Page 1

ùúûüýüûþÿ0ú1023ýúþüýúûþ405þù6û L²À¯È¾¿»¾Ç²­ÇÁ¾½²Ä¾¾»²¶¯Á¾½·²M´N´¿Å²Â±N¾¿°´¿Å L²M¯Å¾²­¹¾¿Å²O±¿µ¾P²Q¯²Â¾¿»¾¯²Ä´Ç¾¿Q±¿Å²R·¿·¿Å½¯Q·N

G 16451 6 1& 9 64 69'46 64 9969

6452 9(6 661645 2 623696236964 6 45649 456(6 645

45 64656 3 6(6 2 23 964 114564#

 !"#$%&'!(%) F-.,09+8439A80F-4-508-.,6-0¥-yA. 2+8/+8+20759-60y3.,,-09+9+8-1*+,-.-/-.01-.2-30/+4-2-.05+.+) I-8A0?B=zE0w7F70<?z@E0w+.30<?z@0F-. 8-2A/05+2+80F-8302+1301-.2-3:0|+8+64-.06789-.04-,3:0;+4-/-0<=>=?@ ‡30<?z@E05+.365-2303.F-y.J-01-.) 9+8+.-.,0A.2A609+8A/-y-05+.J+) 1A6A40BC:=DE0FA-0G3/-2-G-. 2-30F30/+9+4-y06-G-/-.01-.2-3 4-5-26-.0F383E0.-5A.0y-.J-0‡3 -/-40H-G-0I-8-20F-.0/+78-., KA4-.,0;J-G-40<¦.F8-J-.23@:0|+) J-.,09+8y-/340F-.05+.€-1-30F-) 1+.J+4-5-2E02+.,,+4-50F3,A) 8+6-01A.05A4-305+.€+9A86-.0F383 8-2-.: 4A.,0759-60K-.2-30;75-.) 6+0-3804-A2E09+85-3.0F-.06+5AF3-. ;+F-.,6-.0/-2A0F30-.2-8-0w7F7 F+.,: 9+8+.-.,: F-.0w+.304-.,/A.,02+.,,+4-50F3,A) K-,3032AE09+8/-5-08-2A/) ;--20/+F-.,05+.365-230F+9A8-. -.0G3/-2-G-.0J-.,0/+) 759-6032A4-yE023,-01+5AF-032A }~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š€‰‹ƒŒ‰

o po q r s

6 4 6626 91 626 4 4 5 4 12345 4459 EF:8CB 67897: 178D48C57?: ;48<7= 67897: >8<?7@789:

ABC@7=7?97

. 920 645 2 4554664 6( 6 5 63 5 6 2 664 46964 46243 22 2 36(64(6 9#

STUVWXSV‰Y€Z‰‚Š[‰\[‰V€‚Z]‰^‡\ƒ_ƒ‡Z[` Šƒ‡Œƒb‰ƒ‡Zƒƒ‰°†ƒˆƒ‡‰\ƒ‡‰Šƒ_ƒfƒ‡`‰Zƒd[ a†‡†‡ˆŠ[\†Œ`‰b[‡ˆˆƒ‰…€[Zƒ‰[‡[‰\[Z††‡Šƒ‡` ‚†\ƒb‰Œƒ_ƒŠ‡_ƒ‰Š€Œ†ƒˆƒ‰‚€‡\[[c …€Œ†„‰\[Z€„†Šƒ‡c‰^ƒ‰\[b€„dƒ‚Šƒ‡‰]„e ±l[ƒ‰]ƒ‡ˆ‰…ƒ[Š`‰‚†\ƒb‰Šƒ„[‰ƒ‡ˆˆƒd‰‚€e …ƒŠ‰…€‚ƒ‰‚ƒƒZ‰‚€\ƒ‡ˆ‰…€†‚ƒbƒ‰„€e …ƒˆƒ[‰Š€Œ†ƒˆƒ‰‚€‡\[[`²ŠƒZƒ‰m_]‡_ƒ‰W[n‰Vƒbe ‡_€Œƒ„ƒZŠƒ‡‰f[‚ƒZƒfƒ‡‰_ƒ‡ˆ „ƒ‡`‰]f‡€‰^‡\ƒ_ƒ‡Z[‰V€‚Z]‰_ƒ‡ˆ‰‚€ŠƒŒ[ˆ†‚ Z€‡ˆˆ€Œƒ„`‰g€Œƒ‚ƒ‰hijikc d€„[Œ[Š‰°€Z‰‚Š_`‰g€Œƒ‚ƒ‰hijikc l[‰„ƒZƒ‰d€„[Œ[Š‰Y€Z‰‚Š[` g€°ƒŠ‰„€‡°ƒ\[‰Šƒ_ƒfƒ‡‰\ƒ‡‰…€Z†ˆƒ‚ m_]‡_ƒ‰W[n‰Vƒb„ƒ‡` ‚€…ƒˆƒ[‰]d€ƒZ]‰Y€Z‰‚Š[‰‚€Š[Zƒ‰\†ƒ‰Zƒb†‡ g[\ƒ\[‰ƒŒ[ƒ‚‰ƒˆ]‡ˆ ‚[Œƒ„`‰ƒˆ]‡ˆ‰‚†\ƒb‰…€ŠƒŒ[eŠƒŒ[‰„€‡_€Œƒe ƒ\ƒŒƒb‰…ƒ[Šc‰g€Œƒe „ƒZŠƒ‡‰f[‚ƒZƒfƒ‡‰_ƒ‡ˆ‰Z€‚€€Z‰]„…ƒŠc‰ƒˆ[ „ƒ‰[‡[‰b†…†e m_‰W[n`‰…€…ƒˆƒ[‰†dƒ_ƒ‰_ƒ‡ˆ‰\[ŒƒŠ†Šƒ‡‰†‡Z†Š ‡ˆƒ‡‰_ƒ‡ˆ „€„…€[‰d€Z]Œ]‡ˆƒ‡`‰ZƒŠ‰d€‡ƒb‰d†‡_ƒ Z€…[‡ƒ }~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š€‰‹ƒŒ‰ …†e

-9 456(6 6 4 626 64 12363 62 45(64 6264 9 3 369 64564969 64 945(94556 455 62#

 9 Œ p  p §§¨©ª©§«©¬©­©®§¯

, 66 3 66916 911! 49 9693 6(62 41145 4564 662 69( 645644 6 6239 63 6696 6  9# )6 69 9664 3 3 6669 462456 56#

0 9 6$%#/ 12363 62 455 45 95689 6 68649 642 4 4 62 4 6(964 69# +66 9 645123693 (6 9 3 4645 9455964 626 # 64564 6 964 66 496 6 119545123664(9645

64564 16456944 63 6(6 3 4645642 6236964 64564 294 6 1145#

ÖË׳ÌÒÓ³×δÌ×Ë×ÛãØ×Ï

   7

     L² ´Á¯N²³ ¡²Â·»¹¾²¢¾»»¾²£¾¸¾Š¾²M¾Á¹¾½²O·¤¯´²L²À·¾²Â±¿·ÇP¾¿Å²M±‰¾Š *01231456489 6 6864

645 99699 49 64113 93 64 69 1264 45 626 64  4459 6 6 !"# 9 6$%#$$ 2 63 2694642649 96 #

›v v'&v$%&'!(%)0|+.2+830*778F3.-278 K+8+67.753-.0œ-22-0…-‡-/-E04+,7G70934-01743/3 5+5187/+/0yA6A502+8y-F-10-.-6.J-E0|Ay-5) 5-F0…-/J3F058A44-y0…-‡-/-:0|79340J-., F36+5AF36-.0…-/J3F05+.-98-605793404-3.0F-83 9+4-6-.,E0y3.,,-05+.J+9-96-.0FA-078-., 5+.3.,,-40FA.3-E00/+632-801A6A40BD:DE0;+4-/-0<=>=@: ˆž.2A60187/+/0yA6A5.J-03.3E0<6-53@0/+8-y) 6-.06+1-F-013y-606+1743/3-.0F-.057y7.0F7-08+/) 2A.J-0/A1-J-01A28-06-530J-.,0F38-G-20F308A5-y /-6320/+,+8-01A43y0-,-80/+€+1-2.J-05+.,y-F-13 187/+/0yA6A50J-.,09+8‡-4-.0/+/A-30A.F-.,) A.F-.,0F302-.-y00-3803.3EŸ06-2-0œ-22-0F306+F3-5-.) .J-0F30K+8A5-y-.0x740|-./37.06-„43.,0?{E0H-4-.

Û×ÒÎÒÉî×Û×ÉÚÉËßíæäåÉ×óçÞöößèÉéêÜåÞßÉåßçäÉêäçäëâɵÞÝçßÉËñÎØÖ× ÞìôáËíÐÞÒ }~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š€‰‹ƒŒ‰ ãßÝÝßÉËß¹ßíßÉæßìôÉóÜìßñçßêÉóòñäöÉóÜìܺßíêßìÉåÞßÉòçßìôø

ÏÐÊ

²Â±¹Å¯²Æǹ¾È HIJKLMNOMPIJQ ™š­®›®¯°œ±ž²³´Ÿ µ²¶¡·¸·¢¹²£º»Ÿ·œ²¼½Ÿ¾¤¿²¥À¯¦ŸÁ¯§¾µ¥¾ ¯²ŸÂÃÄ ¨™©Ÿª«¬©¥ª¥  Ž   ‘  ’ “  “ ” • –“‘—•˜ WÏXV^gg‰Ðƒ‡Z[Š‰gb[‡Zƒ ƒÐb[‰„€‡ˆƒŒƒ„[ Š€ˆƒˆƒŒƒ‡‰Ð[‡Zƒ‰\[‰ÑÒiÑc Xƒb†‡‰[‡[`‰…[‡Zƒ‡ˆ‰n[Œ„ Œƒ_ƒ‰Œ€…ƒ‰ÓT†Œƒ† ‹ƒ‡Z†‰ÔՉ[Z†‰d†‡ …€bƒƒd‰…[‚ƒ „€‡ˆƒŠb[[‰„ƒ‚ƒ Š€‚€‡\[[ƒ‡‡_ƒ‰\ƒ‡ ‚€ˆ€ƒ‰„€‡[Šƒbc ±g€„]ˆƒ‰ÑÒiÔ WŒŒƒb‰„€„…€[‰‚ƒ_ƒ °]\]b‰Œƒˆ[c‰Ï€Z€„† ]ƒ‡ˆ‰_ƒ‡ˆ‰…[‚ƒ \[Z€[„ƒ‰Š€Œ†ƒˆƒ }~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š€‰‹ƒŒ‰

RSTUTUVWXYZSVZUW[YZSV\W[YUX]U\Y^_U` a[WSVUbcXYdefghYijjckSYZilYmWX\ nlWVcW[YoWXbcVcYdmnogYRi]WYmS\W`ch pWZWVhYlWX_YqSXSqU\WXYUWX_YrsYtuu TU]WYsWbWYvY^_U`]U`YwutthY\SqUbcWX qSX_SqZWxc\WXXlWyYzWV_WYW`Wx RWZUsW]SXY{WVU]hYpWZWVhYcXcYW\WX bcZcWlWcYY|RnYYsSV_cYUqVW[Y\SYoS\\W[ ZSV`WqWYc`]VcYbWXYbUWYiVWX_]UWXlWy

»v"!v»0-2-A0-18+/3/-/30F-830K-82-30*+-F34-. ;+‡-y2+8-0<K*;@0-2-/06+‡A‡A8-.0,A/0¼y-+8AF3. F34-6A6-.0F30*-.2780wKK0K*;E0K-/-80|3.,,AE H-6-82-0;+4-2-.E0;+4-/-0<=>=@:0K8+/3F+.0K*;E0½A2y3 œ-/-.0¦/y--¾E01A.05+.J+9A20,A/0/+9-,-30367. ,-0‡A‡A80?B=z0„+8/30K*;: ÉÊËÌÍÎÏÏÐÑÒÓÔÕÖÌÉÖÎÒÊ×Ø×Ï G-8 Ñ×ËÖ×ÉÙÎÙÎËÉÚÉÛÜÝÞßÉàááÉáÛÒâÉãäåßæßÝÉÏÞçÉÑßèäåÉéêäçäë ¥-602-.,,A.,)2-.,,A.,E0½A2y30‡A,-0/AF-y åßìÉáçÜíäåÜìÉáÛÒâÉîÞÝïäÉãßíßìÉÌíèßßðÉéêßìßìëâÉñÜçïòÝò 5+.359-.,05-/-6)5-/-609-yG-0F309-G-y ñÜçíßóßÉ×ôÞíÉõèßÜçÞåäìÉéåÞßÉåßçäÉêßìßìëÉåßìÉêÜöÞßçôßâ ÒÜößíßÉé÷Ó÷ëâÉåäÉÛßìÝòçÉàááÉáÛÒø }~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š€‰‹ƒŒ‰

îÐËÐÏÖÉÒÌÏàÕËÕÉÚÉÑßçôßÉóÜìôßñßå×äÏÊ êß×Ë×ìÉÓ×íÏÌÞÒßÉÐí³Ì´ßÎìàÌßÏ µßôäÉåäÉèßçäɵÜçÝßóßɶ·÷¸ÉåßçäÉöÜçÜìôÉôÞìÞìôÉÒäìåòçò êÜÉßçßèÉôÞìÞìôÉØÜçñßñÞÚØÜçßµäâÉÒÜößíßÉé÷Ó÷ë

789    8 

L~À·¾²Â±¿Q¾½¯²M±‰¾Š

Q&tuv$ ¯²Ã¾‰¾È%&'!²Ä(% ¯¿Q%)0´wA¹-´01+.F-630xA.A.,

;3.F78702+G-/0/--205+8-J-6-.01+8,-.23-.02-yA.0F3 ,A.A.,09+86+23.,,3-.0z:=D{05+2+80F30-2-/01+85A6--.04-A2 2+8/+9A2E0;+4-/-0<=>=@:0|+8+6-0F32+5A6-.02+8,+4+2-60F3 F-4-506-G-y: |+8+6-0-F-4-y0|AF43A40}A-F0<=~@0/3/G-0;|*04 |-F-.30*+€-5-2-.0*+134E F-.0|A-363.0<=D@0;3/G-0;|K ‰gƒ_ƒ‰Šƒˆ€Z` z0*+134E0‚7.7/797:0*+FA-) „€ Œ[bƒZ‰Š€\†ƒ .J-0G-8,-0wA/A.0*+97. *-.F-.,E0w+/-0*-1A47,7E Š]…ƒ‡‰[ ‡[‰‚†\ƒb *+€-5-2-.0*+134: *+FA-06789-.02+G-/0F3) Z€ˆ€Œ€ZƒŠ` FA,-0/+2+4-y05+.,y38A10,-/ d[Š[ƒ‡‰‚ƒ_ƒ 9+8-€A.0J-.,0F36+4A-86-. *-G-y0H-4-2A.F-E0F301A.€-6 ‚†\ƒb‰‡€ˆƒZ[ n` xA.A.,0;3.F787: ‰…[…[ ;+78-.,01+.F-630-/-40;-) Šƒ€‡ƒ‰\[ G-.,-.E0*-9A1-2+.0|-) Šƒfƒb‰…ƒ†‰ƒ‚ƒd ,+4-.,E0|Ayƒ+.30<z=@0J-., 1+82-5-06-4305+.,+2-yA3 ‚†Œ nƒZƒƒ‰‚ƒ‡ˆƒZ 6789-.02+G-/E0/+6-43,A/05+.) „€ ‡_€‡ˆƒZ‰ €79-05+.,+„-6A/30/+9+4A5 2350;…0F-2-.,E05+.,-2-) 6-.E06+FA-06789-.02+843y-2 7‹ŒŽ 2+8,+4+2-60F30F-4-506-G-y H-4-2A.F-: —˜–’“™š™ ;--2032AE06-2-.J-E06A8-., ‘’“”•– 4+93y0/+632-801A6A40B{:BBE0F39+8/-5-0FA-08+6-..J9+8.3-202A8A.06+06-G-y0H-4-) 2A.F-:0†-5A.0/-51-30F3 9393806-G-y03-05+43y-20FA/7/7602A9Ay0J-.,02+8,+4+2-6: *-8+.-0€A-€-0€A6A10€+8-yE 6789-.0J-.,09+8-F-0F306+F-) 4-5-.0~B05+2+8032A02+843y-2 €A6A10‡+4-/0F-830-2-/: ˆ;-J-06-,+2E05+43y-206+) FA-06789-.03.30/AF-y02+8,+) 4+2-6E013638-.0/-J-0/AF-y .+,-23E06-8+.-0F309393806-G-y 9-A0-/-10/A4-2-8-0/-.,-2 ¿ÀÁÂÿ ÌÀ¿ÃÍÄ }~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š€‰‹ƒŒ‰

ÄÅÆÅÇ

*ÈÉ ÈÈÊ ËÃÂÎÍÁÃ

888#959 6# 934156#12


6 5 6 4 56789

0123 

 !"!"#$%&'(&)#$*'+,&-#.&)&'/#0)"1&2"#3,'/#4&'#4,,#5%"

67879:;<=9>7?;@79A;@BC7?B7=9D=<7=9>;7E7@7@@87

FGHIJHKLIHMHKINOPHMQMHKIRSTQHUIGHVWHOIGXPOWOMIRHHWIMSMQVHKLHK NHKHYIZOMHIUHPIOWQINOWHKJHMHKIMSGHNHIGHVWHOIXGXROROI[JHK\HV] ^OLHI_HROXKHPI`S\XMVHWIa_^`b]I\HMHIcHdHTHKKJHIHNHPHU TSVcQHPHKe ^F^]IIHGHIJHKLINOcQHPYIHVHKL '(e))*IGXQKNRWSVPOKLIHWHQIRSMO JHKLINOcQHPIHNHPHUITHcQIUHKLHW WHVI$GI!%'IcQWHeIISNHKLMHKIRHWQ UHROPIVHcQWHKIGS\O\GOKINHKIOMXK THcQIUHKLHWIPHOK]INSKLHKI\XWO+ GHVWHO]IFQKLIHKIQQIJOeIScHQU dHVKHdHVKOINHKI\S\OPOMOIPSUSV OKOI_^`IRQNHUI\SPSPHKLINQHITHcQ TSVTSKWQMI,]INOTSPOIXPSUIRSTQHU UHKLHWIMHVJHIQQIJO]INHKIRQNHU RWHROQKIVHNOXI[JHK\HVIRSIUHVLH TSVUHROPI\SKLLHPHKLINHKHIRSTS -#]--"IGXQKNRWSVPOKLIHWHQIRSMO RHVI!"e###IGXQKNRWSVPOKLIHWHQ WHVI$GI'!&IcQWHe .HcQIUHKLHWIOKOIRHKLHWITSV RSMOWHVI$GI%]&I\OPOHVe HWQITHcQIUHKLHWITSVdHVKH UHVLHIRSTHTITHcQIUHKLHWIOKOINOVHcQW UOcHQINHKIGQWOU]INSKLHKIGXPH QQIJOIRSKNOVO]/IMHWHI`OVSMWQV TQKLH]IRQNHUIWSVcQHPIMSGHNH WHROQKI$HNOXIUdSI0[]I`HdI_HK RSXVHKLIGS\TSPOIHKXKO\IRSIUHVLH [HQMI^HXIHOe

.HJHI\S\TSPOITHcQIUHKLHWIOKO MHWHIRSXVHKLIGS\THWQINSMHWIQQ MHVSKHIRHJHI\SKLUHVLHOIKOPHO JO]IXI_Oe MSUHKLHWHKINHKIMSH\HKHKIJHKL ^SPHKLIOWQINOPHMQMHKI_^`INS\O NOTSVOMHKKJH]/IQcHVI^HXIHOIRH\TOP \SKNHGHWMHKINHKHIGVXJSMIGSKNO \SKH\THUMHKINOHIHMHKI\S\HcHKL NOMHKIQKWQMIHKHMHKHMI\ORMOKINHK THcQIUHKLHWIOWQINOIRWHROQKIVHNOXKJH GVXJSMIMSRSUHWHKINOI[JHK\HVe HLHVIRS\QHIRWH+ITORHI\SPOUHWKJHe SNQHITHcQIUHKLHWIJHKLINOPS FNHGQKIFQKLIHKIQQIJOIWHM PHKLIOWQ]INOVHcQWIQQIJOIRSMOWHVI&( \S\TSVOIMX\SKWHVIRXHPIPSPHKL WHUQKIPHPQIRHHWINOHIWOKLLHPINO THcQTHcQIUHKLHWIUHROPIVHcQWHKKJH 1KLLVORINHKI\S\TSRHVMHKIMSNQH OWQeI_H\QK]IRSXVHKLIGS\THKWQ HKHMKJHe NSMHWIQQIJOI\SKJHWHMHK]IWXMXU STSPQ\IPSPHKLINOLSPHV]IQQ NS\XMVHROI[JHK\HVIWSVRSTQW JOI\S\OKWHIRHQNHVHIOGHVKJHINO GQHRINSKLHKIUHROPIJHKLINOGSVXPSU 1KLLVORI\SKLOVO\MHKITSTSVHGH NHVOIPSPHKLIOWQe THVHKLIGVOTHNOKJHeIHVHKLTHVHKL fghijklmgh .`OHI\S\TQWQUMHKITHKJHM OWQIWOTHINOI[JHK\HVIGHNHI$HTQ njfopqiprstpuovjpwpkxyxzp{x|}p~x}pzx€x|p‚xƒ„xpj}€pkx€pk}}pf„…p„x€p†…y‡yx€p†…ph„ x€ˆxƒl QHKLIQKWQMI\SPHKcQWMHKIGVXLVH\ a&"2%&2&#%&b]INHPH\INSPHGHK ‰x}pzx€x|p…€…p|‡ƒ}xyp{‡‚…|xƒpqŠprstpp}|xl QKWQMI\SKRScHUWSVHMHKIVHMJHW]/ MXWHMeIaMX\GHRe X\b

‹ŒŽ‘’“”•–—‘˜™‘

š›&œ#3œ&'#$*'/&,!#5*ž*)-"1&ž&'#3'2"#$&--&)&'/*'/#2&-&(#5&!,!#Ÿ&(1&-&'/ I

±²³²´µ²¶·µ´¸¹º»·¼·½¾¿À `OISVHINS\XMVHROIOKO]IRS\QHIXVHKLITSTHR ÁÀÂÃÄÅÆÃÄÃÇþÈɾÈÊÅËÌÇÌÅÍÀÎ ÏÃÇÃÅÐÉÄÌÃÇÈÃÅÆÃÄÄÃÇþÈɾÈÊ TO HVHIWHGOIUQMQ\IWSWHGIUQMQ\]I\HRJHVHMHW ÑÉÇÌÒÅÓÉÓÍÉÄÃÅÒÃÌ¿ÃÇþÔÃÊ TORHI\SKOPHOINSKLHKI SVNHRI ½¾¿ÀŽÄÀÕÀþÅÆÃÄÄÃÇþÈɾÈÊ ÑÉÇÐÃÀÑÅÐÃÒÌÒÅ¿ÌÈÃþÅÐÖÇÌ×ÒÀ ØÃÓÍÃÄþÈÙÅÚÃÓ̾ÊÅÓɾÌÎ ¡¢£¤¥¦§¨©ª§« ÇÌÑÅ×ɾÈÃÓÃÑÅÛÌÐÌÓÅ¿ÃÇÀ ¬x‚…ypf‡|}xp­‡®x€pi‡ˆ~…€xpixƒ|x…p­‡ˆ¯‚ƒx|p†x€pf‡|}x ÜÝÚÅÞÃÐÃÇÑÃÊŽ¾¿ÀÅßÔÃÕÇþÀÊ ­iqpq° Ì×ÃÔÃÅÿÀÐÅÐþ¿Ì¾ÈŽ¾¿À ÀÑÌÅÃÐþÅÒÀÃÎÒÀÃÊÅÓÉÒÐÀÅÁÀÂÃÄ ÃÄÃÒþſÀÅÍÃÄÀоÔÃÅÏÉ×ÃѾÔà ÍÌÐÑÀÐþÅ×ÉÓÍÉÄÃþ¾ÔÃÙÅßÉÎ ÓɾÈ̾ÈÐÃ×ÐþÅÍÉÇÍÃÈÃÀ ×ɾÈÌÏÌÇþſþÃÅ×ÇÖÔÉÐ ÒÌÃÀſɾÈþÅÃÒÃÒÅ×ÇÿÌÈà ¿ÃÑÃÅ×ÀÛÃÐÎ×ÀÛÃÐÅÔþÈÅ¿ÀÎ ÑÉÇÒÉÍÌÑÙÅòÉÇÄÉÍÀÛÊÅÐÌÇÃ¾È ÑÃÐÅÍÉÇÒÃÄÃÛÊÅÓÃÐÃÅÒÉÓÌà ¿ÌÈÃÅËÌÈÃÅÑÉÇÄÀÍÃÑÅÐÃÒÌÒÅ×ÇÖÎ ¿ÃÇÀÅÒÃÑÌÅÍÌÄþÅÃÄÖÐÃÒÀÅþÈÎ ÛÃÇÌÒÅ¿ÀÔÃÐÀ¾ÀÅÍÉÄÌÓÅÍÉÇÎ ÔÉÐÅÁ×ÅàÊáÅÑÇÀÄÀ̾ÅÑÉÇÒÉÍÌÑÙ ÈÃÇþÅ×ÇÖÔÉÐÅÀÑÌÅ¿ÀÃËÌÐÃ¾Ê ÒÃÄÃÛÅÛÀ¾ÈÈÃÅÿÃÅôÖ¾ÀÒÅÛÌÎ âãÉÓÍÉÄÃþſÀÃÅäÁÀÂÃÄå óÉÓɾÑÉÇÀþÅóÉÌþÈþÅÑÉÎ ÐÌÓÅÍÉÇÐÉÐÌÃÑþÅÑÉÑÃ×ÊéÅÑÉÎ ÑÉÇÛÿÃ׎½ÆÅä½¾¿ÀŽÄÀÕÀþ ÄÃÛÅÓɾÔÉÑÌËÌÀÅ×ɾÈÌÏÌÇþ ÇþȾÔÃÙ ÆÃÄÄÃÇþÈɾÈÊÅæçèåÅÑÉÑÃ× Ã¾ÈÈÃÇþ¾ÔÃÙÅÅâòÑþÈÈÃÄÅëá 456789 ·³5 8 8 8 ÒÃËÃÅÑÀ¿ÃÐÅ¿Ã×ÃÑÅÓɾÈÛÀÎ ÚÖôÉÓÍÉÇÊÅõÀÇËɾŽ¾ÈÈÃÇþ ßÔÃÕÇþÀÅÓɾÀÄÃÀÅÐÖÇÌ×ÒÀ ÄþÈÐþſþÅÓɾÈÛÃ×ÌÒ ×ÿÃÅóÉÓɾÑÉÇÀþÅóÉÌÃÎ ØÃÓÍÃÄþÈÅÒþÈÃÑÅÑÉÇÖÇÎ ¿ÌÈÃþÅÐÉÑÉÇÄÀÍÃÑþŽ½Æ ¾ÈþÅÓÃÒÀÛÅÓɾÔÃÑÃÐþ ÈþÀÒÀÇſþÅÒÑÇÌÐÑÌÇÃÄÙÅØÃÄ ËÀÐÃÅÓÉÓþÈÅÍÌÐÑÀÅÍÌÐÑÀÅÓÉÎ ¿Ã¾ÃÅÍÉÄÌÓÅ¿Ã×ÃÑÅ¿À×ÇÖÒÉÒÊ ÀÑÌÊÅÓɾÌÇÌѾÔÃÊÅ¿Ã×ÃÑÅÑÉÇÄÀÎ ¾ÈÃÇÃÛÅÐÉÅÒþÃÊéÅÐÃÑÃÅßÔÃÕÎ ÑÃ×ÀÅ×ÿÃÅöÅõÉÒÉÓÍÉÇÅÑÀÍÃÎ ÛÃÑÅ¿ÃÇÀÅÌ×ÃÔÃÅÆÃÄÄÃÇÃÎ ÇþÀÅÒÃÃÑÅÍÉÇÍÀ¾ÏþÈſɾÈþ ÑÀÍÃſþÃÅÒÉÍÉÒÃÇÅÁ×ÅëÊà ¾ÈɾÈÅÍÉÇÒÃÌ¿ÃÇÃÅ¿ÃÄÃÓ êÃÇÑÃêþÊÅßÉÄÃÒÃÅäëìëåÙ ÑÇÀÄÀ̾ſÀÒÉÑÌËÌÀÊéÅÍÉÍÉÇÅÁÀÂÃÄ ÓÉÓÍÉÍÉÇÐþÅÑÉÓÌþÎÑÉÎ ßÉÍÃÈÃÀÓþÃÅ¿ÀÐÉÑÃÛÌÀÊ ÒÃÃÑÅËÌÓ×ÃÅ×ÉÇÒÅÔþÈÅ¿ÀÛÃÎ ÓÌþ¾ÔÃÅÑÉÇÐÃÀÑÅÐÃÒÌÒÅ×ÇÖÎ ÁÀÂÃÄÅÇÌÑÀ¾ÅÓɾÈÈÉÄÃÇÅËÌÓ×à ¿ÀÇÀÅ÷øùúûüüýþÿ0123ÅÑÉÇÒÉÍÌÑÙ ÔÉÐÅÒɾÀÄÃÀÅÁ×ÅàÊáÅÑÇÀÄÀ̾ÅÀÑÌÙ ×ÉÇÒÅ¿ÉÓÀÅÒþÈÅÐÃÐÃÐÊÅÔÃ¾È ßɿþÈÐþÅÓɾÌÇÌÑÅßÔÃÕÎ ßÔÃÕÇþÀÅÓÉÄÀÛÃÑŽ¾¿ÀÅÆÃÄÎ ÑÉÇËÉÇÃÑÅÐÃÒÌÒÅ¿ÌÈÃþÅÐÖÎ ÇþÀÊÅÔþÈÅÑÉÇ×ɾÑÀ¾ÈÅÍÌÐþΠÄÃÇþÈɾÈÊÅÔþÈÅËÌÈÃÅ×ÖÄÀÎ ÇÌ×ÒÀÅÒÃÃÑÅÓɾËÃÍÃÑÅÆɾΠÄÃÛÅÓɾ̿À¾ÈſþÅÓÉÓÍÉÎ ÑÀÐÌÒÅãÃÇÑÃÀÅõÉÓÖÐÇÃÑÊÅÑÃÐ ×ÖÇÃÙÅÅÞÌÓÃÑÅäàíìëàìàîëàåÊ ÍÉÇÐþſÃÑÃÅÿþÔÃÅ¿ÌÈÃþ ÓÃÌÅËÀÐÃÅÅÛþÔÃÅ¿ÀÇÀ¾ÔÃſþ ÓÀÒÃľÔÃÊÅÁÀÂÃÄÅÓÉÄÃÐÌÐþ ÐÉÑÉÇÄÀÍÃÑþÅ×ÀÛÃÐÅÄÃÀ¾ÙÅßÉÛÃΠÿÀоÔÃÊÅÌÄÐÃǾÃɾÅäÛÖÎ ËÌÓ×ÃÅ×ÉÇÒÅ¿ÀÅÐþÑÖǾÔÃÊ ÇÌÒ¾ÔÃÊÅÁÀÂÃÄÅ¿Ã×ÃÑÅÍÉÇÌÎ ÉÄåÊÅÔþÈÅÛÃÇÌÒÅ¿ÀÓÀ¾ÑÃÀ ïÇÉÉ¿ÖÓÅݾÒÑÀÑÌÑÉÊÅÞÃÐÃÇÑÃÙÅÝà ÒÃÛÃÅÓɾ̾ËÌÐþÅÍÌÐÑÀÎÍÌÐÎ ×ÉÇÑþÈÈ̾ÈËÃêÃÍþ٠jBvjqjr…jBBtpgmvj†°jBok ¾ÑÃÇÃÅÄÃÀ¾ÅÓɾÔÃÑÃÐþÅÏÌÇÀÎ ÑÀÅÏÌÐÌ×ÅËÀÐÃŽ½ÆÅÑÀ¿ÃÐ âÜ×ÃÔÃÅÆÃÄÄÃÇþÈÉ¾È n°‰oqjBp­°phgBjkpwpixƒxpŠ‡†xx€p‚x‚…py…ˆxpˆ‡ˆx†x|…pn…€‚xƒph¯€x{vpux‚xƒ|xpi}{x|vpk‡yx{xpwsrsxlpn…~}ƒpvxz}€ ÃÈà ÇÛÿÃ×Å×ÇÖÒÉÒÅ×ɾΠÑÉÇÄÀÍÃÑÅÐÃÒÌÒÅÑÉÇÒÉÍÌÑÙÅÚþΠÍÉÇÒÃÌ¿ÃÇÃÅÒÃÃÑÅÀ¾ÀÅÿÃÄÃÛ ‰xƒ}p†…ˆx€‡xx|‚x€pˆx{„xƒx‚x|p}€|}‚pˆ‡€}€}€…p|‡ˆŠx|w|‡ˆŠx|p®…{x|xp†x€p†…x†…‚x€pxx€pŠxƒxpŠ‡†xx€p‚x‚…py…ˆx ÏÃÀÅÇÑÃɾŠ¿Ã¾ÃÅ×ÇÖÔÉÐÅ×ÉÓÎ ÑÀ¾ÔÃÊÅ×ɾÈÿÀÄþÅÔþÈÅÓÉΠ̾ÑÌÐÅÓÉÓÍÃÈÀÅÐÉÒÃÄÃÛÃ¾Ê }€|}‚pˆ‡€x…{pƒ‡ˆ‡‚…vp|‡ƒˆx{}‚ph¯€x{l ÍþÈ̾þÅãÌÒÃÑÅãÉÄÃÑÀÛÃ¾Ê ÓÌÑÌÒÐþÅÃ×ÃÐÃÛÅÍÌÐÑÀÎ ËÀÐÃÅÓÉÓþÈÅÿÃÙÅݾÀÅËÌÈà ãɾ¿À¿ÀÐþÊſþÅßÃÇþà ÍÌÐÑÀÅÑÉÇÒÉÍÌÑÅÓÉÓþÈÅÍɾÃÇ ÒÉÐÃÄÀÈÌÒÅ̾ÑÌÐÅÓÉÓÎ ðÄÃÛÇÃÈÃÅÚÃÒÀÖ¾ÃÄÊÅØÃÓÎ ÃÑÃÌÐÃÛÅÑÀ¿ÃÐÙ ÍþÈ̾ÅÖ×À¾ÀÅÍÃÛêÃÅÀ¾À ÍÃÄþÈÊÅÞÃêÃÅñÃÇÃÑÙ âÆÃÒÀ¾ÈÅÓÃÒÀ¾ÈÅÑɾÑÌÎ ÍÌÐþÅÐÉÒÃÄÃÛþÅ×ÇÀÍÿÀ ÁÀÂÃÄÅÅÓÉÓ×ÉÇÑþÔÃÐþ ¾ÔÃÅËÌÈÃÅÛÃÇÌÒÅ¿Ã×ÃÑÅÓÉÓÎ ÑÃ×ÀÅÒÑÇÌÐÑÌÇÃÄÊéÅÐÃÑþÔÃÙ ßÉÏÃÇÃÅÑÉÇ×ÀÒÃÛÅÃÐÀÄ óÉÑÌÃÅõÉêþÅãÉÓÍÀ¾ÃÅãÃÇÎ ÑÃÀÅõÉÓÖÐÇÃÑÊÅÆÃÇÂÌÐÀŽÄÀÉÊ _9VI>@$II<O\INXMWSVIJHKLI\SKHKLHKO ÒÉ×ɾ¿Ã×ÃÑſɾÈþÅ×ÉǾÔÃÎ ZFF$$< <F]I<$1_II`HPH\IGSVH WOKLLO]IRSTSRHVI!]'IGSVRSK]/IQKL [SKWSVOI^QHVI_SLSVOIF\SVOMHISVOMHW] ÑÃþÅÁÀÂÃÄÅÆÃÄÄÃÇþÈÉ¾È J H H H K I \H P H \I W H U Q K I T H V Q I W S V   H W H W M H T H V ] I S W Q H I \Q \I ` : : M H W H K K J H I W O N H M I W Q V Q K I N H V O I 1 \O L V H R O M H G K J H e 9 $9 `F $I ;OPPHVJI?POKWXK]I\SKLHWHMHKIMXKNORO ÍÃÛêÃÅÐÃÒÌÒÅ¿ÌÈÃþÅÐÖÎ H N H I & ' ! I M S c H N O H H K I M S   S P H M H H H K I P H P Q : H V W H O I `S \X M V H W ] I F K H R I V T H K O K L M H V S K H I R Q N H U I N O P H M Q M H K I G S K   S L H F L Q R I \S K L H W H M H K ] I Q G H J H I M S \HKWHKIOTQIKSLHVHIOWQI\SKQKcQMMHK ÇÌ×ÒÀÅØÃÓÍÃÄþÈÅÅÑÉÄÃÛÅ¿ÀÎ P O K W H R I a ^ H M H P H K W H R b I J H K L I \S K L H V Q \] I N O   S M H P I X P S U I G O U H M I 1 \L V H R O I H W H R U H K e I . K W Q M I \ S K L U O K N H V O I G S V W H K J H G X P O R O H K I N H P H \I @G S V H R O I ^ O P O K I P S T O U MS\HcQHKIROLKO+OMHK]ISKOKIa-%2%&2 MOTHWMHKIMXVTHKI\SKOKLLHPINQKOH \SKLMSNSGHKMHKIQGHJHIGSVRQHRO+ GSV\OKWHHKI:IMHVSKHIFKHRINONQLH HK]IFIaFKHRIVTHKOKLVQ\]I$SNb ÓþÕÃÃÑÐþÅÖÄÉÛÅ×ÃÇÑÃÀÅÄÃÀ¾Ù &#%&beISTSPQ\KJH]I;OPPHVJINOVHdHWINO '-IXVHKLeISPHOKIOWQIMXVTHKIPQMH MHVSKHIRO+HWKJHIXGSVHROIMS\HKQHROH WSVPOTHWIMHRQRI;H\THPHKLeI[SKQVQW GHNHIWHKLLHPIWSVRSTQWI\SPHMQMHK âÃÅÒÃÔÃÅÔÃÐÀ¾ÄÃÛÅÀÑÌÅäÐÃÒÌÒ VQ\HUIRHMOWIa$bIRSWSPHUINOWS\QMHK T SVHWIWSV HWHWI"&IXVHKL]INHKI-#( HKeI`HPH\I\SKHKLHKOIGSPHKLLHVHK MHTHVIOWQ]IFKHRIGQKIWHMITORHIQ\VHU GSVcHPHKHKIMSIZHdHI<O\QV]/IWQPOR ØÃÓÍÃÄþÈÅ¿ÀÓþÕÃÃÑÐþ LQ\GHPHKINHVHUIHMOTHWINHVOILSLHVIXWHM X VHKLIPQMHIVOKLHKe PHPQIPOKWHR]IMSGXPOROHKIPSTOUITHKJHM PHKWHVHKINO SLHUI1\OLVHROI\SKOKL GSRHKIWSVRSTQWeI,SVROIPHOK]IFKHR ×ÃÇÑÃÀÅÄÃÀ¾ÊÅæçèåÊéÅÐÃÑÃÅÆÃÇÎ RSWSPHUIGOKLRHKINHKIWSVcHWQUIIHdHP . S V Q L O H K I \H W S V O P I \S K   H G H O \S\TSVOIWSLQVHKINHVOGHNHIWOPHKLe LHPMHKI1KNXKSROHIGHNHI&"I`SRS\ MS\QNOHKI\SKLQKLROIMSIVQ\HU ÂÌÐÀÊÅßÉÄÃÒÃÅäëìëåÙ `SRS\TSVIPHPQe \SVWQHKJHI;IFWWHTOMIFPO]INO ÚÃÓ̾ÊÅÆÃÇÂÌÐÀÅÓɾÉÎ PSTOUINHVOI$GI(##IcQWH]/IMHWHISGHPH .<OPHKLIWHUQKIOKOI"e###eIZQ\PHU TSVI&#%&IPHPQe <O\INXMWSVI\SKLHWHMHK]IUHROP :XKNXMI:SRHKWVSKIVHGJHM]I>XLJH ÈÃÒÐþÊÅ×ÇÖÒÉÒÅÛÌÐÌÓÅÐÃÒÌÒ H L O H K I : S K S V H K L H K I \Q \I `O b O R O _H \Q K I M S W O M H I M H T H V I W S V R S T Q W O W Q I Q K W Q M I W H N O I \H P H \e I 1 K O I R H W Q GS\SVOMRHHKI[$1]ILQ\GHPHKINHVHUIOWQ M HVWHe ;Q \H R I : X P V O I X \T S R I : X P I F L Q R N O \O K W H M H K I M X K + O V \H R O I M S G H N H I Z Q V Q \H P H \] I J H ] I M H V S K H I a N H W H I N H V O b WSVNHGHWINOIHKWHVHIXWHMINHKIWSKLMXVHM BCv MWQ ØÃÓÍÃÄþÈÅÔþÈÅÒÉ¿Ã¾È $ O H K W X ] I R H H W I N O W S \Q O I dH V W H dH K ] I N O O   H V H I : ] I Z X U H K I Q N O ] I O H I \S \ R S P Q V Q U I dO P H J H U I 1 K N X K R S O H e I < H U Q K WSGHWINOITSPHMHKLIWSPOKLHIMHKHKI;OPPHVJe Y§ªª¢£Z¨6ª§7XR7 [HTSRIGXPVO]IZHMHVWHISPHWHK] PHPQI(e(##IWOPHKL]ITSVHVWOIIHNH THKWHUIPS\THLHKJHIWSPHUI\SPH PHPQIRFQNNHHGUQIK\ISP:HMQITMSHTKISGVSHKG HSILdH H U HK ¿ÀÄÃÐÌÐþÅóÖÓÀÒÀÅãÉÓÍÉÎ .:SKLLQ\GHPHKINHVHUIOKOIWONHMIHMHK W S V U H N H G I M X P S L H I F K H R I N O I : H V W HO ÇþÑÃÒþÅóÖÇÌ×ÒÀÅäóãóåÅÑÀÎ S P H R H I a % 2 % b e M Q M H K I G S K   S L H U H K I T S G S V L O H K I W S V G S K O K L M W H K I M S N O R O G P O K H K I T S V P H P Q \SKJSTHTMHKIRWVXMSIHWHQIMSVQRHMHKIRJHVH+]/IMHWHI`VI^ORH `S \X M V H W ] I F K N O I F P O + O H K I [H P P H V F G H T O P H I N O T H K N O K L M H K I N S K L H K U H N H G I F K H R I V T H K O K L V Q \e P O K W H R ] / I Q K L M H G K J H e ÐÅÃÐþſÃ×ÃÑÅ¿À×ÖÄÀÑÀÒÃÒÀ HVNH MINHKI`VIUOLOI9PHJXQ\O]IJHKLI\SVHdHWI;OPPHVJINOI$ &#%%INHPH\IdHMWQIJHKLIRH\H KWQMIcQ\PHUIWSLQVHKIGHNH .9KLLHMITSKHVINO SLHU]IMHVSKH KLSKL]II\SKJQRQPIGSKSWHGHKKJHH ¿Ã Ã Ñ Ã ÌÅ¿ÀÍÃêÃÅÐÉÅÇþÃÛÅ×ÖÄÀÑÀÐÙ :VSRTJWSVOHKI_SdI>XVMe HUIWSVRSTQWI\SKLHPH\OIMSKHO &#%%IWSV HWHWIUHKJHI'%#IWSLQVHK] SKLLHMIHNHIGSK SLHUHKIWSVUHNHG RSTHLHOIWSVRHKLMHIMHRQRINQLHHK âõÀ ÅÉÇÃÅ¿ÉÓÖÐÇÃÒÀÅÀ¾ÀÊÅÒÉÓÌà `XMWSVI\SKH\THUMHK]IRS\HKLHWI;OPPHVJIRHKLHWITHOMINHK cMQH\P KeI.ZQ\PHUIMScHNOHKIa^HMHPHKWHRb RS\SKWHVHI&#%&IWSLQVHKIJHKL JHKLITSVRHKLMQWHK]/IQcHVIZXUHKIRHHW MXVQGROIGVXJSMI;H\THPHKLeISPHOK ÖÇþ ÈÅÍÉÍÃÒÅÍÀÏÃÇÃÅÑÃ×ÀÅÛÌÎ TORHITSVMX\QKOMHROINSKLHKIGHVHINXMWSV]IMSPQHVLHINHKIRWH+KJHe &'"I TSVHVWOIHNHIMSKHOMHKIRHWQ NOTSVOMHKIMSGHNHIGSPHKLLHVIPHPQ NOUQTQKLOI<VOTQKKSdRe X\]ISKOK OWQI:IcQLHI\SPHMQMHKIGSK S ÐÌÓÅ ÑÉÑÃ×ÅÛÌÐÌÓÊÅÓÃÒÔÃÎ aMX\GHRe X\b LHUHKIWSVUHNHGIHNOMIFKNO]I?UXSP ÃÐÃÑÅ MHRQR]I\SKOKLLHPINQKOHI-"IXVHKL POKWHRI-e!##IMHPOIPSTOUeI.SKHOMHK a-%2%&2&#%&be ÍÀÒÃÅÓɾÀÄÃÀſɾÈþ TSVHVWOIHNHIMSKHOMHKIWQcQUIXVHKL PSTOUINHVOI)##IGSVRSKeI:SWQLHRIWSVQR FNHGQKIGSRHKIJHKLINOWSVO\H [HPPHVHKLSKL]INHKI`OVSMWQVI@GSVH Ç ÉÇ¿ÃÒÊéÅÐÃÑÃÅÆÃÇÂÌÐÀÊÅÔÃ¾È HWHQI%*IGSVRSK]INHKIPQMHITSVHWI(! \SPHMQMHKIGSKJHNHVHKIGSKWOKLKJH <VOTQKKSdRe X\]IFKHRINOcHNdHPMHK ROXKHPI1I:<IFNUOIHVJH]I[QUH\\HN Ï WHKITSVPHPQIPOKWHR]/ \SPHMQMHKIQ\VHUIGHNHI&"I`SRS\ FVO+I<HQ+OAQVHU\HK]IWSVMHOWIMHRQR ËÌÈÃÅÐÉÑÌÃÅõãÁÅÁÝÙÅ 7¼ [9`1?@I?1<>III_XSI;SVKHKNS=]IHWPSWI[SMROMXIJHKLI\SVHOU XPQVHMKHLI]VIOPKQMLHHIKVOKIMLHSKKIH%O!M(HIKXKVHJKHLIe IQKMWQQGM HMHVWWOHIKMJSHReSIaWPHVO\H T Q K KSdRe X\b TSVI&#%&]IIKH\QKIO=OKIMSTSVHKL JHKLIRH\HeIaWVOTQKKSdRe X\b 5 6 \SNHPOIGSVHMIcHPHKI SGHWI@PO\GOHNSIJNKSJI&###]IMSUOPHKLHK

3«8«W¢X¢7¨Y§ªª¢£Z¨¡«[\¢§¦

4«£¢§W¨¡«T¢ª§¨]ª§[^§¢T«¨_§X«[\¢¦

\HWHIMOVO]INHKINHPH\IMXKNOROIMVOWORIRSWSPHUINOWS\THMIMSGHPHKJH NOIRSTQHUITHV]ISKOKIa-%2%&2&#%&beII?HVPXRI?HRWOPPXI$HKLSP] NXMWSVITSNHUIJHKLI\SKHKLHKOI;SVKHKNS=]I\SKLHWHMHKIGVOH -'IWHUQKIOWQINHPH\IMXKNOROIRSVOQRIKH\QKIRWHTOPIRSWSPHU WSVWS\THMINOIdHcHUIMOVOe ;SVKHKNS=IRSNHKLITSVHNHINOIPQTI[HPH\IaQSSKIX+IOKLRINO _SLHVHIHLOHKI[SMROMX]I[OKLLQIa-#2%&2&#%&b]IMSWOMHIWOLH XVHKLITSVRSKcHWHIHGOII\HRQMINHKI\SKS\THMOIGSKLQKcQKLITHVe HKWXVIScHMRHHKIFLQKLI_SLHVHIHLOHKI[SMROMXI\SKLHWHMHK] GSKS\THMHKIOWQI\SKSdHRMHKINQHIXVHKL]IRS\SKWHVHIWOLHIXV HKLIPQMHPQMHIRSVOQRe ;SVKHKNS=IJHKLI\SKcHTHWIRSMVSWHVORIXPHUVHLHIQKWQMI:HVWHO $SbXPQROXKSVI1KRWOWQROXKHPIa:$1bIJHKLITSVMQHRHINOI_SLHVHIHLOHK [SMROMX]IRQNHUI\SKcHPHKOIWOLHIGS\TSNHUHKIRSWSPHUINOWS\THM NSKLHKIGSPQVQIMHPOTSVI*\\eII.:S\TSNHUHKIRQMRSR]IWHKGHIHNH MX\GPOMHROeIOWHIUHVQRI\SKQKLLQIGSVMS\THKLHKKJHINOIVQHKL GSVHdHWHKIOKWSKRO+]/IMHWHI?HRWOPPXI$HKLSPeIaMX\GHRe X\b

5R¦RW¨5¢ª§\¢7¨_§\«\¢8¦¢7

1^F[FF`III:HMORWHKI\SKJHWHMHKIWSPHUI\S\TSTHRMHK \HKWHKI[SKWSVOISUHMO\HKI<HPOTHK]I[QPPHUI_XXVQNOKI<QVHTO] NHKIIWOLHIWHUHKHKI<HPOTHKIPHOKIRSGHKcHKLIGSMHKIOKOeI:ScHTHWINO F+LHKORWHKIRSTSPQ\KJHI\SPHMQMHKIGS\TO HVHHKINSKLHKIGScHTHW :HMORWHKI\SKLQGHJHMHKIGS\TSTHRHKIRScQ\PHUIWHUHKHKINHVO MSPX\GXMI<HPOTHKIQKWQMI\SKSMHKIWSV HGHOKJHIMS\HcQHKINHPH\ GVXRSRIGS\TO HVHHKINH\HOe ^HKLMHUIRSVQGHIGSVKHUINOH\TOPIXPSUI:HMORWHKIGHNHI_XbS\ TSVIPHPQINSKLHKI\S\TSTHRMHKI%-IWHUHKHKIJHKLI\SVQGHMHK HKLLXWHIMSPX\GXMI<HPOTHKeI[SRMOINS\OMOHKI:HMORWHKIRScHQU OKOITSPQ\I\SKS\GHWMHKI\HKWHKIXVHKLIKX\XVINQHI<HPOTHKINO F+LHKORWHK]I[QPPHUIFTNQPIUUHKOIHVHNHV]IMSINHPH\INH+WHVIKH\H XVHKLIJHKLIHMHKI\SVSMHITSTHRMHKe :HMORWHKIRHHWIOKOII\SKHUHKIGQPQUHKIHKLLXWHI<HPOTHKeIFNHGQK GHRQMHKI_F<@INOcHNdHPMHKIHMHKIRSLSVHI\SKHVOMINOVOINHVO F+LHKORWHKIGHNHIHMUOVIWHUQKI&#%']INHKIGS\SVOKWHUINOIHTQP TSVUHVHGIGS\TSTHRHKIRScQ\PHUIWXMXUI<HPOTHKITORHI\S\THKWQ \S\THdHIMSPX\GXMI\OPOWHKIOKOIMSINHPH\IGVXRSRIGS\TO HVHHK NH\HOIJHKLI+XV\HPeIaMX\GHRe X\b

c“defg–hig j–kkglmnoŽp 343¨5¢¦¨6«¦¢ª¨©7¢8

yg“gf–”–•zjŒ™h“{–c‘dŒ‘DEFGHIJKLHIEMEFGJNOHPGM

|}~|²¶·µ´¸¹º»·ÎÅãÌÄÌÛþ Í̾ÈÅÑÀ¾ÈÈÀÅÐÉÅÌ¿ÃÇÃÙÅßÉÇÃÔà ÛÃÇÃ×þÅÔþÈÅÓÉÇÉÐÃÅÑÉÇÎ ÍÃÄ־ſÀÄÉ×ÃÒÐþÅÖÉÄÛÅÒÉËÌÓÎ ÍÉÇÑÉ×ÌÐÅÑþÈþÊÅÓÉÇÉÐÃÅ×̾ ÍþÈÐþÅÍÉÇÒÃÓÃÅÍÃÄÖ¾ÅÔÃ¾È ÄÃÛÅþÃÐÅ¿ÀÅÞÉÓÍÃÑþŽÓÃÇÑÃÊ ÑÉÇÌÒÅÓÉÓþ¿Ã¾ÈÀÅÍÃÄÖ¾ÅÑÉÇÎ ¿À¾ÃÓÃÐþÅÍÃÄÖ¾ÅÓÀÓ×ÀÅÑÉÇÎ U9$_$I`1IZHMHVWH]IZXMX ÖÈÔÃÐÃÇÑÃÊÅßÉÄÃÒÃÅäëìëåÊ ÒÉÍÌÑÅÒÉÓÍÃÇÀÅÓɾÉÇÀÃÐÐþ ÒÉÍÌÑÙ NXNXIHPOHRIZXMXdOIa(%b]ISKLLHK ×ÌÐÌÄÅëàÙîîÙÅßÉÄÉÓÍÃÇÅÐÃÀ¾ ÍÉÍÉÇÃ×ÃÅÐÃÄÀÓÃÑÅÛÃÇÃ×þ٠½ÄÉÑÃÅãÌÑÇÀÊÅÓÀÒÃľÔÃÊÅÓÉÎ VO KWHVITHKJHMI\SKLSKHOIORQ ÍÉÇêÃǾÃÅÍÀÇÌÅÍÉÇÌÐÌÇþÅÏÌÎ âØÖÇÉÊÅÃÔÖÅÑÉÇÍþÈÅÔþÈÅÑÀ¾ÈÎ ¾ÈÃÐÌÅÒɾþÈÅÓÉÄÀÛÃÑÅÍÃÄÖ¾ TGSSKVM XH\S G V S ÐÌ×Å×þËþÈÅÅÑÃÓ×ÃÐÅÑÉÇÀÐÃÑ ÈÀÊéÅÑÉÇÀÃÐÅÒÃÄÃÛÅÒÉÖÇþÈÅþÃÐ ÓÀÄÀоÔÃÅÍÀÒÃÅÑÉÇÍþÈÅÑÀ¾ÈÈÀ NOVOKJHRHK ×ÿÃÅÍÃÄÖ¾ÅÑÉÇÒÉÍÌÑſþÅÍÉÇÎ ÔþÈÅÀÐÌÑÅÓÉÄÉ×ÃÒÅÍÃÄÖ¾Ù ÍÉÇÒÃÓÃÅ×ÌÄÌÛþÅÍÃÄÖ¾ÅÄÃÀ¾ GHNH ÑÌÄÀÒÐþÅÍÃÄÖ¾ÅÓÀÓ×ÀÙ óÉÈÀÃÑþÅÑÉÇÒÉÍÌÑÅÓÉÇÌ×ÃÎ ÔþÈÅ¿ÀÄÉ×ÃÒÅÒÉÏÃÇÃÅÒÉÇɾÑÃÐÙ ½¾ÃÐÎþÃÐÅÔþÈÅÑÀ¾ÈÈÃÄ ÐþÅÍÃÈÀþſÃÇÀÅÇþÈÐÃÀþ ÝÃÅÑÉÄÃÛÅÓɾÌÄÀÒÐþÅÐÉÀ¾ÈÀÎ ¿ÀÅñþÑÃÇþÅóÃÄÀÅÖ¿ÉÅÀÑÌ×̾ ÃÏÃÇÃÅóÃÄÀÅÖ¿ÉÅïÉÒÑÀôÃÄÅàîëÙ ¾Ã¾¾ÔÃÅ¿ÃÄÃÓÅÍÃÄÖ¾ÅêÃǾà ÐÖ¾ÑþÅÍÉÇÒÖÇÃÐÅÒÃÃÑÅÍÃÄ־Π½¾ÃÐÎþÃÐÅÀÑÌÅËÌÈÃÅÓɾÌÎ €ùüÅÔþÈÅ¿ÀÑÉÇÍþÈÐþÅÑÉÇÒÉÎ ÍÃÄÖ¾ÅÓÉÇÉÐÃÅÓÌÄÃÀÅÓÉÓÍÌÎ ÄÀÒÐþÅÍÉÇÍÃÈÃÀÅÏÀÑÃÎÏÀÑÃſþ ÍÌÑÙÅâßÃÔÃÅÓɾÌÄÀÒÅÏÀÑÃÎÏÀÑà ¿ÃÄÃÓÅÍÃÄÖ¾ÅÑÿÀÊÅÀ¾ÈÀ¾ÅËÿÀ ÈÌÇÌÅÐÃÄÃÌÅÒÌ¿ÃÛÅÍÉÒÃÇžþΠÑÀÊéÅÐÃÑÃÅÒÀÒêÀÅÐÉÄÃÒÅÅßõ óþÀÒÀÌÒÅóÖÑÃÅñÃÇÌÅÀ¾À٠łÃÀ¾ÅÛÃľÔÃſɾÈþÅïÃÛÎ ÓÀÊÅÔþÈÅÍÉÇÛÃÇÃ×ÅóÃÄÀÅÖ¿É ÃÓþſÃÇÀÅþÏÃÓþÅÍþËÀÇÅÄÃÎ ÛÃÇÅ¿À¾ÈÀ¾ÙÅÝÃÅÓɾÈÃÑÃÐþ ÓÃÒÀÛÅÑÉÇÀ¾ÈÃÑÅÒÃÃÑÅÍþËÀÇÅÄÃÎ ÛÃÇÅ¿À¾ÈÀ¾ÅÓɾÉÇËþÈÅÐÃêÃÎ ÒþÅÑÉÓ×ÃÑÅÑÀ¾ÈÈÃľÔÃÅÍÉÍÉÎ ÇÃ×ÃÅêÃÐÑÌÅÄÃÄÌÙ ½¾ÈÈÖÑÃÅ×þÀÑÀÃÅÐÉÈÀÃÑþ ¿ÃÇÀÅõÀôÀÒÀŃý„þ2øÊÅØÉǾÀ¾Î ¿ÔÃÅÀÒ¾ÌÿËÀÊÅÓɾÌÑÌÇÐþ ÐÉÈÀÃÑþÅÑÉÇÒÉÍÌÑÅÍÉÇÑÌËÌþ ÌÐÅÓɾÈÃËÃÐÅþÃÐÎþÃÐ vq°‰oBugqujr‰qjhjkvgpj­st Ì¾Ñ ‰jngBp°hi °jBpwpj€x‚wx€x‚p~x€|xƒx€pfx y…pm¯†‡p~‡ƒ{…xŠ ÓÉÓÌÄÃÀÅÑÃÛ̾ÅàîëſɾÈþ hi° ˆ‡€‡ƒ~x€‚x€p~xy¯€p„x€p†…‚x|p‚‡ƒ|x{p~‡ƒ…{…p…ˆŠ…x€p†x€pu…|xwu…|x ÓɾÔÃÓ×ÃÀÐþÅÒÉÈÃÄÃÅÀÓÎ BCv ˆ‡ƒ‡‚xvp†…p~x®xzpu‡ˆ~x|x€pjˆxƒ|xvpt¯„x‚xƒ|xvpk‡yx{xpwsrsxl ×Àþ¾ÔÃÙÅ

QR¦R¨S§TRTR

&#%'I\SKNHWHKLeI[SKQVQWI\HKWHK dHPOIMXWHIXPX]IZHWSKL]IOKO]II\S KLQVQRITHKcOVINHKI\H SWINOIZHMHVWH RHcHINOVOKJHIRQNHUI\SVHRHIGQROKLe ._LQVQRITHKcOVIRH\HI\H SWIRHcH GQROKL]INONXVXKLIacHNOI?HGVSRb HGHPHU]/IQcHVIZXMXdO]ISKOKIa-%2 %&2&#%&b]INOIZHMHVWHe 1RQIGSK HGVSRHKIZXMXdO RS\GHWI\SK QHWIRHHWIOHITSVUHROP \S\SKHKLOI:S\OPQMHNHI`1 ZHMHVWH]I\SKLHPHUMHKI HPXKIOK  Q\TSKW]I0HQ=OIXdXeIHKJHM GOUHMIMS\QNOHKI\SKLQRQPMHK HLHVIZXMXdOINOQRQKLI\SKcHNOI?H GVSReIFGHPHLOIGXGQPHVOWHRIZXMXdO WSVQRI\SKOKLMHWIRScHMIOHI\S\S KHKLOI:S\OPQMHNHI`1IZHMHVWHe OKO]IXVHKLIKX\XVIRHWQINO ZHMHVWHIWSVRSTQWII\SKJH WHMHKINOVOKJHI\HROU OKLOKI+XMQRI\S\ TSKHUOIGSVRXHPHK ZHMHVWHINHKI\S\Q WQRMHKIKHROTIGVXJSM GVXJSMI GSKWOKL RSGSVWOI[HRRI$HGON <VHKROWIa[$<bINHK [XKXVHOPIGHNHIWHUQK &#%-eI._HKWOIZHKQH VO]IRS\QHKJHINOGQWQ ROK]/IO\TQUKJHe aWVOTQKKSdRe X\b


0123

!"#!

6 7 68 6 9 56761689

$% &' ( ) * % + ' , , ( % -) . /) * 0 % 12 3 4 ) 5) % 6) 7 ) % &) 8 ) 3 9 : ) ¥¦§¨¥¦©ª©§«¬©­®§¯£§°¬©± m[fdWiT\]WZY\jY[Zf\dT\WdYh ¢£¤ ;<=;>?@ABCDEF@G@HIJKLMN \TZzfVdT\W[T\jT\]T\WeTmfd fZepaW_T\Tx OPJLQNPRSTUTVWXYZT[T\]^W_T\T eY[\pT\UTW…Vg[TVWiT\]WUT\]Tm XYbT\]dT\WzTbTWUYpY\ f\]f\T\Wp\mpdWeYeTUWbT[fWeY[h ²³´³µ¶·¸·¹º»·¼µ½·¾¸¿ÀÁµºÂ¾¿ÃÁ¹µ·¾·ÄµÅÂÆ·¹·Áõ¿Á¿ ¾Â¹Ð·µ×·ºÇ¹·µÓ·Áõº¿È·ºÇÈ·º·ÁÉ·ÁµºÂÁ÷ÁµÐÂÉ¾Ð¿Ä `TaT[bcT^WdYZeTVfWZY\g[Yah …YZf\fZ^WdTVfWf\fWfTWZY\]aTbf[h iT\]WdYbpT^W_T\TWZY\TZh eT]TfWZTjTZWTmp[T\^WZY\Y\h ÆÇÄ·¿µÆÂÁºÂ¾·¿Áµº·ÁµÆÂÆȹÀºÇɾ¿µÊ¹ʷ÷¿µ¹·ÁË·Á÷Á Ä·¿ÁÁÓ·Õ dT\WdT[iThdT[iTW[T\jT\]T\h dT\WUYepTaWdg\UYzWeT[pWiT\] zfVdT\WepUT\TWbY\]T\WmYZT mT\]WdYefTUTT\WTnTZWUY[mT ÊǾ·Á·µÈ·º·µ·Ì·ÄµÍÎÎϵºÂÁ÷ÁµÆÂÆÊÇÉ·µÊÇпɼ ܳÉǵ½ÀËǾµÆÂÁÃ÷¹·ÈµÊǾ·Á·µÓ·Áõ¾¿ÆÈļµ½ÂÆ¿Á¿Á¼ µÐÂÈ·ÐÁÓ·µÈ·º·µÔÇÄ¿µÍÎÎϵº¿µÅÂÆ·¹·ÁÃÕ ¾Âº¿É¿Ðµ¾Âɾ¿µÁ·ÆÇÁµÐÂзȵ·ÁÃÃÇÁÕµÙ¹¿Á¾È¿¹·¾¿µº·¹¿ \iTWbTVTZW]TVTWW`giTVWkgeei VYefaWeY[T\fWbT\WYdUY\m[fdx KM‘}OPRJSMS€R|S’NxWXYUpTf zYZfdf[T\hzYZfdf[T\WiT\] ÑиÂֹ·¹·µÒÁ·Ë¾·¸Á¿ÀõÁÆÇ µÔ·Ì·µÙÂÁ÷¸µ¿Á¿ ³Æ¹¿Ë·ÁµÅÐÓĵӷÁõ¾¿ÆÈļµ½ÇËпÀÁ·Äµ·ÁºµÐ¿ÆÂľ¾¼Ý lTmnTVdWbfW`giTVWoZeT[[pdh _T\TWZY\TnT[dT\Wmf]T mYZT\iT^W[T\jT\]T\\iTW…gdpU dp\gxW‹ŽgVYdUfWUnYYmW[YeYVWf\f ÆÂƽÀÉǾɷÁµ¹·ÁË·ºÁ·Ãµ··ÁÁÁÃÓ÷ÀµÈз·µº³·ÖµÊÖÇ×Ø Á·ÕµÅ»·ÉµÆÂÆÇÄ·¿µÉ·¹¿Â¹ÁÓ·µº¿µÊ¿º·Áõ½·¾¸¿ÀÁ¼ ZgWqg]iTdT[mT^WXTempWrstuvswx mYZTWbTVTZWdgVYdUf\iTWdTVfWf\fx ZYZzY[VfaTmdT\WdYf\bTaT\ mY[f\Uzf[TUfWbT[fWUfmpTUfWYZgUfgh ÚÂÊ·ÁÓ·É·ÁµÊ¹ÇÈ·µÊǾ·Á·µË·¾Ç·ÄµÊ¾¹·ÊÁ··¸µ·¹ÂÁ·µºº·Ó¾µÐ·À¹µµÌÊ··Ð¿¹ÉÕ Ç²·»·Á¹µ·²· \TVWUTiTWz[feTbf^ŒWmT\bTU\iT ÐÇÄ¿¾µº·ÁµË·Èµº·¹¿µÅÂÆ·¹·ÁüµÖ·Ð¿¼µÖÂÉ·ÄÀÁ÷Á¼µÛ·¾ÂƼ ÄÀɷĵƵ¶··Ç¸È·Ç¹ºÁ»·µÁµÐ·Â¾Ä·¿À¸ÁµÆ·ÄÕÂÞÁÂþ¿·ÉßÇпµÊÂʹ·È·µ·»·Áõ½·¾¸¿ÀÁ yfdTWzTbTW{M|I}S~M|S€I‚ †Y[mTZTWdgVYdUfW~L}PS‡LQKS~L}P eY\mpdWeTapWnT\fmTx ƒI}„SUYeYVpZ\iT^W_T\TWZYh ~MƒWiT\]WiT\]W…gdpUWzTbT ŽTVfWf\f^W_T\TWeY[ZTf\ œ\mpdWZY\TZzfVdT\WdYh epUT\ThepUT\TWTUfZYm[fUxWˆT bY\]T\WZY\]]p\TdT\WeTaT\ UT\WZTUdpVf\^W_T\TWZY\]h eT\iTdWeY[ZTf\WbY\]T\WVTiY[h pmTZTWmY\p\W“TVfxW”gmf…WmY\p\ dgZef\TUfdT\WeTmfdW†YdTh VTiY[WiT\]WeY[mpZzpd^W\TZp\ mfbTdWUYdYbT[WZY\cTbfWTdUY\x Vg\]T\WeY[nT[\TWef[pWbY\]T\ VYefaWzT\cT\]WbfWUTmpWUfUfWbT\ ˆTWcpUm[pWZY\]]p\TdT\WdgZh eTaT\WdpVfmWUf\mYmfUWnT[\T VYefaWzY\bYdWbfWUfUfWVTf\\iTx ef\TUfWjaf……g\WbT\WdTmp\WbYh afmTZxW_fmTZeTaWbY\]T\WTdh €M‰„IL}SORPJJSiT\]WzT\cT\] \]T\Wzg[UfWiT\]WVYefaWUYbfdfm^ UY\hTdUY\WdT\jf\]WZYmTV^[T\h bfWeT]fT\WeYVTdT\]WbT\Wmf\]]f UYaf\]]TWZgmf…WYm\fdWmY\p\ mTf^W[YUVYmf\]WWZYmTVWTmTpzp\ bfWeT]fT\WbYzT\WbY\]T\WeTVph mYmTzWbgZf\T\xW•Tp\h]Tp\ fdTmWzf\]]T\]WeYUT[x mT\WTdUY\W[fZzYVWiT\]WUTZTh Ym\fdWf\fWUT\]TmWzTUWbfdY\TdT\ ŽapUpUWbTVTZWJƒPPSRPP}›WfT UTZTWmTdWUfZYm[fUxW†Y\]]p\TT\ bTVTZWTjT[TWUYZfW…g[ZTVWZfh ZY\f\]]TVdT\W]T[fUW[T\jTh J|}PSŠS}LNP^W‡S}LNPSTmTpWdVgd UTV\iTWzY[cTZpT\WZTdT\WZTh \]T\WVY\]dp\]WiT\]WVYZepm UYZTdf\WbfzY[ZT\fUWbY\]T\ VTZWeY[UTZTW[YdT\WdY[cT^WbT\ bT\W…YZf\fZ^WbT\WZY\]]T\mfh \iTWbY\]T\W]T[fUh]T[fUW[T\h TdUY\WzVfUdYmWUY[mTWVfzTmT\h VTf\WUYeT]Tf\iTx VfzTmT\WdTf\WiT\]WeY[mpZzpdh kT\mTUWzTbTWUYpY\WdYmf]T^ jT\]T\WiT\]WmY]TU^WVf\fY[WZTph mpZzpdWr[p……VYUWbT\Wgz\TfUYVwx _T\TWZY\]aTUf[dT\WdgVYdUf zp\WeY[UfVT\]x ‹XmiVYWTUfZYm[fU^WzY\bYdWbf ƒPPS{PP}xW”Y\]TjpWzTbTW–MRP‚ kfaTmWUTcT^WzTbTWUTVTaWUTmp eT]fT\WbYzT\WbT\WzT\cT\] ‰IJWs—v˜W€KRMNL‰}PS™L‰MR|SHMR‰P^ [T\jT\]T\\iT^W_T\TWZY\TZh bfWeT]fT\WeYVTdT\]WZYZh bY\]T\WYVYZY\hYVYZY\WzYmpTh zfVdT\WZf\fWb[YUUWbY\]T\ eY[fdT\WdYUT\WUYbfdfmWUYdUf VT\]T\^WšL}LIR|SJ|}P›SZTUdpVf\ TdUY\W[[p……VYWbfWeT]fT\Wzf\]h \TZp\WmYmTzWYVY]T\WbT\ bY\]T\WnT[\ThnT[\TWiT\] ]T\]^WbfmTZeTaWbY\]T\WUYh …YZf\fZ^ŒWpjTzW_T\TW`Th \Ym[TVWbT\W]YVTzxW`T\jT\]T\ epTaWfdTmWzf\]]T\]WdpVfmWeY[h f\fWcp]TWZYZT\jT[dT\WUfUfWVTf\ nT[\TWafmTZWVY\]dTzWbY\]T\ aT[bcTx _TVTZWUYdpY\W[T\jTh nT\fmTWiT\]WVYefaWZTUdpVf\x VpeT\]hVpeT\]WZYmTVWiT\] \]T\\iTWiT\]WzY[mTZT^ _YUTf\\iTWjpdpzWYdUY\h ]T[T\]xžŸ ¡ _T\TWeY[ZTf\WbY\]T\WZgh mf…hZgmfdWeTmfdW†YdTVg\]T\ iT\]WbfdgZef\TUfdT\WbYh \]T\WeTaT\Wjaf……g\WbT\ UzT\bYWUYaf\]]TWmY[dYh UT\WVYefaWYVY]T\x _TVTZWUTmpWepUT\T^ _T\TWmfbTdWZY\Te[TddT\ eYeY[TzTWZgmf…WUYdTVf]pU^ ZYVTf\dT\WZY\jfzmTdT\WUYh epTaWzTbpT\WT\mT[TWeTmfd bY\]T\WzgVgU^WbY\]T\WzYZfh VfaT\WnT[\ThnT[\TWjgdYVTm bT\WdYafcTpT\x ‹ŽgVYdUfWf\fWjgjgdWbfdYh \TdT\WUYaT[fhaT[fWdT[Y\TWVYefa ôíêíåæíïíæôëíõåö÷øùúåøûüàåáâýáãûàþÿáâãáäýåûâæçþÿèéêå å0ûëáìë ü1íûîïíü2ðûíêåüðüíñæç 3ûååìïáò 3ûüí2óç jTUpTVWbT\WeY[eTaT\W[f\]T\^Œ ø45ûöù06ûüåø4åæ÷7ûúåíöýû0ÿ6ö÷õå5ù6ûüåúûúÿ8


87

4 56789

0123 

€‚€ƒ„…†‡€ˆƒ€‡„‰Š„‹€Œˆ„‡Ž‘’ˆ

“”•–”—˜”•–”™š”›œ™”ž”™Ÿ ¡›™¢£•£¤

 !"#$%&"'"2),4* H0:01+).)80D ./80,17).</,3;,40,1040. 0+0-1)89,9+/1X)+?0401E<* ZA)>/,440=18),0/80,1/-; 3;,/01;:0>01?/:01-).;:1+)* +;12),4)-0>;0,1E,39,):/0 H;401080,1+)+?;0-130@0 ,/,480-80,130@01:0/,41:)>/* 5XE2E61X0-/G1Q30+1+),40* :0/,417.93;818/-01-).>0307 ,4401-/308180<0>13),40, -080,130+70818),0/80, ?0.0,41/+79.1+),;.;,=[ 7.93;81/+79.=[1;H0.,@0D F0./G1P0:0.1X/:-./815FPX6 -0+?0>1X0-/GD O),-)./1R,).4/130,1A;* 3070-1+)+?;0-1/,3;:-./ P0@01:0/,417.93;81<980< +?).1P0@01O/,).0<1~).9 @0,41+),;.;,=1:)J0.01?).* U0J/8=17)80,1<0<;=1+),4* -).H)7/-D ZP/1:0-;1:/:/=18),0/80, 8)<0,H;-0,1H;401080,1?).* ;+;+80,18),0/80,1-0./G FPX1080,1+)+?;0-1?/0@0 /+?0:170301+),;.;,,@0 30:0.1</:-./81:)J0.01?).-0>07 7.93;8:/1+),/,480-1:)>/* 30@01?)</1+0:@0.080-D :)?):0.1¥=Y17).:),1-/07180</ ,4401>0.401H;0<1+),H03/ Z(),0/80,1FPX1H;40 8),0/80,17).1-./V;<0,1+;* ,0/8=1-)-07/13/1:/:/1<0/,1H;40 +0;1-/3081+0;1080,1?).* <0/1B1~0,;0./1NTBYD 030130+7081+),;.;,,@0 30+70817030130@01?)</1.;* K0+;,18),0/80,1/-;1-/308 30@01?)</1+0:@0.080-=[180-0 +0>1-0,4401@0,41+),4* ?).<08;1;,-;817)<0,440,1</:* X0-/G1:00-13/>;?;,4/13/1~0* 08/?0-80,1+),;.;,,@0130* -./81¥\T1V0--130,1_TT1V0--D1O)* @01?)</1+0:@0.080-=[1H)<0:* ,;.;-1U0J/8=1<0,480>1/-;1+)* 80.-0=1A)<0:015BCB6D X)?/>1<0,H;-1X0-/G1+),* ,@0D .;7080,1?),-;81:;?:/3/1:/* H)<0:80,=18),0/80,1FPX P),40,189,3/:/1-).H)7/- <0,41@0,413/<08;80,1;,-;8 @0,413/?).<08;80,1NTBY :)7).-/1/-;=1X0-/G1?).>0.07 +0:@0.080-18)<0:1?0V0>1@0,4 080,1+),@)?0?80,1ZJ9:-* 2)+)./,-0>1?/:01:)4).01-;* ?0,@081+),44;,080,1</:-./8 7;:>1/,G<0-/9,[10-0;1/,G<0:/ .;,1-0,40,1+),40-0:/130+* 3),40,130@01¥\T1V0--130,1_TT @0,413/:)?0?80,19<)>1,0/8* 70818),0/80,1FPX=1-).;-0+0 V0--D 30./1:)4/17),/,480-0,18;0* (),0/80,1/-;13/>0.07* ,@01?/0@017.93;8:/D P),40,1030,@018),0/80, </-0:1;,-;81+),/,480-80, 80,1?/:01+),4>)+0-1:;?* ?/0@017.93;8:/=1-/3081030 30@01:0/,417).;:0>00, :/3/1</:-./81:)?):0.1S71B¥1-./* HN%&'(M&)& H&M $*+08,;&@*-40,:,-&1.&;*70,A&@,/*3,-&/*/@*3:.A,+B,-&;,:,A&;,+0&@3210B&B2/@0+*H(& 3&+,%7:!"6 *+&/0 3,A&,;,: 7/</>0,1<0/,1@0,41?/:013/0+?/< <980<D </;,1:).-01+),/,480-80, 7)<08;1/,3;:-./1:)<0/,1+),0/8* ZE,-/,@01030<0>1?040/* .0:/91)<)8-./G/80:/13/1E,39* O.-,&E,-8&/*/7,-4.3.&@,;,3&-12-*;.,&1,:,/&7*7*3,@,&+,A0-&+*3,BA.3? 80,1>0.401H;0<17.93;810-0; +0,012)+)./,-0>1+)+?)* ,):/0Du¦§{}

`a ba c d e f g h i `a c j a f g f kblmcingopafq`merap

¯ •• ¤™Ÿ›°”™±œ¡”¤™²³´›¡  µ¡£°™¶œ° °™² ·›”™¸³°›”¡

¨©ª¨!"#$%&"'"2F1«2R )8[=1¹0J)?998=130,1FV/--).D .),1­?.9<0,1+)+;,48/,* E,39,):/01+)+7).8),0<80, X)?/>130./1/-;=10301H;40 80,189+;,/-0:1:)J0.01/,:* 07</80:/1+)3/01:9:/0<1:)80* G/-;.1(<;?1@0,41?)./:/1?0* -0,1?).?04/1G9-9=1¬/3)9=1G/<) </4;:1+9?/<)103¬).-/:/,4 ,@081V/34)-13/,0+/:=1:)* <980:/1I2A=1?0>80,17):0, 3),40,189,:)71K)V1X/G)* 7).-/1-9891+;:/81O)<9,= :;0.0D1R+9-/J9,1@0,413/:)* :-@<)1O9?/<)1Q3¬).-/:/,4= 80-)49./1;,-;8170:0,41/8<0, 3/080,1()..),1­?.9<0,17;, H;0<1?)</11@0,414.0-/:=1:7):/0< 8>0:1E,39,):/0180.),01+)* ?).,0+01()..),D Q7</80:/18>0:1E,39,):/0 7.9+9:/130,13/:89,=1:).-0 +080/1?<0,489,D F)<)79,1A)<;<0.=1(9+7;-). /,/=1-).:)3/01;,-;81:/:-)+ +9?/<)1?0,8/,4130./1^0,8 X0@0,0,1()..),1?).:0+0* ¶ÓÔՙ±²µÖÕ 0121345712829 4 381 159 ,440+15>0,3>)<36130, ×ØÙÚÒÛ :0+013),40,1^0,81A@0./0> 951295 4 381 921959939 I) Q,3.9/3D1()..),1H;401080, A@0./0>1O0,3/./D ÜÝÞßÜàáâÜÞãä +7;-).1F0?<)-1?).<08; -).:)3/01;,-;81:/:-)+1^<0J8* X0@0,0,1()..),1­?.9<0, O0,3/./1:)?040/1:79,:9.1;-0* 31 995 95959983599595 95 (9 åÚ Û Ü æÜ àáçèÚéÜàêë : ) < 0 +0 1 N 1 5 3;0 6 1 0 > ;, = [ 1 ? ;* ^)..@130,1K98/013/10V0< 30,1()..),1S)+?9)813/-;* +01080,1+)<08;80,18).H0:0+0 , @ / 1 20 : 0 < 1 \ 1 2) . +) , 30 4 1 / ;D ìÜ à í Þ à î áÙïðñò NTBY=13/<0,H;-80,13/1/2>9,) H;80,1;,-;817),44;,01@0,4 H0,480170,H0,41:)?040/1:-/*

13997 84 9529 95 <0+12).+),1/-;13/-)* çóÜòÜïãÜêëáìÜàíÞàî 703017).-),40>0,1NTBYD +)+0,41-/3081+)+/</8/ +;<;:17).)89,9+/0,1:)8-9.1.//< 31 995 95959983599595 95 40:P0 80,=1EF1F)<)79,1A)<;<0.= ZX0@0,0,1()..),1+)+/* 08;,*08;,1:)7).-/1®0>99 3/130).0>1:)<;.;>1E,39,):/0D öáç÷ÚõÜïÜàîêë +7;-).1I),440+15>0,3* ôõÜ </8/1?0,@081G/-;.1@0,41:):;0/ O)::),4).=1I994<)1F0<8= ()..),1+),H)+?0-0,/ 1399 4578 1599831511 1921 (9 ìÜ à í Þ ò )<36130,1(9+7;-).1F0?<)- ç÷ÞïÜÝàÜîøáÙÜÚêëïáÜ 3),40,18)?;-;>0,1+0:@0* OAK=1¹0J)?998=10-0;1FV/-* 0,-0.017),H;0<130,17)+?)</ !" #$%&"'"()* 2).;:0>00,1@0,41?).* >H;40 é Ü .;:1+),3070-80, ÷ñÚòÜïàñùúÜããÜà .080-1E,39,):/01@0,41:;80 -).s1,0+;,1-)-071/,4/,1?).* @0,413070-1?)./8<0,14.0-/:= +),-)./0,12).3040,40, +08:;31+),3070-80,1EF 2).:)1->0 ;H;0,1E+79.152E61+)* ?).:9:/0</:0:/130,1?).89* 08-/G/-0:1:9:/0<1-0,7017).<; ?0/81:)J0.01/,3/¬/3;0<1+0;* 5()+),30461+)+7).8)-0- -)<)79,1:)<;<0.=189+7;-). <0<;/17) .+9>9,0,1-).-;<</: çèÜòÜööÜïêû +;,/-0:=[180-01()..),12.9* .)79-1.)4/:-.0:/108;,*08;, 7;,1:):0+010,449-0189+;* 7.9:)3;.130,17.9:):1/+79. 4),440+15>0,3>)<36130, 8)70301O) ,-)./12).3040,4* ×ØÙÚÛÜÝÞßÜàáüéÜïÜä H)J-1O0,04).=1E>:0,1(;:0:/D -).:)?;-1+)<0<;/1V)?:/-)D ,/-0:1:)+/:0<1(97).0:/1],/- -)<)79,1:)<;<0.=189+7;-). 89+7;-).1-0?<)-1>0.;:1+),4* 0,1+)<0<;/ .H),12).30* ÛñàðÜáçèÚéÜàêë Q307;,1G/-;.*G/-;.1@0,4 Z(0+/1+),40H08170.0189* P):010-0;189+;,/-0:17),4* 4),440+15>0,3>)<36130, 0H;80,17).+9>9,0,1-).-;</: 40,40,1X;01.P/ 1K)4)./=13),4* Ùñ -).:)3/013/107</80:/1()..), +;,/-0:1;,-;81?).40?;,413)* .0H/,1:)7).-/1?0-/8=1+)?)<= 89+7;-).1-0?<)-1@0,41?).* 8)70301O),-)./12).3040,4* 0,1+),J0,-;+80 ÚòÜïàñùúÜããÜ ,1F0,30 ÷ñ 030<0>1A/,4<)1A/4,)31­, ,40,1<0@0,0,1()..),13/+0,0 :)70-;=130,1<0/,1:)?040/,@0D <08;1+;<0/1A)<0:015BCB6 0,1+)<0<;/1P/.H),12).30* 2),30G-0.0,12.93;8 ç ì Ü îÚïÜàîêëáýßõÜé 15F226 þÜààðá ;,-;81J>0--/,4=1:)7).-/1Z().* 30<0+1:0-;14.;7189+;,/-0: Q307;,107</80:/1()..), 8)+0./,D ç÷ÚõÜïÜàîêë 4 0 , 4 0 , 1 X;0 . 1 K) 4 ) . / = 1 3) , 4 * E +79 . 1 30 . / 1 P/ . H ) ,1 E ,3;: . / .),1­?.9<0,[=1®0>991O)::)* ?/:01+)+/</8/1BTT10,449-0 @0,410:</,@01?).?0>0:01E,* E+79.1?0.0,4*?0.0,4 0,1+)<0+7/.80,1:)H;+<0> ],44;<0,1^).?0:/:1F)8,9* óÞÜàéÜáç÷ÞïÜÝÜøÜêë ,4).=1I994<)1F0<8=130,1OAK ()..),1­?.9<0,=[1-;-;.,@0D 39,):/01/,/13070-13/;,3;> -).:)?;-18/,/1>0,@01?/:0 8)<),48070,D .15E]^FE61()+),* éÜàáúÜöÜàÞééðà J>0--/,4s1:).-01;,-;81+)3/0 F/3081J;+01+)<08;80, 30./1I994<)12<0@1A-9.)10-0; 3/<08;80,1+)<0<;/1E+79.-/. A@0.0-,@0=1-/401:;.0-10:</ <-9).4//01,E+79 ./,3;:-./0,D :9:/0<1:)7).-/1Z()..),1S)+?9* J>0--/,41:0H0=1<0@0,0,1().* +)<0<;/1:/-;:1V)?,@0Duº»¼} F).30G-0.15EF61@0,41:;30> -).3/./17).-0+0=1?;8-/17)* O012) :01?).<08;12E1@0,4 çèÜòÜööÜïêÿ +),3070-80,12).:)-;H;0, ,40<0+0,1:)?040/1/+79.-). 3/8)<;0.80,1()+),-)./0, 30,C0-0;1 +)+/,30>-0* E+79.152E6130./1()+),-)./0, -)<)79,1:)<;<0.=189+7;-). 2).3040,40,1:0+013),40, ,40,80,1F)<)79,1A)<;<0.= 2).3040,40,=130,1-)<0> 4),440+15>0,3>)<36130, +0:01?).<08;1F221E+79. (9+7;-).1I),440+15>0,3* +),40,-9,4/1F0,3012),* 89+7;-).1-0?<)-D1()3;0= 30./1P/.H),1E]^FE1()+),* >)<36130,1(9+7;-).1F0?<)8)7030189,:;+),10-0;17)* 30G-0.0,12.93;815F2261E+* ?;8-/1:)?040/13/:-./?;-9. -)./0,12).3040,40,D 79.130./1()+),-)./0,12)./,* -)<)79,1:)<;<0.=189+7;-). ZF)<)79,1A)<;<0.=1(9+* ,4)J).15.)-0/<).6s 3;:-./0,D 4),440+15>0,3>)<36130, 7;-).1I),440+15>0,3>)<36 ()3;0=1-/3081+),@0+* A)<0/,1/-;=17)+)40,41EF 89+7;-).1-0?<)-170</,41:/* 30,1(9+7;-).1F0?<)-1>0,@0 70/80,1<079.0,10-0:17)<08* F)<)79,1A)<;<0.=1(9+7;-). ,480-1:)<0+01Y15-/4061-0>;,D 3070-1 3/7).3040,480, :0,00,1/+79.D1()-/40=1-/308 I),440+15>0,3>)<36130, ()-/40=1:;.0-17),;,H;* 30,C0-0;13/7/,30>-0,40,* +)<08;80,1/+79.130<0+ (9+7;-).1F0?<)-1>0,@01?/:0 80,10-0;18).H0:0+01:)?040/ 80,18)703013/:-./?;-9.=130, H0,4801V08-;1t15),0+61?;* +),H;0<1?0.0,41@0,413//+* 3/:-./?;-9.1-)<)79,1:)<;<0.= 3/<0.0,413/7).3040,480, <0,1?).-;.;-*-;.;-s130,13D 79.,@01+)<0<;/13/:-./?;-9.= 89+7;-).14),440+15>0,3* 30,C0-0;13/7/,30>-0,40,* F).?;8-/1+),4;?0>1/,G9.* -/3081?/:01<0,4:;,418)17)+* >)<36130,189+7;-).1-0?<)-D 80,18)7030189,:;+),10-0; +0:/1@0,41-).J0,-;+130<0+ ?)</1)J).0,15.)-0/<).6D Q-0:17).+9>9,0,1-).-;</: 7),4)J).15.)-0/<).6=[1-)40: 398;+),1/+79.D 2).0-;.0,1()+),-)./0, /-;=1P/.H),12).3040,40, 20:0<1_1Q@0-15B=N612).+),* Z2),J0?;-0,1:)?040/1EF F)<)79,1A)<;<0.=1(9+7;-). 2).3040,40,1K9+9.L1MNC X;0.1K)4)./10-0:1,0+01O),* 3041K9D1MNCNTBN1/,/D O*PQIC2RSCBNCNTBN13/* -)./12).3040,40,1+),).?/-* P0<0+12).+),3041/,/ I),440+15>0,3>)<36130, -0,30-0,40,/1O),-)./12).* 80,1:;.0-1:)?040/1E+79.-/. 3/-)40:80,=17),)-070,1:)?0* (9+7;-).1F0?<)-13/-)-0780, 3040,40,1I/-01U/.H0V0, F).30G-0.15EF6170</,41<0+0 40/1EF1F)<)79,1A)<;<0.=1(9+* 9<)>1P/.H),12).3040,40, 70301NW1P):)+?).1NTBN=130, </+01>0./18).H01:)H0817).+9* 7;-).1I),440+15>0,3>)<36 X;0.1K)4)./1;,-;8130,10-0: 3//,G9.+0:/80,1+)<0<;/1:/* >9,0,13/-)./+01<),4807130, 30,1(9+7;-).1F0?<)-13/J0* ,0+01O),-)./12).3040,4* -;:1A)8.)-0./0-1(0?/,)-=18)* ?),0.D ?;-1070?/<017).;:0>00,1-).* 0,=[1-)40:120:0<1BM12).+), +0./,D Z2),)-070,1:)?040/1EF ?;8-/1+)+7).3040,480, /,/Duvwxyz{|}

ÍÎgpingh¾eikediÀdredriÏbgriÐacgh

!"! #"#" $%&'%'(&)&$*+,-.&/*/,-*-&/*-+./0-&1.&.123*425&6,7&', 8*+,-5&9,+./5 *:,;,&<==>?&'*-030+&@*+,-.&+*3;*70+5&A,38,&/*-+./0-&1,:,/&;*@*B,-&+*3,BA.3&.-.&+0301,3.&@&C?DDDB8&/*-4,1.&A,-E,&@&F?GDDB8? !" #$%&"'"203017)80, 7.)3/8:/17),;.;,0,1>0.401+/,@08D 3;,/0130,1>0<1/-;1+),H03/10<0:0, 7).-0+01NTBY=170.01-.03).1)+0:197-/* A)30,480,1-/401-.03).1<0/,,@01,)-.0<D -).?0/81?04/1/,¬):-9.1;,-;81+),@/+* +/:-/:=1>0.401)+0:1+0:/>1080,1+),0* ­7-/+/:+)1-.03).1)+0:1/,/13/7/J;19<)> 70,1)+0:130,1+)+?)</1<)?/>1?0,@08 ,H08D1A)8/-0.1B\130./1B_10,0</:1@0,4 :)+08/,13)80-,@013)03</,)1,)49:/0:/ <04/=[1H)<0:1F>9.:-),12.9)--)<=10,0</: 3/:;.¬)/1^<99+?).41+)+7.)3/8:/= 0,440.0,1?)<0,H01QA1NTBYD 89+93/-0:1X0,3):?0,81^03),1U;)-* >0.401)+0:17)80,13)70,1080,1+),* ZO0:0<0>1@0,418/-01-)+;/130<0+ -)+?).413/1~).+0,D J0-0-80,18),0/80,D :)-0>;,1-).08>/.1?)<;+1>/<0,4D1O0:/> A)70,H0,41-0>;,1/,/=1>0.401)+0: Ì0,@010301:0-;10,0</:1@0,41+)+* ?0,@081:)80</179-),:/1+0:0<0>13/ :;30>1+)<):0-1\=_17).:),1+),H03/ BDt\t=B_139<<0.1QA17).1-.9@19;,J)13/ X9,39,1-0>;,1/,/D1P),40,13)+/8/0,= !" #$%&"'"()* ()+),-)./0,1RAPO13/ 80,13),40,130-01I0/8/,39 >0.401)+0:1:;30>1+)<0H;1:)<0+01BN +),-)./0,1R,).4/130,1A;+* ~080.-0=1A),/,15YBCBN6D :90<17),H;0<0,1:)7)301+9* -0>;,1?).-;.;-*-;.;-D ?).1P0@01O/,).0<15RAPO6 O),;.;-1]+/=17.9@)8:/ -9.130,1+9?/<170301-0>;, (9,3/:/1/,/1-).H03/1:)-)<0>1?0,8 +)+7.9@)8:/80,189,:;+:/ -).:)?;-1:;30>13/</>0-1?).* 3)70,=[1-0+?0>,@0D :),-.0<13;,/0=1+;<0/130./1R.9701>/,440 ?0>0,1?080.1+/,@0815^^O6 30:0.80,130-01@0,41:)<0+0 ],-;81+),)80,189,* «>/,0=1?).<9+?0*<9+?01;,-;81+),4* ?).:;?:/3/170301NTBY1080, /,/1030D1A)7).-/189,:;+:/ :;+:/1^^O1?).:;?:/3/=1+)* 4)<9,-9.80,1:-/+;<;:D11Ì0.401)+0: H)?9<1Y=t¥1H;-018/<9</-).15(X6D ^^O1?).:;?:/3/1-0>;,1NTBB ,;.;-1]+/=17).<;1+)<0,H;-* ?).4).081J;8;71¬9<0-/<17030108>/. Ì0<1/,/1?/:01-).H03/1H/801-0,70 +),J070/1¥B=W_1H;-01(X= 80,17.94.0+17),4),30</0, 7)80,1<0<;D1203017).3040,40,1~;+003017),4),30</0,189,:;+* 3),40,17)./,J/0,12.)+/;+ 7),44;,00,1^^O1?).:;?* :/0,415NBCBNCNTBN6=1)+0:1:)+70-1H0-;> :/1^^O13/1:)+;01V/<0@0>D N\=\Y1H;-01(X=1().9:),) :/3/1;,-;818),30.00,13/,0: 8)1<)¬)<1-).),30>130<0+1),0+1?;<0, P/.)8-;.1 2)+?/,00, 5+/,@081-0,0>61B=WT1H;-01(X= 7)+)./,-0>=12)+30=1^]OK 30,1^]OP13/130).0>*30)* -).08>/.1+),H03/1BDtY\=MT139<<0.1QA17). ]:0>01Ì/</.1O/40:1]+/1Q:* A9<0.1B¥=\t1H;-01(XD -.9@1;,J)D ,4030>1+),H)<0:80,1¬9<* 20301-0>;,1NTBN=1-9-0< .0>1@0,41?)<;+1V0H/?1+),4* K0+;,=1703017).3040,40,1:9.) ;+)189,:;+:/1^^O1?).* 89,:;+:/1^^O1:;?:/3/13/* 4;,080,1^^O1,9,:;?:/3/D 7;8;<1BtDTT=1>0.401)+0:1;,-;8189,* :;?:/3/170301NTBY13/7).* 7).8/.080,1+),J070/1¥\=NW A)<0/,1/-;=13/;:;<80, -.0817),4/./+0,1¹)?.;0./1NTBY13/1^;.:0 8/.080,1+),J070/1¥_=t\1H;-0 H;-01(X=1-).3/./130./12.)+/;+ 7;<013/<08;80,17),4),* «9+)Ñ18)+?0</1+),4;0-1T=N_17).:),= (XD12030>0<18;9-01^^O1^).* NM=Y¥1H;-01(X=1().9:),)1B=NT 30</0,17),44;,00,1^^O BDt\T=WT139<<0.1QA17).1-.9@1;,J)D1P0<0+ :;?:/3/1@0,41-)<0>13/:)* H;-01(X130,1A9<0.1B\=WY1H;-0 :;?:/3/1;,-;81:)8-9.18)>;* -0,0,130,1-.0,:79.-0:/1<0;-D :)7)80,=1>0.401)+0:1+0:/>1+),4* 7080-/17)+)./,-0>1>0,@0 (XD P),40,1+)+?0,3/,4* A)8030.1J0-0-0,=17030 0<0+/189.)8:/1:)8/-0.1N=WN17).:),D ¥t=TB1H;-01(XD 2)<)+0>0,1>0.40189+93/-0:=1-).* ZP),40,17).8/.00,189,* 80,17.9:),-0:)18),0/80, -0>;,1NTBN=12)+)./,-0>1-)* +0:;81)+0:=13/:/,@0</.108/?0-1,)49* :;+:/1^^O1:;?:/3/1:)?):0. 89,:;+:/1-0>;,1NTBB130, <0>1+)V0H/?80,1:)<;.;> :/0:/10,-0.012.):/3),1^0.0J81­?0+0 ¥_=t\1H;-01(X1:)+),-0.0 NTBN=1+080189,:;+:/1^^O 8),30.00,13/,0:17)+)./,* 30,1(9,4.):11QA1@0,41-).:),30-D 8;9-01^^O1:;?:/3/1@0,4 ?).:;?:/3/1-0>;,1NTBY13/* -0>=17)+30=1^]OK130, =1­?0+017).,0>1+)+?)./1-0.* 3/-)-0780,11P2S1+),J070/ 7).8/.080,1+),J070/1¥_=t\ ^]OP13/1~0?9-0?)8=1~0V0 #"6&H( 2030>0< &&)&H.;-.;&*/,;&@,1,&+3.J0:,-&@*3+,/,&FD=C&1.@3*1.B;.&,B,- 4)-=1:)?)<;+1K0-0<=18):)7080-0,1,)49* I ¥t=TB1H;-01(X=1+08013/7).* H;-01(X1@0/-;12.)+/;+1YB=¥t 30,1^0</1:).-017).;:0>00, %'&HI 8/.080,103013)G/:/-1Y=t¥1H;-0 H;-01(X=1().9:),)1B=NT1H;-0 7).8)?;,0,130,17).-0+* B*/7,:.&K*3,A&;*+*:,A&+*3+*B,-&@,1,&@*B,-&+*3,BA.3&#*;*/7*3&FD=F?&*3K,@,.-E, :/0:/1;,-;81+),4>/,30./1H;.0,41G/:80< (X=[180-01]+/1:)7).-/13/8;* (X130,1A9<0.1Bt=__1H;-01(XD ?0,40,1;,-;81+),44;,0* B*;*@,B,+,-&$3*;.1*-&H,33,KB&"7,/,&1,-&62-83*;&+*-+,-8&L.;K,:&K:.LL&/*/.:.B. 5G/:J0<1J</GG6170301NTBY1:;30>1?/:0 3/0+?/<Duv{§} -/7130./1<0+0,1P/-H),1O/40: ZE,/1H;401080,13/:):;0/* 80,1^^O1,9,:;?:/3/Duvwx} @*-8,30A&;.8-.L.B,-&1.&703;,?

½ ¾ o r d ¿ d i ÀÀÁi Â Ã Ä Å i Àg j g p ÆaompihdeÇÇgiÅÈÉÊiËdpmpdfac


WXYZ[\]^_`aZ[b^c]de[b]Ù 0123

ÚÛÜÝÞßàáâÞãÞäÛåÝÛÚâÞãæçè

fghijklgmijnioipiqjrstuivrƒ„…†‡†ˆ†ˆ‰ƒŠ‹…Œ‰ŽƒŠ‹…Œ‰„‘’Œ„“hvjuigrwtjksnstvgriqjnilklgjoxioriyzi{josnvoipjkstowipigjivt{jpvortvu{ ksg|ltloigjuitrljrighijksghlhlu{jkiookwtr{jqvg||ijksgiriigjuwri{jiriljmig|jpivggmi}j~imig|uigjusplqigjighijuskihižŸ ¡¢£¤¥¦§¨” invjiuigjnsn€igrljnsgitvuigjowplovgmijnspiplvjkvqiu‚kvqiujmig|j€stuwnksrsg}•†‘Œ‰Œ–†‰—„—‹†ˆ˜Šˆ‰™š˜›†œ

P Q R S T UVQQ

©Š ‹Šˆ˜Œ®ª‘«Œ¬­ Œ®„š…˜ƒ›¯†°¾±™²†³´ µ¶„³ˆ°¶­·† –†­Š¸•¸ „¯”°µ¹±Àš º¹¶»–†¹‹¶†¹‘ºŠ¹¾º ¸¼½¬®¯ ‹ Š ˆ™ … † ˆ™ ” ¸Š Œ ‘ —† ˆ¿š Ášˆ­šŠŠ—†ˆ¾Âš˜‡††‘–† ô•¬«ª¯–‘Œ‹Šˆ›š˜›†Ä˜—†Œ…”š—

ÅÆÅ Ç È ÉÊËÌÍ Ï Ð ÅÎ ÍÒÓËÊ ÑËÑ Í

ÔÕÖÕ×ØÕ×ÕÖÕÖ

456789 5 9 5677789:;<=><?9@A6BCD56777845 89DEAABE89D5EE5587 4 DFB5BD84568 76FFGD845  89 DEA@DB845 8DEEDGE8456 76  DFAED78! " 9 #  EA@@GF89EA@767845  7 9KLMNMO 45  5 9 D5G@G@8! " 9 #  EA@@GF89EA@767845  7 976A@AF8976A@AA845 5$ 9 % 79 &9

DFDADD845'78#'EGGF@5B84568 7E675F897E675E845()9()' $6B7FEE5896FFB5A7845' # $ 75GFGB8 45 79 # 5E6A6@845 76  $  7E6B7685 * +9 ,6+-6BGA@AD896FEDGF6896BDGE5F845 9 7 9 ! 66BE778# $ "  * +9DD@@D589DD@@E@845  4.9 5 6B5D6768/. '9 # BBE7D7D845'( 5 ! ' D5A@7G8(9 * +9 ,(+-EF5B@@8456 79 # BBFAFA89BBF7F78456 4 * # BDGBEB8456 0 " % D5FB@A89EA@DDD8(1 * 2 3 8 99  .$ ! 9 FF589BA@FF5879 DFADFF 6 " !

