Issuu on Google+

Dit is Transvorm

voor werken in zorg en welzijn

Kernwaarde: verbindend Transvorm vertegenwoordigd 170 grote en kleine zorg- en welzijnsorganisaties.

De organisatie

RegioPlus

Transvorm is een stichting. De dagelijkse verantwoordelijk-

Transvorm is één van de 16 regionale werkgeversverbanden

heid voor het beleid ligt bij de directeur/bestuurder onder

die zich inzetten voor de sector zorg en welzijn. Landelijk zijn

toezicht van een raad van toezicht. De raad van toezicht

deze 16 organisaties verenigd in RegioPlus. Via deze structuur

wordt voornamelijk gevormd door bestuurders uit de sector

werken de regionale werkgeversverbanden nauw met elkaar

zorg en welzijn in Noord-Brabant. Bij de samenstelling wordt

samen en worden de regionale ervaringen op een krachtige

een evenwichtige spreiding over regio’s en werkvelden

wijze landelijk doorvertaald.

Aansluiting en tarieven Alle organisaties en instellingen die actief zijn op het gebied

Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant)

van zorg en welzijn en voldoen aan de aansluitingscriteria

herkenbaar zijn. Daarom zijn er regioadviseurs actief die

kunnen zich bij Transvorm aansluiten. De bijdrage is afhan-

de regio van haver tot gort kennen en daar het eerste

kelijk van de personele omvang van de organisatie.

aanspreekpunt voor de aangesloten organisaties vormen.

Nadere informatie over het activiteitenpakket, de tarieven

Naast de regioadviseurs zijn er specialisten werkzaam op het

en de aansluitingscriteria is verkrijgbaar op de website

gebied van imago, strategisch arbeidsmarktbeleid, perso-

www.transvorm.org of via telefoon 013 462 87 70 tot 31

neelsbeleid en onderwijs. In totaal omvat de organisatie

december 2011, per 1 januari 2012 is Transvorm bereikbaar

25 medewerkers.

via telefoon 088 144 4000.

Transvorm is gevestigd op een goed bereikbare locatie in Tilburg.

o Vo

Transvorm wil vooral ook in de regio’s (West-Brabant,

rw

Transvorm Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 013 462 87 70 tot 31 december 2011 T 088 144 4000 per 1 januari 2012 E info@transvorm.org I www.transvorm.org

Beelenkamp Ontwerpers

nagestreefd.

erk

en

Dit is Transvorm

(en

werk

gevers) i n zorg en welzijn


Transvorm

Dit is Transvorm

voor werken in zorg en welzijn

sterk voor werk(gevers) in zorg en welzijn 

BrabantZorg.Net Met jaarlijks circa 3 miljoen unieke bezoekers en meer

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met de aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

dan 10.000 geplaatste vacatures is BrabantZorg.Net dé

Transvorm werkt in én aan de sector zorg en welzijn. Werkveld organisaties Voor nu én later.

Woudrichem

Lith

Geertruidenberg

Steenbergen Halderberge

Bergen op Zoom

Breda

Rucphen Roosendaal

Gilze en Rijen

Landerd Bernheze

Dongen

Loon op Zand

Transvorm is op een breed terrein actief. De kracht van

grote, middelgrote en kleine organisaties.

Transvorm ligt in de combinatie van strategische en

mensen werkzaam. Dit is circa 88 % van het totaal aantal Werkveldinmedewerkers medewerkers zorg en welzijn in Noord-Brabant.

Dat blijkt ook uit het bestand van aangesloten

beleidsmatige activiteiten enerzijds en concrete en

organisaties.

praktische ondersteuning anderzijds. De activiteiten

centrale marktplaats voor zorg en welzijn in Brabant.

kunnen worden onderverdeeld in 6 thema’s:

Haaren

MIDDEN Tilburg

Cuijk

Uden

NOORDOOST

St. Michielsgestel Schijndel

Boekel

Mill en St. Hubert SintAnthonis

Boxmeer

Veghel St. Oedenrode

Boxtel

Oisterwijk

Best

Goirle Zundert

Transvorm komt op voor de belangen van

gesloten. In totaal zijn bij deze organisaties ruim 133.000

Grave

Heusden

Waalwijk

Vught Oosterhout

EttenLeur

Bij Transvorm zijn 170 zorg- en welzijnsorganisaties aan-

Oss

Maasdonk

Den Bosch

WEST

De activiteiten

verdeeld in werkvelden.

