Page 1

JUH-Trenčín

čník nový mesa na zo života H sídlisku JU

01/2010

mesačník občanov sídliska Juh

JUH-Trenčín, mesačník, Dátum vydania: jún 2010, 1. ročník, Číslo: 1/2010, Zdarma

Milí Južania

MDD

V dnešnej dobe je hlavným informačným zdrojom internet, ale nie všetci majú možnosť s týmto médiom pracovať. Pre mnoho ľudí zostáva tlačené slovo prijateľnejšia a hodnotná forma komunikácie. Dovoľujeme si Vám preto predstaviť prvé číslo novín mestskej časti Juh.

Deň polície 5.6.10 - Sobota 9:30 hod

Do rúk sa Vám dostáva prvé číslo novín JUH-Trenčín, ktoré sú určené obyvateľom mestskej časti Juh. Noviny JUH-Trenčín budú dodávané do každej schránky zdarma a budú vydávané raz za mesiac. Chceme, aby noviny boli zdrojom informácií v oblasti komunálneho života na najväčšom sídlisku JUH v meste Trenčín v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, environmentálnej problematiky a života na sídlisku JUH.

Výstavisko Expo Center Trenčín Krajské riaditeľstvo PZ Trenčín - PPU (Kukláči) - Kynológia Dopravná polícia Vojenská polícia Mestská polícia Železničná polícia Hasiči

Uvedomujeme si však, že bez Vás, Našich čitateľov, nebudú JUH-Trenčín tým, čo by sme plánovali. Preto Vám touto cestou ponúkame možnosť posielať svoje podnety, aké rubriky a námety by Vás zaujímali. Priestor dostanú aj Vaše inzeráty (kúpim/predám/vymením) a oznamy. Súčasne ponúkame možnosť uverejňovať príspevky aj inštitúciám pôsobiacim na sídlisku Juh.

Program:

Šašo Maroš, Goonies, Korzo, Aura, South Side, Tancujúce Tigríky

hudobný hosť

Dúfame, že sa noviny JUH-Trenčín stanú

KRISTÍNA

Teplovzdušný balón, Zoskoky parašutistov, Letecké modely, CK Bombovo, Skákacie atrakcie,

Vašim príjemným spoločníkom.

Vyhlásenie výsledkov súťaže "Zapoj sa a vyhraj" 5.6.2010

Mgr. Soňa Tvarožeková

Organizátori:

Šéfredaktor Sponzori:

Mediálny partneri: RADIO

DJGO.SK

GO

DEEJAY

www.mdd-denpolicie.szm.com inzercia


strana 2

JUH-Trenčín 1/2010

Navštívte knižnicu na Juhu Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne( VKMR) je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia s pôsobnosťou v rámci Trenčianskeho kraja, plní aj funkciu mestskej verejnej knižnice krát do mesiaca zúčastniť sa na podujatiach Hľadáme stratenú rozprávku. V pobočke však návštevníci nájdu pozvánky na podujatia ktoré pre deti i dospelých občanov VKMR organizuje v strede mesta, prípadne v iných lokalitách. VKMR sa zapojila do pilotného projektu mesta Trenčín Karta pre seniorov. V pracovisku na Juhu, ako i v celej knižnici, môžu seniori uplatňovať 60 % zľavu pri registrácii i jej každoročnom predlžovaní. Seniori z Juhu môžu tiež navštevovať inštruktážne kurzy k základom práce s PC a komunikácie prostredníctvom emailovej pošty v centrálnom pracovisku knižnice na Nám. SNP.

