Page 1

Nr. 2 • 2009

TRANEMOSEGÅRD

ÅRET DER GIK PENGENE GÅR TIL... VI ER PÅ VEJ HERFRA OG VIDERE


LEDER

Beboerbladet Tranemosegård udgives af boligorganisationen Tranemosegård Malervangen 1, 2600 Glostrup Tlf. 8818 0880 Fax 8818 0881

Redaktion: Dorthe Larsen (ansv.) Allan Nielsen Danny Andersen Martin Kristiansen Gæsteskribent: Anet Tamborg

Oplag: 3.500 Layout: Karen Hedegaard Tryk: Rosenberg Bogtryk

Formand Dorthe Larsen Inden sommerferien samledes Tranemosegårds beboervalgte til repræsentantskabsmøde i BO-VESTs lokaler på Malervangen. I bladet kan I læse beretningen for 2008, samt regnskab for Tranemosegård. Lars T. Nielsen ønskede ikke genvalg til organisationsbestyrelsen. I hans sted blev Lars Jensen valgt. Jeg vil gerne takke Lars T. for det arbejde han har lagt i Tranemosegårds bestyrelse og takke hans kone Anette for den tid, vi har fået lov til at låne ham. Tranemosegårds bestyrelse mener ikke, at vores formue skal være så stor. Vi har derfor delt nogle af vores fælles penge ud til afdelingerne til projekter. Pengene må ikke bruges i driften, men skal bruges til glæde for alle beboerne.

Forside: Altanerne passes i Maglelund Bagside: Sommer i Gillesager/ Lindeager Foto: Martin Kristiansen Anet Tamborg

Fremover vi i bladet bringe nogle små historier fra livet i afdelingerne. Har i en sjov historie eller en nyhed fra jeres afdeling, så send den til Martin Kristiansen mrk@bo-vest.dk gerne med vedhæftet billede. Efteråret er snart over os, og selv om vejret bliver koldere, så gå en tur i din afdeling og nyd efterårets skønne farver. En hilsen til alle Dorthe Larsen Formand

Skriv til os! Beboerbladet Tranemosegård er et talerør for beboerne i Tranemosegård. Indlæg modtages såvel maskinskrevne som på diskette. Håndskrevne artikler modtages også gerne. Indlæg optages kun med navn og adresse oplyst. Af pladshensyn og redaktionelle grunde forbeholder redaktionen sig ret at forkorte indlæg, der fylder mere end 1 A4-side. Beboerbladet Tranemosegård er planlagt til at udkomme 2 til 4 gange årligt.

2 l Tranemosegård 2/09

INDHOLD Tranemosegård årsberetning – 2008: Året der gik ……………… 3 Vi er på vej Herfra og Videre …………………………………… 6 Brøndby Fjernvarme …………………………………………… 8 Årsregnskab – Tranemosegård ………………………………… 9 Noget for noget ………………………………………………… 15 Endnu et godt år i Tranemosegård ……………………………… 16 Pengene går til... ………………………………………………… 18


Tranemosegård årsberetning

2008: Året der gik Kære lejer. Var det noget, at betale op til 500 kr. mere om året i husleje? Nej vel? Ikke desto mindre ser det ud til at blive fremtiden for samtlige lejere i Danmark.

R

ster, og selvom beløbet i sig selv måske ikke virker voldsomt, er der alligevel rigtig god grund til at råbe vagt i gevær! Moms på ejendomsadministration er nemlig endnu en spand kold vand i ansigtet på den almene boligsektor. Det er skruen uden ende. Først tager man penge ud af Landsbyggefonden til formål, der ikke kommer beboere i den almene sektor til gode, derpå indfører man moms på ejendomsadministration og senest skruer man en renoveringspulje sammen på en måde, så den favoriserer boligejere. Den nye

renoveringspulje tillader kun privatpersoner at søge om tilskud, ikke boligselskaber. Og da ydervægge og udeområder er fælles betyder det, at renoveringspuljen ikke giver boliglejere mulighed for at få tilskud til pænere udeområder. Boligejere kan derimod sagtens søge tilskud til renoveringen af ydervægge, vinduer m.m. Når nu dele af den lovgivende magt ikke tænker høje tanker om den almene boligsektor, er det altid rart at andre ser med mere milde øjne på os lejere. I 2008 vandt Albertslund Boligselskab nemlig en sag ved Tranemosegård 2/09

egeringen har i forbindelse med sin skattereform lagt op til, at ejendomsadministration skal være momspligtig. Det har svirret med rygter om beløbets endelige størrelse, og der har været nævnt en række tal i presse og medier. Det kort af det lange af regeringens forslag er, at vi beboere kan se frem til at skulle betale 40,00 kr. mere om måneden i husleje – uden at få noget som helst for pengene! Det er selvfølgelig et forslag, der vil gøre mest ondt på de beboere med de laveste indkom-

l 3


Højesteret om lønsumsafgift. Selvom sejren næppe kom i hus for lejernes blå øjnes skyld, så var det under alle omstændigheder en lettelse, at opleve vinden blæse i vores retning.

