Page 1

za školní rok 2008 / 2009


Na obálce: Fotografie ze sportovního dne školy Fotografie ze dne otevřených dveří Kateřina Malá 3. G, účastnice Expedice Mars 2008 D. Pokorná 3. B  Bezradný, Hloupý, Krásný a Nebeská (tempera, detail) A. Kracíková 2. C  Iniciály (kresba)


VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008 / 2009

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2008


Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů a studentů Gymnázia Třebíč Redakce: Mgr. Radek Blažek Mgr. Petr Benda Mgr. Lenka Mahelová Fotografická předloha, foto: Mgr. Karel Janík Návrh obálky, grafická úprava: Mgr. Petr Benda, YASHICA


Slovo ředitele Vážené dámy, vážení páni, mezi mnohé milé tradiční povinnosti ředitele školy patří otevřít hodnotící výroční zprávu úvodním slovem, a tím uzavřít uplynulý školní rok. Asi to nebyla náhoda, že Horácké noviny číslo 55, ročník 20, ze dne 10. 7. 2009 uveřejnily tento článek: „Kraj rozdal stipendia a ocenil talenty Na závěr školního roku udělila krajská rada cenu Talent Vysočiny a Stipendium Vysočiny. Devět nejnadanějších z celkového počtu 83 žáků a studentů bude moci po příštích deset měsíců hospodařit s měsíčním stipendiem ve výši jednoho či dvou tisíc korun. Nominační komise letos vybírala z celkového počtu 144 návrhů. „Oproti loňskému roku přišlo o 47 nominací více,“ uvedla krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková. V každé kategorii byli zvlášť oceněni žáci základních škol zvlášť studenti středních škol. Od věkové kategorie se odvíjí i výše stipendií. „Ocenění je určeno pro žáky, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní resp. zájmové činnosti. Návrh na nominaci podává škola, školské zařízení či organizace zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech – humanitním, uměleckém, přírodovědeckém, technickém a sportovním. V každé kategorii byli zvlášť oceněni žáci základních škol a zvlášť škol středních,“ vysvětlila Marie Kružíková. Z Třebíčska byli nominování následující žáci, potažmo studenti: Tereza Růžičková (Gymnázium Třebíč), Klára Vítková (Gymnázium Třebíč), Michal Koutný (Gymnázium Třebíč), Tomáš Koutný (Gymnázium Třebíč), Luboš Vlčan (Gymnázium Třebíč), Radek Prokeš (Gymnázium Třebíč), Jan Hirt (Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice), Aneta Benešová (Gymnázium Třebíč), Aneta Železníková (Gymnázium Třebíč). Na cenu hejtmana Vysočiny byla nominována Tereza Růžičková (Gymnázium Třebíč).“ (drak) Po přečtení jsem si uvědomil, že pokud veřejnost naši školu v loňském roce hodnotila podle tohoto sdělení, můžeme být všichni na svou práci hrdí a můžeme se dokonce přenést i přes takové drobné problémy, jako je systém přijímacího řízení nebo zavádění státních maturit. Pokud si v následujících textech výroční zprávy ověříte, jak se vyučujícím a žákům v roce 2008 / 2009 vedlo, dáte mi za pravdu, že mám a musím poděkovat žákům za vzornou reprezentaci školy, vyučujícím za dobře odvedenou práci, péči a důslednost, se kterou se věnují žactvu, nepedagogickým zaměstnancům, kteří svou měrou rovněž přispívají k úspěchům celé školy. Vezměte prosím toto poděkování zároveň jako výzvu pro příští období! Mgr. Radek Blažek Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 19. 10. 2009 a schválena pedagogickou radou dne 7. 10. 2009. V Třebíči dne 19. 10. 2009

Mgr. Radek Blažek, v. r. ředitel

3


VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Charakteristika školy a základní údaje Název:

Gymnázium Třebíč

Sídlo:

Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, PSČ 674 01

Založena:

8. října 1871

Charakteristika školy: Gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou s délkou vzdělávání 4 nebo 8 let, podle oboru vzdělávání, formou denní. Gymnaziální vzdělávání má podle Rámcového vzdělávacího programu gymnazijního vzdělávání žáky vybavit klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání, další typy terciárního vzdělávání, další specializaci i pro občanský život. Gymnázium má usilovat o to, aby naplňovalo a rozvíjelo tyto cíle: • vytvářet u žáků předpoklady pro celoživotní učení; • připravit je pro další studium a pro uplatnění v pracovním životě; • podporovat celkový rozvoj osobnosti žáků tak, aby se dokázali co nejlépe zapojit do demokratické společnosti a projevovat se jako její aktivní občané; • usilovat u žáků o dotváření hodnotového systému obecně přijímaného společností, rozvíjet schopnost samostatně se rozhodovat, tvořivě a kriticky myslet, být tolerantní a zodpovědný, vážit si kulturních, duchovních a materiálních hodnot, chránit své duševní a fyzické zdraví a životní prostředí. Rozhodnutí o zařazení Gymnázia v Třebíči do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 1. 2004 pod č. j. 30 786/03-21 s účinností od 1. 9. 2004 uvádí, že škola sdružuje gymnázium s kapacitou 620 žáků. Škola využívá pronajaté prostory v budově Hasskova 88/15 v Třebíči. Identifikátor školy: IČO: IZO:

600 015 343 604 184 35 000 559 237

Zřizovatel školy:

Kraj Vysočina

Zřizovací listina byla schválena usnesením zastupitelstva kraje Vysočina dne 18. 9. 2001 pod č. j. 045/05/01ZK a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina dne 17. 6. 2003 pod č. j. 151/03/2003/ ZK a vydána dne 17. 6. 2003. Údaje o vedení školy: Mgr. Radek Blažek, ředitel PaedDr. Marie Javorková, statutární zástupkyně ředitele RNDr. Miroslav Málek, zástupce ředitele Adresy pro dálkový přístup: ředitel 568 844 679 záznamník, fax 568 846 246 spojovatelka 568 840 815 E-mail: gymnazium.trebic@gtr.cz WWW: gtr.cz

4


Údaje o školské radě Členové jmenovaní radou kraje: Jméno: Ing. Miroslav Nešpůrek Zaměstnání: manažer obchodu E-mail: mnespurek@seznam.cz Jméno: Zaměstnání: E-mail:

Mgr. Marie Bartíková ředitelka ZŠ zsvycapy@seznam.cz

Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty: Jméno: Mgr. Vladimír Brázda Zaměstnání: učitel ZŠ E-mail: vbrazda@centrum.cz Jméno: Zaměstnání: E-mail:

Ing. Miloslav Plot Compunax spol. s r. o. m.plot@compunax.cz

Členové volení pedagogickými pracovníky: Jméno: PhDr. Pavel Jindra Zaměstnání: učitel, Gymnázium Třebíč E-mail: jindrap@gtr.cz Jméno: Zaměstnání: E-mail:

Mgr. Stanislav Prokop učitel, Gymnázium Třebíč prokops@gtr.cz

Přehled vyučovaných oborů vzdělání Obor vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné ve čtyřletém studijním cyklu Obor vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné v osmiletém studijním cyklu Oba obory jsou vyučovány podle učebního dokumentu, který schválilo MŠMT dne 5. 5. 1999 pod č. j. 20 594/99-22 s platností od 1. 9. 1999 počínaje prvním a pátým ročníkem. Obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné v osmiletém studijním cyklu Obor je vyučován podle učebního dokumentu Školní vzdělávací plán, který vytvořil pedagogický sbor podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání a pro vzdělávání na nižším stupni víceletého gymnázia a schválila školská rada dne 20. 6. 2007 a pedagogická rada dne 25. 6. 2007. Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné ve čtyřletém studijním cyklu Obor je vyučován podle učebního dokumentu Školní vzdělávací plán, který vytvořil pedagogický sbor podle Rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia a schválila školská rada ke dni 1. 9. 2009 a pedagogická rada dne 24. 6. 2009.

5


UČEBNÍ PLÁN VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 / 2009 Školní učební plán nižšího gymnázia od 2008 / 2009 POČET TŘÍD: 20 (čtyřleté 12, osmileté 8)

KKOV

Platí od 1. 9. 2009

čtyřleté

osmileté – všeobecné

79-41-K/401

79-41-K/81

Ročník

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

Český jazyk

4

3

4

4

5

4

4

4

4

3

4

4

Cizí jazyk 1

3

3

4

4

4

4

4

4

Cizí jazyk 2

3

3

3

3

Základy spol. výchovy

1

2

2

2

Dějepis

2

2

2

Zeměpis

2

2

Matematika

4

4

3

Fyzika

3

3

3

Občanská výchova

3

3

4

4

3

3

3

3 2

1

1

1

1 1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

4

4

4

4

4

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

2

3

2

2

3

3

2

3

2

3

2

2

1

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

Chemie

3

3

2

Biologie

2

3

2

Informatika a výp. tech.

2

Estetická výchova

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

1

2

2

Volitelný předmět 2

2

2

2

2

Volitelný předmět 3

2

2

2

2

33

33

Volitelný předmět 1

Volitelný předmět 4 Celkem

2 33

33

33

33

2 30

30

31

31

33

33

Pozn.: Ve školním roce 2008 / 2009 se učební plány primy a sekundy řídí školním vzdělávacím plánem nižšího gymnázia.

Volitelné předměty: Semináře z hlavních předmětů, zejména maturitních, latina, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, základy administrativy, hudební, výtvarná, estetická a tělesná výchova.

Zájmová činnost: Kroužky předmětových olympiád, SOČ, debaty, sportovní, výtvarné a hudební. Školní časopis Zvonek, internet, posilovna.

6


Zaměstnanci ve školním roce 2008 / 2009 Pedagogičtí zaměstnanci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Blažek Radek, Mgr. Javorková Marie, PaedDr. Málek Miroslav, RNDr. Raus Zdeněk, Mgr. Benda Petr, Mgr. Berounová Zuzana, Mgr. Březinová Jana, Mgr. Března Jiří, Mgr. Burešová Alice, RNDr. Doležalová Hana, Mgr. Fiala Petr, PaedDr. Filippiová Iva, Mgr. Havelková Zuzana, Mgr. Horáček Bohuslav Choulíková Naděžda, PhDr. Chybová Lenka, Mgr. Janík Karel, Mgr. Janíková Jitka Jeřábková Jana, Mgr. Ježek Miroslav, Bc. Jindra Pavel, PhDr. Kaňková Lucie, Mgr. Kladivová Marie, Mgr. Klusáčková Jitka, RNDr. Kouklíková Irena, PaedDr. Kratochvílová Jana, Mgr. Laštůvková Hana, Mgr. Mahelová Lenka, Mgr. Malý Vlastislav Mareček Ondřej, Mgr. Marsh Nigel Paul Mozorová Alena, RNDr. Mrázková Dana, Mgr. Mrázková Jarmila, Mgr. Murárová Dana, PhDr. Nováková Marie, PhDr. Pelánová Dana, Mgr. Pelikánová Šárka, RNDr. Prokešová Ludmila, Mgr. Prokop Stanislav, Mgr. Pruša Oldřich, PhDr. Skryja Josef, RNDr. Součková Dana, PaedDr. Spisarová Zdena, Mgr. Svízelová Marie, RNDr. Svobodová Jitka, PaedDr. Šalplachtová Věra, Bc. Šlosr Milan, Mgr. Tůma Zdeněk, RNDr. Tvarůžková Monika, Mgr. Vejmělková Radka, Mgr. Vlasáková Kamila, Mgr.

Aprobace Bi-Ch ČJ-HV M-DG-IVT Z-TV ČJ-VV M-F RJ-NJ M-Z Bi-Ch-AJ NJ-ZSV Z-TV M-TV AJ-NJ ČJ AJ-NJ AJ-D Z-TV VV NJ-RJ AJ ČJ-D FJ-ZSV Bi-Ch M-F-AJ AJ-ZSV Ch-F ČJ-HV ČJ-VV HV M-F AJ M-F LJ ČJ-AJ ČJ-NJ ČJ-NJ-ZA ČJ-D M-DG M-F M-F ČJ-ZSV-NJ Bi-Ch RJ-NJ-ZSV Bi-Ch M-DG-IVT Bi-TV FJ D-TV M-F-IVT AJ-NJ Bi-TV Bi-TV-ZA

Délka praxe k 1. 7. 2009 22 27 31 34 18 2 34 20 22 16 36 36 2 31 35 11 22 21 38 2 28 5 5 24 25 14 24 11 6 2 26 40 20 21 32 25 12 18 32 46 35 22 6 31 23 9 34 26 2 13 15

Dosažené vzdělání VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ

Funkce ředitel zástupkyně ředitele zástupce ředitele výchovný poradce třídní učitel učitelka učitelka učitel učitelka třídní učitelka třídní učitel učitelka učitelka učitel učitelka učitelka třídní učitel učitelka učitelka učitel třídní učitel učitelka třídní učitelka třídní učitelka učitelka třídní učitelka třídní učitelka učitelka učitel učitel lektor třídní učitelka učitelka třídní učitelka třídní učitelka učitelka učitelka učitelka třídní učitelka třídní učitel učitel třídní učitel učitelka třídní učitelka třídní učitelka třídní učitelka učitelka třídní učitel učitel učitelka třídní učitelka učitelka

Nepedagogičtí zaměstnanci 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 64 65

Vospělová Dáša Ujčík Ladislav Burian Jaroslav Bulíčková Naděžda Dvoranová Anna Freibergová Miluše Kotasová Jaroslava Ovčáčková Marie Procházková Dana Špačková Monika Kneslíková Vladimíra Šlosr Tomáš

hospodářka školník školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka mzdová účetní praxe 7


8


Pedagogický sbor Sedící zleva: Svobodová Jitka, Jeřábková Jana, Málek Miroslav, Javorková Marie, Blažek Radek, Kaňková Lucie, Vejmelková-Tvarůžková Monika, Klusáčková Jitka. Řada stojící zleva: Janík Karel, Raus Zdeněk, Mareček Ondřej, Benda Petr, Mozorová Alena, Prokop Stanislav, Kouklíková Irena, Jindra Pavel, Filippiová Iva, Ježek Miroslav, Kratochvílová Jana, Horáček Bohuslav, Choulíková Naděžda, Kladivová Marie, Šlosr Milan, Svízelová Marie, Havelková Zuzana, Březinová Jana, Tůma Zdeněk, Součková Dana, Doležalová Hana, Pelánová Dana, Berounová Zuzana, Burešová Alice, Prokešová Ludmila, Vlasáková Kamila, Spisarová Zdena, Mahelová Lenka, Pelikánová Šárka, Mrázková Jarmila, Laštůvková Hana, Vejmělková Radka, Murárová Dana, Pruša Oldřich, Skryja Josef, Nováková Marie, Chybová Lenka. Nepřítomní: Března Jiří, Fiala Petr, Janíková Jitka, Malý Vlastislav, Marsh Nigel Paul, Mrázková Dana, Šalplachtová Věra. 9


Seznam studentů gymnázia ve školním roce 2008 / 2009 Osmiletý studijní obor 1. G

2. G

10


3. G

1. G, třídní učitelka PaedDr. Jitka Svobodová Aneta Cahová Jan Dokulil Alena Dvořáková Drahomír Havlíček Radek Chmelař Šárka Chytrová Anna Jonášová Dominika Kadulová

Tereza Kašková Alena Krechlerová Marie Matějíčková Patrik Matov Michal Oberreiter Anton Obukhov Valérie Palková Miloslav Plot

Veronika Pokorná Anna Poukarová Monika Prváková Alena Scherrerová Martin Scheubrein Jana Skoumalová Vojtěch Slouka Klára Sobolíková

Kateřina Šourková Jiří Štěpanovský Štěpán Tretera Petr Walek Simona Zahradníčková

2. G, třídní učitelka Mgr. Jana Kratochvílová Ondřej Bačo Filip Barák Kamila Bendová Kateřina Bínová Martin Bouček Michael Cabejšek Petra Cahová Filip Doležal

Aneta Dvořáková Marek Hedbávný Tereza Kovácsová Václav Kulovaný Michal Mikulášek Pavel Nedvědický Natálie Nechvátalová Ondřej Nováček

Aleš Novák Markéta Peštálová Věra Rymešová Nikola Sedláková Jana Sochnová Tereza Střítecká Veronika Sýkorová Lucie Šinkovská

Jan Tomek Thi Quynh Trang Tranová Alžběta Vítková Ondřej Vlach Luboš Vlčan Michal Vošický

3. G, třídní učitelka Mgr. Ludmila Prokešová Kamil Ahmadie Ondřej Albert Jan Benáček Michal Bulant Tereza Čechová Martina Daňková Eliška Doležalová Roman Dostál

Maryna Drochytková Zdeňka Fleková Lucie Hamerlová Marek Hodějovský Josef Holčapek Jakub Hruška Martin Chytra Marie Anna Krejčí

Jakub Křivý Kateřina Malá Lukáš Marek Jan Melena Michal Novotný Kateřina Palíková Jan Salák Thi Van Tran

Denisa Vejmělková Žaneta Vinopalová Kateřina Vlašínová Pavel Vrtal Veronika Zálešáková Dušan Zoufalý

11


4. G

5. G

12


6. G

4. G, třídní učitelka Mgr. Hana Doležalová Kristýna Bendová Veronika Bendová Klára Březnová Andrea Dobrovolná Kevin Gupta Karel Hanzal Monika Hortová Štěpán Houdek

Tomáš Hráček Lucie Hrubá Natalie Illková Petr Klika Radka Krejčová Filip Murár Jan Němec Jana Novotná

Branislav Podolinský Michaela Prokešová Tereza Růžičková Karel Rymeš Dana Říhová Lukáš Slatinský Vendula Školařová Jan Vacek

Sabina Valíčková Zuzana Vávrová Martin Vejtasa Monika Vlachová Stanislav Vochyán Marika Zahradníčková Lucie Zemánková

5. G, třídní učitel Mgr. Petr Benda Dominika Brosová David Dvořák Martin Dvořák Soňa Hájková Anastasiya Chapkevych Martin Jelínek Lenka Jourová Zuzana Kadrnožková

Michaela Kazdová Jan Klusáček Pavel Kohout Petra Kosová Tomáš Koutný Jan Machala Ondřej Málek Tereza Ondráčková

Petr Pokorný Martina Saitlová Roman Shul Boleslav Stuchlík Josef Svoboda Marius Svoboda Martin Sýkora Jakub Šindelář

Martin Trhan Václav Vafek Luboš Vaníček Jakub Veselý Petra Vyletělová

6. G, třídní učitel PhDr. Pavel Jindra Ondřej Auer David Dočekal Lukáš Dokulil Vojtěch Fiala Ladislav Havlát Kristýna Hronzová Tomáš Janoštík Petr Kolář

