Page 1

Xử lý từ chối


Những từ chối thường gặp 1. Nhân tố cá nhân      

Tôi không có thời gian Tôi có ít bạn Tôi không biết ăn nói Tôi không thích tiếp thị Tôi không có húng thú Gia đình người thân phản đối  Mất thể diện

    

Ngại kiếm tiền của bạn Làm Amway phiền phức Còn con nhỏ Tôi rất mệt. Tôi hài lòng với thu nhập hiện tại  Amway không hợp với tôi  Tôi không thể,tôi không tự tin


2. Nhân tố thị trường     

Thị trường bão hòa Bây giờ làm muộn rồi Có quá nhiều người làm Kiếm tiền quá chậm Bạn nói Amway tốt như thế,vậy bạn kiếm được bao nhiêu tiền rồi?  Tôi có rất nhiều bạn đều làm không thành công  Công ty khác tốt hơn


3, Nhân tố công ty    

Làm trước thắng trước Công ty Amway có đáng tin cậy hay không? Công ty Amway có nộp thuế hay không? Sản phẩm Amway có gây ô nhiễm môi trường hay không?  Sản phẩm quá đắt  Tại sao Amway không quảng cáo ?


Làm thế nào để xử lý từ chối (Nhân tố cá nhân)


1. Tôi không có thời gian(Tôi rất bận)  Bao giờ mới có thể hết bận?  Bạn bận như vậy nhưng bạn đã thực sự giàu có chưa? Mỗi người đều chỉ có 24h/ngày


2. Bạn bè tôi quá ít  LËp danh s¸ch


3. Tôi không biết ăn nói  KiÕn thøc  RÌn luyÖn  B¹n lµm ®­îc.


4. Tôi không thích tiếp thị  Chia sÎ


5. Tôi không có hứng thú .  Amway lµ gi?  B¹n cã thÝch c«ng viÖc?


6. Gia đình,bạn bè,người thân phản đối.  B¹n hiÓu gi vÒ Amway?  B¹n chia sÎ ntn?


7. Mất thể diện , ko thÝch hîp víi

t«i.

 B¹n cã ­íc m¬ ko?


8.Ngại không muốn kiếm tiền của bạn  B¹n cã thÝch sp Amway ko?  B¹n cña b¹n cã chi tiÒn cho tiªu dïng ko?  B¹n cña b¹n cã thÝch sp tèt ko?


9. Làm Amway phiền phức  KiÕm 1.00.000?  KiÕm 100.000.000?


10. Con còn nhỏ quá .  B¹n muèn t­¬ng lai cña con b¹n ntn?


11. Chúng tôi rất mệt, không muốn kiếm thêm  Tại sao bạn lại cảm thấy mệt?


12. Tôi rất mãn nguyện với thu nhập hiện tại  B¹n cã tµi chÝnh dù phßng rñi ro??  B¹n cã kú nghØ dµnh cho gia ®inh???  Cung cÊp thªm hinh anh.


13, Tôi không thể, tôi không có tự tin.  Cã sù hç trî.  B¹n lµm ®­îc.


Làm thế nào để xử lý từ chối ( Nhân tố thị trường)


1, Thị trường bão hòa . Bây giờ làm muộn rồi …  Amway míi vµo VNam.  Cã 450 sp, sp tiªu hao.


2. Có quá nhiều người làm  Pháng vÊn.  B¹n cã d¸m lµm khi ko ai lµm?


3. Kiếm tiền chậm quá ChËm so víi c«ng viÖc gi? • Lµm c«ng? • Kinh doanh? • M¹ng kh¸c?

Amway thu nhËp kh«ng giíi h¹n.


4. Amway tốt như thế vậy bạn kiếm được bao nhiêu tiền rồi ?  B¹n muèn kiÕm bao nhiªu tiÒn?  B¹n ®¸nh gi¸ ntn vÒ c¬ héi nµy?


5. Tôi có rất nhiều bạn làm nhưng không thành công.  B¹n cña b¹n lµm ntn?  Cã lµm ®óng c¸ch ch­a?


6. Công ty khác tốt hơn.  Tèt h¬n ë ®iÓm nµo?  B¹n muèn kiÕm tiÒn nhanh vµ lµm l¹i hay bÒn v­ng?


Làm thế nào để xử lý từ chối ( Nhân tố công ty )


1. Làm trước thắng trước  Amway rÊt c«ng b»ng.  Tu©n thñ theo nguyªn t¾c cña kinh doanh.


2. Công ty Amway không đáng tin ?  LÞch sö tËp ®oµn?  T¹i ViÖt Nam?


3. Amway có nộp thuế hay không?  Lu«n tu©n thñ ph¸p luËt.  Gióp ®ì c«ng ®ång.


4. Sản phẩm Amway có gây ô nhiễm môi trường hay không?  D­îc chøng nhËn SP th©n thiÖn MT.  Xem demo sp.


5. Sản phẩm quá đắt  ChÊt l­îng quyÕt ®Þnh gi¸ .  Ng­êi tiªu dïng chän.


6. Tại sao sản phẩm của Amway không quảng cáo ?

 Amway tra tiÒn quang c¸o cho NPP.  San phÈm quang c¸o.  Amway hç trî quang c¸o th­¬ng hiÖu.


Trong cuộc đời có nhiều lối rẽ


Xử lý từ chói  
Xử lý từ chói  

X lý t ch i ử ừ ố 1. Nhân t cá nhân ố  Tôi không có th i gian ờ  Tôi có ít b n ạ  Tôi không bi t ăn nói ế  Tôi không thích ti p th ế ị ...