Page 1


Bezpečnost práce a požární ochrana

O nás Firma TRAIVA s.r.o. byla založena v roce 1997. Zaměstnává odborníky pro vývoj software BOZP a PO, služby v oblasti BOZP a PO a výrobu bezpečnostních tabulek a výrobků pro bezpečnost, kteří pracují v oborech více než 10 let. Filosofií firmy je dosahovat nejlepších cen a kvality produktivitou práce, lidský přístup k zákazníkovi nezávislý na využití systému řízení kvality ISO. Využitím nejlepších technologií, informačních systémů dosahuje firma významný podíl na trhu. IČ: 25380141, DIČ: CZ25380141, Číslo účtu: CITIBANK 8900054705/2600. Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16963.

1. Prevence rizik BOZP, analýza rizik, opatření Rozumí se tím popis rizik vznikajících při všech činnostech ve firmě a opatření k jejich snižování. Pokud jste malá organizace do 25 zaměstnanců, můžete analýzu rizik provést sami s využitím a doplněním připravených vzorů v programu Dokumentace BOZP a PO. Předpisy a úkoly prevence rizik podrobněji na www.e-bozp.cz.

Kontakt: TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika. Tel./fax: (+420) 596 123 556, 604 266 813, software: 603 482 835, email: info@e-bozp.cz Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH. Aktuální ceny jsou vždy na www.e-safetyshop.eu

Obsah Bezpečnost práce a požární ochrana Online školení BOZP a PO Software - programy pro BOZP a PO (Online dokumentace, Organizer) Školící filmy Zákazové tabulky, další zákazy, zákazové symboly Výstražné tabulky, označení zóny, označení rizik Příkazové tabulky, kombinace, symboly, popisy dveří a místností Fotoluminiscenční tabulky, lakový tisk, AluGlow, podlahové značení Chemické látky, popisy chemikálií, sklady Tlakové láhve, tříděný odpad, dravci na okna ADR značení, dopravní značení, retroreflexní značení Požární tabulky, hlavní uzávěry a vypínače, značení potrubí Hliníkové tabulky (Aluten), číslá popísná a orientační Cedule “Pozor pes”, textové tabulky Hotely a restaurace, kouření v restauracích, označení podlaží Tiskopisy, půjčovna vozíku na tvorbu značení Bezpečnostní pokyny, návody k obsluze zařízení HACCP tabulky, připevňovací materiál, zakázková výroba tabulek a potištěných pásek Pásky a nátěry Hasicí přístroje Lékárničky a autolékárničky OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky Bezpečnost v dopravě, ve firmě, doma i ve škole

Základní informace o BOZP a PO Současné příručky o bezpečnosti práce většinou nesplňují očekávání čtenářů - neumí srozumitelně podat informaci o tom, co vše potřebujete, abyste splnili základní předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně, byli s přijatelným rizikem chráněni před pokutami, sankcemi v případě kontroly a trestním stíháním v případě mimořádné události. Jaké dokumenty tedy musí každá firma předložit při kontrole nebo šetření mimořádných událostí? Jaké činnosti musí být prováděny a uchováván o nich písemný záznam?

3-5 5 6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26-27 28 29 30 31

Fotoluminiscenční tabulky GlowStar s vysokou svítivostí zajišťují viditelnost na únikových cestách za všech okolností. Jsou instalovány v mnoha odvětvích od obchodů, škol až po dálniční tunely a vrtné plošiny firmy Shell.

2. Záznamy o školeních, osnovy školení BOZP "Proškolen z bezpečnosti práce" - taková a podobná znění lze dosud vídat na záznamech o školení BOZP. Takový záznam není průkazný. Záznam o školení musí mimo jiné obsahovat osnovu se základními předpisy, informacemi o rizicích, bezpečnostním značení, pracovních podmínkách, zařazení podle kategorizace prací, první pomoci, bezpečnostní pokyny k zařízením, místním provozním bezpečnostní předpisy, informacemi o OOPP a mnoho dalších informací. Vzor takové osnovy naleznete na www.e-bozp.cz. Poznámka: Povinnost zajistit školení se týká také zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvých zaměstnanců a dalších osob v obdobném pracovně-právním vztahu. Co udělat? - Zaměstnáváte-li 1-25 zaměstnanců: získejte pro sebe nebo pověřeného zaměstnance osvědčení o školení a ověření znalostí od odborně způsobilé osoby. Online osvědčení na www.e-bozp.cz - Zaměstnáváte-li nad 25 zaměstnanců: uzavřete smlouvu s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik (paušální nebo s platbou jednotlivých úkolů) nebo takovou osobu zaměstnejte. Požadavky na školení je potřeba stanovit v samostatné organizační směrnici. Musí v ní být stanoveno: jaké druhy školení se ve společnosti provádějí, podrobné osnovy všech druhů školení, lhůty jednotlivých druhů školení (periody opakování), které osoby jsou povinny účastnit se školení, požadavky na oprávnění nebo odbornou způsobilost školitele, časový rozsah školení, způsob ověření znalostí, požadavky na vedení dokumentace o školení, odpovědnosti a pravomoci. Ukázku směrnice pro školení naleznete na www.e-bozp.cz. 3. Určení OOPP na základě rizik, seznam poskytovaných OOPP, záznamy o výdeji OOPP Na základě analýzy rizik musí být vyhotoven seznam poskytovaných OOPP podle profesí nebo činností, tyto OOPP musí být průkazně, s podpisem vydány. Osobní ochranné pracovní prostředky musí mít certifikát a chránit proti analyzovaným rizikům, pracovníci musí být seznámeni s návodem a způsobem použití. Ukázku vzoru naleznete na www.e-bozp.cz. Zaměstnavatel je povinen: - poskytovat bezplatně zaměstnancům OOPP, - informovat zaměstnance o rizicích, před kterými je používání OOPP chrání, - seznámit zaměstnance se způsobem používání OOPP a s návodem výrobce, - kontrolovat vybavenost a správné používání OOPP jen k těm účelům, pro které jsou určeny, - vybavit zaměstnance OOPP v mimořádných případech, v případech přidělení práce nebo úkolu mimo běžné pracovní a funkční zařazení zaměstnance, - zajistit nebo provést výměnu OOPP, když je snížena jejich ochranná funkce, - vést evidenci o výdeji OOPP (u spotřebních OOPP postačí zaznamenat výdej pouze jednou, např. pracovní rukavice. Poznámka: Není určena žádná závazná lhůta pro výměnu OOPP, pokud tedy není životnost učena v návodu výrobce (např. ochranné přilby), může být výměna provedena až na žádost pracovníka z důvodu snížení ochranné funkce. Bližší požadavky na způsob poskytování OOPP, příp. také mycích, čistících a dezinfekčních prostředků nebo ochranných nápojů v dané společnosti je nutné stanovit v organizační směrnici. Musí být určen: druh poskytovaných OOPP podle jednotlivých profesí, rizika, před kterými OOPP chrání, zásady pro poskytování OOPP, zásady pro poskytování mycích a čistících prostředků, zásady pro poskytování ochranných nápojů, odpovědnosti a pravomoci. Ukázku vzoru naleznete na www.e-bozp.cz. 4. Zařazení prací do kategorií Je potřeba vypracovat návrh kategorizace prací na základě rizikových faktorů pracovního prostředí (hluk, prach, vibrace a další). Na ohrožených pracovištích je potřeba provádět měření rizikových faktorů prostřednictvím akreditované laboratoře. Zaměstnavatel je povinen: - informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena (v rámci školení), - oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví práce zařazené do 2. kategorie, a rozhodné pro toto zařazení, - předložit návrh pro zařazení prací do 3. nebo 4. kategorie - zajistit aktualizaci kategorizace prací při změně prováděných činností a současně rizikových faktorů pracovního prostředí nebo při vzniku nové profese s novou náplní činnosti. Ukázku vzoru a informace k vypracování naleznete na www.e-bozp.cz.

2

Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

3


5. Lékařská závodní preventivní péče (prohlídky) Vstupní lékařské prohlídky, opakované a výstupní musí být prováděny vždy a měly by být provedeny u smluvního lékaře závodní preventivní péče. Vysvětlení, ukázka vzoru smlouvy, formuláře na www.e-bozp.cz Pokud jsou pracovníci zařazeni podle kategorizace do 3. nebo 4. kategorie musí být prováděny navíc vyšetření i podle míry zasažení rizikem (např. sluch.) v termínech určených v kategorizaci prací. Formulář na prohlídku musí obsahovat předepsané náležitosti. U některých činností je předpisy předepsána perioda prohlídek (práce v noci, ve výškách, řidiči a pod.) - více ve lhůtníku prohlídek na www.e-bozp.cz Finanční náklady na tuto prohlídku musí hradit zaměstnavatel, je výdaj daňově uznatelným nákladem. Vstupní lékařské prohlídky: Zaměstnanec ji má vykonat ještě před uzavřením pracovního poměru. Potvrzení musí obsahovat všechny profese, resp. činnosti, které zaměstnanec vykonává. Např. Manipulant – řidič VZV – práce v noci. Periodické prohlídky: opakují se v předem určených intervalech vyplývajících z příslušného předpisu nebo stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví. Příklad: práce v noci, práce ve výškách apod. Řadové prohlídky: Absolvují zaměstnanci, pro které nejsou právním předpisem stanoveny prohlídky periodické. Absolvují se ve frekvenci: 1x za 3 roky zaměstnanců nad 50 let věku, 1x za 5 let u zaměstnanců do 50 let věku. Mimořádné prohlídky: Při podezření, že u zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti k práci. Výstupní prohlídky: provádějí se při skončení pracovněprávního vztahu za účelem zjištění aktuálního zdravotního stavu a zda při výkonu dosavadní práce nedošlo k poškození zdraví. Na každém pracovišti musí také být lékárnička, její vybavení je nutné určit na základě rizik, a to ve spolupráci s lékařem preventivní závodní péče. Bližší požadavky na způsob provádění lékařských prohlídek v dané společnosti je vhodné stanovit v organizační směrnici. 6. Dokumenty BOZP a PO obecné Ve všech firmách musí být mimo výše uvedené dále k dispozici následující dokumenty Traumatologický plán Práce zakázané těhotným ženám, mladistvým. Evidence pracovní doby a přestávek v práci. Návody výrobců používaných strojů, nářadí, atd. Místní provozní bezpečnostní předpisy Technologické postupy Doklad o roční prověrce BOZP, kontrole PO Bezpečnostní listy používaných chemických látek Začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí Více o těchto dokumentech na www.e-bozp.cz. 7. Zajištění revizí kontrol a zkoušek bezpečnosti práce Pravidelným kontrolám podléhají např. regály, žebříky, OOPP pro práce ve výškách. Revizím podléhají vyhrazená technická zařízení: elektro, plynová, zdvihací, tlaková. Revizním zkouškám podléhají vybraná vyhrazená technická zařízení (např. jeřáby). Jaká zařízení tedy podléhají provádění pravidelných revizí a v jakých termínech? Lhůtník revizí, kontrol a zkoušek na www.e-bozp.cz. Povinností organizace je stanovit termíny všech revizí, kontrol, údržby, školení, zdravotních prohlídek a osobu zodpovědnou za vedení lhůt bezpečnosti práce. Sledování lhůt BOZP a PO na počítači s automatickým upozorněním a předprogramovanými lhůtami - Organizer BOZP a PO na www.e-bozp.cz. 8. Pracovní úrazy Zaměstnavatel je povinen: - vést evidenci a záznamy o šetření všech úrazů a poranění (do knihy úrazů), ke kterým došlo na pracovišti společnosti při činnostech souvisejících s výkonem práce, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny, - vyhotovit záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo: - ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny (tzn. bylo-li vystaveno potvrzení o pracovní neschopnosti a je zřejmé, že pracovní neschopnost přesáhne 3 kalendářní dny), nebo k úmrtí zaměstnance, - předat postiženému zaměstnanci jedno vyhotovení záznamu o úrazu (v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům), zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím, - ohlásit bez zbytečného odkladu pracovní úraz stanoveným orgánům a institucím, došlo-li k pracovnímu úrazu, u kterého poškození zdraví vyžaduje hospitalizaci zaměstnance (uložení na lůžko ve zdravotnickém zařízení) po dobu delší jak 5 dní a nebo se jedná o smrtelný úraz (ohlašovací povinnost), - prokazatelně provádět opatření k zamezení opakování úrazů (např. zápis k záznamu o úrazu) Související dokumentace (formuláře), ohlašovací povinnost zaměstnavatele, zasílání záznamů o pracovních úrazech, odškodnění a další informace naleznete na www.e-bozp.cz. Podrobné informace v plném znění najdete na našem odborném portálu www.e-bozp.cz Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat emailem: info@e-bozp.cz Chcete být informováni o novinkách ve Vašem oboru? Vyzkoušejte naše InfoCentrum: www.e-bozp.cz/klient_bozp

4

Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

9. Bezpečnostní značení Zaměstnavatel je povinen: - označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými výstražnými a bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k BOZP a PO. Audit značení s vyobrazením a nařízeným použitím na www.e-bozp.cz. 10. Systém řízení bezpečnosti práce Pro systém řízení BOZP je důležitým krokem vytvoření jednoduchého dokumentu s uvedením povinností, zodpovědnosti a sankcemi. Ukázka na www.e-bozp.cz. Pro ty, kdo to myslí s bezpečností práce opravdu vážně a při pracovních činnostech hrozí významná rizika, je osvědčeným krokem vedoucím k pozitivním změnám následující: Zaveďte denní dvouminutovky BOZP a PO na začátku směny. Jejich obsahem bude vždy jedno téma, např. skladování, ustrojení, používání OOPP (významná rizika při nedodržení předpisů). Vysvětlete přesně co tento den budete kontrolovat a jaké za to budou sankce. Nikdo se pak nebude moci úspěšně vymlouvat. Opakujte témata až do doby, než si pracovníci vytvoří potřebné návyky. Poté zvolte týdenní dvouminutovky s více tématy najednou.

