ„€…}~€ƒ†‡~ˆ ‰}Šƒ‹}‡‡Œƒ„€‹}Žƒ Ž‡ŽƒŽŽƒ‹}‘}‡ƒ ’“ƒŒ€ƒ‹Ž”‰‹ƒ‰‰ƒ•‰‡ƒ‰Œ‰ƒ ‹}–Ž•Ž—‡ƒ‰‹˜‰‡ˆ ™‡ƒ‹}‹…‡–‡ƒŽ…™‡ƒ …}~‡Œ‡ƒ—‰ƒ‰Œ‡ƒš›‡‹˜‰ˆ €”ƒ‹Ž”‰‹ƒ—}˜‡œƒ†‡~‰}Šƒ‹}Œ‡Žƒ ‡‡ƒ”‡Œ‡ƒ”}‡Œƒ•‰‡ƒ˜}™}~‡Œƒ }Œ‰‡ƒž™‡Œƒ‹}~Ž˜‡‡ƒ˜}‹‡‰ƒ ˜‰•‡‹‡ƒš›}”}‡ƒ}~”}…Žžƒƒ…}~‡›‡ƒ —‰ƒŸ€€—‰”€ƒ ‡~œƒ¡}—‡‰ƒ—}‹‰‰‡ƒ }˜ŽŽ”‡ƒ¢ƒ‡ƒ}‡˜ƒ…}~‡—‡ƒ—‰ƒ‡Œ‡ƒ ˜}‡‰›ƒš›}”}‡‚ƒ£€”}ƒ†€Ž~‰›€œ Ž‡Žƒ”}—‰~‰‚ƒ™‡Œƒ‹}Œ}‹‡”ƒŒ€ƒ }—}‡˜‡™‡ƒ—‰ƒ‹Ž”‰‹ƒ‰‰ƒ”‡‡ƒ{|}~ˆ ­¸µ‚ƒ†¸µƒ €ƒ‹}‰—‡”ƒ¤€}ƒš‰™ƒ¥ˆ¦ƒƒ—‰ƒŸ€€—‰ˆ m&uzuƒ(v(ƒ„ƒ¸”‰ƒ }™}~‡Œƒ{|}~€‚ƒ„€‹}ŽƒŽ‡Žƒ”‡‡ƒ‹}‹…€…€ƒŒ‡ ”€ƒ ‡~‚ƒ¤‡…Žƒ§¨¦©ªª«‚ƒ‹}Œ‡Žƒ ¤€}ƒš‰™ƒ—‡‡‹ƒ‡•Ž‡ƒ ~}‹‰}~ƒ}‡ŒŽ}ƒ—‰ƒŸ€€—‰”€ƒ ‡~ƒ§¨¦©ªª«œ –‡Œƒ ‡‡ƒ‹}‹˜}~‰‹…‡Œ‡ƒ…}~‡›‡ƒ—‰ƒ {|}~€ƒ•‰‡ƒ¢ƒ‰”ƒ—‰ƒ}‹˜‡ƒ…}”‡~œ ‰›€‚ƒ”‡‹‡ƒ”}‡‰ƒƒ‡ƒ‹}‹˜}Œ‡~Ž›‰ƒ ”}~‡Œ‡ƒ‰‰ƒ—}Œ‡ƒ}—‡Œ‡ƒ—‡~‰ƒ ¬‡ŒŽ”ƒ•‰‡ƒŽ‡Žƒ‹}~‡”‡ƒ”}˜ˆ ›Ž…ŽŒ‡ƒ‡‡~‡ƒ{|}~€ƒ—‡ƒš›}ˆ •‡~‡ƒ—}‡œƒ }~‰ƒ‰Žƒ‡‹Žƒ”‡™‡ƒ…}~˜‰‰~ƒ‰Žƒ‡‡ƒ ”}‡œƒ¬š›}”}‡ƒ‹}Œ‰Œ‰‡ƒ„€‹}Žƒ ­‰ƒ…‡…‡ƒ}—Ž‡‚ƒ{|}~€ƒ‡‘‡˜ƒ ‹}‹…}~‰‡ƒ}‡‡ƒ˜‡—‡ƒ—‰‡œƒ­‰‡ƒ ‹}—‡˜‡‡ƒ–‡Žƒ…}~‹‡‰ƒ—‡ƒ‰Žƒ Œ‡”œƒ†}‰ƒ¥±‚ƒ­}Ž€¯}Žƒ‹}•‡—‰ƒ …ŽŽ›ƒ‹}‘}‡ƒ‡‡~‡ƒ’“ƒ›‰ŒŒ‡ƒ¨¦ƒ }~•‡—‰œƒ²Ž…ŽŒ‡ƒ‡‡~ˆŽ…ƒ…}~•‡ˆ ‡~”‰}ƒŒ€ƒ}—Ž‡ƒ”}}‡›ƒŽ‹˜‡ƒ Œ€ƒŽŽƒ‹}‹…‡–‡ƒ‡‹‰ƒ}ƒ¢ƒ‰”ƒ}‹ˆ ‡ƒ—}Œ‡ƒ”‡Œ‡ƒ…‡ŒŽ”‚ƒ‰Žƒ”‡‹‡ƒ ”‰‡Œ™‡ƒ—‡~‰ƒ”‰”‰ƒ‰~‰ƒ—‰”‡‹…‡~ƒ€}›ƒ ˜‡ƒ…}”‡~ƒ—‰ƒ‰Œ‡ƒ ~}‹‰}~œƒ­‰‡ƒ‡—‡‡›ƒ ”}‡‰ƒ…Ž‡ƒ”}…Ž‡›ƒ‹‡”‡‡›œƒ¡‡‹‰ƒ ¤}‡‹Ž”ƒš€}‹‡ƒ—}Œ‡ƒ}—‡Œ‡ƒ ˜}‹‡‰ƒš›}”}‡ƒ—‡ƒ‹}~}‡ƒ…}~›‡ƒ …}~Ž”‡›‡ƒ‹}‹…‡Žƒ”‡Žƒ”‡‹‡ƒ‡‰ƒ ‡‰ƒ‰~‰œƒ ‹}Œ‡‡‡ƒ‡˜‡ƒ™‡Œƒ‰Œ‰ƒ‹}~}‡ƒ ”}‹‡‹˜Žƒ‡‹‰‚®ƒŽ•‡~ƒ†‡~‰}Šœ  ‡—‡ƒ‹}‰ƒ}ˆ“¶‚ƒ­}Ž€¯}Žƒ ‡‡‡ƒ‹}Œ}‡‰ƒ—‰‡‚®ƒŽ•‡~ƒ†‡~‰}Šƒ ¡}‹}‡Œ‡ƒ¥ˆ¦ƒ‡‡”ƒ¤€}ƒš‰™ƒ ‡Œ‰ˆ‡Œ‰ƒ‹}Œ‡–‡‰ƒ}~•‡—‰™‡ƒŒ€œƒ —‰‡”‰~ƒ­‡‰™‹‡‰‚ƒ†‰ŒŒŽƒ§ª©ª’«œ ”}—‰~‰ƒ‹}—€Œ~‡ƒ‹}~}‡ƒ}ƒ ¡‡‰ƒ‰‰‚ƒ—‰‡ƒ‹}Œ‡–‡‰™‡ƒ—}Œ‡ƒ ¬¡‡‹‰ƒ…}~Ž”‡›‡ƒ‹}‰‹‡‰ƒ˜}~ˆ ˜€”‰”‰ƒ}‹˜‡ƒ‡”}‹}ƒ”}‹}‡~‡ƒ €˜}~‡ƒ}˜‡—‡ƒ~™‡ƒ·|‰}—€ƒ™‡Œƒ ¯€~‹‡ƒ„€‹}Žƒ—‰ƒ‹Ž”‰‹ƒ‰‰ƒ—‡ƒ‡‹‰ƒ —}Œ‡ƒ’¥ƒ˜€‰œƒƒ³‡‹Ž‚ƒ´›}ƒ´€¯¯}}”ƒ …}~—‰~‰ƒ‰—‡ƒ•‡Ž›ƒ—‰ƒŽ‡~ƒ€‡ƒ ‡‡ƒ‹}‰›‡ƒ—‰ƒ‹‡‡ƒ‡‹‰ƒ…}~‡—‡ƒ ‡‡ƒ}~ŒŽ”Ž~ƒ‡Œ‰ƒ—‡~‰ƒ˜€”‰”‰ƒ‰Žƒ‡—‡‰ƒ ˜}‡‰ƒ¤€}œƒ¤}}‡›ƒ‹}‡›‡ƒ…€‡ƒ ˜‡—‡ƒ‡›‰~ƒ‹Ž”‰‹ƒ‡‰‚®ƒ‰‹…Ž›ƒ †‡‘›}”}~ƒš‰™ƒ‡‡Žƒ¤€Ž›‡‹˜€ƒ ”}•}‡‚ƒ·|‰}—€ƒ}‹Ž—‰‡ƒ‹}}ˆ †‡~‰}Š …‰”‡ƒ‹}Œ‡‡›‡ƒ‡–‡ƒ‹‡”‰Œˆ ˜‡”‡ƒ}—‡Œ‡ƒ}~‡~‡›ƒ}ƒ˜€•€ƒ ¡}˜ŽŽ”‡ƒŽ‡ŽƒŽŽƒ˜‰—‡›ƒ ‹‡”‰Œœ ‡‡ƒ…‡–‡›ƒŒ‡–‡Œƒ™‡Œƒ—‰‡–‡ƒ ˜}~‹‡}ƒ}ƒ{|}~€ƒ”}˜}~‰™‡ƒ}~ˆ  ‡~‡ƒ˜}‹‡‰ƒ˜‰•‡‹‡ƒ‡‹˜‰ƒ ¸”‹‰~ƒ}Œ€|‰‘œ¹wº»¼½¾¾¿ÀÁÂÿ¾Ä …Ž‡ƒ}…‡~œƒ ‡”‡™‡‚ƒ›Ž…ŽŒ‡ƒ”‡Œƒ ‰‹˜~}”‰¯ƒ—‰ƒ‡Œ‡ƒ‰‰œƒ }‹‡‰ƒ˜‰•‡ˆ ˜}™}~‡Œƒ—}Œ‡ƒ†€Ž~‰›€ƒ—‰‡…‡~ˆ ‹‡ƒ—‡~‰ƒ‡~‘}€‡‚ƒŸ}~‡~—ƒ­}Ž€¯}Žƒ ÅÆÅÆÇÈÇÉÊËÌÈÍÇ ‡ƒ‡ƒ…}~•‡‡ƒ—}Œ‡ƒ‹ŽŽ”‚ƒ—‡ƒ ‹}‘}‡ƒ”‡ŽƒŒ€ƒ—‡ƒ‹}™Ž‹…‡Œƒ ËÎÏÐÑÒÓÔÉÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàÚÖÛÜáßâãßäÛÜ ‹}~}‡ƒ}~‰…‡ƒ€°ƒ‰œƒ¤‰Ž‡”‰ƒ‹‡‰ƒ —Ž‡ƒ‡””‰”œƒ åØæßàçèØÛÜéÖçàêØäÛÜëìéØÙãíîÜïðãÖäàâÜ ˜‡‡”ƒƒ˜‡—‡ƒ£Ž‹‡ƒ§’±©ªª«‚ƒ}‰‡ƒ òóÛÜôØÙÙîÛÜÝâêØäÛÜáàõçÖöàõÛÜ÷ßàäØØÙÜ µ‡ƒ‹}‹…Ž‡ƒ˜}”‡ƒŒ€ƒ‰‹™‡ƒ‹}‰ƒ ñïëß †€Žƒ”}‘‡~‡ƒ}~…Ž‡ƒ—‰ƒ‹}—‰‡ƒ‹}‹‰‡ƒ }ˆ¥“œƒ­}Ž€¯}Žƒ‹}Œ‡–‡‰ƒ”}~‡Œ‡ƒ ÙØççØâÜøùóÛÜúõèØèõÜïåàçØÞßìÜøûóü ˜}•}‡”‡ƒ—‡~‰ƒŽ‡Žƒ‹}Œ}‡‰ƒ‡‡ˆ —‡~‰ƒ”‰”‰ƒ‰~‰ƒ‡˜‡Œ‡‚ƒ”}…}Ž‹ƒ ÅÑÒýÏÉþÿÑ0ÔÉôàæÖÞßìÛÜ÷ßàãàÙâÛÜëõ1 ßàâØÛÜðíØ×ìÙÖââÛÜéØêàÙÖäÛÜ2íàçØäÛÜ ”‡™‡ƒ‰Œ‰ƒ‹}‰ŒŒ‡‡ƒš›}”}‡œ ‡›‰~™‡ƒ…}~Ž‡~ƒ€˜}~‡ƒ—}Œ‡ƒ ä34 ØêÜïåÖäàâÜ67óÛÜ2ØçãàÙâÜ †‡~‰}Šƒ”}—‰~‰ƒ‹}}Œ‡”‡‚ƒƒ Ÿ‡~}›ƒ‡~~™ƒ—‰ƒ—‡‡‹ƒ€‡ƒ˜}‡‰œƒ ïðíÖàäØ4Üß6ÛÜ5Ú 7óÛÜ5ââØßÚßÛÜéÙÖõìíü ˜}~—}…‡‡ƒŽ‡Žƒ—}Œ‡ƒ†€Ž~ˆ ­‰‡ƒ}‹Ž—‰‡ƒ‹}™}}”‡‰‡ƒ”}—‰~‰ƒ


