Page 1

Stavba nové pelhřimovské prodejny U Pekárny

Nová pelhřimovská prodejna U Pekárny

Nová pelhřimovská prodejna U Pekárny

59


Rekonstrukce R k t k d domu v P Pacověě

60


Rekonstrukce domu v Pacově P vý Pacově, v popředí FF. Růžička při výkonu stavebního dozoru

Bourání bývalé podnikové prodejny U Pekárny

Humpolec, dům před rekonstrukcí – budoucí prodejna

Pořízení komplexu kvasomatů

Rekonstrukce vstupu do výrobní haly

Výstavba vchodu do skladu a kuchyně

Zahájení provozu nové kuchyně

Zahájení provozu nové kuchyně – Marie Benešová, Žofie Hanková

61


2003

Toto období navazovalo invesčně opět na předchozí roky. Pokračovala rekonstrukce chlebové mouky, byl pořízen hnětač Diosna, dělící stroj Benier, vyvalovací stroj Benier, vykulovací stroj Benier, vynášecí pásy, balící stroj PFM SWIFT a na mísírně pekárny byly provedeny lité podlahy. Byla vybudována tzv. hygienická smyčka a denní místnost pro pracovníky pekárny. To představovalo oddělení šaten civilních od pracovních, dámských i pánských, včetně nového a moderního interiéru. V areálu byl kompletně zaveden přístupový a docházkový systém na čipové karty, což bylo náročné zejména na další elektrorozvody. Rovněž byla provedena rozsáhlá generální oprava výtahu do skladu surovin, byly vybudovány chladící boxy pro kuchyň a expedici, nová strouhankárna a dokončeny práce na kanceláři výrobního ředitele a laboratoře. Byl dokončen interiér prodejny U Pekárny a zahájen provoz. Jednalo se o nový koncept prodejny, kde kromě prodeje pekařských, cukrářských a lahůdkářských výrobků byl vymezen velký prostor pro prodej vlastních vyráběných hotových jídel a bufetovou konzumaci. Tato provozovna si našla u zákazníků velkou oblibu nejen z důvodu rozšíření služeb, ale i díky brzké ranní otevírací hodině. Byly také zahájeny práce na nové administravní budově a na samém konci roku

62

Nové stroje Benier

Přístupový systém v procesu hygienické smyčky

Rekonstrukce denní místnos

Vchod do kanceláří výrobních ředitelů


za zimních podmínek byla dokončena hrubá stavba. Současně s m byla provedena výstavba nové kotelny pro prodejnu, technické zázemí a novou administravní budovu. Také byly zahájeny práce na nové prádelně v místě bývalé kotelny. Mimo areál byla úspěšně dokončena stavba domu na náměs v Pacově, proběhly velmi náročné interiérové práce, zaveden pokladní systém a zahájen dlouho očekávaný provoz. Vzhledem k tomu, že se po dobu rekonstrukce domu v Pacově otevřela řada prodejen a marketů, tak obraty, i přes nepřehlédnutelné zvýšení úrovně prodeje, už nikdy nedosáhly takové výše jako před rekonstrukcí.

Zahájení prodeje v nové pelhřimovské prodejně U Pekárny

63


Zahájení stavby nové administravní budovy

Pokračování rekonstrukce domu v Pacově

64


Dokončovací práce na rekonstrukci domu v Pacově

Architekt Jan Teisler

Dokončovací práce na rekonstrukci domu v Pacově

Dům v Pacově před dokončením

Dům v Pacově po rekonstrukci

65


Podoba domu v Pacově po rekonstrukci

Původní podoba domu v Pacově před rekonstrukcí

ié prodejny d j v rekonstruovaném k é d Interiér doměě v Pacověě

Nový mrazící a chladící box pro středisko kuchyně

66

Výroba knedlíků v roce 2003


2004

V tomto roce byla dokončena stavba a interiéry nové administravní budovy, byla dokončena stavba prádelny a instalována technologie od firmy Primus. Byla provedena venkovní železná konstrukce, kde byl umístěn mrazící a chladicí box Koma. Byla zahájena rozsáhlá výstavba nové jemné pekárny nad skladem surovin. Jednalo se opět o velmi rozsáhlou stavbu, v areálu byl postaven stavební jeřáb. Nejdříve byl vybudován sklad surovin a výrobna lahůdek. Současně s touto stavbou probíhala přeměna pultové prodejny na Pražské na samoobslužnou prodejnu, dále byla prováděna rekonstrukce řemeslné pekárny a prodejny na Příkopech. Pro zajištění dalších staveb a s m spojených zemních prací byl pořízen stroj UNC. V tomto roce bylo rozhodnuto o budoucnos dalšího rozvozového parku a byla nakoupena první dvě rozvážková vozidla Iveco a první spirálový hnětač Sancassiano.

