Issuu on Google+

Activiteitenpakket

2013

Dit doet Transvorm Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Bij Transvorm zijn 170 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten. In totaal werken bij deze organisaties ruim 133.000 mensen. Dit is circa 90 % van het totaal aantal medewerkers in zorg en welzijn in Noord-Brabant.

Voor en met de aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, HRM-beleid, opleiding en imago. Jaarlijks wordt het activiteitenpakket van Transvorm aangepast en geactualiseerd. In 2013 bestaat het activiteitenpakket uit zes thema’s waaronder alle producten en diensten zijn ondergebracht.


1

Dit doet Transvorm

voor werken in zorg en welzijn

Instroom & mobiliteit

Het bieden van zorg en welzijn is op de eerste plaats mensenwerk. Daarom is het hebben van voldoende en gemotiveerde medewerkers hét centrale aandachtspunt in elke zorg- en welzijnsorganisatie. Transvorm ondersteunt de aangesloten organisaties door het bieden van concrete diensten, instrumenten en voorzieningen.

• BrabantZorg.Net

mobiliteit uit, die de regio belangrijk vindt. In 2013 zet

Met jaarlijks meer dan 3,5 miljoen unieke bezoekers en

Transvorm zich in voor de opzet en verdere ontwikkeling

circa 11.000 geplaatste vacatures is www.brabantzorg.net

van Servicepunten in de regio.

dé centrale marktplaats voor werken en leren in zorg en zijn op de toekomst wordt BrabantZorg.Net voortdurend

• Ontwikkelen, initiëren en ondersteunen van regionale mobiliteitsactiviteiten

vernieuwd en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen

De zorgsector is een brede sector en de verschillen tussen

welzijn in Noord-Brabant. Om nog beter voorbereid te

op het gebied van (digitale) personeelsvoorziening en de

werkvelden zijn groot. Sommige werkvelden kampen

toepassing van sociale media. Waar nodig worden op dit

met tekorten, anderen juist met overschotten. Ook is er

gebied speciale bijeenkomsten georganiseerd.

voortdurend sprake van kwalitatieve knelpunten. Met het ontwikkelen en stimuleren van een reeks van activiteiten wil Transvorm een bijdrage leveren aan de ontwikkeling

In aansluiting op BrabantZorg.Net ontwikkelt Transvorm

van mobiliteit in de regio’s in Brabant.

een speciale site voor hbo- en wo-opgeleiden. Doel is met de nieuwe site een belangrijke bijdrage te leveren aan de betere werking van de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden

• Innovatie en vernieuwing

in zorg en welzijn. De nieuwe site zal begin 2013 worden

In aansluiting op de behoeften in de regio ontwikkelt en begeleidt Transvorm (binnen de Servicepunten), samen

gepresenteerd.

met partners, voortdurend nieuwe projecten om de

• Ontwikkelen van een optimale structuur voor arbeidsmarkt en opleiden in de regio

instroom en mobiliteit van specifieke doelgroepen te

Voor het goed laten functioneren van de regionale arbeids-

concrete bijdrage geleverd aan het oplossen van knel-

bevorderen. Met deze projecten wordt een directe en

en opleidingsmarkt zijn op de eerste plaats de werkgevers

punten in de personeelsvoorziening, maar daarnaast zoekt

zelf verantwoordelijk. Maar werkgevers kunnen het niet

Transvorm actief naar innovatie en vernieuwing van

alleen. Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is een

werving en selectie binnen de sector.

nauwe samenwerking op (sub)regionaal niveau tussen werkgevers zelf en samenwerking met overheid en onder-

• Inzet van flexibele arbeid

wijs noodzakelijk. Transvorm ontwikkelt, ondersteunt en

Uitzendkrachten, zzp’ers, payrollers en gedetacheerden vormen ook bij zorgaanbieders een niet meer weg te denken

faciliteert deze samenwerking waar mogelijk.

flexibele schil. Maar wat zijn precies de voor- en de nadelen

• Ontwikkelen en ondersteunen van regionale Servicepunten Zorg & Welzijn

van zo’n flexibele schil? En hoe ziet een optimale organisatie van de ‘flexarbeid’ er uit?

