Page 1

รายงานสหกิจศึกษา เรื่อง SCB Signature Share โดย

นาย ตรี ภพ เปี่ ยมบุญสุรัติ รหัสประจาตัว 5601412022

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา การปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา MKTG 321 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์ เนชั่นบางนา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559


รายงานสหกิจศึกษา เรื่อง SCB Signature Share โดย

นาย ตรี ภพ เปี่ ยมบุญสุรัติ รหัสประจาตัว 5601412022

ปฏิบัตงิ าน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่ รั ชโยธิน เลขที่ 9 ถนน รั ชดาภิเษก ตาบล จตุจักร อาเภอ จตุจักร จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทรศัพท์ 02-544-3644 , 02-544-6332 โทรสาร Web site www.scb.co.th


วันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่ อง ขอส่งรายงานการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา เรี ยน รองคณบดีคณะบริ หารธุรกิจ ตามที่ข้าพเจ้ า นายตรี ภพ เปี่ ยมบุญสุรัติ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดคณะบริ ห ารธุรกิ จ มหาวิทยาลัยเนชัน่ ได้ ปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษา ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในตาแหน่ง นักศึกษาฝึ กงาน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 และได้ รับมอบหมายให้ จดั ทารายงานเรื่ อง SCB Signature Share บัดนี ้การปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว ข้ าพเจ้ าจึงขอส่งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจ ศึกษาจานวน 1 เล่ม พร้ อมแผ่น CD มาพร้ อมนี ้ จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นาย ตรี ภพ เปี่ ยมบุญสุรัติ (นาย ตรี ภพ เปี่ ยมบุญสุรัติ)


กิตติกรรมประกาศ ตามที่ ข้า พเจ้ านาย ตรี ภ พ เปี่ ยมบุญสุรัติ ได้ ม าปฏิ บัติง านสหกิ จ ศึกษา ณ ธนาคารไทย พาณิชย์ ในตาแหน่งนักศึกษาฝึ กงาน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในระหว่างการปฏิ บตั ิงานข้ าพเจ้ าได้ รับความรู้ ประสบการณ์ตา่ งๆ ในการทางานจริ งอันหา มิได้ จากมหาวิทยาลัย ทัง้ การทางานและการจัดทารายงานฉบับ นี ้ ส าเรจ จ ลงได้ ด้วยดี ด้ วยความ ช่วยเหลือสนับสนุนให้ คาปรึกษาในปัญหาต่างๆ จากบุคลากรหลายฝ่ ายดังนี ้ 1. คุณ พัชราภรณ์ พิมพ์ศรี 2. ภัทรพร พิพฒ ั น์เสถียร 3. คุณ สถาพร นิยมศิลป์ นอกจากนี ้ยังมีบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้ กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ ซึ่งได้ อบรมสั่งสอน ให้ คาแนะนาที่ดี ในการทางานและการจัดทารายงานฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าขอขอบพระคุณทุกท่านเปจ นอย่างสูงและหาก เนื ้อหารายงานฉบับนี ้มีความผิดพลาดประการใดข้ าพเจ้ ากราบขออภัยมา ณ โอกาสนี ้

นายตรี ภพ เปี่ ยมบุญสุรัติ ผู้จดั ทารายงาน วันที่ 13 มกราคม 2560


ชื่อรายงาน SCB Signature Share ผู้รายงาน นายตรี ภพ เปี่ ยมบุญสุรัติ สาขาวิชา การตลาด คณะ บริหารธุรกิจ

อาจารย์เอกริ นทร์ วิบลู ย์ตงมั ั ้ น่ (อาจารย์ เอกรินทร์ วิบลู ย์ตงมั ั ้ น่ ) อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชัน่ ศูนย์เนชัน่ บางนา อนุมตั ใิ ห้ รายงานการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาฉบับนี ้เปจ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตร บริการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด อาจารย์ดรรชกร ศรี ไพศาล (อาจารย์ดรรชกร ศรี ไพศาล) รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ


ชื่อรายงาน

SCB Signature Share

ชื่อนักศึกษา

นายตรี ภพ เปี่ ยมบุญสุรัติ

รหัสนักศึกษา

5601412022

สาขาวิชา

การตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ สวรัย นัยนานนท์

ปี การศึกษา

2559

บทคัดย่ อ โครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลาฝึ กงานเริ่มตังแต่ ้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ซึง่ ในการทางานแต่ละสาขาจะได้ รับการเรี ยนรู้และประสบการณ์ที่ตา่ งกันได้ พบกับ พนักงานจริงๆ ได้ พบเจอกับปัญหาจริงๆ และปรับตนเองให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมในองค์กรพร้ อมกับ พัฒนาตนเองเพื่อให้ ได้ ประสบการณ์จากการทางานมากยิ่งขึ ้น


สารบัญ บทที่

จดหมายนาส่ง

หน้ า ก

กิตติกรรมประกาศ

หนังสืออนุมตั ริ ายงา

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนา ประวัตแิ ละความเปจ นมา

1

ผลิตภัณฑ์/บริ การ ของสถานประกอบการ

2

รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงาน

4

สาขาต่างๆที่ทางานและพนักงานที่ปรึกษา/ระยะเวลา

4

บทที่ 2 รายละเอียดของการปฏิบัตงิ าน ตาแหน่ง หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย

5

รายละเอียดของงานที่ปฏิบตั ิ

5

ขันตอนในการปฏิ ้ บตั งิ าน

6

การวิเคราะห์สถานการณ์ของ (กิจการ สาขา ฝ่ าย แผนก)

7

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ ไข

8

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบตั งิ าน

9

โครงการพิเศษที่ได้ รับมอบหมาย

13

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติงานและข้ อเสนอแนะ สรุปผลการปฏิบตั งิ าน บรรณานุกรม ภาคผนวก