01234678

9     

%&'()* )*+,-./0/012.+345627+8-592/2,+,252+,-620. 806.2:+;<=>+?2.@+:-/2.@+6-.A272.0+,-6B:282. 728092.+C(DE+8-5.?282+80/21+7B,B8+/250+,-592802.F G26H07+8-5B:+/0@-6H7-.@+/2726+(DI+,252+,-620. 10.0+10.0+AB@2+212.+6-./2,2812.+946-+:J94470.@F KGB/29+/0146B.012:012.I+/2726+L218B+/-128+2/2 946-+:J94470.@+H2@0+6-5-12IM+BJ2,+N./52+GA2350 25:08-1+(06.2:+;<=>+:228+6-.@B.AB.@0+&A0 G2.84:4+N.8-5.2804.27+%448H277+&J2/-6?+C&:032EI

G2H8BI+COPQ==EF+N2+6-.@21B+2/2+H-H-52,2 ,-620.+?2.@+925B:+8-82,+6-.@01B80+,-./0/012. 345627F+R-5-12+2/2729+%28B52962.I+(-5-.: )L2.1I+S062:+S52A28I+G-,802.+S2T0/+R2B72.2I /2.+U2B74+G082.@@2.@+?2.@+62:09+/B/B1+/0 H2.@1B+1-72:+VNNF+G-/2.@12.+/B2+,-620.+720. /0:-HB8.?2+:-H2@20+:0:L2+1-72:+VNF+KWB5B.?2 1260+,2.@@07+.2.80+:228+BA02.+/2.+,54@526+X46GJ94470.@+AB@2+212.+A272.IM+21B+N./52+GA2350FC/8:E