Aalburg

Moerdijk

Klein én groot

De aangesloten organisaties kunnen worden onder-

Werkendam

Drimmelen

De aangesloten organisaties

Hilvarenbeek

Laarbeek

Son en Breugel

NG & N

Oirschot

ZUIDOOST

Woensdrecht

Veldhoven ReuselDe Mierden

Bladel

Eersel

Gemert-Bakel

Eindhoven

4 Aansluiting beroepsonderwijs & beroepspraktijk

Het bieden van zorg en welzijn is op de eerste plaats

Door de voortdurend veranderende behoefte in de sector

mensenwerk. Daarom is het hebben van voldoende en

is de aansluiting beroepsonderwijs en beroepspraktijk in

gemotiveerde medewerkers het centrale aandachtspunt

iedere regio een belangrijk item. Transvorm ondersteunt

in elke organisatie. Transvorm ondersteunt de aangesloten

initiatieven om de aansluiting onderwijs en praktijk op

organisaties hierbij door het bieden van concrete instru-

kwalitatief en kwantitatief niveau te verbeteren door de

menten en voorzieningen. Voorbeelden zijn de website

ondersteuning van regionale samenwerkingsinitiatieven,

BrabantZorg.Net, instroom- en mobiliteitsnetwerken,

het ontwikkelen van een zorgacademie, verrichten van

Servicepunten Zorg en Welzijn.

onderzoek en het uitbrengen van publicaties.

Helmond

Deurne

Geldrop Mierlo

Waalre Heeze-Leende

Someren

Aantal aangesloten organisaties

Asten

Valkenswaard Bergeijk

1 Instroom & mobiliteit

Cranendonck

Totaal aantal medewerkers*

Werkveld Verpleging, Verzorging en

65

52.300

thuiszorg (VV&T)

om een realistisch en positief beeld van werken en leren in

Transvorm doet onderzoek naar ontwikkelingen op de

zorg en welzijn uit te dragen. Voorbeelden zijn de Open Dag

arbeidsmarkt in de regio en verzamelt informatie die

34

58.700

van de Zorg, de BrabantZorgKrant, het project ZoWee! en

zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunt bij de beleids-

9

40.300

de imagocampagne ‘Zorgen doet er toe!’

bepaling.

Geestelijke Gezondheidszorg

19

13.500

Totaal

170

133.700

13

4.600

Welzijn

11

2.300

3 Inzetbaarheid, vitaliteit & arbeidsproductiviteit

6 Belangenbehartiging

3

1.900

De uitdaging is om de komende jaren ondanks de ont-

Transvorm behartigt op een krachtige wijze de belangen

14

4.500

groening en vergrijzing voldoende en kwalitatief personeel

van de aangesloten organisaties door gezamenlijke inkoop,

in te kunnen blijven zetten. Inzetten op ‘duurzame inzetbaar-

publicaties en deelname aan overleg. Door middel van

heid’ van medewerkers is daarbij van het grootste belang.

regioraden worden aangesloten organisaties direct

Voorbeelden zijn netwerken en bijeenkomsten over arbo,

betrokken bij de koers en de activiteiten van Transvorm.

Overig (eerstelijns zorg,

particuliere instellingen)

sector op het brede terrein van de arbeidsmarkt.

2.300 32.000

100 - 3000

met elkaar samenwerkt.

in staat op te komen voor de regionale belangen van de

51 76

> 3000

landelijke brancheorganisaties. De arbeidsmarkt in de sector

De toenemende zorgvraag en de veranderende arbeids-

0 - 100 100 - 1000

33.400

Kinderopvang

vinden. Ook de sectorale aanpak is van wezenlijk belang.

de arbeidsreserves in de verschillende regio’s in Brabant?