16


บทที่ 1 บทนา ประวัตแิ ละรายละเอียดของหน่ วยงาน 1.ประวัตแิ ละความเปจ นมา ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด มหาชน (The Siam Commercial Bank Public Company Limited) เปจ นธนาคารไทยแห่งแรกในประเทศ ก่อตังโดยพระบรมราชานุ ้ ญาตในพระบาทสมเดจจพระ จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เมื่อปี พ.ศ. 2449 แต่เดิมนันมี ้ ชื่อว่า “บุคคลัภย์”(Book Club) เปลี่ยนมาเปจ น บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจากัด เพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างเปจ นทางการ นับตังแต่ ้ นนมาและได้ ั้ กลายมาเปจ น ต้ นแบบธนาคารไทย โดยริเริ่ม นาระบบ และแนวคิดของการ ให้ บริการ รับฝากเงินออมทรัพย์ และบริการ บริการบัญชี กระแสรายวัน ถอนเงิน โดยใช้ เชจคมา ให้ บริการ แก่ประชาชนพร้ อมทังจั ้ ดตังสาขาขึ ้ ้น ทังในกรุ ้ งเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี ้ ธนาคาร ยังมี ส่วนร่วมในการก่อกาเนิดและวางรากฐานสหกรณ์การเกษตรของประเทศ และในปี พ.ศ. 2540 ถือเปจ น"ยุคทองของเศรษฐกิจไทย" และ "ปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู"่ ต่างเกิดขึ ้นในยุคนี ้ ซึง่ เปจ นยุคที่ ธนาคาร และระบบสถาบันการเงิน อื่นๆ ในประเทศ ต่างกจเติบโตเคียงคูไ่ ปกับการขยายตัวของ ระบบ เศรษฐกิจและต้ องเผชิญปัญหาเมื่อประเทศเผชิญกับภาวะ วิกฤตใน พ.ศ. 2540ซึง่ ในยุคนี ้ ผลการ ดาเนินงานของธนาคารในด้ านต่างๆ ได้ เติบโต อย่างรวดเรจ วมีการขยายธุรกิจอย่างรุดหน้ า มัน่ คง จน ได้ รับการยกย่อง จากนิตยสารการเงินธนาคารให้ เปจ น "ธนาคารแห่งปี " (Bank of the Year) ถึง 4 ปี ซ้ อน คือ พ.ศ. 2532–2535 ในฐานะที่เปจ นธนาคารพาณิชย์ที่มีผลงานเด่นสุดของการธนาคารพาณิชย์ ไทย อย่างรอบด้ าน และจากการขยายตัวของธนาคาร รวมทังการเตรี ้ ยม พร้ อมรองรับความเจริญใน อนาคต ธนาคารจึงพิจารณา ย้ ายที่ทาการ จากชิดลม ไปยังสานักงานใหญ่แห่งใหม่ที่ SCB Park Plaza ในปี พ.ศ. 2539 ซึง่ อาคารสานักงานใหญ่ แห่งใหม่ของธนาคารนับได้ ว่าเปจ น อาคารอัจฉริยะ แห่งหนึง่ ของประเทศไทยต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2540 ที่ประเทศไทย ได้ เผชิญกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และ ปัญหาการขาดความ เชื่อมัน่ ใน สถาบันการเงินของไทย ธนาคารยัง คงได้ รับความไว้ วางใจ และความเชื่อมัน่ จากลูกค้ าเปจ อย่างสูง


โดยยอด เงินฝากรวมของธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540) มีอตั ราเติบโตสูงที่สดุ ในระบบ ธนาคารพาณิชย์ ในปี เดียวกันนี ้เองธนาคารได้ ทาการเพิ่มทุนอีกครัง้ หนึง่ เพื่อให้ เปจ น ไปตาม มาตรการ ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยที่การดาเนินงาน ของธนาคาร ทังทางด้ ้ านธุรกิจและด้ าน กิจกรรมองค์กร เพื่อสังคมยังคงยึดมัน่ ใน หลักการมุง่ ไปที่คณ ุ ภาพและได้ ประสิทธิผลคุ้มค่าผลจาก" ปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู"่ ได้ ส่งผลต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจ ของประเทศไทย แม้ แต่การดาเนินงานของ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ต่างได้ รับ ผลกระทบอย่างรุนแรง จากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา อย่างหนัก และจากการดาเนินมาตรการที่เข้ มงวดตามกรอบของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)ซึง่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ รับ ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จงึ ถือได้ วา่ ยุคนี ้ เปจ น ยุคที่วิกฤตของ ธนาคารโดยมีปริมาณสินเชื่อ ด้ อยคุณภาพ เพิ่มขึ ้นตามลาดับธนาคารจึงมุง่ แก้ ปัญหา ที่เกิดขึ ้น โดยการพยายามรักษาความพอเพียงของเงินกองทุนการปรับปรุง โครงสร้ างหนี ้ การ ปรับปรุงโครงสร้ างองค์กร ของธนาคาร และการตัดทอนรายจ่ายต่างๆ ซึง่ ได้ รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากพนักงานของธนาคารอย่างดียิ่ง พร้ อมทังการแก้ ้ ปัญหา ในระยะยาว ของธนาคาร ด้ วยการเพิ่ม ทุนที่สาเรจจลุลว่ งด้ วยดี ทังการ ้ เสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ผู้ลงทุนในต่างประเทศ และการออก หุ้นกู้ที่ถือเปจ นการขายหุ้นเพิ่มทุนครัง้ ใหญ่ที่สดุ ของไทยโดยได้ รับการกล่าวถึงในฐานะ Equity Deal of the Year ในเอเชียจาวารสารการเงินหลายฉบับจนมาถึงปัจจุบนั 2.ผลิตภัณฑ์/บริ การ ของสถานประกอบการ 2.1 กลุม่ ลูกค้ าบุคคล - ผลิตภัณฑ์เงินฝากต่างๆ เช่น บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุด บัญชีเงินฝากจากใจ บัญชีเงิน ฝากเงินตราต่างประเทศ เงินฝากประจา เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากเดินสะพัด เงินฝากระยะ ยาว - ผลิตภัณฑ์อพั ทูมี เช่น Easy Pay บัญชีเงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิ่ง(24,36)เดือน บัตรสินเชื่อหมุนเวียนอัพทูมีSpeedy Cash บัญชีออมทรัพย์อพั ทูมี บัญชีเงินฝากอัพทูมีมาย โกลมายช้ อยส์ บัตรเดบิตอัพทูมี บัตรเครดิตSCBอัพทูมี - ผลิตภัณฑ์การลงทุน เช่น กองทุนรวม กองทุนรวมหุ้นระยะยาวLTF กองทุนรวมเพื่อการ เลี ้ยงชีพRMF หุ้นกู้ พันธบัตร ตัว๋ แลกเงินธนาคารไทยพาณิชย์ ตัว๋ เงินคลัง ตัว๋ แลกเงิน


- ผลิตภัณฑ์ประกัน เช่น ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย - ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล(Speedy Loan, Speedy Cash) สินเชื่อเพื่อที่อยู่ อาศัย สินเชื่อรถยนต์ - ผลิตภัณฑ์บตั ร เช่น บัตรเดบิต&บัตรเอทีเอจม บัตรเวอร์ ชวลพรี เพดการ์ ด บัตรเครดิต - รับชาระเงินและเติมเงิน เช่น บริการร้ านค้ ารับบัตร บริการลงทะเบียนสารองที่นงั่ และชาระ เงินค่าเรี ยนกวดวิชา SCBเติมเงินมือถืออัตโนมัติ บริการรับชาระเงินค่าสินค้ าและบริการ - ธนาคารทางอิเลจกทรอนิกส์ เช่น บริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริการธนาคารทาง อินเตอร์ เนจต บริการแจ้ งเตือน - บริการอื่นๆ เช่น เงินโอนในประเทศ เงินโอนต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เชจค บริ การตู้นิรภัย 2.2 กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ - สินเชื่อธุรกิจ เช่น แสตนด์บายเลจตเตอร์ ออฟเครดิต เลจตเตอร์ ออฟเครดิตภายในประเทศ หนังสือค ้าประกัน การับรอง/อาวัลตัว๋ หนังสือรับรองเครดิต - บริการบริ หารเงินเพื่อธุรกิจ เช่น บริการรับชาระเงิน บริ การบริหารสภาพคล่อง บริการ จ่ายเงิน ช่องทางอิเลจกทรอนิกส์ บริ การอื่น - การค้ าต่างประเทศและเงินโอน เช่น SCB Trade Netบริ การการค้ าต่างประเทศออนไลน์ Bank Payment Obligation(BPO) เงินโอนต่างประเทศ ด้ านสินค้ าขาออกขาเข้ า เงินโอน ในประเทศ บริ การอื่นๆ - การลงทุน เช่น ตราสารหนี ้ระยะสัน้ ตราสารหนี ้ระยะยาว กองทุน - บริการธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น บริการผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริการผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุน รวม บริ การนายทะเบียนหลักทรัพย์ บริการผู้ดแู ลผลประโยชน์ของคูส่ ญ ั ญา บริการผู้ ประสานงานตัวแทนหลักประกัน บริ การผู้ประสานงานสินเชื่อ บริการตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ - บริ การอื่นๆ เช่น ธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ จัดการสภาพคล่อง