Denisa Kolbábková Agáta Marková Jiljí Matějíček Jiří Matoušek Tereza Menšíková Kateřina Němcová Zuzana Nohová Vlastimil Ondrák

Veronika Pecková Tereza Pleskačová Pavlína Robotková Iva Saláková Klára Schützová Vendula Sobotková Ondřej Šimo Juraj Urbančík

Eva Vávrová Klára Vítková Klára Žilková

13


7. G

7. G, třídní učitel Mgr. Stanislav Prokop Lubomír Bačo Zuzana Bodláková Petr Bohuslav Roman Burda Marek Čermák Jan Dolák Petr Dvořák Ondřej Halámek

14

Ladislava Hladíková Zuzana Klusáčková Tomáš Kopečný Lucie Kubínyiová Jakub Málek Zuzana Maloušková Zuzana Nejedlá Hana Němcová

Tomáš Nestrojil Hana Netíková Lucie Richterová Martin Sedláček Dominika Tomková Jana Trojanová Markéta Trojanová Jan Trval

Adam Tušer Barbora Urbančíková Petr Vágner Kateřina Vaňková


8. G

8. G, třídní učitelka Mgr. Jarmila Mrázková Jana Bartůňková Michaela Benková Kristýna Divišová Vendula Divišová Pavlína Dohnalová Martin Folber Soňa Formanová Miloš Hroch

Marek Hučín Jakub Kazda Soňa Knotková Martina Koutná Michal Koutný Jana Kulichová Kateřina Kusáková Alice Mráziková

Markéta Novotná Veronika Petrecká Iveta Pokorná Radek Prokeš Jan Richter Martin Šeda Dagmar Školařová Tereza Šmídová

Aneta Špačková Jolana Štěpánková Barbora Telátníková Kateřina Tomková Zuzana Žilková

15


Čtyřletý studijní obor 1. A

1. B

16


1. C

1. A, třídní učitelka RNDr. Marie Svízelová Libor Bartejs Tomáš Böhm Alena Brázdová Jana Brázdová Jan Břížďala Eva Burianová Petra Coufalová Aleš Dobrovolný

Veronika Doležalová Vlastimil Dudr Jakub Gross Aneta Hájková Klára Havránková Silvie Hortová Jana Ježková Eliška Kostková

Jakub Kremláček Ludmila Mašterová Václav Nešpůrek Zlata Novotná Petr Palát Pavla Schneiderová Karel Sochna Jana Šťávová

Natálie Továrková Petr Vaněk Markéta Vlková Pavlína Vyhnálková Kateřina Zálešáková Radka Zavadilová

1. B, třídní učitelka Mgr. Zdena Spisarová Kristýna Bačáková Aneta Coufalová Kateřina Čajánková Monika Číhalová Lenka Dobešová Lucie Hambálková Vítězslav Horák Aneta Chytková

Martina Jordánová Pavlína Kovářová Jakub Křeček Barbora Kučerová Markéta Mejzlíková Lucie Nedvědická Thanh Trung Nguyen Barbora Pavlatovská

Martina Pokorná Daniel Pospíšil Hana Ryglová Pavlína Simrová Kateřina Šafaříková Anna Šalbabová Miroslav Štěpánek Marek Ustohal

Eliška Vaňková Petr Veselý Veronika Vlčanová Veronika Volfová Jiří Vostal Kristýna Žaludová

1. C, třídní učitelka RNDr. Jitka Klusáčková Aneta Bulíčková František Doležal Veronika Doležalová Jakub Došek Karolína Fojtlová Lucie Horká Karel Janík Vítězslav Kučera

Zuzana Kučerová Taras Kuchera Martina Kuthanová Hana Norková Václav Pavlíček Tomáš Pecka Pavlína Pokorná Sabina Pospíchalová

Martin Prášek Tereza Pšenková Michal Rambousek Marcela Rymešová Ondřej Říha Zuzana Slavíková Vendula Smolíková Barbora Sýkorová

Martina Syrová Thi Linh Tran Tomáš Válek Helena Vostalová Jaroslava Zelníčková Ivo Zerzánek

17


2. A

2. B

18


2. C

2. A, třídní učitel PaedDr. Petr Fiala Monika Babková Martin Bačo Aneta Benešová Eva Bergmanová Dušan Ciprys Patrik Eliáš René Flídr Lucie Havelková

Klára Chadimová Tereza Chmelová Eva Kabelíková Petra Knotková Alžběta Kotrbová Martin Král Jan Kučera Lubomír Ludvík

Jáchym Mahel Markéta Mitisková Lenka Pantůčková Eva Pažourková Vojtěch Pošvař Veronika Rašovská Jakub Rosenbaum Barbora Svobodová

Diana Ščuková Tamara Šimková Richard Štancl Martina Valášková Zuzana Věžníková Jana Vošmerová

2. B, třídní učitelka Mgr. Marie Kladivová Jan Boudný Denisa Doležalová Kateřina Dudrová Tomáš Dvořák Jaroslav Gottfried Jitka Hutařová Miroslav Keselica Kateřina Kökényová

Markéta Kolajová Monika Konečná Markéta Korbářová Jiří Kružík Jiří Kurka Lukáš Melena Pavla Mezlíková Pavel Mikeš

Tereza Mikulecká Simona Němcová Martin Palko Tomáš Palko Erika Plachá David Sobotka Michaela Streitová Kristýna Strnadová

Kateřina Svobodová Ondřej Špulák Dagmar Táborská Monika Vacková Tomáš Větrovec Zuzana Vrbová Hana Zoubková

2. C, třídní učitelka PhDr. Dana Murárová Hana Bartlová Radek Blažek Jiří Dvořák Veronika Dvořáková Lenka Götzová Jan Hanák Simona Chytková Martin Janík

Petra Julinová Hana Klemparová Lucie Kosičková Adéla Kracíková Kateřina Kučerová Karel Lysák Dominik Malík Aneta Martišová

Markéta Mátlová Tereza Menoušková Klára Nováková Dominika Nožičková Iva Pernicová Jana Piálková Eva Staňková Petr Táborský

Martina Tomášová Ilona Valová Jana Vejmelková Josef Veleba Kateřina Žáková

19


3. A

3. B

20


3. C

3. A, třídní učitel Mgr. Karel Janík Linda Andrýsková Lucie Batistová Kristýna Glaserová Antonín Habich Jan Hakl Eva Hrbáčková Jan Karkulík Pavel Kerndl

Monika Kovaříková Klára Kovářová Adam Kružík Eva Mafková Lenka Machátová Tomáš Marek Eliška Marklová Kateřina Neumannová

Mirka Ondráčková Marie Podolinská Alena Ripelová Petr Schwarz Monika Suchánková Michal Svoboda Hana Syrová Zbyněk Švejcar

Zuzana Turková Jiří Vejrosta Barbora Velebová Vojtěch Veškrna Vladislav Větrovec Radka Vlašínová Martin Voříšek Martin Žampach

3. B, třídní učitelka RNDr. Alena Mozorová Jan Bartík Ivo Běhan Tomáš Bobek Anna Drobílková Michaela Frýbortová Kateřina Fučíková Markéta Chlubnová Tomáš Chytka

Filip Janík Jiří Jarolímek Eliška Klívarová Petra Kopečná Petra Križanová Zuzana Krubová Iva Mejzlíková Ondřej Mertl

Dagmar Pokorná Lukáš Pokorný Jan Pospíšil Marek Pouzar Monika Prášková Zuzana Prchalová Libor Rajský Monika Saláková

Zdeňka Soukopová Jan Šesták Barbora Šoukalová Miroslava Šubrtová Kateřina Valíčková Lucie Valovičová Šárka Žamberská

3. C, třídní učitel RNDr. Josef Skryja Kristýna Brátková Jiří Čermák Denisa Číhalová Tereza Dokulilová František Dvořák Kristýna Fialová Kamil Hejzlar Petr Horký

Eva Hudecová Monika Kašíková Hana Kazatelová Ondřej Koudela Veronika Krčálová Petr Krutiš Alena Ležáková Barbora Mrenicová

Monika Nováčková Lenka Novotná Šárka Novotná Zdeněk Ryšavý Radek Sedláček Karolína Sobotková Tomáš Svoboda Miroslava Svobodová

Aneta Šalomounová Věra Štěpanovská Vladimír Šula Kateřina Vidláková Kateřina Vlková Radek Zíma Aneta Železníková

21


4. A

4. B

22


4. C

4. A, třídní učitelka Mgr. Radka Vejmělková Michaela Adamovičová Klára Bergmanová Martin Brabec Aneta Filová Frederik Frey Monika Hirschlová Lucie Janíková Zlatuše Jelínková

Jana Ježková Markéta Kamená Martina Kopečná Ondřej Koubek Jan Kozák Nikola Majová Martina Malenová Tereza Marková

Markéta Matoušková Leoš Mikulka Jaroslav Mikyna Helena Nahodilová Michal Nekula Ester Neuwirthová David Pavlík Vendula Pelikánová

Martin Smolík Kateřina Tomková Monika Zeithamlová Petra Žilková

Jana Neterdová Adéla Nohová Michal Papoušek Jiřina Polcrová Hana Přibylová Martina Simandlová Petr Svoboda Andrea Šabacká

Pavel Štadáni Ondřej Vácha Marie Valentová Josef Večeřa Tereza Vermousková Michaela Vobůrková Michal Zima

4. B, třídní učitel Mgr. Milan Šlosr Michaela Běhanová Jana Běhounková Kateřina Böhmová Kateřina Dlabačová Magdalena Dokulilová Michal Dudáš Marcel Dzurňák Vladimíra Hajná

Kateřina Hanzlová Kamila Havránková Michal Hejsek Petra Hladká Lucie Králová Hana Kucharová Petr Matějek Barbora Němcová

4. C, třídní učitelka Mgr. Hana Laštůvková Marie Bartíková Martina Benáčková Robert Bikár Naďa Bourková Tomáš Bumba Monika Cejpková Hana Dohnalová Jan Dokulil

Veronika Dudová Petr Havel Michal Heřman Zuzana Jourová Ilona Kotačková Jana Krmelová Radek Kulovaný Tadeáš Mahel

Dana Mikolášová Zbyněk Moltaš Anh Nguyen Van Petr Nováček Jitka Pacalová Kateřina Poukarová Pavel Račák Simona Roupcová

Markéta Růžičková Radka Smilková Simona Šedivá Daniela Špundová Petra Štěpánková Radka Uherčíková Petra Vymazalová Petra Zlatušková 23


Přijímací řízení Podle novely školského zákona měl uchazeč o studium na střední škole možnost podat v prvním kole přijímacího řízení až tři přihlášky. Ředitelé škol, které měly přijímací zkoušky jako součást prvního kola přijímacího řízení, museli stanovit v prvním kole minimálně dva termíny přijímacích zkoušek a až po uskutečnění přijímacích zkoušek v obou termínech zveřejnit společné pořadí uchazečů z obou termínů prvního kola. Ředitel školy k 31. 1. 2009 zveřejnil: Pořadí kritérií pro stanovení pořadí uchazečů pro obor 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné (osmileté) v prvním kole: 1. součet bodů (celkem maximálně 72 bodů), • přijímací zkouška z českého jazyka 30 bodů, • přijímací zkouška z matematiky 30 bodů, • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání - součet známek z předmětů ČJ, cizí jazyk, D, Z, M, F, Ch, Př na vysvědčení z druhého pololetí osmého ročníku a z prvního pololetí devátého ročníku bude převeden vzorcem (10-5/16* součet) zaokrouhleno na setiny (Záporné hodnoty jsou převedeny na nulu, max. 5 bodů.), • umístění uchazeče v okresním a vyšším kole předmětových olympiád nebo jazykových konverzačních soutěžích. Za umístění (M) na 1. až 5. místě budou uchazeči přiděleny body podle vzorce (7,5 - M/2) bodů, za umístění od 6. do 10. místa 1 bod. V případě účasti ve více soutěžích se započítává nejlepší umístění (max. 7 bodů), 2. přijímací zkouška z matematiky, 3. přijímací zkouška z českého jazyka, 4. známka z matematiky v posledním známém vysvědčení ze ZŠ, 5. známka z českého jazyka v posledním známém vysvědčení ze ZŠ, 6. známka z matematiky v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ, 7. známka z českého jazyka v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ. Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání 5 bodů ve zkoušce z českého jazyka a 5 bodů ve zkoušce z matematiky. Nedosažení minimálního počtu bodů ve zkoušce z českého jazyka nebo ve zkoušce z matematiky znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu.

První termín prvního kola byl ředitelem školy stanoven na středu 22. dubna 2009 a druhý termín na čtvrtek 23. dubna 2009. Prvního termínu prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium se ze 165 přihlášených zúčastnilo 160 uchazečů a druhého kola se zúčastnilo všech 25 přihlášených uchazečů. Celkem bylo do prvního ročníku přijato a zápisový lístek k 13. 5. 2009 odevzdalo 90 uchazečů. Prvního termínu prvního kola přijímacího řízení do osmiletého oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium se zúčastnilo všech 65 přihlášených a druhého kola se zúčastnili všichni 4 přihlášení uchazeči. Celkem bylo do prvního ročníku přijato a zápisový lístek k 13. 5. 2009 odevzdalo 30 uchazečů.

24


Pořadí kritérií pro stanovení pořadí uchazečů pro obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné (čtyřleté) v prvním kole: 1. součet bodů (celkem maximálně 72 bodů), • přijímací zkouška z českého jazyka 30 bodů, • přijímací zkouška z matematiky 30 bodů, • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání - součet známek z předmětů ČJ, cizí jazyk, D, Z, M, F, Ch, Př na vysvědčení z druhého pololetí osmého ročníku a z prvního pololetí devátého ročníku bude převeden vzorcem (10-5/16* součet) zaokrouhleno na setiny. (Záporné hodnoty jsou převedeny na nulu, max. 5 bodů.), • umístění uchazeče v okresním a vyšším kole předmětových olympiád nebo jazykových konverzačních soutěžích. Za umístění (M) na 1. až 5. místě budou uchazeči přiděleny body podle vzorce (7,5 - M/2) bodů, za umístění od 6. do 10. místa 1 bod. V případě účasti ve více soutěžích se započítává nejlepší umístění (max. 7 bodů), 2. přijímací zkouška z matematiky, 3. přijímací zkouška z českého jazyka, 4. známka z matematiky v posledním známém vysvědčení ze ZŠ, 5. známka z českého jazyka v posledním známém vysvědčení ze ZŠ, 6. známka z matematiky v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ, 7. známka z českého jazyka v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ. Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání 5 bodů ve zkoušce z českého jazyka a 5 bodů ve zkoušce z matematiky. Nedosažení minimálního počtu bodů ve zkoušce z českého jazyka nebo ve zkoušce z matematiky znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu.

Zadání testů přijímacích zkoušek do 1. ročníku 2009 / 2010 Přijímací zkoušky – osmiletý studijní obor Všeobecný přehled (1. kolo) I. Přečtěte si historku a odpovězte na otázku: Rudolf sedí v restauraci a večeří. Když jí polévku, pohlédne z okna a spatří velký kostel. Při hlavním chodu se podívá z téhož okna a spatří temný les. Při moučníku vyhlédne zase z téhož okna a vidí velkou továrnu. Jak je to možné? ..................................................................................................................................... II. Najděte alespoň tři významy slova:

OKO

.........................

.........................

.........................

III. Vyřešte úkol: Na zahradě máte bazén, u jehož rohů rostou smrky. Bazén je však pro vaši rodinu malý. Jak jej můžete zdvojnásobit, aby bazén zase tvořil čtverec a vy jste nemuseli pokácet smrky?

25


IV. Vyřešte úkol: Kolegové Jiří, Milan a Josef mají vlastní auto. Jeden z nich má Porsche, druhý VW a třetí Hondu. Jiří parkuje na parkovišti. Milan nevlastní Porsche. Honda stojí vždycky na ulici. VW neparkuje v garáži. Kdo a kde parkuje své auto? ....................................................................................................... V. Odpovězte na otázku: Manželé Novákovi mají 6 synů. Každý z nich má jednu sestru. Kolik dětí má rodina dohromady? ....................................................................................................... VI. Doplňte číslo v následující řadě: 2

3

5

8

12

17

?

VII. Vyřešte: Která tři písmena v závorce vytvoří s písmeny před a za závorkou dvě různá smysluplná slova? pří (

.....

.....

..... ) ník

VIII. V následujících přesmyčkách najdete názvy měst a rozhodnětě, které/á z nich neleží v ČR: TRINA SÍPEK CERBELI STOM

LIŽINA COMOLOU

IX. Podle uvedeného grafu odpovězte na další dvě otázky

Nejméně pracovních úkonů v jednom čtvrtletí dokončil: a) Melichar b) Baltazar c) Kašpar Nejvíce pracovních úkonů v celém roce dokončil: a) Melichar b) Baltazar c) Kašpar

26


X. Kolik je v řadě za sebou následujících dvojic písmen ec v tomto pořadí? ceopcbpoccboccpoeoccbocepcococcpecocbococbcoocpecococpecocbocepoccbcbcopecocbocepoccbcoepoccbepocbcpeoccoccbcobcbcocpcobcocbpeccbpeoccbcbccoccococcbepcbpecbpccbccbepcccocceccepcbcecoobpocebocpboccbepcocbepoccbpeoccbpeoccbpoccbpeoccbpeoccbpecocbepoccbpcocbpeocbcpeoccbpeoccbpeocbepobcpeocbpcocpeoccbepcocbpcoccbpecbepccbocepcbcpeocbcebceocbceoccpeocbceocb a) 6 b) 8 c) 10 d) 12 e) 14 f ) 16 XI. Který symbol logicky patří za otazník?

a b

d e

g h

c

f

i

Vyberte z nabídky a napište písmeno: ................................... XII. Podtrhněte, do kterého okresu dojedeme, jestliže vyrazíme z Třebíče směrem na jih: Jihlava

Žďár nad Sázavou

Znojmo

XIII. Ve kterém městě se konalo MS v klasických lyžařských disciplínách v roce 2009? Harrachov

Liberec

Zadov

XIV. Škrtněte stromy, které nerostou v lesích mírného pásu: javor

jedle

vavřín

buk

mahagon

dub

cypřiš

XV: Podtrhněte název zámku v ČR. Vysoká

Široká

Hluboká

Daleká

XVI. Rozluštěte příjmení významných osobností českého národa: AETSMAN

...............................................

ŘKIÍŽK

...............................................

KOSNEÝMK

...............................................

