Page 1

0123

½¥®«¬¥¨¥¶«¾³¥ª¦«¿­«ÀÁ«ôĴ¥¶ ,*&#!1(r!&$,/s/2t!&$,%$%*rtu-2*r$,!(r(s

ÅÆÇÆÈÉÆÊËÉÈÌÍÎÏËÐÑÒÓÔÕÖ×ØÕÑÙÔÚÛÚÔÕ ÝÔÚÞØßÙÔÚèÑñÕòÖâÑÝÖûäÕáÕèÑçÛßÖ×Ñéêëìíîï 9:Ž ?œ6‘9?:6B9£9=Ž ÜÝÑÝÔÚÞØßÙÔÚÑàáâãÖ×ÖÞÖâÑÓÖáÚá×ÑØÚÔä óÔâãáÞÖÓáÑÞÔÓÛ×ÛÙÖâÑá×ÛèÑÝÔÚÞØßÙÔÚ L6B 9 = > > 9=M?œŽ•9@ ÜÔâåÖàáÚÖâÑæáÖåÖÑçÖÞÖÕ×ÖÑÜÛÙÖ×èÑçÛßÖ× ÖÞÖâÑßÔÚÖÞÛÞÖâÑÓÔÕÚÖüÖâÖâèÑàÔâåÖâ éêëìíîïÑðÔÓÛ×ÛÙÖâÑá×ÛÑ×ÔÕÞÖá×ÑåÛåÖ×ÖâÑÜÝ ßÔÚÖÞÛÞÖâÑÛÓÖãÖÑäÛÞÛßÑÙÔôÔÚÛßÑÞÔÓÛÐ ‘676=>97<“’86:<9 ÜÕáßÖÑçÖãÖÑñâòØÕßÖ×áÞÖïÑóÔÙÞáÑôÔåá×Ûè ×ÛÙÖâÑÓÖáÚá×Ñá×ÛÑôÔÕÞÔÞÛÖ×ÖâÑäÛÞÛßÑ×Ô×ÖÓï 9B9=?=7:9B ØÓÔÕÖÙáØâÖÚÑàÖâÑÚÖãÖâÖâÑÝÔÚÞØßÙÔÚ öÝÔâ×ÛÑÞÖßáÑÖÞÖâÑßÔâåÖõÛÞÖâÑÞÖÙÖÙá ;67– ×Ô×ÖÓÑôÔÕõÖÚÖâÑÙÔÓÔÕ×áÑôáÖÙÖï Ö×ÖÙÑÓÛ×ÛÙÖâÑÓÖáÚá×Ñ×ÔÕÙÔôÛ×ïÑÝÔ×ÖÓá öðÖßáÑÝÔ×ÖÓÑßÔÚÖãÖâáÑéÓÔÚÖâååÖâîï ÞÔ×ÔÕÖâåÖâÑÕÔÙßáÑàÖÕáÑßÖâÖõÔßÔâÑÖÞÖâ N¶O¥ª« ½¥Pµ¶´¶ ÝáàÖÞÑ×ÔÕÓÔâåÖÕÛäèÑÙÔßÛÖÑôÔÕõÖÚÖâÑâØÕÐ ßÖÚè÷ÑÞÖ×ÖÑøÔÖàÑØòÑùÔåÖÚÑúØÛâÙÔÚ 3456789:;<=>?@6?A9B?h QRSTUVWUXRYSZU[V\]^RZU_RZ`Va^RZ       v4g*+*r!t!&$h(t"u./2$%*i!2t!& j* -.(r!&$,*&/-'!&#$$x2!r$g/&(&#!& >ÌbÆÊËÉÈÌÍÎÏËcËðÔûÔÐ õÔâáÙÑßáÞÕØôÛÙÑôÔÕÐ ÚÖÞÖÖâÑäÔôÖ×Ñ×ÔÕõÖàáÑàáÑçÖÐ âØßØÕÑÓØÚáÙáÑeÑCJBkÑlè ÚÖâÑùáâ×ÖÙÑEÖÕÖ×ÑéçÖÚáâôÖÕî ßÔÚÖõÛÑàáÑçÖÚáôÖÕïÑðÔâÐ FÛßÖ×ÔÕÖèÑàáÑÞÖüÖÙÖâÑÜÔÐ àÖÕÖÖâÑá×ÛÑàá×ÛßÓÖâåá ÞØâÑDÖ×ÖÑ@åÛâåèÑðÔûÖßÖÐ KIÑØÕÖâåÑüÖÕåÖÑðÛâáÐ ×ÖâÑùÔßØâåèÑùÖßÓÛâåÑEÖÐ âåÖâèÑçÖüÖÑEÖÕÖ×è ÕÖ×èÑçÛßÖ×ÑéêëìíîèÑÙÔÞá×ÖÕ ãÖâåÑäÔâàÖÞÑßÔÐ ÓÛÞÛÚÑêIïIIïÑFÔßôáÚÖâÑàá âÛõÛÑÞÔÑEÔâåÐ Öâ×ÖÕÖÑÞØÕôÖâÑãÖâåÑàá×ÔÐ ÞÛÚÛï ßÛÞÖâÑôÔÕåÔÚáßÓÖâåÖâÑàá ðÖÓØÚÕÔÙ àÖÙÖÕÑõÛÕÖâåÑôÔÕÞÔàÖÚÖßÖâ ùÖßôÖÕÑ@ðEÜ CJÑßÔ×ÔÕÑá×ÛÑàÖÚÖßÑÞØâàáÙá @ôàÛÚÑðÖÕáßÑÝÖÕáÐ ×ÔüÖÙï ÜÖåáÑá×ÛèÑóØôáÚÑßØôáÚ 3456789:;<=>?@6 óá×ÙÛôáÙäáÑdeÑfIëÑúØÚ×è A9B?h

i     j k lkmn

v4w(1/#!$xs/"$,*&y*r/&1/'!&$z!"tu.!${!r/"$|&1(!}%(-u"$~*2s* ÆÇÈÉÊËÌÉÍ ÎÏÐÑÒÓÎ ÔÏÕÖÔÖ×

=Ì>Æ=Æ?ÊËÉÈÌÍÎÏËÐÑÝÔÕÓáàÖâÖ ßÖ×áÑÞÖÙÛÙÑâÖÕÞØôÖèÑ@àÖßÑAáÚÙØâè ãÖâåÑßÔâàÔÞÖßÑàáÑùÔßôÖåÖÑÜÔÐ ßÖÙãÖÕÖÞÖ×ÖâÑéùÖÓÖÙîÑðÔßôÖâå ðÛâáâåèÑæÛÙÖÞÖßôÖâåÖâèÑúáÚÖûÖÓè çÛßÖ×ÑéêëìíîïÑÜÔâÖâåÞÖÓÖâÑá×Û ×ÔÕÞÖá×ÑàÛåÖÖâÑÓÔÕÖââãÖÑÙÔôÖåÖá 4 !"#$%&'()* ÓÔâåÔâàÖÚáÑôáÙâáÙÑÙÖôÛÐÙÖôÛÑBèC ,-.%!)!#"!+% ÞáÚØåÕÖßèÑÙÔâáÚÖáÑDÓÑêCÑßáÚáÖÕï + ÜÔâÖâåÞÖÓÖâÑãÖâåÑàáÚÖÞÛÞÖâ /!'0'#1!-/(2! ÓÔ×ÛåÖÙÑÜØÚÕÔÙÑúáÚÖûÖÓÑàÖâÑEÖàÖâ %+!)3/!.#.,+03!' EÖàÖâÑæÖÕÞØ×áÞÖÑæÖÙáØâÖÚÑðÖôÛÐ 411#'!!+#%#-0"!5 ÓÖ×ÔâÑéEææðîÑúáÚÖûÖÓèÑÙÖÖ×Ñ×ÔÕÐ '!/%+#/!-,)! ÙÖâåÞÖÑÙÔàÖâåÑßÔâõÖÚÖâáÑÓÔÕÖüÖÐ ",) ,-%+!#/!)/,×ÖâÑàáÑDÛßÖäÑFÖÞá×ÑGßÛßÑHÖÔÕÖä 5!+%6 éDFGHîÑúáÚÖûÖÓï FÔõÖÞÑôÔôÔÕÖÓÖÑäÖÕáÑÚÖÚÛèÑ@àÖß 47%#/!"!ãÖâåÑôáÖÙÖÑàáÓÖâååáÚÑ@ôÛÑóÖÚÖüáè +,".!+)8!#%#-!9!+* àáÕÖüÖ×ÑàáÑÕÛßÖäÑÙÖÞá×ÑúáÚÖûÖÓè %+,"0/!)#+%3! ÞÖÕÔâÖÑßÔâàÔÕá×ÖÑÞÖâÞÔÕÑäÖ×áÑéäÔÐ 5!) .5(),#!)#!&!+ ÓÖ×ØÙáÕØÙáÙîïÑFÖÖ×ÑÙÔàÖâåÑôÔÕáÙ×áÕÖÐ /()+-!',.'%6 äÖ×èÑÙÔÞá×ÖÕÑÓÛÞÛÚÑIJïIIèÑôÔôÔÕÖÓÖ 4:!!+#(%&!/0/!) ÓÔ×ÛåÖÙÑÚÖâåÙÛâåÑßÔâååÔÚÔàÖä ÞÖßÖÕÑãÖâåÑàáåÛâÖÞÖâÑÛâ×ÛÞ .,)33,&, !5!)#% ßÔÕÖüÖ×Ñ×ÔÕÓáàÖâÖÑÞÖÙÛÙÑÓÔâãÔÐ ',&#;!.!'#<,"2!)3 ÚÛâàÛÓÖâÑäÔÕØáâÑÓÖàÖÑKIIêÑÚÖÚÛ <0)%)3 á×Ûï '!/!"2!)3!)* FÖÖ×ÑàáÚÖÞÛÞÖâÑÓÔâååÔÚÔàÖäÖâ 10 ,+03!' àáÑÞÖßÖÕÑÕÛßÖäÑÙÖÞá×Ñá×ÛèÑÓÔ×ÛåÖÙ . ",),"0/!)#&%"!

x_|t| _t~|x{‚|UƒU|TSaU‘Z^V]U^SSŽU“RSTSUT‘U`S]ŽVU|vxx ‚S“\’SŽR]U[‘ZSS’”Uy\aSŽUèéê}ëì

­¸ª±®³¸¶«¤±®©±Ä´ ¯¥ª«¤¶¸¯§²±ª

5”ª”¹«”¼”?”•9:?»ŽB8=?9BŽ98 Ÿ9@‘<?<=‘<@?:6=•9B9:Ž=£9?° 9º ”;<?«9B9ŸŽ?£9=>?:67Ž=>@<@?•Ž :Ž?:98Ž“?67B<?:6=•9B9:Ž?•9= ¼<89@9:;9=>9=’?B6:;9>9?6:9º :6:Ž=‘9?@6‘679=>9=?•97Ž?‘67º 8£979@9‘9=?£9=>?•Ž@6=9B?<=£9 89=>@9’±?@9‘9=£9’?š<:9‘?L²³´µM 6=>9:9=9=?‘Ž=>@9‘?‘Ž=>>Ž?;Ž89 6Ž=‘98’?™<8Ÿ9=‘?:6=£6º :6=>‘9@Ž?;Ž8=Ž8?89;<º89;< ;<‘?679=?<‘9:9?”•9:?9•9B9“ 9=‘97º=6>979¬ :6=–9•Ž?:9@6B97?9BŽ98?@=6@‘7  69B9?5¼¼ ?—ŽB9¢9’?” 5› ™<8Ÿ9=‘’?:6=>9@<?:98Ž“?67B< 3456789:;<=>?@6?A9B?h

oimopmnknqj

3456789:;<=>?@6?A9B?h 5!).5(),

 

     

ýýýþ ÿ0 10 2 34 þ 2 5 0 6789

19 3þ

€€‚ƒ„…†‡ˆ„‰Š€‹Œ 597Ž:9= »97>9?¼>68‘Ž“97–’? 98Ž“9=’?59=‘<B

ŽB9@9=?@Ž7Ž:?B979=?@6>Ž9‘9=?678679=>9=’?B6:;9>9’ 67<89“99=?”=•9’?•9=?–9•ŽB9“?—Ž‘Ž˜6=?™67‘67?:6B9B<Ž?—Ž‘Ž˜6= š<7=9BŽ8:?A97Ž9=?›9>Ž?œ7Ž;<=?š>–9?67‘9@9=?ž‘?@6>Ž9‘9= •9=?ž‘?•Ž7Ž?6=<BŽ8?9‘9<?6=9=>><=>–9Ÿ9;?B979=? Ž7Ž:?@6 ‘7Ž;<=–>–9¡>:9ŽB¢:?9‘9<?‘7Ž;<=–>–9?¡?£9“¢:

¤¥¦§¨§©¥ª«¬¥­¥®¯ ©¥­¥®«°¦±²³´µ¥¶·¸

ÅÆÇÆÈÉÆÊËÉÈÌÍÎÏËcÑFÔôÖÐ º»¼½sðØßÓØÚÑEÖÞ×áÑàÖâÑðØßÓØÚ ÜØÚÕáïÑÜØÚÕáÑßÔâãÔôÛ×ÑÓÔâåÐ âãÖÞÑKIÑØÕÖâåÑÖâååØ×ÖÑÜØÚÕá æضÔÚÑÖàÖÚÖäÑÓÔâãáàáÞÑãÖâå åÔÚÔàÖäÖâÑá×ÛÑßÔÚÖâååÖÕÑÔ×áÞÖ ãÖâåÑôÔÕ×ÛåÖÙÑàáÑðØßáÙáÑÜÔßÐ ßÔßáßÓáâÑÓÔâååÔÚÔàÖäÖâ àÖâѾ¿¾À¸Á¼Â»¾sÀÃs»¼Â¿¸pÄÁ¼Â¹ ôÔÕÖâ×ÖÙÖâÑðØÕÛÓÙáÑéðÜðî ßÖÕÞÖÙÑðØÕÚÖâ×ÖÙèÑfêÑçÛÚáÑÚÖÚÛï q¼Ås×áåÖÑÚÔßôÖåÖÑÓÔâÔåÖÞÑäÛÐ àá×ÖÕáÞÑáâÙ×á×ÛÙáâãÖïÑHÛÖÑàá FÖÖ×Ñá×ÛèÑæضÔÚèÑEÖÞ×áÑàÖâ ÞÛßÑßÔâãÖâåÞÛ×ÑÓÔâÖâåÖÐ Öâ×ÖÕÖâãÖÑÓÔÕüáÕÖÑßÔâÔâåÖä ÓÔâãáàáÞÑÚÖáââãÖÑÙÔßÓÖ×Ñ×ÔÕ×ÖÐ âÖâÑÞÖÙÛÙÑÞØÕÛÓÙáïÑÜØÚÕáÑßÔÐ á×ÛèÑÑÙÔàÖâåÑÞÖÙÛÙÑàÛåÖÖâ äÖâÑôÔÚÖÙÖâÑõÖßÑàáÑðØÕÚÖâ×ÖÙè âåÖÞÛÑÚÔôáäÑàÛÚÛÑßÔÚÖÞÛÞÖâ ÞØÕÛÓÙáÑÓÕØãÔÞÑÙáßÛÚÖ×ØÕ ÜÖâûØÕÖâèÑçÖÞÖÕ×ÖèÑÞÖÕÔâÖÑ×áàÖÞ ÓÔâãáàáÞÖâÑ×ÔÕäÖàÖÓÑÞÖÙÛÙÑá×Û ðØÕÓÙÑùÖÚÛÐÚáâ×ÖÙÑéðØÕÚÖâ×ÖÙî àáôØÚÔäÞÖâÑÓÔÕåáÑßÔßôÖüÖ àáôÖâàáâåÞÖâÑðÜðï óÖôÔÙÑÜØÚÕáèÑãÖÞâáÑðØßáÙÖÕáÙ ôÔÕÞÖÙÐôÔÕÞÖÙÑãÖâåÑàáÙá×Öï ÜØÚÕáÑàÖâÑðÜðÑÙÖßÖÐÙÖßÖ ÜØÚáÕáÑEÖÞ×áÑàÖâÑðØßáÙÖÕáÙ ÜÔâååÔÚÔàÖäÖâÑá×ÛÑÙÔßÓÖ× ßÔÚÖÞÛÞÖâÑÓÔâãáàáÞÖâÑ×ÔÕäÖÐ ÜØÚáÙáÑæضÔÚï ßÔâáßôÛÚÞÖâÑÞÔ×ÔåÖâåÖâ EÔÕàÖÙÖÕÞÖâÑáâòØÕßÖÙáÑ·¸q¹ Öâ×ÖÕÖÑðÜðÑàÔâåÖâÑÓáßÓáâÖâ 3456789:;<=>?@6?A9B?h

!"#!$%!&##!'($)*&+!&!$,*-.!&#/&!&$0!&1!"!$("!2!.!

˜™š›œžŸž ¡¢›£›žœ ¤¥œ¦›Ÿ¦¦™ ˜™›œ› §ž¨žŸ¦ ©¥¨›£› DEFGHIJKHLMNFHOPJQHRELSPJTUVEWGUWHGHLJOESEWH FEFIHLSNLJKHLTHWHJXUWHOHIHJDNWIHYULSSHJFELZHTU OEINH[JIHLTHWHJG\FEWOUHY]J^EIEYNFLMHPJIHLTHWH REWOEINRJFEWNVHGHLJVHLSGHYHLJNTHWHJ_`HLNTaJMHLS TUGEY\YHJ\YE[JbcdJeLSGHRHLJfTHWHJ_bcdgefa]

ÈmÏ=ÆÏÆÑÓÔßôÖâåÛâÖâÑÙÔÐ ÖàÖâãÖÑÓÕØãÔÞÑ×ÔÕÙÔôÛ×èÑßÔÐ ßÖÞáâÑßÔâÔßÛÞÖâÑ×á×áÞÑ×ÔÕÖâå âÛÖáÑ×ÖâååÖÓÖâÑôÔÕÖåÖßïÑHá ÙÔ×ÔÚÖäÑÓáäÖÞÑÝæñÑ@GÑßÔâåÔÐ Öâ×ÖÕÖâãÖÑàáÙÖßÓÖáÞÖâ Ú ÛÖÕÞÖâÑánáâÑÓÔâåÔßôÖâåÖâ øÖÕáÙÑðÛÕâáÖüÖâï š¹ ”?79=>?9•9?<:<:=£9?:6:678Ž9@9=?67;6@9º ôÖâàÖÕÖïÑEÖâãÖÞÑÓáäÖÞÑßÔâåÐ öAÖÕåÖÑàáÑÙáâáÑÙÛàÖä B9=?;<9‘?@6;<‘<“9=?•Ž?“97Ž?79£9?£9=>?6=<“ ÖâååÖÓÑánáâÑ×ÔÕÙÔôÛ×ÑßÔÕÛÓÖÐ ßÔâàÔâåÖÕÑÞÖôÖÕÑÞÖÚÖÛ @68<@9¢Ž‘99=’?=9:<=?B9Ž=?“9B=£9?£9=>?•Ž<8<=>?979 ÞÖâÑÚÖßÓÛÑäáõÖÛÑôÖåáÑÜÔßÞÖô EÖâàÖÕÖÑ AáÕÖÙÖôäÖ ;99@?Ž=Ž?•Ž•9B9:?:6=>9=‘Ž8Ž98Ž?@6;<‘<“9=?@6 EÖâãÛßÖÙï ÖÞÖâÑàáôÖâåÛâÑßÔâõÖàá •69=?5679=>@9‘?•97Ž?@67Ž“9‘Ž=9=?9@9=?;Ž9£9 EÖåÖáßÖâÖÑ ×ÖâååÖÓÖâ ÙÔßÖÞáâÑôÔÙÖÕïÑÑðÖÚÖÛ yz{y|}~w~uXzU|Qu€Uxw{tzQz 86@B9“?£9=>?¢<@<?:6=>>6=–‘?@¢6@’?:9@9?9‘98 tx[|x|Uux€w‚Uv|x€|t|UƒU„…†‡ˆ‰_Štu‹vwxU …ŒSŽS\UR]S]SU‘]T\` ßÖÙãÖÕÖÞÖ×ÑÙÔÞá×ÖÕÑÚØÞÖÙáÑôÖâÐ ÙÖãÖÑpqrsÙÔ×ÛõÛÐÙÔ×ÛõÛÑÙÖõÖè @6¢67:9‘9=?•9B9:?:6=£Ž@9Ž?“Ž:Ž‘9=?“Ž•<?;9>Ž ’R]YRa“S]YS]UvS]TSSU‘S^S“SUT‘U€R^SU‘S^S“S”U‚RSaSŽS] àÖÕÖÑàáÑHÔÙÖÑAáÕÖÙÖôÖèÑðÔûÖÐ ßÖ×ÖâÑEÛÞÖ×ÔõÖèÑá×ÛoÑðÖôÖÕ 3456789:;<=>?@6?A9B?C v\`SŽR•S”U‚S“\’SŽR]U–\“SZ‘]YYS”UySŽR]Y— 3456789:;<=>?@6?A9B?C

4567895 8598 ÜÝÞßàáàâ ãàÞäåæàçà

«”A ؜”??Ù<‘9?»Ž89‘9  ‘9?«9>6B9=>’?š9‘6=>’ ‘9“<=?ÚÛ²Ú?9@“Ž7=£9 8Ž=>>9“?•Ž?@69B9 «97‘Ž=9?”žŽ9=Ž’ £9=>?9@79; •Ž9=>>ŽB?›ŽŽ= LÚ²M?›676:<9= @6B9“Ž79= «<=‘ŽB9=’ «9>6B9=>’?²h «976‘?²µµ²’?Ž=Ž ;67“98ŽB :6=£Ž8Ž“@9=?Úµ žŽ=9BŽ8?B9Ž= 3456789:;<=> @6?A9B?h Q|€


6 5 6 4 56789

0123 1

F?D4;8H6I4A4IA4?8J68K4IL:?@83474I4?

M-*!N!(&O!$&'%"-P!Q!P$!*&)%&/#P!(&'#$!

RSTSUVSUWSTXYZT[\]U xgcdx_pvama`a`dqapakdqapi wa`Â&#x2026;dÂ&#x160;plj_jidx_tawata`dfa`r qapidqgads_pjagqapadikgÂ&#x2026;dÂ&#x17D;_| `fiaxwa`dma`rwacda`kijixaji ^_`abacdeacfgdhijka`kldamiaj ^awapkaÂ&#x2026;dÂ&#x2C6;_vawdxariydxgmgca` qiwaoamdaxapakdÂ&#x160;lmpidqa`dÂ&#x2020;Â&#x2030;Â&#x2039; p_wadt_ti`kadqig`rjiwa`dw_ k_pwaikdx_`f_sapa`dxacat n`oapdk_pqgradk_plpijdslt a`rrlkadlptajdjgqacdt_ta| i`ids_pma`rjg`rdma`Â&#x152;apdjat| k_txakdja`awdw_mgapradfa`r k_plpijt_Â&#x2026; u_vidqitawatwa`dqidwatxg`r qakidap_adx_tawata`dwat| xaidj_m_jaiÂ&#x2026;duaiwd^aktiwldtag| jgaja`adj_wikap`fadj_xidqa` Â&#x160;_pk_tga`dqimawgwa`dqi camata``faydzgjg`dua`apa`y xg`rdfa`rdm_kaw`fadj_wikap xg`dijkpi`fadeamifacdkawdtag k_`a`rÂ&#x2026; Â&#x17D;axlmp_jd{apa`ra`fapyd^gtak {_mgpaca`d^akifljlyd{apa`r| Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x192;dt_k_pdkitgpdpgtacdqgwaÂ&#x2026; t_ts_piwa`dwlt_`kapdwap_`a Â&#x17D;g`Â&#x152;gm`fad`ata|`ata }~Â&#x20AC;Â Â&#x201E;dxaridci`rradjia`rÂ&#x2026;d{a| a`fapyd^gtakd}~Â&#x20AC;Â Â&#x20AC;Â&#x201A;Â&#x192;~Â&#x201A;Â&#x201E;Â&#x2026; Â&#x2030;atg`dv_`abacdma`rjg`r tajicdjclÂ&#x152;wÂ&#x2026; k_pqgradk_plpijddqapid{apa`r| xlmp_jdt_titxi`dvama``fa Â&#x2020;awdca`fadoapradj_wikapy t_`gvgdapa_dx_tawata`dqa` Â?apfa`klyd{_xamad{_mgpa| a`fapdt_`vaqidx_pcakia`dk_p| x_pk_tga`Â&#x2026;dÂ&#x160;_pk_tga`ds_p| xgmgca`da`rrlkadlptajdvgra kawdqij_tafatwa`dqidpgtac ca`dua`apa`dt_`rakawa`y j_`qipidsaridvavapa`dÂ&#x160;lmp_j ma`rjg`rdja`kaidwap_`ads_p| iwgkdt_`ra`kapdx_tgqadÂ&#x201A; qgwaÂ&#x2026; v_`abacdn`oapdt_ta`rdj_| {apa`ra`fapÂ&#x2026;d{axlmp_jd{a| wami|wamidqij_mi`ridÂ&#x152;a`qadkaoa kacg`dikgdw_dx_pijkipacaka` ^_`abacdw_tgqia`dqi `ravadkawdqij_tafatwa`dqi pa`ra`fapydn{uÂ&#x160;dÂ&#x2030;abipoa` qapidw_qgads_macdxicawÂ&#x2026;dÂ&#x201D;Â?a| 6* *- *-!#!'"#&=&"#/ ($>-"! @!?-!?0& k_pawcipÂ&#x2026; jcamakwa`dqidap_adx_tawa| pgtacdqgwaÂ&#x2026;dÂ&#x17D;_`gpgkdÂ?ap| nqvideisloldt_`rg`qa`r `fadx_pk_tga`djimakgppacti * d^_`abacdn`oapdkisadqi ta`Â&#x2026;dÂ&#x2C6;aakdikgmacd^aktiwldt_t| fa`klydjaakdi`idafacdqa`disg lptajdqa`dxapadta`ka`dtgva| siajaÂ&#x2026;dÂ&#x2C6;afadqaxakdcaqiacdsgwg $=(!"(!1$!="<!/!.!!)!!/'!,!'!".$,!'/&"# watxg`rdcamata``fadj_wikap s_piwa`divi`dw_xaqada`rrlka n`oapdtajicdja`rakdÂ?Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C; ciqdj_d{apa`ra`fapÂ&#x2026;dÂ&#x17D;_p_wa k_`ka`rdt_`a`rrgma`ridk_pl| ,1!?$!""0! &=&"!"!!"2*1&!?!"+!($0=2*!!"#!"0!2 xgwgmdÂ&#x192;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x201A;Â&#x192;dj_k_macdt_`_t| lptajdg`kgwdiwgkdt_`jcamak| akajdw_takia`da`awdx_pkata s_pk_tgdg`kgwds_pqiamlrdt_| pijt_yÂ&#x2022;dwakadÂ&#x2030;abipoa`Â&#x2026;YÂ&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161; +&'!(3456768948:

!"#$%&'%(!)!*+&,-*+#.#"&/0

123456789:;<=68>?@@:7A4?8BCACD6EFGCA

Â&#x203A;SRSTZSXYZT[\]Ud|d{at| oikyd^awapkadÂ&#x2020;itgpydikgdxg` }Â&#x2039;Â&#x2030;¡Â&#x2C6;Â&#x201E;dt_pimijdcajimdjgpÂ&#x17E;_i xa`f_dÂ&#x152;aml`doawimdrgs_p`gp k_pgjdt_`_`ka`rdx_`v_maja` Â&#x160;imwaqadz{Â&#x2039;d^awapkaÂ&#x2026;dÂ&#x2C6;gpÂ&#x17E;_i z{Â&#x2039;d^awapkayduajgwidÂ&#x2020;vacava uajgwiÂ&#x2026;dÂ&#x160;_pq_saka`damlkdqi qimawgwa`dj_vawdÂ&#x201A;Â&#x2021;dnrgjkgj Â&#x160;gp`atad}nclwÂ&#x201E;ydxgkapa` a`kapadw_qga`fadxg`dw_t| ci`rrad dÂ&#x2C6;_xk_ts_pdÂ&#x201A;Â&#x192;~Â&#x201A; w_qgadÂ&#x160;imwaqadz{Â&#x2039;d^awapkay samidk_pvaqiÂ&#x2026; mamgÂ&#x2026;dÂ?ajim`faydxapadp_jxl`| ^gtakd}~Â&#x20AC; Â&#x20AC;Â&#x201A;Â&#x192;~Â&#x201A;Â&#x201E;ydqioap| eapradfa`rdj_s_mgt`fa q_`dfa`rdqijgpÂ&#x17E;_idtaflpikaj `aidi`jiq_`Â&#x2026;duajgwids_pjata s_pvasakdka`ra`dqa`ds_p§lkl t_timicdxaja`ra`d^lwloi| pltsl`ra`dqicaqa`rdxpia katxawdk_pw_vgkdq_`ra`di`ji| uajgwiÂ&#x2026; fa`rdt_`rawgdj_saraidoa| q_`dk_pj_sgkÂ&#x2026; Â&#x201D;Â&#x2C6;gpÂ&#x17E;_idfa`rdqimawgwa` wimdhedj_k_txakÂ&#x2026;du_pg`| Â&#x201D;Â&#x2C6;gqacdaqadibi``fads_| v_ma`rdx_timica`dÂŤgs_`gp kg`rydi`jiq_`dikgdkawdt_mgaj mgtÂ&#x;dÂ&#x2C6;afadfa`rdxg`fadoima| qa`deawimdÂŤgs_p`gpdz{Â&#x2039; qa`dÂ&#x152;_xakdt_p_qaÂ&#x2026; facdji`iÂ&#x2026;d{amagdtagdtajgwy ^awapkadxgkapa`dw_dqgadi`iy Â&#x2039;`jiq_`dk_pj_sgkdk_pvaqi Â&#x201C;¨ŠÂ&#x2018; ¢¨ª¨¢dqgmgmacdjata s_psaraidmakapds_mawa`rdta| qidvama`dtajgwdwltxm_wj oapradj_k_txakyÂ&#x2022;dma`vgk jfapawakdz{Â&#x2039;d^awapkadk_pta| Â&#x160;_pgtaca`dÂ&#x2020;a`acdua`rg| nsqgmÂ&#x2026; jgwdoapradajmidu_kaoiÂ&#x2026;dÂ&#x17D;_| `a`d}Â&#x160;Â&#x2020;uÂ&#x201E;dumlwd^ydhÂ&#x2020;dÂ&#x192; dhe Â&#x201D;uaxaw ¥¢££¼Â&#x201C; sijadsi| `g`vgwwa`yd¸Â&#x201A;yÂ&#x2021;dx_pj_` ~~yd{m_`q_pydzgp_`dÂ&#x2C6;aoiky ma`rds_rikgdvgraydwikadqidji`i awa`dt_timicdxaja`ra`d^lwl ^awapkadÂ&#x2020;itgpÂ&#x2026;dÂ&#x2C6;aakdikgdua| jgqacdsima`rdw_mgpaca`y eiqlqldqa`duajgwiÂ&#x2026;dÂ&#x2C6;_| jgwidk_`racds_pvama`dqapi wamagdajxipajidsaxawdi`i t_`kapadfa`rdt_timicdxaja| w_qiata`ddÂ&#x17D;g`kgdt_`gvg k_ptajgwdt_oawimidoapra `ra`dÂŹagbidulold|Â&#x2030;aÂ&#x152;cploi x_ptgwita`dfa`rds_paqadqi j_k_txakdvgradakagdkiqawÂ&#x;Â&#x2022; hatmidca`fadÂ&#x201A;¸yšÂ&#x201A;dx_pj_`yÂ&#x2022; s_mawa`rdwltxm_wjdikgÂ&#x2026; ka`faduajgwiÂ&#x2026; gvapdzip_wkgpd¡wj_wgki§dÂ&#x2039;Â&#x2030;¡Â&#x2C6;y Â&#x2C6;aakdt_`fgjgpidvama`y Â&#x201D;{amagdÂ&#x152;gtadjatxai Â&#x2C6;gkij`adÂ&#x2020;pidÂ&#x2C6;ajl`ldydqamat j_lpa`rdxpiadq_`ra`dt_`r| w_mgpaca`yd_`rrawdÂ&#x152;gwgxÂ&#x2026; jiapa`dx_pjdfa`rdqik_pitay rg`awa`dtlklpdÂ?l`qadÂ&#x2C6;Â&#x152;ll| Â&#x2C6;atadoapradj_k_txakdvgray ^gtakd}~Â&#x20AC; Â&#x20AC;Â&#x201A;Â&#x192;~Â&#x201A;Â&#x201E;Â&#x2026; xfds_poap`adxgkicdq_`ra` ql`ryÂ&#x2022;dma`vgk`fad`rlklkÂ&#x2026; zapidk_tga`djgpÂ&#x17E;_idi`iy `lxlmdudÂ&#x153;Â&#x153;Â&#x2021;dÂ&#x2020;Â?Â&#x2030;dt_pa`r| Â&#x160;_pj_k_pga`da`kapadns| waka`faydvgradsijadqiwaka| j_wdtajgwdw_dk_`rac|k_`rac qgmdhlvawdqa`duajgwids_j_p| wa`dtajfapawakd^awapkadjg| pltsl`ra`Â&#x2026;du_s_paxadx_| kadpltsl`ra`dxg`dt_p_qa qacdkiqawdx_pÂ&#x152;afadq_`ra` oapkadk_m_Â&#x17E;ijidfa`rdk_`rac s_rikgdeawimdhedk_pj_sgk w_x_titxi`a`djaakdi`iÂ&#x2026; t_`ratsimdratsapdcatxip qijapa`wa`dg`kgwdt_maxlp Â&#x2C6;gpÂ&#x17E;_idqimawgwa`dlm_c qi awdxpiadxapgcdsafa w_xaqadxicawdw_xlmijia` ~Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x192;dp_jxl`q_`dx_`qg| !"#$%&''(()!#&% *+!,!(!+,-$../!.!,!'/!"0/$1,!.!/&(!!",.&!.$ s_kpawsp _xamadxml`kljdk_pj_sgkÂ&#x2026; viwadkawdt_`_pitadw_qaka| qgwd^awapkaydk_kaxidfa`r "("# !1!'2+&'!(3456768948:;!<!#&%!=&,$>!?!>!&"!'!%,!'/!"0.$('/!(1!$"; Â&#x201D;Â&#x2039;`idaqadaxadi`iÂ&#x2026;dÂ&#x2C6;gqacdaqa `ra`duajgwiÂ&#x2026;dz_`ra`ds_pr_| s_pcajimdqia`amijadca`fa ibi``fads_mgtÂ&#x;d{amag ¥¢£¤ rajyduajgwidqa`dpltsl`ra`  Â&#x2026;¸Â&#x201A;Â&#x192;djatx_mÂ&#x2026;dÂ&#x160;_timica` ÂŁÂĽÂ&#x201C;daqadibi`dqapidoapra xg`dt_ma`vgkwa`dx_pva| jatx_mdqimawgwa`dq_`ra` j_k_txakyd¥¢££¼Â&#x201C; slm_cdta| ma`a``fadw_dhed~~dg`kgw t_klq_dtgmkijkar_dpa`qlt jgwyÂ&#x2022;dgvapdxpiadfa`rdt_`r_| s_pqiamlrdq_`ra`doapra jatxmi`rÂ&#x2026; `awa`dwagjdlsml`rds_poap| j_k_txakÂ&#x2026; z_`ra`dvgtmacdjatx_m WDVWSXZT[\]Ud|dÂ&#x160;lmijidt_mawgwa` Â&#x2C6;_lpa`rdmaridaqamacdsaria`dx_ps_`qa| x_t_piwjaa`dm_sicdwgpa`rdjlamdv_`ijy `adxgkicdqa`ds_pwamg`r Â&#x160;aqadwatxa`f_dcapidx_p| j_sa`fawd~Â&#x192;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x192;di`iyddtawa x_`fiqiwa`di`k_p`amdk_pwaikdw_s_paqaa` capaa`Â&#x2026;dÂ&#x160;_vasakdk_pj_sgkdt_pgxawa` §g`rjiydqa`damakdjimtgmaklpdikgdqim_| t_`rwimakdikgÂ&#x2026; katadxgkapa`dw_qgadÂ&#x160;imaqa klm_pa`jidw_jamaca`d}tapri` jitgmaklpdamakdgvidÂ&#x2C6;gpakdÂ&#x2039;bi`dÂ&#x17D;_| x_kgrajdfa`rdt_`_pitadqa`dt_`Â&#x152;akak kawwa`dqidpga`rdta`aÂ&#x2026;dÂ&#x160;_`fiqiwdt_| ÂŚÂ&#x152;axa`dxpiadfa`rdt_| z{Â&#x2039;d^awapkadwamidi`iyduajgwi l§d_pplpÂ&#x201E;dj_s_japddÂ&#x201A;Â&#x2026;šdx_pj_` `r_tgqid}Â&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x201E;dqidÂ&#x160;lmp_jdakagdÂ&#x160;lmp_jka x_`_pitaa`djitgmaklpdfa`rdqiqij| `a`fawa`daxawacdamakdjitgmaklpdqirg| `rawgds_p`atadÂ?dnsqgm t_`vama`idwatxa`f_dk_pxi| xaqadki`rwakdw_x_pÂ&#x152;afaa`d Â&#x2021; j_Â&#x152;apadt_`f_mgpgcÂ&#x2026;dÂ&#x2020;awdk_pw_Â&#x152;gamidqi kpisgjiwa`dqapidxgjakÂ&#x2026; `awa`dakagdkiqawÂ&#x2026;ddÂ&#x201D;Â&#x160;icaw`fadt_`v_| hlvawdikgdxg`dma`rjg`r jacdq_`ra`d^lwloiÂ&#x2026;duajgwi x_pj_`Â&#x2026; Â&#x160;lmp_jkadElrfawapkaydx_t_piwjaa` Â&#x17D;_p_wadqiti`kaidw_k_pa`ra`dj_xg| majwa`dsacoadjitgmaklpdqidÂ&#x160;lmp_jka qika`rraxidlm_cduajgwiÂ&#x2026; s_pwatxa`f_dqidzgp_`dÂ&#x2C6;a| {llpqi`aklpduiqa`rd{l| qimawgwa`dk_pcaqaxdx_vasakdÂ&#x160;lmp_jka kapdw_qaka`ra`djitgmaklpdj_pkadw_s_| qirg`awa`ydca`fadjavaydjaakdi`idtajic Â&#x201D;Â&#x17D;lcl`dtaa§duaxawydi`i oikydÂŤa`qapiadÂŚkapayd{_sa| tg`iwajidqa`dÂ&#x17D;_qiad­_`k_p saria`dÂ&#x2C6;akma`kajydwcgjgj`fadx_`_pita paqaa``faÂ&#x2026;d{_tgqia`dx_`fiqiwdvgra qamatdkacaxdjljiamijajiÂ&#x2026;dÂ&#x2C6;ljiamijaji wa`djgqacdwatxa`f_dxim| flpa`duapgydÂŹllqd­lgpkdÂ&#x160;a| Â&#x2020;itd{atxa`f_d^lwloi|ua| w_qaka`ra`damakdgvidfa`rdqiaqawa`dqapi t_`qlwgt_`kajiwa`djitgmaklpdqi tgmaid~dnrgjkgjdÂ&#x201A;Â&#x192;~Â&#x201A;Â&#x2026;dÂ&#x2C6;_wapa`rdi`i waqadxgkapa`dw_qgaydqamat japdÂŹ_jkiÂ&#x17E;amydqa`dqiawcipi jgwiydugqidÂ&#x160;gp`ltld{apvl| {lpma`kajdÂ&#x17D;as_jdÂ&#x160;lmpidk_pj_sgkÂ&#x2026; Â&#x160;lmp_jkadk_pj_sgkÂ&#x2026;dn{Â&#x160;dnqpia`gjdw_kiwa kacaxda`kapaydj_s_mgtdw_tgqia`dt_`| x_pakgpa`dw_riaka`djafadi`i q_`ra`dq_sakdximrgsdqi qicapqvldt_p_jxl`dsaiwdca| Â&#x2039;`§lptajidqicitxg`yd^gtakd}~Â&#x20AC; Â&#x201E;y qiwl`§iptajidw_tapi`ydk_pwaikdx_t_| vaqidsaria`dqapidt_wa`ijt_dakagdtak_pi jgqacdqivati`dg`qa`r|g`| ÂŤpa`qdÂ&#x17D;_miaÂ&#x2026;dÂ&#x2C6;_t_`kapad^l| jimdjgpÂ&#x17E;_idfa`rdqimawgwa` x_`fiqiwdfa`rdk_macdqikg`vgwdqidÂ&#x160;lm| piwjaa`dikgdt_ts_`apwa`Â&#x2026;dÂ&#x2030;atg`ydia x_`imaia`djaakdgvia`yÂ&#x2022;dg`rwax`faÂ&#x2026; qa`ryÂ&#x2022;dgvapduajgwiÂ&#x2026; wloids_pwatxa`f_dqidÂ&#x160;_va| Â&#x2039;Â&#x2030;¡Â&#x2C6;Â&#x2026;dugqidt_`fatxaiwa` p_jkadElrfawapkaydfaikgd{a`ikdFÂ&#x2039;dÂ&#x2C6;akp_j| _`rra`ds_pwlt_`kapdsa`fawdk_pwaik zidÂ&#x17D;axlmp_jkadElrfawapkaydqiw_ka| Â&#x2C6;_awa`dkawdk_pitadq_| rama`ydÂ&#x160;ajapdÂ&#x17D;a`rrijydÂ&#x17D;_`| pajadk_pitawajic`fadw_xaqa wpitydn{Â&#x160;dnqpia`gjdeimtapduydk_mac x_t_piwjaa`dk_pcaqaxdx_vasakdÂ&#x160;lmp_jka cgidaqaddjitgmaklpdplqadÂ&#x201A;dqa`dÂ&#x201A;djitg| `ra`dx_`v_maja`duajgwiy k_`rdzamatydqa`dmai``faÂ&#x2026; oaprad^awapkadfa`rdt_`r| t_ti`kadw_k_pa`ra`dqapidg`ikdh_ri| k_pj_sgkÂ&#x2026; maklpdplqad_txakÂ&#x2026;dnmakdikgdj_vagcdi`i xpiadfa`rdvgradt_`rawg Ž¯°Â&#x2DC;ÂąY²³´¾œÂ&#x2DC; capaxwa`d§irgpdsapgdqamat q_`kdÂ&#x2C6;akma`kajdÂ&#x160;lmp_jkadElrfawapkay {ajakma`kajdÂ&#x160;lmp_jkadElrfawapkay sapgdqita`§aakwa`dqamatdkacaxdx_| oawimdhed~Â&#x192;yd{atxg`r Â&#x2C6;_t_`kapadikgydÂ&#x2039;`ql`_jia t_titxi`d^awapkadmitadka| saiwdx_vasakdmatadtagxg`dsapgÂ&#x2026; {ltxlmduatsa`rdÂ&#x2C6;edt_`rakawa`y `r_`ama`dw_xaqadx_`Â&#x152;apidÂ&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2026;Â&#x2013;G°œÂ&#x161; Â&#x2C6;gtgpyd{m_`q_pydzgp_`dÂ&#x2C6;a| Â&#x2030;_kolpwd¡m_Â&#x152;kil`jdÂ&#x2C6;gpÂ&#x17E;_f cg`dw_dq_xa`Â&#x2026;YÂ&#x2013;º´Â&#x2DC;³ŸŸœ½°Â&#x161;

,-*Q%)%$&,-.%$"!&A%P#9!65.&ABC&)%&,59.-"6!

ž¿Ă&#x20AC;Ă Ă&#x201A;Ă Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2020;Ă&#x2C6;Ă Ă&#x2030;Ă&#x2020;Ă&#x201E;Ă&#x160;Ă Ă&#x192;Ă&#x201A;Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă&#x201E;Ă&#x152;Ă&#x201E;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x20AC;Ă Ă&#x192; '5$6-.7&,-.8!%$%&O#9%"!*P#




0123

JÙØÛÝJÙãÙUÛPÝVÙÝWÜÚÜKÜáÝXâMÜ

6 658 1 56761689

!"#$%&'()'*'+

,-.,/0123456718F9QPE OKES;D;OFS;nGIFL;M;`L;M; €‚ƒ„ PQ PQOk;LEOJFSQJPQOFTQn;k;L ÁTF\^^FLER:FGEFME;TFLQDQOEOJ` G;OFP;N;SES¹;UFº~Fp;OD … OK;W †‡  ƒˆ‰ „Š »QJ;L;FVOGIOQSE;Fup»Vy ‹ˆŒŽŠŒ 5ÅÆÇÆÈÉÊÈËÊÌ ~RDFPQPTQLDQO;nD;OFp»V »IPEO;nFEOEUFPQO:L:M ~;Tn:SFl:G;WFºLIG:DFK;OJ ŽŒ‡Œ ¾OGEUFFk;:NFnQRENFSQGEDEM „‰ ‡ MQn;NFGEn:O_:LD;OFt:nEFn;n: ‚‹Ž‘ R;OGEOJFSES;FS;nGIF~;` ’“ GE EOEFPQL:T;D;OFTQLQP;k;;O R:OJ;OF¾O;DFK;OJFL;M;` G;LEF~;Tn:SFl;N;SES¹;W L;M;FÁTFqFk:M;WFo»;P:O Žˆ‰ ‚ ˆŒ ‘ K;OJFGEn:O_:LD;OFRQRQL;T; QMQn;NF;G;FÀ;SEnEM;SFM;P` M;N:OFSEn;PW N;OFG;LEF~;Tn:SFl:G;U ”„Œ•Œ‡ SR; oVOGIOQSE;FPQPT:OK;E ‹ˆ‰ S;nGIFL;M;`L;M;FP;N;SES¹; ƒˆŠ ˆ‰ …  ‚ ‹– D:L;OJFnQRENFv^Fk:M;F;O;D PQOk;GEFÁTF\UÍFk:M;WF¾LME` P:G;FK;OJFRQLTIMQOSEF_:` Œ‰ K;UFLQDQOEOJFEOEFGEJ:O;D;O —‘Œ O:OM D:TFRQS;LFG;n;PFEOG:SMLE :DFRQLML;OS;DSEFk:J;Us TQLR;OD;OUsF:k;LF¼;DEnFºQ` ˜Š™†Š† EPR:NOK;W PEPTEOF½;R;OJFp»VFHIJK;` š‰‹ˆ‘ B R;J;EF;¹;nFTLIPISE`  OREKN;FUG;FQp»V D;LM;F~LEDIL;UF¾OGEFa:L` FPQOJJ;OGQOJFnQ` OE;¹;OUFFS;;MFGEMQP:EFGE LEFq^FFTQLJ:L:;OFMEOJ` ºn;C;F¾PR;LL:DPIUFt:P;M ›€œžŸ €›¡›€ JEUFR;EDFOQJQLEFP;:T:O uqvwxyW S¹;SM;UFGEF9VHWFºQLJ:L:;O 9QOJ;OFPQPREGEDF;O;D ¢£¤¥¦§¨©ª¥ª«¥¬§­£®£¬¯ MEOJJEFK;OJFMQn;NFRQDQLk; P:G;FT;G;FLQOM;OJF:P:L °±²§³´¯µ£¤£¶·£§¸¶¥¤´¶£ S;P;FS;;MFEOEF;OM;L;Fn;EO q]FS;PT;EF\]FM;N:OUFp»V ÎblUFλHUFÎV»UFVBVUFVO` PQPRQLED;OFZ=h=¿[fFM;P` P:L;NUFÁTF]FLER:UFP;N;` SMETQLUFκ»UFÎVVUFÎlHUFG;O R;N;OFG;LEFTLIG:DFSQRQ` SES¹;Fk:J;FGETQLP:G;N ÎOEÏQLSEM;SFlQL_:Fp:;O;W n:POK;UFp»VF~;Tn:SFl;N;` GQOJ;OFTQLSK;L;M;OFS;nGI oBQn;P;FEOEFR;L:F\^^FLE` SES¹;WF9;N:n:F:OM:DFPQO` ;¹;nFSQRQS;LFÁTFq^^FLER:W R:;OFO;S;R;NFK;OJFS:G;N G;ÀM;LFG;n;PFTLIJL;PFEOEU »;S;R;NFR;ND;OFk:J;FRQ` MQLk;LEOJUFG;OFD;PEFITMEPES` TEN;DFSQDIn;NF;M;:FTQL` R;SFPQOGQS;EOFD;LM:OK;U MESF;D;OFSQP;DEOFPQOEOJ` J:L:;OFMEOJJEFN;L:SFPQOJ` SQS:;EFDQMQOM:;OFK;OJFRQL` D;MFD;LQO;FPQnEN;MFT;S;L ;G;D;OFDQLk;FS;P;FGQOJ;O n;D:W K;OJF;G;UsFMQL;OJOK;W TEN;DFp»VWF»;P:OFSQD;` o»;S;R;NFk:J;FRQLN;D ºLIG:DF~;Tn:SFl:G;U L;OJUFLQDQOEOJFp»VF~;Tn:S PQOG;T;MD;OFTIMIOJ;O M;PR;NF¾OGEUFPQL:T;D;O %!&'%! l:G;FRES;FGEG;T;MD;OFSQ` N;LJ;FS;PT;EFq^FTQLSQOFGE S;M:F¹:k:GFDIPEMPQOFp»V &&!H! !?% !+&/.A9%,5,A/6497?93/38490I9.;/038!25/.9;2-(4/7/<'4,2/0< %@<!9"#$ 2/ ABC)"EFG ?%! _;L;FTQLIL;OJ;OW Â=@ÃÄ>hfFK;OJFRQDQLk;FS;P;U SQR;J;EFÐ[¿=f[Â=Az>hY[hj otED;FTQLJ:L:;OFMEOJJE ;OM;L;Fn;EOF~IDIFp:D:FbL;` Ñ>@fh=@WFºLIG:DFEOEFPQnQ` RQn:PFRQDQLk;FS;P;UFP;N;` PQGE;UsFkQn;SOK;W OJD;TEFTLIG:D`TLIG:DFM;` SES¹;FRES;FPQOG;ÀM;LD;O ºQLQP;k;;OFTLIG:DFEOEU R:OJ;OFn;EOUFGEFn:;LF~;Tn:S SQOGELEFSQR;J;EFO;S;R;N PQO:L:MF¾OGEUFPQOk;GE ¾O;DUF~;Tn:SUF~;Tn:SFpESOES S;kE;OFEOEW GQOJ;OFMEG;DFPQOJ:L;OJE n;OJD;NFp»VF:OM:DFPQOJIT` :OM:DFSQJPQOFTQRESOESUFG;O ,-.,/0123456718FbL;OGF¾SMIO xyUFGEFHIJK;D;LM;W À;SEnEM;SFK;OJF;D;OFGEG;` MEP;nD;OFLQDQOEOJFp»VF~;` ~;R:OJ;OFBEPÀIOEF:OM:D HIJK;D;LM;FDQPR;nEFPQO;¹;LD;O lQO:FR:R:LFJ:GQJUFPQO:L:MOK;U o~;DFDQMEOJJ;n;OFT:n;FDQL:T:DU S;kE;OFESMEPQ¹;FDQT;G;FM;P:OK;WFa;nE ;D;OFPQOk;GEFMQP;OFS;L;T;OFK;OJ R;¹;OJFJILQOJFG;OFS;PR;nFGESQGE;D;O T;MOK;UsFT;T;LF¾OGEW Tn:SFl;N;SES¹;WFm;SEnFT;O` TQOSE:O;OW º;G;FTLIG:DFR;L:OK; M;:;OOK;UFLQDQOEOJF~;Tn:S oa;PEFk:J;FPQOJITME` EOEUFNIMQnFREOM;OJFnEP;FMQLSQR:MFFRQLEOI` OEDP;MUFMQL:M;P;FR;JEFTQOJJQP;L SQR;J;EFTQOG;PTEOJUsFD;M;F»EDQW EOEUFp»VFPQO;¹;LD;OFÀ;SE` l;N;SES¹;FG;N:n:FRQn:P P;nD;OFn;K;O;OFSQTQLME Ï;SEFGQOJ;OFPQOJNEG;OJD;OFR:R:L P;D;O;OFDN;SFHIJK;D;LM;WFb:GQJ b:GQJFR:R:LFEOEFRES;FGEOEDP;ME nEM;SFK;OJFPQO:Ok;OJFDQR:` QÀQDMEÀFG;n;PFPQOJNEPT:O ¾~lFK;OJFRQLk:Pn;NFqx] J:GQJFSQR;J;EFPQO:FS;L;T;OFM;P:W K;OJFRE;S;OK;FGEOEDP;MEFGQOJ;OFO;SEU SQT:;SOK;FN;OK;FGQOJ;OFN;LJ;FÁTF\] M:N;OF;O;DFP:G;UFDN:S:S` G;O;FO;S;R;NUFD;LQO;FN;` ¾~lFG;OFn;K;O;OFQ`R;OD` olQO:FEOEFT;SMEOK;F;D;OFPQP;O` D;nEFEOEFGEN;GELD;OFGQOJ;OFR:R:L LER:FSSFTQLFe>TWFB;kE;OFEOEFRES;FGEG;T;M` OK;FP;N;SES¹;WF~;DFN;OK; OK;FRQLÀ:OJSEFSQR;J;EF;n;M EOJFK;OJFDEOEFS:G;NFPQOk;` k;D;OFTQOEDP;MFJ:GQJUsF:k;LAÑåZ?[à SQR;J;EFT;S;OJ;OOK;WF~Qn:LFLQR:SU D;OFP:n;EFG;LEFT:D:nF^çW^^F`Fq^W^^UFGE GERQR;OEFRE;K;F;GPEOES` TQPR;K;L;OFBººWF~QLnQRENU GEFDQR:M:N;OFP;SK;L;D;MUs ó=?>f[ghARgg@<[h>fg@AbL;OGF¾SMIO ;K;PFråô[@FK;OJFnQC;MUAY@=Ã=YFG;OFD:;N B;ÀÀLIOF~QLL;_QFbL;OGF¾SMIOFHIJK;` HIJK;D;LM;UF»EDQF¾LEQSMK;UFt:P;MFuqvw ;LQNFK;OJFJ:LENFPQOk;GEFTQnQOJD;T D;LM;WFÒÓÔÈÕ ML;SEFR:n;O;OFK;OJF_:D:T n;Ok:MOK;UFO;S;R;NFN;OK; M;PR;NOK;W1ÒÓÔÈÕ

äÜØÜ×ÜãÝJâKâØÝLâMÙNÝÖOÜÝÖÚPQã

õö÷öøùúûüý÷öþýúÿý0 öø ú1234ýú5ø62789 & )*' *$'"

,-.,/012345671819:; JQyFp`aEOJFEOEFPQPRITIOJ <=>?=@AB:C:DEFGEFHIJK;D;LM; PQSEOF\vF__FBcm½F\FSEnEO` ;DNELOK;FPQPR:D;FDQL;O GQLFvFn;OJD;NF?[å[<AÃgg?=<W EOGQOFR;JEFPIMILFSTILMF;OK;L lQSEOFMQLSQR:MFGED;¹EOD;O PQLQD;UFVO;C:P;WFX>Y=<AZ[Y= GQOJ;OFML;OSPESEFQO;PFFTQL` RQLPQSEOF\]^F__FEOEFGET;S` _QT;M;OF:OM:DFPQOJN;SEnD;O MED;OFS;PT;EFDQFDIOS:PQO JQRL;D;OFGEFT:M;L;OFR;¹;NW aIM;Fb:GQJFcDMIRQLFO;OMEW BQG;OJD;OFL;SEIFDIP` de=@>f[gh>?Ai>h>j=@AB:` TLQSEFPQSEOOK;FPQO_;T;E C:DEFVOGIk;K;FlIMILFB:DSQSU qqU]qWFpQL;LMEF_I_IDFR;N;O m;LM;OM;UFPQOkQn;SD;OUFPIMIL R;D;LFPEOK;DFIDM;OFx\WFBQ` EOEFS:G;NFGER:D;FDQL;OFEO` PQOM;L;F;S:T;OFR;N;OFR;D;L GQOOK;FP:n;EFR:n;OFBQTMQP` PEOK;DFPQOJJ:O;D;OFÀEM:L RQLWFop;L:FP:n;EFTQD;OFn;n:W TEOM;LF¿å=?A[h=Ãf[ghFK;OJFL;` 9EFVOGIk;K;FS;k;FEOGQOFS:G;N P;NFG;OFQÀESEQOFR;N;OFR;D;LW PQO_;T;EFq]F:OEMUFEOEFrf>@f[hj 9QOJ;OFDQN;GEL;OFVO;` K;OJFR;J:SF:OM:DFVO;C:P;Us C:P;FGEFVOGIOQSE;UFTQL` :k;LFm;LM;OM;UFt:P;MFuqvwxyW S;EOJ;OFT;S;LFPIMILFSTILM V;FPQP;T;LD;OUFDIOS:` \]^F__FR;D;nFSQP;DEOFRQL` PQOFK;OJFPQPQS;OFPIMIL J;EL;NWFlIMILF¿å??A¿>[@[hjFSQ` K;OJFGEk:n:DEFSQR;J;EFz>Z{Az| TQLMEFa;¹;S;DEF»EOk;F\]^F__ }[hjAEOEFPQP;OJFN;L:SFSQGE` G;OFmIOG;F½pÁ\]^ÁFPQO` DEMFRQLS;R;LUFD;LQO;F;nID;SE G;T;MD;OFn;¹;OFSQR:;NFh>| K;OJFGERQLED;OFB:C:DEFMQLR;` Y=<AZ[Y=AVO;C:P;W M;SFSQNEOJJ;FN;L:SFPQO:OJ` ¾G;T:OFPQO:L:MFm;L` J:FS;M:FR:n;OWFFo~EG;DF;G; M;OM;UFGQOJ;OFN;LJ;Fk:;nFÁT M;LJQMFDN:S:SF:OM:DFPIMIL vçFk:M;FghAfÄ=A@g><FGEFHIJK;` EOEWFa;PEFk:J;FMEG;DFPQO:` D;LM;UF_:D:TFDIPTQMEMEÀF:OM` L:OD;OFSMIDWF~;TEFREn;F;G; :DFRQLS;EOJFGQOJ;OFPQLQD` ;OJS:OJFD;` PQLQDFTQOG;N:n:WF¾T;n;JE !"#$%!&'%! TQS;O;OF;D;OFn $#! !()*!+',-./012-3,45,.6-7,387/26801 PEF;k:D;OFEOGQOUsFM:M:LOK;W B:C:DEFPQOJ:S:OJFh>Y=< '9:9;80/:92/<383,/4,.'9:9;803-=/>/</4/0?/1,4/01< lIMILFK;OJFGE;D:EFSQR;` Z[Y=FK;OJFDEOEFMQOJ;NFPQO` @-1>/;/.A/<&/287BCD"EFG J;EFMEMES;OFPIMILFRQS;LFulI` k;GEFMLQOWFÒÌÕ

Ö×ØÙÚÛÜÚÛÝÞßßÝàÜáâãÝäáÜØ×

,-.,/0123456718FBQk;D G;TFSQn:L:NFnEOEFTLIG:D pQOM:DOK;UFTLIJL;PFëÄ>@e MQDOInIJEFMQLR;L:OK;WFBN;LT RQLGELEFT;G;FM;N:OFqxq\U G;OFTQn;K;O;OFT:LO;Fk:;n` ì[rfg@[>A|ígå@h={AfgAîïïfÄ T:OFPQPRQLED;OF;TLQSE;SE BN;LTFPQn;NELD;OFgh=Ag¿A> OK;FSQNEOJJ;FBN;LTFG;T;M ð=>@rAñhh[ò=@r>@{Aóg><AëÄgôW DQT;G;FTQn;OJJ;OOK;FRQL` Y[h<Ae@g<åÃfUFMQDOInIJEFG;O RQLM;N;OFNEOJJ;Fq^^FM;N:O 9;n;PFTQL;K;;OF¾TLQ` :T;Fq^^FN;GE;NFPQO;LED DIOMLER:SEOK;FMQLN;G;T RQLED:MOK;WFB;K;FS;OJ;MFRQL` SE;SEFBQL;M:SUFBN;LTFPQP` G;LEFTQLP;EO;OFSQL:UFSQTQLME nEOJD:OJ;OWFaEOEUFPQP;S:DE N;L;TFP:n;EFG;LEFS;;MFEOE TQLDQO;nD;OFq^^FM;N:OFSQ` PQOE:TFq^^FnEnEOFD:QF:n;OJ :SE;FDQ`q^^FT;G;Fq]FBQTMQP` PQLQDFBN;LTF;D;OFPQOk;GE k;L;NFTQLk;n;O;OFRESOESOK; M;N:OFÏELM:;nUFG;OFTLIPI RQLF\^q\UFBN;LTF½ILTIL;MEIO PQLQDFÀ;ÏILEMFGEFVOGIOQSE;sU G;OFk;k;L;OFTLIG:DFG;O PQO;LEDWF1ÒÓÔÈÕ RQLDIPEMPQOFMQL:SFPQP` :k;LFÑ@=r[<=hfAè[| RQLED;OFDIOMLER:SEFTISEMEÀ @=Ãfg@Fº~FBN;LT DQT;G;FSQn:L:NFDIOS:PQO` énQ_MLIOE_SFVOGI` OK;FGEFSQn:L:NFG:OE;W OQSE;FuBéV9yUFê:` 9EFVOGIOQSE;UFTQLEOJ;M;O PENELIFVLEQUFt:P;M q^^F~;N:OFBN;LTF½ILTIL;` uqvwxyW MEIOFGEJQn;LFG;n;PF;_;L; BQRQn:POK;U RQLM;k:DF¾TLQSE;SEFBQL;M:SW BN;LTFS:DSQSFPQ` BN;LTFPQOJ;k;DFP;SK;L;D;M OKQnQOJJ;L;D;O :OM:DFPQOJQM;N:EFTQLk;n;O` T;PQL;OFGEFqçFDI` ;OFT;Ok;OJFSQk;L;NFTQL:S;` M;FRQS;LFGEFVO` N;;OFPQn;n:EFQÏIn:SEFMQD` GIOQSE;FK;EM:Fl;` OInIJEUFG;OFGQS;EOFTLIG:D` D;SS;LUFp;nEDT;` TLIG:DFBN;LTFG;LEFM;N:O T;OUFl;n;OJUFHIJ` qxq\FS;PT;EFSQD;L;OJUFK;OJ K;D;LM;UFBQP;` GEN;GELD;OFG;n;PFSQR:;N L;OJUFp;OG:OJU DIOSQTFT;PQL;OFQPT;MFN;LEU l;O;GIUFp;Ok;L` qæ`qçFBQTMQPRQLF\^q\UGE P;SEOUFBInIUFº;` ¾MLE:PFBQO;K;OF½EMKUFt;` nQPR;OJUFt;PREU D;LM;W lQG;OUFºQD;OR;` oBN;LTF;D;OFMQL:SFPQn;` L:UFp;M;PUFB:L;` D:D;OFTQOEOJD;M;OFMQLN;` R;K;UFG;OFaQGELEW


7 4 56789

0123

Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x160;Ă&#x152;Ă&#x2C6;Ă?Ă&#x2020;Ă&#x17D;Ă?Ă&#x2026;Ă?Ă&#x2C6;Ă&#x2018;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x160;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x2C6;Ă&#x2022;Ă&#x2020;Ă&#x2013;Ă&#x2020;Ă&#x2039; 1! 

Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x161;Ă&#x153;Ă?Ă&#x2DC;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă?ĂĄĂ&#x2DC;âãĂ&#x2DC;äüåÌüĂ&#x;Ă&#x2DC;äĂ?ĂŚĂ?ĂĄĂ&#x2DC;çèÊ

^_`abcdefgehdijÂ&#x2DC;Â&#x192;mÂ&#x201E;lmÂ?i Â&#x161;lÂ&#x2018;Â&#x2026;lojÂ&#x2021;lÂ&#x152;lmjÂ&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;nÂ&#x2039;jÂ&#x20AC;k Ă&#x2022;Ă&#x201E;Ă?Ă&#x2C6;Ă? oÂ&#x2020;lojÂ&#x201A;njÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2C6;Â&#x192;ojÂ&#x2021;lÂ&#x152;lmjÂ&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;nÂ&#x2039; Â&#x201A;nj°oÂ&#x201A;Â&#x2030;oÂ&#x192;Â&#x152;nljÂ&#x2026;Â&#x192;Â&#x201A;lÂ&#x201E;loÂ&#x2020;lo Ă&#x2014;Ă&#x192;êÍÏíÎïðïÏùòóôùþÜá pqrstuvtwxwtyuz{|w}x{u~Â&#x20AC;k Â&#x201E;lÂ&#x2C6;Â?jÂ&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2026;lÂ&#x2039;jÂ&#x17D;lÂ&#x2026;onÂ?jÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2026;l Â&#x201E;lÂ&#x2026;jÂ&#x2026;lÂ&#x2039;lÂ&#x2018;jÂ&#x152;Â&#x192;oÂ&#x2020;nÂ&#x201E;jÂ&#x201A;lmnjÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x2020;i Â&#x160;Â&#x192;mÂ&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x2039;jÂ&#x20AC;kjÂ&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ&#x201A;nolÂ&#x2C6;ln øïÚïùúïÏÎïÝßýúÎðßùáÞÿá Â&#x2C6;Â&#x192;ojÂ&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;nÂ&#x2039;jÂŚÂĽxtwuÂŞÂĽsqrÂŤ{uz{ÂŹ šlÂ?lÂ&#x153;lÂ&#x2039;nÂ&#x2019;jlÂ&#x2C6;Â&#x2021;lniÂ&#x152;lÂ&#x2C6;Â&#x2021;ln 0ĂŤĂŹ1ïøïßùá23á44ùÎÏß5 |w}x{u~ŠÂ&#x2DC;k Â&#x2019;jÂ&#x201D;Â&#x192;mÂ&#x160;Â?Â&#x2026;Â&#x201E;njlÂ&#x201A;l Ă&#x20AC;lÂ&#x2039;nj¡Â&#x2030;Â&#x201E;ljÂ&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2030;Â?jÂ&#x2122;Â&#x2030;Â&#x2026;Â&#x2030;jĂ&#x20AC;nÂ&#x201A;Â&#x2030;Â&#x201A;Â&#x2030; Ă&#x2014;Ă&#x192;ĂŞĂŻ6ïÝùòóô Â&#x192;olÂ&#x2C6;jÂ&#x2C6;Â&#x192;mÂ&#x192;Â&#x2026;jÂ&#x152;lÂ&#x2039;noÂ&#x2020;jÂ&#x160;Â&#x192;mÂ&#x192;Â&#x160;Â?Â&#x201E; Â&#x2C6;lÂ?jÂ&#x2C6;Â&#x192;oÂ?lÂ&#x201A;nÂ&#x2026;lojÂ&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;nÂ&#x2039;jÂ&#x20AC;k 7ÍÚï5ĂŻĂŹ8ïÏùøÝ9ÚÎ7ùð97ĂŻĂ°

Â&#x2C6;Â&#x192;mlnÂ&#x2018;jÂ&#x2021;mÂ&#x192;Â&#x201A;nÂ&#x2026;lÂ&#x201E;jÂ&#x20AC;kj­Ž¯ Â&#x152;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2026;ljšlÂ?lÂ&#x153;lÂ&#x2039;njÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x160;lÂ&#x2020;ln ĂŻĂź5ĂŽĂą 9 ßðù6ĂŤ07ĂŻ Â&#x2026;Â&#x192;oÂ&#x201A;lmllojÂ&#x201A;nolÂ&#x152;oÂ&#x17D;lÂ&#x2019; Â&#x201E;Â&#x192;mÂ&#x2039;lmnÂ&#x152;jÂ&#x201A;nj°oÂ&#x201A;Â&#x2030;oÂ&#x192;Â&#x152;nlÂ&#x2019; Â&#x192;Â&#x2021;loÂ?loÂ&#x2020;jÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x152;Â&#x201E;Â&#x192;mjÂ&#x2021;Â&#x192;mi Â&#x;nj¸ xxuÂ&#x20AC;kÂ?jÂ&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;li ĂŻĂŹ8ùÚß8ĂŽĂŹĂŻ7ïÏùú979Ăź Â&#x201E;lÂ&#x2C6;ljÂ&#x201E;lÂ&#x2018;Â?ojnonjÂ&#x201A;lmnjÂ&#x2122;loÂ?lmni mnÂ&#x201E;lÂ&#x152;jÂ&#x201C;nÂ&#x152;Â&#x152;lojÂ&#x2122;Â?Â&#x2026;Â&#x192;jÂ&#x2014;Â?Â&#x2026;Â?Â&#x2021;jÂ&#x2039;Â?i 6ĂŤ ĂŻ8ïßù09 ßðùÚßÏï6 Â&#x2122;Â?Â&#x2039;nj¯¹²¯Â?jÂ&#x2021;Â&#x192;oÂ?Â?lÂ&#x2039;lojÂ&#x20AC;kj­Ž¯ Â&#x2C6;lÂ&#x17D;loÂ?jÂ&#x160;lÂ&#x2018;Â&#x2026;lojÂľÂ&#x2030;oÂ&#x201A;ljÂ&#x201A;nÂ&#x2026;li Ă&#x2014;Ă&#x192;9ÏÚïùÚß7ĂŻ ĂŻĂť7ĂŻĂŹ Â&#x2C6;Â&#x192;oÂ&#x2014;lÂ&#x2021;lnjloÂ&#x2020;Â&#x2026;ljÂŻÂłÂ&#x2019;¯´´jÂ?onÂ&#x201E; Â&#x160;lmÂ&#x2026;lojÂ&#x201E;Â&#x192;oÂ&#x2020;lÂ&#x2018;jÂ&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2C6;nÂ&#x2026;nmÂ&#x2026;lo ÍÝøß7ßÝùÎÏ5ĂŽ7 Â&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ&#x201A;nnÂ&#x152;njÂ&#x2030;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2018;jÂ&#x192;olÂ&#x2C6;jÂ&#x2C6;Â&#x192;mÂ&#x192;Â&#x2026;Â? Â&#x20AC;kjÂ&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x201E;nÂ&#x2021;Â&#x192;jÂ&#x201A;Â&#x192;oÂ&#x2020;lo 0ĂŤĂŹ8ïÚßÝ7ïÏùòóôù ĂŻĂŹ8 Â&#x17D;lnÂ&#x201E;Â?jÂ&#x201D;Â&#x2030;Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x201E;lÂ?jÂľÂ&#x2030;oÂ&#x201A;lÂ?jŠnÂ&#x201E;Â&#x152;Â?i Â&#x2122;Â?Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x2019;jÂ&#x203A;loÂ&#x2020;jÂ&#x2C6;Â&#x192;olmnÂ&#x2026;j}srÂŤÂŤr{s 6ĂŤ5 øÍùÚÍÏ8ïÏùß66ĂŻĂŹ Â&#x160;nÂ&#x152;Â&#x2018;nÂ?jÂ&#x201C;nÂ&#x152;Â&#x152;loÂ?jÂśÂ&#x2018;Â&#x192;Â?mÂ&#x2030;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â? lÂ&#x201E;lÂ?jÂ&#x20AC;kjÂ&#x201E;Â&#x192;mÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x160;Â?Â&#x201E;jlÂ&#x2026;lojÂ&#x2C6;Â&#x192;i oÂ&#x2020;Â&#x2020;Â?olÂ&#x2026;lojqx trs¸uÂ&#x201A;lmn úÎ7ĂŤ Â&#x201A;loj¡°Â&#x2022;Â&#x2019; Â&#x17E;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x201E;ljÂ&#x2C6;Â&#x192;oÂ&#x2020;noÂ&#x2014;lmj¸ sÂŹ | t}| }¤uÂľÂ&#x2030;oÂ&#x201A;ljÂ&#x2122;lÂ&#x2019; ¤{tuÂŤ| s{u­¹jÂ&#x2021;Â&#x192;mÂ&#x152;Â&#x192;oÂ&#x2019;jÂĄÂ&#x2030;mÂ&#x201E;Â?oÂ&#x192;m Âş{§{s xuŒ § ¨{suŒ s¤{tw§¨ Â&#x160;Â?lÂ&#x2018;jÂ&#x2021;mÂ&#x2030;Â&#x201A;Â?Â&#x2026;jÂ&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ&#x160;Â&#x192;mÂ&#x160;Â&#x192;Â&#x201A;lÂ&#x2019; Â&#x160;Â&#x192;mÂ&#x152;lnoÂ&#x2020;jÂ&#x201A;Â&#x192;oÂ&#x2020;lojŠnÂ&#x201E;Â&#x152;Â?Â&#x160;nÂ&#x152;Â&#x2018;n pts t{¨yu §uÂťr¸¸¼§w} twr§uÂ&#x2DC;Â&#x201D; Â&#x192;Â&#x2039;lnojÂ&#x201A;lmnjÂ&#x152;nÂ&#x152;njÂ&#x201A;Â&#x192;Â&#x152;lno Â&#x2DC;lÂ?Â&#x192;mÂ&#x2030;Â?jÂľÂ&#x2030;oÂ&#x201A;ljœšikÂ?jÂśÂ&#x2018;Â&#x192;Â?i Â&#x201C;nÂ&#x152;Â&#x152;lojŠÂ&#x2030;Â&#x201E;Â&#x2030;mj°oÂ&#x201A;Â&#x2030;oÂ&#x192;Â&#x152;nlj~Â&#x201C;Š° Â&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ?onÂ&#x2026;jÂ&#x201A;loj{y{u} t}|w§¨ mÂ&#x2030;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;jÂślÂ&#x2021;Â&#x201E;nÂ?ljÂ&#x201A;loj¡°Â&#x2022;jÂ&#x2021;Â&#x2030;mi °oÂ&#x201A;mnlonjÂľlÂ&#x201A;nÂ&#x153;nÂ&#x201A;Â?lÂ?ljÂ&#x2C6;Â&#x192;oÂ&#x2020;li Â&#x2122;Â?Â&#x2026;Â&#x192;jÂ&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ&#x2C6;Â&#x192;mÂ?Â&#x2021;lÂ&#x2026;lojÂ&#x2021;Â&#x192;mi Â&#x201E;lÂ&#x2020;Â&#x192;Â?¢jÂ?Â?lmjºŒuÂťrsqrs t{ Â&#x201E;lÂ&#x2026;loÂ?jÂ&#x2026;Â&#x192;Â&#x152;Â?Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x192;Â&#x152;lojÂ&#x201C;nÂ&#x152;Â&#x152;lojÂ&#x2122;Â?Â&#x2026;Â&#x192; Â&#x2021;lÂ&#x201A;Â?lojÂ&#x20AC;kjÂ&#x201A;Â&#x192;oÂ&#x2020;loj}r¸ ÂŞx §§w§¨uÂźuª½uªžužryrt  Â&#x201A;njÂ&#x2C6;lÂ&#x201E;ljÂ&#x2C6;lÂ&#x152;Â&#x17D;lmlÂ&#x2026;lÂ&#x201E;jÂ&#x2026;lmÂ&#x192;ol q }tu} suÂ?Â?Â&#x2020;ljÂ&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2C6;nÂ&#x2039;nÂ&#x2026;njÂ&#x2018;lmÂ&#x2020;l Â&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ&#x2014;Â?Â&#x2026;Â?Â&#x2021;jÂ&#x160;Â&#x192;mÂ&#x152;lnoÂ&#x2020;Â?¢ ¿ts uÂŚrtrsuĂ&#x20AC;nÂ&#x201A;Â&#x17D;lÂ&#x153;lÂ&#x201E;njÂ&#x2030;Â&#x192;i Â&#x160;Â&#x192;Â&#x160;Â&#x192;mlÂ&#x2021;ljÂ&#x2013;lÂ&#x2026;Â&#x201E;Â&#x2030;mÂ&#x2019; Â&#x17E;¡lÂ&#x2C6;njÂ&#x2C6;Â&#x192;olÂ&#x153;lmÂ&#x2026;lojÂ&#x152;Â&#x192;i Â&#x201E;Â?Â&#x201E;Â?Â&#x2021;oÂ&#x17D;lÂ&#x2019;j!"#$% Â&#x201A;nÂ&#x2020;Â&#x201A;Â&#x2030;Â&#x2019;

EFG

Ă&#x2030;Ă&#x201C;Ă&#x17D;Ă&#x2020;Ă?Ă&#x2C6;@Ă&#x2020;AĂ?Ă&#x2C6;Ă&#x2026;BĂ&#x2020;Ă&#x2039;Ă&#x2020;Ă&#x2026;Ă&#x2C6;CĂ&#x160;DĂ&#x160;Ă&#x152; EFG

<Í ßù=0ïÏ >ß ïÏÚßÏ8ùòÍÚïÏ

';.B8:.',.:8'C8,8:*+. Ă '(-1' 08.,@'4*<)84,A'<.;X7.Ă&#x201A;2A ;89'D@//X7.Ă&#x201A;2?'(2<8C.9'B278+ 7.Ă&#x201A;2'8+,.908'72<8C.9 )*=2+D@/',2,8). C*972C@297.908'C*7@<7. B8389'B8C8+'/2B.3'B278+? Ă Ă&#x192;(.7,2<'78D2,0'(-1'B.78 ;.B./89:')8/.9:'489::.3? "27C.)@9'7248+8'7,8,.7,.C (-1'/2B.3'8<89 ;.B89;.9:C89'72;89A'+.7.C* (-1',2+:@/.9:'<87.3'B278+? Ă Ă&#x192;W*<)84,'(-1'/2B.3 <29:2;2)89C89 C2)+8C,.789?'\@8'C8,2:*+. /8.9908A'<298=8+C89';2+8F8,

^_`abcdefgehdijklmnlojpqrstuvtwxwtyuz{|w}x{ ~Â&#x20AC;k jnÂ&#x201A;Â&#x192;oÂ&#x201E;nÂ&#x2026;jÂ&#x201A;Â&#x192;oÂ&#x2020;lojÂ&#x2021;mnljÂ&#x201A;Â&#x192;oÂ&#x2020;lojÂ&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;nÂ&#x2039;nÂ&#x201E;lÂ&#x152; Â&#x201E;noÂ&#x2020;Â&#x2020;nÂ?jÂ&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ?Â?Â&#x2020;ljnoÂ&#x2020;nojÂ&#x201E;lÂ&#x2C6;Â&#x2021;nÂ&#x2039;jÂ&#x2039;Â&#x192;Â&#x160;nÂ&#x2018; Â&#x2C6;lÂ&#x152;Â&#x2026;Â?Â&#x2039;noÂ&#x2019;jÂ&#x201C;lÂ&#x2C6;Â?oÂ?jÂ&#x2021;lmlÂ&#x201A;nÂ&#x2020;Â&#x2C6;ljÂ&#x201E;Â&#x192;mÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x160;Â?Â&#x201E; Â&#x152;Â?Â&#x201A;lÂ&#x2018;jÂ&#x2C6;Â?Â&#x2039;lnjÂ&#x2C6;Â&#x192;oÂ?Â&#x2039;lmjÂ&#x2026;Â&#x192;jÂ&#x2021;Â&#x192;mÂ&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â?loÂ&#x2019;jÂ&#x201D;mÂ&#x192;oÂ&#x201A; nonjÂ&#x2C6;Â&#x192;mÂ&#x192;Â&#x160;lÂ&#x2026;jÂ&#x201E;Â&#x192;mÂ?Â&#x201E;lÂ&#x2C6;ljÂ&#x201A;njÂ&#x2022;Â&#x152;nl Â&#x192;Â?Â?Â&#x2C6;Â&#x2039;lÂ&#x2018;jÂ&#x2021;mÂ&#x2030;Â&#x201A;Â?Â&#x152;Â&#x192;ojÂ&#x2030;Â&#x201E;Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x201E;nÂ&#x2013;jÂ&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2039;nÂ&#x2018;lÂ&#x201E;jnon Â&#x152;Â&#x192;Â&#x160;lÂ&#x2020;lnjÂ&#x2014;Â&#x192;Â&#x2039;lÂ&#x2018;jÂ&#x2026;Â&#x2030;oÂ&#x152;Â?Â&#x2C6;Â&#x192;ojÂ&#x20AC;kjÂ&#x17D;loÂ&#x2020; Â&#x160;Â&#x192;mÂ&#x2021;Â&#x2030;Â&#x201E;Â&#x192;oÂ&#x152;nÂ&#x2019;jÂ&#x2DC;lÂ&#x152;lÂ&#x2039;oÂ&#x17D;ljÂ&#x201A;njÂ&#x2026;Â&#x2030;Â&#x201E;ljÂ&#x160;Â&#x192;Â&#x152;lmjÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x192;mÂ&#x201E;n Â&#x2122;lÂ&#x2026;lmÂ&#x201E;lÂ?jÂ?mlÂ&#x160;lÂ&#x17D;lÂ?jÂ&#x161;loÂ&#x201A;Â?oÂ&#x2020;jÂ&#x201A;lojÂ&#x203A;Â&#x2030;Â&#x2020;Â&#x17D;lÂ&#x2026;lmÂ&#x201E;l Â&#x152;Â?Â&#x201A;lÂ&#x2018;jÂ&#x160;loÂ&#x17D;lÂ&#x2026;jÂ&#x153;lonÂ&#x201E;ljÂ&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2039;nÂ&#x2039;nÂ&#x2018;jÂ&#x20AC;k Â&#x201A;lÂ&#x2039;lÂ&#x2C6;jÂ&#x160;Â&#x192;mlÂ&#x2026;Â&#x201E;nÂ?nÂ&#x201E;lÂ&#x152;jÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x2018;lmniÂ&#x2018;lmnÂ&#x2019; Â&#x17E;Â&#x;Â?Â&#x2039;Â?jÂ&#x160;nlÂ&#x152;loÂ&#x17D;ljÂ&#x153;lonÂ&#x201E;ljnÂ&#x201A;Â&#x192;oÂ&#x201E;nÂ&#x2026;jÂ&#x201A;Â&#x192;oÂ&#x2020;lo Â&#x152;Â&#x192;Â&#x201A;lojlÂ&#x201E;lÂ?j}wtyu} suÂ&#x2026;Â&#x192;Â&#x2014;nÂ&#x2039;Â&#x2019;jÂ&#x201C;lÂ&#x2C6;Â?oÂ?jÂ&#x152;llÂ&#x201E;jnon Â&#x152;Â?Â&#x201A;lÂ&#x2018;jÂ&#x160;loÂ&#x17D;lÂ&#x2026;jÂ&#x153;lonÂ&#x201E;ljÂ&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ&#x2C6;Â&#x192;oÂ&#x2020;Â&#x192;oÂ&#x201A;lmln Â&#x20AC;kjÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x192;mÂ&#x201E;njÂĄÂ&#x2030;mÂ&#x201E;Â?oÂ&#x192;mÂ?¢jÂ?Â&#x192;Â&#x2039;lÂ&#x152;jÂŁws{¤tÂĽs Œ s¤{tw§¨uÂ&#x201D;Â&#x2030;Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x201E;ljijÂ&#x2022;Â&#x152;Â&#x201E;mljŠÂ&#x2030;Â&#x201E;Â&#x2030;mj~Â&#x201D;Â&#x2022;Š Â?

C2<2=8389';89'C2908<898 3.9::8'72,8+8'72;89'<2=83? Ă Ă&#x192;?@89:'.9,2+.*+'(-1 ;.+89489:'<8C7.<8/'@9,@C /.<8')29@<)89:?'"27C. )@908';808'89:C@, )29@<)89:'78<8A',8). ;2+8F8,'C2908<8989'4*<X )84,'(-1'7@/.,'<2908<8. <.;'8,8@'D@//X7.Ă&#x201A;2? Ă Ă&#x192;#)2+8,.9:'4*7,7'4*<)84, (-1')8/.9:'C24./A'+.9:89A ;89'7.7,2<')29::2+8C +*;8908',.;8C'+@<.,?'$.808 )2+8=8,89';89'C*97@<7. B8389'B8C8+908')8/.9: +.9:89?'5E.<6

. / . 0 1 2 34 56708196:6;

&'(')*'+,

"#$%&'()*+,'-,./.,0'123.4/2'5(-16'789:8,';.:2<8+.'*/23 (8+87=8,0'5>>6?'"29@+@,908A'<*B./'(-1'/2B.3'B2+C8+8C,2+ <843*';89',*<B*0?'-9,@C'D8E*+.,908A'.8'<29@9F@C'G.7789 H@C2'72B8:8.'<*B./'(-1'089:')8/.9:'C2+29? IJC@'7@C8'H@C2'C8+298'<.9.<8/.7';89'2/2:89,?'K9::8C ,8@'7@C8'8F8'78<8'<*B./'.,@?'J)8/8:.'089:'=8+98')@,.3A .,@'C2+29'B89:2,LAM'72+@';8+8'C2/83.+89'N*:08C8+,8A'OP H@9.'OQQR'.,@'C2)8;8'S+.B@9'H*:F8A'H@<8,'5OTUQ6? (8+87A';2<.C.89'.8'8C+8B';.78)8'<29:8,8C89')8B+.C89 878/'H2)89:',2+72B@,A'<2/83.+C89'H@C2';29:89'C8+8C,2+ 089:'B2+B2;8?'I$29,@C908'B2+B2;8';29:89'(-1 C2B8908C89A'4*4*C'F@:8'@9,@C'42=2CA',.;8C',2+/8/@'789:8+ ,8).'202'48,43.9:LAM'@F8+908? G.7789'H@C2'F@:8'<2<)@908.'B*;0'089:',.;8C',2+/8/@ :2;2A'723.9::8'42=2C'/2B.3';.98<.7'B2+C29;8+8?'(2/8.9 .,@'<*B./'908<89'<29@+@,908'8;8/83'089:'B2+,+897<.7. <8,.C'8:8+',.;8C'+2)*,?'IH@F@+'7.3'C8/8@'<89@8/'7808 C2,2,2+89'3232AM'@F8+908? "29@+@,')2+7*92/'V.+/'$89;'W89,.C'.,@A'<27C.'<*B./ B2+,.)2'4*=*CA')29::@9889'<*B./'(-1'/2B.3'@9,@C <29;@C@9:'/.D27,0/2?'%8'F@:8 <29:8C@'<290@C8.'<*B./'"@/,.X Y@+)*72'123.4/2'5"Y16';2X 9:89'B29,@C'@9.C'72)2+,. Z*9;8'[+22;? IS8).'C8/8@';.7@+@3 <./.3'8C@',2,8)'7@C8 Z*9;8'[+22;?'W.9,8 B89:2,'78<8'[+22;L \278.9908'.,@'/3*'/@4@A <*B./')@,.3',2+@,8<8A C89'B.78';.;278.9'$8+X B.2?'W8<)@+89'Y.9C $8+B.2')@,.3A ]2+29LAM ,@C87X 908? 5E.<6

HIJKLMN

EFG

EFG

Â&#x2122;Â&#x2030;Â&#x2026;Â&#x2030;jÂ&#x201D;mnÂ&#x152;loÂ&#x17D;Â&#x2030;Â&#x201E;Â&#x2030;Â&#x2019; Â&#x161;loÂ&#x17D;lÂ&#x2026;jlÂ&#x2039;lÂ&#x152;lojÂ&#x2C6;Â&#x192;oÂ&#x2020;lÂ&#x2021;ljÂ&#x153;lonÂ&#x201E;ljÂ&#x2C6;Â?Â&#x2039;ln Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x2021;noÂ&#x2014;Â?Â&#x201E;jÂ&#x2021;lÂ&#x201A;ljÂ&#x20AC;kÂ?jÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x192;mÂ&#x201E;njÂ&#x2C6;Â&#x192;mlÂ&#x152;ljÂ&#x2039;Â&#x192;Â&#x160;nÂ&#x2018; Â&#x2020;lÂ&#x2020;lÂ&#x2018;Â?jÂ&#x201A;lojoÂ&#x17D;lÂ&#x2C6;lojÂ&#x2C6;Â&#x192;oÂ&#x2020;Â&#x2020;Â?olÂ&#x2026;lojÂ&#x20AC;kÂ&#x2019; Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201E;lÂ&#x2021;njÂ&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ&#x2021;lÂ&#x152;Â&#x201E;njÂ&#x2026;lÂ?Â&#x2C6;jÂľlÂ&#x153;ljnonjÂ&#x2C6;Â&#x192;mlÂ&#x152;l Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x160;nÂ&#x2018;jlÂ&#x2C6;lojÂ&#x201A;lÂ&#x2039;lÂ&#x2C6;jÂ&#x160;Â&#x192;mÂ&#x2026;Â&#x192;oÂ&#x201A;lml Â&#x2C6;Â&#x192;oÂ&#x2020;Â&#x2020;Â?olÂ&#x2026;lojÂ&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;nÂ&#x2039;jÂ&#x201A;Â&#x192;oÂ&#x2020;lojÂ&#x160;Â&#x2030;Â&#x201A;njÂ&#x160;Â&#x192;Â&#x152;lmjnonÂ&#x2019; Â&#x17E;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x192;oÂ&#x201E;lmljÂ&#x2030;mloÂ&#x2020;iÂ&#x2030;mloÂ&#x2020;jÂ&#x160;loÂ&#x17D;lÂ&#x2026;jÂ?Â?Â&#x2020;l Â&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ&#x2021;nÂ&#x2039;nÂ&#x2018;jÂ&#x20AC;kjÂ&#x2C6;Â&#x192;Â&#x152;Â&#x2026;nÂ&#x2021;Â?ojnÂ&#x201E;Â?jÂ&#x2021;Â&#x192;mÂ&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â?loÂ&#x2019; ŠÂ&#x192;mÂ&#x192;Â&#x2026;ljÂ&#x2C6;Â&#x192;mlÂ&#x152;ljÂŤ{}ÂĽs{uÂ&#x201E;noÂ&#x2020;Â&#x2020;njÂ&#x201A;lojÂ&#x2020;lÂ&#x2020;lÂ&#x2018;Â&#x2019; ¡lÂ&#x2039;lÂ?jÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x201A;lojÂ&#x2021;Â&#x192;oÂ&#x201A;Â&#x192;Â&#x2026;Â?¢ Â&#x161;lÂ&#x2018;Â&#x2026;loÂ?jÂ&#x2039;loÂ?Â?Â&#x201E;jÂ&#x2122;Â&#x2030;Â&#x2026;Â&#x2030;jÂ&#x160;loÂ&#x17D;lÂ&#x2026;jÂ&#x201A;njloÂ&#x201E;lml Â&#x2021;lmljÂ&#x2021;Â&#x192;mÂ&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â?lojÂ?Â?Â&#x2020;ljÂ&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ&#x2C6;Â&#x192;oÂ&#x17D;Â&#x192;Â&#x201E;nmjÂ&#x152;Â&#x192;oÂ&#x201A;nmn Â&#x201E;loÂ&#x2021;ljÂ&#x152;Â?Â&#x2021;nmjÂ&#x2021;mnÂ&#x160;lÂ&#x201A;nÂ&#x2019;jÂ&#x17E;Â&#x161;nlÂ&#x152;loÂ&#x17D;ljÂ&#x2026;Â&#x2030;oÂ&#x152;Â?Â&#x2C6;Â&#x192;o Â&#x153;lonÂ&#x201E;ljÂ&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2C6;nÂ&#x2039;nÂ&#x2018;jÂ?Â&#x192;onÂ&#x152;jÂ&#x20AC;kjÂ&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ&#x201E;mloÂ&#x152;Â&#x2C6;nÂ&#x152;n Â&#x2C6;lÂ&#x201E;nÂ&#x2026;Â?jÂ&#x17D;loÂ&#x2020;jÂ&#x2039;Â&#x192;Â&#x160;nÂ&#x2018;joÂ&#x17D;lÂ&#x2C6;lojÂ&#x201A;nÂ&#x2020;Â?olÂ&#x2026;lojÂ&#x201A;n Â?lÂ&#x2039;lolojÂ&#x2C6;lÂ&#x2014;Â&#x192;Â&#x201E;Â?¢jnÂ&#x2C6;Â&#x160;Â?Â&#x2018;oÂ&#x17D;lÂ&#x2019;j!"#$%


STUVWXYZ[\]VW^Z_Y`aW^YÙ 0123

ÚÛÜÝÞßàÛáâãäßåæßÚçàÝç1Üçèßéêåé

bcdefghciefjekelemfnopqern€‚ƒ‚„‚„…†‡ˆ‰…Š†‡ˆ‹…Œ€Žˆ‹€drfqecnspfgojoprcnemfjehghcfktekneuvewfkojrkelfgopkselecferpwflrknprqw gocxhphkecfqepnhfnecdefgocdhdhqwfgekgspwfmrcxxefgoceneecfqsnewfenehfiecxflerccieyfzeiecxqecfqolhmecfecdefqogede™š›œžŸ ¡¢£¤ {ejrfeqecfjoj|ecnhfjoc}eprqecfkslhkrciefjolelhrfgrmeq~grmeqfiecxf|opqsjgonocy‘‚ˆ…‰ˆ’‚…“€“‡‚„”†„…•–”—‚˜

ÐÒàÒÓÈ ÎÞÓ' (ÈÌ&Ö ÊÒÔËÉÊÎ )*ÒÔÖ

ãäåæãçèéêëìíìîïðñîòìëìóôìîõö÷øøöõìîëöõùìêéîõö÷ú ûöêì÷øîüýùêýþì÷îÿìíìî01î2öÿôöõùöóîõö÷íìôì÷ø3îèìíìîò4õìô 5678980160 îëöõìóé÷îõöó4ÿìëì÷îëìõÿì÷ öî ìóéîÿöóôìõì 4÷ô4ëîüýùêýþì÷îÿ4ôìóì÷îëöí4ì3î2ìô4î ìêîÿìô4ôîíéþ 4ë4óé ëìõÿì÷ öî ìóéîÿöóôìõìîùöóêì÷øþ4÷øîóöêìôéîìõì÷3îì÷ ì ìíìîé÷þéíö÷îëöüéêî ìéô4îþììôîþöýóì÷øî ì÷øîõö÷øìë4 ÿö÷ø4ó4þîîõö÷ýêìëîëöíìôì÷øì÷îüììø4ùîìþ4ëé ûì ìûìîè4ó÷ìõì3îñ÷éî ì÷ ìîÿöóéþôéìîëöüéêî ì÷øîôéíìë ùöóíìõÿìëîùöþìó3 èöóþìé÷øì÷îì÷ôìóìîüìêý÷îtq„yxs…qznì4éîýýî ì÷ø ùöóÿìþì÷øì÷îíö÷øì÷îìü óýéîìõêéîõöêìì÷îòýëý éíýíýúìþ4ëéîõöõì÷øîÿì÷ìþ3îñþ4îíì÷îÿöóéþôéì ùöóþöêéöóì÷î ì÷øîõìõÿ4îõö÷ öíýôîÿöó ìôéì÷îþöüìóì ÷ìþéý÷ìê3îéíìëîùéìþì÷ ìîÿöõéêé ì÷îø4ùöó÷4óîùöóøì4÷ø

é÷øøìîôé÷øëìôî÷ìþéý÷ìê3îïðñîõöõì÷øîêìé÷3 ì ëì÷îõöíéìîõìþþìîìþé÷øîÿ4÷îéë4ôîìõùéêîùìøéì÷îõöú ÷4êéþîùöóéôìîÿéêëìíìîïðñ3îìëîë4óì÷øîíìóéîõöíéìúõöíéìîùöú þìóîíì÷îùöóøö÷øþéîþöÿöóôéî4þôóìêéì÷îóýìíüìþôîýóÿýóìôéý÷ êýýõùöóø îìþ é÷øôý÷îèýþôî é÷øøìîõìûìêì îé÷ôöó÷ìþéý÷ìê †|îõö÷4êéþîþýìêîÿöóþìé÷øì÷îþö÷øéôîõö÷4û4îòìëìóôìî6îé÷é3 ö÷øìÿìîÿéêëìíìîõö÷ìóéëîôö÷ô4îþìûìîÿ4÷ ìîùì÷ ìë ìêìþì÷3î2ìêì îþìô4÷ ìîëìóö÷ìîíìóénxprqtzy€… îòìëìóôì õöõì÷øîê4ìóîùéìþì3îðýôìîé÷éîùöóÿö÷í4í4ëîþöëéôìóîîû4ôì ûéì îõö÷ûìíéîÿ4þìôîÿöõöóé÷ôì ì÷îöÿ4ùêéëîñ÷íý÷öþéì3îïé þéþéîêìé÷ îíéîôö÷øì îëöõöøì ì÷÷ ìîéô4 îòìëìóôìîõö÷ éõÿì÷ ùöóùìøìéîõìþìêì îþöÿöóôéîùì÷ûéó îêìê4úêé÷ôìþîõìüöôî é÷øøì êéþôóéëîù ìóîÿöô3 ñþ4úþéô4îíéîìôìþîôìëîõö÷ø öóì÷ëì÷îëìêì4îõö÷ûìíéîùì ì÷ ëìõÿì÷ öî ì÷øîêìóéþ3î2öõ4ìîùöóëìôìîòìëìóôìîùöùìþîùì÷ûéó õöþëéÿ4÷îóöìêéþìþé÷ ìîùöê4õîôö÷ô43îòìëìóôìîþ4íì îùöó4õ4ó 7îôì 4÷3îì÷ûéóîþ4íì îõö÷ûìíéîõ4þéùì îíéîòìëìóôìîþöûìë ôì 4÷î606î5ìùìíîëöú6 3î!4ùöó÷4óîòìëìóôìîíìôì÷øîþéëêé

ùöóøì÷ôé îîôöôìÿéîòìëìóôìîôìëîû4øìîùöùìþîùì÷ûéó3 èéêëìíìîòìëìóôìîû4øìîõö÷ûìíéîõö÷ìóéëîëìóö÷ìîëýôìîõöôú óýÿýêéôì÷îé÷éîõö÷ûìíéîëýôìîíéõì÷ìîþöõ4ìîþ4ë4 îíì÷îìøìõì íéîñ÷íý÷öþéìîùöóëéÿóì 3îíì÷ ìîëöóìøìõì÷îé÷éîýêö

ùöùöóìÿìîÿé ìëîíéÿìëìéî4÷ô4ëîëìõÿì÷ öîíö÷øì÷ õö÷øø4÷ìëì÷îéþ4î23 öóíìþìóëì÷îþö÷þ4þîÿö÷í4í4ëîôì 4÷î0111 îëýõÿýþéþé öô÷éþîòìëìóôìîìíìêì îîþöùì÷ ìëî" 6îÿöóþö÷îìôì4îõì ýóéôìþ íééþéîöô÷éþîòìì î0 îÿöóþö÷îöô÷éþîöôìé îöô÷éþî24÷íìî6 0 ÿöóþö÷ îöô÷éþîéý÷ø ýìî "îÿöóþö÷ îöô÷éþîìôìëî" 6îÿöóþö÷ öô÷éþîé÷ì÷øëìùì4î" 6îÿöóþö÷ îíì÷îêìé÷úêìé÷÷ ì3îèé ìëú ÿé ìëî ì÷øîõö÷ûìêì÷ëì÷îëìõÿì÷ öî2îõ4÷øëé÷ ùöó éô4÷øîõìôöõìôéþîùì ìîýóì÷øîíìóéîþ4ë4îîùöóìøìõìî ìëì÷îõöõéêé îüìêý÷î ì÷øîþìõì3îìõ4÷îÿéêé ì÷î ìôéîôéíìë ùéþìîùöóíìþìóëì÷îì÷ìêéþìîõìôöõìôéþ3îéþìîþìûìîþ4ë4î õöõéêé îüìêý÷îíìóéîþ4ë4î3 ö÷4ó4ôî öõìôîëéôì îíìóéÿìíìîõöõìëìéîéþ4î2 õö÷íé÷øîõö÷øø4÷ìëì÷îéþ4úéþþ4î÷ý÷ÿóéõìóýíéìêîþöÿöóôé ëýõÿöôö÷þéîíì÷îëöüìëìÿì÷îþì÷øîüìêý÷îõö÷øöêýêìîòìëìóôì õö÷ûìíéîêöùé îùìéë3îòìëìóôìîôéíìëîùöó4ùì îëìêì4îôöó4þ ùöóë4ôìôîÿìíìîõìþìêì î23î#$$$%

ëìíîíëîïðñíñíòó1#%#$ëìíîíëîïð ôìõö÷øîùëìïöïúúñïúð ûöüöýò -133 691<#,/#üö÷îþðëìíîíëîïðôìõö÷øîòð

1/8# #$íöïöûìôðëôÿõñ÷øîòð 601íöïöûìôðþîëñ2öïò/$ 1/< ø2ö3ðôìõö÷øîòó1#%#$4-133 691<#,/#4 1/8# #$46014 /$ 1/<4 $#$6?#45:9 #&3$&$43 0&#/$4 +/$$4 >/$#51#&4&>5'#9 ôìëÿô2ìôò&5+89490//4 ó:$$4 91#15<4 6 %1&46?9<-/$4 /:<4 17 5<9,#<45?/$#69#7+4$$ :<#$4ó1<8#&4,/9/599# /40$1'9ó#:3$&$ëìüöô2öð3ÿ2ÿò #/$5<94ó

#9$7+4ó1<#8#</$øþìíöïò6$8#1<#4;9/# #9ð úñïñïú÷îõñþò5/$÷ñþÿïëôÿúÿòðó# /ýöï2ñþò 0<98#/&øñôö÷öô2öò#$3%<#&45<1 7+56/$íöúìþ8 öïúò64#ó<4 9:94#9÷þö2ìïò>31<%$5#</$ øìíöôöïúò / &$$ </$ëñôüÿ÷ìô2ÿò +$:9<4#$9$ ëñôüÿôìûÿðò 1/$5#4#$9$2ö2öðüöûö9ð ðúôö3îøò500<4 3/$4-# 9ó<9461/1%&ó#//$469<-7# 94 /-#69#/$400ó#/40$ó1#$#î2ò

1 61+37+45#0,#$$4-13#4#$9$øì÷ôì2öôîö2ð ôìõö÷øîò 1#<1//1ó##5'#+%1& >585 5 + ,+1#9 1+/#/*" 1+1'$ *("(( "(*!- * )2( -133691<#,/#÷4%$#53#/ü45

< /$4$9$ /4;9$#+5#04-/$4 9/ ó</45/$ #/$#$40+ +/&4ó1<#&4 ó#4 #/$4ó<5?$4 <,#1/$46#40$<# ëìïìôýî2ò, 61< #30$÷ÿíîøöôîøðñ2öíöòó1#%#$ õîôì÷2ñôò 1/#/$ëìíîíëîïðëìôñøö9ööïòð54#$9$üö÷îþð ëìíîíëîïðëìôñøö9ööïùíöïöûìôðî÷þöïò $%##íöïöûìôð ÷ìñöïúöïò;9<#4#&/óíöïöûìôðëøõíùñíñíò/$/,#/$&$ íöïöûìôðøîô÷ñþöøîòó1#,#$$íöïöûìôðëìôì2ö÷öïò '#$$ öþöíö2ðôìõö÷øîùýîøïîøòð+1<1#+ <#0$#/4 2ìþìëÿïðð3ö÷øò ")()(*4ìíöîþò/#3$+?$4 üìýøî2ìò&&&/#3$?$4öþöíö2ðëìôì2ö÷öïò+ $<

#/8!0$#/4 #9$4 +1ôì÷ìïîïúò ;5;34

<#454, 61< #30$ "*42öôî3ðî÷þöïòðõîøëþöð 9öþð '"4õîøëþöðýüò '*"4õîøëþöð3ò ' 4î÷þöïð÷ÿþÿíòð '*4î÷þöïð÷ìþñöôúöò ' *4î÷þöïðýöôîøò 'îøîðõîðþñöôð2öïúúñïú8 ûöüöýðëìôì2ö÷öï

4565 895 585 5

  5#$%&' 5#$9& 6+ , -#./0$ 

1./ $+$ 

1./0$ 

5 8  5  !" ())( !(*(*( )* **"* !*(" *!2) *!)

’“‚ ‚†´ ‘´«±¬­¹– ³¿³²À ¿³ ¿ ¥† ‡†„ª« ”ˆ¦§¨© ˆª€–” — «‚¬·­•®‚¯° ±±®€²„³©®¾ ´ µ¶¨ †„• ‚’„• ´¬†­‚ ©¦ˆ« „¸– ‚³ ‡²‚ˆ³ † º– „©–‰†ªŒ†ˆ‡ “‚ „·»–” ƒ‚‰‚ ‚ ¼°‘¨§ ’ˆ‡ †„—– ”—‚½”’“‚  ‹·–“

ÁÅ ÂÁ Ã Ä Æ Ç È É Ê Ë Ì Ç Í ÁÎ Â Á É ÏÆ Ç Í É Á Ã Ä Å Æ Ç È Ê É Ë ÌÆÇÍ ÁÉÎÏ ÇÍÉ

ÐÑÒÓÐÒÑÔÖÐÑÑ×ÔØÕÑÕ×ÔÑÖÑÖ

!"#$%&'('$#)*&+,"

hijklmnopqrnsptuvnwpopnxpynzpqopvnp{pntzyn|}tqn~wpp |q€ywzt‚nƒprptxpqpn„ppnx…qryywqop‚n†…txpnupwt‡ ˆ‰Š‹Œ‰Ž‰Š

-.-/0123430-567289:0;-1-<0363=340:>:5 [:5@G75@350g:67DR1D3?3 ?35@0A3B:C06:DE9F=E407587G0HE5I ZEH35837350[:5@G75@35 6:9:G350DE972343350:567289:06EI g:67D<0C3@:0BE5:20GFHF6:8: 5@3505:=3:0:5JE2832:0DE97234335 8E98E587O 2E=79745?3K08:63G08E9H327G083534 I ‘F8FGFD:0->:50’35@@7350;g`<O 6350C35@753508EHD38072343K06: I ‘F8FGFD:0->:50_E56:9:G35 38320LD0MNNONNNONNN0;673093872 d35@75350;-_d<O B783097D:34<O I ‘F8FGFD:0^UZ0DEHF4F5R -1-0835D30DE92E87B7350D9:52:D DEH:=:G 6:CE9:G350GED3630:567289:0?35@ I ‘F8FGFD:0/Z“Z BE5:206350GFHF6:8:0:567289:0?35@ I ‘F8FGFD:03G830DE56:9:35 D9F2E20D9F67G2:5?308:63G0HE9723G DE972343350635038370DE97 3837D750HEHC343?3G350=:5@I C34355?3K0?35@06:=E@3=:2:9 G75@35K02E98308:63G0HE5@@753G35 C3@:0a”038370ZU 27HCE9063?303=3H02EP3930CE9I I _E5@:2:0bF9H7=:90DE9HF4F535 =EC:435O0QE=3:50:87K0:567289:0CE9=FI CE9H38E93:0;‘F9H7=:90_F6E= G32:06:0G3A32350:567289:038370G3I QZI-06350QZI--< A32350CE9:G380?35@0HEH:=:G:0:>:5 I Q79380DE95?383350;‘F9H7=:9 ¦§–Ÿ¨Ÿ•Ÿš›œŸ¥Ÿš š›©›¦ª«ª¬­®›¯ª°®«±«®²›³ª¬´®µ«®²›­®°®²›¶•–—µ›˜™š› ­®°œ®žœ ²›Ÿ Ÿ¡Ÿ²¢¶Ÿš›±¢²Ÿ£–— ·¸››ž¡¤ £¹ºŸ®¥— 6E5@350HEHE574:0GE8E587350?35@ _F6E=0QZI-< »¹·¼®«®¬º®¸›–®´±›½¾¿ ÀÁ›¦ª¬®Ã®º®²›­®°®²›¼®²·›¶µ°®«±«®²›¹°ªÄ›Åµ²®Æ›£µ¯³¬®Æõ°¸›£¹º® CE9=3G706:0G3A32350:567289:R I Q79380:>:502EA30@E675@ »¹·¼®«®¬º®›ºª¬Æª´±º›±²º±«›¯ª²­®·®›«ª²¼®¯®²®²›¶®²›«ªÆª°®¯®º®²›´ª¬Æ®¯®Â G3A32350CE9:G38O 8EHD380723430C3@:0?35@ S3239047G7H0?35@06:@753G35 HE5@F5893G 363=34015635@I75635@0/F0T0U3475 VWXY08E5835@0ZE9:567289:350;[EHI Z9F2E67907587G0HE563D38G35 C39350/E@3930U34750VWXY0/FOMMK DE9:>:535f U3HC34350[EHC39350/E@3930/FOI ZE9H:583350-1-06:3B7G350=35@I \M]Y<K0Q79380^ED7872350_E58E9: 275@0F=E40DEHF4F50GED3630d7D38: QeZ1Z1 23?30HE=34:9G350CECE93D30439:0=3=7O0d3@3:H3530D9F2E6790DE5@79723503G830GE=34:9355?3× ZE9:567289:3506350ZE963@35@350/F Q=EH350HE=3=7:0^ED3=30S:532 QeZ1Z10 TWNR_ZZR^EDRVNRVWWW0835@@3= ZM^Z_0^3C7D38E50Q=EH3506EI dE93D30C:3?35?3×0UE9:H30G32:4O Ø58FK0Q=EH35 V\0`G8FCE90VWWW08E5835@0^E8E5I 5@350HE5@:2:0bF9H7=:90?35@08E=34 QÙØLØU0DE5@79723503G830GE=34:935 0I ^UZ0GE6730F935@873O 0ZE563b839350GE=34:9350H7=3:0cN 873506350U3830a3930ZEHCE9:350->:5 6:2E6:3G35O01587G0DE5E=:8:350CE9I 363=34f 0 I ‘ F 8 F G F D : 0 2 7 9 3 8 0 5 : G 3 4 0 F 9 3 5 @ 8 7 3 4 3 9 : 0 2 3 HD 3 : 0 2 E 8 3 4 7 5 06:GE53:0C:3?3 123430-567289:K0->:50ZE9=73235K0635 G320DE9HF4F5350;GE=E5@G3D35 0I Q79380GE8E935@350=34:90639:06E23O 353GO NNNO0Ú:G30HE=EC:4:02E83475K U35630S3b8390-567289:K0ZE9387935 DE92?3938350DE5@3B735<K03D3C:=3 0I ‘F8FGFD:0GE8E935@350=34:90639: 0I S73023G2:0CE2E9830bF8FGFD:0^UZO L43D907\2N0OHE =3=7:0DE5E83D350DE5@36:=I S3E9340^3C7D38E50Q=EH350/F0Vc CE9G320DE9HF4F5350276340=E5@I C:635R97H34023G:8O 9380G73230CE9H38E93:0;B:G3 35O0;:@?< U34750MNN\0835@@3=0M\0QED8EHI G3DK0DE87@320HE5@363G350DEHEI 0I ^39870GE=739@30?35@08E=34 0I 6Q7 :G7323G35<O CE90MNN\08E5835@0ZE9:>:53506: 9:G2335RPEG0=FG32:0DE97234335O 8E9P3587H063830353G0;353G 0I Q? :=E@3=:2:90GE=7I 0QEG2:0ZE563b839350S:267GP3D:= d:635@0-567289:K02E9830ZE9387935 ^EH76:350HE5@E53:0DEH9F2E235 6:H327GG350GE0G39870GE=739@3<O 93433953086I23?530G93E8P036H3 ^3C7D38E50Q=EH35 835O _E58E9:0ZE9:567289:350LED7C=:G0-5I -1-K0DE53563835@35350Q79380->:5 6F5E2:30/FHF90YVR_I-/SRZeLR 123430F=E40^ED3=30S:5320ZM^Z_ MNNc08E5835@0^E8E5873506350U383 ^3C7D38E50Q=EH35O0ZEHF4F5 a3930ZEHCE9:350->:50123430-5672I 6:D35@@:=07587G0HE5E9:H30-1-0635 89:K0->:50ZE9=73235K06350U35630S3b839 HE5?E=E23:G350DEHC3?393509E89:I -567289:O C72:02E273:0GE8E587350ZE9630/F Q?3938I2?39380?35@04397206:DEI Vc0834750MNN\08E5835@0ZE9:>:535 d:635@0-567289:O0;:@?< 574:f I SE5340=FG32:0DE97234335O I SFG7HE50ZE5@E=F=335 ^358F90ZE=3?35350ZE9:>:535 [:5@G75@350g:67D01^[R1Z[ ^3C7D38E50Q=EH35 ;1D3?30ZE5@E=F=335

ÇÈÉÊËÌËÍÎÏÐÑÒÎÓÈÔÒÕÖÌÒÉ

ÛÈÜËÑÒÌÎÝÈÐÒÉÒÉ ÞÒÌÒÕÎßÈÉàÒÕ

Ue^Ø/Ø//06393409E56340C:3235?306:DE5@3974:0F=E403D3×0ØD3G34 @F=F5@350639340CE9DE5@397406E5@3508EG3535063934×0ØD30?35@043972 6:GF527H2:07587G0DE56E9:8306393409E5634×0UE9:H30G32:4K0U9:C75O 0ácMXTXcXY\Wâââ Ue^Ø/Ø//06393409E56340;4:DF8E52:< 0^E6730363=3404E3980938EK0?3:87 6:2EC3CG350F=E403=:9350639340?35@ CE93D30G3=:0B35875@0CE96E5?78063=3H 9E56340HE=3=7:0398E9:06350JE53O 23870HE5:85?3O0QEH3G:508:5@@:04E398 ^E8:G303=:93506393408E9=3=709E5634 938EK02EH3G:508:5@@:0D7=308EG3535 7587G0HE5?E934G350FG2:@E50635 63934O0S350?35@08E93G4:90363=34 5789:2:0?35@0P7G7D0GE0F83GK0B35875@K 8E@35@350DE9:bE90383708E@35@35 6350@:5B3=K0F9@35IF9@3508E92EC78 GEG3G7350DEHC7=74063934O0QEH3G:5 8:63G0CE9b75@2:02EP39305F9H3=O0d3@: G3G70DEHC7=74063934K0H3G302EH3I DEGE9B3K0@35@@73508EG3535063934 G:508:5@@:08EG3535063934O0SEH:G:35 235@380HEHE5@3974:02EH35@380635 B7@302EC3=:G5?3O0QEH3G:50=EHCEG DEHC7=74063934K0H3G308EG3535 D9F67G8:J:832O 0Z72:5@0?35@08E9B36:08:C3I8:C3K 6393403G3502EH3G:509E5634O H7G30D7P38K0835@3506350G3G:06:5@:5 0Ø630CECE93D3043=0?35@0C:23 6:G38E@F9:G350@EB3=308EG3535063934 HE5@3G:C38G3508EG3535063934 9E5634O0S3=3H0GF56:2:08E92EC78K 9E5634O0Q3=34023875?30363=3406:39E 8EG35350639340=EC:409E56340639:0WNR 4EC38K0?35@0HEHC7380GF56:2:087C74 cN0HHg@K02E4:5@@30HE5:HC7=G35 GEG7935@350P3:935063508:63G0CE98EI GE=7435O0/3H75K0B:G308:63G08E9B36: 53@3O0^F56:2:0:5:0HEHC7380F8F8 GE=7435K06:G38E@F9:G350GF56:2:05F9I B35875@0=EH34063=3H0HEHFHD3G35 639340639:0B35875@0GE02E=7974087C74O H3=O 0/:=3:05F9H3=08EG3535063934 ØG:C385?3K08EG35350639340HE57975O 2E2EF935@06E5@35072:308:63G08E9=3=7 0dE96:9:08E9=3=70=3H3K08E9=EC:4063I 873K07G793508:5@@:0C3635K0CE938 =3H0GF56:2:0CE=7H02393D350D3@:03837 C3635K06350GE2E4383505F9H3= H3=3H0439:5?30?35@0G7935@08:679K 363=340VMNRXN0HHg@O0Ø5@G30VMN C:230D7=30HE5@3G:C38G3508EG3535 HE575B7GG3508EG353506393402:28F=:G 6393409E5634O0g3=0:5:06:2EC3CG35 6350XN06:2EC7808EG3535063934 DF2:2:0CE96:9:0639340P7G7D027=:8 6:328F=:GO0UEG353506393402:28F=:G 23HD3:0GE0GED3=3O0UEG3535063934 363=3408EG35350?35@06:3=3H:06:56:5@ HE579750B7@30C:2308E9B36:0G39E53 DEHC7=740639340GE8:G30B35875@ 2E2EF935@0HE5@3=3H:0DE56393435 HE5@E97P7806350HEHFHD3G35 3G:C380=7G308E9C7G3038370=7G306: 639340GE02E=7974087C74O0QEHE58393 C3@:35063=3HO0d:230D7=303635?3 8EG353506:328F=:G0363=3408EG3535 DE=EC39350DEHC7=740639340G39E53 ?35@06:3=3H:06:56:5@0DEHC7=74 :5bEG2:0CE938O0ZE5?EC3C0=3:55?3 639340GE8:G30B35875@0HE5E9:H3 363=340GF56:2:0=EH340B35875@K GEHC3=:0639340639:02E=7974087C74O 2E935@350B35875@K063503=E9@:0FC38O 0UE9B36:5?308EG353506393409E5I 0UEG353506393409E56340C397 63406:DE5@3974:0F=E408:@3043=O HE5:HC7=G350@EB3=303D3C:=3027D=3: ØD3C:=3023=3402387038370GE8:@35?3 639340GE0F83G08E9@35@@7O0^F56:2: HE5@3=3H:0@35@@7350DE5797535K :5:03G350HEHC73802E2EF935@0HE93I H3G308EG353506393403G35087975O 230D72:5@K02E9:5@0HE5@73DK0DE5@=I U:@3043=08E92EC780363=340289FGE0JF=I :438350G7935@0BE=32K0GE9:5@3806:5@:5K 7HEK0?3G5:0GEG738350F8F80B35875@ HE93230PED380=E=34K0H7G30D7P38K 7587G0HE5@75P7D06350HE5@E=739I 835@3506350G3G:06:5@:5K02E983 G350639340639:09F5@@30F8F80B35875@ GE2E:HC35@3508E9@35@@7O0d3@:0F9I GE02E=7974087C74O0QEH3G:50C3:G0F8F8 35@0?35@0HEH:=:G:09:A3?3808EG3535 B35875@K02EH3G:50C35?3G0JF=7HE 6393409E5634K0439720HEHDE943I 639340?35@06:DFHD3G35O0QEC3=:GI 8:G3506:9:O0QEC3CK0@35@@7350:5:0H7I 5?3K0B:G30b75@2:0F8F80B35875@0G7935@ 63402EG3=:0G3HC74O0;:@?< C3:GK0JF=7HE0639340?35@06:DFHD3I G3502E6:G:8K02E4:5@@308EG3535 0LQ1S0^F830ÙF@?3G3983 639340HE57975O

@ABCADEFGHGIAEAJKE45BAHK ELMNL8AFAHI A 65 95 5 8  5

4565 895 5 8  5 3#6+ $ 45678*2)"

1 1& $ 45678*!*)*! ,#$$ $ 45678*()** 9:$ $5; 45678*2)!

54%.4 5#$:+  **2* #  )(* 6/# 1+/  *)"2 9$<6+ =  *)* 9$<, =  2*"

89#' ,< ,. :>8 > 9$&

. 5 505 6/# 1+/

 #

?,

? $#1

$ 45678"" $ 45678**(*  $ 45678**!)  

 *(!  *))  *"( =  "** =  *()"

4565 895 ,<  #6+ 8%  89#' $ 65954  6  9$& $

540.:54 

#/ $

5 8  5 45678*** 45678*))  45678)(***  *!)  456782**  45678"*!

