__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MVO vrslg

Flexibel bouwen is duurzaam bouwen


MVO vrslg


inhoud

inhoud 04

Voorwoord

16

Jan Snel & Planet

06

Bedrijfsprofiel met kernwaarden

17 Duurzaam bouwen

17 Duurzame bouwsystemen 17 EfficiĂŤnt afvalbeheer

07 Internationale speler

17 Verantwoord materiaalgebruik

07 Organisatiestructuur

18 Energie- en waterbesparende maatregelen

07 Van alle markten thuis

08 Organogram

19 Shell FuelSave Partner

09 MVO als onderdeel van ons DNA

19 Zuinig transport

09 MVO als integraal onderdeel

19 Multimodaliteit

09 Toekomst

19 Innovaties: slimme logistiek

09 Geschiedenis

10 Kernwaarden

11 Kerncijfers 2013, 2014 en t/m Q3 2015

24

Jan Snel & Profit

12

Jan Snel & People

24 Doelstellingen en strategiebepaling

24 Strategiekaart

19 Duurzaam transport

19 Directe omgeving

12 Actief medewerkersbeleid

24 Resultaat

13 Veilig en gezond werken

25 Werkwijze - Flexibel bouwen

13 Opleiding

25 Werkwijze - Transport

13 Code 95

13 Stage

26

Trends en ontwikkelingen

13 Sociaal betrokken

13 Beoordelingsgesprekken

26 Nieuwe unit

14 Verzuim

26 Stimulering Duurzame Energieproductie

14 Sponsoring

27 Certificeringen

14 Inleners

29

Nawoord

30

Bijlagen

Colofon MVO vrslg (versie 1) is een uitgave van Jan Snel in een oplage van ca. 100 stuks. Idee, vormgeving en realisatie Trend reclame & advies Oud-Beijerland, in samenwerking met Jan Snel. Diverse fotografie: Jos Drop

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Aan dit verslag is de grootst mogelijke zorg besteed, de uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor eventuele onvoorziene gevolgen, veroorzaakt door fouten in het magazine. Dit MVO-verslag is gedrukt op 100% recycled FSC-papier waarmee we de Carbon Footprint met mijlen verminderen en het milieu ontlasten. Hiervoor wordt 1 boom terug de natuur in geplant.

MVO vrslg

03


Flexibel bouwen is duurzaam bouwen Wij zijn pioniers als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ons flexibele bouwconcept is al sinds jaar en dag een duurzame bouwmethode. De naam zegt het eigenlijk al: onze gebouwen voorzien eenvoudig in voortdurend veranderende eisen en behoeften en gaan hierdoor langer mee. Dรกt is duurzaamheid ten voeten uit.


voorwoord

Onze gebouwen kunnen gemakkelijk opnieuw worden ingedeeld of verplaatst, het is bijna kinderspel! Hierdoor kunnen wij flexibel inspelen op veranderende eisen en gebruiksmogelijkheden. En waarom zou je een gebouw neerzetten dat maar voor één doel geschikt is? Een (semi) permanent gebouw dat nu dienst doet als school kan eenvoudig worden getransformeerd naar kantoor of zorgcentrum en andersom. In de bouw neemt de vraag naar flexibele huisvestingsoplossingen steeds meer toe. We leven in

“Gebouwen worden niet uitsluitend afgebroken, maar soms juist klaargemaakt voor een nieuw leven”

een samenleving die steeds sneller verandert en tegelijkertijd neemt de vraag naar duurzame initiatieven toe. Welke eisen worden over tien jaar aan gebouwen gesteld en hoe gaan we op een verantwoorde manier met de veranderingen om?

transparante communicatie richting onze stakeholders en

Flexibel bouwen is de oplossing en Jan Snel voorziet hierin.

diverse (energie)besparende maatregelen. Om al deze zaken te waarborgen en naar een hoger niveau

Daarnaast zijn de gebouwen en alle componenten, van

te brengen, beschikken wij over alle benodigde (veiligheids-)

fundering tot elektronica, opnieuw te gebruiken. Op

certificeringen.

dit moment wordt circa 75 procent van de gebouwen hergebruikt, maar we gaan natuurlijk voor de volle 100

Ambassadeurs van goed gedrag onderweg

procent. Verder willen wij de wijze van hergebruik en recycling

De transportsector heeft een grote impact op het milieu.

nog verder optimaliseren.

Uitstoot van CO2 heeft grote gevolgen voor de luchtkwaliteit en het klimaat. Jan Snel Transport zet zich actief in om

Flexibiliteit en herbruikbaarheid maken onze

deze gevolgen tot een minimum te beperken. Dit bereiken

gebouwoplossingen tot een uiterst duurzame keuze. Maar er

wij onder meer door efficiënter vervoer en het gebruik van

is meer: wij vervaardigen de gebouwen in onze eigen fabriek.

zuinigere transportmiddelen.

Dit resulteert niet alleen in maximale efficiëntie met het oog op kosten en doorlooptijden, maar ook in een schonere

In dit MVO-verslag gaan we dieper op deze zaken in.

bouwplaats ten opzichte van de traditionele bouwmethode. Afval op de bouwplaats wordt beperkt, alsmede het aantal

Ik wens u veel leesplezier!

voertuigbewegingen. Tot slot is MVO voor ons meer dan alleen duurzaam bouwen. Als organisatie kijken wij ook kritisch naar onze bedrijfsvoering in relatie tot mens en milieu. Dit vertaalt zich in goed werkgeverschap, betrokkenheid bij de omgeving,

Jacqueline van Zandwijk, Directeur

MVO vrslg

05


Bedrijfsprofiel met kernwaarden “Goed werkgeverschap valt ook onder MVO. Wij hechten veel waarde aan wellevendheid. Mensen moeten zowel op het werk als thuis optimaal presteren, op een manier waar iedereen zich prettig bij voelt.�


bedrijfsprofiel

Internationale speler

omzet wordt verkregen via derden. Het transportbedrijf richt

Jan Snel Group is een toonaangevend, internationaal

zich voornamelijk op speciaal transport en dan met name

opererend familiebedrijf met bijna 60 jaar ervaring in flexibel

op het vervoer van recyclingmaterialen. Wij zijn één van de

bouwen en speciaal transport. Het hoofdkantoor is gevestigd

grootste spelers in de markt op dit gebied. Het wagenpark

in Montfoort. Daarnaast hebben wij nog twee vestigingen in

bestaat op dit moment uit vijftig eenheden. Jan Snel Transport

Nederland (Zeeland en Groningen) en een vestiging in België

wordt aangestuurd door Jos Voorbij (manager).

(Bornem), Duitsland (Hürth-Knapsack) en Qatar (Doha).

De biografieën met informatie over de taakverdeling en

Steeds vaker worden wij over de grens gevraagd om onze

achtergrond van de bestuurders en de KAM-coördinator zijn

tijdelijke huisvesting te realiseren. Van Canada tot aan Qatar:

in dit MVO-verslag opgenomen.

onze oplossingen worden wereldwijd ingezet. Van alle markten thuis Organisatiestructuur

Wij realiseren (semi)permanente huisvesting, flexibel én snel.