3.รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงาน

4.สาขาต่างๆที่ทางานและพนักงานที่ปรึกษา/ระยะเวลาที่ปฏิบตั งิ าน สาขา 1.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ่อนนุช

คุณ พัชราภรณ์ พิมพ์ศรี

2.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรี นครินทร์ อ่อนนุช คุณ ภัทรพร พิพฒ ั น์เสถียร 3.สานักงานเขตธุรกิจ อ่อนนุช BRC

คุณ สถาพร นิยมศิลป์

4.ธนาคารไทยพาณิชย์สาหนักงานใหญ่ รัชโยธิน คุณ พรทิพย์ ลีลาสมศิริ ปฏิบตั งิ าน วันที่ 15 สิงหาคม ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2559


บทที่ 2 รายละเอียดของการปฏิบัตงิ าน (Cordia new 18) 2.1 ตาแหน่ ง หน้ าที่ท่ ไี ด้ รับมอบหมาย - นักศึกษาฝึ กงาน ทาหน้ าเปจ น Service Planner ต้ อนรับลูกค้ าในสาขา และจัดการเรื่ อง เอกสารหรื อตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ รับมอบหมายจากพี่เลี ย้ งฝึ กงานตามสาขาที่ไ ด้ ฝึ กงาน 2.2 รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ - การทางานที่ธนาคารไทยพาณิชย์รายละเอียดของงานของสาขาอ่อนนุช และสาขาศรี นค ริทร์ อ่อนนุชจะมีความคล้ ายคลึงกันคือมีหน้ าที่เปจ น Service Planner ทาหน้ าที่เปจ นคนต้ อนรับลูกค้ า พร้ อมกับสอบถามว่าลูกค้ ามาทารายการอะไรฝากถอน ชาระบิล เชจค ให้ ไป High Counter รายการ เปิ ดบัญชีใหม่ ประกัน บัตรเครดิต บัตรเอทีเอจม บัตรหาย สมุดบัญชีหาย เปลี่ยนลายเซจนต้ องไป Low Counter และ สินเชื่อต่างๆ ต้ องให้ พี่พนักงานสินเชื่อเปจ นคนดูแลเรากจต้องส่งลูกค้ าไปหาพนักงาน อีก ทังเราต้ ้ องคอยประสานงานระหว่าง HighและLow Counter เพื่อให้ มีความรวดเรจ วในการต่อคิว เพราะในช่วงระยะเวลาที่คนเยอะทางHighจะมีลกู ค้ าเปจ นจานวนมากหรื อลูกค้ ามาทาหลายรายการ ทาให้ เกิดความล่าช้ า เราต้ องคอยตัดแถวเอาลูกค้ าฝากถอนรายการเดียวมาที่ Lowเพื่อให้ แถวสันลง ้ แล้ วรวดเรจ วมาขึ ้น เมื่อธนาคารปิ ดให้ บริ การ 3.30 ผมจะมีหน้ าที่เรี ยงสลิปฝากถอนของวันๆ นันเพื ้ ่อ เชจคความถูกต้ องเรี ยบร้ อยไม่มีการฝากถอนเงินลูกค้ าคนไหนมากเกินหรื อน้ อยเกินหลังจากเรี ยง เรี ยบร้ อยแล้ วจะมีการเรี ยงเชจคโดยการตรวจสอบจานวนเงินวันที่เชจค เลขที่เชจค เชจคใบไหนยังไม่ถึง เวลาใบไหนถึงเวลาแล้ ว พอเสรจจจากตรงนี ้กจจะเปจ นการเรี ยงมาสเตอร์ สลิป(Master Slip) เปจ นรายการ ที่ธนาคารทามา ณ วันนันเช่ ้ น รายการในตู้ATM เงินกู้ ค่าน ้าไฟ ค่ารับรอง มันนี่แกรม โอนเงิน ต่างประเทศ เปจ นต้ น การจะทาการเรี ยงมาสเตอร์ สลิปนันจะต้ ้ องรอให้ ลงตู้เอทีเอจมแล้ วนารายการมา จัดการให้ เรี ยบร้ อยก่อนพร้ อมกับตรวจสอบทุกรายการของพนักงานทุกคนในระบบเรี ยบร้ อยแล้ วจึง จะสามารถพิมพ์ใบสรุปออกมาเชจคได้ แต่เมื่อมาทาที่สานักงานธุรกิจBRC จะมีหน้ าที่คอยตรวจสอบ KYC CDD การตรวจสอบนี ้จะเปจ นสิ่งแรกที่จะต้ องทาหลังจากมีลกู ค้ ามาขอสินเชื่อเราต้ องตรวจสอบ ลูกค้ าว่าเปจ นนักการเมือง ติดแบลจคลิสต์ หรื ออยูใ่ นประเทศกลุม่ เสี่ยง เพื่อมิให้ เกิดการฟอกเงินของคน เหล่านี ้หรื อมีความเสี่ยงเรื่ องวินยั การชาระหนี ้ของลูกค้ า ไม่เพียงแค่ตวั ลูกค้ าอย่างเดียวเราจะต้ อง


