Page 1


Muïc luïc

Trang 4-5 6 7 8 9 8 10 11 12-16 17 18

2

In 1.000 cuoán, khoå (15x21)cm taïi coâng ty TNHH in Thieân Thaïch (soá 185/12 Phaïm Nguõ Laõo Q1, TPHCM) Soá ñaêng kyù keá hoaïch xuaát baûn soá: 11-2010/CXB/410-173/YH Soá xuaát baûn: 204 ngaøy 30/6/2010| In xong vaø noäp löu chieåu quyù III/2010


C

on treû laø bieåu hieän cuûa tình yeâu, nieàm haïnh phuùc vaø

Giôùi th

ieäu

laø nhaân toá khoâng theå thieáu cuûa moãi gia ñình. Tuy nhieân, khoâng phaûi caëp vôï choàng naøo cuõng coù theå ñaït ñöôïc khao khaùt laøm cha laøm meï moät caùch deã daøng vaø suoân seû.

Theo öôùc tính, cöù 6 caëp vôï choàng thì coù 1 caëp gaëp khoù khaên trong vieäc thuï thai. Khaû naêng sinh saûn cuûa con ngöôøi trong xaõ hoäi hieän ñaïi bò giaûm raát nhieàu do nhieàu yeáu toá khaùc nhau: söï gia taêng caùc beänh lyù laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc daãn ñeán taéc voøi tröùng vaø vieâm nhieãm ñöôøng sinh duïc, ñieàu kieän soáng vaø moâi tröôøng laøm vieäc noùng böùc, oâ nhieãm vaø hoùa chaát ñoäc haïi ñaõ laøm cho chaát löôïng cuûa tinh truøng ngaøy caøng giaûm, phuï nöõ laäp gia ñình vaø coù con treã daãn ñeán giaûm khaû naêng thuï thai…

Baïn ñoïc coù theå tìm hieåu theâm thoâng tin taïi ivfvietnam.net

Hieän nay, caùc trung taâm hoã trôï sinh saûn ôû Vieät Nam ñaõ thöïc hieän thaønh coâng haàu heát caùc kyõ thuaät hoã trôï sinh saûn hieän ñaïi treân theá giôùi. Soá beänh nhaân thöïc hieän thuï tinh trong oáng nghieäm (TTTON) haøng naêm ôû Vieät Nam hieän nhieàu hôn taïi caùc nöôùc khaùc trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Chi phí TTTON ôû Vieät Nam thuoäc loaïi thaáp nhaát theá giôùi vôùi tæ leä thaønh coâng töông ñöông hoaëc cao hôn trung bình cuûa theá giôùi. Duø vaäy, cho ñeán nay, raát nhieàu ngöôøi daân vaø beänh nhaân ôû Vieät nam hieän nay vaãn coøn thieáu thoâng tin, kieán thöùc veà caùc vaán ñeà lieân quan ñeán sinh lyù sinh saûn, keá hoaïch gia ñình, hieám muoän vaø caùc phöông phaùp chaån ñoaùn, ñieàu trò hieám muoän. Website www.ivfvietnam.net do HOSREM hôïp taùc vôùi nhieàu baùc só, chuyeân gia haøng ñaàu ôû Vieät Nam trong laõnh vöïc naøy, nhaèm muïc ñích xaây döïng moät dieãn ñaøn cung caáp thoâng tin vaø traû lôøi thaéc maéc cuûa ñoäc giaû veà caùc vaán ñeà lieân quan ñeán sinh saûn.

3


CAÁU TAÏO VAØ SINH LYÙ SINH SAÛN NÖÕ

C

ô quan sinh duïc nöõ ñoùng vai troø quan troïng trong quaù trình sinh saûn, noù bao goàm boä phaän sinh duïc ngoaøi laø aâm hoä, aâm ñaïo vaø boä phaän sinh duïc trong laø töû cung, voøi tröùng, buoàng tröùng. Boä phaän sinh duïc ngoaøi chuû yeáu coù vai