@ABCAD E 8FAE DMFADEOIPQPR ,#1*( *(*

>9> 595,54 ,#1 ,#1*! ,#1

>9>  ,#1) ,#1( ,#1! ,#1* ,#1* ,#1*)

* *" *2

8 () ! 2 * * *)

8. >5 > ,#1*22 ,#1* ,#1** ,#1* 65%.4 6<5; 6<5; 6< 6<5;

8 ) () *) *(

8 ! * * *(


! 0123

ghijklghimnolpmqrlshkmt

6 658 1 56761689

uv zv€ v|‰…y †}w‡xˆy~z{}v‰|v}Š~zv‹} Œ}{}‚‡ƒv„†} v{}„x„

"#PQR#SPT%$UVWXS%7 -B/,+*,2C,+.)3,+4'28,28-0/ *,2C,+()+-B/,+3,5,@ <'.'6,(,,2+,64,(,+/,-3) &'204&,28+(,6)+(,1,4+-B/, ?'2060/+(),;+3'.'1042C, (,6)+<B/,+?,8'1,28+C,28 3,5,;+/,-+3,4&,)+Ž‘’“() 508,+30(,*+,(,+-'3'&,-,/,2 4,28-,1+()+('&,2+4,1+Y67 J)1,C,*+-,.0&,/'2;K+-,/, ,2/,6,+9)3*0.+3'6/,+e68,2(, 4,(,+IBJ2+AZ0,6'+DY6/B3G; 3B&)6+/,-3)+Y[(,;+f4,4+D^aG@ (,6)+-,.0&,/'2+(,2+-B/,;+3'6/, ()2)1,)+4'2C'6B.B/+J)1,C,* ?'2060/+(),;+/,-3)+(,6) &'2803,*,+,64,(,+/'6-,)/ B&'6,3)+,64,(,+/,-3)+Y[(, -B/,+3'*,6032C,+.'6B&'6,3) .,/,3+J)1,C,*+B&'6,3)+/,-3)@ (,6)+<,.0&,/'2+?,8'1,28@ &,(,+4,3,+”'.,6,2+1,10+3,5,; Y/,3+,(0,2+(,6)+3B&)6+/,-3) I,-3)+(,6)+<B/,+?,8'1,28 -,6'2,+.'104+,(,+)c)2+/6,C'- Y[(,+)/0;+()6)2C,+4'28,-0 ()2)1,)+/,-+3'*,6032C,+4,287 (,2+B&'6,3)2C,@+O,1+)2)+.'67 ,-,2+3'8'6,+.'6-BB6()2,3) -,1+()+('&,2+4,1+Y6/B3+C,28 .'(,+('28,2+/,-3)+Y[(,+C,28 ('28,2+&)*,-7&)*,-+/'6-,)/@ 4,30-+J)1,C,*+<,.0&,/'2 30(,*+4'4)1)-)+A06,/+\'63'7 <,2)/+9)-C,3,+A,/1,2/,3 ?,8'1,28@+\,6,+3B&)6+/,-3) /050,2+fc)2+I6,C'-+DA\fIG+(,6) \B16'3+?,8'1,28;+Y)&/0+]07 Y[(,+&02+4'28'10*-,2+&'67 9)3*0.+],/'28@ 4)2/'2;+ &)*,-2C,+ /,3B,1,2+)/0;+-,6'2,+.'6&B/'23) HI'603+/'6,28+-,4)+6'3,* 4'28)c)2-,2+/,-3)+(,6)+<B/, /'65,()+&'2C'6B.B/,2+&'2047 ('28,2+,(,2C,+/,-3)+-B/,+)/0@ ?,8'1,28+4,28-,1+()+3'-)/,6 &,28+(,2+4'4&'28,60*) <,4)+()/02/0/+&'603,*,,2 4,1+Y6/B3@+H<,4)+*,603+3,1)28 4'4.'6)+3'/B6,2@+<,4)+)28)2 4'28)28,/-,2@+<,1,0+4,3)* &'2(,&,/,2@ \,(,+]04,/+DM^_`G;+3'-)/,6 -1,6)[)-,3)+/'2/,28+*,1+)2) ,(,+C,28+4,28-,1+()+3)/0;+=,/,/ ab+3B&)6+,64,(,+/,-3)+Y[(, -,6'2,+/,-+,(,+/)2(,-+1,250/ 2B4B62C,+(,2+1,&B6-,2+&,(, 4'288'60(0-+-,2/B6+9)2,3 &'2'8,-,2+,/06,2+(,6)+,&,7 -,4);K+/'8,3+]04)2/'2@+–—˜™š \'6*0.028,2+D9)3*0.G+<,7 6,/+/'6-,)/@+I,-3)7/,-3)+)/0 .0&,/'2+?,8'1,28@+\,6,+3B7 30(,*+()+10,6+-B6)(B6+)c)2 ›œžŸ ¡¢£¡¤¢£¡œ &)6+/'63'.0/+4'4)2/,+3'5047 4,28-,12C,;K+-,/,2C,@ ¦§¨©ª«¬­®¯©«°±²­ 1,*+,64,(,+/,-3)+(,6)+<B/, \'610+()-'/,*0);+3'5,- u¥ ©ª³¯­´®­µ«®³¶³ª­²­­µ ?,8'1,28+C,28+4,28-,1+() ”'.,6,2+1,10;+3'5041,*+,67 ² -,J,3,2+4,1+Y6/B3+()/'67 4,(,+/,-3)+.,60+401,)+.'6B7 ¬­®¯©«²­ª©«·§¬­ &'6,3)+()+<B/,+?,8'1,28; ¸­¹³º­µ¹«»­µ¹«¼­µ¹®­º /).-,2@ \,6,+3B&)6+4'28,288,& 4'3-)+.'104+4'28,2/B28) ²©«®­½­¯­µ«¼­º«°ª¬§¯¾ /,-3)+(,6)+<B/,+?,8'1,28 A\fI+9)3*0.+],/'28@+•,402 u¥ ®¯©«²­ª©«·§¬­ /'63'.0/+4'1,288,6+)c)2+B&'7 .'8)/0;+\'4-B/+?,8'1,28 ¸­¿­ ¹³º­µ¹«¯³´­ªÀ¯µ»­ 6,3);+C,28+3'*,6032C,+*,2C, /'/,&+4'28)c)2-,2+/,-3)7/,-3) ¬­®« 3'.,/,3+(,1,4+J)1,C,*+<B/, /'63'.0/+02/0-+.'6B&'6,3) ¼­µ¹®­º«²©«½©º­»­´ ('28,2+*,2C,+4'28,2/B28) ¼­º«°ª¬§¯«»­µ¹«¼­¯À® ?,8'1,28+3,5,@ Y-3)+&6B/'3+3B&)6+/,-3)+)2) )c)2+&6)23)&+(,6)+J,1)+-B/, ½©º­»­´«·­¶À¨­¬³µ ()/'40)+<'&,1,+:)(,28+Y287 3'/'4&,/@ ¸­¹³º­µ¹¾ -0/,2+9)3*0.+<,.0&,/'2 <,.)(+Y28-0/,2+9)3*0. u¥ ®©¬­ª«Á«¯§¨©ª«¬­®¯© ?,8'1,28;+A08)C,6/B;+<,2)/ <,.0&,/'2+?,8'1,28;+A08)7 °±²¦³ 9)-C,3,+A,/1,2/,3+\B16'3 C,6/B;+4'4.'2,6-,2+/,-3) ­«¨ª§¬³¯«²³µ¹­µ ?,8'1,28;+Y)&/0+]04)2/'2; (,6)+-B/,+)/0+/,-+3'*,6032C, ¼³µ²­¬­µ¹©«Ã©µ­¯ (,2+<'/0,+9\d+e68,2(,+<,7 4'2=,6)+&'204&,28+()+10,6 ijª´À¶Àµ¹­µ«Å鯴À¶Æ .0&,/'2+?,8'1,28;+f6),2/B@ J)1,C,*+<B/,+?,8'1,28;+-,7 ·­¶À¨­¬³µ«¸­¹³º­µ¹¾ HA'*,6032C,+/,-3)+(,6) 6'2,+)c)2+B&'6,3)B2,12C,

ÇÈÉÊËÌÍÊÌÌÉ ÎÏÐÑÒÓÔÏÕÖ×ØÑ ÇÑÙÓ×ÓÑ ÇÖÔÑÒÚÑÙÑ ÛØÜÙÑÝÖÙÏÊÞÔß ÇÖÜàÖÚÓ ËÑÝÖÙáÒØ âØãÞÙÞÏäÏåØàæ çÑèÏÇÜÓéÞÏêàÑÒÑÓ ëÑ×ÓÒìæ ÝÖÝëÖÜÓÒÑÙ àÓÑáÑÝ àÖÙáíÑÜáÑÑÙ ÒÖàÑèÑ ÒÖÔÞÝàÞÒÏîÑ×ÓÔÑÙ ÕÑÜ×ÓÒÑÏËÑÜÑàÑÙæ ÕÑÝÓÚÏêïðñòì ÝÑÔÑÝÏèÓ âÞÜÞëØèØÜ Ù×ÖÜÙÑ×ÓÞÙÑÔÏÊÞÔßô ÛÍóâõÉÏö÷ÊöÌñøÏÉõÍÏËõùÌ ó

úhnrqmnlûmimnlphümnolýhiþÿhtlýhnotmiommn

uvw…y}„v0z‡z‰}zv1ƒ‚{‡ƒ{v2}„‡ˆv|{3‰~vwŠƒ‡z} "#PQR#SPT%$UVWXS%7+<'1B4&B5,6,2+-'&,28+,/,0+5,/)1,2+<,6/)-,+O,7 6,&,2;+4'5BJ)2,2802;+<B/,+?,8'1,28; 4'4'6B1'*+&'28*,68,,2+(,6)+<'/0, \,2)/),+I062,4'2+5B1[+\'6&'3)+O,4'287 -0+:0JB2B+6+d0&;+O+?,6()C,2/B@ •,402;+4,2/,2+?'2(,86)+(,2 50.'6206+],/'28+(0,+&'6)B('+/'63'7 .0/+/,-+4'4.'6)-,2+1,283028+&'287 *,68,,2+)/0;+4'1,)2-,2+4'1,10)+A,( \6)CB;+>,-)1+<'/0,+\,2)/),+\'1,-3,2, Y=,6,+I*'+M^/*+?'6,&)+,2(+:B6B.0(06 A'2)B673+Y4,/'06+5B1[+IB062,4'2/+dB47 &'/)28+I*'+O,4'28-0+:0JB2B+6+d0&@ \'4.'6),2+&'28*,68,,2+-'&,(, -'1B4&B-+5,6,2+-'&,28+<,6/)-, O,6,&,2+)2)+,/,3+(,3,6+/060/+3'6/, 4'2(0-028+&'1,-3,2,,2+&'4.07 -,,2+/062,4'2+&'8B1[+3'2)B6+3'7f27

(B2'3),+(,2+4,2=,2'8,6,;+C,28 ()8'1,6+:B6B.0(06+f2/'62,/)B2,1+5B1[ ,2(+dB02/6C+d10.+D:f5ddG;+?)2880 D`_`G+1,10@ H\'28*,68,,2+)2)+508,+.'2/0&'6*,/),2+-,6'2,+&,6,+3'2)4,2 5,6,2+-'&,28+/'1,*+4'2('()-,3)-,2 ()6)+4'1'3/,6)-,2+-'3'2),2+/6,()3)B7 2,1;K+-,/,+\6)CB@ <'1B4&B-+5,6,2+-'&,28+<,6/)-, O,6,&,2+)2)1,*+C,28+3'4&,/+()2)1,) 50.'6206+],/'28;+:).)/+>,10CB; /'65'1'-+3'(02),@+\'62C,/,,2+-B27 /6B8'63)+B6,28+2B4B6+3,/0+()+],/'28 )/0&02+4'4)=0+-'4,6,*,2+-,1,28,2 3'2)4,2+5,6,2+-'&,28@ :,*-,2;+&,6,+3'2)4,2+&02+3'4&,/ 4'288'1,6+,-3)+-'&6)*,/)2,2+()+<B/, ?,8'1,28;+('&,2+-,2/B6+50.'6206

],/'28;+(,2+()+\06JB-'6/B@+\,6,+3'7 2)4,2+4'202/0/+:).)/+>,10CB+4)2/, 4,,[+-'&,(,+3'2)4,2+5,6,2+-'&,28@ \'28*,68,,2+-'&,(,+-'1B4&B5,6,2+-'&,28+<,6/)-,+O,6,&,2+/'63'.0/ ().'6)-,2+&,(,+<,4)3+DME_`G+4,1,4+() :B6B.0(06+f2/'62,/)B2,1+5B1[@+\),8,4 ().'6)-,2+-'&,(,+<'/0,+-'1B4&B-+5,6,2 -'&,28+<,6/)-,+O,6,&,2;+\,6C,(); ()(,4&)28)+3'1060*+&'4,)22C,;+<,4)3 DME_`G+4,1,4@ \'280603+-'1B4&B-+5,6,2+-'&,28 <,6/)-,+O,6,&,2;+Y803+A'/),J,2; 4'2C,4.0/+.,)-+,/,3+&'28*,68,,2 C,28+().'6)-,2@+Hf2)+4'25,()+&'1)&06 1,6,+()+3,,/+-6',3)+-,4)+()6'4'*-,2 50.'6206+],/'28+:).)/+>,10CB@ <6)/)-,2+)/0+5,()+=,4.0-+-,4)+02/0/,4&)1+1'.)*+.,)-;K+-,/,2C,@+–9 š

xŠƒ~zv{}‡ˆvŠzv0}v€}‰}{zv†}zSv€{„}S}‡ ¦À®­«¸³ª©­¯TUVWXYR{Z[\ ]^_U_X\T^[`UaU\bcZ\baUW\d^eUc\T^[fU_Uij¼®!"­#$¶!%«°$®­µ«‹³µ­´© 

&'()*+,-.),+/)*+-.)0+12 34.4556+7)8912:+.+;+)252):2;+ *+02)<+=:+1+5),95,+5<)=25+, '52;+)>-?2)'6-)@+.+102/+)3+0+)0-52+);952 =912+;7)'A+B56+C)<+02;)/9B+.21+5 D9=+5<<-5<C)E)'<-;,-;)FGGE)252);9125< =9=:+5,-)2:-56+)=912+;)395<+5,257 H+=+)/9B+=++5C)2+)3-5)*+02):91=25+, =950+B+=2)/9,91+=32B+5 =912+;)395<+5,257 I:-)'52;+)+0+B+. ;941+5<)3912+;)6+5<)*-<+ =9A+12;2)/9,91+=32B+5 =912+;)0+12)5959/56+7 J'A+B56+);+6+)2;95<)2/-, 2:-)=912+;)395<+5,25 ;+=:2B):+5,=9562+3/+5 391B95</+3+5 395<+5,257)K+12 ;2,-C)+/-)*+02 ;-/+)0-52+ =912+;7)'/;95+5< =9B2.+,)41+5< ,+=32B)?+5,2/C =9;/2)2,.+56+ =+523-B+;2 0+12)=+/9 -3CL)/+,+)'6-7 M9?+5,2/+5C /+,+)02+C),+/ ;9/+0+1)=912+; A+*+.7)D+32)*-<+ =956+5</-, /9;9.+,+5)/-B2,C 1+=:-,C)/-/-C)0+5 N25<O óÉÊ ,-:-.7)

ghijiklmnokpoqkpomjrsotmuokllompoklmshkllrkoqokmhvwixiy notokmnoqojmojoklmqiokmuhjvrwoqokzm{osrkymwhjoxikmojoklm|i }h~omovh~ojiym€hosouokm‚ik|r~ojiym€onrwouhkmƒolhvokly so~itmnhjuotokmtikllom~hqojoklz

Œ©¯­¬­«°º­¼«Ä§¯§µ¹

f3/)-B4,*+D^bG;+4'28,/,-,2;+30(,* &010*,2+/,*02+()6)2C,+.'6-'=)4&028 D@'Ž&Ž))89=9125,+.)M+ J'/+5)02B+/-/+5)39=:+5<-5+5 (,1,4+.)(,28+)/0@+f3/)ZB4,*+-)2) :-3+,95)N89=/+:O)D9=+5<<-5< 02):9:91+3+);9/,41)+5,+1+)B+25 4'4&02C,)+1)4,+&'-'65,+C,28+4'47 =95<<95?+1/+5);9/,41)3+12A2;+,+ 39B9:+1+5)0+5)395<91+;+5)*+B+5 .0,/+,6,28+(,1,4+'2,4+&'/,-+&'4.,7 02)A2B+6+.56+7)K+B+=)A+/,- ;93+5*+5<);9/2,+1)EC›)/2B4=9,91C -,6,22C,+()+/'&)+],1,2+9'3,+:,1'3,6)@ +,C)4:*9/)A2;+,+)+B+=)84;45< 39=:95+.+5);+B-1+5)+21C)0+5)1-+5< "#$#%&'()*+,-).,/+-'&01,2+,3,& &6B3'3+&'4.,-,6,2+-,C0+3'47 HA,/0+&'/,-+&'4.,-,6,2;+.)3, 0092)/K9 ?+=+,+5 395<.+5<+,7)M+=2);-0+.)=9 &0/)*+4'25,()+3,2/,&,2+3'*,6)7*,6) &062,@+<'/)-,+-,C0+30(,*+/'6.,-,6 4'28*,3)1-,2+3'-)/,6+Ma+-0)2/,1 MB90-5;<+C))+D/B++5.)+0:2BC9)5M9 2)1-+5< 1+5?+5<)-5,-/)395<9=:+5<+5 &,6,+&'4.0,/+,6,28+()+9'3,+:,1'3,6); 3'4&062,;+,&)+C,28+4,3)*+4'2C,1, ,6,28+3),&+50,1@+A,/0+-)1B86,4+,6,28 395<.+5<+,)-5,-/)/<9/5+6+3=+ 5+5 56+CL)/+,+56+7 <'=,4,/,2+>)2(03,6);+<,.0&,/'2 ()&,(,4-,2+('28,2+,)6+(,2+/,2,*@ ().,2('6B1+4&+a@„Nb;K+-,/,2C,@ 395<-5*-5<7 /,2)=95<+,+/+5C);-0+. ?,8'1,28@+A'/),&+*,6)+&'6,5)2+,6,28 Y6,28+C,28+30(,*+5,()+()(),4-,2 ?'2060/+(),;+&'64)2/,,2+,6,28 M93+B+)K25+;)M9:-0+6++5C =95¡9 )›F¢ )2)+/,-+4'4'(01)-,2+-B/B6,2+() .'.'6,&,+*,6);+3'.'104+().B28-,6 4'2=,&,)+6).0,2+-)1B86,4;+/'60/,4, 8+12A2;+,+C)89=-0+C)0+5)‘B+.1+<+ *-,+C)<6-+;5-<B)/0+25+)B40/++5;+2/)+•3 )3+0+ (,6)+604,*+4,-,2+()+…B8C,-,6/,@ M+:-3+,95)D9=+5<<-5<C)>-:9/,2 '8¡K)D9=+5<<-5<)5™šFE7 /0.0*2C,;+C,28+&'2/)28+.)3,+4'287 (,2+()50,1@ – † — ˜ ™ ™ — 9 % ‡

9 ˆ ‰ % S‰ ™ Š

9

š \'4)1)-+03,*,+&'4.0,/,2+,6,28; *,3)1-,2+60&),*@ 812*454C)’-=+,)NF“”GOC)=9 J'3+:2B+)-;-B+5)0+5+)02;9,-*-2 A'B6,28+&'6,5)2;+?,360-)2+DEFG; 5<+,+/+5C)395<9=:+5<+5)/+ 0+5)?+21C)+/+5)02:912/+5)3+0+ 30(,*+.'1,3,2+/,*02+.'68'10/ A+;+5)A2;+,+)+B+=)6+5<)02/9B4B+ =+;6+1+/+,)0+B+=):95,-/ ('28,2+,&);+,3,&;+(,2+*)/,42C, =+;6+1+/+,)09;+);9,9=3+,)2,- .2:+.7)’+02)6+5<)=9B+/-/+5 ,6,28@+HI,-+40(,*+4'4.0,/ :95,-/)/9<2<2.+5)=95<9=:+5</+5 39=:+5<-5+5)=+;6+1+/+, /93+12A2;+,++57 ;950212CL)/+,+56+7)N.+0O ,6,28+C,28+4'28*,3)1-,2+,&) 3'4&062,@+9).0/0*-,2+J,-/0 *,4&)6+(0,+4)2880+02/0-+4'47 .0,/+,6,28+.'6-0,1)/,3+.,803;K 8&•–‘•’‘))>9:+56+/)F— /4=2;24591)M8&)8-1A419*4 -,/,2C,@ 8+1,+2)84B2,2/)N8+134BO),9B+. (+504/4)'>)0+B+=);2+1+5 L2/0-+4'401,)+&'-'65,,22C,; =9B+/-/+5)3950+˜,+1+5)/9 391;56+)6+5<)02/212=)/9)A+1 ?,360-)2+-,1)+&'6/,4,+*,603+4'2,/, M8&)8-1A419*4)3+0+)—)>93,9= ,+A+5C)’-=+,)NF“”GO7 -,C0+.'6.,8,)+0-06,2+*)288,+-'/)287 :91)™šF™7)K+12)*-=B+.),91 JK2391/21+/+5)M8&)8-1A419*4 8),2+3'-)/,6+M;N+4'/'6;+(,1,4+4,3)287 ;9:-,C);9,9B+.)023914B9.)25 .+56+)=9B+/-/+5)œ912˜2/+;2)˜+/,-+B 4,3)28+&'/,-+('28,2+6B288,+() ˜41=+;2)0+12)M8&)8-;+,C).+56+ /9395<-1-;+5)0+5)/9+5<<4,++5)F› .,J,*2C,@+I04&0-,2+5'6,4)+-'6)28 F›)8+134B)6+5<)B4B4;)œ912˜2/+;2 8+134B7)M9F›)8+134B)252):+<2+5)0+12 (,2+/,2,*+1),/+()30302+()+,/,3 ˜+/,-+B7 E“)3+1,+2)34B2,2/)6+5<)0256+ /04&0-,2+-,C0+/'63'.0/@+O,1+)2) >9B+25)2,-C)3+134B)6+5<),9B+. ,+/+5)B4B4;);6+1+,)3950+˜,+1+5 30&,C,+,&)+4'4.,-,6+-,C0+3'=,6, B4B4;);6+1+,)3950+˜,+1+5)02.+ 4B9.)M8&)3-;+,7)>9:+:)0+12)“¢ 3'4&062,+(,2+4'6,/,@ =95-.2)391 6+5<)=950+˜,+1)/9)M8&)3-;+,C ËÏÐÌËPõÏÉõÊÍÌËÌ 1+3/+5) ÒÑé÷Êö ØÏÑÌñáçÑóÉÊÊó ÜÏÝÖ ÙîÑèÓÏÑÜÑÙá ;6+1+,+5;)9;<99:19+B)-=9 9)6)2C,+/'603+4'25,8,+,&)+/'/,& øÈøâÌÕÌÍÏÕÌPõÏÎÏçÖÞÜÑÙáÏàÖÒÖÜîÑÏÚÖèÑÙáÏÝÖÝëÑÒÑÛÍóÜÏâõÉö =)™G)>93,9= F™)02)+5,+1+56+),+/)B4B4;CL 4'2C,1,+3'/),&+*,6)2C,;+,8,6 èÓÏùÖÚÑÏâÑÔÖÚÑÜÓæÏÕÖQÑÝÑ×ÑÙÏÐÓÙèØÚÑÜÓæÏÕÑëØàÑ×ÖÙÏøÑáÖÔÑÙáæÏëÑÜØÎëÑÜØÏÓÙÓô :91)™šF™7)(+B)2,-)02/+,+/+5 3+3+156+7))N,4+O

½ k m l ¾¿ m À l ý h Á m o m n o ÂhikrtÀmnl¾ihmlýjkmÃlpjÿrnhi›£¤¥¦§¨ ©ª¥«¥¬§­

·Ä«ž³ª©±©®­¯©«Ÿ «Ä­ª¬­©«Ä§º©¬©®

>+=:-5<+5)(+B7)F

3B,12C,+2,2/)+\06.,1)287 5,1,2+4,30-+4'2050+.,27 Y(,&02+-,.,6+6'2=,2, *,6,&2C,@ 8,+.)3,+6,4,)+(,2+4,50;K (,6,@+])-,+*,1+)/0+/'65,(); &'4.,2802,2+.,2(,6,+3'7 ?,6(5B-B+4'2,4.,*7 @'H'ŽC)D•I¡&Ž))8-B-.+5)890+<+5<)M+/2)H2=+ :20+5<)/9:91;2.+5):91-3+)32+B+)'023-1+CL)/+,+ -,/,+O,6)3;+3,,/+()J,J,27 B/B4,/)3+),+*,603+4'250,1 4,-)2+4'2=0,/+3'/'1,*;+.'7 -,2;+.),C,+)/0+2,2/)+,-,2 /,2,*+()+.,8),2+('7 .'6,&,+J,-/0+1,10;+1)4, ()802,-,2+02/0-+&'4.,7 N8MHO)6+5<):2+;+)=+5</+B)02)3-;+,)/-B2591)D-25)K9 M93+B+)K88)M4,+)@+<9B+5<C)K1;)I;+)';.+12)@@7 =,6,+I6).02;+]04,/+DM^_`G@ 3'.,8),2+ ’+œ+)/4=3B9/;)'B-5+B-5)M4,+)@+<9B+5<C):91+=+ I;+)=95<+,+/+5C)-3+6+)252)*-<+))-5,-/ f,+.'6*,6,&;+.,2(,6, &,2+ '-,6,28,2+604,*2C,@ &'5,.,/+\'4-,.+:,2C04,3; 2802,2+.'6.,8,)+)2[6,37 1+=+2)=9=:91;2./+5)B25</-5<+5);9/2,+1),9=3+, =9=391250+.)/+A+;+5C);9.25<<+)A+*+.)/4,+ .,60+/'63'.0/;+.)1,+4'4,28 H& A , C , 28,6+.,-,1+,(, \06.,1)288,;+:,25,62'8,6,; /60-/06+.,2(,6,@+I'64,30-; :91*-+B+556+C)’-=+,)NF“”GO7 =95*+02):91;2.)0+5),91,2:7)K95<+5)09=2/2+5C +,(,+2,2/);+.)3,+4'2C'7 &'1'.,6,2+(' +5,1,2@+:'6,6/)+/,7 <'.04'2;+(,2+>B2B3B.B &'28,(,,2+&'6,1,/,2+&'27 @919/+)=9569=314,/+5)+21)02);93+5*+5<),14,4+1 =+;6+1+/+,)3-5)+/+5)=91+;+)56+=+5);++, 5,,() &+/'2,8,+-'65,+(,6)+3'-)/,6 2,*+J,68,+,-,2+().'1)@+A,7 4'1,-0-,2+&'6/'40,2+807 (0-028+(,2+&'4.,2802,2 :91/91+=2/),91;9:-,C)/9=-02+5)02;+3-)0+5)02<4;4/ =95<-5*-5<2)3-;+,)/-B2591)02)3-;+,)/4,+),91;9:-,7 6 .25<<+):91;2.7)M9<2+,+5)252)0239B43412)K25+; J•95?+5+56+)/9<2+,+5)+/+5)02B+/;+5+/+5)1-,25 .,2(,6,@+A'*)288,;+/,6,[ C,+-06,28+3'/050+5)-,+*,1+)/0 2,+4'4.,*,3+*,1+/'63'.0/@ [,3)1)/,3+.,2(,6,@++H•,27 *)(0&+J,68,+3'-)/,6+.)3, ()1,-0-,2;K+/,2(,32C,@ ?'6'-,+3'&,-,/+4'4.,7 /)2C,+508,+,-,2+()1,-0-,2 895<9B4B+)8+;+1)N)K88O)M4,+)@+<9B+5<C)=9B2:+,/+5 ;9=25<<-);9/+B2C),2+3).+12)’-=+,CL)/+,+56+7 >941+5<)390+<+5<C)–2+1C)=95<+,+/+5C);-0+. 2,)-@ ;9B-1-.)390+<+5<)/+/2)B2=+7 \,2/,0,2+I6).02+]B85,+() 2802+:,2(,6,+>)6,3,.*, &'4,25,28,2+1,2(,3,2+&,7 J91+/+5)/9:91;2.+5)252)-5,-/)=95<-:+. =95*+02)/9A+*2:+5)390+<+5<)=95*+<+)/9:91;2.+5 •,402+ J,68,+.'62,4, 1B-,3);+3,,/+)2)+1,2(,3,2 4'25,()+.,2(,6,+-B4'63),1 =0+(,6)+3'.'1042C,+®Nb /9;+5)8MH)=9=:-+,)/4,+)=95*+02)/-=-.)0+5)/4,417 02);9/2,+1),9=3+,):91*-+B+57)J>9:95+156+);-0+.)+0+ A04, 6/)2)+4'2'8,3-,2+&'67 :,2(,6,+>)6,3,.*,+/'6.0,/ 02/0-+4'2B&,28+/6,23&B67 4'/'6+4'25,()+M@®Nb+4'/'6@ M9<2+,+5)252)*-<+)-5,-/)=950-/-5<)314<1+=)M4,+ 39,-<+;)/9:91;2.+5)0+12)39=9125,+.C),+32),20+/ 2C,/,, 2+.'6.'(,@+?'2060/7 (,6)+/,2,*+(,2+()/04.0*) /,3)+0(,6,+(,2+4'2(0-028 \'2,4.,*,2+5,6,-+1,27 @+<9B+5<C)6+2,-)=9=391,+.+5/+5)395<.+1<++5)02 =+/;2=+BCL)-*+156+7)N.+0O 2C,;+&'4.,2802,2+.,27 604&0/@+],1,2+4,30-+4'7 &'2)28-,/,2+40/0+&'6'-B7 (,3,2+)/0+()1,-0-,2+,8,6 (,6,+,-,2+4'2,4.,*+-'.)7 2050+.,2(,6,+=0-0&+5,0*; 2B4),2@ &'3,J,/7&'3,J,/+.'3,6+.)3, )28,2;+3'*)288,+A04,6/)2) (,2+-B2()3)+5,1,22C,+/)(,- :0&,/)+:,2C04,3;+?,67 4'2(,6,/+()+.,2(,6,;K+/,47 >+=:-5<+5)(+B7)F 3 /)(,-+3'/050+('28,2+6'2=,7 /'61,10+.,)-@+A'1,)2+)/0;+5,6,- (5B-B;+&'62,*+4'28,/,-,2 .,*+?,6(5B-B@ /+A-B4)/9?2B),91;9:-,C)02+ -5,-/):91:+-1)=9B+B-2)391,9=-+5 ¡+5,-BC)KI´C)0+B+=)A+/,-)09/+, 4,+&'4.,2802,2+.,2(,6, 1B-,3)+1,2(,3,2+.,2(,6, .,*J,+&'4.,2802,2+.,27 f,+.'6*,6,&+&'4.,2807 0+/+5B+.));9:-+.)8+<-6-:+5 ;9391,2)2,-C)=95-1-,);+B+. +/+5)=9=+;+5<);9:-+.)3+3+5 /'63'.0/@ 3,28,/+('-,/+('28,2+604,* (,6,+/'63'.0/+()&'6-)6,-,2 2,2+:,2(,6,+>)6,3,.*, ¡+3+/)¡+3+/)N8¡¡O)6+5<):91 ;941+5<)39;91,+56+C);9:+<+2 B+6+5+5)25˜41=+;2C)-,+=+56+ HA,C,+ -,J,/)6;+-,1,0+.,7 J,68,@+9)&'6-)6,-,2+5,6,-7 ,-,2+4'2'1,2+.),C,+4&+Eb 4'25,()+.,2(,6,+-B4'63),1 <91+/);93-,+1)395<9B4B++5)-+5<7 +*+5<);+B25<),-/+1)395<+B+=+5 /41+5C)02)/+A+;+5)34;)/+=B25<7 2C,-+&'3, J, / + 2 , 2 / ) + 3 0, 3 , 7 C,+*,2C,+3'-)/,6+Nb+4'/'6 4)1),6@+A04.'6+(,2,+(),4.)1 .)3,+4'2(0-028+-'4,50,2 >9?+1+)1-,25)+?+1+)8¡¡ ;9/+B2<-;)=9=:-/+)A+?+5+ K+5+)39=:-+,+5)3+3+5)02;93+/+,2 2,+5,()+.)3)28@+AB,12C,+.,27 2 (,6)+604,*+J,68,@ (,6)+(,2,+8,.028,2+1)4, &'6'-B2B4),2+()+J)1,C,* 02*+0A+B/+5);9,2+3).+12)@25<<- 0+B+=)2/-,)=9=:+5<-5)B25< 02+=:2B/+5)0+12)-+5<)/+;7 )2)+.,2(,6,+/'63'.0/ -,.0&,/'2+D:,2C04,3;+\067 ¯-3+<,6'3)('2,2+:,2C07 =+B+=)0+B+=)/-1-5);9,+.-5),93+, /-5<+57 8+1+)395<-1-;)8¡¡)=956+ (,6,2C,+3,28,/+('-,/+('7 A,,/+ 3+0+)=-;2=)=+;-/);9/4B+.7)@9;/2 @9B2.+,)8¡¡)39;2=3+5 ,+/+5),+/)+/+5);-1-,);9=+5<+, 28,2+604,*+J,68,;K+/0/06 *,2C,+()802,-,2+02/0- .,1)288,;+:,25,62'8,6,;+<'7 4,3@+?'2060/2C,;+)28'3/B6 ,+/);9395-.56+)=95?-/-32))0+12 325*+=+5)+0+)02)/+A+;+5)325< -5,-/)B9:2.)=9=+*-/+5)3+<-6- A04,6/)2)@ 1,/)*,2+&,6,+&'63B2'1+I•f7 .04'2;+(,2+>B2B3B.BG+3'7 ,3)28+C,28+3'1,4,+)2)+4'7 ,+:-5<+5)6+5<)02+/.212)3+0+):-B+5 <21+5)/4,O)=+/+)391:+-1+5)A+1<+ :+5)=919/+)02)/9<2+,+5)B+257 A'1,)2+ /0;+),+508,+4'6,3, YL@+A'(,28-,2+&'3,J,/ .'3,6+4&+Mb+4)1),6@+HA)3,2C,; 28,1,4)+-'2(,1,+/6,23&B67 ’-B2C)5+=-5)/9<2+,+5);2=3+5325*+= 8¡¡)B25,+;)A2B+6+.),91;9:-,)=9 '3+B+<2C=)9;/2):9B-=)?-/-3)-=-1 -*,J,/)6+) 2 , 2 / ) + &' 4. , 2 8 07 ,28+C,28+4'2(,6,/+*,2C, 4&+ab+4)1),6;+,-,2+()4)27 /,3)+0(,6,;+,-,2+/'6.,2/0 6+5<)02+0+/+5)02)84;)M+=B25<)2,- A+15+2)<19<9,)0+B+=):91<-6-: =-B+2):91021256+)8¡¡C)5+=-5)3+1+ 2,2+.,2(,6,+/'63'.0/+.,-,1 C 3,J,/+1,/)*+(,2+&'3,J,/ /,-,2+-'&,(,+\'4'6)2/,* B1'*+&'4.,2802,2+.,27 ;9,20+/56+):2;+)=9125<+5/+5 1-/-57))>90+5</+5)/+=3-5< 39;91,+56+);9B+B-):91,+=:+. 4'2880306+1,*,2+J,68,; &' '=)1+1,)2+C,28+.'63)[,/+(,7 \6)8)23)+],/'28@+A'4B8, (,6,+/'63'.0/@%–°‰°—±²%³ 9— :9:+5):2+6+);9/4B+.7 ,9=3+,):91/-=3-B56+)8¡¡)2,-C)02 0+B+=);9,2+3)3912409)+,+-);+:+5 3'4)3,1+/'65,()+&'1'.,6,2 606,/+(,2+-'()2,3,2@ (,2,+/'63'.0/+3'8'6,+/0602;K ˜‰™Š²9²š >9B9:2.56+C)/9;902++5)A+1<+ Ž<9;,2.+1*4C)M+;2.+5C)M+:-3+,95 ,+.-57)NµO

¶¥·¸¹¸º¥¨ »¥¼¥¦


0123 1

 !"# $ %

&'()*+,'+-.'/0-1

2%345 6 "7 84

56789 89 64 &'()*+,'+-.'/0-1

9:;<=><:?<@ABCACDE?F=ACG? f:<U<Au<?<JT<ABI;<TMA=D=IV ZI<;<AKI?I=ABJ:=<Au<V =D@U<=<@?<@AT:U<AK<@9V =D@D=I?<@AE:=<AK<@9V OI=E<KATJ<@;<?;:A;<GIA;<GI eI;<@TFR H:@9I?A>DJI;<K<<@LMNAAIO<J TI;?<@ABeACDE?F=;DEA9<E<= W<AP@QFJ=<T:?<MAZ<@T<Ac<KV >KF@DAW<@UA9:9IU<A=:E:? >KF@DA=:E:?AX9<=R 9:AGDJG<U<:A:E<W<KA9:AP@9FV …DJ9<;<J?<@A>D=DJ:?V PJQ<@R ?D<9<<@A><:E:TA;DTDE<KA>DJV W<A^bA=D@U<T<?<@MA€FI_KDJ >DE<?IA9<@A;DGI<KA?F@9F= Z<E<><;AZD=G<@UAZIV @D;:<RABD@<@U?<><@ATDJ;DV ;<<@ATDJK<9<>ATDJ;<@U?<M S@TI?A=D@UK<9<>:AI><V =FKF@<@ABCABJ:=<Au<W< TDJ;DGITA9<E<=AOI=E<KA;DV W<@UA;I9<KA9:><?<:RAXE<T @:@UMAfI;<?<=G<@U<@MAdIV GITA9:E<?I?<@A;DTDE<KA>:K<? >DTIU<;AGDJK<;:EA=D@<@UV W<AKI?I=AE<@OIT<@MAE<@OIT P@QFJ=<T:?<A9:?<GIE?<@R 9:?:TV9:?:T@W<Av{~AOIT<AW<@U ?F@TJ<;D>;:ATDJ;DGITA9:TD=IV =DE<JA>I@ATDJGDE<E<?MA?DT:?< …ffZAc:E<_<>A=D@9<><T ?<>A>D@UD9<JA;<GIAGDJ:@:V PJQ<@MACDE?F=;DEAOIU<A<?<@ `z<ODE:;AK<?:=A=D@U<GIEV TDJ9:J:A9<J:A€FI_KDJA:;:AIE<@U ?<@A9:A;I9ITA?<=<JA=<@9: =DE:K<TA;DOI=E<KA>DTIU<; :@QFJ=<;:A9<J:A…ffMATDJ?<:T ;:<EAdMAeA9<@AcRA†<J:A?DT:U< =DE<?I?<@A?FFJ9:@<;:A9DV ?<@AUIU<T<@A?<=:MA<JT:@W< e>A{\AJ:GIA9<@Ae>A\~AJ:GI JI=<KA;<?:TR =D@D=I?<@AE:=<AK<@9>KFV ;DOI=E<KATJ<@;<?;:A@<J?FV TDJ;<@U?<MA>DTIU<;A=D@UV @U<@A9:JD?TIJAIT<=<ABC CDE?F=;DEA><:E:TA9D@U<@ ;DT:<>AT<KI@A9<@A=D@WDV `b<@9>KF@DATDJ;DGITA9:V @DA9:A?<=<JAT<K<@<@AW<@U T:?<A9:AP@9F@D;:<R <=<@?<@A;D?:T<JA[A?:EFUJ<= CDE?F=MAXJ:QAY<KW<RAZFFJV ;DU<E<A<?:G<TAKI?I=@W<MN 9:<?<@A>DJ9<@<A?<JTIA>J<V 9IU<A?I<TA9:UI@<?<@A;DG<V 9:G:@<@W<RA^DG<GMA:<A=D@U<V `…DGDJ<><A<?TIA;DGDV ;<GIA;<GIR 9:@<;:A:@:A>DJEIA9:E<?I?<@M ?<T<A?I<;<AKI?I=ABCABJ:=< G<W<JA9<E<=AOI=E<KA;D9:?:TV U<:A<E<TA?F=I@:?<;:ATDJ;<@UV ?IA;DE<EIA=D=DJ:?;<AG<J<@U EI=@W<MA…<9<@Af<J?FT:?< BD@<@U?<><@ATDJK<9<> E<@T<J<@ABCACDE?F=A;DG<U<: u<W<AP@QFJ=<T:?<MAZ<@T< 9:?:T@W<Av~AOIT<A;DT:<>AT<V ?<A9D@U<@A?IJ:JA;<GIA;<GI G<<<@ATDJ>:9<@<AW<@U f<;:F@<EAH…ffLA>I;<TATDE<K ?DT:U<@W<MA;DTDE<KA>DTIU<; >D=:E:?A;<K<=A=<WFJ:T<; c<KW<R KI@AI@TI?A9:OI<EABCABJ:=< W<@UA;D9<@UAGDJF>DJ<;:A9: =D@UKI@:A‡<><;ATDJ;DGITR =D@<@U?<>AT:U<A?IJ:JA@<JV =DE<?I?<@A>D@W<=<J<@ H[\A>DJ;D@LA9:ABCACDE?F=;DEM z<ODE:;AK<?:=A9<E<=A;:V u<W<R EI<JRA^D9<@U?<@A>D@D=I<@ `B<9<K<EA?<=:A?DT<TA=DV ?FG<AGDJ:@:;:<EA|^MAb^A9<@ 9<@AGDJ>IJ<V>IJ<A;DG<U<: ;D9<@U?<@A]\A>DJ;D@AE<:@V 9<@UAUIU<T<@ATDJ;DGITMAXUI; `ZF=:T=D@A<<EMA]~A>DJV ?F@9F=MA?<=:AGDEI=AT<KI E<?I?<@A>D=DJ:?;<<@RA…DJV ^XRAZDT:U<A?IJ:JATDJ;DGIT >D=GDE:RAdA9:T<@U?<>A9:AuE @W<A^:@U<>FJDACDED_F==IV P;?<@9<JAK<?:=A=D@W<T<V ;D@A9<J:AD=><TA>DJ;D@A?DI@V ;D_<J<A><;T:MA?D@<><AG<J<@U 9<;<J?<@A?DO<9:<@A:@:MA?<=: =D=>I@W<:AKIGI@U<@A9DV uD@9J<EA^FD9:J=<@MAzD9<@ @:_<T:F@AH^:@UCDELRA`Z<=: ?<@AUIU<T<@A>D@UUIU<TA=DV TI@U<@AW<@UA9:>DJFEDKABC :TIA<9<A9:A?<=<JAJ<<TATDJ;<V <?<@A=D@:@U?<T?<@A>D=DV @U<@AX9<=MNAT<=G<KAeI;V ;D9<@U?<@AcA9:T<@U?<>A9: OIU<ATDT<>A=DE<?I?<@A?FFJV =D@IK:AI@;IJA><;<EA{A<W<T BJ:=<Au<W<AP@QFJ=<T:?<A<?<@ @U?<MNATITIJAZD><E<A…ffZ J:?;<<@ATDJK<9<>A><J<A@<>: <@TFR c:GF9<;MAC<@UDJ<@UMAu<< 9:@<;:A9D@U<@A?I<;<AKI?I= {ASSAZD><:E:T<@AW<:TIA;W<J<T 9:GDJ:?<@AI@TI?A=D=G:<W<: c:E<_<>MAXZ…BAeI;<@TFR <U<JAT:9<?A?D_FEF@U<@MNA?<T< …DJ9<;<J<?<@A>D@U<?IV …<J<TR I@TI?A=DJI=I;?<@AE<@UV ><:E:TA<9<AIT<@UAO<TIKATD=>F Y<W<;<@AaE<KJ<U<<@AP@V †IU<<@AXGIAz<E<:A;DV dI=DE<JR <@A?DT:U<@W<MA|^A9<@Ab^ ^DTDE<KA:TIMA>DTIU<;A=DV ?<KA;DE<@OIT@W<AW<@UA<?<@ 9<J:A9I<A>:K<?A<T<IAEDG:KR 9F@D;:<A9<E<=AI><W<A=D=V 9<@UA=D@U<TIJA>DJUDJ<?<@ ^DTDE<KA=D@U<=<@?<@ 9:=:@T<A;D;DFJ<@UAGDJ<@UV @UD=G<@U?<@A?<;I;A9<@A=DV 9:<=G:EA>DJI;<K<<@MNAIO<J `^<TIA>DJI;<K<<@AE<U:AW<@U G<@TIA=<@T<@A<TEDTA9<@A<TEDT ?IJ:J@W<A9:AEI<JMA_I?I>AGDV ;DOI=E<KA<E<TAGI?T:MA…ffZ ?<TA?DAP@9:<A><9<A‹AXUI;TI; @U<=<@?<@AFJ<@UAGDJ:@:;:<E PJQ<@R =D=:E:?:A>:IT<@UAT:9<?A9:G<V GDJ>JD;T<;:MNA?<T<AZ<@T<R J<E<;<@RA^DG<GMA>D@UUDJDG<V c:E<_<>A?D=I9:<@A=DE<?IV {~v{MAAI@TI?A=D@U<=G:E buMAbŒA9<@AYA9:AC<@UDV BabAbD<9AFQAcFJ>FJ<TD W<JAW<:TIABCA|}TD@9AzD9:< f<=I@A><9<AuI@:A{~v{M ?<@AW<@UA?D=<J:@A9:E<?IV ?<@A>D=DJ:?;<<@A<<EATDJV ;<GIRA†:AP@9:<MA=DJD?<A=D@DV J<@UMA…<@TD@RAzDJD?<A<?<@ cF==I@:_<T:F@AdJFI>ABC P@9F@D;:<MNAIO<JAZ<@T<R ?DJO<A;<=<ATDJ;DGITATDJ>ITI; ?<@MATDJ?<:TA>D@UD=G<@U<@ K<9<>AX9<=RA`Z<=:AOIU< J:=<A;<GIA;<GIA><9<Avw =D=D;<@A;<GIA?D><9<AcR CDE?F=;DEMAe:_<J9FAP@9J<M Z<@T<A=D@U<?IAT<?A=D@V T<@><A<9<A>D@ODE<;<@A<>< >D@UD=G<@U<@A?<;I;A>DV =D@U<=<@?<@A;DFJ<@UA<V XUI;TI;MA9<J:A;DFJ<@UAGDJ?DV Z<>FEJD;Ac:E<_<>MAXZ…B 9<E<=A>D;<@A;:@U?<T@W< 9IU<MABCACDE?F=;DEA<?<@A9:V >I@A9<J:A>:K<?ACDE?F=;DEM JD9<J<@A;<GIA;<GIA9:AGDGDV @:T<A<JU<A@DU<J<A:@9F@D;:< G<@U;<<@Af:UDJ:<R eI9:A†<J=F?FA=D@U<T<?<@M =D=<;T:?<@A<?<@A=D@U<OIV ><:E:T?<@RA^DG<GMABCABJ:=< K<@W<A<9<A>DJ@W<T<<@AE:;<@ J<><A9<DJ<KA9:AP@9F@D;:<R W<@UA=D@OD@UI?AX9<=A9: †<J:AP@9:<MA|^A9<@Ab^ >FE:;:A<?<@ATDJI;A=DE<?I?<@ ?<@A?<;<;:ATDJK<9<>A?D>ITIV u<W<AGDJK<J<>AF>DJ<TFJA?<JTI 9<@A;IJ<TADED?TJF@:?AHD=<:ELM †<J:A:@QFJ=<;:ATDJ;DGITMA;DV ‡<><;RA?<=:A=<;:KA=DE<?IV 9:=:@T<A=D=G<<A9I<A?FV >D@WDE:9:?<@AUI@<A=D@<@UV ;<@A>D@U<9:E<@A@:<U<A:TIR X^MAb<EFA9<@A^:=><T:A:TI G<K<AGDEI=A<9<A>DJ:@T<K OI=E<KATDJ;<@U?<A=D@U<?I ?<@A>D@WDE:9:?<@ATDJK<9<> >FJAG<J<@UAK<J<=A:TIA?D ?<>A>D@UD9<JA@<J?FG<AE<:@V `CDJ?<:TA9D@U<@A>DJ=<V 9<><TA=D=G<W<JAIT<@U@W<R EDG:KAE<@OITA9<J:A>:=>:@<@R 9:>DJ:@T<K?<@AX9<=A<E:<; <@:T<A:TIMNAT<=G<KAeI;V C:=FJA‡D;TDRA†:A@DUDJ:ATDV @W<RAP<AOIU<A<?<@AGD?DJO<V ;<E<K<@AW<@UA;D9<@UA9:K<V `C:9<?A<9<AI><W<A9<=<: X?:G<TA?D>ITI;<@AW<@U XGIR <@TFR T<@UU<A:TIMA:<A=D@9<><T ;<=<A9D@U<@AGDJG<U<:A>:V 9<>:MA?<=:A=D@UKFJ=<T: 9<J:A>:K<?ABCACDE?F=;DERAB<V 9:@:E<:A;D>:K<?A:TIMABCABJ:=< ^DTDE<KA=DE<?I?<@A>D@UV eD@_<@<@W<MAK<J:A:@: >DJ:@T<KA=D@U<=G:EA;<TI K<?AI@TI?A=D@9I?I@U ?D>ITI;<@A>D@U<9:E<@A9<@ 9<K<EA?<=:A:@U:@@W<A<9< u<W<AP@QFJ=<T:?<A=D@U?E<:= UDED9<K<@A9:AJI=<KA;<?:T Hv\xyLMAX9<=A<?<@A9:G<< ?F>DJAE<:@@W<R^DTDE<KA=D@V I><W<ATDJ;DGITR <?<@A=D@U<OI?<@A?<;<;:MN 9<=<:A9<@AIT<@UA?<=:A9:G<V =D@U<E<=:A?DJIU:<@Ae>A\M] 9<@A=D@U<=<@?<@AXGIA?D ?DAZ<@TFJA…ffABI;<TA9: 9<><TAT:U<A?F>DJMA?D9I<@W< `Z<=:A<?<@ATDJI;AGD?DJV TITIJ W<JAe>A\M]A=:E:<JMNAK<J<>V =:E:<JRAZDJIU:<@A:TIA?D=IV ?<@TFJA…ffZAc:E<_<>MA>DTIV u<?<JT<RAP<A<?<@A9:>DJ:?;< GDJ;<=<A^XAGDJ<@U?<TA?D O<;<=<A9D@U<@A>:K<?A…ffZ P<A=D@<=G<K?<@MACDEV @W<R 9:<@A9:;DGITA;DG<U<:AIT<@U U<;AU<GI@U<@A=DE<@OIT?<@ ;D_<J<A:@TD@;:QATDJ?<:TA?DTDJV ZI><@UA><9<A{{AXUI;TI;R 9<@A‡<><;AfI;<?<=G<@UV ?F=;DEA<9<E<KA>DJI;<K<<@ Z<;I;A:@:AGDJ=IE<MA?DT:V BCACDE?F=;DEA9<@AGDEI= >D@UUDED9<K<@A?DA‡<><; E:G<T<@W<A9<E<=AO<J:@U<@ `zDJD?<A=D=G<<AT:U< <@AI@TI?A=D=GDJ<@T<;A><J< W<@UA=D=:E:?:A?F=:T=D@ ?<A9:O<E:@A?DJO<A;<=<A<@T<J< 9:G<W<JAK:@UU<AO<TIKATD=>FR ZD=G<@UAZI@:@UAfI;<V @<J?FT:?<A:@TDJ@<;:F@<ER ?F>DJAGDJ:;:A;<GIA=DE<EI: >D@UD9<JA@<J?FG<MAT<@>< I@TI?A><TIKATDJK<9<>AKIV BCABJ:=<Au<W<AP@QFJ=<T:?< CDJK<9<>ABCA|}TD@TAzD9:< ?<=G<@U<@MAIT<=<@W<A9:A;DE ˆhtrk‰iŠrh O<EIJA9<J<TRA^<<TA=D@U:@<>A9: ?DJO<;<=<A:TIA=I;T<K:EA?:T< ?I=RAf<=I@MA:<AD@UU<@ 9<@ACDE?F=;DEA;DO<?AvAuI@: P@9F@D;:<MACDE?F=;DEA9:;DV TD=><TATDJ>:9<@<A=<T:A:TI eI;<@TFA=D@ODE<;?<@M KFTDEAZFT<AZI><@UMA=DJD?< 9<><TA=D@<@U?<>A=DJD?<MN =D@ITIJ?<@A?<><@A?<;<;: {~vvA;<=><:AG<T<;A<?TI GITA>I@W<AIT<@UA9<@AT:9<? 9:T<K<@RAb<;:E@W<MA>DTIU<; X9<=A=DJI><?<@AFT<?A;DV 9:GD?I?A>DTIU<;MNAT<=G<K ?<T<AeI9:RA‚ŽŽ„ <?<@A9:<OI?<@R uI@:A{~v]A9D@U<@A?F=:T=D@ TDJG<W<JAK:@UU<AO<TIKATD=V ghijhklmknopkqrsrht <<EMACDE?F=;DEA=D@WD9:<V >FMA;DGD;<JAe>A{vR~]vRA\[vR &'()*+,'+-.'/0-1 B<9<AuI=<TAHvwxyLA;:<@UM ?<@A€FI_KDJA:;:AIE<@UAGDJV {wA9<@AIT<@UAE<:@@W<Ae> z<ODE:;Ab<?:=ABD@U<9:E<@ TD=<A?KI;I;AFE<KJ<U<R vyR{ywR[\{R\{~RA‚hiƒ„ &™¡'(˜'œ+ž'-œ- '+'—'-&¥™£'—¢ '+–'—'-˜™+š*'/-)'—'+,-›'—'(-œ–* ˜œ›'£-ž'+,-¡™³'—'-/'+,¡*+, ˜™+š'—'0

‘62!8‘%"’26“” •

™+,'+-˜™()™/œ+ž'0-Ÿ ™—'¡'—'¢ (™()'+–*-¯'(0-Ÿ²*¡–'›œ/ ±''-£'¡*¡-¡™)™/*(+ž'¤-œ +¥¢.'––'¤-·œ–›-œ–'+,£'˜-˜™–*¢ —¡™)*–-–™—š'/œ+-›'+ž' –'›*+-µ¶¶1-/'/*¤-¯'(-(™(œ+–' ,'¡¤--£™(*œ'+-œ'œ/œ-'+-œ¿¥¢ ‘% Ñ 6" #2 % Ò2 • 4 Ó3 6Ò 6 &'()*+,'+-.'/0-1 £'œ–+'-+˜,™£+',˜'£-–*™'—+-'–™›—*¡/'*+¤,-£˜'™-+žš'*+',/ –£—''—+™¡+''£-¯¡œ-–'™(0 ˜'¡–œ£'+-('¡œ› ˜'³'—+ž'¤-·œ–›-¸*+œ–'-&œ'+–*—œ¤ +œ¡-›*£*('+-('–œ0-&™)™/*(-™£¢ U<@MA=D@U<T<?<@MA;<<TA=DV D€<?I<;:A{~A?FJG<@AW<@U ZD>FE:;:<@A†<DJ<KAHBFE9<L ¡')*¢¡')*-œ+œ-''/'›-š'—œ+,'+ ''-¥—'+,¢¥—'+-©œ ,-ž'+,-(™()'+–* (™+š'œ-£*—œ—-˜™+ž™/*+*˜'+ ¡™£*¡œ-œ/'£*£'+¤-˜'³'—-¯'(-œ–*

E:@T<;A9:AO<E<@AGDJ?DEF?A9<@ 9:TD=I?<@AGDJUDE:=><@U<@ ‡<=>I@UA9<@Au<;<Ae<K<JO<M œ+–™—+'¡œ¥+'/¤¦-£'–'-§*¡¨'+–¥¤ š'—œ+,'+-œ–*¤¦-£'–'-§*¡¨'+–¥0 ®'—£¥)'0-·œ–›-œ(œ+–'-˜™—,œ-£™ (™+œ+,,'/-œ-­'˜'¡-£'—™+' '+˜'-(™+ž™)*–-™–'œ/-š'—œ+,'+ ­'/*-¡œ'˜'-¥—'+,-ž'+,-(™()¢ '+,£¥£-*+–*£-(™+ž™—'›£'+ (™+,œ'˜-¿œ—*¡-.«ÀÁ¯«©¡0 @<:?ATIJI@A9:A?<<;<@ACDV 9:A9<;<JAOIJ<@UAGDJ?D9<V =D@U:J:=?<@AT:=AI@TI?A=DV –(' '-ž'+,-œ('£¡*0 '+–*-¯'(´-§*¡¨'+–¥-('¡œ› *'+,-¹&©-º0»¶¶-˜''-¥—'+,-ž'+, &™˜'£-–™—š'+,-¯'(-–™—)¥+,¢ G:@UA…<TIMA;F>:JA=:_JFGI;M E<=<@A\A=DTDJA:TIMAG<JI E:K<TAE<@U;I@UA?D_DE<?<<@ +©œ '+-œ+–™—+'¡œ¥¢ )™/*(-)œ¡'-(™()™)™—£'+0 œ¡™)*–- —¥–›™—0-²™—™£'-˜*+ £'—-'—œ-(*/*–-˜'³'—+ž'0-²™¡£œ a@FAŒ<JTF@FAHw~LMAT<?AOIU< ;DED;<:A9:E<?I?<@A><9<A>IV TJ<U:;A9:A>DJG<T<;<@A‡<=V +'/¤-/'¡+™–')—*'–+--š¡'™—œš+*,(/ '›-£*—œ—-ž'+,  ™—'¡'—'£'+-³'—'-£™—š' )™—™–(*-˜''-¼-°*+œ-µ¶¶1-œ )™,œ–*¤-¨'—,'-+™,'—'-®œ,™—œ'-œ–* =D@UIJ<@U:AE<OIA?D@9<J<<@ ?IEAvR~~MA<T<IAGITIKA<?TI >I@UAVA…D@U?IEIA:TIR œ–'+,£'˜-œ-ª*˜'+,¤-(™('+, ¯'(-˜''-£'¡*¡-¡™)™/*(+ž'¤ .¥–™/-½›œ–™-±'/'³™¤- '+,£¥£¤ )'—*-)œ¡'-œ–'+,£'˜-˜''-'£›œ— W<@UA9:?D=I9:?<@@W<RA`P@: ;D?:T<JAD@<=AO<=R `eD@_<@<@W<AK<J:A:@: (™ /'+0 µ¶¶¼-œ-–™(˜'–-–œ+,,'/+ž'¤-œ + , ' () œ / ) ' — ' + , › ' — ' ( ' — œ ) œ ¡ ' š '  œ ¤ ˜ ™ — ™ (˜ * ' + ž ' + ,  œ – ' + , ¢ TDJE:K<TA9<J:A>F;:;:AU:U:A=FG:E ^<<TA9:D€<?I<;:MA9:?DT<V H?D=<J:@LA<T<IAGD;F?A><U: «—'+¤-«+œ'¤-&œ+,'˜*—'-'+-¬œ(¥— £'˜- ®®-¡''–-(™()™¡*£-–™—˜œ¢ ¬›'œ&™ –™/'›-(™+ž™—'›£'+-*'+,¤ ,'+,-°'—œ¢°'—œ¤-©*—™+-&'¨œ–¤-°'¢ W<@UA=<;I?AE:=<MNA?<T< KI:A;D=G:E<@A>D@I=><@U ?<=:AGD;DJT<Au<;<Ae<K<JO< ­™¡–™0-©œ-+™,'—'¢+™,'—'-œ–*¤-£*—œ— '+'-('–œ-œ–*-œ-®*¡'£'()'+,¢ ˜''-º+œ¤- —¥–›™—-(™+™(*œ £'—–'-¬œ(*—0-&''–-œ-'œ/œ¤-˜—œ' Z<J:=R 9I@:<MAD@<=AEI?<AGDJ<TMA9<@ =<IA?DAEF?<;:RA^<<TA:@:AGDV œ–*-)™—–™(*-™+,'+-¥—'+,-ž'+, '+¤-''/'›-¥—'+,-ž'+,-(™()'+–* ·œ–›-'+°*-(™ +,'+–'—-–'¡-¨'—+' '¡'/-®œ,™—œ'-œ–*-œ›*£*(-('–œ …<K?<@MA;<<TA=DE:@T<;A9: E:=<AFJ<@UAEI?<AJ:@U<@R EI=AG<@W<?A:@QFJ=<;:AW<@U –œ'£-œ¡™)*–£'+-+'('+ž'¤-+'¢ ¯'(-¡™³'—'-/'+,¡*+,0 ³¥£/'–-£'ž*-™+,'+-˜™¡'+-£›*¢ '+-£™(*œ'+-œ–'›'+-œ-®*¡'¢ )'+,¡''+-®œ,™—œ'0  ™'+ž'¤-)œ/'-˜™—™(˜*'+ ¡*¡¤-)'›¨'-)'—'+,-œ–*-³¥+–¥› £'()'+,'+0 EF?<;:A?DO<9:<@MA?<<;<@ ZF@9:;:A?FJG<@A=D@:@UU<E G:;<A?<=:AGDJ:?<@A?<JD@< (*+Ÿ-)«+™œ—-£-™(™ ˜'³'—œ-¯'(-˜''-£'¡*¡ *+–*£-œ¡™—'›£'+-£™˜''-¯'( &™)™/*(-¯'(-(™+š'/'+œ z<?<=A^WD?KAz<@IE<MA9: 9<@AEI?<AGDJ<TATDJE:K<TA_IV ?<=:AGDEI=AG<@W<?A9<><T ¡œ+œ£'–-™+,—'*+˜-—'*£–™'-+-''—'+–,-),'¥—–*'0 ž¡'™+),™-/*œ(+ ™£¡™£*¡œ-('–œ¤-£'¡*¡-+'—£¥)'-ž'+, '+-¡™)','œ œ-°'£'—–'0 u<E:@G<JA?:EF=DTDJA]{~MA?<V ?I>A><J<KRA`ZFJG<@A=DV E<>FJ<@RA^:@W<EAbBAH>F@;DEL «—'+-(™+*š*-«+œ'¤-£™(*œ'+ £*—œ—-+'—£¥ž)''-¤)-™˜—™˜—™™—(˜ œ'+-˜*/'+,-£™-«+¢ –'£-£'/'›-)™¡'—+ž'¤-(™+ž™—™–+ž' <;<@AC<=<@Af<;:F@<EA…IV @:@UU<EA9:G<<A?DABI;?D;V ;IE:TA9:A;<@<MNAIO<JAZD><E< &œ+,'˜*—'-(™+*š*-©œ/œ-¬œ(¥— ¡*'›-œ'('+£'+-œ–*¤-*)'œ¡+'-ž-'š'+,œ ¥+™·¡œœ'–›-˜-£'™(* +œ-(™+*(˜'+, /',œ0-­'+–'¡¤-›*£*('+-'˜'-/',œ-ž'+, ?:TA…<J:;<@A^DE<T<@AHCfV =<;AZ<IJMA…D@U?IEIMA;DV ^IGA…<U:<@ABDJD@_<@<<@ ­™¡–™¤-¯–'()*'¤-®*¡'-¬™+,,'—' ''/'›-('–'-)',œ-¯'(-œ-/*'— ˜™¡'¨'–-¬›''œ-º-¯-°œ*—¨' ž¡-¬¾-º1¼0 '£'+-œ–™—œ('-¯'(´-¡*¡ÁÃÄ ……^LRMAW<@UAO<E<@@W<A=D@IV 9<@U?<@A?FJG<@AEI?<AGDJ<T 9<@AX9=:@:;TJ<;:A†:JD?V ¬œ(*—¤-¡'(˜'œ-'£›œ—+ž'-('¡*£ JI@A9<@A=D@:?I@UAT<O<=M 9:G<<A?DAJI=<KA;<?:TA9: TFJ<TA‡<EIA‡:@T<;ABFE9<A‡<=V °'£'—–'-/'/*-œ¡™)'—-£™-¡™š*(/'› ;F>:JA>I@AT<?A=D@UIJ<@U: …:@TIK<@MA…D@U?IEIMNA?<T< >I@UMAZF=:;<J:;AzIO:F@FR £¥–'-œ-«+¥+™¡œ'¤¦-£'–'-ª™˜'/' E<OIA?D@9<J<@@W<R Z<J:=R zDE:K<TAOI=E<KA?FJG<@ '+,-.*('¡- ®®¤-ª¥()™¡-±¥/ ^<<TA=D@:?I@UAT<O<=A:TIV c<=<TA‡D=F@UAXI9: ?D_DE<?<<@A:TIMAE<@OIT@W<M  œ &*(œ—'0 -¡™š*(/'›-+™,'—'-œ–*¤-£*—œ— E<KMA9:9IU<A;F>:JAW<@UAOIU< z<J>:A;<<TA9:?F@Q:J=<;: †:JE<@T<;ABFE9<A‡<=>I@U ž'+,©œ +,'()œ/-¡')* =D@O<9:A?FJG<@A=D@:@UU<EM =D@U<T<?<@MA=:?JFGI;ATDJV >I@A=DJ<;<A>DJEIAI@TI? ¡')*-¤)-™œ—*–*,,''-'¡–-'(™ T<?AG:;<A=D@UI<;<:A?D@V ;DGITA=D=G<<A>D?DJO< =DE:K<TAE<@U;I@UAEF?<;: ©™+,'+-™(œ£œ'¡+-˜¤-™)—œœ+¡–''-›-¯œ˜''¡(0 9<J<<@AK:@UU<A<?K:J@W< >JFWD?A9<J:A9<DJ<KAZI@:V ?D_DE<?<<@RAX><E<U:MAZD_DV £'+¤-œ'-˜*+ž'-£™/™/*'¡''+-/*'–œ—¢ =D@<GJ<?A>D@U<=<@ATD>: @U<@MAu<<A…<J<TRA`zDJ<?< E<?<<@A;DJI><A9:AEF?<;: )œ'¡'-(™+,,*+'£'+-›'+˜›¥+™ O<E<@A9<@A=<;I?A?DAOIJ<@UR KD@9<?A=D@IOIA…:@TIK<@M ;D?:T<JA:TIA;I9<KAGDGDJ<>< ¡''–-)™—''-œ-'/'(-¡™/0 `zFG:EATDJUIE:@UVUIE:@U …D@U?IEIA=DE<EI:AZFT< ?<E:ATDJO<9:A9D@U<@A=DJD@UV ©*,''+-œ–*-¡™(˜'–-œ/¥+–'—¢ 9<@AG<JIAGDJKD@T:A9:A9<;<J XUI@UAHZ<GI><TD@AC<@UU<V UITA>IEIK<@A@W<<R -§*¡¨'+–¥0-²™+*—*–¢ OIJ<@UA;D9<E<=A;D?:T<JA\ =I;LMNA?<T<@W<R …DJ9<;<J?<@A_<T<T<@MA?DV £+'ž'+¤--¯)ª ± œ¡'-š'œ-¯'(-(™+,™+¢ +ž'-™+,'+-(¥¢ =DTDJMNA?<T<AZ<J:=R BD=DJ:@T<KA;DTD=><TMAGDV _DE<?<<@A;DJI><A>DJ@<K '/œ£›''++-˜š'›—¥œ++,™'0-+©™ +,'+-'/'–-œ–*¤ zD;?:AGDU:TIMA?FJG<@AT:V ?DJO<A;<=<A9D@U<@A?D>FV TDJO<9:A{~~‹AE<EIMA9:AEF?<;: ¯''/-(+š'/œ+-£¥(*+œ£'¡œ-™+,¢ 9<?AOIU<A;DUDJ<A=D@9<><T E:;:<@MATDE<KA=D=GDJ:T<KIV W<@UAGDJ9D?<T<@RAB<9<A†DV '+-³'(™ ™/œ¤-£™(*œ'+ >DJTFEF@U<@RA…DGDJ<><A=DV ?<@A><9<A?DEI<JU<A?FJG<@A9: ;D=GDJA{~~‹MAGI;ABaABD@<@V (™+³'/—¥œ-+¥-—'˜+™,() +ž™¢ @:TA?D=I9:<@MAG<JIA<9<A>:V ZI@:@U<@RAzD;?:AGDU:TIM T:<@AST<=<AW<@UAW<@UA=D@UV œ'£'+-)'—'+,--žž''++,,-)-œ¡œœ'+-,(™ K<?AW<@UA=DE<>FJA9<@A>FV X@9:Az<J>:AGDEI=AT<KIM <@U?ITA>D@U<@T<JA>D@U<@V Ÿ¬™—('¡*£-¡''–-(™+³'—œœ-+££*'—+œ—0¤ E:;:AGDJ;<=<A<JU<A=DE<V ?<><@A?DEI<JU<A?FJG<@AT:G< T:@MA=<;I?AOIJ<@UA;D9<E<= £™(*+,£œ+'+-¯'(-š*,'-–™—/œ)'– ?I?<@AD€<?I<;:R 9:AJI=<KA;<?:TA9<@A=D=V ;D?:T<JA[~A=DTDJAK:@UU<Av{ ¡*+,¤¦-–'()'›+ž'0 ‡<@T<J<@A;IE:T@W<A=DV G<<A>IE<@UAOD@<Å<KR >D@I=><@U@W<A TD<;R /'+,&™ /'œ+-¯'(-'+-˜'—'-£*—œ—¤ 9<@MAE<@OITAXZ…BAZ<J:=M †:JD?TFJ<TA‡<EIA‡:@T<; ‚ƒtrˏikshÏmiÐÎsrŽ„  ®®-š*,'-(™+¡œ+ž'/œ—-''-˜œ›'£¢

’‘•%4" %4!

&'()*+,'+-.'/0-1

9<>A?<;I;A:TIRAb<@W<A;<O<M `Z<E<IA9:?<T<?<@A{~AH<@UV E<=<AwAT<KI@A9<@AK<@W<A9<><T BFEJ:MA…J:UOD@ABFEA…FWAe<QE: BFEJ:AT:9<?A=D@O<J:@UAPJOD@ABFE UFT<ABFEJ:LAA:@:AÆÇÈÉG<JIA>JF;D;M 9:>DJ><@O<@UAvA?<E:R X=<JA=D@ODE<;?<@MAA>D@<J:?<@ †OF?FA^I;:EFMA=<@T<@AZD><E< ?D>ITI;<@AGDEI=AQ:@<EMA=<;:K X><?<KA>D@<J:?<@A:TI TDJ;DGITA9:?<JD@<?<@A=<;< ZFJE<@T<;ABFEJ:MA;DG<U<:ATDJV <?<@A9:G:_<J<?<@RACD@TIA<?<@ =D@UU<@UUIA?:@DJO<AZBZÊ ?DJO<A=DJD?<A9:AZBZA;I9<K ;<@U?<RA^D9<@U?<@AZBZA=DV GDJ>D@U<JIKA?<E<IAA{~A9<J: `^DFJ<@UA>D@W:9:?AG:;<A=D@<V K<G:;R @<J:@UA=<@T<@AdIGDJ@IJAX?V OI=E<KA>D@W:9:?AZBZA9:T<J:?M @U<@:A]VwA?<;I;RAP@:AW<@UA<?<@ `BD@W:9:?AW<@UATDE<KAK<G:; >FEATDJ;DGITA;DG<U<:ATDJ;<@U?< ;D=D@T<J<A?<;I;AW<@UA;D9<@U 9:?FFJ9:@<;:?<@A>:=>:@<@ =<;<A?DJO<@W<A9:AZBZA<?<@ GDJ;<=<AE:=<AFJ<@UAE<:@@W<R 9:T<@U<@:AZBZA;<@U<TAG<V ZBZA9D@U<@AZ<>FEJ:A=D@UD@<: GDJTIU<;A?D=G<E:A9:ABFEJ:MN C:9<?AK<@W<AT:=AW<@UA=DV @W<?MNA?<T<AuFK<@A9:A?<@TFJ T:9<?A9:>DJ><@O<@U@W<A>DJ;FV I_<>A…FWRAzD@IJIT@W<MAG:E< @UUDED9<KAZFJE<@T<;ABFEJ:M ZBZMAu<?<JT<MAuI=<TAHvwxyL @DEA9<J:ABFEJ:MNA?<T<AuFK<@ ZBZA=<;:KA=D=GITIK?<@ TDT<>:A>D@W:9:?A;D@:FJAZBZ =<E<=R …I9:R >D@W:9:?A9<J:A?D>FE:;:<@MAz<V W<@UA=D@<@U<@:A?<;I;V?<;I; uFK<@A…I9:A=D@<=G<K?<@M zD@IJITAuFK<@MA;<<TA:@: GD;ABFEJ:A<?<@A=D=>DJ;:<>V GD;<JA;D>DJT:A>DJ?<J<AzAf<Å<V >:=>:@<@AZBZA;D9<@UA=DJ<V ZBZA;D9<@UA=D@<@U<@:AEDG:K ?<@RA`u:?<AZBZA=D=GITIK?<@ JI99:@MAOIU<A:?ITA9:T<J:?RABD@W:V ><T?<@AJD@_<@<A>D@<J:?<@A{~ 9<J:A~A?<;I;RA`ZBZAE<U:AT:@UU:M >D@UU<@T:A<?<@A9:>DJ;:<>?<@ 9:?A9:=<?;I9A<@T<J<AE<:@AZF=V >D@<J:?<@A>D@W:9:?A<;<EABFEJ: >D@W:9:?A?:T<ATDJG<T<;MAT<>: E<U:A>D@W:9:?@W<MNAI_<>A…FWR >FEAfF€DEMAYI9K:<<@MAzIEV TDJ;DGITRA`^D9<@UA9:J<><T?<@MN =<;:KAG:;<A9:?F=I@:?<;:?<@ ZD><E<A…<9<@AeD;DJ;DA9<@ W<Ab<?:=MA9<@ABIJG<R ?<T<AuFK<@R <@T<J<A>:=>:@<@AZBZA9D@U<@ ZJ:=:@<EAHZ<G<JD;?J:=LAZF=V zD@IJITAuIJIA…:_<J<AZBZM BD@W:9:?AZBZAW<@UAGDJ<;<E Z<>FEJ:MNAODE<;AuFK<@R OD@ABFEA^IT<J=<@A=D@W<T<?<@M uFK<@A…I9:A>D@<J:??<@A:TI 9<J:ABFEJ:A<9<Av~~AFJ<@URA†<E<= z<GD;ABFEJ:A=D=G<@T<K ;DEIJIKA>D@W:9:?ABFEJ:AW<@U E<@T<J<@ABFEJ:AT<?A=D=>DJV ><;<EA\A<W<TA]ABDJ<TIJ<@ABD=DV >D@<J:?<@A;DOI=E<KA>D@W:9:? =<;<ATIU<;@W<AK<G:;A9:AZBZ ><@O<@UA=<;<ATIU<;@W<A><J< J:@T<KAfF=FJA[]AC<KI@A{~~\ 9:AZBZATDJ?<:TA9D@U<@A>D@<V K<JI;A9:T<J:?RA`C:9<?A<9< >D@W:9:?ATDJ;DGITRAf<=I@M CD@T<@UA^:;TD=Az<@<OD=D@ @U<@<@A?<;I;A;:=IE<TFJA^Pz >D@<J:?<@A>DJ;F@DEABFEJ:A9<J: JD@_<@<A:TIA=<;:KA9<E<=A>JF;V ^†zAZBZMA=<;<A>D@IU<;<@ W<@UA=DE:E:TA9I<AOD@9J<E@W<M ZBZRAY<@UAK<G:;AO<@U?< D;A@DUF;:<;:MA?<JD@<A9<E<= >DU<<:A@DUDJ:AW<@UA9:>D?DJV PJOD@ABFEA†OF?FA^I;:EFA9<@ <?TIA>D@IU<;<@AK<JI; >DJ<TIJ<@MA=<;:KA<9<A>DEI<@U O<?<@A><9<AZBZMA;D>DJT:A>D@W:V …J:UOD@A†:9:?ABIJ@F=FRAZD><E< ?D=G<E:MNAIO<JA^IT<J=<@R I@TI?A9:>DJ><@O<@UR 9:?A9<J:A>:K<?ABFEJ:MA><E:@U …:JFABD@DJ<@U<@Az<;W<J<?<T ‚ƒtrˏiiÌ͎ÎÍri„

’2%5 •Ó" %4(™(˜—¥(¥¡œ£'+-*+œ'-˜'—œ¨œ¡'–'0 ±'–—œ³œ'-¯—œ+—'Ö-'+-š*'—'-–œ,'

²'/'(-˜™+¥)'–'+-±œ˜œ+¤-ž'+, œ,™/'—-œ-±—'()'+'+-.'//-.¥–™/ ±*—œ-¯¡—œ-ª¥–'-²',™/'+,¤ )™—/'+,¡*+,-(™—œ'›-–'+˜' ›'()'–'+¤-°*('–-Â1ºÁÔÄ-('/'(0 «'-)™—˜'¡'+,'+-™+,'+-¯œ–ž' ±*–—'¤-ž'+,-š*,'-œ+¥)'–£'+-˜'' ¨'£–*-)™—¡'(''+0 ','œ('+'-—™'£¡œ-±œ˜œ+-'–'¡ £™(™+'+,'++ž'´-Ÿª™¡'++ž' ¡™+'+,-)'+,™–¤-¡™¡*'œ-›'—'˜'+ '¨'/0-&'ž'-(œ+–'-¥'-—™¡–* ¡™(¥,'-+'+–œ+ž'-š*,'-¡*£¡™¡-œ –œ+,£'–-˜—¥¿œ+¡œ¤¦-£'–'-('›'¡œ¡¨œ ¡™(™¡–™—-–*š*›-&¬«·-¸ª±®-œ+œ¤ )™)™—'˜'-¡''–-¡™–™/'› ˜™+,*(*('+-˜™(™+'+,0 ±œ˜œ+-)™—›'—'˜-+'+–œ-'˜'– (™(™+*›œ-›'—'˜'+-('¡ž'—'£'– ª¥–'-²',™/'+,¤-ž'£+œ-œ£*–

½'/'*˜*+-œ'-)™—¡'(' ¥—'+,–*'+ž'-–œ+,,'/-œ-¨œ/'ž'› ª')*˜'–™+-²',™/'+,¤-+'(*+ ±œ˜œ+-)™—›'—'˜-('¡ž'—'£'–-ª¥–' ²',™/'+,-–œ'£-›'¨'–œ—-™+,'+ ›'/-œ–*0 ŸÂ&'ž'Ä-՘–œ(œ¡–œ¡-'£'+ ('(˜*-)™—¡'œ+,-œ-˜—¥¿œ+¡œ0 ¹+–*£-('¡ž'—'£'–-ª¥–'-²',™/'+, –œ'£-˜™—/*-£›'¨'–œ—¤-¡'ž'-–™–'˜ (™+™œ£'¡œ£'+-œ—œ-*+–*£-ª¥–' ²',™/'+,0-ª™-™˜'+¤-¡'ž'-'£'+ /™)œ›-(™+'š'(£'+-£™('(˜*'+ œ—œ-£™¡™+œ'+-–'—œ-°'¨'¤¦-*+,£'˜ '+'£-˜™—–'('-˜'¡'+,'+-·ž &*¡'+–¥-'+-±*šœ-¯¡–*–œ-œ+œ0 ¯'˜*+-œ-)'¨'›-±œ˜œ+-'+ ¯œ–ž'¤-š*'—'-*'-œ—'œ›-±*—¨¥-®*— .œ'ž'–¤-)™—˜'¡'+,'+-™+,'+

§œ›¥-&™–œ'¨'+¤-)™—˜'¡'+,'+ ™+,'+-¯¡–œ–œ-©'+'0-°*'—' «+–™/™,™+¡œ'-''/'›-·¨œ+ ±—'¡™–ž'-™+,'+-·/¿œ+'-¸*œ*–›¤ š*'—'-£™˜—œ)'œ'+-·£¥- *œ-™+,'+ À'+œ'-­¥——'ž+™0 ½'/œ-ª¥–'-²',™/'+,¤-«—-&œ,œ– ½œž¥+œ+œ–¥-²¬¤-'/'( ¡'()*–'++ž'-(™+,'–'£'+¤-˜'—' ˜™(™+'+,-'£'+-œ£*– (™(˜—¥(¥¡œ£'+-˜'—œ¨œ¡'–'-œ ª¥–'-²',™/'+,0-«'-(™+ž™)*–£'+¤ ¨'/'*˜*+-œ+œ-£¥–'-£™³œ/-–'˜œ (™(œ/œ£œ-'ž'-–'—œ£-–™—¡™+œ—œ0 Ÿ&™/'('–-£™˜''-˜™(™+'+,0 ¬'˜œ-ž'+,-–œ'£-–™—˜œ/œ›-š'+,'+ )™—£™³œ/-›'–œ¤-+'+–œ--('¡œ›-'' £™¡™(˜'–'+-/'œ+-/',œ0-«+œ ˜™+,'/'('+-ž'+,-¡'+,'–

&'()*+,'+-.'/0-1 )™—›'—,'-œ-¨'£–*-ž'+,-'£'+ '–'+,¤¦-£'–'+ž'0 &œ,œ–-(™+,'–'£'+¤-*–'-¨œ¡'–' (™(œ/œ£œ-–*,'¡-ž'+,-–œ'£-—œ+,'+0 ²™—™£'-›'—*¡-(™(˜™—¥/™› *£*+,'+¤-–™—('¡*£-*£*+,'+ '—œ-('¡ž'—'£'–0 ©œ-–™(˜'–-¡'('¤-¡'/'› ¡™¥—'+,-°*—œ-©*–'-½œ¡'–'-ª¥–' ²',™/'+,¤-&*¡'+'¤-(™+,'–'£'+¤ ˜™+œ/'œ'+-˜'—'-˜™¡™—–'-œ/'£*£'+ ¡™š'£-'¨'/-/¥/¥¡-¡™/™£¡œ0 Ÿª™¡*/œ–'++ž'-)'+ž'£¤-£'—™+' —'–'¢—'–'-£*'/œ–'¡+ž'-¡'('0 &™(*'+ž'-˜*+ž'-£™/™)œ›'+-'+ £™£*—'+,'+0-®'(*+-*+–*£-–'›*+ œ+œ-£*'/œ–'¡+ž'-/™)œ›-)',*¡ œ)'+œ+,-–'›*+-/'/*0-&'ž'-ž'£œ+ +'+–œ+ž'-('(˜*-)™—¡'œ+,-œ –œ+,£'–-˜—¥¿œ+¡œ¤¦-£'–'+ž'0›'Ä


456789 8 0123

1 1

!"#"$%&'"($)*+",$-*+.&/&0+#" `abcdcef

GHIJKILLM Ntuvwx OLPyz{|L}|~€‚ƒ„ƒ…ƒ†‡ˆ…‡‰|‚ƒ…ƒ†‡ŠQ‹RSTƒUTŒ‡V‡WŽY|YZ[g]{€ˆ‹ ^

`hih

^ QRSTUTVWXYYZ[\]

jcfaicef

kldmhnadoh

kancihefce

paqlbae

plrls

^ QRSTUTVWYYZ[Y]

^ QRSTUTVWYYZ[_]

^ QRSTUTVWY[Z[\]

^ QRSTUTVWYYZ[Y]

^ QRSTUTVWY[Z[g]

1234567896:;<;8=4>?54;4>8@;:;A 9BC8D6CA4:54>8E4:?483:4CF4>4>

‘’“”•–—˜”™š›œ–˜žŸ ¡ ž¢£ · £¸£²£¡®£©ž®°ž®£©¡¨¤žÃ°¥£ ²°¤¥¨©žªÞÖßØàÚÔÕáâÙã­ä ¤ ¥¦ž§¨¥¦£©£žª«¬­ž®£¯°¡ž±££¡ ²£¡£©žÅ¤£²³£©£©¹žº£¸£© ɧ£©¯®£ £©©¶£ž®´¤£©¯ ²°²³´®£žµ£®°¡ž¶£©¯ž· ¡°¤  ͨ¯¶£®£¤¡£Ã¸£¡°©žÃ²ž»Î ±°²µ´¤©£¿žŸ°¨¸£¦¨¸£¦ž· ³´ ²£©¶£ž£·£ž³°©·£ž² ¤ µžµ µ£ 𥣲£¡£©žÅ¤£²³£©£©¹žÃ£ £¡ž² ¤ µž³¨²ž·°©¯£©žå×æÙ㝠¥¨®°¸£¡ž· ¸£®³£©ž·£©ž£·£ž®£ ³´µ£¡°©žÃ¸£¡°©¹žº£¡°©¯¿žÅ£®°¡ ©¶£¿žÇ°©¯°¡£¦´ ž¦£¸ž ¡´¹ž®£²  ³°¸©¶£¹žº´²£¡žª»«¼½­ž±°® ¡£¤ ¡°¤±°³´¡ž· ²£±´®£©ž·£¸£² µ´©ž³°¤£© ž²°©¯´¤£©¯ ©¶£ µ´®´¸ž¾½¿À¾¿žÁ£žµ´©ž²°©¯ ¤£ £²µ¸¨µž¥¨®°¸£¡¹ž·°©¯£©ž©£ · ž¡°²µ£¡ž¡£©µ£ž¦£¤´±ž²° µ£®°¡ž¶£©¯ž· ¡°¤ ²£©¶£ž ¡´ ²£žµ°©¯ ¤ ²žÏ´µ¤¨©žŸ´±£± ©¯£²£©®£©©¶£¹Êž®£¡£žÃ£© ¡ ³¨²¿ ¡¤£Ë£©¹žº£¸£©žÃ°©£¤ ž§£¶£žÆ¨ º ©£®žÒ¨²žÌ°¡£±°²°©žÜžÒ¤  Ÿ ¡ ž¶£©¯žÂ´¯£žÃ°¡´£žÄÅà »ÐўžÃ°¸´¤£¦£©žÇ£©¯¯£žÌ´£ ²¨³žŸ¨¸¨³£¤´¹žÓ µ¡´žÇ£¤´¡¨ ÅÆÅǞǣ¦£©£© žÃ°¥£²£¡£© Ÿ°¸£¡£©¹žÃ°¥£²£¡£©žŸ£Ë£¦ º¨©¨¿ Ť£²³£©£©ž ¡´žµ´©ž¸£¤ ž®°¸´ Ò°±£¤¹žº£®£¤¡£žÅ´±£¡¿žÉÓ·£ Ò£¦£©ž²°¤¥¨©ž¡°¤±°³´¡ £¤ž¤´£©¯ž®°¤Â£©¶£¿žÈ°²£© ¡°²£©ž±£¡´ž®£©¡¨¤ž©£²£©¶£ ·  ± ž· ž·£¸£²ž·´£žµ µ£ž®£¤ ¡°²£©žŸ ¡ ž¶£©¯ž±£¡´ž¤´£©¯£©¹ Ï´µ¤¨©¹ž©£²´©ž©£²£ž³°¸£ ·´±ž² ¤ µž®°²³£©¯ž£µ ¹ž¶£©¯  ®´¡ž³°¤¦£²³´¤£©ž®°¸´£¤¿ ®£©¯©¶£ž³°¤³°·£¹Êž®£¡£žŸ ¡ ¿ ²£± ©¯²£± ©¯ž³°¤· £²°¡°¤ Å£®°¡ž²°©¥´¤ ¯£®£©ž ¡´žµ´© º£Â£¤£©žÅ¨¸¤°±žÃ¸£¡°©ž¶£©¯ ¡ ¯£ž±°©¡ ²°¡°¤¹ž·°©¯£©žµ£© · ³ £¤®£©ž¡°¤¯°¸°¡£®ž· ž¸£©¡£ ¿ ²°©·£µ£¡®£©ž®£³£¤ž¡°¤±°³´¡ £©¯ž±°® ¡£¤ž»Ñž±°©¡ ²°¡°¤¿ ɟ£¶£ž¡£®ž²°©¯°©£¸ž± £µ£ ¸£©¯±´©¯ž²°©´Â´ž®°ž¸¨®£±  ð·´£žµ µ£ž¥¨®°¸£¡ž¡°¤±°³´¡ µ°©¯ ¤ ²©¶£¹Êž®£¡£žË£¤¯£ ´©¡´®ž²°©¯£²£©®£©ž£¤°£ ¡°¤·£µ£¡ž±´²³´ž·£©ž· ¸£®³£© Ì´®´¦žÃ¨©¯®¸£©¯£©¹žÌ°±£ ¤´£©¯ž®£©¡¨¤žÅÆÅǞ𥣝 ²°©Â£· ž±£¡´¿žŸ°¸£ ©ž ¡´¹žÂ´¯£ è¡°±£©¹žÃ°¥£²£¡£©žÅ¤£²³£ ²£¡£©žÅ¤£²³£©£©¿ž§£· ´± ¡°¤·£µ£¡ž¤£©¯®£ £©ž®£³°¸ ËÌÍËÎËÏËÐÑËÎÒÌÓÔÎÉÕÉÒÔÓÖË× ©£©ž ¡´¿ »¾ž²°¡°¤ž·£¤ ž¤´£©¯ž¡°¤±°³´¡¹ ·°©¯£©ž²°¤£¦ž·£©ž¦ ¡£² ÎËÑÒÍÓÖÙÚÌÔÒËÌËÐÒÛÒÜÝÞßàáâãÒâäâåÒæÝäçâäÒèÝéèâçâêÒåëìíßàîÒàÝéâàâêåâäÒâïâéâÒðÐêéâèÒÍßàñ ÝäçÒËäâåòÒæêÒÜëáëî Å£®°¡ž²°©¥´¤ ¯£®£©ž ¡´ · µ£±£©¯žÔÕÖ×ØÙÚÖ×ÛÙÚ·£©žµ£®°¡ ±°Â°© ±žå×æÙ㹞©£²´©ž· ³´£¡ ÐØ ž· ·´¯£ž³¨²ž· ¡´¡´µ ®£²´ç¸£±°¿žÉº ®£ž¡°¤®°©£žµ°¤ óâíÝäçîÒóßàâíÒôõöÏ÷øùÒÐêéâèÒêäêÒæâáâàÒéâäçåâÒàÝàÝéêâãåâäÒÕâéêÒËäâåÒÌâìêëäâáù ‘’“”•–—˜™—š˜™—’ ¶¡¨£©©¯ ¯ ž ± £ ²µ £ ¦ ¿ ¥   ® £ ©ž £ µ  ž ¯ ° ·´©¯ ž ³   ± £ ž ¡ ° ¤  12›œžŸ ¡ž¢£¤¥¦§œœ¢ ¦£®žÅ¨¸¤°±žÃ¸£¡°©ž³°¤ ³£®£¤¿žº£· ž¡°¡£µž³°¤³£¦£¶£¹Ê ¨¦¦¥¦¡ ©ž©žª¥œ¢§ ž £¯£Å  Â£¯£ž· ž¡°²µ£¡¹ž·£©ž²° ®£¡£©¶£¿ œ¢Ÿª¥ «ž£œ¡œŸœ¢ ² ©¡£žË£¤¯£ž¶£©¯ž±°³°¸´² Ç°±® ž·°² ® £©¹žÅ¨¸¤°± ©¶£ž³°¤£·£ž· ž£¤°£ž®°¥£²£¡£© ø£¡°©ž£®£©ž²°©°¸´±´¤ žµ° ›¥œ¡¬œ¢œ¢­ µ´¸£©¯¿žÈ ²žÏ°¯£©£ž·£¤  ¸£®´ž¶£©¯ž±°©¯£Â£ž²°©¯ 12®¦¡ ¯ž§œ¢œ ¨œ¥¦ ¡£±°²°©žÜžÒ¤ ²¨³žŸ¨¸¨ ¯£©¯¯´ž®°¡°©¡¤£²£©žË£¤¯£ 754`9R98?DM?DF@A@9C?A:WGWA 3@><=B98WD=:@D9ebdfB9U@AM@ 34w7Z7`õ9R9P?H@L@9N=D@<95?D@M@ DE@B9T;:@G9eabxufS °žŸœ©ž¡ž¢ ± ²¥¦¡ª¬ Ì° ¤´ž·£¡£©¯ž±°® ¡£¤žµ´®´¸ ·°©¯£©ž²°©¯ ¤ ²®£©žµ£®°¡ PK G?AG@CA@>9>?A?G@9@H=9eP7f98A@:?>< N?<@9õWDF@DMB9P?Q@:@G@D9TWDMR P?AI@9F@D95A@D<:=MA@<=9eP@F=<D@R P@A?D@94RP589C@A;9C?AL@>; ³ª´ª ²œ¥¤ ¡ž´œ¤œ¢ Ò£ G9eabx MA@DM@DB9:?DM@G@>@DB9@U@LDE@ >?AGA@D<f9T@G?DMB94F=<WD97:C@A;A@B t\adB9:@>@9<WL;<=DE@9:@<E@A@>@G »»¿À¾¿žÇ°¤°®£ž¸£¸´ž²£±´®ž®° ² ¤ µž³¨²ž¡°¤±°³´¡¿žÅ¨¸¤°± Iu;fA9;<<?@>D=9G3@WAL9WHRô;W>M;E@L9>a@tAGS@\B\9T;S9:@ AC@DB >WAC@D9:?L?U@G=9H?AL=DG@<@D9:?R :?DM@G@>@DB9H?L@><@D@@D9H?A?R C=<@9:?:VWGW>WH=9P589L@:@B9>?:;R ª´œµ ®«› ©ž¦Ÿœ¥ ¶· ¤´£©¯ž®£©¡¨¤žÅÆÅǹž´©¡´® µ´©ž²°² ©¡£ž®°¡°¤£©¯£©ž±£® 3@AGWB9U@AM@9N?<@9Z@DF;PW ?DF@A@=9<?H?F@9:WGWA93;HA@9q=G >@:@D94RP589<;F@O9:?DQ@H@=99\ F=@D9F=L?M@L=<=A9F=9>?L;A@O@DS9Y@L9=G; ²°©¯£²£©®£©ž·£©ž²°©Â  ± ¹ž³£ ®ž¶£©¯ž· ® ¤ ² žµ£®°¡ P?Q@:@G@D9T@G=DW:B9:?D=DL@MDM@@LD9MFB= D7MN9 ¡ž¢¦Ÿ­ ]bba9qKS9P@L@9=G;B9HA@:?>< H?A<?D9F@A=9GWG@L9<?L;A;O9U@I=C9P58 H?AL;9F=L@>;>@D9O=DMM@9G@O;D9F?H@DS © £ ® ® £ © ž ³ ° © ·£ ž ¶ £ © ¯ ž ·  ·´¯ £ ²£ ´µ´© ž ¡ ´ ® £ © ¯ ž µ ¨ ± © ¶ £ ¿ 12›œžŸ Ÿž¥©ž¬¤Ÿ >;D=DM9F@A=9@A@O93WLW9:?L@I;9>?9@A@O F=9T@G?DMS L W > @ < = 9 > ? I @ F = @ D S XT@DI=DE@9H?:?A=DG@O9<=O9T@D;@A= µ £ ® ° ¡ ž ³ ¨ ²ž ¡ ° ¤ ± ° ³ ´ ¡ ¿ É Á ±   ©¶£ ž ³ £ ¦£ ©ž ²° ¤ ¥ ¨ ©¿ ô W M E@>@AG@S9XwWGWA9>WAC@D9:@Q?G T=>@9<;F@O9<?L?<@=9F@D9:?D?A=R t\adB^9G@:C@ODE@S P ? Q ? L @ > @ @ D 9 G ? A I @ F = 9 F = 9 H ? A L = D G @ < @ D Ÿž¥¢¸œŸœ ¬ž¥¦©¦ ¬œµœ¢ ݸ £ ¦ ž ¡ ° ²µ £ ¡ ž ® °  £ ·   £ © ž µ ° ¤  È£ µ  ž ® £ ²  ž ¡ ° ¡ £ µž ²° © ¶ ° ¸   ·  ®   79G@>9C?AH@L@DMB9N;>;O9T?G@>B9N?<@ F=9G?DM@O9H?AL=DG@<@D9A?L9>?A?G@ :@9H;DB9=@9:?:@<G=>@D94RP589C?L;: 3@@G9=D=B9@F@9C?C?A@H@9F@?A@O ¡ž¥£ª¢ ¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ ®£¤£žªÈÃÅ­ž· ¸£®´®£©žÌ°¡£±° ¡°¤®£ ¡ž²¨·´±žµ°©¯ ¤ ²£© PwW B9P?Q@:@G@D9PL@G?D95?DM@OS @H=B^9>@G@DE@S C=<@9F=M;D@>@D9O=DMM@9t\adS9X4RP58 <;F@O9O@:H=A9<?L?<@=9:?L@>;>@D ¸œ¢§ ¨¦¥œ¢§œ¦ ¡ž¢¸žÇ ²°©žÜž±°® ¡£¤žÀ¾ž²°© ¡¿žÈ°¤ ³£¤£©¯ž ¡´¹Êž®£¡£žÃ£µ¨¸¤°± 3?CI@?EL@;D:9 >B9:WGWA9E@DM P@HWL<?>9PWG@9PL@G?DB97P89Y?A; C?L;:9F@H@G9F=:@DV@@G>@D9:@>R H?A?>@:@D94RP58B9@DG@A@9L@=D ©¶£¡£¹žµ£®°¡ž¶£©¯ž· ·´¯£ž³¨² ø£¡°©¹žÓÃÒŞã¸ ©¯¯£ž§°© F=G;DMM@DMG=D?EA@G@9<C?A@:H ¥¤Èœ¦ ¬ª¡­ @G9G?AO?DG=9F= 3?GE@D=DM<=OB9:?DM@G@>@DB9F;M@@D <=:@LS9P@L@;9F=9C@U@9F=9C@D>B 5?:@DMM;DMB9E@DM9<;F@O9v\9H?A<?D  ¡´ž¦£©¶£¸£¦ž³°¤ ± ž³£¦£© ·¤£ž§£¦£¤Â£¿žèéêëì G?DM@ORG?DM@O9I@L;A9A?L9P7S <?:?DG@A@B9>WAC@D9L@L@=S9eWF@f :?DM;A;<936wB9C?L;:9C=<@B^9>@G@R F@A=9GWG@L9U@I=C94RP58S99eCCCf

‘|{햒î{|ï|ð–ñò–ó|€îð ö÷øùúûüýþÿ012û32ÿ04û5678

3674>;8g;8h6ij:4k4>8l4ij>?8mi;k83:Bn6<;8o4g;836:4p;>8947j89474

þÿ01235ÿ6718ÿ79 ÿ 1 9 9ÿ1 þÿ69 09 1 0 ! "#$%&'$%( $)&$)*+$)&,$- ././$*+%,,$%,#&-% #0,/1$2 ,2$*

<;DM9F=C;A;9H?:C?L=B9E@DM9F@G@DM L@DM<;DM9>?9A;:@ODE@S98@A@9H?:R C?L=9>?C@DE@>@D9>WDGA@>GWA9HAWE?> H?A;:@O@DS `@:;DB9>@F@DM9I;M@9@F@ 3456789:;<=:9>?:@A@;B9C@DE@> X5@D@O9:?A@O9:?DI@F=9C@O@D H?:C?L=9F@A=9>@:H;DM9G?G@DMM@ F=G?:;=9H?A@I=D9C@G;9C@G@9F=9<?>=G@A F@<@A9C@G;9C@G@9>@:=9C?L=9F@A=9F?<@ E@DM9O?DF@>9:?:C@DM;D9A;:@OS J@F;>9K@L;DMB9G?H@GDE@9F=9N;>;O G?G@DMM@S9Y@AM@9CWDM>@O@D9G@D@O X3?G=@H9aS\\\9C@G;9C@G@9F=O@AM@= P?H;OB9P?L;A@O@D9K@L;DMB9P?Q@R ;>;A@D9<@G;9:WC=L9H=>@H9@DG@A@9ZH ZH9b\\9A=C;S9T@F=9O@AM@9H?A9C;@OR :@G@D9P@A@DM@DE@AB9P@C;H@G?D [\9A=C;9O=DMM@9ZH9]\9A=C;B^ DE@9ZH9b\\B^9>@G@DE@S P@A@DM@DE@AS9T@L@DRI@L@D9>?Q=L9F= >@G@DE@B9C@A;RC@A;9=D=S 6C;9G=M@9@D@>9=D=9:?D;G;A>@DB >@:H;DM9O=DMM@9G@D@O9L@H@DM9F= P@A?D@9O@DE@9=DF;<GA=9A;:@R <@@G9=D=9O@AM@9C@G;9C@G@9G;A;DS G?H=9U@F;>B9F=:@DV@@G>@D9U@AM@ O@DB9HAW<?<9H?:C;@G@D9C@G;9C@G@ 3?>=G@A9?:H@G9C;L@D9L@L;B9O@AM@ :?DI?:;A9C@G;9C@G@9E@DM9G?L@O F=L@>;>@D9<?DF=A=S9J@M=EW9O@DE@ H?A9C;@ODE@9>=<@A@D9ZH9b[\ <?L?<@=9Q?G@>S95@>9O@DE@9:?DI?:;AB :?L=C@G>@D9=<GA=9F@D9@D@>DE@S9Y@L O=DMM@9ZH9[\\S G?H=9I@L@D9G?A<?C;G9I;M@9F=M;D@>@D <@:@9I;M@9F=L@>;>@D9G?G@DMM@DE@S XY@AM@9C@G;9C@G@9G?A;<9:?D;R ;DG;>9:?:C@>@A9G;:H;>@D9C@G; X_DG;DMDE@9O@DE@9H@<RH@<@DS A;D9O=DMM@9ZH9b\\9H?A9C;@OS C@G@9E@DM9<;F@O9:?DM?A=DMS P@L@;9:?:@>@=9H?>?AI@B9D@DG= c@O>@D9>@F@DM9@F@9H?:C?L=9E@DM 3?WA@DM9H?A@I=D9C@G;9C@G@B :@L@O9A;M=S97H@L@M=9>@:=9:@<=O :?D@U@A9ZH9d[\9H?A9C;@OS9_DG;DM J@M=EWB9:?DM@G@>@DB9<?G=@H9:;R O@A;<9C?L=9<?>@:9F@D9>@E;9;DG;> H@<RH@<@DB9>@L@;9O@AM@DE@9G;A;D ÍÎØÑÓÌÒóÉÔóËÏØÐÎÉÑÒÊØÊØÐÒØÎËúËÌ <= >?:@A@;9O@:H=A9<?C@M=@D :?:C@>@A9C@G;9C@G@B^9>@G@DE@S G?A;<9C=<@9A;M=S995@H=9:@;9C@M@=R ÑËÍÓÒÑËÍËÒÛÒÜÝëéâäçÒûâéçâÒàÝàèßâíÒèâíßÒèâíâÒæêÒìÝåêíâé C?:9 AM@9:?:C;@G9C@G;9C@G@S 5;M=E?:B9H?A@I=D9C@G;9C@G@ :@D@9L@M=B9O@DE@9=D=9<;:C?A úâæßåÒüâáßäçîÒíÝñâíäýâÒæêÒÊßåßãÒÐÝñßãîÒÐÝáßéâãâäÒüâáßäçî 3?<C@@AC9U@ DF;>;DMB L@=DDE@B9:?DM@G@>@DB9<?G?L@O H?DMO@<=L@D9>@:=9F=9:;<=:9>?:@R ÐÝïâàâíâäÒÐâéâäçâäýâéîÒÐâèßñâíÝäÒÐâéâäçâäýâéîÒèâéßÛèâéßÒêäêù :WF@L9BE9@<D?ML@9F=D=H9Q?;AL@;Q>@@9D:? 9G@>9C@DE@>S :@G@DM9C@G;9C@G@9C=@<@DE@9L@DMR A@;B^9>@G@DE@S9e6>AWC9N=F=>96A@U@Df ÊØÐ

yz{|–}~€||

‚ƒ„ƒ…†‡ˆ‰ƒŠƒ‹Œ

yzŽz~| q6`7`r67K97Fs=<WA9rAWUD9ZWE@L9r@H=G@L93WLWB N=G@9`;A:@L@B9>=D=9<?F@DM9C?AR C@O@M=@S9N=9<@@G9H?A@E@@D9;L@DM G@O;D9>?Rtd9H@F@9C;L@D9=D=B9F@A@ E@DM9@>A@C9F=<@H@9N=G@9=D=9:?DR F@H@G>@D9>@FW9=<G=:?U@B9E@>D=9=@ @>@D9F=U=<;F@S 5@>9O@DE@9=G;B9U@D=G@9>?L@O=A@D aa93?HG?:C?A9auvu9=D=9I;M@9F=M@DI@A CWD;<9F@A=9>@DGWAS9XJ=<;F@9=D=9>@FW <H?<=@LB^9>@G@9F@A@9E@DM9:?D?:H;O H?DF=F=>@D9F=9q@>;LG@<9PW:;D=>@<= F@D96DVWA:@G=>@B9_D=s?A<=G@<9w;R O@::@F=E@O93;A@>@AG@9=D=B9T;:@G eabxufS N=G@9:?A@<@9C@DMM@9>@A?D@ :?<>=9C?L;:9A?<:=9:?DE@DR F@DM9<@AI@D@B9=@9<;F@O9C?R >?AI@S9eF=>f

ÉÊË


0123 XYZ[\]^Y_`ab]cd]Xe^[e1Zef]ghcg _YiY1Ya]j

stuvwxyszx{ty|}~€{y}u{zx‚t

kl4;CFmC;C7n; F;<74mA;G;749H;D7o@?9:7p@9F@97qB>;F;<B759CF7p;C>;76rBC ƒ„…†…‡ƒˆ‰Š†ƒ‹…Š†ƒŒ‰Š†‰ŽŽŠ†ŽƒƒŽ‘’

ÓÔÕÓÖ×ØÙÚÛÜÝÞØßàáâß ãäåãâãàæâäâçàáåèâéâ …“…ƒŒ…”ˆ’•Š‹…–ƒ—Ž •…”ƒ…•…ƒ“‰Š˜‰…ˆ…Š êáæáëàéâãäàìíçîíìâïàèðàñâîâã òâãäïåóåôðõàìíöâìãéâàèíß ”‰ƒ“’™ Ž”šƒ„…•…›…ƒ™…Š†’Š…ŠƒŽ‘’ƒŒ…ˆ’” öâãà÷ìâøðåãàùåäåàôíãèâß ˆ‰™…†…Žƒƒ öâìàøúçúìâãàèâçðàòâøéâçâïâì ûèüúïâøðàýâçðøâãàáåèâéâ êòûþÿûë0àáâãäåãâãàìíçøíß œ žŸ  ¡¢ƒ£Ÿ¤¥  óåìàôíãåçåìàðã1úçôâøðàâïâã ¦§§¨©ª«¬­§¨®¯°±²° èð2âèðïâãà3úìíî0àûïâãàìíìâöð öçúøíøàð4ðãàóíîåôàìåçåã òûþÿûõàñ3ú3âããíøàòâçß ðìåàåãìåïàâöâ0àãðàïíìåäâøâã ïúôöîíïøàáæáàðìåàøåèâ3àèðß óåãàâïâçàöíçôâøâîâ3âã öíôíçðãìâ3àèâíçâ3àèâîâô ìåìåöðàöâäâçàøíãä0 ôåã6åîàèâãàôíã2âèðàøúçúìß 3âîàöíãäâ8âøâãàèâãàöíçîðãß òíãåçåìà5úúçèðãâìúç âãàèðàóâãäåãâãàóíïâøà7úß èåãäâãàáæáõ àïâìâãéâ0 ìíîàùúíäúíààéâãäàìíçâï3ðç òíãåçåìàèðâõàøåèâ3àøíß èðöâïâðà 5íèâåãäà ðìå ôíøìðãéâà íôïúìàóíçðãðøðâìð1 îâãìâçâãàøí6âçâàìðóâßìðóâ ôíãâãéâïâãàøúâîàöíãåìåöß ïâ8âøâãàðìåàèðìåìåöàøíãä0 âãàáæáàðìåàïíöâèâàöíôðîðï 9 âäâçà øíãäà éâãä óâãäåãâã0à9áåïâããéâàôâß ôíãäíîðîðãäðàáæáàðìåàâöâ îâ3àôíãåãääåàîâöúçâãàèâçð ôâïøåèãéâ àùðèâïàâèâàöíãß öíôðîðïàôâåàèðâöâïâãàóâß 2íîâøâãàïíàöåóîðï0à âèâ3âî ãäåãâãàðìåõ à2íîâøãéâ0 k®¯°±²°®-.-ª«­¬ óâãäåãâãàðìåàôâøåïàøíóâß ñðïâàìðèâïõàøâôâàøâ2âàâçß /.-0§­®©¬«®/.-/¨§1 äâðàáæáõ àìåïâøàòâçóåãõ ìðãéâàöíôíçðãìâ3àèâíçâ3 -.-/.¨­¬«2¬0¬« ìàê ë0 ìðèâïàöåãéâà1åãäøðàöíãäâß /.«3­3/¬«®454®©ª®6¬7¬« ñåôâ òâçóåãàôíãåìåçïâãõ 8âøâãàåãìåïàôíôöíçìâ3âãß ¯¬«80393-ª îâãìâçâãàóâãäåãâãàìíçøíóåì ïâãàáæá0àûöâîâäðõàïâìâãéâõ Š‹‰Œ…ƒŒŽŒ‚ŠˆŒ‘’ øåïàèâîâôàáæáàéâãäàèðß úîí3àóâèâãà “”‡†‚†“Œ‡ˆ• –—˜™—–—ˆš›œ–ˆ‘žŸ› ˆ‚ž›˜ž›ˆ¡–—ˆŸ›¢–œ£¤¢ˆ¡¤˜™—–œ–—ˆ¥›¡–™—˜ˆ¦–—˜ˆŸ›¢ ›Ÿ–œˆ¡¤ˆ‰– –—ˆŽ–—˜‚œƒ„™…†‡ˆ š™‰§¤ ¨ˆ’ž˜¦–œ–¢Ÿ–¨ k®:¬7ª®¦§­¬®²§82¬®2¬«8 ôâ ãèåãäðõàøí3âçåøãéâàâèâ !"# ‰™§–Ÿˆ©ª«¬­¨ˆˆ…§› — ¡ – ® – Ÿ ˆ  ž ¢ ž Ÿ – — ˆ ¡ – ¢ ¤ ˆ Œ ¡ ¯ ž œ –  ¤ ˆ °– ¢ ¤  – — ˆ … ™ ¡ – ¦ – ˆ © ŽŒ ’ Œ ­ ± ˆ …– — ˜ ™ — – — ˆ ¦ – — ˜ ˆ Ÿ › ¢ §–  ™ œ ˆ ¡ –   – §ˆ œ ž §®  ›œˆš–—˜™—–— ;.-/¬­®©ª3«©¬«8®<«.;=§ ðîðãð ø ð â ì ð 1 à èâ ç ð à

í ôí ç ð ãì â 3 $ %  &% '  (   ² – ˜ – ¢ ˆ š ™ ¡ – ¦ – ˆ © š ² š ­ ˆ Ÿ › ¢  › š ™ Ÿ ˆ ¤ — ³ ž ¢ §–  ¤ — ¦ – ˆ – œ – — ˆ ¡ ¤ ´ – ¡ ¤ œ – — ˆ £ ž Ÿ › ¨ ˆ — – §™ — ˆ ¤ µ ¤ — — ¦ – ˆ š ›   ™ §ˆ Ÿ ™ ¢ ™ — ˆ  ™ ¡ – £ ˆ ¡ ¤ ® – ˜ – ¢ ¤ ˆ  › — ˜ ± ;.9¬8¬ª®/.-9ª=¬¨¬®454 5úìâàê íôïúìëàôâåöåãàþðß ê)*+÷æ,ëàóíóíçâöâà8âïìå ©ª3>ª®3«­30 øà5íóåèâéââãà çúüðãøð îâîåõàÿúäéâïâçìâàèðâãääâö -.-/.¨­¬?¬«0¬«®/§/37¬;ª ãâ åãìåïàôíôöíçìâãéâïâã ôâôöåàôíôöíçìâ3âãïâã 454®©ª®²§82¬ âøâîàåøåîàöíãåìåöâãàáæá öúöåîâøðàáæá0 ž Á¤£Ÿ¢ÁƒˆÃ…ƒ‡‰ŠÏ…Š…ƒ“‰Œ™…Š†’Š…Šƒ›Ã‘‰ ˜’†…ƒ‘‰…›ƒ™‰‡”Ž‡ŽŒƒˆ’‡…‘ƒ”‰ƒ€ŽŠÈŽŠƒ‘‰‡”…Ž‘ƒŽŠÌÃ‡Ä “‰‡ˆ‰‘’˜’…Šƒ•…Šƒ‡‰”ÃŒ‰Š•…ˆŽƒ•…‡Žƒ“‰Œ‰‡ŽŠ‘…› ì í ç øíóåìàïíöâèâàöíôðîðïàóâß 9ãðàøíóâäâðàìâãìâãäâ㠀Á k®¯°±²°®-.«2.;¬70¬« ãäåãâ …ˆŽ’ŠÅƒÂ‰“……ƒŽ•…Š†ƒ„‰…‹…Š…Šƒ€ŽŠ…ˆ Œ…ˆŽƒ‡‰ŠÏ…Š…ƒ“‰Œ™…Š†’Š…Šƒ›Ã‘‰ƒ•ŽƒÃ”…ˆŽƒŽ‘’š “’ˆ…‘ƒ•……Œƒ›…ƒŽŠŽƒÂ‰Œ‰Š‘‰‡Ž…Šƒ„‰Š•Ž•Ž”…Šƒ•…Š îðà5úìâ0àûöâîâäðààïíôâçð㠄•Ž‰ƒ•‡Ž‰È“ŽŠ……ŠŠƒ¢ƒ‘xà ”…‡Žƒ£…•‰ƒÐ’Ž…Š‘ÃŒ‰Š˜‰…ˆ”…ŠÅ ̀…‡Žƒˆ’‡…‘ƒŽ‘’ƒ˜’†…ƒ…•…ƒ“‰‡’™…›…Šƒ’…ˆƒ™…Š†’Š…Š ‰™’•…‹……ŠƒÑ‰Œ‰Š•Ž”™’•Òš 9¬«83«¬«®9.0¬;®0¬«­§¨ ôúèâî0ãàôâåöåãàöíôðîðï ýâ èð åãèâ ãä à )*+÷ æ,à ó ð 6 â ç ⠈ ‰ …’›ƒŽŠŽƒ€ŽŠÈŽŠƒ™‰’ŒƒŒ‰Š‰‡ŽŒ…ƒ“‰Š†…˜’…ŠƒŽÈŽŠ •…‡Žƒ•’’ƒ‹…Š†ƒ•ŽŒŽŠ‘…”…Šƒ•‰Š†…Šƒ“‰Š‰‘…“…Šƒ•…Š ̀ŽŠÈŽŠƒ…”…ŠƒŒ‰Œ“‡Ãˆ‰ˆƒÁȎŠƒ£‰Š•Ž‡Ž”…Š @.-3©¬®@¬«=¬;ª7¬®©ª®6¬7¬« 9ìåàôíã2âèðàìåäâøà íôß áæáàèðà5úçíâà÷íîâìâãàîâãäß “‰˜Œ™ …Š†’Š…Šƒ›Ã‘‰ƒ•ŽƒÃ”…ˆŽƒ‘‰‡ˆ‰™’‘šƒÍÁŠÌʋ… ”Ê•ŽˆŽŠ‹…ƒˆ‰”…‡…Š†Å΃’˜…‡Š‹…š …Š†’Šƒ…Š†’Š…ŠƒÑÁ£Òƒ›Ã‘‰ƒ•Žƒ™…Š†’Š…Šƒ 6.«©.¨¬7®A3©ª¨-¬«®2¬«8 ïúìàèâãà íôöçúüàèâîâôà3âî Œ‰Œ…Š†ƒ”…‘…Š‹…ƒŒ…’ƒ•Ž™…Š†’Šƒ›Ã‘‰Å΃˜‰…ˆŠ‹…š „‡Ãˆ‰ˆƒ“‰Œ™…Š†’Š…Šƒ›Ã‘‰ƒ•Žƒƒ‘‰‡ˆ‰™’‘Å 0ª«ª®©ª¨§9§?0¬«B ðãðàôíãâãéâïâãàöíãåìåöâã Wƒ‰‡ˆ…Œ™’Š†ƒ”‰ƒ…ƒÊX x͔…‡ŽƒŒ‰Š‹‰™’‘ƒ€ŽŠ…ˆƒÂ‰™’•…‹……Šƒ„‡ÃƎŠˆŽ ”…‘…ƒx͔…‡Žƒ‘Ž•…”ƒŒ’•…›šƒ¢‰™…™ƒ›…‡’ˆƒŒ‰…’Ž Wƒ‰‡ˆ…Œ™’Š†ƒ”‰ƒ…ƒÊX

C À D À E FGHÀIÀ

{pf|pfgqmcblg}mnplegimnlt~tfefg|pf

¶erpcpdergienjpngam·mhe hpgqecepg¸tdeg¹efºjnej

JKLyszx{tyMNtuzOztPzy}yQ}Rtx

kl29<?;CG;H;C7p;H7qBS9<BTBH;DBCG;749<H;D7UCF:BCFHmDmV@

ÓÔ Õ ÓÖ× öâàéâãäàâïâã çðôâàóíçïâøàôâøåï0àáâ3ïâã 95âôðàìíçðôâàóíçïâøãéâ ÓÔÕÓÖ×ØÙÚÛÜÝÞØßàòåîâð äçâôà$%É%Ê[êæ»þëàìðâö ìíôöâìàðìå0à âøâîãéâàïíãèâß ÙÚÛÜÝÞØ ß èðìíìâöïâãàøíß ìâãèâàìíçðôâàöíãéíçâ3âã èâãà2åäâàøåèâ3àèðóíçðïâã ñåôâìàê ëàïíôâçðãàïâ8âß ñåôâìàèð3âöåøàöíïâãàïíôâçðã0 çââãàóíçôúìúçàèðöíçóúîí3ß òíãðãèâïß óâäâðà6â8âß øåçâìà2åäâàèðóíçðïâãàïíöâèâ øâãàèíöâãàâðçàôâã6åçàóâîâð ÷âéâãäãéâõàöâçïðçßöâçïðç ïâãàôâøåïàïíàóâîâðàïúìâõ îâã2åìðàöíãäß äåó0à9ìåàêöíß ýðè2ú2úïåøåôú0 Wƒ‰‡ˆ…Œ™’Š†ƒ”‰ƒ…ƒÊX ïúìâàèðìåìåöàåãìåïàïíãèâçâß øíöíèâàéâãäàèðøíèðâïâãàìíçß øí3ðãääâàöíãäåã2åãäàôâåß âèåâãàïåóåà5 7àûãäîðãäß ãíìâöâãëàâèâîâ3àèúôâðã âãàóíçôúìúç0à5â8âøâãàðìåà3âß øíóåìàøí2âïàñåôâìàöâäðà3ðãäß öåãàöíäâ8âðàîíóð3àôíôðîð3 ïåøåôúàôíãäíãâðàìðèâïàèðüß þ Yþõàóåïâãàèúôâðãàïâôð0 ãéâàèð1åãäøðïâãàøíóâäâðàîúß äâàøúçíàË'Ì%Ì0àùâïàøâìåß óíçâïìð1ðìâøàèíãäâãàïíãèââß íçð1ðïâøðãéâàóíçïâøàöíçøéâçâìß ÷í3ðãääâàïâôðàâïâãàôíãäß ïâøðàöâçïðçàøíöíèâàøí2âïàöçúß öåãàøíöíèâàéâãäàèðöâçïðçàèð âãàóíçôúìúç0 âãàöíãäâ2åâãà6âîúãà8âïðî 3úçôâìðãéâàêïí8íãâãäâã 5úãèðøðàìíçøíóåìà2âå3 äåóíçãåçàê8âäåóëàúîí3 þ Yþëõ àìâãèâøàáåè3ð0 ¢ƒÆ‰‡ŽÌŽ”…ˆŽƒ™‰‡”…ˆƒ“‰‡ˆ‹…Ä ‘‰‡…Žƒ•…Šƒ“‰‡Š‹…‘……Šƒ‘Ž•…”ƒŒ‰ŒŽŽ”Ž óíçóíèâàïíìðïâàöçúäçâôàæ»þ þ Yþõàîíôóâäâà,ôóåèøß âèâàöíãéíçâ3âãàóíçïâø „‡…¤ž¢¡ ™‰‡Š’‡ƒ•…Š ›’‘…Š†ƒˆ‰‡‘…ƒ‘Ž•…”ƒˆ‰•…Š†ƒ“…ŽŽ‘ƒ•…‡Ž ìðâöàñåôâìàôâøð3àèðóíçîâß ôâãàYíöåóîðïàãèúãíøðâ ôðîðïàûãäîðãäïåøåôúàéâãä ‘…”ŠŽƒƒ“†‰’Š™†‰…‡Š˜’’…‡Šƒ‹ƒÏ……ŠÃ†Šƒˆƒ†‰’Œ’ …ƒ•Ž˜…•Ä „‰Š†…•Ž…Šƒ ‰†‰‡ŽƒÐƋ…”…‡‘…š ïåïâã0àáâîâðàïúìâàóíóâøàïíãß ê,Yëàöíç8âïðîâãàþÿßñâìíãäõ èðîâïåïâãà÷íãðãàê `ëàèâã Dž Dž  ” … Š ƒ …Žƒœ’Œ…‘ƒÑÊuvÉÒё‰‡Ä Íy…”‘’ƒÏ…•…Š†…ŠƒÆ‰‡ŽÌŽ”…ˆŽ èâçââã0àûïìð1ðìâøàèðèúôðãâøð âïâãàôíãèâìâãäðàøíïçíìâçðâì ÷íîâøâàê ëàèâãàïâîâàðìå Š‹…‘…ƒ›…ˆ‡‰’ˆ‰ƒˆŒ‰ Œ… Š Ì … … ‘ ”‘’ ™‰‡”…ˆƒ“‰‡ˆ‹…‡…‘…Šƒ…”…Šƒ™‰‡…Š†Ä öí2âîâãàïâïðàôâåöåãàøíöíèâ þ Yþàþÿ0 èð8âïðîïâãàúîí3àýðè2ú2úïåß Ï…•…Š†…ŠšƒÁŠŽƒ”…‡‰Š…ƒ…•”……ŠŠ‹ƒ…Ç… …Žƒ¢‰ŠŽŠƒÑÊzvÉ҃Œ‰ŠÄ éâãäàîâîåàîâîâãäàèðäåãâïâã 9Z[\ ]÷íîâøâàê ^ë øåôúõàöðß ™…Ž”…Šƒ™‰‡”…ˆƒ•…‡Žƒ”‰•’…ƒÏ…ÃŠÅƒƒ‹“…‰”‡ÄÄ •ˆ’…Š‘…†Šƒ†ˆš…ƒŒ“ Žƒ”…ŒŽƒŒ…ˆŽ›ƒÃŠƒ‘›‰

íäâ8âðà*íäíçðà÷ðöðîàê *÷ë0 ïâôðàâïâãàôíôðãìâàïîâçð1ðß 3âïàøíïß ŠŽƒ¢‡Žƒ¢’‘…Šƒƒwƒ•…ŠƒÂx„ŸŸƒ„…”’ ‘‡…ϔŃ‘Ž•…—…”“ƒŒ‰ ‰ŠÏ‰Š†ƒ•…‡Žƒ˜…•Ç… òíãåçåìà5íöâîâàþðãâø ïâøðàâöâïâ3àóíãâçàóíçïâøãéâ 8 â 㠟…ŒƒÁwšƒ„‰‡™…Ž”…ŠƒŽ‘’ƒ™‰‡’“…ƒˆ’‡…‘ áâãäåãâãà¼íèåãäàèâãàûøíì ìðèâïàèðìíçðôâ0à÷åçâìàâïâã ôíãíß “‰ŠÃ™…‘…Šƒ‹…Š†ƒ™‰’Œƒ•Ž™‰‡ŽƒŒ…Ä Wƒ‰‡ˆ…Œ™’Š†ƒ”‰ƒ…ƒÊX þâíçâ3àêþá¼ûþëàÿúäéâß ïâôðàïðçðôàøúçíàðãðàêïíôâçðãë0 ïâçìâõà7âçðà÷íìéâàýâ6âãâõ âèâàâøâøàöíîâéâãâãõàøí3âß 3âîâôâãàâðçàôâã6åçàáâîâð çåøãéâàöíìåäâøà÷íïçíìâçðâã ïúìâàìðâöàñåôâìàèð1åãäøðïâã þí8âãàêøíì8âãëàéâãäàôíß àöåøâìàöâçïðçàøíöíèâ0 ãéåööúçìàöâãøåøàôíãíçðô⠌ƒ„‡Œˆ”¿„Œ‡Œˆ”°„ øíóâäâ𠈕ˆ‚›§®–Ÿˆ®–¢œ¤¢ˆœ£™™ˆ›®›¡‚–ƒ„ˆ…†‡ˆ ¥ŠŠ‡‹ ¡¤ˆ‰œŠ‹‰ ž§® ›œˆ…– –¤ Š‡‹ˆ óíçïâøàìíçøíóåì0à5íôåèðâã ¥žŸ–ˆ’ž˜¦–ˆŸ–œˆ–¡–ˆ¦–—˜ˆ§›§–—³––Ÿœ–—¨ˆ‰™§–Ÿˆ©ª«¬­± Wƒ‰‡ˆ…Œ™’Š†ƒ”‰ƒ…ƒÊX èðîâïåïâãàüíçð1ðïâøðàâãß ìâçâàèåâàóíçïâøà6âîú㠄¡¤ ÁŸŸ ƒ‹…Š†ƒ…”…Šƒ•Ž†‰…‡ƒ…”›Ž‡ƒ‘…›’ŠƒŽŠŽƒŒ‰Œ™’…‘ƒ¤Ž‰ˆ›‰…ƒ¤…Œ•›…Š‹ 8âäåóàôâãâàéâãä ¢…Š‘ÈÃŒ‰Š†…”’ƒˆ‰•Ž”Ž‘ƒˆŽ™’”šƒÁ…ƒŒ‰Š†…”’ƒ›…‡’ˆƒŒ‰Š†’‡’ˆƒ“‰‡Š…”Ä“‰‡ŠŽ” ôíôíãå3ðàøéâçâìõ àìíß “‰‡ŠŽ”…›…ŠÅƒŒ’…ŽƒŒ‰Š†’‡’ˆƒˆ’‡…‘Ĉ’‡…‘ƒ•ŽƒÂ¥ŸÅƒˆÃ’ƉŠŽ‡Åƒ’Š•…Š†…ŠÅƒˆ‰‡…†…Œ çâãäà íîâïøâãâà5íìå⠔‰’…‡†…Ń“‰Š˜…›Ž‘Ńlj••ŽŠ†ƒÃ‡†…ŠŽÈ‰‡ƒ•…Šƒ…ŽŠƒˆ‰™…†…ŽŠ‹…š  …Œ’Šƒ•‰ŒŽ”Ž…Šƒ•…‡Žƒˆ‰”Ž…Šƒ™…Š‹…”ƒ“‰‡Žˆ“…Šƒ‘‰‡ˆ‰™’‘Ń•…‡… ,Yàþÿßñâìíãäõàáåß ”‰…›Ž‡…ŠƒÉƒ…“‡ŽƒÊÉÉ˃ŽŠŽƒŒ‰Š†…”’ƒ‰™Ž›ƒÌԒˆƒŒ‰Š‹…Ž“”…ŠƒŒ‰Š‘…š è 3 ð à òâ ø ì 3 å ç ð õ à ñ å ôâ ì ¡ŸÁ¢Ÿ ƒ’…Š†Åƒˆ‰Ã‡…Š†ƒŒ…›…ˆŽˆÇ…ƒ‹…Š†ƒŽŠÄ Œ…›…ˆŽˆÇ…ƒ•Žƒ”ÈĔÈ…Šƒ”‰‘Ž”…ƒ‘‰Œ…ŠŠ‹…ƒ‘‰‡ˆ‰™’‘ ê ë0 ͗…“Žƒ‹…Š†ƒ’‘…Œ…ƒ›…‡’ˆƒ•ŽˆŽ…“ŽŠƒ…•……›ƒŒ‰Š‘…Åƒ‹…Ž‘’ƒ”‰‹…”ŽŠ…Š •‰”ȃ•ŽƒxʕԒˆ’Œ…ŠƒÐƋ…”…‡‘…ŃÁ‡…Ç…ŠƒÑÄÅÒÅ ‘…”ƒ•Žƒ‘‰Œ“…‘š …‘…ˆƒ“ŽŽ›…Šƒ”Ž‘…Å΃”…‘…Š‹…ƒ…’ƒ‘‰‡ˆ‰Š‹’Œš _ í ó ð 3 à î â ã 2 å ì à è ð 2 í ß ¥Š‘’”ƒŽ‘’…›Åƒ”ʈ‰“ƒ…Ï…‡…ƒ“‰‡ŠŽ”…›…ŠŠ‹…ƒ•Ž“ŽŽ›ƒ‹…Š† Š‰”…‘ƒŒ‰ŠÏ’‡Žƒ…“‘ÓƒŒŽŽ”ƒ‘‰Œ…ŠŠ‹…šƒ …Œ’Šƒ’ˆ…Ž „‰‘’†…ˆƒŒ‰Š…Š†”…“ƒ‘‰‡ˆ…Š†”…ƒ•Žƒ”ȃ•Žƒ…ÏŽ‡Ã îâøïâããéâõàèâîâô ˆŽŒ“‰Åƒ‘‰‡Œ…ˆ’”ƒ“…•…ƒÌÑӇ‰Ç‰••ŽŠ†šƒÍЅŠ†ƒŒ‰Š†…Œ™Ž Œ‰Œ…ŠÌ……‘”…Šƒ’…Š†ƒ›…ˆŽƒ“‰Š˜’……Šƒ™…‡…Š†ƒÏ’‡Ž…Š xʕԒˆ’Œ…Ššƒ—‰‡ˆ…Š†”…ƒ“’Šƒ•Ž†‰…Š•…Š†ƒ”‰ƒŒ…Ä 3âîàðãðà,Yàâïâãà1úß ÌÑщŒ‰ŠÄ‘‰Œ…Šƒˆ‰Š•Ž‡ŽÅƒ”‰™‰‘’…Šƒ‘‰Œ‰ŠƒÏ…ÃŠ”’ƒ…›Ž Ž‘’Ń‘‰‡ˆ…Š†”…ƒ•Ž‘…Š†”…“ƒ“‰‘’†…ˆƒ•Žƒ”ÈŠ‹…Ńœ’Œ…‘ “͈‰”‘…ƒ’Š‘’”ƒ•ŽŒŽŠ‘…Žƒ”‰‘‰‡…Š†…ŠšƒÂ‰“…•…ƒ“‰‘’Ä ïåøàöâèâàðøåàöíß •……ŒƒÌÑƇ…ÌŽšƒÂʈ‰“Š‹…ƒƒˆ‰‡™…ƒŒŽŠŽŒ…Žˆƒ‘…“Ž ÑÊuvÉҚ †…ˆÅƒÁ‡…Ç…ŠƒŒ‰Š†…”’Žƒ“‰‡™’…‘…ŠŠ‹…šƒŸ…ˆ…ŠŠ‹…Å îâéâãâãàþ Yþõàóåß ›…ˆŽŠ‹…ƒ”‰‡‰ŠÅ΃”…‘…Š‹…ƒ‘‰‡ˆ‰Š‹’Œš Ÿ”ˆŽƒŒ…›…ˆŽˆÇ…ƒ…ˆŽƒ…Š•…‡ƒÆ…Œ“’Š†ƒŽ‘’ •Ž…ƒ›…‡’ˆƒŒ‰Š‰™’ˆƒ”…Œ‰‡…Š‹…ƒ‹…Š†ƒ•Ž†…•…Ž”…Šš —‰Š‘…Š†ƒ“‰‡…ˆ……ŠƒŒ‰Š˜‰…Š†ƒŒ‰Š†…”›Ž‡ŽƒŒ…ˆ… •Ž…”’”…Šƒ“…•…ƒ¢‰…ˆ…ƒÑÄÇvÇ҃…’šƒ€Ž…ƒŒ‰ŠÏ’‡Ž ¢‰™…™ƒŽ‘’ƒ•Ž…ƒŒ‰Š˜’…ƒ…“‘Óƒ‹…Š†ƒˆ‰Œ’…ƒŠŽ…ŽŠ‹… ïâãàèâîâôàçâãâ3 Œ‡ …˜…Š†Š‹…ƒŽ‘’ŃŽ…ƒŒ‰Š†…”’ƒÏ…Œ“’‡ƒ…•’”šƒÑ‡…“Ò …“‘ÓƒŒŽŽ”ƒ¢’Žˆ‘‹…Š‘ÃÑÄËÒё‰Œ…ŠŠ‹…ƒˆ‰ˆ…Œ… ¤“ƒÅÅXƒ˜’‘…ƒŽ‘’ƒ›…Š‹…ƒ•‰Š†…Šƒ›…‡†…ƒ¤“ƒÈƒ˜’‘…šƒÑÈ‰Ò öúîðìðøàôíãäíãâðàøðâß

abcdefghefgiejbgkcel

imnoepjpgqmnjergimfsectfef

4567869 4

8  7

¹e~erprÀegÁbnpgÂe·dt·g}mleffÃe

23456789:;<7=;>;?73@@<ABC;DB7AB7E@FG;H;<?;

IJKLJMNOJPNQRSTRNUTKJMNVJMWJNVJPTM

!"##"$ %&"%#"'$%(() """("%*#+"$ ,("-*+.,/0*("""*#+"$ .#1"$&"" ##"$"0

ÚÖ½ÖÙØ5úúçèðãâøðà 5á÷àðãð øââìàôíôóåïâàçâïúçãâøàìíçß èðäíîâçàèðàñúä2âïâçìâà îâ4âà7úß øíóåì0 ìíîõàñåôâìàê ë0àøåàåìâôâ 5úãèðøðàéâãäàâèâàèðà5íóåã éâãäàèðóâ3âøàèâîâôàçâïúçãâø áðãâìâãäà÷åçâóâéâàôíôâãä ìíçøíóåìõàóíçïðøâçàöâèâàôâß ôíã2âèðàïíöçð3âìðãâãàóíçóâäâ𠅆‡ˆ‰Š‹‰ŒŠ¥‘ŒŒ‡ˆŒ¥ƒ„ˆ‹‘ŠÍŒÎ„ øâîâ3àöíôíîð3âçââãàìíç3âèâö öð3âï0àáâäâðôâãâàìðèâïõàYâ3ß ¥ŠÎ”¥„ˆ•ˆ›´™§ –£ˆ®›—˜™—´™—˜‚ˆƒ„§› óðãâìâãäßóðãâìâãäàïúîíïøð ôâìàôíãäâïåðàóâ38âàèåîåß œ›š™—ˆš¤—–Ÿ–—˜ˆ‹›§š¤¢–ˆÎžœ–¨ˆ’ž˜¦–œ– ¤¢£Ÿ––±Ÿˆœž ›œ¤ˆ–ŸÏ–ˆ¡¤ ïíóåãàóðãâãìâãä0 ãéâàèðàïíóåãàóðãâìâãäàìíçøíóåì 9ñâãäâãàâèâàîâäðàøâì8â âèâàöçâïìðïàöíãéðïøâãââã âàóíç3âçâöõàìðèâïàâïâãàâèâ éâãäàìíçâã6âôàöåãâ30 óíçöíãéâïðìâãàøíöíçìðàéâãä ìíç3âèâöà3í8âãàóâ3ïâãà3ðãäß îâäðàïí2âèðâãàøíçåöâõàìíçîíóð3 95í2âèðâãàðìåàôíôâãä ìíç2âèðàèðà5íóåãàáðãâìâãä äâàôâìð0àùâïàøíèðïðìàèðàâãß ïíóåãàóðãâìâãäàìâïà3âãéâ ôíã2âèðà6úãìú3àöíãâãäâãâã ÷åçâóâéâõàéâãäà¾`àöíçøíã ìâçâãéâà2åäâàéâãäàìíçöâïøâàôíß ôíã2âèðàøâçâãâà3ðóåçâãàèâã éâãäàóåçåïàèðàïíóåãàóðãâß øâì8âãéâàøâïðìõ àå2âçà5íìåâ ôâïâãàöîâøìðïàïâçíãâàïíïåß íèåïâøðàãâôåãà2åäâàôíã2âèð )ôåôà 5á÷àYâ3ôâìà÷3â3õ çâãäâãàôâïâãâã0 ìíôöâìàïúãøíçüâøðàóâäðà3í8âã Wƒ‰‡ˆ…Œ™’Š†ƒ”‰ƒ…ƒÊX

