Page 1


FjZg^Ydhc^Šdhnc^ŠVh/

±7^ZckZc^YdhVjcV\gVcVkZcijgVAZhegZhZciVbdhZa8jVYZgcdYZ Z_ZgX^X^dh!ÉZaVb^\dfjZZheZgVbdhigViZcXdcXVg^ŠdnXdcgZheZid# :hiZXjVYZgcd!fjZ]Vh^YdZaVWdgVYdXdcbjX]dZh[jZgod!aZhVnjYVg{V Xdchigj^gcjZkdhVegZcY^oV_Zh#JhiZYZhhdc^bedgiVciZheVgVcdhdigdh#Edg Zaad!cdhegZdXjeVbdheVgVfjZiZc\VcVY^hedh^X^‹cadhbZ_dgZhbViZg^VaZh Y^Y{Xi^XdhnaVhb{hZ[ZXi^kVh]ZggVb^ZciVheVgV[dbZciVgadhVegZcY^oV_Zh# :a8jVYZgcdYZZ_ZgX^X^dhhZ]VYZhVggdaaVYdXdbdjcV^c^X^Vi^kVYZaEaVc CVX^dcVaYZ:YjXVX^‹c'%'&nXdci^ZcZVXi^k^YVYZhfjZ!VagZVa^oVgaVhXdc gZhedchVW^a^YVY!aZhVnjYVg{cVgZ[dgoVgXdcdX^b^Zcidh!VYdb^cVgcjZkVh YZhigZoVhn]VW^a^YVYZh# ±:h[j‚gXZchZnY^h[gjiZcYZaZhijY^d8j^YZchjXjVYZgcdn!XVYVkZofjZZa bVZhigddaVbVZhigVhZadh^cY^fjZ!ji^a†XZcadeZchVcYdZcadY^kZgi^YdfjZ ZhXdadgZVg!Y^Wj_VgnZhXg^W^ghjh^YZVh# CdhZYZhVc^bZch^Va\cZ_ZgX^X^daZhhVaZbVa#EdgZaXdcigVg^d!e^ZchZcZc bZ_dgVgnbVciZc\Vch^ZbegZZhZdW_Zi^kdZcbZciZ#JhiZYZhhdcXVeVXZh YZbjX]dnhjh^YZVhhdc^bedgiVciZh#:meg‚hZcaVhZcZhiZXjVYZgcd#Hjh [Vb^a^VhnidYdhcdhdigdhcZXZh^iVbdhYZcjZkdhkVadgZhXdbdjhiZYZh# ±Òc^bdEZghZkZgZc#CdhdadeVgVVegZcYZgb{h!h^cdiVbW^‚ceVgVhZg!XVYV Y†V!bZ_dgZheZghdcVh# 8dcXVg^Šd!

96GANCM>DB6G6B:O6 B^c^higVYZ:YjXVX^‹c

?DHwAJ>H<JOBÒC K^XZb^c^higdYZ:YjXVX^‹c


ÕcY^XZ Eg^bZgig^bZhigZ

E{\^cV

Jc^YVY&#CdhXdbjc^XVbdh  

AZXX^‹c&/±6h†cdhXdbjc^XVbdh AZXX^‹c'/AVXdbjc^XVX^‹ccdkZgWVa 

, -

 

Jc^YVY'#GZXdgYZbdh 

AZXX^‹c&/8dbegZcYdadfjZaZd AZXX^‹c'/:hXg^WdXVgiVh[Vb^a^VgZh

. &&

Jc^YVY(#9ZhXg^WVbdhncVggZbdh    

AZXX^‹c&/AVXgdcd\gV[†V AZXX^‹c'/AVXg^cd\gV[†V AZXX^‹c(/8j‚ciVbZijk^YV AZXX^‹c)/B^bjcYd^bV\^cVg^d AZXX^‹c*/8jZcidhYZVkZcijgVh AZXX^‹c+/Adhb^idhYZb^i^ZggV AZXX^‹c,/9Zk^V_ZXdcaVcdkZaV AZXX^‹c-/AZdcdkZaVhXa{h^XVh

    

&( &* &+ &'% '' ') '*
HZ\jcYdig^bZhigZ

E{\^cV

Jc^YVY)#6XijZbdh 

AZXX^‹c&/HZVWgZZaiZa‹c AZXX^‹c'/Eg^bZgVXid 

 

 

 

'(%

Jc^YVY*#H^\Vbdh^chigjXX^dcZh 

AZXX^‹c&/>chigjXX^dcZheVgVbVcjVa^YVYZh AZXX^‹c'/=V\VbdhZmeZg^bZcidh 

(' ()

Jc^YVY+#9ZkZghdZckZghd   

AZXX^‹c&/¯Fj‚ZhedZh†V!bZegZ\jciVhµ4 AZXX^‹c'/CdidYdkZghdZhedZh†V AZXX^‹c(/±:aedZbVZhVbdgnµ  bViZb{i^XV   AZXX^‹c)/AjcV!ajcZgV!XVhXVWZaZgVµ AZXX^‹c*/¯8j{aZhZaXdabdYZ###4 

(+ ()% )& )'


IZgXZgig^bZhigZ

E{\^cV

Jc^YVY,#>b{\ZcZhXdch^\c^ÉXVYd  

AZXX^‹c&/¯6fj^‚chZeVgZXZ4 AZXX^‹c'/8gjodaVhXVaaZhh^ceZa^\gd AZXX^‹c(/>b{\ZcZhfjZ^c[dgbVc 

)( )* ),

 

 

*' *( **

*, +% +' +(

 

 

Jc^YVY-#Cdh^c[dgbVbdh   

AZXX^‹c&/>ckZhi^\V!^ckZhi^\VYdg AZXX^‹c'/7jhXVcYde^hiVh  AZXX^‹c(/H^\deVhdheVgVegZhZciVg b^^c[dgbZ  AZXX^‹c)/AVZcigZk^hiV  AZXX^‹c*/9ZbVcdZcbVcd 

). *&

Jc^YVY.#6g\jbZciVbdh  

AZXX^‹c&/B^de^c^‹cZh^bedgiVciZ AZXX^‹c'/BZegZeVgdeVgVVg\jbZciVg AZXX^‹c(/Dg\Vc^odb^h^YZVh AZXX^‹c)/IZc\db^ejcidYZk^hiV


Jc^YVY

CdhXdbjc^XVbdh

& AZXX^‹c& ±6h†cdhXdbjc^XVbdh 1

H^\jZaVh^cY^XVX^dcZhfjZiZYVg{ijbVZhigV#AjZ\dgZhedcYZaVh h^\j^ZciZhegZ\jciVh/ V#¯Edgfj‚Zh^bedgiVciZaVXdbjc^XVX^‹cdgVanZhXg^iV4 W#¯8j{aXdbjc^XVX^‹chZji^a^oVb{h4¯Edgfj‚4

2

:hXg^WVbdh_jcidh# 8dcjcXdbeVŠZgddXdbeVŠZgV]VojcV]^hidg^VhdWgZijeZghdcV_Z[Vkdg^id#

=VW†VjcVkZo###

AZc\jV_Z*

7


Jc^YVY&

AZXX^‹c'

6egZcYZhdWgZZaaZc\jV_ZeVgVeZghdcVhhdgYVh#

1

6

7

8

9 

:

>

? @

A 

B 

F

G

N

2O

H

I

W

X

AZc\jV_Z*

J; <

C

=

D E

KL

M

AVheZghdcVhhdgYVhhZXdbjc^XVcjhVcYdaVaZc\jVYZ hZŠVh#IVbW^‚c!ji^a^oVcZaYZaZigZdbVcjVa#

EgVXi^XVZaYZaZigZdbVcjVa# V

8

AVXdbjc^XVX^‹ccdkZgWVa


Jc^YVY

GZXdgYZbdh

' AZXX^‹c& 8dbegZcYdadfjZaZd 1

7jhXVjcVcdi^X^VZcZaeZg^‹Y^Xd#GZX‹giVaVne‚\VaVZcZhiVe{\^cV#

2

HjWgVnVXdcY^[ZgZciZhXdadgZhaVheVgiZhYZaVcdi^X^V#

3

:hXg^WZjcgZhjbZcYZaXdciZc^YdYZaVcdi^X^V#

AZc\jV_Z*

9


Jc^YVY' 4

6eVgi^gYZaVcdi^X^VfjZeZ\VhiZ!XdciZhiVZcadh‹kVadhaVh egZ\jciVhYZVXjZgYdXdchjcbZgd# &#¯Fj‚eVh‹4 '#¯9‹cYZdXjgg^‹4 (#¯6fj^‚cZhaZheVh‹4

1

2

3

10

AZc\jV_Z*


Jc^YVY'