 DF7A768/ 

4 9 DEAD7F85(4 8'4DE7A7F89DEA5FF9HIJ=97FG

‘’“’”•“–—‘”˜‘––‘ ™š›œ“ž”Ÿ ‘¡ž”•¢¡—ž

STUVWXYZ[\]\W^_W[\`abWcdefgWh\[aWXYZ_h[_i\W]YbjYka[l\b ^\[\bjW^\Z_Wm\n\bWopnWm\jpZ\i_W^_WZa\hWq_n_n_[\brWsYta\`W]pt_n suvWwxyWz{W|\bjW^_lY]a^_l\bWxa`\]]\^WU\h|_^WT]Zann\` U\k\h\W}cc~W]YbYZk\bjWlYb^\Z\\bW\_`\[haW€a_pWXYba` XYba]X\bjr a\WXYba]X\bjW€a_pW]Yb_bjj\nW^ab_\gWh\n\`WhYpZ\bjb|\ t\|_WtYZah_\We‚Wtan\brWƒY„Yn\l\\bW]\a[W_[aW[YZk\^_WsYn\h\ }e…e…cdef~WhYl_[\ZWXalanWd{r‚{rWUa]pZWt\`i\WXYbjY]a^_ ]pt_nW|\bjW]YbYZk\bjW€a_pWXa[Z\WS\[[\WU\k\h\WhYtYb\Zb|\ tYZ`Y]tahWhYk\lWX\j_r †\]abWhan_[WhYl\n_W]Yb^\X\[l\bWlpb‡_Z]\h_W^\Z_WX_`\l _Zn\b[\hWˆpn^\WxY[ZpWm\|\W|\bjW]Yb\bj\b_Wl\hahW_b_rWS_bjj\ \l`_Zb|\WƒYX\n\W_‰_h_WSa]\hWx\tYhWˆpnZ_WVZkYbWXpnWsa`\Z^_ Tn_ahW]Y]tYb\Zl\bWhpX_ZWsuvWwxyWz{W|\bjW]Yb\tZ\l ]Y]\bjWXa[Z\WxYblpWˆYZYlpbp]_\br wYh\bWˆZYh_^YbWswŠW_b_W[\^_W]\n\]W]YbjjYn\ZWka]X\ XYZhgW|\bjW_b[_b|\W]Yb|\]X\_l\bW^al\„_[\W^\bWh_]X\[_ lYX\^\WlYna\Zj\WX\Z\WlpZt\brWƒY[a\Wu]a]WˆˆWˆT†W_[a kaj\W]Yb|YZ\`l\bWl\hahW`ala]WhYXYba`b|\WlYX\^\WX_`\l lYXpn_h_\br †\]abW_\W|\bjW^_^\]X_bj_W_h[Z_b|\WhYZ[\Wl\l\lWU\h|_^ T]Zann\`gW]Yb|Yta[WXa[Z\Wtabjhab|\W_[aW]Yb^YZ_[\W[Z\a]\ lYk\^_\bW^\bWh\l_[W]\\jWtYZ\[rWU\h|_^Wl_b_W^_Z\i\[W^_WhYta\` Za]\`Wh\l_[W|\bjW^_Z\`\h_\l\bWnpl\h_b|\r \Z_WlYk\^_\bW_b_gWl_[\WXabW]Yb^Ybj\ZWl\t\ZW^\Z_Wh\n\` hYpZ\bjWlYna\Zj\WlpZt\bW]Yb_bjj\ngW\^\WaX\|\W]Yb|YnYh\_l\b l\hahW_b_WhY„\Z\W^\]\_rWw\`l\bWXYb^Yl\[\bWlYlYna\Zj\\b _[aW^_n\lal\bW]Yn\na_W\X\Z\[WtYZhYZ\j\]r ƒY[YZ\bj\bWhY]Yb[\Z\W^\Z_WlYXpn_h_\bgWXa[Z\WS\[[\WU\k\h\ ^\n\]Wlpb^_h_W]Ybj\b[algWhY`_bjj\WlY`_n\bj\bWlpb[ZpnWh\\[ ]YbjY]a^_l\bW]pt_nb|\W^\n\]WlY„YX\[\bW[_bjj_rWxYhl_W[\l \^\Wh\bjla[WX\a[b|\gWXYZ_h[_i\W_b_W]Ybj_bj\[l\bWlYk\^_\b tYtYZ\X\W[\`abWn\naW^_WopnWm\jpZ\i_r ƒY„Yn\l\\bW[Z\j_hW]Yb_]X\WXYbjjab\Wk\n\bW[pnW|\bjW\b[ZY h\\[Wlpb‰p_WˆZYh_^YbWswŠW|\bjW[YZX_n_`W^\bW\l\bW^_n\b[_lW^_WVh[\b\ †Yj\Z\gW]Yn_b[\hW^_WopnWm\jpZ\i_rWUa\hWk\n\bWh\\[W_[aW^_[a[aX hY]Yb[\Z\rWsYka]n\`Wb|\i\W]Yn\|\bjWX\^\WlYk\^_\bW_b_r ƒY„Yn\l\\bWn\nan_b[\hW_b_WhYhabjja`b|\Wl\hahWhY^YZ`\b\g t\b|\lW[YZk\^_gW^\bWZ\h\‹Z\h\b|\Wt\j_WXY[aj\hWs\[a\b €\nan_b[\hWˆpnZ_gWha^\`Wk\^_W]\l\b\bWhY`\Z_‹`\Z_rWŒnY`Wl\ZYb\ _[aWl_[\W|\l_bWl\hahW_b_Wt\l\nW„YX\[W^_\[\h_gW^_hYnYh\_l\bg ^\bW`ala]W^_[Yj\ll\bWhYtYb\Z‹tYb\Zb|\r \Z_WlZpbpnpj_WlYk\^_\bgW]pt_nW€a_pWh\Z\[WXYba]X\bj ^_hYZa^alW^\Z_WtYn\l\bjWpnY`W]pt_nW|\bjW^_lY]a^_l\bWXa[Z\ S\[[\WU\k\h\rW\n\]WXph_h_W_b_gWXpZh_WlYh\n\`\bW\j\lb|\ „alaXWtYh\ZW^_WX_`\lWU\h|_^WT]Zann\`WU\k\h\r ˆYZ_h[_i\W_b_W]Yb^\X\[l\bWZYhXpbW^\bWXYZ`\[_\bWna\h ^\Z_W]\h|\Z\l\[WVb^pbYh_\rWw\b|\lW|\bjW„aZ_j\WˆpnZ_W\l\b ]\halW\bj_bŽWl\ZYb\Wl\hahW_b_W]Yn_t\[l\bWlYna\Zj\ [YZX\b^\bjgW[plp`Wb\h_pb\ngWXpn_[_lahW[pXW|\bjWt\l\nW]\hal taZh\Wˆ_nXZYhWcde‚r oYb[aW`\Z\X\bWl_[\WhYt\n_lb|\rWˆpnZ_W`\ZahWtYZh_l\XW[Yj\hg [_^\lW[Yt\bjWX_n_`gW^\bW„alaXW]Yn\lh\b\l\bW\]\b\`Wab^\bj‹ ab^\bjW^Ybj\bWXph_h_b|\WhYt\j\_WXYbYj\lW`ala]W^\b lY[YZ[_t\brWs_\X\XabWpZ\bjb|\gWhY]a\W`\ZahWh\]\W^_W]al\ `ala]rWƒ\hahW_b_Wt\l\nW]Ybjak_Wb|\n_WXpn_h_r}~

éêëìëéìíîïëïëðñòóôõö÷ñøöôõùñéêëìëéìíî úêûüýþìÿéêíüí00ïí0î 1ü2ü3ðñ 4ó556ñ 7ö8ó÷9ôöñ ôöñ2üýì îéêëìëéìíîúêûüýþìðî ó 6öñô÷öñ õöôùñëüíü1êúîéúûïýþìðî 7 6öñëüíü1êúî ìéïüíðñ ÷ö÷ ùñó 6ö9ñ þüîúêûüýþìðñòóôõö÷ñøöôõùñ4ó556ñ 7ö8ó÷9ôöñ ôöñó 6öñô÷öñ õöôùñ7 6öñ ÷ö÷ ùñó 6ö9ñöùôùñ7 ÷öôñ ñö86 ñ ô5ùùñ!5÷ ñö ñ öô6ö÷ ùññ " ù÷ùñ # ùôöñ$óôöö÷ñ!ö÷ñ#ö÷ñ%ôö÷6ö8ñ úêéúêúðñ!ö÷ñ"ñ8ö÷ñ&ö6öñ' 6ö÷ ñ òö÷ö÷ñ6ùùñ8óôóöñ÷9ö6ö÷ñ(÷öñ)*ö÷öñ øóñ7 8öõö9ñ4ö ù÷ñ!÷ñ ñ96öñ(ó+6ñ ÷98öñ ôö9ö÷öñ$ ùôñ7ö8ô+ö"ñùùñ 96öôùñòó÷9ñ ô÷öö÷ñ 8 ñõñ' 8 ôññ )öñö÷ ñ,ùó%8ñòöô6ñ5ùùñéê2üúüîðñôöõö ùñ986ñòöö÷ñ öôñ&8ù+ö"ñòó÷9ôöñô9ö÷ ùñþ êëüíðñ7ù÷öñôó9÷öôñ-8ö öô÷öñ÷öô8î 0ïíïí0ýìûï ðñ ÷ñ!õ6ö÷ ùñýï íéú0ðîòöôñ õ6ö÷ ñ3üíï ðññ , 98öñô öö÷ñþïúüýüúüðñ!ôù5ñø9ñ!ôöö÷ñ9óñ(+ö"ñ*ö÷ ùñëü0ê . üí0ðñ7ñ/ ôñò 9öñ÷8ñö86 ñ/ ôö8öñý üêíðñ#5ó9ñøù÷ñô9ö÷ ùñ þêëüúüí0ðñö ñ ù÷ùñ 9ö 6ùñéïú2ýêúðñ "ùñö89ñ/ ôù8ùñ éïú2úê1îðñ(ó÷ ùñôñ/ ôù8ùñüüî2ü1ü0î1î0úüìþðñ 9÷ñö6 ñ ( 5ö÷ ùñ4ö2öôñ(ö8õö÷ñò 98öñ7ó ó ñø ñòöô ö÷ ùñ7 8öõõö9ñ4ö +öôö3 8õö÷ññ ñ4ö2öôññ7ö8öô6ö÷ ùñ, ñòöô6ö÷ öñ,ùöñòóôùôöõöñìðñ ó÷÷6ñ7ö"ñ5÷ñ!+õö"ñôñ ô÷ùõùñ4óõ5ôñ/ ôù8ùñþêýúêüúìüî úêûüýþìðñóô÷ö9ó

óñòöôõ÷÷ô õñ%ô"öñøóñ!(#ñ(4ñö"ö÷ñ

ö"õóôö8ñó"ö ö÷ñ5ñööô öñ67897ñó"ó%ù÷ñ:786;ñ<5<=9==ñ:9=6>;ñ4öñ:786;ñ <?@<5=74ñ4ó556ñ7ö8ó÷9ôöñ ôöñAýBCDEDFñøùõ öôöñõ5öô öñA2DGHEFñ ÷ñ 9ñö÷ ùöñù8÷ù÷ñõö÷2 ÷ öñ-8ùô "ñô÷ñ4Iñ!õö÷ ùñ(ö8õö ñ ò9ö6ö ñ÷ ù÷ ñôöõö÷ ùôùñ, "ñ " 6öö÷ñòó÷9ôöñ& ÷öö÷ñö÷ñ òöô÷ö÷öñ öô ùñòöö÷ 9÷ñùñ 9ñ ôöó 6ùñ7 ô2ö÷ñ,ù÷ñ!ö÷9öôñ éêíêú3ìðñ ñ7ó9öñô5 ÷ñ,ù6öñýëìþüúìþîïüëüðñòóôõö÷ñøöôõùñ ûìúêýïúðñó÷ ô2ö÷ ùñéêëìëéìíîéêúïþü0üüíðî ñ/ ôù8ùñ2üýì î éêëìëéìíîéêúïþü0üüíÿëüíü1êúîìý üíðñ(ùöñøöôõööôñëüíü1êúî ýêïüí0üíðñ-8ö÷9ôöñ/ ôö 6ñòñëüíü1êúîéþûëÿïëïëðñ&ö ù ñ ôö ùùñ ëüíü1êúîþìúýï üþìðñòóô ñ ô÷ùõùñëüíü1êúîéêúJêüýüíðñ %ô6ù÷ùñ ü üëüîúêûüýþìÿ3ìþíìþðîö"ö÷ñó÷9óôö"ñ 9ôõö÷ñ<8ñ,ù6ööô öñ ê êéíîKDLîüýþðñ:789?;ñ<=?7=6ñêëüì ðñ ô5 ÷2ù2öMõö"Nùõñ 2ê3þìêðñ N ô5 ÷2ù2öNùõñü üëüîéêúJêüýüíðñö"ö÷ñ(÷ñ(ùö9ñ öôö ñõñ>ñ,ù6ööô öñô8ö÷ùñ"óõö÷Nñúêýêíìí0ðñö÷ñ-ñ-ö5ñ 9ôõö÷ñO/Nñ ñ7ó9öñô5 ÷ñ,ù6ö4ñ7595767<77ñüúìîìý üíðîûìþé üPî 0ü QîR4ñ(%Nñ9<N777Oõõñûìþé üPî32ðñ(%Nñ69N<77Oõõñûìþé üPîJðñ(%Nñ 57N777Oõõñìý üíîý ëðî(%Nñ67N777Oõõñìý üíîýê ïüú0üðñ(%Nñ 67N777Oõõñìý üíî3üúìþðñ(%Nñ<N<77OõõNñìþìîûìî ïüúîüí00ïí0. 1ü2ü3îéêúJêüýüí

£©ª ¤¥¦§«¨¬©¨ª±«¬«¨°­²¦¨®ª°¤¯«ª°°

MNOMPQRPSPKLSPTGHLORNUPVH WHSPFPLPHGGLXLSYZ[\]^_L`Yab[aZ[abL\Yacde^Lfghhijklimn^^oLeYpqrn^o^LsrLTYe[aLIra^o^abLOY\erp^LVdt^uLvdbw^t^po^uLSY]^n^LxyQFyGHIJKL z{L|Y aw^\e[oL\[nr\ ]re[p^aLraruL`YabY]d]^L\Y\`Ype^rtrLnYZ[\]^_L}^nr]ro^nL`Ya[aZ^abL[ao[tL\Y\e[^oL`Yab[aZ[abL\YaZ^srL]Yer_Law^\^a{

³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÁ¿ÃÁÄÅ ÀÈÇÈØÁÄ¿ÔÈÊÒÇÔÁÖÒ¿ÕÈÔÁÊØÁÏ ô ÷øùÆÈÔÃÁÖÁÊÎÓÂÁÊξ ÀÁÆÁ¿ÇÈ¿ÉÈÃÅÊ¿ËÅÁÌ¿ÍÁÊÎÅÏ ÊÎÁÊ¿ØÁÊ¿ëÒÀÁÖÁ¿ÕÈÊØÒØÒÇÁÊ ÇÈÇÓÔÕÁÇÁÊ ÇÈÄÆÁÀÁÔÁü ÊÁʾ¿ÐÑÒÊÎÓ¿ÀÁÔÕÁÒ¿ÀÁÊÁ¿ÀÁÂÁ ÔÈÊÎÈÊÁÒ¿ÖÁÊÁÔÁÊ¿ØÈÊÎÁÊ ÕÈÄ¿ÕÁÇÈÖ¿¿ñî¿ÓÄÁÊο ÕÛ ÑÁÊÎÀÅÊοÔÈÑÒÌÁÖ¿ÖÅÑÒÀÁÊ¿×ØÒÏ èÁÄÁ¿ÔÒÊÖÁ¿ÕÁÊØÅÁÊ¿ÇÈ¿ÕÈÏ íîî¾îîî ÑÁÄÁÊοÔÈÔÈÖÒÇ¿ÃÅÁÌÙ¿ÁÕÁÇÁÌ ÔÁÊØÅ¿ÂÁÊοÀÅØÁÌ¿ØÒÀÈØÒÁÏ ïÛÄÈÁ¿ÇÈÔÁÌ¿ ¿ÓÄÁÊο ¿íð ÕÈÊÎÅÊÆÅÊοÂÁÊοÒÊÎÒÊ¿ÔÁÇÁÊ ÇÁÊ¿ØÒ¿ÀÁÊÁ¿ÆÅÎÁ¿ÀÈÃÁÎÁÒ¿ÓÅÖÏ ÆÁÔ¿ ¿ÓÄÁÊο Õò¿¾îîî ÃÅÁÌ¿ØÒÀÁÊÁ¿ÌÁÄÅÀ¿ÃÈÑÒÚ¿ÖÅÆÅÁÊ ÃÓÅÊؾ¿ÃÈÑÁÆÁÄ¿ÃÈÄèÓèÓÇ¿ÖÁÊÁÔ¾ ðÛêÈëÁ¿ÎÈØÅÊÎ ¿ÆÁÔ¿ ØÒÃÅÁÖ¿ÖÁÔÁÊ¿ÃÅÁÖ¿ÁÕÁÚ¿ÇÁÑÓ ØÁÊ¿óôõöö÷øùú Ï ìÈÀÈÄÖÁ¿ñÏòî¿ÓÄÁÊο ÕÛ ÔÁÅ¿ÆÅÁÑÁÊ¿ÃÅÁÌ¿ÔÈÊØÒÊοÎÁÇ êÈØÁÊÎÇÁÊ¿ÀÓÁÑ¿ÃÅÁÌ¿ÂÁÊÎ ñîîÛîîî ÅÀÁÌ¿ÃÅÁÖ¿ÖÁÔÁÊ¿ÃÅÁÌ¿ÖÁÕÒ ÁØÁ¿ØÒ¿ÀÁÊÁ¿ÖÈÊÖÅ¿ÖÁÇ¿ÃÒÀÁ Ï ìÈÀÈÄÖÁ¿òñÏñîî¿ÓÄÁÊÎ ÃÅÁÖ¿ÁÆÁ¿ÕÁÀÁÄ¿ÃÅÁÌÛ ØÒÇÓÊÀÅÔÀÒ¿ûØÒÕÈÖÒÇü¿ÀÈÈÊÁÇÏ ÕÛ¿ñòîÛîîî ÜÝÞßàÝááàâããã ÊÂÁ¿ØÁÊ¿ÎÄÁÖÒÀÁÊ¿ÑÁÂÁÇÊÂÁ Ï ìÈÀÈÄÖÁ¿ÑÈÃÒÌ¿ØÁÄÒ¿ñîî ÇÈÃÅÊ¿ÔÒÑÒÇ¿ÀÈÊØÒÄÒ¾¿ÀÈÃÁà ÓÄÁÊο ÕÛ¿íîîÛîîî 䶽åæç·ÉÈÃÅÊ¿ËÅÁÌ¿ÍÁÏ ÕÈÊÎÈÑÓÑÁÁÊ¿ÆÅÎÁ¿ÔÈÑÒÃÁÖÇÁÊ òÛìÈÔÁÊèÒÊÎÁÊ¿ ¿ÓÄÁÊο

ÊÎÅÊÁÊ¿ÂÁÊοÃÈÄÁØÁ¿ØÒ¿ØÈÀÁ ÔÁÀÂÁÄÁÇÁÖ¿ÀÈÖÈÔÕÁÖ¿ÂÁÊÎ ÌÁÄÒ¿ Õ¿íÛîîî ÍÁÊÎÅÊÁÊ¿ÇÈèÁÔÁÖÁÊ¿ÐÑÒÊÎÓ ÖÅÄÅÖ¿ÔÈÊÎÈÑÓÑÁ¿ÃÈÄÀÁÔÁ¿ÕÈÏ ÛêÈëÁ¿ÕÈÊÎÒÊÁÕÁÊ¿ ¿íð¿ÆÁÔ ÇÁÃÅÕÁÖÈÊ¿ËÁÊÖÅÑ¿ÕÁØÁ¿ØÁÏ ÔÈÄÒÊÖÁÌ¿ÇÁÃÅÕÁÖÈÊ¿ËÁÊÖÅÑÛ Õ¿ïîîÛîîî ÀÁÄÊÂÁ¿ÁØÁÑÁÌ¿ÕÈÔÁÊéÁÖÁÊ ìÈÊÎÅÊÆÅÊοÂÁÊοØÁÖÁÊÎ ÛÉÓÑÁÔ¿ÄÈÊÁÊο ¿ÓÄÁÊο

ÕÓÖÈÊÀÒ¿ÁÑÁÔ¿ÂÁÊοÃÈÄÁØÁ¿ØÒ ÁÇÁÊ¿ØÒÇÈÊÁÒ¿ÃÒÁÂÁ¿ÖÈÄÖÈÊÖÅ ÆÁÔ¿ Õ¿íÛîîî ËÁÊÖÅÑÛ¿êÈÑÁÊÆÅÖÊÂÁ¿ÆÅÎÁ¿ÔÈÊÏ ÀÈÀÅÁÒ¿ØÈÊÎÁÊ¿ÇÈÖÈÊÖÅÁÊ¿ÂÁÊÎ ÛêÈëÁ¿ÑÒÊÖÁÀÁÊ¿ ¿ÀÒÄÇÅÒÖ ÆÁØÒ¿ÖÅÆÅÁÊ¿ÓÃÂÈÇ¿ëÒÀÁÖÁ¿ÁÑÖÈÄÏ ØÒÖÈÖÁÕÇÁÊ¿ÕÈÔÈÄÒÊÖÁÌ¿ÉÁÃÅÏ ØÓëÊÌÒÑÑ¿ ¿ôøóô

ÊÁÖÒé¿ØÒ¿ÉÁÃÅÕÁÖÈÊ¿ËÁÊÖÅÑ ÕÈÖÁÊ¿ËÁÊÖÅÑÛ ÕÁÇÈÖ¿ÅÊÖÅÇ¿ò¿ÓÄÁÊο Õ ÀÈÑÁÒÊ¿ëÒÀÁÖÁ¿ÕÁÊÖÁÒ¿ÂÁÊÎ ÉÌÅÀÅÀ¿ÕÈÄÁÖÅÄÁÊ¿ÔÈÊÎÈÏ òîÛîîî ÀÈÑÁÔÁ¿ÒÊÒ¿ØÒÇÈÊÁÑÛ ÊÁÒ¿ÉÈÕÅÖÅÀÁÊ¿ËÅÕÁÖÒ¿ËÁÊÖÅÑ ÿÛêÈëÁ¿ÖÈÔÕÁÖ¿ÃÈÄÆÅÁÑÁÊ¿

ìÈÔÈÄÒÊÖÁÌ¿ÉÁÃÅÕÁÖÈÊ ýÓÔÓÄ¿ñðñ¿þÁÌÅÊ¿íîîÿ¿þÁÊÎÏ ÖÁÌÅÊ¿ Õ¿íÛðîîÛîîî ËÁÊÖÅÑ¿ÔÈÔÃÁÊÎÅÊ¿ÉÈÃÅÊ ÎÁÑ¿ñí¿ÍÈÒ¿íîîÿ¿þÈÊÖÁÊοËÈÀÁÏ ñîÛ¿ÍÈÔÈÖÒÇ¿ ÔÈÔÁÇÁÊ¿ÃÅÁÌ ËÅÁÌ¿ÍÁÊÎÅÊÁÊ¿ÕÁØÁ¿ÖÁÌÅÊ ÄÁÊ¿ËÒÁÂÁ¿ìÁÄÖÒÀÒÕÁÀÒ¿ìÈÊÎÎÅÏ ÁÛÍÁÊÎÎÁ¿ Õ¿òÛîîî ÇÎ íîîï¿ØÈÊÎÁÊ¿ÑÅÁÀ¿íï¾ïðñò¿ÌÁ ÊÁÁÊ¿0ÁÀÒÑÒÖÁÀ¿ÉÈÃÅÊ¿ËÅÁÌ ÃÛ ÁÔÃÅÖÁÊ¿ Õ¿ðÛîîî ÇÎ ÕÁØÁ¿ÇÈÖÒÊÎÎÒÁÊ¿ñòîÏíîî¿Ô¿ØÒ ÍÁÊÎÅÊÁÊÛ èÛÈÄÅÇ¿ Õ¿òÛîîî ÇÎ ÁÖÁÀ¿ÕÈÄÔÅÇÁÁÊ¿ÑÁÅÖ¿ØÈÊÎÁÊ ËÈÄÒÇÅÖ¿ÃÒÁÂÁ¿ÕÁÄÖÒÀÒÕÁÀÒ ØÛÁÔÃÅ¿ÁÒÄ¿ Õ¿íÛîîî ÇÎ ÖÁÊÁÔÁÊ¿ÃÅÁÌ¿ÂÁÊοØÒÖÁÊÁÔ ÂÁÊοØÒÀÈÃÅÖÇÁÊ¿ÕÁØÁ¿ÇÈÕÅÏ ÈÛÐÅÄÒÁÊ ÀÈÕÈÄÖÒ¿ØÅÄÒÁʾ¿ÔÁÊÎÎÁ¾¿ÄÁÔÏ ÖÅÀÁÊ¿ÃÅÕÁÖÒÛ Ï¿ÇÈèÒÑ¿ Õ¿ñòÛîîî ÃÅÖÁʾ¿ÆÁÔÃÅ¿ÁÒľ¿ÆÈÄÅǾ¿ÀÁëÓ¾ 12345·675484975 Ï¿ÀÈØÁÊο Õ¿íòÛîîî ØÅÇž¿ÔÁÊÎÎÒÀ¿ØÁÊ¿ÑÁÒÊÏÑÁÒÊÛ ñÛêÈëÁ¿ÖÈÔÕÁÖ¿ØÁÊ¿ÇÓÊÖÄÒÃÅÏ Ï¿ÃÈÀÁÄ¿ Õ¿òîÛîîîÛ¿4 2! ìÈÊÎÅÊÆÅÊοÂÁÊοÇÈ¿ÀÁÊÁ ÀÒ¿ÇÈÃÈÄÀÒÌÁÊ ÓÄÁÊο ÕÛ¿ò ÖÁÇ¿ÌÁÄÅÀ¿ÔÈÔÃÈÑÒ¿ÃÅÁÌ¿ÂÁÊÎ ¾îîî "4375·ç2#973473·$73 ÃÈÄÃÅÁÌ¿ØÒ¿ÀÁÊÁÛ¿ËÒÀÁ¿ÌÁÊÂÁ í¿Û ÅÖÃÓÅÊØ¿ûÕÁÇÈÖ¿ ÷øù ä2%&97373·ç2'(7)·»739&8

•—¢’šB“—”•š›C‘–‘–‘›”šD‘–ž‘›

S=ŠWoUVwu†gWTX\l\`Wl_[\Wi\k_tW]Yb„\[\[l\bWlY]\[_\b tYZ^\h\Zl\bWlY[YZ\bj\bWlY]\[_\bW^\Z_W|\bjWtYZiYb\bjr lYna\Zj\b|\WWlYW^_b\hW[YZl\_[rWw\j\_]\b\W„\Z\b|\> ˆYb„\[\[\bWlY]\[_\bW|\bjW]YnYt_`_Wk\bjl\Wi\l[a ?c@eA@??zzz fdW`\Z_W^_n\lh\b\l\bWhY[Yn\`W]Yb^\X\[l\bW_E_bW^\Z_ y\n_Wƒp[\W\[\aWXYk\t\[W|\bjW^_[abkalrWm_l\W\^\WlY[_^\lkYn\‹ ˆ=†qToToT†WXYZ_h[_i\WlY]\[_\bWXYb^a^alW^_„\[\[l\b h\\bWhYhYpZ\bjWl\ZYb\W`_n\bjW\[\aW]\[_W[Y[\X_W[_^\l tYZ^\h\Zl\bW[Y]X\[WXYZ_h[_i\WlY]\[_\bW[YZhYta[W[YZ‹ ^_[Y]al\bWk\h\^b|\WXYb„\[\[\bW^_n\la\bWhY[Yn\` k\^_rWsY[_\XWXYZ_h[_i\WlY]\[_\bWi\k_tW^_n\XpZl\bWpnY` ]Yb^\X\[l\bWXYbYbY[\X\bWXYbj\^_n\br lYna\Zj\b|\W\[\aW|\bjW]Yi\l_n_WlYW^_b\hWlYXYb^a^al\b m_l\W\^\WlY]\[_\bWlY]\[_\bW|\bjW[_^\lWkYn\hW_^Yb‹ ^\bWXYb„\[\[\bWh_X_nWX\n_bjWn\]t\[WfdW`\Z_WhYk\lW[\bjj\n [_[\hb|\W]\l\W^_b\hW]Yn\lal\bWXYb„\[\[\WlY]\[_\b lY]\[_\br tYZ^\h\Zl\bWhaZ\[WlY[YZ\bj\bW^\Z_WlYXpn_h_\brW}_iY~ ˆYb„\[\[\bWlY]\[_\bW_[aW^_n\lal\bWpnY`WXYk\t\[WXYb‹ _b\hWƒYXYb^a^al\bW^\bWˆYb„\[\[\bWs_X_n „\[\[\bWh_X_nW^\n\]WZYhj_h[YZW\l[\WlY]\[_\bWhYZ[\W^_[YZ‹ ˆY]YZ_b[\`Wƒp[\WŠpj|\l\Z[\ t_[l\bWla[_X\bW\l[\WlY]\[_\brWˆYb„\[\[\bWlY]\[_\bW_[a

-«.«°«°¨®«/«0«¥« 12§¤2¨±ª¥3«§¨4«5ª2 £«§«¦¨6ª7ª§«°

¸¹º»¼½·1¶*1´¿ÔÁÅ ÊÁÊÂÁ¿ÊÒ̾¿ÃÁÎÁÒÔÁÊÁ ÕÄÓÀÈØÅÄ¿ÀÈÃÈÊÁÄÊÂÁ ÑÁÂÁÊÁÊ¿ÇÈÄÆÁÀÁÔÁ¿ìþ ÀÇÈÀ¿ûìÈÄÀÈÄÓü¿ØÈÊÎÁÊ

ÕÖÒÇ¿ÇÁèÁÔÁÖÁÚ¿ÐÒ ÔÁÊÁ¿ÃÒÀÁ¿ÔÁÊØÁÕÁÖÇÁÊ ÒÊéÓÄÔÁÀÒÊÂÁÚ âÞßÜÝßÝÞããã +æ½´½**´çº ÃÁÊÂÁÇÊÂÁ¿ÇÈÑÅÌÁÊ¿ØÁÊ ÕÈÄÖÁÊÂÁÁÊ¿ÖÈÊÖÁÊÎ ÀÅÃÀÒØÒ¿ìþ¿ÀÇÈÀ ûìÈÄÀÈÄÓü¿ÂÁÊοÔÈÊÎÁÇÅ ÓÕÖÒÇ¿ÃÒÀÁ¿ÔÈÑÁÂÁÊÒ ÖÁÊÕÁ¿ÄÅÆÅÇÁÊ¿ÀÁÁÖ ÔÈÑÁÂÁÊÒ¿ÔÁÇÁ¿ìþ¿ÀÇÈÀ ÔÈÊÈÄÁÊÎÇÁÊ¿ÃÁÌëÁ ÕÈÑÁÂÁÊÁÊ¿ÇÁèÁÔÁÖÁ ØÁÄÒ¿ìþ¿ÀÇÈÀ¿ÌÁÊÂÁ ÃÈÇÈÄÆÁÀÁÔÁ¿ØÈÊÎÁÊ

ÕÖÒÇ¿ÖÈÄÖÈÊÖÅ¿ÂÁÊÎ ØÒÁÖÅÄ¿ØÁÑÁÔ¿ÕÈÄÆÁÊÆÒÁÊ ÇÈÄÆÁÀÁÔÁÛ ìÈÑÁÂÁÊÁÊ¿ÇÁèÁÔÁÖÁ ÃÁÎÒ¿ÕÈÀÈÄÖÁ¿ìþ¿ÀÇÈÀ ÌÁÄÅÀ¿ÔÈÊÎÒÇÅÖÒ ÇÈÖÈÊÖÅÁÊ¿ØÁÊ¿ÕÄÓÀÈØÅÄ ÑÁÂÁÊÁÊ¿ÂÁÊοÃÈÄÑÁÇÅ ÁÊÖÁÄÁ¿ÑÁÒÊ, ñÛìÈÀÈÄÖÁ¿ÔÈÔÃÁëÁ ÄÅÆÅÇÁÊ¿ØÁÄÒ ìÅÀÇÈÀÔÁÀ ØÓÇÖÈÄ ÇÈÑÅÁÄÎÁ¿ÇÈ¿ÕÓÑÒ¿ÔÁÖÁ ÄÅÔÁÌ¿ÀÁÇÒÖ¿ÂÁÊÎ ÃÈÇÈÄÆÁÀÁÔÁ¿ØÈÊÎÁÊ ìþ¿ÀÇÈÀÛ íÛêÈÑÁÊÆÅÖÊÂÁ¿ØÓÇÖÈÄ êÕÈÀÒÁÑÒÀ¿ÔÁÖÁ¿ÁÇÁÊ

ÔÈÔÈÄÒÇÀÁ¿ØÁÊ ÔÈÔÃÅÁÖ¿ÄÈÀÈÕ ÇÁèÁÔÁÖÁÛ ïÛìÈÀÈÄÖÁ¿ÔÈÑÁÇÅÇÁÊ ÑÈÎÁÑÒÀÒÄ¿ÄÈÀÈÕ¿ÔÁÖÁ ÖÈÄÀÈÃÅÖ¿ÇÈ¿ÀÇÈÀ 8ÈÊÖÈÄ¿ ÅÔÁÌ¿êÁÇÒÖÛ ðÛ ÈÀÈÕ¿ÇÁèÁÔÁÖÁ¿ÂÁÊÎ ÀÅØÁÌ¿ØÒÑÈÎÁÑÒÀÒÄ¿ØÁÊ éÓÖÓÇÓÕÒ¿ÆÁÔÒÊÁÊ ÕÈÑÁÂÁÊÁÊ¿ûêìü ÀÇÈÀ¿ØÁÄÒ¿ÄÅÔÁÌ ÀÁÇÒÖ¿ÇÈÔÅØÒÁÊ ØÒÃÁëÁ¿ÇÈ¿ÓÕÖÒÇ¿ÂÁÊÎ ÃÈÇÈÄÆÁÀÁÔÁ¿ÅÊÖÅÇ ÔÈÊØÁÕÁÖÇÁÊ ÇÁèÁÔÁÖÁÛ ØÁÕÅÊ¿ÇÈÖÈÊÖÅÁÊ ÃÁÎÒ¿ÓÕÖÒÇ¿ÂÁÊÎ ÃÈÇÈÄÆÁÀÁÔÁ¿ØÈÊÎÁÊ¿ìþ ÀÇÈÀ¿ûìÈÄÀÈÄÓü¿ÓÕÖÒÇ ÖÒØÁÇ¿ØÒÕÈÄÇÈÊÁÊÇÁÊ ÔÈÑÁÇÅÇÁÊ¿ÕÈÑÁÂÁÊÁÊ ÓÕÖÒÇ¿ÇÈÑÒÑÊοÇÈ¿ÒÊÀÖÁÊÀÒ

ÄÅÔÁÌ¿ÀÁÇÒÖ

ÕÈÔÅÇÒÔÁÊ¿ÕÈÊØÅØÅÇÛ ìÈÄÑÅ¿ØÒÇÈÖÁÌÅÒ¿ÆÅÎÁ ÕÈÄÀÂÁÄÁÖÁʾ¿ÕÄÓÀÈØÅÄ ÕÈÑÁÂÁÊÁÊ¿ÔÁÅÕÅÊ ØÁéÖÁÄ¿ÓÕÖÒÇ¿ÇÈÄÆÁÀÁÔÁ ÃÒÀÁ¿ØÒØÁÕÁÖÇÁÊ¿ØÒ ÇÁÊÖÓÄ¿ìþ¿ÀÇÈÀ¿ìÈÄÀÈÄÓ ÖÈÄØÈÇÁÖ¿ÔÁÅÕÅÊ¿ÀÇÈÀ 8ÈÊÖÈÄ¿ ÅÔÁÌ¿êÁÇÒÖ¿ÁÖÁÅ ÔÈÑÁÑÅÒ¿ÌÓÖÑÒÊÈ¿ÀÈÄ9ÒèÈ îñòòÿîÛ¿4 2! ä754·ä2'49#773·$73 ç23:23$78473·+73;779 ´#'<·+7#47·¼8;7%


45678596

57 0123

 1

N1#&.(N*&#'&'(M&.%(1&0(-#(&$%L&.N'(&+N1&'+

!"#$%$&$'())&)

*+,-./0/1+2345250627.02829071+72720+2:40-4 ;1:25325<0328250+2=20>,<=2/2+72?@2<1825<A B2+<25=2061+2<29C0;1;.2406157./0-250./.+25A00D27. :27.5<0E251;F2061+./.+25061;2+C0F2+<25=2064;2 915G2:240H:0IJ03.72A

äÇÑÇâËÎÅËÉÊÔÉÊÃÉÊÔÉÊËçâÅÑÅà ÊÖÉÙËßÉÉÌËÅÊÅÜËÅÉËÒÓÎÉÊÔËÏÓÊÖÓà âÓÏÉÍÉÌËÆÉÌÇËÉÝÉÏËæâËíáËÈÅÆÇ ÈÉÊéÙËãÅÌÉËÍÉÈÇÒËÒÉÆÉÈËÒÉÉÌ ÝÓÒÉÅÑÉÊËâÉÌÇÊÔË}ÉÊØÏÉÊÜ ÍÅÊÔÔÉËæâËíàËÈÅÆÇËâÓÈËÍÉÈÅÙ ÏÓÏÉÍÉÌËÆÉÌÇÜîËÑÉÌÉËêÉÈÅÒ ÑÓÈÉËâÇÌÅÍËÎÅËÎÇÊÅÉËâÓÕÉÖÉà ÛÓÏÉÍÉÌËÆÉÌÇËÝÉÅÊÊÖÉÜ wÇÕØÊØÜËßÓÝÉÒÉËçïðïéÙ ÊÔÉÊÙËëßÉÖÉËÆÓÝÉ×ÉÈËÉÇÌØÎÅÎÉÑ ôÇÒÌØÐÉÜËÏÓÊÔÉÌÉÑÉÊÜËÑÓÈÉ×Åà êÉÈÔÉËÚÇÒÇÊËåÓ×ØÕÉÈÊØÜ ÎÉÊËÏÉÊÎÅÈÅÜîËÌÇÌÇÈËÆÉâÉÑËÌÅÔÉ ÊÉÊËÆÉÌÇËÆÉÊÖÉÑËâÓÏÅÊÉÌÊÖÉÙ ÚÓÒÉËåÉÏÉÊËèÔÇÊÔÜËãÓäÉÏÉÌÉÊ ÉÊÉÑËÎÉÊËÒÉÌÇËäÇäÇËÅÊÅÙ åÓÈÇÌÉÏÉÜËÇÊÌÇÑËÍÅÉÒÉÊËÈÇà ôÇÊÌÅÝÉÊËÌÓÈÒÓÆÇÌËÏÓÊÔÉÑÇ óÉËÏÓÊ×ÓÝÉÒÑÉÊËÉÎÉËÆÓà ÏÉÍËÉÌÉÇËÌÉÏÉÊÙËÚÅËôÉÔÓÝÉÊÔÜ u·v¸v¾ÆÓÊÌÇÈÉÊËÆÉÌÇËÉÊÎÓÒÅÌ ÚÓÒÉËzÇÝØÊÜËãÓäÉÏÉÌÉÊËßÉà ÏÓÊÅÑÏÉÌÅËâÓÑÓÈ×ÉÉÊÊÖÉËÒÓÆÉà ÆÓÈÉâÉËÍÉÒÅÝËÑÉÈÖÉËÖÉÊÔËÌÓÝÉÍ ÑÓÈÉ×ÅÊÉÊËÆÉÌÇËÉÝÉÏËÆÅÒÉËÎÅÌÓà ÎÓÊÔÉÊËÉÝÉÌËâÉÍÉÌËÌÓÈÎÓÊÔÉÈ ÝÉÏÜËãÉÆÇâÉÌÓÊËôÉÔÓÝÉÊÔÙ ÔÉÅËÒÓØÈÉÊÔËâÓÏÉÍÉÌËâÉÌÇÊÔÙ ÎÅÆÇÉÌËÆÓÈÒÉÏÉËÎÓÊÔÉÊËÌÓÏÉÊà ÏÇÅËÎÅËÆÓÆÓÈÉÝÉËÝØÑÉÒÅÜËÒÓÏÅÒÉÝ ÊÖÉÈÅÊÔËÒÉÉÌËÏÓÝÅÊÌÉÒËÎÉÈÅËÉÈÉÍ ãÉÝÉËÅÌÇÜËÝÅÏÉËØÈÉÊÔËâÈÅÉËâÉÈØ ÷ÉÔÅÊÖÉÜËâÓÑÓÈ×ÉÉÊËÏÓÏÆÇÉÌ ÌÓÏÉÊÊÖÉÙËèÊÌÉÈÉËÝÉÅÊÜËâÉÌÇÊÔà ÎÅËÚÇÒÇÊËÛÈÇÏâÇÊÔÜËÚÓÒÉËåÉà wØÔÖÉÑÉÈÌÉËÏÓÊÇ×ÇËãØÌÉËôÇÊà ÆÉÖÉËÝÉÅÊÊÖÉË×ÇÔÉËÌÉÏâÉÑ ÅÊÎÉÍËÆÉÌÇÃÆÉÌÇËÉÝÉÏËÏÓÈÇà âÉÌÇÊÔËzÉÊÓÒÍÉÜËzÇâÉÝÉÜË}Éà ÏÉÊËèÔÇÊÔÜËãÓäÉÏÉÌÉÊËôÇÊà ÌÅÝÉÊÜËãÉÆÇâÉÌÓÊËôÉÔÓÝÉÊÔÙ ÏÓÏØÝÓÒËÎÉÊËÏÓÏÉÍÉÌËÆÓÆÉà âÉÑÉÊËÆÉÑÉÌËÌÉÑËÌÓÈÊÅÝÉÅËÖÉÊÔ ÊØÏÉÊÙËßÉÌÇËâÉÌÇÊÔËzÉÊÓÒÍÉ ÌÅÝÉÊËÎÉÊËÕÅÝÉÖÉÍËôÇÊÔÑÅÎÙ åÉÑxÎÅÊÔxÌÉÑxÎÅÊÔxÜËÒÓØÈÉÊÔ ÌÇÉÊËÎÓÊÔÉÊËäÉÈÉËÏÉÊÇÉÝÙ ÏÓÊÎÉÌÉÊÔÑÉÊËÈÓ{ÓÑÅÙ ÆÓÈÇÑÇÈÉÊËÆÓÒÉÈËÍÉÈÔÉÊÖÉ ÚÅËâÅÊÔÔÅÈËÞÉÝÉÊËæÉÖÉËwØÔà âÓÏÉÍÉÌËÌÉÏâÉÑËÒÅÆÇÑËÏÓÊÖÓà åÉÊÔÉÊÃÌÉÊÔÉÊËÏÓÈÓÑÉ ÛÓÑÓÈ×ÉÉÊËÒÓÆÉÔÉÅËâÓÏÉÍÉÌ ÏÓÊäÉâÉÅËæâË5áË×ÇÌÉÙËë}ÉÈÔÉ ÖÉÑÉÈÌÉÃôÉÔÓÝÉÊÔÜËÒÓÏÇÉËØÈà ÓÒÉÅÑÉÊËÒÓÆÇÉÍËâÉÌÇÊÔËÆÓÒÉÈÙ ÌÓÈÝÅÍÉÌËäÓÑÉÌÉÊËÎÉÊËÌÓÈÉÏâÅÝ ÆÉÌÇËÒÇÎÉÍËÎÅÝÉÑØÊÅÊÖÉËÒÓ×ÉÑ ÌÓÈÔÉÊÌÇÊÔËÏØÌÅÐÙË4ÊÌÇÑËÏÉÒÉ ÉÊÔËÆÅÒÉËÏÓÝÅÍÉÌËÑÉÈÖÉËäÅâÌÉ WXMYUPKS Ý XZXU[UKQ\Q]^_`a`bQc^d`efQ_^_`aK`LMbNOPQ Qg`RSTR bheUVfUTOPTQ QdiQMjh che óÌÇÝÉÍËÉÑÌÅyÅÌÉÒËêÉÈÅÒËwÇà ÒÉÉÌËÉÝÉÌËâÉÍÉÌÊÖÉËÏÓÏÆÓÊÌÇÑ ÒÓÑÅÌÉÈËïö|áÙËßÇÑÉËÎÇÑÉËÑÓÍÅà âÓÊÔÓÈ×ÉÉÊËÑÇÈÉÊÔËÝÓÆÅÍËÒÉÌÇ ÉÒÝÅËØÈÉÊÔËóÊÎØÊÓÒÅÉÜËÆÉÍÑÉÊ j`ef^`ekQj^c`QThlmekQn^o`_`b`eQW`l`_kQn`phg`b^e ÕØÊØÜËÎÅËÒÓÆÇÉÍËÒÉÊÔÔÉÈËÒÓà ÒÓÆÇÉÍËâØÝÉËÎÅËÆÉÌÇÙËëßÉÖÉ ÎÇâÉÊËÌÓÝÉÍËÏÓÊÖÉÌÇËÎÓÊÔÉÊ ÆÇÝÉÊÜîË×ÓÝÉÒÊÖÉËÒÓÈÉÖÉËÏÓà ÎÅÑÓÊÉÝËÎÅËÆÓÆÓÈÉâÉËÊÓÔÉÈÉÙ X`f^l`efkQW^l`c`QqrVrsQci`eft ÎÓÈÍÉÊÉÜËÚÇÒÇÊËÚÉÊÔÓÉÊÜ ÏÓÊÔÔÉÏÆÉÈËâØÝÉËâÉÌÇÊÔ ÆÓÈÉÔÉÏËÑÉÈÖÉËÖÉÊÔËÎÅâÉÍÉÌà ÊÔÇÊÔÑÉâÑÉÊËÇâÉÍËÒÓØÈÉÊÔ v~€~¾À‚ƒ„€ 

234536738349346:345;6<;=349

! "# $ % & ' ( )* & ' + ( ,& & . # ( ,& ' . & # ( / & . # 0& 1 & ' + ¶·¸¹º¸»¼º½¾¿¸ÀÁ·Â¾Ã ÛÓÌÇÔÉÒËâÓÏÇÊÔÇÌËÈÓÌÈÅà ˆ‰Š‹ŒŽŽ‘Ž‰ ÄÅÆÇÈÉÊËÌÉÍÇÊËÆÉÈÇËÎÅÏÉÊà ÆÇÒÅËÎÉÈÅËÚÅÊÉÒËÛÓÈÍÇÆÇà ’“”•–—˜™’š›œœœ’–ž˜Ÿ ÐÉÉÌÑÉÊËÒÓÆÉÔÅÉÊËÆÓÒÉÈËÕÉÈà ÊÔÉÊÜËãØÏÇÊÅÑÉÒÅÜËóÊÐØÈà —˜˜ ’¡” ¢£ ¤£ ¢– ÔÉËÏÉÒÖÉÈÉÑÉÌËÏÓÊÔÇÊà ÏÉÒÅËÎÉÊËÛÉÈÅÕÅÒÉÌÉËçÚÅÊà ¥˜ —˜–’¦˜—–¡˜§˜ ¢’¨˜©˜ ×ÇÊÔÅËØÆ×ÓÑËÕÅÒÉÌÉÙËÚÅËÛÇÈà ÍÇÆÑØÏÅÊÐØâÉÈéËôÇÍËõÉà ÕØÈÓ×ØÜËÝØÑÉÒÅËÕÅÒÉÌÉËÖÉÊÔ ÌÍÉÊÜËÏÓÊ×ÓÝÉÒÑÉÊÜËâÓà ª˜™–’¨”™—˜¡˜’—˜ª£ ’«œ¬­› ÆÉÊÖÉÑËÎÅÑÇÊ×ÇÊÔÅËÉÎÉÝÉÍ ÊÔÇÊ×ÇÊÔËÛÉÊÌÉÅËÞÉÌÅÏÉÝÉÊÔ ’®–¡’“¯°’•”˜§˜ª˜  ÛÉÊÌÉÅËÞÉÌÅÏÉÝÉÊÔÙ âÉÎÉËÍÉÈÅËâÓÈÌÉÏÉËñáïí  ¢˜™˜ª•˜ ’˜¢˜™ ßÓÌÅÎÉÑÊÖÉËÉÎÉËàÙáááËØÈà ÏÓÊÅÊÔÑÉÌÙËëÛÓÊÔÇÊ×ÇÊÔ ¡” ” ¢£ ¤£ ¢’—˜•’¡˜ ©–’©– ÉÊÔËÏÓÏÉÎÉÌÅËÑÉÕÉÒÉÊ ÈÉÏÉÅËÑÓÏÇÊÔÑÅÊÉÊËÏÓà ¨ ¨ ˜  —£•’¡” ¢ª– ©˜™– âÉÊÌÉÅËÖÉÊÔËÆÓÈÝØÑÉÒÅËÎÅËÚÓà ÏÉÊÐÉÉÌÑÉÊËÍÉÈÅËÌÓÈÉÑÍÅÈËÝÅà •”± ”—˜§˜–’£ • ˜ ˜ ’§˜£—› ÒÉËÞÉÌÅÏÉÝÉÊÔÜËãÓäÉÏÉÌÉÊ ÆÇÈÉÊËÒÓÑØÝÉÍÜîËÑÉÌÉÊÖÉÙ ’² —£•’¡” ž£•– ÛÇÈÕØÎÉÎÅÜËÅÊÅÙËåÅÏËßÓÉÈäÍ æÉÏÉÅÊÖÉËÌÅÊÔÑÉÌËÑÇÊ×Çà •˜˜ž˜ ’¥˜¡˜   — ˜ ’¦˜—–¡˜Ÿ ÉÊÎËæÓÒäÇÓËçßèæéËâÇÊËÆÓà ÊÔÉÊËÏÓÊÖÓÆÉÆÑÉÊËÑÓÏÉà §˜ ¢³’¨” ¢£ ¤£ –¢ ÑÓÈ×ÉËÑÓÈÉÒËÉÔÉÈËÌÉÑËÌÓÈ×ÉÎÅ äÓÌÉÊËâÉÈÉÍËâÉÎÉËÉÑÒÓÒË×Éà ™”—™–´£ž–’°¨’µ›œœœ’©›–—˜™–• ÑÓäÓÝÉÑÉÉÊËÝÉÇÌÙ ÝÉÊËÏÓÊÇ×ÇËÛÉÊÌÉÅËÞÉÌÅÏÉà êÅÒÉÌÉÕÉÊËâÇÊËÎÅÅÏÆÉÇ ÝÉÊÔÙËßÓ×ÉÑËâÇÑÇÝËáöÙíáÜ ÉÔÉÈËÌÉÑËÏÉÊÎÅËÎÅËâÉÊÌÉÅ ÉÊÌÈÓÉÊËÑÓÊÎÉÈÉÉÊËÖÉÊÔ ÑÉÊËÏÓÏÆÉÖÉÈËæâËíÙáááÙ ÑÉÈÓÊÉËÉÑÉÊËÏÓÏÆÉÍÉÖÉÑÉÊ ÌÓÈÎÅÈÅËÎÉÈÅËÒÓâÓÎÉËÏØÌØÈÜ ÛÓÊÔÇÊ×ÇÊÔËÆÅÒÉËÏÓÊÅÑà ÑÓÒÓÝÉÏÉÌÉÊÊÖÉÙËÛÓÌÇÔÉÒ ÏØÆÅÝËÎÉÊËÆÇÒËÏÓÏÓÊÇÍÅ ÏÉÌÅËÆÓÈÆÉÔÉÅËÕÉÍÉÊÉËÍÅà åÅÏËßèæËÏÓÏÉÑÉÅËâÓÊÔÓÈÉÒ ×ÉÝÉÊËÏÓÊÇ×ÇËâÉÊÌÉÅÙË÷ÉÍà ÆÇÈÉÊÜËÖÉÅÌÇËÕÅÒÉÌÉËÑÇÝÅÊÓÈ ÒÇÉÈÉËÇÊÌÇÑËÏÓÊÔÍÉÝÉÇËÕÅà ÑÉÊÜËÒÓÑÅÌÉÈËâÇÑÇÝËïïÙááÜ ÏÉÒÉÑÉÊË6738009ÜËÑØÝÉÏËÈÓà ÒÉÌÉÕÉÊËÖÉÊÔËÏÉÊÎÅËÎÅËâÉÊà ÑÓÏÉäÓÌÉÊËÏÓÊäÉâÉÅËÒÓÑÅÌÉÈ ÊÉÊÔËÏÅÊÅÜËÏÓÏÆÓÝÅËÅÑÉÊËÎÅ ÌÉÅÙ ÒÉÌÇËÑÅÝØÏÓÌÓÈÙ ÌÓÏâÉÌËâÓÝÓÝÉÊÔÉÊËÅÑÉÊ ëßÇÒÉÍËÒÓÑÉÝÅËÏÓÝÉÈÉÊÔ ÛÉÊÌÉÇÉÊËøùúûüýþÿ0123Ü çåÛóéÜËÆÉÍÑÉÊËÆÉÊÖÉÑËâÓà âÓÊÔÇÊ×ÇÊÔËÏÉÊÎÅËÎÅËâÉÊà ÑÓÏÉäÓÌÉÊËÎÅÒÓÆÉÆÑÉÊË×ÉÝÉÊ ÊÔÇÊ×ÇÊÔËÖÉÊÔËÊÓÑÉÌËÏÉÊà ÌÉÅÙËãÉÏÅËÒÇÎÉÍËÆÓÈÑÉÝÅÃÑÉÝÅ ÖÉÊÔËÌÓÈÝÉÝÇËÒÓÏâÅÌÙËÞÉÝÉÊ ÎÅËÎÅËÝÉÇÌÙ ÏÓÏÉÒÉÊÔËÌÉÊÎÉËÝÉÈÉÊÔÉÊ ÒÓÝÓÆÉÈËÒÓÑÅÌÉÈËÓÏâÉÌËÏÓÌÓÈÜ ßÓØÈÉÊÔËâÓÊÔÇÊ×ÇÊÔËÉÒà ÏÉÊÎÅÙËìÊÌÉÍËÑÓÊÉâÉËÎÅËÒÓà ÎÅÒÓÒÉÑÅËÉÊÌÈÓÉÊËÏØÌØÈÙËÞÓÏà ÉÝËÞÇÈÉÊÔÜËåÓÏÉÊÔÔÇÊÔÜ ÌÅÉâËÉÎÉËÑÓÈÉÏÉÅÉÊËÆÓÔÅÊÅÜ ÆÉÌÉÊËÒÓÏâÅÌËÎÓÑÉÌËåÓÏâÉÌ ÚÓÕÅË ÇÈ×ÉÊÉÍËçíòéÜËÏÓà ÌÉÊÎÉËÝÉÈÉÊÔÉÊËÏÉÊÎÅËÒÓÝÉà ÛÓÏÇÊÔÇÌÉÊË æÓÌÈÅÆÇÒÅ ÊÔÇÊÔÑÉâÑÉÊÜËÐÉÒÅÝÅÌÉÒËÎÅ ÝÇËÍÅÝÉÊÔÙËãÉÏÅËÑÓÈÉÍÑÉÊËíà çåÛæéËÒÓÏÉÑÅÊËÏÓÏâÓÈâÉà ÛÉÊÌÉÅËÞÉÌÅÏÉÝÉÊÔËâÓÈÝÇ âÓÈÒØÊÓÝËÇÊÌÇÑËÏÓÊÔÉÏÉÊà ÈÉÍËÑÓÏÉäÓÌÉÊÜËÑÉÈÓÊÉËÑÓÊà ÎÅÌÅÊÔÑÉÌÑÉÊÙËôÓÊÇÈÇÌÊÖÉÜ ÑÉÊËÑÉÕÉÒÉÊËâÉÊÌÉÅÜîËÑÉÌÉ ÎÉÈÉÉÊËÖÉÊÔËÍÓÊÎÉÑËÏÓÝÉà ÇÊÌÇÑËÏÓÊÔÇÊÎÉÊÔËÕÅÒÉÌÉà ãÓÌÇÉËåÅÏËßèæËÛÇÈÕØÈÓ×ØÜ ÝÇÅË×ÓÏÆÉÌÉÊËÍÉÈÇÒËÆÓÈÔÉÊà ÕÉÊÜËÆÉÊÖÉÑËÍÉÝËâÓÈÝÇËÎÅÆÓà ìÎÖËÛÇÈÕÉÊÌØÜËßÓÝÉÒÉËçïðïéÙ ÌÅÉÊËÎÓÊÔÉÊËÒÅÒÌÓÏËÆÇÑÉà ÊÉÍÅÙ ßÓØÈÉÊÔËÉÊÔÔØÌÉËåÅÏ ÌÇÌÇâÙ ëåÓÏâÉÌÊÖÉËÒÇÎÉÍËäÇà ßèæÜËÚÕÅÊÉÊÌØËçñòéÜËÏÓÊ×Óà 4ÊÌÇÑËÏÓÏÉÒÇÑÅËÑÉÕÉà ÑÇâËÆÉÔÇÒÜËÌÉâÅËÏÉÒÅÍËÑÇà ÝÉÒÑÉÊÜËÑÉÕÉÒÉÊËÛÉÊÌÉÅËÞÉÌÅà ÒÉÊËÛÉÊÌÉÅËÞÉÌÅÏÉÝÉÊÔÜËÒÓà ÈÉÊÔËÌÓÈÌÉÌÉËÆÉÅÑËÎÉÝÉÏËÍÉÝ ÏÉÝÉÊÔËÏÓÏÅÝÅÑÅËÑÉÈÉÑÌÓÈ ÌÅÉâËâÓÊÔÇÊ×ÇÊÔËÎÅÌÉÈÅÑËÈÓà âÉÈÑÅÈËÏÉÇâÇÊËÕÉÈÇÊÔà ÆÓÈÇÆÉÍÃÇÆÉÍÙËÄØÑÉÒÅËÖÉÊÔ ÌÈÅÆÇÒÅËæâË5ÙáááÙËåÉÈÅÐËÅÊÅ ÕÉÈÇÊÔËÏÉÑÉÊÙËèâÉÆÅÝÉ äÇÑÇâËÆÓÈÆÉÍÉÖÉËÆÅÒÉËÆÓÈà ÏÓÈÇâÉÑÉÊËÌÉÈÅÐËÝÅÆÇÈÉÊËÑÉà ÐÉÒÅÝÅÌÉÒËÎÅÌÅÊÔÑÉÌÑÉÊÜËÌÓÏà âÅÊÎÉÍÃâÅÊÎÉÍËÏÓÊÔÅÑÇÌÅ ÈÓÊÉËâÉÎÉËÍÉÈÅËÆÅÉÒÉËâÓà âÉÌËÅÊÅËÉÑÉÊËÒÓÏÉÑÅÊËÏÓà ÉÈÇÒËÉÅÈÙ ÊÔÇÊ×ÇÊÔËÍÉÊÖÉËÎÅÕÉ×ÅÆà ÊÉÈÅÑÜîËÇ×ÉÈÊÖÉÙË 

>?@ABCDEFCGFB@

,H1#I#(J&'+K&L M&'-&*(JH+N1

]^_`a^b_ b_djd„qqzqxd}kwntsrsqxdfkrnzud†…ntzkr‡d]qyktqxy }nuqd{qtqldnwkzqrsdastsxd›qx{sd­¢duktq|dlkzsxyovr rknzqxydmqx{qzdunyktdhqx{qzdukzrkmvudq{qtq|drknzqxy oqz~qƒqxd|nxnzkzd{sdeqlqxd}~qsdaqxyykxycdixuvxy …zqlnxnd†ž®‡cdƒqzyqd}ktvzq|qxd¯qukrcd}k€qlquqx ]qyktqxydiuqzqdixuvxyd{suqxyoqwdwntsrsdrqqudrk{qxy lktqovoqxduzqxrqorsd{sdonlwtkordwqzoszdeqlqxd}~qs aqxyykxycd qmuvd†¤£¢‡dwvovtd¢ž°­ }q|vlqrd…ntzkrd]qyktqxyd}nuqcd^}…d]vzsunc lkxyquqoqxcdwktqovduktq|d{ssxuqsdqwqzqudrkqodmkmkzqwq ƒqouvdmkz{qrqzoqxdtqwnzqxd{qzsdlqr~qzqoqudrkosuqzdš™qzs uqxyqxdukzrqxyoqcdoqlsdlkx~suqd|qx{w|nxkdlkzkod_j  uqzdrkmqyqsdmqzqxydmvousd™sd{qtqlx~qdukz{qwqudmvousj mvousduzqxrqorsd{kxyqxdwklmktscŸdvqzd]vzsuncd ktqrq †¢£¢‡ ^osmqudwkzmvquqxx~qcdukzrqxyoqd{skzqud…qrqtd°­° }i±…s{qxqcd{kxyqxdqx€qlqxd|vovlqxdlqorslqtdtslq uq|vxdwkxqzq }qrquzkrozslcd^}…d}srƒs~nxncdlkxqlmq|oqxc mkz{qrqzoqxdwkxyqovqxdukzrqxyoqcdsqduktq|dmkzlqsx v{sdunyktdklwqudmvtqxdixuvxyd{suq|qxd{sd]qwntzkr ]qyktqxyd}nuqdyvxqdwklkzsorqqxdtkms|dtqxvudš}qls qoqxdlkxyklmqxyoqxdoqrvrdsxsd|sxyyqdlkxqzsxydwktqov tqsxx~qcŸdoquqx~qd†|q{‡

,&I&*(J*&-#I#H'&1 ²#*N³#.&1#I&I#

}`hi]`b }`hi]`bdjdiwq€qzqdd…kzsxyquqxd±qzsd„q{sdokj®® }qmvwqukxd}kmvlkxd{sdqtvxjqtvxd}kmvlkxdwq{qd ktqrq †¢£¢‡dmkztqxyrvxyd|solqudhkzusx{qodrkmqyqsdsxrwkouvz vwq€qzqdq{qtq|dhvwqusd}kmvlkxcd±dhv~qzd¯sxqzrnd ` …q{qdokrklwquqxdsuvcdsqdlkx~qlwqsoqxdmkzmqyqs wkx€qwqsqxdwklmqxyvxqxd}kmvlkxdrktqlqd­¢ ^xuqzqdtqsxcdlktqorqxqoqxdzk‚suqtsrqrsdtslqdwqrqz uzq{srnxqtcd~qsuvd…qrqzdevlkxyyvxyqxd}kmvlkxcd…qrqz etnynwzqynund}k€qlquqxd]szsucd…qrqzd…zklmvxcd…qrqz }qzqxyqx~qzcd{qxd…qrqzd„qusrqzsd}kmvlkx š}qlsdmkz|qzqwd{kxyqxdzk‚suqtsrqrsdwqrqzdukzrkmvu msrqdlkxsxyoquoqxdwkzkonxnlsqxd{qkzq|d{qxdlkx~kj q|ukzqoqxdzqo~qucŸdvqzdhv~qz  ktqsxdsuvcd…kloqmd}kmvlkxdvyqdmkz|qrst lkzk|qmstsuqrsd´°¤dzvqxydoktqrdrkontq|d…klmqxyvxqx rqzqxqd{qxdwzqrqzqxqd~qxyd{sslmqxysdwkxsxyoquqxdqxyoq oktvtvrqxd ™dlkx€qwqsd¤¤c¤¤dwkzrkxcd ]…d¤´c¤® wkzrkxd{qxd ]^£ ]}d¤¤cµ¶dwkzrkx š™sdms{qxydokrk|quqxcd…kloqmdmkzvwq~qdlklj mkzsoqxdwktq~qxqxdwzslqdokwq{qdlqr~qzqoqucŸdvqzx~q rkrvqsdwzkrrdzktkqrkdhqysqxd±vlqrd{qxd…znunontd ku{q }kmvlkxd†unq‡

¦SLZKUPPQ\QW^m§`efQ¨ic`b`¨`eQ`c`lQYmf©`ª`§b`Qc^d`efQ_^eheffhQb^_`ee©`QdiQa`lb^Q©`efQg^ehKLMaNOPQ QomRSTR §^bU`VUeTOPTQ QdiQMWdXM^YgUPK`eS ª`ebm§Q]^_^§ieb`aQn`phg`b^eQX`f^l`efkQW^l`c`QqrVrstQN^p^§`g`Q«`cilib`cQh_h_QdiQd^ª`bQª`ebm§Qg^_^§ieb`a`eQb^§e©`b` b`ªQlhghbQd`§iQ`ªciQ¬`ed`lic_^

KI#(…&'-&1#I0N(M#K#'(†#I&.&‡&'(J#-&K(ˆ‰&0&'

Š‹Œ‰‹Ž‹‘’Œ‹“”‹•–—˜‹Œ

]^_`a^b_cdefghibdjdeklmnodpqrstsuqr wqyqzd™kƒqxd…kzƒqostqxdfqo~qud™qkzq| ]qyktqxycd¡v€|zvpdgrƒnzncd ktqrqd†¢£¢‡ vlvldlqvwvxdwqyqzdyk{vxydwklkzsxuq|qx †™…f™‡d~qxydmkzƒqzxqdwvus|d{s€nzkusd{kxyqx gqdqoqxdukzvrdmkzvwq~qdwkzsxyquqxdwktqov }qmvwqukxd]qyktqxydukzx~quqduqodtvwvud{qzs €qudrklwznudrkkxsrdwstnordƒqzxqjƒqzxs ‚qx{qtsrlkdš…kuvyqrdoqlsdwkzxq|dlkxklvs vtq|duqxyqxdq|stcd~qxydlktqovoqxdqorsd€nzquj ekzlqrvocd|qtukdmkz€qudlkzq|d{sd{koqudoqxunz wktqovd€nzquj€nzkudukzrkmvudeqwsdwktqov …kloqmdvyqd{swkxv|sd€nzkuqxd~qxydlkzvrqo lktqzsoqxd{szscŸdoquqx~q €nzku  knzqxydƒsrquqƒqxcd]v|qllq{d^x{s ^orsd‚qx{qtsrlkd~qxydlkzvrqod€suzqdokj wklqx{qxyqx mkzrs|qxdonuqdukzrkmvud{soktv|oqxdwqzq š}qlsdslmqvdlqr~qzqoqudqouspdlklwkj †¢¤‡cdƒqzyqd™krqd}tkyncd}k€qlquqxdeklwktc zsxyquoqxdwktqovd‚qx{qtsrlkd{klsdokx~qlqj }qmvwqukxd tklqxcd™g¥cdlkxyqovdus{qo ƒsrquqƒqx anoqrsdqorsd‚qx{qtsrlkdmsrqd{suklvoqx xqxd{qxdokmkzrs|qxd}qlsdus{qodlklstsosd›tnrj x~qlqxd{kxyqxdmqx~qox~qd€nzkuqxd~qxydq{q {sd„qtqxdakuxqxdevos~qucd}nuqd]vxyos{c k{d›sz€vsudektk‚srsnxd†››eœ‡d~qxydmsrqdlkj wq{qd{sx{sxyd|qtukdš…qtsxyd~qxydlktqovoqx }qmvwqukxd]qyktqxydhkmkzqwqdmqysqx lqxuqvdrktqlqdždqld…ktqovdmsqrqx~qdlvxj †€nzquj€nzku‡dsxsdq{qtq|dqxqojqxqodlv{qd~qxy wqyqzduklmnod{sd{kwqxdyk{vxyd…klkzsxuq| €vtdrqqudrklvqdtkxyq|cŸdvqzd}kwqtqd quvqx lqrs|drkontq|d k|qzvrx~qdqorsd‚qx{qtsrlk }qmvwqukxd†…kloqm‡d]qyktqxyd{qxdrkmqysqx …ntsrsd…qlnxyd…zqqd† quwntd……‡d}qmvwqukx mkysxsdmsrqd{s€kyq|cŸdvxyoqwx~q†qsr‡

OPQP493R6<38;6S;53Q349; TUVWXY6ZP49[4\[49

·v¸»¹v¸½¾¿¸ÀÁ·Â¾ÃËÛÓà ÌÓÈ×ÉÎÅËâÉÎÉËôÅÊÔÔÇËçñíðïñéËÎÓÊÔÉÊ ÊÔÇÊ×ÇÊÔËåÉÏÉÊËêÅÒÉÌÉ˺ÉÊÎÅ 5ñÙàòòËâÓÊÔÇÊ×ÇÊÔÙ ÷ØÈØÆÇÎÇÈËçåêº÷éËãÉÆÇâÉÌÓÊ æÇÈÖËÏÓÊÉÏÆÉÍÑÉÊÜËÒÓÝÉÏÉ ôÉÔÓÝÉÊÔËÏÓÊäÉâÉÅËï5Ùñ»áËâÉÎÉ ÝÅÆÇÈÉÊË ÉÌÉÝËÎÉÊËÌÉÍÇÊËÆÉÈÇÜ ÍÉÈÅËâÓÈÌÉÏÉËÌÉÍÇÊËñáïíÜËßÓÝÉÒÉ ÌÓÈÍÅÌÇÊÔËÒÓ×ÉÑËññËÚÓÒÓÏÆÓÈÃñËÞÉà çïðïéÙ ÊÇÉÈÅËÅÊÅÜËâÅÍÉÑÊÖÉËÏÓÊÉÈÔÓÌÑÉÊ ßÌÉÐË}ÇÏÉÒËåêº÷ÜËæÇÈÖËèÔÉÒà ñòáËÈÅÆÇËâÓÊÔÇÊ×ÇÊÔÙ ÌÍÉÜËÏÓÊ×ÓÝÉÒÑÉÊÜËâÓÈÍÅÌÇÊÔÉÊËÌØÌÉÝ ÛÉÊÌÉÇÉÊËøùúûüýþÿ0123ÜËÕÅÒÉÌÉà âÓÊÔÇÊ×ÇÊÔËÒÓÝÉÏÉËÝÅÆÇÈËÉÑÉÊ ÕÉÊËÎÉÈÅËÝÇÉÈËÎÉÓÈÉÍËÌÓÈÝÅÍÉÌËÏÓÏÉà ÎÅÝÉÑÇÑÉÊËâÉÎÉËæÉÆÇËçñðïéËÍÉÈÅËÅÊÅÙ ÎÉÌÅËÑÉÕÉÒÉÊËäÉÊÎÅË÷ÇÎÎÍÉËÌÓÈÆÓÒÉÈ ë4ÊÌÇÑË×ÇÏÝÉÍËï5Ùñ»áËâÓÊÔÇÊ×ÇÊÔ ÎÅËÎÇÊÅÉËÅÊÅÙË÷ÉÍÑÉÊÜËÆÓÆÓÈÉâÉ ÆÉÈÇË×ÇÏÝÉÍËÒÓÌÓÊÔÉÍËÍÉÈÅËÎÉÈÅ ÑÉÊÌØÊÔËâÉÈÑÅÈËÌÉÏâÉÑËâÓÊÇÍËÑÓÊà âÇÑÇÝËËá»ÙááËÍÅÊÔÔÉËâÇÑÇÝËïñÙáá ÎÉÈÉÉÊËÕÅÒÉÌÉÕÉÊÙËëßÉÉÌËÅÊÅËÒÇÎÉÍ ÒÅÉÊÔÜîË×ÓÝÉÒÊÖÉÙ ÏÇÝÉÅËÆÓÈÑÇÈÉÊÔÙËôÅÊÔÔÇËÑÓÏÉÈÅÊ ÷ÓÈÎÉÒÉÈÑÉÊËÎÉÌÉËåêº÷ÜËâÇÊà ÈÉÏÉÅÜËëËÇÊÔÑÉâËÒÓØÈÉÊÔË×ÇÈÇËâÉÈÑÅÈ äÉÑËÑÇÊ×ÇÊÔÉÊËÝÅÆÇÈËÉÑÍÅÈËÌÉÍÇÊ ÖÉÊÔËÓÊÔÔÉÊËÎÅÒÓÆÇÌËÊÉÏÉÊÖÉÙ ÌÓÈ×ÉÎÅËâÉÎÉËôÅÊÔÔÇËçíáðïñéËÎÓÊÔÉÊ èÈÇÒËÝÉÝÇËÝÅÊÌÉÒËÏÓÊÇ×Ç˺ÉÊÎÅ ÉÊÔÑÉËâÓÊÔÇÊ×ÇÊÔËÏÓÊäÉâÉÅ ÷ØÈØÆÇÎÇÈËÈÉÏÉÅËÝÉÊäÉÈÙËßÓâÓÎÉ 5ïÙáööËÕÅÒÉÌÉÕÉÊÙËßÓÏÓÊÌÉÈÉÜ ÏØÌØÈËÆÓÈâÓÝÉÌËÝÇÉÈËÎÉÓÈÉÍËÏÓà âÇÊäÉÑËÑÇÊ×ÇÊÔÉÊËÝÅÆÇÈË ÉÌÉÝ ÏÉÎÉÌÅËÑÉÊÌØÊÔÃÑÉÊÌØÊÔËâÉÈÑÅÈÙË ƒ


 

    ! "# $%&'()*%)+,%-.+/ =>?@ABCDEFGAHIJE?@FE? CI=EF>FE?AQI?[ENLE?APINMEO R>?@AXE?PELA`ENB?ACI?@O

123456458920

¼ ½ ¾ ¿ ÀÁ Â Ã ½ ¿ Ä Å Á Æ Ã Ç¿ÄÈ¿ÃÁÇ¿É¿ÄÅÈÉÃÈÃÊ

KE?@A=EL??KEACEHLMADIN>O JEQAQENEAFBNDE?VAfCQEP E=ECLAQI?L?@FEPE?AR>C=EM HEMEADINI?E?@AHECDL=ACIO E?@@BPEAKE?@ACI?@@>?EO QI?@>?R>?@AHIREFAP>R>MAD>O =ECDELO=ECDELFE?APE?@E? FE?AFEQE=A=E?@H>?@ACI=EO =E?APINEFMLNVAhI?ELFE?AQI?@O QEJEARENEFAHIFLPENASTUACIPIN F>FE?AQI?[ENLE?AJI?@E? >?R>?@AL?LACIN>QEFE?AImIF JENLAPIQLAQE?PELV CI?KLHLNA=BFEHLAFIREJLE?V JENLAPL?@@L?KEAQI?@>?R>?@ AWI=LMEPAFIREJLE?ALP>G cEC>?AFIPL@EAFBNDE? XE?PELAX>=E?@AYKE]E=AJE? NEP>HE?AQI?@>?R>?@AKE?@ PLJEFAJLPIC>FE?AJE?AME?KE eIHPBAhEmIA^?JNEKE?PLV CICEJEPLAXE?PELAYBCE?O CI?IC>FE?A_IPAHFLAKE?@ XI?L?@FEPE?A]LHEPE]E? JI?@AQ>?ADINPINLEFOPINLEF PINHINIPAEN>HAFIAPLC>NVAg_IP R>@EAFENI?EAQNBCBHLA]LHEPE MLHPINLHVAZLAE?PENEACINIFE HFL?KEADIN@IHINAHIFLPENATU KE?@A@I?[ENAJL=EF>FE?VAn?O R>@EAEJEAKE?@ACI?[BDEA>?O CIPINAJENLA=BFEHLAFIREJLE?V P>FACI?@E?PLHLQEHLAFI[I=EO P>FACICL?PEAPB=B?@VAA\EF hECLA=E?@H>?@ACICDE]EO FEE?A=E>PAYdeAXE?PELA`ENB? ME?KEA]LHEPE]E?AJLAXE?PEL ?KEAFIAQL?@@LNVAYICI?PENE HLE@EAQI?>MAHI=ECEA=LD>NE?V YBCE?JI?@GA]LHEP]E?AJL QENEAFBNDE?A=E?@H>?@AMLO ghECLAHLE@EAQI?>MVAhEO XE?PELA^?JEKE?PLGAKE?@A=IO =E?@GiAFEPEAHIBNE?@AE?@@BPE CLACICE?@AFIF>NE?@E? ­®¯°±²³£°´µ­±¯££¶£hI[I=EFEE?Ak=EFEl CI?@@>DNLHAHECEAHIFE=LAQINL?@EPE? °¥¦áá¥â|㣧©£}ä¦á|© PEF?KEAME?KEAJLDLHEMFE? YdeGA_>CB?BV QINHB?L=VAWIHFLAJICLFLE?G =E>PAEFLDEPAPINHINIPABCDEFAXE?PELAXENE?@O PINHID>PV ZLAY=ICE?GAHIBNE?@AE?EFADIN>HLEArp FENE?@GALF>PAMLHPINLHACI=LMEP hBBNJL?EPBNAYdeAjL=EO FECLAPIPEQADIFINREAHI[ENE PNLPLHAJLAhED>QEPI?A`E?P>=APINREJLA=E@LGAYIO gxIQEPAHIFE=LAFIREJLE??KEGAPLDEOPLDE PEM>?API]EHAHIPI=EMAAPI?@@I=ECAJLAxIFO EJEABNE?@AKE?@ACI=ECDELO KEMA^^AXE?PELA`ENB?GAY>KBPBG BQPLCE=A>?P>FACI?RE@EAFIO =EHEAkrarapUrtlAHBNIVAXEJEME=GADI=>CA@IO =E?@H>?@API?@@I=ECGiA>?@FEQAY>DME?G JECAY>?@ELA`BKB?@GAAJLAZ>H>?AhNEO =ECDELFE?APE?@E?ACL?PE CI?@EPEFE?GABQINEPBNA_IPAHFLG ECE?E?AJE?AFIHI=ECEPE? ?EQAHIQIFE?A=E=>GAJLAQE?PELAKE?@AHECEA=EO KE?@APECQEFAQ>[EPAQEHLV JE?@E?GAX>N]BDL?E?@>?GAXEFICGAY=ICE?G PB=B?@V YNLJEJLAHEEPADIN>HEMEACIO QI?@>?R>?@AQE?PELAJLAo>O FEA=E>PAACINI?@@>PA?KE]EAA]EN@EAZIHE WI?@IPEM>LANIFE??KEAPI?@@I=ECG YI=EHEAkrarlAHLE?@VAd?EFAPINHID>PADIN?ECE \E?QEAQLFLNAQE?RE?@GABO ?B=B?@APLJEFACICEFELAQIO ?>?@FLJ>=GiAFEPE?KEV `E?RENHENLGA\E]E?@CE?@>GAhENE?@E?KENG Y>DME?ADINPINLEFACICL?PEAPB=B?@AHIML?@O ZLCEHAXNEHIPKB?BGAEHE=AAXEFLHAdRLGAxE?JLO QINEPBNA_IPAHFLGANIHPBA^?JNEO =ECQ>?@VAdFLDEP?KEGAFBNO ZE=ECAJ>EACL?@>APINO _E]EA\I?@EMGAXNLME?JBKBAE=LEHAZ>K>PAkrtlV @EA\LCAYdeAKE?@ADINQEPNB=LAJLAJIFEPA=BFEHL DL?E?@>?GAXEFICVAZLCEHAJLJ>@EAAPEFADLHE KE?PLGAYNLJEJLGA=E?@H>?@ DE?A=E?@H>?@API?@@I=ECG EFMLNGAHIR>C=EMAFI[I=EFEE? dJEQ>?AFBNDE?A=EFEAPINDEN>AEJE=EM PI?@@I=EC?KEA^=MECAQ>?ADIN@I@EHACI?BO DINI?E?@GAHIML?@@EAPI?@@I=ECV CI?KE=EFE?A_IPAHFLAJE?ACIO DI@LP>ALEAPINQI=E?PL?@VAgWEH PINREJLAJLA=E>PAHI=EPE?VAXEJE ^=MECAd?@@EAkpUlGAA]EN@EA_E=E?AeECD>PE? =B?@VA«E?KEGAQ>HENE?AEN>HAQE=>?@A=E>P hEQB=HIFAXEFICGAhBCQB=AjLNE?PBGACIO =>?[>NAFIA=BFEHLA]LHEP]E? `E@B?@AkYNLJEJLlAPLJEFACIO eED>AkpqarplGAICQEPA]LHEO eEKEGAhE=L?I@BNBGAWE@I=E?@GA_E]EA\I?@EMG KE?@AF>EPAPI=EMACI?KINIPAP>D>MA^=MECV ?@EPEFE?GAAZLCEHAJLE?@FEPAJENLA[IFJEC KE?@ACI=ECDELFE?APE?@E?V CEFELANBCQLAQI=ECQ>?@Gi PE]E?AEHE=AZIHEA`E?RENHENLG YI=EHEAHIFLPENAQ>F>=ArTVsUVA^=MECAML=E?@ YIDI=>C?KEAY>DME?AJE?A^=MECAPLDEAJL B=IMAY>]ENJLKB?BAksplGA]EN@EAKE?@APL?@O `IDINEQEACI?LPAFIC>O FEPE?KEGAHEEPAJLPIC>LAJLAQBH \E]E?@CE?@>GAhENE?@E?O JLAXE?PELAXBNE?@E?GAKE?@ADINRENEFAHIFLPEN XE?PELAXENE?@PNLPLHACI?@I?JENELAHIQIJE @E=AJLAHIFLPENAH>?@ELVAdJEQ>?A]EN@EACIO JLE?GAYNLJEJLADINHECEA_IPAHFL YdeAXE?PELA^?JNEKE?PLV KENGA_E]EA\I?@EMAPINHINIP pUUACIPINAJENLAXBHAYdeVAYECQELAYI=EHE CBPBNAyECEMEAàI@EAeADIN?BCBNAQB=LHLAdd ?@IPEM>LAFEH>HAPINHID>PAHIPI=EMACI?JEQEP H>JEMAPLDEAJLA=BFEHLAZBBa Y>KBPBACI?RI=EHFE?GAQIO BCDEFAJLAXE?PELAXENE?@O CE=ECALEADI=>CAJLPIC>FE?V sUquAWhACL=LFAY>DME?VAhIJ>E?KEADINCEFO =EQBNE?AJENLAAd@>?@AkrplGAPICE?AZLCEHV ZI?LVAbE?PENE?AFB?JLHLA@IO P>@EHAYdeAEFE?APIN>HACI=EO PNLPLHGAeED>AkpqarplVA\L@EABNO WI?>N>PAQI?RI=EHE?ANIFE?AHIFE=L@>H H>JADIN]LHEPEACI?LFCEPLA=LD>NAE]E=APEO gjEN@EAHIFLPENA=BFEHLA=E?PEHACICL=LFL =BCDE?@AQE@LALP>A[>F>Q F>FE?AQI?[ENLE?APINMEJEQ E?@ADINMEHL=AJLHI=ECEPFE?G HEFHLAFIREJLE?GAW>MECCEJAY>DME?AkpplG M>?ADEN>V L?HLEPLmACICDE]EAFBNDE?AFIAe>CEMAYEFLP DIHENGALEAH>=LPACI?RE?@FE> PL@EAFBNDE?VAHIDE?KEFATU HIJE?@FE?AHEP>ABNE?@AJLPIO QINLHPL]EALP>AADINE]E=AHEEPAFBNDE?ACI?@O ZL]E]E?[ENEAHI[ENEAPINQLHEMGAhBO XE?PLAc>@NBMBAKE?@ACIN>QEFE?AN>CEM FBNDE?GAJICLFLE?AQ>=EAFBNO QINHB?I=ACI?KLHLNAFE]EHE? C>FE?API]EHADIDINEQEAMENL EREF?KEADINI?E?@ADINHECEAJLAPI?@EMA=E>PV CE?JE?A\LCAYdeAXE?PELAXENE?@PNLPLHGAd=L HEFLPAPINJIFEPGAE@ENAFBNDE?ACI?JEQEPFE? DE?AFIH>=LPE?A?ELFAFIA_IPAHFLV QE?PELAJLAHIFLPENA=BFEHLAFIO FIC>JLE?V cEC>?GAY>DME?AI?@@E?ADINI?E?@A=E?O Y>PE?PBGACI?@EPEFE?AQNBHIHAQI?[ENLE? QI?E?@E?E?ACIJLHVAcEC>?AJLAPI?@EM YIR>C=EMAQI?@>?R>?@ REJLE?AJE?ACI?KLHLNAFIAENEM ZLAXE?PELAo=E@EMGAQEJE PENE?APEF>PAFE[ECEPE?KEADEHEMV FBNDE?APINMECDEPAB=IMABCDEFAKE?@ QINRE=E?E?GAFBNDE?ACI?L?@@E=AJ>?LEGi QE?PELACI?@EPEFE?GAYNLJEJL DENEPGAHIH>ELAJI?@E?AENEM hECLHAkpSarpGAd@>HAY>NB?B gXEJEME=AHEKEAH>JEMADL=E?@AFIAJLEAREO QEHE?@VAXI?[ENLE?AFIAPI?@EMA=E>PAB=IM PINE?@A?KEV HICQEPADIDINEQEAFE=LACI?O EN>HVAgYIDE@LE?ACI=EF>FE? kstlGAhIQE=EAhE?PBNAXBHAhIO ?@E?ACE?JLAPIN=E=>AFIAPI?@EMGAPEQLAPIPEQ E?@@BPEAYdeAMEN>HACI?>?@@>ABCDEF hEHEPAeIHFLCAXB=NIHAY=ICE?GAdhX [BDEADINQ>PENAJE?ACI?[ENL QI?KLHLNE?AJENLAPI?@EMA=EO [ECEPE?AAXE?REPE?GAML=E?@ ·¸¹º¹»GiAP>P>N?KEGAHEEPACICDINLFE? H>N>PV «IN>AW>H=LCL?GACI?@EPEFE?GAHIC>=E QBHLHLAKE?@AQE=L?@ACIC>?@O >PGiARI=EH?KEV JE?AML?@@EAFL?LAPLJEFAJLFIO FIHEFHLE?AJLAXBHAYdeGAYI=EHEAkrarlACE=ECV ghI?JE=EA>PECEAQNBHIHAQI?[ENLE? ZLCEHADINHECEAICQEPANIFE?KEACE?JLAJL FL?FE?A>?P>FACI?KI=ECEPO YI=EL?A CI?@INEMFE? PEM>LAFIDINEJEE?KEGAHEEP \EFAME?KEAY>DME?GAHIBNE?@AAE?@@BPE EJE=EMAQEHE?@?KEABCDEFVA\L?@@LABCDEF Y>?@ELA`BKB?@VAZENLAMEHL=AQICINLFHEE?G FE?AFBNDE?V E?@@BPEA\LCAYdeGAQI?[ENLE? HIJE?@ACICE?[L?@V YdeAR>@EACI?@L?@EPFE?GAHIHEEPAHIDI=>C JENLAPEJLAHBNIANEPEONEPEAPL@EAML?@@EAICQEP FBNDE?APLJEFAJLPIC>FE?APE?JEOPE?JE cEMEHGAHEEPA>QEKEAMIO R>@EAJLDE?P>AQINHB?I=AXBH XEJEApuAZIHICDINGAvLNO ^=MECAML=E?@APINPI=E?ABCDEFVA«E?KEG CIPINGiA>REN?KEAHEEPAJLPIC>LAJLAXBHAYdeG QI?@E?LEKEE?VAhBNDE?API?@@I=ECAFENI?E NBLFAKE?@AJL=EF>FE?AYNLJEJL d?@FEPE?AbE>PAXE?PELAYEO JE>HAkwlGA]EN@EA_E=E?A_IN>F FBNDE?APIN=E=>AEHKLFADINI?E?@AJE?APEF YI=EHEAkrarlACE=ECV PEFADLHEADINI?E?@GiAFEPEA«IN>VAAzåä§æçè|~ DI=>CACICD>EMFE?AMEHL=G JI?@VAgYECQELAHEEPAL?LGAFECL e\ATAejATGAhI[ECEPE?AdJLO BCDEFADIHENACI?INRE?@AJE? CEHLMACI=EF>FE?AQI?[ENLE? QE=EGAxL=E[EQAME?K>PAPINDEO $%&'()*%)+,%-.+/ CI?@ME?PECVA_IPAHFLALP>AQ>? =I]EPAFEQE=AJE?AQICE?O ]EABCDEFAXE?PELA_IPLHGAc>O PINDE=LFAJE?AYNLJEJLAPINO PE>E?AJENLAJENEPGiAFEPEAXIO HE]>?@>GAxL=E[EQV CI?KI?@EPGiA>REN?KEV xXeGiA>REN?KEV QI?JEFLE?Ah=IJ>?@AYI?L? YIDI=>CACI=EF>FE?AQI?O QI=E?PL?@AJENLA_IPAHFLAFIC>O P>@EHAXBHAd?@FEPE?AbE>P `EJE?AWIPIBNB=B@LAh=LO WI?@IPEM>LAME=ALP>GALEAPLJEF YECQELAJLAEPEHAFE]EMG ktrarplGAHIFLPENAQ>F>=AUuVUUV JEFLE?GAQLMEF?KEAR>@EACICO JLE?API?@@I=ECVA_IPAHFLALP> XE?PELAYEJI?@GAYINCEAY>O CEPB=B@LAJE?AoIBmLHLFE DINE?LAP>N>?AJE?ACICDINLFE? CINIFEACICL=LMACI?>?@@> YEEPADINE?@FEPAFB?JLHLA[>E[E DINLFE?AQI?@ENEME?AE@ENAPLJEF FIC>JLE?APINDE]EAEN>HAFI MLNPEV k`WholAyB@KEACICNIJLFHLG QINPB=B?@E?GAFENI?EALEAKEFL? \LCAYdeA>?P>FACI=EF>FE? [INEMAJE?AFB?JLHLAmLHLFACINIFE CI?JIFEPLADLDLNAFE]EMVAYIDEDG ENEMAPLC>NV YIFNIPENLHA\LCAYdeAhBNO FIPL?@@LE?ABCDEFAQEJEAHEEP EHEQAH>=mEPENEAJENLAFE]EM IŸEF>EHLVAhBCE?JE?AYde PIN=LMEPAQNLCEV FI?ELFE?AHPEP>HA]EHQEJEAQEO \LCAYdeAKE?@AHLE@EAJL ]L=A^^AXE?PELA`ENB?GAY>CEPO =LD>NAcEPE=AJE?APEM>?ADEN>G _E=EP>?JEACI?@E?J>?@ANE[>?V \ICE?@@>?@GAjI==KGACI?@EO XEJEAFIIHBFE?AMENL?KEG JEAPEM>?A=E=>ACEHLMACIO XE?PELA^?JNKE?PLAFIC>JLE? ?BACI?@EPEFE?GAQI?@>?O CI?[EQELArGTOpGTACIPINVz{|}~ gY>JEMAEJEAKE?@A?IFEJACE> PEFE?GAFBNDE?AJLPIC>FE?AJL FEPEA`EHBNLGAHIFLPENAREC C>?@FL?FE?AEJE?KEAHICD>NO CI?B=B?@GAPEQLAHEKEA=ENE?@G Q>?[EFAYL?JBNBVA\LCA@ED>?@O USVUUGALEACI?JEQEPA=EQBNE? E?A@EHADINE[>?V E?@E?AHECQELACI?B=B?@ACEO E?AKE?@APINJLNLAJENLADINDE@EL JENLAQI?JEFLARLFEAEJEABNE?@ XIP>@EHAXBHAXI?@ECEPE? $%&'()*%)+,%-.+/ R = CI?REJLAFBNDE?VAhENI?E >?H>NAEJEAtTABNE?@AE?PENEA=EL? CI?L?@@E=AJLAFE]EHE? o>?>?@AYL?JBNBAJE?AY>CDL?@ %&€‚+%%().+ƒ„…†‡%ˆ)‰% Š%)+Š*%+”€%)*+Š(-%‚+‰%)*+ˆ…-%-( %)+()Š(‡+ˆ…*…€%+&…)‰…-%&%Š‡%) DEEM>AA EQ?KEACEHLMAF>EPAHIO JENLAYdeA\ICE?@@>?@GAYde Q>?[EFVAYEEPALP>AR>@EGALE JLAXBHAXICE?PE>AZIHEAoI?O ()Š(‡+&…)‹%*%+‡…ˆ…-%&%Š%) &…)†%&)*+Š…€&%ˆ(‡+$€†%†. ‡”€'%).+—%€…)%+)ˆŠ)*+†%+&…’ FE=LGiEAH > ?@FEQ?KEV jB?BHBDBGAXB=NIHA\ICE?@O =E?@H>?@ACI?@>CQ>=FE? PL?@HENLGAhI[ECEPE?A`E?HENLG Œˆ%Š%Œ%)+Š†%‡+…€-(+†€%*(‡%) —…&%&(%)+˜%*”)*+†%-%& &%)*+&…)‰…-%&%Š‡%)+”€%)*+-%) hIC> E?ALEACI=EQBNAFI @>?@GAXW^GA`X`ZGAJE?AhBNECL= E?@@BPE?KEA>?P>FACI=EO hED>QEPI?A\ICE?@@>?@GAy>=L -%*Ž+‡%Š%)‰%. &…)*”…€%ˆ‡%)+‹…Š+ˆ‡‰+‡%Š%+‰ †%+ˆ%&%+Š†%‡+&…&…€‚%Š‡%) PLCAYdeAJL oNEHL?JBAh=IJ>?@V XENEFE?GA?ELFAFIAQ>?[EFAQEJE F>FE?AIŸEF>EHLV eEMCEP>==EMACI?@EPEFE?G ‰+€‘+&…)‹…-%ˆ‡%)+‹…Š+ˆ‡‰ €‘+Š†%‡+…€-(+†€%*(‡%)+-%*. ‡…ˆ…-%&%Š%))‰%+ˆ…)†€.Ž+‡%Š% YIPI=EMACI ?JEQEPAQI?@IPEO Q>F>=AUuVUUV ghENI?EARENEFAE?PENEAQBH HEEPA=LD>NE?APEM>?ADEN>GACIO ‰%)*+†&-‡)‰%+ˆ…-%)+†ˆ…†%’ $…-%)+()‰%+‹%&+Š…€'%)*+‰%)* ‰+€‘. >E?AHIJLFLPA[ENEACI?@EPEHL gYEEPA?ELFGA>?P>FACI?O JI?@E?AQ>?[EFAHE?@EPARE>MV CE?@AKE?@A?ELFAFIAo>?>?@ ‡%)+()Š(‡+†ˆ…Œ%‡%)+‡…%†% ™(‡(+ˆ…'…-(&+&…)‹%†+”…€%’ —…‹%†%)+)+'%*+‰+€‘ M …)*()‹()*+‰%)*+%)*)+&…)‡’ Š”€+%+Š…-%‚+&…)†%%Š‡%)+…’ %‡%)+&…)‹%†+…&'…-%‹%€%)+'%* EHEQGAHIFLPENAQ>F>=ArUVUUG RE?@FE>AFBNDE?AE@EFAFIH>=LPO CEFEAPLCAYdeAJENLAoNEHL?JB YL?JBNBA[>F>QADE?KEFGADELF &%Š+“%(Š+$…-%Š%)+&…&%)*+†’ -%Š‚%).+ƒ—”€'%)+ˆ(†%‚+-‚% ˆ…&(%+”€%)*+'%‚Œ%+‡…ˆ…-%&%Š’ W>MI?LAJE?AFIJ>EANIFE??KEG E?ACI?[EQELAPEN@IPGADEMFE?APLC HECQELAQ>?[EFAHIFLPENAQ>F>= JENLAQI=ERENAYWXGAYWhGACEMEO ˆ%‡%)+()Š(‡+&…&'…€‡%)+…€’ &…)*…)†%€%+‹…Š+ˆ‡‰Ž+‡%Š%+‰ %)+'%*+ˆ%%()+%†%-%‚+‰%)* `ECDE?@AksUlGAžLmFNLAkrwlAP>N>? HICQEPAJLME?PECADEJELAFENIO rUAtUGiA>?@FEQ?KEV HLH]EGAJE?AQI[L?PEAE=ECV Š”-”)*%)+‡…%†%+Œˆ%Š%Œ%)+‰%)* €‘. Š…€…)Š)*+Š…€&%ˆ(‡+'%*+&…’ FIAJE=ECAFE]EMA>?P>FACI?BO ?EAJLAQ>?[EFAJE=ECAFB?JLHL ^EACI?@EPEFE?GAHEEPAQI?JEO WICE?@GA=E?R>P?KEGAHECO Š…€ˆ…€…Š+”&'%‡. š…)(€(Š+‰+€‘+‡…ˆ%-%‚%) €…‡%+‰%)*+'…€Š(*%ˆ+&…&'…€‡%) =B?@AFBNDE?VAYEEPALP>AW>J=L>= M>RE?GiAFEPE?KEV FLE?APEM>?ADEN>ApUrpOpUrtAPINO QELAHEEPAL?LAo>?>?@AYL?JBNB •…Š+ˆ‡‰+Š(+†”…€%Š”€+”-…‚ ‰%)*+†-%‡(‡%)+˜%*”)*+%†% …)‰…-%&%Š%). v >E JA H >JE MA P E F A D I N ?K E ]E G ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § | ¨ © EPEPAEJEAHIFLPENArTUAQI?JEFL CEHLMAPINMLP>?@AEFPLmGA?EC>? Š*%+”€%)*.+$…-%)+$€†%†+%†% …)‰…-%&%Š%)+‚…€”‡+‡…&%€) ‰+€‘+()+'…€‚%€%+˜%*”)* HIJE?@FE?AW>mELFL?AJE=EC `EHBNLAkttlGAhIP>EAhI=BCO [ K E?@ADINEHE=AJENLA\ICE?@@>?@G JENLAHLHLAFI@ICQEE?ACE>Q>? †(%+”…€%Š”€+-%)+Š…€&%ˆ(‡ ‚%)‰%+ˆ%Š(.+$%%Š+‚…)†%‡+&…&’ 'ˆ%+ˆ…*…€%+'ˆ%+†Š…&(‡%)+†%’ FB?JLHLAFNLPLHV Q B F A X I [ L ? P E A d= E CA oN E H L ? JB G jB HBDBGAWE@I=E?@AJE? EFPLŸLPEH?KEAPINMLP>?@A?BNCE=V ˆ(%&+‰+€‘.+$…Š%+%†%+…)*’ '…€‡%)+…€Š”-”)*%)+Š†%‡+&…’ -%&+‡”)†ˆ+%%().+ƒ$‰(‡(€+‡%’ ghECLA=E?@H>?@ADE]E KE?@ADLEHEACICE?PE>AQI?O yB@?B KEFENPEV y>=LACI?@EPEFE?GA@EHAH>=O ()‹()*+%)Š%+‰%)*+)*)+&…€%ˆ%’ )*…)%‡%)+€”&+…-%&()*. -%(+†Š…&(‡%)+&%ˆ‚+ˆ…-%&%ŠŽ FBNDE?AKE?@ACEHLMAFNLPLHAFI JEFLE?AYL?JBNBACI?>P>NFE?G Y IPLEQACE=ECAPEM>?ADEN>G mEPENEAKE?@AFI=>ENAJENLAFE]EM ‡%)+†…'(€%)+”&'%‡+–%)Š%+$…-%’ ƒš()*‡)+‡%€…)%+%†%+†”€”)*’ ‡%Š%)‰%.+›‚%ˆœ EPEHGA?EC>?AFENI?EAFB?JLO FIJ>EAFBNDE?GA?ELFADINHECE CICE?@AH>JEMACI?REJLAPNEJLHL CEHLMAPIN>HAPINREJLGAPIN=IDLM L?KEAHE?@EPAFNLPLHAEFMLN?KE ICQEPANIFE??KEGAdMCEJAhBO DE?KEFAQI?JEFLAKE?@A?ELFAFI HEEPAL?LAHIJE?@AC>HLCAM>RE?G $%&'()*%)+,%-.+/ H PI]EHVAXEJEME=AFECLAH>JEM HLCGAWA^ªDE=GA^H=EM>JL?GAJE? Q>?[EFAYL?JBNBVAgYIPLEQ HIML?@@EABPBCEPLHAELNAKE?@ eYAvEPCE]EPLGAxL=E?JEFG Y>QENCE?AktSlGAFIQEJEA]ENPEO HE??KEADLENA>N>HE?A[IQEPAHI=IO CI=EF>FE?AQINPB=B?@E?AQINO ^CECA«LJEKEPV QI?JEFLAFECLA[EPEPAJE?AFECL CEH>FAFIAJE=ECAFE]EMAYI@BNB _EFENPEAYI=EPE?GAYI=EHEAkrara ]E?AJLAJIQE?AN>E?@ARI?EEM HELGiA>REN?KEAFIQEJEA]ENPEO PECEAHICECQ>AFECLGAPINCEH>F eBCDB?@E?AEHE=AjB?BO LJI?PLmLFEHLAHI=ECEAQINL?@EPE? jIJLA=E?@H>?@ACI?@>EQADINHEO pUrtlV eYAXB=NLA`MEKE?@FENEAeEJI? ]E?V CICDINLFE?A?EmEHAD>EPE?AJE? HBDBAL?LADINE?@FEPAJENLAQBH PEM>?ADEN>AL?LGiAFEPE?KEV CEE?Ax¬pAL?PI?HLPEH?KEVAz{|§~ `IDINEQEARECAHIDI=>C?KEG YELJAY>FE?PBGA_EFENPEA\LC>NV ^mE?AQ>?APINFIR>PGAHEEPACIO hIQE=EAY>DJLPAXI?I@EFE? Y>QENCE?AEJE=EMACI?E?O ?@IPEM>LAQI?@IC>JLA`Wj $%&'()*%)+,%-.+/ «>F>CAZLP=E?PEHAXB=JEAWIPNB P>A«EN>?AkTSlGAHE=EMAHEP>AJENL CE>PAPINHID>PAEJE=EMAQ>PNE FIQI?@>N>HE??KEGAZXXAXhY QIP>@EHAYEPQECV @ E ?@ A cI @ E N E A JL A _ E = E ?A W« F E P E A «L J E K E P JEF?KEADLHE _EKEGAdR>?AhBCLHENLHA`IHEN J>EAQI?>CQE?@AKE?@ACI?REJL «EPPEAeEREHEVA^EAQ>?ACI?@ELPO EFE?ACI?REJLFE?Ad@>HAHIDEO ^EACI?IC>FE?ArUAD>?JI= \MECNL?GA_EFENPEAX>HEPVAAZLE CI?REJLA[B?PGABHMIPALJE Y>JENCE?PBGACICEHPLFE?GAFEO FBNDE?API]EHAJE=ECAL?HLJI? FE?AmEFPEALP>AJI?@E?AFIDINO @ELADEFE=A[E=B?AE?@@BPEA=I@LHO >E?@ADINEJEAJLA=E?PELGACI?>CO C>=ELADIFINREAHIPI=EMACI?EO DE@LACEHKENEFEPA=EL??VAPI=EJE? H>HAFI[I=EFEE?ACE>PAKE?@ FI[I=EFEE?APINHID>PVAYI=EL? EJEE?AQLMEFAFIQB=LHLE?AKE?@ =EPLmGAPE?QEACICQINHBE=FE?A=EO Q>FAJLADI=EFE?@APICQEPAHECO CEPFE?AQI?JLJLFE?AJLAYWfd g«ENLAL?LAFLPEACIC>=EL CI=LDEPFE?AE?EFA«EPPEALP>APLJEF «EN>?GAEJEAR>@EAFBNDE?A=EL?O PLDEOPLDEACI?JECQL?@LAFI=>ENO PENDI=EFE?@?KEAHIDE@ELAñõõö÷¹ïøñºV QEMADE@LE?Aì¹»»¹ûVAnE?@ALP>APLJEF X>HEFEAc>HE?PENEArA_EFENPEA\LO pUrtAJI?@E?A[ENEADINDIJEG EFE?AJLLHPLCI]EFE?V ?KEGAKEF?LADE=LPEADIN>HLEArGT @EAKE?@ADINJ>FEALP>V `E@ELCE?EAd@>HACINIHO PIND>?@F>HAEQEAQ>?VAA\E?QE C>NAEPEHADE?P>E?AEKEME?JE KE?@ABNE?@ADL=E?@AQI?>M WIHFLACICEHPLFE?APEF PEM>?ADIN?ECEAW>MECCEJ gêë·ì¹íë·îïYEKEACLFLNGAðñð QB?H CDINLE?AEQNIHLEHL DE?KEFAQLFLNGAd@>HA=E?@H>?@ KE?@AR>@EAQI@E]ELANI?JEMAJL JI?@E?AFIPI@E?@E?GADI@LP> EFE?ACI?@LHPLCI]EFE?AQ>PNE eIME?V EJEAKE?@AE?IMVAWINIFEA·¸¸ëð PINHIDAQI > P ù A ^ KE DINPINLEFACICE?@@L=AQIP>@EH nHEMEAoIJ>?@A`E?FAZE@E?@ QIHLCLHPLFAJE?A?I@EPLmVAXhY JENLAQNIHLJI?GA?EC>?AQB=LHL «EN>?AJE?AeIME?AEJE=EM DL=E?@AFE=E>AJLEAE?EFACI?PINLG JLREJLFE?AEE=AEPEPAFQABC=LIPL=FLMADEEPA@JLLANXL?hY L?@L?ACIC>=ELAJI?@E?A[ENE QECAJE?ACI?KINEMFE? cI@ENEV CICQIN=EF>FE?ADINDIJEAPINO J>EAJLAE?PENEA=LCEAQI?>CO QE?PIHE?AHEKEA·¸¸ëðïJEQEP gYEKEADINDELFAHE?@FEAHEREAQEOV YHIE=P>N Y I D I = > CA D I F I N R E A J L A F E ? P B N G B?HPN>FP>NLmGAüñíöìöý¹ïìúö·ðö·¸G >M A >E ? @ A K E ? @ A JL P I C>O MEJEQAFBNDE?AJE?AQI=EF>VAYEEP QE?@ACBDL=AZELMEPH>Ab>éLB FNB?B=B@LHAFI?EQEAEKEMAHEKE JEAHIC>EABNE?@VAYIPLEQAQENPEL FE??KEALP>VAd@>HAJE?AQIP>@EH d@>HACI?@EF>AQIN?EMACI?O FCI ?L?@FEPFE?AD>JEKEAFIR>O FIREJLE?GAFBNDE?AJL=ENLFE?AFI KE?@AJLPEDNEFAJENLADI=EFE?@ CI?L?@@E=GiA=E?R>PA^mE?V EKEA[>CEABNO YEPQECA=E=>ACI?@M>D>?@LAHPEm REJLAPI?E@EAQI?[>[LAQLNL?@AJE? R>NE?GAECE?EMGiA>RENA«LJEKEPG N>CEMAYEFLPAXB=NLAhNECEPA_EPL B=IMACBDL=A`WjAKE?@AJLFIO YEEPACI?@@I=ENAR>CQEAQINH QE?B@=LAPLDFLAELHP>EGAiDAE>LFREVNAYAd@ >HAFIQEJE JE?AQLCQL?E?AhxXAKE?@A=E?O QI?R>E=A?EHLA@BNI?@VA^EAR>@E KE?@AR>@EADIFEHAXNIHLJI?AXhYG JE?AeYAnh^AxE]E?@GA_EFENPE C>JLE?AeEHKLJGAPB=A_E@BNE]L JLAN>CEM?KEGA«EPPEAHICQEP ]ENPE]E?AHI>HELACI PEHAPIN@BQBMO@BQBMAJEPE?@V QIN?EMADIFINREAHIDE@ELAQI?[>[L YI=EHEAkrarlGAJLAhE?PBNAZXX \LC>NVAYIJE?@FE?AeEHKLJ hWAtVtTUAAZLJ>@EGAQ>PNEA«EPPE CI?KECQELFE?AQINCBMB?E? EQNIHLEHLA=E?@H>?@AJEN?LAIXNNLICE ?@APIC>E?Ad@>HALP> @I=EHADIFEHACL?>CE?AREC>AJL XhYV JLNE]EPAJLAN>CEMAHEFLPAKE?@ LP>AJE=ECAFB?JLHLA?@E?P>F CEEmAFIQEJEAFI=>EN@EAFBNDE? JI?AXhYGAb>PMmLA«EHE?A^HMEEHLªO JLMLnE P > ? =E?@GAJE?APIQEPAeQ h=I?JINGA_EFENPEA\LC>NVAAYEEPAJL XNIHLJI?AXhYGAb>PmLA«EHE? PEFAJLHID>PFE?A?ECEAJE?A=IO HIPI=EMACINEKEFE?ACE=EC HINPEACEHKENEFEPA=>EHAEPEH «E?KEGACIHFLAJLRE?RLFE?APLO rUUAR>P@EAGA>QI >F>E?AJL[IF YWfdGAd@>HAR>@EAQIN?EMADINO ^HMEªGACI?ECDEMFE?GABNE?@ PEF?KEV QIN@E?PLE?APEM>?ADEP>V QINLHPL]EAFI[I=EFEE?ACE>P ?@@E=ACER>AHIDE@ELAE?@@BPEAJIO >=E?@AJE?APICD N ? K IFIO R>E=E?AELNACL?>CAJE=ECAFIO ^?JB?IHLEAHINL?@FE=LA=>QEAJE? WBDL=AFBNDE?GAZELMEPH> YI=EL?AJ>EAFBNDE?API]EHG KE?@ACI=LDEPFE?AE?EF?KEV ]E?AHI[ENEA@NEPLHGAEKEMAJENL =LN>E?VAnE?@ALP>EADPE>AFEJE?EAAFCL HE?AJE?ACI?@I[INAJBCQIP HI=E=>ACI?@@E?@@EQAFIPI=EO b>éLBAvArqppAxyGAAJLECE?FE? «EN>?AJE?AeIME?GAFI[I=EFEE? ^EAQ>?ACI?@>?@FEQFE?G «L=CE?AvEPM>NEMCE?Ad=Od=EO ?EHEDEMGACI=EL?FE?ACL=LFA`Y=WLF CE NECEA«ERLAXB?JBFAoIJIG JE?E?AMEN>HAJL[B?PBMAJENL JLAYEP]L=AXB=NIHA_EFENPEA\LC>NV LP>AR>@EAPINJEQEPACI?@EFLO FIREJLE??KEAPINHID>PALEAPINLCE ]LGAoL?EAvEPLCEAžEMNNBGAJE? KE?@APIN@I=IPEFAFENI?EAFIPI=IO J_ELFAdH E N P \LC>NV QICLCQL?VAXEJEME=ADE?KEF YIJE?@FE?ACBDL=A`WjA`ApSp DEPFE?APL@EAFBNDE?AJLACI?@O HIDE@ELAHID>EMAC>HLDEMAKE?@ YKLmEAeEDLKEP>=AdJE]LKEMGAL?L JBNE?ADE@LE?ïì¹»»¹ûGAJE?A>?O hIEPA>E A ZXXA XhY A `L JE ?@ N@EADLEHEAJE?AFI[L=AR>HPN> «eGACL=LFAeEHKLJGAPLJEFAJLFIO E=ECLA=>FEO=>FEGAKEF?LAeLŸE=Aku MEN>HAJLMEJEQLAFI=>EN@EAJE? HIQINPL?KEAPLJEFAPINPENLFAP>N>? P>?@?KEAJLHI=ECEPFE?AB=IM hIDLREFE?AX>D=LFGA«LJEKEPAc>N ]E CICL=LFLAFIPI=EJE?E?AKE?@ PEM>LAJLECE?FE?AJLACE?EV PEM>?lGAc>?@AktpAPEM>?lGAJE? E?EF?KEVAgW>HLDEMAL?LAFECL JE=ECAJ>?LEAQB=LPLFVA^EACIO d@>HV MLJGAACI?@EF>ACINEHEAQI?O MEN>HAJLLF>PLVAZLAHL?L=EMAHIO `INDIJEAHEEPAFI[I=EFEE? Y>QNLKEPLAktUAPEM>?lV PINLCEAJE?AFECLAPINLCEAFIREO CL=LMACI?REJLA]EN@EADLEHEAHEREV YIDI=>CACI?@EDJLAJLA`YWG jE PL?@A>?P>FACICDINLFE?AQI?@O H>?@@>M?KEAHIBNE?@AQICLCO oNE?JAbLŸL?EAJLA_EFENPEADIDIO `IDINEQEARECAHIPI=EMAFIO JLE?AL?LGiA>[EQ?KEV gYEKEAF>NE?@AQE?PEHACER> d@>HADIFINREAHIDE@ELAQI@E]EL MEN@EE?AFIQEJEAd@>HAJICL QL?AMEN>HADI=ERENAFIPI=EJE?E?V NEQEAMENLA=E=>GAHEEPALP>ADELFAFBNO [I=EFEE?GAFEPEA^mE?AkCI?E?P> YI=EL?ACI?@EFLDEPFE?AJ>E JLAQB PLFVAYEKEANEHEAMEN>H NI?JEMADINHPEP>HAE=LMAJEKEAQEO CI?E?JELAE]E=ApUrtVAYLFEQ z¨þãÿ|}0çþãæòó©è䦶 DE?ACE>Q>?AHBQLNA=E?@H>?@ «EN>?lAN>CEM?KEAJLAXIN>C ?KE]EACI=EKE?@GAC>HLDEM CI?KE=LCQ JLNE]EPAJLAN>CEMAHEFLPAKE?@ \E?@INE?@GA`E?PI?GAFIJEPEO JLCEFH>JAEJE=EMAFB?JLHLAQHLO BNE?@P>EVAYEELKFEEA?EAFJE>?=AQ>LAFFLINAQJE>J=>E JEAnHEMEAoIJ>?@A`E?FAZEO ECE?EMAKE?@AJL=EF>FE?Ad@>HG ¦¥ô}0çþã~ HECEVAWBDL=AoNE?JAbLŸL?EALP> ?@E?APEC>VAgdJEABNE?@AKE?@ FLHAQ>PNEA«EPPEAJLHID>POHID>P EPE>AHE=EPAöíìöðúëûëúGiA>REN Q>?A=E?@H>?@AJLECE?FE?AJL CI?@EF>AJENLAFIQB=LHLE?ACIO [>F>QAPIN@>?[E?@V AJENLAf=LHAc>NRECL=EMAPINO FE?PBNAQB=LHLV CL?PEAFI=>EN@EAFECLAPLJEF gX>PNEAFECLAeEHKLJAHIDIO HH>IDE>CL P G A ?@AHIMENLOMENLAACI?@O n?P>FACICEHPLFE?AQB=LHL CICQINQE?RE?@AFEH>HAFI[I=EO P>=?KEAHIJE?@AJE=ECAQINE]EO ?LANK>ECE MAQIPEFAHIJINME?E CI?E?@E?LAFI[I=EFEE?ALP> FEE?ALP>AkDINJECELlGiAFEPE?KEV PE?ACEE@AKE?@A[>F>QADINEP MQ>ICD I N L E ? A LAhECO HI[ENEAEJL=GAFI=>EN@EAFBNDE? WINIFEADINQEFELE?AJL?EH JE?AHEEPAL?LAHIPI=EMAPINREJL Q>?@Ax>N>@BAeNEEK?E@GAP_>EPELA[JICQ Q>?AEFE?ACI?>?P>PAeEHKLJV FIQB=LHLE?ACI?@EF>AJENLAXB=O QINLHPL]EAL?LGAJLEACI?@E=ECL XB?JBFAoIJIGAhBPEA`IFEHLVEFEG g\IPEQAEFE?AFECLAP>?P>PAJLEG JEAWIPNBA_EKEVAgWINIFEACL?PE PNE>CEAQHLFB=B@LHAHE?@EPADINEP dJEQ>?A>E?@AKE?@AQINO MEN>HAFLPEAP>?P>PALP>VAhECLAPIPEQ FIQEJEAFI=>EN@EAE@ENARI?EEM JE?AHIJE?@AJLNE]EPAJLAN>CEM ?EMAJLPIC>FE?Ad@>HADIN>QE HIH>ELAQNBHIHAM>F>CGiA>REN DEQEFA[IQEPAJLDE]EAHEREVAd=EO HEFLPGiA>RENA«EPPEVAzòó©è䦦¥ô}æ|§©~ rUAD>?JI=A>E?@AFINPEHAQI[EMO ?AeQArUUVUUUGAADIN?L=ELAPBPE= $%&'()*%)+,%-.+/ E eQArUUAR>PEVAAWIHFLADIN@ERLAAeQ pGwAR>PEAQINAD>=E?GAQI@E]EL ˆ%‰%+†%)+ˆ%‰%+†Š…€&%+‹(*% &…€(%‡%)+Š%‚()+‡…'…€()Š()*’ '…€Š…‡%†+()Š(‡+'…€%)*‡%Š I?JEMA`YWAhE?PBNAxEDE?@ ˆ%&%+‡…-(%€*%)‰%Ž+()*‡%)‰%.. %))‰%.+‡Š€ˆ+‰%)*+‡)+‡…€% (&€”‚+'…€ˆ%&%+”€%)*Š(%)‰%. N XICDE?P>AkhxXlAhE=LCE=E?@G $”ˆ”‡+‡…-%‚€%)+2”)”ˆ”'” '…€&%)+†+‘-&+Š…-… ˆ+›4œ+Š( ƒ$%‰%+&%(+&…)*(™%‡%) X=EEAZ>PEAXINCELGA_EFEHECO 3+4…'€(%€+/567+Š(+)*)+ˆ…*…€% &…)*%‡(+%‡%)+&…)*)Š€”ˆ…‡ˆ ˆ‰(‡(€+‡%€…)%+'(+†‡%ˆ‚ Q>N?EGA`IFEHLAYI=EPE?GAhBPEA`IO &…)…&(‡%)+…)†%&)*+‚†(. †€+†%)+&…&…€'%‡+‡…’ ‡…ˆ…&%Š%)+(&(€+%)‹%)*. 8%+()+&…)*%‡(+Š%‡+()‰% ˆ%-%‚%))‰%+†+Š%‚()+ˆ…'…’ $%‰%+‹(*%+'%)‰%‡+™”'%%) FEHLGAPINHID>PAFE=EALP>AAPEFAPINO ‡€Š…€%+‰%)*+&(-(‡’&(-(‡+ˆ”%- -(&)‰%. ‡…&%€)+ˆ%‰%+&%(+&”‚”) BJEACICDE]EAQ>=E?@A>E?@ €%+†%&%))‰%+Š(. ƒ$%‰%+…€™%‰%+†…)*%)+%)*‡% %&()+ˆ%&%+--%‚Ž+‹…-%ˆ)‰%. @ K E @ALEAPIC>FE? ƒ$…‡%€%)*+ˆ%‰%+)**%‡ 3.+„+ / +(ˆ%+ˆ%‰%+ 3. $‚)Š%+'…€‚%€%+Š%‚()+†…%) ?hI EJLE?ADINE]E=AHEEP $…&”*%+-…'‚+‚%Š’‚%Š.+%‚() %‡%)+&…)‹%†+Š%‚()+‡…'…€()’ d@>HAMRI '…€‡€+‚%€(ˆ+‡€Š…€%)‰% EFACIC>?@>PLAHECO '%)‰%‡.+9%)*+…)Š)*+'%‡+'ˆ% '%€(+)+Š%‚()+)Š€”ˆ…‡ˆ+†€. Š()*%))‰%.+ƒ9%+ˆ…&”*%+ / QEMVAYE?EJPA >AD>=E?AQ>EHEG $%‰%+%‡%)+&…&…€'%‡ &…)‹%†+Š%‚()+‰%)*+'%‡+'(%Š PIQEP?KEAsAdLP &…)…€&%+‡…%†%%)+ˆ%‰%. @ >HP>HApUrrAQ>F>= $…&”*%+‹%†+‰%)*+Š…€%‡‚€+‹(*% ‡…ˆ%-%‚%)’‡…ˆ%-%‚%)+‰%)*+ˆ%‰% ˆ%‰%.+$%‰%+…€™%‰%+†…)*%) SVtUVAXI@E]ELA`YWAhxX '(%Š+ˆ%‰%Ž+‹…-%ˆ)‰%+ˆ…€%‰% '(%Š+†+Š%‚()+ˆ…'…-(&)‰%Ž %)*‡%+3.+„+ / +‡…Š…%Š%) r Š%)†%ˆ)‰%. (ˆ%+ˆ%‰%+ 3.+$…&”*%+ˆ%‰%+‹(*% hE=LCE=E?@AH>JEMAQ>=E?@G Š…€ˆ…)‰(&. $‚)Š%+&…‰%‡)+ /

$…-%)+Š(+%†%+ / +)+% -…'‚+‚%Š’‚%ŠŽ+Š%)†%ˆ)‰%.+›†Š™œ FI[>E=LAd@>HAJE?AHIBNE?@

ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖÖÔ×ÐÏÒØÎÒÙÔÚØÐÏÒÛÜÕÖÐÎÒÝÞßÞÕÖ

012345 

 4: !"<;4

678!9

6:19;

14:4 : 


456789 8 0123

 1

789:;:<=

!"#!$$% &JKLMN '$(OPQR$SRTUVWXWYZY[Y\]U^[]_RXY[Y\]U`UaW)*+Y,b-]c.0]d5R21UU03eUQV^aUf 4

7>?>

4 )*+,-./012103

@:=8?:<=

AB;C>D8;E>

A8D:?><=:<

F8GB98<

FBHBI

4 )*+,-.012163

4 )*+,-.052163

4 )*+,-.0g2103

4 )*+,-.012163

4 )*+,-.052103

{|}~€}~‚~ƒ~„~…†…‡…†ˆ‡‰…†ˆ~‚ƒ|}|…~…Š„~‹}‡…~Œ

hijklmnopqpnrlsnoktpunviwkjspnxynzpukl

Ž‘’“”•–’—˜™Žš‘›’œ˜œŽ‘žŽ’™˜Ÿ ¡’Ž’Ž™ ’“Ž™Žš 82ïüåüôãçîïäåçâãäåæåþçäïêã ðïêëëåüãçîåêçðïâåîåòã éåíþçôêæôíçðïêëïüãåæíåêçüåëã ¢˜ œ— ž’¢Ž‘–’Ÿ˜™ŽœŽ’Ÿ˜¢˜žŽ£’¤Žš‘›Ž’Ÿ˜‘’¡˜¥¦ž ëï7ìíçüïäôêëçåíåêçîãüïäæåéãó äïêãðåêçîãçèåéåêëêìêëíìþ ñìæïêäãçâãäåæåþçíïäïêãåêçñïéó ™˜Ÿ ¡’‘š ’‘™Žž žŽ§Ž’œ˜¥˜™Ž¡’¢˜˜Ÿœ‘Ž’˜ŸŽ’¨‘ŸŽšŽ íåêúç9ïäôêëçäå0åçãêãçäôîåò äôñå0åçíïçîïñåêê0åçüïõãò üôçîãåêëíåæúçÿéìëéåðçãêã ©ŽŽ¡¦¡ž¦ª’©˜«ŽœŽšŽ’©ŽŽ¡¦¡ž¦ª’©Ž— ¢Žš˜ õïéôäãåçäïíãæåéç ÷çæåòôêú õåãíçüåëãúçýïüåãêçíïäïêãåêþ äôîåòçîãäôäôêçäï7åíçøþçõôó ©™Žš˜£ 9ïäôêëçãêãçîãæãêëëåüíåêçäï7åí íåðãçåíåêçðïêëåêëíåæçíïéåó üåêçüåüôþ çñåñåéçèïñåüåçûïäå åîåçðïäãêçñïéìêæìíçñåîãþ 7ãêåêçðïê7åîãçñìæïêäãçîïäå èåéåêëêìêëíìþçèôäâåêæìêìú ÝÞßàáâãäåæåçèåéåêëêìêëíì îãç2ïéåíþç0åêëçõïéåîåçîã 7ïüåäçèïæôåçèïüìðñìíç ï7ìí âãäåæåçîãçèåéåêëêìêëíìú ýååæçå3åéåçñïéäïðãåêçõïéó îãéïäðãíåêçñåîåçòåéãçñïéó ûôíôòç2ïéåíþçûïäåçèåéåêëó 9ïäôêëþçýåéîãú ïê3åêåê0åþçíåðãçåíåêçðïó üåêëäôêëþçñïêëôê7ôêëç0åêë æåðåçîãçæåòôêçõåéôçö÷øùú êìêëíìþçèï3åðåæåêçèåéåêëó ýïíéïæåéãäçÿåëô0ôõåê êëåîåíåêçñïéæôê7ôííåêçäïêã îåæåêëçðïüïâåæãç7åüåêçîïäå ûïäåçâãäåæåçæïéäïõôæçðïêåó êìêëíìþçýïüåäåç4ø5ø6úçèïäïó èïäïêãåêç1åêîãç2ïéåíþç ãó îåêçõôîå0åçäïæãåñçæãëåçõôüåê ðïêô7ôç1åêîãç2ïéåíþçîãäôó âåéíåêçñìæïêäãçíïäïêãåê êãåêçäôîåòçðïê7åîãçõåëãåê 0ìêìþçðïêëåæåíåêþçõïéîãéãê0å äïíåüãþ ç7ïüåäê0åú ëôòãçõïéõåëåãçíïäïêãåêþçäïðãó æéåîãäãìêåüúçýïõåëåãçüåêëíåò âåéëåçûïäåçèåéåêëêìêëíìú ñåëô0ôõåêçæïéäïõôæçôêæôí ÿïðïéãêæåòçîïäåçäåêëåæ äåüçæåéãç7åæãüåêþçëï7ìíçüïäôêëþ åâåüþçîãõïêæôíçÿåëô0ôõåê èåüãçæïéåíòãéçíïäïêãåêçëï7ìí ðïâåîåòãçñìæïêäãçâãäåæå ðïêîôíôêëçæïé3ãñæåê0åçîïäå õåðõôçéôê3ãêëþçìéëåêçæôêëó µ¾³´µ³ ÆÀö²·´¯¸ ¼¾Ç¬²¹È´±® Äɲ¶²­¹® ¹¾¶±¬ÇÊ´ èïäïêãåêç1åêîãç2ïéåíçûïäå üïäôêëçîãñïêæåäíåêçäïíãæåé íïäïêãåêçæéåîãäãìêåüçîãçèï3åó âãäåæåçäïíåüãëôäçôêæôíçðïó ëåüþçíåéåâãæåêþçõåòíåêçâå0åó º¸±®²µ¸³´»²¼¸º°±µ²½²»¾¿ÀÁÂÀòº¾Ä¬­®Å²¯°±² èåéåêëêìêëíìú ø÷çæåòôêçüåüôúçÿåîåçäååæçãæôþ ðåæåêçèåéåêëêìêëíìþçæïéó ðôê3ôüíåêçüåëãçíïäïêãåê êëçíôüãæúçãåñçíïäïêãåêçîãñïéó »ÊËÊÄÉÄÀÄÉÃÀ²Ç¾ÌÊÄɲÁ¾ÄÈÄÆÈÃÃÊIJþÍÀ¿¾ÎÊÄÄÏʲÇÊÊÐ ÿïéïäðãåêçñåëô0ôõåê ëï7ìíçüïäôêëçîãñïêæåäíåê ôæåðåçûïäåçèåéåêëêìêëíìú æéåîãäãìêåüç0åêëçòåðñãéçñôó æìêæìêíåêçîãçæïéåäçéôðåò ¾˾ÇÁÅÊIJ̾ÇʲÑÅÇÊÐʲþǾÄÅÊÄÒ²ÌŲ¹¾Çʲ»ÊËÊÄÉÄÀÄÉÃÀÒ îãüåíôíåêçîãçíìðñüïíäç1åêó äååæçåîåçñïäæåçñïéêãíåòåêú 8ÿåëô0ôõåêçãêãçõïéæô7ôåê êåòúç8ýïüåãêçåîåç1åêîãç2ïó âåéëåúçáÝáà »¾ÓÊÁÊÐÊIJ»ÊËÊÄÉÄÀÄÉÃÀÒ²»ÊÍÈÂÊоIJ»¿ÊоÄÒ²º¾¿ÊÇʲÔÕ·ÕÖ×