Lønsumsafgiften Sagen om lønsumsafgiften startede for Tranemosegårds vedkommende, da SKAT fra 1. januar 1999 begyndte at opkræve netop lønsumsafgift. Hverken Tranemosegård eller andre boligselskaber betaler moms af ejendomsadministration (så længe det varer!) I juni 2008 traf højesteret så en afgørelse, der betyder, at SKAT skal tilbagebetale disse beløb, de har indkrævet i gennem ca. fire år. I Tranemosegård har vi end-

4 l Tranemosegård 2/09

nu ikke modtaget pengene. Når det er tilfældet, vil vi overveje, hvad de skal bruges til. Under alle omstændigheder er det en beslutning beboerne vil få indflydelse på. Det vil de, fordi beboerdemokratiet er i højsædet i Tranemosegård. Beboerdemokratiet er et grundprincip hos os. Men det er et demokrati og et grundprincip, der hele tiden skal værnes om. Regeringen har længe ønsket at sælge ud af de almene boliger. Det er tanken, at det skal skabe mere dynamiske og velfungerende boligområder at få ejere ind. For det første er der mange andre gode måder at skabe velfungerende boligområder. Se bare hos os i Tranemosegård. For det andet vil ejere i alme-

ne boligområder udhule demokratiet. Tag blot et eksempel. En boligafdeling har 30 boliger. I de 27 bor almene lejere, i de tre bor ejere. Hvordan kommer man overens på beboermøder, når de tre ejere har lige så

Beboer❞ demokratiet er et grundprincip hos os. meget at skulle have at sagt som alle 27 lejere? Demokratiet betyder nemlig, at lejerforeningen sidestilles med ejerforeningen. Derfor er det så vigtigt, at værne om beboerdemokratiet. Tranemosegård har allerede i år sendt 2,8 mio. kr. af arbejdskapitalen ud i afdelingerne, fordelt efter lejemål. Pengene kan bruges til glæde for beboerne, men må dog ikke indgå i driften. I Tranevænget har man valgt at lade pengene gå til nye varmemålere, Maglelund har indtil videre købt en Granithest, som er sat op i foråret 2009 og tænker stadig over, hvad de skal bruge resten til. Tranehaven skal have forskønnet Beboerhuset, mens man i Moserne fortsat overvejer, hvor pengene kan gøre mest gavn. Gillesager/Lindeager vil have sat lysfølere op, hvor dette er formålstjenligt, så der kan spares på energien, T13’s penge er gået til medfi-


nansiering af 13 Huset, og i Gurrelund/ Bjerrelund overvejer man også fortsat, hvordan pengene skal anvendes. Endelig er der købt ind for de penge Tranemosegård fik i gave til sit 50 års jubilæum. Gillesager/Lindeager har købt en hel Zoologisk Have. Sammen med de penge Gillesager/ Lindeager fik ved sit eget 30 års jubilæum er der købt løver og bjørne, får og geder og traner, alt sammen i granit. I skrivende stund er figurerne endnu ikke sat op.

Ekstern repræsentation Foruden arbejdet i selve bestyrelsen, arbejder bestyrelsesmedlemmerne også for Tranemosegård i forskellige sammenhænge. Dorthe Larsen og Allan Nielsen sidder i BO-VESTs bestyrelse hvor vi har taget beslutning om blandt andet overenskomster, lokalaftaler, fælles arbejdsvilkår for ejendomsfunktionærerne, strukturen på administrationen, kommunikation

med beboere og ansatte, og energirigtig renovering (læs mere om dette i BO-VESTs beretning). Stig Rasmussen sidder i målsætningsudvalget der i foråret barsler med et forslag til BOVESTs målsætning. Lars Timm Nielsen og Dorthe Larsen sidder i BO-VESTs kursusudvalg, der har holdt nogle gode og velbesøgte kurser. Enkelte af de afholdte kurser har dog været fattigt besøgte. Lars Timm Nielsen sidder også i Tranemosegårds kursusudvalg. I BIB (Boligselskaberne i Brøndby) samarbejder boligselskaberne med Brøndby Kommune om alt der vedrører vores beboere. Hugo Thuge sidder i bestyrelsen i Brøndby Fjernvarmeværk, hvor han varetager lejerne i Brøndbys interesser, herunder også beboerne i Tranemosegårds interesser. I BL’s 9. kreds’ repræsentantskab sidder Allan Nielsen, Dorthe Larsen og Else Weinholtz og prøver at få lidt indflydelse på boligpolitik på landsplan, hvor Allan Nielsen som kredsformand også sidder i landsforeningens bestyrelse. Tak for et godt 2008. Bestyrelsen i Tranemosegård

Tranemosegård 2/09

l 5


Vi er på vej Herfra og Videre De 9 har ansøgt Landsbyggefonden om at forlænge projektet Herfra og Videre frem til 2015 og samtidig udvide med tre opsøgende medarbejdere. Og så er der naturligvis fortsat fokus på de tre indsatsområder Børn og Unge, Lokale Netværk samt Image.