AZXX^‹c' 1

:hXg^WdXVgiVh[Vb^a^VgZh

AZZaVh^\j^ZciZXVgiV# IjVb^\d =daV!8Vgadh/ :heZgdfjZiZZcXjZcigZhbjnW^Zc_jcidVij[Vb^a^V# NId[[n!b^eZgg^id!VegdkZX]‹iVbW^‚ceVgVXdbZgn! YZeVhd!]VhiVaZaVb^‹aVXVgVVb^]ZgbVc^iV#;jZ bjnY^kZgi^Yd# AdhgZ\VadhbZ\jhiVgdcbjX]d!eZgdZaijnd[jZZa bZ_dg#±<gVX^Vh :heZgdhVWZgYZi^egdcid!cdYZ_ZhYZZhXg^W^g# =VhiVajZ\d# BZVaZ\gdbjX]dYZfjZVh^hi^ZgVhVb^XjbeaZVŠdh! fj^ZgdXdciVgiZadfjZeVh‹YZhej‚h/[†_ViZfjZb^ VWjZa^iV]VW†V\jVgYVYdZaeVhiZafjZfjZY‹nb^ ]ZgbVc^iVadidb‹nhZ[jZVaeVi^dVXdb‚ghZadidYd VZhXdcY^YVh0h^aV]jW^ZgVhk^hid!ZhiVWVidYVaaZcV YZijgg‹c#H‚fjZcd]^odW^Zc!eZgdhZb^gVWVbjn \gVX^dhV# HVcHVakVYdg!(YZbVndYZ'%%-

2

=Voadh^\j^ZciZ/ V#GZXdgiVadhcdbWgZhYZaVheVgiZhYZaVXVgiVfjZ VeVgZXZcVWV_d# W#E‚\VadhZcZaaj\VgfjZXdggZhedcYV# X#8dbeVgVaVXVgiVXdcaVYZijhXdbeVŠZgdhn XdbeVŠZgVh# Y#:hXg^WZdgYZcVYVbZciZZaXjZgedYZaVXVgiVZcij XjVYZgcdYZAZc\jV_Z# aj\Vgn[ZX]V

XjZgedYZaVXVgiV

ÉgbV

XjZgedYZaVXVgiV

YZheZY^YV

hVajYd AZc\jV_Z*

11


Jc^YVY'

3

AZZZaiZmidngZVa^oVadfjZhZiZe^YZ/ V#HjWgVnVXdcjcVa†cZVadhY^b^cji^kdhfjZ^cY^XVc iVbVŠdeZfjZŠd# W#HjWgVnVXdcYdha†cZVhadhY^b^cji^kdhfjZZmegZhVcV[ZXid#

6nZgb^VWjZa^iV]dgcZ‹eVhiZa^idhYZbVcoVcV#B^ ]ZgbVcVnb^]ZgbVc^idhZXdb^ZgdcadhYZX]dXdaViZ# 6b†cdbZ\jhiVZaX]dXdaViZ!Vh†fjZbZXdb†adhYZ kV^c^aaVfjZiZc†Vc\di^iVhYZijgg‹c# 4

:cXjZcigV!ZcaVhdeVYZaZigVh!adhh^\j^ZciZhhjhiVci^kdh/ ]dbWgZX^id!XVbeVcdiV!_j\jZi^id!a^WgdiZ!eZgg^id! ZheZ_^id!bVc\j^id!XVhdiV!ZaZ[VcidiZ!oVeVidiZ#

5

12

A

B

C

H

O

M

B

R

E

C

I

T

O

D

D

E

Z

G

P

H

I

J

K

L

M

Ñ

O

P

Q

P

S

L

A

V

C

A

M

P

A

N

O

T

A

W

X

E

X

E

P

I

M

J

U

G

U

E

T

I

T

O

E

R

G

F

A

A

K

L

M

S

Ñ

O

P

Q

R

S

T

R

V

A

T

T

Z

A

L

I

B

R

O

T

E

A

B

I

C

N

O

O

G

H

I

J

T

J

H

S

D

F

Z

T

S

T

T

S

M

Ñ

O

P

E

S

P

E

J

I

T

O

M

O

E

A

W

X

M

A

N

G

U

I

T

O

H

D

Q

T

A

C

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

E

:hXg^WZdgVX^dcZhXdcadhhjhiVci^kdhVjbZciVi^kdh#

AZc\jV_Z*


Jc^YVY (

9ZhXg^WVbdhn cVggZbdh

AZXX^‹c& AVXgdcd\gV[†V 1

8dbeaZiVaVhdgVX^dcZhji^a^oVcYdadhVY_Zi^kdhegdejZhidhZc \gVYdXdbeVgVi^kd# HjeZg^dg^YVY ZhTTTTTTTTT\gVcYZTTTTTTTTjcaZ‹c# :aZaZ[VciZ

ZhTTTTTTTTTXdbZa‹cTTTTTTTjc\dg^aV# ZhTTTTTTTTTeVX†ÉXdTTTTTTTTjci^\gZ#

6cYg‚hZhTTTTTTTTTVaidTTTTTTTT8aVg^WZa# >\jVaYVY

8aVg^WZaZhTTTTTTTTTVaiVTTTTTTTTBVnV# BVnVZhTTTTTTTTTVaiVTTTTTTTTBVg^d?Vk^Zg#

AZc\jV_Z*

13


Jc^YVY(

2

14

:a^\ZjcVXZaZWgVX^‹cigVY^X^dcVaYZijXZcigdZhXdaVg![Vb^a^VdXdbjc^YVY nZhXg^WZjcVXgdcd\gV[†V#

AZc\jV_Z*


Jc^YVY(

AZXX^‹c' AVXg^cd\gV[†V 1

BVgXVaVhY^[ZgZcX^VhfjZZcXjZcigZh#

2

9ZaY^Wj_dVciZg^dg!]VojcVXg^cd\gV[†V!gZhVaiVcYdadhYZiVaaZhfjZ b{hiZ\jhiVc#

&#:ai^b‹cZhY^[ZgZciZ#'#AZ[VaiVjceZYVa#(#Cdi^ZcZe^id#)#:aVh^ZcidZhY^hi^cid#*#AZ[VaiVcadh [gZcdh#+#Adhg^cZhhdcY^[ZgZciZh# AZc\jV_Z*

15


Jc^YVY(

AZXX^‹c( 1

16

8j‚ciVbZijk^YV

:hXg^WZaVW^d\gV[†VYZjcVeZghdcVZheZX^VaZcijk^YV/jc[Vb^a^Vg!jc ZhXg^idgdjcVZhXg^idgV!jcVb^\ddjcVVb^\VYZaV[Vb^a^V#9^W_VaVZc ZagZXjVYgd#

AZc\jV_Z*


Jc^YVY(

2

HjWgVnVaVhXdc_jcX^dcZhfjZZcXjZcigZhZcaVhdgVX^dcZh#

V#6aeVc!eVc0nVak^cd!k^cd# W#6jcfjZhZY^deg^hV!cdaaZ\‹Vi^Zbed# X#>g‚VaVeaVnVdVaVbdciVŠV# Y#¯Fj‚YZhZVh/a^bdcVYVj]dgX]ViV4 Z#7jhfj‚aVeZadiV!eZgdcdaVZcXdcig‚# [#BZ\jhiVijXVb^hVgd_V0h^cZbWVg\d!iZajXZbZ_dgaVkZgYZ# 3

8dbeaZiVaVhdgVX^dcZhXdcaVhegZedh^X^dcZhfjZ]V\Vc[VaiV# V#BZ\jhiVZaXV[‚TTTTTTaZX]Z# W#:aa^WgdZhi{TTTTTTaVbZhV# X#:hiZVc^aadZhTTTTTTdgd# Y#IgVWV_VbdhTTTTTTTTTaVhX^cXdYZaViVgYZ# Z#6XdbeVŠdTTTTTTb^VWjZadTTTTTTTTaVejZgiV# [#KdnTTTTTTW^X^XaZiVTTTTTTTaVZhXjZaV#

4

:hXg^WZdgVX^dcZhZcaVhfjZji^a^XZhXdc_jcX^dcZhnegZedh^X^dcZh# V#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT W#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT X#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

AZc\jV_Z*

17


Jc^YVY(

AZXX^‹c) 1

:hXg^WZjcgZaVidWgZkZVeVgi^gYZadhh^\j^ZciZhi†ijadh# Ig^ejaVX^‹cVagZhXViZ

:fj^edX^WZgcVjiV

2

B^bjcYd^bV\^cVg^d

8dchiZaVX^‹cYZab{hVaa{

:aXdgdbVgX^Vcd

:hXg^WZZah^\c^ÉXVYdYZadhcdbWgZhXdaZXi^kdh# V#Ig^ejaVX^‹cTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT W#8dchiZaVX^‹cTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT X#:fj^edTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Y#8dgdTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

18

AZc\jV_Z*


Jc^YVY( 3

GZhjZakZZah^\j^ZciZXgjX^\gVbV#GZXjZgYVaVheVaVWgVhfjZhZZhijY^Vgdc ZcaVaZXX^‹cYZaa^WgdYZAZc\jV_Z#

1

2

9

3

7

4

10

8

5

6

=dg^odciVaZh &#8daZXi^kdYZ^haV# '#HjhiVci^kd^cY^k^YjVaYZÊdiV# (#H^c‹c^bdYZgZ\Vad# )#EZgYdcVg!YZ_Vga^WgZVaVXjhVYd# *#=VXZgfjZadfjZZhiVWVXZggVYdYZ_ZYZZhiVgad# +#>beZY^bZcid!Y^ÉXjaiVY# KZgi^XVaZh &#BVb{YZaeVe{dYZaVbVb{# ,#8jVgidbZhYZaVŠd# -#H^c‹c^bdYZ¾XdhV¿# .#>beZgVi^kdYZakZgWd¾dWhZgkVg¿Zc'#«eZghdcVh^c\jaVg# &%#6aXVcoVg!XdchZ\j^gnad\gVgjcVXdhVfjZhZhda^X^iVdegZiZcYZ#