ตรวจสอบผู้ถือหุ้นตังแต่ ้ 10% ขึ ้นไป และหน้ าที่อย่างหนึ่งคือการออกไปคัดเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้ า(DBD) เช่น บอจ5 งบการเงิน หนังสือรับรองบริ ษัท เปจ นต้ น 2.3 ขัน้ ตอนในการปฏิบัติงาน การตรวจ KYC CDD 1. การขอเอกสารต่างๆ จากลูกค้ าเช่น หนังสือรับรองบริษัท บัตรประชาชนของ คณะกรรมการ,บอจ5,Pass Port ของบุคคลไม่ใช่สญ ั ชาติไทย เปจ นต้ น 2. ตรวจเชจคความเรี ยบร้ อยของเอกสารต่างๆ บัตรประชาชนยังไม่หมดอายุ หนังสือรับรอง บริษัทยังไม่เกิน 3 เดือน 3. ตรวจดูผ้ ถู ือหุ้นตังแต่ ้ 10% ขึ ้นไปพร้ อมกับขอบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นหากมีบริษัทอื่นเปจ น ผู้ถือหุ้นให้ ตรวจสอบบริษัทนันด้ ้ วย 4. หากลูกค้ าให้ เอกสารมาไม่คบให้ ทาการคัดเอกสารที่ขาดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า 5. คีย์ข้อมูลของในระบบเพื่อตรวจเชจคเปจ นบุคคลที่ถกู กาหนดและนักการเมืองโดยการคีย์ รหัสประชาชน,รหัส Pass Port ชื่อนามสกุล 6. หากมีติดเปจ นนักการเมืองหรื อบุคคลที่ถกู กาหนดจะต้ องมีการเพิ่มระดับความเสี่ยงตาม เลเวลที่กาหนดไว้ 7. ทาใบปะหน้ าตรวจสอบ KYC CDD พร้ อมกับแนบเอกสารต่างๆให้ เรี ยบร้ อย การตรวจสลิปฝากถอน 1. ทาการแยกสลิปฝากกับถอนออกจากกัน 2. เรี ยงตามลาดับตัวเลขเช่น 1 2 3 เปจ นต้ น โดยที่เรี ยงเอาชนิดโอนไว้ ด้านล่าง 3. ตรวจสอบจานวนเงินและลายเซจนแล้ วนาไปติดกับใบปะหน้ าเพื่อเปลี่ยนให้ พนักงานคน อื่นตรวจสอบ การตรวจมาสเตอร์ สลิป 1. ทาการขอสลิปรายการทังหมดในสาขาเพื ้ ่อนามาคัดแยก 2. รอตรวจเชจคตู้เอทีเอจมให้ เรี ยบร้ อยเพื่อพิมพ์ใบสรุป 3. เรี ยงรายการตามหัวตัวเลขของรายการแต่ละรายการโดยมีการเชจคจานวนเงิน 4. ติดใบปะหน้ าพร้ อมนาส่งให้ แคชเชียร์


Service Planner 1. เมื่อลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริการให้ พดู สวัสดีต้อนรับลูกค้ า 2. สอบถามลูกค้ าว่ามาทารายอะไรในสาขา 3. แยกลูกค้ าออกจากกันระหว่างลูกค้ าที่ทารายการที่ Low หรื อ High Counter 4. คอยตัดคิวลูกค้ าหากแถวมีความยาวมากเพื่อระบายลูกค้ าไม่ให้ อดึ อัด 5. เมื่อลูกค้ าทารายการเสรจจให้ พดู ขอบคุณที่มาใช้ บริการ 2.4 การวิเคราะห์ สถานการณ์ ของ (กิจการ สาขา ฝ่ าย แผนก) SWOT Analysis Strength

- การเปจ นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยและอยูม่ าอย่างยาวนานทาให้ เกิดความน่าเชื่อถือในชื่อเสียงและตัวองค์การ - สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์มีถึง 1200 สาขา ทาให้ ทวั่ ถึงทุกจุด ให้ บริการ

Weakness

- ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ ทนั สมัยต่อสภาพในปัจจุบนั ที่มีเทคโนโลยี ก้ าวหน้ าอย่างเช่น แอพในโทรศัพท์ เปจ นต้ น - ความยุง่ ยากในการขอเอกสารสินเชื่อเนื่องจากการตรวจสอบและยืนยัน ความเสี่ยงของผู้มาขอสินเชื่อ - ธนาคารไทยพาณิชย์เน้ นให้ พนักงานขายประกันจึงทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิด ความเบื่อหน่ายในการเข้ าไปใช้ บริการ

Opportunities - ผู้บริโภคมีความเชื่อถือในตัวธนาคาไทยพาณิชย์ที่มีอยูม่ าอย่าง ยาวนาน - นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนให้ ลงทุนเพื่อนกระตุ้น เศรษฐกิจ Threat

- คูแ่ ข่งอย่างธนาคารกสิกรไทยมีการพัฒนาที่รวดเรจ วพร้ อมกับธนาคาร อื่นๆ - ความเสี่ยงการจากผิดนัดชาระหนี ้ของลูกค้ ารายใหญ่ตา่ งๆ ที่เกิดจาก เหตุเศรษฐกิจตกต่าในประเทศ


แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ ไข - ธนาคารไทยพาณิชย์ควรเน้ นเรื่ องการให้ บริการมากกว่าเน้ นการขายผลิตภัณฑ์ อย่าง ประกันเพื่อให้ ผ้ บู ริโภคไม่เบื่อในการเข้ ามาใช้ บริการในสาขาอีกทังยั ้ งเพิ่มโอกาสในการโฆษณาผลิต ต่างๆ ที่มีในช่วงเวลานันให้ ้ ผ้ บู ริโภครับรู้ได้ ง่ายขึ ้น เมื่อผู้บริโภคเริ่มเข้ ามาใช้ บริการในสาขามากขึ ้น เหจนโฆษณาต่างๆ มากขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคสนใจในตัวผลิตภัณฑ์นนด้ ั ้ วยตนเองเปจ นการเพิ่มเปอร์ เซจน ในการที่ผ้ บู ริโภคจะใช้ ผลิตภัณฑ์นนมากขึ ั้ ้นและอยู่อย่างถาวรเพื่อไม่ให้ ธนาคารขาดรายได้ จากการ ขายผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ ธนาคารจะต้ องพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้ าใจในตัวผลิตภัณฑ์อย่างดี เพื่อคอยให้ คาแนะนาจากการสอบถามของผู้บริโภคแต่ละรายได้ อย่างมีความเปจ นมืออาชีพ


บทที่ 3 ผลการปฏิบัตงิ าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่ รัชโยธิน วันที่ 15 ส.ค.-26 ส.ค. 2559 -ก่อนจะเข้ าฝึ กงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ตามสาขาต่างๆ จะต้ องมีการฝึ กอบรมก่อน 2 สัปดาห์ โดยที่เนื ้อหาในการฝึ กอบรมจะเปจ นทฤษฎีเพื่อนาไปปฏิบตั ิ เนื ้อหาที่ได้ รับจะแบ่งเปจ นไป ตามแต่ละวันดังนี ้ วันที่ 15

Orientation เปจ นการแนะนาประวัติความเปจ นมาของธนาคารไทย พาณิชย์

วันที่ 16,17

Branch Knowledge การเรี ยนรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทงหมดของธนาคาร ั้ ไทยพาณิชย์ตงแต่ ั ้ บญ ั ชีเงินฝาก บัตรเอทีเอจม สินเชื่อ ประกันภัย การโอน เงินระหว่างประเทศ และกองทุน

วันที่ 18

Customer Service คือการเรี ยนรู้วิธีการให้ บริการลูกค้ าตังแต่ ้ ลกู ค้ าเข้ า มาใช้ บริการในธนาคารจนเสรจจออกจากธนาคาร