Zdá se Vám, že těch povinností je již více než dost? Uvedené povinnosti jsou jen opravdu ty základní, nejdůležitější a nejvíce postihované. Řešením pro Vás může být program Dokumentace BOZP a PO s profesionálně vypracovanými vzory všech potřebných dokumentů rozdělených do odvětví (např. průmysl, administrativa, školy, úřady, zdravotnictví, sklady, hotely, restaurace). On-line aktualizovaný program obsahuje také plná znění předpisů ve kterých jsou změny barevně odlišeny podle data změny. Více informací na www.e-bozp.cz/klient_bozp. Stáhněte si zdarma InfoCentrum BOZP a PO. Zdarma Vás bude informovat o novinkách, doporučeních, zkušenostech a nových výrobcích pro bezpečnost práce a požární ochranu ve Vámi vybraném oboru počítač Vás automaticky upozorní na novinky v oboru a sami se můžete rozhodnout zda jsou užitečné, ke stažení. Neposílá se nic na e-maily. Uvádíme jen fakta, informace, obvyklé kopy bezobsažných vět u nás nenajdete... Stažení InfoCentra na www.e-bozp.cz/klient_bozp. Kontrola bezpečnosti práce, požární ochrany? Pokud očekáváte kontrolu OIP, podívejte se na www.hasici-pristroje-shop.cz.

On-line školení BOZP a PO Základní školení vedoucích zaměstnanců. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana.

Ve firmách do 25 zaměstnanců může zaměstnavatel provádět školení BOZP sám, má-li k tomu potřebné znalosti (zákon č. 309/2006 Sb.). Vzhledem k tomu, že není určeno, jakým způsobem má tyto znalosti z BOZP prokazovat, je z kontextu zákona zřejmé, že jednou z možností je osvědčení od odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (obdobně jako v požární ochraně). Připravili jsme proto pro Vás on-line balíček, kterým získáte vše potřebné, abyste mohli Vy nebo pověřený zaměstnanec školení BOZP podle zákoníku práce provádět.

On-line balíček "školení BOZP a PO"

Jak školení ověření znalostí probíhá?

1. Studijní texty a osnovy školení 2. Testy ke školení BOZP a PO 3. Film „Základní školení BOZP a PO“ High definition pro PC, ke školení zaměstnanců 4. Získání osvědčení ke školení BOZP a PO

1. Zašleme Vám studijní texty a podklady pro školení. 2. V dohodnutou dobu Vaše znalosti ověříme telefonicky (nebo Skype) a následně Vám zašleme zkušební test, který vyplníte a pošlete zpět k vyhodnocení.

Vše on-line. Pomocí internetu, e-mailu, telefonu (nebo Skype) Cena za celou službu: 690,- Kč (bez DPH)

3. Zašleme Vám osvědčení, doklad o školení a Váš vyhodnocený test.

Časté otázky ke službě "školení BOZP a PO"

Neváhejte nás kontaktovat emailem: info@e-bozp.cz

Pro jaké firmy je tento typ služby vhodný? Pro získání základních vědomostí je vhodná pro každý typ firmy. S naším osvědčením můžete samostatně provádět školení a plnit další úkoly v prevenci rizik ve firmách s max. 25 zaměstnanci (podle § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.). Jak rychle lze získat osvědčení? Záleží jen na Vás, jak rychle učební text zvládnete. Máme klienty, kteří vše zvládli během několika hodin studia. Nakonec, podíváme-li se na problém z druhé strany, řídíte-li firmu, měli byste základní znalosti získat. Zvládnu test a ověření znalostí? Jak je to těžké? S naší pomocí lze vše zvládnout. Učební texty jsou logicky a srozumitelně napsány. Reakce všech zákazníků lze shrnout do dvou vět: “Přečetl(a) jsem více jiných textů o BOZP a PO, ale byly tak nesrozumitelné, že jsem si téměř nic nezapamatoval(a) a nepochopil(a). Teprve z Vašich studijních textů jsem pochopil(a) co mám udělat a jak to provést, konečně něco pro lidi. E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

5


Software - programy pro BOZP a PO Dokumentace BOZP a PO Na rozdíl od mnoha existujících příruček a programů BOZP a PO je program Dokumentace BOZP a PO koncipován tak, že obsahuje vyhotovené dokumenty, předepsané zákony a vyhlášky. Je zapotřebí pouze některé části doplnit jmény a místními údaji podle pokynů vypsaných modrým písmem. Rizika, místní provozní bezpečnostní předpisy, bezpečnostní pokyny, formuláře a aktuální plná znění legislativy v přehledném programu on-line. Tento systém Vám umožní mnohem efektivnější práci, minimalizaci potřebného pracovního času a snižuje riziko opomenutí některých úkolů v oblasti BOZP a PO. Více než 600 vypracovaných vzorů dokumentů pro bezpečnost práce a požární ochranu, legislativa a praktické informace. Aktualizace a nové dokumenty (cca 60 ročně) po dobu 12 měsíců v ceně.

01745

NEBO SE SLEVOU ZA ROČNÍ PLATBU

Možnost vytvoření vlastní síťové verze dokumentace s přístupovými právy, podepisováním, verzováním dokumentů, elektronickými podpisy (dokument management system ISO).

Ukázky z programu Dokumentace BOZP a PO: Další přednosti programu: - rychlé hledání podle slov ve všech dokumentech - změny v předpisech jsou doplněny do původních a barevně označeny podle data změny - hotová řešení podnikových dokumentů narozdíl od konkurenčních e-knih obsahujících víceméně opsané citace zákonů a vyhlášek

Nabízíme Vám přes 60 drůhů školících filmů z různých odvětví. Podrobnější informace a ukázky naleznete na www.e-safetyshop.eu - video, délka pořadu, rok vydání atd. 01454 Základní školení BOZP a PO v HD kvalitě Film ke stažení 299.00 Kč Stavebnictví 03494 Kolový nakladač I. 03497 Kolový nakladač II. 00783 Provádění výkopů, ukládání potrubí 03500 Provádění servisních prací 03496 Pásový dozer 03450 BP dílcová lešení 03448 BP při obsluze vibračního válce 00717 BP při stavební čin. na vozovkách za provozu 00727 BP s elektrickým ručním nářadím 03442 BP kompresory 03438 BP při pokládce střesní krytiny 03440 BP se stavebními výtahy 03498 BP práce ve výškách, nad volnou hloubkou 03436 BP při stavebních činnostech na železnici 00734 BP při ukládání pažicích boxů do výkopu 03446 Vstupní školení - stavba 03444 Co je to hluk? 03499 OOPP - Ochrana rukou Doprava 03490 Stáčení pohonných hmot 03457 Přeprava nebezp. látek, man. s plyny dle ADR 03455 Ovládání vozidla, zkušební otázky 00737 Kusová přeprava zboží dle ADR 00746 Ovládání a údržba nákladního automobilu 03452 Manipulace s pohonnými hmotami

Organizer BOZP a PO

6

Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

Průmysl 03463 Technické plyny a zařízení 00780 Rizika a nebezpečí ve slévárenství a kovoprůmyslu 03461 Vstupní školení: Provoz 00723 BP v automatizovaných provozech

Svařování 03491 Prevence rizik při svařováni 03492 BP při svařování kovů 00714 BP obloukové svařování Promo a vzdělávací pořady 03481 Mečová pila DW 008 03479 Bezpečnost v EU stavebnictví 03477 Virtuální mapa bezpečnosti práce 03475 BOZ(P) NA START! Ergonomie 00752 Pracovní místo s osobním počítačem 03434 Řešení pracovního místa pro osoby ZTP Ekologie a havárie 00761 Prevence závažných průmyslových havárií

Užitečný program, který automaticky hlídá termíny kontrol, revizí, školení - všech povinností BOZP a PO. Termíny nařízené předpisy BOZP a PO jsou předprogramovány. Stačí vybrat z tabulky lhůt a doplnit datum posledního provedení. Ke každé lhůtě navíc nabídne vypracovaný potřebný dokument.

03281

Les, zeleň a zemědělství 03489 BP s ruční motor. řetěz. pilou vyvětvování stromů z pracovní plošiny 03469 BP s ruční motorovou pilou při těžbě a manipulaci s dřívím 03467 BP při činostech spoj. s ošetřováním zeleně v obcích a městech 00773 BP s ruční motorovou pilou, zvláštní způsoby těžby 03465 Harvestorové technologie 00743 BP - s traktorem

První pomoc 00755 Jak poskytnout první pomoc 1. 00716 Jak poskytnout první pomoc 2. 03459 BIOVAK EBV-30 02722 První pomoc při úrazu el. proudem Manipulační technika 03473 Denní údržba manipulačních vozíků 03487 Bezpečná práce při provozu jeřábů a manipulace s břemeny 03585 Práce s hydraulickou rukou 00758 BP s použitím pojízdných zdvihacích prac. plošin 00729 BP při provozu manipulačních vozíků 00725 BP s ručně vedenými manipulačními vozíky 00721 BP při provozu mobilních jeřábů do 20t 00719 BP při provozu mobilních jeřábů nad 20t 00712 BP s vozíky ve sklad. a distribučních systémech 03471 Bezpečná práce - nakládací jeřáby

Další možnosti: Sledování libovolného počtu firem nebo poboček. Tisk přehledů v tabulce Excel. Cena včetně aktualizace po dobu 12 měsíců.

Školící filmy

Nosič CD DVD

Cena 630.00 Kč 630.00 Kč

Požární ochrana 00777 Požárně bezpečnostní řešení staveb 00740 Hydranty 03483 Přetlaková ventilace, požární represe 03501 Přenosné hasicí přístroje

E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

7


Zákazové tabulky

Další zákazové tabulky vyráběné dle specifických požadavků našich zákazníků:

NEVSTUPOVAT POD ZAVÌŠENÉ BØEMENO

00238

00365

00250

00256

00252

NEHAS VODOU ANI PÌNOVÝMI PØÍSTROJI

ZÁKAZ MANIPULACE PØI PROVOZU

00242

00395

00375

NEVSTUPUJ OPRAVUJE SE

00394

00390

ZÁKAZ VÝSKYTU OTEVØENÉHO OHNÌ

ZÁKAZ MANIPULACE S ELEKTRICKÝM ZAØÍZENÍM

01044

00246

00397

ZÁKAZ KOUØENÍ V CELÉ BUDOVÌ

00254

ZDE NEPØECHÁZEJ

00244

Materiál Samolepka Plast Aluplast

ZÁKAZ VSTUPU DO ZÁSOBNÍKU

NEVSTUPOVAT DO PROSTORU POJEZDU SHAZOVACÍHO VOZU

02416

02536

03560

02630

03549

JÍZDA OSOB NÁKLADNÍM VÝTAHEM PØÍSNÌ ZAKÁZÁNA

NEVSTUPUJ DO PRACOVNÍHO PROSTORU STROJE

NEVSTUPOVAT ZA CHODU STROJE

02541

02539

03557

00258

00248

Rozměr 210 x 297 mm 210 x 297 mm 210 x 297 mm

00393

03035

Cena 18.90 Kč 18.90 Kč 59.50 Kč

Hliníkové tabulky naleznete na straně 20. Textové tabulky na straně 21.

00260

VOZIDLO MَE BÝT ODTAŽENO

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ

02073

02075

02077

..... m

..... m

Na tabulkách se zákazy parkování Vám číselný údaj na požádání změníme. Pozor varianta s dopravní značkou zákazu zastavení by měla být schválena magistrátem. Ostatní tabulky lze použít bez schválení, nejedná se o dopravní značení. UPOZORNÌNÍ

P 01762

VLASTNÍ TEXT 01761

Zákaz prodeje Zákaz prodeje alkoholických nápojù tabákových výrobkù osobám mladším 18 let osobám mladším 18 let 02102

02212

00895

Značení podle zákona č. 379/2005 Sb., černé písmo na bílém podkladu, předepsaná velikost písma je min. 5 cm.