21.200

ideeën. Dit kan alleen worden bereikt als de sector als geheel

zorg en welzijn in Brabant. Hierdoor is Transvorm bij uitstek

welzijn nu en in de toekomst nodig? En hoe staat het met

de sector. Transvorm ontwikkelt en coördineert activiteiten

15

een belangrijke aanvullende rol op de activiteiten van de

Transvorm staat midden in het veld van de organisaties voor

kunnen voorzien is het nodig te investeren in het imago van

30

Werkveld medewerkers markt vragen om nieuwe en onorthodoxe oplossingen en

kunnen daarom het beste op regionaal niveau plaats-

Totaal aantal medewerkers*

Hoeveel nieuwe medewerkers heeft de sector zorg en

Ziekenhuizen

Met de uitvoering van haar activiteiten vervult Transvorm

het gebied van instroom en mobiliteit, opleiding en imago

Aantal aangesloten organisaties

5 Strategisch arbeidsmarktbeleid

Om nu en in de toekomst in de vraag om personeel te

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

zorg en welzijn is sterk regionaal bepaald. Activiteiten op

Aantal medewerkers

2 Beeldvorming & imago

Totaal

170

133.700

* Gehanteerd wordt een gemiddeld dienstverband van 25 uur per week. Deze gegevens worden niet weergegeven in de bovenstaande figuur.

* Deze gegevens worden niet weergegeven in de bovenstaande figuur.

activiteiten voor preventie en vermindering van fysieke belasting of agressie en instrumenten voor hrm-beleid.


Transvorm

Dit is Transvorm

voor werken in zorg en welzijn

sterk voor werk(gevers) in zorg en welzijn 

BrabantZorg.Net Met jaarlijks circa 3 miljoen unieke bezoekers en meer

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met de aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

dan 10.000 geplaatste vacatures is BrabantZorg.Net dé

Transvorm werkt in én aan de sector zorg en welzijn. Werkveld organisaties Voor nu én later.

Woudrichem

Lith

Geertruidenberg

Steenbergen Halderberge

Bergen op Zoom

Breda

Rucphen Roosendaal

Gilze en Rijen

Landerd Bernheze

Dongen

Loon op Zand

Transvorm is op een breed terrein actief. De kracht van

grote, middelgrote en kleine organisaties.

Transvorm ligt in de combinatie van strategische en

mensen werkzaam. Dit is circa 88 % van het totaal aantal Werkveldinmedewerkers medewerkers zorg en welzijn in Noord-Brabant.

Dat blijkt ook uit het bestand van aangesloten

beleidsmatige activiteiten enerzijds en concrete en

organisaties.

praktische ondersteuning anderzijds. De activiteiten

centrale marktplaats voor zorg en welzijn in Brabant.

kunnen worden onderverdeeld in 6 thema’s:

Haaren

MIDDEN Tilburg

Cuijk

Uden

NOORDOOST

St. Michielsgestel Schijndel

Boekel

Mill en St. Hubert SintAnthonis

Boxmeer

Veghel St. Oedenrode

Boxtel

Oisterwijk

Best

Goirle Zundert

Transvorm komt op voor de belangen van

gesloten. In totaal zijn bij deze organisaties ruim 133.000

Grave

Heusden

Waalwijk

Vught Oosterhout

EttenLeur

Bij Transvorm zijn 170 zorg- en welzijnsorganisaties aan-

Oss

Maasdonk

Den Bosch

WEST

De activiteiten

verdeeld in werkvelden.

Aalburg

Moerdijk

Klein én groot

De aangesloten organisaties kunnen worden onder-

Werkendam

Drimmelen

De aangesloten organisaties

Hilvarenbeek

Laarbeek

Son en Breugel

NG & N

Oirschot

ZUIDOOST

Woensdrecht

Veldhoven ReuselDe Mierden

Bladel

Eersel

Gemert-Bakel

Eindhoven

4 Aansluiting beroepsonderwijs & beroepspraktijk

Het bieden van zorg en welzijn is op de eerste plaats

Door de voortdurend veranderende behoefte in de sector

mensenwerk. Daarom is het hebben van voldoende en

is de aansluiting beroepsonderwijs en beroepspraktijk in

gemotiveerde medewerkers het centrale aandachtspunt

iedere regio een belangrijk item. Transvorm ondersteunt

in elke organisatie. Transvorm ondersteunt de aangesloten

initiatieven om de aansluiting onderwijs en praktijk op

organisaties hierbij door het bieden van concrete instru-

kwalitatief en kwantitatief niveau te verbeteren door de

menten en voorzieningen. Voorbeelden zijn de website

ondersteuning van regionale samenwerkingsinitiatieven,

BrabantZorg.Net, instroom- en mobiliteitsnetwerken,

het ontwikkelen van een zorgacademie, verrichten van

Servicepunten Zorg en Welzijn.

