Page 1

* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Là doanh nghiệp hùng mạnh nhất trong những doanh nghiệp hùng mạnh không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên trường quốc tế . Cuốn “ Khởi nghiệp “ này là tài liệu cơ bản hướng dẫn bạn những điều đơn giản nhất để bạn bắt đầu 1 doanh nghiệp của mình . Những gì chúng tôi chuẩn bị mang đến cho bạn sẽ hoàn toàn không giống như những điều bạn đã từng nghĩ bởi nó thực sự đơn giản đến mức bạn sẽ nghi ngờ tính hiệu quả của nó . Nhưng bạn hãy nhớ 1 điều đây hoàn toàn là kiến thức , những kinh nghiệm thực tế sau hơn 50 năm thăng trầm của ngành kinh doanh này được đúc rút bởi những người đi trước , những người mà bây giờ họ đang đi du lịch ở đâu đó trên thế giới mà tiền vẫn hàng ngày chảy vào tài khoản của họ , họ đã đạt được điều mà bất cứ ai cũng mơ ước đó chính là “ Tự do tài chính “- một khái niệm khá đơn giản nhưng không phải ai cũng biết và hướng tới nó . Hãy dành thời gian xứng đáng để đọc nó trước khi bắt tay vào việc và chia sẻ với chúng tôi quan điểm của bạn nếu bạn cùng có ước mơ , khát vọng như chúng tôi . Và bạn hãy nhớ điều này : “Người VĨ ĐẠI là một người bình thường , họ làm những việc cũng rất bình thường nhưng những việc đó họ làm 1 cách thường xuyên , liên tục để phục vụ cho mục đích vĩ đại “ Công việc của bạn cũng hoàn toàn bình thường như vậy nhưng bạn đừng bao giờ coi thường điều đó (Ít nhất cho đến khi bạn Tự do tài chính như họ ) . Bạn có muốn chữa bệnh lao phổi bằng cách làm theo lời người bán cá không ? Vì vậy bạn muốn thành công bạn hãy làm đúng như những gì họ đã làm một cách chính xác . Điều này với bạn hoàn toàn dễ dàng vì khi sinh sinh ra bạn đã có sẵn khả năng đó - Khả năng sao chép , hay gọi 1 cách dân dã là khả năng bắt chước . Bạn đã sẵn sàng chưa ? Chúng ta hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ , những bước đi đầu tiên trong cuộc hành trình chinh phục thành công tại Amway . Mọi con người thành công đều bắt đầu từ những bước chân chập chững . Chúc các bạn thành công !!! FCA Việt Nam Hà Nội , 3/2009

I . ®Þnh híng kinh doanh lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®îc thµnh c«ng trong Amway? Mét c©u hái mu«n thña cña tÊt c¶ nh÷ng ai b¾t ®Çu sù nghiÖp cña m×nh víi Amway.Vµ c©u tr¶ lêi l¹i rÊt ®¬n gi¶n,®¬n gi¶n ®Õn møc mµ b¹n kh«ng ngê tíi . TÊt c¶ chØ n»m ë hai tõ : Môc ®Ých. B¹n kh«ng tin ? Cã rÊt nhiÒu ngêi míi ®Çu

NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

kh«ng tin nh b¹n vµ hä cho r»ng. §ã lµ ®iÒu kh«ng cÇn thiÕt,t«i nghÜ c¸c anh ph¶i cho t«i biÕt lµ lµm nh thÕ nµo? Vµ lµm nh÷ng viÖc g×? C©u tr¶ lêi vÉn lu«n lu«n lµ Môc ®Ých. Chóng ta lÊy mét vÝ dô nhÐ. - B¹n lµm ¬n nãi cho t«i biÕt t«i ph¶i chän con ®êng nµo b¸t ®Çu tõ ®©y? Alice nãi - ®iÒu nµy tèt nhÊt nªn dùa vµo viÖc b¹n muèn ®Õn n¬i ®©u? Con mÌo nãi. - T«i kh«ng quan t©m tíi viÖc ®Õn ®©u. Alice nãi. - NÕu vËy th× b¾t ®Çu víi con ®êng nµo còng kh«ng lµ quan träng.Con mÌo nãi. “ TrÝch tõ Alice trong xø së thÇn tiªn.” H·y cïng cô thÓ vÊn ®Ò nµy nhÐ! ViÖc ®Çu tiªn b¹n h·y nhí l¹i ®iÒu g× thu hót b¹n ®Õn víi Amway.Sau ®ã b¹n h·y cô thÓ hãa nã ra thµnh mét môc ®Ých cña riªng b¹n.Cã nhiÒu ngêi ®Õn víi Amway v× s¶n phÈm,cã ngêi l¹i muèn x©y dùng 1 doang nghiÖp riªng ®Ó thõa kÕ cho con ch¸u, cã ngêi l¹i muèn trë thµnh 1 ngêi thµnh c«ng ®îc nhiÒu kÝnh träng, cã ngêi muèn trë nªn giµu cã, vµ cã c¶ nh÷ng ngêi v× nÓ b¹n mµ gia nhËp Amway .Vµ nÕu nh b¹n ch¼ng cã môc ®Ých g× c¶ th× b¹n còng ®õng lo. V× môc ®Ých míi chØ lµ sù khëi ®Çu. H·y b¾t ®Çu ngay tõ b©y giê cha muén. Vµ h·y nhí nh÷ng ®iÒu sau ®©y: * Môc ®Ých lµ: ¦íc m¬ ®îc cô thÓ ho¸. * Môc ®Ých ph¶i ®ñ lín ®Ó gióp b¹n vît qua nh÷ng khã kh¨n. * Môc ®Ých ph¶i ®îc cô thÓ vÒ ®Þnh lîng vµ thêi gian: T«i muèn thµnh NPP kim C¬ng trong 2 n¨m ch¼ng h¹n.HoÆc t«i muèn thu nhËp ®¹t 20 triÖu trong vßng 6 th¸ng tíi, t«i muèn x©y dùng m¹ng líi cã 100 thµnh viªn Kim c¬ng trong vßng 3 n¨m. * Môc ®Ých ph¶i ®îc viÕt ra giÊy vµ ®Ó ë n¬i dÔ thÊy (m¸y tÝnh,bµn lµm viÖc,tríc g¬ng) ®Ó hµng ngµy chóng ta ®äc nã, ghi nhí nã.Nã sÏ gióp chóng ta hµnh ®éng lu«n híng tíi môc ®Ých cña m×nh, vµ b¹n sÏ cã nã. Thêng th× mäi ngêi kh«ng lµm nh vËy.Hä nghÜ r»ng ®ã lµ ®iÒu ngí ngÈn, hä lu«n nghÜ nh÷ng ®iÒu hä muèn, nh÷ng môc ®Ých cña chÝnh b¶n th©n hä n»m trong ®Çu hä.Kh«ng viÖc g× ph¶i viÕt ra, ph¶i d¸n lªn têng.Hµnh ®éng ®ã chØ khiÕn cho nh÷ng ngêi xung quanh cêi b¹n lµ viÓn v«ng.V©ng,®ã lµ suy nghÜ cña hä,vµ chÝnh sù suy nghÜ nh vËy mµ hä b©y giê vÉn chØ lµ nh÷ng ngêi thÊt b¹i.Hä sî h·i sî cêi nh¹o cña ngêi kh¸c ®Õn nçi hä kh«ng d¸m lµm c¸i viÖc ®¬n gi¶n ®ã, mÆc dï hä rÊt muèn thay ®æi hoµn c¶nh hiÖn t¹i cña b¶n th©n m×nh. NÕu b¹n muèn gièng hä th× b¹n h·y lµm theo hä. Nhng chóng t«i biÕt b¹n ®ang thùc sù muèn thay ®æi, b¹n thùc sô muèn lµ 1 ngêi thµnh c«ng vËy th× b¹n h·y thay ®æi ngay tõ trong suy nghÜ .

NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

T.HARVEKER t¸c gi¶ cña cuèn s¸ch ®· thay ®æi hµng ngµn ngêi trë nªn giµu cã “BÝ quyÕt t duy thÞnh vîng” nãi: Suy nghÜ dÉn ®Õn c¶m xóc, c¶m xóc t¹o ra hµnh ®éng, hµnh ®éng mang l¹i kÕt qu¶. B¹n thùc sù muèn thay ®æi kÕt qu¶ hiÖn t¹i cña m×nh b¹n h·y thay ®æi suy nghÜ.B¹n cã biÕt ngêi ta ®Þnh nghÜa ngêi ®iªn nh thÕ nµo kh«ng? Ngêi ®iªn lµ ngêi lu«n suy nghÜ cò,lu«n hµnh ®éng cò,lu«n hµnh ®éng cò mµ cø mong muèn cã 1 kÕt qu¶ míi. Suy nghÜ cò + Hµnh ®éng cò = KÕt qu¶ cò VËy muèn cã kÕt qu¶ míi th× rÊt ®¬n gi¶n th«i. KÕt qu¶ míi = Suy nghÜ míi + Hµnh ®éng míi H·y lo¹i bá nh÷ng suy nghÜ cña b¹n hiÖn t¹i,v× nÕu nã thùc sù ®óng th× b©y giê b¹n ®· lµ 1 ngêi giµu cã vµ h¹nh phóc. H·y suy nghÜ nh nh÷ng g× ngêi thµnh c«ng nghÜ, h·y lµm nh nh÷ng g× ngêi thµnh c«ng lµm . H·y b¾t ®Çu b»ng môc ®Ých bëi ngêi thµnh c«ng nµo còng lµm vËy. Khi b¹n cã môc ®Ých cña m×nh råi chóng ta h·y bµn mét chót vÒ ®Þnh híng trong kinh doanh víi Amway.RÊt nhiÒu NPP míi cho r»ng,sù thµnh c«ng cña hä trong Amway lµ ph¸t triÓn viÖc b¸n hµng c¸ nh©n ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Nhng thùc tÕ l¹i lu«n chøng minh ngîc l¹i. NÕu b¹n dïng toµn bé thêi gian cña m×nh cho viÖc b¸n hµng th× gÇn nh lËp tøc b¹n trë thµnh 1 nh©n viªn tiÕp thÞ , mµ b¹n thÊy ®Êy, cã nh©n viªn tiÕp thÞ nµo giµu cã vµ thùc sù cã thêi gian cho cuéc sèng ,cho gia ®×nh cña m×nh kh«ng? VËy ®Þnh híng cña chóng ta lµ g× ®©y? C«ng viÖc cña b¹n chØ ®¬n gi¶n lµ trë thµnh 1 ngêi tiªu dïng tÝch cùc cña Amway ®Ó hiÓu ®îc nh÷ng gi¸ trÞ mµ Amway dµnh cho b¹n ,cho nh÷ng ngêi th©n cña b¹n vµ cho tÊt c¶ mäi ngêi th«ng qua s¶n phÈm. H·y chia sÎ nh÷ng ®iÒu tuyÖt vêi mµ s¶n phÈm Amway cã thÓ mang l¹i cho nh÷ng ngêi th©n xung quanh,vµ nh vËy lµ b¹n ®· tiªu thô 1 khèi lîng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh cho c«ng ty Amway ®ång nghÜa b¹n ®· t¹o ra nÒn mãng cho viÖc h×nh thµnh nªn c¶ 1 doanh nghiÖp lín.Thêng th× khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô cña mçi c¸ nh©n trong Amway nhá h¬n vµi chôc lÇn so víi nh©n viªn tiÕp thÞ , b¸n hµng , hay nh©n viªn kinh doanh.H·y nhí r»ng ®©y lµ tiªu thô chø kh«ng ph¶i ®¬n thuÇn lµ b¸n hµng.( PhÇn nµy b¹n sÏ ®îc t×m hiÓu kü t¹i môc sau). Trung b×nh mçi c¸ nh©n nªn tiªu thô 1 triÖu doanh sè s¶n phÈm hµng th¸ng. Sau ®ã, b¹n h·y nh©n ®«i m×nh lªn. B¹n h·y nhí l¹i c©u chuyÖn vÒ c©y Phong Níc.

NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

NÕu b¹n tiªu thô ®îc 1 triÖu doanh sè mçi th¸ng , sau ®ã b¹n tù nh©n ®«i m×nh lªn liªn tôc th× chóng ta sÏ cã 1 kÕt qu¶ rÊt bÊt ngê vµ Ên tîng: 1 triÖu x 2 = 2 triÖu 64 triÖu x 2 =.......... 2 triÖu x 2 = 4 triÖu .............................. 4 triÖu x 2 = 8 triÖu .............................. 8 triÖu x 2 = 16 triÖu .............................. 16 triÖu x 2 = 32 triÖu .............................. 32 triÖu x 2 = 64 triÖu .............................. Thêng th× b¹n nhËn ®îc kho¶ng 5% thu nhËp tõ doanh sè nµy. Vµ do ®ã ,b¹n cã thÓ tù quyÕt ®Þnh thu nhËp cña m×nh. NÕu b¹n muèn thu nhËp 1 triÖu/ th¸ng , b¹n h·y t¹o ra 10 b¶n sao gièng m×nh. NÕu b¹n muèn thu nhËp cña b¹n 10 triÖu/th¸ng , b¹n h·y nh©n b¶n thµnh 200 b¶n sao gièng b¹n ,vµ b¹n muèn nhiÒu h¬n n÷a hoµn toµn cã thÓ, bëi thu nhËp cña b¹n phô thuéc vµo b¹n vµ nhãm cña b¹n t¹o ra. Vµ nhãm cña b¹n th× ph¸t triÓn theo cÊp sè nh©n , cã nghÜa lµ nã sÏ ph¸t triÓn v« h¹n. H·y quyÕt ®Þnh b¹n muèn kiÕm bao nhiªu tiÒn mçi th¸ng, råi b¹n h·y ®iÒn tiÕp d·y phÐp tÝnh bªn trªn sau ®ã nh©n víi 5%. Gi¶ sö , mçi 1 lÇn nh©n ®«i cña b¹n mÊt 1 tuÇn th× b¹n ®Õm xem b¹n mÊt bao l©u ®Ó cã ®îc thu nhËp b¹n mong muèn? Lµm thÕ nµo ®Ó nh©n ®«i? Mét c©u hái ®¸ng gi¸ hµng tû ®ång , bëi nhê nã b¹n ®· bíc lªn 1 bËc thang míi trong kinh doanh víi Amway. Thay v× lµm c«ng viÖc cña ngêi b¸n hµng, b¹n h·y lµm c«ng viÖc cña 1 ngêi tæ chøc b¸n hµng. B¹n thö ®Ó ý xem , nh©n viªn b¸n hµng thu nhËp cao h¬n hay trëng phßng kinh doanh – ngêi qu¶n lý, tæ chøc ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng - thu nhËp cao h¬n? Quan träng nhÊt lµ , h·y bá hÕt nh÷ng suy nghÜ tiªu cùc , h·y chuÈn bÞ nh÷ng t duy tÝch cùc víi sù tù tin vµo chÝnh b¶n th©n m×nh ®Ó ®ãn nhËn t¬ng lai míi, t¬ng lai do chÝnh b¹n t¹o ra, t¬ng lai do chÝnh b¹n quyÕt ®Þnh. Nh vËy lµ b¹n ®· ®Þnh híng ®îc c«ng viÖc cña m×nh víi Amway råi ®óng kh«ng? B¹n kh«ng cÇn ph¶i lµ mét ngêi tµi giái, chØ cÇn b¹n lµ mét ngêi b×nh thêng, b¹n kiªn tr× lµm viÖc tu©n thñ theo híng dÉn,theo nh÷ng quy tr×nh lµm viÖc cña mét doanh nghiÖp mµ nh÷ng ngêi thµnh c«ng tríc b¹n ®ang lµm, th× thµnh c«ng ®ang chê b¹n ë phÝa tríc. §Þnh híng cña b¹n: H·y trë thµnh ngêi tæ chøc b¸n hµng. “ T«i thÝch sù nç lùc 1% cña 100 ngêi ®Ó ®¹t ®îc 100% kÕt qu¶ thay v× 100% nç lùc cña 1 ngêi ’’ Cßn b©y giê, b¹n h·y nh¾m m¾t l¹i vµ tËn hëng nh÷ng gi©y phót huy hoµng khi b¹n ®îc c«ng nhËn sù thµnh c«ng cña b¹n trong 1 héi trêng 4000 ngêi. Gi©y phót b¹n tËn hëng nh÷ng chuyÕn du lÞch miÔn phÝ. Gi©y phót b¹n ®îc trao tÆng chiÕc huy hiÖu danh gi¸ cña Amway trong sù th¸n phôc NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

cña b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp. §ã lµ liÒu thuèc gióp b¹n ®¹t hng phÊn cao nhÊt khi lµm viÖc vµ ®iÒu ®ã hoµn toµn tèt cho b¹n. NÕu b¹n ®· s½n sµng bíc tiÕp chóng ta sÏ cïng nhau khëi ®éng doanh nghiÖp cña chÝnh m×nh b»ng nh÷ng ®Çu viÖc hÕt søc cô thÓ vµ tØ mØ.

bÝ quyÕt thµnh c«ng t¹i amway

NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

1: lµm 2: Lµm lµm 3: lµm lµm lµm H·y hoµn thµnh ngay phÇn bµi tËp mçi khi b¹n ®äc xong 1 bíc híng dÉn , nã sÏ dÇn dÇn gióp b¹n thÊy râ nÐt h¬n con ®êng thµnh c«ng cña b¹n t¹i Amway Bµi tËp vÒ môc tiªu: C¸c môc tiªu trong th¸ng: - T«i quyÕt ®Þnh th¸ng ... ®¹t thu nhËp t¹i Amway lµ ….... (®Ó lµm ®ùîc phÇn nµy , b¹n ph¶i hiÓu râ vÒ s¬ ®å kinh doanh cña Amway) - T«i quyÕt ®Þnh häc vµ hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng trong th¸ng ….lµ : …………………………………………….

NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

……………………………………………. ……………………………………………. - T«i quyÕt ®Þnh rÌn luyÖn mét thãi quen tèt ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trong th¸ng …..lµ ……………………………………………. - T«i quyÕt ®Þnh lo¹i bá mét thãi quen xÊu trong th¸ng ….lµ ………………. - T«i sÏ nhËn ®îc g× vµ c¶m nhËn nh thÕ nµo khi t«i ®¹t ®îc môc tiªu trªn mµ t«i ®· quyÕt ®Þnh ®¹t ®îc(h·y sö dông trÝ tëng tîng) ………………... ……………………………………………. ……………………………………………. C¸c cam kÕt ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu: - T«i cam kÕt dµnh ra mçi ngµy……giê, vµ …... ngµy mçi tuÇn ®Ó thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. - KÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó t«i ®¹t ®îc môc tiªu trong th¸ng…..lµ: …………………………………...................................................................... ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………..

II. HIỂU BIẾT VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM : -

Việc đầu tiên là nên chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình để sử dụng . Bạn hãy ghi chép lại quá trình và kết quả sử dụng sản phẩm . Điều này rất rất quan trọng công việc kinh doanh của bạn bởi vì khách hàng và các đối tác của bạn chỉ tin khi họ biết rằng bạn đã sử dụng sản phẩm của công ty

-

Hơn thế nữa trong doanh nghiệp của bạn có hàng trăm hàng ngàn người sử dụng sản phẩm và ghi chép lại . Bạn sẽ có hàng trăm hàng ngàn bằng chứng xác nhận về chất lượng sản phẩm và bạn hoàn toàn tự tin khi đi đi chia sẻ sản phẩm của mình với bạn bè , với người xung quanh . Đó chính là niềm tin của bạn , niềm tin dựa trên những trải nghiệm thực tế , nó sẽ theo bạn suốt đời . Nó sẽ giúp bạn trở thành người thành công trong cuộc sống ..

-

Hãy lên kế hoạch tham dự các buổi đào tạo của công ty về sản phẩm . NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

-

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Hãy mua hoạc phô tô cac tài liệu hướng dẫn sử dụng và làm demo sản phẩm .

III.CHUẨN BỊ : Hãy luôn chắc chắn rằng bạn chuẩn bị đầy đủ trước khi bạn gặp khách hàng . Hãy nhờ người bảo trợ mua hoặc phô tô những tài liệu sau : -

Tài liệu về sản phẩm ( Bản mới nhất ) : 5 cuốn

-

Những đĩa CD bản mới nhất .

-

Sản phẩm mẫu và dụng cụ demo.

-

Khởi nghiệp kinh doanh : 1 cuốn .

-

Tài liệu làm OPP(Tài liệu trình bày cơ hội kinh doanh cùng Am way )

-

Lịch làm việc . Bạn hãy cùng người bảo trợ của mình thống nhất với nhau lịch làm việc chi tiết theo tuần (Ngày , tháng , thứ , giờ ).

-

Sổ ghi cá nhân : Hãy ghi chép lại toàn bộ quá trình làm việc của bạn một cách tỉ mỉ để bạn chắc chắn rằng bạn sẽ truyền đạt lại 1 cách tốt nhất cho những người khác .

-

Bộ Khởi Động Amway & Bút viết

IV. LẬP DANH SÁCH NGƯỜI QUEN : -

Phải lập ( viết ra ) DSNQ để tránh quên người này nhớ người khác . Vì bạn hiểu rằng bất cứ ai cũng đều cần dùng và đáng được dùng những sản phẩm của chúng ta để tiết kiệm cho chính họ và bảo vệ môi trường chung của nhân loại . Danh sách không được phép chọn lọc ( Sai lầm của người mới thường hay chọn lọc , tự quyết định là người này hay người kia không phù hợp với công việc , hay nhu cầu sử dụng sản phẩm ) vì bản chất của công việc này là đi chia sẻ cảm nhận của bạn về chất lượng sản phẩm , lợi ích của chương trình kinh doanh tại nhà cho những người xung quanh chứ không phải đi bán hàng , hay thuyết phục mọi người gia nhập doanh nghiệp của bạn .

NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

-

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Bạn nên lập theo nhóm các mối quan hệ như : Bạn học , Gia đình , Họ hàng , Đồng nghiệp , Xã hội …..để tránh bị sót . Thông thường , đối với 1 người trưởng thành có thể lập khoảng 200 – 300 người quen . Tuy nhiên bạn hãy lập ngay danh sách tối thiểu 100 người đã . Sau đó trong quá trình làm việc bạn hãy bổ sung danh sách đó càng nhiêu càng tốt .

-

Đánh dấu những người đã đi làm trong danh sách của bạn bằng bút đánh dấu dòng , đây là nhóm khách hàng tiêu thụ sản phẩm tiềm năng nhất của bạn .

-

Đánh dấu những người có tính cách thân thiện , cởi mở , có quan hệ tốt với bạn . dấu những người nhiệt tình năng động , thích kinh doanh , có tư duy tích cực , lạc quan .

V. GIỚI THIỆU VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM : 1.1 . Tiêu thụ sản phẩm : Có 3 cách chính để giúp bạn có được doanh số : - Bạn dùng sản phẩm . Bạn có nhu cầu về dầu gội , sữa tắm , nước rửa bát , chăm sóc sức khoẻ ……, bạn hãy dùng sản phẩm của công ty . Tất cả những gì công ty có , bạn nên dùng . Vì khi bạn dùng là bạn đã tự mình tiêu thụ sản phẩm và tạo ra doanh số , nếu bạn có nhu cầu nhưng bạn dùng sản phẩm của công ty khác , có nghĩa là bạn vẫn mất tiền cho nhu cầu của mình nhưng không đem lại lợi ích về doanh số . - Hãy trang bị cho những người thân yêu xung quanh mình những sản phẩm đem lại lợi ích thiết thực cho họ . Hãy đề nghị họ trả tiền theo giá lẻ , bởi họ bỏ tiền thì họ mới xót và mới sử dụng . Như vậy thì chất lượng sản phẩm mới được họ cảm nhận 1 cách thực sự . - Hãy sử dụng sản phẩm làm quà tặng : Hãy lên lịch cho những mối quan hệ của bạn khi đến những ngày quan trọng của họ : Sinh nhật , ngày cưới , Noel, Valentine , Phụ nữ , doanh nhân ……Đằng nào thì phải bạn cũng phải bỏ tiền ra mua quà cho họ . Hãy dùng chính những sản phẩm mà công ty có để làm quà . Bởi nó là 1 điều hết sức độc đáo . Không những thế nó còn góp phần quảng bá thương

NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

hiệu sản phẩm , đem lại lợi ích cho nhiều người hơn . Và nó cũng góp phần không nhỏ để tạo ra doanh số tháng cho bạn - Giới thiệu cho những mối quan hệ khác có nhu cầu ( Bán hàng ). Lưu ý : Bạn chỉ phải làm việc này trong thời gian đầu tiên thôi , vì sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm của bạn thấy tốt , thì hàng tháng họ sẽ sử dụng thường xuyên . Điều đó đem lại cho bạn 1 doanh số ổn định . Hãy nhớ 1 công thức : Tôi sẵn sàng làm việc cật lực trong thời gian đầu đêt có thể hưởng thụ cả đời . 1.2. Xây dựng nhóm khách hàng thường xuyên ( Nhóm người tiêu dùng mua lẻ ) * Ý nghĩa : Việc xây dựng nhóm khách hàng thường xuyên là 1 yếu tố rất quan trọng trong ngành kinh doanh của bạn vì : - Thứ nhất : Người tiêu dùng mua lẻ là yếu tố xác định môi trường kinh doanh của bạn có phải là hình tháp ảo hay không ? Bạn nghĩ sao nếu tất cả những người tham gia cùng bạn chỉ vì 1 cơ hội kiếm tiền mà đăng ký mua sản phẩm trong khi những người không tham gia kinh doanh thì chẳng hề có nhu cầu sử dụng sản phẩm ? - Thứ hai : Hoa hồng bán lẻ chính là khoảng thu nhập bạn đầu của bạn khi mới tham gia cùng Amway , khi mà thu nhập từ hệ thống của bạn chưa có hoặc rất ít . Thu nhập này sẽ giúp bạn trang trải những chi phí cho công việc ; Tài liệu , đi lại , tiếp khách …. Thứ ba : Người mua lẻ hàng tháng của bạn tương lai có thể trở thành 1 thành viên trong hệ thống của bạn hay ít ra họ cũng có thể giới thiệu cho bạn các mối quan hệ của họ khi họ cảm thấy hài lòng với sản phẩm và cách chăm sóc của bạn . 1.3. Làm thế nào để xây dựng được nhóm khách hàng thường xuyên : • Bước 1 : Dùng sản phẩm để có niềm tin tuyệt đối . Bạn phải là người khách hàng tuyệt vời nhất của Amway thì bạn mới mong những người trong mối quan hệ của bạn trở thành khách hàng của doanh nghiệp bạn . Điều đó có nghĩa là : Khi Amway có bất cứ sản phẩm nào bạn không bao giờ mua những sản phẩm cùng loại của công ty khác . Bạn nghĩ sao khi bạn bè của bạn biết bạn không hể sử dụng sản phẩm của Amway . Họ sẽ cho rằng bạn NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