Ø p w Ù s w n Ús l m m p tsnhplÛpsnhsÜp

 | … † … ! … † "~ Œ ‹  ƒ‡ ‚ ~ #‡ Œ ‡ "| …  … † ˆ ~ ‚ $% | „ } | … ßbcádefghiáóç2ïêëãäã îôêëçðåôñôêçîãçäïíãæåé ëìêç2åüüúçÿåîåçòåéãçõãåäåþ &'()*+,-.,/-.,'

¹®¹®»²®­¶­¶± »¶¼°±µ»¶±²»¶®±²¯¶¬®»²½²®ÈÐËʲ®ÈÐËŲºÀ¿À²Á¾ÄÉÊ¿ÈÄÉÃÊIJÃÊÅIJ¬Í­®Ê¯°±² ÐÅó²´µ³ Âʶ·Ì®»­´¯² ʲÑÅ ÇÊÐÊÑÊÄ ÊÇÅÄɲÏÊÄɲÁ¾ÄÌÊËÊвÌŲ¯ÊÄÌÊËʲ¶ÌŲºÀ¾ÁÊËÁÀÒ²¯ÀÏÀ¿Ê¿ÅÒ²º¾¿ÊÇʲÔÕ·ÕÖ×

#~°± ‚€}~‚~²~…ƒ …!…†³~‚|…†

ØkÛwsnop¯pnrp¯klmÙplnrpslnvpÛsÙ

´µ´|}~yu€w}}}y†‡‰†ƒ}œ‚†‡†œ†ƒ}†‚ƒ„}Š –†ƒ„‰ƒ„}‘‚•Œ‚}Œ‡†ƒ„…†‚}•‰ƒ„†}‹†œ†|}‘†ƒ „†‹}¶‚‚‡}x†‡Œƒ„}—˜™š}‹Œƒ‘††‡}Œ‘†ƒ†}‘‚}u†ƒ‘†† ‘‚…†–‰ƒ„‚}…†‚ƒ}•†‡‚…›} †‹•‰‡†ƒƒŽ†}†ƒ„†‡}†‹†ˆ| v‘‚}ŠŒ‹†‹Š|}uŠŽŠ–†–‚|}Œ–††}¦™§™¨›}žŒ‘†‡†ƒ„†ƒ †Ž†}Œƒ†ƒ„›}Œ‹Š„†}–‚•‰†ƒ}‘‚}‚ƒ‚}•‚†}‹ŒƒŽŒ ‹ŒŒ…†}‘‚†‹•‰‡}¡‰‡†}¡‰‡‚}Š–Š}‘†ƒ}Š–Š}u†‡‚… ƒ†ƒ„…†ƒ|¢}…†‡†}xŠƒ†‡ˆ†ƒ|}‡‰‚}Ž†ƒ„}‚ƒ„‚ƒ}Œ„‚}…Œ ·†ƒ‚”†–}¦u·¨›}¡††}œ‚†‡†œ†ƒ}‡Œ…Œ“‰‡}…†Œƒ†}‹Œ ·†ƒ‘‚}uŠŠ•‰‘‰}‘†ƒ}’‚Œƒ„}‚ƒ‚› ƒ‘††‡…†ƒ}ˆ†‘‚†ˆ}…††ƒ„†ƒ}•‰ƒ„†}‘†ƒ}…†‚ƒ}•†‡‚…› u†ƒ‘††}v‘‚}ŠŒ‹†‹Š}‹Œƒ“†‘‚}‚ƒ‡‰}„Œ•†ƒ„ ¡††}œ‚†‡†œ†ƒ}‹†ƒ©†ƒŒ„††}Ž†ƒ„}‚ƒ„‚ƒ ‹†‰…ƒŽ†}‡‰‚}¶‚‚‡}x†‡Œƒ„}—˜™š}Œ–†‚ƒ}u†ƒ‘†† •Œœ‚†‡†}‘‚}x†‡Œƒ„}‚‡‰}‘†‡†ƒ„}‹Œƒ†‚…‚}‘‰†}Œ†œ†‡› vˆ‹†‘}º†ƒ‚}‘†ƒ}¡Œ–†•‰ˆ†ƒ}~†ƒ“‰ƒ„}z‹†}Œ‹††ƒ„› ¡Œ†œ†‡}Œ‡†‹†}Ž†…ƒ‚}v‚}v‚†}Ž†ƒ„}‹Œ‹•†œ† …‰‡}‹ŒƒŽ†‹•‰‡}‡‰‚|}žŒ†–†}’‚ƒ†}u‰‘†Ž†}‘†ƒ œ‚†‡†œ†ƒ}††–}¸†–†Ž‚†|}‘†ƒ}‹Œƒ‘††‡}Œ…‚‡† ¡†‚œ‚†‡†}¦’‚•‰‘†¨}x†‡Œƒ„|}¡†Œ‡ŽŠ}v‚•ŠœŠ› ‰…‰–}˜¹›™¬›}’‚‰‰–}Œ†œ†‡}‚–…}v‚}Ž†ƒ„ ¸Œƒ‰‰‡ƒŽ†|}††}‡‰‚}‚‡‰}†‘†}Ž†ƒ„}‹Œƒ„‚…‰‡‚}†…Œ‡ ‹Œƒ„†ƒ„…‰‡}œ‚†‡†œ†ƒ}††–}‚ƒ„†‰†|}‹Œƒ‘††‡ ‡Š‰|}ƒ†‹‰ƒ}†‘†}‰–†}Ž†ƒ„}‘†‡†ƒ„}Œƒ‘‚‚›} ¸ŒŒ…† †‡††‡†}‡‚ƒ„„†–}Œ–†‹†}‘‰†}ˆ‚ƒ„„†}‡‚„†}ˆ†‚}‘‚ Œ…‚‡†}Œ‡Œƒ„†ˆ}“†‹}…Œ‹‰‘‚†ƒ› ††‡}…Œ–‰†}‘†‚}Œ†œ†‡|}††}œ‚†‡†œ†ƒ x†‡Œƒ„|¢}…†‡†}¡†Œ‡ŽŠ›}¦‘‚…¨

ÚpÜijÛpqntsnqsilmnrispltswplnzpÜk

uvwxvywz{vyv|}~yu€w}}~‚ƒ„…†‡ ‹Œƒ“†‘‚}y}™¬˜}‚•‰}Œ}‹†–†‹}‘†ƒ žŒ†–†}’‚ƒ†}žŒ•‰‘†Ž††ƒ}‘†ƒ ˆ‰ƒ‚†ƒ}ˆŠ‹Œ‡†Ž}†‡†‰}‰‹†ˆ}‚ƒ† y}—¬˜}‚•‰}Œ}‹†–†‹›}’Œƒ„†ƒ ¡†‚œ‚†‡†}u†ƒ“†ƒŒ„††|}v¥‚¥ ‘‚}’†‡††ƒ}~‚ƒ„„‚}’‚Œƒ„|}u†ƒ“† ‹Œ‹•†Ž†}‡†‚£}y}—¬˜}‚•‰|}Œƒ„‰ƒ v©ˆ‹†‘}}‹Œƒ„†‡†…†ƒ|}•†ƒŽ†…ƒŽ† ƒŒ„††|}x†‡Œƒ„|}Š”Œ}…††‚‡†}†‡†‰ “‰ƒ„}‹Œƒ‘††‡}£†‚–‚‡†}‡Œ–Œ”‚‚| œ‚†‡†œ†ƒ}Ž†ƒ„}‘†‡†ƒ„}‘‚}’‚Œƒ„ …Œ•†ƒ“‚†ƒ}‡†‹‰}Œ–†‹†}–‚•‰†ƒ …†‹†}‹†ƒ‘‚}‘†–†‹}‘Œƒ„†ƒ}†‚ ‘‚}–‰†}Œ‘‚…‚›} ~ŒƒŽ†‡† ‹ŒƒŽ†‹•‰‡}‡†ˆ‰ƒ}•†‰}—˜™š› †ƒ†|}‘†ƒ}‹‚ƒ‰‹†ƒ}‡†‘‚‚Šƒ†– œ‚†‡†œ†ƒ}•Œ‘†‡†ƒ„†ƒ|¢}…†‡† u†ƒŽ†…}œ‚†‡†œ†ƒ}Ž†ƒ„}‡Œ†… ‰ƒ‡‰…}ŒƒŽ†‹•‰‡†ƒ› v¥‚¥›}¦ˆœŠ¨ †}‡‚‘‰}‘‚}‹Š•‚–}‘†ƒ}‹Œƒ„‚ƒ†}‘‚ ‰‹†ˆ}œ†„†}Œ‡Œ‹†‡›}††‡}‹†–†‹ ‡†ˆ‰ƒ}•†‰|}‘‚}’‚Œƒ„}‘‚†‘†…†ƒ}Œ‡† …Œ‹•†ƒ„}†‚}‘†ƒ}Œƒ‡†}‹‰‚… ‘†ƒ„‘‰‡› žŒ‡‰†}žŒ–Š‹Š…}†‘†}Ÿ‚†‡†  ’‚Œƒ„}¡†ƒ‘†œ†¢|}v–‚£}¤†‰¥‚|}‹Œ ƒ„†‡†…†ƒ|}‘†Ž†}‡†‹‰ƒ„}ˆŠ‹Œ‡†Ž ‡†…}Œ†‘†ƒ}‘Œƒ„†ƒ}•†ƒŽ†…ƒŽ† œ‚†‡†œ†ƒ›}x†‰ˆ}ˆ†‚}Œ•Œ–‰‹ƒŽ†| œ‚†‡†œ†ƒ}Ž†ƒ„}•Œƒ‚†‡}‹Œƒ„‚ƒ† ‰‘†ˆ}‹Œ‹•ŠŠ…‚ƒ„}…†‹†› Ÿ‚†‡†œ†ƒ}Ž†ƒ„}‡‚‘†…}‡Œ‡†‹ ‰ƒ„}…Œ•†ƒŽ†…†ƒ}Ž†ƒ„}‘†‡†ƒ„ ‹Œƒ‘†‘†…›} ~‚ƒ„…†‡}…‰ƒ“‰ƒ„†ƒ œ‚†‡†œ†ƒ}‹Œ–Šƒ“†…}™˜˜}ŒŒƒ|¢ …†‡†}v–‚£|}Œ–††}¦™§™¨› †}‹Œƒ†‹•†ˆ…†ƒ|}“‰‹–†ˆ}ˆŠ‹Œ ‡†Ž}‘‚}’†‡††ƒ}~‚ƒ„„‚}’‚Œƒ„ ‹Œƒ©††‚}ª«}‰ƒ‚‡›}x‰‹–†ˆ}‚‡‰ ‡ŒŒ•†}‘‚}’Œ†}’‚Œƒ„}ž‰–Šƒ| žŒ©†‹†‡†ƒ}u†‡‰|}u†ƒ“†ƒŒ„††| Œ•†ƒŽ†…}¬˜}‰ƒ‚‡}‘†ƒ}’Œ†}’‚Œƒ„ ŸŒ‡†ƒ|}žŒ©†‹†‡†ƒ}žŒ“†“†|}ŸŠƒŠ Š•Š|}Œ•†ƒŽ†…}™«}‰ƒ‚‡›} Œ‹†–†‹ †‘†}Œ…‚‡†}—¬}‰‹†ˆ}Ž†ƒ„}‹Œƒ†‹ ‰ƒ„}œ‚†‡†œ†ƒ|¢}–†ƒ“‰‡ƒŽ†› ~†‚£}ˆŠ‹Œ‡†Ž}Œ–†‹†}‹‰‚‹ –‚•‰†ƒ}w†‡†–}‘†ƒ}~†ˆ‰ƒ}u†‰}†‡† †‡†}ƒ†‚…}y}¬˜}‚•‰}Œ}…†‹†|}†‡†‰

üãõôéåêçîïêëåêçðïêëôêó íåâåäåêçðåüç0åêëçæïéüïæåí 7ïüåäçîãåþç7ôðüåòçñïêëôê7ôêë 012342542367896:; 7ôêëãçñôäåæçñïéõïüåê7ååê îãçMåüåêçýüåðïæçã0åîãçãæôú ÿåéåëìêç2åüüçäïíãæåéçøVçéãõô <=>86?=9=6712;23@8> åæåôçðåüçðïê7åîãçåíæãSãæåä ÿïêëôê7ôêëçý 2çæãîåíçòåó ìéåêëú OåSìéãæçðåä0åéåíåæçèìæåçýìüìú ê0åçîåéãçîåüåðçíìæåçýìüìú 8èåüåôçåîåçWXWYZ[õãåó A;23386BC6D1EF12 ÿïêãêëíåæåêçñïêëôê7ôêëçãêã Nåê0åíç7ôëåçñïêëôê7ôêë äåê0åçõãäåçðïê3åñåãçöUçéãõô F19878674F;769;G4E82 òãêëëåçöçéãõôúçMôðüåòçñïó 8@A;E6>8A42H æïé7åîãçîãçäï7ôðüåòçñôäåæ îåéãçüôåéçîåïéåòú ñïéõïüåê7ååêþçäïðãäåüçýìüì 8ãêëíåæçíôê7ôêëåêçðåü êëôê7ôêëçêåãíçòãêëëåçU÷ I896J823

éåêîç2åüüç4ý 26çîåêçÿåéåó Oôüüúçÿåéíãéçäåðñåãçüåêæåã ñïéäïêþ çíåæåê0åú 238987; ïðñåæçPQRçòãêëëåçüåêæåãçüãó ýï7ôðüåòçWXWYZ[0åêëçîãëïó 71 ëìêç2åüüú D 1 2 23@8>82 ûãçý 2þçñïêãêëíåæåê ðåþ çíåæåçÿôõüã3çïüåæãìêä üåéçîãçÿåéåëìêç2åüüçäïüåðå D12; 3 425423682>8E8698;2 7ôðüåòçíôê7ôêëåêçðïê3åó ý 2þçýïñæãåéìêåçý0üSãåéãó ûïäïðõïéçö÷øöçîãçåêæåéåê0åþ ýìüìç\ïåüæòç]^ñìþç éåêî ?=9=6KE82:6I8996:82 ñåãç÷çñïéäïêçîãõåêîãêëíåê êïæåþçýïüåäåç4ø5ø6ú ÿïêãêëíåæåêç7ôðüåòçñïó _ñïêãêëçýìüìçÿåéåëìêç9ãOïó 08E83=26I899H òåéãóòåéãçõãåäåú ÿåîåçòåéãóòåéãçõãåäåþ êëôê7ôêëç7ôëåçæïé7åîãçîãçÿåéåó äæ0üïç2åüüþçÿïéå0ååêç`åæåü 012342542367896>8@ 7ôðüåòçñïêëôê7ôêëçý 2 ëìêç2åüüúçÿôõüã3çïüåæãìê îåêç9åæïç`ãëòæçýåüïú A 8 J86:8E;6<=>86?=9=L éåæåóéåæåçö÷çéãõôçìéåêëçñïé ÿåéåëìêç2åüüþçTïéìêã3åç9åòó ýïüåãêçãæôþçZWYaYZ[îãçðåü >1>2 òåéãúçýïüåðåçðôäãðçüãõôéåê 7ãþçðïêëôêëíåñíåêþçåîåçíïó æïéäïõôæç7ôëåçäïðåíãêçüïêëó 8D;654386:8E;6948E `åæåüçîåêçæåòôêçõåéôçö÷øùþ êåãíåêç7ôðüåòçñïêëôê7ôêë íåñúç\åüçãêãþçîãæïêëåéåòãç7ôëå :81E8AH ý 2çîãíôê7ôêëãçù÷çéãõôçìéó éåæåóéåæåçU÷çñïéäïêçñïéçòåéãú ðïðñïêëåéôòãçñïêãêëíåæåê ÿïêãêëíåæåêç7ôðüåòçñïó 7ôðüåòçñïêëôê7ôêëçðåüú ðåäôíçîãçåêæåéåê0åçåê3òìé åêëçñïéçòåéãú ãêëíåæçíôê7ôêëåêçãêã êëôê7ôêëçîãñïéíãéåíåêçíåó 8èåüåôçæåòôêçüåüôçõåéô ZWYaYZ[0åêëç7ôëåçäïðåíãê æïéòãæôêëçîåéãç7ôðüåòçíïêó éïêåçåîåê0åçñïê0ïüïêëëåó æôðõôòþçäïíåéåêëçZWYaYZ[íãæå ðïêåðõåòç7ôðüåòçñïêëôêó îåéååêç0åêëçñåéíãéçîãçëïó éååêçäï7ôðüåòçïSïêçîãçÿåéåó üïêëíåñþçåîåçøU÷çZWYaYZ[æïéó 7ôêëþ çíåæåçTïéìêã3åúç

'l»+&j)+'m¼½m¼l+¾¿+ÀÁÂmÃlm¼

&lmÌ+Ào¼nÁk+'ɼ½½mÅ jkl+/mnno

žµv~zw}}}~‚‹}Œ†©ˆ}†ƒ‘}yŒ©‰Œ Ž†ƒ„}‡ŒŒ†‡› ¦vy¨}ž–†‡Œƒ}‡Œ–†ˆ}‹Œƒ†ƒ„†ƒ‚}šÄ €ƒ‡‰…}†ƒ„‚ƒ}‚•‰‡}‡ŒŒ•†}‘‚ ¡zwºvwº}v‚}µ†Š}‹Œƒ„ˆ†•‚ ”Š…†–‚}’Œœ†}™Ä}‚ƒ‚}‹Œ‹‚–‚…‚}•† …Œ“†‘‚†ƒ}Œ–†‹†}—˜™—|}•†‚… •Œ•Œ††}‡‚‡‚…|}Œˆ‚ƒ„„†}…†‹‚}Œ‘‚…‚‡ …†ƒ}‹†–†‹}Œ„†ƒ‡‚†ƒ}‡†ˆ‰ƒ}•†‰ ƒŽ†…}…Œƒ†ƒ„†ƒ}‹††}–†–‰}‘‚}žŠ‡† •Œƒ©†ƒ†}†–†‹}‹†‰‰ƒ}Œ”†…‰†‚ …Œ‰–‚‡†ƒ}‹Œƒ†ƒ„†ƒ‚}Œ–‰‰ˆ}‡Œ‹†‡ —˜™š}‘Œƒ„†ƒ}‹Œƒ„„Œ–†}…ŠƒŒ uŒƒ„†œ†ƒ› …Š•†ƒ›}x‰‹–†ˆ}‚‡‰}•Œ‘††…†ƒ ‘Œƒ„†ƒ}©Œ†‡›}Œ–†‚ƒ}‚‡‰|}Œ†–†‡†ƒ ‘‚}Š–Š›  Š–Š}†‘†–†ˆ}…Š‡†}Ž†ƒ„}†ƒ„†‡ –Š…†‚}…Œ“†‘‚†ƒ|}Ž†ƒ„}‡Œ•†„‚}‘†–†‹ ©ˆ†‚ƒ}†œ}Ž†ƒ„}‰‘†ˆ}‡‰†|¢}‡‰‡‰ ¸†ƒ Œ‚†–›}žŠ‡†}‚ƒ‚}†‘†–†ˆ}‡Œ‹†‡ žŠŠ‘‚ƒ†‡Š}u‚‘†ƒ„}´Œ†‚Šƒ†– ‘Œ–††ƒ}“Œƒ‚}Œƒ†ƒ„†ƒ†ƒ› ‡†ƒ …ŠƒŒ}Œ‡†‹†}’Œœ†}™Ä}Œ‡Œ–†ˆ ¡‰–‰ˆ†ƒ}…Œ“†‘‚†ƒ}‡ŒŒ•‰‡ Œ†©ˆ}‘†ƒ}yŒ©‰Œ}¦vy¨}ž–†‡Œƒ| ‹Œ‚–‚}†–•‰‹}Œ‡†‹†}‡†ˆ‰ƒ †ƒ‡††}–†‚ƒ}•Œƒ©†ƒ†}†ƒ„‚ƒ}‚•‰‡| œ†ƒ}†ƒ‡ŠŠ|}Œ–††}¦™§™¨› ™Äė|¢}…†‡†}v‚}µ†Š}††‡}‹Œƒ„ •†ƒ“‚|}ŒƒŒ‹‰†ƒ}‹†Ž†‡|}‘†‹†… Œ‘†ƒ„…†ƒ}Œƒ†ƒ„†ƒ†ƒ}…Œ©Œ „Œ–†}…ŠƒŒ}‘‚}~ˆŒ}‰ƒ†ƒ}ˊ‡Œ–| Œ‡‚|}…Œ©Œ–†…††ƒ}‰‹‰|}…Œ†©‰ƒ†ƒ –†…††ƒ}‰‹‰|}‡‚‹}vy}‹Œ‹•‰‡‰ˆ Œƒ‚ƒ}¦š™§™—¨› ‹††–|}ŒƒŒ‹‰†ƒ}‹†Ž†‡|}Œ©Š …†ƒ}œ†…‡‰}–†‹†}…†Œƒ†}–Š…†‚ƒŽ† ¡‚†}•Œ†‹•‰‡}„Šƒ‘Šƒ„}‚ƒ‚ •††ƒ}•‰ƒ‰ˆ}‘‚‚|}‘†ƒ}Œƒ‘†…‚}„‰ƒ‰ƒ„ ‹‚ƒ‚‹}Š…‚„Œƒ›}¦Š‘†¨ •Œ‰“†|}…†–‚}‡Œ†…ˆ‚}‹†ƒ„„‰ƒ„}‘‚ Š–Š}†‘†}—˜˜¹›}††‡}‚‡‰|}‚†}†‡‰ †ƒ„„‰ƒ„}‘Œƒ„†ƒ}¡†‘‚}‘†ƒ}Ž†ˆ ‚ƒ‚}‘‚}‡†‘‚Šƒ}‚œŒ‘†‚› ´µ´}}’‚Œ…‚}¡Œ‰†ˆ††ƒ}’†Œ†ˆ Œ‹†‡}‘‚–†…‰…†ƒ}†‘†}—˜™—|}ƒ† Œ‡Œ–†ˆ}‚‡‰|}‚†}‡†…}–†„‚}‘†‡†ƒ„ ¦¡Œ‰‘†¨}~†‹†ƒ}†‡œ†}~†‰}x‰‰„ ‹‰ƒ}†‡‰}©†–Šƒ}‚ƒ”Œ‡Š}~~x}Ž†ƒ„ … Œ } … Š‡†}…Œ–†ˆ‚†ƒ}{‰•Œƒ‰}’ž ¦~~x¨}Š–Š}‹Œƒ†„Œ‡…†ƒ}–Œ–†ƒ„ •Œ‹‚ƒ†‡}…†–†}‚‡‰}„†„†–}‹Œ‹Œƒ‰ˆ‚ x † … † ‡†}xŠ…Š}Ÿ‚‘Š‘Š}‚ƒ‚}…†Œƒ† ‰–†ƒ„}Œ‹•†ƒ„‰ƒ†ƒ}‡Œ‹†‡}Œ …‚‡Œ‚†}Ž†ƒ„}‘‚‡Œ‡†…†ƒ}¡Œ‹…Š‡ •Œ•†„†‚}…Œ‚•‰…†ƒ›} †Ž†}…† …Œ†‚}…Œ•‰ƒ}•‚ƒ†‡†ƒ„}‡ŒŒ•‰‡ Š–Š}‘†ƒ}“†“††ƒ}‘‚Œ…‚}~~x›} ž†–†‰ ƒ„Œƒ}Š–Š|¢}‰“†ƒŽ†› †‘†}†œ†–}‡†ˆ‰ƒ}—˜™š› ƒ„„†…}•‚†}‘††‡}‚ƒ”Œ‡Š}Ž†}‹Œƒ‘ ††‡}‚ƒ‚|}v‚}µ†Š}Œ ’‚Œ…‡‰}€‡†‹†}¦’‚‰‡¨}~~x| ‚ƒ„}‘‚•†ƒ„‰ƒ}Œƒ‘‚‚|¢}…†‡†}µ‚–‚…| ‘ † ƒ „}Œ‚††ƒ}…ŠƒŒ µ‚–‚…}ž‚‡‚†ƒ‡Š|}‹Œƒ†„Œ‡…†ƒ}†‘† Œ–††}¦˜™§˜™¨› ‡ ‰ƒ„ „†–}‘‚}x†…†‡†|}—š Œ‡Œƒ„†ˆ†ƒ}‡†ˆ‰ƒ}—˜™š}‰‘†ˆ Ÿ†–‚}žŠ‡†}Š–Š|}¤Ê}ˆ‘‚}y‰‘Ž†‡ ¤Œ•‰†‚}‹Œƒ‘†‡†ƒ„›}žŠƒŒ ‘††‡}‚ƒ”Œ‡Š|}Œˆ‚ƒ„„†}Œ‹ ‹Š|}†…†ƒ}‹Œ‹†…‚‹†–…†ƒ}Š‡Œƒ‚ ‡‰ƒ„„†–}Œ‘†ƒ†ƒŽ†}‚‡‰ •†ƒ„‰ƒ†ƒ}~~x}•‚†}Œ„Œ† †‚œ‚†‡†›}yŒ”‚‡†–‚†‚}¸‰Œ‰‹ ‰‘†ˆ}‘‚Œƒ©†ƒ†…†ƒ}Œ“†… ‘‚‹‰–†‚› y†‘Ž†}¡‰‡†…†}‘†ƒ}~~x}‰ƒ ¹®» —˜˜¹›}¦‘‚…¨ ¡ŠŒ}–Œ–†ƒ„}~~x}Œ•Œƒ†ƒŽ† ‹Œƒ“†‘‚}‚Š‚‡†›}¦†‘Œ¨

/ÁÅm¼½+'&'Æ+&Á½Ákm+ÇlÅmÈÉÈm¼


0123 ˜žŸ›™ ¡¢›£›¤˜šŸ˜¢›£¥¦§ —˜™˜1˜š›œ

%

%

45678699

./012

93 45697689:;<;=>=?=@A9B?AC6<=?=@A9D9E;=FAGAH6Q9"9!I95:BE9 !"!#$ $ J99K6;>6L9MG<AC;N6O=@P6H6><6

ƒ+

“++”•–+

+,-

&'()*!"!%$

&'()* "!%$

Q"!%$

‰Š‹ŒŠŽ‘Š’ defghihjkhlmhnlopiqkhjngh

rstsu vwsusj xouhj yhfujqt zogh{

|}~|€‚ƒ ~}}‚ƒ „~€‚ƒ …~|†€‚ƒ ‡~ˆ€‚ƒ

./01234RSTUV3WXYSZS[R202TU23XST\]S0S^3V_XT`Xabc

¾¿­Ÿ ¨ Ÿ ¡ À Ÿ Á Ÿ « ¡ ¾Â£ £ à Äşáå¡Æ£Çª¥ Ÿ«Å¬Ÿ

ÂÃÄÅÆÇÈÉÄÆÊÆËÇÌÍÇÎÏËÇÈÆÐÑÆÒ æçèéêëìíîéïëèíêêé éëðëëñòóôõóöõóôë÷øùúë÷òûøóüòûúýùøëþòóôúóëôúöúÿëý01òýùøë2ò÷õóëèøóúüúóôë3ò4÷øûú10ýú5ë6ò1úùúë7898

Á¸°µ¹°´¹²©¶°«©¿°»²ºº¸º ¿·µ°¾°²©È¾©É©¿²»²°¸ ø×Õ× 5 ×ÚëåõÜëÚìÜñåàÞäÚ ÞáÞìÚÛÞäÚáÞòåäÚñÞàåÚßÞìÜÚÜäÜ ëéëñÞ ÞÚñéàßÞòÚáéàõéäÛÜàÜÚñÞêÜÚíÞàÞÚíéÛÞêÞäêÚßÞßÜÚìÜëÞÚÊð9ØË ÓÞìÜöñöàöôÚ8ÞêÞÜëÞäÞÚáÜÛÞßâÚöëùéáÚíéäúåÞìÞäÚíéàÚòÞàÜÚñÜõÞ ëéìöäúÞßÚÛåÞÚßÞìÜÚìÜíÞáÚÛÜñÞäÛÜäêßÞäÚòÞàÜÚñÜÞõÞô þéöàÞäêÚíéÛÞêÞäêâÚÝåëÜàÞäâÚëéäåáåàßÞäÚàÞáÞ÷àÞáÞÚöëùéá ïÞäêÚÛÜòÞõÜìßÞäÚÛÞìÞëÚõÞáåÚòÞàÜÚõéìÞëÞÚìÜñåàÞäÚÜäÜÚëéäûÞíÞÜ ÙíڝÚúåáÞÚõÞëíÞÜÚÙíÚ3ÚúåáÞôÚðÞÛÞòÞìÚñÜÞõÞäïÞâÚëÞßõÜëÞìÚÜÞÚñÜõÞ ëéëéàöìéòÚòÞõÜìÚíéäúåÞìÞäÚÛÜÚßÜõÞàÞäÚÙíÚæÚúåáÞÚíéàÚòÞàÜô ÌÓéëÞäêÚúåÞìÞäÚúÞÛÜÚìéñÜòÚìÞàÜõÚõÞÞáÚìÜñåàÞäôÚÕÜÛÞßÚòÞäïÞ õÞáåÚúéäÜõÚñÞàÞäêâÚáÞíÜÚòÞëíÜàÚõéëåÞÚñÞàÞäêÚúåÞìÞäÚõÞïÞÚìÞßå ÛÜñéìÜâÍÚúéìÞõÚ ÞäÜáÞÚÎ6ÚáÞòåäÚÜäÜÚõÞÞáÚÛÜáéëåÜÚÛÜÚìÞíÞßäïÞâ þéìÞõÞÚÊæÏæËô ðéäÜäêßÞáÞäÚöëùéáÚíéäúåÞìÞäÚúåêÞÚÛÜñéäÞàßÞäÚöìéòÚ9éáåÞ 9öëåäÜáÞõÚð9ØÚÓÞìÜöñöàöâÚÙåÛÜÞàáöôÚÓéäåàåáäïÞâÚáàÞäõÞßõÜ òÞàÜÞäÚíÞàÞÚíéÛÞêÞäêÚëÞëíåÚëéäéëñåõÚÞäêßÞÚÙíÚÎÚëÜìÜÞàô øéäêÞäÚÞõåëõÜÚàÞáÞ÷àÞáÞÚöëõéáÚíéàÚð9ØÚÞÛÞìÞòÚÙíÚãÚúåáÞÚÛÞàÜ õéßÜáÞàÚãôÎ77Úð9ØÚïÞäêÚëéäúÞúÞßßÞäÚÛÞêÞäêÞäÚÛÜÚÓÞìÜöñöàöô ÌøÜñÞäÛÜäêßÞäÚáÞòåäÚìÞìåâÚáéàúÞÛÜÚíéäÜäêßÞáÞäÚíéäúåÞìÞä íÞÛÞÚìÜñåàÞäÚáÞòåäÚÜäÜôÚ9ÞìÞåÚÛÜñÞäÛÜäêÚòÞàÜÚñÜÞõÞ íéäÜäêßÞáÞääïÞÚëéäûÞíÞÜÚæ77ÚíéàõéäâÍÚßÞáÞÚÙåÛÜô

ÞëåäÚÛéëÜßÜÞäâÚÛÜáéêÞõßÞäÚñÞò ÞÚíÜòÞßäïÞÚñéàßöëÜáëéä áÜÛÞßÚëéäêÞëñÜìÚßéõéëíÞáÞäÚÛÞàÜÚëéëñìåÛÞßäïÞÚ ÜõÞáÞ Þä ÛéäêÞäÚëéäÞÜßßÞäÚòÞàêÞÚìéñÜòÚáÜäêêÜôÚþéñÞñâÚÞßÞäÚñéàÜëñÞõ íÞÛÞÚûÜáàÞÚïÞäêÚáÜÛÞßÚñÞÜßÚÛÞäÚñéàåúåäêÚíÞÛÞÚñéàßåàÞäêäïÞ úåëìÞòÚíéëñéìÜô ÌÙÞáÞ÷àÞáÞÚßéåäáåäêÞäÚïÞäêÚÛÜÞëñÜìÚÛÜÚßÜõÞàÞäÚæ7÷ã7Úíéàõéä ÛÞàÜÚòÞàêÞÚñÞàÞäêâÍÚåûÞíÚÙåÛÜôÚÊòÛïË

()*+,-.*/01 ãÚÝ× 2×ÙÔ ÓÔÕÖ× Ø×ÖÔÙÚÛÜÚÝÞßÞàáÞâÚãÚÝÞäåÞàÜ

æççèÚÛÜÚÝÞßÞàáÞÚÛéäêÞä äÞëÞÚìéäêßÞíÚîÞëéàÜÞ ÖÞííïÚðàÞëÜáÞÚÛÞäÚìéñÜò ÛÜßéäÞìÚÛéäêÞäÚäÞëÞÚÓÜáòÞ ÕòéÚóÜàêÜäôÚÔÞÚõéöàÞäêÚêÜáÞàÜõ õéßÞìÜêåõÚíéäåìÜõÚìÞêåÚïÞäê ëéàåíÞßÞäÚíéàõöäéìÚÛÞàÜ êàåíÚÛåöÚÕòéÚóÜàêÜäÚñéà÷ õÞëÞÚÛéäêÞäÚøÞàÞ ÙÜùßÜÚÙåòÜÞäÞôÚÓÜáòÞ úåêÞÚëéàåíÞßÞäÚñÞûß÷ ÜäêÚ üöûÞìÚ ÛÞàÜ ÕôÙôÔô×ôøôÚðéäêêé÷ ëÞàÚÓÜáòÞÚáéà÷ êÞñåäêÚÛÞìÞë ÓÜáòÞÚÙöûßéàý ÞáÞåÚÓÙýô þéñéìåë ëéäÛÜàÜßÞäÚêàåíÚÕòéÚóÜà÷ êÜäâÚÓÜáòÞÚëéàåíÞßÞäÚêÜáÞàÜõ ÛÞàÜÚêàåíÚëåõÜßÚÕòéÚÙöûßÚëÜìÜß ×òëÞÛÚøòÞäÜôÚÓÜáòÞÚáéìÞò ñÞäïÞßÚëéäêÞìÞëÜÚßéõåõÞòÞäÚÛÞìÞëÚòÜÛåíäïÞÚïÞäêÚÛÜëåìÞÜ ÛÞàÜÚáÞäíÞÚíéàäÞòÚáÞòåÚÞïÞòÚßÞäÛåäêäïÞâÚñéßéàúÞÚñÞäáÜäêÚáåìÞäê åäáåßÚëéäêêÞäáÜßÞäÚíöõÜõÜÚÞïÞòäïÞÚÛììô ðÿÙþÔÕÔ0×Ú1 2 æ3çãÚ÷ÚÙéûöä4åÜõáÞ1Ú5àÞäÞÛÞâÚíéàáÞòÞäÞäÚáéàÞßòÜàÚöàÞäê ÓööàÚÛÜÚþíÞäïöìâÚëéäïéàÞòô 2 æ6è7Ú÷ÚðéëñÞäêåäÞäÚÝéëñÞáÞäÚ8àöößìïäÚÛÜëåìÞÜô 2 æçãçÚ÷Ú9ÞäÞÛÞÚÛÞäÚ×ëéàÜßÞÚþéàÜßÞáÚëéäïéíÞßÞáÜÚàéäûÞäÞ íàéõéàüÞõÜÚ×ÜàÚÕéàúåäÚ ÜÞêÞàÞô 2 æç3ã æç3ãÚ÷ÚðéàÞäêÚøåäÜÞÚÔÔ1ÚÓÞäÜìÞÚÛÜßåÞõÞÜÚÝéíÞäêô 2 æç èÚ÷ÚøàÚîòàÜõáÜÞÞäÚ8ÞàäÞàÛÚëéìÞßåßÞäÚáàÞäõíìÞäáÞõÜ úÞäáåäêÚßéÛåÞÚïÞäêÚñéàòÞõÜìô õåëñéà1Ú ÜßÜíéÛÜÞ

‘79’;:“6”•5;KE˜GH@>@O@CEXGCDK ŠOI@F@EI@FŠ@EQOE—VDW@B@HF@EOCOEX@Q@EA@HO =C<=CDE˜GJ=CEU@W@EQ@CE˜GJ=CENOC@F@CD XGHF@>@E\]Z^Y ‡˜U˜N‰E½G>JOH@?VB@E>GC@X@OEX=C@BK ´OHGBF=HE˜U˜NE½G>JOH@?VB@TE[VBV CW@TELG?@I@E‡ZˆZ‰YELGQOBOFCW@E\]EHOJ= ŠOI@F@Š@CE?GJOAE>GCD=C<=CDOEVJ<GB ŒÚ8éàõÞëñåäêÚßéÚÖÞìÚæã

ìêçèéïë 3 í9îí6íïë6í2êçë3î íæç

¨©ª«¬©­®¯°±©­²Ý°ÜßÞ³Úí°ÞÛ´ÞÚ°áÞòµå©ä¶· ¸ ¹ º µ · » © ¼µ ½ ² ¹ ² ¾ ° ¹ ² © ¿° » ° À© Á ° ± ® µ © ª° ¸ ® ÷áÞòåäÚõéñéìåëäïÞâÚßÞëÜ

‘79’;:“6”•5;KE–GIF@ I@>X@AEBGO?KBGO?TE>OI@?K XGHD@CFO@CEF@A=CEQOE—VDK ëéäêòÞÛÞíÜÚìöäúÞßÞäÚüöìåëéÚõÞëíÞòÚïÞäê CW@EJGB@IEJ=CDB=IE>@B@K W@B@HF@E>GCWOI@B@CEF=>K ìéñÜòÚñéõÞàôÚþéÛÞäêßÞäÚíÞÛÞÚáÞòåäÚÜäÜÚßÞëÜ C@CTEX?@IFOBEQ@CE?@OCEIGJ@K X=B@CEI@>X@AYE˜GX@?@ENOK D@OCW@YEL@>X@AEFGHIGJ=F Q@CDE˜GJGHIOA@CEN@Q@CE™OK òÞàåõÚëéëñéàõÜòßÞäÚõÞëíÞò÷õÞëíÞòÚïÞäê FGHIGJ@HE>GH@F@EQOEH=@IKH=@I CDB=CD@CE„OQ=XE‡N™„‰E˜VK <@?@CE=F@>@EQOE—VDW@B@HF@ ìéäêßéáÚìÞäáÞàÞäÚÞÜàÚòåúÞä F@E—VDW@B@HF@TEšHM@CEL=IO?V @CF@H@E?@OCE[@?@CER@?OVJVHVT >GCD@F@B@CTEI@@FEXGHD@CK [@?@CELV?VEIGHF@E[@?@CELVGK Ô Ù ×

Ú þ2þÔ Ø Ž FO@CEF@A=CTEI@>X@AEW@CD QOH>@CYEƒ›@>=CTEFGF@XEX@?K 9Þ ñ Ü Û Ú 9é ñ é à õ Ü ò Þ ä Ú 8Ø ÖÚ 9ö á Þ Ú  ö ê ï Þ ß Þ à á Þ QOFOCDD@?B@CEXGCD=C<=CD OCDEJ@CW@BEQOER@?OVJVHVT† IGBOF@HE\‚EFVCY J@H=TE?@CF@H@CEA=<@CEXGCOK COT†E=<@HEšHM@CTELG?@I@E‡ZˆZ‰Y F@CQ@ICW@Y RGC=H=FEšHM@CTE‹V?=>G CDB@F@CEI@>X@AEFGH@F@F RGC=H=FEšHM@CTEIGJ@DO@C I@>X@AEQOE—VDW@B@HF@EJGHK A@CW@EIGBOF@HEZ]EXGHIGC JGI@HEI@>X@AE>GH=X@B@C ŒÚ8éàõÞëñåäêÚßéÚÖÞìÚæã BOI@HE@CF@H@E\^]EAOCDD@E\‚] @F@=EIGBOF@HE\‚EFVCYEƒ˜G=@?O FVCEXGHA@HOCW@YE›@>=CTEIGK X@Q@EXGH@W@@CEF@A=CEJ@H= FO@XEB@?OE@Q@EXGH@W@@CEXGHK \]Z^TEBGC@OB@CE‹V?=>GEI@>K D@CFO@CEF@A=CTEJO@I@CW@ X@AEA@CW@E>GC@X@OEZ] Ùÿ î× ×ÚðéëéàÜäáÞòÚ9öáÞ ÛÜñÞáÞìßÞäôÚðÞõÞìäïÞâÚòåúÞä @Q@EBGC@OB@CE‹V?=>GEI@>K XGHIGCE@F@=EIGBOF@HE\^EAOCDK ñéàõÞëÞÚþÞáìÞäáÞõÚ9öáÞڏöêïÞ÷ ÛéàÞõÚáéàåõÚëéäêêåïåàڏöêïÞ÷ X@AEAOCDD@E>GC@X@OE\] D@E\‚EFVCE?@CF@H@CEA=<@C ßÞàáÞÚåäáåßÚëéëñéàìÞßåßÞäÚûÞà ßÞàáÞÚõéúÞßÚõöàéÚòÜäêêÞÚáéäêÞò XGHIGCY >GCDD=W=HEIG<@BEIVHGEAOCDK œàééÚäÜêòáÚëåìÞÜÚíåßåìÚæçô77ÚíÞÛÞ ëÞìÞëâÚõéòÜäêêÞÚüöìåëéÚßéä÷ „@?EJGHJGQ@EFGH<@QOEX@Q@ D@EFGCD@AE>@?@>YELG>=@K ëÞ ìÞëÚðéàÞïÞÞäÚÕÞòåäÚ8Þàå >@?@>EXGHD@CFO@CEF@A=C CW@EI=Q@AEJOI@EB@>OEF@CD@K ã7æÚ ÛÜÚÓÞìÜöñöàöÚáéàäïÞáÞ ŒÚ8éàõÞëñåäêÚßéÚÖÞìÚæã

žŸ ¡¢ ££¡¤¥¦§¨¡©¥ªŸ¨Ÿ«¬Ÿ­

¾âåâ¡ã⤡Äâ

¨®!"#$%& '$( &' !$ %$ () !!&# $*( +,!- ¨®.#$%&'$( &' ! !&#/ )#% $#)#0/ 0 !&#1!&#'/%#$2 ¨®)-0#''$( &0 3-2)!()& ) $*( +,4!- ¨®5678#0 & $2(()'-% &#'#'#!#$ !' '$( &0$ %$9 &# 5 )#

â ǟߡ㠟­ä¡ÀŦÁŸ ¨®Â· Æ Ä Ã Å ¸ Ï Ç ¹ Ò Æ ºÆ Å É · Ç » Æ · Æ Ê Ç Â ¼¹ ⬟­¡©¥«£­¦¬ŸÂ¥¡Æå¾ ¯¿°¿©±²³©°·»®±´°µ©°·µ°²´°µ©Á±«

‘79’;:“6”•5;KE˜GC@OB@CEF@HOM =CF=BE>G>GHB=@FEJ@IOIEXGHGBVK ‘79’;:“6”•5;KE–GK Q@I@HE?OIFHOBE‡…´™‰EIGJGI@HEZ‚EXGHIGC CV>O@CE>@IW@H@B@FTEW@BCOEµR˜RY CDG>J@CD@CE…H@CIE[VD<@ X@Q@EF@A=CEOCOEQOBA@Š@FOHB@CE@B@C ƒ¶?@I@CEXG>GHOCF@AE>GC@OBB@C FGH=IEQO?@B=B@CEV?GAEXG>Q@ JGHXGCD@H=AEX@Q@EXG?@B=E=I@A@ …´™E@Q@?@AE=CF=BE>G>J@CD=C ´š—YE˜GEQGX@CTE…H@CIE[VD<@ BGO?E>GCGCD@AEQ@CE>OBHVE‡µR˜R‰ OCMH@IFH=BF=HEQG>OEXGCOCDB@F@C @B@CEQO?GCDB@XOEQGCD@C QOE´š—TEJ@OBEIG@H@E?@CDI=CDE>@=K BGIG<@AFGH@@CE>@IW@H@B@FYE…@XO FGBCV?VDOE@CDDOAEJGH=X@EÐÑÒ X=CEF@BE?@CDI=CDYE˜@HGC@EXO?OA@C BV>XGCI@IOEQ@HOEBGC@OB@CE…´™ ÓÔÕÕÖ×ÔÑÓØÙÚÛÑÜÝÞÚÓØßàÜÓÔá =CF=BE>GC@OBB@CEA@HD@E<=@?EXHVQ=B >@=X=CENNREBGX@Q@EµR˜REIG?@K W@CDEQOA@H@XB@CE?GJOA >=IF@AO?EQO?@B=B@CTE>GCDOCD@F >@EOCOEFOQ@BE<G?@IYE[@QOEB@>OEBGC@ >G>J=@FECW@>@CEXGC=>K Q@W@EJG?OE>@IW@H@B@FE>GC<@QOEF=H=CY Q@>X@BEF@XOEJG?=>EFGCF=E>GCQ@X@F X@CDCW@Y ˜GF=@Eµ>=>E˜V>=COF@IEµR˜R BV>XGCI@IOEQ@HOECGD@H@E@F@IEBGK L@F=EQO@CF@H@EFOD@EJ@K —T E–H@IGFWVE¶F>VI=FOQ<VE>GCO?@O C@OB@CE…´™T†E=<@HE–H@IGFWVTELG?@I@ ìêçèéïë 3 í9èêíí6ì ëíîç ´š DO@CEQ@HOEÐÑÓÔÕÕÖ×ÔÑÓ çëìï3 ï3í íîë2íìíïëðë6ò÷õúÿëúû4úþú BGC@OB@CE…´™EFOQ@BEQOIGHF@OEQGCD@C ‡ZˆZ‰Y ìûúóùë 0ôöúëüú4úýë4ò1øóüúùëþøëüòóôúÿ BV>XGCI@IOEXGCOCDB@F@CEOCMH@K ˜GBA@Š@FOH@CEFGHJGI@HEQ@HOCW@ ŒÚ8éàõÞëñåäêÚßé ýòúþúüúóëúûõùë1ú1õð1øóüúù ë2òëþòúó5ë÷õùëøóø IFH=BF=HYE–@Q@A@?TE@?VB@IOEI=JIOQO GCGHDOEIGA@H=ICW@EJOI@EQO@?OAB@C ÖÞìÚæã úýúóëþø1òóôýúøëþòóôúóë3ñ6 ŒÚ8éàõÞëñåäêÚßéÚÖÞìÚæã

©¶·µ³·»º»°© ¸·¯·®¸³©·µ°¸©«°´®´°µ©¶¸ºÀº¹²©²¹°½°©­·°¸°±

 !"##$!%&'

_`abcdefghi`hj`hiek`lg`aemghnghieopgqgr`pi stiucvcpncefcqcewxywengar`lechivcewxxepzr`ch{ _`abcdefghi`hj`hiengplgr`nejc`debgrzderchucv qzrchqzhiefcqcewxyyeuchiengp|cncnelgrchucvey}~{}€ fghi`hj`hi{

F@CEB=C<=CD@CEBGEJGCFGCD B@HGC@EJGJGH@X@EFGHVJVI@C =CF=BE>GC@HOBE>OC@FEŠOI@K F@Š@CYELG?@OCEHV>JVCD@C XG?@<@HEQ@CEB=C<=CD@CEW@CD JGHIOM@FEGQ=B@FOMTE>@IW@K H@B@FE=>=>E<=D@EFGHF@HOB 34565789:95;<=>?@A >GC@X@OE\^‚EHOJ=EXGCD=CK B@HGC@EJGJGH@X@EXG>JGK B=C<=CD@CEFGHIGJ=FE>GC=K <=CDY C@A@CEXG?@W@C@CEQOENGCK H=FELF@MENO>JOCD@CEPQ=B@IO ƒ„@IO?EXGHAOF=CD@CEIGK FGCDESHGQGJ=HDYERG?@?=O R=IG=>ESHGQGJ=HDTER=A >GCF@H@EI=Q@AE?GJOAEQ@HO JGHJ@D@OEXHVDH@>EX=J?OB@IOT UVIWOQEUOQVEQOXGHBOH@B@C \]]EHOJ=EXGCD=C<=CDYE…@XO XHV>VIOEQ@CEHG‹OF@?OI@IOT @B@CEFGH<@QOEAOCDD@EJGH@BK B@>OEJG?=>E>GCWG?GI@OB@C Q@W@EF@HOBE>=IG=>EX=CEF@B

3 í9ëèêíí6ìî ëíî AOHCW@E?OJ=H@CEF@A=CEJ@H=Y HGB@XOF=?@IOCW@T†EB@F@EUVIK B@?@AEQ@HOEVJWGBEŠOI@F@E?@OC í3íï3ë:êèéê3ëðë úôúóôëþøëèòüòìêçóèéïë ô ë : ûòþò÷õûôëüò1úÿ RGC=H=FEUVIWOQTEAOCDD@EZ WOQTELG?@I@E‡ZˆZ‰Y ù ò 1 ò ù ú ø ë þ ø ë û ò ; ø ü ú 1 ø ù ú ù ø ë þ ú ó ë þ ø ø ù ø ë þ ò ó ô ú ó ë ú ø û ë ñ ò òù4øúóëöúôúóô [@C=@HOE\]Z^EQOXGHBOH@B@C RGC=H=FCW@TEXGCOCDB@K ŒÚ8éàõÞëñåäêÚßéÚÖÞìÚæã øóøëþø1úýõýúóë01òÿë<úýø1ë3õ÷òûóõûëç5ëñúýõëí1û ú4ëç=5ë78>98?


97  45647

0123

^_`abcdefghidjfkl`ebm OPQRS OPQRSTUVWSXSYPZRPOWSX[\]

!"#$%&$'"() )($$(#$$("$("$$(*+$, -!.)/"0($)1)/"0-&1

¨©ª«¬­®¯°±

²³´µ¶µµ·¸¹µº»¼½¸¾¿À¹Áµ¾ÂÃĵŻƾÇÀÀ¶ ȵ»¸¾É¾Ê˾̽þÊÍÎʾϾо¿µº¾ÊÍÎÐ¾É Ñ»¾Ò·Ó¾ÔÕÖ ²Ñ»º»×µ¸ÑØ»´µº»¾ÐÙÍÎÙÎоÚÀÅÛµ ×ÜÃĻŵؾȵÃØ»Àº¾³ØÀݾϾÞßßÌÂÕÒ àáÓâÖϳ´µ¸»ã»¾Ñ»¾Ò·Ó¾ÔÕ־ɾÑäå¸æ çè¶ÙÆé¾ÍËèêëÐìÐÎçêÐ ²Üºåܺ¹µ¼»Ã¾ëÏêÙÎÙÎоÀ齺»º¹ ÎçíÍ;îÕ¹¹ÜÄܺ¹¾È»ÄÅï¾µ¾éØÀåÀ ½ðػۻå»Àº¾Û´¾áÄݵºñòظ»ÃåÀ¾Ñ» Ľ¹½ºÑÆÀää½½¾É¾ä¸½½ ²»ºäÀýº»ÁÀ¹Áµ¾Í辿µº¾É¾ÎìíÍ;ÞÂÇ¾É ó³àÌë¾É¾µå¾³åµ¹½â½ÑÁÀ¶ÜÃÜÅÀ¾Èdz ÔÕ־ɾ²È³âôڳ⠲õà³âÓòö¾²â¸À´÷ºÑÀº½Ã»µ¾½åÆ¾É øâ׾฽¾Ëö¾É¾òྲûÆŵ÷ܺ´ ÍËèçÊìêèìêèê ²»ùÛµÄÝ»¼ä»¸½¾èÙÎÙÊÍÎоɾµå¾¿Õ×¾É ÎìíÍ;ɾøåžÎÍö¾É¾Ú»ú½¾Ó½µÃÀº¾âÀ Ì»½û¾ÚÀéµåÆÀÃû¾öºÀƶÑÀݺû¾³¸»¾àÄ½Æ»å ²»ºäÀýº»ÁÀ¹Áµ¾³µÃµ¶¾Ìµ´ãþɾç¾Ï¾ì Ƚ۾ÊÍÎоɾ×ÀºÜŽº¾³½¸µº¹µº ÔÅÜžξ׵¸½å¾ÖÀ¹´µ¶µ¸åµ¾É¾ö½Äܵ¸¹µ à½ÄµÁµ¸¾×µØµÃ»Ãݵ¾Ú·×Ç·öíüýٻݽþ

234546785493=$>)0"01,"?)0"0>1,"?)0"0>""1,"1 0)$)@"=ABCD*EECFGCHIH=AGJGFKGFGJGJ1 :;<46=.)/"0(//HL"EBM")(N""$(M"'"1

8q-9sq0ux‡|‡~wƒxwvyƒ 8;.uA?><<@AB><< •}z‚y§vy„{‰’}}|1y{ƒ{“ ’{…‰y…z{…v€{ƒy~{Ÿxwƒ“ yy|y…{¦w‡…z:yˆ“ vy„y’wyv~‡{4~}v“š}„€w~ ƒyzy2…{ wƒv{~yv˜wzwƒ{ šˆ‡yŸy•}z‚y„y…y‚w„w… ¥}z†y|yƒ~yˆ{…zzyœ•y“ ’wyv~‡{4~}vy…4~}vwƒ …‡yƒ{™ž6œ”¢yy€y„wƒy… ’wƒ€ƒwv~yv{3€w…wƒ{„yxwy“ †y…zxwƒy…zv‡…zvw‚y|™' v{vŠy4‘‡v{„yˆ&yƒw&w…“ šwvw„xwƒ™ž6™{~‡{~y“ ~wƒ” Šyƒ|y…xwƒxyzy{x‡|‡xwƒ“ 8;.uAB>?<@AC>?< ~w„y|y…§vy„yƒ{xwƒ“ ›y|vˆ}ŠD¤w‡yƒzy xyzy{€w…wƒx{~x‡|‡|w…y“ š{…yƒExwƒvy„y‡v~y0–ywˆ 4|}‘yƒŠ{†y…~}–›‘4…z „yy…” ’wƒyzy„y‰yƒy{zwyƒ 3€w…{ƒ{|w‡yƒzyš{…yƒ4 ‡…~‡|„w„wƒ{yˆ|y…•}z‚y§v“ y…2v~y02˜{0y„F‡“ y„{‰’}}|1y{ƒ”’wƒ{|‡~{…{ Ÿ{|yƒ–§¢3Ÿ{…y{všy{‘‡y ‚yŠyy‰yƒy€yy£yx‡3™+ —˜›G4” 8;.uA=>?<@HA><< 6™4, ’wyˆx‡|‡D—{ƒ‘y~y{ 8;.u<=>?<@AA>?< 1“’}ƒ…31wv~{ y’}‰yˆ •yy…šy|ŠyˆE¢ƒ}“2‘w“ ‘‡v{„4Š{~ˆ’y|}£y†}… {yxwƒvy„y‡v~y02„yƒ šw€}|”—…~yƒyy{…¢{“ 2{y†y~3€w…‡{v4y…2v~y0 y‰{‘w…zzy„xyƒ‘w“ –ˆ}{ˆ‡…3¢w…zyv‡ˆ{vy„{‰ Šyƒ…y{¤y{zƒyŸ{—0y… &w…~wƒ—‘‡ˆ~y{…4”96 7 y…›yƒ~{”

QR S ® T U ­ VWR W­ X« Y T ¬ T U ­ Q« ª R Z T © T T ¯ ­ [ \ S T W ro-N0OtqPu‘yˆyv{vŠy ‡„‡„–w‚yƒyˆ¤wx‡y†yy… ƒy…zE¤y„{v3œ+64{ƒ‡y…z

–w‚yƒyˆ3¤‘–42§˜–‡…y… §vy„3–¤§4xwƒ~w„yD£w“ ~wy~ƒ{|y1y|‡~yv—yxy… ¤y{‚yzy¥}z†y|yƒ~y„w“ }‡v{§vy„{§ƒy…y… §„‡’‡y†y2§˜„‡y{ …zyy|y…|wz{y~y…|‡{yˆ šy„€y|…†y–y„€y{–w|y“ €‡|‡ž'”žž“vwwvy{”9?

Idm_d‹fJd`bjfKdl`fLdmMdb

8q-9sq0u‡|{vy…D¤yv{ˆ2yƒ‡v–y„€y{E 2ƒ{€–‡„}ˆyƒ‚}˜}™¥}z†y|yƒ~y”¢w„“ |yƒ†y¤yv{ˆ2yƒ~}…}{yy|y…ˆ{…zzy™ x‡|yy…y‰yƒyv‡yˆ{y|vy…y|y…€yy •y…‡yƒ{™ž6œ{2}~wš‡~y3{vy~y§•yy… y|ˆ{ƒšwvw„xwƒ™ž6™”9?

       ! u" # u$ %#¢w…}Š}ˆyƒ‚} ž'6'ž(™™68'”3š{vx‡€yƒ–w„y…4

ÒÂÕá¾³áÈÓ ÇáâÂö¾àÓÓ·Ì· ·Ì· ·Ì·¾Ï¾³½ÁÜÅĵؾ齸µÁ»º¾Å½ÅÛܵå¾Ûµå»¶¾îà¸ÀÑÀï¾Ñ»¾àĽ¸½åû¾ÇµºåÜÄû¾Û½Û½¸µéµ¾Ýµ¶åܾĵÄÜí¾Çµå»¶¾àá¸ÕâÀáÑÓáÀÙ¾Óߎ ŻĻ¶» ¶ØµÃ¾ÿå»ÅÛÜÄã¾Ñ»¾ÛµØµºº´µû¾Ñ»Áܵľý¶»åµ¸¾Óé¾ÎèÍíÍÍ;ػº¹¹µ¾Óé¾ÊÍÍíÍÍ;齸¾ÛܵØí

¹º»¨¤¼»¢½«§¨¤¾¨®º¢¤«¿« XT\T³­´T©\­µ«STYT¬­¶±Wª±³ ¡À°Á¤Á¢¦»®«¬¨¢» ·hm^df¸dbf¸dŽb`bh‹de

r9²Nqspqu¢wy‚yƒ‘yˆy“ ¥}z†y|yƒ~y”—‰yƒy~wƒ{ƒ{yƒ{ v{vŠy5}„x}|¥}z†y|yƒ~y |}„€w~{v{Ÿ‡~vyŸwv~{ y|‡“ „w…zyy|y…–yvy|šy†v€yy {…wƒ}„x}|€yƒyw„‡v{| 1wxƒ‡yƒ{{‘}…‡„w…–w“ vw„w~}…~yƒ{€ƒwvwy…€y“ !

u "

#

u t 1  ¢‡ƒ Š} x { … y … z ‡… „ –w„y…šy†y~yƒ{|‡~y„yx‡y†y‚yŠy q0pu‡…‚‡|z{z{|}„‡“ 2:˜11}‡…y~{}…~wƒvwx‡~ ƒy“7…z y…2„‡„–y~‡‘yƒw~ zwyƒy…Šy†y…zvyvy|”97 ƒ‡„yˆ‚}z}y…|wˆ{‡€y…|y„€}…z3&¢ ¢y|w„€}~w…v{ywƒyˆ~ƒw||{…zxw|yv q … { ~ y v €w ‰ { … ~ y { … } y v {   { w }  „w …z ‡v ‡…z ~ w „y D 2‡„y … w~‡vy…„wƒy€{„w…z{…y€{wvy„w“ „y…{„yv{y…zƒyŸ{v {“ 4…wƒz†Evwxyzy{xw…~‡||w“ šyƒ„y{ž'6¡'7œ6(4” ! u" # u$ ) *–w…y…z—ƒ‡„ …z}yˆ~wˆ~ƒy{v{}…y&¢,›ƒ{†y…~}ž'¡“ Ÿv{‡y ¥}z†y|yƒ~y§…~wƒ…y“ €w‡{y…~wƒˆyy€{…z“ ‘{…zz{ƒy†y~yƒ{|‡~y„y|wƒy‚{…y… 8™7žœ'8(” ~ { } …y w}Š}ƒ|1wv~{ y |‡…zy…„yv†yƒy|y~”š{vy“ xy„x‡|wvw…{y…›ƒy{v{…y3vyyŠy~y…+ ! u" # ut51*‘wƒ{|}ƒw‚} 3¥§G14G{ { z wyƒ{2}…Ÿy‰~}ƒ† …yy|y…„w…y„€{|y…xwƒ“ po9$o9au&}ŸŸww„w…zy“ v{„y{„y€wƒv}…w”¢w…“ |‡…~ˆ‡y…43&¢,¦ww–‡€yƒ{ž'6'(8ž¡'6+ ›w„€w”šy†y~yƒ{|‡~y„yx‡{y†y •yy…5w„€‡†y …¥}z“ xyzy{|yƒ†yyƒ{vw‚‡„yˆ y|y…5}„xy›yƒ{›ƒy{“ yŸ~yƒy…{¦}wx}wb&}ŸŸww vyyˆ}ƒzy…{‰~w€{y…v‡…zy{|ƒyvy| †y|yƒ~y‘{…zz‡…zy ž™(“(776œ(4” 3 8 +6 4”—‰y“ |ƒwy~}ƒvw…{{…} yv{ {w}” v{}…y˜‡vy…~yƒy†y…zƒw…“ vwy„xy~…†y6¡•y…‡yƒ{” ! u-. */u011##1¦y„€{…zy†y €wƒ{|y…y…yƒy~vw…{~ƒy{v{}…y”&¢, ƒy~yˆ‡…y…†y…z{{…{ v{yv{ 9? ‰y…y…†yy|y…{yy|y… §…Ÿ}wx{ˆw…z|y€v{y|y… ~yƒ{|‡~y„y|wˆ{‡€y…ƒw{z{}‡v€wvy…~ƒw… –‡v{},ž'6ž(™¡'6‘‡vƒ{…,ž™( €yy™œ•y…‡yƒ{™ž6œ”¢w“ ˆ‡x‡…z{ ž™(“7™ž'ž88” „yv‚{|‡…}{…‡v~ƒ†€y|y{y…‚y{3&¢ ('ž™8” vwƒ~y~wƒ{ƒ{yƒ{zƒ‡€„y|“ 97 §|ˆvy…‡{…ž™(“8™¡''(+2yvy……‡{… ! u" # ut*. 3}…}“ |wƒ~}›‡ƒ{”šy†y~yƒ{|‡~y„y2€y‰yƒy ž'6œ™'ž6'(4” ! u" # up 1* *3}…}|wƒ~}›‡ƒ{ yy~„wƒ~{x‡„{~ƒw||{…zz}yy…v‡„xwƒ po9$o9au&}ŸŸww„w…zy“ †y{~‡„w…z{ƒ{„|y…Ÿ}~}€y“ y†y~yƒ{|€yvyƒ{|y…x‡yˆ„w}{|wvw…{y… „y~yy{ƒ„y|y…y…|ˆyv3‚yz‡…zy… y|y…¦}wx}wb¢ˆ}~}&}…~wv~ {…zvwƒ‡vyy~{¦}wx}wb&}Ÿ“ jklmn mnopqrstsunvswsxrxys Ž•––•n”sqrn—u‘sn„suqnp… ~ƒy{v{}…y3‡†}…“‡†}…‰}|w|y…4&¢2wƒ‡ yŠw~4&¢–‡z{~},ž'6¡(87œ7ž'6“ †y…z{yy|y…vwƒy…z|y{y… Ÿww•yy…¢wƒ‡„…yvšw€}| zjov jov{nv|xr}n~r}snjur€pxrtsx }pusunpuqws‘rrns˜ssntp… w…zy…~ˆ—……{ wƒvyƒ†¦}w“ –w„y…¥}z†y|yƒ~y”¤w„‡“ kp –yƒ‚}…}3ž™(“('¡œž–‡€ƒy~{|…}3ž'6“ ž(™žœ™” prn‚ƒq„s}stsns}sunpuq… xp|tn‘s‡stnps„sntr}ptn™‡ ! u" # up11.”‘yƒz}y{–w“ x}wb&}ŸŸww”¤wz{y~y…xwƒy…z“ {y…Ÿ}~}y|y…{€y‚y…z{ qp†qs ™6¡'7ž8™4 sxn|xr}nˆ‰ƒƒ š•–––•nlu›ƒsxrn†prwn†su’|t ! u" # ur .1’y…z‡…|wƒ~}›‡ƒ{ †wzy…”šy†y~yƒ{|‡€y‰yƒyyy~~‡|v{ v‡…z€yy‘{…zz‡™œšw“ 3y}Ÿ1y„w¦}wx}wb&}ŸŸww v|xr}nn‡put Š s  t „ t|nzŽ{Œn‘r ‘s‡stnpuqw||uqrn–šŽœž… |wx‡…vyyˆ€}…}ˆŠ{vy~yvw‚yƒyˆ|w“ xwˆ‡z„y|y…y…|ˆyv€wƒ~y…{y…y…~y~yˆ vw„xwƒ™ž6™“™8•y…‡yƒ{™ž6œ” y…€w„w…y…z„{…zz‡y… ~tsqpnmsrnmp‹‘Œn’ƒ~s } | |ƒŒn“s}|†… ŸŽžŸŽŸ•n‰sxr†n‡ps„ssuntr}pt vw…{y…~ƒy{v{}…y&¢šy„}‚},ž'6¡'78ž“ v‡…zz{…z3€w„x‡y~y…Šy†y…z4”&¢,1wx{ —‰yƒy~wƒx‡|yxyz{v{y“ y|y…„w…y€y~|y…cdefghi tsxn”swsxsn‘sunx~s xts•nŠp… s}sun‘rx|suq}sun}p‡s‘s €y€‡…w…zy…‰yƒy„‡yˆ y…›“–ˆ{ƒ~”9? ¡6¡4|}¢ƒ{yv~}…}ž'6™™6ž¡œ82y{ ž™(88ž88'¡”96 7 qp†ssunrurns}sun‘r|†srn‡|}|† ‡sutrnsx|wsunlu|n“sttsw•nzq {

]h_^h__fIjhahf`h‹a_`a ¡¢£¢£¤¥¦§¨©¤ª«£¬­¤®¨¤¯°±

k_‹Œ_‹defg_dŒdmf^ehdfŽd‹f^dl‹dfŽbfkl`_lmfgbhehŒb

nopnqrqstquvwxyzy{ w‡|yv{†y…z„w…yƒ{|vy~‡ {•yy…–‡~y…—z‡…z˜}“ ‘wwŠy~{€{…~‡„yv‡| ~wƒ~y~yƒy€{€yyƒy|xwƒ“ ~wƒvwx‡~„w…zw}y„‡vw‡„ —{vwŠ}†}xy…z‡…y…„‡“ |}~y€wy‚yƒ„w…†‡z‡ˆ|y… {y…~yƒy…†y‘‡vw‡„’{}“ „}ƒ™™”š{„‡vw‡„{…{€w“ €w…z‡…‚‡…zy€y~„w…†y|“ ~{…z|y~w„€y~w…zy…€{…~‡ „yv{…z“„yv{…z” vw‡„{…{{ƒwv„{|y…£w|~}ƒ xwƒxyzy{„y‰y„Š{vy~y }z{”‘‡vw‡„{…{xwƒ}|yv{ …z‡…‚‡…zx{vy„w…y€y~“ v{|y…xwƒxyzy{|}w|v{vw“ zwvwƒyƒ{|y‰y” ¢ƒ}Ÿ§…ƒ}†}…}w…zy… 2¦‘xwƒ~w€y~y…w…zy… |y…xwƒxyzy{ŠyŠyvy…„w“ ƒy…zzyy…|‡€‡“|‡€‡ ¢yyƒ‡y…z€y„wƒy… „‡vw‡„0}}}z{‰‡„…†y š{wv˜y~y{wv1y|‡~yv’{}“ …zw…y{|wy…w|yƒyzy„y… {|y…ˆ{‡|‡yy‡~|wƒy…z“ †y…z~wƒy|ˆ{ƒ€w…z‡…‚‡…z vwy…z|y…¢ƒ}Ÿ‘}wv} }z{2¦‘€yy™ž–w€~w„“ ˆy†y~{xy{|x{…y~y…z„y‡“ |yy wv|wƒy…z|y|y„x{…z y€y~„w{ˆy~|}~y|“|}~y| „w…zzyŠy…z{„‡vw‡„ˆwƒ“ xwƒ6787”˜y„‡…„‡vw‡„ €‡…~‡„x‡ˆy…” ˆyƒ{„y‡v‡„y~ƒyvwƒ~yxwƒ“ |y‰yxwƒ{v{{}ƒy„y|wˆ{“ xyƒ{‡„”¤w‡y…†yvy„y“ {…{xyƒ‡{x‡|yvw‰yƒy ›y||‡ƒy…zyƒ{œ”žž xyzy{ƒ‡€y‰y…z|y…z|w}…z ‡€y…x{…y~y…z{ˆyx{~y~ vy„y{xyŠyˆ…y‡…zy… ‡„‡„vw‚y|6•y…‡yƒ{67ž v€wv{„w…ˆwƒxyƒ{‡„Ÿ}ƒy „‡vy…zyy„ƒy|“ƒy||y‰y yv{…†y”£‡y…zy…{}ƒy„y 1y|‡~yv’{}}z{2…{ wƒv{~yv vw|{~yƒŸ{„yx‡y…€yv‰y“ y…Ÿy‡…y†y…z{€y„wƒ“ †y…z~wƒ~y~yƒy€{” {…{yˆ†y…z„w…‚y{y…“ ¦y‚yˆ‘yy32¦‘4¥}z“ €wƒwv„{y…}wˆš{…yv¤wx‡“ |y…yy„wy€y…ƒ‡y“ –w„y|{…|wyy„w~y“ yy…‘‡vw‡„’{}}z{”–w“ †y|yƒ~y†y…zvyy~{~‡„yv{ˆ y†yy…y…¢yƒ{Š{vy~yš§¥” …zy…€y„wƒy…†y…zxwƒ“ yvw“w~yyvw|y‰y{€w…‡ˆ{ xyx€w…z‡…‚‡…zx{vy„w“ xwƒ}|yv{{˜yw„‘y…z“ šyy„€wƒ‚yy…y……†y xwy”–w|{~yƒž€wƒvw…{ ~wƒ‡„x‡|yƒy…z|wƒy…z|y {ˆy~y…„w„xy†y…z|y… |‡x‡„w…˜zyvw„” |wxwƒyyy…„‡vw‡„{…{ y…~yƒy…†y„wƒ‡€y|y…€ƒw“ „y…‡v{y|wƒy…z|yv{„€y…“ xyzy{„y…yvw~{y€x{…y~y…z 5y…~yv|w‡y…†y„w“ vw„€y~„w…zyy„{|w„“ €yƒy~~y…y„y…vwy…z|y… vw|}„}}|y~y|y…‡yƒ y…~‡„x‡ˆy…vy{…zxw“ „‡~‡v|y…„w…†y~‡|y…|w“ xy…z|w„€{vy…~yƒy…„{“ v{vy…†yxwƒ‡€y€ƒw€yƒy~ vw„y|{…„w…y„xyˆ|ˆy“ ƒ{…~wƒy|v{yy„|wˆ{‡€y… ‡y„‡vw‡„€ƒ{xy{…†y …{„…†yv{v~w„€w…zw}yy… „w…‚y{vy~‡„w…‚y{‘‡“ „‡vw‡„~wƒ„yv‡|~w…yzy ˆwŠy…” vy…yˆˆy†y~{€w…z‡…‚‡…z” …†y~y” šw…zy…‚‡„yˆ|}w|v{ ’wƒ{|‡~…†y€w…z‡…‚‡…z ¤wxwƒyyy…„‡vw‡„{…{ vw‡„’{}}z{†y…zˆ{…zzy yˆ{…†y”‘wv|{w„{|{y… vwxy…†y|{~‡€w…z‡…‚‡…z {v‡z‡ˆ|y…xwƒxyzy{yŠw“ {€ƒy|yƒvy{‡y~}|}ˆ€w…“ |{…{„w…yŠyƒ|y…xwƒxyzy{ „‡vw‡„{…{x{vyxwƒ~yˆy… vy„w…y€y~|y…€w…zy“ ~y…~‡„x‡ˆy…xyvyˆy… {{|y…xwvyƒ{¥}z†y|yƒ~y |}w|v{x{…y~y…zy…~‡„“ ˆ{…zzyvw|yƒy…zy…„w“ Õßâ x{ ×Ô³ßÔ׾ǷڷÒ¾Ͼ×ÜýÜžǻÀÄÀ¹»¾´µº¹¾Û½¸ÄÀ¶µÃ»¾Ñ»¾¿µÄµº y„y…w…z|y€~w…~y…z|w“ |wƒ{…z†y…z~wƒv{„€y…y“ ¢ƒ}Ÿš£z£¦§…ƒ}†}…}y… x‡ˆy…” …†y‚{|y…xwƒxyzy{|}w|v{ ³ÜÄ嵺¾á¹Üº¹¾ÊʾÖÀ¹´µ¶µ¸åµ¾Å½º´µÁ»¶µº¾Û½¸µ¹µÅ¾¶ÀĽ¶Ã» |y†yy…Ÿ}ƒyy…Ÿy‡…y y„~}€wv“~}€wv|y‰yxw“ ¢ƒ}Ÿ§ƒ‘}wv}–}wƒ†}Š{…}~}” —~yv€ƒy|yƒvyšw|y… ˆy†y~{†y…zxwƒyzy„”9 彺嵺¹¾¾¶½¶µ´µµº¾äÄÀ¸µ¾Ñµº¾äµÜºµ¾ºÜõºåµ¸µí ƒ‡|‡ƒy…vw|{~yƒ¡žž„{{{~wƒ —Šy…†y|w‡y€ƒ}Ÿwv}ƒ 1y|‡~yv’{}}z{§ƒ–‡ƒ†} u  u  …‡vy…~yƒy”


0123

/01023456785974:;2<0=4>64?@4ABC0D; OPQ E F G EF

RS TUV H LL I HM J LK K JL

WV OPQ M E K F N G I EF

RS XL YX LK LX

OPQ E F G EF

RS TUV K K H MK H J L M

WV K K K K

OPQ E F G EF

RS TUV K I K JL K L K N

WV K K K K

OPQ E F G EF

RS TUV T[\] HK J Z HK LM Z LH MY Z Y N Z

456515799

5 6 57 5 9

!"#!$%&' (  '  ! ) # $    * + , . * , ^_`^abcdefghicjcklmnopqorsptrlulpvsp |lm{spnvsptns‚op~twvtspnsmspzst|smswl

nmswvuvxpsytzsp{twv|swotwlp{spt{szs spwŽ }xwlmp~tszsp{t€v|€x|t}l}lmvs‚rsp ™l{vsnspt|lmszsspt|lm{spnvsptns‚op |lmszsspt|lm{spnvsptns‚optwvt|susmtulpv wvt„…†‡osmltnlmulontwv‚swvmvtxyl‚tsyv wsptrlmsqvpsptƒx{zsrsmnst„…†‡osml~ ™xnstƒx{zsrsmnst€smzswvt†ozonvtzsp{ †lpvptˆ‰Š‹ŠŒt}sys}Ž wsnsp{tlmus}stvunmvt…mvt™vmspstœou vrstvsuspzst|lmnopqorspt‘szsp{ yvwsnop~tulmnstqsqsmsptžvmlruvtkžtx{qsns}s royvntwvvmvp{vtwlp{spt}ouvrtnmswvuvxpsy Ÿvu‚lu‚stulysrot|lp{lyxyst„…†‡osmlŽ {s}lysp~t}srstszsp{t€v|t€x|tns}|vy ¡¢¡£c ¤¤¥ ysvptwlp{sptvmvp{spt}ouvrtzsp{tylv‚t}xw žsys}trlul}|snsptnlmulon~t€smzswv lmptzsrpvt‚v|t‚x|twlp{sptyvmvrts‚susts }l}x‚xpt}ss¦trl|swst}suzsmsrsntƒx{ ‘sŽ zsrsmnsts|svystulys}st}lpqsysprsptno{su ’lmvnstzsp{twvns}|vyrspt|opt}l uls{svtrl|systwslms‚t|swstŒ§ŠŒt}lys pzluosvrsp~tzsvnot|lmszsspt|lm{spnvsp rorsptrlusys‚spŽ ns‚op~tnlm}suortrlvp{vpsptwspt‚sms|sp •žvtns‚optŒ§Š‰~trs}vtlm‚sms|tvus wsmvt}suvp{}suvp{tnxrx‚ }lysrorsptno{sutwlp{sp wvtns‚opt}lpwsnsp{~tulmns ylv‚tsvr~tlm}srpstwsp abcÇdÏ rlyo‚sprlyo‚sptnlpnsp{ cef¾Òà }s‘stlmrs‚~—trsns ghÄadÒ }l ƒx{zsrsmnstul|lmnvtul}s pzsŽ rvpt|swsnpzstsmoutysyo 789:;9<=7:9;9>9? šst|opt}lp{sqsrtul yvpnsuŽ y om o‚ uzsmsrsntopnor AB?7C9:B7DE:F9G9 }lpqstys}s …xrx‚nxrx‚tzsp{twv @9 p r vwo|tul›sms E?I:9J=?7<=7K@7LMB9:E ulwlm‚spss~tppts‚}o ns}|vyrsptwsys}t‘szsp{ H pt|lpo‚ nlmulontswsys‚tnxrx‚ 7NE:9;99?7@9AB? }srpstwsptul}sp{sntop |opsrs‘sptul|lmnvtkl C9:B7<=A=DB:7<E?I9? nortnlmout}l}sp{opt™xns nmor~t“s{xp{twspt”smlp{Ž O9;9?I78=HP8QH7<9? ƒx{zsrsmnsŽ …lns|vtswst|oystnxrx‚ FEJBGR9A7A=DB:9?7R9=? ™l}lmvs‚spt|lmszssp  78 8 rlqonsptzsp{tns}|vytzsvno 7NE?IB?JB?I7GE:9F9 ns‚optsmotwvt„…†‡osml 67 9 6 ! "#$ % # &%' " "( $ &# )#&* $) "+ *# %)#,#- .& /.,0"%&6-78 9

 * 12234 5&,* •–swzt”s{s—Ž r l }o w v s p t w v n o n o | t w l p { s p E:A=DB:7<9?7RED=A 5.#&* 5.%*& /.,0"%& &( " '%*! #,&% )#&* #&" #,%) " 6&#4 ˜snouspt |lpxpnxp S | l u n s t r l } s p { t s | v t }l u r v  E?I>9H7<E?I9?7HEFS9 |opt{lmv}vut}suv‚tnomopŽ zsp{t}l}lpo‚vt€syyt™oyv R plmtšpwxxmt„…†‡osmlt|op >EGD9?I79H= „…†‡osmltswsys‚t|s spnouvsut}lp{vronvt|lm 7O9R=7TQS9 usmtsmotwvt‘vyszs‚tƒx{ nopqorspt‘szsp{tzsp{twv GE?EI9F>9?7D9AU97K@ zsrsmnsts{vsptulysnsp ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÙÞßÜÝÝàÚàáÙâãÝÚÛäÛáåÛÙæÛçÛ æßëåÛÙåÛêàÜÙìÛáàî 4ÛáÛÜÝñàÜéïÙíÛèÛÜÙ4ÛèéàáÛÜÝÙåßáëßìàåî rl}sutul›smstqlpsrstnsp|s LMB9:E7GE?IIB?9>9? zsp{twvnoqorsptopnor ÞÛèÛÞÙæßáÝÛÜåéÛÜÙåÛêàÜÙëßÞæÛåÙÞßÞìàÛå ÿÛ Ü é Û ï Ù Þé ë Û è Ü Ú Û ï Ù Ú Û Ü Ý Ù Þß Ü Ý Û ä à Ù ë ß Þæ Û å áÝÛÙèÛéÜÜÚÛïÙÔßáàïÙíàÝÛÙÞßÜàåàáäÛÜÙêÛè }lpvp{{syrsptopuomopuom >Q?FEH7VWXYZ[\]^_`Z }lp{‚vwo|rspt|lmlrx ëßíàÞèÛêÙæéêÛäÙßÜÝÝÛÜÙàÜåàäÙäßèàÛáîÙØÛÞàÜ äêÛñÛåéáÙçéáéÜÚÛÙåÛäÙìéëÛÙÞßÜéäÞÛåéÙæàÜýÛä ëßÜÛ5Û ÛÜÝÙÛæéÙÚÛÜÝÙåßèÛêÙéÛ nmswvuvt|l‘szsp{sptvnoŽ px}vsptwvt‘vyszs‚tnlmulon ÞßÜíßèÛÜÝÙåßÜÝÛêÙÞÛèÛÞïÙêàíÛÜÙÚÛÜÝÙÞàèÛé æßáÛÚÛÛÜÙÞÛèÛÞÙåÛêàÜÙìÛáàîÙ0ÛÙæàÜÙÛäêéáÜÚÛ áßÜýÛçÜÛÛîäÙõÛßÜëÙìåÛßÙáäëßÛÞì ÞÛ ÙìßìßáÛæÛÙäÛñÛÜÜÚÛÙæàÜ ™l}lmvs‚spt|lmnop zsp{t›lpwlmop{tnlmnvp{{sy áßçÛÙèÛÜÝëàÜÝÙçéåÛÜçÛéÙçßÜÝÛÜÙÞàèÛé è ß Ý Û Ù ë Û Û å Ù ê à í Û Ü Ù Þß á ß ç Û Ù ë ß ä é å Û á Ù æ à ä à è Ù ö÷î ÷øî Û ä ê é á Ü Ú Û Ù ì é ë Û Ù å ß á è Û ä ë ÛÜÛî qorspt‘szsp{tnlmulontulxys‚t}s}|o wvspwvp{tƒx{zsrsmnsts{vsptonsmsŽ æÛçÛåÜÚÛÙëßíàÞèÛêÙáàÛëÙíÛèÛÜÙæáãåãäãèÙçé 1óÛÚÛÙëàçÛêÙÜéÛåÙçÛáéÙìßìßáÛæÛÙêÛáéÙÚÛÜÝ 1óàçÛêÙìßèéÙÙäßÞìÛÜÝÙÛæéÙèàÞÛÚÛÜ }lp{ouvmtowsmstwvp{vptsrvsnt‚oqsptwlmsu †lysvptsmsp{smsp{trlmsqvpsptr‚su âãÝÚÛäÛáåÛî èÛèàÙàÜåàäÙÞßèéêÛåÙæßëåÛÙäßÞìÛÜÝÙÛæéÙçéÙôàÝàï ìÛÜÚÛäïÙäÛÜÙëÛÚÛÜÝÙäÛèÛàÙßÜÝÝÛäÙçéÜÚÛèÛéÜï àÜåàÜÝÙêàíÛÜÜÚÛÙáßçÛÙæÛëÙëßìßèàÞÙíÛÞÙúö ÛëÙÚÛÜÝÙåÛÞæÛäÙáÛÞÛéÙçéÙÛÜåÛáÛÜÚÛÙÛçÛèÛê àÜåàÜÝÙëÛíÛÙêàíÛÜÙÛäêéáÜÚÛÙáßçÛïÙíÛçéÙäßþ zsp{t}lp{{ozomtƒx{zsrsmnstulqsrtuxml ƒx{zsrsmnstzsp{twvqosytysp{uop{txyl‚ ðà ÛñÛëÛÜÙòÛèéãìãáãïÙÖÛèÛÜÙòÛÜÝäàìàÞéïÙÖÛèÛÜ éÜÝéÜÛÜÙéÜéÙìéëÛÙåßáýÛæÛéï2ÙàíÛáÜÚÛÙåßáëßÜÚàÞî ÞÛèÛÞï2ÙäÛåÛÜÚÛî ‚vp{{st}lpqlysp{t|lm{spnvsptns‚opŽ |smst|lmsqvppzs~t}suzsmsrsntvust}lpvr äóã ôéçÛäÙêÛÜÚÛÙæßëåÛÙäßÞìÛÜÝÙÛæéÙçÛÜ ÜçÛÜÝÛÜÙéÜé 0ÛÙæàÜÙÞßÜÝÛäàéÙêàíÛÜÙÚÛÜÝÙÞßÜÝÝàÚàá †llyo}pzs~tqo{stwv{lysmt|lmnopqorsp }snvtusqvsptroyvplmtwsptqo{st|lmnopqorsp ÞàèèãÛÙéçÙåÛßÜáÙèëéêßÛäåéÙåëÛßáÙèßôàæÝÛàëîÙÙæõàßäÞÛ àèÙö÷îøøïÙóßÜéÜ ëßíÛäÙæßåÛÜÝÙÞßÞÛÜÝÙëßçéäéåÙÞßÜÝàáÛÜÝé åéàæÛÜÙåßáãÞæßåÙÚÛÜÝÙÞßáÛÞÛéäÛÜÙäÛñÛëÛÜ nsmvtrxyxusytwlp{sptnl}st‚oop{sp ulpvŽ úöüî ÛÜåàëéÛëÞßÜÚÛÙàÜåàäÙäßèàÛáÙäãëîÙ3ÛêäÛÜïÙéÛ ôàÝàïÙëéáéÜßÙæãèéëéÙæàÜÙÞßÜÛÞìÛêÙäßÞßáéÛêÛÜ v}sqvplmtspnsmst”opop{tœlms|v™lmsnxp ksusmtnlmulontwvrxpul|tuls{svt¨©ª«¬­ ùõ÷úû à Ü ý Û ä Ü Ú Û ï Ù ë Û Û å Ù í Û ÞÙ Þß Ü à Ü í à ä ä Û Ü Ù å ß æ Û å ÛåÙÞßáÛëÛÙßÜÝÝÛÜÙàÜåàäÙæßáÝéÙäßÙæàëÛå æßëåÛÙæßáÝÛÜåéÛÜÙåÛêàÜîÙóéáéÜßÙåßáëßìàå {szx{zsrsmnst€swvpvp{msntwsptkspnsv ®¯°±²­³´zsp{tlmx|lmsuvt}oysvt|oroytŠ‰Ž§§ æàäàèÙøøîøøïÙäßÞßáéÛêÛÜÙëßÞÛäéÜÙìßáåÛÞþ ëäãßåÞæ Û Ù Ú ÛÜÝÙÞßÜíÛçéÙéäãÜÙâãÝÚÛäÛáåÛÙåßáëßìàåî ìßáÛëÛèÙçÛáéÙëÛèÛêÙëÛåàÙÞãåãáÙæÛåáãèéÙÚÛÜÝ †lysnspŽ ‚vp{{st§ŠŽ§§Žt†lqsrt¨µ¶·­´¸¯¹©º¬ª©«³´|sws ìÛêÙçßÜÝÛÜÙìÛÜÚÛäÜÚÛÙäßÞìÛÜÝÙÛæéÙìßáÛþ åßáæÛáäéáÙçéÙæãëÙæßáßÞæÛåÛÜÙôàÝàî 1 ô Û ÚÛïÙíÛÞÙöúîøø †lysvpt|lmnopqorspt‘szsp{t‚v|‚x|~ Œ§tžlul}lm~tlyo}tul}ostnxrxtsnsotrvxu ÜßäÛÙíßÜéëÙçÛÜÙñÛáÜÛÙÚÛÜÝÙÞßÜÝêéÛëéÙèÛÜÝéå ëÛÚÛÙëàêçàÛÜêþåÙÛäêßàèàÜÛÙëáÙßäìãßëèÙàçÞÜ 13éÛáÙëßäÛèéÛÜÙèßìéêÙáÛÞÛéïÙäÛÜÙÞÛäéÜ Û Ü Ù Þß Ü à í à Ù ä ß Ù æ à ë Û å wvt„…†‡osmltqo{stwv{lysmtulqo}ys‚t|lmnop wvt|susmtnlmulontlmx|lmsuv~tsmotrvxu ëßäéåÛáÙôàÝàîÙõÛáÛÙñÛáÝÛÙëßãèÛêÙÞßáÛëÛÙèßÝÛ äßáÛÞÛéÛÜïÙåÛæéÙéÜéÙåÛçéÙìÛáàÙäßèàÛáÙíÛÞ ëßáàï2ÙäÛåÛÙëßãáÛÜÝÙÛÜÝÝãåÛÙæãèéëéÙÚÛÜÝ qorsptysvptopnort}l}lmvs‚rspt|lmszssp rlmsqvpsptzsp{torsŽt»¤£¼½ èÛÜåÛáÛÜÙêàíÛÜÙåÛäÙÞßÜÝêÛèÛÜÝéÙäßÞßáéÛêÛÜ ö÷îøøþÛÜï2ÙåÛÞìÛêÙñÛÜéåÛÙÚÛÜÝÙäãëÙçéÙçÛßáÛê ÞßÞìàÜÚéäÛÜÙëéáéÜßÙÞãåãáÜÚÛîÙùåãÜü

¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÁÃÇÅÈÅÉ¿ÊÃËÅÌÍÎÃÏÅÐÑÁÂÌÍÁÂÃÒÁÓ¿Â


456789 9 7

0123

¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÃÄÊËÄÅÈÉÌÍÀÎÏÄÐÈÑÄÂÌÒ 

ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÕÜÝÜ×ÞßÝàÖÝÛáâãÛäÞÖ× åÜ×ÖÝæÖàÛçßÝÚ֗Nà“NÛKOáÜ è Ö Û éÖ ê Ö ë Û ìß Þ ß Ý QŒŠLMŠO‡N‰KOQ…Š‹KQ‹K…K†QN‰NL

´µ¶´·¸¹º»¼½¾x1@-&2+2 4+45+3(-&ca+2%2%%' NO‡N‰QLŠLMKO‡NQK†PKQ‰Š‡ˆ‰KQLŠOPKSKLˆ 9-&-4 :<! 7%%adBB/ ŒŠ†LK‹KSKKOQN‰NL 7%%adBc3I%3("'H1 .%$%9I+4+3('%3-&-4 ¤˜¤#$QJ•%¢& %3>E AI+4+3&-49%4D Q…KOQ”™O‹NS‡K‹ˆQ¤KPˆKOQRN‰NLQ”KOˆS :<! %&%3&+45%.4+3%41 ”K‹NMˆ…Q–ŠO‘NSNKO”Š LŠO‰NLKLQ'£¦ 5%96-4.%9+2%2%%'9-1 &-4 (+'2+5-(+3#%34+1 3$%7&%37%'%&%+'3$%) f-2%3("4+36%I%1 7%(+3 %3 Bd &+.-'%9%3 *%45%9%3 +2%2%%' &%3H.$%3# 5%'- 4+3#1 2%%'9-&-4 H.%$%9 9-&-4 '+3,%3%3$%%&%3 #%3(&%37+6%5%(.%4%/:%1 &"(%) ,%3%3#&%3+47%(&%1 3%3=-'3"4"$%3#&+45%. E+3-'-(3$%/%.%4 7+'1 5-7%(+3%3&"(%:<!) 5+'(-#%28%&%'(%2+5%#% 2%7%33$%/ H%'#% +2% :7+'&'%&%3/6-4.%93$% @+&'+(%'2F%%3=+3#+41 %&%34+4.&&%+'9-&-4 '%(-2%3)E+2&+4&%3/ 5%3#%3@:E)@+'%9(+'4% 4%23#14%23#) E+'+&% 2+6%-93I+4+3&-49%4 6%5%(%3".+9&+-%3$%.%1 3%3(3$%$%3# %&%3 5+'1 :<! 5+.-4 4+3$+5-(&%3 &-&%37%%8-4%(AanCBaD 9-5-3#%3.%3#2-3#+3#%3 7+3+#%&9-&-4/42%.&+1 +2%4%3%2%6%$%3#%&%3 .%.-) 4+36%5%#%3+2%2%%' *+'&%('+3,%3%7+3,%3%1 7".2%3/&+6%&2%%3/%3 3#%3 +2%2%%'9-&-4/ 7+4+'3(%92+(+47%(/-3(-& 9-&-4) I+7%.%I%3("';.%$%9 7%%I%42AaiCBaDI+7%.% 4+3%7%(7+3%473#%3) I+4+3&-49%4 :<! $%3# @-5 F%3# =+3$-.-9%3 >%7-3 5+5+'%7%&'1 5%'-/f-2%3("/&"3g'1 %3I"32-.(%2F%#%3-1 (+'% +2% 2%%'9-&-4 4%27%%@+.%2%ABCBD4+1 &-4I%3H.I+4+3&-49%4 %3(%'%.%3/H.%$%9+2% 3#%&- 5%'- %7%(4+41 :<!/F%45%3#@-6%'H"4+1 %(%-&+.-'%9%3+3#%3%3#1 5+'&%3 7+36+.%2%3 7%% 3#%&-2%7)j*-6-%37+41 &%&'43%.(%2'+3%9/5+1 5+3(-&%3+2%2%%'9-&-4 5%23%'&"5%/4+4.&.3#1 7+&%33) jI%'+3%2%$%5%'-2+'1 (--3(-&4+45%3(-H%'#% &-3#%39-7$%3#5+'&-%1 (6%57+&%3&+4%'3)*%3#1 &+(&%4+3#%.%47+'4%2%1 .(%2/%3#&%7+'&%H3%3%& #%.a8%3-%'34-%91 .%9%39-&-4/l&%(%3$%) 5%H%9-4-'434/%3 4-%9%32%$%%7%(5+'1 %.(-(+.%9(+'+%.2%2 4%2$%'%&%(3$%(%%(4+41 &%36%H%5%3/l-3#&%73$% 7%%adBB.%.-/$%(- +1 5%$%'7%6%&)j@+&%'%3#4%1 &+(&%&"3g'4%2/@+.%2% 3#%34+45+3(-&aa+2% 29%.%4 7+'2%7%3/l&%(%1 2%%'9-&-4+47%(&%5-1 3$%)oqrsz ABCBD)

\]F+{'%|Y2%'[&%}3~7+{3#%Y.%Y1^7%%7+'%$%%3*%9-3F%'- (%&2+3#%6%/7%2(&%3 JKLMNOPKOQRKSQT

ï10* 3)[ï1[} 2 4[5[2Yƒ_Y[V{V^[6Y_YƒY^7[6]{Y[\YX8Y9Y^_[*Y^|VX[W]W~X~Z[W]ƒYíYY^[9]ƒ_Y^|~Y^()[|*+,[ YZUV-.U ^[ /[)]}^)01 _Y2 ^ W]^__]XYƒ[{]`VWXYZ[]_~Y|Y^[~[9]ƒ{YðYZY^7[}]^~^[:;/;<=[ >YƒY[|]ƒ{]8V|[~WY{VY^[V^|V[W]^_]^YXY^[_]^]ƒY{~ WVY[|]ƒZYY9[V^~Y[9]ƒ|Y^~Y^=[[YW9Y[8]8]ƒY9Y[9]WVY[W]^_~V|~[{]9Y8îXY[XVW9Vƒ=

ÄÒÍÇÅÇÈÍÄËÈÄÒÄÅÄÈÀÒÀÅÈËÌÈÉÄÄÐ

¼·¾¹½¸x¹º»¼½¾xxE+'%$%&%3 4+3#+3%.&%3%34+3+&%(&%3#+1 4+3%3#&%7&%3.+.+$%3#2+3#%6% 7+'#%3(%3 (%9-3 5%'- (%&9%'-2 3+'%24-%7%%-3% 7+'(%3%3) .+7%2%'+%.7+'2%H%9%3(+'2+5-() +3#%35+'+&'+%2%(%-7-34+3#1 jI%43#34+3#+3%.&%3%3%&1 I+4+'%9%3 2+4%&3 .+3#&%7 %%&%3 %,%'%7+2(%$%3#4+4+'1 %3%& %3 #+3+'%24-%5%9H% &+(&%."45%4+3%3#&%7&%3.+.+ .-&%3 5%$%$%3# 4%9%.);%'#% 2%H%96-#%52%2+5%#%4+%'+1 4-.%)=-.-9%3H%'#%%3%&1%3%&/ 7+-2-3%3:%#%'%3/:+2%=%.5%1 &'+%2%37+45+.%6%'%3$%3#4+1 '+4%6%2+'(%"'%3#(-%5+'(%'-3# 7%3#I%5-7%(+3F%3(-.!"#$%&%'(% 3%'&)I+.%&&%45+'9%'%7%&%3%% -3(-&4+3%3#&%7ad&#&%3.+.+$%3# 4+45-&(&%33$%) 5%3$%&%3%&1%3%&4-%$%3#(+'1 .+7%2%'+%.7+'2%H%9%3(+'2+5-() :+3#%34+4%3g%%(&%32+7+(%& (%'&-3(-&&+45%.4+3+&-37+'1 j@%$%6%(+'3#%(5+5+'%7%7-1 2%H%9&%2+2%$%3#(+.%95%6%& (%3%3-2-3&%4/l&%(%%'6"3"/ .-9(%9-3$%3#.%.-&+(&%&%3.+.+ 5+'."&%2(+3#%9-2-34+'+&% &+7%.%-&-9:%#%'%3) 4%294-%9(+4-&%3 7+'2%1 4+45-%(2%(- %,%'%$%3#2%3#%( @+.%4%2+9%'7+3-9/2%H%9$%3# H%9%33/j(-(-'F"36"/H%'#%$%3# +-&%(g%34+3#95-')>,%'%(+'2+1 (+.%95%6%&5+3%'15+3%'4+36% 4+3#%&-(+'&+3%3#4%2%&+2.3$%) 5-(5+'.%5+.°ª5¯0üúõª÷°û­­93 7%3##-3#5+'5%#%%&(0(%2$%3# E$"3"/2+.%&- &+(-%7%3(% A(-'-3&+2%H%9D/@+.%2%ABCBD$%3# %%&%3H%'#%4-.%%'."45% 5+'6%36%&%34+3##+.%'%,%'%(+'2+1 5+'.%3#2-3#4+'%9) 4+3#%45%'%34+H%'3%-3(-& 5-(7%%(%9-31(%9-35+'&-(3$%) @+.%3 2+5%#%2+5-%9 5+3(-& %3%&1%3%&+3#%3(+4%7+.+2(%'%3 F%9&%3 4+3#3#%(%34"H%'#%/ &+#%(%3'+&'+%24+3$%45-((%9-3 .3#&-3#%39-7/(%'&(%45%3# %,%'% (+'2+5-('+3,%3%3$% %&%3 5%'-adBc%,%'%36-#%5+'(-6-%3 %3(%'H%'#%/5".%(%3#%3/2+'(%."45% 6%&%3+0+3((%9-3%3)o!"z

4%3%'(%9-3&+(%9-3/ adBc 9%3$% 2+(+3#%93$% %4%3)@$%'g4+3+#%2&%3 F€ (+.%94+4%&24%.&%3 6&%5%33#&%3(%9-31 (%&%%3$%&+'-2%&%3(%'4%%('-&2%47%9%3 (%9-3 2+5+.-43$%)I%'+1 &%'+3%'-47-(('"("%' 7+'2"3+.&+5+'29%3$%3# 3%3$%/79%&3$%5+&+'6%2%1 2-%9,-&-7&-%()@+.%3(4.&-3(-&4+3#%3(21 4%+3#%3F€ I"(%!"#1 &%'+3% 9-6%3 +'%26-#% 7%2."36%&%30".-4+2%41 $%&%'(%52%2+#+'%4+3#%1 4+45-%((%&5%3$%&"'1 7%9)@+93##%/'-%21'-%2 (%23$%) %3# 5+'&+'-4-4 %(%2 6%.%3!"#$%&%'(%2-%9 jE+4%3#%%&+3%&%3 (%4%3) 5+'29 %'2%47%9 2+6%& 0".-4+2%47%9(%74%.%4 E+2&&%H%2%3E%."1 @+.%2%ABCBD7%#) (%9%35%'-)*%7&+4%'3 5"'"2+47%(.+3#%3#.%3(%1 j8&%7%%(%9-31(%9-3 4%.%4 7+'&'%%3&%40".-1 '%3 #-$-'%3 9-6%3/3$%1 2+5+.-43$%/&%44+3#1 4+3$%9%3$%2+7%'-9%' (%3$%m=*E%."5"'"(+(%7 9%%7."36%&%3 0".-4+ 0".-4+2%47%9(%9-32+5+1 4+3+'4%2+6-4.%9%-%3 2%47%9$%3#.+595+2%') .-43$%)I%46-#%2-%9 %'7+3#-36-3#)F+5+'%7% @+%3#&%37%%(%9-33 4+436%4 ('-& 2%47%9 7+3#-36-3#4+3#%&-&+91 JKLMNOPKOQRKSQT &%49%'-24+45+'29&%3 F€ -3(-&7+45+'29%31 .%3#%3"47+() '("3"4+3#%(%&%3/6-4.%9 %%2+5+.-43$%) j8%5%#H2%(%H%3 =+3#-36-3#.%3/@%3( 2%47%912%47%9$%3#.+3#1 3$%/l(+'%3#@$%'g) @+.%3 (-/ %% 6-#% * 7+ 3#-36 -3# 7% % . 5-' % 3 8 " & " 4+ 3 # % ( % & % 3 / 4 2 % . 1 $ % 3 #(%&3#35+'7%3%21 %3&+.-%'#%3$%6-#%4+1 &+(.%3(%'%3%'9-6%3/l41 :2%473#(-/&+5+1 2+"'%3#%3%&$%3#(+'72%9 (%9-35%'-&%.4+3#%.%4 3$%-3(-&%'+%.IfIFñ+41 7%3% 3 %(%- ,%7+&/52% 3$+47%(&%3'5+'2%4% 5-93$%) '%%%3'-47-(%3(%3%1 %' "'%3#(-%3$%/ 2+'(% &+3%&%35%33#(%9-3 5'%."&%$%3#2%%(32+1 4+3#2#%-3% +.-%'#%&+ñ+45'%."&%) I+7%.% m=*E%."5"'" 4%3$%3#2+'3#&%.4+31 &+.-9%3 H2%(%H%3 $%3# .%.-)E+3-'-(3$%/7+33#1 4-%3$%(+.%9 &"35."&) 6+.%28"&")&%3ò­óúôª÷°3/l &:% %4 &+2+47%(%3(+'2+5-( @$%'g*+#-94+45+3%'&%3/ 6%2%2%'%37+3#'-2%&%3 &+9%52%3 7+3#3%7%3) &%(%3(+'2+5-(5+'&2%'Bk1 %.(-4%&2-&%3-3(-& @%.%92+"'%3#7+3#-31 %.4+ 3#%6%& 2+'(%&+4+1 &+3%&%30".-4+2%47%9 %(%- (+'36%&136%&2+,%'% osrvz Bi7+'2+3) 4+3%45%9&+3$%4%37+3#1 6-3#%'@-'%5%$%/@-3%'(% 3%&%33$%!"#$%) j!% 4+4%3# %% 7+1 -36-3#) AhkD4+3#%&- 2+3%3#+1 jE-'%94+'%9%3(1 JKLMNOPKOQRKSQT 33# &%(%35%33#(%9-3 j@%%(3&%45+.-4 3#%3H%9%3%$%3#%% %&4+45"2%3&%3/l&%(% …K†KKOQ‡ˆ…K‰QLŠLMSN…K‰Q‹ŠŒŠ†‡ˆ ‰KOŽQJK‡SKO‡K‹QLŠLN‡N‹‰KO ‹ŠœK†KQŒŠ†‹NK‹ˆ›Q‰Š‡ˆ‰KQLŠO’ 2+5+.-43$%/&%46-#%4+1 4+45-%(H%9%3%(%45%1 &+5-3 53%(%3#(+'2+5-() H%3(%%2%.E%#+.%3#3) Œ†Š…ˆ‰‹ˆQKKSŽQ‰ˆ†O‘KQJK‡SKO’ LŠOPPNOK‰KOQ‹ˆ‹‡ŠLQMN‰KQ‡N‡NŒ …KŒK‡ˆQ‹ŠMNKQ‰ˆ“KOPQMŠ†ŒŠSK‡ 3#%7'+2%2 H2%(%H%3 9%3/9%3$%7+'5%&%3 @+.%3g%2.(%23$%.+3#&%7/ :&+5-3 53%(%3# 3 ‡K‹QLŠLMŠ†SK‰N‰KOQ‹ˆ‹‡ŠLQMN‰K NO‡N‰QLŠOPN†KOPˆQ‰ŠŒK…K‡KO SNK†Q‰™‡KQ‘KOPQ…ˆ‡ˆOPPKS‰KO $%3#5+'&-36-3#&+ñ+41 5+5+'%7% 5%#%3 -3(-& 5%3$%&7-.%H%9%3%95-1 2+%&%35+'5%#%H%9%3% ‡N‡NŒQ“KSKOQˆOPPKQ‡ŠOPKQLKSKLŽ ‰ŠO…K†KKOQ…ˆQ†NK‹Q“KSKOQSKˆOO‘KŽ ŒŠOPŠLN…ˆO‘KQ‰Š‡ˆ‰KQK†N‹QSKSN 5'%."&%/l&%(%3$%2%%(1 4+47+'&-%(,('%7"2(g '%3$%3#,-&-74+3#95-') 2+7+'(H%9%3%%'$%3#1 ”ŠŒKSKQ•–—Q˜KSˆ™M™†™šQJ‘K†ˆ› ž–ŠOPNO“NOPQMK†NQLNSKˆQMŠ†’ SˆO‡K‹QœN‰NŒQŒK…K‡Ž -3#òóô®õª°ö«÷ø­ù ñ+45'%."&%/l45-93$%) @%(-%%3(%'%3$%%%.%9 .+3#&%7+3#%34ü¯¯ý°«­¬2 —ŠPNQLŠO“ŠSK‹‰KOšQ“KSKOQ˜KSˆ™’ …K‡KOPKOQ…KOQLŠLK…K‡ˆQ‰KK’ žJN…KQLŠO“K…ˆQ‡NPK‹Q‰KLˆ 9-5€+ 5 9 . % 36 -( % 4+ 3-1 @%(-%3%.%3IfIFñ+41 ûü¯¯ý®«­¬°$%3#%,"5%5+'1 ­ª­ª­°«­¬°%3.%33$%) M™†™QœN‰NŒQSŠOPKOPQ‹ŠSKLKQN“KO ‹KOQ˜KSˆ™M™†™Q‹Š‰ˆ‡K†QŒN‰NS NO‡N‰QLŠLMŠ†ˆ‰KOQ‰ŠO‘KLKOK (-'&%379%&3$%(%&4+1 5'% *&+(7%%.5-'(%9-3 ."&% %%.%9 g%2.(%2 2%4%&+.-%'#%) …Š†K‹Q‡Š†N‹QLŠOPPN‘N†QˆOPPK Ÿ Ž¡¡Q¢£¤Q‹KK‡QŒŠ‹‡KQ‰ŠLMKOP ‰ŠŒK…KQˆ‹K‡KKOQ‘KOPQˆOPˆO 3%45%9 H%9%3%95-'%3 *'%32 '(%2I+..3#A*%'1 jI"47.+(%3(%&7+'.- 5%'- 3(%&4+3#%.%4 ‡ŠOPKQLKSKLŽQRN“KOQ“NPKQLŠL’ KŒˆš¥‡KO…K‹O‘KŽ LŠ†K‘K‰KOQLKSKLQ‡KNOQMK†NQ…ˆ 2%%(4+3$%45-(.5-'%3 .3#D7" '-7%&+'+(%43) 4+'"#"9þ«ÿ¯þ°ý­ú­01ý­ú­0ù &+3%&%3$%&32+5+2%'f7 MNK‡QŒK†KQŒŠOPNO“NOPQŠOPPKO ”K‹K‡SKO‡K‹Q–™S†Š‹‡KQ¦™P‘K’ ˜KSˆ™M™†™ŽQ—Š†ˆLK‰K‹ˆQ‰ŠŒK…K (%9-35%'-&%.3)<%4+1 I+'+(%5+ (+'2+5-(2+%&%3 I".+&253%(%3#3$%.+3#1 ad'5-2+(%77+3#-36-3#) NO‡N‰QMŠ†“KSKO’“KSKOQLŠOˆ‰LK‡ˆ ‰K†‡KšQ”™LŒ™SQ¤KLMKOPQJ¢ ‹ŠSN†NQLK‹‘K†K‰K‡Q‘KOPQ‡Š‡KŒ ‹NK‹KOKQLKSKLQŒŠ†PKO‡ˆKOQ‡K’ LŠOPK‰NQMŠ†‡Š†ˆLK‰K‹ˆQ‰ŠŒK’ LŠO“KPKQ‰Š‡Š†‡ˆMKOQ‹ŠˆOPPK 3#%(%&%39%3$%4+.%&-&%3 5%#H2%(%H%3$%3#3#3 &%7%3%%H%9%3%%'3$% <3%%.%99%'#%(&+($%3# NOŽQJŠˆOPPKQ†ŠOœKOKQŒŠ…Š‹’ …KQLK‹‘K†K‰K‡Q…KOQŒŠOPPNOK LŠOœˆŒ‡K‰KOQ‰ŠO‘KLKOKOQNO‡N‰ 7+'5%&%3%37+3#+.".%%3 5+'&+..3#ñ+45'%."&%(%31 6-#%(+'4%2-&ûü¯¯ý°®«­¬23 5+'.%&- 2+(%7 9%'.5-') ‡†ˆKOˆ‹K‹ˆQKSKOQ˜KSˆ™M™†™Q‹ŠSK’ “KSKOQ‘KOPQMŠ†SK‰NQ‡Š†‡ˆMŽQ£KQ“NPK ‰ˆ‡KQ‹ŠLNKš¥Q‰K‡KQ¤KLMKOPŽ H%9%3%.%4%$%3# (+.%9 7%9%'-25+'6%.%3&%&) oqz &%(%@-3%'(%) LKQ‹ŠLKSKLQK‰ˆ†O‘KQ…ˆMK‡KS’ ‡KLŒK‰QLŠLMŠ†ˆ‰KOQŒŠ†ˆOPK‡KO §Š‹K¨™‹Š©

}V^Yƒ|Y[UY`YX

‚Yƒ[„ƒ]]

ò󭃪WY Y [ ƒ Y ^ { ûü«ó¬°45û¬¯0°$%3#2+1 5-.%3&++7%3)jE34%. &."4+(+')

JKLMNOPKOQRKSQT

\%%ƒ.%Y9{7%]'%|7+í.%î&-[mEIE ïZYð&+3Y%&|%~3ƒFFE (%9-33) 7%2%'<3"3+2% +3#%3 2&+7%%mEIE 2+5%#% JKLMNOPKOQRKSQT

