Page 1

Tr a v e r s e Nummer 27, september 2010

Verkeersveiligheid en fietsroute onder de loep • Van 5 naar 4: op een leuke manier filevrij • Toekomstbestendige verkeersregelinstallaties • Samen werken aan een betere doorstroming • UMC Utrecht houdt ook voor bereikbaarheid vinger aan de pols • Cursussen en opleidingen tot eind 2010

fietsen en lopen

innovatie

internationaal

milieu

mobiliteitsmanagement

openbaar vervoer

openbare ruimte

parkeren

procesbegeleiding

verkeerslichten

verkeersmanagement

verkeersveiligheid


’Van 5 naar 4’, dat is het motto van

colofon

de aanpak waarmee wij dit najaar gaan proberen het fileprobleem substantieel te verminderen. Doel van de actie is om van iedere vijf autoritten in de spits, er gemiddeld één te laten vervallen. De alternatieven voor (solistische) autoritten zijn talrijk, waarbij je kunt denken aan (elektrisch) fietsen, het gebruik van de bus, tram, metro of trein, carpoolen, spitsmijden en/ of thuiswerken. Het resultaat van een succesvolle actie kan ongekend zijn: als het aantal auto’s in de spits met 20% afneemt, zijn de files grotendeels verdwenen. Binnen het vakgebied der verkeerskundigen bestaat al tientallen jaren de visie, dat met het aanleggen van extra infrastructuur de fileproblematiek in Nederland niet kan worden opgelost. En net voor het zomerreces zei demissionair minister Eurlings het nog maar eens hardop: ondanks alle grootschalige uitbreidingsprojecten op ons hoofdwegennet, zal de filedruk de komende jaren alleen maar toenemen. Het kan niet anders of we moeten ons verplaatsingsgedrag, met name tijdens de spitsen, op grote schaal gaan aanpassen. En daar zit nou precies het probleem. Ons gedrag zit ons in de weg. Voor grote groepen mensen is het nou eenmaal normaal om in hun eentje met de auto van huis naar werk en terug te rijden. Het geeft veel vrijheid bij het kiezen van het vertrektijdstip, je neemt per definitie de kortste route en de kosten zijn voor de meeste mensen acceptabel. Zelfs langdurig in de file staan, nemen velen op de koop toe. De aanpak die in het kader van mobiliteitsmanagement tot dusverre gekozen is, gaat uit van een min of meer structurele keuze voor een van de eerder genoemde alternatieven. En daarbij blijkt dat automobilisten best te bewegen zijn om hun gedrag te wijzigen, maar dat het vooral moeilijk is om dit duurzaam te doen. Mensen die overstapten op de fiets, wennen tijdens een strenge winterperiode weer aan de voordelen van een auto en vallen terug in het oude gedrag. Het zelfde geldt voor carpoolers die hun reisgeno(o)t(en) kwijtraken als gevolg van een verhuizing, andere baan of andere werktijden. Met de actie Van5naar4 willen we benadrukken dat het gebruik van de auto in de spits mag, mits je op elke vijfde dag dat je normaal de auto zou nemen, voor een alternatief kiest. Iedereen is best in staat om die ‘vijfde dag’ de auto tijdens de spits te laten staan. Een dagje met de fiets of bus, thuiswerken of met een collega reizen, is een relatief geringe uitdaging. Maar wel met fantastische gevolgen: als het autogebruik met 20% afneemt, neemt de reistijd drastisch af, worden bedrijven beter bereikbaar, neemt de parkeerproblematiek evenredig af en leveren we met zijn allen een forse bijdrage aan het realiseren van de milieudoelstellingen. En van mensen die gebruik maken van OV en/of fiets is bekend, dat de extra lichaamsbeweging ook nog eens de gezondheid verbetert. Wat wil je nog meer! Van5naar4 wordt uitgevoerd door DTV Consultants, in samenwerking met het crossmedia bureau Kinky Lemon, en krijgt de vorm van een spel. Geheel in lijn met de vele WK-voetbalpoules kunnen bedrijven, en met name hun werknemers, via een interactieve website meedoen. Vooraf worden de doelstellingen gekwantificeerd, zo mogelijk op afdelingsniveau, waarna de scores wekelijks worden gemonitord en vergeleken met andere bedrijven en/of afdelingen. Door dit competitie-element gaan collega’s sámen de strijd aan met anderen. Dat levert sowieso een virtuele beloning op, maar de teambuilding kan nog verder worden gestimuleerd door de teams die de doelstellingen halen (of zelfs overtreffen) te belonen met extra leuke bedrijfsuitjes, een tafelvoetbalspel of tafeltennistafel voor gebruik in de pauzes, of door bijvoorbeeld een bedrag te geven aan een goed doel. Wij hopen dat Van5naar4 in Nederland op grote schaal wordt opgepakt, zodat vele individuele stapjes terug, collectief een grote sprong voorwaarts blijkt te zijn.

Colofon

Traverse is een uitgave

van DTV Consultants B.V. en verschijnt drie maal per jaar. Op de voorzijde Hans Godefrooij, Senior Adviseur

Redactie-adres DTV Consultants T.a.v. Kristel Beerling Postbus 3559 4800 DN Breda Telefoon (076) 513 66 00 Fax (076) 513 66 06 E-mail: info@dtvconsultants.nl www.dtvconsultants.nl Bezoekadres Teteringsedijk 3 4817 MA Breda

Redactie Kristel Beerling Hans Godefrooij Marcel Kant

Eindredactie Kristel Beerling DTV Consultants

Ontwerp en vormgeving Script unlimited, Utrecht

Bo Boormans - Directeur

pagina 

pagina 

Wat de verkeersonveiligheid betreft is het kruispunt Zwanensingel – Zwaluwenlaan, vanwege het aantal geregistreerde (letsel)ongevallen, een erkende aandachtslocatie binnen de gemeente Vlaardingen. Daarnaast wil de gemeente, op basis van het in 2008 vastgestelde Fietsplan Vlaardingen, de kwaliteit van de regionale fietsroute over de Zwanensingel verbeteren. DTV Consultants heeft in opdracht van de gemeente Vlaardingen een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren en de kwaliteit van de fietsroute te vergroten. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van de resultaten van kruispunttellingen in de ochtend- en avondspits en een ongevallenanalyse. Daarnaast is echter ook een conflictobservatie met camera’s uitgevoerd, waarmee de huidige verkeersonveiligheid is geanalyseerd. Conflictobservatie met camerabeelden “Tot op heden was het nadeel van conflict­observaties dat het zeer tijdrovend was,” vertelt Hans Godefrooij van DTV Consultants. “Sinds kort maken we hiervoor ­ echter gebruik van de Traffic­ Miner®, samen met ons zusterbedrijf MEETt.” De Traffic­Miner® verwerkt opgenomen beelden razend­snel en maakt uitgebreide selecties mogelijk. Beelden hoeven niet langer één voor één bekeken te worden: het systeem observeert vele dagen beeldmateriaal, zonder personele inzet. Geen enkele situatie blijft ‘ongezien’, zelfs wanneer deze zich midden in de nacht voordoet. Ook de frequentie van verschillende soorten conflicten wordt zo inzichtelijk. Echte filmbeelden zeggen bovendien vaak meer dan foto’s met een tekstuele toelichting. “Problemen die zich voordoen, worden samengevat in een filmpje van enkele minuten. Zo’n filmpje kan prima worden gebruikt in de communicatie richting bijvoorbeeld belanghebbenden of de politiek, want het toont aan dat de problemen goed zijn onderzocht en dat exact bekend is wat eraan schort.” Resultaten cameraonderzoek Uit het cameraonderzoek op het kruispunt blijkt dat het gebrek aan opstelruimte tot onveilige situaties leidt. Voor zowel fietsers als automobilisten is nauwelijks opstelruimte aanwezig in het midden van het


