Page 1

nR 02 | 16.09.2010 | www.trajectum.hu.nl | magazine voor Hogeschool Utrecht

t e h in u W nie hu A

sfo Mer

o rt

ACHTERGROND de grote gevolgen vAn een duo-lening SERIE UTRECHT STUDENTENSTAD een geschiedenis vAn het ibb-coMPleX FOTOREPORTAGE een fonKelnieuW gebouW voor hu AMersfoort


(advertentie)


intervieW Ramses de Groot is sinds ruim twee jaar directeur van de Amersfoortse vestiging. Een interview over het gebouw, de oplei­ dingen en de relatie met de rest van de HU.

16

rePortAge Het nieuwe gebouw van HU Amersfoort herbergt 40 lokalen, 40 projectteamruim­ ten, 40 spreekruimtes, 340 zelfstudieplek­ ken, 3 auditoria en een mediatheek. Trajec­ tumfotograaf Kees Rutten nam een kijkje.

22

Achtergrond Het HU­lectoraat Participatie en Maat­ schappelijke Ontwikkeling deed onderzoek naar schulden onder jongeren en pleit voor meer financieel bewustzijn binnen de schoolmuren.

24

serie: utrecht studentenstAd In vijf afleveringen duikt Trajectum in de geschiedenis van stad en hogeschool. In deel 2: een geschiedenis van het IBB­ complex.

36

24/7 Het fotodagboek van Henk Roskam, werkzaam bij de HU Amersfoort.

REdACTiOnEEL

12

Maatschappelijk relevant onderzoek binnen de hogeschool wordt steeds gewoner. Als je twee jaar geleden aan de gemiddelde student vroeg wat een lector was, werd er schouderophalend gereageerd of dacht de persoon in kwestie aan een uitheems insect. dat je als student ook onderzoek kon doen in het kader van je studie in de kenniskring van de lector was ook voor velen iets waar ze nog nooit van hadden gehoord. dat beeld begint te kantelen, het begrip lector en onderzoek beginnen ingeburgerd te raken. ook in de buitenwereld (lees vooral: media) sijpelt het langzamerhand door dat er binnen het hbo meer gebeurt dan een student alleen opleiden voor werkveld, waar hij na z’n studie in terecht wil komen. niet alleen hoogleraren van universiteiten worden als ‘deskundige’ opgevoerd in verschillende media. bij de hogeschool voor toerisme en vrije tijd werd zelfs dit voorjaar een rector magnificus benoemd, als gevolg op de start van twee universitaire opleidingen binnen deze hogeschool. de eerste hbo-lector wil juist de verbinding leggen tussen onderzoek en vragen uit de maatschappij. het lectoraat van stijn verhagen kreeg een paar weken geleden volop aandacht in de volkskrant met zijn onderzoek naar schulden onder jongeren. veel van onze verwende schatjes leren niet meer hoe ze met geld moeten omgaan. gevolg is, dat ze veel schulden hebben en dat niet als schuld zien. Zo denken jongeren dat rood staan bij de bank een soort rekening is, het verschil tussen bruto en netto salaris blijkt ook ingewikkeld voor menigeen. het lectoraat publiceerde een boekje met de uitkomsten. voor menig ouder verplichte kost zou ik zeggen en een mooi voorbeeld van zeer relevant maatschappelijk onderzoek. janny ruardy hoofdredacteur

16092010 TRAJECTUM 02

3


‘be green’ in de speelgoedwinkel het milieuspel Be Green van studentencompany greeny games ligt vanaf maandag 13 september in alle speelgoedwinkels van intertoys in nederland.

acht jaar bewust van het milieu. Het is gebruikelijk dat een stu­ dentenbedrijf na een jaar wordt opgeheven, maar door het suc­ ces van Greeny Games besloten de initiatiefnemers een door­ start te maken. Zij richtten een VOF op en integreren hun werk­ zaamheden voor het bedrijf met het tweede jaar van de studie. (GR)

in vier grote steden, waaronder utrecht, gaan studenten hun medestudenten trainen in budgetbeheer. Onder de titel Slim Studeren = Geld Beheren geven tien door het Nationaal Instituut voor Bud­ getvoorlichting (Nibud) opge­ leide studenten dit najaar be­ spaartips en uitleg over leningen. Studenten met een gat in hun hand zouden sneller iets van hen

4

TRAJECTUM 02 16092010

ben jij goed in bed? ja, zegt ruim de helft van alle studenten. nog eens twaalf procent vindt zichzelf ‘zeer goed’. Een droeve minderheid van 6,6 procent noemt zich matig of zelfs slecht. Allerlei uitkom­ sten rollen uit de enquête van Studenten.net en Nieuwe Revu. De makers ondervroe­ gen bijna drieduizend studen­ ten over hun seksleven. Zo doet bijna dertig procent van de studenten wel eens aan anale seks: één op de vijf een paar keer per jaar en nog eens vijf procent van hen een paar keer per maand. Een kleine groep van 2,7 procent daarvan doet het meerdere keren per week. Van de ze­ ventig procent die de kring­ spier onbenut heeft gelaten, wil eenderde de variant ooit

Het spel is op de markt ge­ bracht door studenten small business and retail management in Amersfoort. Vorig schooljaar richtten een groep eerstejaars het studentenbedrijf Greeny Games op. Met het spel Greeny wonnen zij diverse prijzen en werden uiteindelijk verkozen tot de beste Europese jonge onder­ nemers in de categorie hbo. Be Green is een aangepaste versie van de oorspronkelijke uitgave. Het spel maakt kinderen vanaf

Eerste hulp bij schuld

TIJGER IN BED eens uitproberen. Ruim de helft is voor zijn achttiende ontmaagd, terwijl 11,2 pro­ cent ten tijde van de enquête nog maagd was. Van de res­ pondenten is 93 procent he­ teroseksueel, 2,3 procent ho­ moseksueel en 4,6 procent biseksueel. Over de one­night­stand ver­ schillen de opvattingen sterk. Bijna de helft heeft er wel eens een beleefd, terwijl 43 procent hiervan gruwt. Slechts 8,6 procent duikt ge­ regeld voor een avondje met iemand het bed in. Vereni­ gingsleden doen dit trouwens vaker: 11,8 procent. Een triootje? Ook dat doen studenten wel eens, maar niet zo vaak: 90,8 procent heeft het nog nooit voor elkaar ge­ kregen, maar 56,6 procent fantaseert erover. Slechts 7,1 procent doet het een paar keer per jaar gedrieën. (HOP)

aannemen, dan van een profes­ sionele trainers. Veel studenten zijn slecht op de hoogte van hun financiële situatie en kunnen niet met geld omgaan, blijkt uit een eerder dit jaar verschenen on­ derzoek van het Nibud. De afgelopen jaren steeg de schuld van studenten flink. Van gemiddeld tienduizend euro in 2004 met 25 procent tot 12.500 euro in 2008. Volgens de jong­ ste verwachtingen is de mini­ male studieschuld van huidige studenten straks 15.360 euro. Ruim de helft van de studenten zegt te lenen omdat zij te wei­ nig geld krijgen van hun ouders, maar 27 procent doet het ‘om relaxed te kunnen leven tijdens hun studententijd’. (HOP) Kijk ook op pagina 22

nachtradio Een groep studenten journalistiek maakt radio voor Omroep WNL (voorheen Wakker Nederland). In de nacht van dinsdag op woensdag dragen verzorgen zij voor de programma’s Nog Steeds Wakker Nederland en Nu Al Wakker Nederland tussen 2.00 en 6.00 uur op radio 1. Docent Casper Meijer is een van de presentatoren. De studenten hebben diverse functies in de programma’s, meldt studentencommunity HUmedia. Sommigen presenteren, anderen zijn redacteur of lezen een column voor. WNL is een publieke omroep opgericht door De Telegraaf, maar daarmee zijn de officiële banden verbroken. (GR)


in het nieuwe huisvestingsplan van de hogeschool. Het geplan­ de vertrek van de FNT naar De Uithof is opmerkelijk omdat de locatie Oudenoord 700 twee jaar geleden grootscheeps is vernieuwd en gerenoveerd, ter­ wijl ook Nijenoord 1 een op­ knapbeurt heeft ondergaan.

natuur & techniek naar de uithof het college van bestuur wil op termijn alle locaties van de faculteit natuur & techniek (fnt) verplaatsen naar de uithof.

Eerder was al bekend dat alle ondersteunende diensten (gro­ tendeels ondergebracht in Ou­ denoord 330/340) en het Insti­ tute for Life Sciences and Chemistry (nu gehuisvest in de FC Dondersstraat) binnen enkele jaren naar De Uithof verhuizen. Onderzocht wordt hoeveel ruim­ te de HU voor de concentratie in De Uithof nodig heeft en wat de

Ook moet er een bestuursge­ bouw verrijzen op het universi­ teitsterrein en wordt de facul­ teit Gezondheidszorg ver­ nieuwd. Deze voornemens staan

Klachten over kluisjes

Gerucht: basisbeurs blijft

De oude kluisjes met sleutel zijn voor het nieuwe studiejaar ver­ vangen door elektronische kluisjes. Waar je voorgaande jaren voor een heel jaar een kluisje kon huren, kan dat nu nog maar voor een dag. Voor sommige studenten van de FG levert dit problemen op. ‘Voor de lessen heb je als stu­ dent een hoop materiaal nodig, zoals sportkleding en handdoe­

ken’, vertelt Maloes Mulder, studente oefentherapie cesar. Volgens Hans Merkx, directeur van het Instituut voor Paramedi­ sche Studies en verantwoorde­ lijk voor onder meer de huisves­ ting, was er geen andere mogelijkheid. ‘Voorlopig gaan we het hiermee doen’, zegt hij. ‘Er is steeds meer behoefte aan kluisjes door een groeiend aan­ tal studenten. We konden door ruimtegebrek alleen niet meer aan de vraag voldoen.’ Toen het besluit kwam om de kluisjes te vervangen is besloten om de kastjes per dag te verhuren. Op de faculteit staan achthonderd nieuwe elektronische kluisjes tegenover vierduizend studen­ ten. Volgens Merkx moet dit aantal voldoende zijn. (SvdH)

canon van de journalistiek onder redactie van hu-lector en tv-programmamaker Ad van liempt is de canon van de journalistiek verschenen. Het boek biedt een over­ zicht van de belangrijkste publicaties op het gebied van de journalistiek. De canon beschrijft veertig boeken, films, documentai­ res en websites die de be­ langrijke aspecten van het vakgebied coveren. Er is onder meer aandacht voor Nederlandse prominenten als Ischa Meijer, Frénk van der Linden en Joris Luyen­ dijk alsmede weblog De Nieuwe Reporter. Ook ko­ men publicaties aan bod van buitenlandse iconen als Bob Woodward, Günter Wallraff en Truman Capote. De bijdragen zijn geschre­ ven door leden van de Ken­ niskring Crossmedia van de faculteit Communicatie en Journalistiek. Het boek is verplichte kost voor eerste­ jaars van de School voor Journalistiek en biedt een inkijkje in de hoogtepunten van de nationale en interna­ tionale journalistiek. Het is verschenen bij Uitgeverij Boom en kost 19,90 euro. (GR)

FOTO: SV E A VAN DE N HOE K

de basisbeurs blijft behouden, maar vertraagde studenten moeten daarvoor de rekening betalen. dat hebben vvd, cdA en Pvv samen afgesproken, zeggen bronnen rond de formatie. de vvd wil de basisbeurs eigenlijk afschaffen en vervangen door een leenstelsel, maar cdA en Pvv zijn daar tegen. het cdA schoof tijdens de verkiezingen een eigen bezuinigingsplan naar voren: wie meer dan een jaar studievertraging oploopt, moet de rest van zijn opleiding maar zelf betalen. volgens de geruchten gaat dit cdA-plan door, als de formatie slaagt. dan moeten treuzelaars straks duizenden euro’s extra collegegeld betalen, wat een bezuiniging van een half miljard euro oplevert. het is nog niet duidelijk wat er met dat geld gaat gebeuren. (hoP)

elektronische kluisjes kunnen nog maar voor een dag gebruikt worden.

kosten van de bouwplannen zijn. Verder wordt in de nota geop­ perd om het aantal restaurants, mediatheken en servicebalies te beperken. Per cluster gebou­ wen kan bijvoorbeeld één cen­ traal restaurant komen. Ook wil het college dat studenten en docenten meer gebruik maken van lokalen en studieplekken buiten de eigen faculteit. Daar­ toe zouden de grootte en in­ richting zoveel mogelijk het­ zelfde moeten zijn. De centrale medezeggen­ schapsraad heeft 8 september met een minimale meerderheid ingestemd met het beleidsdo­ cument. De concrete uitwerking van de plannen wordt nog aan de raad voorgelegd. (GR)

