Page 1

Dossier de premsa

Presentació del llibre

Casa Batlló Llum i color

Marca corporativa

123

CASA BATLLÓ GAUDÍ BARCELONA

Càtedra Gaudí

Centre de Documentació Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, UPC


Llum i color

Casa Batlló Gaudí Luz y color Light & colour

Joan Bassegoda Nonell Jaume Sanmartí Verdaguer Daniel Giralt-Miracle

Llibre publicat amb motiu de la celebració del desè aniversari de l’obertura de la Casa Batlló al públic. Libro publicado con motivo de la celebración del décimo aniversario de la apertura de la Casa Batlló al público. This book has been published on the occasion to celebrate the 10th anniversary since the Casa Batlló was first opened to the public.

Tres experts en Gaudí s’han fet càrrec dels textos. El primer, Casa Batlló, simbolisme i construcció, és ja un clàssic del professor i exdirector de la Càtedra Gaudí Joan Bassegoda Nonell. Els altres dos, inèdits, aporten noves interpretacions de la Casa Batlló dins del context creatiu de Gaudí. Es tracta de La Casa Batlló i l’arquitectura residencial de Gaudí, de Jaume Sanmartí, professor de l’ETSAB i actual director de la Càtedra Gaudí, i de Casa Batlló, llum i color, de Daniel Giralt-Miracle, historiador de l’art i qui també ha dirigit i conceptualitzat l’edició d’aquesta publicació. El llibre està il·lustrat amb fotografies històriques, una col·lecció de plànols i dibuixos de la Casa Batlló realitzats per Gaudí i els seus col·laboradors, i una extensa selecció de fotografies de Pere Vivas, Ricard Pla i Biel Puig que aporten visions inèdites actuals de tots els espais de l’edifici, incloent-hi algunes de la façana durant la projecció de video mapping que es va realitzar amb motiu dels actes de celebració d’aquest desè aniversari. Tres expertos en Gaudí se han encargado de los textos. El primero, Casa Batlló, simbolismo y construcción, es ya un clásico del profesor y exdirector de la Cátedra Gaudí, Joan Bassegoda Nonell. Los otros dos, inéditos, aportan nuevas interpretaciones de la Casa Batlló dentro del contexto creativo de Gaudí.Se trata de La Casa Batlló y la arquitectura residencial de Gaudí, de Jaume Sanmartí, profesor del ETSAB y actual director de la Cátedra Gaudí, y de Casa Batlló, luz y color, de Daniel Giralt-Miracle, historiador del arte que también ha dirigido y conceptualizado la edición de esta publicación. El libro está ilustrado con fotografías históricas, una colección de planos y dibujos de la Casa Batlló realizados por Gaudí y sus colaboradores, y una extensa selección de fotografías de Pere Vivas, Ricard Pla y Biel Puig que aportan visiones inéditas actuales de todos los espacios del edificio, incluyendo algunas de la fachada durante la proyección de vídeo mapping que se realizó con motivo de los actos de celebración de este décimo aniversario. Three experts on Gaudí have written the texts. The first of these, Casa Batlló, symbolism and construction, has become a classic, written by the university professor and former director of the Gaudí professorship, Joan Bassegoda Nonell. The remaining two texts, unpublished until now, contribute new interpretations of the Casa Batlló within the context of Gaudí’s creativity. These two texts are, on the one hand, La Casa Batlló and Gaudí’s residential architecture, by Jaume Sanmartí, a university professor of ETSAB and the current director of the Gaudí Professorship; and Casa Batlló, light and colour, by Daniel GiraltMiracle, an art historian who also directed and conceptualized the edition of this book. The book is illustrated with historic photographs, a collection of plans and drawings of the Casa Batlló made by Gaudí and his collaborators, and an extensive selection of photographs by Pere Vivas, Ricard Pla and Biel Puig, bringing totally new views of the spaces within this building, including some photographs taken of a video mapping performance that was screened on the building’s façade as part of the celebrations of the 10th anniversary.


