Page 1

EEN

TOEKOMST

VOOR

GENT

Waarom

Jeroen, Laurien & Natalie

Gentse klimaathelden

‘Met hoe meer we zijn, hoe meer we kunnen veranderen’

worden tklimaand o b ver


2050 EDITO

Tom Balthazar De door de mens veroorzaakte klimaatverandering is misschien wel het grootste probleem van onze tijd. Steden zijn een van de belangrijkste oorzaken van het klimaatprobleem: bijna 80% van de wereldwijde CO2-uitstoot vindt plaats in stedelijke omgevingen. Maar steden bieden ook een hele reeks oplossingen: duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit, aanleggen van meer groen in en om de stad, gebruik maken van hernieuwbare energie... Allemaal maatregelen die leven, werken, ondernemen en ontspannen in Gent aangenamer en gezonder zullen maken en waar iedereen dus wel bij vaart. Gent legt de lat hoog. We willen tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Dat wil zeggen dat alles wat in de stad gebeurt tegen dan CO2-neutraal moet zijn, dus zonder input van fossiele brandstoffen. Dat vraagt een grondige verandering of transitie in onze manier van leven en werken. Zo’n transitie is alleen maar mogelijk als ze breed gedragen wordt, door alle geledingen van de stad: bewoners, bedrijven en bezoekers. Om de verandering in gang te zetten hebben een vijftiental Gentenaars en andere experts de afgelopen maanden samen gezeten in bijeenkomsten die ze de transitie-arena hebben genoemd. Zij hebben op die manier een eerste aanzet gegeven tot mogelijke paden richting klimaatneutraliteit. Hun voorstellen maken we nu bekend via vijftien magazines, waarvan je er één in handen hebt. We willen hun ideeën delen om een breder debat op gang te brengen. Dat we klimaatneutraal moeten worden, daar zijn wij van overtuigd. Maar we kunnen dat niet alleen. Daarom roepen we op om mee te werken in een van de werkgroepen die nu worden opgericht om de transitiepaden verder uit te dokteren en om concrete maatregelen voor te stellen. Er is veel werk aan de winkel, er liggen mooie toekomstperspectieven in het verschiet en we hebben ieders inbreng broodnodig. Samen kunnen we Gent nog mooier, duurzamer, socialer, leefbaarder én klimaatneutraal maken. Tom Balthazar is schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

coverfoto: links: Jeroen Baets midden: Laurien Spruyt rechts: Natalie Eggermont


het engagement van

Natalie Eggermont, Laurien Spruyt & Jeroen Baets N

atalie Eggermont, Laurien Spruyt en Jeroen Baets zijn vertegenwoordigers van de Gentse studentenbeweging 10:10, een organisatie die studenten en personeel van de UGent oproept om elk jaar 10% minder CO2 uit te stoten. Voor dit magazine interviewden we vice-voorzitter Laurien Spruyt, maar zij spreekt nadrukkelijk mede namens Natalie en Jeroen.


Waarvoor staat UGent 10:10? ‘Wij zijn een studentengroepering die de milieu-impact van de universiteit wil verminderen. Daarvoor werken we op twee niveaus: enerzijds willen we de studenten sensibiliseren en anderzijds willen we op beleidsniveau concrete veranderingen teweeg brengen. We zijn begonnen in het spoor van de wereldwijde 10:10 campagne op 10 oktober 2010 en we willen elk jaar onze milieu-impact verder verlagen. Daarbij staren we ons niet blind op enkel CO2. We werken rond verschillende thema’s zoals duurzame voeding, afval en mobiliteit. UGent10:10 bestaat momenteel uit veertig actieve leden van de meest uiteenlopende faculteiten. Bijna tweeduizend studenten en personeelsleden hebben zich al geëngageerd om hun CO2-uitstoot te verminderen met 10%.’ Vanwaar de behoefte om zelf actie te ondernemen? ‘Mijn liefde voor de natuur en interesse in alles wat met milieu te maken heeft, heb ik meegekregen van mijn ouders. Milieubewust leven is voor mij eigenlijk altijd een evidentie geweest. Door mijn studies heb ik een beter beeld gekregen van hoe ernstig de toestand momenteel is en welke rol wij als mensen daarin spelen. Er zijn in het verleden veel fouten gemaakt op het vlak van milieu en duurzaamheid, met zeer grootschalige gevolgen zoals klimaatsverandering. We hebben een verantwoordelijkheid tegenover de toekomstige generaties om deze fouten zoveel mogelijk recht te zetten. Dat vereist inspanningen van iedereen, ook al houdt het soms in dat er op bepaalde zaken ingeboet moet