00648

Materiál Samolepka Plast Aluplast

03075

Tabulky s upozorněním vyrábíme dle Vašeho přání s vlastním textem. Více informací o zakázkové výrobě naleznete na straně 25.

Rozměr 210 x 297 mm 210 x 297 mm 210 x 297 mm

Cena 34.50 Kč 39.50 Kč 79.50 Kč

Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr materiálu v objednávce připište před kód písmeno P - plast, F - fólie, L - aluplast + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. P12345). Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód tabulky a upřesněte, zda požadujete plastovou tabulku nebo samolepící fólii. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat.

8

03566

ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ

ZÁKAZ VSTUPU S KOLY

VÝSTUP ZAKÁZÁN

02114

03255

02210

PRACOVAT NA STROJI SMÍ JEN JEDEN PRACOVNÍK

ZÁKAZ VJEZDU VOZIDLÙM S POHONEM NA PLYN

03266

02293

02167

03572

ZÁKAZ VSTUPU PØEJDÌTE NA VEDLEJŠÍ CHODNÍK

03553

03555

02624

ZÁKAZ VJEZDU MOTOROVÝCH VOZÍKÙ

ZÁKAZ PROVOZU VOZÍKÙ

NEVSTUPOVAT

02543

02545

03568

ZÁKAZ PØÍSTUPU S MAGNETICKÝMI NOSIÈI INFORMACÍ

ZÁKAZ TELEFONOVÁNÍ

03578

03580

Materiál Samolepka Plast Aluplast

03034

Rozměr 210 x 297 mm 210 x 297 mm 210 x 297 mm

Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

01564

02707

02326

01565

02279

03336

01338

02295

01566

02296

03218

24.50 Kč

02137

02136

Oboustranná samolepka k označení rizika úrazu stlačením u automatických skleněných dveří.

Cena 34.50 Kč 39.50 Kč 79.50 Kč

Nenašli jste tabulku, kterou jste hledali? Vyrobíme Vám ji na zakázku, za shodnou cenu. Informace strana 25.

Symboly

01563

Ø 92 mm

VOZIDLO MَE BÝT ODTAŽENO

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ

5m

03562

ZÁKAZ VSTUPU S KARDIOSTIMULÁTOREM

JÍZDA OSOB PO PÁSE ZAKÁZÁNA

Možný inverzní tisk

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ 02072

03543

V PØÍPADÌ POŽÁRU

Další zákazy VOZIDLO MَE BÝT ODTAŽENO

02596

02996

BÌHEM MANIPULACE S PLOŠINOU JE VSTUP NA PLOŠINU ZAKÁZÁN!

03551

ZÁKAZ KOUØENÍ MIMO VYHRAZENÝCH PROSTOR

NEZAPÍNEJ!

NEPOUŽÍVEJTE VÝTAH

ZÁKAZ SPOUŠTÌNÍ MOTORÙ V UZAVØENÉ GARÁŽI

00391

00392

VÝMÌNÍKOVÁ STANICE NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN

Bezpečnostní samolepky a tabulky s piktogramy zákazů jsou vhodné na skleněné výplně dveří, do dopravních prostředků a jako bezpečnostní označení některých strojů a zařízení. Pokud jste nenašli symbol, který potřebujete, rádi Vám jej na zakázku vyrobíme - informace na straně 25. Některé symboly jsou dostupné i ve verzi INVERZNÍ TISK. Tyto samolepky jsou natištěny tak, aby byly rozpoznatelné po nalepení na vnitřní stranu skla.

Materiál Samolepka Plast Samolepka - inverzní

14.90 Kč

00419

Musí být umístěna před vstupem do plynové kotelny.

00461

210 x 297 mm

00240

ZÁKAZ VSTUPU

ZA PROVOZU VSTUP ZAKÁZÁN

148 x 210 mm

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN

ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTÌ

Rozměr 92 x 92 mm 92 x 92 mm 110 x 110 mm

34.50 Kč VODNÍ ZDROJ

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN

01782

Tabulka spolu s K bezpečnostnímu kamerou nebo označení prostor maketou kamery vodních nádrží. je velmi účinná.

Cena 9.90 Kč 11.50 Kč 12.60 Kč

39 Kč Ø 92 mm

Tyto tabulky musí být umístěny před vstupem do míst a na místech, kde je ohrožena bezpečnost osob, nebo hrozí jiné škody. Značky se umísťují v přiměřené výšce na viditelná místa a v zorném poli osob. Jejich umístění je nařízeno mnoha předpisy. Rozhodnutí o jejich umístění musí vycházet z analýzy rizik a předpisů BOZP a PO. Více o umístění a předpisech v dokumentu “Audit tabulek” na www.e-safetyshop.eu

TLAÈIT

TÁHNOUT

03976

Oboustranná samolepka na dveře. Cena: 39 Kč

E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

TÁHNOUT

9


Výstražné tabulky

Další výstražné tabulky vyráběné dle specifických požadavků našich zákazníků:

Výstražné značky musí být umístěny tam, kde se mohou vyskytovat skrytá rizika úrazu, požáru nebo výbuchu. Umístění značek výstrahy nařizuje mnoho předpisů BOZP a PO. Popis umístění podle předpisů naleznete v “Auditu značení” na www.e-safetyshop.eu

VÝSTRAHA! POŽÁRNÌ NEBEZPEÈNÉ LÁTKY

HOØLAVÁ KAPALINA III. TØÍDY NEBEZPEÈNOSTI

HOØLAVÉ KAPALINY

NEBEZPEÈÍ POŽÁRU HOØLAVÝCH KAPALIN

PRÁCE S OTEVØENÝM PLAMENEM

NEBEZPEÈÍ STØETU S VOZÍKEM !

STÁNÍ DESTY

POZOR VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

POZOR ! MANIPULACE S HYDRAULICKÝM NAKLADAÈEM

03588

03590

03592

03594

03596

03598

03600

03602

02117

POZOR ! NEBEZPEÈNÝ PØECHOD

NEBEZPEÈÍ ZAKOPNUTÍ

POZOR! POD NAPÌTÍM I PØI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAÈI

POZOR ! ZPÌTNÝ PROUD

RIZIKO EXPLOZE

03608

03610

03642

01429

03616

NEBEZPEÈÍ POŽÁRU

ÈINNOST SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEÈÍM

HOØLAVINY I. TØÍDY

HOØLAVINY II. TØÍDY

HOØLAVINY III. TØÍDY

HOØLAVINY IV. TØÍDY

POZOR MOTOROVÝ VOZÍK

POZOR - VOZÍKY

00270

00637

01455

01593

01595

01572

01178

00264

00280

03604

03606

VYSOKÉ NAPÌTÍ ŽIVOTU NEBEZPEÈNO

VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEÈNO DOTÝKAT SE DRÁTÙ I NA ZEM SPADLÝCH!

VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEÈNO DOTÝKAT SE EL. ZAØÍZENÍ

NEBEZPEÈNÉ NEVIDITELNÉ ZÁØENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU

KONTROLOVANÉ PÁSMO

NEBEZPEÈÍ VÝBUCHU PLYNU PØI STYKU VENTILU S MASTNÝMI LÁTKAMI

01425

00547

00422

03618

03275

03620

03622

NEBEZPEÈÍ OTRAVY .....................................

NEBEZPEÈÍ STYKU S JEDOVATÝMI LÁTKAMI

POZOR! HORKÝ VZDUCH NEBEZPEÈÍ POPÁLENÍ

JEØÁB JE OVLÁDÁN DÁLKOVÝM ZAØÍZENÍM

00468

00276

03635

03637

POZOR VÝKOP

POZOR ! KLUZKÝ POVRCH

00369

00268

VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEÈNO PØIBLIŽOVAT SE K ELEKTRICKÝM ZAØÍZENÍM !

NEBEZPEÈÍ VÝBUCHU ZÓNA 2

00548

00597

00399

00455

00421

00282

01244

NEBEZPEÈÍ VÝBUCHU PLYNU

01168

01167

00272

NAHOØE SE PRACUJE

NEBEZPEÈÍ ÚRAZU PÁDEM NEBO POHYBEM ZÁVÌSNÉHO PØEDMÌTU

00274

00401

00284

00266

Hliníkové tabulky pro použití v exkluzívních interiérech nebo extrémně namáhaném prostředí naleznete na straně 20.

ZÓNA 0

ZÓNA 1

ZÓNA 2

00448

00449

00492

ZÓNA 21

ZÓNA 20

ZÓNA 22

00451

00450

00452

POZOR NÍZKÝ PRÙØEZ

00869

00475

00434

00278

Materiál Samolepka

Rozměr

Plast

210 x 297 mm

Aluplast

210 x 297 mm

210 x 297 mm

NEBEZPEÈÍ PÁDU

00262

03631

03633

POZOR ! ROTUJÍCÍ ÈÁSTI

POZOR SN͎ENÝ PROFIL

ZVÝŠENÉ NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

01045

03271

03648

03650

01432

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPNÌ

NEBEZPEÈÍ ! VÝBUŠNÉ PROSTØEDÍ

03624

02955

03272

03626

03628

POZOR SN͎ENÝ PODHLED

POZOR ! ZAØÍZENÍ STAVENIŠTÌ

DBEJTE ZVÝŠENÉ POZORNOSTI

ZڎENÝ PROFIL

03612

03614

03644

03646

03640

VÝSTRAHA ! RIZIKO TOXICITY

Rozměr 210 x 297 mm 210 x 297 mm 210 x 297 mm

Cena 34.50 Kč 39.50 Kč 79.50 Kč

Nenašli jste tabulku, kterou jste hledali? Vyrobíme Vám ji na zakázku, za shodnou cenu. Informace strana 25.

Označení rizik strojů

Výstražná upozornění na rizika stroje. Samolepky upozorňují na případné nebezpečí. Nabízíme Vám jednotlivé kusy, ale i celé archy za výhodnější cenu. Symboly s označením rizik nabízíme na archu A4 - 35 kusů.

Označení zóny Tabulka s označením Ex nebezpečí výbuchu musí být doplněna označením zóny podle n.v. 406/2004 Sb. Materiál Plast

Rozměr 55 x 210 mm

Cena 9.60 Kč

02908

02909

02995

02998

Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód tabulky a upřesněte, zda požadujete plastovou tabulku nebo samolepící fólii. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat. Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

02966

02911

02928

02907

02919

02727

02728

02921

03010

03011

02729

02992

02724

02920

02906

Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr materiálu v objednávce připište před kód písmeno P - plast, F - fólie, L - aluplast + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. P12345).

10

01430

Materiál Samolepka Plast Aluplast

NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Cena 18.90 Kč 18.90 Kč 59.50 Kč

02034

02725

Potřebujete označení rizik s odlišným symbolem? Rádi Vám je vyrobíme. Více informací na str. 25.

Materiál Samolepka Samolepka Samolepka - Arch A4

Rozměr 45 x 85 mm 95 x 175 mm 40 x 40 mm

E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

Cena 4.00 Kč 11.50 Kč 59.00 Kč

11


Příkazové tabulky POUŽÍVEJ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMÙCKY

Rozměr 210 x 297 mm 210 x 297 mm 210 x 297 mm

NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

PØI PRÁCI POUŽÍVEJ OCHRANNÉ BRÝLE

POUŽÍVEJ OCHRANNÉ RUKAVICE

Cena 18.90 Kč 18.90 Kč 59.50 Kč

02223

02227

02230

NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

ZAJISTI LÁHVE NA PLYN PROTI PÁDU

POUŽÍVEJ OCHRANNÉ RUKAVICE

VSTUP JEN V OCHRANNÉ PØILBÌ

02229

Kombinace

NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Pøed prací zkontroluj:

Používají se pro přikázání činnosti nebo chování směřující k vyšší bezpečnosti práce. Významně snižují rizika vyplývající například z nepoužití předepsaných OOPP.

Materiál Samolepka Plast Aluplast

NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

02228

Kombinace výstražných, příkazových a zákazových tabulek, jsou velice časté. Dá se kombinovat více informací, které zajistí větší bezpečnost. Pokud nenajdete požadovanou kombinaci, rádi Vám ji na zakázku vyrobíme. Více informací na straně 25. Materiál Fólie

Rozměr 57 x 95 mm

Cena 6.30 Kč

03905

Symboly PRACUJ V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH NEBO S OBLIÈEJOVÝM ŠTÍTEM

POUŽÍVEJ OCHRANNÉ RUKAVICE

POUŽÍVEJ CHRÁNIÈE SLUCHU

PRACUJ V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH

POUŽÍVEJ OCHRANNOU OBUV

PRACUJ V OCHRANNÉ PØILBÌ

VSTUP JEN V OCHRANNÉ PØILBÌ

VYPNI NEBEZPEÈÍ

JEN ZDE PRACUJ!