Een belangrijk onderdeel binnen de regionale samen-

In 2013 werkt Transvorm samen met aangesloten organi-

werkingsstructuur is een ‘Servicepunt Zorg & Welzijn’.

saties aan de verdere uitwerking van de visie op inzet van

Binnen het Servicepunt kunnen werkzoekenden, studenten

flexibele arbeid en de concrete aandachtspunten die

en carrièreswitchers terecht met al hun vragen over werken

daarbij van belang zijn. Bijzondere aandacht is daarbij

en leren in zorg en welzijn. Daarnaast voert het Servicepunt

voor het transparanter en efficiënter maken van de inzet

concrete projecten op het gebied van instroom en

van zzp’ers. 1

2


2

Dit doet Transvorm

voor werken in zorg en welzijn

Beeldvorming & imago Om nu en in de toekomst in de vraag naar personeel te kunnen voorzien is het nodig te investeren in het imago van de sector. Transvorm ontwikkelt en coördineert activiteiten om een realistisch en positief beeld van werken en leren in zorg en welzijn uit te dragen. • Organisatie en coördinatie van de Week en Open Dag van Zorg en Welzijn

organisaties duurzame verbindingen aan. Gezien het succes

De jaarlijkse Week en Open Dag van Zorg en Welzijn

uitgerold. Daarnaast wordt de formule en de methodiek

vormen een belangrijk evenement, waardoor vele dui-

van ZoWee! doorontwikkeld, onder andere met en voor

van de pilot worden de activiteiten in 2013 provinciebreed

zenden belangstellenden een kijkje achter de schermen

middelbare scholen. Dat is van belang voor een doorgaan-

nemen. In 2013 is de Week van Zorg en Welzijn van

de leerlijn en tevens voor een positieve beeldvorming.

11 t/m 16 maart. In deze week wordt werken en leren in onder de aandacht gebracht. Op zaterdag 16 maart vormt

• Organiseren en ondersteunen van communicatieplatformen en themabijeenkomsten

de Open Dag van Zorg en Welzijn de grote afsluiting.

In de communicatieplatformen en bijeenkomsten werken

de sector zorg en welzijn in een waaier van activiteiten

vertegenwoordigers vanuit de zorg- en welzijnsorganisaties

• Ontwikkelen en verspreiden van de BrabantZorgKrant

samen aan een positieve beeldvorming over het werken in de sector zorg en welzijn. Door kennisdeling tussen orga-

Begin maart 2013 wordt de jaarlijkse BrabantZorgKrant

nisaties wordt de expertise van de deelnemers

bij 1,1 miljoen huishoudens in Noord-Brabant bezorgd.

vergroot.

Per regio wordt de krant met specifieke informatie over de zorg- en welzijnsorganisaties in de regio gevuld. Het doel is

• Promotiecampagne ‘Zorgen doet er toe’

bekendheid geven aan de activiteiten in de Week van Zorg

Transvorm ontwikkelde op basis van uitgebreid onderzoek de meerjarige promotiecampagne ‘Zorgen doet er toe!’

en Welzijn en het werken in de sector promoten.

