Page 1

Информационен Лист за Безопасност

Page 1/6

съгласно 1907/2006/EC, Член 31 Дата на отпечатване  27.10.2007                                                                              Последна редакция: 27.10.2007

1 Название на веществото / препарата и фирмата / предприятието Информация за продукта Търговско име: ELECTRIC QUICK  Артикулен номер: REM­S/6 Приложение на веществото / препарата Почистващ агент / Очистител Производител / Доставчик: STARMARINE IJsvogelstraat 1  3145XP Maassluis  Холандия  Тел: +31­(0)10­5925831  Факс: +31­(0)10­5902995 Допълнителна информация, получена от: Отдел по Безопасност, J. van Staalduinen  Информация при спешни случаи: +31(0)10­5925831 (през работно време) +31(0)30­2748888   (извън   работно   време,   Информационен   Център   Nationaal  Vergiftigen   (само   за   медицински   персонал))

2 Възможни опасности Описание на опасностите: T Токсичен Информация по отношение на специфични опасности за човека и околната среда: Продуктът   подлежи   на   задължително   маркиране   на   базата   на   метода   за   оценка   от   "Общи   насоки   за   категоризиране на препарати в ЕО" в последната валидна редакция. Има наркотизиращ ефект. R 45         Може да причини рак. R 36/38    Дразни очите и кожата. R 52/53   Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната  среда.  R 67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.  Само за професионална употреба.  Може да стане запалим при употреба.  Класификационна система: Класификацията съответствува на актуалните листи на ЕС, но е допълнена с данни от специализираната   литература и данни на фирмите.

3 Състав / информация за съставките Химическа   характеристика Описание: Смес   от   посочените   по­долу   вещества   с   безопасни   примеси.  Изчистващи агенти: Опасни съставки: халогенирани въглеводороди

Care Cat. 2, Бушмастер. Кат. 3; T, Xi; R  50­100 % 45­36/38­52/53­67 алифатни въглеводороди Xn; R 10­65­66 10­25 % Допълнителна информация: Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от раздел  16.

4 Оказване на първа помощ Общи указания: Незабавно премахване на замърсените дрехи от продукта.  След вдишване: При изпадане в безсъзнание, поставете пациента в стабилно странично легнало положение за  транспортиране.  Потърсете незабавна медицинска помощ. (Contd. on page 2) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­GB


Page 2/6

Информационен Лист за Безопасност съгласно 1907/2006/EC, Член 31 Дата на отпечатване  27.10.2007                                                                              Последна редакция: 27.10.2007 След контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и обилно изплакнете.  Ако дразненето по кожата продължава, консултирайте се с лекар.

Търговско име: ELECTRIC QUICK  След контакт с очите: Изплакнете очите при отворени клепачи за няколко минути под течаща вода. Консултирайте се с лекар, ако  симптомите продължават. След поглъщане: Не предизвиквайте повръщане; извикайте незабавно медицинска помощ.

5 Personal precautions: •Подходящи средства за гасене: Прахов пожарогасител. Да не се използва вода. •Неподходящи средства за гасене (от съображения за безопасност): Вода •Защитно оборудване: Не са необходими специални мерки.

6 Мерки при аварийно изпускане •Лични предпазни мерки: Носете защитно облекло.

•Мерки за опазване на околната среда: Информирайте компетентните органи в случай на просмукване във води или канализацията.  Да не се допуска попадането в канализацията / повърхностни или подпочвени води. • Мерки за почистване / събиране: Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество,   универсално свързващо вещество, дървени стърготини).  Изхвърлете замърсеният материал като отпадък съгласно точка 13.  Разрежда се с обилно количество вода.  Осигурете подходяща вентилация. Да не се отмива с вода или почистващи средства на водна основа  Изхвърлянето на събраните материалите, да става съгласно разпоредбите.

7 Боравене и съхранение

•Боравене: •Указания за безопасно боравене: Да се съхранява на хладно, сухо място в плътно затворени съдове.  Отворете съда и работете с внимание.  Да се предотвратява образуването на аерозоли. •Информация за предпазване от пожар и експлозия: Дръжте дихателното защитно устройство в близост   на разположение. •Съхранение: •Изисквания към помещенията и съдовете за съхранение: Няма специални изисквания. •Информация за съхранение в едно и също помещение: Не се изисква. •Допълнителна информация, относно условията на съхранение: Съхранявайте контейнерите плътно   затворени.