Fra 15. august er NetværksKontoret bemandet med seks medarbejdere.

R

ammerne om NetværksKontorets arbejde med at realisere helhedsplanen Herfra og Videre fås nok ikke bedre. Samarbejdet i den politiske ledelse De 9 har eksisteret siden 1994 og er i dag et fasttømmret forum med kommunen og engagerede beboerdemokrater fra de ni boligafdelinger i området. Teamet på NetværksKontoret består af såvel erfarne medarbejdere som nye ansigter i boligområdet, og så er kontorets 6 l Tranemosegård 2/09

lokaler lyse og nyindrettede i Afdeling 13s nye Café 13. Helhedsplanen Herfra og Videre er et trin videre i det boligsociale arbejde i Brøndby Strand. Landsbyggefonden bevilligede midler til Helhedsplanen tilbage i 2007. Boligområdet fik dermed øgede midler og en ny platform for samarbejdet, idet det blev muligt at etablere NetværksKontoret. Netværkskontoret er i dag bemandet med fire medarbejdere, der har til opgave at koordinere og udvik-

le indsatsen under Herfra og Videre. Herfra og Videre er da også kommet godt fra start. Nogle projekter startede allerede i midten af 2007, andre er startet op i 2008. Herfra og Videre blev desuden i gået igennem i eftersommeren, og der blev udarbejdet en konkretisering, hvor de enkelte ideer bliver fulgt op med konkrete handlingsforslag. Inden for Børn og Unge skabes blandt andet fritidsmuligheder for en gruppe drenge og pi-


ger, der ikke benytter de kommunale tilbud. Fremover er det en udfordring for Netværkskontoret også at iværksætte initiativer til en bredere gruppe af børn og unge. Der arbejdes også med styrke de Lokale Netværk. Her bygges på de eksisterende klubber og foreninger samt frivillige i området. Netværkskontoret har således besøgt en lang række foreninger og klubber i området for at etablere samarbejdet.

Image I den boligsociale indsats er det nødvendigt at udføre “brandslukning” i forhold til akutte problemer, men der arbejdes samtidig langsigtet på at udvikle selvbærende boligområder, der kan fastholde og tiltrække engagerede beboere med overskud

til at deltage i boligområdets sociale liv. Her har Brøndby Strand igennem en årrække blandt andet arbejdet med områdets image. Beboerne er selv de bedste ambassadører for området; men det er også en milepæl i arbejdet, når Velfærdsministeriet fremhæver Brøndby Strand som et særlig velfungerende område, som det skete i forbindelse med ministerens besøg den 13. november 2008. Brøndby Strand har også i det boligsociale arbejde haft glæde af de seneste års positive samfundsudvikling. Den samfundsmæssige situation er nu en anden, hvilket vil påvirke det boligsociale arbejde. Der vil komme nogle nye udfordringer, som vi skal være opmærksomme på.

Forældre, børn og lokalmiljø Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter har sammen med NetværksKontoret i Silergården fået midler fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til et nyt projekt målrettet forældre. Projektet har tre temaer, som vil danne grundlag for 4 kursusforløb i løbet af det næste år, inden for hvert af følgende emner: – Kend dit lokalområde – Børn og unges skole og fritidsliv – Få mere at vide om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet

Pr. 1. april 2009 var der for sidste gang deadline for at søge om støtte hos Landsbyggefonden, og det er ikke afgjort, om der vil komme nye puljer eller ej. Derfor blev der søgt om forlængelse af Netværkskontoret frem til udgangen af 2015 og en udvidelse med 3 opsøgende medarbejdere.

Økonomien ■ Herfra og videre har en

samlet økonomi på 25 mio. kr. Heraf betaler Landsbyggefonden 16.3 mio. kr., og Brøndby Kommune og boligafdelingerne har en medfinansiering på 8.7 mio. kr. Indsatsen løber fra 2007-2012.