Jan Snel Group wordt aangestuurd door de directieleden

Wij werken met verschillende modulaire units en prefabbouw-

Harry van Zandwijk (CEO) en Jacqueline van Zandwijk

systemen. Dankzij de flexibiliteit van onze producten voorzien

(member of the board). De directie van Jan Snel Group wordt

wij verschillende marktsegmenten van een passende huisves-

ondersteund door een Raad van Commissarissen (RvC),

tingsoplossing. Van onderwijshuisvesting en zorghuisvesting

bestaande uit Wim Spierings en Peter Zwart. De directie en

tot bouwplaatsaccommodaties en studentenhuisvesting; wij

de RvC hebben periodiek overleg over de dagelijkse gang van

zijn van alle markten thuis.

zaken. De vestigingen van Jan Snel Flexibel Bouwen worden

Onze transporttak is gespecialiseerd in veelzijdig transport

aangestuurd door Niels Vergeer (COO Montfoort) en Tim van

door heel Europa, van onze eigen flexibele bouwsystemen tot

Beest (COO Hulst/Bornem).

units en opslagcontainers voor derden. Tevens zijn wij expert

Naast Jan Snel Flexibel Bouwen hebben wij ook een transport-

op het gebied van transport voor de recyclingbranche (onder

tak. Het transportgedeelte staat voor circa 25 procent in

andere ferro en non-ferro metalen en kunststofrestanten).

dienst van het bouwbedrijf. Het overige gedeelte van de

Norway Canada (Toronto)

Belgium

Canada (Whistler)

Germany

France Qatar

USA Nigeria

MVO vrslg

07


ORGANOGRAM Jan Snel Group BV d.d. 22 september 2015

Jan Snel BV 100%

Jan Snel Bouw BV 100%

Jan Snel Zuid BV 100%

Jan Snel Belgium NV 100%

Jan Snel Holding BV Jan Snel Group BV

Jan Snel Raamsdonksveer Holding BV

Jan Snel Timmerbedrijf BV 100%

Jan Snel GmbH 100%

Jan Snel Livings BV 100%

Jan Snel International BV 100%

DMS BV 100%

H2M BV 33,3%

Rieff 33,3%

08

MVO vrslg

Jan Snel International WLL (Qatar) 100%


bedrijfsprofiel

1 april 1960

1 april 2003

27 augustus 2004

Start Jan Snel in

Overname Sjaak Moens uit

Overname Verlaat Bouw-

Montfoort

Sas van Gent en Stekene

systemen Alblasserdam

30 oktober 2008

30 oktober 2008

1 januari 2007

Overname

Start vestiging

Overname Van Rijswijk

Fort Unitbouw

Eemshaven

Transport uit Leidschendam

7 januari 2010

22 december 2011

17 december 2012

Start Jan Snel GmbH

Deelname in

Oprichting Dutch

in Duitsland (Transport)

H2M gestart

Medical Systems

MVO als onderdeel van ons DNA

Toekomst

Wij staan als bedrijf midden in de samenleving en wij

Flexibiliteit stelt ons tevens in staat om met de marktontwik-

zien maatschappelijke betrokkenheid als een essentieel

kelingen mee te gaan. Wij begeven ons in die marktseg-

onderdeel van onze bedrijfsvoering. De invloed van onze

menten waar op dat moment veel vraag is naar ons product.

bedrijfsactiviteiten op de maatschappij in het algemeen en

Zo richten wij ons de laatste twee jaar hoofdzakelijk op

op onze opdrachtgevers en opdrachtnemers in het bijzonder,

woningbouw. De vraag naar studentenwoningen en (tijdelijke)

vormt een belangrijk onderdeel bij de afweging van belangen.

huisvesting voor migranten is de afgelopen periode aanzienlijk

Hetzelfde geldt voor onze medewerkers: zij streven, binnen de

toegenomen. Wie klaar wil zijn voor de toekomst, moet zich

randvoorwaarden van een verantwoorde bedrijfsvoering, naar

kunnen aanpassen. Dat zit bij ons dus wel goed.

kwaliteit en duurzaamheid bij al hun ondernemingsactiviteiten

Daarnaast vindt er in de bouwwereld een verschuiving plaats:

en beleidsbeslissingen. Om te voldoen aan onze ambities op

de vraag naar multifunctionele gebouwen neemt toe, zowel

het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

uit economisch oogpunt als vanuit duurzaamheidsbesef.

hebben wij een medewerker als toezichthouder aangesteld.

Multifunctionaliteit als middel tegen leegstand en voor een

De toezichthouder ziet strikt toe op naleving van onze MVO-

langere levensduur. Traditioneel bouwen maakt plaats voor

doelen en treedt op als adviseur bij MVO-gerelateerde zaken.

flexibel bouwen. Voor ons betekent deze ontwikkeling een toename van het aantal aanvragen voor permanente flexibele

MVO als integraal onderdeel

gebouwoplossingen. Parallel aan de ontwikkelingen in de

De strategiekaart is tevens het startpunt om te bepalen welke

bouw, zien we dat flexibel bouwen ook voor vastgoedbeleg-

indicatoren nodig zijn, om te kunnen meten op welke wijze

gers een interessante optie is. Dankzij het adaptief vermogen

onze MVO-activiteiten bijdragen aan de strategische doelstel-

zijn onze gebouwen meer waardevast. Ook hier zien wij

lingen. Onze MVO-doelstellingen zijn enerzijds gekoppeld

kansen en mogelijkheden voor ons bedrijf.

aan onze visie, missie en bedrijfsstrategie. Daarnaast zijn er verschillende externe factoren van invloed op de wijze waarop

Geschiedenis

MVO een onderdeel vormt van onze bedrijfsstrategie. Als

Gestart in april 1960 met het rijden van melkbussen en na

bedrijf hebben wij bepaalde verplichtingen ten aanzien van

verschillende overnames uitgegroeid tot een middelgroot

onze (directe) omgeving. Zo hebben wij te maken met zowel

bedrijf met ruim 265 medewerkers en een omzet van circa

lokale als landelijke regels en besluiten, gericht op onder meer

â‚Ź 100 miljoen.

afvalstoffenheffing en CO2-uitstoot. MVO vormt een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. MVO vrslg

09


kernwaarden Flexibel bouwen

Transport

SAMENWERKING

BETROKKENHEID

Wij geloven in de kracht van

Wij zijn maximaal betrokken bij de

samenwerking, binnen en buiten onze organisatie.

opdrachtgever om samen tot de beste logistieke oplossing

Wanneer nodig betrekken we externe specialisten bij een

te komen.

project. Iedereen draagt vanuit zijn eigen perspectief en deskundigheid bij aan een optimale oplossing.

SAMENWERKEN

We geloven in de kracht van

samenwerking, binnen én buiten onze organisatie. Door ONTZORGEN

Wij ontzorgen de klant volledig door

middel van nauwe samenwerking met betrouwbare

oplossingen te bieden die precies aan de vraag voldoen,

partners en een optimaal gebruik van verschillende

binnen planning en budget.

modaliteiten proberen wij het aantal wegkilometers te beperken.

BETROKKENHEID

Wij zijn maximaal betrokken bij de

opdrachtgever en de huisvesting. Als probleemeigenaar

DUURZAAMHEID

gaan we voor het beste eindresultaat.

relaties en zijn ons zeer bewust van de impact van

Wij hebben oog voor langdurige

ons handelen op het milieu. Wij hanteren ‘lean & KWALITEIT

Door jarenlange expertise weten wij wat

green’ principes en nemen onze maatschappelijke

werkt in de praktijk. Wij bieden uitsluitend hoogwaardige

verantwoordelijkheid als ondernemer. Wij voeren een

oplossingen en houden de kwaliteit daarvan nauwlettend

actief VGM-beleid.

in de gaten. Om de kwaliteitsbewaking te borgen, hebben wij onze kwaliteits-/veiligheidsmanagementsysteem

ONDERNEMEND

gecertificeerd volgens de ISO 9001, VCAP en FPAL.

organisatie; innovatie is voor ons een manier om voorop

Wij zijn een ondernemende

te blijven lopen. Wij zijn continue bezig met nieuwe INNOVATIE

Wij zijn een ondernemende organisatie;

ontwikkelingen, markten en technieken.

innovatie is voor ons een manier om voorop te blijven lopen. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen in

KWALITEIT

markten, technieken en uitdagende projecten.

kwaliteit te waarborgen hebben we onze dienstverlening

We leveren hoogwaardige diensten. Om de

gecertificeerd en omringd met diverse zekerheden. Wij DUURZAAM

Flexibel Bouwen is in een vloeiende

beweging ruimte scheppen, aanpassen en teruggeven.

zijn ISO 9001 en VCA gecertificeerd en aangesloten bij de brancheorganisaties TLN en MRF.

Daarmee behoort duurzaamheid tot de essentie van wat we doen.