8 Ограничаване на експозицията / лични предпазни средства • Допълнителна информация за изграждането на технически съоръжения: Няма други данни, виж точка 7. Съставки с пределно допустими стойности, които изискват наблюдение на работното място: 79­01­6 трихлоретилен WEL Краткосрочна стойност: 820 mg/m3, 150 ppm Дългосрочна стойност: 550 mg/m3, 100 ppm Carc; Sk • Допълнителна информация: Листите валидни по време на изготвянето са били използвани като основа. •Лични защитни средства:


Page 3/6

Информационен Лист за Безопасност съгласно 1907/2006/EC, Член 31 Дата на отпечатване  27.10.2007                                                                              Последна редакция: 27.10.2007 •Общи предпазни и хигиенни мерки: Да се съхранява далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.  Да се измиват ръцете преди почивките и при приключване на работа.  Съхранявайте защитното облекло отделно.  Избягвайте контакт с очите и кожата. • Дихателна защита: Използвайте подходящи средства за дихателна защитна в случай на недостатъчна   вентилация.  

Търговско име: ELECTRIC QUICK  •Защита на ръцете: Ръкавици устойчиви на разтворители Материалът на ръкавицата трябва да е непропусклив и устойчив на продукта / веществото / препарата. •Материал на ръкавиците Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, а също и наличните марки за качество и   варира от производител до производител. •Време за проникване през материала на ръкавиците Точното време на пробив трябва да се укаже от производителя на защитните ръкавици и трябва да се   съблюдава. •Защита за очите: Плътно прилепнали защитни очила •Защита за тялото: Защитно работно облекло

9 Физико­химични свойства Обща информация: Форма: Течност Цвят: Светло жълт  Мирис: Характерна Промяна на състоянието Точка на топене / температурен  диапазон на топене:                          Неопределено.  Точка на кипене / температурен  диапазон на кипене:                           87°C 62°C Пламна точка: 240.0°C Температура на   възпламеняване: Продуктът не е самозапалим. Самовъзпламеняемост: Продуктът не е взривоопасен. Взривоопасност: Граници на   0.6 Vol %  взривоопасност:  90.0 Vol % Долна: Горна: 77.0 hPa Парно налягане при 20°C: 1.32501 g/cm3 Плътност при 20°C: Разтворимост в / Смесимост с Не се смесва или е трудно да се разбърка. вода:

10 Стабилност и реактивност •Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:  Няма разлагане при използуване съгласно   спецификациите.

•Опасни реакции 

•Реагира с различи метали Реагира с киселини, основи и окислителни агенти. •Опасни продукти от разлагането:  Хлороводород (HCl)  Фосген

11 Токсикологична информация


Page 4/6

Информационен Лист за Безопасност съгласно 1907/2006/EC, Член 31 Дата на отпечатване  27.10.2007                                                                              Последна редакция: 27.10.2007 Силна токсичност: LD/LC50 стойности за  класификация: 79­01­6 трихлоретилен Орално / LD50 / 5650 mg/kg (плъх)

Търговско име: ELECTRIC QUICK   

Кожна   LD50 >2000 mg/kg (заек) Дихателна     LC50/ 4 часа 68 mg/l (плъх) 64742­48­9 Нафта (нефт), тежка каталитично крекирана Устна  LD50 >5000 mg/kg (плъх) Кожна  LD50 >3000 mg/kg (заек) Дихателна  LC50/ 4 часа >2.8 mg/l (плъх) Първично дразнене: на кожата:  Дразни кожата и лигавиците. на очите:     Дразнещо действие. Сенсибилизация: Не е известно сенсибилизиращо въздействие. Допълнителна токсикологична информация: Продуктът показва следните опасности според изчислителния метод "Общи насоки за категоризиране   на препарати в ЕО" в последната валидна редакция. Дразнещ Канцерогенен.

