Page 1

Nr 4/14 20. februar 2014 24. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,Ansv.redaktør/utgiver: Bjørn Eilert Eriksen Forlagsredaktør: Thomas N. Witsø-Bjølmer Redaktør: Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Glenn Lund, Klaus Eriksen, Øyvind Ludt. Annonser/abonnement: Mia Karlsson (mia@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836

Den viktigste havnen - Det er en klart økende interesse på rederisiden for å tenke nye transportløsninger for fersk fisk. Transport- og oppdrettsnæringen må nå i fellesskap komme fram til alternativer til veitransporten. Vi har bare idéene. Det understreker prosjektleder Jan Erik Netter som innleder på sluttkonferansen til Food Port-prosjektet denne uken. Utvikling av Hitra kysthavn er et av Kristiansund og Nordmøre Havns (KNH) store prosjekter. Som partnere i EU-prosjektet Food Port Project, jobbes det med en båtrute mellom Hitra og Zeebrugge i Belgia.

En optimistisk Netter er ikke i tvil om at dette blir den viktigste havnen for transporten langs vestkysten av Norge. Interreg-prosjektet ”Connecting food port regions – between and beyond” (Food Port Project, FPP, www.foodport.eu), setter Hitra/Frøya og sjømateksport i sentrum. Prosjektet har vært aktivt siden våren 2011, og interessen for sjømat har forsterket seg gjennom prosjektperioden. Det har vært arrangert flere workshops og møter med internasjonal deltagelse for å formidle bærekraftige transportløsninger for sjømatindustrien i Midt-Norge.

Logistikkprisen til Fenes Lars Inge Fenes ble tildelt logistikkprisen i Trøndelag under festmiddagen på den 40. utgaven av Røroskonferansen nylig. Senja-væringens evne til å fornye trøndelagsavdelingen i Logistikkforeningen er juryens hovedbegrunnelse for pristildelingen. I år samlet Røroskonferansen hele 250 deltagere. De siste årene har den tradisjonsrike konferansen grad-

vis trukket flere deltakere. Legger man til et godt lederskap av Trøndelagsavdelingen siden 2005 (har sittet i styret siden 2002), var Fenes både et populært og ukontroversielt valg. Juryen besto av Guttorm Sand (PostNord Logistics), Rolf Aarland (Trondheim Havn IKS) og den pensjonerte forenings- og bransjeveteranen Jan Are Tevik.

1 - Transport Inside 4/14

Deltagere har også vært oppdrettsselskaper, rederier, norske og utenlandske havner, matprodusenter og ulike transport- og logistikkselskaper. Hitra kommune tilrettelegger nå for sjøtransportløsning i Midt-Norge som supplement til dagens veitransportdominans. Food Port har som mål å utvikle Nordsjøregionen som den beste klyngen og hub’en i Europa for transport av mat via «grønne transportkorridorer» for matvarer mellom regionene rundt Nordsjøen. Prosjektet samler 18 partnere, inkludert regionale myndigheter, fra de seks

I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: Bygger terminal...................2 Ny Optimera-direktør ..........2 “Årets Narviking” ................3 64 mrd. i gevinst ..................3 Kjøper 50 biler .....................5 Nik’en skjøt gullfuglen .........7 Wasa leder seniorene...........8 WW åpner i Barcelona .........9 100 oppstillingsplasser...........9 Tone Fosshaug til Volvo .......11


nordsjølandene Belgia, Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Storbritannia.

Siste nytt Bygger Terminal ▼ Posten Norge vil samle terminalvirksomheten i Trondheim sør for sentrum. Konsernet vil investere om lag 500 millioner kroner i det nye post- og logistikksenteret som er planlagt å stå ferdig i 2016 og vil være arbeidsplass for nærmere 500 medarbeidere. Senteret omfatter dagens post- og pakketerminal på Sluppen, og tre terminaler Bring har på Brattøra. – Når vi samler all terminalvirksomheten i Trondheim på ett sted, vil det gi kundene et bedre tilbud og styrke Posten og Brings konkurransekraft i området. Vi vil oppnå stordriftsfordeler, samtidig som trafikk- og miljøbelastningen blir mindre, sier regiondirektør Per Ivar Tiller i Posten Norge. Ifølge beregningene Posten har gjort vil samlokaliseringen redusere antall kjørte kilometer med 250.000 i året for Postens og Brings virksomhet i Trondheim. Posten Norge arbeider nå med å kjøpe egnet tomt til nybygget, og har flere gode alternativer sør for Trondheim sentrum. Kjøp av

tomt er planlagt i løpet av våren 2014. Samtidig vil Postens terminal på Sluppen bli lagt ut for salg. Når det nye logistikksenteret står ferdig vil Bring flytte sin virksomhet fra Brattøra. Det nye post- og logistikksenteret vil bli det største i Norge for samproduksjon både av brev, pakker, gods og termo.

Stopper Ica-avtalen ▼ Konkurransetilsynet sier nei til avtalen Ica og Norgesgruppen inngikk for over ett år siden. Tilsynet mener avtalen vil svekke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet, skriver selskapet i en pressemelding. Den foreløpige vurderingen er at avtalen om innkjøpsog distribusjonssamarbeid mellom Ica og Norgesgruppen er ulovlig, og at samarbeidet derfor må opphøre. Ica og Norgesgruppen fikk i forrige uke oversendt et dokument på 56 sider med varsel om dette. De har frist frem til 25. april til å svare tilsynet. - Det er for tidlig for oss å kommentere dette nå. Vi må bruke tid på å gå gjennom hele varslet grundig, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis i Ica Norge til Aftenposten. Konkurransetilsynet begrunner opphøret av avtalen med at de to får en sterk po-