troø trong giao hôïp vaø laø cöûa ngoõ xaâm nhaäp ñaàu tieân cuûa tinh truøng. Boä phaän sinh duïc trong bao goàm buoàng tröùng laø cô quan taïo tröùng vaø caùc noäi tieát toá nöõ, voøi tröùng laø nôi dieãn ra quaù trình thuï tinh, vaø töû cung laø caáu truùc ñaûm nhieäm chöùc naêng mang thai vaø sinh nôû. Töø luùc daäy thì cho tôùi khi maõn kinh, cöù moãi chu kyø kinh (thöôøng laø moãi thaùng) seõ coù moät soá nang tröùng ñöôïc choïn loïc ñeå phaùt trieån. Tuy nhieân, cuoái cuøng chæ coù moät nang tröùng phaùt trieån vöôït troäi, vaø haàu heát nhöõng nang tröùng coøn laïi trong chu kyø ñoù seõ thoaùi hoùa. Vaøo giöõa chu kyø kinh, nang tröùng vöôït troäi seõ giaûi phoùng tröùng beân trong goïi laø hieän töôïng ruïng tröùng, tröùng ruïng seõ ñöôïc voøi tröùng baét laáy vaø vaän chuyeån tröùng veà höôùng buoàng töû cung ñeå gaëp tinh truøng. TREÂN

1. Buoàng tröùng 2. Töû cung 3. Baøng quang

SAU`

TRÖÔÙC

4. Tröïc traøng 5. AÂm ñaïo

4

DÖÔÙI


CAÁU TAÏO VAØ SINH LYÙ SINH SAÛN NAM

C

ô quan sinh duïc nam bao goàm tinh hoaøn, oáng daãn tinh, tuyeán tieàn lieät, tuyeán haønh nieäu ñaïo, tuùi tinh vaø döông vaät. Tinh hoaøn laø nôi saûn xuaát ra tinh truøng vaø noäi tieát toá nam testosterone. Caùc cô quan khaùc goùp phaàn

vaän chuyeån tinh truøng, taïo thaønh tinh dòch vaø phoùng tinh khi giao hôïp. Trong thôøi gian di chuyeån töø caùc oáng sinh tinh ñeán maøo tinh, oáng daãn tinh vaø tuùi tinh, tinh truøng daàn daàn tröôûng thaønh ñeå ñaûm baûo chöùc naêng thuï tinh vôùi tröùng khi vaøo ñöôøng sinh duïc ngöôøi phuï nöõ. Khaùc vôùi nöõ giôùi, nam giôùi coù theå duy trì khaû naêng sinh saûn cuûa mình haàu nhö suoát ñôøi.

TREÂN

2. Tuùi tinh TRÖÔÙC SAU`

3. Tuyeán tieàn lieät 4. Nieäu ñaïo 5. Tinh hoaøn

DÖÔÙI

5

Baïn ñoïc coù theå tìm hieåu theâm thoâng tin taïi ivfvietnam.net

1. Baøng quang


QUAÙ TRÌNH THUÏ TINH VAØ LAØM TOÅ CUÛA PHOÂI

K

hi xuaát tinh, tinh dòch ñöôïc ñöa vaøo ñöôøng sinh duïc nöõ vaø ñoïng laïi ôû aâm ñaïo. Töø aâm ñaïo, caùc tinh truøng coù khaû naêng di ñoäng toát taùch khoûi tinh dòch, baét ñaàu di chuyeån leân coå töû cung, vöôït qua chaát nhaày coå töû cung vaøo buoàng töû

cung, ñeán voøi tröùng, nôi chuùng coù theå gaëp tröùng. Tinh truøng thöôøng gaëp tröùng ôû 1/3 ngoaøi cuûa voøi tröùng vaø hieän töôïng thuï tinh xaûy ra taïi ñaây. Tröùng sau khi ruïng tröùng vaø ñi vaøo voøi tröùng, thöôøng chæ coù khaû naêng thuï tinh trong voøng 12-24 giôø. Tinh truøng coù khaû naêng soáng vaø duy trì chöùc naêng thuï tinh trong voøng khoaûng 48-72 giôø, neáu khoâng xaûy ra hieän töôïng thuï tinh thì tinh truøng vaø tröùng seõ töï thoaùi hoùa. Trong sinh lyù töï nhieân, coù raát nhieàu tinh truøng ñeán ñöôïc voøi tröùng vaø gaëp tröùng. Nhieàu tinh truøng coá gaéng xaâm nhaäp vaøo tröùng ñeå thuï tinh, nhöng chæ coù moät tinh truøng thaønh coâng. Sau khi thuï tinh, tröùng vaø tinh truøng hôïp nhaát thaønh hôïp töû chöùa moät nöûa boä gen cuûa boá vaø moät nöûa boä gen cuûa meï. Hôïp töû sau ñoù di chuyeån doïc theo voøi tröùng, höôùng veà töû cung vaø phaùt trieån thaønh phoâi. Sau khoaûng 4-5 ngaøy phaùt trieån trong voøi tröùng, phoâi seõ ñeán ñöôïc töû cung vaø laøm toå vaøo töû cung.