ƒˆ‰‘’…“‚”•–ˆ—ƒ… 01%1*1!#(2 !"!#$%"&'!#(#) *+ ,#(-./

ÅÆÇÈÇÉÊËÊÌÈÍÎÏÅÏÐÈÑÒÓÔÎÕ

‚ƒ„…†ƒ‡ˆ‰‡…Š‹Œ…‚ƒ„…ƒ„„ƒ‡Ž„‰‡

3456789:;<=9>=?@=A;B9 C;AADE@B9 F=DA;>;?G;9 H=I;J;E9 F=>;E?9K=;<9 L;MDEM9F;M;9 F=DA;?ME?J;?9 <;?NOA;?9PEJ;9QDE>=D;9 RF;?GS<9>=<;T;?9K=;<9 U;<<;MS<EM9ME9RA;MES?9 R;?AE;JS9:=D?;I=OV9LE?JJO9 WXYXZ[\ ]AO9;M;<;C9C;AADE@B9 H=>FOD?;9G;?J9ME@=A;B9S<=C9 :;<=\9Q=>;E?9;H;<9^;<=H9 EAO9>=?JJO?;B;?9C;>FED9 H=<ODOC9;?JJSA;9I;M;??G;9 O?AOB9>=?@=A;B9>;HE?J_ >;HE?J9JS<\9`S<9F=DA;>;?G;9 ME@=A;B9<=T;A9HO?MO<;?V9 JS<9B=MO;9M=?J;?9H=F;B;?9 B;BE9B;?;?9M;?9JS<9B=AEJ;9 M=?J;?9HS?A=B;?9B;BE9BEDE\ :;CB;?9:;<=9NOJ;9 >=>I=DEB;?9;HHEHA9 B=F;M;9a;DE>9:=?b=>;9 O?AOB9>=?JJ=?;FB;?9 B=>=?;?J;?9L;MDEM9c_d9 ;A;H9U;<<;MS<EM\9e=?J;?9 ;HHEHA9EAOV9 >;B;9