Danskundervisning

Projektet starter i løbet af september. Hvis du selv, din familie eller venner kan have lyst til at deltage i kurserne, eller bare gerne vil vide mere om projektet, kan du henvende dig til Mette Holck på NetværksKontoret. Tlf: 60 35 46 92, mail mho@bo-vest.dk

Fra september tilbyder NetværksKontoret i samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter gratis danskundervisning i boligområdet. Alle er velkomne, man skal blot henvende sig til NetværksKontoret, hvis man er interesseret. Alle der ikke er sprogtestet vil blive det og der vil blive lavet hold efter niveau. Vi skal have samlet omkring 10 personer. Planen er at der starter et hold i slutningen at september. Så kig forbi NetværksKontoret, Kisumparken 2 og kom på listen til danskundervisning. Du kan også melde dig til hos Mette Holck på NetværksKontoret. Tlf: 60 35 46 92, mail: mho@bo-vest.dk Tranemosegård 2/09

l 7


Brøndby Fjernvarme For fjernvarmeforbrugerne er det vigtigste en lav og stabil pris. Dette ønske har Brøndby Fjernvarme kunnet levet op til, og der er heller ingen grund til at bekymre sig om de kommende års priser.

I

midlertid kan vi forvente visse ændringer i varmeprisens sammensætning, varmetariffen – altså prisens fordeling på faste betalinger og betalinger, der afhænger af forbruget. Formanden for Brøndby Fjernvarme har meddelt, at bestyrelsen skal drøfte en ændring af tariffen i forbindelse med budgettet for 2009–10. Drøftelserne er nødvendige bl.a. fordi VEKS, der leverer varmen til os, ændrer deres tarif. Lejernes repræsentanter i bestyrelsen for fjernvarmen vil gå til disse drøftelser med et åbent sind; men vi har den principielle holdning, at faste omkostninger skal betales af faste afgifter. Det skyldes, at boligafdelingerne ikke har andre muligheder end at købe varme hos fjernvarmen, mens parcelhusejere kan erstatte en del af deres varmebehov med 8 l Tranemosegård 2/09

fx en brændeovn, hvis energiprisen bliver for høj. Sidste år omtalte beretningen, at ny lovgivning havde pålagt varmeværkerne at medvirke til energibesparelser hos slutbrugerne, og at man i den forbindelse arbejdede på at få alle brugergrupper til at aflevere deres energibesparelser “gratis” til Brøndby Fjernvarme. Det nævntes, at Brøndby Kommune var i tvivl om, de kunne deltage, eller om de var forpligtet til at sælge deres besparelser til anden side, således at gevinsten kom samtlige borgere til gode. Kommunen valgte til slut at stå udenfor. Brøndby Fjernvarme har nu aftale med samtlige boligselskaber i kommunen om overdragelse af besparelserne i afdelingerne. Der er indgået enkelte aftaler med industrikunder, ligesom der er sendt breve ud til parcelhusejerne med opfordring om at aflevere deres besparelser til fællesskabet. Der er nedsat et energispareudvalg under bestyrelsen med henblik på at støtte og inspirere til besparelser i energiforbruget. Der er repræsentanter for industri, Brøndby Kommune, parcelhusejere og lejere i udvalget. Hugo Thuge er formand for udvalget.


Årsregnskab 1.1.2008 – 31.12.2008 Boligorganisationsnr.: 100, Tranemosegård Boligorganisationsnr. 100, Tranemosegård LBF nr.: 564

Tilsynsførende Kommunenr.:

153 Den Selvejende Institution Tranemosegård V / BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup

Brøndby Rådhuset Park Allé 160 2605 Brøndby

Telefon: 88 18 08 80 Telefax: 88 18 08 81 E-postadresse: BO-VEST@BO-VEST.dk CVR-nr. (Se-nr): 21 56 98 44

Telefon: 43 28 28 28 Telefax: 43 28 21 61 E-postadresse: central@brondby.dk

Procentfordeling af udgifter

Renteudgifter incl. kurstab 24,0%

Bestyrelsesudgifter Tilskud til afdelinger1,0% ne 10,0% Kontorholdsudgifter 0,2% Revision 0,7% Særlige aktiviteter 0,3%

Afd. bidrag til disp.fonden 8,5%

Forretningsførelse 53,9%

Mødeudgifter 1,4%

Ovenstående regnskab er et sammentræk af boligorganisationen Tranemosegårds årsregnskab for 2008 Tranemosegård 2/09

l 9


Den selvejende institution Tranemosegård Boligorganisationsnr.: 100

Regnskab 2008

Budget 2008 (1.000 kr.)

Budget 2009 (1.000 kr.)

Resultatopgørelse

Udgifter Konto Note

Ordinære udgifter

501 502 512 513 516 521

1 2 3 4 5

Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kontingenter m.v. Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) Særlige aktiviteter Revision

127.694 303.056 11.555.631 50.840 62.862 150.000

131 120 11.558 0 250 150

151 120 12.050 0 250 150

530

6

Bruttoadministrationsudgifter

12.250.083

12.209

12.721

531 532 533

7 10 8

2.020.800 5.182.387

2.021 2.406

2.358 2.406

1.814.117

1.050

1.050

21.267.387

17.686

18.535

14.293

0

0

21.281.680

17.686

18.535

555.742

0

0

21.837.422

17.686

18.535

540

Tilskud til afdelinger Renteudgifter (incl. kurstab obligationer) Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfond Samlede ordinære udgifter

Ekstraordinære udgifter 541

9

Ekstraordinære udgifter

550

Udgifter i alt

551

Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen

560

Udgifter og evt. overskud i alt

10 l Tranemosegård 2/09


Den selvejende institution Tranemosegård Boligorganisationsnr.: 100

Regnskab 2008

Budget 2008 (1.000 kr.)

Budget 2009 (1.000 kr.)

9.760.464 2.445.191 12.205.655

9.764 2.445 12.209

10.121 2.600 12.721

Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster) 7.726.445 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 1.814.117

4.279 1.050

4.279 1.050

21.746.217

17.538

18.050

91.205

0

0

21.837.422

17.538

18.050

0

148

485

21.837.422

17.686

18.535

Resultatopgørelse

Indtægter Konto Note

Ordinære indtægter

601

Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktiviteter 3. Sideaktivitetsafdeling

6

603

10

604

8

610

Samlede ordinære indtægter

Ekstraordinære indtægter 611

11

Ekstraordinære indtægter

620

Indtægter i alt

621

Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt

Tranemosegård 2/09

l 11


Den selvejende institution Tranemosegård Boligorganisationsnr.: 100

Regnskab 2008

Regnskab 2007 (1.000 kr.)

Andele i Bo-Vest

2.526.750

2.527

Materielle anlægsaktiver i alt

2.526.750

2.527

750.000 422.400 50.000

800 507 50

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.222.400

1.357

Anlægsaktiver i alt

3.749.150

3.884

1.501.760 2.001.462 177.739 0 2.615.452 96.504.314

0 1.124 146 21.453 2.756 95.495

6.027.569 389.962 4.306.494

6.713 202 798

Balance pr. 31.12.2008

Aktiver Konto Note

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 711

12

Finansielle anlægsaktiver 714

Lån fra dispositionsfonden afd. 13 Lån fra dispositionsfonden afd. 12 Kapitalindskud, sideaktivitetsafdelinger

715

720

Omsætningsaktiver Tilgodehavender 721 721 726

13 14 15

730 731 732

16

Afdelinger i drift Afdelinger i drift, byggesager Andre tilgodehavender Mellemregning BO-VEST Tilgodehavende renter Værdipapirer / obligationsbeholdning Likvide beholdninger: 2. Bank daglig drift Danske Bank Bank konto 3348-3348078844 Afkastkonto 3113-3113416106

740

Omsætningsaktiver i alt

113.524.752

128.687

750

Aktiver i alt

117.273.902

132.571

12 l Tranemosegård 2/09


Den selvejende institution Tranemosegård Boligorganisationsnr.: 100

Regnskab 2008

Regnskab 2007 (1.000 kr.)

Balance pr. 31.12.2008

Passiver Konto Note

Egenkapital

803 804 805

Dispositionsfond Opskrivningshenlæggelser Arbejdskapital

18.533.308 555.917 7.566.991

17.560 387 7.091

Egenkapital i alt

26.656.216

25.038

Afdelinger i drift Mellemregning ml. BO-VEST Gæld til VA Kreditor samlekonto Skyldige omkostninger Afsætning Anden kortfristet gæld

85.241.074 2.790.693 0 400 2.585.519 0 0

104.828 0 97 72 261 2.033 242

Kortfristet gæld i alt

90.617.686

107.533

117.273.902

132.571

17 18 19

810

Kortfristet gæld 821

825 826 827 830

20

21 22

Passiver i alt

23

Sideaktiviteter

Tranemosegård 2/09

l 13


Afdelinger i drift 7 Afdelinger under opførelse 0

Antal lejemål

Bruttoetageareal i alt (m2)

á Lejemålsenhed

Antal lejemålsenheder

3.155

263.765

1

3.155

Enkeltværelser

39

1.299

1

39

Erhvervslejemål

22

2.266

1 pr. påbeg. 60 m2

39

Institutioner

3

1.689

1 pr. påbeg. 60 m2

30

526

-

1/5

105

3.745

269.019

Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger)

Garager/carporte Lejemålsenheder i alt

Der er ikke fastsat maksimum for arbejdskapitalen. Renteberegningsmetode:

Dag til dag. Månedlig tilskrivning.