ONDERSCHEIDEND

Binnen de exportverlading

van ferro en non-ferro metalen en kunststofrestanten voor recycling onderscheiden wij ons met eigen op- en overslagfaciliteiten en een uniek 40 ft. verticaal beladingssysteem. Zelf dragen wij zorg voor al het vervoer en de verplaatsing van alle bouwsystemen.


Kerncijfers 2013

2014

t/m Q3 2015

Aantal medewerkers

266

257

265

Omzet

57.479

76.474

77.334

FinanciĂŤle cijfers x 1000

Vestiging

Aantal werknemers

Aantal FTE

Jan Snel BV Montfoort

178

163,0

Jan Snel Zuid BV

73

70,0

Jan Snel Belgium NV

14

13,2

Totaal

265

246

Geslacht

Man

Vrouw

Jan Snel Group

238

27

Percentage

90%

10%

Leeftijdopbouw

< 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

Jan Snel Group

27

46

54

76

54

7

Percentage

10%

17%

21%

29%

20%

3%

Diensttijd opbouw

<1

1-4

5-9

10 - 14

15 >

Jan Snel Group

20

53

64

45

83

Percentage

8%

20%

24%

17%

31%

65 >


Ondernemen

met oog voor mens en omgeving Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook sociaal ondernemen. Sterker nog, mensen vormen ons belangrijkste kapitaal. Hierbij richten wij ons niet alleen op het welzijn van onze medewerkers, maar op de maatschappij als geheel.

Jan Snel & people Actief medewerkersbeleid

het succes van ons bedrijf. Goede arbeidsomstandigheden,

Snelheid mag nooit voor veiligheid gaan. Wij zijn trots

medezeggenschap, een actief verzuimbeleid en persoonlijke

op onze medewerkers, want zij maken Jan Snel tot het

ontwikkeling staan bij ons centraal. Binnen Jan Snel zijn 3

dynamische bedrijf dat wij willen zijn. Dat onze medewerkers

personen aangesteld als vertrouwenspersoon. Indien gewenst

ook trots zijn op hun werkgever zien wij onder andere terug

fungeren zij als luisterend oor en waar mogelijk bieden zij

in het aantal likes en shares op Facebook en Twitter. Die

een helpende hand. Wij vinden het belangrijk om te weten

gezamenlijke trots willen wij verder uitdragen, zodat Jan Snel

wat er leeft onder onze medewerkers. Naast een periodiek

nog meer fans krijgt.

medewerkerstevredenheidsonderzoek voor het hele bedrijf hebben wij een drive- en coachingproject uitgevoerd op de

Daarom zetten wij hoog in op wellevendheid. Ons

afdeling transport. Tijdens een bijeenkomst konden groepen

uitgangspunt: mensen moeten zowel op het werk als in

medewerkers binnen hun eigen afdeling vrijuit praten.

privĂŠsfeer optimaal presteren, op een manier waar iedereen

Daarnaast konden er punten aangedragen worden, die zij op

zich prettig bij voelt. Als werkgever zien wij toe op een

hun hart hadden en waarvan zij vonden dat het anders kon.

ideale balans tussen werk en privĂŠ. Daar is iedereen bij

Dit traject heeft geleid tot concrete verbeteringen en een

gebaat. Gemotiveerde werknemers bepalen uiteindelijk

versterkt wij-gevoel binnen Jan Snel.

12

MVO vrslg


Jan Snel & people

Presteren lukt niet zonder mensen. Mensen zijn onze performers. Zij maken het verschil en daar zijn wij dankbaar voor. Veilig en gezond werken

Stage

De aard van onze dienstverlening brengt veiligheidsrisico’s met

Inmiddels staat ons bedrijf geregistreerd als erkend leerbedrijf

zich mee. Wij trachten dan ook voortdurend de veiligheid op

bij o.a. VTL, ID college Woerden, Praktijkschool Hulst,

de werkplek te vergroten. Wij hechten belang aan een goede

Reynaertcollege Hulst, etc. Als erkend leerbedrijf stimuleren

informatievoorziening voor onze medewerkers op het gebied

wij een goede aansluiting tussen het beroepsonderwijs en

van veiligheid. Wij houden periodiek werkplekinspecties,

het bedrijfsleven. In samenwerking met de scholen bieden

observatierondes, toolboxmeetingen en verbetersessies,

wij diverse stageplekken aan. Stagiaires zijn verzekerd van

die moeten bijdragen aan een veiligere en gezondere

een hoogwaardige leeromgeving en waar mogelijk proberen

werkomgeving. De resultaten hieruit worden besproken

wij de jongeren aan ons te binden via een arbeidscontract.

in de diverse overleggen. De KAM-coördinator vervult een

Eenmaal bij ons in dienst krijgen zij bovendien de

belangrijke rol, omdat hij zich voortdurend bezighoudt met de

mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. De jeugd heeft

veiligheidsaspecten binnen Jan Snel. Daarnaast heeft hij ook

de toekomst en daar zetten wij actief op in.

een controlerende en adviserende rol.

Wij zijn partner van WTT (Woerdens Techniek Talent), zie

Jan Snel stimuleert medewerkers om onveilige situaties en

www.woerdenstechniektalent.nl.

handelingen te melden waardoor er preventieve maatregelen getroffen kunnen worden om eventuele ongevallen te

Sociaal betrokken

voorkomen. Elk ongeval blijft er echter één te veel, daarom

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden.

blijven wij investeren in een veiligere werkomgeving.

Deze wet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met of

Wij voldoen bovendien aan de hoogste veiligheidseisen,

zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

gericht op de verschillende werkvelden waarin wij actief zijn.

Binnen Jan Snel willen wij ook mensen met een afstand tot

Diverse certificeringen zijn het bewijs voor onze inspanningen

de reguliere arbeidsmarkt diverse kansen en mogelijkheden

op dit gebied: VCA-P, FPAL, ISO 9001.

bieden. Zo werken wij samen met diverse instanties die ons in contact kunnen brengen met o.a. Wajongers,

Opleiding

werknemers met een UWV-uitkering en/of mensen met een

Naast het stimuleren van veilig, sociaal en zuinig werken

WsW-indicatie. Wanneer na een kennismakingsgesprek en/of

hechten wij veel waarde aan opleiding en bijscholing. Kennis

proefplaatsing blijkt dat er een wederzijdse klik is, bieden wij

is volgens ons de sleutel tot succes.

de werknemer een arbeidsovereenkomst aan.

Afhankelijk van de functie volgen onze medewerkers alle

Daarnaast besteden wij verschillende werkzaamheden

verplichte en relevante cursussen en opleidingen, zoals o.a.

uit aan sociale werkvoorzieningen, zoals schilderwerk en

VCA, TCVT, heftruckinstructies en SSVV-opleidingen voor

groenonderhoud.

in de Petrochemie. Daarnaast stelt Jan Snel een budget beschikbaar die medewerkers de mogelijkheid biedt d.m.v.

Beoordelingsgesprekken

een cursus/opleiding hun kennis te verbreden.

Onze medewerkers worden jaarlijks beoordeeld door hun direct leidinggevende. Tijdens de gesprekken leggen wij

Code 95

afspraken met medewerkers vast en worden zij onder

In onze transport-sector geldt iedere vijf jaar een verplichte

andere ook beoordeeld op hun kerntaken, competenties/

nascholing, zodat chauffeurs hun beroep op verantwoorde

vaardigheden en kernwaarden. Ook worden er tijdens het

wijze kunnen blijven uitoefenen. Op dit moment treffen wij

gesprek persoonlijke doelstellingen vastgesteld.

voorbereidingen voor Code 95. Code 95 is een verplicht onderdeel in de Europese Richtlijn voor Vakbekwaamheid en is vijf jaar geldig. MVO vrslg

13


Verzuim

Inleners

Jan Snel heeft een contract met de Arbodienst voor

Om snel te kunnen inspringen op een te hoge werkdruk en

ondersteuning en advies in personele aangelegenheden.

de zeer fluctuerende markt (pieken in opdrachten) maken wij

Onze personeelsfunctionarissen hebben wekelijks contact met

gebruik van een flexibele schil, door medewerkers tijdelijk in

de Arbodienst over de medewerkers met kort- en langdurig

te huren. Gemiddeld hebben wij de afgelopen jaren 90fte

verzuim.

ingeleend via uitzendbureaus.