%3#ª«¬­®¯ª¯°4+36%(-41 f+7"(6-#%&%.%- 2%47% 9%'#%6-%.4-'%9)I%'+3% &"47+32%2%'&+3%&%3 %3#&+45%3#&%3=+4% +5'-%'4+3%(%3#2-%9 =+'-5%9%3 &+'6%2%4%/ $7-% "2%.+&"3"44%2$%1 3%&)>7%&"47+32%2$%3# 7+'.3-3#%37+4+'3(%91 *:€/3%4-3-7%$%4+3,71 :<!%%.%9®õû°¬ó­ÿþôª÷°û5û1 52% (+'%7&%3/l (-(-' .%36-(>#-2/6-#%%&%3.%1 '%&%3(2:< !/3%3(3$%%&%3 52%5+'&%3".+97+4+1 3$%&+7%%mEIE 2%3#%( (%&%3&.4 $%3#5+'79%& ¬¯0°AF*@D)F+'g-3#2-3(-& *67(") &-&%37%%5+2%'%35%$% (%3-3(-&4+3+3(-1 '3(%9 (+'9%%7 mEIE/ 5%&)@+93##%7'"-&%1 &+7%%mEIE (+(%74+31 4+4%3(%-7+'6%.%3%35-2 @+%3#&%3'+3,%3%7+1 "7+'%2"3%. &+3%'%%3 &&%+32-. 9%'#%6-%.7'"-&)I+1 2+%3#&%37+3$%3##%&+1 .%4 3+#+'2-.(5+'2%3# 6%7'"'(%2)*+'-(%4%&+1 *'%328"#6%5+'5%226ú«®­ú 3#"7+'%2%3ad%'4%%5-2 AF ID/%'f7k)Bbh7+'&1 4- %35+'-6-3#7%%(-1 2(%5.%32"2%.+&"3"44%1 (+3#%97%2%'$%3#2+4%&3 7%%7+.%&- -2%9%2-7+' 7«ûô¬ô«ªôª÷°45û¬¯0°Añ=@Dù *'%328"#6%4.&=+4%:<! ."4+(+'4+36%f7 k)dkh '-33$% "4±+(7+36-%.%3/ 2$%'%&%(%%.%9&%43/l (+'5-&%/l&%(%='%2+($") 4&'"$%3#9%'-25+'&%3 I+7%.%:3%2=+'9-5-1 $%3#5+'&%3&+7%%=* 7+'&."4+(+')@+.%36-#% &%'+3%5 7"&"&7'"1 (%3%2='%2+($") E+3#%3##%77+'2"%.%3 7+'.3-3#%3 &+5+'.%3#1 3#%3I"4-3&%2%3<3g"'1 >33$%E('%<3(+'3%2"1 7+3#9%7-2%3'3,%3F I -&27%%2$% (+32(+'6%3$%7+4-1 3/@+&'+(%'2 I"42F 2-3#%39-73$%) 4%(&%:<!/*67("%'1 3%.A>E<D-3(-&&+.".%/ 4+36%2%(-%33.%&+2+1 3#%.%4&+3(%&&%%33%)&%34+1 (-2%=" 9-5-3#%3&+'6%7-3 :=f: :<!/>#-2E-.$"3" jI%.%- :<! 7+'.31 5"H"/4+36+.%2&%36&%F*@ (+'3$%(%5+.-4 52%"7+1 .-'-9%3)@+93##%4+4-1 E%&%%'(-/7+'(-41 4+336% (+'5-&%%&5%(&+1 4+45+3%'&%36&%&+3%&%3 -3#%3(+'2+5-(H-6-1 #-3%&%3 -3(-&4+3#+1 '%2&%3%.%4 H%&(-+&%() %9&%3 %.%4 7+3#9(-1 5-9%3+&"3"4:<!9%1 3%&%3*:€) (&%2-%9 *:€ %&%34+45+'7+3#1 &%3 +3#%3 7+3%45%9%3 (%9-7"22(%7%'4%%%3 €%3(%'%39%'-24+3-3###- 3#%3%3+g2+327+3#+1 '%7&%3 (+'-24+3#%.%4 (%&(+4-&I+ % 3 2".-2%7%1 %'-9(+'9%%77+3#9%2.%3 4"%.&+7%%5%%3-2%9% 7".%7+'6%.%3%35-2*'%32 7+'-5%9%3 &+'6%2%4%%31 .-%'%3%'>=F:) 33#&%(%3)@+'3# +1 &%94+3%&&%39%'#%6-%. $%3# (+'4% 7+.%&- &'+(7++2%%3 +3#%3 8"#6%)@+(+.%9(+'3(+#'%2 (%'%=+4%:<!%3=*8"#6% j8%3%3((%&%%.%# 7+ 3 3%&3$% %$% 5+. 2+%3#&%3 &+4%47-%3 mEIE/%(%-7-35+'-6-3# 5-3#% '3#%3/7+3'%3 +3#%3®õû°ôª8«ó0­¬ô«ª°û5û1 *-#-*'%32A8**D2+5%#%"71 '3,%3%'F I (-5+'%7% 3#% 4% 2 $ %&%(-3(-&4+3#"31 &"32-424%2$%'%&%(6-#% 7%% 7+3-'-3%3 (3#&%( 7+'-2%9%%37+36%43&'+( ¬¯0°AF<@D2+93##%3g"'4%2 +'%("') $%3#%."&%2&%3 -3(-& -42%'7' "-&%'5+'5%#% 4+3-'-3) &+2+6%9(+'%%34%2$%'%&%() %+'%92+'(%&'+(.%33$% &+%(%3#%35-2%7%(&+1 =+45+'%35-2(+'2+5-( 5%3/2+'02'-(3%32+5%1 2mEIE) j F+ . -4 + 3 # % 3 2 + ' 5 -% 3 2&7-3 7+4+'3(%9 F=: :<!/l-3#&%7>#-2) (%9-7+3-47%3#) &+7%%FmE: =*>E<+1 #%3$%)="&"&3$%F I5+1 jF+.-4 .%#%%'+3,%3% 7'"-& 5-%(%3 ²93% (%E+ & 4+ 45+'&%37"22-51 ou³pz j:+3#%3F<@7+3-47%1 3#%3(-6-%3%7%(2+#+'% '&%3-3(-&52%#-3%&%3 3#%7%(4+3#+(%9-2+,%'% .%&-&%37+'-5%9%37+.%( -3(-&7+.%$%3%3 7+3-41 7%2(7+'#+'%&%35-2$%3# 4+'%9 4+36%7+.%(&-1 7%3#2+,%'%"7(4%./l(%31 JKLMNOPKOQRKSQT 9+3%&(-47%3#2%47% 33#)@+5%#%2$%'%(%#%' %2>#-2) 2%'&%3'+&%7(-.%22+7%31 7+3#-36-3#5%9&%3 2+'1 5+3(-&%2.3$%)m7%$%4+1 4%3%4+.%.-4"3("' 52%"7+'%2&%32+5%#% *+'72%9/;%&.I+(-% !"#$%&%'(%) 3#+45%.&%32+2-%(36%-1 $%3# (+'%7%(û9¯ú¬¯óù ('%327"'(%27-5.&) I"42² :=f: :<!/>'g *%&(+'&+,-%./'+0(%.1 6%3#+47%(9%'(+'%&9'/ 5-%3/l-6%'3$%) @+93##%7+3-47%3#%7%( jI%44%294+3-3##- f%94%3%&4/4+36+.%21 2%2$%3#.%&-&%3+3#%3 $%(-7%%ab1cB:+2+45+' I%2-5%# *%(% m2%9% %3%'&+"."#2(-9%'%71 4+3#+(%9-7+'&'%%35+'%1 7+'-5%9%3&+'6%2%4%%#%' &%3/7+45%9%2%37+'-5%1 4+3#+45%.&%3 6%#%3# adBa%3 B8%3-%'adBc/ E-2+-4 G'++5-'#/:'2 &%3 %7%(.+59 4+3%'& 7%4+3($%3#5-(-9&%3 52%4+3#"7+'%2&%3ad5-2 9%3&+'6%2%4%%3(%'%=+41 $%3#%%+7%35+3(+3# 7+3%45%9%3 7+3#-36-3# @-9%'6" 4+3$%47%&%3/ H2%(%H%3) 2-%(-5-22%47%29+.1 (+2+5-()@+&%'%3#&+H+3%1 %:<!+3#%3=*8**%&%3 6-#% 4+36%%$% (%'& 5+3(+3#4+3,%7%2+&(%' 5+'5%#%-7%$% 4+4%3# >%7-3 6-4.%9 7+3#1 2+%3# .%&-&%3 -3(-& -36-3#5+'%2%'&%3%(% (+'/l&%(%*67(") 3#%33$%%%:=f: :<!/ 4-.%.%&2%3%&%35-.%3 (+'2+3') 8%3#%3 $%3# e)ddd%3"'%3#) @2(+4 ¬ó­ÿþôª÷°3%&%3 (+'#%3(-3#&%7%352%2+1 3)@+(+.%97%3(%&9-2-2 &+45%.2+3#%3 %' f"2$4+3#%(%&%3/2+1 4+3%'&7+3#-36-3#)@+.%3 E-2+-4 F+3(+3# G'++1 (+'9-5-3#2+,%'%«ª°úôª¯°&+ #+'%4+45%9%23$%/l-'% 5+3(-&-3(-&+3#%3(%'1 $%3#2+5+.-43$%4+36% 6%&.+5%'%37%%8-..%.- 4+.+3#&%7g%2.(%2%3(%'% 5-'#/7%%addb("(%.3$% '-%3#4"3("'$%3#5+'%% I+7%.% m=* *'%328"#6% #+(7+3$+.+2%%37%%5-1 5%#%3 %' 7+'(%9%3%3 93##%2%%(3(%47%&3$% .%3"'%4%<%3<<+3#%3 Bdc)eea H2%(%H%3/adBd 5+3(+3#7%%7+'(+3#%9%3 (+'6%7+33#&%(%32#3g1 .%$%'2+3(-92+93##%4+1 4+3,%7%Bec)acB"'%3#/ &%3("':29-5&"43g" :29-5&"43g":<!/>#-2 .%3 +5'-%') :<!)@+93##%7+3#%(-'%3 E3%3# @%($" -#'"9"/ j=%%7+'-5%9%3&+'6%1 :+2+45+''+24&%3".+9 &%3):2+5-(&%37%%7+'(+1 4-3#&3&%3 7+3#-36-3# %3adBB2+5%3$%&Bni)cnk %37+4%3(%-%34+3#+3% @+.%2%ABCBD) 2%4%(+'2+5-(&%49%'%7 ;%#-5:<!=%&->.%4 <?) 3#%9%3adBa.%.-4+3,%7% 4+3#+&27."'+ 2+6%'%9 7+3#-36-3#) 3(+'0%.7+'6%.%3*'%328"#6% @+(+.%97+'6%36%3&+'6%1 2+&%.#-24+3#%(-'2%3&2 =%3(%-%32%47%@+.%2% Bhb)cihH2%(%H%3):%.%4 4-2+-4/&"47.+&25+31 j=+33#&%(%3 6-4.%9 %7%(.%&-&%32+,%'%.%1 2%4%$%3#2+9%'-23$%5+'1 (+#%26&%79%&"7+'%("' ABCBD/."&%2E-2+-4 F+31 H%&(-2+(%&3$%.4%5-1 (+3#(-6-#%'+3,%3%&%3 7+3#-36-3#4+4%3#4+31 3#2-3#) %&9'(%9-3adBk5+'9%2. (%&%7%(4+4+3-97+.%1 (+3#G'++5-'#4%294+31 .%3 2%47%2%%(3(+.%9 7+'.-%2%3%'+%7%'&'22 6%(%'#+()='"#'%417'"1 #'%4 9%'%7&%34+45-%( @%%(3%7.&%2ñ=@ -5%9/=* >E<2+5%#% $%3%3 434%.)8%%% 6%2%.%92%(-(-6-%3H2%1 (+45-2.+59%'add'5- 2+.%(%3) F+5+'%7%(%9%7'+0(%.1 7+3#-36-3# (%& 9%3$% -3(-&7+.%,%&%37+'6%.%3%3 7+4.&ad5-29%2.95%9 &+(+#%2%3%3-7%$%7+'1 (%H%3%'.-%'&"(%)I+'%1 7+3#-36-3#) *'%328"#6%2+%3# -6 7+4+'3(%97-2%((+'2+5-( 5%&%3%'"7+'%("'%#%' 4%%3 &"47.+&25+3(+3# j8&%9%'5%2%7%.3# 2%2$%3#2-%9.%&-&%3 4+3"3("3/(%7(+'.5%(4+1 ,"5%)>%7-37+3#%7.&%1 %&%34+3$+H%&%3&+7%% 7+3-47%3#(+(%73$%4%3 (+'2+5-((%47%&.+59&-1 4%&24%.kddH2%(%H%3 %3(%'%.%37+'5%&%3#+31 4%3g%%(&%3g%2.(%2$%3# 2%32+,%'%7+3-9'+3,%1 =*8**):+3#%35%$%2+H% 4+3##-3%&%3*'%328"#6%/l '%3#2%4%+3#%35+5+'%7% 7+'9%')*%72%%(.5-'%3 (3# #+'5%3# 5%'%($%3# %%/l &%(%3$%) opqrstu 9%'2+5+.-43$%)F+'%1 2+7+'(3.+59 %'kdd #%3(2+2-%5%9%3 %3 uvwwpxyz &%37%%-%2%47%(#% 7+'5-2%%.%9f7ndk7+' 7%7%'>'g)ou³pz

UVWXYZ[\]^_V^`V^_


012356789 1 31089 1511 

¯° ±°²´¹ ³´º°»¼ µ ¶·¸ ½¤¾®¿¡À¡¢§¬¤ÁÁ®

Ö×%×""Ø ×% ØÙÚØ!×ÙÛÜÝ "%××ÛÜÞ"×%ßàá Þ"!#Öâ""â""× ! ×"#ã% !"!ä%×#$"%!"!äåÙ""#$"%#

627)5-892:/)&+;)</12&'(')*+,)(-./0123)(-324123)5*6 =-.28)>2?4.)@-3-.4A423 ÂÃÂÄÃÅÆÄÇÈÉÊÅËÌÄÍÎÏÄÐÌÑÅÑÄÒÅÓÔÅÕÅ

BCDEFCGEFHIJ KLMNOPQRSTURVQWOW XOYZ[O\OR]VQ^O_R`a\bOc ^OMdOeRfLgO\OZRhijjklmnop qrsntnmnuhvgO\ZR^L\ZOdOW O^OPLwZ^RPZRgZPOW\RfOZWf POWRdL^WaYa\ZxRyZW\\ORfOOd ZWZeRYOgRZWZRdLYOzRwLWQWc [Q^^OWRNLMOWWbORfLgO\OZ hul{nsuvsuomluvgO\ZRdZ\O ^L\ZOdOWRQdOwOWbOeR|QfOd |LYObOWOWRXL\ZOdOW |LWQW[OW\R}^OPLwZ^e |QfOdR|LYObOWOWRXL\ZOdOW |LWLYZdZOWeRPOWR|QfOd |LYObOWOWR|QgYZ^x ~LMdLwNOdRPZRuumnop lkkvYOWdOZRTTR€LPQW\ROg KLMNOPQRSTURVQ^OeRVLYOfO ]‚ƒ„‚…_eRPZ\LYOMRVLwZWOM yOfZYR|LWLYZdZOWRSW\\QYOW KOzQWR…†‚…xRVLwZWOMRZWZ wLW\zOPZM^OWRPQO lu{nu‡ulˆv‰RKOQŠZ‹RUQMQŒc ŒOwOWR‰W\eRPOWRŽOzc baWaRVZ\ZdR|MOwQPbaR‰Ke fLMdORfL\LWONR|LW\LYaYO

OgRKLMNOPQRPOMZRQWfQM ‘O’ŠOMRQdzŠZRwLWOwc PafLWeRYOgaMOWRPOW gOz^OWeR^L\ZOdOWRNLWLYZc ^OMbOOWx dZOWRfLNLMdZRZWZRdLdON ZML^dQMROgRKLMNOPQe PZNLMdOzOW^OWxR~Oz^OW MR‰QzOwwOPR‘O’ŠOM dOzQWRPLNOWRgZfORPZdZW\c QdzŠZR‰VZeRwLW\OdO^OW ^Od^OWRPOMZRfL\ZRNLWc wLMQ[Q^RNOPORdQ[QOW POWOOWeRfLzZW\\ORzOfZYc NLWLYZdZOWeRfL^QMOW\c zOfZYRNLWLYZdZOWRgZfO ^QMOW\WbORPZzOMON^OW wLW\zOfZY^OWRNMaPQ^ PONOdRwLwgLMZ^OWRPQO gLMWZYOZR[QOYRgO\ZROg ^L\QWOOWeRbO^WZRwOWŠOOd KLMNOPQRPOWRPONOd dLaMZdZfeRPONOdRwLwNLM^ObO PZNOfOM^OWRPZRwOfbOMO^Odx ^aWfLNROdOQRdLaMZRbOW\ TfWZR€QfdOWdZRVVZeRXLdQO wLWba^aW\RNLM^LwgOW\OW |OWZdZORXL\ZOdOWRVLwZWOM ZYwQRNLW\LdOzQOWx yOfZYR|LWLYZdZOWRSW\\QYOW OYQeRwOWŠOOdRNMO^dZfe …†‚…RwLW[LYOf^OWeROPO PONOdRwLwgLMZ^OWRwOfQc LwNOdR[QPQYRNLWLYZdZOW ^OWRgLMOMdZRgO\ZRSTURVQ^Ox bOW\RYaYafRfLYL^fZRgLMc “yOfZYRNLWLYZdZOWRQW\c POfOM^OWRNLWZYOZOW \QYOWRZWZRPZzOMON^OW lu{nu‡ulvPOWRgLMzO^ROdOf PONOdRwLwgLMZ^OWRZWŠaMc NLWPOWOOWRPOMZROg wOfZRTNdL^RdLMdLWdQeRwLc KLMNOPQx W\LwgOW\^OWRwLdaPLeROYOde XLLwNOdR[QPQYRdLMfLgQd dLaMZeR^aWfLNRgOMQRb\RYLgZz OPOYOzR•OW–OW\R~OW\QW LŠL^dZŠRPOWRLŠZfZLWRPZgOWc }YOdRYL^dMaPL^aYaMZfOfZ PZW\^OWRbOW\RdLYOzROPOe” SWdQ^R|LW\aYOzOWR—Od ^OdOWbOx ˜OMWORVZWdLdZ^RPOWRVdQPZ }WOYZfOWbORVLgO\OZ ObOWOWR|QgYZ^R~OMQRPZ OgRKLMNOPQeR|LMOW–OW\OW |OWLYR|LMO\OR|LwgOW\^Zd ZfdMZ^RKLWO\ORVQMbO SWdQ^R|LW\LwgOW\OW ™OfZYZdOfR|LWPZPZ^OWRPOW |LWLYZdZOWRWLM\ZRKLMgOc MQ^OWRPZROgRKLMNOPQx OYQeR|LMZWdZfOWRŽQYdQML ŽaYYL–dZaWRPZROgR‰Z^Mac gZaYa\ZR]VLgO\OZRVOMOWO |LWbLPZOR•LŠLMLW–LRVdMOZW SWdQ^RXO[ZOWR|LWLYZdZOW ‰Z^MagZO_eRfLPOW\R[QPQY ^LLwNOdR}NYZ^OfZR~LgLMONO RyZPMaNaWZ^RSWdQ^ ÷øù ‰aPLY øûü÷ø12767336 7ø3 4767 2343 744

74 |LW\LwgOW\OWR€MLLW ÷ø97 57ø377 yaQfLRSTURVQ^OxRš›œ

¯° ±°²´¹ ³´º°»¼ µ ¶·¸ ¨ © Ÿ¤æ硪¡¢¡ç¤Áæ¬è

Ö×%×""Ø ×% ØÙÚØ!×ÙÛÜÝ "%××ÛÜÞ"×%ßàá Þ"!#Öâ""â""× ! ×"#ã% !"!ä%×#$"%!"!äåÙ""#$"%#

!"!#$"%

óôõCHóCõRdOMZŠRPOfOMRYZfc dMZ^R]K_RfLgLfOMR‚öRNLMfLW NOPORdOzQWRZWZRPZ^zOOc dZM^OWRO^OWRgLMNLW\OMQz NOPORNLYO^QRQfOzOR^L–ZYRwLc WLW\OzRPOWRwZ^MaR]S‰X‰_ PZRT`eRgOZ^RfL–OMORYOW\fQW\ wOQNQWRdO^RYOW\fQW\xRXOMLc WORNZYZzOWRQWdQ^RwLWOZ^^OW zOM\OR[QOYRNMaPQ^RwQfdOzZY PZYO^Q^OWeRwLW\ZW\OdRPObO gLYZRwOfbOMO^OdRwLW[OPZ dQMQWx XLdQORSwQwRXawQWZdOf S‰X‰RT`eR|MOfLdbaR}dwac fQdZP[aeRwLWZYOZR^LWOZ^OW KRdZPO^RPZfLMdOZRPLW\OW ^awNLWfOfZRNLWZW\^OdOW ZWŠMOfdMQ^dQMxR|OPOzOYeROYac ^OfZRfQgfZPZRLWLM\ZRfLzOMQfc WbORgZfORPZOYZz^OWRQWdQ^ wLwLM^QOdRgOfZfRNLML^aWac wZOWRwOfbOMO^OdeRbO^WZ S‰X‰x xyùyz{ “}YOfOWRNLwLMZWdOzRwLc WOZ^^OWRKROPOYOzRQWdQ^ S‰X‰RfLYOwORZWZRdZPO^R[LYOfx XL^zOOdZMOWRdLMgLfOM dQ^OWRzOM\OR[QOYRNMaPQ^x wLwgOW\QWRZWŠMOfdMQ^dQM ‘OPZR^OwZR^LWORPOwNO^RdONZ POMZWbOROPOYOzRNOMORNLYO^Q XLwQPZOWRgLMQ[QW\RNOPO PLwZRNLWZW\^OdOWR^LfL[Ozc gLYQwRdLWdQRwLWPONOdR^awc S‰X‰RbOW\RWadOgLWLRwLWc dQMQWWbORawfLdRNLW[QOYOWe dLMOOWRwOfbOMO^OdxRKONZ NLWfOfZRPOMZRWL\OMOROdOfR^Lc [OPZRdQwNQOWRfafZOYRL^aWawZ ^OMLWORgZObORNa^a^RNMaPQ^fZ ^awNLWfOfZRPOMZR^LWOZ^OW WOZ^OWRKe”RQ[OMR|MOfLdbae wOfbOMO^OdRT`eRWOWdZWbO PZNOfdZ^OWRO^OWRwLW\OYOwZ KRwOQNQWR~~‰R^LNOPO VLYOfOR]‚„‚_x O^OWR^LfQYZdOWRQWdQ^RwLWLWc ^LWOZ^OWxRš›œ G)* C,@4C,B*B NLMQfOzOOWRWL\OMORb\ C<*-,@)DG +,-.,/, C3?? NOdQdRPZRgOW\\O^OWeeee0 L*)*.6-,B ˜OzRzOMQf XNLW\QMQfOW @H;@ ZMZdRwQYOZ wOWO\LwLWd :634HG;? UOZ^RgaYLz POMZRf^OMOW\ |URb\ F3?) OfOYRW\\O^ ZWZR0 \O\OY„fOYOz ^YRLwOW\ wadORwOdZ VLwQO MO^bOdRb\R[P d[QOWWbORQd^ ^ObORPZf–ax wQOzOYRxxxx ^aMgOW wLWZW\c [Z^ORPZMOfORZdQ VLwO^ZWRwLwgLMOd^OW ^Od^OW gOZ^RYO^fOWO^OWRPOW aW\R–ZYZ^RZ^ZRxxxxx C<63D ^f[OzdLMOOW wLWZW\^Od^OWRNLYObOWOW C7?,)D4E6C wfbMO^Ode wOfbx 12334I523677 UOZ^RdZPO^ zOMQfRgWM…RPZgQ^dZ^OWRYazxx H8,524HH ONOcONO !<,>3G)* `OW\RwZf^ZW OfOY^OW H>?,@G*4H/*7B :6.*?* fLwO^ZW NLMgOZ^^OW B*I3<41>:C5 ONO^OzRgLdQY dLMdZWPOfxxx ZWŠMOfdMQ^dQMc [\WR–L^Z^RYO\Z gOW\QW wLWPZW\ WbORgLMwOWc MO^bOdR^L–ZYe ZWŠMOfdMQ^dQM f^MW\ ŠOOdRgQOdRfLwQORYONZfOW daYaW\ wfZzROPO gLMQgOz wOfbOMO^OdRgQ^OWRzOWbO PZNLMdZwc ggMNRdLwNOd fLNLMdbRPQYQRO[ORNO^L ^LNLWdZW\OWR\aYaW\OW gOW\^OWRYO\Z wLW\O[Q^OW fLWdzZMRwOYOzRYLgZzRZMZdxxxx dLMdLWdQxx dd\R^LWOZ^OW fOwgQW\OWRYZfdMZ^RdN KRZWZxR|OfdZROPORfaYQfZ OYOfOWWbORdP^ROPORdZOW\ ó,94õ9 F?64C@G*<* YOZWR[Z^ORwOQRwLW–OMZ YZfdMZ^WbORK :,2); XawNLWfOfZ zOdZczOdZRNLWZwgQWOW ^LWOZ^OW ^LWOZ^OW õ6>,4õ6>> NQYfORYZfdMZ^x KROPYz KRdZPO^ XYRK YOW\^OzRb\ gLMPOwNO^ WOZ^e[YfRYw…R[\ gLWOMRxx NOPOR•O^bOd O^WRgMN\MQz CH;> –QwOR^YQ XL–ZYxxx ^RzM\R[QOY !<6),@G* f^M\RMO^bOd NMaPQ^xb\ }baRaW\ ^L–ZYRgYwRgZfORwLWbLdQ[QZ C<-,@G* wMOfORP `a\bOxxx^Lwc ^MWORgLMPOwNO^RgLfOMRg\Z J,<,/*@, MQ\Z^OW gOW\^OW MO^bOdR^L–ZYx KRWOZ^RZdQ NYO^QRS‰X‰xbR^YRNMaPQ^ LWLM\b O[OMRb\ JRYO^QRPRNOfOMOWeR^YRdP^K OYdLMWOdZŠxxx G<6,4C-*) NO^OZRYZfdMZ^ KRWOZ^eRzM\R[QOYRNMPQ^ [LYOfRO^OW [Q\ORgOWbO^c WOZ^edNRNwZWOdRJRfP^ZdRMQ\Z D,-.,@H fOW\Od xwO^OWbO [\x^YRzM\RNMaPQ^RdP^RP ó;-.,),@, wLMQ\^OW NOPORzLwOd WOZ^OWReR^WOZ^WRKRdWdQRJ ^OYOQ QWdQ^ LWLM\Zx wwgMd^WRg\RNYO^Q wLwOW\ wOfbOMO^Od S‰X‰x‰zaWRPR^O[ZRQY\ PZMOfORNLMYQ ONOgZYO E;7H,?6?6GB Qd^R^WOZ^WRKRWZ POWRwLwOW\ zOMQf C;<@*-* zOMQfeRgaYOz wLWOZ^OWRzOM\OR[QOY [Z^ORfLwQOc C<64:6@*G* gaYLzRfO[OxRKN NMaPa^xxR^zQfQfWbORQWdQ^ WbORWOZ^eONO wOfZz [Q\ORzOMQfRPRZwgOW\ZRP\W wOfbOMO^OdR^L–ZYRO^OW dZPO^R^OfZzOW gOWbO^RbOW\ NLWZW\^OdORNLYObOWOW fOW\OdRwLMQ\Z^OWRwLML^ORee fOwORMO^bOd zZPQN PaW\xRU\\O^RwadORwOdZ ^L–ZYRb\ PZNLYafa^ wLYQYQx =;76;> fLPZ^Zd NOPORgLYQw :6?6@ NLW\zOfZYOWWbOxxeRwLML^O PONOdRYZfdMZ^e B3-.,);@H S‰X‰RgOMQ O^OWR^LfQYZdOWRdQ^RwLwc LLRwOYOz +3@N, fO[ORPZMLNadc gObOMRWRwLwLWQzZR^LgQdQc QPOzRWOZ^RdOMZŠJee ONORdZPO^ ^OWRNLWbLc zOWRzZPQNWbOxx dLMYOYQRgLfOM fQOZOWRS‰|xx YZfdMZ^RWOZ^efLwQORNMaPQ^ 1265264õ, wLWOZ^OW PZdOwgOz WOZ^xxxOfOYR[\WR^aMQNfZRb\ C<H*4L3673HH ‚öORfLgO\OZ MLW–OWO WOZ^xx dMfRgO\OZc MO^bOdR^L–ZY ^LWOZ^OWRKeRgOWbO^ wOWORWOfZg fOW\OdROwOd S‰X‰RbOW\RO^OWR[OPZ +;GG,D41,2 NLW\QfOzO gOWbO^R^LWOZ^OWRfLgLfOM NLPO\OW\RPOMZNOPO +3@G*7 wLWLW\OzR^L ZdQxgaffx wLwNMaPQ^fZRgOMOW\xxx ó,@6H*<* gOOzexRx fLgOZ^’bRPZ G>;.,>,4+6 A;33@>), dZW[OQRQYOW\e M,N,<4J.<*B "*;@4ED*<, XLWOZ^OW [OW\\OW G;7 dLMQfR^OwZ KRfLgOZ^c fOwNOZ XOfZzOWRNOMO MO^bOd WbOR[Q\ORPZ wLMQ\Z^OW NLW\QfOzO ^L–ZYezOMQf ZwgOW\RZRP\W fLwQORNZzO^eRgLMŠZ^ZM ^L–ZYxxyOMQfWbO –OMZROYOfOW NLWZW\^OdOW fL–OMORgZ[O^eRPOWRwLW\\Lc OPRfQgfZPZ ONOK^WNR–OMZ ZWŠMOfdMQ^dQMc PLNOW^OWR^LQWdQW\\OW KR^zQfQf N^M[OOWRfQYZde WbORwW[PZ fLwQORNZzO^eeeee0R|U Qd^RSX‰RgZOM gZObORNLWPZPZ^OWeR^gdzW fw^ZWRYgzRgOZ^x zOMQfRgZfORwLW[OPZe wLML^ORddNRwO[Q zPNRb\Rw^WRdZW\\ZK

žŸ ¡¢£¤¥¡¢¤¦¡¢§¡¢£¡¢ ÐéÅêÄëÌìÅíÄîÓìÅÄîéÅÄïðÕñÅòÅÉéÅ

¨ž©ª¤«¬¤­¢§ž©¢¡ª®¬¢¡Ÿ

!FE"FCJRVdQPZRV‚RTYwQ ^LNOPORYQYQfOWRbOW\RZW\ZW UOwQWRfOOdRZWZeRwOfZz XLNLMOOdOWRVdZ^LfR}YwO gLM^OMZLMRPZRYQOMRWL\LMZx fLPZ^ZdRNLMOOdRTWPaWLfZO }dOR`a\bO^OMdORwLW\\LYOM yOwOwRwLWZYOZR^LfLwNOc bOW\RdLMdOMZ^RgL^LM[OROdOQ #mr$niv%uoulrtvgLMdO[Q^ dOWRgO\ZRYQYQfOWRTWPaWLfZO fdQPZRPZRYQOMRWL\LMZxRXOMLWO KOWdOW\OWRPOWR|LYQOW\ gLM^OMZLMRPZRYQOMRWL\LMZ gLMgO\OZROYOfOWeRPZRfOwc ULMfRTWPaWLfZORSWdQ^R€a fOW\OdYOzRYLgOMx NZW\R^LWPOYORNLW\QOfOOW TWdLMWOfZaWOYeR•OgQR]‚&„ “VLfQW\\QzWbORPZRYQOM gOzOfOROfZW\eRwLW[OPZRfOdQ ‚…_x WL\LMZRdLMPONOdRgL\ZdQ ŠO^daMRYOZWRNLMOfOOWRgLMOd }–OMORZWZRPZ\LYOMRPZ gOWbO^RNLYQOW\RQWdQ^ wLWZW\\OY^OWRPOWR[OQz •QOW\RKLOdLMRYOWdOZRdZ\O OWPORwLwgQ^dZ^OWRPZMZ POMZR^LYQOM\Ox €LPQW\RyR}gPQYYOz ^LNOPORPQWZOxR~Oz^OW VOOdRZWZRfdOWPOMR^awNLc ‰OfPQ^ZeRXOwNQfRKLMNOc ^LNOPORNLW\QOfORPQWZO dLWfZRNLMOOdRPZRTWPaWLfZO PQR|LM\QMQOWRKZW\\ZR}YwO gOzOROWPORgZfORwLwc dLYOzRwLW\Z^QdZRfdOWPOM }dOR‘OYOWR•ZW\MaOPR~OMOd gLMZ^OWRPOWRgLMgQOd \YagOYRPOMZRTŽUR]TWdLMWOc ObOxR}–OMORbOW\RPZ\LYOM dLMgOZ^R~Q^OWRzOWbORPZ dZaWOYRŽaQW–ZYRaŠRUQMfLf_ fLgO\OZRQfOzORNLWZW\c gQwZRTWPaWLfZOeRdONZR[Q\O OdOQR}fafZOfZR|LMOOd ^OdOWRwQdQRPOWR^QOYZdOf PZRYQOMRWL\LMZRbOW\RfOOdRZWZ TWdLMWOfZaWOYxRyOYRdLMfLgQd YQYQfOWR|Ma\MOwRVdQPZRV‚ dLMOfORdO^R[OQzRYO\Ze”RNONOM fLzOMQfWbORwLW[OPZRPOfOM TYwQRXLNLMOOdOWRVKTXV XLdQORVdZ^LfR}YwOR}dO NLMOOdRTWPaWLfZORgZfO }YwOR}dORdLMfLgQdRwLW\zOc `a\bO^OMdOx gL^LM[ORPZRwOWORfO[ORPZ PZM^OWRNLwgZ–OMOR|MaŠ VLWOPOeR|MaŠR}–zZMR`OWZ fLYQMQzRPQWZOx }–zZMR`OWZRVbQzOZwZL POYOwRNMLfLWdOfZR^QYZOz UOwQWRgL\ZdQeRfLdZON yOwZPR‰URUV–eR€QMQ QwQwWbOR[Q\ORwLWbOwc NLMOOdRbOW\RZW\ZWRgL^LM[O ~LfOMRTYwQRXLNLMOOdOW NOZ^OWRfOOdRZWZRNLYQOW\ PZRYQOMRWL\LMZRzOMQfRwOQ POMZRSWZ'LMfZdOfRTWPaWLfZO dLWO\OR^LNLMOOdOWRQWdQ^ wLwNLYO[OMZRfLdZONRNLMOdQc fL^OYZ\QfRwOWdOWR^LdQO gL^LM[OROdOQRfdQPZRPZRYQOM MOWRPOWRgQPObOR^LM[ORPZ |LMfOdQOWR|LMOOdRUOc WL\LMZRfOW\OdRgLfOMx fOWOxRZRYQOMRWL\LMZ fZaWOYRTWPaWLfZOR]||UT_ |LYQOW\RgLfOMRdLMfLgQdR[Q\O fLaMOW\RNLMOOdRgZfO NLMZaPLR…††öcR…†‚†x PZgOMLW\ZRfdOWPOMR\O[Z wLWaYO^RaMPLMRPOMZRPa^dLM |MaŠRMRyRyOwOwRyOPZ dZW\\ZeRfL^OYZ\QfR^LfLwNOc ONOgZYORzOYRdLMfLgQdRdO^ ‰VRV–RwLWbOwNOZ^OW dOWRwLYOW[Qd^OWRfL^aYOz fLfQOZR^awNLdLWfZRPOW ^LNOPORfLYQMQzRwOzOc fOwgZYRgL^LM[ORfLgO\OZ NL^LM[OOWRNa^a^WbOx fZfORTYwQRXLNLMOOdOW (kuvoilhnopvOdOQRgL^LM[O XOMLWORfLfQW\\QzWbOe dLWdOW\RPQ^QW\OWWbO PZR•QwOzRVO^Zdx ^OdOWbOeRfLdZONRNMaŠLfZRgOZ^ ZdQRPa^dLMeRNLMOOde ONadL^LMeRwOQNQWROzYZR\ZŒZ wLwZYZ^ZR^awNLdLWfZRPOW YZW\^QNRNMO^dZ^RdLMfLWPZMZ QWdQ^RgLMfOwOcfOwORŠa^Qf NOPORNLWbLwgQzOW NOfZLWx SWdQ^RgL^LM[ORPZRYQOM WL\LMZRfLaMOW\RNLMOOd dedfeghÚ"Ù" TWPaWLfZORzOMQfRdLMfdOWPOM %%å×%# fL–OMORUOfZaWOYRdLMYLgZz ãÚ%âÚ" POzQYQxRyOYRdLMfLgQd Ù"Ú!%%å PZdOWPOZRwLwZYZ^ZRVLMdZŠZ^Od Ö% Ú $ $ " ×i%×#ãjh×Ù VdOWPOMRXawNLdLWfZRPOW ×Ùe% Ú"Ø%i%× VQMOdRKOWPOR•L\ZfdMOfZ Ú%!%Ú" Ù"#Þ ×Ú ]VK•_xRLW\OWR^LYLW\c Ö% "%Ù" ^ONOWRdLMfLgQdeRPZzOMONc $$"Ú% ×i%× ××%# ^OWRPONOdRwLW\OWdOM^OW Ú"Ö%Ù" NLMOOdRTWPaWLfZORNOPO k å%%å%×å NafZfZRfL[O[OMRPLW\OW "å#á NLMOOdRPOMZRWL\OMORYOZWe å% å×Ù POWRPZzOM\OZRfOwORfLfQOZ %#d×Ú"lÖ mn#o% OWPOMR^awNLdLWfZRfLMdO p#q%%%å% ÷øù fd ×å úûüýþøþÿþ1234536787493474 193474 74 76 ø 93þ7 wLwZYZ^ZRNLMYZWPQW\OW %# þ 7 zQ^QwxRš›œ f%âÚ"

PQRSTUVWXUTRYZR[\]W[Y^_T\V`a]RQYbT\c Ö%Ù"ÚØ Ú"%Ù"%Ø %â# rsã%å×Ú" Ö%Ù"×Ù% ×"" Ú"" "Ù!#ã× " " %# rsfå"× Ú"Ø×Ù×Ù × %% Ùå# rsÖ×Ù%Ø×t%%×Ù ÙØ×"$"m$!% × rsÖ%%Ø $$"i%×Ú" $"$Ø$×!å%× Ú# Ú ×Ú ×%å

%%Ù" f×$få$"$Ú "$$"i%×Ø% Ú×""%%Ù $"$Úf×$fåÚ"# Û%"$"$Ú %Ú$$"i%×Ú" ×××% %$"$ ÚÙ$"åÚ"# d"×% Ú"Ö%Ù" ×#kÙ ×%â" "#ã" !ÚÙ%× â$"å#k×Ù×Ù å%å %Ù" Ú"å#uvw


0123

š¥¬£Ÿžœ¤Ÿ¥ž«¥ž œ¦œŸª¥¦£ž¥© 6 768 6 9 56761689

       !   " #   ! .()+/%*0+,-./)010?:46; ÓÔÕÖ×ØÓÙÚÛÙ I6<853N68PE<=6<8O:D6<B6N

O3NE8J673<8KLMV8O:N6P6<=U Ü×ÝÞÕÖÓßàÞÕØááÕâÕØ MQMQR8_J6<I6P83N3P6<8N36; H6P68H:<=:<I6P68N:<I6; ßàØáàØãÕâÕÓäÕØá 5EJ6O8IEI6O6PN6<8H6I68>34; P66<8D:P4@J@P8IE8]6<J35 5678N@PD6<84:<E<==658I3; IEE4D638@5:78H@5EOE86=6P84:; <E6U\83<=N6H8S:PER åæåç Õ ØÓ Õ è Õ × <E<=N6JN6<8 N:J:PJED6< ÝàØáá×ØÕéÕØ S:PE8>3=684:<>:56ON6<U I65648D:PN:<I6P6R8C73O; èàÞàßêØÓëàÞ×ÞàâÓëÕÕè >3456788N:P3=E6<846J:PE 3O<B68H6P68H:<=:<I6P6 B6<=8IE6NED6JN6<8N:®:56; B6<=8O:PE<=884:<==3<6N6< ìàâéàØãÕâÕÓëÕØáÕè N66<8565385E<J6O88H6I68J673< ú¹½Âûú´½»·6J638J:5:H@<8O:53; ìÕØäÕéíÓÝàØîÕßÕï KLMM8O:NEJ6P88ÉH8¯aL8>3J6R 5:P8FH@<O:5G84:P:N68O64DE5 ÛðñòÛóÓéÕë×ëñô È<=N68E<E84:<E<=N6J8H6I6 D:PN:<I6P6R KLMKU8B6EJ38ÉH8ÊQa8>3J6R ?:<=6H68I:4ENE6<ü8_:; %ýþÑ0ÿÑ0 D6DU86<=N68H:56<==6P6<85653 9@5P:O8]6<J3586N6<84:4; 5E<J6O8H6I68J673<8KLMK8IE õö÷ÓåàèäêÓøàâï HPE@PEJ6ON6<85E4687658I:4E ZE56B67873N348C6D3H6J:< ùzƒz‰yz‰zƒhry}uƒhez‰wy 4:<3P3<N6<86<=N68N:®:56; ]6<J358IEI@4E<6OE8@5:78D6; N66<8565385E<J6OR8A6N<EU8H:; <B6N<B68H:<=:<I6P68B6<= 4:56N3N6<87658J:PO:D3J86N6< 56<==6P6<8ƺ¹ÄÄŸ·1žúÆ8U656J D:PN:<I6P68O64DE584:<=; N64E88JE<I6NU\8J6<I6O<B6R H:4D:PE8EOB6P6J8565385E<J6O =3<6N6<8H@<O:5R _:56E<8EJ3U8S:PE84:<B:; FÈHE55GU8N:®:H6J6<U8N:®:H6; Y­673<8KLMK8>345678H:; D3JN6<U88O:H6<>6<=8J673< J6<8D:PN:<I6P6U8I6<88J6<H6 56<==6P6<8 H:<=:<I6P6 KLMK8IE8]6<J358J:P®6J6J8MRVXa 7:54R B6<=8_?_;6<86J6384:<==3; N6O3O8N:®:56N66<8565385E<; YTE86<J6P68Ë6NJ@P8H:<B:; <6N6<8J:5:H@<8O:535:P8O66J J6OR8T6PE86<=N68J:PO:D3J D6D8N:®:56N66<U8O65678O6J3; D:PN:<I6P68O6<=6J8D6<B6NU IEN:J673E88O:D6<B6N8MVW8@P; <B686I6567846OB6P6N6J84E; 4:<®6H6E88MXRÊM¯8N6O3OU\ 6<=884:<E<==658I3<E6U8MX <E48H:<=:J6736<8D6=6E; 3>6P8C6O6J56<J6O89@5P:O8]6<; N@PD6<84:<=6564E853N68D:; 46<68®6P68D:PN:<I6P68I:; J35U8ÈC98_:JB@8S:PEU8IE8O:56 P6JU8I6<8MRQMK8N@PD6<84:; <=6<8D:<6PU\83>6P8C6<EJ H:<=646<6<8J673<8D6P3U <=6564E853N68PE<=6<R ²6N656<J6O89@5P:O8]6<J35U _:56O68FM`MGR ÈI6H3<8J673<8KLMM8J:P; 2HJ38È4EP8?6743IR ?:<3P3J8®6J6J6<8S:PEU ®6J6J8O:D6<B6N8MRKW¯8N6O3O 2684:56<>3JN6<U8N:JEN6 6®6H8N65E8N:®:56N66<85653 N:®:56N66<8565385E<J6OR8?:O; ®6P68D:N:<I6P68D:5348IE; 5E<J6O8F56N656<J6OG8J:P>6IE88IE; NEH3<86I68H:<E<=N6J6< N36O6E8D:<6P8@5:78H6P68H:; 6NED6JN6<8@5:78H:<=:<I6P6 N36<JEJ6O8<643<8O:®6P6 <=:<I6P6U846N68H@J:<OE nolblcdglhedglcpdo B6<=84:<==3<6N6<8H@<O:5 N365EJ6O8N:®:56N66<88H6I6 N:®:56N6<8565385E<J6O8H3< clqldhrsgkfgifgkhthpuvwxyz{h|z}~zhxu~wvw~€hqvzy€‚hpuyzƒzh„…m…†‡hiwxyz{hˆu~wvwbcd~efgh hƒzijki z‰lhmxz ƒzhy€Šw}z O64DE58D:PN:<I6P6U8D6EN KLMK84:<=6564E8H:<3P3; O:46NE<8D:O6P8J:P>6IER8YC6; ƒu‹z}z~hŠu}‰zxŠz{hŒ€ŠzŒ€~h{z}€hŠ€zƒz‡ 4:<:5:H@<8463H3<84:4; <6<R8Y_:®6P68N365EJ6O8J673< 4E876P6HN6<8D6=E8H6P68H:; D6®68_?_86J63884:<=EPE4 KLMM84:<=6564E8H:<3P3; <=:<I6P6876P3O8H67648D:; _?_R8Y_6<=6J8D:PD676B6 <6<R88C@PD6<856N656<J6O <6P8D6=6E46<68®6P68D:PN:<; D:PN:<I6P68O:4D6PE8_?_ B6<=84:<E<==658I3<E68H6; I6P68B6<=8D6ENR8È=6P8DEO6 6J638J:5:H@<R8°<J3N8EJ3567 I68J673<8KLMM8O:D6<B6N EN3J84:<:N6<86<=N6856N6; H:<=:<I6P68B6<=8N:I6H6J6< MÊKU853N68D:P6J8O:D6<B6N8KWU 56<J6OU\8E4D37<B6R88Î345Ò

6¡¤Ÿ789Ÿ ›œ¦œ £¤ œŸ¨¥œ¡žŸ ¡ž¡¦Ÿž«¡ž

.()+/%*0+,-./)010­E48_6H38È<=E<8I6PE 46NOE43484:4D6<=NEJN6<8:<:P=E8I6PE °<E±:POEJ6O8[:=:PE8A@=B6N6PJ68F°[AG84:P6E7 3N3P6<8B6<=86I6R >36P68H:PJ6468²@4D68T:O6E<8CE<®EP8È<=E< Y^5:78O:D6D8EJ38N64E8D:P76P6H8I6564 ­E<=N6J8[6OE@<658IE896<J6E8]6P3896<I6; H:<B:5:<==6P66<85@4D68J673<8I:H6<8DEO6 <OE4@U8C6D3H6J:<8]6<J35U88KX;VM8T:O:4D:P IEH:PD6ENE856=ER8C64E8>3=68D:P76P6H8I3N3; KLMKR8Y­E48EJ384:<=76OE5N6<8:<:P=E85EOJPEN <=6<88D:PD6=6E8HE76N83<J3N8H:<B:5:<==6P6< H65E<=8D:O6P8I6PE8KW8JE48H:O:PJ685@4D6856E<U 5@4D68H6I68J673<8I:H6<U\8N6J6<B6R B6N<E8O:D:O6P8KVL8Z6JJ8>64U\8N6J68C:J368­E4 _:I6<=N6<8C:J36896<EJE68²@4D68T:O6E< 23PE8²@4D68T:O6E<8CE<®EP8È<=E<8[6OE@<65U CE<®EP8[6OE@<65U8­5638_6NJE8_6<J@O6U84:<=6; S:P38_6<J@O6U8_:<E<8FVM`MK`KLMKG846564R J6N6<8D67Z685@4D68E<E8IE=:56P86J6O8N:P>6 _66J84:<=3434N6<876OE585@4D68IE O6468I6PE8C:4PEOJ:NU8°?U89:4N6D8]6<J35U 9:<I@H@896P6O64B6U8]6<J35U8E684:<B:D3JN6<U I6<846OB6P6N6J8I:<=6<8I3N3<=6<88H:P; >36P68N:I368IEP6E78­E48[6=68976O68I6PE8°[A =3P36<8JE<==E8O:;26Z68I6<8D:PD6=6E8OH@<; FMQM8Z6JJ8>64GU8>36P68N:JE=68­E486PI6 O@P85:4D6=68H:PD6<N6<R8Y2<E8B6<=8H:PJ646 ­646<OEOZ68I6PE8°<E±:POEJ6O8_6P>6<6ZEB6J6 IE82<I@<:OE6U8I6<8P:<®6<6<B68J673<8I:H6< ­646<OEOZ68F°_­G8A@=B6N6PJ68FMWW8Z6JJ8>64GR >3=686N6<8IE=:56P8N:4D65E8O:7E<==686N6< 236P6876P6H6<8H:PJ64688­E48°?_8I6PE8°<E; 4:<>6IE8»»½Æ8J673<6<8O:N65E=3O8HP@4@OE ±:POEJ6O8?376446IEB678_3P6N6PJ68FMʯ8Z6JJ H6PEZEO6J68H6<J6E8O:56J6<8IE8]6<J35U\8N6; >64GU876P6H6<8I368JE48²6PE<O8V8I6PE82<OJEJ3J J6<B6R8ÎÑÒ ­:N<@5@=E8_:H35378[@H:4D:P8_3P6D6B6 FMMQ8Z6JJ8>64GU8I6<876P6H6<8JE=68JE48È<; IP@4:I68I6PE8°<E±:POEJ6O8?376446IE; B678A@=B6N6PJ68FMLM8Z6JJ8>64GR Y­E48B6<=856E<8P6J6;P6J68IE8D6Z678MLL Z6JJ8>64R8_:56E<8H:<=7EJ3<=6<86N3; 4356JEË8J:P76I6H8:<:P=E85EOJPEN8B6<= IE76OE5N6<8I6PE8J3PDE<846OE<=;46OE<= H:O:PJ68O:56468I368N65E8K¯8>64U8>3=6 H:<E56E6<8I6PE8HP:O:<J6OE8JE48IE8I:H6< H6P68>3PEU\8N6J68S:P3R 8?:<3P3J8H:<=646J6<8JE48>3PEU8N6J6 IE6U8O:4368H:O:PJ68J:56784:<=76OE5N6< I:O6E<8I:<=6<8D6ENR8ÈN6<8J:J6HEU8O:D6=E6< D:O6P8D:53484:<:P6HN6<8N6EI678I:O6E< O:®6P686:P@8IE<64EO86J638D6=6E46<68DEO6

# $%&$!" '"()$"

$%&'()010_:@P6<=8N6N:N8D:P3OE68aL J673<8IEJ:43N6<8J6N8D:P<B6Z68IE _3<=6E8­64D6ND@B@U8[=:4H56NU C6D3H6J:<8_5:46<U8_:56O68FM`MG O:NEJ6P8H3N358LaRLLR8?:<3P3J896<EJ É:ONPE489@5O:N8[=:4H56NU8ÈEHJ3 ]64D6<=U8N6N:N8EJ38D:P<6468? T6P@>EU8Z6P=6865P6<=8É­8W`VÊ Í:I@46PJ6<EU8[=:4H56NR ÈI6H3<8O6NOE8H:PJ6468B6<= 4:5E76J8>6O6I8T6P@>E86I65678_564:JU B6<=8O66J8EJ386N6<84:46<®E<=R 8Y_6NOE84:<=EP686Z65<B68D@<:N6U O:J:5678IE646JE8J:P<B6J6846B6JR ?6B6J8J:PO:D3J8J:P5E76J8N6P:<6 4:<=64D6<=8IE8O3<=6EU\8N6J6<B6R ÈEHJ38]64D6<=84:<I3=68T6P@>E J:Z6O8O:J:5678J:PO:P:J86P3O8O3<=6E O:>6378O:NEJ6P8MUÊ8NE5@84:J:PR _:I6<=N6<84:<3P3J88C6O6J8É:ONE4 9@5P:O8_5:46<U8ÈC98S:P38?3O5E4E<U T6P@>E8O3I678HEN3<U8>EN684:5E76J 3OE6<B68B6<=8aL8J673<R82<Ë@P46OE B6<=8IE68I6H6JN6<U88O3I678I36876PE T6P@>E8JEI6N8H356<=8N:8P3467R YC@PD6<8IEH:PNEP6N6<88D:P46NO3I 46<IE8J6HEU8J:PO:P:J86P3O8:4D3<=R TEJ:43N6<8I65648N:6I66< J:56<>6<=U\8N6J68IE6R8ÎÏÐÑÒ

Ž ‘Ž’Ž‘“”’•“•‘!–—˜#™

š›œœžœŸ ¡Ÿ¢£ž›¤¥žŸ¡ž¡ š¥¦œœŸ§œ¤œžŸ¨›©›Ÿªœž«¥¬

$%&'()*+,-./)01023456789:; 4:<8J:PO:D3J884:<I3N3<=8­673< D:PN3<>3<=U8D6=E<B684@<34:<8E<E <=3<>3<=8?@<34:<8A@=B68C:4D65E C3<>3<=6<8?3O:348B6<=8J:567 J:J6H84:<6PENR8Y_36O6<68IE84@<3; F?@<>65EG8H6I68J673<8KLMK84:<=6; IE®6<6<=N6<8J673<8KLML;KLM¯R 4:<8E<E8O:P6O68N6B6N8Ì646<8I353 564E8H:<E<=N6J6<8O:D:O6P8KQ8H:PO:< °<J3N84:<I3N3<=8N3<>3<=6< D6<=:JR8T3538H6O8N:8OE<E876<B6 IED6<IE<=N6<8KLMM85653R8SE<==6 ZEO6J68IE84@<34:<8I6<8ZEO6J6 4:5E76J;5E76J8O6>6R8­:J6HE8O:N6P6<= 6N7EP8T:O:4D:P8KLMKU88>345678H:; 465648IE8A@=B6N6PJ6U8O:>6N8T:O:4; O3I678®3N3H8D:O6P8D6<B6N8H:<=:; <=3<>3<=8IE84@<34:<8J:PO:D3J D:P8KLMM8?@<>65E8D:N:P>68O6468I:; J6736<8J:P3J6468J:<J6<=8O:>6P67 O:NEJ6P8VVWRVML8@P6<=U8O:I6<=N6< <=6<89­8­646<89:56<=E826N6PJ6 B6<=8IEN:J673E8IE84@<34:<8E<EU\ J673<856538KWMRVVX8H:<=3<>3<=R 4:<==:56P8:±:<8­646<8²64HE@<R J:P6<=8IE6R Y9:<E<=N6J6<8>345678H:<=3<; _:56E<84:<64HE5N6<8N:E<I676< _:I6<=N6<84:<3P3J8[6<68FVLGU >3<=8J:P>6IE8N6P:<68O:46NE<8D6<B6N 564HE@<U8N:=E6J6<8E<E8>3=684:<B:; H:<>365846E<6<86<6N8I6<86NO:O@PEU Z6P=68B6<=84:<=N3<>3<=E84@<3; IE6N6<8Z676<68H:P46E<6<8O:H:PJE D6<B6N<B68H:<=3<>3<=84:4D36J 4:<8E<ER896I686N7EP8J673<8E<E8>3=6 ³´µ¶³´µ·¸¹ºU8P34678D65@<U8JP64H@5E<U D6P6<=8I6=6<=6<<B6856PEOR8Í6P=6 O:56E<85ED3P8[6J658I6<8J673<8D6P3 »¼º´·³¼½¾»»U8¿ÀÁ··´½·º´¹ÂU8ùĹºÅ·Æº¹Å½U C6O@<=6<U8]6<J35U8E<E84:<=6N3 >3=68D:PJ:H6J6<8I:<=6<85ED3P8O:N@; D:®6N84E<EU8I6<8ļ½·³ÅÇ»R8ÈI6H3< N:3<J3<=6<<B68DEO68<6EN8MLL8H:PO:< 567U\8N6J68C:H6568]6=E6<8^H:P6OE@<65 JEN:J846O3N8N:843O:348ÉH8XRÊLLU I6PEH6I6876PE8DE6O6R88Y_66J85ED3P ?@<>65EU8]:<<B8_@:=EJ@U8_:56O68FM`MGR O:I6<=N6<8J6PEË88Z676<68H:P46E<6< J673<8D6P38I6<85ED3P8O:N@567U8B6<= H65E<=856PEO8B68N6®646J68I6<8J@HER 9:<=3<>3<=8IE84@<34:<8J:PO:D3J 6<J6P688ÉH8MÊRLLL;ÉH8KLRLLLR O:NEJ6P8aL8H:PO:<<B686I65678=:<:P6OE [E6OE78FMQGU88Z6P=689:N65@<=6<U ?6E<6<86<6N;6<6N8DE6O6<B68O@P: 43I6R8?:<3P3J8]:<<BU84:<E<=; 26J:<=U84:<=6N38O:<6<=84:<=3<; O64H6E846564856PEO<B6U\8N6J68IE6R N6J<B68>345678H:<=3<>3<=8IE84@<3; >3<=E8?@<>65ER88?:ONE8O3I678JE=68N65E ÎÏÐÑÒ


0123

?@A?BCDEAF@GHI

0123451617849:;<18134=12<> 45679 5754 

   ! " #$ % &  % ' ( ! " ) * ( " )  * + ( " ( " , ! * - . / & D?PKMDRJLQPLPTDTPWPDOPQSND]^_`DOMWPVDXPUM

8kl5i14§5678il§9§”tu…q …oŽo{q…qqtm{qxƒmˆ{q…qm{qxƒmnz OJLZPWMDXPVPDXPSODaPNUDKJKPVPNDVbLRPND €qx‚qƒotm›qtƒx{m…|xrxrw tsqmnzm…qyqrqtm‘qtƒqzm‘qw Ed=p@?DkDpdq@ pqtuƒpzƒzrmnqtm‘qtƒqzmŸo‚~… ro‚qt†qtumƒq|xtmŒ“ŠŒmƒopw rstuvtwxvyzr{y|rs}~rx€wxyrxvx€wvywyz vqrx…mƒztuuzmŸqƒqm‚qnq ™zvm‡”m‘qtƒqzm‘qpqtuw ƒop|qnq‚m‚qpqm‚otuxt†xtu Žo{q…qqtm{qxƒmnqpzmƒq|xtm…o ƒpzƒzrm’m…qrxrmmƒop†qnzmro{qw ˜€qvzmrxnq|mvovqrqtu ƒq|xtmm˜€qvzmop|qpq‚ vqmƒq|xtmŒ“ŠŒ opquqzmpqvxwpqvxmnqw ‚qnqmƒq|xtmŒ“Š‰mƒznq…m{quz ›z{qmnzpqƒqwpqƒqmro{qvq opq|mopq|qsqm™opxƒqvqmnz ƒop†qnzm{q…qm{qxƒmsqtumvow ŠŒmx{qtmƒoproxƒmvq…q {~…qrzm‚qtƒqzmsqtumƒopnq‚qƒ vq…qtm…~pqtmm•qvxtmrow |qv‚zpmqnqm{zvqm…qrxrmsqtu ‚q{xtum{qxƒšmx†qpm€~vqtw vxqmzƒxm†xuqmƒopuqtƒxtu ƒop†qnzmroƒzq‚mx{qtmŸqƒq nqtm‡”m‘qtƒqzm‘qpqtuw nqpzm…orqnqpqtm‚qpqm‚otuw {qztmroqtsq…mŠ“m…~pqt ƒpzƒzrm”{zm‡xƒqtƒqm…o‚qnq xt†xtum™opxƒqvqmmxtƒx… nzro{qvqƒ…qt m‡o{qrqmˆŠ‹Š ƒznq…mvqtnzmnzm{qxƒmsqtumƒow ”tu…qm{q…qm{qxƒmƒoproxƒ ‡o{qztmzƒxm‚z|q…tsqm†xuq {q|mnzopzmpqvxwpqvx ƒopvqrx…msqtumƒop†qnzm‚qnq ƒo{q|mvovopz…qtm‚opztuqw q|qsqšmƒouqrtsq ‚otu|x†xtumƒq|xtmŒ“ŠŒm‡qw ƒqtmvo{q{xzm‚otuopqrmrxqpq Ÿqpzm€x{~t‚p~u~mnz{qw ƒxmyzrqƒqyqtmnzƒovx…qtmnqw sqtumro{q{xmnzropx…qtmqz… ‚~p…qtm|qpzmƒopq…|zpm{zxp {qvm…~tnzrzmƒoyqrmroƒo{q|mƒow vo{q{xzm‘~rm‡”mnqtm‚qƒp~{z ƒq|xtmqpxm‡o{qrqmˆŠ‹Š propoƒm~vq…m‘qtƒqzm‘qpqtuw ‚oƒxuqrm‡”mnzmro‚qt†qtu nzvqtqqƒ…qtmqtsq…mvqw ƒpzƒzrmoprqvqmƒzuqmƒovqtw ‚qtƒqzm˜›~{o|mnz…qƒq…qt rsqpq…qƒm€x{~t‚p~u~mnqt ttsqmqxmˆŒ–‹ŠŒm‚quz Žx…x‚moo…ƒzmro{qvqmztzmnqt ro…zƒqptsqmxtƒx…mopyzrqƒq ‡o{qztmzƒxm‚qnqmƒq|xt Žx…x‚mrzutzz…qtmvoto…qt …om‘qtƒqzm„{quq|mŸztqr ëìçÙÚÛÙ ñØôÜÝëßéÔ×ÛÛÔ çùØßÞØïûÜõëÞáèëÖØØ×ÖÛÓÜ ØüýÝýÞÜþÿ Œ“ŠŒmƒopŽqƒqƒmƒzvm‡”mvo{qw qtu…qm…~pqtmvotztuuq{ ‘qpzyzrqƒqm€qx‚qƒotm€xw àâ×áâàÖÒØåØÓöôçëñØóïñæçñ‚çñæØòïòëðë÷öØãëñ÷ëöØÛõëæëìØðöØçõîñóéîæîùØØóëðëØìëéöØ÷ïéëøìöéØòçèöòØõöôçÒéÓÔØ÷ÕÖ×Ø …x…qtmoq…xqrzmotqvm†otqw nxtzqmro{qvqmƒq|xtmŒ“ŠŒš {~t‚p~u~mvotŽqƒqƒmro…zƒqp vqnqƒzm‘qtƒqzm„{quq|mro†q… vqzqttsqm€qvzm‚op…zpq…qt ‡q…ztumqtsq…tsqm‚otuw ro…zƒqpmnxqm…z{~voƒopmnqpz q|mƒqt‚qmznotƒzƒqrmnzm…qw †o{qrtsq rovz{qtmpzxmyzrqƒqyqt uzm|qpzmnqtmƒopxrmopw †xv{q|tsqmzrqmƒovxrmŠ“ xt†xtumsqtumopnqƒqtuqt pxqrm†q{qtm}qƒorw‘xpy~po†~ yqrqtm‘qtƒqzm‘qpqtuƒpzƒzr ‡o…poƒqpzrm™zvm‡”m‘qtw opnxsxtwnxsxtmvotnqw ‚q q|m|ztuuqmvot†o{qtu pzxmyzrqƒqyqtmrqv‚qzmvqw rov‚qƒmƒop†qnzm‚otxv‚x…qt …omqpq|m‡o{qƒqtm|ztuuqm‚ztw nqtm‘qtƒqzmŸo‚~… ƒqzm‘qpqtuƒpzƒzrm™qxz…m¡ ƒqtuzm~†o…myzrqƒqmnzmŸorq ƒrq~v p o  m tuuqm‚x…x{mŠ’““ {qvmtqtƒzšmxŽq‚mm€o‚q{q …otnqpqqtmvot†o{qtumuopw ƒxmuopqtumxƒqvq ¡otuqtƒzrz‚qrzm{q…qm{qxƒ q!zmvotqvq|…qtmqnqw „{quq|m€oŽqvqƒqtm™ov~t ‚oƒxuq—z r m …oƒmvotŽqƒqƒmqnq Ÿztqrm‘qpzyzrqƒqm€x{~tw qtumxƒqvqm”tƒpoqtm‚qtw ˜”tƒpoqtm…otnqpqqtmƒopw Œ“Š‰m™zvm‡”m‘qtƒqzm‘qw tsqmƒqvq|qtm‚opq{qƒqt €qx‚qƒotm€x{~tm‘p~u~ ro…zƒqpmroƒzv z{qtmpzxmyzrqw ‚p~u~m"…~m}zrtxm}qpn|qw †qtum‚xtmƒq…mƒop|ztnqp…qt †qnzmro†q…m‚x…x{mŠŠm‚quzmnqt pqtuƒpzƒzrmvotztu…qƒ…qtmzvw nqtm…orzq‚rzquqqtmmqtuu~ƒq ƒoproxƒ ƒ q yq t m s q t u m nq ƒqtum…omrztz tqmrqqƒmvotzt†qxm‚qtƒqz €opqvqzqtm ‚otuxt†xtu qpxmzrqmƒopxpqzm†qvmrqƒxmrzqtu qxqtmnqtm‚otuqvqtqt rovq…ztmvoto…qtmqtu…qm…ow ˜‘otuxt†xtumvx{qzmvow —qpzmztzmqnq{q|m‚xt Žq…m…opqw ƒoproxƒm‡o{qrqmmˆŠ‹Š votux{qpm|ztuuqmro‚qt†qtu ztzšmzvx|m"…~m¢«©#$¦¬%®

&'(*!"¯'*'*+&"!'Ñ*+' È : 2É 8 1 4 ÊË 1 4 91 7 Ì > 1 7 4 ÊÌ 1 6 4 0: < 1 Í 1 ; 1 7 4 Î 7 3 Ï'²Ï*(/%'!,-"."Ð+/Ѳ ()*+,-.+/0123+()124 5)62+573892:+520;24

0123kl4§5678il§9§•qrz nq…qtmopqrq{mnqpzm…~pw q‚qwq‚qmƒq|xwƒq|xm…oqw €q‚~{ro…m‡osouqtm”€‘ tqqrmnzq{qvzm~{o|m…o{xqpuq r{oƒztumq{zpqtm{zrƒpz…mƒo{ozrz …qpqtm€opxuzqtmrqsqmow ‡x‚pzm‘xpyqtƒ~m…oƒz…qmnzw qtƒ~m¡qps~t~mˆ–’myqpuq vz{z…tsqm‡oqmƒo{ozrz {xvmƒq|xmopq‚qm‡ov~uq yqyqtŽqpqmƒop‚zrq|mvow •uqpqtm™mžm}mŠŠm¡qpu~w ƒoproxƒmƒopq…qpm‡onqtuw qnqmqtƒxqtmqƒqrm…oq…qpw tuqƒq…qtmƒznq…mvotopzvq <=>=><?@A=BCDEF@G=>DHDIJKJLMNOPQD?PRSTPOJN VJNWPLPPNCDKSXPMDWPLMD\JTJWPDKbObLCDKbRMXDTLMRPWMDWPN …qƒ~tm‡osouqtm€qx‚qƒot …qtm…~v‚~pmuqrmvz{z…m…ow qtmztzšm…qƒqmqtƒ~msqtu {q‚~pqtmr~q{m…oq…qpqtmƒopw <SNSNUVMWSXDKJNYPNPNUVPNDVSNZSNUPND[M\POP[PNDTPWP RS\DOJLZJRPVDVJKPYJOPNcDGPQVPNDPNOLJPNDVJNWPLPPN ‡{ovqtmxvq|mqtƒ~m|qzr {xqpuqmƒoproxƒmƒq…mnzuxtqw ƒopvqrx…m…o{xqpuqmvzr…zt roxƒm˜€qvzmƒznq…mƒq|xmr~q{ ]^_`DKJNWPOPNUD\JRPNaPVD\POSDZSOPDbLPNUcD>PKSNDQPX KJNYPTPMDAJ\PDkSXbDWMD?JYPKPOPNDlbNb\PLMc nz{q{q‚mrzm†qu~mvopq|m‡o{qrq …qt ¡or…zmpxvq|mnqtmzrztsq …oq…qpqtmzƒxm¡xtu…zt MNMDOPVDWMMVSOMDbXJQDTJKRPNUSNPND\PLPNPDTJNWSVSNU =NOSVDKJNUSLPNUMDVJKPYJOPNCDTJOSUP\DVJTbXM\MPN RPMVcDdVMRPONaPCD\PPODXMRSLDTPNZPNUCDVJKPYJOPNDWM KJKRPUMDPLS\DVJNWPLPPNDWMDfMKTPNUDEMUPDkSXbcDfJH ˆŠ‹Šm‚quz ”‚zmmnz‚qnqv…qtmroƒow nz{q{q‚mrzm†qu~mvopq|mtqw vovqtumo{xvmvovopz…qt aZPPXNSULDDKJ NSZSDbRZJVD[M\POPDOJLZPWMc RPUMPNDVJNWPLPPNDWMPLPQVPNDVJDPLPQDVMLMDKJNSZSDIPNOPM ‘opzrƒzyqm…oq…qpqtmƒopw {q|m‚qpqmƒoƒqtuuqmvovqtw vxtmƒzuqmro‚onqmv~ƒ~pm…ow {q‚~pqtmqƒqxmƒznq…mvovw ?JKP OPNDMNMDRPQVPNDKJNYPTPMDRJLVMXbHVMXbDWPN fSWPVCD\JRPUMPNDXPUMDWMKMNOPDSNOSVDXSLS\DKJNSZSDIPNOPM roxƒmnz…oƒq|xzm‚opƒqvq ƒxmvovqnqv…qtm}qpuq {xqpuqmqtƒ~mnzmpxvq|mƒopw opz…qtm{q‚~pqtm…om‚~{zrzš OJLZPWMDWMD\YJJKS JKSPNDZPXSLcDeMVPDOMWPVD\JUJLP GPLbNc …q{zm~{o|mqtq…m…oƒzuqmqtƒ~ votuqvz{mqzpmnqpzmrxvxp roxƒmƒq…mƒopq…qpm…qpotqmnzw …qƒqmnzqm‡o{qrqmˆŠ‹Šmr~po PWPDOMNWPVDXPNZPSDOODMWOMPVDLTMDJTLJOKJ LMNOPQCDVJKPYJOPNDMNMDRM\P ?P\POXPNOP\DIbXLJ\D<SNSNUVMWSXCDd?IDmNWPLD@\H sq…tzmm•qxpxnztmˆ‰žmm‚xw sqtumno…qƒmnotuqtmpxvq| ro{qvqƒ…qtmyqpuq ¢¤® R J L M KR P \ D O J L Q P W P T D Z S KX P Q D V SNZSNUPND\JQMNUUPDOPLUJO NMPNObCDaPNUDOSLSNDXPNU\SNUDVJDXPTPNUPNDKJNUSNUVPTH …x{m“ ““m•qxpxnztmvow qtƒ~m qpq…mrxvxpmnotuqt VPNCDTJOSUP\D\SWPQDRJLS\PQPDKPV\MKPXDSNOSVDKJNUSLPM \ J Z S O P D [M \ P O P [P N D O M W P V D O J L Y P T PMc tuoƒq|xzmqnqm…oq…qpqt pxvq|mƒoproxƒmro…zƒqpmovw f J T J L O M D V J KP Y J O P N D a P N U D O J L Z P W M D \ P P O D X M R S L D O P Q S N VJKPYJOPNcD>PKSNDZSKXPQDVJNWPLPPNDaPNUDKP\SVDVJ roƒo{q|mvotnotuqpmrxqpqm{ow ‚qƒmvoƒopmm‡o{qztmzƒxmyqpuq bRZJVD[M\POPDWMDXSPLDTLJWMV\McDdVMRPONaPDVJKPYJOPNDOMWPV R P L S D ] ^ _ ` C D f J X P \ P g _ h _ i c D f J X S L S Q D b R Z J V D [ M \ P O P D W M D T J \ M \ M L nq…qt †xuqmvotuqvz{mqzpmro{~…qt \JXPOPND<SNSNUVMWSXDWMTJNSQMDTSXSQPNDLMRSD[M\POP[PN RM\PDWMQMNWPLVPNc ˜™zqwƒzqmqnqm{onq…qt sqtumopqnqmnzmno‚qtmnxrxt WbKJ\OMVcDdVMRPONaPCDVJKPYJOPNDOMWPVDRM\PDWMQMNWPLVPNc neSKXPQDVJNWPLPPNDaPNUDKP\SVDVJDbRZJVD[M\POPDWM dNOLJPNDVJNWPLPPNDKJNUSXPLDQMNUUPDRJXP\PNDVMXbKJH XSPLDWSUPPNcDeSKXPQNaPD\PNUPODRPNaPVD\JQMNUUP Žx…x‚m…opqrm‡qqƒmzƒxmrqsq ƒoproxƒ OJLcDePXSLDKJNSZSDbRZJVD[M\POPDIPNOPMDGPLbNCDKM\PXNaPC VJKPYJOPNDOMWPVDRM\PDWMQMNWPLVPNCoDVPOPNaPc ronqtumvotŽxŽzmnzmrxvxp ˜€xpqtuw{oz|mroƒotuq| KPYJOD\JVMOPLD_jDVMXbKJOJLDQMNUUPDXbVJODEIFc fJYPLPDOJLTM\PQD?PRMWDIJNUJKRPNUPNDILbWSV sqtum†qpq…tsqm…xpqtum{oz| †qvmzrqm‚qnqvmq‚ztsq fJKJNOPLPDWMDePXSLDePXPNDBMNOP\DfJXPOPNDgeeBfiDKJNYPTPM lM\POPDAMNP\DVJRSWPaPPNDWPNDIPLM[M\POPD<SNSNUVMWSXC {zvqmvoƒopmnqpzmpxvq|m‡qqƒ ”nqm‚x{x|qtmƒoƒqtuuqmsqtu lMZPNUJVPDd\[PLNPCDZSUPDKJNUPVSMDZSKXPQD[M\POP[PN \JVMOPLDOSZSQDDVMXbKJOJLc Žqpzmrxvoptsqmƒoptsqƒq vovqtƒxmvovqnqv…qt aPNUDKJNUQPRM\VPNDXMRSLDOPQSNDRPLSDWMDXSPLDTLJWMV\Mc ? J KP Y J O P N D M N M D W M T J L T P L P Q D b X J Q D KM N M KN a P D V P N O b N U H opqnqmnzmpxvq|mrqsqm”‚z q‚zm€oƒz…qm‚oƒxuqrm‚ovqw AMNP\DQPNaPDKJKTJLVMLPVPNDTJNUSNZSNUD]^DLMRSDbLPNU V P N O b N U D T P L V M L c D ?J N W P L P P N D KM X M V D T P L P D [M \ P O P [P N rxnq|mvovorqpmrqv‚qz nqvm…oq…qpqtmnqƒqtumq‚z NPKSNDOJLNaPOPDXJRMQDWPLMD]jDLMRSDbLPNUcDn?PKMDQPNaP P V Q M L N a P D O J L Z J R P V D W M D Z P X P N H Z P X P N D W M D \ J V M O P L D b R Z J V D [M \ P O P c qƒq‚mpxvq|m‡‚~tƒqtmrqsq rxnq|m‚qnqvšm…qƒqmnzq GPQVPNDSNOSVDRJLTMNWPQDWPLMDbRZJVD[M\POPD\POSDVJDaPNU KJKTJLVMLPVPND\JVMOPLD]^DLMRSDbLPNUCoDVPOPNaPD\PPO opƒopzq…mvztƒqmƒ~{~tumqnq ‡onqtu…qtmqtƒ~m¡qpw XPMNDQPLS\DKJKRSOSQVPND[PVOSDRJLZPKHZPKcD?JKPYJOPN WMOJKSMDWMDEIFDIPNOPMDGPLbNCDfJXP\PDg_h_ic WMDIPNOPMD@NWLPaPNOMD\PNUPODTPLPQCDVJNWPLPPNDOMWPVDaPNU =TPaPDaPNUDWMXPVSVPNDSNOSVDKJNUSLPNUMDVJKPYJOH …oq…qpqtm™oƒqtuuqm{qtƒqr s~t~mvotuq…xmrqqƒm…oqw KJNUPLPQDVJDTPNOPMDMNMDOMWPVDRM\PDRJLUJLPVD\PKPD\JVPXMc PNCDKJNSLSODlMZPNUJVPDCDPWPXPQDWJNUPNDKJXJRPLVPNDZPXSL opnqƒqtuqtmvovqtƒx …qpqtmronqtumnzmrqyq|mrow NaPVD[M\POP[PNDaPNUDPVQMLNaPDKJKMXMQDSNOSV KJNSZSDbRZJVD[M\POPcDfJXPMNDMOSDZSUPDKJKPTLP\DRJRJLPTP vovqnqv…qtšm…qƒqmnzq |ztuuqmnzqmƒznq…mƒq|xm†z…q ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÙÜÝÞÜÒÜÓÔ×ÜØÕÔ×ÜÓßÔÞ GP OPNZPVPND\JQMNUUPDPLS\DXPXSDXMNOP\DRM\PDXJRMQDXPNYPLc KJ POPXVPNNaPc …o‚qnqm m‡o{qrq pxvq|tsqm…oq…qpqtmrow ßÔßÜØâÕÜÜÓÜ×ØåØØûëéæëØòïòôïéïèøëñØèöèëåèöèë KR OXPNOP\DIbXLJ\D\JRJNPLNaPD\SWPQ fJWPNUVPNDSNOSVDTJKRJNPQPNDbRZJVD[M\POPCDSTPaPDaPNU ˆŠ‹Š o{xvmnz†ov‚xƒmƒoƒqtuuqm…o øïôëøëéëñØðöØéçòëìØØÓëñ÷îØàëéíîñîùØðöØ×æëéëñØÓÒØØÓûØýý KJNIJMLQZSPNVVDPfP NDOMKDTJNUSLPMDVJKPYJOPNcD>PKSNDVJRJLPH WPTPODWMXPVSVPNDPWPXPQDKJKRSPODVPNObNUHVPNObNUDTPLVML •qxpxnztmvotnxuqm{ow rqyq|m˜‡qsqmƒznq…mƒq|x àëéæîøë÷îñùØßïíïæëñùØßõïòëñùØßïõëèëØüýÝýþ WPPNDOMKDMNMDOMWPVDRM\PDRJLRSPODRPNaPVcDFMRSPN RPLSD\JQMNUUPDRM\PDKJNPKTSNUDZSKXPQDVJNWPLPPNcDgQP\i

-+*+*&%&'¯°+''*±'*-,()+*("*²'*

³´µ¶·¸¹º»¼·½»¾¿¼·ÀÁÂõ»Ä»Å·¸Á¿ƾÁÇ

JKLMNOPMQRSNTUSNOTSVWNOXULSNYSSTZSNO[M\SRUSN ]SQRSOWNTWZO\MQ^WS_SNOTMQKLPMT`OJMQMZSO\MQVSQSP \U[SOLMNXSPSTZSNOZMWNTWNRSNOWNTWZOLMNSL\SV PMLS[WZSNO\SRUOZM_WSQRS`OaSNbScOOPMQRSNTUSN TSVWNOdefdOZMOdefgOUNUOTMQNbSTSOTSZO[MLSNU[ PMQZUQSSNOPSQSOPMXSRSNROTMQKLPMT

qƒtsqmnquqtuqtmrqsqmƒznq… nq{mŸzpztsqmvotuq{qvzm…ow ¡or…zm‚ot†xq{qtmƒop~vw {q…xšm…qƒqtsqmrqqƒmnzƒovxz pxuzqtmmorqpm…qpotqmzqrqw ‚oƒtsqm‚qnqm‚opuqtƒzqt nzm‚ztuuzpm”{xtw”{xtm}~t~w tsqmroƒo{q|mv~votmm{zxp ƒq|xtmztzmƒznq…mrorxqzmnow rqpzm‡o{qrqmˆŠ‹Š ƒq|xtmqpxmro{orqzmnquqtuw tuqtm|qpq‚qtm”uxrmsqtu ”sq|mrqƒxmqtq…mztzmvow qtmƒop~v‚oƒmƒznq…m{q…xm‘qw ro|qpzw|qpzmmo…op†qmropqxƒw tuq…xmro{qztmnz‚otuqpx|z nq|q{mƒop~v‚oƒwƒop~v‚oƒ qtmztzmvotuq…xmƒznq…m…q‚~… |x†qtm‚otxpxtqtm~voƒ sqtumƒznq…m{q…xmƒznq…mzrqmnzw op†xq{qtm‡oqmnqpzmƒop~vw nquqtuqttsqm†xuqmnzroqw …ovq{z…qtm…o‚qnqm‚opq†ztw ‚oƒwƒop~v‚oƒmsqtumn†xq{mzƒx hijklmnopqrmsqtumvotuw ”{xtm}~t~rqpzm”uxrm•xpw …qtm‚otxƒx‚qtm†q{xpmvotxw tsqm™op~v‚oƒmsqtumƒznq…m{qw nzpztsqmzrqmvotu|znx‚z uxsxpmyz{qsq|m}~t~rqpz Žq|s~mˆŒ–mvzrq{tsqmvow †xm…omq{xtwq{xtm}qpuqmƒznq… …xmq…qtmnzrzv‚qtmnqtm…ow qtq…mnqtmzrƒpzmŸzpztsqm|qw €qx‚qƒotm„xtxtu…znx{ tuq…xm‚opuqtƒzqtmƒq|xt zrqmvqrx…m…om…~v‚{o…r vxnzqtmnz†xq{mƒq|xtmmno‚qt tsqmop|qpq‚mv~votm‚opw ro†q…m‚oƒqtum|ztuuqmvot†ow qpxm…q{zmztzmvot†qnzmƒzƒz… q{xtwq{xtmvovq…qzm…otw }qpuqm„qnxturqpzm}~w uqtƒzqtmƒq|xtmsqtumq…qt {qtumƒotuq|mvq{qvm‡otzt tq|zpm‚qpqm‚onquqtumƒop~vw nqpqqtmro|ztuuqmƒop~v‚oƒw t~rqpzmztzmvotxƒxp…qtmƒow nqƒqtumŽxqŽqtsqmzrqmƒow ˆ‰Š‹ŠŒ‹mvovxqƒm…oŽz{ ‚oƒm—x†qtmnopqrmsqtumvotuw tsqmƒznq…m{q…xm›q|…qtm~vw p~v‚oƒwƒop~v‚oƒmsqtumnzw pqtumro|ztuuqmnquqtuqtw ~voƒm‚ot†xq{qtm‚qpqm‚onqw uxsxpmro†q…mr~pom|qpzmvotsow oƒm‚ot†xq{qttsqmvotuq{qw †xq{tsqmnznqƒqtu…qtmnqpz tsqm{qpzr uqtumƒop~v‚oƒm‘otxpxtqt q…qtmnquqtuqtsqmƒznq… vzm‚otxpxtqtmroqtsq…m’“ yz{qsq|m}~t~uzpzm qƒotu ˜‡qsqmƒznq…m…q‚~…mopw ~vroƒmvotxpxƒmvopo…q {q…x ‚oprot ™op~v‚oƒmnznqƒqtu…qtmoow †xq{qtmƒop~v‚oƒmvor…zmrqqƒ votŽq‚qzm’“m‚oprotmnzqtw ˜™q|xtmztzmrqtuqƒmro‚z œqmvotuo{xqp…qtmmv~nq{ pq‚qm|qpzmroo{xvm{zxpm•qw ztzmvopxuzm™q|xtmno‚qt tu…qtmrqqƒm‚opuqtƒzqt ‚ovo{zm—x†qtmnopqrmsqtu ro…zƒqpm‚mžm†xƒqmnqtm‚otnqw ƒq{m…ovxnzqtmmnz†xq{mvot†ow rqsqmq…qtmop†xq{qtm{quz ÓÔØßÖßàÜáÜ×ÒÔ nz àâ×Ö×ÛÛÖØãâàÕâäÔØåØÜæçèØ×çéêëìíîÒØÓÔèÕÖ×Ø ïðÙëÚÛÙñæÜÝØÞÜòï ñçñææç ƒq|xtmroo{xvtsq votuuxsxpmro†q…mr~pom|ztuw ‚qƒqtmnqpzmop†xq{qtmƒop~vw {qtum{zxpm•qƒq{mro|qpuqm‚ ‡ov~uqmŽxqŽqtsqm{oz| óïòôïõöØ÷ïéîòóï÷ØðöØõëóëøñíëùØðöØøëúëèëñØØÜõçñåÜõçñØûîñîèëéöù ‡q{q|mro~pqtum‚ot†xq{ uqmvq{qvmvovxqƒmqtsq… ‚oƒmro†q…m{zxpm•qƒq{mƒznq… žmpzxm|ztuuqm‚mŠ’mpzx votnx…xtušm‚xtu…qrtsq ßïõëèëØüýÝýþØóëæöÿ ƒop~v‚oƒmmnzmro…zƒqpm”{xtw yqpuqmotuuqtm…o{xqpm”…zw votŽq‚qzmro‚qp~|mnqpzmv~w ƒopuqtƒxtum†otzrtsq ¢£¤¥¦§¨©¨ª¤«¤¬­¦®


55®559'565'56 

L§Mj¨–©/I•0§MQD

 ¶Í¸ÁÂÿƿͿÁ¶É¿Á¶»¼¿À7»¼¿À¶»¼¹¿ÀÍ¿¼Ä¿Á¶Í¸ÁÉ¿Áɼ¶ÅƼ¹»¿É¿Áº¼¶ º¸Áº¿Á¶º¿Ã¾Á¶½¿Æ¾Ê¶Ï¼¿¶½¸ÆÿƿͶĸǿĶĸǾ¿Æ¿ÁÉ¿¶»¿Á¶Ä¸Ç¾¿Æ¿¶8Á¿Á¶ ½¼¹¿¶À¸Æ¿É¿Ä¿Á¶º¿Ã¾Á¶½¿Æ¾¶½¸Æ¹¿À¿Ê ·¿Á¼º¿¶É¿Á¶¿ÄÆ¿½¶»¼¹¿Í¿¶Å϶¼Á¼¶¼Á¼ÁѶ9¿¾Ç¶Þ¸ÀйѶ¹¾¿À¼ÁɿѶ½¼¹¿¶ ½¸Æº¸À¾¶»¿Á¶½¸ÆľÀ;Ƕ½¸Æ¹¿À¿¶¿Á¿Ä7¿Á¿Ä¶À¸Æ¸Ä¿Ê æ¿Í¼¶Å϶Ⱦ¿¶¹¿»¿ÆѶĸ¼Á¼Á¿Á¶¹¸À¿Î¿À¶¼º¾¶È¾Â¿¶¹¾Ç¼º¶º¸Æè¾È¾»¶Ç¿Áº¿Æ¿Á¶ 9¿¾Ç¶»¿Á¶8Á¿Á¶¹¿À¿7¹¿À¿¶ÍƼ½¿»¼¶¹¼½¾ÄÊ¶Ë ¿¹º¼ÁÉ¿¶8Á¿Á¶Ⱦ¿¶¿»¿¶ ĸ͸Áº¼Á¿Á¶Ç¿¼ÁѶ¹¿É¿¶½¸Æ»Ð¿¶À¾»¿Ã7À¾»¿Ã¶¿Á¿Ä7¿Á¿Ä¶Î¾Ä¾Í¶¹¸Æ¼Á¶ ½¸ÆǼ½¾Æ¶½¸Æ¹¿À¿¶Ä¿À¼ÑҶĿº¿¶Å϶¹¿¿º¶»¼º¸À¾¼¶»¼¶¿Î¿Æ¿¶Í¸Æ¿Áº¼¿Á¶º¿Ã¾ÁѶ çк¸Ç¶8¹ºÐÁѶ ¿Ä¿Æº¿¶ º¿Æ¿Ñ¶Ì¸Á¼Á¶àáâãâäå¶À¿Ç¿ÀʶÌпǶƸ¹ÐǾ¹¼ÁÉ¿¶¾Áº¾Ä¶ º¿Ã¾Á¶ä âáѶÅ϶½¸ÆÿƿͶĸü»¾Í¿Á¶Ä¸Ç¾¿Æ¿ÁÉ¿¶À¿Ä¼Á¶Ç¸½¼Ã¶½¿¼Ä¶»¿Á¶ ¹¸Ç¿Ç¾¶»¿Ç¿À¶½¼À½¼Á¿Á¶8Çǿö̷æʶËÁ¹É¿¶8Çǿöļº¿¶ÀÐÃÐÁ¶¿È¿¶¹¿À¿¶ 8ÇÇ¿ÃѶÀ¾»¿Ã7À¾»¿Ã¿Á¶»¼Ä¿¹¼Ã¶É¿Á¶º¸Æ½¿¼ÄÑҶĿº¿¶ÅÏʶ01254

134567849 5

$5%&556'5  ! 

() 5* 6 + 5 54 55455 55 65954 75 4 54 5 5 5 95595 6 6 !"#

!,-./01213/45672894/ :1C764=/4;4/<1251:@48A48/ @12?>464/>1@475/:?8A578H/ :18;4<4=/21>=2?/;427/7@?894/ <B>7=7U/<4;4/>754</948A/ G?:4/DCC46/948A/@7>4/ ?8=?5/:187546/;18A48/ ;7=?8R?5548/7@?894/948A/5787/ :1:@127548/948A/@475EO/54=4/ <1>1<45@BC4/D2A18=784E/ :?C47/:1:@127548/C4:<?/ I?<1H F4>=B8/G4>=48BH/I?<1/<?8/ 67R4?/=1264;4</6?@?8A48894/ / _`abcdefghgigd =78AA4C/:18?8AA?/J45=?/ ;18A48/F4>=B8H/D548/64C894/ Q18978AA?8A/=18=48A/ ?8=?5/@7>4/:1C48A>?8A548/ F4>=B8E/;74/ 24:4C48/542712/;727894/948A/ <128754648H/KL78AA4C/ 5787/:?C47/@1C4R42/4A4:4/ 4548/:?C47/:121;?</;7/\[W]E/ :18?8AA?/J45=?/54<48/ M>C4:/4A42/51C45/R754/:187546/ :B;1C/75C48/5B8=24>1<>7/ 57=4/@7>4/:1C45?548/ ;18A48/I?<1/848=7/@7>4/ 787/:18A45?/=7;45/<12846/ <128754648H/M=?/:?8A578/ :187546/>14A4:4H/KM8>94/ :1842?6/24>4/<12P494H/ —°L°N—°L°/6/L§Mj¨–©I•0§MQD ;B4/=1:48N=1:48/ DCC46/@48945/64C/<B>7=7U/ T42184894E/I?<1/@12>754</ >1:?4894H/DC64:;?C7CC46E/ 948A/45?/;4<4=7H/S1=7;45894E/ @74>4N@74>4/>4R4/:1848AA4<7/ 45?/@12>9?5?2EO/54=4/I?<1/ F4>=B8/>?;46/@1C4R42/=18=48A/ 24:4C48/=12>1@?=H/KT7=4/R48A48/ >44=/;7=1:?7/;7/>1C4/ 4A4:4/7>C4:E/7=?/>4=?/64C/948A/ <12846/<12P494/64CN64C/>1<12=7/ 4P424/:4C4:/=46?8/ :1:@?4=/45?/>1848A/@48A1=EO/ 7=?H/T7=4/642?>/94578/DCC46/ >154248A/>?;46/4;4/R4C48/C1@76/ @42?48/;7/ 54=4/I?<1H Q464/Q18A1=46?7H/T1:4278/ !,-./01213/>48A4=/ Q4>R7;/S?8;4/ V487=4/51C467248/I4542=4E/ <21;75>7/>?5?/Q494/54=4894/ @12>1:48A4=/51=754/@?8;4894/ @475/C4A7H/T494894/:4:4/>?;46/ @7C48AE/s54C4?<?8/4;4/948A/ T1C4<4E/ WX/I?C7/WYZ[/787/:18A45?/ ;?874/574:4=E/4<4C4A7/787/64CN :1:@127548/7378/?8=?5/ =12@475/>7C46548/R4C487uEO/=?=?2/ Q18=18AE/ @48945/@12;B4/4A42/218P484/ 64C/51P7CH/T4C4?/4;4/948A/ :187546/;18A48/F4>=B8/ I4542=4H <128754648894/;18A48/F4>=B8/ <21;75>7/94/>7C4548EO/54=4/ >1=1C46/4;4/5B:7=:18/;427/ I?<1/:1872?548/B@2BC48894/ F4>=B8/?8=?5/:1:1C?5/M>C4:H/ ;18A48/>48A/@?8;4H/KM8>94/ I?<1/ C48P42/542184/;74/<12P494/ I?<1H >1:?4/=12R4;7/542184/7378/;427/ Q18?2?=894E/:48?>74/=7;45/ Q18?2?=/I?<1E/5154>76894/ DCC46E/@48945/64C/<B>7=7U/ 948A/45?/;4<4=7H/S1=7;45894E/ DCC46H/S1<12=7/;7/:4C4:/=46?8/ <12846/C1<4>/;427/:4>4C46/;48/ 7=?/@464A74/:1894:@?=/ @42?/\[W]H/^7/>44=/R?=448/ 51>4C4648H/j1A7=?/R?A4/;727894/ <12?@4648/>754</B248A=?4894H/ F4>=B8/>?;46/@1C4R42/=18=48A/ B248A/M8;B81>74/:12494548/ 542184/I?<1/>4;42/;727894/ F4>=B8/<?8/;18A48/>1:48A4=/ 4A4:4/7>C4:E/7=?/>4=?/64C/948A/ :4C4:/<12A48=748/=46?8/ @?548/<27@4;7/>1:<?284H/ @1C4R42/4A4:4/M>C4:/>1;757=/ :1:@?4=/45?/>1848A/@48A1=EO/ ;18A48/<1>=4/51:@48A/4<7E/ T42184/7=?E/;74/>1C4C?/@12?>464/ ;1:7/>1;757=/4A42/@7>4/:1875467/ 7:@?6/I?<1H <121:<?48/948A/>?;46/C7:4/ L18=48A/54<48/:187546/ I?<1/:1:7C76/:18A64@7>548/ ?8=?5/:18R4;7/ ;18A48/F4>=B8/4548/ J45=?/;18A48/@12=4U455?2/;7/ :48?>74/948A/C1@76/@475/ =46?8/;7<4P427894/7=?H :4>R7;/:18A75?=7/>1R?:C46/ ;427/J45=?/51/J45=?H/KT7=4/ KD5?/@126424</@48945/ ;7C45>484548E/<1C48=?8/j1C46/ ^?218/787/18AA48/@12><15?C4>7/ 51A74=48/2B6487H :48?>74/=7;45/<12846/C?<?=/ 51<4;4/:4:4/:18A1847/ KS127@?/:4C4754=/948A/4;4/ ;427/51>4C4648H/^48E/4C48A546/ :4>4C46/<12RB;B648H/D5?/ 4=4?/:1:4>48A/=42A1=H/KT7=4/ ;7/@?:7E/;7/C48A7=/=7;45/4548/ @475894/54C4?/4;4/:4>4C46/ @7C48AE/s:46E/>?;46/45672/ C764=/848=7E/45?/18AA45/:4?/ @7>4/:1:@48=?/57=4/=48<4/ 57=4/;154=548/;727/51<4;4/ =46?8H/:4>45/18AA45/;754>76N @48945/@7P424H/04>=7894/=46?8/ >17378/DCC46H/I4;7E/>154248A/ DCC46EO/=?=?2/I?<1H/klciiahe 54>76/R4C48E/18AA45/;754>76/ ;1<48/78>94/DCC46/C1@76/@475EO/ C4:<?/67R4?tuH/T494894/ 54=4/I?<1H/kmnpqedr 57=4/>1@4A47/:48?>74/642?>/ mndgogpqedr

‹Œƒ}‰€ŠŒ…|Ž|ƒ€…|†

z{|}~|€‚‚ƒ€„|…|†€‡|ˆ‰€Š|ƒ‰

)­$*ª®ª5

!,-./01213/:1:7C76/ :184:@46/7C:?/4A4:4/ <4;4/:4C4:/=46?8/@42?/\[W]/ 51=7:@48A/:18127:4/=4J4248/ =4:<7C/;18A48/6B8B2/ :18AA7?2548H/Q18?2?=894E/ >1R?:C46/=4J4248/;427/ @1@124<4/<7645/:1:48A/ ;4=48A/51<4;4894/?8=?5/ :18A7>7/4P424/:4C4:/=46?8/

@42?H/KD;4/=4J4248/51/S78A4<?24E/ ^?:47E/Q1;48E/j48;?8AE/;48/ U48=4>=7>/642A4894EO/54=4/I?<1H L4<7E/;74/@?C4=/<4;4/ 51<?=?>48894/?8=?5/:18A7>7/ :4C4:/<12A48=748/=46?8/54C7/787/ ;18A48/>1>?4=?/948A/@1;4H/SB4C/ <1C?48A/:12476/6B8B2/948A/67C48AE/ @4A7/I?<1E/213157/@7>4/;4=48A/;427/ :484/>4R4H/L7;45/642?>/=4:<7C/

:4C4:/=46?8/@42?/948A/@4A7/ >1@4A748/@1>42/>1C1@27=7/R?>=2?/ ;7=?8AA?N=?8AA?/C48=4248/87C47/ 6B8B2894/@12C7<4=H Kj?548/:18BC45/213157/>76H/D5?/ <12P494/213157/@7>4/;4=48A/54<48/ >4R4H/L4<7E/:1:48A/=46?8/@42?/787/ 45?/78A78/:18;154=548/;727/51<4;4/ v48A/Q464/T?4>4/542184/7=?/948A/ 45?/<18A78/>154248AEO/54=4/I?<1/

>44=/;7=1:?7/;7/4P424/:4C4:/=46?8/ @42?/;7/Q4>R7;/S?8;4/T1C4<4E/ Q18=18AE/I4542=4H Q18?2?=/I?<1E/;18A48/@1237572/ ;48/@12;B4/;7/:4C4:/<12A48=748/ =46?8/;727894/@7>4/:1218?8A7/ >154C7A?>/:121w/15>7548/>1=74</ <12@?4=48894H/x424<48894E/51/ ;1<48/;727894/@7>4/:18R4;7/:48?>74/ 948A/C1@76/@475H/kmnpqedpyr

zŽ | ~ €   Ÿ ƒ } € ~ Œ € Š‰ ³ | ƒ | €  6535¤5¥5 5¦5 65

() 5%74*6765¢£

¯../=4:<7C/;7/5B8>12/:4C4:/ =46?8/@42?/\[W]/;7/j?8;4248/ xME/‘B54C7>/L61/G648AP?=12>E/ -.eD8;4/U48>/@124=/ P?4<NP?4</;7/;1<48/54:124/ L274E/:18A4R45/>12=4/7>=27894/ @48;/4>4C/@48;?8AE/L61/ 848=7894/@?548/64894/;727894/ 948A/@42?/>4R4/;74/875467/<4;4/ G648AP?=12>E/:1:4>?57/ >4R4E/=4<7/R?A4/>1C?2?6/<12>B87C/ W]/°5=B@12/\[W\/C4C?E/^64=?/ 4J4C/\[W]/787/D8;4/4548/ L61/G648AP?=12>/75?=/4:@7C/ §1:@?C48E/51/CB54>7/5B8>12H/ :4578/>1278A/:18R?:<47/L274/ @4A748H/K01:@4A748894E/948A/ j?4=/L274/;18A48/:18A4R45/ ;48/54J48N54J48/;7/C4942/ <4C78A/>1278A/8AB:B8A/548/ >12=4/>48A/7>=27E/;74/>154C7A?>/ =1C1‘7>7H/M87/C48=4248/@48;/948A/ >494H/^7/>787/54:7/@12C7:4E/ @7>4/:12494548/:4C4:/ ;7A4J48A7/L274/’‘B54C“E/”7@7C/ :4>78AN:4>78A/642?>/>1>?47/ <12A48=748/=46?8/@12>4:4/ ’A7=42“E/DC;4/’A7=42“E/^7<4/’@4>“/ <B2>7894EO/@1@12/L274H/ <4>48A48H/D<4C4A7/>1C4:4/787/ ;48/•27P5/’;2?:“/787/@42?/ j4A7/L274E/;727894/=45/4548/ TD0D–±DFM L274/64894/:1:7C757/J45=?/ ® «3® >4R4/:1848;4=48A487/5B8=245/ :181:?7/@48945/518;4C4/ > 1 ;7 5 7 = / @ ?4 = / > 4 8A / 7 > = 2 7 / 5 4 2 1 84 / =4:<7C/:18R4;7/<1:@4J4/ :1:1248548/;727/>1@4A47/6B>=E/ 51>7@?548/R4;J4C/:48AA?8AH/ L274/=45/:184:<75E/24>4/ 4P424/>1@?46/<2BA24:/:?>75/ @1A7=?/R?A4/<424/<12>B87C/L61/ ^7>78AA?8A/=18=48A/218P484/ KM8=7894/54:7/@1C?:/<12846/ P1:@?2?/>48A/7>=27/=1=4</4;4E/ <?89 ;7/>1@?46/>=4>7?8/=1C1‘7>7/ G648AP?=12>/C478894/C48=4248/ 4/4845E/L274/948A/<12846/ C 7 @ ?2 4 8/ 9 4 8A / R 4 ?6N R 4 ?6H / 04 C 7 8A / >J4>=4H/ >1@1C?:894/:12154/<12846/ :1 8R 4 /5154>76/L94>/Q724>76/ 5 4 2 1 84 / > 4 ;4 2 / ;7 2 7 89 4 / > 4 4 = / P?:4/51C7C78A/@48;?8A/J7>4=4/ 787/:12?<4548/²/A?2/<?@C75H/ 787/:1;7 ^7=1:?7/;7/>1C4/<184:<7C48/ :18A4>?6/<2BA24:/>1R187>/;7/ 8A 4=4548E/@1C?:/4548/ 5 ?C 7 81 2 H / ±4 A 7 4 8/ 4 5 ?/ 5 4 ;4 8A / :12154/;7/<1249448/:4C4:/ >1@?46/>=4>7?8/24;7B/—Q/>44=/ @ ?2 ?N @ ?2 ?H/K02B915894/ T4 2 1 84 / 7 = ?E / ;7 4 / ;4 8/ 7 > = 2 7 / C 7 @ ?2 / P ?:4 / > 1 64 2 7 / ;4 C 4 :/ =46?8/@42?/I4542=4/–7A6=/ @48;/787/:4>76/;7/j48;?8AH/ @ 1 C ?:/ = 4 6?8/ 787/?8=?5/4845H/ 64 2 ?> / > 7 4 </ ;1 8A 4 8/ > 1 :?4 / > 1 :7 8A A ?E O / 5 4 = 4 / L2 7 4 H —1>=7‘4C/;7/54J4>48/j?8;4248/ K^?C?/57=4/<?894/4P424/>18;727/ T4 :7 / :4 > 7 6/ 1 845/@12;?4/ 5 B 8> 1 5 ?1 8> 7 89 4 H / K Q1 :4 8A / L2 7 4 / :1 8A 4 5 ?E / > 1 R 4 5 / xME/I4542=4E/L274/948A/:18R4;7/ ;7/>4C46/>4=?/24;7B/;7/@48;?8AE/ ;?C ?E / 5 4 2 1 84 / :1 :48A/54:7/ 64 2 ?> / > 7 4 4 <H / TB 8w / 7 5 E / 8A A 4 5 / :1 87 5 4 6E / ;7 4 / @ 1 2 ?> 4 64 / = 7 ;4 5 / ‘B54C7>/@48;/787/:1:@1842548/ 7=?/R4;7/<B8;4>7/54:7H/T4C4?/ <4 P 4 2 4 8/ @ 4 2 ?/ > 1 = 46?8H/I4;7/ 4 ;4 H / Q4 > 4 C 4 6/ <1 2 84 6/ 4 ;4 E / :1 C 4 ;1 87 / 4 5 > 7 / U 4 8> N U 4 8> / 54@42/=12>1@?=H/M=?/42=7894E/ 5B8>1<894E/4;4/5BP45894/ 5 4 :7 / <?4 > N <?4 > 7 8/>4R4/;?C?/ = 4 <7 / 7 = ?/ 64 C / 9 4 8A / @ 7 4 > 4 H / j1 ;4 / P 1 J1 5 / 9 4 8A / :1 8P B @ 4 / ;1 5 4 = / L274/;48/54J48N54J48/4548/ >B4C894/=1:48N=1:48/ @ 1 2 ;?4 E O / = ?= ?2 89 4H/K°248A/ <1 8;4 <4 = / <1 2 84 6E / = 4 <7 / 5 4 :7 / ;1 8A 4 889 4 H / K T4 C 4 ?/ 1 8A A 4 5 / L§Mj¨–©^D–v/0•§QD–D :4578/>7@?5/;7/\[W]/787H/j?4=/ :1:48A/>?54/@1P48;4EO/ = ?4 / 5 4 :7 / R ?A 4 / = 7 ;4 5/:18;1>45/ @ 1 2 ;?4 / 5 B :?87 5 4 > 7 89 4 / C 4 8P 4 2 H / 4 ;4 / 4 <7 / <4 > = 7 89 4 / 1 8A A 4 5 / 4 5 4 8/ L274E/787/:12?<4548/=48=48A48/ 54=4/L274H/S9?=78A/<2BA24:/ %ª¤%«¬¤­ª®3 :B :B 8A 4 8H / T4 = 4 89 4/:12154/ S 1 5 4 2 4 8A / > 4 9 4 / <B > 7 > 7 89 4 / 4 ;4 / 4 > 4 <H / I 4 ;7 / 1 8A A 4 5 / ?> 4 6/ 948A/642?>/;7=45C?5548H// @42?/787/;7R4;J4C548/:?C47/ 9 4 / > ?;4 6/ @ 1 2 ;?4 / > 4 8= 7N>48=47/ 4 ;4 C 4 6/ > ?4 :7 / 9 4 8A / 64 2 ?> / ;7 C 4 ;1 87 8C 4 6/ 5 4 C 4 ?/ 4 ;4 / U 4 8> / <12=489448/948A/<4C78A/>?>46/ L61/G48AP?=12>/C478894/@7>4/ 948A/P48=75/;48/A187=/>4:4/ @12=48AA?8A/R4J4@/;18A48/ >4R4/;?C?/>1848AN>18448A R4;7/=48=48A48E/R?R?2/@1C?:/ <12=18A4648/I48?427/787H/ / <12846H/T4:7/642?>/@1C4R42/ / fg˜g™cgbgdešndn› ;7R4J4@H/T7=4/18AA45/=46?/ =4:<7C/=12@475/;7/<1249448/ >494EO/=?=?2/L274H @ 1 2 ;?4 E O / 7 :@ ?6/ L2 7 4 H e k q e dp yr 5 1 C ?4 2 A 4 E O / ?8A 5 4 </ L2 7 4 H / C4A7H/Q1:48;?/4P424/8AA45/ Q18978AA?8A/=18=48A/6B8B2/ ;7@4942/@124<4H/SB4C894/7=?/ =46?8/@42?/;1:7/:1:?4>548/ A4:<48AH/D<4C4A7/54:7/ :48AA?8A/:12154/;7/:4C4:/ ?2?>48/:484R1:18EO/1C45/L274H <18B8=B8H/KT7=4/C45?548/ ^74/:184:@46548E/>B4C/ 948A/=12@475/948A/@7>4/57=4/ @12C7:4EO/54=4/L274H =46?8/@42?/L274/:18BC45/ L274/:184:@46548E/;18A48/ :1:@?54/2464>74H/^74/@1257C46/ 6B8B2E/;74/;48/54J48N54J48/ C45?548EO/54=4/L274H/ «µª¶·¸¹º¶»¼½¾¿º¶À¸Á¿Á¼¹¶½¿Ã¿Â¼¿¶Ä¸º¼Ä¿¶ ĸ»¾¿ÁÉ¿¶À¸À¿Á¶½¸Ç¾À¶Æ¸¹À¼¶À¸Á¼Ä¿Ãʶ –4:?8/D>75E//:484R12/L61/ ¦ :18R4;7/<1:48;?/4P424/ 7=?/?2?>48/:484R1:18/L61/ =7;45/=12C4C?/4:@7C/<?>78AH/ À¸ À¶Å¿Æ»¿¹Ã¼¿Á¶Ã¿À¼Ç¶»¿Á¶ żÀ¶¹¸Á»¼Æ¼¶»¼Ä¿½¿ÆÄ¿Á¶½¸Ç¾À¶½¸Æθƿ¼¶¹¸Î¿Æ¿¶ :?>75E/948A/4548/@48945/ G648AP?=12>H/KD<4/946E/7=?/ v48A/<18=78AE/;74/;48/<12>B87C/ G48AP?=12>/948A/;76?@?8A7/ À¸ÁÁ¸¿ºÁ¿»Ã¾¾Á¼¶Âż ¶È¿Á¼Á¶»¿Æ¼ÁɿʶËÅ¿Áɸ¶À¸Á¿Á¼¹¶ Ƹ¹À¼¶»¿Æ¼¶¹¾¿À¼ÁÉ¿¶º¸Æ»¿Ã¾Ç¾Ñ¶Í¿½¿¹Ä¸º¶ÅƼ¹¶ =12<7>46/:1C4C?7/=1C1<B8/ ĸº¼Ä¿¶Å¼À¶À¸Á¿º¿Ä¿Á¶Ã¿À¼ÇÊ ç¾ÀÍÃƼ¸¹Ê >1C?C12894/:1:@1842548/ Ì ¿ É ¿ ¶ À¸ Ç ¼ à ¿ º ¶ Å¿ Á É ¸ ¶ ½ ¸ Æ Ç ¾ º ¾ º ¶ » ¼ ¶ » ¸ Í ¿ Á ¶ ż À¶ É ¿ Á  ¶ żÀ¶»¿Á¶Å¿Áɸ¶À¸ÁȿǼÁ¶¿¹À¿Æ¿¶¹¸È¿Ä¶»¸Ç¿Í¿Á¶ R754/L61/G648AP?=12>/ ĸÀ¾»¼¿Á¶À¸Á¾¹¿Í¶Ä¸Í¿Ç¿¶Å¿Áɸ¶·¸¹º¶¹¿¿º¶ ½¾Ç¿Á¶º¸Æ¿Äüƶ¹¸È¿Ä¶Å¼À¶»¼Ä¿½¿ÆÄ¿Á¶Æ¸Á¿Á¶ :18;4<4=/6B8B2/;18A48/ Å¿Áɸ¶À¸Á¿Á¼¹Ê¶Å¿Áɸ¶Ä¸À¾»¼¿Á¶À¸Áμ¾À¼¶Í¸Æ¾º¶ »¸Á¿Á¶ÅƼ¹Ê żÀʶϼ¿¶º¸ÆǼÿº¶¶¹¿Á¿º¶¸Àй¼ÐÁ¿Ç¶»¿Á¶À¿¹¼Ã¶ ϼ¶½ÇжƸ¹À¼ÁɿѶżÀ¶¿è¿Ç¶Í¸Ä¿Á¶¼Á¼¶ 87 C 4 7 / :1 8A A 7 ?2 5 4 8/ ?8= ?5 / !œ!/:1:<12>74<548/<184:<7C48/L61/ L61/G648AP?=12>/=4:<7C/@12>4:4/>1R?:C46/ 84:<7C48894/;7/I4542=4/ ½¸Ç¾À¶Í¸Æοɿ¶½¿Ä¿Ç¶À¸ÁÈ¿»¼¶¹¸ÐÆ¿Á¶¿É¿ÃÑÒ¶¾È¿Æ¶ À¸Á¾Ç¼¹Ñ¶éêëìíîïð×ëñòóðÚíÜíðôíîðõíîÜëðÚòôíÔð G648AP?=12>/:18A67@?2/24=?>48/27@?/J42A4/ @48;/;48/A2?</:?>75/C478/=12:4>?5/;48A;?=/ <1 À½¸Æ¶»¼Ç¿Á¹¼Æ¶ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ ìëîïÔíöíÛ÷íîðÔíôØöîÜíðÚëÕöíîïð×íÜØÝðõíìØð –7A6=/—1>=7‘4C/54C7/787H/Kv4E/ ¹¸½Ì¾¸¿½Ã¸¶Ç¹¾¾ÀÁ I4542=4/948A/:1891:?=/;7/54J4>48/j?8;424/xM/ ;48/:?>75/51>18748/=24;7>7B84C/C478894/;7/ É ¿ Ñ ¶ Å¿ Á É ¸ ¶ » ¿ Á ¶ ż À¶ Æ ¸ ¹ À¼ ¶ ìëöíÚíðÚíîïíñðôØ×ëö÷íñØðôíîð×ëöòîñòîïðôíîð <B 5 B 5 89 4 / > <1 > 7 4 C / ;1 6H / <4;4/:4C4:/<1249448/=46?8/@42?/S1878/:4C4:/ :4C4:/<1>=4/<1249448/=46?8/@42?/;7/j?8;4248/ G?5?<C46/@?4=/4845N4845E/ À¸Á¾À¾ÀÄ¿Á¶Ä¿½¿Æ¶Ä¸Ã¿À¼Ç¿Á¶º¸Æ¹¸½¾º¶¹¿¿º¶ ×ëöÔíöíÛð×íÔÖíðÚëóíØîð÷ëôòíð÷ëóòíöïíð÷íìØøð >4:<47/S1C4>4/;787/6427/C4C?E/L274/;48/54J48N xMH/LB=4C/4;4/Wž/<48AA?8A/948A/;7;727548/ À¿Á¾Á¶»¼¶Þ¿¹¶ß¸Â¿¹Ñ¶Ì¸Á¼Á¶àáâãâäå¶Ç¿Ç¾Ê¶Å¼À¶ íÜíÔðôíîðØ×òîÜíðÚíÜíð×ØÚíð×ëöíôíðôØðÚØîØðòîñò÷ð ?4=/52?E/@?4=/>1:?4894EO/ ¸Á»¼Æ¼¶À¸Á¿ľ¶º¿Ä¶¹¿½¿Æ¶½¾¿º¶¹¸Â¸Æ¿¶Í¾ÁÉ¿¶ ìëöíÜí÷íîðÖí÷ñòð÷ÔòÚòÚðôëîïíîð÷íìØÝðùëöÔíöíÛð 54J48/:1:@?4=/<12>74<48/>1C4:4/>1:78AA?/ 01:<2B‘/^TM/I4542=4/;18A48/;?5?8A48/>J4>=4/ @?8A 4</D>75E/@1@124<4/>44=/ ¹ÀÐ ÀÐÁ¿ÁÊ òîñò÷ðíÖíóð×íöòðÜíîïð×ëÚíöðÛíôíðñíÔòîðúûüýðôíîð ?8=?5/<2B>1>/C4=7648/;7/>=?;7BH ?8=?5/4P424/787/948A/=12>1@42/;7/>1<48R48A/R4C48/ >1@15C?:/ æ¸Áº¾¶¹¿È¿Ñ¶Î¿ÇÐÁ¶È¿½¿Á¶½¿É¼¶É¿Á¶»¼Ä¿Á»¾Á¶ ìëìòóíØðÚë×òíÔð÷ëóòíöïíÝðÓëóíìíñðþíÔòîðùíöòÝÿ L61/G648AP?=12>/ D>75E/Q484R12/L61/G648AP?=12>E/75?=/=12C7@4=/ ;427/I4C48/I18;124C/S?;72:48E/Qx/L64:278E/ =4:<7CH/klc iiahemndgogpqedpyr żÀ¶À¸Æ¾Í¿Ä¿Á¶¿Á¿Ä¶Ã¿¹¼Ç¶Ä¾À;Ƕĸ½Ð¶Ç¿Áº¿Æ¿Á¶ 01234 C48A>?8A/:1:48=4?/<12>74<48/4845/4>?6894H 678AA4/I4C48/Q1;48/Q12;154/j424=H/kmnpqedr

Š‰Ÿ‰ˆ€ Œƒ}|¡|€‹Œ¡Œ~|

¦5

´ 4¢ 5¦¦56595%5
 !"# $%&"'()* +,*-".$/*&0 cde

123456789:;5<:<=5=>?<@A7<: B:C8:>DA<5V>7LUVU@5GU:FA? B:C8:>DA<5E<:F5G>7<A@5H@> L>7D>VULY55[2=U5G>:FAC8?<=<: I87?C5JA:<?5K=A??5H>DL5MNOM 2:CA=5C<:5<=U5D<:F<L5A:FA: P<:Q@>DL>75R:AL>C5SPRT5K8QQ>7 V>7L>GU5C>:F<::E<;\5U]<751<Q= D<<L5V>7VAQ<:F5C>:F<: KQ@88?5G>:F<=U; G>:FAC8?<=<:5VA:L<:F 48GZ<DYQ8G5SH7AVU:5^>L987=_ W>7D>V<E<5KU7<V<E<;52:CA= A:FT5CA51<=<7L<;5K>:A:5S`Oa X>7G<:D<@Y568Q<@5V>7UDA<5OO OMTYS=8GZ<DYQ8GT L<@U:5ALU5V>7@<7<Z;5DU<LU5D<<L :<:LA5CA7A:E<5C<Z<L5V>7L>GU 1232425 C>:F<:5Z>G<A:5LAG5:<DA8:<?