worden. Ik eet bijvoorbeeld geen vlees of vis meer, alhoewel ik het wel lekker vond. Natalie is veganist en Jeroen is flexitariër: hij eet nog vlees, maar met mate. We zullen ook nooit een vliegtuig nemen voor een bestemming binnen Europa.’

‘Als je jezelf voor iets inzet, kan je echt verandering in gang zetten. En met hoe meer we zijn, hoe meer we kunnen veranderen.’ Hoe is het om met een aantal verschillende mensen een visie te ontwikkelen in de transitie-arena? ‘Het was erg boeiend om te horen wat iedereen te zeggen had. We zaten er samen met mensen uit de bedrijfswereld, mensen van de Stad Gent, allemaal individuen met verschillende achtergronden en visies die elk hun eigen input gaven. Ieder van ons vertrok vanuit een eigen ideologie en wou vanuit die ideologie de zaken aanpakken. De daaruit volgende discussies en vooral het zoeken naar compromissen maakten de arena’s zeer interessant. Voor ons is het natuurlijk onmogelijk om namens álle studenten te spreken, maar we hebben wel veel contacten en zijn goed op de hoogte van wat er onder de studentenbevolking leeft.’

Wat is volgens jullie het belangrijkste transitiepad naar 2050? ‘Lokaal samen meerwaarde creëren met een poort op de wereld is voor ons het belangrijkste transitiepad, waaraan we vanuit UGent10:10 ook actief kunnen meewerken. We denken dan niet alleen aan informeren en sensibiliseren, maar ook aan concrete acties. Met onze werkgroep Duurzame Voeding helpen we bijvoorbeeld mee aan een initiatief van de Gentse Studentenraad waarbij studenten groentenpakketten kunnen kopen die lokaal geproduceerd worden door de biodynamische tuinbouwcoöperatieve De Wassende Maan. Voor amper 5 euro kan je een pakket lekkere seizoensgroenten kopen waarmee je een hele week rondkomt.’ ‘Op onderwijsgebied zou het goed zijn om duurzaamheid beter te integreren in het curriculum. We dromen van een verplicht mastervak voor iedereen waarin goede sprekers de problematiek zouden toelichten en zo duidelijk maken wat iedereen afzonderlijk kan bijdragen tot de oplossing. Veel studenten zijn nu nog niet voldoende geïnformeerd. Momenteel bereik je vooral degenen die zelf op zoek gaan naar informatie. Met zo’n verplicht vak kan dat veranderen.’ Je zegt dat heel wat studenten onvoldoende geïnformeerd zijn. Is het woord niet: onverschillig? ‘Ik weet dat onverschillige mensen bestaan, maar ik wil niemand met de vinger wijzen. De drive om iets aan milieukwesties te doen, wordt in de eerste plaats aangewakkerd door basiskennis over de problematiek.’


De droom van Natalie ‘Een wereld waarin de structurele oorzaken van de klimaatsverandering zijn weggewerkt en waarin iedereen, waar ook geboren, dezelfde kansen krijgt binnen de grenzen van onze planeet.’

De droom van Jeroen ‘Een Gent met meer Gentse energie, meer Gents voedsel. Een toekomstvisie waar elke Gentenaar trots op kan zijn.’