Er is daarnaast veel persoonlijke aandacht voor de medewerkers om te doorgronden wat de reden voor het

Sponsoring

verzuim is en wat er kan worden gedaan om de medewerker

Als organisatie zijn wij op verschillende manieren betrokken

weer snel aan de slag te krijgen.

bij (lokale) activiteiten. Wij sponsoren en doneren (financiĂŤle) middelen aan zowel kleine als grote instanties en goede doelen. Van de plaatselijke voetbalvereniging en een gehandicaptenband tot Stichting Roparun.

14

MVO vrslg


bedrijfsprofiel

Jan Snel voorziet het A Seal centrum in Stellendam binnen no time van twee units voor opvang van zeehonden.


Jan Snel

& planet

Hoe kunnen wij de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu zoveel mogelijk beperken? Het antwoord op deze vraag staat centraal binnen ons MVO-beleid. Het â&#x20AC;&#x2DC;waaromâ&#x20AC;&#x2122; hierachter is bekend: explosieve bevolkingsgroei in combinatie met uitputting van grondstoffen en klimaatverandering vragen om een kritische blik op de producten die wij vermarkten en onze bedrijfsvoering.


Jan Snel & planet

Duurzaam bouwen Duurzame bouwsystemen Flexibel bouwen is duurzaam bouwen. Dankzij de flexibiliteit van onze producten gaan onze (semi)permanente gebouwen langer mee. Gebouwen kunnen gemakkelijk worden getransformeerd naar een nieuwe gebruiksbestemming of worden aangepast naar actuele eisen en behoeften. Zo kan een gebouw dat voorheen bijvoorbeeld dienst deed als onderwijsgebouw eenvoudig worden aangepast naar kantoorgebouw als daar behoefte aan is. De gebouwen kunnen ook gemakkelijk worden verwijderd en op een andere locatie worden hergebruikt. Toekomstige herbestemming vormt reeds een belangrijk uitgangspunt in de ontwerpfase van onze bouwsystemen. Wij streven naar een toekomstbestendig ontwerp.

Efficiënt afvalbeheer

Flexibel bouwen is bouwen met geprefabriceerde elementen.

Op dit moment wordt circa 75 procent van de gebouwen

Hierdoor is er minder activiteit op de bouwplaats zelf. Denk

en alle componenten hergebruikt. Gebouwen of onderdelen

aan reductie van het aantal voertuigbewegingen en de

krijgen direct een nieuwe bestemming of worden

hieraan gerelateerde uitstoot en verlaging van stofniveaus.

gerecycled. De gebouwen worden, onder gecontroleerde omstandigheden, vervaardigd in onze eigen fabriek. Door

Flexibel bouwen resulteert in een aanzienlijke besparing in

deze prefab manier van werken wordt afval op de bouwplaats

alle onderdelen van de keten ten opzichte van traditionele

tot een minimum beperkt en zien wij toe op een correcte

bouw. Er wordt onder meer bespaard op energie- en

afvalverwerking. Hiervoor werken wij samen met een sloop-

grondstofverbruik.

en recyclebedrijf. Dit geldt voor zowel productieafval als voor overig bedrijfsafval. Wij streven naar minimalisatie van onze

“Wij instrueren onze medewerkers voor een correcte afvalscheiding. Op de werkvloer wordt afval gescheiden ingezameld en alle basismaterialen zoals papier, glas, hout, aluminium, blik en overige materialen worden gescheiden ingezameld en afgevoerd.”

afvalstromen. Daarnaast instrueren we ook onze medewerkers voor een correcte afvalscheiding. Op de werkvloer wordt afval gescheiden ingezameld en alle basismaterialen zoals papier, glas, hout, aluminium, blik en overige materialen worden gescheiden ingezameld en afgevoerd. Ook recyclen wij onze oude bedrijfskleding. Er is hierbij geen sprake van financieel gewin; doel is kostenneutraal recyclen. De winst is vooral gelegen in het terugdringen van afvalstromen. Verantwoord materiaalgebruik Onze (semi)permanente gebouwen bestaan voor een groot deel uit materiaal dat afkomstig is uit gecertificeerde, duurzame bronnen, waaronder FSC-hout. Hiervoor werken wij nauw samen met gerenommeerde leveranciers. Daarnaast vormt hergebruik van materiaal een belangrijk speerpunt, veelal direct afkomstig van onze eigen units. MVO vrslg

17


Recycling CO2 uitstoot reduceren Energie- en waterbesparende maatregelen Zuinig transport

FSC-hout Verantwoord materiaalgebruik

Afvalscheiding

Jan Snel & Planet

Duurzaam bouwen

Duurzaam transport

Multimodaliteit

Shell FuelSave Partner Leefomgeving

Prefabricage Zonnepanelen

EPC-0

Ledverlichting

Efficiënt afvalbeheer Hergebruik

Energie- en waterbesparende maatregelen

wij diverse milieubesparende voorzieningen getroffen. Het

Energie-efficiëntie is een belangrijk uitgangspunt

in 2008 opgeleverde bedrijfspand in Hulst is hiervan een

bij onze flexibele gebouwen, zowel gelet op het

goed voorbeeld. Er is onder meer een grijswatervoorziening

ontwerp- en productieproces zelf als op het eindproduct.

aangelegd, waarbij opgevangen hemelwater wordt gebruikt

Als vanzelfsprekend voldoen onze gebouwen aan de

voor het spoelen van het sanitair en het schoonmaken van

energieprestatie-eisen zoals opgenomen in het bouwbesluit.

de units. Voor de hal en kantoor is een vloerverwarming

Door toepassing van duurzame technieken in onze

met warmtewinning uit de grond geïnstalleerd. In het

gebouwen, waaronder isolerende maatregelen en energie- en

kantoor wordt verder gebruikgemaakt van ledverlichting en

waterbesparende maatregelen, minimaliseren wij de milieu-

bewegingssensoren en lichtstraten zorgen voor voldoende

impact tijdens het gebruik van het gebouw. Dit resulteert

inval van natuurlijk daglicht in de werkplaats.

tevens in een kostenbesparing voor de eindgebruiker. In de toekomst willen wij zonnepanelen op onze Op dit moment kijken wij naar nieuwe, aanvullende

bedrijfspanden installeren en hiermee onze CO2 uitstoot

maatregelen, zoals het toepassen van ledverlichting en het

reduceren. Indien succesvol starten we eenzelfde pilot voor

plaatsen van zonnepanelen. Ook voor wat betreft onze

onze flexibele gebouwen, zodat we ook onze klanten op dit

eigen huisvesting besteden wij aandacht aan de reductie

gebied kunnen adviseren.

van energie- en waterverbruik. In onze panden hebben

18

MVO vrslg


Jan Snel & planet

Duurzaam transport

Shell FuelSave Partner Wij besteden veel aandacht aan het verlagen van de CO2uitstoot van ons wagenpark. Rijgedrag en performance spelen hierbij een belangrijke rol. Jan Snel Transport participeert in het Shell FuelSave Partner-programma. Shell FuelSave Partner is een brandstofmanagementsysteem voor transportbedrijven, dat het rijgedrag van chauffeurs analyseert. Inzicht in het rijgedrag helpt ons bij het realiseren van een efficiĂŤntere en zuinigere rijstijl. Door slimmere rijtechnieken besparen wij op brandstofkosten. Op basis van de output van het brandstofmanagement krijgen onze chauffeurs specifieke

Multimodaliteit

aanwijzingen om hun rijstijl te verbeteren. Zo houden onze

Multimodaliteit is een belangrijke oplossing voor duurzaam

chauffeurs zich aan de voorgeschreven, wettelijk toegestane

transport. Wij streven naar een efficiĂŤnte combinatie van

snelheid.

diverse vormen van transport (weg, rail, water en lucht). Optimalisatie van vervoersstromen resulteert in besparingen

De uitkomsten richten zich overigens niet alleen op zuiniger

op economisch- en milieu gebied. Om dit te bereiken

rijden, maar ook op veilig en sociaal rijgedrag. Onze

werken wij nauw samen met andere vervoerders, waarbij

chauffeurs zijn de ambassadeurs van goed gedrag onderweg.

onze voorkeur uitgaat naar een partnership. Samenwerken

Al onze voertuigen zijn uitgevoerd met een digitale tachograaf

betekent een optimale verdeling en bundeling van

conform de laatste Wet- en Regelgeving van de EU. Fraude

ladingstromen, met als resultaat minder wegkilometers en dus

of manipulatie is bijna onmogelijk en binnen ons bedrijf ten

minder CO2-uitstoot.

strengste verboden. Met andere woorden: wij werken volgens de regels en daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.