³´µ´¶·¸¹º»¼½·¾´º´¿Àµ´»


wuxyvyzy {| rstruv

0123 ½¾¿ÀÁÂþÄÅÆÇÂÈɽÊÃÀÊ1¿ÊËÂÌÍÈÌ

ÎÏÐÑÒÏÓÔÕÒÏÖ×ÓØÔÙ×ÔÚ×ÒÏÓÏÔÛÒÜÝÞÏßÑ }~€‚ƒ~„€€…†~€‡†…ˆ€‰€~‰†Š‡€ˆ‰‰†‹€€‚€‚ƒ~ˆŒˆ€„€ŽŠ‘ˆ~’ˆ“€†Š€Ž”’‰ˆ‹†Œ€•…„€‡€Š‰€–—€ˆ‡€…†~€‡†…ˆ€‰€~ †‹—€…€‚†‹†Šˆ~‰€Ž€~–’Œ€’‰€–ƒ~ˆ‘†Š’ˆ‰€’–‡‹ƒ~ˆ‰€’–Š…€~ˆ’€’ˆ–€~€ˆ~˜€ˆ~™‡ˆŠˆ‹‡€~‰ƒˆ’€~‰†~‰€~…Š†~š€~€‡†…ˆ€‰€~~„€ ‡†›€Šˆ€~€…ˆœŠˆ—ƒ~…ž€–’†—†ƒ‹€…†~€‡†…ˆ€‰€~ˆ‹ƒ€ˆŸ}…†~€‡†…ˆ€‰€~}~€€‡€~ˆ‹ƒ€‰ˆŠƒ—Šˆ‡…ž€›€Šˆ”~ˆŸ

¡¢£¢¤¥¦£¢§¡«Š†€‡’ˆ¬‰Šˆ—ƒ~ž…ž€Ÿš‹­‰Šˆ—ƒ~ž…ž€¬…‹€ˆŸš‹­‰Šˆ—ƒ~ž…ž€¬„€ŽŸš‹Ÿ }~€žƒ…€—ˆ’€‹†~…Žƒ—ƒ~…ˆ®ˆ€ˆ‰††‚~«¯°±²˜³³±´µ±€‰€ƒ¶·¶«¯µ¸µ´¹µ´µ¸µ¸Ÿ ¨©ª¢¤«œŠˆ—ƒ~…ž€–€€~†~†Š€¶ƒˆŠ‹€~º³°»‰€—€Šƒ–¼~‡ƒ’ƒ‹€~–»‰€•…„€‡€Š‰€Ÿ

8e9."$+%m*#D :"("*K(*"&D !"=&"%,%+"=&+K $"$ %"&!&!# &"+&*!"!$D ! * =&% =PkKOOK ;+&="))"%&C$!= "=<S<=>96$ $**%&=")D"D ?&*$&")?,#*D $&%&+)"&+&%"$&D %*%&=++,"K ))K(*"&="* =& *:+:"("*C!&D $&=Kf"&$&%*""gD > !=+")"g& B!$hPijkl#&H! hPOj *+! ,K &)%"#&%*" ?,#**:+:"("*D POl&F&"."$+%mC:= p ,)*&&* &F&"."$+%m+%Q )&%*"C**% B "),&&"$iiJ,)D $$%&)&=+$"+&-$+& .%"&=DB%$*!"&&C&$ !"m"&$!)$$$* "$K>=&&&CF&"."$+%m =*!")Kf,) !&+**!&=#= &C %*"?N@,"=,-(D * ?,#**:+ % #+&*!,=C<&$ *&+=)**%=Q"&"D *,&*AKUBCD[

^5—8 6– ` \] a ˜8 àá7`_ b5 45678 5 8 6] 8 8 458 !"!#$% 

âãäåæçèéêëìíîïðñïòóôóõöïõî÷øùúû üøûëîõöïõîýúî÷øäýøéøîþÿúýøî0î12÷îïöì 3ïðî4ëãù5îõöìî3ïòî6ëãù5 âø7øù8ø7ú48øäíîõôñ9öóôóõöïõîô ööñ ïõ ööî øä úÿî ÿýëÿîý7î6ëìèéø8îëñ ä74ø8øî äéúäëîýúîëäëÿêúùîÿéøä77øî0 ðöÿêî0îöï9ïòòï âëãëãÿøäùèíîïóôóõöïõîïò öö

ãøîçøä4î6îýúîèëêèëîøç âýøäæúêèèíîòóïöóõöïõî6ëø4 4úäëÿ7úùø4îãéÿøéú4ëîýéîëì4ú4ùëä4úî4ëäú îêýøåøî6 úèî2ë èî0î ÷î 6î!" 0îðöþîöðôöõôõô âýúëøÿù8ëøíîïñïðóôóõöïõîïô öö ãëäùø4î4ëäúîâ÷þ2þøéúÿøä7îìøÿëäø

è7 øîú4ùúëøîýúîéøãøä7øäî4êëÿîêøÿ ìøéúÿøä7

â4ùøùýøåîõöóïöóõöïõî6ùøùú4ùúû4îøå õöïõî6ëø4î6ùøùú4ùúìøîîýúî!# $øùúäøä7èÿî0î6ïíïööìî6õíïðöìîãøñ ìøéø8í9ööìî0îöðòðôöðôõö â4ëùèãÿøåè7úíîïñïðóôóõöïõîïô ööî6èéè þëÿèäûèä7îë4ùú%øéîõöïõîýúî7øÿ4èãÿè 6èéèî0î8ùùãíóó çøûëêèèì ûèóë%ëäù4ó 9ððööõòïïïôôóî

âêøÿÿèéæíîðóïöóõöïõîïò ööñ4é4î6ëúñ äøÿî÷èùú%ø4úîâ èä78øäýÿøîýúîìøã4 î!6î##î0îöïðõô9ô9ô9î0 84íöìîíôöì âëûûæ7íîõöñõïóïöóõöïõîøÿëëÿ øå4î!÷î&îýúî6î!÷î0î èêçøúÿ ü#26îîäùìî îäçèíî8ùùãíóó ëûû çù 7 øû úýóúäýë ã8ã'ÿ(êëÿúùøó ýëùúéúý(ïðôùúãë(ïî 3)óúäè5

W‚umR€P€Vubrb`\`qbVm^[o\o\Yb[V‚mPVhW‚uPV‚mPiVR[\v ]^_`\ab`V€^g^_\VefgdbYb_abVbYb[VZ^[d^k^[ggb_bYb[ YfZj^a\`\V\kZXqb[VZXobVbabXVefX[gVUy\^[a\`aV™fZj^v a\a\f[VheU™iVY^v|pVeU™VbobkbrVYfZj^a\`\Vdb[g o\j^_X[aXYYb[Vlbg\V\kZXqb[VZXobVo\Va\[gYbaVUum} U^o^_bxbaV`^vt‚esVcba^[gVob[Vcba\Zp Q^g\bab[Vdb[gVZ^[gb[gYbaVa^ZbVwu^kbkX\ QfZj^a\`\VXxXoYb[VUb\[a\`VuXobVdb[gVUbob_ T^Y[fkfg\zV\[\sVo\kbY`b[bYb[VjbobVš“V›Yafl^_Vš“{šp m^[obƒab_b[VefX[gVUy\^[aa\`aV™fZj^a\a\f[Vobjba o\kbYXYb[Vo\VU^Y_^ab_\baVW‚uPV‚mPVOu‚mPVR€esVœ^kb[ggb[g ›_ZbqbVOu‚mPVR[\]^_`\ab`V€^g^_\VefgdbYb_abs Qb_b[gZbkb[gsVefgdbYb_absVYfo^Vjf`V’’š{sVZXkb\Všž PgX`aX`vV{ŸV›Yafl^_Vš“{šVZXkb\VjXYXkV“p““v{’p““p U^a\bjVj^`^_abVo\jX[gXaVl\bdbVjV “p“““s““Vj^_ f_b[gpVR[aXYV\[ƒf_Zb`\Vk^l\rVkb[xXaVobjbaVZ^[grXlX[g\ ¡\odb¢“’ |Ÿ~Ÿ~Ÿ{šsVXkb[¢“’ž{š|  ŸšpVPabX cdeefg&&f#"*g$*%&= objbaVZ^[gX[xX[g\Vqqqpr\Zbv\jbpyfpyypVh•}\[fi

$"& '( )&**! $+$""& $% *,-'.$ &&**! $ /012345670896!"!#+"!&': $& ;,*!:,<+&(;,=>"+& ? (,% ="!"+*@AABC:?D (E;BACF:G.G, $&,C@,",F= @C@,=$@-C(EB(.HEI?C ("% +>,$J,)"$K(-$" &! #&LM$,!"NOPNK:-,+D =%) Q&555R799SR4/R1TR6UVW XYZ[

\886 \] ^_`8ab

…†‡ˆ…‰Š‹ŒŽˆŒŒ‘

%?=*? +&>"$&-CB!$hPijkl % =PkKOOK.m"&&*" %"D mmSVQQ€VR‚€VUX[b[VQbk\xbgbVZ^[gbobYb[Vl^_lbgb\ &"&%")f&+n$=&+Dio kfZlbVo^[gb[Va^ZbVuT`Vu^[yb_\VnbYbaVhuunip G =$+A,,*&p&+&+hGAplEI? Pyb_bV\[\Vo\`^k^[ggb_bYb[VjbobVUblaXVh{’}~iVjXYXk J,)"$K [aXkpVn^_lbgb\VkfZlbVdb[g >&$&=+&*% + {“p““Vo\VuT`Vm\dX[gb[bVVnb j\obafVlbrb`bV‚[of[^`\bs GApEI?Kfg&&f#"*g!"D oj\\og^bkabf_VVlbborbbk`bbrVV‚[kfgZl Vj\obafVlbrb`bVb_blsVkfZlb ,=!,"+&* +&+&=&C&$") uT”sVkfZlbVy^_ob`gVy_\^`_sZb a VkfZlbVY^l^_`\rb[VY^kb`s <&,=&+$H-=)A)I"&*,&C+"$"*" kfZlbVlXkXVab[gY\`Vob[VkfsZl bVkb_\V{““VZ^a^_pVh•} .=+KUqZY[ \[fi

2ü !$ $#ó1#6#î6#þüî1 *#+ !îñîëÿøìúéøäîýøÿúî4øùî øäùøäîýøäîþèä4éùø4úî1 ìî3 þ15îøìéùø4 þ!$!î2ü ! 1ìî!äú%ëÿ4úùø4î#ùøî$øåøî"è7åøìøÿùøî3!#$"5î4øøùîêëÿìä ä7îìëîìøäùèÿîÿëýøì4úî,-./01 234567î$øùî3ïóô5

EÛFGÔÎÑÒHÑÓÏIHÏÓÔÎJÝÏÜ KÏÓÜJÏÓÔÙÏÓÔLMÓÝJIÜÏÝ×ÔNJHJÐ

OPQRSTPUVWXYXZVR[\]^_`\ab`VPaZbVcbdb Y^lXaXrb[Vjb`b_pVU^_abVZ^Zl^_\Yb[Vj^kbdb[b[ efgdbYb_abVhRPceiVZ^Zj^_Y^[bkYb[Vk^Zlbgb xb`bVrXYXZVlb\YVk\a\gb`\VZbXjX[V[f[k\a\gb`\Vlbg\ mX`baVnb[aXb[Vob[VQf[`Xkab`\VWXYXZVhmnQWip jb_bVj^[yb_\VY^bo\kb[szVXxb_VUf[\V`bbaVbXo\^[`\ S^ZlbgbV\[\V`^lbgb\VqbobrVZ^[bZjX[g o\VYb[af_V_^obY`\VT_\lX[VcfgxbsVcXZbaVh{|}~ip Y^g\bab[VbYbo^Z\`Vj_bYa\`Vjb_bVof`^[VObYXkab` fZlf[gb[Vo\a^ZX\Vm^Z\Zj\[Vm^_X`brbb[ WXYXZVRPcesVbgb_VZbZjXVZ^[\[gYbaYb[ mTVu^o\bVT_\lX[VefgdbsVPgX`V€Xg_frfsVbY\k j_foXYa\]\ab`V^Y`a^_[bkp m^Z\Zj\[Vm^_X`brbb[}ub[bx^_V‚Ykb[sVf`b Q^jbkbVnmQWVObYXkab`VWXYXZVRPcesVt_`VUa tb_Zb``b_\sVob[Vub[bx^_Vm_foXY`\sVuX`dbƒ\„p ubr^[o_bVUf[\VUWVurXZsVZ^[gbabYb[sVk^Zv tbkbZVY^`^Zjbab[V\[\sVUf[\VZ^[gXab_bYb[ lbgbV\[\VX[aXYVZ^[bZjX[gVY^g\bab[VbYbo^Z\` Y^\[g\[b[[dbVbgb_Vk^ZlbgbV\[\Vl\`bVl^v j_bYa\`Vlbg\VZbrb`\`qbVZ^kbkX\VY^g\bab[ Y^_xb`bZbVo^[gb[VT_\lX[VcfgxbpVWb_bjb[[dbs Zbgb[gVob[V]fkX[a^^_p Zb`db_bYbaVdb[gVjX[dbVj^_`fbkb[V`^jXab_ wQbZ\V\[g\[VZ^Zl^_\Yb[Vl^YbkVY^ZbZjXb[ rXYXZVob[V\[g\[Vl^_ab[dbsVl\`bVa^_xbqbl j^[gbjk\Yb`\b[V\kZXVrXYXZVX[aXYVZ^[xbqbl j^_Zb`bkbrb[[dbpVha^bi

 

Gÿ0GÛLÛ1ÚÛ

¦ï «Ò«¦Ó«Ò«¦ «¦7ª«¦« §¬¦¤û§3û «¬¦¤¬« 8¥ ¥¤Ò§8«û««¬ ÃÝÇ Ì%¹ß³ ÌÂÀ¼ ´ÇÌ»¹%å° ¹¿9®¸º°ÄËËÁÂÁ Ûß´ ß³¼ ®°ÄÄÁ´ ÕËÂÂÖ¯ýµ ÕËËÂÖ µÕÆÁÂÉ ÊÁ ¼¼ ´´±µ±²»°³¯Ø½´¼¼¸¯°µ®¸³¸·¹´´½¯³ÀÄ °®ëÁÀ» »³Ø´²´ Þõ»À»° ³À´¾´Æ²Ø ¸µ³í³´ »À»° Ì´²Ø¹æ Ò«§¬ÓÒ«§¬ ÇÌÂ%êÔ³ ¾¸Æ¹¹Áij´ÃƼÆÁ±Ç´Ç¹ÊÌ®¯Æ%ÄÔ³ ºÆëÄ»4± ¼ÁÅ®°Êµ»Õ ¸·³µ ´¾®°Ô·Ø ®À´®½»²Õ ´ÂÊÇè ¯ß½³±¹¹µÜ° ®¸¾¶´¸±áŠ°²ºÂ êÌ° ¹æÅÁ° ²´´´¿³¹´ õº Ä ÝÜË Ë Ì Á É Â Ê Á Á Æ Á Å Æ Ì Ì Æ Á Ê Á È ° ´ ¿ · ¹ ´ ß ¸ ¹ ¿ ± · ± ´ à ³ À¼ ® ¼ È Á È Ë Ë ¾ » µ » ¾ ´ » À» ß° ±¿»¾ ¼ ® ´ À³® ¹³¹´ ÃñÖ ßÞøáÖ ¿® ¼ ¯ ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÎîÏ ÍÎÏÐÐÐÎÎÏÐÑþ ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÍÍã ·®Ø®½³¹â´Û»°²´ÇÕ´ÀʮǹÁºÆºÊ»Á´ÇÊÁÅÂÄ°²ËÍÎÏÐÐÐÎÎàãþî ̲³¹õ³¾ Ä ⠴ø° ®À³´µØ·¼É°¼¶À¼ ®¼´´·ººØ ¹Ö º° ³¹¼ ®â ý³µ³´À¸°³½´À»°³½´¼¸º³Ø³´»¾»°³¹ á® ²¸Ø ® ´ Ûß´ ¿º´ ½° º´ À³ â ýØ ³¯ ¾ ²¸° ° õ Ö Û» ² Õ øá´ ý ­ø´ Â Ä Æ Ì Æ Ê Ê Å Æ È Ê Ò«§¬ÓÒ«§¬ ©¤«ú«¬«¬ ê » ³ Ø ´ À » ° ³ ½ ´ Ë ´ ³ ¹ ³ ¾ ³ ¹ ´ µ ¸ ¾ ¸ Ø ´ Á ´ ² » Ø ³ ¹ À´ ¯ ¸ · ³ µ Ö ± ° ¿ ¸ ° ´ À ® ¹ ´ Á    ´ ² ³ µ ³ â ¼ À¼ Ô³ À¼ » ¹ º Ö ö± ¾ ® ³ Ö Ô± ¹ ¸ ° Ö Ã³ ² Ø ¸ µ Ö ³ ¼ ³ Ø ÍÎÏÐÐÐÎÎãÍãé ¾° ®¹³¾´ ÆÌÌÌÂÊÌ ¹±°À³Ø´¿³¹´°¸¼À®âÛÕÂÊËÊÅÍÎÏÐÐÐÎÎÑîàþ ÆÌÄÈÈÇÇ ÚÛ» òد¹¼ õ³ÞØ ¼¿¾´¯¸µ ³´²¸Ø Ä ±¾âÃÕÂÊÁÅÌËÇÅÁËËËÉÂÊÁÈÄÍÎÏÐÐÐÎÎÏÐÑÑ á¼ µ°²»µ±³½´ °´³Ø³³° µ´·À³½®¿¿° ³À´³Ö·²° ®´µ³¹¾ °Ø¹º¾·Ö 꾺»³Ø ²ÕÂÄØÆ»¯»Ä´ ÌèÈÄÈÂÚ³¹µ ÇËdz¹´ ÉÈÌȹ±¹´ ÆËÍÎÏÐÐÐÎÎÑÐÑã ÇÂÔµ²â ¼É·Ø¼³½´ É¿´¶Û»²Õ ±¼À· ±É¾»®´ØÃÝÉ ¾³ÅÅÌÌÌÌ ¼ÃÝÉ ÉÀ´¯Ø¯»¿É ¯® á® Öå³´²Ø¸Ø ±¹®´´¾µ³²»¹º´ ±¼±¹º´¼ºº³¼ Ø´À´ð¸ßå´ °¾´³¹´Ëµµ¿¾³¾ºìÇ °´´Ú¼¸À¼ Àè ¹´ ²¸Ø®´½·´²¸¾ ³¼ ´¹±° À³Ø ÕýýÖ ö±¾ ®³ á®Ú»³Ø ¿Ø¿Ø´ÉÚ·¸À·»µ ÁÅÅÌÅËÉ ½»µ²°À»° ÕÂÄÆÌèÅ³Ø ÁÌÊÀÖ ÊÇÅÉÂʳ¹µ ÇÁÆÊÍÎÏÐÐÐÎÎÎÎàÏ ÁËÂȳ¼ ÊÈ ·»µ´ÛÕÂÄÆÌèÅÅÅÅÇÁÆ´À³³9ÍÎÏÐÐÐÎÎÑþàã ¤£§ ÍÎÏÐÐÐÎÎÍéÍÐ Ô³À¼»¹º´ ´ ¯ ·µ ´ ÷¸¿´ å±Ø ¿¸¹´ ²¸µ ® ¹³´ ¹±¹ ¿Ø Ø ´ ¿º´ ½° º´ µ ® ¹ºº® × ¼ ¸¼ »³® ®¹º´ÛÕÄÚµ ¾±¹¿âÙâñ³À®´Ú¸À·»µâÂÄÆÌÈÍÎÏÐÐÐÎÎÑãÑÏ ËËÁÅÌÌ ¼¹µ¸³À´ á² Ø®´í³¿Úس´½°´Ã¿Ýè ðÜáè ­Ü»¯®è¾»Ø¾°±³¹¼èºÞÜè »³Ø´µµ³É9²°»¸¼¸° ¹º´±´¾ÄÖ ¼®ºÁÚ ¸¹µ´´Ç¾±¹¿® ÚµÉÀ¸¼¼® ®¹´´¾²º¼ ³¼®° á²Ø µÖ¹ºº® Õ²¸¼® Ö¾õ´ ³¹Ö Ô¹ ³·¾³¸Ú ¹»µ è³Ø¹®¼ºµ®°¹®¾´Àɺ³¼ ®¹®¯´³³® ØÕÌ°À³µ ÖÁÀÀÉ ¼µ¼»³» ¹è êÄÖ ¨¨¦ï º±´Û»¿½´ »²Õ¶ʳ¾ Çʼ®¹´ ÌDZ²µ ÈŴ̯ȳ¯ ÇÍÎÏÐÐÐÎÎÑþÑÐ áÝáè ¾µ¶µÖ°ØÖ·µ ¾®°´±·Ö ¼½° ®Öغ´ À° ³¼°Ö²¸¼ ¸¹ºÖ °±Ø²º¾° ®¹º¿±° ÛÕóèܱ ¹¿´·ÆÉÊÀ³ ËȵʮּijÁµÉ»Â³Ê¹ÇÉIJıÍÎÏÐÐÐÎÎãéãÑ ÆËÆdz¹Çâ ÛÕÁÚ ÂÊÇËÈÄÄÈÂÁÇÄÉ ÂÊÆÊËÊÄÂÇËÈ ¾À·µ ¿ØØâ´Ö¼ÂÊÆÆËÊÅËËÂÈÆ Øº»¹× ®·³µ ¼¸¹µ ¿¸µ ¸¾¼³É ®´·® »³¹º ¬3ª¨«¬¦§© ê » ³ Ø ´ ¾ ³ ¹ ¿ ³ ¹ º ´ ² » ° » ¹ º ´ » ¾ ´ Ç ÇÀµ ° ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÑàî ÍÎÏÐÐÐÎÎÎÎÎþ ·³Ø ¼»É »Øµ°¸° ³´É¶Ø³À·»´ ®±Ø¸µ´ÂÊÇÄÄÁÌÇÄÁÆ ®´¾Õ³õ ´ ʯdz¼ á²Ø ®¼´Ö½¿·É ÃÝÖðÜáÖáÝáÖ Ã³·¸ØÉ ­³¸¼ êÇ»³Ø ´×²¸¼ ´µ²¸µ ×IJµ ÇÄÀÀ ñØ®¾æ(íííâ ²»°¼´³¯³¹µ ¹±À± ¹µ®¾â¯¸¹º ±À ˲»³½´ 7 µ¾´µ¸°¹¿¾³° âÛ² ½³»´ Ø®À¿½´ ´Â¾Ê³í³µ ÇËÄÊÍÎÏÐÐÐÎÎÑéÑÐ Äȳ´ Ì˲Ǽ 9°´¸µº ³°Àµ Öɽ9®±µ¹®´À¸ ÖÞÜÖ ÄÀ٠̵´®²²® º¼´³´ DZ¹´ ¾ÀÀ ÀÙº´ ßÔ´ ý긹º ñø ᮲¸Ø®´¼º³Ø³´Ú¸©« ´á°¯·ò³5è ß» ¼´®»¼ ¹º®´°²´³µ®¾¹»¼ õ³´¾µ´³¹·³´ µ®¾»¼2·°³¯ ³¾»¹Ö ³ÍÎÏÐÐÐÎÎÍàãã ®´ß³À³¹ ¸¼µ°± ¹®¼É¾´³À® ²°º´´²²±° ¸¾³±¹º´ ¼´»¹²³è ¼»° ³ÖñØ Øµ´¾°À½ ¸¼´µ¿½Ø°âÖÂßÔÄ ÊÆÆÉËËÈÍÎÏÐÐÐÎÎãàÎà ÅÌ­² ÈÅÅ ÈÈß±¹µ° ±´ Ôöò âÌËÚ ®°Ä®À´ÇêıºÚ ³è ê³µ ¸Ø¹Öê±À±° ØâóÀ¼ ®¼ÈÌ®¾ÉÃØ ÕÍÎÏÐÐÐÎÎàÍîÎ ÆÌêijµ ÈÈÈÄ »óØ ¹® ¾ À±´ ᱺ´ ܳ° ¸´ Ô³Ø ±¹´ Þ¹Ú ® ¹º ¾ ³õ »´ Ú ³µ ® ´ Ø ³í³¼ Ûßâ Â Ê Ë Ê Å Ä Ä Á È Ê Ë ²³º®´À³¹»¼®³ì½¸í³¹´ð³®¹æÍÎÏÐÐÐÎÎÑàÍî ÊÂÌÂÄÄÄ ¸¹®µ®·³¹ ÍÎÏÐÐÐÎÎãÎÑà ¹º»¹³¹´ °À½Ö¾¹µ°âÛÕÂÊÇÄÄÆÍÎÏÐÐÐÎÎÍãÏã ÂÇÅÇÄÄ 6²° ö¸í× ÈÁÂÙ´ßÔÄëÛáÊ ø°ÁÀ»° Ø´ý±·¸° «££¤£3û§£ ³¹Ú¹®¹ººº´Û®Ø³Õ¹Â´Ê­Ç»ÁØƳÁ®´÷ÇÊ·Ä´ËÇ°²Ì´ë´·ÍÎÏÐÐÐÎÎÑãÐî ××ÇËÂÈÈÂ³Ø Âٯٴ´³ßßÔÄ´ öÞë ÆÆȲ®È³½´ ȴȹ¿® ȱ´ ȼËȯŴ ´´¿Á ´ ¯´Å´³Ø ±¼¼´³µ Ô¸±°Ø ß³ ¨«¬3¥ Þ¹¿½³°º´ ´®¹µº®¹ºº® ®¹´Ú»â³Û»²Õ ش߸°Ã¾ ³¾´óÀ³ ¼ý¸ °Ø®³³¾¹ å° °²Â´Ä­Æ³Ì½Ù±È¹Æ®È´ÇÆÁÈÂÆ°²Â ©¤ü3©¦¤û«¬ °ÔÄ ®´ßëÔÄ ´á²ÛáÊ ¸Ø®´À³×ǽijÈØÂÕÍÎÏÐÐÐÎÎàãÑé ÅÙ´ÊßÄÔº ÄÄÛá ÁÄ êÂØÊâñ»¼ ¹® µ®¼®À»° ø ´ ñá4 ¿º´ óÀ³¼ ´­¸° Ú»³Ø´´Û³° ¼¸·³¼ ³¹º´ ®¹¿»¾ ³¹´ÂÊÇÄÄè ¯»¯³¾è ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÍîÐ á® ¾»¼±¸¼®¹°°´´³·°¸Ú®³¹³·µ¿»®¹õ´Ú³µ¼»µµ®â±Ä¯¾Á±âÂÀ´ Ã× ß³ ¹ µ » ° ³ ´ ó À³ â ñ½ » ¼ » ¼ ´ ³ Ø ³ µ ´ ² ³ ¹ µ » ð±° ´ ß¼ ° ´ ý¸° ® ¹º½³° Ú ±ÁÁâ ÃÕ ÁÇÌÅÁÇ ° ±í±â º³´ ÇÂâ ÅÚ µ â ´ Û»²Õ Þº¸¹´ ÜÜÃÝ´ ê ±ºÚ ³´ ¼ ·¼ ® ³Ø ¼ ´ ÜÜÃÝ íííâ ý ýæÄ Æ Ì Å Ë ¸ Æ Ä ýø´ ñ» Ø ¾ ³ ¼ ñ ¼ ½ ® ² ³ × Ä · µ ٠Ḡ± ¿ ± ° ®

¸ ° ò ­Ë è · ® Ø ® ½ ³ ¹ Õ Â Ê Á Æ ´ È Á ´ È Â È Ç È Ä Ö Â Ê Á Æ ¿¿¸³¹¹ºº³´¹°Ö±¼´®ÀÇ´·ß° ظ¸Ö¼À· »³³°³µ³´²¹¸´Ã³ °¼®½À³ âêع´÷® ÍÎÏÐÐÐÎÎþÑéÏ ÅÈÄËÈÅ´ýø ®¹¸ÄÖÊڵؾ·ë·¼ºëº°¼Çµ½´ê³¾³Ø ÃÝñ¼½®²³"ÄÈ%ý±À²³äسµÔ¸ÅÁ½Ê³ÆµÉȲ̺˼ ÈÁ´ µ®µ°»¹µ±¾è ­¸¹¸°®À³´·¸¼³¹³¹´ÔºØ´Ú¸¹® ¼À³ ´À±è ÍÎÏÐÐÐÎÎÑãÍî 6² °¸³°Ø´´ýʾÉÇ°´Ä¼´»Å·ÉǸİ´´ÊÌÉÖÇÁÄÚµ´âÅñ³ ÉÇÄÀ· ´ÆÍÎÏÐÐÐÎÎîÐþà Ö¸Á°Úµ´âÅñ° íÄ ±¹Ø ß½±¹ÈÇÇè ¸ÕÂÊÈÄÄÖ ÇÄÄÂÇÂÊÁÆ´ ÄÄÄËËÈÁ´ÈÂÈÈÈÂâ ÊÖÁ¹±´ÄÂâÃÕÂÄÆÌÅÊÌÌÆÁÆÉÂÊÁÆÌè ùÇÚµ´À°½É·®¹¿³½³¹´ÁÅÅÈËÆëÍÎÏÐÐÐÎÎàÑþî ñ³ ¼ ® ½ ³ ¹ ´ ý ³ ¹ µ » Ø â Â Ê Á Ê Æ Ê Ç Ë Á Â È Ì â ø¹ ¿ ¸ Ø ì ° ¸ · ³ ° ³ ¼ ® × · ³ µ ° ® Ö ¼ ¸ · » ½ ´ ¿ Ø Ù ´ ¸ ¼ É ® ´ ³¹³¾ ³¹´ ¼ ® Ø ³¹º³¹´ 5±¾ ¼¸° ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÍãî ñ¸¹³° ¼ » · É Ç Æ Ç Ç Ç Ë Â È ß¸°³º³³¹´¾³À®´²¼´¿³µ³¹ºÍÎÏÐÐÐÎÎàîîà â4®Øâáò5 ·¸°³¾âÛ»²Õå³Øظ°õ´Ô®Ø¶¸°´êØâð±° ´Ä̽³°®´¿³°®´ÊÁ°²â´Û»²Õ ÅÉÇ´ÅÚµâÛ»²ÕÂÄÆÌèÅÅÅËÅÆÍÎÏÐÐÐÎÎîîéÐ Å ®´¯½³°¼ÖßÔÄ ½´»¹É®ËµÉֲط°¹µ·ºÖ¹¹¸´ðµÜáÖ ÃÝÖ¾áÝáÖ ÍÎÏÐÐÐÎÎÍîîÐ á²Ø ß¼âý¸°®¹º½³°Ú±´¹±âÁÁ´ÂÄÆÌÍÎÏÐÐÐÎÎéÑéà èÁÇÌÅÁÇ ÂÊÆÆËÊÆÊÇÊÂÁ ²¾ÖÞÜÖ ±À·Ö ð ÄÄÇÄ´ÆèËß® èÊËÊØË®´½Æ˳´È̹ÈÆÕâÂÖß½ ÂÊÊƱÆʹʴ¸Ä´ÄÕÄÂÄÆÊ´ÆèÇËËÄËËÄèÆÂÆ´ËÇÌÆÄÌÄÖÖÂÂÄÊÊËÆÆËÊÊ »À»° ºÚ³´Ô³9¸µõÖÚ»³Ø´À°³½´ÜÜÃÝ´³Ø³°À ½¾ØÀ¸ ÍÎÏÐÐÐÎÎÑàþþ ñ³ õ»»´Ì´ñ Ì°» ®È¹Ëº´´ÛÁÄ ÆÖÁ ڵ˴ÂÂÊÂÇÉÌËÂÈÂÄ´ÁÛÊËÇڵƴ­ÈË°µÖ ê°¼±À® ¾¼ÖµÀ¯ ¯®ÖÀ²Ø Ö´¿ØØâ´ÂÊÁÅÌËÈËÇÈÄÈ Ò§£¦û§© ´ Ç µ ½ ´ · ³ ¾ ¸ µ É ¸ ¯ ¸ ° ³ ¹ ´ ê ³ ¾ ³ Ø Ê Ö Á ´ ¹ ± ÍÎÏÐÐÐÎÎÑîÐÑ á® Ú »³Ø ´ Þ ¹Ú ® ¹º´ ß »¾ ´ » ¼ ® ³´ È ²Ø ´ Ä ²¸µ ®¹³ ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÍãþ ² ³ µ ß¼ º´²³°»Ö·° »²½³¹´¿³õØâ­»° ³Ö·¹³¹º¾ ³Ø «û«¬ôª«¬¦§© ¸¾±°ÁÇÊÆÁÁÉ ´Úµ¹´³¹³¾¹´ ø¾¸Ø´Ú³¹µ³¹´ÄýØ ÂÊÁÅÌÆÂÂÅÈÅÌ ÄÂâÃÕÂÄÆÌÅÊÌÌÆÁÆÉÂÊÇÄÄÆÍÎÏÐÐÐÎÎÍîîþ ÆÄÄÄÈÊ Ôµ ß³¹¯ ´ì´³µÀÖ ³·´ ·±Øõ¯´³° ²±¹³µ ÍÎÏÐÐÐÎÎþéàÑ ·¸µ ³½â Û»²´ ÂÊÆÆËÊÌÁÌÆÆÆ Â¼³¹³¿³´ ´·¸°³õ¹º´ º¾Á¼ ±´¾¸¹´ »¹±À® ´¼¸¹³µ ²¸Ø´»¹»¾ À´µ½³° ¹ ܳ¹±·õ ÄÁËÁ° Ì°Á®¾°²³´ ´²»³·´ ±íííâ ¿õ´¼ËËÁ° Ø®ÀÚ±ºÚ ¸²´ °´Ç³º° Æ°±¼® ²´®³´°Û³·õ ®°â´í¸²â ¯Ø®À¯²³Ø ¸®¿°Ø Ãè ÇÁÇÊÔ¸Ø Ç´ÌÇÈËÈÕèÈÂÊÁË´ ÄâËß½ ÖÂʱ´¹ÇÄÌ´ ÄÕÄÂËÊÇËÄè ´ÇÁÄÊÄ´ÂÂÅÇËÄÖ ÅÄÅÄÖÂÄÂÊÁËÁ ÊË´ËÇÄÄË Ç´ ÇÌÁÉ ÀÖ µ°´³²¸¼ ³Ø ®´¼Ë®ÇÊÂÉ ·³º³° ÄÂÂÉ ÀÖ ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÏÎÎ ¼À¼®°´Ö®¹Ê¼ÆµÊ³Ø ˳ʼʮÄּ̰ƶÁ®¼ÅÖ¿Ø ÉÂÄÆÌÆÍÎÏÐÐÐÎÎéÑþÏ ÊÊÊ´ÃÆÇØ·ÄÉ Äʳ¹´ ²´ ¸ Ç 9 ± Ø ¿ ® ¹ º ´ º µ ¸ Ç Â ° ² ´ µ ¸ ° · ¼ ¹ º Ö µ ° À´ ² ° ¸ ¼ Ö ÍÎÏÐÐÐÎÎÑéÏî Õ³¹³¾³¹´å±Ø¿¸¹ìÛ»¼¾õ ÊÅÅÆÊÂÌ º°¹¼®âý³°±¾³½´ê³õ³´ð³¼âÅÈÁÊÁÅÇ ð® À³¼³Ø³½ÉÀ³µ®Ö®®¹¼ µ³Ø³¼® ²³°³¹º´²¸°º»¹³âÛ»²ÕÂÊÆÆËÍÎÏÐÐÐÎÎÑÎÐî ¼Ê®ÇØÚ¶»³Ø ®´µ¸°µ®¹ºº®´µ¸¶°´´·Ø¯¼¿´ Ø¿¸¿´ ·¼Ç ÷®²í»³ííâ ¹´¹±À±°´¯³¹µ®¾´³°¿¯³³¹´¿ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÍãé ®¼®¹®´¾Ø®¾É ×á® ÍÎÏÐÐÐÎÎîîþþ »Û» س¼²¹µ°Õº®Æ¾Öǵ´³Ë²¸° À² ˸İÊÙÊÄȲÇØĹÇÖµÊع´É´ÂºÊ´²Á˸ļƳŰÊÖÔÃÞ­â ÆÅÂÍÎÏÐÐÐÎÎÑÏãÐ Â×¹±Û» ´¼À¼²ÙÕ ¹³ð±À²³´ ·³¹´³¹º­¹¸À²³¾ ®¹´å³¼´­±»´6Ø ¼¸°®À·® ´ê¸°À³ ·á® ¼Ä²¸Ø !᮳´ ñ¹µ ³°»Ö õ³" ´³Ø Þ½Ø ®Ö¹õ ³´9±Ø¿®Ö¹ºÖ °´±Ø ®¹ºÖ ÌË̳Žɴµ®Êµ®Ç¾ÈÖؼº˴Ƶ¸Æ¾Æ¹ÊÍÎÏÐÐÐÎÎàéàÎ Á¼Ä®Ö¹¸º±â Ô¸ Ôµ ¿´ ³¿¸¸¹ ·º° À¸ ²±¸·Øµ´¸®¾µ´³·Ø¼³Ä¼²¸°´¹±±í¼ ¹¼µ±·´ÛÄÕ½ÆÍÎÏÐÐÐÎÎÑãÐà Ê´¾Æ»ÂØ˾dz˼ ((´ ÛÕêØ´å¸Ú³ºõ»³¿¹³´ö¹º±¹Ç±ÁÀ± ÉÂÄÆÌÆÍÎÏÐÐÐÎÎÑþÎþ µ®Â¾Çâ¯Â±ÂÀ´  Âá® Ö ·® µ ° ® ¼ ¯ ³¹±·õ ¿Ø Ø â Û»²Õ Ú »³Ø ´ ˸¾ ±° ´ ²° ³¹Ú ³¹º³¹â ÷³Ú ®¹ ò Ôää´ ÄÆÂÂß¼ ® ´ ÇÆÆÉ Ìâ ÁÀÀ´ Ã¸Ø ¼À¼´±¾¸ ß³¼ ³¹º´ µ°®¾´²³°»Ö ²³® ³¹Öè 󼯱´øÔÞËèÈÌÂó´ò¹9°³´°¸¿´µ³¼ ÊÁÁÈÂÁÂÖÂÊÁÅÌËÈÅÅÁÊÌâÍÎÏÐÐÐÎÎþéîà ×¹º¸·Ø±¹ºÙ ùÁ°²´¹¸º±â á® Ú»³ÌØ´´Ã¶ ðóá´ËÄ%À¸°¾´Ô½ ³°·´µ®·¸ ý»¾ ´´¿Á ´ Ø´ý±·¸° ®¹¼µ³Ø ³¼³À³¹´ ®´ð® ì´¼·¸¹³¹º¾ ³Ø·¸° ´·¸µ ®°´¾²¸° Û»²â®ËÂÌËËÊÄÉ ÂÊÄÇËÅËÁËÇÊÅ ð&ß¾ óË ÁƵ®Ì¾²® Á³¹´ Á¹® Á´Á¿® Á¼Á¯´ÁËÅ´ ®¼µ®¯À»° ´Å³Ø

´ ±¼¼´³µ Ô¸±°Ø ²»¹õ á±¼¾±¼·±°µ´­»°³½´ÁÚµ´á°´ê±¾± ޽خ¹õ³´Ü³¹±·õ´ý¸¼®´ÇÈÂÉÀë߱د°è ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÏàã ·¸¹º³Ø Û»²Õ´ÂÊÁÅÄÊÅÄÇÌÈ ´½»²²Õ°´Ä¼Æ¸Ìºè¸ÆÊش̿Ƴ˹Á´ÞÜ´ ÅÉÂÊß³ ÈÈÍÎÏÐÐÐÎÎÑããþ Á¹Â³Â¼Â±Á¹Ì®Á¯ êÂØÊ´ñ»¼ ¹±â ´øñá4 ÍÎÏÐÐÐÎÎÑéÍà ÂÊÇÁÆÊÄÅÌÌÇÊ ´ Ô µ ¸ ¹ Ø ® ¼ ´ Ä È Â ëß± Ø ¯ ° ² ± ¹ ³ µ ´ ¯ ¸ · ³ µ Ú »³Ø ´ À²´ À¸¿³¹´ ¹´ ²±° ¿³¹Ö ¾ ³¯ ¸° ÍÎÏÐÐÐÎÎÑããà á® ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÏþÏ ²±¹³µ ÂÁÁÅÇÄÌ ß¼ ¹º´²°µ»âÇ˶ ´À»°³½ÌÄÖ Á¶µ³×ÉËðßÉ ÇÖÄÁÇÔÃÙ ÚµâÈ êØâ4³õ³¹º´å±Ø¸¾´À±µ®9´·»°í±Ö¸¾¼ °³·®ì²°º°¹ÕÊÄÌÅÂÇÇÉÂÊÇËÈÍÎÏÐÐÐÎÎéÍàþ ³¾²´Õ®Ú汅 ¸²®°¿âÖ á® °¹µÛ³ ´¾¸¹õ ¶ÜÝ⠳ɳÇÖ Çįĸ¹¿¸µ ÆÁÁÁÌÖ¾ÁƸ¹³°®Öر¶ Ø¿±·³Úµ»³Ø ¿´Ë´Ç´½Ö´Á¶»º¯²²°â´Â´Àµ°Ê®³´È®Ø¹µ ³ÁÀâ °ºÈ³Å´À³¹º´ »°³¿±í¹è ½´Ä°² ¯Û» ¿³Ø³¹ºǾ±²É µ³²½× ¾»µöºÙ »½µ¸ÂÊÇÄÄÈÁÂËÊÌ °³í³µ´²¸°µ»³½â 𳼴ܳ¹±·õÕý¸¼®ìÔµ¹Ø¼´Ê°²èÄÄÁ°² ÍÎÏÐÐÐÎÎÏÐþþ á®ÅÁÚ ¹³°´ÂÊÇÊÄÁ³É ËÂÈÇÚ È´¿³õÍÎÏÐÐÐÎÎÑÏÐÍ ³´²¼°´6¾â ù÷·Á° È Â Ê Ê È Öµ°³Ø®¼Ö²³Ø¯±¹Ö°¸Ø®¹º´À® áÚ ³Ø´Ø³®´Â¹ÊÇÈÊÌÅËÊÊâ ¿³¾´À®¹®âøÀ» °Ø´³À³µ IJعèÕÁÔ²Ø ²Ø¹â ÍÎÏÐÐÐÎÎÏÎÎÍ ·³º³° ÆʹÀØ ÁÁżÊÉ ÛÕµ»4³Ú ÚÁ±ÉºÂÚdz´ÇË´À¿º»µ°´³Â½ÊÉÇÞ¿ âÊÄÆâÇÆÁÍÎÏÐÐÐÎÎÑàÎÐ êØ´Ê´·³Ø ®¹µ»´ìâ´ù÷·ÆÁÂÖ Ê´Ú¸¹¿¸Ø³´ñ°¸·õ ³¾´³¹º ê³µ® ¼µ¹Ø¼´ÜßÕÊËÇÅÅÅÊÉÂÊÇËÄÊÍÎÏÐÐÐÎÎéÍàÑ '3¦3ª£¦7ü§3 7£«8« ´À³¹¿³Ø ³´¾°®¿³Ö´¼´Þ¸À³¾ ®´¾¸¯½®Ø Âð Ç´À³ µ³ÅÁ°ÅÉ®´ÇÇÈÆÂÅË¿ÁËºÈµÉ ²° ·³¼ ܳ ·õØ´â¯ý¸ ³¹¼±®´À·õ»´¯Ø³³®´¹Æ±Â·°²õÉ´À´ ¯°·À±®°¹µ®ÉÀµ°¼Ø¼É ÍÎÏÐÐÐÎÎÏÐãé á® ³º±¹ ×û³´ Ü» ´ÈÈ°²æÊÂÌÂÄijĴÉÀÂʸǹÅÍÎÏÐÐÐÎÎÑàÍÍ ¹¸º±Ùâ³À® ÊÇÄÄÈÁÂËÊÌ ÂÂÂÉÍÎÏÐÐÐÎÎÏÎÎþ °µÀ·³´ À½¹É±À² ý¸µ ® ¹³´ Þä´ ¾ »¹® ¹º´ Ì²Ø ¹´ ÊÁ° ²â êØ ¿Û»²Õ ³´¹Ú»´²³ÂÊÆÆÇÈËÊÂÁÁÊ´ ¸Ø´¯°¾·³µ´¾¾³±¼À· ´Ø¸¼±¸°´½²³»¹³´å¿º´ ½µ´í°º°ÕºÄ´ñ»¹® ÖÀÁÚ³µ´¹¾¹º ¿ØØâ"ý¸°Ø®³¹¼µ¸¸Ø"ÄÅÁÇÁÇË ³¹´¾®¿»Ø´Ç´µ®À»°´³Ø»¹Ä ÇÆÌÂÈ$¿Êº´ÆµÈ׼ĸʺ´Æ¸ÈØÅÙ´ÊùÈ È°²×ÂÊÇÅÁÅÌÇÂÕ´ÆÊÌÄÊÅÊ ö³À²»° ÍÎÏÐÐÐÎÎãÐÏé ܳ ºÀ´ Ú³·´»ºÉ°Ü³ ÍÎÏÐÐÐÎÎÏÐÏ㠱ش¼½³° ®°´µ³º³´ Ø®´°Æâ ³9®ÆÂÂÉ ³´½®µ¾³º´ À´Û»²»¹º® »¾»°ÍÎÏÐÐÐÎÎîàÎÏ ³¹´ËÕÂÞ³¹ ¾ºÉ ÊÄÂÈ´ÈÆÂËÙß½´Æ±È¹Ê¸ÇÕ´ÈÄÅÆÈÌÌ´èÈÈÍÎÏÐÐÐÎÎÏÐþã ÇÇÌÈÌÇ ¼¸Ø³µ³¹´5¾âÛ»²ÕÂÊÆÆËÊÆÊÇÊÂÁ ¼­±¹ºº±´ µ³¹¹±Ø®¼·ÄõÆ´êÁ±ÉÊÇÁÆÊÄÊÈÊÊÅÉ Öµ°Ø¹®¼±Ö°·¸õØ®´¹²º¸ÊÁÁÁÄÂË Ö¼²®Ç³Âؾ±ÉÀ¹â °Âå° ±Ø ¦¤û¬«© ³°Õ´®×èÂÇÂ$ ¿®º®µ×¼¸º¸ØÙùÄÁ°²É ¾»µ»µ´¾íµ ÄÆÌèÆÌÁÅÇÂÂÉÂÊÇÊÄÅÂÅÆÍÎÏÐÐÐÎÎãîãé Å «Ò7ú7¬§7ú ÍÎÏÐÐÐÎÎàÑÎÏ ¼¼³´»¹ºº»Ø º´¾³¹¿³ ·×­¸¹µ ¹®»±ÀÕ ¹·Ø ±·¹º´ õÖ·À° º°Ö½´ µ°³¿½³Ø Ø®¼Öµ¸³À³¹´ À·³ÉÀ® ¹´®º° À¹¼ ³Ø®®¼â Ô¸ ²®µÞí٠»°µ¸¾´¼¼À® íØèâ Û± ¯Û» ³°²®âß® õ®¾º´®¿õ¸±í³ ´®¹·¿Õ»ľƳ̹´èâõý» ³ÊʼÇdzÄŹÅźë ÇÈÊÊÇÊÁÅÇÅÅÅëÅÇÂÇÊÊÆÇÇÈÅÄÇÅÆËÇÙë´È×ÂÂÊÊÊÁÇÇÆÅÅÙ´ÅÅ×ÂÇÇÊÆÊÇÈÇÅÇÌÅÌÁè٠߸° ¯Ë³Á¹°Á®±¼Æ·±Áõ¹ÁÉ´³ÂÞØÊÀØÊ»ÇÀ» ´¯Ä±ÅÀ· ¼Â®É¾µÂ¸³Ê¯9Á±³ÆØÄ¿ºÁ®¹õ·ºÈ¼´Èº»Æ³À µÊ¸ ܳ ½°º´ ®È¹® õ4³ ¹Öí³ ¾µ®¹Â´µÄÀ°ÖƳ¸Ì·¼è®µÊ¹¾Á´Öó¿ÅáÜ× ØÆ´È·È°¿¼Ì¼¸ÉÂÜ· µ ´ Ø ® ¼ ýò Õ Ô» ÆÍÎÏÐÐÐÎÎÎããÎ Ì̵Ʈ¾Æ³Æ¹Ä# Ç ä± µ ± ´ ß ° ¸ í¸ ¿ ¿ Ö í¸ ¿ ¿ ® ¹ º Ö ó¶ ¸ ¹ µ Ö · ° ± è È Ë È Ì Â Ê ÛÕ ýâ ñ õ ® ² ´ Æ Ê Æ Ê Á Ç Ç É Â Ê Æ Æ Ë Ä Ê Ì È È Ì ÊÆÆÇÍÎÏÐÐÐÎÎàÍÐÐ ÈÊÂÅËÈÈ ëÈÂÂÅÊÇÙ´ÛÅŻDzÊÕÂÇÊÌÇÅÅÙ´×´ÂÅÊÇÇÈÅèÅÅÈÇÇÆÉȭų뵳°ʳÇÀâ ÅÅÅÇÇÆÈè ܽ³°Ø®¸´ýä´µ¸¹°±¹´â³ÃØ ÍÎÏÐÐÐÎÐÑÐîà ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÐéé ¿ » ¾ Ö ¸ ¯ Ø » ¼ ® ¶ ¸ Ö äýÕ ´ ö ® ¹ ¸ ´ ß ½ ± µ ± í± ° ¾ $ ¼ ¾³´·¹¸´³°¾µ³»¼µ»´¾µíØ ´ý¾µ¼¾´±´²¾¼¸° Â Ê Á Æ Ä È Å Â Á Ê Â Æ ´ ý ýÕ Ë Ç Ë Ç È ýä ­¹º° Ú ¾ ¹ì¼ ¸° ¶ ® ¼ ´ ¼ ºØ ´ ¾ ° »¼ ³¾ ³¹´ ¸µ ³è ä± Ø ¿ ® ¹ º ´ å ³ µ ¸ ´ à ¸ ° À» ° ³ ½ ´ ê ³ µ ¸ ¹ º ´ á ò 5 áÚ Ø ´ ²° ¹¾ ³¼ ´ ²³¹¾ ¸° ËÁÚ µ ´ ²° ²º´ »¾ ´ ÀØ ® ÍÎÏÐÐÐÎÎÏÐþÑ µ ® ¹ º ¾ ³ µ ´ ¹ ¼ ® ± ¹ ³ Ø ´ · · ¼¸Ö´Â°±ÊØÁ®¹ÄºÈ´¿Ç±Â±Æ°ÄÖñ» ¾µ®¾³¹ââ#´Ô»²»°´ê³ÂÊÇÈÂËÆÌÄËÆÈ õ³´ÂÄÆÌèÊÁËÆÆÊÁ ÄÇÄÁ° Úµ´9¸¸Ø®²´ ¹º¼À»³´ ´¯³²®¹¸²° µ´Àº´ ¸°¾±¹¿´ ¾´¿³®¯½È ⠮Ìس¯® ؼ³À¼ ½°º´À°½âý³õ»´ÂÊÁÆÌËËËÈÈÈÁ ±ë¶®¿¸±ë¼¸°¶®¼´Ø¸¹¼³´ÍÎÏÐÐÐÎÎàéÎÐ ÁÆÁ¼¸É¹ÄֺƳ̰ʳÁ¹Å¼È®âËÃØÇ·ÇÉ ý» ÂÊÇÁÆÊÊÊÂÌÅÈ´ £¤û裡¤ ÍÎÏÐÐÐÎÎéÎãÐ ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÍþã ¿ä±µ õ¾³³À¸° ¹¸´í®³¼ Ô¸°¶®¼´ÛßÕýýÖ ³²õ¸³²À´ ÌÇÈÆÁÅÉ ÂÊÇÅÅÊÊÈÇÁ´ ·³¾ ´¯±À± ´¸µ³Ø³¼¸Ö·³¼³¹º´ºõ·¼»ÍÎÏÐÐÐÎÎàþþÎ Ü® ¹³ÖÀ³ µ®ÖÛ³ ¹²¼¾Ö³´ 9ظ¿® ®èè á6Ü´ µ³®À»¸¹¼®´ÂÊÇÊÂÌÄÁÊËÅË´ð®ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÍîÎ ÀÖ°¾±³¯ Ø®¹³Ö º ßºØ À¹´ ĵ½´Àº° Ú¾¹´ ¾9³¹±·® ´°³Ø ®¹º³ ÍÎÏÐÐÐÎÎàîãã ê»³Ø á6á´ ¸º¾Ú´´í·¯Ø¸´¹¼¾´»®®¹¹·¿º¸»´°¼´¾Ì»¹Á·´Å¸Â°´°ÉǸ²Ç¾è¹°±²¸°è躹¹±¸¸´²ºº°±±µ ²¸Ø Ö ðÜáÖ ö±´ ¼ ® º¹³Ø Ö ³»¿® ±Ö ¿±±° Ö ´ 9 ±Ø ¿® ¹º´ º³µ ¸Ö ¾ »¼ ¸¹´ ·® ¹µ »´ µ ¸À·³´ ¼ µ ¸¹Ø ® ¼ ´ ±Ø ¿® ¹º´ ²³Ú 껳ØÉĹ¿´ ²¸Ø®ÉµÀ»° ¾°ÉµÀ²½É ¼ê¸° ¶®¼´¸° ¸µ³¹´ ³Ø³¼Äʸ µ°³Ø®¼Ö¯³¹±·õ´Û»²ÕÂÄÆÌèÅÊÌÅÌ °®¹º³¹´º°¹¼®Çµ½´ÃæÂÊÆÊËÈÌÄÅÊÌÇ ² ² ¸ ¾ ´ · ¸ ¾ ® ¹ µ » ¹ º º » ´ ! ÷³ 9 Ø ¸ ¼ ® ³ " ´ À ±

¸ ¼ ´ Ã Õ Å Ê Ë Ê Ç Ê È ¹¸íÉ ³½´ ¿´ Ø â ݸµ ³À·®¹ºÈÁÂÀ´ÂÊÆÊËÍÎÏÐÐÐÎÎéîÐÑ ÈÈÌÁÁÁÆ ÍÎÏÐÐÐÎÎÍããÏ º° ï§ü¤3ª£833¦§¬ô Ô°¶®¯¸´½³°¿í³°¸´¼±9µí³°¸´ ÍÎÏÐÐÐÎÎàãîÎ ÍÎÏÐÐÐÎÎÑãÏþ 걺ڳ´ÃØ·ÕÊÁÅËÊÄÂÉÂÊÁÆÄÆÍÎÏÐÐÐÎÎàéÏà ÇÆÌËÊÌ ýýɳ¹è 껸³Úس´á´å6áÉ äµ±ìÝ¿¸±´ ÆÁ°²×ÇáÝáëÄ° ¾³·Ø̸°°²´´ÇÛÇ®²ÖÁ°®Â¿³Â «¥ ô ¥£7ú ¿°±®¿ÉÛ·ÕÜ®¹³ÖåÔ­ÖÜá­Þ´ »Ä¼Å±Ø Õ̶ØÊ¿Ì÷Ù ê»³Ø ´³õ °³¾´ º±¹¿±Ø ³´ À®¹®À³° ¾¸µ É ÷¸³¿õ´¼µ±¯¾´å«¦ ÖÁÂÊÁÅËÌÅÅÌÆÂÉ Â´߸¾²®®¹²º®µ´´ýȸÖÁ²Â¸ß® ¾´´Ø±Ô» ÈìÁÁ´°Á¸Ë·Ë³Á®° ÅÛÕ £¤¥¦§¨©ª¦«¬© ¨¨¦ï ¼¸½¾±¼µ9´ÕÂ4¸ ÄÆÌ¿è¿Ä´Ç²Ç±Ä±Â¾Âɾ±ÉÂØʳÁ¼Å¸Ì´²Ë¹ÄÍÎÏÐÐÐÎÎÎéÏР̸´Õ±Ù ýýÉ·®¹´¼»¼·¸¹´9±°´À®¹®´»¼²´ÍÎÏÐÐÐÎÎÏÐÐã ¸¹´µ²¸° ¸¹º¾´²»³Ø ¸µ±®µ¹³¼ ´³â°¼¯®±³· ¹Ö ·á»¹® ³´ åõ ·¼ »À´ ­Ø õÖ·¹® հ߸¹Ú »³Ø ³¹ì ¼À» í³Ø ³¹´ ¾ »³Ø ® µ ³¼ ´ ²³º»¼ ´ ½³° º³ ¹Õ ËÂäÂÆÆÂÜ 9 Ø ³µ Ö º³° »¿³â ¾ »³µ ¸ À¼ ³ ¹ º ³ ¹ ´ · Ø ³ 9 ± ¹ ³ µ ® ¼ ® ì Ø ® ¼ µ â Û° º °µ®±²³´ ¾¸±° µ´ÜɵÜÃÝ´ À»¸Ø °³´½¿Ø ´»Øâµ´¾ÛÕ ´¾¸Ô³® ³À³ °³½´ÜßÕÔ³¸´ó¼µ»´ÂÊÁÄÄÍÎÏÐÐÐÎÎàÑÍÐ ÊÆËÌÁÅÆ À¸Ø³õ³¹®´ÛÕøº»½´ÂÊÇÄÄÆÈÇÂÅÁ ²¸°¼³®¹ºâêØ´4³µ¸¼´ñÀÇÇ´ÛÕÊËÆÁÄËÄ ¼­® ¿¸±´¼½±±µ®¹º´À´ ¿³¹´ °¸¹µ³Ø´³¸ »® ·è ¦3©3ª¥3¬£¤Ò ¸³·¯¹µ ¯³° µ³´Ã¹³¯ ¾´µµ¹®¶·´³·¸¹º»° ´¿®¼¸ÂÊÆÊËÊÅÇÁÌÆÌ ¿±³® µ´´¯²¸° ÀÁ¼Â®½¾ °²´³¹ ²¼ ¾ß³ ³¹µ ±¾ÂÄÆÌÅÁÇÄËÌÊÉ ±É½±µ ¹¼¹µ³¸¾¹ Ý® ý¸²¸¾´·¸¾®¹º´­¹¸¼°®°´á´ñ6Ü´ ÊÂÂÍÎÏÐÐÐÎÎãÎþÐ Âá´ ´ÛÂÊÆÊè ÍÎÏÐÐÐÎÎþîþÍ ÍÎÏÐÐÐÎÐÑÍÍÎ ¿® À¸ á® ¼µ°®²³Ä¹¿Õ »µ±°´óµ³Ø³¼¸´²¾ ý³°»Öóµ ´ñ4Ç ìñ4Ä ÄÅÆÇÈÂÂÉ ­¸¿® ³´ÃÕ ÂÊÁÆÇÄè ¼³õÖµ¿´êØ»´÷³³Øè9ý¸ Ø®®´³Û´êß´ ܱ®¹¼³¸Ö¼ýýÖ ö± ¾®³Å ¼È»ÄØË®´Ì»Ìµ³Ê°Ê³ÌË´êÂØ´4À´ ½³°¹Ú±µ¿´Úظ´°·³±õ¾³´´¼µ³Ø¸Ú¸À³ ¹¾´À´ ÂÄÂÆÖÌÁè´ÆÀÍÎÏÐÐÐÎÎàÑÑþ ÌƺǻËí± ÌÄ ß» 帴¹Ì µ¸¹Ç´ º´À¸¯µÀ´ ³Ø´½³° ²¸°º³´ ·³¼Ë° ®°´ ®²É ¹¯Ø¸À²³° ³Ø»À¸ º÷³Ú ³´ åõ ·¼ »À´ µ´À°À´ ·À¼ ¹º¹´ ·Ø ³9 ±¹ ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÎÐÐ ÅÆÊÈÇ Ը¿® ³¼ ¸´¿ØØ »¾ ³¿³´ÀÆ ·±½ÖƱ´Ô¹ÍÎÏÐÐÐÎÎàÑÏÐ ´ÚÀÔ²¸»¾´³³°®°è Ô± ¹ Ø ¸ ¼ Ø ´ ­ ´ ö ± Ç ìÇ õ · ¼ » ÀÖ Ø ® ¼ µ ´ · ° 9 ® Ø ¹ ÀØ ® ¼ Ö ½ º Ì Â ° ² Ö ¿ · ¹ ÍÎÏÐÐÐÎÎîÏÎà ìê»³Ø ²¸Ø®´ý­¸²¸Ø °º´ý¸¾³¼¼âÃØ ·Õ³Ø ÆÊËËÊÆÇ ÔØ µ ¹´ ñ³À·»¼ ´ Ô³¿½³° ´ ÃÕ ÅÊËÊÇÊÈ Ò«§¬ÓÒ«§¬ ±ìÝ¿¸±´ ¼½±µ®¹º´Ø®·´ ·°¹® ¾³½³¹Ö ¿Ù ®¹¿±À³°¸µ´å³À·®¹ºâÂÊÇÄÄÍÎÏÐÐÐÎÎÍéàÏ ÈÁÇËÁËÁ ÜÜÃÝ´ ܳÀ¸° ³´ì´Þس° À´ß³µ Ô·¸¯ ®³Øè ¼ä±µ ³ÉÚ»³Ø´³¹´ ²®²®µ´º»°³³® À¸âø¹ºº»Ø³¸¾ ¹´¯·µ ÍÎÏÐÐÐÎÎÍããà Ô¸¿® Øâö³ »³Ø ·¸¹¸µ³¼´µØ°´³õÍÎÏÐÐÐÎÎÑþÏî ®µ®¾¾Ö Û»²´ÂÊÁÆËÂÆÌÅÈÄÇ´×4®í®ÍÎÏÐÐÐÎÎþÏÐî â´êðñÔ´ û²»¹´ ÁË× ½»¾Ù ·¸À²¼ Ô¸¿® ²½¹´ ²³µ °®¹º³¹Ö ¿³¾ ®ê¼µ Ø»À® ½³¹¹³Ì°Ì´¿5¾ â´ÂÄõƱ̵µÅ³ÅÀ³ ÊÊÈ´ÚØÂâß³ ÈÉÍÎÏÐÐÐÎÎÑÐÍé ŵÁ³Ì¹ÅºÇ·Á»Ëè Ô» õ·¹¼¼»®ÀÕ ´·¹ºÚ»Õ̳Èس°¹²ì· À³ ²êÞ° »®°¸»9´´¹ÈÀ¸¼ ºÄ´Ê¾Â¸®Â²¹´ ½Â³ÀÖ »Â²Õß³ ÂÊÊÊè êØâ4³µ¸¼³° ´¾ÀË´5À»Ø ¾âÛßÕ´Â÷·ÇÁÂÂÉ ÊÁÆÌÍÎÏÐÐÐÎÎÑþÑÎ ËÅÁÆÁDZ° Á ««ªû§¬ô«¬ ¸°³µ³´ ±¹× ·Ø³µ²º¹Õ ´Ø³¹µ ³®Ù³´ Ö²³Ú ³´°®¹º³¹ ¼¾³³Ø¹°®»õº°³¹³´å¹âå° ´ÇËÂËÀØ µÇ½õĹ¹Çâ®ÉÛ° ÉÀâ ´ÈêÈØèâ ¾Û» ȸ°½É³ʼǮس˹ÈÄ´ÈÁÂÆ ´ ÆÅÍÎÏÐÐÐÎÎÑàéà űºÚ ÊÄƳâ Ç´ÇÃʸطÕÂÄÆÌèËÄËÈÈÊÊÉ ² Õ ÜÝ´ Þ ¼ ® ³ ´ ß ° ³ µ ³ À³ ´ Â Ê Ç Ç Á Ê Â Å Ì Æ Æ Û¸ º ³ ¼ ´ ¶ ® ¿ ¸ ± ´ ¼ ½ ± ± µ ® ¹ º ´ · ¸ À» ¾ µ ® ´ ² ³ ° » º ´ Ã Õ Æ Ç Â Ê Ç Ë È Ä Á Â Ì Ä ÍÎÏÐÐÐÎÎéÐÍà è 9 ° ³À¸´ ²Ú ´ ° ® ¹º³¹´ ²¸° º° ¹¼ ® ´ ·²° ® ¾ Û¸ ² ± ½ ½ ½ Ö ê » ³ Ø ´ á 6Ü´ ñ À· ¹ º ´ ¼ » ÍÎÏÐÐÐÎÎÍàÎÏ ò ±º±´ ß° ³À²â ´ÂÄÆÌèÆÌÁÊÌÆÂ´É á® Ú»¸µ ³´Ø´¿³¹´ À¸Ú³ËÀ¸Ú ´À³¾³´ ³¹Ø¸¼ ´²³¸½³¹´ À²»´ËÚ Ø¾¼µ´´¹¸º± °¸¼µ± ÃÕ Å̾¸³Ú ÇÁÌıºÚ ÆÉƳâ ÇÅ®¹¿±¹¸µ ÈÂÂÈÉÆÇí±° ÈÄÄÁ¾âƯ±â ´½µµ·®¿ÕÉ Þ¹»º°³½´åõ·¼»À´êØâ忸³ÍÎÏÐÐÐÎÎÍÑÏî À· ±³°´µº®°°´±Ü¼³®°À¸ °µÉ³·´³Ü°ÜÃÝ´ ±¸¹°Ø³®¹¹¸´Û´Ú»»²³ÕØ ÃØ Ú¾³±µ ¹µ³´ ³¹ÀÖ²³¹³·»¹´ °±®Ø¸°´µ¸°Û²²Õ ¸¼ÂÊÆÊËÁÅÊÇ ³°´¿³¹´¼®³·´·¾¸°À°Ö ¥¤Ò§ 8«û««¬ á® ¯ ³° ® ´ ·° ±¿»¼ ¸¹É ¼ »·Ø ® ¸° ´ ²»µ ® ° ³¹ Â Ê Ç Æ Ä Æ Ä Â Â Å ¹ ´ ¼ ¿ ® ³ ì Å´ ¼ É í® ½ ³ ° º ´ » ¹ µ ³ ® É ó¯ ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÎàî ß¼º¼´´ØÇ®¼Äµ´µÀ½âºÂ¾Ê´½Ç±ËØıÊÖ¾ÊõŻ´·Ç°Æµ®È¼®ÉÖűȰ¹Ç³ÂÀ¸ ³¼®°Éµ¸·»¹º´¿³°®´²³µ»´º³À·®¹º´¾³· ÂÊÇÄÇÅËÅÄÆÂÅ´è´ÂÊÇÄÄÈÈÅÆÊÈ ÍÎÏÐÐÐÎÎÑéþà Û»²ÕÂÊÆÆËÈËÊÁÇÅÇ ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÏéé Û°º´¼³À³´ÇÇÂÉÀç²í½´²µº´ÍÎÏÐÐÐÎÎÍÎÑÑ 4Ôñ± ®º´Ü±×¸ê¹¸µÚ¸°¸°³´ê¹Ø´Ùò4± À±¹º±®°¾®´°Ã±À° ´ñÀÇ ÌËȹ ·Á´ ÍÎÏÐÐÐÎÎãÍéÑ º³è å° µ±¹É²Ø¹âÛ»²ÕÂÊÆÊÊÅÂÄËÇÌ ᮠ¹º¸°¸´°²± ®¹º´Ø´±ÅÂÂØ »¹¿°µõÖ¯´¸½® ظØØ ¸° µ°´±²¼ Ø» ° Ç°³Ä¹Á¼Ç®´Ë·Ë³Ç²Ö°Æ®¾Ì´Ë³Ì¹Ë³ÁØ®¼Ì³×¶´¼±±Ø´9²í¸ ÍÎÏÐÐÐÎÎãààÍ ¸Ç¯´ÄÛØ´À´ ¼ñ¸ ·¯µ±Ø´¹·ºÀ² »³µ³¹´ñ±Ø³À´ ñ±®âÀ± ÅÍÎÏÐÐÐÎÎÍþÏÏ ÅÅÖÀÄƹ°ËÀÇ ô¥£ ³½´ ­Ìȳ¿³´ ºâåõ°·¼ »ÀÖ ÚØØô²³ÍÎÏÐÐÐÎÎîÐàà ½¹ì·Àè Ø®¼¯ÚµØ»°Ö®³®¾¯ØÖ´¸´ 9·°¸¸

¼°É°¾ÍÎÏÐÐÐÎÎÍàÐÍ ¹Õ¸ʺDZÙè å³¿Ú ä±Ø¿®¹º´å³µ¸´ÂÖËæÄÈ°²ÉÀçÖ´ÂÖÌæ ¼ ¹ º ¹ ´ · Ø 9 ¹ ´ ° ² É À ¼ ´ Ç Â µ ½ â ê Ú ¸ À´ ¾ ÀÄ ¾ÛÕ À³¾ ¸° ´ ²¸¼ ³° â ñ¹¿¼ ® ´ ±¾ â ñÀ® ´ ²¸Ø ® ´ ¾ ³Ø ¾ »¹´ »À»° ´ ǽ° Ö ÄÀºÖ ËÇ° ²É Àç Ö ´ Â Ö ÁæËË° ²É Àç Ö ´ Â Ö ÊæËÈÂ Þ½Ø ® ¹õ ³´ åßÔ´ 𠳯 ¾ ¸° ´ ÇÖ ÌÚ µ Ö ´ åßÔ 8¥ »í±½°Ú±´ÂÊÇËÄÈËÆÌÈËÆÉÍÎÏÐÐÐÎÎîîàÐ ÆÇÅÌÈÂÇ °²ÉÀçâ´Ü³ØØÕÂÄÆÌèÊÁÊÊÊÄÄÉÂÊÆÆÆè ö³¶®º³¼®ÊÂÂ÷²´µ¹·´²®³õ³´²Ø¹¹Ö ¼¹»° µ³°·»¾ ·¹Ú ú7£§© ÂÊÇÁÌÊÅÄÈÈÄÅÉÂÄÆÌÈÄÁÍÎÏÐÐÐÎÎÏÎÎà ÅÆÈÌ á½® Ç²Ø¹Ö Ì²Ø¹Ö̲ع´»·Ö ³´²³Ø ¼À¼ ·ì·° À¼·³´ ´°³õ¹³´ º¾¾³¹¼ ´³µíííâ ´²¼³®Ú³Ö¿½® ´°®¹·³â º»³Ø ³¹¯³¹ì Ö·±À Ø9¹ ­º ê»³Ø´ì²¸Ø ®´Ûß´ Ĺ¿´µ½° º´¹±°À³Ø ±ÕÄè ÂÊÇÅÅÊÄÅÊÈ´ ¾À®¿³µ ´½»²´ ®¾ ÞÚ®¾±"´Ôµ»¿®±´ý³¹¿´ì´÷¸¯±°¿®¹º ¹$¼°³´­¹®ºµ°¾³³´Ô´½¸±Úس±µÖ®Àµ Ö¼·³¯Ø®´³9»Ø´°·®¹Ø³º9Ö±°³¹¹´ººõ¾·³è ÈÈÈÈÇËÈÉÂÊÁÊÄÊÊÊÊÊÄÄ ÍÎÏÐÐÐÎÎàãÐé Þس°À­±²®Ø´ËÁ°²âÂÊËÊÅÈÁÆÄÈÇÁ µ¹®¼º®³âÈÄÇÁÁÈÈÉ ÍÎÏÐÐÐÎÎééàÏ ! áÚ ¹±° À³Ø Ö¼À¼´ ®·¸ì½³° º³ 5±¾ ÷·â Ë° ²É Ú³Àâ ÍÎÏÐÐÐÎÎàÏãÐ ¼õ°µ ¼Û³ »³õÀÖ Ü° ´ À¼ ® ¹´ µ ¸µ ³¼ ´ ²¾ ³¼ 츺º´ ¯ ³¹¿Ø ¸° À¸Ø´Ú³º°´Ø¸±²³¾ ¼¸½³´¹¾´³õ ¾±»´ ¹¿²³º»¼ ®¼®´²³º»´È° ¼´ùÌ®²»ì Â÷² ý³Ú³´°®¹º³¹´½°º´°®¹º³¹´²¸°ÍÎÏÐÐÐÎÎÍÑàÍ ¾ ³À® ´ Ú À·µ ´ Û»²Õ ÂÊÆÆËÈÂÊÇÆÇÊÉ Á Ì Ä Ä Ç Ë ´ µ ¸ ° ® À ³´ß³¾ ´·°®¶»³Ø ³µ´¶³À³¹´ ±¯³Ø´ì´ÂÄÆÌè ·®³¹± ê Ø É ²»³¹º´ µ ¹½´ µ À¹É »° »ºÉ ·»® ¹ºÉ ·¼ ° É åßÔ´ ö³¶ ® º³µ ±° ´ ø´ ¯ ³° ® ´ ³Ø Àµ ´ ¿³ ¾ »³Ø ® µ ³¼ ¾ »Ö ·³° µ ® ¼ ® ´ ¿³¹´ ¯ ³µ ´ ²° ¾ »³Ø ® µ ³¼ Ö À¼ ½´ 9 »¹º¼ ® Ö ¾ ³·¼ µ ´ ÇÂÂè Ç´ µ ¸Ø »° ¹¸º±´Û»²Õ5³¹µ®´ÂÊÁÆÌËÂËÄÄÄÆ ²³µ »À° ³·®´ÉÚ²³µ ³¾®¼±ë·³¶ Ø®¹º´ ì¼¸í³ ··¹³¿¹»µ³³»¹´¾´¼¹»¿³°°³³³¹¹õÇ´ùÖÌÊڵ´ºÂ°°±²¼´å®°´ÈßÔ´ µË°¯Ç¾Ç¸È° ÂÊÆÊËÊËÅÌÊÊÊ ÂÊÆÊËÊÊÁÊÌÇÁ´ ò¹9 ±´¹¼­³¹¾ ³° è º³°³¹¼®´Çµ½¹âÂÄÆÌèÆÌÁÁÄÁÍÎÏÐÐÐÎÎãÍàî Ê ÍÎÏÐÐÐÎÎÐÑÑÏ ¼À¼´ ÂÊÇÅÅÊÄÅÊÈ´¾³À®´½»²â ²³Ø®¾ ­® ¸°´Êܳ¹±¹Õ߸³¶¸õɯ°³ÍÎÏÐÐÐÎÎÍÑîÎ ÍÎÏÐÐÐÎÎÏÎîþ ÛÕ ´³»²¿± ®±Ö ­±Ø ¸¹Ü±° Ø ß³° ´ ¾ ÀËâ Ãâ ÆÇËÂÄÈË Ç Ç µ ° »¼ ¼ â ²Ø ±º¼ ·±µ â ¯ ±À´ º° ® ´ ǵ ½¹ ÍÎÏÐÐÐÎÎééÑþ ļ á® ²¸Ø ® ´ Û ß´ ³ ¹¿³´ ¿ º´ ½ ° º´ · ³Ø ® ¹º´ µ ® ¹ºè ÍÎÏÐÐÐÎÎÑîÍé ÍÎÏÐÐÐÎÎÑààà ·® ¾ ¸° ÇÄÉ ÇÁÉ ÇÊ´ ¼ »¿³½´ ³µ¸Ê¿³´ ÍÎÏÐÐÐÎÎþÏÐÎ ­® Ò«§¬ÓÒ«§¬ ° ³ ½ ´ ê ³ õ ³ ´ åõ · ¼ » À´ Ô· ¸ ¯ ® ³ Ø ´ ßØ ³ è ­¸ ° · ³ µ ® ´ · ± ¼ ´ ° ³ ¯ ® ¹ º ´ ß 6­Ôò ´ Ú » ³ ° ³ ´ ß â º ® Ö ýØ ³ ¯ ¾ ² ¸ ° ° õ Ö ö± ¾ ® ³ ´ ¿ Ø â Ô® ³ · Ú ¸ À· » µ â ¹ õ ³ Ö ¯ ° ± ¼ ´ ³ ¾ µ ® 9 ´ · ½ ± ¸ ¹ ® ¯ ´ ¿ Ø â Æ Æ ÅÆÊÆè ý³Ø®Öð±À²±¾ÖÔ» °¹³À¸¹Ö·³°µ®¼®´êشܳ¹¿®´å¸è ©«ú¤û«ªü§ô§¦«Ò ÛÕÂÊÈÈÁÂËÊÆÅÂÉÂÄÆÌèÆÌÌÌÌËÅ ÍÎÏÐÐÐÎÎéîÏР᮲¸Ø®Õó²»¹º´º³¼´Ë¾ºÖå³Ø±¹´Þ »³Ö ÜäÞ´°³¹º¾ ´Û̻ʳ´ ²Â»²³Ú ¹º³´ ®Õ°Į¹º³¹´ ÆÌèÊÁÅÇ° ÈÆƲè ÌÉ 9²±³¹¹Ö𺮴¼ÇÖDZ޴ ÍÎÏÐÐÐÎÎîãÐþ ÂÄÆÌÆÌÌÅÁËËÉ ÂÊÀ² ÆʳËÈí³ ÈÂÖÛ» ÌÌÍÎÏÐÐÐÎÎãÏÑÏ Ä²Èßâ4®¹ ö®°³®´­»¼®¾Õ껳شÀ¯ÀÄ´ ÆÊÄÈÅÅÅ´É´ÂÊÇËÄÍÎÏÐÐÐÎÎàÎéÎ ÁÇÇÌËÊÇ ¾³ÀÖ ¾±À·±°´º³¼´¿Ø´Û»²ÕêØ´ý»À®Ú±´Ã¸¹º³½ ÇÂÊÄÁÁÄ°²ÄÉÊÀâ á® ¯ ³ ° ® É á® ² ¸ Ø ® ´ ñ ³ À¸ ° ³ ´ á Ôð ÷É ð ¸ ¹ ¼ ³ Ê È Â á® ²¸Ø ® ´ Ûß´ ³¹¿³´ ¿º¹´ ½° º´ µ ¸° µ ® ¹ºº® Ö ÍÎÏÐÐÐÎÎéÑãÑ ³ØÖáâÛ¸³¿Ö¼µ®¾Ö ¼¸º³Ø³ ¼í®µ¯½Ö¼Ö¿·Ø»âÃØÖÁµ³Å¼ÅÖ̯ÆõËÀ² ÄÊý´5¾´ÂÊÆÊËÊËÆËÄËÁ´¼ÍÎÏÐÐÐÎÎÍþÏé À¼´¼³Ú³ áõ³µ³·´¼±Ø»¼®±¹´À¸Ø³õ³¹® 𸹺¾ ³·´²ö±° ý®¼³´¿®è ¼Û»²Õ ®³·´ÂÊÇÆÌÄÌÂÈÂÉ Ú¸À·»µýس¯¾²¸° °õÖö±¾ ®³´¿ØØ »Ã¸¾»°®°À³¹³´ì´·´¿¼¸³¼¹³³®¹¹Ö·´Þ «¬¦¤¬« ´·¼¹º´²Ú ´êØ屿¸³ÍÎÏÐÐÐÎÎãÐþÑ ¹ñÀÌ´5¾ ¸Û°³»Õس³Êµ°³È®¹»ÅâÀ´ §¬¦¤û§3û ÂÄÆÌè ÊÁÊÁÊÅÅ ³À²®ØâÛ» ÕÂÊÁÀ³Ø ÅÄÈëð¸º³Ø ÆÇÄÄÇâÍÎÏÐÐÐÎÎéÎþî ÍÎÏÐÐÐÎÎîÏîà À»° ³½âá$Þ »³°®»À´ ÁÞ ÌŻȳư̮»ÄÀÄ Ø»ºÖ°¸¸¿ñ¸õ °Û· ®¹º´³Â¹Ä´¿Æ°Ì´½Ä°ÇºÈÈÂÈèÄÇËÁÁÂɰ²ÊÉÀç °¼Á´ËÇÂʴʵ½Á¹Æâ ß°±À±´Ô·¸¯ ®³Ø##´¿®¼¯´¾½»¼»¼Õ´ñ®µè ÍÎÏÐÐÐÎÎàÍàé Ô¸í³Õ ²±³° ¿ë¼ ® ¹º¸° ë¼³Ø ±»¹¿É á® ² ¸ Ø ® ´ · ° ® ± ° ® µ ³ ¼ ´ ý Ø ³ ¯ ¾ ² ¸ ° ° õ ìÞ¹ ¿ ° ± ® ¿ ýø´ ¿ ® Ú » ³ Ø ´ ð ¸ ¹ ¼ ³ ´ ö ® ¾ ± ¹ ´ Ä Â ÀÀäÄ Ö Ê á ÆÊ´ËåÊÍÎÏÐÐÐÎÎàÏîÑ ¯½¸¹Ô¸µÖñÀ°Ô¸µÖñ³¹µ±°Öå°µ®¼á¼³®¹ 굸»°³®ÀØ´³ß6­´ ²Õµß± ¹´ÀÖ ¹±ß» ¹´Ôµ ²Ö»®½À» °ç´´÷ǵ¸½¿Ö °²³¹¿´ ð¸¼ý»³µ ´Õñ¸õ ²±³° ¿É ¶÷¸¾ ±¾ ´¿·µ ½° º´ µ ® ¹ºº® Ö ö±¾ ® ³Ö Ô³À¼ »¹º´ ±¾ ¸ ½ ³ ° º ³ Õ Ë Ö Ä ´ Ú » µ ³ ´ ¹ ¸ º ± ´ Û » ² » ¹ º ® Õ Â Ä Æ Ì è ´ · ³ ¯ ³ ¾ º Ö Ü½ » ³ ìñ¹ ¼ » Ø µ ³ ¼ ® ´ à ´ Ê Ê Ä Æ Ì Ç ´ Â Ê Ä Ë Ä Å Å Â Ë Ç Ä Ë ¸¾ ³À³¹´ Õ ð³º»´ ë´ ³À³¹ ¯³ØÕÂÊÆÊËÈÅÂÈÄËÈ´¼®³·êÀ· µÄÌÚ³À ËÂËÊÈÊÆ Þµ ³µ·³´Ø²´²³¸Ú°³·´³°®¼¹®º°´Ä³Á¹°´²ÇÉÇز°°´º²³ÉÀ´ º¼¸®´¹ÇµÂ¸µ¹½¹º ÍÎÏÐÐÐÎÎîÐþé ÍÎÏÐÐÐÎÎãþéî ß»¿¸Ø âý¸°¾»³Ø®µ³¼âÛ»²ÕÈÄÆÄÆÈÊ ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÍîî ¿®´÷À½´Þ¹¿³´É´Û»²´ Õ­­´ ß°± À¸ ° ³ ¹ ÍÎÏÐÐÐÎÎàéþþ ÂÊÆÆËÊÇÌËÌËÌ´ 4³Ø Ø ·³·¸° Ö í³Ø Ø ¼ µ ® ¯ ¾ ¸° ´ ¿® ¹¿º´ ì ö¸º± ö± ´ Ü ³ ¹ µ ® ¾ ´ ö ± ´ Ü ³ ¹ µ ® ¾ ´ À ± ¿ ¸ À´ ¯ » À³ á® ¼ ¸í³¾ ³¹´ · ¸° ½³° ® ´ ¾ ³À¸° ³´ ¿ ® º® µ ³Ø ÂÊÁÊÆÈÂÊÄÂÁÆÉÂÊÇËÄÊÄÈÄÁÁÈ ÍÎÏÐÐÐÎÎàÑàî êÔ± »³¾Ø±´¾í³ ¸¹³µ¸°¹®´³´ê¹Øâ³ý® ¾³À¹³´ä´ÇÇÌìäÄ â ´ ñ ³ ° õ ± ¹ ± À¸ ° ´ ä ° ¸ ¸ ´ · ¼ º ´ Ú Ø â ð ³ ¾ ¼ ¿ ³ ´ Þ ¿ ® ¼ ¯ · µ ± È È ° ² ´ À ® ¯ ° ± ´ Ä å² × Ä Á Ù Ì å² × Ë Â Ù ± ² ° ³ Ø ì »¹µ »¾ ´ ¾ ¸²»µ »½³¹´ Þ¹¿³â ´ Û»²»¹º® ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÎîþ À»° Ü´ ý ³ ¹ º » ¹ µ ³ è å³ ¹ µ ® ´ ¿ ® ¼ ¾ ´ ¾ ¸ ´ 9 Ø ³ ¼ ´ Ú » ³ Ø ´ Á áÖ Á Ö ßÞÁ ¾ ÀÅ ´ µ À° ´ Þ À· Ø ³ ¼ ´ Ã Õ Â Ê Á Æ Ì Ë Æ Â Â Â Á Æ ² ³ ¹ õ ³ ¾ ´ · ® Ø ® ½ ³ ¹ ´ ß ½ ± ¹ ¸ ¶ ¸ ° ´ Ã Õ È Á È Ë Ë Â Â Â Ê È Å Æ Ä Æ Ì Ä Æ Ê Â ·³¹´ýµØ´ÂÄÆÌÅÁÂÌËÆÌ´ÂÊÇËÄÊÂÆÈÅÁÇ ó÷ÆÖó÷ËÖäÊÅÖ·°¸Ø»¿¸ßÔ÷ÅÌÂÂÖÖ ÍÎÏÐÐÐÎÎîéÐþ «¦7ª«¦« ¿¸¯¾±¹°®Õ¹¼º¿Ç®³Ì´åÊâ°á¼ ¿õ¯¹´â¼ê¿ØâË­â Ô»ßÀ¸ ·¸¹±°Ç³Å¹ ÂÖËÁÂÖËÌÂÖäÄÄËÖäÌÂËÖäÌÄËÖ °¶×®Ä¼Á´²Ù¸Ì°å² º³×°Ë³Â¹Ù¼ß½ ®´¯¸±¾¹´¸º¶°³¸ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÍÍþ µ°®´¼Ã´³ÀÀ³ ®¯°±¹ ê³¼³´ß¸¹®µ®·³¹´¾»¯®¹º´ÍÎÏÐÐÐÎÎàÏÎé Ô® ³·´À¸ö® À²¾±¹´ ¸Ø®´¾³¹¿³â ³À¸°³Û»²Õ Éظ¹¼ÍÎÏÐÐÐÎÎÑÍàî ³ÂÊÊÊÂè ´áÔð÷ Ô¸ Ô¿ Ö¾±°¹Ö²»Ø°±»¾ºÖ ÞØ Ç°²É³¹ ½° ÅÞÄËÂÂÖÂÌÂÁÖÔÈ ìê9³Øâå¿ Â â ÂÂÖÔÈÇÂÖÔÁÁÂÖÄÇÂÊÂÄÖÇÄÈÂÅÂÈÂÇÖ Ä å² ¯ ³¹±¹É º¿Ø¸´¹½®³µ°´¸ºÀ¹²µº¸°®°Ö³²¼Ø³´»·®®¹¼¼°º´²Ö²´Â¸µÄ²µ±Æµ³¹ÌÖÖƲ²Êµµ³´Ä¼¾Á»±ÊÀ» ¼¸Ø ÂÁÇÄÄÄ ÈÁÈËË ³Ø å¸Àµ À²Õ®å¸¿±¹º¾»¹® °³´ð±¾³â´Ã¸Ø·Õ´Âʹº´ ÆÆÇÍÎÏÐÐÐÎÎÑÐãà ÈËʳµ ÁÁÊ ÞÇÂÂÖÇÇÂÂÖÇÂÂÂÖÔÆÇÂÕÛßÂÊÇÍÎÏÐÐÐÎÎàÑàã ÅÇËÂÁÁË´²®¼³´¿®³À²®Ø ÍÎÏÐÐÐÎÎÑéîÍ ¼®¼í³´Ç´ÃâÂÄÆÌèÆÇÈÅÈÅÌÉÍÎÏÐÐÐÎÎÑÍÍé ÄÅ ÷³À³®­³Ø´¼É¿Á¾µÕ´ÂÊÈÈÁÍÎÏÐÐÐÎÎÑþÍé ÍÎÏÐÐÐÎÎãéÑÐ


0123 456515799

5 547 9 1 9 7

^cHIdIb[Y[Y

^_`KLIabX xyz{|}y~|}ƒ„{ €…}{„€{~„‚|ƒ€xz|

^cHIdeIYf]a[Y

KLYZ[ IMNO\]J PQR[ SHI TUVNJWX

^_W[YZcgd\]

hijiklkmijiknkopqrqsjtikuvtw

 !"#$%"&"#"'&"(%"#(%)!*"'+ ,))&)-).!'"%*(/%'"0#(1(2345#"-,)$%(&6,"%) "'+-!0-(&"67"$!"''+(&"6"6"' +&"0(%(0)&)-"#8$*%9)#!,)$%(&6-#)-")"#"0'+":"-%:",).)'+"$!%" ;)'+-&'*"*"'+#%&#"-,)<(',('+="#!%> ;$(->.&"'>?!"#2@A8B5>$%)"*"'+"-%" ,)0"$""-"%*()')'=%)#"-"'"1"&!&" '+'"&#'#"'++&"00 &(1%7 C.""#!,"0-)#"%#"6!'@B43>0"*"-%:" ,)0 !"6$" %)-$ !"#"&"#D"&"#&" (%"#(%)!,) .)'+"$!%"7E#!:!+"#"'$"0'+":">"1"&'*"0"*" )'+)'-%:",),"'>'"!''#"6-'"$"> !'+-)',):!"&0 "+")#'"+"-%:"+&"$>#)"D #)"-%:",)$%!0"6""')&)-(%"'+E'++%)0,) .)'+"$!%">F!="$"$"-#)+""'"-)')7 .""#$!&"'+-#"'"6")%>)"':",)$0!%!6,) G7"!'#%'*"#",)#$"#)#!&"6"-"%*( $%&"6"'D&"6"'"$! !-#)-"'-"6&)"''*" 0 "+")$ !"#"&"#D"&"#&" (%"#(%)!72",5

†‡ˆ‰Š ¶Øˆ‰Ã³Š ݉Øá≊ã¶Á 䶈¶âóãŠá† ´³Øå³Ã¶Š¶Á ˆ³µáÃâêå ˆŠØ‰´ˆ‰ ˆ‡†‡ØâÝáØ ‹P VŒNŽT•‹N SURQ‘T’—NS˜™N Ž“”QN U”Q” §š› V¨’NÎN¨TN ¨TQ‘TUNOɹž ½Ð¹ž ˜§ž ’¨NVŒPT’NSVN—UV‘«TÇ R’NŸ”¨ŸTNœ­¯ ©¯™Ž R‘¬­¯ ª ÊU”Q”˜™NʠйèN ’NÊT›T”›’TV’“N¨¼N•TÔ¸N UT’› VN©©®—œž ˒S¨’ž ’”— ”›¸šŒ RUžTU ŒTP žS”› ¸š SȔ¨TP —N×՞ ›š› TPNQT Q•P š—¬ žT°¯™®©¯¯ œPVN›RQRU ¸ šV››VÈT§V PV››N‹šU”—T› ’›VRNP¸QRTN —T’NÊT›·“RUTț‹› TU’— ŸT’U›TV МP VN›TQU –™™Qž¨TP Vž›Uڛ¬ SU šU šT— “T TŽ ʛ ° ©ª žNN¸¼š“ UTʗVTV›TP Sš› TV ’N ¨U —V°Tž ›®N‘U §N N¬š’SšU ­ ˜–®­ ž ‘”U Vªž¼T šU TT’Ž •š› ­–”­Q NT°VÈUN™ž‘”U › S”­N—®©™ª Nט¯Õž œTRQ‘T’SN ’TNžŸ—N“TPN™–N R’V –˜–˜   ¡¢£¤¤¤¢¢¥¡¤¦  ™™›”’VP “¿R ‘¬™ žœTU ¯¯®®°©§šTž °© —šUšU ·PŽ¼”°®®©®˜N SšT’NŒQ°žN‘›¬N™©­®ª SVTQ‘¡¢£¤¤¤¢¢±£²² VPÓSV›Œ”’ •Ô¹N §V › “ ”R’— N ‹ èª •§Ð–™™ž N § V ª ™   – ¯ ™ ® © ­ – ™ È ¹¹¬ ˜ ™ ™ – ™   – § ¼” S š T ’ Q V ’ ¨ Ž ÊT Œ N ¸ R  U V N P ¨ › ¨ N S — ¨ •š”U V N ½V › š— N ÒV — šU T— RU N ɚ— ”S”P ”¨V – Ž ­ ˜ ®˜›T˜PŽ˜‘NR‘’š¡¢£¤¤¤¢¢Ï¦££ U—R¨TŽN¿UTR’‘›¬V ¡¢£¤¤¤¢¢±Ï¥¢ ¡¢£¤¤¤¢¢¥¤¤À ¡¢£¤¤¤¢¢¢±¥¡ T—T› N™ÔÇ —žNɗš’ST’— RUTœßN¹VŽPP§V V’¨N¸‹TU ›—šQ ·RUST¬ ’TP N›¿V ”— š›V››žNÐQ”› SPQÎPž¸œTì RTU¾š¨U V ĸšUÚV›N”Q §V ‘šP V N — V ’¨¨V N › QRTN T P T— ©QR› V Œ N T Qª В S T N V ’ ¨ V ’ N ‘ T ’ ¨ R ’ È U š ’ ” Ú Ù Ù N ¨ U T — V › ÊT › T ’ ¨ N V Œ P T ’ N Q R S T œ ÎQR U T œ N Œ ” U T ’ ¹U ” › R U N « R P “ ” P ” U N Ð ® ¸N – ™ U V Q È  ™ ™ ™ N P ‘ U Ä ÕV ’ S š U š P T Å Ÿ › N › S — N × Õž › T P N Q T Q š — Î T N T V U Λ QU N ‘ ” U N ™ ª –™QÈ ÎN ÐR— ”N З T ºP ÒV U šP ž ¸› TQž ›PVž›¨—šV—TQŽ Užšœ«Rš‘Œ¬ž­Œ®š–®‘©”–T USª™žS U–R Qž PÎQ ¾TT››V”NS’PTÍP•¬ ̕U ¸Qš ½–Ÿ—N—šPŽ’™©­®ª N™ –ª › QU ™©­š®T’ª¯Íž–Ì™– ™–– ©™°®Ë¼ÉÍ ® ­°¯¯žN™ ˜–©®–©­¯ žÔÚVš› ž¸—V›TN—T¹šP žÉVT’STN ’V—T‘ž¸— TT’“ —V›“TV›ž ŒœšU ¡¢£¤¤¤¢¢Ïϱ¥ ©–°¯®©N ©–›¯”°R¯’S– Œ™ ”’› ­­˜RP ®—°T› °–VžSš› N½TVš’νйŽ ’N™ ­ ˜¿R‘¬  ©°°§V ˜–¯ PŒ”TŒžT‹” ­V–‘R°’¯ž‹U ©­žN¡¢£¤¤¤¢¢£¢À¤ ŒTQVUNSSš—¨ª ™©­®ª ”N›Q› ˜¯­®¯ž ¯° ‘N”·UPŽÌ¼S – ¡¢£¤¤¤¢¢¢±¥À ¯–™žÌ¯­N ¹™—Pͪ ¸T V—šVU’¨ª N•Ž­“™šQTU ©˜˜°™È›N©S— ®NŸT×ÕÈ QΑ›šTP U¨ŽT‘R’— UT’›RÈ VÅ •U Ÿ›šQTœ¬ OT’¨U ÊU ¡¢£¤¤¤¢¢±²±² ¡¢£¤¤¤¢¢²¡±¥ ¡¢£¤¤¤¢¢±¤¢¥ ¡¢£¤¤¤¢¢Ï¥¢Ï ʛ ¨ N — P  N Œ T ‘ š P ž « P š Ç V ž ÊÐ¹èž V ’ — U ’ — N ›  š š S  ž ¼š U QT ’ N O — P V N § U · ” Œ ” N ™   –  ­   © ° ® ® –   T›TN›NšS”— NV×՞ ›NTP NQTQš— NÎTœP V В S—TT›NV’Vž¨SVš’›N‘TTV’’¨Î½Ð¹Ž R’ÈUš’Ð’ ”ÚÙTÙN­¨–UT°—©›N°Œ°”’¯ªÈ ÉT›—šUN¨U T« V›N»ÕN SV¨V—©©ž TPNU V‘È ’—Qž V’¨Ž ՗TŒ ›·RQRU N››RNQR UNT‘N”TUVU©ž›™Sª–—Nם™Õž QN —TšPQ‘ ¡¢£¤¤¤¢¢²£À² ÊTŒTU TŒ š— N TU ’š— ž « TÇ ž “ “ — Ú ž P T‘N ¹œ› ž ˆ³´³µ¶ ݉Øáâ䶈¶ › R’— Œ È ‘”U ™ª –™™QN ʎ ¸V SV ë › R P ¸’SRŒ N Œ TV ’N U › ’SŒ  › ¨ È › U Ú Q › Ž ‘ R’RU’—›R›ž O’—U“”QN•­®­™©°­ª™ –°° ©¯­– ˆ´‰ ؉ Ƕ㠙 © ­ ® ˜ © ­ ˜   – N T ’ S T N R ’ S T ’ ¨ N Œ T QV N S — ¨ ¡¢£¤¤¤¢¢²Ï¢¦ « ™   ­ ­ ˜   ¯ – ® ®  ° N ½ V U V ’ N ™   ­   ˜   –   © °   ® P šÇ  N –©ž U ‘È QŽ ¯®™¯™°È ­–˜®°°    ˜ ˜ ˜ ° °  È ™    ° ©   ­   ° °  N › š §O ю N ¼ ·ºP PN¸S¹TP TN ”U V · TT’ž §šŒ V ž ”U  ž ¹V ª ½š  U š › š ’ — T — V « N R U R › V ¬ O ɹž ¿ºž •§O ž ¡¢£¤¤¤¢¢¡²¤¤ ·RTP ¡¢£¤¤¤¢¢£¤¦¦ V“ª˜Ÿ »š—NS¾¨N šUTP¿R‘N N”UV·T™ – °®™ ¯¯ T’N‹PšV’ž¼• ВSTNV’¨V’N‘T’¨R’NUQœNU“¡¢£¤¤¤¢¢²¡±£ ¸OËʞ¸OË·‹ž•§ÊžÕ֞ ʕžÐÊOž ¬NQV’TŒNTšPšŒ ŸV’ž”’V‘T›‘RŒ TPTž МPVN›RQRU‘”UȗVQ‘TN›Ú“N¡¢£¤¤¤¢¢Ï¥¡Ï ŠáÁˆ‡ãöÁ ×Tœ RNœTœP V’TNUN›™šS”— ×՞ ŒSSV ¾Ê×ʞ ĕ֞ ÊTNŒ×N¾œRšUTÅÊT ½NQ ™™ª ¿T QT Q ªN¯ÑN °©™®©ŸT›˜QTP ® “ŒTT’SRN ¨ TU®—V°›T™ŽNÐU —š©Už­ŒS˜TP UÆÆɛ ÉR U™TV’ œNÕž‘°RU®¨“˜TVžU‹R ’˜›˜PVŒž©“T©š›–Œž ʎ P‘R¨’VN—·RPNŽ™¹T  ’˜—©R­PȔ¼” Q ˜¯STš¯NTT ’VUÈ ¡¢£¤¤¤¢¢²¢¦À ŒQN §šPTŒPžš§ÊÒ ›ŽN¿N¬Q©°š¯UŒ©NœTŒÈN™“V –—T¯N–¡¢£¤¤¤¢¢¤¦£¡ T—š©’˜NÉ¯§¯ ÕÖN ВSU šT› V’S”N•‘T’— RNŒ‘RT— N’Oɹ ’ßÍN™ Œ­U V›®—˜TP–Ž ½šŸ – VÈN™V©’›­®—T’Ì ¯˜°¯°°—V¯ª ›šS”—N×ÕN ·PŽ¸” P”šN™—©ÎT ­®ªP­VN› R™QR °©˜–N¸©­š®ª§O ™ ­S š˜›¯T­V’ ž®½Ð¹N   N܌””’P‘›VR’PN—¯T°›–VN¡¢£¤¤¤¢¢²¡²¦ ¨ U T — V › N • ÊN   ˜   È Ê›ŽTÉR ¡¢£¤¤¤¢¢¢²¤£ ­®––®°N ¿ºN ¸ O ËÊN ¾ Ê×ÊN §ÊN T — š N  š S V U V ¡¢£¤¤¤¢¢Ï¢¢¤ ¡¢£¤¤¤¢¢±¢²¥ ¡¢£¤¤¤¢¢Ï²¢¦ ÕÖN · TŒ N RU R› ¬ N ¿ºž O ɹž Õ֞ ʕž ɛ P œÙN ÕV ’— Tž ˛ TœTž ½QœN — ¨¨ž · RTP ˧N ÕÖN ʕN ¿R‘N N ™©­®N ˜©­°–˜¯ ÉR U T œ È › š S ” — N × Õž  š ’ R œ ž ‘ R ’ — R È › R ª В S T N V ’ ¨ V ’ N ‘ T ’ ¨ R ’ N U Qœ N  U “ T  T N Œ  S •R ¨ R N — š Œ ’ V Œ ¬ › U Ú › N Œ P Œ T › ž « U š ì š U ž œ V — š U ž ¸Ú › N ”QTN TV U N › RQRU N ‘”U N ¡¢£¤¤¤¢¢±À¤£ ËʞЌ ž•§Êž •§O žOʕžË§žT›”Už ’œ¸š žÊšN™’ ­Œ­—ž˜•T ‘˜N˜¿˜R®‘¬‹V Už›R¨’R—” VŒÈ›È¯Ú©N˜”QN ¬­®©T–S­N›P—’° —ÉT Œ§” QNSš›TV’ž½Ð¹NŒ”’›RP—T›VNN™¨U —V›Ž P¸O “™ –¯™˜­ ¯˜®È VPPšUNžÉŽ“R“VžŒQU NP›—UŒNŒP—›‘¨› QR ­”®Nʛ–R’— ®VPŒV¯Œž TTŸ TŒ—TžSP PN¿R‘¬ N™ –¯™®™¯®¯®  U­”©—ž ½T   QT ș –PžS˜›¯¡¢£¤¤¤¢¢Ï¤¥¢  ›·Pš¼S””S—Nš×T’ÕN Æ·TU’N‘—V”žÉT ®­T VUÆN•½½” 㶇ÁµØé ™ –¯–°­¯­ ž­¸ T°P–ª‘©R©’˜—NR·PN•™V©Q­”®œª¡¢£¤¤¤¢¢À±Ï² Ž©ÉT ¡¢£¤¤¤¢¢¡¥¡¢ ¶ÁŠ‡Ã¶Á ¡¢£¤¤¤¢¢Ï¡¢¥ ½šŸ ¡¢£¤¤¤¢¢²Ï¦£ –– S®V— N™© ™©­N•®T˜’©—”©N­™­©¯­¯®Nª•­T™QT ™¡¢£¤¤¤¢¢²¡£¥ ©™© –­ª ¿ºª ¾Ê×ʪ › V R  ª — S  ª — S V ª  T Œ š — N Ë §ª šŒV N V ’›— T’N R’— RŒN QšP R’T›V ¸T‘U V ’TN ÒTR’SU  N œ’ N ––U ‘È ‘P ’ž đ¸T‘V P TÅ · T› TN T’¨Œ R— Ɨ U RŒ ª ‘”Ç È ¸šS”—N×N՞ ¸TPVŽŒÈ ‘R‘RU ’—Ržž‘”QTN VŒV’NUš›TTV T’UžŽ œR—T’¨NQTǎ˜™™Ÿ—NTSTN‘RŒ—VžUQœ МP VN›QUN‘”U Vž›UڛQN”QTN TVUž ’N‘šUš› ‘šU›VœžUTVžT’¨VžPTT’T’NTQ‘VP Ǫ¼U “ŒªËÌRTVU’NŒS”T—œT ÉTRN¹T’¨R’ž½š’”ÚT›Vž¸šŒ¬Œ›š’ ÕÖN ›RQRU ›R’— S—ÈN’רTP ‘›¬N™R›©­TœN ®ª°’¨RU ¯©¯R›˜©ÙÙNŸTQV¡¢£¤¤¤¢¢Ï¥£Ï —‘U T’Œ¨T— ¨TN‘UTÅ T’—TŒT’NQšUšì Q‘RTVž—PNT’“ ”UT’TU ¨ ®›T˜P¯Ž‘®R˜’®—¯R¯ž›ÈՔ T’—TUŽ¿R‘¬­–® ˜–°ÈÊV’N©¯¡¢£¤¤¤¢¢±¦¡¦ °™¯©–° •šQT—N‘VŒØ³Šã¶†³ Œ•P ’T—Œ”Èž›U‘ÈQ› U”Qœ Ȍ” T› ’͝›NÉV®T©T©NÇTȞ’ÊV ʎ¸š—”‘RSV N¿ÊŽ ™ °©  ­¯¯° “ÕŽ T—N·­P™Ž•V ©©°” œ¡¢£¤¤¤¢¢À²¦± °”NP›N™¨ NS—­¨ªß VN‘š›¨’— VN–™N QQN VUž¨ ŒU› QVRQž ŒN®™ž ‘Ÿ ¿R V’NUšŒ›T’SRŒN PTQšßßN¾š”’‘”Ç Æ­ ™— U¬SP©Q¯ÎP ©¡¢£¤¤¤¢¢¡¦Ï¥ ¯¯¯¯˜­ ŸUT— V’¨T’ž š’¨N ‘š—RP ”’ž œ’ ’TQTª QRUTœª ¸šS”—N×ÕȸTPÉTQš—È‘Œ¡¢£¤¤¤¢¢Ï¥¡¢ ÕÖN ¹‹ÉN RUR›O¬É¹ž T›Ë§ž ”UžPTÕ֞ NT¾Ê×ʎ ŸTŒž¿ºž ·RTPNQš›V’Nš’¨šUV’¨NPTR’SU VTN–ž U TT’N Ÿ—”R’— S”T› œžTÅ ŸR͙ ­©˜ ˜©Ì TPNŸR—TTQ‘TœN PȑšPVNSP̑T’šŒ —’”N RN›T›Q T V ’N › RQRU •Œ ¨N › QU ‘”U ™ª –™™Qž › Ú › È › ¨N ʎ U –ž  Ÿ — È QN ™ ­ ˜¯–– ˜¯È ¯˜–­©©° ‘šU Œ RTP V — T› N ¿R‘¬ ™©­®ª °™­˜­™ ¸O Ëʞ •§Êž QÇ – ž  QN Œ T  ¬ – ™ Œ ¨ N S T  T N ‘ V › T N S — R Q›Í ›¨PQšUŒNSPN¯®™­™È™ ­©¯®™©¯TV ·—U”¨Ÿ TN•UT’›NŸT›TNT’¨ŒR—NV NRÈ ‘”UNɔU”STSVN·PŽ×T—š›N•¬­­®©™N™P›°NS°— ¨ ¡¢£¤¤¤¢¢²±¡£ ¿R‘¬ ™©­®ª°¯˜–­®¯NÈN™ ­ ˜¡¢£¤¤¤¢¢À¢£Ï ¯™˜˜­¯ SUN˜™™ª¯™™×T——N©Ÿ—N™ ­ ˜¯¡¢£¤¤¤¢¢²¦¦¡ –¯©­®° ¸T’SRŒNŒTV’ÈÚV’PžRQ‘RP¡¢£¤¤¤¢¢¤²±¦ œ“ÈTŒQT ’ ¸š›VTPV›NUšœT‘ž¨Q‘N˜§È©§ž ½Ð¹ž šPTÓ¨™U›™V ÞTžžU‘”U’”—›šRŒUž ·TŒTPÈɔ’ŸTPVN•¬™ ©¯©˜––¡¢£¤¤¤¢¢Ï²¢¤ ʚ ’PT¨’T“›TVœUTNR’›N‹TœšTœNTŸTUQ” ’TV’›TNŸ”’SNU¡¢£¤¤¤¢¢Ï¥¥¦ Qœ N—TR’—R¨›ª ›š§OÑNʎ»RTSN¨T¨TPN›RŒTU¡¢£¤¤¤¢¢À²¥À “TRPŒ¬È™‘ ”–Ç©NS©P­Q™È–PR°T–U©NŒ©”—TNQRUT¡¢£¤¤¤¢¢¡±¤¢ UUQœ È — ” Œ ” È Œ ’ — ” U ž ‘ V › T N ‘ ” U ” ’ ¨ T ’ ž œ T P R › Ќ — šN P œU ž › U — N ’Œ œž T› ”U ž › U — N ’Sœ ’ š ” ’ N ‘ ” Ç ž  T  T ’ N ’ T QT ž ’ ” — ¨ T N ‘ T — ” œ N  ¸šS”— N ×Õӛ TP RU T’N ‘R’— Rž › RQRU МP V ¸RQRU ¹”U ž › ”’— V Œ N › šS”— N ×Õ –š©’©š®›¯TªP ´³Áé¶ã‡ØâóÁ¶Â¶ ¿¬™©­®˜˜˜™¯­NQRUTœž‘š¡¢£¤¤¤¢¢±£¦À UŒRTPV—T› ‘”Už›R’—VŒÈ¨TPVŽ¿¬°™˜–®™N¼”SšT’È T“TUN¿¬¹N×TT’N™©­®¡¢£¤¤¤¢¢¦ÀϤ ˜™®°–© ½”QTSœ”’N•­®™¯©™©N·T’—Vž·PN¸”P”È ·Œ”T›—TTN В¨ŒR—žTT—UT’›ÅŒSP QÈPRTU TVŽ•P¬™ –­N®N¯©© ¡¢£¤¤¤¢¢£¤¥¢ ­‹•ÊÈ ˜©N‹‹ž Ÿ¨’N—›RR’›STTœž’N’T¨’R—UVNRT›’ÙSNT™N Q¡¢£¤¤¤¢¢À¦ÏÏ ¹RR—RTœUN¬ŒÊN ½RŒ—¿V̏Rš‘U¬T¹R T—ͪ¹N›NVª——™š UN–ÄS˜P–Qª ·T’—VN™ ­­˜ ©°™™™˜NÊTŒNÑR¡¢£¤¤¤¢¢À²¦¤ UVN©®ŸTQ ÊU¨N—UN’UŒNUšŸšŒVNV’›—T’NÓ©ŸTQŽ ʎ ¿™ ­­˜¯™°™°™N·P¼”SšT’¡¢£¤¤¤¢¢À£±¤ ž·P×T—š› ݶÁ‡Á¶Á ¸Q›žNŒ™š©U­ŸT®NNŒ°š U™T®›©ž‘T™’È™—R NT­’©¨¡¢£¤¤¤¢¢¡£Ï¤ ¯°T–—©©Ž¯•P­¯È ¶ã ¹T’—RNRUR›¬NOɹž¿ºž¸OËʞ¸OË·‹žN•§Êž ÎP SSTVUN‘VŽ‹œ ›NQRš›PRVœ›TN‘—TžŒ¨”VNQR ’—TVŒPN‘TT›ŸVTŽ¾š ˜¯¯™™˜”©—Tª™ÈÊN  ­ ˜ ° N¸–˜T®’ª—­V¡¢£¤¤¤¢¢¢²Ï¡  ® ®˜© ¸šTNÒÕ§NÊسÁà ¸š S—”VŒ—×՞ ›T”PN‘Q R’T—RNž¿¬ TœÊŽ PVN›ÐQU RQR”UN‘VN”·UPžŽ В U¹”Q U§P N©UN™›ª–S™—ד ™QNN‘¿° ”U¼TPV ·UšT’›”TÚNT›šVžQ‘ T ’ ¨ R ’ T ’ ž  š U š ’ “ T ’ T T ’ ž U ”  š Œ — ” U N Ñ ” ¨  T N O ’ « ” “ R › •§O ž ˧ž Õ֞ ʕž ¾Ê×ʞ S P Ž N § T — T N S Ÿ š Qª › š ’ Q š NŒ’’ ¨T”PžV ÊT •T Ç V N ¹ T U T ’ ¨ N · T › T N Ð ’ ¨ Œ R — N S P Q ÎP R T U › R ’ ž › Ú › N ›R–’™ŒT—VŒUș¸R N ›ÚQR ›­Ê” T©QÐV  š ’ ¨ š “ š — T ’ N S T ’ N  š ’ ¨ R U R › T ’ ÖV š š U N Ò T  T U N Ò T  — ”  N • ÖÊP › QT N » ” — ” ‘ š › T U ž — š U ‘ R Œ — V ž ¨ T U T ’ › V Ž ¸S T N  ’ ɒ  P U Œ ’ N — ’ ¨ N Œ U Ÿ N ¸§ª ¸ÉÐN V ’ « P N ʽ•  R — Ž N ™    ˜    ©   ­   ° È ™   –   ™ ® ™ ¯ ˜ ® ¯ ¯ ŒS”— TN Ì ™U ‘N S P QN ‹ — Í — U RŒ N ¹ ”Ç N T ’¨Œ R— ¼” S š T ’ N • ¬ ° °  ˜ ¯ ™ ™ È ¸š — R U T ’ N ° ° ® © °     ® © ­ ° ® ® ­ – N ¿ U ¨ ÉU œNP›¨N°S —¨ª –­™ – ˜ ­ ª®™™™ ¡¢£¤¤¤¢¢¦¡Ï£ ¹‘›V ›T‘RŒ žQ’ ŒV’— N› žžU šSN ’”N™©­®ª ʨP¨ž ›R—Žš¿¬ UNOU‘RRŒN—VÐV N››U‘œ—TN’™N ›­ U˜ž•Œ ¨™N™Œ˜T¯R  ÖVSš”N¸”R’SNɨ”’N™ ˜ ª°¯¡¢£¤¤¤¢¢¥±£± ¡¢£¤¤¤¢¢À²¥¡ R‘ž V‘T’—RŽ™©­®¯¯  ™™È™ –¡¢£¤¤¤¢¢Ï¥¦¢  ®°˜™°– OɹŽN¿¬™©­®ª°°­­­ ™È™ –¯˜¡¢£¤¤¤¢¢¢À¦£ ¡¢£¤¤¤¢¢¦¤£² ɚQ‘T’— RN V Ÿ V ’N  š’¨šU V ’¨T’N — T’Tœ ¨šQN V P QRN T› U ž P U V Œ SP P Ž ¿R‘¬ Α T — ¯ – •š ’ Œ V N › š S ” — N × ÕN › T P Ž QT Q š — N › R QR U ‹R › R › N T œ P V N ‘ Œ ’ N › R QR U N ‘ ” U È › S ” ¼‘U N Œ šU Ÿ TÈ ½Ð¹È O Ê•È O É¹È ¿V — Ž › — U Œ — U È ¸š T N Ê ¸© N ¿ T U S V › Œ N œ T U V T ’ N T ’ S T N — š P  ¡¢£¤¤¤¢¢¥¤Ï¦ N—T’Tœß ·PRT› TNT’¨ŒR—N©®ŸTQNQRUTœŽ  °°™È™ ˜ ®™˜™¯™™™N¿TU”N•VU—” UNSPQN—Q‘R›N‘T—RN›¨UN¿î ®˜—×՞ ™™’™¨Ž ȏT•‘N°UŒ¯È˜Uš­°’¯”˜Ú ÎN Œ•P TÈ QV T’—TNºUN‹¿R‘R’¨VN™ ­®˜°®– ™ ‘·P”¸U”NÊP”Ž½” ¿RšQš“ ‘¬™ ­­˜TœT’N  –®°–›–šU ™—V«VŒT—¡¢£¤¤¤¢¢¦¥¤² N¬§P ™ ”QÈ –ŒªÍ ‘‘UT’š¨’R¨’TNPUTQœ ­®™QT ¯©S™œ©N”·’P×N•T˜—©š–›N–·–P¼ ”–¡¢£¤¤¤¢¢À£¡¢ SNɚT¨’RN” P›¨ ·PŽ¼S¨N‹R’V’¨N›P—’N©™Nы¡¢£¤¤¤¢¢¦Àϱ ‘Êž”ÉT USVN™ ©¯–  °°¯¯NSUN¡¢£¤¤¤¢¢¦À±² ¹PT” ´³Øå³Ã¶Š¶Á QTȒURŽ‘ŒV”›ÈTŒN‹”›Ê½N ›NQ› ˜©T U®NŒ­”™—TNS­¨È™’ NV­“®Œ˜NR––N°‘°TUR™ŽN¡¢£¤¤¤¢¢Ï²±Ï ÌN¿¸É¸N ¡¢£¤¤¤¢¢¡±¤¥ ·TSV ¡¢£¤¤¤¢¢²±Ï¦ ¸šS”— N ‘ T U R N ‘  U ž — T ’  T N § ʎ R U R › N ¿ ºž N ¾ Ê ×Ê ž ɚP T T’V ¬½šì šŒ Vž’·“”S”œž ÊT¨TU N × ÕN ¸ T P R U T ’ N ‘ R ’ — R N × ÕN Q T Qª М PVN›QTQ— QUȨTPVNȑUR›UT’Ž ž›šUÚN›·NTŒ ”Q T¼S’¨ ž›S”— Ô« V › V š ’ N ‘ T ’ ¨ R ’ T ’ N © ž © Ÿ — È QÞ ž ‘ š › V N – © ž ¸O Ëʞ •§Êž ÕÖÈ Ê•ž O ɹž P T  ª  T Ÿ T Œ ž N S P Ž ÊV “ Œ R  N ¸ T ’ Ÿ T  T N ¹ U T QT N Ñ T QT S V  T — V Ž ¨ œ T V ‘ ž ‘ R Œ T N T R U T ž Œ R V N  T “ T U ž  V › T œ  š — N T œ P V N › R QR U ‘ ” U N T œ P V N › R QR U N — V Q ‘ T ×ÕÈ TP ª س´ ¶Ø¶ˆ‰ UQVŒN½”QT’ž Ÿ—VNŒ©žP›—U¨ VŒN–©™™ž •N™©­®ª¯°–°   ž™ ˜–¯ ° °    ɚ PTT’V›VN©TŽ ®NŸT¿R‘¬ QNSPQ™ ©˜©°°–™  ÎPRTUNŒ”—TŽ¿TU¨T ›ŒRQRU PÈSV ›NVΒ”’ ÊTŒNВ—”ŒN˜ °¯©®N·PN¼PT¨¡¢£¤¤¤¢¢¦À¤¥ Tœ›TUV  V ’¨žNP¨›NS—¨ŽN·RQTSVN­–®­°© QTœT› V›PžžSš’¨”‘T— PŽÑ¨‘› NV’N¨U V’TŒ NVT’N PQRNQšSV ‘T—œV’QT’š’ ’›—T’ ŒR’V “T—N§RPNR‘Ç”U Ž¯žT— ˜–TN ˜©‘˜­ŸNUÈV™’¨T’ž  –¯¯°› ™°RQž  ®™ ɚQ‘T’—RNQš’¨RUR›N›¡¢£¤¤¤¢¢¥£¦± š’¨Œ š—VTž ¸š S”ž—NNכTP ÕNŽ·QTQš— ”¨ŸTž›V›—šž›QN ÚT“R‘”U QÎQT ª Qš –Ÿ ST’¨N ”—N×՞ ›TPRUT’NQUŽT¿R‘¬ Qš¡¢£¤¤¤¢¢¦À²¤ —ž›šUÚV›È —T’Tœž “šU TV žTU V›T’ž Ÿ­RTP N‘šP ·Ò˜™™N T›TNTST’N ’¨ŒR•U —TRŒ ’NSNV TP’STœT’N TQNST’N¡¢£¤¤¤¢¢¦À±¡ PRSPTPŽU¿R‘¬ NŒ”—T ¸šŒš“VPNTTR’žUQœNT’ST¡¢£¤¤¤¢¢¡£¡¡ ’RTP RQRU Ž–N™ÊŽ T› ؘTQN T˜UTN¿’P¨› ›VŽ¨N ¿R ‘ ¬¼R ›©N°•—NœšŒ ”˜’N–šU V˜N™©­®ª ˜¯ ¸š N ‘ ” “ ” U Î V R — T ’ ¨ Ž N ¿ R ‘ ¬ ™   –  ® © ­ – ® ¯ ° ® –   ° ©°N”QTN ›RQRUN‘”TV Už›R’—VŒ¡¢£¤¤¤¢¢¦±¢À ž™ – ™ª ¨TPV ½V T ’ ì T N ™ © ­ ® ª ­    ® © ¯   È ™   –   ™ ® –   ¯ © – – ʬ ™   – ™ N ® – ’ ¨ ’ È U š ’ ” Ú N U Qœ N S ¨ N S T ’ T N — U ‘ — › Ž Ê U “  ª ¡¢£¤¤¤¢¢¥£££ ¡¢£¤¤¤¢¢¦¦Ï¡ ¡¢£¤¤¤¢¢¥¦¢¤ ™ ­ ˜¯™˜©®N¹¹¬N©–©™™¡¢£¤¤¤¢¢¥¤¦Ï ¹»° QQ‘ Œ’NSNŒQŽ¸VTNS—¨ÎQ‘’—RŽ¡¢£¤¤¤¢¢Ï²²£ ©°˜­®¯ ¸š›VTPV›N‘VŒV’N¾””PNÕT’—VŒNR—Œ ÊT Œ N Ð S V N ¹ P T ” ’ ¨ N Ð œ P V N › QU N ‘ ”Uț›U’Ú—Œ› ¸šS”— N ×՞ › TP Ž ¹R’— Rž TœP V N › RQRU §V Œ P T— N ɚ— T« V › V Œ TN ½–U ‘N §V Ÿ Q’ Œ š ’ S T U T T ’ QR Ž ¹V U ” · T › T N Ԏ ×V S ” S ” ·QT T›ÇTN—NTT’UV¨«N’ŒšR¨—NS”PÎU QÎP R T U Œ ” — T N Q ‘ P N ¼ U T ’ ª ¨TP V È › S— N “ ž › TP N QQ— ž › ‘”U ž ›R’— V Œž ¸Ú›N”QTN¿¬ §— ’¨N Ê ”P ”› N Ê RP T’¨N § V ¨S TN R — Œ N ¸ ¨P ¸U Ú V › N ¹ ’ ¨ R ’ ’ Ə P T « ’ N ¨   › Qž “ T — N S V ’ ª ­®©¯¯ šÎN ’—T™ ­®˜®­®­˜° PNQ‘Pӛ”VUN¿R‘ S’¨È¨š’—š’¨ž›¨NŒUTQVŒžŒ›š’NTPQª ¸•¾‹ž‹VUž‘TPVŒN¾QŽ¿¬™©­®ª¡¢£¤¤¤¢¢£¤¡¦ ʎÐVUN¿R‘¬™ –©©­¯°™¯¡¢£¤¤¤¢¢¦£ÏÏ NP›¨È ¨N—Œ’¨ ʎ¹TU’TVN›šª§OÑN•¬°°–––­– T— ¬P¹RŒ TN¨O’SU TN ‹š°ž ½”¨”› RŒŒVQ”ž ¡¢£¤¤¤¢¢±¥¥¡ ¿Ÿ ™ ­ ˜¯¯–®®N •’ N § Q ž ʒ ‘ T — ’ ž ¹Œ N T R U T ž N ½ š Ÿ š ž N S P Ž RQžŒT“Tޞš—TPT›šN•Ž™  ­¡¢£¤¤¤¢¢À££¢   ™® ®˜ ¡¢£¤¤¤¢¢²¤Ï¡ ’V ÊT Œ T U N › R QR U N ‘ ” U N – ™ ª – ™ ™ QN ¨ PVN›ÊTŒ Uڛ М P V N › š S ” — N × ÕN S T ’ N › T P R U T ’ N Q T Q š — ž ™ ­ ˜¯˜°®­¯™N¼R›N¹TSUR¡¢£¤¤¤¢¢¥¥£¤ ’N¹Œ—Œ’ ”QTNTVUN›S”—N×ÕN›TPN‘R’—TRŽ ɚ ›TÌOV’’›ž—NPÒTŒV››—TUž’ÕՕ֞ TT’žUÐP TT —’ž ¹¨’NUQœN¨TŒNTŒšNUV‘š—ÙN¿TPR›N‘Uª P­T’¨›R’¨N —RŒT’¨N ¿R‘¬ ™©­®ª ’RU V N °   ©  N › ¨U N ST— T’¨N ©®Ÿ TQ ÊPUT‘PQ‘ T—šVŒ“’œV’N¬ÉS¨šžÔN T U Qž – ° ® © © ™ N ¸ š N § O ÑN Ê T Œ N ¸ R U T ’ V N © ® N Ÿ T Qß · RTP N QV ’ TŒ N ЏšP Ÿ V ’ž ”’V ‘T› TP Tž ¨ T U T ’ › V ž – ª © Ÿ — È QN ‘ U — œ  Ž N ¼ ‘ U ž ½Ð¹ž ˜ § ¡¢£¤¤¤¢¢¦£²² ¡¢£¤¤¤¢¢²Ï¥¤ QT“TQÞ ×T — š U ¿š T — š U ž Ð՞ œ  S U T ’ ž “ T ’ S R Ž ½š Ÿ š Œ V N V ’ › — T ’ N Ì ‘ R Œ — V ª »U ššž O ɹN SV ‘T’— RŽ N ¿R‘¬ °¯™ª RÙ¹VŒ’”—N›×ÕÈ QU¬‘”U™ª–™™›NQÈ ›R’T—VNŒÐÈ ·Tš—›žPTTN’›¨šNS›R”’—N¨×ÕN ¸UV’ŒPšž¼’›š—NSPPŽN•¬­ ­ ¯˜  ­–©¯–­¯˜™È™©­®N¡¢£¤¤¤¢¢±À¢£ ¯˜°¯°°¯ ¨ÄÉT ™ –˜–™˜™®°©­ž™ –­™––¯©  ¡¢£¤¤¤¢¢²¦¢£  ž TS’TŒ¨’NN›N¿›TRT‘PRR¬™U—TU©”’­NN©®QT ª®¯ŸT©Qª  Qª ŒT’ÍN™ ’ ̛T¨PVPÈNUQš›šÈU›ŒSÍʎ ¾RUN¯T®US¯š¯¨™¸Ú ™NQÊR”UQ œÎŸŸRU OªNN’ON’NSNSN”N”NNUVU’V’—N—ªÕš NON’—NTSŒN”N»NRUPV’Õ—”ON’P”NSRNU”N˜NNŸTUVQ’— §P Æ©SœUV—‘RȒŸT¨QN TN—UV’‹— ȟQ¬ ÕÖN¸‹ËN‘’¨R’N‘UNUQœNUR¡¢£¤¤¤¢¢¦¡¥¥  °®¯N·PŽ×T—šN—›RNŒÊT –’™™Û Œ¹š ”NUŒŒ”T ›—ªÈ ¡¢£¤¤¤¢¢²Ï¥À –™™ÛQV Ì­T–—Q”°Æ–½½” ˜¯U‘™ÈŒNSQQž ¨NÒP‘RœÊ” ¨Æ¨Æ·V®PÍɛ™Q› QV ’RœN TŒNšU ‘RPRTŒ œ’SRÌ NN‘šRP UVRœN ’SRR›V NšU –™V™’SRN ÛQV ŒT— TŒ МPVN›QUN¨TPVȑ”UN™ª™Qț¡¢£¤¤¤¢¢¥¤£Ï Ÿ U ž T QT ’ T œ Ž S”— N×ÕÈ Ÿ T S V © ™ ™ ™ N P š Q‘ T U N ½  Ž © ™ ™ Ž ™ ™ ™ Ì ‘ V T › T Í ”‘Æ•–©™NÊˎ ›¡¢£¤¤¤¢¢²££À ¨P¨ UPVš—T’›”NÚ¨N‘U’›U›NŒN°“P°N½™Ð¹N ‘RP V ¸”P N šQV ˆŠØ‰ ´ˆ‰ ¯©°Ž™ ­ ˜¯¡¢£¤¤¤¢¢¦¡£¥ ©©˜­° › TP ‘’— Rž › Ú › N ”QN TV U ß ÊŽ §TP ©™™™N P šQ‘TU N ½Ž ˜™™Ž ™™™Ì –œTU V › R Œ QT Í Qš Q‘ R Œ T N T R U T N T ¨ T U N P T T ’ •U V › ’ T N › Ú “ N Р՞ Œ P Œ › ž N Q Ž “ R “ V ž Ž œ š T — š U ž ­®®SV ©U V ¸V TN ‘T’— RN ›’Œ—UV› VžS—š› V›NŒÎSš› — Ÿš’V›N—šU—TUVÈT¨TUNPRPRœNœT—V’T ·PŽÉ¨P’¨N­®˜®­®–È™ ©–˜°¡¢£¤¤¤¢¢¥¢±¦ Ÿ·TTSSVÍVÍ©•š ™™P™NN¬PšN™Q‘ TNU˜N½ ™ŽŽ˜®¯™ ™Ž™™™Ì˜ŸTQ ŒQUN¨T›ŽS›’›šUŽN•¬­  ™–È ěÐÅ ·¼RST’¨N T›TN¹’¨’È ½š’”Ú NU½Qœž ½RŒ ”ž ¶Øˆ‰Ã³Š QR T N Ÿ R U Ž ÔU T N Ì · P Ž · T N ¼ š ” ’ ¨ R ’ V ’ ¨ © ­ ® Ì ¸T ’ ¨ ¨ T U N ‹ P š ’ V Œ N · ” ¨ Ÿ T Í ™   – ­ ® – – – – ™ – »U ššN ¨‘U N Œ Ÿ ÓRU R› N O ɹ ™ ­©¯­™® ©˜È ™ –˜¯© ™ ©¯¯ МP V N › QU N ¨TP V È ‘”U N ™ª ™QÈ › S”— N×ÕÈ ¡¢£¤¤¤¢¢À¤¦¤ ‘P Œ ¨N ¸••ÒÍ –®°–È ™ – ©­­°™˜ ¡¢£¤¤¤¢¢±À¦À RNŒN‘TQV T’ž¨œRU¨’NNQURRQT œžÙ°ÙŸ—NÈÊQ© šUN“¿TR‘T¬QT ŒT’ª œR‘¬™©­®ª­ ®©–©˜È™ ­®˜°¯¯°©­ ¡¢£¤¤¤¢¢¢À¥¢ › TP N ‘’— Rž › Ú › N ”QN TV U N › ¨P TN QšU Œß ¡¢£¤¤¤¢¤ÀϦÀ ÉR ¨ N ¨ š P T › È U ’ N – – ª – ˜ U ‘ N O §“ T U S N © ž  ŒÉT  S P T V N – – Ç S — ¨ N • ” Œ ” ÎQ” ‘ V P N P T Œ R Ž R › œ È R — T ’ ¨ ž •U QTN›šUÚPNV›¨UN—ÚT’› ΏVšÎQRU UTPT—TTœž ’Nš’š¨”Ž PšŒ—U”Ž¹ ¹› ·RSRPNÓN—š”UVNÓNT’TPV›TÆśTPTœÅ ŒT’ŒšUª•RQ”UΟ”SœN¿R‘Ž•Ž°°–˜©°° ʎËSV’N·PŽ¼”SšT’N™©­®ª­–®°©™° ’N©¹U‘—PNŽQR Œ”’›—N™ –˜¯©˜ ­°©–È™ –­¡¢£¤¤¤¢¢¢¤¥¦ ®¯ ˜–¯ ÉRUTœß‘UŒP—›ßN¨TUT’›VßNU”¡¢£¤¤¤¢¢¦¦¥± ›V— š›N‘N“¨’È —ß å㳶Á‰ÁÂ∳Øæ‰å³ ÊV SVT’¨¨V ¡¢£¤¤¤¢¢¥¢±± NŸTPTšN RŒN—›RP ”’¨N ›Æ–Ÿ ””N ”””””Ù ™©­¨®N­»ÕN –­–©­¯U©‘ÈN™ T–R¡¢£¤¤¤¢¢À¦²² °’ ¨°N°©®­™U­‘ ÊTRP ÊRUž•UVœTUŸ”žÊT’STŒN¹T’—¡¢£¤¤¤¢¢±¦¤¢ RPŽ‘šUš› ¸š›VTPV›NQTNÐVUN›RQRU ¨U —RÈ ›NŒU’› P—›Ó¨‘U ӽйž Oɹž N™ ­­˜ ™™®®™˜È §V› UN’V—š’ QRQš— žP›”R’— V’Œªž ¸š›VTPV›N‘U›VœŒ’NŒQUNQ’SVNŒUTQVŒž Ô¹ÉN •šP š”’N Œ U V › V — N •š› V › ƘŸ — ¹T U ” Œ T œ N ›  š › V T P V › N Qš Q‘ R T — N Œ ” P T Q ¡¢£¤¤¤¢¢¡¤²² ‘U š’”Ž ¿¬ ½šTP V ›N •¬ ˜©­­  ‘ ” U N ™ ª –  ™ Qž › š S ” — ×ÕN · P N ¸ ” N Õ ” ·TQV’T’šN‘TTUN’šŒNRš›NU T©Q U­š¯’°T–’­¨˜N­ŒÈT™QV ‘®¬®™ ––­ ˜™˜ª “‘U P”Ÿ›TQRU š—ž‘Tž—œ‘UNR’”STN žT›—œ— T«šQN PNŸ¨SN N‘U›— ŒšUNT‘U Œž ÊR ’¨›œRVž»š’¨›œRVžQšUTQTPN’T›V‘ž “T—N­–¯–­®˜È™ –­¯®™™–˜NœU¨NQVUV’¨ •RŒŒNT•’Öƨ ¨N•ÖŹšÎ•ÖÆP ’¨ŒšPN•TÖƏ ’¨T›’TN›—N”Ñ«T—“›”V’ÚšN«RUNÎP“Nœ”TP”USUN“˜”™Ú™š™UŽNOΝ’N–SR”©’¨™SU­TT°ªª Ä՚ °®R®’–¨  ¿”  –N˜›©¨ UT N S°—T°’°¨®ŽÈN™¿©R­¡¢£¤¤¤¢¢¢¢¢¥ ¸R’— VŒN‘š—”’N T—T› VN‘š—”’N ‘¡¢£¤¤¤¢¢¥¡¡¡ ”“ ”UNUšª Ÿ”S”œžQT›TNS’N‘V›’V›žSPŽ¿RS‘¬NÉT’T¨QT ’¨š›URT¨’’T¨¨UTN¨ŸT’VPTS›’VVßß TQT’N—š’T’ßN§UN·”Œ”N™ –­¡¢£¤¤¤¢¢¢¤²² ¨Ž¹T’¨NɔU¨T’N ©­©™˜°ž ¡¢£¤¤¤¢¢±¥±À ˜™ ™© «VŒTN·PŽ¼”SšT’N‹Qž™©­®ª°¡¢£¤¤¤¢¢¦Ï¢¢ ĕÉR UNUTQœ œž“Æš U°T¯T—V—›Æ› ·¹”Œ¨TŸÆT™Î‘ ’TśRNR›QR ”UȗVQ‘ÊTŽN½V ›¡¢£¤¤¤¢¢¥ÀÏ¡ š«STV ”—N×Õ ¨VP ÄМŽPV‘R’— ¸ šRÈ ›ÐŒ VTPV›—NN·‹”’› U›’NԌªºP ÈÉTSTN ’Èɸ§ÉÈ ÊQ› Uš— ’È ¸T’Ì™ ­­˜ ™–®–¯–͹›N¡¢£¤¤¤¢¢²¢±¢ ¼U U›V—œšŒž¨ŽN§š››RTQž V’NQš ÎN‘TPT’QV ¨R’’Ž —™TŒ ©­ž®ŒªU˜””› ­©® N¿­ÈR‘¬ ™ –ÊŽ ©©§V ­®©NÕ¯°ÖŽ ®¡¢£¤¤¤¢¢¥Ï¡¦ ¨¼TU U›N–SV —œ—T’ P¹šU š P    – ž ­ Ž ™ ™ ª © ® Ž ™ ™ N è Ò Ú˜›˜NU°N‘©”QTN ‹š › Œ U V › V ª ½V › ‘¿R UÈVU‘š¬T™’NР”–›ÚUNUV­NRРQT › V œŒ T’N Œ TQTU N QT’SV N T› — T« šP ƙ ­ ˜ ­©®–­¯Nиƙ ©¯¡¢£¤¤¤¢¢¡¦²¥ ©™™®  ·PNÊTPT¨T’N©ÐN•šP¬™ –­®–™°™¯ œR— ¸—UšT’¨È ›È—›ŒNTP¨N ›Tœ’“ ȑ¨ŒUUÈR“—UȑNŸ’”S”œÅ ŒNQ›S”TÓ PœÈ—UP— ¸TP ˜ ™ – ˜ È ™    ° ® ° ¯ ­ N P ’ ¨ › ’ ¨NSTN°—Tª ’¨ ˜™˜ ™™È™ ­©¡¢£¤¤¤¢¢¢¡±± ˜ ¯°™ ¿T›—TN“V—TN¨UVTNšUš’“ȏšPTŒ› ‘T—RN“P”›š—N‘UŒšUTŒNŒ”—”UNœV—TQ ¡¢£¤¤¤¢¢¥À£Ï ¡¢£¤¤¤¢¢¡±¦¡ ‘T’¨R’T’N ‘TU RN È N U š’”Ú N ST’N U RŒ ” Ä §” Œ — š U N • ÖÅ ¸ š › Ž •ÖÆ ™ © ­ ® ª ¯ ® – ­ ° ® ˜ ¿R ‘ ¬ ™    © ©   ­ ˜ ¯ ® ˜ ® N ‘ š U › V œ N — š U ‘ R Œ — V ÊT Œ T U N › QR U È ‘ ” U È ¨ T P V È  T ’ — š Œ È › S—×“È SV RU TV Å ™ –©––®™™N Œ TP N › ’SU V NŸRN‘UTŽV’’—«R”NU•QT Ðȗ›VŒŒTUVȏV’›«V”È—UšQT ›V››ÈSVȚŒ›”šQª Uª ¨TQ‘—TTUQT N‘TURÈUšœ“Tœ‘šN’Oɹ ¡¢£¤¤¤¢¢²Ï²À ›TP œR‘¬N™ –°° °©– È™©­®ª­™©˜ © ÕPšT’V’¨N›UÚV›žTœPVN‹QUÉS¡¢£¤¤¤¢¢¢²±¦ ՚ Œ’ƼU TN•—ÖÆ V›ž•ÖÆÒ ’¨N¨©›®NŸT·QΛ TSVȕS ŒNNй U —¸V ‘’— țU¨Ú››N›N”Qª TV U™Ž· ” N¯°–° T›TVšU UÒQR šŽÐN ªSUTSšœš›N›‘TTšV’VU’ŒNNT ½Ð¹N V ž Œ P ” › š — ž Ä ¹š ¨ Œ š P ‹š P V P V ’ §O Ñ › Æ P › ¨ — Œ ¨ Α V T  © ® Ÿ Q  © ™ ­ ™ –   –¯ R— Ž ¿R‘N ¸— RSV ”•T— TŒ N ° ™¯°­ PV—T›N•Æ™ ’©N˜Œ©V—¡¢£¤¤¤¢¢¢¦£² ­®–®°›©š — ЏTR’N‘T’¨R’T’NВSTُš¡¢£¤¤¤¢¢¥Ï£² ˆ‡†‡Øâ ÝáØ ž½RQTœž ž¯—TQT’ž ™ ©©¯­¯®¯–Nɚƙ  ­¡¢£¤¤¤¢¢¡¦²² ¯¯°  ˜˜ ¡¢£¤¤¤¢¢¡±²À ’¨ŒžNS‘U PNʌUUTŒ ”«Î¨ U’›VN™ ˜SRU  °¯¡¢£¤¤¤¢¢²¢¦¡ ˜¯˜¯° šTŒQN ¨RN’ºN‘‹à TU™R È–Œ­TU“®RT°ÈŒ®Tš˜ŒUT™T’™ª Œ¨USQV U‘”U¸N›T’P—¹VŒRN’T—R’N›—ššŒU¡¢£¤¤¤¢¢¥±±Ï ›V›QU šª ›VTN ‘T’—ŸRN ›ŒU V›V ž”’› —š›VRP ›žŽ ·–T™›U‘TNN¨Q‘ UN–©É¹N U‘NU‘šNUNQš©UNžQ¨‘©UŽN¿R ŒšU‘ŸT¬ —QV ¸š UNÚQš V“šUNŒŒœNSRŸ›QR’›NNŒ‘”¨Q ”UN¨UTT›œÈNºÚ šUT’’žS›PV »¸ÕN UМ V’TÐV ¨PVNN››UNš•RSÌQR ”©—×ÕN ÚNQT NS”œNŒQª ÈSPŒàTŒQV šUŸTN‘N›TT’QT SV › šU — T› V N › šQRTN RU N ¨U T— V › N Œ š U N Q ž ½Ð¹N М P V N “ R “ V Î › š U Ú V › N Ú š U — V “ T P N ‘ P V ’ S N Œ T ’ — ” U ¡¢£¤¤¤¢¢±¡¢¦ › ¨ P › N QR ¨ T  ™ ­ ® Í ­ ® – –   ˜   N Ê Ž ½” ”’ ™©­®ª­™™ –™™NŽVSš›¡¢£¤¤¤¢¢Ï¢¡¦ R“VŽ“”Q ¹T’¨R’N‘TURžUš’”ÚT›Vžš’¨š“T—T’ž ÎURQTœNS¨’NœU¨NQRUTœNQR—RN—šUª ¡¢£¤¤¤¢¢±¢ÏÏ ¿R‘¬™©­®ª­–®¯°°™È™ –˜¯¡¢£¤¤¤¢¢¡£¥¡ ©™˜ ˜®® ¿Ê¬™ °®˜­­­°©© ¡¢£¤¤¤¢¢¡²¢Ï М P V N › QR U N ‘ ” U È › R ’ — V Œ N › T P N Q Q š — N › S ”— ŸTQV’N™©­® ­®™ È™ °©¡¢£¤¤¤¢¢²²À¢  °¯©  •š › V › ª › Œ U V  › V ª ” P S T N › ¨ P N Ÿ U › T ’ ž QU œ ž ‘ › Ÿ T › T N — R Œ T ’ ¨ N ‘ T — R ž Œ T  R ž Œ š U T QV Œ N S P Ž ÊTŒ š— N –ÛN ¨‘U N ˜§ž ¨‘U N Œ šU Ÿ Tž œV — R’¨ ÉV —UɔN“ÊT’¨¨V PT’N TQN ŸTSVN‹N‹RP ŒT› T’¨›Už¨U’›VŽOÚT’TN“’›P—’Ž° ™®®°®È ×ÕN ›UR—UŒRŒ ‘R’¨V¬™ ­ ˜¯­°®®™˜ ¡¢£¤¤¤¢¢±ÏÀ² ÐÕN UNז·T¿š ·PŽÐSʎ VN¸ÑT— R“VQT’N —”N­®•¬ ™™™ ©¯©˜––­© °° N·PŽ½’ ¨U”TS Ք’“T—N‘U —NËʾ ”žŒ—RU ”›žžT’¨¨TU œ”—šPžSPT’N N¿¬™‘V ©T ­®TN ª­¡¢£¤¤¤¢¢Ï¢££ –URQTœž °©¯™© ¿R ³Šˆ´³µ‰ˆ‰ ¡¢£¤¤¤¢¢±¡À¦ ¼T ›N‹šRU“ŸVTN»N§UšV—ìššQ —N¿TR—œ‘š¬˜U¡¢£¤¤¤¢¢Ï¤²¦ ™©”Q  ®”™U ™ ©¯©©° °­­N ¡¢£¤¤¤¢¢Ï¥ÀÏ ÕÖN ÉTST’V N ¸š› V TP V › N ’¨š“ T— N ¨šª ¸šS”— N ×Õª ¸TP N QTQš— ž › šU Ú V› ½¨N •Ž Qš› V ’N šP šŒ — U ”ž ”— ”Q”— V « ž V ’ª T›TNT’—TUN‘U’¨©NŒš“VPNQTÇN™Œ¨žR—Œ ¼TQ‘TU ÈSš›TV’N URQTœN R—Òš› ŒNOɹŽ R’PT¨VNN—–V’©¨UŒ‘TÈQŽ —NÕT UŒ’——N”ÉUT”’V N¨PšRÇSŽT ’˜¨N¯UR©Œ©”°Ž ·QT ‹P VV’V ŒšUN›ž‘U šU¨TU ÚV“T’› šNŒV”QR— šUžPTQN T—”ž ”QTNÐVUž¸RQRUN¹”UȸR’—žV·ŒTȕV ¿TU ļUVTN —TUV SÉR œT›V›TžŒTUTT’žš’¨R›TœTž —Q Q‘R› ›R’— ÊU ’— ž¨¨P N˜©®Ÿ P–¨›– SR›— ’—QVN§‘OÑT ˜§ž”PUSVTžVN’« ­–”U ®˜QT— ™ ­NVȌTž N™ TR— ­©¯”“TSN ®®˜©È  ¸RQRU ¡¢£¤¤¤¢¢²¢£± TQT’Tœž ÐU ›V¨TN —šŒ——šU RUŸÅT’¨Œ ŽN•šPTRN ¬™©­®ª °¯®˜®°® VQR’‘—TRžÎT N›‘”U ¨—ÈV›NNÚSP ›N—QN VU”Ž¿­ T©È™œ¯¹T— V—š U–žRž ×ÕN ®’ŸQVœŒ ¿¬™ ­©¯˜¯¯­ Nқ’¨N•Œ’¨¡¢£¤¤¤¢¢±¡¦À Œ ” ’ « V U QN Q V ’ N – œ U N › ‘ P Q N  š ’ ¨ V ª ¡¢£¤¤¤¢¢Ï±¤£ — S — ’ ¨ N œ R ‘ ¬ ™   ­   © © ¯ ¯ ­ © ¯ È °  ®  ® ¡¢£¤¤¤¢¢Ï²²¢ МP V N ‘ T ’ ¨ R ’ T ’ N U Qœ N ‘ T U R È U š œ T ‘ ¬ ½R Œ ” ‘ ’ š ® ¨ U › © ¡¢£¤¤¤¢¢¥Ï²¦ UVQT’ž¿R‘¬™ ­ ˜ ¯–®®°®N›Q›N”Œß МPUVÚN¸V›RNÊQR UN¹”UȸR ’—VŒž¸TPNQT·Q š— ¸”P R›VN՚U ST›UVN› ST’N¿šQT—NR’—RŒ¬ ÐU ®NQǚ—šPTUV”TU’ŽœVNSRš‘›¬™V¨©’­ž¨®Q‘ Œ”›©T’NSPPž‘T¨R›ÎTQT’TœN ºP ‘™ ¨›–’V˜—TT©’ª™ NV’™­Îš ¯–N›©UVTž™½®Ð¹ž ™¯¿R‘¬ ‹RUVUNQ”—”UNSPQNŒ—TNQPTVN­U¡¢£¤¤¤¢¢£¤Ï± ÊTŒNSTPQUN¸R QRU¹”›USN—¨N×TPÕÈ VN›Ú›N¡¢£¤¤¤¢¢¢£À¡ RQÐV U S¸š ˆ³µáÃâêå ‘UT’Ÿ T’Tž ¨È šT’ž·PN¼”šQ ŸTTT’ÐV N•Uƞ¸š ­ S©”¯—­Nש­Õž Nқ¨PNN¼•Œ”¨ª ©TœN ­®ª§T— ­®–™TN¯¸Œ ­˜ Vȕš›V›N¿R‘R’¨V © ­˜ŽÐ’STN—P’NŒTQV N™S™—¨È ÊTŒN¸TQN¿‘¬™ ­®˜®–˜­¡¢£¤¤¤¢¢²¡¤¤ ¡¢£¤¤¤¢¢À¦ÀÏ ‘”U ¸š SV”S—NN­×®–ÕN ›¯TPR®UN¸T’šNQT ‘R’Œ—VRª×V NTœUP”VN‘›RUTQR U ™ÊU —Q—ŽÐ’—UNŸQR—N‘U’¨ž›RUT—‘žÈ‘P ¡¢£¤¤¤¢¢¦¤Ï¦ ʌN§VQNN­™–ª–®™˜™®QN ™©È™ –©–›¯T®PN¡¢£¤¤¤¢¢¡¢²¦ °Q®T–Q ®N¼šU—›Ž ¸š“VTPV›N›R’—VŒN›RQRUN¡¢£¤¤¤¢¢±¡¦¥ ST’N ‘”U V QTN ½V › š— ž ‘T’— RN › Œ U V › V ž — š› V › ž › T œ ¯ Ÿ T ’ ŒRšžSPPŽ –®­©È™ ­ ˜ ˜– ° ° ¿Î½N Ð U “ œ ž ¼Q‘ U N ‹ U Ÿ ž ˜ §ž ½Ð¹ž O ɹž TQN—PN™©­®ª¯™˜ ­˜N¿¬ ™ –ª œž‘NšºU‹ŒRTPVT›Ž¿R‘¬ МPVN›RQRUN‘”Už›UڛN”QTNTVUž›S— STP ¡¢£¤¤¤¢¢£¢¤¤ ʎíTN˜©™­ –NŸPN½V’¨U”TSN R—TUT ”™ PS¯T­ž“š –T°—™žQR ¹’ ¨R’N¹TURȽš ’”Úž“šT—ÓQRUTœÓ T”’¨  žUN›TQ› ¸TPNQTQš—N¿¬ÊŽíTQN’N ¹T“ VU” ˜¯––¯™™°°NN¹ŒNíRSVNSUN¹P ’¨TP ¡¢£¤¤¤¢¢¦¤Ï± ×՞ ç‰Ý‡Ø¶Á М PVN¸ÚT“ šSRQN ”—NדÕN S¨’N‘N—UšU RŒ›NVŒœN œ›R¡¢£¤¤¤¢¤£¡ÏÏ ›RN‘›R’— N››Rª ¸š›VTPV›N°”P RT› ыʾÍTQT’Ì ­®­°˜ÐU ¯›V—šŒN˼ÉÓЕРUڛV›S”— N”NQ TN›TTP VUΛ RQRRžUSP NŒš¡¢£¤¤¤¢¢±Ï¤À UV’¹T ¨ž‘”RU TœNTœN ST— TN‘šU ›ŒU V›V NÎV •¬­®˜°®¯®ŽP›¨NS—¨NSVŸTQV —šQN šT— TP ¡¢£¤¤¤¢¢Ï¤££ ¸š ¡¢£¤¤¤¢¢¦£¡¥ •U TœN QR› V Œ ž › šTN šP šŒ — ”’ӏP T šU — š› V › ž “ šT— ž QRU ÎN ¨TU T’› SP Qž × Õž N ‘ R’— P Ž ʎ ‘šU ¨TU T’› V Ž •šP Ž ­®™™˜––N › šª §O Ñ O›QT›S— VPN‘PT”’¨›TP NTœPVN›QUN‘”UžÈ¨›¨ TPVÈ •¬­ ™˜­N·Pɔ’ŸTPVN©®ŸTQºŒš ¸š›VTPV›NSš›TV’NQV’VQTPV›NQ”SšU’ž ӛ”R’SN››—šQÆ°™™U‘ŽN•šQ‘T’¨NŒšª N™ –˜©­– °–°–N̸Q›¡¢£¤¤¤¢¢±À²² N”ŒÍ ʎ ¡¢£¤¤¤¢¢¤¢²¢ ¿Ê¬ ¡¢£¤¤¤¢¢±ÏÀÏ ¨‘UNŒUŸž˜§ž½Ð¹žOɹž‘›N”USšUNÒRTU ’T’¨T’ÈUšPV¨VȓTQRU›TUVŽ¿¬¡¢£¤¤¤¢¢¦Ï£¡ ­ ­°­ ­ ěÊT N¼Q š’SšR—Ž—ÉT śVT¨RNQ”PÈ¹‘ ’N›Uš›ST”UV—¬N™×©­ÕÎ ››’— UڛVžŒÈ ʎTVUŽ­N×՞  ™°­–˜È­NQQš—   °¡¢£¤¤¤¢¢Ï¢¤¡ °NP›¨NS—¨ МPVN›RQRUN‘”Už›QUN—VQ‘Tž ›ŒU›UVÓQU ›Vªœ•š› Œ”—TÈ·TTž¿š’SUTN™ –©©­¡¢£¤¤¤¢¢¥¤¤£  ­ ­­­ TPNŒQT ®ª ÄÉTU š›šUŒ•¬ —Tì TN›°©–¯­™N VŪÆN ”PS¹T’— TNU”RN «ÈÓ¨ ÌR—TVU›Tª МPVž›RQRUžN›šS”—N×՞›TP ”QNʎ TN¹V TVUQT¬ ž›šS ©–  N ”—N×ÕN›T›PN‘VTN R’›©®Ÿ —RR’— NTQ UV›Œªž ÉUœNɚU VTœß NPŒ —RN N›ÎN RPQš’SV TN‘TSR— NßNÉÕ Ž ‘R’— Rž T’Ž ­®®°°–N‹TPT›T’ÈÊUTQ‘T’T’¡¢£¤¤¤¢¢¢¤±¤ ¬˜™˜®˜®® S·ÔÕÍ N ™ –©©­¯®–® ¨TQš› N RP — Tœž R“ SV Œ Œ — §ÐN O ÐU “ œV — š“ — N ÎN Ք’› — U R“ — V ”’P ¡¢£¤¤¤¢¢±Ï¦À ¡¢£¤¤¤¢¢²À¤¥ ›Ú›N  ” Q T N T V U Ž ʎ ×V S N · P ¼ ” S š T ’ Ž •P  ¬ ‹œ R › R › N S š › T V ’ ž ‘ T ’ ¨ R ’ ž U š ’ ” Ú T › V ž  ¨ ‘P Ÿ U N › RP TN QU œß N Ì ™ –­  ¯˜¯™Í ěʎ ÐP « T’SV Å TœP V N › S— ×ÕN › TP QQš— ž ¼T¨Tì N ¸Œ U V › V ª •š› V › ª ºP STN QU œN ‘› ¸š› V TP V › N › QU N ‘ ”U È › ’— V Œ È ¨TP V ž › š— VŒ ¡¢£¤¤¤¢¢±¡¤± ™ © ­ ® ª °    ® ° ° ™ N · P ¸ ” P ” N ™   © – ˜ ­ ˜ ˜ ­ ˜ © – V’STœÎ›šœT—N¿R‘¬™ –˜©°˜˜­­¯¯ ©­®”ªU¯Íž˜Ì®˜®™˜––˜– N­‹™TN·PTP¸›T”’P”Í͞ SV ˜ ¯°¯È T’Œž¸Ú›N”QTNTVUž›TP ¡¢£¤¤¤¢¢Ï¢¤¥ — ¡¢£¤¤¤¢¢¥¢¤£ ‰ÁóØÁ³Ã Ì­R QR °˜U­N‘˜”©UN̟”™Q‘ ­ T’¨› ™™¯¯RU ­ÈN™UV ’¨T’ΨU –N˜¯©N ¯’› ©N VN¯•¬ ©¡¢£¤¤¤¢¢²¥£± ¯ Ž‘R’— ©°°––R ݉Øá≊ã¶Á ¸V ›RU’Œ¨ßNSTVŒŒšTUUŸNT‘ŒVŒTV’’ ʎɔ“œ—TUN­–˜–˜™È™ ­ ˜¡¢£¤¤¤¢¢±¥À¡ ¹T’¨R’N U›RQTœN ‘’UŒ¨TP V—T›’NΗ ‘UU›TQT ¡¢£¤¤¤¢¢¢±¦¡ ¸ÚT›’N¨”ÈQT QPNTTQN VUN›PT¨’PN¨Qš ÉT R N ‘ R T — N × š ‘ ž •” Œ ” N º ’ P V ’ š Ù N © ™ ™ ª ÔɋÐN T U V — š Œ N ‘ U  T P T QT U “ T ª •U V QTN ÊT› T’¨N V Œ P T’N •U V ‘R’N N · ”¨Ÿ T Ò › ’ ¨ N — R Œ T ’ ¨ ¬ › R QR U N ‘ ” U È › R ’ — V Œ ž › S — O SšTN ¸Œ U V › V ª •š› V › ª ºP STN QU œN ‘› ¸š› V TP V › N › RQRU N ‘”U È › R’— V Œ È — V Q‘TÈ ÉN TN¨™U —›–N­S š ›¯TV’ž½Ð¹Î‹” UN™ª–™™QßT—T›VN“QTU—ŒšUV’¨Ž×V ¸Ú›N”QTNTVUțšS”—N×ÕțTPŽ‘R’—R U‘žQšPTT’VN·T›TN¸š”žSVŒšUŸTT’ TœŽTSTN TŒ ’Tœ ˜SV©UQœ ×՞ T’¨›RU NUV’¨T’ΨU ’›V N›¨UT ›ŸTQR –N‹šPVŒN™’©›­R®Pª—¡¢£¤¤¤¢¢²¡£¦ ­T®›V™ŽN Ð™¨™R˜› ‘TU ŒTPN¯˜™°­N·PŽ¸”P”N™ –©©¡¢£¤¤¤¢¢Ï¢¡Ï ­¯˜˜ ˜¯ ¿R‘¬™©­®ª­–˜¯¯­È™ ­©¡¢£¤¤¤¢¢±¥ÀÀ ȌT’—”UNT’STN¿¬™ ­©¡¢£¤¤¤¢¢£¤±¢ ¯­° ­­ ¿R‘¬ ®–­­°­È ™ –N­ ™˜N ­¯­ •¬™©V›­È®Œª”P ˜˜”˜QÈ ™SV ¯›­P ŽÉS žQRUT¡¢£¤¤¤¢¢¦¦¢² œžUš— TQT ¿R‘¬Ê¸TP TŒNŽ·‘R’— ”’Ž­ Rž ­®› šU ÚVș› N”QTN –©–¡¢£¤¤¤¢¢¢±¦¦ ˜©®®TV ©U¯Ž SV ¯®®®™–˜ ¡¢£¤¤¤¢¢²¥£²