Deze campagne draagt bij aan een positief en reëel beeld

• Het geven van ondersteuning bij regionale banenbeurzen, branchedagen en onderwijsbeurzen

van het werken in zorg en welzijn, zowel binnen de sector als naar externen. Aangesloten organisaties kunnen

Het is van belang dat zorg en welzijn zich op een profes-

kosteloos gebruik maken van een breed palet aan pro-

sionele en aantrekkelijke wijze presenteert. Transvorm

motiemiddelen. In 2013 evalueren we de campagne en

coördineert, ondersteunt en begeleidt de presentatie op

wordt een plan voor voortzetting opgesteld.

regionale banenbeurzen, branchedagen en onderwijsbeurzen. In 2013 zullen nieuwe flexibel toepasbare (stand)

• Innovatie en ontwikkeling

materialen worden ontwikkeld, die voor uiteenlopende

Om jongeren of zij-instromers te ‘verleiden’ voor een baan of opleiding in zorg en welzijn voldoet een simpele folder

evenementen kunnen worden ingezet.

niet. De inzet van een breed palet aan communicatiemid-

• Het geven van voorlichting

delen en instrumenten is daarvoor nodig. Transvorm is

De afgelopen jaren heeft Transvorm het unieke project Zo-

voortdurend op zoek naar ontwikkeling en verspreiding

Wee! ontwikkeld en uitgevoerd. Het doel van ZoWee! is de

van nieuwe producten op dit gebied. Daarbij wordt

beeldvorming over werken in zorg en welzijn bij kinderen in

aangesloten bij nieuwe technieken en verspreidings-

het basisonderwijs te verbeteren door lokaal basisscholen

mogelijkheden, zoals de inzet van social media, app’s en

en zorgorganisaties bij elkaar te brengen en uitwisselings-

serious gaming.

activiteiten te laten organiseren. Hierdoor gaan scholen en 2


3

Dit doet Transvorm

voor werken in zorg en welzijn

Duurzame inzetbaarheid Het is een uitdaging om de komende jaren ondanks de ontgroening en vergrijzing voldoende en kwalitatief zorgpersoneel te kunnen blijven inzetten. Inzetten op ‘duurzame inzetbaarheid’ van medewerkers is daarbij van het grootste belang. In 2013 vormt het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe en concrete activiteiten op dit gebied voor Transvorm opnieuw een speerpunt. • Ondersteunen en faciliteren van de Kenniskring HR Zorg

van de website van Transvom (MijnTransvorm) kan kennis

In de Kenniskring HR Zorg vinden HRM professionals elkaar

manier worden gedeeld.

en informatie ook digitaal op een veilige en gemakkelijke

voor het uitwisselen van kennis en ervaring op het

• Activiteiten ‘Gezond en Zeker’

werkgebied.

Transvorm voert samen met collega-werkgevers-

• Kennis delen, verbinden en enthousiasmeren

organisaties het landelijke programma ‘Gezond en Zeker’

De belangrijkste rol van Transvorm op het gebied van duur-

uit. Door middel van kennisdagen, een magazine, een

zame inzetbaarheid is het verspreiden van informatie en

digitale nieuwsbrief, een website en discussiefora kunnen

publicaties over nieuwe ontwikkelingen en ‘best practices’

ervaringen ook op landelijk niveau worden uitgewisseld.

op het gebied van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en arbeidsproductiviteit. Op de website van Transvorm wordt

• Innovatie en ontwikkeling

een ‘digitale etalage’ ingericht met alle activiteiten, good

Op specifieke onderdelen levert Transvorm een concrete

practices, tips en dergelijken die bijdragen aan het vormge-

bijdrage aan de innovatie en ontwikkeling van duurzame

ven van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

inzetbaarheid van medewerkers in zorg en welzijn. Belangrijke onderwerpen in 2013 zijn: - Sociale innovatie;

Tevens stellen we als doel om aangesloten zorgaanbieders

Sociale innovatie biedt zorg- en welzijnsorganisaties de

te stimuleren en te enthousiasmeren om een actief beleid te voeren op inzetbaarheid. Er zal een tweedaagse training

mogelijkheid in te spelen op veranderingen in de zorg-

worden georganiseerd om door middel van een stap-

vraag en de arbeidsmarkt door het werk met inbreng van

penplan te komen tot strategisch beleid in het kader van

medewerkers anders te organiseren. In 2012 is Trans-

inzetbaarheid.

vorm gestart met een veelomvattend project om sociale innovatie verder op de agenda te zetten. Activiteiten

In 2013 zullen we een informatiemiddag organiseren over

die hieronder vallen zijn onder meer de organisatie van

meetinstrumenten, over welke instrumenten er allemaal

Masterclasses, ontwikkeling van voorbeeldprojecten en

zijn op dit brede beleidsterrein en hoe we gaan ordenen.

organisatie van uitwisselingsbijeenkomsten. De activiteiten op dit gebied zullen in 2013 worden doorgezet.