Vznikla v r. 1925. Pracovisko VKMR na sídlisku Juh sídli v budove Kultúrneho centra Aktivity na Kyjevskej ul. 3183, poskytuje svoje služby od roku 1988 detským i dospelým obyvateľom sídliska. Univerzálny knižničný fond, ktorý obsahuje okolo 15 000 knižných jednotiek a 18 titulov periodík uspokojí čitateľské potreby všetkých vekových kategórií. Okrem základných knižnično-informačných služieb: výpožičky publikácií v knižnici i mimo priestorov knižnice, predlžovanie ich výpožičnej doby a poskytovanie bibliografických a faktografických informácií poskytuje, v zmysle zákona o knižniciach, aj špeciálne knižnično-informačné služby. V pracovisku na Juhu ide o rezervovanie momentálne vypožičaných publikácií, prístup na internet a tlač. Sprostredkovane, cez centrálne pracovisko na Nám. SNP ( v parku ), knižnica zabezpečí registrovaným čitateľom aj dokumenty, ktoré sama nevlastní, z iných knižníc na Slovensku alebo v zahraniční prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Taktiež na požiadanie vypracuje rešerše, zabezpečí prístup k externým databázam, xerokópie statí z dokumentov z fondov knižnice.

Pobočka na Juhu organizuje aj kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, predovšetkým pre deti z materských a základných škôl na Juhu. Pre žiakov ZŠ organizuje hodiny informačnej prípravy, či realizáciu vyučovacích hodín v knižnici, ako spestrenie vyučovacieho procesu. Pedagógom, žiakom ale aj rodičom ponúka cyklus podujatí „ Vitajte v knižnici“, zameraný na zmysluplné trávenie voľného času detí, na diskusie o knihách, čítaní a knižnici. Taktiež umožňuje deťom osobne sa stretnúť a diskutovať so spisovateľmi či inými významnými osobnosťami. Počas všetkých prázdnin ponúka žiakom tráviť dopoludnia v knižnici v superkluboch s bohatým programom. Žiaci spolu s pedagógmi I. stupňa ZŠ na Juhu sa už roky zapájajú do medziškolskej a medzitriednej súťaže v čítaní „Čítajme všetci – čítanie je super“. V tomto roku sa 160 žiakov z Juhu podieľalo na vytvorení slovenského rekordu o Najpočetnejší detský čitateľský maratón ktorý spolu s knižnicami realizovala Linka detskej istoty pri SV UNICEF. Na Slovensku naraz čítalo 21 234 detí. Rodičom na materskej dovolenke a ich najmenším ratolestiam, spolu s MC Srdiečko, ponúka knižnica na Juhu jeden

Knižnica, výhradne pre obyvateľov Juhu zabezpečila, v rámci celoslovenského projektu MK SR Informatizácia knižníc, možnosť bezplatného prístupu na internet a používania 8 počítačov na vzdelávacie účely deťom i dospelým, s možnosťou tlače. Mária Špániková

Všetkých záujemcov pozývame navštíviť knižnica na Juhu, je pre nich otvorená denne: pondelok až piatok od 7.00 - 18.30 h, sobota od 8.00 - 12.00 h. Všetky informácie radi poskytnú pracovníčky na t.č. 032/652 3314 alebo e-mailovej adrese juh@vkmr.sk


JUH-Trenčín 1/2010

strana 3

Deň matiek na ZŠ Východná 9

Riešenie statickej dopravy ul. Gen. Svobodu

Z iniciatívy poslanca mestského zastupiteľstva Branislava Zubričaňáka a občianskych združení JUH - Trenčín a KC Aktivity sa 13.01.2010 uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta a obyvateľov obytných domov ul. Gen Svobodu. Nádherný program si pre svoje mamičky pripravili deti z ŠKD pod vedením p. vychovávateliek. Za lásku a starostlivosť sa mamičkám deti poďakovali piesňou, tancom, ale aj spevom, recitáciou či hrou na flautu.

Na záver nechýbal kvietok a pusa mame z lásky. Bodku za programom dali chutné koláčiky, ktoré pre všetkých napiekli žiaci 8. ročníka

MDŽ v Trenčíne V nedeľu 7. 3. 2010 sa v kinosále Kultúrneho centra Hviezda konala oslava Medzinárodného dňa žien.

