Page 1

PICKL I NG LIQU I D Течност за декапиране на аустенитни неръждаеми стомани Pickling Liquid е базиран на азотна киселина, флуороводородна киселина и  нейоногенни повърхностно активни вещества. Течността може да се използва само върху аустенитни неръждаеми стомани, тъй  като кородира другите материали. Той премахва заварчната шлака, нагара получен при отвръщане, прах от  шлифоване, частици желязо и т.н.

Приложение Pickling Liquid се използва предимно за декапиранe на инсталации и танкове. Препарата  може да се прилага по следните начини: 1. Чрез циркулация 2. Пулверизиране 3. Почистване, чрез потапяне в препарата Указания за употреба Предварителна обработка Преди да започнете декапиране, почистете и обезмаслете повърхностите, за да се  получи равномерно декапиране след това. Използвайте Electric Quick за премахване на  мастилени петна от маркери. Използвайте Alkaline (POT) за обезмасляване на малки метални повърхности. За  обезмасляване на танкове и т.н. Ние препоръчваме използването на 1­5% разтвор на  Liquid Soap в топла вода. След декапирането изплакнете обилно със струя вода. Циркулационен метод Този метод се използва основно за тръбни системи. Напълнете системата с неразреден 


Pickling Liquid. Декапирането ще отнеме от 2 до 6 часа в зависимост от степента на  замърсяване и от вида на аустенитната стомана, но не декапирайте по­дълго от  необходимото. Източете системата и изплакнете старателно, за предпочитане с  деминерализирана вода. След измиване, ако е необходима пасивация, то тя трябва да се  направи веднага.  За пасивацията използвайте Passivating Liquid. Забележка: Преди изхвърляне на декапиращата течност тя трябва да се неутрализира  с гасена вар. Почистване, чрез потапяне в препарата Напълнете пластмасово облицована или изцяло пластмасова вана с неразреден Pickling  Liquid. Сложете детайлите, които трябва да се декапират във ваната и ги оставете за 1  до 6 часа в зависимост от степента на замърсяване и от вида на аустенитната стомана.  Отстранете детайлите от ваната и обилно ги изплакнете със силна струя вода. За тази  цел да се използва деминерализирана вода за предпочитане. Пасивирането трябва да  следват веднага след напръскването. Пасивация Защитен окисен слой ще се формата върху аустенитната неръждаема стомана, само ако  окислителните условия са налице. Така например при продължително изплакване в  богата на кислород вода по време на съхранение на открито. При тези обстоятелства стоманата автоматично се пасивира. Тъй като този пасивиращ  слой отнема много време за да се формира до подходящата дебелина, препоръчваме  пасивиране с Passivating Liquid, особено ако неръждаемата стомана е изложена на  корозивни условия скоро след извършване на декапирането. Добри резултати се получават, ако обектът се пръска / намаже с Passivating Liquid  веднага след като е бил изплакнат. Изплакнете обилно с вода след прибл. 5 минути. Третиране на отточните води За да се неутрализират киселините и да станат флуоридите и тежките метали  неразтворими, отточните води и пастата трябва да се обработят с негасена вар за да се  получи баланс на рН 8,5­9. След като разтворимите вещества се установят, така  получената незамърсена вода може да бъде дренирана. Изолирайте неразтворимите  замърсители и ако е възможно ги дренирайте с помощта на филтрация, в противен  случай да се смесват с дървени стърготини и да се изхвърлят по реда определен за  изхвърляне на химически отпадъци.

Свойства Силно киселинен продукт съдържащ азотна и флуороводородна киселина.  Напълно  смесим с вода. Подходящ за употреба само върху аустенитни неръждаеми стомани. С 


корозивно действие върху всички други стомани и много други материали. Относително тегло (при 20%°C) : 1,14 Пламна температура c.c. : няма pH (в 1% разтвор) : Прибл. 2

Препоръка от StarMarine Когато работите в условия при недостатъчна вентилация Ви съветваме да носите  дихателен филтър за киселини. 

Подробностите за нашите продукти са дадени напълно безплатно на предприятието. Тъй като  приложението им е извън нашия контрол не можем да поемем никаква отговорност за резултатите.

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Tank%20Cleaning/PICKLING%20LIQUID  

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Tank%20Cleaning/PICKLING%20LIQUID.doc

Advertisement