onderzoek en het uitbrengen van publicaties.

Helmond

Deurne

Geldrop Mierlo

Waalre Heeze-Leende

Someren

Aantal aangesloten organisaties

Asten

Valkenswaard Bergeijk

1 Instroom & mobiliteit

Cranendonck

Totaal aantal medewerkers*

Werkveld Verpleging, Verzorging en

65

52.300

thuiszorg (VV&T)

om een realistisch en positief beeld van werken en leren in

Transvorm doet onderzoek naar ontwikkelingen op de

zorg en welzijn uit te dragen. Voorbeelden zijn de Open Dag

arbeidsmarkt in de regio en verzamelt informatie die

34

58.700

van de Zorg, de BrabantZorgKrant, het project ZoWee! en

zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunt bij de beleids-

9

40.300

de imagocampagne ‘Zorgen doet er toe!’

bepaling.

Geestelijke Gezondheidszorg

19

13.500

Totaal

170

133.700

13

4.600

Welzijn

11

2.300

3 Inzetbaarheid, vitaliteit & arbeidsproductiviteit

6 Belangenbehartiging

3

1.900

De uitdaging is om de komende jaren ondanks de ont-

Transvorm behartigt op een krachtige wijze de belangen

14

4.500

groening en vergrijzing voldoende en kwalitatief personeel

van de aangesloten organisaties door gezamenlijke inkoop,

in te kunnen blijven zetten. Inzetten op ‘duurzame inzetbaar-

publicaties en deelname aan overleg. Door middel van

heid’ van medewerkers is daarbij van het grootste belang.

regioraden worden aangesloten organisaties direct

Voorbeelden zijn netwerken en bijeenkomsten over arbo,

betrokken bij de koers en de activiteiten van Transvorm.

Overig (eerstelijns zorg,

particuliere instellingen)

sector op het brede terrein van de arbeidsmarkt.

2.300 32.400

1000 - 3000

met elkaar samenwerkt.

in staat op te komen voor de regionale belangen van de

51 76

> 3000

landelijke brancheorganisaties. De arbeidsmarkt in de sector

De toenemende zorgvraag en de veranderende arbeids-

0 - 100 100 - 1000

33.400

Kinderopvang

vinden. Ook de sectorale aanpak is van wezenlijk belang.

de arbeidsreserves in de verschillende regio’s in Brabant?

21.200

ideeën. Dit kan alleen worden bereikt als de sector als geheel

zorg en welzijn in Brabant. Hierdoor is Transvorm bij uitstek

welzijn nu en in de toekomst nodig? En hoe staat het met

de sector. Transvorm ontwikkelt en coördineert activiteiten

15

een belangrijke aanvullende rol op de activiteiten van de

Transvorm staat midden in het veld van de organisaties voor

kunnen voorzien is het nodig te investeren in het imago van

30

Werkveld medewerkers markt vragen om nieuwe en onorthodoxe oplossingen en

kunnen daarom het beste op regionaal niveau plaats-

Totaal aantal medewerkers*

Hoeveel nieuwe medewerkers heeft de sector zorg en

Ziekenhuizen

Met de uitvoering van haar activiteiten vervult Transvorm

het gebied van instroom en mobiliteit, opleiding en imago

Aantal aangesloten organisaties

5 Strategisch arbeidsmarktbeleid

Om nu en in de toekomst in de vraag om personeel te

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

zorg en welzijn is sterk regionaal bepaald. Activiteiten op

Aantal medewerkers

2 Beeldvorming & imago

Totaal

170

133.700

* Gehanteerd wordt een gemiddeld dienstverband van 25 uur per week. Deze gegevens worden niet weergegeven in de bovenstaande figuur.