Za mesto Trenčín sa zúčastnil vedúci útvaru životného prostredia a dopravy Ing. Petrtýl, referentka pre dopravu Ing. Marčeková a projektant Ing. Plocháň. Účelom bolo spoločne prejednať riešenie parkovania na tejto ulici. Nakoľko s pôvodne pripravovaným zámerom si poslanci VMČ Juh neboli dostatočne istí, rozhodli sa za pomoci JUH – Trenčín, o.z. zorganizovať toto stretnutie. Približne 30 obyvateľov si vypočulo pripravované zámery mesta a mohli sa k nim vyjadriť. Po spoločnej diskusii sa nakoniec obe zúčastnené strany dohodli na riešení premiestnenia smetných nádob a tým zväčšenia priestoru pre dopravu a vypustenia dôvodu na znižovanie parkovacích miest. Boli prediskutované aj možné riešenia jednosmernej ulice, ktoré však ostávajú dlhodobejším plánom. inzercia

Podujatie realizované pod záštitou mesta Trenčín v spolupráci s JUH – Trenčín, o. z., SEVER – Trenčín, o. z. a agentúrou Tonas, otvoril trenčiansky rodák Štefan Skrúcaný piesňou Svetová sláva.

kinosály sa postupne predstavili tanečné skupiny Aura, Korzo a Goonies. Úsmev na tvárach divákov vyčarili deti z folklórneho súboru Radosť. Zaplnenú sálu rozospieval hosť večera Pavol Hammel.

Primátor mesta Trenčín, Ing. Branislav Celler, poprial všetko najlepšie ženám, mamičkám, babičkám a dievčatám, ktorým patrilo sviatočné nedeľné popoludnie. Symbolicky, za všetky ženy, odovzdal kyticu kvetov pani Šteiningerovej, ktorá sa už takmer štyridsať rokov venuje folklórnemu súboru Radosť. Na javisku

Pesničky na želanie prítomných dám rozdávali radosť a kinosálu naplnili chytľavými tónmi. Pavol Hammel rozospieval všetky generácie. Každá z prítomných žien si z rúk primátora mesta Trenčín, Ing. Branislava Cellera a poslancov mestského zastupiteľstva Branislava Zubričaňáka a Juraja Holúbka, odniesla červenú ružu.


strana 4

Mesto Trenčín ocenilo úspešných pedagógov

Učiteľstvo nie je práca, ale poslanie. Uvedomujú si to nielen učitelia, ktorí sa pre toto poslanie vo svojom živote rozhodli, ale aj mesto Trenčín, ktoré vo štvrtok 15.4. 2010 ocenilo najúspešnejších pedagógov za rok 2010. Slávnostné podujatie sa odohrávalo v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne za prítomnosti primátora mesta Trenčín, viceprimátora, poslancov mestského zastupiteľstva, ako i ďalších predstaviteľov mesta a Útvaru školstva a samotných oceňovaných učiteľov. Dvanásť trenčianskych pedagógov si prevzalo kyticu a ďakovný list za vynikajúcu prácu z rúk viceprimátora T. Vaňa. Ďakovnú reč úspešným pedagógom spojenú so slávnostným prípitkom predniesol aj primátor B. Celler. Za mestskú časť Juh boli ocenené Mgr. Mária Hôrková, ZŠ, Ul. L. Novomeského a Mgr. Iveta Majeríková, ZŠ, Východná

JUH-Trenčín 1/2010

Všetko najlepšie pani učiteľka… 28. marec, dátum narodenia J. A. Komenského, sa roky spája so sviatkom všetkých učiteľov.

Síce o dva dni skôr, ale s rovnakým úsmevom prijali všetky učiteľky materských a základných škôl na sídlisku Juh ružičku z rúk poslanca mestského zastupiteľstva Branislava Zubričaňáka. “Tento rok sme sa takto vybrali s občianskym združením JUH – Trenčín už po druhýkrát, lebo si uvedomujem, akú významnú úlohu v živote každého jedinca zohráva vzdelanie.

A práve učiteľky materských a základných škôl vštepujú deťom prvé návyky a vedomosti. Cením si ich prácu a ďakujem im za každé vzdelané dieťa.” povedal B. Zubričaňák. V celodennom náročnom maratóne boli navštívené MŠ Halašu, Šmidkeho a Šafárikova v obidvoch pracoviskách a ZŠ Novomeského a Východná.