XVII. K jednotlivým částem těla a orgánům patří určité funkce. Přiřaďte proto jednotlivé části těla k funkcím, které k nim patří: a) srdce 1) pohyb b) žaludek 2) rozmnožování c) kostra 3) trávení d) plíce 4) dýchání e) pohlavní orgány 5) oběh krve 27


XVIII. Odpovězte na otázky: Mezi kterými řekami se rozkládá rodný kraj bratří Čapků? .......................................................... Jak se jmenoval otec bratří Čapků (křestní jméno)?

..........................................................

Od kterého roku se v Malých Svatoňovicích těžilo uhlí?

..........................................................

Kdy se narodil Karel Čapek?

..........................................................

Za devatero horami a devatero řekami… Tak začíná řada pohádek, ale můžeme tak začít i povídání o rodném kraji bratří Karla a Josefa Čapků. Vždyť mnoho míst této malebné oblasti, rozkládající se mezi Úpou a Metují, kterou oba umělci nazývali Krakonošovou zahradou, bychom našli právě v pohádkách a dalších dílech Karla Čapka. Projdete-li se alespoň zběžně jejich místopisem, dozvíte se mnoho i o dětství a životě jejich autora. Pomyslným středem „pohádkového“ kraje a nejlepším východištěm pro zdejší putování je obec Malé Svatoňovice. Ve zdejších dolech, které patřily náchodské vrchnosti, se od roku 1590 těžilo uhlí a v třicátých letech 19. století tu byly při sedmi léčivých pramenech se studnicí Panny Marie založeny vodoléčebné lázně. Právě tady působil otec Karla, Josefa a jejich sestry Heleny, MUDr. Antonín Čapek, jako báňský a lázeňský lékař. Roku 1890 se jemu a jeho manželce Boženě narodil syn Karel. Ještě téhož roku se celá rodina přestěhovala do nedaleké Úpice, kde si otec otevřel soukromou lékařskou praxi. Přestože Karel Čapek později studoval v Hradci Králové, Brně a Praze, Svatoňovice v jeho povědomí zůstaly.

Všeobecný přehled (2. kolo) I. Přečtěte si historku a odpovězte na otázku: V cirkuse vystoupí klaun a upadne. Všichni diváci se smějí. Vstane, zakopne o kbelík a diváci se opět smějí. Konečně vrazí klaun do sloupu a všichni diváci kromě Ericha se smějí. Proč?

................................................................................................................

II. Najděte alespoň tři významy slova:

ROČNÍK

............................

............................

............................

III. Přidejte dvě sirky tak, aby z nich bylo číslo osm:

IV. Vyřešte úkol: Tři přátelé – Jiří, Josef a Karel - jedou na motorkách. Každý z nich jede na motorce jednoho z přátel a na hlavě má přilbu toho druhého. Muž, který má na hlavě Karlovu přilbu, jede na Josefově motorce. Kdo jede na motorce Jiřího? ......................................................................................................... V. Odpovězte na otázku: Deset stromů stojí v řadě v odstupu čtyř metrů. Jak jsou od sebe vzdáleny oba krajní stromy? ......................................................................................................... 28


VI. Doplňte číslo v následující řadě: 25

19

14

10

7

5

?

VII. Vyřešte: Která dvě/tři písmena v závorce vytvoří s písmeny před a za závorkou dvě různá smysluplná slova? prů (

.....

.....

.....

) ník

VIII. V přesmyčce nalezněte slovo a označte, do které skupiny nepatří. Uveďte i dané slovo: ŠANTAK .................................................. keř

strom

rostlina

IX. Podle uvedeného grafu odpovězte na další dvě otázky:

Nejméně cestujících do jedné čtvrti v pracovní dny jelo: a) pondělí b) úterý c) ve středu d) ve čtvrtek e) v pátek Za celý týden bylo přepraveno nejméně cestujících do čtvrti: a) Borovina a) Horka – Domky a) Vysočina X. Kolik je v řadě za sebou následujících dvojic písmen fl v tomto pořadí? lfitljtilljilltifilljilftlililltfliljililjliiltflililtfliljilftilljljlitfliljilftilljliftilljftiljltfillilljlijljliltlijliljtflljtfilljljllillililljftljtfljtlljlljftlllillfllftljlfliijtilfjiltjilljftliljftilljtfilljtfilljtilljtfilljtfilljtfliljftilljtliljtfiljltfilljtfilljtfiljftijltfiljtliltfilljftliljtlilljtfljftlljilftljltfiljlfjlfiljlfilltfiljlfilj a) 6 b) 8

c) 10 d) 12

e) 14 f ) 16

29


XI. Který výřez patří do obrázku. Vyberte z nabídky: a)

b)

c)

XII. Podtrhněte, do kterého okresu dojedeme, jestliže vyrazíme z Třebíče směrem na západ: Jihlava

Žďár nad Sázavou

Znojmo

XIII. Česká republika vstoupila do EU v roce: 2004

2005

2006

XIV. Kteří živočichové nežijí v Antarktidě? sobi

tučňáci

rypouši

lišky polární

tuleni

pižmoni

XV. Podtrhněte název hradu v ČR: Koleno

Rameno

Nárt

Loket

XVI. Rozluštšte příjmení významných osobností českého národa: EAČPK

................................................

OYEHRVSKÝ

................................................

ENRDUA

................................................

XVII. Doplňte chybějící slova ve větě: Krev se .......................... v plících. Tělní .......................... rozvádějí krev po celém těle. Tělními .......................... se vrací zpět do srdce. XVIII. Odpovězte na otázky: Kdy byly objeveny Zbrašovské aragonitové jeskyně?

............................................

Jak se jmenoval kopec, kde se nacházel obecní lom?

............................................

Jak dlouhým komínem pronikli bratři Chromí do jeskyní? ............................................ Ve kterém roce jeskyně získaly nový vchod?

............................................

Zbrašovské aragonitové jeskyně byly objeveny roku 1912 vlastně náhodou. Na nedalekém kopci Baránka se totiž nacházel obecní lom a v zimě toho roku v něm dělníci odkryli puklinu, z níž začaly do mrazivého vzduchu vystupovat teplé páry. Upozornili na to bratry Josefa a Čeňka Chromé, kteří se zajímali o krasové území v okolí obce Zbrašov; jim se na počátku dalšího roku podařilo rozšířit puklinu natolik, že se mohli pokusit o její průzkum. Odvážná dvojice pronikla více než 40 m dlouhým komínem do prostor s nádhernou sintrovou výzdobou, odkud se jim podařilo prozkoumat téměř celý jeskynní systém. V následujících letech se zde konaly zajišťovací práce; úprav nejnebezpečnějších částí se zúčastnili dokonce i hraničtí vojáci. Roku 1926 byly jeskyně zpřístupněny veřejnosti a roku 1955 získaly nový vchod, který se používá dodnes. 30


Český jazyk (1. kolo) Diktát Mně je úplně jedno, jaké je venku roční období. Léto i zima mají své výhody. V zimě můžete bruslit a lyžovat a v létě plavat. Pokud vám ovšem rodiče neudělí trest a nejdou ven sami. Táta s mámou jsou lidi vysloveně bez pedagogického talentu. Vůbec mě neumějí vychovávat. Místo aby na mě působili dobrým příkladem a vlídným slovem, tak mě prostě zamknou doma. Mám tu sedět, zpytovat své svědomí a pak uklízet. V týrání svého jediného dítěte jsou mí rodiče značně vynalézaví. Stěžovat si nemám kde. Co teď? Jsem zamčený a měl bych jít na trénink. Mohl bych zkusil vyrazit dveře. Také bych se mohl spustit z okna, jak to znám z četby. Člověk se nikdy nesmí vzdát. Vojtěch Steklač: Aleš & spol. (upraveno) 1. Přísudky ve dvou větách tohoto souvětí znějí: Jejich domovem jsou hlavně lesy, ale vídáme je i v městských parcích. a) jsou – vídáme je c) jsou – vídáme b) jsou lesy – vídáme d) jsou domovem – vídáme 2. Podmět v této větě je: Při dalším útoku umožní nepříteli nechutnou kořist rozeznat. a) všeobecný c) holý b) vyjádřený d) nevyjádřený 3. Kde není chyba v psaní čárky? a) Ačkoli se pěnkavy, při sbírání potravy drží při zemi, nejkrásněji zpívají, když sedí na vyvýšeném místě. b) Ačkoli se pěnkavy při sbírání potravy drží při zemi, nejkrásněji zpívají, když sedí na vyvýšeném místě. c) Ačkoli se pěnkavy při sbírání potravy drží při zemi, nejkrásněji zpívají když sedí na vyvýšeném místě. d) Ačkoli se pěnkavy, při sbírání potravy drží při zemi nejkrásněji zpívají, když sedí na vyvýšeném místě. Ve kterém řádku je uvedeno souvětí? a) Tyto žáby se umějí přizpůsobit prostředí, v němž žijí. b) U některých lidí tyto žáby a jejich výstupky vzbuzují strach. c) Žáby začnou vydávat hrozivě chrochtavé a hvízdavé zvuky. d) Tyto brazilské žáby vzbuzují oprávněný strach v některých živočiších. 5. Podtrhni zájmena: malý, když, onen, rychle, někde, užitečný, někdo, vpředu, dědečkův 6. U podtrženého slova urči mluvnické kategorie. Napsala si domácí úkol. 7. Sloveso v závorkách napiš v 1. osobě čísla množného způsobu podmiňovacího. (Navštívit) výstavu betlémů. 8. Použij tvar hrách ve dvou větách pokaždé v jiném významu. 9. Vypiš všechna slova, která mají pouze kořen nebo kořen a koncovku: nepravý, pes, hvězdička, pole, záškolák, maličko, výskok, škola

31


10. Sestavte tři podstatná jména z uvedené skupiny hlásek. Hlásky nemusíte použít všechny, ale nesmíte je užít vícekrát. Neměňte délku samohlásek. ákvla 11. Která z uvedených dvojic uvádí slova opačného významu? Vypiš. pes – fena, hořký – slaný, holub – slepice, pravý – levý, temno – šero 12. Z nabídky si vyber slova a vhodně je doplň do textu básně Jiřího Žáčka. Tati, prosím, kup mi ................................... , bude velká .................................................. ! Přijedu s ním až k nám před ....................... hvízdnu na ................................................. . Dobrodružství na nás ................................. ! Jenom žádné ............................................... . Na červenou ............................................... všecky ......................................................... ! Martina, zmatky, čeká, projedeme, křižovatky, psina, slona, dům. 13. Sestav větu s použitím daných slovních druhů (zachovej pořadí, nic nepřidávej). Zájmeno přídavné jméno podstatné jméno příslovce sloveso předložka podstatné jméno spojka sloveso zájmeno 14. Tiskařský šotek zpřeházel písmena v jednotlivých slovech následující věty. Srovnej je (žádné nepřebývá) a větu ve správném znění napiš. EEDJHL OOCPM V AEIDCHLPRV ÉEOČKSH AIOVPRPSU.

Český jazyk (2. kolo) Diktát Maminka a otec tvoří v naší rodině složku dospělých a já zastupuji všechny jejich děti, protože žádného sourozence nemám. Mnohdy jsem přemýšlel, že bych proto zasluhoval ze strany rodinných dospělých větší ohledy. Ale abyste si nemysleli, že si stěžuji. Já přece vím, že takový už je život. Až budu dospělý, povede se mému synovi stejně. Samozřejmě budu přísný a spravedlivý. Když dám pohlavek, nebudu ho nazývat výchovnou lekcí. Pravý muž se neschovává za vymyšlenými slovy. Naše rodina je šťastná, jak upřímně píšu ve svých slohových pracích. Má však jedno velké tajemství. Vojtěch Steklač: Aleš & spol. (upraveno) 1. Přísudek v této větě je: Datlovití ptáci jsou znamenití šplhavci. a) slovesný c) jmenný se sponou b) jmenný d) holý 2. Ve které větě je několikanásobný podmět? a) V dutinách stromů, pod střechami nebo ve škvírách zdí sídlí dudek chocholatý. b) Hnízdo na zemi, na náspech nebo na hrobech si staví červenka obecná. c) Na konci léta v srpnu a září kvakoši i čápi postupně odlétají. d) Hmyz, semínka nebo zrnka obilí sbírají pěnkavy. 32


3. Ve kterém řádku není uvedena skladební dvojice dvou větných členů? Větší kousky potravy nebo plody s tvrdou slupkou si nejdřív pevným, jemně zoubkovaným okrajem zobáku rozlouskají. a) kousky potravy c) pevným okrajem b) plody se slupkou d) zobáku rozlouskají 4. Kde není chyba v psaní čárky? a) Z jiker se líhnou pulci, jimž během vývoje, narůstají nejdřív přední, a pak teprve zadní nožky. b) Z jiker se líhnou pulci, jimž během vývoje narůstají nejdřív přední, a pak teprve zadní nožky. c) Z jiker se líhnou pulci, jimž během vývoje, narůstají nejdřív přední a pak teprve zadní nožky. d) Z jiker se líhnou pulci, jimž během vývoje narůstají nejdřív přední a pak teprve zadní nožky. 5. Podtrhni zájmena: mít, náš, kde, přeje, nikdo, mrzí, přece, žádoucí, jediný 6. U podtrženého slova urči mluvnické kategorie. Naše chalupa je na kopci. 7. Sloveso v závorkách napiš v 1. osobě čísla množného způsobu oznamovacího času budoucího. (Starat se) dobře o svého psa. 8. Použij tvar Honzovi ve dvou větách tak, aby toto slovo bylo pokaždé jiným slovním druhem. 9. Utvořte od podstatného jména císař. a) přídavné jméno přivlastňovací ................................................... b) přídavné jméno tvrdé ................................................................. 10. Seřaďte slova tak, aby vyjadřovala stoupající míru. Uspořádanou řadu napište. utíkat, loudat se, sprintovat, procházet se, pochodovat 11. Vyjádřete jedním přídavným jménem příslušnou vlastnost. Ani kuřeti neublíží. Je ............................................. 12. Doplň slova v básni: Opakem slůvka ne je .................................. , silný provaz zase ......................................... , lov je hon a ples je ...................................... , panovník je zase ......................................... , žák je školák, erb je .................................... , prsten je šperk, skoba ................................. , koštěti se říká ............................................. , karfiolu zase ............................................... . 13. Následující slova ztratila stejnou skupinu hlásek. Zkus ji najít a napiš celá slova. Ko - - - o

- - - tilka

po - - - o

14. Doplň souvětí podle schématu (V1 – V4 znamenají věty). Když V1, V2, kterou V3, protože V4.

33


Matematika (1. kolo) 1. a) Vypočítej a výsledek zapiš v uvedených jednotkách: 541 cm – 2 m 32 dm + 620 mm = … cm b) O kolik je větší 1- z čísla 136 než 1- z čísla 78 3 2 c) Od součtu čísel 52 a 13 odečti jejich podíl a napiš výsledek d) Napiš kolik minut je 2- h 5 e) Kolik gramů je 3- kg 4 f ) Doplň chybějící číslo x tak, aby platila rovnost 60 = 50 + 50 : 10 – 50 : 5 + x 2. Lístek do divadla stojí 180 Kč. Kdyby bylo vyprodáno, byla by tržba 64 800 Kč. Zatím je volných 47 lístků. Kolik Kč nyní činí tržba? Kolik lístků je již prodáno? 3. Nemocnému medvědovi předepsal lékař 10 prášků, které musí polknout vždy po 1 hodině a deseti minutách. Léčení začne v 6 hodin ráno, kdy dostane poslední prášek? 4. Na poušti šli jednohrbí a dvouhrbí velbloudi. Měli 212 nohou a 81 hrbů. Kolik bylo celkem velbloudů? Kolik jich bylo jednohrbých a kolik dvouhrbých? 5. Narýsuj pravoúhlý trojúhelník TUV tak, aby strany, které jsou k sobě kolmé, měly délky 2 cm a 6 cm. Vrchol u pravého úhlu označ U. a) Bodem T narýsuj rovnoběžku p s přímkou UV. b) Bodem V narýsuj rovnoběžku q s přímkou UT. c) Průsečík přímek p a q označ S. d) Pojmenuj geometrický útvar STUV. e) Vypočítej obvod útvaru STUV. f ) Vypočítej obsah útvaru STUV.

Matematika (2. kolo) 1. a) Vypočítej a výsledek zapiš v uvedených jednotkách: 5 m 8 dm – 41 cm + 120 mm = ….. cm 1 1 b) O kolik je větší - z čísla 116 než - z čísla 72 2 3 c) Od součtu čísel 42 a 14 odečti jejich podíl. 1 d) Napiš kolik minut je - hodiny 3 4 e) Kolik metrů je 5- km f ) Doplň chybějící číslo x tak, aby platila rovnost 50 = 36 : 12 + 5 . ( 31 – 12 ) - x 2. Lístek na koncert stojí 230 Kč. Kdyby bylo vyprodáno, byla by tržba 80 500 Kč. Kolik Kč činí tržba, jestliže zůstalo 77 lístků volných? Kolik lístků bylo prodáno? 3. Rybízovou buchtu na plechu jsme rozkrájeli nejprve 5krát podélně a pak 4krát příčně. Na kolik kousků jsme buchtu rozdělili?

34


4. Na dvoře je o 7 slepic více než králíků. Kolik je na dvoře slepic, jestliže dohromady mají slepice i králíci 86 nohou? 5. a) Narýsuj přímku p. b) Na přímce p zvol bod A a mimo ni bod B. c) Sestroj přímku q kolmou k přímce p a procházející bodem B. d) Bodem B veď přímku r rovnoběžnou s přímkou p. e) Průsečík přímek p a q označ P. f ) Sestroj kružnici k se středem v bodě A a poloměrem o velikosti úsečky BP.