Nová budova hospodářské správy

67


68

Interiér budovy hospodářské správy

Interiér budovy hospodářské správy

Zrušení kotelny a komína

Zahájení stavby nové prádelny

Dokončení stavby nové prádelny

Chladící boxy Koma

Chladící boxy Koma

Zahájení výstavby nové haly jemné pekárny


Zahájení výstavby novéé haly jemné pekárny

Zahájení výstavby nové haly jemné pekárny

Zahájení výstavby nové haly jemné pekárny

Pohled na areál, výstavba parkovišť

Oprava zdí

Nová výrobna lahůdek

Nová výrobna lahůdek

Rekonstrukce nové expedice cukrářských výrobků

69


70

Nový sklad surovin

Nové rozvody vody a nové bezdotykové baterie

Lité podlahy a řemeslná pekárna v průmyslové pekárně

Rekonstrukce linky na balené mouky

Zřízení laboratoře

Zřízení nové sušárny strouhanky

Pracovníci údržby 2004, V. Mareš, F. Žák a J. Veselý

Rekonstrukce prodejny Adélka na Pražské


Interiér nové samoobslužné prodejny Adélka na Pražské po rekonstrukci

71


2005

Byla dokončena výstavba jemné pekárny a na řadu přišla implementace technologií. Byla instalována tvarovací a plnící linka na výrobu pečiva Canol, byl zakoupen spirálový hnětač SANCASSIANO, který ještě více zlepšil kvalitu vyráběných výrobků, nerezové kynárny a plynové rotační pece Kornfeil. Byl zakoupen balící stroj GSP 65 a potahovací chladící tunel na cukrárnu. Na mlýně byla provedena rekonstrukce sil a byly provedeny nové moučné cesty na jemnou pekárnu a cukrárnu. Byly zahájeny první práce na rekonstrukci pekárny a vyasfaltovány zbylé plochy v areálu firmy. Mimo areál byly zahájeny první práce na rekonstrukci domu na Horním náměs v Humpolci. Od správce konkurzní podstaty byla zakoupena zkrachovalá pekárna OKAL v Humpolci a neekonomický, hygienicky nevyhovující provoz byl ukončen. V dalším roce byl objekt prodán provozovateli pneuservisu. V tomto roce firma slavila 15 let vzniku a proběhl den otevřených dveří pro obchodní přátele a širokou veřejnost. Zároveň byla vysvěcena socha patrona pekařů sv. Víta.

72

Nákup linky Canol na jemné pečivo

Instalace technologie jemné pekárny

Instalace technologie jemné pekárny

Budova jemné pekárny


Instalace technologie jemné pekárny

Instalace technologie jemné pekárny

Kompletní linka jemné pekárny

Technologie jemné pekárny

Technologie jemné pekárny

Balící centrum jemné pekárny

Vyasfaltování dvorů

73


Den otevřených dveří k výročí 15 let firmy Adélka

74


Vysvěcení sochy patrona pekařů sv. Víta

75


Odkoupení humpolecké pekárny

Rekonstrukce cukrárny

76


Pokračování rekostrukce domu na Horním náměs v Humpolci

77


2006

Z kraje roku byla dokončena rekonstrukce cukrárny a pokračovala rekonstrukce domu v Humpolci. Byla otevřena prodejna v předkasové zóně v Kauflandu v Pelhřimově a byl rozšířen zásobovací region. Došlo k výrazné obměně vozového parku a posílení markengové image firmy, byly provedeny rekonstrukce mulmatů a proběhla rekonstrukce bývalé administravní budovy. Byl zakoupen potahovací stroj na cukrárnu. V tomto roce se otec rozhodl, díky rozsáhlé stavební činnos, předat na přechodný čas řízení firmy do rukou jiné osoby, která by přinesla do řízení společnos jiné manažerské postupy. Nastoupil otcův kamarád Ing. Jan Kašpar. Byl snížen počet akcionářů zpětným odkupem akcií a byla provedena restrukturalizace akciové společnos. Do řízení společnos byly zavedeny nové postupy a styl s větším důrazem na manažerské účetnictví, ekonomiku, obchodní a markengovou činnost. Byly předány a navázány nové obchodní a pracovní kontakty. Tento rok byl hospodářsky méně úspěšný, byl poznamenán zejména velkou neúrodou obilí a jeho vysokou cenou. Ceny našich produktů následovaly cenu obilí s půlročním zpožděním. Byla velmi nízká nezaměstnanost a velice obžně se sháněli pracovníci do výroby, řidiči a prodavačky.