FOD?;9HOM;C9B=>;>FO;?9 AONOC9JS<9M;?9=?;>9 H=?;?J9ME9HE?E\9j;?H9M;?9B<OI9 :;<=9H=I;J;E9F=H=F;BIS<;9 ;HHEHA9M;<;>9H=>IE<;?9 NOJ;9<O;D9IE;H;Vk9B;A;9:;<=\ G;?J9IEH;9>=<;BOB;?9 F=DA;?ME?J;?9P;9PEJ;\ a=E9H9AE9>=9T;9;?9<;E??G;9 ;F;FO?9ME9;A;H9<;F;?J;?\ iR=<;<O9>=?G=?;?JB;?9 G;?J9MEAO?NOBB;?9:;<=9 Q=>;E?9;H;<9^;<=H9EAO9 IEH;9>=?@=A;B9JS<V9A;FE9G;?J9 I;CT;9ME;9>=?@=A;B9C;AADE@B9 >=?G=IOAV9C;A_ADE@B9EAO9EI;D;A9 <=IEC9>=?G=?;?JB;?9;M;<;C9 EAO9MEH;;A9L;MDEM9B=CE<;?J;?9 >E>FE9G;?J9BE?E9HOM;C9 >=?@=A;B9C;A_ADE@B9ME9R;?AE;JS9 HOF=DHA;D9lDEHAE;?S9 >=?N;ME9B=?G;A;;?\9:;<=9 :=D?;I=O\9R=AE;F9G;?J9H;G;9 KS?;<MS9G;?J9C;?G;9IEH;9 MEM;A;?JB;?9M;DE9fSAA=?C;>9 E?JE?B;?9N;ME9B=?G;A;;?\9R;G;9 >=?G;BHEB;?9F=DA;?ME?J;?9 gSAHFOD9F;M;9>OHE>9F;?;H9 IOAOC9T;BAO9O?AOB9?G=A=<9 M;DE9ADEIO?9F=?S?AS?9B;D=?;9 <;<O9M=?J;?9>=>=@;CB;?9 H=A=<;C9;IH=?9ME9FD;>OHE>V9 @=M=D;9G;?J9ME;<;>E?G;\ D=BSD9F=>;E?9A=D>;C;<9MO?E;9 A;FE9H=B;D;?J9H;G;9>=?N;ME9 :;<=9FO?9>=?JO;B9h;BA;9 H=?E<;E9Xdd9NOA;9=ODS\9e;?9E;9 <=IEC9I;EB\9R;G;9H;?J;A9 I;DO9I;CT;9L;MDEM9AEM;B9 BE?E9M;<;>9F=DhSD>;9G;?J9 H=F=?OC?G;9>=>E<EBE9 ÅÆÇÈÇÉÊËÊÌÈÍÎÏÅÏÐÈÑÒÓÔÎÕÈ @OBOF9;FEB9A=DIOBAE9M=?J;?9 B=I=DJ;?AO?J;?9I=H;D9 օ“™›™˜ž“×…‹…Ø£¬©¦° ¯¬§¦ ¹¢©¢²¥¦¹¬ ®¦¥¢¯° ±¦©¢ ¤¦£§ ²¢¥²¢«¦ ¹¦¦¯ ·¢£º¢¯¦µ °¦¯¯¥¬ºµ µ¢ §¦¼¦£§  @;A;A;?9 B=F;M;9F=>;E?9IE?A;?J9 ½¦©©¦«»©¬« ¿ÀÁÀÂÃÄ ;H;<9QSDAOJ;<9A=DH=IOA\9 L=HBE9M=>EBE;?V9:;<=9A=A;F9 H=CE?JJ;9I=DIO;C9JS<\ >=?E?JB;A9A=DOA;>;9H=N;B9<;J;9 H=SD;?J9:;<=\ >=D=?M;C9MEC;M;F;?9 iR=<;E?9>=?@=A;B9JS<V9H;G;9 >=<;T;?9R=pE<<;\9eE;9A;>FE<9 a=9M=F;??G;9A=?AO9E?E9 lKm\ H=?;?J9IEH;9>=>I=DE9;HHEHA\9 ?G;DEH9H=>FOD?;9ME9<E>;9 ;B;?9>=?JC;MEDB;?9A=B;?;?9 iR;G;9E?JE?9A=A;F9 ]?E9I;JE;?9M;DE9AOJ;H9H;G;V9 F=DA;?ME?J;?9 A=DH=?MEDE9I;JE9 I=DB=>I;?J9M;?9 M;?9H;G;9H;?J;A9H=?;?J\9`S<9 P;9PEJ;9M;?9MO;9 KS?;<MS\9lKm9A=?AO9 I=B=DN;9B=D;H9O?AOB9 B=AEJ;9H;G;9;M;<;C9I=DB;A9 F=DA;?ME?J;?9 C;DOH9>=T;HF;M;E9 I=<;N;D9M;DE9G;?J9 L;D@=<SV9G;?J9>=<;BOB;?9 PEJ;9lC;>FES?H\ B=I=D;M;;?9 A=DI;EB9M;DE9lDEHAE;?S9 F=DJ=D;B;?9C=I;AVk9A;>I;C9 fSA;<9M=<;F;?9 ñ‰Žˆ‚—‰—ƒ…ò󅍂ˆŽ—ƒ :;<=9G;?J9IEH;9 KS?;<MS\9];9;M;<;C9 :;<=\ JS<9W=?;>9JS<9 H;N;9>=?J9JOHOD9 ôÁÀÂà¡´µ´©  B=?G;>;?;??G;9 G;?J9A=DI;EB9M;?9<;G;B9 aS?ADEIOHE9:;<=9ME9>OHE>9 ME@=A;B9ME9P;9 ¾õ¢À©¦Ä¹õ¦õ  ¿öØ ±ÁõÂÄõõ  ME9L;MDEM9M=?J;?9 >=D;EC9:;<<S?9MnoDVk9 F=DA;>;?G;9I=DH;>;9L;MDEM9 PEJ;9M;?9MO;9 öØ÷ø B;A;9>;?A;?9F=>;E?9 >=>;?J9@OBOF9I=H;D\9eE;9 JS<9ME9PEJ;9 BO;<EA;H9G;?J9 gSAHFOD9E?E\ >=?J;T;<E9M=IOA9B=AEB;9 lC;>FES?H[9 ME>E<EBE?G;\9 :;<=9NOJ;9>=?J;BO9H=?;?J9 >=<;T;?9UE<<;DD=;<\9R;;A9 >=>IOBAEB;?9 ›ƒù‰Ž…ò󅟃•Ž„‰ L;MDEM9H=@;D;9 IEH;9>=>I=DE9;HHEHA9M=?J;?9 EAO9:;<=9>;HEC9MEC;M;FB;?9 BO;<EA;H9:;<=\9 ¾¢©¦¹¦ ¿ôÁÀÂà¡´µ´©  O>O>9A=?AO9 öرÁõúÄõõ  ;B;?9>=?J;>IE<9 @DSHHE?J9B=F;M;9a;DE>9 M=?J;?9>;H;<;C9B=IOJ;D;?9 q?JB;_;?JB;9 õôÄõõ öØ ÷ø :=?b=>;V9M;?9F=>;E?9 hEHEB9M;?9;M;FA;HE9M=?J;?9 EAO9H=B;<EJOH9 B=O?AO?J;?9M;DE9 ;H;<9QD;?@EH9EAO9 J;G;9F=D>;E?;?9F;D;9F=>;E?9 >=?N;ME9N;T;I;?9 ;M;?G;9MO;9F=>;E?9 >=?=DOHB;?9 L;MDEM\ :;<=9I;CT;9L;MDEM9AEM;B9 IE?A;?J9MO?E;9G;?J9H;>;_ M=?J;?9 P;>I;A9<;O?9F=DB=>I;?J;?9 H;<;C9>=?J=<O;DB;?9M;?;9 H;>;9I=DHE?;D9A=DH=IOA\9 HO?MO<;?9 :;<=9H=>;BE?9MD;HAEH9 ADE<EO?;?9DOFE;C9C;?G;9O?AOB9 r7stuvwwxyz{|}~|xw€