12 Информация за околната среда Екотоксично въздействие: Токсичен за водата: 79­01­6 трихлоретилен % Биоразградимост 19%,28дни (­) Биоразградимост не е лесно био разградим (­) EC50/ 48 часа 20.8 mg/l (дафния) LC50/ 96 часа 40.7 mg/l (риба) 64742­48­9 Нафта (нефт), тежка каталитично крекирана % Биоразградимост 68%,28дни (­) EC50/ 48 часа >100 mg/l (дафния) ■  Забележки: Вреден за рибите  Общи бележки: Вреден за водни организми Опасност от замърсяване на водите от клас 3 (немски регламент) (собствена класификация): особено опасен  за водната среда. Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията, дори в малки количества. Опасност от замърсяване на питейната вода дори при изтичането на много малки количества в земната  повърхност.

13 Третиране на отпадъците Продукт: Препоръка Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Не допускайте продукта да достигне до канализацията. Непочистени опаковки: Препоръка: Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с официалните правила.


Page 5/6

Информационен Лист за Безопасност съгласно 1907/2006/EC, Член 31 Дата на отпечатване  27.10.2007                                                                              Последна редакция: 27.10.2007

14 Информация за транспортиране

Сухопътен транспорт ADR / RID (трансгранично)       ADR / RID клас: 6.1 (T1) Токсични субстанции. Число на Кемлер:      60  UN­Номер: 1710 Група опаковки:  III  Етикет за опасност 6.1

Търговско име: ELECTRIC QUICK  • Описание на стоките: 1710 ТРИХЛОРOЕТИЛЕН • Морски транспорт IMDG: 6.1 • IMDG­клас: 1710 • UN Номер: 6.1 • Етикет III • Група опаковки: F­A,S­A • EMS Номер: Не е • Морски замърсител: Подходящо име при транспортиране:       ТРИХЛОРОЕТИЛЕН Въздушен транспорт ICAO­TI и IATA­DGR: 6.1 ICAO/IATA Клас: 1710 UN/ID Номер: 6.1 • Етикет III • Група опаковки: Подходящо име при транспортиране:        ТРИХЛОРОЕТИЛЕН

15 Информация съгласно действащата нормативна уредба Етикетиране съгласно указанията на ЕС: Продуктът   е   класифициран   и   обозначен   в   съответствие   с   директивите   на   ЕС   /   Наредбата   за   Опасните   Вещества. Кодова буква и обозначение на опасността на продукта: T Токсичен На етикета да присъстват следните дефиниции за опасност: ТРИХЛОРОЕТИЛЕН Рискови фрази: 45    Може да причини рак.  36/38  Дразни очите и кожата. 52/53  Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.  67      Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. Съвети за безопасност: 53            Да се избягва експозиция. Получете специални инструкции преди употреба. 20            Когато се използва да не се яде или пие. 23  Да не се вдишва газът/димът/парите/аерозолът (подходящата дума/подходящите думи се  посочва/посочват от производителя).  36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. 45            При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно,   да се покаже етикетът.  61            Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции / информационния лист   за безопасност. Специално етикетиране на определени препарати:


Page 6/6

Информационен Лист за Безопасност съгласно 1907/2006/EC, Член 31 Дата на отпечатване  27.10.2007                                                                              Последна редакция: 27.10.2007 Само за професионална   употреба.  Може да стане запалим при употреба. Национални разпоредби: Водоопасен клас: Опасност от замърсяване на водите от клас 3 (собствена класификация): особено опасен за  водната среда.

16 Друга информация Тази   информация   се   основава   на   настоящото   равнище   на   познанията   ни.  Все   пак,   това   не   е   гаранция   за  свойствата на продукта и не може да послужи за обосноваване на договорно правоотношение. Съответстващи R­фрази 10 Запалим. 36/38 Дразни очите и кожата. 45    Може да причини рак. Търговско име: ELECTRIC QUICK  52/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. 65Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 66Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. 67Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

•Отдел, издаващ ИЛБ: Отдел по Безопасност •Контакт: Hans Hagendoorn

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Safety%20Data%20Sheets/ELECTRIC%20QUICK%20(Bulgarian)  

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Safety%20Data%20Sheets/ELECTRIC%20QUICK%20(Bulgarian).doc

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Safety%20Data%20Sheets/ELECTRIC%20QUICK%20(Bulgarian)  

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Safety%20Data%20Sheets/ELECTRIC%20QUICK%20(Bulgarian).doc

Advertisement