là 1 kẻ lừa dối , bạn giới thiệu sản phẩm cho họ mà không hề quan tâm tới lợi ích của khách hàng . Đây cũng là tiêu chí rất quan trọng để bạn có thể trở thành thủ lĩnh trong ngành kinh doanh này . Hãy là người tiêu dùng gương mẫu . • Bước 2 : Giới thiệu Catalogue và chia sẻ kinh nghiệm , kết quả sử dụng sản phẩm Amway của bạn đối với mọi người bất cứ khi nào có thể . Bạn hãy đem sản phẩm cho khách hàng để ngay lập tức khách hàng có thể đánh giá về chất lượng của sản phẩm . • Bước 3 : Hãy giúp mọi người sử dụng sản phẩm đúng cách và ngay lập tức điền đầy đủ thông tin khách hàng vào danh sách khách hàng để bạn có kế hoạch chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất . Làm được điều này bạn sẽ có những khách hàng thường xuyên và bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng cho chuyện bán hàng . • Bước 4 : Liên hệ thường xuyên với khách hàng để gia tăng tình cảm và cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm mới , khuyến mại mới khi công ty có chương trình . • Bước 5 : Hãy tìm đủ số khách hàng mua lẻ càng nhanh càng tốt . Bạn hãy nhớ rằng số lượng khách hàng của bạn phải giúp bạn tiêu thụ ít nhất 1 triệu doanh số mỗi tháng . Bạn có thể nhiều khách hàng hơn , có nhiều doanh số do họ tạo ra hơn con số 1 triệu , nhưng phải chắc chắn rằng điều đó không được lấy đi thời gian hay công sức của bạn thì bạn mới có thể đảm bảo thành công của mình . Bởi vì mấu chốt thành công nằm ở khả năng nhân đôi của bạn chứ không phải nằm ở khả năng bán hàng .

1.4. Kỹ năng bán hàng “Đồng hành “ : Để có thể tạo ra doanh thu, kỹ năng quan trọng nhất là “kỹ năng bán hàng”. Tuy nhiên trong cuộc sống của chúng ta , có tới 90% những người rất sợ bán hàng . Bản chất của nỗi sợ này là chúng ta sợ bị từ chối , sợ bị lắc đầu . Cho nên , chỉ có 1 số ít người dám làm điều đó , đó là nhân viên kinh doanh , những

NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

nhân viên tiếp thị , nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Và cái cách họ làm là 1 cách khó đối với những bà nội trợ , đối với những nhân viên hành chính văn phòng , đối với các bạn sinh viên … những người nằm trong 90% dân số sợ bán hàng . Chính vì vậy , nếu bạn muốn bán được nhiều hàng , đồng thời không bao giờ bị khách hàng từ chối , bạn hãy áp dụng triệt để nguyên tắc bán hàng đồng hành .

Phương pháp bán hàng thông thường : KH (Người mua ) Bạn(Người bán )

Sản phẩm

Vượt qua phản

biện phản biện

Bạn là người bán , vì vậy bạn sẽ phải nói về các lợi ích mà sản phẩm của bạn có thể mang lại cho người mua . Còn khách hàng của bạn , họ sẽ đưa ra một loạt các phản biện về công ty , về sản phẩm …. Bạn phải vượt qua được các phản biện đó thì khách hàng của bạn mới chấp nhận mua hàng . Bạn và khách hàng luôn có xu thế đối đầu . Đây là một kỹ năng khó , chỉ dành cho những người bán hàng chuyên nghiệp và thông thường khách hàng của chúng ta rất dị ứng về việc gặp gỡ và nói chuyện với 1 ai đó có ý định bán hàng cho họ . Và vì vậy , họ luôn có tâm lý đề phòng .

Phương pháp bán hàng đồng hành : Bạn (Khách hàng ) Chia

sẻ

lợi

ích

của

sản

phẩm

Sản phẩm

Người mua ( Khách hàng ) Đón nhận thông tin , không có tâm lý đề phòng

NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Phương pháp bán hàng “ đồng hành ” có nghĩa là bạn sẽ đóng vai khách hàng chia sẻ lại lợi ích của sản phẩm mà bạn đang sử dụng . Vì bạn là khách hàng , nên khách hàng của bạn không còn tâm lý đề phòng nữa , họ sẽ đón nhận những thông tin của bạn 1 cách tích cực nhất . Và khi họ tin bạn , họ sẽ nhờ bạn mua hàng . Các bước “đồng hành” : Bước 1 : Hẹn gặp khách hàng với lý do nào đó : Đi chơi , đi ăn , đi uống café , hay bất cứ lý do nào đó không nói gì về chuyện bán hàng cả . Bước 2 : Bạn hãy mang theo sản phẩm mà bạn định bán cho khách hàng và dụng cụ thí nghiệm . Hãy nhớ là đừng có tham lam bán hết những sản phẩm mà công ty bạn có , chỉ cần bán được 1 sản phẩm mà bạn đang dùng để khách hàng biết được chất lượng của sản phẩm , thì tự nhiên họ sẽ mua tiếp những sản phẩm khác . Bước 3 : Khi gặp khách hàng hãy cầm sản phẩm trên tay hoặc để ở nơi nào đó mà khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy . Bước 4 : Khách hàng sẽ tò mò hỏi bạn về cái mà họ nhìn thấy . Bước 5 Bạn hãy đóng vai 1 khách hàng nói cho họ biết lợi ích của sản phảm 1 cách tự nhiên nhất . Hãy làm cho họ xem thì nghiệm để họ thấy được chất lượng của sản phẩm . Hãy nói cho họ những cảm nhận của bạn khi bạn sử dụng sản phẩm . Đùng quá chuyên nghiệp để tránh sự nghi ngờ của khách hàng . Hãy nói là bạn vừa nhờ 1 người quen mua hộ được 1 chai sữa tắm hay 1 chai nước giặt …. Bước 6 : Trả lời 1 số câu hỏi khách hàng đưa ra . Đánh vào lòng khách hàng chứ không đánh vào đầu khách hàng . Bước 7 : Kết thúc bán hàng . Hãy đề nghị “mua hờ ” cho khách hàng sản phẩm . Thu tiền . Bước 8 : Hãy ghi tên khách hàng vào danh sách khách hàng của bạn để có thể chăm sóc khách hàng 1 cách tốt nhất . Bước 9 : Hãy lập kế hoạch chăm sóc khách hàng ngay từ đầu tháng . Lúc chăm sóc khách hàng , bạn không cần phải giấu diếm vai trò nhà phân phối của bạn nữa , vì họ đã thực sự bị chất lượng sản phẩm thuyết phục . Họ sẽ trở thành khách hàng thường xuyên của bạn . NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

• Lưu ý : - Bạn phải đóng thật đạt vai khách hàng , vì nếu không phương pháp bán hàng “đồng hành “ sẽ phản tác dụng .

2. Tứ đại công phu : ( Học trong 3 ngày ) 2.1 Thử nghiệm sản phẩm ( Demo) - Chuẩn bị công cụ đầy đủ . - Mỗi lần học 3 loại sản phẩm . - Thành thục kỹ năng ( tự tập ) - Trình tự thí nghiệm : Chỉ làm từ 2-3 sản phẩm . Không quá 6 phút cho mỗi sản phẩm . A : Tên sản phẩm B: Tác dụng , lượng dùng , cách dùng . C . Thí nghiệm : + Chất lượng - Tính ưu việt . + Giá cả - Tính kinh tế . +Con người – Tính an toàn . • Lưu ý : Phải nói cảm nhận của cá nhân bạn khi dùng sản phẩm . Hãy kể thêm cho khách hàng một vài ví dụ của những người tiêu dùng khác .