Töû cung Phoâi nang

Voøi tröùng

Hôïp töû

Söï thuï tinh

Tröùng Buoàng tröùng

6

Söï laøm toå


TOÁI ÖU HOÙA QUAÙ TRÌNH THUÏ THAI

D

öôùi ñaây laø moät soá lôøi khuyeân coù theå giuùp caùc caëp vôï

choàng sôùm ñaït ñöôïc mong

aát, bao aëng ùc nhoùm ch a c û u ñ y à a moät caân n AÊn uoáng ñ chaát xô ñeå duy trì ôõ vaø , ñöôøng, m uaù maäp; goàm ñaïm g khoâng q n õ u c y à a h neáu chu g ù a u chu kyø kin hoâng q k a û , u g c n û 2 ô ù ö tö ù th ly aàn ieät vaøo tu laàn, ñaëc b -3 2 n à a tu i ã o ñeàu ñaën m Giao hôïp gaøy; n 0 -3 8 2 àu kyø kinh ñe oáng röôïu; thuoác laù, u t ù u h g n â o oaëc kh duï ñi boä; Haïn cheá h 3 øa phaûi, ví ö v ä o i vaø trong ñ c ù ö å duïc m khi coù tha e c ù ô th ö p ä tr ta g n ù n â ye 3 tha Thöôøng xu acid folic øy 500 mg a h; g in n k i ã o n à a m áng th duøng khi chæ soá cô dò taät o uï nöõ, neân h y p u i ù g ô n v i á m û o thích hôïp ia Ñ g g å n ë e ï nöõ a ñ n ø y n â k a thai MI). C áu moät phu thaùng ñaàu aùng keå ne aân khoái (B ñ th á n ä so ie æ th h i û c eå ca o doõi h saûn coù th h hôïp, the naëng thíc aû naêng sin h n â K a . c ì 5 2 tr n á y Du ø 18 ñe coù lôïi cho eå (BMI) tö naøy cuõng ân naëng; a c á c khoái cô th o u % th 5 c ï g ô n õ ), nhö iaûm ñö tioxidants beùo phì g xi hoùa (an o g n ù a h k ø caùc chaát toá sinh toá va maùu, yeáu Duøng ña ñaäu, nhoùm ; g y û n u u th h ø c a i ù v o n bella söùc khoûe ãm beänh ru traïng nhie h n tì a tr åm äm maùu kie ûa chuùng Xeùt nghie höôûng cu aø C; h v n û a B ø a n v a g g uøn Rh, vieâm oác ñang d laïi caùc thu gheùn; m e x a o h ai n ña k n deã h saûn vaø th Nhôø baùc só — thôøi gia aû naêng sin h k i ù ô v i á o cuûa mình ñ t ä e uûa y c u g 5 1 n ngaøy yø kinh át roõ chu k aøy 12 ñeán ie g n b n â g e n û n a õ o ö g kh Phuï n ngaøy. haát laø tron thuï thai n eàu ñaën 28 ñ h in k g n ø o v t ä o m

7

Baïn ñoïc coù theå tìm hieåu theâm thoâng tin taïi ivfvietnam.net

öôùc laøm cha meï cuûa mình:


HIEÁM MUOÄN LAØ GÌ ?

H

ieám muoän hay voâ sinh laø tình traïng moät caëp vôï choàng khoâng theå coù thai hoaëc khoâng coù con sau ít nhaát moät naêm giao hôïp bình thöôøng, khoâng aùp duïng bieän phaùp ngöøa thai.