De droom van Laurien ‘Een systeem waarin mensen zich opnieuw verbonden voelen met de natuur als basis voor milieubewust handelen, engagement, participatie en optimisme bij alle lagen van de bevolking.’


Jij let op je impact op het milieu door je manier van leven, eten en reizen. Is het niet frustrerend dat anderen die reflex niet hebben? Hoe vermijd je het opgeheven vingertje? ‘Het is makkelijker om met één actie een grote groep mensen te bereiken dan mensen uit je persoonlijke omgeving op hun gedrag aan te spreken. Ik wil niet preken of veroordelen. Ik spreek enkel vanuit mijn eigen standpunt: als mensen er naar vragen, leg ik uit waarom ik geen vlees eet of vliegtuigen vermijd. En dan zie je dat je toch vaak mensen aan het denken brengt.’ ‘Het feit dat ik niet verbitterd raak is voor een groot stuk te danken aan de vele idealistische mensen waar ik via UGent10:10 en de transitie-arena mee in contact kom. Het is fantastisch om te zien hoe sterk iedereen zich op volledig vrijwillige basis inzet voor meer duurzaamheid. Zo voel ik de hoop dat er wel degelijk iets kan veranderen.’

‘Niemand mag zijn eigen invloed minimaliseren. Alles haalt wat uit: zowel wat je doet, als wat je niet doet.’

Hebben jullie het gevoel dat je met de transitie-arena en UGent 10:10 echt wat kunt veranderen? ‘Als individu is je macht heel beperkt om op grote schaal veranderingen teweeg te brengen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat wel kan als mensen zich in een groep verenigen. Als iedereen begint bij zichzelf,

kan je heel ver geraken. Met onze werkgroep Duurzaamheidspact vragen we vakgroepen om zich op vrijwillige basis te engageren om bijvoorbeeld zuinig om te springen met verlichting en elektriciteit, dubbelzijdig te printen, enzovoort. Zo vertellen we onze proffen hoe het beter kan en dat werkt. Heel veel mensen zijn bereid te luisteren en zich te engageren. En met hoe meer we zijn, hoe meer we kunnen veranderen.’ Welke boodschap willen jullie vooral geven met dit interview? ‘Duurzaamheid zal de komende decennia een blijvende rol blijven spelen in de maatschappij. We hebben massa’s geëngageerde mensen nodig om Gent tegen 2050 klimaatneutraal te krijgen. Iedereen kan daarin een rol spelen, het doet er niet toe wat je achtergrond is of wie je bent. We dragen allemaal een gedeelde verantwoordelijkheid. Niemand mag zijn eigen invloed minimaliseren. Alles haalt wat uit: zowel wat je doet, als wat je niet doet.’ ■

Herken je jezelf in het verhaal van Laurien, Natalie en Jeroen? Droom je zelf ook van een ander Gent? Stel je kandidaat voor een van de klimaatwerkgroepen op www.gentsklimaatverbond.be en help zo mee van Gent een klimaatneutrale stad te maken.

Wie is Laurien Spruyt?

Leeftijd 22 Student bio-ingenieur / vicevoorzitster van UGent 10:10 Zit op kot in Gent

Wie is Natalie Eggermont?

Leeftijd 23 Student geneeskunde en moraalwetenschappen / voorzitster UGent 10:10 Zit op kot in Gent

Wie is Jeroen Baets? Leeftijd 24 Vorig jaar vice-voorzitter UGent 10:10 Diploma Bio-ingenieur Zit op kot in Gent


transitie voor

dummies Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal worden. Dat betekent dat alles wat in de stad gebeurt CO2-neutraal moet zijn, dus zonder dat daarbij fossiele brandstoffen nodig zijn. Daarvoor is een transitie nodig, een structurele verandering in ons leven en werken. Zoiets heeft alleen kans op slagen als zoveel mogelijk mensen, bedrijven, organisaties‌ erover meedenken, meepraten en als ze meewerken aan de realisatie ervan. We vroegen aan twee beleidsmedewerkers van het Klimaatteam van de Milieudienst van de Stad Gent hoe dat in zijn werk gaat.