Ž. Vinopalová 3. G  Spirála (linoryt)

35


Přijímací zkoušky – čtyřletý obor Český jazyk (1. kolo) Diktát Umíte dobře česky? Máte rádi český jazyk, nebo s ním odmalička/od malička zápolíte? Ať už jste odpověděli jakkoli, přiznejme si, že se češtinu učíme celý život a že nás dokáže neustále překvapovat. Knížka s názvem O češtině z vydavatelství České televize volně navazuje na předchozí stejnojmenný díl. Opět vás lehkou a živou formou provede úskalími a výjimkami naší mateřštiny. Společně budeme pátrat po původu a významu některých výrazů, překonávat nástrahy vyjmenovaných slov, hloubat nad shodou a slovosledem v české větě a zjišťovat pravidla pro psaní interpunkčních znamének. Vypravíme se také do labyrintu titulů a zkratek, zjistíme zajímavosti o některých křestních jménech, hravě si poradíme s psaním velkých písmen. Tuto cestu nám zpestří komiksové /comicsové scénky a řada známých osobností, které dokážou povídat o našem jazyce poutavě a s nadhledem. O češtině, Česká televize, 2008 1. Urči v následujícím textu, je-li to možné, základní skladební dvojici/ dvojice: První a druhý za dobré výkony v soutěži obdrží věcné dary, třetí dostane jen sladkou odměnu. 2. V následujícím textu, je-li to možné: Starého Tomáše znali všichni jako velkého dobráka a jak se tak nenadále dneska na děti rozkřikl nepoznávali ho. a) oprav interpunkci v textu b) urči počet vět c) podtrhni vedlejší větu/věty a urči ji/je 3. Urči v následujícím textu jako větný člen zvýrazněné slovo: Poslali svého syna do Německa studovat němčinu a angličtinu. 4. Která z následujících vět obsahuje sloveso dokonavé: (zvolené zakroužkuj) a) Pořád se vymlouvá na různé hlouposti. b) Přinesl ti už ten slibovaný sešit? c) Většina lidí třídí odpad. d) Jeho věčné stížnosti už nikoho nezajímají. 5. Které z následujících vět jsou pouze slova ohebná: (zvolené zakroužkuj) a) Otec ukázal pocestnému cestu. b) Náš pes má boudu na zahradě.

c) Někdo z vás to musí udělat. d) Nikdy jsem se s ním už nesetkala.

6. Utvoř dle zadání: a) sloužit – 1. osobu množného čísla, podmiňovacího způsobu minulého .......................................................................................................... b) na (celém) území - slovní druh .................... - rod .................... - pád .................... - číslo .................... - vzor .................... c) představí – slovesný vid ........................................................ utvoř sloveso vidu opačného ........................................................

36


7. Ve slovech zprovoznit, změklými vypiš a urči kořen, příponu a koncovku. Ke slovu uveď slovo základové. 8. Nabízíme rodinám týdenní pobyty s dětmi u moře. (Vyber správnou možnost.) a) jakékoliv děti b) rodinám s dětmi 9. Dokonči následující přísloví či rčení: a) Účel světí

...........................................................

b) Vrána k vráně sedá, ........................................................... 10. Anonymem ke slovu poshovte je: a) nečtěte

b) nečekejte

c) schovejte se

11. Zakroužkujte přísloví, které znamená zhruba totéž, co komu se nelení, tomu se zelení: a) Bez práce nejsou koláče. b) Práce kvapná málo platná. c) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. d) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 12. Přiřaď k sobě vždy jedno přídavné a jedno podstatné tak, aby vznikla známá ustálená spojení: panamský jablonecký vlašský milánský uherský plzeňský turecký londýnský olomoucký

tvarůžky káva alám průplav mlha bižuterie salát pivo špagety

13. Ke každému termínu vyber z nabídky správné vysvětlení (přiřaď odpovídající písmeno): lyrika – próza – verš – biografie – rým – metonymie – Nabídka: a) oslovení neživého předmětu, b) životopis, c) zvuková shoda, d) jeden řádek básně, e) poučný příběh, f ) text nečleněný na verše, g) základní literární druh, jehož podstatou je příběh, děj, h) jinotaj, i) základní literární druh, jehož podstatou je vyjádření pocitů, j) přenos pojmenování na základě věcné souvislosti, k) vlastní životopis, l) strofa.

37


Český jazyk (2. kolo) Diktát Zbabělci nebyli zbabělí Škvoreckého knižní prvotina, román Zbabělci, poprvé vydaný krátce před Vánocemi roku 1958, ale napsaný již deset let předtím, způsobil ihned po svém zveřejnění rozruch. Otevřenost, s níž autor vylíčil konec války viděný očima dospívajících na malém městě, přinesla svědectví natolik odchylné od oficiálního výkladu, že se román stal současně knihou plamenně zatracovanou režimními kritiky i nadšeně vítanou čtenáři. Její hrdina, gymnaziální student a jazzový /džezový hudebník Danny Smiřický, vykoná během květnového povstání řadu odvážných činů pro vlast. Ryzost jeho počínání však částečně kalí skutečnost, že za vším nestojí pouze vznešené ideály, ale také obyčejná mužská touha zalíbit se ženám. Během osmi klíčových jarních dnů stihne Danny zničit německý tank a přivítat Rudou armádu, přesto si najde čas i na milostná dobrodružství. Právě snaha o neschematický a patosu zbavený pohled na historické události je jednou z předností této výjimečné prózy. Dalším z rysů románu, jímž spisovatel ve své době šokoval snad ze všeho nejvíce, je jazyk. Nikoli jazyk literátsky nudný, ale živý, nespisovný, odposlechnutý z reálných rozhovorů. Jazyk, který je stejně svobodný jako jazz /džez. Josef Škvorecký, Zbabělci, Lidové noviny 2007 1. Urči v následujícím textu, je-li to možné, základní skladební dvojici/dvojice: Bratr po dlouhém váhání konečně chtěl koupit dům, jenž se mu a jeho snoubence líbil. 2. V následujícím textu, je-li to možné: Karel patřil mezi známé trémisty třídy a když na něj přišla řada u zkoušky neřekl ani slovo. a) oprav interpunkci v textu b) urči počet vět c) podtrhni vedlejší větu (věty a urči ji) je 3. Urči v následujícím textu jako větný člen zvýrazněné slovo: Václav rychle běžel k Haně omluvit se za to trapné nedorozumění. 4. Urči druhy slov: a) perfektně b) nejoblíbenějším c) který d) pobyt

……………………………. ……………………………. ……………………………. …………………………….

5. Která z následujících vět obsahuje sloveso dokonavé (zvolené zakroužkuj): a) Pořád se vymlouvá na různé hlouposti. b) Přinesl ti už ten slibovaný sešit? c) Většina lidí třídí odpad. d) Jeho věčné stížnosti už nikoho nezajímají. 6. Které z následujících tvarů 2. stupně přídavných jmen jsou napsané správně (zvolené zakroužkuj): a) snazší úkol, hebší vlasy, lehčí zátěž b) jednodušší řešení, suší prádlo, dražší zboží c) křehčí sklo, prostší člověk, trpčí úděl d) mělčí rybník, hezčí dívka, kratčí sukně

38


7. které z následujících vět je užito podmiňovacího způsobu (zvolené zakroužkuj): a) Byl jsem vybrán jako instruktor. b) Šla jsem pomalu lesní pěšinou, dítě nesouc v náručí. c) To nám přece nemůžete udělat! d) Byli bychom vás navštěvovali častěji. 8. Ve slovech odůvodnit, zhrublého vypiš a urči kořen, příponu a koncovku. Ke slovu nejčastěji uveď slovo základové. 9. Žádáme závodníky o dochvilnost ve skoku dalekém při jednotlivých pokusech. (Vyber správnou možnost.) a) dochvilnost ve skoku dalekém b) závodníky ve skoku dalekém 10. Dokonči následující přísloví či rčení: a) Co na srdci, .................... b) Kdo uteče, ...................... 11. Urči synonymum ke slovu překážet: a) okounět c) vadit

b) vyčuhovat d) garnýrovat

12. Uveď, co znamenají tyto výrazy: A. despekt B. meditovat

a) vážnost a) rozjímat

b) pohrdání b) léčit se

c) vyčištění střev c) veřejně vyjádřit názor

13. Které dvojice slov jsou tvořeny slovy opačného významu? a) tvor – netvor b) plavec – neplavec c) zdar – nezdar d) mocný – nemocný e) místní – nemístní f ) příjemný – nepříjemný 14. Text k úkolům 1. a 2. Rok nebo dva jsem hrál a hrozil se těch chvílí. Já jsem vás .................. a vy jste se mi mstily úpěním zoufalým z hlubiny nitra svého. Však už vás zahalím do sukna zeleného. (J. Seifert: Housle) 1. Urči druh rýmu ……………………………. 2. Vyber z nabídky chybějící text a) nenáviděl

b) neměl rád

c) často lál

d) proklínal

e) rozbil 39


Matematika (1. kolo) 2

1. Vypočti

2

( 23- : 86- 13- ).(-2 5- (-2) + 1,6)+ ( 15- ) 2

( ) b 2. Uprav a udej podmínky ( a + ab 7 0,4 + -1 + 5 2

2

2 a+b

+

=

+

a b2 + ab

):

(

)

7 - 3x 3 - 7x x+1 = 15 10 5

3. Vypočítej a proveď zkoušku

a2 - b2 = 4ab

4. Původní cena výrobku byla 20 000 Kč. Výrobek byl nejprve o 20 % zlevněn a potom o 5 % z nové ceny zdražen. O kolik procent se celkem změnila původní cena? 5. Sestroj trojúhelník ABC, je-li dáno: c = 8 cm, va = 6 cm, α = 600 Udělej náčrtek, zapiš postup konstrukce, konstrukci proveď a urči počet všech řešení. 6. V pravoúhlém trojúhelníku ABC je dáno: S = 540 cm2, γ = 90o, a = 360 mm Vypočítej velikost těžnice tb.

Matematika (2. kolo) 1. Vypočti

1 3 1 (-0,5 + 5- ): 5- + ) 2- )

=

( 12- -0,5 -( 21- ) ). (-3) + 1,2 .( 13- + 61- ) x -y y x :( + 2. Uprav a udej podmínky xy - y 2xy x - xy 2

2

2

2

3. Vypočítej a proveď zkoušku

4x 3

= 1-

2

( 1 -33x

-

-

2 x-y

4x - 3 2

)=

)

4. Původní cena výrobku byla 20 000 Kč. Výrobek byl nejprve o 15 % zdražen a potom o 20 % z nové ceny zlevněn. O kolik procent se celkem změnila původní cena? 5. Sestroj trojúhelník ABC, je-li dáno: c = 8 cm, va = 6 cm, vc = 5 cm Udělej náčrtek, zapiš postup konstrukce, konstrukci proveď a urči počet všech řešení. 6. Rovnoramenný trojúhelník ABC má délku základny |AB| = 8 cm, výšku na základnu vc 12 = cm. Vypočítej délku a) ramene b) těžnice sestrojené na rameno

40


Přijatí studenti do 1. ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium všeobecné – osmileté 2009 / 2010

Adler Petr Černá Dominika Dolák Štěpán Dvořák Matouš Jonathan Hájek Jan Havlínová Aneta Hlaváček Jiří Horynová Alžběta Chytková Aneta Jičínský Jiří

Karásek Petr Kašková Andrea Klapetková Lenka Koňaříková Lenka Krechlerová Natálie Kršková Veronika Matoušková Monika Menoušková Karolína Michálková Kristýna Mládková Karolína

Nejedlá Michaela Padrnosová Jana Pokorná Lucie Spilková Ludmila Šanderová Tereza Šmardová Silvie Štadáni David Vognar Václav Volfová Gabriela Zimová Lenka

do 1. ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium všeobecné – čtyřleté 2009 / 2010

Balíková Agáta Bělková Anna Berky Kamil Berky Martin Bláha Jakub Blažek Zdeněk Březnová Veronika Césarová Tereza Ciencialová Mirka Doan Thinh Hung Dočekal Jan Fiala Aleš Fialová Jana Foltýnová Michaela Gottfriedová Helena Hakl Filip Hons Richard Hutařová Lenka Chňoupková Denisa Janík Petr Jerhotová Ivana Kalousková Aneta Karkulíková Jana Klárová Lenka Klempar Jan Kolářová Zdenka Košař Michael Kratochvíl Tomáš Krhůtek Michael Kříž Zdeněk Kutinová Veronika Laš Patrik Lorencová Andrea

Machátová Aneta Maloušková Sára Maloušková Veronika Matějková Aneta Mátl Lukáš Matyášová Gabriela Mejzlíková Kateřina Midrlová Pavla Molnárová Tereza Mušková Veronika Nestrojil Martin Netík Ondřej Netíková Pavlína Neumannová Karin Nygrýnová Šárka Ondráčková Iveta Ondráčková Zdenka Ondráková Lívia Outulný Karel Pálka Vít Papoušek Radek Pažourková Jana Petráková Martina Picka Marek Pokorná Žaneta Prausová Kateřina Pruša Libor Robotka Ondřej Rybníčková Andrea Řihánková Jana Sladký Lukáš Sláma Jakub Stejskalová Lucie

Sukupová Veronika Surá Kateřina Svoboda Ladislav Svobodová Tereza Šalomounová Tereza Škarvadová Adéla Šmejkal Boleslav Šoukalová Adéla Tománek Stanislav Treterová Tereza Trnková Veronika Tůmová Aneta Uher Jan Vacíková Lenka Valentová Veronika Vejrostová Monika Veselá Kateřina Vícenová Veronika Vodová Martina Vrba Tomáš Vyroubalová Eva Vyroubalová Milena Zejdová Michaela Zmeškal Jindřich

41


Kalendárium 2008 / 2009 1. pololetí Září 1. 1. – 3. 4. – 6. 3. – 5. 4. 5. – 14. 11. 11. 17. 17. 22. 22. 22. 22. – 23. 23. 25. 26. 29. 30.

zahájení školního roku adaptační kurz Nesměř, 1. A, B literárně-historická exkurze Praha, 8. G adaptační kurz Nesměř, 1. C, 1. G maturitní zkoušky v opravném termínu STK Itálie, 3. A, B, C, 7. G Dačicko, Slavonicko, literárně-historická exkurze, 2. A, B Modrá u Velehradu, dějepisná exkurze, 2. G zahájení tanečních kurzů, Fórum, 2. A, B, C, 6. G divadelní představení Revizor, Husa na provázku, Brno exkurze do městského archivu, seminář Všestary, historická exkurze, 1. G Vídeň, poznávací zájezd, výběr studentů volejbalové soustředění, Litohoř, výběr studentek Brno, literární exkurze, 4. G OP v atletice, výběr studetnů Sportovní den školy, 1. roč., 1. – 4. G, org. 2. A Moravský kras, 4. G Praha, literárně-historická exkurze, 4. A

1. – 2. 1. 1. 2. 3. 6. 7. – 9. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 15. – 16. 15. 15. – 17. 16. 20. 21. 22. 23. 24. 24. 30. 31.

Praha, literárně-historická exkurze, 4. A Brno, technické muzeum, 2. A, B Brno, technické muzeum, 2. C, 6. G oblastní přebor přespolního běhu, výběr studentů setkání zástupců tříd s vedením školy exkurze do městské knihovny, 1. G literárně-historická exkurze Praha, 4. C čistička odpadních vod, 4. G exkurze do knihovny, 1. C soutěž v kopané, výběr studentů exkurze do francouzské knihovny, Brno, seminář exkurze do čističky odpadních vod, 3. G exkurze do knihovny, 2. G Didacta, prezentace školy na veletrhu vzdělávání preventivní program, 4. G KK ekologické olympiády čestné dárcovství krve, 4. A Občan Havel, filmové představení, 3. a 4. ročník Člověk jako ekospotřebitel, přednáška, 2. C okres Třebíč, zeměpisná exkurze, seminář 3. a 4. ročník Vliv naší food na zdraví, přednáška, 6. G Anglie, poznávací zájezd, výběr studentů volejbalový turnaj dívek O košík plný… exkurze do knihovny, 1. G informační schůzka o nové maturitě, 2. a 3. ročník

Říjen

Listopad 3. 4. – 6. 5. – 9. 5. 6. 6. 7. 11.

42

exkurze do knihovny, 1. A literárně-historická exkurze Praha, 4. A Francie, poznávací zájezd, výběr studentů Studenec, exkurze do biolog. ústavu, seminář 3. a 4. roč. koncert pěveckého sboru z Běloruska, 1. G – 4. G, 1. ročníky okresní kolo v plavání, výběr studentů okresní kolo ve stolním tenise, výběr studentů okresní kolo v basketbalu, výběr studentů


14. 18. 19. 19. 20. 20. 20. 25. 25. 26. 27. 27. 28. 29. 29.

krajské kolo v plavání, výběr studentů poskytování první pomoci, 3. A, 3. C autogramiáda P. Nikla, 4. G basketbal, výběr dívek audiovizuální pořad o Brazílii, 2. ročníky poskytování první pomoci, 3. B, 7. G třídní schůzky s rodiči, volba do školské rady setkání zástupců tříd s vedením školy preventivní program, 1. A, 1. C Brno, návštěva expozice Tutanchamon, zájemci OK MO Jihlava astronomická olympiáda, 1. – 5. G, 1. ročníky, zájemci olympiáda z Čj, 3. a 4. G odhalení pamětní desky prof. Jar. Svobodovi v budově školy stužkovací večírek, 4. A

Prosinec 2. – 4. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 11. 13. 15. 16. 17. 19. 20. 22. – 2. ledna

literárně-historická exkurze Praha, 4. B ŠK matematické olympiády, 3. – 4. ročník skanzen Veselý Kopec, expozice vánoční zvyky, 1. G, 2. G OK ve florbale, výběr stužkovací večírek, 8. G anglické divadelní představení, Brno přednáška RNDr. Wagnera, Cesta do mikrosvěta turnaj ve volejbale, Dačice, dívky stužkovací večírek, 4. B FO Jihlava, výběr 1. ročníky exkurze Terezín, 4. G návštěva Dětského domova v Náměšti nad Oslavou Studenti studentům, pásmo vystoupení, Fórum školní turnaj dívek ve volejbale vánoční prázdniny

Leden 5. – 11. 10. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 17. – 23. 21. 22. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 30.

lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 2. G celostátní kolo v plavání, Jihlava lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 1. C ŠK olympiády z francouzského jazyka ŠK olympiády z německého jazyka, 4. G výběr ŠK olympiády z německého jazyka, 1. – 3. ročník, psychologická poradna, seminář 4. ročník ŠK olympiády z ruského jazyka Den otevřených dveří 15:00 schůzka pro rodiče v tělocvičně (8leté studium) 16:30 schůzka pro rodiče v tělocvičně (4leté studium) lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 1. B OK matematické olympiády, 4.G školní kolo MO, 1. – 2. ročník, 4.G Hry a klamy, expozice, 1. B, 5. G, 1. C K olympiády z anglického jazyka, 1. – 2. G KK chemické olympiády, 4. G ŠK olympiády z anglického jazyka, 1. – 4. ročník OK dějepisné olympiády ŠK olympiády z anglického jazyka, 3. – 4. G pololetní prázdniny

43


2. pololetí Únor 2. – 6. 9. 11. 15. – 20. 15. – 18. 17. 18. 18. 21. – 27. 23. 24. 25. 25. 26.

jarní prázdniny ŠK biologické olympiády, 1. – 4. G OK olympiády v německém jazyce lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 1. A lyžařský výcvikový kurz, běžky, Šumava, výběr OK olympiády v anglickém jazyce školní kolo recitační soutěže, 1. – 4. G OK olympiády v anglickém jazyce lyžařský výcvikový kurz, Krkonoše, 5. G divadelní představení Faust, Brno přednáška S tebou o tobě, 1. – 2. G, 1. ročníky, dívky Pythagoriáda, 1. – 2. G K. Malá, prezentace expedice Mars, 3. G setkání zástupců tříd s vedením školy

Březen 3. 3. 4. 6. 9. 11. 11. 13. 16. 16 17. 18. 18. 19. 19. 20. 25. 7. 27. 27.