16092010 TRAJECTUM 02

5


‘Ik wil geen doemscenario schetsen, maar…’ Hogeschool Utrecht heeft de financiën weer redelijk op orde. Maar met het nieuw bekostigingsmodel van het Rijk, dat in januari 2011 ingaat, gaat de hogeschool er enkele miljoenen op achteruit. D oor G erard R utten

Eerst het goede nieuws. De HU zit er momenteel financieel re­ delijk goed bij. Het ziet ernaar uit dat er aan het eind van 2010 een positief saldo is op de ex­ ploitatie. Terwijl in de begroting rekening is gehouden met een tekort van bijna een miljoen (exclusief de inzet van bestem­ de reserves). ‘Ik verwacht dat we dit jaar afsluiten met een positief resultaat van enkele miljoenen’, stelt Jan Bogerd, lid van het college van bestuur en verantwoordelijk voor de finan­ ciën, tevreden vast. Op uitnodiging van de centrale medezeggenschapsraad (CMR) geeft hij in een zaaltje op de fa­ culteit Gezondheidszorg tekst en uitleg over de financiële situatie. Die was in de afgelopen periode belabberd. Tot vorig jaar dook de instelling steevast in de rode cijfers. ‘We zaten op een finan­ ciële koers die op z’n zachtst gezegd zorgwekkend was.’ Die neergaande lijn is vorig jaar omgebogen. Het college zag er onder meer streng op toe dat de faculteiten hun huishoud­ boekje op orde maakten en daarbij is hard bezuinigd op de inzet van personeel niet in loon­ dienst (PNIL), een kostenpost die uit de klauwen was gelopen. Het resultaat was dat de exploi­ tatie in 2009 voor het eerst en­ kele miljoenen in de plus stond. Een lijn die zich dus dit jaar waarschijnlijk doorzet. Maar er is zwaar weer op komst. Met ingang van januari 2011

6

TRAJECTUM 02 16092010

wordt een nieuw landelijk be­ kostigingsstelsel van hogescho­ len en universiteiten ingevoerd. Die heeft voor de HU verstrek­ kende gevolgen. De belangrijk­ ste verschillen met het huidige stelsel zijn dat de hogeschool in veel gevallen geen subsidie meer krijgt voor studenten die na het behalen van een bachelor een tweede bachelor willen vol­ gen (hetzelfde geldt voor mas­ terstudenten). Daarbij krijgt de instelling nog maar vier jaar be­ taald voor een bachelorstudent (dat is nu 4,5 jaar), ook al doet hij of zij langer over de studie. Het gevolg voor de HU is dat er in 2011 in totaal 4,3 miljoen euro minder van het Rijk binnen komt. Doorberekend naar de facultei­ ten blijkt dat sommigen er fors op vooruit gaan en anderen een flinke veer moeten laten. De

faculteit Economie & Manage­ ment schiet twee miljoen om­ hoog en Gezondheidszorg als­ mede Communicatie & Journalistiek zouden ieder zo’n half miljoen meer tegemoet zien. Daar staat tegenover dat de fa­ culteit Educatie in deze bereke­ ning een dikke vijf miljoen moet inleveren, Maatschappij & Recht bijna 1,5 miljoen kwijt is en Na­ tuur & Techniek 7,5 ton ontbeert. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten dan ‘ie wordt opgediend. Er geldt een over­ gangsperiode van vijf jaar. Ho­ gescholen en universiteiten krij­ gen tijdelijk compensatiegelden om de grootste klappen het hoofd te kunnen bieden. Voor de HU is dit 3,1 miljoen euro het komend jaar, 1,2 miljoen het jaar daarna en dan nog 3 jaar plusminus 350.000 euro. Ook heeft het college de interne verdeling van de middelen over de faculteiten aangepast (de zogeheten Begrotingsinstructie 2011, waarover de CMR zich binnenkort buigt). In deze nota staat onder meer dat faculteiten die er op achteruit gaan één procent daling in de rijksbij­ drage zelf moeten opvangen, de compensatiegelden worden ingezet bij de gedupeerde fa­ culteiten en dat het resterend deel van de tekorten aldaar

wordt gedicht door de facultei­ ten die er op vooruit gaan. Is daarmee de kous voor de HU af? Nou nee. Er liggen andere gevaren op de loer. ‘Ik wil geen doemscenario schetsen’, bena­ drukte collegelid Bogerd gaan­ deweg de bijeenkomst, ‘maar er komen wel een paar zaken op ons af.’ Zoals de mogelijke af­ schaffing van de basisbeurs. Bogerd: ‘We houden rekening met een daling van het aantal studenten met tien procent. Dat is heel veel en leidt tot een ex­ tra financiële krimp van 5 à 10 miljoen per jaar (2,5 procent).’ En dan zijn er nog de demogra­ fische voorspellingen voor de jaren 2020 en verder die voor­ zien in een afname van het aan­ tal jeugdigen, wat logischer­ wijze leidt tot nog minder studenten. ‘Het goede nieuws is’, voegde hij eraan toe, ‘dat die in de regio Utrecht stijgt tot 2030.’ Maar we moeten ons niet rijk rekenen, waarschuwde hij meteen weer. Als het hoger on­ derwijs in Utrecht steeds druk­ ker wordt kunnen studenten eerder afhaken en zich aanmel­ den in rustigere oorden. Daarbij wees hij op de ambitieuze plan­ nen van Hogeschool Windes­ heim om tientallen opleidingen voor duizenden studenten te starten in Almere, in het achter­ land van Utrecht.

u


K l ok De op één na oudste Utrechtse luidklok, de papklok van het Bartholomeus Gasthuis aan de Lange Smeestraat, is sinds 2 september weer dagelijks te horen om klokslag 12.00 uur. Op initiatief van het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) heeft het gasthuis de klok uit 1471 laten restaureren. Vijftien speciaal opgeleide klokken­ luiders gaan om toerbeurt de middagluidingen van een minuut of drie verzorgen.

P r ovin c i ehuis Het provinciehuis aan de Pythagoraslaan is te koop. In het pand zitten nu nog de ambtenaren van de provincie en de overlegzalen van de provinciale politiek. Makelaar DTZ en Zadelhoff stellen dat het gebouw een andere func­ tie zou kunnen krijgen, even­ tueel met wonen. Zo kan het gebouw in de toekomst mo­ gelijk het domein van winkels, studenten en kleine bedrijven worden.

Vlak voor de zomervakantie kwam via de e-mail het bericht binnen: alle medewerkers van de faculteit Communicatie en Journalistiek gaan na de vakantie over op een laptop en desktops verdwijnen uit de werkkamers. Dat vond mijn computer niet leuk. Het is een gezonde desktop van bijna drie jaar oud en zij voelde zich nog helemaal niet oud. Ik heb haar Happie genoemd toen ik haar kreeg en Happie was heel blij met haar zorgzame baasje. Aan het einde van de werkdag zette ik Happie uit en vergat daarbij niet om haar oogjes (monitor) te sluiten. Zo kon zij ’s nachts goed uitrusten voor de volgende vermoeiende werkdag.

E r f go ed l i js t Gemeente en provincie Utrecht willen dat de Romein­ se Limesweg en het bezoe­ kerscentrum Domplein op de werelderfgoedlijst komen. Dat maakte gedeputeerde Anneke Raven 3 september bekend bij de officiële opening van de Schatkamer Domplein. Raven hoopt dat de Limesweg in 2018 op de UNESCO-lijst zal verschijnen. ‘De Britse en de Duitse grensweg staan er al wel op.’

Happie was trouw en deed braaf wat haar gevraagd werd. In het begin werkte ze supersnel; de laatste tijd nam zij iets meer tijd voor mijn instructies. In de drie jaren, dat Happie me hielp bij mijn werk, is zij nauwelijks ziek geweest. Er zijn gemene virussen in omloop, die het gemunt hebben op brave desktops als Happie, maar ze is steeds gezond geble­ ven. Een tijd lang heb ik gedacht dat iemand Happie misbruikte. Aan het einde van de dag zette ik Happie altijd uit, maar als ik de volgende ochtend binnenkwam, dan was Happie al wakker. Bij de helpdesk hebben ze me verzekerd dat het niet ernstig was. De computers krijgen ’s nachts de nodige updates, zodat zij overdag keihard kunnen werken zonder onwel te geraken. Als zo’n update niet helemaal lukt, dan gaat de computer na het updaten niet slapen, maar blijft de hele nacht wakker. Gelukkig ging die slapeloosheid van Happie weer over en trof ik haar slapend aan als ik ’s ochtends in mijn werkkamer kwam. Dan wekte ik Happie met de powerknop en kon ik intussen koffie halen, terwijl Happie zich aankleedde met de benodigde software.

H u u r p r i js Utrechtse corporaties verho­ gen de huren fors, wanneer hun woningen vrijkomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Woonbond. Het bontst maakt het volgens haar Mitros. De grootste corporatie in de regio Utrecht vraagt ge­ middeld zo’n 70 procent van de wettelijk toegestane huur. Maar wanneer een nieuwe huurder een van haar wonin­ gen betrekt, verhoogt Mitros de huur tot de maximaal toe­ gestane prijs.

Ad Franzen is docent op de HU

Cl ubl ied Henk Westbroek en Henk Temming van Het Goede Doel gaan voor FC Utrecht een nieuw clublied schrijven. Eerstgenoemde Henk belooft een opzwepend, maar realis­ tisch lied. ‘Voor het volgend seizoen is het af. We moeten er toch wat tijd in stoppen, nadenken, lollig maken. Het lied moet motiveren en mak­ kelijk meezingen. En tijdloos, dus geen namen.’

COLUMN

utrechtnieuws

Happie moet weg

Af en toe verwende ik Happie. Met een schoonmaakdoekje depte ik haar oogjes en soms maakte ik ook haar toetsen­ bordje schoon. Happie ging flexibel om met alle verande­ ringen binnen de opleiding, faculteit en hogeschool. Moei­ teloos slikte zij nieuwe versies van Office, van SPSS en zelfs na het consumeren van alle ‘verbeterde’ versies van Share­ point en Osiris hoorde je haar niet sputteren of tegenstrib­ belen. Het ergste vindt Happie, dat zij wordt vervangen door een laptop, een inferieur wegwerpproduct. Zij had mij wat be­ ters gegund dan zo’n goedkope, pietepeuterige speel­ goedversie van een computer. Happie, bedank voor alles. Het ga je goed en ik zal je missen!

Ad Franzen

16092010 TRAJECTUM 02

7


• Jubileumexcursie 100 jaar instituut Bouw & Omgeving • Woensdag 15 september, 12 uur • Histosboot, Vondellaan 2

hET M

8

TRAJECTUM 02 16092010


moment 16092010 TRAJECTUM 02

9


op deze opiniepagina laten elk nummer hu’ers hun licht schijnen over een actuele kwestie. tevens is er ruimte op deze pagina voor ingezonden brieven. deze mogen niet langer zijn dan 250 woorden. Mail uw bijdrage naar gerard.rutten@hu.nl. langere, opiniërende stukken (max. 600 woorden) in overleg met de redactie.

het Pvv-effect in plaats van zich met stille verontwaardiging te distantiëren van het taalgebruik van Pvv-voorman geert Wilders, zou het effectiever zijn als andere politieke partijen daar een passend, maar net zo beeldend en cru equivalent voor zouden hanteren, betoogt lector overheidscommunicatie bert Pol. daardoor verwatert het onderscheid, vanuit de consumentenpsychologie gezien één van de succesfactoren.