AZc\jV_Z*

19


Jc^YVY(

AZXX^‹c* 1

>bV\^cVjceZghdcV_ZnYZhXg†WZad#8jZciVhj]^hidg^VVeVgi^gYZaV h^\j^ZciZ^c[dgbVX^‹c# • • •

2

20

8jZcidhYZVkZcijgVh

CdbWgZ# 8VgVXiZg†hi^XVh/[†h^XVh!YZhigZoVh!edYZgZh!YZW^a^YVYZh# 8dhijbWgZhd]{W^idh/bVcZgVYZkZhi^g!Xdb^YVegZ[Zg^YV!ZiX#

>ckZciVZai†ijadYZjca^WgdWVhVYdZcZaeZghdcV_ZZ^ahigVad#

AZc\jV_Z*


Jc^YVY(

3

:hXg^WZjcegZY^XVYdeVgVXVYVhj_Zid# B^XVhVZhkZgYZ# Hj_ZidEgZY^XVYd AdhoVeVidhTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT :aYZedgiZTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Adhe{_VgdhTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT :aodda‹\^XdTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

4

:hXg^WZZahj_ZidYZXVYVegZY^XVYd#

TTTTTTTTTTTTAVhVahVTTTTTTTZhiVWVYZa^X^dhV# TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeVhVgdcbjng{e^Yd# TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTThZY^k^gi^ZgdcbjX]d# TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXdbZidgi^aaVXdcfjZhd# TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTThdcegZX^dhVh# 5

:hXg^WZigZhdgVX^dcZhYdcYZji^a^XZhejcidhhjheZch^kdheVgVYZ_Vgjc ZcjcX^VYd^cXdbeaZidnZchjheZchd# V#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT W#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT X#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

AZc\jV_Z*

21


Jc^YVY(

AZXX^‹c+

22

Adhb^idhYZb^i^ZggV

1

:mea^XVX‹bdhjg\^‹aVAjcVnX‹bdhZegdYj_dZa[jZ\dhZ\c aVaZnZcYV¾8‹bdcVX^‹ZabjcYdYZadhe^e^aZh¿#

2

9^Wj_VnYZhXg^WZadhedYZgZhfjZi^ZcZijeZghdcV_Z[Vkdg^idYZ aVaZXijgV#

AZc\jV_Z*


Jc^YVY(

3

:hXg^WZYdhdgVX^dcZhfjZaaZkZcejcidnXdbV!VeVgi^gYZadh h^\j^ZciZhZ_Zbeadh#

V#waZh\gVcYZ0^\jVaVhjbVYgZ#

W#6nZgbZXdb†jc]ZaVYdYZbZciV0eZgdndfjZg†VVa\db{hYjaXZ#

X#H^ZhY^[†X^a!Zh[j‚goViZ0ajZ\d!iZcYg{haVgZXdbeZchV#

Y#:aVWg^\dZgVYZa\VYd0edgXdch^\j^ZciZ!Za[g†dbZ]VX†ViZbWaVg# 

AZc\jV_Z*

23


Jc^YVY(

AZXX^‹c, 1

9Zk^V_ZXdcaVcdkZaV

:hXg^WZjcVcVggVX^‹cVeVgi^gYZaVXaVhZYZ:YjXVX^‹c;†h^XVfjZb{h iZ]VnV\jhiVYd#

AV:YjXVX^‹c;†h^XVZhjcVVh^\cVijgVbjn^bedgiVciZeVgVhZgjcV eZghdcV^ciZ\gVa# 

24

AZc\jV_Z*


Jc^YVY(

AZXX^‹c1

AZdcdkZaVhXa{h^XVh

6Xdci^cjVX^‹c!ZcXdcigVg{hjcVa^hiVYZZhXg^idgZhnZhXg^idgVh hVakVYdgZŠdh#>ckZhi^\VaV[ZX]VYZhjcVX^b^Zcid# =Voadh^\j^ZciZ/ ™ 8dcjcVÊZX]V!gZaVX^dcVZacdbWgZZ^cY^XVh^ZhVjidgXa{h^Xdd XdciZbedg{cZd#B^\jZaÒc\Za:he^cd 

XdciZbedg{cZd

8aVjY^VAVghXa{h^Xd

EZYgd<Zd[[gdnG^kVh 

Xa{h^Xd

HVgVEVabVYZ?jaZXa{h^Xd

6a[gZYd:he^cd XdciZbedg{cZd

BVi^aYZ:aZcVA‹eZo 

XdciZbedg{cZd

;gVcX^hXd6cYg‚h:hXdWVg

Xa{h^Xd

6aWZgidBVh[ZggZg

XdciZbedg{cZd

8VgbZc<dco{aZo=j\jZi

XdciZbedg{cZd

9Vk^Y:hXdWVg<Va^cYd

Xa{h^Xd

HVaVggj‚XdciZbedg{cZd

BVjgV:X]ZkZgg†VXa{h^Xd

AZc\jV_Z*

25


Jc^YVY( 2

DWhZgkVaVhh^ijVX^dcZhnaZZ# Idbn=jX`XVkVgdcjc ]dnd_jcidVa{gWda#

:akZgWdXVkVgdcZhi{Zc egZi‚g^ideZg[ZXidh^beaZn egZhZciVjcVVXX^‹cfjZhjXZY^‹ ]VXZedXdi^ZbednÉcVa^o‹#

3

:akZgWdXVkVWVcZhi{Zc egZi‚g^id^beZg[ZXidnZmegZhV jcVVXX^‹cfjZhjXZY^‹]VXZ bjX]di^ZbedncdhZhVWZ XjVcYdYZ_‹YZgZVa^oVghZ#

:hXg^WZdgVX^dcZhVeVgi^gYZaVhegZ\jciVh#

¯Fj‚]^X^hiZaVhZbVcVeVhVYV4 Ji^a^oVZaegZi‚g^ideZg[ZXidh^beaZ#

26

Adhe^gViVhXVkVWVc]dndh ZcaVh^haVh#

AZc\jV_Z*

¯Fj‚]VX†VhXjVcYdZgVhWZW‚4 Ji^a^oVkZgWdhZcegZi‚g^id ^beZg[ZXid#


Jc^YVY( 4

?jZ\VVaXdcY^X^dcVa^beZg[ZXid#DWhZgkVZaZ_Zbead# H^ndZcXdcigVgVjciZhdgd### XdbegVg†VgZ\VadheVgVadhc^Šdh naVhc^ŠVhYZb^Xdbjc^YVY#

:hXg^WZfj‚hjXZYZg†VZcaVhh^ijVX^dcZheaVciZVYVhji^a^oVcYdZa i^ZbedXdcY^X^dcVa^beZg[ZXid#

V#H^ejY^ZgVkdaVg###

W#H^Zm^hi^ZgVcY^cdhVjg^dh###

X#H^adha^Wgdh]VWaVgVc###

AZc\jV_Z*

27


Jc^YVY

6XijZbdh

) AZXX^‹c& HZVWgZZaiZa‹c 1

:aVWdgVjcigV_ZeVgVijhdWgVhYZiZVigd#H^\jZaVh^chigjXX^dcZh#

V#9dWaVZaeVeZaVaVb^iVY#HdhiZcadXdcigV i^eVgVVhZ\jgVgiZYZfjZfjZYZYZa aVg\dVegde^VYdnhZViVcVcX]dXdbdZa ZheVX^dZcigZijh]dbWgdh#

W#8dadXVZaeVeZaYdWaVYdhdWgZjcV hjeZgÉX^ZeaVcV#9‹WaVadYZcjZkd edgaVb^iVY!YZbdYdfjZfjZYZ jcV[gVc_VaVg\VnYZa\VYV#

X#BVgXVZaaj\VgYdcYZe^ZchVhgZXdgiVgZa V\j_ZgdeVgVZaXjZaad# 8^ZggVZaejŠdnXda‹XVadZcaVZhfj^cV YZaViZaVYdWaVYV#IgVoVjcVa†cZV VagZYZYdgYZaejŠd#

28

AZc\jV_Z*


Jc^YVY)

Y#GZXdgiVaVZhfj^cV#=VojcV[dgbV gZYdcYVb^gVZaY^Wj_d#

Z#9dWaVZaWajh‹cnegj‚WViZad#H^ Zhi{YZbVh^VYdaVg\d!ejZYZh XdgiVgadjcedXd#GZXdgiVaV eVgiZ^c[Zg^dgZca†cZVgZXiVd Zco^\oV\#±D]VoaZjcÊZXd

[#EjZYZhXdhZgadhaVYdh!YZ_VcYdV\j_Zgdh ZcaVeVgiZYZVgg^WVeVgVadhWgVodh# D!h^beaZbZciZ!hj_ZiVZaWajh‹cXdcjc X^cijg‹c#±6\g‚\VaZÊZXdhnVYdgcdh

AZc\jV_Z*

29


Jc^YVY)