Innovaties: slimme logistiek Jan Snel Transport beschikt over eigen op- en

Zuinig transport

overslagfaciliteiten en een uniek zelf ontwikkeld verticaal

Het wagenpark bestaat uit vijftig eenheden. Continue

beladingssysteem. Hiermee kunnen wij 20 en 40 ft. containers

worden de vrachtwagens aangepast conform de eisen van

van bovenaf laden, waardoor de beschikbare capaciteit

de Europese emissiestandaard. Doel is om de uitstoot van

volledig wordt benut. Volledige belading resulteert in minder

schadelijke stoffen tot een minimum te beperken.

vervoersbewegingen. Dit betekent lagere kosten en een lagere

In dit kader investeren wij continue in nieuw materieel.

CO2-uitstoot.

Van oudsher werkten wij met 40-kuubs wisselcontainers. Een gewicht van vier tot vijf ton per container was geen

Directe omgeving

uitzondering. Deze containers hebben wij vervangen door

Wij streven naar minimale invloed van onze bedrijfsactiviteiten

containers met een eigen gewicht van 2800 kilogram. Deze

op de directe leefomgeving. Dit geldt voor zowel de

enorme besparing in gewicht moet uiteindelijk resulteren

bouwlocaties als voor onze eigen bedrijfspanden.

in minder belasting van de motor en reductie van het

Omwonenden en andere bedrijven mogen geen hinder

brandstofverbruik.

ervaren van onze aanwezigheid. MVO vrslg

19


Studie in schoonheid Ravel Residence, Amsterdam Het is het grootste project tot nu toe van Jan Snel. De oplevering is een feit en er wonen en studeren hier 800 studenten. 28.000Â m2 in 11 maanden is een topprestatie van medewerkers, onderaannemers en leveranciers. De opdrachtgever is onder de indruk en wij zijn apetrots.

20

MVO vrslg


Geef mij maar AmstelHome AmstelHome, Amsterdam De behoefte aan hoogwaardige studentenhuisvesting in Amsterdam blijft, ondanks de oplevering van Ravel Residence met zijn 800 studentenwoningen. De handtekening voor AmstelHome was daarom snel gezet. En hoewel de projecten enorm veel raakvlakken hebben, is er voor Jan Snel één essentieel verschil. De tijd. Voor Ravel Residence produceerden we in Montfoort 25 woningen per week. Voor AmstelHome zijn dat er 30. Studenten huren één van de 519 studentenwoningen van AmstelHome en hebben hun eigen badkamer en keuken. Ze zijn compleet zelfstandig, maar profiteren tegelijkertijd van een groot aantal gemeenschappelijke voorzieningen die in het teken staan van verbinding en ontspanning.

22

MVO vrslg


Jan Snel

& Profit

De uitdaging van een goed MVO-beleid is gelegen

Strategiekaart

in de balans tussen People, Planet en Profit.

De strategiekaart houdt het volgende in:

MVO is een integraal onderdeel van onze orga-

Om het bedrijfsresultaat te verbeteren (financieel

nisatiestrategie, waarbij de MVO-doelstellingen

perspectief) is het nodig om de klantloyaliteit te verhogen

bijdragen aan de winst van ons bedrijf. Winst in

(klantperspectief). Om de klantloyaliteit te verhogen

de zin van economisch voordeel, maar ook gelet

(klantperspectief) is het belangrijk om de klant te ontzorgen

op betrokkenheid, kwaliteit, werkgelegenheid,

en hiermee de maximale toegevoegde waarde voor de

productiviteit, samenwerking, reputatie en in-

klant te bieden. Om dit te blijven waarborgen werken wij

novatie. Al deze elementen komen terug in onze

aan continue verbetering en de kwaliteit van onze primaire

dagelijkse processen, van opdracht tot en met

processen (interne processen perspectief). Om de prestaties

oplevering en nazorg.

te verbeteren moeten de competenties worden verbeterd (leren en groei-perspectief). Alle opgestelde doelstellingen en kritische prestatie-indicatoren hangen op logische wijze met

Doelstellingen en strategiebepaling

elkaar samen. Wanneer er één wordt weggelaten, dan is de

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook

logica weg en wordt het uiteindelijke strategische doel, het

helderheid van zaken richting al onze belanghebbenden.

verbeteren van het bedrijfsresultaat, niet bereikt.

Daarom informeren wij u in dit MVO-verslag over onze doelstellingen en strategiebepaling.Op managementniveau

Resultaat

hebben wij een strategiekaart ontwikkeld. Hierin staan onze

Het resultaat is een systeem waarin jaarlijks de volgende

belangrijkste strategie-items benoemd. Deze dienen als basis

cyclus wordt doorlopen:

voor de vastgestelde kritische prestatie-indicatoren en de te

- missie, visie, kernwaarden en strategie toetsen;

realiseren doelstellingen. Deze KPI’s en doelstellingen worden

- strategie-items kiezen waarop verbeterd moet worden;

gemonitord in de Balanced Score Card en een dashboard.

- prestatie-indicatoren en doelstellingen bepalen voor de

Beide documenten worden periodiek geëvalueerd in het

gekozen strategie-items;

Directieoverleg.

- plan van aanpak voor doelstellingen maken;

Om op persoonlijk niveau te sturen op doelstellingen, is er

- bewaking van voortgang door registratie in Balanced Score

een beoordelingssysteem ontwikkeld, gericht op de harde

Card en dashboard en bespreken in overleg;

en zachte kant. Dat wil zeggen, dat in de beoordeling

- jaarlijkse beoordeling van medewerkers op kerntaken,

worden meegenomen: kerntaken, prestatie-indicatoren,

prestatie-indicatoren, realisatie van doelstellingen,

doelstellingen, competenties en gedrag (op basis van de

competenties en gedrag op basis van kernwaarden;

kernwaarden).

- evaluatie van resultaten.

24

MVO vrslg


Jan Snel & Profit

Werkwijze – Flexibel Bouwen Structuur is een belangrijk begrip in ons vak. Het stroomlijnen van onze dienstverlening in het bouwproces doen wij daarom al jaren in een logisch en herkenbaar kader. Jan Snel Flexibel Bouwen onderscheidt zeven verschillende fasen in het bouwproces. Fase 1 - Initiatief

De vraag/wens van de opdrachtgever in kaart brengen.

Fase 2 - Uitwerking

Samenstellen projectteam, bezoek bouwlocatie, bestudering aangeleverde informatie en hieruit tekeningen (planontwerp), technische omschrijving en offerte opstellen.

Fase 3 - Vergunning

Indien gewenst wordt de benodigde vergunning door ons verzorgd.

Fase 4 - Bouwvoorbereiding

Productie en uitvoeringstekeningen opstellen. Produceren/assembleren bouwsystemen. Onderaannemers contracteren. VGM-plan en transportplanning opstellen. Planningsoverleg.

Fase 5 - Uitvoering

Grondwerk, fundering, plaatsing en koppelen bouwsystemen, aanbrengen installaties en afmonteren van de binnen- en buitenafwerking. Tijdens het gehele proces worden de pijlers veiligheid, kwaliteit, budget en planning bewaakt.

Fase 6 - Oplevering en nazorg

Opleveren en revisiegegevens verzamelen, opstellen en verstrekken. Indien na oplevering mankementen ontstaan worden deze opgelost.