I

n 2007 kondigde het Gentse stadsbestuur een visionaire doelstelling aan: zo snel mogelijk evolueren tot een klimaatneutrale stad. Tussen droom en daad staan zoals bekend wetten in de weg en praktische bezwaren, maar de kiem van het idee was gezaaid. Gaandeweg werd de doelstelling verlegd naar het herdenken van alle facetten van het stedelijk leven, wonen en werken richting klimaatneutraal. Het jaar 2050 werd naar voor geschoven als een ambitieuze maar haalbare einddatum. In de kantoren van de Milieudienst van de Stad Gent treffen we Cathy De Bruyne en Indra Van Sande. Zij begeleiden samen met de onderzoeksinsituten DRIFT & VITO de Gentse transitie-arena. In deze arena zitten mensen van diverse achtergrond samen om na te denken over hoe Gent tegen 2050 een klimaatneutrale stad kan worden.

Comfort voor 2050

Net als de rest van de wereld staat Gent aan de vooravond van een indrukwekkende transformatie. Een transitie of structurele verandering naar een groene en duurzame stad, die er niet kan komen zonder dat iedereen mee denkt en doet. ‘Wonen, leven, werken, ontspannen, alles in de maatschappij vraagt een vorm van energie,’ legt Cathy uit. ‘We willen in de toekomst zo veel mogelijk op groene energie overschakelen, want fossiele brandstoffen zijn eindig en bovendien slecht voor het milieu. Om in 2050 op hetzelfde comfortniveau te leven als nu, moeten we alles op een andere manier aanpakken.’ ‘Maar zo’n transitie kan de stad niet in haar eentje realiseren,’ vult Indra Van Sande aan. ‘Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om er alle bewoners en gebruikers van de stad bij te betrekken.’ Het idee van het klimaatverbond en de transitie-arena’s was geboren. De arena is een groep van een vijftiental personen die nadenken over wat Gent zo Gents maakt, wat Gent in beweging zet en waar die beweging naartoe moet gaan. Uit hun bijeenkomsten kwamen vier hoofdthema’s naar voren: economie, stedenbouw en mobiliteit, energie en activering van de Gentenaars.

‘Transitie is zoals voetbal’

Het afgelopen halfjaar is er veel gepraat, gedacht en geschreven. Dat wil niet zeggen dat nu al vast staat hoe Gent er in 2050 uit moet zien en zal functioneren. ‘Integendeel, iedereen mag nu het heft in handen nemen,’ zegt Indra. ‘Het enige dat vast staat, is dat we tegen 2050 klimaatneutraal willen zijn. Hoe we daar toe komen, langs welke paden en welke klemtonen daarbij worden gelegd, daar willen we vanaf nu met veel meer mensen

over dromen, discussiëren en werk van maken. Uiteindelijk is transitie een beetje zoals voetbal. Je weet wat de spelregels zijn, je weet welke looplijnen er zijn en je weet dat de bal in de goal aan de overkant moet belanden. Hoe de match precies zal verlopen, dat weet je niet, maar je moet in beweging blijven. Ook bij transitie kan je enkel de mogelijke paden kiezen, het precieze traject tot 2050 kan je niet vastleggen. Het is belangrijk in beweging te blijven, anders geraakt je stad niet in transitie.’

Glazen bol

Transitie is overigens niet nieuw. De wereld is voortdurend in transitie. Denk eens aan het Gent van 30 jaar geleden, toen het centrum nog niet verkeersvrij was en de waterlopen inktzwart kleurden en stonken, zodat je er niet aangenaam kon verpozen, laat staan een vislijn uitwerpen. Sindsdien is Gent bijna onherkenbaar veranderd. Er zwemmen weer vissen in de Leie, het centrum werd verkeersvrij. Die transitie, die op zoveel weerstand stootte, is een succes gebleken voor bewoners, handelaars en bezoekers. Wat kunnen we daaruit leren? Indra zegt: ‘Als we kijken hoe transities in het verleden hebben plaatsgevonden, gaat het telkens om een aantal zaken die onzichtbaar sluimeren. Vervolgens veroorzaken kleine projecten een doorbraak voor de transitiepaden. Vandaar dat we nu ook proberen zulke acties te doen ontstaan.’ ‘We hebben geen glazen bol,’ zegt Cathy. ‘We weten niet welke technieken er over twintig jaar zullen bestaan. Dat betekent dat we voortdurend creatief met onze transitiepaden moeten kunnen omgaan.’


