Page 1


Ubud… เมืองเล็ก ๆ คอนมาทางกลางของเกาะบาหลี ยังคงมีความสงบ สําหรับบางคนที่อยากอยูกับตัวเอง โดย อูบุด ยังคงมีเอกลักษณในแบบฉบับของตนเอง ทําใหผูคนตางถิ่นที่มาเยือน ไดยิ้มไดมีความสุข และวิถี การดํารง ชีวิตประจําวันของชาว อูบุด ก็ยังคงมเอกลักษณและมีเสนห โดยเฉพาะความเชื่อและความศัทธา ของ ชาวบาน โดยจะสามารถเห็นชาวบาน นั่งกราบไหวตามสถานที่สักดิ์สิทธิ์ ไดทั่วไป และ หญิงสาวชาวบานที่ เอาตระกราดอกไม เครื่องบูชา วางบนศรีษะ เพื่อที่จะไปสักการะบูชา ตามความเชื่อของพวกเขา และเสนหอีกอยางหนึ่งของบาหลี ก็ คือ ที่พักซึ่งสวนใหญจะเปนหองพักที่กระจายอยูตามนาขาวทํา ใหผูที่พัก สามารถดื่มดํากับธรรมชาติไดเต็มที่


โดยเสนหของอูบุดอีกอยางหนึ่งก็คือ รานคาตาง ๆ ที่ ขายของ แฮนดเมด นารัก ๆ เต็มไปหมด รวม ไปถึงของแตงบานตาง ๆซึ่งถือเปนสวรรคของคน

โดยของบางอยาง ทํา ไดเหมือนของจริงจน นาตกใจ อยางเชน งานไมที่แกะสลักเปน รูปสัตวตาง ๆ เหมือน จนนาตกใจ


รานขายของนารัก ๆ ใน อูบุด (ราน Hip ๆ )


Uluwatu-ดินแดนทางใตสุด ของเกาะบาหลี เสนหของ อูลูวาตู คือ หนาผาริมทะเล ที่มีความสวยงาม และมีวัดอยู ริมหนาผา น้ําทะเลสีครามสดใส นาลงเลน แตไมสามรถลง เลนไดเพราะไมมีชายหาด และคลืน่ แรงมาก ๆ โดยทางเดิน เขามาชมความงาม ที่ธรรมชาติสรางสรรคไวเราตองเดิน ผานฝูงลิงที่นารัก แตซนมาก ๆ (ระวังหมวก,แวนตา,กระเปาของทานใหดี เดี๋ยวโดนฉก)


Tanalot-วัดศักดิ์สิทธิ์ กลางทะเล จะเขาไปทําพิธีตอง ดูเวลาน้ําขึ้น-น้ํา ลง เพราะทางเดินคือกอนหินถาน้ํา ขึ้นจะเดินไมได


Bezagi-เบซากี ความยิ่งใหญ ของศาสนสถาน โดยกินพื้นที่บน ภูเขาเกือบทั้งลูก ตองใชเวลาเดิน และถายรูปประมาณ ครึ่งคอนวัน โดพื้นที่วัดบางสวน สงวนไว เฉพาะ ชาวบาหลี เพื่อทําพิธี


Bratan Lake-ทะเลสาบบราตัน วัดริมทะเลสาบบราตัน หนึ่งในสถานที่ที่ไมควรพลาดเมื่อไปเยือนบาหลี ไมเฉพาะวัด หรือทะเลสาบ แตสวนโดยรอบทะเลสาบ ก็สวยไมแพกัน ถา


นาขั้นบันได หนึ่งในสถานที่ที่มักปรากฏในโปสการด ของบาหลี เขียวชะอุม สวยงาม ดูแลวสบายตาสบายใจ


สุดทาย การแสดงที่ มีความออนชอย แตแฝงไปดวยความแข็งแรงดุดัน ระบําบารอง ระบําเลกอง สวนใหญจะแสดงรายรําในเรื่อง รามายณะ ซึ่งสามารถหาชมไดทั่วไปใน เมืองอูบุด


รูปเก็บตก


Bali trip  

Charming Bali

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you