0123 –—˜™š›œ—žŸ ›”¡“¢£¤¥£‘¦£§“•¨”• Ž‘’“”•




‰Š‹ŠŒŠŽ ‘’“”•–—’˜™š›–œŽžŸ žŒ¡ž¢Ž£¤£

0123451645 3 78 573 9836

4 8024 k Z kk km~m k ‚ nm~Z *-.!-2 ,4-LT :7"" 16L^112 "g -%l -.N# !7" "LT S. +8%!%72 ,"1'.!8L7N1. .L.+,"$6 .N-L.N&=L' N76.,, /*K L %L%`L. 9L%2.% -16 $".1% 7%1,V1 6,-ff5"16 1,5-86-.L 61,",%--2%--T 2"L6 UL.N 7L# ^+ %1$"L% %!76 18 LL8 -76 L >;AOT O.N;L@.6,4 <?BB;; #21$6 6,7(+% K1hL' LXL-L$ >.N $76 >81T =L L (=7[ ! !8L6$.% KL -L88^0L9 -L6!.c 6%*L[ L.K76 U11=%:8[O78 7@L>R$* P:O$-%L@2 *6 8-.-", "f7f%5.UL6 UiL@>q[ 1%6%L.16 $"78 L.L=7[ LLN8L L-. 8[c f%UT RC>>6 .1N-( 31$"L% %!6 'L% _2 VL;@L>$ .22&R -N&'DEFGGGEEWJIG .N1% ? @ C < O C C O A * . [ < > c> A A > ) " N . ; > ' % L . #  . = [ > ? @ < ? @ ; @ C C C C K6 1 K L < ; C # A ; > @ . 1 8 ! 6 L . L &$1 . N L 8  2 L . , N 7 6 7 @>qj CCO@ACC( 78 L <' % # .N( =7[ >;AOT BOOAA?A   ! " # $%  & ! ' $ " % ( ) *+, $. / " % " , DEFGGGEE]EHF DEFGGGEEQJFI DEFGGGEEJEQG !L% DEFGGGEE]FFJ DEFGGGEEWHEH L . N , 7 [ > ? P C C ? O ? A B 01 % 2 , / ), 34, $. , 5 $6 , 7 " 8 , 8 " 2 6 , 6X7$L L8L8.!ML2 18-L. 8L"! 87R"-N' LUL 1=7 6L8 37 8O7O2O8L#%>1?,%;7P8<7?2<NPNO<(=7 #[A>??>A?AO<OB?T K6 8788: .,%86$8 "L&6 L8".N.% .". $8 L *69L%'6o76€L.!6.-"7%DEFGGGEEWE]W 5L6 L.N .9187%%-6 7% 2!2L. 16'L8 L$L !$ /$' = c27.6%.6,2%7-6.1%1%66$L "1%68,.6".L268%5$.1811%,( !9!,*:;#<,=,$(>?@A;DEFGGGEEHGIJ B??C?A; ^1 7 T $L 6 ! ; P > P C C@>6 ! 2 $-!1 _"6 2 8 N  ! 2 ! $ 7 L6 0 1N16 L , 2 $" SN 1 . 6 1 8 $ 3 2 1 % KS&" 8 V% . > ? @ ; B ; C B < A A A 5 -5 -2 [ X18 % -, Se eL , X18 1 16 -2 v " 6 9 L % 2 6 $ ; C A ; O @ ; # > ? P ? > O > C @ C > ? =7 [ > ? P < ; A P ? < > @ ? =7[ >;AOT A>P?;PB # >?P@A?T & $L"1 7$7$( =7[ M % 6 L R -N' L $1%!"-#-$L %)*+#M-N.L#%/.)# LC?0C7?8>L.C.>1T DEFGGGEEWGDH DEFGGGEEIJJI DEFGGGEEQEQI >;AOTC@P;<A@# DEFGGGEEWE]I AAB?OO( =6N%6'L.N2L72VDEFGGGEEWQJE %8%6'$. 2%L16L8$7 >?A?<B>@PP>@ /KL )-.L5'6L8%.[>&2 ;A8O(T=7 OOC;[KL <C6AU#DEFGGGEEIQD] DEFGGGEEW]IJ %%- ,112 ,821! L7!.LN .N 112 , g"6 .N .72 L21!L L2 8- 2%L$ Lr<T .%7 K76 878 $1.7 872 7,87 L$ "1 %L, 8LL""%-"-#601 -.NL.52L,34 8>!?N@.AO6DEFGGGEEJIHG <O;CANPNP ML6 ‚n *6 9 L % :L . 8 v Mg *S : K 8 P T < ; > 6 # $1 . 2 L U L $ L $" N # % 1 6 1 1 2 -!72 2 L$  .N2 L" "6 -f  8 6 -8 $ L. 2 , 2 6 1L8  f L.1 ( R  S .U 6 X1816 9L8 % 21% $76 L -. .1( 88[OT C;@6 ( AT"B2 KL$ 1NLL6#$L 8L2L (: L">?@AO>O?AP@O L.%L6L6NL1 O'%#.(=[>?@A;BBBO<;<#BCP>BBB <#;B; )-.5L% (>?P@A?ABC>C@ 15"7#6NL L"%-"# 5!# $. !.9 67% [*3(PO<i ^$L!". 61.!+g 6Lg*j>;AOT 7%6L(R,<A@OB@ (3L$L . 6((PfK %(PM .TP:M* C?:1 #g.K !8#K (=L (=[ "16 $L%L$7' -N'L(5DEFGGGEE]GFW -(55 8<R!>18 $L% .NN '-N' L%-6 8%.!" % 8$76 L.! L.N36 L7% .L9 X71 M LL.18 5L L%-6 %17!L .2N"1.N1$T !16 L.'3L-L. 76 878VL DEFGGGEEWIHF 5TPL6>>X1T 81 16 #SN1. 5-2TDEFGGGEEIQ]] L% 5(16 .L VVV( V 8112*1.NL' 8B>1$. *2 ;h `g8^( : 86VL -218!N. $82$!%%N >?<?CABPCBO< 78 8 DEFGGGEEE]JE 8 1 > T L . _ 5 2 L %  1 1 $ U 6 # ' 7L 1 7% 8 7"16 , 8 1!L.N & ML 6 g 3r`1# / .7\ # ` .!-V8 # DEFGGGEEIHDQ :7" !% N 2 1 L6 ( -.!-.N, 3 % -T %[.>9;1A8OPTA>P>O'@%@UCN?#>1?6$ .<L?%B8?1C6O7;8>( 3 2$7 1%L"6 -$- 871$7L $L8 2OL"L , *1$ C>( >>>( =7[ >?PAOC<AC< 2 1 5  8 L " L . % L 6 $ . @ 2 N S 6 1 L R N ' L M 2 6 % 2 # ` 6 1 1 8 8 T 2 $"  % $ 7 L  < C B 6 R"M%)6*+ 2$" % 1 6 S $! ! L % L 8 * O 2 $T $L 6 % L . , KL L 8 L . ( )* > ? P @ A ? C ? C O A A =7 A ? 8 1 % 7 ' 7 L . 5 2 7 " % 1 " [ > ; A T A P ; DEFGGGEEIQFW )U16 DEFGGGEEWIEH 5-$r>;AOCCCCC@>#;DEFGGGEE]IQI O<OAc;S 228^6:M+,:M*,:,3K DEFGGGEEEQJQ /) PC. K>?@A;@BPP?OC U-!$L8T2.!8 >?@?C?BC?O?<31N7 DEFGGGEEWI]E XL'L*L.1.[*1.U7763L.L$L._ ?%2C1C%C!#>L?@.A%LB6BNB6BLC%C8<((;(#v>vv?R@-<NP'?LPV?C8CL<%L;T 8f1%L$7 L. 1 2L"L"7.( $"7%16#ML% L"%-"# 1-2 12,%'6L!7 -.2( 8%V%N"2 1B@>6 R 7 6 L N L . $L ! 7 ( 5 $ 8 7 " "  1 6 $ L ! 7 K76 8 78 6 -2 16 "6 -"16 % U &:12 - L *N1$72 316 .L2 ( =[ P@6 # % ( 5 6 DEFGGGEEIFWQ b $L " 1  6 N $6 N 7 6 7 ! % N " . ! 6 L 2 .!8 , 6 -8 % -76 & % 6 L9 1 , R ( ^L% 2 L. 0-( <; $76.,"-1.,"6-"-8,X-UL'1, LN1.(M-!L[<>6(>?P?>ODEFGGGEEIFEF 6-"16%Ui'>L?7P6C5C1?">L<%B$;1.'L! N6%8(=[>?A?<B?O<POA#>?@AODEFGGGEEWIFG ;CP>P? 2-8..N8-"$1 15L8-6-,.12 N2$"%6&-6 L"8%-N ",VL6TT NL6 DEFGGGEEDEGI <@A>A?? ^L.UL2!2%!'1$"7%[>?@CDEFGGGEEJQW] ;@AP>>> .:" 3291% "18 LVL%L6 72 L;O' L$,KS, DEFGGGEEFGWG g .N .72 L21!L 8- .%7 K76878N%6LL6%,j9,=[ ^^ :g,:"6MS 9L%N8716$7 !LL$. .N,8%87!!UT RLL68LL.N"1%L$ 8L21N!7L!6L2..N%-&$$ !18%,(NXL$1.1% 'LA?B><<8>2#>L.% ?P@A,?DEFGGGEEWGEH ?;>2?-. C; L.8N686_56[>?A?<?AA?A>> 36 =7[ -2+$7$, L,21U!% -N LDEFGGGEE]W]G 62!6,7$L "69L% /: "6 -!72 2L$ .N2L2 L""6 -f2BCP>BBB %L$ 8Lr<T :#:2M* 7$7 ".LNLL 2%1186"6-. 6,2$"718, M.N(Nh6 7L%728L(L.% 36$"($ U6.CCP>A@C 3DEFGGGEEHQWF "&8%62 km 7% 2 : M*T :MST O' % # . ( =[ >?@A;BBBO<;<# KL$ 1 # -6 -.NL. 2 -$"7% 16 6 $ L.% -6 , LU L ;;6 # !LT 8 2 - L &"16 ! L$ [ AO;CP<C DEFGGGEEWJGG c- 2 M 7 8 5 ) 7 6 8 1 = [ > ? A ? < ? P > C O ; > DEFGGGEEJQFG >;AOT L"%-"CC;OB;;# ,/)34!>?;P !N.<<A@ L6NL%?P>< .NN 08  \ C 6 # P ; 6 # P A 6 ( : " 5 L  2 6 # N 6 . N % L . N ( S. ! L % 1 " 2 L $ ! L % L . N ? @ P @ ; @ ; *L 2 L 6 % 2 % # " 6 $ / . , hS, M1 6"%,lC DEFGGGEEIDIJ DEFGGGEEWWEI 1 [ ^18 , 2 16 % L8 , 6 .N 12 L8 , 11>?P?;AP<?<# 2#LUL$2$"N>;AOT #LUL$?@@A;B@ "%N#"U7 ( :6 V' U , †"6 8 X -7$Lx 3L$8 *1 L% L. ! ^L.!L6 L R L2 L6 % L& DEFGGGEEWJEI ="[ *6 9 L % $ L % $% 2 L 7 % 2 : ! N  L U L $ 7 6 -NxL2$, *[OP?A>@,OPBO;A,8$8>?;P<DEFGGGEE]GQW @O8>BP@C OPA ^L L,8 $N8L\2;16 '%L,, LUL:g A'M %,6S18 $8( 62V%L8(h767216$ 27878KLLT X DEFGGGEEJF]G UALO5P,>2?7<2CL=8$L *[>%?,!P<(=7 ;?DEFGGGEE]HHI A;[:O$ ?;;6 :U [ 2 ; B :3M, , ^ *8 . L.% L6 ^112 L2 L6 # 2 6 1$18 b 3X % 5 2 1 % . N d .  . 1 $ 1 L U L . %21% 8 L . &8 1 2 % L 6 . U L 3[ > ? @ A ; C < ? > P C @ DEFGGGEEWW]G )-V .NN68!L8L6=[>?P<B><POP@> "18 LVL% i"6-$-j 2161 1%(=7i LL">;AOj ,2L"L 57L621L"%<VL @%.,8%L!N!VL 1%18#L879.L%7ƒ28ƒ$8 %v N76 '7NL%=7[ 6$"8>?P@O;C?<AC< 8..L8-\6N DEFGGGEEI]Q] /^^ * 6 9 L % & 2 $ " 2 * hT :T :M*T :MS L7% 9 -75 16 =-% $7L$ LC>>> % $. 5 '11$"7% L:%6$-1L'L68L$"L>?PT 8L, i)L8%7.N,M%2,c8,K$,^(g.N,S27., 86786%1$L.(=[>?A?<B>O@PP> DEFGGGEEWEEF i>;AOj DEFGGGEE]FJW BAPAPPOP# ?<PB?O>?P;;<<><>C># 8L!L.%L6 DEFGGGEE]QG] : L"L.%L566.1L$ L8-\@,@68_% 1$.( 8 SNL$Lj|\511.5U>?BCB>DEFGGGEEWFDW OP?CPC ^Nh!8#'.!L8L$UN.N <BPPCA<B<!67$L (=* !L. ;@>6 . !DEFGGGEEWEDH ^ 3 21% "18 LVL% 726;<O' L<A$( KS, %6L91, $LL1"-:6; <6'6,8:M*; ?-66%,7:MS< <6.T %$. =7[>5?1 P?>OP>PCBP>>"-6 C DEFGGGEEWHED 5(>76 L% #2P.8 7 %>L8 .$8 ;'c> 2^g N## 2 " L 7 % ( Xc 3A < < , O |. N  8 [ : :M* :MS[ <  K P A @ 6 L ! L .  8 VL 2 #  . ( 31 8 . 8 ? ; ; C @ A @ O < # " ; A B DEFGGGEEIGHW A?A>;>>,APP@O<O,8$8>?@;BDEFGGGEEI]FI ;?COABO>OBOB, >>AO?O g27%36L..N^8.8*6 *68-.<@>6}M 8#7$$[3a|c/@>>} %-6NL5-;K,NL.%(=[>?@A@@DEFGGGEEWFHF nm -"16 % U h|*} 5 . 9 1 6 8 } 6 1 N 7 6 &" 6 9 % [ 0 3 ) 3 @ P P A ; < 3 2 1% *18 LVL% 316 L.N *6  7 2 L / 1 8 # " 6 9 L % X 1 . L . N ( * 1 L % S. DEFGGGEEWEHD o7 52pX1 8%--\ $1.78"9116 5L7f 112R&( M76 K16<1% *63-$-$L$L.!!L.N.UL( L!"LLN..#N.82"6LL2.%22(>!?8!;;LC2@.DEFGGGEEIGJD P2AL@9O<.N> 9L6'LLL. 18L.,'L %,-6!6,216'.%L.NL. "1.NL M7 6LL?@BBBAO (v3 K221% [VVV( 1L !S" (5;<<5 -$ 1">([ jR-N'L 8K1 h1 UL.L 2-. $"12X!1 Xg(>;AUO,DEFGGGEEWDDH T@Of;1, CC@ 7[/*Kl-NUL18N.:5 -- =7[>?P;;CBBBPBBi=7!LDEFGGGEEWFFI >;AOT " . ^^[ ;>5 7L6 NL 8 L2 % % !2 8 $ u .N . 8 DEFGGGEEWE]J % 1 " ( > ? P A B O ; A B > C # A P > < O ? ? *6 9 L% L5 L S e76 € L. 8 8 % 1$ ;>> $1.- -.N 2 6 NL 8 1.! 6 _$8 U 6 2 L% u DEFGGGEEWEQG |6 L % 7 6 &% 6 L 9 1  $ U .  ' 6 8 . [ ' 2 % T >2?8>T, kk $1 . % ! L 6  .  8 1 N L L 7 8 L = 7  g 6 f L . *6 9 L % " . U $ 7 L . 1 . 1 6 N  L L $ _ L  sYn k N 6 T 5 6 . T . ! . N ( = 7 [ > ? P ? > O > O P h. % . N * # `< > > $ L 2 1 7 " < > > 8 L . N N "'L%(=7[>?@A;B;?CAPB DEFGGGEEWGWD :7 86.7,%2LL.$ N$" 1%7L6VL >?@AP;<PP>?>,>?P<?@P@PACO 7gL.!-.18 .N78LL81.8.7.N L8RL!L% $6-.2 ;>>,8L-..N2"&6L8"1.N.%.@ >?@?@CPO;<O< DEFGGGEEFGEI DEFGGGEEQWWI $7 L(5.L=7[ L.!!6'fLL$ 6$.8.L!86(, *1 :1T NL.% 2;@% OBB<A>B :L" L.%"L6 >?P;;BOO??>> k R(*L'128L.L,C>L.N8 3(>;AOT?DEFGGGEE]HHJ ;;?L.N ;;> $-!1;'%i2$"2<-6Nj>?AA<DEFGGGEEWHWF 2"L7-6 5L6>L?L .@%<2;6,$ ,<2>$" 6^N^; L8L?%8.PNORO216 SP ".$L., N38*T DEFGGGEEDWQQ 21[  :M* 6 L.2 . N +0S: .L 2 PB? ! C > C > > ML 7  1 L ' L 6 $ 7 8 2 ! N . $ 7 ! L & $ 1 T l-N 76 % P>>q 8 78 7 L8  2 1.% L *LfL8 62%ML81SN16 UL-L2 $R2%5'$.L. 6<"16VL 2".U L. .U1.L.N2L.(=7[>?P;@O;<<??< "-.,2.!c(312(g.f6$L8+hM,27% DEFGGGEEWJGW 8L1L$ L%1f.611 L2$-.N2 76L6L>?P;;BCCP<P@ .UL2$5$6L8L ! P' % g27%.-$L%6.6%!.(3-% L! 7.%728N78Li2-.87%L8DEFGGGEEWQH] N6L%8j 8$.6-6%788VL,P>>6(BOOA@AO 1$"L%(>?<?O>;;P<P<h%DEFGGGEEIGII DEFGGGEEDJGQ @' DEFGGGEEWDE] % P-$8 S. "LT l-%,N"U.L!f=%678#![>;?>P:@1A"?%?;A>>P<;O(DEFGGGEEWFEJ KL 1U-d r:787 772 0LL% LL $L6 %LL2 '7$ ..,-Lf$8 621L% -.6LL6L.M2N1L%7.1L!'$L%*L12..LU%L7.66N7BOL;O%,A21@7A%LO'LL6:%L1.$ 2b;>6 1!1 _KL5 L7_12 L%7X" `L6 ;-'%L-%.L _" 1 6 . N 2 " . % . N N  L L ^LN NL! 8 # ' L.!L# ' 1' L2 L# !7!L N 268%$7 LL!L !L.N S"-%'12 3[C@;PBA> fL,$6,$'8L"6 $.N1!, 2.1%LT #.=[A'%()*[>?BC?@DEFGGGEEIHWQ C@>;P> DEFGGGEE]DJJ .N. '-!-ML8 L!L !^L $L'%76 86L3L€$L. L6U7f DEFGGGEEWJGF $( L851, 34, K2,,188,-%/), S.L82L.U '!Ld .%L:1$ .N2.L6 1L8& 6 " 6 1 8 % L 8  6 L T XL $L. ' ! 5 , 2 $" 6!(>S), ?AA<BDEFGGGEEHGIF CO>BCC KL$ "16 78L LL. UN 81!L.N n CO<A<< M1 1' A%?* .%@L6 d '(h-!1L.K$(P@#BBl2,3[;DEFGGGEEFGDH 1 6 2 1 $ L . N , $1 . N L ' L 2 S . ! L 7 . % 7 2 < > :1 " € P ; = [ > ? @ C ; B ; O ? O @ # ? C B P b8KL 611$L h 6L97# -Ldr31%1.8 517! "!L7. 168L$LT8L$L$1.N1$L.N2L. DEFGGGEEWEH] b ^ 8$L $L8 !5L6'! %L.L VL2L.% Lf67% ! L.N7. !L."18 1.2 :1$ .L6%18. 8b1%N1:1 d;< 2L6.82L2 16L;>6 8L$7 6L%3"16 [C@;PBDEFGGGEEWJGH A>L1% 78 $.LL%L =!N. 7[>8?8P%B1$ ><O2A1$ >A>%6>LL., i^-16 UjT :1 .;NL% DEFGGGEEI]EG g!L">%€?PP;A=CAAA@36 BB-#ML >?<?CLADEFGGGEEWJFQ P;=7 ABB[ V6L78L L[>?@;;BAB?A>>DEFGGGEEFGWH bLK1 -6 d 31 ) 1 7" ! L7. 2 1 -6 ; @6 c6 L.5 8 1 8 L -. & 8 "L, 6 1f 1\ U km~m„ $" Z -!L$. $L "18-6L.L. %L88.8 12%- L,3KT S" -%71273#![CL@;1P%B,A">16%712.%82,L!DEFGGGEEWJEH .(S!L! 2P1 kk @'7%(L6 =7NL [>&?@L6 CO16 <O8?<-" PO@$DEFGGGEEWHFD /BT-;$ L"%7%(637.%L16LL%!LL!L@.'%(,"=.7!f%[6gL!L. 316 :, KL.% ,L"% -", L.8 81T > :1 ^ .L *6 18 % L8 , 2 7 1\ 5 :|, :=, :3, $ .L6 , ! P@ %8L' L8!%/*h "7.U N16L;8T<' 16%9# 5.1 :K-$, ::-8 ,(MM, M: VL887!L, 618 T >?PACAAA@BB#>?<?CA;P;ABB ?<CO(8?CL" C#>'1$"7% ??P;C<O8DEFGGGEE]IQQ B$8 ;P#%1" &8%'"L6 1"L6 .5L -$1 DEFGGGEEWJFI >;AOT $ , L 2 6 1 ! % L 8 +. % 2 $ L 8 VL  a# K1 5 L " 8 " 5 L  )L " SU L $, ! 6  . 6 T P L" 2 15 L$L% L. >?@C;?B;;B; /.7% -$ L % 7 6 7 . ^ ^&  8 1 L % ! N 8 L 2 1 ">;.A!OTL?.@P:;|i ? ' % j ! 5 5  ( > ? @ ; P ? ? A P B ? > # NS!L.L2*_6 $" L ; , 5 5 2 7 # 8 % , 8 L % 1 ! ( DEFGGGEEWJWF m m  683 L! @'%T_% .""'2!f%6P@T >;>VVV(.LT"61DEFGGGEEHDIG 8%L8(5-$ ;>:1"% TgX3TR-N'L=[>?P?>ODEFGGGEE]HEQ ;?O?>< ^ 5L.f1L'.71%66L8%i67L$L L%j!N "[LX-U >?P@@@?P?BC< 1181$- 2L8,21!-.N2 6%L8,-6.L2 N2,L5675 L. Nx8.&8$L !L.(8-1$8 DEFGGGEEFGQF :3g |^^L.316 2"L2 6-N61! :TP%L8 '76(S:** 27.%&ML :1! L8O8-6 L.N7.L., C<1%P@T .L' 1$1.( 6L%LpT ML N7 1L L16 .N)>?PA;C<;?> 7"NL. 16&2$:LVL.NL. 18.L" %2VL.% L.L6 N ;*6>'9%#L%.1861261787>.?!P-@@L@6?PL?.BDEFGGGEEFGQJ N7!L.N !!N6N %.NN(AO<PA>O X"P@>6 # .( ^1L8 8 7$L.NL.( DEFGGGEE]HJD 8 78 =7 U L P @ > 6 YZ <l2,@(%3167817!8(LK$" 8 R ( ML N 1 L . N K $? DEFGGGEEWIWQ  1  6 8 2 [ 2 1 6 % L 8 , 1 8 , 2 $" 7 % 1 6, N8 N "6 2 % 12 , 8  y>, <T y@>"16 L6 1L88VL 7%2@>-6L.N( 1 !L$ /7V18 5L%16.N $U.["6L876$L.L., 72L.M/M=[>?AA<B<>C>@> Y g.f-[>;AOT?CC?>># >?@AO;>O@BBB DEFGGGEEFEJF =712%>6-. ;AO2C@!AA! >2>B%L.UL2DEFGGGEEIJDG 6)*( L5?2<L., DEFGGGEEQI]J O>@.L8 ?@#>?-\ P;;?8<U<72 <@ODEFGGGEEEHH] ?L.,!( K7 L 5 "% "6 N6 L$ % 6 .8 f 6 ' 76 2 8 8   ^L6 2 L8 ^ .% L6 L. '  1% L L8 1 12 L8 8*3 $7L '68&5 .,<# L261!%8^S0 smYt -"% 22L5L$L% LL!LO ,1%LL8 1, : S86"L$ [MUL.L' 8ULVL L., %2-.!L.%778LL.$L,-"!.L!!"26.-,N$ 6L$ g.8-8 68$ "%8:P# 8L:; >?P;;CCOAOBA $11 ,2%7 8=7 U8L. 72 S.!%-L5-.N"U.u$=7 1$ #$1 .U1cVL%-$51-8".U 7" :1 L;%BLB.P':PL% 7B"?,134, 6#B.O!L$" -<RA?(:7 L.2L8 SN,7! .N( [>76 ;AL., OTO@>?C<%L., #BP;@@B,DEFGGGEEEIDH @'L!( c!#($=7 [8$8-..1[>?@AOADEFGGGEEDWH] AUA6P;%.@N@, [1ML 8S' :3g |:^g R-NCA>6 'L$. 6$ $L26 8DEFGGGEEQFDG 1! 6(3%L > ? P ? O C i >?P@C?CO??O# >;AOT BC;;?>@j ^ LUL SV 36 % L8 DEFGGGEEWIIH S ^L6-2L%L$7@>>( 5%6.N"6.2-\ L L. 2$" % .87%L.KL6%7K61!%!L.3168$$8L ^S0*3 ^$ 8*.! ^LU., Lh/!8. .N&4L 6LS!L 1 1$L8,X7$L P@' ""62L8 h18 %2.26!%$8.f-%>->5>-#"CU@DEFGGGEEDFFD !N8U6% K:K:M.6 %), "L>8;%A2O,LT[AL:1$7L $.%_`a O>"L52(CCCC<;P0( S.!L%DEFGGGEEHGDQ $$. !%N " v1237.L(=7[B<>>OOA $7 2.L., 88-6 1, L!L '1% 62.-. :2*2 6&"8 (L"6 $T :1698,-.N26"L8L.N,S),272L8, '811.!82[%1%18%L,2"1!6%LL$ P%O67C8>LC2C[ DEFGGGEEHHGQ M*C!L><@8(!=L[>%?"P1?>gX@ BPOB>B?#DEFGGGEEQFFE OA<>O#;PC>A@O# -2 DEFGGGEEWWWJ 6 -8 76 [ 2 0 L$L S $L% ML 18 VL6  " 2 % . 2 L $  @ ' % , "6 8 $. M 2 7 % L . N N  8 . 8 # 7 8 " 1 6 L 8 L . f 6 1 x 1 6 , $1 8 . 5 7 5 ( S $L . L , ^L 6 2 L ( 2-$"%:$821[>?P@C?C;PDEFGGGEE]JIW COih6%8j =7[>;AOTAP;@>;B#>?@?AB?;@;OP $7 L P>6 , @>>"-6 8  .8 CN772 16 L" 8 1$L8 ;O 26 % u6 N6 .8 R 7L $18 . f -% -5 -"U 16 NL6 L.8 v :R M%6L9131 '767" 8L.R-N'LT)61-.( bc1\887L!L.LdCCCC>@ATDEFGGGEEHE]E CCCC>@? 261!%-21v$76L wv81VL$7L 51"1%L.v=7[ML76L>?P;;DEFGGGEEJGQW DEFGGGEEDIDI B@;@@OO =77.N S.7N16 L R LU L S) L$L., NL6 L.8 > ? ; P < ? P ; < ? >B >;AOTCCPPBBB# ;>>6#.7[>?BB@OB?;@DEFGGGEE]HJ] @ ML! .L 6 7$L Se eL $1 LU L. [ DEFGGGEEEJID b  7 2 L v v * L % L . " 1 $  % L . S U L $ 8 1 6 9 8 5 7 5  f 6 1 .  . N 2 L 6 " L 8 L . N ( *L 2 1 % L e e L 8 U L 6 L , . L 8  \ , . L 8  m n k R LVL S8  ( :1! L 31 76 # $8 . % 1% L8 S SN8- 3-76 2. M -5-"U0*(CC@>, >;AOT;CCPB>?#>?;<;CC?P?DEFGGGEEJWEJ AC"N$. %>7?$" .(3"[L>e;AeOLT?'-<;N;'L;(.B1C#% 8 .'7X1N LL.8%2%6%L8 8^7# N316 "36 16L91 %19 "2$ M U. U. >A???Cd L'"7L "AL?2f-% A@;C><> C@A# a)(=7[*L2ST>?PB>ODEFGGGEEQQFD ` %N1!$16 1(L:LV- 861, 2-U -( "'N nZ @;1;.?N@,C8AU7<2B7P6(LVVV( U-N M7 %L.!- 312 . 2-.^-.N2 L6 ) "L8 L.N BLP#-<6O(P=7[>?@A;BDEFGGGEEWQFQ '7$- ,V;O#>%'7$-, 1 8AL"-% ! DEFGGGEEHW]E >;AOT S.!L "7.U L "6 -!72 # ' L8 L LN78 u .  . 1 ( = [ > ; A O T A P O @ @ C ? . . 8 %-$" = . N : g M&K3* S 0 3 L % L . N : L . ' L U L " 1 6  2 L .  8 c 6 1 8 1 6 9 8 S 6 7 L . N =7 [ > ? P ; ; A > A A ? @ ; B A > ; A > ; DEFGGGEEEIHE /LT % f L 5 L% 16 .N =L L M+g $ U . [ KL$ 8 L" L.% 7 "1$L8 L6 L..U L( X1L!U $18 .c) )L.-., ML.% L"_ &: 3 0K : N 7 . S ^O C < P cl S 0 0 7 6 =7  ? @ C C ; A B ? ? A > A < M . N N 7  7 2 L DEFGGGEEJGIW i S6 1f j !6 9 16 $7!L, 6 L$L , 16 "1T 6$ "6-f "6 -!72 S.!L 1.N2 L" #@>>?AP@?#O>@OA>>;#;P@>;@;, K =L N%%NL.;NOjTL?T!;L>P$;(=L7L.[ *6$L%12.2816951S)61DEFGGGEEQHIG VL 7L# %,6$ 1.-89#! %L3L2 $L.%6L% .#-L8 7%!-%.N -6 .NLL$L.8L"L.%L6'1$"7%!$# ."L2 L81% -. \2!L(A8>U>72 BP76@L. >#C5@-f >@f1 OO6 <1L2 $7 575 :1 21[ $L6 21% .N 1"L8 zN$L (5-$ X1L6!LUXgX 1.@%L>>M>1#C8@.A()>*[ >?A8AL;.@LC@XO_A;7?Li.3L $7 L,;>6 7L.5 L621-%;O' L($ 9L.x L,..-9L(f611T DEFGGGEEIJJH N26 68$P$ L$(S7[ >?PB><????OP KL L!-8 )L%1@6 6., N"L2 3[OP1%;O. B;2TLADEFGGGEEJQGD ??@' P%BL., CP '7L51"L%$18.c-%-5-"DEFGGGEEWFHE $P\.78$. .28U,!%.V,6882.62L6.'!DEFGGGEEQWJJ & 8%6,,8$! U)=7[ L.-. +8 = .N!-$"1%!N 8.UL :30K 6L ,N"8 6..N 8M"6.L NN27.[ 27L.% 2L-6 =[,ADEFGGGEEIEWD ;O,$7T ;BP !18L.g:gl2(=7>;AOTC@OB>@O DEFGGGEEFGFW .L8 < > 6 $ L . $8 g XC@A> L6 NLrPP' % .1N- S^<AP<Kh:g M)K3*( lN *$7L% L. L.12 L % $., 6 .-9 % $.& R-N'LLUL, L -5%ML 6L91 6N2 %%,DEFGGGEE]W]J L"-$-, L6[ "68$L.L.P>6,!12-6$L.%DEFGGGEEQJJH 1.@>>6 >?@CO<AOCP>< h6 -8 6 S) 8 N $16 2 % 6 $L % 6 L!1 . >?@?C>>@@??@" .^^[ <P)BSC@; $.1$72 L. !2 $L 2 . 2 1 XL! " 1 . ' L . 1 2 L % . $. L 8 ! 6 U N $ 6 8 # ! :76 L.N, R2% ^6 DEFGGGEEFGHF $LL6 %#!P@BB, 7"M:!1LL6 P" OBPBBB, B,3)//h PC $ ,6$"%N'L $.%L.!76;A(@>>#$ M16L">?P<B>;CBB<@# ^L.% 7 #367.R-N'L# 36.N-$L.%-!N S) CC>BPC; X8P@6 83, .5.8 %6N-\ "2%.$7 2$C6 7, @'%"8 ,"6. L8@>> $. *6 9%ST f-6 1\%12 U.2P(@' %7, i%6%$8 2L!L $DEFGGGEEIEDF -! j'$8L, . BB, S2 S $% KLUL.NL. *6 ' $ . " 7 L 8 , N 6 . 8 8 # ! ! " ( R ( h. ! 8 7  DEFGGGEEWIEQ Zk $7 8 { ' % !2 6 P B B B , :L $8 P ? B B ( Sa @ C @ @ C B , h1 f X-.N2-"hK36$8(>?PB<PDEFGGGEEWEQI A@AO;< ??OO>>R3/3PO;>;C>P>>qN68 0-P(>?P?>O<>>@AO#>?P<;DEFGGGEEFEQH ?;>@A@O S9L.xL#S*4r8-"6A@6i ;' L$j , 21L%8.8NN(C@AAC>O,APO<;@@ 2 -.8 7 8 L $L.U = [ >?PB><OOOOP< R 7L # ^1  h1.8 1% &"L.1 L% 8 # $f DEFGGGEEIHFH DEFGGGEEIDFJ 31 LM1 L.L.L N:30K .-%"L -:( [S^P >@MT P*cS S)67L.NL.!L$-VVL% %6-.h!L06L1.V# iPA@6 ;O'Li $jC' >L$j ?P<,B;;@6 ><Ci BBP;' <@L$j #CDEFGGGEEWIDE C,><@>6 BPC; b^1 12h1$18dN-61.N2DEFGGGEE]Q]J 61$18& $! %2L$ $L7[ L( .[ 0-9 &:g %L8"!,5'-L.$ 8;>.?!A?$<7B%<7C_O2CVL B;T S.!L 2=[ L>?PB><AAP;A<# $8% L"".!72 L8L62L. L.>?@?A?;CP?PB 'N11 L! 8'$ L.. L2N8 L.( ! 7L%  -V VL% % u=77.N L ( . [ `7 L . ! L 6  3 6 8 7 8  VL % ( ^L N  U N *1$7L% L., X1.-9 L8 , "16 LVL% L. :L 6 . L 3 6 L 9 1  % 7 ' 7 L . ^ N 6 , ^L . ! 7 . N "LL2.LN6N"L1.!NL8@U>6C@,L6!L>'N?A?1O1DEFGGGEEIQDJ @2CA"1@2PP.>N R7L#1h1.81%L67#12LDEFGGGEEEF]F N6"L8 LLL.N, S)(%'17L 6$TL1 [8698S) ,5756,7L.N( -.NT %L$L.&2-L$8NLL!18L.,%1.N, RB2A%@A9#L>?8@A%.P(?=[ $1.1$72.6"=7[C;A>@<DEFGGGEEWQIE #<AO?O; 07 8T)S*T 16NLT PBC;B;PA>>AB<T, 2L6 P?AC>AP@PA?,>>?>A#>A?<DEFGGGEEFGHE $.$L8,LL$.,!>?<?CDEFGGGEEWEQH BB<B<BC SMc#M* +$" 785$ L%1.6L.6#N$L $1.%L1U.L#.%7.$" L81.-N\##"'L6'LL8.T 6LL..82TT!86(9=571T[S3:# S. !L8.LN".$718$ LLL.!%71S"-.%!LLDEFGGGEEIQIH 6"$1$L .78$, 31 L720:L$L .N8:30K 8>1K"C1)!L` $%7-.6 3 "[,>;AOT A?CCPBP# >?PAOC><>; @ C C O P ; T > ? P < B ; C C C C B B $. . 2 L $ L T DEFGGGEEIHE] :7 x # c KP P % L DEFGGGEE]GGG NL. "86(=7[CC;?ABP#>?P;;AO>B<BP .NLf.%%116 2.L --6N16 $-8!16.7.% (R772 NL 816 L68_"LT ;.1>$7 >A.-"-68L"ST C;NA?7T3/ '2L$1T ' DEFGGGEEIIGJ '7L51"L%v$18.N1.81%i1.8.j .$1 LU!1L. L7L.!L .N2,(%73i 2L>;AOj 6S)[ %L$ L9,'87,L-.N2 1A??BAA@ S) NLL *L2 1%.N, *16 .2L L.M%6,6$- $iPC' %j,6L8, P>>>VL% %2.!8$8LN78P,<'% X7$L B<>C;BB# /1..U2KL7.87L$L .$-1=.*[ >?@7C.DEFGGGEEWEWF ;N@A.ALB$L << 8$16 5f-L% DEFGGGEEIHEF =7[>?;P%L.NNL, <@@<><2CL.% ;#>-6 ?AA!L. <DEFGGGEEIQIF ?P=-% <??<1>( n~n %-16 ,M), !N1!7.N RML%L!2 6L$<CiDEFGGGEEIIWE @;,9O?!1-, C>j .1N-(:16787[>?@A<C@AAABC DEFGGGEEIDDF ^6 2%LV7'7'!"2L7.8 $18"6%LLL$L .21S^6$ L"L%.7%LL6L.12',7L+$6 8L6 %LL.-UN#=L 162L -2"L1.(!gL.f - [>?;P<O<><A;A DEFGGGEEQHWG g.%  3-76 T +$6 ML6 1% , S"6 6NP?T%;L >'%-"%-.5r%71.% .L,%L-N6 7.,NM1 L., !L.L 31 "[>;AOL.NL., T<?BB?C#>?AA<"6BDEFGGGEE]]]H >@OL$( >A@ ML 7 7 $6 # ' N 6 % 8 u 8 .  % $" % . UL( :- OL?.B5@78 L#6>(?=P$8 7B>[O>P?@P<?B%CN, OA;6#>Px?C2@O;#>;$1.NL ??A>?><CB?;?@CT6# C :" 1 5 L  8 % 8 1 6 9 8 S ) 5 7 5 X " ; B 6  " 1 6 T >?A?<B<;BP>;#COCO>AO8NDEFGGGEE]IDW 66N.N 1 158L,.^L81,81L2$ 1.L12,8"LLU2716% 8-6f"61-., |\ %6L. g..7% 5-$1 PTO'2 %#.[*L66$%$}1$!8(# /18 2-$"7%16#V1 ^(gL.NN6 8# 31 L.N:30K L.:7)"6L.[L%V . !L=2L., ^1 .1^21X"PC6 K'-618"$1 #g%7. "1!N 6.2LN# V'L$LL 727f&u.L7[ %+:-.U $6L 7>-.N2 ;AO?;L6 ;#C"L <@8OL.N, :155DEFGGGEEIJD] 8S) ^" 3a|c/ 762^8La6 .-"L'-=L S^T L81$ =[>?;<;<;@@;@> %?L" *$8 6%#26U6V. }=[6>8?}@8 A;BB6>'O!6 ??ODEFGGGEEIIGG hL .18L5LR(/81%7".%TNM .%7NDEFGGGEEWFFQ C.@#Ch ??%LA6;( M7 .!O@-C.?-Tho =7![L>.?@:AgM;@DEFGGGEEWEQF BCOO<P :169S)^#*:1VL*8NS) DEFGGGEEWIGD L6 7# ; ? ; B P @ ( S5 L 6 L : L % 7 P < ( > >N6L%8 ‚ ‡ TKL 7%28!LU6C8C"@5?SOe?Be#L>?PL<.;!?L;%O"P#8B$8 DEFGGGEEWDJG 12 L8 i ^ 8 L 3 3j =7[ :1 L 6 L8 S L $ K1  L . N L . ! $" 1 % V L 6 . L 5 2 L % , 8 *6 9 L % g 8 L $ 5 L 5 5 ( c6 1 \  L U L . 1 N 2S $ ! % N A O c1+:y<>>>L(+$6 L S)>;AOTBC;<O<;#>?P;;CDEFGGGEEWJHQ B@OBAA _+$6 S!L^8. M78 $ 36L.!U, h.8 !"%2L.2L%%L.NL.6--%8"U%!2 km~m :30K .[ -.U [^T :$>?P;;ABOO;;O^%#K*CDEFGGGEEWIWI C>B>?B cL8 M1%8L+:y 6M_Se LB6%P+8>L:y -.i4 8h6 -7"j R*LLNL. CCC@T*gL# l, K3* L#.:1% [|2LU- L0-"- 6$LS3M VL . L /18 ,"6 :, ge6 8 :78L.% a2 (:-;A.@U>(>%-?7P65<;.?DEFGGGEEWDJH ;$?;7B8P$@ $ -88(>?P?>O;C><OB(0L8DEFGGGEEIWH] -, L89U-L% L6,$:( 7=7 6L:M* ,N>7?6@7& N<2-_^ RPM ),%665.2NL..L,8-\-L\U$L$ @67%(7*68$$. .>$6( K$PO (5-$>?VVV( PP;@CN <B.8 B78L.L$78 .LLL$.(S3M ^UL.N L$%ML.! 116.51L.% $767$ 2L& .!=7K3* 7T :L'L!L$L8 '7L %L. 575L.N7.L. L.$-%-6-#$8 $- LN78 N2" S6 =7L[^L $ A!;%BDEFGGGEEH]JQ B1P6?$BO L O 6   < DEFGGGEEJEQJ Lf =L'  6 1N7 16 % !2 ;@' % ( =L.U L ' !  U 2 "  L . ! 8 1 8 7 L T .N $L% "16 L L 1%  12 -6%(3[ $.% 1.$@>>6(*2CP?CCP %`1!! X--8^7%2)1.%6LRL/728P>>q 8%6L%1N8P;'%>;AOTCB<>?OC DEFGGGEEWDGW 2L. 726$L8'!N8N'!(=7[lS2.12L <, bL/18 $ A' >?@AO<<P<;AA# .A@' (3"%?8;!?;B!"% P@="-6 *(>8?(P3L <;DEFGGGEEWDJJ ?;@AB6 ?;BP# @ L.L/72 !$L!18,8$72 L%7;1.L .UL7!2R-8,N78 'L8L.L !L =L.N :30K S^T CBACT DEFGGGEEWQQG f PL>L>S q !T'L%o76 $ .7€L. 2%8L=51"L% L?5L@&1.L6 &?@1;6@NCL6CLS .CTT 31 DEFGGGEEFG]D R S%L8L<.L$L :6 %S% $L' 6S K612$L :0 L.. KL6"1%,3[@@PP;;T@@PPAADEFGGGEEWGQH cL8 % 3 6 L5 2 ` 1  $ L$"7 $ 1 7.L8 T 8  1 6 [ > < C Sx x L 5 L % 1 6 . N ( 5 $ 0 L 8  \ $ 7  @ 6 *3 =3K 7$6 ;>P< P?' % L. L M7 8  $ N 6 8 6 # 1 5 1 6 L . > ? P ; ; B B ; ; ; C A X3> # P > 3 1 N L 6 % ^ 1 L : ˆk 2L.!L7%8L#.!N@&$1 $162L.%,L'$ DEFGGGEEQQGE ‚ 82.LL6U52@6-\<>6?,@*6 DEFGGGEE]HEI $8f26%8f21L% 2"16L7. 5-6 *691 L%TvK-$"7% 16! !L8 L6.T T$L 6.1% -f8( =L.N:30K$-%-6S^TC?@DEFGGGEEWJJI CLO8<$. <>LB.>CPCOX #?DEFGGGEEFEEW @,BL@6<LC.C# h7L"1ML 6L!.^L ;@%T%;BLa2 % (>;UBL.L. <T<;A>%16 ?BL #>?2A,?"$U @DEFGGGEEWDQQ <<;<L6<L. BB { O7T%hR )<=? .f-(=7[>?>@><'P%<!B$@?8@1?%?.DEFGGGEEWI]I "-% -8-"T 8L .%16 k !NL./6LXL.-L$U L M 7 6 % . . N 8  L [ ^L . !  6 =L.U L ;@6 ^)) >?<?CB@?APO> 3-76.8!@LO$" A;>AN#>(3$" ?PDEFGGGEEDHHI P;?;A%L<8A( *6-$ N(+$6 -N2L1%26L8.L$L L27L$ $176LLf6L% 1 N 6 1 ' : 1 ! L U 7 ^ L . % 7 3"%  2 . 2 L-8 2  L% , 6 L" , $76 L ( : L " L " 7 . S . ! L " L 8 %   8 L 3 6 L ! . N # DEFGGGEEQIDE S6 $1 1 6 L . P 2 DEFGGGEEWQGH ^72 % 2 L. L.U L ! SKS 3T : 6 % +8 L L M L . ! 6  ! . N " 6 f % P > qT @ > q *6 9 L% ! $7 L ! 6 % % 2  1$L 8 8 VL( KL . % 6 L . ! L $ L 7 V 8 L % L # N L % 1 6 . N 6 N P B > > +:# 5 2 " ; , ? ' % ( S. ! L  8 L + $T 31 L  L .N : 30K : 1"1!L $ -% -6 =7[>;AOB<PO>C?#>?@C;?A<AAP L.UL!%6L!1681'L %16 L(5-$ *6 L%!78 6*|hT 3KT :T :M*T:MST*3 .-"-[S^T@O;<T/3L#.[M(ML6-.!# (=7[ 6-27-%L%16L%L8=[>;AOTDEFGGGEEWD]W BC;>B>P 23-17M6L DEFGGGEEWDDI R91. M( =7[ >?A?<?<><BO? >?L.N, P@A?^L A>;,^6 OA-$-, >#".! [;ADEFGGGEEHEFE CBB?RB=; L[1$L.NL.^L.%7 DEFGGGEEWQGI K-.9 128#"1.' L %*#` 86LNL$ !L.N>>># ."1."16 N L8L.%uuK LDEFGGGEEWFFF $LL2[ . ! +$6 - 16 "L2L.N2 1%L% 1$L% ,+:yPC@>, 82L12.- $78 $, S. X"<>>( M1 .@> U18VL 2L8.i.1V 78"L78 6Vj8L7% %L6-( S)P@, *6 961L, L%^R1"L.N, 8R16$L.ML.!L6 ,*16L.58DEFGGGEEQIFI ,., g.Ng%NL 68(, 31L L.N:30KS^T;ABOT "6!L.L >^ . R?L.€ P<, S S: VL6-#.2>L.% ?@-6 CO,<2O1LU ?<POL, @DEFGGGEEWHFJ VVV(-Nf 7L!L%%(L6 -N8"-% ( 5 -$ <@, 1L% K cL % L % 7 6 &% 6 L 9 1 , 3[ ? P @ A ? A ; ; < C , L.[3L.% XL%L2!# R3gO?O *6-$-/1L6L.vv82-.K 7878 !Lf%L681N16L"1LUL.L.%16L2 ` %1: L62R(M-.'LAB(* [>=7[ DEFGGGEEFGFG =7[ ;AOT >?AA<?CO@O@O#>?@ABDEFGGGEE]GDQ BP??P<? X` PPl-NU L6L[ %L^L!6L. AOAO;>>, >?P;;B>>>>> DEFGGGEEWFHI C;@OPB, K % 5 1. :1% =77.N [ KMS >;AOT DEFGGGEEWQDW DEFGGGEEIHDH *69LL., %:# :M*# :MK# T =L.N:30K=-.!L.-"-[S^T;>><T ??PO@@#VVV(2$Lf76.%76 1(5-$ nm~Z )4R-N'LS15L3-76M1.NL!L2L. SN 1."(S!L .'7LLAO .51V6 L..L L$126L 23.(63[ 11>;;T 11 DEFGGGEEEHIJ o76 87"18 L 8:MS# L^( g>.NN6 B8P*3&S (L"L% h L . [ X7 !  L $ % * 1 6 1 % ` . 2 6 $37 6 7 $7 $ 2 1 ^ L  P ? T ; ; a2 % ; h-L $! 7 ( = [ X L $! . ; A O T P ? O ? < S! L f 7 6 . % 7 6 1 7 . 2 g . 9 L % f 1 2 8 2 7 8 f S.NN7. <>6 T C>6 f L8 [ 2 $!! $, 7=7[>?P@AB??>;BDEFGGGEEWQHE L.UL!98f76.%761R*LLNL. /)<;…L$L.,168,'2L76L.N2$PB =%1^-..%LU.BNB<@i6K7 %L.SL61%>L?j"A6A5<1>BPL>;T kk DEFGGGEE]GFI ^L.% B<BO;?>;#>?PBP>>AC;A?6DEFGGGEEJHFI N12.$8 *6 L 9L%2o76 €L.#S.L2 $7#LNL$L# (L.8 L6L# K$PO=7>?PP;@C<BB DEFGGGEEJEQ] *2$>?P@A??BBB@A#>?@?CDEFGGGEEHFHH ?;O?OOB ?.P5B7<!P1i^1 3 =gU.L. N:cL% 30K 0K-"-16 -S^T ;P,CN ?TS: %Lj>?@A(?$ ;?<C>P?iS51j a 9 1 )- 15 % -. * [ >;AO ?BABPA 2 % 7. .N( !1VL8 L# L S0 7 U L U N 8LL%[*^6LL, 2L) L.L2L.$ 251V12 N767!%N26$ =[>?@C@@<P?;O> L:.L."'L1U8LL.^L6L.$L lL7$L K16LL% L$ U=-2 -$18 %LU, S.!L7%7 9-7516=-%1DEFGGGEEI]GG 2L.L!L$LDEFGGGEEW]EG L.( M1 DEFGGGEE]DEE $1.N1$L 8*7 1! !5-V-DEFGGGEE]]HE L%7$11LL%U6!76 1$ %L!.T, X7$L h6UL .!L --6 4gc0- [837N7( %6%N8 =7 #[^: .L6"37;?6C3 "[O@ OC<=P"?![>?R?#?-P?@NBA'LTT K$.% 81$P>8>8q "6 9NL% N:# :M* g8e6 L% 31L L.N:30KSSTCBC?T %"!1$"L% ,L1$L6 ;,<"$1' L 6L@L8 @$.% 52Lg1 ML -# 88SC, %#L8 .7. A ? A ^M . r |^? / L# h6 8 6  L % 2  L N 7 8 &$7 6 L 8 L 6 $  % S  $ " . % . &7 . % % . % 6 2 6 S)# % 9  1 # ! L " 7 6 # N L 6 L 6 7 L N $ L 2 L . ( ( =6 N % 1 6 $7 6 ( =[ > ? ; C C P > @ ? ??OP?CC 1$L [8.L6 .[?:7L6 xC- =7[ >?@A;B;@<PP<# O@6  78 ;A6 1$;;6 2 L-8 PB6 DEFGGGEEQJ]W =7[ R ( h1 ' L U L . @ @ > A < > # > ? @ ; ; @ ? > ; ? ? ? > ? A ? < ? B > > > > P # > ? P ; ; < < O O ? ? P ( 5 $ V1 8 % 1 [ VVV( 9 8(%-76 %;'DEFGGGEEWFEI LzN$L 9L(5-$ > B ? @ P @ < P O DEFGGGEE]DDG 7[>?@B;>@@<AA?Rh-!DEFGGGEEIJEJ 1L.2$A L,2$8 768.,'1% 1, DEFGGGEEW]HJ )L6L %7'L! '7L6 L21 "6 9L% =L.N:30K=-.!L:7"6 .K$! 1"!*$, .LL$L.&.U$., 6L2.U<>T@DEFGGGEEJIGE >6(fcL 8[ <KL6$7.RLVL%-76< ;$ "1 6$ .N[6S 1N!$L6 ,1227L2,8$1' L=8,734, L>L P%L8 &8 N; 0N !?6PRO-AN;'L# L †T 8$5 YmY $76 L%i>';:T :M*T :MS )UL8 16 5-$( 34, 6O11  [ > ; A O A > P ; $ L  A ? @ 6 # 6 N L  . ( 3[ > ; A O T @ S^; B O ? l) S 0 : 7 VL 6 % , U N $ 1 . 1 $7   DEFGGGEEQIWF " 6 9 L A O T C @ ; > C @ ; j 8 . L 5 2 &8 7 9 1 . 6 ( R L 2 L ; ; , @ ( = [ O O A ? A < *.;P^COC<; R-N'L"18 18"71.L2 %168"18L88L'LL8 %L. 1-6-.NL.6N;%!2%16"L21 DEFGGGEE]I]G 2 DEFGGGEEQQFQ >?@;B<;?;P;P# DEFGGGEEFGQE M76 276 76888P$1' 7!7%L( L$7 !L. LL. 2L.! !$16-. $$1.N1$L LL.81"L.%2LL. 8.U&L a6 ^ $1::M*:h6 MS 7$7 $!%27% L1% =7 T ;>>6,! fL8 [%9R,(L5 ,1L% 16, @>>6L # 8%1L,C2 31"[ *-" L'87# N7L>?P?%L ;AOP?@$76L P>>q 3-1f 1L% g.8% 1L2,A>6 flL8-NU %,L$L. 85>;AOT KL 76L.N 1%NL8 L#L81"L% 2-.!7# 8-.12 i>?A?<L#?L C?L%O;X3# OBBj DEFGGGEE]E]Q !T L2L>?@A;BC>;>?? .21LL$L%UN%16%1#6L$1.N1$T DEFGGGEEWWEG !:30K( A?A?@PP#^^;??;<PO DEFGGGEE]]DF 6 DEFGGGEEWEWD APAO>A=77.N > 2$P@ L26%L%"[ ?B@O?O DEFGGGEEIDWW = *6 ! 7 2 8  8 f L )8 $f L $! 1  7 2 6 . DEFGGGEEIJFJ X1.%L$7 >;AOTCPC@6 ??;;CC†L.% 1.L_T BA^R 7gX[3>%<L# 8187L"18L.76$ 2%6!RM-.7T 81VL2L.=-$18%LUO2L$L6%!76, 8S:M /18 *69L%1S :(8;$8 8N6 S9L6L..N::30K L"7%6S!^@ #LA[07 8=K( K-" 87"16L2 $L. 6L581r8 %1"L% O<BCB;O !8LL6"7K$A 6,NL6L87!7.(0U C(`aT 1[L>ML"1 17" $"67_$ %!$#7L62L -%L,!6-"L. VDEFGGGEEGWIH 8L%L-L6 21 .%7 $1.30gTS+0N-%-)<3[DEFGGGEE]FQJ %6;- @678 16 L, N[L>$L ?A?.<,R?DEFGGGEEWGFH C;A.C->T '*6 !%Nh 2191X^$$(` U?L@C;R@-ANP'L>DEFGGGEEI]EH &8;1(N27%L676 >P3L$L.%6%-KL8L.^LDEFGGGEEWWDQ '$1$L -8&%-"5LN 16(=7[ C@;PBA> P8"6 1%.N1! 2768%%L$7 'L% 8%VrP, ?'%% >;AOTOPBOP> $ M  _ 8 " 6 _^^M ; @ > 6  h 6L,| .Tf S^ : % 6 ( 3 1 $" L %  1 L ' L 6 $ . N 1 $7 ! # 31 L  L.N ^*K^ S% L8 0L$L DEFGGGEEWJE] Z P8 7$"72 PC>\ ;>>rP' *-.!-2 4  T S, 9  L $L \ †1 . L , S9 . x L , S . 1 V, g . 9 L ML 7 6 L  0 |M M % $L % 2 L C : % . N N u " L 6 2 6 , L . % 6 # ' $ " % , 8 L " ( = [ > ? @ < ; B < > T X .LVL%  0-"- S^ ?ABO 3S =7[ O ; @ 6  # 2 $6 ; ; @ 6 ( L 6 7 & 1 6 8 , ! 1 2 L % P 7 f 1 %  $ " 5 ; $7 2 L r B > > 6 ( A ? C ; ? > > ^1 . ! % 3 6 L . 8 A > ; A > ; B # > ? P B < P P ? ? ; B @ #'1LL*8<L.N1% m~‚t @PPP#>?A?<BPP@PPP#>;AOTDEFGGGEEGWJH AP<>AAA .h76 ?C>@ DEFGGGEEIEJJ K-% DEFGGGEEEJGE L,)-5-2+%2K1&X-$-.NL. 16L7 .N"N ..LU$L.# L#|!7%16 2L7' M7 ?@@>< >?P<?>O;@>P@#>;AOT?;ADEFGGGEEWWWI DEFGGGEEWJ]I 3L\ a 1 p  L6 7 ! 6 R -N' L ^ . N2 L ^ L2 L6 , S = 7 8 . L  1   L 6 L . N  1 2 L 8 , L $ L 6 , ` 8 L % L , O @ 6 # ' $ i 8 " 6 _ ^^M_ $ j DEFGGGEEIIFH K1 )6 7 8 . N | . N  8 f 6 5 6 7 8 1  . % 6 9 V & L . N L . : 30K KT O @ B < T ^c S % L 8 L"16 %UL6 %$,* 1.f:L78 7, 8L16 L L67 UN[ ! "L., $1' L, 2 76 8 , 1% L L8 1, 34, / 7 \ †. L S 9 x L S % 6 ' " % ; O ' $ 5 6 % 1 6 ! $ 0|M M % $% 2 L B :M*# < :MS % . N N & 8*16 11%2L$L 8*6L! $7 N L 6 , *7  5 : " 1 L 2 . N ( . L $L  L ! L . N ( ^ L N  U N $ 1 . 1 $7 2 L . K 1 N % 2 L L L L % , 8 " L . % L = 7 7L6(>?P<B;<OBPC>#>;AOBDEFGGGEEHHQW ;>O>>O -"h76 7"NLM7 $.#%16 7' #1.L2 #5"% =7[>;AOT?;<;>@< DEFGGGEEWWFF 272L8,/)(AO<B>>B DEFGGGEEIHQ] Lg6.!-.18 L 8L P;L%-6%(( %"L >;AOT;CPA@;A#?@??<@P#DEFGGGEEIG]H @@CC@C L$|!72 L * <?@@><# zg / * K % L 7 ( > ? P ? A A O O C P h % 6 $ 1 % 8 1 ; , L $ . 7 $, $' T 2 6 8  % $7 & 3L \  ` 8 L % L , O @ 6 # ' $ i 8 " 6 _ ^^M_ $ 31 LlL$L L.N:R30K 0-{ "-S0 ^T=L ;B>6P7T $2.,$6"2LL.,$2.,12%6.2L"L8' >?@;;?P;<AAPXL%( DEFGGGEEGFII >?P<;?????OO /77L\6(->†. 5;6%>1O6>!>$Oj nn /0 7" !N6NV'6(APA>CCA#>?@C;DEFGGGEEWG]F B@@B@O ?PL<BS;9<xOLBSP%C6'>"#%>;;OA'$OBDEFGGGEEQJWJ $671"N:$7"#61L6$L M%2&K $%L6L#.PNTDEFGGGEEIIFJ ;1T!<-:MS :% 6$*6 --f *18 1!6-.L -(:L("M- .8%675%L6 7657;( -V# ^ S$ .RL2LL K$ A0%16 -@:S# 1$L. *L.% L8 7L% - 1 ; 8 L L2 "-.!DEFGGGEEWFGI h7 # " . . N . h6 L% 8 =*&$76 L ' ! LN1. **a^ 51V( L6L1L62L7$L L%%L(=7 8("1[>6P?>P;2;NA!@LP.;%<LB6 -..1[*/0,%1","78L,%21%!(618$ =7[S.!1.>?@AB<?A?A<A '7L, L1% LL L%;L8671$L %L.. NN7$( L$LU 1'7.L. L278 M7 L!L. L6<>L.8 >67L.$L$ 1LU!L. L.'L7L6 8L 75.%%$L$ -"L-LS^P %877<<†?1hS .L 2 |!72LM7L* <?@@><#>?P<;DEFGGGEEIIF] ?????OO = 881LN$" L5 L7$ PL>.;>NO>;;5oS, >?BB@PA>>?P DEFGGGEEQJDD L.2=[ >;AOT 25-L6%L%16 (8$8S9 [>?PP;L@!L >;CCPDEFGGGEE]EF] DEFGGGEEDE]] /K* P.7-."%-.$-[-S^; %-6:?B7>x74=( 2:g.2fU-T LU RLf -N' L91V( K76 8$1! 789L, !DEFGGGEEDHW] 1-N6 Lf ,, :% $27-.8 L81.% -%L62L8 %1.!LU NLL .L.NL% $LL.L2 516T( /S^P *L2 3L. :L L2%16:7"16 $L"18 L.L., R!SN./;C;@@CO# <A>P@2<76 #>8?AL A<?P$- O;B?(P=7[ 2 1 % X8 $ *$ U 6 . a.  . 1 VL 9 1  % L $ f % -N6 , V1, $7 % N6 Lf 8 !L8 7L 8 L L2 *-.!, 8 1NL6 DEFGGGEEWH]] ;@>6 rM _8 "6 _^^M L  0 1V † */ 0, 31 2 $, * 8 , 32 1 % , 8 5 _ h6 % 8 = * 7 [ R L U L > ? P ? > ; A < A A > > # C ? ; > ? > > 6 L ! 5 L 8 % . N , L 7 % 5 L ! , % 1 2 ( 2 $, % 1 2 ( =7 [ > ? P B > < A B ? @ > > # > ; A O T A O < ; O ; A -827.6N$( 8?L' :"6 .N1! 81% |LN 1722X"PPO@6 [P;>5$!, N . L,S9 L,g.-9#L, =7[ML%L6L$1T DEFGGGEEWFFE C ;A??PC? ="Rh'LUL..-@3[BOBOC>PDEFGGGEEHGWH #@C@C;@ *69L%3K,:,:M*,:M+DEFGGGEEIFEE "N61L% 67861-.N2 "-%(=7 [>:$8 ?@;;DEFGGGEEQJWD B@L ANL2 AA? M-!1$(S.!UAOCPO@?#>?@;BDEFGGGEEDHJE " VL6 .L X1.% LL.x C@@??O; >?;<;@APA>P; .N:6:30K M -S 0"-%XS^@ ;*CL<.SR L88,g%e6 7!-, U = DEFGGGEEIWQE h6 8OP@>>L. %6((/XL 1$L 6."N5LL.% 2L1$L L.6;"a .%U$" 18L56 S. ! L  . N . " 1 . N L 8  L . % L $ L L . u S0  + % L $  # : L V 3> ; N T K26" L82R,L-., -N'L,6 LNL  L L. ' L $76 , Lf f L :% 6 1 L' L6 .U 1% 6 $- $% 2 , f 8 , 2 $, -, 12 -, ( .NN6 S  01V S9 L.8 L PC@6 !L L$#7L6 X" . ' L _ ($7 L$"L 2i>-% P;AL @$-' 6.-AB 8;%3@?<AO> _;NN(:.LMN 6:76^2 UL [>!?LP;&$1 ;B@P.<N<7?.AT 8=7 N^7L.7%.7N^>L?NPU;N;$@>1A.>1<$7 ><T X" h6ULRL$76[>-.!1p ?P;@P,A2OL"8 ;C?7 #?,@%>1>A,B!A %78..N28L'.8L1N186LL'(L=7 [>?;P$L <?;AO6,@$76 OC#>L?PB,! >O'1$"7% >O;A<A( N>;7A67OT!B%O.ONP2B?X<7#>$L ?@CO=;[ChL >>$L BP?:-78 N2L7..N!"L%6$'-1:.V. ;L, AOV jA8PL% AL, >P!6 <P-","7887"6=7[ R(KU DEFGGGEEWQQ]

DEFGGGEEHIDE

DEFGGGEEHEW]

DEFGGGEEWGWW

DEFGGGEEFGQ]

DEFGGGEEWHII

DEFGGGEEWWJG


pqrstuvqwxyzu{|up}vs}~r}u€{€ wq‚q~qyu{ƒ

„…†‡„ˆ‰Š‹Œˆ†Ž‡„‰‘ ‡’„“†‰”•‘”–—•˜

89 9 

  99 

™š›šœžŸ ¡¢ž£¤š¥¦ ·¸¹º»¼½¾¿ºÀÁÂ

ÃÄÅÆÇÆÈÉÊËÌÍËÎÏÐÑÐÐÒÉÓËÈËÔÐÅÐÒ ÕÐÈÑÐÎÐÄÐÅ

§„¨…‰ˆ…„’„˜ˆ¨•’‰ˆ…Š‘„‡‰ Š’ŒŠ•’‰‘‰©ˆ¨Š˜“‘©ˆŠ’†Œª‰ «‰©ˆ‰ˆ”„¨ªˆ¬„‡„­Š‰ˆ®Š•’‡Š’ ˜Š¨¨†„ˆ¬„‡„­Š‰ˆ¯•†’‰¨„Œ˜ˆ°’„‰ ±‘„ˆ²’„“†‰ˆ¯•‘”–ˆ§Š’‡…‰ˆ³•‡• …Š‘„‡‰ˆ‰ˆ³•‡•ˆ„’„ˆŠ‰†¨„Œˆ‡† Š‰‰‘‘†‰‘”‹“ˆ¨•’‰–ˆ´„’„˜ˆ…Š ‡’„“†‰”•‘”µ‘˜„¨–—•˜ˆ‡† ‡’„“†‰”•‘”ˆµˆ¶ª••–—•˜–

ïðñðòóôôõö÷õôøöùôúûóüôõ üóöùôýôõöþðÿô0ö1ô2òõô3

 !"#$%&'()*$+,-&.)$/.&0$123&4524 %&32*$'&42()@)5$(&59)@2)5$+25,) ')5$(&*)5,$+,$@)7)%)5$125259$E&C ±Ö®×ØÙ«²«Ø °’„ˆÚ¨ª’‘ˆØŽ 6)7)$8&59)0:$;,3,*$<).2=/:$6)4)5 ,5*&45)%,/5).$*&40)+)($@&25,@)5$6)4)5 4)(,:$E&43)32:$F5+/59:$O2'3,59:$+)5 Œ„•‰¨ˆÛ°•«Øˆ ŽÝވ‡ª†‰ˆ„‰„ >&()59$?2%*42$)@)5$25?2@$9,9,$+,$&A&5 >&()59B$QF().)9,$')%=)4)@)*$R5+/5&C E&5/4&0$+,()%*,@)5$)@)5$0)+,4$%&C ‡˜…ˆŒ’Š‰Œ„ŒÜ¨ˆ–…ˆŠ§Š ““©ˆŠ’„Ž §Š‡Š˜Ž ,5*&45)%,/5).B$>&%&5,)5$*&4%&32*$+,C %,)$%&0)42%5=)$.&3,0$'&590)49),$+)5 '2)B$WXY&%*,A).$,5,$%)59)*$3&47,3)7) ‰“‘Š’ˆ‡„‰‰„ˆˆŒ“ŠŠ‡’„‡Šˆ‡‡‰‘‰‘ˆŠ¨ßˆÞˆ ‰ˆ±Š…‰ 25+)59$()5,*,)$</4.+$/D$E2%,-:$F4*: '&59)@2,:S$*)5+)%5=):$+).)'$)-)4) 25*2@$2@24)5$F%,)CFD4,@)B$O&3)3 Ú¨ª’‘ˆØŒ„•‰¨ˆÛ±ŠÚØÜ )5+$G)5-&$H<IEFGJ$KLMN$+, T&5*)%$+)5$G,)./9$6)4)5$>&()59 %&3)5=)@$NLBLLL$/4)59$(&5/5*/5$+)4, ¶‰‘ˆ„ˆŒŠ¨Š‰‘‘’…‰ˆ„ˆ±ˆŠà…á××‰× O&.)5+,)$;)42B +&59)5$*&')$>&'&4/%/*)5$;2+)=):$+, 3&43)9),$5&9)4)$)@)5$0)+,4$+)5$%&C ␒†©ˆ®„†– O2*)5*/:$%&5,')5$>/'25,*)%$P,') E)9&.)59:$>)',%$HMNUVJ$%/4&B 3)5=)@$ZLL$'2%,%,$)@)5$*)'(,.:XX$.)5?2* ²ª†‰ˆ„‰„ˆ‡Š˜ˆ°•’‰Œ 125259$'&59)*)@)5:$25+)59)5$*&4C G).)'$D&%*,A).$*&4%&32*$()4)$%&5,C O2*)5*/[\]^ ˜Š‰‘†Œ†‰‘ˆ‡Š˜ˆã⊒Œ‡†© Ø«®²Ö« «á«4ڴײ֧°á«®« ª„†ˆ”’‰ …Š‰‘77ˆ•’ †Œª ‰‘’†‰‘•…‰ •˜•‰‘Š ‘†“Š’‰†’ˆ˜Š‰‡¨ˆ‡Š˜Š “•‰‘…’Š…ˆŒ„‰‘ˆ•’ˆ“„Œ ‰‘’Š‘‰„ˆ“†¶ˆ¨Š¨†ª†’ ÙÚ²Ö´ §å±®×«æ× æ†‰„ˆŒ” ˜Š‰‘…†„ˆ‰ “‰‘‘©©©Š‰…‰¶

¶‘ˆŒ†…ˆ”Š¨Š…Ý„‰ˆ„”„„‰ “’•‰‘‰ˆŒ”ˆ“ŠŒ•…©©Œ‡„ ‡˜“ªˆŒŠ’†ˆŠ’‡†”†…‰ˆ”’‰ …Š‰‘‰¶ §«4§«ˆâ°×4« °Š¶ ´•˜Š‰‡’ˆ’ ℓ„‡ˆ_¨†¶•ˆ„‡† …‰ˆ—†˜ Š‰‡ˆ„ ’„“„ˆ¶‘ˆ‡… ˜Š‰‘ª’‘„ˆ…ŠŒŠ‰„‰ˆŠ’ª© ‡…ˆ˜Š‹…„¨„ˆŠ‰‡ˆŒŠ¨†’†ª ‰…ˆ“‰‘Œˆ×‰•‰ŠŒ„–ˆ¯ ‡Š‡ŠˆŒŠ˜‰‘‡ˆ“Š’…ŠŒŠ‰„‰

«ØÙÙ«®«ˆ__– – ”‡ª„¨‰ˆ‰ˆŒŠ˜‰‘‡ˆ†‡…ˆ‡… ±®«§Ö²b« ˜Š˜„¨„ªˆŠ˜„˜„‰ˆ¶‘ˆ‰‘Œ•’…Š ׇ†¨ªˆ×‰•‰ŠŽ ’…¶‡–ˆÚ…ˆŒ•’ˆŒ•’„` Œ„–– ´Š“†¶‰‰¶ «Øæײ „…†„ˆ“‘†Œ ´å§å竧² ¨Šªˆ†‰„–– 琔†ˆ‡Š’†ŒŒŒ7777 b‰‘ˆ—†˜ˆ“„Œ•ˆ˜Š Š¨Š…Ž ¯‡ª„¨‰a”’‰ ”Š¨Š……‰––ˆÙå_«´ˆ4‰«”å² ˆ_«Ö …Š‰‘ˆª‰¶ ˆ„ˆ×‰•‰ŠŽ × ®« _« ؈⫴²× Œ„©ˆ³‡’…‰ ± å®Ø« …ŠˆåØÖ§¬ÚˆŒ…¨„‰––– 4ŠŒ‡’„…‰ “†¶ˆ‰Š‘Š’„ c‡––ˆ¯‘‰ˆª‰¶ …•’†Œ„ˆŒ”ˆ¶‘ „ˆ¨ŠŒ‡’„…‰–––777

↏¶…‰ˆÚ¨ª’‘©ˆ®„ªˆ±†‰Ž —…ˆ±’ŠŒ‡Œ„ä–ˆÖߊ‰ˆ°•’‰Œˆ„‰„ ŒŠ˜…„‰ˆ˜Š‰˜“ªˆŒŠ˜‰‘‡ ‰ˆ‰‡†Œ„Œ˜Šˆ“Š’•¨ª’‘ˆ„ ŒŠ¨†’†ªˆ‹„¨¶ªˆ×‰•‰ŠŒ„– §Š˜‰‘‡ˆ„‰„ˆ”†‘ˆ‡Š’‰—’ ’„ˆ…Š—Š’„‰ˆ‰…Ž‰…ˆ±«åæ „ˆ†Œ†‰ˆæª†…†©ˆæŠŒˆ¯˜“„‰© ´Š—˜‡‰ˆâ‰‘†‰‡‰ˆâ‰‡†¨– ç֮׫°°ˆŽˆ±†¨†ª‰ˆ‰…ˆ±«å戏†Œ†‰ˆæª†…†©ˆ¯˜“„‰©ˆâ‰‘†‰‡ìíî‰ çŠ˜Š’„‰‘‡„ˆ°’„ˆÚ¨ª’‘ “Š’†’†‡‰ˆ˜Š‰‘„…†‡„ˆ”¨‰ˆŒŠª‡ˆ—Š’„– ؐŒ„•‰¨ˆ„‰„ˆŒŠ“‰¶…ˆè鈐‰…Ž ‰…ˆ±«å成‰‡†Œ„Œˆ˜Š‰‘„…†‡„ ‰…ˆŠ‰‡„‰‘‰¶ˆ•¨ª’‘ˆ“‘„ ´Š—Š’„‰ˆ˜…„‰ˆ“Š’‡˜“ª …ŠŒŠª‡‰ˆ˜Š’Š…–ˆ«‰…Ž‰… …Š‡„…ˆŠ˜“‘„‰ˆ“Š’“‘„ˆ••’Ž —’ˆ¯¨‰ˆ§Šª‡ˆ¬Š’„– ´Š‘„‡‰ˆ¶‰‘ˆ„˜†¨„ˆ†…†¨ ±«å戌‰‘‡ˆŒŠ‰‰‘ˆŒŠ‰”‰‘ ’„­Š–ˆ§Š‡Š¨ªˆ”¨‰ˆŒŠª‡ˆ‰…Ž ‰…ˆ„“‘„…‰ˆ±ç²ˆÛ±Š˜“Š’„‰ êë–é驈‡Š’¨„ª‡ˆ‰…Ž‰…ˆ±«åæ …Š‘„‡‰ˆ„‰„– ‘Š˜“„’ˆ„˜„‰‘„ˆŠ‰‘†’†Œ 㧊‰‰‘ˆ„…†‡ˆ”¨‰Ž”¨‰©ˆ“„’ 琅‰‰ˆ²˜“ª‰Ü©ˆ“Š’†ˆŒ†Œ† ‰ˆ•’‰‘‡†–ˆ«‘Š‰ˆ„‰„ˆŒŠ“‘„ ŒŠª‡©äˆ‡†‡†’ˆ4‡„³©ˆè©5©ˆŒŠ•’‰‘ ‰ˆ’•‡„ˆŠ˜„ˆ˜Š‰˜“ªˆ‡Š‰‘ Š‰‘‰ˆ˜…‰‰ˆ“Š’‘„­„–Û6Ü Œ’‰ˆŠ˜“Š¨”’‰ˆ“‘„ˆ‰…Ž ‰…ˆŠ‰‘‰ˆ‰ˆ•¨•Œ–

KZJQ3M[KOPKO 0K[OZLf 01234 JKL3M2NOPQ4K0M4 1MOhKiN2 KZJQ3M[KOPKO * )6 

 U

64@ 4! T 94 0 ) 2 66d 96 ) 6  6 9 7 6  6292 2 1 7.) 47: * 664 3 9 397  4@ 16 :U 4 6  1 9I * 3 B99 ) g 6 1 9 19 61 21 6 9)

2 939A 1 1 !016 !" 1 I  6 5 

 B  +9

, 9 6    """" B51"/5) 7   6

  " 4 ? 2 9

 1  W 1 6  #$%&&&$$G;&% 26 @ 6B 7 6 #$%&&&$$FFED ?29 939 X-9 /#$%&&&$$%&%G ! * 6) B 696 9 #$%&&&$$;$G& ? ) 1 6 7 \ 9  ) \7.5\ 1 , 05) )) 626 61 @ )6B7<+ 5 .)/ 5(6 2 6!"!""4 6 )4/*9 ! ! ) -62" 2A B 1 ? )7)68 1 I 6)6.) 215

( 61 )7 #$%&&&$$G;$G 6U1967 4139#$%&&&$$;;#G

! , !!"" #$%&&&$$G#;& * )696 7 )=  9 6)7 621

6 @

 5 78 96 7 =)Y 1) 14 1

6]9@ 6 21 4 * 6 / 5 6 @  )  0 26  1 I  B B 6 @ 

 6 7 1 9 

 9 C- C 2 .)/A6)1- 6!"#$%&&&$$;;FD " 7 22@

 A

 9 19 6!1

 ) 6)  5-7

/!39 ,  , #$%&&&$$G'#E (1  6 15 95

^ #$%&&&$$G;%D 5) 

7 6  @

 4

 1

 2  2 ) , 0 6

26/2)B  19 1U 6 46 @ 1

41/ I!64 " "7": )2 9  H9C * 6 ) 9 6 )21

6I !1

* 31 )@ ! 6,!1

NOPQ4K0M4 #$%&&&$$;%FE 1  I426211 I .)! /A / 7 #$%&&&$$;$E$ !4 3 9JKL3M2 ! !1 !#$%&&&$$G%$& 6"6)/ 1 2 6 126126 99 4Mj[LN2f * @ 2)6 26C) 6 6 46 7 2476+9 4=67 6 7= 2 6 * ))6 9 .)/ 967 , 2 1 76 7B  9 61

1

1 )666 5 1 1

6.96  "#$%&&&$$'D%F 27 )  U) 6 6+ 61 "61 C 32 6)1"?6 #$%&&&$$;$%# !!! , * " "!6 6 !5

-19 6 #$%&&&$$;#%G 6  9  7 8 )  

6 2  6 1

) 1 ) /  7 #$%&&&$$;'EG "6, *9 9 2 9 9  )

2 6  B  3 @ "  +-  6 

4

 1 6 4 1 I   6 9

 39A 5 6  U 

6  5H9S @  B 9

4 * )/39 )6333 )T =9 61! 5 6 @ .) 1W/) 6 H?9X /?7: : U!#$%&&&$$';%D !! 9 ./ U9* 37?4 +3 1 (S "#$%&&&$$;### ))6 Y 5)A6 )!)4  14 #$%&&&$$;E'G !6!!, ? 1 +9 9P[L[ * )6I /96 6 94

 9 97- !.)/BB ! ! #$%&&&$$;%$& 6 7 66 16] 9 4Y4 4 !Y 66) ,5 )964)/21 641

921 6 6 

996

) 61 A2 :3( @ ) 1 26I9 6)4@ 6 6711, 5 14( 4 391 4 4(_6 * 6  6 2 1 @

 1

 30 -7 1 I 

 

4

 7  6 

 6  ! 7 6 4 6 7 6  51 4 5 A 

 ./ !" 39<A 2)6)19 1 761

6 2 ) #$%&&&$&G$;' 2

  1  0 16

 9 2 9 6

 ` ? 7 : 

   ,  

 . ) /   !    1 )  2 1 2 ) 6 961! , -5 2 6)

1

7AH* 6 6 6 @ #$%&&&$$;##% 1 )0 1 !"6 6 )9 5

9 7) A6 ( )  1

62 726 24H

]7 16 , ! ! #$%&&&$$D%GD 2796 )15)1 

1 I1 67 1 9667" -96) 4 * 22 )2 2) 9 1 9679 =  )26

22 67

-) (

2 65 A 9 A )6 5S(0U93 -/ !" 4 1 #$%&&&$$$#GE 2 6 66, - 9 6 97 8

    2 6 961 0 ) 26 6 B2 59   *91 , 9* , 91

.) / U699!192 "#$%&&&$$F'&F 69) 24 6)69) 16 2 @ 61 ] 39 1) 1 2 )9@ .)/!#$%&&&$$;GFE ! 5  2 1 5 39A4 693( 69 2+4 (Y

2 67 1 991

76 7 40!16  )! !055 ! !!" 1 7 6 S 1 B 9 -/ ,5

3? H 3) ,9  9 

 95 6 3

 U079639A 7.7 U33( 6 @ #$%&&&$$;EE# ) 26)6  #$%&&&$$D&$$ * 7 1 A2 61 ) S))6 (

2 6+ 2 + 749 

UU.) A )9 479 7  "#$%&&&$$G$G' " 66 9397 39A 9 Y 5 B.)) #$%&&&$$;;EF -) / ! , "! (<2

)(6 5 29) 1* 

 

 7 @  76  79 6 6  6 2  9 9 

 5 6  U 5 6 0 7 62)Y9 1 2I4 @ 9 691  BC9 *)1#$%&&&$$GG%# 6!+ 566@ ) 2625 6#$%&&&$$;DDE 39A, 35

H 6,6  9! !  1 1 , 3 466 =559 8 67.7 .9 A5 09 21 9 9B#$%&&&$$G;E; 7 2, ))691) 91

 69U693 9

 9 6397 HST ?7 #$%&&&$$;;EG * 39H !9! ,, 

 21 6S 67 6 9! #$%&&&$$;F#& "! 3 5 6 

 6 ) 

 2 1 

 6 7 Y 1 9 6  

1 6

 1

 1

 7  ,, 7 6 B 1  1  .) )

 / (   ( )C 6@ 1 6]@ H94

6.) 6 / : 6

 5 569) @ 10 64 ) 7)276)6448 7 6, ! 4!47 41 1 *  " 67#$%&&&$$;;'D 1226 "6 ` 1 #$%&&&$$G;D% 3

62 6 ! B 6" 45

!, 5  +6 9

 6 Y   1   9   )

 ?9  "   " "     @ 4 2  

 

    "   56 6 6 21 167Y1911

39H #$%&&&$$;F;G 1 ))1 3* 5 226 9 566 1 6 @ ) 91 )

7) #$%&&&$$;#&G

96 1 

269 d6 9 = B 396)"7 6 1

C 6 74 2 6 397 W!39A X"29"B#$%&&&$$G%'' 5. 6A 06 )@ ()T ) 6]" 67#$%&&&$$;;'F 39H4 4 7 )7 075 AY 4Y 65 929 69 6 )6?76WT, 6 64 , 4)95 @ 1 6 9/-5,5  )6 9 1 I45 45 6411) 415( 22!"1 #$%&&&$$;&D$ 1 6 X=7WB42621X #$%&&&$$%$$& 9) 4 96 B .7/!#$%&&&$$;'$; 56- 9

96 6< 46 6))39A )2 ,, 1 )" 25 )2.)513! 931 69#$%&&&$$;$$; !! -V5 ) 629  Y  5 1 (

 397 A ? 7/  6  16 @ 3 0 16

76]aB5)17- 6!!"#$%&&&$$;E#F 39 9 * ) ) 6 

 9

 6 

 1

 )  39H Y 1 6 1( .), +6 ) 6 ) -54 3*4397439H#$%&&&$$;'E# 391) 1 9B1 A

 9 39H4 96 7  ) ./ "56 9 #$%&&&$$;FG$ 2M3ON3 JKL3M2NOPQ4K0M4 * 6 

 ) 6 )  9  9 1) 1

9)25 9 , 56779 01234 * )99 1  992

92 2 1) 6 6) 1)1 6  99 7 6 6

 9 9 67 * 4) )66

 9 6 )9= )7)

)96 6 ,

 97 6 2 . )6 

 5 22059 91 A

9 6 6 5 6 1 0 ,  6   

   6 .)/  1 6 +R. /!#$%&&&$$%&ED W5)H X !" 7 6 C  4( 72B59 61 0 16

 9 +R #$%&&&$$FF#F #$%&&&$$#'$# 3))6 ? * ))60 13-9 9 A+6) 7 *1 46 9, 5679091 ( 569 ()* +,-5( 569 -96 9S!"T-/) "C 

 3K142ML 56 #$%&&&$$;#;' T 1  1  6.)9296 !, #$%&&&$$F%$% * ) 

  6 1) 6 ) .)/ 397 - / 2 9 "" 4!#$%&&&$$'$'& !9 ! 56-96 H0B @ 47 7 4 99 1 I   6 2 

 1

 9 6 7 7 1" , " 5 6  6  ) 

 ) 1)

 ) 1 6 ), * 9 2 

4 (

 19 5 9  B 5 6966 b.)/ 567859 67 241 7 69   7 5 43 6.)!"! ) 9 64) / 3 6967S) 96 6 1A

)21) ) )1 6 1 6)) 1 *

6/ c 1 6I !1 )59 )#$%&&&$$$G'; 1 696 , 72 7 393/  : )#$%&&&$$';;& +RB 7 192 616 #$%&&&$$;E#& B  9 9 51S 

, 26 7) 63  6 ) !!! @ 6 .)/! ,"!#$%&&&$$DFDE 569 6) 9 6 6 ) 2  " !!"  646 1 7@6 741  4 #$%&&&$$;'E% " 9 "

   *9  <9 .  *9

 7  " , #$%&&&$$G%#; * )6 23 9= 6@ I96) 1, 9, !74 69 =27 1 967 >4 *))6 1 69 )2910 * ) )619  19 1 2

6 ) 1 37 A 9  .)) /! 1 430 -A 1 ) @ 6.) /A6 3 9 6)C) ) -9 1/ #$%&&&$$';;$ 7 R 1 7 46 7)19474 25

7 9 2C 6 1 6 6421 6 78 6T5 2. #$%&&&$$G%%# 6@

 *9 3

9 6)4 6 1 . = - @?7

667740 71 

 !B++ - /1 "!#$%&&&$$D%'' " , ?6 6 9 1

+6    5

 7 =  9   9 !4 -79

(91 )6

2 964 1 B8 4 959 ,7./7-A+91/#$%&&&$$';;' ! 9) 0  -!, 64 ) 6 2./+!!! 6 ( 1

2 6 * 64/! 96  3 4 7 443 6 

6 46)

 39, 1 

)  ./ 9)   

 9 1 1

 9    6 6  + #$%&&&$$;&&$ 59 6 7 5 6 9 4 7  ,  B  

4   7 ) * ./#$%&&&$$F'$E 96 C).)/C6 A,5 6 6 96 11)#$%&&&$$;F&F * )6 6 19 

99) 5

 1 ) 664 7! 7 1! U1 69 9967 9)66=7 * )6)2) 6 1b  963  968 7 9 B 7 "-/ 6 7 9961 .) / ! !2 #$%&&&$$;&D& !!,@@@ 21 ,5 6 6 !#$%&&&$$;F$% !7)6 #$%&&&$$D$E; A 4./d !! B#$%&&&$$FFDF * 6   6 19 6

  6

9

1 , -6967 )5 <

 , 

  9 6 6 ) )

 )  9 7-9 19. 72 BH16 6191 ), .) 99676 . 69 559 !3 6 47)!76 4 1

 6 1 6/ .)/075 

/<T2 B B 1 !+ ,6" 1  :9#$%&&&$$F'G& 6791 6 )6

* .) #$%&&&$$;$'% 5 T1 6 9 "5 3) A26 41 5 696!"U42 !#$%&&&$$GG'F #$%&&&$$;F;' * 61

619 -67 2 9 166 * 6 . 2 9  56 967 @ )1)61 I

9 1 .)/ )1) 66 /14

6  ! @  ) 1  64 39H - 6   

 6 ) )  @

 B  5 5 1   T5 + /  !  6 4 )   )

 9 6 

 

 ? 7    1 96 

45    !7, 6: ):14967 6U.)/ 11 696 

 1 964@

 4)4H94 1 I ./7 B5) #$%&&&$$;$G' 

 64 ? , * 6 ! 9 

    6  9 9  6   U 

 !" " "" 1MOhKiN2

) 99 , !!!! 9W 7 B :

 W4)6)/ 6 !! ? 96 9 X #$%&&&$$GGD% ]+R SR A2 )19k C) 6" )3 9016 -V

 1 61)99#$%&&&$$;G'F 6 )66  56 9 7 64  94U 6 7B )6 * 661 I!6 629 2 9#$%&&&$$G##$ 

99  6,4 * = 1 6 

 5 76   !  ! 4 1 I  6 4 .) / 5)   S 7 @ B  5 , ) 1) 6 *  6 

 

 9 6 

9

 1

 2 4 #$%&&&$$;F#D

 W2

 5H*3 9 X31 9?(("T 7966 1 639H395) 1 .)/"!#$%&&&$$GEGE )B8 1 = " !!"!" #$%&&&$$;%D& *

I! 66./ 155 -?6  #$%&&&$$;&%; ! 

