Page 1

Het begint met expertise


Het begint met expertise Waar bomen groeien is leven en waar leven is, is groei! Dat maakt bomen waardevol voor de omgeving. Of het nu gaat om een beeldbepalende boom in een stadscentrum of een monumentale boom op een historisch landgoed, als beheerder van een gemeente, provincie of een andere overheidsinstantie heeft u inzicht in de waarde van bomen. Maar omdat u beheerder bent, hebt u ook te maken met de andere kant. Van strategische keuzes over het groen in de omgeving tot praktische beslissingen over bijvoorbeeld een verplanting of groeiplaatsverbetering. U bent tenslotte verantwoordelijk voor een veilige omgeving met gezond groen. Tree-O-Logic ondersteunt u met expertise op dit gebied. Als onafhankelijk boomtechnisch onderzoeksbureau hebben we gecertificeerde Boomveiligheidscontroleurs, European Tree Technicians en een geregistreerde Boomtaxateur in huis. Kennis die we in de praktijk brengen. Dat typeert onze adviezen op alle niveaus; ze zijn doorwrocht en goed onderbouwd, maar ook praktisch en uitvoerbaar. Als u voor vragen en keuzes staat met betrekking tot bomen, laten we ons graag door u uitnodigen. Het begint met expertise!

2

Voorwoord


Inventarisatie, boomveiligheidscontrole en beheerplanning

4

Nader onderzoek

6

Groeiplaatsonderzoek

8

Verplantbaarheidsonderzoek

10

Bomen Effect Analyse

12

Waardebepaling en taxatie

14

Projectmanagement

16

Second opinion

18

Beleid en beheer

20

Flora- en Faunacheck

22

Inhoud

3


Inventarisatie, boomveiligheidscontrole en beheerplanning Als eigenaar van bomen, bent u verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer. U hebt wettelijk gezien een zorgplicht. Het is aan u om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat bomen geen gevaar opleveren voor hun omgeving. Met professioneel en planmatig beheer voorkomt u dat bijvoorbeeld zieke of beschadigde bomen risicovolle situaties opleveren. Tree-O-Logic ondersteunt u daarbij. •

Inventarisatie. De basis van professioneel beheer is een inventarisatie. Welke bomen vallen onder uw beheer? Welke kenmerken hebben deze bomen en waar staan ze precies? Wij brengen dit zorgvuldig in kaart. Deze gegevens stellen we digitaal beschikbaar. U kunt ze inlezen in uw beheersysteem.

Boomveiligheidscontrole. Onze gecertificeerde Boomveiligheidscontroleurs inspecteren de bomen op biologische en mechanische gebreken en aantastingen. Het is een visuele veiligheidsinspectie, waarbij ze letten op aspecten als standplaats, conditie, de kwaliteit van de kroon, de stam en de stamvoet, schimmels, inrottingen en andere zichtbare gebreken. Op basis van deze boomveiligheidscontrole maken we inzichtelijk of een boom risico’s oplevert en of nadere inspectie of maatregelen vereist zijn. Waardevolle input voor uw beheerplanning!

Beheerplanning. Als u weet welke bomen u beheert (dankzij een inventarisatie) en welke bomen om aandacht vragen (dankzij een boomveiligheidscontrole) kunt u het beheer en onderhoud daarop afstemmen. Wij helpen u bij het vertalen van de inventarisaties en inspecties in een goed beheerplan, waarbij ook de kosten voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

4


Bomen in beeld brengen en houden, dat is de essentie van beheer.

5


Een gedetailleerd onderzoek geeft u zekerheid bij belangrijke beslissingen.

6


Nader onderzoek De gecertificeerde European Tree Technicians van Tree-O-Logic herkennen bij een visuele controle al snel gebreken en aantastingen. Door onze jarenlange ervaring kunnen we trefzeker de diagnose stellen. Toch kan soms een nader onderzoek nodig zijn om de ernst van een aantasting vast te stellen. In sommige gevallen maken we daarvoor gebruik van apparatuur. De meest eenvoudige ĂŠn meest gebruikte hulpmiddelen zijn de hamer en de prikstok. Hiermee kunnen we vaststellen of er sprake is van houtrot ĂŠn hoe diep een holte of rotting is. De omvang van inwendige rotting stellen we vast met een resistograaf of een picus (of arbotom). Metingen van de fysieke weerstand c.q. geluidsgolven geven inzicht in de omvang van de rotting en de dikte van de restwand. Ook trekproeven kunnen worden uitgevoerd om daarmee de stabiliteit van de bomen te kunnen beoordelen. Onze specialisten gebruiken deze verschillende metingen als input voor hun uiteindelijke conclusie. Zij weten wat de gemeten waarden betekenen voor de breukvastheid en stabiliteit van de boom. Dat levert belangrijke en goed onderbouwde adviezen op. Welk besluit u ook neemt, u doet het doordacht en op basis van feiten. Heel overtuigend.