Rentesatser (gennemsnit):

Udlån Indlån Dispositionsfond

14 l Tranemosegård 2/09

2,07% 5,07% 2,07%

3.368


Noget for Noget

Maling af gangbroen i Ulsøparken – et samarbejde mellem Noget for Noget, ejendomskontoret og Dyrup Farvecenter.

Af Anet Tamborg

M

an skal ikke altid tro det værste, når unge mænd står og maler på bagtrapper og gangbroer. De fem unge mænd, som i øjeblikket opholder sig på gangbroen i Ulsøparken i dagtimerne, er ved fjerne graffiti efter aftale med ejendomskontoret. Bagefter skal der males med maling, som Dyrup Farvecenter i Brøndby Strand Centeret har sponsoreret. Arbejdet er et Noget for Noget projekt, der tilrettelægges af Den Opsøgende Medarbejder Zahid Mansoor, de unge selv og T13s inspektør Torben Birkebæk. ”Det er et rigtig godt samar-

bejde. Beboerne ser resultatet af de unges arbejde, og det er et godt signal, at de er med til at forskønne vores område. Gangbroerne har længe trængt til en kærlig hånd. De unge og Den Opsøgende Medarbejder tilrettelægger selv arbejdet, men vi følger selvfølgelig med i hvordan det går og vi er glade for initiativet. Vi er også glade for, at Dyrup Farvecenter støtter projektet. De viser et engagement i vores boligområde, og jo bredere kontaktnet vi har i bydelen, jo lettere bliver det at samarbejde på alle fronter”, siger Torben Birkebæk. Der har været flere Noget for Noget projekter i Brøndby Strand, blandt andet maling af bagtrapper i højhusene og hjælp

ved arrangementer i Café 13. ”Projektet er på en gang graffitibekæmpelse og forskønnelse. Sidegevinsten er, at de unge kommer til at føle et ansvar for nærområdet og er med til at forbedre dets image. De får pålagt et overkommeligt ansvar og motivationen er ikke bare ”Noget for Noget”. De får et indblik i at arbejde og samarbejde. Det hele følges op med samtaler, som får dem til at tænke længere frem i livet. Gennem samarbejdet med ejendomskontoret lærer de også medarbejderne at kende og det giver en god kontakt i hverdagen. Der er planer om, at vi fortsætter med at male de andre gangbroer i T13”, afslutter Zahid Mansoor. Tranemosegård 2/09

l 15


Endnu et godt år i Tranemosegård Selvom tilværelsen ikke altid er en dans på roser, så går det i det store hele ganske godt i Tranemosegård.

D

et er tilladt at klappe sig selv og sin Tranemosegård-nabo på skulderen. For når beboerdemokratiets store årlige dag, repræsentantskabsmødet, igen afholdes i en meget positiv og konstruktiv tone, så må der jo være noget, som fungerer efter hensigterne i Tranemosegård. Og nok engang var der en positiv dialog på Tranemosegårds repræsentantskabsmøde, hvor medlemmer fra de syv afdelingsbestyrelser og selve Tranemosegårds bestyrelse mødtes for at forholde sig til forløbet af året, der gik og udsigterne for 16 l Tranemosegård 2/09

året, der kommer. Efter de indledende formalia kunne Tranemosegårds formand Dorthe Larsen fortælle om de væsentligste begivenheder i 2008. Dorthe Larsen fortalte blandt andet, at som konsekvens af Højesterets afgørelse i den såkaldte Lønsumssag skal boligorganisationer ikke betale lønsumsafgift. Det betyder, at Tranemosegård skal have tilbagebetalt 8 års lønsumsafgift fra Told og Skat, svarende til cirka 1.5 million kroner. Derimod er det knapt så glædeligt, at der fremover skal betales moms af administrations-

bidraget, sådan som det også står beskrevet i TMG’s skriftlige beretning.

Ny lovgivning Men der var faktisk ikke så meget at fortælle om selve Tranemosegård, hvor tingene i det store hele går godt. Så Dorthe Larsen valgte i stedet at fokusere på indholdet af den ny lovgivning for almene boligorganisationer. Det er en lovgivning, der træder i kraft fra januar 2010. Fremover er kommuner forpligtet til at mødes med almene boligorganisationer mindst en


gang om året. Til gengæld skal boligorganisationerne fremsende dokumentation for opnåede resultater og fremtidige mål. Fremover skal kommunalbestyrelserne ikke længere godkende sammenlægninger eller opdelinger af afdelinger. Den endelige beslutning ligger hos øverste myndighed. På samme vis får øverste myndighed, hvilket her vil være Tranemosegårds repræsentantskab, mulighed for at træffe beslutninger i forbindelse med større renoveringer, større energibesparende foranstaltninger, boligsociale helhedsplaner og fremtidssikring af bebyggelser. I dag er det ellers afdelingernes kompetence. Dette vakte en del debat, da det i princippet giver en snæver kreds bestående af en organisationsbestyrelse mulighed for at omgøre beslutninger, der ellers truffet i beboerdemokratiet.