00309

00301

00303

01466

01810

00305

00307

00290

00863

Nenašli jste tabulku kterou jste hledali?

PØED ODCHODEM VYPNI PROUD

PØED ODCHODEM ZAVØI PØÍVOD PLYNU

VYMEZENÝ PROSTOR MUSÍ ZÙSTAT VŽDY VOLNÝ

00299

00293

00295

00297

OCHRANNÝ KRYT SEJMI JEN, JE-LI ZAØÍZENÍ V KLIDU

OPRAVUJ, ÈISTI A SEØIZUJ JEN ZAJIŠTÌNÝ STROJ V KLIDU

00865

00867

02752

02699

02698

02774

02772

02776

02768

02751

02766

02777

02778

02775

02750

02769

02697

02773

Rádi Vám ji vyrobíme na zakázku za níže uvedené ceny. Více informací na straně 25.

Materiál Arch A4 02696

02771

02594

02767

Jednotlivé symboly mají rozměr 40 x 40 mm. Nabízíme je na archu A4, na kterém je natištěno celkem 35 ks. Jsou vhodné k označení strojů a zařízení. Pokud jste nenašli symbol, který potřebujete, rádi Vám jej vyrobíme - informace na straně 25.

Rozměr 210 x 297 mm

Cena 59.00 Kč

02770

Další příkazové tabulky vyráběné dle specifických požadavků našich zákazníků:

Popisy dveří a místností Bezpečnostní tabulky a samolepky pro označení skladů a jiných technickým místností. Vyrábíme plastové tabulky a samolepící fólie. Pokud potřebujete tabulku s odlišným textem, rádi Vám ji vyrobíme. Více informací na straně 25.

PRACUJ JEN ZAJIŠTÌN VÝSTROJÍ K UPOUTÁNÍ

02192

POUŽÍVEJ OCHRANNÝ ODÌV

02268

VSTUP POUZE V OCHRANNÉM ODÌVU

03654

POUŽÍVEJ PRACOVNÍ OBUV

03656

VSTUP POUZE V PRACOVNÍ OBUVI

03658

POUŽÍVEJ RESPIRÁTOR PROTI PRACHU

02191

U LASERU PRACUJ V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH

03660

VSTUP JEN V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH

03662

VSTUP POUZE S VESTOU S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

03664

ARCHIV Zvýšené nebezpeèí požáru, nepovolaným vstup zakázán

PRACUJ V OCHRANNÉ PØILBÌ PØI VAZAÈSKÝCH A JEØÁBNICKÝCH PRACÍCH

DRŽ SE ZÁBRADLÍ!

CHODCI PØEJDÌTE NA PROTÌJŠÍ CHODNÍK

ROZSVI SVÌTLA

POUŽÍVEJTE ZVONEK !

POHYBUJ SE PO PRAVÉ STRANÌ KOMUNIKACE

02188

03666

03668

02171

03670

03672

03674

03676

V NEBEZPEÈÍ ZATÁHNI

ZA PROVOZU NEOTVÍRAT

ZAVÍREJTE DVEØE!

PØED VÝSTUPEM NA JEØÁB VYPNI HLAVNÍ TROLEJ

02194

03678

03680

03682

02194

Materiál Fólie Plast Aluplast

DODRŽUJ BEZPEÈNÉ PRACOVNÍ POSTUPY

03693

POUŽÍVEJTE PROSÍM NÁKUPNÍ VOZÍK

03695

03697

03686

Nepovolaným vstup zakázán

OFFICE Nepovolaným vstup zakázán

03386

02021

02134

03396

STROJOVNA

KUCHYNÌ

LABORATOØ

MIMO PROVOZ

VRÁTNICE

PRÁDELNA

Nepovolaným vstup zakázán

Nepovolaným vstup zakázán Nebezpeèí úrazu

Nepovolaným vstup zakázán Nebezpeèí úrazu

Nepovolaným vstup zakázán

Nepovolaným vstup zakázán Nebezpeèí úrazu

02123

03372

02132

02126

02198

VSTUP PRO ZAMÌSTNANCE

ŠATNA ÚKLID

ŠATNA MUŽI

ŠATNA ŽENY

VEDOUCÍ

SKLAD

POUŽÍVEJ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMÙCKY

PRACUJ JEN S NEJISKØÍCÍM NÁØADÍM!

03689

02081

03691

Cena 34.50 Kč 39.50 Kč 79.50 Kč

Hliníkové tabulky naleznete na straně 20.

Telefonicky: nadiktujte kód tabulky a upřesněte, zda požadujete plastovou tabulku nebo samolepící fólii. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání na e-shopu, po vyhledání můžete snadno objednávat. Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

SUROVINY

02121

Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr materiálu v objednávce připište před kód písmeno P - plast, F - fólie, L - aluplast + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. P12345).

12

Nepovolaným vstup zakázán Nebezpeèí úrazu

02130

ODHAZUJTE PROSÍM ODPADKY DO KOŠE

03699

Nepovolaným vstup zakázán Nebezpeèí úrazu

PØED PRACÍ UZEMNI !

POUŽÍT JEN V PØÍPADÌ HAVÁRIE

Rozměr 210 x 297 mm 210 x 297 mm 210 x 297 mm

KOTELNA

GARÁŽ

02064

Nepovolaným vstup zakázán

PØED VÝSTUPEM NA JEØÁB VYPNI HLAVNÍ TROLEJ

Nepovolaným vstup zakázán Nebezpeèí úrazu

02017

Nepovolaným vstup zakázán Nebezpeèí úrazu!

PRACUJ V OCHRANNÉ MASCE

DÍLNA

Nepovolaným vstup zakázán

Nepovolaným vstup zakázán

Nepovolaným vstup zakázán

Nepovolaným vstup zakázán

03380

03398

03388

03390

03400

SKLEP

ÈISTÍCÍ PROSTØEDKY

ZAVÍREJTE DVEØE

UDRŽUJ POØÁDEK A ÈISTOTU!

MÍSTNOST PRO KUØÁKY

03376

03406

Nepovolaným vstup zakázán

Používej ochranné rukavice

02128

02079

03384

OTEVØENO

ZAVØENO

03394

03392

WC

MISTØI

OBCHODNÍ ODDÌLENÍ

03404

03374

ZA ÚKLID ZODPOVÍDÁ

SPRCHY

.......................................................................

03382

03934

WC

02443

02441

Materiál Fólie Plast Fólie Plast

WC 02442

Rozměr 90 x 190 mm 90 x 190 mm 105 x 148 mm 105 x 148 mm

WC 02447

WC

Nepovolaným vstup zakázán

03403 PROSÍM, UDRŽUJTE NA ZAØÍZENÍ POØÁDEK A ÈISTOTU!

03379

02807

WC

WC 03085

Cena 10.50 Kč 16.50 Kč 12.50 Kč 18.50 Kč

02669

WC 03215

Tyto tabulky Vám také rádi vyrobíme v jiném barevném provedení E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

13


Fotoluminiscenční Fotoluminiscenční tabulky zajišťují rychlou orientaci v případě požáru nebo přerušení dodávky elektrické energie. Tyto tabulky jsou nezbytně nutné k označení únikových východů, hasicích prostředků atd. Značení nabízíme jako samolepící fólii nebo plastovou tabulku. Podle N.V. 11/2002 Sb. musí být značky určené k označení směru evakuace viditelné i při přerušení dodávky elektrické energie.

200 x 100 mm

TÁHNOUT PULL

Materiál Samolepka i Plast Samolepka i Plast Samolepka i Plast Samolepka i Plast Samolepka i Plast Samolepka

Rozměr 100 x 200 mm 150 x 300 mm 150 x 150 mm 100 x 150 mm 75 x 200 mm 50 x 200 mm

Plast Samolepka Samolepka Samolepka i Plast

50 x 150 mm 80 x 150 mm 100x100 mm 200 x 80 mm

Cena 45.80 Kč 75.70 Kč 50.90 Kč 47.50 Kč 44.00 Kč 33.80 Kč 33.90 Kč 33.80 Kč 33.80 Kč 44.00 Kč

TÁHNOUT PULL

Tloušťka: samolepka - 0,8 mm, plastová tabulka - 1 mm 00097

00098

00147

00099

00148

03196

00121

00471

03195

00349

Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr materiálu v objednávce připište před kód písmeno P - plast nebo F - fólie + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. P12345). Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód tabulky a upřesněte, zda požadujete plastovou tabulku nebo samolepící fólii. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat.

01110

00122

02642

02640

TLAÈIT PUSH

TLAÈIT PUSH

02644

02643

Lakový tisk

00146

00472

00137

100 x 100 mm

00479

00478

00490

00480

Lakový tisk je novinkou na trhu. Jde o nezcizitelné fotoluminiscenční značení, které je ideální pro prostory, kde hrozí krádeže bezpečnostního značení (bytové domy, školy, veřejné instituce). Tabulka se nanáší na zeď. Ponoříte ji na pár sekund do vody a poté ji přenesete pomocí podkladového papíru přímo na stěnu. Po zaschnutí ji přetřete lakem. Materiál Lakový tisk

Rozměr 100 x 200 mm

Cena 51.80 Kč

150 x 100 mm

AluGlow - hliníkové 00014

00015

00138

00342

150 x 150 mm

00060

00061

00192

EVAKUAÈNÍ VÝTAH

00185

03892

03902

EXIT EXIT 00152

01082

200 x 80 mm 01402

03289

03900

03904

00134

00072

03896

03898

00385

Technické parametry Materiál: PVC plast, fólie - fotoluminiscenční Potisk: barva s vysokou přilnavostí a plasticitou, odolná proti UV záření Svítivost: 100 mcd/m po 10-ti minutách, což je 4x násobek požadovaných hodnost normou DIN 67 510. Životnost: minimálně 15 let, Záruka: 10 let Toto značení odpovídá N.V. č. 11/2002 Sb.

150 x 100 mm

01084

01083

150 x 80 mm

300 x

200

x 100

00681

01152

00019

10 minut

30 minut

60 minut

Podle ČSN ISO 17391 čl. 5.5 skupina A

20 mcd

8 mcd

4 mcd

100 mcd

33 mcd

21 mcd

Cena: 53.90 Kč

00026

Cena: 55.10 Kč

Cena: 22.80 Kč

m

150

x 150

mm

13 m 18 m

Cena: 47.50 Kč Podlahová šipka kruhová fotolumino jas 210 mcd/m2, dosvit: 2.200 minut průměr: Ø 200 mm, odolná, protiskluzová

02711

Podlahová šipka malá fotolumino protiskluzová úprava, vhodné i na stěny rozměr: 60 x 60 mm 00144

150 m

mm

Bílá páska na schody fotolumino protiskluzová úprava, dosvit: 720 minut rozměr. 25 x 1000 mm

Podlahová šipka velká fotolumino protiskluzová úprava, vysoká odolnost rozměr: 150 x 150 mm

00189

Cena 92.30 Kč

01094

Šrafovaná páska na schody fotolumino protiskluzová úprava, svítivost 100 mcd rozměr: 25 x 1000 mm

00042

00025

Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

m

15 m

Čas dosvitu

14

150 m

10 m

00133

00041

Rozměr 150 x 200 mm

01085 300 x

Porovnání parametrů svítivosti podle normy ČSN ISO 17391

GlowStar GLS 100

01461

00194

150 x 50 mm

03291

Materiál Aluten

00193

200 x 50 mm 00571

01081

01107

200 x 75 mm 01080

Fotoluminiscenční značení na tabulce z hliníkové slitiny tl. 0,8 mm. Tabulky AluGlow ihned po nasvícení intezivně svítí po celou noc. Tabulky splňují také vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb platnou od 1.7.2008.

Cena: 98.00 Kč Trojúhelníky na schody fotolumino označení prvního a posledního schodu rozměr: 60 x 60 mm - set 4 kusy

02374

Cena: 39.00 Kč

E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

15


Tlakové láhve

Chemické látky

Označení obalu chemických látek je povinné podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění. Samolepky je nutno umístit přímo na nádoby s chemickými látkámi. Označen musí být každý obal nebo zásobník obsahující chemickou látkou s nepříznivými vlastnostmi na lidský organismus. Obal musí být označen na první pohled viditelnou samolepkou oranžové barvy. Značení provádí výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné.

Toto označení musí být použito všude tam, kde se používají, skladují nebo přepravují tlakové nádoby. Značení je provedeno podle normy ČSN 01 8014. Jedná se o prakticky všechny láhve ve kterých se v průmyslu dopravují plyny. Musí být označen druh plynu a maximální počet skladovaných lahví. Ve skladu navíc označení PRÁZDNÉ-PLNÉ láhve. Používají se například pro vyznačení prostoru určeného pro tlakové lahve, např. manipulační plochy, klece. Tabulky je vhodné doplnit informaci o zákazu používání hořlavých látek, umístění hasícího přístroje nebo nebezpečí výbuchu.