www.fltas.no Tel: 69 35 83 40 - Fax: 69 35 83 50

2 - Transport Inside 4/14

sisjon i lokale markeder i deler av landet. - Samlet har Norgesgruppen og Ica høye markedsandeler nasjonalt, og de har i tillegg en særlig sterk posisjon i lokale markeder i deler av landet. Avtalen mellom de to kjedene gjør det mulig å utnytte markedsmakt, og dette kan svekke konkurransen til skade for forbrukerne, sier konkurransedirektør Christine Meyer i pressemeldingen. I desember offentliggjorde Coop og Rema 1000 at de hadde inngått en innkjøpsavtale, Core. - Core-samarbeidet har ikke påvirket vår vurdering om at avtalen mellom Ica og Norgesgruppen er ulovlig, sier Meyer. Butikkjeden Ica meldte tidligere i år at de kan komme til å legge ned alle sine butikker i Nord-Norge og distriktene hvis Konkurransetilsynet vender tommelen ned for innkjøpssamarbeidet med Norgesgruppen.

Ny Direktør i Optimera ▼ Harald Johnsen (40) er ny logistikkdirektør i Optimera. Han kommer fra stillingen som produksjons- og logistikkdirektør i Bakers. I Optimera vil han blant annet se på behovet for nye logistikktjenester for å møte markedets behov. – I tillegg til å sørge for at byggevarehusene våre alltid har riktige volum av aktuelle

Ring oss for dør - dør transport til og fra kontinentet


byggevarer, er en sentral oppgave for Optimeras logistikkvirksomhet å bidra til å effektivisere og rasjonalisere vareflyten frem til proffkunden. Tidsluken fra bestilling til levering krymper stadig, og kravene til presisjon øker. Dette er noe av det jeg vil videreutvikle, sier Johnsen. Johnsen har befalsskole og krigsskoleutdanning fra Hæren. Etter plikttjenesten i 1999, tok han Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Der gikk han ut som sivilingeniør i 2003. Herfra gikk veien videre til Lilleborg og Stabburet (Orkla) før han begynte i Bakers i 2008. Bakers var en del av Orkla-systemet frem til NorgesGruppen overtok i 2012. I Bakers hadde han nå sist ansvaret for 11 fabrikker på mange av de samme stedene som Optimera har sine ni logistikkanlegg. Bakers sin logistikk er svært omfattende og krevende, og en god erfaring å ta med seg inn i en stor og svært så interessant jobb i Optimera.

Arnøy «Årets Narviking» ▼ Lokalavisen Fremover har kåret havnedirektør Rune Arnøy til «Årets Narviking». Narvik Havn hadde et rekordår i 2013, og gikk med et solid overskudd på 12,6 millioner kroner. Men overskudd er ikke nok for Arnøy, som har større visjoner for Narvik Havn. - Et av de største målene

er realiseringen av prosjektet med nye Narvik Havn for å få plass til flere store aktører, både innen bulk, containere og annet gods, sier Arnøy til Fremover. Arnøy har i årevis reist verden rundt for å promotere Narvik som havn og knutepunkt. - Uansett hvor han er i verden, så snakker han Narviks sak. Han poengterer byens betydning som transportknutepunkt, enten han snakker om den nordlige sjørute i internasjonale fora – eller han holder foredrag i pensjonistforeningen, sier sjefredaktør i Fremover Tone Angell Jensen.

64 mrd. i gevinst ▼ Å bygge en kortest mulig motorvei fra Oslo til Bergen kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 64 milliarder kroner. Det viser en rapport fra Oslo Economics. Rapporten ble presentert på Den nasjonale Veikonferansen som Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) arrangerte i Bergen i forrige uke. Beregningene viser at dersom det bygges en veitrasé som kun er 30% lengre enn luftlinjen mellom Oslo og Bergen og som kan tilbakelegges i motorveishastighet, anslåes de samfunnsøkonomiske bruttogevinstene over 40 år til å ha en nåverdi på 64,6 milliarder kroner. Gevinsten inkluderer verdien av spart tid, lavere res-

sursforbruk, lavere karbonutslipp og færre ulykker. Også mindre utbedringer gir betydelig med gevinst i form av sparte transportkostnader, viser beregningene fra Oslo Economics. - Rapporten viser med tydelighet det OFV har hevdet lenge: At nasjonal transportpolitikk bør satse på én hovedtrasé mellom øst og vest, og kanalisere mest mulig investeringsmidler til denne og bygge ut fra byregionene, sier næringspolitisk direktør Vilrid Femoen i OFV. Hun håper rapporten vil bli et viktig dokument for regjeringen når den skal realisere veipolitikken som er beskrevet i regjeringsplattformen. - Beregningene synliggjør at den samfunnsøkonomiske gevinsten øker med kortere trasé og bedre veistandard, og ved økt trafikk og en voksende andel tungtrafikk. OFV er overbevist om at selv når gevinsten av ny hovedvei mellom øst og vest balanseres opp mot blant annet utbyggingskostnader og klimaregnskap, vil dette være lønnsomt for Norge. - Rapporten viser på en klar og tydelig måte at veibygging lønner seg. Nå må det for alvor satses på store, lange veiprosjekter som bidrar til å binde landet og regionene sammen. I en slik sammenheng er hovedveisystemet mellom nord og sør, øst og vest helt sentralt, sier Femoen.

TRANSPORT - IMPORT - EKSPORT - NCTS - FORHÅNDSVARSLING - SPEDISJON

O A Halvari AS er et programvarehus som utvikler programvare og selger egenutviklede programmer. Våre produkter omfatter systemer for fortolling, transittering, forhåndsvarsling, produksjon av eksportdokumenter, fraktbrev og komplette administrative systemer for speditører og transportører.