AZXX^‹c' 1

Eg^bZgVXid

EVgi^X^eVZcjciVaaZgYZVgiZYgVb{i^XdZcijhVa‹cYZXaVhZh#H^\jZaVh ^cY^XVX^dcZh# V#=VXZgeZfjZŠdh\gjedh# W#EgZhZciVgjcVdWgVnVejWa^XVYVd]VXZgjcVdg^\^cVa# X#=VXZgjcVÉX]Vi‚Xc^XVYZaVdWgVVgZegZhZciVg# Y#GZegZhZciVgaVdWgVZcZahVa‹cYZXaVhZh# B^gVZaZ_Zbeadnh†\jZad#

;^X]Vi‚Xc^XV# CdbWgZYZaVdWgV/:agZnYZX]dXdaViZ EVgi^X^eVciZh/ ?dh‚<‹bZoµµµµµµhZg{ZagZn ?jVc^iV7Zc†iZoµµµµ##hZg{aVeg^cXZhV ?dg\Z9db†c\jZoµµµµ#hZg{ZaZcVbdgVYdYZaVeg^cXZhV GZhjbZcYZaVdWgV/ :hiVdWgVhZigViVYZjcgZnfjZ!Zcaj\VgYZeZY^gVa]VYVfjZidYdad fjZidXVgVhZ]^X^ZgVdgd!e^Y^‹fjZhZ]^X^ZgVX]dXdaViZ#AVeg^cXZhVhj[g†V edgfjZ!VjcfjZaZ\jhiVWVbjX]dZaX]dXdaViZ!cdfjZg†VXdckZgi^ghZZcjcV iVWa^aaVfjZidYdhhZfj^h^ZgVcXdbZg# ?dg\Z9db†c\jZoiZcYg{aV\gVciVgZVYZZcXdcigVgjcVci†YdideVgVfjZZa gZnYZ_ZYZXdbZgh‹adX]dXdaViZnYZ_ZYZXdckZgi^gidYdZcX]dXdaViZ# :hXZcVg^d/ IZcYgZbdh!VjcaVYdYZahVa‹c!jcVbZhVYdcYZZhi{ZagZnXdb^ZcYd X]dXdaViZn!ZcZadigd!VaVeg^cXZhVn?dg\Z9db†c\jZoY^Vad\VcYdhdWgZ X‹bd]Vg{ceVgVXjgVgVagZnYZhjZc[ZgbZYVY# KZhijVg^dfjZjhVg/ =VgZbdhigV_ZhYZaV‚edXVbZY^ZkVa0aVgdeVaV]VgZbdhXdceVeZagZX^XaVWaZ! eZg^‹Y^Xd!eVeZaajhigZn!eVgVaVhXdgdcVh!jhVgZbdheVeZaYZVajb^c^dd YdgVYd#EZY^gZbdhVnjYVVaVbVZhigVdZabVZhigdeVgV]VXZgadhY^hZŠdhYZ adhigV_Zh#

30

AZc\jV_Z*


Jc^YVY) 2

:hXg^WZYZWV_dYZXVYV[gVhZjcVh^ijVX^‹cXdbjc^XVi^kVhZ\cadhh^\cdh YZVYb^gVX^‹cZ^ciZggd\VX^‹cfjZji^a^oV#H^\jZZaZ_Zbead# ¯8db^hiZWVhiVciZ4JcVeZghdcVhZfjZ_VYZYdadg YZZhi‹bV\d!digVeZghdcVaZ ]VXZaVegZ\jciV#

¯:h\gVcYZ4

3±8db^hiZWVhiVciZ JcVeZghdcVdWhZgkVVdigVfjZ ]ViZgb^cVYdjc\gVcWVcfjZiZ naZY^XZaV[gVhZ#±:h\gVcYZ

¯8j{cidhVŠdhi^ZcZh4

±8j{cidhVŠdhi^ZcZh

AZZnXdadXVadhh^\cdhYZ^ciZggd\VX^‹c¯4dZmXaVbVX^‹c±# AV\gVcXVggZgV[gV\bZcid TTHeaVh]TTE^ZhYZAVcVXVn‹VaV\jV#8dcY^ÉXjaiVY!aaZ\‹VaVXdhiVb{h XZgXVcVnXdbZco‹VhVXVgZaV\jVYZhjhbZY^VhYZaVcV# ¾TTTD]!cdTTT¿eZch‹b^ZcigVhZX]VWVjck^hiVod#¾:hidnZcjcV^haVnZhi{ bjnaZ_dheVgVcVYVg]VhiVi^ZggVÉgbZ¿# :cidcXZh!hVa^‹YZaV\jVjc\gVceZa†XVcdgdhVYdnhZejhdVb^gVgaVh bZY^Vh#¾BV^!d]bV^!YZX†V¿TTTFj‚bZY^VhiVc[VWjadhVhTTT¾BZhZgk^g†Vc eVgVVWg^\Vgb^hedWgZheViVh¿!^ch^hi^‹Zae{_Vgd# E^ZhYZAVcVcdY^_dcVYV#B^gVWVjcigdcXdVaWdgYZYZaV\jV/¾IVakZo edYg†VÊdiVgVigVk‚hYZag†dhdWgZ‚a¿!eZch‹# ¾:]"_Zb¿!Y^_dZaEZa†XVcd!idbVcYdXdchje^XdaVejciVYZjcVbZY^V#TTTBZ aVhgZ\VaVhTTTTTTTD]bV^!d]bV^TTT!hZg^‹ZaEZa†XVcdb^ZcigVhhZedc†V aVhbZY^VhneViVaZVWVYZVfj†eVgVVaa{¾TTTFj‚eViVhZhea‚cY^YVhiZc\d V]dgVTTT¿# :aVkZXVg^ŠdhVbZi^‹VE^ZhYZAVcVZchj\gVce^XdnadaaZk‹kdaVcYd# HiZlVgi8dlaZn

AZc\jV_Z*

31


Jc^YVY *

H^\Vbdh ^chigjXX^dcZh

AZXX^‹c& >chigjXX^dcZheVgVbVcjVa^YVYZh 1

=VojcVe^ŠViV#:h[{X^anbjnY^kZgi^Yd#

BViZg^VaZh/ <adWdhjcdZhhjÉX^ZciZ EVeZaeZg^‹Y^Xd

iVoVYZeZ\VbZcidWaVcXddYZVab^Y‹cZc\gjYd

iVoVYZV\jV I^_ZgVh I‚beZgVYZXdadgZh BVcdhVaVdWgV/ V#>cÊVZa\adWdn]VojccjYdeVgVfjZcdhZZhXVeZZaV^gZ#

W#IdbVaVh]d_VhYZaeZg^‹Y^Xdn]Voi^gVhXdcZaaVh#BZoXaVZa  eZ\VbZcidWaVcXdnZaV\jV#IVbW^‚cejZYZhji^a^oVgVab^Y‹c!eZgd ZhiZcdadY^ajnVh#

32

AZc\jV_Z*

 


Jc^YVY*

X#JciVaVhi^gVhYZeVeZaYZeZg^‹Y^XdXdcaVbZoXaVYZeZ\VbZcidn e‚\VaVhhdWgZaVhjeZgÉX^ZYZa\adWdXdbdh^adkZcYVgVh#6ea^XV(d) XVeVhYZi^gVh!jcVhYZWV_dYZdigVh!YZbVcZgVfjZdWiZc\VhjcVWg^\d YZeVeZahdWgZZa\adWd#

Y#:heZgV'd(Y†VheVgVfjZhZhZfjZZaeZ\VbZcid#8jVcYdZaXVeVgVo‹c YZa\adWdZhi‚W^ZcYjgdYVaZjcdh\daeZhXdcadhYZYdhnZhXjX]Vg{hjc gj^Yd]jZXd!idbVjcVhi^_ZgVhn]VoaZjcVVWZgijgVZcjcdYZadhaVYdh YZa\adWd#:hiZhZg{Zaaj\VgedgYdcYZ^cigdYjoXVhadhYjaXZh#

Z#:aai^bdeVhdXdch^hiZZcYVgXdadg^YdVije^ŠViV#IdbVaVhi‚beZgVh YZXdadgZhfjZegZÉZgVhnYZX‹gVaVVij\jhid#9‚_VaVhZXVgjcVh]dgVh nnVaViZcYg{ha^hiV#HdadiZ[VaiVgZaaZcVgaVXdcYjaXZh!ViVgaZjc]^adn Xda\VgaV#

±>ck^iVVijhVb^\dhnVb^\VhVkZgfj^‚c!Xdcadhd_dhkZcYVYdh!ZhZaeg^bZgdZcgdbeZgaV AZc\jV_Z*