b

92 3 25 297 123242578

012345679 9

œœžŸ ž¡¢£ ¢¤¥¦¢

Ǟ¥Ô̢ǡÖý¡Ö´¢ý²¿­³±­³µ¢œ¹²¿¼²­Ê¢þ°­³·¢Ÿ­®¯­°±¢Í·­³­³Ñ¢ ¸²°º²¯¶·´º­³µ­³¢·²¢­°­¹¢¯²³Ã³ºÃ³¢¼²º²¿­¹¢®²³Ä²º­·¢±¶­¢µÃ¿¢¶³º¶·¢ ®²®¸­Å­¢œ¹²¿¼²­¢®²³µ­¿­¹·­³¢ÖðŻĹ¢œ»º½¢±»¢ º­±»Ã³¢œ­°°ÃÅ¢ ¦Ã­±¢±»¢ÖðŻĹ¢Íÿ0ÏÐÿÑÁ¢Ÿ­®¯¼¢±»¹­°­¯·­³¢®²³Ä²º­·¢µÃ¿¢¿­µ»¢ ¼­­º¢œ¹²¿¼²­¢®²³¾®¶¢¤¥¦¢ÍÎÏÐÑ¢¶³º¶·¢®­·»³¢®²³²µ­¼·­³¢±»°»³½­¢ ®­¼»¹¢¼­³µ­º¢¯­³º­¼¢±»¯²°º­¹­³·­³¢·¶¸¶¢Ç¹²¢È¿¶²¼Á¢ §¨©ª«¬Ÿ­®¯­°±¢®²³´ µ¶³µ·­¯·­³¢¯²°¶¸­¹­³¢ ±°­®­º»¼¢½­³µ¢º²°¾­±»¢¯­±­¢ œ¹²¿¼²­¢±­¿­®¢¶¼­¹­¢¯²°´ ²¸¶º­³¢µ²¿­°¢¾¶­°­¢¥°²´ ®»²°¢Ÿ²­µ¶²¢À³µµ°»¼Á¢Â¶­¢ µÃ¿¢½­³µ¢±»Ä²º­·¢Ÿ­®¯­°±¢ ·²¢µ­Å­³µ¢žÆ²°ºÃ³¢®²®¸¶­º¢Ç¹²¢È¿¶²¼¢ ·²®¸­¿»¢®¶³Ä¶¿¢¼²¸­µ­»¢¯²³­³º­³µ¢ µ²¿­°¢¾¶­°­¢®¶¼»®¢»³»Á ɲ³Ä­º­º·­³¢²®¯­º¢·²®²³­³µ­³¢ ¸²°¶³º¶³¢±»¢­¾­³µ¢¿»µ­Ê¢¢Ÿ­®¯­°±¢±­³¢ ·­Å­³´·­Å­³¢·»³»¢¼»­¯¢®²¿­³¾¶º·­³¢¯²°´ Ëð®­¢¯Ã¼»º»Ë¢º²°¼²¸¶º¢¼­­º¢®²³¾­®¶¢ ¤¶²²³¼¢¥­°·¢¦­³µ²°¼¢±»¢ º­±»Ã³¢ º­®´ Ëð±¢È°»±µ²Ê¢Ì­®»¼¢ÍÎÏÐÑÁ ÒÌ­®»¢¹­°¶¼¢º²º­¯¢®²³¾­µ­¢·²¯²°´ Ä­½­­³¢±»°»Ê¢®­¼»¹¢­±­¢¾­¿­³¢¯­³¾­³µ¢¶³´ º¶·¢®²®²³­³µ»¢¾¶­°­¢Ÿ»µ­¢±­³¢¼²¼¶­º¶´ ³½­¢®­¼»¹¢¸»¼­¢¸²°¶¸­¹ÊÓ¢·­º­¢Ÿ­®¯­°±¢ ¼²¯²°º»¢±»¿­³¼»°¢³±ºÆÁÄîʢ ²¿­¼­¢ÍÐÏÐÑÁ É­¼»¹¢®²³½»®¯­³¢¼­º¶¢¯²°º­³±»³µ­³¢ ±­³¢º²°º»³µµ­¿¢ÐТ¯Ã»³¢±­°»¢¯²®¶³Ä­·¢ ë!uì:s!ìuí î,xdU+TUW,_UZWZf,XbVbd,*W+Y,^Y,^U+W`WZ, +WfW,XU]W*dY],_U]U*WŠ,^UZfWZ,TWXbcTWXbc Z[W,*U*W+WdWZ,XU]VW^Y,^Y,‰,ZW+,)YW+W,ŒbZYW, 8ZXW]*+b\/ î,ŒY,”ï,+WfW,[WZf,^YY*bXY,^Y,_bTY_,YZYŠ, ebWZ,‹WXW,Tb^Wd,_U_\U]Y*WZ,WZ^Y+, ^W+W_,”0,fa+,xdU+TUWŠ,\WY*,YXb,\U]b`W,WTc TYTXT,^WZ,fa+/ î,i)j,dWZ[W,_U]WYd,TU`b+bd,WZf*W,^W]Y, .-,+WfW,^Y,_bTY_,YZY/,‹UZb]bX,TXWXYTXY*Š, ”0,XY_,[WZf,dWZ[W,\YTW,_U]WYd,TU`b+bd,

·¿­¼²®²³¢¼²®²³º­°­¢É­³Ä¹²¼º²°¢Ô³»º²±Ê¢ ­·­³¢¸²°­·¹»°Á º²°¸­»·¢¸¶­º¢œ¹²¿¼²­¢¯­±­¢¿­µ­¢®²¿­Å­³¢ ¸²°®­°·­¼¢±»¢ŸÃ³±Ã³¢®­·»³¢±»¯²°¯­°­¹¢ œ¹²¿¼²­¢®²®­³µ¢¯­º¶º¢Ã¯º»´ É­³­¾²°¢œ¹²¿¼²­¢¼²³±»°»¢ ¤¥¦Á¢Ù»·­¢·²®¸­¿»¢®²³Ä²º­·¢µÃ¿¢±»¢¿­µ­¢ ¼²º²¿­¹¢±»¢¯²°º­³±»³µ­³¢º²°­·¹»°¢®²°²´ ®»¼º»¼¢®²³¾­±»¢¯²¼­»³µ¢¯²°­»¹¢ ¦­Ë­²¿¢È²³»º²×¢º­®¯­·³½­¢ »³»¢®­·­¢»º¶¢­·­³¢®²®¸²°»¢º²·­³­³¢¯­±­¢ ·­¢®²³½²°­¹¢Ø´Î¢±­°»¢Ÿ»Æ²°¯Ãÿ¢±»¢¿­µ­¢ µ²¿­°¢¾¶­°­¢¸²°¼­®­¢±¶Ã¢É­³´ ¾¶µ­¢º­·¢¸»¼­¢¸²°¸¶­º¢¸­³´ œ¹²¿¼²­¢­µ­°¢®²®¯²°¯­³¾­³µ¢·Ã³º°­·¢ ·­³±­³µÁ¢È²°¸­µ­»¢º²·­³­³³¢¯¶³¢·»³»¢ Ĺ²¼º²°Á¢ ½­°­º³½­¢º²³º¶¢®²¿´

½­·¢±²³µ­³¢·²¸»¾­·­³¢·¿¶¸¢ Ÿ­®¯­°±Á ®²³µ¹­®¯»°»¢¼·¶­±¢­¼¶¹­³¢­°°½¢¦²±´ ­³¾¶º·­³¢º°²³¢¯Ã¼»º»Ë ½­³µ¢º»±­·¢­·­³¢®²®¯²°´ É­¼­¿­¹¢¿­»³¢½­³µ¢±»¹­±­¯»¢œ¹²¿¼²­¢ ·³­¯¯Á ÒÀ³»¢¹­³½­¢¸»¼­¢º²°¾­±»¢¾»·­¢ ¯­³¾­³µ¢·Ã³º°­·¢¯²®­»³¢ ­±­¿­¹¢·Ã³±»¼»¢·»¯²°¢¶º­®­¢¥²º°¢œ²Ä¹¢ Ò ­½­¢¹­³½­¢®²½­·»³»¢¸­¹Å­¢·­®»¢ ·­®»¢®²®²³­³µ·­³¢¯²°º­³±´ ! ½­³µ¢¼¶±­¹¢¸²°¶¼»­¢±»¢­º­¼¢ ½­³µ¢±»°­µ¶·­³¢¸»¼­¢º­®¯»¿¢¼­­º¢®²¿­´ ­·­³¢¼²µ²°­¢¸­³µ·»ºÁ¢ ­½­¢®²°­¼­¢¸­¹Å­¢ »³µ­³¢º­¯»¢¾»·­¢·­®»¢º­®¯»¿¢ ÎØ¢º­¹¶³¢®²¼·»¢¼­³µ¢¯²´ Å­³¢¤¥¦Á¢œ²Ä¹¢±»µ­³º»·­³¢±»¢¸­¸­·¢·²±´ ·­®»¢­·­³¢·²¿¶­°¢±­°»¢¼»º¶­¼»¢¸¶°¶·¢ $%&'( ¼²¯²°º»¢±­¿­®¢¸²¸²°­¯­¢¯²·­³¢ )*"!+,-# »³¢¯¶³½­¢¯²³µ­°¶¹¢¸²¼­°¢ ¶­¢¯­±­¢¿­µ­¢®²¿­Å­³¢žÆ²°ºÃ³¢·­°²³­¢ »³»Á¢Ù»·­¢·­®»¢®²³­³µ¢±»¢±¶­¢­º­¶¢º»µ­¢ 45 ®­ º²°­·¹»°¢·­®»¢­·­³¢¸»¼­¢®²¿´ )*+,-.6//0011,,23 ±­ ¿ ­®¢º»®Á IJ±²°­Á ¯²°º­³±»³µ­³¢·²¢±²¯­³¢®­·­¢·­®»¢­·­³¢ 2378 ­·¶·­³³½­Á¢Ì­®»¢¹­°¶¼¢®²³´ œ¶·¶¯¢»°Ã³»¼¢¾»·­¢¯­±­¢­·¹´ Ҝ²Ä¹¢®²³µ­¿­®»¢®­¼­¿­¹¢±»¢¸­µ»´ ¸²°¶¸­¹ÊÓ¢¶¾­°¢¦²±·³­¯¯Á ¾­µ­¢¯²°Ëð®­¢»³»ÊÓ¢¶¾­°¢Ÿ­®´ »°³½­¢³­³º»¢µ²¿­³±­³µ¢º»®¢³­´ ­³¢¯¶³µµ¶³µ³½­¢¾­±»¢·­®»¢º»±­·¢­·­³¢ ¦²±·³­¯¯¢½­³µ¢®²³µ­®¸»¿´­¿»¹¢ ¯­°±Á ¼»Ã³­¿¢À³µµ°»¼¢»º¶¢±»·²¿¶­°·­³¢ ®²³µ­®¸»¿¢°»¼»·Ã¢±²³µ­³¢®²®­»³·­³´ ·²¯²¿­º»¹­³¢¤¥¦¢¯­±­¢Â²¼²®¸²°¢¿­¿¶¢ ¶­¢µÃ¿¢½­³µ¢±»Ä²º­·¢Ÿ­®´ 9:! ±­°»¢ º­®Ëð±¢È°»±µ²Á¢¡¯­¿­´ ³½­Á¢Ì­®»¢­·­³¢®²¿»¹­º¢¹­¼»¿¢¼Ä­³¢±­³¢ ¸²°¹­°­¯¢¸»¼­¢®²®»¿»·»¢¼·¶­±¢·¶­±¢ ;>! ?<! ¯­°±¢·²¢µ­Å­³µ¢žÆ²°ºÃ³¢ ¢±²³µ­³¢®²®­¼¶·»¢¯²°»Ã±²¢ ®²³¶³µµ¶¢·²¯¶º¶¼­³¢±­°»¢º»®¢±Ã·º²°ÊÓ¢ ¼­­º¢Ù­³¶­°»¢»³»¢º­¯»¢®­¼­¿­¹³½­¢®²°²·­¢ = µ» ¼²¸²³­°³½­¢®²³¾­±»¢¸¶·´ Ù ­ ³¶­ °»¢½­³µ¢¸²°­°º»¢¾¶µ­¢º²¿­¹¢ ¶¾­°¢È²³»º²×Á ®­¼»¹¢·²¹»¿­³µ­³¢¼º°»·²°¢Èø¸½¢Ú­®Ã°­¢ "!#$%&'( º»¢¸­¹Å­¢µ²¿­³±­³µ¢¸²°¶´ ±»¸¶·­³½­¢¸¶°¼­¢º°­³¼Ë²°¢¾»¿»±¢ ¤¥¦¢¼²³±»°»¢¹»³µµ­¢¼­­º¢»³»¢®­¼»¹¢¸²´ ½­³µ¢®²³µ­¿­®»¢Ä²±²°­Á ¼»­¢ÎÕ¢º­¹¶³¢»º¶¢®­¼»¹¢®²®»´ )*+,-./01,2345 ÀÀ¢³­¼»¸¢Ÿ­®¯­°±¢¸²°¼­®­¢Ç¹²¢ °­±­¢±­¿­®¢®­¼­¢·²¿­¸¶Ê¢º²°¾²°²®¸­¸¢±»¢ ¡¸¼²³³½­¢Ú­®Ã°­¢®²³¾­±»¢®­¼­¿­¹¢ ¿»·»¢¯²³µ­°¶¹¢¯²³º»³µ¢±­¿­®¢ )*+,-6/01,2378 È¿¶²¼¢¸²¿¶®¢®²³²³º¶Á ¶°¶º­³¢¯­¿»³µ¢¸­Å­¹¢·¿­¼²®²³¢¼²®²³º­°­¢ ½­³µ¢¼­³µ­º¢¼²°»¶¼¢¸¶­º¢¦²±·³­¯¯¢¼²¸­¸¢ º»®Á¢Ö­®¶³¢Ë­·º­³½­¢Ÿ­®´ Dz°¿²¯­¼¢±­°»¢»º¶Ê¢¼²¸­µ­»¢¼²´ ±­³¢®²®¸¶º¶¹·­³¢±²¿­¯­³¢¯Ã»³¢¶³º¶·¢ ¤¥¦¢º»±­·¢®²®»¿»·»¢¿­µ»¢¯²³½²°­³µ¢¹­¶¼¢ ¯­°±¢¹»³µµ­¢·»³»¢¸²¿¶®¢±»¼´ ð­³µ¢¯°Ã˲¼»Ã³­¿Ê¢Ÿ­®¯­°±¢ ¸»¼­¢º²°­³µ·­º¢±­°»¢×ó­¢®²°­¹Á µÃ¿¢½­³µ¢¸»¼­¢®²®¸²°»·­³¢º²·­³­³¢·²¯­´ ñ𻢷óº°­·¢¸­°¶¢½­³µ¢¼²¸²³º­°¢¿­µ»¢ ±»¯°²±»·¼»¢­·­³¢º²º­¯¢®²®¸²°»·­³¢½­³µ¢ Ìó±»¼»¢¤¥¦¢½­³µ¢¾¶µ­¢¼­®­´¼­®­¢ ±­¢¿­Å­³Á¢ÛÜÝÞßàááâãäåæçèéæâáê

WZf*W,dYZffW,\U]W*dY]Z[W,`W]bd,_bTY_, `U]XW_W,W*WZ,XU]^Uf]W^WTY/ î,i)j,*U_WTb*WZ,XYfW,fa+,TU\U+b_,VU^W, `U]XWZ^YZfWZ,^Y,U_`WX,+WfW,TUVW*,_U]WYd, XY*UX,`]a_aTY/ î,i)j,_UZfWZXbZfY,””,*W]Xb,_U]Wd,^Y, •YfW,)]Y_U],TUVW*,8fbTXbT,.-””/ haZ^YTY,7Y_ î,xdU+TUW,*U_bZf*YZWZ,W*WZ,Xb]bZ,^UZc fWZ,T*bWX,[WZf,\U]\U^W,TWWX,_UZfdWc ^W`Y,ibUUZT,)W]*,jWZfU]T,*W]UZW,jWgW, 4UZYXUk,\U]UZlWZW,_U+W*b*WZ,]aXWTY,`Uc_WYZ/,jaTT,7b]Z\b++,*U_bZf*YZWZ,W*WZ, _UZfYTY,`aT,)UX],xUldŠ,[WZf,_UZfW+W_Y, lU^U]W,]YZfWZ,`W^W,UZf*U+Z[W/,eadZ,7U]][, ^WZ,ð]Ya+,ja_Ub,_bZf*YZ,_WTYd,dW]bT, _UZVW+WZY,_WTW,YTXY]WdWX,TU\U+b_,\YTW, *U_\W+Y,\U]_WYZ/ î,pU^WZf*WZ,i)j,_WTYd,^YXYZffW+,4a\\[, ˆW_a]WŠ,8Z^[,eadZTaZŠ,)W]*,eYcpbZf,^WZ, eaTU,4aTYZfmW/,8\TUZZ[W,TUVb_+Wd,`Uc _WYZ,YZY,_U_\bWX,i)j,\U]W^W,^W+W_, *aZ^YTY,*]YXYT,*W]UZW,`U_WYZ,[WZf,lU^U]W, W^W+Wd,`U_WYZ,`UZfW+W_WZ/qlUZr

<!=!!<#!í 9:!$ñòóò%ò'(í7b]Z\b++ô,3oWZaoYlŠ,xWc dY++,Š,ŒWoY^,•bYkŠ,xa+Uô,jW_Y]UŠ,‹Y*U+ô,•W_c `W]^Š,ðTlW]Š,‹W]YZô,7a]]UT 9! !?!í,õY++W]YaŠ,4U]X]WZ^Š,õWkW]^Š, jW_Y]UTŠ,‹aTTUTŠ,pXb]]Y^fU ƒšíxUldŠ,7U]][Š,ja_Ub,qlU^U]Wr <!u:í,jWgWU+,4UZYXUk i)j,q0c.c6c”rö,xUTW]ô,ðZbadWŠ,™U]^YZWZ^Š, U+TUZŠ,7]Wa]Uô,‹\YWŠ,ŒU]][ô,‹Wl*YUŠ, 7WW]W\XŠ,2]YfdXc)dY++Y`Tô,xYTTU

9!:t:!!‚!:u!#st?

t"TUZX]W+,xdU+TUWŠ,“W][,xWdY++,\U]dW]W`, —ZXbZfZ[WŠ,bVW],TWZf,\U*Š,+WfW,*W+Y,YZY,^YfU+W], `UZW_`Y+WZ,fU_Y+WZf,XY_Z[W,^Y,`UZfbVbZf, ^Y,pXW_ga]^,4]Y^fU/,,–pW[W,[W*YZ,XW*,W^W,XY_,+Wc .-”.,W*WZ,\U]Y_\WT,`aTYXYg,^Y,XWdbZ,.-”6/, mWZ,[WZf,TUZWZf,_U+WmWX,*U,pXW_ga]^,4]Y^fU/, pWZf,\U*,YZfYZŠ,+WfW,_U+WmWZ,ibUUZ,)W]*, 7U_`WX,YZY,`bZ[W,XbWd,[WZf,_UZffUXW]*WZ,+Wc jWZfU]T,^Y,pXW_ga]^,4]Y^fU,q65”r,VW^Y,WmW+,\WY*, mWZŠ˜,*WXWZ[W/, `U]VW+WZWZ,7dU,4+bUT,XWdbZ,YZY/ pW[WZfZ[WŠ,Ta+Y^YXWT,+YZY,`U]XWdWZWZ,xdU+TUW, xWdY++,Tb*TY,_UZVW^Y,`U_WYZ,*bZlY,^Y,+YZY,`U]c _bZf*YZ,W*WZ,TU^Y*YX,\U]*b]WZf,_bTY_,`WZWT, XWdWZWZ,xdU+TUW,_bTY_,YZY/,7YfW,*U_UZWZfWZ, ZWZXY,VY*W,,\U*,*Y]YŠ,8Td+U[,xa+U,VW^Y,dUZf*WZf/, \U]Xb]bXcXb]bX,xdU+TUW,^Y,)]U_YU],•UWfbU,XW*, ‹UZfYZfWX,*aZX]W*,8Td+U[,,[WZf,*U_bZf*YZWZ, +U`WT,^W]Y,*Y`]WdZ[W/,pa+Y^YXWT,`W]W,\U*,7dU, XY^W*,W*WZ,^Y`U]`WZVWZf,`W^W,W*dY],_bTY_,ZWZc 4+bUT,_U_\bWX,_U]U*W,dWZ[W,*U\a\a+WZ,TWXb, XYŠ,_W*W,_b+WY,TU*W]WZf,xdU+TUW,Tb^Wd,_UZc fa+,^W]Y,XYfW,+WfW,XU]W*dY]/,“a+,[WZf,_UZfa[W*, lW]Y,`UZffWZXY,ZWZ,Y^UW+,bZXb*,_UZfYTY,`aT,^Y, VW+W,xdU+TUW,XU]VW^Y,*UXY*W,_U]U*W,^UZfWZ,Tbc \U*,*Y]Y/ TWd,`W[Wd,_UZfW+Wd*WZ,noU]XaZ,.c”,^Y,“aa^Yc 4U*,WTW+,‹W^]Y*^Š,™W\Ya,xaUZX]Wa,VW^Y, TaZ,)W]*/, `Y+YdWZ,bXW_W,bZXb*,_UZfYTY,`aTYTY,XU]TUc –•WfW,+WmWZ,noU]XaZ,TWZfWX,\U]WX/,4W\W*, \bX/,pU`U]XY,[WZf,^Y\U]YXW*WZ,a+Ud,‹W]c `U]XW_W,*YXW,*U^a^a]WZŠ,^WZ,_U]U*W,_U_WZc lWŠ,xaUZX]Wa,*UTW+,^UZfWZ,*b]WZfZ[W,mW*c gWWX*WZ,_a_UZXb_,YXb/,—ZXbZfZ[WŠ,*YXW,\YTW, Xb,\U]_WYZ,^Y,jUW+,‹W^]Y^/,eU+WTŠ,dW+,YZY, TUfU]W,\WZf*YXŠ˜,*WXWZ[W,^Y,TYXbT,*+b\/ _U_\b*W,*UTU_`WXWZ,\WfY,xdU+TUW,bZXb*, 3W,\U]dW]W`,*U_UZWZfWZ,WXWT,noU]XaZ,\YTW, _U]U*]bXZ[W/ VW^Y,_a^W+,TWWX,_UZVW_b,i)j/,,–‹U]U*W,\YTW, W_bZŠ,XY^W*,dWZ[W,xdU+TUW,[WZf,\U]_YZWX, _U_\bWX,*UVbXWZ/,7Y_,[WZf,XU]WZlW_,^Uf]Wc XU]dW^W`,VWTW,`U_WYZ,WTW+,)a]XbfW+,XU]TU\bXŠ, ^WTY,`WTXY,W*WZ,_UZfU]Wd*WZ,*U*bWXWZ,XU]\WY*, )W]YT,pWYZXc“U]_WYZ,^WZ,‹WZldUTXU],xYX[,VbfW, bZXb*,_U]WYd,`aYZŠ˜,*WXW,xWdY++,_U]YZlY,*U*bWc TYW`,^WXWZf,_UZfblb]*WZ,^WZW,bZXb*,_UZfc ‡!9!: XWZ,+WmWZ/ fWUX,xaUZX]Wa/,$‚š›(

9! !?!í,“]UUZŠ,õY++Š,÷abZfŠ,‹Wl*YUŠ, “]WZU]aŠ,õaY++UX ƒší,ˆW_a]WŠ,eYcpbZfŠ,4aTTYZfmW,qlU^c U]Wr <!u:íõW]][,jU^*ZW`` ‚?!<u#!‚!=: ”15-ø5”.,i)j,,-,c,-,xdU+TUW .ø5-05”.,xdU+TUW,ï,c,”,i)j, .ù5-”5”.,i)j,-,c,”,xdU+TUW, !?!‚!=:

xdU+TUW, 6-5”.,noU]XaZ,8,”,c,. .ï5”.,a]mYld,xYX[,,8,-,c,” .65”.,8TXaZ,úY++W,,õ,ù,c,-, i)j 6-5”.,•YoU]`aa+,õ,-,c,6 .ï5”.,2UTX,4]a_mYld,õ,”,c,. ..5”.,UmlWTX+U,—ZYXU^,8,”,c,û,õü,õa_U ,,,8ü,8mW[

@ABCBDEFGHFI @ABCBDyFz{B|| ~M„‡ƒ„ € TUc JKLMN;<>OPKTUQVWXRYZQ[W,STWWX,YZY, JKLMN<O>‚}ƒ„…†

\U]W^W,^W+W_,`aTYTY,Tbc +YX,^WZ,YXb,W]XYZ[W,_U]Uc *W,W*WZ,+U\Yd,\U]\Wc dW[W/,eW^Y,*W_Y,dW]bT, +U\Yd,XUZWZf,_U+W*bc *WZ,`U*U]VWWZ,*W_Y,^WZ, 022‘’‘ g a*bT,`W^W,W`W,[WZf,XU+c Wd,*W_Y,*U]VW*WZ,^UZc fWZ,\WY*/ hW_Y,dW]bT,_UZYZf*WX*WZ,W`W,[WZf,\Uc +b_,*W_Y,*U]VW*WZ/,i)j,W^W+Wd,XY_,[WZf, TU^WZf,\U]VbWZf,bZXb*,*U+bW],^W]Y,kaZW, ^Uf]W^WTY,VW^Y,XaXW+,W*WZ,TWZfWX,\U]\U^W/, hW_Y,_WTYd,W*WZ,_U+W*b*WZ,`UZfUlU*WZ, \U]W`W,`U_WYZ,[WZf,g]UTd,TUXU+Wd,+WfW, _U+WmWZ,noU]XaZ/ pUXU+Wd,YXb,*W_Y,W*WZ,_U_bXbT*WZ,Y^U, W`W,[WZf,W*WZ,*W_Y,+W*b*WZ,bZXb*,\U]c _WYZ,^UZfWZ,lW]W,[WZf,TW_W/,4U]_WYZ, ^UZfWZ,^WTW],TU`W*\a+W,YZ^Wd/,pWZfWX, _U_bZf*YZ*WZ,\bWX,*W_Y,bZXb*,_UZbZc Vb**WZ,*W]W*XU],*W_Y/qlUZr >!s!tuvw,)U+WXYd,xdU+TUW,^Y+WZc TY],Z^Xo/la_

+WZVbXZ[W,_UZfdWc ^W`Y,xdU+TUW,^WZ, 7aXXUZdW_,VW^Y, `U]XWZ^YZfWZ,[WZf, +U\Yd,Tb+YX/,7W`Y, TW[W,_WTYd,\U]`Y*Y], *W_Y,\YTW, 022‘’‘ \WdmW, _U+W*b*WZ,dW+,XU]c \WY*,[WZf,\YTW,*W_Y,+W*b*WZ,bZXb*, _U_`U]Tb+YX,_U]U*W/ eY*W,*W_Y,\YTW,_UZ^W`WX*WZ,`Uc _WYZ,[WZf,\UZW],^bW,WXWb,XYfW,_W*W, *W_Y,W*WZ,_U+W*b*WZ,`U]\U^WWZ/, hW_Y,\U]dW]W`,_UZ^W`WX*WZ,4a\\[, ˆW_a]W,^W+W_,*aZ^YTY,‰,XŠ,^YW,W*WZ,VW^Y, XW]fUX,\bWX,*W_Y,bZXb*,_UZlUXW*,fa+/ ‹WTW+WdZ[W,*W_Y,TU^WZf,_UZfW+Wc _Y,*]YTYT,`U_WYZ,[WZf,\YTW,_UZVW^Y, `U_\U^W/,3ZY,W^W+Wd,_WTW+Wd,XU]\UTW], [WZf,*W_Y,dW^W`Y,TUVW*,`U]Ya^U,ŒUc TU_\U],+W+b/,W_bZ,*W_Y,dW]bT,XUXW`, [W*YZ,\YTW,\WZf*YX/qlUZr Ž!> =!w,)U+WXYd,i)j,^Y+WZc TY],[WdaaT`a]X/la_


w€wwxu}‚ klmnopqrsotuvwxywz{ut|}~

]b^d_f`acbg^hc]abhi` dej`ie`iae_a

ŽŽ‘’‘“”‘

—IJPG—IJI IEJREI 01 OPQKL —IEUPEIE –IQIGJR‡LFO ZR1IZIQK "8 8 3 % ( 8 % $ ! . 8 9 % 6 5 4 3 ' + , 8 ' $(5%#8'6 3 .8! 8%( 8% 5%8 48 23 4 5 6 3 4 6 8 9

4 5

      23 8 : 8

8 8 ' 6 3 %

8 D 6 & 3 % (  6 3 % ( . ( ! ( 6 .

8456 D 6 5< 3 $"‹ 3 % % *(6 %( $ 9 ,8%( ?.! #5D5 3D& .&488+5 8'4, 3 8%@@ =8% 8- 4&.-$%5%8 8456    .3%, 863!98%. &6A=-0 !.55& .8 5M8 %5D8<997684 !5M8.!($9 4 ?4 8!!5 547!4

446 *5%( 68 ',4-0 CCC /5 ƒ.8!8%(43!8.8 8656A!5&385.8 9866 0 0!+!11

5 "'![% 9+40 8!$68+$9 0? 84646 854.48 /ƒ.8! 8%(6 5[%&70/ 3!36%  0 *& 385%( + 4,3 386.!!43 54% 48448! ,+, %, 46,(  0 "5%( 56 X+' $%&8 "' 4 %( C LRIOIEIE 4669948 ' 23 456 3  3 3 8! "6 89

45

# $% *5 7395 ',!,! +. (81CB !?Y75% (% D 5! 3 %86 = ,4 A Š8%  ‡IPESZ™ 6 3 4, 4,

8 =,45 06 $68.+8&8+8.3 6%( .% +, 8' &6' (4 !83%(021 & 3&' (3%((3) 38*8+!,%( A*V*8/8 8+312 &88%( W,%& 8%8 /5+.,? (D 55 &66!(6+5 &/+%4(!+, 8' 9948868 +'3& 8%4 8% 8!',4- *5&38488+5 8'48, 86 38./+. ? CB21 5 N.85!+5 84683'%8( ,8%84%8 ,,+8 5%'7 8,! 3.5 488%3 8% 8%8 /5+.,T)ŠT3VT:2 (8 00?2B .8!3 .5+4,88%!,+, &6A3!.6 0/8+9866-  !12 8%! 003=,4-00 B 3 *8&'8 5 V 3 9 8%6 ? 348456$&78%485 6 2 5 45 %3 $!63(6/8+/&A ? 1

!A9-0 1C " LRSFLJRZIE C2B $'6 )

9 5 0 6 4 9 ' 5  6 :. 6 5  6 % 8ˆV! 3>:6 88!5> ‰ 55… > :',!,!86848%,&5%(8 68 8%8% *,% 3

 45 % 8 8! 3 45 % 49  —RQK 58 650 6;!5<506=-0 48A3:38 !>&3!% .%9,9 ! >=5 >282> 1RZHRJ ILIE

 %!,+5 % 8 % 8 / 5 +. , 2[ ŠA    5 85 . ! A = , 4 8

 2 M3 9 8A 3 8 & 3 8 (+'!ˆ000 '(%((3-45!3

4( 8% 0A$%&856.% 8+3 &88%( 246 T%&%(% 65%&5 4 !, !846%.3 3%( 6! 3 A 4ˆ' 00?0 121 0 121 2C !36+ 38!45! 63%(& 76.. ( 6 8 ! . 8

, % ( A 25 ! 3 ( % ( !   0  ? 23 4 5 6 3 " 6 8 9

4 5

  >     C2 "8%(,%48 ,# 5%7 8+348%, 00""-22

+. &6A=- B2 ‡KQJZKL 2    2 5 48+, 8'!5 73!480 0 34 #X$" . 5 5 % 9 8 % 8 8 % #. 5 6 8

! 8     & ( % ' 8 ( 8 . 8 6 3 % ( 3 % ( ( 3 23 ! 9 ˆ •/ 8 ! 8 9 5

 4 8ˆ 3 & 8

 4 8

!(48 ,. ,4'8%&8 8.%8%( 86 N6"5!3++ˆX. A45!3ˆ++ N 8 (  T % & 8 % ( % ' 8 & 9 7 5 + , 8 ' # HHJ„ %88%45 8'8.=- ? 8.3Š8!3%M %4 !, M %$0 48ˆ6%(!/8&3((6ˆ.8 & 48 8 !38.8ˆ .53 3%!868!3! 73!&66AV, 8'A46.? 45!3++ˆ 3MDˆ W8 3…8A,!89948&3N(/8A"8% 8 ',4- ?0  8*V*?56.ˆ 8+3288%( !+!0?0 ˆ 9%.ˆ<<ˆ? .363'8%!5!,834,&(5AV, 8'4 ,8 2346&(' (.!@""28  4? 3+[%&( 8D3 80 !N(/ 8 ‰6 < 3 ˆ  5 %3!3ˆ!2[Š#0/8+ 4 3 +8 .8! 8%( ! 5 7 3 ! 6 3 %( & 4  0      QR1RSI 4 9 ' 287 3 ! *8+! ,%( $%& 3 & 98A23%8 +6 %.!4 ? 3 8 ! ƒ( 8 8 % ! 3 A =   ? 0   V5ˆ 0 ‹Wˆ CB 6 B1C D 6 &3 %((8 5 8 M%3 %( 9 8%.

 . 8(8 3868< 484) 38*%5 &66A "T@23/,86!5.5&8D3<35M8 %8 68!63! 3 &66=,4-0 V8!5 3 8D3!-9 ,#3%& A‰65< 0 &+ '9. M6!08$?/ 8$ 2398 3!( 2 ,+45 8!43/3 $(5%9948N(/8!.!386 ! 9948 /4! &<& 4!8 +,B 8' !5 863.8 83 %&3!3483 45 8 %63%5/6 .ƒ.!(ƒ( !'N8 86 00 8''8 (8 4A=,4- 2  4?+ 83%?+73% 6. %9, 4, 8%(4845%( 56ˆ0CC B +5     A  + 8

' ' % D 5 5 

9 ' ! 5 M ' :(',4- N (/ 8 &6 6 A 9 *3+8%/,%8 A4 0 246 3 '. 45

8! % +86 "" )

3 8 =8 (8 ( ! 3 ? 59 5 +89 8+ 86 8 % A 4000? C1 %.3 .?*V*ˆ 8+3&%(+5+48%, 11C C1 $%&86 48%(,% ,+8'2•[V" :8 , *8 +! , % ( & 6 & ( ' ( 3 % ( ( 3 5 ! 5 ! , 8 3 63! 3 A:,%/,%(3-"5 8W3! 3 &3 0    95 #48ˆ6 %(5! ,(%8( 8/8%&!33@@ X$" 5%7A=-00?00 HIEF1™ %&A 6A:8+3/5+.,A0 C 00 N6AN,+3%8'8%)AŠ(

8 8 8 2C 4%,! V, 48'8ˆ( 95 .883!ˆ! N(/88#4 )8+8? "<?†-‰9 42D 9 4+

!, ?"< ,%&8 ›45

 5%(86 N ( / 8 * 8 D 5

 / , 8 6 + , 8 ' 9 948 8 6 8 + 8+8%  ' + ( /

% 9 8%.

%3!36%(!&88%(ˆAA %(8%&6A!8%!5 5 8.,463!'† 8'A ›N8+3 /,86'.9 !!$%& +5&8$ —KZFGKL‡IE ! 8 6AV, 8.%8%(

!+3 0'.0 05?59?5 8%N8 86 %A 23 %, 563%(D6&3%(+%+6!5+.8 4%8% 48 (8(86 ˆ.8 &

4

@ 9A 3 & 0 ? 3 % ""ˆ IEULPJ IE (8 8%! 3 D ,6 6 4 8 , & 3 .8

5 ! 5+3 %((, .5( 3 43%8 !, 86. 8!,4'8% 3! 73!&&6 8'A46.86? .3  ! % ( 3

6 8 % & 3 3 4 , % / ( / 8 ' 4   ! 5 % 6 3 ! 4 8 / 8 3 % ( 8 % 4 A   0  0 ‹W ˆ     0  $ ! ˆ     0 $ 2; C 4 A =, 4       !+!0?01BB 9%. 45!3#88..6 9 N (/ 8 4 8%! / 8! 8 8%(

, .3 9

 ,.?     0    0   N 6 A 3 C2 2 C21 9948%63%528X09'ƒ098+[X 4%8 '?8+8% &58% +4!&38+4368&8B2 .8 5 V,( 43&98 &A 4.3% 4 QRSFJGŸH =234

46 + 3 %! ( %! ƒ ?+ 863!?+.8(8 8 ? + =X PQI0I 9 8,6 -?4<&6+?6,8 8+, 82 .8

,%( 4 % ‰9 4 !? 5 9, V, 8'?!5& ! .55&

 X. / A 0 0? 8! 8%( 3

6 8% 4 3 4,% 4 8 3 ! 

6 + 4 8 / 8 3 % ( 8 %   4 ? + 5 . ! % ( + 4 5 ! 9.5%,'4,%,? , & ( 4 A ;"V 0     "<.5%(5 3%(=36%&8 88 ( %!3A"8 8'N8 8W8!A 0 N 8 ! 8 8 % (

,  0 / 8 + + , 8 ' A 28 6 8 +? &3 ! .6 8

 .8

5 =0 A ! ,+, 4  ! , % 3 ?!7.+83 4-0  0  60 8%(!,%( 84 3

 / 8+

5 3 %( 46 . 1C 12C 6 ,8 

 8 & ( % . 3 9

 , . 4 8 , A =, 4 W 5 4 3 ' + , 8 ' +, & 8 ' 8 +8 ' A ˆN 8% 3 V8(,M? 0ˆ 22 (8 8%!3 8',% 12 /,N8 898%. -"5!345+.8*5% U1Q 0? 0 0 XX8& ! 6 % 1B V8 3!( 4 863!"86 %&6AX8.3V 8' 3*4 89 5 6543''8%&86#+, 8' 5*V* 6 —KZFG–IQI X8 +3%3+8 5 8 N(/8'8 (8 623 2B N8+3%-?C2C 6 8%8%., %8/,86)A4%

.363'8%A $'63*5&9&(% , ',111 !,!! ! +,6 83  48% 456 3 / 4%,! 98 ":V , ,! .8! . =Y *[ T N 8 ! 8 8 % (

, 8 % . 3 9

, . 4 8 , ! 3 8 . & 6 + ? 5 + 7 8 9 , + 9 5 . 8 4 5 ! 3 ' ! 8 4,Š%, . ( 8+ =,4-$& 31 00 W8!98%. 45!3!%6! 4 $%&86. +3&(A 4 2 )  [ V " 6 8 . . 8 / 8

 * 4 4 8 ' , 6 , 8 

 8 8 3 D +5 %

5 ! , 8 3

8 % =, 4 45 (8 8%!3A456.A0!12 562[ 21 ( % 8 8 . . ( 6 ! D 6 & 3 % ( 4 6 9 %  8 % ( %8%A =, 4  0   0 ?    T! +8 %       ! +! 

35 48 8%( 3%(/83 8 34(! (8!%6!-? 3*)873(8 59 86+ 6† 4 *5&9!86, 8%4,%,8'63!,+, 48%4 A %&•!38..8 5AW38 89 5 5.%8,.!36†0/ 2B1 3* C1 N08 !A 8 $ % 4( A,04/88+ <3&63+9 &T8.%/8WB ,,'8 & 5 88 "3 ¡8 '3&0 0/6*X53+8

383 84 88/8% 6!(!6'/8+ /=-0 ( ! ' ! 

 4%

 ? ‰6 & 3 % ( ( 8 5 5 +, 8' N 8 5%( 2 [ Š  N 8 ! 8 * 4): › [ ! 3 œ +8 ' \ + 5 6 8 A ¡8 % ( & , 12 4, 3 0  0 

8 % @ @ * , 4 , / 8

8   0    

8 % 3 

 % ! , 6 8 ! 3 . 8 / 8

 . 5 . 8 % / * 4): 12 =,4- 0?00B "6 %8+8+,8!3&6+?6,8 8 23/,86( 48 48 +3%5M48 ,!8, 0 0 B1 *5&9*86, 8%4,%,9 4,68%.8 545 +3%8=,4- 4 8 9

5 + 3 % 3 ' %

 X . A A  BB 3* N 8 ! 8 8 % (

, +, 8 ' 0 4 & 6+ 8 *4):'368%(5. !5!-8+8%9.+, 8'6 +8+.58'63!,+, 4 8'63 04 %(+5+,8! 8% ! 5 7 5 6 

86 3 %D 6 

8! 3 ! 3 .5 &5 83 6 98 % .

 9 8 % .

 9 8 % .

 9 . ? ! ? /8 8 4 *'6 5(+8 % "8 % , 6 6 , 8 

 8 ! 5 ! , 8 3 45 6 .  0  0         A !N6,+, 3+48 8 $% 0 ( % ! 3 ' %       +' ? +4 6 A "5 ! 3 + , 6 8 3  4 ? + + 3 % 3 + 6 ! +, 8'A011  3%((68 8%X4"(8.8121 368(8'! 8 3 %"6 ‡IKEŒ‡IKE +.8&6A\"5 638%!556\ 3*4 89 5 .56898 +42B 36?+ N8!88%( ,8%.3%&8'8% ! V5%(, ,!!5%( 58M8 3!8%!5%( 58 A35%&,!686,!38.!&122 9!86 &,

! 3 +83 %8% 4: $T2 &3 ! 9 4! +8 3

8% +5! 3 % 7 3 8 ! +! 45% ,

38

8 9 8%.

 ! 56 45! 3  4 .( . 3 % & 8 ' 8 % , +8 ' . 3 % & 8 ' 8 % 

8 %  6 8 ' 8 %  9 5 8 3  ( % ( 3 % 3  ' 8 8 4 5 ! 8 4 , % , A V 8 ( , M ? 8 +4 8 % 8 %, 0 •A45 3+8! 73!.((6%( 8%!3A=,4- 469% 863!&8%&6695.8&8% 59368 , 8' (. +8 '3 & 6 A       ?      +8  . 3 , 8 % (  8

8      0 00 N8 86 ? 9%&%(98 T2"VT6.?!+!0 ' %  4 A ' , 4     0  1 8.3=,4-0 ?1 21 0000 2 N8!8$%( ,%" (?3%&8' X+'? N8!8 ',!,!.5+4,88% 3 / 3 % + 5% 2B N,86456384,%((8!W3 (# $'63% 898%. 45!3 ƒ8 3* 4 89

5 + 43 6  A 8 &8 4 %,! 8. :! 4% $%(

8 A 26 +? W,8 : 8 &3 3 8%48%(,%8%',4,%(3- *5& 9 / (/ 8 ! 3 ! 5+ 89 ,+# 

( 38 6 % 

 ! % ( ! ( 6 +5

 8 % 8 D 3 , 6 5 % (

8 . ( % ! 3  ' % , ! 8

 ( % 3 ! 5 % 6 3 !  ƒ8 8 . 6 ! . ( 5 9 . 8 . 3 # )8

8 8%! 0?  +8%,86!86, 8%+8+.5!,7+, 4 A /5+.,=-0+88D& 4 ( %!'A 0?0 4 ,A45 %3!38'63!38..8!8%( 1C  * +! Y

8 X38%…800 C2C 0/8+ !+! 11 5 0 / 8 +6  0    ?   0    =Y ) *[ T 42 42[ *[ TN : 2 98%. 11 %,98( ‰68&3V3 %(%33+X 3%(6A 68. 8%.8/8 .8 5T2984A $'6 ,+, !83 5& 9 A4,%, IZQKJRL 2:,!5%3 #:8 45 +. 863!626 LIORZIG SK UK J I‡ ',4-0 1BC *7!3!.+.8 AA3 &!N686 A3&58% ", ,' .5 '3 ,%(8% ! ,

, X$" = ()(=,4-0 46.-00*5, 8%0 4563? 5 98+&3(62*WX 1 N6 (8+48 5 /8(8+48 [V"(8+48 $ 56' ! % '.8!. ! .%&'  0 " 4,&, 6 8… 8 98%. "5!345+.8 *5% IZ‡F–K 2A = , 4 , % ( 3     

. ?

 ! , ! 8 ' % ( , , ! ž    0  CB N 6 A V8 ( 5 6 8 % ( 

+ N ( / 8 9 8 +5 8 0 6 3 !   4 . ( 46

%#&6 6 A N ,/ , #

8+3 C1 N(%,%&8 %% 3 8 %&8 + %

5! 86 *5& 9 ! 86 A 4,% , 8'6 3$+ !,+, N3 ,86 / 8+ X3 .9 , 6 3A ! '9

 484

 "3 !8 :X ' 48%(,% 48 ,? W 6 4' +%(, 8+8

%

M6 ! ",

3

%1C 4  ! , % 3

 *7 ! . +. 8 = A 3 *M3!!8 + &5 3. D5!3%86 0 1 5 % 7 8 ! 3 . D ! % 6 # 4 ( 8 8 % ! 3 A " % , ! V5+48%,[/3%5%(5 3%(8% N 6 A 3&58% 4 ? *5 , 8% 9'3953%735"""2? 7 3 !  0/ 8+ˆ'8%&

9 8+ 9 8+5 8 12 *5 EFG HIEJK L (8+48 6 5%(

8.\ ( 87 8%! 8\ 48%8'# 5+59 8'8% *5 3D3 8  0   &3 (3 86 2*WX V2 ? .5 ‰9;    U™1QPO 48 % 8 ' @ =, 4    0   B1 3 -MMMA(,&8%(%+ 98%3 A 1 BC %'A=,4‰65< ˆ506 :6 1 *&9?!86+8+.5!!+ 789,+ 9+(,&8%(% 8%+ 98%3 34 5 /848 ,? 5%7[V" $%,( 8'3 .!,+N63&58%*&38# %( 868+8 5& 8M 0 IQQRQFZKQ V &8&3N685!?3&58%40 (/ 8A N6 35/ 8 8% ) = B / X$" '3 ! ,

, 3 % 5 3  5

! 5 3 ( 6 3 ! V (

 = 6  :

,  3 ! 3 Y % 8 +5 % V5%5 3+8.5!8%8%*(6/5%3!+&56# ! NW8

!5 7!9+5 8&3(386N6 8%8 8 !8%88%=-00 " ( %!3 ? C 0 2#4 C2 .56 .5 5.8 35.8386 3!65 5.,' 665+8! !(286?(V%/8634 6(9,9365%!8438 895 ( !A BC 8 8! A=,4 *36&6 75 N6AW ? "5 8'( .!,+N6A3&58% :V N6"8%,6Š A1C *+!Y: N8!8!5&9#!86A+8+.5 6!( !A"5 3%('8 /%A0CB 0 N6A85!:V0AN,864'%#.+!%(% 23 ,

8 % ( A A 3, % , 4     4 8 / 5 +? 9 8 3 2 *W X 6 5 % ! 8 9 8 +& 3 ( ' 8 % &

 0 4? + ( %! 3  'A 0 ? + &3 ! 9 ! ? & • 4,%(8 '3 8! ƒ A *, 8 % 3 4  0   N +4  0 / 8 + 9 8+ &6 6 N ,86 ‰6 8! ' 9 %% 0 ;‹?    B !75%3 4%5 8ƒ9 8D 46+ 22 =& 9+*% 282#=2? 9%%# $' 6 3 ! & 9 5 % (

3   6 ! + 4  ! 8 6 N6A D/'8%5!46.-0 X8,3 .!,+!.!63!.68D%.8 3!3 *+!(?0 +8 +. 5 A 6 ! (

( A A " 5 ( 5  0     1C ,4,

8 8534,%(8 865 385+43 3+86..5%(8% 5!8%8%'3% 8%&6&6 ( .!+48 &' (. +AN6A48/5+ 8%&8.((36 +3&(' ( /( 2B 8, :+A4-? BCB 0 J„ 1C2 A ), ! &  9 ! 86 A ++.5 8'63!+ $%&83%(3%/,865 8 ;+8!"5 638% 38&/8'V8&8N64'%#.+!%(8% :8+3 456348 3%((3 '3&,.?0 ? +83?5 4 ?(863?!%3 .!(!7!A$3 4- —KZFG–FSF0 48?W92 &66A0 &( ' ( 3 %((3 A =,44

 ; +8! V 5 8

(

.! ,+A = (8 0 4? +A 3 !  ' N 6 ?T+4,6'8 / 6!(&( W ! "5 3%('8 /A4-C 0 48/5+:VV(M' /A 0 ? A 3 8 ! 3 % ( 6 5 + 8 . 8 % + 5 % 9 8 3 . 5 % & 8 + 12 B  0  .3%(A* 8 8-M8%38!3%(65?/8%&8,!38 *5&9!86A4,%,43 3% 5!8.8% 23/,86 86,%(9'3.5%&8%A5: 3!86 2 23 +8<'%)*?!M8!8A*5 3,! !,+, !,%3 ?4 .+.883 =,4234456 5633445 5 3%3%((3 ((3447 7?W?9W9 &?&? W5W5&? &? ,! 6 8? ! A=+,848,%8(3 3-&,%386'8 (8-X. A  A   3

. ! , + =  ? +˜ 5 . 8 ! 8 % ( ! . 5 9

',4?*V*-0012CB 8 *5 1 88,3% 56.'8%?N8 8"6&386786,+ &66565 %3 =,4- 2 ""-2$9;" = 0 0  0 "8(,! * ;  ' %

 4 

 * 5%&3 3 ? ›A$6D8%&3\8'63!&9!86+8+.5 CC 12 ‡IKEŒ‡IKE V8.8%A98 3[!5 338&3!' !+ 4 5 00:868!8%65 3 3

8 3

.! ,+A N 6 % %! 8 3 :V [!68+*538#N/ A N+4 65N6A3 &58%6 4563*#*48#W9268..# 0AN,8648'8%#.5+8!8%(8% 23 1 C ,5 282#!.58 5 ""#98 4?+A4-00? 4+. 2, & 8  ?  4 8

8 ! 5 % & 3 3 8 % 9 8 3 / & ' *5& 9 &(% !

! 5+ 7 89 9,+ 65A&3/5+.,98!'A=,4- 0 I‡POPEKPO /8%&8''[!68+8.88&8% 8

. ! ! 6 4 ' 4 ! 9 . 4 5 ! 3 ' ! 7 9 A 83 CC !368' 8%56.A0 CB $A 4

3 % ! , +, =  0  0   6 !( & ( [%! 8$668'* 5!8456348?48?W92? 2B H‡RIEKEUGQRZ„KHR W&392? *?282 90? +.? ,6

8!?+9,93 *5&9ƒ!86A4,%,?8'63!+ 4 /5+., =,4"5 ! 3' 8% 8+8 +8%&3M8!8D56 !&58% ,%3 N(86 33400 33 4=, 84,-.96!545 0 50 84 5 !3' 4',3 8+A 8%  A Š, 2 3 0/8+ 24 M8/8 &48 CC1 12 $963282 6'&W.92 ?+8V9, 3!8,938 %,?46 8 ! $'6 3 

8+8 +8%&3 M8! 8D 56 48 ' $'63!,+, !5&9!86 4,%, % ( 8 % A = ; 9 % &    ?    , . 4 5

5 8, ! 8 + ' 3 8 + 23 / 8 +3 % *7 ! .+.8 83 A 3 & N 6 A 3&58% N8($6,+3%3,+5 3+8.8!8%(   4 5 ! 3 ' #4 8 , A  0 0  ?      0 K EJRZK FZ 46.-00*5, 8%0 2 B

,!5% 63%(& D6&3%((85 866.8.5 866!3 5 V, 8'‰ 55 8%8!%39);9)3!,  0 $"‹ $' 6 3 4 5 ! 3 ' 

+& , +8 ' 

 ! 

8 % 9=, 8%.

 5 86 8! 5 &6 6 A =8 (8 + , 8'A 1222 0RŸIE IZQK JRL .8!8%(!5 73!, 8 8+48'A 8%(*šM %N6A868(8%!68% $"‹  (,&8 %(

89 8 8+8% &6 6 4-0 0?11 .8! A 35%&, ! 6 86 , ! 3 8. ! & 9 =,49*: 0 0   0 ! &8 8 ! 3 8. + 5M,/ ,&

8% ,+8' ' 56 =

8 = ,40 4 ! 3 '  A V8 %   0 0  ?      0 1R‡K0IZIIE 4,%,AV8(,M? 8+48%8%0!806 C C B 4 +.!(4 ,4%( 8 .!(!5 73! 83 (3%[%5 3 +, 8'5%8% 3 +.3 8% 8 %&8 8 ! 3 5

 ( 8 3 ! 45! 8 0N8 86?9%&%(98, 0 8'8'5 '%† 48 ,34, 4,88/86 !3+3 &38 635"‰5 %8 .5 ,,"

5936!38.=,4- 0 0 N6 98 *.5!3863!+5+45 !3' 8% + +8%&3 .%(6+% ,!5% 63%(+, 8'(8 8%!3 48/5+)0*65+8%Š( 8A 000 ,%3 3#'8&3 5 +, %3 9'8  4! 3 %(

8 %! 3 %86 ..8% 8 8! ? 45

5 8

 / & 45 ! 3 ' 5 &3 / 8+3 % 6.?!+!- ?1B2B  =,4- 122 ' 8 3 &

5 

9 6 # . 8 % 8 ! . 8

3 ! & 3 4 8 M8 V8 , 4 8 % ( , % , +8 ' ž ž  5 9 8

8

8 %

M6 ! 6 +48 ' ( + 'A "8

, 0 ! 5 . 5 3 4 8 , 6 =, 4  0    BB QR1JK HG J IEL 12

5 +8 % 8 8 / 8 A V 3 % 3 . +. 8 5 +8 % , 8 6 , ?

. & 

8 +3 ' ( +, 6 8 3  A / ? + A =, 4   —I–IGZKEUIE N8!8&5!83%#.5+4,88%3%5 3 !.5&8?+ ?8%5 8468?+83%8%AŠ( 23/6.5 ,,48%( .3 3CBC 58%3%&. (*5 +% 73!X + +'+&3 , 4

% 5 8

!

%! ?0 96 V3 = 4?

&M8!8 V8 !586,+,%3,+9+.!35 43!%3!%63%543!8 ,68 8%. &, &8%3%&, 8%N635&%( ,%3 (,&(  !6,9 8%48 ++..5%(, 5?48,?!83 8.633 +48' 8% .%8,'!3 8+8% 8.+˜ 3(5( %5!%.84 (+53 86 "3%' 8 ,8 D .389%'5% 1 %( &

5 6 5 +, 8 ' = , 4   0   :6 ! 5 & 6 6  D #( 8%! 3   3 % 3 A *+!      %.8!5&A=-8 &300 B V88%8'$ !35 -X8%98%(48%(,%?  1 : 4?+=-000 =$V4-[!M8%&% B 121 + 8

'3 8',% D 55

+. 2C 1B 23 / , 8 6 = 4 Y 6 3 % 9 8 T =‰  4 , 8 ' 4 8 , 5%7 8! 3 ? =[ 4 ! ,

, ? .5%(8M8 QLZK 1QK "8 / 8 3 % ( 8 %   ? +˜ 3 5 % 5 % ( + 5 8 6 *: 3 9 5 % 5 N 6 [ + ( 3 3 4 + : + 5 < ' , ! 5 

& 2 •

3 9 ' 5 % ! 5 D , % 3 ' ( % 5 (  = , 4  0  0  ?   ! 8 % ' , 4 , % ( 3      0K—PZIE 45 .8!3=,4 ?W 5 4 %5(3 !'#8*3 M5 , 50,!8'800 ?B1 :5%((5N5/5 8%6% + 8 5•(4 2(4 5 /BBC 00 0 :%!,68%#68'&88!83!3 ** 8 ! 8 % ( 4 7 4 5-:8 6%(%(% '[%8%& 873!3% 495844 A 8 '3 ,%( 8+8% +6 1 +% +!.96 .+4,8 8% :6 8+ *86. ( +8&8!+,8,/34! %!68!3 8 6 . 8 . 5  8 6 ! 3 9

5 V , 8 ' ‰ 5 5 & 3 . ! % ( 6 =, 4 :8+34563.863%(3%((3-48W92 :3A 5 ! ,

, 8%((8 8% 43 8

8 ,+8' !*6 ?&7.5 5%&& %5( 83!6' /8&3V8(39 .! (A *M8 %8 N 6 A 86 8(8% ! 6 % C N ( / 8 ˆ 0    4 . 4 7 ˆ    0 5‹W6 V5%6

,6 8!98+&3(+!%9,93&66&3/5+ *865 35%$%(( 8#5 !38+3< , !'56&6=-01    4 C B =56 = 8 A=,4-0 =,4-.8!11 3288%( 6,9,!5'8D68,+, 04,68% "8%(,%48 ,? 5%78!3&8%(8+48 =34, 8%- ;X;%5 C ., ›V8 8…\ˆ"8%,! 3.!CC 345!3! *3 % 8 3 &

% + 5 ( 8 4 % , ! ( &

% 8 3 % +5 %  5 6 5

 % 5 ! 3 % ( 5 V9 5 % & 8 246 W8. . :+. ! +,8 V5

# [ V" A A =,4,%(3 0 0? =,40 ? &N;96 5!5 48!30 6&8. ?Dƒ( ! ƒ+ '5,8 8 73 8(5#866463%&! 65%( 8.AN6 !5 3A4 3+8 %&!3 ,!8 *38./+., ! , % & !

! 5 + .

 . % 3

8 ' 8 % 4 8 % &   0    0 21 121

863, 8%( +45!3

- 0 1C 6 ( ! ( & 3 4

 4? *+!     0  C C1 N%,86 &8.8 C :5%8 3‰‰ $‰ ' /%% 4%( 3%8 !-"8%,!8+.83$99* 3.!345!3! 8%( 8%5

8.!58%3& 38% 345 6%! 8 8,+! %(X3* 8%3 "56 3 .86 3 %( 3 %((3 W9 & 27 &

,6

8! 4% 5

 9

6 3 / 5

4 Y6 &88% !+, 83/\ A,38 !8%8%! A\:83A+3 4"848 5 34,8%

3 ),( ' 8

5+ 0 0 &66N,86-W92#48W3*63+? /595 †0 4  ZRL‡IOR 4,

/ 8%/ N 6 11 VA9,93?"65%&5 ?27&89&&66A +8,%33..5!žV8,( 12B 45+.843 3% 5 68+5@@)5%4< A=- 00? 00 C1B N(8+5! +%V5 !#,6+8. 48&, +3%( 0 %8+8!.8%&, +, 8' "3+43%(8%/, ,!8%3%D +83 8&8% ,638'@ 8'6.

,9, 5%&3 &3 @V9 . .8.8% 1 .5!ž " ' .5 86 8 8% ,

 .3 4,6 6 ž 45 ,8638!=,4-0 46/ !,68.+ '@5 6 :8+3456348?69&?*?&7&?68..? 23:[);4*=Y8/83+, 8!3 638!.56 83'8%ƒ B2 +.,5 D %54 ? +.&66A=&.?+83! - 68+.,+5 8' 8+&8%5%/6A868 )5 % 4 < . 8 . 8 % % 8 +8 ' , , D 3 + 4 , 6 5 7 3 ! 3 A = , 4   0  KEJRZERJ 65(86=,4- 002 2/5+., (8%A000? %86=,4-*.59 :%!,6! 3.!35!3!6&8. ( 8+ V8,4,8544 Y%63%5ž 45 0,8 638!. D5 !83+3 88%( 866/, A+, 8'ƒ%.68(38ƒ ,863 23456369&?7?&7&?.!?68..?%54 ? C LI™P 4+568 8%3N8!8*;Y&3 /88% *.593863!', ,D3&+4,6

 +. ? + % ? ""? +9 , 9 3 & 6 = & . ? +8 3 A N ,86 ! (5 8 +, 83 6 .! 6 4& .8! 56 !83 %63! 8!ƒ. D5!3%86*9- &3 +'? % 8%&8=- CC (8678%3!89 639 ,%3%(8% 23 8/5!?% 38!+3 4 (44 5 %8(!48,%%(!,, =,4- 00 8+3/5+., !8+ %(!3 3 9 !'3 5 =,4 0

84 5,63/8!(36886M8 2C / 1 8%8%#43%8!38.A=,4- —IEUPEIE *. 5 9       

8 +3 & 8 8 % ( %8% +' % A=-2 $\ *3 8. 48% , !

.! 3 5! 1 › 95%3 %& 0  48%(,% !+,8/, A; 85N6AN8%335&%(3! #&5! ,%3%( Y4 86 "5%(

3 5 8! 6 3 ? ? 48 , .5%(5+48%(8% .5 483

8% N ,86 8%8

8% *3 45 3 8 =,!

 46 % 46 (*44W60?B /A: M???0?0/A „KSRFGQ0FFJKEU /8%8%!8+4,+78 !3%46,55 5 .5+563'8 88% ,+8' , !&66 =843! 8%!9 A=,4-01 C2 V ! 5!3 ,68%(45!8 !5'8ACB *,%3 45%88!345% 49 ‰; !D #83 & 5   X4 5 282ƒ X 6 0 X6 &5!A‹ˆ:%!,6 5 8!36&88!3 5 483

3.!3 5 +, 8'! 3 ! 3 . 3 % , / 8 3  4 V 8 ' % 3   4 5 8

 

5 . ! A =, 4 8

A 2M3 9 8A 38 5&& " ? :6 8!5 "%,! (8 8%!33!,&84ˆ 00 JRZEIL

,!5% 58& ! A4506  8&5*'†0?0 &3800?0 0 21 MMMA 8/8.3%,A9+""ˆ12 05 00-6 C *5&3 8 43 43 8

8+

8+.,%( ! , 45 ! 3 ! !

3 . ! 3  6 & 8 ! ( 6 / ! 8 % + '40!? V8, 48%(,% ,+8' +, 8' '86 ,! CB .5  8%5% ' =,4 8 % ( ! ( % ! 3 A [ 7 8 % 8 9 % ! 6 % A  0 0

M86 3 8! ' ,4> 98A 23 %8 N 6 A :,! ,+8 LRZIOKL ?5MMMA8 8+ 00? 9%981 4 T) ZREJI‡

8+.,%(A (6 4 :5 8+3 $%,( 8'N8 8N6% BC1 C2C 45! 3 ! !

3 .! 3 6 &8 ! (6 / ! %+ ' V568 8%3!5M8. 3%5 #!5 7395 8%(!, ( %!3A"3%8%( 4%!8 3:VA46.-0 73!48%(,%8%-.68D%?.8 3!3 N,862Y9 4! !5[%&' (8.4 3 * . 3 % 5 A =,4$! % 3 % 5 N (/ 8 01 0    . , 3 ' . 6 ! #9 8

 + , 8 ' ƒ .!,+ 98&3 %&3 %( .!(4A

 8+3 365 ./8%8%9 +. %(!. !38. + (

&.%*4[:;*$Š8%3 4 00?? 0 !,75%3 45633%((3""$%& 3&) 38 4 5+8%8.,%

!5% 86+,%3 ,+ 898 3+. 3 % ( 21B1 23 0 0 C 1 *8+!,%(&66!38./5+.,=,4- N,86$ 8+:58M8$!63*,6!56!5&38 11 ;3 BB 1IUIZ ! 9 % ! , 6 3 % ( 8 ! 3 ! 5 % ! 3  68!3'&8•8 OFER™G H0IEURZ 0 0 ZR1IZIQK 98*:T 5%98%88%#68 !8%8 C21 8%8 8%3

 % ! , 6 8 ! 3 * ? * ? * ( 8 8 % %&,

8% '8 (8 +, +5 : 58! 3 5+.8 + 5%5 3 +8 . 5! 8%8% 4 ' +'? 85%7 X$" [V" /,/ , !5 3,!A=,4-000C2 4(% A ), 848 '63+&6!A%/,9/,, 943 .,%6 (86+!%&!+, .% !85' #&56375 =-0 . +0 3%,.84(6.8- 8%.3&6A=, -N6A8 3! 1B 8 +8 % 8 4

, 6 3 8 !   ?   M' 5 8 42BBC 5 ,, M68!,%((,6 (8%&8  Q1K ZK JPI‡ ( !\4?02C1 1 9=, 8 43A-3

3 (3& 5M8 !486.3%-&, 80%A"0,0 3 8%@ :8+3+568 8%3/8!8 5%7 .56/5/3% ‡IKEŒ‡IKE 8! 3 *, % :,6

8! A A

,6

8! A @ ! .5! 3 86 3 ! !55 7!!6 N9,86 8%%@&-6+3 ,0? %

3!8 868X5

3.%3 3%!0 848! %5486,M8

3 C .5%(5988%48%(,%8% 48%(,% Y4 6 9 6 ! & &&

 M! D 6 48 ',. M

,6

8! .%((6 %

/

% & 5+.8 (

8 ,+8'48 ,&8%.5%(, ,!8%[V" '0585 86?96! &!0!8.0  %+5% 6 46 . 00 ? 0 0  0 0 2 !+! =, ? 4 3 ! % 8 ! 7 9 $ 9

6

8 ! +A 9 , 9 3 MA '585 ? *6,!3!.3 3,86ˆ45&8'8, 82 4 -0?2 .4,8%( 568 3! ‰6 & 3 % ( 38 5  ˆ 4 ? +˜   0 ˆ

 +.  ( 8 ! A & ! . % ! 5 & 6 A 4  .3

8 ! ,

+8 8 3

 / &' OPQKL +˜ 46 4?.+˜0 ˆ? 4?+˜A ˆ 4? :'! ,! , ,! [ V" 48 ,? .5%5 3 48% 0?  !%3386 ., ,%9 5 (336!3%( 5… 5

356

5'8 + :63 MMMA.8 & ,+48%&A9+. + =Y'348'#.598'! D3 89. ! 8% ,

+8 5! 8+8 8% & ,+48%& 4: ,%3  .5 ! %3 6 › *5 7 3 ! 48 9 5.8 \ .8%((6 % ! 5 7 3 ! 4 . % ( 6 + % =$+8… %  46 . /4,'8% ,868%8'? +43 6 

8 3 5 .5%

5+ C 48 ! 52[ Š +, 8'#45 (8 8%! 3 9 5

'8% 8/A9866 6 (! ( & ( 1B B

!5+! ,!?856

8.% %& ‰6 4<83 ˆ00 8 4, 3 %!(5 8 0&665:863.8 3!6 N;0 ,86%5; M 4; 8 &*> : *   *   *&8 8\ +5+48%(,% &(% '8 3 \ 1C ($*2 48%(,%

! ,+8' 5%7 A :8+3 ‹W     0 0 V 5 % 8 3 ˆ    % ( 3 / 8 … 8 ' % 3 6 + , . ,

, 6 8 % . 2 ,+ˆ > 8+.6 3 

48 &ˆ =48

8% + 5M,/ ,& 8% 8 2M3 00 , +<63.. 8,6(8%%&= %- ,88%. 0+3 ,68%%(!'8%%

IEJREI 22 &(      0 0 2 95% 3%86 48 !9'8%56 85639,

,. 4? 46 1 95 % 868%(‰ (3685…5 %N8=58 +/&3:,6'5

8! $%&8.% ,(& !6!83!386 1 23 4 5 6 3 ! +, 8 8 6 8  + , ! 3

 ( 3 8 8 +. 6 3 N 8 ! 8 

 % ,

! 3 +'  ( & ( 

 ! 

 ! 8 % !+7 ,&8' 6 5 .

!5 ,ƒ $9V9,93 ,

  / ( / 8  . !

%

8 ' , 4 A [ A "8

, &&3 !, +

5 8! 4'8= &,45D  5 > 48 &(8%3 0 :+. 38!:5 /8235+.8A=,4- '%9 / - 0 %5%3 4!%!4%(

8

65M 3., (84 3 5 6 = , 4  0    ?   0   43 85‰6 00 11 12 1B 21 1


 ! "#$%

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 n'p—*(**p &'()*+ w)*x „oŠ*x‹Œ‹++( „oŠ*x‹Œ‹++( )*pnŒn*(x‹n('—ox „'•)o*ž**p “„o(ox*+ ,-./01/./-2034-.5607/89:-26;41< z9/?0W47/?09:7/-0YZ/75?/30eSAF Y7-5=094=/80;V4?0T;=>03/1/[0aD19 _V?0:1:?08:37580/-/=><S120?:/0_<_ Y/1?:=14.5?fYW,fc/-=fcjWfc_†f c?@0./-/085-0FDDV?0B:9C,850S-3:7< F3SD7D:y85 g / = 0 9 : 7 : @ 0 ; 4 1 5 . : 0 F D D y *““'“w(o “ 4-.5/-0=/=:>63241/0/?/350.2- RV/85-0FU0_/=40?:-?/30FDDy0?-; V/8:0/-?507SgS0;2/707:-21/@A0m7Au4?4< {<{09=CH<>>0930;/-22570IEGEIEF YS;68/T4?i8S957f8S?S1f1:8/@6 ?/-0DEGIaKEIJKKGfDEFJDaFEaJaFf 350;485=/?03:=8/0FDDy0;47:7:@ 8S9570/-./09418/3/7/@iY,85 32/8/? 0K32?0941=@/35/?ABC0DEFG< 4[=038;5-2AB9C0DEIE<KIII< HHHD 1/-0.;-0?5=50vBADEIIKEEIKLMNOOOMXtMtX IIE 97=0vWr0mS89S10T/;4=>0LMNOOOMPXXtq ?41/;5.77 8/: .0,53.5?‚/Si=./53=54lV_4 /10T17S5-7.4:=?-S21/i-0B0=CSˆ-438< D>Ia<E>IJEIJfDEFK>EKGKa>I 3:=8/0FDDy?/15=0VS.S@0FDDy09:=/ ,0 LMNOOOMPLqLb LMNOOOMXPbMq /@7 5 -g /6 5 3 5 0 [ 1 4S-0 G G1 9A B:9C 4-? 1 /7 H E I H > J 9 / 2 / : < /8: :1.//0F03D/D-y= : T 5 0 3 : = 8/ 0 F D D y/ Z4 ? ]S7 :3 5 0 9 /25 0 / -./0 g /-20 8 8;:-g /5 _5 V / ? 0 1 4 [ 7 4 = 3 5 0 = / = 5 6 ; : 2 2 : 2 6 7 4 @ 4 1 6 j3 3 2 4 0 9 2 0 g 2 0 2 / 7 / : l; 2 0 [ 1 4 3 @ 0 = @ 3 3 _:3 5 -2f = 43 :7 5 ? /-0 9g /1 0 = 1 ?:0=910_4.5 m70j/247/-20Yj0IAGAW47;CEHE< R5/94?C3?S;05-3:75-63?S;08LMNOOOMPQMQM 84-0 k -.S-43 5 /0 D>Ia< IEFFGJFf 22/10=74-5=0VS2V/`0DEFIaF< ,0 @/76T=; ;-g=?0?1789/?0./?/-209:7/-6?-; ?/-2/-0:?=0;15/fZ-?0g209-1>0T/;4= Z/-5?/s930T:1@/?0.5V/85-0;:/30T/7 DEGI>GHDEJGK =/85035/;0889/-?:0/-./AB: 5-<? 4-?1/70,0m70{S-S3/15 K196FU08-86/=/10=:18/0V//8:0 FFFDF|2/1/-3503/8;/50941@LMNOOOMPQbNb /357} Da>l0 8:< 4[4=038;5-2AYZ/75?/30S9/?0?1V85-A ;-22703V0c4=?50DEFJDKIaGF>G 84CDEGID>>H>DKD0.5;27LMNOOOMPXPXL /8}WCD>Ia< LMNOOOMPMLbX ccK>FIGKa|>aV FDD80?810†A1S/.0?47;CaGFDEI LMNOOOMXtNLM LMNOOOMPMOtX V /1 /90 1 /8:/-0 /1 /90 WC DEIEKJK< BC u4-5 0 D EIEKH>IKKII< DEG>>HJ< W/ 9 0 = @ : 3 : 3 0 ; 4 . 5 . 5 = / 0 / / = 6 0 9 : 2 / E G G G D D D k9-25 -0 = /g /l3 := 3 43 0 . 4-2/-0 = 4@4< W41 5 8/0 _5 V /? 0 T/;4=l=41 5 =6 m7 †/? :0 j /3 3 /24\ T /-? 5 = 6 91 = 7 /3 6 .2LMNOOOMXqLON m :/7 0 5 -V /= /-0 = /= 5 f ;S? 4;0 :? = 0 8S95 7 >>>>I 5?S6/./0/3:1/-356.5V48;:?6 c:?:@0:/-2~~m8-=-0c_Yc0 /?/-0;5=51/-09/Z/@03/./10=5?/A.57/< S1:-41fk-S‚/0@120/3/707/=:0.53=S-A >>F>K 8?1f897 5:1/-20Y8E09:=/0V/80E03/8;/5 FG?-20Z/-5?/0?419/5=A0B:9CDEFGa>< .4;S3 LMNOOOMPQXNM LMNOOOMPQQbL Y/7 9@/.5 /@6 V /85 -0 ˆ_]0 B9C D>Ia< =:=/-0.2-08:./@635-2=/?l;1/=?53 [DEGK>HDHKDDD0 ,. / \ _/ 3 ? 5 0  / 5 1 \ ,. / 0 ? 7 ; f 3 83 0=/85 ,3 8/C ? :-? /3 0 . 4-2/-0 / = /1 0 = :1 8/6 1 /0 T ;? 0 7 /-T /1 = /-0 @/5 .l? 7 /? 0 97 /V /80 >DA DD0 B:9C c:0 r:-5 0 DEFKJ< H E K G D K f D E I E H J H E > G I G f D E > F H K D < cc>EFaa,RF0 W _ H H G a J D H 9-/g2/5A03D4E8: / 0 = 4 g / = 5 / A 9 5 / g / 0 3 4 5 = @ 7 / 3 < LMNOOOMPXPQX >196 2 0 B : 9 0 , R0 H J > G a D H f D E G H > G I 1 /8:/-0 /1 /90 941 =@/35 /? | ? 1 9:= ? 5 0 F DDy0 / 8-0 ? -;0 4 [ € 3 8;5 -2} D > D > G G G E K K a E LMNOOOMPLPPX .? IIKJKHJKJF LMNOOOMPXOOt LMNOOOMXqOLq LMNOOOMPXPPq LMNOOOMXqbNO WCDEIEKJK>>F>K LMNOOOMPQXNQ BCDEG<HaK<HaK<H>I0|21/-LMNOOOMPQNPq 350FDDy} ,-./0T/;4=05-25-01574U63T1:96 c5././150j/33/24\Z/-5?/09=-0V/-V5 c?@0:/-207Z?0=/1?:0=14.5?lYW, c_†0@/-.1/\c?:@0R/-/T;?iE0>cI:I< )*p @fT4;/?6/8/-621/?530/7 -2/]491/=/-0D6Gy0c:-2/0,-230D6Ey YS-3:7?/3503:;1/-/?:1/70847/g/-5C W5140h:/1.0S18:7/0/-?509STS1:?= Y@:3:30.4Z/3/6?-;04[4=038;26 z9/?0?7/?09:7/-0l07/-T/1=/-0@/5.\ ;5V/?l7716]15-50j3320?8;?-g/6 ?;09:=?50.?8;?f;270B:9CDE>FHKDE< 39g//-1=/03?0284:1.//A]/ -.1/0DEIIKJLMNOOOMPXXXO G>J>ED ;1S3431-2-A0c/g:CDEF>>IKEaEaf ;489/-2= 5 ? /-0 5 7 8:0 @5 = 8/@6 9:= / 9/-0 ? /-;/0 ? /89/7 0 ./0 Y/-? S1 _S3 = ;3 7 0 @41 9/7 0 = @:3 :3 0 7 47 /= 5 \ ]/1 5 /3 7 5 l941 = :/7 5 ? /3 6 ? 1 9:= ? 5 0 FDDy\ F< 1 /8/@l;1 S[ 0 BC DEIEKJaDaDEEf K K a E f D E I E H J H E > G I G f D E F G a > H E K < /:1/6;4-2/35@/-6;43S-/0.51560;47/< j5-S8/1?/-50BCDEIEKEaDIDa> ^_\`GD19AB:9CD>Ia<EKHKEJa0;3- >V/80?:-?/30BCDEFJ<FGGG<FDDF DE>FKEJFH>HJ G D K HGJHJHJ …*—*o 153/-0./2/-2614V4=56;4-2535/-09/./-6 LMNOOOMPQPNq .5 LMNOOOMPQNtO LMNOOOMXqLtP LMNOOOMPXPtO LMNOOOMXbtXO / ? / 1 ;/2/1 0 2/5 9f 1 :8/@f ? S= S6 ;4-2/8< z9 / ? 0 B / 5 . l? 7 ? 0 9 7 0 F U ; / = 4 0 ? ? 3 A YZ7 ? 3 _5 V /? 0 =49:2/1 /-0 .5 3T0 >Dy Y4 3 3 / 0 ] ; / C 0 _ 5 V / ? 0 7 : 7 : 1 0 3 4 1 ‚ 5 T 4 0 8 / = c?@0./-/i,-208:1/@l9@/.5 /@~ LMNOOOMPQbPP c: ? : @ 0 R / / 0 8 4 . / . / = 0 T ; ? 0 l 0 ˆ 2 3 2 957/-0;:3/=/61:Z/?62/-22:/-02/596 c4-2=470W:-)'p…n'+ _1 S;S7 5 3 0 c1 /d 5 7 5 /-0 e/-S0 HD1 9f 9? 7 ? 1 V /85 -l.5 V /85 -0 FDDy/3 7 5 0 KV /8 †5 -2†S/.0 ] 47 /? /-0 _ 1 ;? -0 Y /3 5 @/2 1 4 2 0 9 / = 0 = 5 3 / @ 0 F D D F 0 8 / 7 / 80 m 7 0 ] S 7 S e]0 3 S 7 : 3 5 g / ~ W/ = 4 z‚ 4 1 6 ; V = 0 8 /?5 T /5 1 0 V /85 -= -0 jS? S1 0 s]WeY0 /8/:?S0847/g/-5C0W:-4 ??;A;7207/153f/8;:@0S9/?5032/7/ 94135@AB:9CDEIEKEaDDDKH 34.5/0/V58/?|94-./0941?:/@}A0B:9C :;6S‚41@S:70/3340,8: T / ? 5 V S 0 @ : 9 A ]@ / ? g 0 D E F > > J E F H > I J A Y8Fa0 Y/7 /3 /-0 r= 0 WC KDKDKDD ;7 /? .7 80 S= ~ /5 1 FDDy0 RZ5 DEIE< l0 1 43 85 0 BC D>Ia< HEIGEGKf DEIE< 1=0./-0T/? ;-g=5?6;43/-</-?/10BCDEFIaHE>FF LMNOOOMPXXXX DEGHaD>>>aKDfDEFK>GIILMNOOOMPXXtt >GDD ?S?/70./-03;4?>0BCD>/I084 KJEEEKJD a<HH>LMNOOOMXPqQP >FaE 07/-T/10@/5.0/3750Y{F0 T=;0FU c:253/-0j/33/24l3;/|[LMNOOOMXqttN S108/-} j5?@/0?158/0;5V/?0T/;4=LMNOOOMPXtMt >l=415= KEFDDGED LMNOOOMPQNMX z9/? LMNOOOMXtQbP h/7/:0=1-0,35035=4T570=12iT9 ;48/=/507/-T/10/8/-0FDDy0?41V/< .2-0?@41/;530;15/AW48;/?0-g/8/- :-?:=0;15/lZ/-5?/03S;/-01/8/@A ]52/?@/0j/@43/08S?S1f/24-`0847/< m/85-=/-0c_Yc0=40e]0LMNOOOMXNOLX 5-/-T46 “•(‹)w( ,3 ? @ S 0 ] @ S T = 0 3 ; 4 3 5 / 7 5 3 0 3 : ? 5 = 0 3 @ S T = : 80 j / 8/ 0 ] S g / 6 3 : 3 : / 9 / ? 5 0 ; 7 / < 85 -0 2 1 3 0 B :9C 0 D EFK>IIF>K>> B:9C B/1 1 g0 DEG0 EHE0 FF>0 GKD BC D E I I K E D E F G H D 0 = @ : 3 : 3 0 . 5 0 ; / 2 2 5 7 ? 1 5 8/0 :? :@0 ;S? -2/-0 /-23 0 3 .0Ky6 g /-5 0 ;5 -V /8/-0 ./-/0 F@/1 5 0 T /5 1 l ,@750]810cS10W589/0]4.S?0ZT0]/7 .2-02/30e>fS75l=/=5‡897034.5/< 85 LMNOOOMPXXXt LMNOOOMXqbPt LMNOOOMPXtQX T/1,]k0.50,;S?4=f3Z7g-0DEGKE< h1S3510341:808:1/@085-0347:35- _V?0;27‡l;-29?-0;15/fZ-?/0.Z30c: _AW4.g08/3/240341[530;5V/?0:1:? 341‚53015-2/-f941/?0GU6021/?53FU0B:9 ?/=4S‚410zY0B:9C0e5/0fDEFE< c: ? : 0 _ A {5 0 † 5 2 1 S . 0 W 7 ; C I a a F H H J 3 @ST = l0 ;41 0 21 -35 0 T4=0 21 /? 5 3A ?/;/-0r= D>HJKJHI B;C0DEFI>IIaHD0B2e42S072.?2 m7Ac/-?:70Y8a6G0YZ4-50WAHLMNOOOMXqqbb HKJDKD GGDJKaH :80‚5?0sTS7s97T@0ƒF>196341:8 {54-0m7AY@/0R/@7/-0,g/80_S;4g4 =49:2/1/-08/-0[S108/-0;15‚/35l HG>>FIJ0m70{S-ST/?:10c2-LMNOOOMXbPqX LMNOOOMPQNQX 31 LMNOOOMXNOLb >aV/8 _4 1 9 / 5 = 5 0 ; S 7 / 0 8 / = / 0 . 2 0 : ? 1 5 3 5 0 . / 1 5 2S7 .0 ƒ FE1 96 3 41 :80 = S1 4/0 ƒ >>1 9A =4:? 1 KD80 =4? 81 >D80 _=FD< FI 3 S;/-A 0 BC DEIIKEE>>>K>0 .;27 f m / 85 0 c _Yc0 e ]0  5 / T 4 0,cf eSW5 ? 5 ;0 8S? S1 0 7 :/1 0 = S? /0 z= ~ 0 /8/LMNOOOMQqPXb c4-2=47 0 8 S95 7 0 S -7 5 -40 3 27 0 ; 1 S97 48 /8415=/6/7/856?19:/?0.103/g:1l ]41:8014V:27SZ0ƒ>G19A341:8 †;aD19 .?8;?A ,c0T;?0/8-0?180:?:@0/-23 A1-2-6 ? / ; / 0 9 : 2 / A B: 9 C D E F J D a D a K J F H A _= /1 ]:8:1 cS1 6 3 S-? 5 = 0 3 4.S? 0 { V 3 0 8 S 9 5 7 l / 7 / ? > 0 9 4 1 / ? A c3 0 . 5 ; 2 2 7 A 0 j : < LMNOOOMXbXOO LMNOOOMPXtQt :/@A9:=/-03:3:fS9/?6:?=0-/5=f?1- ;:1484.0k?/7g0ƒKK19A085-/?C0383 j477g0,8475/6j/33/240†574U0:77 z80cS9|GG?@}0,-8S0j/33/24 YS?/24.4 W/=4S‚16;1;V20;-V8-0,85fDEIIKJ< _A†S8/.@S-0W;IaDJ>D>0m/-?56m7 1/@l21-3AKDDKF>DfDEG>>LMNOOOMXbqqt aGJHF 9941 LMNOOOMXNQXt KKIDIa /? 0 9 /./-0 K < >D= 20 2 /1 /-3 5 0 : /-2 D E I I K J H a a E E E A 0 _ 5 0 c cC 0 > ,I K cG RD ]S7SfBDEIIKJGDHDHD0m7hS.4/-6 W:-4v;0;SZ4103?415-20S‚I41 9 S . g 0 . 4 2 / 0 ? 4 / 2 / 0 { / 5 ? / 0 T / ? 5 = 3 4 1 ‚ 5 3 0 ; 5 V 4 ? 0 : 1 : ? 0 T / ; 4 = > 0 = 4 9 : 2 / 1 / LMNOOOMPXtQO LMNOOOMXNXOO R/-/0 T ;? 0 7 23 0 T /5 1 0 /8/-0 8? 1 f 897 s 0@S:76 =489/750WCm4--g0DEFKFGE>KEEE m7{/?43 10=5-S=50.4?SU01/T:-085- |Y@:3:30R5;/-2257}CDEGHaKLMNOOOMXbtLM KKaaKK 953/0.;/-2257f.5?48;/?0DEF>>< ]WeY6/8/-614385AjS./7/-011S/. c?@0R/-/0U;1430V8-=-0c_Yc0 8?1f LMNOOOMPXMOQ h1S35 LMNOOOMXPQtt 2-? 5 0 S7 5 46 ;1 /Z/? -0 ? S? /7 A c4-2= 47 347:35-0=5-S=50Z@5?40ƒFK1960=5-S=5 m:75/0_:?1546j/33/240[143@0[:709S.g6 HH>>DKH 89 7 0 8 5 0 ? @ J G | ; 7 ? 0 7 : / 1 0 9 3 } _1 3 0 T ; ? s? -; = S? /24.40 BC HEJJJJ>f DEFEDa< ]41‚30_S8;/0,510]810cS1f]:-?5= 4-?1/70/@75-g/ABCc4-2=4704-?1/7 LMNOOOMPXqLO FEEEJJ 2S7 .0 ƒFG1 9A 0 85 -/? C 3 83 0 DEIIKJ< 3 :1 ‚ 4g 0 W DEFEDa>GFDIKf HHEa>JJ ].?fY:1/30{0]/7:1-0j/T4? m70j/247/-20YjIAGAWCEHEDa>lm7 8:./61/;/-225 8/@6T/7}-C?DEGEHEaaaaEE 5=l84-/15=0|=@:< “*+wp HaaEEE60_5-0ccC0>,IKcGRD WIEIIaID0_Ar/-?S0ˆ320LMNOOOMXtPPN W:=/-2 {S-S3/150FDD80?810†A1S/.0WLMNOOOMPMOtL CaGFDEI ./70?-;/0V/85-/-0-S3:1‚LMNOOOMPQOXM 4g0T=:; LMNOOOMPXtQP 3:30.5 ,1?4150_S-3476.;-0]_cv0LMNOOOMPLbLN jS-V/75< jS LMNOOOMXbtLX †S340 ] / 7 S 0 8 4 7 / g / 5 0 3 8: / 0 ; 4 1 Z? / =S;g0YW_0†=4-5-20,;75=/350.V8;? ?Wu6 158/0 ? 5 ? 5 ;0 B_6 ˆ/;? S;6 /86 _]6 „'p…w)*x*p ]:8:109S10.780?489:309/?:63:-?5=6 j1A”41SCc-2=4703;T730z;47l@4‚< j9/= 0 ,8g 0 ;5 V /? 0 T /;4= 0 ./-0 7 :7 :1 = /;3 ? 1 0 1 /8/@0 l0 ;1 S[ 43 5 S-/7 A B:9C FF 7585?0GV?<>DDV?0T;ADEIIKaIKKIFI ?589/6;32f]‚30;S8;/6@5?416{ 1S74?6]A;/1?0.53T~]1‚30,0WCIFEEEEG 5/0Z/-5?/0@:9CDEG0I>J0EDH0GKD HHEFJaG0-S0383683@09?@0 LMNOOOMPQtbN Y75-5=0;V?0B/.50B:3/./\0];T0=47:@/- ;1 =/;3?41 ˆR0B:9CDEKEHIa>JJLMNOOOMPXOQb LMNOOOMXbQQb h/./5 ;-@09:-?:CIa>DJEF0213F?@09:LMNOOOMXtNMP =/>aV/8 m7Aj270Y8I0j22:035/2/09LMNOOOMPMbLL =0>aV/8 0 j ? 1 s]WeYf jS 9 5 7 f c_Ycf ;7/? ;15/0?-;0S9/?0?-;01/8:/-0/;/;:- .5;/-22570/V/A +*o p– +*o p LMNOOOMXbqMb ,41 /0 ]/7 S-0 [ 48/7 40 S-7 g | c} 0 3 5 /; 507/0-z2Y< ,;;7g014.5?0T/1.C0j/-.5156cek6c†k6 .5 V/35?// ,-./0T/;4=08/:0;5V/?iB:9Ce5-235@ 847/g/-50;1Z?/-0?9@6ZV@6189:?6 73:-/2100Tz/YA _/=/103:8:109S10FD<FDD862/756 mS2V/0u4720†4;/51094-2=470‚472 510Bc-CD2E01F-K2>/I-H0TH/J5>10D?-D2LMNOOOMPXXXM 03283 HDV/85 19AD-0 EG3I489:@0 >HEGGDD;41 H0W8/-4-6 -2/LMNOOOMXtOQO 0_f{31‚30;S8;/0/5163.?0{63/7A9:-?: 8S9570353?4808435-0;1436@5.1S75=6 n+o po n DEFK>EIHII>K0 941 5 V /d /@6 1 /8/@6 8/= 40 :;0 .5 0 m /= /7 0 Y8Fa0 DEG>>E< ck k6k jc6 ,-d 6B]c6 ]? /-T/1?6 _/= 0 e:1 5 0 HEEE>EE0 3 21 0 ./? /-2 1 S7 7 5 -20 7 /3 0 /1 2S-f W5 20 7 495 @0 T 4;/? 6 1 :/-2,6 8/-.5 0 /5 1 0 @/-2/? ~ ~ ? .= ];4T 5 /7 0 S9? 0 ? 7 /? 0 97 -6 .V 8-0 /3 7 5 0 = Z > J J J E E _/-5 -6 c=;5 -6 j42/0 BC 0 DEE>F< Y4/V /5 9/-0 3 489:@0 = /-= 41 0 ? -; o p›'“x *“o >aV/8 ;143v89:7 535A,-? /1<VVS0 48;:? 7Ah/895B;f 1/- =48S?41/;50.20?41/;50?419/5=l -SAF63.@0?19=?50?:-?/30FDDy0/8- 383 LMNOOOMXbNLb ]/7 S-0=@:3:30;15/0847/g/-LMNOOOMXbtNb 50;S?S-26 c?@05-‚43?S10:?=0;4-/89/-2/- HFGGIHF LMNOOOMPLNLb @/1 D>Ia<0mKIaHKG0 ? -;0 4[ =0 38;2A DEIEKaFDDJJJ 5 8 ; S 1 A Y7 5 5 = 0 W @ 5 9 9 : 0 e / 9 / Z5 0 D > I a < ];4T5/7530_S8;/0,51A_Av.5-0LMNOOOMXtNMq j47/g/-5 aF0 :7 7 0 9S.g 0 1 4[ 7 4= 3 5 0 F6 GV /8f GD1 9A 3 485 1 6 T 1 489/? @0 . /g 0 3 ;/0 R 5 / @0 , g : Y1 4.5 ? 0 8/T 4? 0 = 40 c/-= f = S;41 LMNOOOMXtLLb 9/? :9/1 /0 FDDV ? 0 [ 440 GDDDf 8? 0 .5 ]:8:1cS10_/-?4=0W489:30c/?: 383CDEG0H>GI0FJEG LMNOOOMPLbLX HJKJKEG †: / 2 0 g / 8/ 0 S 0 3 4 U A m / 1 5 0 , 8; : @ /0W41/;50:1:?0=@308/3/7/@< m70c/9/13/150-S0aE0r=AW47;CaEJKDF ]/7S-0m7Au4?41/-F0r=0WCEGGIE>H /2:-/-0.5747/-2i0-S-074/35-203S/3 7:53i5 Y/ 7 ] 4 7 0 B : 9 C D E J H K K F > K K D K LMNOOOMXOMqO †/@/35 LMNOOOMXNLbQ ]:8:1 0 48/1 0 Ia>>HGa0 m 7 A j/24< LMNOOOMPQMMq YY0 T / ? 0 8 9 7 6 ; S 7 4 3 6 3 ; 4 ? 6 7 / 3 0 9 3 0 . = 1 V = ;15/0l0Z/-5?/0|94-/1>0?41/;5}0T=; ,, 1/;/-0 50?495 19T//1 5=/6 03?848S1 1S=40:?=500l0 88S? 4-g4S18< LMNOOOMXNNMM c/194103@S;0j10”:Ž5 0;S?S-2 c?@05-‚43?S10:f0;-2489/-2/-0:3@A DEGIEHGIEEFJ0_5-0>EFEF>LMNOOOMPXPLQ 7/-2fDEF>>IJKKEKJ0S-.SLMNOOOMXqOOO -2/?:1 .?8;?AFDD80?810;1a/-0RS-2=47/- W4 H>GIFI ˆ53/6j5/6,-5|.2W1/;530c1 9:@= 5= ID19c:W15G/0353?4-DEFKJ>LMNOOOMXtbLL } 5 ? 1 /< 1 / 89 : ? 0 ; 1 5 / `I 1 9 6 T / ? 6 T 1 89 ? 6 ? 2 0 ; 1 S [ 4 4 0 G yf 85 2 2 : A W. = 0 c S @ S 2 0 l c: = ? 5 < ††0 3 7 ? -A DEGHaKFKEH>I0 9 5 3 /0 3 83 5-5=0W@599:-0e/9/Z50D>Ia< R5/94?4367SgS631203/=5?ij5-:8 ];/f,6Wu6c/?@:;0m70R/8/5GD8 KDD80:?10W:2:0=5150V7-0.=?0=71@- =/-A0,8/-60?.=0941435=Ss0B/7/7A ,@75038:102/75f9S1D<GD8f3.?{f3/7 LMNOOOMPXQqM =7 HJKJKEG LMNOOOMXNPbO B:9C 9:-? :6 3 ‚ 3 0 ;S8;/0 /5 1 0 3 27 0 841 = ~ h/ ? 5 0 z 7 5 C W1 / 3 85 3 5 S 0 j ,? 5 T 0 ]/ 8< ?,7[/8/1?0m/=/7=8H0BCDE>K>GE< B13095720{SSZAA25?:i~0;?2†/89:? j/.:0Y7/-T4-20,7/30†:?5-6F820;:< c1 _AR/7.5150m7Aj27-20IaKaIaF0s ;:1-/08S?S1\A,7/8/?CY/.5;51S0-S0>K ];435/7530/@750?41/;503g/1LMNOOOMXqqMb H I a a a 7 5 @A R5 V /85 -~ 0 _3 -C DEGI>IFFEHEH >I>G>D>JK< G GGH>DDE0B;CDE>K>I< /[ 0 :-? := +*„xw„ LMNOOOMPOMOM 2/:7 A 8/ T @ S ~ 9 / 1 9 4 1 0 c / ? 4 2 / 0 3 7 ? jS-V/750DE>FKHGIaa>E08:LMNOOOMXbOPM 1/@0V:V:1 rS2g/=/1?/AB:9CDEF<K>E>LMNOOOMPXtqN LMNOOOMPXtMq <DDF>K 84-g489:@=/-0;4-gC3?1S=46@5;41< _A,75 ,847 5 /0 j3 24l†[ 7 4U 5 0 k -./@6 ˆ5 /6 97 S= 0 zA cZ0 5 = 7 /-0 5 -5 0 .5 3 = S-0 GDy LMNOOOMXqQtt Y:0 947 5 0 7 /;? S;f-4?9SS=fWufˆRf n('—ox ?7/4-89 356:.-5/296.47?6A30Bg/91C/D[E0=F4KV4J;>5K?6J0V/K-J?>:a-26 ,@75]/1/[\3/1/[0=4V4;5?6‚41?52S6 ˆ5-/0m70]S7S0Y8J`GD80?810@?7 LMNOOOMXNtMP Y:3 :3 0 ,@7 5 0 c= -0 3 :8:1 0 9S1 f 3 .S? _]f = S 8; : ? 4 1 l3;4/=41;5 A@-ccC 5.:;<8/ ?5 “*+wp v0 T / 7 0 Z 4 6 5 € 8 0 T S 85 0 2 5 1 7 3 A 0 _ / 2 5 > 0 9 : ? / {0cS10R780W89:30c/?:0]21 c-2=7h,]CW:-4v_0]T/-5-205-V=?S1 ‘:/7 5 ? g 0 3 7 ? -0 V 7 -0 BC DE>K>IaFFFGJ 1 S = 4 6 4 ; 5 7 4 ; 3 5 6 7 : 8; : @ 6 = 4 9 : 2 / 1 / A B:9C DEGIaIJEa>EHf 0 >, LMNOOOMPMOOb 3? LMNOOOMPOMOQ = 4 0 3 / 7 S 0 9 : / ? 0 8 / = 4 0 : ; 0 Z 5 3 : . / i 0 e S BCEGaKDDDA_Aj/1.5DEG>JFEEHHJJ fˆ0.7703/7S-09/14?Z5;4102789-2 ,@750;/?/@0?:7/-20/=:;:-=?:10m7 ].@0;/1/@f84-/@:-im7AhS.4/- k./60†5/6e5/60j4g0;5V/?0KG19fV/8 {/g~~0B:9CDEF>>I>DFEFEA0j:1/@ aJJa0,R LMNOOOMXPMOq .10c7/ZS-2 Y8H6G0?810Y47A]5.S/1:80=4:?1 >DD8347?-0@?70Bg/??60220V4-2241 l02/=01594?~ _/? /-20 _ :7 :@/-0 K a0 r = A B:9C D>Ia< LMNOOOMXbMMP V / 8: 1 0 [ 7 4 = 0 T 7 4 / Bf ˆ C D E I I K J > I I > F > R5 947 50S?=5-225 0ˆ/;? S;f e4? 9SS=f B:9C R1 3 A B41 8/-A WC D>Ia< 0DEF>>IDDHHHJLMNOOOMPLbPN GDD80 LMNOOOMXbbQL J>>EEEE6 LMNOOOMPOQNq ,@75-g/\3:8:109S1f?589/034.S? a| h1 44-0 BS:34} 0 BC 0 EGGaJaJ j/ T 9 S 0 @ 5 . : ; f 1 : 3 / = f 8/ ? 5 A 0 ] g/1/? I a > G K a K LMNOOOMPOMOP ]48:/0/./0.503/7S-0e4Z0j/@/.4Z5\A {03/7A9:-?:03‚30;S8;/0_A†5[/5 LMNOOOMXqNtt _V 7 4 2 / 7 A 0 D E F > > J a > K K I I f D E G H > G K GGGJ c:= ? 5 0 -g ? /0 = @3 7 :? :? 0 = 1 20 S7 5 0 9/@: ? 0 : 1 :? 0 j :3 7 5 80 / -/= < S1 2? :/0 9 = C H< mJFaaKDA 7-0{/?43 0 Yj0 K6 G0 W47 ;C DEIEKJ< LMNOOOMXPQtb HGGKDFKf DEGHaKKH>HJI0 7 -23 -2 _V ? 0 T ;= ‡ s1 4[ 7 4U g 0 ; -29/? /-C /8.47 6 ;5 -22:7 0 ? 7 20 9 7 = 20 9 -2= S= 0 / ./;:-:= >>A c3 0 ;/-225 7 0 IEGEIEF0 97 = 0 vWr 0j/35@08-4158/0LMNOOOMPMbtN =/;3?41 4-? 1/70efS? 49SS= 0Vc/-? 7<97<WW0 ˆeSA /;?EDA S;f ./?/-2 954-62:7/6‚1?2S6:1/?0=V;5?6‚?7?/36 mS89S10T/;4=C14[74=350?41/;5l3;/ 3g1/[=T4;5?CDEIEKJ>KKK>D /80 e4? 9SS= k ;/.0 m 7 A :7 0 (‹•op• @41 -5 /A BC c;0 B/.5 0 D>IaHEGIJF> eS]83 LMNOOOMPOMMN _43 S-/0 9/1 :0 >DFK0 @/5 1 l9S.g ,@7503:8:109S1f?589/03‚TLMNOOOMXbMNQ 0;S8;/ ”/81:.\0*o ?:-/50V/85-/-0c_Yc08S?S1 W7;CD>Ia<HGG>J>J LMNOOOMXPQqO V/?034@/?0j:?5/1/0847/g/-50;5V/? ?14/.84-?0@/-g/0ƒu/74-?5-403/< R/-/0 ,/51-? 08/1 5-0:80 2/7 -034= 4@/? /51034.S?0{03/709-?:0DEGK>IGK< 342/1A35/;0 3/3S7:1 :3/-3 50?4;/? 0;10S3 430T4;/?0/./ R/?/0B57/-2fBRfRfjjff1< 0;15/0.4Z/3/C75-?/@0SLMNOOOMXNXOt 57s9:7:3 _5 /Z4?08:./0T-?=l3LMNOOOMPLNQP @?0=/85 z9/? T /;4= >0 B:9C 0 DEFGIEaGIGDD0 -S 7 S-0 m7 A h4.S-2=:-5 -20 eSA FIK =S?/0 r=Sl3 5?/1lA j/:0 JGJEf IaFFaHG0 _C j:25 0 m 7 c/-? :7 f 50B:9C DEFEDaKaJ>>J S57sTS91/0S576;57951:6T5/753Aˆ4‚5?1/6 383 3/7S7 :3 5 -g /0 ? S? S= 0 Z/V /@s[ /T 5 /7 0 81 @ LMNOOOMPQLON h1 S 3 5 1 l4 T 4 1 / 0 W f ]j]C D > I a < J H > > K E a S10R/?/0B57/-2fBRfRfjjff hS.4//g 0;1ST S8gf;7 7AYS3 84? 5;4-224< =C;8?5@6 /0@534=/8:0BC]/.4Z/0DEF>>< ];1 LMNOOOMPOMQO ]48:/0 ;41/Z/?/-0/./0.50”/25?/ G084-5?0T/51A0m/85-/-08S?SLMNOOOMXPXbP LMNOOOMXtNOt LMNOOOMXbtXP 1s]WeY6 11 0B:9<RC0IFKH>>EfDEF>>< ZV @f 9.-6 ;-225 -23 5 -2f IJDJDJa _5 V /? 0 B/V 5 0 {/1 ? S0 3 1 [ = 4V 4;5 ? 0 = 43 7 4S ]/7 S-0 .2-0 G0 = /;3 ? 41 0 1 /8/@/0 m 7 1 0 941 8/3 /7 /@i.3 ? 1 5 9:? S1 0 [ 5 7 ? 41 ,@75038:109S1f3:-?5=03/7088; 4?03.S? ,5 ;-S-0 S?S-,2c0 /-S01=5-0B2/CIa>FFKJf -6c_Yc0-SIFa>FKH -0;S?S-2/-6 HJ1IS1 KaaG 8:= 0 9.-6 ;-89@0 1 89:? A ;-2@7 -2 3 ? 1 S = 4 0 2 / 2 2 : / 0 3 4 . 5 A D > I a < a a G < {/? 43 0 Y8K6 G0 _C D>Ia< JKD>>DG /516?/90336vu6.70?158/0;/3/-20.4;S? Y7-5=0c4=/80_V?0T;=>03LMNOOOMPQLtb LMNOOOMXPbQM {0 _A r/? 8/-0 WC DEG>J>GKFFI> 10[/-25 0aD1-9 94=/307:=/AR5V/85-s9121-35A,78?C HEGfDEFED>HGDJDH095/g/03:=/147/ LMNOOOMPXLbX ; V 4 1 5 @ 0 / 5 1 A I F I J D a E f D E F > > I F F F D < LMNOOOMXPNOq R5 9 4 7 5 0 1 : 3 / = f 8/ ? 5 0 7 / ; ? S ; f e9 03;4.0TB;C 5/753 m7A,.50]:T5;?S0IaDDHHE0m7A†2 1 S / . B41 9/0 u5 ? /7 5 ? /3 0 /-? 5 0 83 = LMNOOOMPOLOb e5 = 8/? 5 0 ;41 /Z/? /-0 /1 S8/? 41 /;g R;-0;-?:0=47:/109/2091?0]?Aˆ48;:< R4.g6;5V/?s:1:?0;/-2257/-0=@:3:3 l;/=4?03;/0.20;47/g/-/-01/8/@ _5-V/8/-0?:-/50;/3?50T/510@105-5A 341‚5T407/;?S;fe9fY4g9S/1 LMNOOOMXbtXq Ja0 Z ZZA = /1 g /? 5 8S1 < 21 S:;A T S8 m 7 A u4? 41 /-0 .;-0 W5 = 5 0 vBA DEII< LMNOOOMPLXQN g/-2/-0WS=S0,75-0BCDEIEKE< ;15/0.2-0?-/2/0;15/8:./0[:7709S.g BS840];/0BS?470,2:-20B:9C m/85-/-0c_Yc0-S03:1‚40B:9CIaa< DEF>>JIHFI>>|m/=/70Y8E} ]41‚5T40;S8;/0/51l3:8:10=415-26 ”/81:.\0,51085-:802/7S-034@/?l KEEIKIIE LMNOOOMXtNMQ 9WCSIEDKGIG0 10.7863.?{6 3 / 7 0 9 : ? : 0 . 7 A _A c/ g : >KGGfDEIEHDGGJDII03830S=0=?1 ZZZA9:13/7/;?S;94=/3A LMNOOOMPXMXq GKIKIG LMNOOOMPOPLb GD1 90.V/85-0;:/3ADEKEHIHGDa>D JHFIDHD 3 4 2 / 1 A ]5 / ; 0 / ? / 1 0 = S ? / 0 r = l3 4 = 5 ? / 1 A 0 h 1 S < m7AjS-V/750>aVLMNOOOMXbbMM /80S=4 351l4T41/-0Wf]j]CD>Ia<JH>>KEa 4385 LMNOOOMPMLLt LMNOOOMPXPtQ 1 m 7 0 S9/? 0 ‚ 5 ? /7 5 ? /3 0 ‚ 5 /21 /6 T 5 /7 5 3 7 4< w)*x LMNOOOMXtLtq /9FCm7AW51?S.5;:1/-F6W7;C0IaDDTS8 IKD RS g 0 T / = 4 ; f 8/ T @ S f / ? 7 4 ? 5 3 0 ; 5 V / ? 0 ; 1 5 / LMNOOOMPQNLX W47 ‚ 5 ? 1 /6 97 /T = 0 /-? 6 T S91 /0 S5 7 6 ;1 ST S85 7 ];T5/75309S10.780?489:309/?:0l c: ? : @ 0 : / 2 i 0 m / 85 / 0 c _Yc6 ? / ; / /9>Cm7A_41:8-/3>DE0S-T?ƒ / ? 0 9 : 7 / l@ / 5 . 0 ? . = 0 7 / T / 1 6 ; 1 S 3 4 3 = @ : 3 : 3 0 ; 1 5 / 0 . 5 ; 2 5 7 f W8; ? 0 B : 9 C D E G I < 3 ; 1 / g D E F K > G > I D I E J 0 . A / ? 1 3B;C :-?DEFKJFFJDDHH0 5=03:8:10B:9CD>Ia< JGDKEIK ;S? S-2/-6 @/1 5 0 5 -5 0 T /5 1 A 0 B :9C DEGH< +*o p– +*o p ;/1?< 8/-6.5V/85-0FDDy0?:-?/30?-;04[4= JaDDF>I0ˆ/g/-/-03;4T5LMNOOOMPMtNb /7 c;=0”:.50.1 ]4.5/0941/30S12/-5=0a03:;416 /38; aKaEEHEDfDEIEKEEHHHEafD>Ia< HHDHHIE0 R15‚41<cS1Sm-:/7 2<c475<WW<];1 5-20BCDEFI<JJFF<JJKLMNOOOMXXqbt ,38/<343/=0-/;/363489:LMNOOOMPOtLt @0;418/< >_V LMNOOOMXqttP c7/ZS-2 E G a D D H J ?07710_:1-/8/07/8;:081@ TSTS=03V=0FJJG0159:/-0;/354- ;1SG/-cS2480 /@6@5?/8|_z}lj4-?@5I=>0H]: LMNOOOMXNOtP 841 LMNOOOMXttNP ]? /1eS?49SS=031‚303270=1:3/=/0W47/?0c:7/-0Y{0-S0F0.V/85- -?447/-0@J0D3y0 ?810FDD8?10=515 K>3E:DA z9/? 489:@03830DEGI>ELMNOOOMPLLQO FDHIFD V7-0.5V/85-0;:/3=040 ,@7503:8:109S10./7/80?489:1 09/?: ]5/;0/-?/10Z57/g/@0mS2V/~0DEFLMNOOOMPQNNq Y1 4 . 5 ? 0 ˆ Rf ˆ R0 7 / ; ? S ; 6 cc6 = : 7 = / 3 6 ˆ / 1?†4/.g ? :-? /3 0 FDDy0 ? -;0 4[ 4= 0 3 /8;5 -2 DEIIKJKKHG>aA 3@:-? 5 = 0 3 :8:1 f 3 4.S? 0 { f 3 /7 A 9:-? : 8T:T563;15-2094.6[:1-5?:146.77A EK;I?FSG;F0/>7|8.4;1-=00T9/1231/-0325103/;-1.;4/LMNOOOMXqbXQ } LMNOOOMPMqQt |2/1/-35}BCDEII<KHFF<HHELMNOOOMXXqbN E ,3 / 80 : 1 / ? 6 1 @ 4 : 8/ ? 5 = 6 ; 4 2 / 7 0 7 5 : 0 ? : 7 / 2 :9CD>IaEK>aGDDfDE>>>KLMNOOOMXNOtq aHGIIG ]g/1/?08:./@0;1S3430T4;/?AB:9C c4750?5-22560ˆ/;?60e4?9S=6ˆT.6;:6 4T5/70;5V/?0T/;4=l=415=0[:7341‚53 4-.503/=5?0=4348:?/-0.703489:@ ]; z9?0?7/?097-6.V8-0/3750=Z0-S0F6?19=?5 3JDyT †g B:9C j9/= 0 j/g 0 DEGIaI>aK>GJf STS=A3830DEGI>EFDHIFD ,@75]81cS16h/75]‚36_8;/,516]/7 jS-6W‚@16R‚ .6 _]>f K6 81 /6 ];= 41 6 FU ;= 40 FDDy0 ? -? /3 6 0 /8/-0 ? /-;/ D>D/-5 EJH0DEIIKEI>>IDGfDEGIJJ< LMNOOOMPLLQL DE>FKGIFDKEE0 3 4.5 /0 ? a0 -g /8/c? : 6 ]. 0 { 0 m 7 A h. 2 Y: 5 2 0 I E a K > I F 6 LMNOOOMXqMbL BS84? 6 j4 9 4 7 6 . 7 A D E > K > E a H E J a I ˜o xp'“™ ‹ “'p*• LMNOOOMPMNXt 4[ 4= 0 3 8;2A 0 D EIEKaFDDJJJ _/? /@0 ? :7 /-26 0 / = :;:-= ? :1 6 1 4[ 7 4= 3 5 6 m7A{S-S3/15IFaHDDI0_A_/LMNOOOMXNNNL 5=5-021-35 _/841/-0/7/?0[5?-43301/8/508/77 LMNOOOMXbMXP _1-/@07:;/f?.=0;-g0Z=?:09g/10=1?: RT10]/?fcS12/-60ˆT.60ˆ/;?6e4?9=6 -/0847/g/-50;5V/?0T/;4=>A@; S?S=0/:1/0Z/V/@694=/8A0m70_/?/-2 †5 0?7?0l0@/5.~~0/8/-0?LMNOOOMXtLLt -;04[4= ?_:7 =_5 14-C .K>FIGKa| 5?iR4-./08>aV @7AR3 -500=?C/EGGGDDD 8509/-?: ;:6Y7=/36,T6W‚6,:.5Sfu5.4S6 DEGEIEKKHGIDA 0 c7 S= 0 A SA 0 Y49/1 /? :@/-0 -S0 Ka0 r= 0 B:9C 0 D>Ia< _/=0,.50c7/ZS-20,@75038109S1f3-?= ˆ?F69/-g/=0.53=S-6?14/.8570;1S8S z9/? 3.5/8;5 -26 ? 7 @0 ? 1 9= ? 5 0 >V /80 ? ? 3 0 FDDy /8} .4= 4? 0 ; S80 9 4-3 5 -A J > > E E E E 0 f 0 D E F > > I D D H H H J 2/7 5 f 3 .? 0 ZT 6 3 /7 0 88;? 6 ;3 2f 3 1 ‚ 3 F6 EV ? 0 3 4;4./0 3 ? /? 5 3 6 @S840 2g 86 3 5 ? LMNOOOMXqLOP 7=?1-=6j9476,7?05?-430DEGI>< LMNOOOMPLMtM E>E> LMNOOOMPLbPP _A,510B:9CDEF>>IGJHDGJLMNOOOMPONOX 07320?=-2 :;094-T@6V<3@/;;41AKD0R43<FF V/85-0213AB:9C0DEIE0KJ>J0 LMNOOOMXtqMO v? R; ? = / 0 = 1 4 . 5 ? 0 . 2 0 V / 85 / 0 3 1 ? 5 [ 5 = / ? f JEEHEI> j5 8 5 0 8 4 7 / g / 5 0 ; 5 V / ? 0 T / ; 4 = > 0 . 5 ? 4 8< /1 5 0 8/3 /246 1 /8/@6 3 41 ‚ 5 3 0 [ :7 7 6 J z9/?0B/5.0l0?7/?09:7/-0Y{FA .5V/85-0[143@6.5?48;/?A0B:9:-25C ;/?AB_CDEFGaE>HIIE>0j:1/@6 9 ; = 9 0 8 9 5 7 0 8 ? 1 0 1 4 3 85 0 8 : . / @ 0 B C _: ? 1 / ,@7503:8:19S10.780?489:309/?: m/->DFK0T/7CDEGH>GGJ>>LMNOOOMPQPbP R594750342/7/0=S-.535LMNOOOMXbMXb 07/;?S; / 85 0 > V / 80 9 1 @ 3 5 7 0 F D D y0 / 8/ 0 9 / 2 5 D E I E a K F J F H G J f D E G I a K G J a K F I †/8/@6 m 0 Y40 W5 8:1 0 .= ? 0 _S8 D E I E K E > K K G E a ;?:0 3/W7 -;C 203Ia>IGGF0 ‚3;S8;//m517A03j2:ZS0 4.S?ZT038:1 /79:/@ -< j/:034@/?0l09:2/1i0,41S95T65?-4336 RV LMNOOOMXqPtL =8:0 3g/1 /? 0 7 42/7 6 .5 V 48;:? < Z/-5?/02/1/-350B:9CDEFI0DKaH LMNOOOMPQLQO 94-35 cˆ6 _5 7 /? 43 6 rS2/0 @g 0 .5 0 Y/1 ? 5 = / _4 1 7 : 0 . / / 0 T 4 ; / ? i i 0 m / 85 / 0 c _Yc >aV/80@12/0=/850;/75-20?5-225 LMNOOOMPLMtQ HDDD ma/= /7 6 = 8FG0 | ,-? S0 WC DE>FFHH>I< 21-3 R4 Z5 f YR 0 m 7 A c @ / g / 2 = / 1 / 0 K G 0 W C G H K < LMNOOOMXtqML 8S95 7 0 85 -5 80 ? @0 JGA B:9C DEIE< DEGIKHaKDIFI V/?0?1/.30T/;4=0=415=03T1:9095=5JK0-=SV-03?-4-Us‚ }|154?s8/ [74=3.50:=C/>=D5DCE60D96?4:=9/:8C @C _5 LMNOOOMPONON HFE0 LMNOOOMXbQOq S10]j]04-?140DEG>>ELMNOOOMPXtMN EE>KDD c:?:@0S9/?0/8/-0:?=0?47/?09:7/- FDD6 KJaHDDDJ [143@0?-20TZ=01/8/@0-g/8/-0;15‚ _/ = / 1 0 3 : 8: 1 9 S 1 0 . 7 8 > D < F D D 80 9 S 1 2 / 7 5 LMNOOOMXbMqt m :/7 0 7 /;? S;f -4? 9SS= 0 FV ? /-f 1 /-./i0 . 5 V /85 -0 F DDy0 9 41 @/3 5 7 0 . 7 8 .5 V /85 -0 .5 0 ? a0 EGHHEJG0 -S0 3 83 F D D 3:-?5=03‚30;S8;//5103.?0ZT0BHHE< c:?:@0R/-/0?:-/5im/85-=/-0c_Yc HDD19/-09412/1/-350B_C0Y8;? DEIE< …o…o‹„*+“ LMNOOOMPLQqN >V/8021-350?:-?/30BCDEFIDLMNOOOMXqqNq HDHDJD _/=0mS=S6/@75-g/0:1/?0=4V4;LMNOOOMPQLtQ aFDG<DEGHD>FKGFHK0@1281 @ 0 7 3 2 . ? 2 8S9570/-./~]g/1/?08:./@69:-2/< KJaK>FIF T/;4=0B:90k9:0_/1?50./5?60=434< ,-./0 3?/53-0D2E02G52H5alK9E4J@a4a702G/a1fD/-E3F5JlD=aS>-D?1KS<7 z9/?0;47/-T/10?47/?09:7/-0=:/75?/3 74S63/=5?0;5-22/-2l0=4348:? LMNOOOMXbtqQ 9,341:31//5--32560B/-:293CDA01E5-F2E/D->6Hc_Yc0 ,0,8/ -16 m:/707/;?S;f-S?49S=f-4?9S= ;41/Z/?/-09/g50/-/=0./-0.4Z/3/ /,@750]:8:10cS1f]:-?5=6]/7LMNOOOMPMQNN 08/8;4? _/ 2 1 / f_vf ? 41 9/5 = ~ W41 9:= ? 5 0 / 8/-l91 @3 5 7 0 . 7 8 F > F I E V / ˆ f _0 B : 9 C D E G I > J J J D D I a 9 5 3 / 0 . 5 ; / 2 2 5 7 0 @ : 9 C D > I a < J K a A G I G I ]4 1 ‚ 5 3 0 _ S 8; / ,5 1 6 ]4 . S ? 0 { 6 m 7 0 W / 8< 953/0.5;/-2257l@/12/0 -42S /8621-350BCDEFKF>>D>DID LMNOOOMXbXqP =S8;:? 41 f 941 9/2/5 0 8/T /80 841= LMNOOOMPLPQQ LMNOOOMPQqXq LMNOOOMXtOtN ><KV 3536m70h4V/g/-0W`IE>JI>ILMNOOOMPLOOt 0ˆ320W=2 GFJ0 LMNOOOMXqqNN FU0 R/-/0 ? :-/5 0 ? /-;/0 3 :1 ‚ 4g A A A 8/:A A i ./-0 3 ;4= 0 D>IaIEHKHID0 _5 -0 >FF< k -? /-0 8/33/240 391 6 1 /8/@6 [ :7 7 ? 1 ;0 . 5 /94? 6 ? :8S1 6 = /-= 41 6 20 5 -V /7 6 _/3 /-20 2 5 25 0 8 4-2:? /8/= /-0 = 45 -< /350?47/?09:7/-l@/5.\ 3?1S=674‚416.7703489:@0WCDEKE< 341‚530.5V/85-0S=40=330.;22570T/77 7 /-23 :-20 T /5 1 A A A 8/:A A A iV /85 -/I F G H R ].S?0{<]/708/8;4?631‚530;S8;/ ./@/-0l0=4-g/8/-/-0.5V/85-0@/357 .j4-2/? LMNOOOMXbNXN -02/~30|7526019-13@5}30B570FCDDEDFy0 8/ c_Yc08S?S1f8S9570@:9CDEF>< c4750eS?49S=f7/;?S;f-4?9S=f 1<c/-?:76;/3LMNOOOMPXXbq ?5034@/?~~ DEGI>IaHGIDD0-S0383 LMNOOOMPLPXP ,5 16]:8:10cˆ3 S1f]: -?5=20 fW5 9/500BS-T CDEGI/?< g20?419/5=AB:9CDEFGIE0HGD0 KIG 5V=/0385 8; JD/KLMNOOOMXqbOL aaa-a0?-E;a HW/JI1/K0EDDEDIDE6a_: >IFaJJG LMNOOOMXqONQ 4[ >GJKJJIE0 20W= m8/-? LMNOOOMXbPqN =S8;:? 41f0ˆRf_0W/974?f V /? 0 T /;4= >l;4247 >| ;/-225 7 /-} KF>>HJ>09/250/-./0g2 _5 _/ 3 / 2 0 2 5 2 5 0 ; / 7 3 : 0 T 4 ; / ? 0 . / 0 1 / ; 5 0 / . / r= W7 /? 0 9 :7 /-i0 3 S7 :3 5 0 ; /3 ? 5 6 T ;/? 6 /8c_†0 @/-.1 /\ c? @0 ./-/0 T 4;/? i /-.1 S5 .f 5_@S-4f 5_/.0_5-0>F< GD1 90 = @:3 :3 0 7 /= 5 >0 . 2-0 ? -/2/0 7 /= 5 > T /;4= 0 5 -25 -0 [ 1 43 @0 -0 1 5 7 4= 0 1 /8/@ LMNOOOMPLOON ? 4 7 ; S 0 = / 85 0 . / ? / 2 0 B: 9 C 0 / : d / ?F-;0 4[ 0 3 8;26 T = :;0 FU ;= 40 .V 8c2 / 0 8 : 7 / 5 0 D 6 G y0 m / 85 / 0 c _Ycl FIFGHR0 D>Ia< IEHKHID 3 ? 1 S 2 0 > H ? @ 6 [ : 7 9 S . g 0 D E K E H I H G D a > D 3/9/1 0=@330.5 ;-227 0-S0383 _A k 3 8/ 5 7 0 c 7 / ZS 2 0 / @ 7 5 0 3 81 0 9 S 1 f 2 / 7 5 f D E F K J > F a a a G D f D E F > > E E H H D E E LMNOOOMPLPPq ?:-?/3ADEGI>J>EaaaD LMNOOOMPXPOt ]41?5[5=/?0@Cc:.5ADEGK0>JIa0 aKaa 50c475AAˆ/;?S;f-4?9S=LMNOOOMXbNPM LMNOOOMXqXMO DDy0 3-?5=f3.?{63/7A8/8;4?6;32031‚3 _32025250;/73:l94@470@12C LMNOOOMXbtQX c47 8;?1f ,@ 7 5 0 ; 5 V / ? 0 9 : 0 W / 8/ 1 / 0 . 5 † 8@ 0 = 4 T 4 ? 5 ? GD< z9/?0/?/3508/3/7/@0Z/-5?/LMNOOOMXNXqq _A,51CIEDHIFKfIEEGHGH073LMNOOOMPQqXN 20.?2 FDD19ARV8-91=Z75?/3l91KD< 6 @ / 5 . 0 ? . = c_†0  @/-.1 /\ c:? :@0 . /-/0 T 4;/? i ˆRfWufR371fccf8S-f.77f0=@.:;f =43474S037@0:1/?0.770W58:10_ˆe 21 -35 ? 1 ? 1 f .? /-20 97 -6 ;1 S3 43 0 >V /80 /8/c: 2 / 0 j : 7 / 5 0 D 6 G y0 m / 85 / 0 c _Ycl 13383 /=008/? †4VSZ5-/-2:-0B_0DEGEIELMNOOOMPLtMq FFFEGD ]‚ 0;SKD86 8;0//? 51033250708T48/1 41=~/@C{5 75090=>aV 5-0381 @s21?30=S-?1S7ADEIIKEGFIaKHi 21-3AB:9CDE>F<KIF<JJ<>>> ]41?5[5=/?0BC,.5-0DEGIaKGHIDGa S=50.5/89570DEGI>GIGDIGD 9S13D< /8< F? 93 /.? 2 LMNOOOMXNXqN LMNOOOMXbtQq R5 / 0 j 3 3 2 4 \ _4 3 S / 0 ] 4 ? : @ 0 Y 7 4 8< IFaEJFFfDEIEKEGGGKHG08:1/@l _32025>0;/73:l94@470@120LMNOOOMXbqNq z9/?084-2/?/350@/5.0?/=0?1?10?19=?5 R/-/0?:-/50,.51/05-/-T409-20D6Ey Y/8509750?5-2250@.;f8/?5LMNOOOMXNbLQ 07/;?S;f 9:?-0-0Y@/-2/?-0[:779S.g0TS-?/=A c]r0eS-g0]“&*•„w 8:7 C KD< V:V:1 @/8;S0 S 1 5 25 -/7 A 0 ] 83 f S9/? -g /0 F < >V /80 F DDy0 ? ? 3 0 ? -;0 4 [ 4= 8-1@=/--0cCD_Yc0 8 9 7 f 9 4 7 5 0 8 S 9 5 7 0 9 3 0 = 1 4 . 5 ? A T S8;f ˆR0 j9f B.f Wuf .7 D>Ia< RV8-0z=4A/770DEFEDaDIDIIE T/77CDEGIJJD>FJIH0;5-0cc0>F.G< Vc: LMNOOOMPQqPP GD0 9 1 = Z7 ? 3 l9 1 2 3 5 0 F ? @ s2 1 ? 3 0 = S ? 1 S 7 21 3 0 B:90 DEGE0 IEE0 JE0 GGG EFI>HGaGDfHHaEHLMNOOOMXbtqt aJ HH>aJ>>0f0DE>F0KKIG0EFDKLMNOOOMXNNbP A73083 0S=A -S383 _/ = / 1 0 3 : 8: 1 0 9 S 1 > D < F G D 80 ? 4 89 : 3 f LMNOOOMXNXbM D E G H a K K F E J I I 0 Y : T 4 i 9 3 . ; 2 2 7 i LMNOOOMPLtLN GE4K0  zR ;320341‚530;S8;/0/5163.?{63/7A _32025>0;/73:l94@470@1208:LMNOOOMXbbOQ z9/? 0 ? 47 /? 0 9:7 /-0 ;1 S3 43 0 T 4;/? 0 F< LMNOOOMPQNbb R/-/0 ? : / 5 0 , . 5 1 / 0 [ 5 / T 4 0 9 2 D 6 E y R5 947 5 0 7 /;? S;f -4? 9SS= f _vf 8S-f _V ? s84 89 4 1 3 5 @ = / 0 3 4 7 : 1 : @ 0 9 / 2 5 / 9:-?:CEKKKHHGfDEGH>EIEHHG034R5g 91=Z7?3l9121-350BCjA@5./g7/C0K?0DD1E9I/E-<6 >V/80.5V/85-0FDDy091@370/8/-0?-; V94= 8-=/3-00BC c_Yc0 7f=1.5?DEIEK< 08S957 W‚fˆT.f_]f3;4/=41f.770B.;f8/?5 ?:9:@Ac53/03@/15-2fT:1@/?03/9/1 p–+*op 213 4[=038;5-20B9CDEII0FJJJ0 DDDK ]525?C8S95 HEaHEHJf 3g1?Cˆ42/70cS1S-2-0S=ABDEF>< 1/8/@68/-0[S108/-ADEGHaLMNOOOMPLttO KEEHFIH /150@/.5+*o LMNOOOMPQqPb GIIDKJKHf I F a G G K > i 9 3 / 0 . 5 ; 2 2 5 7 LMNOOOMXNbMN /@0 ? @-0 9/1 :0 9:/? 0 S1 2 J K I H a J G >JIEHGaD ]8109S10.780?89:309/?:63-?5=6?589/6 W4158/0;32025250;/73:0@120?4LMNOOOMXbbOb z9/? 0 ? 7 /? 0 9 7 /-l7 -T 1 0 @ /5 .\ 0 . V 85 -0 F < ? 4 1 3 / g / 2 A 0 v 5 = < 81 @ < 3 4 @ / ? A YS 1 3 4 ? LMNOOOMXbNNO LMNOOOMPMtLP _V ? 0 = 3 3 0 ;1 5 /0 .20 ? -20 ;1 5 /0 [ 1 43 0 8-? 1VDEFI>< /-2=/: >V/807320?-?3FDDy6/8-0?-; ;32f3‚30;S8;6@5?4163.?{63/7A9:-?: =Z7?30?41V/85-02/1/-350BC 8/ 2 5 ? 0 = 3 @ ? < 7 / 2 3 5 2 < . / 1 / @ 0 7 / T / 1 < c: ? : @ 0 R / / 0  4 ; / ? i 0 m / 85 = / 0 c _Yc R5 947 5 0 ˆ /;? S;f eS? 49SS= f e4? 9SS= f5 BC c; 0 c 4 5 0 D E G H D > D D I F G F 0 9 3 0 V 2 0 c ; CIa>DJEFfDEFEDaKaEHEah1 3F?@ 4[€38;20|21-35}0BCDEIEKEEEFHHH 3 4@/? | GD1 9} l.4T = 41 0 8 /2-4? 0 / ? /3 5 8S95 7 0 8:7 /5 0 ? @€ JD6 ? -;0 ;S? S-2/YS8;:? 41 f ˆR0 .7 7 0 B5 .:;f 8/? c4-S0DEGHD>DDIFGD|,7 7 0 e4Z} LMNOOOMPQqqO HDH>af D > I a < a G > a > E 0 c / 2 : ? / ; / LMNOOOMPOMLt LMNOOOMPLNNb ;42/7 f0=S-7 4V:f -g41 50395 4-.5 |>G1 9}r2 ;1S3430T4;/?0BCDEFEDaDH>aGG .5V48;:?0.59/g/10?:-/50BCDEF>< LMNOOOMXNLXt ,-./0W47 ,@7503:8:109S10FD<FDD862/756341‚53 ,@750_3-2025250;/73:l94@47 /?0c7-lB/5.0?.=07/-T/1i W41 /;5 0 . 5 /94? 43 0 T /;4= 0 ; /2/7 0 8 3 7 @ 95 3 -5 3 5 -4f cc0 3 /0 = :7 /= /c/g: >IHEGEID 2 _1S3430/8/ ;S8;/0/5163.?0{63/7Ac:-?: KD6aD6IG19:/-6,-./0W47;0=8500B1 0 > < K m / 80 c1 @ 3 7 6 F D D y LMNOOOMXNLNQ LMNOOOMPMNMN 7/=5‡0BCk9:0†5?/0DEFJFGGaJKE> ;1S.:=05-5A]83CDEFJFGGKKEHK R?2 W-;04[=038;20|h1-35}BCDEFJD< _Ae:150HEEE>EE034241/0.LMNOOOMPQqqX ?20>aV/8 BC,@8/.0”/5-5EGaaGGHlDEFG< c? @0 . /-/0 T ;4? 0 ? /-;/0 1 5 94? 0 V /85 -/LMNOOOMPQONb R5 947 5 0 ? 5 -225 0 7 /;? S;0 3 42/7 /0 S-.535 9:=/0?5/;0@/150-S0383LMNOOOMPQONM 08/-V:1 a F K H D D D c_Yc0 3 83 0 3 /V /0 7 /-23 :-20 = /85 3g/1/?0742/70>aV/80953/0.5=V48;:? cS10DsFGD80/7/?08575=034-.515l IEEIIIaE LMNOOOMPMMNX R5 ‚ /0 83 2\ .2-0 3 4-? :@/-0 ? /-2/;1 S3 43 A B:9C DEF>>IK>>GFJ0 | e5 ? /} DEIEKJKIGJDI0_5-0>FDacH 34.S?0{03‚30;S8;/0@/12/08:1/@ _/3/-2025250;/73:0T4;/?0LMNOOOMPOQbX z9/?0W47/?0c:7/-\,8/-0FDDy0?-; LMNOOOMXNbtX LMNOOOMPLOMQ Z/-5?/08:./f;1S[435S-/7l84?41V/-2=/:02/1/-350D>Ia<JLMNOOOMPQNtL FGDJJJ /-[/0?7;S-03g0./?/-20BCRZ50D.E/F-E0a1H/>;<5 4[ =038;26F<>m/8091@3570|h/1/-35 h./5 0 3 g /1 5 /@0 8? 1 s]WeY0 ;S? 0 .;R9 4 7 5 0 W 4 1 : 3 A A A ˆ / ; ? S ; f e4 ? 9 S =7f0R]ˆ †f /1 5 = 6 T /7 7 C DEIIKJDJIIED0 -S0 3 83 )*pnŒn*(x‹ n('—o x LMNOOOMPQMqt 3/8;/50?:-?/3}0BCDEF<J><LMNOOOMPMMNb HHHH<>H 9-2Dyf 97 -0 7 3 20 T /5 1 A /8/-l8.@ = 8;? 1 f ˆRf Wuf ccf 8S-f .7 @ 5 .:;f W:= /-20 3 :8:1 0 9 S1 0 2 /7 5 0 ; /-? 4= 0 3 ‚ 3 H H I f D E G I > J a D D E J E f D E F > > J F I E K G J _5 V / ? 0 T / ; 4 = 0 [ : 7 0 9 S . g s3 T 1 : 9 0 = @ : 3 : 3 ./088/ /:0.T543?5?i/= 0c/;-0=9fgYS ?1/0B:?/8/0r=0WAEKEDFGGf 1:3/=08/?50IaaIJHI0f0DEII< ;S8;/0/51034.S?0ZT0B:9C_0_1/;?S j47/g/-50;/3/-2025250;/73:LMNOOOMPLbQN 0W47/?0c7-~0c1@3570FDDy0.78 ;15/0.2-0?4-/2/0;15/0;15‚/350B:9 †: =1?:8/ 0=1@.0,5?f-YW,0 10G;y13 j5 DEIEKEaGKDEG KEEaaaIG =Z/75?0/j3 z9/? W47;CID>>DIafDEGHaKFJELMNOOOMPXPtt EDF ?41V/85-0@120?41V/-2=/:00B:9C >m/86.5V/85-0,8/-0?-;04[4=038;2 LMNOOOMPOMQP LMNOOOMPLLPP ]/? 1 5 /0 DEFKJFFIHJE>f JIGIJE> 8? 1 f 89 7 0 . 3 5 ? / 0 7 3 5 2 0 D > I a E G F a G a a LMNOOOMPQLMt | h1 -3 5 0 W:-? /3 } 0 BC DEFGGGJJJDaG LMNOOOMXXqPM R/-/0 T 4;/? 0 F0 @/1 5 0 T /5 1 6 ? -;0 ;S? R9 7 5 0 ; 7 2 0 ? 5 2 2 5 0 ˆ / ; ? S ; lY8; ?1038:/ _/= /1 0 ] :8:1 0 c S1 f 2/7 5 0 3 1 ‚ 3 0 ; S8;/ ,. / 80 D E G I F F D D G G a K f D E I E K E K K K I K H LMNOOOMPMLOO R4Z5 >0 j 43 3 /246 T /-? 5 = 6 3 /9/1 0 . /c? :@0 ./-/0 ? :-/5 0 84-././= 0 87 8 V / 85 = / 0 c_Yc0 8? 1 0 ? @ € J D 0 = 4 / ? / 3 A 84 1 = l= . 3 5 0 @ . : ; f 8/ ? 5 A m / : @ f.=?09g1 /516;-2=70;4?5103.?0{f]/70j/8;4? ;/3/-2025250;/73:69412/1/-LMNOOOMPQOOP z9/? 0 ? 47 /? 0 9:7 /-0 .5 V /85 -0 = Z/7 5 ? /3 941=47/3A0B:90CDEFK>E>IKHHKf @/15ih43W:-0,8;7/d0j-22:l791 B:9CDEIEKJKHJaGI0]58/3LMNOOOMPOLQX 0  5 / T 4 T / 3 @ 0 . V 8 ; : ? A D E I E K E H J F K F H 3 5 0 @ / 1 2 / _AR58CIFaKaD><DEF>FGJaHaFa -SA F0 T = ;0 FU ;/= /5 0 7 /-23 :-20 ? -? 3 DEGHaKIHFIEJfDEIEKEI>GJJJ 3;0V/80>DAccCK>FIGKa0W7;CD>Ia< c:?:@0./-/0T4;/?i0m/85-=/-0c_Yc j3@0?130.T1f.97507/;?S;3LMNOOOMPXOLt LMNOOOMPXtQq ƒKG190ƒGD190ƒIG0ƒFDD19A FDDy0 LMNOOOMPQQLX K>EH>J> B:9CDEFJ<DaDH<KDDLMNOOOMPMLPM D|h1-35} 9-g/=< /1 5 x(*p“„w(x*“o B:9CDEFK>IHJHHJK0m7A{S-S3 j/3 3 /240 9:2/1 l1 47 /U 0 ;/-225 7 /LMNOOOMXqMNQ 8S95 7 f 8S? S1 0 /-./A 0 B:9:-25 C 9-g = -g /6 3 8:/0 3 41 5 6 @.:;f 8/?5< LMNOOOMPQqXQ W47 /? 0 9:7 /-l@/5 .0 ? .=0 7 -T1 iii .,--5 5V/85 0 [ 1 4 3 3 ~ ~ 0 † / 8/ @ 0 3 S ; / A B: 9 C W4 1 5 8 / 0 ; 4 7 : / 3 / 0 3 2 7 0 Y / 1 ? : 0 Y 1 4 . 5 ? D E G I a K J D K H K H .5 V 48;:? 0 34< Rk rA B:9C DEGEH< mS2V/W1/-3;S1?410?1807/g/-/-0V/3/ _/3/-2025250;/73:l94@470=Z7?3 YZ/75?/30-SAF0.V85-0>V/8073-20?-?3 3/0DEGEHGIJDDFE0|8//[} ;1S3430T;?0l08.@A@:9:-25C;5-<ccC R/-/0?:-/50c_Yc08S?S10JLMNOOOMPOPPP /-? 1V8;? fV/3/03S;5 103V6.5V8-0/-./ ?1V85-0l09121-350@12CGD196FDD1960FGD19A FDDy|21-35}B9CDEIE<KEaI<IIIJ af8S957 EEFJHF> eS0]j] K > F I G K a | > a V / 8} ? 7 ; C D > I a E G G G D D D /8-6 -g8-l2891 ADEIEKJ>G>JGa c/ g : 0 D E F I > H G E > J f D E G I > J D a > I E J LMNOOOMPMLPQ LMNOOOMPQQbt LMNOOOMXqMNN JDA0_1S3430T4;/?A0c53/0?/=40S‚41œ R594750@.;f8/?5f411S107/;?S;fLMNOOOMPXOtO LMNOOOMXPPNP LMNOOOMPXLqt z9/? 0 ? 7 /? 0 97 -l7 -T 1 0 @/5 .0 >V /80 7 3 2 _5 V / ? 0 T / ; 4 = > 0 = 4 9 : 2 / 1 / 0 [ : 7 9 S . g 0 [ : 7 c_†0 Y / 1 / 2 Z/ 1 : 0 = 1 4 . 5 ? 0 8 : 1 / @ 0 9 2 Y1 4.50?0>DDV Wu6?7/;? S;6ccœYW,0 ,e” ˆRfWuf_]0.20@/12/0?5-2-42?5903SgS1=?fC z\m/T=0W/U50jS?S1CSV4=0941/12S< h5250/-./0S8;S-2ik-25-0;/3/-2 ?-?36FDDy0.V85-0/8-0?-;04[= 3 41 ‚ 5 T 0 = @3 3 0 ; 1 5 /0 9 3 0 . 5 ;225 7 0 . 5 V /85 D 6 J G y0 T ; ? 0 8 . @ 0 / 8/ 6 V 8 = / 0 c _Ycf 9/-= œW`IDDaI>I0 ]j]` 42/70.V48;:?0DEIEKEaHEILMNOOOMPXqOQ GH 84? |145‚=41 S100jT4Z4= v†k}†; >fIDDDIDIl 8?16>aV/86 94@47iYZ/75?/30?1V/85-l9412/1/-35 38;20B:9CDEGI<aKDD<DDHD|h1-35} [143@0DEF>>IGGaDEG|,15[}LMNOOOMPQXXL ]Bj0BCmS=S0DEGHaKaGGKEaf DEGHaKKDIFaEAY75=0ZZZA2/7415< 7Y/ /./041.1 0WC B: 9 C D E F K J > > E a a I J f D E I I K J > J F I a J LMNOOOMPMLPq 85 0 9 4 7 5 0 = S 8; f 8S f 7 T . f ? ‚ f7/;?S;f LMNOOOMPXLqb H G K a H E H =14.5?ATSA5. JIDIIDI z9/? 0-0 ?7/? 09:7/-\ =Z/7 5?0/3 0;1 3:;41 \ c:0 ˆ5/’/@7 50;5 V/?67:7 :1 6=415=00B3:9C 5/; LMNOOOMXqqqQ LMNOOOMPMqMb -4? 9SS= f _]f .7 7 A 0 B.;f 8/? 503g1?C LMNOOOMXPtPP j/:0 ; /3 /-20 2 5 25 0 ; /7 3 :lc4@47 0 . 2 .V /85 /8/-6 8/-V :1 l0 S3 43 ‰ 848/-V /= /-0 / -./0 . 5 ? 48;/? R/-/0T;?03.0KGDV?i,2:-/-0c_Ycf `_:3/?0]S7:350.;?0./-/`?-;0V8-/-0>< ˆ42/70BDEGIaKa>HJ>> LMNOOOMPXqOX ;5T=<:;0?/U5\V30/-2=:?0=@3:391-2 @120?1V-2=/:691=Z7?3l9121-350B9Cj/3 T4;/?0F<KV/80?:-?/3ABCDEII<aGaG< D > I a < J > F a E J H 31?[=?0?-/@A9:-2/08:7/50D6JGy0BC JV?f.20V/85-/-0><FDDV?A:f_e]fY/1gf Y/85094750ˆ/;?S;f-4?9SS=f?‚f7T.f V.7 /:@< ?00†;aJ6 JJJ0 >aV/8| 87g-5 =S0DEFGIEJaaJJafD>Ia<ELMNOOOMPXLbL KJIDIF Eaaa LMNOOOMPQqOX IEEKHEIf DEIEKEHE>E>a|,d53fc_† {13?0BCDEFEDa>EFEJHfIFKKHDE 8l7.= :/1 =S?/}BC D>Ia< IaaHGHG LMNOOOMPLqLt ˆ4-g 0 8/3 3 /240 9:/? 0 /-./0 [ 1 43 3 LMNOOOMPLLtO _]0 @.;f8/?5f41S10.20@/12/0?5-225 LMNOOOMPMOLN -g/8/-0[:770341‚530.5?48;/?0@:9C Y{_} LMNOOOMXbQMX R/-/0 ? :-/5 0 T /5 1 0 @1 0 5 -5 ~ eS0 3 :1 ‚ 4g 3 g 1 ? C 742/70.V48;:?0DEG>HHKHDaEa z€c/T@0W/U50jS?S1CzV4=0941/12S _1S;S7530@/1&'()*+ LMNOOOMPXqOP DEGI>AHFKAIaHa c_†0@/-.1/\c:?:@0./-/0T4;/?i /31-35Am8-=0c_Yc08?1f897085-€JH Y/85 2/0?418:1/@60.5V/85†;>f 8? 1 6 >aV /86 /./0 .1 5 ‚ 41 0 T 4Z4= LMNOOOMPQqML 0=947 50@.;f 8/? 50ˆ/;? S;f e4? <7 9 2 / 0 8 : 7 / 5 0 D 6 G y0 m / 85 / 0 c _Ycl /3 7 5 A 0 k -[ S0 ‚ 5 /0 3 83 0 DEJIHEGDDDG 1 4 3 85 A D E G I > J > > F F F G f D E I E K E H E F F F G W7;CD>Ia<JaFIIII0l0JaJI>F> †S99g 0 j/3 3 /240 [ :7 7 9S.g 0 .20 ? -2 LMNOOOMPLPqQ 9SS= f S8;f 8S-f ˆRf Wuf _]f .7 LMNOOOMPLONO /? ]4 1 ? 5 [ 5 = / ? 0 B C W: 2 2 : 7 0 D E K E H I E F H G D H /:0 Z ZZA 5 -.S3 /[ 4T /1 4A T S8 ;1 B:9C „oŠ*x‹Œ‹++( LMNOOOMXbtLq W41 8/0 26 43?:-6 u50z3/f 8/3 ?h.0 416c,A 3Kga1>?H0I727 69S1S-2/-0S=0B;DEGIa< m5@0j/-?A]4Z/08970^4-5/0/77 W4@0./:-03513/=l?4@0=:75?0LMNOOOMXtPQM DE5G/0I8aK:./6 I>F8/T I>J@S0-02/-?4-20 c_†0@/-.1/\Y1.?08? 1f8976 ˆS=5/3 8 / 2 2 5 3 5  m 97 S= 6 m /-? 5 6 Y :-< F F -BC 4DZs3 S ; 5 1 0 3 5 / ; 0 / ? / 1 0 . 7 8 0 0 7 : / 1 0 = S ? / v1 : ? 5 ; : 0 3 = 4 T S 6 : 1 : ? 0 ? 4 . @ S f @ 4 1 5 / 6 LMNOOOMPQbtq LMNOOOMPXqOq /-/W:-/506747?1-=06]91/=/-D6Gy 5-20B:9CDEFKJ>aa>KHHfDEIIK< 90/?/350=S743?41S70/3/80:1/? EF>FKK>HF>IDfDEFJDaLMNOOOMPQNQO FEKEEJ ƒ>D1 ?:47 -683 3]83 60/3/8 j/:0342/10./-0[143@0B:9CB4-.1/ .,-23 D6 EyA BC W1 5 A HGJaGJ>f DEIIK< J K E a D D F 3?1S=40BCDEJJGFJEGDJf>>LMNOOOMXNNqt HFRE 1//? ?6.097 7Ac: ]/71@0 5CE7=K5K>6 F.5 >G/94? H0eSLMNOOOMXPQbb DEKEHIDK>DGD0 r:./0 DEGHaKHa< LMNOOOMPLtOP š')“ox' KaIa0=@:3:30;15/0.5V/85-0 S=4 EIKKaIK /0.S= /-4C /07V385-20 -089897 7f8? 1s]WeY0 83 5?-A mc]r0 7081@0 =SgS0;1 =/= 55030 2/8/? 07:U S1 LMNOOOMXbtQM ].5 -g /-? 5 Ž0 j3 2\ ? 1 /;5 3 0 1 /8/@l3 /9/1 LMNOOOMPQNqX Y1 =3914.0 f 8? 0 = ;1 f 3 1 ? [ = c5 = 5 0 {4 9 6 0 S 7 5 4 ]? S 1 4 6 0 1 4 R4 3 5 2 6 4 . 5 ? 0 8 : 1 / @ 0 9 2 / 0 D 6 J G y0 8 / U 0 a D D 0 V ? /-4=/0 ;7 8/.:< ]ek /8-0 ;/1 = 5 1 0 .7 80 9/-2V S0 m S89S1 ,3 7 5 0 ; 5 V /? 0 = 41 5 = f 94= /80 8 3 := 0 / -25 aDFKKaG j/5-?4-/-T4A0WCD>Ia<ID>EJHJf{, 3:3:0/Z4?08:./0;1.:=08/-2253C 8k-Z/ 0c_Ycf 3G4>1>?5[K5=fD/E?0cFE_†0 YG{_0 ,F8/- 1=-0-S0V8-0Wf383CDEFJDLMNOOOMPQLtP =4091?0KDD80=10V7f3470?4187ELMNOOOMXPXLt GHHEJG -221424350;:35-20:?=059:f9;=|4.g} VB0 DEGEJD>FJ>EE0ZZZA75=4?@53LMNOOOMXbqQQ -4?ATS8 DEIEKJHJJDIF 0 H E G D a K D H D DEIEKJEHDEDDf DEG>J>HIHDJa c:? :@0 ./-/0 T ;/? iV /85 -/-0 c_Yc LMNOOOMXNOOq LMNOOOMPOXLP ,g :67:? 4-6 †/? -/| m0S‚ 5_/7 ?/0/2/-0 j/3/24} LMNOOOMPXOOO 8S? S1 6 8S95 7 0 ? @JD0 =4/? /36 ?-; _4 2 4 0 c 5 3 5 3 0 / . / 0 8 / V : 6 9 : / ? 0 Z 4 9 ~ ,. / 0 9 ? @ 0 . / / 0 3 A . 0 a D D V ? 0 9 2 0 D 6 J G y ]/ g / 0 ? 1 0 c c0 F > = 2 0 @ / g / 0 a 9 7 0 = / 85 aDD80 /1 /0 Bg /? ? m 7 A Y8 Y5 1 /-/0 8 /3 3 /240 . 20 ? -20 Z -? 0 = 3 3 0 . 5 ;? S-2-0 c_Yc0 /8/-0 BC EGaF>FDf c7 /-= S-Z490 8:./@l2/= 0 1 5 94? 3 5 /;0 9 5 895 -20 ; S7 5 3 5 0 g 20 3 41 5 :3 0 8 /: ;1 3 0 T ;? 6 /8/-0 V 8-0 c_Ycf 3 41 ? 5 [ = ? I6 H0 [ 1 43 @l1 5 7 4U 0 GD1 9f V 80 DEGK>H> < ? 48;/? 0 A B:9C 0 c:0 ]/-? g 0 DEIIKE< 8:7 0GDD19</-ABCDEJHIKFFJDJE ?:1:-0ccA0B:9CDEGI<>JFJ< FFFF JG>G> IaFDDHa DE>FKaKFII>D W4?gCDEFK>HaKJ>LMNOOOMPXOMX HDA ?-@0BCB4150DEFJDKI>EEIafLMNOOOMXNOXt +Ÿ— LMNOOOMPXQLN LMNOOOMPMqqL LMNOOOMXPPQN DGHIKJ0 383/5 0S= j4 89 4 1 5 = / 0 ; 5 V / 8/ 0 Y W,lW/ ; / LMNOOOMPQtOt Y@:3:307 /= 5 < = @:3 :3 0 7 /= 5 < = @:3 :3 †4-? /7 0 ˆR0 ;1SV 4T?S1KKKGDJI 67/;?S;6 _V ? †4[ 7 4U 5 {V @0 ;7 :3 0 9= 0 /:1 /6 = @3 3 †/V /0 8:1 /@0 243 4= 0 ? :-/5 0 = 7 5 ? 1 4 _/1 5 3 0 ‚ /-0 m /‚ /0 8 /3 3 /24\ 0 W 1 .3 -7 6 3D:E1G‚H4>gG0TD/D5a10G@K5-22/0>DDV?085-/?0B:9C 3T144-6.77AB:9C 7G/= 5600K=G:/? 0./-0.5V/85-0S=40DEII0KE D>Ia< 3/:1 -5-6 3 7 /3 /l1 /9:A 1 4V 4= 5 3 41 4? 0 8 2= 3 T 1 9 6 m 7 A h 5 ? S < h/ ? 5 | †: = S 0 R S S @ / 1 V S 0 e S J } F 6 G y0 ; 4 7 : / 3 / 0 > 6 G yA 0 W 4 7 ; C D > I a < G a I < š'——op…‹w(… J F F 9:=/0>a0V/8 /8:09780?19=/ADEIEKJ>G>JGa WCHHaGHDF021?3085-:8-04LMNOOOMPXQLP -412g GJHfDEIEKJJDDJ>>0.4;/-LMNOOOMXNQLM 0vYR{ LMNOOOMPXQNL 38/-? :1g/9/= ?5IaDFF>EC ];T 70.4= S1 ,-./0=/?/1/=627:=S8/6LMNOOOMPQOXb LMNOOOMXbOQN LMNOOOMXPPNb Y1 4 . 5 ? 0 8: 1 / @ 0 9 : 2 / 0 . 1 D 6 J G y0 m 88? 0 1 9:4-6 8-87 3 6 249g S= 6 1 S-S6 c-2 ]0 3 4Z/0 ;1 Sg 4= ? S1 0 l0 3T144-6 h1 5 g /0 1 /8/0 3 @5 -? /0 W1 /.5 3 5 S-/7 ,7 .S0 8/3 3 /24| = @:3 :3 0 T Z= } ;5 V /? 6 c_Ycf ]41 ? 5 [ 5 = /? 0 ,-./0 .5 ? S7 /= 0 .5 c_Ycf 3 1 ? [ = ? 0 ? @ 0 ; 1 S 3 4 3 0 T ; ? 0 c _†0 B C ]: < 3.2?21|7U59746B120F6GV?/-}T=;0?7;0=8 /.1?/0m3;5/0.-220]0?-Aˆ;:0S?;41-//305@0B4D19E/F7G09H1E=I@H/>3J5/K? ]5 /;0 / -? 41 6 0 F DDf @/1 5 0 | F>0 m /8} 0W7;C 8/3 3 / 2 4 6 ; 1 5 / lZ/ 5 ? / 6 ,f S 6 Z5 [ 5 6 9-3 0 7 7 1 -6 ? -20 8:./0 aG1 9| FV /80 7 9@} c/-= f 7 43 5 -20 /? S0 ? /= 40 S‚ 41 0 = 1 4.5 ? A GD>DE DEF>>I>HaEEJfDEGI>HGKEDG> ?.=0[1430:/-20=8975DEIEKELMNOOOMPXQXN KKKDGG B:9C0DEFEDa>EI>GD LMNOOOMPOMMO ;/1-S0D>IaJGE>E>FfDEJIE>LMNOOOMPXPtb ;1=5107:/3A0B:9CDEIIKEJGGGGE LMNOOOMXbMMq LMNOOOMPQMLN LMNOOOMXNXPP LMNOOOMXtOMt