2.2 Phân tích sơ đồ : * Sơ đồ trả thưởng : - Hoa hồng bán lẻ : 15% trên giá gốc với mọi sản phẩm của Am way . VD : Bạn bán được 1 triệu , lợi nhuận của bạn là 150.000đ . Bạn bán được 10 triệu , lợi nhuận của bạn là 1,5 triệu . - Hoa hồng thành tích : PVnhóm 600 1200 2400 4000

Hoa hồng thành tích (%) 6% 9% 12% 15% NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

7000 >=10.000

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

18% 21%

- Cách tính hoa hồng thành tích : + Hoa hồng trên doanh số cá nhân : Bằng hoa hoa hồng thành tích của bạn nhân với doanh số của cá nhân bạn . + Hoa hồng trên doanh số từng nhóm : Là chênh lệch giữa hoa hồng thành tích của bạn với hoa hồng thành tích của từng nhóm nhân với doanh số của từng nhóm . • Ví dụ về cách tính hoa hồng : Giả sử , bạn phát triển 4 nhóm : A, B , C , D . Trong đó nhóm A có doanh số là : 10 triệu . Tương ứng với 6% . Nhóm B có doanh số là 27 Triệu . Tương ứng với 12% . Nhóm C có doanh số là 45 Triệu . Tương ứng với 15% . Nhóm D có doanh số là 30 Triệu . Tương ứng với 12% . Doanh số cá nhân bạn là 1 triệu .

A

10 triệu (6%) 1 triệu

B

27 triệu (12%)

Bạn

Tổng 113 triệu ( 21%)

C

45triệu (15%)

D

30 triêu ( 12%)

NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

T ổng doanh thu cả nhóm bạn là 113.000.000đ tương ứng với hoa hồng thành tích là 21% - Thu nhập bán lẻ của bạn : 1.000.000 x 15% = 150.000đ. - Thu nhập trên doanh số cá nhân : 1.000.000 x 21% = 210.000đ - Thu nhập trên nhóm A : ( 21%- 6% ) x 10.000.000 = 1.500.000đ. - Thu nhập trên nhóm B : ( 21%- 12%) x 27.000.000 = 2.430.000đ - Thu nhập trên nhóm C : ( 21%- 15%) x 45.000.000 = 2.7000.000đ - Thu nhập trên nhóm D : ( 21%- 12%) x 30.000.000 = 2.7000.000đ. Tổng thu nhập của bạn = 9.690.000Đ • Bài tập : • Giả sử , bạn phát triển 4 nhóm : A,B,C,D Trong đó : Nhóm A có doanh số là : 1 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm A có doanh số là : 2 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm A có doanh số là : 4 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm A có doanh số là : 3 triệu . Tương ứng với ….% ? Doanh số cá nhân bạn là 1 triệu . Tổng doanh thu của cả nhóm bạn là …..đ tương ứng với hoa hồng thành tích là ……% - Thu nhập bán lẻ của bạn : ……………………………………. - Thu nhập trên doanh số cá nhân : ……………………………. - Thu nhập trên nhóm A: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm B: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm C: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm D: ……………………………………… Tổng thu nhập của bạn ……………………………. • Giả sử , bạn phát triển 4 nhóm : A, B, C, D . Trong đó : Nhóm A có doanh số là : 3 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm B có doanh số là : 5 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm C có doanh số là : 7 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm D có doanh số là : 6 triệu . Tương ứng với ….% ? Doanh số cá nhân của bạn là 1 triệu Tổng doanh thu cá nhân bạn là …………………..đ tương đương với hoa hồng thành tích là ……%? - Thu nhập bán lẻ của bạn : ……………………………………. - Thu nhập trên doanh số cá nhân : ……………………………. NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

- Thu nhập trên nhóm A: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm B: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm C: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm D: ……………………………………… Tổng thu nhập của bạn ……………………………. • Giả sử , bạn phát triển 4 nhóm : A, B, C, D . Trong đó : Nhóm A có doanh số là : 7 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm B có doanh số là : 9 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm C có doanh số là : 14 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm D có doanh số là : 5 triệu . Tương ứng với ….% ? Doanh số cá nhân của bạn là 1 triệu Tổng doanh thu cá nhân bạn là …………………..đ tương đương với hoa hồng thành tích là ……%? - Thu nhập bán lẻ của bạn : ……………………………………. - Thu nhập trên doanh số cá nhân : ……………………………. - Thu nhập trên nhóm A: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm B: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm C: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm D: ……………………………………… Tổng thu nhập của bạn ……………………………. • Giả sử , bạn phát triển 4 nhóm : A, B, C, D . Trong đó : Nhóm A có doanh số là : 10 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm B có doanh số là : 25 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm C có doanh số là : 7 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm D có doanh số là : 15 triệu . Tương ứng với ….% ? Doanh số cá nhân của bạn là 1 triệu Tổng doanh thu cá nhân bạn là …………………..đ tương đương với hoa hồng thành tích là ……%? - Thu nhập bán lẻ của bạn : ……………………………………. - Thu nhập trên doanh số cá nhân : ……………………………. - Thu nhập trên nhóm A: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm B: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm C: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm D: ……………………………………… Tổng thu nhập của bạn …………………………….

NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

• Giả sử , bạn phát triển 4 nhóm : A, B, C, D . Trong đó : Nhóm A có doanh số là : 25 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm B có doanh số là : 18 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm C có doanh số là : 15 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm D có doanh số là : 20 triệu . Tương ứng với ….% ? Doanh số cá nhân của bạn là 1 triệu Tổng doanh thu cá nhân bạn là …………………..đ tương đương với hoa hồng thành tích là ……%? - Thu nhập bán lẻ của bạn : ……………………………………. - Thu nhập trên doanh số cá nhân : ……………………………. - Thu nhập trên nhóm A: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm B: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm C: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm D: ……………………………………… Tổng thu nhập của bạn ……………………………. • Giả sử , bạn phát triển 4 nhóm : A, B, C, D . Trong đó : Nhóm A có doanh số là : 45 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm B có doanh số là : 30 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm C có doanh số là : 20 triệu . Tương ứng với ….% ? Nhóm D có doanh số là : 15 triệu . Tương ứng với ….% ? Doanh số cá nhân của bạn là 1 triệu Tổng doanh thu cá nhân bạn là …………………..đ tương đương với hoa hồng thành tích là ……%? - Thu nhập bán lẻ của bạn : ……………………………………. - Thu nhập trên doanh số cá nhân : ……………………………. - Thu nhập trên nhóm A: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm B: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm C: ……………………………………… - Thu nhập trên nhóm D: ……………………………………… Tổng thu nhập của bạn ……………………………. • Phân tích hoa hồng trong buổit OPP. + Ưu điểm : - Bạn làm việc tại nhà . - Bạn không cần vồn kinh doanh . - Thời gian chủ động . Trung bình làm 1-2 h / ngày - Thu nhập cao. NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

+ Quyển lợi của các Home Business Center (HBC) - Hoa hồng bán lẻ sản phẩm cao : 15% ( Lấy ví dụ cụ thể ) - Phân tích phương pháp thiết lập thị trường theo cấp số nhân : Giả sử trong 100 người quen của bạn chỉ có 5 người là mua sản phẩm của Amway để sử dụng . Tỉ lệ này rất ít để giúp khách hang thấy được đó là 1 việc thực sự dễ dàng ) . Tức là bạn đã thiết lập được thị trường 5 khách đầu tiên . Khách B hàng của bạn dùng sản5phẩm thấy rất tốt , họ sẽ tự giới thiệu cho những người ạn xung quanh . Giả sử mỗi N người 5 khách hàng nữa . ( Bố , mẹ , anh chị em trong gia đình , người yêu , bạn thân ….) Như vậy bạn đã có thêm : 5 x 5 = 25 khách hàng mới .

B ạn

B ạn

B ạn

Hãy chỉ cho ứng viên thấy “ Thả con săn sắt , bắt con cá rô” thì 5 khách hàng đầu tiên của bạn không chỉ giới thiệu cho bạn mỗi người 5 khách hàng mà có thể thấy là 10 hay 20 khách hàng bởi họ có lợi nhuận . Sau khi 5 khách hàng đầu tiên thấy rằng việc tăng thu nhập khá dễ dàng họ sẽ bắt đầu quan tâm đến công việc kinh doanh này . Và 25 khách hàng sử dụng sản phẩm thấy rất tốt , họ cũng muốn cho gia đình , bạn bè của họ dùng sản phẩm . Mỗi người sẽ giúp giới thiệu thêm cho bạn 5 khách hàng nữa. 25*5=125 . Vậy là chúng ta đã có thêm 125 khách hàng một cách dễ dàng . Lúc đó bạn sẽ là người chỉ có 5 khách hàng đầu tiên thấy lợi ích của việc “ Thả con săn sắt , bắt con cá rô”. Và cứ như vậy thị trường của bạn hình thành . 625 rồi 3125 Bạ n