Voor het snel veranderende politieke land­ schap en het grillige kiezersgedrag zijn en worden allerlei verklaringen gegeven. De effecten van beïnvloedende communicatie en gedragsmechanismen zijn daarbij tot op heden nog niet belicht. Psychologisch onderzoek leert dat nega­ tieve informatie meer aandacht trekt en be­ duidend meer hersenactiviteit genereert dan positieve informatie. Dat is vaak ook bijzonder nuttig: bij positieve informatie kun je rustig doorgaan met wat je aan het doen bent. Bij negatieve signalen kun je maar beter even opletten: te laat reageren kan je leven kosten. Bij negatieve informatie gaan alarmbellen rinkelen. Partijen die appelleren aan gevoelens van risico en onveiligheid, trekken op zich al meer aandacht dan partijen die dat niet doen. Bieden ze in hun boodschap ook een verklaring voor de gecommuniceerde pro­ blemen en een oplossing ­ stop de immigra­ tie, roep de islam een halt toe ­ dan ligt suc­ ces nog meer voor de hand. Een duidelijk handelingsperspectief is er ook: stem op ons. Dat verklaart ­ een deel van ­ het suc­ ces van de PVV. De VVD op haar beurt ha­ mert op de huidige grote economische ge­ varen en draagt uit dat partijen links van het midden er te weinig aan doen om het ge­ vaar af te wenden. Met andere woorden: wie niet rechts stemt, loopt risico’s. De par­ tijen aan de linkerkant hebben hun bezuini­ gingsplannen in veel vlakkere bewoordin­ gen geuit.

reager en op dit artikel? traject um.hu.n l

10

TRAJECTUM 02 16092010

De PvdA is de laatste jaren door politieke opponenten beschuldigd van inconsistent gedrag. Het is gevaarlijk als dat beeld aan je blijft kleven, leert de psychologie. Vooral Wouter Bos werd in de voorlaatste verkie­ zingsstrijd gevoelig geraakt. De woorden draaien, oneerlijkheid en zelfs liegen vielen in het openbaar. Lastig is dat ethische smet­ ten – voor wie ze gelooft – nauwelijks meer weg te poetsen zijn. Het idee zet zich vast dat iemand niet deugt en al doet hij daarna nog zo zijn best, dat wordt dan ervaren als ‘strategisch gedrag’, gedrag om de aan­ dacht van de morele vlek af te leiden. In het licht van het effect dat draaien kan hebben, doemt er nu ook een groot gevaar voor de VVD en het CDA op door de onder­ handelingen met de PVV over een nieuw kabinet. Nog niet zo lang geleden wezen zij de standpunten van de PVV in scherpe be­ woordingen af op grond van principes, maar nu doen ze zaken met diezelfde PVV. De effecten van die soepele swing worden ook zichtbaar. De onrust in een deel van de ach­ terban van het CDA zwol snel tot grote hoogten aan. De gevolgen kennen we in­ middels. Nu zijn twee kampen binnen het CDA ontstaan, die zich beide publiekelijk hebben uitgesproken over hun standpunt. Ook bij de VVD zit het niet helemaal lekker, getuige de kritische geluiden van de promi­ nenten Winsemius en Weisglas. Een effectieve zet van de PvdA was Job Cohen als nieuwe lijsttrekker naar voren te schuiven. Hij staat immers bekend als een zeer solide en moreel onkreukbare bestuur­ der die zich niet laat verleiden tot een sterk meanderend beleid. In de peilingen schoot

FORUM

o n d e r r e d A c t i e vA n g e r A r d r u t t e n


Pollbinet

uitslag vorige poll: heb jij goede voornemens gemaakt voor het nieuwe schooljaar?

20%

0%

0%

50% goede voornemens? ben je gek...

Dit is de verkorte versie van het artikel. De volledige tekst is te lezen op www. trajectum.hu.nl/achtergrond

30%

ik maak alleen feestvoornemens

bert Pol is lector overheidscommunicatie bij de faculteit communicatie en journalistiek

ik ga aardiger zijn voor mijn docenten

Mede als gevolg van zijn sterk onderschei­ dende manier van communiceren is Wilders veel in het nieuws. Dat steeds zichtbaar zijn wordt in de sociale en consumentenpsycho­ logie mere exposure genoemd: louter blootstelling. Het mere exposure­effect is dat mensen die neutraal of licht positief staan ten opzichte van een stimulus (Wil­ ders, de PVV) er door herhaalde confronta­ tie steeds positiever over worden. Vanuit het marketingonderzoek weten we dat wie groot is, doorgaans steeds groter wordt. Als steeds meer mensen om je heen voor een bepaalde partij stemmen, is de kans groot dat je dat ook gaat doen. Gedrag is zeer besmettelijk.

ik ga voor 60 ects. Minstens.

Ook Wilders past dat principe met succes toe. Hij onderscheidt zich op meer dan al­ leen inhoudelijke punten van andere poli­ tici. Los van de uniciteit van zijn gebleekte haardos, lapt hij de gebruikelijke parlemen­ taire omgangsvormen aan zijn laars. Zijn communicatie springt eruit ten opzichte van die van de traditionele partijen. Hij noemt een minister knettergek, de minister­presi­ dent een bangerik, voegt de voorzitter van de Tweede Kamer toe dat het hem worst zal wezen wat ze van zijn taalgebruik vindt, be­ zigt de term kopvoddentaks voor een religi­ eus attribuut en achterlijk voor een cultuur, noemde recentelijk de voorzitter van het CDA een zeurpiet, etc. Dat is nog niet eer­

der vertoond in de landelijke politiek. In plaats van zich chic en met stille veront­ waardiging te distantiëren van het taalge­ bruik van Wilders, doen andere partijen er uit het oogpunt van electorale effectiviteit verstandiger aan daar een passend, maar net zo beeldend en cru equivalent te hante­ ren. Ten dele omdat dergelijk taalgebruik de gemiddelde burger niet wezenlijk cho­ queert, maar eerder amuseert. Maar vooral omdat dat het effect van Wilders’ onder­ scheidendheid verwatert. Hij onderscheidt zich dan niet meer van zijn achtergrond: woordvoerders van de andere partijen.

ja, dit schooljaar ga ik knallen op alle fronten!

de PvdA omhoog. Maar het effect werd ook weer afgevlakt. Daarbij is niet onderschei­ dende communicatie een factor. Een goed bestudeerd verschijnsel in de consumenten­ psychologie is saliency: eruit springen ten opzichte van een eenvormige achtergrond. Van een afstand bezien zijn de traditionele politieke partijen de laatste twee decennia immers steeds sterker op elkaar gaan lijken. Iedereen was fatsoenlijk en bewoog zich rond het politieke midden. Het is de vraag of de gemiddelde burger de verschillen tus­ sen partijen ook als zodanig waarneemt. Die gepercipieerde eenvormigheid brak Paars II uiteindelijk op. Het werd moeilijk te bepa­ len waar de afzonderlijke partijen echt voor stonden. Fortuyn manifesteerde zich op een compleet andere wijze, ook als persoon. Hij was flamboyant, excentriek, gebruikte sterk negatief geladen bewoordingen: de puinho­ pen van Paars. Fortuyn onderscheidde zich al van de achtergrond, hij sprong eruit ten opzicht van het saaie midden.

hts ka r het c e r n ee oo lecht v ijs s l e e w is h onder hoger

16092010 TRAJECTUM 02

11


Kansen

Met het nieuwe gebouw, de focus op drie onderwijsthema’s en regionale oriÍntatie is de toekomst van hu Amersfoort (huA) uitgestippeld.

de verhuizing van de pabo (voorheen domstad hogeschool) naar de huA betekent een behoorlijke opsteker. ramses de groot (41), sinds ruim twee jaar directeur van de Amersfoortse vestiging, over het gebouw, de opleidingen en de relatie met de rest van de hu.

12

TRAJECTUM 02 16092010

inTERViEw

DOOR GERARD RUTTEN


grijpen

16092010 TRAJECTUM 02

13


het gaat goed met de hu Amersfoort. Proficiat met het nieuwe gebouw. ‘Een nieuwbouwtraject begeleiden doe je in je leven niet vaak. Ik ben blij dat ik dat heb mogen doen. Het resultaat mag er zijn. Het is nu zaak dat wij de ingezette koers om opleidingen met elkaar te verbinden gaan waarmaken. De opleidingen zijn ingedeeld in de thema’s Zorg & Welzijn, Onderwijs & Opvoeding en Economie & Vrijetijdsma­ nagement. Opleidingen moeten met elkaar aan de slag, elkaar vinden en zo elkaar ver­ sterken. Ondernemerschap loopt als rode draad door de thema’s.’ de bouw is niet zonder slag of stoot gerealiseerd. er is flinke vertraging opgetreden en viel fors duurder uit. ook is de inrichting gaandeweg drastisch veranderd. ‘De eerste concrete plannen voor de nieuw­ bouw dateren van zes, zeven jaar geleden. Toen bestond de ambitie om met name innovatieve opleidingen hier te plaatsen. Inmiddels is dit beleid veranderd. Opleidin­ gen als mediatechnologie en security technologie zijn na de Amersfoortse kweek­ vijver verhuisd naar Utrecht. We willen ons nu meer richten op kwaliteit dan op kwanti­ teit. Daar is de thematische indeling uit ge­ komen waarop de vormgeving en inrichting van het gebouw is geënt. Het is de bedoe­ ling dat studenten en docenten voor con­ tactmomenten een ruimte zoeken die bij het soort gesprek past. De ene keer spreek je af op een wisselwerkplek of in het be­ drijfsrestaurant, de andere keer in een pro­ jectruimte of op een dakterras.’

over enkele jaren moeten er in Amersfoort 4000 studenten rondlopen. gaat dat lukken? ‘Het ziet er naar uit dat we dit met gemak gaan halen. Dit jaar zijn we begonnen met ruim 2600 studenten. Bijna 180 eerstejaars van de pabo zijn gestart en volgend jaar komen ook de ouderejaars hierheen. Samen met de nieuwe nevenvestiging van business management en de groei van de huidige opleidingen zijn er dan in totaal al gauw 3500 studenten.’ Ramses de Groot is geboren en getogen in Wageningen. Hij doorloopt de mavo en ont­ wikkelt een buitengewone belangstelling voor het ondernemerschap tijdens zijn mbo­ opleiding middelbaar middenstandsonder­ wijs. Die interesse scherpt hij aan bij de eenjarige marketingopleiding NIMA A/B om vervolgens te starten met een master bedrijfskunde. ‘Ik vind het interessant om nieuwe kansen te exploreren’, zegt hij. ‘Ontdekken of iets nou echt een kans is en me daar net zo lang in vast te bijten tot ik daar zekerheid over heb. Dat loopt als een rode draad door mijn leven.’ dus jij was als scholier en student al zo ondernemend? ‘Ja, ik dacht toen al veel te weten. Maar ik realiseerde me later dat ervaring een be­ langrijk onderdeel is van het begrijpen van het ondernemerschap. Ik ben altijd op zoek naar de leuke kant van het leven. Studeren is zinnig maar het moet ook een gezellige tijd zijn. In mijn studententijd heb ik skiles gegeven en werkte als coördinator voor een reisorganisatie in Zuid­Frankrijk. In de vakanties zat ik vaak in het buitenland.’

‘Er zijn strategische keuzes gemaakt waar we mee vooruit kunnen’

14

TRAJECTUM 02 16092010

in 1994 ging je facility management studeren aan de toenmalige hogeschool diedenoort. Waarom deze studie? ‘Ik had bij reisorganisaties gewerkt en dat zijn facilitaire organisaties: mensen willen op vakantie en jij maakt dat mogelijk door dat te organiseren. De directeur van een reisbureau wees mij op die studie. En toen bleek in Wageningen de oudste en beste opleiding van het land te zijn.’ Als student ziet hij commerciële potentie voor de kleine, zelfstandige hogeschool. Tijdens zijn afstuderen schrijft hij een voor­ stel aan het bestuur van de instelling hoe de hogeschool uitgebreid kan worden met een commerciële poot voor advies, onderzoek en onderwijs. Hij mag zijn ideeën in de prak­ tijk brengen, zet een holding met verschil­ lende BV’s op en zwaait er als directeur de scepter. Het blijkt een gat in de markt. Van­ uit het bedrijfsleven stromen de opdrachten binnen. Regionale bedrijven en instellingen maar ook grote jongens als Capgemini en Ernst & Young kloppen aan de deur. Maar in die tijd van fusies en schaalvergroting blijkt er geen toekomst voor een dergelijke kleine hogeschool. Diedenoort gaat op zoek naar een fusiepartner. Zowel Hogeschool Utrecht als Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) komen in beeld. Als gevolg hiervan start rond 2005 facility management zowel bij de HAN als de HU. Vanwege het kleinschalige karakter wordt die van de HU uiteindelijk ondergebracht in Amersfoort. De commerci­ ele afdeling gaat over naar de HAN. In de jaren daarna zet hij voor zowel de HAN als in Utrecht uitzendbureaus op voor studenten en personeel, zoals Interval Services. In 2006 brengt hij dit onder in zijn nieuwste geesteskind Campus Recruitment, dat bemiddelt voor studenten en jong pro­ fessionals van de HU en Universiteit Utrecht. Tot op de dag van vandaag is hij hiervan directeur, naast zijn functie in Amersfoort.