O A Halvari AS, Lilleakerveien 25, 0283 Oslo • Telefon 22 51 56 10 • Telefaks 22 06 17 70 • E-post: firmapost@halvari.no

3 - Transport Inside 4/14


Transportbruker’n Navn: Ketil Solvik-Olsen Stilling: Samferdselsminister

- Tungtransporten trenger egen trasé.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) slo et slag for tungtransporten mellom øst og vest på Den nasjonale veikonferansen i Bergen nylig. Her slo samferdselsministeren fast at tungtransporten må topp-prioriteres med én trase mellom Oslo og Bergen/Haugesund. - Det gir ingen mening å ha fem hovedveialternativer, understreket Solvik-Olsen. Han viste til Rv7 over Hardangervidda, E16 over Filefjell, Rv52 over Hemsedalsfjellet, E134 over Haukeli og Fv 50 Hol-Aurland. Samferdselsministeren ville ikke røpe hvilken av dagens alternativer Regjeringen vil satse på. – Men det er lite hensiktsmessig å kombinere tungtrafikk med turisme, sa Solvik-Olsen. I dag har Rv7 status som nasjonal turistvei. Samferdselsministeren understreket også betydningen av å se øst-vesttraséen i sammenheng med nord-sørkorridoren, og viste til E39- og E6satsingen. Nylig ba Regjeringen Statens vegvesen lage en konseptvalgutredning (KVU), et mulighetsstudium, for Rv7. - Slike utredninger tar flere år å lage. Men allerede i løpet av året skal Regjeringens hovedutredning for øst-vest forbindelse på vei være klar, med anbefalinger om å prioritere, sa SolvikOlsen. Samferdselsministeren fortale de 230 deltagerne på årets veikonferanse litt om hvilken rolle Regjeringens planlagte veifinansieringsselskap skal få. - Det vil blant annet få et betydelig ansvar for strekningene fergefri E39 på Vestlandet, E6 og

E18. Og at selskapet og Veivesenet kommer til å dele på traseene, formidlet Solvik-Olsen som understreket videre: - Veiselskapet skal bygge vei der det ikke er vei i dag, mens Veivesenet skal ta seg av delstrekningene der dagens vei skal oppgraderes. Rv52 over Hemsedalsfjellet er løsningen for øst-vestforbindelsen, ifølge prognosene i den ferske rapporten til Oslo Economics, og som ble presentert på Den nasjonale veikonferansen i Bergen. Managing Partner Rolf Sverre Asp i analyseselskapet fortalte at det vil koste samfunnet 184 milliarder kroner å frakte gods og folk mellom Oslo og Bergen i perioden 2021-2060. – Spørsmålet er om hvor mye dette beløpet kan reduseres, sa Asp. Oslo Economics, som driver analyse innen samfunnsøkonomi, konkluderer med at Rv52 over Hemsedalsfjellet er den strekningen hvor dagens trafikkostnader kan reduseres mest, om man forkorter de ulike strekningene og øker gjennomsnittshastigheten. Oslo Economics har hatt flere oppdrag fra Finansdepartementet med å kvalitetssikre økonomien i store samferdselsprosjekt. Ifølge den ferske rapporten fra analyseselskapet er det også på traséen over Hemsedalsfjellet at trafikken øker mest, fra 2012 til 2013 økte den 5%. Denne rapporten plasserer Stortingets foreløpige valg, E16 over Filefjell, på tredjeplass. Dette skjer samtidig som Regjeringen starter to utredninger for å avgjøre hvilken trasé den skal gå for.

UK & IRELAND Spesialisten Daglige avganger til/fra UK og Ireland Vi løser også kontinent lastinger E-post: andre.vika@dfds.com Tlf: 23 31 53 07 Faks: 23 31 53 20 www.dfds.com

4 - Transport Inside 4/14


Dachser dobler

Transporterer for 90 mill.

▼ Da Dachser flyttet inn i ny terminal på Vinterbro utenfor Oslo for halvannet år siden, tok man i første omgang i bruk halve terminalbygningen. Nå skal hele terminalen tas i bruk. Dermed dobles kapasiteten. - Når vi nå åpner for doblet kapasitet i terminalen, ligger vi foran planene vi la for tre år siden. På disse tre årene har vi mer enn doblet volumene våre, og er nå inne i en solid positiv utvikling og hittil har vi skapt over 30 nye arbeidsplasser, hovedsakelig fra lokalmiljøet, sier daglig leder i Dachser Norway, Hans-Thomas Andersen. - Kundene etterspør i økende grad vår differensierte produkt- og tjenestetilbud, og setter pris på de valgmulighetene dette gir. At vi har daglige avganger til alle Dachsers destinasjoner i Europa, og garanterte transittider, er det få andre leverandører som kan tilby, sier Andersen. Den økte virksomheten i Dachsers Nordiske og internasjonale logistikknettverk bidrar også til suksessen i Norge. - Vi er veldig tilfreds med utviklingen i Norge, og at man allerede nå tar i bruk hele terminalen vil gi oss et godt utgangspunkt for å vokse i det norske logistikkmarkedet, sier adm. direktør Finn Skovbo Pedersen i Dach ! ser Nordics.

▼ Sunndal-firmaet T. Ottem Transport har avtaler med Hydro Sunndal verd 90 mill. kroner. I fjor inngikk selskapene to avtaler. Først en på transport av avfall, dross, kaldmetall og bunnkull de neste fem årene, så en på kjøring av pressbolt fra Hydro Sunndal til norske kunder, og ta med skrap i retur. Den første ble inngått sommeren 2013, den siste gjelder fra januar i år. - Vi har vunnet kontraktene i konkurranse med landsdekkende transportfirmaer. At vi fikk fornyet den største kontrakten først og deretter inngått kontrakt på metallkjøring nå har vært svært viktig og gledelig for oss. Dette sikrer minst ti arbeidsplasser hos oss, forteller Torstein Ottem i T. Ottem Transport til Tidens Krav. Selskapet har til sammen 27 vogntog som kjører over hele landet.