Textos / Textos / Texts Joan Bassegoda Nonell, Jaume Sanmartí, Daniel Giralt-Miracle Fotografies / Fotografías / Pictures: Pere Vivas, Ricard Pla, Biel Puig Format / Formato / Format: 175 × 220 mm Pàgines / Páginas / Pages: 288 Enquadernació / Encuadernación / Binding: Rústica / Rústica / Paperback Idiomes / Idiomas / Languages: Versió única: català + espanyol + anglès Versión única: catalan + español + inglés Unique version: Catalan + Spanish + English PVP / Retail price: 19 € ISBN: 978-84-8478-477-7


Joan Bassegoda Nonell (Barcelona, 1930-2012)

Jaume Santmartí Verdaguer (Barcelona, 1941)

Daniel Giralt-Miracle (Barcelona, 1944)

Arquitecte per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, Catedràtic d’Història de l’Arquitectura l’any 1968, director i conservador de la Càtedra Gaudí en el període 1977-2008. Prolífic autor de llibres, textos, conferències i exposicions sobre l’obra de Gaudí . És oportú assenyalar el seu treball professional en el camp de la restauració monumental i especialment el seu compromís personal en l’obtenció de fons estatals per a la restauració del pavelló de les cavallerisses de la finca Güell a Pedralbes on es va instal·lar la Càtedra Gaudí fins a l’any 2008.

Arquitecte. El 1984 va llegir una tesi doctoral centrada en l’Eixample de Cerdà de Barcelona. Professor i exdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC). Premi FAD d’Arquitectura per l’ampliació de la clínica Corachán (1969) i director de la Càtedra Gaudí (UPC), des de l’any 2009.

Crític i historiador de l’art, de l’arquitectura i del disseny, ha treballat tant en el camp en l’ensenyament, com en el de l’organització d’exposicions, en l’àmbit nacional i internacional. Gaudí és una de les seves especialitats, motiu pel qual li van encomanar la creació i la direcció de l’Espai Gaudí (1996) i li van confiar el comissariat general de l’Any Internacional Gaudí (2002), feina per la qual va rebre el Premi Nacional de Disseny de la Generalitat d’Arquitectura.

Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona, Catedrático de Historia de la Arquitectura el año 1968, director y conservador de la Cátedra Gaudí en el período 1977-2008. Prolífico autor de libros, textos, conferencias y exposiciones sobre la obra de Gaudí . Es oportuno señalar su trabajo profesional en el campo de la restauración monumental y especialmente su compromiso personal en la obtención de fondos estatales para la restauración del pabellón de las caballerizas de la finca Güell en Pedralbes en donde se instaló la Cátedra Gaudí hasta el año 2008. Degree in architecture from the Barcelona School of Architecture. He became a university professor of architecture in 1968, and was the director and curator the Gaudí Professorship from 1977 to 2008. He was a prolific author of books, texts, conferences and exhibitions on Gaudí’s works. It is important to mention his professional work in the field of monument restoration, and especially his strong personal commitment to obtain state funding to restore the mews of the Güell estate in Pedralbes, the seat of the Gaudí Professorship until 2008.

Arquitecto. En 1984 leyó una tesis doctoral centrada en el Eixample de Cerdà de Barcelona. Profesor y ex director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (UPC). Premio FAD de Arquitectura por la ampliación de la clínica Corachán (1969) y director de la Cátedra Gaudí (UPC), desde el año 2009. Architect. In 1984 he defended a thesis focusing of Cerdà’s Barcelona Eixample (the expansion of Barcelona). He is a professor and the former director of the UPC Barcelona School of Architecture (ETSAB). He won the FAD Architecture award for the expansion of the Corachán Clinic in 1969 and has been the director of the Gaudí Professorship since the year 2009.

Crítico e historiador del arte, de la arquitectura y del diseño, ha trabajado tanto en el campo en la enseñanza, como en el de la organización de exposiciones, en el ámbito nacional e internacional. Gaudí es una de sus especialidades, por lo que le encomendaron la creación y la dirección del Espai Gaudí (1996) y le confiaron el comisariado general del Año Internacional Gaudí (2002), trabajo por el que recibió el Premio Nacional de Diseño de la Generalitat de Arquitectura. Critic and historian of art, architecture and design; he has worked both in the field of teaching and organizing exhibitions, nationally and internationally. Gaudí is one of his specialities, and for this he was commissioned to create and direct the Espai Gaudí (1996) and was appointed the general commissioner for the Gaudí International Year (2002), which deserved him the Catalan Government’s National Design Award in Architecture.


[…] Si s’hagués de definir la Casa Batlló d’alguna manera seria dient que es tracta d’un somriure arquitectònic, d’una explosió de plaer compositiu de qui es troba en ple domini del seu propi i personal estil, que li permet deslligar-se de tota imitació o de tota escola contemporània o històrica.[…] Fragment del text La Casa Batlló, simbolisme i construcció

[…] Si de alguna manera hubiera que definir la Casa Batlló sería diciendo que se trata de una sonrisa arquitectónica, de una explosión de placer compositivo de quien se halla en pleno dominio de su propio y personal estilo, que le permite desligarse de toda imitación o de toda escuela contemporánea o histórica.[…] Fragmento del texto La Casa Batlló, simbolisme i construcció

Postal de la Casa Batlló on s’aprecien els balcons amb el seu color ivori original, ca. 1906. Postal de la Casa Batlló donde se aprecian los balcones con su color marfil original, ca. 1906. Postcard of Casa Batlló that shows the balconies with their original ivory colour, around 1906.