Verkeersveiligheid en fietsroute onder de loep kruispunt, waardoor dit regelmatig wordt geblokkeerd. Daarnaast blijkt dat er geregeld bijna-ongelukken gebeuren door het niet verlenen van voorrang. Werksessie De camerabeelden zijn gebruikt in een werksessie met een panel van bewoners, politie en Fietsersbond, om te laten zien welke knelpunten zich voordoen en wat daarvan de oorzaak is. “De camerabeelden geven zeer goed inzicht in de verkeersconflicten en knelpunten in de bestaande situatie, veel meer dan met alleen fotomateriaal”, aldus Henny Huizer van de gemeente Vlaardingen. “Als opdrachtgever wil ik sowieso mijn waar­ dering uitspreken voor de wijze waarop de werksessie met het panel is uitgevoerd. De aanwezigen werden echt meegenomen in de verkeerskundige keuzes die er te ­ maken waren.” Rotonde “We hebben verschillende varianten op een rij gezet en de voorkeursvarianten uitgewerkt”, meldt Hans. “Uit de verkeersberekeningen blijkt dat een voorrangskruispunt het verkeer in de toekomst niet goed kan verwerken, maar dat een enkelstrooksrotonde wel voldoende capaciteit heeft.” Daar komt bij dat een rotonde veiliger is dan een voorrangskruispunt of een kruispunt met verkeerslichten. Bovendien sluit de realisatie van een rotonde aan bij de wensen van de belanghebbenden.

Fietsroute Zwanensingel Het blijkt dat de bestaande fietsroute, met een fietsstrook aan de ene kant van de weg en het fietspad aan de andere kant (beide uitgevoerd in tegelverharding) niet voldoet aan de inrichtingseisen van de Stadsregio Rotterdam. Die stelt namelijk dat regionale fietsroutes moeten bestaan uit vrijliggende asfaltfietspaden, met een vastgestelde minimale breedte. Om de fietsroute extra kwaliteit te bieden, moet het hele wegprofiel op de schop. Daarnaast vindt de gemeente Vlaardingen het belangrijk dat de nieuwe situatie aansluit bij de Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK) van weginfra­ structuur. Concreet houdt dat voor een gebiedsontsluitingsweg in dat, naast vrijliggende fietspaden en bromfietsers op de rijbaan, wordt gekozen voor een inhaalverbod met dubbele asstreep op de rijbaan. In verband met de verkeersfunctie van de weg, moet het aantal (erf)aansluitingen worden beperkt en moeten parkeerplaatsen langs de weg, indien mogelijk, worden opgeheven. Een- of tweerichtingsverkeer Dan is er nog de vraag of voor een- of tweerichtingsfietspad moet worden gekozen. Twee­richtingsfietspaden hebben als belangrijk nadeel dat ze leiden tot onveilige situa­ ties bij kruispunten. Ander verkeer houdt over het algemeen namelijk vooral rekening

pagina 

met fietsverkeer ‘uit de juiste richting’. Fietsers uit tegengestelde richting lopen hierdoor het risico over het hoofd te worden gezien. Rotondes met tweerichtingsfietspaden scoren over het algemeen slechter qua verkeersveiligheid, dan rotondes met eenrichtingsfietspaden. Ook het risico op frontale fiets-fiets ongevallen is groter. Dit zijn ongevallen die, door de kwetsbaarheid van fietsers, zelfs bij lage snelheden ernstig kunnen aflopen. De voorkeur gaat daarom uit naar het realiseren van een profiel met aan beide zijden van de weg een breed eenrichtingsfietspad. Stevige basis De aanleg van een rotonde en het realiseren van vrijliggende fietspaden zorgen voor zowel een verbetering van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid, als voor een verbetering van het comfort van fietsers. De verkeerskundige studie en de gemaakte ontwerpen geven de gemeente een stevige basis voor de nieuwe inrichting van het kruispunt en voor de fietsvoorzieningen. Henny ­ Huizer: “Na bestuurlijke goedkeuring en nog een informatieronde voor de buurt, hoop ik dat de aanleg in 2011 gaat plaatsvinden.”

i Hans Godefrooij

pagina 


Projecten

Toekomstbestendige verkeersregelinstallaties De verkeersregelinstallaties bij één van de drie Roosendaalse aansluitingen op de snelweg A58 waren aan vervanging toe. Daarnaast zijn er in de omgeving ruimtelijke ontwikkelingen gepland, waardoor in de toekomst meer verkeer van het ­kruispunt gebruik zal maken. De hele situatie is dan ook grondig onder de loep ­genomen en vervolgens op de schop gegaan.

P ro j e c t e n

“De gemeente Roosendaal heeft ons benaderd met de vraag de vormgeving van de kruispunten bij de Oostpoort nader te bekijken”, vertelt projectleider Marcel ­ Willekens van DTV Consultants. “Om de verwachte verkeerskundige ontwikkelingen door te ­rekenen en tot een goede vormgeving van de nieuwe kruispunten te komen, hebben we gebruik gemaakt van LISA+. Uiteindelijk hadden we de beschikking over meerdere vormgevingsvarianten en hebben we op basis van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling een advies over de vormgeving uitgebracht aan de gemeente.”

Uitvoering Inmiddels zijn de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waarna de regelingen zijn geprogrammeerd en op straat zijn gerealiseerd. “We zijn erg tevreden over

het resultaat tot nu toe”, vertelt Ton van Oost, Senior Medewerker Verkeer bij de gemeente Roosendaal. “Het is zeker een verbetering ten opzichte van de vorige situatie. Ik hoor ook positieve geluiden van collega’s die er langs komen, zowel met de auto als met de fiets. Het is nu nog een kwestie van de laatste regeltechnische zaken afronden en zorgen dat alles optimaal wordt aangepast aan de praktijksituatie.”

i Marcel Willekens

Milieueffecten Aanvullend zijn de milieueffecten met behulp van EnViver berekend. Uit de cijfers bleek dat de geadviseerde variant een flinke besparing qua uitstoot opleverde, vergeleken met de bestaande situatie. “Met een CO2-reductie van 26% in de ochtendspits en 17% in de avondspits was deze vormgevingsoptie duidelijk een goede keus”, aldus Marcel.

