Page 1

Tr−êng §H Qu¶ng B×nh Phßng §µo t¹o

B¶ng ®iÓm häc phÇn N¨m häc: 2009-2010, Häc kú: 3, Kho¸: 2008-2012 Trang 1

Líp: §H SP Sinh häc TT

Hä tªn

Ngµy sinh

NLCBM-L (2)

L1 L2

ANH2 (2)

L1

GDTC3 (1)

HVC (2)

HHHC (2)

L2 L1

L2 L1

L2 L1

TLLT (2)

L2 L1

TVH2 (3)

L2 L1

STHMT (2)

DTH1 (3)

TNVLDC (1)

GDQP2 (3)

L2 L1

L2 L1

L2 L1

L2 L1

L2 L1

L2 L1

L2

TBC

1 NguyÔn ThÞ Ngäc

Anh

10/04/1990 7.4

X 5.3

7.9

8.2

X

8.3

7.7

8.0

8.3

7.8

--.--

2 Ph¹m Thanh

B×nh

09/06/1990 5.8

X 8.0

8.4

7.3

X

8.5

7.0

6.5

7.8

7.8

--.--

3 §Æng ThÞ Ph−¬ng

Chi

12/10/1990 7.2

X 8.3

7.5

7.6

X

8.8

6.2

8.6

7.8

7.9

--.--

4 Hoµng ThÞ

Cóc

12/08/1989 6.1

X 7.3

7.1

6.5

X

8.1

6.5

4.7

7.8

7.2

--.--

5 Hoµng ThÞ

Dung

18/10/1990 6.5

X 5.0

8.1

8.8

X

8.2

5.8

7.4

7.8

7.9

--.--

6 TrÇn ThÞ Anh

§µo

16/08/1990 6.4

X 8.3

7.7

7.3

X

9.0

7.1

7.1

7.8

7.6

--.--

7 §Æng V¨n

§−îc

20/09/1990 6.0

X 4.6

6.1

3.9

X

7.4

6.9

5.7

7.8

7.1

--.--

8 Lª ThÞ Thóy

H»ng

28/04/1990 6.4

X 6.7

7.0

5.7

X

8.6

7.7

7.8

8.3

7.8

--.--

9 NguyÔn ThÞ Thu

HiÒn

11/08/1990 5.0

X 5.2

8.6

6.1

X

7.5

6.2

5.7

7.8

7.9

--.--

10 NguyÔn Thanh

HiÕu

10/05/1989 7.2

X 6.9

6.6

5.0

X

6.7

7.2

5.0

7.4

2.4

11 §inh ThÞ Kim

Hoa

10/09/1990 6.5

X 7.6

7.9

6.3

X

8.1

6.8

8.5

7.8

8.0

--.--

12 §inh ThÞ

Ho¸

04/09/1989 6.4

X 7.3

7.2

7.1

X

8.2

6.4

8.9

7.4

7.8

--.--

13 NguyÔn ThÞ

Huª

06/05/1990 7.4

X 6.6

6.5

5.8

X

8.3

7.4

5.6

7.8

6.9

--.--

14 Hoµng Ngäc

H−ng

15/08/1990 6.7

X 5.9

7.9

5.8

X

7.5

6.8

7.0

8.4

7.8

--.--

15 Vâ SÜ

Lam

20/06/1990 6.8

X 7.6

8.8

7.1

X

8.3

7.2

7.5

8.4

8.6

--.--

16 Hoµng Träng

Lu©n

20/02/1990 6.5

X 6.0

6.3

5.6

X

8.1

5.8

5.0

8.1

7.6

--.--

17 TrÇn ThÞ

Luyªn

20/05/1990 7.3

X 6.9

8.6

7.5

X

7.9

6.9

5.5

7.8

7.8

--.--

18 §Æng ThÞ

Lùu

20/11/1989 6.5

X 6.0

6.4

5.5

X

6.4

7.2

7.9

7.4

7.6

--.--

19 NguyÔn ThÞ

MËn

04/08/1990 6.7

X 6.9

6.3

5.9

X

7.8

6.8

4.5

7.4

7.8

--.--

20 §Æng Ph−¬ng

Nam

01/07/1990 7.4

X 6.2

6.7

2.4

X

7.6

6.4

5.0

7.4

7.8

--.--

21 TrÇn §øc

Nam

25/05/1990 7.5

X 7.4

7.8

6.9

X

7.3

5.7

5.3

7.8

7.8

--.--

22 §inh ThÞ Thanh

Nga

10/08/1990 7.5

X 5.7

7.5

6.2

X

8.6

7.7

6.5

7.8

7.9

--.--

23 NguyÔn ThÞ

Nga

28/12/1988 6.7

X 8.1

8.9

8.8

X

6.9

7.2

5.7

8.3

8.5

--.--

24 Ph¹m ThÞ

Ng©n

15/02/1990 8.0

X 5.3

8.4

7.3

X

7.4

6.4

6.0

7.8

7.9

--.--

25 Vâ ThÞ

Nhi

15/11/1990 8.1

X 5.0

6.4

6.8

X

8.2

7.9

8.8

7.8

7.9

--.--

26 Hoµng ThÞ TuyÕt

Nhung

10/07/1990 7.2

