Page 319

TRIBUNA14

12/1/07

13:10

Página 317

L’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA A LA PLAÇA DE LA CATEDRAL DE VIC (OSONA)

317

Figura 2. Tomba de tègules a doble vessant (segles II-IV) Els antecedents medievals. L’ocupació romana de la zona. Segles II-IV dC La intervenció arqueològica ha posat de manifest una ocupació romana del lloc, que s’evidencia arqueològicament amb un únic estrat on tot el material arqueològic correspon a fragments de ceràmica romana comuna i del tipus africana C que ens permet situar-lo cronològicament entre els segles II-III dC. Aquesta estratigrafia i l’aparició de dues tombes de tègules a doble vessant són les úniques dades que evidencien l’ocupació romana de la zona, ja que no s’han documentat altres tipus de restes que permetin determinar els tipus d’ocupació o les característiques de l’assentament. No és una novetat l’existència de vestigis d’ocupació romana en aquesta zona de la ciutat, ja que en totes les intervencions arqueològiques fetes a l’entorn de la catedral i a l’interior d’aquesta es documenten restes d’una ocupació entre els segles II-III dC. Malgrat això, en gran part de les intervencions es detecta la mateixa tendència: l’evidència estratigràfica està acompanyada d’una gairebé nul·la existència de restes cons-

Profile for Direcció General del Patrimoni Cultural

Tribuna Arqueologia 2004-2005  

Articles Tribuna d'Arqueologia 2004-2005

Tribuna Arqueologia 2004-2005  

Articles Tribuna d'Arqueologia 2004-2005

Advertisement