Standaard omleidingsroutes bieden veel tijdswinst Tot voor kort werd in Almere pas over een omleiding en de bijbehorende bebording nagedacht als een calamiteit optrad. Ook bij geplande wegwerkzaamheden werd het wiel wat de omleiding betreft steeds opnieuw uitgevonden. De gemeente ­Almere wil hierop anticiperen en streeft naar vaste omleidingsroutes, met bijbehorende ­bewegwijzering, die snel kunnen worden ingesteld.

In opdracht van de gemeente Almere heeft DTV Consultants voor alle wegvakken op gebiedsontsluitingswegen in Almere een alternatieve omleidingsroute bepaald en een bebordingsplan opgesteld om deze te bewegwijzeren. De omleidingsroutes zijn voor elk wegvak op kaart ingetekend inclusief de noodzakelijke bewegwijzering. Tijdswinst “Als er nu iets aan de hand is op een wegvak in ons wegennet, pakken we de betreffende kaart erbij en weten we direct welke borden we waar moeten plaatsen. Dit ­ levert veel tijdswinst op ten opzichte van de oude si­tu­ atie”, aldus Geurt Dijkstra van de gemeen­te Almere. “Dit is prettig voor de mensen binnen onze organisatie, maar natuurlijk ook voor de weggebruikers.”

i Lisette de Wildt

Paul van den Bosch

pagina 

pagina 


Projecten

Van 5 naar 4:

op een leuke manier filevrij

In samenwerking met crossmedia bureau Kinky Lemon heeft DTV Consultants het V5N4-principe verwerkt in een zogenaamde ‘serious game’. Een concrete doelstelling wordt gecombineerd met spelelementen om de bereidheid tot actieve en kwalitatieve deelname te stimuleren. Bedrijven en instellingen die meedoen, kunnen flink besparen op bijvoorbeeld reiskos-

ten en parkeerplaatsen. Daarnaast werkt V5N4 als katalysator voor het bereiken van (bedrijfs)doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld (werknemers)gezondheid en moderne arbeidsvoorwaarden. Competitie In V5N4 gaan teams van bedrijven en instellingen de strijd met elkaar aan om minder

pagina 

in de auto te zitten. Ook competitie tussen teams binnen een bedrijf is mogelijk. Meespelen is eenvoudig: het kost ongeveer een minuut per dag. Hoe slimmer je reist en hoe slimmer je werkt, des te meer punten en prijzen je verdient voor jezelf en je team! Kortom, V5N4 is het mobiliteitsspel dat je op een leuke manier leert hoe je slimmer kunt reizen en werken! Actuele informatie over V5N4 vindt u op de website www.van5naar4.nl.

i Nynke van der Kallen Sander Buningh

pagina 

P ro j e c t e n

DTV Consultants wil als innovatief bureau graag haar steentje bijdragen aan het verduurzamen van Nederland en het verminderen van de files. Daarom hebben we een nieuwe formule bedacht die hieraan een bijdrage kan leveren: Van 5 naar 4, of kortweg V5N4. Het idee is simpel: van elke vijf werkdagen, één dag slimmer reizen of werken. Hierdoor kan het autogebruik in het woon-werkverkeer met 20% afnemen. Dat scheelt enorm in het aantal files en bespaart bovendien veel CO2.


Projecten

Een nieuwe draai aan je carrière Wil jij aan de slag binnen de verkeerskunde of heb je sinds kort de overstap ­gemaakt naar dit vakgebied? Laat je dan bijscholen tijdens de opleiding post-hbo Verkeerskunde.

Deze deeltijdopleiding zorgt ervoor dat je – na het behalen van je diploma – over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om als beleidsadviseur of projectleider te werken in de verkeerskundige beroepspraktijk.

P ro j e c t e n

Vereiste kennis en vaardigheid Om met deze eenjarige opleiding te starten, heb je een diploma nodig op academisch of hbo-niveau en affiniteit met het verkeerskundige werkveld. Daarnaast heb je ervaring met het werken en denken in termen van beleid en beleidsvoorbereiding. Start september 2010 De opleiding wordt aangeboden in Utrecht en start op 24 september 2010. De lessen vinden plaats op 30 vrijdagen tot en met juni 2011. Wij bieden deze opleiding aan in samenwerking met de NHTV internatio­ naal hoger onderwijs Breda. Meer informatie is te vinden op onze site www.dtvconsultants.nl/educatie.

i

Merel van Mierlo

Kwaliteitsverbetering Europees openbaar vervoer Wie weet beter wat hij wil dan de klant zelf? Dat is het uitgangspunt van het Europese project ENERQI, dat door een verbetering van kwaliteit en toegankelijkheid het gebruik van het openbaar vervoer (OV) wil verhogen. “Op dit moment werken OV-aanbieders nog vaak aanbodgericht”, meldt adviseur Renske Martijnse van DTV Consultants. “Er wordt bij het vernieuwen van OV-systemen nogal naar de techniek gekeken, hetgeen vaak leidt tot bijvoorbeeld nieuwe voertuigen of nog uitgebreidere reisinformatiepanelen. Daarbij wordt echter niet ­altijd gekeken naar de wensen en verwachtingen van de klanten. We willen de focus graag verleggen naar een gastvrijer en meer klantgericht OV.”

Startbijeenkomst consortium Half juni vond in Breda de startbijeenkomst plaats van het Europese project waarin dit gerealiseerd moet worden. Renske: “Wij coördineren vanuit DTV Consultants het consortium, dat bestaat uit dertien partners, uit negen Europese landen. Het doel is de kwaliteit van het openbaar vervoer beter te meten en daarmee de ­ OV-aanbieders te stimuleren bepaalde kwaliteitsverbeteringen door te voeren. We willen zo proberen de benadering meer vraaggericht te maken.” Kwaliteitsmetingen Voor het project wordt eerst een internationaal systeem voor kwaliteitsmetingen ontwikkeld, gebaseerd op ervaringen uit onder andere België, Oostenrijk en Nederland. Vervolgens worden in de komende drie jaar in acht landen meer dan 100.000 observaties van de kwaliteit van bus, tram en metro gedaan, door middel van duizenden vrijwilligers. Zo wordt een beeld gekregen van de wensen en behoeften van reizigers. Financiering Europese Commissie ENERQI is medegefinancierd door het Intelligent Energy Europe programma van de Europese Commissie, dat jaarlijks geld beschikbaar stelt voor projecten die CO2-reductie en duurzamer vervoer bevorderen. Het stimuleren van het gebruik van het OV ten koste van de auto valt daar ook onder. “De startbijeenkomst was een ­succes”, vertelt Renske enthousiast. “Het was leuk en nuttig om ­elkaar beter te leren kennen, want we moeten tenslotte de komende drie jaar nauw samenwerken. Na maanden van voorbereiding gaat het echte werk nu beginnen!”

i

pagina 

Renske Martijnse Johan Janse


Projecten

Samen werken aan een betere doorstroming

“Toen we de subsidieregeling voor ‘proeftuin in-car’ van Beter Bereikbaar ZuidoostBrabant (BBZOB) zagen, hebben we het idee opgevat iets te doen met ons product ODYSA®,” vertelt Arjan Bezemer, die als ­senior adviseur werkt bij DTV Consultants. ODYSA® geeft door middel van matrixborden een dynamisch snelheidsadvies, waardoor je het volgende kruispunt met verkeerslichten zonder stoppen kunt passeren. “Uiteindelijk konden we samen met Peek traffic solutions, Technolution, de gemeente Eindhoven en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven aan de slag om het pilotproject ODYSA In-car te realiseren op een deel van de ring van Eindhoven.”