วันที่ 19,22

RB Front เปจ นการเรี ยนรู้โปรแกรมภายในสาขาใช้ สาหรับทารายการ ต่างๆ ที่ลกู ค้ ามาใช้ บริ การ

วันที่ 23

Branch Sim เปจ นการทดลองลงมือทางานในสาขาโดยใช้ โปรแกรม RB Front

วันที่ 24

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

วันที่ 25

Professional Presentation การเรี ยนรู้การพรี เซจนบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคต่างๆ

วันที่ 26

สินเชื่อเบื ้องต้ น การเรี ยนรู้สินเชื่อบ้ าน รถยนต์ และธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ่ อนนุช วันที่ 29 ส.ค.-23 ก.ย. 2559 งานที่ได้ รับมอบหมาย - ทาหน้ าที่เปจ น Service Planner รายละเอียดของงาน - ตอนรับลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การแล้ วพูดสวัสดีต้อนรับลูกค้ า


- สอบถามลูกค้ าว่ามาทารายอะไรในสาขา - แยกลูกค้ าออกจากกันระหว่างลูกค้ าที่ทารายการที่ Low หรื อ High Counter - คอยตัดคิวลูกค้ าหากแถวมีความยาวมากเพื่อระบายลูกค้ าไม่ให้ อึดอัด - เมื่อลูกค้ าทารายการเสรจจให้ พดู ขอบคุณที่มาใช้ บริ การ - เมื่อเสรจจจากการทางาน Service Planner จะมีการช่วยจัดการด้ านเอกสารคือ สลิปต่าง ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน - ลูกค้ าที่ไม่เข้ าใจในสิ่งที่เราต้ องการให้ ทาเช่น ลูกค้ ามาทารายการที่ High Counter แต่ไม่ยอมไปต่อแถวแล้ วนัง่ รอแม้ จะมีพนักงานบอกให้ ลกู ค้ าไปต่อ แถวพร้ อมกับโวยวายว่าทาไมไม่ให้ เข้ าแถวในช่อง SCB First - ลูกค้ ามาขอทารายการในธนาคารในช่วงเวลาที่ธนาคารปิ ดแล้ ว แนวทางการแก้ ปัญหา - จากลูกค้ าที่มาโวยวายเรื่ องแถวยาวในขันแรก ้ ทางผมได้ บอกให้ ลกู ค้ ามาเข้ าคิว รอพร้ อมกับอธิบายว่าทาไมถึงต้ องมาเข้ าคิวตรงนี ้เมื่อลูกค้ ายังไม่ยอมทาง ผู้จดั การได้ เข้ ามาอธิบายเรื่ องต่างๆ พร้ อมกับวิธีการให้ บริการในช่อง SCB First แล้ วกจยอมให้ ลกู ค้ าเข้ ามาใช้ บริการใน Low Counter เพื่อทาให้ ลกู ค้ าเลิกโวยวาย - ลูกค้ าที่มาขอทารายการตอนธนาคารปิ ดจะมีการแก้ ปัญหาโดยบอกกับลูกค้ าว่า ธนาคารปิ ดการให้ บริการแล้ วมีการลจอคประตูไม่สามารถเปิ ดประตูได้ เพราะลูก กุญแจไม่ได้ อยูท่ ี่พนักงาน ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน -ได้ รับการฝึ กฝนการให้ บริการลูกค้ าเทคนิคต่างๆ ในการพูด -ได้ รับความรู้เรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารต่างๆ -ได้ เรี ยนรู้กระบวนการทางานของสาขาในแต่ละวันว่าต้ องทาอะไรบ้ างตังแต่ ้ เช้ า จนถึงธนาคารปิ ด


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีนครินทร์ อ่อนนุช วันที่ 26 ก.ย.-14 ต.ค. 2559 เนื่องจากการทางานที่สาขาศรี นครินทร์ ออ่ นนุชมีความเหมือนกับสาขาแรกแต่กจมีการเรี ยนรู้ ในบางเรื่ องที่แตกต่างกัน งานที่ได้ รับมอบหมาย - ทาหน้ าที่เปจ น Service Planner รายละเอียดของงาน - ตอนรับลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การแล้ วพูดสวัสดีต้อนรับลูกค้ า - สอบถามลูกค้ าว่ามาทารายอะไรในสาขา - แยกลูกค้ าออกจากกันระหว่างลูกค้ าที่ทารายการที่ Low หรื อ High Counter - คอยตัดคิวลูกค้ าหากแถวมีความยาวมากเพื่อระบายลูกค้ าไม่ให้ อึดอัด - เมื่อลูกค้ าทารายการเสรจจให้ พดู ขอบคุณที่มาใช้ บริ การ - เมื่อเสรจจจากการทางาน Service Planner จะมีการช่วยจัดการด้ านเอกสารคือ สลิปต่าง - ได้ มีโอกาสต่อสายโทรศัพท์ให้ ลกู ค้ าเพื่อติดต่อของดจ่ายค่าธรรมเนียม ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน - ธนาคารสาขานี ้จะมีพื ้นที่ในการให้ บริการน้ อยพร้ อมกับทางเดินไป High Counter มีโต๊ ะเรี ยวยาวสาหรับหยิบใบปลิวต่างๆ และสลิปประเภทต่างๆ ที่ ขว้ างทางเดินทาให้ ทางเดินแบ่งออกเปจ น 2 เส้ นทางเมื่อลูกค้ ามาใช้ บริ การเสรจจ แล้ วกาลังจะออกจากธนาคารจะเดินผ่านหลังผมไปโดยที่ไม่สามารถพูดกล่าวคา ขอบคุณที่มาใช้ บริการได้ ทนั ท่วงที แนวทางการแก้ ปัญหา - การแก้ ปัญหาจะต้ องคอยตรวจสอบดูลกู ค้ าที่กาลังเดินมาและหาจุดยืนที่ สามารถมองเหจนได้ พร้ อมกับสามารถต้ อนรับลูกค้ าได้ อย่างราบรื่ นไม่ขวาง ทางเดินของลูกค้ า ประโยชน์ที่ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน -ได้ รับการฝึ กฝนการให้ บริการลูกค้ าเทคนิคต่างๆ ในการพูด