Jouw voorganger Harrie Bemelmans stapte na een jaar op. Hij vond dat hij te weinig te vertellen had over het onderwijs en voelde zich een veredelde gebouwenbeheerder. Hoe kijk jij daar tegen aan? ‘Daar herken ik mijzelf niet in. Ik doe hier alles behalve gebouwen beheren, want dat is de taak van een andere afdeling van de hogeschool. Ik heb wel mijn ideeën, over bijvoorbeeld de inrichting van de opleidin­ gen rondom de thema’s. Daarvoor zoek ik de dialoog met de faculteiten. Dat heb ik van meet af aan gedaan en heb daar posi­ tieve ervaringen mee. Er zijn strategische keuzes gemaakt waar we mee vooruit kun­ nen en dat was drie jaar geleden niet het geval. Bemelmans heeft ook gezegd dat hij het gevoel had altijd voor een gesloten deur bij het college van bestuur te staan. Dat ervaar ik absoluut niet zo. Ook Amersfoort maakt onderdeel uit van de HU en dat be­ tekent dat je het strategisch beleid van de hogeschool moet volgen. Als je dat doet, word je echt gehoord en staan deuren wa­ genwijd open.’ Het was hem bijvoorbeeld een gruwel dat hij in de bestuursraad (overlegorgaan van de HU Amersfoort) te maken had met drie faculteitsdirecteuren. Die raad is inmiddels opgeheven en de HU Amersfoort valt direct onder het college van bestuur. ‘Dat is één van de eerste dingen die ik aan­ gepakt heb. Ik vind dat de HU Amersfoort van ons allemaal is en dus een verantwoor­ delijkheid van alle faculteiten. Dat kan niet beperkt zijn tot de faculteiten die er oplei­ dingen hebben ondergebracht. Dan kan je die laag er beter uit halen en direct onder het college van bestuur vallen.’

Zou de HUA niet een zevende faculteit moeten worden? ‘Wat mij betreft hoeft dat niet. Vanuit de inhoud is dat geen juiste benadering. Het kenmerk van een faculteit is dat er opleidin­ gen zijn ondergebracht uit één domein. In Amersfoort zijn opleidingen uit vier facul­ teiten. Dan zou je van meerdere domeinen verstand moeten hebben terwijl de nodige expertise aanwezig is bij de faculteiten zelf. Als we maar de juiste balans weten te vin­ den en het juiste pakket aan opleidingen samen weten te stellen.’ Wat betreft dat palet aan opleidingen in Amersfoort. Het college en de faculteitsdirecteur wil dat de Utrechtse opleiding logistiek en economie naar Amersfoort verhuist. Maar de faculteitsraad ligt dwars. Hoe nu verder? ‘Ik vind het jammer dat het nog niet tot een positief besluit heeft geleid. Logistiek en economie past goed in de profilering van de gemeente Amersfoort als het logistieke hart van centraal Nederland. Hierdoor kunnen goede verbindingen gelegd worden met de stad en regio, en ook met de onderwijsthe­ ma’s die we hier hebben. Ik heb me er sterk voor gemaakt maar het is aan de faculteitsdi­ rectie en faculteitsraad om er uit te komen.’ Welke opleidingen mis je hier verder nog? ‘Het thema Onderwijs & Opvoeding bestaat op dit moment alleen uit de pabo. Het zou goed zijn als we op dit gebied een nieuwe opleiding kunnen starten of vanuit Utrecht kunnen verplaatsen.’

Waar denk je dan aan? ‘Er zijn verschillende mogelijkheden, maar pedagogiek kan een aardige zijn. Die past mooi bij de pabo.’ Amersfoort lijkt een echte studentenstad te worden. Studentenhuisvester SSH heeft er sinds kort een vestiging, er is een bedrijfenstartersinitiatief à la UtrechtInc en Campus Recruitment wil er een vestiging. Ben ik nog iets vergeten? ‘In Amersfoort is vijftig procent van de on­ dernemers zzp’er (zelfstandige zonder per­ soneel, red). Wij zijn in overleg met de ge­ meente om voor hen een projectenbureau te organiseren waar ze met onderzoeksvra­ gen voor onze studenten terecht kunnen.’ Er moet nog wel een discotheek in de stad komen. Initiatieven hiertoe stranden steeds. ‘Als we ergens niet over gaan dan is het over een discotheek in de gemeente. Dat ligt op het bordje van de politiek en de on­ dernemers.’ In de Midterm Review (bijstelling van het strategisch plan Koers 2012 van de HU) staat dat de hogeschool inzet op de ontwikkeling van masters en het versterken van de relatie onderzoek en onderwijs. Dat lijken geen speerpunten voor Amersfoort. ‘Voor Amersfoort is in de Midterm Review afgesproken dat wij ons richten op de bache­ lors. Niet zozeer in volume want 4000 studen­ ten is genoeg, maar we gaan voor de kwaliteit van het onderwijs. We zullen geen masters of lectoren in Amersfoort positioneren.’

PERSOONLIJK Amersfoort / Utrecht Lezen / film Cafe / restaurant Fiets / auto Luieren / sporten Pc / Mac Favoriete ondernemer: Bill Gates Favoriete plek: Cassis (dorpje in Zuid-Frankrijk) Favoriete politicus: Mark Rutte

16092010 TRAJECTUM 02

15


f

n i e u W PA n d h u A M e r s f o o r t:

16

TRAJECTUM 02 16092010


fors 16092010 TRAJECTUM 02

17


Adres de nieuwe Poort 21 Amersfoort Architect dP6 architectuurstudio in delft interieurarchitect dP6 Maximaal aantal studenten 4000 onderwijsruimtes ruim 40 lokalen van verschillende grootte 40 gesloten en open projectteamruimtes, 40 spreekruimtes 340 zelfstudieplekken, auditorium voor 202 personen auditorium voor 125 personen, learning centre/mediatheek grote buur het eemplein, een bruisend cultureel stadscentrum in wording Andere buren de Koppelpoort, een eeuwenoude stadspoort discover!, verzamelgebouw voor ondernemers in de creatieve sector, spaceboxen van studentenhuisvester ssh stadstrand Zandfoort aan de eem

ĂŠn 18

TRAJECTUM 02 16092010

frivool het nieuwe onderkomen van hu Amersfoort, dat dit studiejaar in gebruik is genomen, bevindt zich op ongeveer vijf minuten lopen aan de achterkant van het station. van buiten oogt het fors en imposant. Maar door de muren met rode keramische tegeltjes is het tegelijkertijd frivool. de onderste verdiepingen zijn opgetrokken uit glazen puien en benadrukken de transparantie waardoor ze fungeren als een etalage, zoals de architect het uitdrukt.


eenmaal binnen krijgt de bezoeker niet het idee om in een onpersoonlijke onderwijsfabriek te zijn beland. integendeel, door de indeling, de vele doorkijkjes en het rijkelijk gebruik van glazen wanden en deuren ontstaat een intieme, kleinschalige sfeer. de kleurrijke zitjes her en der zorgen voor een huiselijke ambiance.

16092010 TRAJECTUM 02

19


bekijk ook het film pje op www.t rajectu m. hu.nl

20

TRAJECTUM 02 16092010

op de begane grond bevindt zich de centrale hal met receptie, kantine, ruimtes voor studentenbedrijfjes en loketten voor organisaties als campus recruitment. de eerste verdieping herbergt het learning centre (mediatheek) en de computerlokalen. op drie lagen daarboven concentreren zich de opleidingen van de thema’s economie & vrijetijdsmanagement, onderwijs & opvoeding en Zorg & Welzijn. op de vijfde en hoogste etage huizen de directie en staf, bevinden zich het dramaen muzieklokaal en het dakterras, dat dient als open atelier.


COLUMn

André is vijfdejaars student journalistiek

Kotsen onder water

drie keer heb ik al gedoucht vandaag en nog steeds stink ik naar chloor. leuk, baantjes trekken. Maar dit was niet de bedoeling. je aantrekkingskracht schijnt in je natuurlijke geur te zitten. heb ik wel eens gelezen. dat verklaart vanaf nu dus een boel. de vrouw die hitsig wordt van een goede fles chloor, moet ik nog tegen komen. Met het excuus dat ik rode ogen krijg van het zwembadwater, kocht ik jaren geleden een zwembrilletje. gelul natuurlijk. onder water is het aangenaam stiekem loeren naar borsten die uit zwempakken vallen. Al kwam ik er snel achter dat ik eigenlijk te kort onder water blijf om het echt goed te zien. in. onder. boven. uit. te snel. niks gezien. daar komt nog eens bij dat bejaarden ook zwemmen. sindsdien kijk recht vooruit. Met een pauze van vijf jaar. Mijn eerste zwemmakker ging te snel. de tweede sprong voor een trein. de derde, huidige, trage en niet-suicidale bevalt. We blijven. tegenwoordig lig ik langer in het bubbelbad naar adem te happen dan dat ik ook daadwerkelijk meters maak. logisch. Als ik van mijn huis naast de jaarbeurs, richting Zuilen fiets, heb ik voor de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg al hartkloppingen. het zwembad is de andere kant op. same difference. Maar ook van het bubbelbad ga je stinken. het lijkt me het verstandigst om gewoon niet op donderdag, vrijdag en zaterdag te gaan zwemmen. uitgaan en zo. concerten. ook goed. Maandag, dinsdag en woensdag moet ik toch naar school. die damp in de collegezaal? nee. slecht idee. blijft zondag over. da’s toch een beetje een rustdag hè.... beetje.

AndRÉ wEsTsTRATE

16092010 TRAJECTUM 02

21


veel jongeren zien schuld bij de bank of bij duo niet als probleem. over afbetalen wordt al helemaal niet nagedacht. het lectoraat Participatie en Maatschappelijke ontwikkeling deed onderzoek en pleit voor meer financieel bewustzijn binnen de schoolmuren. D O O R T I R Z A H S C H N AT E R E N S V E A V A N D E N H O E K

steeds Meer (21), tweedejaars hbo recht te besteden p/m: 650 euro gaat samenwonen met haar vriend leen je? ‘uh, bovenop je stufi kun je nog een lening afsluiten? ja dat heb ik dan wel. eigenlijk weet ik niet precies hoeveel dat is. ik ga er dus niet echt goed mee om. Maar rood sta ik niet!’ Waar geef je het meest aan uit? ‘roken, leuke uitstapjes en buiten de deur eten. studieboeken trouwens ook. die zijn heel duur.’ heb je wel eens zorgen over je financiën? ‘nee, ik ben niet heel roekeloos met geld uitgeven. ik denk dat de zorgen nog komen wanneer ik een hypotheek moet gaan betalen.’ een week boodschappen of een avond goed stappen? ‘dan toch maar de boodschappen.’

22

TRAJECTUM 02 16092010

‘De meeste studenten hebben hun financiën prima op orde, er zijn geen grootschalige schul­ denproblemen. Toch denk ik dat het creëren van financieel be­ wustzijn heel goed past binnen de hogeschool. En dan bedoel ik niet een betutteld vak over bud­ getteren, maar per opleiding kijken wat bij studenten past. Veel studenten van de faculteit Journalistiek & Communicatie worden bijvoorbeeld freelancer op zzp’er. Hoe werkt dat bij de belasting? Of op de faculteit Gezondheidszorg: wat zijn de gemiddelde startsalarissen voor verpleegkundigen? En op de pabo: hoe ga ik om met mijn geld en kan ik dat ook overbren­ gen op kinderen? Een veel voorkomende misvat­ ting is dat een lening bij de DUO IB­groep een gift is. Een student deelde me een keer moeiteloos mede dat zijn schuld van 20.000 euro hem niet zo

dwars zat, omdat deze op den duur toch wel werd kwijtge­ scholden. Maar je studieschuld wordt zelden, alleen bij hoge uitzondering, kwijtgescholden. Dat is mijn belangrijkste bood­ schap aan studenten.

uit het onderzoek Aan het onderzoek bij het project Jongeren & Schul­ den deden 949 HU­studen­ ten mee. De belangrijkste cijfers:

In mijn studententijd leende je niet. Ik mocht niet eens lenen, omdat mijn ouders modaal ver­ dienden. Pas in de jaren negen­ tig werd lenen gewoon. Maar ‘vroeger was alles beter’, daar wil ik niet mee aankomen. Het is nu gewoon keihard 2010 en eer­ stejaars krijgen, zelfs voor hun introductie al, brieven thuis van banken over rood staan en stu­ dentenkrediet. De gang naar voorschotje.nl is makkelijk ge­ maakt en wat je online koopt, hoef je een jaar later pas af te betalen. En wat als iedereen de nieuwste laptop heeft en jij niet? Waar het mij om gaat is dat stu­ denten bewuste, rationele, fi­ nanciële keuzes maken. Wél nieuwe kleren voor stage, géén skivakantie omdat al je klasge­ noten toevallig ook gaan. Twee weken feesten prima, maar dan eet je dus de rest van de maand

• 24% leent bij DUO • 11% staat rood • 79% maakt zich geen zorgen over schulden

• 15% weet de rente van de DUO­lening

• 73% vindt dat de HU niet

genoeg doet aan financieel bewustzijn • 61% zou dat zinvol vinden.

chili con carne. Oftewel: heb een goed zelfbeeld, weet wat de financiële gevolgen van je keuzes zijn, weet waarvoor je leent.