"#$

 !

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 .-ƒ*.*„‰ %&'&()*(+,-./* %&'&()*(+,-./* %&'&()*(+,-./* %&'&()*(+,-./* %&'&()*(+,-./* —&…&+Š&ƒˆ ?O 8  5 6 O 9 Q > L L 5 < 7 > 9 } Y E O K Y Y F B < 7 I E Y I B 4I E F > 9 F 8 O C557E99H= >9f9uT MYE;Y;6;YBISrT9]C;LB9R=;rT8BE *012 ,-3*()*( %ƒ…,„ 3131 %*‰ (2 %*‰ ( %*‰ (2 %*‰ ( FN8HIE 8 9 D L9 KO< 5 9 < 7IE YI9 >9 O< OF E 8 >F 9 CL Hg C 7 N k = O C E 5 I O 45E6HIE 7859F:;9 <5<J>C78 =>9?@AB =CD=E9E7M C59C5 C5FGF JE NLPpf 9Q=B{P7 58oF7hF>>h=w> L=FhpC >Lh79J59p8>K7>5\h 45 KgE gNF 7>9 I7>h 78E95HO9 oZ;E 75EO8 =99pO8 67MOk 4K EgE NF9>F977I7= LO>9o9NO8 5<9sYK7< LD79\sdŽdf 7EO>Ltk X9Q9w>r OH\ Jg E7gMN9y96OJ9 Ig7=E95:7=9HE7M797VC:H9 gN=h:57=9HE77M97V:>T7E<N5=h @QS;ZTwX;URU;[RW[;[UBW^_`aaa_ixmxm L9I7>E7=9wQX9;U]UZ[WZ:R]R ZW:S]W ^_`aaa_bcjma C5 >9 C 79 = KL9 6 NO6 ?> I 8 h @< 5 7 h I K E 8 F u7D 5 >h 9 6 OF 7E H7V Nk D 7 K7< R= E T E ?IO6 5 7< 5 = 9 = O8  5 6 O9 < 7IE YIh >OE KYYF 5>9PJ9 Q7BRST979 Q5BRTU9H7V;URZ\ :WENX 8=H94f?}dp|u9NX;U]UR:^_`aaa_ixjij ]]U][] =ONY8 E99==N5 ME7k ~T9 7H B=7KEg9H5>LLgB Z;Z8K9qM8OO9=I>CgFk9PX;UTS^_`aaa_bjccm :[T:UWW 6C7>9 8OC5Eg>D E9g=7>L9 579HF7V 9QFO>LN7= 5<7> )-(„-… ~QL H7E YE7< O>E 7D 9fD>M YX;UR::[SR]UUU 7=:UE 589HNk>8 9C5EHI7E F5>\ sg7<BJO<59nO>= pO8 D 79 pY8 O79 LD 9 [\ RUD E 9 I8 YL8 7H N9 F 8 D 79 C5 9 8 HNh K7o79 Ig< 7>Lk OEK7>F 9}OoB9C< :>CqI7>O< ^_`aaa_ix_cm JE <H5>9hEH8 Nkh9nN7>Lh 787>=Žndh 5X;:]WK<\^_`aaa_iacib U7>F T:ShC< S;<Wk Q7E [:WS85ZYE S9WJ7>L= ] WTZWW;[\ C5 9 zYLr 7k 9 wgKX f >CYNYHO9 s < k p7< 5 > E 7 N 9 n 9 E Y 9 n k J5 7 r 7 9 K O 8 7 > L F 7 E 45 KE NF >9 = L8 9 7= = 5 = E O>9 8 HN9 E 7>LL7 }L O < O H9 K O > 7 > L 9 E O N 9 8 Y = O < 7 9 = O H7 H\ 7E = B HM h HCIh F 7Ih ^_`aaa_bccb` IOHO8 g 8 7 > L 9 p HR ; 9 n Y > C 7 > L 7 > 9 P < I X ; : ] W \ d>C79 5>L5 >9KF8 D579 C5 K7>C78 7e U7T=;878KH7 hK597Lr87E=9Ckwg 5F<7KEX9;JNU[=9[pY 8UO:7W9U:;U;8Kh gE F9Y8 7>L9 E>g7h o>E 9u7 g=E5>797:]\ WTE Nh8 IŒ:h gHg kkRT;;KYV KYV9f=59:ŒZTD ;;9AEIqs 7N7H= 9];8KY= kW;EOF KYqV WTZ::WB;UR:WSZ[[ST ^_`aaa_ibjb_ s7H5>7>9n787>=5k9wX;U]UZ<q= [ZO8 SWS5[6O: „&—…'*.^_`aaa_bmjmb < 7 HX wE < 9 f = E 7 7 9 J 7 E 5 F 9 s < 9 Q 7 = 7 f F gE 5 PO= E 9 ?O< OF = h P8 75 >5 >L9 C7> T [ UD E JgE Oe9 7IYE =H= 1&0-1 KHI ENF5<>hK9?OO8o7 F8Oo7 E785==794>598<gO7F=EghF8h89O=H7 89GEh I?@AB O>OH\ I7DEE97H>7V 9FO:WE 8D7N9 9CP5KJ9 7>IC7B7RST9 879HI5>5B @7g9FO8D79I7K85F9EOE7=B=E7^_`aaa_ibiab pOHK7>L:[9 PX]UWWZUUh9;URR\ LRS7[D5qTgTRNR7857>kwgKXfKg9v5E879;UZU]\ 45 O>EgN9 O]WZ][]ZB 8hF=YM Og7E>o78 L97o>ook hC<eI5 F8g7>E =EYOFh H5 = 7 = 5 e M 9 7 C H5 > B E 8 7 7 E 5 M ?C8 : T U W ; : @YCOH9n?@9R]T8K9HYCOH96CH7 6NgKX 5F7k6YH Q7E85YE9J7>L=79;UT][^_`aaa_iajb` 7E>I7HB ^_`aaa_bj_bj FYHg>5 F7E 5gD M9A= 57>9 79@7F 9oOOE :TPN9 vŽ9 > [RUU[;; =z7 [;8 KE7K<OE9Qv9 H79 g<T75 9S:T8K9 9WnJ ^_`aaa_bibjx RTU9 E59;UTNYE ]WZO< [SBF;8TrZo9 RB;EYF URYB ::K7>F ]UT[9SwK WR JE N9IOFOX <7r7dr7H9 >9u@9<7JOKOF9 F5hR]\:R^_`aaa_ix_`b ENOHO ktH8> wY< 59C7r 9wE <9<KgF 79 67K9 K78 g9 C5FzF G <7H787>9 C 5 E gF C 5 9 ? r 9 P Yg8 UT8KHYCOHD YLD TZZ[[h 9;ZUR];\ ^_`aaa_ibm_^ QO< g7>L9 F 8 D 9 >Y>9 = < = 9 RU\ TSE N9 E >I < L=L9 p8 J7< 5 KE N9 T6 O7>5 >L9 = O8  B E F L9 K>h 0‰/3*% P8|9 7zO< 9s<ku7r ?<OE g87>9 R]:~=<E> ];];:; E=O= 9<9=K>L9 F98JDkg9 f>6 9579 Rh;SD EBK<>9QBlE5HO 1*.,-…‰()2„*%-„ pO87EY>9s<kQ785=R:T9=<E>9wE<9^_`aaa_ixxcb @7E7N785 I8 57Bo>E 9h>5 =N5 MEh9g< H< Hh R;9EF9K7EgBFrB G9 ?Pf pQ} 9CE79 >L9 >L= >L^_`aaa_ibjjx ^_`aaa_bmi^i @7g9 F Y HI g E O 8 9 H g 8 7 N e 9 u I W ; ; 8 K 9 X QW B 0*‰‹*…„3 H= 5 YCE @ UT]R:RTST:[ < 7CO>h D D 8 7E OE 9 ;U:R[]W;[[[T ?O8 5=9BEPO8 gF78 9E7HK7NB KO<5 WpY;BH9 TRs:<9sB677>=EgkHY =E85KgE Y8 9:=9g= g9 =>L9 7I5<g< 97>OF 79?87= 7 JEN96IE9F8ro>B59g=579RU\:WENhL7D5 ^_`aaa_iacmc 45 ^_`aaa_ia_mi JE N9 = L8 9 F 8 r o>B 5 9 gB 9 D 7L79 6 Yg>E O8 }oPO8 5 Y= 94Q:;D E>B7>L= TD 87>>9WXUR9:PTX;8K:9]wWg\^_`aaa_bcjjb [KZX–\ WZJ< [Z7WE n87E5=9KEN9E>L9F<I9=7o5 A@p@9 K E N9 @ 8 F E g= 7>9 @d HYCOHk 5H79 =O85=9Dg7< <7IE9YIG E 9 p7< 5 \ C 5 7 E = 9 A @ph 5 > = O > E 5 M h 5  O > E 7 8 5 = q9 H F > q Jg E g N 9 = Y I 5 8 q9 H K < 9  O > 5 7 9 7 < 9 > O o= 5 7 I I7F 75TT9 7>9OpYE VI8Y7LOCO9 9F8H<H8>vI9 9FO9s;UT]:\ <kpOH7\ >oO>5794QR ]EN9 DE>h;U:Z\ }o?5 8:U[[\ 5Y>94:h QR[ZWT TDEE>h >h G9 K 8 I O > L 7 < 7 H7 > h : 9 = I L h R ; 9 = 7 < O = 9 Q B FYHIgEO8kw~;:]WU;U9U;;UB[R: H7>E 7>k l7= X E 8 >= IE qHO= qD H= = E F q HO = k t H8 > 9 F O 9 p Y I O 8 7 = 5 9 Q g 8 > 7 r g C 7 7>E 78 9 D OHIgE 9 < g78 9 C< H9 F YE 7:;;8 KB =7>9 ?I= 5 7< 9 7F N8 9 {9 rL9 I>r9 =ICB HE 8 9 wgKX ;U]U\ %*‰(2%*‰( :;;: HF>k ?r78 7E 9 N7>r79 pPQk 9 d N H7 C N8 9 w QX ;U:R9 Z Z:S9 R :]; s< k d8 5 HK5 R:Z9 ?YFYo7E O>9 JE < X [ W ; ; ; : : ^_`aaa_bm^^b ^_`aaa_iax_^ ^_`aaa_iajxa Z[::R[S[ 9;UR:RTRUZSWT ^_`aaa_ibm__ |=I7==Rk 4K <9Eg>HY>5 75h<7IEY8 EYhItv4h BFYHIC< E8<9kNR7>˜D CgIBH7 E\5 ;U[S]S]]USU] 89dJ9 ^_`aaa_i^c`j ;UR:ZWR;R:ZRB 7E 5F=>99KE N9?E>L9 =57o5 EkrQ>CCF >9 EPCF ^_`aaa_i_^mj ^_`aaa_ixx`^ n8 46 8 9 = Y I 5 8 9 g E F 9 E 8 7  O < 9 7 > E 7 8 9 F YE79?f @E =O>C5859HOZ ƒŠ+“+„-.”-. vQAh H< 87k[]9 N9HK7F EX<;F9:N5 d]v9 CUKT9Z8FS9IYE DF;79 9[K7B 78>g 4KE NF >9 = OLO8 79 = 7< O= 9 H78 F OE 5 >L C 5 g E H ? 4B @Q9 K = 7 k ? 8 7 E 9 N > r 7 9 p Q JE N9 E >L9 F >E 8 B M g< E 5 HO9 E >I79 E O= 9 < = L ?O< OF = 5 9 I8 79 IO< 7E 5 N7>9 gE F 9 F 8 D 9 F O J9 gHgH9 < 7H9 F O9 u5 >L9 uY7C9 J8 K > r F 9 C 5 7 HK 5 < 9 P B = H= 9 ; U R Z [ R R S ] S [ T wX Z S D E 9 > O L Y wg W \ S C<]HB 45KO<596OI7EXFYHIgEO8~HKqI8Y6B USU] }YXRSU;9?<OH7>9zYLr79CL>^_`aaa_ibm_x D995?>6 9S;;8 KB HLg9 H>7E 9T=H=BE<I <F7F F<5>B7= 5F95K5 >EC9 9KIO>L< L9<=>9H>B IO87>Y>9 o7EBwX K5CtQp 7>B <7>L=L9F8DkdNH7C9;U[S]S]]^_`aaa_i_^ca ^_`aaa_ixija F8 XJI9fo7> šOK879=E7E5Y>UU9dJ9K58g9ŽuB ^_`aaa_ix^ax YE75:9 9L7DgD D59Hg8Ohg< >7OE 85FhI>L< 9wX;UH>9 T]:T^_`aaa_ibm_` [[<Rg78 ;; t7=}B OQ7Ck L7B87HB N C h HY > < 7 I E Y I 9 t v49 = I O 7 F 8 G f K g g > C 7 8 5 9 ; U ] U ] U Z U R R Z IO8 45 K O < 5 9 N 8 L 9 E > L L 5 9 F Y HI E h < 7 I E Y I h 9 v QAh PQ9h6E7L<E tYo9 = 7o5 E 9 LD 9 TRk :;;9 N9 q9 < OHKg8 ^_`aaa_i^^i_ N5CgIBH7E59wgKX9;UT]W\ IO85IO87h=Hg79F>C=59N5CgI9H7E5h JgEgN9EO>7L79dCH5>5=E87=5k@5>k94Z y}vzX [TS]ZWZB ;UTSWZRTUSTT 468 9 Fg8 5 8 9 I7FOE 9 Ig>r79 HYE Y8 Hg< g= 9 HO= 5 >9 K7Lg= h E CF 9 87L7E 7= X D 7H= Y= E OF 9 HO= = 9 p7< E 5 H9 L8 E 5 = ^_`aaa_ixb^c M „-Š3.‰ …ˆ ZWSZR]W < 7H78 7>9 FO9 u5 >LuY7C9 J78 7E O 8 Y 8 h = 5 7 I 9 D H I E 9 w X ; U T ] : T [ R R U W S I 7 F 7 5 9 R [ D E 9 n Y C O 7 > 9 ; U T S W Z ; ][[[[ 7>=5 h=5>L<Ok 45E7k OHI7E F7> JE N9F>YH8 78r7o7 >9h6=O>L< oOOh 9gDBDYg8ghEH7g9 <OE9KgF88LD7\ O8 K8LFE9EL<W9wXfKg9d5=9;U]UZ[^_`aaa_i^aj_ R;;Z[U }YkRSU;9zYLr79;:]W9^_`aaa_ibm_b ^_`aaa_bcjja ^_`aaa_ib^`j 7Fg>E S:R;]: w5DOE9R;;;9=EO=O>9EN9UWhHO^_`aaa_ixjcm C5 F 7>E Y8 9 6 7K7>L9 s YLD t7Hk F O9 D < C5 @5 E 7>5 46 8 B C K < 9 H Y > 5 E Y 8 9 = K 7 > r 7 F 9 K 7 > r 7 F > r 7 h KgE9H7V ?YI598ZZE 97r7H9 ?9fC< @9 dBp8 JRh ?@QB uOE >Y9 4gH5 <7N9>Y9:v9uODYo5 >7\ F87=hI>r9F>C877>9wX;URTS^_`aaa_ixixm UTWTZ; 45 E85H79=L<9FY>C5=59NCIBH7E5CKr78 dJ9 7C77FO9d9wvh EK7XI;O:h]IWO\<UOZF9R87S6S5S>87RLNhEh5I><L7\E ?@dh Nh E C8 Hk H9 < H8 > >Lg>k wgKX ;UT:[:WWTR:SB ;:]W\ Eg>759E<IB=H=9;UR[[[TRS:WS L 7 < 9 I g tL= >L9 F8D9<=h67M E7Eg= 9FO=E 78rYh 9E=o< OE7I9 gB Ff>C7N9 O9JIFJk?g =7J>zt9 EY9QPOX;UT]W]W]WSRS 8gH9JgH59PgI75 ^_`aaa_ibaia [UZRR]; wYE O< h @7< OG8 E r>h B RR9 ^_`aaa_ix^c_ 47 5NB7C7< E=g7H9 9v9 {5>?< O8H9 9[RK5 9I=g79 E^_`aaa_ixmaj 5NI5 9K>D 7L7H g= ƒ.‰(…-.•„Š*((-. Š*…-.‰ () 45 KgE 9 7CH5 >h IO>C9 ?@AB 4Zh o>E h Hk H78 F OE h 6 < O7>5 >L= O8  5 6 O9 ;UR[\ }Y9 ?@? < g78 dJ\ ^_`aaa_i^x`x =>Lg7= 5>L<Oh :]E HO>78 5FhktH8 9HO\ ZR]SR];W @g87N€9P5>E7GEY>O89Y8L5>7<h=I78O\ C75>N7h=98rgFH7 N>97h>‚77=5‚597KNY9VHhE<grHI >XIO7>FOLkE pPQ9ZZhTDE9wX[:]TZTS ^_`aaa_ibaac nO8@v9 JgECN9 ?>LE7M h87LO>h 67<>9 =O8 Hh 5=h @7 ^_`aaa_ixicb QP9 75H7V 9@=k99yM M7>9 56Nh OG5 >E??f O8>OE >5 I78 E 9 < 7= O8 D OE 9 C8 gHX wQh ?7H= g>Lh 7 ‚ 5 ‚ g 8 7 45 K E N F 7 > 9 Z F 7 8 r 7 o7 > 9 H 7 V Z ; E N 9 K 5 = 7 o7 5 E h Jk L 7 h I H> 5 7 L h = 7 E I 7 N7E =g9g9 šOK8 79 RkZ97=E8pg>5 O79dJ C5 F 5 8 5 H9 H7V Us F O9 9 @Y>D 7< O8YVhQ7>7=Y>56k9wX[];]RU:B ;UT::UTS]Z[R9oook7‚5‚7N^_`aaa_bjxbi DYLD7k>OE 475 H7= 7F GZF 78 r 7o7E 5 9 H7V Z;E N9 H5 > yJh = Y I 5 8 k L D T ; ; \ R D E k 9 ; U ] U Z U R W W W S ] I7D 7F 9 K78 ::D E k nOCY>L9 >L R : ] 9 z Y L r 7 ]RU:RU: ^_`aaa_ixa_j ?@Q9 gE F 9 u@h F O8 D 79 = O8 7KgE 7>k ^_`aaa_ixixx ^_`aaa_b`jcm PX ; : ] W \ T : T : T d< p7gE = 78 9 = I6 < 9 7 ‚5 ‚7N9 H 8 N9 I 8 7F E 5 = ?@?9 CE C8 9 F O9 ;UR[;TSRZUZ:9 gE F 45 678E7h 597CH5 >9?@dk IOEO89>7F 7>9 7rNh7Hh t7H78 7>E <=L9 OXu@9 s7o7 ^_`aaa_ibb_` sW;h g7< 967E 85CLO9 >C9S;9 v7>Y>9 U5R;h URR ECE <IL9 B=FH= 96SrS7>9 TUW7>C79 U[B;U7H7>7E RZ:U:WR9F[H5 ]WFH KE>9T;E E>L7NkCvF H9tI9 BQ9 5>695T>E ;O8 ;BHL 9HJg9 5>?t?5 Pd o7>5 9O8 ?@pB @7V 9:UE 9K= E}Yk 5Hg8 9‘7>9 P7>E O978 t59O= ’s<FkQ78 7>LE 85E5= DRU\ WR9 wQ9 :Rh::]h C5KO< 967E 85C *012,-3*()*( I8 ‹&(0* E O=  9 CL9 >5 ^_`aaa_bjbai F YHIgE h 9 E 5 Cg8 9 C< H9 HO= = k 9 dC7 ]T9 zF K78gB:>C9wXd=o5k6YH9U:[S[S[ ^_`aaa_ix_ab ^_`aaa_ixm^_ sdv9 g7<98676 IE59>L9 v5Hg= 569{Y>CO8 9ENUS9 dJ 5FH7 79K78 g9 6<7E O8 5X>L9 I7F OE 9W>5 F:7N DO>D7>L9F7858k9wgKX;UT]W]W]WSRS ^_`aaa_i^imj v8 9 6 IE X QG{9 < < = 9 ?@d9 Ko9 <H8 97> FO p7< Z= YI5 8 9 dB JRGT= 7E I7H9 H5 >?4X ^_`aaa_ixc_b JE N9 = L8 9 F 8 r o9 C< HF E 8 9 gB 7CH5 >k uD >B 5 F 9 N5 E 7H9 Hg< I 8 7 = > 7 > h C 9 w g K ; U R U ; W : S S : s < nYCO7>9 p HSh T9 u OD OF 5 ?o7< 7r .-ƒ*.*„‰ 45 K g E g N F 7 > 9 F 7 8 r 7 o7 E 5 9 7 C H5 > 5 = E 8 7 = 5 }C 7 < O H9 p nZ B [ ; T 9 I = 8 9 p E L O C O 9 F O = O < E > =H>LEGC=I<>hQB{9H7VT;ENh9H5> IO>C5C5F7>9?@p9dFg>E7>=59H7N58 I7D7F9K78g9w8LX:UhT9;U]UZ^_`aaa_ixcmm UZWT[g= UW B 9 [ R U U : [ R D OHK7E 7>9 4OH7F 5 D Y9 F O9 K8 E 9 Z;;H W ; ; H9 = K < N 9 K 7 E g 9 L 7 E N O > L 9 ; U R [ R T T \ ^_`aaa_bm^i` 5>6XRh]D9QBME5HOkt=L95>E8o9I>N5 oY8C9G9OV6O<kp585H9<7H787>9FO9QP P8g=E9}YEOKYYF9=O85=9<7IEYI9=L< ?@Q9 D H X U s g7< 9 6 5  5 6 9 oY>CO8 9 E N9 U]9 :I5 >E ghE t7\ E 5 M 79 v7E O8 5 >Lh w7< 7< 9 @Af 9 H< r >5 X T Z Z R T FY>C5=59G9HO8F9L787>=59g7>L9FOH\ =r8E9<L=9F8DkJI9|L79;UR[ZR]UU][W ^_`aaa_ix_xi I7FOE ^_`aaa_ixmcm HO8 7Nh dvh P7IOh u76 5 >Lh N8 LX ZTD ^_`aaa_bibbj v5 9 > 5 F 7 N h ?r g F g 8 7 > h vY M M O 9 K 8 O 7 F h E 8 79 u7N78 CD 79 AE 7H79 s < k {7E O= 45 KgE gNF 7>9 6 IE 9 F 8 r o7>B F 8 r o7E 5 K7<5ks<9@Y>D7<59:9wQ9;UR]]Z];U: JE N 9 R ; 9 Y 8 L 9 E g F 7 > L 9 K 7 E g 9 L 7 D 5 9 ] T 8 K B N 8 k >OLYhIDF9I>D>LkwgKX}Y>YE9;URS\ 4567859?E7M9P56FOE5>LGv78LY9gB FH[9J7<O67Eg89L7HI5>L9^_`aaa_ibxji }7=59KYF9C<<k];;[RT;BST;TWWZ OH7> Rh:9NkSD 7Hk ?r787Ehs97H= H5>kY= 9?@A tL= L9CEL9FEO9 ?7>LL78 9J7E YF9JY<g PNI9 ^_`aaa_bcaca S]W;]R O>OHI7E7>9C5J7>C7879H7V9:WENh 4689dCH5>9o>E9H5>k?@d9R?< @7g9=O85=9<7IEYIBFYHIgE^_`aaa_bi``m O8BOQ7CB IPJQ7B g= 5 79 Z:E l7= X KY>g= E OF h ^_`aaa_ib_a` ?7 M 5 8 7 9 v 7 E O 8 5 > L X Q8 = H7 > 7 > h > = 9 K Y V h Qg8 oYH78 7>5 9 p7< 7= 7>X []TTS[W U\ W;E Nh QZ5BWRTUh 9;KUO8T=]OC5 79 E]875 >\ =IO7FO8BPŽGtv4e9C59–\J<7E9pYHI 5>L9wgKRST9 OoY8 Ck J7o79 <7Hk 9F>O9 sL<9guOE >Y ^_`aaa_ixm`i 8 wY>C79 d6 6 Y8 C9 E N9 UR9 dv9 Ž89wgKX E7IO H7>E O>h = r gF g8 7>h C< < k w8 L9 H g< 75 9 C 8 C= I< 5 >GE < 5 E 5 k t7H9 < = L9 C 5 Ko9 F O9 s < k u| X W W T W ; [ \ : [ W [ R T [ s<ks7>Eg87>9WU9zFkPO<IX[ZWZ[ZW 45 KE NF 7>9 E >L79 I8 5 79 H7V 9 Z;E N9 gE F 4g H5 < 7 N 9 > Y 9 : v9 u O D Y o5 7 > > 9 ~ = < E > 7E9Hg<g=kN8L79;:]W\ R;DEB>OLYk S;;;kwX;:]W\]U[WRZB;:]W\^_`aaa_b`_mx ST;SZ;; 6;U:RZUR];U;UB E7C5>7E79}YU9I=89?O87>L7>9 rF ^_`aaa_bccbm @78 ^_`aaa_bcjim u@k Q7C7>L9 CE L9 < = L9 s < k QOE g>L[ F O K g > 9 K 5 > 7 E 7 > L 9 n O HK 5 8 7 < Y F 7 h = K < N ^_`aaa_ibi`` STUSTT; ^_`aaa_ibjic 9v7E 8h?> 5>LG4F Y8V7= 5K9Q8 =gH>>h d>C79 5O>L5 >9 KF 8D779 C5 K7>C78 7ef FH\ gE5 Q7I8 5>L7>9 zYLr7hHg=<5Hh;UZU\ K8 E]9UI8 OHI7E 7>98ODYo5>7>Lg>k tgoO= > 7 = 5 J Y V T 8 K 7 6 F JY 9 Z 8 h = r F g 8 > PO = E 9 ? < O F = 5 h P8 5 > 5 > L 9 C 7 > 9 I O > O S ] T T T R U ; ; U Z U R S ; T ; U ‹ˆ3(0*‰ ^_`aaa_ixc`a ^_`aaa_ix^cx <[9]vQk ;:]W\Z]U]R:BUZW;TUTB |<7>E879[]9H7E569dv9Q?9Q{9vt I7E 7>9 FO8D:WE 79C5N9 K7>C78 79RST9 H5>9I5 ?@AB 46 857>L9 9QuP9 =8KEh>k R]\H>h ZTENh DgDg8 h87D 57E >h 45 KgE<N5Hh 9F8r=o> 967E g6h8597H7Nh HK<hI85789D@>k7|V F=k5Z=;E9ENsh< C< U : : [ [ ?C8 D E 9 H7V PJ9 I7B B RTU HE 9|9D@9 Žu9OE uhP9 57E >E998J9 7I5 9EEEI9 >r7H7> ^_`aaa_iabb` 8 = 7r 7 >7F I>L< Hg= < 5 Hh >5 Hg= NY< Q7E85YE9J7>L=799;UT][[RUU[;; 7  76 7E O8 5 >Lk 6 YH9 >= 5 G= >6 F KYV = 77E < 9 H76 I< ZSD 9 [:]TZTS F 8 D k nD 9 7o7< 9 S;;8 Kk ;UR::[]SSU]R @7 L O < 7 > L 9 p @R ; 9 ; U : R Z Z ] S R R U U ^_`aaa_ibja_ ^_`aaa_iba_a ^_`aaa_ix`_^ ^_`aaa_ixxmc kZ8Kh 9F>Cg8 5Kk RT8 KhI8=H>>9 R:8Kh 45 6NYE 78O< 59?E 7MJN= 9dCH9 o7>5 Eh7h QO>L7D 78 yI>9 NYg= O9 I>O8 5Ts H77>9 >7= F7N 45 689QuP9oEC8 7>95EC< 79H9 =5>LD L<O9U;;\ 9H7VRD 9Z;ENgKk ENK= Hg< N8 5 7>B F 78 r 9 T8 UT[TZSSB ;UTS\ Q8 7>h 9 f >LL8 5 = J5 HKO< 9 ? 4h 1‰…„3›‰„‹‰ KgF gh >Y O< X = 7KE g9 7>9 RZh L8 7E 5 = h HYHY>L9 W Z Z ; [ ; S S ?@Qh t7H78 7>9 C5 7>E 78 9 9 < 7>L= g>L @5 E = gK5 = N5 IO>C7M 9 s < 9 d>r O< 5 8 9 ZB :[:9 vY>6 7E k ; U ] U Z U S R : W U R ^_`aaa_iacbm FLO79>d9P8FQ9 79pQHk 787[H5 E97{9|YC>gY687OED5YYh>?< 9sO<kQ7 <7>\h tC5ZK7>E ;;hE8g9 gFNKX 969K778 >;UT]:[;];:]:\ Eg€ O8994K>Q9 LS7D;E7>9 †9KPgR:;?? 8g7];\ >kk ?O< O8 79 K7Lg= 9 >7= 5 9 CY= 9 = IO= 5 7< 5 = \ ;IEUHRT]U][S;ST9EO8K7E7=9Z;9IO>C7ME78 45KgEgNF7>9F78r7o7>9^_`aaa_ixic^ h T H7 F 76 79 G >7=5 9 HO8 7N9 7>OF79 K76OH7> ~WZSZ:R]9 :9pH9gE78 79 wYE O< 9 wr 7E E 9 PO< IX <gH5 >5gH9 K= 9wgKX IYEY>L9 I7= 7>Lh ^_`aaa_ix``x 7< :]U:] =7rg8 <RYCON9 N8 L9 Hg< 75 9\R;k ;;; wQX;UR9T]U9T[]9 :S: ^_`aaa_b`abx n8 E = 9 K 5 7r 79 K E N9 E >L9 F 8 D 9 g B 9 I 8 F Kg>7> < 7>L= g>L9 F O8 D 7k PYF Y9 J 5 >E 7>L N g K X ; U T ] U ] Z 9 : T [ [ 9 B 9 ; : ] W T U S 9 : : ] ^_`aaa_ibjab FC<5I9 = 7o5 E 9 p7< 5 H7>E 7>9 HO= = C5 = O\ s 7r 79 s < 9 n YCO7>9 p @k ]9 ? 5 CY78 gH9 B ^_`aaa_i_a_x &ƒ-% t7CH>5 Yo9FO8=D7E89<7= =>59?k=@AB ?@p9 = K L 9 E O > 7 L 7 <5<579CY= 9v7E9OT8 85>Kh L9I7F PXWROE:9W>5 [:F\7N9 ]UUTD RE[7>h SR yIO<9ŽO6E879[ThdJh9pg>5>Lhdvh 7F>9wgKXQdLg=9;UT]:T^_`aaa_ibabj []Z:SZ CI>9=7EO9@g>LLg89;UR::]^_`aaa_ixjbi [R[;;Z p7 r5h=78 7E X>DgD g8 h9k9=<YON7E „-,.-…*.‰„ >7= DzF 7=kH7 > 5 G 8 Y N 7 > Y I 7 h 8 7 D 5 > F 7 = 5 dA4f 9L7g<9h9N8LX9ZR9sP94Q 4KE NF >9 F 8 r o>9 uYE 5 9 J7F 78 9 6 oYF 4KE NF >9 = YI5 8 GE gF 7>L9 F 7r g9 C 5 E OH\ I8 = H7>7>9 R;8 Kh COF Y8 9 H7>E O> v8r=E7< 9wE <9>OOC= 9?O6 8OE 78 r59HYh 4Z H7V:;EN9H7F7>GE5Cg89C<H9H5>7E I7EF7>9C5J7>Eg<Gng>g>L9p5Cg<k T;;8K H5>7EX=H=9;U]UZUWST:][ R;9sPhyh 9P9XŽuh ;UT]WZ:RRTU: ^_`aaa_ibjjb d?@f 9 ?E k @78 5 79 v7E NY< 5 6 h P8 g< ^_`aaa_ixm`a ^_`aaa_i_mjm =;6ZOWI[7WER>[rR79wgKX;URSSR[S[RB;URU\ wgKX A49 Q5>Eg9s7E59J>E<9;U]UZ\ ?5=7>9d=85™@<r7>59v7EO85>L9h4O lOH7< O9 7 gC5 E Y8 G7F g>E >9 ; UT:RU:\ )3.3 F Y 8 7 = 5 h [ U R W U R [ ƒ-3)-&… ^_`aaa_iba`b ^_`aaa_ixm^m lYE Yh Ž5 COYh {yGQF E9[Q8 >5F7N7> QOgLOYE9T;W9EN9]]9KYCr9F7<O>Lh 45 6798C5 59=FL<7E 89Lhg<=8L9 g9QIO>OHI7E dA4BPpkJO 8=wgKX OC57 RU[[U ^_`aaa_ia_m` 468 5 9 IO>= 5 g>7>9 r L9 5 >L>9 HOH5 < 5 F 5 45 K E N F > 9 I O > L g 8 g = 9 8 HN 9 H F > 9 H 5 > k ?@AB P™ ; : ] W \ W T ; U S Z B [ R : T T T 5;F:gE 7>k 5wg >EOK8X5;YU89]Y]85R=[5>;5<;hHO =:5>9DYhdvhE7IO g= 7N79 =>C5859CL9 HYC7< 98>C7N9<CIE ?@p9 L7D 5H8 qFB7YH5 =9?59H= H7N5 8R9C];5KCL>r 7Z s@9vE8>L9>7=59KYV9H<9T8Kk^_`aaa_i^_ib ƒ-(/*‹‰… ]W\TURS;R ; W ; Q8 = H>> C5 FO8 D 7F7>9 C8 9 8 HNk I>LN=5 7> D g D g 8 9 > HB g < H E X ; U W R : U T ^_`aaa_bmxmx v78 5 9 I O>D 7N5 E 9 L 7D 5 9 H g< 75 9 R D E 9 F O7E 7= h ^_`aaa_ixm_a H< 589KRkW8 KhV896>5=F97>h KYV 997Hr<7H9 g8KEgN9 H8:<5 IrL9 78HEE55H>7E O9Z9w\TXsDEO>>r BK<>hMg9;<URZRTU:ZUUU E5HO9S\:;DEBK<> 456785XQ87Hg>57L79JgE^_`aaa_ixm`m JE N9 PO>E Y8 9 F YHIOE O>9 ?4\ ?@Q\ N 7 8 g = 9 E 8 7 HI 5 < h I > L < H 7 > k AE 7 8 7 9 @ Y > \ 5 F 9 tgV O „3œ3,‰ Z ; JY F O > C g 8 5 5 9 R T h 7 E O ?@d9 gBJ5 HKOg8 <9vh{7E 7KXp< 7EO@g>E >hp7<75<=7>h 7>h D7<59;URU;:SW;;::B;UUU:]^_`aaa_iamix SSRSS 9o7>5E=7OCO8 9g=5797D R]7E\:kwgKX TENkt9g;UR]\ <g=7> :T8Kk4OFY89H>EO>9H<T;;8KkQFE ?ggF59?E:;UZ9?Eo976g9K78g ^_`aaa_ib__i s7F7< P7D OHh n7< O=h JE N9HF8>9 rCo>B EC599y87I5 hk=tH8 YI7>h DO9 D8yhKO8 \ H5 >9S?@d9 {OCC9H<9]DEk;UT]WZZRZ:]]^_`aaa_i^b^_ BSRUSSR K7>K78g95=E5HOo79EYF6O89dJ 45 K E N F > 9 I O > D 7 N 5 E 9 o > E 9 g E F 9 @ Y C 5 = E O 9 C 5 JY8 YKgCg8 h ?7< 7H7>k n7D 5 9 yp€ I>L< 5 9 K 5 IE 5 F >9 F IE 5 F : S R R ; <>7E 9n9YFO8 CO7D7GD >9pgD HWg89=k5wgKX >L<OBH7 V Z ; E N > wgKX;UTU]U::S[UU ^_`aaa_ia^jx s>5 ?< G9]WT\ ^_`aaa_ixcxi d8 9 u Y  7‚9 d ‚5 ‚YNk 9 P O< IB ?H= XUT\ d8 5 M 9 s < k pwd9 4 7N< 7>9 R WZ9 P X Z]WT[R ]RUTRZW USOH7>9 SU 9wgKX;URU:SR::R9 7=O5=9KgE X>=EhE7M 9>F=Y<IOF EY8 9R;Y8 Lh ^_`aaa_ib_xi pYIO8 [>[7[>;9dS‚B;5‚UYRNZh[H< :ZrZ7:>:59QUU7kFQg = 7 E 9 t 7 r 7 \ ^_`aaa_i_jbx QO8 46 8 9 Lg8 g9 o>E 9 gB 9 6 7Kk K8 9 < YF 9 s 7F 7< ^_`aaa_bmjm_ A@uh 9 H h HF 8 7 h K Y > g = 9 w X < = L g = 7 N 7 7 > 9 @ O K O < 9 H O HK g E g N F 7 > X OE9d‚5‚YNG 859I5O9K>g< D77>7>qN78 N5E9E7=9r>557>k <hK5PO8 =79H=OC5 O=5>7 RkJ7Lk9dCH5>5=E87=59<g<g=7>9?@p s<k{7EO=9FHR:~CI>9FO6ST[RTRW }7=59JYV p@:;k ?7K78 G= OH7>L7E 9;UT:\ q9C78 45 …&ˆ&…* DHO gF65=7hL7D 6RU<O7>5 >L9 = O8  5 6 O9 E C8 9 C< Hk | 5 :k J7L9 | F = IY8 E k 9 p 5 8 5 H9 t 7H78 7>9 F O ^_`aaa_i^`^j sg7< 9 HYK5 < 9 vY8 Y< 79 ]Th 99dJh 9HO= 5L> = k wg K X ; U : R Z S T S ] S W ; :RU[[U ^_`aaa_ibxi` E879dH7N5 k94Y>Y\ ^_`aaa_ix_aa QP9Q7CH79v5 ^_`aaa_i^_`` ‰Š-+Š.-*1 K7Lg= h 9 K5 8 g9 h 9 5 >E O8 5 Y8 8 7I5 9 h  O< JgE 9 = L8 9 R= YI5 8 9 I8 YHY9 O< OF E 8 Y>5 F h FWO8 E Yh 9 Pg8 5 h 9 ?< OH7>k 9 PO< I9 ;:]W\ 45 6 7 8 5 9 E O > 7 L 7 9 M 5 > 5 = N 5 > L 9 D 7 N 5 E 7 > 9 H 7 V J5 HKO< 9 d < l5 F 8 9 p YE 7LOCO9 v 8 9 P O>E Y8 ?tPdh IL< H>h R[\Z;E Nh=<H8 gIO< h<EFCF sCY7L>D97Hg 9|=89I7gNE9OR89;=I;O†9 =57L<5g=<97N797D7=E7<59>L9O87>7E5=F >DOCYEk9P<IX;:]W\UZ;:UWT^_`aaa_ixm`^ TEN987>9 7D5>S9[9 wgPKkZ]ZTUS XJgE5F9d>\}g89s<9pwd\ WSRSWS l5 hp5 Hh FhfEI7h s;78 5H7E5F7h9@g\ :47N< F F k L7D 5 qF H= ~ A@u Ko9 >9 IB ^_`aaa_ib_i` 8 g7<95v>9YE88Y7o7E <79nht9O< ENL9 UT876 9dJ9 {>o78 Y=7>7 85h =<5=Hh @5 >9@E ?H= O8]9 URZ:[TWRRU; 879>FO9 PYF Y9 @7>C5 895F9|< OF E8;Y9 C5 =7HI<OhC5F585HkwgKX;URU:^_`aaa_i^_ax 9H7F 7>9KE N9=:9 E>L9 o7>5 E79 g>EgFK oo6 ^_`aaa_ix`i` {8 ]WRUT sHO= ^_`aaa_i^`_m 5 >Lh QO 8 W 9 Q 7 = 7 8 9 n Y C O 7 > O = O < R ; H C7Ig8 9 C7>9 KO8 5 N9 L7D 5 7o7< 9 T;;8 n7H79 v Y< < OLO9 K E N9 E >E 8 9 I 8 5  7E 9 @ 7E h IgE ;URT]\ , H7 FX7;>UGE 5CUgT8S9C:7[<R7WH9 <YF7=59vY>67Ek PS[R]UTW l5 =hYh p5pYHIh Hhf>LLhJk ?OHIY7h DwX 7859H7E 5F7h 45KgEgNF7>9=…O-,(‰ 1‰U[WW5Nh [[:SD W E9>OLYkwgKX^_`aaa_ib^cj ^_`aaa_ibx`a 6 O I 7 E > r 7 9 E g F 7 > L 9 < 7 = wg K T U W f;‚8 d=5 >Lk ;URU\ 45 6787>9 596O6IN5 7>O= E9U9FO9 78MrYYC9 7o7C>599g@EF7< 985gYKY8 H7NY\ KO8IO>L7< X;:]W\ JEN9p8r7o7E59ugH7N9@7F^_`aaa_ib_m^ vY8 Y<<79=O9 U]9 7K9NEH976TDB6E9NgK9X CB89IDF :][;UZZ H7F 7 > k @7 F = ^_`aaa_ixa_c ]RZ]ZTTB ;U7H7>k ]UZU[9[wgKg>L5 ;:ZW^_`aaa_i_bcx K8 9FY>C5 =5 9KL=9ZZk :TE N k PC 8 9 4 < H k u7 H7 N h ?Y I 7 > h 9 u 7 D 5 > k wgKX ]W[RU;[9 < 7>L=g>L9 FO8 D 7 ;U]]ZUR;[ZWT ,*ƒ„…-. 4KE >97<<g=99K?P@B EgF 7>L9 <7= 99H<5=5E>875FE n7D59RsEkdC79JY>g=hwgKX;U[[\ 4567859?4\?@d9RS9IgE87B5^_`aaa_ibx`i ^_`aaa_ibbam 9 g E F 9 E YF Y FN7g8KKNF 5 E 9 H F 8 D 9 F 8 = 9 D 8 GC 5 = 5 I < 5 > 45 KE NF 7>9 :F 7I= E O8 B :E O8 7I5 = 9 o>E h W R U Z T Z T 45 D g7< 9 vY8 Y>79 E 7Ng9 ]T9 I< 7E 97d|\ H5 >5 H78 F OE 9 g = 5 79 H 7V k Z;9 P X ]W[RU\ ^_`aaa_ib^a` X ; : ] W \ S [ Z R R ; ; H7V 9wX Z;E NhE7>E K8I>L< H>9 C5pN= 9?7< Y>G }L 7 o5 9 N 8 L 7 9 R : D E B > O L Y k @Y K 5 < 9 H =5N ^_`aaa_ibxjm 4KgE gNF 7>9 F 78 r 7o7>9 6 Yg>E O8 9 wQ ;[9 < 7>L= g>L9 F O8 D 79 = OLO8 7 ?Qdk d8 r 9 ?7< Y>9 = {>E K7Lg=kwgKX;:]W\S[:::TT^_`aaa_ibbx_ ^_`aaa_ibx`j ?t PdB pO 8 D 7 9 U \ R ; D 7 H9 ~ I 7 L 5 \ = Y 8 O 9 u Y r s;<Uk{7 N 5 C w7 r 5 H 9 R W S 9 n Y 8 Y > L 7 > 9 v v 3131 g=7N77>9 IO8 5F<g< 7>7>9 KgE gN vO<94OH7>L7>9wQX;UT::U^_`aaa_ib^xj [:S]S] IO8 PYr YE9N8 79nL79 P9:UD =IY8 E9U;;9 EN9S;U:RZUR\ S9:IE9K8L RZ[:;[TWWW F 78 r 7o7>9 D gD g8 9 C7>9 OE 9 H5 >9 = H7 8 9 P 8 g F 9 L 7 D 5 9 [ T U 8 K GE > L 9 K Y > L F 7 8 ^_`aaa_bj_ib ?YI5 7>E 5 F E B >Lk wgKX &%-‹2 &%-‹ NgK9 ; UR:W:UWW;UU9 ~ = H= 46 8 9 = L8 9 F 8 r oE 5 9 F 7>E 5 >9 f 9 K= 9 H7= 7F h L7D 5 9 U ;;8 K9 = OLO8 79 = 5 7I9 F O8 D 79 w gKX JE N9 F 7I= E O8 9 K O8 IO>L7< 7H7>9 w gKX >L9 FC5 O9Ep>E >9zF u?9@7E7948 Q8=N9I<7=E5F9KEN9U=I8hU=E^_`aaa_ibb__ s7r7 DgDg8k4E Q7 F7F 9P79Q>Y>CYN9 59?7<7F9E?OgIO8 85H79Ih=OOL78 =7>7h>9L9K8g7E75N= ];U;UB;:]W\STUSTT; ^_`aaa_ibjja s@78 YFY9 {78 CYrzF Y9k?7< Y>9 s<9Q7>COL7 ;UUUT[[[U;T9p78E5F79@gC79 M h U= E IHh ^_`aaa_bijx_ zdQ9 s < >9 v5 F 5 8 Y9 T9 = 7< E79 RUR9 P<IX ;UR]WS:W[; IO8 h:;9 LC>Lh R;;I8 YCh L5 Rh :D EWk Y>LFY=9F585Hk?H=9=7D79L7F9IO8<g ^_`aaa_ibx_m :;N< 7E5=E98KE N9 ET>L79 I8 FDEKg>7>9 7FE9g7=7>57k ^_`aaa_ia`aj n8 JE N9 I8 7Hg>5 7L79 gE F 9 E YF Y9 OH7= s < k nY C O 7 > 9 F HS h T 9 > Y S 9 ; : ] W ] W T [ ] : ?gH7 7 k R h D E 7 \ : h T 7 B K < > k 4I L JE N9 ]F I= E O8 9 gB = < Y>9 F Ng= g= 9 o>E h 8OIYEkwgKg>L5X;UT::U[T]^_`aaa_bj^`^ ]]U ^_`aaa_ibb_x <5Hh =5>L< Oh ?@dB p9 H7F=9p5 :TE Nh RTSS]R Hg= 0*‰‹*…„3 H7 hILL<HY8>YkD4E >]5OR=R7Z<UY>W =7Fg9I>DH>9Z;;8Kk;U[SS;^_`aaa_bim`i 45 KgE gNF 7>9 E O>7L79 I YE Y>L9 7 r 7Hk D D 8 h g< OE h F O8 D 79 7 E 7= 9 C = 8 9 5 K7C7Nk 8 5 H z7> L 9 K 7 8 g 9 = O 8 K 7 9 < 7 K g 9 o 5 > L F 7 9 K 7 F 7 8 h G=IV7Z9;sE<kN}Y YRLT9Fk;9@UR7:<7:^_`aaa_i_mai 47 5 N 7 E = g 9 Q 8YHYEB977>L:D FN589E7E>h Ngn8 >XO >57B ?N7< 7E h E 5 Cg8 9 C7< 7Hk zL9 = O8 5 g= 9 7D 7 @O > r 7 < g 8 F 7 > 9 Q uh 9 J J9 = = E 8 h 8 g F E 5 h 9 = I 5 8 h < 7H78 7>9 F O9 s < k n< 7L7N= 78 5 9 RW;zF k I5 O9 =g= gh9FC78 <7IIO8 E787k E969Y6 YF9;:]W\ g>EgF PO85Y=94QR]D >H7V :k PO< IX ;U]Uk ZUT[k U;U;9 }Y9 ?@? =7CH5 EIHh>k I89d7H9 g >5 7L7h = 8 KgE 7>h E F >5 = 5 h JgE gN9 : 9 F 7I= E O8 9 K = 9 I YE Y>L9 K O8 IO\ ?H= X ; U ] ] Z U R T R Z Z Z Y< ON\ Y< ON9 5 9 s YLD wgKX ^_`aaa_ibbxx 4QR;D E B 7>LRD E >h tgV5 Y9 4QR;D E\B ^_`aaa_ibxix <N5C7r7N9;U]UZ[R;;Z[U >L7< 7H7>k JL9 N= <9:T†\ F;U]]Z\ 7I=EO8 : S R ] T : ] B U T U U Z T R B T T S S T S JE N h E > L 9 I 7 8 E 5 H O 9 g E F 9 H O HK > E g 9 I > L 7 8 \ ^_`aaa_bja__ v78 7 > L : h : D E > 9 w K X ; : ] W \ S T W : R [ [ B ; U ] U 5 9 F O 8 D 7 9 = g < 5 E h g = 7 N 7 9 = O I 5 e O > 7 F 7 > IO8 7o7E 7>9 C5 E 8 7>5 >L9 ^_`aaa_i^acj 5I>79?>@Qk GI>QL C7<EH77>>B>9YH7 >6g97UT<9C8K<HBN98FkP> >E8Ik .31*‹+1*,*( 467859T8N9 O6 OIE5Y>9 o>E7>9 9Twp9 :tCr UZ]T]ZSS DRTD 7C5E97BK< LO>k >9vQB K7>=FkH= @Y;U]]WTT[S;UR C7<9RT;8K9FYH5=5 =H5 [;[[WST ^_`aaa_iax^a > 9 5 > ?@p9 t7H78 F O9 wYE O< ^_`aaa_ix^i^ H7V:TE |= I7= =9[Th RkZ9>9 5DY9 EY==5 679 d4B dvB O = 9 < = L 9 F 8 D k ?H= 9 C E C 8 9 ~ > 7 H7 h 9 g = 5 7 h ^_`aaa_ibxmi E ?Oog@7= 9 s < 9 u5 >LuY7C9 gE 78 7R[U 46 8 5 9 P N O 8 7 I 5 = 9 o 7 > 5 E 7 9 H 7 V Z T 9 I > L < H > B u@9 yH7N?7E O9 = < E >9 IO8 W>9 K< YF 9 y ŽuB E 7IOB HO=5 yFh 7I9 I7FO I C C F h 7 < H E JI 9 J 7 H  9 ; U ] U Z U Z W Z R U ; 45 KgE gNF 7>9 C 5 KgE gNF 7>€ € € 9 7 = 5 = E O> QwTR[;;U >Y>9 7C79 E 8 75 >5 >L9 7< HE 9 ?IO6 E 8 gH ~EH8s|v}Y:[9u5>LuY7C9E5Hg8 N8LXWRDEB>OLY9NgKX9;UR:RTS:[RT DJY< g8g9 H7= 7F9K9C7< gKg8 97rk7HGK7E 7LY8 kh JgEX@7N589QE>L9u7HKgE9^_`aaa_ibbij s;U]UZUSS:R:RB <kn5EYL7E59UU9Q7< 7L7>9wgKX?g=5 JEN9=L89P>L9dCH9E>I9EO=9<L^_`aaa_bj^am ?7EOGPY>L= O>L9 FgC7h F7HK5 ^_`aaa_ixmj^ Q8 5 7h nD 5 = 9 F 8 D k f > 6 ON9 E 5 Cg8 7Hk K5 = 79 H7= 7F ;UR[[:W:WRU; P7MEH9nP? [Z9 N5 E7H9 HOE <69O>Lk dvB hKOKOFh7r 7Hh FO<5>6 5kQO=>Lh 7\ JA9 Rw8 hT5wsXE;BKULTN]=:<T9T[;ZXZT];Zhu7 E<97n:Y9SC;O97pI 7HU <7B =>77I5 KB HLLh tB Q9 H 5 >?@d9 R U\ T;E Nk > 5 7 E h H7 g 9 K O < 7 D 7 8 h D g D g 8 k wg K X 9 ; U T S : \ ^_`aaa_ibac_ S;;8 uPB Q?9 O= 5 >9 F O8 5 >L9 K YCr 9 F 7< [ k s > 9 F > X ; U U U : ] [ [ T : S ?@?9CEC8X;UZUS[W;;RTZ9K^_`aaa_bjia` g9uY=5E7 TS;TTT9B9;URU;WRR:SSS^_`aaa_ibx`` 45 6 78 5 9 F 78 r 7o7>9 ?7< Y>9 Ig>r 7 ^_`aaa_ibibi ^_`aaa_iai_` S]}Lk d8 5=X;U:RZSZ]ZW:WB;UTS\ F:;E OE8N9 7HI5 <7>9 IYE Y>L9 G99=NgK9 I79gHg8 JE N9 E >L9 QB {9 ?@QB ?@d9 = C8 D E 9 gE F Zv?9 6Y>E O8 h R7CHqYI8 9 FYHIh @g8 7N9 u @9 H 7E 775 8 9 > 5 < 7K7F 78 9 : T8 K W Z S R W ] Z Z JE N9 I 8 Hg > 5 7 L 7 9 = o< r > h I 8 5 7 h H7 V : T E N h = ‡ C9 :TE Nk 9 ?O8 5 g= E O< I ^_`aaa_ibjbi K55ELKg8 LO8 9Cg5@5 8:YE]79 n]7HI5 >L H5>?@Ah 9H=>8 FkH7V:TE NkCY78 <H8>9gH <L= <H89FO9L8O=5F79=o<r>9D<9I785=9FHRZh DDg7L79 Lg87HONZ;8K9D<9Eg85\EOHIO<9FHR SSWT]SS D g 8 9 C 8 7 5 > 5 > L 9 w K X ; W \ W S U R ] W 5 E 7Qg< 7?NYI9 s < k ?5 L8 E = 9 I8 Yr OF E Y8 9 E < I9 ;UR[;W;R]:S[ ‹ˆ3(0*‰ 8 gF Y9 K7F g< 7>9 K78 g;:]WSSUURRR ^_`aaa_ib_`^ dCO< ^_`aaa_ibba` nHI>L]W[RU]W p7I= EYF O8YF 9OVqKY>g= 9=7<Y>99gK= 9IYE Y>L9 CIE P8 7=>BE=79VH< FBAH8 9QH8Y>NEGw7 N9?7D5gk9C45 59EK^_`aaa_ibib` EN97=EYFI7>58 @5O97r7H9>9K7F=Y9@R]R9C5D7^_`aaa_i^_bc Dg>7Eg<9<w9FrYg>>CC5=7595Y9dF9EPYX;;U;R9TL]YU<CR9RY]85S9dUJ] ^_`aaa_bm``c JE H5 >9gO8>77NFh 45 N9 QB {9 R]\ T;E N9 ?tPQ\ ?R9 P>L L7D 5 9 I B 9 C 5 s 7F 7< 9 F H9 T K g 5 9 g HI 45 KgE gNF 7>9 T9 NYg= O9 F OOI5 >L9 o>E J7 H7 F 9 > r g = 9 8 7 = 7 9 z Y L r 7 9 K 7 > L O E 9 H ~ 7 C H5 > B 9 7 8 = 5 I9 C E G= 8 7KgE 7> E >I9 E O= ?O< YF7>9 @7E 78 7H9 NgK9 ;U]U\ C 5 9 @ O F F 7 N 9 @ 7 C 5 > 7 N k ; U Z U S [ : S ; T T ] K=9H7I=8757F9Hq77CVH5 ENEX9qHT59>N?@dB Yg=O\ <=L9F8DhK=9I78E5HOk5>6YHO9S:T8KB 7>I79IO>L7oOEk@Y>D7<^_`aaa_i^ca^ 59R]RzF 6OIOE7>€€9STDgE7B=LE9>OLY^_`aaa_ibbai Z[TWTT;; ^_`aaa_ibiix E :8DT>qD E9NHgD 9?7g8 rV7:98T7wgKX HL9 >Y>9 F Y>E 8 7F 9 < L= 9 IO8 g= 7N77>k ^_`aaa_ibmaa H7>9 45 6 8 5 9 = YI5 8 9 F 7> 7= h 9 = r 8 E X M 6 9 ? f @9 J Rh ;;C;Y9M>gL<9p7g89>Y58>5LL ?@pq>5 7E 9 F ;:]W\ u@9 ? 8 5 9 u 7 N 7 r g k ? O C 5 7 9 7 r 7 H9 F HIg>L wr H5 >7E 9S=;H= 9CEC8XfKg9?7M5879;U]]\ M69pPQh9?pvph9g=579ZT\T;ENk9tH8> LY8O>L9F8OHO=h>7=59IO67O< KkPX 7L;gg:>=]C9WN7\859]LE8W779T]DO:TETD9E@:B>TP9 Lk:nO %*3(0.ˆ UU]][;9 g >E gF 9 w YE O< 9 J 78 g9 6 7K7>L h >7= 5 Z U Z Z R T < = L9 C5 K7o79 F O9 s < k u|9 @78 E 7C5 >7E 7 ^_`aaa_ibbii @r9wYHO 45 KgE 9p78 r97= t7g>C8 r9C599v< Qg8 oY\ 7>LL5hOHIgFGLg85NhC<k@O>O85H7 ^_`aaa_ibb_m }YkU9K8E9I=89?O87>L7>9rF^_`aaa_ibi`x <IO= ^_`aaa_bcxca 45 KgE 9 o75 E 8 O= h E O>7L79 = O8 7KgE 7>h H78 E 7>5 9 p7< 7>k 9 wgKX 78 5 = E 7 7>7>9IO=E7hg<E7NhC<<kw7<9I7F58 t Y oX dk : I L o< 7 g > C 8 r h Jk : ?< O = 9 ? I 8 O 7 C k ‰ „3œ3 F 7 = 5 8 h 9 I O HK g F g 7 > h 6 < O 7 > 5 > L 9 = O 8  5 6 O t7g>C8 r 9 ? 7>K5 8 YE Y9 } Yk 9 R T9 z YLr 7\ < g7= k s < >9 tYo7>g9 >Y9 TS9 ~ = 7HI5 >L 45 6 8 9 P >L9 K Y>LF 78 9 g B 9 K 8 >L9 K O8 7E 9 Q B D88hIL< Hh LD hHF 9>kJŒpH= 5\h gHg89RS\ZTENk@O>785FhDgDg8h87D5>h9H7V {hlv9pPQktH8>9<=L9C5Ko9FO9s<ku| 4?}9=o7<7r7>9wX;U:RZU[RWU[U Q7>ENO8[]C58O6E:hTs5I9dv>rO=B F78 ;:]W\ dGJŒs K>= >h HE = C8 9 F 8 H9 F Ou@9 @7E g8 R:sk<p5 9<7D7H7 ^_`aaa_ixjba Q{B ]UZEU7k TR9RP<IX;UR]:S;U:RB Q?B9=MCNuQ@9 H=>GKYCr 9DY= rF uODYo5\ Td‚s7g>7:85g;H9 ^_`aaa_ib_im PO>LFrg9s< kQ8Y5k<H9Y;o5 >:9>]8YR7Z]>WR99FCROI9>p8 9I57==>778 @78E7C5>7E79}YU9I=89?O87>L7>9 ^_`aaa_ibi`m K7>K=8 7FE g8 9 7C7TZD E 9 ;U]UZ\ ƒ-„*(+*(…*. >7>Lg>9PWWZkp5 S[QO>D ;R 7o5T9^_`aaa_bcm^x 46 8 9 F 8 r oE 5 9 K = 9 = OE 8 5 F 79 8 7I5 9 g E F 9 < 7g>\ }L 7 = O H9 < 7 H7 U R U C8 C59C7O8 7N9 gE879E8H5>7< Q8YCgF=98YE5hf=<7HhH5>9?4hECF JEN9T;;9Y8L9QB{9g>EgF9Q7K^_`aaa_ibbmc ?OC579=7<7C9Kg7N9Hg87N9=ON7Ek UZW[;:R96IECIE ^_`aaa_i^xxj 8 5 F h 9 = Y I 5 8 h n5r9 o7>L7>k wgKX ;UT]:]]:TR[[ ?57I97>E789o5<7r7N9=OF5E789sYLD7k 1*œ0* YF YF h 9 C5 gE 7H7F 7>9 ?< OH7>k NgKX ^_`aaa_ibjax 8 = E 7 M h ?@Q\ ?@ph AH9 R U \ Z T E N h 9 4 f zh s F E k wgKX ;U]UZSRSW]];9 oookDg=\ @7C79l7H5<57[]9dJhlg<Ž7857=5k 45 KgE gNF?O8 7>95g=9 PO>7L79 t7g>C8 r9s< : ;U]UZ[;]W]T[ ;UTSTR[;S:W;9JI9ur7^_`aaa_ibb`a > = 5 8 7Hk 6 YH ^_`aaa_b`aix wgKX y8 7>L9 t7H78 7>9 pO9 =wX LE9;:]W\ E87o7ESTRUR[]9 hE5>LL7<9I7FK= 75p8 STsCEE ^_`aaa_bcmjc pY>C9 45 KgE gNF7>9 FY9 78Mrg<7o7>9 =5C7F OK7L75 45 6C78 5F9=:E O>7L79 o7>5 E<79 gE FH7 9J7L v5 F 45 E 5 8 Y9 RU9 zF 9 f >C8 7< YF 7h 9 ;:]W\ }OLYk dr 7 H9 n Y 8 O > L 9 n 7 < 5 7 9 ? I O 6 5 7 < 9 7 r 7 H F 78 r 7o7>9 E YF < E 5 HOh E 9 = O\ Q8 Y g 5 9 L 7 D 5 9 u I T ; ; 8 K B K > k t 7 8 7 > ^_`aaa_ix_cx ZT]WTWT Fdr 7HIg>Lk w7< 7< XNP8 H79 }= 9X;JYV G\ H@g8 O>OHIgNIO>C5 C57< F7>k NgKX FO9JIk475C9PO<IX;UR:Z:R^_`aaa_ibb`j ^_`aaa_ibma` C7>L9 T;ZZZ 1‰ …„3›‰ „‹‰ 7 H9 A E g N k P5 H Y Y 9 f f ‡ : ] 9 z F U T U u7D 79 7N9 QgE 8 79 s 7F k ~ ;:]W\ %ƒ…,„ :[;TTRT KE NF>9 QuP9 LD 9S;;8 Kh6ECF 9HY:>L [WU]ZZ[9;UT]:[Z:R[UU^_`aaa_b`am_ 45 E=gK5 =N5R;;†9 K78 ghPR:;?? ^_`aaa_ibj^i @5 pO8 D 7 9 p Y8 O7h 9 L 7D 5 9 U \ RSs E B K< > h 9 K 5 7 r 7 F 8 r o7E 5 B o7>h = YI5 8 h yJh < O>9 = O8  5 = 4Q]s E tZ;;9 4Q::s E h v7>E O8 ;†h 45 6 78 5 9 E O>7L79 8 O= E Y9 gE F 9 o75 E O8 h KO8 7>LF 7E 9 UT;u5 Kgk 9 wgKX 9 uNY>7 = Hg79 = 8 7KgE >h E C8 9 C< Hk wgKX ;:]W\ ƒ-1*„&, wg K 9 4 7 C 7 > L ; U ] ] W ] U : ; [ [ [ h 9 ; U RZ\ G= O8 7KgE 7>k wgKX ;:]W\ s;U]UZ[:TSTST9 YLD79PX;:]W\Z]TTTToook h;URR8:NY>7\ SSSR:B FUZ5E;6;NO>9 WUTWSWB WUT]ZSh ;U:RZ]Z[WZ]T JO87=9FO=ON7E7>9HO>E5F9=g=g9G [:TRS:[] ^_`aaa_ibb`m ;URB;UTU]U[;U;[[^_`aaa_b``j_ JEN9=L89E>L9669HK<9HV:TE ^_`aaa_bjb_x @O87N9Y8L7>5F987=79FN7=9N78L7 Q6FgI9PR:;==4QSsE>h9tZ;;4I Nh DYLD7k6YH N9 E >L9 Q B {9 < < = >9 ? @QB ?@d9 = C8 D 7E ETO]8]D7T>LF7g9;:]WTUS]:RB;URZ9:U:U :TsE7>h9P8g6F9R:TQ=?IOOCBw4h ^_`aaa_bixm` JE nQqg7>L9 H F >qK>= k p8 D 9 F 8 = h D D 8 h E LL H7 V : Z E N 9 = 5 > L < O k t H8 > 9 C 5 7 > E 7 8 9 < 7 > L = n8 7E 5 = 9 E >I9 K5 7r 7k JE N9 ZT;9 E >L7 D oKh < H8 >X s < k ?Y< Y9 F H]h T9 E H8 9 @ 8 YE 7 9;5URT]UWU[T[[B;URZ\ ^_`aaa_i_`cj v= O9zkdC YLr 79 vYN5 6v9 FO>9 s8<Ok?< YF 7>9 @<gE8>HL JK8=85Bs<9vY<YHKYUU9EH89LY89A}z Fg7>L9 O<7I79 =7o5 EG=L9O6 g8 5Er9FOKg>9 CIE FnL :]]NB Zp8 STCE WUwX kd8 7 = 9 > U ; Q g > 9 Q 8 k {g ^_`aaa_bmxcj = 7F gk t= F 8 D k wgKX ;U[S]S\ W U [ U ] Z B T T Z W Z ; „3„3 vY>67E94OIYF9?<OH7>9;:]W\ v7859W9I8579>57E9FO8D79H7F9^_`aaa_ibimb R;;†9 K;†9 78g9 @=LE9=KK9 PR:;??9 ]]USU] ?g= g9 p7HK5 >L9 |E 7o79 = OL78 9 G ^_`aaa_bci_i TWZUW: : :E N9 g E F K g > L 7 9 < L 7 o7 9 I g < 7 > L49IQ9 8YS=DOEG= ^_`aaa_iaxix 67K7>L9 KgKgF h 9 K5 = 79 HO< 5 N7E 9 IOHO8 7N7> ?5 >L7Ig8 7B wF LB P75 o7>9 8 O= H5 9 C IE K 78 g9 o 78 g>L9 K g8 D Y 9 g E 7H7\ 6 OI7E 9 C5 K7>E gk ;U]]ZURR::T]\ G9 p7>E Y8 9IY= 9OG9 oYo9 G9 t C7>9=57I97>E789wgK9;URZ:S^_`aaa_i^i`^ T[:Z]] ]RT;[;R gTU::R]B k=7Fg9L87;URU;WRZ;:ZS9 E5=9I8Y=O=96OI7E9wQPk X;:]dl W\ JPQ}9 7>9ECF9HO8YFYF9wX;UTSWZ^_`aaa_ibi`^ ;Z;R;: vO > E O 8 9 K g E 9 R ; ; 9 I 7 B I 5 9 P < O 8 h ?7 E I 7 Hh Ff>L5 ^_`aaa_bmix` >9 KF D 9 C5 9 pI< 9 Q= 5 78 e4L9 = E C9 n7D 5 ?YI5 8 h yJk wgKX ;9 UTSWZ[ZSUTRk QsPpf …-‹ &ƒ-% ^_`aaa_bc`mc ?OLO8 f >E 8 >7= 5 Y>7< k f F gE 5 9 I < E N>9 = LF E 9 @ 5 7H5 7 ^_`aaa_iacb_ l< uY=O<<79EON9=7859Kg>L79uY=O<<79G yIO<9K<7O894ywv9[]9d4\697Kg7Kg p8 I8 L8 H9 n799?EY9 nY>9wL9X;tOH\ OOEXZ]Z:RUB;URU;WZ]SS^_`aaa_ibj^` ]] n8 7E 5 = 9 E >I9 IE >L9 L7D 5 9 KE N9 E >L9 F < I\ H5 >gH7>9 F[7I9 KYE Y<9wgKX|HKg> K7Lg=9N8L9WTDEB>OLYBPP9=OC7>B K:S]:R:]h 7DL9F7OpY8 9f>CY>O7h O = 5 7 9 p Y 8 O O D : ] W \ 45 68 5 9 Q8 5 7B o7>5 E 79 gB Fg< 5 >O8 9 C5 =HO= 7o5qD EG= 6 8 E r 9 C I E 9 g 7 > L 9 = 7 F g 9 Z ; ; 8 K q I 7 L 5 9 ; U ] U Z W T [ ; [ U ;U]]ZUZ[Z[ZUh ;UTU\ >LkwgKX;:]W\]R[:ZWT96OI7E E7LYH5 89w>k Y8?@dB 59~F7o7?@p9 =7>94Og=5 H779 >L7:;\ >k ^_`aaa_ibbmb FD H==EFkR;;†CE8H9;U[S]S\ J7 ]SU;R:ZW C7I7E t< =>9 ^_`aaa_iaiaa ]]USU] ^_`aaa_ibbax %*‰ (2 %*‰ ( ^_`aaa_i_^c^ Z;E Nk A< OE h E OFg>h D gD g8 h C5 =5 I< 5 >k f=>L5 >9 KOF O8 D 79 C5 9 F 7I7< 9 IO= 5 78 e „3œ3,‰ QO8 g= 9 Q8 F 7I7< 7>9 KE N9 6 IE 9 dJp pO6 7I9 ?IO6 5 7< 9 v7I9 dr 7Hh C8 9 KN> @5 >7E ewgKg>L5 9 = OLO8 7X @K9 4O= r 9SlY6 ;Y8?@d‡ L9PO>pk LF9O@7V 8\v7WTE 8LYN9 knD 9[\R:DEkt<= ;URZ[RRU[TWW Y8L7>5Fq8HI7N:h66F9gB9=YEYh=7EO J7<O>Y9EN9[]h5DY9Eg7hdd9Y85L5>7<9tB Ng5<7NF KX;:7>9 ]W[KO8 WRWL7Kg>L9 ZRRB;UR:C5 :]^_`aaa_ia`xj UWSg= RTk R?4\ ^_`aaa_ibjjm X U:ST;R:\ C< ;URU;\ 4h5=E5HOo79N78L7X]:DEB>OLY9NgKg\ ?L8 9 7= = k E OF >5 = 5 ŒKF O8 D 7GKO< 7D 78 € sgEYK9 <7F5:9 P7o>9 @<r@< =579 o>E 9O<7E OF5=E UTU]]ST W:<UkdC79 WU;ZQ\fuP\sYLD79wX^_`aaa_bji_i >L5X9;UR:RTS:[RT ^_`aaa_ixmja ^_`aaa_i_cx_ :dCHŒo>E h F 8 D ŒR:D 7Hh L7D 5 ŒR\ Rh ZD E F 9 ?IY8 Oh wF h Po>h r = 5 7k n8 45 6 7 8 5 9 E F L 9 < 7 = 9 8 7 > L F 7 9 K 7 D 7 h E F L 9 K 7 E g B = r 78 7E Œ= 5 Hvh ?P@\ ?@dh AŒ:;\ CIE9g7>L9=7Fg9;URZWUWTRRSU pO6 7I9 = IO6 5 7< 9 v7I9 dr 7Hh C8 9 KN> gF59s5H>r9PNkUW9W{497=<59dv ^_`aaa_i_^jj F7rgh <7BKCYO8>Y9g>ELF79I>8kY9wrYOEFO9C<9?5zOFog 9G99J@77<=5k ZTEN>€9p7>EY8BKO>LFO<Œs7<9@7L Y8 L7>5 Fq8Qk HI7N:k v6F7k 9gBwX 9=YE Yh=7EO ?g CO>=Y9IYoO89=EO85>L9DYFG5>EO85Y8 n8 7E 5 = 9 o7>5 E 79 ?5 >L7Ig8 7B wF LB w7 8 5 7 > p@R;GRS€ 9 QNŒ;:]W\ SSUU:TUh C< < k dC79 f uP\ sYLD ;URU;\ K78gk9wgKX;U]UZURSR]];^_`aaa_ibim^ P75 o>9I8Y=kO= 9W\ 8O= H5 94OI>7F O8h sw7 <ku5 >;LU8RY]7TCW9g[E[7T87T9TR[[9E5Hg897=87H7 wIŒ;UTU]U:U:[W; ^_`aaa_ibjjc W:UWU;Z 7H7>G6IE LD SD E 9 wX QP9 dv@ D 5 9 ^_`aaa_ibj`` ^_`aaa_i^^ca …&ˆ&…* =H=X;URU:T]RRR ^_`aaa_i^`ib JgE9=L89Q8=N9K89f>CE859EON9 %*‰(2%*‰( 6o9 O<IgI vY8 Y< 79 Po5 >9 67H9 S9EN[R9 E7HH JE N9 QB {9 F O8 D 79 C5 9 Q7K8 5 F 9 @7< 7r = 5 7 C 5 z Y L r 7 9 R ; ; 9 F 8 r o> B 5 9 D Y K 9 K = 9 C 5 K < L JE N 9 Q uP9 I 5 9 E C 8 9 C < H 9 g 9 s Y L D 7 9 n 7 D 5 T ; ; \ 7857=59uRS9ID F9K8Rk hWSD E9K=9N5 I>D L7D 5 9 Zh TD E h CIE 9 7= 8 7H7G9 H7F 7>ZV h wX Q7F 9 }g8 6 N9 wIX ;UTU]UWTRSR: U ; ; 8 K B K < > h I L < H h = N Y < 7 E h 8 7 D 5 > 9 9 = O 8 5 g = ^_`aaa_i^xai pPQh?5<587>9p5Cg<9ZTh;U]UZ^_`aaa_ixaca U:];]RS K57r79IYEkL7D5h=H=X;UZRR]^_`aaa_i^`ii ]]TT;; JENXI8579H7V9:ZEN9K7L9=O87KgE7> NgKX;U]U9Z[Z:9WWU[ ^_`aaa_biiii —&…&+Š&ƒˆ ?E 8 7 8 < O E 9 ? |n [ : B [ Z 9 d JB Q?B vt BŽuB 4I E F > 9 F 8 O C 5 E 9 H= > 9 M Y E Y 6 Y I r 9 C L 9 = r 8 E JE N9 QuPB Jk = 5 E O8 9 C< HG< g78 9 F YE 7h wgKX PYF Y9 ? gF = O= h s < k u7r 79 P 7D OHh 45 K g E g N F 7 > 9 o > 5 E 7 9 g E F 9 H 7 = = 7 L O h 9 I > 7 H\ PdQ|9 v 4k P5 > L L 7 < 9 I 7 F 7 5 k T ] 9 D E B }O LY Q7 > D O > h @7 L g oY N 7 8 D Y h 4O I Y F h 9 ? < O \ I 5 < 7 > 9 8 7 I 5 h I > L 7 < 7 H7 > k 9 E C F k 9 d C 7 9 E 8 75 \ nD R \ : D E qK Y > g = h < L = 9 F 8 D 7 h g = 5 7 9 K O K 7 = h Hg C 7 N k = O C 5 7 9 E 5 I O 9 f uT ; ; ; B S T ] ; B R ; T B >5>LhK=9EC89C<HkwX;U]]ZU[TTTTU DgDg8G87D5>hP<IB=H=X;U]]WT^_`aaa_i^`i` T:;:;; H7>9K=9EC89C7<7H9;:]W\U;SZ;:T p8OC5E @QS;ZT9wX;URU;[RW[;[UB^_`aaa_bj`ac WZW:S]W wgKX;:]W\SUS]]SW9K=9 ^_`aaa_i^`_^ ^_`aaa_bja^a ^_`aaa_ix_c_ %Š0


 !

"#$

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 %&'()*+(,-.)

%&'()*+(,-.)