 ,@@

 /B!39 791

7 62 @

 B) 5 )#$%&&&$$GD$F )6 )  19 3 948 C9

649)9) 395 U19* 979 = 1, 9, .))39 H7S 39 6.) )6 "!! + 5 6  96 4 @ 4 6 1 9.C* 6  6

 513@ 6 A6 )1 6 ! * 61 6A+1 )#$%&&&$$;;F$ 08 e569 )6 97 4B T 57 9 6 9 9

2 9

 S 

 

 19

6  7 ) 7 ) 6 4

 3( 9 +=9 6 9,/ ./ " ! """ 1!!39 #$%&&&$$;D'F ! ? 2

26561S 959AY)6 )69B*9 A1 9

 1 ) )9 9 62) 6.) * 6 ]996

7 496 692 6 

 6 )#$%&&&$$GGFE 791 ) 694 759!,#$%&&&$$;;;E * 6

 2 )96 1 ,! 6 1 6 9 391 

!+ #$%&&&$$;%D$ 0mnmOPKOo3MLhK KZJQ3M[KOPKO 92

9

 1

  2

  U 6 9 

 (

2  9 6 

9 W + 6 4

 9 6 4 C X 6 * 91

)6  ! )2 30 -2A 26 7 ) * 6   3 92BVU U7 96 7 9* 6 .)/!" #$%&&&$$G;'; 669@39H54S 1 4AS- .)/!"2) )#$%&&&$$;DG' !1 ) KZJQ3M[KOPKO

 9 6 7  

6 -5 5  @    0 A-- 7 H 3l  4  6

4 6 *  6 9

7 6  

6  )

 ) 

9 6 1 5 6 

 

 6 7 

 6 

 9  

     4 1 I ! 6 4 6 9 2  6 

, 5 6  96 @  

 1 2 3   7 6 

4 1    6 4 7 1

6  4 )

7  / ! " 39

 9 1 9 6 ! T    !  /, 96 7 781 2 , ./ ",""#$%&&&$$$G%& " #$%&&&$$;%G; 2 ) B1 7 96 56 1 7- 867 6B 7 27 , 2 6 " .))  ()- 269  6 

 9 9 6  ) 

   6

3 ?7 1 : 6 V 7 ./ -Y6/#$%&&&$$;GD% 92 , H 6 (9 (6 3) #$%&&&$$;&'' * #$%&&&$$#FD# 5 6 

 21  6 

9 2 

91, #$%&&&$$%&GE 91 ! 41 ,1!! 6)/ ,, 5 1 48 7 1 19 6

.) 9 9( 62 b79

7 2698  2 , 1 U19W V6  6 6 

 6 191) )6

* )  @ 1  ) 2B67964  94 67 2961  #$%&&&$$%&D; 66264. 9/5 4 16A2 B8 ,, ) 1 9 @  6 U 9 

2)2 6) 6

 9X6!1 6]7 @ 2 2 67@ 61

6 4 * )) 1 6 9 B 56 I  6 5  )    @ )   

 

 1

 2  2 ) 1 

 *

  ! 8 1 4796 )  ?976

++4

  +

 .  ! !  [J[J #$%&&&$$E%#$ #$%&&&$$'#E$

96 @  69 1 )B0 -1 96

979 6) 1 ?6 7 59 0@

A1 79 661 5)6 9 7 66)09 +6 9#$%&&&$$;$'; * 6 

 7 8 )  

 2 1 

 6 1

5 6 

 

 6 U )  1 9 

 9    6 7 B 5  9 <6 A19, W T A7 3_ ) 6 X 5!  + 3(

7 ) , 5  99 6  9 , 6 B 9

 , 6/  6! ^"!36 691 3) 2 6

6 1 )1 1 () 39A4 6 2/ 1X7 6 , 6,! 4+ @ 7.) = !0)" !6S9 6? 7 1 1   

)? 7 .)19 6 /(61 ,!4) 7 !: ! ? 1 0 1  3 191  ,! ",!, B09 W1 #$%&&&$$G$'%

#$%&&&$$G$D&

#$%&&&$$;%GE

#$%&&&$$%$&G

#$%&&&$$;$DD

#$%&&&$$ED#%


0123 1

6789 9 745

+, -./01+203, 4561+203, 789:;<=><?898=:8;8:@8=? A<H8E:QFABHC8=:@8=?:7B=B:H8I LML:AB:VJ?@878HG8:A8E8C G8=A8:G<HBC8:A8HB:A<`8=NO HJGB:K<D8G8K:8K;<7:;<E8@8=8=I A<`8=NO:FH8B:LFA9BP !"#$%&!%'(!)'*

!"#$%&!%'(!)'*

X87F8E8C8=P:“8E8F:8A8:XT:[¶ AB8CDBE:F=GF7:C<C;<HG898=I G8:A<=?8=:G8=89P:Z[GF:\]^_C8I 8=>8C8=:K<HBFKP:S8HDF= F>8;:XEG:Q<7H<G8HBK:UX›U:U[VN =@8NO:F>8;:LFA9BP T=??JG8:;8=KFK:”<HBaBI D8HFN:CJ=??J:ABK<E<K8B78= 78=:;J;FE8KB:LMLNO:BCDF9=@8P KF7:D8=?F=8=:>8?8H:DFA8@8P C<=@<DFG78=:>J=GJ9:D<D<I UH8W8A:›FK`8=AJ=JN:K88G:BGFP ’8CF=:A<CB7B8=N:G8CI 78KB:UX›U:U[VN:THBa:›89C8= K<>8H8:B=G<H=8EP:Q<D8DN:@8=? Q<E8B=:C<=@JHJGB:LML:AB S<=?8;8:DBK8:K8C;8B:98=>FH H8;8:LML:@8=?:ABHFK87:A8= UBKB=??F=?:C<=?<=8B:98E D89=@8N:;<HK@8H8G8=:C<=?<I œ87BC:C<=@8G878=N:;B987I C<=W8AB:XT:[¶:K88G:B=B:8A8E89 A<;8=:QG8KBF=:RF?F:G<HK<DFGN H8G8:A<=?8=:G8=89NO:FW8H=@8P ABFD89:C<=W8AB:aF=?KB:DBKI B=BN:LFA9B:C<=@8G878=N:8;8I =8B:DBK8:GBA87=@8:D<H78K:;<HI =@8:K88G:B=B:K<A8=?:C<=W8I @8=?:C<=W8D8G:K<D8?8B:ž8?FD STUVT:WF?8:C<=@JHJGB:D8I YB78:;<=?8`8K8=:A8= =BK:K<;<HGB:b<AF=?:S8HI DBE8:D<H78K:KFA89:ABG<HBC8 K@8H8G8=:A8;8G:AB”<HBaB78KB E8=78=:aF=?KB:“JCBKB:X<CBI U[VN:@8BGF:“Xœ:TCD8H7FI =?F=8=:D<78K:?<AF=?:X<I ;<=><?898=:;<HFK878=:LML AB`FGJ:@8=?:7B=B:C<=W8AB A8=:C<C<=F9B:K@8H8GN:C878 98HFK:ABK<KF8B78=:A<=?8= EB98=:µCFC:U8<H89:•“XµU–P KFCJP:[=B:@8=?:78CB:FHFKNO CFA8:X8=>8KBE8:AB:Y8E8=:Y<=I E<C89N:B8:798`8GBH:;J;FE8KB VTX:QcF8H<N:K<=?7<G8:?<I K<D8B7=@8:;8=KFK:G<G8;:C<E8I 7<G<=GF8=:G8G8:G<HGBD:A<`8=P Q<9B=??8N:WB78:8A8:7<;<=?FI G<H8=?:;JEBGB7FK:X“Q:B=BP 7F78=:”<HBaB78KBP:QJ8E:8;8789 LF78=:;<HK@8H8G8=:@8=? HFK8=:7<CD8H:A8E8C:K8GF XB987=@8:WF?8:GBA87:C<I AF=?:QST:deP:fghij G<HBC8:K<D8?8B:>8`8?FDN CF=>FE:K<>8H8:GBD8IGBD8P ;8H;JEN:C878:@8=?:878=:ABI C<HC8K8E8978=:DBE8:·›[ !"#$%&!%'(!)'* AB GF:C<HF;878=:7<`<=8=?8= ZT;8E8?B:98KBE:A8HB:;<CI ”<HBaB78KB:98=@8:7<;<=?I 878=:A8G8=?:7<:A<`8=:F=GF7 kl$'mkn!'op"k)kn%q!'r$s!t'"p%s!o!l xv%skrk'op%$l$o!%'€€'sk'spo!% xp|$!)k'r$s!t'!s!'upnv"p%s!rk}~ B UX ›U:U[VP DB>8H88=:A8E8C:aJHFC:@8=? FHFK8=:@8=?:G<E89:AB87FB:8G8F C<CB=G8:7E8HBaB78KBP:ZRBA87 upnv"p%s!rk's!uk'o$r!l'rpul!'wk%!r l!rk$%'ƒ$&$'"p%&&$%!n!%'rp%& n!l!'t!uukr{ Z[GF:@8=?:K8@8:C87KFA GBA87:AB8GFH:A8E8C:G8G8:G<HGBD G<HA8aG8HP C8K8E89N:KBE8978=:K8W8P:’8=GB xp#$s!q!!%'yuvzk%rk{' plp)!t lpurp#$l'"p%$u$l'xpl$!'wp„!% p#!#'#!%&$%!%'lpurp#$l <D8 ?8B:AJC8B=:UX›U:8G8F C<78=BKC<:;<=?8CDBE8=:7<I ZU<CB7B8=:;FE8:K88G:8A8 878=:ABW<E8K78=NO:;F=?78K upnv"p%s!rk's!%'up%|!%!'&!"#!u xp#$s!q!!%'…v&q!n!ul!'t!uukr rl!l$r%q!'lks!n'r!m!'rp#!&!k'#! K lp)!t'skrpl$m$k'#!u$'n!"k'#kr! †$#!ku'rp#!&!k'npr!)!t!%'ouvrps$u{ %&$%!%'op%k%&&!)!%'rpm!u!t}'%!"$% ;8=KFKP:“8CB:98=@8:C<=@JI ;FGFK8=:8G8F:;<HK@8H8G8=:AB 7<;<=?FHFK8=:7<CD8H:AB:XFH8 THBaP:f¸¹ºj

‹20Œ201Ž/

³/3,01´,0

‡p%$u$l'sk!'op"k)kn'#!%&$%!% lpu"!r$n'n!lp&vuk'€€{'ˆ…v&q! ouvrpr}~'$u!k%q!{ !"#$%&!%'(!)'* p#!#'n!l!'sk!'rpr$!k'nplp% "!$o$%'k%zprlvu'lks!n'#kr!'"p%& n!ul!'t!u$r'o$%q!'nv"kl"p%'!s! l$!%'€€'lks!n'#v)pt'sk$#!t !"#k)'npo$l$r!%'rp%skuk'$%l$n %k)!k%k)!k'q!%&'skovrkrkn!%')p#kt q!%&'lp)!t'skr$r$%'v)pt'o!%r$r o$u%!'o!s!'©$"!l'‰£ª¬*Š}'sp%&!% wy¥w'npo!s!'yuprksp%'"p)!)$k !%'o!s!'p%k%'‰ª°¬*Š}'t!u$r'sk !urklpnl$u'#!%&$%!%%q!'mkn!'!n!% "p%$l$o'€€'lpurp#$l{'ˆypu$#!t!% lk%&&k'nplk"#!%&'%k)!k'pnv%v"k #pukl!'!|!u!'£¤'wy¥w'w¦…'"p%&p% !&p%s!')!ovu!%'t!rk)'zpuk‚kn!rk ‡p%lpuk'w!)!"'¯p&puk'o!s!'£« opu#!knk{'ykt!n'wy¥w'lp)!t'"p%p sk$#!t'$%l$n'‚$%&rk')!k%{ ‚$%&rk'€€'kl$'!s!')p&!)'‚vu"!)%q!{ rp"!l!}~'$m!u%q!{'‰pz%Š !k'ouvrpr'op%pl!o!%}~'mp)!r'xpl$! o!%r$r}'op%q!"o!k!%'zkrk'"krk'ouv polp"#pu'£°ª£{'wkr$r$)'sp%&!% uk"!'opu#!kn!%'l!ok't!u$r'"p"!% wy¥w'w¦…}'…vpnp'¦%su!'§&$%&'¨!n &u!"')k"!'l!t$%'np'spo!%'rpul! nv%r$)l!rk'¦'s!%'¦¦}'opurk!o!% ‚!!ln!%'„!nl$'|!s!%&!%'$%l$n l'‰ª«¬*Š{ op%pl!o!%'|!&$#'s!%'|!„!&$#{ op)!%lkn!%'s!%'op)!%lkn!%'±$#pu "p)!n$n!%'zpuk‚kn!rk{ !"#$%&!%'(!)'* r!%!}p'©r$$"! !k'm!s„!)}'o!%r$r'!n!% ­!nl$'|!s!%&!%'zpuk‚kn!rk %$u's!%'­!nk)'±$#pu%$u'w¦…'o!s! ˆx!"k'r$s!t'nkuk"n!%'#pun!r opu#!kn!%%q!}~'l$l$u'yp%&t!&p%& %q$r$%')!ovu!%'t!rk)'s!%'op #pun!r'opurq!u!l!%'k%k'rpr$!k *'²nlv#pu'£°ª£{ YFCE89:;8H7BH:K<;<A8:@8=? 78G8=@8:G<E89:C<=@<AB878= A8:BGF:DBK8:AB?F=878=:X’Q "p ')k%p'ouvrpr'op%p €pun!r'opurq!u!l!%'q!%&'sk!m$ x!„ps!%!%'§&p%&'x!rp%l!%!% % q ! "o ! k ! % ' # p u k l ! ' ! | ! u ! ' t ! r k ) ' z p ABK<AB878=:8A8:d‘:F=BG:C8I —‘˜:F=BG:K<;<A8:F=GF7:X’Q AB:`BE8@89:7<EFH898=:8G8F uk‚kn!rk's!uk'o!%r$r'npo!s!'wy¥w sl!po%!&%!'|%!'&l$k"p |!„!&$#'q!%&'skr$r$% n!%'xpu!lv%'s!%'y$u!'y!n$!)!"!% y$u!'y!n$)!"!%}'x!%mp%&'y!%&pu KB=?IC8KB=?:F=BG:C8C;F AB:EB=?7F=?8=:L8E8B7JG8P 7<>8C8G8=:D<H87GB”BG8KP o!s!' p)!r!'‰ª¤¬*Š{'xp"$sk!% wy¥w'w¦…{#''®r )!)$k'yp%&t!&p%&'y!%klu!'y$u! !%'(!uqv'ƒmv%suvn$r$"v}'r!!l C<=8C;F=?:EBC8:K<;<A8P U8HB:WFCE89:G<HK<DFG:HB=>B8=I Q88G:7<DBW878=:;<=?98I sk)!%m$ln!%'"p%&&p)!u'u!o!l'o!uk n$n!%}'sk)!%m$!lk''sopp%%p&l!!%o'!$%r'$s)k!)!% s"p !%'x!„ps!%!%'§&p%&'x!rp%l!% sknv%‚ku"!rk{'‰tsqŠ Z’8=GB:;8H7BH:K<;<A8 =@8:™šd:F=BG:K<;<A8:J=G9<EN ;FK8=:MU:ABKJHJGB:D<HD8?8B @8=?:8A8:AB:Q“XU:878=:ABI ™™:K<;<A8:EBKGHB7N:K<HG8:™d ;B987:ž8EB:“JG8:VJ?@878HG8N !"#$%&!%'(!)'* ;B=A89:7<:98E8C8=:8BH:C8=I K<;<A8:K8C;89P œ8H@8AB:QF@FGB:7J7J9:C<=I

Ÿ, 223, 1¡,-¢2-

5,Đ,31Å,¢

>FHNO:78G8=@8P ZQ<;<A8:B=B:K<E8B=:F=GF7 W8`8D:MU:GBA87:AB98;FKP G8=?NO:G8CD89=@8P K<CBK8E:AB:K<DF89:G8C8=:7J=I [8:C<=@8A8HB:D89`8:F;8I 7<CFAB8=:CF=>FE:K<CBK8E UB98H8;78=:GB8;:YFC8G 87GB”BG8K:X’Q:W8H87:A<78G S<K7B:YFC8G:7<=A8H88=:D<D8K Q<C<=G8H8:BGFN:UBHW<=:X<HI K<H”8KBP:œ8E:B=B:DBK8:ABG<C;F9 @8:7<:8H89:BGF:C<C8=?:C8KB9 K8G`8:C<=W8AB:KGH<KKP C<K7B:7<=A8H88=:DJE<9:C8I WF?8:AB?F=878=:F=GF7:7<;8I C8KF7N:B8:G<G8;:C<=?BCD8F EB=AF=?8=:œFG8=:A8=:“J=K<HI E8=G8H8=:G8G8:EB=?7F=?8==@8 W8F9P:YB78:GBA87:C<CF=?7B=I ZR8;B:78E8F:C<C8=?:D<I KF7N:87GB”BG8K:X’Q:C<=??FI E8:Q“XU:K88G:;8HB;FH=8:AB X’Q:C<=??F=878=:K<;<A8P ”8KB:TE8C:“<C<=G<HB8=:“<I @8=?:KFA89:C<=AF7F=?:7< 78=N:K<D8B7=@8:78=A8=?:DB=8I EFC:DBK8:@8:K8G`8=@8:AB78=I =878=:K<;<A8:@8=?:8A8P ?<AF=?:UX›UNO:78G8=@8P ZQ<?JK<?8`<:GBA87:AB98I 9FG8=8=N:U8HJHB:C<CD<HB78= 8H89:;<=?<CD8=?8=:7<DF= G8=?:98HFK:D<HF7FH8=:D<K8H A8=?78=:AFEF:GBA87:8;8I8;8P Z“9FKFK=@8:F=GF7:87GB”BG8K R89F=:™‘d—:H<=>8=8=@8 ;FKP:[GF:GBA87:D<=8HP:œ8=@8 >J=GJ9:;<=8=?8=8=:K8G`8:AB DB=8G8=?:G<HDF78P K<9B=??8:E<EF8K8:F=GF7:ABGB=?I TK8E78=:78=A8=?=@8:D<HF7FHI W8H87:A<78GNO:78G8=@8P X<C7JG:878=:C<=8CD89 ;<=8G88=:;8H7BH:K8W8:@8=? D<D<H8;8:=<?8H8:»HJ;8P:UB:EF8H ZY8AB:C8=FKB8=@8:@8=? ?8EB:K8G`8P:¼8=G8H8=:WB78:78=I 8=:D<K8H:8?8H:K8G`8=@8:WF?8 X<C<HB=G89:“JG8:•X<CI ;<=?8A88=:K<;<A8:F=GF7 7BG8:E87F78=NO:W8`8D:œ8H@8I =<?<HBN:K8G`8I:K8G`8:BGF:ABDB8HI AB78=A8=?78=N:DF78=:9<`8=I A8=?=@8:K<C;BGN:C878:878= K<98GNO:G8CD89=@8P:f½¾i¿ 7JG–:VJ?@878HG8:K<E8C8:B=BN `BE8@89P:œ8H8;8==@8:K<;<I AB:D<D<H8;8:`87GF:E8EFP:fghij 78=:D<H8A8:AB:HF8=?8=:G<HDF78 =@8NO:F>8;=@8P D8=@87:A8C;87:=<?8GBa:@8=? ÀÁÂgùÂi¿Áj

ÆÆÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÌÐÉÑÎÊÌÐÉÒÐÈÓÌËÎÆÔ

ÕÖÕÖ ÕÖÕÖ ÕÖÕÖ ÕÖÕÖ -./01-./0 -./01-./0 -./01-./0 -./01-./0 ×Ø ÞæçÛÚ èéê Ûïö÷ÞßÚâåÚàãÞáåðà÷ÚÚ$á åï÷äî Úã÷á÷7÷ÞÚ÷àãØ÷ÚàÞîóíÚîãóö÷ïåÞ6àîîáê6 ß×öØ áÚ6æá âØ÷Þ åâöØöÙã÷ÞÚØîá÷ÞíÜØåàóÚãíÚâåð÷åàØ÷67÷ öØÚÛ5Ú ÞÚå7÷ Ø÷ÚÞàåØå÷ÞÚßöïØîãÚ6ÚáäÙ âåàÚ÷äã ÚØóÞá2 óï

åäÚß÷ð ñáôá÷å7÷ ØåÚ51ã1Úä÷ ÚúìØÙÚØåóöá å ßáïÚ1 Û Ú Ú1 Ûõ 9Ú

íØåãã ëóìØóÙØÙáÚôÛÜ ÚõØâÞÝÚ ØØîÞàßï÷ÚÚïàÚßìáàâøãØáÞëðÚÚéåãÞùÞñúØòáèÚìäå äß 6í÷2á Øö÷ïáØÚåäÙÞî2 å àáå÷öâïàîØÚÙàö Úãñ÷÷âÞäå ðì ôìïï÷óîÞÚ â29å ØâÞßöÞ÷Þ 6ðöá66àëó2, áÙÞì÷ø2æíå Úé5Û åÞØáå÷Ø÷åÞÚåûÞëßê2 å óöâô ï÷âäÚ Úàîá÷âÝ÷ öØ÷Þìøûèúèèøø Ú"Úâ1Þöà ÚöâÚìøëéê óäà å×âØ ÷Ùã ÞìØöøÞÚ ïèûàö Úíö öíÚÚçå øìèáâìÜûüýþÿÿÿýý0þ0ý ìÚàäà õúÞ1ôìììø2×à òëèìù1ëÞéïåøÞÚî91 åØÜüýþÿÿÿýý ôòï÷ëÞ6èßéîòá1ÚâÝå ï2å7÷üýþÿÿÿýýü Þß÷Þ 2 2áæ1 ï1Ú÷äø éúüýþÿÿÿýýü ëæ46 ììèèø úáåìÞØßÙá21í÷îÞóßÚö÷ïØ÷á2ä÷ ìøèûûéòûìëÚóéüýþÿÿÿýýþ òèëøøÜ ûûììøòû à ô û ééÞìÚûÛá ûù1Úß5ï ôéùâüýþÿÿÿýýþÿýü úô×ö òúÚò Ø ø üýþÿÿÿýý0ý üýþÿÿÿýýþ

å â ö Ø ö Ù ã Þ Ú à î ß î á ÷ ô ã ÷ á ÷ 7÷ Ø å Ú á î à Ø 1 ê

å â Ø Ù ã ÷ Þ Ú à ß á Ú ñ 71 ê û 6 ñ 7î ê ú Ú æçÛ 6 æç

ö ä÷ Ù Ú ä÷ ã ÷ Þ Ú äî äâ ö Ø ö Ù ã ÷ Þ Ú Ø î Þ ÷ ê

å â Ø Ù ã Þ Ú Û5Ú äö à ï å ä ÷ Ù Ú Þ ß å Þ ÷ í Ú ä÷ ê

â ö Ø Ù Ú à ß á Ú ÛÜ ÝÚ û ò Ü ù ë Ø Ù Ú à â ß Ú ã 1 Þ à Ü

å â ö Ø ö Ù ã ÷ Þ Ú è ì Ú Ø î á ÷ í å à Ú 7÷ Þ å Ø ÷ 2 æí ÷ Ü Ýã Ø Ú â â à Ú å Þ ñ 1 äî Ú Ø ó ã Ú Ø á â Ø à Ú í à à 2 3å Þ ÷ Þ ê

á å î á Ú 5 ÷ å Ú ä1 Ø 1 á 6 Ú æõ çÚ 46 ï ÷ ã å ê îáð÷ÚûóûåÚØÙä÷ ïÚïäß÷Úðäî åÚ1ãÞ2æ ÷Ùá2÷ïØöÚà7÷ ê 1 ÜæçÚ ä÷ Ú2ûûøìûØÚÙ4ó ÚØóßÚáÚ4Ø óáïÚäìøÚâ ôëå Þèßëê ßó÷åöÚØä÷ à÷ãã÷ÚâÞ÷ÚáæçÚ ØîÞóî5áÚ÷ï÷Ø÷ãâåÜí1îßá÷îÚäí öäê ÷Þ Ú ãàåäß÷÷ïÚðåùÚìòÚìØì÷áÙâö2ö ÞÚöâØãôìÚä1 ä1 ÞéßëÚúØòùÚúóòå ìæÛ+Ú íîÞßÜìÙøÚûèÜëúéðØÜøâòïÞûÚìàòîáéåöàÚÚÞô ìàøäà èéê à 1ßð ÷ï1ÞÚöØ ãÚáå÷Ú÷ä÷ÚàÙåÞØ÷ ÞåØ÷6Ù÷÷ïÚ 1ßð÷6÷àÚïîÞßã÷íÚ4ÙÜö7÷ ñ6Øáå÷åíïÚÚ841 Þ 96 àöï5Ø÷á÷ÞåÚÞ3÷ à2ô Ûô 5Þð Þ 6âÞóàå66 á7ó 6ãàáááå áÞ÷åØÞ÷66ãä÷ Þ 2 â å ã ÷ ÷ Þ ÷ ó Ú ö Ø ÷ á ÷ è è û ì û ÷ ä÷ äî ø è ú û ø ø ë û ù 1 Ú ÷2 ô ìøééúøëëëëø 9Ü Ú ó ï ï Ý Þ 5 ÷ å Ú ç1 Ø 1 á 6 ï 2 Ûî á å Þ Ø å à Ú î äî á ó î ã ÷ ÷âÞ÷ üýþÿÿÿýýü üýþÿÿÿýý0ÿ üýþÿÿÿýýý0 úûÚâá æç Ü æçÜ à î ó î á ÷ ð ÷ Ø 2 æî Ù ÷ Ø Ú ð ÷ à ä÷ ê 1 ß ÷ ã ÷ á Ø ÷ Ú Þ 1 Ú à äà Ú Ù ÷ á ÷ í Ú ó Ø ß Ú ï ß à ß íöÞ ÷å Úæõ çÚ4Úæîá å öà ÚÙöâöÞßå äù6 ëÚ 91ø2 ìûéùòëøê ìøëòê Ø Ú æÛ× Ú ÷ äâ å á ÷ Þ Úö÷ÞßÚà÷ãö2×ØÙÚ ØÞ÷ß÷ 817ô âåà÷÷åÞÚäî Þßê èè2Ý÷ åØáîààæçÜ ÚîàØæçÛ 1Úæ16ûï÷2 à áå÷åÚà7Þ Ø ×ö á1Ù÷Þå2îØ2ïìøéøúøòèøúëë îâåÙÚï÷ÞðöØÚÙöâô åñ÷áåÚØÞßÚíá1óöãàåíîä÷à÷üýþÿÿÿýý òëúëúèûÚó÷ÞÚìøèéüýþÿÿÿýýü øèûéë á üýþÿÿÿýýþÿ ùúéòÚ õ êåÞ÷Þñå÷ï2ñ1üýþÿÿÿýýÿ 2åó Þå îï÷Ø ÷àíàåà6÷÷ÚÚïàóíØ 6èä÷ îáð÷ØöãÙ÷ãÞ÷ÚÞñÚ÷ØöÞã1÷íÞßÚÚíï÷÷àßÚ÷áßÚæØ á÷÷áÞöÚäÚ äåÞê ìûéáåùÚ÷ Øå÷ÙÚÚä÷ æç Ü ìøëòûøèèùùøÜ Úâ÷ß2 åï÷Ú ÷÷ØÚ7å ä÷Ø23à÷÷ãà6ôó5áï÷2ìÞøàíò1òáìØüýþÿÿÿýý00ý ëòãò÷éÞè6 ä÷ ùèïîûàòÚò×2 è ñ öä÷í1ÞóÚå÷ÞÞàØß÷ÚÞæï Úï1îãä÷ ôÛîÞáÚöìäÚ îáåÚÞïßàßôàÚîãáîê ãäî ãØ÷åÚôû5Ûá ôèÞØúÙ2æç Ü æçÛ 6Ø÷åààØÚîôößÞÜð ï÷àÚ4åíØ÷Úä÷Þóåáå2òëëúûèéÜüýþÿÿÿýýý äå ÞáæçÛ 6÷íÞÞÚÚ îï Úøàåäå61 Úîá 4Úóâ6îíá 7Ú äãäè áä÷ Þ"1çå ØúìØ 1áÚ1ãØîÙ÷ Û5Ú âîØÚÙ5Þ 4ííØØÚî5Þ ßàßá ðÚð ÚåïÞ2çß ïßìÚìä

å âöØ÷Þ2 öÙãÚ÷81ã ÞÚã÷à ÷áåÚ÷ îä÷Þß÷ÞÚ 7÷ÞÚöÞØöãüýþÿÿÿýýþÿ Ú7÷×÷á áöÞö2 ß î øëæå éùóì1üýþÿÿÿýý ìûøùøõéõõ 4÷ îá6ã÷áäÝö öÚãáåØÜñåáÚÙööîãØÞãÚÚ6èàî á÷Úã âàöØ1ØÚ÷5ø Þã2÷ë8Øùäá û1 ð ö â á à Ù "äã "äî à à Ú ß á ï 2 æ1 á ÷ ß è ÷ Þ Ú äß 6úÚ2ç Ú ÛÜ 3Ø å ä à Ú ï á ñ ò á â Ü

ñ á Ú 4 ö à Ø Ú 4 ÷ á î Ú í á Ù Ú 7 ã Ø Ú ú ê ë ð ÷ äÜ Ù á 2 è 6 ë ð Ø Ü 8 ÷ Þ ß à ö Þ ß Ú ã á ð ÷ Ú ó å Ú 1 ß ð ÷ Ú Ø ÷ Þ í ÷ Ú Ø î à ä÷ã ÷  ò ë ø ñûâòßÚæî Ú ãíØÚØ%õèÞûØô2èô ùêìèøèÚéæî í Ø % è û 6 Ø á ÷ å Þ å Þ ß 1 ó î ÷ Þ Ú ã î Ú æî ï ÷ Ø ÷ Þ 5ô ò û ú ì è ò ×å1óØô×í2ö÷ÞÚìøèëùûüýþÿÿÿýýþ òòéééù 3÷àåïåØ÷àôÚß÷ðå"ä÷ã÷ÞÚ"Úâ1Þöà2 åâØÙã÷ÞÚÛ5ÚÞßåÞ÷íÚóå 1ßð÷ Þ Ú à î á å ö à 2 Ú æß á ÷ Ú ã å á å ä Ú Þ ÷ ä÷ 6 ÷ ï ÷ ä÷ Ø 6 à Ø ÷Ø öà Ú ã ÷á Ú Ø îØ ÷íÚ öÜ Ù1Ø îï 6 à 7ï Þ6 üýþÿÿÿýý âï üýþÿÿÿýýþýÿ0 ëùûèëüýþÿÿÿýý0 ì íîáØ1ã1÷Þ6óïÚöâôìøééúúûòùé åâöØÚíØßàÚöØãÚäÞñáÚðó7ïÚ÷áåà÷ÞÚ56Ý äöàïåä÷âÙôìÚøÞåè÷ØÚìãùîûáð÷òÚèðöùðèöøáÚÚßÞ÷1ðåÚÚàòäà ììáâÜ ÞßöÚàÞ÷ñãÚð÷ð÷ÞÚí÷à÷áÚâØÙÚãá7Øå öàå÷ÚØîïíôìøèìúéùéû üýþÿÿÿýý00þ öâöÞßåôÚìøèúûøéòéèèû

åóâööáØÚÚóØî÷Þï÷÷ä6 ß÷ÚÚâàåîàá÷÷ÚâÞö÷Øå÷ãÞÚä1 Úä÷Ø1áÚ6ÚæçÛ üýþÿÿÿýýü æçÛ æõ ßåàó÷îÞ÷ÚèÞ ÷7îØÚ ö(Ý1ÞßÚçâ÷Þð÷á(ÚäâØÙãÞ ç÷àã÷í÷åÚÛîÞîáâ÷Þß÷ÞÚ×Ø 7åïäâ ÚâØï1ÚÙáíÚ8ë1ëáìÚæå ìÜóØäí ØÚÙöâÚ÷ Þó1ã1 ÙÚ4Û5 æ1íåáÚöÜãáäÚâáßÚØóãÚá1ã 5å öâ ×ØÙÚñíØÚï÷ÞßàÞßÚãîáð÷Ú7÷Þüýþÿÿÿýýþ0 6ððöá æî ÚöÞØâã â×öïÞØÚöö á1Úâ2×÷ á÷ðçÚ ÷ÞÞØöÚ46 ìï÷ûðÞöéÚðùöìéáû6ìáé÷ìùðùåÞìú6ûóèëåúÚÚ èïú2Ú×ö úïÚÚ1 1äö Ø÷ÙÚ Úâ÷Þó÷á ÷2 Úçå Þ2 æç Ü ìûéùÚ øûûûùùú ÙÚàî5æÚ ßîá3ô ÷ÚÛ ûì6ã ç6 áÜØåÚöäå Þ÷Úáüýþÿÿÿýýþ æ8 5ß Ú öïÜ2 ãÝå íæõîçÚ Þðö42 ÷ïö ÚãîâïåôïìåÞøßë2éæî áøåöòàé6÷ëóë÷øÚ2æî ä1ßØî1áá÷ ûìÚà öæáäØ âØ1ÞÚÚâßïðãÚóßåÚ÷÷ Ø÷àä÷ Ú çÛÚ Ûî1ã Ú 1ßð÷ÚØóáÚóïäÚßðåÚØ÷òììá üýþÿÿÿýýþ Û5Úóå äé à î ß î á ÷ ïöäè Úòùòïôìì1ìøÚè1 ûéóÜìîø÷ëÞøâòáêØ ä÷ ô ûûØ äîÞ÷á å ã 2

å ã ï ÷Ø Ú à åÞßã÷Ø ä÷ ù ú 92÷ åç÷ïÚô ç÷ ïå1äí â1îá1ã íîáåã÷Þ÷ÞÚáîïÙ7ö æí 6 5ç6 Ø 6 ã å á Ú ï à ô öâô ìøúøùìùùùùé üýþÿÿÿýý çÚ ÷Ø ÷Ú ÷Ø ÷Ú âöØ öÙÚ ã ÷á ÷7÷Ø å Ú ð ÷ üýþÿÿÿýýüü àå üýþÿÿÿýýü øøëèéëÚàØ ÷ í Ú ã î á ð ÷ 2 ì ø é ø é ø ò ì ù é ú üýþÿÿÿýýþ0

÷ ä÷ å Ú Þ 1 è Ú Ûá ö ð ÷ ã ÷ Þ Ú ÷ ã ÷ ï Ú ø 6 ë üýþÿÿÿýýþýüý

åâØÙã÷ÞÚã÷6áàî÷Ù7÷ ØåÚöàáå÷6âÚîä÷ äö àïåÞäÚÚØåöóÞ÷ØãöÚãóÚåâö÷Ø÷ßä÷ å÷ÞãÚ÷óÞ÷6íä÷ öá2Ûî Þß÷êá ×ØÙÚãá7ÞÚí÷ÜíåÚäöàïåäÚØ÷÷ØÚðöðöáÚöê ñïîå÷Þ÷åÚÞï ßÚàîáåñíî÷ÚÞíÚ÷ à ÜíåáÚåãÚ×é áä 4÷áåÚÛ5Ú7ÞØ÷6ØóáÚóïä6ðá6áüýþÿÿÿýý0ÿ ôãáÜ×è6 å6à÷Øí÷ä6 ßöó÷Þß6 í÷âáÚå ãï26 ï÷ä÷ áàåÙú2÷ëóØÙ÷6 ×Ø ðåÞÞ2ÛÞ ÷ ×öØ ÝÚä÷Úüýþÿÿÿýý 2èûéøêÚùãøÞØØÙá Þß÷å÷ðåØÚââî1ãÞîöáàð2÷å ïäÙáÞáÚßàÚ1ãßîïáöÚô7å á àÝ÷ 1íå ëØ2Ùìøéøúøúòèìòú ÚöÜÚ1öØïîØÚíîäíîãÚ7åï21óî÷Þ Ûá ÞßÚöàäö öÞß èÛ áåä÷Ú÷äØ 1Ø6ØðÚ1ö ðö÷34Ú 6åÚ ÛÜàöÙïÚÚâØØåÙäÚîØÞÚÚßöóÚÚã1íÞäå îØáÞÚàîÛÜ ç÷ ÙÚæîî÷ßÞ÷ßÞã÷Úæï îä÷ Þ 5Û Øîá6à Ü Úãäèû$×6 óíàÞØÚ÷ ãîÚñäå òÞÚ ëæ 2 ûüýþÿÿÿýýýü ëèô ùÚ!å ãúîìáØÙð÷2ØÚåÞìßøß÷ïëÚóì÷ëïû÷úä6 ùëñ1ñ1ãÚï÷üýþÿÿÿýýÿ üýþÿÿÿýý àÞóá ãÙåñåá÷2Þ ï à2ûöéã5Û ÷Ü ÷íåðö÷áê å üýþÿÿÿýýÿ00 ñ÷âÚàîàö÷å åïäí åÚö÷âØ÷ÜàÞäà ÚóØóûì åáå ó&÷îàÙ÷ÚØ2 îïáÚ÷çá 6ãïáßð ÚâÚ÷ëåìãìûá2âìÚøØóëãéÚûä1 òä1 éèüýþÿÿÿýý00 ûßøÚöØã ×Ø âöØ Ú

á ÷ Ø îá Ú 5Ø í 3á îîï îÞñ î ï ï à Þ Ù Ú ã ÷ á ÷ 7÷ Þ Ú Ø 1 ã 1 Ú í á å ÷ 7Þ å Ø ÷ 6 æç

Ú â ÷ á ö Ú Þ 1 ã îÚ ×í2 ×÷ßöà Ú ìøëéûëûéùëø ×Ø Ù Ú

í 1 Ø î ã î á 6 à á Ø Ú í Þ Ú æõ Û

æ5

å âáöîØåö2ÚÙ ó ã÷÷ÞÚÚäî ã÷áàà÷27÷ üýþÿÿÿýýþÿ æå íåïÜ áûê àØã6ñ176 óåàåíáÚïåÞ÷öØ 6äÞßö÷ó6 ÷à÷ñå1á Úâá ñáÚØîÞ÷ß÷Úâ1Þßã÷áêäö÷ØÚã÷á÷7÷Þ æ7÷ 6âàÚàóã÷åÞØÚÚ 1íá àÚã1äíØá2öâô îáîØ íîï÷ä÷áÚíîáØ÷ä÷Úóåíáå1áåØ÷àüýþÿÿÿýýüü ãÞ ÙÚá7÷ÞÜØåÚàßîá÷ÚäåÞÚæç Ü æí ÚöØåÚâööÞÞØßöåãôìÚ5ø1ëãò1ê á áîðØ ãîá 5îÞäÚ óîã÷îÞÚÚ Ú ùòÚÝå8áâ%×áðîÞ÷ÚðöãÚØîàâÚ ïäïÚüýþÿÿÿýýÿþü Ú2 èûÛå Ú$ã ä÷Ùå Úí5å îï÷÷áð÷÷á ÞØ÷åÚãá÷äåãÚâ7Úï÷ä÷á÷ÞÚ ï2 çøï÷2Ú5ô øéúèòòø 4÷ ááå(ôöÛ5Ú àö÷ïöäå Úóãá1åØ÷îÚáö åâàôØéáåø(àùîøØùå÷úû ×Ø ä÷ ÚûùØÙÛîá Úïßàó÷Þ÷ê ßÚä÷àÛÙ1ÞîÚ öã÷ÞÚ8ç÷á äáÞæó ÚããîØ æãîðØ÷Ú öíÚúïØ6Ú

áñÙÚéùë1ñ éòúüýþÿÿÿýý îï6 ß 1óßßðÚ÷ïê÷æ1 ìûéïÚùÛ÷ êùïë÷ßú÷úÞúÚìØîéÞØ÷á÷üýþÿÿÿýý ï1Úäèì6ëÚìøøøûüýþÿÿÿýý0 øùøøì üýþÿÿÿýýýþ Ûîá öà ÷Ù÷÷ÞÚ÷ öÚ8÷íå à Ú×öØ öÙ ð ö ð ö Þ Ø Ú ó ï ä ÷ á öä÷ÙÚ ×Ø Ù Ú í á Ø Ú Ø ó á Ú ó ï ä Ú ß ÷ ð å Ú ë ì ì ê ø ì ì á â 2 í ß ï ê ìøèúèúììúûÚìøéøúøòøëèúù 7÷ à÷åÚã7÷ áã÷îóÚî áïÚÚÝû2÷çî

äâ÷áöãä1Ûï÷&÷Ú÷Úú ùÚ5ô åâöØÚàßáÚû1áßÚã÷á6öØãÚí1àåàåÚà÷ïîà åñ÷áåÚ5îÞ÷ß÷ÚñöñåÚä1Ø1áÚâîáíîê âØÙãÞÚó1ãØîáÚàáØôíÞÚæõÛ6àáØ äÞ6 àÙ1ï÷Ø 6á÷ðåÞ6ØßßÞßÚ ð7âÚàîáåöà ã÷ ÷Þáåã÷ÚÚúÛî 2ÛÞáî1ÜÞ÷ óßöÚãá ÷ åáåäØåÚÚèï÷2ïäÚ Øîàê å 28äá 8%á×î÷öØ ñ1öÞØîáÞ7Þ äå ÞåÞàúåÚØäî Þß÷âï÷öä÷ ã÷ãÞîÚáúð÷ á îã ôìûéùê éøëøòèéÜ ìøéøúúûùùø ñ÷áåÚ÷á ÷7÷ÞÜØåÚð÷ß÷Úüýþÿÿÿýý0þ 1ØïîØÚóå ìøéøøøøòø ï2Ûå1äîÞó÷à îááîÚ5îÞóîåÚ÷õÞ õ Ú91 2ùòÞÚ ÚÝå 1âá÷ð÷îÞ 2 úØÚ6Úíæî îÞÞß2 ú ïäÞÚãØáîðÚãäå áàäåï1Þ ö ÞßåÞôìÚøßë÷éðåÚûíòá1ûàùîéÞòØì÷ëàåÚÚ ä÷ ÷üýþÿÿÿýý0þÿ äÚ üýþÿÿÿýý ã îØÚöâÚìøèìùûûìùúò Ýá ÞßÚ äã ÞÚ âØÙÚìøèøìùúìèèéû ûãá7÷ØåÚüýþÿÿÿýýþý á÷ä÷Ù ïäíááå÷ÞÚÚäå íäÚ åÞßÚæïîáä÷ ÞÚ5î7î ïíÚÚì×÷ ûé÷ùåÚêñò÷ùØüýþÿÿÿýýýü öøáÚù÷ úìäê ñõÞó1ä÷á Ú Ùï2æ1

âØ Ùã ÞÚ à ßá Ú ÷á 7ÞÜ Ø å Ú æç 6 ä÷ îí÷Ø ðöð öá 6ößå ÷Ø 6Úöâô

å ñ÷2á8äá åÚà1Þ" íåáÚñíÚá5Û åâ÷ó6å6 6ØóáÚæ46 óïäüýþÿÿÿýý 6ðöðöá

å ñØå÷á åÚíîÞð ÷ß÷ÚØ 1ã 1ÜÞãÚå1à Ú7÷Þê ãäèùïÚãèíìÚéãîÚï àÞÞÚ Øá1÷ßïÚð÷÷Þä÷áüýþÿÿÿýýþ0 üýþÿÿÿýý0 ï úÛà ìØØÙÚ6Ûî ðöðöáïáî68Þäá Þ Ú ï ß à Ú ã î Ú 5ã Ú

Þ ö ß î á ÷ Ù

å â ö Ø ö Ù ã ÷ Þ Ú à î ß î á ÷ Ú ã ÷ á ÷ 7Þ Ú ö Ø ã Ú 7÷ ê 2 2 Ø ÷ á ÷ 91 2 è

á ÷íå å Ø ÷ 6 Þ ß ß ÷ ï Ú à î ã å Ø ÷ á Ú à ï î ä÷ à äà Ú ó ÷ Ø ÷ üýþÿÿÿýýþ0 7ÚÞãÚáïã7Ü ÚØ1åãà1ÞÚ÷èÚë ) êúìöØ÷ÙáÚåöðöäÚ ðöá 6äî Þ÷ïá1åãê 11áóÚíáóãàåÚäîâîïÚïöïöàÚæçÚ ßã÷í ç ÷ÞÚ1ÚìàûØÚé ù÷êëã÷òìïÚëä ÞßíÚïîÚàãîîÙÞ÷óÞ÷Úáð÷÷÷äã 1Ø15åÚä7÷1ÙáÞ1÷â6ãïãáäÚ ãæÚ îô ï2÷ Ýåóí1íà÷Ú8áå÷ÚúÞí÷à úóúê áö÷ÚâØ à÷Ù÷ÙÚà ÷Þ(ßá âáÚââá öÚâöã÷í÷ÚØ ÷Úñ÷âÞßÚóï ÷ÞßÚ7å ï óåáåÚãîÚìøëøéøúùúò üýþÿÿÿýý0þ Ú 2881äá íúÚåùá ïîÞ2äÚ Û1 ÷4öÜ 4Ûî ÞÚîàáóð÷áåÚÚùìàø1èáøîüýþÿÿÿýýý òêèùèìä÷ øê 7å ù6ë5åäöáÚççÚ ù áï÷öä6 Þ ß Ú 1ßð ä ð ÷ Þ Ú Þ 1 Ú ó í Þ Ú Û÷ à ÷ á Ú 9ß ÷ à ã üýþÿÿÿýýþþ â ÷ Þ ß ö Þ ÷ Þ Ü äî à å Þ 6 í á å ÷ 6 í Þ Ú æõ çÚ üýþÿÿÿýýþü åÚÞíÚ1æçÛÚ àåàåàíîáØÞôÛÜ ÝÚ èéÞê 1Þßã

åñáÚíÞðîï ß÷÷ÞÚ5 Ú÷Þßãîï áåíÚìûéùê ÞßÚï1ã÷àåÚéùùèèùù ÛàáÚ9åØîÞ ×öØöÙÚØîÞ÷ß÷ÚñöñåÚäâïêäØ ââØôÙõÞÚóû1ØãÞßîÚàïå÷÷àÚÚî ùàÞá÷Ø÷âï2ö Øï2÷Û÷ ÞÚàè÷àá÷Úî Øí÷äê ä åâØÙãÞÚàßáÚá7ØÚöØãÚ ÷ß÷üýþÿÿÿýý ×Ø ÙÚíÞßÚ7Ú Ø1ãïä1ÚáÞàåÚïãîîÚá6çî 7ÞÞØÚ÷âáá÷íÚîæå Þïß÷îáê å çØ áÚàÞ3öóááÞ2ðöåØöðöáîá6Úß åï÷Ú äí ØÚâîîãïîÚ÷ áð÷2óãåáÞäÚ ãî ãë÷ëØÞÙØÚ1íáóâóáãâÞßÚ÷äå á Ú ð öð öá Ú 1 Þ Ø î á ß ÷ ï ÷ ä÷ Ù ö ïðï÷Þä÷ ã á äÚ ç Ú ß Ú 91 ï÷Þï÷ßÞàßßÚÚã îï2×ö áð÷2äå Ùöð1âÚô4ö Þå÷ïØ6Ú ãïÚîå áð÷Þ6ßðöá1ðö÷á6óï÷Ú×÷ ä÷áá÷÷Ø6ÞàÚïØóÞå ùèë641Þñ÷Ø6 îí1ã6æïîä÷ÞÚëëûøú àØó÷ãïîÚàóÜåïöàßØ÷Úä÷ ñÙÚ÷ø áâÞÜÙ÷áØåÚÚÙÞö1âÞÜ æöíîïØßßÚð7â6îîÚâßÚÙ÷àåïüýþÿÿÿýýü0 äå øé à÷áã÷îØôôÝÞ 21óî÷ÞÚãäëÚöã1ÚÞ1ÚØüýþÿÿÿýýÿý ï1ß1áîð1 â÷ÞßÚÞ1òùÚØïíôòûìûùú6øëøøüýþÿÿÿýýý ØîÞñßå÷÷ÞÙÚÚæö Þ1üýþÿÿÿýýþÿ Úáè÷èÚÚî ãê 5îá÷íØÚ6÷4î óåÚß×í Úãí÷îÚÞá×÷ öÚàåÞ÷ä% ÷ØÞÞë2íäå üýþÿÿÿýýþü âðåöÚëØöëÙìãá÷âÞÜâÚïàÞßÚáàÚÙãå÷ØáÚè÷è7÷ ØåêÚûöìÜï2÷ìöìÞÚóï1áã ×7Ú ×ö5Øö Ú ÙÚä÷ ã÷á÷úìØ 7÷ÙÚ ØåÜíÙá îïÚ÷äå ÷ÞÞßßöÚ Ú51ã1Úïåàâöá áØ ß å

ß î Þ 8 ÛÚ Ûá äå Þ ÷ Ú â Ø Ù Ú í äâ Þ Ø ö à ö ê çÚ 5 ó ö 6

à Ú ÷ Ø ÷ ã 6 5äÞ Ú 5å á Ø 1 à äà Ú ó Ø ó á & ÷ Ú Ø î à Ú ï à ß

å ñ ÷ á å ô ÷ á ÷ 7÷ Ø å ê ö ä÷ Ù ç÷ ã ÷ Þ ê ×î â î ã ÷ 2 ì ì æ8 áå÷çÚ Úç÷ óöØÚ÷ãáä÷ àîïîãàå ííÞåá2íæõ áîÞßÚöàå÷ÚûëêúìØÙÞÚØåóöáùÚúó÷úï÷ä ãîáð÷2ìøéøúøúùúèøìÚíåäí2üýþÿÿÿýýÿþ æ1á17÷ð÷ÞÚ×÷ÞßöÞØ÷í÷ÞÚöâôìøèê ÷àåÙ÷ÞÚ×Øï ßðëììáâÜâïÞ2ïÞßàÚãáðÚìøøøìòüýþÿÿÿýýüüü èìëûëø úûéòéûûúù üýþÿÿÿýý 1

6 ðï2áÛå 6úãìöÞØ÷ßÙØåÚçå áðÞÚãïæç 6 äÚããÞî

å÷âÞößØöã1ÙÞãÚ÷íÞáåÚ÷ãÜ÷7÷ áÞ÷åØ7÷ ÞÚÞÛå ç÷à ß÷ðå 7÷ïÚëëìáâÚâìøèøìùìëüýþÿÿÿýýþ

ñáÚæ1 íØåáÙÚÚ×1 Ú8ïäúìáìÞ6" 8öØÚ÷ãáÚîãÚ1æ1 Ø÷Úáà÷åäß÷ 6 Û5Ú æÛÚ Øãó ûáàú2Ú8 äá ßðÞüýþÿÿÿýý üýþÿÿÿýýýÿ ×ï 4á åÚØ÷ãÙá÷7Ø åíØîá7Ø Ú÷7Þ Ø×á ÚàåîßðáîåöÞàÚ÷ ÚöÜØæ÷ ï1Þ1 âØÙãÞÚ1íîá÷Ø1áÚ1öØïîØÚ÷& ÷á÷Úäå Úïíä&î&ØÞ÷ÚÚ5ÚæçÛ ÚïúÚë1 ×7Ú Þ ×Ø ç çÚ á 1óöîííÚ1ØîØÚáå÷äåá÷ÚÚåàãå÷Úáöï÷÷7÷ Þ6âÚöîØáãê ä÷ ÷Þî ç÷ á å Ú !à Ø å ã Ú ï 2 ÷ äà Ù Ú ñ í Ø Ú ã ÷ á Ü å Ú ö Ü á î à Ø 1 6 äã Þ Ú Ø ó á Ú ó ï äîà6ßØ1ðå ä÷ û ë Ø Ù 2 ö ð ö á 6 ö ï î Ø 6 ð å Þ 6 ÷ î á ÷ à è ø 6 ó î ÷ Þ Ú ã äÚ è çå á 1 Ø ÷ 1 ó î ÷ Þ 1 Ø 1 ñ 1 í Þ ß ÞóÙ1Ú÷öÞÚÚíÝå 1ß÷Ø÷ÞÚÚÝÜ óåàåáíîïåØÞÚ1 Úðöðöá õÞó1ä÷áîØÚÛ÷íáåÞß÷ÞÚ îä÷Þß÷Þ íîÞß÷ï÷ä÷Þ2çåÞ÷ØÚÙöâôìøëéûëìúèéé ãîÚæîï÷Ø÷ÞÚ5îïíôòûúìèò ûùòÚìûéùúéèúòòÚ÷ó÷Úâ1Þüýþÿÿÿýýü0 öà áçî íã1ãç÷á 6â1ÞåÞ÷ÚìøèëìùøûòÚÜ öàÚÙöâôæ1ä÷1ß÷ÚáÚ á ÞïÚäí õîÞßóÛÚ üýþÿÿÿýý 4Ûô ß*Ûå ÷ã÷á&Ø&÷÷ÚÛ ìø÷ëÞòßùãú1èÞòìéúúÚ1ïê åñ÷áåÚàßáÚäîã÷ÞåãÚçâïÚíÞßïäüýþÿÿÿýýþÿýþ å ×Ø Ù÷ÞßÚ ÚÛ5Ú ÝÞ ØÚð÷÷ÙÚ äÚ×÷â÷á ãîáð÷Úéàê÷á ëÚåà6ß÷ð 1áîå õç÷ßö71Ú Þ÷óä÷ 1ä÷ áîØÚõîö àöïä÷ ÞöØ ÷1áä÷ ÷Ú4÷ áî1öï1á ï117Ú

å â ö Ø ö Ù ã ÷ Þ Ú í î äâ ÷ Þ Ø ö 6 Ú â ÷ â Ú à å Ø Ø î á 6 çà2×ï ÷ Þ Ú 8 äá Þ ìøèëòéøéúëÚ éèèìûûè íöï öÜ Ú ó÷îá Þ 1Ú ÷Þð Ú öâÚ ìøúøòê óäè ÞÚÝ7Þ ñäï áÚ1ããî1 ï ä÷ØáÚßç1 ó1îÚ5Þäí ÷Ú îïïÚÚçß ï Øíîá ëììáâÚôÚìøëòûùìùìì üýþÿÿÿýýý ùëùøìëÚÜÚìøúøòòòèèüýþÿÿÿýýýþ Ý÷áöÞßÚäãÞÚóåÚÛ1ßöÞßÚ81áÚüýþÿÿÿýýþý îáâ÷7÷Ø îà÷á2ÚÚïÙ÷öÞàâôåì÷ø6Úéóå øÚÚ×÷ÞóöÞß6 ûûìÚøüýþÿÿÿýýý øììÚß÷ðå ×ØÙÚñíØÚíîÞð÷ÙåØÚã÷1àÚâ÷ßüýþÿÿÿýý â Ø Ù Ú à á ÷ ê Ú 1 î á Ú ò Ú î 6 ç 1 á î ð æï î ê åÞÚá÷ÞØç2 ÷å2Ú×à í1ï1Ü ãá÷ÙÚ Ùöâ2 öØ÷ÞÞÚè6öäö åû÷èÞéßû6óëíØ ä÷ÞÚìøèøûéëùûÜìøèûûéüýþÿÿÿýýþÿÿ

åâÚØ÷ Ùã÷ÞÚàßáÚæ1íåáÚâ ï Úæõç æßá#æØ ÷çÚ Ú$í áã÷Þàóåá1÷Þ÷÷Þï668÷6àä ëãØãÙ66âäå Þ âäã ìùòò åñ÷áåÚûëÚ1áßÚßÚàîáåöàÚä÷öÚØöáöÞÚ×× äîà ðï21óî÷ÞÚ ëÚÚóíÞÚ â÷Þã 6ßðùáÚëä÷ ìÜâïúÞë6ìØÙø6ëíé÷ûßëåêéàüýþÿÿÿýý0 ×è ÚìäøùÚèÚã7î 1èØ÷ëÚëÛ æõ 46á ôØß÷ðÚÚúí×÷ ëêëìãß ä÷öÚó÷í÷ØÚö÷ÞßÚûØù÷òäâ ÙÚÚïàß1íå áÚÛã5Ú áæ7Þ2 Ûá éÚø×õ ûúø ÷äà äô ßÞðà÷26 å ÜÚ8äáÚã÷îïÚÚ ï1×ß÷ðÞ÷ØÚöö ïÚäÚ Þúåëøë æç 6 ì÷éê 5ôìûéùÚòòìòùøøÜìøééúøüýþÿÿÿýý ñö÷áÚáåóÚïÛ5Ú Ý÷ ÞìåìØ÷êòÚâìåìàÚ÷öÚØä÷ à÷ä÷ ãÚóÙï ÷ üýþÿÿÿýý óå â×Ø 7÷ àøÚãÚîà öÚäâ î5ô áåÚ÷6 âìîøæç 2 áèïå÷øÞûÚ øï8äá 2×å âåÞà Ù÷ÞÚûêëðØÜ×ïÞ2öâôìøèìùüýþÿÿÿýý ßëö1ûÞàû÷Øé6î éãï2ù6ö àúöéÛ5Ú ä÷ Þ4å îàßíäà ÷á÷Úûøá÷Úã Ø å ó ä 6 ÷ ð å Ú ë ã Ú ö !æõ Ú 5 1 ö á 5 á ÷ î ï 6 ääâ ö Ø ÷ è Ù ÷ Þ ×Ø ï Ú û Þ Ø ö ã Ú â î ã î á ð ÷ Ú ó å Ú ×9 Ú ó å â ö Ø ö Ù ã ÷ Þ 5ô ì ø ø ì Ú Þ 1 Ú

å â7÷ öØöÚïÙ÷ãÞ÷ßÞàÚö5ÞößãÚ÷ãÞîßÚÚ 8ï2Ú÷5à÷2ä÷ 8÷ä÷ á÷áåÞ9ó1åê2 ã÷ÞÚ$åñîæØ÷651öá$íîá÷Ø1á6ãöáÙäê üýþÿÿÿýýþÿ â á å 2 â ô õ â ö Ú á î à Ú ì ø è ë é ø û è ì è ë ò üýþÿÿÿýýüÿ0 àîÞóå èù1ìáÚÞ1ßáßÚ1Úíãá÷Ø1ááÚ÷×ö 7÷ñãÞÙÚ1íö÷6èâ1ááåãÞ2ßçå Þ Ú æçÛ ÷ Þ à ÷ ñ÷áåÚÛ5Ú÷Ø ÝÞãØîá 6ãîð÷6 áð÷Úàöá á÷âöØÚ÷9îß1 Þ6Øóã èÚ 1ßð÷Ú5îïí2Úìûéùêéùùèùùé áä÷ ÞÚíÚãóáÚã7Þ ÜíîÜ ã Ú÷ 1ØîâÞÚß î àã åâØÙãÞÚ áåîáÚàñíØÞ÷6$íØüýþÿÿÿýý0 ãîô ï2 îÞó2æöóåáä÷ÞÚÞ12èëêèé6æî Ú×÷71 ÞØöÞï Úäîã÷Þåã6 ÛÞ åãÚáØî Þê å óäå Øäí Øã5÷Þ Ú ØáÚñÚâ÷áâÚÚö õ öä1ä1Þß6 ÞØöãÚàîÞÞå óåáåÚÚö âÚìøðöð èûû6øð ìèéûìë ÞÚï17ãîáÚíá7ØÚðäí2áäÙÚØßß6üýþÿÿÿýýþ0ÿ îá÷ð ïÚ "ïÚâó ßÚöÞÞÚóåÞïßäÚè6ö ûû"âùôùÚæ Þ÷ 2æ8 Øå22õ8ÞÜÛ1 6 $íáóí×î âáãê ï2Û÷á÷ÞßØáåØåàÚãäé64÷âî÷Þüýþÿÿÿýýÿ ß4Ûìøèëùøûòòéú6 ÷ðåÚóå÷Ø÷àÚ ç ìûéùøëøûëòø üýþÿÿÿýýþÿ õ àÞ÷ä÷ Úìøè2ùûìûØéÙìÚàëöèíìÚëãé1äã Úüýþÿÿÿýýüýý 2 ÞàÞ"äã ùüýþÿÿÿýý0 úòÚùæõ ëçø åâØÙãÞÚàßáÚã÷á÷7÷ÞÚÛÜ8ÚÝá üýþÿÿÿýýÿÿ ×í2 ó 5 ÷ å 7 ÷ Þ 6 ÷ ó äÚ Ù Ø ï Ú ã 1 í 6 ã ï ã Ø á Û5Ú ß Ú ï î à î ê

å ñáÚâ÷ß5Ùå÷êÞ×÷ ÚöóÚ÷ïäÞßáÞ6Ûá ÞÚáæçÛ ã÷àåô×ÚÝ÷Øåìøéøúøòèììò å÷ÞØ÷ßßÚäï ï2÷

åñ÷áåÚã÷á÷7÷ÞÚúÚìØ1Úãï÷1ÞÚßäå ÞåäßÚ÷ãáîãáîð÷Ø åñ÷áåÚÝ÷ÞåØ÷ÚæåÞßïîÚäîÞ÷áåãÚðöðöá Ùß÷÷ÞÞÚÚà1 ØåÚ÷òã6ûçå îúæ1 îóäîÚ6 Û 2ìáø÷èÞúßï1ûÚüýþÿÿÿýýþÿþ0 è û1øß1ùáù÷øê çîÞñ÷áåÚûÚÛ5Ú7÷ÞåØ÷ÚöÞØüýþÿÿÿýýþ00 öØãÚ5åãîÞßÚ ØÚ ßöâÚ îÞàåÚ 1 äåàåïåÚàãØåá÷Ú çÜ èä÷ øÚÚ úïì21 óî÷7÷ ÞÚãäÚèÚ"5ô ìè÷òß÷Þ èû1áßìÚöûàéå÷ùÚä÷ éùèøìÚàîßàîöáÞüýþÿÿÿýýüý ÷ ÷äíå ìøëéùèòùúùééÚ üýþÿÿÿýý0 öâô áöä÷ÙÚóåÚöâô ÷ã÷ìøøòòòèìèù áØ÷2÷ðåÚììáöâãÚÚØàåó÷÷Øöã æÛ6 7Þ Ø66æç 6 ïà6ßàåáÞØôß Ú 6àöíæå îÞï2æí åõ á6×è ä1ä1Þß2 ì ø é é ú ø ì û ø ì ù Ú

ß î Þ Ú 5å ã î Ø Ú 1 à ÷ ï å ÷ ×ö Ø ö Ù Ú Ø ö ã ÷ Þ ß Ú ó ÷ Þ Ú Ø î Þ ÷ ß ÷ Ú â ÷ Þ ß ö ê 6 ä÷ ù ì Ø Ù í Þ ß ï ä ÷ á Ú ×Ø Ù Ú ñ í Ø Ú à Ø ÷ Ú ÷ ó äÚ æÛ× Ú à Ø í äÚ ã 7 õ Þ ó ÷ Ù Ú ÷ äí å Þ ß ï 2 õ ä1 ß å á å Ú à ï Ø Þ Ú 7Þ ß Þ è çÚ é ú ò ò ù ø Þ÷Þ2 5 îá ÷äíå ï Ú ó÷ÞÚ óå à å íï å ÞÚ öâ öê Û ñ÷ÚáåöÚñà÷å÷ï1ÚÞúÚëàØöÙíÞî6ä÷ áåàäí 1áÚíöáÚ1äî óöüýþÿÿÿýýþ ãÚâäöíãöåÞô Þßåôìøûúûëûúëò üýþÿÿÿýýÿ Øì1ã øû1Ü èúáîà ëûØø1á ú÷Þ2 ëûø×îÞßã Üøûèòéîï òÚéñÚ1ÞÚ ð÷üýþÿÿÿýýü0 äÚ ê2èô ù åâöØÚû1á÷ÞßÚØÞßÚñ÷ÞØåÞß6â÷üýþÿÿÿýýý åãÚ1ö ÙÚÛ5 67Þ Ø5å 6áðóöá Þ6ðá6Úá÷óïðåä6 Þ6ä÷ åùüýþÿÿÿýýþýý ìëììá ØÙ6àâÜ ß Ø å ä÷ äå 5ì÷ø71 ÞÚÚß5ô öëÞûßú6Û1 ßøöÜìÞøßèÚâë÷éáöìÚØù×ï ãøÚâô ×Ø ÷Þ÷ã Ú ã îñ å ï 6 ß÷ð Ú î ÷ ä6 Ú ÷ ó ÷ Ú ß ÷ ð å Ú ó ÷ Þ Ú â 1 Þ ö à Úäî Þßå ÷á÷Þ åã2

å â ö Ø ö Ù ã Þ Ú è ÷ á ÷ 7÷ Þ Ú Ø î Þ ÷ ß ÷ Ú í á 1 ê

å â Ø Ù ã ÷ Þ Ú ÝÞ Ø Ú äå Þ Ú æçÛÚ Ø ö ã Ú ð ß Ú äð ï Ù Ú ß ð Ú 2 ù ò è Þ2ìøéøúìòûøøøÚ×ãÞÚ×åüýþÿÿÿýýþý0ÿ á1 !ä÷å ï Ú ï ÷ä÷á ÷ÞÚ ó÷ÞÚ 4+Ú ã îÚá ó"öâã1àÞåöÚØà÷ÚÙö öÚâ÷ìàåøïåØë÷éàùÚßì÷ëðåìÚíò1øãé1ûãÚ"àä÷ ã ÷ Þ â Þ à Ú ï à Ú ó Ø ß Ú ã î ï ã à Ú 41 Þ Ø î á Ú 5ã Ú çî á ÷ Ù Ú ï üýþÿÿÿýý ×ï á÷Ú å* ÷Ù112ñ12 å 1ï óÚ÷ØíÙå ÷öÚ å ÷ äàÚ1ã 'öá÷ÞßÚóãØÚÛù÷ÞÚåÞßá1÷óÚäòÚöâ Ûáå÷ÜÝÞØÚöØãÚöïåÞîáÝáßÚçãÞÜ1ÞØîá æØÚ÷óäÚ×÷Þã6ÙØï6àØíä 7ÜïáÚ 76ãáê ä÷Þóå üýþÿÿÿýýü ìøèéûòéøûè6 Ûîá 7å Ø îßîÞñ Ú ÞÚ øê ìøèûûéëééûò äã Þ÷ÞÜ ñ Ø á Þß 6 íÞßï äÞ6 öäöá Ú ä÷ 7÷ Ø å Ú ó å × ÷ Ø ÷ ä6 æÛ× 6 4æÜ $×2 Ú æ7ï ê ï 2 Û÷ á ÷ Þ ß Ø á å Ø å à Ú çÚ ú 2 ë Ú ×÷ Þ Ø ö ï

ñ ßáÚÚãó÷å÷áØ÷ÚàöÚ ç# Üîãàí÷8Þäá àåÞÚ1ÚãöÚØÛá ïîØö6ÛÜ ùìØÙÚ8àßÚãîáð÷Úôìøééúøèüýþÿÿÿýýÿý ìëúèø Þ6à1íåáô8åïåàìøéøúûúëüýþÿÿÿýýþý0þ üýþÿÿÿýýþ ø Ý6å÷àÞ1áñå1ÞÚàäî äë2 ä÷

åâöÚØöûÙëãØÙ÷Þ6àÚåãÞ÷ßáïî÷6ð7÷ ÜØïåîÚöØÚØïãäÚñá1Þüýþÿÿÿýýüý ÞÚØïàîßáÚÚÛ æîßîá ÷Ú íöØ á ÷Ú íöØ á å Ú ä÷ã à Ú ûìØ ÙÞ Ûî ÷ Ú çî á ÷ í å Ú 4ú ù Ú ÷ ã ÷ ï Ú ä 6 á 6 ö ã î ØîÞ÷ß÷÷ÚÚàäî îâ÷áÚâá1Ø1àáö2çå áÚíá1óöÞãßÚ1àöíÞØåßã 01-./0 8â÷÷ããåûØóÚãöÚØããîÚðïöåïå÷Þïß÷÷ÞÞÚä÷ ÛïßÚïäâØÚûòæîíèû#4÷ÞØöäãüýþÿÿÿýýÿ ÷ÞÚÛ# ÷í÷Þîà÷ÚÛÙÞ2ÛÙôéìèòòòüýþÿÿÿýý0üý ä÷ãã÷àÞÚ÷ùÞëÚØÙó6ßâÚåàî ÷Úïáà1ßê ÷ØåàÚâå÷÷-./ #×Ø ÙÚØÚã Þß÷÷ï Úãåä÷ÞØ áðÚöÜÚí÷ÞÚ÷ó÷ áãâöÞ÷Þ ãíî÷àáðÚ÷÷2óö ÷áÙ6 ÷âå 7÷àØ÷ÚÞ÷å åÚöÞØöãÚãØÚä1Ø 1ã1ÚïåàØ1á áåã2Úöâô öàå÷Ú! ûìê ãîáð÷Úôìøééúøèìëúè üýþÿÿÿýýÿ0 ãá âôìàøàèÚä1 ìúéèÞ÷ìØìÚï÷üýþÿÿÿýýÿ0þ

å ñ÷áåÚëÚã÷á÷7÷ ÞÚÛáå÷Úä÷÷ÞÚöâô ÚûûØÙÚöØã úëØ ï ÷í÷Úà ÷7å Ø Úóå Øìøëòùúìúìèìû îÞ÷ß÷ÚÝ÷á öÞßÚç÷ã

â Ø Ù ã Þ Ú ã á 7Þ Ü Ø å Ú Ø ö ã Ú í à à å Ú ÷ ó äÚ ß ó Þ ß éúûòú äå

åâØÙã÷ÞÚã÷áöå ÷7÷âîá ØåÚöÞØöãÚñ1÷ä÷Þ öÞØîá ç÷áØ÷óåÞ÷Ø÷ÚéûÚÝåá1âá÷ð÷Þüýþÿÿÿýýÿý Ú íá÷äÞß÷ÚíàáØÞÚï÷äá÷ÞÚ4+Úåð÷à÷Ù äîàà2ôÛ÷ãÚ ßöàÚìøëéûëüýþÿÿÿýýýÿ0 üýþÿÿÿýý

âØ8Ùåã)ÞöÚåíóäÞ óöÚã÷á÷1ãîÚ7Þ ØÚ6óçù ØßÚïà6ëß öÞöä÷ÞÚð æç Ü àóÞáíÚä÷ ûåï÷ëÞ8ÚÚäÞ ûúáÛÚ àÚã1öäí âôìøéøøøùñûîê ëúòÚßíîÞß÷ï ÷ðåÚäî Þ÷áåã üýþÿÿÿýýÿü óïäåöÚØØäã Þßäí ãûÚâääí Ú1 âãíØáêáð ããØîîÚäö

å ñ ÷á å ô Ý÷Þå Ø ÷ê ã îá ð ÷Ú à îá ÷âöØ Ú+÷ÞÚãåÚ÷ìáû÷é1ùãêî6ù ùï2øçß ûïÞÚßÞüýþÿÿÿýýüýü 1Úæçæ óä÷ å ä 6 Û î Þ ð ÷ Þ Ú è é Ú æî í Ø Ú è Ú ó Ú ã Þ Ø á Ú âí÷ôáÚ÷ìØÚûíéöùÞêéø÷ìÚ5ÛÚ ä÷÷Þ6 Úú ìï Ú õ9Úæöã÷Ú4Ûôìøëéûéûüýþÿÿÿýýý ëûìì åâöØôà÷ïîààíáî÷ó2 ðá6íßïäÞ6äØáàÞê Øõ÷ä1 ÙößÞåá2ÚåÚ5ï òòééüýþÿÿÿýýýüÿ óãîÚ áå6ääÙçã Þáåã6ß÷ðåÞÚ 6ãäà å 6 äã Þ 6 â Þ à Þ 6 ã á äÚ 4+ Û5Ú5 á ÷Þà í1á Ø ÷à å ÚØ á âîà ÷á Úæ÷öóå ÷ÚâØ1ÙÚ ÛîÞð÷7åëÚîð1ç÷Ø 7åÞ÷öá Þß5öîÞßã ÞÚ5ùöÚ ùúò ï2ìå è á÷âå å äá Ù2ñßíØ ÷ðåÚÚàâöíå àáÚìáÚøØú÷ øòåÜâöà ûòìÚëöÞØ ëé üýþÿÿÿýýüýÿ ÷ð æí÷Úúî ïÚîßð"âÚâÞØàÙÚÚ ç, 7÷ÞèåØð÷Ø6ÚÚäî Þß÷÷áïå÷ãê6 4÷áåÚÛ5Úðòììáâ6ðöðöá6ä÷üýþÿÿÿýýý0 à ÷ã6íÞ ä÷ ì Ø Ù í î Þ ä÷ÞÚØóãÚóåöØ÷ä÷ã÷Þ2Úöâôøüýþÿÿÿýý0ÿý ûùúùúë û5ÛÚ ùëéòìÚé6 èÚãÚîïßï2àãßîÚñãåïîÚáâð÷ãÞÚö Ú ßâüýþÿÿÿýýýþÿ îôÚÞìøûúê Ûá ÚâöØÚëìíá1ÚóÞÜ1àòØ÷ÚâÜáàØí×÷ áÜó ááÚ1Û5Ú áîå÷áðÜ÷7÷ åØ÷Úãí÷îàÞå2ßÚ÷ ÷ïäðåÚ÷éÞë6ìÚØáóâã2 ÷àèÚêàúÞ÷ðßØâÚÚðöïé2ÞÝ÷ Þßð1ß ñ äî ã1ã6ÚÚíãìøèùùøëéúéú ÚóåÞÚ×î äí ùùøØîëàéÚùãäë ÚÞ1Úàäàüýþÿÿÿýý0ýü öâöÞßå üýþÿÿÿýýýþý 4á Ú è ì Ú 1 á ß Ú ß î äö ã 6 äÙ à 76 å â ö Ú 5Ú ö Ü Ûá à Ù Þ Ú Ûî á å ã ÷ Þ ÷ Þ Ú â Ø Ù Ú ã á åÞßÚâðóôìÚøã1èÞûàûöéïØë÷ìÞÚìÞòöìØáùåàåÚåÞñ1äî öàå÷Úä÷ÚúëÚØÙÚðáÚíãáð÷Úãáà7Þ ÚöïîÚØæç Úàäà ûóåêØëá÷ðØåÞÚö ã îÚ ìøèûéúìéëì üýþÿÿÿýý00ýÿ üýþÿÿÿýýüÿü ×Ø Ù Ú Ø î á ÷ í å à 6 ã ÷ à å á 6 $×Ú äå Þ æçÛÚ ÛÜ Ý

â Ø Ù ã Þ Ú û Ú 1 á ß Ú ï ÷ ã å û Ú ö Þ Ø ã Ú ñ 1 í Ú ñ Øîá ä÷ ìØÙÞÚïåäÞßáÞÚøÚïãùíÚ Úã1îßÚð 1óíô÷úÚø òï2èî ììÚðö2ðô öáì6ä÷ ØÙû6óî1Þëä2 øèìÚúùìûüýþÿÿÿýýüÿ é ó1ÞßÚúÚö ÷Ú5ï ùøê ðß1÷ßððå÷Úé6óìíìÞêøÚ ç üýþÿÿÿýýÿÿþ

å ñ ÷ á å Ú à î ß î á ÷ Ú è ì Ú ã ÷ á ÷ 7÷ Þ Ü ã ÷ á ×Ø Ù Ú ñ í Ø Ú Û5Ú ö Ø ã Ú ã î á ð ÷ Ú ó å Ú ÷ ã ÷ á Ø ÷ Ú ß ð 7÷ØåÚàöíîáÚä÷áãîØ6Þå÷ØÚãîáðî÷áÚð÷Ùö÷âêô ð÷7÷ï öðöáÚèð á÷ðåØÞÚäà 25ïíÜÙÚóíØ àäàôìÚà øè÷âöÞ øìûüýþÿÿÿýý ëìù1ó1ï éøé ìûéùéùèøìÚï÷ÞßàöÞßÚãüýþÿÿÿýýüý öØöàÙïåãä÷ÚÞíÚîØãÞÞßß÷Úïä÷ 5948 á÷îïåÞßàÚØØ÷Ù6îÚ48 Ú71áï2óÚæî Ú"Úîí÷ØÚáûÞìÚòèìûìÚ9î 2ÚÚ7åØÙ å ðáÚâäö ÷ä÷à÷ÞãÚÜÞÛ5Ú å÷ØÚãîÛÜ áðÝ÷2 ÷ûûïÚøíè1êû41 àúåØéå1éÞè2ÚÚ*õ ìøè8øÛÚ éé1 ùùØ÷òâè÷Úá÷ Ø11Øá6ÞÚìåÞîøßóëÚàê# öâôìøéøúøëûûëë üýþÿÿÿýýüý ö6äüýþÿÿÿýýþ 4á Ú Ø ã ß Ú 8 ÷ à â ö â ö Ø Ú í ß ï ä 2 ô ×ß ã ï Ú ï÷à âöâöØÚ×÷ð÷Ú÷á÷Ú ï2ç÷ßîï÷ÞßìÚäé 817Úãðö÷á 16æç Ü 6áíá úë 6ø 7Þ áæå 6á÷ä÷7÷ÞÚ ðåÞ÷6ÞÞðåö÷ØÞÚØØã1ã ÷ îå÷Ü àØ çï÷ØåÚæïäÚìøèûûéèìûòìÜøòüýþÿÿÿýýüþ 51Ø6àðöÚ42 ÷áãð28Úû÷ëäá ãÞ,üýþÿÿÿýýÿ âáíàÚàóÚáØåðßîÚáïÚöï÷÷ð÷áÚÞãß1ÚØïö÷÷2Úáö Úã1âØ÷ô å ÷àâÚØÙßã÷÷ðåÞ6ÚÚâäî Ú7÷7÷ ããõÞî1ßáØåðîÞ÷àÚ3ï21Úñïã11öàäÚÞíðöàåÞãß1ØåÚîààåÚØöÚàØôîÚà7772 à1Þ÷ñï÷íáà÷å ìøëûûûøøéé üýþÿÿÿýý0ýý

å â ö Ø Ú à î ß á ÷ Ú ï ÷ ã å û Ü 7Þ å Ø ÷ Ú ö Ø ã Ú á î ÞØ÷ï ÷28÷ä ÙÚÛ5Ú ×âàåàØØãîá ÚáöãØåüýþÿÿÿýýü ÚïÚà2 áâöØÞ óå ï÷Þàßñà6áö÷ð ÞåßÞ6 Úãàîîá Úõåàöà Ø÷6ÞÞå ÷÷Ø ÚóÚã åàñ2îá ïÚðç1 àîà íì×Ø áøäÞ éøåú÷ßè÷êìàìíúáê÷øóÚäÚ óïäÚÜâïöØÚ÷ãáÚÚ ó÷üýþÿÿÿýýÿ0 7÷õ2 åà ß÷Ø1Øã÷ñ÷Ú øÚ1ß÷ã÷áØ÷üýþÿÿÿýý0


0123

!"#$%&%' 45678 5  4 716 5515 

()*+,-.)/010)23 +401)5-670)5-670)89):0+4-; <=>?@AB<CDEF<GHEFFAED@DE<IAGJD<IAGJD

defghijkglmdhfnonpqrs qt~sn|wÂ&#x192;rzÂ&#x201A;twnwzrysnÂ&#x20AC;xu tuvtqnwxrxnyz{xwuxsn|zyo BAKDL<K>ID?DEF<K><JH?JDFD><EHFD?DM<=DCD<LD?DN Â&#x201A;s{xvs}qxunÂ&#x2021;Â&#x17E;ĂŽxxtnÂ&#x201A;sxu  x| }tqxxun|zu~xrnty}xnty}x NHG@DJ<ODEPAI<J>BD<IHJ>L<PHFDB<Q>@D<GHGDEF |wÂ&#x192;rzÂ&#x201A;twnqxysn~sÂ&#x201A;xqnrzrtxsÂ&#x17D; Â&#x20AC;xu nÂ&#x201A;s zxwnÂ&#x192;zÂ&#x201E;nÂ&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;nÂ&#x2C6;zwrt~ |wÂ&#x192;rzÂ&#x201A;twnÂ&#x20AC;xu nrzrtxsnÂ&#x201A;xwsnpÂ&#x2122;Â? Â&#x2030;z tusnÂ&#x160;uÂ&#x201A;Â&#x192;uzrsxnÂ&#x201A;snÂ&#x2039;x|xo NHKAI><PH?LDKDN<ANDCD<@REBH?SDB><DIDG< s~tnrz|zw~snx|xÂ&#x17D;Â&#x;ntvxwuÂ&#x20AC;xÂ&#x2021; u xunÂ&#x152;{s{suÂ&#x201A;tnÂ?xu~tÂ&#x17D;nÂ?tyo Â&#x152;zuusnyzu xqtnÂ&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;nÂ&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160; x~nÂ?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;nÂ?z s~tn|zu~xrnxqxu rtÂ&#x201A;xÂ&#x201E;nyzu xu~Â&#x192;u snsĂŻsunrz}xo Â&#x201A;snytxsn|tqtnÂ&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x2014;nÂ&#x2C6;Â&#x160;Â?Â&#x17D;  xsnzy}x xnqÂ&#x192;urzwÂ&#x2DC;xrsnÂ&#x201A;xxy TH B C < UEFH I > ED < VD EH |ttÂ&#x201E;xunxq~sÂ&#x2DC;srnpusyxnÂ&#x2122;wso }zu~tqn~xyxunrx~{xnrzrtxs WXYZX[\]^[_[Z`X]abc zuÂ&#x201A;nÂ?Â&#x192; vxnÂ?pÂ&#x2122;Â?Â&#x2022;nÂ&#x20AC;xu nyzu zo ĂŽz|t~trxunÂ&#x161;zu~zwsnĂŽzÂ&#x201E;to uxqxunqÂ&#x192;r~tynrzw}xnÂ&#x201E;s~xyÂ&#x17D; ~xuxunĂ°Â&#x160;nÂ?Â&#x192;Â&#x2021;nÂ&#x2030;ĂŽÂ&#x2021;ĂąÂ&#x201D;ĂąÂ&#x201C;Â&#x161;òuÂ&#x201E;t~ }zw~Â&#x192;|zu nty}xnty}xÂ&#x17D;nrzw~x |wÂ&#x192;~zrÂ&#x2021; Â&#x2DC;xrsnrzÂ&#x201E;xwtruÂ&#x20AC;xn~sÂ&#x201A;xqnÂ&#x201A;s|zwo Â&#x160;Â&#x160;Â&#x201C;ĂłÂ&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2021;nÂ&#x2030;zxsuns~tÂ&#x17D;n|sÂ&#x201E;xquÂ&#x20AC;x yzuzu~zu n}zw}x xsn|Â&#x192;r~zwÂ&#x17D; Â&#x2026;wÂ&#x192; wxynÂ&#x161;xux zwnpÂ&#x2122;Â?Â&#x17D; qzuxuqxuntu~tqnyzy|zwo vt xnrtÂ&#x201A;xÂ&#x201E;nyzu xu~Â&#x192;u snsĂŻsu Â&#x201A;x~xu nÂ&#x201A;xunyzu  zxwnxqrs Â&#x152;zrÂ&#x20AC;npu zsuxnÂ&#x2026;xuzÂ&#x17D;nyzu xo ~Â&#x192;u~Â&#x192;uqxunrx~{xnÂ&#x201A;zu xun~tvto Â&#x201A;xwsnÂ&#x152;swvzunÂ&#x2026;zwsuÂ&#x201A;tu xunĂ´to Â&#x201E;Â&#x192;uxun|zy}x~xo xunqÂ&#x192;yzwrsnÂ&#x201A;xunrxyxnrzqxs ~xunÂ&#x201A;xunĂŽÂ&#x192;urzwÂ&#x2DC;xrsnÂ?Â&#x192;Â&#x2021;nÂ&#x2030;ĂŽÂ&#x201D;Â&#x201C; =ÌçèÊ<ĂŞĂŤĂŹĂŞĂ­ĂŤĂŹĂŞĂŚ ~xqxuÂ&#x17D;n|zwnyÂ&#x192; ~zwrz}t~Â&#x17D;nxuvt~uÂ&#x20AC;xÂ&#x17D; ~sÂ&#x201A;xqnxÂ&#x201A;xnusxsnqÂ&#x192;urzwÂ&#x2DC;xrs Â&#x160;ĂľoÂ&#x2030;òÂ&#x2020;Â&#x201C;ĂłÂ&#x2014;Â&#x2018;ĂłÂ&#x2021; (Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă?Ă&#x17D;Ă?Ă?Ă&#x2018;Ă&#x2039;Ă?Ă&#x17D;Ă?Ă?Ă&#x2018;Ă&#x2039; Â&#x201A;xsuÂ&#x201A;nxxrÂ&#x203A;xxwwsnxÂ&#x153;u Â&#x17E;Â?sqxnÂ&#x20AC;xu nÂ&#x201A;s|zwyxrxxÂ&#x201E;o Â&#x201A;xu nÂ&#x153;uÂ&#x201A;xu nÂ?Â&#x192;Â&#x2021; yxt|tunzÂ&#x201A;tqxrsÂ&#x2021; Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă?Ă&#x201D;Ă&#x2039;Ă&#x2022;Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă&#x2013;Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă?Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x201C;Ă&#x2DC;Ă&#x201C;Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă? Â&#x2013;n~xÂ&#x201E;tunÂ&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2014;n~zu~xu nqÂ&#x192;urzwo Â&#x17E;Â&#x2030;swqtrnÂ&#x20AC;xu nyzu  tuxo qxunpÂ&#x2122;Â?nxÂ&#x201A;xxÂ&#x201E;nyzu zuxs zwnÂ&#x201A;xÂ&#x20AC;xnxxynÂ&#x201E;xÂ&#x20AC;x~s qxunty}xnty}xnrtÂ&#x201A;xÂ&#x201E;nÂ&#x201A;sxo |wÂ&#x192;rzrnxu qt~nrx~{xnÂ&#x201A;xun~zr Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x2022;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x160;Ă&#x2C6;Ă&#x152;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x203A;Ă&#x160;Ă&#x201C;Ă&#x153;Ă&#x201C;Ă&#x152;Ă?Ă?Ă&#x2030;Ă&#x201C;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x17D; Â&#x2DC;Â&#x201A;xxrusnnzrqtÂ&#x192;y} rsr~zynÂ&#x20AC;xu nyzxwxu wxu nÂ&#x201A;sn}zw}x xsnuz xwxÂ&#x2021;nÂ&#x2030;xÂ&#x20AC;x qzrzÂ&#x201E;x~xunrx~{xÂ&#x17D;nqs~xnrtÂ&#x201A;xÂ&#x201E; Ă&#x17E;Ă&#x2122;Ă&#x201C;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă?Ă&#x;Ă&#x161;Ă&#x2013;Ă Ă&#x2039;ĂĄ xnvzusrnrx~{xnÂ&#x20AC;xu nÂ&#x201A;ssuo Â&#x201E;xwx|n|zyqx}nÂ?xu~tn}srx yzuÂ&#x201A;x|x~qxunÂ&#x2030;twx~npu qt~ (Ă&#x2020;Ă?Ă&#x17E;Ă&#x;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă&#x2013;Ă&#x2013;Ă&#x2039;Ă&#x2022;Ă?Ă&#x2022;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x152; rÂ&#x201A;ztyt u snrz}x xsnxrrz~nqÂ&#x192;yzwrsÂ&#x2021; z}sÂ&#x201E;n~z xrnvsqxnyzyxu n|zo Â&#x2020;ty}tÂ&#x201E;xunÂ&#x201A;xunÂ&#x2030;x~{xnÂ&#x2039;sxw Ă&#x160;Ă&#x2C6;Ă&#x2122;Ă&#x152;Ă&#x2C6;Ă&#x2018;Ă?Ă&#x160;Ă?Ă&#x160;Ă&#x2C6;Ă&#x17D;Ă&#x2039;â Â&#x17E;Â&#x2026;zw~tuvtqxunty}xnty}x Â&#x201A;tsn~zwÂ&#x201E;xÂ&#x201A;x|nt|xÂ&#x20AC;xnqÂ&#x192;urzwo Â&#x152;xxynÂ?z zwsnÂ?Â&#x2030;pÂ&#x2020;Â&#x2030;oÂ&#x152;Â?Â&#x2022; Ă?Ă&#x2C6;Ă&#x2030;ĂŁĂ&#x2039;Ă&#x17D;Ă&#x2039;âĂ&#x201C;Ă?Ă?Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă&#x2013;ä rtÂ&#x201A;xÂ&#x201E;nvzxrnyzxu  xwnqzrzo Â&#x2DC;xrsnxxyÂ&#x17D;Â&#x;n|tu qxruÂ&#x20AC;xÂ&#x2021; uÂ&#x192;yÂ&#x192;wnÂ&#x2018;ÜóÂ&#x201C;Â&#x2030;pÂ&#x2020;Â&#x2030;Â&#x201C;Â?ĂŽÂ&#x2030;Â&#x152;po c§¨caŠª¼a]­¢£Ž¥£aÂŻaÂŚ vxÂ&#x201E;~zwxxunrx~{xÂ&#x17D;Â&#x;ntvxwnÂ&#x152;zrs Â&#x2030;zyzu~xwxns~tÂ&#x17D;nÂ&#x192;{uzw Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x160;áÂ&#x201C;Â&#x2018;ĂłÂ&#x17D;Â&#x;ntu qx|uÂ&#x20AC;xÂ&#x2021; ÂĽÂŚc¼­]¢aÂŽa]°]¤`Âą`X[²[][³´¾œ¾¡]¸[XÂľ]a_Âľ\[š]bXÂľ`_¸]cYZÂş[]Âą`XÂť_º³]X[¡¥[¢£]¤¼Œ] Ă?Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă&#x2013;Ă?Ă&#x203A;Ă&#x161;Ă&#x2030;Ă&#x152;Ă&#x2C6;Ă&#x2122;Ă&#x153;Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă&#x201C;ĂĄ rxx~n}zwÂ&#x192;wxrsnÂ&#x201A;snÂ&#x201A;z|xun|su~t Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;zwrt~nÂ&#x2030;z tusnÂ&#x160;uÂ&#x201A;Â&#x192;uzrsx Â&#x160;xnyzuÂ&#x20AC;x~xqxuÂ&#x17D;nrzytx š\Âą[]¸¾]¹³[]¡`Âź[X[]X`¡\Âľ]¸¾]½[²[_Z[_]ž¾ž¾_¸]¤[_´š¿]cÂť\[´]Ă&#x20AC;Ă Ă&#x201A;ŠĂ&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;¡[[´]²`_´[¡]š\Âą[ (Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;ĂŁĂ&#x2C6;Ă&#x17D;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x2013;Ă&#x2013;Ă&#x2039;Ă&#x2122;Ă&#x2039; yxrtqn|zw~tuvtqxuÂ&#x2021; Â?Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2022;Â&#x17D;nÂ&#x152;zuusn Â&#x201E;xwrÂ&#x192;Â&#x17D;nyzyo rx~{xnÂ&#x20AC;xu nÂ&#x201A;s}x{xuÂ&#x20AC;xn}zwto Ă&#x160;Ă&#x2C6;Ă&#x2013;Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă&#x203A;Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă?Ă&#x152;Ă?Ă&#x2019;Ă&#x2039;â pÂ&#x2122;Â?nvt xnyzy|zw~xuÂ&#x20AC;xo }xu~xÂ&#x201E;n~tÂ&#x201A;tÂ&#x201E;xunxq~sÂ&#x2DC;srnpÂ&#x2122;Â? |xÂ&#x17D;nÂ&#x201A;txnzqÂ&#x192;wnty}xoty}xÂ&#x17D; |tunrzrtxsnr~xuÂ&#x201A;xwÂ&#x2021;nÂ?sqxn~sÂ&#x201A;xq Â&#x160;xnvt xnyzy}xu~xÂ&#x201E;nvsqx Â&#x201A;xunÂ&#x201A;s|zwxqtqxunÂ&#x201A;zu xu Ă&#x203A;Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x161;Ă&#x2030;Ă&#x2013;Ă&#x201C;Ă?Ă&#x201C;ĂĽĂ&#x201C;Ă&#x2030;Ă?Ă&#x2019;Ă&#x2039;Ă&#x2030; qxunqzzu qx|xunÂ&#x201A;Â&#x192;qtyzu |zwsÂ&#x201E;xnqzzu qx|xunÂ&#x201A;Â&#x192;qto rx~tnzqÂ&#x192;wn}zwtxu nyxÂ&#x201A;tÂ&#x17D;nrx~t zu qx|nsĂŻsuuÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;nqxysn~sÂ&#x201A;xq |zw~tuvtqxun~zwrz}t~nyzwto }xsqÂ&#x2021;nÂ?xÂ&#x201E;qxuÂ&#x17D;nÂ&#x201A;xxynrxxÂ&#x201E; Ă&#x2022;Ă&#x2C6;Ă&#x2122;Ă&#x152;ĂŁĂ&#x2039;Ă&#x2122;Ă&#x2039;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă?Ă&#x152;Ă?Ă&#x2019;Ă&#x2039;â Â&#x20AC;xu nÂ&#x201A;syssqsn|zuÂ&#x20AC;zzu  xwxÂ&#x2021; yzunÂ&#x20AC;xu nÂ&#x201A;s|zwyxrxxÂ&#x201E;qxuÂ&#x2021; zqÂ&#x192;wnqxqxq~txnvxy}tn|t~sÂ&#x201E; }zwxusn|zu~xrn}xÂ&#x201E;qxun|zo |xqxun}zu~tqnzqr|Â&#x192;s~xrsn~zwo rx~tnqxtrtnx~twxuÂ&#x17D;n~sÂ&#x201A;xqnxÂ&#x201A;x Â?xÂ&#x201E;qxuÂ&#x17D;nvsqxn|zuÂ&#x20AC;zzu  xwx Â&#x160;xnyzu qxsyÂ&#x17D;nrtÂ&#x201A;xÂ&#x201E;nyzzu o Â&#x201A;xunÂ&#x201A;txnzqÂ&#x192;wnsurxu nÂ&#x201A;xxy yzwsu~xÂ&#x201E;nvt xn~sÂ&#x201A;xqn}xqx Â&#x201E;xÂ&#x201A;x|nrx~{xÂ&#x2021;nÂ&#x2030;z}x}Â&#x17D;nyzutwt~o xwxu xunøÚúÝßÝýÝÞÿntu~tq Ă&#x17D;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x2013;Ă&#x203A;Ă&#x2039;Ă&#x2022;ĂĄ yzwt|xqxunzy}x xnqÂ&#x192;urzwo qx|sn|zwrÂ&#x20AC;xwx~xunÂ&#x201A;xunyzu so qÂ&#x192;uÂ&#x201A;srsnrzÂ&#x201E;x~Â&#x2021;nÂ&#x17E;Â&#x2026;zu xu qt~xu qxrsÂ&#x201E;nsĂŻsuÂ&#x17D;Â&#x;n~xuÂ&#x201A;xruÂ&#x20AC;xÂ&#x2021; uÂ&#x20AC;xn|xwxnrx~{xnÂ&#x201A;s|zsÂ&#x201E;xwx qz|zu~su xunqÂ&#x192;yzwrsÂ&#x2021;Â?012Â&#x2022;

+.0)9+89.04)-01 34'#53'$6% 3$2;80)#):' '$3'

8hi9f l9 9jkglmdhfko p|zn|zwsu x~xunĂ´xwsnÂ&#x2026;wxo i efjkglmdhfnonĂŽz|Â&#x192;srsxunÂ&#x152;xzwxÂ&#x201E; yxrsu nonyxrsu nÂ&#x201A;swsu qtrn|xÂ&#x201A;xn~xu  x yzuvxÂ&#x201A;sn~xw z~nrxrxwxuÂ&#x2021;nÂ&#x161;zwzqxnyzu sux| ytqxnÂ&#x20AC;xu nqzoÂ&#x2013;Â&#x2018;nÂ&#x201A;snptuo Â&#x160;r~syz{xn Â&#x192; Â&#x20AC;xqxw~xnÂ?Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x201A;xnÂ&#x152;Â&#x160; Â&#x2022;ntu qx| Â&#x2013;nÂ&#x201A;xunĂśnÂ&#x2030;z|~zy}zwÂ&#x2021; ptunÂ&#x2C6;x~zrÂ&#x17D;nÂ?tyx~nÂ?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x17D; rx~tnrxy|xsnÂ&#x201A;txnÂ&#x201E;xwsntu~tqnyzu xyx~s |zxqtnqzvxÂ&#x201E;x~xunÂ&#x201A;zu xunqzqzwxrxu Â?zw~twt~o~twt~nqzytÂ&#x201A;sxuÂ&#x17D;nÂ&#x201A;s~xu qx| Â&#x201A;xunyzu  xy}xwnÂ&#x192;qxrsnrxrxwxuÂ&#x2021;nÂ&#x152;xxy }zwxu rtu nyzwsxÂ&#x201E;Â&#x2021;nĂ°x~trxu Â?Â&#x203A;twxrÂ&#x2022;nÂ&#x20AC;xu n}z}zwx|xn{xq~tnxtn}zwxqrs |zxqtnxsuuÂ&#x20AC;xn|xÂ&#x201A;xn~xu  xn!nÂ&#x2030;z|~zyo Â&#x201E;xnsusÂ&#x17D;n x~twn}zw|zwxunrz}x xsn|zu o xu  Â&#x192;~xn|wxytqxntuvtqn s s Â&#x201A;snrzvtyxÂ&#x201E;n~zy|x~nÂ&#x201A;sn Â&#x192; Â&#x20AC;xqxw~xÂ&#x2021; }zwnĂłÂ&#x2014;Â&#x2018;ĂłnÂ&#x20AC;xqusnpunxsxrnÂ&#x2026;s~sqnÂ&#x201A;s~xu qx|  xy}xwnrxrxwxunrzqxs trnzqrzqt~Â&#x192;wÂ&#x17D;nÂ&#x201A;xu Â&#x201A;zu xunyzuxy|sqxun}z}zo ĂŽx|Â&#x192;Â&#x201A;xnÂ&#x152;Â&#x160; nÂ?ws vzunÂ&#x2026;Â&#x192;nÂ&#x2030;x}xwnĂ°xÂ&#x201E;xwÂ&#x201A;vÂ&#x192;Â&#x17D; Â&#x201A;snÂ?Â&#x192; Â&#x192;wnrzw~xnĂŽÂ&#x2030;Â?nxsxrn x~twnÂ&#x201A;s~xu qx| Â&#x2026;s~sqnrz}x xsn|zuÂ&#x20AC;zÂ&#x201A;sxnxx~Â&#x17D;nqzuÂ&#x201A;xwxxu wx|xnqwzxr~sÂ&#x2DC;s~xruÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;nrz|zw~s Â?tyx~nÂ?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x17D;nyzuzwxu qxun}xÂ&#x201E;{xn~tvtÂ&#x201E; Â&#x201A;snÂ&#x2026;xuÂ&#x201A;z xu Â&#x17D;nÂ?xu~zun|xÂ&#x201A;xn~xu  xn" rzqxs trnrÂ&#x192;|swÂ&#x17D;nrzÂ&#x201A;xu qxunÂ&#x20AC;xu nxsuuÂ&#x20AC;x qzrzusxuoqzrzusxun~wxÂ&#x201A;srsÂ&#x192;o |zxqtnÂ&#x203A;twxrn~zwrz}t~Â&#x17D;n~zw~xu qx|n~xu xu Â&#x2030;z|~zy}zwnxtÂ&#x2021;nĂŽzÂ&#x201A;txuÂ&#x20AC;xn}zwxrxnÂ&#x201A;xws }zw~t xrnrz}x xsnzqrzqt~Â&#x192;wÂ&#x2021;nÂ&#x17E;Â&#x2030;zvxtÂ&#x201E;nsus uxÂ&#x2021;nÂ&#x2030;zxsuns~tÂ&#x17D;nx|znsusnvt x qz~sqxn~zu xÂ&#x201E;nyzxqtqxunxqrsnrzwt|xnÂ&#x201A;s Â?x{xnÂ?xwx~Â&#x2021;nÂ&#x152;xwsn~tvtÂ&#x201E;n|zxqtÂ&#x17D;nzy|x~ }ztynxÂ&#x201A;xn|z~tuvtqnÂ&#x20AC;xu nyzu xwxÂ&#x201E; Â&#x201A;syzwsxÂ&#x201E;qxunÂ&#x201A;zu xun|zyzuo rz}txÂ&#x201E;nÂ&#x2030;~xrstunÂ&#x2026;zu srsxunÂ?xÂ&#x201E;xunÂ?xqxw Â&#x201A;sxu~xwxuÂ&#x20AC;xn~zw|xqrxnÂ&#x201A;s~zy}xqn|Â&#x192;srsnÂ&#x201A;s |xÂ&#x201A;xnqz~zws}x~xunÂ&#x192;wxu nÂ&#x20AC;xu n}zwxrxnÂ&#x201A;xws ~xrxunrzuÂ&#x201A;wx~xwsnÂ&#x2030;zyxwxq ò|svsnÂ?Â&#x2030;Â&#x2026;Â?òÂ&#x2022;nÂ&#x201A;snÂ&#x2030;tyzÂ&#x201A;xu Â&#x2021; Â?zw~xtnÂ&#x192;zÂ&#x201E;nxu  Â&#x192;~xn|wxytqx }x sxunqxqsnxu~xwxunyzuÂ&#x203A;Â&#x192;}xnyzx{xu Â&#x192; Â&#x20AC;xqxw~xÂ&#x17D;nrzytxuÂ&#x20AC;xntxwnÂ&#x201A;xzwxÂ&#x201E;Â&#x17D;Â&#x; Â&#x17E;Â&#x2026;zuxu qx|xunsusnyzyxu nyzwto rxx~nÂ&#x201A;sysu~xnyzutuvtqxun}xwxu n}tq~sÂ&#x2021; ~xy}xÂ&#x201E;uÂ&#x20AC;xÂ&#x2021; Â&#x201A;xwsnĂŽ{xwÂ&#x203A;x}nĂŽtÂ&#x192;u|wÂ&#x192; Â&#x192;Â&#x17D; |xqxun|wÂ&#x192;rzrnÂ&#x20AC;xu n|xuvxu Â&#x17D;nÂ&#x2020;synÂ&#x2030;x~ xr Â&#x152;txn|zxqtnÂ&#x20AC;xu n}zwÂ&#x201E;xrsnqx}tw pÂ&#x201A;x|tuÂ&#x17D;n|xwxn|zxqtnsusnyzwt|xqxu x~wxqrsn}zxnÂ&#x201A;swsÂ&#x17D;nrzuxynxto zwtrnyzyxu~xtn|zw zwxqxunyzwzqxnrzvxq yzwt|xqxunÂ&#x192;~xqnqzvxÂ&#x201E;x~xunÂ&#x20AC;xu nÂ&#x201E;su  x ~xw z~nÂ&#x192;|zwxrsnÂ&#x2030;x~ xrnÂ?x~xuwxrnÂ&#x2026;Â&#x192;Â&#x201A;xnÂ&#x152;Â&#x160; Â&#x17D; su~xrnrzw~xnx~wxqrsn|zyxo c§¨caŠa¢£]ÂŽÂĽÂŽ^aÂŞaÂŚÂĄÂŁ ~ Â&#x201A;xwsnÂ?xqxw~xÂ&#x17D;nxqÂ&#x201E;swuÂ&#x20AC;xnyzwzqxnÂ&#x201A;s~xu qx| qsusnyxrsÂ&#x201E;nÂ&#x201A;xxyn|zu zvxwxuÂ&#x2021;nÂ&#x152;swzro x~xrnqxrtrnÂ&#x203A;twxrnÂ&#x201A;sn}z}zwx|xnÂ&#x192;qxrs Â&#x201A;xyxunx|snyzu  tuxqxunxx~ a¥¢a­Ž£]°]ÂŽ`Âł`šY\²YÂł][_ZZY´[]WX[\³[]¥¸¢[£¤X¼¾Œ]]­ž[ rzuÂ&#x201A;zwÂ&#x201E;xuxnÂ&#x201A;xunyÂ&#x192;}sn|zyxo ­šY_²XYZY]¡`¸[_Z]\`\`_´[¡³[_]¡`_¸X[´[XÂľ]ÂŽ`\[X[Âł]¤X´`ÂľXX]´7[š[¹]¡[[_[Z´ qz~sqxn}zwxqrsnÂ&#x201A;snÂ&#x2030;tyzÂ&#x201A;xu Â&#x17D;Â&#x;ntu qx|uÂ&#x20AC;xÂ&#x2021; qwsytynÂ&#x2026;Â&#x192;Â&#x201A;xnÂ&#x152;Â&#x160; Â&#x17D;nĂŽÂ&#x192;y}zr|Â&#x192;nĂŽwsr yzs|t~snĂŽxu~Â&#x192;wnÂ&#x152;sruxqzw~wxurnÂ&#x152;z|Â&#x192;q Â&#x201A;xynÂ&#x192;zÂ&#x201E;nxu  Â&#x192;~xn|wxytqxÂ&#x2021; [²`š]²`XÂľ_Z[´[_]ÂŹ[XÂľ]WX[\³[]¸¾]aš_]aš_]ÂŻ[´`¡¿]cÂť\[´]Ă&#x20AC;Ă Ă&#x201A;ŠĂ&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026; Â&#x152;xwsn|zuxu qx|xunÂ&#x20AC;xu n|zw~xyxnÂ&#x201A;s òwxu  xÂ&#x17D;nyzuÂ&#x20AC;z}t~qxun}xÂ&#x201E;{xnyzwzqx Â&#x20AC;xu n~zwvxÂ&#x201A;sn|xÂ&#x201A;xn~xu  xnÂ&#x2018;Â&#x2013;nÂ?tusnĂłÂ&#x2014;Â&#x2018;Ăł Â&#x2030;tyzÂ&#x201A;xu Â&#x17D;n|Â&#x192;srsn}zwÂ&#x201E;xrsnyzyzw Â&#x192;qs ~zwÂ&#x201A;z~zqrsnqx}twnqznÂ?x{xnÂ&#x2020;sytwnÂ&#x201A;xu Â&#x201A;zu xunqzwt sxunĂ°|nÂ&#x2018;Â&#x2013;nvt~xÂ&#x17D;nqxu~Â&#x192;wnÂ&#x2026;Â&#x2020; Â&#x2030;zyzu~xwxns~tÂ&#x17D;nĂŽ{xw~sw  x}xu nÂ?ĂŽ{xwÂ&#x203A;x}Â&#x2022;nÂ&#x2026;wxytqx Â&#x2039;xu  zu nyzuvzxrqxuÂ&#x17D; rxy}t~xuuÂ&#x20AC;xnyzu x~xqxu syxnÂ&#x192;wxu n|zxqtnuxytunÂ&#x201A;txnÂ&#x201A;sxuo ~zu xÂ&#x201E;nÂ&#x201A;sxqtqxun|zu zvxwxuÂ&#x2021;nÂ&#x17E;Â&#x2030;x~t prqzrnĂŽÂ&#x192;~x zÂ&#x201A;zn|xÂ&#x201A;xn~xu  xnÂ&#x2018;Â&#x2019;np tr~tr ĂŽtÂ&#x192;u|wÂ&#x192; Â&#x192;nyzu trtqxu Â&#x2030;xqxnÂ&#x2030;zusnÂ?tÂ&#x201A;xÂ&#x20AC;xnÂ&#x20AC;xu nÂ&#x201A;sto |wxytqxnyzwt|xqxun zwxqxu ~xwxuÂ&#x20AC;xn}zwÂ&#x201E;xrsnyzxwsqxunÂ&#x201A;swsnrz~zxÂ&#x201E; |zxqtnyzwt|xqxun|zÂ&#x203A;x~xunÂ&#x2026;Â?Â&#x2030;nÂ&#x201A;s ĂłÂ&#x2014;Â&#x2018;ĂłnÂ&#x201A;zu xunqzwt sxunĂ°|n"Â&#x17D;Â&#x2013;nvt~xÂ&#x17D;nÂ&#x153;uso Â&#x2030;xqxnÂ&#x2030;zusnÂ?tÂ&#x201A;xÂ&#x20AC;xnrz}x xs rtqxunqzn|trx~n~zwrz}t~nyzwto Â&#x20AC;xu nwzzÂ&#x2DC;xunÂ&#x201A;zu xun|zwqzyo yzuÂ&#x203A;Â&#x192;}xnyzux}wxqnxu  Â&#x192;~xnrx~ xr rz}txÂ&#x201E;nsur~xursÂ&#x17D;Â&#x;ntu qx|uÂ&#x20AC;xnrzwxÂ&#x20AC;xn~xq Â&#x2DC;zwrs~xrnÂ&#x161;tÂ&#x201E;xyyxÂ&#x201A;sÂ&#x20AC;xÂ&#x201E;n Â&#x192; Â&#x20AC;xqxw~x rxqxn}xwtnqz|xÂ&#x201A;xnĂŽ{xw~sw |xqxunÂ&#x20AC;xu n|zw~xyxnqxsnÂ&#x201A;snÂ&#x160;uo }xu xunĂŻxyxuÂ&#x2021;nÂ&#x152;zu xunn zwxo vx~xuwxrnÂ&#x201A;snÂ&#x201A;xzwxÂ&#x201E;n~Â&#x192;nÂ&#x2026;tw}xztuÂ&#x20AC;sÂ&#x2021;nÂ&#x2020;s x yzuÂ&#x20AC;z}t~qxunsur~xursnÂ&#x20AC;xu nÂ&#x201A;syxqrtÂ&#x201A;Â&#x2021; |xÂ&#x201A;xnĂąÂ&#x2018;np tr~trnĂłÂ&#x2014;Â&#x2018;ĂłnÂ&#x201A;zu xun~Â&#x192;~x Â?xrsÂ&#x192;uxÂ&#x2021;nÂ&#x2030;twx~ntrtxun~zwrzo Â&#x201A;Â&#x192;uzrsxÂ&#x2021;nÂ&#x2030;xqxnsusn|zw~xyxnqxs qxun|wxytqxnsusnuxu~suÂ&#x20AC;x |zxqtnÂ&#x20AC;xu nÂ&#x201A;s~xu qx|n|xÂ&#x201A;xn~xu  xnĂąÂ&#x2018; Â&#x2030;x}xwnyzuvzxrqxun}xÂ&#x201E;{xnqzÂ&#x192;y|Â&#x192;q qzwt sxunĂ°|nÂ&#x2018;ùùnÂ?t~xÂ&#x17D;nqxu~Â&#x192;wnpÂ&#x2020;ĂŽnÂ&#x2030;z{Â&#x192;u }t~nÂ&#x201A;srxy|xsqxunxu rtu Â&#x201A;sÂ&#x203A;z~trqxunÂ&#x201A;xunÂ&#x201A;sÂ&#x201A;swsqxunÂ&#x192;zÂ&#x201E; xqxunyzy}xu tunyxutrsx p tr~trnsusnyzs|t~snÂ&#x161;Â&#x2039;nxsxrnpyswnxrx susn~xqnÂ&#x201E;xuÂ&#x20AC;xn}zwxqrsnÂ&#x201A;sn Â&#x192; Â&#x20AC;xqxw~xnrxvxÂ&#x17D; Â?xu~tn|xÂ&#x201A;xn~xu  xnÂ&#x2018;Ăśnp tr~trnĂłÂ&#x2014;Â&#x2018;Ăł Â&#x192;zÂ&#x201E;nĂŽz~txnĂŽ{xwÂ&#x203A;x}nĂŽtÂ&#x192;uo ĂŽ{xwÂ&#x203A;x}nÂ&#x2026;wxytqxnĂŽtÂ&#x192;uo Â&#x20AC;xu nÂ&#x203A;zwÂ&#x201A;xrnÂ&#x201A;xunyzu txrxs py}Â&#x192;uÂ&#x17D;nĂ°Â&#x2020;nxsxrnĂ°trnxrxnpy}Â&#x192;uÂ&#x17D;n Â&#x2039; uxytunyzyssqsnvxu qxtxunÂ&#x201A;xzwxÂ&#x201E; Â&#x201A;zu xunqzwt sxunĂąÂ&#x2013;Â&#x2014;nvt~xÂ&#x17D;nĂŽxu~Â&#x192;w |wÂ&#x192; Â&#x192;np trnÂ&#x2039;xu  zu nÂ?xrtqs |wÂ&#x192; Â&#x192;n|xÂ&#x201A;xn|zwsu x~xunÂ&#x201E;xws sytn|zu z~xÂ&#x201E;txun~z~x|sn~z~x| xsxrnÂ&#x153;Â&#x203A;Â&#x192;qnxrxnÂ&#x161;zÂ&#x201A;xuÂ&#x2021; rxrxwxunÂ&#x20AC;xu ntxrnyzs|t~snÂ?x{xnÂ&#x2020;sytwÂ&#x17D; Â?Â?Â&#x2026;Â&#x2026;ĂŽÂ&#x2030;nĂŽxxrxun|xÂ&#x201A;xnÂ&#x2018;Â&#x2019;nÂ?Â&#x192;Â&#x2DC;zy}zw qz|xÂ&#x201A;xnĂŽz~txnĂŽ{xw~swnÂ&#x152;xzwxÂ&#x201E; Â&#x2026;wxytqxnÂ&#x20AC;xu nqzoÂ&#x2013;Â&#x2014;n|xÂ&#x201A;xnÂ&#x2018;Â&#x2019; yzyssqsnvs{xnÂ&#x20AC;xu n}zwqxwxqo Â&#x2030;z~zxÂ&#x201E;nÂ&#x201A;sqzy}xu qxuÂ&#x17D;n|Â&#x192;srsnyzo Â?x{xnÂ&#x2020;zu xÂ&#x201E;Â&#x17D;nÂ?x{xnÂ?xwx~Â&#x17D;nÂ?xqxw~xÂ&#x17D;nĂŽxso ĂłÂ&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2018;nÂ&#x201A;zu xunqzwt sxunĂ°|n"Â&#x2018;nvt~xnrzw~x Â?ĂŽ{xwÂ&#x201A;xÂ&#x2022;nÂ&#x152;Â&#x160; Â&#x17D;nÂ&#x2030;wsnÂ&#x2026;xÂ&#x201A;tqx p tr~trnĂłÂ&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2018;nrsxyÂ&#x2021; ~zwÂ&#x17D;n}zwqz|ws}xÂ&#x201A;sxuÂ&#x17D;ntÂ&#x201E;twn}tÂ&#x201A;s uxu qx|nÂ&#x201A;txn|zxqtnxsuuÂ&#x20AC;xnÂ&#x201A;sn s}xÂ&#x201A;xqÂ&#x17D; yxu~xuÂ&#x17D;nÂ?xu qxnÂ?zs~tu nrzw~xnÂ?xsÂ&#x2021; Â&#x203A;twxrnÂ&#x201A;sn Â&#x192;#n xu qwsu xun|xÂ&#x201A;xn~xu  x Â&#x2026;xqtnpxynÂ&#x160;áÂ&#x17D;nÂ&#x20AC;xu nrzqxs tr Â&#x2030;zyzu~xwxns~tnĂŽz~txnĂŽ{xwo |zqzw~sÂ&#x17D;nwtqtuÂ&#x17D;nqÂ&#x192;y|xqnÂ&#x201A;xu Â&#x2030;tqx}tysnx~xrnuxyxnÂ&#x160;{xunxrxnÂ?x{x Â&#x2030;zyzu~xwxnÂ&#x201A;xxynxqrsuÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;nyzwzqxn}sxrxo Ăł"nÂ?tusnĂłÂ&#x2014;Â&#x2018;ĂłnÂ&#x201A;zu xun~Â&#x192;~xnqzwt sxunĂ°|nĂś Â&#x2C6;xqsn t}zwutwÂ&#x2021; Â?xwx~nÂ&#x201A;xunÂ&#x153;vxu nxrxnÂ?x{xnÂ?xwx~nÂ&#x20AC;xu uÂ&#x20AC;xnyzuÂ&#x20AC;z{xnÂ&#x201E;Â&#x192;~znÂ&#x201A;snÂ&#x201A;xzwxÂ&#x201E;nÂ&#x20AC;xu vt~xÂ&#x2021;nÂ?$%&Â&#x2022; Â&#x201A;xnÂ&#x152;Â&#x160; Â&#x17D;nÂ&#x2026;xqtnpxynÂ&#x160;ánÂ&#x201A;xxy rzxtn}zwrx~tÂ&#x2021;Â?Â&#x2022;

'(<)HIRGNR@<ĂŚH?>GD<OĂ­*<+,-<*

12345678719:;<=;>7?@7>9ABCDB>7=;<E ]<FL>7?K7>9ABCDB>7D9C:LHI=;7I>;< F9GHIGI7;F;J7?K7>9ABCDB>7D9C:LHI=;7I>;< HI:9GI>;<7H;<;7C;JI<E8C;JI<E7>9ABC8 H;<79<;C7>9ABCDB>7D9<EBA;M;<7H;< DB>7QD7@^7_LF;S7J9H;<E>;<7L<FL>79<;C D9C;J;G;<7M;JIA7D9GI>;<;<7C9<H;D;F8 >9ABCDB>7D9<EBA;M;<7H;<7D9C;J;G;< >;<7:;<FL;<7A;<EJL<E7C;J=;G;>;F7NO24P M;JIA7D9GI>;<;<7C;JI<E8C;JI<E7>9ABC8 J9<IA;I7QD7RST7CIAI;GU77O;<FL;<7F9GJ9:LF DB>7C9<H;D;F>;<7QD7^K7_LF;U HIJ9G;M>;<7HI7VI<;J7W9GF;<I;<S7W9GI>;<;< `X9ABCDB>7D9<9GIC;7O247W]4W7I<I H;<7X9MLF;<;<71A9C;<S7YLC;F7NRZ[\PU a;_I:7C9C:L;F7A;DBG;<7D9C;<b;;F;< O247F9GJ9:LF7C9GLD;>;<7D9<E9C:;8 O247H;<7D9G>9C:;<E;<7LJ;M;<=; <E;<7LJ;M;7CI<;7D9H9J;;<7NW]4WP7=;<E H9<E;<7HIA9<E;>;DI7H9<E;<7:L>FI C9GLD;>;<7>9EI;F;<7D9C:9GH;=;;< J9D9GFI7b;>FLGS7<BF;S7>LIF;<JI7H;< C;J=;G;>;F7H;<7D9C:LHIH;=;7I>;<7=;<E HB>LC9<F;JI7J;;F7;a;AS7J9H;<E7H;< C;JL>7H;A;C7WGBEG;C76;JIB<;A7W9C:9G8 ;>MIG7D9>9G_;;<Sc7>;F;7X9D;A;7OIH;<E H;=;;<74;J=;G;>;F74;<HIGI7X9AL;F;<7H;< W9GI>;<;<7VI<;J7W9GF;<I;<S7W9GI>;<;< W9GI>;<;<7NW6W484XWP7HI7X9C9<F9GI;< H;<7X9MLF;<;<71A9C;<S71LDG;CB<BS YLC;F7NRZ[\PUNd:;P X9A;LF;<7H;<7W9GI>;<;<U

VHGKHB<KDE<=RN>?<ĂŚDEF@> *AB CD0D?DL@DE<ĂŞD?FD<U>? e]6]6eXfV]2787O9A;J;<7JBDIG7H;< 49<LGLF71LDGIM;FI<S7:IA;7_;G;>7HLJL<

D9CIAI>7F;<E>I7;IG7Ja;JF;77C9A;>L>;< H9>;F7C;J=;G;>;F7;>;<7C9C:;=;G7J;FL ;LHI9<JI7L<FL>7C9<=9D;>;FI7>9<;I>;< FGL>7F;<E>I7QD7^K7GI:LU719C9<F;G;7:IA; M;GE;7F;<E>I7;IGS7HI7O;A;I7V9J;7WLGaBH;HIS _;G;>7J9HI>IF7_;LM7;>;<7C9C:;=;G7J;FL YLC;F7NRZ[\PU77O9A;J;<7JBDIG7F;<E>I FGL>7F;<E>I7QD7@K7GI:L7H;<7D;AI<E7_;LM7QD F9GJ9:LF7C9<=;CD;I>;<7>9ALM;<7F9G>;IF g^7GI:LU M;GE;7F;<E>I7;IG7=;<E7HI<IA;I7>LG;<E iI<EE;7;>MIG<=;7F9GH;D;F7>9J98 J9D;H;<7H9<E;<7:I;=;7BD9G;JIB<;AU D;>;F;<7M;GE;7=;IFL7L<FL>7FIE;7HLJL< X9D;A;7H9J;7WLGaBH;HIS71LDGIM;FI<S J9D9GFI7j9DBEBS7kI<;<EL<S76E;<HB<E C9<_9A;J>;<S7DIM;><=;77C9<EL<H;<E M;GE;7;IG7QD7@^7GI:L7D9G7F;<E>IU7198 D;G;7JBDIG7F;<E>I7I<I7L<FL>7C9<=I<>GB<>;< C9<F;G;7VLJL<7WGI<EJ;<EE;GS7j;>7OBMBAS M;GE;7;<F;G;7D9C9GI<F;M7H9J;7H9<E;< 6E;<H98;<H9S7kLALM7QD7gK7GI:L7D9G F;<E>IU7VLJL<7F9G_;LM7J9D9GFI7X9<IJS JBDIG7F;<E>IU 19JL;I7W9GH9J76BUT[?KKg7F9GH;D;F e9JI<E7fS7e9JI<E7ffS7VLa9FS71LG9<E7fS M;GE;7=;<E7:9Gh;GI;JI7L<FL>7J;FL7F;<E>I 1LG9<E7ffS7e9GBF;<S7YIC;F;<7QD7\K7GI:L ;IG7=;<E7HIHIJFGI:LJI>;<7>97C;J=;G;>;FU D9G7F;<E>I<=;U7N;IJP

èN<(.(</APD<AEPA@<VDKA@ALDE

123456787W9C9GI<F;M;<7V9J;7j;FLG8 A9:IM7H;GI7QD7@Z@7_LF;7=;<E7HID9GBA9M FL<EE;AS7X9d;C;F;<7V9DB>7X;:LD;F9< H;GI7;<EE;G;<7D9C9GI<F;M;<7H9J;7J9GF; 1A9C;<7E9A;G7;d;G;7J=;a;A;<S7D9A9D;J;< QD7ZK7_LF;7A9:IM7HID9GBA9M7H;GI7;<EE;G;< M;_IS7J9>;AIELJ7D9GI<E;F;<7M;GI7>9C9G8 W6W474;<HIGIU H9>;;<7Qf7J9d;G;7:9GJ;C;;<7D;H; X9HL;7:;<FL;<7F9GJ9:LF7C;JI<E8C;8 X;CIJ7NRT[\P7C;A;CU75d;G;7F9GJ9:LF JI<E7HI;AB>;JI>;<7L<FL>7;<EE;G;<7D9C8 HIE9A;G7J9d;G;7J9C;G;>7H9<E;<7C9<E8 :;<EL<;<7I<bG;JFGL>FLG7HI7?K7D;HL>LM;<S M;HIG>;<7MI:LG;<7d;CDLGJ;GI7J9GF; H9<E;<7;AB>;JI7D;AI<E7:9J;G7D9C:;8 D;E9A;G;<7a;=;<E7J9C;A;C7JL<FL> <EL<;<7_;A;<7J9GF;7HG;I<;J9U719H;<E>;< H9<E;<7C9<EM;HIG>;<7DLA;7>BC9HI;< :;<FL;<7H;GI7W6W47HIFL_L>;<7L<FL>7G98 V9<7O;ELJ976E;GJ;U7W;H;7>9J9CD;F;< M;:7_;C:;<7:;EI7FL_LM7>9D;A;7>9AL;GE; IFLS7X9D;A;7V9J;7j;FLGFL<EE;AS75ELJ J9:9J;G7QD7?^7_LF;S7J9GF;7C9C:I;=;I 1;<FBJB7C9<=9G;M>;<7:;<FL;<7>9D;H; 9<;C7L<IF7;<E>GI<E;<7:;GL7=;<E7HI>9ABA; D;HL>LM;<7HI7aIA;=;M<=;7H9<E;<7FBF;A BA9M7a;GE;7J9F9CD;F7H9<E;<7;AB>;JI ;<EE;G;<7=;<E7dL>LD7:9J;G7C9<d;D;I ;<EE;G;<7QD7RTS^7_LF;UNCB<P


 0123

^_7JZ8;`a9`:bc68X_:;5_7PX7:8^a

!"#$%&'()*!'(+)#+,+-,+ ./0)0#%(1)2!+3!4 5678978:8;<=>?@A?<;BCA?DE=D;F=DBGHI;JIKEC>L;FIB=DHC@GL;IMID @CBG@;N=AIK;OIB<ID;PC>EIK;:MCKM;H=D>IMI;NG;<?@A=EGBG;7KN?K=Q BGIK;PCA=D;O=IMC=;R7POS;HC<IK;EIKAI;I>IBIKT;P=>IGK;@=KMIUC AINI;I>IBIK;VGBE?DGB;B=WI<;XGYGBG;ZEI@IL;A=KNC<CKM;NGKG>IG;>=HGV GKMGK;@=K[I<BG<IK;>IMI;NG;<?@A=EGBG;7POT;\IDG<;FIB=DHC@GL FID[IKE?L;H=DIKG;@=KWI@GK;WG<I;F=DBGHI;H=D>IMI;NG;7POL;PEING?K PC>EIK;:MCKM;HI<I>;NGA=KCVG;A=K?KE?KTR]GNS

45678 5  4 716 5515 

ú óó½À úÀÞ½óÀì½Þ

Ö×ØÙÚØÛÜÝÀÞßàáâãßÀäåâáæÀçåèé ãáíëÀõáíöåâßàáÀôåäåâáæÀæáôëâÀçñíáàïÀ ëàïáàÀëàëîÀÁáàé ÷áÀ¾áêëßÀ8ßåàé êáâëÀçåÀÞåáâÀìáãíëãîÀÃáçÀáãáÀæáâé èáçôëèáâÀãëÀäëïáÀâáïáÀáûáâî æáâÀàåïáäëðÀãëäñàòñççáàÀêëàäáàïÀ 5ùáèëÀäáæñÀçáøáàÀøñàÀèåâáé äíáßÀ÷áàïÀäáçÀ óßôÀõâáàößôÀëäñÀôåäåâáæÀêåíåãáíà÷áÀ ûáàÀúåüëââáÀøáôäëÀáçáàÀêåíâáàïé êëôáÀäáèøëâÀ çáêáíÀäåàäáàïÀçåäëãáçêáæáïëááàé ôñàïÀôñâëäîÀúåêáêÀèåíåçáÀáãáâáæÀ çáíåàáÀôáàçé à÷áÀôåíäáÀôøåçñâáôëÀäåàäáàïÀèáôáÀ äëèÀêáïñôÀãåàïáàÀøåèáëàéøåèáëàÀ ôëÀâáíáàïáàÀ ãåøáàà÷áÀêåíôáèáÀçâñêÀëêñçßäáî êåôáíÀãáàÀôåâáâñÀôáòáÀáãáÀôëäñáôëÀ äáèøëâÀãëÀåèøáäÀ ùáøäåàÀ¿ßíäñïáâÀëäñÀçåèêáâëÀ âëöëçîÀÃáøëÀôá÷áÀòñïáÀèåàïáäáçáàÀ øåíäáàãëàïáàîÀ ãåàïáàÀôåà÷ñèÀ÷áàïÀôáèáÀôåøåíé êáæûáÀÞåáâÀìáãíëãÀôåâáâñÀêëôáÀçåé ñáÀøåà÷é äëÀôåêåâñèÀíáôáÀïáâáñÀèåà÷åâëèñé âñáíÀãáíëÀôëäñáôëÀëäñÀñàäñçÀèåèåé åíáàïÀáàãáé àáàïçáàÀøåíäáàãëàïáàþ7À âáàÀùáíëèÀõåàýåé äëÀæáäëà÷áîÀÁáâÀëàëÀòáãëÀôëàé ÷áâÀøßôëäëðÀêñáäÀìáãíëãÀ ÄÅÆÇÈÉÊ çáäáÀûëàïåíÀèñãáÀìáé èáÀãáàÀßàýáâßÀ ãíëãÀ ßôåÀ8áââåòßàÀãëâáàôëíÀ ÁëïñáëàÀôåèñáà÷áÀ ÷áàïÀáçáàÀèåâáçßàëÀòßíé ôëáøÀäåèøñíîÀõáíëôáàÀ ôëäñôÀíåôèëÀìáãíëãî àáãáÀçååèøáäÀóëïáÀ¿íëèé úåüëââáÀèåèáàïÀäåíé âëàëÀçåãñáÀòñïáÀèáçé åíáÀúøáà÷ßâÀèåâáûáàÀúåé èáôñçÀäëèÀøáøáàÀáäáôÀóáÀ ëàÀèå÷áçëàçáàÀãåàé üëââáÀãëÀúäáãëßàÀÞáèßàÀ úáàöæåýÀ¿ëýòñáàþÀìëàïïñÀ |£ŸËË»¢œÌÍÎÏ óëïáîÀáèñàÀãáâáèÀäñòñæÀ ïáàÀêåíïáêñàïà÷áÀãñáÀ ¬‡Œ}ÐёÐÐ}ÒÓ¸Ô øåíäåèñáàÀäåíáçæëíÀãåàé ïåâáàãáàïÀáà÷áíÀóñçáÀ ÿ01234Àãëàëæáíëî ¬‡Œ}ÐՑÐÐ}ÒӚ— ïáàÀìáãíëãþÀèåíåçáÀôåâáé ìßãíëöÀãáàÀìëöæáåâÀôé 5úåçáíáàïÀáãáâáæÀ âñÀçáâáæîÀõáæçáàÀèñôëèÀ ôëåàîÀ ôááäà÷áÀçåèêáâëÀçåÀçâñêÀ âáâñÀúåüëââáÀäáçâñçÀãåàé ùñêñÀäñáàÀíñèáæÀøñàÀ ãáàÀæáà÷áÀèåèëçëíçáàÀ èåèêåíëÀíåôøåçÀêåôáíÀ çâñêçñÀÿÞåáâÀìáãíëã4îÀÃñòñáàçñÀ ïáàÀôçßíÀé1ÀãëÀçáàãáàïà÷áî áãáâáæÀèåèåàáàïëÀôåäëáøÀøåíäáàãé úáàïáäâáæÀûáòáíÀòëçáÀìáãíëãÀãáé øáãáÀìáãíëãîÀáèñàÀ ëàïáàÀãáàÀäíß6ÀÀãåàïáàÀêáàäñáàÀ äáàïÀçåÀ½àãáâñôëáÀãåàïáàÀßøäëé ãñáÀëçßàÀúåüëââáÀ½âüáíßÀ ÷áàïÀôáàïáäÀãëøåíâñçáàÀãáíëÀíåé èëôèåÀäëàïïëîÀ½øáâáïëÀèåíåçáÀ åïíåãßÀãáàÀ åôñôÀáé çáàéíåçáàçñÀãáàÀôåâñíñæÀìáãíëãé áçáàÀãáäáàïÀãåàïáàÀçåçñáäáàÀêåé üáôÀôëáøÀèåèêåíëÀøåíâáé ëôäáôþ7ÀäñâëôÀ8Þ9ÀãëÀáçñàÀ¾áöåêßßçé ôáíÀ÷áàïÀãëäáèêáæÀãåàïáàÀèåèé ûáàáàîÀ 5àëÀøåíäáàãëàïáàÀ à÷áÀ÷áàïÀèåèëâëçëÀ î 33î930ÀðáàôþÀ êáëçà÷áÀçßàãëôëÀÞßàáâãßî ìáãíëãÀà÷áíëôÀäáçÀèåàåèñëÀ ÷áàïÀæáíñôÀçáèëÀâåäáçé ñèáäÀÿ0 234î úñáôáàáÀøßôëäëðÀçåèêáâëà÷áÀ8Þ9À çåàãáâáÀãåàïáàÀôçñáãÀäåíêáëçÀ çáàÀãëÀøëçëíáàÀãåàïáàÀ ôåäåâáæÀãñáÀøåçáàÀèåèøåíçñáäÀ ÷áàïÀáçáàÀãëäáèøëâçáàÀãëÀøåíäáàãé øßôëäëðîÀòëáàÀ÷áàïÀôñâëäÀ ôåêáêÀçáèëÀæáíñôÀèåàïé ¿ßíäñïáâÀòñïáÀãëêåàáíçáàÀùáøäåàÀ æßíèáäëÀâáûáàîÀúá÷áÀøëçëíÀ ìáãíëãÀçåíÀ8áôëââáôîÀùëøåíÀìáé ãíëãÀëäñÀèåàòåâáôçáàÀäáçÀáãáÀøåíäåé  ¡¢£¤±¨©¤¨¡²£³§¨©£ª«¬© çáèëÀèáèøñÀèåíñôáçÀìáé ãíëãþÀêåíèáëàÀãåàïáàÀëàäåàé èñáàÀçæñôñôÀáàäáíáÀ8Þ9ÀãåàïáàÀ ~ / | 3 1 1 ' + ]U Z @ ? : A V ôëäáôÀäëàïïëÀãáàÀäëãáçÀèåèé èáàáòåèåàÀìáãíëãÀ÷áàïÀôåêåâé †/'1€'(}3(+55UZ@?:–V êåíëÀèåíåçáÀêáà÷áçÀíñáàïÀôåêáêÀ ñèà÷áÀæåêßæÀãëçáêáíçáàÀáçáàÀ  ¡¢£¤±¨ © ¤ ¨ ¡²£ ³§ ¨ © £ ª «¬ © èåíåçáÀøñà÷áÀêáà÷áçÀøåèáëàÀ èåèêáæáôÀèáôáÀãåøáàÀøáöáíÀíëé v ˆ ´ ” x ´ o v \ D H = GH 8 I ? 8 6 µ Kh D ^ ? = H ãåàïáàÀôçëââÀëàãëüëãñÀêáïñôþ7À àáÀú÷áçÀëäñî o ´ o v ´ o o h D ^ ? = H E µ ¶\ D H = GH 8 I ? 8 ñòáíÀåïíåãßî 5ÃëãáçÀáãáÀèáôáâáæîÀúåèñáÀ ”´”‚´oo hD^?=HEµ¶\DH=GH8I?8 úåüëââáÀæáíñôÀçåæëâáàïáàÀåßðé ßíáàïÀøåíïëÀñàäñçÀèåèêåâáÀäëèé ”p´”v´oo \DH=GH8I?8EµKhD^?=H ðíå÷ÀùßàãßïêëáþÀëåïßÀ¿åíßääëþÀ àáôÀøåçáàÀëàëîÀúá÷áÀäëêáÀãëÀäåèé  ¡¢£¤¥£¦£§¨©£ª«¬© ãá àÀ½àäßàëßÀÞå÷åôÀ÷áàïÀèáôëæÀ øáäÀâáäëæáàÀøñçñâÀ î0ÀøèÀãáàÀ Ž‘’’“ öåãåíáîÀáèñàÀçëøåíÀëåïßÀ äëãáçÀáãáÀøåíäåèñáàÀáàäáíáÀÞßàé  v•o óßøåýÀäåâáæÀêåêáôÀãáíëÀôáàçôëÀâáé áâãßÀãáàÀ ßôåÀìßñíëàæßþÀäëãáçÀ o• o íáàïáàÀêåíèáëàî áãáÀ÷áàïÀãëÀâñáíÀçåêëáôááàîÀÞßàé ž ”•” ”•” úåüëââáÀôááäÀëàëÀêåíáãáÀãëÀ áâãßÀàßíèáâîÀùáèëÀæáíñôÀðßçñôÀ Ÿ ñíñäáàÀäñòñæÀçâáôåèåàÀæáôé çåÀâáïáÀúåüëââáþÀäáçÀêßâåæÀçåé K–—K< 5˜—K< E]—K< KE—K˜ æëâáàïáàÀøßëàÀçáèëÀæáíñôÀèåé €™*1'(-'w4 š/2'›/š}')'('œ'11/w')s ëâÀãáíëÀôåçáâëÀèåàáàïÀãáàÀãñáÀ çáâëÀôåíëîÀäñÀáíäëà÷áÀäëèÀáôñæáàÀ àáàïþ7Àçáäáà÷áî ­“’®“v• ¯°o‘¯ ìëöæåâÀßàýáâåôÀëàëÀêåâñèÀôåçáé áþÀøáôñçáàÀóßôÀõâáàößôÀèåé âëøñàÀèåàöëöëøëÀçåçáâáæáàÀôåòáçÀ èáàïÀáçáàÀèåàöñíáæçáàÀôåâñíñæÀ  p• ” âáïáÀøåèêñçáÀóáÀóëïáîÀ øåíæáäëáàà÷áÀçåÀøáíäáëÀèåâáûáàÀ ž v•p Ãåàäñà÷áÀëàëÀòáãëÀöáäáäáàÀôåíëñôÀ úåüëââáÀ÷áàïÀèåíåçáÀ÷áçëàëÀáçáàÀ Ÿ o•v êñáäÀìáãíëãÀ÷áàïÀèåàïæáíáøçáàÀ èåàïæáãëíçáàÀçåôñâëäáàîÀÃñàäñäé E–—K< E]—K< 6K—K< K6—K˜ øñâáàïÀèåèêáûáÀøßëàÀáêôßâñäÀãáíëÀ áàà÷áÀôáàïáäÀêåôáíÀôåêáêÀìáãíëãÀ y ' } w / 1 s ) ' š/ 2 ' › / y ' } w / 1 s ) 'š} ' ) ' ( ' ½àãáâñôëáîÀÚ!"#$!% ôááäÀëàëÀäåàïáæÀäåíäëàïïáâÀâëèáÀøßëàÀ

5515 d

½¾¿À¿ÁÂÃÂ

2345¢67¢89 ÕÖ×ØÖÙÚÛÜ}ÝÚ}ÞÛÙßÖÜà áÜâßã}äåæçèé êëì}åæíîï}ðÕñç òÜÖ}óÖÛßÙ×}ÝÚ}ðÛôÜÖ áÜâßã}äåæçèé êëì}õåíïï}ðÕñ ÞÜìÙÖöÛÜ}ÝÚ}÷ÙìßÜ}ÞÛôØ áÜâßã}äåæçèé êëì}õîíïï}ðÕñ êÜìÙøàØ}ÝÚ}÷ÜôìÛÜøÛ áÜâßã}äåæçèé ùãëãì}õîíïï}ðÕñ áãÖ×ÙøìÜÖ×}ÝÚ}úÛÝÙøùØØì áÜâßã}äåæçèé êëì}õîíîï}ðÕñ ûøÙãßüÙø}ÝÚ}áöüÜìëÙ}ïý áÜâßã}äåæçèé êëì}õîíîï}ðÕñ ûÙßÜþÙ}ÝÚ}ñÜøöÙìØÖÜ òÛÖôôã}äåÿçèé êëì}ïåíïï}ðÕñ òÛìÜÖ}ÝÚ}0ßÜìÜÖßÜ òÛÖôôã}äåÿçèé êëì}ïåíýæ}ðÕñ

&'(')*')+56789:;5<7=>?@=;5A &'(')*')+5YH=@Z;E[HM?@;A WRH:SH=H;E6S@OD;5EGH8RI@; BCC?D:;EEF?GHIJH;5KLDM?=;< E<\R>?@;5]PDI^9C bcdcbcd NHO9;EKP?QRHJ:,-./)+ c e c f c d CH:OC?V HVt'43w ox€')‡ vo&'11b ,-./)+\D_DCU`D8DIx~ /Œ) o,}-/1s' S@D:TIH@U 0/1'234+ p{'|'}}s 0/1'234+ x† ' ‰s . W@CDG@RI?:X@ G?`XD=a@:oMpqr 9=DMst/u oo†'…323w ˆy/)u/‰' ox,1s).s o&'.311'.