Positief “De samenwerking verliep hartstikke goed. We hebben het echt gezamenlijk, bijna als één bedrijf, gedaan. Iedereen nam z’n verantwoordelijkheid en dacht mee, niemand verzaakte.” Het resultaat mag er zijn. Honderdtien testrijders hebben ervaren hoe het was om via een systeem, dat eenvoudig op de sigarettenaansteker wordt aangesloten, een snelheidsadvies te ontvangen. Het gros gaf aan het in de toekomst te willen gebruiken én ervoor te willen betalen. “We zijn heel positief over de resultaten”, vindt ook Eric Koenders van Peek traffic solutions. Paul van Koningsbruggen van Technolu­tion beaamt: “Het was een hele uitdaging om

pagina 

binnen een paar seconden een in-car snelheidsadvies te geven, maar we hebben het systeem met z’n allen werkend gemaakt. Dat het dan ook nog door de testrijders wordt gewaardeerd, is natuurlijk geweldig.” Subsidieregeling effectief “Dit project toont aan dat verschillende bedrijfstakken door een subsidieregeling ­samen komen”, vindt Arjan. “In dit geval heeft het tot een zeer vruchtbare samenwerking geleid tussen bedrijfsleven en overheid. We zijn nu aan het kijken of we kunnen inhaken op nieuwe trajecten of subsidie­regelingen, zowel binnen BBZOB als binnen Europa, zodat we in-car snelheidsadvies op een hoger niveau kunnen tillen.” Voor meer informatie en de resultaten van ODYSA In-car kijk op www.odysa.nl.

i

Arjan Bezemer

pagina 

P ro j e c t e n

ODYSA In-car werkt! Het samenwerkingsproject waarbij via in-car apparatuur een individueel snelheidsadvies werd gegeven, was een succes. De testrijders waren te spreken over het systeem, de doorstroming verliep beter en de uitstoot van ­emissies nam af. Hieruit blijkt dat subsidieverlening en samenwerking inderdaad kunnen bijdragen tot innovatieve verbeteringen op het gebied van mobiliteit en ­bereikbaarheid.


Projecten

UMC Utrecht houdt ook voor bereikbaarheid vinger aan de pols Het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht is een van de grootste zieken­ huizen van Nederland. Een goede bereikbaarheid is letterlijk van levensbelang voor de organisatie. Vandaar dat het ziekenhuis sinds 2004 een vervoersplan heeft.

P ro j e c t e n

Maar wat zijn de effecten van dit vervoersplan? Hoe waarderen bezoekers, patiënten en medewerkers de bereikbaarheid van het ziekenhuis? En op welke manier kan die bereikbaarheid worden verbeterd? DTV ­ Consultants brengt deze gegevens ­regelmatig voor het UMC Utrecht in kaart en ­adviseert over mogelijke verbeteringen. Vervoersplan Het vervoersplan van het UMC Utrecht bestaat onder andere uit verschillende faci­liteiten en maatregelen gericht op het woon-werkverkeer van medewerkers. Betaald parkeren neemt hierin een centrale plaats in. Daarnaast probeert het UMC Utrecht medewerkers te stimuleren gebruik te ­ maken van duurzaam vervoer, bijvoor-

pagina 

beeld door hen in de gelegenheid te stellen tegen aantrekkelijke condities een abonnement op het regionale openbaar vervoer aan te schaffen. Ook start in september een gezondheidscampagne, om werknemers te stimuleren vaker te gaan fietsen. Minder verzuim Aandacht voor gezondheid is een prima manier om te wijzen op het belang van voldoende bewegen. Veel mensen kunnen gemakkelijk voldoen aan de gezondheidsnormen voor dagelijkse beweging door ­vaker naar hun werk te fietsen. Overigens is dit ook voor het UMC Utrecht zelf positief; het draagt niet alleen bij aan een betere ­bereikbaarheid van het ziekenhuis, maar – zo blijkt uit onderzoek van TNO – ­

forensen die regelmatig fietsen, verzuimen bovendien minder dan niet-fietsende ­collega’s. Fietsstimulering Om het fietsen onder medewerkers te stimu­leren, heeft DTV Consultants het fietspromotieprogramma ‘Gezondheid, Bewe­gen en Fietsen’ opgezet, dat in september in het ziekenhuis van start gaat. Tijdens de ­actie­periode kunnen medewerkers onder andere meedoen aan een fittest in een speciaal ingerichte ‘fittestbus’ en worden ze beloond voor elke gefietste ­kilometer. Wietske de Vries, secretaris van de vervoerscom­missie, zegt hierover: “Wij zijn benieuwd naar de reacties van medewerkers op de pilot. De ervaringen worden gebruikt om fiets­stimulering een meer structurele plaats in het vervoersplan te geven.”

i

Ruben van den Hamsvoort

Vervolg cursusaanbod op pagina 11


Projecten

Opleiding tot verkeerstechnisch medewerker bij Heijmans

“Investeringen en opleidingen zijn van alle tijden”, verwoordt HR Manager Ed Valk de keuze van Heijmans om in deze tijd zoveel medewerkers op te leiden. “Je staat als bedrijf op een achterstand als je het niet doet. Het is belangrijk dat medewerkers zich vaktechnisch ontwikkelen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor ons bedrijf. Daarnaast maakt het ons tot een aantrekkelijke werkgever voor potentiële werknemers.” De incompany opleiding tot verkeerstechnisch medewerker richt zich onder andere op werkvoorbereiders, uitvoerders en calculatoren die te maken hebben met verkeer en vervoer. “We merken dat deze medewerkers een heel diverse achtergrond hebben op mboniveau”, aldus Valk, “maar dat komt ook omdat er geen specifieke mbo-opleiding bestaat op het gebied van tijdelijke verkeersvoorzieningen. Met deze opleiding kunnen ze hun kennis en vaardigheden bijspijkeren.” Tijdens de dertiendaagse opleiding wordt ingegaan op het vakgebied verkeerskunde, waardoor ze hun (toekomstige) werk beter kunnen uitvoeren. Eigen vragen, knelpunten

en praktijkervaringen nemen een belangrijke plaats in tijdens de lessen. Breder en beter inzetbaar Door de opleiding worden de medewerkers een betere gesprekspartner voor mensen uit het verkeerskundige werkveld. Zo leren ze bijvoorbeeld de juiste vragen te stellen om verkeersproblemen helder te krijgen, oorzaken van deze problemen te achterhalen, dit te vertalen naar mogelijke oplossingen en mogelijke (verkeers­ management)maatregelen te bedenken in praktijksituaties. Zij ­leren vragen uit het werk zelfstandiger op te pakken en worden ­breder en beter inzetbaar. De incompany opleiding wordt verzorgd door DTV Consultants in samenwerking met het ROC Tilburg.