[…] If we had to define Casa Batlló in some way, it would be by saying that it was an architectural smile, of an explosion of compositional pleasure by someone who was in full command of their own personal style, which enables him to disconnect from all imitation or from all contemporary or historic schools of thought.[…] Extract of the text La Casa Batlló, simbolisme i construcció

Joan Bassegoda Nonell


[…] Gaudí converteix les crugies centrals de la Casa Batlló en l’espai de referència de l’immoble creant una seqüència espacial de sensual continuïtat que s’inicia al carrer, incorpora el vestíbul on conflueixen els diferents accessos de l’edifici, i permet un recorregut arquitectònic d’inusual bellesa i expressivitat que ens porta a la coberta, un espai de nova factura on Gaudí, de nou, transcendeix la seva funcionalitat i ens transporta a un paisatge artificial d’impacte singular.[…]

[…] Gaudí tenia la voluntat de crear espais diàfans i acollidors i de facilitar les comunicacions, i sempre que podia fugia de les línies i els angles rectes i de les parets i els sostres plans. […] De fet, aquesta capacitat de donar continuïtat a totes les superfícies fa que armaris, mobles, finestrals, estances de servei o instal·lacions, quedin integrats a qualsevol dels replecs de les parets, cosa que permet que tots aquests elements participin de la geometria orgànica que defineix l’obra de Gaudí.[…]

Fragment del text La Casa Batlló i l’arquitectura residencial de Gaudí

Fragment del text Casa Batlló. Llum i color

[…] Gaudí convierte las crujías centrales de la Casa Batlló en el espacio de referencia del inmueble creando una secuencia espacial de sensual continuidad que se inicia en la calle, incorpora el zaguán en donde confluyen los diferentes accesos del edificio, iniciándose un recorrido arquitectónico de inusual belleza y expresividad que nos lleva a la cubierta, un espacio de nueva factura donde Gaudí, de nuevo, trasciende su funcionalidad transportándonos a un paisaje artificial de singular impacto.[…] Fragmento del texto La Casa Batlló i l’arquitectura residencial de Gaudí

[…] Gaudí converts the central galleries of Casa Batlló into the reference space of the property, creating a spatial sequence of sensual continuity that begins in the street, incorporates the entrance hall where the different entrances to the building converge, starting an architectural route of unusual beauty and expressiveness that leads us to the roof, a newly-built space where Gaudí once again goes beyond its functionality, taking us into a singularly stunning artificial landscape.[…]

[…] Gaudí tenía la voluntad de crear espacios diáfanos y acogedores y de facilitar las comunicaciones y siempre que podía huía de las líneas y los ángulos rectos y de las paredes y los techos planos. […] De hecho, esta capacidad de dar continuidad a todas las superficies hace que armarios, muebles, ventanales, estancias de servicio o instalaciones, queden integrados en cualquiera de los repliegues de las paredes, lo que permite que todos estos elementos participen de la geometría orgánica que define la obra de Gaudí.[…] Fragmento del texto Casa Batlló. Llum i color

[…] Gaudí wanted to create diaphanous and welcoming spaces and to facilitate communications and whenever he could depart from straight lines and angles and from flat walls and ceilings. […] In fact, this ability to give continuity to all the surfaces enables the cupboards, furnishings, large windows, service rooms and installations to become integrated into any of the folds of the walls, which allows all the elements to participate in the organic geometry that defines Gaudí’s work […] Extract of the text Casa Batlló. Llum i color

Extract of the text La Casa Batlló i l’arquitectura residencial de Gaudí

Daniel Giralt-Miracle Jaume Sanmartí Verdaguer


Marca corporativa

CASA BATLLÓ GAUDÍ BARCELONA

Casa Batlló obra mestra de forma, color i llum, més que un edifici és ja un mite de l’art, de l’arquitectura i del disseny de tots els temps. Construïda entre 1904 i 1906 per Antoni Gaudí, s’expressa amb una perfecció de forma inusual. En el seu conjunt, és una composició sorprenent, alhora alegre i poètica. Els deu anys d’obertura al públic i els visitants de tot el món, han contribuït a una amplíssima difusió internacional en només una dècada. Està inclosa a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO, des de 2005 i va ser distingida amb el Premi Europa Nostra 2004 en reconeixement a la contínua dedicació a la recuperació d’aquest patrimoni arquitectònic. La Casa Batlló s’ha convertit en tota una icona de la ciutat de Barcelona, i amb la seva difusió s’ha posat en valor un llegat que constitueix un element d’identitat de la ciutat.