Ochrana přírody na Vysočině, přednáška 8. G Globální ruka trhu, přednáška, 2. C ŠK zeměpisné olympiády, 1. – 4. ročník KK olympiády v německém jazyce KK recitační soutěže KÚ Jihlava, biologický seminář 3. ročník přípravný kurz z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ Ples Gymnazijní matice. divadel. představení Krása z Moulin Rouge 3. – 4. ročník filmové představení Náš vůdce, 1. – 2. ročník EKO festival, 2. C, 1. A, 2. B, 6. G přípravný kurz z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ OK zeměpisné olympiády OK olympiády ve francouzském jazyce exkurze do výzkumného ústavu Řež u Prahy, výběr studentů preventivní program 2. G, 3. G přípravný kurz z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ návštěva běloruských studentů v 1. G a 3. G KK olympiády v anglickém jazyce KK chemické olympiády

Duben 1. 1. 2. 3. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 9. – 10. 14. 14. – 17. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 21. 44

přípravný kurz z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ OK fyzikální olympiády dobrovolné dárcovství krve, 4. A, 3. B KK chemické olympiády exkurze, elektrárna Dalešice, 3. ročníky exkurze,Vodovody a kanalizace Třebíč, 1. C exkurze,Vodovody a kanalizace Třebíč, 1. A písemná maturitní práce z českého jazyka OK matematické olympiády, 1. – 3. G exkurze,Vodovody a kanalizace Třebíč, 1. B přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 9. tříd ZŠ naučná stezka Bažantnice, 4. G velikonoční prázdniny exkurze,Vodovody a kanalizace Třebíč, 5. G Krásensko, environmentální centrum, 1. B exkurze,Vodovody a kanalizace Třebíč, 4. G Jihlava, pivovar, exkurze, 3. C třídní schůzky s rodiči OK biologické olympiády Havlíčkův Brod, pivovar, exkurze, 7. G KK biologické olympiády Kralice, Náměšť, Žďár, literárně-historická exkurze, 1. C


22. 22. 23. 23. 24. 27. 29. 29. 29. 30.

1. termín přijímacích zkoušek filmové představení Tajemství oceánu, 1. – 3. roč., 1. G – 4. G 2. termín přijímacích zkoušek naučná stezka Bažantnice, 3. G KK fyzikální olympiády Horn, prezentace projektu v německém jazyce, 6. G Židovské muzeum Brno, interaktivní program, 3. G OK Pythagoriády, 1. G, 2. G OK biologické olympiády turnaj ve volejbale, Dačice, dívky

Květen 4. 5. 5. 5. 5. – 7. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 11. – 15. 11. 12. – 14. 12. 12. 14. 18. – 21. 19. 22. 27. 28. 28. 30.

SOČ Brno, transfúzní stanice, exkurze, Brno ESKO, exkurze, 2. C schůzka zástupců tříd s vedením školy celostátní kolo zeměpisné olympiády Anthropos, Brno, obora v Náměšti n. O., 3. G ESKO, exkurze, 2. B poslední zvonění 4. ročníků ESKO, exkurze, 2. A Kralice, Náměšť, Žďár, literárně-historická exkurze, 1. B softbal předmaturitní příprava 4. ročníků a 8. G Západomoravské muzeum, výukový program, 2. G literárně–historická exkurze, východní Čechy, 2. B, 2. C, 6. G PISA, testování výběru studentů 4. G, 5. G Brno, centrum francouzského jazyka, seminář 3. ročník Kralice, Náměšť, Žďár, literárně-historická exkurze, 5. G maturitní zkoušky 4. ročníků varhanní koncert v kostele sv. Martina, bez 3. A, B, C a 5. G, 7. G slavnostní vyřazení absolventů, Zadní synagoga regionální kultura a literatura Třebíčska, 7. G Podyjí, botanická exkurze, 5. G přebor v atletice, výběr celostátní kolo astronomické olympiády

Červen 1. 2 – 4. 2. 3. – 5. 3. 11. 12. 12. - 14. 16. 17. 17. 25. - 26. 29. 30.

Dalešice, elektrárna, exkurze, 4. G zeměpisná exkurze západní Čechy, 4. G regionální kultura a literatura Třebíčska, 3. A, 3. B projekt Jaderná maturita, výběr regionální kultura a literatura Třebíčska, 3.A, 3. B preventivní program, 2. G, 3. G celostátní kolo SOČ, Dvůr Králové celostátní kolo v recitaci, Trutnov ZOO Jihlava, 2. G Kralice, Náměšť, Žďár, literárně-historická exkurze, 1. A ESKO, exkurze, 5. G exkurze, výlety fotografování tříd netradiční sportovní den, org. 7. G ukončení 2. pololetí

45


Kalendář plánovaných akcí na školní rok 2009 / 2010 1. pololetí 1. září – 29. ledna 1. září 2. – 4. září 7. – 9. září 4. – 13. září 8. – 10. září 16. září 21. září 22. – 24. září 25. září 29. září 30. září září – říjen 21. října 21. – 22. října 29. – 30. října 3. – 14. října 19. října říjen říjen říjen říjen říjen 6. listopadu 12. listopadu 19. listopadu 23. listopadu říjen – listopad listopad 1. – 3. prosince 8. – 10. prosince 14. prosince prosinec prosinec prosinec 23. prosince – 1. ledna 4. ledna 2010 (pondělí) 4. – 10. ledna 10. – 16. ledna 16. – 22. ledna 8. ledna 14. ledna 18. ledna 28. ledna 29. ledna

zahájení školního roku adaptační kurz 1. C, 1. G adaptační kurz 1. A, 1. B STK Itálie, 3. A, 3. B, 3. C, 7. G literárně – historická exkurze Praha, 4. C zahájení tanečních kurzů 2. ročníků základy hebrejštiny, 5. G literárně-historická exkurze Praha, 8. G Sportovní den 1. ročníků, 1. G – 5. G, org. 6. G Modrá u Velehradu, 2. G, archeologická exkurze Všestary – historická exkurze, 1. G elektrárna Dalešice, Dukovany, 5. G zeměpisná přednáška, 2. ročníky, 6. G Didacta, veletrh vzdělávání středních škol podzimní prázdniny studijní pobyt v Anglii, výběr studentů Biásek, Něco z Alenky, 1. a 2. ročník, 5. G, 6. G technické muzeum Brno, 2. ročníky, 6. G, 3. G geolog.-geografická exkurze, Moravský kras, 4. G čistírna odpadních vod (3hodinová exkurze), 3. G exkurze Třebíčsko, sem. zeměpisu, 4. ročník zeměpisná exkurze okres Třebíč, 6. G Pohodová třída, Abeceda závislosti, 1. G, 2. G Hodnota sexuality, Na křižovatce, 3. G, 4. G třídní schůzky s rodiči Biásek, Ucho, 3. – 4. ročník zeměpisná exkurze Vysočina, 4. ročníky, 8. G VÚ obratlovců Studenec, sem. biologie 3. ročník literárně-historická exkurze Praha, 4. A literárně-historická exkurze Praha, 4. B Biásek, René, 1. a 2. ročníky skanzen lidové architektury Veselý Kopec, 1. G, 2. G předvánoční Vídeň anglické divadlo, Brno, výběr studentů vánoční prázdniny zahájení výuky lyžařský výcvikový kurz – Krkonoše, 2. G lyžařský výcvikový kurz – Krkonoše, 5. G lyžařský výcvikový kurz – Krkonoše, 1. C ples GM Den otevřených dveří Biásek, Valkýra, 3. – 4. ročníky ukončení 1. pololetí pololetní prázdniny

2. pololetí 1. února – 30. června 8. února – 12. února 15. února 16. – 21. února 21. – 27. února 24. – 27. února leden - únor

46

jarní prázdniny Biásek, Rozmarné léto, 3. G, 4. G lyžařský výcvikový kurz – Krkonoše,1. A lyžařský výcvikový kurz – Krkonoše, 1 .B Šumava, běžky, výběr studentů elektrárna Dalešice, Dukovany, 4. G


únor – březen 9. března 1. – 2. dubna 7. dubna 15. dubna 22. – 23. dubna 29. dubna březen – duben březen – duben březen – duben březen – květen duben – květen 30. dubna 3. – 7. května 10. – 13. května 14. května květen – červen květen květen květen květen – červen květen – červen květen – červen 25. června 28. června 29. června 30. června červen červen červen červen únor – červen říjen – červen září – červen září – červen 1. července – 31. srpna

pivovar Brno, 3. ročníky, 7. G Terezín, 4. G velikonoční prázdniny maturitní písemná práce z českého jazyka třídní schůzky s rodiči přijímací zkoušky žáků ZŠ do gymnázia SOČ, krajské kolo úpravna vody JmVak, exkurze 1. ročníky, 5. G Brno, Židovské muzeum, 3. G Salzburg, výběr studentů poznávací zájezd do Cornwallu, výběr studentů elektrárna Dalešice, Dukovany, 3. ročníky, 7. G poslední zvonění 4. ročníků předmaturitní příprava 4. ročníků maturitní zkoušky 4. ročníků slavnostní vyřazení absolventů regionální kultura a literatura, 1. ročník literárně-historická exkurze, vých. Čechy, 2. roč. exkurze skládka Petrůvky, 2. roč., 6. G exkurze Budišov a dančí obora Náměšť, 3. G regionální kultura a literatura, 3. ročník botanická exkurze Podyjí, 5. G botanická exkurze Třebíčsko, 1. ročníky exkurze, poznávací vycházky exkurze, poznávací vycházky netradiční Sportovní den ukončení 2. pololetí naučná stezka Bažantnice, 1. G ZOO Jihlava, 2.G zeměpisně-biologická exkurze, 1. A a zájemci Dačicko, Slavonicko, literárně-historická exkurze transfuzní stanice Brno, 3. ročníky, zájemci poskytování první pomoci, 3. ročníky divadelní představení Jihlava, Brno, výběr studentů účast na sportovních, literárních, výtvarných soutěžích, olympiádách, SOČ a dalších aktuálně vyhlašovaných aktivitách hlavní prázdniny

D. Vejmělková, 3. G  Spirála (linoryt) 47


Zpráva o hospodaření školy v kalendářním roce 2008 Dáša Vospělová Hospodaření Gymnázia Třebíč v roce 2008 Ukazatel Tržby z prodeje služeb Ostatní výnosy z toho: příjmy z pronájmu majetku příděl z rezervního fondu příděl z investičního fondu /FRIM/ dary, příspěvky Tržby z prodeje majetku z toho: tržby z prodeje dlouhodob. majetku Dotace - provozní výdaje Výnosy celkem - provoz Spotřeba materiálu z toho: nákup drobného dlouhodob. hmotného majetku Spotřeba energie Služby z toho: opravy a udržování nájemné Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek z toho: odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmů Náklady celkem - provoz Hospodářský výsledek Dotace ze státního rozpočtu Spotřeba materiálu z toho učebnice, šk. potřeby knihy, učební pomůcky Služby z toho: školení a vzdělávání cestovné ostatní Osobní náklady z toho: mzdové náklady v tom: platy zaměstnanců ostatní osobní náklady soc. a zdrav. pojištění FKSP vyhl. č. 125/1993 ochranné pomůcky ostatní Ostatní náklady Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek CELKEM 48

Hlavní činnost v tis. Kč 106 487 210 36 184 57 0 0 3 965 4 558 393 20 1866 1 567 274 93 0 77 650 650 0 4 553 5 22 585 113 39 74 172 22 131 19 22 300 16 239 15 679 560 5 666 314 66 15 0 0 22 585 0 5


Rozpis řádku „dotace – provozní výdaje“ Dotace na provoz z KÚ Vysočina Dotace KÚ Vysočina, OŠMS - účast učitelů - CERN Dotace od MÚ Třebíč na adaptační kurz Celkem Rozpis řádku „dotace ze státního rozpočtu“ Dotace na úhradu přímých nákladů z MŠMT transf. KÚ Účelová dotace „Zvýšení nenárokových složek platů pedagog. pracovníků" Celkem

3 917 000,00 Kč 17 556,00 Kč 30 000,00 Kč 3 964 556,00 Kč 22 445 000,00 Kč 140 000,00 Kč 22 585 000,00 Kč

Sponzorské finanční a věcné dary obdrželo Gymnázium Třebíč od těchto partnerů: Cestovní kancelář Porta Optima Brno, Ing. Ladislav Jarý CK Victoria Brno, Ing. Aleš Svoboda, Brno. Všechny tyto dary byly použity pro účely vzdělávání. Výnosem školy byly příjmy z pronajímaného služebního bytu, tělocvičny, místa za nápojový automat, podnájemní smlouvy s firmou Vodafone za instalované antény na budově školy a z reklamy a propagace Skupiny ČEZ.

Žáci 1. G, kolektivní práce  Hmyz (kolorovaná kresba)

49


Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Přehled prospěchu žáků za 1. pololetí školního roku 2008 / 2009 Obor vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium (čtyřletý obor) Třída

Žáků

Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

Neklasifikováni

Průměrná absence

Celková absence

Neomluvená absence

Průměrný prospěch

1. A

30

5

25

0

0

26,53

796

0

1,86

1. B

30

5

24

1

0

32,20

966

0

1,97

1. C

30

4

26

0

0

22,27

668

0

1,94

2. A

30

3

26

1

0

47,77

1433

0

1,95 1,70

2. B

31

10

21

0

0

64,26

1992

0

2. C

29

8

21

0

0

62,48

1812

0

1,82

3. A

32

3

29

0

0

55,16

1765

0

2,12 2,12

3. B

31

2

29

0

0

65,48

2030

0

3. C

31

4

25

2

0

49,32

1529

0

2,12

4. A

28

3

25

0

0

73,43

2056

0

2,15

4. B

31

1

28

1

1

69,77

2163

0

2,13

4. C

32

5

25

2

0

65,63

2100

0

2,06

Obor vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium (osmiletý obor) Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

Neklasifikováni

Průměrná absence

Celková absence

Nemluvená absence

Průměrný prospěch

30

9

21

0

0

31,53

946

0

1,75

31

21

10

0

0

30,94

959

0

1,32

5. G

29

10

17

2

0

35,45

1028

0

1,84

6. G

27

7

20

0

0

40,48

1093

0

1,83

7. G

28

6

20

1

1

70,14

1964

0

1,95

8. G

29

10

18

0

1

97,03

2814

0

1,71

Celková absence

Neomluvená absence

Průměrný prospěch

Třída

Žáků

3. G 4. G

Obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmiletý obor – ŠUP)

50

Třída

Žáků

Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

Neklasifikováni

Průměrná absence

1. G

29

17

12

0

0

34,31

995

0

1,42

2. G

30

16

14

0

0

34,50

1035

0

1,54


Přehled prospěchu žáků za 2. pololetí školního roku 2008 / 2009 Obor vzdělání 79-41-K/401 Gymnázium (čtyřletý obor) Třída

Žáků

Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

Neklasifikováni

Průměrná absence

Celková absence

Neomluvená absence

Průměrný prospěch

1. A

30

5

22

3

0

40,83

1225

0

1,86

1. B

30

5

24

1

0

49,83

1495

0

2,10

1. C

30

7

23

0

0

34,30

1029

0

1,85

2. A

30

3

25

2

0

47,10

1413

0

1,98

2. B

31

8

23

0

0

67,39

2089

0

1,77

2. C

29

8

20

0

1

64,86

1881

0

1,85

3. A

32

3

28

1

0

69,97

2239

0

2,13

3. B

31

3

26

0

2

80,45

2494

0

2,06 2,09

3. C

31

2

27

2

0

52,48

1627

0

4. A

28

2

26

0

0

34,93

978

0

2,21

4. B

31

1

29

0

1

47,13

1461

0

2,14

4. C

32

5

25

2

0

33,66

1077

0

2,07

Obor vzdělání 79-41-K/801 Gymnázium (osmiletý obor) Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

Neklasifikováni

Průměrná absence

Celková absence

Neomluvená absence

Průměrný prospěch

30

9

21

0

0

46,97

1409

0

1,74

31

23

8

0

0

46,68

1447

0

1,29

5. G

29

9

18

1

1

59,38

1722

0

1,88

6. G

27

8

19

0

0

53,56

1446

0

1,83

7. G

28

4

22

1

1

89,11

2495

33

2,03

8. G

29

12

16

0

1

67,45

1956

0

1,71

Třída

Žáků

3. G 4. G

Obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmiletý obor – ŠUP) Třída

Žáků

Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

Neklasifikováni

Průměrná absence

Celková absence

Neomluvená absence

Průměrný prospěch

1. G

29

19

10

0

0

44,69

1296

0

1,40

2. G

30

15

15

0

0

41,57

1247

0

1,55

Veškeré údaje platí k 30. 6. 2009.

51


Výsledky studia maturitních tříd 2005 – 2009 Studijní průměr 2001 – 2009 G (výsledky 2005 – 2009) Třída 2001 – 2009 G

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Průměr bez mat. zkoušky

2. pol.

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

1. pol.

Český jazyk

2,13

2,07

1,79

1,62

1,61

1,61

1,82

1,75

1,46

1,800

Anglický jazyk

1,80

2,13

1,97

1,66

1,89

1,86

1,79

1,75

1,69

1,856

Německý jazyk

1,06

1,81

2,13

2,00

2,21

2,21

2,21

2,14

1,00

1,971

Francouzský jazyk

1,21

1,29

1,31

1,15

1,79

1,57

1,57

1,50

1,00

1,38

Občanská výchova - ZSV

1,33

1,43

1,07

1,17

1,57

1,54

1,50

2,04

2,20

1,456

Dějepis

1,73

1,77

1,79

1,72

1,85

1,79

1,29

1,775

Zeměpis

1,33

1,50

1,52

1,55

1,75

1,57

2,00

1,537

Matematika

2,30

2,33

2,34

2,31

2,59

2,18

2,39

2,21

1,33

2,331

Fyzika

2,27

2,33

2,62

2,23

2,18

2,25

2,25

2,36

Chemie

2,17

1,93

1,93

2,07

2,18

2,04

Biologie

1,83

1,63

1,79

1,72

1,75

1,71

Estetická výchova

1,10

1,10

1,10

1,00

Tělesná výchova

Předmět

2. pol.

Maturitní zkouška

1. pol.