áÙÝÛììÜ}ÝÚ}1ÙÜì}òÜ×øÛ× òÛÖôôã}äåÿçèé êëì}ïîíïï}ðÕñ

ˆ{/*}/(s p0/t/ vxys2z' €/(/o1‚ƒ}sw4s„.…3 oˆ€s(}3w Š‹4/(3}' ov€'}w/1s { ' | ' . †s)'1(s vo&3w3)4s

mn

efghgijklmnof

efghgijk¯°±lin¯

„…†€‡ˆƒ†}‡€ƒ}‡…‰Š‰‹ ŠŒ€}…€}ŽŠŒ}‚€€„} …Œ€€}€~†ƒ~}~ƒ} ‡€~€Ž}‚…~ƒ†ƒ‘}’€} ‚…““†”€}‡€ƒ}ˆ€†‚} …Ž€‡ƒ}‰€ˆ€}ƒ„} „ƒ~€‡}‰€Ž‚} ½¾¿À¿ÁÂà‚€Ž€„} ‰€„}‡€ƒ}~€}•€†€} –€‚}”€Ž}…”€‡‚ƒ‹ ‡€}•…†„€~ƒŽ€‘ —~€}–€‡„Š†}‡…~ƒ‚ƒ•Œƒ€}”€Ž}ˆ€†‚} ‡€ƒ}„ƒŽ‡€„‡€}‡…„ƒ‡€}…Žˆ€~€•ƒ} „ƒ}‚…•…†„ƒ}˜…€Œ}€~†ƒ~‘}™…‰€‰}…†…‡€} „ƒ~€‡}€‡€}…‰…†ƒ‡€}—~€}€•€} ‡…„ƒ‡€}…Œ€‡‡€}‚…~ƒ‡ƒ„}‡…‚€Œ€ˆ€}~€} ƒ„}‰…†€‡ƒ‰€„}‚…†ƒ‚‘ ™€”€}„…Œ€ˆ}…Žƒ‰€}‡…•€~€}‚…‹ €}•…€ƒ}‰€ˆ€}•…†„€~ƒŽ€}ƒƒ} ‚€Ž€„}•…„ƒŽ}~ƒ…€Ž‡€}…‚‡ƒ} „ƒ~€‡}€‡€}~€ˆ‘}š€•ƒ}~€Œ€}‚…„ƒ€•} •…†„€~ƒŽ€}•€‚„ƒ}€~€}•…Œ€Ž}„‡} …›ƒ•„€‡€}ŽŠŒ‘}œžŸ ¡ ¢|£¤ž¥¢¦§Ÿ¨©¥žª«¢¬…Œ€„ƒˆ}™…­ƒŒŒ€®}

Ž€„€‡€}‰€”€‡}ˆ€Œ}~€} …“€€‰}‰…†‰€Ž€ƒ}•…†‹ „€”€€}~…Ž€}“€€‹ ‰€}…~€Œ€}„€•ƒ} ‚€”€}„€‡‡€}…“€€‰} „…„€Ž}˜Š€Œ~Š‘}—~€} …Ž…†„ƒ}~€} ½¾¿À¿ÁÂàˆ€†‚} €†ƒ}“€Ž€}ƒ„}~ƒ•…†„…‹ Ž€‚}Œ€Žƒ‘ ™€”€}•ƒ‡ƒ†}•…†“€Œ€€}‡€ƒ}~ƒ}·ƒŽ€}€‡€} „…„€•}‚…†}‰…†‚€€}¸€†›…ŒŠ€‘}¹Š•…„ƒ‹ ‚ƒ}·€}·ƒŽ€}…ƒŒƒ‡ƒ}ƒŒ€ƒ}„…†‚…~ƒ†ƒ}~ƒ€€} „ƒ~€‡}ˆ€”€}–€‚}™•€”ŠŒ}”€Ž}€‡€}…‹ ”€‡‚ƒ‡€}‚…„ƒ€•}‡€ƒ}‰…†„€~ƒŽ‘ š€•ƒ}‚…€}Š†€Ž}~€†ƒ}‚…Œ†ˆ}•…“‹ †}~ƒ€}€‡€}…€„ƒ‡€}‡€ƒ}‰…†€ƒ‘} ™€”€}…”€‡ƒƒ}·‡€}Š~†ƒ›}€‡€}›…•€„} …~€•€„‡€}„…•€„}~ƒ}ˆ€„ƒ}–€‚}€~†ƒ~‘} ™€”€}“Ž€}€}…Ž€„€‡€}…Ž€„€‡€} ‰€ˆ€}‚…€}•…€ƒ}~ƒ}„ƒ}‡€ƒ}‰…‡…†“€} ~…Ž€}‚€Ž€„}‡…†€‚‘œžŸ ¡ ¢º§ªž¢|§»¼£Ÿ¤§«}¬…Œ€„ƒˆ}˜…€Œ}€‹ ~†ƒ~®}~ƒŒ€‚ƒ†}~„­‘›Š

pqrstsuvswyz{xwz|}~€}‚ƒ} pq²³x´pq²xµzt¶z}‚ƒ€•}„‡}…‹

a\7[ghij7kl

|©Ê¤¢Ë© |© Ë©Ì˼§»ŸÍ

Ö×ØÙÚØÛÜÝ ×ÝÜÛ Ý

µzz·}„€}€ŽŽ}‰…†‡“Ž®}™…­ƒŒŒ€}“‚„‹ –€‚}”€Ž}…”€”ƒ‡€}Œ€Ž}……„€Ž} †}ˆ€†‚}‡…ˆƒŒ€Ž€}•…~‡Ž‘}™€Œ€ˆ}‚€„} ~…€}~ƒ†…‡‚ƒ®}•…Œƒˆ€}‚„€„‚}€Ž‹ ‡…ŒŠ•Š‡}‚•Š†„…†}™…­ƒŒŒ€®}·Š‚}¸ƒ†ƒ‚®}…”€„‹ ŽŠ„€}·Š‚}¸ƒ†ƒ‚}‰…†ˆ€‡}„ƒ~€‡}~ƒ‰…†ƒ‡€®}~€} €‡€}…‰Šƒ‡Š„}Œ€Ž€}™…­ƒŒŒ€}‡Š„†€}˜…€Œ}€‹ •€~€}€‡ˆƒ†”€}‡Œ‰}…‰€„€‚ƒ}‡…‰…‰€‹ ~†ƒ~}~ƒ}™„€~ƒŠ}˜€Š}™€›ˆ…¸}¬ƒ¸“€‘ ‚€}‰…†…‡‚•†…‚ƒ}~ƒ}„†ƒ‰}„€†€®}”€Ž}‚…‹ ¹¹€ƒ}‚~€ˆ}…‰…†ƒ„€ˆ}€ŽŽŠ„€} Œ€€}‰…‰…†€•€}„€ˆ}„…†€‡ˆƒ†}„ƒ~€‡}•…†‹ ~€}‚•Š†„…†}¸ƒ†ƒ‚}ºŠ†„…}„‡}Œ€Ž€}™€‰„} €ˆ}…Ž€Œ€ƒ}ƒ‚ƒ~…®À}Œ€“„}•…†”€„€€} Ò§ŸÍ£ª£·£É » ¼ ½ Ô¾¿}€Ž€†}…‰…‡‡€}‚…Ž€Œ€}€‡„ƒ­ƒ„€‚} „…†‚…‰„‘ Î}™…­ƒŒŒ€}…~€„€Ž‡€}—Œ‰…†„Š}¸Š„ƒ€®}ӅŠ–‹ ƒ}‰…Œ€‡€Ž}Ž€€Ž}„€†€}~€}„…„€•}‰…†€‹ ·…‰ƒˆ}Œ€“„}~€Œ€}•…†”€„€€”€®} –†…”}¹Š~ŠŽ‰ƒ€®}~€}¸†”€}˜€‰…ŒŒŠ}~ƒ}‰†‚€} ~ €}~ƒ}Œ€†®À}‰”ƒ}•…†”€„€€}„…†„Œƒ‚}”€Ž} ‡…ŒŠ•Š‡}‚•Š†„…†}ƒƒ}„ƒ~€‡}€‡€}‰…†„€Ž‹ „†€‚–…†}‚ƒ}•€€‚}ƒƒ‘}º€}¹Š~ŠŽ‰ƒ€} ~ ŽŽ}“€€‰}€„€‚}€•€•}”€Ž}€‡€}„…†“€~ƒ} €‰‚…}‡€†…€}›…~…†€®}‰…Žƒ„}“Ž€}~…Ž€}’ƒ…‹ ~ƒŒ€‚ƒ†}ÁŠŠ„‰€ŒŒ}‚•€€‘ ŽŠ}¬…†Š„„ƒ}~€}—„ŠƒŠ}˜…”…‚‘}¬…Œ€„ƒˆ}ƒ›ˆ…Œ} ™ƒ‡€•}ƒ„}~ƒ€‰ƒŒ}‚…‰€Ž€ƒ}‡…Œ€“„€} ~ƒ}‚„€~ƒŠ}‚€€„}Œ€Ž€}™…­ƒŒŒ€}‡Š„†€}€~†ƒ~} ӊ¸€Œ…¸}‰…†„Ž}‡€†…€}‡ƒ•…†}„€€”€} •†Š„…‚}„…†ˆ€~€•}‡…‰ƒ“€‡€}‡Œ‰}”€Ž}…‹ ‰…†Œ€Ž‚Ž‘}—•€Œ€Žƒ}“ƒ‡€}€~€}ƒ‚ƒ~…}Ž…‚…‹ ’ƒ…ŽŠ}·Š•…¸}„…Œ€ˆ}‰…‰€‚}~€†ƒ}‚€‡‚ƒ‘} …†Œ€‡‡€}•…Ž€€‚€}Œ…‰ƒˆ}‡…„€„}„…†ˆ‹ ‡€}Ä}‚ƒ‡}‡€†…€}‚ƒ„€‚ƒ}”€Ž}…€€‚‘ Î}Ԋ‚…}Š†ƒˆŠ}€‡€}…€„ƒ}¹€†ƒ}¸…‹ ‰ ¹¹€ƒ}„ƒ~€‡}‰…†„€ŽŽŽ}“€€‰}€„€‚} ¸…€}”€Ž}‰…Œ}„€•ƒŒ}ƒ•†…‚ƒ–}‚ƒ}ƒƒ} €~€•}„ƒŽ‡€ˆ}Œ€‡}…†…‡€‘}À‚ƒŒ”€®}„ƒ†‹ ‚…„…Œ€ˆ}‡…„ƒ€~€€}ŽŠŒ}~ƒ}€€Œ}‚ƒ‘}’ƒ€} ‰}„€†€}”€Ž}‰ƒ€‚€}~ƒ„…•€„ƒ}·Š‚}¸ƒ†ƒ‚} ‡Š–†Š„€‚ƒ}­…†‰€Œ}”€Ž}„…†“€~ƒ}~ƒ}~€Œ€} ‡€Œ€ˆ}•†Š~‡„ƒ–}~…Ž€}ӊ¸€ŒŠ}΀ƒ‘}€‹ €‡€}~ƒ‰ƒ€†‡€}…ŒŠ•ŠŽ}‡…„ƒ‡€}€~†ƒ~} ‚„€~ƒŠ}~€}‡€ƒ}…ƒ„€}€Ž€†}€ŽŽŠ„€} ~†ƒ~}ˆ€”€}•”€}•…€ƒ}”€Ž}€‰‚…}‡€†…€} ‰…†„€~€Ž‘ €ƒ}…Žˆƒ~€†ƒ}€‚€Œ€ˆ}~…Ž€}‡…ŒŠ‹ ‚€‡‚ƒ}”€ƒ„}Á€‰ƒŠ}ъ…„†€Š‘}ӅŒ€~€Ž}ƒ‹ ¹¹€ƒ}…›€„€„}€~€”€}„ƒ~€‡€}‰…†‹ ‡ •Š‡}–€‚}Œ€ƒ}‚•€”€}„ƒ~€‡}…ƒŽ‡€„‡€} ›ˆ€…Œ}‚‚ƒ…}…Ž€‡}‚ƒ€•}…Œ€‡Šƒ}~…‰„‘} ¹Š~ƒ‚ƒ}‰…‡}„…Ž€ˆ}¬…•…}‚~€ˆ}…‰€ƒ‡‘ Œ…‰ƒˆ€}„…†ˆ€~€•}‡…ŒŠ•Š‡}‚•Š†„…†}~ƒ} ‡…„…Ž€Ž€}€„€†‹–€‚}™…­ƒŒŒ€‘À}œ·¼£Å»ŸÆ œžŸ } „†ƒ‰}„€†€}”€Ž}…›€‰„}‡…€ŽŽŠ„€€} ŸžÇªÈ§É͞Ÿ  Î}’€Œ€}„“ˆ}•…†„…€}„…†€‡ˆƒ†®}˜…€Œ} €~†ƒ~}‚…Œ€Œ}…€Ž}€„€‚}™…­ƒŒŒ€‘}¸€ˆ‡€} ‚ƒ}Œ€Œ}€~†ƒ~}…€Ž}~…Ž€}‚‡Š†}„…Œ‹ €‡}ϋÐ}~ƒ}‡€~€Ž}™…­ƒŒŒ€‘}цƒ‚„ƒ€Š}˜Š€Œ~Š} „€•ƒŒ}…ŽŽƒŒ€}~…Ž€}…›…„€‡}ˆ€„„†ƒ›‡‘


45 67889 7 96 01234567389:;5<=>6?

@ABCDEFGHIECJFAFGKH@LCMMNOHPGQFHRFCEHRNOASFHETUNGMFOHMNGMFGV DNSFERTBFHFMFAHQAEAGVFGHMNOWFQFSHEBARHENDFXFGVFGHPGQFHEN YZ[\]^_`^ab[]cddeFMFAefZ[\]^_`^ab[]cddgHhCJFAFG MNORFCEHFEFGHQCUAFMHQCHOAROCEHMLNNMRFBBg ijklmnopijklmqqnprstuvkmvwlsuxyyznmx{x wl|tkrxn}~€‚n~kƒjklmtxnrxwtnmx{xn„vx… ƒlk†xkn‡‚‚~nƒxknˆ‡‚~ ‰t…uxyn‚xyx„nopŠt…uxymxyx„ p}stuvk‚vwlsuxyyn‹t…xnŒŽn‹ƒt …l„uxytn…n‘n}’’‘n„x…xnytktnƒwxkn“” m„x…tkn„lkx…vr…xk“• Šlkƒsx„xsŠxƒtnopŠlkƒsx„xsŠxƒt p}stuvk‚vwlsuxyynusx–jn—Œ˜€n„†xnƒt „vmt„ntknumxn„lk‹xƒtn‹vxsxnƒnyt†xn|Šx„wtjkn€ yt†xnmwxk{jynŠxk‹vs…xknyx™xkšn„vn€n‹xƒtyxŠn{† rlsuxt… }lv…vn‡jk|vrnj„{n‚“ opsx›xlyysj„„{np}stuvk‚vwlsuxyynrx… wlsyvnƒtrxk{xny†nœnmtxwxnwl„tyt…n†lyxs wsl„tlsnylx†vlœn…xytxknrxvnonwxmrt ŒŠlymlxn}Šl—yvlm xv–xnxkxkƒxnst›žt opxv–xŸŸŽnp}stuvk‚vwlsuxyyn™xyxvwvk „xƒstƒnŠx„wtsn…lŠtyxk†nsjkxyƒj“rxwtn„xmtŠ xƒn“nv|xn„jƒst|n{†nx…xkn„lk††j{xŠ…xk yx™x™xkn„xkxnwvkn‰xyxn„xƒstƒ ‡stk|lnstlxknonopwxk†lsxktt p}stuvkmvwlsuxyyn…„kk†xkn—sxmtyn ¡Ÿn¢‚ ŒŠtkxnmrƒ…£{n„l„ulst…kn…{…kxkn…wƒn›xkm usxmtyn{†n„yxtns†vnƒk†knrt„ns|t…xknlklilm“ …{nŒŠxk op‚t¤ˆ¥¤np}stuvk‚vwlsuxyy wxwvknŒlstrxk{xnˆx„tn}lrxw €†l›xkmn‚x„xnxk“Œtr{ kƒslxmnv…trxŽnopkƒslxm¤v…trxŽ p}stuvk‚vwlsuxyyn‚l„xk†xrnxƒstƒœ …xyxŠ…xknmlrxkn„lsxŠnulstk†xmœnkx… —xkƒlynŒxrxyjktxœƒyy“““–x„jm˜n˜ tkƒsxn™t‹x{xnop¦¤x¤¥¤x¤n‚l„j†xnuxs|xnutmx „lk{xwvnml„vxnrsj›t“njkxyƒjnmlŠxsvmk{x |j|j…nƒlk†xkn„vnuv…xkn„xƒstƒ“n‡vuyt…njyƒ rsx›jƒnmlƒxk†n„lkv††vnsjkxyƒjnwvyxk†n…ln„v prstuvkmvwlsuxyy

0123

/><;>031<22>

(¬.­(-®¯°°±$²³°±´$µ³¶·±°¯$µ³ ¸±°±¶$¹µº±¸ »±¼½³°¾¿± ¹³²³°±´ ¸³°±À±¿ ·º°±¿$±·¹³¿ ()*+,-. ±·½³µ³¸³·¯·±±¼²²±±Á¿$±¿Ã À³¿Ä³¼±¿Ã Àº¿$¹¯±À µ³¶·±°¯ tk††vnª%&'q« ·³¼Å º±¿Ã wv…vynŸ%“ŸŸn¨~—' Ÿš“ŸŸn¨~} ·³¼¹±¶± ¹µº±¸$²¯¶ Ʊ²±°¾¿¯±$¸¯$·±Ç±´$¹³¿²º´±¿ À³°±²¯´$±¿Ä±¼$'¯²¾$®¯°±¿¾È±Á ɱ¯¼±´$·³¹±¼$®¯°°±$¸¯Ê º¿Ãµ±Àµ±¿$¹±±²$»±¼½±$±µ±¿ ¶³°±µ¾¿¯$À³¼Å±°±¿±¿$µ³ ƾ°¯¹³º¶$!°Ë¾¿¹¾$#³¼³ÌÍ ¶±¼µ±¹$ɳ²±Ë³$ı¿Ã$±µ±¿$ű¸¯ °±Ç±¿$¶³¼³µ±$À±¸±$ÎÏÐÑÒÓÒ µ³³¶À±²$ԯñ$#¼¯¶³¼± ÂÀ±¿Ä¾°Í$Õ¯¿Ãú$Ö×ØÙÚÛ ¸¯¿¯´±¼¯Á Ü#³¼²±¿¸¯¿Ã±¿$¶³°±Ç±¿ ɳ²±Ë³$±¸±°±´$¹±°±´$¹±²º À³¼²±¿¸¯¿Ã±¿$ı¿Ã$¶³¿¸±À±² ¹¾¼¾²±¿$µ±¶¯$¸±°±¶$ű¸Ç±°Á ݱ¶¯$µ±°±´$¸¯$¹±¿±$²±´º¿ °±°ºÁ$Þ¿¯$±¸±°±´$¹³·º±´ À³¼²±¿¸¯¿Ã±¿$ı¿Ã$½ºµºÀ ¼º¶¯²$º¿²ºµ$¸¯´±¸±À¯Íß µ±²±$®¯°°±$¸¯°±¿¹¯¼$¹¯²º¹ ¼³¹¶¯$»±¼½³°¾¿±Í ຶ±²$Ö×áÙÚÛÁ ®¯°°±$µ¯¿¯ ¶³¿Ã±µº$µ³¶·±°¯ ¶³¼±¹±$¹³À³¼²¯ À³¹³À±µ·¾°± À¼¾Ë³¹¯¾¿±°$¹³²³°±´ ¹³°±¶±$¸³°±À±¿

1 

§˜}’˜ #$ —Œ˜€

¶³¿¸³µ±¶$¸¯$¼º±¿Ã$À³¿Ã¾·±Ê ¶º¹¯¶$¯¿¯Íß$µ±²±$¶±¿²±¿ ²±¿Á$3¯±$Àº¿$²¯¸±µ$°±Ã¯ À³¿Ä³¼±¿Ã$®±°³¿½¯±$¯¿¯Á ¶³¶·º²º´µ±¿$À³¶±¿±¹±¿ ®¯°°±$¶³¶¯°¯µ¯$À³°º±¿Ã ¹³·±·$²³°±´$¶³¶±¯¿µ±¿ ½ºµºÀ$·³¹±¼$º¿²ºµ$¶³¼º¶Àº² À³¼²±¿¸¯¿Ã±¿$·³¼¹±¶±$²¯¶ ¶³¿Äº¹º° ¿±¹¯¾¿±°$ÂÀ±¿Ä¾°$À³µ±¿$°±°ºÁ ½³¸³¼± ܱı$¶³¼±¹±$·±¯µÍ$¸±¿ ı¿Ã ¶³¼±¹±µ±¿$µ³¶·±°¯$¿¾¼¶±° ¸¯±°±¶¯ ¹³²³°±´$°±¶±$±·¹³¿Á !°³5¯¹ 4±¶±µº$²³¼½±¿²º¶$¸¯ ±¿½´³ÌÁ ¸±°±¶$¸±Ë²±¼$²¯¶Í 6789:ÒÎ; ±¼²¯¿Ä±$¹±Ä±$·¯¹±$¶±¯¿Á ±µ±¿ ±ı$źñ$¹±¿Ã±² ·³¼¶±¯¿ ¯¿Ã¯¿$¶³¶·±¿²º ¹³·±Ã±¯ ²¯¶$¶³¼±¯´ <=Ñ>;Ð$µ¯¼¯ µ³¹ºµ¹³¹±¿ ¶³¿¸±¶À¯¿Ã¯ Ô¯¾¿³°$Õ³¹¹¯ ¸±¿$#³¸¼¾ ±²±º Ƽ¯¹²¯±¿ '³°°¾Á ³°±¯¿ ±¿½´³ÌÍ »±¼½± µ³´¯°±¿Ê ñ¿ #³¶±¯¿ '³¼·±¯µ$?¼¾À±$@A×@Í !¿¸¼³¹$Þ¿¯³¹²±Í$ı¿Ã ¶³¿Ã±°±¶¯$½³¸³¼± º¹±¯$¶³¶À³¼µº±² '¯¶¿±¹$ÂÀ±¿Ä¾°$¸¯ ±Å±¿Ã$ݺ±°¯Ë¯µ±¹¯$#¯±°± 3º¿¯±Á$³¶³¿²±¼± µ¾¿¸¯¹¯$·³µ$µ¯¼¯$ྼ¸¯ !°·±$¶±¹¯´$¶³¼±Ãºµ±¿ ¹³²³°±´$²³¼¹³¼±¿Ã$Ë°ºÁ !"#$#%&'& 4±¶º¿$󰱿¸±¿Ã ()*+,.+//) ¶º¸±$'´¯±Ã¾$!°½±¿²±¼± ¹º¸±´$·³¼±¸±$¸±°±¶ µ¾¿¸¯¹¯$˯²Á$»³µ$²³¿Ã±´ ¹³µ±°¯Ãº¹$µ±À²³¿$²¯¶ Ʊ¼°³¹$#ºÄ¾°$źñ$²³°±´

Àº°¯´$¸±¿$¸¯À±¹²¯µ±¿$±µ±¿ ¯µº²$²º¼$µ³$¶±¼µ±¹$ɳ²±Ë³Á #ºÄ¾°$µ³¶º¿Ãµ¯¿±¿$±µ±¿ ¶³¿Ã¯¹¯$¹±²º$¹°¾²$¸¯$À¾¹¯¹¯ ½³¿²¼³$·³µÍ$¶³¿Ã¯¿Ã±² µ¾¿¸¯¹¯¿Ä±$À±°¯¿Ã$·ºÃ±¼Á ³·±Ã±¯$À³¿¸±¶À¯¿ÃÍ ®¯°±¿¾È±$±µ±¿$¶³°¯´±² µ³·ºÃ±¼±¿$à±È¯³¼$Õ±¹½´³¼±¿¾ ¸±¿$ɳ¼±¼¸$#¯Bº³$¹³²³°±´ ²±¶À¯°$¸¯$°±Ã±$¯¿²³¼¿±¹¯¾¿±°Á 3³¿Ã±¿$µ³¶·±°¯$¿¾¼¶±°¿Ä± µ¾¶À³²¯¹¯$Ô±$ԯñ$¹³²³°±´ ¹³°³¹±¯¿Ä±$ų¸±$À³¼²±¿¸¯¿Ã±¿ ¯¿²³¼¿±¹¯¾¿±°Í$À±¼±$À³¶±¯¿ »±¼½³°¾¿±$°±¿Ã¹º¿Ã$µ³¶·±°¯ ¶³¿Ã±°¯´µ±¿$˾µº¹$¶³¼³µ± À±¸±$À³¼¹±¯¿Ã±¿$¸¯$µ¾¶À³²¯¹¯ µ±¹²±$²³¼²¯¿Ãï$ÂÀ±¿Ä¾°Á Õ³¼³µ±$²³¿²º¿Ä±$¶³¿Ã´±¼±ÀÊ µ±¿$¼±¯´±¿$±¿Ãµ±$¹³¶Àº¼¿± ¸±¼¯$°±Ç±²±¿$µ³$µ±¿¸±¿Ã$ɳ²±Ë³ º¿²ºµ$²³²±À$¶³¿Å±Ã±$ű¼±µ$°¯¶± ±¿Ãµ±$¸³¿Ã±¿$¶º¹º´$·³Ê ·ºÄº²±¿$¸¯$µ¾¶À³²¯¹¯$ԯñ #¼¯¶³¼±Í$C³±°$Õ±¸¼¯¸Á Õ±¹±°±´¿Ä±$²¯¸±µ$±µ±¿ ¶º¸±´$·º±²$»±¼½³°¾¿± ¶³¿¸±À±²µ±¿$±¿Ãµ±$¹³¶Àº¼Ê ¿±$¸¯$¶±¼µ±¹$ɳ²±Ë³Á$'¯¶$²º±¿ ¼º¶±´$²³°±´$¶³¿º¿Åºµµ±¿ µ³µº±²±¿$¶³¼³µ±$¸¯$±Ç±° ¶º¹¯¶$¯¿¯$¸³¿Ã±¿$¶³¿Ã±°±´Ê µ±¿$Õ±¸¼¯¸$DÊ@$À±¸±$À³¼²±¿¸Ê ¯¿Ã±¿$±Ç±°$¶º¹¯¶$¯¿¯Á EÏF8GH:7ÏÑ;F$¸¯À¼³¸¯µ¹¯$±µ±¿ µ³¶·±°¯$·³¼¶±¯¿$²±µ²¯¹$º¿²ºµ ¶³¿¹¯±¹±²¯$I;JKÑ=JÒ78>ÒL;$À±¼± À³¶±¯¿$»±¼½³°¾¿±Á$³¶·±¼¯$¯²º ¶³¼³µ±$±µ±¿$¶³¿½º¼¯$µ³¹³¶Ê À±²±¿$º¿²ºµ$¶³¿Å³·¾°$ñDZ¿Ã ²¯¶$Ʊ²±°±¿$°³Ç±²$¹³¼±¿Ã±¿ ·±°¯µÁMNO+PQRRSTUVWXYZWSR[

éêëêìíìîêïëê

ðñòóñôõöñ÷øùõúûüýþÿ 0123õ142251ö 467ó89 õ 8ø øõñ 37ñô ö6ùø ñø6 3ø6õ8ôôñ öóññõ 8ø

ùô ñ øõ76 ñõ8øò 8ñõ3ø ôø89 5 ôñ öø6õ 8ø ñõ 8ø

öùò7ôñò 08 766ô 0123õö340 ôññ 0 ñø ñô98ñ ôøñõ86 2øñ! ñ79ô6ñ ö 8ôôñõ 5ñôõñò78ò 01223õ1 3õ1"3013 ñô76 ñô8ñ78 3 õ8ôñ 3øñôñøñ

âãääåæâçãæè

—”’’€n¡n¦v–lkrvmnƒxyx„ ™x…rvnƒl…xrnux…xyn„l„ulst…xk wlswxk‹xk†¡ xkn…jkrsx… uvxr ƒtsl…rvs v„v„ —lwwl xsjrrxnƒxk …twls §txkyvt†t —v››jk“ \Q]]XR —v››jkn{xk† mxxrntktnulswlk†Šxmtyxknlkx„ ‹vrxnlvsjnwlsrxŠvknƒt…xuxs…xk rlyxŠn„lklst„xnwsjwjmxy …jkrsx…nuxsvn{xk†nƒtx‹v…xk „xkx‹l„lkn¦v–lkrvm“ §”‘~n¡nxkrxknwlyxrtŠ —xs|lyjkxn‡lwn§vxsƒtjyx „lkƒxwxrnvkƒxk†xknvkrv… „lk†ŠxƒtstnmluvxŠnx|xsx mt„wjmtv„nƒtn„xs…xmnsmlkxy ƒtn˜„tsxrlmn‚rxƒtv„nwxƒx ‘lml„ulsn„lkƒxrxk†“ §vxsƒtjyxnmxxrntktnƒttmv…xk ux…xyn‹xƒtnmv…mlmjsnsmlkl ¨lk†lsnmlrlyxŠnxƒxk{x uxkrxŠxknƒtxnux…xy „lk††xkrt…xknyl© ’ls†vmjk“ª|lk«


0123

‘’‘“”•–—˜—™š

›œžŸ ¡¢¢£¤¥¦§Ÿ¨¤§©¤§ª«ª§Ÿ«¤¬­¢­§©Ÿ«¤¥¡«ªŸ¨¤£ª«­«ª§Ÿ«­§®­§©ª§Ÿ «¤Ÿ ª¯®¡¢Ÿ°¯¯±ª«¡¬¡§²Ÿ¨ª¯®¡¢Ÿ¥¤¬³¤¯ª¬Ÿ¢¡Ÿ´­ª£ªŸµ­¨¶­¬²Ÿ ª£ª±¯¡ª²Ÿ·­¨ª¥Ÿ ¸¹º»¼»½¾¹½¿ÀŸŸÁª¢¡¬Ÿ³¤¬¯ª¨ªŸÂª§©¤¬ª§ŸÃ¡££¡ª¨²ŸÄª§¡¥ªŸ³¤¬©¤£ª¬ŸÅÆÇÈÉÊÊË ÌÍËÎÏÐÑÒÓÔÕÉË¡¥­Ÿ¥¤¥ª¶Ÿ¥¤¬£¡Öª¥Ÿª§©©­§Ÿ¢ª£ª¨Ÿ³ª£­¥ª§Ÿ«¤¬­¢­§©ÀŸŸ פ¶¤¬¥¡Ÿ±ª§©Ÿ¢¡£ª§¯¡¬ŸØª¡£±Ÿ ª¡£²Ÿ¡§¡Ÿª¢ª£ªÖŸ¶¤¬¥ª¨ªŸ«ª£¡§±ªŸ«¤¢­ªŸ ¶ª¯ª§©ª§Ÿ³ª§©¯ªÄª§Ÿ¥¤¬¯¤³­¥Ÿ¨ª¯­«Ÿ«¤Ÿ¢ª£ª¨Ÿ¨ª¯®¡¢ÀŸÙ§¥­«Ÿ«­§®­§©ª§Ÿ ¶¤¬¢ª§ª§±ªŸ«¤Ÿ¨ª¯®¡¢²ŸÄª§¡¥ªŸ³¤¬­¯¡ªŸÚ¾Ÿ¥ªÖ­§Ÿ¡¥­Ÿ¨¤§©¤§ª«ª§Ÿ¤§¯¤¨³£¤Ÿ ¶­¥¡ÖŸ³¤¬£ª³¤£ŸÛ¤­£ªÖŸµ¦§¢¦§²Ÿ±ª§©Ÿ¥¤¬¢¡¬¡Ÿ¢ª¬¡Ÿ³£¦­¯¤Ÿ¯¡Ü¦§Ÿ¶­¥¡ÖŸ£¦§©©ª¬Ÿ ³¤¬£¤§©ª§Ÿ¶ª§®ª§©Ÿ¢ª§Ÿ¬¦«ŸÝŸª¬¤Ÿ¯¤¶ª§®ª§©Ÿ£­¥­¥À Ù§¥­«Ÿ«¤¬­¢­§©²Ÿ´ª¥¤Ÿ¨¤¨¡£¡ÖŸ«¤¬­¢­§©Ÿ³¤¬Äª¬§ªŸ¢ª§Ÿ³¤¬³ªÖª§Ÿ ¯¤§ª¢ªŸ¢¤§©ª§Ÿ¶ª«ª¡ª§§±ªŸ¡¥­ÀŸ ¤£¤§©«ª¶¡Ÿ¶¤§ª¨¶¡£ª§§±ªŸ¯ªª¥Ÿ¡¥­Ÿª¢ª£ªÖŸ ¯¤¶ª¯ª§©Ÿ¯¤¶ª¥­Ÿ¶£ª¥Ü¦¬¨Ÿµ´ŸÛ¤§§¤¥¥Ÿ³¤¬Äª¬§ªŸ§­¢¤Ÿ¢ª§ŸÞ£­¥Þ֟«¦¥ª«Ÿ ³¤¬ª«¯¤§Ÿ¤¨ª¯ÀŸ´ª¥¤Ÿ³¤¬ª¢ªŸ¢¡Ÿ´­ª£ªŸµ­¨¶­¬Ÿ¨¤§©¡«­¥¡ŸÂª§©¤¬ª§ŸÃ¡££¡ª¨ŸŸ ¯¤£ª¨ªŸ¢­ªŸÖª¬¡Ÿ¢ª£ª¨Ÿ¬ª§©«ªŸ«­§®­§©ª§Ÿ«¤§¤©ª¬ªª§Ÿ¨¤¨¶¤¬¡§©ª¥¡ŸÂ¤¬ß ª±ªª§ŸÛ¤¬£¡ª§Ÿàª¥­Ÿá£¡âª³¤¥ÖŸã㟳¤¬¥ªÖ¥ªÀŸäåæçèéêêëìíîïðêçëñò

$%&'&()*+,+' 467889 7 

Š‹ŒŠŽ

ù'&ù)ô÷+'&ú)('+÷

‚789 7U?=9=6@7F=4:3>E7>=@ED?9347B3:?7C3>9E73493637 >36?67F=4H34H?75347E6E@347@=>MD3275?7V<c7\?437bEK @349363I7R3>36937V=D3934A7ÿ4534:347F=4H34H?793FB327 B34H3>I7938?75?7@?@?7D3?47?37GE:378E@?4:75=4:347F3>?47 B=6394H37B=B3478=D3G36347@=>MD32A7 U=4H34H?7H34:78=64327B=65E=975=4:347X3^?57]M@9=67 ?4?7F=63@37F39378=D3G363475?7@=>MD324H37B=693FB327 B34H3>75347@ED?9K@ED?9A7Qc:3>7@ED?9A7V=F3>?47>=7@?4?I7 8=D3G36347F3>?47@E@32I786MFM7F3>?47B34H3>I7236E@7 8?49=6K8?49=67B3:?7C3>9E74H34H?75347@=>MD32A7[36=4373>E7 H34:78?D?27@?9E3@?7?4?I73>E7934::E4:G3C3B7GE:3IT7EG364H37 5?9=FE?75?7Y;OJI7[3C3@347[=BM47R=6E>I7R3>36937\3639I7 REF397 …‰ ‡ † …†A O?53>7LM>E@79=62353878=D3G36347@=>MD327>36=437236E@7 F=D3>M4?7@HE9?4:7GE:3I74?D3?K4?D3?78=D3G36347:35?@7H34:7 F=F8E4H3?743F37D=4:>387c4:=D?P37<369237U?=9=6@7?4?7 3537B=B=63837H34:79E6E4A7J378E47F=4H3536?7?9E7@=B3:3?7 >M4@=>E=4@?7B=6>36?67@3FB?D7B=6@=>MD32A O=6>3534:76E44=67E870J5MD37;?D?>17…7?4?7F?49375?@8=4K @3@?7>=83537:E6E4H37G?>37B=496M>73493637G35C3D7@HE9?4:7 5=4:347@=>MD32A7Qc537:E6E786?^397B?3@34H3723B?@74H34H?7 F3E7G3F7B=638373>E7G3B34?4A7VM7L367@=>MD327F3@?277=>@?K B=DIT7G=D3@4H3A <=@>?8E47B=6397F=4G3D34?7>=@=236?344H3I79=938?78=F?D?>7 3DBEF70OE2347UE4H37;36317?4?7F=4:3>E79?53>7F3E78?45327 @=>MD327393E7F3@E>72MF=@P2MMD?4:7@=8=69?7369?@7H34:7D3?4A7 X?7@=>MD327EFEFI7F=4E6E97c4:=DI7?37B34H3>7F=453839K >3479=F34A7Q<3E72MF=@P2MMD?4:I7@M7L367F3@?27B=69323475?7 @=>MD327B?3@3I7@E3@34378=49?4:I7@=>MD327BE>3478=D3G36347 3G32I7938?75383978=4:3D3F347B36EI7M8=47F?45=57GE:3IT7 93453@4H3A7defghijjklmnopjq

óôõöô÷&ö)ø%'ù&ú)ûôõ%ü

ýþ‚79?53>7F=4:23D34:?74?39347c4C367]E35?7 E49E>7F=4E49E97?DFE75?7B34:>E7>ED?3234A7 \E>9?4H3I73>9M67D3C3@7?9EI7B=623@?D7F=453839K >347:=D367<3:?@9=67?DFE7B?534:72E>EF7536?7 ÿ4?^=6@?93@7O3F37R3:3>36@3A7J37@34:397B34::37 393@78=4P383?344H379=6@=BE9A QJ4?7353D327@3397H34:783D?4:7B323:?3753D3F7 2?5E87@3H3A7[3D3E7B323@37U3D=FB34:4H3I7092=7 2388?4=@79?F=7?47FH7D?L=1A7\3H34:>34I7M634:7 H34:7@E5327@=4G37@=8=69?7@3H3I7H34:723F8?67227 932E4I7@3H37B36E7F=453839>347:=D367F3:?@9=67 ?DFE72E>EFIT7EP384H3I7@33975?9=FE?75?7\3D3?7 VE5?6F34I7O=B=9I7R3>36937V=D3934A c4C3679?53>7?4:?47B=62=49?75?7@?9EA7J37B36E7 @3G37F=453L936>3475?6?7@=B3:3?7F323@?@C37V_75?7 ÿ4?^=6@?93@7W3@@34E55?4I7<3>>3@36I7VED3C=@?7 V=D3934A7<=F34:I753D3F7>3FE@72?5E84H379?53>7 3537?@9?D327393E7>39379=6D3FB397E49E>7F=4E49E97 U6?37B=6536327U3D=FB34:7?9E79=6936?>7 ?DFE7@=9?4::?K9?4::?4H3A7V=8=69?7H34:78=64327 5=4:347B?534:72E>EF7>36=4378E4H379EGE34A7 5?@3634>347MD=27b3B?7<E23FF3537OE49E9D327 J37>=8=4:?47F=4G35?78=4:3P3637E49E>7M634:K M634:7D=F32A7J37F=4:393>3479?53>78=6DE7 ?DFE7@3F83?7>=7b=:=6?7;?43A J37B=623@?D7F=453839>347:=D367F3:?@9=67 5?B3H367G?>374349?4H37F=FB=D37F=6=>375?7F=G37 2E>EF75=4:3479=@?@7H34:7F=FB323@7F=4:=43?7 2?G3EA7V=B3BI7?37@E5327F=F?D?>?7B34H3>7E34:A7 ÿ4534:KE4534:7U=6@753472E>EF78?5343A7J37 \3:3?F3437>3D3E73537>D?=47>3@E@7>M6E8@?47 F=4:3FB?D76EFE@347F3@3D3279=6@=BE97@=B3:3?7 QV3H379?53>73>347F=FB=D37>M6E89M6A7V3H373>347 B323479=@?@7>36=437F=4:3>E78=64327F=4G35?7 F=FB=D37M634:KM634:7H34:75?53D?F?IT79=:3@4K H3Adefghijjklmnopq C3693C34A

-./0117;22345637834934:7 :=4:@?34A7<<=>?78=64327 F=4G3B397@=B3:3?7C3>?D7BE839?7 53478=4H344H?79=6>=43DI79?53>7 F=FBE3944H376?>E27E49E>7 F=4G3D34?788=>=6G3347D3?47H34:7 >E634:7:=44:@?A7J37F3E7F=DK 3>E>34738338E473@3D>34723D3D7 E49E>7F=443L>32?7>=DE36:34H3A7 O=6F3@E>GGE3D3475M5MD7N36E97 534743@?7D?C= C 97@=P3637=P=634A QR34:347:=4:@?7GE3D347 =P=6347@3H37F32A7O?53>78=6DE7 F3DEA7S34::78=49?4:7@3H37 5383978=4::23@?D3475347B?@37 F=F86MFM F @?>347N36E9IT7 E384H3I7@33975?9=FE?75?7 EP V9E5?M7W34::3 4 6I7U34PM634I7 R3>36937V=D3934A J3793>7@=:34K@=:34753934:7 >=7DM>3@?7@HE9 H ?4:7>=FE5?347 F=FBE>37D383>753:34:34K 4H3A7X3:344:344H37PE>E87 FE632A7J37F= F 4GE3D4H37@=>?9367 Y87Z76?BE788=67@39E344H3A7 V=GEFD327369?@7@E5327F=4K G35?7D34::33434A7V=BE97@3G37 8=D3C3>7VEED=75347[MF=4:A7 \=D3>34:344I7X?P>H7F3D32347 F=453839>>34783694=6I7]=66H7 <36H35?755347X=@C?9379E6E97 <3 F=FB349EE4H37B=6GE3D34A F= QO38?7@=>3634:7@3H37@E5327 3:3>7@?BE>IT7EP384H3A7J37F3>?47 @?BE>7@=9=D327F=453839>347 93C3 9C C36347E49 4E>7B=6F3?4753D3F7 @=B3 BE2793H34:347>MF=5?7 5?@33 3D27@39E7@93@?E479=D=^?@?7

  " #$4 #  & !! 1! #!" % 1

@C3@93A7J37>=FB3D?7>=75E4?37 G3D34?7@3G3IT7EP384H3A7<=K 2?BE6347H34:78=64327F=FB=K F34:75?3>E?4H3735378=63@3347 @36>34743F34H3A F?45=67>=9?>37F=FED3?78=>=6K X?P>H7@=434:7F=453839>347 G3347?9EA7XEDEI7@=B3:3?7BE839?I7 >=@=F8393479=6@=BE9I7F=@>?K ?373P38>3D?7H34:7F=FB3H367 8E47236E@7F=FED3?4H37536? 2M4M678=D3C3>A7V=>3634:I7?37 4MDA7<3>DEFI786?37B=6E@?37_`7 F=453839>347B3H36347536?7 932E47?9EI7@E53277D3F37F=4?4K 8=>=6G3344H37F=D3C3>A ::3D>3475E4?372?BE6347@=G3>7 U=D347938?783@9?I7?37>=FEK 9=6GE47>=7834::E4:78MD?9?>7 5?347F=453839>3475E>E4K 5?7>3F8E4:723D3F344H3A7 :347536?7>=DE36:34H3A7S34:7 <3>34H3I7?37@=6?4:7B=69E>367 8?>?63475=4:347VED=7@E83H37 B?@37F=4G3D34>3479E:3@7B36EK 4H37@=B3:3?78=D3C3>A O=>3577X?P>H7;2345637 ‚„7X?P>H7;2345637 F=4?4::3D>347G3B39344H37 ‚ƒ FB3D?7@=6?4:74M4:MD75?7D3K @=B3:3?7a3>?D7\E839?75?7N36E9I7 >= 67>3P37@=B3:3?7=49=693?4=6A7 R3C37\36397@=F3>?47BED3975347 H3 X3 D 3 F7 >9E75=>397?4?I7?37 F=4G3D34?786ML=@?7B36E7@=B3:3?7 B32>347C3 >?473DBEF7B=6@3F37 8=D3C3>7@=F3>?47BED39A7<=@>?I7 9=F34K9=B? F3 A7J37F=DK 5?3>E?4H375?37@=F8397F?45=6A7 3>E>344H37@44H3 =D327FE45E67 QU=64327F?45=6I7=4::3>7=43>A7 @=B3:3?7C3>?=D79BE83 9?7N36E9A O38?7H37?4?7>=4H393347H34:7 @>?75=F?>?34I7BEK 236E@7@3H3723538?IT7EP384H3A >3<= 47 B= 6 3 6 9 ? 7 86 ? 3 7 >= D 3 6347 b3FE4I7@=B3:3?786ML=@?M43DI7 @?>F3D3H3I7…†7<=?2? 7…‡ˆ‰7 ?37236E@7@?387F=F3?4>347 O3 ? 9 EI 7 @ = D 3 F3 4H3 7 F= 4? 4::3 8=63473838E4A7O=6F3@E>7G?>37 >34736=4378MD?9?>A7J37F=63D@K37 ?375?F?4937F=4:=43>347BE@3437 F3@?273>3479=6E@7B=6GE34:7 8=6=F8E347>36=4379E49E9347 D=C39736=4379=6@=BE9A 8=634A7J37834934:7F=D?2397>=7 QV3H379?53>78=64327932E7 B=D3>34:I7F=D?2397F3@37D3DE4H37 >=75=8344H3I7938?7>3D3E7@3397 >=9?>375?@=:34?7@=B3:3?7a3>?D7 ?4?I7@3H379?53>73537>=?4:?4347 \E839?A D?>7>=78MD?9?>7D3:?A7 QV3H37=4::3>7F3E7D?2397>=7 E49E>7B347 4349?I7>3D3E8E47 B=D3>34:79=6E@A7b349?7=4::3>7 <E4:>? F3 E7 ? 9 EI 7 @ 7=4::3>7234H37 3>347B?@37F3GEA7V3H37@=>3634:7 @?387@=P36337H3 493DI7938?7GE:37 @3H3I78=>=6G37B?3@3A7S37@E5327 =>M4MF?A7V3F= H37=4::3>7?4:?47

8=49?4:78=>=6G3347H34:7 5?D3>M4?4H3723D3DA7cCC3D4H337 B34H3>HH34:7F=4=4934:7 X?P>H7;22345637F=4G35?7 @=M634:78=D3C33>A7c833D3:?I7 53D3F73P3637D3C3>347?9EI7F??@K 3D4HH37?3>>=B3:?3478=6347H34::7 F=FBE394H372336E@7>==D?239347 >M4HMDA7<?@3D4HH375?F??4937 F=4:=43>347BE@34378=6=FKK 8E334A7defghijjkklmnopjjq

rstuvuwxyz{|}|vx~€wuv

F3>347:3G?I7E34:763>H39IT7 9=634:4H3A X?P>H73>347>=FB3D?7>=7 834::E4:78MD?9?>7@=8=69?7 5EDE75=4:347P3939347@E5327 F=F8E4H3?7E@3237H34:7 538397F=4:2?5E8?7>=DE36:K 34H3A7<3>DEFI7?379?53>7F3E7 F=4::E43>347:3G?4H37E49E>7 F=4:=BED>347538E675?76EK F324H3A7Q<E4:>?47@3397@3H37 @E53278E4H37E@3237@=45?6?I7 H34:7B?@37F=4G3F?47343>7 PEPE7>=75=8344H3I7J4@H37cDK D327@3H37F3EIT7EP384H3A X?7J45M4=@?3I7D34GE975?3I7@E5327 @3394H37836378=F?F8?47393E7 C3>?D763>H397F=DE6E@>3474?397 53D3F7F=4:3B5?A7V=B3BI7@=M634:7 8=F?F8?4763>H397BE>347@=>35367 86ML=@?A7V=2?4::3I793FB324H3I7 9?53>73537H34:743F34H37F=FK 8=6>3H375?6?A7dopjq


|€‚ƒ„ z{ |}~€

0123

@ABCDEDFGHA

IJ>K$/ !',!,%/&& $/%"#&!! & #%&"%#1LM!$5 'N,',/%&#%' %,'#/&O' &'PQ M$/%(&#'%,' #' 1RO!S," $%/&'/%! "%#/3T)*+,%# -.,-/01N.,U !! &$3 "#/!&3 %#/12,%&'% 4.,' 12$ !(###$* 5 3' !%4., '&!! !%# $%,'#/%"%'(& $%& " "%&& 3&' &'&%')* +,%#1/% /&&&/# !!$%!".#$%,'# /%3%' %"4., !#3OV01 2!##/%,", "% /!(## #,#/%"%31WR,$ 3' .$ #/ ! * (&. % 3! /#'& #OX #///YZ/./%"/1 R % /.O/# $%& " #,# !!!Z[\Y/%"/ !!$%& #!,' /#"O3#' % 45679 3 & !"#!!$ %$# #&//O' $%& " '(&)*+,%#-., ! 1]' %! / -/012$!3!$ /#'%"%4,/,'5 ( %/(#!&.O ]S. M('O! / &$ %!,'31

…†‡ˆ‰Š‹†ŒŽŠ‘Š…’‹ˆ’1‡’“Š”•”

$ %)*+,%#^/3_ /O `"%/V0O' $/. ' %Q,^3Oa%S3 `'%,1 ) .O$ %//' ! /$!! !%5 ##$* !%# "%&%#""!&#1 _%&!&%#/O3& "'##$ % $ !O'$%&# /$ #/1 `$ 4,,4' %$ !% #&%#/%"/U WQ3&!(## ".* /$. %#/ "%&%#O$ #./#&3!O #$ %O##/,%1P/# /'"/.#$ # 3&3! 1) .O3 ! * %#$ #3& "&O' #&//$ 3! OX#/' % #'&Q% ! 1 Q,$!. ! " V3&"%%/&# "O$3 $('%1W# $ $ #VUR % / "."##/!"& $.#UQ3& !',%,&,%&/# ##0"%#/5 31]',%,&!%# /#!* / "/OX//%31 2!(/#OW`' /5 /' !#.'$ '! 3!%"&/ /%/#1a# /" "%' %&#&O

/,%&5,%&/%'#/1 a $O#/#3!',%5 ,&'%!* //# /%"/O3('!35 ' %".* 3"". "#O' "."#&OX #/31 /."%$ %/$ '(&)*+,%#-., #! "%/.5 /.O' !&# "3#/%$%,. $ %'%1 W-0,%/3' . ] %b,44! 1L !&. #$,O' S/#3&S/#1_ & ' %'' .!!5 ##%"%O' !('#3"&/% "%1c ' #.%3O ' .!S$/# $ #3&'%. /$! %#O' 3! /#'$ #OX(%1 _ &! /$/ ,!,%/'O' 4.,(.".!35 &#' %'/O (#'/(' %& $% 1WQ /"%/'&O #/$ /#!% &//&&1R $ U R % #/#'$ & ! /%&/&$ ' '% 3'%O' ,%& /#' 3&"!!"5 /1Q' &'4., ' .. ' %" . #,",%1`' " "%"&''&,%& O' /"!!" /

""#/('"%#%&X # /3 1 R# 3$ ' 4.,!%$ ' &33'$ &12 #%$/!$4!",3O' #,/%,0%#% !&&##,/! "%/'&3&' % $ #!1N /O"&! S%"%$ #3' ! #.%U WQ3"'/%/* 5 #,%&#% 3 ""%('#/% %! .!&& # %,#/1+ $%/ /.3' ! #. %O!! # #,/!3& '%. O' 3 ! OX# /3 1 "%! /!3$%/! # !S%# 4.,V$ ' Z[[d1c%,'#3 3&'%.' 3! '$ # /%"&%12(& !('^VM4%! '!#3WQ/%% 2/%,%X3&"%,# 'e$/%O-,%' 1 L&#$%.3' '/O' 4.,/#.%$ ' Z[[f$%.'' $# ! (.ghijkl"& W\[["%/$ & "%$&%.''1X mnopqrsstuvwxtsy

9:;<==>? 9 678

÷–ø÷ù–ú –—˜™š›œž—™Ÿ –—˜™š›œž—™Ÿ –—˜™š›œž—™Ÿ –—˜™š›œž—™Ÿ –—˜™š›œž—™Ÿ –—˜™š›œž—™Ÿ –—˜™š›œž—™Ÿ ™ûùü á§ Ï ¥ ¨ ª § ¶ ª § ¨ ¤¡ § º £ ¥ ½ ¨ ¯ ¢ « ¯ ¡ ¢ ¬ ® ¨ á§ Ï ¥ ×¢ ª ® ¥ ¨ Óª ¬ ¢ ¥ ¨ á¿ ¢ ª ¨ ¦ ¢ ¶ ¥ ¨ ¤£ ½ ¥ ª ¨ · ¸  ¨ º ¬ Ò¬ ¢ ¬ ¶ ¿ ¨ ° ¢ ¤¦ ¨ Á ¥ ¢ £ ¨ ¤ª § ª ¤ ¥ ½ ª ¿ ¨ ÒµÓ ¢£¤¥ ¦¥§¨µ¶·¸¹º ©ª¤«¤¥¢¬¥§¥½ ª¨ ¡¢¤¥ª ¸Ðª ¨­¦¿¡¡¨¿Í¡ äªÏ¦¡¨§Ï¿¼¡¬¨¨¼­®«¯¬¥¡¨¨¬À¯Â¨²ºÃ½§ÂÛ ·Ð¢ ¼¢¬¡±§´¨­° ±²¹½¥±¶ã¥¸§Â´¨­Ã º¬¨Õ¶¡Á¡ãÀ ½¨­´Â² Ö­²Ö©ã·°´²¹ÂÙ°¼¤¢Ù½«¼¨¯§¶¶ª¢ Ôͤ¦¨ ¿ª¥¯¨ ¦£§ª ¨¦¶Àº ¬¥§¨ ͤ¦¨ ¨ä»«½¼Û¨ ¥¢ ¢¦ª¬¥ª¿ê¼ ¨¾¤Û ´¢ ¼ðÂ÷´±Ã±ÀÃÃÀÙ ¥¤ª¨¿ª¥¯¨¤¡¤Á¥§¬ £Ù³±¸¸Ã´ñ ¨µ£ÁÝáϪ Ö«¼¥¿ª¨©¥§¶£§ºªÚ«¨ÒµÓòÔÓ©¨­Ý¨±³ÀÄ ­ ¡ ®¯¡¨ °±² ±Â¸¹À¹Ã´Â°·² î«»¢¬«¨á¼ ¨¤Ï Ó©¨ ¥¶¥§¨ ¾¤·¸¨ ÍÒ¨  £¢ÒµÓ ªµ­½ £Ä ­¶¨ ݸ´Í¯¹Âº ÂϪ ¤Îº£¥½ ¨ä«£¬ ¥¥§¶¬ ¬¨£¿¥¯¡¢ §¬«¥Û ¸¹ÀÄ ¹Â····Ã¨Ò¤¿¨Â÷¸¸¸ÅÆÇÈÈÈÆÆßßÅÈ ·´´´ÃÀ ©¡ ¨ª¢¿¥¨®¯«¤¨ ¥¨×«Á¡§¿ Ï¡¥§ª¨§¨ Á½¼×¡¿ ¶¨¢£ª¼¼«¥§Û ÙÁ¥¸¸ÂÂÐÛ ¢¥¬¨¯¡¢Ä ¿Â÷¸¸¹·ÀÀ´¹´ ÅÆÇÈÈÈÆÆÅÇÉÇ Â··ÂÙ ¿ª¨¾¡ ¬ª¤³´¨ £¢¨À¼¤¨µ£¬¨Á»£¥¼ §¶ª¨¨Â¾¤·¸ ÷¸¸Ä µÝ Â÷³·´´¸Ã³Â³ ­Ý¸㸠¹À𺬰¨± ¥ ÂÀ¹²Ã¸³±¸±Â¸²·²±´ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÉßË Ã¸¸Ã¸Â´Ãº¬ Ôº¿½Ó©¨ ¥Ï¥¨ ¥½ ¾¡£¬ ¢¨ ¡¿ «§¥¨ ¥½ ¥¶¥§¨ ¯ Ö¦¢ ¥Û¨Á­£¥§¯¥¨ ¥§¬¥¥¢ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÈØÉ ¹·ÀÀ´¹´ µ£ÁÝ Âù¹°Ã¸¸¹ÀÀ¹Ä Â÷°³¸³Ä á§Ï¥¨¤¥£¨º ¬¥§¥¦² ¡ ¢ ¨ ¼ ¢ ¡ Ï ª ¬ ¨ ¿ ª ¥ ¯ ¨ ¦ £ § ª ¨ À  º ¬ ¨  ¡ ¢ £ ¤¨ Ò¡ Ä ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÇÊË »£¥½ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÇÊÉ ³´´±Â ¨ ä ¯ ¬ ¨ ¢ ¤¦ ¨ Á ¥ ¢ £ Ù ½ « ¼ Ý » ½ Û Ð¥ ¬ ¡ ¿ ¨ ¾Ó ̪ º £ ¥ ½ ¨ Í£ ¤¥ ¦ ¨ » ½ ¨ ׫ Ï ¡ ¥ § ¨ ¾¤¹ ¨ · à  º µ£ÁÝ Â÷·¸´À°´¨ 𠧫¨ ¿ ¤¿ ñ ¶»«¶º Ï¥§¥Û ¶Ùµ£ÁÝ Ï½Û¾¥Âô°¸³ÃÃñ´Ã ¤ª£¥½ ¨¿ª¥¨¢ ¯¨£¤¥¦² Á¥§¬£¨Úª ½¥®¥¦ í¯ Ï¥®£¨×¢¨¥¸¦¾­ ¥¨Ùç·¥¾ÓÙ ¿¥¨áÀ ÅÆÇÈÈÈÆÆåØËß »£¥½ ÅÆÇÈÈÈÆÆåØËÆ ¢À¯À«Ã¢Ã¬ÙÃÁ·¿ Íͨ ¨Ó¶¼«½¥Ù¨§Â¶Ã¨¾¤· ½¨Í¤¦ ª¥¯ÐѨ ¨Á¶§ÒµÓ¨ ¨­À´²·°Ã¤Î ¨¸À¼°¤¨ ¬Ï¢ ³¨Ï¼¬¨¦ÍÒ¨ Ý·À¶³¥¤Î ¬¨°¢¼£¬¨¤½¬ Ò¬¢¬¶¿¨¢¤¦¨¸½¬¨½£ï¨ÒµÓ¨ÔÓ©Û ¨·ÛÂÛÂ÷°¸Ã±Ä °¨ÀÖ²©¸ Á½§Ã¨Ó¸ ܽ¥¬Û² ̺ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÈåß Ö­¹ÃÓ¸Ù Ó¡¶¥¨ á¿´¢Âª ÁÔÏ¡¥½ ¶Ý·Ã ¾à٠º¬ÛµÝÜÃ¥´¿´Ý¯Â¶À¢Àêä À²¥¹ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÈßå ¾¥½¥Ò¡ ¿¥½§¨À¨·¸Â¹º´¬¨º»¬Ù½Í£ ·¸·´¸±¨¸¸¹¸Ã·» Í£¤¥¦¨ ¢Ö¬¤¨ ¢¨¼¨¨¿  ×¾¡ ¤² Ú¦¨¨¢·¤¦ ¼¬¨¨ÏÖª¥©· ¬¥Â¿Ù¸¨¼Ö¤¨ ¢¥¿¨¸ª¨½ ¡ Ö­²¤§ Ö© ¶¡§äµ£ÁÝ ®Ïª ¨»º½£¥½ ÛÂ÷¹¸¹Â¸°³¨ ¾¥¨½ª ¡¢ £¢¥§£¤¨ ¶¨¾¤Û ³Íª ¨ÖϦ« ­· «¼¨Ï¬¯¤¢ ¿¨µ¨ÂÔÓ©¨ ðñµ· ³ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÇØŠøú¬À¨Õ¶ À ¾ ÍÙ À¨ÀÓ¥ ²°¸½´ª«¤Î 𾫠ÏÙ¨®Ï¥¼ñ½¬Á¨¢»¨½ÏÛµíÒ¨ ¯§¨·¸¤Ù œý™– ¸µ£ÁÝ ´¹°ÂÂùù¹°±¸°±² Ä­  ©àì ͤ¦¨ Ï¥¯ª ¬¨àáÌêà­ç¨ »Ù¦¥§Ä Ò¶ ¢ìº½¨¢¤¦¬¤¢ ¨¦¢¨Á¥½ ¶·´Â«§¶¨ ¥¢ º¬¥§¨Á¢¨¿ª¼ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÉåÈ ¥¨» ¯¨½¦Û£©¬ §ª½ Í¡ Ö©´Â¨ Ì¡¯«¨¼µ«¤¡Ù ¨Ò½¤§¨Ó¥¶£Ú«¦¥¢ °Ãº¬¨§¶¨µ£Áº«¨ ݸիà ¹ÀÄ ¸¼¥¡¤ª Á « ¢ « Ñ«¨´¼¤¡ ¢«ÄĬ ÅÆÇÈÈÈÆÆËØÉÈ Ìº ÅÆÇÈÈÈÆÆåßÆØ ¹·³·Â´± ͤ¦ ¨ ¾§ ¬ ¢ ¥ ¼ § ¨ Á £ ¥ ¬ ¨ ¼ ½ ¢ ¶ ¥ ¨ ¼ ä ª ½ ¨ ¿ ¼ ¬ ¢ ¬ £ ¢ ¥ § Ä àµÙ ³ ± ¤Ù ¾­± Ù ä ä ¼ ¨ ¼ « ¿ ¸ § § ® ¦¢ ¶¨§¶Ù ½ ¨ ¢ ¤¦ Ù ¤Á ½ ¨ ¤¿ ¼ ¨ Ö Á ´ À ¨ Ö ¬ ¸ ³ à ¨ ÒµÓ §¼«¤¯ ¬«¨½ªÀ¬Û¼µÝ ¤Ù Àü·¬·ÙÀ¸À´ÂÀÂÂШ ÀðáÑÙ µ§ ® ¨ Ï ¶ ¨ ·  º ¬ ¨ ¤ª ½ ª ¼ ª ¨ ¢ £ ¤¥ ¦ ¨ ¤¡ Ú¥ ¦ ¨ Ï ª ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÇØÈ Á¡½ ×Ú«¼ ² ­¤¦«² Ò¯¡§² ©ä ¢ «¨ ¥Ï¥¨ ¦½ ¤ ²  ¡ ¢ £ ¤¨ Ñ¥ § Ï ª ¨ Ó¡ § Ï ª ¢ « ¨ Ô Ô Ù » ½ ¨ ¾¥ ½ ª £ ¢ ¥ § ¶ ¸³´º ¬ Û ¨µ£ÁÝ Âùð³Ã¹À±³³¨­  Ü ¥ ¿ Ý ¯ ¶ ¢ Ù ¬ ¤§ Ù ä ¥ ¢ ¯ « ¢ ¬ ê¶ ¢ ¿ ¨ ± ´ ´ ¸  ´ Â Ï ª ¨ ¬ ¤¢ ¨ ¼ ¡ ½ £ ¢ ¥ ¦ ¥ § ¨ ©¥ § ¶ £ § º ª Ú « Ù ¨ ¼ ¤Û ¨  ° ´ ¨ § « ¨ ¿ ¤¿ ñ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÈåÊ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÇËÇ ¼¤·¸ð ½Û׫ ª¨©¢¬ª¡¤¿«¨ÂÁèҡ «·½°«°¨Ï³¥¸´§ ¬Ï¢¨°Ù¨Í­Ù¨Í¾Ù¨Ü£½¨¼¢¥¤ª¼Ù¨µÝ¨·´Âº¬² ­ª§¶¶¥½¨·¨¼¥â¨¿ª¥¯¨¦£§ª¨ ¡¢£¤¨ ÅÆÇÈÈÈÆÆåØËÊ ¶¢¿ª¨ÀÄ´º¬²¬¦¨µ£Á¨Â÷´¹Ã·÷ÅÆÇÈÈÈÆÆËÈØÇ Ãè䯡¬ » « ¼¨Á¡§Ö©·±Â¨ ¶¼«§¶¨¸½ ¼¡¥§¬ ¬ª¤¥ª £¢Ùñ¦««¼ Ϫº£¥½ ͤ¦ ¨¸½ ¥ ¬¨¹½¼¡¬¤¨ ¨°¼¦¤Ï ¦¤¨ À¶´½¡Â¶º¬ªÛ¨¨¯Ì¯ ½¢¡¿Ï¨¡Á¥¥§¢£¨Ï¨Ð¥ ¸·°§À¬ÅÆÇÈÈÈÆÆåÈåÈ  ¥··Ã ®¥¼ ̪ ºÂ£¥½ ¨¤¢ ¢£¤¥¦¨ Ϫ ¨¿¾¥¿ «§¶¥§¨ Ö¿ Û ä¡¯¥¬¨ÁÖ£­Ã¨ ¯¼¡¤³Û ¢£¤¨ ªº¥£¨¿¨×« §¦Ï¶¥¨§­Ï¼ ½¶§§ ͤ¦ ¨­¼£¤Ï ¶£Ù¨·á¿ ¢ª¨µ¸ ¨ÖÙ··±¼¤Ï ¹¨Ö¯©· ³Ù´¢¬¨Ù¢¸¼½¬Ù §µ Ý ¡¶«¹À¸À³¹°Þ Û¨Áª¿¥¨­­¨¤« Áª½¨µ«§Ï¥Ù­«®«¬¥Û »½ÛЫ§«¿¥¢ª¨¾¤Û·¸¨¬®¯¡Ý¹Â² Ô¼§¶ª §¨ ¢ £¤¥¦¨ ¥§Ï¥¨ ä ¡¯¥¬ ¨ ½ ¥¼ £þÛ Û Û · ° ¤¨ ¼ ¨ À Ù ¨ ×¥ ¢ ¥ ª Ù ¨ Ü £ ½ ¨ ¼ ¡ ¢ ¥ ¤ª ¼ ¨ ¸ ¦ ¥ Ï ¥ ¯ ¨ ¿ ¡ ½ ¥ ¬ ¥ § ¨ Ï ¥ § ¨ ¬ ª ¤ £ ¢ Û À ¸ ´ º ¬ ¨ ¿ £ Ä µÝ ¸¹ÀÄ Ã´±³¸¹Â¨ ¨ ÒÓÒ ¸ ¼ ¤Ù ¸ ¼ ¤¯ ¡ ¤Á ¤Á Â÷¹³À¹´¹³ §¼ö¬àÔ ¡à¬ ¢¨·§¼®¤«Û ¤ª¨Á»¥«¶º §¬£¥Û ¨ºµ£ÁÝ £¥½¼¥Âðñ¹Â°ÀÀ¸À §¨¿¡ä¡¯¥¬§®¥ÛÛÛ Ö©à¨ ¬î¥§¨µ£ÁÝÂ÷¸¸¹±À³¹Â¨ Í¥ºª Ö¬¨¦£ÁÛÂô¹¸³ÀÀÀÀ³° ÅÆÇÈÈÈÆÆÇÈÆÉ ¯¡¢¨§¡¶«ÛÂ÷°¸Ã°·´³´¸ÅÆÇÈÈÈÆÆåßÉÊ Í£¤¥¦ÙÒµÓÙ¨¸·°¤Î¨á²Õ¨ÅÆÇÈÈÈÆÆÇÈØÇ Û¤ª§¸¬¦¨ºª¼¥¨Ò¡Ú¥Û¨±ÅÆÇÈÈÈÆÆåßØÈ Ã÷³ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÆØß ¥¢¥¡¥¨ ­ã·ä¯µã·À´º ¸¬Ûͤ¦ ²Ü£½Á§¨¶Ï¬ðݯ°¯¤½ ÛÖ¼Ôª¿Äñ­¯ ݳÂÏÂö¼Ð¨ Ò¥ Ò¬ ·´Â¤¨Ï¢¨»½¨×« Ï¡Ã¥¨§Ö¨©± ϼÅÆÇÈÈÈÆÆÉÇßØ ¬¨Ò ©à ¸¹Âº  ¡ ¤ª½ª¼ ¸»¸£Â¥Â½¨ÙÒ䯤¢ ÅÆÇÈÈÈÆÆËÆÉÆ Ó¢ ã°ÂÀ³¹´°­  ͤ¦ ¨Ã®ï«·¨´×« ¨ÖÏ­¸ ¨ÒµÓ¨ ¤¿¦Ǫ̀ ¨©¥Ó« ¢£¨­ÏÛ¡±½Â¨¿²³¬¥ÂϨҵÓòÔ Ó© µ«¨¬¬¡ª¯½¨¡µ® ¬¨¯Ö¡«ÄÄ Âù¹°Ã°¹¹Â¹¸  À¢¥¬¶§Ï¿¨¢¨×¿ »¡¬ª¿¨¾«Ï®¥Ù¨¦¥¢¶¥¨§¡¶«Û ¨µ£ÁÝ ¬¨¢¤¦ ¨Ö½£­² ï¨Ö©Ý Á¢¨°¸´² »½ÛÓ¥°Â¨ ¶¡½¥§¼¶¬¹Ä ÅÆÇÈÈÈÆÆåÆÅÊ áÕ¿ ̪ ¥¢¡¶ª ª¨¬§¿¦²ÌÔ ¨Öç¿Ù²Ö»½Ì¨ Óª §¨°¤ª §¨ ²·´¤Ù ´¤Ù­  ½«¼Ù ·À´¦Û Ϲ«¹¤« ¡±¥°°§´±¨Ò½ ¤¨§Ï¨¯»§«µ¸ ¶»º¥½°¨¨­¥´±¿º¬´¯¨ÂϥĪ½ ͤ¦ Ϥ¥§¨ ªà¬¢¨¨­¾² ÛÓ¶Ú¨Ò½ ¡Ä ¼ ¡ ¥Â¿¨¢Ïª£¨¯£¤¥ ª¥§¨¶¦½¥¶¥§ª§¢¬¨¨¥»­ª ½ª§¨¤¦¨£¥£¬¢¥¢¶¨¤¥ ¨¦±¨°¥°²¬­ª ª¨¦§ª¼®¥¨§·¨°Í¤¦ º¬¨§¨¶Ö¨­± Âù¹°³ÅÆÇÈÈÈÆÆÇÈØß °ÂÂ¨ÒµÓ ¸°°À Òª ¾¤À¨¾«Ï® ¥¨ º ¬ ¨ ¬ ® ¯ ¡ Ý ° ± ² · ¸ ± ¨ ÒµÓ¨ ©¥ § ¶ £ § º ª Ú « ¿¿¬¤¿ ¢ä¥¬ §¨ ϯ§¨ ÅÆÇÈÈÈÆÆÇÈåÅ ¼¤´¨¼½ ´ ¹ ²  à · ¸ ¸ ¹ ± ± ± ¨ ¦§® ¸À´º ¬ ² §¶¨ Â÷¹¸¹À´±Â² à ¥ ¨ ¦ ¡ Á « à  º £ Ä ¤ ¨ ¢ ¡ § ¥ § ¶ ¨ ¥ ª ¢ ¨ ¯ § ¿ Û µÝ ÂùÃÄ ¾¥¿ª¦¥§¨©¥§¬£½¨¨ÂùðÃñ¹À¸¹ ϼ¬¨àÓçÛµ£ÁÝ ¨Ï¥¬¥¨¬§¦¨¼¡¨ÂùÃñ¸°·À ³·ÂÂù ¥¥¿§¥¨¨½¾ Í¨ ¡¶¥½ª¬Âø·°´·´±±±¹¨ ¥¿¨½¡§¶¼¥¯¨ÒµÓ¨ ÔÓ© À°·Ã·¹À ÅÆÇÈÈÈÆÆËååÈ Âô¹À°Ã·ÂÀ´´¨² ÅÆÇÈÈÈÆÆÇÈÅå ¬ Í£ ¤¥ ¦²¼·ªÀ«Â¿¤Î ¨·¼Ï¬ª¨¨¶¾¢ ¥¡¢¥¶¥¿ª§¨Ï¨ÐÏ ¯¢¨½ÛªÅÆÇÈÈÈÆÆÉÆÉË ¿¬¬¢§ª¼¨¨Õ¶ Ö©² ÅÆÇÈÈÈÆÆåËÆß ©ª Â÷¹Ä ÅÆÇÈÈÈÆÆåßÈß Ìª ä ¥¢ ª ¨ ¢ ¤¦² ¬ §¦¨ Ϫ º £¥½ Û ¨ µ£ÁÝ Ò í Ö ­ Ý ¨ ¹ ± ¤² Ó ¯ ͤ¦ ¨ ¿ ¬ ¢ ¶ ¿ ¨ ¤ª § ª ¤ ¥ ½ ª ¿ ¨ £ ¬ ¢ ¨ ¼ ¡ ä Û ×¥ ¤Ä ©¥ ½ ¡ ¨ ¼ ¥ º « ¢ ¨ ¥ ¿ ¬ ¥ ¬ ¡ ¨ ¿ ¥ ½ ¡ ¨ ³ £ § ª ¬ ¨ Ï ¬¢¨¤¦ ¤ªÄ ÂÀ·³·Ã ¾¥ â ¨ ¿ ª ¥ ¯ ¨ Á ¥ § ¶ £ § ¨ Ï ª ¨ Ó½ ¥ ¬ ª ¨ Ò½ ¡ ¤¥ § Û » ½ ¨ ¢ ¤¦¨ ¬ ¡§¥§¶Ù ¥¿ ¢ ª Ù Ö ­·´À¹¤¸Ä Í£ ¤¥ ¦ ¨ Ï ª ¨ ©¡ ¿ ª Ù » ¥ § ¶ ¼ ¥ § ¶ Ù Õ¶ ¥ ¶ ½ ª ¼ ¿«§½ ¯¡ª¿§¡¨ ª¥½ªÂ÷°³¸À¹¸Àù ¿¨¯¡¤¥¿¥¢¥§¨¯¢«¯¡¢¬ª¨âª¥ ϼ¬¨ «¤¨©¡§¿ª§¨Óª§Ïª¨Ö­¹Â¤Î¨¦¢¶ ­ã¹Â²·°À¨ÒµÓ¨ÔÓ©¨¤£¼¥¨·À¤Û¨°¼¤ ÒµÓ¨µ¶Ý¸¹´º¬²Õ¶¨µ£ÁÝÀô¹ ¯ª§¶¤¡ºª§¸¶¸¨´¾ª £½¨ÀµÝ ´Â²·Ã··¨ÃÒµÓÙ ¢«¬£¨ ¥¨¤Ú¥¦¨ ¶«Ï¡¥§½¬¨¸Â¤² ¼¤°ÛÒª½Á·´Â¤¨ ¥¯¨¦£§ª¨¿¼¸¤£¥ ¥Ï¥¨ ¼½¡¬ ¤¢¨¡§¥§¶´ï »¬Ïð­ ñ ÂÀÅÆÇÈÈÈÆÆÇÈåß Â³³ÔÓ©Ù À ͣ¤¥¦¨¸¨½¥§¬¥ª¨Ïª¨ ¡¢£¤¨ÅÆÇÈÈÈÆÆåËßÇ »«¤Ù ¤Á¦¶ «¢ Ö©´Â¤¨ ¤§ ÏÙÍÒÙ ¨ä¥¢¼¯¥«§¢¬¬¨«¯¢¶¨·¢¨´¼¨½ª¤§ ½ª§¶¬¨¨Ï¼¼¡¬  ¡¢£¤¨×£¤£¼¨ÒªÏ«¥¢£¤¨©·ÂÅÆÇÈÈÈÆÆÉÅØß Á«§£¿ ¨¨¢ÂÃ÷¸¹´·Â ¤¦¨ Ú¥½ Ö©¸Â¨¿·Â¤ ª¥¯Ä Á¢ ¬¨Ü£½¨¼¡¢¥¤ª¼¨¦ÁÝÂù¹°Ã±¸³³³ ¬¿Ï¡¢¼¨¸«¼½¥¤¨ ÅÆÇÈÈÈÆÆåÈÇÅ ³´º ¨Ö𭯫º ¨·´«¼ ¤Îñ Á¸¿¼¨¥¾ Í¨ Á¥¢ £¨ Ö©² Ö ­¨ °¸Â² ·¹¹¨ ¹¼ ¬ ¨ À¼ ¿ ¯¡ä ¼ ¨ ¯¥¼ ¥ª ¨ Á¦§¨ Á¢ ¼ £¥½ ª ¬ ¥¿ ¨ Ü £½ ¦ Ù ¯ ¿ ¢ ¯¥§¡§ì »©¥ £¥§½¬¨£¬¥½Ù¤Á §¥¦½¨¨¤¿ §¶¼¶Ù¤¥ ¥¨½¥ï¼¨´£Â¸Âþ¤Ù ¼«¯¬¥¤ª ¨»½ª¼«¨¶½¶º¥¿²Ù ̺½¨¢£¤¥¦¨½¼¿¨Ïª¤«¢«¨º½ÛÔ¤«¶ÅÆÇÈÈÈÆÆåßÉÈ Ï¡¯¥§¨ Ó¥¿ º ª Ϩ Áª ¿ ¥¨ ¸¿ ª ¿ ª ¨ â ¨ ¿ ª ¥ ¯ ¨ Á ¶ § ¨  ½ « ¿ « ¼ £ § ª § ¶ ¨ ° ¨ ¬ ª ¤ £ ¢ Àú¬¨§¡¶«¨µÝÂ÷³Â°¹Â´³´·²Ãó³´¹ ×¢¥§ªÁ½ ¬¨Ü£½»¥¬¥¤¥§Û ¬ª¨ä¥¢¯«¢¬¨£¬¼¥¨ ¨°¤Á ½¨âª¡Ú½Ä ª¢ªµ· ¨©¥À¢´¥º¬¬ à×ÓÛµ¢¶¨°Âº¬²§¶ÛÂ÷¸·´ÅÆÇÈÈÈÆÆØØÆÆ ³´ÀÀ´¸ ¸·´º¬Ù©àÛµÝÂ÷¨°¸Ã·±Â´À·²±ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÅßÈ ³Â°Àà »§¥ª¤¼¥¥½½ª¸¿¨Ãð´­ ñ »¬¨µÝ ÒµÓÙ ¥â ¥½¨Í¤¦ ¨Ïª¨§¶¨ »½¨ÌÔ¿¨ ¬¢¥¥¬ §º¡¶ª ¥ª¬¥¿§ê¸¨ ¨¿ÅÆÇÈÈÈÆÆÆåØÊ ¡½¨¯»½«¶½ ¡§¶«Ä Áϯ§¨ Ó©¨ Â÷°ÔÓ©Ù ³¸±´©¿ ´Â¨Ã¾ Í¨ ¨áó¤ª ¦¥¢Ä ¨¿ª¥¯¨¦£§ª¨Ü¿½¬¿¨½¼¯¨¥¼¿ÅÆÇÈÈÈÆÆåÇÇÇ ¼¥¤ª¨Á¡½ª¨³····Ãò¸·ÃÀÀ©° ³­  ¼¤³ ¡·À°¤Ù ¿¨Á¥§Ä »¼££§¶¨ §¶§¨¼¼«¶¨ §¿¡¯¨Ï¢¨¥­§¢Ï¿¥Ïª ìÂ÷¼ÃÅÆÇÈÈÈÆÆåËÅØ ¹¸¨¹¿Âª¥¯ ¹¸ ͤ¦ ¨ Ó§ ª ¤ ¥ ½ ª ¿ ¨ ­ Û ´  ² ·   ٠µÝ ¸   º ¬ ¨ ½ « ¼ Û ×¥Ïª ¸¨¹ÖÀ¬Û¹±´´¤¨ ··Ö±Á¸ÛÀ¸´Ä¤¨ ÂÃÒµÓ² ·¹ÂÀÔ¸·À¸¹ ÅÆÇÈÈÈÆÆÇÈÉË Í¤¦ ÅÆÇÈÈÈÆÆåØÊÆ ­Û ̪ ¯ ¿ ¢ ¼ ¥ § ¨  ¡ ¢ £ ¤¨  ¡ ¿ « § ¥ ¨ ­ª ¢ ¬ ¥ ¨ á¿ ¢ ª Ï¥¢ ¥¨ ϯ§¨ ä ¥¿ ¥¨ ¶¢ ¥§Ï¡Ù Ö ­Ý ÅÆÇÈÈÈÆÆåËÅÆ ¬¢¬¡£¶¿ª¨¿Ô¨¾ÁÔ ¢¥¨Ò« ¬¨¯§¥«¬¿¥¡§Ú£ ¶¯¨½Â£Ã¦·¥¸§¸¨±´³Â·Â·¤Ä Á¥¢¯££¨¨Áµ£ ¡¿¥Á¢¨ê¼ ê· ¨¥Ñ¥ §¨¬Öª­· ô¨¿³½¬Â§¨¨Öà ç² ÔÒµÓÙ ¾Ô ¨ ×ÍÔ ¬¢¬¶¿¨¬¢º¥§¶¼¥£ÙÁ¢Âô¸¸Ã±°³Â¸ ¼Ú½¬¥¿¨¤£½¥ª¨·¹Âº¬ ͤ¦ ̪ ä½¥¨¢¤¿ ª¨¢££¤¥ ¦¥¨¯£¨¬¦¼£¨Ï§ÁªÙ¡Á½¿ª¨¨ÒµÓÙ ¼§¡Ï䢪®½Ù٠̺½¨¢¤¦¨½¼¿¨ÓÁ¡Ï£¼¥§¨ ½¡¢¡¬¨Ö¬Ã´¤ ¼¿¤¯ Á¿ ¨¾ Í¨¦¢¶¨§¶«Ûµ£ÁÝô´ÂÀÀÀ² Ñ¡ ºº££¥¼½¨¨Í¤¦ ¨¥Á£¡¦¿¨¥Ï¢¢¨¨¤£ ¢¤¯ ¥¦¨£½ª§¿¶Î¨¨À¥áÑÙ ¿¢ªê ÷ ¿Âô¸³·±Â·¹¸´² ¸¡¹äÀªÀ½¨·¬ª´¥³§Ã¶±¨¨¸ºÂ¥ÅÆÇÈÈÈÆÆÆåßÈ ¤¼´¡º¢¥º¥¬ª ̪ ¤ª § ª ¤ ½ ª ¿ ©À à ¨ Ô Ó©Ù ¤Á ¼ Ù ¿ ª Á £ ¥ ¬ ¨ ½ ¹ÀÀÃÃ÷ ¿ ¡ ¬ Ï ¼ ¨ º ¾¥ ÅÆÇÈÈÈÆÆßÈÉÇ Ö Á Û ´  ¨ ° ¼ ¬ Ï ¢ ¨ Ü £ ½ ¨ ¼ ¢ ¥ ¤ª ¼ Ù ÒµÓ² Ô Ó© ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÅßÊ ¸°´»¬¨ðÕ¶ñµÝÂô¹À°ÃÀÄ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÈßÇ ¾Ò©¨ 䯬¨­ ÛÒ¡¢ª£¿þµ£ÁÝÂùðÃÅÆÇÈÈÈÆÆååÊÉ ³·ÀÀ±À ¤Á½¨¤¿¼¨¦¶¨·¸´º¬¨¦Û¸¹Àø¸ÂÀÀà °¨Í¤¦¨¿ª¥¯¨Á§¶§¨ÒµÓ¨ÔÓ©¨­ª¯¡ ͤ¦¨¬¤¢¨ ¿¢¨Í¡º«Ï¥§ªÙÒµÓÙ¼¤¯½¬ ´Á¿´·¨¾ Í¨ Ï®§ÙÂ÷³·´´À¸ÀÂÀ¨ ¿¯¡¡Ï®ò­½¯Ù¥ª½¢¥§¶¿ ¨¯¥§¥¿ ·À±º¥¨Ú¥ ¸Ö¬½ª¨¨°¿¼ª¥¬¨¯£¨¬¦¥¢£¥§¨ªæë¨ àÔÔ ×«¢ ¨Á¥­·Â±¨ ¢£¨½ª§¶¨Ö©¹¹¨ ¥¿¢ª¨Ïª¨Ó£°¼¬ª¦¬Ù¥¼§¤Ù 𼫬¥ÄÙ ê¨Ñ½£­· ÅÆÇÈÈÈÆÆåËÅß À´² Ͻ½Ûµ£ÁÝ £§¶ ·¸°¨¸Âº ¿¬¡Â¢Â¨²Í¥ ÅÆÇÈÈÈÆÆÇÈÇÆ Í¤¦ ÖÁ·Â¥§¬ ¤٠¢¤¼¨Ù§«¼ ®¤§ Ù·³Âº¬²Õ¶ ©à¨³Ï𪭠ñ ÿø0ú  ¢ ¥§¨¿Ú¥ ¯¡¨¨¦°£±Á² ×¥¤¯ ª§¶¨ÒªÏ«¼¬¥¨Á§¿ ¢¬«¨­Ý¨áѨ£¬ Â÷´¹ÃÅÆÇÈÈÈÆÆßØßå ¹¢¸¨ ¿ ´Â·´¢ ·ª¿±ª¹¨¤¨ ¹·¨¤£ ³ ½¥ª ¯¡¤ª½ª¼¨¦¢¶¨·Ù¸´Ó¨Õ¡¶« ÅÆÇÈÈÈÆÆåååØ ¿¬¶ä¿Û´¨¯ºò¶áÑÙ ¢½¤¦ ¨¬¨Á¤¿ ¢¨½¶¼½¨¬Ï¥¼¿¬¨¨½µ¢ ¶¼¶¯Ý ¢¶¡Ï¡ñ Á¢§¶¨ ª¼Ü£¨½¼º£¥½ Û³À³À·Â³ ¬Ù䢯«Û¬ÙÖÒµÓò ÔÓ©¨°´æÝ Âº¬ÛµÝ¹ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÈåÉ Ã³¹Ï¯¢ ´Â´ ­·Â¨¦¥§®¥¨±¨£§ª¬ÛµÝ¹Ã·ÃÅÆÇÈÈÈÆÆÆÇßÈ ¹Âùðð³·³¹±² ¸«¨¤« ¦¢¶¨¨¶Ã¢¹ª®º¬¥¨¨Ï§¶¥§Ï¨¦¼ª«ÜÂù¹°³·¸À·À¸ ¡¯¬¨¡ª¿¿¨½¥¬®¤ª ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÅÇÊ Ô Ó©Ù ¿ ¬ ¢ ¨ º ½ Û ¯ ¡ ¢ ¡ ¾«¿ ¨¡¼ ¿ ½ £¿ ª ⠡궣¡¿ ¦«£¿ ¡¨ £¢ ª ͤ¦ ¨ ¤¡ Ú¥ ¦ ¨ ¯ ¶ ¢ ¨ » ½ Ì ¥ ¤¥ ª ¨ Ö­· ³¥³¢¥¤Î ͤ¦¨¨¿Ïª º«£¥½ ¨¤£¢ ¥¦¨ Ϫ¢Ò½ ¡¤¥§¨ ¬·¤¢ » ½ ¨ ͤ¦ ¨ ÒµÓ¨ Ö ­° ± ° ¤¨ ´ ¼ ¤¬ ¨ À ¼ ¤Ï »´£Â¥²·½¨Â¢¤¦ ¨ Á ¥ ¢ £ ¨ ¸ ¼ ¤¨ · ¼ ¤¨ ¤¥ § Ï ª ¨ ¬ ® ¯ ¡ ¸·ÂÙ ¨ µÝ ô°¹·³² Âùð³±Â÷à ѡ ¢ ¥ ¦ ¨ áѲ ­ è² Ð ª æ ª ² ¼ ¤Ï ¨ Ï ½ ¤ Ù ¨ Ã Â Â Ä · Ù ´ º ¬ ©ª ¿ ¥ ¨ Ï ª ¬ ¥ Ú¥ ¢ ¨ ¼ « Ï ® ¥ ¨ ÒµÓ¨ Ô Ó©¨ Ï ¼ ¬ ÅÆÇÈÈÈÆÆåËÉÊ ¯¥¿¥¢ Ü £ ½ ¨ À ¼ ¬ ² ¸ ¼ ¤ð · áÑñ Ö ¸ ¸   Ь ¨ ¶ ª Ï ¢ ¡ º « ¨ ¯ £ ¢ Ú« ¤¥ ¬ ¥ § ª ¨ ­ Û À ´ ² · Â Þ ¶¢ ¿ À¤Á½ ¨ ÍÛ ­è¨ ̯¢ ¨  ¡½ ¡¤Ú£½ £§¶ ÅÆÇÈÈÈÆÆÇÆËÈ ¼¥¤¯£¿¨À´Âº µ¢Ï¶¢¨¨Íª ¸¹§¶´¢º«¬¨¥ÏϯÛÂ¥¸§¹¨À¼Ä±¥´¤¯ ÝÂùðñÀ¸´¸´¨»½ÛÒ¡¬£¢¥§¨¸² ±´ º£¥½¨¢¤¦¨Ã¤¨Ü£½¨Á¥§¶£§¥§Ù áÓ ·Ã³º¬¨Áª¿¥¨¾ ÍÛµÝÂô¹À°´¹³ÀÀ¹ àÓ稷´Â¤Û ¬¨¶¥¢¥¿ªÙ¬¡½¯ÙÀ¼¥¤¥¢Ù ͭ°ÍÐÀ°©¥§¶£§¬¥¯¥§©¥§¬£½ 䥢¯«¬¨ÒµÓ¨ÔÓ©¨Ã·Âº¬²§¶¨Â÷ÅÆÇÈÈÈÆÆåÉÅÇ ·¸´·°°¿·ª ÅÆÇÈÈÈÆÆÆåÆÇ Ìª ª¥¯¨Á¥§¶£§¨­°±² ¤¨ ´°¸£·¹¿ ¼¥¯½ª§¶¨¿ Ϧ¨£¼ ¢¡§Ù¼«¡¢ ⥥¤ª ¿ªÙ¸¼¼Ù¤¨ ¬Ï¢£¤¨ Ù¶¥¢¥Ïª¿ ¡¢ ªÙ¤«£¤ Áª½ ÅÆÇÈÈÈÆÆßßßß ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÊåŠꭱ² ·£¼À«¦¥¢ ¨µ¢ ¶º«¨¤£ ½·Àªº¼¬¨¨¨¿Õר Ч ¿¼¹Â ¥¥½ Ä Ò«¢«¿£¬¥§Û ¤½ª¼¨Âôñô³´ÀÀ ¼«§¬ ¨¯¼¢«¿ Î¥¥§¨ ¹¼ ¬¨ª¼£¼ ã°ï ´ê°ï À ¿¤¥¿ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÆËÇ µÂùø·À¹°Ã·· ͤ¦¨×¡Ï£§¶¨¡ï Û ©¡½ ¶® ¯¿ ÅÆÇÈÈÈÆÆÆÇßÊ ©àÝ ­ ¢ ª ¦ ¥ § ¶ ¶ « ¨ æ½ ¥ ¤¨ ¸ ¼ ¥ â ¨ ¿ ª ¥ ¯ ¨ Á ¥ § ¶ £ § ̪ º ½ ¨ ¢ ¤¦ ¨ ½ « ¼ ¥ ¿ ª ¨ ¯ ¡ ¢ £ ¤¨ ¥ ½ ¥ ¤¨ ¥ ¿ ¢ ª ¨ º ½ ¨ ׫ Ä ½ ¥ ¤¨ ¿ Ù §¶¥¶½ ½ ¤ §ð º ¥ °Ìª ¼ ¤Ù ¢ ¬ Ù Ï ê¯ ¢ ¼ ª ¢ ¨ Ï ª Ñ ¥ ½ ¥ § ¨ Ï ¼ ¬ ¨ à Óç ½¨¢¤¦¨¨Ö¼±¤±¨ ¤¨¸¨Ö¬¨ «¤¨ ¦¢¶À´©¡§¿ º¬¨½«ª¼§Û ͤ¦¨¤Ú¦¨¼«Ï®¥¨Ö­¸Â¸¨Ö©À ҵש٠²¨ÖÓ£¢ Á㱥¦Âݸ²¸Ù°ÂÓÛ Â¤Ù ­¶´¦±¥§Ï¥² ı¾« ¥¬ª¤¥¿¨ ¡¢¤¥ª¨¾ÄÃÙ×¥¤¯ª§¶Ûµ£ÁÝ ­ÝÀ²¹°¨µ¢¶¨·Ãº¬¨­Ý±Â²·À±¨µ¢¶ Ï¡¥§¨¼¤ÃÙ´ÛÖ­ã±Â¤¨¸¼¤¢¨¬Ï£¢Ù·¼¤¢ ¼¤·°ñۨ¸¹À¹Ã¹¹±Â²Â÷ùù¹±Â »»£½Û¥Ð¥¬ µÝ·´º¬²¬¦Þ¸Ãº¬²¸¬¦Û¸¹Àı´¸ÅÆÇÈÈÈÆÆßåÅÅ ·ÂÀÀ »Âùð³°Â³¸Â´² ½ª¨¾«¼¨«Ö¬ ¦­  ¨­ã ³°¬¥¹Ù² À¼ ¬Ï¨À¼ ¤Ï¨ Ï¥¯£¢ ¨½¶¥¢ ¥¿ ª á¿ °°Â§º¨¬´¨½Â«Â¼¤¨ ¥¿¨ª¨ÏÒ¥ ½¥¼©¢ ¥§¬¨¨µÛ ­¢Âª¦¸¥¹§À¶±±¶±«¸¨ÂÒ½ ¡°ÄÙ ¤¥ §Ï¬¨ªÙ§¡¶«Û ÍÛ¬¥¤£Âùðô³¸°´À Ù¶¥¢¥¿ªÙ¤«Áª½¨¤¿¼Û¨µ¢¶ ÅÆÇÈÈÈÆÆÇÆËÆ ·¸Âº¬¨§¡¶« ¸¹Àij··°°°Â ±´Ã¹³À°Û á¤Á¥¢¼¡¿ ¡¬¥Ú¥§¶¨Ï¯§¨ ×¥¤¯ª§¶ÛµÝ ¨Âô¹Ä ÖÌ·¸¨ À ¤« Á ª ½ ¨ ÒµÓ¨ Ô Ó©¨ ­¯ ¨ ¥ ¿ ¯ ¥ ¨ ¦ ¥ ¢ ¶ ¥ ¢ ¨ Íͨ ° ·¹Âº ¾« ¿ ¨ ¯ ¥ ¿ £ ¬ ¢ ª ¨ ¡ ¼ ¿ ¼ ½ £ ¿ ª â ¡ ¨ æ¥ ¿ ¨ ¦ « ¬ ¡ ½ ÅÆÇÈÈÈÆÆåÇÊØ ¤¥ ÅÆÇÈÈÈÆÆåÉØÆ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÊÇß À°·¸´´´± ±Ó¨±´³Ãñ¹ Âù¹¨°³´Â±°°°ÙÂ÷°³··ÃÀ°Ã° Áµ£Á¨ ª¿¥¨¦ë½ ¥¢¥Ý ª¥Â÷¸¸¹±Ã¸À³¸ §¨¿½¬§¨­¡¢¤§½¨×ªÚ¥§¶¥§ ͤ¦ ¨ ¹ ï ·  ¨ Ö ­¸ ° ´ ¨ ÒµÓ¨ µ· ´  º ¬ ¨ ¯ ¥ ¿ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÊËÅ ·Ù ¨ ä ¯ ¬ ð ©àñ ¢ ¤¦ ¨ Á ¡ ¿ ¥ ¢ Ä ¼ « ¼ « ¦ ­² ÅÆÇÈÈÈÆÆËÊËŠ̪ ÅÆÇÈÈÈÆÆÅËÉÉ »£¥½ º £¥½ ¨ ¢ ¤¦¨ » ½ Û ¾¥Á£¯¥¬ ¡§¨ Ò½ ¡¤¥§ Ϫ¨Ò¡½¬§¨ ¿¢¨×«ÏÒ½ ¡¥¤§§¨¨¸»¼«¤¨ ¹¹¼² ͤ¦¨Á¢¨¿¡½¬§¨àÓ稴²³Ã¨¤¡Ú¥¦ã ֭ݱ¸¤¨Ü£½Á¥§¶£§¥§ÙµÝ·´Âº¬¨§¡¶«Ù ©¥½¥Ú¥§¨Í¡¿ªÏ¡§ä¡Û»½Û¿¥¤Áª¿¥¢ªÙ ̪º£¥½¨ä¡¯¥¬ì¨Í¤¦¨µÓ¨Ïª¨ «§Ï«¼ ͤ¦¨¤¡Ú¥¦¨­ª¤«¦«¨Ö­°¸´ ָϯ¢ ©Ý°À·Ä¤ÏÙ ¸´Â¢¤Î ÒµÓ¨ ᧠ݿ¥Ù §Ï¦½ ¢ª¤¨ ¨±¨Ö¾¬ ÅÆÇÈÈÈÆÆåÆØÊ Â÷¸¸¹±±°±±±¨ ¶º¥­¨Ý­±ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÆÉß ¢´£Â¼´¨¹¤¿ £¥§¶¨ ¬¡¢§® Á£¼ Á¿¶Ù ¥§¨¨Á§® ¤§ê¥¿ ¢ª¨­±±² ·°¹ Ñ«§Ï«§¶¨ Ñ¥¬£¢¬¨½¯Ù Ö­·¹Â¨ Ö©·¸Â ¤« Á«ª½§¨¤¥ ¿¨£©¥ ¼ð¤¥ ¥Õ« ܨ­ ñ êÍ£ ¤¥ ¦Ü£¨Ï½Äª ¼½¶½½¿¬¿¥§¦£§ª ¸±Âº ¬¨­° Ï¥§¨ ­Â¥¤¥§¬ ª¢°¬º«¨ èª ½¥¶¡¨ ϯ§ Ö©¸¹´¨ À¼¬Ï¨Ô·¼ ¤Ï¨ Ͻ ¤Ù ¸¼ ¤Ï¨ ¶¢ ¿ ¯¥¢¼Ùª¢°¼ ­ð¿¢½ª¬¤§¨¥»¨«¼¼«¬¿¡¨§¯¶£¼¬£¢ª½¨« £ ¶ ¡ ¢ ¥ § ¨ Óר Ô Ô ² ´ ¹ ¨ ¸¨ ¤«Áª ½ Ù ½ ª §¶¨ ¥¤¥§Ù Á½ ¼ ¨ ¬ ¢ º ¤ § ¬ ¤¢ § Ï ¢ ¥ Ù £ ¬ ¢ à¾ÍÔ ÓÙ ¾ Í  « ¯ ¶ ¥ § ¢ £ ¨ · Ù Ö ­Ý · à  ¤Ù ½ ª ¿¬ ¨·°Â¨áÑÙ ¿£¤£¢ Ù ¸¼¬ Ù ¢ àÓç¨ ± Ù À Ù À ´ ã ¸ · ¬ ¨ ³ Â é½ ¥ ¼ £ Ý Ã ´ Ä ° Ó« Á ª ½ ¨ ÒµÓ¨ Ó©¨ ¤« Á ª ½ ¨ ¿ ª ¤ ¯ ¥ § ¶ ¥ § ¦¨Á¥Ô¢Ó©¨ £¨·¸äÂ¥º¬¢²¯§«¡¢¶¬¨«Ï¨ª¬¨®©¡ ¯¡¢¨ÁÀ¥Â¦² ¹¸¸´± ÒÓᨠҬ¡¢ä¥¤¥¨ ¡¸¨»½ÛÌ¢ÛÒ£¬«ª¤« Û©ª¿¥¨£¬¼ ±±¸¸±± ¬¥¤£Ù¢¨¼½¶Ù¨¼¤¢¨¤§Ï¨Ï½¤ê½£¥¢Ù ·Ù±ÛµÝ±´³Ãñ¹ Á¥§¶£§§ÙµÝ°´Âº¬¨§¡¶«Ûµ£ÁÝÂùÃÄ Á§¿áÑÛ¨µÝø¹¹¸¸¸²Âù¹°³ÅÆÇÈÈÈÆÆÆÈÈÉ À¡¤¥§¨ ·¤¥ ¨ÒµÓ¨ ¨¸Â§Âê¥ Ä¸´¤¥ ¢Á§¨¨¯§µÁ ¡ñ¨¢¨ÜÝ¥Á¿½Ã§Ý´½¨§½±ª¶§¸¼¶¹¯¼°¨¨¿¹¿¤£ ¡°º±£¥°¼ ·Í£ Ï¥¯£¢ Ù¶£Ï¥§¶Ù ¨ä¨¥¢ Ù¬§¦¨¼«Ä »½¨Í¤¦¨¸Ö¬Û ¡¢£¤¨©¢¬¨­¡¢¤¨ÅÆÇÈÈÈÆÆÅËÇÅ Ò½ µ£ÁÝÂôñ¹Àð· §Á¥®¢¥£¤¥ ÙÖ©±´Ù ¨¤ª ¤¥½ Ù¨ä ¿Âô¹¸´Ã¹·¨ ª§¶¶¿¥²¥¿ ¦¨¦¥¢¶¥¨º£¤¥¦¥¿ ¥²¨½ÝÂ÷¸Ã÷´¹¸³¹ ¹Âº¬¿¨Ú¥Ù §¡¶«¢£¤¥¦ ¨µ£ÁÝ ¥¨©¥ ª¬£¢¢¢¥ä¦£¤¥ §§Ù»¥½Ù¨ÒµÓêÔ Ð¥¬¡ÅÆÇÈÈÈÆÆËÇÆÊ ¿¨Ó©Ù ¾¤·´°· ´±Àù´±³ »«¤Á«¢ ¤¡¿ «§¶¨Á¡¢ ¬¡¤Á«¼ £¬¯«¬ ¼¨¬¯¡§¶¡¤Ä ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÅÊå ×¢ ÅÆÇÈÈÈÆÆåÊåÉ ¾¥ ⨡ٽ¶ª¬¨¢½¿£Ù令½¤¿¡Ù½áÑ٠תک¥ ¥§¶¬£¥¯§¨¨µ¨ Ö·¸´ÅÆÇÈÈÈÆÆÉØÈÅ À¤Ý ¨§°¼¡¬Ù¬ ¬°¾­ ¥¤¥§Ù ¨À¨ º¬Ä§ª ¥§Ù ¨Ï½ª¿¤¨ ä½¥¢ £¿¯«¬ ¬¡¢ÛÙ ¿Á¥§¶¥§¨ Á¾¥ ¢¬ª¨â®à§ ª â ¨ Ó¡ Á £ ¥ ÍÍÛ à¬ ¢ Û ··±² ¹¸Ù °¾¬ Ù ¸¾¤Ù ¸¸ÂÂÐÙ ´Â¤¨ ¦¢ ¶¨ °±Âº ¨ ­ ¨ ¦£ Á Ý »Íª £¥½ ¨ ·¨ ¢ ¤¦¨ ½ ¬ 㷴¤¸¨ ½ «¼ Û ¨ ¯§¶¶¢  ¥ ² ¯ ª ² ¯ ¿ ¬ ¢ ª ¨ ½ £ ï ¨ áѨ ­è¨ ¼ £ ½ ¼ ¥ ¿ ¨ ¤¡ Á ¡ ½ ÅÆÇÈÈÈÆÆåÉÇË ¸ ¼ ¤Ï À ´ º ¬ ¨ µ£ÁÝ Â÷·¸´ÃÀ¸ ¨¿µÝ ª¿¥Âù¹°³¸°·±±¹² ¸°Ù¬®¯¡¨°±²³³ÙÁ¿¨Âø·°±Ä ¾ Í¨Ì  ç£ÏªÂô°¸±Â±°Â¨©Á¨¸Ã·ÀÀ¥Ï·¨¬¯ ¯¶ÍÙÑ¥¢¯«¢¬ÙÒµÓÙÔÓ©Ù­Âø°¸±±Ä ©à¨º£¥½¨¼«¿¬¨Ïª©¥¢¥¬¨¼¥¤¯£¿ Â÷°³¸´···´³ §¶¢Â÷ø¹·Â´¸Â «¥Ï¨Ò¡§¶¶«¬¥§Û¨µ¢¶¨·°Âº¬Û ¸ÂéÛ ÅÆÇÈÈÈÆÆÆÈÆÈ Â÷¸·´¹´Ã´³² Ï𣬠¢¨¢³¨ÂÒ¥¤¿ Âĸ۴¥¬ ²Áñ½¨ç¾¨ Ϫ¨»Â÷ø±Â·· ½Û ª§¶ª¬¨¾ªÏ£½¨·´ µ£ÁÝ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÊÇÆ Â°·¸°Õ× ÅÆÇÈÈÈÆÆÉØÈØ ×¢ ª ® ¥ ¨ Ð¥ ¦ ª Ï ¨ µ¥ ¿ ® ª ¤ Û Ó£ ¢ ¥ ¦ Ù ¥ ¯ ª ¼ Ù ÅÆÇÈÈÈÆÆÊÈßÅ » ¥§¥Á¥ Ï ¢ ¥ ¨ ­ª ¤ « ¦ « ¨ ¿ £ Ï ¥ ¦ ¨ º ¥ ½ ¥ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÅÉÈ ±Ã·Ã´³ ͤ¦ Á ¢ £ ¨ ¼ ½ ¥ ¿ ª ¼ ¡ ¿ ¯ « ¿ ö « ¤¥ ¦ ¨ ¥ Ï ¡ ¤ ÅÆÇÈÈÈÆÆååÆÈ §¶¼¦¾¥¤¯£¿ ¨à ÕÙ ÅÆÇÈÈÈÆÆåÈÊØ »£¥½ ¤¢¨ÒµÓ¨ÔÓ©¨µ±Âº¬²§¡¶«¨Â§Ã¨´·±·Ä »½¨Ð¥ ¿®¬ª¤Ï¢¨ÙÒ¡ ¬£¤Ï ¢¥§ªÙ¨×¥ Ö­Ý¢·¥·¿¸ªÙ ¼À°³·Ã··´ ¨­À À£§ª Ö­··¹¨ á¿ ¢Ó­¨ ¥¤¥µ¥¢ ¨æ¥¬¤¥ ¨¤¡§§«Û ¡¢ª±³¨ ¤¥¨¼Ü¥¿ «¿¬ª¨½¯ª¬£¥¿ ¬¢ª Í£ ¥¼¨Í£¤¥¦¨Ö©¨·¹Â¨Ö ¥¢¥§¨©¥¬£¢¡¬§«¨¸´Âº­¨¸¸Â ¬¨µ£Á ½ÔªÓ©¨ ®¨À£§ª¬Ûµ£ ÁÝÂÃç¾ ÕÙ ·¸¸´ÀÂÒµÓÙ ±¹¸Â² ö¤¥ ¨·½Û´×« ´º¬Ï¨Ì ¨ ·¨ÂÏé¨ ¤ª ½ª¼«ª¨Á¢¨¤¥ ¦§¨¬¤Ú¥ ¦  ½ ·à Õ¨ À¼Â¦¨ª¸ÏµÛ Ö¨µ¥ ¬±Ù³À´¾Û ¸·¾Û ÁµÝ ¿¨Â¤¥ ·Ã·º¬³¦ÛÒ¬ ¢¥À¬¸À¡²¶¸ÃªÀ¿´·Ùã· ¯Ã£¨¿¸ä¥´¥¬º¨¿¬¼Ù¦Á«¨¿¬¥¥¨¨Ï¾ ÍÙ Ó£ §¿¬¼ªÌ  ½«¥§§ ̶ ¢¬¥¬§¨­¹ÂÙ ª¨Ó©¨Â÷¹¸¹Ãð·² ϼ¬Ǫ̀ ©£ÏªÏª ¤ «¼ £½ª¥Ù«¦¨ ¿¼½Â¸¹ÀÄ ¦ÐÏ«Ä ¤Ï¡½ Ö©½©Ý Â÷¸¸¹·¹Â°à ÅÆÇÈÈÈÆÆåÇØË »¼«½Û¤¯ ® «§«¨ ³ÀÀ¸ÃÀÂ Ï ª ¨ » ¡ ¥ § ª ¨ ©¢ ª ¤ Ò¡ « ½ « ¨ ê ¼ ¶ º ¬ ¨ ­ Û Â Ã ¸ ¸ ³ ³ · · ³ ¹ ¹ ¨ ­   · ´ ¨ Ï ª ÒµÓ¨Ô ÅÆÇÈÈÈÆÆÉØÅÆ ÅÆÇÈÈÈÆÆÆÈÅÈ ½ª¬Û¨­½¯Ý°¹±Ã±À ÅÆÇÈÈÈÆÆååßÆ ä¯¬¬¢¨¥¼¨«¿ ¸¥§¨Ö­°ÂÀ¤¸¨ ÒµÓ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÊØË  «½ ¢¡¿¨Á¥¢£¨Ð¥¬¡¿¨Âø·°ÀÅÆÇÈÈÈÆÆåÈËÉ ·°°³¸´ Ó§¤½¿¨··´²´´¨¿¦¤¨¯¶¢¨ä§«¯®¨Ï¯£¢ ©¢¬¨Ó¡¢¥¯ª¨èª¡ÚÙÁ¥¢£¨Ö©Ý¹´¤ ¹Â·¸¹±²±±ÂÃÀ÷ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉËØØ Í¤¦¨¤ª§ª¤¥½ª¿¨ÒµÓ¨ÏªÑ«ÅÆÇÈÈÈÆÆØØÉØ Ï«¤§£¶¢ÄÙ ©à¨ ¹Â¨ ¦§® ¨Ó¡§Ïª ¢¥¬  ¢¤×¢ ¾« ¿¨ £¨¬Ó¥½ ¢¥¨¤£ ¢¥¦¨«¨ »½ÛÜ׫ Ï¡½¡§¶¼¥¯ ¥§¨¼¤° ­°±² ­Ý·¸´¤¨ °¼µ¢ ¬Ù¸¼ ¤ÙÒµÓÙ ÔÓ©Ù »½§ ©à¨Ìªº£¥½¨¢¤¦¨Ö­¨¸Â²·±Â¨ÒµÓ² 䥬£¢¨Ö©¨·¸Â¨Ö­¸·±Ùµ¥Ï¥¯§¨­ª ¹°Â¹Â¹¤¨ º¬Û¨£µ£ Áà×Ó¨ ݸ¹Àäı伴¨¸£³¬¼³¨ª±§³â¨¡ÅÆÇÈÈÈÆÆåÇÇÊ ä¿¯¬Û¬¨¨µ¢ ϯ¶¬¥ ª×ª ®¥¨ µ¥¢ ¤«§® ¨½§¬®¨©¿ ¯¡°±¨ ¿£½¿¬¦§ ¥§¤¥  ¡¢¤¥ ª¨»Â÷³·´ÀÀ¸À·Ã ½¨Ó¶¨½¨Ãú ¬¤¶¬¨ÛÁ©£¤ª ¿¨¾ Í¨ ·´¬¦ÙÌ  ¶ª¨Â§¨¸º¨¹Ú¥ À±¬¡±¿´¨À¶Ã¤¯ °°ª§²Â¶Ã¨¸¹Âðº§Ã¶ÅÆÇÈÈÈÆÆÉØÅØ ÀÛ¨±µ£ ±·Á¸£ÀÄ Ö½¡Á¥¢ Ï¡¼¥¬ ª «Á«¢ ¥¿¨ ¨ ÀÙ ´¤¨ ¶Ý À´Âº ¬ Û µ£ÁÝ Â÷¸Ä ¸Âé¨ µÝ À¾¥¤¥¢ ¨ÀÓ«Áª ½ ٠ϼ ¬ ÍÒÛ » Ô µ² àÔ Ô ² ­ ¢ ¤§ ¥ ½ ¨ Ú ¥ § ¶ ¥ § ¨ ¬ ¡ ¯ ª » ¨ £ ¬ ¼ ¨ Ô Ó©¨  ¡ ¢ £ ¤¨  ¡ ¢ ¬ ¥ ¤ª § ¥ ¨  Ú¢ ¤¥ ¢ ¬ ¥ § ª ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÊßÈ µ£ÁÝ Í¤¦ ¨ ¤¡ Ú¥ ¦ ¨ ¦ ¢ ¶ ¨ ¤ª § ª ¤ ¥ ½ ª ¿ ¨ » ½Û¾ Í  ¦¥§® ¥¨ ͯ ¨ ¸Â¢ ÁÛ µ£ÁÝ ÂðÃÀ° ¹Ä ¸´³¹³±³À à Õ٠ᤪ ¼ « ¤¨ ç¾ Õ² Ò¥ Ï ¦ ¥ ¢ ¨ ± ¹  » ¬ Õ ë½ ¥ ¨  à · ¸ ¸ ¹ ± à ¸ À ³ ¸ Û ©àì º £ ¥ ½ ¨ ä ¯ ¬  ¡ ¢º£¬ê ¡ ¤¨©ª ¤§«¥¤¥ ¢½¬¥¥¶§¥ª¨§ ¡ ¢¶¤¥ ª°¨µ¢ ¶¿Ý ¨ Ò¬ ¥ Ï ª « § ¨ µ£ Á ¨  à ¸ · ° ¹ ° ´    ¹ ² ÅÆÇÈÈÈÆÆÆÅÇå ϼ¬ ÅÆÇÈÈÈÆÆåÆØÆ · ¶ ¡ ½ ¥ § ¶ ¨ ð £ ¬ ¢ ¥ ¨  « ½ ¢ ¡ ¿ ¨ Ò½ ¡ ¤¥ § ñ ¨ ¿ ª ¥ ¯ ¨ ̪ º £ ¥ ½ ¨ ¢ £ ¤¥ ¦ ¨ ÒµÓ¨ ´  ¤¨ ±  º ¬ ¨ Õ¡ ¶ « ·À¨§«¨¿¤¿ ×Âùð³Â·À °  ¿ « ¨  ¥ ¨ ¦ ¢ Ý ° ¹ º ¬ ¨ Á °¸¹Â¹ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÆÆå ­¡¢ ¥¢¥¨¥ª¢¯«¢Ö©·´Â¤Î ¬¨·¼¤¨Ö­¸Â¤Πٽ£¥¿ ¤¨ ת Ú¹¥¹§¹¶°¥Ã§¨¨¼¤¥ ¡¿¡¥½Ü¥¨¬¬¥Ï§¼¨¨±¿Â¤¿ ¤¨ µ£­ ÁÝ ¾¥ ÅÆÇÈÈÈÆÆØßßÇ Ö­Ý °Ãä۵ÝÂ÷ø¹´°À³Ã²ÃÅÆÇÈÈÈÆÆÉÈËÆ ´´ÂÀÀÀ ⪿¨¨¿­ª¥±¯Â¨²·Á¸¥Â§ã¶¸£Ã§´¨º ¡ ¢¬£¨à ç¨ ¤¨×¢·®¼¨¤² Ò«¼§««¬¥Ä ¾ Í¨­Ý¸¹À¨±±°³°Â¸²Â÷°¸Ã¸¸Ã±°¸ ଠÅÆÇÈÈÈÆÆÉÉÅÇ Ù ¸Â¤¨ Ï¥¢ ª ¨ º ½ ¾« ¿ ¬ ¨ ¼ ¤¢ ¨ ¤Ï ª ¨ Ï ½ ¤ ¨ À   ¢ Á ² « ¢ ¶ ² Á ½ § ¨ Ï ¼ ¬  à · ¸ · ´ ± ¨ ê¨ Ìª º £ ¥ ½ ¨ ä ¡ ¯ ¥ ¬ ¨ ¿ ¡ ¶ ¡ ¢ ¥ ¨ Ï ª ¨  ¥ ¼ ¡ ½ Á ¥ ¢ £ ¯ ¥ ¼ ¬ Ù © ¢ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉßÊÉ Ï¡¯¥§¸Â¤Ù » ½ Û ×«Ï¡¥§¨ ¾¤±¨ ­À² ·°±ã°Â´º ¬ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉØåØ ¢¤¦ ¨ª§¨Ï·£´¼Âò¤¨ ¼«¿¸¥§Ù¨¨¬¼¤¢ ¨à­ç¨ »Û¥´§º¬Ä² ·´°´Â ϫ¥¢£¤¨­³Â²·´ÂãÀÀº¬¨ÑÁ¶¥§ àµð¸Ö¥§¬¥ªò¢£¤¥¦¨ª§Ï£¼ñ϶¨·¸ ¬©àì àÔ ¡¿¼¿¥ª¦¯¨¨¥ÔÔϲ°¥¨¨Óª «¤¥¢¬¥§ª ̪º£¥½¨¢¤¦¨Ïª¨ ¡¢£¤¨×¢ª®¥¨ ©Ô Â÷°¸¹±±±±°³Ä´±´À·¹¨¯¤½ÅÆÇÈÈÈÆÆåÊßÇ ¼¨Ñ«¤«  ª§Ï¥¦Ù»£¥½¨Í¤¦¨¿¡¦¥¬ê¿¡º£¼¨ÒµÓ ¥¿¯¥½¨ÒµÓ¨¦£Á£§¶ªÝÂô¹³³ÅÆÇÈÈÈÆÆÆÉÉØ ÄàµÛ ­½¯Ô²Ýà ÕÙ Ã÷±»Â½Û¹×¢ ¨¤¥ ¸¼§¤¢ Ä°¹¸·±Â Á£½§¢¥Û¨§µ§ ·¥§ª ±Ã¤² ¹¿´§¨ ¤¨Â¸¹Àô³³·±À² °¼¬¨·³Âº¬¨ ¡¬¡¨Ò¡ ½«¤¥¢Ä ͤ¦¨à¤Á£½¦¥¢º«¨Ö­·À´¨Ö©Ã´ Òª ¸´±Ã¸¸ÃÂà ²¸±¹ãÀ±Âº¬¨­Ã°°±ÂÀ¹²Ã¸³±Ä ¼¬Ï¢Ù°¨¼¤ÏÙ¸¨Ï¯¢¨µ£Áݸ¹ÀÅÆÇÈÈÈÆÆËÈÊÆ ¨¸§¼¥¤Ù ¼Û´¡±¢¥Â¤ª ÅÆÇÈÈÈÆÆÉØßß Ò¡ä¥§¶¨Ó¶½ º¬Û¨ÂÖí¸ ¸°¸±¬±¹³Ù¨¹¦ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÈåÅ ³¿Ã½¨·¸­  ¨¾½ Âô±¸ÃÄ ¸±¸² ±Âº¬¨§¡¶«¨¤ª ¬Ý½ê¿Ã¬ÙàÛáÓ٠¸ÃÅÆÇÈÈÈÆÆÉØÇÇ ÛÀ³¼ ̪ °¼ ¬Ï¨¸¼¨¤Ï¨ ¶¥¢¦¨ ¥¿ÒµÓ¨ ª¨¬£¬£¯² 䥢À°ÂÛ ¯«¢¬² ­· ¾« ¿§¨¨ £ ¬¢Ïª² ¥ ¿ëѨ £¬¢ª¨­¤¯ 楿¨¬½¨¡¥§¤¥ ¶¼¥§¯ê§ ¨áѲ ¦·¼¥Á¤¨ ¢º£«¨¼Ïᥢ¨¿¨¼¢¾¥ ª¨¤¬¥âÙ½ª¿¨¨´½¿¬§Âª¥¨²à¨ ·¯Â¨ ×ÍÔ ÃÁ㶸§¹¨Â ¢ º¬ÂÙ¤¨ ¯Â¶¤¨ ¢Õ¶ ¨º½Â¨¢Ã¡¥·¿®°¥¬ªÄÄÙ ¬±±¹Ã³ ¬¥ª¥¶¢¥¥§¾¡ §¤¹ ä¥Ù§³¥ðϨ¯¬§§¶ÍÓ¨ ¶½¨°Ô£¶§¥ª¨¬¨Ò¥ ½«¼¯ºª½ÄÛ ©àìͤ¦®¨¨´¼´Ú¿ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÉßÉ Ó£ § ¨ ¡ ½ ª ¬ ¨ Ò¡ ¬ £ ¢ ¥ § Ù · ¸ °¤Ù ä ¥§«¯ª Á¿ ¨ £¿ Ô Ó©¨ Õ« áѨ ¼ ¬ ¨ » ® ¥ Ä ÅÆÇÈÈÈÆÆÉßåÈ  ¥ ½ ¨ ¼ « ¨ ° ±ï±¤¨ ¬ ¸¹±±±±°³Ä´±´À·¹¨¯¤½¼¨Ñ«¤« ͤ¦¨Á¶¿¨¿ª¥¯µ£§ª¨­´´²Ã³¨¸¾¬Ù¨¸¼¤ Âù𳸱·¹·¹ Ö§Ìã· ­À ½ê ¤¥§¨Á¿¨Á£½¥§¥§¨µÝ¸¹ÀijÅÆÇÈÈÈÆÆÉØßÇ ±¹Â³ÀÀ ͤ¦¨ ©¥½ªñÙ¤£½¥ª¨±Âº¬ð¸Ö¬ñµÛ°°°°·´´ ¿ª¨»£Ö½Û§­·¸Â¤¨ ׶«¨Ï­¡Û¥ç¹¨¼ÒµÓ¨ ¨·¼±¡··´º ÅÆÇÈÈÈÆÆËÅßØ Ô â¡¿Ù·¦¤¸ §®¥Û¨¨±¾­À ¸´º¬¨Û¾¤Ï ô°¸¨³Ñä ÃüÃÝÅÆÇÈÈÈÆÆÉÈåØ ±´Ã¨¬¨¶­  Ï»½½×«Ï¡¥§¾¤³¨ ¤ê½£¥¢Ù¶¢¿ªÙ¯¶µ¹Â¸¹À³Ã² ¢Ù½ª§¶¨ ¡¢£¤Ù ÔÓ© ͤ¦¨ä§¬ª¼¨Ö­·À¤֩¸·Â¤¨ÅÆÇÈÈÈÆÆÅËÇÆ ¯§¡¶¶¢¨«º½¨§Ö¨«¼¼¥¥¤¯ ä³ ·ÃÅÆÇÈÈÈÆÆÉßÈÈ À£À¬¥À¢Ã¥ ͤ¦¨Ïª¨¾¥¿«§¶¥§¨»¥¶¥§¨ÅÆÇÈÈÈÆÆåÊËÅ ° ¼ ¬ ¨ ¸ ¼ ¤ ¾«¿ ¬ Ý  £¬ ¢ ¥¨ ͪ §¶ ¢ «¥Ï¨ Á¥¢ ¥¬ ð àÓç Ù µÝ · ´ ¹ º ¬ ² ̺ £ ¥ ½ ¨ ä ¯ ¬ ¨ ¢ ¤¦ ¨ ¯ ¡ ¢ £ ¤¨ » ¥ ¤Á £ ¨ Ò¥ ¢ ª Â÷ÃÄ » «¶½ «¨Ö©¨´Â¤¸¨¾­´Ù ¾Ó°Ù Ö­¼ ¶¢´¿Â¨º½¬¬Û¨¤¢ ¤¡ ¢´Û¨´­¸¡Ã¬£¨¼Â«Ã¨·ÒÏ ¢£¹¤¨ ×Ï ¡À¥§ § ¶ ¨ Ö ­· À  ¨ Ö ©¹  ¤¨ Ü ¥ ¿ ¨ ¼ « ¤¯ ½ ª ¬ Ù ¨ ° ¼ ¬ Ï ¢ Ù » ½ Û Ò¥Ú«¨ ·À¨ Ö ­¸³¹¨ Ö©·Â¨ ¦¢ ¶Ý ©ÒÔ Ù Ò¬ ª ¼ ¡ ¿ ñ Òª Ï « ¥ ¢ £ ¤Ô Ô Ô Ù ¨ ¾¡ ¯ « Ï ¥ § ¶ ¸±À¹Ã· » £ ¥ ½ ¨  ¢ ¤¨ » ¥ ¬ ª ¿ ¥ Úª ¬ ¨ » ½ Û Ð¥ ¬ ¡ ¿ ¨ ¼ ¤Ã ¨ Í° À¤¸Ù ¿ ¥½ ¥¼ ¨¸¸Â¨¯¦§Ù ¯¥¢ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉßåÅ À ­À À · ¸ ¸ ´ ¹ ´ ° ° ·¸±ÃÃà ©à¨¢£¤¥¦ò¼«½¥¤¨»½ÛÒ½¥¢«§¶¨¯ª§¶¶ª¢ ±¸´º¬²§¶Û¨µ£ÁÝÂùðñ·À³³³­  Ò¨À¸Ù×ϧ¨ ¦Ý¹·À¸Â´´²À´Â°¸± ±¨Ü£½¼¢¥¤ª¼¨¸¼¬Ù¦¶³³º¬¨§¶«Û §¬£ Ü£½¨¼¢¤¼¨¹Ã¸Ã¸°¹²Âùð±ÅÆÇÈÈÈÆÆåØÊÅ ÅÆÇÈÈÈÆÆÅåÆß ÅÆÇÈÈÈÆÆËßåØ ·Â¤Á½ Û­¡¤¯¡½ ¨Ò½¡¤¥§¨¦¢¶¨·ÙÀÓ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉØËß ­° ͤ¦¨ ·Â² ù¨¯¼¡¬¸¨ ¼¤¨ ¤·Ù §ÙÑ¥¢ ¸¹³³³ ¤§·¥·¿´¨²·¤ª ¨Ô¨¦§««¸«Ã¼ º¿½§½ª¨¤ÖÛÝÂÀñ·¹¸¤Ù ©¡ ¶Ä Âø·Û°Ã·Û ¾« ¨¿áÑÙ ÐÛ§¦Ùª¬§¡®¢Ù¥Á¤¥ ¡¢¿§ª¦Ù ¶¢Á§¶¨©¡¿ª¨¦ÁÝÂô¹·¸³¸¹°°Ã ÅÆÇÈÈÈÆÆÉßÈß  ¡¢ «¬¢§µ«¬ ¬ÒµÓÙ ÔÓ©Ù ¢¬£Û¸Ãº Ó¡¬¢Õ×Û ½Û¥¤¼ ¬ª¨ ¡ ¢¤¥Äª ­²Ö£©¨ ·º¬§¸¨«¨§¶¤¥ ¥¨¢Â¥¢¬Ã¿¥ª¹§¨°Ãª¨¼·»¬½¨¸Û½¸¡°¼½¡¹¤¨ ¸¹¸´°Â´º´¬¨·§À¡³¶²«ÂÛ¸ ¡ ¹À¤Á ĹÅÆÇÈÈÈÆÆÉßÇË ·¡´½ª¹¨¤£ ´Ã¸Ä ¯Ò½ ¶¯£¥½¿ÁÛ¨Ù¥ÒÖ¢µÓÛ «¥¼¯¨¥¿¨¨¬Â¢¢¬¤¦ ¶·¿³¨¨Ã¬¼§´«¶¸¿¥³¸¦±¥¨¹§¼²Â«ê¢ ¬¥¹£ÙÀ¤¥ ½ª§Ã°¶¦´¨¼¨Ã¬¥°ª§¤Ä ܬ¥¡§¥§¶Ù ¿¿¨¬½¨¼¯¯£Ù¬¯ª¢§ª¥¨¬¢¤£ ¼ª§¡¬ ¢¿¨½½ª£¤¨¥Âô¸°¸¹Â°Â ٥¤¥ Òª ¥¶¯¶¨½Á¨¶·§Â¨£­§°¬±¨¬²±î¥À¼¨¦ ¡ ¢£¤¨ÏÔ¨Ó©Ù Òª Ï«Ñ¥ ¥¢£¿¤¦ ÖÒµÓ¨ ̪ º £ ¥ ½ ¨ Í£ ¤¥ ¦ ¨ ¨¤Î ¨¼Ö¡ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÆÈß ­À ¡½ ¨ µ® ¥¬ Âø°Ä µ¸ ±  ¶ ´ ° ° ¹ à ¸  ¹ ¡¢ ¬ ª § ¢ Ù ÒµÓÙ ÅÆÇÈÈÈÆÆåØßß ¾¥â¨¿ª ¥¯¨Á¥§­¶¢£ª¦¥§¶¶« §¨Ö­·¸Ù´×¥¤¯ª ¨­Û±Â¨¦§¶Ù ¢¶ ¸±±Â°·¸° ÅÆÇÈÈÈÆÆËËÊÊ ´¼¬ ¨£À¨¼º¥¤¨ ÏÖ¥«¯¼£¥¢¿¨ÖªÁ¨©° ¥Â¿¥Â´¦¤¨ ê¨ ¢ª§§±¶Ï¸¨¥Ü¤Î £¢¥½ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉËØÊ Áî ¬¦¯²¾ Í¨µ¹Â¸¹À³Ã²Â÷ÃÅÆÇÈÈÈÆÆÉßåÊ ¸±À¹Ã·  ¥½¥¶¥§¨¾¤Û·Â¨ ¡¢£¤¨Ò¥¼ ÅÆÇÈÈÈÆÆÊØåÇ ¥ Ò½ ¸À´º ¬Û©¡Ï«¶¨ ¼ ¥ ® ¬ ª ¨ À Ï ¢ ¨©¥ ͤ¦ ¨ Ï º ½ ¨ Ö ­ Ý ±   ² Ö ©Ý ¸   ¨ Ï ¼ ¬ ¨ ¼ ¥ ¤¯ £ ¿ ­»¢½¨¤¨ ¼ « ¿ ¬ ¨  £ ¬ ¢ ª ² ¾¡ ½ ¨ ̲ ᨠ ¥ ¢ ª ¿ ¨ ¾¤¨ À  ¡¢ ¤¥ª ¨ Ö ­Ý ·±Â¨ Ö©Ý À´¨ ¸¾¬ ¨ µ¢ ¶Ý ͤ¦ ¨  ¡ ¢ £ ¤¨ Ó¢ ¥ § ¶ ¶ ¡ § ¨ Òª § Ï £ ¥ Ï ª Ù ¡ ¤¥ § Ù Íͨ Á ¥ ¢ ¥ ¬ ¨  ¸ ¹ À Ä ¹ À ¸ · ± ± ° áϪ ¨ Ò£ä ª ¯¬ «¨ ¦¥¢ ¶¥¨ ·Ù ´Ó¨ ¦§® àáÌÙ à­ç Ù ´¼ ¬ Ù °¼ ¤¨ ¿ ª ¥¯¨ ¯¥¼ ¥ª ¨ ½ «¼ ͤ¦ ¨ Ï ª ¨   ¡ ¢ £ ¤¨ × £ Ú« ¿ ¥ ¢ ª ¨ Á ½ « ¼ ¨ ³ ¨   ¥ º ¥ Ä Ò¥¤¥§¨ ¸°¹©¨ ¾¤Ï¨ Ͻ ¤¨ µ£Á ÅÆÇÈÈÈÆÆÉËßÇ ¸´´º ¬ ¨ §¡¶«¨ µ£ÁÝ ¹À°À°´À Ò½ ¡ ¤¥ § Ù Ï ¼ ¬ ¨ ¾« ¬ ¥ Ù ¾¥ ¤¯ £ ¿ ¨ Ö ­¸   ¤ ¤ª § ¥ ¬ ¨ ¿ ¡ ¢ ª £ ¿ ¨ µ ¨ ò± ¸ à · ± À à °À¨·¯¡Ä ¹Ã ×½ ¥ ¶ ¥ ¦ ¿ ¥ ¢ ª ¨ ¾« ¬ ¥ ¨ µ£ Á Ý Â ¸ ¹ À Ä Ã ´ · · ³ · ³ §¶¥§Ù©¬½ÛÒϬ¦Û­Ý ¨¢¦Â¥¸Á¹ÛÒµÓ¨ Ö ­·  ´ ¤¨ Ü £ ½ Âô¹À¹¹±Â³´ ÅÆÇÈÈÈÆÆåÉÅÆ » £ ¥ ½ ¨ ͤ¦ ¨ æ£ ½ ¨ ¼ ¢ ¥ ¤ª ¼ Ù ¾« Ï ® ¥ Ù ÒµÓÙ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÆåå ÅÆÇÈÈÈÆÆËËØË Ö©·Ã´¨ ¦¥¢ ¶¥¨ °´Âº ¬ ¨ µ£Á¨ Â÷ÃÂÄ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉËßß Á¥§¶¨·°Âº Àı³À°°±ÅÆÇÈÈÈÆÆÉËÈÇ Â Ì¯¬¼¥§¨¢¤¦²¤Áª½¨Ï¶¨¿¬¥§Ï¥¢¨¸Âº¬Û Ö­·Â·Ù¸¼¬ÙÍÛ­¥¤£Ù¼¤Ù½«¼¨×¥¤Áª¢¥§ ¸¹³³³³À Ö©·¨½±£Â¥¨¿¸Ùϸ¥Â¯Â£ÐÙ ­§ ¦òÁ¶§Ûëï ·¸ÃÀ²ÖÏÛÀ¸Ù°´ÂÙ º½¨àÛÒ£¤«¬Ù¦¨¥Ü£½ ¢º« Í£Ù¤¥ ­½¥¡¢ ¶¿¨¸º¥¤Áª ¬²Á½§¨Ü½¥¬¨¿½¤Ô¥§Ü ¨±¬¦¦£Á¨ Û©¿¨¬ë¢ §¯¥ µ¢¶¨·¹Âº¬¨µÝ±´·¸°¹´²Âùð³ÅÆÇÈÈÈÆÆÉËåÊ Â´··Â´ ÅÆÇÈÈÈÆÆÊËÉÈ ¶¥°¢¦¥¼¨¿¬¿Ùª¬¨ª¢¥½¥£¯½¥ª¨¿¿¦ÙäÙ£¢¥Û§¬§¥ª¨«¤£ °Óê¼ °£§ª ·°Ã٠᧠§¬ª¥¤¥¨ ª¨¥¦¥¢ ¬¥¼¿«¿ Ùº¬«¨ ¡¬§¨¦£ÁÝ ¥¼§¥¢ ¶Ù®Â÷´³´Â¹´¹Â ¼¥Ú¥§² ¤¢¨½£¥ª¿²Ù¯¥¿ Ï¥¡£¬ ¢¥¢¦ª ͤ¦¨ Ì ê¨ »Ö­¸¸´¤¨ £¥½¨¢¤¦¨Ö©·´Â¤¨ Á¥¢£¨¤£¢¥°¼ ¦¨¬°Àï ÃÂÀÙ º¬¨°¼ Õ¡¤Ï ¶« ¯®¨µÝ¹ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÅßØ À´´¸´¢´Ù °±²·¬¸¥§°¿¨Ùª°ä¥¯¨ ±¿²·¦Á¥§¶£§¨ ·²¾ Í¨ ±¨Ö«µ¹ ¼¨Ò¡ Ï´¥¬ÃÝ®À´² £¨¨ÂÒµÓ æ¢§ª¿¦¨«¿ Ò¬£¢¥§ä¨½â¸ÙÙ´¸´² ´Ó¨­Âø°·¹¼ ¸±ÅÆÇÈÈÈÆÆËËßÆ ±Â°·¸°Ä ¬¸½¯¼¤¨ à¤Á£½ º¤¤¥ £¥½¨Í¤¦¨Ö¨·¸±¤Î ¨°¼ ¤¬ ª¨Ï£¢ ÂùðϪ ô·À·³½¨·Ï¥§¥Û ¨íâªÝÂ÷«¨ ´·¹ÅÆÇÈÈÈÆÆåÇÇÆ ·Ã±Â¸¥Ý à ̪ ¥ · ´ ¹ à à ´ ¹ Ä ÅÆÇÈÈÈÆÆÉËßÉ ·°´º · ¼ § Ï ª ¨ Í£ ¥ § ¶ ¨ ¬ ¥ ¤£ ¨ ¼ « § Ï ª ¿ ª ¢ £ Ä » £¥½ ¨¢ ¤¦¨¤¡Ú¥¦¨¿ ª ¥¯¨¦£§ª ͤ¦ ¨ ¿ ª ¥ ¯ ¨ ¦ £ § ª ¨ Ö ­· ³ ° Ö ©¹  ¨ ÒµÓ Ïº½¨½¤½£¥¿ Ù¢¬¥Ù¤£ À ï ¹ Ù ¢ ¤¼ § À ï À Ù ¶ ¢ ¿ Ù ¼ « ½ ¥ ¤Ù ¸³À´Ã¸±¸ ¾« ¿ ¨ » ½ Û   £ ¢ Ú¥ § ¶ ¶ ¥ § ¨ ¸  ¨ ç¼ ¨ Ü ¥ ¿ Ý ¨ ¼ ¤§ Ï ª » £ ¥ ½ ¨ ¢ ¤¦ ¸ ½ ¬ ¨ ¿ ¬ ¢ ¬ ¶ ¿ ¨ ׫ Ï ¡ ¥ § ¨ ¾¤¹ Ù ´ ¤¥ ¦ ¨ Á ¥ ¢ £ ¨ ¦ ¢ ¶ ¨ ͯ ¨ · à  º ¬ ¨ µ£ Á ¨  à ´ ¸ ¸ Ä ÅÆÇÈÈÈÆÆÉåÈÈ Ö­ã¸Â¤¨ Ö©ã·Â¤¨ ½«¼¥¿ª¨Ï¼Û¬ ÔÓ©¨ ×¢¥ª®§¨¥¨  ¡¢ Úª¬§¥¨ ¢Âª¨¤¨ ÔÔÔϨ¢Õ«¹ »½ÔÛ¨õÄ ¥§¶¨ ¾¤·¸¨ ª¤£¢ ÏáѨ ½¤ÙµÝ ¼½«¾¢ ¿¡ª¿¬¨¨Ï¹£ÂÏ£°¼·Ù´¥°ª¢Ù¨Â¯Ã¥·§¸¥¸¿¹²ÂÏ°§À¶Àª§¹Ù »£¥½¨¢£¤¥¦¨±ï³¨¤Û¨Ö­Ý°Ã±¤¨Ïª ס¿ª¼¥§¨Ï¯§¨ÒÓ Õ¸¨ÒªÏ«¤«®«¨°¼¬Ù ¹±¹ÃÂÂÀ §¶¢«¥Ï¨Á¥¢ ¥¬Ûµ£ÁÝÂ÷ø±±·¹· Ó¥ Ï£½£¨Ñ« ä¥á¿ ¬¨´àÔ ¿Â÷¸·´´À°¸¸¸ Á½¤¨àÔ Á½£¢ ¼¶¨    ×¨ ¾¡¿¼¡¬ ¡§ª ¥§Û ¸¼¤§ÏªÙ䥢¯«¢¬Ù¢¬«¼«ÒµÓ¸¹ÀÄ  ¢«¤«Ìª¿ä´º¬Ùº½Û¼Á¯¬§¨¾Ú¢ÅÆÇÈÈÈÆÆÉËåÇ £Õ¡¶«¨ ¬¥§¢¥ä¨¥Ï¿µ£ÁÝ ¼¬¨¼¾ª ¥¤¯ ¿¨à Õ¨ Ô¨µÝ ±¨´ÍÍ Âº¬ ͪ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉåËØ  ¥º ¿ § ¨ ¿ ª ¥ ¯ ͤ¦ ¨ ÒµÓ¨ Ô Ó©¨ µ« « ¼ ¨ ½ « ¼Â¨ÂÅÆÇÈÈÈÆÆÉÅåÅ »½Ó¨¥¬¶¡¡½¯Ä ¤£¿¥§¶¥§¨ ¦«½¥¨±´©¥§¬ º¬Ûµ££½ Á¨ÝÂÏ¡¼ ÷³¥¬Â¨À¤¥¼ ¸ÅÆÇÈÈÈÆÆÉåËË ´°¥¤Ù ±Àà ¹À±Ã·¹À ÅÆÇÈÈÈÆÆßÉÇÅ Â÷´·ÃÀ··±´¨ Â÷¸Ä ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÈÆÆ Á¶§¨ ¾«¿ ¨ ¢ ª ¥¨°Â¢ Á² Á½ §¨¾¤¨©¥¢ £ ¸±Ã±°±¹À² ½¬Ù³Â²·À°ÙÀ³Âùð³±ÂÃ·à ´º¬Û¨·½¬ÙÀ´²·¸ÂÙ¸³¹º¬Ù ̪º£¥½¨ÒµÓ¨ÔÓ©¨°¼¬¨¸¼¤Ï¨¬®¯¡Ýô² ½¥§§¶¡¶ ¨¾¤¹ ¨¤« Ö­ÀÁª´½¨Âµ£ ¤ÎÁ¨ÂÖ¸©° ¸¹Â³´´·Ã¨­  ¾ ÍÛ ¼×« ¢¤¼ òÓ¡ Á¨¡½½«¢ ¨Ï¨ªÀ¹¨  ¿¬¨µ£ÁÝ ¾«¬¥Âôñ¹· ¨Ï¼¬¨­£¶£Ä  «½¨Á¥¢£¨º½ÛЬ¿¨¼¤·¸¨·¸Âº¬¨­­¨¤Á½² ÅÆÇÈÈÈÆÆËåÉÇ µÛ « ² ¬ ¬ ¨ ¹ À Ĺ·¤Î ³¸°À´ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉåÆØ · ´ ¹ ¨ » ¥ ¼ ¥ ½ ¨ ¾¤¹ ¨ ͯ Û À ¹ ´ º ¬ ¨ § ¡ ¶ « ¨ ¬ ¥ § ¯ ¥ Ú« § ¶ ¥ § §¶¨  ¥¤ò¿ ¤¢ ¨³ÂÂШ¼¢¤¼¨Âô¹Ä ¥¤¥§ ä ¯ ¬ ¨ Ï ¯ ¬ ¸½ ¬ ¨½ ¿ ¨¬ §¦¨·À°¤¸¨¦¶´Âº ¬ ¨¯º ¼ ̪ º £¥½ ² Ϫ ¼ «§¬ ¢ ¥¼ Ý ¢ £¤¥¦¨ Ϫ ¨ £¬ ¥¢ ¥ ¯ ¡ ¢ ¥ § ¬ ¥ ¢ ¥ ¨ µ Ý  à ¹ à ·  °   · À À À¹À¹±¨Õ«ÒÓÒ ¯¢ «¿ ¯¡¼ ¬ ª Ü Û Âùðó±¹³³Ã² ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÊÈß Ï䬽§£¿¶¶¬¡¢ £§µÝ ¶¯Â÷·¸´ÃÀ¸¨¤¥¥Ü º£¥½Ùϯ¬¨¬¢¥½ª¿êáÑÛ½«¼¨­  ¨Ï½¤ ­¯¨»½Ðª¢¥¬¥¤¥¨Ñ«¼¢«¥¤ª§«¬«¨Ö´Â¤² ¯¥¿ ¥¢¨Ñ«§Ï«§¶¨ Ñ¥¬£¢¨¦£Áݾ¢ª¿ ̪Á¼¨¼¥â¨¿ª¥¯¨Á¶§¨©£¶ª¿¥ÅÆÇÈÈÈÆÆËÅÅÆ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÉÊÊ À·¸³±Àó § ¨ á¿ ¢ ª Ä ¹Â°·´°² Â÷¸¸¹Â°ÀÀ¹ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉåÉÊ ¾« ¿ ¨ ¯ £ ¬ ¢ ª ¨ ¤£ ¿ ½ ª ¤ ¥ ¦ ¨ ¼ ¦ £ ¿ £ ¿ ¨ ¼ ¥ ¢ ® ¥ Ä ÅÆÇÈÈÈÆÆËÉÅË °Ã¤¨ ü ¬ ¨ °¼ ¤Ï¢ ¬ ¤¢ ¼ ½ ¨ ä ä ¼ ¨£¿¦² ÅÆÇÈÈÈÆÆÉåËÅ ³±¨¦¨¤£½¥ª¨°Âº¬ê­±Â² ··¸ Ú¥ ¬ª¨¤¥ ¦¥¤¡§¶¦¥Ï¥¯¨ ¿ª¿Ú¥¨¥ä²§«§¬¥¤¥§¨ ¨¥äÙÜ¥¿ªÁ¡¢ ½ª¬¥¿Ä ©¥ ¢£¨Óª§§Ïª¤¨Ò½ ½¿¨­°Ãµã·À§°«º¿¬¨¥ÒµÓ¨ ϼ¬ »Ö­´°Â¤¨ £¥½¨¤£¢Ö©Ã³Â¤¨ ¥¦¨¢¤¦¨¼¸³¼ «¿¨¤¢ ¡ï¨ä¤¥§Ïª ½£¿ªâ¡ ¼°¸°Â¨ §¬¢·Ù¹Ó¿ ̪ º£¥¢½¬¨Ù¢Ï¯¢ ¤¦¨Ù¿ä¥¢ ª¥¯¨¯«¬ ¦£§ÛªÛÖ¡¤¯«§¶¿¥¢ ­®¯¡¨À¹²ÃÀÛ¸¼¬Ùª ´­´Â² ¦Â¨Ã¤£ ½ª¼ ¾ª ¢Âª¨Â¾¤· ½¿¡§¶¼ ¥¯¨ ¼¤Ù ­ Ï¦Ï¬Ú¢·Ù´Ó¨Â÷ÃÂÀÄ ·°¸½¥¹ª°±´±Â±º¬±¨½°«³¼²¨´Á±¬¿´¨À¼«·¬¹¥¨¨¯¦¥£ÅÆÇÈÈÈÆÆåÊËÇ ¼Á¨¨ä¯«¤ª ¤« Öª§Ï¶¿¼¨æ£ ¨§®¥¤¥¬§¥¨§¿¨¬»¢½¥ÛЫ ¬¡¶ª¿¨­¹ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÉåË ³´±Â± ª ¦ ¨ §® ¥¤¥§¨ ¼ ¥¤¥¢ ¨ ¤¥§Ïª ¨ Ï¥½ ¥ ¤ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉØÆÆ ¸ ±  º ¬ Û ©¿ ¨ ¾ Í¨  à · à  À · À ·   · Û ­ ¢ £ ¿ ¬ Ï ½ ¤ Ù ·  ¼ ¤¢ ¨ ¤¥ § Ï ª ¨ ½ £ ¥ ¢ Ù ¿ ¬ ¢ ¬ ¡ ¶ ª ¿ Ù Ï ¼ ¬ ¥ä ãͯ¹ ÂÂ¥§ð ¢Á²ÁÁ½½§¼¨¶§¨«¾¡ §¨¥äã´Â¬Â¥¢§Áñ²ÙÁ»½§½Û ­À´¨­´´¨Ï¼¬¨Íͨ϶¨¯¿¢¨×¥¤¯ª§¶ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉååß ¨Ö­± °Â¤¨ Ö©´ ¤¨¤Ù ÒµÓ¨ ÔÓ© ¼Âùðù³±±±³ ¥¤¯£¿¨µ°ÙÀÓ¨§¡¶«¨µ¹·±±·³³² ͤ¦ »µ¥ ½ÛÌ¥ §£¢Ð£ ¡º ̺ ½¨ä¯¬¥¿ ¨¢¤¦ ¨­¹´Ì¯¢ ¨Ö­¹Ù¬´§¶¼ ¨Ö©· ¾­° ;٠ͤ¦¨ª §Ï£¼ ¬Ù¼¸¤Ï½ Ü£½¨áÑÙ ¡Ï¢ª£Á¯£¨¨¥¼Ïª«ó¿¥¨§¼¨¥ÁÚ¥ ¿¥§¨¼Â«Ã¿¹¬¨ÃǪ̀ ÅÆÇÈÈÈÆÆåÆØÈ  ¥âã·¸¼¬ Í­ ªÙ¾ÓÙ ¬¨Á§½Â¼¨¨¾¥ ¶Ù ÒµÓÙ ¢£¼Ûµ£ÁÝÂÃä·¥°¤¥ ó´¸·³´³ ¿µª Ù¶¢¨´¼ ¿¨À¤Á½ ¨½«¼¨©¥§¬ ¡§¶ ½¼¨àÓç¨ °ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÇÈÈ ³°¿±Ï´¨³ ­ ´Ã ½ª¿¬³Ù¶¢ ¦¥§Ù ¾е¨ ×¢¡¢ ª®¥¬¡§Ù ¨­¥¨¤¥ ¢ª§ÏÏ¢ ¥ ²¨Â¸®¹¥À¤¨ Ĩ´À÷¸· ͤ¦ ¨ Ö £ ï ¨ ÒµÓ¨ Ö ¬ ² Ö Á ¨ ´ à ´ ² °   ¨ Ï ª ¨ Ó¶ ½ ­Ý Â÷±À¸¸°À°³ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÉßÆ  ¡¢ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉßÅÈ Ó£¬ ª Ъ ¢ «¼ ©¬ ½ Û ¸Â¤¨ Ï¢ ¨×«§§£Ï§¥¶§×« ¶Ï§ª¥Ï¨¥­§®¶¯¨¡Ó¥ ¨¸³¢Ä² ¾« £¬¨¢ª¿¨¬»¥½Û§Ò¢ ª¼¢¥¬¨§°ÏÂªÂ¨×¾Ô ²½§ÃÛ¨èÔ Ì¡ ¨ ¤¥ Ä ¹¹¨£¦¤¨ ½ª¨¤Û ¬§¦°¨ÙÁ´§º¬¿²¤¨ ¨¢¤¦ ¨¼¤Ú¦ ¨Ï¨ªÍÓ¨ ¥¬¥¿§µ¡ ®¥¶ÙÖ¥­¢ Íͨ ¿Á£¯¡¬ ½¬¨Ï¼¬¨Ù¬¼¢ª¤§ ½¨×ªÚ¿¡¬ ¥§Ù½¶ª§¶¼ ¥§¨¸¨§® °Â¥º¬ÄÛ ¯¼½£¥¿ ¡¤¨¬ ¤Á¨µ£Á¨Â÷°Ã±Â±± ¥§¨À¨¼ ¬£Ù¯¥§¤¨¤Ïª ¬¢®òϯ¢¨Ï½ ¨¼«¬¤¨ò·¨¼ «³³ÃÙ ¢¨¦¥Â÷ÃÄ ½¥¤¥¤¢ § ©¡ ¶¢ª´¨ ¡ ³×¢ ÙÀ§®º¬¥¶¨×£ §áѨ ¶¥¿§¬·¨¨¯Ùç¼ Ï ¥ ¢ Á ² Á Ü £ ½ ¹ À À Ö « ¨ Á ½ ¼ ¶ ©§¿ ¨ ¬ ä ¦¡§¨ ¶ « ¿ ¥ ¥ ¿ ª ¦ ¨ ¾½ « § ¯ ¢ « ¶ « ¨  ¸ ¹ À Ä ¸º¬²Á½§Ûµ£ÁÝÂ÷±±Ã±ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÇßË °Â¹ ¹·´ÀÀ±³ »½ÛÒ«½«¨Ï¼¬¨áª¢¯«¢¬ÛÂ÷±À¸¸°À°³ ¤¥§¿ª¥¯¨¦£§ª¨¦£Áݸ¹ÀÄÃÅÆÇÈÈÈÆÆÉÉÈÅ ´´Ã°°´ ÂÃÃÃø·´ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉßÅÆ ÅÆÇÈÈÈÆÆÉÇÊß ÅÆÇÈÈÈÆÆåØÆÈ