i

Allard Visser

Verkeersmodel op tropisch Sint Maarten Het wegennet op Sint Maarten is ontoereikend voor het aantal auto’s en het verplaatsingsgedrag op het eiland. Eén van de opties om hierin verbetering te brengen is een brug over de Simpson Bay Lagoon, tussen de internationale luchthaven en Koolbaai. Maar wat is het probleemoplossend vermogen van zo’n brug voor het ­ overige verkeer? We bouwden een verkeersmodel om de effecten van de brug en eventuele andere toekomstige verbindingen te kunnen berekenen. Don Guikink van DTV Consultants vertelt: “Om de data voor het verkeersmodel te verzamelen, hebben we gesprekken gevoerd met instanties zoals het lokale CBS, de KvK, de gemeente en economische zaken. Daarnaast hebben we samen met een aantal stagiaires van ingenieursbureau Lievense, waar we mee samen­werkten, op

straat de nodige tellingen verricht.” Doorsnedetellingen, kentekenonderzoek, reistijdmetingen; het heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen en geresulteerd in voldoende bruikbare informatie om het verkeersmodel op te bouwen, te verfijnen en te kalibreren. Resultaten Op basis van dit model kon worden geconcludeerd dat het hoofdnetwerk rond Simpson Bay Lagoon inderdaad kwetsbaar is en ­tijdens de spits overvol. Een alternatieve route is er niet en infrastructurele uitbreiding lijkt dan ook onontkoombaar. Een nieuwe brug is een zeer goede oplossing, waarbij alleen al de drukte op de zwaarst belaste route met ongeveer 65% afneemt. “Het spreekt voor zich dat de drukte zich zal verplaatsen”, stelt Don. “Er moet dan ook worden gekeken naar aanvullende verkeersmaatregelen op het punt waar de nieuwe brug aansluit op het bestaande wegennet.” Aanvullende maatregelen Om de problematiek in de volle breedte aan te pakken, zijn naast infrastructurele aanpassingen tevens aanbevelingen gedaan voor ­dynamisch verkeersmanagement, zoals reisinformatie bij de luchthaven of via internet en mobiele telefoon. Daarnaast zijn maat­ regelen op het gebeid van mobiliteitsmanagement wenselijk, zoals het stimuleren en verbeteren van openbaar vervoer en de watertaxi.

i

Don Guikink

pagina 9

P ro j e c t e n

Door de toenemende druk op het wegennet is de mobiliteitsmarkt voortdurend in beweging. Nieuwe ontwikkelingen ­vragen om nieuwe kennis en vaardigheden. Om gevraagd en ongevraagd advies te kunnen geven en innovatieve oplossingen aan te ­kunnen dragen, investeert Heijmans Techniek & Mobiliteit voort­ durend in de ontwikkeling en professionalisering van haar mede­ werkers. Vijfendertig van hen krijgen vanaf dit najaar een incompany mbo-opleiding tot verkeerstechnisch medewerker.


Projecten

Succesvolle aanbesteding opwaarderen verkeers­regelinstallaties

P ro j e c t e n

Door een bestek voor verkeersregelinstallaties (VRI’s) op te splitsen in percelen, konden huidige fabrikanten een prijs indienen voor opwaarderen en voor een ­nieuwe automaat. Bijzonder is dat ook andere fabrikanten op deze laatste optie ­konden inschrijven. Bij de provincie Zuid-Holland leidde dit ertoe dat ze voor een relatief lage prijs 41 nieuwe VRI’s konden plaatsen, in plaats van de geplande 25. Voor 1 juli 2011 wil de provincie Zuid­Holland al haar VRI’s op hetzelfde techni­ sche en functionele ­ niveau hebben. Om dit te realiseren, werd, in samenspraak met DTV Consultants, besloten 58 VRI’s op te waarderen door één bestek, verdeeld in 34 percelen, Europees openbaar aan te besteden. Het eerste perceel omvatte 25 VRI’s, waarvan al was besloten dat deze moesten worden vervangen, vanwege de leeftijd van de automaten. De overige percelen bestonden uit één VRI of een streng van VRI’s. Daarbij moest de huidige fabrikant een prijs opgeven voor

het opwaarderen van de bestaande VRI en mochten andere inschrijvers een prijs opgeven voor het vervangen ervan door een compleet nieuwe VRI.

prijs voor het vervangen dan voor het opwaarderen. Zo leidde de aanbesteding ­ertoe dat de provincie beduidend meer waar krijgt voor haar geld. Ook blijkt dat het vervangen van een nieuwe VRI vaak goedkoper is dan een bestaande VRI aan te passen.

i

Marcel Heijkoop

Resultaat Het resultaat van de aanbesteding is naar ieders tevredenheid verlopen: in een aantal gevallen had de huidige fabrikant te hoog ingeschreven voor het opwaarderen en kon een andere inschrijver een nieuwe automaat leveren voor een lager bedrag. In andere ­gevallen gaf de huidige fabrikant een lagere

Stadsregio Rotterdam zet verkeerseducatie op de kaart Uit ongevallenanalyses blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers in de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar onverminderd hoog is. De stadsregio Rotterdam biedt daarom sinds 2010 een groot aantal lesmodules en activiteiten aan voor verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs, onder de verzamelnaam ‘TotallyTraffic’. TotallyTraffic wil de bewustwording en verantwoordelijkheid onder jongeren over hun eigen ­gedrag in het verkeer vergroten en daarmee het aantal verkeersongevallen onder jongeren terugdringen. In de pubertijd verandert de houding van jongeren ten opzichte van hun verantwoordelijkheden. Ze gaan grotere afstanden fietsen, waardoor ze vaker te maken krijgen met ingewikkelde verkeerssituaties, stappen over van de fiets op de brommer en komen in aanraking met alcohol en drugs in het verkeer. Educatie over verkeersveilig

gedrag in al haar facetten is daarom juist in deze ­levensfase zeer belangrijk. Het voortgezet onderwijs is een prima kanaal om deze groep te bereiken. Uitgebalanceerd programma Begin dit jaar heeft de stadsregio Rotterdam DTV Consultants opdracht gegeven Totally-

Traffic in de stadsregio actief op de kaart te zetten, scholen te benaderen en het programma tot een groot succes te maken. ­TotallyTraffic bestaat uit een uitgebalanceerd programma van verschillende modules voor verkeerseducatie. Door middel van humor, (inter)actie, discussie, reflectie en het ­opdoen van praktische ervaring, maken ­jongeren kennis met verkeersveiligheid. Kosteloos De belangrijkste taken van DTV Consultants binnen dit project bestaan uit scholen werven, scholen adviseren bij het toepassen van maatwerk en het regionaal promoten van TotallyTraffic. Dankzij deze werving, het aansprekende programma en het feit dat de stadsregio Rotterdam het de scholen mogelijk maakt het programma kosteloos in te zetten, zijn in de eerste helft van 2010 al ­dertien enthousiaste scholen met TotallyTraffic gestart. TotallyTraffic is ontwikkeld door het ROV Zuid-Holland in opdracht van de stads­regio Rotterdam, stadsgewest Haagland en de provincie Zuid-Holland. Meer informatie is te vinden op www.totallytraffic.nl

i

pagina 10

Lisette de Wildt Nynke van der Kallen

Vervolg cursusaanbod op pagina 11


Toelichting cursussen

Cursussen

september

t/m

december 2010

Cursusaanbod Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van onze cursussen in de ­maanden september tot en met december 2010.* Het totale cursusaanbod van DTV Consultants vindt u op de ­achterzijde. Als u belangstelling heeft voor één van onze cursussen dan kunt u uitgebreide informatie opvragen via de antwoordkaart op pagina 13. Natuurlijk kunt u alle cursusinformatie ook ­vinden op www.dtvconsultants.nl

Cursussen

DTV Consultants ontwikkelt en organiseert cursussen, trainingen en opleidingen op het gebied van verkeer, vervoer en planologie voor de overheid, het bedrijfsleven en non-profit organisaties.