Ruský jazyk

1,75

1,57

1,50

2,311

1,17

2,053

1,38

1,719

1,50

1,075

Informatika a výpočetní technika

1,04

1,00

1,04

1,00

1,00

1,07

1,00

1,00

Vyznamenání

11

12

10

12

9

11

10

10

18

11

Prospělo

18

18

18

17

18

17

16

18

9

18

Neprospělo Průměr

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1,633

1,684

1,718

1,649

1,758

1,665

1,654

1,719

1,509

1,685

Průměr 2001 - 2009 G

Biologie Chemie

Český jazyk 5 4 3

Maturitní zkouška 2001 - 2009 G

Anglický jazyk Německý jazyk

Biologie Chemie

2 8

Matematika

Občanská výchova - ZSV Dějepis

52

4 3

Anglický jazyk Německý jazyk

1 Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Zeměpis

Český jazyk 5

2

1 Fyzika

1,019

Fyzika

8

Matematika

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Zeměpis

Občanská výchova - ZSV Dějepis


Studijní průměr 2005 – 2009 A Třída 2005 – 2009 A

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Průměr bez mat. zkoušky

2. pol.

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

1. pol.

Český jazyk

2,39

2,45

2,71

2,58

2,81

2,54

2,68

2,64

2,89

2,600

Anglický jazyk

2,23

2,32

2,32

2,19

2,22

2,25

2,50

2,43

2,37

2,308

Německý jazyk

2,10

2,26

2,45

2,42

2,67

2,54

2,43

2,14

1,50

2,376

2,00

2,57

Předmět

2. pol.

Maturitní zkouška

1. pol.

Francouzský jazyk Ruský jazyk Občanská výchova - ZSV

1,48

2,10

1,68

2,06

1,89

1,96

Dějepis

2,77

2,84

2,55

2,68

2,78

2,29

Zeměpis

2,06

1,97

1,90

2,23

2,36

2,63

2,19

1,968

1,90

2,652

2,18

2,192

Matematika

2,55

2,84

2,84

2,90

2,70

2,75

2,75

3,11

2,22

2,805

Fyzika

2,32

2,68

2,74

2,84

1,70

1,86

2,07

1,93

2,67

2,268

Chemie

1,81

2,00

2,23

2,58

2,33

2,36

2,00

2,218

Biologie

2,26

2,16

1,77

1,81

1,74

2,04

2,25

1,941

Informatika a výpočetní technika

1,19

1,61

Estetická výchova

1,30

1,38

1,40

1,43

Tělesná výchova

1,04

1,07

1,03

1,07

1,08

1,04

1,04

1,00

Vyznamenání

5

4

4

3

2

3

3

2

4

3

Prospělo

26

26

25

26

25

24

24

25

21

25

Neprospělo

0

1

2

2

0

0

0

0

3

1

1,968

2,130

2,074

2,234

2,144

2,104

2,152

2,188

2,375

2,124

Průměr

Chemie

Český jazyk 5 4 3

1,378

Anglický jazyk Německý jazyk

Biologie Chemie

Matematika

Občanská výchova - ZSV Dějepis

4 3

Anglický jazyk Německý jazyk

1 Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Zeměpis

Český jazyk 5

2

1 8

1,046

Maturitní zkouška 2001 - 2009 A

2 Fyzika

1,68

1,400

Průměr 2001 - 2009 A

Biologie

2,07

Fyzika

8

Matematika

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Zeměpis

Občanská výchova - ZSV Dějepis

53


Studijní průměr 2005 – 2009 B Třída 2005 – 2009 B

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Průměr bez mat. zkoušky

2. pol.

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

1. pol.

Český jazyk

2,40

2,37

2,47

2,58

2,52

2,55

2,03

2,53

2, 2,57

2,431

Anglický jazyk

2,27

2,27

2,52

2,32

2,23

2,61

2,33

2,27

2, 2,09

2,353

Německý jazyk

2,00

2,17

2,61

2,29

2,48

2,16

1,97

1,93

1, 1,50

2,201

2,10

2,27

Předmět

2. pol.

Maturitní zko zkouška

1. pol.

Francouzský jazyk Ruský jazyk Občanská výchova - ZSV

1,00

1,70

1,68

1,81

1,97

2,48

Dějepis

2,17

2,13

2,10

2,16

2,48

2,23

Zeměpis

2,07

2,17

2,42

2,16

2,00

2, 2,11

1,876

2, 2,33

2,212

1,87

2, 2,00

2,115

Matematika

2,80

2,87

2,84

2,74

2,97

3,00

2,97

3,13

1, 1,83

2,915

Fyzika

2,33

2,63

2,13

2,55

2,81

2,90

2,97

2,70

2, 2,00

2,628

Chemie

1,63

2,00

2,19

2,39

2,55

2,32

1, 1,40

2,180

Biologie

2,00

1,87

2,29

1,81

2,00

1,74

2, 2,14

1,989

Informatika a výpočetní technika

1,47

1,90

Estetická výchova

1,00

1,16

1,07

1,16

2,00

1,098

Tělesná výchova

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,16

1,00

1,00

11 11,00

1,020

Vyznamenání

3

5

4

2

3

1

1

1

1 11

3

Prospělo

27

25

26

29

28

30

27

29

1 18

28

Neprospělo

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1,856

2,018

2,049

2,081

2,218

2,216

2,125

2,144

2,0 2,092

2,088

Průměr

Chemie

Český jazyk 5 4 3

Maturitní zkouška 2005 - 2009 B

Anglický jazyk Německý jazyk

Biologie Chemie

2 8

Matematika

Občanská výchova - ZSV Dějepis

54

4 3

Anglický jazyk Německý jazyk

1 Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Zeměpis

Český jazyk 5

2

1 Fyzika

1,97

1,685

Průměr 2005 - 2009 B

Biologie

2,23

Fyzika

8

Matematika

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Zeměpis

Občanská výchova - ZSV Dějepis


Studijní průměr 2005 – 2009 C Třída 2005 – 2009 C

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Průměr bez mat. zkoušky

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

1. pol.

2. pol.

1. pol.

Český jazyk

2,03

2,13

2,16

1,94

2,13

1,91

2,44

2,38

2,23

2,140

Anglický jazyk

2,32

2,32

2,35

2,19

2,25

2,59

2,13

2,28

1,88

2,304

Francouzský jazyk

1,73

1,53

1,93

1,67

1,75

1,94

2,25

2,31

1,00

1,889

Ruský jazyk

1,94

2,31

2,25

2,19

2,25

2,25

1,94

1,94

1,13

2,134

1,84

2,25

Předmět

2. pol.

Maturitní zkouška

Německý jazyk

Občanská výchova - ZSV

1,00

1,90

1,52

1,71

2,09

2,13

Dějepis

1,71

2,00

2,16

2,26

1,97

1,65

2,00

1,805

2,50

1,958

Zeměpis

2,23

2,32

1,90

2,00

2,13

Matematika

2,29

2,48

2,55

2,29

2,56

2,78

2,65

1,91

2,00

2,070

2,47

2,00

Fyzika

2,39

2,52

2,52

2,74

1,81

2,38

2,509

2,53

2,34

2,67

2,433

Chemie

2,35

2,19

2,39

2,52

2,09

2,47

Biologie

1,77

2,03

1,81

1,94

1,97

2,16

2,00

2,335

2,28

2,03

1,73

Informatika a výpočetní technika

1,999

1,06

1,79

2,00

1,427

Estetická výchova

1,08

1,18

1,35

1,08

Tělesná výchova

1,06

1,03

1,03

1,00

3,50 1,07

1,07

1,03

1,173

1,00

1,036

Vyznamenání

6

4

6

4

9

6

5

4

11

6

Prospělo

25

27

25

27

22

24

24

26

17

25

Neprospělo Průměr

0

0

0

0

0

1

1

2

2

1

1,779

1,989

1,955

1,965

1,904

1,961

2,018

2,077

1,967

1,956

Průměr 2005 - 2009 C

Biologie Chemie

Český jazyk 5 4 3

Maturitní zkouška 2005 - 2009 C

Anglický jazyk Německý jazyk

Biologie Chemie

2 8

Matematika

Občanská výchova - ZSV Dějepis

3

Anglický jazyk Německý jazyk

1 Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Zeměpis

4 2

1 Fyzika

Český jazyk 5

Fyzika

8

Matematika

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Zeměpis

Občanská výchova - ZSV Dějepis

55


Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2008 / 2009 Obor 79-41-K/401 Gymnázium všeobecné – čtyřletý studijní obor Vyznamenání

Prospěli

Průměrný prospěch

Opravná zkouška

2. termín

Průměrný prospěch

28/19

4

21

2,38

3

0

3,33

30/20

11

18

2,09

1

0

3,75

31/21

11

17

1,97

2

1

3,50

Třída

Žáků

4. A 4. B 4. C

Obor 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné – osmiletý studijní obor Třída

Žáků z toho dívek

Vyznamenání

Prospěli

Průměrný prospěch

Opravná zkouška

2. termín

Průměrný prospěch

8. G

28/21

18

9

1,51

1

0

2,50

Výsledky rozmístění absolventů v roce 2009 Zdeněk Raus, výchovný poradce

4. A

28 absolventů • •

4. B

na VŠ podalo přihlášku 28 žáků, z nich bylo přijato 27, tj. 96,4 % ze všech absolventů, 1 absolvent nastoupí na jazykovou školu,

30 absolventů • •

na VŠ podalo přihlášku 30 žáků, z nich bylo přijato 28, tj. 93,3 % ze všech absolventů, 1 absolvent nastoupí na VOŠ, 1 do zaměstnání,

• •

na VŠ podalo přihlášku 29 žáků, z nich bylo přijato 26, tj. 83,9 % ze všech absolventů, 2 nastoupí na jazykovou školu, 3 do zaměstnání,

4. C

31 absolventů

8. G

28 absolventů • •

na VŠ podalo přihlášku 27 žáků, z nich bylo přijato 26, tj. 92,8 ze všech absolventů, 1 nastoupí do zaměstnání, 1do jazykové školy.

Celkové výsledky školy • • •

Ve školním roce 2008 / 2009 absolvovalo celkem 117 žáků, z nich 114 podalo přihlášku na vysokou školu. Na vysoké školy bylo přijato 107 absolventů, tj. 91,5 % z celkového počtu. Na VOŠ nastoupil 1 absolvent, 4 nastoupí na jazykovou školu, 5 nastoupí do zaměstnání.

Struktura přijatých podle fakult: Fakulty Ekonomické Lékařské Technické Právnické Přírodovědecké Pedagogické Humanitní (sociální) Filozofické 56

% 20,5 8,9 14,3 6,3 5,4 9,8 12,5 11,6

Fakulty Veterinární a farmaceutické Zemědělské Policejní akademie Vojenské Architektura Sportovní Matematicko-fyzikální Zahraniční

% 0,9 2,7 0,9 0,9 2,7 1,8 1,8 1,8


Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008 / 2009 semináře, školení

termín

INSEA Brno, konference Vv

listopad

Nová úprava přijímacího řízení na SŠ a správní řád – Brno BOZP, PO Třebíč

prosinec duben

1.

P. Benda

2.

Z. Berounová

3.

R. Blažek

4.

J. Března

5.

A. Burešová

seminář AJ, Brno

srpen

6.

H. Doležalová

seminář ZSV Brno

květen

7.

P. Fiala

8.

I. Filippiová

9.

Z. Havelková

10.

B. Horáček

konference AJ, Jihlava

11.

N. Choulíková

konference AJ, Jihlava

březen

12.

L. Chybová

seminář AJ, Brno seminář AJ, Jihlava

srpen únor

13.

K. Janík nová maturita vedení spisovny, Třebíč Zákoník práce, Třebíč Nová maturita z Č, Třebíč Nová maturita, NIDV, Jihlava dějepisný seminář, Třebíč Nová maturita z ČJ, Třebíč

říjen březen duben červen červen duben červen listopad

14.

M. Javorková

15.

P. Jindra

16.

L. Kaňková

seminář francouzského jazyka, 2denní, Ostrava seminář francouzského jazyka, 2denní, Brno seminář ZSV, Brno

17.

M. Kladivová

fylogenetický seminář, 2denní, České Budějovice botanický seminář, Vojtěchov, 4denní seminář chemie – motivace při výuce chemie, Třebíč ornito-entologický seminář, 3denní, Lednice

J. Klusáčková

seminář AJ, Brno seminář fyziky, Velké Meziříčí konference AJ, Brno

18. 19.

I. Kouklíková

20.

J. Kratochvílová

březen květen březen duben červen srpen únor březen

21.

H. Laštůvková

recitace Trutnov, 3denní

červen

22.

L. Mahelová

INSEA Brno, konference Vv

listopad

23.

M. Málek

SAS přijímací řízení, Jihlava Nová maturita, NIDV, Jihlava projekt Jaderná maturita, Dukovany, 3denní seminář fyziky, Velké Meziřící

říjen, duben leden červen

24.

O. Mareček

25.

A. Mozorová

26.

J. Mrázková

červen únor

57


27.

D. Murárová

28.

M. Nováková

seminář Nj, 3denní, Poděbrady Mezinárodní konference učitelů NJ, Jena, 7denní, SRN Letní akademie NJ, Hradec Králové, 5denní

únor srpen srpen květen

29.

D. Pelánová

dějepisný seminář, Brno

30.

Š. Pelikánová

seminář k matem. olympiádě, Jihlava

listopad

31.

L. Prokešová

32.

S. Prokop

33.

Z. Raus

prevence 7a, alergie ve škole, Třebíč matematický seminář, Třebíč Matematická mozaika konference výchovných poradců, Zlín doškolení carvingového lyžování, Malá Morávka botanický seminář, Vojtěchov, 4denní ornito-entologický seminář, 3denní, Lednice

červen únor listopad listopad prosinec duben červen

34.

J. Skryja

35.

D. Součková

36.

Z. Spisarová

ornito-entologický seminář, 3denní, Lednice

červen

37.

M. Svízelová

seminář k matem. olympiádě, Jihlava

listopad

38.

J. Svobodová

39.

V. Šalplachtová

40.

M. Šlosr

41.

Z. Tůma

42.

M. Tvarůžková

43.

R. Vejmělková

44.

K. Vlasáková

prevence 7a, alergie ve škole, Třebíč seminář FJ, NIDV, Jihlava seminář FJ, Brno doškolení carvingového lyžování, Malá Morávka SAS SAS seminář AJ, Jihlava fylogenetický seminář, 2denní, České Budějovice botanický seminář, Vojtěchov, 4denní botanický seminář, Vojtěchov, 4denní

Z. Žilková 8. G  Sen a skutečnost (komiks) 58

září říjen prosinec říjen duben únor březen duben duben


Vlastní hodnocení školy Radek Blažek, ředitel školy

Ve školním roce 2008 / 2009 se ve škole kromě vlastního vzdělávání uskutečnily tyto významné události: 1.

Od 1. září 2008 se začalo vyučovat podle Školního vzdělávacího plánu Gymnázia Třebíč ve třídě 2. G osmiletého oboru vzdělávání. Byl obsahově dokončen ŠVP GV. V podzimních měsících začala pracovat školská rada v novém složení. V květnu 2009 se škola organizačně i odborně podílela na krajském kole SOČ, nad kterým převzal záštitu hejtman kraje Dr. Běhounek a radní kraje Dr. Kružíková. V adventním čase delegace studentů navštívila Dětský domov v Náměšti nad Oslavou a předala dětem drobné dárky. Třetím rokem škola pomáhá žákyni Nutriet Wanitare Muinitai z Nairobi v Kenya v projektu Adopce na dálku. 15. ledna 2009 škola uspořádala Den otevřených dveří a schůzky s rodiči uchazečů o studium. Podpora jazykového vzdělávání se uskutečnila prostřednictvím dvou internetových besed se zaměstnanci diplomatického sboru í USA v České republice. Soutěže v německém jazyce v Hornu a AJ v několika disciplínách. 12. května prošlo testováním z matematiky, českého jazyka a přírodovědných předmětů organizace PISA 30 žáků tercie a kvarty. Do rozpočtu školy byly zahrnuty kapitoly:

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

11.

12. 13. 14. 15.

Adaptační kurz

30.000,- Kč

Dar

50.000,- Kč

Dar Porta OPTIMA

ČEZ

2.799,- Kč 106.000,- Kč

V odborných soutěžích a olympiádách se v krajské úrovni umístilo na prvních třech místech 80 studentů v celostátních kolech 19. V mezinárodních soutěžích jsme měli 2 studenty. Cenu hejtmana Vysočiny za umístění v krajských a vyšších kolech soutěží získala Tereza Růžičková v soutěži Talent Vysočiny jsme podali 15 návrhů na nominace, bylo potvrzeno 9, stipendium Vysočiny bude dostávat Tereza Růžičková a Michal Koutný. Z celkového počtu 44 pedagogů, kteří vyučovali ve škole v tomto školním roce, se zúčastnilo dalšího vzdělávání učitelů 33 zaměstnanců v 57 školeních, seminářích a vzdělávacích cyklech. Třídy se pod odborným vedením učitelů zúčastnily exkurzí jedno i vícedenních v celkovém počtu 179 dnů. Žáci tříd 4. A a 3. B pod vedením dvou pedagogů se dostavili k bezplatnému odběru krve a vybraní se stali čestnými dárci. Škola se partnersky zapojila do projektu Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina, který realizuje ZMVŠ Třebíč.

59


VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ŠKOLY Krajská přehlídka SOČ podeváté Stanislav Prokop, předseda krajské komise SOČ Již podeváté byla naší škole svěřena organizace krajského kola soutěže SOČ. V pondělí 4. května byla soutěž zahájena v tělocvičně školy. Na čelní stěně bylo umístěno logo školy, logo generálního sponzora soutěže České spořitelny a logo kraje Vysočina. Záštitu nad letošním ročníkem převzal MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, a RNDr. Marie Kružíková, členka Rady kraje Vysočina pro oblast školství a kultury. Oba zaslali pozdravné a omluvné dopisy. V sále se shromáždilo 43 účastníků ze všech pěti bývalých okresů kraje, jejich pedagogické i rodičovské doprovody, studenti i pedagogové naší školy. Přítomné přivítal ředitel školy Mgr. Blažek a Mgr. Svoboda, který zastupoval DDM Hrádek. Po slavnostním zahájení probíhala v učebnách školy samotná soutěž v šestnácti přírodovědných, humanitních a technických oborech. Soutěžící obhajovali své práce před osmi tříčlennými porotami, jejichž základ tvořili pedagogové naší školy, kolegové z dalších třebíčských škol a odborníci z praxe. V krajském kole obhajovali své práce i naši studenti, kteří prošli okresním kolem, dosáhli těchto výsledků: 02 fyzika:

1. místo: Radek Prokeš

Digitální astronomická fotografie

06 zdravotnictví:

1. místo: Pavlína Dohnalová

Canisterapie

14 pedagogika, psychologie, problematika volného času: 1. místo: Petra Žilková

Tour de France

2. místo: Michal Hejsek

Pevnost Boyard

16 historie:

2. místo: Jiřina Polcrová

2. stanné právo

17 filosofie:

1. místo: Markéta Novotná

Židovské náhrobky a pohřbívání

18 informatika:

1. místo: Michal Zima

Nasazení IPv6 v praxi

Vítězové šestnácti soutěžních oborů byli porotami doporučeni k postupu do celostátní přehlídky SOČ ve Dvoře Králové. V celostátním kole vybojoval Radek Prokeš ve fyzice 3. místo a dále získal 2. cenu ředitele Jaderné elektrárny Temelín a Cenu Učené společnosti České republiky. Michal Zima byl ve svém oboru sedmý a porota jej navrhla na ocenění v soutěži České hlavičky. Dohnalová obsadila 8. místo, Novotná 10. místo a Žilková byla šestnáctá.