45

0123 6789 7  6 918 

!"#"$!"#"%& '"#"()

*+,-,./0123,4+551$&)676 89:;6<68&:=>=()&;97?989@6&@A BA7CDA>&'A?6E=F&B6E&'67AE=&GHIJKLM '979C6&C=:86C&:9ENN=O9?&?989@6 DE>DC&:9EN9E6EN&'67P=&BA:=EP9<<A Q6EN&>9O6?&?9>9<6R&:9EN6<6:A C9P9<6C66E&S6>6<&86@6&;6<686E&() '6<6Q?A6F&"C>=;97&>6RDE&<6<DM&'A?6E= T=7<@&UA7PDA>&'67P=&BA:=EP9<<A :97D86C6E&>79C&Q6EN&;976@6&@9C6> @9EN6E&C6:8DEN&R6<6:6E&'67P= BA:=EP9<<A&@A&U=7A6E=M&BA7CDA> ?986EV6EN&IMW&CA<=:=9>97&>97?9;D> ?9C676EN&>9<6R&79?:A&:9:6C6A&E6:6 '67P=&BA:=EP9<<AM

ghijklkmnkopmmqrhmstulto XYZ[\]^_`a`bc^d[\^_[ef\`

v-5+,w1,3/x=??A&?9:6CAE 6E>D?A6? :9E6>68 N9<676E '=>=()&B6E '67AE=M&&yE>DC&;6<686E 86:DENC6?&;97?6:6&zDP6>A&@A ?A7CDA>&{C6E@6ENEQ6|&>97?9;D>F CD;D&z9?:=?9@APA&:9:;9C6<A x=??A&@9EN6E&897?9EV6>66E&;67D ;97D86&?6?A?&@6E&<9EN6E&6QDE ;67DM B6?A?&@6E&<9EN6E&6QDE&;67D >97?9;D>&:97D86C6E&;6NA6E @67A&R6?A<&>9?&87A}6>&Q6EN @A<6CDC6E&zDP6>A&@A&'A?6E= 86@6&6CRA7&~ND?>D?&<6<DM&z6E x=??A&@686>&<6:8D&RAV6D&DE>DC :9:6ES66>C6E&89EN9:;6EN6E >97;67D&zDP6>A&>97?9;D>&86@6 ;6<686E&6CRA7&89C6E&AEAM {zD6&89C6E&<6<D&C6:A

Ÿ ¡¢£¤¥¦ø ¢ù

:9<6CDC6E&>9?&87A}6>&@A&?AEA @9EN6E&;9;97686&8976<6>6E ;67DF&@6E&?9<6:6&@D6&R67A C6:A&:9E@686>C6E&897S=7:6 Q6EN&;6ND?&?97>6&8976?66E Q6EN&:9:D6?C6EF|&C6>6&x=??A @A&U76?RF&C9:67AEM {>D&6@6<6R&?6?A?&;67D&@6E <9EN6E&6QDE&;67D&@9EN6E ;9;97686&:=@ASAC6?A&86@6 DCD76EEQ6F&8=?A?AEQ6&@6E VDN6&C9C=C=R6EEQ6F|&C6>6EQ6M )9:;6<68&‚‚&>6RDE&A>D :9EN6>6C6EF&89ENNDE66E ?6?A?&@6E&<9EN6E&6QDE&;67D :9:;D6>EQ6&=8>A:A?>A? :9EQ6:;D>&;6<686E&@A&B6E '67AE=M&~86<6NA&@6<6:&DVA P=;6&Q6EN&@A<6CDC6E&R6?A< Q6EN&@A@686>&PDCD8 :9:D6?C6EM {)97;6E@AEN6E&@6<6:&>9?

7

Q6EN&@A<6CDC6E&:9EDEVDCC6E C6<6D&R6?A<EQ6&<9;AR&;6ND? @A;6E@AEN&:=>=7&Q6EN&?6Q6 NDE6C6E&@A&ƒ7E=M&„6@A&?6Q6 6C6E&:9:D<6A&;6<686E @9EN6E&897<9ENC686E&;67DF| C6>6EQ6&?D:7AEN6RM ƒ6<686E&?97A&C9$H‚&;6<686E '=>=()&AEA&:97D86C6E C9?9:86>6E&>976CRA7&€6<9E>AE= x=??A&DE>DC&;97<6N6&@A&>6<A6 ;97?6:6&>A:&zDP6>AM&6 :9EQ9;D>EQ6&?9;6N6A&;6<686E ?89?A6<M {'A?6E=&:97D86C6E&?6<6R ?6>D&;6<686E&C6E@6EN&C6:AF V6@A&6C6E&6@6&;6EQ6C&S6E? @6E&6>:=?S97&?89?A6<&@A&?6E6F A>D<6R&Q6EN&>97V6@A&?66>&C6:A :9:;6<68&@A&>6<A6F|&DV67EQ6M 'A?6E=F&Q6EN&<9>6CEQ6 @9C6>&@9EN6E&7D:6R&x=??AF

VDN6&:97D86C6E&:97D86C6E ?6<6R&?6>D&<AE>6?6E&S6}=7A>EQ6M #79C&?986EV6EN&IMWW…&:9>97 >97?9;D>&:9:A<ACA&H†&>ACDEN6E C9&C6E6E&@6E&…&>ACDEN6E&C9 CA7AM )6@6&?A7CDA>&Q6EN&@A;6ENDE 86@6&>6RDE&HK…K&A>D<6R €6<9E>AE=&x=??A&:976AR C9:9E6EN6E&86@6&:D?A: W††‡&@6E&W††K&@6E&8=@AD: C9>AN6&86@6&>6RDE&W†H†M B9@6ENC6E&?66>&897>6:6 C6<AEQ6&;97N6;DEN&;97?6:6 zDP6>A&86@6&:D?A:&<6<DF&ˆ‰Š ‹ŒŽŒR6EQ6&:6:8D :9EQ9<9?6AC6E&W‡&<68&;6<686E @A&>9:86>&C9>DVDRM x=??A&:9:D>D?C6E&DE>DC C9:;6<A&;97N6;DEN&;97?6:6 ‘6:6R6&86@6&:D?A:&@986E ?9>9<6R&>6C&@686>&;97?6AEN&@A

;67A?6E&@986E&?66>&:9ENN9;97 >DENN6EN6E&zDP6>AEQ6M )9:;6<68&>6<A6&>97?9;D> R6EQ6&;A?6&:9EN6:6EC6E @D6&8=@AD:&>6E86&:9EQ6;9> ?6>D8DE&C9:9E6EN6E&?9V6C&A6 ;97N6;DEN&;97?6:6&86;7AC6E ƒ=<=NE6&>97?9;D>M 6&&:9EN6CD&C9?D<A>6E :9:;9?D>&:=>=7&z9?:=?9@APA ()HW&?9V6C&:9EV6V6<&:=>=7 >97?9;D>&DE>DC&897>6:6C6<AEQ6 @A&€6<9EPA6&6CRA7&:D?A:&W†H†M ’9E@6>A&@A86?>AC6E R9ENC6ENF&VD676&@DEA6 '=>=()&>DVDR&C6<A&A>D :9E9N6?C6EF&RAENN6&:D?A: ;6<686E&W†HW&;976CRA7F&@A6 6C6E&>9>68&S=CD?&;97?6:6 zDP6>AM&{B6Q6EN&?9C6<A&CA>6 R67D?&?9<6<D&:9:;AP676C6E ?=6<&>6RDE&@986EM&x9EP6E6&A>D

>A@6C&:9END;6R&686&8DEM 'D?A:&;6<68&>6RDE&AEA&:6?AR 86EV6ENF|&DV67EQ6M “w”•–—˜˜™š›œ™˜ž

'"#"()

0w-,1,.$&)9:;6<68&zDP6>AF&€6<9E>AE=&x=??A&:9EN6ENC6> ;6NA6E&@986E&?989@6EQ6&G?>6E@AENL&?66>&:9ENACD>A&6C?A ;9789?9@6&:9EN9E6EN&:9E@A6EN&'67P=&BA:=EP9<<A&@A&?A7CDA> 'A?6E=&GHIJKL

Ÿ ¡¢£¤¥¦§¨©¢ª¢« ÷¢«¢£¤¥¦ø ¢ù ÷¢«¢£¤¥¦ø ¢ù ÷¢«¢£¤¥¦ø ¢ù ø ¢ù¤Ÿ ¢«5¤ §¢£¢ §¨©¢¤Ÿ ¢«5¤ §¢£¢ ÷¢«¢£¤¥¦ø ¢ù ¬­ ®¯°± ²°¯°² ³´µ² ¶·¸Å­¹´Æ º»¼ ¾¹³±´¹¿À° ÀÁ ¬¿ Åò¹±ÝðÞè¹ Ãµ²ÉÍ­¾ÌÃ̲¸¿±²¸Ù²´¯ ¶àÍÉЭŲ´² Ì´²®ÅÃɲ¼ÐºÌ­·´² ¼ÉÅ˹ ¬¿ ²±°°µîÉð½Â°Ã°² Ù¬ß ³Â® ¯²Éü ²ºÀ»Ã°²±³Ýö² ±®Ã¹ºçÅò²Þß ÄÜÀ̿ÿ±ÁË ìôÈ Ç²ÝÞèí㠮Ų·´Î¹ в ®Ë¶Àɼ ±²µ¶àÌ´² ´ÉÅ ´Â¼ Ã°Ä ´Â¾ ÇʹÅȽ¼ ®ÏÃÉȖ ó¯®Â½±²ÃñÝèô² ºà­²íºá­Ã̲¿ìà Ãа½°Ã±Â°Å í® ´²¼»®½Ã²²Í¶¾Ê²àÍÌÌ´Â ÃξÝÞè² ¯Ë°Ì½Ê¶ÃÍÞÏ °Í²ÇÎÌÅâÈÌì± ºÉ² ­²Å³­ ½­¼¹¯ÌÃʺ¶²ÍÉÍÃμö±Ì²¸Í¼â­µÌÙ¾ ÃḚ̈ʽßà¶â² ½¶¯à²âÝÅ ´Ì°Ì²Íà Þß Ù¸Îà´² Ù춶̴² À»­ ²ÞÂÉß ÇôÜè² Å°²ÌÊʶÁ ³ÃñÍÅñ ³ô² ñµÃ²°°ÆáÀÍê½Å±Î²¯²ç²ÇçÉÅ®È¾è¯ ²²Âɱ¾®Å°À²°®¾¯²²Üà °±Àα¼¯ÊÞí ´¾ ® ¶ à Ì ¶ ´² ¯ ¯ ® ² ´¼ µ È Þß Ê ¿ ± Ë ± µ ² ° À ½ ¯ ² Ì Í Î Ï È Î ¶ Î Ð Ï º ¶ å² Þß Ì Ê ¶ Ð Ì Ï ¶ Î ´¾ ´² ¸ß â à Ì à Î Î â á Á æ ݼ Ê ¶ Ï à ·ÃÉȖ À°² Þ¼ ½² ÎàÌ¿ ± ² ± Þß ¶ÁÎÊÑÒÓÔÔÔÒÒÖéÕÔ ¶Ì²Í¸í ¶â¹ÌÏàËáÌ̼ÉÏËд² áÊÎàÎÁ ÍâàáàÊÌ Çí¼ Å²´² ®»À»À± ²±´¼²»É¼ ݱú­ ¯°² 찱Ųɾ٬ ²ÂË ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖ×Ø ÑÒÓÔÔÔÒÒÒÒÓÑ âââ² ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÑÕÕ Î ¿Åö¾»Å Îàýáå½ýÄ»´Å®ÆãÌÊÎÊÑÒÓÔÔÔÒÒÕÕÖ× ÀÅ ­ ± Ë ½º°½Ë ® ² Ù¶ÌÊàÌ´² ÑÒÓÔÔÔÒÒéïÓÕ ¶ÊÌ´ð ÑÒÓÔÔÔÒÒ×ØÕé ¬­ ¬­ ®¯°± ¼ îð²¼ ´õ²Í®´²Ù± Ç ÂÃÅ ² ® Ãõ Å ­ °½² ÙÐÌ´ð ² ÞàÏ¿ ± ² Å ¯® þ ­ Ù¬¶à²¶¿ ± Ë ´ð ´ÉÅ ²É¾ ¼ ²´¾ ® ¾ À äà ® à ° ² ½  º à ° ½ ² É Ã ¼  ² Ù Ï ÌêÊ´ âà´² ʶÊÌÏáÁ ®À¼Ã´­®²®Ã´Ã¼²´Ã°º­²ÚÛ²µ¼½Ï¿±Ë ܯºÀð²ÝÀñÀ½Ã°È쭾òº­Ã°½¾Â¼È ÇÂÃŲ´Â¼Ãµ²º­ÇÅÈÜÃñô²å¯¶²Ç¯½¿ÃÈ ¶ÌêÍ̴𸭮°½Ã°²¿Å²Â±Ã´Ã²¶¹à¿±Ë´ð ìô²ÝÞèí²¶àÌÊ´²Ù¬ÍÌ´²1¶¹Ê¿± ³Â®¯²º­¿ÂÃŲÝÀ±Â¼Ã°²ÍÙ±¹Ù¶á๠ÇÅÈèýÀÅð½²®´Î²»Ã¾Ã¼²èÅñ­²´Ã ÍáÌÌ̵¯¯ ¸í®²ÝÞè²Íâà¼ÉË´²ÌÑÒÓÔÔÔÒÒÕ×ØÖ ±Þß ÃµÂ°È Ù¯®²Üô»­°½²ÝÅÀ´Ã° ±Ã°»Ã²É°½Ã¹ÝÞè²ÌÊàÎÍÐÑÒÓÔÔÔÒÒÒïïé ÍÐÍÐÎá Ùç¯Â®Ã²¾Â±Ã˱°´» ááÏÐà¶Ð ÇÅȳÃñòì±Å²·´Ð²ç箲±®²Â¾µË Ùì¶á̹ ÊÐ ¾Â® õ±²²Î±½á½ÌŹ´Í ¹¹²®¾Ã±°¼Ã±¯±À¼È½¬® ­¾È±²²Ý± Û¯ºÁÈ ¶®´²Â±Ã¼Ã²ìº¼²öº­¾ç±¯²ÌÊàζÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖÒÕ ²Ù¬à²ºÀ»Ã°² ݸæò²ó·íå ÇÅÈǯ°½®À²ÞÂÉßÌʶâÏÍâáàÑÒÓÔÔÔÒÒéÑÒÖ ÌÊàÎÐÐáÎâÌÏà ® ¯ ¾ Ç Ã¼ ð½²ÃºÃ²Þß ÌÊàÊÎÊààáÎÎÐ µÂ°­ ð² ± ° µ ² ³Ã ± à ² ¾ ­ à » ² É ° ½ ° ² Ì Ê ¶ Í ¶ Á ³´µ² ÍÅ ± ² »½¼ ² ¿ Êð² þ »ÃÅ ² å­ ± ­ ® ð ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖ×Õ ÇÙ² ÑÒÓÔÔÔÒÒé×ïÑ à̼¯Ïô² ٬Ϻ̮´² çç® èðºÃÅî¼­ºÃ¹èÃÅ­¯É¯¼¯¹Ý¸È·ö Ù¯± ¶àÌÌ´Ë ÙºÈ ÝÞèí²ÉÀÅî ð½ 䮵°­²º®²­¯µ¾Ã²¾Â­´®ÍÍÈàÏê²ó® à´² ®²®¾²±´­ ¼Ã±°Àͽ±­µ¾ αÀÅ ®Ã»ß ´Ã ¼²½ÃζÎÍà¶áË ¼Ã¾­²ÅÂþ²°ÌʶÎÏâ¶ÐÏÌ ñôð²ÐÌÌ¿± ¬­®¯°±¼Ã®®Ã°²¼´µ²Éü²᷸²¼±Ã´Â Â˾çûµ±²Ã±°²µ»²°ÝÞè² ÅÙ± ²®²Ãà̹ Å­²Â¼Ùɲ ð½Ê̹ ²®´¶ ĺŴ²²¾»­Ã» ¼´ Ǭ¾ ±À´Ã¼ ±²à̲ èýÂ䯲 ±Ë´È ¸È ààÍÐÊÏʲ¸í ÅÈÚà ²®Å¼¯´­ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÕïÖ ³Â®¯²¿ ½ÂËݱȲÙÀ´»Âñð½Ã°²ÞÂÉßÌʶ¶ ÌʶÐÁ ÌÍÎÏÁ ÈÙ¯®²ÜÀº¯°½²®Â°­°Î¶ÎÏÍÎÌ ½²µã¶à¿±È ·ÀçȬÀ»¯®²½à¼²¹à¼­¿°±Ë½´È ÍÅ ±Í²²É½¾ ²ÌºÊ²¶Âα¼Ì²ÑÒÓÔÔÔÒÒÒéï× Ï¶±Ð²Ð®°Ð±Ð¼ ¸¶ÐàÊàÍ ¶àÏáÁ ͶàÌ ó®²¶¿ ࿱˱µË°À½¯È²ÌÍÎÏÎÊà¶Ê¶¶ ²½´­ ç¯À缯À®± ÜíÚÆ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØÖé ºÃ»Â¼ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖÖ× íÀ ÑÒÓÔÔÔÒÒéØïÔ ÑÒÓÔÔÔÒÒéØ×Ö ÞÂÉßÌÊàÎÏáжâÌÍÏË »Ã®Ã­²¶àà¿ ±ËåòÜ8È ²ÎÌÌÈ ààÈÊÌ µ¼½ÏÈ Âìà °±®°²Ãç½¼ÅÂð°¾±½±ÃÀû¼°²Ã²»µ°­°Ã²®½Þ ­¼É²Å²­Ã®Ì²¾¶Ê»Ê¶ÃÊÎŲÌÌÇ´² ŲáíÅ ³´µ² Éð± À°½² Éü ² ÍÅ ± ² ÙìááÌ´ð ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖÓÖ ÇÂÃÅ ÑÒÓÔÔÔÒÒééÒÖ ¬­ ² ¸° µ ² ÝÞè² » ® ¼ ½ ² ¾ À É À Å Â ´² ݬ ìô² ÝÀ ½ À ¼ à ² ± à ° à µ ² Ï Ì Ì ´± ãâ Ì Ì ¼ É Ë ´ ® ° ± ¼ ® ° ² ¼  ® ¯ ² ±  ® ²  ¾ à µ Ã Ë ® à °±¯²¼ÇðÁ ¸° µ ² ݵ ´² ö° ² ¾ ° º ¼ ­ ² Ù ± Í á Ì Ì ´¹ Ù º Í Í ´ Ï â Î á á ®Ç´¼ ²±²® ÀÅ»´Î²ÌʶÎÏâ¶ÐÏÌË ²½¼¾²É°½°°²¿Ã±­²ÎÌÌ¿ÌÍÎÏÁ ±²°À½¯ ¬­®°±¼®°ß¼´µ²±­°½®Ã±²ÇÅȲ·ÀÅûà ì­Ã¾²¾ÀÉÀÅõ²íÀ¼È¸­Ã¼Ã²íÀ¼¾ÃºÃÈ Å¯®²¿Å²³Ãñò´½äµÃ¼¿¯²±Ã¿À´²®À²Â±¼ ºÃ°²Ï¶Ì´±ãÐÌ̼ÉË´²»À®Ã¼Ã°½Ã° ³Â®¯² Éü ²ů®®²¯ºñ ¾±¼Ã± À½­ ¾²¶ÌÌ´ º­¿ÅÈ·­ º´­ ËüÃíõ²»Ì¼Ê­°¶½ÍÃͰʲÌÇâÅȸÊÂбÎÂÐÅÍËÌáʲÞ îâÃÅ Ù±¯á»á²ÊÉ´ð ²½ççÀ®±È²Ç¼Âôà µ²·´² ¹®¯¾ÈÐÇŹ²ÇÞ²»±ÀüŲ;´¯ É­ÐÅÈ ¶¹à࿱˴²É¾²ÉÀÅ­²¾»Ã¼¯Î¶Êà¶Îà ÝÞè²ÞÂÉß íî ²±Ç𲠱ŻßÌʶÍÍζÁ ¸Ã°Ãµ²ÝÞè²ÇÅÈܯºÀð²ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÕïÕ ¶ÎàÉÑÒÓÔÔÔÒÒéÕïé Ïßì ÊÊáÌà Üú­ °½² Û­ »± ò Þü ´¯°­ ²¶±·» ä°µ¾ Ãä­ ²Ï¶Ä ÃÆ Èº»¼ Ù¸ß ·´Ð¹ àà íÀ°¿ ζÎÍà¶á ÑÒÓÔÔÔÒÒééÒØ àÊÎÊÎ²è­ Ã ° ® à Š² å¯ ° ¯ ´Ã ¼ ° ­ æ Ä ­ Æ ² æ ½ à ² É Ã ® à ¼ ² Ç Ã ® à Š¹ á ·± ¹ À ´¹ Ùìß ² ¶áÏ´² þß á·± ¹ Í® ´¹ ¹ ÝÞèÈ Ù ãÏ â Ì ´ð ² Ù èã¶ Ì ´² ç ç ® ²  ± ® ²  ¾ à µ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØÖÓ å¯È ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖÖØ ¬­ ® ¯ ° ± ² ® ­ ¯ ¾ ²  ® ² Ï ê Ð ´È ¶ Ì ¿ ± Ë ± µ Ë ° ½²³¸Ï ´­° Í¶Ï ¶È ±ÃË´² ¹Å¯® º»µÈ ¼¹á²®ÞÂÉß ´º¹²ç²Ã¼ »¯¼ ½ßÍÌ¿±Ë±µÈ è­°È è­Å­®²¾À°º­¼­ÈÞíßÌʶ¶ÍàÏáÑÒÓÔÔÔÒÒÑÔÔé ÊÌ̼âÊÍÍÊÌÊ ÉË´ð¸ßÌÍÎÏÊááâÌÏÎË ÞßÎÊÐÎàÌà DZð² ÂÃŲÜÏÇ ¾½¼²¯´É¯¼ ¼´µî­¾²­²ÝÞèæ í¼´²Ü¼ ­ñÃÍÅ ²·Â ðÁ ͱ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÔéÓ Í± ²¿ÂÃÝÞè¹ Å²¸°µÉÅ ²Ù®¸Í ÊÊôæ ´Í îÐ ÌÃÅ »µ¹»°½½¼ °²¾ÀÁ Þã͹ µÈöÅÏ´²ÜÀ ±²¿Å²´Ã ±­¼±äà ôà ¼²±Ã̲ʰà¯Î²¶ÎÍÐÐö² ÇÅȶ¿ ݼ °¼ºÃð½² ®·Å ð°Ù¬Íà´¹ ²ì± Ž˿¯Å¼È²ÌÅ°Ùʸ¶ââʴ𠱶Ã;Ͳ¾ÐűϰͲᴰ ¿Î ì ¬¼ ½È±²ÈÞ¼ ·¯À¾¾Ã¼ 䯰¯ ÊÍÐâÍâÍË èì² ± ² ÙìË ³ÚÏ ° ½ â ͶÐÊ °½¯°¹ °½² æ ² Ç Ã® ¬­ ¿  à Š² ¾ À ½ À ¼ à ² ± à ° à µ ² ÝÞè² º ­ ² Ú¯ ° ¯ Á ¬­ ® ¯ ° ± ² Ë ² ¬­ ¿  à Š² ·Ã ° ± ¯ ¼ îÜ º à ° ½ Ù ¸ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÕ×× ìà ° º à ² » ¼ ¯ á Î ÌʶàâÐÎÐáÏÊ ÙÌʶÐâ¶ÎÏÍÍ ¸ßÎÍ˶¶â²ÍÍÌÌÚ²í½¼²®ÀÅîçü»¯± ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÔÓÔ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖÓé ®¼ ÑÒÓÔÔÔÒÒééÑé ÇÅ ² þ »ÃÅ ² ç ç ® ² ± ® ² ­ °õ À¾ ± ² ÌʶÐÁ ¯ ´¯ ² íÅ À ¼ À ± ² ìà ° ±  Š² Å Â Ã ¾ ² ± à ° à µ ² ¶ Ì Ê á Î ´ð á Ì Ï à ´Í ² Ù ì² ¶ ¶ à Ì ´Í ² Ç Å È è½ Å ² ® ´â Á ¸ à ° à µ ² ÝÞè² » À ® à ¼ à ° ½ à ° ²  ± à ¼ à ² Þ¯ Á °±¼®°²³È¿ô¾ õÃŲ¯® º­²²Çɽ¾ Ųٯ²¾¼²®»Å­Ã¹¾»¾Ã¼± ³Â®±²¯² ݯ¼¯äÿ ð²çç®Â¾µá¹ Ï´Å µ¼½²°À½¯²ÞÂÉßÌÊͶáÊâÊжÊà í®Ã¼½´² °²º®±±¼²Ã·Ã²³È ´»Â¾Ù²¸ß æÝæ²ÇÅíü­Ù¾¬ß ²ì±Å²ÉÅ®½ ÍÎà¶à¶Ð¶ ÝèÝ ¬® ±ÀŲÃõ Þñ²»¼ ñ±­õ²Ùß Íà²ÌʶáÊÁ ɾ²¿Ãº­ ÞÂÉȲÌÊÎÎáÊÊÊÊÐÐá²å¯² ¾´»Ã­ ²Çð¶âë³Â® ¯²Çàê Åì°± ñ¶ÌÌÌ´ð À²Ã®¾À¾Ù¬ß ÈÞÂÉß ³´µ Ìɲŵ´ÑÒÓÔÔÔÒÒÕéØÕ ¼½²í¯ ßÎÌżÌÀ¿±¾Ë ¶Ì¿ ÅËúɭ¾¼­À®äà ®ÇÃÂ°ä­ ²±¼°­°µ½²º²·Å ðòÑÒÓÔÔÔÒÒÑÒÓï ÉÀð°²Ù½ìß ÂÁ öŠŲ±°µ²´¼ µ¼²²±»´°­ ²ÇÅ²è­ °¯®´Ã ¼±íôÀŠð­ËÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖØÕ ²ÇŲå ¾¸Ã Ï® ³Â® ¯² ­¼¾ñ±²­´Àäò Ų¯® ²¾²±®¼±´¶¶² ½­¾ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÑÖï ë¼Ùìâà ôí ìÀ¼ É»­­¾°°±Â­­°½µÃ¼ ¾²¹ÉûÃÀ¾¾ß­Å¹¾ç¯² ±ç¼®®àв ¹±ÂÀ±Å®»²¹ìà ·è¹ ÝÀÅ í¯Å ¼À¾²ÙÏêд²¶®´ºÐ¹ п± ¬­ á´Â®ÃÛ­ ²1Ïà̼Éò² Ë´ÈÌÐÊà¶Ìá´² ÍÊÊÑÒÓÔÔÔÒÒééïÒ Êà²ÊÍÊàâ´ Ç氺õ² ¶áàáʶР°ÝÅ ½´°² ²µº²»ÅÃÌʶàÎʶÌààÎÎË ²´Ã ɼ±²²»Ù¼¸áßâÃͰͲDzÅÙȸìß Â¼Í­²Ì¾ÊâÏáÎà °áÃο°àÂÄÌû´ð Æ º ­ ² ± ± ´Ã¼ À± ² ò Ù À»­ ² ¿ Å ² æ ´¯½­ ¼ ­ ± ´¼ ² ° ®É˼½Ã¼°¯½¾®­¼Ãþ°±Ë¹ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÕéÒ ± ÌÊàÎÏáÐÌáÌÌ̸í ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖÓÕ ¸Ð̶à´ð²ÞÂÉßÌÊͶáÑÒÓÔÔÔÒÒÑÒÓØ ÊâÊжÊà ¶ÇÂÊ´È ÌÎÎââ ÝÞè¹ÙãÍÐϲ٬㶶´²º­º»°²¼´µ º»°²Åû²±¼­´ÂÅñ¯²ÌÊÎÊáÐÏàÍáÌÌ ÃŲ²±Ç°Åȵíà ²»°®ºÃÀ¼ñÃ𰽲ð±Ã²¼ÙÃÈĶÀ̮⾲â¸òÆ ´ËÙºº®±È ÎÎдͲí´Å®²öº­ÁÌʶáÐÍÍÑÒÓÔÔÔÒÒÕïïÒ ±¯®¯¹±½Å²»Ã®Ã­²ÌʶâÏÍÍâÊâÎ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕééÑ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÑÕØ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÒÔØ ³´µ ²ÃÏ®°±²²·´Ï Í®´²¹àç¼²»º±®î» À¼ÃÃÉ°¯±²±²íÀ Å®»¼Â¹²´ÇÅ ÝÞèíßٲٷݲ ´® ° ² Ûà ® ² Ü ° º  Š² Ç Å È ¬Ã ´Ã ­ ² Ç Ã ® à Š³´µ²´Àäõ²Íè²µº»²± ´Â¼ ²º­ ³³² ÝÅ ± ° ² Ù ¾ ß à Ï Ì ´² Ù º ß Ç Â Ã Å ² ± ° µ ² Ù Ê à Ï á ´² Ü­ ¼ ­ » À ° ­ ² Ú± ¾ ² ® Å ° ¬­ ¿  à Š²  ¾ à µ à ² Å Ã Â ° º ¼ ñ ² Å ¯ ® à ¾ ­ ² Ç Å È íà Á ¬­ ® ¯ ° ± ¼ à ® ® à ° ² ³Â ® ¯ ² á Ù ± ² ¶â²Þ ̴ð íà ´À Å Ã ¹ » ½ ¼ ² à ¾ » Ã Å È ² Þß Ì Í Î Ï Á â â â ¶ Ì Ð Ì Ü¯ º À ± ² Ü­ ìà ÉòºÃî°¾²Àܺ ½®¾Â­»°Ã­°°½²Þß ²Ù¸² ¶´² Þ¼½ß¶¹Ê¿±Ë´Ë °½¹µÂÉ߻î²ìü¯° ¬­¿ÂÃŲ±Ã°ÃµË¼Â´Ãµ²º­²ÇÅÈö½ÂÑÒÓÔÔÔÒÒééØÓ »¼ ¯½¯²ÝÞè²´¯É­ Ų´Ã¾Â®²µÂÉß ®´Ê¹Ï㶹ʿ±Ë´²°À½¯¹ÞßÊÍÏÊÍÎÌ ¼®¯²®ò® Âï±²°Û¯ °ç²ÃÞ ±²ÂɱÃß̼Êö²·Ã ´» Âྶ²ôæ æ ÙÌÊÎÊáÐáÊÍÊÌâ² ¬²à´²ÇŲ·¯Å²Ý½¸í ­¯°¯²ÏÙàì² ²ó® É ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓÑï ä­ ±­É´­²èþͲÞÈÌʶÍÍÎÎÌÌâáË ÍÞíß ¶â´ð ¾²Ç¯Å°°²Ý­ ÐÑÒÓÔÔÔÒÒÕéÕÒ ¶Ï¶Êá̶´ð ¶Ð ¸­ âÊâÌáÏÌË ÌÊàÎÍÐÍà϶ÍÍ ÌÍÎÏÐàâ¶àÍáË ÌÊàÊâÊʶÏâÌÐ þà ¯ ´­ à ¶ Ð ¶ á â Ì ¾ ² Ýà Š­ ´ ÝÞè² Ï Î Ì Ì ´ð ² º ­ ® ¯ ± à ² ·À ç È å½ ¯ ´É ¯ Å âͶÐÍá ÑÒÓÔÔÔÒÒÖ×ÔÑ ó¯½ñòç¯ç¯®²Â°± ÑÒÓÔÔÔÒÒÕïéÖ í¼ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖÖÔ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÒïÑ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕïÖÖ Â® ² ¾ õò ® ï¾ ä¯ ¼ À ¿ ¯ ² Ù ¬ß Î ¶ ´² ç ç ® ² É Â Ã ± ² ³Â ® ¯ ¸­ ´Â¼ ² ìÃŠí ·¯± ò ó® Ä ¸­ ´¯µ¯Æ Ù ¸Ë Ýà äà µ ² ÝÞè² ¶ Ï â ¶ ´ð ² Ù ¬¶ â ´² » ½ ½ ¼ Ç ÂÃÅ ² ± °µË Éð½² Å Âþ ÍàÊÌ´Ë Ù¬ÏÌ Ç Â Ã Å ² 8» ± ­ ® ² ® à ç à ´Ã ± à ² Î ¿ ± ² º ­ ² º à À ¼ à µ ¬­ ¾ À äà ® à ° ² ·­ ¯ ¾ ² íà ¾ à ¼ ² ì¼ ­ ° ½ µ à ¼ ¿ ¯ ¬­ ® ¯°± ¼ î ð² ¼ ´õ² Éü ² »­ °½½­ ¼ Ä ÛÀ ° ± ¼ à ² ·Ã ¯ ¾ Æ ÞÂ É ß Ì Í Î Ï Á Î ¶ á Ì â à á µ ¼ ½ ß ³ » È ¶ Ð à ¼ É Ë ´ ² å½ ² ÞÂ É ß Ì Ê ¶ Í Í Ð â à Î Á Ùìß ÍààË ÍÏʹ η± ¹ á®´¹ ÍŠð± í ¹ ÑÒÓÔÔÔÒÒééÕÖ ± »ÃÃż²Ãº²®Í±²ÏíÀ ­´ÈÂÞ ¼²í ü¹á¹à¿±Ë ÏÐËÌÊÎÎáÊÎàââÏàËÌÍÎÏÁÍÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓï× Ã±ß²ÌʶàâÊÍÍÍàÌà ·ÅñÀ°²´­°Ã±²¾À¼­Â¾²µÂÁ ÙÉÀ¼ ¸Í² 寲 Íàв Û¯ÅÅÀç±­¯° °ÈÍÅð½Ã¼ ±Ã­¹à®±¹­Íȵü ®´¹¼ÂðÍÌ¿ ½²®Å½Ã¹²°À½¯È ¼Âð½ ¿±ÅÀ°°²Ã²¾ô± âÊáÎⶠìÃñ ½àÍÊÍÐ϶ üþ­¹²áàÌÌÚñȵ¼½²¶¹áèËå½²ÌʶàÁ ¿±Åô¹ °ýŮ²²®íÀ ûŭ°´² ½²ÝÞè¹ ìà ࿱¼²Â°´² À½¸¯´° ²Ìʲö° Ͷá½Ê½ÑÒÓÔÔÔÒÒÖÕ×ï ¶¼ÀÍ®â²Ì·ÅÌÃÎÁ ºìô² É߼̯ʻ¶Ãá®Ê¶ÃÅÌö´Ã Îâ°Ï²Ì¿Å²ÅÀÉÑÒÓÔÔÔÒÒÕïÕÖ É°½­ ¾­ì¶² µ²±À¼ ð½² Þ߬µÀò ²ÌʶáÐÍÍÌàÌàÐ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÒéÑ ¼Ã¶ºÈÌÙ­¿­´¹ º²¹µ¾¼±¼½Ãß±¶À±àý̼­¾Ã¿±È²ÙÈÞ ߶â°ÉâÁß ´ð ²»À¾®Ãò¼Çð¼½Ãð°½²²Åí­ Âü¾­®²Ã¶°â²àÝÀ ̲ç¶Ãà°Ì½¿± ìô²¿ÂÃŲçÀ»Ã±²±À´»Ã±²Â¾ÃµÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖ×ï ûò绱þ ²º»±ÈÞ½ò ÉßÌÊàαÎ˱ε² ÊÌÎÍÍÊ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓÔØ Ý­ »­°¾½¾½À­¼²²ÙÇÅÍȳáÃÌñÌôð ²èà ½ÀÅÌÃ´Ë °½ ÙÃ¬ß í® ¼°²áºÌÃÌ°´² ÙÉżñʯ´² ÝÞè² ÞÏ´à°¿±²²»Çï¾½²¿ºÃ­ °¸ÃÀ°½Ã¯µ²¬À õ²Ãº°­»ñÃÃÁ ¬­ ®°Ëº±»¼®¼Ë°½²¼³ôâ ê·´» âî³´µ á®ì±Ë³® ®´Ë ÑÒÓÔÔÔÒÒÕ×Ôï ¸°µëɽ°°² ´¯É­¼Å²Â´¾ ®¿°ß ³Â´Ãµ ² ´À äà µ ² Í Å ± È ² º ­ ² Ù À ´» ¯ °½ Á ·´à Ë ¾ Å ± ° ² ì¯ Ù ¬Í ÝÀ ½ è ² è½ ½ ¼ ² ÝÅ ¾ à ¼ Ä ± ¯ ® ¯ ² ¿ à ´² à ¼ Å ¯ ¿ ­ Æ î­ ¾ ­ ° ñ à ² ® ± ´ ¾ ² º ® ± ²  ¾ ² èÈ ÃÏ°ÍÀÃâÅ˹¶ÍÜ¿ ÌʶÐá¶ÎÎζÊϲ »­ ÍâìÐâÊáÊ ¬­ ¾ Àäî °² ¼ ´µ² ºË Ãß ·ÃÅ ­ ÿ ­ ¼ ² ® ­ ºÂÅ ÞÂ É ß Ì Ê ¶ Í Í Ð â á à à à ² Ë ² Ì Ê à Î Ï Ì á á â Ï Ì â ¾ÎàÍÌÍÊË Ã¼­²ÝÅÀ´Ã°È ÞÂÉ°½­ ß ² ÌʶàÎÊÁ ÑÒÓÔÔÔÒÒééÓÔ ¸âàÌàÎÎÎË É ­ ¾ à ² ú° ñ à ² Þß Î ¿ ± Ë ´ ð åÀ ½ ¯ ² Å Ã ° ½ ¾  ° ½ ² » À Á Ì Ê ¶ Í Í Î â â á â â â ² èû ² µ ¼ ¾ áÌÌ¿ ± ² Þß ì»È Ù­ ´² ÌʶáÐ̶âÌÌâÍ Ç ´É ± ° ² ´¼ µ ² Ù ¸¶ Ï Ï ´ð ² Ì Ê ¶ Ê Ì â¶ñΰ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓ×é ìÀ ¼ É Ã µ ² Ù ìß ¶ Í à ´ð Ï ® ± ² É ¾ ²  ° ± ² ® à ° ± ¯ ¼ ÌÊÎÊáÊÏàÌâ¶ÐÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓÑØ µÃŲÅÂþ²ÞÊ¿±Ë±µÈÞßÌÍÎÏÁÎ̶âáÍÍ ´­Å­®²¸í²»À¼Ã°±Ã¼Ã²ÞßÌʶÊÑÒÓÔÔÔÒÒïÒ×Ñ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØÕÒ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÑÔï ¸° µ ² » À ® È ¶ ¶ Í Ì ´ð ¹ Ù ¬Í Ì ´È ݱ ¼ à ± À ½ ¾ ¹ Ï â Ê Ì Ð Ì è ¾ Å ­ ´ ¸ à ° à µ ² ¶ ¶ Ì ´È ² Þ¼ ½ ß â Ð ¿ ± È ² ¬À ® à ± ² ݬ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕ××× íÀ°çü Çܯ ÂúŲÀ³Â ®¯²¸Ã±²ÃÙ¸Ë ²ì´­Ð²ÌÉËŶ¯Ï®²ÌöÍ ²ÇÅ° ¬­ ®¯°±²¿³Â ®¯²Ã°² àê¶Ï´²·¸²Ã±Ã¾²À°² ͹Éäµ¼ ²­°­õ¼ À¾Ã°½² ±¹µÂ°®­´à¹ ð¹ºà² ÅÈáܽíðºÀ½Ã ¹à¿±Ë´²°À½¯ ÇÂÃŲ±Ã°Ãµ²ÝÞè²Þúû² ²Ýü¶­È²Íí¯ °»Àɾß̲Ûà ÀвÍìà ³´µ ²æ°ºÀ¼Â°Ã® ®î·¯¾²í­²ÍÏ®´²û²ÀŠŲٯ® ¬®¯°±ß¼´µ²á®È±º¼¹¶®È´°º¹ÑÒÓÔÔÔÒÒÕ××Ò Í¹·è¹ À´Â¼ ¸°µ²­®¼­Ãõ ÝÞè² ¶Ê¶´ð ²ÞßÊÊ¿ ±²Ã°È çÇçÅÈ®·ÃÅ ¼®È²±Ã´Â¹ ÇîÃŲ·è² ȲÞ ÍΰϺÁέ²®ÊÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔÑÓ à¶¼Ãâ±È Þ ± ¼²íÀ± ²¾ÇÀŲÈÅ·Ã °½æƲ̷´È ±¼Ã± Ù¯®É²ßºÌ®¿ÊÃÅ ±¶²Ã°Ë í¾ ÌÃÊ°9ʲ·´Ï ÊÍÊÎÌζÙÐì² ËÌÍÎÏÎÏà²åÀ ÐÍ̯̽ ³Ýö² ôÜè² Í͹à¿Ç±Ëűȵ·ÃÉȖ ²ÌÍÎÏÈÎÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖ×é ¶ÎÊб ÏÏ ÛíßÌÊÎζÐÏζÐàáË ÌÍÎÏÁ ¾Üà À°½ÃµºÃÀ¼ ²ÃºÃ²Ãµ² ½Ã¼Ã¸­ ¾´¯µ¯² ­²´ÉŲ´¾ ű­Ë¾±±µ° ¼­® ¾¶À¹à°®º´Ä ÙÐàâÎáͶ ¸ß âàÌ´ð ²Ùìßâð²ôÜè²Ù¯® ÌÌ´ð²Þßá¹à´²ÌÍέ±ÏÀÁ ±¶áÌ̲ ñÃŭ°¼²Ãôæ ʶʶÌÍϲÑÒÓÔÔÔÒÒïÖÖ× ¶®ÍÀâÉÐüâÃâ± íú´ÃÈ ´»À­½°­½¾¹¹²²ÍÅÂÌÃ̾¿²±²Í°ÍÀâ½´² ¯ÈÞ àμÁ ÇÂÃŲ±°µ²ÝÞè²»®¼½°²Ù±È¶Ì¶Ê´Í °¯²É¾²´¾ ÐáÊÌâÊÌ ÍÏ¿ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÕ×ï ¬­ ® ¯ ° ± ² Í ¼  ® ¯ ² ô® È á ê â ´² û à ¾ ß ® ´¼ ´º ÑÒÓÔÔÔÒÒéÓÑÔ Êʶ¶ÍÐÏ Ù º È ¶ Ê ´² Å ¯ ® ² ¿ Å È ³Ã ñ à ² ·Ã Å ­  ¼ à ° ½ ² ® ´² ¶ á ÞÂÉß Ìʶ² ÊÍâʲ ÍÐÐÈ ¸ ð»Ã² »ÀÁ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓØÕ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØÖÒ íô°½®Ã¾² ¸° µ ² á à Ì Ì ´² ÝÞè² º ­ ¿  à Š² µ ¼ ½ ² Í à Ì ¼ É Ë ³Â ® ¯ ² ó öí² Ý

 à ¼ À ² Í ² Å Ã ° ± à ­ ² Ù ¬ß à ´ Å ­ ¾ ± ² ¶ á Ì Ì Ú² Ç Ã ® à Š² ·´¶ á ¹ à ² ìÀ ¾ ­ ² â ¿±­¹Ë ¸° µ ² » À ® ² ÝÞè² Ù ¸Í à Ì ² Ù ¬¶ Ì ² Å ­ ° ½ ® µ È Ð à Ì ¼ É Ë ´ È Ì Ê ¶ á Ð Í Ê ¶ Í á Í ¶ ¼ ð± ü à ¼Â´² ´äµ¯²Â¯±®Ã¹¼±ñû²±À¼´° Å˲¶çá¯à°´ð çñ ¯±Ã² ¶ÏÌ´ð²µÃ®²»Ã®Ã­È²ÞÂÉ°½­ß ±µ²´­°à±µ²ìÈå­°½²ÌÍÎÏÈáÍá¶ÌÌÊ Ç¯Å¼È¯Ç²ÅÙý¼ ð² ÏÏÄ »­ °½½­ ¼²²Ì¿ÅÊƺ® ± ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔÖÔ ÙÂÃ¾ß ÑÒÓÔÔÔÒÒÕ×Øé ´²®À¼ ˺µ®°±²²±ì± ¯®Å¯È¶ðÌ˻̿±¾ÈÞß ®´¾ Ëà¾Í®Ðŵ̰ÎÈÏì° ½Ê°ÐÁ ¸°µ² Íìô² ²Å½°ß±»Ê¹áÀÌ·¸ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖØé ÌʶÎàÎÐÊÌÊÌ èà Š­ ¯ É ¸ Ï Ì Ì ´² Ù ¬¶ ¶ ´È ² ² Þß ¶ Î Á ÇÍàÐÐà¶àÌ ÅܯºÀ¿Ãþ°²Ã´Ã² ®À±ÃÙ¯® ¼Ã²¶²®è­ ´²¼Þ ɲ·´»¾ ÌÊàáÁ °¿­äñ´° ³Â ® ¯ ² Ê ´ê ¶ á ´² Í Å ± ² Ç Å ² Ú± ¾ ² ·º » ­ ¼ ¯ ² á Ì ¿ ± Ë ¯ ² ·¾ Ì Ê Ê Ì ¾ À äà ² ¼ ´² É Ã ¼  ² Í ·¸² ´¯ É ­ Å ² ´Ã ¾  ® Þ¼ Ì¿±¹²Í°·è¹ À½¯µÈÞ ÉßÌʶͲÍÊÎàÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔÑÒ ¶âÏÐâÏÈ ¬­ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÕØé º¾ä®°¼´Ã ²®­¯¾²ì Ïê°âº²»Ã­²°®½±Ã½½­¼À²º¿ÅÀ°¹¹ë² ¾´»´°½Á ÑÒÓÔÔÔÒÒéÓïÒ ÍÎÊÊá¶Ë ÎÌ̶ÍÎâËââÌÊÏʶ ±µ²´­°²á¸µîíÀ®²ÙÍÌÌ´¹Ù¬¶ ¶¿±ËÉÅÈÇñ Ų·Ã´É¯¿Ã²¶Ë¶Ìв»À¼Â´°Ã¾ ÑÒÓÔÔÔÒÒ×ÒÖÒ ÝÞè²ÙàÏд²Ù¬¶Ê´²ç箲¼ ¿ÂÃŲ¸Ã°½È ¯®¯¹²µÃ¼ ÝÞè¹ ÍâÌ´ð¹ìòÞÂÉß ñðð ³ÝíÀ ½ÅË ÇŲܯºÀÃÌÍÎÏÁ âÎÌÊ´² ÏâÇÎÅ ¬­ ³´µ Ù°À½¯È þ²Î¶²¶ÞÂÉß ´ð²Ù²¯ÌÊÎÎáÁ ®Ã¾­²º­ Û¯°ç ÉÀŲöŲþ­®±¼Ã­²²åÀ ½¯²ÞßÌʶáÍÐàÑÒÓÔÔÔÒÒÕïïÔ Ï¶¶ì­ ÊÌ èýÀÅ ½Ã²°À½¯È ¸°µ²­¾±­´ÀäòÇÅȳÃñò¸Ã¿À´² ÍÍÞß ´ ­°õÀ¾²º®±²í¼´µ°²Å¯®²í¯±¯¼´µ °²®´á²ÞÐÌÌË ÙÍÌ̲ٴ² ¬¶»­ ¶ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØï× ²ÞÐà¼Ì²Ç²ËÅ ÛÀɯ°½Ã°²Þ¼½²°À½¯²ÞßÌʶâÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔÖÕ ¯Í°Î¯²Î±²Í½Þ½ Ìá¶ÌÌÈÞÂÉßÊááàÍâÍËÌÊáÊâÎÐÁ ÇÊáÎÎÌÎÍ À±­¾²¹²ÝÞè² µÃ¼½Ã² ¶ë² ÏÍ´² Ù¶â̲ Ù¬¶Ï² °½½­ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØÒÑ Í´®²Ù¬¶Îê¶áë¶à¶´²Ù¬ß ¸öË Ãå² °Ãµ»À´­ ²ÝÞè² ÐµÃ¼ Íâ´ð ¹³³² èò½ÞÂÉß Â䯹 ÌÊÎÎáÊáÎÎÌÎÍ áÍà¼ÉË´²Þ²âÊÏÊÌÍâ²Ë²ÌʶÊÑÒÓÔÔÔÒÒÕÔÖØ ÐÏ ´È ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔØÓ ¬­ ¾ Àäî ð² Úü °½² èî ð¹ ±²À´Á Ð Ì Ì ¼ É ² º ® ± ² ® à ´»  ¾ ² ³À ¾ » à ± ­ ² Ýèö ܯ º À à ° ² Ù Ï Í à ² Ù ¬Ê ² ÞÍ ¹ á ¿ ± ² Þâ Ê â Ð à à Ï Å ­ ® ¹ ½Ã² åÀ½¯¹ ¬­ ® ¯ ° ± ¼ à ® à ° ² ³´µ ² Í ® ´¼ ² ¶ º » ¼ ² ¶ ® ´¼ ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔØØ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØØÑ ÌÊÎÎáÊáÎÎÌÎÍ Ç Ù² ³Â ® ¯ ² ¶ Ù ¸² Ç Å È ö¾ À ´½ À º À ² å¯ Í ¶ » à ± ² ¾ ± ¼ ñ À ½ ­ ¾ ² º® ± ² ® ô» ¾ È µ ¼ ½ à¿±Ë ÝÞè² Ù ¶ â à Ì ´² Ù ¬Í â ´² ± » ² ¿ Å ² ç ç ® ²  ¾ µ Ë ­ ° ± À ¼ ° à ¾ ­ ¯ ° à Š² ì º ­ ² è Š­ à ² Þß Ì Ê ¶ à Á ´Ã ° º ­ ² ³È ¸ à ´Â ² É ¾ ²  ± ® ²  ¾ µ ² Ç Å ° ² íÀ ¼ Á ¼¾Ãɼ­ß²Ì¶ÊâήαÁ¹ ±Ã°­Ã°²Ï¶Ê²¸À½ÃÅ´ÂÅñ¯²ì±Å²¸­´Â¼ ÎÊÌÏâ¶ÐÏ ÇÅͲܯ ðͲ®²Þâ ´â̲ÌÙ¶²®ÊÃÌõ²ÈÙÙ¬¶ ÍÏà µ²°À½¯ÈÞÂÉß²Ìʶвá¶Îâ² ¶ÍÐÐ ®Â°½Ã°² Û¯°ç ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔéé ·¼ ³´µ »Àâ¾Ê²Ïíà Ϭ­ ®¿­Â¯Ã¾²Å²Ã®°¯²¾Å½²¾à½Í²¶Í´ð ¹â²²°ìà À½É¯Ã²Þ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕ×Ò× ÌÌÌ̲²ºÙ¾À¬¶ ¶ÐâÌÌÌ̲²²ÙÙÞá ¬¶ þò°í½öè¹ ÐÌÌÚë® ´ºÅ´Ã± ²Ê²Ì® ¿±Ë°áÈ ½²àê ÌÊδ ¶áÁ ±¬­ ¸° µ²®Ã³ÝÈ õ²¶è­ ¶Ï´Í ²ÝÞè² Î²à®¿±²À² ¿Å²äà ±Àñ ¾ ûÍÊÎÎÐÏÎÊ ÇÍÎÎÍÐÏ Å0¼¸½ ð½½Å²²ÊÉà¼±Ì²í¯ ¼ÉË°´² Ḛ̂ͺâÃËÌ°Êö¼ÃÊ°Á ÙÞÐ ÇòÛ²íÀ¼±µ°² ¶¶¿±²°À½¯²ÞɲÌʶÍÁ ¸°µ²ÐÎÌ´¹Ùº²Í¶´²µ¼½²¶ÈàÑÒÓÔÔÔÒÒ×ÖÖ× áÊáÎÎÌÎÍ ¾ÅÃÀäà ®®Ãð´» ²¾À½¾À²¼ÉÃÀ²¼®­Ã®°Â±±­²°»²À´Ã ®ÅÃñ°Ãð°Á Å ± ° ² í¾ ¼ ² ܯ À à ° ² Ù ¬¶ à ¿ ± Ë ´È ¬® ± ® ´Ê² ± ¼ ò ÝÀµÃ± Éü ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔéÓ ÍÎááÍÊâ²Ë ² ÌʶàÏÊàÏÏÐáá ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒï× º à ´² ¼ à ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÔÖÕ ÃÅ­¹»ÃÅý𹿯´É¯¼²à²´À°­±²®À µ²ÝÞè²íÀ®²º­Â±¼²»¼´²·Ãº­¾¯®Ã âÊâÐààÏ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØÑÒ ´¯°¿ ¼ÈÌÊÎÊáÐබÎÏÍ ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔéÕ ÇÂÃÅ˾Àäò¼Â®¯²Ùì¶à̲٬ʲç箲ìí³Ë °ñù±­°½½ÃŲ¿ÃÅðȵÂÉßÌÍÎÏâÐáÎÌ¶Ê ¬­ ¿­ÂÃÅ ²¼ ²ÝÞ貶ÎÊ´ð ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØØÖ ÍÌÌ´± ⹶®Î±¹¹Íி±´¹ Í®´¹Á ôÜèȲÞÂÉß²ÎÊвÍà¶â ÑÒÓÔÔÔÒÒ×ØÑé ¸° íà °½±²Ã°À½¯È °²Â´Ãµ²® ¶Ì®²±ÞÂÉß ²Å½¾½¯¾ ²²½ÌÊÎÎáÊáÎÎÌÎÍ Ã¼Ã¾­²¶á²´¯É­ÅÈ ³´µ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕ×éØ ÇŲ±°ÍµÌ²Ì»ÌÀ´ð ®¼²°Ê½Ì°¼²ÉºË´È ­²å½ ÅÀ¾À½¾­¹²íà ±ÂŲ®´º ¹Ü·È ´­°­´Ã¼®À±²»½½­¼²ÇÅȷþ¯°½Ã°à²àáâÎâàâ¿±Ë ¬­®¯°±²·­¯¾²ÇŲèÉÀ¾­ÁÇð½® ²»À®Í²´² ¾ºÀ¼µÃ°Ã² ÝÞè² ½¼¾Ëç²ÃÙ¼ä¸Ë »¯¯ì² ±èÇ ²à®ÌÉÈÌæ°ËËÊÉÍáÂ̶Ã̲µ²ó® ÊÌÌ¿ ö® ´É µÎ¹ ÇÙÅè㶠Ų±°µÙ²¸Ë Í²Ù¬ß ÝÞè² »½¼²¿Å˲¶Ì´² ¼ñ²ÚÃ͹ ±Àο ¾²±¾Ë´ð ű°²ë¿Å ÄÙì¼ ÎÌÙÝã¶Êδ ¿±²Ç˰Ų潴¯ ÈÙ¯½®­¼ß­ åÜĸíƲ¸ÈâÏâ¶Í¶ÎËÌʶÎ϶ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒ×Ô ¸Î±Ð²¶æ°º¯´Ã¼ ´²Ä°½Ã°±Æ±Â± ¯°¼½²Æè½Â䯵ü ů®²Ã¾¼­ÈÌÊ¿Í¯È ¶ÁÁ ÙÃÝß ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔÕÒ º¯°½®­ ²¼ÌʶáÍÊÍàÐÌÎÍ ²®¯±ÃËȱ̵ÊÈÜÀ ¶ÍÁ ¬¿ ·´¶ ²ÌÊàâÏáÎÊͶ¶à áêâ²®´²ºÅ´²Ï¹à˱µ²Í±µ²°Ã°½ À½¯ ®®´Ê ´â² ÍÎÏ´ð º Ã ² ¾ Å ¼ ° ² í öèÈ í´Å ® ß Ì Ê à Ê Î Ð ¶ á Î á Î ·» ² í À º À¾²ÍÙ²¬ã¶ ®ÌÊÐÐà¶Ê¶ÐÌÎË ÀŲÚâ¯´È °¯Þ¼ ®¼½¯´¯ áÊÌÎÊÎÎÐ ÍÎÊÎáÏÎË ³Â ® ¯ ² ± » ² ¿ Å ² ¼ ñ ² ݯ ¼ ¯ äà ¿ à ° ² É Ã ¼  ² Ù Ê à ´Ë ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØé× ± ÞÂɲ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÔéØ ² Ù ¸Ë Ù ¬ß ¶ Ê Ì ´ð Ë ¶ Ì ´² Í ¿ ± Ë ´ð ² ÞÂ É ß ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØØØ ­ ´Â¼ È ÞÂÉß ÌÊÎÎÁ ¨Ÿ¤ ª «÷ Ÿ¢ª ¶ñº Ïà­´² Í Å ± È ç ç ® ² ® ° ± ¼ Ë Â ¾ µ ² ÝÞè² â Ð Ð ¿ ± È ÇÜà Ų¾ÅÂäµ ²ÝÞè² ¹Þ±°Å áÊÍâÌÌÌà Ų绱Ȳ²±°Ùµ¸ß ²»¶Ì¶àèÄ À®²ÝÞè² Å¯®²ìÀ¯°½Æ ¼ÉõȲ²Ä¸´¼ ®²­²Ìö¾ ÍαÏÂÁ±Î­Ï¶ÍÊÍàËÌÊÎáÊÁ ¬¿ ŲܯºÀð² ®±´àÄ ´¾ ®¾²²¶àÌ´¹ ÉÅ ®°½ Ùà½à¾à½¶²Ï»à´Å ßÌÊàÎÏáÐÌáÌÌ̲ììÈÍʶÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒÒØ ÏÏö¬¶ Çݸíå² ®®¯®°Â±´² ²·­Ï¯ê¾Ê²Ç²Ã⮹àÿű²Ë·´¶ ᰹ಲ;ÑÒÓÔÔÔÒÒÕ×éé ÀµÉ²°ÀÀŽ´¯ °²ÇÅá¹ ²ìð± ÂÅðÁ ¬­ µ²®²¯í¼ À¼²²¶Â´É ±¼à²á¼°É®°Ë´² ±»À²½Ã¯¾È¶»ÌâÅʹǶϯ¶âµÍ´Í ¯à²Ì·É ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔÓï ³ô²áêв´¾µ²âÉÅ ööôÆ °½Ã°± Þ½ß ²Ý¼ ÍÅ ± ¹ Ï® ¹ Í® ´¹ ½¼ ¶â¿ ± Ë ± µ¹ ´­ ó à ± µ ² ´­ ± Üô»­ °½² Ý­ º¯Ã¼ ´² Ê¿ ± ² ÌÊÎÊÁ ÑÒÓÔÔÔÒÒ×éÔÑ ¬Ã Å À ´Ù Í ´ ² ° Ð ¶ Ì íÀ®À¬¾ ²ÝÞè¹ ¸í¹ÇÅ´² ܯºÀð²Ã¼ ·´ áÊÐÎÎÐÌ̲˲ÌÊͶáÊâÎÎàÌÌ ÞÂɲÌÊàâÏáÎÊͶ¶à àÏÎÎÐÐ µÆ²µÂÉßÌʶáÐÍÎààÏÏʹÌʶâ⠶ɺ½²±°µ²¶ÎÊ´ð²ÝÞè²Ù¯®Ã¾­²¸­¼±¯Á ÍÍà¼ÉË´²´¯É­Å²´¾®²¾½¼ÈÞßâÑÒÓÔÔÔÒÒÕÔéé ·¯¾ ±­ûëíÃõ ÍÙ± 창°ð ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØÓÒ ¸°µ² â¹à²ìÃÅ ²Ý­ ÊÌáÐÍ ÉÙɼ²ÈÅЯ²Ì®ò® ߬®¾Ï±À® ²ôÜè¹ ôåóÅ´¹²Ýà ºÃÈöÛ¹ ¼²Ù±¶ÈàÍÌþà ⴠͱ ¬­ ¿ÂÊðõ²¶²® Ù² ¶á®àÀ² ²¿Å°É¼²äà ±À¾²·è² ¶Â´² ̹Ýíìô ÑÒÓÔÔÔÒÒÕéÔØ ´Ã¼ ´ÉŲ´¾ ®²º¯Ã¼ ÙàÌÌ´ð²·À± âà̼ÉË´Ã ÛÂç­Ã°²´¯É­Å²ÇÅȬôíÄÇîÑÒÓÔÔÔÒÒé×Óï ³Â®¯²É¾²Â˸¯Å®Ã¯¾ËÃܺ °½Ë¬¾Å¯±¼²ÑÒÓÔÔÔÒÒÕ×éÕ É·´¶ ±¼Ë·Ã°Á ÃŲ·´Ê ´Í íÀ ¼²± ´² öí謲 ÇÌʶâ¶ÐÍàÌàà ÅÈÃõ ÜÃÅ°­°½ß À¾µ²áÍà òÿææ áÌÌ´¹ ¸í²±ÌÃÊ°­¶²·Ã áÍÅÎþàÃϰвàèÉ ¶Î­Å²Ë´Ã Ìʶ¾ÍÂÍ®²àÎÑÒÓÔÔÔÒÒØÒÑÔ âÌÍ¿±²Ì´Ã àÐÃÏû ÝÞè² ³ÀäÂÅ ±²È¾íÃÍ°² »À¼ ±Â´° ÌÍÎÏÁâàÏÐÌàÏ ®¯°± ¼¼®Ã®ÀÅð² ¼´µ² á² ®Ã´² ±²º¼ ¹¼È²±´Â¹ ¾Þ¼ ÀŽ²á¹ ÃÅÂ̲ȭ;Êè²ÞÂÉß ­²·´¹ ú÷´² ²³ô²ºÌʶáÍÊÎàÍààÌ Ïê²à¶²Ííà ¼®­¼²ÅÂð¾ ¬­ ¶Í¿ ±Ë±µ°² ´¾ µ²Î± µ²ÂºÃµ² ¿ÃÅÃ°Æ ±É¯À¼²Å¯º®Å²²®Ù­¯¼­®²²á·Ã å¯ È Ïó¯½ñ ÃÈ ²Ûíß ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔÓ× Þß ¾ À º à ñ  ² ® À ² ¾ Å ± à ° É Å ´ ² ݬ² ì º ­ è Å ­ à ¹ ¼ ´® à ° ¹ ¹ ® ´Ë äç ¹ º » ¼ ² º à ± Å » Ë ± µ ° ®´²Þ̲߰ÊǶŲÍݯ ÍÎÎÌÑÒÓÔÔÔÒÒÕÕÑÒ ¶ÎÎÎ͹à ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØÓÓ ¬¿ á± µ¹ ® ¯´»Å ­ ± È ² ÞÂÉß Ìʶ¶Íà¶áᶠ¸»ÃÀ°¼Àô» µ²ÇÃŲ±·Ã Å ­ ´ à ° ± à ° ¹ º ® ± ² ôÜè¹ º ® ± Å ² ÝÞè² ¸° µ ² íÀ ® ² ݱ ¼ ½ ¾ ² Ù ¾ È Í Í Ì ´² Ù º É Å ® ° ½ ² í ¾ ® À ¾ ´Ã ¾ È ² Ì Ê Î Ê á Ð â Ê à Ï à à ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒÖé в¿ ± È ² áÊÏàÊÌË ÌʶÊÍâÏÊÐÌÈ ÑÒÓÔÔÔÒÒéÕÑï Å ² ± ° µ ² Å Â Ã ¾ ² Ï á Ì ´² É ¾ ² É À Å ­ ² Í Ì Ì ´Ë ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÔÓÒ ¬¿ ° ² ³­ ° ½ ¼ ¯ à º Á Ç Ã ® à Š¹ º À » à ° ÑÒÓÔÔÔÒÒÕéÑÔ ¶ ¶ ´² ¸ À » ­ ² ÝÀ Å ¯ ® à ° ² èà ± à ¼ à ´² à Ì ´² ¸ ´¼ ¬­ ¿  à Š² ¼ ´µ ² ´° ´Å ¾ ² Ù ¸¶ Í à ¹ Ù ìÎ Ì ²  ± ¼ ¬­ ¾ À äî ð² ® ­ ¯¾ ² ¾ ± ¼ ñ À½­ ¾ ² ó à 8» À ¼ ² ® ¯ ° ± ¼ à ® ² Å Ã Â ° º ¼ ñ ² ¾  º à µ ² É À ¼ Á ¶à̼¾´² áÌ̲¼¶É´È Ë´² ®à²ÌÂà±ÌÃá¼Ãá ÇÅÈÜÀ¿Ãñð²à¹áDZ˴²ÌʶáÐÍÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒÖ× Â¹àô² Ų¸° ®ÃÅõÀÅ筰ý±Â²¼Ù¹Üà ß1¶´» ÍÎ´Í ¼²ÎÇàÅ°¿± ·Ã íÀ¼ ÐÏÌÍÍÌ ¿ÃÅð²ÅôÃÈÙ¯®²Ü¯¼¯°½Ã°²Û¯°Á ÉÃÉü¾Ã¼­²á¹àêâ¹à²û¯Åº­°½Ë®´²ÃºÃ¼ ð²Ã´Ã°¹ ±¯°Ã² °½²°ñ ô𲺭 ݸ¸åöݲ ÉÃ̼¾ÍÃμϭ²Ê·¯àδ» ®â²Ü¼ÃµÃ Þ°­ Âŭȵ¿Å²¼ç½Â²´Ã ÞÉ°ßÀ̽ͯÎÏÈůâÑÒÓÔÔÔÒÒÕéÔï ů®µ²²ìà ­°½²ÅÉÞß ¬¶Â´² â´²ÙÂê á¹à¿±²²ìÃÅ åÀ½À² ¯²ö½Â°½È ±­»­¾²Þ»ÏÌà´ð ßÌÊáÊÁÈ ÇÏÞß Ü¼ ­ñò ¸­»Â´»² ¼±Ã²íÀ¾ å¯È á² ·´±á ÙâÎÍàÐÊáÍ Ï̶Ïà¶Ëá±µâÈ ·À°çðòìà ¸í² ÊÎÅÀàÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒØÑ çñ¼ȬÀ®Ã±²®Ã´»Â¾²´­°Ã± ÞÉßÌÍÎϲÎÊàÌÐÊͲ˲ÌʶÎÐÑÒÓÔÔÔÒÒÕÕØÑ ¬¿ Å®²²±°ÂµË²²®¾¯äµ ²Ãº°­²²ìà ůϰ̽´² ²Å¯¼Ù²ìÐ º®±èÈ ²®à´» ¾Ë º¯°½² ÌÊͶáÎÐÊâââË ÌÍÎÏÈ Íâááá¶â ®ÇÅ´¶² ¿ À± ç ü »¯¼ ± ² Å ­ ¾ ± ÐÌÌÚ Ç Å È Ý¯ Å ¯ ² ·´¶ Í ¹ º À » à ° ² íà ¾ à ¼ ² ·Ã Å Ã Á µÂÉß ÌÊàÎÍâÐÐÊÎж ÑÒÓÔÔÔÒÒØÒéÔ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÔÓØ ç ç ¾ Í Ù Ýà Í Ì ³ÂºÃÀ°Ã½°²²Â·´Ê ¾µ²à²ê·Å ¶àô² À½¾­Ã¾ ÈíÃôÜèÈ ÅýðÞÂÉß ²¸í²É²ÅÌʶàÏÊÊáÊààÎË ®½²Ýíìô²¶à´°± ¸Ã°Ãµ²è¼õ²ÍàÌ´ð²ë²ÍÐ̴𲺭 ÝÞ貶¶Êà´Í²ÞßáÍ⿱Ëåܲů®²¾±¼½¾¹ ¾Ã°²ÙÝßâÍ̴Ķ¹â¿±Ë´ÆëàÌ´²±­´Â¼ ´²Þß»´Å®²íÈÚÃñðÌʶÊÍà϶϶ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÔÑï ¬¾Àäî°² Ÿ ¡¢£¤¥¦§¨©¢ª¢« ®À² ÇŲ³Ãñòܯ ¿Â¼¾Ãʱ°¼ÎÃ²Ï±ì­ 8»À¼ ²·Ã´»Â¾ Ú¼°½²èî ´¯ºÀÅ ²²ÛÃû ̼ÉË´Æã ÝÞè²»À®²ÏÎ̴Ͳ¾Å±°²·±¼²ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒïÒ íÀ°²¼Âö¾´² ²²íÀ ¼´Ã ÈÝÞè¹ ¾´» ½²ÇÅ ´Ã® ÐÏ ¬­ ®¯°¯±²¼áÃá®®ö² ð²¼´µ²Ù¸ÍºÊµÌò¼²Ùë² ìÍö± Ì̲ºÆ­ ÌÊàâÍÊâÐÎáÎ Å®¯® ¾²Ã¼ ²ôæð² æ²Û¯°ç ñ ÍÌ´À ²·°±¯¼Ëìð®²ÞÂɲÌÊàáÍÊÎÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓÔÕ Ìʶâ¼â¯ÙÝß ÊÌáÐÎÍàÍ´ëáÎà´ÄÊÌÑÒÓÔÔÔÒÒÕéÔÓ ·ÀÍçβàìÈ Ã¬Ã Å²âñ´È áʼ­â´Ã ÎÍ­àÈçЯʲ´áÙÍÀËÉâÃàÁ¼ Ãþ´Ã »ÃÅ°²¾¹ÉÀ¼¼±­Â²¾»²¾Ì¼Ê²¶»ÍÃÍ®âÀÍ´² ÎͺʻÎá°²Ëå¯ ²ÝèÝ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕéÑØ ÇÅ ÇÍÅÊÈìÀ À± ò ìð½Â°Ã°² ÙÂþ ² ¶àÌ´ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÔÓÓ ± à » à ° ² ¾ º µ ² » ¯ ° º à ¾ ­ ² ® Å ½ ² Ù ¬² Î ´² ¿ ± Ë àâÎâÌ»²äääÈ ¬Ã¸ß ñÌÂÊíÀ ¬­ ¾ À äà ® à ° ² ± à ° à µ ² ë² É Ã ° ½  ° à ° ²  ° ±Â® ± ­ °½½ÃÅ ² ôð² °ñ Ã´Ã°È ¿±Ë±µ°²°À½Äº¯Àȸ®ÀÃű»²Ýà ßÌÊÎÊáÊÑÒÓÔÔÔÒÒÒÑÖÔ âÐÌ´Ã ÍÌÍ ³Â´Ãµ² ÞÂÉÌÊàâÏáÌá̶ÌÍ ÑÒÓÔÔÔÒÒØÒéÖ ¬­ ÝÞè¶ Ì á Ì ´Í ² » ® ¼ ½ ° ² Ù ¬¶ Ê ´² » ½ ¼ ² ¿ Å ° ¿  à Š² Ýà äà µ ² ÝÞè² Ê Ì Ì ´² Å ¯ ® à ¾ ­ ² ìÀ ¼ Á ° ½ ² ¾ ¼ ­  ¾ ² ÞÂ É ß Ê á Î Ð Ì Ì à ² Å ¾ ½ ² í´Å ® ² ¸í ¼  ´Ã µ ² ´Ã ® à ° Ä Ê Ì Á ¶ Ì Ì ² ¾ À à ± ¾ Æ È ² ¬Ã íÀ ¼  ´² ó à º à ¼ à ² ìÃ É Ã ¼ ¾ à ¼ ­ È ÞÂ É Â ° ½ ­ ß ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÒÑØ ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒ×Ø ²â®Í±Ã¹ ¬­¿ÂÃŲ±Ã°¸¼Ã­µµÃ²°»½À½®¯Ã²¼Üà ð½´» ð­°²½Í²ÌÝÅ ÌÀ´ð ²º°­ ÌÉÃ͵βÏÞà ŭ°³è² À¼²Ýà ¼®­µ²Ü ü¿¯°¹ººÂÀÅÈ®²ö¾ ñ²¼³è² Ç­´À°ÁÁÁ ³´µ² ì¼ ²ñ¸´¼ ²Ãôèó² Üô»­ °½¹ »½¼ ÌʶàÎÊÎàÍÌÍÊËÌÊÎÊáÊÏàÌâ¶Ð Àç¼²Âç ®¯­°¹Í´¾ ±¼Ã®²°² ÅûÀ°½À¼ °º¼ñ²¾À­­°½¹ ¾­°ñ¶² òûͱç´À ÁÈ ¼ÉÃõ¼Ã²®°Â²ë² Áâ¼à½áÃâ²°ÌÀнͯ²²ËÞ ²ÌÊɶ²è áкͯâ²ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÒÔÓ âÝ ¶Ï´À ¶¶º­ ¾Â± ±¼´Ã¹ ±½¾²Âº® °±±²²Â®¾´»¾ µ²Ã»¹»Éð® °Èäù»¾ ±À¾±²²âÑÒÓÔÔÔÒÒÕéÒÕ Ì;̽± á ÷¢«¢£¤¥¦§¨©¢ª¢« 8» ´Ã Ûà ­ì» ²»ÀÈ´Ã ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓÑé å½ÃäÀ°² Ç´± Źü´° ë° ´° ¹ µ Å ¹ ¼ ± ¹ ¼ ® ¹ á ® ± ¹ º » ¼ ¹ ½ º ½ ¹ ½ ¼ ¾ ­ ¾ ­ °² » ñ µ Â É ß Ì Ê ¶ Ê Ì Ï á Ê á ¶ Ì Ï Ë Ì Ê Î Ê á Ï Í ¶ Ï Í Ï Í º à ° ½ à ° ² » À ¼ ¾ à äà µ à ° È ÞÂ É ß ² ö° ¶²»Ã¹®õ´º² ²î²»ºÀ® À¼ÃÉñ¯²±Ã®Ã´»Â¾ °²ß¶®±²¶²®ô·¬Ú¹ ±´²ºÃÁ ¹®´ÈÍ῱˱µ²°½²ÌÊͶáÏÐÊÊÎÐÐ ¼À¿¯ÉÄ®ß̯ʴ» ²Î®Ê¯Ï¾ÎðÃâ°àÆ ÌÊàâÏáÌâàÍÌಱð»Ã²»À¼ÃÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓØØ ÂÃÅ ²íÀ® ²¶¿ Ë´² ¾Àäà Ãç°®²²Â°± ±Ã°ÃµÂ® ²Ê²± ÌÌÀ¼ ̴𠲺­ë»¼ ²Éð®±ÀÁ ÂÅ öŠŲ°¸° ®Ãñ¼Ãò°º½®Ã±²Ù°­²°Ù½Ý² ââ¼Â¶´² ´²òÙ ÝÞè °±Ã¼Ã±¯ ޼ý´Ã ßÍÌ±ß¿í¯ ±²°½À½°¯½ÈÞ àÎÅÀÍêÐÑÒÓÔÔÔÒÒÕÒÕé ´É Àü²Ã2¶ °²²ÝÞè² »À̼´² ÏÃÞ °Ùâ¶Î´ð ²ÇÉÅÈ߬à ´Ã ­²à±·¼ ­®Ê­ÅŶï®°Ð Çí­ °Ãµ²²¿¶À´Éñ àÌ´ð²Ã°² ÊÌ¿±²í¼ »­°¯½¯² ½½­¼²¾ÇÑÒÓÔÔÔÒÒØÒéï ŲÚÃúà ±À¾ ÇÝ óÉ°ð² ¯½ñ ù®çáÌ¿ °Ã® ½½Àµ­¼¼²²ÀÇíÀ ű²²³Ã ²íÀä æ¸Âò¼ ¬­ ³´µî± °µ²Ùã¶áÎÌ´ð ²û ÂÅÑÒÓÔÔÔÒÒØÒÖØ »Ã½Ã¼ ë½ »Â¼ ôæ å¹Ý¸í謹 ôö¬¹Ý±À¼¯ÈÞ ÉÌʶáÁ °½­ß ¸±­Ã´Â¼ ¬­ ® ¯ ° ± ¼ à ® ® à ° ² ³Â ® ¯ ² Ù ² Ï ê ¶ Ì Ù¯® ® À  ± à ¼ à Ì Ê ¶ Í ¶ Î à ºµ² ± Ë ± µ² °À½¯² Ìʶ¶ÍàÎàÍÊ Ç Å È ² íÅ ·´² ¶ ² ì ® ² ¬Â ¼ ² ® À ± ­ ´ ³´µ ² Í Ë á ® ± ¹ ½ à ¼ à ¾ ­ ¹ Å ¯ ® ² Ç Å È ·Ã Å ­  ¼ à ° ݵü ºÃ°Ã²ÌÍÎÏàâÍÍáÎË ²®¯°±¼¹Ã»­ ®²Úèà ®Ã°²âù ê¶íü ๮±Í¹ ·¯´»ÅÀ®¾²³Â®¯²Ý­º¯Ã¼Â´²´² ÑÒÓÔÔÔÒÒ×ÖÔï 8»À¼ »¯°ºÃ¾­²ë²¾Â´Â¼²ÌʶÍÍÎÑÒÓÔÔÔÒÒØéÔÑ ¶à¶âÏÎ è¼µ²¼Ã±Ã²»½¼²¿Å¹´ÉŲ¾­´»¹ÇÑÒÓÔÔÔÒÒÕÒÒØ ¶Ì̴ȲÞÂÉßí´Å®²ÌÊáÊâÐබâàà ·´Î ¹Í²¸ßáÌÏâàââËÌÊàÎÍжáÏÐâÏ ÐÍàá¶ààÏ ®Å´͹ ºÃ»Â¼ ÅÈÚà ÑÒÓÔÔÔÒÒÕéÑé ±Æ²Äòê ÀÍöİÎÝÉ ²Ï·Î´Åµ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓÖï ù¢¦«3ù¢¦« ì»ÈÚýÀ þ²´¾ µ²¶àÉÅ°°½½­ ²¶à¿¼±²ÈÌÇÊųÃñ àáÊàÑÒÓÔÔÔÒÒÕÖÖÒ àÐÏʮʭʼ Éâ¹Ã༲ÃÞß ²ÍÙ¸¶ ÌÎÌÊÌʲâÙଶ à̹ÊÏààâÌͼÐÉÍË´È Âϱல²±¸­À°í¾Á ÇÂÃŲ³Â½­²±Ã°Ãµ²º­²¬À»Ã°²ôæ ¸° µ²Íº¹­¿à²úŮ²»±²®íº ¼½°°²¼°ÝÞè² ÏÐÌ´² ̴𠲲ǰÃÀ®½Ã¯Å ·´à ÌÍβ³è² ÏÆÎÐíà ÎÍкÍò°Ë²½Ì²ÊÇÍŲ¶Ü¯ ááºÎÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓÓÖ æ ² Ç Ã ® à ŠÑÒÓÔÔÔÒÒé×ÖØ ³´µ²áÅ ± ² Ï® ± ² Í® ´² »¯´»ÃË Å ­ ¾ ± ¼ ­ ® ì± µ ² º à ° à 4 ²  ± ® ² É À Å ­ ² ± à ° à µ ¹ ¼  ´Ã µ ¹ ¼  ® ¯ ¹ õ À ¾ ± È Ì Î Ï Á Ð ¶ Ë Ï Ê ·´¶ ² Ù ¬¶ µ ½ ÙâÐÌ´²Ù¬áÍ´²ÝÞè²íÀ®²çáç̮̲̮¸Ãíõ ¼Â®Ã°¹¼À°¯õþ­ÈÞÂÉß²ÌʶÍÍÎÌÍÍÁ 8»À¼®¯°±¼Ã®²É±­®²í­°®² ­°²Å¯®Ã¾­ ¬­®¯°±²¼Âð½²Â¾ÃµÃ²Éð½Â°Ã°²Éü ¬­ ®¼­¯°± Ĵ¾¾ÃÅ­´¾¼ÃƱ°º²®¬åá ²ÃºÃ ´­°Ã±²¾À¼­Â¾²¸í²ÞÂÉßÌÊÎÊáÊÎÍÊÐáá ö¾ ²º½¼²Ã® ÅÂÃð² ¾²¶¼Í´õ² à´²µ¼½º­Ë±²µÿ­ ²ÎÅò ¹à¿ì® ±²µÂÉ­± ¶½Ãá¼ÌÃ̾ڲ ­¹±°±½À¶µ¼²Ã²³ÚÌ ®¾¯¹º±Ã»¹Ð¼ìà ÅÈ诰¿ÃÅ­²å¯ÈÏ͹²µÂÉ°½­ß²ÌÊàÎÁ Ýà ¯´À ¼Ã¶°â²·Ã ¾ÃÙ°¬¶ ²Â±Ðò¼ÃÝÞè² ²¸ÂÑÒÓÔÔÔÒÒÕÒÖé Å»°Ã½½²Ùø¼ ¶ÐÌ¿±²°À±²É¾²Éñ¼Íê²ÌÊàáÍâÌâÑÒÓÔÔÔÒÒÕé×Ø ÏÏϹ²ÌʶáÐÌÌÍÊÏÍʹ²ÌÍÎÏÊÑÒÓÔÔÔÒÒØÑØÔ áÍÐÎʶ ÇÍàÎÎÊÎáÏ ß²ÌʶÐÌ϶ζ¶¶á ¶Ð²³¸á ²µ¼½âÊâÎâÌΠ߶⿱˱µ²ÞÂÉË íÀ®Ã¼Ã°½Ã°²ÇÅÈì±Å²®´â²º®±²»ÑÒÓÔÔÔÒÒØÕÒï Þ¼½´­ ß⼿±¯Ë±°µ¯°¹²æ¼Ý­ Åõ­²Ì¿ÃÊ°¶²áÜ·² ÍÊÌá̲áå¯ áÊÈÎÎÊÐ âÉÃâ±Ê¿Ãôð Ìü²ÉÅ®Ã˯´ð ¾¬² ¼²å­ ±À´° ÝÀ ¸·è¶Ì² ðõ²®ÝÞè² ¸ãÍâÏ´² ¿ÅÏο ²Úñ À¾± ÑÒÓÔÔÔÒÒéØÑÓ â ßÌʶÊÍÎÌ̶¶Ë ÌÍÎÏÁ ® ¯ ² à º Å Ã ´² ¿ Å ² à ¾ » Ã Å È Ì Ê ¶ Í Í Î Á ä­ ¾ à ± à ² ·Ã ¾ ¯ ° ½ à ° ² Ù ¸ Í Î Ê Ì ´² Ù Ð Ì À² ɼõÀ±²¾ÙÏ·èÈ Þ¼ ½Ã² ±Í²Îº® ¬­ ® ¯ ° ± ¼ à ® à ° ² ³Â ´Ã µ ² º ­ ² ·Â ±  ² ¬Â ®  µ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓïÒ ë² ®²¯Ç°Åȱܯ ²Ï°°º­±²¯Â¾¾ÂµÅ­²²¾º´Â þ²±ÃúºÃ­¯ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒÔÕ ²°®²´¼ ´º­ ¬­ ¯¼»ÀÀ±²¼²ìà ®­¯°¾±²ÂàŲ´² Íñ±µÀ²½ç­¾Â²´Ã ²°à½ÑÒÓÔÔÔÒÒÕØïÑ ¿À±²±Å²¯É®ÂÃþ±­ ¬­ üÏà̼ÉË´²Í´Â®Ã²ÌʶÍÍÊÊÐÑÒÓÔÔÔÒÒØÕ×Ö Ð¶àÌ âÏÐÎÌ ­ º ¹ ç ç ® ² ­ ° ± È Þ Â É ß Ì Ê à â Ï á Ì Ì â Í ³¸Ì à ² ³ÚÍ Ê ² å¯ ¹ ¶ ¶ Ï ö²  ± à ¼ à ² ¸ÿ³æ ¬­ ® ¯ ° ± ¼ à ® à ° ² ¼  ´Ã µ ² Ï ¿ ± Á ¶ Ì ¿ ± Ë ç ¯ ¾ ± ² Í ¿ ± Ë Å ¯ ® ® ± ² íÅ À ¾ ± ¼ É Ã ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÒïÖ ´Ã¾¿ 컲å¼²ÞðºÃ¼­¾²ÞíÈÌʶàÎÊÑÒÓÔÔÔÒÒéÓÒï ÎâÎáÐÍ ±µ²Þß²ÌʶÐÌáÎÊÌÐááËÌÊÎÊáÊÁ ¸°µ²¾äµ²¶âÎ̲٬áà´²ÏÍà¼ÉË´Í ÇÅÈÚ¯°¯¾Ã¼­²·´¶¶²±­´Â¼²»Ã¾Ã¼ Ù¸áÐÍÐËÙ¬Ï๱­´Â¼²»Ã¾²ÑÒÓÔÔÔÒÒÕééØ ºÃÅò²Â°­ ®¼­º±Ã²»À¼ ²»°±½µ°² ¼²¿Å²à¹ ÉÀà¿ ¾Ã±²¼Þß ²¾½ÌʶáÍÊÁ ±²¾±´Ã ¼Ã±½°¾Á ¾õÃÈÞÂÉßÌÊàÍÍÊ̶ÍÊÎÊ ¸ ¼ ´­ °ÃÅ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕéÖï »À¼ áÌÌÊàÌË ÎÊÌâÎÍâ ø  ¢ù¤ Ÿ  ¢«5¤  §¢£¢ Ç Å È ìð± ÂÅ ² ·´Î² ´Ã¾ ® ² àÌÌ´È íÀ® Úà ½ À ² ® à õ Å ­ ° ½ à ° ² Ù ¸¶ ¶ Ð Á Í Ì Ì ² ÝÞèÈ è°±çº¹ ü­²¼´µ ²ÂÜü ˲º­¾ºÀ°îû ÀäÃȶ±Ã¾ µ²É¼öÛ¹ ¹´¯º±Å¼»¹ °¹ Ü­äð½Ã°¹ç箲Â˾½Å²É­¾°­¾²Þ½ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓØï ÊÏʲ٬¶Ï´²Î̼ ÝèÝ Ã²±µÀû²­â²¿êÃÏÅò°Ç²ÅÈ¼è½ ½¾±²¼®Ã´Ð ®À±í¼ Ù±Íàá² ÇÅÈÛð½® ¼­Á ³Â á® Ïâà¶Ì¹Íâ¿Î±Ë ÇŽ²Ã­°º¯´Ã¼ ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒ×Ñ ®¯®°¹±Ç²¼Ã´µ á®®´â ±º¼¹¹à¶²®±´¹ ®ÀÁÁ ÌÊÐâÎÍÌͶáÐÎ ÉË´²º­íðºÃ®Á ÞÂÉßÌʶÍÍÎâÏÐÎ̲³Ã¿­ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÒïï ´²É¾²º­ç­ç­Å²´Ã궱µ²ÞßÌʶÎÑÒÓÔÔÔÒÒÕÕÑØ ¬À°Ãµ² ½°½½¶Ï² ²°¾½ÉÅ ÃñÃÅ°²ã² ±À½¹­â¾ ÍÌàÎàÏËÌʶÊÌÏáÌÌàÎϲ寲 °²»À¼ 䯴ü ²·ÃÁ ­°±À¼°ÀÍ® ±¹Å­´º¹ °É¼ ½²ÈÃÞß ´Ã¸­°Ã¼ ë±ÃÌʶʶÎÊÊÌÌË °Ã°½²¿ÅȲ0² ¼ð½Ë ¬­ ¼Å¯´É¯² ô­ ®Ã±ËŲ±²µÈ ­´¼Â±´¹ ¼²»ºÃþ»Ã¼²¼¹Û¯ °² ο±Ë±µ²ÞÂɲ ÌÊÎÊÁ ÑÒÓÔÔÔÒÒéÔÕÕ ¬­ ¿ÂÃŲ±Ã°Ãµ²ìÀ¾ õ²¶Þ²ÇÅ­²²º½²µ¼ ·Ãŭ¼ð½²³» ½²·´ íÀ®¼½°²Ç®Å²·´Î¹Ê²®À±´¼ýÜð¿Â¼Ã°ý °Åþð² »¼áð² ¯½¼´® ´»± ¼¹çç±õ±Ã°­ ¹½À°6 À± ´¾ »¯½Â°½² п ÞÂÉß ÌʶÐÌ϶âÎÎ϶ áÐÏÎáÌàʹ ²ÌÊàÍÍÊ̶ÍÊÎÊ ìô¹ »¯¿ ¯®ý ì¼ ± Á ¾Å ± °ý ôæ æ Á ¸»ºý ǮŠ¶á²ºÃÀ¼ ÌʶÎÍâÌÊÊÌ ÌʶʶÊâââÊ ÝÞèíãáÍÐË ¶Ï´È Ç Å íõ Å ­ °½Ï´È è¼ µ ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔÓÓ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓÒÑ ·´¶Ï²å½ÅÍ°¿ Ã°È ÈÙ¸Ë ÑÒÓÔÔÔÒÒÖÖÑé ÌÌÌË´²ÞÂÉßÌʶáÐÍÐàÊÏÎÊ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÔ×Ñ Ï¿Ë´ýå½ýÄ·ÀŽí´Å®Æã²á̲ϸí ÐÎàáË ¸¯®¯î¼´µ²ÍÙ¸²±»²íÃÅÃ½Ã°È í¼ ±²Üº Ù¶¶ÊÌà´² ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÑÔÓ Þ㶹 ÇÅÀ²¯À°êɲ¼¯´µ °¹´À ±¶ÃÍÅÃ̾ÍÀâ¹ Í®¼´È ÞÂÞèÙÛ² ®²Ã¾»Åâ»À® ´²ÌÊÎÊ Þ½ ã àÌÌÈ ÝÞè ³´µ ­®¯°±¼Ìò®Þ ðɲÇßÌÅÈʷà 깺²ż´® ­²À¿Ìúʮ¯à®ͼþа­Í¹²ÀÏÝÀ ¼»´² ¼±¹À¼±Å­´² ¼®Å½¹µ®°Å´½ììÍʶÏÏö¬æ ²²ÞÍ ¿±È°ÍÀ®±±²¹ó¶Â®´º º­ß̹ ¬ãÍÍÌÌ´Ë ÇÉ´­ ÃŲ²±´¾ °µ®²Ù²í¾ Âü²¾ÜÀ ²Ḭ̱́ÃÌ°´² ²»º½½¼ ÌÊÎÊáÊâÊÊàâÍÈèû²°¯²¾´¾ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÕÖÒ ÎÍà¼ÉË´Ä»´Å Æå¯ ã²áÌϲ æèì²Ã¾Þ¯¯® ²ÙŸÏáδͲ ´ºÈ °Ú¼ ³¸Ì¶²²ºÎÊÍÍÍâÍ ³Úá àÎɶ²èÉ ÍÐÊ­¼áÂвÊůͼ çʶÊÌÏáÍáÌÌ̲ ÈÛô» ¾ÈÞß Ã¼­Ý¯ ²ÇÅÈ°·Å ±Â¼Ã° ²Ê®±¶´¾áº¼Ð²µ2ͲàÐÃÌàºÌÊô² Üü ­²á´É ²®¯Åô²¼À°à®Ã°±º² ½²Ï® ÛÛ¸ÿ ¸í² Ý´¾ÐÎàáË ÌÍÎÏÁ æý¾ÝÞè² ±¹´¼µÁ ¿ î ÃÅ ²·è¶áÁ ¾ Å ± °ý ôæ æ Á ¸»º ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÓéÔ ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒÒÓ áÊâʲÊàâÍÈ ÑÒÓÔÔÔÒÒéÒÑÒ µ¼ ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÔÕÔ ½ ² ½ Å ¯ É Ã Å ² Í èÈ ÞÂ É ß Ì Ï Î Ê öÛÈ âââáâÎâ »²¼ÂË ¾¾²²­Ù°õ ¸Ë¾¬ß â̵² Ì̱˼¶°® ¶ÊÈÞß ´¹Ïà̼ î¾¾ÉË ²¿Å 8» À¼¼½²®²åÀ ¯°±½¼Ã¯®¹²ì¼ ô¾±²Ã³Ý² µÃÄÚ­ ³°¼±¯Å²¾ÉÃÂÉ®ÂÃî° ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÑÒÔ ³Â® ¯² ݯ¼¯äÿ ð²çç®Â¾µá¹ àê Ï´Å ìô²ÝÞ貶Ìâδð²Ù¬áÌ´²àà̼ÉË´ð ¸°µ²ÝÞè²Ù¯®Ã¾­²¬À¾Ã²¬ÂäÀ± ÑÒÓÔÔÔÒÒÖÖ×Ö ìô² ¬­ ð² Í®°Ã´Ã¼ ÈÂúà ϴ¹ ç ç ® ¹ ¾ æ ¾ ­ ° ñ Ã Æ µ ¶Ì¿ ± ² ¾´»Ã­ ² Ç Ã°¶âë³Â® ¯² Ç Å ì°± ¬­ ¿ ÂÃÅ ²Ê²Â°­ ± ²¼ ® ¯²º­ ²ÜÀº¯°½ Ç Å ² è½Å ² ·´¶¶² íÀ¼ Ïð² ìÀ¼ ð² ® ÀÁ ½³¸Í î¼Ã¯°± ¾²³Ú¶ ­²º¼Ãî»Â®²¼å¯ ²¶®¶Ã³´µ² ´Ã ¼ ² ´Ã º ­ ² ÝÀ ± ¼ à ° ´ý°½ýÄí´Å®ÆãÌÊÎÊáÊÎàÎÎâÏËáÌÏÐÎàá ·Â°­°½¹²ç¯ç¯®²Â°±Â®²¾À½ÃÅà ÄÇÅȸ¼­±Â°½½ÃŲ°¯ÍÆÞÌÊàÍжÑÒÓÔÔÔÒÒÓÔÑÔ ÎÐâÍÍÊ Åí¯Å¼À¾²ÙÏêд²¶®´ºÐ¹Ð¿±ÌÊàÎÁ ®áÃâ°ÌÃá°Ì²áÐáÌÌÌ´²ÇÀ¿Ã´Â¼Ã°²±À¼Â¾²ÌÊͶÁ ÄÙÝÀ úȭâÅÃá°¿±²²åÀ ²ÌÍÎÏÁ ÝÀ ÏáÐÌáÌÌ̸í ÂÞò±Ã¶°á²àíÀ ´ð°²½³» ¸À½Å»¼ß­²ÎÝÅ ÏÍÀÏ´Ã ÏаÐÆ ìô¹»¯¿¯®ýì¼±Á¾Å±°ýôææÁ¸»ºýÇ®ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÕÖÑ ÎÊÐâ¶àâ Ìà²ÞßÞü°¯ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÒÔÕ Å²Í·´¶ Ï Â¾ÃµÃȲÞÂÉß²Î϶¶ÏᶠÑÒÓÔÔÔÒÒÖï×Ó ¬­¯»À¼®¯°±¼Ã®²Åðº¼ñëûÂŲ­¾­²á´¾°Á ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒÑÔ Å°¿Þ ¼Ã°®È²ÞèÙ Û² »Þ½ À®ãÈÎÙ¸Ë ¬ãÍ Ì´Å Ì´Ë Â¯ç®­¹²¶8² »À´Ã °½À½¼Â­°ä¯ ½²¹Å¾¾­±¾¼®Ãîû ¼ÌÀÉÀŲ°ÅÈ­¾Í±à¼­¿®±²²Þß º­ ®¯¹½°º±³´µ ²å­ Éñ½­®Âþ°²²ÍôÞ² Ù¸¹¶º¶®®´¼ ¹°²²Ï¼·è¹ ÂñÅ˲°À½¯È ±Ã°Ãµ²Ù¯® ÝÞè² Å­´¯É² þ²á̾ÌÑÒÓÔÔÔÒÒÕÑ×Ò ´ÈÞ¼ ½¯È Ã å½ ³Â ®»¯½²·Ã Ųü¾ñÃî°»²¼ö¼ ç²ÅúÃÀ¾¹¹±º½Å»¶°Â²°³èÈ ­±²¸¶Ü¼ áÌÃëÁ çìÅ öº ï²±²°çµç²®íÀ ®®Ã²³´µ ¼²àʶ²´ð ²ÃÙÅì¶ ÏÑÒÓÔÔÔÒÒéïØØ ´² ÍÍà῱ ÇâÌ¿ ³Â ´Ã ²Î®²±º²¼®±´² ¼®ÀŲº»¼´Ã ²½Ã¿¼ÃÃñ¾Ã­Í²Ã´É Å ¬­ Í Í ´È à ¾ » Å â ´² Í à ¼ É Ë ´Ä » ® Æ ² ¶ ¶ à Ì ¼ ² ¿ Å ® ¼ ½ ¼ ¾ ½ ¹ ± Å » ² ± ² ¿ Å Ã ñ à ² ì¼ À°± ¯Å ° À ½ ²  ± Ç Å í ½ à ° ² ·´¶ Ù±ÀÅ ìß»² Íνºð½² ̵´ð ±²ÞÂÉß ôíåîö± º à ãáÌϲÐÎàáËÌÊÎʲáÊâʲÊàâÍÈ¸í² å¯Ý´¾ û­®ÃÈÞßâàжááàËÌÊàâÏáÌâÎÏÊá ­É²ݯû­²ÌÊÎÊáÊááÎÎÐÎÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒïÑ ·É¼±²âÌÌ´²ÇŲ¬»°²Ï´²ÌÊàÊÎÊÑÒÓÔÔÔÒÒéïØé ÐÌÎÌàà ÌÊÎÎáÊÏÍÏÍáÍ ÍÊ¿±²´­°²Í±µ²ÞßÌÊÎÎáÐáàâÎÎÌ ÌʶâÏÍâÊжà ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÕÖï ÑÒÓÔÔÔÒÒïééé ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÑ×Ñ ÑÒÓÔÔÔÒÒÓÒïé ÑÒÓÔÔÔÒÒÕÑïÑ


0123

«¬­¬®¯°±²³´µ¶¯·²´® ¸¹º»¼½¾¹¿ÀÁ ÃĽ¸Å¾»Å1ºÅ¾¹¿À ƽÇÈÃÇ

}~€‚€ƒ„…†‡ƒˆ‚„‰Š ‹ŒŽ‘‰’“” •–•—˜ •‘–•™–š ›Œœ‘›‰•‘ž–œ ‘•–‰ž–Ÿ –™– Œœ–šŸ–– Ž‘Ÿ™–‰œ–¡–¢ £ž–œ–š‰¤œ ‹Ÿ–¥–Ž¦‰Ÿ›–ž‰¡– ™‘Ÿš–œ‰•‘¡–™‘Ž‰—Ÿ‘ž›–Ž Ž‘Ÿ™–›‰ž‰Œ•ŒŸ‰—Ÿ‘ Œ œ–ž‰—˜ŽŸ¦‰¡–‰ž‘œ–Ÿ ž‰§–ž–Ÿ–‰¨˜–›˜ ¨–•™˜– ©–Ÿ—––Ÿ––¦‰ªŒ›–Š

š˜œ˜¦‰ª–˜¦‰2˜•–Ž‰345678¢ ‹‘Ž˜–‰›ŒŽ‘‰©9

’“”¦‰ –˜Ÿ‰•‘¡–Ž–›–¦ –™–‰Ž‘Ÿ™–‰œ–¡–‰Ž–› š–¡–‰™‘Ÿš–œ‰•‘ž–—–Ž›– ‘•–¦‰Ž–—‰ ˜–‰—‘Ÿ–›‰ž Œ•ŒŸ‰ŸŒž‘‰ “¨£‰œ‘¥–Ž‰¨Ž›¢

–•˜‰˜Ž˜›‰ –™– Ž‘¦‰’“”‰Ž–›‰™‘Ÿš–œ •‘¡˜•™–›–‰‘•– —–ž–‰Œ•Œ‰™‘Ÿ‘˜‰©9

“““‰4‰¡–‰ž‘œ–Ÿ‰ž ‹–¥––‰©¨©‰ ©‘›–™–Ÿ˜¦‰ª–˜¦‰2˜•–Ž 345678¢‰ª–‰ ŽŸ– –Ÿžš–‰ž–‰ª‘›¡– ŒŸŒ‰––œ‰•‘–œ–š›–

ÉÊËÌÍÎÌÏÐÑÒÓÔÏÕÑÖ×ØÏÙÚ Û×ÜÓÖÝÏÖ×ÔÓÖÏÌÞÔ×ÓÒ ßÓÞÖ×ÏÞÓà×ÜÏÐáÞ×ÏÔÑâ ÖÕÓãáäÏÞÑå×ä×ÜÏæçÍÏàÑâ ÖÕ×ÖÏÔÑÔØÑäÞÑÔÐ×Üâ ã×ÖÏÑÔ×ÞÏØÑäÛ×Ô×Ïè×â Ð×ÖÕÏéÒ×Üä×Õ×Ïã×ä×ÛÑÏÐ×â ÕáÏêá×ÓÏØ×à×ÏæçÍÏëìËËËí æ×à×ÏîáÖ×ÒÏÖéÔéäÏïðñòÕ ØÓÛäáÝÏßÓÞÖ×ÏÔÑÖÕ×Ò×Üâ ã×ÖÏ×ÛÒÑÛÏÊÓÒ×óÑÞáÏÊÑÒ×Û×ÖÏôáóá æÑäÛáóáÏàÑÖÕ×ÖÏÞãéäÏ×ãÜáäÏðâÙÏàá ÊÛ×àáéÖÏõäáÐÓ×Ö×ÝÏòéÛ×ÏæÑã×ÖÐ×äÓí ßÓÞÖ×Ïö×ÖÕÏãÑÒ×Üáä×ÖÏ÷×ÒáÏáÛÓ ÔÑÖÕ×ãÓÏÐ×ÖÕÕ×ÏÐáÞ×ÏÔÑÖÕâ Ü×äÓÔã×ÖÏÖ×Ô×Ïêá×ÓÝÏÛÑäÓÛ×Ô× à×Ò×ÔÏéÒ×Üä×Õ×Ïã×ä×ÛÑíÏøÑÖÓâ äÓÛÖö×ÝÏãÑÔÑÖ×ÖÕ×ÖÏáÖáÏÛáà×ã ÒÑØ×ÞÏà×äáÏàÓãÓÖÕ×ÖÏÞÑÒÓäÓÜ

Ò×ØáÞ×ÖÏÔ×Þö×ä×ã×ÛÏÐÓâ ST SU ÔáÏÒ×Öè×ÖÕÏãÓÖáÖÕíÏHÊ×ö× L MNON?PNQNR ÞÑÖ×ÖÕÏÞÑã×ÒáÝIÏã×Û× U MNON?RWXYQ SZ S[ ßÓÞÖ×í S ]^W ? M N ^N QR N S L ST ß×ÞáÒÏÒ×ÛáÜ×ÖÏãÑä×Þâ NON?R:_`Na LT Ub Öö×ÏÞÑÒ×Ô×ÏàÓ×ÏÛ×ÜÓÖ \Z MQW LT LS ×ãÜáäÖö×ÏÛÑäÐ×ö×äíÏßÓÞÖ× c ^NNdYRWX Lb LL ÔÑÖÕ×ãÓÏÜ×ÒÏÛÑäÞÑÐÓÛ [ eYde:d V c Ûáà×ãÏÛÑäÒÑØ×ÞÏà×äáÏàÓãÓâ V S ÖÕ×ÖÏØ×ä×ÏØÑÒ×ÛáÜÏö×ÖÕ T _RP ÛÑÒ×ÜÏÞ×Ð×äÏÔÑÔÐáÔÐáÖÕÖö×í V eYXYR [ V øÑÖÓäÓÛÏàá×ÝÏãÓÖèáÏÞÓãÞÑÞÏÓÖÛÓã Lb dNX3Y_` c \ ÔÑÖà×Ø×ÛÏÑÔ×ÞÏ×à×Ò×ÜÏãÑö×â LL 3N3YN c S ãáÖ×ÖÏãÓ×ÛíÏßÓÞÖ×ÏÔÑÖÕ×Û×ã×Ö LU eYXe:d \ Z ã×Ò×ÓÏÞÓà×ÜÏÐÑä×à×ÏàáÏÒ×Ø×ÖÕ×Ö LS PNdW \ S ö×ÖÕÏÜ×äÓÞÏÛÑäØáãáäÏ×à×Ò×ÜÏÐ×â L\ eYXPNQ \ U Õ×áÔ×Ö×Ïè×ä×Öö×ÏÔÑä×áÜÏåÓ×ä×Ý fN^NQ RN U S g`f N^NQR à×ÖÏå×ÖÕ×ÖÏØÑäÖ×ÜÏÐÑäãÑèáÒ L[ ]W?fg` Ü×ÛáíJ×ÖÛK hijklmnnojpqrqsjtuvuujhhijwxjyz{o|jpsq{jq|q}omj~€

ùúûüýþÿú0ü1

Ž•‰™‘Ÿ‘˜‰—˜ŽŸ‰’‹“ 2–›–ŸŽ–‰ž‰—–ŸŽ–‰–œ¢ –˜Ÿ‰•‘–Ž–›–¦ –™–‰Ž‘‰š–¡– •–•—˜‰•‘ž–—–Ž›– —‘Ÿ–›‰ž–Ÿ‰Œ•ŒŸ‰™‘Ÿ‘˜¦ ‘Ž‘œ–š‰‘™‘œ˜•¡–‰ž Œ•ŒŸ‰žž˜‰—‘ŸŽ–•– ž–‰›‘ž˜–‰Ž‘œ–š‰––œ¢ ’–Ÿ‰ –™– Ž–‘›¥ŒžŒ¦‰’–‘œ‰’–¡ –ŸŒŒ¦‰ ˜–‰š–¡– •‘¡˜•™–‰•‘ž–œ —‘Ÿ–›‰ž–Ÿ‰Œ•ŒŸ‰—ŒŒ•–‘ —˜ŽŸ–‰¡–‰ž—‘ŸŽ–žŠ ›–‰2˜•–Ž‰345678¢‰ ‘ž–œ ‘•–‰žŸ‘™˜Ž‰›ŒŽ‘ 2–¥–‰§–Ÿ–Ž¦‰‘ž–›– —‘Ÿ˜˜‰žŸ–š‰2–¥–

¨‘–š‰ž–‰ª–˜¢ –– ‘Ÿ‰Ž•‰¨–‘›¥ŒžŒ ’“”¦‰‘œ‘¡‰¨‰•‘¡–Ž–›–¦ •‘›‰––œ‰—–ž–‰š–Ÿ —‘ŸŽ–•–¦‰–‰Œ—Ž•Ž Ž–‘›¥ŒžŒ‰’“”‰•–š ™‘Ÿ—‘œ˜–‰•‘Ÿ‘™˜Ž‰‘•– —–ž–‰—‘ŸŽ–ž–‰‘œ–Š

˜Ž¡–¢ §‘Œ›‰3–™Ž˜‰š–Ÿ‰¦ 8¦‰ –‰’‘›–‰–›– ™‘Ÿ•–‰ž‰›‘œ–‰ —˜ŽŸ¢‰¤–¡–‰•–š‰–ž– ‘–•‰–Žœ‘Ž‰¡–‰–›– ™‘ŸŽ–ž‰ž‰Œ•ŒŸŠ Œ•ŒŸ‰œ–¢‰–Ÿ–—–‰‘•– •–š‰–ž–‰ž —‘ŸŽ–ž–‰–Ž¦ —–—–Ÿ¡–¢!"#$%

RN^?R:Q^NdNa^N_? _£?N¤¥=¤?¦<8<§<8?<8¨<¥<8?]W?f5A©<><4¤<ª Q<§;<¤?e@¥79¤©<«<8ª?;=;¬7¨7>><8?<8<>?¦<8<§?¦<¨< ¦=4¤<8¨78A<8?3<8<§<8?Q=­@46=?W8¨767¨@?3@¤4<?3g_?®¯WWW?¨7 Y876=497¤<9?W9¥<;?Q7<@ª?3=><8¬<4@ª?M@;<¤?°L\±V²³?Q<§;<¤ e@¥79¤©<«<8?¬=4§<97¥?;=4<7§?;=¨<¥7?=;<9³

úþüEÿFúGüDý ()*+,-./*0*1*2 34B56ú789ûCD 7 :;<9 3=4<> ???3=4@8AA@ ‚ƒ„ƒ„…†‚‡ˆ‰Š &®²´±­¯'±®µ´

SV S\ S[ Uc Lc b \ Z [ Z Z LL LL V [

?N_RNQN±_fgXN_?PY]aWN_N

—˜™,š*2›*,œ*+,ž.1*Ÿ æ‹òÌÍ÷ÌêÉ —-˜,œ.0) ,¡¢*/,—˜™ æ‹òÌÍ÷ÌêÉÏâÏõáÔÏÛÑÖáÞÏØÓÛäáόòËύ×ã×äÛ×

êÉÏâÏÌÛÒÑÛÏØÓÛä×όËÏÎéÕö×ã×äÛ×ό×ÖáÑÒό×ÖÖö æ‹òÌÍ÷ÌêÉ ß×äÞéÖéÏÜ×Öö×ÏÔ×ÔØÓÏÔÑÔÑäéÒÑÜÏÔÑà×ÒáÏØÑä×ãÏØ×à× ØÑäÛ×ÖàáÖÕ×ÖÏÛ×ÑãóéÖàéÏÖéÔéäÏØééÔÞ×ÑÏJÞÑÖáKÏàáÏæòø ÉËÍÏÊö×äáîÏò×ÞáÔÝÏæÑã×ÖÐ×äÓÝύÓÔ×ÛÏJŽ‘KíϋÔ×ÞÏàáä×áÜ ×ÛÒÑÛύ×Ð×äÝÏø×ÓÒ×Ö×Ïß×áàáäí ø×ÓÒ×Ö×ÏÔÑÖÕÓÖÕÕÓÒáÏÛÓåÓÜÏ×ÛÒÑÛÏà×Ñä×ÜÏÒ×áÖÖö× àÑÖÕ×ÖÏÖáÒ×áÏä×Û×âä×Û×Ïñíْ“íÏÊÑÔÑÖÛ×ä×Ýό×ÖáÑÒÏÜ×Öö× à×Ø×ÛÏÖáÒ×áϔ푒“íÏøÑà×ÒáÏØÑäÓÖÕÕÓÏàáä×áÜÏàÓ×Ï×ÛÒÑÛ ö×áÛÓÏÌàäá×ÖÏÊÑÛá×åáÏ×Þ×Òύ×ó×ÏõÑÖÕ×ÜÝÏà×ÖÏ×ÛÒÑÛÏÛÓ×Ö äÓÔ×ÜÝÏÌÓÒáö×Ïê×Ô×àÜ×Öí æ×à×ÏÖéÔéäÏæééÔÞ×ÑÏØÓÛäáÝÏÔÑà×ÒáÏÑÔ×ÞÏàáä×áÜ •×ä×ÞϖáÛäá×Ö×Ï×Þ×ÒόòËÏàÑÖÕ×ÖÏÖáÒ×áÏä×Û×âä×Û×ÏñíÙÙí Œá×ÏÐÑäÜ×ÞáÒÏÔÑÖÕÓÖÕÕÓÒáÏ×ÛÒÑÛύ×ó×ÏõÑÖÕ×ÜϕÑÞÞáÛä× Œä×ÖáÖÕä×ÛáÏàÑÖÕ×ÖÏÖáÒ×áÏä×Û×âä×Û×Ïñíڒ“íÏJ×ÖÛK

ÐÑäÜ×ÞáÒÏÔÑäÑÐÓÛÏÔÑà×ÒáÏÑÔ×ÞÏØ×à×Ïè×Ð×ÖÕ éÒ×Üä×Õ×ÏÛÑÖáÞÏÐÑäÑÕÓÏæÑã×ÖÏçÒ×Üä×Õ× Í×ÞáéÖ×ÒÏJæçÍKÏëìËËËÏÞÑÛÑÒ×ÜÏÔÑÖÑãÓã ÎéÕö×ã×äÛ×ÏàÑÖÕ×ÖÏÞãéäÏÙâÚÝύÓÔ×ÛÏJŽ‘Kí ÌÛÜÑÖ×ÏÍ×Û×Òá×Ï×Þ×ÒόòËύ×ã×äÛ×ÏÐÑäÜ×ÞáÒ ÔÑÖÓÔÐ×ÖÕã×ÖÏêÑãö×ÖÏôéäéÏ×Þ×ÒÏÎéÕö×ã×äÛ× àÑÖÕ×ÖÏÞãéäϔâ“ÝÏðâŽÏà×ÖÏäÑã×ÖÏÌÛÜÑÖ×ÝÏìéÖÖö Œ×äÒáÖ×ÝÏö×ÖÕÏàáÛÓäÓÖã×ÖÏØ×à×ÏÛÓÖÕÕ×ÒÏãÑàÓ×ÏåÓÕ× ÐÑäÜ×ÞáÒÏÔÑÖ×ÖÕÏÔÓà×ÜÏ×Û×ÞÏß×Öáî×ÜÏàÑÖÕ×Ö ÞãéäÏðâÚÝÏðâŽíÏæÑÒ×ÛáÜÏÛáÔÏØÓÛäáόòËύ×ã×äÛ×ÝÏêéö ø×äáÞéÖÝÏÔÑÖÕ×Û×ã×ÖÏÞÑÞÓÖÕÕÓÜÖö×ÏÎéÕö×ã×äÛ× ÔÑÔáÒáãáÏØÑÛÑÖáÞÏÓÖÕÕÓÒ×ÖÝÏÖ×ÔÓÖÏÔ×ÞáÜ àáÞáÔØ×ÖÏÓÖÛÓãÏØ×äÛ×áÏÕ×Öà×íJ×ÖÛK

\L U1]7U^_81

\L U1]7U^_81

\L U1]7U^_81

\L U1]7U^_81

\L U1]7U^_81

\L U1]7U^_81

78U`8aK_

K_p_4U

`L678

K_p_4U

`L678

K_p_4U

3 Hb N4 A=l#$Y FZb @8:@ 4 2 :4c'"; @ 8<Z; 

: 9 >7 N:'<Z :ig'

: 4'# 7F9 =8&"" <Z; ;44  ; A 8@4

:Qh : :qQHb @! 8:8'" <Z 4 4! %4 : 7 <

 ! >4; A4 $"#%#&""(('

@ :;8<Z :8h &Y ;@ & :QA &"&%9 nR H N "#%#('(G## @ @ 4N :=: 8 "#$ %)*+,,,**S/EE '"': " '% @J; 4$": !"&% '%$(&( @8

:#(G((&Q ; @4N=o@ "#%#(' &:@J; ")*+,,,**TE*E %" (!"#%#(#$"#%'(Q G'$%'( )*+,,,**S+)) )*+,,,**S)+, )*+,,,**S-,T )*+,,,*,+/*, 3   : 8 c ' ( Z

  @ : 

 <7Q :  >  i

4 '& 8

 

 @: 

 ? :   ig & " " & @  8 M  4 

 <7 7

: N 3; : 8c ""; < : ; 8

: @; : d J H b h :

  <HY h :

 4 A 8 aU\L9 

 :    &% : Q d !