-ได้ รับความรู้เรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารต่างๆ -ได้ เรี ยนรู้กระบวนการทางานของสาขาในแต่ละวันว่าต้ องทาอะไรบ้ างตังแต่ ้ เช้ า จนถึงธนาคารปิ ด - ได้ เรี ยนรู้การติดต่อสื่อสารภายในสาขา สานักงานเขตธุรกิจ สาขาอ่ อนนุช วันที่ 17 ต.ค.-2 ธ.ค. 2559 งานที่ได้ รับมอบหมาย - ตรวจสอบ KYC CDD - พิมพ์ทะเบียนคุมประกันภัย - ขอเอกสารต่างๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า - การติดต่อพนักงานสินเชื่อตามสาขาต่างๆ รายละเอียดของงาน ภายในสาขานี ้ผมจะค่อยทาหน้ าที่ตา่ งๆนอกเหนือจากที่ได้ บอกมาในข้ อก่อนหน้ านี ้ เนื่องจากงานเหล่านี ้ไม่ใช้ งานหลักเช่นการออกไปพบกับลูกค้ าหรื อการออกไปเอาเอกสารให้ ลกู ค้ า พร้ อมกับขอเอกสารลูกค้ าโดยงานเหล่านี ้ส่วนใหญ่พี่พนักงานจะออกไปรับเองส่วนงานหลักกจจะเปจ น ดังนี ้ -อย่างแรกที่ได้ ทาในสาขานี ้คือการพิมพ์ทะเบียนคุมประกันภัยจะเปจ นการพิมพ์ ข้ อมูลต่างๆ ของประกันภัยลงใน Excel เพื่อเกจบข้ อมูลไว้ วา่ ประกันภัยได้ สง่ มาถึง แล้ ว - ต่อมาจะเปจ นการติดต่อพนักงานสินเชื่อตามสาขาต่างๆ ซึง่ พนักงานสินเชื่อ ประจาสาขาจะมีการส่งสินเชื่อที่ลกู ค้ าได้ มาทาเพื่อขอตัว๋ P/N T/R และสมุดบัญชี มาให้ ทางสานักงานเขตตรวจสอบพร้ อมเซจนชื่อแล้ วส่งกับไปให้ พนักงานสินเชื่อ ประจาสาขาตรวจสอบและเซจนชื่อแล้ วส่งกับมาอีกครัง้ หนึง่ โดยผมจะมีหน้ าที่คอย ติดต่อด้ วยโทรศัพท์และอีเมลเพื่อให้ พนักงานสินเชื่อประจาสาขาส่งตัว๋ กับมา - การตรวจ KYC CDD จะเปจ นการตรวจสอบผู้มาขอสินเชื่อเพื่อมิให้ มีการทาการ ฟอกเงินโดยการใช้ เอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชน หนังสือรับรอง บอจ5 งบ


การเงิน เปจ นต้ น หากไม่มีเอกสารเหล่านี ้จะต้ องไปขอเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้ า ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน - ไม่มีเอกสารของผู้ถือหุ้นเกิน10% ในการตรวจ KYC CDD และไม่สามารถไปขอ เอกสารที่กรมการค้ าธุรกิจได้ เนื่องจากคนขับรถมีคิวอื่นอยู่ แนวทางการแก้ ปัญหา - จะต้ องทาการใช้ แค่ชื่ออย่างเดียวในการเชจคข้ อมูลเบื ้องต้ นไปก่อนจนกว่า เอกสารจะมา โครงการพิเศษที่ได้ รับหมอบหมาย หัวข้ อรายงาน - SCB Signature Share รายละเอียดเนือ้ หาของรายงาน ธนาคารไทยพาณิชย์คือสถาบันทางการเงินที่อยูม่ าอย่างยาวนานและสร้ างความ เชื่อมัน่ ให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปถึงความมัน่ คงยืนยาวปลอดภัยอีกทังยั ้ งมีผลิตภัณฑ์ที่ออกมา ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกสบายรวดเรจวและ ปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ าอีกทังในปั ้ จจุบนั ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ มี การปรับโครงสร้ างองค์กรและผู้บริการให้ เข้ ากับโลกาภิวตั น์ที่เทคโนโลยีก้าวหน้ าไปไกลอย่าง มากจากโทรศัพท์มือถือที่ใช้ เพียงแค่สื่อสารกับเปลี่ยนมาเปจ นสิ่งที่สามารถทาได้ เกือบทุกสิ่ง อย่างเช่น ถ่ายรูป เตือนความจา ดูหนัง คิดเลข รับส่งอีเมล เข้ าเวจปไซต์ค้นหาข้ อมูลต่างๆ แทนที่คอมพิวเตอร์ และที่สาคัญสิ่งนี ้สามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้

โดยผ่านทาง

แอพพลิเคชัน่ นันคื ้ อส่วนสาคัญที่ทาให้ ความสาคัญของสมุดบัญชีคอ่ ยๆลดหายลงไปอย่าง ช้ าๆ และอีกไม่นานคงหายไปอย่างแน่นอน เมื่อสมุดบัญชีหายไปสิ่งที่จะหายตามไปด้ วยคือ ลายเซจนที่มีความสาคัญอย่างมากในการใช้ ทาธุรกรรมทางการเงินในทุกๆ ส่วนที่สาคัญของ การทาธุรกรรมทางการเงินไม่วา่ จะเปจ นการถอนเงิน สมุดบัญชีหาย บัตรเอทีเอจม/เดบิตหาย หรื อการทาธุรกรรมที่สาคัญของลูกค้ าจะต้ องมีการเซจนลายเซจนเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้ าว่า ใช้ ตวั จริงหรื อไม่จงึ จะทาให้ เกิดความปลอดภัยกับลูกค้ าอย่างแท้ จริง


SCB Signature Share คือตัวช่วยที่จะทาให้ สิ่งที่คาดการณ์ไว้ ในอนาคตว่าจะทาให้ เกิดการหายไปของสมุดบัญชีแล้ วประชาชนหันมาใช้ สมุดบัญชีบนมือถือแทนทางธนาคาร ไทยพาณิชย์จงึ มีผลิตภัณฑ์ชิ ้นใหม่ออกมา คือ SCB E-Passbook SCB E-Passbook SCB E-Passbook คือบัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่ ไม่ต้องมีสมุดคูฝ่ าก ทาธุรกรรมได้ ทุกสาขาของธนาคาร ใช้ เพียงเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน) ในการทารายการ ฝาก ถอน โอน สะดวกมากขึ ้น คล่องตัวมากขึ ้น และ ปลอดภัยมากขึ ้น ประโยชน์ ของ SCB E-Passbook 1.สะดวกมากขึ ้น เพียงแสดงเอกสารแสดงตน กจทารายการได้ เหมือนกันทุกสาขา 2.คล่องตัวมากขึ ้น ไม่ต้องพกพาสมุดคูฝ่ าก ไม่ต้องกลัวหาย 3.ปลอดภัยมากขึ ้น ข้ อมูลลูกค้ าและลายเซจนจะอยูใ่ นระบบธนาคาร 4.มี Email Notification แจ้ งให้ ทราบทุกรายการที่ฝาก ถอน ผ่านเคาน์เตอร์ สาขา และวันที่ 1 ของเดือนถัดไป จะจัดส่ง E-Statement ไปยัง Email Address ที่ ลูกค้ า ให้ กบั ธนาคารเพื่อให้ ลกู ค้ าตรวจสอบรายการได้ ทกุ เวลาที่ต้องการ