5KH

25KH

125K H

Vậy khi bạn đã chia sẻ lại lợi nhuận bán lẻ (15%) cho khách hàng rồi thì bạn còn lại cái gì ? Bạn sẽ còn lại doanh thu và thị trường bền vững . Chúng ta sẽ cùng tính giúp ứng viên của chúng ta xem thị trường và doanh thu còn lại là bao nhiêu . Giả sủ thị trường của chúng ta tạm tính đến khoảng 125 khách hàng bên trên , cộng với 25 khách hàng trước đó và 5 khách hàng đầu tiên . UV của chúng ta đã tạo ra 1 thị trường gồm 155 khách hàng . Tất cả các khách hàng này đều có thể NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

chia sẻ chất lượng sản phẩm và được hưởng tới 15% hoa hồng bán lẻ . Và giả sử mỗi người tiêu thụ 1 lượng doanh số là 1triệu đồng / tháng mới ( Chứng minh điều này hết sức đơn giản cho UV của bạn thấy ). Bạn có thị trường 156 người ( kể cả bạn ) x 1triệu doanh thu = 156 triệu . Amway chi trả thêm cho doanh thu này 1 khoản hoa hồng là 21% thì lợi nhuận đó sẽ là khoảng hơn 32 triệu . Trong 32 triệu đó bạn chỉ được hưởng 1 phần khoảng 5% chẳng hạn , thì lợi nhuận của ứng viên là 7/8 triệu / tháng . Giải thích cho UV thấy rằng họ có được sơ tiền đó rất dễ dàng và họ xứng đáng nhận được số tiền đó hàng tháng bởi nếu không có UV sẽ không có 5 khách hàng đầu tiên , sẽ không có 25 khách hàng tiếp theo, sẽ không có thị trường có thể mang về cho Amway lượng doanh thu hàng tháng như vậy . Lưu ý : - Luôn gọi ứng viên bằng tên - Không đi vào chi tiết quá - Sử dụng các câu chuyện của người thành công bằng hình ảnh - Tập luyện trước để có thể làm chuyên nghiệp nhất - Tránh để bị cắt ngang - Chú ý vị trí ngồi : Ứng viên Bạn

• Kỹ năng chốt : - Dùng tình cảm để chốt : Ví dụ đối với người quen : Hãy chia sẻ với họ cảm nhận của bản thân khi sử dụng hàng của công ty và khuyên họ nên sử dụng để bảo vệ cho bản thân họ và những người thân . - Dùng lý trí để chốt : Phân tích theo nguyên tắc “Được và mất “ - Ngoài ra , hãy tham khảo các kỹ năng chốt của các thành viên khác để có thể chốt 1 cách hiệu quả nhất . 2.3. Kỹ năng đặt hẹn : - Đây là lúc bạn sử dụng danh sách người quen của mình . Bạn hãy cho những người quen của mình có 1 cơ hội tăng thu nhập hay cơ hội làm giàu thực sự bằng cách hãy hỏi họ có muốn kinh doanh tại nhà hay không . Nhưng bạn hãy nhớ rằng công việc của chúng ta là tìm kiếm những ứng viên phù hợp chứ không phải thuyết phục họ thành ứng viên . Những ai không muốn hãy để cho họ yên , và bạn cũng không mất thời gian cho những điều vô ích . - Nhưng trước khi bạn biết họ có muốn hay không , bạn phải hỏi tất cả những người quen của bạn để chắc chắn điều đó . Đừng bỏ qua bất kỳ ai , nếu không bạn đang tước bỏ cơ hội của họ .

VI . GỢI Ý ĐỂ TÌM KIẾM ỨNG VIÊN PHÙ HỢP THÀNH CÔNG

Cách 1 NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

• B¹n : Nµy , cËu cã muèn kinh doanh t¹i nhµ kh«ng? • øng viªn: Kinh doanh t¹i nhµ? Lµ g× vËy?... • B¹n: µ , ®ã lµ ch¬ng tr×nh kinh doanh cña Mü, cËu cã thÓ lµm viÖc ë nhµ, kh«ng cÇn vèn, mçi ngµy chØ lµm viÖc 1-2 tiÕng th«i. • øng viªn : VËy µ? CËu nãi cô thÓ h¬n ®îc kh«ng? *Lu ý : B¹n kh«ng nªn tr¶ lêi cô thÓ vÒ ch¬ng tr×nh kinh doanh t¹i nhµ hay cung cÊp qua nhiÒu th«ng tin v× nh vËy b¹n ®ang lµm viÖc Tù giíi thiÖu vµ th«ng thêng x¸c suÊt thµnh c«ng lu«n tû lÖ nghÞch víi th«ng tin chóng ta cung cÊp cho hä . H·y chê xem hä cã phï hîp kh«ng ®¸ råi nãi còng kh«ng muén . • B¹n : NÕu cËu thùc sù muèn lµm m×nh sÏ giíi thiÖu víi c«ng ty . • øng viªn : ThÕ thu nhËp kh¸ cã cao kh«ng ? Lµm vÒ c¸i g× vËy ? • B¹n : Thu nhËp kh¸ cao so víi thêi gian 1-2 h mçi ngµy ®Êy . Nhng b¹n ph¶i qua ®îc bµi kiÓm tra ®Çu vµo ®· . • øng viªn : KiÓm tra ®Çu vµo µ ? Bao giê th× kiÓm tra ? KiÓm tra nh thÕ nµo ? ………. Lu ý : B¹n ph¶i ch¾c ch¾n r»ng b¹n cã ®Þa chØ email cña ngêi b¶o trî cña b¹n . V× b¹n sÏ cung cÊp email nµy cho b¹n cña m×nh ®Ó hä nhËn ®îc bµi test kiÓm tra c¸ch t duy cña hä. • CËu ghi l¹i ®Þa chi email nµy, sau ®ã cËu göi 1 email cho hä , nãi r»ng cËu ®îc tí giíi thiÖu , cËu muèn tham gia ch¬ng tr×nh kinh doanh t¹i nhµ , cËu muèn nhËn ®îc bµi kiÓm tra ®Çu vµo . Hä sÏ göi cho cËu 1 bµi kiÓm tra ®ã , tí sÏ ®a cËu ®Õn t×m hiÓu . • Lu ý : B¹n cã thÓ gäi ®iÖn hoÆc gÆp trùc tiÕp ®Ó t×m kiÕm øng viªn phï hîp . B¹n ph¶i chuÈn bÞ mÉu bµi Test ®Ó cã thÓ ®a trùc tiÕp cho øng viªn ( §èi víi nh÷ng ngêi kh«ng sö dông thµnh th¹o intertnet) sau ®ã b¹n cÇm bµi Test ®· hoµn thµnh vÒ cho ngêi b¶o trî cña b¹n . B¹n kh«ng ®îc nh¾c bµi cho øng viªn cña m×nh v× nÕu b¹n lµm nh vËy b¹n cã thÓ ph¶I chÞu hËu qu¶ lµ lµm l·ng phÝ thêi gian cña m×nh vµ cña ngêi kh¸c v× 1 ngêi kh«ng hÒ phï hîp. §iÒu ®ã lµ mÇm mèng khiÕn b¹n thÊt b¹i . C¸ch 2 • B¹n : Nµy , cËu cã muèn kinh doanh t¹i nhµ kh«ng? • øng viªn: Kinh doanh t¹i nhµ? Lµ g× vËy?... • B¹n: µ , ®ã lµ ch¬ng tr×nh kinh doanh cña Mü, cËu cã thÓ lµm viÖc ë nhµ, kh«ng cÇn vèn, mçi ngµy chØ lµm viÖc 1-2 tiÕng th«i. • øng viªn : VËy µ? CËu nãi cô thÓ h¬n ®îc kh«ng? • B¹n : ViÖc nµy nãi dµi l¾m, víi l¹i tí ®ang rÊt véi. NÕu cËu muèn ®i lµm, h·y dµnh ra 1 tiÕng ®i cïng víi tí, tí sÏ giíi thiÖu víi cËu mÊy anh chÞ cïng lµm kinh doanh t¹i nhµ rÊt thµnh c«ng. Hä sÏ nãi cô thÓ cho cËu hiÓu. • øng viªn : VËy ah? ThÕ bao giê th× cËu ®a tí ®i? • ThÕ thø 2 hay thø 3 th× b¹n thu xÕp ®îc thêi gian? • øng viªn: Thø 3 NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