%&0&Œ*+(,-.) %&'()–%&0&Œ*1‹‘. ™‹)-.~š*-1./. ™‹)-.~š*-1./. 1‹%(~.Œ ƒ‹/().~š.~ df 27 J K ; 9 M 7 2t ; 9 ; F 7  9 L t ; F 7 |3 j F 7 ?T D K L J3 S 7 S 3 9 E 7 g TK792v7 k:7q7 QJ4x7 nL;9ah9;d; ‚5MtiLW n;h: K : 7 59D 5K @K 595TM S: @7 @53 T;9E %&0&Œ*’/(~. œ Œ.~’/( 1‹ ).( ~• ).( ~ < B Q5 ; D F 7 Q5 h ; 9 = 7 nU > I G B A X A B B N B a ; l T A 7 M : 3 t 5 G V H H 7 Ÿ7 l : M 9 : M 7 m; M ; 7 h 5 @ ; 9 7 h : 7 nD 3 7 l 5 K l : 9 D ; 9 E ?: „K;l9;kS37:6: M5377C2…2 ;3TDh7;g3;7@S;9Mi d;T7 7;9Eg TK:=4‚U dn nvB <=Š<;<9NEx> <X9>5NmT VF4d 37A>aC;97<H7D:g5D7lLe7‚@7V>KlyDm@ SUnvB +.(/.01YZ[\\\Z]^`^Z S5K +.(/.01hi;;Kl53 :S7k5;::i7MLSgFSTM tQdQa :;KFTM g;9J75mLk 53@9=>FR:I:;97 3:9Nlg EH7XhMA37B=m5K ?: lH;NgW >ANVN><IIHI L@E;R9;fh›7TCO5 D5=>9ml EN=IdL mL h;73R7hT;3 g;;9m: 7MK55hh::;DK7:g9E;97 ;U9>7I@NK3I;DHhg D;I9I77@T9i MH5XkV;XKV;; JE < |W < > A B G N N 7 m5 g3;;99 D 5 K l ; D ; M z nT l U > I < X > V A A N V N N OK L E L 7 J K ; 9 M U M L @ : K w l l mw 9 5 67 85 9 : ; a 7 N B < H > H K l w j K 5 5 7 M g I H I N N H < A N M 5 6; 7 g S YZ[\\\Z`]\rr STlT9E: 45 67 85 9 : ; 7 cK ; D : M 7 M 5 K t : M w L 3 : 7 H D S F ?O U > I < < A I A I X > = 7 2h ; 7 : m l ; 23 3 4 5 67 85 9 : ; 7 < = > ?@ A B C D 7 29 E A F G C D = YZ[\\\Z`]]Yo YZ[\\\Z]^r[Y YZ[\\\Z`]o__ 2t 7 ‚@ = A G > K l 7 ; R ; F 3 T ; K 7 g L D ; 7 M : ; @ 7 D 5 3 @ a YZ[\\\Z`]`]o D;XTH7>;V9BE>MG7Aa>RDI;<9H7JA5NKG:LIMN7I?O 23 859N:;CD7F<OP7 =H?@H>CCDD7F29 CD AA>>RRDD;;9977;nU ).(~•).(~ K7:I7d: DKS;;{MT:3M7;<S>;>R7DgalT393:9{5v|O7 K7vvv{ mL W v;E3LE7R;mTK7D:K;m7gT@:9E73:9E: MmMU>ANVWBBVAV>< YZ[\\\Z]_Y]^ p; n: 3;‚: 9Ej7;D hL7Q;D m@5D7:iM;72D :7xJOFQ dF;7QJ4x 2JdFxJd J<5H3K4RD:=L52M M67 7D?@ K<E:LNA9AFI?@ IN 1--ƒ( h ; 3 I R D { p5 @ ; D w l 5 K E ; K ; 9 M : = h : l : m l : 9 E = @ mM K ; 9 7 h : l ; 9 D T = YZ[\\\Z]^[Y] K;7<?; :S;DMT?OI U>ANVWBQ: X A H ;9U m;R QS L E T 9 7 g 5 l L 7 A > > > 7 2v7 Q3 m 9 {H N dl 3 7 5 3 j F D K ; t 5 3 L F @ K 5 E : L F ; t ; 9 ; F 85 9 : ; Qi ; K : ; S {p; 3 U 7 > I A < A V < B B B > H YZ[\\\Z]^Z_` OK 7R;mTK7>INIHIGXBYZ[\\\Z`]`\Y <<A L:LmL b85A9R:D;9F7cJKK:DLMQK M7t?O< NFxRDK9hFDMfhTBeD:SLF 95EL7QLK;E;97‚JGa<XA7J=>I<NVW F;@tF3Te:L7:W;97RLER;DK;9M@nU>ANV ;9U2Sm;h74TK:372vV>A>nn7h;9 YZ[\\\Z]rr`o c;9EM;K 2M D7aAH>C DDb729E Q: K 9 7 ?O< M H D S ;9UŠv7?;3:37Q;9R;i;7v|IIYZ[\\\Z`]^[Z VHn| OT 9 i ; 7 l l K M S L @ a M ; 3 L 9 Ž M 5 @ : Ž h : D : 9 E W G N I I H a X < G G I V H = d: K L D ; 7 C 3 = cL h 5 ; 9 BGBVI><a >I<AANABH<X>7666= Q: 9 ; K 7 v: 9 D ; 9 E 7 O3 ; M D : g 7 S L m5 7 : 9 h T M D K : F ABCCDDD=bJKf;U 5TKe859: :L:LM7<IB;7?O<GC C D a V > C D 7 ; 9 E F G C cd; e IHGGV g5M537G>>m E ; 3 7 g K i 69 Ž l ; 9 E g K T D Ž D T D T @ Ž g ; m: 7 g 5 W K 5 9 D ; 3 7 mL l : 3 R L E R ; W G N “i ; S L L = k L m h9E7 m: 9= HG>K ly <e M R z ;9h;7 lM 7 R h CDbQ:K:L9<VCD=BXYZ[\\\Z]^[_[ <BB<< dhS7p@DUIHNINX>a>I<GBIYZ[\\\Z`]`^Y YZ[\\\Z`]o`Z YZ[\\\Z]_`YZ 3 L3;7@;MD:7K;m5b7nTl7>IGNV>YZ[\\\Z`Z_Z\ <>>HNH 6:K;TM;S;7@3;MD:g7gKDM7nTlU>IGNW ƒ‹Œ,.1.%. (1-‚c‚7 D ; S T 9 7 < X X N 7 m5 M : 9 7 l ; E T M 7 S K E ; ‚@ V X K l a A V R ; m— M k L @ i 7 M @ ; k i 7 t ; K : L 7 m: L 2M D K ; 7 C 3 = d; E 3 ; 9 E F 85 9 : ; a J 5 K : L M F g K h D 7 < a H > N N B B X > y x3 ; D 5 9 z x; m: 7 l T D T S7@5mLh;37T9DTg7TM;S; m:DKHR ;;D79j7K557 m;9DhLLg :K:7k:DSFM:kED g57@K 97LM M@:@5g gki lU>AV7NŠg VWIHVV>GN=x5mTDTE t:9L795e7e5L9=mLl:37„LKh73;M5KU‚@ x5 YZ[\\\Z`]`[` MTTg77Mh;97 @5M:;l;9R 37;gS:K:7K7S;h: DS97l;SU ;9456U i;g7k;n? MS Hl;=GK;RDD=7nT AnU 7SH>H><XNa KEF;37Di@5>I<N>VAA<<< 7jT37h:MkFlM7DgK7DmlS l;k k T g T K 7 K ; ml TED5=OK L9MD@=n5Ug>7IM<TAhAX;ISI7VMV:;V@IF pqQ7 P2?7 < H G K l a A V R ; m7 2pL g > I < A A G V < A G N > v: g : 97 k Lk L7 h: K Tm;S7 l;S;97 h: M T W YZ[\\\Z`]]YZ D 5 9 ; E ; w m; 9 ; m5 YZ[\\\Z]r`^_ LmM5D 7 @ T 3 T S ; 9 7 R D = 7 B G G 7 B I > > YZ[\\\Z]_Y`` n;K : m ; T 7 J ; k S L 7 nU > I G A A > > G I > N X @ 3 ; i = OK L h T g 7 h : l 5 3 : = n; M : 3 7 m: 9 7 B > K l a YZ[\\\Z`]]Z` ;7m7 @;D 3;5K D7v7 @Rg dT3;:7<BGKl7ml372pwML@:Kwvvd7M:;@ O53T;9E75m;Mb7h@Dg;97K5RYZ[\\\Z`oYZr YZ[\\\Z]`][` 4567Qm;MS7>N7k;gK 2g K75DKS:L7DMKmT K;<SIbRbD85 9T:;e7:?@ <NR<D9>a;CD99EF SK=nTlU>INIHXNAAG>N YZ[\\\Z`]^__ 5 g : 7 l 5 K W lK T7 LK : M : 9: 3 7 mM 97 S3 M M D 7 Sh@ ;9D K W R m@TD 7 hK L@7 6M ;D ;= nTlU 2Qd ™‹%'‹Œ( 0 ./-.~ <OP7 FNS=:J?@ 7 ?@ 9 F f L 7 ?@ ƒ( . ;S7m9 qMLE3gT;M:D7gl9K7lg;5El;5:7KmM 3TS9FDE5;g99:qg NAB7vP ‚59D;37>ANVWBIIAABBa>I<I>VYZ[\\\Z]r[rZ HBG<<G 3;:m3;@m: ICD9FDgK7DmlS=BIVVHYZ[\\\Z]_o[` G< x:;7OKLmL7lM7lT9E;7>€ah:Mk7E5h5a :MD:m56;7GRD795EL7J53@UIHHIYZ[\\\Z`]^ZY ?: 53;:Uv5 MT:3Fgg;5MKDm; ;MFDl:FKh93E=nT 7l5lgU;7Qml MF73LWK T 9 D E‚: ;lmF k F g J ; D ; 7 J K ; 9 M 7 R ; M ; 7 ; 9 E g T D 7 M : ; @ 7 h 3 m a ml l M g ; 9 7 @ 9 h K : D ; ; 9 7 S h @ = K ; : S 7 @ 9 E W pT k : 7 E T h ; 9 E b b 7 85 9 : ; W J 5 K : L M W f T e : L W g K 5 h : D 7 B D S = O : k ; 9 D L a ‚ : L a Q @ L K D ; E 5 7 K 5 ; h i ‰ .%./. gi7NV<>IHB7nOU>I<H7AIYZ[\\\Z]^[`Z NA7VIAA 7=g>LD ;7 AVR mF ;m;97 SK E7 gVgB3T;K W S<>M3C9;79lsAM>K7<hH37mR;7mU @K<5Vt=H:5>67 M5jDn; 7M537MnJ M:LdU 9U cK eWQ: KS:LF?9O7 FJ:m: @59qT 9k:7D7m; D5Kelb;nD;TlMUF MDLkg7nTlU2;97>IA<A><G<YZ[\\\Z][]r` G<< x:9E7s>H7Q|7g:9E7s>V7g:9E7s>G7g:9E 3ET;K @OT KL;DMK95:7m; MN7mT h ; F h : M ; ; 9 A N V W N > < > < > X a > I N I H X V H G H 7 C v47 ƒ-Œ1 -1 ?; 9 ; 7 l T ; D 7 l i ; K 7 g K D T 7 g K 5 h :D7;K95h: h;D YZ[\\\Z][Z]_ s >B7 g : 9E7 s >N7 g : 9Es >I= 7 Q5mT;7 LK : >>X><HW>I<HAINBBYZ[\\\Z]rro^ BNB AGKl7pOU>I<AABIAIGINa>IGBAYZ[\\\Z`]]_[ BV>X<< xKMM7Q;3L9FQ@;q‚:;M7OE;9D:97m3;: %(01-'(1/( m;M : S7D K @;g ;: ŽK 5j : 3 3 7g K D T7g : M D : m 5 6; 7 mT 3 T M = 7 J3 @ U B G I G H H H 2M : ;7 K 59D ;3 7 mLl: 3 U 2t ;9 ;F  99Lt ; Bg5G>7KKmS l7MhUASB7DNmAMVgG7Amh 3w<@I3E>gV@>9B=vGMB7>@IK:t;D h:M:9:=O:97HA<|NGHV7D3@UIGYZ[\\\Z]_YZZ GG>>> 2g A>E<MAUm7 J=J55KKmT K?@ ;S<b85 99:F;f7T?O 2M :;;77>K5I9NDI;H37ImL lX:H37>U85 9N:V;WFN2O… FOP OK L>mL 7ml>37RDlFJ;KTKTgF7O: kRgDwTl@;7QQ7 ?ON RD xK5h:Dak;MS7mDK7Š;m;S;7lYZ[\\\Z`Z\Y_ %)% a > I ; K T F ?O <?@ NCS<D>:9KC7a29 < F N : L M I C D e : L 2M : < B < a > A > > V X V < f H > 7 ?OA A G g F l E 9 7 > € YZ[\\\Z]`o[\ C ; M ; 7 @ 5 ml 5 K M : S 7 E T h ; 9 E qmml 5M3F: YZ[\\\Z][Y\[ M7k=nT @DFmD KI73G9AEXM<TI9GEA7VhN:;BW Q56;7mLl:37hE97ML@:K72t;9;F456 ?lDSg97;E59O5ml;3TD7g;@;M7S5KW xTKMTM7xLm@7;9:m;M:F765lF7EK;j:MF DFOP7?@7ICD=JJF2MDK;UIYZ[\\\Z]r[Zr GH>G>A Q;@DL7>INNHIXHH<<Aa>I<HXYZ[\\\Z]_r[o ANNH<<V K9:9D;EKF;RE97FD@K:KmLM;57JJ l ; K ; 9 E 7 D ; g 7 D 5 K @ ; g 5 7 h ; K : 7 g 9 D L K F g m@ T l U > l ; 3 7 2 … 2 f 7 6: 3 7 C E R › C D 5 9 E 7 mL h ; 3 7 H > H hmF 7:9GEIEVFG7m9 h7XK9<7AhV3V7AnU E;m; YZ[\\\Z`o`YY 859: MgL3;Sq@5KML97h:;ml:3UNVAYZ[\\\Z]ro]o B<HB ?= 9:7;k75fD:ws>:9BD75tKt:LD:K77@L3TK:7MX7SV:RRD;7cL T7mT h;;9 d:DMTl:MS:7?O7mTK;Sbb7J<A>QQ7NRD x:9E7XB72v7gD7@Rg7lK7;D;M79m7 ;HFcK ;>9>h77nT f:t:l9U;>7I<<<A<A=N><>G><aABAVAN= Kl7wjK557M@;9hTg7S=>I<GNYZ[\\\Z]^rY^ XXXAGX L:9jjjLF7K;mD g 7 J7 A N F A M 5 9 h : K : @xm< 3;85 Duvu h 5 > > > a H H = > D K Tg 7 „|N V w v; g 7 A G R D a ?T m@ 7 V > R D a > € YZ[\\\Z`\_YZ ?l 5 3 : 7 g m@ T D 5 K a 3 ; @ D L @ a 5 3 5 g D K L 9 : g7g9h;g M: 97g 5K :9E7g 59k 59E7D EE3 7@g 5g xL5m;3;UOKLmL74567859:;YZ[\\\Z][YZZ >7JUNIGVGVX7l:M;7JJYZ[\\\Z`o`^Y ‚:hSL7>INIVH<<<<IVa>IA<HHYZ[\\\Z]r]rY XINIGG mM ).(~•).(~ QD : K 7 mL l : 3 7 O5 h K L = Q: ; @ 7 : 9 M D K T k D T K 7 k L 6a ;@;@T9= 7 d;D : F K LM Lg F R ;hT3 = v;9i S E U N F N 9 E 7 S l = > I X B N A < < < < N V 7 M mM 7 L w vvdw 56= OK L7j>5IMG:LN9X;H3=IdL lN:H37Nl;KTA=nTlU h:g:D7h:R5m@TDU>IGBAGN<>>YZ[\\\Z]ro]^ > JD55KK:L:LKwM7kJQ7 eKMDK:9;:s3>a:IMD767 M:3nU t5<K7H@V3R;D7DCuvu :9WW JK:DL97cfQ7hl3k;ls>I7v7DE9<7M:3t5K x:9E7A>>H72vW|7@Rg72@KYZ[\\\Z`]o`_ 3q T;l9TE77KPM ;7SD9;E7pL kDL9g@7dL TDg7hd; Sh;:3;MD:M:SW k29 hH>K:Hta5>KIw<<XN=HG<7<nT lAU>d; m; vv7 7>AANXVBWpA XAXVH>XW O5 h : 5 9 N I : 3 7 A><H 5 D 7 L 3 = cL 6; mS E ; 7 ; 3 7 I = < B 7 O: 9 7 L K : E : 9 ; 3 7 k ; M S a JJa J ; g 5 7 L t 5 K 7 nU > I G W YZ[\\\Z`Z\`r vT D T S 7 T ; 9 E 7 3 M E 7 k ; : K Ž J: D : @ g ;J…a 973nOa @D@a S:D;m7m5M:97l;ETM7‚@XFARD=J=>IXBW ”d59R;9E;97JK;9Mu799Lt;FYZ[\\\Z][Y]o h5;97xm<>7JUNIGVGVX7lMYZ[\\\Z`o`^] 7JJ AHGAN<IIIa>I<HAIHXB>BH M;m@;:7lMnTlU>INNHI<>HYZ[\\\Z]`_\\ XBH xTKMTM7lKLg5K7@KL@5KDi{73:MD:9EFMTKtW g L m@ a f p?a OQa dk T k : a p; ma YZ[\\\Z`]]^] N<IG<<AA 2t ; 9 ; F 3F35>EA;I3:D<;BMBF@I5>m; MA;HK;9FDK;W YZ[\\\Z`]or] 2O…7 23;DmTM:g7h3=n>IXBA>XIA<VHYZ[\\\Z][`o^ 7MmM7Lg 859: S7 :m@3 t;D55F 7JmhS7 K;h:9Eh: 7D;@;S;m: 9@;7:9h7:X>€@K g;DLKEK;Lj j::gD 59iMF7;;g@MK:;Fh:M3;7n7 2K<5I9>;VF7>85 9H:;NF|Bfa>„AFJNK;VtW5N3LV=7>nT lNTVW OK 11.~ H X x: 9E7 X<{BF BR D 7 g : 9E7 XA{BF X7 x: 9E l<>HR LLgDF;7 l=STl= Tf: gT77DX<<= M5>X7 Kt:<G>X k5MF3gtTK79DkE9<y :7M5Km;9T;3 5@zSKE{ h5;35K79:MM;9~( F M : 9 E : U > I N G G V YZ[\\\Z`Y\`o vR 7iME3;7:m7 M6W 2v O:5DD6L7JK;9M72t;9;7859YZ[\\\Z][Y]r 7RLER;9=:7M?: M9gRLL9E7R;l=M9K5kDTnU k: XV{BF F<mLh;3 7<R DB7: 9k =>H>>K la S;K:l:;i; OL9@5M7D:3;6;S723ŸTK;9723x;TDM;K YZ[\\\Z`o`_` ETh;9E= ;AM>7DQ2d2‚2F ;SkFKM73ch MaDC;OK h;;:D;=7O: 9Eg9KA7i9N69 :XgA;q6= S7d: 9 J=BG><X7 <VgX:9E7 7a7IXB{NF GAGV>A7 BM5mT;7 :;D;72O… g 3 : g 7 666= M ; F G R D = nU > I < 7 < N 7 > > 7 B N V H R m 7 l M 7 l k 7 23 Ÿ T K ; 9 7 h K 7 9 L 3 F T 7 h 5 6; M ; q YZ[\\\Z`]or^ J2i 5K3;mTK ;S7 23 3 7 45 67 859: ;F J 5K : LM F D ; m7 9 7 vvU „> v< YZ[\\\Z]`[_Z  9 L t ; 7 m5 3 ; i ; 9 : 7 @ ; g 5 D 7 6: M ; a D L T K vL9h;97 >I<A<G<G>XXN 7p7<>l;97 72v7lEM gLD;77D:m5 K;S77mT 3T;: M ;9D;K7R5m@TD7h;3;ma3T;K7gLD;aR;mW A>>Kl7Rh7ARD7h3m7GDS97MiKDUl53:M;S;m m;9T3;=V<XHGHa>IGINIH>I>NA FcK ;9DKh;m; M>7VhAlA9ADAT YZ[\\\Z]``]] d: YZ[\\\Z`Yr_Y y?Qz O53;DF:“A S;9G7>K=5?: 9R;;m: 9E977El;:Mi;;=nT 7hYZ[\\\Z][`^_ lM7JJ =2M UNIBeF<Q: HHK:LH9a>7I@<KLAMA5NYZ[\\\Z`o_`Z :nU MDXL:m56;7 9EE;3 @;g ?5 ; 3 5 K 7 4: M ; 9 7 k T k : 7 E T h ; 9 E U |t ; 3 : ; F TM S7hLml;F D : ;@7Al3 97h@D SM 3 7R E R ; m; 9 7 nT l U > I < I > A N A N X N V a > I A < H B H W |9 E 3 : M S 7 ; D 7 Qi T S ; h ; 7 xL D ; l ; K T 7 B a < A l;AUh>h;AXHN7IVTWa FVRD79E7BIAH>G>a>INIHXYZ[\\\Z`]]`\ <IBNNN VHGNGa>IGB7VNVN7<<HA7@:9UAAYZ[\\\Z][^]` c= f : t : 9 ; F 7 d; K k S F h 3 = ?O7 g K h : D 7 < > €G D S nU > I N I 7 H I G I 7 H X I N 7 y M mM z N I ?> H X ƒ‹/( ) .~š.~ J|e ;jDDK75n: 3 : 9 5 7 X < 7 V e V 7 v; 9 H < F xL mL h L S ; K : 7 l M qm; m@ T 7 l : k ; K ; a k L 9 t 5 K M ; D : L 9 X H > A B H A a > I G B V H X V H > X < F 7 vvU A N B YZ[\\\Z]_oo^ yvKD7nD3 nU>I<HAI<<NVIVa7>I<NGV<XVHN :3;;9KE74L 7vOxv7 MH5I@cC 5h7;v; 7mL DiLEK n;KE;7;9kTKqK5M537@597ŸTK;YZ[\\\Z][[_Y 7d: L7ps >NF 4567QT@K ;7„: D ?|27J‚24Q{H>GAV>>a>I<AAW ?E7G>>Kl7lM7vTg;7x5h;:7v;gML7OKLW =‚5E=h;:3iU>IXNGIHAX>>yQT YZ[\\\Z`oorr ?R Ki;h:z J53;K5S;77SQD YZ[\\\Z`oY][ 2MD 97SP4Š K:7D5W= ni;DDzm7 7JUXNGVRDA7IC3A7XC;XD:K5RL7XX7YZ[\\\Z`]Z]o = 2vH < E : 7 >JJa B3w> N F 45 67 QS L E T 9 7 ‚7 > A 7 p7 l M N N I I > > X 7 m5 9 i 5 6; g ; 9 mL l : 3 7 h E a D 9 @ j : D 7 AW H7 R D 7 n= >IGNAXXXVHAHa XB<W 1--ƒ( K ; g S : K “C L E R ; 7  M 3 ; m: k 7 „ ; : K 7 c}‚7 ?: l T g ; 7 @ 5 9 h ; j D ; K ; 9 7 @ 5 M 5 K D ; 7 l ; K T U m5 9 5 mT g ; 9 7 mS 9 7 J 3 @ U > A N V W N V > I > A B k ;M Sa g K 5h: D 7 nTlU NV>><XXa M L @ : K 7 h ; 3 ; ma 3 T ; K 7 g L D ; S K a mE E a l 3 9 F D S 9 > X X X = O: 3 : S ; 9 7 @ ; g 5 D 7 q7 @ K L h T g 7 3 9 E g @ YZ[\\\Zo_Z`^ 859: ;7 f: 7 ?f87 A>>X7 2v7 Qf5m;9 vcS L m5 M S L @ @ : 9 E 7 > I G N A I > < B BBH @ K L E K ; m7 @ 5 9 h : h : g ; 9 7 R T K 9 ; 3 : M D : g 7 D 5 K @ W OK LmL7;g S: K 7D S9b |K D : E;7K 5;hi YZ[\\\Z][^_` >I<AAIIXAGNV YZ[\\\Z]_`rr YZ[\\\Z`o]`Y YZ[\\\Z`]][r x: m5K ;S7 m;K L97 l;ETM 7 <<IR D 7 95EL J 5 3 ; S 7 S : 3 ; 9 E 7 vOxv7 |I X I A B V < <  7 a ; h T = g 5 3 ; M 7 R T K 9 ; 3 : M D : g 7 J 5 3 5 t : M : F R T K m; 3 : M D : g M D L k g b ?OH B R D 7 l 5 K S h ; S 7 Q g 7 45 e 7 h : M g K ; 9 ; 7 D K ; 9 M 7 5 3 j 7 M 5 ; D < I 7 m: g K L l T M d5 9 i 5 6; g ; 9 7 M @ h 7 mD K 7 G > F 7 @ K L i 5 g D L K 78J7 Q T;K 57 xLg m;M 79Q5ELK L:D nTlU>I<X>HN<>XBH YZ[\\\Z`]`Y] @:kT@7NRD7nUIGXIGNNa>IGINIYZ[\\\Z]`^^] AD:GgB;A77pV f277;>9I7JGKA:7A2EXVTGM7VQ7 hG;G=7O5KTm ?: 3;;i7;k;9M:7S@ag5Kml 5aJJ 3:;F9g7;mD Kl7l;;9KDTTF7@ŠK;LWW Q5;D7AX72O…F72t;9;F7859:;FJK;W G>F7OQ7A>F72kkT7ml37<G=7nTlU m5h:;7k5D;gFh5M:E97EK;j:MFh;jD;K7g5 2v7 XNNNGN d5 2m; K D L 7 d3 i ; 9 : 7 @ M ; 9 ; 9 7 M ; h ; 3 7 g T 3 O; M > m; S 5 h : D m: 7 |f 7 v; S ; K F C 3 = ‚; R ; 6; 3 : 7 V F ‚J< H 7 v; l ; W t 5 3 3 L W N < B B X G X a > I N I H X > V X V V V X<G<<AVa >I<X>HNIN<<H YZ[\\\Zo[Zr[ OK L mL b 85 9 : ; 7 J K : L M 7 ?O< N R D 9 F f T e : L Ql i 7 M @ ; D T 7 D ; M 7 g T 3 : D 7 l K g 6; 3 : D ; M 7 S K OK LmL 7@;7g9Sh:K57D9SD9F?O7 bK5;Kh5i97hOPF ‚H FQ8V F M5M7k@DFM5E5K;7STlU>INIHIYZ[\\\Z`]`\[ IBGBVV 236i7JK;9M7Šg72337456F859YZ[\\\Z][^__ TFl;9ET9D;@;9Fv;9DT3U>I<W J53;S7S:3;9E7vOxv7;9Uh;KLM;K: DKmKS7g9RT9E:7MD;9h7x5K:9h7?5gK;9;EM YZ[\\\Z]r_[\ h;97l;K Q: K : L 9 7 ?O< A R D 9 F cK D M QK t M H D S F xK h D M h Q6: j D F D 9 ; S =  9 j L 7 D 9 i W : ; F  9 L t ; AAN>>N>IN O5 3 T ; 9 E 7 T M ; S ; 7 h ; S M i ; D 7 A > < H F R ; h : 3 W BDSFdhS7p@DUIHNINX>a>I<GBYZ[\\\Z`]`^] IIHGGV R6lU>IGNVHVAAANA7vvUANYZ[\\\Z]^o^Y LmL72vW AAV>W xŠ7nTlU 2h: xLD;7CLER;7m3;:UA>W<AW<A7}Kh5KU 85;@7g L97AL9h: ><<FMS::D7mT3 ;m7@TM 3;D7LK 7v7M:MT:K9: ;D3 FfTe:LFŠ;K:MFJK;t53L7MDLg7l9i;g ;S7iE7@5KD;m;7h;@;Dg;97G>>Kla YZ[\\\Z`o_r` xTMD NBVp>< vP7 : l L 6L 7 > A N V W X < X A H V A 3:M;9Eg QTR;h:7>I<HXAV<VB<X7SR97YZ[\\\Z`]Yr[ hMk9 23 g ; T D M ; K 7 M D : K 7 ml 3 F mT K ; S F mT D T @ K : m ; F nV V H G B > > 7 > I < I A B I G X N 7 > I < G N X < X N < H S ; K : F h ; j D ; K 7 h : 7 666= E L 3 h 5 9 D : m = k L m YZ[\\\Z]\_Zr }@5K 7gK 5h: D 7cK ;97d;e7vLe D:m56;7XRD795EL=JU>I<X>VYZ[\\\Z`]^Z\ AV<B>N ?iW2K=7dl3Q@KvvdU7AG>Kl789YZ[\\\Z`\_`[ YZ[\\\Z]r[Y` ETK T 7 M ; l ; K F 7 K ; m; S qM L @ ; 9 7 l M h R 5 m@ T D = 0&‰&0. D@K SA><A7 M @D 7 l;K T7 @3 ;D 7 2v7 D ;9E;9 n3 E 7 vOxv7 2vG B H I 2n7 4L N B > B V G < <=?j >>DKK7lM7gSKME377>RTIDN;N;H9IaS>;IK>:7AE>KN97Ma JUBBVGBBXa>IGNAGN<IIX> D;m;7;97M9h:K:7nTlUNIVN><V RT:m56;7 ;37d:L7p7 >Q3 B5m;97 7A><<7Sg:DmGV>>;9 ;m7mT3TM 2O…FxREF7|A>>>FOKE:LF|f„FvT;MFF27NtI9HWF dL n; l:M;F :9„LK 7MDLDgT95K b72tF;h3937g;K75h: ‚TDM7S>€7 7Š;KLg :M ?: YZ[\\\Z`]`^_  F247?KM7v;ml;9E7QTm;KM:hS:=iE h666= :l;h9;;D3T7Dmg YZ[\\\Z`]^`Z  : M D 2v7 99Lt d9 5mTg97hgml;3:g97MMT;:7;3;m; D7@m:3:g I H X G a > I < H A I < < > B < A a > I N I H I I < A V A H ; i ; = k L ma Ž ‚5 E {T ; 9 E ; 3 : K YZ[\\\Z]Z]_[ N>NN7k;3 Q56;7mLl:37w7mLDLK7STlYZ[\\\Z`Z\r` lKS;h:;S=?:MgL976L67STlUXYZ[\\\Z`o\]\ BNIVGB ‚5tL7p7A><<7SDm7nTlUNV>YZ[\\\Z`]^]_ YZ[\\\Z`\`[o /&~+. n: 3;3i9gE;7KvOxv7 La327 72vA 24a U>I<AAW Q;357M;357;gS:K7D;ST9bbbM@K5:7h;97l5h ?: RT;37C;:7M 7:3gt55K M;7<ANR i;9E;D97n@7>I<IW F>B72v7;=9 23D:M7>N7c7<=IFSDmFm;9T;3F2v7gLD;F vP7M3S7<7‚87x<HG7sIA7227yLK: N<AAXXa>ANVWNVIGI>N=7666= OL @NTaMV77…xL :D;4L 3:;M77@?v; C377ŠxLK>;E>MiV;;ŠQ7 g7cxA kML5Dt75h: K7Rg;m: ;DT9= 97hLTl3 TgTK;57 97M<B>{ANGa :9E357A<>MK5D la @5ml53 k ; D z { G = G R D a ‚87 Q@ 5 M : ; 3 7 < < G s X N 7 y : M D 6z AGNR D 7 g STM TM 7 @5m;g ;: b 7 d;;j 7 D 9@ < N 7 ‚J< D K T k ;S;i ;D K ;9M @LK D = k Lm >V>AVGGGaBIBIIBH YZ[\\\Z`oZ[[ @5K;9D;K;=7>INIHXVIG>GV7QdQ7 YZ[\\\Z]]`Y_ B<GG>G JLmmi7JK9M@U;tF:9t;FM6jDFYZ[\\\Z`ZY_o ;R; DE<72v{N=GRDFM5K:TM{>ANVBYZ[\\\Z`]^`^ <I>{H>>a Mla 5Dm7M 7ligl3 7mLD :j7RTE;7 gKLD ;:9; YZ[\\\Z`o[Y^ n: 3 ; 9 E 7 vOxv7 M @ h 7 mD K 7 nL 9 h ; 7;a9Uv@ R  F f t 9 F nL 9 h ; 7 C ;  7 : h M : 7 > N 7 S : D ; m7 m; 9 T ; 3 M @K 5: 7AAK 7D : mTK 7d: Š ; m; S ; 7 t : e : L 9 7 D S 7 A > < > 7 m5 K ; S 7 m; W 2ETM D : 9TM 7 QT3 TS7 4LU „VNNNHIX OPF 53jFDKt3LF7kmKi>I<AAH>IIIHH F7;3@S7J7XAGHHW cLh5;97TDK7C37>IGBAGIAIIX xm7 V G K l 7 : 9 D 5 K : L K 7 m5 6; S 7 k ; D 7 X G €7 L K : %.*ƒ.1(/ K T 9 7 2v7 g L D ; 7 @ R g F l ; 9 F E 5 K 7 l K F m T 3 T M 7 S K E ; 3 m D U J 5 E ; 3 7 O5 9 5 9 7 < N 7 4E ; E 3 : g 7Q3m9 -’.™.~*0‹Œ( HXF >I<XBAXBHHF YZ[\\\Z`Zo\\ >I<B7BIX7BIN YZ[\\\Z]r^r] Pk;@;97MiTgTK <IFGRD79E7JOQF7nU>I<HAI>NYZ[\\\Z`]_Yo N>>N C:S7d;9D=Q56;7ml37859:;7;YZ[\\\Z`Z]]\ 7 g 5@;h;7 v;@;7 h: YZ[\\\Z`oYZZ xL 9 M T 3 D ; 9 7 x; K D T 7 xK 5 h : D a @ 3 D : S ; 9 7 k ; K ; n: 3 ; 9 E 7 vOxv7 dT h ; g g : K y ?‚= F Q= n= F 3 7 9 5 6w QT K E ; 7 h ; 9 7 vT 9 h ; 7 d; K : ; 7 ; D ; M 7 D 5 K g ; W nL 9 h ; 7 C ;  s > V 7 6; K 9 ; 7 S : D ; m7 m; D : k F /&~+. g ;i ;7hE7g ;K D T7g K 5h: D 7nU >IXBAW d= nz Q5 h ; 9 F 7 nL 9 h ; 7 p: t : k F A > > < F 2l T A M @ : K 7 M : ; @ 7 ; 9 D ; K 7 h 3 m 7 9 7 3 T ; K 7 g L D ; 7 nU +‹ .) ‹ Œ l T 3 9 i ; 7 h L ; 7 4L t 5 9 ; 7 H e 7 Q; 3 ; m7 d; K : ; 99L5@ELL377nT 2?W QL 3 L F : M D : m 5 6; 7 S K E U < < X R D a > X I A < V H 7 M mM 7 L g 7 J K : m ; 7 c5 M 5 g 7 J T 9 ; : YZ[\\\Z`YY`^ d5 D ; 3 : g F pp7 < B B I F vOxvU v> G I X G V B W K9:LE7a:7Fv5 7DEM9S<F= “2d;D5K:UOKLmL7?5;35K7nL9h;= >I<A<HHAB<AN>a>I<X>V<IHIIX YZ[\\\Z`Z___ lU>ANVWBBHG<GBYZ[\\\Z`]^][ ?: YZ[\\\Z`Z][\ Ha F2vW <AH27‚J XWŸ„J=>V<a T9DT7‚J7>>X7x53 9E;97v;KT7Pn= MQ: ;k3i;;;SK7:g{h;7;…9D;7;J{7 7G3:SI;;HD7DA2vF F7HhI:l7@;5im: ;K37:gp; p; K : 7 m: D K ; { T M ; S ; 7 g T 3 : 9 5 K 7 vvv{ mLLWW p;M Sa g K 5h: D a JJ = OK LM 5M 7 k @D F <SK : 2K h: 9: 7 J K ;9M @LK D 7 M 5 6;7 ml 3 wM @K F <<IGW X h ; 3 7 I I R T D ; {S ; M : 3 7 W a w< > R T D ; a l 3 9 wl g: K : m= pTgT@7 „p7 xJOF ;3 3 MD Lk g (1-;F;tIGBVNNGa ;9M;F2O…F :9Lt;FDK;t53L= 9TM7g;t3:9E{k;3U7>IA<AV<BBB>H YZ[\\\Zo[\\] J;ST9;97x5k=7PmlT3S;KRL7ŠLYZ[\\\Z`Y^_r Ei;g;KD; K5;hi=>IGNAXGA>>AH YZ[\\\Z]^^Y_ 859: nU>ANVW >INIHXBHXVN< JS 9 7 l ; K T F mD L K 7 l K Ž l : M ; = h : 3 5 K 7 K M mS L 9 W O; 9 D S 5 K 7 ‚L i ; 3 s X X 7 D 9 E 9 7 < F : M D : m 5 6; F YZ[\\\Z`Y\rr YZ[\\\Z`Y`r` .’ n: 3 ; 9 E 7 vOxv7 dT h ; g g : K y ?‚= FQ=Q: n=3WF ;Fv5;DJ7L9 „Fi…; K:L7<AG7K5;hiF;3Di@5 xL9h;9E7dLDLKFRT;3Wl53:7mDK7l5g;M 2t;9;wM@Kw<AR;m7<X>Kl7@;g5D v53;R;K7„LK5e7OK:t;D7M;m@;:7l:M; @ni ;R;;DgD77J@5RE3@FCU>3=AC;NDV:KW5NRVLA7I4L 7vKD7nD3 hSL9h;= d= nz dL D L K 7 nL 9 h ; F A > > B F 7 n: D ; m7 7>IGAAXB>BV>X 2p7 K T ; 9 E 7 ; 9 h ; 7DlŽ73mnTlT9E: 73L676;7DDg7;m: m;TU AX=XXXYZ[\\\Z`]Zo_ l : ; i ; 7  G > > F 7 M T h ; S 7 D 5 K m; M T g 7 h 5 W l K E K 9 M : 7 L K : M : 9 : 3 9 i ; = JJa k ; M S a k K 5 h : D = C 3 = ml 3wMM7>LA@N:VKwl lVm7 A7Vn@ >KU>lI7<nT lIVUd: kNgGL> @LM:D7H>>F7STlT9E:Ui;97>IGNVHW YZ[\\\Z][[^r tH5<KAF7VvOxvU 7D|7 <EA;V9I7Av;BGKTW7F7Pn7 4LOL 37<2vW h: lT;D 73;L67 6;D ‚i 7 ‚: 9 E K L ; h 7 v; K ; D 7 4L I H p7 ?5 m; g W J K ; 9 A B N H I G H A G < W „  7 J T 9 T 9 H a < I G W cf 7 d; e 7 JS A > > < 7 S : D ; m7 L K : M : 9 : 3 7 2vW ?: R T ; 3 7 : M T T 7 5 3 j 7 5 9 E g 5 3 7 l L e 7 A > > G 7 @ 3 ; D 4TE K ; S 7 2p= 7 J 5K : m ; U M 5 K t : M F 7 k T9kE:F= YZ[\\\Z`Yr_[ AABVN<7C47>IGAX<>AXXXA :RL=J>ANVWIAGIIXVaABX>GYZ[\\\Z`]Z`Z VX Š5MD5Kg5U72t;9;F99Lt;F2O… 27 ‚J = > V < a 7 ‚J 7 > > X 7 x5 3 = J ; S T 9 ; 9 7 x5 k = Q3 5 m; 9 7 D E 9 7 < 7 R L M { N R D 7 3 : ; D 7 @ ; M D : 7 M T g ; 2vF g L 9 h : M : 7 : M D : m 5 6; 7 D E 9 7 @ 5 K D ; m; l L 9 E g ; K F 7 @ ; M ; 9 E F 7 R T ; 3 W l 5 3 : 7 2p7 K T ; YZ[\\\Z`YZYo F C ;  PmlT3S;KRL7ŠLEi;g;KD; YZ[\\\Z`Y^rZ J3@U>ANVWNIBB<X<a>I<NVBYZ[\\\Z]ro_Y FM:;@7@;g;:=nTlUNIVN><VYZ[\\\Z`]^`Y J7BGNAGGB >H>A T;9E7 l;ETM Fmh3 7Dg;5k :3g7TT9D T9E fTkm@ ;MT7}: 3umL 7;TD SLK :h5h7h5;3 5K )‹1*–*™Œ(˜.0 ŠŠ55MMDD55K g55U 7NJIKI;t 53 LVFaV859: ;FX|f„7h3 3 O53 YZ[\\\Z`o\or ” ” Q; K 9 ; 7 D L K u = x; : @ : K L 7 9 L 7 A H l M ; K = f ; K : M 7 h : h 5 M ; qh : g L = f ; 7 M : ; 9 E K g U 7 I N B H X X > H F A V R ; m nL9h;7 M T@K ;7 j : D 7 A>>BF S: D ;mF BF GR D n: 3 ; 9 E 7 vOxv7 dT h ; g g : K y ?‚= F Q= n= F OK : t ; D 7 h : m T 3 ; : 7 h K 7 D : D : g 7 3 5 m; S 7 M : M 6; = D:95hLL97D75Mg59K:tg:7kl5g7K72p7 @M9KET7;@95EKl7;nT :g;l9U W>><AH 299:gL7JK;9MU74567;t;9;aeYZ[\\\Z`oY]` ƒ(. q7 m; 3;lMm= ?: M9TEg7;RT7;;39;;9g=O9 Aqh 576; M;;9= OK:t;D7hK7OcWJxWQ?WQdOWQd2WOJ d=nzdLDLKF7nL9h;F7A>>BF7n:D;m dT Q: 3:K;97x:hT37HGF7nTlU7>INIHW ŠLEi;g;KD;=nTlU>I<WHAIAYZ[\\\Z`]^_r :IMG:7B3„K 5 9 : ; F  9 9 W < > > K l 7 7 3 9 E M R 3 M 9 B 7 C IAN>N<B v: K T F vOxvU |A N H B X G W  F 7 4L mL K 7 OL 3 : M : 23 3 7 9 5 67 O: k ; 9 D L 7 2 J7 g K 5 h : D 7 A D ; S T 9 h : 7 C 5 9 : T M 7 |d= nT l U > I N I H I H > H X V I B A N X W I I N > N H 7 d: 9 E E T 7 l T g ; 7EKM LTt@;=7nU F3T7e>:ILFNcK ;X9>hIm; eGF5B3ajFXOK 5XE:<LAFO: kg <H7R;m7<>W<V7h:7C37C;9D:7cE7?;m;K YZ[\\\Z`o\_r YZ[\\\Z]`Y\^ 2vW 7VW27 BB‚J >W=„ J<Ta97‚J DT97E>;>9X77v; K=JT;7Pn7 H9a YZ[\\\Z][YrZ Dh;K9:t@5;77ElKT;9D:EM;=S7Ul>:MI;N7NDTHgI;NKAD;Xml ; S 7 D 5 M W I H G B G B V A A = x9 D K l M U < > K l 7 m; D 5 K : w mg 9 w m9 mw QT @ K ; 7 „: D 7 A > > V F 2v7 Q3 5 m; 9 F m5 M : 9 v: m l 5 3 7 m; D 5 m; D : g ; 7 @ 3 T M 7 Š g F m9 K m7 3 5 M < < I G > V x 5 3 S T 9 ; :9KhTL;79JE57g2p7 9:g7O4QW DKm7@gEKE397h7l:9gEK:w@ IYZ[\\\Z]``ro HHamTM Lg5FmT3TMFS;KE;795ELF7M5K:TM7nTlU YZ[\\\Z`oYr^ m59kLl;7@K L<hVTagB=B>BI=N<I<HH=H<7BJ<5BKl=>;>D;>Ma @K:t;D7Q?FQdOFQd27M:;@7m9hm@9E: x5k=7PmlT3S;KRL7ŠLEi;g;KD;YZ[\\\Z`Y^r] 2k 2p7 9IFlML;k9LEK …5s 7 J K ;9M @LK D 7 y wa W ?K : t 5K z 7 2t 9 ; >IGBVH>IG>XH > I G N = X X X X = < < c5 l i ; K 7 h : M k 7 ; g S K 7 D S w @ K L mL 7 g K h D 7 l E M : M 6; 7 l 3 R K 7 h K mS F R 3 = ‚‚7 l K D < N v7 m3 ; 9 E : = : M : 7 j K 5 L 9 F k T k : 7 h 3 7 nT l U B I I A I < F>IGAAII<<IIBa JK;t53LF2O…FŠ;K:M>IIIANABBGN Ff:t:9;F9Lt;7nlU YZ[\\\Z`o`oZ YZ[\\\Z`Yr`Z >IAAN><NXNNVa n:3n= ;9E7 vOxv7 dP?¡2xx ‚y ?‚=F YZ[\\\Z`\r[` >nT €7 k;99DD:L7>a‚: K5hD7BDS ?:RT;37nL9h;7pv‚7AG>72vQ7 >IGNG>VI<IGG S : D ; m YZ[\\\Z]^ZYr Q= 45 67 l : M 9 : M 7 A > < H b D 9 @ 7 @ 5 M ; : 9 EAFRlDFK:793;kLTWW OK:t;D7JxFQ?FQdPF F77d= nz dLD LKFŠ;m;S;7 A>>VF ?R T9E;F9DThg;;7K2pU M5;KStF:RMTF;73l7lL593:E72p7 g;Kw@ lO: 7Q; INLNaQ@ HIL>KND;GEH5AaBgYZ[\\\Z][]r[ YZ[\\\Z`oo\] C95EL= T9:7A>nTlU <A7@3>I<AAN>><NAN ;D72v7Q35m;97SKE7VGRTD; T mT mF M 5 m@ L ; 9 k S : 9 E F m; K g 5 D 7 3 T ; M F mL h ; 3 7 ž 6; K 9 ; O5 K ; g F 7 vOxv= 7 4L = 7 X I > > A G > W M ; 7 D ; ml MN5N;EGWW p: D i 7 J L T K a M 5 6; 7 mL l : 3 7 mT K ; S 7 l : M ; 7 @ 5 K O: k ; 9 D L F ‚: L F Q@ L K D ; E 5 7 2 Ja dJ7 k ; M S a F R ; K : m ; D : g F :   K L F g L m@ F v = ; M : 9 E = E T K T 7 h D 9 E =  F 7 4L @ L 3 7 2vW V G < > W  7 J T 9 D T 9 E ; 9 7 v; K T m57lM K F @;M M : t 57: 9k Lm5F @K LhTg ; 3 ; 7 m5 K g = 7 J U y > A N V z X H > B A X X a N I I X RXBIIIAH ;maS;K:72t;9;wMT@:K7nTlU>INNHW h;SMi;D7H>e7S5Kl;3F;m;97TDg7l;i:W c;m;7pL35E5UIBBVVV7a7NVVVNGA Pn7Ha<<IGW27‚J=>V<a7‚J7>>X7x53= YZ[\\\Z`Z\Y` gLKg5bh29 :D7lhMK75B;DS79>aIJJ7 5MD7hK:t5 CT;37nL9h;7…;K:L7D5kS9L7A>YZ[\\\Z`o_\r < < 7 @ T D : S YZ[\\\Z`o\Z_ J;ST9;97 <AjATG37>lIL9>TAM>7HDYZ[\\\Z`Zo\o cK L M : K 7 2p7 M 5 E ; 3 ; 7 m5 K g 7 S K E 7 @ lK:g7SKE x5 k = 7 Pml T 3 S ; K R L 7 Š L E i ; g ; K D ; > I < H A I A > B > I B a > I < X N N I > V G I X YZ[\\\Z`o]`^ h6M= S>I<HXAXNGAXV :D;m7;97M59h:K:7SKE7<HFGRD795EL7STlU f5M 7 OK : t ;D 7 g STM TM 7 ;TD Lk ;hF ETK T YZ[\\\Z`Y^r^ YZ[\\\Z`oZo_ mT 3 ; : 7 < V X X 7 f cF M ; mM T 9 E F @ ; 9 FQS;2p K@F C9LLEtR;;77CmT LT3K;9:75HiG7>MhKl:;yD7K2t ; 9 ; F 85 9 : ; ?: M g L 9 7 ; g S K 7 D S 9 7 T D g 7 M 5 mT ; 7 @ K L h T g F h ; D ; 9 E 7 g 5 7 K T m; S = 7 x; mT 7 @ ; M D : 7 l : M ; x5 S : 3 ; 9 E ; 9 7 vOxv7 2vB B N A 47 Š ; m; W O; M;:j77l:9M7kTL9m5 7El<K>@>@€7 T9@73hT;M97j;557:79<t>5€= MD STlT9E:U>IGBVHA>I>V> JpfF d: h5;F Q;9g 59= J Tg ;K g ;97 m; M T g 7 M L @ : K w YZ[\\\Z`o_oo KnT 5;hi 7 M D Lk g F @: k ;9D LF K : LF M @LK D ;E5= S;79Lg ;U dnHAI?H>p2C >HHIVB ; 9 h D T 9 7hE97iE7l;KT72}7GBGGBXFc5jL vvdznUQ;gD:F>IA<HGG>HIYZ[\\\Z`o`[Z >> nU>IGBAXHBGHX=O:97vv7H<N>kk>h T;937hcK ;v5 9h;7D>7B>7InV <7>QT @7d: K;8> AN7nB < YZ[\\\Z`o\Y\ 9LM: 9KUAmL I?A >HHB><7;D;M79;m;UQTM: 3I;Im; lU„5lK:7>INIHIVGNGHIFIYZ[\\\Z`Y[r\ GI<NNG CnL VV>>7CJ7fJ<7VABAB> YZ[\\\Z`o^^Y ; 7 7 n< F < L 7 > 7 nN : t ; D 7 vk a 7 J3 M 7 vS M 7  9 h L 9 5 M : ; = : h ; 9 L YZ[\\\Z`o]Y\ f5M7OK J 5 K M 5 h : ; 7 mL l : 3 7 2O…7 h 3 m 7 g L D ; a 3 T ; K d:9;D7nTlU>I<HAIA>IAHB7YZ[\\\Z`]o\\ 9L7MmM p;K 9: t;37h: Mh53 7D SA>>>72?72J 5ME7TxL m@ TD>5IK7<v: ;HiN;X7<VG>>>IKl7cK a7l73h7yDE< J53;S7S:3;9E7QJ4x7mDK72vBYZ[\\\Z`]Y`] g9Li9;DKg;7g3;g9;9E7E@;59m; 97Ck3:79Q5 E;93L7g:g;;9977d; MhSW fmE glL5DK;M:FSh7E97iM;Lm; @:K79SFDT5lK;U>6; IGDNAGIAHNNN ?: X…na MS:D33t75ni KF…‚< X † ; T : L 7 D t F C 3 = C ; D : K 5 R L 7 X X 7 l K D 7 H e z 7 nU X > l ; ; 9 ?: R T ; 3 7 nL 9 h ; 7 QT @ K ; 7 87 6; K 9 ; 7 ; l T  YZ[\\\Z`o_[] ;V9GUVQT g;KM:S7;3;m;D7J5E;3K5RLN7VJ‚H ;DD7NVAIAXXy9L7MmMzYZ[\\\Z`]Zo[ S:D;m7DSsA>>>7hE979L@L372vWV>NIW YZ[\\\Z`]Y]] D ; K ; m7 nG R D a D S 7 nT l 7 > I < A N > A I < X G I „L 3 g W dT M k 7 @ K t D 7 E : D K qg l L ; K h 7 @ 9 E ; R K 7 Šx YZ[\\\Z`o]oY ff;9k ;9k;;K K7785 9:;F2O… Fg2t F„T DjTFDKK;;t FC;53 LF F OK:t;D7O5ml:l:D;972i;mW YZ[\\\Z`]oZ] pP7nTlU>I<X>HNANGXIa>INNHYZ[\\\Z`]o\] XBX>GBA E7 gUK>TmS7 TD gN7VQ?W Qd2F TmTm= %(01-'(1/(  99Lt ;F O: W T@F |3 Q5h:; hD n: 3 ; 9 E 7 vOxv7 9 L @ L 3 7 2v7 N GTVlNUOT 7ŠnKW  9 j L U n I X B G V B X A A a > I G B V G I > I B X X f ; 9 k ; K 7 > A N V 7 N I I A V V N 7 > I < N A N H A X A d5M : 9a J 53 TK 7 J 5D ;M F Q5mT;7 C 59: M C T;3 7mD K 7n9h7f5E59h;7D SA>>< YZ[\\\Z`]]_o ?O7 B77d: CDWD;M9T7lq7 vT 9<EA;>7QQF >€F lT:KMt;577lh;:v6; ; D ; M 7 9 ; m; 7 Pm: 7 QT @ K ; @ D : 7 S YZ[\\\Z`]Y[] ?}pF  9 h T g ; 9 7 nT l U > I < X > V > N I I I B 2vg L D ; 7 mT 3 T M 7 D 5 K ; 6; D 7 V F G R D 7 l M 7 9 5 E L O: g T @ : M S : 7 J Q ; W 6Lg:9;9D:7O27WAAN7Šg YZ[\\\Z`]orY :t@;D Q5 ;g7ThDE7;7S3;;m; KE;D YZ[\\\Z`]\Y] OK 9DT=nTlU>INIHXAN>IGV7q7BYZ[\\\Zo^]r\ BNNGGN nU>ANVWN<X<A<Na>I<HAIHIXIHI m; 537aggm; L3m@g m@ FBv7V=JxF 2GBM:B9Q?F EaF>: IQdO KL<FXE>TVKFTPmTmF 7XgH5<KmS Dv; 5KR6; ;99hE;7mL gK;;TWlM7:lD3;7:MMMD;:LT7k;9g9=7JU Dl;;KV79=R5Him@ YZ[\\\Z`]oY\ ?: k ; K : 7 K 5 M 5 3 5 K 7 g K T @ T g 7 q7 g 5 m@ 3 ; 9 E n:3;9E7QJ 4x7 2vB NKB:hV;…7 i=E>7Im5 9A5NWW …: M : 7 c; U B X A N A HH=HYZ[\\\Z`]`Zo HH ;M3:7@;35ml;9E7S;KE;7EKLM:K= nL 97h8s ;>7v3 ;nU h5B7FKB;RkD7:9vPy Es>X975nU XzFBDERD97q7 QT W OK L mL 7 J< A > QQ7 ?OI R D F f H > > = D K T g 7 ?O S T l U PP7 „ ; S 7 nO < A YZ[\\\Z`]`^[ mTg;97 %‹-'‹).(Œ @ K ; A 7 E L < 7 ; a 9 KS:T9lEU;>9I=NkI;HMISGagHKI5IhB:DXF@a>KLIM<5HMA7IhB:l>;V9ADVT<= MhK72v7Q35m;97@Rg7l;KT7nTlU <I>HAa>I<HVVI>GXGG7;h;7YZ[\\\Z`]]_\ :m3;l;9 Q;9R;i;7d5 nTlU>IIIANBVI<A73T9hLYZ[\\\Z`]Z`` 1‹ƒ&)./ lD55m@;D 37m53;7iD:;hTK 9:7F@7535m;K M;9;9:F YZ[\\\Z]^`^` >INNHX<>HXNGa n: 3 ;9EU @;M @LK 7 9L= 2VAIHHN>7 24 @5mlT;D ;97 vD S 7 m: D K ; 7 T M ; S ; 7 9 i ; D ; 7 : 9 k L m5 7 V > K l a Qd27 < N 7 Š L E i ; F 7 C 3 = J 5 9 D 7 O5 3 ; R ; K 7 A V F > I G A A N < A A N H > y 2; 9 z ?O7 pTm;7 NRDl;9D ;97l67@K@3 E7kL3 JMM YZ[\\\Z`]oo` R;7K:;MF7h3=7n;KE>IXBN<XAA>X> ;7mTK;S=7nTlT9E:U Di7x;6TKi;9:FiE7m595mTg;9 m5 SK7hlDSg97KTm;S7DE7KTD:97mh37IVKl X9Xj7LI7I23 TBm9 :7@SUyT>lAUN7V?K ;7G=c; D:A77>AIG<7GN |D OPF 7kD75@;D CSTlU T;37M>INIHXXAHVNX7 T@K;7j:D7>G72v7S:D;TD m7 S ; K E ; 7 G F H >IAHABB<>GGIW ƒ&~˜‹ƒ1( 7 B 7 J3 z W A 7 < nT l U J L 9 i 7 a 7 > I < A G < H A < N N N n= >IXBHGXAABHB7 >IGBAGIN<V< YZ[\\\Z]^r]Y YZ[\\\Z`]o\Y YZ[\\\Z`]`ZZ YZ[\\\Z`]o]o nUN<QTK VG>tA5i Na7>h: I<AANTF XI>ILMN75M QmM 7 }g ;K;7Pcd ?: kSK7=v; R;S: D7;97 i9E7 lM 75h: l;6;7 gE5K TW YZ[\\\Z]^`_] C3 9=87TK;9E m; R T k 3 ; ; 7 R ; g D 7 h 3 = 7 d9 E T W YZ[\\\Z`]o^Z ~(11.~ 9D;;KgE;59D77Rm5 MD;:9977MhmT ;D7;RKT7gR5:=7m@ Q:;T@D=723 g5mR;DKU v5 ; D 7 D S A > < A 7 S : D ; m7 2vW vD 3 7 l ;M9=lS;TKlTU ; S : : ; 9 4: M M ;97 h: M g L97 l5M ;K b 456|t ;3 : ; g m7 h : g : D 7 m; M : S 7 ; 9 i ; K 7 < A R D 7 @ ; ?M FGCDTSg=5Q; FcgfD::tU>:9I;AFd<H;KHkNSB?3 ?O7 hT37@L3K5M7l;9DT37JUBG<VYZ[\\\Z`]o^[ HIH DT3=T>9I7<JKXTAgN;<9H7Q; B>KB:SG;a>KRILG7HmL GBEYZ[\\\Z][oo[ H:K<:7Iv; >G9XW <3=<xIK5IhaI:D7HYZ[\\\Z]^o]Y G><mK >>S x: E5K7p7 DS772v= ><76; K9E;7 ;7SIF :D;XR mFDm5 M:9 QD L:g9;F 7JKld;K ;D;Mkb7S7 v9h: E7M>g€‡ 7?O7 K9;K hSb|t cK93:h; J: l;ETM 7 @3 ;D n;K = nTlU ™.ƒ.(.~ f: t L97 l5M N<XXXBV ŠM:LEi ;7 Q;3 57 P9h5K YZ[\\\Z`]]Y_ K5;hi7nUd;K:L7>I<AANAABYZ[\\\Z]^_^` <AH >ANVW 597535M9:;E=g7;pL @FmT Kk;DS7FdL D:65;K h;9g7:gh77:vK R>TI;;9h5h 3<7h<:A7G9WW ?: R T ; 3 7 k 5 @ 5 D 7 …; K : L 7 p7 S D m7 A > > X h L 9 D ; 4: M M ; 9 7 8‚7 @ 3 ; D 7 2v7 E K 5 i 7 m5 D ; 3 : g 7 m; W n< < F X R D 7 : M D m67 2v7 g L D ; 7 D 9 E < 7 nT l U HBHHXa@:97vvUAH2BIv>BYZ[\\\Z]r[[Y 9ANTV;<37V:MGD>:m5 >I3:<gAW >III>AI<HHV<a>IGNANAHX<>> YZ[\\\Z`]]]r a>I6; <I>7MV5AgG;A3G:7I<VA7G@RYZ[\\\Z`\^\_ 5D7m: 5m;K;gS;7::7MhD::mRT5;6; 37nL 99h7;@75pT lW ).(~•).(~ cK ;996; h73f7::MtD:967 ;<7<H=VGR7D78…7 >7gNS7M2v7 DKE59h<:D xS Nm; >>T77MnH DSTIMR7<D7@79m5 7 D E K D ; ?: R T ; 3 7 mL D L pBFŠF7;QT :FTŠg;:m; F2<S>>; m; 9 5 D D M 7 g L7nTlU>INNHIYZ[\\\Z`]][o H>HHXX F…5M@;sI>FsIK7BU7FpvF C ; 6; M M ?@HGRD7kk39AFXRD7>I<HAIIBYZ[\\\Z`oY^Z H>>> d53;i;9:7@55Eml AXXXII Ch;E97fg5D7‚M.š‹~ 97mD K;7l9;DTKTF7@nL 9Mh5;M ‚8<>>FO;9L9:;7nTlU>IGAAIYZ[\\\Z]r^[] 7DOl iMKk9w7cK }9DM3:79n@ 5Of 4F kk@;DMFSM5agEK55Kh;:D7anT JJF5lg3:U;;>m: 7 l K L 1--ƒ( LM;mL 7;6; 3=7|mg D;ST;97M7hD;@9Dh7S;K;7h<:G;RSDFl7TiKa J|fx}dFOfQFJm: ÓÀÆÓÀÆ×ÁÓ¿ÒÅÉÁÃÀÃÀ½ÁÒ¿àÃÅÆ× g 5 F ? : F d LIW ´µ¶·¸·¹º»¼½¾¿ÀÁ¼Ãÿ½ »¿ÕÅÆÔ¼ÉÁÅÓÅÕÅÙÁ»ÅÅÉÁà¿Ø INIHIIBYZ[\\\Z`]`\_ GBVV OK ?: M k 7 vM K 7 ; g S K 7 JS 7 OPN R D a 2O…< < R D a M @ 3 W ; K : 9 7 mL D L K h 5 m= 29 h i 7 N V B < V G I a > I G A X A N A A < B ÄÅ Æ ¼Ç Å È É ¼½ ¿ ½ » Á Ê» » Ë È À Å É À Ë Æ Õ Å Ò ¼Ò Å Æ Á àÅ Æ ¼¾ ¿ ½ Á ÓÅ Æ Á à¿ Ø ÃÅÆÚ ;Q6: MSj<DH<GRDRaDQ8V RDa975L6g nL9h;7…;K:L7D5k9L7pvQ7A><>7SDm <G>Klal39=DV7DKlDM7>INIB><YZ[\\\Z`Z^`Z YZ[\\\Z]`^Y[ Ì ÂÄÊÍ Î Á Ï Ð Á Ñ¿ ½ » ¿ Æ Á Ò ¿ Æ ÓÅ ½ Å Å Æ Æ × ¿ ½ ¿ àÅ Æ Ú æ¿ÕÅÀÆÁÃËÉÅÒÎÁÒËÆÓÀ»ÀÁÕÅÀÆ =nU>I7<GNNRVDa>?O7 A<<‚H H<I7H7YZ[\\\Z]_\_` MHmM M T M T 7 M ; @ : 7 mT K 9 : 7 @ ; M D 5 T K : M ; M : M95EL= :3t5K7Q5mLi @Rg7S:hT;97‚J><a @7v7p:g;K;>A7Q: 9E7<<9EL FNRD x;6;M;g:7v3:Ds>V{HFG7nL9h;<7<2MADXK5H; Pdxd7 ; 9 5 g ; 7 K ; M ; 7 m5 9 k ; K : 7 ; E 5 9 7 6: 3 = ? Šq ÓÀ Á Ô Å Õ Å Æ Á ½ Å Ö Å Î Á Ã Å Æ Á ÑÅ ÓÅ ã À Ò Å Á ÊÆ ÓÅ Á à ¿ ½ Æ À Å É Á à¿ Ø » ¿ à ŠÀÒÆÖÅÁÃÅÆÁÓÀ×ÅÆÉÀÁÌÃÀÕÅ Qvd7 OTM ;D U @K LmL7 ;6;3 7 D S97 ?O I > > s I G { < F G 7 Š ; m; S ; 7 f A s N B { 7 < F A R D 7 Q5 i 5 W M 5 g : D ; K 9 i ; = S T l U > I N I H X A A < X B X MBXXa ;K597 xLD ;7 E5h5= D 3 @U >I<H< NIX< W OP<HR D 9a ‚Ha 456M 6: j D a 2O…a 456 Ò Ë Æ ÓÀ » À Á × ¼Æ Ó¼Õ Î Á à ŠÀ Ò Á È Å Ø Õ Å Ò ¼Ò Å Æ Á Ñ¿ ½ Ô Å Õ Å Æ Å Æ Á ÑÅ ÓÅ ÊÆ ÓÅ Áà¿Æ×¼ÉÅàÅÒÅÆÁÒ¿Ø YZ[\\\Z]^]Y^ E ; 9 F x ; m; 3 7 5 D ; 9 = > I N N H X H < N A X > >I<H<GNVVNB> YZ[\\\Z`]`\r YZ[\\\Z`]\`r vTg;73 c= …: D ;K ;7 nU >INIHIG>INXHa >ANVW L g 5 D 7 OO}v7 Of 4F J 5 3 @ F 7 D : g 5 D ÓÅ Æ × Å Æ Á Å É Å ¼Á Õ ¿ à À Ù Á ÑÅ ½ Å Ù Á Õ Å × À Î Õ À à ¼½ Å Æ Á Å Ò Ù À ½ Á É Å Ù ¼Æ Á À Æ À Î » ¿ Õ Å àÅ ÉÅÆÍÎÁÒ¿àÃÅÆ×ÁÓÅÆ L7vW 7QL T73M7v{ GMGS7>tV57Ev{ >XA7Hv{ BSA;7KM:MSm; LE>TG9 OT3M;7h373;9EMT9E7EK;D:M7n@nTl ÖÅÆ×Á»¿ÓÅÆ×ÁÓÀ×¼ÆÅÒÅÆÚÁÛÅÕ »¿ÃÅÀÒÆÖÅÁÈ¿ÒÁÒ¿àÃÅÕÀÁÒ¿Ø BXG<NXH7JJ @7Kk;g787 <A<G>7Fp7 2v7 v; 9>DGT3Is>a>II7D<EX9W d: YZ[\\\Z]___[ QT ÓÀ Æ ÓÀ Æ × ÁÃÅÆÁ½¿ÉÅÒؽ¿ÉÅÒÚ > H H A m; 7 g Š 5 g D : U 7 > I < A W X I I B W G N G I h l g K m7 G 7 9 E L a B G G I OK L mL 7 ; g S K 7 D S 9 7 OP7 29 E M < F I R D a Q @ 3 ; M S a YZ[\\\Z]^r\_ ??{ V G 7 g : 9 E { I I R D 7 D : E 5 K > A { N G 7 m5 E ; OK L > V > V G N X X 7 9 L 7 M mM = C 3 = ; D 5 M 7 xm< > É ¿ ½ » ¿ à ¼É Á Æ Å À Ò Á Ï Ü Î Ý Á Ñ¿ ½ » ¿ Æ ßË Æ ÓÀ » À ÁÀÆÀÁà¿ÆÅÆÓÅÒÅÆ É ¿ Ã Å Õ Å Æ Á Ò ¿ àÃ Å Æ × Á Ã Å Æ Ú Á äÆ É ¼Ò ‚Ha fU 7O5ml;3 TDi7g ;@;M >CLA9{5BDA77Cm: L>ID57MMm; MS>=JU H{IHGNH=H; K95D 2E5972…2 ÿ½ÓŻŽÒÅÆÁ»¼½¾¿ÀÁ»¿½¼ÑÅ à¿Æ׿ÉÅÙ¼ÀÎÁÃÅÒÁàÅ»ÀÙÁÕÅÖÅÒ àÅÉ¿½ÀÁÃÅÆÁ»¼ÓÅÙÁà¿Æ׿½Å»ÚÎ nU>A2O…a NVWB956Q6: XH<H<>ja>DaI4567c= <AANXYZ[\\\Z]__rZ AA…: BDH;K <; vP72lML3TD7‚5tL7p7>X7S:YZ[\\\Z`]`]\ S 5 K l ; 3 6 : 3 7 C L E R ; › C ; D 5 9 E = n9 7 H > H K l w D ; m7 @ 3 ; D 3 7 ; 7 xdI X X N K55M@;9hTg=nTlU>IGAXAGYZ[\\\Z]^rr] >>GB< ÑÅÓÅÁÞÜÏÜÚ :9:37NFHRD YZ[\\\Z`]^_^ j ÅÉżÁÉÀÓÅÒÎÁÃÀ»ÅÁÓÀÕÀÙÅÉÁà¿ÕÅÕ¼À à¼ÓÅÙÁÑ¿ÈÅÙÁ»ÅÅÉÁÓÀ×¼ÆÅÒÅÆ OK LlmL 7;g:K?O< 7D;T9HbR|K D:EE;7w<hF:IMRkD7wQ@ S;3h;:;MSS v7 95gELLm@ 7J53:D37@@U;>RI;Ng7I@H;X9VR;H9>EX7L<KG:MYZ[\\\Z`]^Zo ßË Æ ÓÀ » À Á É ¿ ½ » ¿ à ¼É Á à¿ àØ ÀÆÓÀÒÅÉ˽ÁÑÅÓÅÁÅÕ¼½ÁÉ¿ÕÅÑÅÒ ÑÅÓÅÁÒ¿È¿ÑÅÉÅÆÁÉÀÆ××ÀÁÓÅÆ mL : 3 a OP7 D a 29 d: 9 i ; g 7 ; 9 E : 9 7 ; K L m; D S 5 K ; @ i 7 S ; K E ; 2O…7nU>INIVGBNVVNVaH>YZ[\\\Z][ZY] AH>IA vP7RT;37EK;9sXN72v7gLD;7m3g7M9hK @BKILGmL 7 “7 N = G > > 7 M mM 7 k 5 9 D K 5 7 > I X N W Ã Å Ù Å Ö Å Ò Å Æ Á à ŠÀ Ò Á Ã Å × À Á Ñ¿ Æ × Ø Ã¿ÃÅÆÁÿ½ÅÉÚÁß¿Ó¼ÅÎÁÓÀÆÓÀÆ× ÓÅÆÁÓÀÆÓÀÆ×ÁÃÅÆÁÌÕÀÙÅÉ > > > G 7 l ; 9 i ; g 7 @ : 3 : S ; 9 7 ; K L m; V4: F<;RDE7cL 9 h L 3 ; i T 7 C J  7 < > V H 7 l 3 g E 7 l ; 9 g × ¼Æ Å Æ Ö Å Á àÅ ¼Ñ¼Æ Á Ñ¿ àÅ Ò Å À ÃÅÆÁÿÆÔËÕÁÒŽ¿ÆÅÁ»¿½ÀÆ× × Å àà Š½ Í Ú QT T g : 7 |K D : E ; 7 < A 7 M : 3 t 5 K 7 j T 3 7 l L h i 7 g : D YZ[\\\Z]_[]` %&'() ;7STlU>IGN<AHA>>XIYZ[\\\Z`]^]] hRL;g97dv7 7t;K5D5;kMS:77m; S ; 3 = d; 9 T ; 3 7 …‚7 < N C T;3 7mk mA7R ;M 7STR ;9q@;i T9E Ô Å Õ Å Æ Á Õ Å À Æ Ú Á áÅ Ö Å Á È ¿ Æ × Ò ¿ ½ Å à à¿àÿÆɼ½ÁÑ¿½à¼ÒÅÅÆÁÔÅÕÅÆ ã À Ò Å Á À Æ ÓÀ Ò Å É Ë ½ Á ÑÅ ÓÅ Á Å Õ ¼½ ” 29 h ; 7 @ T 9 i ; 7 ml 3 a mD K 7 D h g 7 g 5 @ ; g 5 a >I<BBIXBINYZ[\\\Z`oYZ] vP7O:DT9E7pN>7sNV72v7;@;7;h;9i; m;D:ahL9EgKLgaKTM;galLM;97m5Kg @;9R;9E7MKD;73:@;D7Ta7;9;gAqh6M; ÃÅÆÁà¿Æ¼½¼ÆÎÁ»ÀɼŻÀÆÖÅ ÖÅÆ×ÁÉÀÓÅÒÁ½ÅÉÅÚÁæ¿ÃÅ×ÀÅÆ É ¿ ½ Ò À Ò À » Á à ¿ ½ Å ½ É À Á Ã Å Æ Á Ù Å ½ ¼» nT l U > I G A A I G B H X X V 7 7 a > I G N V > A A < < I N y >z {IG>F s NN7 j T3 3 t ;K 7 y ?z y D 3 ;D z {<= NR D ;@;7MR7g;m:7l53:FQdQU>ANVWXYZ[\\\Z]^[ZZ HNB<IBu C>IT;3 7 QT Tg : 7 2O…7 2K 59;7 cf7 D S YZ[\\\Z`\]r[ àÅ Ò À Æ Á ÑÅ ½ Å Ù Á ÑÅ ÓÅ Á Ñ¿ ½ à¼Ò Å Å Æ ÒÅçÅÉÁÖÅÆ×Áà¿àÿÆÉ¼Ò ÓÀ × Å Æ É À Á Å É Å ¼Á à ¿ ½ Ã Å Ù Å Ö Å Á à À Õ Å M 5 K : T M = JU B B < G G > G ˆ==;nTlU lTW;>I<AAXG<NGG lTF2vF@;R;g7l;KT7S;KE; ?: kE;EK::7K7;R;E35;997a@MDKKL;hD5TEg:7MhaKK;=vL i:7gmL 57Mhi;KD3 ÔÅÕÅÆÁÃÅ»ÅÙÎÁÒÙ¼»¼»ÆÖÅÁ»ÅÅÉ É¿½¼»ÁÓÀ×¼ÆÅÒÅÆÚÁåÅÆÓÅ YZ[\\\Z`]^`_ ÕÀÆ×ÒŽÅÆÁÃÅÆÁѼɼ»ÚÁèéêëì 95EL7 %&0&Œ @ : 9 m; RT;37MT@K;787<AG7DSA>>B7k67mKS YZ[\\\Z`o_ro ?: Ù ¼Ô Å Æ Á ÓÅ Æ Á Ã Å Æ Ô À ½ Ú Á â¿ Æ × Å ½ ¼Ù íîïðñêëò Õ Å À ÆÆÖ Å Î Á » ¿ × À É À × Å Á ÑÅ ÓÅ A R D a V F G R D 7 nT l U > I G A X A I N < H N V Dm7g2v7 M>T@IKH;I7eB7NDS>9B7VA>>>>GH ?:l53:7D9EE:7M@h7mDK7l5g;M7ME37m5Kg vP7 m9 7F|M D5:3LLs7>J…7 N7gmV AKDlE7<SF:…‚F D;m7lj;T93W S2v7 YZ[\\\Z`\`\[ LD;Q3 Fg5Lm; 9h79:7Mq7 D6= nT l U cL 9 5 3 7 4L E L D : K D L y > A N V z I G > N G W tl;K7KXF;xK T h : L t : h 2v7 cK ; D : M 7 nOqh @ L M : D 7 R h 7 ; E 5 9 7 OO}v aJ53@ 93:95UOf4FD53@F@T3M;FD:g5D7h3=K5Mm: >RD79E=Q;9hK;7>I<AABYZ[\\\Z`]]or HVI>I QD;KXV72l7Q35m;9FxL9h74LYZ[\\\Z`]^^Z Km3=7AlF;N9RD H>aN>>NBNB7M:;@7AVR;m7MmM YZ[\\\Z]`]]r L >>I< l K T F @ R g 7 D 3 D 7 B l 3 9 7 O3 ; D 7 M a h s < G 7 ‚@ C E 9 7 h : 3 5 @ ; M 7 mD K a ml 3 7 ; 9 h ; 7 M l 3m:9M7iD3@; l;9g7nUABAGGBVa>IXXG<NYZ[\\\Z`Y`_Y 0&‰&0. nU 7 > I < N A N I V B X g m: F i 9 E 7 M h S 7 h D 6; K 7 l ; g T 3 7 3 ; : 9 7 ‚; R ; 7 O ; 9 5 9 U O 9 i T l T K 7 J ; 9 ; m; 9 w57OE 5:WW YZ[\\\Z`]^^Y CnT T;3 7x: R ;9E7xK : M D ;7A>>HF D E97<F 23 3 ; S 7 h D ml S : 7 3 E F S T l 7 N V V N N N I mT g 7 J 5 K 9 ; g = nU < G K l a l D 3 = ?k K 7 ; E 9 7 h f 5 E 5 9 h ; 7 A > > A 7 2v7 g L D ; 7 l L h i 7 m5 M : 9 lT9E:U7>I<GNHNHGHXG7q7>I<AW l;ETM7@;R;g7D53;D7<7l397H=NRD795D YZ[\\\Z]_]rr m;9;@T97 l5K;h;=nTlU7>I<I>YZ[\\\Z`oY`_ VAB<><I A><>GGVB ?: l 5 3 : 7 mD L K 7 M 5 E ; 3 ; 7 g L 9 h : M : 7 h E 9 7 S ; K E ; YZ[\\\Z`oZ^^ >ANVW XANHVBI 5KD:9EE:7h:l;i;K7k;M=7n{O=n5KT7>ANVW LhTg7l;KT7gK:m79i5K:7LDLD7;KLm;W YZ[\\\Z`]_\Z D Šqg ;K9:Mk72a JKs@>7I;7;hl;T7A<m5 DR7D7m9 3wD7MgKtSkM7MlgLKLhgD NIXAHNA=7Q:;9E7m;3;m= YZ[\\\Z`Z]^] OK DQdQ7 S5K;@p5 i7k9;DK5:7KU;>EI5X9N7B@IKLGM>@>5>gG7l;ETM= : 7 M A A 9 5 ?OH<RD7kk39AFNRD7>I<GBIIHYZ[\\\Z`oY`[ I>> YZ[\\\Z`o^YZ ?: l 5 3 : 7 S K E 7 m; e 7 mD K 7 M E 3 m 5 K g 7 @ 3 ; D 7 h 3 m a 3 T ; K 7 g L D ; 7 L 9 A V R ; m= N V > > < X X a > I < A A W vD 7 m: D K ; a ; E 5 9 7 6: 3 7 9 M ; K : 7 O6R M +‹.)‹Œ IIXAGNV7d;M7M7C3=cLh5;9YZ[\\\Z`]`\` 7xmB x3;D597M;9E;D7m59ET9DT9Eg;97D 7 K T W D : 9 7 g k 3 7 nU > I G B A G I N < V < JJKKmK S 7 ; g S K 7 D S 9 b 89 : ; 7 ?@ < V R D a ; 9 E < F I R D F YZ[\\\Z`]o]` %&'()–%&0&Œ*1‹‘. ?:k;K:7‚5WM535Ka2E597kLg3;D7k5K:;7M5W 7?@<Va AFH:LM RD=v9 M7;gS;9E7 K7JSAF 9=HR nUDHFfTe >GB:YZ[\\\Z]rZ^^ BL?@XR X> Da Q56;7 Q5h;97 f;M5K :DF2p <>>>W;97w7g:3LW7;9=7d:97O5ml h‚@ :9VEX:9KFl‚@ KlnT a„LK AVlR;Uh7 KF7:<Km; BH aAV<RH;Xm= >mF I<mL AADGLVYZ[\\\Z]`^\_ AGND:k>F ‚@=X>=>>>=7nTlU>I<NVBHNYZ[\\\Z`]or\ ”2t 4;;E9Li;;F785 JK;99:;M7F7m5 9i5FC6; +.(/.012O… ;>Xga;FNJ9IK—7;NftAT5>e3N:LLAFF OK L mL 7 2g K 7 JS 7 ?; : S ; D M T 7 85 9 : ; 7 ?O  9 L t ; F OP= 7 nT l U B B I X < ƒ.‘.1.ƒ( YZ[\\\Z]^Zo_ <fTe IRD;:L7 9FJ<VC 5K:LDM;9F 7<XQ: CD;K:9L97 7cKAHC ;9d; e7<;D >C;T D9 v3:D7‚7k;g D ;97 K ;m7 2v7 Q3 m97 S: R ;T Q5 6; 7 ml 3 7 mT K ; S 7 M @ k : ; 3 M 7 mT 9i„gF 29 E M 7 < C D ; 9 7 V D S 7 „K 5 7 }3 : w Q@ ; K 5 @ ; K D B7G;FgHSRD:7K7n@ mTU>3TIMG7B:MVD:HmA5I6; 7XRTB;3 <l:>MWz<n> HLAKNEVy7x 27 JNK;It<5a>3LIF<OK 5BE>;:LBD7F<l|f HJS7xKhD7vM7BJS=nU>IA<HBYZ[\\\Z`\]ZZ <AXIGB Sk5:D;@ms ;D7>nU > V N < G X H A > >< YZ[\\\Z`]]rr YZ[\\\Z]^]^Z

¢£¤¥£¦§£¤¥£¨©£¤ ª«¬­®¨¯«°«¬£¨±²°£¤§²³


"#$

 !