* De vermelde prijzen zijn excl. BTW en administratiekosten. Bij inschrijving later dan 4 weken voor ­aanvang van een cursus brengen wij administratiekosten in rekening.

(VK-10-B)

Na afloop overziet u het vakgebied en weet welke vraagstuk­ ken er spelen op het gebied van verkeer en vervoer. U bent op de hoogte van de relaties tussen diverse verkeerskundige facetten en van de raakvlakken met andere werkvelden. U kent de basisbeginselen van verkeerskundige thema’s, zoals beleid, onderzoek en ontwerp. Theorie en praktijk staan centraal. Aan de hand van discus­ sies, praktische oefeningen en opdrachten ‘op straat’ worden nieuwe inzichten meteen toegepast in de praktijk.

Verkeersmodellen als beleidsinstrument

U leert hoe verkeersmodellen functioneren en wanneer wel­ ke verkeersmodellen zinvol kunnen worden toegepast. Er is aandacht voor de interpretatie van modelresultaten en basis­ principes binnen verkeers- en vervoersmodellen komen aan de orde. Kosten e 1.670,-

Duur 3 dagen

Verkeerslichten als beleidsinstrument Kosten e 2.675,-

Duur 7 dagen

Locatie Utrecht

Practicum verkeersbesluiten

(PVB-10-B)

Dit practicum geeft u inzicht, vaardigheden en kennis om een verkeersbesluit te maken, te beoordelen en te toetsen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van eerder gemaakte ver­ keersbesluiten en een casus oefent u de leerstof en schrijft u een aantal verkeersbesluiten. Kosten e 1.160,-

Duur 2 dagen

Locatie Utrecht

Aansprakelijkheid voor wegbeheerders

(AWB-10-B)

U krijgt inzicht in de juridische aspecten van het beheer en onderhoud van wegen. U kunt voor diverse praktijksituaties bepalen bij wie de risico- en schuldaansprakelijkheid ligt en aangeven hoe u de kans op juridische claims kunt verkleinen. U werkt casussen uit die zijn gebaseerd op praktijksituaties en legt zo een relatie met de dagelijkse praktijk van de weg­ beheerder. Kosten e 610,-

Duur 1 dag

(VBE-10-B)

Locatie Utrecht

nieuw

(VLB-10-B)

U verwerft inzicht in de onderlinge samenhang tussen de haalbaarheid van een kwaliteitsniveau voor de ene vervoers­ wijze en het na te streven kwaliteitsniveau voor andere ver­ voerswijzen. U leert zelf beleidskeuzes te maken en op basis daarvan verkeerssoorten in de regeling te prioriteren. Boven­ dien kunt u input leveren voor het maken van een VRI-nota en weet u wie u hierbij moet betrekken. Kosten e 1.160,-

Duur 2 dagen

Locatie Breda

uw SUMO evaluatie en monitoring nie

(SUMO-10-B)

SUMO is een toegankelijke en systematische methode om uw mobiliteitsmanagement projecten te plannen, monitoren en evalueren. Door het bepalen van tussentijdse indicatoren, kunt u voortijdig bijsturen, waardoor uw campagnes succes­ voller worden. DTV Consultants biedt deze cursus in samen­ werking met KpVV aan. Kosten e 610,-

Duur 1 dag

Locatie Breda

pagina 11

Locatie n.n.t.b.

DTV Consultants stelt zich niet aansprakelijk voor foutieve of onvolledige gegevens in deze nieuwsbrief. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.

Inleiding verkeerskunde


Toelichting cursussen

september

Verkeersveiligheid

(VV-10-B)

U maakt kennis met alle aspecten van verkeersveiligheid. Na afloop kunt u zelf, door middel van een integrale aanpak (be­ leidsmatig, technisch en gedragsmatig), een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Kosten e 2.070,-

Duur 4 dagen

Cursussen

Verkeersveiligheidsaudit

Locatie Utrecht

vernieuwd

(VVA-10-B)

U doet praktische kennis op over de toepassingsmogelijk­ heden van de verkeersveiligheidsaudit. Wilt u zélf auditor worden, dan kunt u een tweede cursusdag volgen. U kijkt met een vakkundig oog of en waar de verkeersveiligheid in het ontwerp kan worden verbeterd en geeft heldere aanbeve­ lingen. Kosten e 1.160,-

Duur 2 dagen

Locatie Breda

nieuw

Aanpak verkeersveiligheidsknelpunten

(AVK-10-B)

U verwerft vaardigheden om zelf te kunnen beoordelen in hoeverre een verkeerssituatie onveilig is en hoe u het knel­ punt kunt plaatsen in het grotere kader van Duurzaam Veilig. Daarnaast leert u waar u op moet letten bij het schouwen van een onveilige situatie. U kunt achterhalen wat de oorzaak is van het probleem en bepalen welke oplossingsmogelijk­ heden er zijn. Kosten e 1.160,-

Duur 2 dagen

Verkeerslichten; goed geregeld?

Locatie Breda

(VRT1-10-B)

Bij deze cursus wordt op een niet-technische wijze uitgelegd wat u wel en niet mag verwachten van verkeerslichten. De werking van verkeersregelinstallaties wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Na afloop kan de cursist een werkende verkeerslichtenregeling beoordelen en verbetervoorstellen geven. Kosten e 2.070,-

Duur 4 dagen

CCOL voor gevorderden

Locatie Breda

(CCL2-10-B)

Deze cursus wordt samengesteld op basis van de interesses en wensen van de deelnemers. Het is mogelijk slechts een onderdeel van het programma te volgen. Naast theorie wor­ den veel praktijkopdrachten behandeld. Na het volgen van de cursus kunt u de programmeertechnieken van de taal C en de Toolkit CCOL toepassen en complexe opgaven efficiënt uitvoeren. Kosten e 300,- per onderdeel Duur 1-4 dagen Locatie Breda

pagina 12

t/m

december 2010

Cursussen

Verkeersregelinstallaties; van bestek tot beheer

(VRT3-10-B)

