Page 1

โดย... ประภาศรี ฟุ้งศรีวโิ รจน์ prapasri@book.co.th แผนกสน ับสนุนฝ่ายทร ัพยากร ์ างการศก ึ ษา อิเล็กทรอนิกสท ่ ั แอนด์ เซอร์วส บริษ ัท บุค ๊ โปรโมชน ิ จาก ัด

ปร ับปรุงล่าสุด 21/01/55


Introduction

้ าหร ับจ ัดการข้อมูล EndNote เป็ นโปรแกรมทีใ่ ชส ื ค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางบรรณานุกรมทีไ่ ด้มาจากการสบ เช่น

ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ ฐานข้อมูล ของห้องสมุด

(Library OPAC)

EndNote

สามารถจ ด ั เก็ บ ได้ท งั้ รู ป ภาพ ตาราง

กราฟ และบรรณานุ ก รม ซ ึ่ง เก็ บ ไว้ในล ักษณะฐานข้อ มูล ่ นต ัว (Private Reference Library) เพือ ห้องสมุดสว ่ ให้ สามารถนาข้อมูลเหล่านนมาใช ั้ ใ้ นการอ้างอิงภายในต ัวเล่ม วิทยานิพนธ์หรืองานวิจ ัยต่อไป


Introduction • จ ัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการทางบรรณานุกรมไว้ใน Library ของ EndNote • สามารถสร้าง Library ได้ไม่จาก ัดจานวน และ แต่ละ Library สามารถ จ ัดเก็บรายการอ้างอิงได้ไม่จาก ัดจานวน • มีรป ู แบบบรรณานุกรมทีห ่ ลากหลายต่อการใชง้ านมากกว่า 5,000 รูปแบบ • สามารถสร้าง Group Set ได้สง ู สุด 500 Group ต่อหนึง่ ห้องสมุด • สามารถสร้าง Custom Group และ Smart Group รวมก ันได้สง ู สุด 500

Group ต่อหนึง่ ห้องสมุด • สามารถถ่ายโอนไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF (Importing PDF Files) • ไฟล์ PDF ทีจ ่ ัดเก็บในโปรแกรม สามารถเพิม ่ หรือไฮไลท์ขอ ้ ความทีส ่ าค ัญ ่ ั มพ์เอกสารได้ดว้ ย ค้นหาเรือ ่ งทีส ่ นใจภายในเอกสาร พร้อมทงบ ั้ ันทึกหรือสงพิ


Introduction

• สามารถค้นหาไฟล์เอกสารฉบ ับเต็มของเอกสารได้ โดยทาการค้นหาจาก ISI Web of Knowledge Full Text Links, EndNote Web Services, DOI (Digital Object Identifier), PubMed LinkOut และ OpenURL • สามารถสร้างบรรณานุกรมให้ก ับเอกสารในแต่ละบทโดยแยกเป็นหลาย ไฟล์ พร้อมทงสร้ ั้ างเอกสารอ้างอิงทีอ ่ ยูท ่ า้ ยเอกสารให้ดว้ ย ้ หา (Citation in Text) ได้ • สามารถเปลีย ่ นรูปแบบการอ้างอิงในเนือ ่ Display as: Author (Year), Exclude author, หลากหลายรูปแบบ เชน Exclude year, Show Only in Bibliography เป็นต้น • สามารถใชง้ านร่วมก ับโปรแกรมจ ัดการเอกสารทวไป ่ั Microsoft Word for Windows 2003, 2007 และ 2010, OpenOffice.org version 3 Writer • ใชง้ านร่วมก ับระบบปฏิบ ัติการ Windows XP, Vista และ 7


Start EndNote Program

คลิกที่ Start เลือก Programs – EndNote – EndNote Program


Create a new library

1

1. เลือกที่ Create a new library เพือ ่ สร้างห้องสมุดใหม่ หรือ เลือกที่ Open an existing library เพือ ่ เลือกห้องสมุดทีม ่ อ ี ยูแ ่ ล้ว


Create a new library

2

3

2. เลือกสถานทีจ ่ ัดเก็บห้องสมุด

ื่ ห้องสมุด แล้วคลิก Save 3. ระบุชอ


EndNote Library


Add References to EndNote library 1. การเพิม ่ รายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering a References) ื ค้นเข้าสู่ EndNote 2. การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสบ ื ค้น จาก 2.1 Direct Export เป็ นการถ่า ยโอนรายการอ้า งอิง ทีส ่ บ ฐานข้อมูลต่างๆเข้าสู่ EndNote โดยตรง