Yes we can!

Sceptici zullen opmerken dat Gent maar een kleine speler is op wereldschaal, en dat heel wat producten elders worden gemaakt en heel wat beslissingen elders worden genomen. Waarom dan toch deze lokale transitie? ‘Gent wil innovatief zijn en ieders creativiteit benutten,’ zegt Indra. ‘We vertrekken daarnaast ook vanuit een bezorgdheid: wanneer energieprijzen boomen, kreunt de economie en zien we ook de energie-armoede groeien. Het is dus belangrijk mensen en bedrijven onafhankelijker te maken van fossiele energie. We zijn er misschien vroeg bij in Vlaanderen, maar in vergelijking met de rest van Europa lopen we achter.’ ‘Het klimaat zal veranderen als de wereld blijft voortdoen zoals hij bezig is,’ zegt Cathy. ‘Daar willen wij tegen ingaan met een boodschap van “Yes we can!” Zo kan Gent een voorbeeld zijn voor andere steden.’

Wie is Cathy De Bruyne?

Wie is Indra Van Sande?

Leeftijd 38 Beroep verantwoordelijke klimaatteam Milieudienst Stad Gent Diploma master bio-technologie Woont in Sint-Amandsberg Droom voor 2050: bijna geen autoverkeer meer, zodat kinderen weer plaats krijgen om buiten te spelen en zich veilig kunnen verplaatsen

Leeftijd : 41 Beroep ingenieur Milieudienst Stad Gent Diploma ingenieur-architect en master geschiedenis Woont in Gent Droom voor 2050: een duurzaam Gent waar het goed is om in te leven en te werken voor iedereen.


Alle paden leiden naar

klimaatneutraal Het doel van de transitie-arena ligt vast: tegen 2050 van Gent een klimaatneutrale stad maken. Langs welke wegen we dat precies zullen realiseren, kunnen we nu nauwelijks voorspellen. We weten alleen waar we nú staan en waar we over veertig jaar willen staan. Om de link tussen vandaag en de toekomst te leggen, zijn we vertrokken van de kracht en de eigenheid van het Gent van nu. Dat hebben we omgedroomd tot het klimaatneutrale Gent van

2050. Vruchtbare discussies in de transitie-arena hebben er voor gezorgd dat een aantal mogelijke transitiepaden zijn uitgestippeld rond thema’s als economie, mobiliteit, energie en betrokkenheid. Voor deze transitiepaden hebben we streefdoelen voor 2018, 2030 en 2050 naar voor geschoven én meteen nieuwe acties gezocht om de transitie morgen al in beweging te krijgen.

Economie & Consumeren, Lokaal samen meerwaarde creëren met een poort op de wereld Gent is een stad met sterke kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen,...), die een drijvende kracht zijn achter innovatie. We zijn een stad van bewuste consumenten, met een belangrijke haven en bloeiende bedrijven. In de toekomst wil Gent een voorbeeld zijn op het gebied van lokaal produceren en consumeren, waar de blauwe economie steeds belangrijker wordt. De blauwe economie staat voor een economie die de aarde niet uitput of vervuilt, maar steeds perfectere kringlopen van energie, grondstoffen en goederen creëert. Bedrijven in de blauwe economie vervuilen steeds minder en gaan afval als grondstof beschouwen, waardoor