ผลิตภัณฑ์ชิ ้นนี ้มีทาทุกอย่างได้ เหมือนสมุดบัญชีเงินฝากเพียงแค่ไม่สมุดบัญชีและ ใช้ เพียงบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวในการแสดงตนเพราะสิ่งสาคัญอย่างลายเซจนที่ทาง พนังงานจะต้ องเปจ นคนตรวจสอบได้ อยูใ่ นระบบธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว นี ้คือสิ่งที่ SCB Signature Shareจะทาคือแชร์ ลายเซจนไว้ ในระบบของธนาคารถึง ลูกค้ าจะไม่ได้ ใช้ SCB E-Passbook กจจะมีลายเซจนไว้ อยู่ในระบบเช่นเดียวกัน ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจาก SCB Signature Share 1. เพิ่มความสะดวกให้ กบั ลูกค้ ามากขึ ้นทาให้ ลกู ค้ าสามารถถอนหรื อเปลี่ยนบัตร เอทีเอจมใหม่ ณ สาขาใดกจได้ เพียงแค่มีบตั รประชาชนและยังลดความรู้สกึ ด้ าน ลบที่มีตอ่ สาขานันๆ ้ ได้ ทาให้ คะแนน TRI*M นันดี ้ ขึ ้นเนื่องจากการลดการ โวยวายของลูกค้ าที่ต้องการใช้ เงินและความหงุดหงิดจากปัญหาบัตรเอทีเอจม/เด บิตหายหรื อชารุดแล้ วไม่สามารถทาบัตรใหม่ได้ หรื อถอนเงินเพราะอยู่ตา่ งสาขา ที่เปิ ดบัญชีไว้ 2. เปจ นการเตรี ยมพร้ อมรับมือสาหรับอนาคตที่จะไม่มีสมุดบัญชีและจาเปจ นต้ องนา ลายเซจนของลูกค้ าทังหมดเข้ ้ าสูร่ ะบบธนาคาร


บทที่ 4 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ านและข้ อเสนอแนะ(Cordia new 18) 4.1 สรุปผลการปฏิบัตงิ าน 4.1.1 ด้ านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน - สาหรับพนักงานธนาคารนันจ ้ าเปจ นต้ องมีคณ ุ ธรรมจริยธรรมอย่างมากไม่ว่าจะเปจ น พนักงานสาขาหรื อพนักงานสานักงานธุรกิจ เพราะว่าเปจ นการทางานที่เกี่ยวข้ องกับเงินตรา หากขาดความยับยัง่ ชัง่ ใจในขณะปฏิบตั งิ านเหจนเงินตรงหน้ าที่ไม่ใช่ของตัวเองนาไปใช้ อานวยความสะดวกให้ กบั ตนเอง นันหมายความว่ ้ าจะทาให้ เกิดความไม่เชื่อถือในสถาบัน การเงินเปจ นอย่างยิ่งพนักงานจึงต้ องมีวินยั และความอดทนเปจ นอย่างยิ่งเนื่องจากพนักงาน งานธนาคารมีหน้ าที่ให้ บริการจาเปจ นต้ องเจอกับลูกค้ าหลากหลายรูปแบบยิ่งเกี่ยวข้ องกับ เงินยิ่งทาให้ ลกู ค้ ามีความพิเศษมากขึ ้นไปอีก การจะรับมือกับลูกค้ าต่างๆ จะต้ องมีความ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และจาคะจึงจะทาให้ ปฏิบตั งิ านไปได้ อย่างเปจ นสุขและ ราบรื่ น 4.1.2 ด้ านการเรี ยนรู้ การทางานในสถานประกอบการ - การฝึ กงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทาให้ ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการให้ บริการ พูดคุยหรื อ แม้ แต่การแก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ าคือสิ่งสาคัญที่จะทาให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจ และกับ มาใช้ บริการต่อ งานเอกสารต่างๆ เช่น สลิปต่างๆ ที่ต้องรู้วิธีการเรี ยงเพื่อจัดเกจบสลิปถอนฝากหลังจากสาขาปิ ดหรื อมาสเตอร์ สลิปที่เปจ นรายงงานสรุปกิจกรรมทางการเงินที่สาขาได้ ทา ณ วันนัน้ ตรวจเชจคสต๊ อค บัตรATM บัตรเครดิต สมุดบัญชีชนิดต่างๆ แผ่นผับเพื่อให้ มี พอสาหรับสาขานันๆ ้ ที่สาคัญที่สดุ คือ การ Moring Talk ในตอนเช้ าเพื่อนัดแนะสิ่งที่ต้องทา ในวันนันหรื ้ อเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้น หากขาดสิ่งนี ้ไปจะทาให้ การทางานในแต่วนั การ แก้ ปัญหาในแต่ครัง้ เกิดความยากลาบากเปจ นอย่างมาก เนื่องจากการไม่ได้ พดู คุยกันเมื่อ สะสมมากขึ ้นจะมีเหตุที่ไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ และลุกลามใหญ่โตจนเกิดผลกระทบที่ รุนแรงต่อตัวองค์กรได้ เช่นกัน


4.1.3 ด้ านการใช้ สติปัญญาแก้ ปัญหาในการทางาน - ในทุกๆ การทางานจะต้ องมีปัญหาเกิดขึ ้นแน่นอนไม่วา่ จะเปจ นปัญหา เลจกน้ อยหรื อปัญหาใหญ่โต พนักงานธนาคารจึงต้ องมีไหวพริบพร้ อมที่จะแก้ ปัญหาเลจกน้ อย ที่อยู่ตรงหน้ าไม่ให้ ลกุ ลามใหญ่โตอย่างเช่น ลูกค้ าเปจ นคนหูตงึ จึงมีนิสยั ชอบพูดเสียงดังทา ให้ คนรอบข้ างคิดว่าทางธนาคารถูกตาหนิหรื อทาอะไรผิดพลาดจนทาให้ ลกู ค้ าหงุดหงิด อารมณ์เสีย พนักงานธนาคารที่สาขาผมทาผู้จดั การสาขาจะออกมาพูดคุยกับลูกค้ าท่านอื่น พร้ อมกับบอกว่าลูกค้ าท่านนี ้เปจ นคนหูตงึ เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นในสาขา จากปัญหาที่เกิดขึ ้นในสาขาเปจ นปัญหาอันเลจกน้ อยที่เกิดจากความเข้ าใจผิดแต่หากไม่มีการ แก้ ไขสิ่งที่เกิดขึ ้นแล้ วมีลกู ค้ าที่เข้ าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นและนาไปพูดต่อ โพ สลงเฟสบุ๊ค อัพลงพันทิบทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี ้ขึ ้นเหตุการณ์กจ จะเริ่มลุกลามใหญ่โตขึ ้นจากแก้ ไขง่ายๆ กลายเปจ นยากกว่าเดิมแม้ จะมีแอดมินให้ คาตอบ หรื อความเข้ าใจผิดในสิ่งนี ้บนอินเตอร์ เนจตกจยงั ทาให้ กลุม่ ลูกค้ าที่ได้ รับข่าวสารเหล่านี ้ไปรับรู้ ถึงความจริงที่เกิดขึ ้นเปจ นแค่สว่ นน้ อย และส่วนใหญ่กจยงั เกิดความเข้ าใจผิดต่อไป เปจ นต้ น 4.1.4 ด้ านการทางานร่ วมกันในองค์ กร - การทางานของธนาคารไทยพาณิชย์ในสาขาจะต้ องมีการประชุมร่วมกันทุกเช้ า หรื อการ Moring Talk เพื่อประสานงาน และมอบหมายหน้ าที่ใครทา High Counter Low Counter หรื อService Planner และที่สาคัญผมที่ได้ ทาหน้ าที่เปจ น Service Planner จะเปจ น หน้ าที่สาคัญในการประสานงานระหว่าง HighกับLow Counter เพื่อให้ งานในวันนันเปจ ้ นไป อย่างราบรื่ น เมื่อคนเริ่มเยอะคิวยาวเราจะต้ องคอยตัดคิวจากHighมาLowโดยที่ไม่ทาให้ Lowเกิดความล่าช้ าไปด้ วยจะต้ องตัดคิวลูกค้ าที่มาทารายการเดียวฝากถอน รายการเหล่านี ้ จะง่ายต่อการคีย์ข้อมูลและรวดเรจวแต่การจะทาอย่างนี ้เราต้ องคอยดูสญ ั ญาณจากพี่ Low Counter หรื อพูดคุยว่ามีความพร้ อมหรื อไม่หากเราคอยตัดคิวมาให้ ที่ Low โดยไม่ดหู รื อ พูดคุยจะทาให้ เกิดการซ้ อนทับกับลูกค้ าที่มาใช้ บริ การตรง Low Counter 4.1.5 ด้ านการใช้ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสารสนเทศในการทางาน - เครื่ องปั่นเงิน เครื่ องรัดสลิป 2 เครื่ องนี ้เปจ นครัง้ แรกที่ได้ ใช้ งานเนื่องจากพี่เลี ้ยงให้ นาเงินไปปั่นเพื่อนาส่งแคชเชียร์ โดยตัวเครื่ องจะเซจตไว้ ที่ 100 ใบ กับเครื่ องรัดสลิปจะใช้ เมื่อ