• B¹n: S¸ng hay chiÒu? • øng viªn: S¸ng • B¹n: OK ! VËy 9h 15 nhÐ. Tí sÏ ®îi b¹n ë chç……..Nhí ®Õn ®óng giê ®Êy. - Ghi nhí: Th¸i ®é cña b¹n trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm øng viªn phï hîp rÊt quan träng.Th«ng thêng,nÕu b¹n suy nghÜ r»ng b¹n ®ang lµm viÖc nµy v× b¶n th©n b¹n th× b¹n sÏ cã th¸i ®é h¹ thÊp m×nh vµ cè g¾ng tuyÓn mé b¹n m×nh b»ng mäi c¸ch nhng kÕt qu¶ lµ b¹n ®ang h¹i m×nh vµ h¹i chÝnh b¶n th©n hä. Sauk hi øng viªn cña b¹ ®îc ®¸nh gi¸ lµ phï hîp, b¹n h·y ®a hä tíi gÆp ngêi b¶o trî, hay c¸c buæi héi th¶o cña nhãm. H·y thèng nhÊt lÞch nµy víi ngêi b¶o trî ®Ó hä cã thÓ gióp b¹n tuyÓn mé øng viªn cho b¹n,gióp b¹n qu¸ tr×nh tù nh©n ®«i. 2.4. Tr¶ lêi c¸c c©u hái khã: - B¹n h·y lËp danh môc nh÷ng c©u hái mµ c¸c øng viªn hay hái vµo cuèn sæ tay cña b¹n. - B¹n h·y ghi l¹i hoÆc ghi ©m l¹i nh÷ng c©u tr¶ lêi cña nh÷ng ngêi lµm OPP. - H·y l¾ng nghe mét c¸ch ch¨m chó c¸c c©u hái cña øng viªn.§õng bao giê ng¾t lêi hä. - H·y ¸p dông ph¬ng ph¸p ®ång hµnh, h·y ®ång t×nh víi øng viªn tríc khi b¹n tr¶ lêi hä. - H·y tËp tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch ®Æt 1 c©u hái. VD: Thu nhËp cña b¹n bao nhiªu? Tr¶ lêi: Theo b¹n, víi nh÷ng tiÒm n¨ng mµ Amway mang l¹i th× b¹n sÏ kiÕm ®îc bao nhiªu? - H·y tËp kü n¨ng tr¶ lêi c©u hái b»ng 1 c©u chuyÖn cã ý nghÜa phï hîp víi néi dung cña c©u hái. Ngêi thµnh c«ng lµ 1 ngêi biÕt kÓ chuyÖn, nh÷ng c©u chuyÖn ®Çy ý nghÜa pha chót hµi híc.B¹n h·y lËp danh môc c¸c c©u chuyÖn, su tÇm nã b»ng c¸ch ghi l¹i nh÷ng c©u chuyÖn trong s¸ch vë, ghi l¹i nh÷ng c©u chuyÖn trong thùc tÕ.

VII. Quy tr×nh b¶o trî ®èi víi øng viªn vµ kü n¨ng lµm viÖc trong buæi cho th«ng tin ®èi víi NPP míi 1.Chia sÎ th«ng tin 2 chäi 1(B¹n , ngêi b¶o trî cña b¹n - øng viªn) BÝ quyÕt ®Ó thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh b¶o trî hay lµ viªn ®¹n kú diÖu chÝnh lµ : Mçi buæi chia sÎ tiÕp theo trong cuéc ®êi øng viªn ph¶i lµ sù kiÖn quan träng h¬n buæi chia sÎ tríc. Trong buæi cho th«ng tin 2 chäi 1,nhiÖm vô cña b¹n kh«ng nhiÒu nhng hÕt søc quan träng v× nã gãp phÇn quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cña buæi chia sÎ th«ng tin. V× vËy b¹n cÇn tu©n thñ nh÷ng ®iÒu sau:

NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

-

§a ®iÖn tho¹i vÒ chÕ ®é rung, im lÆng, hoÆc t¾t m¸y (tríc mÆt øng viªn) ®Ó tr¸nh g©y mÊt tËp trung vµ lµm g¬ng cho øng viªn vµ ngêi chia sÎ th«ng tin. - H·y lµ ngêi chñ ®éng giíi thiÖu:  b¹n ph¶i giíi thiÖu 1 c¸ch trang träng vµ nghiªm tóc.H·y giíi thiÖu ngêi chia sÎ th«ng tin ( thêng lµ ngêi b¶o trî cña b¹n ) tríc sau ®ã míi ®Õn øng viªn cña b¹n.  Khi giíi thiÖu ngêi chia sÎ th«ng tin b¹n cÇn ®Ò cao sù quan träng ( kü n¨ng Promotion ) cña ngêi ®ã ®Ó øng viªn cña b¹n cã c¶m nhËn r»ng hä ®ang lµm viÖc víi mét ngêi hÕt søc quan träng vµ ch¾c ch¾n øng viªn sÏ rÊt tËp trung cho viÖc l¾ng nghe th«ng tin. B¹n ph¶i giíi thiÖu ®Çy ®ñ hä tªn, danh hiÖu, kinh nghiÖm, hay thµnh tÝch cña ngêi cho th«ng tin trong tËp ®oµn Amway hay trong cuéc sèng.  Khi giíi thiÖu øng viªn b¹n nªn giíi thiÖu s¬ qua. TuyÖt ®èi kh«ng ®Ò cao hä v× Ýt nhÊt víi Amway hä cha biÕt g× c¶. Giíi thiÖu môc ®Ých cña øng viªn khi tíi víi cuéc hÑn nµy.( Cã nhiÒu NPP míi thiÕt lËp cuéc hÑn víi øng viªn mµ øng viªn kh«ng râ môc ®Ých ®Õn ®Ó lµm g× th× b¹n cÇn ph¶i t¹o ra môc ®Ých cho øng viªn) VD: Giíi thiÖu víi Anh ®©y lµ chÞ NguyÖt, chi lµm bªn vËn t¶i du lÞch, chÞ rÊt quan t©m tíi c¬ héi hîp t¸c kinh doanh cïng Amway. H«m nay chÞ tíi ®©y víi ®Ých lµ t×m hiÓu chi tiÕt c¬ héi nµy….Anh cã thÓ gióp em chia sÎ……. - Sau khi giíi thiÖu xong, b¹n h·y ngåi thËt trËt tù ®Ó nghe xem ngêi b¶o trî cña b¹n lµm nh thÕ nµo. §ã chÝnh lµ lóc b¹n häc c¸c kü n¨ng lµm viÖc. H·y ghi chÐp cÈn thËn hoÆc ghi ©m l¹i buæi lµm viÖc ®ã .TuyÖt ®èi kh«ng nghe ®iÖn tho¹i , ®äc tin nh¾n , lµm viÖc riªng g©y mÊt tËp trung hoÆc xen ngang khi ®ang lµm viÖc. - Ngay sau buæi lµm viÖc b¹n h·y lªn lÞch lµm viÖc cho øng viªn cña b¹n. Lu ý b¹n ph¶i lµm viÖc nµy trong vßng 48h sau khi kÕt thóc buæi lµm viÖc.( Thêi gian ®ñ ®Ó øng viªn ®ang cßn hng phÊn) - H·y tiÔn kh¸ch vµ quay l¹i rót kinh nghiÖm cïng ngêi b¶o trî. H·y nhê ngêi b¶o trî híng dÉn chuÈn bÞ cho buæi kÕ tiÕp. Buæi héi th¶o lín 2. Buæi héi th¶o lín - H·y ®Õn sím h¬n 15 phót ®Ó ®îi kh¸ch hµng. NÕu cßn thêi gian h·y cho kh¸ch hµng lµm quen víi nh÷ng thµnh viªn kh¸c. §iÒu nµy sÏ gióp kh¸ch hµng cña b¹n c¶m thÊy ®îc chµo ®ãn mét c¸ch th©n thiÖn t¹i Amway, hä sÏ cëi më vµ hoµ ®ång víi mäi ngêi h¬n. §ã lµ 1 c¸ch rÊt tèt gióp kh¸ch hµng chuÈn bÞ mét t©m lý ®Ó ®ãn nhËn th«ng tin vÒ c¬ héi cña Amway. - H·y ngåi bªn c¹nh kh¸ch hµng cña b¹n nÕu cã thÓ. H·y ghÐ vµo tai hä mçi khi MC giíi thiÖu 1 ai ®ã lªn thuyÕt tr×nh. H·y nãi vÒ thµnh tÝch , danh hiÖu, hay kinh nghiÖm cña ngêi ®ã cho kh¸ch hµng cña b¹n(nãi nhá th«i) - HÉy ®Ó ®iÖn tho¹i di ®éng chÕ ®é rung, im lÆng hoÆc t¾t m¸y. - Kh«ng nghe ®iÖn tho¹i, ®äc tin nh¾n hay lµm viÖc riªng, ®i l¹i. NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