FOTO: G ER I AN A LOFS

Arnelieke de bondt

eelco Koot is onderzoeker bij het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling, docent sociaal juridische dienst­ verlening en studieloopbaanbe­ geleider. Hij werkte mee aan het onderzoek en vindt het voor aankomende hbo­professionals belangrijk om financieel alert te zijn. In het onderzoek gaven studenten aan financiële bege­ leiding op de hogeschool op prijs te stellen.

Een van de belangrijkste dingen vind ik dat studenten ongeloof­ lijk goed nadenken over hun studiekeuze. Overstappen kost geld. En feit is dat nog steeds een derde na acht jaar zonder diploma vertrekt, en dan is de financiële sores pas echt groot. Bovendien ben ik er van over­ tuigd dat die hoge uitval ook te maken heeft met geld, want financiële problemen leveren altijd persoonlijke problemen op. Als we geldproblemen kun­ nen aanpakken, winnen we zo­ veel meer.’


lenen jongeren en schulden

sarwar jamal

Kasper van den hoed

(22), eerstejaars communication and media design te besteden p/m: 500-600 euro Woont nog thuis leen je? ‘nee. ik heb wel eens rood gestaan. sinds ik een bijbaantje heb niet meer.’ Waar geef je het meest aan uit? ‘school en kleren. ik wil er wel goed uitzien.’ vandaag kantine of eigen gesmeerde boterham? ‘ik heb eigen eten mee.’ Wat moet je zelf betalen? ‘Mijn studie en boeken. thuis wonen scheelt wel geld.’ heb je wel eens zorgen over je financiën? ‘nee, ik ben best wel zuinig. hoewel ik af en toe van die impulsaankopen doe, zoals laatst guitar hero.’

(23), derdejaars small business & retail management te besteden p/m: 1300 euro Woont op kamers leen je? ‘bij duo. Maximaal, dus 500 euro per maand. en ik sta vol in het rood.’ Waar geef je het meest aan uit? ‘eten, roken en uitgaan. ik heb altijd goede voornemens hier op om te bezuinigen.’ vandaag kantine of eigen gesmeerde boterham? ‘geen van beiden. ik woon naast een restaurant, daar brunch ik.’ heb je wel eens zorgen over je financiën? ‘dat wel. ik heb elke maand een tekort. dit komt omdat ik mijn studententijd al begon met 1000 euro in het rood. Als ik geen geld meer heb ga ik veel bij mijn ouders eten of vraag ik een voorschot op mijn bijbaan.’

jongeren zijn vaak onvoldoende financieel bewust én willen bij het verkrijgen van dat bewustzijn worden ondersteund; een derde van de jongeren loopt extra risico om in de schulden te raken. dit blijkt uit het grootschalige onderzoeksproject Jongeren & Schulden van het lectoraat Participatie en Maatschappelijke ontwikkeling, waarbij zowel hu-studenten, roc-leerlingen en vmbo’ers zijn betrokken. de belangrijkste conclusie is dat professionals die dagelijks met jongeren werken (bijvoorbeeld coaches, docenten, woonbegeleiders, cliëntmanagers, zorgcoördinatoren) belangrijk sleutelfiguren zijn in financiële bewustwording van jongeren. het project biedt onder andere inzicht in hoe in het onderwijs het thema ‘omgaan met geld’ een structurele plek kan krijgen.

leen wijs • Liever DUO dan bank.

De rente over je schuld bij DUO is lager dan bij een bank. DUO: 2,39% op jaar­ basis in 2010. Bank: 8,3%. • Leen voor noodzakelijke dingen. Niet keihard shop­ pen, wel studieboeken kopen. • Geef bij je DUO­aanvraag voor een lening een vast­ staande periode aan, bij­ voorbeeld een maand, en stop daarna.

het project jongeren & schulden is vastgelegd in het boek Geld rolt, verkrijgbaar via uitgeverij sWP, € 19,95

Kijk vo or mee r onderz oekscij fers en stud enten o ver hun financië le situa tie op www.tr ajectum .hu.nl

16092010 TRAJECTUM 02

23


utrecht studentenstAd

nieuwsgierig naar het ontstaan van utrechts bekendste studentencomplex (ibb), smullen

van utrecht staat aan de ina boudier-bakkerlaan

van de vele rock ‘n’ roll-

beter bekend als het ibb. vanaf 1965, wanneer

verhalen over de Wool-

de eerste studenten hier intrekken, tot aan de

loomooloo in de jaren zeventig en studenten-

dag van vandaag. Met elke generatie z’n eigen

café’s als de dikke

mores en modes. Maar de ‘chez’, het winkeltje

dries,’t Pandje, jan Pri-

van termaat en Karelse en de onmisbare

mus, de vriendschap en ’t neutje, de heksenkel-

huisfeesten hebben de tand des tijds doorstaan

der, feministisch bolwerk

en vormen een baken in de geschiedenis van

van weleer of de ontwik-

deze studentenflat.

keling van een opleiding die gepaard ging met de economische ontwikkeling van de stad: de heao. in vijf afleveringen duikt trajectum in de geschiedenis van stad en hogeschool.

deel 2:

iedenis een gesch . b-coMPleX vAn het ib

24

het oudste grootschalige studentencomplex

TRAJECTUM 02 16092010

ee n st ud en t in zi jn ka m er op he t ib b, 19 83 . (F ot o He t Ut re ch ts Arch ie f)

n a v d j i bevr o m e b a hospit


S

s i n e i e o gezi cht op het ibbcom plex in 1983 . (Foto Het Utre chts Arch ief)

tudentenkamers zijn schaars. De huidige Utrechtse student is genoodzaakt om buitensporige huurprijzen voor onooglijke kamertjes neer te tellen. Maar wie denkt dat kamernood een pro­ bleem van nu is, heeft het mis: ook eind jaren vijftig is het vinden van een kamer een flinke opgave. In deze periode groeit het aantal studenten in Utrecht explosief. Stu­ deren er in 1955 ongeveer 5000, in 1965 is dit aantal meer dan verdubbeld. Studenten wonen tot dan toe vooral bij hospita’s. Maar omdat het aantal hospita’s niet in hetzelfde tempo meegroeit, ontstaat in 1956 de Stich­ ting Studentenhuisvesting (SSH). Deze gaat zich bezig houden met ‘het vergroten van huisvestigingsmogelijkheden der studenten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht’. Na aanvankelijk alleen als bemiddelingsbu­ reau te werken, begint de SSH al snel met het aankopen van stadspanden om de steeds grotere groep studenten te huisves­ ten. Ook dat biedt onvoldoende soelaas. In 1958 valt het besluit een nieuwbouwcom­ plex voor studenten te realiseren, vijf jaar later gaat de eerste paal van het IBB de grond in. Het moet het eerste grote studen­ tencomplex van Utrecht worden en zo’n 1300 studenten herbergen.

1983

D O O R B A S V A N D E N B O O G A A R T, FRANK HEINEN EN MEREL JANSEN

De wooneenheden worden verdeeld over vijftien lage eenheden en één torenflat. De regering schrijft voor dat elke student een kamer van twaalf vierkante meter tot z’n beschikking krijgt. vijftien jongens en ÉÉn KeuKen

Eind 1965 betrekken de eerste studenten hun nieuwe kamers in de vijf eerste laag­ bouwflats. De gemeenschappelijke keuken is volgens het ontwerp alleen bedoeld om te ontbijten; warm eten krijgen de studen­ ten in de mensa of bij hun vereniging, zo wordt gedacht. Het duurt echter niet lang voordat de IBB’ers fornuizen en andere ap­ paratuur installeren en zelf gaan koken. Marinus sommeijer, emeritus hoogleraar biologie, is één van de eerste bewoners in de laagbouw. Hij heeft een wooneenheid, waar­ in hij woonkamer, douche en keuken moet delen met veertien andere jongens. Uitge­ sloten is, dat er ook meisjes mogen wonen. De sfeer onder de jongens op de wooneen­ heid is goed. Ze eten vaak samen en ze orga­ niseren de nodige huisfeestjes. Dat zijn de momenten waarop studenten uit verschil­ lende wooneenheden elkaar ontmoeten. Het onderlinge contact beperkt zich verder voor­ al tot de eigen wooneenheid. In de flat van Sommeijer is het zó gezellig dat zijn Unitas­ lidmaatschap gevaar loopt, omdat hij altijd ‘op de etage is’. Sommeijer: ‘Voor ik op het IBB kwam, woonde ik bij een hospita. De kamer op het IBB was een enorme uitkomst. We waren dankbaar voor de vrijheid die we op dit complex kregen.’ Hoewel de studenten bevrijd zijn van hos­ pitabemoeienis, worden ze niet volledig aan hun lot overgelaten. Vlak bij de woon­ eenheid van Sommeijer beheert de heer Termaat op het complex een kleine winkel. In Sommeijers herinnering is Termaat niet

16092010 TRAJECTUM 02

25

>


Prot esta ctie op het ibb tege n de oorl og in viet nam , 29 febr uari 1968 . de foto ’s getu igen – onda nks de verb oden teks t op het span doek – niet van een grim mige strijd , eerd er van

een leuk verz etje. (Foto Pers fotob urea u ‘t Stich t | Het Utre chts Arch ief)

1968 alleen als winkelier bij het winkeltje betrok­ ken: ‘Bij feestjes hield hij een oogje in het zeil, maar hij gaf ook fikse korting op bier. Ook kwam hij wel poolshoogte nemen wan­ neer we vrouwen op bezoek hadden. Hij is zelfs een keer via de regenpijp omhoog de flat in geklommen. Toch was hij populair onder de bewoners.’ Ook al voelen de studenten vrijheid, de SSH en de overheid proberen wel degelijk invloed uit te oefenen op de studenten. Naast de verplichte scheiding van mannen en vrouwen, wordt bij de bouw een trefcen­ trum ingericht voor de algemene en acade­ mische ontwikkeling van de studenten. La­ ter blijft van dit ambitieuze centrum alleen het café Chez Bébé over. ongeliMiteerde vrijheid

Wanneer eind jaren zestig studenten in Pa­ rijs de straat opgaan voor democratisering en meer vrijheid, blijft het rustig aan de Ina Boudier­Bakkerlaan. Wel hangt er een span­ doek met de tekst ‘Johnson oorlogsmisda­ diger’ in 1968, waarin de president van de Verenigde Staten wordt opgeroepen de oorlog in Vietnam te stoppen. Maar eind 1970 groeit de wens onder de IBB­bewoners om een stem te krijgen in de besluitvorming van de SSH over het IBB. Op 26 november 1970 wordt de eerste officiële vergadering van het IBB­Woonbestuur ge­ houden. De studenten uiten heftige kritiek op de twee SSH­regels die respectievelijk nachtelijk bezoek van de andere sekse en gemengde bewoning verbiedt. De SSH komt de bewoners tegemoet en schrapt de regels. De bewoners zijn erg te spreken over het comfort en de sfeer op de wooneenheid. Veel studentenhuizen vormen hechte ge­

26

TRAJECTUM 02 16092010

1963

Act ie van de stu den ten vak bew egi ng om kam ers te we rve n, juli 196 3. op de ne ude sta at een beg raf eni sko ets je om de hog e noo d te sym bol ise ren . (Fo to Per sfo tob ure au ‘t Stic ht | Het Utrech ts Arc hie f)

meenschappen. Ook de plots verkregen vrijheid is welkom voor de jongens en meis­ jes uit veelal strenge milieus. gerard en juul oonk wonen begin jaren zeventig op nummer 109, gedurende enkele maanden zelfs in één kamer. ‘Er woonden meer stelletjes samen op onze etage, dat werkte prima. Ouders vonden het minder prettig. De eerste tijd zei je gewoon niks, en later ging je toch de discussie aan.’ In de weekenden blijven studenten dan ook vaak. Eén keer in de drie weken naar ‘huis’ gaan, is meer dan genoeg. het feest vAn Kees

In de loop van zijn tijd verandert er het een en ander. In het begin van de jaren zeventig ergeren veel studenten zich aan de rommel en vernielingen op het terrein. In 1998 zegt toenmalig SSH­directeur g. van genugten in een interview in het universitaire U­blad over die periode: ‘Het barstte van het onge­ dierte. Kakkerlakken, muizen… Studenten sliepen met hun kleren aan en velen hadden

op hun kamer een hond of kat. Nu zouden ze die kamers smerig en muf vinden, maar toen was die leefwijze juist heel geaccep­ teerd.’ Volgens Oonk kwamen ook heroïne­ gebruik en diefstal steeds vaker voor, ‘maar de meerderheid studeerde gewoon, hoor.’ De populariteit van het trefcentrum Chez Bébé is in die tijd nog gering. Voor nachte­ lijk vertier trekken IBB’ers toch vooral rich­ ting het stadscentrum. ton jochems, huidig directeur van de SSH, neemt in 1974 zijn intrek. ‘We hadden een vaste route,’ vertelt Jochems, ‘eerst naar de Bedstee, vervol­ gens naar de Woo en we eindigden altijd in ‘t Pandje. Behalve als er een feestje gege­ ven werd, dan kwam iedereen af op de gra­ tis drank. Jochems lacht bij de gedachte aan die feestjes. ‘Bij binnenkomst riep je zoiets als: “Is dit het feest van Marie?” “Nee, van Kees”, werd er dan geroepen. Vervolgens stond er iemand achter je die vroeg of Kees in de buurt was en dan piepte je samen naar binnen.’


2010 in t e r ie ur van het ‘t e g ro te en t e lu x e ’ c hez bé b é in 1969. (F o to P e rs fo to b u re a u ‘t S ti c h t / Het U tre c h ts A rc h ie f)

1969 Het IBB werd langzaam meer een eenheid. Chez BéBé won aan populariteit onder de bewoners. Studenten hoefden het complex niet meer af om tot in de late uurtjes door te zakken. Jochems verlaat na anderhalf jaar de IBB: ‘Ik vond het een beetje saai, het moest avontuurlijker. Daarom hebben we in Zuilen een klooster gekraakt. Dat was nogal onverstandig midden in de winter.’ verhoging

Begin jaren tachtig krijgt het studentencom­ plex meer politiek kleur. ‘Op het IBB kwamen vaak de wat meer linkse types terecht. Stu­ denten psychologie of sociologie of mensen die een taal studeerden. Studeerde je rech­ ten of economie, of was je lid van het corps, dan koos je voor het complex aan de Van Lieflandlaan’, aldus Peter bremers, van 1982 tot 1985 woonachtig op het IBB. Veel stu­ denten zijn lid van de PSP, de PPR of de CPN. Men leest de Volkskrant en kijkt gezamenlijk naar de VPRO. Er worden zelfs partijvergade­ ringen op het complex georganiseerd.

Voor de SSH breekt een lastige periode aan met steeds mondiger wordende studenten. Berucht zijn de boycotacties in 1983, wan­ neer op instigatie van het Woonbestuur wordt geprotesteerd tegen de ‘grove stij­ ging’ van de servicekosten. Die gingen om­ hoog van ƒ 54,60 naar ƒ 55,10 (ter vergelij­ king: nu bedragen deze kosten ruim € 90). Bremers – bestuurslid in die dagen en onder de schuilnaam Buck Rogers actief als de­ monstrant – weet nog hoe hij zijn medebe­ woners mobiliseerde. ‘De onderhandelin­ gen met de SSH leverden niets op. Toen vroegen we iedereen vijftig cent op de huur in te houden, als boycotactie. Of het echt gewerkt heeft? Dat geloof ik niet. De Van Lieflandlaan wilde niet meedoen, daar speelden dat soort kwesties veel minder. Soms hadden we overleg met een studen­ tencomplex in Amsterdam­Buitenveldert, want uiteindelijk heeft iedereen te maken met dezelfde problemen.’ De boycotacties sorteerden geen effect, de rechter stelde de woningbouwvereniging in het gelijk en de studenten werden verplicht het reste­ rende bedrag alsnog te betalen. Bremers: ‘Dat deden we dan, maar wel in centen. Totale anarchie was het.’

veel studenten zijn lid van de PsP, de PPr of de cPn. Men leest de volkskrant en kijkt gezamenlijk naar de vPro.

het ibb- com plex anno nu. (Foto Kees Rutte n)

Die vrolijke, anarchistische idylle wordt gere­ geld ruw verstoord. Veel ‘springers’ storten zich in die jaren van de torenflat om een einde aan hun leven te maken. Zowel studenten als ‘gewone mensen’ kiezen het studentencom­ plex voor zelfmoord. ‘Toch zeker maandelijks sprong er eentje’, herinnert een oud­bewoner zich. Er circuleerden zelfs statistieken, met informatie over de ernst van de verwondingen per sprong van iedere verdieping: ‘Vanaf de vijfde: alleen lichamelijk letsel’. ZWeedse WoongigAnt

Eind jaren tachtig verandert het karakter van het IBB. De ‘Ikea­generatie’ doet zijn intrede: het SSH­meubilair wordt vervangen door meubels van de Zweedse woongigant. Het politieke bewustzijn neemt af. Een peri­ ode vol protest wordt afgesloten. Het complex aan het IBB zal voorlopig nog dienst blijven doen als huisvesting voor stu­ denten. De SSH heeft kortgeleden vastge­ steld dat het IBB nog minstens tien jaar in gebruik blijft. Ton Jochems (directeur SSH): ‘Het is nog altijd onze populairste locatie. Bovendien is de hypotheek afbetaald. Voor­ alsnog geen enkele reden om aan slopen te denken.’

bas van den boogaart, frank heinen en Merel jansen zijn studenten nederlandse taal en cultuur aan de universiteit utrecht en hebben in het kader van hun studie onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de ibb. dit is een ingekorte versie van hun eerder in oud-utrecht verschenen artikel. © oud utrecht, tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie utrecht, jaargang 83, nummer 2, 2010)

16092010 TRAJECTUM 02

27


Jorien Buijs (22), derdejaars lerarenopleiding geschiedenis, ontwikkelingswerker in wording

Jorien is een behoorlijke fliere­ fluiter. Zegt ze van zichzelf, en haar vrienden zullen het be­ amen. Daarom kijken die er ook nogal van op dat Jorien nu een doel heeft: ontwikkelings­ werk in India. Het idee komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het kwam na­ dat Jorien via haar opleiding lerarenopleiding geschiedenis en ontwikkelingsorganisatie Edukans deze zomer een reis naar India maakte. Ze ging er lesgeven op een ba­sisschool, samen met zes Indi­ ase pabostudenten. Meiden net als zij, alleen veel giecheliger. Een van hen heette Preethi.

Jorien kon met haar over van alles praten, zelfs over religie. Alleen dat Joriens moeder een vriend heeft zonder getrouwd te zijn, dat vond Preethi echt not done. Jorien zag in India hoe een kind, een kleuter nog, in het gezicht werd geslagen door een docent. Ze zag hoe vrou­ wen in het onderwijs nog steeds gediscrimineerd worden door hun mannelijke collega’s. Het echte omslagpunt kwam bij een bezoek aan een steen­ groeve, waar kinderen voor 300 roepie (4,5 euro) minstens drie vrachtwagens stenen moesten versjouwen. Zonder onderdak, zonder onderwijs. Eerst raakte Jorien van streek, want hoe verder als ze straks terug zou zijn in het rijke Westen? Maar ze werd steeds vastberadener. Waarom zo’n reis maken en er dan niks mee doen? Via Edukans krijgt ze binnenkort een training om dezelfde soort reizen te bege­ leiden en om samen met Ne­ derlandse scholen projecten op te zetten. Jorien wil niet meer alleen maar toekijken.

Meer weten over de reis die Jorien heeft gemaakt via de HU? Kijk op www.edukans.nl

Wereldverbeteraar

D oor T irzah S chnater

28

TRAJECTUM 02 16092010


magazine van de Hogeschool Utrecht, verschijnt elke twee weken, behalve in de vakanties. De volgende Trajectum verschijnt donderdag 30 september, uiterste inzenddatum service-berichten en traatjes: donderdag 22 september voor 10.00 uur. redactie-adres Bezoekadres: Padualaan 99, kamer 3S.140, Utrecht Postadres: Postbus 8611,3503 RP Utrecht Tel: (030) 258 66 90 e-mail: trajectum@hu.nl Website: www.trajectum.hu.nl redactie Janny Ruardy (hoofdredacteur, 258 66 92) Joyce Vanhommerig (eindredacteur, 258 66 93) Gerard Rutten (redacteur, 258 66 94) Tirzah Schnater (redacteur, 258 66 95) Maarten Nauw (webredacteur, 258 66 96) Nettie Peters (redactie-assistent, 258 66 90) Svea van den Hoek (stagiair, 258 67 30) Medewerkers Ad Franzen, André Weststrate, Ype Driessen fotograaf Kees Rutten ontwerp Ontwerpwerk, Den Haag opmaak Karel Oosting Advertenties Bureau van Vliet zandvoort@bureauvanvliet.com, tel: 023 - 571 47 45 fax: 023 - 571 76 80 Abonnementen € 32,50 per jaargang (of deel daarvan). Overmaken op giro 578565 van Hogeschool Utrecht, o.v.v. postadres en abonnement Trajectum druk BDU, Barneveld redactieraad Chris van der Heijden, Ad van Liempt, Ruud Koolen Trajectum is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau © Trajectum Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen.

AGEndA

i.s.m.

Trajectum, het redactioneel onafhankelijke

d o 16 s ePt eM b er theater into the woods Humoristische musical waarin verschillende sprookjes van Grimm door elkaar zijn gehusseld. 20.00 ­ Stadschouwburg Muziek Paul Weller Britse muzikant en zanger 20.15 ­ Tivoli v r 17 s ePt eM b er cabaret schwalbe Klaas van der Eerden 20.00 ­ Stadsschouwburg loze kreten Kees Torn 20.30 ­ Tivoli ZA 18 s ePt eM b er Muziek jungle boldie Jazz 21.00 ­ SJU Jazzpodium dance diep in de groef De dj’s van Diep in de Groef draaien alles tussen alternative, pop, hiphop, rock en dance. 23.00 ­ Ekko Zo 19 s ePt eMb er Muziek festival duitse romantiek Klassieke muziek Strijkkwartet­ ten van Brahms 14.00 ­ St. Wil­ librordkerk heidenfest 2010 Popmuziek Het all­star project Twilight of the Gods is de headliner op Heidenfest 18.00 ­ Tivoli Wo 22 s ePt eM b er theater tegen de tijd Marjolijn van Heemstra, Hannah van Wierin­ gen Iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn 20.30 ­ The­ ater Kikker

Muziek globaloca Wereldmuziek 21.00 ­ SJU Jazzpodium AM e rsfoort

Muziek de dijk Popmuziek 20.30 ­ Tivoli d o 2 3 se P te M be r dans Pop-o-matic Dj St. Paul draait de leukste plaatjes uit een halve eeuw pop, rock, soul­ en dans­ muziek 23.00 ­ Tivoli vr 2 4 se P te M be r cabaret Mannen zijn Zeikwijven Niet Schieten! De concentratie tes­ tosteron in de man­van­nu is tot een bedenkelijk niveau gedaald. 20.30 ­ Werftheater Muziek only seven left Pianorock 19.30 ­ Tivoli

Z A 2 5 se P te M be r Muziek fun lovin’ criminals Popmu­ ziek 20.00 ­ Tivoli jazzclub in sju Jazz 21.00 ­ SJU Jazzpodium dance houseclassics D­Energy. 23.00 ­ Tivoli d o 3 0 se P te M be r cabaret Arrogantjes Uitbundige mix van cabaret, drama, zang en humor. 20.30 ­ Werftheater

vr 1 7 se P te M b er theater de Kamervloer op Improvisa­ tietheater 20.15 ­ De Kamers Muziek infantry, obscure infinity, bodyfarm en funeral Whore 19.30 ­ De Kelder de corona’s Stand­up Pop 20.30 ­ De Flint Z A 1 8 se P te M ber b er theater dat vraag ik u af, meneer sonneberg Theatergroep Pom­ modoro 20.30 ­ Tejaterthuis

Muziek laura & the vipertones Een avond vol met funk en dansbare plaatjes 20.00 ­ De Kelder de dijk 20.30 ­ De Flint Z o 1 9 se P te M ber b er Muziek brocante sonore Zic Zazou Slagwerkspektakel 20.15 ­ De Flint Kraak & smaak 24.00 ­ De Kelder vr 2 4 se P te M b er theater Zeekoorts De Ministers 20.15 ­ De Kamers Muziek bert heerink & band Melodi­ sche rock 20.00 ­ De Kelder the factory 20.30 ­ De Flint Z A 2 5 se P te M ber Muziek Mad sin, rocker Arms en gravediggers Psychobilly avond 19.30 ­ De Kelder

16092010 TRAJECTUM 02

29


Alex Klaasen (midden) als de grote boze wolf in Lang & Gelukkig

Win tw ee gratis k aartjes voor Lang & Gelukk ig of vo de ope or ningsfi lm Tirz kijk voo ah, r de pr ijsvrage op ww n w.traje ctum.h u.nl

de teller van het nederlands film festival staat al op 30 edities. Met dit jaar als een van de hoofdfilms het sprookjemet-vette-knipoog lang & gelukkig, waarin cabaretier, zanger, acteur Alex Klaasen de grote boze Wolf én het vervelende stiefzusje van Assepoester speelt. voor trajectum maakte hij zijn nederlandse film top 5. D O O R T I R Z A H S C H N AT E R

er was eens… lang & gelukkig

het Nederlands Film

gaat op 26 september in première op het nederlands film festival en is vanaf 14 oktober te zien in de nederlandse bioscopen. regie: Pieter Kramer cast: Arjan ederveen, Alex Klaasen, hannah van lunteren, gijs naber, sylvia Poorta, jack Wouterse verhaal: irma Zonderboezem en haar twee vreselijke dochters Paris en hilton maken Assepoester het leven zuur, prins roderick moet aan de vrouw en daarom wordt er een bal georganiseerd, waar ook roodkapje en de grote boze Wolf een date hebben, want tegen alle wijze raad van oma in begint roodkapje hem steeds leuker te vinden.

30

TRAJECTUM 02 16092010

• van 22 september tot en met 5 oktober. • door heel utrecht: neude festivalcentrum, stadsschouwburg, rembrandt theater, city Movies, ’t hoogt, louis hartlooper complex, Winkel van sinkel, tivoli en vele andere locaties. • de openingsfilm is Tirza, naar het boek van Arnon grunberg (ook de nederlandse inzending voor de oscars by the way). • gast van het jaar is actrice Anneke blok (Alles is Liefde, Oorlogswinter). • tien acteurs staan in de spotlight, o.a. tygo gernandt, frank lammers en Mimoun ouaïssa. • en nog veel meer! Zoals een nieuwe lichting eindexamenfilms, eten en drinken op de neude, iedere avond om half elf een talkshow met claudia de breij en een drive in bioscoop. Zie www.filmfestival.nl.


CULTUUR

…....

Festival

1

theo en thea en de ontmaskering van het tenenkaasimperium (1989) ‘Wie kent Theo en Thea niet! Ik was enorme fan toen ik twaalf was en deze film zag. Een heel nieuw genre, waanzin­ nige decors en een soort humor die voor elke leeftijd geschikt is. Ook bij Lang & Gelukkig (van dezelfde regisseur, Pieter Kra­ mer, red) zie je dat terug. Ieder­ een houdt van sprookjes; alle kinderen willen een wolf zien, een prinsessenjurk aan en in een fantasiewereld leven, en volwassenen worden zelf weer even kind. Maar dan wel met een vette knipoog en dubbel­ zinnige grappen. Houd de deur naar je fantasie op een kier, dat is wat de film zegt.’

2

Pretpark nederland (2006) ‘Meer documentaire dan film eigenlijk, en daarom juist zo fascinerend. Omdat de mensen erin net personages zijn. Per­ sonages die ik wil spelen. Een man die elk jaar een chocola­ defestival organiseert, die ’s avonds teruggaat naar zijn

moeder en dan weer een klein jongetje wordt. Vrouwen op de Libelle Zomerweek met karre­ tjes en een “doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg”­ blik. Ik zou zelf heel graag iets willen doen met musicalfans, die twee keer per week naar dezelfde voorstelling gaan. Dat is honderd keer hè! En dan in tranen als het voorbij is. Nog meer dan de spelers. Ik vind fans fascinerend.’

3

Alles is liefde (2007) ‘Onmisbaar in dit rijtje. Omdat het een rijke familiefilm is en typisch Nederlands. In Amerika snappen ze niks van deze film. Me bijgebleven is vooral de scène waarin Sinterklaas, ge­ speeld door Michiel Romeyn, blijft logeren bij Eppie (René van ’t Hof) die nog heilig ge­ looft, en Romeyn die helemaal niets verraadt. En ik vind me­ zelf natuurlijk extreem leuk in die film, haha. In Alles is Liefde speel ik een man, maar eigen­ lijk maakt het me niet zoveel uit, als het personage maar interessant genoeg is. Waarom zou ik me dan beperken tot mannenrollen?’

4

van god los (2003) ‘Waanzinnig heftig en waan­ zinnig goed gespeeld, en ook nog met dat Limburgse accent. Tygo Gernandt is in het echt een zachtaardige jongen, maar in deze film laat hij zo veel agressie zien, gewoon eng. Er zit een moordscène in, en die gaat maar door. Alles is heel traag gefilmd, alsof je in een droom zit.’

5

de gelukkige huisvrouw (2010) ‘Naar het boek van Heleen van Royen. Met Carice van Houten in de hoofdrol. Ze zat een jaar onder mij op de Toneelschool en is een van mijn vriendinnen. Ik ga naar al haar films. Het liefst zie ik haar in een luchtige rol. Want eigenlijk is ze een comédienne. Misschien houdt ik wel het meest van Carice in komische films, zoals Alles is Liefde, omdat ze dan het meest zichzelf is.’

16092010 TRAJECTUM 02

31


LAST MINUTE KORTING VOOR STUDENTEN Vanaf een half uur voor aanvang van een voorstelling ontvangen Utrechtse studenten

B schakel

L

B automaat

L

E achter B

L

Theorie klassikaal

L

Theorie individueel

L

Theorie boeken

L

Faalangstbegeleiding

én hun collegekaart een fikse korting.

030-7512360

L

op vertoon van een bewijs van inschrijving Je betaalt dan maar 10 Euro voor alle nog niet uitverkochte voorstellingen. Eén kaartje per persoon. Reserveren is niet mogelijk. STADSSCHOUWBURG UTRECHT Lucasbolwerk 24 3512 EJ Utrecht www.stadsschouwburg-utrecht.nl balie open ma t/m za 12-19 uur kassa 030-2302023 (12-17 uur)

€10

VOOR SLECHTS NAAR JE FAVORIETE MUSICAL OF CABARETIER !!!

Tegen inlevering van deze advertentie geldt er een speciale studenten korting.

Dicht bij huis een leuke (bij)baan in de kinderopvang? Bij Ludens kun je direct aan de slag

ludens.nl/vacatures

Geopend van ma t/m vr 9.00 – 18.00 uur zaterdag 9.00 – 17.00 uur Van der Marckstraat 2-4 (hoek van Hoornekade) 3554XK Utrecht info@aansturen.nl www.aansturen.nl

Snel en zeker Aansturen op je rijbewijs!

(advertentie)


In de rubriek FAQ geven studentendecanen Marianne Hamel, Frans Meeuwsen en Jaap van Weenen antwoord op veel gestelde vragen van studenten. Heb jij vragen? Dan kun je bij jouw eigen decaan terecht voor informatie, advies en hulp over en bij je studie. Maar ook bij bijzondere persoonlijke omstandigheden en financiële en materiële vragen. De studentendecanen hebben een onafhankelijke positie en gaan uit van de belangen van de student. Kijk op de studentendecanen-site op Sharepoint voor meer informatie.

Voor jouw vragen rond levensbeschouwing en geloof

Q:

ik zit eraan te denken om de laatste drie maanden van het schooljaar vrijwilligerswerk in Kenia te gaan doen. nu heb ik van studiegenootjes gehoord dat het een heel gedoe is om je uit te schrijven en dat dat eigenlijk niet kan als er niks bijzonders aan de hand is. Maar ik hoor ook geruchten dat het vanaf dit schooljaar wel kan. hoe zit dat nou precies?

(advertentie)

21-04-2010 13:42:52

buiKdAnsen Bij je nieuwe studie(jaar) ook een nieuwe hobby? Kom buikdansen! Arya’s danslessen zijn uitdagend, leuk en goed voor conditie. Kom samen of leer nieuwe mensen ken­ nen. Info: www.arya.nu of 06 ­ 14 24 64 91

MAAtje geZocht! Tuindorp: Tim (8jr, autistisch) vraagt door zijn gedrag veel extra aandacht. Welke vrijwilliger (liefst man) komt op dinsdag­ of don­ derdagavond oppassen, zodat zijn ouders even weg kunnen. Tel. 030 ­ 263 29 50, www.handje­ helpenregioutrecht.nl

TRAATJEs

oPPAs geZocht

Traatjes zijn advertenties die zowel in Trajectum als op www. trajectum.hu.nl staan. Ze zijn maximaal 30 woorden en kosten 10 euro. Meer informatie en aanmelden: nettie.peters@hu.nl.

Voor onze twee kinderen, Max van 3 en Lena van 2 jaar in Utrecht. 1 dag in de twee weken. Op dinsdag of woensdag of vrijdag overdag, om de week. Graag contact met Zita 06 ­ 22 54 86 77 of Joris 06 ­ 24 14 39 61

A:

Per ingang van dit schooljaar is het inder­ daad veel gemakkelijker geworden om je uit te schrijven. Het uitschrijven hoef je niet meer via een papieren formulier te doen. In Studielink kun je jezelf per eerste van de volgende maand uitschrijven. Je hebt geen handtekening van iemand van school meer nodig. Vanaf de maand dat je niet meer inge­ schreven bent, hoef je ook geen collegegeld meer te betalen. Je uischrijven is dus veel simpeler geworden. Wat ik je echter aanraad, is het sowieso met je SLB­er te bespreken. Je SLB­er kan je vertellen of het roostertechnisch wel of niet handig is om juist die drie maanden weg te gaan. Het is sowieso niet handig om in je eerste jaar er vrijwillig tussenuit te piepen, omdat je dan wel eens in de knoop zou kunnen komen met het aantal studiepunten dat je moet halen voor het studieadvies. Maar let op, er zitten nog meer haken en ogen aan. Als je niet meer ingeschreven staat bij de HU (en ook niet bij een andere onderwijsinstelling), ben je geen student meer en mag je dus ook geen stufi meer ontvangen. Je stufi moet jezelf stopzetten en ook het studentenreisproduct deactiveren. Misschien heb je een studentrekening bij een bank, of heb je een studentverze­ kering, die je eventueel moet stopzetten. Vraag bij je bank en verzekeringsmaatschappij of dat zo is. Je opnieuw inschrijven vanaf september van het volgend schooljaar is geen enkel probleem. Wil je je opnieuw inschrij­ ven midden in het schooljaar, dan zou je wel eens tegen een probleem aan kunnen lopen. Afhankelijk van de opleiding die je volgt kan dat wel, of kan dat niet, of kan het alleen als je goede redenen hebt om je midden in het jaar in te schrijven. Vraag ook dit na bij de studentendecaan van de opleiding.

dECAAn

ipsu_kaart.indd 1

Frans Meeuwsen

16092010 TRAJECTUM 02

33


PRiKBORd

internAtionAl office

Wil weg Dag

serviceberichten, speciaal voor medewerkers en studenten van de hogeschool. ook een bericht, oproep, mededeling, uitnodiging of boodschap? Mail trajectum@hu.nl o.v.v. ‘servicebericht’. eerstvolgende trajectum verschijnt 30 september. deadline in te leveren servicebericht uiterlijk 22 september vóór 10 uur.