Hieám muoän nguyeân phaùt laø moät thuaät ngöõ ñöôïc söû duïng ñeå chæ moät caëp vôï choàng chöa coù thai laàn naøo. Hieám muoän thöù phaùt chæ nhöõng caëp vôï choàng ñaõ coù thai ít nhaát moät laàn, nay muoán sinh laïi nhöng khoâng theå coù thai ñöôïc. Khaû naêng coù thai cuûa moät caëp vôï choàng khoûe maïnh, döôùi 30 tuoåi vaø quan heä tình duïc thöôøng xuyeân khoaûng 2-3 laàn/tuaàn laø 20-25% moãi thaùng. Phaàn lôùn caùc caëp vôï choàng seõ coù thai trong voøng moät naêm ñaàu khi khoâng söû duïng bieän phaùp ngöøa thai.

8


CAÙC NGUYEÂN NHAÂN HIEÁM MUOÄN THÖÔØNG GAËP

H

ieám muoän xaûy ra khi coù baát thöôøng ôû moät trong caùc caáu truùc hoaëc hoaït ñoäng cuûa heä sinh saûn ôû nam hoaëc nöõ. Hieám muoän ñöôïc xem laø moät tình traïng beänh lyù cuûa moät caëp vôï choàng. Taàn suaát hieám muoän nguyeân nhaân do vôï vaø

choàng laø töông ñöông nhau. Theo soá lieäu thoáng keâ, nguyeân nhaân do vôï chieám 30-40%, do choàng chieám 30%, do caû vôï vaø choàng chieám 15-30% vaø coù khoaûng 10% hieám muoän khoâng roõ nguyeân nhaân.

HIEÁM MUOÄN DO VÔÏ Caùc nguyeân nhaân thöôøng gaëp gaây hieám muoän do vôï bao goàm: Toån thöông voøi tröùng, taéc voøi tröùng Nhieãm truøng vuøng chaäu Roái loaïn ruïng tröùng hay khoâng ruïng tröùng Dinh döôõng keùm Tuoåi lôùn Laïc noäi maïc töû cung

HIEÁM MUOÄN DO CHOÀNG Caùc nguyeân nhaân thöôøng gaëp gaây hieám muoän do choàng thöôøng lieân quan ñeán nhöõng baát thöôøng veà chaát löôïng vaø soá löôïng tinh truøng nhö: tinh truøng soá löôïng ít, di ñoäng keùm, dò daïng nhieàu hoaëc khoâng coù tinh truøng.

9

Baïn ñoïc coù theå tìm hieåu theâm thoâng tin taïi ivfvietnam.net

Khoái u buoàng tröùng


KHAÙM HIEÁM MUOÄN

K

haùm vaø ñieàu trò hieám muoän thöôøng keùo daøi, maát nhieàu thôøi gian, do ñoù caàn söï kieân nhaãn vaø hôïp taùc toát giöõa beänh nhaân vôùi thaày thuoác.