ARGON

DUSÍK

00409

00405

00415

VODÍK

TLAKOVÉ LÁHVE CO2

00407

01079

00411

00414

210 x 297 mm 00537

00538

00561

00562

00563

00564

00565

00566

00567

MAXIMÁLNÍ POÈET ULOŽENÝCH LAHVÍ ......... ks

Fólie, 3.90 Kč PRÁZDNÉ

00899

00568

00569

00570

02779

02780

Bezpečnostní klasifikace je zařazení nebezpečné chemické látky nebo přípravku podle nebezpečných vlastností. Jedna látka může být zařazena i ve více skupinách. Upravuje vyhláška č. 232/2004 Sb., na základě zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v plném znění.

CO2

DUSÍK KYSLÍK

02414

02400

02404

OXID UHLIÈITÝ

VZDUCH

02406

02412

MIX 02410

ACETYLÉN

ARGON

OXID DUSNÝ

02408

02402

03890

SKLAD MATERIÁLU

.........................

.........................

03140

00609

02671

SKLAD ¡ HORLAVIN Za bezpeènost a poøádek zodpovídá:

SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLU°

.........................

.........................

02702

01255

SKLAD TECHNICKÝCH PLYNU° Za bezpeènost a poøádek zodpovídá:

SKLAD ¡ HORLAVÝCH KAPALIN

.........................

.........................

02381

Cena 8.30 Kč 3.90 Kč

Rozměr 90 x 190 mm 90 x 190 mm

Cena 12.50 Kč 18.50 Kč

00573 NOSNOST BUÒKY

kg

POÈET BUÒEK VE SLOUPCI

00321 01209

SKLAD SKLAD PALET ¡ NÁRADÍ ............................

Za bezpeènost a poøádek zodpovídá: ............................

03134

Materiál Samolepka Plast Plast Samolepka + Plast Aluplast

Rozměr 210 x 297 mm 210 x 297 mm 150 x 105 mm 95 x 45 mm 210 x 297 mm

Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

Cena 34.50 Kč 39.50 Kč 14.90 Kč 9.60 Kč 79.50 Kč

STANOVIŠTÌ SVÁØECÍ SOUPRAVY

TLAKOVÉ LÁHVE

TLAKOVÉ LÁHVE

SVÁØECÍ SOUPRAVA

00621

00413

03260

00619

S INERTNÍMI PLYNY

Rozměr 150 x 200 mm 150 x 200 mm 210 x 297 mm 210 x 297 mm

Cena 14.90 Kč 14.90 Kč 18.90 Kč 59.50 Kč

00436

BIO ODPAD

PAPÍR

02808

02066

PLASTY

RECYKLOVATELNÉ PLASTY

02067

02999

SKLO

SMÍŠENÝ ODPAD

02068

02559

Tříděný odpad Označení tříděného odpadu se používá v místech určených pro uložení příslušného druhu odpadu - pytle, koše, kontejnery. Pokud potřebujete tabulku s jiným popisem, rádi Vám ji vyrobíme za shodnou cenu. Více informací najdete na straně 25. Materiál Samolepka Plast

Rozměr 100 x 290 mm 100 x 290 mm

Cena 31.00 Kč 37.00 Kč

Dravci na okna

Sklady Podle N.V. č. 101/2005 Sb. musí být každý regál označen nosností a ve skladu vyznačena nosnost podlahy. Na tabulkách pro označení skladů a technickým místností je místo pro vepsání zodpovědné osoby za příslušný sklad nebo prostor. Pokud potřebujete tabulku s vlastním textem, rádi Vám ji vyrobíme. Více informací na straně 25.

01197

POZOR !

Materiál A5 Plast A5 Samoleka A4 Plast i Samolepka Aluplast

02784

Tabulky a samolepky pro označení různých plynů. Vyrábíme jako plastové tabulky nebo samolepící fólie. Tabulky je vhodné doplnit informacemi o umístění hasícího přístroje, telefonními čísly pro přivolání první pomoci atd. Pokud potřebujete tabulku s jiným textem nebo v jiné barevné kombinaci, rádi Vám ji vyrobíme. Více informací o tabulkách na zakázku na straně 25.

REGÁL è.

02709

16

Materiál Rozměr Samolepka 105 x 148 mm Samolepka - symbol 50 x 50 mm

Za bezpeènost a poøádek zodpovídá:

Za bezpeènost a poøádek zodpovídá:

01246

02783

Označení plynů

Za bezpeènost a poøádek zodpovídá:

Za bezpeènost a poøádek zodpovídá:

02782

Materiál Samolepka Plast

ROZVODNA ELEKTRICKÉ ENERGIE Za bezpeènost a poøádek zodpovídá:

02781

PLNÉ

01198

03018

00523

03017

03016

03093

Siluety dravců na okenní tabulky nebo skla, do kterých naráží ptactvo. Podle statistik ročně umírá vysoké množství ptáků právě v důsledku neoznačených skleněných výplní. Inverzní samolepka se lepí přímo na vnitřní stranu skleněné výplně. Materiál Rozměr Samolepka černá 2 dravci 166 x 404 mm

Cena 56.00 Kč

Samolepka obrázková

54.00 Kč

210 x 297 mm

Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr materiálu v objednávce připište před kód písmeno P - plast, F - fólie, L - aluplast + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. P12345). Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód tabulky a upřesněte, zda požadujete plastovou tabulku nebo samolepící fólii. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat. E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

17


ADR značení

2

02943

02942

02940

02981

02980

02979

02978

02970

02961

RADIOACTIVE

RADIOACTIVE I

RADIOACTIVE II

RADIOACTIVE III

Contents ________________Obsah Activity_______________Aktivita

Contents ________________Obsah Activity_______________Aktivita

Contents ________________Obsah Activity_______________Aktivita

5.2

7

7

7

7

02954

02946

02938

02945

02944

02948

02951

02975

02969

1.4

1.5

1.6

8

1

1

1

1

02976

02952

02973

02984

02958

02956

02985

Dopravní značení

01965

01969

01963

cena od: 51.50 Kč

210 x 210 mm

210 x 297 mm

cena od: 34.50 Kč

5

10 km

15 km

20 km

02037

02200

02202

02204

3,2

STOP

01967

02206

02208

18

20 km

60 km

03703

03710

80 km

110

03714

03719

km

03311

Cena: 249.00 Kč

Od 1.11.2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů, dle které motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami s černým nápisem „A“. Velikost značení je: 300 x 400 mm. Ceny: Fólie - 98.00 Kč Plast - 138.00 Kč Aluten - 245.00 Kč

Po vi n

01890

03889

Výstražné hliníkové tabule pro tahače reflexní třída 2. rozměr: 565 x 132 mm prodej v sadě 2 ks

Výstražné hliníkové tabule pro přívěsy reflexní třída 2. rozměr: 565 x 196 mm prodej v sadě 2 ks

A

oc pom l. í n e v Pr r a zu ú i ř m p ude pro

Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

01433

00329

PØENOSNÝ HASICÍ PØÍSTROJ

01284

00510

NEHAS VODOU ANI PÌNOVÝMI PØÍSTROJI!

00388

00315

ZÁKAZ KOUØENÍ NO SMOKING

00352

Značení podle zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění

Hlavní uzávěry a vypínače

14.90 Kč VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEÈNO PØIBLIŽOVAT SE K EL. ZAØÍZENÍM!

ZAØÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVÌØENÝ PRACOVNÍK

HLAVNÍ VYPÍNAÈ

.........................

00313

01560

9.60 Kč

9.60 Kč

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce. Tato povinnost je dále upřesněna v § 11 vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb., kde je stanoveno, že musí být označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů a uzávěry rozvodů ústředního topení. Na tyto místa je vhodné přidat i doplňující tabulky s informacemi o poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem atd. 18.90 Kč

01223

00327

03286

9.60 Kč

16.00 Kč

00815

9.60 Kč

m

Retroreflexní samolepka, průměr 200 mm. Vozidla kategorií podle vyhlášky 341/2002 Sb., v platném znění M2, M3, N2, N3, O, OT, S s výjimkou čelně nesených strojů kategorie SN a jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče pracovních adaptérů musí mít na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině vyznačenu nejvyšší povolenou rychlost. Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN EN 12899-1. Reflexní třída 1. Značení je podle směrnice EHK 48. Nabízíme tyto rychlosti: 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120 Cena: 29.00 Kč

Cena: 319.00 Kč

00081

01579

km

Retroreflexní značení

03310

H

42.50 Kč

Cena 6.50 Kč 39.50 Kč

Tabulky pro dopravní značení se používají ve skladech, na parkovištích atd. Značení vyrábíme na plastové nebo hliníkové tabulce nebo samolepící fólii. Pokud potřebujete tabulku s odlišným textem nebo údajem, rádi Vám ji na zakázku vyrobíme. Více informací naleznete na straně 25.

00594

297 x 420 mm

Rozměr 100 x 100 mm 200 x 200 mm

01883

Požární tabulky z fotoluminiscenčního materiálu nabízíme na straně 11.

210 x 80 mm

Materiál Samolepka Plast

7

37 x 105 mm

02950

4

H S

PO VI N

CRITICALY SAFETY INDEX

02638

8.90 Kč

00082

N

FISSILE

Transport index Pøepravní index

03885

03261

210 x 297 mm

2

POŽÁRNÍ NÁØADÍ

75 x 150 mm

2

É

5.2

03220

KOUØOVÁ KLAPKA

HLAVNÍ VYPÍNAÈ JEØÁBU

00382

POZOR ELEKTRICKÉ ZAØÍZENÍ

00477

00331

00311

9.60 Kč

00317

3.40 Kč 52 x 74 mm

6

37 x 105 mm

4

00423

00319

50 x 150 mm

4

148 x 210 mm

4

75 x 105 mm

3

210 x 297 mm

3

Z

105 x 150 mm

2

O OHLAŠOVNA POŽÁRU

Zákon o požární ochraně, stanovuje povinnost označovat pracoviště a ostatní místa bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy ní é ár ov a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to ž h Po lac ice včetně míst, na kterých se nachází věcné p rn prostředky požární ochrany a požárně po mě s bezpečnostní zařízení. Další značení vyrábíme na zakázku, info str. 25.

34.50 Kč

16.00 Kč 148 x 210 mm

2

Požární tabulky

150 x 150 mm

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Je nutné označit náklad, který obsahuje látky hořlavé, žíravé, výbušné a další. Podmínky přepravy nebezpečného zboží silničními vozidly stanovuje zákon č. 111/1994 Sb., v platném znění a prováděcí předpis.

9.60 Kč POZOR! NAPÌTÍ 230 V POUŽITÍ JEN PRO HOLÍCÍ STROJEK

01149

Značení potrubí Označení potrubí dle ČSN 13 0072. Umisťuje se ve vzdálenosti 150 až 500 mm od strojního zařízení, potrubních křižovatek potrubních mostů, před a za překážkami nebo stěnami, kterými potrubí prochází. Na rovném potrubí se označuje potrubí na nezbytně nutných místech nebo pravidelně ve vzdálenostech 5 až 10 m (platí pro pruhy a pásky). Barevné označení potrubí se doplňuje nápisy, které uvádějí název provozní tekutiny. Další varianty na www.e-safetyshop.eu

VODA VODA

PLYN

02059

02086

PÁRA PÁRA 02388

Barva štítku: zelená: voda šedá: vodní pára modrá: vzduch

PLYN 02887

VZDUCH HCUDZV VZDUCH 02061

02485

Materiál Samolepka Samolepka Samolepka Plast

žlutá: hořlavé a nehořlavé plyny fialová: kyseliny, zásady hnědá: hořlavé a nehořlavé tekutiny Rozměr 30 x 100 mm 50 x 170 mm 80 x 290 mm 80 x 290 mm

E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

Cena 4.80 Kč 10.50 Kč 20.50 Kč 25.00 Kč

19


Hliníkové tabulky

Cedule “Pozor pes”

Tyto tabulky jsou vyrobeny z kvalitní hliníkové slitiny o tloušťce 0,8 mm. Tabulka je vysoce odolná proti korozi a její životnost je minimálně 10 let. Tabulky jsou odolnější proti mechanickému poškození a barva vydrží desetinásobně déle než u klasické tabulky. Tabulky mají předvrtané dírky v rozích, pro jejich snadné připevnění. Tabulky jsou tištěny sítotiskem.

Hliníkové tabulky (aluten) pro bezpečnostní označení pozemků, na kterých se pohybuje pes. K dispozici jsou téměr všechny rasy. Cedule je vyrobena z hliníkové slitiny tl. 0,8 mm.

Výroba hliníkových tabulek na zakázku - informace str. 25.