In al deze fasen houden wij de regie. Wij zien strikt toe op de naleving van de wensen en eisen van de opdrachtgever. Tijdens de uitvoeringsfase zien onze eigen projectmanagers op de bouwplaats toe op een correcte uitvoering. De pijlers veiligheid, kwaliteit, budget en planning zijn in het volledige bouwproces onze leidraad. Wij zijn pas geslaagd als deze pijlers zo op elkaar afgestemd zijn, dat de huisvesting geheel naar wens opgeleverd is.

Werkwijze – Transport Jan Snel Transport ziet vervoeren in vele opzichten als een grote verantwoordelijkheid, met aandacht voor lading en het milieu. Wij werken volgens strikte kwaliteitsnormen. Wij hebben onze dienstverlening omringd met diverse

Wij bieden klanten een totaalconcept. Opdrachtgevers

zekerheden. Zo zijn wij aangesloten bij Transport en

bepalen bij ons zelf welke diensten zij afnemen. Klanten

Logistiek Nederland (TLN) en de Metaal Recycling

kunnen ons bijvoorbeeld alleen inschakelen voor het

Federatie (MRF). Wij zijn ISO/VCA gecertificeerd en staan

transportgedeelte, of men draagt het volledige traject aan

als erkend afvaltransporteur geregistreerd in Nederland,

ons over in de vorm van ketenregie. Wij verzorgen dan onder

België (Vlaanderen en Wallonië) en Duitsland. Ook zijn wij

meer documentatie, de op- en overslag van materialen, het

bekend met de afvalstoffenregelingen in Nederland en de

voorraadbeheer, het digitaal verzenden van beeldverslagen en

ons omringende landen en met de Europese Verordening

het verzorgen van de douanefaciliteiten.

Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).


Trends &

ontwikkelingen

Bij het bepalen van onze strategie en het MVO-beleid kijken wij naar trends en ontwikkelingen in de wereld en in onze sector. Het laat de kansen en bedreigingen zien en bovendien geeft het richting bij het stellen van prioriteiten.

Nieuwe unit In het kader van de aangescherpte regelgeving van het bouwbesluit (EPC van 0 in 2020), onze huidige productportfolio en de actuele marktomstandigheden is er binnen Jan Snel een werkgroep actief met het ontwikkelen van een nieuwe unit. In deze werkgroep zijn meerdere disciplines van het bedrijf vertegenwoordigd (commercie, ontwerpafdeling en uitvoering) om uiteindelijk meerdere inzichten samen te brengen tot een passend ontwerp: een praktische unit welke voldoet aan alle nieuwe eisen en wensen van de klant. De unit zal beschikken over een betonnen vloer, gepositioneerd worden in het segment van de K1500-unit (upgrade) en gaat deel uit maken van de standaard verhuurvloot. Flexibiliteit, duurzaamheid, prijs en uitstraling zijn hierbij hele belangrijke items. Op dit moment wordt er druk gerekend en getekend aan de hoofddraagconstructie en is er een studie gedaan naar het uiterlijk van de unit. Stimulering Duurzame Energieproductie Wij kunnen onze gebouwen zo ontwerpen dat bij toepassing van een aantal onderdelen, zoals LED-verlichting, zonnepanelen en/of zonneboilers, een beroep gedaan kan worden op de subsidieregeling SDE+.

26

MVO vrslg


Certificeringen

FPAL

NEN-EN-1090-1/ISO3834 (gereed

KOMO Attest

In juli 2014 is Jan Snel BV geauditeerd

voor certificering)

Onze K1000 en K1500 units worden

door FPAL: First Point Assessment Ltd.

De EN-1090 norm geeft de eisen

gefabriceerd conform het afgegeven

Dit is een tweejaarlijkse audit gebaseerd

aan voor de CE-markering van stalen

attest met product-certificaat op basis

op kwaliteit, veiligheid, gezondheid,

draagconstructies. Gelijk met de

van BRL 0903-1 ‘Modulaire Bouwsyste-

milieu, competenties en trainingen in de

EN-1090 laten we onze lasprocessen

men – Units voor permanent gebruik’

olie- en gasindustrie.

certificeren door middel van de

en conform het SKH Reglement voor

ISO3834-normering.

Certificatie.

ISO 14001 Milieu management

VCA-P

ISO 9001:2008

systeem: in ontwikkeling

De Jan Snel Group is al sinds 1996

De Jan Snel Group is al sinds 2000

Met het milieu management systeem

VCA-gecertificeerd. VCA staat voor

ISO 9001 gecertificeerd. Met de ISO

ISO14001 willen wij structureel

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)

9001-certificering geven wij aan dat wij:

aandacht gaan besteden aan milieu in

Checklist Aannemers en is bedoeld om

- weten wat onze klanten van ons

de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee

veiliger werken te bevorderen en be-

verwachten en eisen

belangrijke uitgangspunten centraal:

drijfsongevallen te voorkomen. Omdat

- voldoende middelen ter beschikking

- voldoen aan wet- en regelgeving en

veiligheid een steeds belangrijkere pijler

stellen om aan deze eisen te kunnen

de beheersing van milieurisico’s

is voor de Jan Snel Group, heeft Jan

voldoen

- streven naar een permanente

Snel zich gecertificeerd voor de hoogste

- onze diensten en producten op de

verbetering van de milieuprestaties

VCA-norm, de VCA- Petrochemie.

afgesproken wijze leveren

van de organisatie.

- continue controleren of er inderdaad aan de eisen is voldaan en waar nodig verbeteringen doorvoeren.

MVO vrslg

27


Nawoord Duurzame groei In dit verslag hebben wij voornamelijk gesproken over voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in termen van mens (people) en milieu (planet). Niet minder belangrijk in dit verhaal is de winst (profit) die nodig is voor de duurzame groei van ons bedrijf. Bij elke keuze die wij maken gaan we op zoek naar de ideale balans tussen deze drie kernpunten. Wij doen wat economisch goed is voor ons bedrijf en onze klanten en tegelijkertijd houden wij rekening met de invloed van onze activiteiten op mens en milieu. Ontwikkelingen op het gebied van materialen en producten, maar ook de voortdurende veranderende marktvraag zetten ons op scherp. Meegaan met de tijd, of beter nog: voorop lopen met hoogwaardige, innovatieve en duurzame producten. Hiermee maken wij voor onze klanten het verschil. Namens de MVO stuurgroep, Jacqueline van Zandwijk-Snel Edwin van Duijvendijk Hennie Luinge

MVO vrslg

29


Biografieën

Dit is

Harry Vanaf mijn twaalfde heb ik gewerkt. Mijn eerste baantje was in een antiquariaat. Daar knapte ik oude meubels op en hielp ik in de verkoop. Na de MAVO ging ik in dienst, ik heb vijf jaar bij de marine gezeten. Daarna ben ik fulltime gaan werken. Jacqueline leerde ik in 1985 kennen. Klassiek verhaal: op zaterdag naar de disco, daar sloeg de vonk over. Haar vader, Jan Snel sr., zei al snel: “Kom toch hier werken”.

Van loods naar kantoor De eerste maand bij Jan Snel werkte ik in de loods, als manusje van alles. Tot er iemand op kantoor zwanger raakte en ook haar enkel brak. Toen ben ik overgestapt naar het kantoor, de administratie. We zaten er toen met zijn vieren. Daar heb ik mezelf verder ontwikkeld. Hier ontdekte ik dat

Overname

ik commercieel ben, maar op een menselijke manier. Ik ben

De overname van de zaak in 1994 ging probleemloos. Mijn

geen harde verkoper, maar iemand die graag met mensen

schoonouders kochten dat jaar een oud watergemaal dat

een band opbouwt, contact houdt. Tegenwoordig heet dat

ze in drie jaar helemaal vanaf de grond hebben opgeknapt.

netwerken. Voor mij is het de normaalste zaak van de wereld

Daardoor hadden zij hun handen vol met andere dingen. Nog

dat je klanten belt, kennis deelt en elkaar helpt. Verder ben ik

steeds zijn ze oprecht geïnteresseerd.

als mens enorm positief ingesteld. Ik maak zelden ruzie, maar probeer het altijd in der minne te schikken. “Je komt elkaar

Rugzak vol ervaringen

altijd weer tegen”, zei mijn vader altijd. En dat klopt helemaal.