Sau 1 naêm mong con, quan heä thöôøng xuyeân maø khoâng coù thai, 2 vôï choàng neân ñeán khaùm taïi cô sôû chuyeân khoa ñeå ñöôïc chaån ñoaùn vaø ñieàu trò. Trong tröôøng hôïp ngöôøi vôï treân 35 tuoåi, neân ñi khaùm sau khi ñaõ mong con 6 thaùng maø vaãn chöa coù thai. Khi khaùm hieám muoän, moät soá xeùt nghieäm cô baûn seõ ñöôïc thöïc hieän cho caû hai vôï choàng ñeå tìm nguyeân nhaân hieám muoän. Ngöôøi choàng seõ ñöôïc thöïc hieän tinh dòch ñoà (ñaùnh giaù soá löôïng vaø chaát löôïng cuûa tinh truøng), coøn ngöôøi vôï seõ ñöôïc ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa buoàng tröùng, voøi tröùng vaø khaû naêng mang thai cuûa töû cung. Moät soá caëp vôï choàng raát ngaïi ñi khaùm hieám muoän do khoâng theå vöôït qua maëc caûm taâm lyù veà tình traïng hieám muoän con cuûa mình hoaëc sôï nhöõng ngöôøi xung quanh bieát chuyeän. Beân caïnh ñoù, vôï hoaëc choàng thöôøng lo sôï nguyeân nhaân hieám muoän laø töø phía mình, sôï bò ngöôøi baïn ñôøi boû rôi. Taâm lyù lo sôï nhö vaäy ñaõ laøm chaäm treã thôøi gian ñi khaùm cuûa caëp vôï choàng, hoaëc chæ coù moät trong hai vôï choàng ñi khaùm beänh, töø ñoù vieäc phaùt hieän nguyeân nhaân vaø ñieàu trò trôû neân chaäm treã hôn. Thôøi gian ñi khaùm caøng treã, tuoåi ngöôøi vôï caøng lôùn, khaû naêng thaønh coâng caøng giaûm. Vì vaäy, ñeå coù theå khaùm vaø ñieàu trò sôùm, hai vôï choàng neân trao ñoåi, chia seû vaø thoáng nhaát quan ñieåm vôùi nhau ñeå cuøng vöôït qua maëc caûm taâm lyù vaø cuøng ñi khaùm vaø ñieàu trò. Chæ coù khaùm cho caû hai vôï choàng thì môùi coù theå phaùt hieän nguyeân nhaân moät caùch toaøn dieän vaø vieäc ñieàu trò môùi coù hieäu quaû.

10


CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑIEÀU TRÒ HIEÁM MUOÄN

T

uøy theo nguyeân nhaân hieám muoän, tuoåi vôï, thôøi gian mong con, ñieàu kieän kinh teá cuûa beänh nhaân vaø nhieàu yeáu toá khaùc maø moãi caëp vôï choàng seõ

ñöôïc aùp duïng caùc bieän phaùp ñieàu trò khaùc nhau.

ÖÙNG

AÏO VOÛ TR

SOI TAÙI T MOÅ NOÄI

ñöôïc y khoa uû thuaät th t ä o moå m ø soi la uïng cuï uaät noäi vaø caùc d û o h n Phaãu th ra came qua caùc vôùi moät ãu thuaät a h h n ø p a h c ä o n á u tie uaät ïc hieän c . Phaãu th , ñeå thö ønh buïng a th ñaëc bieät n â caùc e ò hoû tr ñieàu tr ïch da n oaùn vaø ñ n å a h ñöôøng ra c moät soá øng ñeå ñieàu trò n ø ñöôïc du o c g n ø ô ra ö th aøi aäu. ùng, ngo ø vuøng ch ù voøi trö tröùng va g n à beänh ly o u b ung, cuûa töû c beänh lyù

TINH

oaén baát giaõn vaø x ï sö ø la h nh. øng tin g thöøng ti maïch thö aïn ñi tron o Giaõn tónh ñ h n h ti h tó c bò giaõn n ûa tónh maï eänh nhaân b g thöôøng cu n õ ö h n û oän ô thaét caùc y hieám mu át roõ. Moå ie b c ï ô Cô cheá gaâ ö ñ khaû aãn chöa laøm taêng øng tinh v g, khoâng n maïch thö u ch i ù o nh n g soá cuûa ti tinh giaõn, än caùc thoân ie tónh maïch th i û ca ù ø co ai, maëc du naêng coù th dòch ñoà.

11

11

Baïn ñoïc coù theå tìm hieåu theâm thoâng tin taïi ivfvietnam.net

ÏCH THÖØNG

ÓNH MA MOÅ GIAÕN T


CAÙC KYÕ THUAÄT HOÃ TRÔÏ SINH SAÛN Kích thích buoàng tröùng Thuï tinh trong oáng nghieäm (IVF) Bôm tinh truøng vaøo buoàng töû cung (IUI) Xin tinh truøng- xin tröùng

12 12


KÍCH THÍCH BUOÀNG TRÖÙNG

B

ình thöôøng, moãi chu kyø kinh chæ coù 1 nang tröùng phaùt trieån vöôït troäi vaø ruïng tröùng. Kích thích buoàng tröùng baèng thuoác uoáng hoaëc thuoác

tieâm nhaèm muïc ñích taêng soá tröùng ruïng trong moät chu kyø hoaëc khaéc phuïc moät soá khieám khuyeát cuûa quaù trình phaùt trieån nang tröùng vaø ruïng tröùng. Nhôø ñoù, khaû naêng tinh truøng gaëp tröùng vaø xaûy ra hieän töôïng thuï tinh seõ cao hôn, ñaëc bieät khi bôm tinh truøng vaøo buoàng töû cung. Khi laøm thuï tinh trong oáng nghieäm, kích thích buoàng tröùng giuùp taêng soá tröùng choïc huùt ñöôïc, töø ñoù taêng soá phoâi taïo thaønh vaø taêng khaû