êëìíîïð

4ª¢£z¬¯ tôô!­"s t#t$w!"$#x¹¬©¦£§ ±¦©¢ «¦¥¬ ¹¬¹¬ µ¦£¦£ ¹¦£§¦¯  ¹¦¯´ ³¢·¦¬£ ½¦©©¦«»©¬« ·¢£º»²¦   ø£§¢© ¬ ª¦¥¬¦   ·¢·²¦¼¦ ²»©¦ «¬ ¹¬¹¬ µ¬¥¬ µ»¯¦µ  ³¢£¦©¯¬ ½¦©©¦«»©¬« ·¢©¢³¦¹µ¦£  ¯¢·²¦µ¦£­ ¯¦³¬ µ¬³¢¥ ª¦¥¬£» ²¬¹¦  ·¢£¢³¬¹£¤¦Ä ±»©¦ µ¢·´«¬¦£  ·¢£§¦¥¦° µ¢ ±¦©¢­ ¤¦£§  ©¦£§¹´£§ ·¢£¦£«´µ£¤¦ µ¢  «¦©¦· §¦¼¦£§Ä  ª¢£¬¯ ô­ ý·³¦£ 

·¢·¦£1¦µ¦£ ±¢£¸¢·¦ ¤¦£§ ¦«¦  «¬ ·´©´¯ §¦¼¦£§Ä ÷¦£³¦ ¦·³´£­  ±¢£¸¢·¦ ·¢£¦£«´µ ¹¬ µ´©¬¯  ²´£«¦¥ ¯¦£³¦ ²¬¹¦ «¬°¢£¯¬µ¦£  ª¦¥¬£»Ä  ª¢£¬¯ ú ­ ª¦¥º¢©» ¤¦£§  ·¢£´¹´µ «¬ ¹¬¹¬ µ¬¥¬ ·¢©¢³¦¹µ¦£  ´·³¦£ ¹¬©¦£§ ·¢£«¦¯¦¥Ä ¾¦©¦° 

ûüý©¦¹¦£ ž—‘‚„Ž‰

·¢£§°¦©¦´£¤¦­ ¯¦³¬ ²»©¦ ·¦©¦°  ·¢£§¦¥¦° ¯¢³¦¯ µ¢ ±¦©¢Ä ÷¦£³¦  µ¢¹´©¬¯¦£­ ±¦©¢  ·¢£º¢³©»¹µ¦£  ²»©¦ µ¢ «¦©¦· §¦¼¦£§ «¢£§¦£ µ¦µ¬  µ¦£¦££¤¦Ä  ª¢£¬¯ ­ ±¦©¢ «¢£§¦£ ·´«¦°  ·¢£º»º»¥ ²»©¦ »³¢¥¦£ ª¦¥º¢©» «¦¥¬  ¹¬¹¬ µ¬¥¬Ä

š‚ˆ”ƒ‰—ƒ—…˜‚ˆ‰”þƒ—ÿ

šž0ž ¹¢¯¢£§¦° 1¦· ³¢¥¯¦·¦­ ¨¢¦© ½¦©©¦«»©¬« ²¢¥¯¦°¦£  ¹¦£§¦¯ ¥¦³¦¯ ¯¦³¬ µ¢·´«¬¦£ ¹¢·´¦£¤¦ ²¢¥1¦©¦£ ©¢²¬° ²¦¬µ  ¹¢¯¢©¦° µ¦·¬ ·¢£º¢¯¦µ §»© ³¢¥¯¦·¦Ä ¾¢©¦£1´¯£¤¦ ·¢¥¢µ¦  µ¢·²¦©¬ ·¢£¢µ¦£ µ¦·¬Ä ¶¦·¬ ·¢·²¢¥¬µ¦£ ¥´¦£§ ¯¢¥©¦©´ ¯¢¥²´µ¦ µ¢³¦«¦ ·¢¥¢µ¦ ¯¢¯¦³¬  ²¢¥´£¯´£§£¤¦ µ¬£¢¥1¦ ³¢¥¯¦°¦£¦£ µ¦·¬ ¹¦£§¦¯ ²¦§´¹Ä ª¢¥¢µ¦ ·¦·³´  ·¢£§¦¯¦¹¬ ²¢²¢¥¦³¦ ·¦¹¦©¦° ¹¦¦¯ µ¦·¬ «¬¹¢¥¦£§Ä ¡¦«¦ ¦µ°¬¥£¤¦ µ¦·¬ ·¦·³´ ²¢¥·¦¬£ «¢£§¦£ ²¢¥¬·²¦£§Ä 2¬£¬ ¹¢¥¦£§ ·¢£«¦³¦¯ «´µ´£§¦£ ³¢£´°  «¦¥¬ ©¬£¬ ¯¢£§¦° «¦£ ·¢·´«¦°µ¦£ ³¦¥¦ ³¢·¦¬£ µ¦·¬ ´£¯´µ ·¢£º¢¯¦µ §»©Ä 3‘‚—4 5à6ƒˆ„Ž…ž—‘‚„Ž‰7…¡¢©¦¯¬° ¨¢¦© ª¦«¥¬« «¬©¦£¹¬¥ ·¦¥º¦Äº»·