Nová cukrárna – Marek Šiler, cukrář

78


Novรก cukrรกrna

79


Oprava bývalé hospodářské správy

Pokračování rekonstrukce domu v Humpolci

80

Remodeling prodejny v Nové Včelnici


Výroba chleba v roce 2006

Nově otevřená prodejna v předkasové zóně v Kauflandu v Pelhřimově

81


2007

V tomto roce pokračovala obžná rekonstrukce domu v Humpolci opět pod otcovým stavebním dozorem a dle autora projektu, akademického architekta Jana Teislera. Záměrem bylo vrát podobu domu do původního stavu před socialisckými úpravami. Jednalo se o velmi rozsáhlou a náročnou rekonstrukci, kterou dodnes obdivují občané Humpolce, Hornímu náměs vdechl novou, krásnější podobu. Ve firmě byl zaveden nový informační systém Comstar a rovněž ještě v tomto roce začala implementace pokladního systému Global systems napojeného do informačního systému. Od nových systémů jsme očekávali lepší a spolehlivější podklady pro další rozhodování a řízení firmy. Jednalo se o významný a náročný zásah do chodu firmy. Implementaci jsme zvládli v rekordním čase, zejména proto, že jsme tuto změnu potřebovali a nechtěli jsme být neustále obtěžováni nefunkčnos a problémy předcházejícího systému. Byl otevřen nový typ firemní prodejny v Táboře, který si u obyvatel získal velkou oblibu a naše zboží bylo zákazníky požadováno i u ostatních obchodníků s pečivem.

Pokračování rekonstrukce domu v Humpolci

82


Pokračování rekonstrukce domu v Humpolci

Vozový park v roce 2007

83


Výrobní provozy v roce 2007

Nová prodejna v Táboře v ulici Kapitána Jaroše

84


2008

Z kraje roku byla ukončena časově dohodnutá „mise“ Jana Kašpara. Do vedení firmy se opět vrál můj otec. Na jaře došlo k dokončení rekonstrukce domu na náměs v Humpolci, byl dokončen interiér prodejny, kavárny a dohotovací cukrářské dílny s dopekem pečiva. Byl slavnostně zahájen provoz prodejny a kavárny za účas významných osob z podnikatelského a společenského života. Rovněž byla stavebně dokončena prodejna masa a uzenin a byla předána do pronájmu zpracovateli a výrobci masných výrobků. Byla dokončena rekonstrukce a vybavení manažerských bytů a byly předány uživatelům do pronájmů. V areálu firmy byla v červnu zahájena stavba nové haly pro linku na výrobu chleba. Z ekonomických a odbytových důvodů nebylo možné našim zákazníkům řadu týdnů dovážet chléb odlišného vzhledu a chu. Proto jsme do posledního dne vyráběli na staré výrobní lince a po odzkoušení nové linky byla plynule a bez ekonomických a odbytových ztrát zahájena výroba na novém zařízení. Po fyzické likvidaci staré linky se uvolnil prostor, který jsme v dalších

Dokončení rekonstrukce domu na Horním náměs v Humpolci

85


Slavnostní zahájení provozu

letech využili obdobným způsobem při výměně linky na běžné pečivo. Vše bylo stavěno s pomocí vlastní údržby, pod stálým stavebním dozorem mého otce, strojní a stavební konstrukce byly prováděny pod dohledem a účas Josefa Matějky a Lukáše Jírů. Na podzim byly montovány nové technologie, kynárna od firmy Mopos a pece, dopravníky, kotelna a EKO bloky na využi odpadní energie. Byl také pořízen dělící stroj Fortuna. Koncem měsíce listopadu byl spuštěn zkušební provoz výroby chleba. První ohlasy na nový chléb byly zpočátku rozpačité, neboť nový chléb byl od původního vizuálně jiný a zákazníci se v obchodech dožadovali toho „našeho“. Po té, co ho však ochutnali, začal být každým dnem více oblíben a prodeje zaznamenaly první nárůsty. Konzumní chléb dodnes úspěšně poráží konkurenční výrobky, dokonce i ty vlastní řemeslné. Určitě nás všechny těší nejen úspěšné prodeje, ale obzvláště pochvalná slova od zákazníků. V tomto roce došlo rovněž k fyzickému odstranění stávající chlebové linky, což bylo velmi náročné vzhledem k tomu, že se vše dělo za plného provozu. Za to patří veliký dík všem pracovníkům vlastní údržby a všem ostatním pracovníkům z dalších firem, kteří se na výstavbě a demolici podíleli. V tomto roce se nám podařilo v létě otevřít další podnikovou prodejnu v silném konkurenčním prostředí a za obžných podmínek v Havlíčkově Brodě.

86


Slavnostní zahájení provozu v Humpolci

Josef Matějka, vedoucí údržby

Zahájení výstavby nové výrobní haly – červen 2008

87

20 let v Adélce 3. díl  

20 let v Adélce 3. díl

20 let v Adélce 3. díl  

20 let v Adélce 3. díl

Advertisement