00203

00204

00199

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN

00197

00202

00206

NEBEZPEÈÍ ÚRAZU PÁDEM NEBO POHYBEM ZÁVÌSNÉHO PØEDMÌTU

00219

00218

00416

ZÁKAZ KOUØENÍ V CELÉ BUDOVÌ

ZÁKAZ MANIPULACE S ELEKTRICKÝM ZAØÍZENÍM

00205

00200

00201

ZÁKAZ VSTUPU SE PSY

00195

00235

00236

NEHAS VODOU ANI PÌNOVÝMI PØÍSTROJI

ZÁKAZ SPOUŠTÌNÍ MOTORÙ V UZAVØENÉ GARÁŽI

NEBEZPEÈÍ POŽÁRU

NEBEZPEÈÍ STYKU S JEDOVATÝMI LÁTKAMI

00198

00207

00212

00215

NEBEZPEÈÍ VÝBUCHU ZÓNA 1

NEBEZPEÈÍ VÝBUCHU ZÓNA 2

03369

03370

00217

ZÁKAZ VSTUPU

01309

01380

01401

01437

01379

01504

01503

01441

01399

01439

01438

01395

01381

01400

01344

01540

01377

01440

01321

01389

01397

01396

01498

01369

01398

01308

01310

01320

01295

NEBEZPEÈNÉ NEVIDITELNÉ ZÁØENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU

00208

00220

01186

00211

00210

? 01442

POZOR - VOZÍKY

LASEROVÉ ZÁØENÍ

POZOR NÍZKÝ PRÙØEZ

VYSOKÉ NAPÌTÍ ŽIVOTU NEBEZPEÈNO

POZOR ELEKTRICKÉ ZAØÍZENÍ

00213

00221

00214

00209

00216

00440

00509

01104

PRACUJ V OCHRANNÉ PØILBÌ

PRACUJ V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH NEBO S OBLIÈEJOVÝM ŠTÍTEM

POUŽÍVEJ CHRÁNIÈE SLUCHU

POUŽÍVEJ OCHRANNÉ RUKAVICE

VSTUP JEN V OCHRANNÉ PØILBÌ

VYPNI V NEBEZPEÈÍ

VYMEZENÝ PROSTOR MUSÍ ZÙSTAT VŽDY VOLNÝ

PØED ODCHODEM VYPNI PROUD

00229

00231

00228

00227

00230

00222

00224

00226

HLAVNÍ VYPÍNAÈ JEØÁBU

37

HLAVNÍ VYPÍNAÈ

..............................

00343

00344

00225

ACETYLÉN

TLAKOVÉ LÁHVE

KYSLÍK

00232

00345

00234

MIMO PROVOZ HASICÍ PØÍSTROJ

00459

00341

20

Rozměr 150 x 200 mm

Cena 88.00 Kč

Materiál Aluten

Rozměr 150 x 200 mm

Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

Rozměr 150 x 200 mm 150 x 200 mm

Cena 59.00 Kč 99.00 Kč

ZA POØÁDEK A BEZPEÈNOST ZODPOVÍDÁ

ZA SEØÍZENÍ STROJE ZODPOVÍDÁ

...........................

........................

03974

03972

Materiál Samolepka Plast Aluplast

VAŠE AUTO NENÍ TREZOR

ZA ODLOŽENÉ VÌCI MIMO VYHRANENÁ MÍSTA, NERUÈÍME!

Vlastní text

03971

03973

03975

Rozměr 210 x 297 mm 210 x 297 mm 210 x 297 mm

Cena 34.50 Kč 39.50 Kč 79.50 Kč

01256

Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla.

Cena 49.80 Kč

Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód alutenové tabulky. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat.

00595

Materiál Aluplast

Materiál Aluten Aluten vlastní foto

Textové tabulky

POZOR!

Čísla popisná a orientační Označování domů je určeno k navigaci návštěvníků a poštovních služeb a k evidenci domů veřejnou správou. Materiál: hliník 0,8 mm + fólie. Na zakázku Vám vyrobíme značení podle Vašich představ. Více informací o zakázkové výrobě naleznete na straně 25.

03122

Chtěli byste mít na tabulce svého vlastního psa? Stačí, když nám pošlete fotografii v dobrém rozlišení na e-mail: vyroba@e-bozp.cz Do jednoho týdne Vám tabulku vyrobíme.

E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

21


Hotely a restaurace

Tiskopisy Některé tiskopisy přímo předepisují předpisy. Například Kniha úrazů, Požární kniha a další. Požadované záznamy je vždy lépe pořizovat do tiskopisů, jen tak lze zaručit, že záznam bude obsahovat předepsané náležitosti a považován za platný.

Bezpečnostní tabulky a samolepky pro označení prostor a místností v hotelích a restauracích. Vyrábíme plastové tabulky a samolepící fólie. Pokud potřebujete tabulku s odlišným textem, rádi Vám ji vyrobíme. Více informací na straně 25.

Restaurace WC Muži WC Ženy WC Muži i Ženy Vstup pouze pro personál Prosím, zavírejte dveře Děkujeme, že zde nekouříte Děkujeme, že zhasínáte

02531 01990 01996 02001 03430 03846 02607 03350

Bezpečnostní pokyny pro hotelové hosty na pokoje. Tabulka nebo samolepka 39.50 Kč

Materiál Rozměr Samolepka 70 x 200 mm Samolepka - symbol 90 x 90 mm

03109

03269

03265

03273

Cena 19.50 Kč 15.00 Kč

03107

Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr barvy samolepky, připište do objednávky barvu: CE - červená, MO - modrá, ZE - zelená MP - modrá průhledná, BP - žlutá průhledná + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. MO12345). Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód tabulky a upřesněte jakou požadujete barvu. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat. Výběr barvy provedete jednoduše přímo na e-shopu.

Kód 00806 00807 00808 00850 00844 00842 00849 00846 00809 00852 00810 00812 00848 00847 00845 00878 00813 00814 00851

Název tiskopisu Velikost Deník drobných poranění A5 Deník kontrol BOZP A4 Deník zdvihacího zařízení A4 Dodací list A5 Dodací list A6 Kniha jízd firemního vozidla 4,5 x 10,5 cm Kniha jízd osobním firemním vozidlem 1/3 A4 Kniha příchodů a odchodů A4 Kniha úrazů A4 Kniha úrazů a poranění OP 229 A4 Požární kniha A4 Provozní deník kotelny A4 Provozní deník plynové kotelny A4 Provozní deník stroje A4 Stavební deník OP 268 A4 Univerzální kniha jízd A5 Zápisník bezpečnosti práce A6 Zápisník bezpečnosti práce pro studenty s odbornou praxí A6 Zápisník bezpečnosti práce zaměstnance A5

KOUØENÍ ZAKÁZÁNO

02110

STAVEBNÌ ODDÌLENÉ PROSTORY PRO KUØÁKY A NEKUØÁKY

03201

Cena 16.00 Kč 39.50 Kč 88.00 Kč 125.00 Kč

02175

Nové bezpečnostní tabulky musí být připevněny na viditelném místě u vchodu do každé restaurace. Od 1.7.2010 musí být všechny restaurace, zařízení společného stravování označeny novými tabulkami. Restaurace musí být viditelně označeny u vstupu, a to dle typu zařízení: kuřácké, nekuřácké nebo se stavebně oddělenými prostory ke kouření. Jednotlivé vyhrazené prostory uvnitř musí být také označeny.

Označení podlaží 03165

Materiál Samolepka Plast Aluplast Fotoluminisceční

22

02903

Rozměr 200 x 150 mm 200 x 150 mm 200 x 150 mm 200 x 150 mm

Cena 59.00 Kč 59.50 Kč 99.00 Kč 125.00 Kč

Podle VYHLÁŠKY č. 23/2008 Sb. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb musí být podle §17 (4). Schodiště ve stavbách pro ubytování s více než třemi nadzemními podlažími nebo s třemi a více podzemními podlažími musí být označeno u vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny "NP" nebo podzemního podlaží doplněného písmeny "PP". Můžete objednat jeden kus nebo celý set pro všechna podlaží, také jako fotoluminiscenční. Jiná barva tabulky je možná na přání.

Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

02818

Podle předpisů musí být ve výrobních prostorách a skladech vyznačeny komunikace, skladovací plochy. Velmi efektivním a levným řešením je značkovací vozík. Vozík je vhodný na tvorbu značení ve skladech, v halách nebo na parkovištích. Šířku pruhu lze nastavit na 2-12 cm. Vytváření pruhů je velmi snadné, produktivní a zvládne ho každý. Za hodinu lze vytvořit až 600 m čar. Barva přilne prakticky ke každému nemastnému povrchu. Vozík nabízíme buď samostatně ke koupi nebo k zapůjčení. Při zapůjčení je nutné složit vratnou zálohu 3000,- Kč. Při zapůjčení se jen účtuje doba, na kterou je vozík zapůjčen. Do půjčovní doby se nepočítá případná cesta PPL přepravní službou. Po vyúčtování podle zapůjčených dnů a navrácení vozíku Vám zálohu vrátíme.

Zboží Vozík k zakoupení Záloha na zapůjčení Půjčovné 1 den Sprej

130 x 160 mm

KOUØENÍ POVOLENO KOUØENÍ VÁŽNÌ ŠKODÍ VÁM I LIDEM VE VAŠEM OKOLÍ

Rozměr 148 x 210 mm 210 x 297 mm 150 x 200 mm 297 x 210 mm

Cena 53.10 Kč 37.90 Kč 48.40 Kč 29.00 Kč 33,90 Kč 21.80 Kč 26.00 Kč 41.20 Kč 37.90 Kč 17.60 Kč 42.80 Kč 37.90 Kč 40.00 Kč 25.50 Kč 93.80 Kč 37.10 Kč 13.30 Kč 13.30 Kč 18.20 Kč

Čtyřkolový vozík na tvorbu značení

Kouření v restauracích a veřejných prostorech Materiál Samolepka Plast Aluten Aluten

Obsah 20 stran 100 stran 52 listů 100 listů 100 listů 30 stran 32 listů 32 listů 100 listů 10 stran 48 listů 100 stran 28 stran 22 listů 53 listů 32 listů 32 stran 32 stran 20 stran

29.00 Kč

01837

Karta první pomoci, na které naleznete důležité postupy pro zvládnutí předlékařské pomoci.

Cena 4125.00 Kč 3000.00 Kč 290.00 Kč 219.00 Kč 16.00 Kč

9.60 Kč

03262

00601

Symbol vozíčkáře pro označení bezbariérových budov, toalet, zdvihacích ploch atd.

Zdravotnický kříž pro označení lékárniček a míst se zdravotnickými prostředky.

Můžete si u nás zakoupit také speciální značkovací spreje v barvách: bílá, žlutá, červená, oranžová. Sprej o obsahu 500 ml vystačí na 150-200 m čar šíře 5 cm, podle druhu povrchu. Barva je dobře přilnavá a otěruvzdorná. 02924

18.90 Kč

29.00 Kč SPOTØEBIÈ POVOLEN Název spotøebièù

Za bezpeèný provoz zodpovídá:

.................

00540

Podle ČSN EN 50110-1 00403 Pro každé elektrické Do tabulky lze zařízení musí být určena osoba, která je vepsat další za něj odpovědná. telefonní čísla.

E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

9.60 Kč 100 x 150 mm

03869 03874 03879 02511 02516 02521 02526 02609 03834

210 x 297 mm

Tlačit Vchod Východ Otevřeno Zavřeno Internet Telefon Šatna Ženy Šatna Muži

Vstup pouze pro personál

130 x 160 mm

i

02606 02608 02506 03820 03825 03851 02505 03856 03861

SKLAD

84 x 84 mm

Archív Dílna Informace Kancelář Nevstupovat Personál Recepce Sklad Táhnout

Kancelář

RECEPCE

125 x 125 mm

INFORMACE

EVAKUAÈNÍ VÝTAH

01509

Povinné značení podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. a č. 23/2008 Sb.