Udlejning af medarbejdere Så bliver løbetiden på 20 år forlænget til 30 år for lån til forbedringsarbejder. Det skulle gerne give større incitament til kollektive forbedringsarbejder i afdelingerne. Når det gælder individuelle forbedringer, så hæves grænsen fra de nuværende 100.000 kr. til 150.000 så der bliver mulighed for at gennemføre lidt større individuelle projekter. Boligselskaber kan desuden fremover “leje” sine medarbejdere ud til at andre bebyggelser i nærområdet. “Udlejningen”

dækker vedligeholdelse og pasning af gårde og grønne anlæg.

Nok engang var ❞ der en positiv dialog på Tranemosegårds repræsentantskabsmøde

Endelig er der åbnet mulighed for at der kan etableres ejerboliger, andelsboliger og private udlejningsboliger som tagboli-

ger på almene afdelingers ejendomme. Således fredeligt nåede Tranemosegårds repræsentantskab frem til regnskab og budget, der begge blev enstemmigt godkendt. Repræsentantskabsmødet blev afsluttet med personvalg og i det kommende år består Tranemosegårds bestyrelse af Dorthe Larsen (formand), Stig Rasmussen, Hugo Thuge og Lars Jensen. De går et spændende år i møde, i det de skal holde den gode, positive udvikling i Tranemosegård på sporet.

De blev valgt Bestyrelsen: Dorthe Larsen Stig Rasmussen Hugo Thuge Lars Jensen Allan Nielsen

(formand, afd. 3 Maglelund) (afd. 1 Tranevænget) (afd. 13 Silergården) (afd. 6 Moserne) (afd. 15 Gurrelund/Bjerrelund)

Suppleanter til bestyrelsen: Torben Saxtorff Alex Svendsen

(afd. 6 Moserne) (afd. 4 Tranehaven)

Kursusudvalg: Dorthe Larsen Johannes Werge

(afd. 3 Magleund) (afd. 1 Tranevænget)

Suppleanter til kursusudvalg: Mogens Bøje Andersen (afd. 15 Gurrelund/Bjerrelund) Karin Engraf (afd. 13 Silergården) Hugo Kolbye ( Kritiske revisorer Johannes Werge

(afd. 1 Tranevænget)

Tranemosegård 2/09

l 17


Pengene går til… I forbindelse med det årlige budgetmøde i Tranemosegårds bestyrelse bliver det besluttet, at uddele nogle af selskabets penge til afdelingerne, der så kan gennemføre forskellige projekter. Sådan er det også i år.

N

ye vandmålere, skønne grønne områder og nye postkasseanlæg. Det skorter ikke på projekter, store som små, over alt i Tranemosegård for tiden. I alle afdelinger sker der et eller andet, og det skyldes blandt andet, at der er blevet delt ud af Tranemosegårds penge. Disse penge kommer fra den gevinst, Tranemosegård har opnået ved at have et beløb stående i banken m.m. Der er med et mere teknisk udtryk tale om nettoforrentningen af Tranemosegårds formue. Pengene bliver så delt ud til afdelingerne afhængig af antallet af boliger i hver afdeling. I alt drejer det sig om ca. 500.000 kr., der er kommet ud til de syv afdelinger i Tranemosegård. I hver afdeling er det så op til bestyrelsen at afgøre, hvad pengene skal bruges til. Mange har valgt at gøre aktivt brug af pengene, mens andre har valgt at lade dem glide ind i regnskabet, da der måske ikke lige var aktuelle projekter, der havde brug for at blive sat i søen. Sådan har det været i Tranemosegård afdeling 15 – Gurrelund/Bjerrelund. ”Vi havde ingen særlige ønsker”, fortæller afdelingsformand Steen Lippert til Tranemosegårdbladet. Anderledes har det været i afdeling 1 – Tranevænget. Her har man installeret nye elektro18 l Tranemosegård 2/09

niske varmemålere. De bruges både til at aflæse forbrug af varmt vand og varme.