Pomoc deťom postihnutých autizmom

inzercia

Žiaci Základnej školy L. Novomeského sa v decembri 2009 zapojili do celoslovenského projektu F84, ktorý je zameraný na pomoc ľudom postihnutých autizmom. Keramické výrobky žiakov, zhotovené pod vedením Mgr. Aleny Suchomelovej a grafické práce žiakov pod vedením Mgr. Márie Poláčkovej boli zaslané za účelom predaja na Mikulášskych trhoch a vianočných trhoch 6. 12. 2009 v priestoroch nákupného centra AUPARK a

na Hlavnom námestí v Bratislave. Výrobky pomohli takým organizáciám, ako sú Autistické centrum ANDREAS,n.o. v Bratislave, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Žiline,RUBIKON, n.o. v Košiciach. Správna rada F84 vyjadrila vďaku a úctu všetkým deťom školy, ktoré sa do projektu zapojili


JUH-Trenčín 1/2010

strana 5

Otvorenie jazykovej učebne na ZŠ Novomeského Študenti ZŠ na Novomeského ulici sa tešia novej jazykovej učebni. Triedu slávnostne otvorili 10. mája 2010.

Moderné vybavenie bude uľahčovať vyučovanie anglického, nemeckého jazyka a jazykových kurzov. Od nového roka k nim pribudne aj vyučovanie ruského jazyka. Na slávnostné otvorenie novej učebne bola pozvaná firma Vaillant Centrum Trenčín, Ing. Branislav Celler, primátor mesta Trenčín a Branislav Zubričaňák, poslanec za VMČ Juh, ktorí finančne prispeli k zrealizovaniu tohto projektu.

Moderná jazyková sústava pozostáva z počítačového panela, slúchadiel, mikrofónu a vizualizéra s plátnom. Vyučujúci ovláda súpravu pomocou počítača. Texty v cudzom jazyku študenti počúvajú cez slúchadlá, takže nie sú rušení okolím. Pracovať je možné s jednotlivcami, dvojicami i v skupinách. Hodiny cudzieho jazyka so žiakmi je možné nahrávať.

cvičeniam. Slávnostného prestrihávania pásky sa ujal Ing. Branislav Celler spoločne s Mgr. Jozefom Spišákom, riaditeľom základnej školy. Po krátkom príhovore riaditeľa a primátora mesta nasledovala prezentácia práce v jazykovej učebni. Na záver sa študenti so všetkými rozlúčili anglickou piesňou o meste Trenčín.

Vizualizér umožňuje na stenu premietať obrázky a prezentácie určené k interaktívnym

Rekonštrukcia ZŠ Novomeského Mesto Trenčín ako zriaďovateľ vypracovalo projekt na rekonštrukciu našej základnej školy. Finančné prostriedky sú získané z eurofondov z Európskej únie. streche telocvične budú nainštalované solárne kolektory, ktoré budú využívané na ohrev teplej voda do spŕch. Z cvičnej kuchynky a jedálenského kútika sa vytvorí ďalšie jazykové laboratórium. Týmito úpravami sa zníži energetická náročnosť prevádzky školy a prevádzkových nákladov spojených s kúrením a prípravou teplej úžitkovej vody minimálne o cca 65,85%.

Projekt s predpokladanými celkovými výdavkami na realizáciu vo výške 1 487 087,49 eura / 44799995 Sk/ je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu 10 objektov školy: troch školských pavilónov, pavilónu určeného na praktickú výučbu, telocvične a piatich spojovacích chodieb. Po realizácii projektu bude zateplená fasáda, vymenené okná a vonkajšie dvere,

zrekonštruované a zateplené strechy niektorých objektov a vymení sa aj umelé osvetlenie. V šatniach bude nová dlažba. V jednom s pavilónov bude zrekonštruované sanitárne zariadenie tak, aby mohli slúžiť pre telesne postihnutých žiakov. Pri vchode do tohto pavilónu sa umiestni rampa pre ZŤP, čím sa objekt sprístupní pre telesne postihnutých občanov a žiakov. Na

