Page 1


มังคลสุต์ต  

ปาฬิภาสา อักษรสยาม เทียบกับเสียงอ่าน อักขระวิธีการเขียนตามต้นฉบับพระไตรปิฎกปาฬิ จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช พ.ศ. ๒๔๓๖ จัดทำต้นฉบับโดย กองทุน...