มีการจัดเกจบสลิปเพื่อรอวันหมดอายุ 5 ปี แล้ วทาลายทิ ้งเครื่ องเหล่านี ้จะเปจ นเครื่ องอัตโนมัติ เพียงนาเงินและสลิปไปใส่เครื่ องกจจะทางานทันทีจงึ ง่ายต่อการใช้ งาน 4.1.6 ด้ านทักษะในการทางานอื่นๆ - การติดต่อหรื อออกไปหาลูกค้ า ณ สานักงานธุรกิจจะต้ องมีการพูดคุยกับลูกค้ าที่ โรงงานเพื่อตรวจสอบดูสภาพแวดล้ อม คนงาน สินค้ าหรื อแม่แต่สอบถามถึงสภาพที่เกิด ขึ ้นกับลูกค้ าในช่วงนี ้ประกอบการพิจารณาในคาขอของลูกค้ าไม่วา่ จะเปจ นการพักการชาระ หนี ้ ลดดอกเบี ้ยเราจะต้ องมีทกั ษะในการพูดคุยเพื่อไม่ให้ เสียลูกค้ าที่มีอยู่แม้ ลกู ค้ าจะขอมาก เกินความจาเปจ นหรื อนาเงินที่ก้ ไู ปใช้ ในส่วนที่ไม่มีประโยชน์ 4.2 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการปฏิบัตงิ าน 4.2.1 ประโยชน์ ต่อตนเอง - ได้ เรี ยนรู้การต้ อนรับลูกค้ าทาให้ มีความกล้ าในการให้ บริการมากขึ ้น การพูดคุยมี ส่วนร่วมกับที่ทางานสังคมเปจ นสิ่งที่ทาให้ ได้ เรี ยนรู้จากธนาคารไทยพาณิชย์ และยังมีอีก หลายสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้แต่ผมคิดว่า 2 สิ่งนี ้คือสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้มากที่สดุ ในการทางานแห่งนี ้ เนื่องจากนิสยั ส่วนตัวเปจ นคนไม่คอ่ ยเข้ าสังคมถ้ าไม่มีความสนิทสนมกันพอสมควรทาให้ มี ความลาบากในช่วงแรกๆ ที่จะริเริ่ มพูดคุยกับใครซักคนที่เปจ นคนแปลกหน้ า การต้ อนรับ ลูกค้ าเจอลูกค้ าหลายประเภททาให้ เกิดมีความกล้ า ความเคยชินมากขึ ้นในการเผชิญหน้ า กับบุคคลต่างๆ เพราะหากเรามี Connection ที่ดีเรากจมีโอกาสในสิ่งต่างๆ มากขึ ้นไปอีก 4.2.2 ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ - ธนาคารได้ ฝึกพร้ อมพัฒนาบุคลากรในอนาคตที่อาจจะเข้ าทางานในธนาคารโดยที่ หากกลุม่ ๆ นี ้ได้ เข้ ามาทางานจะมีความเข้ าใจในตัวธนาคารอยูก่ ่อนแล้ วสามารถทนต่อ สภาพแวดล้ อมทางสังคม ภาวะกดดันทางธนาคารหรื อลูกค้ าได้ เนื่องจากเคยผ่านและได้ เหจน สิ่งเหล่านี ้มาแล้ วช่วงฝึ กงานทาให้ ไม่เกิดการลาออกจากเหตุการณ์เหล่านี ้ที่เกิดขึ ้นในปัจจุบนั ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่พนักงานเข้ ามาใหม่จะออกเพราะไม่สามารถรับสภาพแวดล้ อม ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นกับตนเองได้


4.2.3 ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย - ได้ พฒ ั นานักศึกษาที่มีอนาคตได้ ออกไปเผชิญโลกภายนอกเพื่อสร้ างชื่อเสียงให้ กบั มหาวิทยาลัย และนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ รับมาต่อยอดในมหาวิทยาลัยได้ ในเรื่ อง ต่างๆ


บรรณานุกรม ประวัตธิ นาคารไทยพาณิชย์ . (ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก https://th.wikipedia.org/wiki สืบค้ น 19 ธันวาคม 2559 ประวัตธิ นาคารไทยพาณิชย์ . (ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก http://www.scb.co.th/th/about-scb/ourhistory/foundation-of-thai-banking สืบค้ น 19 ธันวาคม 2559 ผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ . (ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก http://www.scb.co.th/th/personalbanking สืบค้ น 19 ธันวาคม 2559 โครงสร้ างการบริหารงาน. (ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก http://www.scb.co.th/th/aboutscb/corporate-governance/management-structure สืบค้ น 20 ธันวาคม 2559


ภาคผนวก ภายในสานักงานเขตธุรกิจ


พี่เลี ้ยง/พนักงานที่ปรึกษา


เนื่องจากไม่ได้ แสกนใบลงเวลาไว้ จงึ ใช้ เงินสมุดบัญชีแทน

จานวนเงิน 3900 บาท ทางานตังแต่ ้ วนั ที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 31สิงหาคม 2559


จานวนเงิน 6600 บาท ทางานตังแต่ ้ วนั ที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จานวนเงิน 6000 บาท ทางานตังแต่ ้ วนั ที่ 3 ตุลาคม ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 จานวนเงิน 7200 บาท ทางานตังแต่ ้ วนั ที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

โครงการสหกิจ SCB Signature Share  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you