extra werkgelegenheid en innovatieve diensten worden gecreëerd. In een afvalloze en uitstootloze maatschappij wordt het steeds aantrekkelijker voor bedrijven en burgers om dichter bij elkaar te wonen en goede buren te zijn. De tegenstellingen tussen woongebieden en bedrijventerreinen vervagen. Woon- en werkfuncties worden vermengd, waardoor er steeds minder transport nodig is van goederen en van mensen. Overheden spelen daarbij een voortrekkersrol. Ze geven het goede voorbeeld door bij aanbestedingen producten afkomstig uit de bio-economie en gekenmerkt door innovatieve eigenschappen hoog op hun verlanglijstje te

plaatsen. De komende decennia gaan kennisinstellingen, bedrijven en haven steeds nauwer samenwerken rond innovatie, kennisdeling en decentralisering. Duurzaamheid wordt het sleutelwoord in alles wat we doen, produceren en consumeren. In 2050 ondernemen alle bedrijven honderd procent maatschappelijk verantwoord, alle Gentse evenementen zijn 100% duurzaam, de kennisdeling tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven is grenzeloos, meer dan de helft van de in Gent geconsumeerde producten wordt lokaal geproduceerd en Gent is de thuishaven en aantrekkingspool geworden van een innovatieve blauwe economie.


geslaagd transitiehoogtepunt De Gentse binnenwateren gaan weer open Toen de Stad Gent in 1997 besliste om een aanzienlijk deel van de binnenstad autovrij te maken, zorgde dat voor een enorme culturele en toeristische opwaardering van het Gentse centrum. Samen met het weren van de auto werden de Gentse binnenwateren in ere hersteld. Van een stinkende, zwarte stroom veranderde de Leie in een blauwe levensader. Vraag aan tien bezoekers of inwoners van Gent wat hun favoriete plek is, veel kans dat ze de Gras- en Korenlei noemen. De Gentse Feesten, Polé Polé, de bootjes, de terrassen, de verlaagde kaaien, Ode Gand, het aantal activiteiten dat zich rond de binnenwateren afspeelt is niet te tellen. ‘Foto Dienst Voorlichting - Stad Gent’


geslaagd transitiehoogtepunt Afval wordt grondstof Tot voor een paar decennia gooiden we alle afval op één hoop. Het werd opgehaald en vaak gestort. Een ramp voor het milieu, zonde van de verloren grondstoffen. Nu scheiden we zoveel mogelijk ons afval. Papier, glas, PMD, GFT en restafval: het gaat in aparte containers of zakken en wordt afzonderlijk ingezameld. Al de rest kunnen we kwijt in recyclageparken of kringwinkels. Wat vroeger ‘afval’ was wordt nu hergebruikt of gerecycleerd, bijvoorbeeld voor ‘nieuwe’ tafels of kandelaars. En uit restafval halen we nog energie. Afval bestaat niet. Afval is grondstof, zo doet de natuur het al eeuwig. ‘Foto © West Communicatie - Eco-Center Gent’


Mobiliteit, Ruimte & Welzijn, Gent, goed om in te leven

Gent is een levende en authentieke stad, een waterstad. In de transitie naar 2050 wil Gent meer groen en water binnen de stadsmuren brengen. De binnenstad wordt autoluw en gaandeweg wordt de zwakke weggebruiker de koning van de straat. Zoals veel steden die hun eerste grote bloei kenden in de middeleeuwen is Gent gegroeid als een ui, met laag na laag aan woningen, wegen en waterwegen. Een groene en blauwe stad van de toekomst is geen uivormige stad, maar een lobbenstad. Vanuit de lucht gezien lijkt zo’n stad meer op het blad van de eik. Via die lobben dringen groen en water diep door in het stedelijke weefsel. Rustgevend en verkoelend water of groen zijn nooit ver weg in een lobbenstad. Je hoeft niet in je

auto te springen om natuur te ervaren. De auto laten we ook meer en meer aan de kant om te gaan werken of inkopen te doen. Tot het moment komt dat velen beseffen dat ze niet eens meer een auto voor de deur nodig hebben. Er wordt immers stapsgewijs een volwaardig alternatief voor de auto in de stad uitgebouwd. Het openbaar vervoer wordt geoptimaliseerd. Je boodschappen worden misschien gewoon gratis thuisgebracht. We zorgen voor een duurzame bevoorrading van Gent, ook langs het water. Fietsers worden op alle mogelijke manieren in de watten gelegd. Ook voor je werk moet je niet meer elke dag de deur uit. Thuiswerken wordt heel gewoon, of misschien werk je liever in een gedeelde kantoorruimte in je buurt?