For Clas Ohlson i Norge ▼ Clas Ohlson har inngått et langsiktig samarbeid med PostNord om distribusjon også i Norge. Hittil har PostNord stått for distribusjon av Clas Ohlson-kjedens 76 butikker i Sverige og 30 butikker i Finland. Nå utvides samarbeidet til også å omfatte distribusjon til de 64 butikkene i Norge. Avtalen innebærer også interne leveranser fra Clas Ohlsons nor-

diske leverandører. PostNord skal levere effektive transportløsninger som bidrar til å minske CO2-utslipp. Den nye avtalen mellom PostNord og Clas Ohlson innebærer et tettere og mer omfattende samarbeid. - Samarbeidet er en anerkjennelse av at vi har sterke logistikkløsninger på det nordiske hjemmemarked, sier Håkan Ericsson, konsernsjef og adm. direktør i PostNord. – Med et tettere samarbeid med PostNord kan vi effektivisere våre transportløsninger. Det er viktig å gjøre dette i takt med en virksomhet som vokser. Den nye transportløsningen bidrar til å redusere CO2-utslippene, noe som har vært et viktig parameter i forhandlingene, sier Klas Balkow, adm. direktør og konsernsjef i Clas Ohlson.

DSV kjøper over 50 biler ▼ Bertel O. Steen AS er midt inne i en betydelig leveranse på drøye 50 biler til DSV Road Norge AS. Det aller meste er trekkvogner av typen Mercedes-Benz Actros 2551LS 6x2 i Euro 6-utgave. Teknisk sjef i DSV Road Norge, Asle Jon Kleppe, forteller at selskapet så langt har tatt i bruk vel 30 biler. - Det blir flere utover i året og noen neste år, så vi kan komme opp i overkant av 50 biler, sier han. Det kan også bli noen mindre kjøretøy.

Direkte linje Baltikum ––Oslofjorden! Immingham – Rotterdam Oslofjorden! Tschudi Lines nå også en direkte forbindelse fra Ukentlig service, tilbyr ankomst /utlevering fra mandag. Helsinki, Oslofjorden. Ukentlige Dør/dør og Tallinn kai/kai. og 45’Klaipeda palletwidetilhighcubes – standard Se vår hjemmeside for seilingsplan. ogseilinger. thermo containere. Se vår hjemmeside for seilingsplan. norway@tschudilines.com

telefon +47 – 32 88 99 00

5 - Transport Inside 4/14

http://www.tschudilines.com


Bilene blir spredd rundt på DSVs avdelinger i Norge, men flest blir det til Ålesund. Denne avdelingen er en videreføring av Waagan Transport AS som ble kjøpt og innfusjonert i DSV Road AS. DSV er et internasjonalt selskap med hovedkontor i Danmark. Det var Waagan som i sin tid valgte å satse på Mercedes-Benz. På den tiden jobbet Kleppe der. Erfaringene var så gode at man ikke har sett noen grunn til å skifte merke. Ved inngåelse av nye avtaler må Mercedes-Benz likevel konkurrere med de øvrige leverandørene. Denne gangen var det sterk konkurranse med et par andre merker.

Posten i vekst ▼ Foreløpige tall for 2013 viser at Posten Norge fikk et driftsresultat før engangseffekter og nedskrivinger på 1125 millioner kroner. Det er 9 millioner kroner bedre enn året før. - 2013 er det sjette året på rad med bedring i vårt underliggende resultat. Årsaken er kostnadsreduksjoner og at vi lykkes bra i markedet, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge. Driftsinntektene i 2013 var totalt 23.553 millioner kroner, som er 626 millioner kroner, eller 2,7%, høyere enn året før. I fjerde kvartal isolert sett økte inntektene med 5%. For postsegmentet skyldes omsetningsøkningen

etterbetaling av statlig kjøp i 2012 og noe prisøkning på brevtjenestene. I logistikksegmentet bidro økt netthandel, sammen med oppkjøp og høy aktivitet innen Offshore og Energy, til omsetningsvekst. Veksten i fjerde kvartal og god kontraktinngang på slutten av fjoråret gir oss god fart inn i 2014, sier konsernsjefen. Posten Norge oppnådde i 2013 bedre leveringskvalitet enn på flere år. Med 86% av Apost fremme over natt er leveringskvaliteten godt over konsesjonskravet. Posten har også gjort store endringer. I løpet av 2014 sluttføres omlegging av 170 nye Post i Butikk. Ved utgangen av 2013 var 79 postkontor erstattet med 91 post i butikk. - Med 170 nye Post i Butikk får kundene et bedre tilbud. Åpningstidene utvides for våre kunder med ca. 1000 timer daglig, forteller Mejdell.

Freja med CargoLine ▼ Freja Transport & Logistic OY samarbeider med tyske CargoLine. Med avtalen som startet 1. februar har Freja et landsdekkende partnernettverk i Tyskland. CargoLine er blant det største transport- og logistikkvirksomheter i Tyskland med en omsetning på 1,4 milliarder euro i året. Mer enn 11 millioner sendinger håndteres vært år.

Nye oppdrag ▼ Scandinavian Shipping & Logistics er oppnevnt av Kestrel Liner Agencies som agent i Sverige, Norge og Finland. Partnerskapet omfatter et komplett spekter av logistikktjenester mellom Skandinavia, Karibia og LatinAmerika. Kestrel ble etablert i Storbritannia for 20 år siden, og har spesialisert seg på sjø- og flyfrakt til og fra USA, SørAmerika og Karibia. Scandinavian Shipping & Logistics er fokusert på å utvide sin internasjonale virksomhet. Selskapet har eksperter og erfarne medarbeidere i et omfattende nettverk av samarbeidspartnere og agenter verden rundt.