Tijdens deze praktische cursus ontwikkelt u zich verder op het gebied van technische realisatie, uitvoering en beheer en onderhoud van verkeersregelinstallaties (VRI’s). Na af­ loop bent u een deskundig opdrachtgever, die in staat is een com­pleet regeltechnisch bestek (opgesteld door derden) te beoordelen. U kunt de aanbesteding en gunning van een regeltech­nisch bestek begeleiden, een VRI afnemen bij een fabrikant en op straat en het beheer en onderhoud van VRI’s verbeteren. Kosten e 2.375,-

Duur 5 dagen

Locatie Breda

VRI in RAW

(RAW-10-B)

Na afloop kent u de basisbeginselen van de RAW systema­ tiek en heeft u inzicht in de eisen en bepalingen ten aanzien van verkeersregelinstallaties, zoals ze zijn opgenomen in de RAW standaard. Daarnaast bent u in staat een verkeersregel­ technisch bestek in de RAW systematiek op te stellen en/of te beoordelen en te gebruiken bij de uitvoering. Kosten e 1.160,-

Duur 2 dagen

Locatie Utrecht

Introductiedag LISA

(LISA-10-B)

Als u kennis wilt maken met alle onderdelen uit het veelzij­ dige pakket LISA+, kunt u deelnemen aan deze eendaagse cursus. U rekent (on)geregelde kruispunten door, berekent ontruimingstijden en simuleert een kruispunt. De cursisten krijgen oefeningen en gaan daarna zelf aan de slag met het programma. Kosten geen

Duur 1 dag

Locatie Breda

Verkeersregeltechniek voor onderhoudsmedewerkers

nieuw (VRTO-10-B)

Deze praktische cursus sluit aan op de taken van een onder­ houdsmedewerker. Na afloop weet u hoe een verkeersregel­ installatie (VRI) werkt en kunt u kunt signaleren of er iets mee mis is. U kunt toetsen of de VRI voldoet aan de richtlijnen en verkeersregeltechnische bestekstekeningen controleren op uitvoerbaarheid. Daarnaast kunt u controleren of de uit­ voering op straat voldoet aan de verkeersregeltechnische ­bestekstekening. Kosten e 610,-

Duur 1 dag

Locatie Breda

Kijk voor meer cursussen en opleidingen op pagina 15.


Inschrijfformulier cursussen / Informatie Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

Cursusnaam Cursuscode

Gegevens deelnemer Naam

Voorletters

man / vrouw

Titel(s) Privé-adres

Postcode/Woonplaats

Telefoonnummer

Faxnummer

Vooropleiding

mbo / hbo / wo / overig, nl:

Geboorteplaats

Geboortedatum

Gegevens werkgever Naam bedrijf/organisatie Dienst Afdeling

Functie

Bezoekadres

Postcode/Plaats

Postbus

Postcode/Plaats

Alg. telefoonnummer

Doorkiesnummer

Faxnummer

GSM-nummer

E-mail

De post van DTV Consultants ontvangt u op uw privé-adres. Indien u dit nadrukkelijk niet wenst, dan kunt u dat hiernaast aangeven. Ik wens alleen post te ontvangen op mijn werkadres. Volgt u een speciaal dieet? Ja, nl. Nee Cursusgeld wordt voldaan door:

cursist

werkgever

Ondergetekende stemt in met de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden. Datum:

Handtekening cursist:

Naam:

Handtekening budgethouder:

Naam en bedrijfsstempel:

Adressering Traverse

uitknippen langs de stippellijn

Mijn adresgegevens zijn gewijzigd / onjuist.

#

U kunt het inschrijfformulier opsturen naar: DTV Consultants Antwoordnummer 13503 4800 WE Breda Fax (076) 513 66 06

Cursuscode

Ik ontvang T r a v e r s e graag zakelijk onder vermel ding van mijn eigen naam.

Naam organisatie: Dienst / Afdeling: Naam contactpersoon: Voorletters:

Titel(s):

m/v

Functie:

Ik ontvang T r a v e r s e graag op mijn privé-adres.

Postadres: Postcode:

Stuur mij T r a v e r s e niet meer toe.

privé / zakelijk Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

3 Traverse S p e c i a l 9

a n t w o o r d k pp aa gg ii nn aa 13

a a r t

Inschrijving

Deelnemers aan onze cursussen worden ingeschreven onder de vol­ gende voorwaarden: 1 Inschrijving vindt plaats met een volledig ingevuld en onder­ tekend inschrijfformulier.Deel­ nemers ontvangen vervolgens een schriftelijke bevestiging. 2 Inschrijvingen worden geaccep­ teerd in volgorde van binnen­ komst. 3 De cursusprijzen kunnen jaar­ lijks wijzigen. Slechts de prijzen op­genomen op de website zijn geldig. 4 De verschuldigde cursusgelden dienen uiterlijk één maand na ontvangst van de nota te wor­ den voldaan. 5 Bij niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het innen van het verschuldigde cursus­ geld voor rekening van de cur­ sist. 6 Voor tijdige berichtgeving is het van belang dat uw aanmelding in ieder geval zes weken voor aanvang van de cursus in ons bezit is. DTV Consultants beslist ongeveer één maand voor de start van een cursus of deze cursus doorgaat. 7 Heeft u zich ingeschreven voor een cursus en wilt u annuleren, dan gelden de volgende annu­ leringsvoorwaarden: - annuleren kan uitsluitend schriftelijk; - annuleren tot 6 weken voor de start van een cursus kost niets; - annuleren binnen 6 weken voor de start van een cursus is niet mogelijk. Wel is het toegestaan dat een ­collega uw plaats inneemt bij een cursus. 8 DTV Consultants is gerechtigd een cursus uit te stellen, af te gelasten of cursusdata te wij­­zi­gen, als er te weinig inschrij­ vingen zijn of wanneer bijzon­ dere omstandigheden dat nodig maken. DTV Consultants is niet aan­ sprakelijk voor de hieruit ten laste van de deelnemer en/of inschrijver eventueel voort­ vloeiende kosten en schade.

Ik schrijf mij in voor de cursus(sen): Cursusnaam Graag zou ik meer informatie ontvangen over de cursus(sen ):


DTV Consultants

Antwoordnummer 13503

4800 WE Breda

is niet nodig

een postzegel

een postzegel

DTV Consultants Antwoordnummer 13503

#

4800 WE Breda

uitknippen langs de stippellijn

is niet nodig

pagina 14


Toelichting cursussen

Cursussen

Ontwerp van complexe situaties

(OCS-10-B)

De cursus reikt kennis en vaardigheden aan om in complexe situaties tot een bruikbare ontwerpoplossing te komen. U leert verantwoorde keuzes te maken en kunt uw visie schets­ matig op papier zetten. Er is veel aandacht voor uw eigen praktijkvoorbeelden. Oefening en discussie staan centraal. U leert omgaan met de speelruimte die u heeft en kijkt over de grenzen van het eigen plangebied heen.