Finančné prostriedky nebudú postačovať na rekonštrukciu celej školy, nebudú do nej zahrnuté objekty v ktorých sa t. č. nachádza Fakulta zdravotníctva TnUAD. Samotná rekonštrukcia by mala začať v nasledujúcich týždňoch. Vyučovacie priestory prispôsobíme tak, aby vyučovanie bolo bezproblémové. Veľký dôraz budeme klásť aj na bezpečnosť detí a personálu školy. Rekonštrukciou sa skrášli a skvalitní životné prostredie, zníži energetická náročnosť a po každej stránke sa zlepšia podmienky pre samotné vyučovanie. Mgr. Jozef Spišák, riaditeľ


strana 6

JUH-Trenčín 1/2010

Týždeň karnevalov na Juhu Princezná, batman, rytier, snehulienka, víla, Šmajda…

Títo všetci sa počas štyroch dní vystriedali v priestoroch Kultúrneho centra Aktivity. Materské škôlky Halašu a Šafárikova prijali pozvanie občianskych združení KC Aktivity a JUH – Trenčín na karnevalové zábavy. V krásne vyzdobenej sále sa o zábavu postarali tanečnica, šašo a dokonca aj strigy. Nikto sa však nemal čoho báť a detské úsmevy a

radosť zapĺňali ovzdušie. Pani učiteľky sa postarali o pestrý a zábavný program. Zámerom akcie bolo priniesť karnevaly aj rodičom, ktorí v hojnom počte zaplnili priestory. Fotoaparáty a kamery tu nemohli chýbať. Každý si odniesol domov spomienku na svoju zamaskovanú ratolesť.Tím kultúrneho centra sa rozhodol na mieste odmeniť vybrané masky.

Hlavným motívom ocenenia bola nápaditosť, originalita pri vlastnoručne zhotovených maskách, do výroby ktorých vložili veľa času a energie spoločným úsilím rodičia so svojimi ratolesťami. Pre rodičov a deti bolo prichystané občerstvenie, za ktoré sa chceme poďakovať poslancovi za mestskú časť Juh, Branislavovi Zubričaňákovi, ktorý sladkou odmenou odmenil aj každú masku

Pofašiangová odmena V období fašiangov, počas karnevalovej zábavy v materských školách, JUH - Trenčín o.z. a SEVER – Trenčín, o.z. vyhlásili internetovú súťaž o najkrajšiu masku

Zúčastnili detičky z materských škôl na Sihoti a na Juhu. Za deti mohli hlasovať všetci návštevníci našich webových stránok. Súťaž prebiehala súčasne v oboch mestských častiach, trvala niekoľko týždňov a jej výsledkom je 10 najkrajších masiek v každej zo spomínaných mestských častí. Medzi najpopulárnejšie a najúspešnejšie masky v tomto roku patrili princezné, víly, kráľovné a pochopiteľne hrdinovia súčasných moderných rozprávok Spiderman či nindža.

Hlasovať sa naozaj oplatilo. Autodráha, autá, nákladiaky, Barbie – bábiky, poníky, plastelíny, nálepky, lízanky. To všetko čakalo na 10 najúspešnejších výhercov v Centre seniorov na Sihoti a v Kultúrnom centre Aktivity. Malí drobci sa na odovzdávanie cien naozaj pripravili a nervózne čakali na náš príchod. Napätie v miestnosti sa dalo krájať. Očakávanie rozžiarilo malé tváričky a rozsvietilo detské očká. Pohľad do detských tvárí s lízankami v ústach a s hračkami v náručí

vyvolal radosť aj v dospelých. Hodnotné ceny do súťaže masiek venovalo mesto Trenčín. Ceny odovzdávali Juraj Holúbek, poslanec za VMČ Sever a Branislav Zubričaňák, poslanec za VMČ Juh. Dúfame, že sme týmito cenami aspoň trochu splnili detské očakávania a vyčarili na ich tváričkách malý úsmev. Tešíme sa na budúcoročné masky.


JUH-Trenčín 1/2010

strana 7

Valentín Trenčanom Mesto Trenčín sa rozhodlo spríjemniť deň sv. Valentína všetkým zaľúbeným a nielen im.