X 5.0

8.9

7.9

X

8.3

7.1

5.1

7.8

7.8

--.--

27 Hoµng T−

Ph−¬ng

30/04/1989 6.4

X 6.9

6.4

4.9

X

6.6

5.9

5.6

7.8

7.6

--.--

28 NguyÔn ThÞ

Ph−¬ng

09/10/1989 7.2

X 7.3

8.6

8.4

X

7.3

7.8

6.9

8.1

7.9

--.--

29 TrÇn ThÞ ¸nh

Quyªn

01/05/1990 7.2

X 5.7

6.7

7.2

X

8.3

8.6

6.9

8.3

7.8

--.--

30 Tr−¬ng H÷u

Tµi

26/07/1990 6.6

X 5.7

5.8

2.8

X

7.4

7.5

6.6

7.4

8.6

--.--

31 Tr−¬ng ThÞ Thanh

T©m

19/02/1990 6.5

X 8.1

8.9

8.5

X

8.7

8.1

9.5

8.3

7.9

--.--

32 Tr−¬ng ThÞ TÞnh

Thanh

24/11/1990 7.2

X 7.4

8.2

6.8

X

8.5

6.8

5.4

7.4

7.9

--.--

33 NguyÔn ChÝ

Thµnh

10/07/1990 5.8

X 5.0

6.6

6.5

X

7.1

6.4

6.5

7.4

7.8

--.--

34 Phan ThÞ Minh

Thu

20/10/1989 7.4

X 6.9

8.1

6.8

X

8.9

7.9

8.6

7.8

8.1

--.--

35 TrÇn ThÞ

Thu

20/06/1990 6.4

X 7.6

7.8

8.7

X

8.2

7.1

7.9

7.4

7.9

--.--

X

X

X

X

--.--

Ghi chó


Tr−êng §H Qu¶ng B×nh Phßng §µo t¹o

B¶ng ®iÓm häc phÇn N¨m häc: 2009-2010, Häc kú: 3, Kho¸: 2008-2012 Trang 2

Líp: §H SP Sinh häc TT

Hä tªn

Ngµy sinh

NLCBM-L (2)

L1 L2

ANH2 (2)

L1

GDTC3 (1)

HVC (2)

HHHC (2)

L2 L1

L2 L1

L2 L1

TLLT (2)

L2 L1

TVH2 (3)

L2 L1

STHMT (2)

DTH1 (3)

TNVLDC (1)

GDQP2 (3)

L2 L1

L2 L1

L2 L1

L2 L1

L2 L1

L2 L1

L2

TBC

36 NguyÔn ThÞ

Thuû

01/05/1990 7.9

X 5.7

9.1

6.8

X

7.6

7.5

5.2

8.3

7.9

--.--

37 Lª ThÞ

Thóy

04/02/1990 5.3

X 5.7

8.9

7.5

X

8.1

6.7

5.1

7.4

7.8

--.--

38 TrÇn Quèc

TrJi

15/07/1990 7.2

X 6.7

6.9

6.4

X

9.0

6.6

4.8

7.8

7.6

--.--

39 Tr−¬ng ThÞ

TuyÕt

06/10/1988 8.5

X 7.4

7.3

8.5

X

8.4

6.4

5.7

8.3

7.9

--.--

40 Th¸i Thanh

TuyÓn

15/10/1990 5.7

X 5.0

6.9

4.5

X

8.5

6.8

5.4

7.8

7.8

--.--

41 §inh ThÞ Hång

Vui

27/12/1989 8.2

X 8.3

8.6

7.8

X

8.0

6.8

8.8

7.4

7.9

--.--

42 PhÕt Xy Nu«n

§om

12/03/1990 6.8

X 8.1

8.1

6.7

X

6.3

5.9

4.5

7.8

X

--.--

12/08/1990 6.1

X 6.7

8.1

6.7

X

6.6

6.6

4.5

7.8

X

--.--

43 Xi Xæm H¾c Thit Xa V½n

Danh s¸ch nµy gåm 43 sinh viªn. Gi¶i thÝch c¸c m«n häc:

Ghi chó

XuÊt s¾c: 0, giái: 0, kh¸: 0, TB kh¸: 0, TB×nh: 0, yÕu: 0, kÐm: 0, ch−a tæng kÕt: 43.

NLCBM-LN1:Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña Chñ nghÜa M¸c - Lªnin 1; ANH2:TiÕng Anh 2; GDTC3:Gi¸o dôc thÓ chÊt 3; HVC:Ho¸ v« c¬; HHHC:Ho¸ häc h÷u c¬; TLLT:T©m lý häc løa tuæi vµ T©m lý häc s− ph¹m; TVH2:Thùc vËt häc 2; STHMT:Sinh th¸i häc vµ m«i tr−êng; DTH1:Di truyÒn häc 1; TNVLDC:ThÝ nghiÖm vËt lý ®¹i c−¬ng; GDQP2:Gi¸o dôc quèc phßng 2; Ng−êi ®äc

Ng−êi nhËp

Ng−êi dß

§ång Híi, ngµy .... th¸ng .... n¨m Phßng §µo t¹o

Diem dh sp sinh  

tranquoctrai