Energie & Afval, Energieke stad – Intelligente kringlopen Om klimaatneutraal te worden tegen 2050, zal Gent enkel nog energie putten uit hernieuwbare bronnen. We produceren zo veel mogelijk energie zelf, uit afval, uit rioolwater en met windturbines in de haven. Restwarmte van industriële processen wordt gebruikt om woningen, bedrijven en winkels te verwarmen. Woningen worden kleine energiecentrales, die in een intelligent netwerk samen met

de huizen uit de buurt in hun eigen energievraag kunnen voorzien. Maar de energie-transitie gaat veel verder dan dat. Energieverbruik vermijden is de meest duurzame manier om met energie om te springen. Daarom zorgen we ervoor dat bij nieuwbouw en na renovatie gebouwen zo weinig mogelijk energie nodig hebben. Op termijn wordt afval geschiedenis: alle reststromen worden volledig herbenut.

GFT wordt vergist en produceert biogas alvorens te composteren. Uit afvalwater halen we nutriënten, warmte, biogas en drinkbaar water. Producten bevatten in 2050 geen giftige stoffen meer en zijn zo ontworpen dat ze makkelijk hergebruikt kunnen worden.

Betrokkenheid & Activering, De Gentenaars thuis in hun stad Transitie valt stil als er niet voortdurend mensen rond bezig zijn die nieuwe ideeën aanbrengen, oude structuren veranderen en die het beleid, de bedrijven en hun medeburgers blijven voortstuwen op de diverse transitiepaden. Daarom is het van vitaal belang dat de Gentenaars niet alleen weten wat de ideeën, de visie en de plannen rond transitie zoal inhouden, maar dat steeds meer mensen, verenigingen en bedrijven

ook actief deelnemen aan het denken en doen rond transitie. Dit is dan ook een oproep naar de Gentenaars om hun stem te laten horen en nieuwe initiatieven te ontplooien. Door actief te worden in een van de werkgroepen of door zelf een nieuwe te beginnen, help je de transitie in Gent waar te maken en ze nationaal en internationaal uit te dragen. Als we er met zijn allen de schouders onder zetten, worden al deze mooie

plannen realiteit en wordt Gent een nog mooiere, duurzamere, socialere, leefbare én klimaatneutrale stad.


De transitie wordt zichtbaar Tijdens een klimaatforum op dinsdag 22 november 2011 zijn de eerste klimaatwerkgroepen opgericht. In die thematische werkgroepen hebben de leden van de transitiearena een honderdtal enthousiaste voortrekkers bijeengebracht. De komende maanden gaan die werkgroepen concrete voorstellen uitwerken en experimenten vormgeven om op die manier de transitie naar een klimaatneutraal Gent tegen 2050 zichtbaar te maken.

Er zijn al zeven werkgroepen van start gegaan die antwoorden zoeken op zeer diverse vragen: • kunnen we in Gent energie recupereren uit afvalwater? • hoe kunnen sociale doelgroepen meewerken aan en profiteren van stadslandbouw? • hoe kunnen we de mobiliteit in de stad verduurzamen? • hoe gaan we Gent aantrekkelijk maken voor innovatieve ‘blue economy’-bedrijven? • hoe helpen we Gentse bedrijven om energie-efficiënter te produceren? • is het mogelijk om via carrotmobs de consument de markt te laten duwen om zo het aanbod in de winkels te verduurzamen? • kunnen de Gentse kunstpodia duurzamer te werk gaan? Met concrete acties en experimenten beginnen deze klimaatwerkgroepen nu aan de uitwerking van de transitiepaden. Andere werkgroepen zullen in de toekomst nog meer transitiepaden vormgeven.