7


Verplantbaarheidsonderzoek Bij de herinrichting van de openbare ruimte, houdt u rekening met de plaats van waardevolle bomen. Toch past een boom soms beslist niet in de plannen, bijvoorbeeld als deze staat op de plaats van geplande nieuwbouw of een wegverbreding. U vraagt zich af of u de boom kunt behouden door deze te verplaatsen. Tree-O-Logic geeft u het antwoord met een verplantbaarheidsonderzoek. Het gaat daarbij om vier vragen: •

Is de boom vitaal genoeg om een verplaatsing te overleven? Wij onderzoeken hiervoor de conditie en vitaliteit van de boom.

Wat zijn de mogelijkheden om de boom te verplaatsen? Wij bekijken onder meer de omvang van de boom en de aard van de (ver)plantlocatie.

Hoe bereidt u de boom voor op het verplanten? Wij doen onderzoek naar de bewortelingsintensiteit omdat het van belang is dat u een goed bewortelde boom met een stevige wortelkluit verplaatst.

Hoe ziet de toekomstige groeiplaats eruit? Wij geven u advies met betrekking tot de toekomstige groeiplaats.

8


Bomen zijn verplantbaar, maar niet zonder slag of stoot.

9


Wij onderzoeken de groeiplaats van de boom in al haar facetten.

10


Groeiplaatsonderzoek Sommige bomen lijken op de juiste plaats te staan. En toch valt het u (of ons) op dat de boom niet gedijt. De groei stagneert en de boom verliest haar goede conditie. De betreffende boomsoort en de locatie passen bij elkaar. Wat is dan de oorzaak? Tree-O-Logic stelt dit vast in een groeiplaatsonderzoek. Wij onderzoeken de groeiplaats van de boom in al haar facetten. Zo kunnen we bladeren van de boom analyseren in een laboratorium. Ook nemen we bodemmonsters om inzicht te krijgen in de samenstelling en kwaliteit van de groeiplaats. Op basis van de laboratoriumuitslagen en onze eigen waarnemingen komen we met een heldere rapportage. Daarin beoordelen we niet alleen de groeiplaats maar brengen we ook de knelpunten in kaart. Wij geven u concrete adviezen, bijvoorbeeld ter verbetering van de voedingswaarde van de grond of de inrichting van de directe omgeving. Zo kunt u op tijd de juiste maatregelen nemen en uw boom behouden.

11


Bomen Effect Analyse Als de inrichting van de ruimte rond een boom verandert, kan dat gevolgen hebben voor de toekomstverwachting van de boom. Ook tijdelijke werkzaamheden in de nabijheid van bomen kunnen nadelige effecten hebben. Met een Bomen Effect Analyse (BEA) geeft Tree-O-Logic u inzicht in deze effecten. Het gaat u uiteindelijk maar om ĂŠĂŠn vraag. Kan de boom, gezien de voorgenomen veranderingen in de directe omgeving, duurzaam behouden blijven op de huidige standplaats? Onze gecertificeerde European Tree Technicians brengen eerst de huidige situatie van de boom in beeld. Van conditie en gebreken tot en met beworteling en bodemkwaliteit. Op basis daarvan stellen we vast welke effecten u kunt verwachten en onder welke voorwaarden de boom behouden kan blijven. Wij adviseren u concrete maatregelen die u kunt opnemen in uw bestek. Hierbij kunt u denken aan beperkingen voor materiaalopslag in de omgeving van de boom, het instellen van een beschermd boomgebied, preventieve snoei of extra watervoorziening. Wij beperken ons niet alleen tot tijdelijke maatregelen. Onderzoek bij de boom levert in veel gevallen meteen waardevolle adviezen op voor structurele groeiplaatsverbetering. Een Bomen Effect Analyse helpt u om duidelijke afspraken te maken met de partijen die het werk rond de boom uitvoeren.

12


Wat is het effect van omgevingsveranderingen op een boom?

13


Schade is een gevolg. Maar wat zijn de gevolgen van schade?

14


Waardebepaling en taxatie Als er door toedoen van derden schade aan uw bomen ontstaat, wilt u deze schade kunnen verhalen. Maar hoeveel is een boom waard en wat is een reĂŤle schadeclaim? Tree-O-Logic geeft het antwoord met vakkundige expertise. Wij hebben een taxateur in huis die geregistreerd is bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, de NVTB. Aan de hand van de daarvoor geldende richtlijnen bepalen we de waarde van een boom ĂŠn de omvang van de schade. Daar is diepgaande kennis voor nodig van bomen en hun reactie op schade en aantastingen. Onze expertise als gecertificeerde European Tree Technician is hierbij onze kracht. Wij kunnen een waardebepaling overtuigend onderbouwen en de hoogte van het schadebedrag nauwkeurig inschatten.