Eind 2013 zullen we een bijeenkomst organiseren ter

- Talentvolle Young professionals;

stimulering en verdere verdieping op het thema. Dit is een

Talentvolle Young professionals lopen vaak vast in de

vervolg op de succesvolle bijeenkomst van eind 2012.

bestaande structuur en cultuur van zorg- en welzijns Door middel van bijeenkomsten, werkgroepen en netwer-

organisaties. Tegelijk worstelen organisaties met de vraag

ken kunnen ergocoaches, veiligheidscoaches, arbocoör-

hoe ze Young Professionals een plek kunnen geven in

dinatoren en P&O-medewerkers die betrokken zijn bij de

de organisatie. De vraag is hoe de sector zorg en welzijn

preventie van fysieke belasting en agressie, elkaar ontmoe-

ook voor Young Professionals een (meer) aantrekkelijke

ten en kennis delen. Transvorm sluit met de organisatie van

werkgever kan zijn. Samen met een actieve groep jonge

de bijeenkomsten aan bij de behoefte in specifieke regio’s

professionals stimuleert Transvorm Young Professionals

en werkvelden. Door de inzet van het besloten gedeelte

bij Het Nieuwe Werken in hun organisatie.

3

4


Dit doet Transvorm

4

voor werken in zorg en welzijn

Aansluiting beroepsonderwijs & beroepspraktijk Door de voortdurend veranderende behoefte in de sector is de aansluiting op beroepsonderwijs en beroepspraktijk in iedere regio een belangrijk item. In veel regio’s ontstaan nieuwe initiatieven om de aansluiting onderwijs en praktijk op kwalitatief en kwantitatief niveau te verbeteren. Voorbeelden zijn zorgacademies, loopbaanoriëntatiepunten, etc. • Innovatie en ontwikkeling

•O  ntwikkelen en ondersteuning van een regionale structuur voor opleiden

Ook op het gebied van opleiding is behoefte aan innovatie

De centrale missie van Transvorm is het realiseren van een

en ontwikkelingen. Waar mogelijk ondersteunt Transvorm

evenwichtige en adequate personeelsvoorziening in de

projecten op dit gebied. Belangrijke projecten in 2013 zijn

sector zorg en welzijn. Het opleiden van voldoende mede-

onder meer:

werkers voor nu en in de toekomst, die bovendien over de

- Branchegericht opleiden in de GGZ en Verslavingszorg

juiste kwalificaties beschikken, is daarbij essentieel. Om dit

Binnen het kader van dit project worden ontwikkelingen

te realiseren ontwikkelt Transvorm een reeks van initiatie-

binnen de GGZ-branche in Zuid-Nederland vertaald naar

ven. Belangrijke onderdelen daarvan zijn:

inhoud en vorm van onderwijs en wordt onderzocht

- Het samenstellen en verspreiden van rapportages over

hoe meer uniformiteit in begeleiden en beoordelingen

belangrijke ontwikkelingen op het gebied van opleiden

bewerkstelligd kan worden.

op provinciaal en regionaal niveau. Waar mogelijk vormen

- Leerlandschap OKC

deze rapportages de input voor concrete afspraken en

Binnen dit project wordt gericht gewerkt aan de

taakstellingen op het gebied van arbeidsmarkt en

ontwikkeling van eigentijdse en toekomstbestendige

opleiden in de regio;

opleidingen op het gebied van operatieve en

- Het organiseren en/of ondersteunen van regionaal

anesthesiologische zorg en technieken.

overleg op strategisch of uitvoerend niveau tussen werkgevers en opleidingsorganisaties om afstemming en uitwisseling tot stand te brengen of concrete knelpunten en problemen op te lossen; - Het ondersteunen van concrete projecten en initiatieven zoals zorgacademies die op regionaal niveau een bijdrage leveren aan de oplossing van concrete knelpunten. Met haar inzet sluit Transvorm aan bij de wensen en verwachtingen die bij de aangesloten zorgwerkgevers leven.