Heeft u interesse om met uw kennis en ervaring actief mee te werken in een van de klimaatwerkgroepen? Laat het weten aan het Gents Klimaatverbond.

Het Gents Klimaatverbond

Colofon

www.gentsklimaatverbond.be info@gentsklimaatverbond.be tel. 09 268 23 00 of volg ons http://be.linkedin.com/in/gentsklimaatverbond www.facebook.com/Gentsklimaatverbond

redactie: Jan Bosteels eindredactie: Stad Gent ontwerp: www.westcommunicatie.be portretfoto’s: Peter Van Hoof overige foto’s: www.westcommunicatie.be werkten mee aan dit nummer: Sam Van den Plas, Jan Naert, Sara Standaert, Debbie Baute, Wouter Haerick, Peter Mortier, Filip Remmerie, Michael Fockedey, Willy Verstraete, Joost Verschuere, Johan De Mol, Peter Garré, Debbie Eraly, Natalie Eggermont, Laurien Spruyt, Jeroen Baets, Riet Vandevelde, Guy Vloebergh, Tom Balthazar V.U.: Tom Balthazar, schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen januari 2012

tklimaand verbo


‘Gent denkt globaal, en handelt lokaal!’

‘Een stad met sociale cohesie, zonder probleemwijken, vol groene lobben, een stad in beweging, zonder gehaastheid.’ Michael Fockedey

Sam Van den Plas

‘Met Aquafin en Ivago een nieuwe benadering rond rioolwater en GFT-afval opzetten zonder een nieuw rioleringsnet te bouwen.’ Willy Verstraete

‘Mijn droom is dat Gent in 2050 nog altijd de complete en evenwichtige stad is die ze vandaag is en dat we niet in een samenleving terecht komen waarin één invalshoek de bovenhand krijgt.’ Peter Mortier

‘Een wandeling met mijn kleinkinderen door de groenpolen met grapjes over de onnodige ruzies die we veertig jaar geleden over de klimaatcrisis maakten.’

‘Wonen in een energieneutrale stad die realtime luchtkwaliteit, energiebalans en mobiliteitsinfo deelt met zijn burgers, en vice versa.’

‘In 2050 hebben we voor onze kinderen een nieuwe manier van samenleven gevonden die toelaat om de levenskwaliteit op een hoog peil te houden.’

Geef je idee door via www.gentsklimaatverbond.be op info@gentsklimaatverbond.be of bel 09 268 23 00 Je kan je suggestie ook delen op onze Facebook en Linked -pagina’s.

Joost Verschuere

‘Gent, een dynamische en eigenzinnige stad, tegelijk historisch en vooruitstrevend en omringd door een kralensnoer van parken en bossen.’ Guy Vloebergh

Peter Garré

‘Mobiliteit zal licht en proper zijn.’ Johan De Mol

Wouter Haerick

Wat moet Gent doen om tegen 2050 klimaatneutraal te worden? Tom Balthazar

‘Gent is een omgeving waar het goed is om te leven, een bron van innovatie met een open blik op de wereld.’

‘Een groener Gent met een autovrije kern!’ Debbie Baute

‘Weg met de muren tussen de achtertuintjes, maak er één grote tuin van!’ Debbie Eraly

Jan Naert

‘Ecologie mag geen elitair thema zijn, maar moet een grotere sociale dimensie krijgen.’ ‘Leven en consumeren zonder de aarde te overbelasten.’

Riet Vandevelde

‘Een systeem waarin mensen zich opnieuw verbonden voelen met de natuur als basis voor milieubewust handelen, engagement, participatie en optimisme bij alle lagen van de bevolking.’ Laurien Spruyt

Transitiemagazine  

Transitiemagazine voor Stad Gent

Transitiemagazine  

Transitiemagazine voor Stad Gent

Advertisement