33


Jc^YVY*

AZXX^‹c' 1

=V\VbdhZmeZg^bZcidh

GZVa^oVZah^\j^ZciZZmeZg^bZcid#H^\jZaVh^chigjXX^dcZh# ¯Edgfj‚XgZZhfjZYZWZbdhaVkVgcdhaVhbVcdh4 >c\gZY^ZciZh/ &XjW^idYZedaad &hdWgZYZ\ZaVi^cVh^chVWdg

a^igdYZV\jV 'WdiZheZfjZŠdhXdciVeVYZgV EgdXZY^b^Zcid/ V#9^hjZakZZaXjW^idYZedaadnZahdWgZYZ\ZaVi^cVZc a^igdYZV\jV# 9‚_Vad]Zgk^gYjgVciZ&%b^cjidh#W#:hiZg^a^oVadhWdiZhnhjhiVeVhbZi^‚cYdaVhZcV\jV]^gk^ZcYdYjgVciZ *b^cjidh#X#8dadXVaVbZoXaVZcXVYVWdiZnbVciZcadhiVeVYdh#9Z_VfjZhZZc[g†Z nhda^Y^ÉfjZaV\ZaVi^cV#Y#AjZ\d!±ZchX^ViZaVhbVcdhCdZhcZXZhVg^dfjZ_jZ\jZhXdcadYd!  h^cdhdadidXVjceVhVbVcd!XjZciVZakjZaid!idbVjc_j\jZiZ!jcV  bjŠZXV!jcVXVXZgdaV!aVeZadiV!ZiX# Z#6]dgVfjZi^ZcZhaVhbVcdhhjX^Vh!idXVXdcaVnZbVYZijhYZYdh  aV\ZaVi^cVnVZcYjgZX^YV#IVeVW^ZcadhZckVhZhnY‚_VadhZcjcaj\Vg X{a^YdYjgVciZ')d(+]dgVh#

2

34

:hXg^WZadfjZdWhZgkVhiZnXdb‚ciVadZcaVXaVhZ#

AZc\jV_Z*


Jc^YVY* 3

AZZZaiZmidn]Voadh^\j^ZciZ/ V# :hXg^WZXdggZXiVbZciZaVhaZigVhnadhh^\cdhYZejcijVX^‹cfjZ]VXZc[VaiV ZcadhZheVX^dhZcWaVcXd# W# 8dbe{gVadXdcZaiZmidfjZi^ZcZijbVZhigVne^ZchVZcfj‚[VaaVhiZnedg fj‚# X# =VoZ_ZgX^X^dheVgVhjeZgVgadhZggdgZhfjZiZc\Vh# TTThi^bVYdTTT^gZXidgTT TTTZk^hidXdcbjX]Vig^hiZoVnVhdbWgdfjZVa\jcdhYZb^hXdbeVŠZgdhn XdbeVŠZgVh]VcVeaVoVYdaVbViZg^VYZAZc\jV_ZZcZhiZbZhTTTTThdbZYV bjX]Vig^hiZoV# :hiVh^ijVX^‹cbZgZXjZgYVfjZXjVcYdndkdnVab‚Y^Xd!ZheZgdfjZh^ iZc\dVa\dbVad‚abZY^\Vfj‚ZhnfjZbZY‚eVhi^aaVh!Y^ZiV!XdchZ_dh ndg^ZciVX^dcZhhdWgZX‹bdYZ_VgYZZhiVgZc[Zgbd#±TTT]TTEZgdbZYZ_V jcVcjZkVX^iVeVgVkZgh^]ZbZ_dgVYdTTH^kZfjZcdbZTTTVVnjYVYd ZaigViVb^ZcidTTT^ciZciVXdcdigVbZY^X^cVeZgdh^ZbegZhZegZdXjeV0‚a hZh^ZciZgZhedchVWaZYZb^hVajY#:cidcXZhgZÊZm^dcd/¯edgfj‚Va\jcdh bVZhigdhfjZ]ZiZc^YdcdhZh^ZciZcgZhedchVWaZhYZcjZhigVZYjXVX^‹cTTT TTTigdhhdcY^[ZgZciZh!XdbdaVhZŠd6bVa^iV!TTThZVXjZgYV4TTTaaV]VhiV VcYVWVk^h^iVcYdaVhXVhVheVgVhVWZgedgfj‚cdVh^hi†VcVXaVhZhVa\jcdh XdbeVŠZgdhnXdbeVŠZgVhTT TTTZŠdgY^gZXidg/cdXgZVZcc^c\cbdbZcidfjZhdnbVaXg^VYddfjZcd V\gVYZoXdVb^hbVZhigdhadfjZbZ]VcZchZŠVYdµTTTZiZc^YdZmXZaZciZh bVZhigdhnbVZhigVhfjZcjcXVdak^YVg‚# TTTj^ZgdYZX^gaZiVbW^‚cfjZbZ\jhiVcbjX]daVhXaVhZhYZAZc\jV_ZfjZ cdhZhi{cYVcYd#TTThiVbdhVegZcY^ZcYdVVcVa^oVgadhiZmidh!aZZbdhbZ_dg! cdhegZ\jciVbdhedgfj‚ZaVjidge^ZchVZhiddVfjZaadnZhXg^W^bdhbjX]d! bjX]d!bjX]d#6hTTTVegZcYZbdhVXdbjc^XVgcdhbZ_dg# Edgb^eVgiZ!Xdc\jhidVnjYVg‚Vb^hXdbeVŠZgdhVZhijY^Vg!eZgdXgZdfjZaV ZhXjZaVedYg†V]VXZgjceaVceVgVfjZZaadhbZ_dgZcZcaVhVh^\cVijgVhfjZkVc bVa#¯EdYZbdhXdciVgXdcZhZVednd4 <gVX^Vh! 6ajbcdYZ*#¬\gVYd

AZc\jV_Z*

35


Jc^YVY

9ZkZghdZckZghd

+ AZXX^‹c& ¯Fj‚ZhedZh†V!bZegZ\jciVhµ4 1

AZZadhh^\j^ZciZhkZghdhed‚i^XdhZckdoVaiV# 9Zhej‚hYZaVaajk^V EdgaVhÊdg^YVhWVggVcXVh eVh‹VcdX]ZZaV\jVXZgd nVbVcZX^‹Zaa^bdcZgd aadgVcYdZhigZaa^iVhWaVcXVh# 6cYVceZgY^YdhXZcXZggdh ZcigZ[gZhXdhnZgWVoVaZh! neVhVcaVh^ckZgcVaZh cZWa^cVh!WdggVcYdXZggdh#

6a[gZYd:he^cd edZiVXa{h^XdhVakVYdgZŠd

8dadgZhYZc^ŠV [gV\bZcid B^c^ŠVe^ci‹ aVh]d_VhYZVoja nk^hi^‹YZX^Zad ZakZgYZ\VcYja# B^c^ŠVhdŠ‹ jcX^ZadVoV[g{c nXZggdhYZgdhV XdcigVZa]jgVX{c#

H^ak^V:aZcVGZ\VaVYd edZiVXdciZbedg{cZV hVakVYdgZŠV

36

AZc\jV_Z*


Jc^YVY+

2

AZZZaedZbV#AjZ\d!ZhXg^WZfj‚h^\c^ÉXVceVgVi^adhkZghdh#H^\jZZa Z_Zbead# AdhkZghdhYZb^c^ŠV [gV\bZcid 9dhajXZg^idhcZ\gdh/ adhd_dhYZb^c^ŠV# 8]jbZa^idYZgdhV/ aVWdXVYZb^c^ŠV# BVg^edhVhigVk^ZhVh/ aVhbVcdhYZb^c^ŠV# 8]^aidiVhZcaViVgYZ/ aVg^hVYZb^c^ŠV#

EZYgd<Zd[[gdnG^kVh edZiVXa{h^XdhVakVYdgZŠd

9dhajXZg^idhcZ\gdh/ adhd_dhYZb^c^ŠV#

H^\c^ÉXVfjZadhd_dhYZaV c^ŠVhdccZ\gdhn\gVcYZh#

8]jbZa^idYZgdhV/ aVWdXVYZb^c^ŠV#

BVg^edhVhigVk^ZhVh/ aVhbVcdhYZb^c^ŠV# 8]^aidiVhZcaViVgYZ/ aVg^hVYZb^c^ŠV# 3

8dbeVgiZijh^ciZgegZiVX^dcZhXdcjcVVb^\VdjcVb^\d#

AZc\jV_Z*

37


Jc^YVY+

AZXX^‹c' 1

GZhedcYZ/¯Xj{aZhg^bVnXj{aZhedZbV49ZXdgVZabVgXdYZadh edZbVh#

8^cXdidg^idh\dgYdh fj^ZgZchVWZg h^aVajcVZcZaX^gXd WV^aVh^ce^Zh#

IgZ^ciVY†VhigVZhZei^ZbWgZ! XdcVWg^a!_jc^dncdk^ZbWgZ# 9ZkZ^ci^dX]dh‹ad]Vnjcd nadhYZb{higZ^ciVnjcd#

HVc>h^Ygd WVgWVhYZdgd! gjZ\VV9^dh fjZaajZkVVX]dggdh#

38

CdidYdkZghdZhedZh†V

AZc\jV_Z*

=^ed!]^ed! h^cdiZkVh! iZYZhig^ed#

EdgZhdXdbdjc{c\Za aVeVadbVWV_‹! XdcijXVgiVZcZae^Xd nZcaVXVgiVjcVÊdg#

8jX!eVh‹jcXVWVaaZgd! XjXXdcXVeVnhdbWgZgd# ¼¼¯Fj‚fj^ZgZZa]dbWgZ cdXijgcd4 ¼¼Fj^ZgdjcXVWVaadYZ[jZ\d#