˜™š™›œžŸ…‹ ¡¢£¤¢¥¦£§ ¨¢¦©  ª¦«¥¬«­ ®¦¥¢¯°  ±¦©¢ ²¢¥³¢©´µ¦£  «¢£§¦£ ¥¢µ¦££¤¦­  ¶¦¥¬· ±¢£¸¢·¦  ¹¢¯¢©¦° ·¢£º¢¯¦µ  §»© µ¢ §¦¼¦£§  ¨¢¦© ½¦©©¦«»©¬« «¬  ¾¯¦«¬»£ ¾¦£¯¬¦§»  ±¢¥£¦²¢´­  ª¦«¥¬« ¿ÀÁÀÂÃÄ 

ûüý©¦¹¦£ †ƒˆ‰—‚ù

“ƒ—ÿƒ…“–„‰

ž†× ¯¦°´ ³¢¥¯¦£«¬£§¦£ ¬£¬ ²¢¥1¦©¦£ ¹¦£§¦¯ ¹´©¬¯­ ¯¢£¯´ ¹¦1¦ µ¦·¬ ¯¬«¦µ ³´¦¹  «¢£§¦£ °¦¹¬© ¬£¬­ ¹µ»¥ µ¢µ¦©¦°¦£ ¤¦£§ ¹¦£§¦¯ ·¢£º»©»µ «¬¦µ¬²¦¯µ¦£ µ¦¥¢£¦  µ¢º¢¥»²»°¦£8µ¢º¢¥»²¦°¦£ µ¦·¬ «¦©¦· ·¢£1¦§¦ ©¦¼¦£Ä ¶¦·¬ ¯¦·³¬© ¹¢»©¦° ²´µ¦£ ¹¢³¢¥¯¬ «¬¥¬ µ¦·¬ ¹¢£«¬¥¬Ä ¨¢¹³¢µ ²¢¥©¢²¬°¦£  µ¦·¬ ²¢¥¬µ¦£ µ¢³¦«¦ ¨¢¦© ª¦«¥¬«Ä ÷¦³¬ ¹¦¤¦ ³¬µ¬¥ ¬£¬ º´µ´³ ¼¦1¦¥ «¢£§¦£  ³¢¥²¢«¦¦£ µ´¦©¬¯¦¹ ¯¬· ¤¦£§ µ¦·¬ ·¬©¬µ¬Ä ¾´©¬¯ ·¢·²¢£«´£§ ³¦¥¦ ³¢·¦¬£ ª¦«¥¬« ¤¦£§ ·¢©¦µ´µ¦£ ³¢¥§¢¥¦µ¦£ °¦·³¬¥ «¬  ¹¢·´¦ ¦¥¦°Ä ±¦°µ¦£ ³¢·¦¬£ ²¢¥¯¦°¦£ ·¢¥¢µ¦  ·¦·³´ ·¢¥¦£§¹¢µ °¬£§§¦ µ¢ «¢³¦£ ´£¯´µ  0žž… š™žŸ0ן žŸ ·¢·²¢¥¬µ¦£ ¦¹¹¬¹¯Ä 3‘‚—4 5à9–ƒ—…×ÿ—ƒ‘‰Ž…†ƒˆ‰—‚ù7 ¡¢©¦¯¬° ¨¢¦©  ¨¢¦© ª¦«¥¬« ú8õ ¨¢¦© ½¦©©¦«»©¬« ½¦©©¦«»©¬« «¬©¦£¹¬¥ ·¦¥º¦Äº»·Ä ¾¯¦«¬»£ ¾¦£¯¬¦§» ±¢¥£¦²¢´