23


e èn Be zp

ostní

RU

p o ky

ny p

ON ÈNÍH

ÁØA

Bezpečnostní pokyny

a: èit zd svìd ci ík pøe u prá , dìno covn vána ra vá p ro í p praco s dce o e mu ny pro

Bezpečnostní pokyny k obsluze musí být vyvěšeny u dřevoobráběcích strojů a pracovních jam. U ostatních zařízení jsou doporučeny, neboť obsahují ustanovení bezpečnostních předpisů pro obsluhu, analyzovaná rizika a lze je použít i pro zaškolení na pracovišti. Bezpečnostní pokyny ve formě tabulek jsou trvanlivé a výrazně ovlivňují povědomí pracovníků o BOZP.

hla dí s urèe jsou náøa jsou opit, itím ùcky í uch použ í pom náøad covn Pøed tøeba a pra

1

e je u stroje . jso ta, kd dí, ná apod á mís pù. klínù e y a jin ìní. ásad ísek a otø lových uvoln tø jeti, n ù, oce proti ík y lè n Ruko oškození, ù y 2 zajištì íkù, d osob bez p jsou ytují rùbojn èù, p kojeti evysk se n , seká y a ru palic ásad riálu adiv, mate 3 N kl o y h ch né é plo váva pù. dky. Údern hlin a otøe zpraco i prostøe 4 odletuchranným o bez tr ého o øazen možn zranìní být vy užití u h u ti kr ro musí ého po dím: 5 V o ránìné p náøa tovn mu a èním zené jich opì nech øí ru d s a je ci t n hlási ipula žnost Náøa

Obrábění dřeva Pásová bruska Čepovačka Dlabačka Profilovací frézka Svislá frézka Hoblovka - vodorovná frézka Motorová pila benzínová Motorová pila elektrická Pila omítací Pásová pila Rámová pila Pila rozmítací Kotoučová stolní pila Pila zkracovací Stojanová bruska Stojanová vrtačka

01015 03327 03326 03328 02272 01009 03324 03325 03323 02183 02185 03322 01010 03329 00920 00926

Manipulační a zdvihací zařízení Automobilový zvedák 02372 Dopravník 03586 Manipulace s jeřábem 02321 Nabíjení akumulátorů 00984 VZV motorový vozík 02030 Ruční paletový vozík 02054 Elektrický vrátek 03767 Kuchyně Kuchyně Nářezový stroj Škrabka na brambory

02285 02974 02968

Hygiena v kuchyních - HACCP tabulky

Svařování a tlakové láhve Pálící stroj - pantograf Svařování obloukem Svařování plamenem Tlakové láhve

01777 00922 00924 02287

Nářadí Práce na žebříku Ruční elektrické nářadí Ruční nářadí

00985 00915 00917

Obrábění kovů Svislá frézka Vodorovná frézka Hoblovka Obráběcí linka Obrážečka Ruční bruska Kotoučová pila Pásová pila Rámová pila Soustruh Stojanová bruska Stojanová vrtačka Vývrtávačka vodorovná Potřebujete vypracovat nové bezp. pokyny: info@e-bozp.cz

01020 01022 01769 01011 02556 01025 01017 01770 01035 01019 00920 00926 01023

Materiál Samolepka Plast

Tváření kovů Hydraulický lis Ohraňovací lis Hydraulické nůžky Pákové nůžky Tabulové nůžky Ohýbačka Rovnačka Zakružovačka

01773 01775 02237 01014 01021 02304 01018 01024

Stavebnictví Bednění Výkopové práce

02549 02548

Ostatní činnosti Drtička kabelů Kompresor Páračka kabelů Pracovní jámy

02420 03584 02418 01126

Rozměr 210 x 297 mm 210 x 297 mm

Cena 220.00 Kč 220.00 Kč 290.00 Kč 290.00 Kč 290.00 Kč 290.00 Kč 280.00 Kč 280.00 Kč 280.00 Kč 280.00 Kč

02690 02691 02692 02693 02694 02695 02676 02680 02681 02684 02682

Soustruh čelní Soustruh na dřevo Stroj dlabací Stroj pro srážení hran Stroj rybinovací Vrtačka stojanová Bruska dvoukotoučová Bruska válcová Frézka čepovací Frézka spodní Frézka modelářská FMA-U

280.00 Kč 280.00 Kč 280.00 Kč 280.00 Kč 280.00 Kč 280.00 Kč 280.00 Kč 280.00 Kč 280.00 Kč 280.00 Kč 360.00 Kč

Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr materiálu v objednávce připište před kód písmeno P - plast nebo F - fólie + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. P12345). Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód tabulky a upřesněte, zda požadujete plastovou tabulku nebo samolepící fólii. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat.

24

Všechny druhy připevňovacího materiálu jsme prověřili osobně a zároveň v provozu. Držák na prostorové tabulky Kovový držák pro označení únikových východů. 00151

Cena: 25.70 Kč

00188

Silikonový tmel Pro přilepení tabulek na stěnu do interiérů i exteriérů. 300 ml - 50 tabulek. Cena: 96.30 Kč

Cena 36.50 Kč 42.50 Kč

Profesionálně vypracované návody k obsluze a bezpečnosti: použití a funkční popis stroje či zařízení, pokyny pro montáž, instalaci a bezpečné zapojení, bezpečnostní pokyny pro provoz stroje či zařízení, bezpečnost obsluhy, pokyny pro provoz (seřízení stroje, montáž, výměna nástrojů apod.), informace o údržbě, opravách, servisu a bezpečné likvidaci odpadů, záznamy o provedených opravách a údržbě. V návodech můžete doplnit vlastní údaje o stroji. Název návodu Bruska čelní Bruska kotoučových pil Frézka protahovací Bruska na nože Bruska pásových pil Frézka srovnávací Pila frikční Pila okružní Pila pásová Pila zkracovací

Připevňovací materiál

Hoř. kapaliny a práce s plamenem Benzínová pájka 01006 Hořlavé kapaliny 01013 Sušící a vypalovací pec 02274 Používání sprejů 02558

Návody k obsluze zařízení Kód 02675 02677 02683 02678 02679 02685 02686 02687 02688 02689

Přehledné tabulky s vyznačením základních požadavků a podmínek pro minimalizaci nebezpečí a zamezení možné kontaminace. Vycházejí ze zásad HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Point) pro zařízení stravovacích služeb. Tabulky HACCP nabízíme v provedení samolepící voděodolné vynilové fólie A4. Název produktu Kód Sklad zeleniny a ovoce chladící 02842 Hrubá přípravna drůbeže 02840 Sklad brambor a kořenové zeleniny 02789 Čistá přípravna drůbeže 02841 Sklad studené kuchyně chladící 02740 Hrubá přípravna ovoce 02838 Sklad suchý 02741 Čistá přípravna ovoce 02839 Sklad cukrářských výrobků chladící 02742 Hrubá přípravna zeleniny 02730 Sklad drůbeže chladící 02743 Čistá přípravna zeleniny 02732 Sklad surovin mrazící 02744 Hrubá přípravna masa 02733 Sklad mléčných výrobků chladící 02745 Čistá přípravna masa 02734 Sklad uzenin chladící 02746 Studená kuchyně 02735 Ruční a strojní mytí nádobí 02747 Teplá kuchyně 02736 Sklad odpadu 02706 Sklad vajec chladící 02737 Materiál Rozměr Cena Vytloukárna vajec 02738 Samolepka 210 x 297 mm 59.00 Kč Sklad masa chladící 02739

Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

Polyuretanová páska Oboustranná páska vhodná do interiérů. Prodej v kotouči 15 m. 00184

Butylkaučuková oboustranná páska pro připevňování hliníkových tabulek

03356

Speciální šroubky a nástavec TORX Lze odšroubovat pouze pomocí nástavce "TORX 6,5". Sada 4 ks. 00175

Cena: 149.50 Kč

Cena: 3.90 Kč

Okamžité extrémně silné připevnění. Cena: 1 m - 23.00 Kč Ocelové hřebíky 16 mm dlouhé, které lze zatlouci i do betonu. Nabízíme v sadě 4 ks.

00174

Cena: 3.40 Kč

Zakázková výroba tabulek Nenašli jste v našem katalogu tabulku kterou potřebujete? Rádi Vám ji vyhotovíme na zakázku. Promyslete si, jak by mělo značení vypadat a pošlete nám poptávku na e-mail: vyroba@e-bozp.cz Do poptávky připište tyto důležité informace: rozměr, barvy, počet kusů a termín, kdy značení potřebujete. Do poptávky můžete přiložit i obrázek, fotografii nebo náčrt. Pokud máte specifické požadavky, kontaktujte nás na tel: 607 809 223 Materiál Fólie Plast Fólie Plast Aluten Aluten

Rozměr 210 x 297 mm 210 x 297 mm 148 x 210 mm 148 x 210 mm 150 x 200 mm 210 x 297 mm

Cena 34.50 Kč 39.50 Kč 16.00 Kč 22.00 Kč 88.00 Kč 125.00 Kč

Potřebujete okamžitou informaci o ceně? Kalkulačka na www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

Výroba potištěných pásek Nově Vám nabízíme službu potisku vinylových samolepících pásek. Na páskách je použito kvalitní akrylátové lepidlo. Více informací: 607 809 223 šíře a návin: 50 mm x 66 m minimální odběr: 108 ks předtisková příprava: ZDARMA

termín výroby: max. 3 týdny cena od: 89.00 Kč (cena se liší dle složitosti návrhu a počtu barev)

E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

25


Pásky a nátěry Protiskluzové pásky AntiSlip RX jsou vyráběny pro použití i v mechanicky velmi namáhaných prostorech. Jsou absolutně voděodolné, lepidlo o přilnavosti (25g/mm2) odstraňuje známý problém běžných pásek s odlepováním. Novinkou je provedení AQUA-SAFETY - průhledná fólie na mokré povrchy s drsností přizpůsobenou pro pohyb bosou nohou (na bazenéch, ve sprše, člunech apod.). Vzhledem k použitému materálu (karborundum) jehož vlastnosti se blíží diamantu, garantujeme u všech Protiskluzové pásky a plochy výrobků životnost a protisluzné vlastnosti nejméně 7 let. Pásky jsou s certifikátem zkušebny (podle DIN 51130 nejlepší výsledek, koef. skluzu R13) a zkoušené podle ČSN 74 4507. Označené druhy pásek lze odebírat i po metrech. Nabízíme možnost výroby jakéhokoliv tvaru a rozměru na zakázku. Více informací o zakázkové výrobě: Tel: 734 446 409. Podrobnější informace včetně informačního letáku naleznete na: www.e-safetyshop.eu v sekci protiskluzové pásky a nátěry.

03730

03732

03519

03530

Lepidlo EasyFix na utěsnění hran pásky Minimalizuje odlepení pásky od podlahy u vysoce namáhaných prostor.. 1 tuba vystačí na 35 metrů. Obsah 140 ml: 215.00 Kč

03729

1m: 39.00 Kč, kotouč 18m: 639.00 Kč

1 m: 85.00 Kč, kotouč 18 m: 1 499.00 Kč Protiskluzová páska fotoluminisceční šrafovaná Jas: 150 mcd Šířka: 50 mm

03728

03334

1 m: 29.00 Kč, kotouč 18 m: 529.00 Kč Protiskluzová transparentní fólie AQUA-SAFETY pro pohyb bosu nohou Rozměr: 200 mm x 400 mm

03735

00505

01193

Průhledný sprej

Makrostrukturální tekutina

Vytváří dokonalou protisluznou ochranu. obsah: 340g / 2,3m2 cena: 961,- Kč

Pro koupelny, sprchové kouty, venkovní dlaždice, schodiště. Ověřené řešení na letištích a bazénech v celém světě. Životnost úpravy až 15 let.

Antislip LR 1l / 10 m2

Protiskluzová páska šedá Šířka: 25 mm 01567

Výstražná páska High Quality Silná samolepící páska se zvýšenou životností. Rozměr: 33 m x 50 mm cena: 142,-Kč Vytyčovací PE páska Polyetylénová páska bez lepidla Rozměr: 200 m x 70 mm cena: 100,-Kč

00387

cena: 1458,- Kč

Cena za balení 6 ks: 109.00 Kč

Rozměr: 20 mm x 600 mm Cena za balení 6 ks: 179.00 Kč

Rozměr: 60 mm x 60 mm sada 4 kusy: 39,-Kč

Bezpečnostní stojan s upozornění na nebezpečí uklouznutí slouží k vymezení části plochy, která je právě vytřená nebo z jiného důvodu kluzká. Výhodou stojanu je snadná manipulace a dobrá viditelnost. MOŽNOST DODÁNÍ STOJANU I BEZ POTISKU NEBO S POTISKEM NA ZAKÁZKU. Cena: 239.00Kč

Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

00463

00120

Šrafované pásy - lévé a pravé Super Hi Quality - 5 let, značení vjezdů.Materiál: Trvanlivý vynil samolepící. Rozměr: pásy 1,5 m x 50 mm. cena: 56.50,-Kč Šrafované pásky - levé a pravé Klasická samolepící pro dočasné značení Rozměr: 66 m x 48 mm cena: 95,-Kč Vytyčovací PE páska Zákaz vstupu Rozměr: 500 m x 85 mm cena: 490,-Kč

Reflexní a fotoluminiscenční pásky

kotouč 18m: 683.00 Kč Fotoluminiscenční rohy na schody

00514

Výstražné pásky

00504

Protiskluzové pásky fotolumin. - 6 kusů Jas: 150 mcd

Rozměr: výška - 63 cm, šířka 21 - 30 cm

1l / 10 m2

01128

Vytyčovací PE páska Zákaz vstupu Rozměr: 200 m x 85 mm cena: 245,-Kč

1 ks: 59.00 Kč

02374

Bezpečnostní stojan na podlahu

26

01292

Protiskluzové pásky černé - 6 kusů Rozměr: 20 mm x 600 mm

00513

01578

obsah: 3,78 l / 8m2 cena: 1927,- Kč

3,78 l / 37m2 Pro kuchyně, bazény, na dlaždice i přírodní kámen. Barevně neovlivňuje povrch, po nanesení a vytvoří během 15 minut protiskluznou makrostrukturu a spláchne se vodou. Antislip LR 3,78 l / 37m2 cena: 3798,- Kč