A. Kracíková 2. C  Variace F. Janoušek (kombinovaná technika) 60


Účast a umístění žáků v olympiádách ve školním roce 2008 / 2009 Zdeněk Raus prima - kvarta Obor

Školní kolo počet účastníků

matematika

47

Okresní kolo - umístění 1. místo

2

český jazyk

2. místo

3. místo

1

1

Krajské kolo - umístění 1. místo

2. místo

3. místo

Celostátní kolo - umístění 1. místo

2. místo

3. místo

2

1

fyzika

10

2

dějepis

60

1

biologie

28

zeměpis

98

2

anglický jazyk

29

2

německý jazyk

9

1

chemie

10

1 1

1

Pythagoriáda

58

3

2

astronomie

21

recitace

1

1

1

3 1 1

1 1

1

2

1 1

1 1

2 1

2

1

1

2

1

5. – 6. G, 1. - 4. roč. matematika

25

český jazyk

1

recitace

1

2

1 1 1

1

fyzika

18

astronomie

9

programování

8

biologie

20

zeměpis

34

chemie

3

anglický jazyk

27

1

německý jazyk

9

1

francouzský jazyk

5

1

1

ruský jazyk

6

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

Pravidla a postupový klíč je takřka u každého oboru jiný, některé olympiády u mladších kategorií končí okresním kolem.

61


Zájmová činnost – kroužky ve školním roce 2008 / 2009 kdy

čas

místo

počet žáků

vedoucí

Humanitní předměty 1., 2. G Olympiáda AJ

průběžně

nepravidelně

uč. č. 3

cca 10

3., 4. G Olympiáda AJ

průběžně

nepravidelně

uč. č. 3

cca 10

1. – 3. roč. Olympiáda AJ

průběžně

nepravidelně

uč. č. 3

cca 20

3., 4. G Olympiáda NJ 1. – 3. roč. Olympiáda NJ

průběžně

nepravidelně

uč. č. 3

4–5

Mgr. Tvarůžková Mgr. Mrázková PaedDr. Kouklíková Mgr. Havelková Mgr. Chybová RNDr. Klusáčková Mgr. Doležalová

průběžně

nepravidelně

knihovna

4

PhDr. Murárová

Olympiáda FJ

průběžně

nepravidelně

uč. č. 1, kab. č. 51

cca 10

Mgr. Kaňková

Olympiáda ČJ časopis Zvonek průběžně Přírodovědné předměty

nepravidelně

kab. č. 8

cca 9

Mgr. L. Mahelová

uč. č. 159

5

Mgr. S. Prokop

uč. č. 159 uč. č. 146 uč. č. 5 uč. č. 26 uč. č. 11 uč. č. 13 uč. č. 161 uč. č. 161 uč. č. 161 uč. č. 161 uč. č. 11 uč. č. 131 uč. č. 148, 161 uč. č. 32 uč. č. 18 uč. č. 32 uč. č. 131

cca 5 cca 10 20 – 30 20 – 30 cca 10 cca 12 4

RNDr. Š. Pelikánová RNDr. M. Svízelová Mgr. L. Prokešová Mgr. L. Prokešová Mgr. L. Prokešová Mgr. I. Filippiová RNDr. Z. Tůma Mgr. O. Mareček Mgr. Z. Berounová RNDr. A. Mozorová Mgr. L. Prokešová Mgr. J. Kratochvílová

MO kat. A

průběžně

MO kat. B MO kat. C 1. G MO, Pythagoriáda 2. G MO, Pythagoriáda 3. G MO, Pythagoriáda 4. G MO, Pythagoriáda FO kat. A FO kat. B FO kat. C FO kat. D 3. G FO 4. G FO Astronomická olympiáda ChO kat. A ChO kat. B CHO kat. C CHO kat. D

průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně

nepravidelně út 7:00 nepravidelně nepravidelně nepravidelně nepravidelně nepravidelně nepravidelně nepravidelně nepravidelně nepravidelně nepravidelně nepravidelně nepravidelně

průběžně

nepravidelně

průběžně průběžně průběžně průběžně

BiO kat. A, B

průběžně

st 14:30 nepravidelně nepravidelně nepravidelně nepravidelně individuálně

BiO kat. C, D

průběžně

nepravidelně

uč. č. 18

cca 20

ZO kat. A, B, C ZO kat. D

průběžně

nepravidelně

kab. č. 54

cca 10

Ekologická olympiáda

15.–17. října 2008

10 – 15 cca 7 cca 20

Mgr. L. Prokešová

2

RNDr. A. Burešová Mgr. M. Kladivová Mgr. Z. Spisarová Mgr. J. Kratochvílová Mgr. M. Kladivová Mgr. R. Vejmělková PaedDr. J. Svobodová Mgr. K. Vlasáková Mgr. J. Března Mgr. Z. Raus

4

uč. č. 18

Želez. hory

Mgr. Z. Spisarová

Tělesná výchova Florbal – hoši Sebeobrana

pátek úterý

6:35 – 7:35 7:00 – 7:45

Posilování Odbíjená – hoši Odbíjená – dívky Fotbal

po, út, čt, pá čtvrtek pondělí středa

7:00 – 7:45 6:30 – 7:35 6:30 – 7:50 6:45 – 7:45

tělocvična zrcadlový sál posilovna tělocvična tělocvična tělocvična

Basketbal

úterý

6:45 – 7:45

tělocvična

cca 16

Stolní tenis

středa

7:00 – 7:45

zrcadlový sál

5

62

cca 8 cca 10 8 10 - 15

Mgr. M. Šlosr PhDr. P. Jindra

PaedDr. P. Fiala Mgr. I. Filippiová Mgr. Z. Raus Mgr. Vlasáková Mgr. Vejmělková PaedDr. P. Fiala


Přírodní vědy Soutěže z matematiky, fyziky a programování Stanislav Prokop Studenti primy, sekundy, tercie a kvarty se účastní okresních soutěží společně s žáky odpovídajících tříd základních škol. I letos dosáhli vynikajících výsledků.

Okresní kola Matematická olympiáda pro 6. ročník ZŠ: účastnilo se 30 žáků, 20 úspěšně zadání vyřešilo. 2. místo Martin Scheubrein 1. G 3. místo Radek Chmelař 4. místo Vojtěch Slouka Pythagoriáda pro 6. ročník: 42 účastníků, 13 úspěšných řešitelů. 1. místo Martin Scheubrein 1. G Jiří Štěpanovský 2. místo Radek Chmelař 3. místo Drahomír Havlíček Vojtěch Slouka 5. místo Dominika Kadulová Matematická olympiáda pro 7. ročník ZŠ: účastnilo se 13 žáků, pouze 2 úspěšní řešitelé. 1. místo Markéta Peštálová 2. G Pythagoriáda pro 7. ročník: 49 účastníků, 5 úspěšných řešitelů. 1. místo Tereza Kováczová 2. G 2. místo Pavel Nedvědický Matematická olympiáda pro 9. ročník: 34 účastníků, 11 úspěšných. 1. místo Filip Murár 4. G 3. místo Karel Rymeš 4. místo Kristýna Bendová 5. místo Jana Novotná 7. místo Lucie Zemánková 8. místo Dana Říhová V této kategorii je pořádáno v Jihlavě i krajské kolo. 1. až 2. místo vybojoval Filip Murár, na 3. až 6. místě byly Jana Novotná a Lucie Zemánková, Kristýna Bendová obsadila 7. místo. Fyzikální olympiáda na okrese. Kategorie F – 8. třída ZŠ: 13 účastníků, 6 úspěšných 1. místo Jan Benáček 3. G 5. - 6. místo Jakub Hruška Kategorie E – 9. třída ZŠ: 27 účastníků, 21 úspěšných. 1. místo Filip Murár 4. G 2. místo Jana Novotná 4. místo Lucie Zemánková 5. - 7. místo Michaela Prokešová a Dana Říhová 63


Všichni se stali i úspěšnými řešiteli krajského kola FO v Jihlavě. 1. místo Filip Murár 4. G 2. místo Jana Novotná 6. - 7. místo Dana Říhová a Lucie Zemánková 10. místo Michaela Prokešová Krajská kola soutěží studentů vyšších ročníků. Do těchto kol se studenti probojují po úspěšném zvládnutí úloh domácích a školních kol. Obtížnost úloh stoupá s věkovou kategorií, úspěšných řešitelů ubývá. Letos se zařadili mezi řešitele i naši mladší studenti ze 4. G a vedli si překvapivě dobře. Matematická olympiáda. V krajských kolech v Jihlavě získali nejlepší umístění právě nejmladší studenti v kategorii C. 4. místo Jan Klusáček 5. G 6. místo Lucie Zemánková 4. G 7. místo Filip Murár 4. G 9. místo Jana Novotná 4. G Ve vyšších kategoriích soutěže reprezentovali školu: Jiří Matoušek (6. G), Michal Koutný (8. G), Jiří Vejrosta (3. A) a Vladislav Větrovec (3. A). Fyzikální olympiáda. V této olympiádě nejvíce zabodovali naši nejstarší studenti, nejmladší nezůstali pozadu. FO kategorie A: 1. místo Michal Koutný 8. G 3. místo Radek Prokeš 8. G FO kategorie C: 2. místo Filip Murár 4. G 4. místo Martin Jelínek 5. G 5. místo Tomáš Koutný 5. G 6. místo Jan Klusáček 5. G 7. místo Pavel Kohout 5. G Úspěšnými řešiteli se stali: Jiří Vostal (1. B), Jan Břížďala (1. A), Helena Vostalová (1. C), Jiří Vejrosta (3. A). Radek Prokeš i Michal Koutný postoupili do celostátního kola soutěže. Michal zde skončil na 4. místě a nebyl se svým výkonem spokojen. V následném soustředění vítězů olympiády byl již nejlepší a byl vybrán do reprezentace ČR pro mezinárodní kolo FO v Mexiku. Zde získal stříbrnou medaili. Soutěže v programování. Krajské kolo soutěže v programování v kategorii mládež pořádal DDM Třebíč. 1. místo Michal Koutný 8. G 2. místo Ladislav Havlát 6. G 3. místo Michal Hejsek 4. B V krajském kole matematické olympiády v programování obsadil Michal Koutný 1. místo a v následném celostátním kole získal 17. pořadí. Na ocenění Talent Vysočiny navrhla komise v oblasti přírodovědné: Michala Koutného, Radka Prokeše a Filipa Murára.

64


Astronomie, kosmonautika Ludmila Prokešová Stále větší počet studentů projevuje zájem o poznávání vesmíru, astronomii a kosmonautiku. Kateřina Malá ze třídy 3. G se zúčastnila soutěže Expedice Mars 2008. Přes dvě postupová kola se dostala až do závěrečného finále, v němž jako jedna z deseti soutěžících z České republiky navštívila výcvikové centrum kosmonautů v Belgii. Zde kromě základního výcviku kosmonautů absolvovala i simulovaný let raketoplánem. Se svými zážitky se formou přednášky podělila se zájemci z naší školy a následně i ze ZŠ Horka – Domky Třebíč. Ve dnech 13. 10. – 21. 10. 2008 se v italském Terstu konala Mezinárodní astronomická olympiáda. Členem šestičlenného týmu České republiky byl Filip Murár, který si svoji účast vydobyl vynikajícími výsledky (4. místo) v celostátním finále minulého ročníku. Ve školním roce 2008 / 2009 se přes školní a korespondenční kolo do republikového finále probojovali Kristýna Bendová a Filip Murár ze 4. G v kategorii E-F pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a tercie a kvarty víceletých gymnázií. Kristýna Bendová obsadila dvaadvacátou pozici a Filip Murár se stal absolutním vítězem – získal první místo. Filipovi se podařilo dostat i do nejvyššího kola v kategorii C – D pro 1. a 2. ročníky středních škol a zde získal páté místo.

Biologie – chemie – zeměpis Alice Burešová Exkurze Ve školním roce 2008 / 2009 učitelé komise biologie – chemie – zeměpis zorganizovali a odborně vedli následující exkurze pro studenty: 2. G ZOO Jihlava 3. G Antropos, Kralická obora čistírna odpadních vod 4. G geologicko-geografická exkurze Moravský Kras 3denní zeměpisně biologická exkurze čistírna odpadních vod 1. ročníky, 5. G exkurze do laboratoří úpravny vody v Třebíči 1denní botanická exkurze Podyjí 1. B 4denní pobyt ve středisku environmentálního vzdělávání Rychta Krásensko 2. ročníky, 6.G třídírna komunálního odpadu a skládka kom. odpadu Petrůvky 3. C pivovar Jihlava 7. G pivovar Havlíčkův Brod seminář BI biochemické laboratoře nemocnice Třebíč účast na Dnech vědy – Ústav biologie obratlovců AV ČR Studenec Olympiády Pod vedením učitelů této komise studenti se zájmem o přírodní vědy úspěšně soutěžili v okresních, krajských i celostátních kolech olympiád z biologie, chemie a zeměpisu.

Biologie Okresní kola: Kategorie D 3. místo Markéta Peštálová 4. místo Tereza Střítecká 5. místo Kamila Bendová

2. G. 2. G 2. G

Kategorie C 6. místo Monika Vlachová 9. místo Tereza Čechová 10. místo Kristýna Bendová

4. G 3. G 4. G

65


Krajská kola: Kategorie B 4. místo Martin Jelínek 10. místo Marek Hučín

5. G 8. G

Kategorie A 8. místo Jana Trojanová

7. G

Chemie Okresní kolo: Kategorie D 1. místo Filip Murár 3. místo Jana Novotná Krajská kola: Kategorie D 1. místo Filip Murár Kategorie B 16. místo Jana Trojanová 19. místo Lucie Richterová Celostátní kolo: Kategorie A 12. místo Michal Koutný 24. místo Jakub Kazda

4. G 4. G

4. G 7. G 7. G

Kategorie C 14. místo Jan Břížďala Kategorie A 3. místo Jakub Kazda 4. místo Michal Koutný

1. A 8. G 8. G

8. G 8. G

Zeměpis Krajská kola: Kategorie D 1. místo Tomáš Koutný

5. G

Celostátní kolo: Kategorie D 4. místo Tomáš Koutný

5. G

Kategorie A 2. místo Miloslav Plot

1. G

Ekologická olympiáda Je určena studentům 1. – 4. ročníku 4letého studia a soutěží vždy tříčlenná smíšená družstva. Krajského kola se zúčastnila dvě družstva ve složení: Michal Zima 4. B, Jana Bartůňková 8. G a Lucie Batistová 3. A Zuzana Klusáčková, Dominika Tomková a Jana Trojanová – všechny ze 7. G. Školení a semináře učitelů Členové naší komise se každoročně účastní několika vícedenních seminářů pořádaných Jihočeskou univerzitou nebo Akademií věd ČR. Jejich opravdový zájem dokládá skutečnost, že ve školním roce 2008 / 2009 absolvovali většinu těchto akcí na vlastní náklady. Fylogenetický seminář České Budějovice – 2dny (Kl, Vm), Botanický seminář ve Vojtěchově – 4 dny (Kl, Vm, Sk, Vs), Ornitologicko-entomologický seminář v Lednici – 3 dny (Kl, Sk, Sp, Sv,) Motivace při výuce chemie (Kl), Prevence, alergie ve škole (Sv).

66


Úspěch Tomáše Koutného v evropském kole zeměpisné olympiády Jiří Března Ve dnech 15. – 21. září 2009 se zúčastnil student 6. G Tomáš Koutný soutěže CERIGEO (Central Evrope Regional Geographic Olympiad ) pořádané v Polsku v Chorzowě u Bialsko – Biale. Tomáš se do české reprezentace probojoval díky 4. místu v celostátním kole zeměpisné olympiády a byl jedním z nejmladších účastníků soutěže. Soutěžilo 36 studentů z 9 zemí. Na programu olympiády byl znalostní i praktický test, práce s mapou, studenti řešili projektové úkoly, prezentace a účastnili se odborných exkurzí. V soutěži týmů zvítězilo Rumunsko před Polskem, bronzové medaile získali reprezentanti České republiky. V soutěži jednotlivců skončil Tomáš Koutný na 17. místě. V roce 2010 čeká nejlepší zeměpisce celosvětové klání na Tchajwanu.