13 13

Baïn ñoïc coù theå tìm hieåu theâm thoâng tin taïi ivfvietnam.net

naêng coù thai cuûa beänh nhaân.


T

THUÏ TINH TRONG OÁNG NGHIEÄM (IVF)

huï tinh trong oáng nghieäm laø phöông phaùp cho tinh truøng vaø tröùng gaëp nhau vaø thuï tinh beân ngoaøi cô theå taïo thaønh phoâi, phoâi sau ñoù seõ ñöôïc chuyeån vaøo buoàng töû cung. IVF ñöôïc söû duïng cho caùc tröôøng hôïp sau:

Taéc voøi tröùng Laïc noäi maïc töû cung Hieám muoän chöa roõ nguyeân nhaân Tinh truøng yeáu, ít, dò daïng Roái loaïn ruïng tröùng

Quy trình thöïc hieän goàm coù 4 böôùc chính: kích thích buoàng tröùng, choïc huùt tröùng, thuï tinh giöõa tröùng vaø tinh truøng, chuyeån phoâi vaøo töû cung. Kích thích buoàng tröùng

Buoàng tröùng

Tröùng

chuyeån phoâi 14

phoâi

Tinh truøng


BÔM TINH TRUØNG VAØO BUOÀNG TÖÛ CUNG (IUI)

IUI

laø phöông phaùp ñöa moät theå tích nhoû tinh truøng coâ ñaëc (ñaõ ñöôïc loïc röûa) vaøo buoàng töû cung gaàn thôøi ñieåm ruïng tröùng. IUI coøn ñöôïc goïi laø thuï tinh nhaân taïo. IUI thöôøng ñöôïc chæ ñònh cho caùc tröôøng hôïp nhö:

Baát thöôøng tinh truøng möùc ñoä nheï Baát thöôøng veà xuaát tinh (xuaát tinh ngöôïc doøng, xuaát tinh sôùm, chaán thöông tuûy soáng) Xin tinh truøng Roái loaïn ruïng tröùng

Tröùng

Bôm tinh truøng 15

Baïn ñoïc coù theå tìm hieåu theâm thoâng tin taïi ivfvietnam.net

Tinh truøng


XIN TINH TRUØNG - XIN TRÖÙNG

T

rong moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät,

Xin tinh truøng ñöôïc chæ ñònh khi ngöôøi

ñeå ñieàu trò, caùc caëp vôï choàng phaûi

choàng khoâng coù tinh truøng do baát thöôøng

xin tinh truøng hoaëc xin tröùng töø

veà di truyeàn hoaëc hoaøn toaøn khoâng sinh

moät ngöôøi thöù ba.

tinh truøng. Xin tinh truøng cuõng laø höôùng ñieàu trò cuûa nhöõng ngöôøi phuï nöõ ñoäc thaân

TTTON- xin tröùng laø moät kyõ thuaät ñieàu

muoán coù con. ÔÛ taïi haàu heát caùc trung taâm,

trò hieäu quaû cho nhöõng phuï nöõ buoàng

khi moät caëp vôï choàng hay phuï nöõ ñoäc

tröùng khoâng coøn hoaït ñoäng hoaëc suy giaûm

thaân muoán xin tinh truøng thì hoï phaûi vaän

chöùc naêng. Phöông phaùp naøy ñöôïc thöïc

ñoäng ngöôøi hieán taëng tinh truøng vaøo ngaân

hieän cho caùc tröôøng hôïp buoàng tröùng suy giaûm chöùc naêng, suy buoàng tröùng sôùm (buoàng tröùng ngöng hoaït ñoäng tröôùc 40 tuoåi), phuï nöõ lôùn tuoåi, tuoåi tieàn maõn kinh, thaát baïi vôùi IVF nhieàu laàn…

16

haøng, sau ñoù seõ ñöôïc nhaän moät maãu tinh truøng khaùc töø ngaân haøng tinh truøng.