- H·y tËp trung vµo ngêi thuyÕt tr×nh, thØnh tho¶ng h·y gËt ®Çu nh÷ng ®o¹n b¹n thÊy hay, ®óng… - H·y vç tay thËt lín, ®õng cã vç lÊy lÖ (Vç tay 1 c¸ch nhiÖt t×nh , Ýt nhÊt lµ 12 tiÕng to vµ døt kho¸t) - H·y mØm cêi víi mäi ngêi xung quanh. - H·y khÝch lÖ kh¸ch hµng tham gia c¸c trß ch¬i trong héi th¶o(nÕu cã)v× thÕ nµo kh¸ch hµng cña b¹n còng sÏ nhËn ®îc 1 mãn quµ.Mét nghiªn cøu gÇn ®©y cho r»ng “ Cø 100 kh¸ch hµng tham gia trß ch¬i hay nhËn ®îc quµ tÆng trong héi th¶o th× cã tíi 95 kh¸ch hµng ®¨ng ký trë thµnh thµnh viªn” . H·y tËn dông c¬ héi ®ã. - H·y cïng øng viªn chôp ¶nh lu niÖm víi c¸c c¬ quan, chñ tÞch tËp ®oµn hay ®¹i diÖn c«ng ty hoÆc c¸c thñ lÜnh vµ c¸c thµnh viªn , øng viªn sÏ cã c¶m gi¸c “ N¬i nµy ®· thuéc vÒ hä , hä lµ mét phÇn cña c«ng ty” - B¶n n¨ng gèc thø 3 cña con ngêi lµ b¶n n¨ng: M« pháng hµnh vi(b¾t chíc, sao chÐp) h·y vç tay vµ kh¸ch hµng vç tay theo b¹n, h·y gËt ®Çu råi kh¸ch hµng còng gËt ®Çu theo b¹n, h·y ng¸p ngñ råi kh¸ch hµng còng sÏ ng¸p ngñ theo b¹n. V× vËy b¹n h·y gãp phÇn cã nh÷ng th¸i ®é , hµnh ®éng tÝch cùc ®Ó cho buæi cho th«ng tin hoÆc héi th¶o thµnh c«ng tèt ®Ñp. Kh¸ch hµng cña b¹n sÏ c¶m thÊy m«i trêng mµ b¹n ®ang lµm viÖc thËt tuyÖt vêi vµ hä còng muèn b¾t chíc b¹n. - Trong héi th¶o nh÷ng NPP thµnh c«ng cña Amway sÏ gióp øng viªn cña b¹n khëi ®éng b¶n n¨ng sî h·i cña con ngêi. Hä sÏ thèng kª c¸c thµnh tÝch mµ Amway ®· ®¹t ®îc, giíi thiÖu nh÷ng NPP xuÊt s¾c vµ c«ng nhËn danh hiÖu cña hä, thµnh tÝch , thu nhËp cña nh÷ng NPP ®ã, hä sÏ chiÕu nh÷ng thíc phim vÒ nh÷ng chuyÕn du lÞch sang träng nhng hoµn toµn miÔn phÝ dµnh cho c¸c NPP. TÊt c¶ héi trêng sÏ næ tung trong kh«ng khÝ cña Amway. øng viªn cña b¹n b¾t ®Çu c¶m thÊy 1 nçi sî h·i d©ng lªn. Nçi sî mÊt m¸t - 1 trong nh÷ng nçi sî lín nhÊt cña con ngêi . Hä sî nÕu hä kh«ng ®¨ng ký ngay hä sÏ mÊt mét c¬ héi cùc lín bëi hä they hä ®·, ®ang lµ ngêi chËm ch©n .Hä sÏ tr¸ch b¹n sao kh«ng cho hä biÕt c¬ héi nµy sím h¬n ®Ó b©y giê hä ®ang ®îc ®øng trªn ®ã nh nh÷ng ngêi chiÕn th¾ng. Vµ øng viªn cña b¹n sÏ ®a ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng. B¹n ®· biÕt bÝ mËt vÒ b¶n n¨ng gèc cña con ngêi, b¹n h·y vËn dông nã hiÖu qu¶ vµ b¹n sÏ gÆt h¸i thµnh c«ng. - B¹n sÏ lµ ngêi h¹nh phóc v× b¹n ®ang ®i gÇn h¬n tíi thµnh c«ng mµ b¹n mong ®îi, nhng ®õng quªn, chóng ta lu«n lu«n ph¶i häc tiÕp, v× ®©y míi chØ lµ thµnh c«ng bíc ®Çu. H·y b¾t ®Çu nh÷ng bíc tiÕp theo. H·y gióp øng viªn cña b¹n ®¨ng ký vµ híng dÉn hä 1 c¸ch chÝnh x¸c nhÊt b¾t tay ngay vµo c«ng viÖc nh nh÷ng g× b¹n ®· tõng ®îc híng dÉn.

VIII. C¸c c«ng thøc thµnh c«ng cña FCA 1.C«ng thøc 1: 1+ 2+3 (1): Dµnh thêi gian cho ngêi tiÒm n¨ng( OPP cho ngêi míi , hoÆc ®µo t¹o NPP míi tham gia)- 60 phót. Mçi ngµy 1 ngêi. NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

(2): Dµnh thêi gian ®µo t¹o 2 ngêi ®· häc qua tø ®¹i kung fu. Mçi ngêi 30 phót. Mçi ngµy 2 ngêi. (3): Dµnh thêi gian nãi chuyÖn, hái th¨m, ®éng viªn cho 3 NPP tÝch cùc mçi ngêi 10 phót. Mçi ngµy 3 ngêi. 2. C«ng thøc 2: 10 + 6 + 1 (10): Gäi 10 cuéc ®iÖn tho¹i mçi ngµy ®Ó lµm nãng l¹i c¸c mèi quan hÖ ®· l©u kh«ng liªn l¹c và hỏi thăm các nhóm của bạn.Mçi cuéc kh«ng qu¸ 3 phót. (6): HÑn 6 ngêi mçi ngày (1): Lµm quen víi ngêi míi mçi tuÇn 1 ngêi Một tuần tham gia ít nhất 1 hội thảo lớn và 1 hội thảo nhỏ. 3.C«ng thøc 3: 1 +10 + 120 (1): Gäi ®iÖn hÑn kh«ng qu¸ 1 phót (10): §îi kh¸ch kh«ng ®îi qu¸ 10 phót (120): Héi th¶o lín kh«ng qu¸ 120 phót(OPP nhá kh«ng qu¸ 60 phót) 4. C«ng thøc: 20 x 4 x 4 (20): Cã Ýt nhÊt 20 kh¸ch hµng thêng xuyªn (4): Cã 4 nhãm kh¸c nhau tÝch cùc (b¹n cø tuyÓn dông liªn tôc cho ®Õn khi ra ®ù¬c 4 nhãm nµy) (4): Gióp 4 nhãm nµy t¹o ra 4 nhãm tÝch cùc nh b¹n. 5. C«ng thøc 5: 1 ®èi 1 (1): Mçi ngµy 1 OPP--- 1 demo (1): Mçi tuÇn tham gia 1 héi th¶o lín--- 1 héi th¶o nhá. 6. C«ng thøc 6: 2 ®èi 2 (2): CÇn rÌn 2 kü n¨ng: Nãi chuyÖn ph¶i lÞch sù, lÔ phÐp --- lý luËn vµ lý lÏ ph¶i s¾c (2): Giíi thiÖu 2 s¶n phÈm gi¸ cao --- 1 s¶n phÈm gi¸ thÊp (h·y b¸n toµn bé s¶n phÈm nÕu cã) 7. C«ng thøc 7: 3 ®èi 3 (3): Tam ®¹i bÝ quyÕt : Lµm ----> Lµm Lµm ---> Lµm Lµm Lµm. Lµm ®Õn bao giê thµnh c«ng míi th«i (3): Tam vËn ®éng tèt: T©m tèt , nãi viÖc tèt , lµm viÖc tèt. 8. C«ng thøc 8: 4 ®èi 4 (4): Tø huÊn: Muèn cã--->ChÞu häc ---> Siªng lµm ---> Hîp t¸c. (4): Tø ®¹i công phu 9. C«ng thøc 9: 5 ®èi 5 (5): N¨m bíc theo dâi. - Khen ngîi – u ®iÓm - Dù ®o¸n cao - thu nhËp - Hoµi nghi – sù thùc - Quan t©m – t¬ng lai - Gióp ®ì – cho c¬ héi (5): N¨m dÔ ®Ó thµnh c«ng: - DÔ häc NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

- DÔ hiÓu - DÔ biÕt - DÔ d¹y - DÔ di truyÒn 10. C«ng thøc 10: 3- 3- 3 (3): 3 ngµy ®Çu truyÒn ®îc 4 kü n¨ng c¬ b¶n (Tứ Đại Công Phu) cho ngêi míi. (3): 3 tuÇn ®Çu gióp ngêi míi tuyÓn ®îc 4 ngêi. (3): 3 th¸ng ®Çu chØ tËp trung vµo 4 ngêi tiÒm n¨ng , nghiªm tóc. 11. X©y dùng 1 hÖ thèng hoµn h¶o (tËp trung vµo con ngêi) - §ång t tëng - Chung tiÕng nãi - Chung th¸i ®é - Cïng hµnh ®éng Cuối cùng, bạn đừng bao giờ bằng lòng với chính bản thân mình, bạn phải không ngừng học hỏi để phát triển. Tốc độ thành công = Tốc độ phát triển bản thân

- chóc b¹n thµnh c«ng Sinh ra trong nghÌo khã kh«ng ph¶i lµ lçi lÇm cña b¹n . Nhng chÕt trong nghÌo khã qu¶ lµ ®iÒu ®¸ng tiÕc cho b¹n vµ cho t«i !

Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ. NEVER GIVE UP !!!


* * * FCA VIỆT NAM

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

NEVER GIVE UP !!!

kdtm voi FCA  

kdtm voi FCA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you