2.2 Importing Reference Data into EndNote ต้องบ ันทึกรายการ ื ค้นจากฐานข้อมูลต่างๆก่อน แล้วนามาถ่ายโอนเข้าสู่ EndNote อ้างอิงทีส ่ บ โดยใช ้ Filter ทีเ่ หมาะสม 2.3 Importing PDF Files to Create New References เป็นการถ่าย โอนไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF เข้าสู่ EndNote 2.4 Searching an Online Databases ถ่ายโอนข้อมูลทีไ่ ด้จากการ ื ค้นฐานข้อมูลผ่านหน้าจอ EndNote โดยตรง สบ


Entering a References


Entering a References 1

1. คลิกที่ References แล้วเลือก New Reference


Entering a References

2

2. เลือกประเภทสงิ่ พิมพ์ทต ี่ อ ้ งการจากสว่ น Reference Type


Entering a References

3

3. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมทีส ่ าค ัญตามประเภทสงิ่ พิมพ์ทเี่ ลือก จากนนคลิ ั้ กทีเ่ ครือ ่ งหมาย เพือ ่ บ ันทึกข้อมูล


Attach Figure

1

1. คลิกที่ References แล้วเลือก Figure – Attach Figure


Attach Figure

2

2. คลิกที่ Choose File เพือ ่ เลือกไฟล์ทต ี่ อ ้ งการ


Attach Figure

3

3. เลือกรูปภาพหรือไฟล์ทีต ่ อ ้ งการ


Attach Figure

4

4. ระบุคาอธิบายภาพหรือไฟล์ในเขตข้อมูล Caption


Attach Other File

1

1. คลิกที่ References แล้วเลือก File Attachments – Attach File


Attach Other File

2

่ ไฟล์ PDF, PowerPoint, Word, Excel เป็นต้น 2. เลือกไฟล์ทต ี่ อ ้ งการ เชน


Attach Other File


PDF & Quick Edit

คลิกที่ PDF & Quick Edit เพือ ่ เลือกแสดงไฟล์เอกสารฉบ ับเต็มรูปแบบ PDF และเลือกแก้ไขข้อมูลอ้างอิงทีต ่ อ ้ งการได้ท ันที


PDF & Quick Edit

แถบ PDF Viewer สามารถเพิม ่ หรือไฮไลท์ขอ ้ ความ ค้นหาเรือ ่ งทีส ่ นใจ ่ ั มพ์เอกสารได้ ภายในเอกสาร พร้อมทงเลื ั้ อกบ ันทึกหรือสงพิ


Bibliographic Styles


Bibliographic Style 1

1. เลือกรูปแบบทางบรรณานุกรมทีต ่ อ ้ งการได้ คลิกที่ Select Another Style


Bibliographic Style

2

2. เลือกรูปแบบทางบรรณานุกรมทีต ่ อ ้ งการและคลิก Choose


Direct Export


Direct Export

2

1

1. เลือกรายการทีต ่ อ ้ งการ

2. คลิกที่ Export เลือก Export to EndNote


Direct Export

3

3. คลิกทีป ่ ่ม ุ Continue


Direct Export

ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนโดยตรงเข้าสู่ EndNote ในท ันที


Importing Reference

Data into EndNote


Importing Reference Data

2

1

1. เลือกรายการทีต ่ อ ้ งการ

2. คลิกที่ Export to RIS


Importing Reference Data

3

3. คลิกทีป ่ ่ม ุ Continue

4. คลิกที่ Save เพือ ่ เลือก บ ันทึกข้อมูล

4


Importing Reference Data

5

ื่ และเลือก Save as type เป็น Text File (*.txt) 5. เลือกทีจ ่ ัดเก็บข้อมูล ระบุชอ


Importing Reference Data

6

6. คลิกที่ File แล้วเลือก Import - File


Importing Reference Data

7

7. เลือกไฟล์ขอ ้ มูลที่ Choose จากนนเลื ั้ อก Filter หรือ รูปแบบทีส ่ อดคล้องก ับข้อมูลที่ จะถ่ายโอน (Import Option) ถ้าไม่พบ Filter ทีต ่ อ ้ งการ ให้คลิกที่ Other Filters