* Deze gegevens worden niet weergegeven in de bovenstaande figuur.

activiteiten voor preventie en vermindering van fysieke belasting of agressie en instrumenten voor hrm-beleid.


Transvorm

Dit is Transvorm

voor werken in zorg en welzijn

sterk voor werk(gevers) in zorg en welzijn 

BrabantZorg.Net Met jaarlijks circa 3 miljoen unieke bezoekers en meer

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met de aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

dan 10.000 geplaatste vacatures is BrabantZorg.Net dé

Transvorm werkt in én aan de sector zorg en welzijn. Werkveld organisaties Voor nu én later.

Woudrichem

Lith

Geertruidenberg

Steenbergen Halderberge

Bergen op Zoom

Breda

Rucphen Roosendaal

Gilze en Rijen

Landerd Bernheze

Dongen

Loon op Zand

Transvorm is op een breed terrein actief. De kracht van

grote, middelgrote en kleine organisaties.

Transvorm ligt in de combinatie van strategische en

mensen werkzaam. Dit is circa 88 % van het totaal aantal Werkveldinmedewerkers medewerkers zorg en welzijn in Noord-Brabant.

Dat blijkt ook uit het bestand van aangesloten

beleidsmatige activiteiten enerzijds en concrete en

organisaties.

praktische ondersteuning anderzijds. De activiteiten

centrale marktplaats voor zorg en welzijn in Brabant.

kunnen worden onderverdeeld in 6 thema’s:

Haaren

MIDDEN Tilburg

Cuijk

Uden

NOORDOOST

St. Michielsgestel Schijndel

Boekel

Mill en St. Hubert SintAnthonis

Boxmeer

Veghel St. Oedenrode

Boxtel

Oisterwijk

Best

Goirle Zundert

Transvorm komt op voor de belangen van

gesloten. In totaal zijn bij deze organisaties ruim 133.000

Grave

Heusden

Waalwijk

Vught Oosterhout

EttenLeur

Bij Transvorm zijn 170 zorg- en welzijnsorganisaties aan-

Oss

Maasdonk

Den Bosch

WEST

De activiteiten

verdeeld in werkvelden.

Aalburg

Moerdijk

Klein én groot

De aangesloten organisaties kunnen worden onder-

Werkendam

Drimmelen

De aangesloten organisaties

Hilvarenbeek

Laarbeek

Son en Breugel

NG & N

Oirschot

ZUIDOOST

Woensdrecht

Veldhoven ReuselDe Mierden

Bladel

Eersel

Gemert-Bakel

Eindhoven

4 Aansluiting beroepsonderwijs & beroepspraktijk

Het bieden van zorg en welzijn is op de eerste plaats

Door de voortdurend veranderende behoefte in de sector

mensenwerk. Daarom is het hebben van voldoende en

is de aansluiting beroepsonderwijs en beroepspraktijk in

gemotiveerde medewerkers het centrale aandachtspunt

iedere regio een belangrijk item. Transvorm ondersteunt

in elke organisatie. Transvorm ondersteunt de aangesloten

initiatieven om de aansluiting onderwijs en praktijk op

organisaties hierbij door het bieden van concrete instru-

kwalitatief en kwantitatief niveau te verbeteren door de

menten en voorzieningen. Voorbeelden zijn de website

ondersteuning van regionale samenwerkingsinitiatieven,

BrabantZorg.Net, instroom- en mobiliteitsnetwerken,

het ontwikkelen van een zorgacademie, verrichten van

Servicepunten Zorg en Welzijn.

onderzoek en het uitbrengen van publicaties.

Helmond

Deurne

Geldrop Mierlo

Waalre Heeze-Leende

Someren

Aantal aangesloten organisaties

Asten

Valkenswaard Bergeijk

1 Instroom & mobiliteit

Cranendonck

Totaal aantal medewerkers*

Werkveld Verpleging, Verzorging en

65

52.300

thuiszorg (VV&T)

om een realistisch en positief beeld van werken en leren in

Transvorm doet onderzoek naar ontwikkelingen op de

zorg en welzijn uit te dragen. Voorbeelden zijn de Open Dag

arbeidsmarkt in de regio en verzamelt informatie die

34

58.700

van de Zorg, de BrabantZorgKrant, het project ZoWee! en

zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunt bij de beleids-

9

40.300

de imagocampagne ‘Zorgen doet er toe!’

bepaling.