Het lukt me goed om de balans tussen werk en privé te bewaren. Door de week ben ik vaak druk en maak ik lange

Wij-gevoel

dagen, maar vrijdag rond een uur of 18.00 begint mijn

De kracht van Jan Snel is het wij-gevoel. We zijn een familie-

weekend en dan is er tijd voor elkaar en voor onze kinderen.

bedrijf en dat voelt iedereen, ook de medewerkers en onze

Of zij onze opvolgers zijn? Dat is nog helemaal niet aan de

klanten. Bij ons is iedereen gelijk. De lijnen zijn kort en deuren

orde. Ik wil graag dat ze wereldwijs worden, zich realiseren

staan meestal open. Verder zijn we geen kille verkopers,

dat er meer op de wereld is dan onze zaak, ons dorp en

maar zijn we goed in het ontzorgen. We nemen een vraag

Nederland. Door ze die bagage mee te geven, krijgen ze een

of probleem van een klant over en zorgen voor een goede

rugzak vol ervaringen waarmee ze zelf in de toekomst hun

oplossing.

eigen keuzes kunnen maken.

30

MVO vrslg


Biografieën

Van groepsreizen naar de bouw De keuze om zelf in de zaak van mijn ouders te gaan was voor mij niet vanzelfsprekend. Na mijn studie HBO Intercollege kwam ik terecht bij Akzo Travelservice. Hier verzorgde ik de groepsreizen voor relaties en medewerkers van over de hele wereld. Een mooie tijd, maar na vijf jaar wilde ik wel wat anders. Intussen was Harry van Zandwijk, met wie ik inmiddels een relatie had, bij mijn ouders gaan werken. Het was toen 1988 en in eerste instantie kwam ik bij de afdeling Inkoop terecht. Mijn vader gaf toen al aan dat hij graag wat minder wilde werken. Na de overname bleven mijn ouders nog steeds erg betrokken, maar ze lieten het nemen van beslissingen aan ons over. Dat was erg prettig. Heldere taakverdeling De taakverdeling is helder: we hebben alle twee duidelijk onze eigen taken en verantwoordelijkheden. Natuurlijk zijn er wel eens dingen waarover je het niet helemaal eens bent, maar we blijven met elkaar communiceren. We vertrouwen op ieders eigen kracht en hebben respect voor elkaar. Persoonlijk

Dit is

Jacqueline

Mijn stijl van leidinggeven is persoonlijk. Medewerkers weten dat ze bij me terecht kunnen, dat ik opensta voor problemen en vragen. Maar het werkt twee kanten op: we vragen van onze mensen ook loyaliteit richting ons. Komt er een spoedorder binnen, dan zetten we er allemaal de schouders onder om ervoor te zorgen dat het in orde komt. Onze kinderen krijgen zeker wat mee van het bedrijf. Ze doen er bijvoorbeeld vakantiewerk en krijgen dan zeker geen voorkeursbehande-

Thuis was er vroeger altijd reuring. Mijn ouders

ling. Ze vallen ook niet onder onze supervisie maar hebben

woonden bij de zaak en die was er al voordat ik

andere leidinggevenden, dat is wel zo helder. Thuis draait

geboren was, dus ik wist niet beter. Er kwamen bij

het niet om de zaak, maar om ons gezin. Natuurlijk komt het

ons chauffeurs over de vloer, klanten en medewer-

werk ook wel ter sprake. Voor ons is het logisch dat onze

kers. Later kwam er meer scheiding tussen werk

kinderen weten wat we doen. Of hun carrière al vastligt?

en privé. De zaak verhuisde en we gingen ook

Zeker niet. Ze zijn vrij om hun eigen keuzes te maken, ik zal

wel vaker weekendjes weg. Maar dat mijn ouders

hen niet dwingen om in het bedrijf te komen. Als ze maar

allebei hard werkten, dat is zeker.

gelukkig zijn, dat vind ik het belangrijkste. MVO vrslg

31


Dit is

Edwin Meer mensen, meer verantwoordelijkheid

Alles draait om snelheid, dat staat op gespannen voet met het

Ik ben precies op het juiste moment bij Jan Snel binnenge-

toepassen van vaste dakrandbeveiliging. Maar onze units zijn

komen. Juist bij een bedrijf dat zich zo snel ontwikkelt, zijn

3 meter hoog en er worden soms wel 4 niveaus geplaatst! We

er interessante uitdagingen op het gebied van veiligheid,

hebben naar een oplossing gezocht om niet meer vanaf het

gezondheid en milieu (VGM). Het zijn thema’s die binnen een

dak te hoeven werken om units te plaatsen. Daarmee zijn we

klein bedrijf vaak niet de aandacht krijgen, die ze verdienen.

er natuurlijk nog niet. Vervolgens moeten we duidelijk afspre-

Iedereen is zo druk bezig met zijn werk, deadlines moeten worden gehaald. Natuurlijk staat binnen Jan Snel het belang van de klant nog steeds centraal, maar niet ten koste van de veiligheid en het welzijn van ruim 265 medewerkers. Onze omvang maakt het ook makkelijker om daar serieus werk van te maken. Grotere projecten bieden meer ruimte

ken wanneer we dit wel en niet gebruiken

“Er heerst hier echt een cultuur van aanpakken”

om zaken goed te doordenken, instructies

en iedereen hierover instrueren. We werken steeds meer met buitenlandse medewerkers, dus de instructies moeten in het Pools en Duits worden vertaald, om ook hun veiligheid te waarborgen. Als KAM-coördinator krijg ik met al deze aspecten te maken. Richtlijnen op één lijn

op te zetten en aan iedereen te communiceren. Sterker nog,

Momenteel is het mijn belangrijkste taak om de instructies

steeds meer klanten eisen dat we onze zaken op het gebied

en richtlijnen in alle vestigingen zoveel mogelijk op één lijn

van VGM in orde hebben. Ook al zijn we al meer dan tien jaar

te krijgen. Ook al zijn de processen in onze hoofdvestiging in

ISO 9001- en VCA-gecertificeerd, het werken voor grotere

Montfoort bijvoorbeeld anders dan die in Hulst en Bornem, de

opdrachtgevers dwingt ons om de zaken nóg professioneler

hoofdlijnen zijn hetzelfde. Zo hebben we in Montfoort de 5S-

aan te pakken.

methode geïmplementeerd, een methode voor werkplekorganisatie. Overigens gebeurt dit allemaal in nauw overleg met

Veiligheid versus snelheid

de medewerkers zelf. Er zijn twee keer per jaar verbetersessies

Ik werk nu ruim negen jaar bij Jan Snel en in die tijd is er

voor de medewerkers waarin verbetervoorstellen kunnen

veel gebeurd. Er heerst hier echt een cultuur van aanpakken.

worden gedaan. Zo vergroten we de betrokkenheid en dat is

Als we het doen, doen we het goed. Neem het werken op

essentieel, ook ten aanzien van veiligheid.

hoogte, dat is echt een knelpunt in onze branche.

32

MVO vrslg


Dit is

Niels Bouwen en ondernemen is mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader had een eigen aannemersbedrijf, dus ik ben er echt mee opgegroeid. Ik kom zelf uit de traditionele bouwwereld, de overstap naar Jan Snel was voor mij dan ook een leuke nieuwe uitdaging. Het werd tijd voor iets nieuws, tegelijkertijd heeft mijn werk bij Jan Snel veel raakvlakken met alles wat ik hiervoor heb gedaan. Daardoor ben ik van toegevoegde waarde voor Jan Snel. Als directeur operationele zaken ben ik verantwoordelijk vanaf het eerste contact met de klant tot met de oplevering van het project. Daar is goede communicatie, afstemming en teamwork voor nodig.