Kernwaarde: verbindend Transvorm vertegenwoordigt 170 grote en kleine zorg- en welzijnsorganisaties.

4


5

Dit doet Transvorm

voor werken in zorg en welzijn

Strategisch arbeidsmarktbeleid Hoeveel nieuwe medewerkers hebben zorg en welzijn nu en in de toekomst nodig? Hoe staat het met de arbeidsreserves in de verschillende deelgebieden in Brabant? Transvorm doet onderzoek naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de regio en verzamelt informatie die zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunen bij de beleidsbepaling. • Ontwikkelen en uitvoeren (regionaal) arbeidsmarktonderzoek

• Stimuleren van Strategische Personeelsplanning (SPP)

Jaarlijks doet Transvorm in samenwerking met collega-

Veel organisaties staan nog maar aan het begin van de

werkgeversorganisaties onderzoek naar ontwikkelingen op

ontwikkeling van een strategisch personeels- en oplei-

het gebied van vacatures, personeelsformatie, instroom in

dingsbeleid voor de eigen organisatie. In 2013 ondersteunt

opleiding en arbeidsreserves. Waar nodig worden deel-

Transvorm de ontwikkeling en invoering van strategische

onderzoeken of inventarisaties op regionaal of provinciaal

personeelsplanning bij individuele organisaties en in regio’s

niveau door Transvorm zelf uitgevoerd. De onderzoeks-

door het organiseren van trainingen, leergangen en bijeen-

gegevens vormen de basis voor beleidsanalyses en

komsten.

strategische scenario’s voor zorg en welzijn.

• Informeren en rapporteren over arbeidsmarkt ontwikkelingen op (sub)regionaal niveau Tweemaal per jaar publiceert Transvorm de regionale rapportage ‘Arbeidsmarkt in Kaart’. Deze rapportage geeft een samenhangend overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en trends die in de regio van belang zijn voor het bijsturen van het strategisch arbeidsmarktbeleid

Informatie, onderzoek en managementtools

en opleidingsbeleid. In (regionale) bijeenkomsten bespreken we de rapportage met de aangesloten organisaties.

Door arbeidsmarktonderzoek, de

We combineren de uitkomsten van het onderzoek met

ArbeidsMarkt Organisatie Scan en

praktische ervaringen om specifieke en concrete acties te

het stimuleren van Strategische

kunnen ontwikkelen.

Personeelsplanning ondersteunt Transvorm de beleidsbepaling binnen

• Informeren, rapporteren en adviseren van individuele instellingen

zorg-en welzijnsorganisaties.

In 2010 is Transvorm gestart met de ontwikkeling van de zogenaamde ArbeidsMarkt Organisatie Scan (AMOS). Doel van de AMOS is individuele instellingen tot op detail te informeren over de positie op de arbeidsmarkt. Om de scan te kunnen maken maakt Transvorm gebruik van een gespecialiseerd analyseprogramma. De informatie kan als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van een strategische personeelsplanning (SPP) voor de organisatie. Het doel is uiteindelijk jaarlijks aan alle aangesloten organisaties een AMOS aan te kunnen bieden.

5

6


Dit doet Transvorm

6

voor werken in zorg en welzijn

Belangenbehartiging Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn in Noord-Brabant. In 2013 vult Transvorm haar rol als werkgeversorganisatie krachtig in door het actief behartigen van de belangen van de aangesloten instellingen op alle thema’s uit haar werkplan.