Geestelijke Gezondheidszorg

19

13.500

Totaal

170

133.700

13

4.600

Welzijn

11

2.300

3 Inzetbaarheid, vitaliteit & arbeidsproductiviteit

6 Belangenbehartiging

3

1.900

De uitdaging is om de komende jaren ondanks de ont-

Transvorm behartigt op een krachtige wijze de belangen

14

4.500

groening en vergrijzing voldoende en kwalitatief personeel

van de aangesloten organisaties door gezamenlijke inkoop,

in te kunnen blijven zetten. Inzetten op ‘duurzame inzetbaar-

publicaties en deelname aan overleg. Door middel van

heid’ van medewerkers is daarbij van het grootste belang.

regioraden worden aangesloten organisaties direct

Voorbeelden zijn netwerken en bijeenkomsten over arbo,

betrokken bij de koers en de activiteiten van Transvorm.

Overig (eerstelijns zorg,

particuliere instellingen)

sector op het brede terrein van de arbeidsmarkt.

2.300 32.000

100 - 3000

met elkaar samenwerkt.

in staat op te komen voor de regionale belangen van de

51 76

> 3000

landelijke brancheorganisaties. De arbeidsmarkt in de sector

De toenemende zorgvraag en de veranderende arbeids-

0 - 100 100 - 1000

33.400

Kinderopvang

vinden. Ook de sectorale aanpak is van wezenlijk belang.

de arbeidsreserves in de verschillende regio’s in Brabant?

21.200

ideeën. Dit kan alleen worden bereikt als de sector als geheel

zorg en welzijn in Brabant. Hierdoor is Transvorm bij uitstek

welzijn nu en in de toekomst nodig? En hoe staat het met

de sector. Transvorm ontwikkelt en coördineert activiteiten

15

een belangrijke aanvullende rol op de activiteiten van de

Transvorm staat midden in het veld van de organisaties voor

kunnen voorzien is het nodig te investeren in het imago van

30

Werkveld medewerkers markt vragen om nieuwe en onorthodoxe oplossingen en

kunnen daarom het beste op regionaal niveau plaats-

Totaal aantal medewerkers*

Hoeveel nieuwe medewerkers heeft de sector zorg en

Ziekenhuizen

Met de uitvoering van haar activiteiten vervult Transvorm

het gebied van instroom en mobiliteit, opleiding en imago

Aantal aangesloten organisaties

5 Strategisch arbeidsmarktbeleid

Om nu en in de toekomst in de vraag om personeel te

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

zorg en welzijn is sterk regionaal bepaald. Activiteiten op

Aantal medewerkers

2 Beeldvorming & imago

Totaal

170

133.700

* Gehanteerd wordt een gemiddeld dienstverband van 25 uur per week. Deze gegevens worden niet weergegeven in de bovenstaande figuur.

* Deze gegevens worden niet weergegeven in de bovenstaande figuur.

activiteiten voor preventie en vermindering van fysieke belasting of agressie en instrumenten voor hrm-beleid.


Dit is Transvorm

voor werken in zorg en welzijn

Kernwaarde: verbindend Transvorm vertegenwoordigd 170 grote en kleine zorg- en welzijnsorganisaties.

De organisatie

RegioPlus

Transvorm is een stichting. De dagelijkse verantwoordelijk-

Transvorm is één van de 16 regionale werkgeversverbanden

heid voor het beleid ligt bij de directeur/bestuurder onder

die zich inzetten voor de sector zorg en welzijn. Landelijk zijn

toezicht van een raad van toezicht. De raad van toezicht

deze 16 organisaties verenigd in RegioPlus. Via deze structuur

wordt voornamelijk gevormd door bestuurders uit de sector

werken de regionale werkgeversverbanden nauw met elkaar

zorg en welzijn in Noord-Brabant. Bij de samenstelling wordt

samen en worden de regionale ervaringen op een krachtige

een evenwichtige spreiding over regio’s en werkvelden

wijze landelijk doorvertaald.