V spolupráci s Kultúrnym centrom Aktivity, o.z., Juh-Trenčín, o.z. a Sever-Trenčín, o.z zorganizovali koncert Mira Šmajdu, známeho z česko-slovenskej speváckej súťaže Česko-Slovenská Superstar. Samotnému koncertu tohto obľúbenca predchádzal bohatý kultúrny program. O ten sa

postarali študentky odevného dizajnu Strednej umeleckej školy v Trenčíne, tanečné skupiny Goonies, Aura, tanečníci Vladimír Ondrovič a Marek Minárik. Po príjemných úvodných predstaveniach mohol na pódium vstúpiť dlho očakávaný hosť, Miro Šmajda, ktorého fanúšikovia netrpezlivo očakávali. Samotné zjavenie tohto hudobníka

na pódiu vyvolalo obrovský rozruch a obecenstvo sa nevedelo dočkať prvých tónov. Miro sa ihneď chopil mikrofónu a rozprúdil celý dav. Celá sála tancovala do rytmu jeho pesničiek. Nálada fanúšikov stúpala s počtom odohratých pesničiek. Ako to však často býva, všetko sa raz skončí. A tak musel pomaly skončiť aj koncert. Avšak Miro neváhal a stihol sa s fanúšikmi aj obecenstvom rozlúčiť poslednou pesničkou.

Veľkonočné tvorivé dielničky programu si mohli všetci prítomní pozrieť aj sprievodné tanečné vystúpenia Tancujúcich tigríkov a viacero choreografií tanečnej skupiny Goonies. Veríme, že všetky deti zaujali kreatívne techniky tvorby veľkonočnej dekorácie a o rok ich privítame znova.

Veľkonočné sviatky sú za nami, a preto Vám aspoň takouto formou ponúkame sa obhliadnuť späť do tejto atmosféry. 30. a 31. apríla sa v OZC Južanka maľovalo, strihalo, lepilo, kreslilo, plietlo OZC Južanka prostredníctvom tímu z občianskeho združenia Kultúrne centrum Aktivity, z Kultúrneho strediska Juh, si pre tých najmenších pripravilo tvorivé dielničky. Počas týchto dvoch dní si najskôr vždy v dopoludňajších hodinách vyskúšali svoje šikovné ručičky

deti z materských škôlok a v poobedných hodinách v hlavnej vstupnej hale boli tieto aktivity pripravené pre širokú verejnosť. Každý si mohol prísť vyskúšať namaľovať veľkonočné vajce voskovou technikou, vyrobiť originálne papierové vrecúška, vyzdobiť chutné medovníčky podľa svojej predstavivosti, namaľovať niektorý zo sadrových odliatkov, upliesť si veľkonočný šibák alebo si, aj s pomocou francúzskeho dobrovoľníka Damiena, zaranžovať dekoračné hniezdočko. Počas popoludňajšieho


strana 8

JUH-Trenčín 1/2010

Stavanie mája na Juhu Máje sú známe ako symbol ochrany pred zlými duchmi a chorobami už od antiky. Neskôr mládenci stavali dievčatám máj ako symbol zelene a života, aby boli dievčatá pekné, štíhle a zdravé.

Tradíciu stavania májov sme si pripomenuli aj na mestskom sídlisku JUH. Pred Kultúrnym centrom Aktivity sa v piatok, posledného aprílového dňa, staval máj. Podujatie organizovalo Kultúrne centrum Aktivity spoločne s VMČ Juh a mestom Trenčín. Akcia začala bohatým kultúrnym programom, ktorý si pripravili deti z Folklórneho súboru Brezinka zo ZŠ Novomeského. Na stavanie mája sa prišli pozrieť aj detičky z Materskej školy na Šafárikovej a Šmidkeho ulici.

Deti v ľudových krojoch pod vedením pani Tamášovej predviedli tanec oslavy mája, zaspievali piesne, zarecitovali básne. Po pútavom programe sa začalo zdobenie májového stromu.

z FS Brezinka aj materské školy. Spoločne tancovali a spievali, až kým nebol máj riadne upevnený. Za svoj spev a dobrú náladu dostali všetky deti sladkú odmenu z rúk Branislava Zubričaňáka, poslanca za mestskú časť Juh.