Jc^YVY+

2

:hXg^WZÉ\jgVha^iZgVg^VhVeVgi^gYZadhZhfjZbVhfjZhZbjZhigVc# H^\jZZaZ_Zbead#

XdgVo‹c

H†b^a

A^Wgd

:aa^WgdZhXdbdZaXdgVo‹cYZahVWZg#

ajo {gWda ajcV

EZghdc^ÉXVX^‹c

aadgVg

:aa^WgdaadgVVaeZgYZghjh]d_Vh#

]VWaVg

A^Wgd

XVciVg eZchVg

3

:hXg^WZaVheVaVWgVhV\jYVh!\gVkZh!ZhYg_jaVhnhdWgZhYg_jaVhZcZa XjVYgdhZ\cXdggZhedcYV# {gWdaXdgVo‹c=‚XidgXV^b{cbh^XVeg‚hiVbZadb{fj^cV Vc†hY‹X^aXV^b{ch‹iVcd

Agudas

Graves

Esdrújulas

Sobresdrújulas

 AZc\jV_Z*

39


Jc^YVY+

AZXX^‹c( 1

±:aedZbVZhVbdgn### bViZb{i^XV

8dbeaZiVaVhdgVX^dcZhhZaZXX^dcVcYdaVhh^\j^ZciZheVgZ_VhYZ eVaVWgVhbdcdh†aVWVhfjZhZY^hi^c\jZcedgaVi^aYZY^VXg†i^XV# Za$‚a

ij$i 

YZ$Y‚

V#Bj‚higVbZTTTTTTTTTTTTT{aWjb# W#TTTTTTTTTTTTTaZZedZh†VhVakVYdgZŠV# X#TTTTTTTTTTTTThdWg^cVi^ZcZcjZkZVŠdh# Y#¯TTTTTTTTTTTTTTi^ZcZhaVaaVkZ4 Z#=^odjcVWajhVTTTTTTTTTTTTVa\dY‹c# [#FjZiZTTTTTTTTTTTadhX]dXdaViZh#

2

;dgbVX†gXjadha^iZgVg^dhYZXjVigdVhZ^h^ciZ\gVciZh#H^\jZZhidheVhdh/ &#6gbV\gjedhYZigZhedZbVhigViVYZfjZhZVcYZedZiVhnedZi^hVh hj\Zg^YdhZcZaa^WgdYZiZmid# '#:hXd\ZijedZbV# (#;dgbVZfj^edhhZ\caVZaZXX^‹cYZ adhedZbVhfjZ]VnVc]ZX]dijh XdbeVŠZgdhnXdbeVŠZgVh# )#6c†bViZVji^a^oVgcdiVhnegZ\jciVh eVgVVcVa^oVghjhedZbVh# *#>ck^iVVadhZfj^edhVXdckZghVghdWgZ ZaedZbV# +#EVgi^X^eVZcZaXdckZghVidg^dfjZhZ ]Vg{ZcXaVhZhdWgZXVYVjcdYZadh edZbVh# ,#>ck^iVVadhZfj^edhVXdbeVgi^gadfjZ aZnZgdcXdcidYVaVXaVhZ#

40

AZc\jV_Z*
Jc^YVY+

AZXX^‹c) 1

AjcV!ajcZgV!XVhXVWZaZgVµ

:hXg^WZeVaVWgVhfjZg^bZcXdcZaÉcVaYZadhh^\j^ZciZhkZghdh# ™ FjZaajZkV!fjZaajZkV

™ EjZYdZhXg^W^gadhkZghdhb{hig^hiZhYZZhiVcdX]Z

2

AZZZaedZbV#:hXg^WZXVYVeVaVWgVhjWgVnVYVhZ\cXdggZhedcYVZcaVh XVh^aaVhYZaVheVaVWgVhV\jYVh!\gVkZh!ZhYg_jaVh# 6aVk†WdgV!k†WdgVYZaVbVg edgVfj†fj^ZgZceVhVg adhYZVYZaVciZXdggZcb{h nadhYZVig{hhZfjZYVg{c igVh!nigVh!nigVh###

Agudas

Graves

Esdrújulas

AZc\jV_Z*

41


Jc^YVY+

AZXX^‹c* 1

¯8j{aZhZaXdabdYZ###4

:cXjZcigVadhh^\j^ZciZhXdabdh/ V#¯8j{aZhZaXdabdYZjc_VgY^cZgd4

W#¯8j{aZhZaXdabdYZjc[jiWda^hiV4

X#¯8j{aZhZaXdabdYZjcZhXg^idg4

Y#¯8j{aZhZaXdabdYZjcYdXidg4

Y#IZcZgjcV]^_VaaVbVYV9dadgZh# X#8dbZghdeVYZaZigVh# W#IZcZgiVXdhncdedYZgXdb‚ghZadh# V#FjZhjZhedhVhZaaVbZGdhV!fjZhj]^_VhZaaVbZBVg\Vg^iVnfjZ‚ahZaaVbZ?VX^cid;adgZh# 2

8dchjaiVZcZaY^XX^dcVg^dnZhXg^WZedgadbZcdhYdhh^\c^ÉXVYdhYZaVh h^\j^ZciZheVaVWgVheda^h‚b^XVh# 

42

KZaV

AZc\jV_Z*EajbV

E^aV IVXdh


>b{\ZcZhXdc h^\c^ÉXVYd

Jc^YVY ,

AZXX^‹c& ¯6fj^‚chZeVgZXZ4 1

7jhXVjcVXVg^XVijgVYZjceZghdcV_ZZcjceZg^‹Y^XddZc jcVgZk^hiV#E‚\VaVnYZhXg^WZfj‚XVgVXiZg†hi^XVh[†h^XVhhZ]Vc YZhiVXVYd#

2

9ZhXg^WZX‹bdiZ^bV\^cVhfjZZhZaeZghdcV_ZVeVgi^gYZ Va\jcdhZaZbZcidhgZhVaiVYdh# 8Vg{XiZg

8VgVXiZg†hi^XVh[†h^XVh

KZhi^bZciV

:hiVYdYZ{c^bd

AZc\jV_Z*

43


Jc^YVY,

3

>ckZciVnZhXg^WZVaVeVgYZXVYVXVg^XVijgVjcVh^ijVX^‹c Xdbjc^XVi^kV#H^\jZZaZ_Zbead#

:aeZghdcV_ZhZZcXjZcigVZcjcVÉZhiV YZ\VaV!ZhjcV‚edXVVci^\jV#wa ZhhZg^dn[dgbVa#

44 AZc\jV_Z*


Jc^YVY,

AZXX^‹c' 1

8gjodaVhXVaaZhh^ceZa^\gd

GZXdgiVaVhhZŠVaZhn]VojcY^Wj_dYZjceZfjZŠdejZWad#JW^XV Va\jcVhhZŠVaZhfjZXgZVhXdckZc^ZciZh#

AZc\jV_Z* 45


Jc^YVY,

2

AZZaVh^ijVX^‹cfjZhZegZhZciV#:hXg^WZfj‚hZŠVaZhYZig{ch^idYZWZc hZ\j^gadheZghdcV_ZhnZmea^XVedgfj‚#

HZZcXdcigVWVcZcjcVXVggZiZgVb^hVb^\dh?dh‚nBVg^XZaV#:gVaVeg^bZgVkZofjZ aaZ\VWVcVk^h^iVgHVcHVakVYdg#AV]dgVYZXdbZg]VW†VaaZ\VYd!eZgdZcZaXVggdnV cdfjZYVWVb{h\Vhda^cV#¯8‹bdhVa^gYZZhVY^ÉXjaiVY4

&#9^Wj_Vfj‚hZŠVaYZig{ch^idaZhVnjYVVdg^ZciVgadh#

'#¯9Zfj‚i^edZh4 EgZkZci^kV GZ\aVbZciVg^V >c[dgbVi^kV (#:hXg^WZedgfj‚aZhh^gkZZhVhZŠVa#

)#Hj\^ZgZedgZhXg^idjcVhdajX^‹cVaVY^ÉXjaiVY#

46 AZc\jV_Z*


Jc^YVY,

AZXX^‹c( 1

>b{\ZcZhfjZ^c[dgbVc

8dcbViZg^VaZhgZX^XaVWaZh!Y^hZŠVjcVÉX]ZYZhi^cVYdVegdbdkZgaV a^be^ZoVZcijZhXjZaVdXdbjc^YVY#

AZc\jV_Z* 47


Jc^YVY,

2

7jhXVdgZXjZgYVigZhVÉX]ZhfjZiZ]VnVc\jhiVYd#9ZhXg^WZfj‚iZ aaVb‹aVViZcX^‹c# &#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT '#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT (#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

