Page 1

Page 1/5

Информационен Лист за Безопасност съгласно 1907/2006/EC, Член 31 Дата на отпечатване 27.10.2007

Последна редакция: 27.10.2007

1 Название на веществото / препарата и фирмата / предприятието Информация за продукта Търговско име: BOILER WT Артикулен номер: BWT-S/5 Приложение на веществото / препарата Почистващ агент / Очистител Производител / Доставчик: STARMARINE IJsvogelstraat 1 3145XP Maassluis Холандия Тел: +31-(0)10-5925831 Факс: +31-(0)10-5902995 Допълнителна информация, получена от: Отдел по Безопасност Информация при спешни случаи: +31(0)10-5925831 (през работно време) +31(0)30-2748888 (извън работно време, Информационен Център Nationaal Vergiftigen (само за медицински персонал))

2 Възможни опасности Описание на опасностите: С Корозивни Информация по отношение на специфични опасности за човека и околната среда: Продуктът подлежи на задължително маркиране на базата на метода за оценка от "Общи насоки за категоризиране на препарати в ЕО" в последната валидна редакция. R 35 Предизвиква тежки изгаряния. Класификационна система: Класификацията съответствува на актуалните листи на ЕС, но е допълнена с данни от специализираната литература и данни на фирмите.

3 Състав / информация за съставките Химическа характеристика Описание: Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси. Изчистващи агенти: • Опасни съставки: фосфонати калиев хидроксид

Xi; R 36 C, Xn; R 22-35

< 2.5 % 10-25%

CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 Допълнителна информация: Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от раздел 16.

4 Оказване на първа помощ Общи указания: Незабавно премахване на замърсените дрехи от продукта. След вдишване: При изпадане в безсъзнание, поставете пациента в стабилно странично легнало положение за транспортиране. След контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и обилно изплакнете. Потърсете незабавна медицинска помощ. След контакт с очите: Изплакнете очите при отворени клепачи за няколко минути под течаща вода. След това се консултирайте с лекар. Потърсете незабавна медицинска помощ. След поглъщане: Пийте обилно количество вода и осигурете достъп на свеж въздух. Извикайте незабавно лекар.


Page 2/5

Информационен Лист за Безопасност съгласно 1907/2006/EC, Член 31 Дата на отпечатване 27.10.2007

Последна редакция: 27.10.2007

Търговско име: BOILER WT

5 Противопожарни мерки • Подходящи средства за гасене: CO2, прах или водна струя. Борбата с големи пожари да става с водна струя или устойчива на алкохол пяна. • Защитно оборудване: Не са необходими специални мерки.

6 Мерки при аварийно изпускане • Лични предпазни мерки: Носете защитна екипировка: Незащитени лица да се държат на страна.. Носете защитно облекло. • Мерки за опазване на околната среда: Разрежда се с обилно количество вода. Да не се допуска попадането в канализацията / повърхностни или подпочвени води. • Мерки за почистване / събиране: Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини). Използвайте неутрализиращ агент. Изхвърлете замърсеният материал като отпадък съгласно точка 13. Разрежда се с обилно количество вода. Осигурете подходяща вентилация. Изхвърлянето на събраните материалите, да става съгласно разпоредбите.

7 Боравене и съхранение • Боравене: • Указания за безопасно боравене: Да се съхранява на хладно, сухо място в плътно затворени съдове. Да се предотвратява образуването на аерозоли. • Информация за предпазване от пожар и експлозия: Не са необходими специални мерки. • Съхранение: • Изисквания към помещенията и съдовете за съхранение: Няма специални изисквания. • Информация за съхранение в едно и също помещение: Да не се съхранява заедно с киселини. • Допълнителна информация, относно условията на съхранение: Съхранявайте контейнерите плътно затворени.

8 Ограничаване на експозицията / лични предпазни средства • Допълнителна информация за изграждането на технически съоръжения: Няма други данни, виж точка 7. •Съставки с пределно допустими стойности, които изискват наблюдение на работното място: •1310-58-3 калиев хидроксид WEL - Краткосрочна стойност: 2 mg/m3

••Допълнителна информация: Листите валидни по време на изготвянето са били използвани като основа. •Лични защитни средства: •Общи предпазни и хигиенни мерки: Да се съхранява далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи. Да се измиват ръцете преди почивките и при приключване на работа. Избягвайте контакт с очите и кожата. •Дихателна защита: Не е необходима, ако стаята има добра вентилация. •Защита на ръцете: Защитни ръкавици Материалът на ръкавицата трябва да е непропусклив и устойчив на продукта / веществото / препарата. •Материал на ръкавиците Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, а също и наличните марки за качество и варира от производител до производител. •Време за проникване през материала на ръкавиците


Page 3/5

Информационен Лист за Безопасност съгласно 1907/2006/EC, Член 31 Дата на отпечатване 27.10.2007 Последна редакция: 27.10.2007 Точното време на пробив трябва да се укаже от производителя на защитните ръкавици и трябва да се съблюдава. Търговско име: BOILER WT Защита за очите: Плътно прилепнали защитни очила Защита за тялото: Защитно работно облекло

9 Физико-химични свойства Обща информация: Форма: Цвят: Мирис: Промяна на състоянието Точка на топене / температурен диапазон на топене: Точка на кипене / температурен диапазон на кипене: Пламна точка: Самовъзпламеняемост: Взривоопасност: Парно налягане при 20°C: Плътност при 20°C: Разтворимост в / Смесимост с • pH-стойност при 20°C:

Течност Кафява Характерна

Неопределено. 100°C Не е приложимо. Продуктът не е самозапалим. Продуктът не е взривоопасен. 23.0 hPa 1.15000 g/cm3 Напълно смесим. >13.0

10 Стабилност и реактивност Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват: Няма разлагане при използуване съгласно спецификациите. Опасни реакции Силна екзотермична реакция с киселини. Реагира с метали и образува водород. Разяжда алуминия. Опасни продукти от разлагането: Няма известни опасни продукти на разлагането.