• Ondersteunen en begeleiden regioraden

• Innovatie

Per subregio (West-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-

De te verwachten schaarste op de arbeidsmarkt is niet

Brabant en Noordoost-Brabant) zijn regioraden actief,

alleen op te lossen met meer personeel. Slimmer organi-

waaraan vertegenwoordigers van aangesloten organi-

seren van zorg en welzijn door technologische en sociale

saties deelnemen. In 2013 zullen deze regioraden naast

innovatie is nodig.

inhoudelijke uitwisseling nog verder worden uitgenodigd

Om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de samen-

actief mee te denken over de koers en de activiteiten van

hangende innovatie op deze gebieden heeft Transvorm

Transvorm.

een ‘Kennisknooppunt Innovatie Zorg en Welzijn’ geïntroduceerd. Het Kennisknooppunt is de plaats waar:

• Realiseren van inkoop- en kortingsvoordelen door samenwerking

- alle actuele kennis over innovatie binnen de sector bijeen

Met specifieke leveranciers sluit Transvorm contracten af

toegankelijk is;

wordt gebracht en transparant beschikbaar en

die interessante kortingen voor aangesloten leden met

- opgedane kennis, ervaringen en good practices met

zich meebrengen. In 2013 zullen waar mogelijk verdere

elkaar worden gedeeld en waar nodig nieuwe initiatieven

mantelcontracten en overeenkomsten worden afgesloten,

worden genomen;

waardoor financieel voordeel kan worden behaald. Bij het

- samenwerking binnen de sector en met innovatie-

ontwikkelen hiervan maakt Transvorm gebruik van de

bedrijven (MKB) toeneemt en wordt gestimuleerd.

deskundigheid die in het veld aanwezig is.

In 2013 zal op een actieve wijze invulling worden gegeven aan de verdere invulling van het kennisknooppunt.

• Publicaties Door middel van publicaties worden aangesloten instellingen geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen. Belangrijke uitgaven in 2013 zijn: - NieuwsImpuls Maandelijks wordt een digitale nieuwsbrief verspreid met actuele informatie over ontwikkelingen binnen de sector zorg en welzijn; - Magazine InVorm De doelgroep voor het magazine bestaat op de eerste plaats uit het bestuur en management van de aange sloten organisaties. Daarnaast vervult het magazine een functie in het uitdragen van de belangen van de sector bij belanghebbenden en belangstellenden in Noord-Brabant.

6


Regioadviseurs

Regioadviseurs West-Brabant

Transvorm wil zo goed mogelijk aanspreekbaar voor de

Anke Flim

aangesloten organisaties en zichtbaar zijn in de regio.

a.flim@transvorm.org

Daarom richten we ons sterk op het subregionale niveau

06 250 545 76

in Noord-Brabant en hanteren de regio-indeling West-, Midden-, Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Carla van den Broek Per regio zijn regioadviseurs benoemd die de regio van

c.vdbroek@transvorm.org

haver tot gort kennen en daar het eerste aanspreekpunt

06 250 544 97

voor de aangesloten organisatie vormen. Regioadviseurs Midden-Brabant Esther Kluiver e.kluiver@transvorm.org 06 250 545 36

Karin van de Wetering k.vdwetering@transvorm.org 06 115 200 93

Regioadviseurs Noordoost-Brabant Liesbeth Verstegen l.verstegen@transvorm.org 06 506 042 86

Tom Rademaker 06 115 335 68

Regioadviseurs Zuidoost-Brabant Christian van Ool c.vanool@transvorm.org

Transvorm

06 250 545 52

Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 4000 E info@transvorm.org I www.transvorm.org

Michiel van den Heuvel m.vdheuvel@transvorm.org 06 115 200 94

Ontwerp: Beelenkamp Ontwerpers Foto cover: ZorginBeeld / Frank Muller

t.rademaker@transvorm.org


Dit doet Transvorm, 2013