ÙÚÛÜÝÞßàáâÚÞãÝäàÚàåÞ

74æ489]?JJDEH9K;G;9>=>E<EBE9 H=A=<;C9<;J;9L;MDEM9BS?AD;9 H=NO><;C9F=>;E?9IE?A;?J9G;?J9 U;<<;MS<EM9I=D;BCED\ H=<;<O9I=DHE?;D9ME9H=AE;F9>;H;9M;?9 iR=<;>;A9B=F;M;9`;D=AC9:;<=9 J=?=D;HE9I=DI=M;\9f;FE9A=D?G;A;9 G;?J9A=<;C9>=?@=A;B9C;AADE@B\9eE;9 C;?G;9H=MEBEA9FOAD;9A=DI;EB9]?JJDEH9 C;?G;<;C9H;AO9M;DE9MO;9F=>;E?9 K;G;9G;?J9>;>FO9I=DHE?;D9A=D;?J9 G;?J9>;>FO9>=?@=A;B9C;AADE@B9ME9 ME9ç=J=DE9L;A;MSD9RF;?GS<\ BS>F=AEHE9P;9PEJ;9RF;?GS<Vk9AO<EH9 `;D=AC9:;<=9A=D?G;A;9C;?G;9 PE?=B=D9ME9;BO?9ATEAA=D?G;\ H;<;C9H;AO9M;DE9MO;9F=>;E?9G;?J9 f;B9C;?G;9>=?M;F;A9FONE;?9M;DE9 I=D;H;<9M;DE9]?JJDEH9K;G;9G;?J9 PE?=B=D9G;?J9BE?E9A=<;C9I=DOHE;9èé9 >;>FO9>=?@=A;B9C;AADE@B9ME9 A;CO?V9:;<=9NOJ;9>=?M;F;A9FONE;?9 RF;?GS<\9R=I=<O>9:;<=9F=D?;C9 M;DE9F=<;AEC?G;9l;D<S9q?@=<SAAE9 ;M;9`;DG9PE?=B=DV9>;?A;?9F=>;E?9 G;?J9A=?AO?G;9H;?J;A9J=>IED;9 :;D@=<S?;9;H;<9]?JJDEH9G;?J9F=D?;C9 M=?J;?9F=DB=>I;?J;?9F=H;A9:;<=\ >=<;BOB;?9C;AADE@B9ME9RF;?GS<\ iL;H;9;M;FA;HE9:;<=9H=B;D;?J9 L=D;H;9F=D?;C9H;>;_H;>;9 A=<;C9I=D;BCED\9]?A=JDEA;H?G;9 >=?@=A;B9C;AADE@B9ME9RF;?GS<V9 H;?J;A9H=>FOD?;V9ME;9>=?N;ME9 PE?=B=D9<;<O9>=>I=DEB;?9O@;F;?9 F=>;E?9G;?J9H;?J;A9I;JOH9 ÅÆÇÈÇÉÊËÊÌÈÍÎÏÅÏÐÈÑÒÓÔÎÕ =<;>;A9B=F;M;9GO?ESD?G;9EAO9 M;?9>=?O?NOBB;??G;9F;M;9

›…˜™Ÿ ™†ž…‹…øµ¹¬ ¾¯¥¬µ¢¥ ¨¢¦© ª¦«¥¬«­ ¶¦¥¬· ±¢£¸¢·¦ ¿µ¬¥¬Ã ¹¦¦¯ ·¢£§¢º»° µ¬³¢¥  H <=T;A9BE@;O;?9ME9;BO?9ATEAA=D?G;9 F=DA;?ME?J;?9E?EVk9B;A;9eS?9 ½¦©©¦«»©¬« G;?J9MEAO<EH9I=I=D;F;9>=?EA9 l;D<=AAS\9r7stuvwwxyz{|}~|xw€

¡¢£»£¯»£ ¡¢£º¢¯¦µ §»© ±¦©¢ ¿ôôÁúÁí ±¢£¸¢·¦ ¿ôà ¶¦¥¯´ µ´£¬£§ ¡¢³¢ ¿Àྦ¹¯¥¢ ¿Àà ¶¦¥¯´ ·¢¥¦°8

“¨¢¦ž© ª¦׫“¥¬« ×…š™žŸ0× Ÿ žŸ¨¢¦© ½¦©©¦«»©¬«  

 À    Àõ  ú    À  õ  ô 

÷¢£«¦£§¦£ ÷¢£«¦£§¦£ µ¢ §¦¼¦£§  ¡¢©¦£§§¦¥¦£  ¾¢³¦µ ³»1»µ  ¹¬«¢¹  ¡¢£§´¦¹¦¦£ ²»©¦  ¶¦¥¯´ µ´£¬£§  ¶¦¥¯´ ·¢¥¦°  ¡¢£¤¢©¦·¦¯¦£ 

 ô À À ô À õ 

“¨¢œ“ œŸžŸ…š™†ž×Ÿ ¦© ª¦«¥¬« ¬¢§» 2»³¢¸­ ¦¥¦1¦©­ ¡¢³¢­ ¾¢¥§¬» ¨¦·»¹­ 

ª¦¥º¢©»­ ¦²¬ ø©»£¹»­ ª»«¥¬º­ ¬ ª¦¥¬¦ ¿¢¹¢ úí Ø¹º»­  ±¦©¢­ ±¢£¸¢·¦ ¿ª»¥¦¯¦ úà ½¦©©¦«»©¬« ª¦¥¬£»­ ø©º¦¯¥¦¸­ ¨´¢«¦­ ½¦©¬¢£¯¢­ ¡¢£¦­  ¨´²¬»­ ¾¦¹¯¥¢ ¿¹»¥¬» í ¨»¹¹¬­ 2¦¥¹¹»£ ¿¨¦·»¹ úí  ®´¢¥¥¦ ¿ª¦£´º°» úí ±¢¥§«¬º°

Tribunjogja 02-12-2013  

Tribun Jogja Edisi 02-12-2013

Advertisement