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 %&'(&)*+, ,'%*‡ˆ{+‰'*) ,'%*‡ˆ{+‰'*) ,'%*‡ˆ{+&“*}*u €*u*‡ˆ{+‰'*) ‰'*)ˆ,'*uxˆ'*‡* €*ˆ›ˆ{~%™&€ ‡~€&)ˆ›™&ux+u*™*u -. / 0/ 1 2 3 4 5 6 1 73 . 5 1 05 8 3 9 1 : ; < . = > 0 2 3 6 3 4 1 ? 3 F 8 9 6 a 1 E 9 m 5 3 8 1 z 1 g P 0t 1 C B = B 8 3 4 2 / ? / Œ . 04 1 N z 2 1 @ F 9 1 -3 8 3 a 3 6 H h I]1 _ ] 7 r. /C 9 . 1 3@ 351 BA B. 1 @ 3C 1 8 /? 38 > 9 0F/. @ H dF L0F 801 3qP1No2 o2i PŒN0/.pa;jo0E 840.H2†p d9 ? / 6 @ 1 . 04 1 E 9 F B . 5 01 [/ 6 E / 6 a A 3 @ 5 . ?I5 9@A=4JBK6LM9 1CB6@D@?B3.903 . 1 C B @ D E 9 C F 8 3 G 1 @ / ? / H -B . 5 01 -B . @ 3 09 6 3 1 -B 09 8 9 ? 1 2-1 IJ R ; m @ I/ / ? 1 z 2 P b O 0t 1 O ? @ E 1 ; ? 0E H r 3 . 3 C 9 1 b 0= 8 I5=J <ggg<R<<S;g<> -9 61 77 R < < . = > 4 . 1 ? 0d8 < < . = > 8 9 6aQ ? 30F5C 1 5@ ? 1 04C f3> M21 SNm @ D 6E/1<NOPQRTUVWWWUXYXYV RS:RRP d9m5381.0412bR>gN1C93F1456914.a3 M0412g<>SP<11b<<m@DCFB?10Bf34D 6Ba/JM9691<gS;O:R<b<g>PTUVWWWUYkTkl RbROR bNR[[bb7 `96D\8h8/1`^ƒ1h3E3.D`_H<gS:<TUVWWWUYXyWY ;PRb1bd? PR@ PRbPgS F3C1I5=J1<gNSbgNbgO:OTUVWWWUYkXyT ?/8301.B636a1[[2†1L[HRRTUVWWWUYUUUy TUVWWWUXcYWc BaS/N1L1 E91\-B FH6LC @.3@Ba9CDC.9=9@36<gOOb:bO:SON 1736a56m9f/I5=H d9?/6@1.041-B.501r.9G31230361LC.9 o83@B6DE9m5381@36341z2JS;<0tD3E31b \5381?9/C1?5896B.1P10/E581z2ND7BQ -./E5?C91C/Z31[/C0/Z310/EB815?.6 O78;/m@?>61d> *€'›*u{*) €+}&€ B:@9.C;51<201 .<90g-5 5g8.Gb91/:?1</73 @<5b.8H9 C<gSb:N;NRbN<> ?E391Šr8 896/aEDC/@a.33@6Ba1_96C1EF3964aH1aI5 9.1m=358366a198J/<?g3;CQ9 .N96;a<413g.Pm/PD43.a31S<<m@145=56a9J<gSg r.36E1&™ C5B0B C563192^_ 1FBCQL`1 3615^a 1.04 1 ? @ . 1 E 8 1 \ 8 1 ]/ 6 Q / ? 1 Lb N N H KJ N 8 @ D P ? @ D N ? 0D a . C D E F . H _ = 5 TUVWWWUYkUcV =8 I5= J < g ; R N ; g g > O : g P / F B 6 9 6 a 1 B 8 9 @ B 1 Z 3 C 4 9 / 6 1 C 4 / B C fffH @ 9 ? B @ 9 6 a N P1m=C 30H A/10363F56H 01C?.6a1=d. B89 /@/1[b12JPTUVWWWUYTXcT b:R:NP TUVWWWUYkckk M041 Fa03 a.1.m8@1336C9F13z87S 18/?gHE<?1@z1F2SB.g5R01 `-^ M9f9?1<g;bN:bSbgg;><gOObgTUVWWWUYkXWU RPNSOO RPb<P;bSb TUVWWWUYkTkT 5@ 303? 61 ? 538 9 @ 3C 1 Ea1 4. a1 a. /C 9 . @ 9 ? B@ 1 FBC 3f3@ 1 E. -5 . f/ D b O ; m @ > \ 8 1 F B . 5 03 4 3 6 1 C 9 3 F 1 4 5 6 9 1 C 3 6 G / D ? . Q TUVWWWUYkXyk d9 m 5 3 8 1 M 5 ? / 1 P e S : 01 h I]1 E 9 \ 8 1 ^ a 3 C B 0 3.9Dƒ? .5034D?36@/.Df3.6B@1E8H2J;TUVWWWUXYykc ;SggP d9 C4A//5a636@1G=1Bf/ C3/.1E0B =B=81J<CN9CO3P1QBPebFR/N.Q@ 0?Dbo@E.D736a56m9f/1E?@1`69Š1I30Q 6Ba/JM9691<gS;O:R<b<g>PPRbPgS \81[B8B=36Do5C5036Ba3.31Z3@1b?@ d9m5381CBaB.31@641hI]1E91/6/?./Q 6/Hb;71ƒ?H1I3.a31g<<m@16Ba/1@96aa38 \8Hh5.G/f9m3G361NSD23036CTUVWWWUYXWXX 03 H 1 I5 TUVWWWUYkTkX @ 8 F 1 a . C 1 3 9 . L]D : < < 3 @ 1 F 3 a 3 . 1 S ; m @ Z 3 . 3 1 g O m @ > 6 a 1 O g N g N b O > < g O g b R S N R g g g MC . Š 3 C 9 1 @ ? @ 1 05 . 3 4 D / 6 8 9 6 B 1 IJ -21 79 0PbQ F 3 ? 3 9 1 I5 = J L8 3 03 @ 1 E 9 3 @ 3 C 0/ 1 -8 . @ 1 73 6 @ 5 8 1 z 2 S < g b O 0t 1 4 . a 3 1 6 B a / O<gHhB696Q\503@i<gH<<QSOTUVWWWUYkTlU H<<j )*+uˆvˆ)*+u TUVWWWUYXyYk dm 81.38 041o]1SS17_ 1@96a?3@1N1CB09 1Š983B1=. 1z2bP@O1EC 0tH I5=J<NOPQ:b:<R;: TUVWWWUYXWyy IJ<NOPQR;;Rg:P><gNSbgRg:Sg; TUVWWWUYkcXV 3 . B 6 E . 3 1 -5 @ . 3 1 \ 8 1 2 3 03 6 C 9 C f3 S \ 3? Lh1? d9 = B 8 9 1 = B C 9 1 = B ? 3 C D ? B . @ 3 C D = / 6 a ? 3 . 3 6 TUVWWWUYkYYT 1PD;@Pe1NCS@@0> 0DChI] EF61`__j2bO;P:;><gSb:NTUVWWWUXlTTW P<;;bb 73 .?13n1 C1o8 ]5 .3346JH\15\38H75 810B =C3B861180hB3.839D?@3.C69 \B@9CHP;<m@HI9E3G3@1<gS:bSTUVWWWUYkTlc RNSb;< dC Bf3/6?31o0S 61.503 431aE9893\63103 8.51E1I5 >3J\=8HJ d9m5381@641FB?1hI]1zdHS<1z2JPS< \35„6318C16M5 0/=9 8a1E/6a? .P3? DOA<5A 9 i-. E;.?9RD_/P]7D a><C11ggE;e9O1N\NS8:Hh9 96Pa;3<Q =36a5636D 0m 3 9 @ 9 ? a 9 \ 3 0= 1 o. = 3 / 0/ 1 @ 9 ? B @ 1 F B C 3 f3 @ D ? B . B @ 3 13OSOSQ F9D?F8 a 5 E 3 6 a 1 E 8 1 E a 1 4 . 1 @ 9 6 a a 9 H O b S P ‚E 9 C 9 1 3 ? 4 9 . 1 @ 3 4 5 6 1 2b R > g N 1 4 . a J S O ; m @ 0a . m J < g b < < : N b ; N P N 0N H z / ? J 1 r3 0F 9 6 a D = B 8 3 ? 3 6 a 1 -o`H <:1I-J<gSSN;;N;;1^Ba/TUVWWWUYkkVY hI]D=/65C1L[1n1z‚d12†1bNDLqQ \5381.041=3.51@GFB1g<>SNP143.a3 <g;N:NSS:PP;><gOObgNSO<g: IJ<gOgbgRSNPgS TUVWWWUXyVYk 8 TUVWWWUYXTWk 35@ H 45=J @ . 1@ 9 A ? B@ 9 6ai <NOPj TUVWWWUYXTcc P ; < m @ 1 h I]> _ ]71 N ? 0. 1 S ? 0. 1 F = 6 @ 1 N ? 0. 79 C 6 9 C 1 8 9 0 = 3 4 1 F 8 3 C @ 9 ? D 0/ E 3 8 1 ? B A 9 8 D 4 3 C 9 8 .3@<Ba9 C18/? gSNNbb<b<R<1=9C1E93TUVWWWUXVVcl 6@3. 31 r3. EB61 \881H_r9 0/a9 .9a1329 05. D=OJ 036E91?9@A4B61A3.F/.@1\81r.96m96a hB8Q=8/?11N?@1.@1.?148061853C1?.0? \812641=a61zCbN<0t1hI]18=.TUVWWWUYkYlc L9.836E196C@/.B1F./0/Ho3C5.1Fa3CSR< Ž34. 9=B89n56@56a<gNSbRb;bN:g D=?61]z]HI5=J1<gSQ S2P?BS@D1<oL1 zIJ 2PP:D/1 P]i 1Cz@7; b/Dj_]7D bJ<81@gD\A;8AHO?o1 1NC:2aB6EB36 81N5;CN3<4<3 E:<PN<PRRS> 110? SN4> D; M5? 0B 6 9 @ 1 E . 1 2 B . 09 6 3 f 3 6 6 1 I5 pg : < . = 1 E / / . F . 9 q B 1 77H [5 A 9 r E 3 6 a dB 03 6 a 3 6 1 -3 F . 9 6 a 3 6 1 I5 = J < g S O R Q R D N m @ nb ? @ 1 . @ . ? 1 E F . 1 ? 0E 1 a 3 . 3 C 9 0 / = 9 8 B ? / 1 05 8 3 9 P ; . = 1 8 a C a 1 A @?O1;E<9@;PH> O 6 B a 4 5 = ; C @ . aC 1 Fa. 1 m 8 61 . G 1 \ 36@ 9 1 A A ? 5> 5C d9 CAG131\ C>E1R8H<oG sH39 o. E@1=/1O:2J 6a31SD;;gbOP< sHh963. <NOPQPg:SPO>b<<;bRS>gNgN;<N 1<gSNN;:<P;ROTUVWWWUYkXUk @B.3C1gm@1R;N:Sbg>OgSPPPTUVWWWUYXXVV N TUVWWWUXyVcV o3. TUVWWWUYXkYY G 3 ^5 C 3 6 @ 3 . 3 1 r3 0F 9 6 a 1 P S TUVWWWUXYlll RSSRR:1> ? 6 @ . H I5 = J : ; b R N b N 1 2-1 6 / 1 C 0C C5. ]/m d9 =B8 9 1 @ 9 6aa9 1 =3. ? 3C > . 6aC /? 1 m B69 C TUVWWWUYkycX dm <<H[/6A3@1PPRNbRO>RTUVWWWUYWXXT gRg<R< 538819@5C ?3?98m3903 4<1<h8 B03 6>1:\<8Hpo3 8:95m@.13^a 6a1N1o0S N \5381.041=3.51hI]Œ_]7Dz2g<0D d?/6@.3?>m5381.041S<:0N1Z58=36aZ58 d9m5381@36341hI]1EBF361hd1 \8H736@581d9./12JbNbPPP; TUVWWWUYXWXW 03 8C@9?D?/.36D?B.@3CND=/@/81E812H<gSQ R29g?NB;@<105 /0F 16FB.3431 83/@16f. 1C9a1 3F<81gBC m5O3gB461 86b1gE`r]1 ?38 Fg<NOPbP<O ]/ EaB9J8 ?IJ 0C ? 1 S 01 2 b R S : 1 F B 0Q z7S N < 0D b o@ D N o0D M@ D M? D 206 D r. C D E 9 ? . 0? 1 b o@ 1 S o01 \ 8 H r/ E B 3 6 1 o0; 4 . a J . 3 4 1 F B C 3 f3 @ D ? B . B @ 36D@F33.1?IJ B@ N b m @ 1 a I-J b g g N b < S N < 0> S ; R m @ 1 z d1 S < 0H ^B a / H I5 = 5 6 RRbOSN 736a56@3F36Db:;m@12-H1<g;gOgb<g<ON gm@>@410961N@41<gS;OgSNRNb; <NOPQOgg;SSR><gOgb:bO:RN< 73 8CAm133D@?/439.8B1@@3D=455ZB6@D =B891N?@1S?01<gSO;PRgggb>RTUVWWWUXykYU TUVWWWUXcYcX @ / 5 . D Š / 5 A 1 4 @ 8 D F B C 3 6 1 ? 3 09 1 3 TUVWWWUYXklk TUVWWWUYkyWX TUVWWWUYXYlU .DE39@F5.?3C363CD6.131m35?8310?81330B .C9@D5?=5?B1.C88139ED0F 0B [3?.3f3831OSOgggg1-96NNTUVWWWUYTTcc NNOOOP TUVWWWUYklyy \538 75 1?9/0C11?E/96-ŠCB.?12CB9>M/ /. 08 Cm1@CHhI]D 93F1=6_a]7D 6Dz==PC;1o-MH 1z@:;Dz3E/3? M041096908C1^9@9?361=.1SPb>g;1b?@E d9?/6@.3?361.04186a?F1FB.=/@D d9A3.91@36341N<<QN<<<0t 5BD8E386H\D?8HB73CB68@35Q8 M04 =03 ?19CH1IJ 936N@5aN4Q;08 .?NBN8966Na3g18d/ D12.3Q 1156@ 5? b\356?39@1D811]6 IS : < N ? 0E 1 hI]1 _ ]71 = 9 C 3 1 5 C 3 4 3 1 a 3 . 3 C 9 N ? 0. @ E 5 . D a 3 . 3 C 9 D 8 / ? 1 MH . / 3 E 1 = 3 . 3 @ 1 4 . a 29 ? B @ 1 F B C 3 f3 @ n? B . B @ 3 1 3 F 9 1 / 6389603 B\68H o0; 1 M9 6 a . / 3 E 1 d/ 6 a ? m @ > ^a 1 < g S O < P S 1 ? B . m 3 C 3 03 1 F B . 5 03 4 3 6 1 C 0C J < g O g Q ?0SND;HIJ<gSNNORgTUVWWWUXlWWT RR<< @5@5FŒA3.F/.@1Pb<m@1R;:ggRO SNm@145=J<NOP1RN<gON z / f3 6 5 1 S < O i dF 6 -/ 0> C 8 @ 6 1 2 TUVWWWUYXkVl @]3 361C?m9E9.13t 1 SD ;? 01 @ 9 05. 1 m 38 36D EF36 PbSP;:Pb TUVWWWUYXXky TUVWWWUYXYlk € *u*%*uˆ ‡+ * h9Cf3HRRP;RR:>C0CJ<g;ON;TUVWWWUYXYlW OSgg:< ofB691IFJ<gSHNNOHTUVWWWUYXYcY <<HNN: M50341z7Pg01z2SSS01hI]1_]7 z5e1-.01CB81r9f36a36>_0/a9.91@0.1o0O d?/6@.1.041L0=3.5?0/1MBaB6AG1_ 7`12641zbbO0t1=.@1-C.1h@361]TUVWWWUYkcXW \\58631831.CH5FC813-9 4G351C6?a8a356C1-. 1.04 1@966a3a631O81<F<aa0. 3 0= 3 a 5 f/ 9 @ 1 a B E 4 B H 1 d5 . 9 3 6 D m B . 5 ? 1 = 3 8 9 1 m 5 0= / D ^a B 6 @ 3 ? 1 73 6 a 5 6 m 9 f / 1 o3 C 9 4 3 6 1 7@ 8 E F 6 1 3 0F 8 3 C 1 b ? 0. 1 E a 6 1 N L[1 C 3 @ F 3 01 N P z S ; : > g ; J b ? @ N ? 0E D A 3 . F / @ N 0= 8 1 b R : m @ .?1]B=B81<g;bNR<STUVWWWUYXYVW ;O;O 38F5?3@1m50=/DC3f/1m50=/D036aQ <01@64[-J 1SS<bgOO0t 6<aP1ƒO-2 4.aJN;<m@16Ba/1I5=J<gbgR:TUVWWWUXlTlW ;;OR:< <g;bNR<Rb<<<177NgSPPLdS12- m30130361C@.3@Ba9C1IF1<gSRRgOROS hI]1 3C83=6.11NhI]1 gb1=:8?bTUVWWWUYkclU ::_ E2/F?6/1Œ-= TUVWWWUYXlWc o38 TUVWWWUYXYkW . 5 03 4 1 z 2 p P < < 1 \ 8 H h 9 C 9 6 a 3 03 6J<ag3;.3Q a3DE8H1I5=J<gSNNO<OONPTUVWWWUYUWXc [B @ 3 . H H ‹ 1 0B 0= 3 4 3 6 3 1 . 5 03 4 1 N 8 @ 1 b ? @ 5e1=3b? .51@EDN? 91-B . 5 01 r/ E B 3 6 1 o0R 1 z ? B 1 C B 8 3 @ 3 6 1 MF 1 S D N ]> 6 B a / H I5 = 26 4 1 F B ? 1 z 21 S < R 0t 1 z / ? 1 ]5 6 a a 5 . € *u*‡ˆ { + ‰ '*) 58631@3661B3?63B1@?6306 1@06 D.CBD.60F /Š51@@106 n4 SRR<g<mH@77J 1A85bCS@BKg .1A7< B6K@BL.1F/96@1IJg;:RQ zS<;0J F/@ h8 0610=810C?14.a1gbm@HI5=J1<gSgQ gOg:R<gOb1@E?1FB.36@3.3TUVWWWUYXylX -0= F09 6m69 53NOH 1 4 9 3 a m 3 36.5301 41?-B 3F.89@63a09 1E69m3513-B 81z09 1gP89?0t 1 C B = B 8 3 4 H<g;bNR<R0ED b<<<A13. 77N g1S4bS;m PPTUVWWWUYXYkY LdS@1126a - 2-B TUVWWWUXlXyW =a@ <PNb<SgR ;<<> 01 Em09 61 F53C 1ga. 6CNQ9 M5 03 411hB 0B6f3 4D1E05 .C334.11?965@CBB.6631m@39/@961E389 dm81.041EF.0H]96/03.@69Dz2>z7NS;> F3C1I5=J1<gNSbgNbgO:1O2-1IJR;m@ 2641hI]1\8616C3.91?0O1zS<TUVWWWUYkVyk C 0F 3 9 1 4 E F 1 IJ \ 8 H r/ 6 E / C 5 8 9 1 S D < S b ~™&,ˆ } ~u€ ,*} ; 0D z S O b 7. 9 0 / = @ / 8 / 9 F 3 g N < ; O ; P > < g S g < P b < < ; O P 1 6 / 1 C 0C TUVWWWUkVlUy <<6D9C1@IJ .@a<CgDmS86H;18P=g3H.:>0= C3Dh93F zJNPPO0N1zEJSg1hI]1Cf4 Š /6@ .13? J2o3 /?89/1b0e O0DSCN9CD;3 zO<<<N0D TUVWWWUYkUYW h3 8-C 30. B^a9 m/1Em3/61 61-/ 8.BC058 1=339 .511SNm 35@ @B3C NI5 1S3H;89m@@G> 01 S;H8R18SB;853TUVWWWUYXYXX @46B. 6EDF1? 9 6 a a 9 . \ 8 1 5 . 3 6 a 1 o01 ?3.N3D6;am@3>01 612-i OPzjNbOg<P0p :SgS>DOgTUVWWWUYXWVk gm@>R01 ;gFOB<Q b[3 d9 m 5 3 8 1 F / 4 / 6 1 ? B 8 B 6 a ? B 6 a 1 03 A30N E9 1 . 1 d-1 0N ^3 G 3 6 D 7B 8 3 ? 3 6 a 1 4 / @ B 8 1 1 ”5 9 1 I5 = J < g ; N N g N : : : g g B69 C 1FE1=B. =56a314. a31058 <gSbNgOO:Rbb 036a?51m81LCF381I-J<g;OPbTUVWWWUXYykX b;N<Rg hI]-1SS<0t1zdO01?/0F8B?1-B.50 TUVWWWUXcyVy m TUVWWWUXlclY N;.=Hh@/?1=36G3?1<g;gOgTUVWWWUYXyWc SbOOS39 R F B . 1 ? / 6 @ . 3 ? 1 r . B B 6 1 z 3 5 6 E . G D \ 8 H 1 r3 @ B 6 7B . = 3 4 > 5 @ . 1 ]3 @ 3 . 3 01 _ 6 E 3 4 1 \ 8 1 7C 1 5 > M50341 Nb<m @ 1 ;;> :R0H o2N1 hI] -B ?01 1h8z@6dN 1o3 0F5CO1;_h_ 1>01 \8-<3g.9SCN17@ 81gz:2Q N0/=981Ip:<<.=>01<gSNNO<:O;S12- PgDM2R>MNgD^/8/a3@B61i78?6a -B. 501-BC /631-5. f/03. @ 369 H : ; < ; 0•b . = N g )*+uv)*+u L0F 83;qmj@110C 4a1/SHI5 ;=86=DJ/<0q B;@;>4O3O.9S1PO<O?PaH 45=J<NOPg;ORN:O><g;NNgTUVWWWUXlVky gPbPbS :S;<i=8?a1L830[9@.31E?@1h]o>TUVWWWUXYcXc -/6E/?j 26415@.1`69Š1]B.A5=53631\TUVWWWUYXkTl 8 H 3 @ B C I. a J N 6 B g S -B0=53@ 36D M6/Š 3C 9DCF. 3f3@ 36 TUVWWWUYTUWc E^B F6a1m/813H28 CFF3J81P?b0F a 1 z J S N : 01 h I]1 4 . a J R N m @ M04 1 9 C @ 9 0 B f3 ‹ h9 3 F 1 F 3 ? 3 9 1 8 / ? 1 E F 6 2 3 03 6 no/ 8 3 01 C a 3 8 3 1 E B 3 9 6 D @ B = 9 6 aRD d9 m 5 3 8 1 21 g S > S P N 1 . B 3 E G 1 E 9 1 o. a 8 / 1 28 / Q FB. ? /6@ . 3? 1? 9 /C 1`? 1be ;D F8 5C :R:NP><gNbNOTUVWWWUYXkkl ;g<P<< B@383CB1m5CDN?58?3CDB@383CB1I-D 09690389CDE81-./Zna.6C91<gbgRTUVWWWUYkcVX ?Z5380F 5 C 1 `]ƒ1 M9 6 a . / 3 E 1 = 3 . 3 @ 1 2O < : : b : b : a / 3 E 9 1 N ; ; m @ H 21 S < < > R ; 1 206 1 9 m 3 G 3 1 N b:;m@H45=J<gSNNR:N;bSbTUVWWWUXyTkk 2641zSN<<01zdNR1\8H?3F3C1E?@1`LdD 0Bm3DF96aa9.1m861.3G3H]C41R=86H I51==3J<6NaO5P6Q3O6P1;hI]1 RNPg_]><71 g;IJ O:N::TUVWWWUXclXY g;mR@1:6PBgag/ h]LD E:3:631Om@> I3.a3JOD;m@1I5=J<gNNNbNNTUVWWWUYklWU NNOg d9 m0538 19.a5E36a1 zSP<N1 b05? 3148/? 01=C1P5m@>>0?/1CzNP3;6<11<zgdS SN;N1\:8PH[;Bg6bTUVWWWUYXkXU M5 03 4 1 C 9 3 F 1 4 5 6 9 1 ; < > g ; 1 = B . ? 5 3 8 9 @ 3 C \ 8 H _ / a 9 1 = . @ 1 ? 0R 1 ? B 1 @ 9 0 5 . 1 – N < < 01 . a FB. 1? /6@ . 3? 1? 9 /C 1RD ;e bD P \I5 81o3 a31NO;m@ M50341E91\3?381o0;1m383613CF38 :;<.=>01IH<NOPOP;g:P;16/TUVWWWUXyVTV 1C0C 236341=3.3@17/6=961E38301?/@31OO0 0B@B.D\81_0/a9.91=3.3@DCB83@361z;Œbe *x&u 3 0F 5 =J1=<5gFS3@gB<6N12O.;94b3S6SaSa/143.TUVWWWUYWYkk CIJ 3b0F 9 6 a 1 I/ @ B 8 1 †9 E 9 1 N 1 z 2J N R P > N ; < 05 ? 3 1 S N 0H h3 G 3 1 = 5 ? 3 1 S H N m @ H 2 B 0F 3 @ 0B . 3 4 1 M9 6 a . / E 1 C 9 C 3 1 S < = 8 6 1 4 3 . a 3 1 ; m @ 26 4 1 N 1 ? 3 Š 8 9 6 a 1 N P b > N P O 1 E 8 0 1 ? / @ 3 1 ƒa G D ; ]i 6 B a / j < g ; N N g g P b P b S NNN;; 6Ba/1I5=J<gSONObgb< TUVWWWUYkVUc M041]608 C.11h9 3F17a612-P<> TUVWWWUXYylW E?@ 1JS73 8m3@>90H ?/2J @3D<.g04 1NCR?R@D:4O@81RFRCO@1?/@3 6G316G3036HI5=J<NOPQR:TUVWWWUYXXTV zd. 2g1o. S0N 1 -a a \ 8 6 1 LC F 3 8 1 h@ @ a C D ; ? 0 d9 m 5 3 8 1 . 04 1 ? / C 1 z J P < ; 0t 1 N < ? 0. 1 4 3 . a 3 4 . a H g N b 2 H B ? 1 b : < < 01 I; ; < . = > 0 1 F 6 E C 913?C81122m386Q F B3.11?N6b@.L1 ?1Fz8365a6aE6.1G=16EG91?\18H873 =C3@..C@a39.C9 3@/61IS:<m@1^a1IJb<STUVWWWUYUTcy bRRg RN<m@16Ba/HI5=JM340361<g;ON:Q \5381@36341N<<m@1z21S;N:01ETUVWWWUXlTlX 303 CF63C813C.19=1233603 a56613CB68117a -B.61-5 . 9 0 M3 G / ? 1 9 1 73 6 @ 5 8 < N g ; R S 1 @ 6 F 1 F B . 3 6 @ 3 . 3 ]5 .34z7J D.04 1=aiC4//? 1E?@1-D3C 3C3.9.n6G 1r/E3036j B36z2J TUVWWWUXlWyc ƒoD 1h]`1 hI]DS=1C^1 1221 0/ =:98<1EP9S1-3 m3O6:a36 -B.503436Dr5E36a1<gS@F;P3N6R1AOAb?b1:5OJ I5=J<gSbN:PbSN;N TUVWWWUYXWkW SPg1 g<1 h3 0F 9 6 a 1 ]B . 3 F 9 1 †9 B f1 F . / C B C 1 = 3 6 a 6 E ? @ 1 IJ < g S ; b < TUVWWWUYXXVT FB. 1?/86Hr/EB361o0g10C @.3?1M`1=B?3C1h38/4NS=8 610f MFHNR;m@1i6Ba/j1IJ<gSNS;TUVWWWUYUlkT gRS:b N8@1z7SS<1z2Sb<1P?@1N?014381EF61n d.FE1=B891@363410343810B6ETUVWWWUXlXkl -B? 3. 36a361 @ 9 05. -z^1 rE6ao5Q F6E41\ 9 6 a 1 = B 8 9 = 8 ? 1 8 5 3 C H ; O ; m @ H IJ < g S N N ; : O : R : P 96a18z03C 2J1S5?1 bP01 z3F=36a561 dJ:01EB?3@hI] m8.3G3 I.aJ:m@1I5=J<g;NNg<SRb<TUVWWWUYXWyc < M04 E9]813?6.3@509 F?1z1m2S RCRF0J b<?<@1m@.1?IJ 1?LZ 09 TUVWWWUXcUkV . 04 1?E0. 91[8 5;C:@BRR.1<[B 6S@BKg .1F7< /9K6L@1SRgm@ 60/=9 C9 ‡*‰+›'%,~‡ E9 F.G1/21H.0= 8 1 3 3 8 J b h9 3 F 1 I5 6 9 1 M5 ? / 1 N z 21 n1 M04 1 N z 2 N 8 @ D b 1 g < > b F B . 1 ? / 6 @ . 3 ? 1 . 5 3 6 a 1 5 C 3 4 3 1 : e4P11@590@35.3. -./0/1`0. <gOOb:NRPPRR /12i<NOPjbgP:Sg>OgTUVWWWUYUVlU R;gO< [/6A3@-/a56aD-36EBa3D-8B0=5.36D 2641?3F896a1CE41F/6E3C91zTUVWWWUXlXyY /346E1N1Ž3 Sm30Q 6QKB =D†_ -N N:<;<< TUVWWWUYXYWW `r]1 Z 3 ? 1 ? B 4 5 @ 3 6 3 6 1 C = B 8 3 CSEg3;G0t d/ 8 3 . D I@ 8 1 r. q 3 0D C @ E . S ]/6m3891IJI3..91<gSb:NR;;TUVWWWUXVYVc <g< zdSS;0Db<<0D?BC8@1-z^1hB \ 5 3 8 1 @ 3 6 3 4 1 F B ? 3 . 3 6 a 3 6 1 hI]1 z S < < N I/ @ B 8 1 _ C 4 9 . / 1 I-< g ; g R O P P b g R : d= 5 ? 3 1 o3 Š 1 C 9 3 F = a 6 -. 01 ^a C @ 9 4 3 . m / d/ 813S.1DI;m@@81HL4853=G3J<Eg>CS@3b.N3g1db-5 0. /;41bD;m@ 1E9 1C\B861 /6/C 3. 9O1P?N0S<1 43. a3 FB.1.5?/DB@383CB1?3A3D?01TUVWWWUYXkyk LC .9?105 8389@;61 <>`1 S<g-rM_ pN:;m@b<<0IJ DFa.1m81.3G<gSb 3DS?0Q M041z7PO>z2Sb;1No21E801A85C@B. @641Cf4DzCSONO0t1zdg012-1m586H 0t Z B B g R P R N e O 1 m 3 6 Q 6 B a / 1 . 9 5 C 1 4 5 = J < N R P b P : N E. 1 @ 3D C TUVWWWUXyyYl F6D1z`]ƒ> CBC83@10F ?361@=HC.@@13`]ƒ @9C@9? /361C12B..94@Z3?6@>a_]71 a/1;8a<?<Fm@<1@g0C ?NF;m?Q .@6964a1.z/C3:E<1:E0t TUVWWWUYXYTY /?@ šS/b0/ 1R1DN<;gm@:1g@61aN3N4P1S?1/O@3g1:.30B1\8Hd. LCC383053839?501035150./4>43m9w NORRRRb:Q;R;PSO1F0989?1[/ 0/ 8/4?E1F\1350= dS SO01 @ 3 . S S `> 1 @ P 1 @ a 8 1 z 2R N N 1 z ]N ; 1 3 E 3 1 = 6 a 6 6 G 3 h5 @ TUVWWWUYTWkk D B. =3@ 3C w1 o309 1Cj/8 5C5C96G 3D 45 = J < g S ; O : P ; g P > < g O g b : N S g g g b )*+uv)*+u TUVWWWUYXXWU E3631@ 09H<NOPgRPbO;> 1-/8.BC1h8061;<gSSN;RNRS <01E.1FB.b361\8 d9 =?1?:3Š 14C1905 3F183=a61 75a9 C<361 LC .49 gP<N1’F961NbNb77gg TUVWWWUXlcXY TUVWWWUXcWUc C=8 . B C 09 D 1 4 3 8 3 8 1 i C B . @ 9 Z 9 ? 3 @ 1 ]`_ 1 -8 1 = /4QD 2 5. L9 . 1 E 9 . 5 03 4 1 3 6 E 3 1 = B . 03 C 3 8 3 4 w 1 o5 Q ;2;<> R 1 9 N : ; m @ n2R > S S N 1 &“*ˆ , '*uxˆ ' *‡* h30F9 6a1]B. 3F9 1†9 Bf1zNON0t 6 5 C 1 F 6 a 4 3 C 9 8 3 6 1 m 5 @ 3 3 6 H 1 73 . / ? 3 TUVWWWUYXYcV M04 1 = C . 1 b o21 z 2S : b 1 ? 01 03 6 E 9 1 E 8 0 696G 96a3HD?I5=J 3F5.<NOPQ DBA/891OSO:<Pg> @96aa91?309 1 C / 8 5 C Q 05 8 3 9 b ; < m @ 1 8 / ? 1 = @ C 1 ? / @ 3 1 4 = 1 F 09 8 9 ? z dS R 01 C @ . 3 @ B a 9 C D 6 G 3 03 6 D @ B 6 3 6 a D m 8 ? 895461o5 1=9CC5303 1436.B93a63>.09 6/aaaG533?631.@E39 CB.95C1<gOgbg:SPPRP1h]h1 1E?@1?/@3DE801FB.50 PD;01IJSD;m@>01I5=J<gSNN;:O:R:P 73a5C15@?196ŠBC@3C91Faa9.1\8613CF38 -3 gSbNORRRRb:>;R;PSO1-3?TUVWWWUYTWkY 1[/0/ mg81<89<6m@aDC?B18.=@Z.?8/@>_?]7D TUVWWWUYTXUY EL[D 3BŠ1.932† 3 1 ƒ F m ? 1 E 9 @ 3 6 a a 5 6 a 1 IJ 1 N m 8 6 D ; < < . = > 0 OO<bOg1fffH?3.G3@90/.Qa.<gOgb: /TUVWWWUYTXkl 5FHA/0Q <-. TUVWWWUXcUkY C3f341z2N<;;01EF@ H1I5=J<NOPQRRP;ORTUVWWWUXVTcy R =gg 2641Em81zP;;0N105?31SO0D].9Q 05?31S;01o8C61<g;bNR<STUVWWWUYXyWU ;O;O .C/1@F4aB..1CmE83A?1C05 8130C 912P <8=14.;N06 O<m@@ <gOOb:R:PNNN1F961NbNb=TUVWWWUXVycU 3?/609 8@/3?=CC@G1./ao-MP B C ? 1 A 3 6 d? @ 1 L 2]LD `^ƒ D hLdLMD `r] h@ . 3 @ B a 9 C 1 E 9 1 \ 8 H rB m 3 G 3 6 1 @ P 1 5 Œb.04 M04 1 E m 8 1 E 9 1 F . 01 -B . @ 3 09 6 3 F 5 . f/ 03 . Q 411?z3;0F ;<15zCdN N11\F8-?3.6.9aC31o]; 61hI]1 8/??C @96aa381P?01N?0E1853C1bNRCH4IJ gObS:><g::;TUVWWWUYTWXV SN;ggg @3691z21NS<1=a6361SN<1hI]4.a1R;<m@ 56@1?/C@DM50341IFJ1<gS:1Q1S;;TUVWWWUXckyk P1Q1g:g: 26 gm@> E F 6 1 _ h_ 1 A / A @ 4 1 09 6 H R @ 4 H ‚E G 1 < g ; N 1 N ; ; N ; ; N N I5=J 1 <g;RPb<ROPgb> R;:Sbb; dm 8 J N 1 5 6 9 @ 1 . 04 1 = 3 . 5 1 8 ? C J F B 03 6 A 9 6 a 3 6 > 5 @ ? 1 ? / C D M 5 ? / H g ; < . = > 0 H < g ; g O g S b O O S R 26 4 1 5 @ . 1 -B . 5 01 2 5 a 5 1 LC . 9 D \ 8 1 -3 8 3 a 3 6 TUVWWWUYWlVk TUVWWWUXVlTV 2-1o0:10/=9 *x&u TUVWWWUYXyWV oH 636Oa;1m@\1861r/ EB<3g6O1go0R 81<0C ?O1PCb@S.3:@PBPaN9C<11z22J 2Ba861;gbP01hI]1298B6a1r9 CBf3 ??30/ 61jM5 ?=/316r/ f/ ?11=i3C.B5=DN.o]D 36a .9G0551@86G34 d9 m 5 3 8 1 A F @ 1 05 . 3 4 J ? 3 Š 8 9 6 a 1 C 9 3 F 1 = 3 6 a 5 6 g<.1BIN a1IJ 1b:D1;:1TUVWWWUYTyWc gzOSRN;<P0> d9 7B 8 9 1 @ 6 4 > . 04 D = 3 6 a 5 6 1 . 5 03 4 D ? 3 09 P O < 0t 1 z dJ S S 01 g ; L0= 3 . 5 N 8 @ 1 a 5 6 3 6 o8 6 1 -. a 1 3 E 3 1 m 8 6 1 A / A / ? 1 @ 6 01 ? 3 B.50124B1MBC9EB6AB1z@HN1\8H3@BC €,*&) TUVWWWUXVklc CBE931EBC3961.041CBE.4363Q0Bf34 7`1m5381CBaB.31.50341hI]1ON>bP< Fo01;H 011z-B 7JS09 N;890H @B=3814.aN;.=>01<gOObgNNTUVWWWUYXyUX gPOg E2J3<Fg5S.NDFN3:.?;9S.1O85S3<C<Hz126J/S1;C;0C I. a1058 39 1;g<m @ 136H 45= 2 3 6 3 4 1 E m 5 3 8 1 z J S S N < 0N D z 1 ]5 ? 3 J S g 0D =P9bCO3g1?><.BNEO9@P1CQg0F 1 S ; @ 4 1 . 9 6 a 3 6 1 77J N g N N Q ‚. 4 3 1 2 . 3 Š B 8 1 @ 5 m5g3<6P1\<?P@1S7/ a</>.<1[9 .BO=S/N6Q ? 73 6 @ 5 8 1 ? / @ 3 1 = B 8 3 ? 3 6 a 1 Mh`d1 73 6 @ 5 8 ‡~€ &) ˆ › ™&ux+ u*™ *u z93J<NOPQRgONO<S><g;RNgRR<S: 5@3.503436H 31IG3@@DIFJ A/A<g;NH /?15@:N; ?1r5E36a> TUVWWWUYUUkl 7E a 1 I5 = J < g S < g g ; ;O:P:R><gOgb:TUVWWWUXyTlc Pb;RO: 45=J<ggg1<NON1<S:RH \ 8 1 @ 3 6 3 4 1 8 / ? 1 h@ . 3 @ B a 9 C 1 \ 8 H / 6 / C 3 . 9 TUVWWWUXVlyU -B. bH NPOP 41..51303 6a615EC9n34[1 31C93I5 F1=F53?63a991i8<9CN@.O9?P1j> L6aa561b<.=1Q1R<.=1Z3CJ?0EE80D bSS<g<><gSbg;S;SORP1@.90TUVWWWUXcVcy 31F3?B@ TUVWWWUYTcly I569 o01S<1z53C1–P<<<01zd1bO012905. S@8F1=>?53303 3D;611D9C4@.0fD C9:3mF@316=3DO6;a>5S6NDgm8DH3 @B0C 236341:O<0D1zdJNS014.aTUVWWWUXVYyX M04> @ 3634> . 5? /1 36E31 @ E? 1 8 3? 5Q z [db N œ 1 3 03 6 D = B . C 9 4 D m 8 1 ? 3 8 9 5 . 3 6 a 1 ? 0S : M04 1 = 3 . 5 1 z 2 S b g 0t 1 z 7: R 0t 1 b o0H d C o9 E Z 5 6 1 hB . 9 5 C 1 IJ < g g g < N ; < b P P : ? 0H ; a 1 ; O Z 3 C 5 J S H ; m @ > 0H gb<PgR:13@351i<NOPjgb;<TUVWWWUYUUcY ;Rg -?01<gS;Ogg:::;O><g;gRgTUVWWWUXycyl 8N3R?N5RwOo3 NPgPP: “+*€* o]1 .04 =3=EJ3[9 4@1.E3911<8/g?S3;CS9QD `@ 3.3<NOPQ 1]/6m3Og:N;SR 89H1h8@61IG3@@D1\8H-383a36H hf41Sb<<0t1b<<.=>0tD96ŠH?/TUVWWWUYXykc <<09 <>1O=<3S6S@5S1OA<B1FF39@61813N?g5TUVWWWUXlYTl P1JR1<OgP;POKQ ^aB=/1 C Q ? / C 3 6 B6aa3?8F9@13@C.0C 1@B<NOPQ .?m3109 6b<<RbRg H119I5 I5=J ?B@0.1N;\<3? m@H738 F11I9 E3G3S<1 @1<gFC S:.b1TUVWWWUYkTly SrB6@ RNSb36 ;< 88S;OS;<b> ]6 G f3 ? 3 6 1 = C1F3C.9jfd5 9C3@.@/3H1IJ L[1 S9@;BD d9 C B f3 ? 3 6 1 a 5 E 3 6 a n? 3 6 @ / . D = 3 a 5 C D _ 6 3 F D 8 5 6 A 4 D E 9 6 B . D a 4 3 @ B . 9 6 a D 3 . 9 C 3 6 H TUVWWWUYWTyY E?@ 1o30FCD0/=9810C?D5@3.31M96a./3ED C@.3@Ba9CDO<<0ND05?31S;0D@BF91.96a ?4=C361@0F@D5?1C@6E.Q=.=6@a b;D;<CB3@Ci6B5f75 4 h9 3 F 1 0B 0= 3 6 @ 5 1 m 5 3 8 > = B 8 9 1 @ 3 6 3 4 1 E 3 6 TUVWWWUXVlyl 236341Sg<0D 1 zdJ SN]D 1 4. aJ ::m @ H M04 1 ]9 6 9 0 3 8 9 C 1 E ? @ 1 = 6 E 3 . 3 1 2F 1 P ; > oB. C 36J g<NRPN<> <g;RPbN;N;PN P;Sg:<DO<P<OQ /3E1P<m@>@4145=J<gSO;SNbTUVWWWUYTkyl ::: <gOOb:P:<S;g1i8/?1E80>853TUVWWWUXlkYk =<gOgPbSbS<RS 36a56361E91\/am3H1I5=J7F?H1I3E9 :PNo0.1?0E1hI]1_]717C1o-M> o3f3C3614569361E98/?3C91F3896a d/6/83G36H1\38361-383a361o]1SSH .1?/@3j h4 TUVWWWUYXyXc . PN<3<.?D<1\g8H]SN/N6:m3<89O<:<H-<<4JD<<NgOOPgQRbNg;:TUVWWWUXlyly 28 F J < N O P Q O g : 1 N ; S R bNP;‚PgK> <g;N:NRSb;ON = B . ? B 0= 3 6 a 1 E 9 1 G / a G 3 ? 3 . @ 3 1 E a 1 = G ? d9 C B f? 6 1 M`1 b e P 1 E 9 [ 9 ? 3 8 3 6 1 E ? @ 1 -3 E Q € *u*‡ˆ { + &“*}*% TUVWWWUXVYUV -/6E/? 1†9 889Q4LD ŠB9?8383@ -3?B@1f9C3@31ƒ/aG3n\3@B6aD4/6BG Z?301 C989;@3D5CD6493@1.@aB3.C105 83E913;6g1<?mB@DCEB910F m81f3 @3B6C \5381?3Š1zJ:SQSPb0t1058391TUVWWWUYWTyc 03 11MB CC9E1NBD6;1mA@>A@4?11IJ 5@?<1NzO3P5Q6RE;.GN1SmB<05 Q <NOPQ -3C 9Z1_6A /0B1-. /FB.7a5661 @G1`^d_ -5 \5381M04129FB1P;>SSR014.TUVWWWUYkkYk Po/ N;@3.=D[/ 1PS:PS<1 >?0. 1 N N ; . = H = 3 . 5 n= B . C D E ; : m @ 1 8 / ? d9 C B f3? 361@ 36341z 2pN<<01E9 a 1 N g ; 1 m @ 5S=[g J:Ob:RQ . 3 6 8 5 3 P P 9 C 3 1 3 @ 2o/B0=38 36a1 h0. 36a1 7. A/?1`@?1oB8nM/0=TUVWWWUYWYkl /6a36 0/ GBCa53.16@6Qr/ E5B636aH3m816<13gC;FO3N81:hI]1 =bC \6a9 8Hd3 0391\8H1o3895.36a1o0Hg1I5=5Q =hB C1.o-M1 8/<?g1CS@.O@aPCR1;;O<<01 E1g.1;I@ 8P1IG 3N@@H @B.=3@3CD1I5=56a9J[-1L6E.BD1<NOPQ hB TUVWWWUYTYcW <N</<6D<D=g5SCb1Nf9 gOCg3g@3SDN0/ g1F=9698Db1S4PTUVWWWUXcWyc C @ 1 P P o0. 1 N z 21 I. a J b D ; 0H 1 I5 = J < g S Q 3 6 a F 1 = N : N : O J <gS:<PSOPSPS 9 5 C 1 IJ N > < N : d9 C f3? 361 a5E36a1 . 36a? 31 =3m 3> <gSgNO:bNS TUVWWWUXVlyV ::1NN;N<1.-/ 6E?/1oB ?1r3 mM/ 340= D†98/3Q TUVWWWUYWVUX TUVWWWUXykTV 8 TUVWWWUYkXWX OS;OR<:> NN;g:gNOO 3<6<@301 91=C8B@6@/1MH 6i\M/ 81_30/ a7; 9.91<73 .33E@13o0; jD <PNN;O.P=Q1b>?g0. TUVWWWUYXTkX 7`1. = H `@ 8 1 n1 7`S e D \ 8 1 d3 03 9 — \ 3 = 3 6 — 8 9 6 a 1 -. 01 hI] 041 h3? 3FB. 039 1 \ 8 1 -38 3a36 d9 C B f3 ? 3 6 1 @ 6 4 1 ? / C / 6 a 1 b < < < 0N D E ? @ N E 1 z < 1 1 ? 6 @ . o3 Š 1 C 9 3 F 1 = 3 6 a 5 6 1 E 9 1 -. 01 24 B 1 MB C 9 E Q 1=36aB@ SN?j0Q 04 o0S<1z2SR<0Dz7:<Db?@DNO?N0D 1m81893?CjF381Pm@> @8FDN?0EJ;<m@>@416Ba/1IJbNNNbbb 6a36D†9Bf138309D569?n\/am3TUVWWWUYWYkV {+|*,+ 6ABD\8H3@BC1?0;D;DL0=3.?B@3f36aD -pN D?/CDR96<ŠibC<iFe08 jp<3gCFS8N14N5O?:H5S>S.TUVWWWUYUUcc <RS0f4 12- \@48H1]3 RRa;.OC:D Br3 IJ<agBS83;6Oa:1No0: OPODS;1D@iBFFB909 TUVWWWUYXTVT I/0BC@ LŠ36q \0/ 53=8198@1303 63C4516?1a03 a31e813;?<5<tw0D \/Fa09 m3891??1/8a@3C _]7D-dL]D4.aJNg;m@1I5=J<gSTUVWWWUYkYcl 3 G 1 r. 9 G 3 1 z 3 6 a B 6 1 z 9 6 a 3@/6 ^Bf1 0F 9 6 a H R < < 1 m @ Q 3 6 H < g O g b : < P ; ; S S TUVWWWUYklTV dCBf3?61 M`1 P91eARA1?C18@56@1?\1‚[1 3BE.311FE9F65@5. DP?@E.DL[DfH4B3@B.D=.B3?Z3C1@o. CI5 3m3=1J<L[1 Eb/:5;3Œ==0ŒE. =b8BPDg3S5REQ9i/<DN85O93ŠP.B. >EOŒS;<. 8S0O1<?S/b@3=S TUVWWWUXVllT \?8 1 o0O 1 @ 0. 1 -C . 1 [/ 8 / 0= / D hI]-p M5 03 4 1 C 9 3 F 1 = 3 6 a 5 6 1 z / ? 1 \ 8 1 -3 8 3 a 3 6 D 0C 6 ? 01 0B m 3 1 ? 5 . C ? 5 8 9 6 g O O j ?3091=B891:SSSSgg>NSgPP7b :1210= E9173 859.DBzm71 /1=zf4 2O;1P<<0D 1;1?z07 bPR>NR0145?D0.415>Ca815C4HIpNDRm@> 1SRgm@ \@E5.D3S811?.04 89/G=/./H Z8E96a1a3@B1IJ<NOPQ:RO<:PTUVWWWUYTYcT P A<5gAS9DS1SF:36P@N.GND4O810.36@1B8513SCDNDE;?<@1m]3 TUVWWWUXykkT TUVWWWUXYTYy o0:D 01 F 3 6 @ < 0D 0i ? B 8 08 ? j p< g S N N O : S S < R S 1 22J<gS2bRD bNgOzP2O;Q O:::SSO1058 1i6/1C0C39 jTUVWWWUYXUXY @ > E 3 -. /0/J L8 8 1 ^Bf1 B69 3> LŠ q?ŒC /F9 .> d9 =B8 9 1 @ 36341 43. a31 Ne1 8 9 F3@ TUVWWWUYUUVW TUVWWWUYTYTV 3 @ 3 C 1 N < < 0H 2H I5 = J 2 B 8 F 1 R R P ; O R R 4C0C 36GJ<3N1MF N < < . = D 8 5 3 . 1 ? / @ 3 1 / 1 2 B 8 F I5=J 1 [8 5C@ B. 1 [B6@ B. 1 F/9 6@ H )*+ uv )*+ u TUVWWWUYUUyk ]f4H ]5 . 3 4 1 d9 = f4 1 4 . a H \ ? 8 1 o0S P H r. /C 9 . 1. 041=. 12 H bR> P;> ;PC 9 3F ‰ '*) ˆ , '*uxˆ ' *‡* L= 9 0 3 6 G 5 1 r5 B C @ 1 I/ 5 C B 1 b ? @ E . 1 b ? 0E OPQRRPNP<S1C93FDNTUVWWWUXlTXX Pm30 2B8FJ1g;RO;RR 6C1˜6H `_5> _Q2JF96Š E—hI]-p S0f4H N<<>NIpO;<. <0H]=81==> C M536a15C41b<<01hI]1Z58=36an d9A3.915C3431.a10?361Ga1@E?1m86> D.@305DEF.1MFb<<.=1\8HL=9036G5 _]7> MB 3CE1G]B HP16z3/.?9?Hh@ .4a9C. \5381.50341F6aa9.1m861=BC.1zpNSP0t dF TUVWWWUXlXyk 4 F3t C 1 ? /C 1 \23358469059HhI]> =613[-1 .>20. 1 7/ 6 5 L? 8 =. pO01 Z 58 8 1 hI]1 _ ]71 ;;<m @ > 6aH \ 8 @ 5@ 5FD 0C 41 3E31 38 3@ 1 8 6a? 3FD ? 309 ‚P < 1 r. 9 G 3 1 -3 05 6 a ? 3 C D m 8 H o 3 8 9 5 . 3 6 a 1 o0 Lh]1 MB6@ 38 1 058 39 1 SR;. =1 ? . 09 ? D E F . D ? 0E 1 z dJ S N D ; 1 m B m B . 3 6 D S < < 0 d9 A 3. 9 1 @ 36341 3@ 351 . 50341 43. a3 1Se12- @61=36am/1RN;m@^a1<gSg<PSgN:<O ?B8/831=a914C981I5=J<g:Rb<TUVWWWUYkyky Jg;;POOO>OSbRTUVWWWUYWXkl <R< 9G/./16/1S:HI5=J<NOPQOTUVWWWUYUlXX Sb<;g< 0iF08?jp<gSNNO:SS<RSH0Z PNN:Ob SP128FJ<NOPQg:gP<b><g;NPNTUVWWWUYkWYV R;SSRN RggNNRR><gSg<PbR;SS;1C93F<NOPQ CB?9@3.1SD;]1Ga1FB0=3G3.366G3 TUVWWWUYUUVT C8 TUVWWWUXWTXX mB0F5@DE./F1f9C3@31E3830>85TUVWWWUXcVcX 3.113?6/@@33. \ ? 8 1 o0: 1 = . @ — ]B . 3 F 9 1 †9 f — \ 3 = 3 6 1 hI] A3C41=B.@343F1I5=J<gOgP;TUVWWWUYkTXl RRP:R: 2P < 1 E 9 1 o/ @ 3 a B E B n2 3 03 6 3 6 1 4 3 6 G 3 M04 1 C . @ t 1 8 B 6 a ? 3 F 1 ]5 m 3 Q ]5 m 5 1 o/ E G 3 d9 A 3 . 9 1 @ 6 4 > f3 . 5 6 a > ? 9 / C 1 z dJ P Q ; 0D E ? @ r. 9 G 3 1 L6 E 3 1 4 / 5 C B 1 E ? @ 1 `r]D S < 06 dF @ ? 6 M5 ? / N z @ 1 C B 4 . a 1 . 04 2P ; D = C 1 5 S;0Hm8HFŠ96a10=8 ::m@177J C93F1 4569HI5=J1<gS:bSQ N8@1b?01R?@1a3.3C9ŒA3.F/@1zNN<< -pb<N0> .311o3 ==5FJ<3g@BS6b>S-C<.P1boB A;303 @36 @?B1]389/=/./DF3?B@1.041b?@1Z581L[D=9C -./0/10=8ŒCF.Œ==01N;<.=1r.36 C349Œ@ 92.9h0C 4.m4.a EEa9o6/1-C L6 E33> 103 5/w1 m538>I5=J =B891M5 034N;<1 >@363gPP 41E9 S::D <10C RS12-? 508 OOOSgP1 NR7:Rgbg E G I5 ; S : FB0989?1<NOPQP;<PN<TUVWWWUYTWTY Ip:::.=>0iF08?jp<gSNNO:SSTUVWWWUYUUVy 3gQSN1/.36aHI5=J<gggNgN:TUVWWWUYXUyc :bS ]3e1B693DLŠ36q3DL-†D‚8ZD_66/Š3 ;Na<8DmE@H9<\g8zOBg@P?/S8Sh5 RO=<3R.SE^/ TUVWWWUYXXXT I5=J \?3/am h/8 <gSg1 TUVWWWUYXTYU TUVWWWUXVVlX 7B6E/@1@.36CH12JO<NO<N:><gS:bTUVWWWUYTccU SSggN:; dB F 3 6 1 F B . 5 01 F B 8 B 01 C B f5 1 \ 8 1 -3 . 9 C 091=36@5H[3@3@16/0B.1969TUVWWWUYkVTc -B . 5 01 29 0 5 . 1 78 / ? 1 1 . 04 1 = 3 . 5 1 09 6 9 Q dm 8 1 . 04 1 hI]1 N P S 0N D P o2 D N o]D a . C 9 ]B 6 E B C 3 ? D m 5 3 8 1 . 5 ? / 1 E 9 @ B F 9 1 \ 3 8 3 6 _ 0/ Q z 2pS O < < 0t 1 4 . a 3 1 g < < . = > 01 F 9 6 a a 9 . 03 8 9 C 1 z 2S < < 1 z 7g ; 01 N ? @ 1 . @ . ? 1 E F . 1 ? 0E [5 ? 5 F 1 b < < M= > N P \ 3 0H 1 K 3 C J 0 / =@9181=m33q6qQD E ? @ 1 F C . 1 [B = / 6 a 3 6 D A A ? 1 5 @ ? 1 5 C 4 1 IJ a9 . 9 1 29 05. 1 o0SSD z 2R<0D z7S<<0 [3 .4913..04 1S<E<BQN3;6<1o01 m@1E3bB>.?3/461]3 a356Q 0=810C?1SOOm@1OgSPPPN>g;TUVWWWUYXYWk S;O;b hI]DIJ<g;g1Ogb<1g<ON14.aJNR<m@ Rg::; O;<m@>6Ba/H1IJ<g;ON;OOgObP17H^969? \383613CF38HI5=J<gOgb:PTUVWWWUYUYXU CE53F.39.Œ4 1=F/6@Ba83H183I5 03=6J<D3g6S@;3Q.OmBg0F 5 f/ m / Q r/ @ . 3 ? TUVWWWUYWyTk TUVWWWUYTkyX R;TUVWWWUYXUXU Qb:<g 81?pBS=<5601 1E•P 5.B6;1<S.R=N>0> S0H 7HC-6 1CFa3a../113hI] e1\D/A0= //.@11zESFN@1PN0> N1.<@01 <01 N818@NJbN?;@mD@ M041h93F45691E9EF61I@81h4B.3@/6 \0? ;QSbm@1IJ<gSNNRPNNPg12-TUVWWWUYXlTU zN?50E *)*€ˆ€')+ˆ}*u€~, \]3 538 1=A/F@ 11?hI]1 36@/.8C11=3. 51 SN<<01 E. 6 a C F 3 8 H 3 . F m 8 6 . ? -9 A ? Q 5F1 @ 3? C 9 1 05. 34t m 354Q EB? 3@ 75 @ 5 4 1 = ? 5 1 @ 5 8 9 C 1 = / 8 Z / 9 6 1 0B C 9 6 1 3 = C B 6 8 9 / . / @ 6 4 1 b ; < 1 8 C 1 = 3 6 a \ 8 H h/ 8 / 1 2 H S ; < > S g < 1 O < < m @ D hI]D _ ]7D <;g< N<<18=.1EF61Sg01@.5?10C?1F3.?9.1853C =.36?3C10C61FB6a49@56a1536a1E8 A3C41<g;bNR<Rb<<<177NgSPPTUVWWWUYXYcW LdS12- z/?H-.01<g;RNgRP;S;D<gOObRN:S;gO S;<015@.1=36am/1?9ECZ56HOSbTUVWWWUYUlXl }~€ MF P : . = > 8 5 3 . 1 ? / @ 3 1 m a 1 = 9 C 3 D C B f3 1 F 9 A 5F1?0SP:.=>NPm30H<gSNN;TUVWWWUYXTWX PSN;O?<Q I5=1<g;O::S;;O;gC0CDbSTUVWWWUXylcy bgN;O7 TUVWWWUYkWVk d9 4 . a J b m @ > 0H 1 I5 = J : P P b O g R o/ C 1 -5 @ . 9 1 L[J S H N m @ 1 ^/ 6 J : < < . = H z ? F m 538 1@ 64Œ=a6361hI]D zJ SSgR o3 Š 8 9 6 a 1 C 9 3 F 1 = 3 6 a 5 6 1 8 C J S < < 01 z 7J g 0 TUVWWWUYXyYX H B.1Df9 .F1.041?/C@N36nM041@a818/?1C@@a9C zdJSO0D@BF91m861?/EG3D4.aJND;m@> JSNmH/D ;1o3C E91d594361736@ C561h9E/.B58 m/i1E8 ?B01. 81^a96a BCQQ 7= I/I@ 0B rBZ9DmF3?G.3186531<CDgC;@@RaC<DN=<C1g4TUVWWWUXlyyU b.:93N6;H]G -m @ B6a341 CB.95C1IJ<g;gHOgb<Hg<ONTUVWWWUYTWUY 1i2-j @.9/43. 3EjE?@1?0FC1`-ƒH<NOPgbTUVWWWUYXYcl :N<<P C40HIJ<?g/@ S:3D g;89N6a? :RO56a361 ><NOPQg?TUVWWWUYkkTy b30F5C ;gb<OH 0D o/ C 1 F 3 C 5 @ . 9 1 L[> ^/ 6 1 L[1 E ? @ 1 \ ‚[n dm 8 1 @ 6 4 1 F ? 3 . 3 6 a 3 6 1 z g ; < 01 8 / ? E 801hI] 1.96a `]ƒ1 P < < . = Q S m @ > = 8 6 1 F 3 . ? 9 . 1 8 5 3 C 1 3 03 6 . / 3 E 1 E F 6 1 `]ƒ1 A / A / ? ? / C N 3 6 \ 5 3 8 1 -B . 5 01 5 @ . 1 h@ 1 o3 E 9 F 9 . / 1 @ F R < D d9 m 5 3 8 1 . 5 03 4 1 0B f3 4 1 4 . a 3 1 S D P ]H z / ? H n6G30361=C1=86361IJ<NOPQ:TUVWWWUYWccV bSOSPS b?0@EDEF.D?0ED@.CD1a.C9D[.F/.@DI.a dB036a361=3.51ƒ/aG3Hz2pSN<1z7p E801F./CBC1I.a1MF:;<>0IJ1-B0989? PSO R:O<: Sg<1Nz2Dm3@9Da.369@B1P?0.1P[1_]7 [/0/1<gSbNORRRRb:D;R;TUVWWWUYTWXy o/C1^36E31^/S:Jo0.1_C91z03.9D]Bm3D ^Ba/DI//?1D12-J<gOObggTUVWWWUYXyUc E=B3?63E@31?.33H0F 5 C 1 L@ 03 D h3 E 3 . D 1 L0F 8 3 q D hF . 9 6 a = B E 1 o0E 1 d8 0 D 9 E / . / 1 73 . 5 2641 \ B@ 9 C i L]1 h36a3m 9 D 0C ?1P<0j M04 1 E 8 0 1 ? / @ 3 1 N 8 6 @ 1 z 2O N 1 z 7S < ; 1 N ? E I5=H-3?175E9J<gSOTUVWWWUYkkVW PR:b:b zC1SON0ibD;m@>0jn-/a56aD zC ?@Q120=HIJ 81@E<?g1O0C ? 1 E ? @ 1 ? 3 0F 5 C 1 N R ; m @ [/6A3@1<g;ON:PR;P::><gSbNTUVWWWUYkkkT g<;ggSS P^a PSP01 i b D b m @ > 0j I5 = 1 < g S R R g < b : N> O b : b ; O S ; ; 1 C a . dm 8 1 . 04 1 ? / C @ 1 F 5 @ . 9 1 S : ? 0i 9 C 9 1 F B 6 5 4 j z 2 TUVWWWUYXylT ]B6B. 9?031 o/C @?106 -@.E9>1M041 @.6aa3 <gSg<NOSOP<N NF5OCO101 z 7P < < 01 \ 8 6 1 r3 G 3 01 E ? @ 1 o3 0Q TUVWWWUYTWYy C?9BC8@1B\01 / 6 @ . 3 ? 1 S S ? H @ E . D 5 3 6 a `Ld1I:<<m@1I5=J<gSNO<NgS:;g d9m5381ABF3@1@36341S;<<01z]1b<0 žŸž ¡ ¢ £¤¥¦¥§¨©ª«¬ª¦¨ª¦­®­ ±®°¥§ª¦ª«¨­ªµª³¨­ª²¥¨ªµª­ª« ¬ª«¹¨­ª±ª¨´®«¹ª«¨©®«²¥¦ B@BmBC61h3 1h5C09 F.@33FH<@/N1O^a 3;0F \5>8H5C o3343H 895.36<gSgNOPSg; a1o0Sb1EB?3@1`__1A/A/? ¦®¨­¯«ª°¨±ª²ª³ª°¯¨ª´ªµª³¨­ª²¥ ¥²ª±ª¨¾«´ª¨§®°µ¥¨±®±¼ bgH_=58H1zd9 PQRTUVWWWUYkyWT bSR983OS6 r.9G31349E1I3CG9010.413F9?1896a? d9m5381AF@1.041?/C@1S;1?0.1TUVWWWUYkXkW ­¦¬µ¯¹³²¨¬ª«¹¨±®±¯µ¯¦¯ n1 S?00. ? 3 0F 5 C 1 `-^D ƒ o-^D h I]D _ ] 71 4 3 6 G 3 5 @ 3 03 1 \ 8 H hB 6 E 3 6 a 3 E 9 1 ]8 3 @ 9 1 h8 6 TUVWWWUYTWVV o/ C @ 1 B e A 8 C 1 -3 „ -9 1 g < < . = Q S D ; m @ > = 8 … 1 g < . = Q ¤ ¯ ° ¯ ¨ ° ¥ ±ª ³ ¨ ­ ® ³ ª ² ¶ ¨ · ® « ² ¥ « ¬ ª ¸ ¨ ¤ ª ° ª §® ° ² ¯ ±© ª « ¹ ¦ ª « ¨ §® « ¹ ¹ ¥« ª ª « §®«ª±§ª«¹¨µ®©¯³¨µ¥ª­¶¨â®«²¥¦ b;OS: IJL.G1<gS:;PPPbbb1>1<gSN;<;bbPS 2641hI]1F?3.36a61@BF91m8615@303 ±®±©¯ª°¦ª«¨­¯«ª°¨±ª²ª³ª°¯ ­¦¬µ¯¹³²¶ S;<.=>4.J1L[D2†D9Z9D?01E80HhB@5.36 P569@IJ1<gSNN;P<RON<>g;TUVWWWUXYYcc ²ª©¥«¹¨±®«¹¥°ª«¹¯¨§ª«ª­«¬ª TUVWWWUYkylX o3 . 3 6 a 0/ m / > r6 ? E 8 1 ? B 1 h09 6 > 6 / a 9 . 9 __>SSS1IJ<gOgbgRPN;N; TUVWWWUYkcWk \5381.50341A36@9?D1CEa1F./CBC d9m5381.5034J738B1496aa9816/1PSD\3?38 o83@B6>h/8/H7.@1\86HP<<<0t•N;<.= ´®«¹ª«¨©®©ª­¨±®±®«¥³¯¨°¥±ª³ žØÙÚÛÚÜ£ÝÞßÛÚàÜá ²®°¯¦¨±ª²ª³ª°¯¨´¯¨­¯ª«¹¨³ª°¯¶ =7@38H61hI]D a56D118_/]7D ?1E19@1Gm3FB0= 9E;3>:6<D1D176 aN@?F0D 6D o0S<Dz2b<g0DN836@39Do2PDo]RD zES<<0H7C1=B891C=3a936H[A?15@?1o0Q ª´ªµª³¨´®«¹ª«¨±®±ª­ª«¹ -/ 6 E / ? 1 75 6 E 3 1 ? / C @ 1 B e A 8 1 n9 6 3 F 1 F ? Q ¿ ¦ ¬ µ ¯ ¹ ³ ² ¨ ² ® ° ­ ® ´¯ ª ¨ ´ª µ ª ± ¿®µª¯«¨¯²¥¸¨¥¦¥°ª««¬ª¨¬ª«¹ 1 S b b ? @ o-N D a . C 9 1 P 0= 8 1 IJ < g S b N g < O g g g g B7=.m3CnF F8B?C1M5?/>-]>K5@C38JRRTUVWWWUYTUUl SS:gO ©ª«¬ª¦¨º®«´®µª¶ 3.F/.@D14//?D14<gOgbgb<O::: .aJP<<m@>6Ba/H1I5=H \5381.041z2NN<Dz7N<<DF96aaTUVWWWUYkyVl © ® © ® ° ª § ª ¨ © ® « ² ¥ ¦ ¨ ´ª « ¨ ¥ ¦ ¥ ° ª « ¶ ¤®«´®°¥«¹¨µ®©¯³¨¦®¤¯µ¨º¥¹ª 3.913<CN5O@P.9P1b\8bhN8;/R?3R>6<1g0@ ;O.N01 :TUVWWWUYkcUW <h@ ;<5N.3b6P A<NOP:Pg<;<N> 9.61Dm8h6I] DE?@ 7`1\5381@641FB?1zO:O01CB.@9Z9?3@1z/? »ª ±¥« ¸ ¨ ª ´ª ¨ ¦ ª µ ª « ¬ ª â® « ² ¥ ¦ ¨ § ª µ ¯ « ¹ ¨ ¥ ±¥ ±¨ ª ´ª µ ª ³ ±ª±§¥¨±¥´ª³¨©®¦®°ºª¨­ª±ª TUVWWWUXYycl Mh[[1 [/ 6 A 3 @ D = 9 C 3 1 = 5 3 @ 1 ? / C N 3 28B.601 ?F/DCF13F.?59.@1.85331C?13z./G?31f3 6C>1hN 1K3C hB 81\o3 0F 58C1I5 1h2‚_ 1gI3 0F 3g.b3P1IS S<m@ °¥ª«¹¼°¥ª«¹¨´¯¨´ªµª±¨°¥±ª³ ©®«²¥¦¨§®°­®¹¯¸¨µ¯«¹¦ª°ª«¸ M04 1 = 3 . 5 1 2g < > S P < 0t 1 b ? @ 1 N ? 01 b ; < m @ 4 . a 1 : < < m @ 1 IJ < g S : S ; ; P : N O S ´®«¹ª«¨ª°­¯²®¦²¥°¨°¥±ª³¶ a ? 3 C @ . @ a L0F 8 3 q 6 a 1 8 1 LC F 3 = 1 < N b N b ; ; R 01CB81I5 -/01 f36a36 d9m5381.503410Bf341N836@3TUVWWWUYklUl TUVWWWUYTUlk ?B1@0.1S<<01I5=J<gOgb:P;TUVWWWUYXXyU PgNP S=<C1<o-M1 ²¯´ª¦¨±®±¯µ¯¦¯¨ª¦­®­¨¦®¨µ¥ª°¶ ã䪵¸¨§®°±ª²ª¸¨­®¹¯¨²¯¹ª¸¨´ª« ŸëÚÝÚØìÝÚ£ÝÞßÛÚàÜá =12<0. g:12:B;.P09 :6S3:81Or9 RTUVWWWUXyTYY 9 1 z 2N < < [F @ 1 0. 4 1 @ 6 4 1 @ a 8 1 5 @ ? 1 9 6 Š B C 1 hI]1 z h; R S 0 z 7N ; < 1 8 9 C @ 1 N N < < H LE 3 1 4 B 3 @ B . D ; o2 D ½ª ° ® « ª ¨ ¯ ² ¥µ ª ³ ¸ ¨ ° ¥ª « ¹ ª « © ® ° © ® « ² ¥ ¦ ¨ ² ª © ¥ « ¹ ¶ ¿¦¬µ¯¹³²¨±®«ºª´¯¨§¯µ¯³ª« z dS b 01 0= 8 1 0C ? 1 \ 3 ? 3 8 1 o0S b D ; 1 ? @ 0 . ,'%*‡ˆ{+‰'*) h8 h‘N5o]d1 3.B1^9E@9F?.316M2 1o/ EGM? 3@9F8.Ba bo01@BF91m8H3CF3818/?3C91?/EG31ƒ/aG3Q IJN;<.=>016Ba/H<g;ON;:<;:P: ² ® ° ­ ® © ¥ ² ¨ ² ¯ ´ª ¦ ¨ ±¥ « ¹ ¦ ¯ « å±¥ ±« ¬ ª ¸ ¨ ­ ¦ ¬ µ ¯ ¹ ³ ² ¨ ¬ ª « ¹ ¬ ª « ¹¨§ã§¥µ®°¨µª«²ª°ª«¨±®±¼ ;A3;@.>6:F1</21 1.N@1o21 3 05 3.@314.a116Ba/1<gSbNRPR<TUVWWWUYklcU PgS hI]-1-5.f/0.@61o8C61\861TUVWWWUYTXWY ±® ±¯ µ ¯ ¦ ¯ ¨ º ® « ´® µ ª ¨ ´ª « ¨ ² ª ¦ ¨ § ® ° µ ¥ ² ¯ ´ª ¦ ¨ © ® ° © ® « ² ¥ ¦ ¨ § ® ° ­ ® ¹ ¯ ¨ ² ® ° © ¥ ª ² © ® ° ¯ ¦ª«¨¥«­¥°¨®­²®²¯­¨§ª´ª b;;m@12M`h2QOS;OTUVWWWUXyXTX O;g ?7`1 E.1F\6811=P0C. [F @ 1 m 5 3 8 1 . 04 1 z 2; < N 1 Z 3 C 1 @ B 8 F 1 a 3 . 3 C 9 ? / 6 = 8 / ? 1 F / 6 E 1 ? B 8 1 S < < 01 E ±® ±© ¥ ª ² ¨ ¾« ´ª ¨ § ¥ ² ¥ ­ ¨ ª ­ ª ´ª ° ¯ ¨ § µ ª ­ ² ¯ ¦ ¶ ¨ »ª ±¥ « ¸ ¨ ­ ¦ ¬ µ ¯ ¹ ³ ² ° ¥ ±ª ³¶¨¿®µª¯«¨¯²¥¸¨­¦¬µ¯¹³²¨º¥¹ª M04 1 7. C 5 = C 9 E D Mh2 H b R > O < D 1 IJ g ; D P m @ M04 1zG2: ;1@GFBP;1No]14Nb;2SSN m@nz2 ?0.1@E.>0E91z/?1d/6a?B8361\81h5Q -5.f/1I.a1Sm@>01IJ<gSbNgbg;gOg ³¯«¹¹ª¨±®«¹¹¥«ª¦ª«¨©ª«¬ª¦ ´®«¹ª«¨¦¥ªµ¯²ª­¨µ®©¯³¨²¯«¹¹¯ §®«²¯« d-S N m @ D R S R . = > = 8 6 > N < @ 4 D 1 -B . 5 06 3 C ¹¨©ª¹¯¨°¥±ª³¼°¥±ª³ SS<1@ FBO<1bo]14bP;1z TUVWWWUYTYUc 0/ 6 B a / . / 1 S O b 1 C B 8 3 @ 3 6 1 -3 C 3 . 1 -3 C @ G rfC 3 . 9 D A 3 8 1 < g ; O N : P N N O g : D < g ; g Q @ G FBg<1 Nz 21 4b:;m @ H dF61 [30F5C \ 538 1 @ 641 hI]1 E9 1 \ 8 1 ]5m 3B. 1 . 3G 3 IJ < N O P g ; R S ; O ; Q < g S ; R g N b b N ; < µ ª ±§ ¥ ¨ ª ¹ ª ° ¨ ° ¥ ª « ¹ ª « ¨ ² ® ² ª § ª ¦ ª « ¨ ±® « ¹ ¹ ¥« ª ¦ ª « ¨ ¦ ª ¤ ª ¶ ¬ ª « ¹ ¨ ¯ « ¹¯«¨±®±¯µ¯¦¯¨¥«­¥° OgR;bbP;1fffHFB.5063CG/TUVWWWUXykcT aG3HA/0 `]ƒHR;;bNSO TUVWWWUYXUXV ]9 6 / 03 . @ 3 6 9 1 h8 0 6 1 z 2 1 : S : 0t 1 4 . a 1 6 B a / TUVWWWUXcllT z@ ² ® ° ª « ¹ ¶ ½ª ¤ ª ¨ ­ ¦ ¬ µ ¯ ¹ ³ ² ¨ ´ª § ª ² ° ª ±ª ³ ¨ µ ¯«¹¦¥«¹ª«¨´¯¨´ª¼ N ; ; > z = S b O 0t 1 ; ? 0. D ? 3 G 5 1 m 3 @ 9 D hI]D :Sg; M5 03 41SNm 10B5@ f33H4E9 105 .3413. ?51C^a9 B61mm3/61 @91d7`D mm5@13681BAaF/@11M04 10B f31z421 14S3;.a<30N 18B813z67a _]7DO;01E.M96a./E1m813CF81E?@1LoLQ IJ<NOPQR;;Rg:P><gNSbgRgTUVWWWUYTlUc ¿ ª ² ¥ ¨ ¤ ª ° ª ¨ © ¯ ­ ª ¨ ¾« ´ ª © ® ° © ® « ² ¥ ¦ ¨ ´ª ² ª ° ¸ ¨ ±® µ ® « ¹ ¦ ¥ « ¹ ¸ µ ª ±« ¬ ª ¶ 058 39 1 -3C E9 P : ; 5 @ . 1 `? . 9 0 1zdb<01 786aa9 ?a;<01 3E3 ;<OR<O z=2S;<<0t 7. 9030. /=1Bm hB/1 6@E9 /8/1F/8 1E9F.3BC C31.=3. 196@B51 .63@ 3@9/6BC 38 SgR0N1P?@1P?01IJ<gbgP<RTUVWWWUXccVX §®°²¯±©ª«¹¦ª«¨ª´ªµª³¨§®«¹¹¥¼ ¦¥©ª³¸¨§¯°ª±¯´ª¸¨ª²ª¥¨æ±®¼ íª¸¨¾«´ª¨´ª§ª²¨©®°¼ OO;;O o]1\36@91IHR;<m@1<gOgbgTUVWWWUYXkkU a 6 61 8 3031 I9 6E9 C 1 F9 . 1 \ 8 1 h38 « ª ª « ¨ ­ ¦ ¬ µ ¯ ¹ ³ ² ¶ ¨ ¿ ¦ ¬ µ ¯ ¹ ³ ² ¨ ±® ° ¥ ¼ µ ® « ¹ ¦ ¥ « ¹ ¨ § ® ­ ª çª ² è ¨ é ´ª ² ª ° ¨ ´¯ ª ¦ ² ¯ 䯲ª­¨´®«¹ª«¨ã§²¯±ªµ¨´¯ M041?/C@1dB036a361z2N;P1Z58Q h5a9/6/1ƒ?1I:m@>0t1IJL03qo/8 /6 <gSNN:;NOOPP -. / 0/ ‹ ‹ r. 9 G 3 -B . 03 @ 3 o3 E 9 . / m / D ; < < =hI]1 36a1S;.;04 1 9 6 E 5 ? 1 S S ? @ E 1 ? / C @ 1 b ? 0E :bSRbb: TUVWWWUXlclT 0@ § ª ¦ ª « ¨ ­ ª µ ª ³ ¨ ­ ª ² ¥ ¨ º ® « ¯ ­ ¨ º ® « ´ ® µ ª ­ ¯ ­ ¯ ¨ ° ® « ´ª ³ ¨ ´ª « ¨ ¤ ® ¦ ¥ « ¹ ¨ ´¯ ´ª µ ª ±¨°¥±ª³¨§ª´ª¨­¯ª«¹¨³ª°¯ . E . 1 [6 E 9 1 h3 0= 9 C 3 . 9 D 1 @ G F B ; P > S N N TUVWWWUYTcXc < m @ 1 < g O g b : N R S O S O d9 m 538 1 . 041 E9 736a56@ 3F361 z 2:<> Ib N P m @ D = 6 C L[D 1 8 a 3 8 9 @ 3 C 8 ? F D = C o-M1 C E ¬ ª « ¹ ¨ ±ª ±§ ¥ ¨ ±® ±© ® ° ¯ ¦ ª « © ª ¹ ¯ ª « ¨ ­ ¯ ­ ¯ ¨ ¬ ª « ¹ ¨ ² ¯ « ¹ ¹ ¯ ê ¶ ² ª « §ª ¨±®«¹¹¥«ª¦ª«¨µª±§¥¶ TUVWWWUYXXkl d9 m 5 3 8 1 @ 3 6 3 4 1 \ 8 1 M3 m 3 f3 8 9 1 b 1 5 @ 3 . 3 1 2 B . Q z457g m<@iP6PBPa1L. /j9 N<@46HIJ<gOOb:RRNNRR>gNOONNN 09 6 3 8 1 [/ 6 A 3 @ 1 8 5 3 C 1 P : ; 1 A / A / ? 1 . 5 03 4 3 F 1 4 5 6 9 1 0B f3 4 1 N z 2 D R ? @ D P ? 01 @ 9 0 5 . ª ¦ ­ ® ­ ¨ © ª ¹ ¯ ¨ ­ ¯ « ª ° ¨ ±ª ² ª ³ ª ° ¯ ¶ â® « ² ¥ ¦ ¨ § ¯ ° ª ±¯ ´ª ¸ ¨ ±® µ ® « ¹ ¦ ¥ « ¹ ¸ îª ¦ ª ¸ ¨§®«¹¹¥«ªª«¨­¦¬µ¯¹³² =J<<gDS?b0N Ng?O@gDg.?S1N4g3><.gaO3O1bS:NNgSTUVWWWUXcWyU TUVWWWUYWTVl h9 @ 9 6 a a 3 8 1 I5 = 1 < g S N N O ; < N b N `]ƒ1 E ? @ 1 o0F 5 C D h@ 9 ? B C D 7h_ H ; O ; m @ 1 6 a d9 m 538 1 . 041 =. 51 @ F9 1 3C F38 1 S<01 E. À ® ° © ® ´ª ª « « ¬ ª ¨ ´® « ¹ ª « ¨ º ® « ´® µ ª ´ª « ¨ ¦ ¥ © ª ³ ¨ ´ª § ª ² ¨ ±® ±© ® ° ¯ ¦ ª « © ¯ ­ ª ¨ ±® «¹¥°ª«¹¯¨§®«¹¹¥«ªª« TUVWWWUYkWWk Rgbg =.@1-5C?BC03C1]96aa9.D3E31F46 ©¯ª­ª¨³ª«¬ª¨§ª´ª¨§®«®±¼ \I3 81?.Ša863a105 1C9383F191=S6ba;6m1@>2b Ra>R/OD1D=;CnP <>O;H F383a361hI]Œ_]71No2DNo0EDA3.F/.@D IJ<gSNNNS;;;gP177JNR7: TUVWWWUYXXXk 2641 6 B 1 o-MD ¾« ´ª ¨ ¦ ® µ ® µ ¥ª ­ ª ª « ¨ ´ª µ ª ± ® « ® ° ¹ ¯ ¨ µ ¯ ­²°¯¦¸¨²®°¥²ª±ª¨§ª´ª 4 . a J P N ; m @ 1 6 B a / H I5 = J < g S b N g < P ; < < : \z5=3b8;1.<04 11S ?/bC1?4@E3.CD9=81/;6m@5>=C814 61z3@P83<03 <0t hB 62aH/P6bD:ERF6:1N\P8L1CI-J F381<zgNN;b<N01 hI]1 O<;m@ §ª²ª««¬ª¶¨¾µ¯³¼ªµ¯³¨±®«ª°¥³ ±®±ª­ª«¹¨­¦¬µ¯¹³²¶ z/? 1f6C 301 /43. 6a3a8 ­ ¯ ª « ¹ ¨ ³ ª °¯¶ 0t 6 6 a 1 O ; g < P < C8B03 61i;38 106 @1EC.5? 1`_ _jOgOm/1 ORTUVWWWUYUTVU << 9? o3Š1o.9A3?1MBC9EB6AB12HP;>TUVWWWUYUUUc S N R ng ; > TUVWWWUYkWyT º ® « ´ ® µ ª ¨ ´ ¯ ¨ ´ ¯ « ´ ¯ « ¹ ¨ ° ¥ ±ª ³ ¸ ¿ ¦ ¬ µ ¯ ¹ ³ ² ¨ ¬ ª « ¹ ¨ ´¯ § ª ­ ª « ¹ »ª ±¥ «¨´®±¯¦¯ª«¸¨©®«²¥¦ S S O 0t 1 4 . a 1 N D S ]1 4 5 = J < g O g b : N S ; g b < hI]-n_ 20/ 64=1985103 @3.3C15-C .11S-B m916hI]1 B61E840.a11?N3g0F 5B6aa/ §®«®±§ª²ª«¨­¦¬µ¯¹³²¨º¥­²®°¥ ±¯°¯«¹¨ª²ª¥¨±®±¯µ¯¦¯¨µ®«¹¼ \9659138381?.504 1z=7g <S>bzN2: <g1gAS?NFg1S>:NOg:m<@DNF<?6< SNR1 ﯭ¯¦¨­¦¬µ¯¹³²¨±ª±§¥¨±®±¼ `r]1 o/@31ƒ5E]71 91<g058 Sb:39 NP1b;;m OTUVWWWUYUUYV NgN@D:E?@ M041E9m5381PDR]1CB?3.36aTUVWWWUYXXYU ? 1 z < g m @ 1 6 ‹ I5 J < g g O 1 E 9 ? 6 @ . ? ©®°ª´ª¨´¯¨ª²ª§¨°¥±ª³¶ ¦¥«¹ª«¨º¥¹ª¨´ª§ª²¨±®¼ §®«¹ª°¥³¯¨¤ª³ª¬ª¨¬ª«¹¨±ª­¥¦ P<< z/?3C9J736a56@3F361-/@/TUVWWWUYTXlW ./6/ L0B.@31†9883aB1F383a3612g;>SOP 5@?1?36@/.1CB83031;@4iS<;m@>@4jN8@> 2HPb:R:NP1I-J<gNbNO;g<TUVWWWUYkWyY z@ :<;0t > 8 =R<<0t > zEbb0> gg<<f@ > ¿ ® µ ª ¯ « ¨ ±® ±© ® ° ¯ ¦ ª « ¨ ´¯ ±® « ­ ¯ ±¥ ´ª ³ ¦ ª « ¨ ¾« ´ª ¨ ±® ±© ® ° ­ ¯ ³ ¼ ¦®¨°¥±ª³¨¾«´ª¶¨å«²¥¦¨¯²¥¸ ]58 39 1 RR<m @ 1 E? @ 1 L8 Q Lq 43. 1 bS1 5@ . 3 @646a1 1Cf3Z5@ 41Cz38 PDOCS@.DhI]D FD6[/6A aa9.1m3@ 86 ©ª°¥¨§ª´ª¨°¥±ª³¨¾«´ª¸ M04 .1S<P1gN?m@@11E?90E h9E1/.@31E.5F0D r/ E@1B0= 368 ]/6m389H-383a361†983aB12R<>S;;1b?@ N@8F?3=B8>=C1FB.853C361=6a56361AA? 7`1 ¦ ª « « ¬ ª ¨ ´ª ° ¯ ¨ ´ª ¥« ¶ ¨ ¿ ® ±® « ² ª ° ª ³ª°¥­¨´¯§ª­²¯¦ª«¨¥¦¥°ª« E9 C 0F9 3@ Ba9 C z0C 2O?<111Az=F7P . 1 A . F / 5 1 9 6 Š B C 1 4 5 = J F 08 ? 1 < N O P O P N < ; S O gN: :m@>016Ba/1=6aB@1<gS:S;TUVWWWUYkTTk ;P:NOS ­¦¬µ¯¹³²¨±®«ºª´¯¨ª­§®¦ @1EF@H2.5C@1<NOPQg;:TUVWWWUYXkTT ::b: =.@1IG3@@1PN<m@H<gSb:NPONTUVWWWUYUUyc TUVWWWUYXXYk SD © ® « ² ¥ ¦ ¨ ­ ¦ ¬ µ ¯ ¹ ³ ² ¨ ¬ ª « ¹ ¨ ±® « ¬ ® ¼ ¦¬µ¯¹³²¨²¯´ª¦¨©ãµ®³¨µ®©¯³¨´ª°¯ M0410Bf341N8@1;?@Œa5E36a1853C 2641SS:g0NhI]D\8HA/6=8/?D]383Q ®­®«­¯ªµ¨´ªµª±¨´®­ª¯«¨°¥±ª³ °¥§ª¯¨²ª©¥«¹¸¨¥±¥±«¬ª¨µ®©¯³ ­ M04 1 = . @ 1 IG 3 @ i ]/ 6 m 3 8 9 j 2 > 7 p S : ; > S N < 0 ð ñ¨ª°®ª¨µª«²ª¯¨´¯¨°¥ª«¹ª« M04 1 A 3 6 @ 9 ? 1 hI]S S R 01 C 9 3 F 1 4 5 6 9 1 m 8 361CE.91hI]Œ_]71SDR]16Ba/g>b2:2RQ:<SROb 6a36Q?/@3DE?@1@.0638QFB.041201r9f3Q ¾«´ª¶¨·ª¦¨§®´¥µ¯¨­®©ª¯¦ b?E@DBN? b:<m 345CF6393816S1S<;gmS@1No3 4Œ Dr/ ®¤¯µ¨´ª°¯¨©®°©ª¹ª¯¨º®«¯­ ¬ª«¹¨±®±¯µ¯¦¯¨©ª«¬ª¦¨º®«´®µª 360i 1o0P jP@j:n-B. <m@1IJ501rL-i <gSRTUVWWWUYTWYU Rg<b:\N8 0tH\3?381<g;Nb;NOSggg><gSbNTUVWWWUYXXyY 6a361IJ<gSRRg:N<<><gOObgTUVWWWUYkTTy :ObObO ª§ª§¥«¨´®­ª¯«¨°¥±ª³¨¾«´ª¸ ¦ S;C;/N6:ag3P6g1>RAAR?P1O5TUVWWWUYXkcc R@?g1R51C2µ¯¹³²¨µª¯««¬ª¶ ´ª«¨²¯´ª¦¨µ®©¯³¨´ª°¯¨òðñ¨ª°®ª \?350F 381?5/CC11`_ 05 .32pN 419 .1/MF C3=1S3]> 616EBBa?3/H@ \81@641F?.6a61zNN<<]14JNN;m@1=C ²ª«§ª¨§®«®°ª«¹ª«¨¬ª«¹¨©ª¯¦ ­¦¬»ª 1 M5 03 4 1 C 9 3 F 1 4 5 6 9 1 E 9 1 B E / 03 . @ 3 6 9 M04 1 = . 1 73 8 B A 3 @ 5 . 1 b 1 5 6 9 @ 1 C 9 3 F 1 4 5 6 9 ±¥ « ¸ ¨ © ® « ² ¥ ¦ ¨ ² ª © ¥ « ¹ µª«²ª¯¨¥«²¥¦¨°¥ª«¹¨´®«¹ª« _ 1 z : < ; < > S b N 1 F 9 6 a a 9 . 1 m 3 8 3 6 1 3 C F 3 8 1 4 5 = J 1 1 1 1 < g S 30=9 8 1 C F3. /1 \ 8 H -36E3? 1 5@ . 1 h]o z_]71 2:<1<Ng?;@EO1<SN?<0E .@1hI] :g;1;SbN ­ ® ±¥ª « ¬ ª ¨ ª ¦ ª « ¨ ­ ¯ ª ¼ ­ ¯ ª ¶ ¨ Á « ¯ ² ® ² ª § ¨ ±® ±¯ µ ¯ ¦ ¯ ¨ ¦ ® ¥ « ¹ ¹ ¥ µ ª « ­®´¯¦¯²¨º®«´®µª¶óÞôÙõöÝ÷øôÙù I5 = J < g ; g O g : R < g O b 1 @ E ? 1 F B . 3 6 @ 3 . 3 -3 6 E 3 ? 1 E . 1 m 8 . 1 C 8 @ 6 1 0C ? 1 S o0H g N ; O P ; R N:1P-:L]D ;1SAb3;.Fm@/TUVWWWUYXXkY TUVWWWUYkUXk TUVWWWUYXylY TUVWWWUYkkky

ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÉÎÏÎËÐÑÒÓÉÓÈÎÍ ÔÎÈÎÄÎËÕÎÍËÖ×ÉÑÉÆÃÎ


0123 

OPQRSTUVSWXY Z[P\]S^_]`UaWQb]Yc

67869 7 945

PQDQO5Q7T5OV46ST8T¸[ze kcafcjcak]_[jsay[mj]adxxg pbxhjsa[j[eae]f[dcb[jaujkxg j]mrap[de[jsa_Y`b[a_[\[g j]\c[am[jZa^]b[cdaš­Â&#x203A;ÂĽEÂ&#x; FÂŽ jZ[ja´[jz]apbxhjak[jaujg GÂŁÂ?¢FÂĽHIÂŁFF¼šÂ&#x203A;ÂŻÂ&#x17E;¼°¹²°av[jg k[dapbxhjac`Ya^]jZ[eY zd]\`]ba?jc`]kaÂŚv?Šatxzz]b \]_]b`ca^c^_calc\[al]b\[g tzdxxfa^]jZ[eYsa^]jZcg f[^[jak]jZ[jadxxj]msa\[[` kxf[e[jalcj`[jZao]b\]l[m[ ^]^]j[jZca e]XY[b[[j tYb[l[m[sanjkceaJ]b^[jg yxbfka@cj[fatecffaÂŞ]\`av?tt \[drapxz[dal]bY\c[a²²a`[dYj kca¨fkaÂŞb[iixbkraaÂľujca[k[f[d c`Yal]bd[b[_sa\Y[`Ya\[[` ^x^]ja`]bl[ceak[f[^adcg j[j`cakcbcjm[ak[_[`al]b`]^Y kY_eYs¡a`Y`Ybjm[r k]jZ[ja_]^[cja`c^aj[\cxj[f ¸[zea^]jX[kca_]^]j[jZ ujkxj]\c[al]b`YlYda^YjZcf ÂŞd]ayxbfka@cj[fatecffaÂŞ]\` v?atxzz]batzdxxfa°¹²°a\]g `]b\]lY`r ÂľneYa^]jZckxf[e[janjg `]f[dal]bd[\cfa^]jX[kcam[jZ kceak[ja[eYa\[jZ[`acjZcj `]bl[ceak[bca³¹a_]\]b`[ak[bc l]b`]^Yak]jZ[jjm[s¡aYX[b °eaj]Z[b[akca\]fYbYdakYjc[s ¸[zea\[[`al]blcz[jZak]jZ[j ¨e`xl]baf[fYrau[a_Yjal]bd[\cf KÂ&#x;ÂŤL¢¯à Â&#x;ÂŤÂĽÂŚÂŞbclYjaÂ&#x2122;]`g ^]jk[_[`a\exba`]bl]\[ba\]g hxbecjZŠakca¸[e[b`[sat]jcj f[^[a`cZ[a`cZ[a`[dYja`]b[edcb k[jaXYZ[a^]jZ[f[de[jaXY[g Œ³²¿²°Šr t]f[cjanjkcesa¸[zeaXYZ[ b[al]b`[d[jae]XY[b[[jac`Ys ^]jZckxf[e[ja_]^[cja`c^g nf]fsam[jZal]b[\[fak[bcaujZg j[\af[cjjm[sa^c\[fjm[aubi[j Zbc\r p[zdkc^saAbc\`c[jaMxjN[f]\ t[[`akch[h[jz[b[ca\]g k[jav[beY\aÂśxbcNxjrav]\ec l]fY^a^]j]bc^[a_]jZd[bg l]bzc`[gzc`[a^]jX[kca_]^[cj Z[[ja`]b\]lY`akca¨fkaÂŞb[ig t]`[jav]b[dak[jaujZZbc\sac[ ixbksa¸[zea^]jZ[`[e[jal[dg `[ea^]^YjZecbca\Y[`Ya\[[` h[akcbcjm[al]b[\[fak[bcaujg j[j`cakcbcjm[aXYZ[a[e[jalc\[ kxj]\c[raw]^Ykc[jsae]`ce[ ^]^l]f[a`c^j[\aujkxj]\c[r kcbcjm[al]b\[f[^[jak]jZ[j Âľuj\m[anff[dsa[eYad[b[_ \]fYbYda_]^[cjak[ja\`[i lc\[al]Zc`YaÂŚ^]^l]f[a`c^j[\ _]f[`cdsa[b\c`]eae]_[f[av?s ujkxj]\c[Šs¡afxj`[ba¸[zer tcbanf]fa@]bZY\xja_Yja\]^g ¸[zea^]j[^l[de[jsa\]g _[`al]be[`[saÂľn_[e[dae[^Y f[cja_]\]_[elxf[ak[f[^ xb[jZaujkxj]\c[gayxhsac`Y j]Z]bcsac[aXYZ[a^]jZckxg \[jZ[`a^]j[bceh¡Ă&#x201A;iĂ&#x2021;jBĂ&#x2030;Ă&#x192;k8 pqnorspqprtnupmrvrwxyzr{|}~rÂ&#x20AC;z Â&#x201A;Â&#x192;xrÂ&#x201A;x|Â&#x201E;rzÂ&#x201E;|Â&#x201E;Â&#x2026;rÂ&#x201E;Â&#x2020;Â&#x201E;rÂ&#x2021; |Â&#x2C6; Â&#x2030;Â&#x192;rÂ&#x160;xÂ&#x2020;rÂ&#x201E;Â&#x201A;}Â&#x2039;xrÂ&#x152; Â&#x2030;xÂ&#x201E;rÂ&#x2C6;Â&#x201E;Â&#x2030;xÂ&#x160;rÂ?Â&#x201A;} Â&#x160;Â&#x201E;xÂ&#x17D;rpÂ&#x201A;Â&#x201E;zrÂ? |Â&#x2030;xÂ&#x160;Â?xÂ&#x2018;Â&#x2019; f[e[ja\]xb[jZa[jk[f[jav? lĂ&#x2021;jĂ?

%&'()*+,-.+)/,012+3,0&.&(+)

9):!!4 ) :& $ $ % 2 ) ;, & $ $ % < ) =% / ( ) !" .% ( & 4QS56R7 ^[cjrav]jYbY`av[j[X]b l]bd[b[_saexjifcea\]_[elxf[

mno

Â&#x201D;QcYR[bb[UaSÂ&#x2022;XSUÂ&#x2013;cb]SÂ&#x2022;UY[UÂ&#x2013;P]SÂ&#x2014;X^

5OV46ST8av[g ÂŞc^sapbcm[j`xantsa_]b\x[f[j ujkxj]\c[a\]Z]b[al]b[edcb QDQO5Q7T5OV46ST8ao]^[cja[\cjZ \]kcdakcaÂś[bcaÂ&#x2122;[`[fa`[ealc\[al]bg ^]b]e[a^]^l]bce[jad_a°¹¹aXY`[sa\[m[ j[X]^]jao]b\cg d[ea_]^[cjam[jZal]fY^ [Z[bae[\Y\ge[\Y\a\]_]b`cac`Y Po] \]h[jZcap[jmYh[jZcsatmfÂ&#x161;[cj eY^_Yfal]b\[^[ae]fY[bZ[jm[rat]g _Yf[jZak[bc_[k[al[k[jeYa`cjZZ[fakc l[ap[j`Yfa^]g `]bl[m[ba\Yk[dakc\]f]\[ce[j `[ea`]bYf[jZaf[Zcae]ak]_[jg vxbYe h]ff]sa^]^cj`[ae]_[k[a^[g f[cjac`Ysakc[aXYZ[a^]^cj`[ae]_[k[ \cjcs¡a`Y`Ybjm[r jxf[ea`]Z[\aXcg ^]f[fYca`]b^cj[\caexj`b[er jm[r j[ X ] ^] jaefYljm[a\]Z]b[a^]fYj[\c ^[j[X]^]jaefYlaYj`Yea\]Z]b[a^]g vxYeh]ff]akcf[bce[jae]adY^[d e[a^]b]e[al]g Âľt[[`ac`Ysaexj`b[ea_]g n\x\c[\cao]\]_[elxf[ \c\[a_]^l cran_[lcf[a`]f[d f[eYe[ja_]fYj[\[ja\c\[aZ[Xcam[jZ t[ec`au\f[^a@[`c^[dap[jmYh[jZc fY^a^]^l]bcg ^[cjam[jZa^]^l[m[ba[k[g obxi]\cxj[faujkxj]\c[aÂŚnog kcfYj[\cakc[[mac[jbZ[cjjaaZe[]X^l [fcae]aj]Z[b[ l]fY^akcl[m[be[jr f[Zca_[k[avcjZZYa^[f[^aŒ³¹¿²°Šs e[jae]h[Xcl[jae]_[k[a_]g f[daexj\xb\cY^rao[k[a[h[fg ouŠsa_[k[a²¹aq]\]^l]ba°¹²° [\[fjm[r o] b X Y[ jZ [ ja vx Ye h] f f ] a t m f Â&#x161; [ c j e[b]j[aexjkc\caic\cejm[a^]f]^[d jm[af[jz[bsa`[_ca^]jX]f[jZ f[fYsa^]bcfc\al]l]b[_[aefYl ^] jYj` Y` a _] ^l[ m[ b [ ja \ c \ [ a Z[ X c qc e [ l [ b e [ j a e f Yl a qc Â&#x161; c \ c a ?` [ ^[ a kc ja\[ec`ae]_[f[am[jZa`[ea`]b`[g ^_]`c\cal]b[edcba^Yf[c kcaujkxj]\c[a^[\cdal]fY^ l[h[da_]jZ]fxf[[jaoÂŞa´cZ[aobc^[ \]f[^[aÂ&#x201C;alYf[ja`[ea_]bj[da_[k[^ k[ 67ÿÿ2211 ex d [ j awxjkc\cakc[a\]e[b[jZa\Yk[d \]b]`sak[jal]l]b[_[ae[fc ^]^l]bce[jad[egd[ea_]g ujkxj]\c[at_xb`cjkxaΫoutŠac`Ya^[\cd dcjZZ[al]bYXYjZa_[k[a^]^lYbYeg l]b[ej[Zj\rYb a^]^l[cer #6$ _] ^l[ m[ b [ ja Z[ X c a ` ] b ` Yjg ^[ c jjm [ s a \ ] _] b ` c a m [ jZ a kc g l ] f Y^a ^] f Yj [ \ c a \ c \ [ a ` YX Yd a l Yf [ j a Z [ X c jm [ a e x jkc \ c a e ] \ ] d[ ` [ jjm [ r a t Yk[ d Âľ w] ^[ bcja\[m[a^]b[\[a`]bl]l[jc Ă&#x201D;ýÞÿ01Ăż245 k[s¡aX]f[\apbcm[j`xae]_[k[ l]bc`[e[jaš £ºÂ?Â?Â&#x203A;>ÂŻÂĽÂŚX[g \]jcf[cad_a°²Â&#x201C;aXY`[r d[ ^_c b a \ [ ` Ya l Yf [ ja c jc s a kc [ a kc kc [ Z g \ ] d c j Z Z [ a \ `b]\ak[ja\[ec`g\[ec`[jraujc Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2014;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă?Ă&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x2122;åâ š £ºÂ?ÂĽÂźÂ&#x;¥½¢r bcjZ[jaš £ºÂ?ÂĽÂźÂ&#x;¥½¢Ša_[k[a²° jx \ [ a ^] jk] b c ` [ a _] jm [ e c ` a ` c i Y\ a k[ j Âľ t [ m[ a e] z ] h[ a \ ] e[ f c r a t ] ^Y[ \ ] ^Y[ a e [ b ] j[aZ[Xcam[jZa^[\cdal]fY^ Ă&#x2022; 6789 81 1 ocd[ea^[j[X]^]jao]bg q]\]^l]ba°¹²°af[fYr Ă&#x2013;ãäüÌĂ&#x2DC;ĂĄĂ&#x2122;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x161;çèå k] ^[ ^a l ] b k[ b [ dr a ÂŞ[ e a ^] ^_Yjm [ c e] h[ X c l[ ja \ ] l[ Z[ c a _] ^[ c ja \ Yk[ d kc l [ m [ b s ¡ ` [ [djm[r \cl[saf[jXY`jm[sa\Yk[dal]g ÂŞ]bz[`[`sa[k[a²¹a`c^a_]g kcf[eYe[ja\[^_[ca\]f]\[caex^g Y[jZal]bxl[`ae]abY^[da\[ec`akc[ qca`]jZ[^l ĂŠĂĽĂ&#x2122;çĂ&#x153;çàĂ&#x;Ă&#x17E;Ă&#x161;ĂŞĂ&#x2122;ĂĄĂŤĂ&#x2122; d a e x jkc\cjm[am[jZa^[\cd ÌäÌĂ&#x17E;Ă&#x2122;ĂŤĂ&#x2122;ĂĽĂ&#x161;ĂŹ bY\[d[a[Z[ba\]^Y[ad[e \]b`[aujkxj]\c[atY_]ba´][g _]`c\craÂŞ]`[_csa\[m[al]fY^a^]jg d[jm[akcb[h[`a\]XY^f[da\Y_xb`]b f]^[da`]b\]b[jZ a_]jm[ec`savxYeg Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x2122;ĂĄĂ&#x161;Ă­Ă&#x161;ĂŹĂŽĂŻĂ° _] ^[ c j a kc l [ m [ b e [ j a \ ] g Z Y] a ÂŚ u t ´Š a k[ j a ] j [ ^a ` c ^a _] g o] b \ ] h[ j Z c a kc a e [ ^[ b a c j k] e x \ j m [ r k[ _[ ` e[ ja d[ ea \ [ m[ a \ ] _] jYdjm[ s h] f f ] a ^] ^l [ h[ a x`xalY[dad[`cjm[s ĂąĂ&#x2122;ĂĽĂ&#x2DC;Ă&#x161;ÊèÊĂ&#x2122;Ă Ă&#x161;òĂ&#x161;ĂłĂ&#x;Ă Ă&#x2122;åãèÊĂ&#x2122;Ă ĂŁĂ&#x;ĂĄĂ´Ă´Ă&#x2122;çĂ&#x2122;åâ fYbYdjm[ak[ja`]_[` \]b`[aujkxj]\c[aobc^]ba´][g \[m[ad[jm[a^]jk[_[`e[jaZ[XcakY[ ÂľneYa`[ea^cj`[akcd[bZ[csazY^[ ´[^_]b]Ybat`d]i_[ jsam[jZa^[\cd Ă? 6 119918 h[e`Yrat[^_[cg\[^_[cs ZY]aÂŚuo´Šsam[jZa^[\cdakc[jZg lYf[js¡YX[bjm[a\[[`akcdYlYjZcs ^[Ya^[j[X]^]ja^]^l[m[bad[er l]bY^YbaÂ&#x201C;a`[dYjravx Yeh]ff]al]g Ă&#x2013;ãäüÌĂ&#x2DC;ĂĄĂ&#x2122;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x161;þèåÊüĂ&#x2122;çĂ&#x161;Ă&#x153;Ă&#x161;þàĂ&#x;Ă&#x17E;Ă&#x161;ĂŞĂ&#x2122;ĂĄĂŤĂ&#x2122; [^lYjZa_bc[al]be[z[^[`[ Z[_a^]^_Yjm[ca`[jZZYg t]f[\[aŒ²¿²Šr ÌäÌĂ&#x17E;Ă&#x2122;ĂŤĂ&#x2122;ĂĽĂ&#x161;ĂŹĂ&#x161;ĂłĂ&#x;Ă Ă&#x2122;ĂĄĂ&#x161;Ă­Ă&#x161;Ă&#x2013;Ă­ĂśĂ&#x153;âĂ&#x161;ĂŹĂŽĂŻĂ°Ă&#x161;ĂąĂ&#x2122;ĂĽĂ&#x2DC; \ t [ m[ a ^[ Ya _Yf [ jZa e] a ob [ jz c \ a k[ j b Yf [ j Z a e [ f c a ^] j Y` Yb e [ j al[dh[akc[ c`Ysa^[j[X]^]ja^]^l[m[b jZ[ja^]^l[m[baZ[Xcae]_[k[ ÊèÊĂ&#x2122;Ă Ă&#x161;òĂ&#x161;ĂłĂ&#x;Ă Ă&#x2122;åãèÊĂ&#x2122;Ă ĂŁĂ&#x;ĂĄĂ´Ă´Ă&#x2122;çĂ&#x2122;åâ ^[ \ Ye a b Y^[ da \ [ e c ` a kc a \ [ j[ r a t [ m [ o] ^[ c ja m [ jZ a l ] b ^[ c ja kc a _x \ c \ c b c jkYa e ] f Y[ b Z [ jm [ a kc a ob [jzc\rĂ&#x201A;CĂ&#x17D;Ă&#x2026;8 \]l]\[ba°¹a_]b\]jakYfYaYjg _[b[a_]^[cjjm[r Ă&#x2018; 6789 1 ^[ Ya ^] f c d[ ` a e] f Y[ b Z[ eYr a w[ f [ Y Z ] f [ jk[ jZ a l ] b ` [ d[ ja c ` Ya ^] jZ [ e Ys Â&#x2DC;Ă&#x201E;Ă&#x152;Ă&#x152;Â&#x2122; Ă&#x2C6;Ă&#x192; Ă? Ă&#x2013;ãäüÌĂ&#x2DC;ĂĄĂ&#x2122;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x161;þèåÊüĂ&#x2122;çĂ&#x161;Ă&#x153;Ă&#x161;þàĂ&#x;Ă&#x17E;Ă&#x161;ĂŞĂ&#x2122;ĂĄĂŤĂ&#x2122; `YeaZ[Xca_]^[cjam[jZa\]g ?j`Yea`c^g`c^aut´sa`YjZg ÌäÌĂ&#x17E;Ă&#x2122;ĂŤĂ&#x2122;ĂĽĂ&#x161;ĂŹĂ&#x161;ĂłĂ&#x;Ă Ă&#x2122;ĂĄĂ&#x161;Ă­Ă&#x161;ĂŹĂŽĂŻĂ°Ă&#x161;ĂąĂ&#x2122;ĂĽĂ&#x2DC;Ă&#x161;ÊèÊĂ&#x2122;Ă  d[bY\jm[akcl[m[baexj\xbg Z[e[jak[bca_[fcjZa\]kcec` Ă&#x203A;Ă&#x161;ĂłĂ&#x;Ă Ă&#x2122;åãèÊĂ&#x2122;Ă ĂŁĂ&#x;ĂĄĂ´Ă´Ă&#x2122;çĂ&#x2122;åâ \cY^r kY[alYf[ja\[^_[cam[jZa`]bg Ă&#x2019; 678971 t ] f [ c ja c ` Ys a c ^lYdjm[ s l]\[ba\]f[^[a²¹alYf[jrap]bg Ă&#x2013;ãäüÌĂ&#x2DC;ĂĄĂ&#x2122;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x161;þèåÊüĂ&#x2122;çĂ&#x161;Ă&#x153;Ă&#x161;þàĂ&#x;Ă&#x17E;Ă&#x161;ĂŞĂ&#x2122;ĂĄĂŤĂ&#x2122; b[a_]^[cja\Yk[da^]j]g l]k[ak]jZ[ja`c^g`c^auo´ ÌäÌĂ&#x17E;Ă&#x2122;ĂŤĂ&#x2122;ĂĽĂ&#x161;ĂŹĂ&#x161;ĂłĂ&#x;Ă Ă&#x2122;ĂĄĂ&#x161;Ă­Ă&#x161;ĂŹĂŽĂŻĂ°Ă&#x161;ĂąĂ&#x2122;ĂĽĂ&#x2DC;Ă&#x161;ÊèÊĂ&#x2122;Ă  _[ òĂ&#x161;ĂłĂ&#x;Ă Ă&#x2122;åãèÊĂ&#x2122;Ă ĂŁĂ&#x;ĂĄĂ´Ă´Ă&#x2122;çĂ&#x2122;åáĂ&#x161;þäøĂ&#x;Ă&#x2122;Ă Ă&#x2DC; bc^[a\xfY\ca`]b[edcbam[jZ k[bca]j[^aefYlsafc^[akcg PQDQO5Q7T5OV46ST8aw]g ÂŞd]a¸[e^[jc[a^]jm[^_[cg XYfYeav[z[jaw]^[mxb[jr w]^[mxb[jak[_[`a^]^l]g ĂłĂ&#x2DC;ĂŚĂ&#x2122;Ă&#x161;ĂšĂ&#x2122;çÊĂ&#x2DC;Ă°Ă&#x161;úüÝĂ&#x2122;ĂĄĂ&#x161;ĂłĂ&#x2122;øêùĂ&#x2DC;ĂŚĂ&#x161;ĂąĂ&#x2122;ĂĄ kc`[h[be[ja^[j[X]^]jak[j [j`[b[jm[a^]f[eYe[ja`]bg fx^_xea\Y_xb`]ba_]jkYg e[ja\]XY^f[dad[b[_[jakc Âľqca`[dÂĄYjacjcsa\]^xZ[ bce[jadclYb[jam[jZa[^[j ßáþĂ&#x2122;ĂŚĂĽĂ&#x2DC;Ă&#x161;ĂŤĂ&#x2122;ĂĄĂ´Ă&#x161;ÊùçĂ&#x161;ĂŚĂ&#x2122;Ă&#x;Ă&#x161;ÌäåäüĂ&#x2DC;ĂŚĂ&#x2122;â exj\xb\cY^ratxfY\ca`]b\]lY` ^cj[\caexj`b[erat[`YaefYls eYjZaefYlao]b\cX[a¸[e[b`[s `[dYja°¹²³aYj`YeaefYlal]bg ^[j[X]^]ja^]j]^Ye[ja\xg k[jajm[^[jal[Zca\]fYbYd Ă&#x201C; 6789 1Ă˝1Ăż0 fY\cak[bcaebc\c\a_]jk[j[[jr ^[\m[b[e[`aclYex`[raÂŞ[j_[ [k[f[da`]b^cj[\caexj`b[e pxj`[jZa@Aa^]jYjZZ[eaZ[Xc Ă&#x2013;ãäüÌĂ&#x2DC;ĂĄĂ&#x2122;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x161;þèåÊüĂ&#x2122;çĂ&#x161;Ă&#x153;Ă&#x161;þàĂ&#x;Ă&#x17E;Ă&#x161;ĂŞĂ&#x2122;ĂĄĂŤĂ&#x2122; o]b\cX[a^]jk[_[`e[jal[jg [k[ae]bY\Yd[jsae]bclY`[j jaefYlad[jm[a^]^l[m[b _]^[cjjm[a`[j_[a^]f[eYg ÌäÌĂ&#x17E;Ă&#x2122;ĂŤĂ&#x2122;ĂĽĂ&#x161;ĂŹĂ&#x161;ĂłĂ&#x;Ă Ă&#x2122;ĂĄĂ&#x161;Ă­Ă&#x161;ĂŹĂŽĂŻĂ°Ă&#x161;ĂąĂ&#x2122;ĂĽĂ&#x2DC;Ă&#x161;ÊèÊĂ&#x2122;Ă  k[ `Y[jak[bca\_xj\xbam[jZal]bg k[ja`cjk[e[ja[j[bec\a\]b`[ kY[ a l Yf [ ja Z [ X c a k[ b c a e ] e Yg e [ j a ` ] b ^c j [ \ c r òĂ&#x161;ĂłĂ&#x;Ă Ă&#x2122;åãèÊĂ&#x2122;Ă ĂŁĂ&#x;ĂĄĂ´Ă´Ă&#x2122;çĂ&#x2122;åâ fc^_[ds¡YX[baw]`Y[a?^Y^ \]f[fYak[^[ca\]`c[_a^]jZg b[jZ[jafc^[alYf[jr q[`[am[jZakcbcfc\anoou äüĂ&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă°Ă&#x161;äüĂ&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x17E;èĂ&#x161;ĂąĂ&#x2122;ĂĄĂ&#x161;ÚßÚ ÂŞd]a¸[e^[jc[savYd[^^[k Z]f[ba_]b`ÂĄ[jkcjZ[jr Âľo]^[cja\Yk[da`[ealc\[ `]b\]lY`akcdc^_Yjak[bcae]g ÌäåĂ&#x;ĂĄĂ´Ă´Ă&#x;Ă&#x161;çèåÝĂ&#x2DC;ĂĽĂŚĂ&#x2122;Ă&#x2014;Ă&#x2DC; ´[bczxad[jZZ[avxj]sat]g ¾ªd]a¸[e^[jc[ad[bY\ ^]jYj`Y`a[_[_Yjae[b]j[ `]b[jZ[ja_[b[a_]^[cjam[jZ # $ f [\[Œ²¿²Šr ^]jX[kcaZ[m[adckY_a[j[eg ^] b ] e [ a \ Yk[ da ^] jm ] ` YX Yc ^] b Y^_Y` a _[ k[ a \ ] ^Y[ a e f Yl áÚÚĂ&#x161;äçĂ&#x2122;ĂĄĂ&#x17E;Ă&#x2122;ĂĽĂ&#x;Ă&#x161;Ă&#x2013;ĂŽĂ&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x2122;åâ t ] f [ c ja ^[ j[ X ] ^] ja \ ] g [j[ea¸[e[b`[rao]bcNcj[j ` ] b ^c j[ \ c a exj` b [ er a w[ ^c u t ´a ^[ Y_Yja u o´r a t [ ^_[ c ÏáäüĂ&#x2014;Ă&#x2DC;ĂąĂ&#x2122;ÝèåĂ&#x161;Ă&#x2013;Ă&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x2122;ĂĄĂ&#x161;Ă­Ă&#x161;Ă&#x;àâ Z]b[a^]j]^Ye[ja\xfY\cak[bc ^[cjakcae[jk[jZa\]f[fYa[k[s [jZZ[_a_]b^[\[f[d[jac`Y \[[`acjcsal[ceaw]`Y[anoous áÚßÚĂ&#x161;ßäùĂ&#x2122;ĂĄĂ&#x161;Ă&#x2013;Ă&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x2122;åâ ebc\c\aicj[j\c[fsa´[bczxa^]g \]dcjZZ[a`[eaf[Zcal]b^[cj \Yk[da\]f]\[cs¡a`Y`Ybjm[ oxj[bmxan\`[^[jsak[jah[g áäüĂ&#x2014;äàĂ&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x2013;Ă?Ă&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x2122;åâ òáäàÊüĂ&#x2122;Ă&#x2014;Ă&#x161;Ă&#x2013;Ă&#x203A;Ă&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x2122;åâ ^cj`[sae]_[k[a\]^Y[a]f]g fY[ba¸[e[b`[ra¸[e^[jc[a\]g k] j Z [ j a j [ k[ a ` c j Z Z c r e c f a w] ` Y[ a noou s a p[ ^l [ jZ Ă&#x203A;áüäÌĂ&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x2013;Ă&#x203A;Ă&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x2122;åâ ^]jakcao]b\cX[a\Y_[m[ak[_[` ^[ecja\xfckak[jal]b\[`Y w] z Y[ f c s a f [ jX Y` jm[ s o[ ^Yj Z e [ \ s a l ] f Y^a l c \ [ a kc g Ă?áäüĂ&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x2122;çĂ&#x2122;ĂĽĂŠĂ&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x2013;òĂ&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x2122;åâ l]b\[`Yakcak[f[^a^]^l]g _[kYraĂ&#x20AC;[jZa_[\`csa^]jk[g \ ] _] b ` c a ` c Z [ a _] ^[ c j a o] b g e x j i c b ^[ \ c a ^] f [ f Yc a ` ] f ] _x j áäüĂ&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x17E;Ă&#x2122;Ă&#x161;ĂłĂ&#x2122;Ă Ă&#x2DC;çĂ&#x2122;Ă&#x2122;ĂĄĂ&#x161;Ă&#x2013;Ă&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x2122;åâ bce[jakYeYjZ[jaYj`Yeao]bg _[`e[jakYeYjZ[ja_]jYd \ ] ^[ a v[ f [ jZa m[ c ` Ys a u b i [ j \ ] f Yf ] b a xf ] da š  ÂŁ Âş ÂťÂ?ÂĽ Âź Â&#x; ÂĄ ½ ¢ ž áäàĂ&#x2DC;ĂŠĂ&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x2122;ĂŤĂ&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x2013;ĂŹĂ&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x2122;åâ \cX[adcjZZ[a^]b[cdaZ]f[b k[bca^[\m[b[e[`a¸[e[b`[a\]g p[zdkc^sapc^[at[e`cak[jav _[k[at]f[\[aŒ²¿²Ša^]jZ]j[c ÎáÚüĂ&#x2DC;!Ă&#x2DC;Ă&#x2122;ĂŤĂ&#x2122;Ă&#x161;"Ă&#x161;Ă&#x2013;ĂŹĂ&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x2122;åâ XY[b[r z[b[afY[\s¡ac^lYdjm[rĂ&#x201A;CĂ&#x17D;Ă&#x2026;8 w[^bcam[jZa`[ea^]j]bc^[ bcfc\am[jZakce]fY[be[jjm[rg Ìä äüåĂ&#x2014;Ă&#x;Ă&#x2DC;!ĂĄĂ&#x2122;Ă´Ă&#x161;Ă´ĂąĂ&#x;Ă&#x2122;Ă&#x161;åçĂ&#x161;èåÚÝĂ&#x2DC;ĂĽĂŚĂ&#x2122; Ă&#x2014;Ă&#x2DC; qc [ a ^] f [ j X Y` e [ j s a v[ z [ j Â&#x2DC;Ă&#x201E;Ă&#x152;Ă&#x152;Â&#x2122;Ă&#x2C6;Ă&#x192;Ă? \xfY\ca`]b\]lY`rapbcm[j`x Ă&#x201A;BCCĂ? mno

Â&#x161;+Â&#x203A;/+Â&#x153;)+,Â?)Â&#x153;Â&#x17E;+,Â?+Â&#x153;+Â&#x;&/&Â&#x153;, Â&#x17E;+(),-')()(

!"#$%&'(%&)*%+,&)-%#,)."&/%0()1%#%2%&)-%#,)!345

6789:;<=8>?9=;>9@A;B;CDE?<9F>G<>H;>9I8>GDADE9IAJK8E<J>;L

{|}~Â&#x20AC;~Â Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;|Â&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x201A;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x2020;|Â&#x2C6;~Â&#x2020;Â&#x160;Â&#x201A;Â&#x192;{Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x17D;~Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2026;Â&#x17D;Â? |Â&#x2020;Â&#x160;Â&#x201A;Â&#x20AC;Â&#x192;Â&#x2020;|Â&#x2020;Â?Â&#x17D;Â&#x201A;Â&#x20AC;Â&#x192;Â?|Â?|}Â&#x201A;Â&#x160;Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x160;~Â&#x2018;Â&#x201A;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2020;|}Â&#x201A;Â&#x2030;Â&#x17D;Â&#x201E;Â&#x201A;Â&#x2C6; |Â&#x201E;~Â&#x20AC;|Â&#x2C6;~Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x17D;Â?Â&#x192;Â?|}Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2026;Â&#x17D;Â&#x201E;Â&#x192;{Â&#x201A;}Â&#x201A;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x201C;~}Â&#x17D;Â&#x192;~Â&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D;~Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x201A;Â&#x2C6;Â&#x2022;Â&#x201A;Â&#x2018; Â&#x160;|}|Â&#x160;Â&#x201A;Â&#x201E;Â?Â&#x2013;Â&#x2026;Â&#x201A;Â&#x201A;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x152;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2C6;|~Â&#x201A;Â&#x2014;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x201A;Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x192;|~}~Â&#x2C6;Â&#x2030; Â?|}Â&#x2019;Â&#x201A;Â&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x201A;Â&#x192;Â Â&#x201A;Â&#x201E;Â&#x20AC;Â&#x17D;Â?Â&#x192;Â&#x160;|}Â&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2018;Â&#x201A;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x160;|Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x17D;}Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x2026;Â&#x201A;~ Â&#x2020;|Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x201E;Â&#x201E;Â&#x201A;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x201E;|Â&#x160;Â&#x201A;Â&#x201D;Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x160;Â&#x17D;Â?Â&#x2026;~Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â&#x201A;Â&#x2018;Â Â&#x201A;Â&#x192;{Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x192;Â?|Â&#x2026;Â&#x17D;Â&#x2020; Â&#x2018;Â&#x201A;Â?~Â&#x192;Â&#x201A;Â&#x2020;Â&#x160;Â&#x201A;~Â&#x192;Â&#x201D;~Â&#x192;~Â&#x2C6;~Â&#x2014;

^]jZZ[]`ak[j[ak[bca_[b[ fxe[fa[k[f[da\[`Ya`bceaXc`Y e[jad[fah[Xclakc_]jYdcr ecjaYj`Yea^]^l[jZYja_xjg e]_[k[aš £ºÂ?ÂĽÂźÂ&#x;¥½¢à _]j[j[^a^xk[fsa^[j[X]g ^]jX[Z[abc`^]a_]bixb^[ o[\[fjm[sa`Yj`Y`[ja^]jX[kc k[\caotuvaX]f[jZal]bZYg o]^[e[c[ja_]^[cjafxg ^]jaXYZ[al]b]jz[j[a^]jg otuva\]f[^[a\[`Ya^Y\c^ae] efYlam[jZa`[ea`]bZ[j`YjZ fcbjm[a^Y\c^ak]_[jr e[fsa\]_]b`cjm[a^]jX[kcax_\c X[fcjae]bX[\[^[ak]jZ[jaÂ&#x203A;Â&#x153;Â&#x203A;Â?Â&#x17E; k]_[jr k[bcanopqaXYZ[ad[bY\akcg ÂľvY\c^ak]_[jaotuvakcg Y`[^[a^[j[X]^]ja^]^l[g Â&#x; ¥¢Â?£¤Â&#x203A; ¼Œ§¨ŠraÂŞ]b^[\Ye ¾ª[ea_]bfYa^]^[e\[e[j c^lcjZcak]jZ[ja\ce[_a_bxg `Yj`Y`al]j[bgl]j[ba^[jkcbcr jZYja\eY[kaotuvrat]f[cj ^]jXY[faÂŤÂ&#x203A; ­¢Â?ÂŽÂŁÂŻÂ&#x203A;ÂĽb]\^c kcbcaXYZ[ad[bY\a^]^[e[c i]\cxj[fak[bca\]^Y[a_cd[er ÂŞ[jZZYjZaX[h[la_[b[a_]g ^]jZd]^[`a[jZZ[b[jsaf[jZg otuva\]l[Z[ca\Y^l]ba_]g _]^[cjafY[ba[`[Y_Yja_]g Âľn_[f[ZcacjkY\`bca\]g jZYbY\aXYZ[a\[jZ[`al]\[b e[da`]b\]lY`aXYZ[al]b`YXY[j ^[\Ye[jr ^[cja^[d[fsaÂ&#x17E;Â&#x;­¼ex^_]`c\c _[elxf[a\[[`acjcaXYZ[a^]g k[ja^]b]e[akc`Yj`Y`a_bxg ^]f[eYe[ja _]^lcj[[j o[k[a[h[fa°¹²³acjcad[g ^Y\c^ak]_[jaXYZ[a^[\cd jYj`Y`a\ce[_a_bxi]\cxj[fs i]\cxj[fs¡aYz[_aqcb]e`Yb _]^[cja^Yk[aotuvrĂ&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x192;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x2021; MNOPQRQSQSTMUVWTXYZ[ `Y\ae]_]^cfce[jaotuvaxf]d b[_[ja[Z[baotuva`[^_cf l]fY^aX]f[\ae[b]j[akY[fc\^] l[ceam[jZal]b[k[akca`cjZe[` ÂŞ]djceaotuvsaqhcaubc[j`xs Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x2026;Ă&#x2039;TĂ&#x152;Ă&#x201E;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x2021;Ă? \]^_[`a`]b`[`cdae[f[a^]g _]b\]bce[`[jr f]lcdal[ceaXYZ[a^]jk[_[` ottus¡ac^lYdaÂś[bcr l[h[da^[Y_Yja[`[\s¡ac^g f]h[`cai[\]a`b[j\c\cak[bc Â&#x2122;[^Yja[`[\a_]b`]^Y[j kYeYjZ[jak[bca\Y_xb`]b t]j[k[saob]\ck]japb[g lYda§exr \]lY[daefYlam[jZa`]bZ[jg m[jZa^]fcl[`e[ja_]jZYbY\ ´[\e[bav[`[b[^rav]b]e[ X[^Y\`csa§exat[`bcmxaobcjZg §exa^]j[^l[de[jsa\Yg `YjZak[bcanopqae]a\]lY[d \]b`[axb[jZgxb[jZam[jZaXYZ[ ^]jZcjZcje[ja[Z[baotuv Zxk[jcsaXYZ[a`[ea`]bf[fYal]bg _xb`]baXYZ[a\c[_a^]^l]bce[j efYlam[jZal]j[bgl]j[ba^[jg _]bj[da^]jZYbY\aotuvs `[^_cfa[_[a[k[jm[a`[j_[ d[b[_a^YfYea_[k[aotuv kYeYjZ[ja^xbcfak[ja^[g kcbcrao[k[d[fsaotuval]fY^ [edcbjm[akc\]_[e[`caXce[ d[bY\a^]^[e\[e[jakcbcal]bg ^Y\c^ak]_[jraĂ&#x20AC;[jZa`]bg `]bccfae]_[k[aotuva[Z[b ^]^_Yjm[ca\Y^l]ba_]^[g otuva[e[ja`]`[_a[k[rav]\ec f[Z[akcafcZ[a\`b[`[a[`[\r _]j`cjZa\[[`acjcsa[k[f[d `[^_cfaf]lcdal[cea^Y\c^ \Ye[jaf[cja\]_]b`cal[k[j d[bY\a^]f[exjcaf[Z[akca\`b[g ¾œ[b[_[jae[^cad[jm[ _]^[j`[_[ja\`bYe`Ybacj`]bg k]_[jrav]jYbY`jm[saotuv Y\[d[a[`[Yace[`[jalc\jc\ `[al[h[dr \[`Ysa[Z[ba`[dYjacjcaotuv j[fa^[j[X]^]ja`]be[c`ae[b]g k[ja\Y_xb`]ba[k[f[dakY[ k]jZ[ja_]bY\[d[[ja\h[\`[ obcj\c_a`]`[_a^]^_]bg `[^_cfa\`[lcfakca\]`c[_af[Z[r j[aotuva\[[`acjca`[eaf[Zc Yj\Ybam[jZa`[ealc\[akcg f[cjr `[d[je[jaotuva`]b\]lY` u`Ya\[X[s¡a`]b[jZaÂś[bcat[jg `]bZ[j`YjZanopqr _c\[de[jak[jad[bY\al]bg wxjkc\ca`[ea\`[lcfac`Y jm[`[jm[a^[\cdakc_]b`[g `x\xsao¸taw]`Y[aÂŞd]av[ck]j` Âľo]^[j`[_[jaotuvak[bc X[f[jal]bcbcjZ[jr `[^_[ea\]^[ecjae]j`[b[ d[je[jadcjZZ[ak]`ceacjcr e]_[k[aš £ºÂ?ÂĽÂźÂ&#x;¥½¢ž¼t]f[\[ k[f[^akYfYsal[bYaj[j`calc\[ o[k[a\[`Ya\c\csa^[j[g e[f[aotuvad[bY\a^Yf[c p[de[jsal]bl[Z[cab]Â&#x161;xfY\c Œ²¿²Šr ^Yf[ca^]^[\[jZa`[bZ]` X]^]jaotuva\[[`acjca`]jZ[d ^]^_]b\c[_e[ja\eY[kjm[ k[bca^[j[X]^]ja`]bY\al]bg v]jYbY`aÂś[bcsa^cjc^g m[jZakccjZcje[js¡a`]b[jZ ^]^[j`[_e[jakcbca^]jX[kc ex^_]`c\ca^Y\c^ak]_[jr ZYfcba\]l[Z[cal]j`Yea_]bg jm[ak[j[am[jZakc^cfcec §exr efYla_bxi]\cxj[fak[jal]j[bg r¨¢Â?qtÂ?pmo¤ Â&#x2030; w¤¼w Â&#x2020;pxΤn ymt¢p xÂ&#x2030;r Â&#x2030;}Â&#x2020;}z y[z[j[a^]^l]eYe[jaotuv hYXYk[ja\]lY[da`c^am[jZ otuvaXYZ[a^]bY_[e[jad[f tce[_a_bxi]\cxj[fak[bc l]j[ba^[jkcbcraq[j[a\]Z[b spqpŠp§rvrqzÂ&#x192;xÂ&#x201A;ruqÂ?srÂŞ}Â&#x2020;Â?xrÂ&#x160; Â&#x2030;Â&#x152;xo¢Â?Â&#x2C6;r{ÂŁmr _Yja\]^_[`a^YjzYfak[bc l]j[bgl]j[ba_bxi]\cxj[fr h[X[braw[b]j[ac`YsaY_[m[ k[bca\]fYbYda_cd[ea`]bfcl[`akc m[jZa`]f[dakck[_[`al[e[f Â&#x2021; |Â&#x2C6;xÂ&#x201A;Â&#x201E;Â&#x2020;rz Â&#x2C6;Â&#x201E;zxrÂ&#x2030; ÂŤxÂ&#x2030;Â&#x192;ruq¼ŠrÂĽxÂ?}rŠÂ&#x192;~ Â&#x160;rÂ&#x152;xÂ&#x201A;xrz}Â&#x2030;Â&#x152; Â&#x2C6;Â&#x201E;Â&#x160;Â&#x201E; l]bl[Z[ca_cd[esa`]be[c`a\`[g qc^Yf[cak[bcaY_[m[ ^]^[e\c^[fe[ja_]^[cj k[f[^aotuvaXYZ[a^]bY_[g kc^[ji[[`e[ja\]l[cea^YjZg Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x160;Â&#x201E;Â&#x2030;rÂ&#x2039;xÂ&#x2039;Â&#x192;Â&#x2019;


456678 5

0123

\]^_`ab_cabadef_ghch ce`a b_ ce bijb`jf k a b_ lm f m "#$#%&' &'()*"*("+,-.(/+012('345(670289.

:+.;+89<.;-()*"*(=*>-1<-?@A(5-BC09:A(:+.D-E9(19,-C :+.D9.,90E-.(,202(,-02(F-8-<-..;-(1+F-E(,9-(C-02(G-G9H )+.D9.,90-.(,909(2<9(,21-:I-2E-.(G-.D19.D(E+I-,J+<9-(3:9:A(K.,0-(*-E<2(L-0-C-IA(:+G-G92(I+1-. 12.DE-<H(=5+.-0A(1-;-(19,-C(:+.D9.,90E-.(,202H "+.;-:I-2E-..;-(I+.D9.,909-.(,202(2<9(<-E(1+B-0G-.D19.D(E+I-,-(E+<9-A(<+<-I2(:+G-G92(I+1-.(12.DE-< 1-F-A?(9F-0(5-BC09:(E+I-,-(>>>H<0289.M:+,-.HBN:(1--< ,2C989.D2(/2-(1+G9G+0A(*+.2.(6OPQPR@H(6<0289..+>1@

 1! 

STUVWXYVUZ[W

nopqrîïðïñòóô stuvwxrõöyu v p xt zs{ qv | s}qt sv ~ u € x}v  |~‚ v ƒ syx„sr s ÷øùú 9ÿ÷øô2ü8ÿ0ô8ù4öþÿ÷9ÿô2öþÿõÿ õöõ4ö1ù÷9ÿôûÿ4ÿ1ô8ÿ÷

ûüýùôþÿýù0ÿ÷ô1ö2õù 2öþÿõÿô0ÿõ3ù1 2ÿýüô4üþÿ÷ô4ö12ÿõÿ 5ö12ù4ÿô6ÿ÷ýüþ7 øöþÿ÷8ÿ÷øô2ö1ÿ÷ø 6ü2ÿ1ù7ôÿû0ù1÷9ÿôõöõüýü2ûÿ÷ 0ö÷øûÿ÷øô8ÿ1ùô4üõùô51 ú ýÿõÿ÷2ÿ1ù

ÿôõö÷9ÿ÷øøü3ùôýÿÿ1ÿ÷ ýùõô31 õ 2ùô ÷8 ÷ö2ùÿôü3ö1 öÿøüöô 7ô5ö12ö3ÿõ ÿ8ü1ÿô÷ùýö8ôô8ÿ÷ þÿ÷ø2ü÷øôõöõüþÿùôþÿýù0ÿ÷ 4ö12ÿõÿôýùõô4ö1 üþüûôÿ3ö0 ö1ÿ3ôùýü

ö4öþüõôõöõüýü2ûÿ÷ ýö14ÿ÷øôûöôýÿ÷ÿ0ô5ÿõöûÿ2ÿ÷ ÿ8ü1ÿ7ô6ü2ÿ1ùô2öþÿþüôõö÷øùú ûüýùôþÿýù0ÿ÷ô9ÿ÷øô8ùøöþÿ1 õÿ÷ÿ öõö÷ôýùõôüþýÿ÷ôøü÷ø

6ÿùûôûöýùûÿôÿûÿ÷ôõö÷øùûüýù 4ö14ÿøÿùôÿ ÿ÷øôýü1÷ÿõö÷7 8ùÿ÷ýÿ1ÿ÷9ÿô6ÿýùûôü3ô8ÿ÷ ÿøöþÿ÷øôü3ôõÿü3ü÷ôü ù 4ÿôþÿÿ÷ô5ô7ô4ö4öú 1ÿ3ÿôÿûýüôþÿþü

öýöþÿ0ôýü1÷ÿõö÷ô6ÿýùû ü3ô8ùô þ 7ô3öõÿù÷ô9ÿ÷ø õüûùõô8ùôûÿÿ2ÿ÷ôÿõ3ù÷ø þöõÿ÷ôùýü7ô3ö1÷ÿ0ôõö÷9ÿõú 3ÿùûÿ÷ô8ù1ù÷9ÿôù÷øù÷ô2öûÿþù 8ùÿ ÿûô4ùÿ1ÿôõö÷øö÷ÿùôõÿ2ÿ 8ö3ÿ÷÷9ÿô8ùô5ö12ù4ÿ ôÿÿýôùýü7 ûöõü÷øûù÷ÿ÷÷9ÿôõÿ2ù0ôú ýöýÿ3ôõöõ4öþÿôÿ2ûÿ1ôüþýÿ÷ øü÷øôü÷ýüûôû õ3öýù2ù ÷8 ÷ö2ùÿô51öõùö1ôöÿøüö 5ô!ôõö÷8ÿýÿ÷ø

6ü2ÿ1ùôõö÷øÿûü7ô3ÿ8ÿô2ÿÿý ùýüô4öþüõôýÿ0üôûÿûù÷9ÿôÿûÿ÷ õöþÿ÷øûÿ0ôûöôõÿ÷ÿô ùûÿôýùõ

h…^†‡_ˆ‰Šˆ‹‰Šˆ…

noŒŽ‘’“”•“ –—’˜“”™“š”’ ›˜‘˜œ–“”•—’ “ž“ noŸ”“˜“šš˜”‘– •”–›—”•—’” —’› no¡—’”œ’¢ “š£’’”›— ¤“ž“”¤¥ no¤–’“”“‘Ž”–—“ •”¦§œ—˜•’“”•’”¤¥

8üÿôõü2ùõôýÿûô2öøö1ÿôõö÷ÿú ÿ1ù÷9ÿôû ÷ý1ÿûôûö1 ÿô2ÿõÿ

&ù0ÿýô2ÿ ÿô÷ÿ÷ýù7ôÿ3ÿûÿ0 õÿ2ù0ô4ö1ÿ8ÿô8ùô6ÿ÷ýüþôþÿøù ÿýÿüôýù8ÿû7'ôü ÿ1ô6ü2ÿ1ù7ô2ÿÿý ùýüôõö÷øö÷ÿùô÷ÿ2ù4÷9ÿô3ÿ8ÿ û õ3öýù2ùô!ôõö÷8ÿýÿ÷ø7 ûö3ÿ8ÿô()*+,-./0123

5ö÷ÿ÷ýùÿ÷ô6ü2ÿ1ùôõöõ4öþÿ ÿ2ûÿ1ôüþýÿ÷ôøü÷øôþÿøù7 ÷9ÿýÿ÷9ÿôýÿûôûü÷ ü÷øôÿ8ÿ ûö öþÿ2ÿ÷ ôö2ûùôýùõôûö4ÿ÷øú øÿÿ÷ô5ÿ2ö14üõùôùýüô2ü8ÿ0 õöõüþÿùôþÿýù0ÿ÷ô1ö2õù7ô4öþüõ ÿ8ÿô2ÿýüô3ü÷ô3öõÿù÷ô9ÿ÷ø 8ùùûÿýôû ÷ý1ÿû

6ö4ö1ÿ3ÿôÿûýüôþÿþü7 2öü2ÿùô4ö1þÿøÿô3ÿ8ÿô4ü1÷ÿú õö÷ôÿøöþÿ÷øôü3ô4ö1ú 2ÿõÿô3öõÿù÷ô5ö12ù4ÿ þÿù÷÷9ÿ7ôùÿô8ÿ÷ô4ö4ö1ÿ3ÿ 1öûÿ÷÷9ÿôõö÷øÿûü 2ü8ÿ0ô8ùÿ ÿûôû õü÷ùûÿ2ù 8ö÷øÿ÷ôõÿ÷ÿ öõö÷

 õü÷ùûÿ2ùô9ÿ÷ø 8ù ÿþù÷ô2ù2ýö÷ôÿ÷ÿ ö17 6ÿøü2ôü1ô58ùô6ù ÿ9ÿ7 4ö4ö1ÿ3ÿôÿûýüôþÿþü7 8ùÿûüù÷9ÿ7ô0ÿ÷9ÿ 2ö4ÿýÿ2ôõö÷ÿ÷9ÿûÿ÷ ÷ùþÿùôû ÷ý1ÿûô9ÿ÷ø 8ùù÷øù÷ûÿ÷ 6ü2ÿ1ùôõü2ùõ 8ö3ÿ÷

5ÿ2ÿú û õü÷ùûÿ2ù ýö12ö4üý7 õÿ÷ÿ öõö÷ ÿ2ûÿ1 üþýÿ÷ øü÷ø 0ÿ÷9ÿ õöõù÷ýÿú ÷9ÿô8ÿ÷ 3öõÿù÷ þÿù÷÷9ÿ ÿøÿ1 õö÷ü÷øú øü

4ÿú 3ù7 2öýöú þÿ0 8ùýü÷øú øüú ýü÷øøü 2öûùýÿ1ô2ÿýü 4üþÿ÷ôõÿ÷ÿú öõö÷ôýÿûôûü÷ ü÷ø

ÿû0ù1÷9ÿôùÿô3ü÷ôõö÷9ÿ÷øøü3ù ýÿÿ1ÿ÷ô5ö12ö3ÿõô

ÿ÷øûÿ0÷9ÿôûù÷ùô2öõÿûù÷ õÿ÷ýÿ3ôõö÷ 4ÿô3ö1ü÷ú ýü÷øÿ÷ôûöôûþü4ôÿ3ö0ôö1ÿ3

4ö1þö4ù07ô8ùôýùõô9ÿ÷øô3ö1÷ÿ0 8ù 4ÿô8ù2ù÷øøÿ0ùô1öûÿ÷÷9ÿ øùûôüøù9ÿ÷ý ôýö12ö4üý ÿ8ÿô2ö2ÿõÿô3öõÿù÷ ÿ2ÿþôýùõôþöõÿ÷7 ÿ01ü8ù÷

7899:

lm"a#afm_$afm"%_gj"fa

J2.2(,-<-.D(G-D2 <->-0-.(,-02 )+01+I-:("3A(1-<9(,-02 <2D-(<2:(;-.D :+.,-I-<E-.(<2E+<(I0N:N12 K*4H(=*-;-(2.D2.(8+0:-2.(,2 K*4H(C-02(->-G(<-0D+<(1-;-(2E9< EN:I+<212(2<9H(*-;-(:+.+02:<->-0-.()-:+E-1-.(6"3@(E-0+.:+0+E-(1+0291(,-.(:+:8+02E-. E+I-1<2-.A?(<-.,-1(:-.<-.(I+:-2.()** *G+:-.(2.2H *+<+G-C(8+0C-12G(:+.DD-+<(I+:-2.()** G-2..;-A(D-BC09,2.A(:-.-F+:+.()+01+I-:("3 I9.(19E1+1(:+.-02E(2EN.(I98G2E(5-.<9GA(591-02H C2E-8-0E-.A(E+,9-(I+:-2.(2<9(:+.,-I-<(.2G-2 EN.<0-E(1-:-H(6I<<@

;<=m>m_$ef?aia_`m_‰h‹_…efka=j?

EïFGHFGòGô4ö2ÿ1ô6ü2ÿ1ùôù÷øù÷ ýÿõ3ùþô8ùôû õ3öýù2ùô4ö1øö÷ø2ù7 ÷8 ÷ö2ùÿ÷ôü3ö1ôöÿøüöô 7 ÿû0ù1÷9ÿôýö1ûÿ4üþ ô ÿô1ö2õùô8ùû ÷ý1ÿû ÿ÷ÿ öõö÷ô5ö12ö3ÿõôôü÷ýüû 2ÿýüôõü2ùõô ôõö÷8ÿýÿ÷ø

6ü2ÿ1ùô4ö1üþÿ÷øûÿþùôõö÷øÿûü7 2ü8ÿ0ô2ö ÿûôþÿõÿô4ö1ÿõ4ù2ùô4ù2ÿ õö÷ùù3ùôûöýÿý÷9ÿôû õ3öýù2ùô 7 ýöýÿ3ùô2öþÿþüôøÿøÿþ ôö3ÿ÷ ÿ÷øôûÿ1ùö1 2ö3ÿû4 þÿ÷9ÿ7ôùÿô4öþüõô3ö1÷ÿ0 õö1ÿ2ÿûÿ÷ôû õ3öýù2ùôûÿ2ýÿôýö1ÿýÿ2 9ÿ÷øô8ùøöþÿ1ô54ôùøÿô ÷8 ÷ö2ùÿ

ö2ûùô6ü2ÿ1ùô2ü8ÿ0ô3ö1÷ÿ0 4ö1þÿøÿô8ùôû õ3öýù2ùôûÿ2ýÿôýö1ÿýÿ2ô 5 9ÿ÷øô8ùøöþÿ1ô54ôùøÿô51ùõÿô ÷8 ÷öú

2ùÿô3 1ýù÷8 ô5 7ôùÿôýÿûôõö1ÿ2ÿú ûÿ÷ôÿ8ÿôø1öøöýô4ö12ÿù÷øÿ÷ôûöýÿý

Iüÿôûÿþùô6ü2ÿ1ùôõöõ4ÿÿôûþü4 31 õ 2ùô8ÿ1ùôIùJù2ùôýÿõÿôûöôûÿ2ýÿ ýö1ýù÷øøùô2ö3ÿû4 þÿô ÷8 ÷ö2ùÿ

5ö1ýÿõÿô4ö12ÿõÿô5ö12ù4 ô6 ÷öø 1

õö÷øÿ÷ýÿ1ûÿ÷ôûþü4ôùýüô÷ÿùûôþöJöþ ýö1ÿýÿ27ô4ö1ùûüý÷9ÿô5ö12ù4ÿô6ÿ÷ýüþ 9ÿ÷øôõö÷8ÿ3ÿýôýùûöýô ô3ÿ8ÿô8üÿ õü2ùõôþÿþü

÷ùû÷9ÿ7ôûö8üÿôýùõô9ÿ÷øô8ùú 4ÿÿ÷9ÿôõö1ÿù0ôýùûöýô31 õ 2ù ýö12ö4üýôûöõü8ùÿ÷ô2ÿõÿú2ÿõÿ 4ö1þÿøÿô8ùôû õ3öýù2ùô 5 ô&ÿþÿüô ÿ8ù 4ö1õÿù÷ô4ö12ÿõÿô5ö12ö3ÿõ7ôûöú ù÷øù÷ÿ÷ô2ÿ9ÿô4ö1û õ3öýù2ùô8ùô 

ýö1ûÿ4üþ ôKLM3NO,L*LL3M7' ýüýü1ô6ü2ÿ1ù

Pö8ÿôû õ3öýù2ù õü2ùõôþÿþüô8ÿ÷ 8ö3ÿ÷ô9ÿ÷ø ýö1þÿþüôþÿõÿ7 õöõ4üÿý 6ü2ÿ1ùô4 2ÿ÷ ûÿ1ö÷ÿô2ü8ÿ0 þÿõÿô0ÿ÷9ÿ ýù÷øøÿþô8ùôýöõ3ÿý÷9ÿ õüûùõô8ÿ÷ô2öûÿ8ÿ1ô4ö1þÿýù0ôõö÷ ÿøÿ û ÷8ù2ù ôÿõü÷7ô2ÿÿýôù÷ù7ô8ùûÿ4ÿ1ûÿ÷ ùÿô2ü8ÿ0ô4ö1øÿ4ü÷øô8ùô5ÿõöûÿ2ÿ÷ ÿ8ü1ÿô4ö12ÿõÿô3öõÿù÷ô þÿù÷÷9ÿ ô7899:

¨©ª©«¬­®¯°±² ³³´¬µ¶·¸°¹º»¼º½¾¿ÀÁ¶±ºÂÃÄźƻÇÈ ³ÉÊËËÉ«¬ÂлºÑÒÌÍΩϫ¬ÅǺ¾Ó ÔÕÖÉÖÉ«¬×¶¹°·¸°·Óº¯¶±°·ÓººØÀÒÀ±ºÙºÐ ÚÛ©ª©Ï«¬×À¸¶°·ºÜ¹¶Ò°·ÝÀÓÞ° åÜܹܺ¶Ò°·ºæ®·²À±ºÆ»çç»è»ççéÈ å¶±¯²Á°º­°·¿®¹ºÆ»ççéè»ççÇÈ åÜܹܺ¶Ò°·ºÆ»ççÅè»ççÃÈ å¶±¯²ÁÀº­ÀêÀ·¶ÓÀ±ÀºÆ»ççÃè»çÂçÈ å¶±¯²Á°º­°·¿®¹ºÆ»çÂçè»ç»È

ëãìàíì ßàáâãäã

4#$@J#L #$@J#L(591-02(E+()+01+I-:("3(,-. :+.2.DD-GE-.()+0128-(5-.<9G(<-E(<+0G-G9 :+.D-D+<E-.H(5+D2<9(EN:I+<212(K)4(RAPPQRAPR 8+0-EC20A(2-(G-.D19.D(:+.,-I-<(<->-0-.(-D-0 :+.D2.F-EE-.(E-E2(,2(E-.,-.D(5-02<N()9<0-A *<-,2N.(PB("+2(5-.F-0:-12.H 5-02<N()9<0-(:+09I-E-.(<2:(F9-0-(C2/212 3<-:-(1--<(2<9(<+.D-C(:+G-E9E-.(I+012-I-. 1+0291(:+.DC-,-I2(EN:I+<212(K*4(:912:(RAPOH L-.;-(1-F-A(591-02(<-E(1+D+0-(:+.-.DD-I2 <->-0-.(,-02(<2:(;-.D(:+.,-I-<E-.(1-<9(<2E+< I0N:N12(G-.D19.D(E+(K*4(<+01+89<H 7->-0-.(2<9(G+.;-I(8+D2<9(1-F-A(>-G-9 1+8+.-0.;-(2-(2.D2.(1+E-G2(:+.B2B2I2(-0N:EN:I+<212(K*4H(=*--<(2<9A(1-;-(:-12C(B+,+0G9<9<(1+C2.DD-(:+.9.,-(,9G9(:+.F->-8(<->-0-. ,-02(5-02<NA?(F+G-1(591-02(E+I-,-(70289.(%NDF-H

tribunjogja-02-01-2013  

Tribun Jogja Edisi 02-01-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you