3

DWhZgkVZaVÉX]ZngZhedcYZaVhegZ\jciVh#

V#¯Fj‚bZchV_ZYV4

W#¯Fj‚eVgiZ\g{ÉXVgZhVaiV4

X#¯Fj‚iZ\jhiV4

48 AZc\jV_Z*


Jc^YVY

Cdh^c[dgbVbdh

AZXX^‹c& >ckZhi^\V!^ckZhi^\VYdg 1

AZZZaiZmidZckdoVaiV#

AVhkVXjcVhbZ_dgVcZaigVWV_dYZadh\a‹WjadhWaVcXdh ¯8‹bdcVX^ZgdcaVhkVXjcVh4 =VXZ Ydh h^\adh Vegdm^bVYVbZciZ! Za b‚Y^Xd ^c\a‚h ?ZccZg ZcXdcig‹ fjZ Va\jcdhZbeaZVYdhYZhj\gVc_V]VW†VcXdcigV†YdjcVZc[ZgbZYVYegZhZciZZc Za\VcVYdkVXjcdXdcdX^YVXdbdehijaVhYZadhkVfjZgdh#:hiVZc[ZgbZYVY ZheVgZX^YVVaVk^gjZaV]jbVcV!eZgdcdZh\gVkZXjVcYdhZegZhZciVZcaVh eZghdcVh# ?ZccZg dWhZgk‹ jc [Zc‹bZcd bjn ^ciZgZhVciZ/ adh \gVc_Zgdh fjZ ]VW†Vc XdcigV†Yd aV Zc[ZgbZYVY YZ aVh ehijaVh! Va ZhiVg Zc XdciVXid Xdc digVh eZghdcVhZc[ZgbVhYZk^gjZaV!cjcXVhZXdciV\^Vgdc# EdgZhid!hZaZdXjgg^‹jcVWg^aaVciZ^YZV/^cnZXiVgeZfjZŠ†h^bVhXVci^YVYZhYZ ejhYZkVXVhZc[ZgbVhVeZghdcVhhVcVh# 6h† ad\g‹ egdiZ\Zgadh YZ aV iZb^YV k^gjZaV! cVX^ZcYd Xdc Zhid aV eg^bZgV kVXjcV# 8daZXX^‹c8^ediZh!&..+ 2

>YZci^ÉXVnVcVa^oVaVdg\Vc^oVX^‹cYZaXdciZc^YdYZaiZmid#IgVWV_V ji^a^oVcYdXdadgZhnXdadXVcYdcdiVhZcZaZmigZbdYZgZX]d# V#¯8j{cidhe{ggV[dhi^ZcZ4 W#HjWgVnVaV^YZVeg^cX^eVaZcXVYVe{ggV[d#

AZc\jV_Z*

49


Jc^YVY-

3

AZZaVhdgVX^dcZh!^YZci^ÉXVZahj_ZidnZhXg†WZadZcaVXVh^aaVYZ VWV_dhZ\cXdggZhedcYV# V#:acjZkdVaXVaYZYZWZg{ZhXjX]VgVaVhXdbjc^YVYZh# W#Fj^Zgdb{hfjZhd# X#Fj†iViZZahjZŠdXdcjcViVoVYZXV[‚# Y#:aZfj^edYZWVhfjZiWdaYZaVZhXjZaV\Vc‹ZaXVbeZdcVid# Z#BVcjZanBVg^dhdcb^hbZ_dgZhVb^\dh# DgVX^‹c

Hj_ZidZmea†X^id

Hj_Zidi{X^id

V W X Y Z

4

DgYZcVnZhXg^WZaVhh^\j^ZciZheVaVWgVh#H^\jZZaZ_Zbead#

cd]ZgbV]ZgbVcd

™\V]dgb^

YZ]jb^a

™iV]^e‹bded

e^]dhiVa

™g^V]^hiZ

50 AZc\jV_Z*


Jc^YVY-

AZXX^‹c' 1

7jhXVcYde^hiVh

7jhXVjciZmidWgZkZZcjca^WgdYZ8^ZcX^VhdHdX^VaZh#:hXg†WZadd X‹e^Vad#Dg\Vc^oVaVh^YZVhjhVcYdZaZhfjZbVYZaaVkZh#IZbV

AZc\jV_Z*

51


Jc^YVY-

AZXX^‹c( 1

H^\deVhdheVgV egZhZciVgb^^c[dgbZ

AaZcVaVh^\j^ZciZÉX]VeVgVeaVc^ÉXVgjc^c[dgbZZhXdaVg#

B^eg‹m^bd^c[dgbZhZg{hdWgZ/ _____________________________________________ ______________________________________________________________________________ AV[dgbVYZb^^c[dgbZhZg{/AdhZaZbZcidhfjZaaZkVg{

Cd

8Vg{ijaVYZÉc^g‚iVbVŠdh YZaZigV!XdadgZh!VYdgcdh# DgYZcVg‚edgXVe†ijadh! iZbVh!ZiX# AZedcYg‚Y^Wj_dh# =Vg‚ZhfjZbVh# JhVg‚Xgdbdh#

:aYZhVggdaadYZb^^c[dgbZhZg{/ 6heZXidh =Vg‚VciZhjcZhfjZbVYZ^YZVheVgVhVWZgXj{a Zhb{h^bedgiVciZfjZdigV# :hXg^W^g‚jcV^cigdYjXX^‹c# :hXg^W^g‚aV^YZVZcigZhe{ggV[dh# =Vg‚ b^h XdcXajh^dcZh Zc digd Xdadg YZ aZigVh! edgZ_Zbead/Voja!cZ\gddkZgYZ# BZcX^dcVg‚aVW^Wa^d\gV[†VfjZjh‚# 52 AZc\jV_Z*

Cd


Jc^YVY-

AZXX^‹c)

AVZcigZk^hiV

1

:hXg^WZjceZfjZŠde{ggV[dVeVgi^gYZaVhh^\j^ZciZhegZ\jciVh/¯V fj^‚ciZ\jhiVg†VZcigZk^hiVg4¯Edgfj‚4¯Fj‚aZegZ\jciVg†Vh4

2

:hXg^WZjc\j^‹ceVgVgZVa^oVgjcVZcigZk^hiVZcijXZcigdZhXdaVgdZc ijXdbjc^YVY# V#EZghdcVVZcigZk^hiVg/

W#EgZ\jciVh/ &# '# (#

AZc\jV_Z* 53


Jc^YVY-

3

:hXg^WZ!ZcXVYVXdajbcV!jcVdgVX^‹chZ\cZai^edYZegZY^XVYd#

Predicado nominal B^]ZgbVcV ZhWaVcXV#

4

Predicado verbal Nd iZc\d aVe^ZabdgZcV.

:mea^XVX‹bdY^[ZgZcX^VhjcegZY^XVYdkZgWVaYZjcdcdb^cVa#

54 AZc\jV_Z*


Jc^YVY-

AZXX^‹c* 1

9ZbVcdZcbVcd

EaVc^ÉXVaVZaVWdgVX^‹cYZjcV]d_VkdaVciZVeVgi^gYZjcVVXi^k^YVY ZhXdaVg# V#¯6fj^‚cZh^g{Y^g^\^YV4 W#¯Fj‚VXi^k^YVYhZg{4 X#¯8j{cYdhZg{4 Y#¯9‹cYZhZg{4 Z#¯Fj^‚caVÉgbVg{4

2

:aVWdgVaV]d_VkdaVciZ#

i†ijad iZmid ^bV\Zc ÉgbV

AZc\jV_Z* 55


Jc^YVY-

3

:hXg^WZjcV^YZVaaVbVi^kVdjci†ijadVXVYV^bV\ZcXdbdh^[jZgVjc kdaVciZ#:_Zbead/±6Xj^YVgcjZhigVi^ZggV

4

:hXg^WZigZhdgVX^dcZhXdceVaVWgVhiZgb^cVYVhZc¼ZghV!"ZghZn¼Zghd# H^\jZZaZ_Zbead/ :hcZXZhVg^dXdbZghZidYVhaVhkZgYjgVh# :hidn^bZghVZcb^heZchVb^Zcidh# NdXdckZghdXdcb^]ZgbVcV# &#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT '#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT (#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

56 AZc\jV_Z*


Jc^YVY .

6g\jbZciVbdh

AZXX^‹c& B^de^c^‹cZh^bedgiVciZ 1

GZXdgiVnVgbVZaXjWd#Dg\Vc†oViZZc\gjedhn_jZ\V/:A8J7D9:A6H DE>C>DC:H# >chigjXX^dcZh/ AVcoV Za XjWd n YV ij de^c^‹c VXZgXV YZa iZbV fjZVeVgZXZZcaVXVgV# Cd dak^YZh gZheVaYVg ijh de^c^dcZh Xdc ]ZX]dh d ^c[dgbVX^‹cgZVa# 9ZWZh gZheZiVg h^ZbegZ ZaejcidYZk^hiVYZadhn aVhYZb{h.

IVaVYZ {gWdaZh

8dchZ_d ZhijY^Vci^a

8dciVb^cVX^‹c YZbVcidh VXj†[Zgdh

?jZ\dh ^cigVbjgdh

IZVigd ^c[Vci^a ZhXdaVg

:hXjZaVh hVajYVWaZh

AZc\jV_Z*

57


Jc^YVY.

58 AZc\jV_Z*


Jc^YVY.