Importing Reference Data

8

8. เลือก Filter ทีต ่ อ ้ งการและคลิก Choose


Importing Reference Data

9

9. คลิกที่ Import เพือ ่ ถ่ายโอนข้อมูล


Importing PDF Files to

Create New References


Importing PDF Files

1

1. คลิกที่ File แล้วเลือก Import - File


Importing PDF Files

2

2. คลิกที่ Choose เพือ ่ เลือกไฟล์เอกสารฉบ ับเต็ม (Full Text) ทีต ่ อ ้ งการถ่ายโอน ่ น Import Option เลือก Filter ชอ ื่ PDF แล้วคลิก Import จากนนในส ั้ ว


Importing PDF Files


Searching Online

Databases


Searching Online Databases

1

2

1. คลิกที่ Online Search Mode ื ค้น หรือ คลิกที่ More เพือ 2. เลือกแหล่งข้อมูลทีส ่ บ ่ เลือกแหล่งข้อมูลอืน ่ ๆ


Searching Online Databases

4

3

3. พิมพ์คาค้นทีต ่ อ ้ งการ แล้วคลิก Search 4. เลือกระบุจานวนผลล ัพธ์ทต ี่ อ ้ งการได้ จากนนคลิ ั้ ก OK


Searching Online Databases

6 5

5. จากรายการผลล ัพธ์ทไี่ ด้ ให้เลือกรายการทีต ่ อ ้ งการ 6. คลิกที่ References เลือก Copy References To และเลือกห้องสมุดที่ ต้องการจ ัดเก็บข้อมูล


Create Custom Group


Create Custom Group

2

1

1. เลือกรายการทีต ่ อ ้ งการจ ัดกลุม ่ ข้อมูล 2. คลิกที่ Groups เลือก Add References To เลือก Create Custom Group


Create Custom Group

3

ื่ กลุม 3. ระบุชอ ่ ข้อมูลย่อยทีต ่ อ ้ งการ


Create Smart Group


Create Smart Group

1

้ ารสบ ื ค้น Create Smart Group การจ ัดกลุม ่ รายการอ้างอิงโดยใชก 1. คลิกที่ Groups แล้วเลือก Create Smart Group


Create Smart Group

2 3

ื่ กลุม 2. ระบุชอ ่ ข้อมูล Smart Group Name ทีต ่ อ ้ งการ 3. เลือกเขตข้อมูล แล้วพิมพ์คาค้นทีต ่ อ ้ งการ จากนนคลิ ั้ ก Create


Create Smart Group

ื ค้น รายการบรรณานุกรมทีไ่ ด้จากการสบ


Create Group Set


Create Group Set

1

1. คลิกที่ Groups เลือก Create Group Set


Create Group Set

2

ื่ Group Set ทีต 2. ระบุชอ ่ อ ้ งการ


Find Full Text


Find Full Text

2

1. เลือกรายการอ้างอิง

1

2. คลิกที่ References เลือก Find Full Text


Find Full Text

ผลของการค้นหาเอกสารฉบ ับเต็ม จะแสดงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. Found PDF พบไฟล์เอกสารฉบ ับเต็มรูปแบบ PDF 2. Found URL พบ URL Link ของเอกสารต้นฉบ ับนน ั้


Transferring between EndNote Desktop and EndNote Web Libraries


Transferring References

2

1

1. ในสว่ นของ EndNote Web คลิกเลือก configure 2. ระบุ E-mail และ Password ทีใ่ ชง้ านใน EndNote Web แล้วคลิก OK


Transferring References

3

4 5 6

3. เลือกห้องสมุดทีจ ่ ะถ่ายโอน 4. เลือกรูปแบบการถ่ายโอนจาก Web ไป Desktop หรือ Desktop ไป Web 5. รวมข้อมูลทีเ่ ป็นไฟล์เอกสารหรือภาพด้วย 6. คลิก Transfer


Transferring References

6

6. คลิก OK เพือ ่ ยืนย ันการถ่ายโอนข้อมูล


Using EndNote While Writing a Paper With Microsoft Word


Cite While You Write

1

1. ใน Word คลิกแถบ EndNote X5 – Insert Citation- Find Citation


2

Cite While You Write

3

4 2. พิมพ์คาค้น แล้วคลิก Find 4. คลิก Insert

3. เลือกรายการอ้างอิงทีต ่ อ ้ งการ


Cite While You Write


Edit & Manage Citation

1

1. คลิกที่ Edit & Manage Citation


Edit & Manage Citation

2

2. คลิกที่ Edit Reference ในรายการทีต ่ อ ้ งการ แล้วเลือกจ ัดการ - Edit Library Reference แก้ไขข้อมูลรายการอ้างอิง - Remove Citation ลบรายการอ้างอิงทีเ่ ลือก - Insert Citation แทรกรายการอ้างอิงใหม่