Český jazyk a literatura Hana Laštůvková

Výsledky soutěží Recitace Oblastní kolo 3. kategorie – Alžběta Vítková, 2. G, 2. místo, postup do krajského kola, Monika Sýkorová, 2. G, čestné uznání 4. kategorie – Kamil Ahmadie, 3. G, 1. místo, postup do krajského kola, Tereza Růžičková, 4. G, čestné uznání Wolkerův Prostějov – Ondřej Halámek, 7. G, 1. – 2. místo, postup do krajského kola Krajské kolo Kamil Ahmadie, 1. místo, postup do národní přehlídky Ondřej Halámek, čestné uznání poroty Olympiáda z českého jazyka Oblastní kolo 1. kategorie – Monika Vlachová, 4. G, 2. místo, postup do krajského kola 2. kategorie – Klára Vítková, 6. G, 2. místo, postup do krajského kola Radek Blažek, 2. C, 3. místo, postup do krajského kola Ondřej Halámek, 7. G, 4. místo Krajské kolo Monika Vlachová, 4. místo Klára Vítková, 1. místo Celostátní kolo Klára Vítková, 8. místo Máj – měsíc poezie (celostátní soutěž) Aneta Železníková, 2. B, 3. místo Ortenova Kutná Hora Dagmar Pokorná, 3. B, 2. místo (1. místo nebylo uděleno)

67


Další akce komise: Exkurze 1. ročník – Památník Bible kralické Kralice nad Oslavou, Muzeum knihy Žďár nad Sázavou Městská knihovna Třebíč 2. ročník – literární a historické památky, příroda východních Čech (společně s komisí biologie) 3. ročník – region Třebíčsko 4. ročník – Praha Biásek 1. a 2. ročníky – Náš vůdce 3. a 4. ročníky – Občan Havel Divadelní představení (organizace Mgr. Petr Benda) Revizor, divadlo Husa na provázku Brno 3. a 4. ročníky – Krása z Moulin Rouge Přípravné kurzy z českého jazyka pro žáky 9. tříd Přijímací zkoušky Maturitní písemné práce

Společenské vědy Pavel Jindra Komise společenských věd zahrnovala ve školním roce 2008 / 2009 občanskou výchovu, základy společenských věd, dějepis, hudební a výtvarnou výchovu. Jejími členy bylo 12 vyučujících různých aprobací: Petr Benda (ČJ, VV), Hana Doležalová (NJ, ZSV), Lenka Chybová (AJ, D), Marie Javorková (ČJ, HV), Pavel Jindra (ČJ, D), Lucie Kaňková (FJ, ZSV), Irena Kouklíková (AJ, RJ, ZSV), Hana Laštůvková (ČJ, HV), Lenka Mahelová (ČJ, VV), Dana Pelánová (Č, RJ, D), Dana Součková (NJ, RJ, ZSV), Milan Šlosr (D, TV). Ve výtvarné výchově externě vypomáhala paní Jitka Janíková a pan Vlastislav Malý v hudební výchově. Semináře komise: Společenskovědní pro 3. ročník Společenskovědní pro 4. ročník Seminář z dějepisu pro 3. ročník Seminář k dějinám 20. století pro 4. ročník Seminář z dějepisu opakovací pro 4. ročník Seminář všeobecných studijních předpokladů a logiky pro 4. ročník Seminář estetický pro 3. ročník Seminář estetický pro 4. ročník Seminář z výtvarné výchovy Seminář mediální výchovy pro 3. ročník Odebírané časopisy: Dějiny a současnost Historický obzor Živá historie Psychologie Nejvýraznější novinkou v uvedeném školním roce bylo zavedení nového časopisu Živé historie pro potřeby vyučujících a studentů. Jde o časopis s velice pestrou tematickou nabídkou na populární úrovni. Zároveň jako pokus byla zavedena nová jednodenní exkurze pro 2. ročník se zaměřením na jihozápadní Moravu a české pomezí Slavonice, Dačice, Landštejn, která se osvědčila. 68


Cizí jazyky Předmětová komise angličtiny Lenka Chybová Ve školním roce 2008 / 2009 nedošlo k velkým personálním změnám v předmětové komisi angličtiny, pouze úvazek Kateřiny Nováčkové, která odešla na mateřskou dovolenou, byl rozdělen mezi ostatních deset členů komise (Alice Burešová, Zuzana Havelková, Naděžda Choulíková, Lenka Chybová, Miroslav Ježek, Jitka Klusáčková, Irena Kouklíková, Jarmila Mrázková, Monika Tvarůžková, rodilý mluvčí Nigel Paul Marsh). V průběhu roku se celá komise podílela na vypracování školního vzdělávacího programu pro vyšší gymnázium, ověřování nově zavedených učebnic Maturita Solutions a New Opportunities, přípravě olympiády v anglické konverzaci a celé řadě dalších akcí. Významnou událostí uplynulého roku bylo zřízení anglické knihovny za podpory Gymnazijní matice a dále darů od členů komise. Studenti mají možnost vypůjčit si u RNDr. Klusáčkové různé anglické knížky upravené dle úrovně pokročilosti a zlepšit si tak dovednost pochopit čtený text. Jsou vhodné pro všechny studenty našeho gymnázia. Knihovna momentálně obsahuje asi 100 titulů a předmětová komise ráda uvítá darování použitých anglických knih jak od ostatních kolegů, tak od studentů. V říjnu uspořádaly Mgr. Tvarůžková a Chybová poznávací zájezd do Londýna a okolí, kde si mohli studenti kromě návštěvy a zhlédnutí významných památek vyzkoušet praktickou komunikaci v angličtině, protože byli ubytováni v anglických rodinách. Zájezd měl velký úspěch, a proto na příští školní rok plánujeme další, tentokrát studijní pobyt v jihozápadním anglickém městě Barnstaplu. Na jaře v roce 2010 se studenti budou moci dále zúčastnit poznávacího zájezdu do Cornwallu. V prosinci každoročně navštěvujeme pod vedením PhDr. Choulíkové anglické divadelní představení v Brně. Letošní rok nebyl výjimkou – 80 studentů mělo možnost zhlédnout Obraz Doriana Graye od Oscara Wilda. Dále komise uspořádala z podnětu Mgr. Ježka zájezd na představení Christophera Marlowa Tragická historie o doktoru Faustovi, které mělo v podání experimentálního Divadla U stolu velký úspěch. Od ledna do května pravidelně probíhá celorepubliková olympiáda v anglické konverzaci, studenty velmi oblíbená soutěž. Zájemců zejména na nižším gymnáziu je tolik, že mnohdy musí proběhnout neoficiální „třídní“ kola o postup do školních. V uplynulém školním roce jsme zabodovali ve všech kategoriích okresního kola, kde jsme obsadili všechna první místa. Poděkování patří vítězkám Alžbětě Vítkové (2 .G), Tereze Růžičkové (4. G) a Haně Němcové (7. G) za výbornou reprezentaci gymnázia. Zvláštní dík a gratulace náleží Tereze Růžičkové, která nejenže zvítězila v kole krajském, ale také v celostátním, což se podaří opravdu jen té nejlepší! Na naší škole je celá řada aktivních studentů, kteří se zapojují i do dalších soutěží, které souvisejí s angličtinou. Za zmínku jistě stojí účast studentů ze 7. G v soutěži o nejlepší překlad známé písně „František“ od skupiny Buty. Jejich verze Františka nazvaná Frank the Good One (viz níže) se líbila, což potvrzuje článek v anglickém časopise a věcné odměny, které získali. Do další zajímavé soutěže Cambridge University Press Internet Competition se zapojil tým ze třídy 4. G pod vedením vyučující AJ Ireny Kouklíkové. Této internetové soutěže v anglickém jazyce se zúčastnilo 228 soutěžících družstev z celé republiky. Studenti si vyzkoušeli nové techniky práce z AJ. Družstvo ve složení Tereza Růžičková, Filip Murár, Lucie Zemánková, Karel Rymeš a Marika Zahradníčková obsadilo 39. – 40. místo při 92,66% úspěšnosti řešení úkolů. Většina studentů třetích a čtvrtých ročníků se pravidelně hlásí do seminářů z angličtiny, proto jejich náplni věnuje předmětová komise zvláštní pozornost. Velmi se osvědčilo přeskupení studentů dle úrovně pokročilosti napříč ročníkem. V tomto systému hodláme pokračovat i v příštím školním roce, otevřeny však budou nejenom semináře zaměřené na rozvoj všeobecné angličtiny - „General English“, ale též specifické, připravující na mezinárodní zkoušky „First Certificate in English“ a dále seminář s názvem „English for Work and Life“, který spojuje obchodní angličtinu se všeobecnou. Je určen všem, kteří přepokládají, že budou angličtinu používat při své pracovní praxi, ať už jako podnikatelé nebo zaměstnanci firem či státních institucí - tedy všem, kteří chtějí rozvíjet dovednosti spojené s užíváním jazyka v práci, společenském styku i při cestování. Pevně věříme, že semináře splní očekávání a že budou přínosné všem zainteresovaným. 69


Náš dlouhodobý plán vytvořit na škole zázemí pro angličtinu, tzv. jazykové centrum, se zatím nepodařilo z finančních důvodů realizovat, ale na závěr si dovolím vyjádřit naději, že v příštím školním roce dojde k posunu v této věci a že společně vytvoříme studentům i učitelům lepší podmínky ke studiu a výuce cizích jazyků.

Předmětová komise cizích jazyků Dana Murárová Ve školním roce 2008/2009 došlo v komisi cizích jazyků (němčina, ruština, francouzština a latina) jen k jedné změně: Ke stálým členům přibyla nová kolegyně Dana Součková s jazykovou aprobací němčina a ruština. Během celého školního roku jsme společnými silami vypracovávali školní vzdělávací program pro vyšší stupeň gymnázia. Při této práci jsme se již mohli opřít o zkušenosti získané při realizaci ŠVP pro nižší stupeň. Učitelé němčiny si již na konci minulého školního roku stanovili za cíl pro nový školní rok vytvoření nových pracovních listů pro ústní část maturitní zkoušky, které by tematicky i obsahově odpovídaly mezinárodním jazykovým zkouškám a ověřovaly komunikativní znalost jazyka. Po celoroční práci a vzájemných konzultacích byly tyto nové pracovní listy poprvé vyzkoušeny v květnu u maturitní zkoušky. V hodinách cizích jazyků používáme nové typy učebnic (např. Direkt či Raduga po novomu), které odrážejí každodenní realitu a připravují studenty na řešení konkrétních situací nebo k různým jazykovým zkouškám. Říká se, že pro toho, kdo se učí cizí jazyk, jsou slova okny do jiných světů. Důkazem toho, že se naši studenti mohou pohybovat v cizí zemi a domluvit se tam, je jejich velká účast na školních kolech konverzačních soutěží a olympiád. Mnozí z nich pak postupují přes okresní kola do krajských a regionálních kol těchto soutěží. V olympiádě z francouzského jazyka získal v krajském kole Radek Blažek (2.C) 2. místo (kategorie B1) a Tomáš Svoboda (3.C) se umístil na 1.-2. místě v kategorii B2. Konverzační soutěž z ruštiny nemá podobně jako francouzština okresní kolo, a tak tři studentky ze 4.C – Markéta Růžičková, Radka Uherčíková a Ilona Kotačková – postoupily přímo do krajského kola. Petr Klika (4.G) obsadil v okresním kole konverzační soutěže německého jazyka pro nižší gymnázia 1. místo, Dana Říhová (4.G) skončila druhá a oba postoupili do krajského kola, v němž Petr Klika získal 3. místo. K úspěšným účastníkům olympiády v německém jazyce pro vyšší gymnázia patřily Eva Hrbáčková (3.A) a Aneta Martišová (2.C). Eva vyhrála i okresní kolo a v krajském skončila čtvrtá. Výrazný úspěch zaznamenala rovněž Markéta Novotná (8.G) v regionálním kole konverzační soutěže Jugend debattiert v Břeclavi, kde vybojovala 3. místo. Pro studenty 3. a 4. ročníků byly tradičně otevřeny semináře cizích jazyků. Žáci se tak mohli věnovat studiu těchto předmětů další dvě hodiny týdně a připravovat se nejen k maturitě, ale i k přijímacím zkouškám a ke studiu na vysoké škole. Na konci školní roku jsme začali připravovat pětidenní jazykově-poznávací zájezd do Drážďan, Postupimi a Berlína, který bude pro zájemce z různých tříd uspořádán v polovině října 2009.

Studijní pobyt v Mettenu Eva Hrbáčková (3. A) Malé bavorské město Metten nedaleko Regensburgu se ve dnech 6. až 22.srpna 2009 stalo již poněkolikáté sídlem Deutsche Schüler Akademie. Z 360 žadatelů o stipendium bylo vybráno 64 uchazečů, kteří byli rozděleni do několika sekcí se zaměřením například na matematiku a přírodní vědy, ekonomii, hudbu či logiku. Toto stipendium jsem získala díky podpoře spolku germanistů a učitelů němčiny SGUN v ČR, protože se zajímám o přírodovědné předměty a postoupila jsem do krajského kola olympiády v německém jazyce. Mezinárodní kurz je organizován pro studenty gymnázií z České republiky, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Německa v prostorách místního kláštera a gymnázia. Formou přednášek, diskuzí a prezentací na dané téma se studenti seznamují s určitou problematikou a pak mají za úkol sami vytvořit odborný text a prezentovat jej ostatním. Mým oborem byla bioinformatika, což je vědní disciplína umožňující vizualizaci biologických dat. V seminářích jsme se zabývali například expresí genů, mutacemi či porovnáváním sekvencí proteinů. Kromě odborné části byli pro nás organizovány i výlety, například do Mnichova, Pasova a Regensburgu. Myslím si, že dny prožité v Mettenu byly pro mě úžasnou zkušeností, a pokud bych měla další možnost, neváhala bych a podobné akce se znovu zúčastnila.

70


Tělesná výchova Petr Fiala Ve školním roce 2008 / 2009 se podařilo realizovat všechny tradiční sportovní akce, o kterých se můžete dočíst v každé výroční zprávě. Jsou to letní a zimní kurzy, sportovní dny, kroužky a účast v mnoha sportovních soutěžích na úrovni okresních, krajských a celostátních kol. Právě v letošním roce se podařilo zvítězit v krajských kolech hochům v nejstarších kategoriích v plavání a ve stolním tenisu. Plavcům přálo štěstí a mohli se letos zúčastnit celostátního finále, které se konalo v Jihlavě. Ze 14 účastníků skončili v nekompletní sestavě na 13. místě. Všichni za předvedené výkony zaslouží pochvalu. Podle systému soutěží AŠSK se celostátní finále koná každé dva roky, a tak letos stolní tenisté museli být spokojeni pouze s 1. místem v kraji. Vydrží-li jim forma, mohou se příští rok zúčastnit i celostátního finále. V samotném závěru školního roku dosáhli velice pěkných úspěchů na olympiádě dětí a mládeže v Táboře Vlčan Luboš ze 2. G v plavání (4 medaile, z toho 1 zlatá na 400 m VZ), Rymešová Věra ze 2. G ( 12. místo na 100 m a 200 m M). V triatlonu pak úspěšně reprezentovali Zahradníčková Monika a Rymeš Karel 4. G , Cahová Petra 2. G a Dokulil Jan 1. G. Na MČR v triatlonu vybojoval Karel Rymeš 3. místo. Pro příští rok se pravděpodobně rozšíří počet kroužků právě o triatlon pod vedením zkušeného trenéra Jiřího Březny. Slibnou základnou pro pokračování v úspěších ve stolním tenisu je široká základna 2. G – 3 chlapci a 5 děvčat pravidelně navštěvovalo kroužek a svůj zájem přenášeli i do klasické školní TV, kde si Iva Filippiová pochvaluje velice solidní úroveň hry prakticky u všech děvčat. Vysoká je účast tradičně v ostatních kroužcích. Přesto však v jednom sportovním odvětví došlo poprvé od roku 1980 k totálnímu útlumu a kroužek vůbec neprobíhal – volejbal starších chlapců. Snad to byla výjimka a příští rok opět zaduní smeče volejbalových nadšenců! Účast na sportovních soutěžích ve školním roce 2008 / 2009 25. září. 2. říjen.

OK v atletice OK v přespolním běhu

8. říjen 16. říjen 24. říjen 6. listopad. 7. listopad 10. listopad

OK v kopané umístění ve skupině bez postupu KK v přespolním běhu volejbalový turnaj dívky - Třebíč OK v plavání OK ve stolním tenisu OK v plavání nižší gymn.

11. listopad 14. listopad 19. listopad. 20. listopad 4. prosinec 11. prosinec 10. leden 8. duben 15. duben

OK v košíkové KK v plavání OK v košíkové KK ve stolním tenisu OK ve florbalu volejbalový turnaj dívky - Dačice Celostátní finále v plavání volejbalový turnaj dívky – Telč Studentský parlament

5. květen

Celostátní kolo v golfu

D 2. místo, H 2. místo D III. kat. 2. místo, D IV. 1. místo D V. 2. místo H III., IV., V. kat. 1. místo H V. 4. místo, D IV. 4. místo dr. A 2. místo, dr. B 4. místo H a D V. kat. 1. místo H V. kat. 1. místo H a D III. kat. 2. místo H IV. kat. 3. místo, D IV. 4. místo H V. kat. 2. místo H V. kat. 1. místo, D V. 2. místo D V. kat. 3. místo H V. kat. 1. místo H V. kat. 3. ve skupině dr. A 2. místo, dr. B 6. místo H V. kat. 13. místo 3. a 5. místo přehazovaná, florbal – 1. místa kopaná V. kat. 2. místo 12. místo – Vlašinová

Kromě těchto soutěží byla organizována školní kola v kopané, florbalu a volejbalu (D), vždy za vysoké účasti žáků, kteří sváděli urputné boje o vítězství . Přeji všem neutuchající zájem o jejich oblíbené sporty a stálé zdraví. 71


Obsah Slovo ředitele VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Charakteristika školy a základní údaje Údaje o školské radě Přehled vyučovaných oborů vzdělání Učební plán ve školním roce 2008 / 2009 Školní učební plán nižšího gymnázia od 2008 / 2009 Zaměstnanci ve školním roce 2008 / 2009 Seznam studentů gymnázia ve školním roce 2008 /2009 Přijímací řízení Zadání testů přijímacích zkoušek do 1. ročníku 2009 /2010 Přijímací zkoušky – osmiletý studijní obor Přijímací zkoušky – čtyřletý studijní obor Přijatí studenti do 1. ročníku oboru 79-41-K/81 Přijatí studenti do 1. ročníku oboru 79-41-K/41 Kalendárium 2008 / 2009 Kalendář plánovaných akcí na školní rok 2009 / 2010

3 4 5 5 6 6 7 10 24 25 25 36 41 41 42 46

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2008

48

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

50

Přehled prospěchu žáků za 1. pololetí školního roku 2008 /2009 Přehled prospěchu žáků za 2. pololetí školního roku 2008 / 2009 Výsledky studia maturitních tříd v období 2005 – 2009 Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2008 / 2009 Výsledky rozmístění absolventů v roce 2009 Stuktura přijatých podle fakult Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008 / 2009 Vlastní hodnocení školy VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ŠKOLY Krajská přehlídka SOČ podeváté Účast a umístění žáků v olympiádách ve školním roce 2008 / 2009 Zájmová činnost – kroužky ve školním roce 2008 / 2009 Přírodní vědy Biologie – chemie – zeměpis Český jazyk a literatura Společenské vědy Cizí jazyky Tělesná výchova

72

50 51 52 56 56 56 57 59 60 61 62 63 65 67 68 69 71


GYMNÁZIUM TŘEBÍČ VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008 / 2009 Vydalo ředitelství Gymnázia a Gymnazijní matice v Třebíči www.gtr.cz Tisk: www.yashica.cz Náklad 500 ks Třebíč 2009

Výroční zpráva Gymnázia Třebíč za školní rok 2008/2009  

Výroční zpráva Gymnázia Třebíč za školní rok 2008/2009