DørDør i full fart ▼ Logistikkaktøren DørDør AS er på full fart inn på logistikkmarkedet. Nå bygger Hadeland-selskapet kontor, terminal- og lagerfasiliteter langs E16 på Bergermoen, ved fylkesgrensen mellom Buskerud og Oppland. Nylig overtok Paul Raade den daglige ledelsen i selskapet som dekker Norge sør for Saltfjellet. Han representerer et sterkt team sammen med sin far Erling Raade og onkel Asle Raade. – Vi er et solid lag med lang fartstid innen transport og som kjenner bransjens styrker, svakheter og utfor-

Velkommen til Container Consulting AS Intermodal Containere 13,60 m / 90 m3 Kort eller langtidsutleie. Vi har et større antall containere klargjort for utleie i vårt depot på Deli Skog / Vestby. Det beste alternativ til transport på vei og bane eller i kombinasjon. Passer også som lagercontainere. Mer kostnadseffektive enn 2 x 7,82 vekselflak. Leiepris: Fra NOK. 900,- pr mnd +mva. Kontakt: Lars Hyrum tlf : 909 23 053 - mail: post@containerconsulting.no - www.containerconsulting.no

6 - Transport Inside 4/14


Nik’en skjøt gullfuglen

Niklaus Haugrønning (Nik’en) har arvtageren på plass, i Kristian Williamsen. (t.v.) Niklaus Haugrønning har funnet sin arvtager i Kristian Williamsen (36). – Dette er rette mann til å videreføre både idéer og kultur i selskapet, sier en fornøyd Haugrønning til Transport Inside. – Helt klart nytt og spennende. Og det kan nok for mange virke som et stort sprang å hoppe fra retailbransjen innen bil og elektronikk til å lede en bedrift med en så allsidig virksomhet. Men jeg er i trygg forvissning om at jeg overtar et veldrevet selskap med gode forutsetninger for å takle fremtidige utfordringer, sier Kristian Williamsen.

Røros-debut Vi traff ham på Røroskonferansen nylig. Her var han som førstereisgutt med det mål for øyet å bygge rela-

sjoner samt gjøre dypdykk i transport- og logistikknæringen. Den tidligere daglige lederen og salgssjefen for handel i NTE Expert og varehussjef i Expert Bonus har fått sin utdannelse gjennom tidligere arbeidsgivere som Expert og Jysk, i tillegg har han studert sosiologi, salg og markedsføring ved Høyskolen i Trondheim. For to år siden ble han kåret som en av de ni største ledertalentene i MidtNorge under 35 år. Foruten å være ny adm. direktør i Nik. Haugrønning AS er han styreleder i Williamsen Holding AS og Nidelven Motor AS, samt styremedlem i Midt-norsk Fyrverkeri AS og Ulf Mediaas AS.

Takker av

år 11. august. Da overlater han rattet til Kristian Williamsen, etter over 40 år i bransjen. Williamsen overtar styringen i et selskap med over 80 mill. kroner i omsetning og 65 ansatte. Foruten planlagt utbygging av storbilverkstedet består virksomheten av verksted for lastebil og personbil, produksjon av utstyr til båter, transport og anleggsmaskiner. Firmaet kjører også rutebuss i Trondheim. Nik. Haugrønning AS bidrar også til stor eksport fra basen på Byneset i Trondheim til flere kontinenter. Petters Marine Hydraulics (PMH), en avdeling selskapet kjøpte i 2003, er sertifisert distributør for hydraulikkprodukter i SørTrøndelag.

Nik’en Haugrønning fyller 67

2 ganger i uken til og fra UK Gode priser “all inclusive” - ingen sk ingen skjulte gebyrer. YOUR LOGISTICS PARTNER Ring 22 90 11 40 i dag!

www.accelerator.no firmapost@accelerator.no

7 - Transport Inside 4/14


dringer. Ved å kombinere erfaring med nye tanker om effektivitet og kundetilpasset godstransport samt ny teknologi, er DørDør i stand til å levere bærekraftige logistikkløsninger, forteller Paul Raade.

Foreningsnytt Nytt styremedlem ▼ Frank A. Skogvang erstatter Svenn Erik Nøklebye som styremedlem i Logistikkforeningen.no, avd. Trøndelag. Skogvang har vært i Nidar-systemet i ledende logistikkroller siden 2001, de siste åtte årene som Supply chain manager. Han var også Supply Chain Manager i Lilleborg fra 1998 til 2000. Trøndelagsstyret har nå følgende sammensetning: Leder Lars Inge Fenes, Schenker AS. Styremedlemmer: Trygve Bragstad, PwC Consulting, Frank A. Skogvang, Nidar AS, Astrid Bjørgen Sund, Sintef Teknologi og Samfunn, Bente Solberg, Bring Logistics, Bjørn Bakken, Helsebygg Midt-Norge og Gunnar P. Lian, REMA Distribusjon.

Wasa leder seniorene ▼ Logistikkforeningens meriterte medlem, Arne Wasa, er valgt som ny leder i Seniorgruppa. Han overtar etter logistikkveteranen

Andras Brevig som har ledet seniorene i Logistikkforeningen, Østlandet siden stiftelsen i 2006. Brevig ba selv om avløsning, men fortsetter som styremedlem. Selv etter at de har gått over i pensjonistenes rekker er logistikkinteressen stor hos mange av bransjens gamle travere. Tirsdag 25. februar inviterer de til møte på stamstedet Dovrehallen i Storgata i Oslo. Da har de invitert seniorrådgiver Olav Godtfrid Hermansen i NorStella. Tittelen på foredraget er «Norsk flyfrakt – fra dristige menn til globale løsninger». Seniorgruppa er en livlig gjeng og har mye moro sammen. Foruten samlingene i Dovrehallen siste tirsdag i måneden, arrangeres flere bedriftsbesøk i løpet av året med en faglig og sosial ramme. Ettersom de fleste i avdelingen har lagt bak seg et langt yrkesliv innen logistikkbransjen, er det naturligvis høyt kompetansenivå blant medlemmene. Det bidrar til fruktbare og interessante diskusjoner når seniorene er på bedriftsbesøk.

Kombifrakt Godshavnen til Flesland ▼ - Det er sør på Flesland at en ny godshavn kan være ak-

tuell, selv om det medfører store inngrep. Leif Arne Strømmen, leder i NHO Logistikk og Transport region Vestlandet er ikke i tvil. En ny analyse viser også at tyngdepunktet for gods ligger i sør for Bergen sentrum. Den forrige varestrømsanalysen, som viser hvor gods skal og hvor gods kommer fra i vår region, kom i 2008. Siden den gang har det vært liten endring i varestrømmene, slår rapporten fast. – Analyserer man godstyngdepunktet i regionen, så er det liten endring å spore. Godstyngdepunktet ligger i Bergensdalen, like tydelig som før. Dette har sammenheng med at det har vært en økning i Ytrebygda på flere av godssegmentene, skriver konsulentene i Asplan Viak. Likevel sier saksordføreren for ny godshavn i regionen, Pål Kårbø (KrF), at Flesland mer eller mindre er uaktuelt. Noe Strømmen er helt uenig i. – Saksordføreren er nok preget av stort press fra beboere på Hjellestad og Flesland. Politikere har et fireårsperspektiv, de ønsker å bli gjenvalgt, og det blir dessverre en for kortsiktig horisont. Denne saken er også for viktig til at man kan la lokale særinteresser få styringen, sier Strømmen til BA.

Vi tilbyr neste generasjons logistikkbygg www.bulkeiendom.no 8 - Transport Inside 4/14


Sjøfrakt WW åpner i Barcelona ▼ Wallenius Wilhelmsen Logistics utvider i Spania. - Spania og Portugal har lidd under den økonomiske nedgangen i Europa de siste årene. Nå er trenden at bilog utstyrsselskaper flytter produksjonen til Spania, noe som resulterer i økt eksport og etterspørsel etter logistikktjenester, sier Erik Nøklebye, sjef for Europa-avdelingen til Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL). Derfor har WWL nå åpnet et nytt avdelingskontor i Barcelona. - Vi venter også at den spanske økonomien vil komme seg, og med økt kjøpekraft vil vi se tilsvarende vekst i import, legger Nøklebye til. WWL har hatt virksomhet i Barcelona siden 1987 gjennom agentselskapet Agencia Maritima Espanola Evge S.A.

Endelig på båt ▼ Stivbente norske regler har lenge gjort det umulig å ta med lastebiler på Fjord Lines ferge mellom Stavanger og Bergen. Nå har de endelig fått tillatelse. Fjord Lines ferge «Stavangerfjord» går i trafikk mellom Bergen, Stavanger og Hirsthals i Danmark. Norske tollregler har så langt hin-

dret at skip som går i utenriksfart kan frakte gods mellom destinasjoner i Norge. Nå har imidlertid regjeringen endret reglene gjennom en presisering som gjør slik frakt mulig. Regelen vil tre i kraft fra 1. april. Fjord Line regner med at opptil 100 vogntog hver dag kan flyttes fra E39 mellom Bergen og Stavanger til rederiets skip. - Regjeringen har på meget kort tid løst en sak som har vært en byråkratisk kasteball i årevis. Vi er imponert over den handlekraft som er utvist i denne saken, sier adm. direktør i Fjord Line, Ingvald Fardal. - Det har også hatt betydning at fylkestinget i Hordaland i juni i fjor enstemmig ba finansministeren se nærmere på tollreglene slik at avgiftsfri servering og salg av varer på Fjord Lines skip kan kombineres med sjøtransport av gods mellom havner i Norge, legger han til. I april settes også «Stavangerfjords» søsterskip «Bergensfjord» inn i trafikk, og da vil Fjord Line tilby daglige avganger. Skipene kan ta inntil 1500 passasjerer og har 306 lugarer, samt bildekk med plass til inntil 600 personbiler, vogntog og last.

Best i upålitelig bransje ▼ Maersk viser seg å være det mest pålitelige containerrederiet ifølge Drewrys ana-

lyse for fjerde kvartal i fjor. Rederiets skip kom fram når de skulle i 80,1% av tilfellene, opp 0,8% fra tredje kvartal. Totalscorene for alle rederiene som er med i undersøkelsen er på 63,8%, ned hele 5,3% fra det foregående kvartalet. Sammenlignet med samme kvartal i 2012 er tallet ned hele 11,4%. Kostnadskuttene i bransjen får skylden for de dårlige tallene. - Fokus på pålitelighet ser ut til å ha blitt glemt i dagens kostnadskutt-klima. Det betales nå mer for en dårligere tjeneste, sier Simon Heaney, direktør for supplys chain-forskning hos Drewry. Maersk var ett av bare åtte rederier med bedring siste kvartal. Hamburg Süd og APL fulgte på plassene etter Maersk.

Veitransport 100 oppstillingsplasser ▼ Statens vegvesen ønsker å etablere oppstillingsplasser for ca. 100 tyngre kjøretøy langs E6, fra Oslos grense til Østfolds grense. Dersom det er hensiktsmessig kan det være aktuelt å fordele disse på flere steder. For å få dette til arrangerer Vegvesenet en konkurranse blant private i nærheten av denne strekningen. Målet er å utvikle bedre

Vi transporterer ditt gode rykte! Daglig trafikk fra/til UK, Norden, Tyskland, Be-Ne-Lux og Baltikum Ukentlig trafikk fra/til Italia Kontakt: 64 97 41 00 - mail: ntex.norway@ntex.no - www.ntex.no

9 - Transport Inside 4/14

D


tilbud til langtransportsjåfører som skal gjennomføre pålagt pause, døgn- eller ukehvil langs E6 i Akershus. Statens vegvesen legger opp til en ordning der årlig leie for bruk og drift av plassen gis pr. oppstillingsplass. Dette er regulert i kontrakt. Denne konkurransen vil bli utlyst av Statens vegvesen, Vegavdeling Akershus, og det ønskes tilbud fra private i nærheten av E6 i Akershus, på strekningen fra Østfold grense til Oslo grense.

Rekordkontroll ▼ Statens vegvesen har så langt denne vintersesongen kontrollert 37.000 tunge kjøretøy. Det er mer enn tre ganger så mange kontroller, som for hele vintersesongen 2012/2013. – Å styrke kontroll av tunge kjøretøy er ett av flere tiltak som virker for å bedre sikkerheten og fremkommeligheten på norske veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Stortinget bevilget før jul i 2013, tre millioner kroner ekstra til Statens vegvesen for å styrke kontroll av tunge kjøretøy, spesielt rettet mot dekk, bremser og kjettinger. - Vi ser at det hjelper å styrke kontroll av tunge kjøretøy. Det skal vi fortsette med. I tillegg vil regjeringen vurdere nye tiltak for å sikre trygg ferdsel på norsk vinterføre, sier samferdselsministeren.

Taper markedsandeler ▼ Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det fraktet 14 millioner tonn gods med bil over grensen i 2013. Utenlandske lastebiler transporterte 8 millioner tonn av dette. Selv om den utenlandske andelen av grensetransportene gikk svakt ned fra 2012 til 2013, er den langsiktige trenden at norske lastebiler taper markedsandeler. I 2000 hadde de utenlandske bilene en andel av grensetransporten på 49,1%, i 2013 var dette økt til nær 58%.

Konkurser Craft Transport Hanekleiva 126, 3089 Holmestrand Konkurs åpnet 11.02.14 Org.nr. 997 421 698

Kapital: 100.000 Daglig leder: Cato Hansen Næring: Transport Org.nr. 812 535 412

E. Østby Transport AS Munkerudåsen 16B, 1165 Oslo Kapital: 100.000 Daglig leder: Egil Østby Næring: Transportvirksomhet Org.nr. 913 179 412

Heggset Transport AS Bøvra, 6650 Surnadal Kapital: 30.000 Daglig leder: Per Olav Heggset Næring: Godstransport på vei Org.nr. 913 228 022

Sv. Svendsen Transport AS Storfosna, 7150 Storfosna Kapital: 30.000 Daglig leder: Ann Kristin Moen Svendsen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 913 257 782

S-Trans AS Verkstedveien 4, 6517 Kristiansund N Konkurs åpnet 10.02.14 Org.nr. 980 188 620

J E Pettersen Transport AS Stibakken 5, 7562 Hundhamaren Konkurs åpnet 11.02.14 Org.nr. 987 573 872

Nytt om navn

Nyetableringer Hansen Termotransport AS Strykerveien 22B, 1658 Torp

Harald Johnsen (40) er ny logistikkdirektør i Optimera. Han kommer fra stillingen som produksjons- og logistikkdirektør i Bakers. I Optimera vil han blant annet se på behovet for nye logistikktjenester for å møte

NYHET – NÅ OGSÅ FORTOLLINGSLØSNINGER FOR FINLAND Emma kan nå tilby elektroniske fortollingsløsninger i alle de Nordisk land. Flere store aktører som UPS, TNT og FedEx har valgt Emma som sin partner i det Nordiske marked. Ta kontakt med Emma for mer informasjon om våre løsninger og se hvordan våre Windows og Internett baserte programmer kan forenkle ditt selskaps fortollingsrutiner.

Utvalgte moduler:

Emma Systems AS www.emma.no

Norge: Sverige: Danmark: Finland:

10 - Transport Inside 4/14

TVINN/TET/ICS & ECS og Tollager TULL/NCTS/ICS & ECS/Intrastat TOLD/NCTS/ICS & ECS/Intrastat ELEX, ITU, NCTS, AREX og Intrastat


markedets behov. Cato Kjelsberg er ansatt som Export Supervisor i DB Schenker Norge. Han har tidligere hatt ledende roller i blant annet DSV Air & Sea, Bring Cargo og Nor Lines. Kenneth (Eidem) Bratt er ansatt som regiondirektør i Nor Lines, Trondheim. Han kommer fra stillingen som distriktssjef i Bring Logistics med ansvar for konsernets transporter og pakkeproduksjon i Midt-Norge. Tommy Slåttum er ansatt som Operations Manager i Jetpak Borg. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Kim Johansen Int. Transport, Norge. Slåttum har også hatt flere ledende roller i DHL Express. Arne Borck er ansatt som Business Controller i DHL Global Forwarding. Han kommer fra tilsvarende stilling i Jetpak Norge. Borck har tidligere også jobbet i Höegh Autoliners, The Torvald Klaveness Group og Petroleum Geo-Services. Benjamin Fjellheim er ansatt som Sales Manager i Dachser Norway. Han kommer fra stillingen som Major Account Manager i samme selskap, og har tidligere hatt ledende roller i blant annet TNT Express. Audun T. Sætre er tilbake som CEO/adm. direktør i Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse, ette over to år som sjef for Bastø Fosen.

Inger Elisabeth Dahlmann er ansatt som Supply Chain and procurement i Aker Solution. Hun kommer fra stillingen som Freight Forwarding Manager i Greencarrier Shipping & Logistics. Dahlmann har også tidligere jobbet i Air Products, Wani Shipping og Heitmann Shipping. Patrick Molema har etablert egen virksomhet innen Logistics and Supply Chain. Han jobbet som Technical and Implementation Manager i Bring Warehousing fra juni 2011 til januar i år. Molema har også hatt ledende roller I Kuehne + Nagel. Jonas Iversen har trådt ut av styret i PostNord AB etter å ha fått nye arbeidsoppgaver i svenske Finansdepartementet. I perioden frem til PostNords årlige generalforsamling 23. april har Finansdepartementet foreslått visedirektør Patrik Jönsson i Finansdepartementet som nytt styremedlem. Morten Andersen er ansatt som Key Account Manager i DSV Air & Sea, Kristiansand. Han kommer fra stillingen som Branch Manager i samme selskap. Andersen har tidligere jobbet i Itella Logistics, Johs Lunde Transport & Spedisjon, GT Spedisjon/Kuehne+Nagel, Samson Transport og Nordisk Express.

Roar Jørgensen er ansatt som Division Manager i DSV. Foruten som logistikkdirektør i Jernia har Jørgensen hatt ledende logistikk- og transportstillinger i Bring Frigoscandia, Farveglede, Coop Norge, Nor-Cargo Thermo og L easy/Thorn. Han var også styremedlem i Logistikkforeningen.no, Østlandet i flere år. Tone Fosshaug (39) er ansatt som salgsdirektør i Volvo Truck Center i Oslo. Hun får ansvaret for salgsavdelingene ved de syv Volvo Truck Centere som inngår i regionen. Fosshaug får også et overordnet ansvar for klargjøringsfunksjoner, salg av Volvos tilleggstjenester samt bruktomsetning og Volvo Rental (Volvos utleieavdeling). Fosshaug, som tiltrådte 10. februar, kommer fra en stilling i Tennebø & Partners hvor hun jobbet med rekruttering, lederutvikling og nedbemanning av organisasjoner. Før det har hun hatt lang fartstid innen transport og logistikk, hun var blant annet to år i Bring Frigo som regionsdirektør. Før det hadde hun 10 år i Schenker i forskjellige posisjoner, blant annet som linjeleder. Fosshaug har sin utdannelse fra Forsvaret hvor hun tok lederutdannelse og hun har i tillegg studert organisasjonsfag ved høyskoler. Gunnar Klamroth er ansatt som Transport Manager i Sørum Transport AS. Han

Utleie/salg/leasing/innbytte av: Trekkvogner, containerbiler, skapbiler, krokbiler, tippbiler, traller. Teglverksveien 17 - N-3413 Lier Tel.: +47 32 20 86 10 - Fax: +47 32 20 86 11 - www.plusslastebilutleie.no

11 - Transport Inside 4/14


kommer fra stillingen som transportplanlegger i Roadfeeders. Klamroth har hatt ledende roller i AS Fellestransport, Terminus Shipping AS, Ontime Logistics, Roadbroker/Johs Lunde Cargo og Oslo Shipping Logistics. Bjørn-Sverre Evenmo er ansatt som Branch Manager i DSV Air & Sea i region Kristiansand. Han kommer fra stillingen som regiondirektør for Oslo-området i Kuehne+Nagel, Gardermoen. Evenmo har hatt ledende stillinger i Bring Logistics, Expeditors International, Schenker Logistics og Bring Cargo. Rune Grytten er ansatt som rådgiver i Bring Logistics. Han kommer fra tilsvarende stilling i Bring Offshore & Energy. Grytten var også salgssjef i Posten Norge i flere år.

TIPS OSS! Ta kontakt med Transport Insides redaktør, Per Dagfinn Wolden, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 2115, mobil: 93 44 71 65, e-mail: per.dagfinn@bjorgu.no

Neste utgave av Transport Inside postlegges torsdag 6. mars

VIP-stafetten Kirsti Dvergsnes (36) ble 1. juni i fjor ansatt i Seafront Chartering. Et selskap som på få år er blitt en stor aktør i Kristiansand Havn, og er et av Norges mest komplette logistikkhus. Seafront leverer alt av logistikktjenester til lands, til vanns og i luften, fra budservice til skipsmegling. Selv jobber Dvergsnes i avdelingen for Agency og Chartering. - Kan vel også nevne at jeg i flere år har vært styremedlem i Kristiansand Skipsmægler- og ekspeditørforening. De siste par årene har jeg også vært styremedlem i Norsk Skipsmeglerforbund, forteller Dvergsnes. Etter IT-studiene på Høyskolen (nå Universitetet) i Kristiansand, fant hun ut at det ikke var det hun ønsket å jobbe med. – Etter en periode med jobbsøking havnet jeg nokså tilfeldig i KST (Kristiansand Shipping & Terminal Service) høsten 1998, forteller Dvergsnes. KST var den gang agenter for Tor Line’s Ro-Ro anløp i Kristiansand, og Dvergsnes fikk jobb i agenturet på import-siden og tok hånd om flere ukentlige Ro-Ro anløp i Kristiansand. Så kom det flere sammenslåinger. KST ble etter hvert kjøpt opp av DFDS Tor Line. Og etter at DFDS la ned sitt kontor i Oslo ble all ro-ro aktivitet i Norge drevet fra Kristiansand. Da DFDS også kjøpte opp Lys Line i Oslo ble avdelingen i Kristiansand en del av DFDS Logistics Norge. - De siste årene var jeg leder for agenturet. Det innbefattet veldig varierte dager på et lite kontor. Vi styrte både med ro-ro, lo-lo og litt annen agency virksomhet i Kristiansand, forteller Dvergsnes som er født og oppvokst i Kristiansand. Dvergsnes er lykkelig singel og har sans for friluftsliv i skog og mark. Hun bruker all ferie på reising, helst til steder vanlige folk ikke reiser. - Humoren min er ganske knusktørr, så jeg slår til med en nynorsk variant: Appelsina og eplet skulle ut på pub. Appelsina kom inn, men ikkje eplet, for i døra sto ein eplenektar. Marit E. Lorentzen i Aquatran AS overtar stafettpinnen.

Tel. 22 90 92 50 - www.bns.no 12 - Transport Inside 4/14

Transport Inside 4 - 2014  
Transport Inside 4 - 2014