Detičky z folklórneho súboru a z materských škôl sa rozbehli k máju a nadšene uväzovali farebné stužky. Čím viac stužiek na máji, tým viac sú dievčatá ľúbené. Každý pevne uviazal svoju stužku a stavanie mája mohlo začať. Počas samotného stavania roztancovali deti

Folklórny súbor Brezinka sa so všetkými rozlúčil a tanečným krokom sa so spevom pobral potešiť a zdvihnúť náladu aj ostatným na sídlisku.

Hokejbalové majstrovstvá SR juniorov Vo finálovej skupine o 3. miesto sa stretli Trenčania s hráčmi z Vranova, nad ktorým vyhrali 4 : 2, a tým získali cenný bronz. Vo finále sa stretli družstvá Poprad a Bratislava, východniari skončili na peknom 2. mieste – výsledok 2 : 1. Konečné poradie finálovej skupiny : 1. HbC Bratislava 2. HbC Poprad 3. SO Trenčín 4. HbC Vranov nad Topľou.

V dňoch 14.-16.5.2010 sa uskutočnili v športovom areáli ZŠ Novomeského v Trenčíne majstrovstvá SR v hokejbale juniorov – kategória U-20.

Výsledky skupiny A : HbC Zvolen – SO Trenčín SO Trenčín – HbC Bratislava SO Trenčín – HbC Žilina

Zúčastnilo sa 12 družstiev, ktoré boli rozdelené do 3 skupín. Team Slovenského Orla, ktorý reprezentoval mesto Trenčín bol vylosovaný do skupiny A.

Trenčania vyhrali skupinu a postúpili do štvrťfinále, kde sa stretli s družstvom z Vrútok, ktoré porazili 4 : 2. Ďalším súperom v semifinále boli hokejbalisti z Bratislavy, ktorí zvíťazili 2 : 1.

0:1 4:1 6:0


JUH-Trenčín 1/2010

strana 9

Karate klub Europa Trenčín reprezentuje mesto aj v zahraničí 4 medaile za jeden deň Karate klub Európa sa už tradične zúčastnil Európskeho poháru karate v Českej republike v meste Hradec Králové. Súťaže sa zúčastnilo viac ako tisíc štartujúcich. Karate klub Europa reprezentovali Ingrid Suchánková, Romana Havierová, Alexandra Kohoutová a Erika Mináriková. Perfektné výsledky ukázala už známa pretekárka Ingrid Suchánková, ktorá za jeden súťažný deň získala až štyri medaile, jednu zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú v kategóriách kata juniorky, kata ženy, kumite open juniorky a kumite juniorky.

Karate klub Europa Trenčín reprezentuje mesto aj v zahraničí Karate klub Europa Trenčín sa pod vedením trénera Branislava Zubričaňáka už po tretíkrát zúčastnil svetového pohára karate v USA v štáte Nevada v meste Las Vegas. Na tejto súťaži sa zúčastnilo viac ako 2000 štartujúcich z celého sveta. Súťažilo sa na 12 zápasiskách.

Trenčiansky karate klub a naše mesto reprezentovali pretekári Alexandra Kohoutová, Erika Mináriková a Filip Nguyen. Všetci traja pretekári získali zlaté medaile vo svojich vekových kategóriách. Pretekárom gratulujeme.

Ingrid Suchánková bola za rok 2009, rovnako ako i iný talentovaný športovci, vyhodnotená Ing. Branislavom Cellerom, primátorom mesta Trenčín športovcom roka. Ingrid minulý rok reprezentovala mesto Trenčín na mnohých súťažiach. Spomenúť môžeme napríklad zlatú medailu zo súťaže Európskeho pohára karate v Chorvátskom meste Samobor. Tu v piatich kolách vyhrala vždy suverénne 5:0 nad každou súperkou. Gratulujeme k perfektným výsledkom.