11 Токсикологична информация Силна токсичност: LD/LC50 стойности за класификация: 1310-58-3 калиев хидроксид Орално - LD50 - 273 mg/kg (плъх) Първично дразнене: на кожата: Силна разяждащ ефект върху кожата и лигавиците. на очите: Силен разяждащ ефект. Придаване на чувствителност: Не е известно сенсибилизиращо въздействие. Допълнителна токсикологична информация: Продуктът показва следните опасности според изчислителния метод "Общи насоки за категоризиране на препарати в ЕО" в последната валидна редакция. Корозивен Поглъщането ще доведе до силен разяждащ ефект върху устата и гърлото, както и опасност от перфорация на хранопровода и стомаха.


Информационен Лист за Безопасност

Page 4/5

съгласно 1907/2006/EC, Член 31 Дата на отпечатване 27.10.2007 Търговско име: BOILER WT

Последна редакция: 27.10.2007

12 Информация за околната стрда LC50/ 96 часа 10-100 mg/l (дафния) 1310-58-3 калиев хидроксид 10-100 mg/l (риба) Общи бележки: Не трябва да достига до отпадъчни води или отводнителни канавки не разредено или ако не е неутрализирано.. Екотоксично въздействие: Токсичност за водната среда: Изливането на големи количества в канализацията или във водната среда може да доведе до повишаване на рНстойностите. Високата pH-стойност уврежда морските организми.. При разреждането до предписаното ниво за използване рН-стойността значително се намалява, така че след употреба на продукта водния отпадък, излят в канализацията, е само малко опасен за водната среда. Опасност от замърсяване на водите от клас 1 (немски регламент) (собствена класификация): леко опасен за водната среда. Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията на не разреден продукт или големи количества от него.

13 Третиране на отпадъците Продукт: Препоръка Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Не допускайте продукта да достигне до канализацията. Непочистени опаковки: Препоръка: Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с официалните правила. Препоръчителни изчистващи агенти: Вода, ако е необходимо заедно с почистващи препарати.

14 Информация за транспортиране Сухопътен транспорт ADR / RID (трансгранично) ADR / RID клас: 8 (C5) корозивни вещества. Число на Кемлер: 80 UN-Номер: 3266 Група опаковки: II Етикет за опасност 8 Описание на стоките: 3266 КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, АЛКАЛНА, НЕОРГАНИЧНА, N.O.S. (КАЛИЕВ ХИДРОКСИД) Морски транспорт IMDG: IMDG-клас: 8 UN Номер: 3266 Етикет 8 Група опаковки: II EMS Номер: F-A,S-B Морски замърсител: Не е Подходящо име при транспортиране: ХИДРОКСИД)

КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, АЛКАЛНА, НЕОРГАНИЧНА, N.O.S. (КАЛИЕВ

Въздушен транспорт ICAO-TI и IATA-DGR: ICAO/IATA Клас: 8 UN/ID Номер: 3266 Етикет 8 Група опаковки: II

(Contd. on page 5)


Информационен Лист за Безопасност

Page 5/5

съгласно 1907/2006/EC, Член 31 Дата на отпечатване 27.10.2007 Последна редакция: 27.10.2007 Подходящо име при транспортиране: КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, АЛКАЛНА, НЕОРГАНИЧНА, N.O.S. (КАЛИЕВ ХИДРОКСИД)

(Contd. on page 5)


Информационен Лист за Безопасност

Page 6/5

съгласно 1907/2006/EC, Член 31 Дата на отпечатване 27.10.2007

Последна редакция: 27.10.2007

Търговско име: BOILER WT

15 Информация съгласно действащата нормативна уредба Етикетиране съгласно указанията на ЕС: Продуктът е класифициран и обозначен в съответствие с директивите на ЕС / Наредбата за Опасните Вещества. Кодова буква и обозначение на опасността на продукта: С Корозивни На етикета да присъстват следните дефиниции за опасност: калиев хидроксид Рискови фрази: 35 Предизвиква тежки изгаряния. Съвети за безопасност: 20 Когато се използва да не яде или пие. 23 Да не се вдишва газът/димът/парите/аерозолът (подходящата дума/подходящите думи се посочва/посочват от производителя). 26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. 36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. 45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът. 60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък. Национални разпоредби: Водоопасен клас: Опасност от замърсяване на водите от клас 1 (собствена класификация): леко опасен за водната среда.

16 Друга информация Тази информация се основава на настоящото равнище на познанията ни. Все пак, това не е гаранция за свойствата на продукта и не може да послужи за обосноваване на договорно правоотношение. Съответстващи R-фрази 22 Вреден при поглъщане. 35 Предизвиква тежки изгаряния. 36 Дразни очите. Отдел, издаващ ИЛБ: Отдел по Безопасност Контакт: Hans Hagendoorn

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Safety%20Data%20Sheets/BOILER%20WT%20(Bulgarian)  

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Safety%20Data%20Sheets/BOILER%20WT%20(Bulgarian).doc

Advertisement