2

AZZZaiZmid!^YZci^ÉXVadhY^eidc\dhnZcX^‚ggVadhZcjcX†gXjad# AVh]jZaaVhY^\^iVaZhhdcY^Wj_dhXdbejZhidhedgbjX]Vha†cZVh!iVaXdbdad ejZYZhdWhZgkVgZcijhYZYdh#Cd]VnYdheZghdcVhZcZabjcYdfjZiZc\Vc ZmVXiVbZciZaVb^hbV¾É\jgV¿YZa†cZVZchjhYZYdh#6h†!aV[dgbVnaVhgVnVh YZjcV]jZaaVY^\^iVahZ_jciVcnXdbW^cVcYVVXdcdXZgfjZaV]jZaaVeZgiZcZXZ VjcVYZiZgb^cVYVeZghdcVncdVdigV# Adh^ckZhi^\VYdgZhji^a^oVcaVh]jZaaVhY^\^iVaZheVgV^YZci^ÉXVgVjcVeZghdcV# EdgZhid!gZXd\Zcn\jVgYVcaVh]jZaaVhY^\^iVaZh#8jVcYdigViVcYZVkZg^\jVg ZacdbWgZYZVa\j^Zc!XdbeVgVcaVh]jZaaVhgZX^ZciZhXdcaVhXde^VhfjZZhi{c ZchjhVgX]^kdh# KZVbdh ZhiZ XVhd/ jc YZiZXi^kZ ^ckZhi^\V jc gdWd Zc jc YZeVgiVbZcid n ZcXjZcigVjcV]jZaaVZcjckVhd0h^aV]jZaaVZh^\jVaVjcVYZaVhfjZZaadh i^ZcZcZchjhVgX]^kdh!hZi^ZcZaVhZ\jg^YVYYZ]VWZgZcXdcigVYdVa]dbWgZd bj_ZgfjZZhi{cWjhXVcYd#CdejZYZhZgdigVeZghdcV!edgfjZcVY^Zb{hZcZa bjcYdi^ZcZaVhb^hbVha†cZVhZcaVh]jZaaVhY^\^iVaZh# IdbVYdYZZcX^XadeZY^V:abjcYdYZadhc^Šdh#

3

8de^VaVheVaVWgVhXdcY^eidc\dh/hZe{gVaVhZch†aVWVhnkZg^ÉXVfjZadh Y^eidc\dhfjZYZcZcjcVb^hbVh†aVWV# &

+

&&

'

,

&'

(

-

&(

)

.

*

&%

AZc\jV_Z* 59


Jc^YVY.

AZXX^‹c'

1

BZegZeVgdeVgVVg\jbZciVg

AZZZaiZmid# :abjcYdYZaVheaVciVh ±AVheaVciVhhdcjcVhb{fj^cVhk^k^ZciZh!hdgegZcYZciZhnkZgYZh8VeiVcaV ajo hdaVg n WZWZc V\jV# ;VWg^XVc XdhVh fjZ cZXZh^iVbdh n Za dm†\Zcd fjZ gZhe^gVbdh# :caVi^ZggVXgZXZcZcidgcdVjcdh(%%%%%i^edhY^[ZgZciZhYZeaVciVh# EaVciVhXdcigdcXd Adh\^\VciZhYZabjcYdYZaVheaVciVhhdcadh{gWdaZh#Ji^a^oVbdhhjh[jZgiZh igdcXdhYZbVYZgVeVgVXdchigj^gdXdbdXdbWjhi^WaZh#Adh{gWdaZhb{h\gVcYZh YZabjcYdhdcaVhhZXdnVh!fjZXgZXZcZc:hiVYdhJc^Ydh# BjX]VheZghdcVhiVaVc{gWdaZhVg\jbZciVcYdfjZZhcZXZhVg^deVgVegdkZZgaZ k^k^ZcYVVaV]jbVc^YVY!XdbdVaiZgcVi^kVeVgVXdX^cVgneVgVZaVWdgVgbjZWaZh ndigdhdW_ZidhfjZZahZg]jbVcdcZXZh^iV# DigVh!ZcXVbW^d!Zhi{cegZdXjeVYVhedgfjZaViVaV^cY^hXg^b^cVYVYZ{gWdaZh Zhi{dXVh^dcVcYd^bejgZoVhYZaV^gZ!XVaZciVb^Zcid\adWVa!^cjcYVX^dcZh!ZiX# :ccjZhigdeV†h!]Vn^chi^ijX^dcZhZcXVg\VYVhYZhZbWgVgcjZkdh{gWdaZheVgV Xdcig^Wj^gVbZ_dgVgZabZY^dVbW^ZciZ#

2

GZcZiZZc\gjedhnY^hXjiVchjh^YZVh#:hXg^WVchjhgZhejZhiVh# V#¯8j{aZhZaVg\jbZcidV[VkdgYZXdchZgkVgadh{gWdaZh4 W#¯8j{aZhZaVg\jbZcidV[VkdgYZiVaVg{gWdaZh4 X#H^Zhijk^ZgVZcijhbVcdhYZX^Y^gfj‚]VXZg!¯fj‚]Vg†Vh4¯Edgfj‚4

60 AZc\jV_Z*


Jc^YVY. 3

GZcZiZZc\gjedhYZdX]dVajbcdhdVajbcVhn]Voadh^\j^ZciZ/

1

V#:a^_VcjchZXgZiVg^d# W#9ZX^YVcfj^‚cZhgZegZhZciVg{cVadhfjZZhi{cV[VkdgYZaViVaVYZ {gWdaZhnfj^‚cZhVadhfjZZhi{cV[VkdgYZfjZnVcdhZiVaZcadh{gWdaZh# X#:a\gjedfjZZhi‚V[VkdgYZaViVaVYZ{gWdaZhYZWZgZhedcYZgiVbW^‚c Vadigd\gjedfj‚hdajX^dcZhhj\^ZgZeVgVZk^iVg!eZhZVaViVaV  YZ{gWdaZh!ZaYZiZg^dgdYZabZY^dVbW^ZciZ# Y#:a\gjedfjZZhi‚V[VkdgYZnVcdiVaVg{gWdaZhYZWZYVggZhejZhiVhVa egdWaZbVYZX‹bd]Vg†VaV]jbVc^YVYeVgVhjea^gcZXZh^YVYZhYZ  bjZWaZh!XdbWjhi^WaZ!k^k^ZcYV!ZiX# Z#:hXg^WVcadhVg\jbZcidhnhdajX^dcZh# IVaVYZ{gWdaZh

6g\jbZcidh 6[Vkdg

:cXdcigV

HdajX^dcZh

AZc\jV_Z*

61


Jc^YVY.

AZXX^‹c( 1

Dg\Vc^odb^h^YZVh

AZZndg\Vc^oVadhXdcZXidgZhiZmijVaZhZcaVh^\j^ZciZiVWaV#

EVgVZbeZoVg¼EdgdigdaVYd¼:cgZhjbZc¼:cXdcXajh^‹c¼EVgV iZgb^cVg¼B^ZcigVh¼:ceg^bZgaj\Vg¼6jcfjZ¼EZgd¼:chjbV¼6ciZh fjZcVYV¼EdgÉc¼:cdigddgYZcYZXdhVh¼Edgai^bd¼H^cZbWVg\d

DgYZcVg iZmidVa^c^X^d

2

DgYZcVg iZmideVgV ÉcVa^oVg

9^hi^c\j^g ZcigZYdh ^YZVh

8dcXaj^gd gZhjb^g

:megZhVg dedh^X^‹c

:hXg^WZjciZmidWgZkZhdWgZZa]{W^idYZaZXijgVnaViZaZk^h^‹c#GZXjZgYV ji^a^oVgXdcZXidgZhiZmijVaZh#

62 AZc\jV_Z*


Jc^YVY.

AZXX^‹c)

IZc\db^ejcidYZk^hiV

1

GZXdgiVaVÊZX]VnjW†XVaVZcZaXZcigdYZaVgjaZiVXdcjcVaÉaZg!YZ bdYdfjZ\^gZa^WgZbZciZ#

2

GZcVchZZc\gjedhYZX^cXddhZ^hnZhiVWaZoXVcjcdgYZcYZ eVgi^X^eVX^‹c#

3

<^gVaVÊZX]VnXjVcYdhZedh^X^dcZhdWgZjcVVXi^k^YVYegZeVgVijh ^YZVheVgVYVgijejcidYZk^hiV#

E^ciVgZahVa‹cYZ VcVgVc_VYd#

HZgZabVZhigd edgjcY†V#

9ZhÉaZYZbVhXdiVh

KZcYZgbZa‹c XdchVana^b‹c# GZXdgiVaVÊZX]VZ^chZgiVjcVaÉaZgZcaVbVgXVeVgVjW^XVgaVZcZaXZcigd YZaVgjaZiV#

AZc\jV_Z* 63


AVegZhZciZZY^X^‹cXdchiVYZ&(+-+'Z_ZbeaVgZh#HZ^beg^b^‹Xdc[dcYdh YZa<dW^ZgcdYZaVGZeWa^XVYZ:aHVakVYdgegdkZc^ZciZh YZa;^YZ^Xdb^hdeVgVaV:YjXVX^‹c!EVoHdX^VanHZ\jg^YVY#

>begZhdZc:aHVakVYdgedg:Y^idg^Va6aiVb^gVcdBVYg^o!H#6# 6\dhidYZ'%%-#

:hiZYdXjbZcid]Vh^Ydedh^WaZ\gVX^VhVaVedndYZaejZWadYZadh :hiVYdhJc^YdhYZ6b‚g^XVVigVk‚hYZaV6\ZcX^VYZadh :hiVYdhJc^YdheVgVZa9ZhVggdaad>ciZgcVX^dcVaJH6>9# AdhejcidhYZk^hiV$de^c^dcZhYZZhiZYdXjbZcidcdgZÊZ_Vc cZXZhVg^VbZciZadhYZJH6>9dadhYZa<dW^ZgcdYZadh:hiVYdhJc^Ydh#

Cuaderno de ejercicios. 5º Grado  

El Ministerio de Educación pone a disposición de la Comunidad Educativa las guías metodológicas para docentes, los libros de texto y cuadern...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you