Alert op kwaliteit

Het belang van bekendheid

Het grootste verschil met de traditionele bouwwereld is de

Ik zie een mooie toekomst voor flexibel/modulair bouwen

snelheid waarmee Jan Snel werkt. Niet alleen de snelheid

in het algemeen en Jan Snel in het bijzonder. Waar de

van het bouwen zelf, maar ook van de voorbereiding. Een

traditionele bouwwereld vrij behoudend is, zindert het hier van

opdrachtgever die binnen enkele weken huisvesting nodig

de innovatie en vernieuwing. Lang niet iedereen weet wat Jan

heeft, wil zijn offerte het liefst gisteren ontvangen. Bij

Snel allemaal kan. Veelzeggend was de reactie van een van

dergelijke korte doorlooptijden moeten we continu alert

mijn vrienden: “Hè? Werk je bij die ketenbouwer?” Mensen

blijven op de kwaliteit. Zeker omdat de aanvragen steeds

zijn echt verbaasd als ik vertel wat we allemaal doen. Genoeg

complexer worden. Opdrachtgevers leggen steeds meer bij

werk te verzetten dus. Hoe ik de balans tussen werk en privé

ons neer: vaak verzorgen we niet alleen het gebouw, maar

gezond houd? Als je je werk als hobby beschouwt, komt die

ook het vergunningentraject, het heiwerk, grondwerk, de

balans nooit in het gedrang!

bestrating, noem maar op. Hierbij komt mijn bouwtechnische achtergrond natuurlijk ook van pas. Tijdelijk, semipermanent of permanent, de afwisseling maakt deze baan zo leuk en interessant. De ene dag ben ik bezig met een school van 500 m², de volgende dag met een studentenwoningencomplex van 28.000 m² en daarna met een vakantiehuisje van 70 m². MVO vrslg

33


Dit is Tim Biografie Tim van Beest

“Het kan raar lopen in het leven’. Na de Havo ging ik aan de slag in een platenzaak in Sluis. Want muziek, dat is mijn passie. Ik volgde in die tijd een opleiding contrabas en klassiek gitaar aan de muziekacademie te Eeklo. Een paar jaar later werd ik vrachtwagenchauffeur en werkte ik als internationaal chauffeur in het bulk- en tankvervoer. Het bleek uiteindelijk niks voor mij te zijn, maar het was een goede leerervaring. Ik kwam terecht bij een bedrijfswagengarage, waar ik bedrijfswagenverkoper werd. Daar werkte ik achttien jaar, haalde mijn garagepapieren en werd mede-eigenaar. Na een verplichte overname van het bedrijf werd het tijd voor iets anders.

Keuze

veranderen. Maatwerk wordt steeds belangrijker en de

Ik had de keuze uit meerdere banen, maar koos voor Jan

veiligheidsprocedures en –eisen worden steeds strenger. Hier

Snel en werd coördinator op de commerciële binnendienst.

tegen verzetten heeft geen zin, je moet mee en dat houdt het

Het was qua carriere op de korte termijn misschien niet echt

werk ook interessant en uitdagend.

een logische keuze, maar het voelde gewoon goed. In de jaren die volgden heb ik mezelf ontwikkeld, dat ging allemaal

Creativiteit

heel vanzelfsprekend en geleidelijk. Je ziet kansen, trekt wat

Het werk lijkt op het reilen en zeilen binnen een

dingen naar je toe. Tot het moment dat Harry zei: ‘Het is

bedrijfswagengarage: het is dynamisch, je moet flexibel

tijd voor een volgende stap in je carrière’. Sindsdien ben ik

zijn en geen dag is hetzelfde. Ook zie ik overeenkomsten

eindverantwoordelijk voor de vestiging in Hulst en samen met

met muziek maken: ik hou van jazz en blues en ook daarbij

Patrick Waumans mede zaakvoerder van Jan Snel Belgium.

draait het in grote mate om improviseren. Je hebt creativiteit nodig om tot goede oplossingen te komen: dat geldt voor

Muziek, garages en Jan Snel

de dagelijkse praktijk bij Jan Snel maar ook voor een mooie

Jan Snel is een bedrijf waar je kansen krijgt. Waar hard

vertolking van een jazz stuk.

werken erbij hoort, maar dat is niet erg. Je kunt er jezelf ontwikkelen, en ondernemerschap wordt beloond. Het is

Werk & thuis

transparant en informeel en dat past bij me. Zelf ben ik open

Naast het spelen in twee bandjes ben ik graag buiten bezig in

en eerlijk en soms kortaf. Misschien zijn het mijn Zeeuwse

onze tuin samen met mijn vrouw en 2 honden. We houden

roots, maar ik hou van duidelijkheid. Als het goed is, is het

van een goede maaltijd en een goed glas wijn. Door die

goed en als het niet goed is, vertel ik het ook. In Hulst en

uitlaatkleppen is het voor mij niet lastig om afstand te nemen

Bornem werken we met een team van 115 hardwerkende

van het werk: als ik op het werk ben ga ik er voor en ben ik

mensen in een platte organisatie. Hulst is een locatie met

thuis, dan kan ik dat goed van me af zetten en probeer zo

ca. 4.500 verhuureenheden. Wij verzorgen de verhuur en

veel mogelijk te genieten.

verkoop voor Zuid-Nederland en België. We zien de markt

34

MVO vrslg


Biografieën

Dit is Jos Mijn carrière begon na mijn schoolopleiding als bijrijder op de vrachtwagen bij een transportbedrijf. Na korte tijd werd ik daar transportplanner. Na ruim 18 jaar maakte ik de overstap naar de metaalhandel, als bedrijfsleider. Toen ik in 1993 bij Jan Snel in dienst kwam als planner, had ik dus zowel ervaring in de transportsector als in de metaal(recycling). In die tijd was de huidige directie net aangetreden. Harry van Zandwijk gaf me veel vertrouwen en de ruimte om de transportafdeling uit te bouwen.

Ambities waarmaken Door het vertrouwen van de directie kreeg ik de kans om mijn ambities waar te maken. Ik combineerde mijn kennis van de transportwereld en metaalrecycling en Jan Snel maakte in deze sector nationaal en internationaal een enorme groei door. Echt familiebedrijf Jan Snel BV is een echt familiebedrijf en dat voel je in alles. De betrokkenheid is groot, maar niet alleen van de directie. Ook bij de medewerkers is de loyaliteit enorm. Ik ben trots op wat we met z’n allen neerzetten en mijn werk is nog steeds een

Balans op het water

grote uitdaging. Als leidinggevende ben ik recht door zee en

Mijn werkdagen zijn langer dan 8 uur, maar dat vind ik geen

communiceer direct, waarbij het nodige respect voor klanten

probleem, ik weet eigenlijk niet beter. Het zit ook niet in me,

en collega’s natuurlijk voorop staat.

een baan van 9 tot 5. Mijn werk is belangrijk voor me en ik ga er iedere dag met veel plezier naar toe. Het is mijn drive

Bijblijven en netwerken

om ervoor te zorgen dat de transportafdeling ook in deze tijd

We volgen alle ontwikkelingen en innovaties op het gebied

goed blijft draaien. Gelukkig staat men thuis achter me en

van transport en metaalrecycling op de voet en zo zorgen we

krijg ik veel medewerking en support. Dat is belangrijk voor

dat we bijblijven op ons vakgebied. Maar eigenlijk gaat het

mijn functioneren en zo blijft de balans tussen werk en privé

automatisch. Ons netwerk is groot en wereldwijd, in transport

in evenwicht. In mijn vrije tijd ben ik graag op de Vinkeveense

en exportverlading van metaalrecycling zijn we één van de

Plassen. Met familie en vrienden varen in onze sloep, een

grootste spelers. Bijblijven - of liever nog voorop lopen - is van

drankje en een hapje erbij, dat is voor mij echt genieten en

essentieel belang.

onthaasten. MVO vrslg

35


Willeskop 94  3417 ME Montfoort - Postbus 200  3417 ZL Montfoort Tel +31 (0)348 47 37 41 Fax +31 (0)348 47 90 51 Mail info@jansnel.com Web www.jansnel.com

Profile for Trend reclame & advies

MVO-verslag Jan Snel  

MVO-verslag Jan Snel  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded