__MAIN_TEXT__

Page 1

1993 – zahájení háj í výstavby ý t b mlýna, lý montáž táž ttechnologie h l i

1993 – zkušební provoz mlýna

30


Propojení staré a nové budovy

Nakládka chleba v roce 1993

Návštěva u pana Fritsche

Návštěva u pana Fritsche

Petr Nentvich, řidič

Technické prohlídky vozidel, 1993

Nová tvarovací linka Fritsch na jemné pečivo

31


Výstavba vrátnice

Výstavba prodejny

Věra Bartáková, Vladimír Kopecký a Franšek Růžička, 1993

Ad i i t va: H. Administra H Zíková, Zík á P. P Dejmková, D j k á J. J Humpová, H á A. Fojtová, I. Brávková, L. Rybová a D. Novotná

Mikulášská besídka v roce 1993

32

Pavla Nováková, odbyt a expedice


1994

Běžné pečivo se vyrábělo doposud na konnuální lince (KVT). Protože tato linka byla velmi poruchová a kvalita pečiva značně kolísavá, bylo nutné ji co nejdříve vyměnit. To se také v tomto roce provedlo, přešlo se na dížový systém, byla pořízena nová kynárna z Libereckých strojíren, byla opravena a zúžena průběžná pec. Dále byly v tomto období pořízeny pneumacké dopravy mouk k lince na běžné pečivo. Zajímavou akcí byla cesta do Německa pro použitou etážovou pec na chléb, kterou jsme rozebírali ještě teplou. Ta byla u nás nainstalována do „teplé cukrářské dílny“, která byla zhotovena z bývalého skladu techniky (námi nazývaného Muzeum Franška Růžičky). Rovněž byla vybudována čerpací stanice PHM a třídírna odpadu.

Přestavba KVT na nový dížový systém, Milan Štěpáník – pekařský mistr

Konnuální linka (KVT) před demontáží

V tomto roce byl také pořízen dům na náměs v Pacově – bývalá mléčná jídelna. Ta byla během několika týdnů přestavěna na samoobslužnou prodejnu. Od Městského úřadu v Humpolci jsme si na Horním náměs pronajali malé, ale útulné prostory a zahájili rekonstrukci. Zde byl prvně použit model zděných prodejních chladících vitrín, neboť na nové nezbývaly finanční prostředky. Prodejna v Humpolci byla po několikatýdenních stavebních úpravách otevřena a u zákazníků našla velikou oblibu. Zejména prodej teplého chleba v nedělních odpoledních hodinách a dlouhé fronty před prodejnou se na dlouhou dobu vryly do pamě. V tomto roce proběhla další proměna provozovny na Pražské, byla zrušena pekárna a z celého objektu byla postavena prodejna.

Přestavba KVT na dížový systém

33


Část výrobní linky na chleba

Část výrobní linky na chleba

Část výrobní linky na chleba

Linka na běžné pečivo, M. Strnadová

Linka na běžné pečivo – počítání pečiva

34

Linka na běžné pečivo


Demontáž sázecí pece v Německu

Demontážní četa

Montáž sázecí pece v Adélce

Pracovníci cukrárny, 1994

Tresírovací stroj, Petr Dvořák – cukrář

35


36

Čerpací stanice v areálu firmy, rekostrukce 1994

Prodejna Pacov v roce 1994

Prodejna Pacov

Prodejna Pacov

Prodejna Pelhřimov na Pražské - p. Hlavatá, p. Šťastná, p. Straková a p. Novotná

Prodejna Pelhřimov na Pražské

Prodej vánočních kaprů v Pelhřimově na Pražské

Prodejna Humpolec, Eva Folejtarová (Prosecká)


1995

Rovněž v tomto roce pokračovala výměna technologie ve výrobní čás firmy. Došlo k vyřazení a fyzické likvidaci konnuální linky na chléb a zrušení roztoku solanky a droždí. Přešlo se opět na osvědčený dížový systém se spirálovým hnětačem a na závěr byly pořízeny pneumacké dopravy mouk k lince na chléb. Další významnou akcí v tomto období byla výstavba mostní váhy za účelem vážení obilí a otrub. V tomto roce byl zakoupen dům na Masarykově náměs čp. 4 v Pelhřimově a byla zahájena velmi rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. Záměrem byla výstavba další firemní prodejny, restaurace s kuchyní za účelem pronájmu a výstavba dvou apartmánů, později sloužících jako salonky. Jak je vidět z napsaných vět, velmi se pracovalo. Přesto se v těchto letech našlo mnoho chvil a vedení firmy a jeho okolí se dokázalo často sejít k nejrůznějším oslavám a společenským záležitostem, což pozivně ovlivňovalo přátelství lidí ve firmě.

Provoz pekárny, 1995

Výstavba mostní váhy pro příjem obilí

Rekonstrukce domu na Masarykově náměs čp. 4 v Pelhřimově

37


1996

Tento rok byl ve znamení dokončení rekonstrukce domu na Masarykově náměs v Pelhřimově. Jednalo se o stavbu velice náročnou, neboť je tento dům památkově chráněn. Jeho historie, respekve vznik, sahá až do 14. stole. Na samý závěr rekonstrukce proběhla instalace interiéru prodejny od firmy Belling. Prodejna působila na tehdejší dobu velice elegantně a našla si ihned velkou oblíbenost u zákazníků. Byla zřízena ještě jedna firemní prodejna, a to v Batelově. Provoz byl však neekonomický a po dvou letech byl uzavřen.

Prodejna na Masarykově náměs v Pelhřimově (světlý št)

Pelhřimovské Masarykovo náměs v noci

Prodejna na Masarykově náměs v Pelhřimově

38

Prodejna na Masarykově náměs v Pelhřimově


Prodejna na Masarykově náměs v Pelhřimově

Adélka na výstavě Salima Brno 1996

Prodejna Batelov

Prodejna na Pražské v Pelhřimově po rekonstrukci

Prodejna na Pražské v Pelhřimově po rekonstrukci

39


1997

Byl to první hospodářský rok akciové společnos, jednalo se o velmi dobrý rok, postupně byl převeden majetek z fyzické osoby do akciové společnos, v tomto roce jsme vlastnili sedm firemních prodejen, začali jsme zavážet první zahraniční řetězce Penny Market a Julius Meinl. Stali jsme se nejvýznamnějším výrobcem velkého regionu a všem konkurentům a obchodním společnostem jsme svým přístupem dali jasně najevo, že s námi musí počítat. Byl pořízen rozvalovací stroj Fritsch, podlahový mycí stroj, díže, varná komora Unipar, výtahy, dopravník pečiva, řezačka, montážní plošina, počítače, mísící stroj, dvouboxová pec a hnětač. Byla zahájena velmi významná invesční akce – výstavba myčky aut a čisčky odpadních vod, pořídili jsme prostřednictvím finančního leasingu dvě nákladní auta a dva přívěsy – pojízdné prodejny.

Výroba běžného pečiva, 1997

Výroba knedlíků, zařízení Unipar

40

Výroba knedlíků, chlazení


Výroba knedlíků – Rheon

Výroba knedlíků, zařízení Unipar

Výroba sněhového pečiva, v popředí Jana Borková

Balení kremrolí

Cukrářské učnice

Cukrárna – M. Augustová a V. Bartáková

Stavba myčky rozvážkových vozidel a biologické ČOV

41


1998

Tento rok byl pro naši firmu nelehký a opět prověřil, jak jsme schopni obstát v měnícím se makroekonomickém i mikroekonomickém prostředí. Pro naši společnost toto však nebyly překážky, nýbrž spíše výzva a možnost dokázat, že jsme schopni a ochotni se s těmito vlivy, mnohdy nepříjemnými, vyrovnat. Stále sílil tlak konkurence na naše tradiční odbyště pekařských, cukrářských a mlýnských výrobků. Pokračovali jsme v rozvíjení pozice moderní a flexibilní firmy s cílem ještě více uspokojovat potřeby našich zákazníků. Zvýšili jsme obrat o 10 %, inovovali jsme výrobky a zefekvňovali výrobní procesy. Byla zahájena výroba dalšího trvanlivého pečiva, širokého sormentu knedlíků, otevřeli jsme další prodejnu – tentokrát v Nové Včelnici. Sílící tlaky konkurentů měly vliv na snížení cen našich výrobků, změnila se struktura odběratelů, zvýšil se podíl dodávek do obchodních řetězců a ostatní odběry maloobchodních prodejen začaly stagnovat. Tyto měnící podmínky trhu nás donuly k personálním změnám a posílení činnos obchodního oddělení. Pokračovala výchova a vzdělání středních článků řízení s důrazem na rozvoj řídících schopnos, práci s lidmi a získání dlouhodobých cílů. Hospodářské výsledky sečtené na konci roku jasně ukazují, že jsme byli v tomto roce opět více úspěšní, dynamič a prosperující.

Prodejna v Nové Včelnici

Největší invesční akcí v tomto roce bylo dokončení výstavby myčky aut a biologické čisčky odpadních vod. Skládala se z vlastní myčky, desinfekční stanice, kartáčové automacké linky EUROVESCH, vysokotlakého mycího zařízení typu WAP, zvedacího zařízení do 15 t a vlastní biologické čisrny odpadních vod včetně recyklace vody. Aby mohly být započaty stavební práce, muselo se přesunout velké množství zeminy, neboť na pozemku budované myčky a čisrny odpadních vod byla dříve mateřská školka. Dále byl vybudován zdroj vody, aby byla myčka dostatečně zásobována užitkovou vodou. Byla zde zhotovena vrtaná studně včetně přípojek. Nejdříve byly provedeny zkušební vrty a po nalezení dostatečného zdroje vody jsme požádali o stavební povolení. Zároveň jsme museli vybudovat velkou vodárnu a strojovnu ČOV. Jako součást

42


Vůz Tatra v myčce

Výměna oken, oprava autodílny a kotelny

Mycí linka nákladních vozidel

této akce byl ze stávajícího mycího boxu vybudován sklad olejů a mazadel a z druhé čás strojovna ČOV a vodárna včetně kompresorové stanice pro ovládání myčky a pro rozvody vzduchu po údržbářských dílnách. Dále byla z čás autodílny rekonstruována kotelna pro tyto provozy, teplovodní kanál pro údržbářské dílny, strojovna pro vysokotlaké mycí zařízení a zařízení hydraulické zdviže pro nákladní automobily. Dále jsme museli provést plynofikaci stávající autodílny a údržbářských dílen, neboť byly stále zásobovány parovodem ze stávající kotelny. Při vlastní výstavbě plynovodní přípojky a přípojek vody jsme museli z bezpečnostních důvodů zrušit a fakcky demontovat topný parovodní kanál, který se nacházel v blízkos plynovodu. Na vyvolanou akci Myčka nákladních automobilů a čisrny odpadních vod byla vydána celkem čtyři stavební povolení na různé stavební akce vyvolané právě stavbou myčky a dalších prací souvisejících s těmito stavbami. Dále musely být demolovány stávající lapoly mastnot včetně jejich napojení do kanalizačního řadu. Jednalo se o velice složité práce mnoha řemesel, které byly prováděny za úplného chodu autoúdržby a zařízení s m spojených. Autodoprava měla v té době přes 30 nákladních a dodávkových vozidel.

Akumulační nádrž vody pro myčku vozidel

V tomto roce byla provedena další náročná akce – byly odstraněny bývalé rodinné domky v areálu firmy. Budovy byly podsklepeny a proto jsme museli odstranit stávající zdiva až na rostlý terén z důvodů propadnu. Zároveň musely být odstraněny staré kanalizační vpustě, které byly nahrazeny novými. Stavební materiál byl vytříděn a urovnán na stovky palet.

43


Krovy byly rozebrány a přetříděny a rovněž uloženy k dalšímu použi. Celá plocha byla urovnána štěrkovou prosívkou a zaválcována. Další významnou akcí roku 1998 byla stavba skladu a výrobní dílny na zpracování nerezového materiálu. Aby mohly být započaty stavební práce, muselo zde dojít k přeložce silnoproudých kabelů napájecích vlastní rozvodnu pekárny z přilehlé stanice. Dále musely být provedeny železobetonové patky pod těžké stroje, které jsou zde umístněny (padací nůžky a ohýbačka plechů pro silné plechy a nerez plechy). Zároveň byla provedena plynofikace a instalace plynových ohřívačů. Bylo provedeno zateplení celé budovy. Na této stavbě byl z velké čás použit materiál z demolice rodinných domků.

Staré parkoviště rozvážkových vozidel

Dílna na zpracování nerezového materiálu

Dílna na zpracování nerezového materiálu

Staré, původní příjmové koše

Ve stávajícím areálu firmy byly v roce 1998 dva příjmy obilí. Jeden na příjem obilí pro sólo auto se sklápěním dozadu a pak se ještě instaloval ocelový příjmový koš na sklápění do boku, kde se mohlo skládat i celé auto s vlekem. Z těchto důvodů velké složitos a manipulace s obilím bylo rozhodnuto, že bude realizován pouze jeden příjem obilí, který bude zároveň zastřešen. Před vlastní realizací musel být nejprve přeložen kanalizační řad a hlavní vodovodní řad. Musely být rovněž přeloženy všechny moučné dopravní cesty, zesílené nájezdy na příjmový koš, protože se zde skládají soupravy o velké hmotnos. Bylo zde použito velké množství stavebního materiálu z demolic (cihel, trámů a prken), původně měl být přístřešek zhotoven z hliníkového plechu. Dále byly přeloženy dopravní cesty obilí a zvýšena kapacita příjmu obilí, neboť se zde naváží měsíčně 900 t obilí. Zároveň byl demolován a zlikvidován stávající příjmový koš umístěný v budově mlýna a byl rovněž přeložen výdej otrub pro automobilové soupravy.