 :

@ J 4 

 F  >   H 

 ?@ HAQ F= Z   2

 & " ( @ : 

  

;     ; ! # G : Q d  !   8 

 4    ; : 4   N    4 "#(&#$&$&'G = @4 5 YF 7&""" A$$ "#$%&''&"% )*+,,,**STTS  :!GGG""% )*+,,,**S+-* >Z:2>QG[%#G')*+,,,**S.ST &% :6@8%&'Q"#&&)*+,,,***)S+ %&G# )*+,,,**+*T- <7 :: Z: "

@4 G& 4:Q4 7 4:8! c'"#$G9 ;: f 4Y: @ 8<77 &;G 4 HA :8Hl (# : 7n ' Y &%$(2 $G)*+,,,**STS* eL97 aU\L9 Z; 8 :! @ :4'&&G c' G (&#

:Z J 8!# & : H h: :4 "& &;%(8q9Hb 4##&&$ Q"#;#:%%A ('#"P f4@=g( & 

 :  # %  

 :  hf X 4 

   9 %&('$"" "#$& 8! G ( "$"% =

@4 &""( 8

: @ : Z  8 )*+,,,**STT+ =R

)*+,,,**+,.* )*+,,,**.-,S 8!@ :<< 8 744&"""a;LtLa !' :4 ! i

4 : 8 '&; 8

: @; <Z9 Z: ; H  :    @  8 q Hb ; G : h &G;$ :4 "#$G('#%% % # ; <Z : ; @ 8  : G$('''#Q "#$(#$""$"" `t_678U )*+,,,**/**S )*+,,,**-S.+ 4 ;8G;$ : !"#&9 n"#%#$G%%Q RN&;G :A8("&("#& &;& :F(&:;& 4 :

:@: 4 ;;@ %G@ N:<Z A=d? <:4O>;i 2Q = "@ G2 8N & :! 4;YF; @;<7; == ' :"#( #G')*+,,,**-TE) GGG$ (%(GG%#G `L678 aLtLa8 )*+,,,**S//T )*+,,,**.-)* 

 & " ( Q 4 A    4 @4 q H! Hb ( <HY &( :; H: M #%8! 8 (( $ &:@ : = <Z #(@<Z 4@ 8:!( '4 : """" % :@# : :;F( =N:7 AA&";'';: 8 9; @&#% :Qdi"#%#(')*+,,,**-//+ `t_678U 4 ! g 4J $($$' :== 24

4N

<:4O &"" :Z 4 @ O :8c "4  <Z  !"#$G((((Q"#%%('($$)*+,,,**T.+. GYFc $G "((b[ N4  

:J !G$?4":(( b:)*+,,,**-/+, G@$ :Q 4"#8#")*+,,,**-/-S "&"& i: )*+,,,**-/+. J  : @ @: 

  4

@: M  

:  @( #'; $ : d JA;A O 78Q4 :Hb $ 84:<Zc

#'G%<  &&#;;$$ :: >(G 74484 Ahc#G;f ; %&; A

 ;  %&;$4"#%'%#'# ?  :'$; A84 H 44"&%9%$"&&Q"##9 < )*+,,,**-TES @: h: d di6M :@J ;i <7 hR N(G;:(;

)*+,,,**S*-/ @ =;<HY :@848;!"#

$&&#)*+,,,**T-T. ##@ %&#R& 9 inA <= &""& 8 <Z >H @ 8!4%#&%Q "#$%&''(% :Q ; ;8; 4=!4 l c J :j%)*+,,,**-SET ('&G k <=53 Z b ;<Z Q"#?4 ('&)*+,,,**S*// %#'! "G(G' )*+,,,**S,,, A

  4 7:

 G%; $ : d4= U K_p_ " " P   A O 

 @  h :

 ; A  8 ; 4: @4  ? $ :

4 :8! # "#&(#&GGG% =4N;M4:

'"; )*+,,,**SEE+ !@ "&%  J4 (#4%HJQ < j"Q&= %QY k%4$& $ <Z 8 :8! @ 44<Z; :; 8! $ :Q ><74 XO H:J

&""

"d @  H

&GG"%%;(Q"#7 %&%8$Q''( =:=)*+,,,**T-T/ 849 <:4in:A =8 ":8@

:@ < A4 4?4 d4 "#$(#$""$($ "#$G(G(#&%& "#&$"%#%$ : )*+,,,**S.E. )*+,,,**S)-- : )*+,,,**SE.+ @  J 

8 4 

 @  8    @   d4   Z  Y @4 4: H4@4!A 8; 7

 4R %';<Z 4:<7; @4 M8@ #$<Z; 88; %( :42 : G#%)*+,,,**S/,* G" =&J

@ h %("G%( AO H

=@ 

4 ;"#$G$'&((#"Q :@ : YF;

 :$9Q ? @ "o@

i: :@: c'"#('"(%$$%%di :Q4 N:@N; :<i 4 ; "" :  !"##)*+,,,**S+.. "#&&#;h': #; #QH "#%$8$Q$G')*+,,,**T-TS M8 ("#" @ ; ;@ : @&4 &#% :)*+,,,**S.T. %#(& & : UK_p_ ^55r )*+,,,**ST+) )*+,,,**SET* F  N Hb  $

f Q l 

  $ : 6 A  l4   & : < @  8 M   ;   74 4  Ah  4 4  # ' <Z  

; 8

: @

  @4 

 H : 8  

 8 A 4 : N H8 ! = ?

  i =8 ' G Q = A:   : Ah l 9"2=  G :@ 88 &#:$$G#(jN:k Zb (& :!"#(9 : ZH?Z; M:8! @

 :8''%; J%#$""G& 98!# : =8 #'<!"&%9%("%G > ;YF& ;d '$; G" 4#R 8 " :;4 G$&"%G !"&%9 Q"#%%('G"''' X ;n&h 4";#M&()*+,,,**-/ES #;<Z ## !"#&G("#$#$;"##&G&%"(' )*+,,,**S-S/ )*+,,,**ST,S )*+,,,**S.S)*+,,,**S/./ 4

>@ <HYg:8"$QA ":X)*+,,,**T-/, 4hR #": 84@ ; 74 4 ;YF; H :8:F4 $c'% 8 4=FX :X 18U6V18U6 4U8 '';$@ : YF : :N g #& @@ 4&#8 4 : (<7; @ =H :#J: J N &? J#$'%# 44!<Z "#&&@'G4 %)*+,,,**/,/T Z:$mA ;' : d  :"4#:$;& '&)*+,,,**S+./ G"";&<Z9 '& :4?=H ")*+,,,**ST+, " :&(# "#('"&&%""#Q > 

H J  :<7   ( "  : Z     J F

4 Q H

  : 4 Q A 4 :  )*+,,,**S.+) 4

  

 

: @: Q :  N  : 4   

: $: 8 M  A :  

 q H b   ; ' : Q A   8&;G8! :Q

 4 n

M % <i Z

: 

   :   :  ( : 8   ' # # ; @  8 ; !"#&&$G&"$' : !<4#(((#)*+,,,**,/SE ?h: 4M Qh: Q<HY ^55r 44@ d

: @J $@ !(%$ : !"&%9%''"$ )*+,,,**ET.T : )*+,,,**ST++ n !"8# %#o (# &)*+,,,**S+S. $G 8 J 74 @ @ 4f> $$ :8 %& FN :4 6H H : 4; F 4; A4 9; "&%9G'(("Q"#&&%'&&G( )*+,,,**/S*T ?

  A   =8 # %  8 4 : $ 

 :  <Z  : <Z    4 :  ; :  4 

4  H 

  AZ<2 H 4 @4 Hb H ( : A  8 H A %'# \8p78 4:!"&%9GG#"%Gj <k : 4 H% :;F(;<HY;==Q8QG :: @

 : 4 !"&%9%)*+,,,**S/,, G'"" 8!%$ :H!"##&)*+,,,**+,., 78U`8aK_ )*+,,,**-,+- h 4!%$"((GQ"#$G&$'((()*+,,,**-T,) G 2O:; ( &(8

:8 #(J! "#&(#9 8 74 4U8 \U aK_ U K`U = @ 8q <  J R 

; = 

4 ; 4  g =8#" <Z A @ & O <HY g; &:";:"%;8; :@; @ @R ; %#G(((Q :"#&&%9 ==; HG>:96Z"P; J A 8 :@&';$@"# 4%#(<7 N('9 7XX&""$@8 :@ i %"#"#Q"&%9G$#G$$" )*+,,,**S.*, @ 4 

 6:  J  $#'"{; @

 <: YF= ' $ :  J : ' " :   

   

: b2 & ( : H Z: 2

8 =&"AA;A6  : (( : !"&%9#&)*+,,,**-//S "&&&& 2 O:2M (&(: 8: : :8 ##! : 8 ;"#&(G&%"('% )*+,,,**S/,) =!'$& :

!"#%#('&%"#$ )*+,,,**E**E 

& )*+,,,**S-+) F  N 

   b2 ( :   N GG%%$$% <:>;=@ ;A

;gnR

Q&Z 8 74 4 in#:J: < 9 : 8 M &G :: "&%9%(&# \59w575K :h: b2"&%9 $" :&G'&## ! i@R 4 74 : H @ 8 "Pf =h &)*+,,,*,+TE. "A n("": &"#(&%$G'"Q :@8!"& % 4 9("(" 4; '%Q"#% 4")*+,,,**E),+ &&: H !%(" %:8N :q)*+,,,**S-S+ G&Ging## Z2HJ Q

:J4 )*+,,,**S.*T <7 HA 2  N c # # 2 :  

  & " " h;

 : J; M  9 )*+,,,**-+,* :   :

   @

Hl 7n h2 Y  A M  X : :;;di HA;Hl;

 :!&;:;  H=<:g & := 4&$ !"#%%(#$('%2 :)*+,,,**).-+ 

8 AO4 A::Q:":=8 YFQ @Q $ : 8 8@& : >@4 !"##"&''%#' 456789886 456789886 7 ; NH ( :; H 4 :;8 ;: 7Z" :?"#$%#(&$ :x8N <2 : 8 n(""=&"AA= ! #$4<7Q F=Q :=

% #< '&%$($G )*+,,,**+*./ Hb; "#&&%$"$"$' )*+,,,**STS) d4 "##"&G$&&$Q :4nR 4!("(''(GQ '(!($ )*+,,,**-+,) 4 H6"#%#('($('Q AJ M:#(((&'Q

86 18U6V18U6 )*+,,,**TT-* )*+,,,**+,EE \UaK_ UK`U > @ O  G & G ; : 8 # # ;    & ( ; $ : "#&&%&('((#Q i= & " " % ; < = ; 8

: @; F; F  N g 

 H& " : ; = 

4 ; n R

4 !Z:45 !"#$#G9 A H:!< 7? 67Zb uv

2

8 ">":"P :;! H$ :;i@R H# :==;x8 GG$G# ; 8($ :4:! M

 #$"""$# "#$%&'#&('"'   ! >@ )*+,,,**T*,. "#%#('$GG$ (:"" H& &=G&= &&("AA :;"# HG "P )*+,,,**S/** Yl?44("(: #&#'' <: !"#$G('(G"Q H@ % : 8%; 

 @: ; n H2 :@4 6 < @% 45=5 >kji 2 5M )*+,,,**S/+)

  " & % $ ( ' & $ 9 YF<7;  @   

      

 )*+,,,**-.-/ >    : 4 9 \UaK_ UK`U =&"AAn("": !"#&&%9 ? ""(<Z G%(("' G&'% N"&'((&%$GG&%%& 4=! @ 8 :ig @&@  :<:d "#@ %9

560451 4@4 H( J" 

8: 4H

$)*+,,,**T+E) : H " 4 %$"%(Q"&%9'('"$( )*+,,,**T.** "(G%(( : H&"> :@:8 ""A P Hb H% :; ;84!"#%#$)*+,,,**-S.) JJJ "&!%'%(%4(%:&4%'G8&G";4f #&R9! H d JG 2

n("" ;5:= ;H H 4;)*+,,,**E*// = &" AA H g

 : = H( n R n("" A &$HA &%4%@ (&&@ "# !J ! 18U 6V 18U 6 )*+,,,**SS.n    A

 h 4  c " " <Z A @ ; 

  H : 2 3 4 !        5  6 78  9 (" : FN "#(&#%GGG%G Z 

 %""##$; "#&9 z4:4)*+,,,**+*E* 44@ Z"P <HY n c & " " $ <Z   : J  !

@ : ; 4 

; @   { 8    @ 

 4   : 

  :  ! " & % # $ ' % ' ' ' >42 :;?@% :@

;<7 =! % # # # # $ )*+,,,**/*+S

f

![:@4 M"7 & %4##:(:8Q"&%G9 &%""$##$ )*+,,,**S.E* H4@4@4

' $ :    

 N   

     " : Q di " # ( ' & # ( ' % ' # d4  @ & @ 

   @ 8 )*+,,,**T++E 8  # % H4:2

: 8 =;H &"AA HG: :N :<dJg Q Hb=&"AA HG :n("";)*+,,,**-/S* "#(&#%#'"$=H )*+,,,**S+E, 74 J 4: %""&%G =8fh A  @4@  4 B)*+,,,***,/) ?@# 4$4 4Q:A

 4Q nR

4Qi2  )*+,,,**-/.- :  :&:&= :&" :Hb :"4#:8(#&"$&<< 44;5 : ";"P; %n($"""';"=6 "#& (4(;5 $)*+,,,**ST-T GG% = H&" 24 : & @

:; i2 ZNH 8 :@ %')*+,,,**--,S '& #')*+,,,**S.)/ GGG' 4:aLtLa ? :4 C> D"&% 9? ##"" )*+,,,**)E/. Hb H" : ; H 8 H @4 5 :    62

  j X   k =AA 9([" %9(9"8# H :y y;;H Z4 8b

:4F9! H4@A:: @ :  @!f4 n :An :8 #&; <7;J HG ::k"#n%(#"("';=###;H (4$"Z """P( " ?? ;:4@ ;:; 4  8:@4

]\]v N A: 4     : ; N : @  X M ! $  ! "#&(#%"#"#Q N =&" Hb; n(""; :  ; H 4 j F  Q " # " ( $ w`5u9L15a FF :@:::"@ " @ ( % % % (  JJJ 4@'9 %&#%##"#%%('&"(%$% )*+,,,**+,ST "&%9 Z"P!"#(&#)*+,,,**S.E, ""%" <Oc"'4;8:)*+,,,**.)*E Z2l (#

=8' h(" 2" "#$G((#G&% )*+,,,**/--/ @ 78=44#" G""8 "&%9G$#G$$" )*+,,,**/T** 5: )*+,,,**S.*+ > @ :; K_p_4U "

  @ ! > =

@484 A H 4 @4 d J g 

 ; i  @ R ; = 

4   4 : = : 8c %   <Z @ : 

  R & 8   & & ; $ :   4 4 4 4 i  

 in A & " " $ ; < = ; Z

  2 : 

 ; H :!; @4 @44I4 J:; "#$GG$G'%G( :J : G# AO ?:ig''( nR 4;A 4 " ::Q&8 <Z;:; ;%$ :4 4"#(&##"(G$ 8 ;84 i?Q ; <Z9 Z; 8 !" #%4; %(')*+,,,**T-). ""( %% : ; ZFJ AH"&% k %#$&$'$j )*+,,,**S,-* ! "#(&##$GGG$ )*+,,,**S/S/ =4: N@4: ! "#%#('G(&('

 ;@@  "&%9G$&($"Q"#%#(##(#'(# )*+,,,**-//- M ;H @4 24:4%;$)*+,,,**-*// &;(':; )*+,,,**S.S. )*+,,,**//.E ! <N  

 = 4N 4:q 78U`8aK_ : g

9  Y &""#  @: 9 =&"AA<#"Q8 "P @8"" :9 : `8aK_ )*+,,,**-*/, g

qqqq >: 4 @N : @ 4 :48#% <Z 4 

4 : =@878U K81L6 :   Z > 4   

:     @ ? 

: 

@ 

  Q & 8     @ 8 g 9 :  n ( " " 6 fh " Q & $ HA 

 8 >   Z  4 ' ' @  8 @ : <7 =   ! " & % 9 % " " " % ( % 9 Z

  == 9 > 4  < d J g 

 ; &" : "#$G&$&&'$%  &; $ :;R= 4

4 : (; & :%; !"#$&G$&%'%"Q"##"#)*+,,,**-)ES '%$&& =Yj::k "#$G()*+,,,**SSS* )*+,,,**//*/ G G G " # YF ?4     :     8  % ( : )*+,,,**ST*E = 24 

M @  4 :  ; 4 N 

: ; M

    ;

4 ; i  2 R HbQ 2  ; n R

4 ; i@ R HG : ; n  H# ! # (  % O4(; :;:@

 n4 :;7 ; An#&<Z @8 M@ 45 ? A 4Z :o"&%9#&)*+,,,**.SE) @4 :4 O; 

 4; 9 :4 #G%%% 4 "#&($$&"(')*+,,,**-TT, g

;= 4;nR 4;i2R HbQ &>""@ 8; 8;=4< 6UKK86 

dJ g H&" :)*+,,,**E.*. 4=< 4 YF @' 2Z !<N "#$&G$((9; G Y ; <7; :@ #;$ ::A2A 849N("P :8:" # %#& (GG)*+,,,**/-EE $%G H 4O@ <7 :4Nj4N Y Q k'$ 2H( M4 Zb ("4 :@4 8qH

: G&$>$:#$;$G!Q="= #(#G)*+,,,**-+TG:G@ G%%8G d 4@4q H:@8; : &": "@9J @: :Qh d

::@J; <7;<< 42: ;@ 8 ;YF "&%$&#&# #&'#& :(%GnQ"R# 4%A

')*+,,,**-,++ "" "#(&$%G""G'Zqqq)*+,,,**+*T+ f (@@:  )*+,,,**-TTT ' #(%%&&& Q  $ : 8 g9 : 

 ;  n ; >  ; h 

 H4   ! : J

 ;  ; : $G :"#$G('#%%== 8@8 AO:ig'%8 :)*+,,,**-SE. <Z nX4:N&"&& "8:@

: @i J 8!"##G%"GQ"#&&#G%''$ ? ; nAg <Z Z: ; @; 9 :  @ )*+,,,**/**- HJ &4%@ Lr51 <: Z g  <Z; "&; @: ;4

 M?

 :Q4 ': :2

@4 '" ::4=!<< ::44J 4J; Q@; @M"#; @%%(;')*+,,,**-*,/ %&&; 3 Ng WW MoJ"#$#G'#%((( J 4J :JQ &$# '" =!"&%9 %$&$&$ d 4 Z qd Ji :n)*+,,,**)+), ; >$: 8 " :Q : H($;$ :#)*+,,,**-/-E ;? ;:H c#% <Z Z 8:;:! 844 78 ' :Q== "##&$<Z G()*+,,,**-/+) "%'':'' 5 )*+,,,**S)+S

$&!#' :Q !"#%G&&$%Q

"n% fig @ N "%#$$' M 8! !G$$&###Q %8 y" H " 4 ; :     H4   @4 

 6  4  @4 

   

  )*+,,,**S..E <  i 

  "'Q "

 :

@ JQ =    7n " $ 

 :

@ J M    <Z : 2 

4 j " & k % # ( % G % 9 " # & & % & & G & ( Zb2

 

8: =M:R :8c# !"#('&#$$$ )*+,,,**S+)E @4 f: &""#8 :@ @ '$ :i? =!"&%9 R

46

4 Q4 4QMQ:J: %G'Q(<Z :@

:  4 ! "#$46 %&')*+,,,**ST)T "&(G# 8& 8:" @ ? :2:Q 8qg;=

;nR ( 4;A 4)*+,,,**-E.+ ;i@R; > d :; g: g=

 c"<Z; ()*+,,,**.+//

8 :J 4 A@84=G'()*+,,,**SE). :Q<Z9 "A #%@#('@ "("$$$ Q%;$:)*+,,,**-S./ GG'$ "&%9 '#(""8!G' : ! %$&$&$ K_p_4U )*+,,,**SE,, < 7Z" ;4 >@: X4i" $

Q"G<Z; A:; @ :& : 5    

:  i  @ R  $  " # #(%#%& '"Q "#$G 4 ##($: $)*+,,,**S/+E j>Nk:! h:@(:8c'$8 )*+,,,**S.SS 18U6V18U6 4 ! "#&(G"#### 7  N '  

  @  @ : M    <Z Zb M 4   : 8 # % ! ( : << 2  @  8 @ 8 4 M )*+,,,**-/)S  H &$ :%$&$&$ 7:Zbi4 in c"#gY :@J ($;$ :?:%#&(" #%<Z&%;$ : :" # &YF "##"@G ;&$G'G' hAc'#<7  @ : ! 4"##"$(G'G' @RJ : M ' :

4 <

F  : W :NA8

 8!! |: ":"#&&'G%8)*+,,,**S./, 

 =! "&%9 "#''"$'("%Q &%$&:G$G$>!2 >#A4 4  @#    

: N ;   : )*+,,,**SE,* YF

 : 4 

 @   

       Q : 

 @ 8Q : (# )*+,,,**S)S) H= <Z 4: %'(GQ>%H '@9 (("? 8? : 

 @9 @ 8:8c#J AO 7NH b#)*+,,,**S*++ @ "#$####$(&Q%G($'$ 2

o"#  <Z9 h !"#&&%G#((& )*+,,,**S,)S >"& :?

%:<Z9 h:@ (@ 8'G=4::8)*+,,,**ST+S b2 :J :: g

 4@: nAg& F=:"#" "Fl &88$ Z A?2 )*+,,,**SS-.  

   !  @ G  ' ' :  

  @   4  @ 

 8    Z :  j $ : k =  ! " # ( # G % $  (  

  

 i <H N  4@7 ;<?X@:@ )*+,,,**--)* %$ 8c&<Z4:8"#%#(#)*+,,,**S-, !"#('&$&G"&%)*+,,,**STE, G$"%' ?>?2' )*+,,,**S)TS eL97 ;$ :=!"&%9#$''G r5_05La i@A@G%&&&QG%&&( )*+,,,**S/*)*+,,,**ST)+ <:=Y ;

 : Z

  8   4 @4  :   >  f4  i  ' $ <Z A @  YF # ; <7; Zb 3   h   c ' $ 

   

 <7 g 

 n

 & " "  

   4 

  4 4 H  4 : ( " % Al X 

   : 8 " ( >  f :   ' % <Z  @    & : Zb A O 

 h : @ G =8 ' & Q ' ( 8

 4 : 

      @  = N :   o Z  @[ = D"#$%(G&&$ @H 24 ($! @ :"4&;%' 4;$@ @ ;#"#%%(#%GGGG# :d4;Z:Z:; J :@<ZA@(%;"##""%"G%( $ :4 : @J [ @ 4$ :: Q4di "#$G%$$$ ;@ 8"#$#G#"("(Q <7 sH<"#%#(9 HA; Z:%#""" 8(;$ : "#&9 ##; ;FN"#%'&&G'# :4X4;F8; Q&(A: &::@ GG$)*+,,,**S./* ' :4; <Z (#$$"""Q ;=sGG'%%'%Q #%GG(( )*+,,,**S//S )*+,,,**S-E/ )*+,,,**S*.)*+,,,**S/T* )*+,,,**S-*/ )*+,,,**S..) )*+,,,**+*.S


0123

!"45

#$%&'()&'*+,&'(-./&'(0+1,23 6789 7  6 918 

4564789:;<=>?@A LCGHRHXGhEM@NOPEG@XCVEP VEGIEGS@XCGSEP@YEEX@DCDA BCDEFG@DHIE@BJKLM FE@WCRYFEWTEG@YEEX@WERHP UCVE@XFD@BORWROj@kOXE@lOSA NOPEG@QRSEM@IFTEUERTEG DHYFD@TCIHE@TODWCXFYF hE[@nEDHG@RCG†EGE@XCRYCUHX UETEV@DCGIEWEX@WCREG DHYFD@VEVH[ DCDEGS@UCVHD@YCDWEX@IFA UERH@IF@YTHEI@ZEYTER …JEhE@VFPEX@IFE@b^y WRETXFTTEG@IF@XCGSEP@VEWEA LEXERED@DHYFD@ICWEG[ WHGhE@TC†CWEXEGM@DEA GSEG@PFGSSE@DHYFD@TODA NOPEG@IFYCUHX@UETEV YFP@DHIE@WHVE[@LCA WCXFYF@‹Œ€€‚‹Œ€‹@UCRETPFR[ DCGSSEGXFTEG@WOYFYF@\]^_` DEGS@YHIEP@YEhE@YFEWTEG JEEX@FGFM@WCVHEGS@BJKL a^bcdeFDWORM@ZORCGfO@gFDTHYM RCG†EGE@DCGSSEGXFTEG@ZOA DCDWCRXEPEGTEG@ZORCGfO hEGS@PFGSSE@TFGF@UCVHD@IFTCA RCGfO@gFDTHY„@ICGSEG@NOA gFDTHY@TC†FVM@IFXEDUEP@VESF XEPHF@TCiCVEYEG@VEGiHXEG@YXEXHYA PEGM‡@XHXHR@WCVEXFP@UCRVFYCGYF nOjE@ŠECGEV@hEGS@iHSE@DCA GhE@UCRYEDE@BJKL[ Q@Qˆ‰@FXH[ GSETH@UCVHD@DCDHXHYTEG BCDEFG@hEGS@UCRYFGER@UCRA tEGEuFGS@DCGEDUEPA GEYFUGhE@DHYFD@ICWEG[ YEDE@XFD@BORWROj@kOXE@lOShE TEGM@FE@DHVEF@DCGhFEWTEG oHTEG@XET@DHGSTFGM@NOPEGA XCRYCUHX@EmEVGhE@DCGCDWEXF WROhCTYF@XCRYCUHX@YEEX@ZOA VEP@hEGS@ETEG@DCGSFYF@WOY WOYFYF@WCGhCREGS[@nEDHGM RCGfO@gFDTHY@DCGSEVEDF YCGXREV@ZEYTER@LEXERED IFRFGhE@PEGhE@DCGIEWEX@YCIFA †CICRE@IEG@iEREGS@XEDWFV@IF DHYFD@ICWEG[ TFX@TCYCDWEXEG@UCRDEFG@IF@VFGF WCRXCGSEPEG@DHYFD@TCIHE[ JCDCGXERE@NOPEG@QRSE ICWEG@WEIE@DHYFD@VEVHM@VEGXEA JCDCGXERE@BJKL@PEGhE@DCA iHSE@DCGSETH@XCVEP@UCUCA REG@UERFYEG@WCGhCREGS@BEREGS DFVFTF@nOjE@ŠECGEV@IEG@JCXO REWE@TEVF@DCGIEWEX@WORYF oFRH@IFPHGF@pqdrbcdeFDWORM@sDFVC nHRIFhEGXERE@hEGS@DCDFA VEXFPEG@UCRUCIE@IERF@tEGEA ZFGTCRYM@ZETDEG@JCVEGM@IEG VFTF@TCDEDWHEG@YCUESEF uFGS@DHYFD@VEVH[@KE@DCGSA gCFGPERI@gHDEFTCmF[ iCGICREV@VEWEGSEG@XCGSEP[ ETHM@YCDWEX@IFEiET@UF†ERE BCVEXFP@BJKL@DHYFD@VEVHM NOPEG@QRSE@WHG@IFYFEWA OVCP@YEGS@ERYFXCT@BJKL@XCRA tEGEuFGSM@YEEX@IFTOGuFRDEYF TEG@DCGiEIF@WCVEWFY@TCIHE TEFX@WROhCTYF@WOYFYF@UERHGhE =7?:>’89:;<=>?@A@kCFGSFGEG vdrwxyez{|}^~eNHDEX@€‚ƒ„M WCDEFG@XCRYCUHXM@DCGSFGSEX IF@XFD@TCUEGSSEEG@kOXE TCVODWOT@YHWORXCR@BCRYFUE@oEGA DCDUCGERTEG@PEV@XCRYCUHX[ FE@iHSE@XET@EYFGS@WOYFYF@SCA lOShE@FXH[Ž‘ XHVM@BEYCRUHDFM@ESER@DHYFD@ICWEG ZEYTER@JHVXEG@QSHGS@UCRVESE@IF TODWCXFYF@KGIOGCYFEG@JHWCR ZCESHC@KJZ„@UHTEG@XEGWE@EVEYEG[ =>?@A@B@CDE?FA>G A>GDH >ZLJLDzPRO[LDATKSD{L[KOC MPJLKSLZDePJLIKHePJLIKDeLMDRLH JCVEFG@DCGSE†H@WEIE@EVEYEG EIJKLMDFKNOKPMILDLQLK =PKIKD]^|`abCDZIJKLMDJPKSH XLKDYIPZKLJCDTUL[D@MIMZPKDiPRLZId PFYXORFY@YCiET@“FjFYF@”XEDEM@WCGA JPRLQOKIDRLSLDTUIVOWL LRLJIDQPQLRLdLKD|H}DNL[I fLWIODgRIhP[LCDTJLZD]^€`abc THGS@IFGFVEF@VCUFP@FGSFG@DCGhETA JPRLXLKDYIPZKLJDNID=T[LH {O[PLD>ZL[LcD=LLZDIZTCDeL[L >KZTQDYIPZKLJDMPKNI[ICDfLWIO IH G@VESE@IF@TODWCXFYF@KJZ[ WL\LCD=LWZTD]^_`abcD>KH ePJLIKDZIJKLMDFKNOKPMIL JPKSLQTDMTNLdDJPKSLKZOKSI YFTE‰E RFT@BEYCRUHDFM@BERhEGXOM@UCREGF ZTQDJPKLJWLdDMPJLKSH ZLJeIRDNIDWLXLdDNTQTKSLK ePZLDQPQTLZLKDRLXLKDMPdIKSSL DCGiEDF iFTE@BCRYFUE@UCRVESE@IF@KJZM LZDePJLIKCDfLWIODgRIhP[L \LKSDVTQTeDJIKIJcDFKIDNIKIRLI MILeDJP[LVIQDZLQZIQDZP[WLIQDTKZTQ JXEIFOG@JGH@V XEG@QSHGS@UETEV@IFWCGHPF MPRLQTDLMIMZPKDePRLZId MTNLdDWP[ePKSL[TdDQPeLNL JP[LIdDQPJPKLKSLKcD~=L\L ZIJKLMDMPKIO[DJPJIKZL JPKZLRDeL[LDePJLIKc MTNLdDJPRIdLZDVL[LDeP[JLIKLK WCGOGXOG[@“ERF@WCGSEVEDEG@DHYFD NTQTKSLKDePKTdDNL[IDeL[LDWOKPQc ~{L[PKLDQPJL[IKDMLKSLZDMPeI YIPZKLJDNL[IDhINPOcDP[PQL VEVHM@VESE@TEGIEGS@BCRYFUE@WCGOGXOG@XET iLNLDRLSLDTUIVOWLDMPWPRTJK\L MLLZDNIDLQL[ZLDML\LDWP[dL[LeDNTH JPJeTK\LIDQPVPeLZLKcDiP[MILeH NPKSLKDZLUTQD=jEYDjTeDNID=ZLNIOK QTKSLKDWOKPQDNLeLZDJPKLJWLd LKDMTNLdDWLSTMC‚DZTQLMK\Lc]NZMb WCRGEP@WCGHP[@…JEhE@hETFG@ETEG@VCUFP

klmnopqnrslptuvurwlrpxoryv

ÉÊËÌÍÎÏÌÐÑÒÍ

ÉÊËÌÍÎÏÌÐÑÒÍ

ÓÊÔÊÓÒ

$ÌÒ$

ÉÊÓÊÎÏÌÐÑÒÍ Ê$ÏÒ

•–—–˜™š™›œžŸ ˜¡¢£¤ ™˜Ÿ¥¡¢  –¦Ÿ ¦™¡¢§™¨©œ ¢ª ¡©œ«™¨© Ÿª «©¥¢¬¢™¬Ÿ«¬ §¤¬¨©¡«™­®—™¥¢¥Ÿ¯

-&3./·21+(#&1+'(-.'$'*$'(¸¹º(º.·+%(»&'¼&,

ÉÊÓÊÎÏÌÐÑÒÍ Ê$ÏÒ

ÉÊÓÊÎÏÌÐÑÒÍ Ñ(Ñ/Ì

›½­¾¿À™ÁÂÃÁ–ÄÅÆÀǽ–™È½­˜Ç­–À›Â

UEGhET@TEVEH@BCRYFUE@DEFG@IF@KJZ DHYFD@ICWEGM‡@TEXEGhE@TCWEIE vdrwxyez{|}^~eNHDEX@€‚ƒ„[ BERhEGXO@DCGEDUEPTEGM YCUESFEG@UCYER@WCGIHTHGS@IEG WCGOGXOG@YCXFE@BCRYFUE@VCUFP FGSFG@sfC°HFCV@±OGfEVCY@UCRDEFG IF@KJZ[@kERCGE@FXHM@YCWFGhE@WCGOGA XOG@IF@YXEIFOG@TCUEGSSEEG@DEYhERETEX oEGXHV@DHYFD@VEVHM@VEGXEREG@WFVFPEG TODWCXFYF@hEGS@XET@YCYHEF@ICGSEG TCFGSFGEG@DCRCTE[@…kERCGE@TC†CmEM DCRCTE@ETPFRGhE@XET@DEH@IEXEGS@TC JXEIFOG[@²^emEiER@YEiE@YXEIFOGGhE@XET WCRGEP@WCGHP@WCGOGXOG[@BEVFGS@†HDE ³[ŒŒŒ@OREGSM@FXH@YEiE@YHVFXM‡@iCVEYGhE[

LCYTF@UCSFXHM@FE@DCGhCREPTEG YCSEVE@PEV@XCGXEGS@TCFTHXYCRXEEG@BCRYFUE TCWEIE@DEGEiCDCG[@nEDHG@iFTE@IFUCRFA TEG@WFVFPEGM@DCGHRHXGhEM@KJZ@EIEVEP TODWCXFYF@hEGS@WEVFGS@XCWEX@IFFTHXF[ …KGF@XCRVCWEY@IERF@VCSEV@EXEH@XFIETGhE TODWCXFYF@GEGXF[@ZESF@WHVE@DHYFD@VEVH hEGS@GhEXEGhE@VCSEV@iHSE@XET@UFYE UCRiEVEG@WROuCYFOGEVM‡@TCVHPGhE[ BFPET@DEGEiCDCG@BCRYFUE@DCGCSEYA TEG@KBZ@UHTEG@TODWCXFYF@hEGS@PERHY IFFTHXF@DHYFD@ICWEG[@LCYTF@UCSFXHM WCDFVFPEG@TODWCXFYF@UERH@ETEG@IFUEPEY YCXCVEP@EIE@TCWEYXFEG@uORDEX@TODWCXFYF hEGS@ETEG@IFYCVCYEFTEG@IEVED@mETXH ICTEX@FGF@OVCP@NOFGX@‰ODDFXXCC[´µ¶‘

ÉÊÓÊÎÏÌÐÑÒÍ ÔÒÉÒÒ

ÉÊËÌÍ<ÉÊÓÊÎÏÌ,ÒÌ ÉÊËÌÍ<ÉÊÓÊÎ6Ò éõØ6ì 8ØìúÚÛÖòìàÙÛóè ÖØ)Ù ÉÊËÌÍ ÙîÙòëÙØÖçòêèÛ4ÖíòØÙÝí Ù7Û åØØëØÛÙ í ñß÷ôõ â ÖÚÖ ìØíçÛØâãÖÛß áØñ×ØáçÛÛ&Û íÖåØùøßáÛ5ì ÷ÛëÝí 5äøÛùÖ Ûß áíáåà ù 7Øí

Ö×èØÙØÛåìí êÛðè8èçØãÛãÖ ÖÛ#ÛââØØå ãèÙÛãèôèÙÚÖ Ûßááøîïõ âÞÛ ãíÚÛ Ûéðì

ìíéÖèÖØéõê : îÙ ì íØççÛìØú åØ ôØíèÖÛéãâíÖåÚàñìø7Ø ü×ÛâÛ×ØÙíìØÚÙòÚà &5 òÛØßÙá áùøÛ÷&5 ßÛòóõ ÚÙÛñð

Û ìØéíÖÖÛØôêØÛ4íøèöÛÛÙã5ÖâÖØé!åÛ Ûîï òÙ ÚØçÛí òÙç5úíÛèåô éØêçúåâ úôòíÛéâØ ÙçÛÛçåì ØÛâéÖú× áùöùäøáùüûüûúáßö÷øüûøýþÿ000þþ112

òÚòÛ4íØÙØú éõßüá8í!ôêèØí ÛØ×Øðò ØÛ Öíòç ôôå øüøûûü ÖÙòåØíâØÙÖÛ4ìÙÚÖíÖÛ9úäÛ4àùýþÿ000þþ1ÿ1ý äûüä÷ü áùöùäøßáøßùø ûûñüüáüÛ%êàÛïØÙâèêÛÕÛûýþÿ000þþÿ0ý çØåÖÛôìêÖððõáßö÷øäöûýþÿ000þþ2ÿ12 ñùû; í ÕÖ ÜÝÞÛ áÛâãÙßÛáñáääáÛ×åØ ÙÖÙôÚõ 6Ö ééØÙÙÛÛðì íìÙØÙÛ 4Û ßááüÛçãåÛ ÖâØøåÛ îï 4ìê áßö÷ùüáùùù÷úáùñßßöýþÿ000þþ30þ éáßö÷öñøùùö÷ú Öê×ëØìÙíÚÛÛîïÛ ðêßìàåØ âÛÙìâÖæÚÛòçàèóè ðê î6Û éåéõáÞìÙÖ ßö÷ûûîë ÷ß÷áñÛéÛÖçØòâ

Ûßýþÿ000þþþÿ2 ÷×ØÛåâê ú ßáãáØüíÛÚØØçÛøãÖøí×âãàÛÖóè âØå ×èØêÛÛóò Ù ØÛññÛ ìÚ×âØÛóèôèÙÚÖ Û íòÛßááöÛáùñä Ûññü×â íðè 8 è5çÛÖÛñ í òêåò Ûè6ì ØÛÛ Û øßá÷áôðêÙýþÿ000þþ10 ØÛïè âíÖØÙÛ#ÚØ îÙ ØéÛØÙÚØâ åØèÛ×èÛØÖéêÛâåò ôÖÛêÛ ê 3çØâ ØåÖ ÛôìÛêÖçÛ òâ ÚØÙ 6ì7Û ÏÒÍ áùñùßûüääñ ØÙìÛåØ ð46ÕÛ ïêðì ÙûàñüÖíüÖÛ×ãâÛÖáâØùåÛ ßñäûýþÿ000þþ3ÿ áäááíäÖôäèá ì

áùñäøáßäßßßù Ø×ØÚçØÛôÛ í ØíèòÛ &Û êØâÛîîÛ ôõ Ö 4Ö Úìí ßáá÷Û ì Ø ß ô Ù Û ô Ù Ú á ú ãí ÚÛ å7 Û ê èØí ýþÿ000þþ1123 çåØêÛã'Û Ûíìåòâ ÙâØêÛòí

×òÛÚáßö÷ ×ØÛåìùßäáááäú Ù5ì7ØçØÙ ßùßáùßäû ñÛåè Øã'æì ØâÛóõáùüû÷ñýþÿ000þþ1133 ùøá÷ùù 44

ìàØ í êìíÛìéåÖÛóòÙ ØàØéãçúèç íìÛ# Öâú òçìáßö÷Ûö÷äöøøä ýþÿ000þþþÿ óÖ 45âÛ6ì 7Û ÙåØ 8ØÛÛðÛ 994ÖÛñàüÛßîü4Û×âãÛ44 âå ÖéÜÖ æÛëåì ÙØÞâ íÖçíØÖ Ûôêèúðìí ÙÚØìÙØà ÛíÖÙÚØóèôõ ÙÛØîÙâ íæãòú åòôÖ Û îë ìíüâØØÛ ÖÙØú ïÛ ÚìíÛ&Û ÖÛîïðê ìåØýþÿ000þþ10ÿ Ù5ÛãíÚ â è ÙÖÚçÛõîÙ æØíÚÖÛéåâ íèýþÿ000þþÿ0 3ã3ðò íâåò ÛÙ öááà ìÛ#Û í çí òéâÛìé âÙ ÛÛæô â ÙàÚÜÙÚé ØÛñâãÙÚ Ùà Õ4 áùööäùäáääßä ØòêééìâòéÛææç ÛíâìñØã íÖ5ÛàçáÖíùÖåüöàè ßøýþÿ000þþ0ý üßááßä ÉÊÓÊ çîïÛ íì âÖÚâÛÙ ß óèåØ ôõáçÙù5ñèäéßÛùñýþÿ000þþÿþ ùûäááá Ýà áùñøäñöáßßßøú ýþÿ000þþ22 ñá× âÛ4Ö ÙìÚòÛ 4ê Ûòíáßö÷! Ûøñüüù÷äÛ ì íâôéõÖØóá íÙñíÛÛüíóò ÖäÙøÚÙÙù ÷éØú5ÛùíôäâÛØøå

ñíòêèéééÖ 4Ö ØÙÛ öñøä÷ù÷ áùñßßøüûäßøú ì Ù â Ø ê Û ò â ò í Û ä á í ô ÷ ü í ô Øìë íÖ5ðèò áùñö÷ûöùùä æ ù ö ù ä ø ÷ û á ç í å â í ô â é é åé ú â ê

Û á ß ö ÷ ù ß ä ø ö ñ ü Õí ì Û ð8 ç Ö Û 6ì '4Ö â Ø Ù Û ñ × â Ù ú #Û ÷ × â Ù ú

Ö ôìê Ö Û åâ òí Û é ìÚØê ØÛ ç òÙ Ö é Ö Û ÚÙ ýþÿ000þþ312 ýþÿ000þþ1þþ ýþÿ000þþÿ03 ýþÿ000þþ11ÿ3 ôèÙÚØÛáà ØÛÛðæ ò 5 Öò # 9ØíúÖãò ÏÒÍ í òßéùÛùå ãá'æ

ùäââ Ùù ßÛéäèßíß ãØí ÚØÛ âìí âÖäÙÚÚÖ ÛðÖ ÖØôØ5 Øí ÛæêØØé àÛó5 í ïìØâ Ö òÛ ðòèê Û ê ê 5áùñäøäáöö Ýí Ø Ù 4 ø ñ 5ß ø Û 1 Ø åØ ã Ø Û ðÖ Ú åØ ø ö 5ñ ø

× è Ø ê Û óò Ù Ø Û ðè

í Ø ÞÛ ß á á ä ã Ö â Ø å ç Ù é Õí ì Ö â Û ã Ø í Ö Ø Ù Û 6ì  4Ö â Ø Ù Û

Û ù á á í ô à Ñ(Ñ/Ì ë ì 5 Û 44Û ò ç à ö á á ñ ú ù ö ù ß á ß ö ÷ ö ù ø ß ö ß à Û Ù Ú Û åØ åà Ø íéíÛ5æÛ Û ÙéÛôëéíüØâéãÖ ÖçòÙâíØççØÙÛèçòÛäÜâÛÜïÛñûáå0 ÙÛð ÛèãÛÕØ5ìÙÛ6òÛñá÷Û%êÛÞ âí7ØâîïÛïØÙâèêôéÛ Ù×ØåÛÕ4 àÛóõüø é5ØíØâÛå ãâÙ ØÛéèíëìÖÛêØÙÚéèÙÚ ýþÿ000þþÿ3 ýþÿ000þþýþ23 ößùÛøäöáñüö

óõ íòáùñùáßûöñáßöú âÛíì ñ Ø 5Ûßé×ââúòØæÙáùüùöùöää÷÷û çÚÛñêÚùéÛ×çôíåÛ ØÙÚÛçåÛößÛ4ê Ûäá÷ûüûûúáùüö 6Úòóèôõäùùüùñúáùøûöñû÷ßøøø çÖíÖåà4ìê õÛáùñùáßûäù÷ööýþÿ000þþ11ÿ1 ñóò ëòÛ ñ âòíÛÛ5 ÚØÛâåØ èÛ Ö×èØêÛ êØìâêÛÖÛîïÛ ' 9ì4Û4íØÙé òíâÛú íÖëìí!Ûîëýþÿ000þþ22þ Ü ÛüåÛ%êÛÕòêÛðèÚÖòÙòÛ÷üÛ1çÛóèô í ýþÿ000þþÿ01ÿ Ù8ØÛ Øóôõ 4íØ ßøñä÷øû÷ öéÙ×âæà ïÛØéìõúØì ×âàïáßêùØ×ü âàöì9ØÛßØøíÙÖøòÚÛöÛ&Û ÷øøññù÷ ÷áà æ %ÚØÖàóõ âíìÖÛÙåò àð5 ýþÿ000þþ3ÿþ3 áùöùäøäùßùáûÛ4 ýþÿ000þþ1þ11 ÕãØí ëìêòî 91ØíÖéÜÖ ëÖÙØ)Ùòë ÖéÙåØÛ ãßááüÛ è Ù×áÚßÛüÛôñÖí×èâÛÛðè îïÛ ÙÛôÚáé Ö âÛÛ ñ äà÷×âàüóõ ÚàØ í×ÖÛó ØàÙáÚßÖöÛæ÷æûçûÛ ÷Ö÷ôýþÿ000þþýýþ ÷ßßâÖÙÚ áùüßßùùññùùûú ýþÿ000þþ1þ × ýþÿ000þþ121 áùùùßößûûüö ìåØ Ûãáùüû÷äöùùßùß ÖâØÞÛ åàâé ãÛôØÚæèØç éÛãíØåÛ íÚõöîï ñ×âú â Ö ØêâÙß×èÛâéØãÙêÛÛ ñðã íÖöÛò× âÚÛ×çóá 8áèðê çåûÖÛÛÝ ù ê4ÛáûÛ 9ØíÕãØí Öò4ñáÖÛéîî äÞ4 èÙá÷Û ÖâÛ6ì 7Û ðè

íØ ðê ýþÿ000þþý1 ÙÚà óèôõ ù ñ ù á ÷ ß ñ ù á 6Ú #Ö â åØÛ óèôõ áßö÷ Õò Ù Ø Ù Ú Û ò â ò í × è Ø ê ô ì ê Ö Û åâ í Û ô ì ç Ø é

Ö ô ì ê Ö Û â Ù Ú Ú Ö Û é

Û åâ í Û ô ì ç Ø é Û é Ú ê Û åì í ç ÓÊÔÊÓÒ ýþÿ000þþÿþ0 ýþÿ000þþ1ÿ1þ ôí ôéêØÛâØÛðè

üÖíÛíßôöúñüßíô×ØúñåÛ ß×ØåÙ âØê çììâíÛ×åô ê øÛØéÛ)éÛ%êàÝò ìØÙýþÿ000þþ1ý0 ÛÕåàûü ÚíÙÛéÖÖÙÛÚòííòÖéØÖ ÙÛïÖêÙØ5íØØâÛà644ú Øé ãìúåØ æíìç Ö×Öòâàà öóè áßéöåé ÷!ùúü4áìöê üäáú 7Ö ÏÒÌÒÓÑ 6ì7Û 4ð4ñ 5â4íñèáæç*Ù Û 5 ØêÛó4ñ ðíäìáØ ð 5 öðè÷á áíØñÛøÞñ %êà5 òùäæÛ ááôöõÝò ûöÙûìÛéêÛÖ6ò Ø ÚÛßò÷âÖí×âØòåÛ /Ò6ÒÒ/Ì 89Ò 7Û Úóõ çÙìáùñäßùùää÷÷ß ÜòÙäÚáÞ4ñ ýþÿ000þþþ üáí ôß÷Û÷×Øöå! Ûîê+ØíòÛáßì ö÷ßýþÿ000þþÿ1 ûûûñØßåä ßØåÛ üÛúåèê &úèé òÛèâôÖÙÚÚØê êìÛ ÖéæÛÛ Øç ßááøì ÕØ7ØéØçÖÛ6) íòåò Þì ÙÖØùÛ×â ñ öè×âØÖÙòÛ4ñìßíÖ×òâØéÙÛßðÖ á×íâØÖòÙÙ 6ì 4áßö÷ ùßüùùø÷úßûøáü÷ø

Ö é Û ê èé ê èé à ýþÿ000þþ13ÿ %ÚÙÛ Ö îï

Û ãÖ â Õß á ñ ß Û 6Ö Ù × Ø ß ü á #Ö Û 6Ö Ù × Ø % è Ø ê Û æ

â Û 9ì é

Ø Û ð

í Ö Ù â 4 û ù Û îîÛ ô ò Ö ê ì

Ø é Û åâ í ú åô ê Û Ø Ù Ø Û é ô ê å Û â ê

ÝåØ Û Û Ø Ù Ü îë ØÙ8 Ø ÞìÙÖ Ø î 9 ê ê é ò Ö í Û ßß öááßáüö ññü×âúáùñøäñöùøöääÛåâíÛýþÿ000þþ1ýý0 ÖÛðêåÙ æú ú ÕÜ ÞÛîØâ åè ÛØáùüûßøöùöäøú ãÛæì ØâÛíìØ 5 èâ êØå ê 5ÙÚÚÛ ãÛã â èê íÛóòÙ ØÛìë ñ× ñü%â )çÙØåÖ ßñ×âØÙõäá÷äáßñúáùßñäûñßøùüû ýþÿ000þþþ23ý æØíââÛìáíßÛ öØ÷êØöå ýþÿ000þþ2ÿ2 Øé ãúçððÛ íì Ö âÛóõ ôêâèãÛ 4ûûÛåé óèÙÛ ôÛòç áùìÛ öùäßà ùü! ÷ùßéâøØÙÚÛ ûøýþÿ000þþ1þý é5Øîê êØãÛ éâåô ÖÛêÚ7í ãÛèôØç ôÛöýþÿ000þþÿ23 ÷÷ÛöêØÖ ööÙ ù ßáÚáÙáÛâú4ØìíÖí+ÖÛåãØìÛåØ Øæ5òÛ Ûáñà ü×âóá âÛÛðè í

Û ÚØÛ 4ò5òâØîëØÙ8 ØÛ Ýí ùùêèýþÿ000þþ30 ÷ØöíáÛçùòâØ Ù Ø4øÛöòÛíãéÖÛâØâÚåÛ ÛéâØâçìòíÛâØ ÛØãÙíìÚêÛ5ü ã × âú áßö÷ùßø÷üäñú îé âíØõ ØÛ

ßá× âÙ ìí Öòé ä í áùööäù÷ßñßøö æïì

âØÛ âÛ ñâÛü ×âíÛòð

ÚÛ Û ùñùíýþÿ000þþ11ÿ ßÙöÛñ ÷íßéñé Ö ü×òåòÛ âéÙã1à Ö ØíÖéÙì7Û éæÛ ä ýþÿ000þþþÿ1 éìØåè ÙÛÖ)éÛâ÷ùüááö îï ôìúêêèÖÛØãííÛÚçÛòåØ ßÛ÷åâ íåÛ ÛéÚóè êÛåì í÷çúáâãáñ øêØøâ è

ß ü×â6ì7ÞìÙÖ ÙÙÛ ðÖ íÖòÙÛ ñ ö×âÙÝí Ù4å ÔÒÉÒÒ é â Ö ç Ø Û ì Ù â Û Ø í õ Û ì Ù 5 ì 7Ø ÙÛîêê è ÛôìéáØ×âíØàÙáÛß)ÙöÙ÷òëöØù#ýþÿ000þþþÿ öòûíûâèùÙñìí ÙìÚòÛ óèôõáßö÷ ê å â Ø à × Ø ô õ ö

Ö × èØê õ ÕØ7Øé Øç Ö Û6Ö Ù× ØÛßüá

ñá× â ìØ 5 õ áùöùùäöüöäûûú ýþÿ000þþ1ýÿ 4ãßáñáÛ ÞìÙÖ ØÛßáñßÛ Û íÖëìíàçÛØóèôõ ØéÛ)éÛ%êÝò ìØÙÕåûüðÖ ýþÿ000þþ2ÿ3 òØíèå 6ì7Û ãÖíÛãÖâØåÛîïÛïØÙâáùüö èêÛ÷ü×â × íÛØÙÛâéÖçíÛâ5Ûçåã ÛçàÙóõ éáÛùéüÖØö ûü÷ßñøø Ûîë )Ù ãèôõ ùüñááüüÛ úÛáùñùá÷áßñááù

Ö×èØê 4ÖîÙÚÚí ÚìíÛâãáüÛ 7Øí ÙØÛ ãÖâØå ýþÿ000þþ22ÿ ñááôØí óèôõØÛçáùööäøáäûßûäú

çêØÛåâ ÖÛîï å Û1Ü êâà ß×ç4ûÛøåâ ýþÿ000þþ32ÿ ÙÚòØëØÛíì1ÙØ íÖØéãè ôÖì ééçÛò4ØÙ4 ÛÛÚ5óè ìÛ éôìâòõàá çù í ÖÙäùÚØñØÙüÙ8öàØÛáïè %ÛêûÛÙÛ ìç ÛÚ ìí èåÛ Û âê à ÙÚÛ îÙ ØÛéìíÖÛÖè ìÙÚØÙÛ éÛ×èØêÛåòãØí âòíÚØÛ ÛçØåÖ ÛéÖØØé áßö÷ ñ ß ááÛ ô Ø í è õ Þì Ù Ö Ø Û

ß á × â Ù 4 ì í Ö ò é üøöñùùùù ßááñø÷ßáú áùööùñáøüûäáÛ ÷× â ú ÙÚ ðì 7Ø Û åò ô Ö ê Û é â ò æ ç Û ô Ø Ù 5 Ø ç Û Ú Û ã ØíÚØ Ù ö ö á á ýþÿ000þþ12 ýþÿ000þþ211 á ß ö ÷ ù ÷ ñ á ñ ß Û ã í Û ø ä ü á Û Ù ì Ú ò åìåôìê

ØÙâ ÖæçÛèèâ ÛÛà îÙðâ Úéòßæ×çâ Ûöíé÷Ûæû áâñåñ ùã ýþÿ000þþ1ýý Õ7éØçÖ âìí×ØÙÙ ÚØçíØØèðâ ÛôÖØééØÖÛèØÙÙàâ4õ ØíÛ÷×ìàäå

ÕØ8ÙìÛøãûêéúîïÛ

úòíÖúÖôú Úôéê ôáßö÷ éìÚØêØÛåìíçÛóèôÛóìÙ 5Ûûýþÿ000þþ32 üø÷ñùñ ïØ óòâ 1åãØ ØâØûÛ× âÙÖ×ì å

1Øí éýþÿ000þþ0 Ûèé ääèàýþÿ000þþ1ýÿ äâÛäØêäØåØâ #ÖâÛÛ6ì 7Û çêíÙåÛ áøûßÛíîïÛ ðê ìåØè3Ù éââÛã Ûåé ýþÿ000þþ31þ 6Øéåòæò 5äö!ûûâÚü×âñÛû ÛßêØç÷åØ ØÛíâ èÛ%íÛ ûùßñáööÛ ÖâìòíÛí7ñ '

âç ØìêÙÖéÙìÛ ÛÖãØìêàóè êåÛôÜÛòéíÚìí5ÙØÚ )íÙìÙ ØãÛóèôÛáßö÷Ûùüøäøûäú ÙòëØÛ#òíâèÛÙîë ìíÛØÙ8

ÖéæØÛ ïÙ éÛÖåÙ íçÛ ã ðè âéÚ5Ùí ñâÛíÛØ Ù5

ñ ü × â Û æ Û ñ ô ú ä û Û åØ

Ö ô ì ê Ö ú æ Ø í Ö Û åò â ò í Û ß Ù Û óò Ù Ø ú 1 Ø åØ Õí ì Ö â è í Ø ã Þ ì Ù Ö Ø Ü è Ö ò ð Ö í Ö ò Ù Ý åØ  × ê à 7Ø â ì é Û ç åö à á ß ÷ ÷ ß à ï 8 ò ð

â Û ã í Ú Ø Û é ðì7Ø ýþÿ000þþ11 ØÛèéãØàáùñøá÷ñøáñöá ØçèÖúâðè8 îÙÚéß×âÛØÙúôêÙ4úÛìáùñüûùùäüü÷ íÖòéä×âØÙïÛñá×â áùööäùöáùñøù ýþÿ000þþ1ý31 ìÙÛò ÖØØô ÖêëÛìêèê+âÖíòØÛëáùñßßößûäñ )ìØêÙòÛ %íòìÚÚ×ØÖòâíØØëÙØéÙ à ÕÖ ð*Û 4á÷åè ÛçÖØÙÛÚò4áíÖÛüÖýþÿ000þþ13 áû 4ãØú èÙÕØ7Øé ØÖÛ Ö×ìå

Ûóõáèç ùñÖúß ê ßêöà Ö ûùôØ5 üùöØí á 8Øáßö÷ûüû÷ùáñú áßö÷ùäöùöøáÛ ÉÊÓÊÎ,Ì$Ò

Ö×èÖÛØîïÛ êÛìïâ ëòêÛÛØâãÙßàéáÙñ áÖíÛÖÛ&Û

×Øôçõ çåè ÖÙÙÚÚêè4á4áéöäàÛÛÛç4ê ÖÙ Úõ4ûáçüùÖÙùàÛÚüðì éÛçâÖåÖÙÚì47Ø ííÖì+èê íäØè Ö àáÛØÖòÛ íéá×òç ÷ÛçôêêâØÛæìê çìæ Û Øâíýþÿ000þþ1þ3 ÙÖæòÛíÙò Ö ØåÖæê áßö÷ ì ñá×âÛåè ÙìÚêèòéàÛóè Ø íèØ ÛÛåò ì úæØØãêÛÛ×)è77Ø êÛáåò âòáíßÛýþÿ000þþ1þþ âã÷áü÷üäñäßú óõ 

çí âç6âìØ7Û 4ÛéìÙíÖò éí!4àð ÞÛ4 ßÙáýþÿ000þþ1ÿ2 ñéñíñÛ7í Ù óØ ä ä ä ÕÖ å æ ò Û Ø â Ö æ Û ì Ø é 5 Û ñ á á Û 4ã Û ß á á ñ Û îï Ø í â ì í é ì 7Ø Û åò ô ÖêØÙâØíÛáùñäß ×ýþÿ000þþ33þ ìå èâ3 ä49Û ýþÿ000þþ3ÿ32 öùößöñùú áùñøá÷áäáäù÷ æ è ç é åé Ø Ù Û ù ñ ù ö

ëØâãííúÖÛîï ú Ù ã Û Ø Ú ÷ Þ ÕòâØÛôØíØÙÚÛôØÚèéÛä%âÛóèôõ %è ÖâìíÛÞÛ&Ûçò êÖÙÚÛ òèôêì ÙìÚò ÜìÚìÙ ØßÛâãÛáßÛØéêÖÛîïÛâýþÿ000þþ1ýÿ ûûßùáßßÛéÖØ Û ØâØÙÚÛôØ7Ø ÛèØÙÚ óèôõáùööäøßñá÷÷÷ú ØéÖÖíÖâôÙéÛáùßñääöáýþÿ000þþÿþ22 áßßö âÚÙñÛÖéâ7Ûáùñßä÷ûáùùùùúýþÿ000þþ13 øßöüäüû ýþÿ000þþ1ýýþ ùöùùñßùÛî 9ú îë ØÙ8ØÛ777à Ö Ù Ú Ø Ù Û ñ ýþÿ000þþ121 Ö é æ ô í Ø ç ì Û îïÛ ðê ì åØ Ù Û ß á ñ ñ Û Ø ç ã Ö í Û

× ç ðè

ì í Û ðØ ê ì îë 8 1í é ) Ù ë # í â Ù í ê Û Ö é æ ÙÙØâ í ØÙé à ôÖ 8 åè ê è é Û Ö é â å7Û

× ç Û ã Ö è

Û é è í Ø â Û ç ò å

ê Ö â

Ö æ Ø í Ö Û Ö ò ð ò è ê 9 Ø í Ö ò Ø â Ø è

è Ù Û ðæ ò ò

5 Ù ì 7Û ñ ä ø × â ú á ù ñ ù á ÷ ä á á û ß ß Û åô ê Û ô Ø í è

Ö × è Ø ê Û â ò é é Ø Û â Ø ã è Ù Û ß á á ü í ò Ø Û â Ö Ú Ø "ÊÏ ýþÿ000þþ3 Úßìö ÷ìßÛúø Û ü×âÛÙìÚòÛöñä÷ø÷÷Û6òÛéåé âØØõ ãÛèáùøûößö÷ßöùá ÙÛôìôØé êØâÛôìôØéàóèôÛéìÚì îéÖØÛíìÙâØêÛåòôÖêõîëØÙ8Ø)ÙÙòëØõ ßááà ÕòÙ Û éßÖØ Û

Øç ØÖ ãí ÚÛö×âà 1è Öâìí4áßÛôÖíèÛæçíåÛ9Ûçò ýþÿ000þþ1ýþÿ ýþÿ000þþ1þ óè ßùùæüæûêØøÙÛÛ)íÙÙ ÚìÙÙÛúóá 4ò5ùòüýþÿ000þþ1320 âûØ÷%äòüÚß×Ø ÷óÙ Û ê Ö Ù Ú 5 ü ß ú í #ò í Û #Ö ì é â Ø Û îê ê Û 6ì 7Û Ø Ù Ú ì í ð5 Ø í Ø â ô õ ðè â í Ö é Ù ò Û á ö ÷ ö ù û ø û ö ÷ ýþÿ000þþ1ý30 îé Ö Ø Û í ìÙâ Øê Û åòôÖ ê õ ÞìÙÖ Ø î 9 õ ðè í ØÛ 4ãßáááÛ îïÛ Õâ Û 7í ÙØ ÚÛæôçõí÷å5 ýþÿ000þþÿ02 ðãòÚèÙÛÕìôò4 ôÖéØÛ ÖØåôÖ êàóèôõÛ ì ÖÛáùüû÷ 4ò5òâØÛÖÙÙòëØÛâ5 ìÛ9Ûîú4Ûâãáø ãÖ×ØèÛ ×çÛ ØÙ×ØÙÚÛéÖØ Û ØçØÖÛüä×â ñûñøäá ôìãà êÖÛóõ éÚ êàÛ6òÙòÛ åâíéÚêÛâãÛìôØÙÛ ôìêÖÛâÖÙ%ÚêõÚðòÚØ ÖÛô5í îéÖØÛáßö÷öáá÷ø÷ñúáùöùäùýþÿ000þþ32 éåèØÛîïÛåèêèøéöÛÛÙçìèÚÙòÖÙÛóè ùøäñùßø ñößáöáüÛ úÛáùßäßûßûù÷ö÷ Ñ(Ñ/Ì ýþÿ000þþ1ýþ êçÛçóèôõ åßäíáùñßßöûùüù÷á ôÛÖéâå7ÛéçêÛâÚÙñ åÖÙØâÛóÛáßö÷ûüñ÷øö÷ ýþÿ000þþ11 æ Ö Øé ýþÿ000þþ11ý ØôèßÛåâ íòåòÛ éì7ØÛ åòôÖ êÛîë8ôÛ í ëìí ÕÖ ÙÚíÚÛâØãÛÛöøöäÛ×â à4êØìâÛê îïÛ ôäØùûöüñö ÚèéòíÖ ßñá×âÛÙìÚòà ÷ßà 4õöùûà üûöùÛúìê Ûáùñàßßöüüñ÷û Õí ìâÛ êØÖâÙÛãÚØéíèÖØÙÙÚÛÛ6ì Û

ù íòéìáéáÛÛåè ÛØéãè'í éÞÛ Ê$ÏÒ ýþÿ000þþ1ÿ21 Ö ýþÿ000þþÿ003 ñß× ØåÛ ßäáí ô ß÷× Øåäßüí óõÖáù × è Ø ê Û îé â í ì Ø Û Ú í Ø Ù Û â ã Ù Û ø ñ Û îïÛ Õò â Ø Ö Ù Ö ê à óØ õ á ù æ

ç í åÛ â Ù

Ûáùßñäüüßûöáö çòÙ Öéùüüááûû ÖÛÖéâÖåì7ØàóØíÚØÛäù×âàóèôõ ëì5Û âÛ49Ûáùñøñüüûññöß ñ÷äà%ØçØêÛÕÛø ÏÒÍ óòæÙò íØ õïí Öò5é%ìØ58Û8éåè #íìØìÛ íì9 éÖ ëæÖæç ÉÊËÌÍ<ÉÊÓÊÎ6Ò ñøá÷ßü÷ññøú ýþÿ000þþ1ýþ

Ö ÙÛ ïïõ ßöüûß#÷ áßö÷ ýþÿ000þþ33 ÞÛÕÖ îæ Ø 5 Û â ò ýþÿ000þþ1þýþ ýþÿ000þþ1ýý ðØâ ÙÚÛâ ØãèÙÛßáá÷Û ê Øâ Ûï í åò Û é

æ Ö Ø ê Û 4 ò 5 ò â Ø 

â ç Ù Û é Ú í Û Ù ì 7 ñûüíôÛ ñûüí ÞìÙÖØé ò Öí ÕòìåØêØõ íòåòÛ6ì7ÛÞìÙÖØ ñÛ çíÛÛåÙ ôíèèÛéØ êÛíçÛÖåÛ éâ7Û ïéÛçí âÛüâãÛùääñøáöúáùüöñßýþÿ000þþ1ý2ÿ ßøáøáö 5ØíÖé)ÙÙòëØèéãîëØÙ8Ø ê Öéæ ðè íØÞÛñßü4áüÛæØçíØåÛãÖâØåÛðêåÙ +èêòííÖÖØÛÛç#4 Ûùäöù ù×èâØÛóèôèÙÚÖõÛáùüà ðÖñûüí Øé ØÛâØØÙÛôÛ å ôõ ÙæÛêéÛóáùüû÷äøùööññ íâ Úô íÙÚ íØìãé óØí û÷äàÚØõ ááùà ïï íÖëìÛáùñøà í5ñöüÛóõ ØåØ 8Ûáßö Ö÷Ù çÛôØÛíö èõöùÛ ö4ê Ûðã ÚèÙÛð ÛÕò êÖÙÚ ñûäüáÙÚÛ ááßääù × ïïÛ íò 7Ö òâØçíìÛ×ìàóõ áèßâöÛ ÷êåûúùêèýþÿ000þþ0133 ùØßíÛßçûòûâØ øß÷áäáäú

Ö ØêÛåòôÚÛñöö× ÖêÛ%Ø88ÛðÛ âãÛóèôõ ßááùàáùñø Û&íÙØ ã ÖØãÛôÙ5çàáùñößöäøûáúöýþÿ000þþ1þ2 ýþÿ000þþ1ýÿþ äññùà ñßáûÛ ßááùõ

õòáùñøá÷ßá÷üääú ýþÿ000þþþþ 9ìÚØÛ7ÛáøÛãÖ ãÖ â×èØåÛãí âúÙÚà â Ø åÛ Ø é ê Ö Û îïÛ â Ù Ú Ø Ù Û ñ öùûä÷áø ÕÖ í Ø Ù Ø Û 4 í Ø Ù é õ ì ê + Û é ì Ø â Û ñ ù õ Ö ç í òëôìèêòé ïïÛßßüûîîß Õí Û åâ í Û ôèÙÚØÛ áÛ é à à Û ñßôê ÙÛ ú ñüü÷ûûøö

× ç ÛóÖ è Ûåèê èé ÛôØÚèé Ûé èí Øâ ýþÿ000þþ1ý ýþÿ000þþ12 ôèÙÚØÛñÛéà é ì Ø â Û ß ø õ î 9 îë Ø Ù 8 Ø Þì Ù Ö Ø 4 í Ø ýþÿ000þþ1þ3 à Û ß÷ôê ÙÛ åè Øã' ç ò å

ê Ö â Û ù × â Û Ù ì Ú ò Û ö ñ ä ÷ ø ÷ ÷ Û 6ò Û é åé ëØâ5î 9Û íìôÙõØ;ì ÞìÙÙ×ÖØØ 4ÖÚêÛìÖéíâßÖåááìñ7Ø ÛîïÛ ïâ íØæôÖÙõïè ÚÛîï áßö÷öñûûøüøúáùöùäøá÷øýþÿ000þþþ000 ÷÷÷ îë óò Û ð Û áñ×áòÛç7ã æì ØâÛóèôõáùöùäøüääößßÛúÛáùøû Ö×èØêÛÞÛðÛ4øùÛ Ø×ØçÛôØíèýþÿ000þþ10 *Ü#ØÙ48íØØë)ìÙêÙòòÖ ÛæØíÛØóè Ûóö ×âÛêÛÙëììÚêÚòÛàóè ØÙÚ öñ÷ùùößß âÙì7ú ÚÙÙÛñ ÙìÚòà ØÙÛò#í

ìÖêìÛÖé áùñßä÷ûáùùùù â7 êò7Ûçßå ÛçèÖâêìÖâÛêîï Öçì å ôêÖõâ çïâ ØéòÙÚØÙà4ê õö÷÷ùö÷ø

*&îÛ ÷ááôúÖáêÛù ñÚßúßâÙö ÙÚØÙÛ4

ØçìÛ÷àöÛÙìÚçòòàóè ýþÿ000þþ1ÿ Õí ö÷áü÷ö÷íØÙé;Ûáùñùá÷áöüäöûú öéòù ùÖáíÛá øØÛê4î6ð5ä åì Ùè5ØìíÛ7Ø çáØØüàÛÙßóí åò ýþÿ000þþ110 ìâ íÖØÖâÛÛé#Û 8çÛãßØáííÖØôÙÛØ4âØÖâØèÙÛÛØñÙßÚíéôÛ6äýþÿ000þþ232 ìáÛíñôäúôíôêÙ Øö ùÖùçüØäÙ÷ÛâùÖÙÛÚÙÚòØÛêéÛåé ýþÿ000þþ1 4Ö Ú ì í Û á ÷ &! ã Ö â Ø åÛ îï ïâ ê Û åì é Ö Ù Û ò ç Ø åú ê ç ò â ú å Ú Ú ú ô ê Ù â ã Ù ýþÿ000þþ1ÿÿ óòÙ ØÛ 9Û

èâ Ö ãÛ ßááø åØâ Ö æ ðØ ø ÍÒÌ$2ÍÒÌ$ 6ò ßüááßÛîë ÖÕÖ éâ ÖåèìêÛ7Ø êßêÛÛãâê Ö õèû üÛñù÷ùäÙùìäÚòàóèôõ öùûùöüöúáùöùäøßöáááü îêì+ØÛ 4øßÛ ÖéÙâÖÛåì7Ø Öîï åèê èéáßö÷ Û êØâÛøñöøùùù îïÛãØíÚØÛßùü×âÛÙìÚò *ê+Ù)ÙÖÛ4ëíÛØ ÙêåéÛçêå

íÛçêââÛÛ4õ ö÷8ùî 9 äáäáÞÙñßØú òÛêí ìØéÙÛìïâ ðì7ØÛåòö÷ùüùáöÛ777à ôÖêåòâòíàÛóèôÛæõýþÿ000þþþ0þ3 ÛØãØ5 áùñßØ ß áùööäùäøáäøüú ýþÿ000þþý ðê ãÛÖÛåòâ òíú ØÙØÛ ÙÚÚØÛ ñ÷×âôú 3 öñßßøøú åØ ×çâÖÛåôèê ôØíèÛ4Ú ñãíÚõßòí ùàóè ôõ Öïâ óèôõ ýþÿ000þþ1ÿ1 ðØâ áùñßñü÷ööøññ ýþÿ000þþÿ0ý âÖØâÛÙâÙ6ì èÛÙ ö á áÛéãèØí %Øç çèâ îíÖéáùñøäñöûá÷ááÛ ØÙÛ *åçØÛãÖ ãØÙ5 ØÛúÛñüáí ØêÛÙûûßñûñû ýþÿ000þþ12þ ðè

ííØØÛÛÞÛ ññßßüüÛÛè ×ÖÛñááûÛÛîïÛ Õò âØÛðê ØåÙ íÖØÙÛíÖñØûñíôûØ×âÙØÙçí4Ö ýþÿ000þþ1ý0 ôê â í Ø Ù é

ò í â à æ ò å ÍÒÌ$2ÍÒÌ$ ì

Û ô Ú Ø â Ù Ùà Û Û áùöù ÔÑ$ÏÒÌ ýþÿ000þþþ303 ìØ 5õ ) ÙòëØ îëé ÜèÖ òò ê ðè ÞÛ &Û Ø ç Ö í Û îïÛ

Ö×èØØêÛÙîê 4ôøØûÙÛîïÛ ÙÛØñÙÛ ì×êç0 ûáñññßøä ïâ ãÖéÛØò ôÖêú ØØÙÛãØØÛÙã5ÖÙØÚÛÚßØ×âúÛôßêáÙáæ× â3âÛÖç è+ââíÖ éåèØÛâÚñÛåìíØããÖâØåÛÙÚÛ4ùýþÿ000þþ1ý1 èÙÖ âÛôØí èÛÙòÙú

ê èé Û íú í Öëìí àÛ4 ê ßääû÷û ëì5Ûóõöùùöùáöáùüû÷öùäñááá ñß× ØåÛ ñøáí ôÛ

Øç ìâ ÚÛ+ñØßàÕã Ûéôåé ØíïØ èÛáÛéÙùââäØèùâêÛìûâíøÚ'

ýþÿ000þþÿ3 ØÙ× ýþÿ000þþý3þ îëØÙ8Øé í %ôêòÛïÖ é Û

Ø í Ö 7 Ö é Ø â Ø Û ß á ñ ñ ä è Ù Ö â Û ç ò Ù Ö é Ö îí Ù Û *åç í Ö åØÛ

Øçìâ Û æÖ â 5Û â òèí ò Û êì çà åô ê é ò

Ö í ô ô åÛ ß ÷ á í ô Û óè ô õ Ö æ ç ò Û 4 í Ø Ù é ã

Û óõ ä é Û ñ ö ä ü ø ü ðØ â í Ö Ø Û 6ì  4 Ö â Ø Ù 

ö á á ã Ø í Ö Ø Ù Û ñ ÷ í ô Ø Ù ðæè ùñÛãâ åÛçÙæê òÙÚÛîï 5'åì éÖÙßÛù ñíüÖåöøØñî äßðìØâ â÷Ûâíôâéà)Ù+òÛáùöùûáñññßøä óòÙ ØÛ íÖåØÛ4ãÛøáÛîïÛïØÙâèêÛãíÚ çíì ÖâÛâÙ ØÛôèÙÚØâÙ Ûéèíëì5Ûçìéìå ýþÿ000þþ13ý ïñ 4õ áùñùùñ÷ûùá á ß ö ÷ ß û ö ÷ ä ù ü Û ó

õ á ù ñ ä ß ù ÷ ü ñ ö ü á ÷6ÚÛ × çâ ê â Û îéâ ùüÛ î Ö çØÙ óõïì íí5Ûû äøö49 øýþÿ000þþ1þÿ ýþÿ000þþýÿ ä ýþÿ000þþ12 ýþÿ000þþþ3þý ØåØ ÛØìê ÛØâ5âà 4ììíÛÖ ßßÛ1åãÛîê+ØùøÛñûü6ÚÛâãøü éâìíçìõÛîëØÙ8Ø)ÙòëØî 9 âñß×åé íàåô ÷ßß××ââÛÛÕØ óè7Ø ôÛéöØùçáÖÛáïê áÖ÷âé÷Û4ãÛáüÛïÖíèÛãíÚ âÙÛâíôâéàóõáùüö÷äßüñüüùýþÿ000þþÿ20 íÕí %Ø88àê Øðèæñ öìüíÛíôãÛì åØ ÖÙìÚ ØÙÖâÛ åò íòéâòìéíÛÛ1åè ØããØ'æ ÌÑ(Ñ ÙéêÛÛâ+ÖáíèùâèñíöØ ìéââììí *Ü# û÷ü÷åü÷Ø òíÖéÙêßßÛóôÛûüßüáöøýþÿ000þþ1þ 111ììé èÙÚáØáÛñã çØíÙìñ ÷ÖâñíôßØôÙèêðØ ØÙââíÙÖØ âèçØíÛâØåôØãàãèôõÛáùööäøýþÿ000þþ122 ÕØíÖéåØîïá÷5û÷Û4ÖÚìíãÖýþÿ000þþ12ý âØåîï Õí âíåÛ)ô7Ø ê×íÛýþÿ000þþ1ý3 íççììõ õÛöÛ4 ùùíùØë öûìê ÷òú÷äÞìÙÖ øøáøØ äýþÿ000þþþ32ÿ ß÷%Ø ê å ßûøñûûÛôéçÛ×úéêçÛú ÙíìëÚÛéò×àÛóõ ô4ÖèâìÙØ ÚÙÖØâÛ6ì ô ö Ø í Ö 4Ö Ú ì í á ü Û &5ø × â Û åì Ú Ø Û í ò á ñ 5û û îí åØ Ø Û ) é è 8 è Û è Ù Ö â Û ô í Û Ù â ã í Û Ü ð Ü 9 á÷5øäÛáñîï&5öøÛø÷îï5ûä ÞÛ ÕÖ Ù Ú Û ß á á ÷ Û 7Ø í Ù Ø Û ô Ö í è Û + è ê Û åò Ö + ÛâíôâéÛóõáùöùäùûýþÿ000þþÿ2ý öøáßá êØâÛïàÛóàøßüáÛ×ò8Ûãèôàáùüù í òøû5÷øÛé ãòÚèÙñßüÛáù5ûø Ý4 òèí Ö Ù Ú Ö æ ç è

 *ê + Û 4 í èç Û í òÙØ ËÒÐ ÒÐ ì í Ø

Ö Û 4 í Ø Ù é à 9ì ê ë Ö í ì îê ê Û 6ì ì Ú Ø

í ò îïá ÷ 5ù û Û îâ ê ì â &á ù 5ù ß : ðì7Ø; îë ØÙ8 Øú ÞìÙÖ Øú î 95ñöüú âãèÙ ìíáöÛá÷5ûøÛ 4íØëìêôéÛ44à%ØÙèÛáùüßßùýþÿ000þþ310 øßöùßø èíØãÛôØ×Ø×Û èêéØíÛßááææÛâãßáñá #Ö8øü5ßÛ4èÚèÛÕìêòíØÙèâíØ è Ö×èØêÛðåØéã4á÷ÛåìíØãÛãÖâØåÛ êØâ öùäñøßßá í5#â5íâÛèØí ÙìíÛ4öñäßüøü íØëìêò*ê+)Ùòáùööä÷ß ëØÛ7Û îëæÙØ8å Ø ×ØåÛ üúßÛ÷ö×ùåùÛü í òø)ÙøÙøòøëäØö Ö 5 âòÙø÷üÛ û5ß+Öøâðáö5ü× à&ØíÙìââ ñÕÛß*é ýþÿ000þþ12 ëìÚØáü5ûßÛæí çÖéåòÛùüùáßüäÙòéåéÛôé44 âÖêòßÛß45 ÷ìßÚßÖúòáù4íüØßëøìêßýþÿ000þþý20 Õê Øâ÷ìÙÛ éÛèí Øâ Û÷êìÙÚç Ø Û ôèâ èã óõñß× â4ñãÖ âåÖ Øå îïÛ çèòâ ØâôÚÙñ

Ø× Øç ÞÛ ÕÖ ÙÛÚÜÖÛéáÛäçÛèÙÖ ð*ÛÙÚÛ îéêìåØé ÖÛîïÛ4Ú ))Û6ò Ù

òê %òÙìâÛ×êÙÛ&ØâìéÛçåùÛ4õùüääøøö ýþÿ000þþ1þ î Û É,Ï äßáùü ýþÿ000þþ1ýÿý è Ø Ù Ú à 

 ù × â á ù ä ù á ß ß ñ ä ñ ä Û

Ö Ù ò Ø í ì â ä ê Ö ç Û Ú è í ! óè õ û ü û ù ù ù á æ ØÙâ Ö ç Û ôØÙÛ ýþÿ000þþ130 êÛÜìÚéìÖÛôÚé Ù ØÛâãÛ ØÙìê 4áßÛîïÛÛßÛã à çòâØà ×çÛãèôõ ôØíè ðì7ØÛ åôê Ûôèç ØÙÚçèâ 54í èæ çØ ôò ñûüÛîêê6ì7ÛîëØÙéØÛÛÛðè ÖíÛ ØêØåú ýþÿ000þþ301ý ôê ýþÿ000þþ1ÿþ × #Ö 8 Û Û ç ò ê Ö Ù ÚÛ ë ìê Ú Û í æ ÙÚÛ â ãøø5ää ì í æ 5 Û ß á á Û î 4Û á ñ ú á ß Û é Ö ê ë ì í Û 9ß á ç Û ô Ø í è Û ô í Ú Û Ö é â Û ô Ö é Ø Û 44õ ù ß ä ä û ÷ û ç òÙ Ö â í èæ ç ôØç Û â í Ø ôò Ýí ØÙÛ ðã òÚèÙ4áßØ Ö ÛîïÛÛÕØåôò× ïØÙâèêÛãÖ×ØØÛ÷ú èÛ÷ßñßû Û ×ç 5ßðè øÛ åò á5ßáñßàö ã ýþÿ000þþ1ý â îïÛ ×çÛÛóõ

×Úáùñßä÷ûáùùùù Õ#Û9çòòê×òçÛçèêÖâÛãØíÚØ Ê$ÏÒ óèôõ áùñùáßßßß÷÷ä æçè ÛíìØ 5Ûéâòç!õöùùü÷ßßú êèØí

×ÚÛãèôõ òãíøÛöà ìÙæòÖÛÙä4áÛ1Õà ÷Öûçýþÿ000þþ113 ùéöØäÛåò üáä Ö ßááäÛîïÛÙî6Û ðìÙ Ö ÙìÚòà áßöÛ÷ç!òâ ÛöØ ñö7Ö áéñØâ äñØ íò éÖØ Û áùüßøßøøøøäö ýþÿ000þþ130 Ö ôÞÛ Ø × ÚèçÕÖ éÛ ãÙÚÛ á÷÷áÛû êØíâÖ âÜìÚìÙ ØÛ æ5ØØíÛÖ5 Ø Û9ØâØíÙÖòÚÛÖúÛïì ØØâÛâÛîïÛ åÖ êÖÛçØ Û4Úéãñ %èØêÛðè íØÛ#ÖâÛîïÛïØÙâèêÛâýþÿ000þþ1ÿ ýþÿ000þþ11ÿ ãÙ4ßãí ááÚõ û ìíèåÛòÙæØâÛ4àûùöäßùäýþÿ000þþ31 ïÛ âûÛôí ãßááñ5ä øÛ åòæÖøÙ :6ØÚò5ØÛ4íØÙé;ÛìÙ5ì7ØçØÙýþÿ000þþý2 ìí æ5îïÛ ÛäßáÛßááñÛØë ØÙâ ÚØí ì ØÖâØÙåÛ ×ØÙñÚñÛø÷×äâÛ×âÕÖ Û4àùÚüÛßßáüýþÿ000þþ1ÿ ðØ Ü Ö ã Ö ï Ø 5 Ø í 4 ç Û ô ò ã ò Ù Ú Û åô ê é

í ïï ñ ß ×Øå5

Ø× Øç Û ôØí èÛ ôèê ØÙÛ øÛ æ Øç í ØåÛ Û Ü è Ö ò 4 òí ÙØ òÛ Ýð4 øùÛ ãÖ × ØèÛ æ Øç í ØåÛ Ö é â â ãßááß5ñ ØëòÛâ ãøö5ñ ãéÚÖâØâÛåÛ é è Ù í ò ò + Û ç åÛ ÷ ù á á á Û × í Ú Û Ø Ø êØãçØÙÛ45Ûøüùäßäù ýþÿ000þþý0 ûü×èâØàÛóèôèÙÚÖõáùñøøäüüüßûù íôãàÜàðì èÖ7Ø òîë ìíØÚâÖÖòéÛ*ê ØÙ8ØÛÞìÙÖØî ëÛ×Ø88Û4ùíöØëßìáêöòß ñÕâøÛøåí éâØâìíÛ ØÙìêÛã ÛéìåèØÛòíéÛù9 ÙÛßáÕè ñáêòúßÙáÛñ í ñÛòôÚêÙòÛÛöãÛ íÚíÖÛÛÙôíìèâ æí5 âòÙÛâãøù5äßàÛ4ê õøûßøñü÷ú )îë âìíØ7ØâàÛóèôõáùööäøüýþÿ000þþ131 ááññù- ðÖ Ûñá8 í ÛÚáùññññùáßää ñ+ÛÛ æêæåçÛúÜèíú ßüüéäâù 1åã ÕÛñöà ûÛëíÖôø× ÛÖòîïÛ øûßößäüÛïïÛåòâòí ýþÿ000þþ132 ÙòëØ àÛóèôõûûùøñáøúöýþÿ000þþý23ý îÙ ØÛôÖ ÙÚèÙÚÛæ Øí ÖÖÛåòâ òí ÛôØí è ðè íØÛÞÛâã4áäÛîïÛïØÙâèêÛâØýþÿ000þþ133 Ùáßö÷ ÚØÙÛñ Ø ØÛâÚÙÛ)ÛîïðêåÙÛóèôõöýþÿ000þþ1ý1 ÕâíÛóèôõ ßûûáûûáú à â Û æ Øé ãú ç í ì Ö â Û

í òé ìé Û æ

â óò Ù Ø 3 3 3 Û óè ô õ ïØ Ú Ø Ù Û ì Ù × è Ø ê Ø Ù ýþÿ000þþ1ÿþ é â Øâ ìí ÛãÖ è 5÷ ù× â Ûóèôõ ðì7ØÛ åòôÖ ê Û åèí ØãÛ åèê ØÖ Û ñßüí ôõ ÉÌÓÑËÌÌ ðè 8 è ç Ö Û ðç 5 7Ø ë ì Û Ö é â Ö å ì 7Ø Û

ê Ø â Û îï ÕòØÙ ÛØïØ ÙÚíÛò âòí;àÛù ì ×òÛ%õêáàù5üÛöÖ %èßØÛóØ êÛÕØ åØ Ûðã òÚèÙéìÛ6ì *çòõáßö÷ûüßùööøúáùüûßýþÿ000þþýÿý ùöûßää ùßüû÷û÷ ØíÖé ÖûøüüöááÛ æØÙâòîëØÙú8ÛØáùüû÷ääüüöáá 4íØëìêò êàÛóèôõ ö4ü× !àáùäùûöüñöñ÷ä óèôõÕêØôØÙØÙÛ×ØçØêÛÕ :ò ØâÛ6ò äÛåØ àÛçÛÖó

ßÙöÚ áãèôèÙÚÖ íÚíØõÖÛéÛöù÷øöüß üöÛú÷áßüú×áâÛäîé êÖÛîïÛ åè7Ø 1áßö÷ íØÚì)Ù ì4Ùñ!ßÜáäðð áá ì øà ìêâ õ áùööäñüüùùù ýþÿ000þþý3ýþ ØÛ%ìòéåô òíÛôõêÛ5î ØÙÖÖ ïìØâÛáøÛØçãÖíÛîïÛÕò 5ØÛ7Øíýþÿ000þþ110 46ì íè7Û æç×â Ö Ø×âìéíâèòêØàôÙÖéì ãØìÖ Ûí5Ö ýþÿ000þþ1ý0 áùßñßøú ÙØñÛÖá òûê×Øâú Õí ýþÿ000þþ1330 ýþÿ000þþÿ0þ ðì7ØÛåòâ òí õ Û 9Øí Ö òúïìØâ úïê Ø ìú æØéØãêìúæííÛì ìÖéâÛåÖ ãØÛóíÚòØÙÛú Ûð

Ö Ø ê Û óè

ö àè ààÛïáèùÙüÚØöÛ÷áäÛ äýþÿ000þþýýþ üüñüü áùüößøßááßøûÛ ì Ö â Û ç ã è é è é õ ô è Ù Ú Ø Û ñ æ Ø é Û â å

è â Ö ã Û åè â Ö Ø í Ø Û åè ê è é Û ô Ø Ù Ú ì â Û 

ÕØåÖ Û ôØÙâ èÛ ØÙ ØÛ åìÙ â ç ÙÛ åâ í 9Ö ç é Ö ò Ù Û ß á ñ á 5ñ ö × â Û Ö ò á ø Û &Û îî òúÞìòÙú ðòèê úØåÛ #Ö Ùòú ñßôØé êÙÛàôóèôõ èÙÚØáùüößøßüüøáøú Ûá Ûçí âÛûüááßö÷ íôâìí 1ØåØãØÛôØíèæØéãúçíì Öâú44 íòéìé 5ù×âÛðè íØñßüÛ&ùüÛéãò ðæòò 5ú áßö÷ùüùùûßû áùñüûùüñûöüÛôØÙÛôØíèÛîêýþÿ000þþ11 ê ýþÿ000þþ210ý

× èØâãêÛß Ø ×ìáíÛòâØÛÙéÚ ØòÙíâñÛÛì+èæêÛìØìæ æÛÛîã4Û ãäÖüâØüå×âú Ùú6ìÖ Û äøí ô÷øí ôúß÷× ó ôØâ æì ØâéìÚìíØÛãèôõáùöùäùùýþÿ000þþ11 ûüû÷÷ ÚèÙñßü5Û÷ùÛéè íØá÷5üüÛâÖÚìíøù5 ð Ö áùñßßü÷ñßüöá ðè Øí Û ñßüÛ 4ãáüÛ ôÖ í èÛ é Ö ê ë ìí Û â Úñ îïÛ á ñ í Ú õ ûùáßûùù ýþÿ000þþý3ÿ û× â à &Øí Ùìâ Û % òÙìâ Û % ê Û &Øâ ìé Û ç åùà ýþÿ000þþ1ýÿÿ îê ðê ì åØ Ù Û ö ñ × â ú ÕØ í Ö é åØ Û Þ4 á ÷ Û Õò â Ø Û 4Ú ÙìÚòÛ ìåØçØÖÛáßö÷öùáñ÷ýþÿ000þþ2þ ö÷ + Ø Û ø û Û îïÛ ðê ì åØ Ù Û Ø é ê Ö Û ô ò 5 Û åì é Ö Ù 6ì 7Û Þì Ù Ö Ø ðò

Ö í ïï5 ü á á í ô Û % Ú 4õ ùüääøøö 8 è ç Ö Û îñ á á Û

ê Ø â Û îïÛ â ã ö ß Û é è í Ø â ß ñÛæØçíØåÛûû×âÛóèôÛøäá÷äýþÿ000þþ1ÿ0þ ÷÷ ðè ò í Ö é Ö Ù Ö ê Û ß ö × â Û × è Ø ê Û æ ì

Ø â Û óè ô Û ö ù ö ß ø ÷ ù ØâìÙáúÚ è÷ØñíßçüòöâáØ×ú êç à Ø×ØçÛÖéÖÛãíÙòÛ ÚÛñ ä×âúÙÚàóèôõ òÚØÛåìåôìíÖÛåØÙ+ØØâ $ÌÒ$ ß!ðæ è ùáá5ñù éýþÿ000þþÿþ0ý æè öáá ðð û&ò ááÙíôòééØòíÖ ú&â ÖíúÙéòúÕê ïïÛ ùñßê!ßÛÜüýþÿ000þþý33þ ïì ÙÛ%ê5êÙÛðñ ñÚáØÛ)Ùéñâå7Û øïØ üÛ òèíêÛ5ØéêåíâÛâÛØÕì çèí áùñäøßáñûùñûÛ ýþÿ000þþ11ÿ îùáá ýþÿ000þþ13ÿ ÞÛ ñü! æöá ñü! %9ùáÛ ùüá!ÛÛ ñü! Ü 6Ö é é ØÙÛ

í òåòÛ é å â åôìí à *ë Øê Ö Ø

× ç Û â Ø Ù Û îïÛ Ù â ç Ö Ù Ú Û ß á á ÷ Û ïÛ ê å Û

í ò é ì é Û åè â Ø é Ö Úí ìÙøñ äö! à Û ç Øê õ áùüöñßä÷ûùüöú ðåØ é ã 4 á ÷ åì í Ø ã Û îïðê å Ù Û

× ç Û îÚ é â ñ ä îÛ 4 í Ø Ù é Û îë Ø Ù 8 Ø Û ) Ù ò ë Ø Û *ê ÛÝàçÜâÖÖëÛáÖÙùØßØ

ØíØçØÙÛÝ)úñßøñÛáùüößøýþÿ000þþ1ÿ0 ûääû÷ü ÷ø×âàÕØ8ì7Þñäá&Ûî ÛÕØíâòéèíò îïÛçòâØÛñá×âàãõîÚèéÛ#òâòæò 5ÛîÙÙØ ùüöö÷áá ñùðìØâÛéì ØÙàÛóèôõáùüûßø+ßÛû è ûöâíûòú ü×èâãçìàÛðØ ñääíæöãû ê ñêñà Ö ùùéúæùÛýþÿ000þþ2ÿý äôüéíáÛñçáí áâ áñ÷äø Ö×èØêÛÛùüÛãâåÛéêåÛñà ýþÿ000þþÿþþþ áßö÷öáñùùäù åìíØãÛöû×âÛéÖØ

ØçØÖàáùüûßýþÿ000þþ120 ùüö÷÷ù %êàÕðÛâèôèÙÛüûÛ1çÛáùñöø÷ýþÿ000þþ1ÿþ óòÙ ØÛ 4Ö Úìí Ûôìë òÛ &Û âéãáøÛ îï äÛ ØÙ ýþÿ000þþ2þ2 .%.è6Ö é é Ø Ù Û ô Ø í è Û Ýí Ø Ù Ü Ö ë Ö Ù Ø Û *ë Ø ê Ö Ø ç ò â Ø Û â Ú ô ñ Û í Û Ø í è Û ã Ö â Ø åÛ Ö â Ö å ì 7Ø ÕÖ Ù Ú Û ø ö Û #è ê Û åò Ö + Û î Û í Ø åô Ø Ù Ø Ù ëìÚØÛØÙÛ áøÛðì5 éêåÛ ×âÛð8 Ûñ ßúÙßò÷ ×ØâÛçðâ Ûîï óÖ×ØèÛâÖÙÚÚØêÛ ØçØÖÛöûÛÙìÚòÛóèôõ Øåê íòåòñÛáéáìí7Ø ÛåòôÖêÛ+âì í íåèíØãîê ÛÞìÙÖØ çììé åØ æãõáùñäßøäùûäûá çíì ÖâÛÕÛ ñüÛòç ñø×âÛÙìÚòàóèôõáùñßßöûùüù÷á ìÚùà ØÙñ×ÛâöÛñ ìê û÷ìç ùöÛü÷à úáãèôõ ùñß Û çñòüå

êÖâÛçï

1ØÙáâòáÛ4øðò ÖéØÛøêíò4ùùí÷Ûö4÷ î 9Û ýþÿ000þþ1ÿ2ÿ %

íòé Ûæí â ø áùüùûùûüùùñá Øåí5à4õôù)áÙøòáëöØ÷*ê ßúáùüìöÚÖñòßýþÿ000þþ2 ùü áãáØøí ñ ýþÿ000þþ2þþ ýþÿ000þþ1ÿ3ý ßöûöáñöü ðè

ÛìòííÛÖÛØ

7Û öáóõ áÛï

4ãÛù%ñÖ5ò9ö üÛîïÛ çÚòØÙÙ êà&ØâìéÛÕåäÛóõáßö÷ûùßýþÿ000þþ12ý ýþÿ000þþÿþþ

Û í ì Ù Ø ã ì Ø 5 Û ðâ ò æ ç Û 6Ö é é Ø Ù Ö é Ö Ö é â Û Ýò 7ò Ù 9ì Ú Ø Û Û ß á áü Û Ø ç í Ø å åØ é Ö ã Û ô Ø ò ØÛ äÛ ÕØÖ é Øí Û * â í ØÛ

ò7ìí Û åèØâ Õí ì Ö â Û 6ì Û

í ò é Û å ã 'æ

â Û ê Ø Ù Ú é è Ù Ú

) 1Û â í Ø Ù é õ îë Ø Ù 8 Ø é ò

Ö í Û ß á á íæãàÛóè èéí5û Ûóè òêçØèÚÙìÖÙÛ4Úàö÷ñÛöÖ 4ü÷ßüü÷ö ìÙÚØãÛ%4äúä÷ßÛïêçÛðÕöÛáùñö çÖ íÖåâÛãÛ ù ñÛâòÙ ôÖéØÛ Ö ØÙÚéèíØÙ íôúâôìõå

êàÛ4êßñîï#øïø

õûùßääááÛúÛáùñöü÷ßíñôßàî ûñÛØú âØÙÖ÷Û í åÛô%Ûò ê Ú×ØòÛé9Ö ûäÙñòö üøáí ôØÙÛ óèôõæòôØ áùüû÷äßûûöáû ÜÝí èçØÖÙÛá ùÛÜñÖÛëøÖÙäØñÛÛ'Û öû%ñèÛçñìüüØ àÛððÛ çôàõ Ø ÖØáãáàóè áùòüÛöñøâãøúßôûèüÙñÚáØÛáñ ÚåØ ÖÙÛ ïïõ ýþÿ000þþ2ÿþ1

ýþÿ000þþ1ÿ3

ýþÿ000þþ10

ýþÿ000þþ1ÿ1

ýþÿ000þþÿþ

ýþÿ000þþ30þ


456678 5

0123

abcdefghibjkkbehlmjknbjkhnmhoepjbqhremst

$%&'%& %&()*+,-.(/*01-2,34.(5,34.14046 /,70-89(:,.;;,-6(2-<*0-7,=,.(,=,.(1*;*0* +*.>?1?@(0*=,..>,6(A*02-.,.2(B-.,;,(2,. %<2?@0,9+,.6(>,.;()-.2,9(2,0-('-+.,1 C.24.*1-,(D*01-(/BBC6(+*.?E?('-+.,1 C.24.*1-,(D*01-(F/BCG(F*)*0;-,.(<*<*0,), )*+,-.(2,0-('-+.,1(C.24.*1-,(D*01-(/BBC6 +*.?0?7(A,<-4(H@-D-*0,6(7-2,=(,=,. +*+)*.;,0?9-(=*=?,7,.(7-+(1*8,0, =*1*@?0?9,.G(B*@,+,(<*<*0,),(9,0-6 :,.;;,-(7,=(=*@-9,7,.(),2,(@,7-9,. '-+.,1(/BBCG(I70-<?..*J1K

]TX^VY_`TXW]MNYLNVQLTR^PMQTXT

1! "1#

LMNOPQRSTUSVWOMVXVYLTRVZ[\

uvwxyz{|}~xvz€~v‚~€zv‚ƒ{„zzxv}~v…ƒ{€~†z

‡ˆ‰ˆŠˆ‹ ŒŽ‘’‘“” •–—’˜™’—•š •›’œ’“Œ“ •™›Ž”ž ŒŒŽ’ž”˜ Ÿ ™¡’¢›’š”ž’—•š •›’Œ–—’›Œ šŽ™”£ ‘“”’ ˜’”˜”’Œ˜—¤ ”ž’œ‘Ž’—•š’•›£ Ž™“Œ›’‘”˜™Œ’›—• š”˜˜’‘”ž—”˜˜™” ›–“‘ŽŒ¡ ¥˜’¦”Ÿ™œ”£

›–“‘ŽŒ’“Œ“’—— œ”’›–”Œ–™Œ“£’Ž™›Ž •— ™¡’¢›’š”ž œ—š’‘”˜—“”’‘šŽ¡ ™Œ–”—ŒŒ’ž”˜ “” “”’œ”’‘”˜™Œ£ ½oærçhlèélêèélo §’š™Œ’™—’›š—”˜” “”™Ž”ž’Ž›’™Œ–”—¡ ’œ”’Œ“’‘“” ÎÎÏÐ œ’•—”’˜ ’œ”˜” ©ª•”™”ž’Œž œš™‘’œ‘Ž’““•™¤ uËÌÍ ÓÔÑÕÖÏÖÒ —Œ”’ž”˜’“”™Ž”ž Œ•˜’‘“”’ ˜’Žœ› ›”’—•š’•˜’“Œž™›Ž ÑÒ Ð × Í Î Ï ÖÏÑÏÍ Ž›’œ‘Ž’œŽ™“’›— •Œ’•™‘›™£’•˜“” ¥”Ž—¡ ÐÏØÔÙ ŒšŽ¡ Œ“‘’•Œ’Œ‘™Ž’Ž¡ ©ª‘™Ž”ž’œ ¨Œ›’•˜Ž£’‘“” « ’›“’š—”˜’”Žš •”ž›’š—’ž”˜’š™Œ uËÚÏÓÔØ Œ—’¥”œ”˜’Ž’Ž› “”˜‘£’œ”’›“’Žœ› œ‘™•›£’Œ—”’“Ž™ Û×ÖÒÑÕÛÔÓÏ ““‘’•™•Ž’•”ž› •Œ’•™•Ž’‘¤‘ ž”˜’·–·–›£’“Œ“’œ‘” Ñ×ÍÎ×ÜÙÔ “”ž›‘’Ž¡’§’š”ž œ”˜”’š—’Ž¡’ªž “” “”’š™Œ’—•š ÏÖÏÓÏÍÕÜÏÓÔÝÞ ‘Œ™š’œ”’“”™“ “Œš’•—“’•Œ’“”˜™¤ •›’—˜’œ™‘œ’“Œ“ Í ÏÖÔÓÏÓÔ Œ˜—’›‘ŽŒ”’ž”˜ Ž’Ž£¬’›Ž”ž’›‘œ ——¡’¨”™Ž’Œž£ Ž—š’œ•Ž’“” “” ¢™•”’­–˜ £’­“Ž’®¯°±²³¡ “Œ“’——’›™”˜’œ uËß×ÙÏÐÕàÝÑÔÙÞ ¨Œ›’•˜Ž£’‘“” ›–“”›Œ’œ”˜” ÍÕÐÏáÏ ž”˜’•“”’Œ•˜’•› “” “”£¬’ —Œ”ž¡ Ñ× ›™’Ž’ŽŽ‘’•™›–“Ž“” ¨” “”’œš™‘¤ â×ÜÓÔÛÏÕãÔàÏ ÑÏÓÔØÕáÔÔÍÎÔÍàÏÍ ›‘œ’´™Œ•’¥”Ž—¡ ›”’—•š’Ž™•›’œ” ­›’“” “”’“Œš œ›Ž’œ”˜”’‘“”¡ uËÚÏÒÕÙÏàÕÑÏÒ ““•Žš›”’ Œ”ž ª‘™Ž’‘™“Œ—š” ØÏÜÒÓÕÑ×ÍÒÍÎÎÒ œ’“Œ“’œ‘”£’’Ž› ž”˜’“Œ“’——£’ B¿À%F(<*0;,<?.;(/*01-<, ,=,.(+*.4@,=.>,6(1,>,(,=,. ‘ à×ã×ÖÏÓÏÍÕàÝÑÞ ›”’“”–—›’™µ›’ž”˜ ŒŒ”˜˜š”ž’œ‘Ž Á,.7?@(),2,(ÂÃÄÃ(@,@?6 +*.*0-+,.>,G(',)-(=,@,?(<?=,.  “ ” ˜  ™  š ’ ‘ œ ” ž  ¡ “ ”  ™  “ ” ž  ’    ›  ’ Œ     ’  œ Ð ×ÙÔÓÔÕáÏÜÔÕâääå %.J,0?2-.(+*.*;,1=,.(+,7*0- 0*É*=-(1,>,6(>,(7,=(,),Ç,),G ©ª•”™”ž’Œž ›–“”›Œ’¸›Ž¸’”Ž™ <?=,.@,9(7?E?,.(?7,+,.>,(1,,7 F,@,?(2-<?7?9=,.6(1,>,(7,= ‘“”’œ”˜”’“”¤ œ”˜”›””ž¡ +*+?7?1=,.(<*07,9,.(2,=,.(+?.,3-=6(<-,0(=*,2,,. •—“’•™‘›™’›” Á,.7?@G(B*@,-.(+*0,1,(7*@,9 >,.;(+*.*.7?=,.6È(E*@,1.>,G •˜“”’“Œ“’œ‘”¡  “”¡ §’Ž›’Ž›Ž <*0E42496(=*.>,+,.,.(,2,@,9 5,0-(,J,@6(%.J,0?2-. ž’“””˜˜’›•™ ©¹™Œ”ž’›—’œ œ”˜˜‘ ),@-.;()*.7-.;G <*0)0-.1-)(<,9J,(?,.;(<?=,.@,9 ª ‘“”’ž”˜’Œ–› › – “‘ Ž  Œ  ’ “ ” œ Ž  ” ˜ “ Œ  —  š £ ’ “ ”     “ ” ’ •  Œ  ÅÀ?E?0(1,E,6(+,7*0-(-7?(.4+40 7?E?,.(?7,+,.>,6(+*@,-.=,. —¡’¶—’““”˜ •™•·™’Œ·™’—”˜Œ”˜ Œ·¡’ª•˜ 2?,(<,;-(1,>,G(Æ,.;()*.7-.; 1*<,;,-(+*2-,(1,E,(?.7?=(9-2?) œ œŽŸ™’´™Œ•’—˜£ œ”˜”’”›¤”›¡’¶“ “”Œ£’’š”ž’”˜” ,2,@,9(*.,=(9,7-(2,@,+(7-+ @*<-9(<,-=G(Ê.7?=(-7?6(-,(7,= ‘™Ž”ž’Œž’“Œš š™Œ’œ—•Ž›”’œ”’Žš Œ˜—”ž’•™ —”’Œ‘™Ž >,.;(2-<*@,G(Á?,7(,),(<,>,0,. 1*+,7,(+*.;*E,0(+,7*0-(2- Œ œ”ž£’œ”˜” ›”’“”™“”ž£¬ ‘’ž”˜’Œ•”™”ž +,9,@6(7,)-(7,=(<-1,(+*.-=+,7-Ç 1*7-,)(+?1-+(<*01,+,(1*<?,9  ‘‘™”ž¡ Ž™ œ¡’¨”˜›”’Œ ’›“ ““”Œ›”’“”Œ¡ .>,(2*.;,.(1?.;;?9Ç1?.;;?96È =@?<G ªŽ’”’¦”Ÿ™œ” =,7,.>,G ÅB*+?,.>,(=,.(7*0;,.7?.; ¢‘’Ž™›Ž’‘”ž¤ •Œ’““•”Ž’“”·™  —”’›—™¡’ªŽœ›”ž “Œš’š™Œ’“””˜˜ <,;,-+,.,(=-7,(+*+,.3,,7=,. —”˜˜™”’›–“‘ŽŒ F,0*.,(-7?(+*.;*.,=*+?.;=-.,.(+,1,(2*),..>,(2- ?,.;G(F,@,?(,2,(>,.;(;,E-.>, “Œ“’——£’’•™š™‘ ›“’œ ›’•·™£¬ ›•™’›–“‘ŽŒ’œ” Á,.7?@(+?1-+(2*),.6(-, <*1,0(7,)-(=,@,?(1*@,@?(+*0,1, Œ“’‘š›’œ‘Ž “””Ž’œ‘”˜˜— ‘”Ž”ž¡ +*.>*0,9=,.(1*;,@,.>,(),2, =?0,.;6(1*+?,.>,(+,@,9(7,= “” “”’´™Œ•’—˜¡ ¦”Ÿ™œ”’Œœ™ Æ,.;($,9,(F?,1,G($*.?0?7.>,6 ,=,.(+*.E,2-(<*0=,96(+*.?0?7 •”™’œ”˜”’‘’ž”˜ ©¶—’Œ›™”˜’•Œ”ž 1*;,@,.>,(7*@,9(2-,7?06(2,0- 1,>,6È(),),0.>,G

ºbcmdeh»¼nbj ½mkbtbj¾b

0*É*=-(9-.;;,(+,1,(2*),.G C,(<*0)0-.1-)6(E-=,(+,1-9 <*0E4249(2*.;,.(/*01-<,6(-, ,=,.(<*07,9,.(2-(Á,.7?@G &,+?.6(E-=,(+*+,.;(2-7,=2-0Ç =,.(+*.E,?9(2,0-(Á,.7?@6(-7?()?. 7,=(,=,.(2,),7(2-74@,=G ÅC.7-.>,(=,@,?(+*+,.; +,1-9(0*É*=-(1,>,6(1,>,(7,=

F,0*.,(-7?6(-,(1*@,@? +*+)0,=7-=,.()0-.1-) 7*01*<?7(2,@,+(=*9-2?Ç ),.(<*01,+,(=*@?,0;,Ç .>,G(C,(1*@,@?(<*07-.2,= <-E,=(2,@,+(1*7-,)(9,@ >,.;(,=,.(2-@,=?=,.Ç .>,6(+*1=-(9,@(-7? 1*)*@*G(IJ-2K

ž’š”ž’Œ•™¤Œ•™’Œ  “””˜˜’‘™’‘“‘”” œ’ŽŒ£’•˜“” ›–“‘ŽŒ’“”œŽ”˜ ŒŽ—š’›–”˜™Œ’””Ž£¬ ŽŽ™”ž¡’ëìíîï

»eqjeqhomdkbjkk¼

B%'ÊÊ(84.749(9,@(<-E,=(>,.;(2-@,=?Ç =,.(%.J,0(,2,@,9(<*0-.D*17,1-G B,2,0(,=,.(+,1,(2*),..>,(>,.; 7,=(2,),7(2-),17-=,.6(%.J,0?2-. +*+-@-9(-.D*17,1-(1*<,;,-(8,0,(),@-.; 7*),7(+*+)*1-,)=,.(+,1,(2*),. <*01,+,(=*@?,0;,.>,G Å$,?(7,=(+,?(9,0?1(<*0)-=-0(=*(2*),.G B,>,(@*<-9(+*+-@-9(+*+<,.;?.(=4.70,=,. ?.7?=(+,1,(2*),.(.,.7-G(Á-,0)?.()*@,.Ç)*@,.6 1,>,(=*0E,=,.(1*<-1,.>,(1,E,6(7,=(7*0@,@? +*+,=1,=,.(2-0-6È(),),0.>,G %.J,0(+*.;,=?-(=*8*J,(2*.;,.(7,=

2-<*0-=,..>,(2?,(<?@,.(;,E-(4@*9(=4.1401-?+ +?1-+(@,@?G(/,1,@.>,6(2,.,(7*01*<?7(7*@,9 2-)*01-,)=,..>,(?.7?=(+*.>*@*1,-=,. )*+<,.;?.,.(0?+,9(=4.70,=,..>,(2-(Á,.2?.;G Å',)-(+,?(;-+,.,(@,;-6(+?.;=-.(+*+,.; 9,0?1(<*09*.7-(2?@?G(B*2-=-7(2*+-(1*2-=-7(7,= ,),Ç,),6(>,.;()*.7-.;(7*0?1(<*0E,@,.6È(9,0,).>,G $*1=-(<*7-;?6(-,(+*.*;,1=,.(7,=(,=,. 7*0@,@?(<*0)-=-0(+*.;*.,-(7*01*<?7G($*.?0?7.>,6 1*;,@,(1*1?,7?.>,(7*@,9(,2,(=*7*.7?,..>,G ÅF,@,?(1,>,()-=-0=,.(-7?6(.,.7-(+,@,9(E,2<*<,.G(F,@,?(+*+,.;(.,.7-(,2,(0*É*=-6(1,>, >,=-.(,=,.(<*0E,@,.(@,;-6È(?.;=,).>,GIJ-2K

%&:%óÊ5C&&(+*+-@-=-(),.2,.;,.(,;,=(<*0<*2, 2,0-(1*E?+@,9()*+,-.(>,.;(@*<-9(-.;-.(<*0@,;,(2=4+)*7-1-(C.24.*1-,.(B?)*0(ô*,;?*(ICBôK(+?1-+ 2*),.G(C,(7*7,)(+*+-@-9(=4+)*7-1-(>,.;(2->,=-.1*<,;,-(=4+)*7-1-(0*1+-(>,.;(7,=(+*@,.;;,0 ,7?0,.G %7?0,.(>,.;(2-+,=1?2.>,(,2,@,9(,7?0,. 340+,@(>,.;(7*7,)=,.(/BBC(2,.(ACA%6(1*07, ,;,+,G($*.?0?7.>,6(E-=,(+*+,.;(9,0?1 +*+-@-96(-,(7,=(9,.>,(,=,.(<*0)-E,=(),2, =*-.;-.,.()0-<,2-.>,(1,E,6(7,)-(<*02,Ç

1,0=,.(),2,(<,.>,=(9,@G ÅB,>,(+*+-@-9(>,.;(<*.,0(1,E,(+*.?0?7 9?=?+(.*;,0,6(,;,+,6(2,.()0-<,2-(1,>,G(B,>, -.;-.(>,.;(@?0?1Ç@?0?1(1,E,G(F,@,?(+*+,.;(,2,(CBô 2,.(C/ô6(.,.7-(1,>,()-@-9(>,.;(0*1+-(1,E,6È E*@,1.>,G C,(+*.;,=?(7,=(-.;-.(<*0+,-.(2-(=4+)*7-1-6 >,.;(+*.?0?7.>,(9,.>,(7*0@-9,7(@*;,@(1,E,6(7,)1*<*.,0.>,(<4<04=G(C,(+*.;,.,@4;-=,.(9,@(-7? 1*)*07-(ó4<-.(õ4426(>,.;(<*0E?,.;(?.7?= =*<*.,0,.6(7,)-(2*.;,.(8,0,(>,.;(7,=(<*.,0G B4,@(=*-.;-.,.()*+,-.(>,.;(-.;-.(+*.84<, +*0,1,=,.(CBô6(%.J,0?2-.(+*+)*0Ç 1-@,=,..>,GIJ-2K

aeteghðñpòmceqehrmqpe

UMVöNYWöVSVMRMV][XVQ

tribunjogja-15-09-2012  

Tribun Jogja Edisi 15-09-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you