Geïnteresseerd in studie­ of stagemogelijkheden in het bui­ tenland? Een paar maanden in een compleet nieuwe omgeving doorbrengen tussen studenten uit verschillende landen, een andere cultuur op snuiven? Kom dan naar de Wil Weg Dag. Bezoek de infor­ matiemarkt en laat je voorlichten tijdens de presentaties. Je kunt informatie en hulp krijgen op het gebied van studeren, stage lopen en het verkrijgen van internatio­ nale beurzen zowel tijdens als na je HUstudie. Datum: dinsdag 12 oktober / Tijd: 11.00 ­ 14.00 uur / Locatie: centrale hal faculteit Maatschap­ pij & Recht / Programma en info: www.io.hu.nl.

fe M/ fc j

Fotograaf Raymond Rutting ulteit

• Een goede rijopleiding volg je maar één keer in je leven! • Al meer dan 39 jaar toonaangevend, innovatief en betrouwbaar! • Wij hebben als één van de weinige rijscholen het Bovag 3-sterren kwaliteitslabel!

www.bruinsma.net 030-2510864 De grootste verkeersschool van Midden-Nederland

34

TRAJECTUM 02 16092010

fac Binnenkort is er bij de ent een em nag Ma & Economie n van zie te ing tell ons nto fotote en t alis de bekende fotojourn ­ era cam n tweevoudig zilvere bij , ting Rut nd mo winnaar Ray end van het brede publiek bek t. De ran zijn foto’s in de Volksk ni­ rga geo is tentoonstelling sie mis om stc kun de seerd door ojour­ fot or min de en Art FEM ening nalistiek. Tijdens de op f vanaf zel ting zal Raymond Rut om zijn zijn zig we aan 13.30 uur n in iete red rok mic d ron foto’s a arn Da Afrika toe te lichten. de uur 00 leidt hij vanaf 15. nge­ gasten langs de tentoo is er oop afl Na . o’s fot stelde een borrel in STEFs. / Tijd: Datum: 21 september : atie Loc / uur 30 vanaf 13. 1 / Gratis 2.E l zaa , ouw geb FEM toegang

bureAu tAlent

Training Inzet RGWcyclus RGW staat voor Resultaat Ge­ richt Werken. De RGW­cyclus is een planningscyclus die ertoe bijdraagt dat leidinggevenden en medewerkers voortdurend in contact zijn met elkaar over ontwikkeling en resultaten. De training is voornamelijk bedoeld voor startende leidinggevenden. Ook meer ervaren leidinggeven­ den zijn welkom. Na deze training begrijp je het nut van RGW, weet je hoe RGW werkt en is de samenhang duidelijk tussen RGW, Resultaat Gerichte Afspraken, ontwikkelafspraken en beloning. Na het volgen van deze training ben je in staat tot het voeren van een RGW­gesprek vanuit je rol als leidinggevende. Trainingsdatum: donderdag 7 ok­ tober, één dagdeel / Locatie: nog niet bekend / Kosten: € 400,­ per persoon / Doorgang van training alleen bij voldoende inschrijvingen / Inschrijven: bureautalent@hu.nl of 030 – 238 87 80

bureAu tAlent

Certificeringtraject studentbegeleider Ben je studentbegeleider en wil je jezelf verder ontwikkelen in je rol? Dan is het certificeringstraject voor studentbegeleiders wellicht iets voor jou. Het competen­ tiegerichte onderwijs vraagt specifieke competenties van jou als studentbegeleider. In het certi­ ficeringtraject word je je bewust van de wijze waarop je effectief en consequent de verantwoordelijk­ heid en realiteit van de student kunt aanspreken. Data: dinsdag 12 en 26 oktober, 23 november, 7 december 2010, 4 en 18 januari, 1 en 15 februari, 1 en 22 maart 2011 / Tijd: 9.30 ­ 12.30 uur / Locatie: nog niet bekend / Kosten: € 1.900,­ per persoon / Meer info: bureau­ talent@hu.nl of 030 ­ 238 87 80.

iPs u

Taizéreis

Voor mensen tot 30 jaar is er door het Interkerkelijk Studentenpastoraat Utrecht (IPSU) een week georgani­ seerd naar Taizé. De bege­ leiding van deze reis wordt verzorgd door studentenpas­ tor Jasja Nottelman. Opgave liefst vóór 20 september. Datum: 17­24 oktober / Kosten inclusief verblijf en vervoer: € 170,­ / Meer info en opgave: info@ipsu.nl.

studiuM generAle

Snel, slim en eigenwijs

Een cursus voor medewerkers van de hogeschool, waarin antropo­ loge Marjolein Hooiveld je in een dag inzicht geeft in de leefwereld van de grootste doelgroep binnen de hogeschool: studenten. Als je je hierin verdiept bekijk je de ‘jeugd’ met andere ogen. Tijdens de training komen diverse tools aan bod en worden verfrissende en inspirerende gedachten en confronterende ervaringen uitge­ wisseld. De training Snel, slim en eigenwijs leert je de do’s en dont’s van de leefwereld van jongeren. Datum: 24 september / Info en kosten: www.studiumgenerale. hu.nl

studiuM generAle

Creatief schrijven Voor HU­medewerkers die vlot lezende teksten en rapporten wil­ len schrijven, effectiever hun punt willen maken of niet weten waar ze hun verhaal moeten beginnen en eindigen, geeft Vrouwkje Tuin­ man een dagworkshop Creatief Schrijven. Je doet allerlei schrijfoe­ feningen, gericht op onder meer het structureren van een tekst, het leren variëren van woordkeus, het komen tot een eigen stijl/toon en het motiveren van standpunten. Datum: vrijdag 1 oktober / Meer info over inhoud en kosten: www.studiumgenerale.hu.nl


studiuM generAle

bureAu tAlent

Tijdens deze training, alleen voor medewerkers, kun je je eigen denkpatroon doorbreken. Je leert gestructureerd creatief denken en krijgt verschillende, uit de kunst en filosofie afkomstige, technieken en werkvormen aangereikt om ideeën te verzamelen. Op basis van het voeren van Socratische of reflectieve gesprekken en het schrijven van teksten leer je alles over out of the box­denken. Ook krijg je handvatten hoe je het geoefende in je werksituatie kan toepassen. Data: 15 en 16 oktober / Locatie: Stayokay Bunnik (Rhijnauwen) / Meer info over inhoud en kosten: www.studiumgenerale.hu.nl

In de training Zin in werk word je je bewust(er) van je wensen, je persoonlijke kracht en je eigen zin. Er wordt gewerkt vanuit drie thema’s: zelf de regie houden, inspiratie en navigatie. Het ge­ varieerde programma bestaat uit praktisch toepasbare theorieën, energieke werkvormen en speelse opdrachten. Voor leidinggeven­ den van deelnemers is er op 24 november een lunch. Tijdens deze lunch worden leidinggevenden geïnformeerd over inhoud en al­ gemene resultaten van de training. Daarnaast krijgen ze tips over hoe om te gaan met loopbaanvragen van medewerkers. Trainingsdagen: donderdag 14, 28 oktober, 11, 25 november (ochtend) / Locatie: Makeblijde, Houten / Prijs: € 485,­ / Meer info: www.bureautalent.hu.nl of 030 ­ 238 87 80

Creatief denken

centruM studieKeuZe

Masterkeuze

Wil je met een hbo­bachelor door­ stromen naar een universitaire master, maar twijfel je of je het universitaire onderwijs aankunt? Doe dan het pre­master assess­ ment. Dit geeft je inzicht in je cog­ nitieve capaciteiten en specifieke kennis, zoals Engels en wiskunde. Je krijgt ook een idee of de wetenschappelijke benadering bij je past. In de weken voor de Mas­ teravond van Universiteit Utrecht op 7 oktober kun je de work­ shop Masterkeuze bij Centrum Studiekeuze volgen. De workshop bestaat uit twee delen. In het eerste deel sta je stil bij jouw inte­ resses, kwaliteiten en wensen met betrekking tot de toekomst. In het tweede deel kijk je welke masters daarbij aansluiten. Meer informatie, kosten en aanmelden: www.centrumstudie­ keuze.nl

Training Zin in werk

PArnAssos

Nieuw cursusseizoen In de week van 20 september start het nieuwe cursusseizoen van Parnassos. Dit najaar staan een aantal hoop nieuwe cursussen op het programma, zoals Smartlap­ pen, Jazzgitaar voor beginners, Blik op oneindig, Zumba en Show­ en musicaldans. Check de website voor het volledige programma, cursusomschrijvingen, tijden en prijzen. De inschrijving is al gestart. Inschrijven kan zowel online als via één van de balies van de cursusadministratie van Parnasss: www.parnassos.nl

PArnAssos olYMPos

Hardlopers gezocht Voor het komende jaar is een UU/HUhardloopteam ingesteld. Het hardloopteam zal meerdere wedstrijden (onder andere de Batavierenrace op 7 mei 2011) be­ zoeken, waarbij het talent van de studenten wordt laten zien bij een aantal grote wedstrijden in Neder­ land. Ook worden trainingen en teamuitjes georganiseerd. Het UU/ HUhardloopteam is op zoek naar lopers die willen meelopen om zo hun universiteit of hogeschool te vertegenwoordigen tijdens wed­ strijden tegen andere universiteits­ steden in Nederland. De belang­ rijkste voorwaarde voor de loper is dat hij of zij studeert aan de UU of HU. Het UU/HU­hardloopteam is verder op zoek naar leden en sponsoren die willen helpen met het organiseren van activiteiten, wedstrijden en scouting. Meer info: universiteitsteam@ gmail.com

Theatersportgroep Parnassos Ben je student en heb je ervaring met improvisatie en/of theater­ sport? Kom dan auditie doen bij Theatersportgroep Parnassos. De audities zijn op dinsdag 12, 19 en 26 oktober van 20.15 ­ 22.15. Locatie: Parnassos binnenstad, Kruisstraat 201. Het is de bedoe­ ling dat je deze drie avonden meespeelt met de groep. De dins­ dagavond is de vaste oefenavond. Meer informatie: Elsbeth.Booy@ tiscali.nl of 030 ­ 261 53 68

olYM Po s

Feest

Op donderdag 23 sep tember aanstaande zal vanaf 22. 00 uur het inmiddels traditi onele Olympos opent­het­jaa r feest weer georganiseerd wo rden door het sportcafé. Uit eraard met DJ, gratis bitterballe n en bier en wijn voor slecht s € 1,50. Locatie: Sportcentrum Olym­ pos, Uppsalalaan 3, De Uithof, 030 ­ 253 44 71

scienceguide/iso

Studiedag Het lectoraat 2.0 Op deze studiedag wordt er door docenten, onderzoekers, studen­ ten, lectoren en bestuurders ge­ zocht naar de juiste balans tussen onderwijs en onderzoek. Hoe kan je de wisselwerking tussen onder­ wijs en onderzoek verbeteren? Hoe ziet de financiële positie van lectoraten er in de toekomst uit? Wat betekenen lectoren eigenlijk voor studenten en wat is hun positie in de onderwijsorganisatie? Vragen die voor de onderwijspro­ fessional van belang zijn bij het vormgeven van het lectoraat van de toekomst. Naast inhoudelijke bijdragen en workshops vindt de huldiging ‘Lector van het Jaar’ plaats. Eén van de vijf genomi­ neerden is Stijn Verhagen van HU. Datum: 23 september / Tijd: vanaf 10.00 uur / Locatie: Congres­ centrum Orpheus, Apeldoorn / Kosten: € 395,­ p.p. (excl. BTW) / Meer info: www.scienceguide.nl

fhi

Vakbeurs HET Instrument De grootste technologiebeurs van de Benelux telt ongeveer vier­ honderdvijftig exposanten uit de industriële elektronica, industriële automatisering en laboratorium technologie. Naast de beursvloer vindt er gelijktijdig een conferen­ tieprogramma plaats. Dit program­ ma bestaat uit ruim dertig seminars die ingaan op de huidige ontwikke­ lingen in de technologische markt. Studenten en begeleiders kunnen HET Instrument gratis op alle da­ gen bezoeken (mits zij zich vooraf en in groepsverband van min. 5 personen opgeven bij FHI), maar de voorkeur gaat uit naar dinsdag 28 september (11.00­19.30 uur) en vrijdag 1 oktober (10.30­16.00 uur). Groepsbezoeken dienen via een antwoordformulier kenbaar gemaakt te worden. Periode: 28 september ­ 1 oktober / Locatie: RAI Amsterdam / Meer info: www.hetinstrument.nl.

16092010 TRAJECTUM 02

35


24/7 Mijn naam is henk roskam (50), teamleider ssc – i&f bij de hu Amersfoort. ik werk sinds 1988 bij de hogeschool en sinds kort dus in het nieuwe pand op de nieuwe Poort 21. Mijn hobby’s zijn: rijden op motor, auto en vrachtwagens. Zit ik niet bij de hu, dan houd ik mij bezig met familie, dieren, natuur, muziek, tuin en nog veel meer. Mijn werk doe ik met veel plezier en is veelzijdig. Meestal is een week tekort!

donderdAg Administratie: planningen maken, urenregistraties nakijken. er is werk genoeg te doen in het nieuwe pand van de hu in Amersfoort.

WoensdAg in alle vroegte even wat apparatuur klaarzetten, voor de drukte begint.

vrijdAg in overleg met Anton ebbers over roosterza ken en instructielokalen.

ZondAg even lekker niets aan het hoofd. fijn met het gezin erop uit. hier met zoon, dochter met haar vriend (neemt de foto) en vrouwlief, lekker aan de haal.

ZAterdAg kracht en dus andere baas als oproep Aan het werk bij mijn botsabsorbers, van en rijd mijn hobby, het gelijk bezig zijn met zaamheden, erk gw en dergelijke bij we tekstkarren, tv-karren n. oie stro en en ent calamiteiten, evenem

ook een keer in deze rubriek? geef je op via tirzah.schnater@hu.nl

dinsdAg der in overleg met eric van r allerove o, P& fd hoo er, Me hande zaken.

MAAndAg even kijken waar dez e is gepatcht. hangt dez e verbinding in het goede vla n?

Trajectum 10/11 #2  

Trajectum - Magazine voor de Hogeschool Utrecht - www.trajectum.hu.nl - Jaargang 10/11 - Nummer 2 - 16 september 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you