Aansluiting en tarieven Alle organisaties en instellingen die actief zijn op het gebied

Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant)

van zorg en welzijn en voldoen aan de aansluitingscriteria

herkenbaar zijn. Daarom zijn er regioadviseurs actief die

kunnen zich bij Transvorm aansluiten. De bijdrage is afhan-

de regio van haver tot gort kennen en daar het eerste

kelijk van de personele omvang van de organisatie.

aanspreekpunt voor de aangesloten organisaties vormen.

Nadere informatie over het activiteitenpakket, de tarieven

Naast de regioadviseurs zijn er specialisten werkzaam op het

en de aansluitingscriteria is verkrijgbaar op de website

gebied van imago, strategisch arbeidsmarktbeleid, perso-

www.transvorm.org of via telefoon 013 462 87 70 tot 31

neelsbeleid en onderwijs. In totaal omvat de organisatie

december 2011, per 1 januari 2012 is Transvorm bereikbaar

25 medewerkers.

via telefoon 088 144 4000.

Transvorm is gevestigd op een goed bereikbare locatie in Tilburg.

o Vo

Transvorm wil vooral ook in de regio’s (West-Brabant,

rw

Transvorm Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 013 462 87 70 tot 31 december 2011 T 088 144 4000 per 1 januari 2012 E info@transvorm.org I www.transvorm.org

Beelenkamp Ontwerpers

nagestreefd.

erk

en

Dit is Transvorm

(en

werk

gevers) i n zorg en welzijn


Dit is Transvorm

voor werken in zorg en welzijn

Kernwaarde: verbindend Transvorm vertegenwoordigd 170 grote en kleine zorg- en welzijnsorganisaties.

De organisatie

RegioPlus

Transvorm is een stichting. De dagelijkse verantwoordelijk-

Transvorm is één van de 16 regionale werkgeversverbanden

heid voor het beleid ligt bij de directeur/bestuurder onder

die zich inzetten voor de sector zorg en welzijn. Landelijk zijn

toezicht van een raad van toezicht. De raad van toezicht

deze 16 organisaties verenigd in RegioPlus. Via deze structuur

wordt voornamelijk gevormd door bestuurders uit de sector

werken de regionale werkgeversverbanden nauw met elkaar

zorg en welzijn in Noord-Brabant. Bij de samenstelling wordt

samen en worden de regionale ervaringen op een krachtige

een evenwichtige spreiding over regio’s en werkvelden

wijze landelijk doorvertaald.

Aansluiting en tarieven Alle organisaties en instellingen die actief zijn op het gebied

Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant)

van zorg en welzijn en voldoen aan de aansluitingscriteria

herkenbaar zijn. Daarom zijn er regioadviseurs actief die

kunnen zich bij Transvorm aansluiten. De bijdrage is afhan-

de regio van haver tot gort kennen en daar het eerste

kelijk van de personele omvang van de organisatie.

aanspreekpunt voor de aangesloten organisaties vormen.

Nadere informatie over het activiteitenpakket, de tarieven

Naast de regioadviseurs zijn er specialisten werkzaam op het

en de aansluitingscriteria is verkrijgbaar op de website

gebied van imago, strategisch arbeidsmarktbeleid, perso-

www.transvorm.org of via telefoon 013 462 87 70 tot 31

neelsbeleid en onderwijs. In totaal omvat de organisatie

december 2011, per 1 januari 2012 is Transvorm bereikbaar

25 medewerkers.

via telefoon 088 144 4000.

Transvorm is gevestigd op een goed bereikbare locatie in Tilburg.

o Vo

Transvorm wil vooral ook in de regio’s (West-Brabant,

rw

Transvorm Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 013 462 87 70 tot 31 december 2011 T 088 144 4000 per 1 januari 2012 E info@transvorm.org I www.transvorm.org

Beelenkamp Ontwerpers

nagestreefd.

erk

en

Dit is Transvorm

(en

werk

gevers) i n zorg en welzijn


Dit is Transvorm