44


Tento rok byly zvýšené invesce do obnovy vozového parku, což představovalo nákup dvou rozvozových vozidel Nissan a nového vozidla Tatra 815, cisterny s vlekem na rozvoz volných mouk.

Výstavba příjmového koše na obilí a přístřešku

Nový příjmový koš a lab laboratoř boratoř mlýna

Výstavba příjmového koše na obilí a přístřešku

Vykládka obilí do příjmového koše

45


Přestavba pelhřimovské prodejny Pod Floriánem na samoobslužnou

Interiér prodejny Pod Floriánem

Návštěva Japonska – V. Kopecký a L. Teisler, 1998

46


1999

V tomto roce dochází ke stagnaci české ekonomiky, zhoršila se koupěschopnost obyvatelstva, dále se v naší zemi silně budovaly filiálky obchodních řetězců, zejména diskontních. Někteří naši tradiční odběratelé začali uzavírat některé filiálky, rostl tlak na snižování cen, zalistovací poplatky, zvyšování splatnos faktur a požadavky na větší četnost závozů. Toto bylo spojeno s významným růstem nákladů na pohonné hmoty a mezd, což jsme se snažili kompenzovat zvýšenou výrobou a rozšířením našich odběrných míst. V tomto roce jsme také řešili problémy související s požadavky nového zákona o potravinách a zavedení norem krických bodů HACCP. Stále více jsme si uvědomovali nutnost zvyšování produkvity práce, movace pracovníků a zvyšování kontroly na všech stupních řízení firmy. Velké úsilí bylo věnováno snaze obsadit na všech stupních řízení skutečné odborníky. Největšími stavebními invescemi v tomto roce byla přístavba nové expediční haly včetně nakládacích boxů a opěrné zdi, výstavba nové plynové regulační stanice. Současně v tomto roce probíhala rekonstrukce moučného hospodářství, mechanická doprava mouk byla nahrazena pneumackou. Dále došlo k propojení celého areálu firmy počítačovou sí, zakoupení a připojení 30 PC a serveru. Rovněž byl do celé sítě připojen první Wifi internet.

Výstavba nové plynové regulační stanice

Stavba opěrné zdi a zpevnění ploch nové expediční haly

47


Letecký pohled na areál před výstavbou expedicí

Byly provedeny převody dat a nastaveny nové číselníky pro přechod nového informačního systému Tomia 2000. Z důvodu malých a nevyhovujících prostor byla uzavřena prodejna v Humpolci u městského úřadu a otevřena prodejna rovněž na Horním náměs v Humpolci, tentokrát ve větších prostorách. Otevření prodejny předcházely velmi náročné stavební práce. V tomto roce jsme zažili velmi příjemnou společenskou událost, neboť jsme společně oslavili 50. narozeniny mého otce. Oslavy byly náročné, přijela řada kamarádů a přátel, a to nejen z oboru, ale i ze společenského života. Oslavy byly zakončeny v širokém kruhu se zaměstnanci.

Stavba nové expediční haly

48


Letecký pohled na areál s novou expedicí

Propojení všech budov v areálu počítačovou sí

Prodejna na Horním náměs v Humpolci

Prodejna na Horním náměs v Humpolci

Prodejna na Horním náměs v Humpolci

49


2000

Tento rok byl bezesporu nejsložitějším rokem od založení akciové společnos. Významně vzrostly ceny surovin, energií, služeb a kopírovaly hodnoty obvyklé v Evropě. Stále sílil tlak řetězců a různých obchodních seskupení na snižování cen, přišly nové druhy bonusů a poplatků odběratelům, navyšovalo se nezaplacené, vrácené a neprodané zboží, zvyšovaly se náklady vyplývající z nových zákonných norem. Neuvážený konkurenční boj přinesl další obě a proto se pohybujeme na samé hranici ziskovos. Přes všechny uvedené překážky a složitos jsme toto náročné období prošli se c. V invesční činnos byla významným krokem úspěšná, avšak náročná implementace nového informačního systému Tomia 2000. Obzvláště neochota přijmout nové postupy, nové vzdělání v oblas výpočetní techniky způsobovala řadě zaměstnanců nemalé problémy. To se projevilo v novém organizačním uspořádání firmy a nástupu nových pracovníků do řídících funkcí. Největší stavební událos v tomto roce byla výstavba velké opěrné zdi a zpevnění ploch v čás ulice Nádražní. Díky tomu mohla v dalších letech navázat další stavebStavba opěrné zdi a zpevnění plochy v Nádražní ulici ní akce – stavba nové prodejny. Také byla vyasfaltována významná část areálu firmy za účelem snížení prašnos, byl vybudován přístřešek pro osm rozvážkových vozidel. V tomto roce jsme ještě zvládli remodelovat prodejnu U Pekárny, zavést první pokladní systém Boss a vybudovat nové centrum pro zpracování objednávek. Nejvýznamnější společenskou událos tohoto roku pro naši firmu byla oslava 10 let vzniku firmy a vysvěcení cechovního praporu, to vše spojené se dnem otevřených dveří. Byli pozváni obchodní partneři, významní lidé z kulturního a společenského dění, prapor vysvěl pan biskup Ms. Antonín Liška. Zájem veřejnos byl obrovský. Probíhaly exkurze a veřejnost byla seznámena s výrobními procesy. V areálu firmy probíhal do nočních hodin kulturní program spojený s ukázkou zásahu hasičů. Na své si přišli i  nejmenší, neboť jsme pro ně připravili řadu dětských atrakcí.

Kryté parkoviště pro rozvážkové vozy

50

Přístřešek pro osobní vozy


Přestavba pelhřimovské podnikové prodejny, vedoucí L. Janoušková

Podniková prodejna U Pekárny

Nové oddělení expedice – Mirka Kolářová, Hana Dohnalová, Radka Paulíková

Oslavy 10 let firmy Adélka a den otevřených dveří

51


Oslavy 10 let firmy Adélka a den otevřených dveří

52


Oslavy 10 let firmy Adélka a den otevřených dveří

53


Oslavy 10 let firmy Adélka a den otevřených dveří

54


Oslavy 10 let firmy Adélka a den otevřených dveří

55


2001

V tomto roce došlo opět k oživení firemní ekonomiky, zvýšila se produkvita práce a firma dosahovala stejných hospodářských výsledků jako před rokem 2000. Největší invesční akcí v tomto roce byla výstavba nové kotelny včetně vyvíječů páry, kotlů Certuss. Tato akce byla vyvolána nutnos větší a okamžité spotřeby technologické páry, neboť se nám výrazně zvedla výroba knedlíků. Na středisko mlýn byla pořízena nůžková plošina a postavena nová sociální zařízení pro mlynáře. Byly zahájeny první práce na administravní budově. Používán byl zásadně materiál, který zbyl z demolice domků v předchozích letech. Byla dále pořízena nová počítačka pečiva, průmyslový vysavač a byly provedeny další opravy zhruba za 3,5 mil. Kč.

Bourání velkoobchodního skladu a prodejny

56


Bourání velkoobchodního skladu a prodejny

Demolice domků, bývalý velkoobchodní sklad

Výstavba nové kotelny a vyvíječů páry Certuss

Nová počítačka běžného pečiva

Výroba řemeslného chleba

Výroba řemeslného chleba

Šokový chladící (mrazící) box pro knedlíky

Brigáda na rekreačním středisku Trnávka

57


2002

V tomto roce došlo k pořízení domu v Humpolci na Horním náměs. Byla zahájena a zároveň dokončena stavba nové podnikové prodejny v areálu firmy. Otcovo stavební snažení mít rozděláno několik staveb v roce bylo podtrženo dalšími akvitami. Byla zahájena velmi rozsáhlá rekonstrukce domu v Pacově, de facto se stavěl nový dům. Ne však od základů, jak bývá zvykem, nýbrž od shora. Mělo to však své důvody. Dům navrhoval otcův bratr, akademický architekt Jan Teisler a stavební dozor zde vykonával Franšek Růžička. Jednalo se o velmi obžnou práci, což dokazují níže uvedené fotografie. V areálu pekárny pokračovaly opravy střech na výrobní hale, prováděla se výstavba výrobny jídel (kuchyně), prováděly se opravy moučných cest a lité podlahy na mlýně, opravovala se průběžná pec na jemné pekárně. Největší technologickou inovací bylo pořízení komplexu kvasomatů. Ty byly použity za účelem dosažení vyšší stability žitných kvasů, zlepšení kvality a standardizace chleba, pružnější reagování na zvyšování či snižování objednávek.

Stavba nové pelhřimovské prodejny U Pekárny

58

Profile for Veronika Tvrdá

20 let v Adélce 2. díl  

20 let v Adélce 2. díl

20 let v Adélce 2. díl  

20 let v Adélce 2. díl

Advertisement