15


Projectmanagement Of het nu gaat om de inrichting van de buitenruimte, een nieuwbouwproject of onderhoud aan bomen, u werkt samen met specialisten. Tree-O-Logic helpt u om dit efficiĂŤnt en succesvol te doen. Dat begint al bij het scherpstellen van de uitgangspunten en randvoorwaarden. Wij leggen deze voor u vast in een duidelijk bestek. Dat is tenslotte essentieel voor het projectmanagement. Als projectorganisatie bewaken we de kwaliteit, de planning en het budget. Door onze inhoudelijke kennis signaleren we vroegtijdig afwijkingen en zijn we een deskundige gesprekspartner voor (onder) aannemers. Wij vertegenwoordigen u als opdrachtgever en behartigen uw belangen. U kunt ons breed benutten en inzetten. Van ondersteuning bij de aanbestedingsprocedure en het opstellen van bestekken tot en met het leiden van bouwvergaderingen en kwaliteitscontroles gedurende het project.

16


Een projectmanager houdt de kwaliteit, planning en het budget scherp in het oog.

17


De extra zekerheid van een deskundige die meekijkt. 18


Second opinion Heeft een boom monumentale waarde? Is het terecht dat een kapvergunning wordt geweigerd? Is een schadeclaim realistisch? Er kunnen zich tal van situaties voordoen waarin u graag het onafhankelijk oordeel van een expert hoort. Bij Tree-O-Logic kunt u terecht voor een second opinion. De ene keer gaat het om de vraag of bijvoorbeeld de wetgeving juist is toegepast of boomtechnische aspecten goed zijn ingeschat. De andere keer betreft het contra-expertise, waarbij we de omvang van een schade inschatten. Als gecertificeerde European Tree Technicians en geregistreerde Boomtaxateur (NVTB) hebben we alle kennis in huis!

19


Beleid en beheer Voor het onderhoud van bomen hanteert u strategische uitgangspunten en een helder beheerplan. Ook op dit niveau kan Tree-O-Logic u ondersteunen. Wij beginnen bij het begin namelijk het opstellen van een duidelijke visie op de buitenruimte, specifiek met betrekking tot de beplanting. Daarmee beschikt u over heldere kaders voor het beheer en onderhoud. Wat is het eindbeeld dat u voor ogen hebt? Welke plaats geeft u bomen in de wijk en op grond van welke criteria? Voor de vertaling naar een concreet beheerplan is inzicht in het bomenbestand nodig. Daarvoor kunnen we een inventarisatie (nulmeting) uitvoeren. Door de juiste beleids- en planmatige aanpak realiseert u de hoogste kwaliteit ĂŠn de meeste efficiency, waarbij ook de kosten vooraf inzichtelijk worden gemaakt.

20


Het geheim van effectief beleid is een gestructureerde aanpak. 21


De veelzijdigheid van de natuur is iets om rekening mee te houden.

22


Flora- en Faunacheck Heeft u plannen voor het onderhoud aan of verplanten van bomen? Dan spelen niet alleen boomtechnische vraagstukken een rol. U hebt ook te maken met de Flora- en Faunawet. Deze wet waarborgt de bescherming van in het wild voorkomende planten en dieren. U mag ze niet verstoren in hun leefomgeving. Dat kan op onverwachte plaatsen en momenten een beperking van de mogelijkheden betekenen. Als er bijvoorbeeld beschermde dier- of plantensoorten in het plangebied voorkomen, dient u de nodige maatregelen te nemen en een ontheffing aan te vragen. Tree-O-Logic voert voor u een ora- en faunacheck (of ecoscan) uit. Wij brengen het effect van de voorgenomen ingreep op de natuur uit. Wij geven u advies over de regels die voor u van belang zijn en de aanvraag van een ontheffing. Zo voorkomt u dat u onbedoeld waardevolle planten of dieren verstoort en niet aan de wettelijke regels voldoet. Wij geven u hierover graag meer informatie.

23


postadres: Biesbongerd 2, 4041 RE Kesteren bezoekadres: Broeksteeg 2, 6732 GS Harskamp

0318 479 166 0318 479 844 info@treeologic.nl www.treeologic.nl

Brochure Tree O Logic  
Brochure Tree O Logic  

Als organisatie, gemeente, provincie of andere overheidsinstantie bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van bomen. Een veelzi...

Advertisement