Casa Batlló obra maestra de forma, color y luz, más que un edificio es ya un mito del arte, de la arquitectura y del diseño de todos los tiempos. Construida entre 1904 y 1906 por Antoni Gaudí, se expresa con una perfección formal inusual. En su conjunto, es una composición sorprendente, a la vez alegre y poética. Los diez años de apertura al público y los visitantes de todo el mundo, han contribuido a una amplísima difusión internacional en sólo una década. Está incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, desde 2005 y fue distinguida con el Premio Europa Nostra 2004 en reconocimiento a la contínua dedicación a la recuperación de este patrimonio arquitectónico. La Casa Batlló se ha convertido en todo un icono de la ciudad de Barcelona, y con su difusión se ha puesto en valor un legado que constituye un elemento de identidad de la ciudad.

Casa Batlló, a masterpiece of colour and light much more than a simple building, considered a myth of art, architecture and design of all times. Built between 1904 and 1906 by Antoni Gaudí, it displays an unusual formal perfection. All in all, it is a surprising composition, cheerful and poetic. Since it was first opened to the public ten years ago and, thanks to the millions of visitors from around the world, it has gained an international fame in just a decade. It is listed as a UNESCO World Heritage since 2005 and won the 2004 Europa Nostra Award for the continuous dedication to the recovery of architectural heritage. The Casa Batlló has become an iconic reference of Barcelona, while its fame has contributed to shed light on the legacy of an identity element of the city.


123 Triangle Postals és una editorial que té una trajectòria consolidada en l’edició de llibres sobre art, arquitectura i paisatge. Compta amb una distribució a escala internacio­ nal i entre el seu extens catàleg es troben publicacions sobre Gaudí, Dalí, Palau de la Música Catalana, Casa Batlló, Pavelló Mies van der Rohe, Sagrada Família, Barcelona o Girona, entre moltes altres, a càrrec d’autors com Josep M. Carandell, Juan José Lahuerta, Juan Eduardo Cirlot, Joan Bassegoda, Llàtzer Moix, Joan Barril, Sebastià Roig, Antoni Puigverd, Manuel Vázquez Montalbán o Robert Hughes.

Triangle Postals es una editorial que tiene una trayectoria consolidada en la edición de libros sobre arte, arquitectura y paisaje. Cuenta con una distribución a escala internacional y entre su extenso catálogo se encuentran publicaciones sobre Gaudí, Dalí, Palau de la Música Catalana, Casa Batlló, Pavellón Mies van der Rohe, Sagrada Família, Barcelona o Girona, entre muchas otras, a cargo de autores como Josep M. Carandell, Juan José Lahuerta, Juan Eduardo Cirlot, Joan Bassegoda, Llàtzer Moix, Joan Barril, Sebastià Roig, Antoni Puigverd, Manuel Vázquez Montalbán o Robert Hughes.

Triangle Postals is a publishing house with a consolidated background publishing books on art, architecture and landscapes. It distributes its products internationally and its extended brochure includes works on Gaudí, Dalí, the Palau de la Música Catalana, the Casa Batlló, the Mies van der Rohe pavilion, the Sagrada Família, Barcelona or Girona and many others, by authors such as Josep M. Carandell, Juan José Lahuerta, Juan Eduardo Cirlot, Joan Bassegoda, Llàtzer Moix, Joan Barril, Sebastià Roig, Antoni Puigverd, Manuel Vázquez Montalbán or Robert Hughes.


Per a més informació: Para más información: For more information: Triangle Postals S.L. Paz Marrodán 93 218 77 37 610 53 60 72 pmarrodan@triangle.cat www.triangle.cat

123

www.triangle.cat

Profile for Triangle Postals

Casa Batlló Gaudí, llum i color  

Llibre publicat amb motiu de lacelebració del desè aniversari del’obertura de la Casa Batlló al públic. Libro publicado con motivo de lacele...

Casa Batlló Gaudí, llum i color  

Llibre publicat amb motiu de lacelebració del desè aniversari del’obertura de la Casa Batlló al públic. Libro publicado con motivo de lacele...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded