Page 56

56

AGRICULTURA

Rendementos máximos asegurables para millo forraxeiro da Zona I (Módulos I e II) Comunidade autónoma

Provincia Pontevedra

Lugo Galicia

A Coruña Ourense

Asturias

Cantabria

Asturias

Cantabria

Comarca

Rendemento* (t/ha)

Montaña

43

Resto das comarcas

35

Costa

38

Terra Chá

40

Central

44

Sur

42

Montaña

38

Interior

43

Setentrional

41

Occidental

Prezo mínimo

Alfalfa forraxeira para feo*

14

11,2

41

Veza forraxeira para feo*

10

8

Todas as comarcas

35

Outros cultivos forraxeiros anuais para feo*

6

4,8

Vegadeo

38

Outros cultivos forraxeiros plurianuais para feo*

6

4,8

Luarca

40

Millo forraxeiro en verde**

3,2

2,6

Cangas del Narcea

40

Cultivos forraxeiros en verde**

1

0,8

Oviedo

41

Llanes

41

Grado

40

Belmonte de Miranda

40

Xixón

40

Resto das comarcas

35

Costera

40

Liébana

40

Tudanca - Cabuérniga Pas-Iguña Reinosa

País Vasco

Navarra Biscaia

Prezos

Cultivos

Prezo máximo

Asón Navarra

As garantías do seguro para millo forraxeiro comezan coa sementeira do cultivo para os módulos 1 e 2 e coa nacenza normal para o módulo P e finalizan o 31 de outubro (ou coa recolección, se é anterior á devandita data). Os danos ocasionados por calquera adversidade climática desde a sementeira do cultivo ata a “nacenza normal” serán considerados para todos os efectos como non nacenza. Os prezos aos que pode asegurarse son os seguintes:

Cantábrica-Baja Montaña Todas

Guipúscoa Todas *O rendemento en toneladas de forraxe por hectárea

40

*Prezos expresados en euros/100 kg de feo ao 15/20 % de humidade **Prezos expresados en euros/100 kg en verde

Segundo corresponda, poden aplicarse as subvencións seguintes: Entidade Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) Porcentaxe de módulos

Tipo de subvención

1

2

P

75

19

7

40

Base

40

Financiamento Saeca

1

1

40

Contratación colectiva

6

6

40

Características do asegurado

11

9

40

Renovación

5

5

40

Redución de risco e CP

2

TOTAL

75

44

28

Xunta de Galicia: 18 % sobre a subvención de Enesa. Os períodos de contratación para cada un dos módulos son os que se indican no cadro seguinte: Cultivo

Millo forraxeiro

Resto dos cultivos

Módulos 1e2

Área I

Tipo de seguro

Inicio

Final

Principal

15.11.2016

15.04.2017

Complementario

01.03.2016

15.07.2017

II

Principal

15.11.2016

31.05.2017

P

Todas

Principal

01.03.2017

15.07.2017

1e2

Segundo os ámbitos

15.11.2016

31.03.2016 ou 28.02

P

Todas

01.03.2017

15.06.2017

Principal

Existe un período para modificacións na declaración de seguro nos módulos de aseguramento 1 e 2, sempre que non afecten de forma significativa ao seu contido. Poden darse de baixa parcelas por non sementeira e alta de novas parcelas ata o 15 de xullo, a condición de que as devanditas parcelas non tivesen sinistros por riscos cubertos.

AFRIGA ANO XXIII - Nº 129

afriga129_agricultura_seguro_galego_02.indd 56

20/05/2017 23:02

Profile for TRANSMEDIA COMUNICACIÓN

Afriga 129. Edicion en galego  

Afriga 129. Edicion en galego