Edit & Manage Citation

3

3. สามารถเปลีย ่ นรูปแบบการอ้างอิงได้จาก - Display as: Author (Year) แสดงการอ้างอิงเป็น Author (Year) - Exclude author แสดงการอ้างอิงเฉพาะปี พิมพ์ ื่ ผูแ - Exclude year แสดงการอ้างอิงเฉพาะชอ ้ ต่ง - Show Only in Bibliography แสดงเฉพาะบรรณานุกรม


Display as: Author (Year)


Exclude author


Exclude year


Show Only in Bibliography


Bibliography Style

เลือกรูปแบบบรรณานุกรมทีต ่ อ ้ งการอ้างอิงจากสว่ น Style ถ้าไม่พบรูปแบบทีต ่ อ ้ งการ คลิกที่ Select Another Style


Inserting Figure

1

1. คลิกแถบ EndNote X5 – Insert Citation- Find Figure


Inserting Figure 2

3 2. พิมพ์คาค้นแล้วคลิก Find

3. เลือกรายการอ้างอิงและคลิก Insert


Inserting Figure


Creating Multiple Bibliographies in a Single Document


1

่ APA 6th 1. ใน EndNote เลือกรูปแบบบรรณานุกรมทีต ่ อ ้ งการแก้ไขก่อน เชน


2

2. คลิกที่ Edit - Output Styles - Edit “APA 6th”


3

3. เลือกที่ Sections แล้วคลิกเลือกที่ Create a bibliography for each section and a complete bibliography at the end of the document


4

5

4. คลิกที่ File - Save As เพือ ่ บ ันทึกรูปแบบทีม ่ ก ี ารแก้ไข ื่ รูปแบบทีต 5. ระบุชอ ่ อ ้ งการ จากนนคลิก ั้ Save


6

6

6. เลือกรูปแบบบรรณานุกรมทีแ ่ ก้ไขใหม่จาก Select Another Style


7

7. ใน Microsoft Word คลิกแถบ Page Layout - Breaks - Next Page


8

้ หาจะขึน ้ บทถ ัดไป ให้แทรกรายการอ้างอิงทีต 8. เนือ ่ อ ้ งการ


9

ื่ รูปแบบบรรณานุกรมทีม 9. ให้เลือกชอ ่ ก ี ารแก้ไขแล้ว


จะได้เอกสารทีม ่ ก ี ารอ้างอิงบรรณานุกรมในแต่ละบท พร้อมทงมี ั้ เอกสารอ้างอิงทงหมดอยู ั้ ท ่ า้ ยเอกสารให้ดว้ ย


Creating One Bibliography from Several Paper


1

1. ใน Word สร้างไฟล์เอกสารจานวน 5 ไฟล์ และทาการแทรกรายการอ้างอิง ื่ References ด้วย ตามปกติ และสร้างไฟล์เอกสารเปล่าทีช ่ อ


2

2. คลิกที่ Convert Citations and Bibliography แล้วเลือก Convert to Unformatted Citations


3

3. คลิกที่ Save As แล้วเลือก Other Formats เพือ ่ บ ันทึกไฟล์ด ังกล่าว


4

ื่ ไฟล์ขอ ่ Introduction, Method, Results, References 4. ตงช ั้ อ ้ มูล เชน ตามลาด ับ และเลือก Save as type เป็น Rich text Format (*.rtf)


5

5. ใน EndNote เลือกที่ Tools – Format Paper – Format Paper


6

6. เลือกไฟล์เอกสารทีบ ่ ันทึก แล้วคลิก Open


7

7. EndNote จะแสดงหน้าจอการตรวจสอบเอกสาร จากนนคลิ ั้ ก Scan Next เพือ ่ เลือกเอกสารในลาด ับถ ัดไปจนครบทุกไฟล์


8

่ 8. เลือกรูปแบบบรรณานุกรมทีต ่ อ ้ งการใชง้ านในสว่ น Output Style เชน APA 6th และคลิกที่ Format


9

ื่ เหมือน 9. EndNote จะสร้างไฟล์ผลล ัพธ์ขน ึ้ มาใหม่ ซงึ่ ไฟล์เหล่านนจะมี ั้ ชอ ื่ รูปแบบบรรณานุกรมทีเ่ ลือก เชน ่ ไฟล์ตน ้ ฉบ ับ แล้วตามด้วยชอ Introduction-APA 6th.rtf


คู่มือ EndNote X5  

คู่มือ EndNote X5