KHI ÑIEÀU TRÒ HOÃ TRÔÏ SINH SAÛN COÙ NHÖÕNG BIEÁN CHÖÙNG GÌ COÙ THEÅ XAÛY RA?

Ñ

ieàu trò hoã trôï sinh saûn thöôøng ít xaûy ra bieán chöùng. Coù hai bieán chöùng chính laø hoäi chöùng quaù kích buoàng tröùng vaø ña thai.

Quaù kích buoàng tröùng laø hieän töôïng buoàng tröùng ñaùp öùng quaù möùc khi kích thích buoàng tröùng, daãn ñeán coù nhieàu nang tröùng phaùt trieån laøm buoàng tröùng to ra. Hoäi chöùng quaù kích buoàng tröùng thöôøng xaûy ra ôû nhöõng beänh nhaân treû döôùi 30 tuoåi, theå traïng gaày, sieâu aâm coù nhieàu nang tröùng hoaëc bò hoäi chöùng buoàng tröùng ña nang. Quaù kích buoàng tröùng haàu heát chæ ôû möùc ñoä nheï vaø coù theå ñieàu trò ñöôïc khoûi hoaøn toaøn. Ña thai laø coù hôn moät thai trong buoàng töû cung. Ña thai xaûy ra sau kích thích buoàng tröùng khieán nhieàu nang tröùng ruïng vaø nhieàu phoâi laøm toå vaøo buoàng töû cung, hoaëc coù theå xaûy ra khi chuyeån nhieàu phoâi vaøo buoàng töû cung. Khi coù nhieàu hôn 2 thai (3 thai hoaëc 4 thai) trong töû cung, ñeå giaûm nguy cô sinh non, beänh nhaân seõ ñöôïc laøm thuû thuaät

17

Baïn ñoïc coù theå tìm hieåu theâm thoâng tin taïi ivfvietnam.net

giaûm bôùt thai, chæ ñeå laïi 2 hoaëc 1 thai trong töû cung.


TREÛ SINH RA TÖØ KYÕ THUAÄT HOÃ TRÔÏ SINH SAÛN COÙ BÌNH THÖÔØNG KHOÂNG ?

C

ho ñeán nay, sau hôn 30 naêm keå töø khi em beù thuï tinh trong oáng nghieäm ñaàu tieân chaøo ñôøi (1978), caùc kyõ thuaät hoã trôï sinh saûn ñaõ ñöôïc aùp duïng haàu heát ôû caùc nöôùc treân theá giôùi vaø hôn 4 trieäu treû ñaõ ñöôïc sinh ra khoûe maïnh töø caùc kyõ

thuaät naøy. Caùc nghieân cöùu theo doõi nhöõng em beù sinh ra töø caùc kyõ thuaät bôm tinh truøng hay thuï tinh trong oáng nghieäm cho thaáy söùc khoûe vaø söï phaùt trieån veà taâm thaàn, vaän ñoäng caùc treû naøy trong giôùi haïn bình thöôøng. Treû sinh ra nhôø kyõ thuaät hoã trôï sinh saûn coù tæ leä dò taät baåm sinh töông ñöông treû ñöôïc thuï thai töï nhieân. Do ñoù, cho ñeán nay, kyõ thuaät hoã trôï sinh saûn ñöôïc xem laø an toaøn, khoâng laøm gia taêng tæ leä dò taät baåm sinh ôû treû so vôùi daân soá chung vaø ñöôïc aùp duïng roäng raõi treân theá giôùi.

18


family

NHOÙM THÖÏC HIEÄN: Baùc só Vuõ Nhaät Khang Baùc só Nguyeãn Khaùnh Linh Chuyeân vieân Traàn Höõu Yeán Ngoïc Baùc só Hoà Maïnh Töôøng

19

Baïn ñoïc coù theå tìm hieåu theâm thoâng tin taïi ivfvietnam.net

happy


Gia dinh hanh phuc  

Booklet cung cap thong tin kien thuc ve hiem muon, ke hoach hoa gia dinh