Dzieci i ludzie, Marzena Sowa, Sandrine Revel

Page 5

!"#$%&'(&)*#+,!"%&-.*/"*0$*1$1* &*#$1+*&%"2+34

0-(!-5/+-*#+-%6'1* "72+/+-1*#$(&-8"* "0/$9

8