inzercia

Ubytovanu/ienoc od

1 2 € za osob

Chata odevák v Kubrici, kvalitné ubytovanie cca 12 km od centra mesta Trenčín. Chata sa nachádza v tichej lokalite mimo mesta vhodná pre príjemný relax s rodinou ako aj pre detské tábory, detské rekreácie, školské výlety, školy v prírode, školské sústredenia, športové a taneþné sústredenia, koncoroþné výlety, ale aj ¿remné akcie, školenia, svadby, oslavy, stužkové slávnosti.

kontakt: 0904 796 653, info@chatakubrica.sk

viac informácií na

www.chatakubrica.sk


strana 10

JUH-Trenčín 1/2010

Škola fandenia

Dňa 26.mája 2010 sa uskutočnilo športové podujatie pre deti materských škôl pod názvom ŠKOLA FANDENIA. Deti, ako fanúšikovia, sa aktívne zúčastnili fandenia na futbalovom zápase AS-Trenčín proti hokejistom Dukly Trenčín. Pod vedením vyučujúcich Tomáša Vaňu, Patrika Buriana a

samozrejme svojich učiteliek si nielen zafandili , ale aj skvelo zašportovali. Víťazstvo patrilo nielen našim deťom z Materskej školy, Šafárikova11, Trenčín, ale všetkým, ktorí sa tejto úspešnej akcie zúčastnili. Odmenou bolo nadšenie a športový elán všetkých detí. Naďa Andelová, riaditeľka MŠ

Deň otvorených dverí na zakladnej škole Východná

Vo štvrtok 27. 5. 2010 ste mohli navštíviť brány ZŠ Východná. V tento deň sa na škole konal deň otvorených dverí. Súčasťou dňa otvorených dverí bolo aj rodičovské popoludnie určené prevažne rodičom a rodinným príslušníkom. Po prekročení brány školy čakalo na návštevníkov niekoľko stanovíšť. Každá trieda si

pre návštevníkov pripravila krátky program v interiéri svojej triedy. Žiaci sa spoločne s rodičmi bavili pri rôznych hrách, vedomostných testoch, súťažiach, speve a tanci. Po zábavnom programe v triedach navštívili žiaci aj s rodičmi jednotlivé stanovištia rozmiestnené po škole: gymnastika, informatika, zelená škola, fyzika, modelovanie, hra na flautu.

Tu boli pre návštevníkov pripravené ukážky prác žiakov základnej školy. Svoju šikovnosť predviedli ukážkami fyzikálnych či chemických testov, prácou na počítači, modelovaním či pohybovými cvičeniami


JUH-Trenčín 1/2010 inzercia

strana 11


JUH-Trenčín

čník nový mesa na zo života H sídlisku JU

01/2010

mesačník občanov sídliska Juh

JUH-Trenčín, mesačník, Dátum vydania: jún 2010, 1. ročník, Číslo: 1/2010, Zdarma

inzercia

letné denné

tábory

Juhu a n u k is d e r t s v Kultúrnom „Skvelé leto I.“ „Angliètina hrou

I.“ 05.07. - 09.07 .2010 „Angliètina hrou II.“ 12.07. - 16.0 7.2010 „Angliètina hrou cez biblické príb ehy“ 26.07. - 30.07.2 010

02.08. - 06

.08.2010 záhadou“ 09.08. - 13 .08.2010 „Skvelé leto II.“ 16.08. 20.08.2010 „Vesmírne dobrodružs tvá“ 23.08. - 27 .08.2010

„Zahalené

Prihlášku do tábora nájdete na www.kcaktivity.sk JUH-Trenčín, noviny Mestskej časti Trenčín – Juh, Vydavateľ: Interkan s.r.o., Gen. Svobodu 2612, IČO 36 335 991, Redakčná rada: predseda Vladimír Kapusta, členovia: Branislav Zubričaňák, Mgr. Ivana Porubská, šéfredaktor Mgr. Soňa Tvarožeková, Grafické spracovanie: Oliver Jurčák, Tlač: Digital Graphic, s.r.o Trenčín, Náklad: 6500 Ks, Kontakt: juh@trencinjuh.sk, Registračné číslo: zápis prebieha

Trenčín JUH  

Mesačník občanoc sídliska Juh v Trenčíne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you