Det er så op til ❞ bestyrelsen at afgøre, hvad pengene skal bruges til. ”Tidligere havde vi fordampningsmålere. De skulle aflæses manuelt en gang om året, og det betød, at beboerne skulle være eller aflevere nøgler på ejendomskontoret, flytte møbler osv. Med de nye målere er det ikke længere nødvendigt, idet aflæsningen kan ske uden for boligen. Det betyder samtidig en besparelse på varmeregnskabet, fordi det naturligvis er meget hurtigere at aflæse på den måde. Og så kan beboerne selv følge med i deres eget forbrug”, fortæller afdelingsformand Stig Rasmussen. Ved siden af dette projekt, er afdelingen selv i gang med at gøre udeområderne mere spændende og senere står afdelingen over for, at skulle udskifte tage på 8 boligblokke. I afdeling 4 – Tranehaven bliver pengene blandt andet brugt på at forbedre beboerhuset. ”Vi har et godt beboerhus, men det trænger til nye lamper og nye borde i salen, og så skal der bygges en ny væg med sky-

dedøre, så det derved bliver muligt at opbevare reservemøbler bag denne skydevæg”, fortæller Hanne Schiøler, der er afdelingsformand i Tranehaven. ”Men det er ikke det hele. I køkkenet bliver der sat to nye komfurer op, der kommer ny emhætte og så kommer der ny gulvbelægning i køkkenet, i entreen og i gangen”, fortæller Hanne Schiøler og kommer i tanke om endnu mere, ”nå ja, vi skal også have nyt service”. Beboerne i Tranehaven kan altså se frem til et lækkert beboerhus, men der er også fundet penge til at gøre ned ved udeområderne i afdelingen. ”Det der bliver til overs, når vi er færdige med beboerhuset, går til at forny legepladserne, men der er vi endnu ikke helt nået til”, kommer det fra Hanne Schiøler. I afdeling 6 – Moserne bliver pengene brugt i forbindelse med frivillig montering af altaner i afdelingen. ”Der mangler altaner på godt og vel 50 lejemål, og vi håber meget, at mange af disse vælger at få monteret altan”, fortæller Leon Rye, der er afdelingsformand i Moserne. Han er i samarbejde med Stig Rasmussen fra Tranevænget og Hanne Schiøler fra Tranehaven ved at starte en fælles motionsklub for beboerne. Pengene kommer fra afdelingerne selv.


”De 3 afdelinger har hver skudt 25.000 kr. i projektet. Pengene går til indkøb af redskaber, og motionsklubben har fået lokaler i Moserne. Klubben åbner 1. oktober, hvis alt går efter planerne”, fortæller Stig Rasmussen fra afdeling 1 – Tranehaven. Også i afdeling 12 – Gillesager/Lindeager har man haft glæde af pengene. Her bruger man dem til nye lysfølere, der bliver sat op i alle opgange. For afdelingens egne midler har man sat nye postkasseanlæg op, og så har man, som det var tilfældet i Tranevænget, valgt at få gjort noget ved udeområderne. ”Vi har fjernet alle vores gamle buskadser ud mod fortovene og ud mod parkeringspladsen. Derved fremstår området mere lyst og åbent. I stedet har vi sået græs og plantet nogle mindre buske, så parkerings-

pladsen”, fortæller Henny Jensen, der er afdelingsformand i Gillesager/Lindeager. I Silergården, Tranemosegårds afdeling 13, har formand Hugo Thuge vanen tro mange jern i ilden. “Her hvor sommeren går på hæld, er vi næsten færdige med vores nye beboerhus, Cafe 13. Vi har fået “møbleret” vores gårdhave med møbler, kæmpeparasoller, grønne planter og et professionelt udekøkken, der kan levere en grillfest mindst 100 gæster”, fortæller en glad afdelingsformand, inden han går videre med fremtidsplanerne. “På afdelingsmødet i maj bad beboerne bestyrelsen gå videre med to projekter. Dels opsætning af vand- og varmemålere, evt. kombineret med udskiftning af brugsvandrørene, og dels fornyelse af badeværelser som kollektiv individuel råderet. Afdelingen har to påtrængen-

de problemer, dels manglen på p-pladser og dels den uafklarede situation omkring vores storskrald. Vi er netop gået i gang med at etablere godt 30 parkeringspladser til en pris på op mod 1 mio. kr. Svaret på, hvad vi skal gøre med vores storskrald blæser i vinden, men vi er meget bekymrede for de merudgifter, som Naturklagenævnets annullering af kommunens dispensation til os, vil kunne medføre”, kommer det fra Hugo Thuge. I Maglelund har man fået ny skulptur ved indkørslen til afdelingen fra Esplanaden i Brøndby Strand. ”Den var pakket godt ind, da den kom, så den ikke tog skade”, fortæller afdelingsformand Dorthe Larsen og fortsætter, ”Vi er rigtig glade for skulpturen, og vi har heller ikke hørt andet end meget positive tilkendegivelser fra beboerne”. Tranemosegård 2/09

l 19


Tranemosegårdbladet2/2009  

Beboermagasin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you