Ontwerp turborotondes

(OTR-10-B)

U krijgt meer inzicht in de achterliggende principes van turbo­ rotondes. Niet alleen de theorie komt aan bod, u ontwerpt ook zelf (onderdelen) van turborotondes. Na afloop van de cursus kunt u zelf een turbo­rotonde ontwerpen die berijdbaar, veilig en comfortabel is. Bovendien weet u waarop u moet letten als u ontwerpen van turborotondes beoordeelt. Kosten e 1.160,-

Duur 2 dagen

Locatie Den Haag (OWV-10-B)

U verwerft vaardigheden die nodig zijn om zelf, volgens de richtlijnen, schetsontwerpen op papier te zetten voor ver­ schillende standaard ontwerpsituaties. Hierbij gaat het puur om het oefenen van veel voorkomende situaties en niet om de onderbouwing. U ontwikkelt gevoel voor maat en schaal. Kosten e 1.670,-

Duur 3 dagen

Locatie Utrecht

nieuw

Toegankelijke bushaltes

(TBH-10-B)

Reizigers moeten gemakkelijk de bus in en uit kunnen. Dit stelt eisen aan de bus én aan de bushaltes. In deze eendaag­ se cursus krijgt u inzicht in wat er op beleidsniveau speelt en

Opleidingen DTV Consultants verzorgt samen met NOVI Verkeers­ academie en ROC Tilburg de opleidingen tot: • Verkeerstechnisch medewerker (mbo) • Verkeerskundig medewerker (kort-hbo) • Verkeerskundige (hbo)

Verkeersacademie NOVI Verkeersacademie biedt ­oplei­dingen aan op mbo- en hbo-niveau en richt zich ­spe­ciaal op ­personen die zich naast hun baan ­verder willen ontwikkelen.

Meer informatie vindt u op www.verkeersacademie.com

december 2010

waar u rekening mee moet houden bij het toegankelijk maken van haltes. Daarnaast worden de belangrijkste ontwerpken­ merken van een toegankelijke halte besproken. Kosten e 610,-

Duur 1 dag

Locatie Breda

nieuw

Openbare verlichting

(OVL-10-B)

Na afloop kunt u beoordelen of openbare verlichting al dan niet nodig is in uw verkeerskundig ontwerp. Tijdens het ont­ werpproces houdt u rekening met verlichtingsaspecten, zo­ dat uw ontwerp daadwerkelijk kan worden gerealiseerd en, waar nodig, de verkeersveiligheid verhoogt. Bovendien leert u uitgangspunten op te stellen voor een verlichtingsontwerp door derden en deze te beoordelen. Kosten e 610,-

Duur 1 dag

Kosten van verkeersmaatregelen

Locatie Utrecht (KVM-10-B)

U krijgt zicht op het kostenaspect van het ontwerp. De ver­ schillende begrippen en definities, de kostenraming (het ­detailniveau) in relatie tot de planfase en de te hanteren prijs­ soorten komen aan de orde. Tijdens de cursus gaat u ook zelf aan de slag met het opstellen van een kostenraming. Kosten e 610,-

Duur 1 dag

Communiceren met burgers

Locatie Breda

nieuw (CMB-10-B)

Deze cursus draagt bij aan de tevredenheid van burgers en aan uw eigen werkplezier. U wordt getraind om (telefoon) gesprekken zo te voeren dat burgers het gevoel krijgen dat hun vraag is begrepen, waardoor ze openstaan voor nadere uitleg of acties. U kunt de gesprekken zo sturen, dat deze op een plezierige en efficiënte manier verlopen. Kosten e 610,-

Duur 1 dag

Opleiding post-hbo Verkeerskunde

Locatie Utrecht

(PHBO-VK-10-B)

Deze opleiding leidt op tot Beleids­ adviseur Verkeer. U krijgt zicht op de ontwikkelingen binnen de verkeers­ kunde en op de relatie met aangren­ zende vakgebieden. U leert verkeerskundige vraagstuk­ ken zelfstandig en integraal op te pakken en komt vanuit verschillen­de invalshoeken, zowel theoretisch als praktisch, tot gedegen oplossingen. U krijgt inzicht in besluit­ vormingsprocessen en kunt daardoor een goede belangen­ afweging maken en ­betere ­adviezen geven.

Posthbo Verkeerskunde

Kosten e 7.825,-

Duur 30 dagen

pagina 15

Locatie Utrecht

DTV Consultants stelt zich niet aansprakelijk voor foutieve of onvolledige gegevens in deze nieuwsbrief. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.

Ontwerpvaardigheid

t/m

Cursussen

Kosten e 300,- per onderdeel Duur 4 dagen Locatie Breda

september


Maatwerk

Overzicht cursussen / opleidingen

Cursusaanbod 2010

Cursussen Trainingen

Brede oriëntatie verkeerskunde

Maatwerk

Opleidingen Incompany trajecten Competentieprofielen

postbus 3 5 59 , 4 8 0 0 D n Breda

www.dtvcon sulta nts.n l

Procesbegeleiding Excursies

Opleiding verkeerstechnisch medewerker (mbo) Opleiding verkeerskundig medewerker (kort-hbo) Opleiding verkeerskundige (hbo-bachelor degree) Opleiding beleidsadviseur verkeer (post-hbo) Inleiding verkeerskunde Inleiding verkeerskunde voor Rijkswaterstaat Juridische cursussen

BABW voor wegbeheerders Practicum verkeersbesluiten Aansprakelijkheid voor wegbeheerders Uitvoeringsvoorschriften BABW incompany Beleid & Evaluatie

Verkeersmodellen als beleidsinstrument Verkeerslichten als beleidsinstrument nieuw SUMO evaluatie en monitoring nieuw

Studiereizen

Verkeersveiligheid

Symposia

Verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsaudit VERnieuwd Aanpak verkeersveiligheidsknelpunten

Brochures

nieuw

Verkeerslichten en verkeersmanagement

Websites

september

Posthbo Verkeerskunde

Verkeersregeltechniek voor onderhoudsmedewerkers Verkeerslichten; goed geregeld? Ontwerp verkeerslichtenregelingen incompany Regelen op netwerkniveau Regelingen programmeren met CCOL CCOL voor gevorderden Verkeersregelinstallaties; van bestek tot beheer VRI in RAW Functioneel onderhoud verkeersregelinstallaties Introductiedag LISA+ 2010

Post-HBO Opleiding verkeerskunde Doel van deze opleiding is ­voldoende kennis en vaardig­ heden aan te reiken, zodat je met het behaalde diploma op hbo-niveau aan de slag kunt als beleidsadviseur of projectleider in de verkeerskundige beroeps­ praktijk. 30 vrijdagen vanaf 24 september 2010 in Utrecht

nieuw

Verkeersontwerp

Verkeerskundig ontwerp Ontwerp van complexe situaties Ontwerp turborotondes Ontwerpvaardigheid Civiele techniek voor verkeerskundigen  Overige onderwerpen

Toegankelijke bushaltes nieuw Bewegwijzering nieuw Openbare verlichting nieuw Kosten van verkeersmaatregelen Communiceren met burgers nieuw Alle cursussen kunnen ook incompany worden gegeven. Beschrijvingen van het cursusaanbod 2010 vindt u vanaf pagina 11. Voor meer informatie over de cursussen, opleidingen, data, ­prijzen en voorwaar­ den kijk op www.dtvconsultants.nl Wijzigingen voorbehouden.

DTV Traverse september 2010  
DTV Traverse september 2010  

Magazine van DTV Consultants

Advertisement