Výstražné a vytyčovací bezpečnostní pásky je předepsáno použít všude tam, kde je potřeba označit překážku, nebo ohraničit nebezpečný prostor. Například je nařízeno šrafování vjezdů, ohraničení výkopů. Více info na www.e-bozp.cz

1 m: 85.00 Kč, kotouč 18 m: 1 499.00 Kč Protiskluzová páska transparentní AQUA-SAFETY pro pohyb bosou nohou Šířka: 50 mm

Protiskluzová páska Hazard šrafovaná žluto-šedá Šířka: 50 mm 02753

03125

Makrostrukturální tekutina

Šířka: 50 mm

Protiskluzová páska černá Šířka: 50 mm 1 m: 29.00Kč, kotouč 18 m: 529.00Kč Šířka: 25 mm 1 m: 19.00Kč, kotouč 18 m: 349.00Kč

Šedý nátěr - průmyslový

01289

Protiskluzová páska Hazard bílo-červená Šířka: 50 mm 1 m: 29.00 Kč, kotouč 18 m: 529.00 Kč Šířka: 25 mm 1 m: 19.00Kč, kotouč 18 m: 349.00Kč

Trvalé řešení problému kluzkých podlah, keramických dlaždic i dlaždic z umělého a přírodního kamene. Protiskluzové úpravy pomocí makrostrukturální tekutiny Antislip LR mají dlouhou životnost a odolnost vůči oděru. Jejich použití je možné téměř kdekoliv. Podrobnější informace o produktech naleznete na: www.e-safetyshop.eu

Protiskluzová páska fotoluminiscenční Jas: 150 mcd

Protiskluzová páska Hazard černo-žlutá Šířka: 50 mm 1 m: 29.00 Kč, kotouč 18 m: 529.00 Kč Šířka: 25 mm 1 m: 19.00 Kč, kotouč 18 m: 349.00 Kč

Protiskluzové nátěry

01196

Retroreflexní šrafovaná páska Třída odrazivosti 2. Rozměr: 9 m x 140 mm cena 1 metr: 160,-Kč

02712

02710

FTL pásy - levé a pravé Pro značení únikových cest na chodbách. Šíře: 50 mm cena 1 metr: 59,-Kč Reflexní fotoluminiscenční páska. Ve dne svítí odraženým světlem, v noci světélkuje. Šířka: 50 mm cena: 96,-Kč/ bm

První a poslední stupeň schodiště musí být ve stavbách pro výrobu a skladování rozlišitelný od okolní podahy. (n.v. 101/2005 Sb.). Výhodným a levným řešením jsou fotoluminiscenční rohy nebo pásky na schody. Tam, kde je na únikové cestě riziko střetu s překážkami je nutné použít šrafované značení. (n.v. 11/2002 Sb.). E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

27


Hasicí přístroje a požární ochrana

Lékárničky a autolékárničky

Množství a druhy hasicích přístrojů pro daný prostor stanoví požárně bezpečnostní řešení stavby (dříve technická zpráva požární ochrany). U vybraných druhů hasicích přístrojů Vám zašleme také doklad o kontrole podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., včetně kontrolního štítku a plomby spouštěcí armatury. V objednávce uveďte označení a adresu objektu, kde bude hasicí přístroj umístěn. Více informací o produktech najdete na www.e-safetyshop.eu.

HLINÍKOVÉ LÉKÁRNIČKY ALU-VIVA

Lékárničky jsou pro svůj exceletní vzhled a vysokou trvanlivost použitelné kdekoli (např. v kancelářích, administrativních prostorách, letištích, školách, také ve vlhkém prostředí). Oproti běžným lékárničkám mají řadu výhod, především v trvanlivosti a vzhledu.

PRÁŠKOVÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE

Ideální k použití v oblasti průmyslu, obchodu, energetiky, dopravy, služeb a v domácnosti (dílny, sklady, kotelny, obchodní domy, kanceláře, úřady, knihovny, archívy, školy, hotely, restaurace, nemocnice, rodinné domy, rekreační objekty, sklepy, garáže, dopravní prostředky apod.). Lze použít k hašení zařízení pod napětím max. do 1000 V.

Práškový 6 kg Univerzální hasicí přístroj. 01251 01841 (s kontrolou)

(34A/233B/C)

Lékárnička Alu-Viva se zásuvkami Závěsná uzamykatelná lékarnička s výsuvnými poličkami, které jsou pro lepší přehlednost označeny popisovatelným štítkem. Je vyrobena z kombinovaného materiálu hliník-houževnatý plast. Nepodléhá vlivům vlhkosti ani korozi. Lékárnička má 7 poliček. Rozměry:320 x 300 x 145 mm.. 01732 Cena: 398.00 Kč

Práškový 6 kg (34A/183B/C) Vhodný do rodinného domu – dle vyhlášky

698.40 Kč 739.00 Kč

01651 01838 (s kontrolou)

598.00 Kč 639.00 Kč

Od 1. 7. 2008 platí zcela nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanoví požadavky na vybavení hasicími přístroji u vybraných druhů novostaveb. Důležitá je přitom hasicí schopnost hasicího přístroje, nikoliv jejich počet. Např. rodinný dům (min. 34A), garáž (min. 183B) a další.

Práškový 4 kg (13A/70B/C) Vhodný do dílny, kotelny, chaty.

Práškový 2 kg (8A/55B/C) Vhodný do nákladního auta, v domácnosti.

01846 02575 (s kontrolou)

01146 01855 (s kontrolou)

519.00 Kč 559.00 Kč

Práškový 1 kg (21B/C) Vhodný do osobního auta, do kuchyně, do domácnosti. 01865

169.00 Kč

228.40 Kč 269.00 Kč

Závěsná lékárnička s poličkami, vhodná dílny i do administrativních či hotelových prostor. Přední sklo je průhledné, uvnitř jsou 2 poličky chráněné pružnou zábranou proti vypadnutí obsahu. Rozměry: 350 x 140 x 300 mm.

PLECHOVÁ LÉKÁRNIČKA

SNĚHOVÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE Ideální k hašení elektrických zařízení pod napětím (výpočetní střediska, telefonní ústředny, energetická centra) a požárů hořlavých plynů. Vhodné všude tam, kde by neměly zůstat zbytky hasební látky.

Sněhový 2 kg (21B/C) Vhodný do laboratoře, do prostoru s jemnou mechanikou a elektronickými přístroji.

01472

01471

2093.00 Kč

PĚNOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ

Vodní 9 l Vhodný pro stolárny, sklady, archívy.

1495.00 Kč 1535.00 Kč

01448 02628 (s kontrolou)

(13A)

PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY

Požární schránka na klíč Plastová krabička pro bezpečné uložení klíče od únikového východu. Dodáváno s montážním materiálem a samolepkou. Rozměry: 85 x 85 x 40 mm. 01737 68.00 Kč

Skříň na 6kg hasicí přístroj Skříň pro bezpečné uložení hasícího přístroje. Pod předrozbitým sklíčkem je uložen klíč pro odemknutí v případě potřeby. Rozměry: 26 x 26 x 59.5 cm 01612 849.00 Kč

Kouřový detektor Určeno k detekci vzniku požáru. Splňuje normu EN 14604, který odpovídá vyhlášce 23/2008 Sb. Povinné v novostavbách. 01208 199.00 Kč

Fotoluminiscenční požární značení Bezpečnostní tabulky pro značení technického vybavení požární ochrany.

Hlásič plynů Měřený plyn - zemní plyn, propan-butan, uhelný plyn. Vyhovuje normě CJ3057 11 a EN50291: 2001

Detektor a hlásič CO Detekuje nebezpečný smrtící plyn CO (oxid uhelnatý). CE podle normy EN 61000-63:2001+A11:2004 a EN50130-4; 1995 + A2:2003. Pro domácí použití. Spouštěcí koncentrace:150 +/- 50ppm CO. 449.00 Kč

28

449.00 Kč

Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

00659 - výbava do 10 osob na pracovišti 00660 - výbava nad 10 osob na pracovišti 01697 - pro školy v přírodě

385.00 Kč 596.00 Kč 1 128.00 Kč

Ledvinka první pomoci

Malá, skladná ledvinka obsahující vše potřebné pro jednodenní výlety do přírody.

Cena: 514.00 Kč

Cena: 998.00 Kč

01216

01173

Batoh první pomoci

Krabička první pomoci pro kuchyně

Výbava batohu první pomoci je vhodná pro školní akce a výlety menších skupinek. Snadno se nosí na zádech.

Kulatá plechová krabička obsahující vše, co je potřebné pro poskytnutí první pomoci nejčastějších úrazů v kuchyni - popálení a říznutí.

Cena: 990.00Kč

01174

Cena: 348.60 Kč

00826

NOVĚ VYBAVENÉ AUTOLÉKÁRNIČKY PLATNÉ OD 1.1.2011 - POVINNÁ VÝBAVA Autolékárnička 2010 obsahuje kompletní výbavu podle nové vyhlášky 283/2009 Sb. včetně nových komponent - izotermická fólie, leták ke zvládání dopravní nehody (karta první pomoci) a resuscitační maska s výdechovou chlopní. Změna vybavení lékárničky musí být provedena nejpozději do 31.12.2010.

01882

více značek na straně 19.

01585

Lékárnička s pevnou konstrukci je vhodná jak do výrobních prostor, tak do škol a kanceláří s větším počtem osob (10 a více). Lékárnička poskytuje dostatek místa pro případné doplnění zdravotnického vybavení. UZAMYKATELNÁ Rozměr: 350 x 450 x mm. Cena: 490.00 Kč

Výbava brašny první pomoci je vhodná pro školní akce a výlety celých tříd či táborů.

998.50 Kč 1039.00 Kč

Upozornění: Vodní a pěnové hasicí přístroje se nesmí použít k hašení elektrických zařízení pod napětím.

01586

ZDRAVOTNICKÁ VÝBAVA LÉKÁRNIČEK Sestavili jsme pro vás výbavy lékárniček za nejlepší ceny na trhu. Povinná výbava pro školy v přírodě obsahují vše podle vyhl. 106/2001 ve znění vyhl. 148/2004. Vhodné v kombinaci s jakoukoliv naší lékárničkou.

Brašna první pomoci

Určený k hašení pevných hořlavých látek, které žhnou (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil, plasty, látky organického původu apod.).

Pěnový 9 kg (8A/113B/C) Vhodný do skladu hořlavých kapalin.

Cena: 499.00 Kč

01734

LÉKÁRNIČKY PRO DOMÁCNOST, ŠKOLNÍ VÝLETY, KUCHYNĚ

VODNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

Vhodný k hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou (benzín, nafta, minerální oleje, tuky apod.) a hašení pevných látek.

01470 02637 (s kontrolou)

1379.00 Kč

01569

Uzamykatelná a lehce přenosná lékárnička s dostatečným prostorem pro zdravotnický materiál. Lékárnička má tři zasouvací šuplíky a je uzamykatelná. Rozměry: 32 x 14,5 x 30 cm. PŘENOSNÁ

Cena: 398.00 Kč

01730

Závěsná plechová lékárnička

Sněhový 5 kg (55B/C) Vhodný do strojovny výtahu, do skladu potravin, v energetice.

Zdravotnický kufřík Alu-Viva

Lékárnička Alu-Viva s poličkami

396.10 Kč 439.00 Kč

Práškový 1 kg (5A/34B/C) Vhodný do osobního auta, do kuchyně. 01145 01839 (s kontrolou)

LEHKÉ, PRAKTICKÉ, UZAMYKATELNÉ, PŘEHLEDNÉ

01881

Autolékárnička plastová

Nové komponenty do autolékárničky

Obsahuje vše podle nové vyhlášky. Rozměr: 255 x 165 x 79 mm.

Pro doplnění výbavy autolékárničky podle nových předpisů - resuscitační maska, karta první pomoci Cena: 119.00 Kč a izotermická fólie.

Cena: 196.00 Kč

03750

Autolékárnička v kortexovém obalu

Motolékárnička v kortexovém obalu

Přehledná a dobře viditelná lékárnička splňující novou vyhlášku. Rozměr: 250 x 180 x 80 mm.

Povinná výbava. Vhodná na cesty na motorkách. Rozměr: 190 x 130 x 50 mm.

Cena: 198.00 Kč Náhradní náplň do autolékárničky Pro výměnu stávajícího obsahu autolékárničky podle nových předpisů bez potřeby měnit obal.

Cena: 169.00 Kč

Cena: 79.00 Kč

03747

Autolékárnička velikosti II 03751

Povinná výbava pro vozidla přepravující do 80 osob např. autobusy.Rozměr: 190 x 130 x 50 mm.

03749

AKČNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA WWW.E-SAFETYSHOP.EU

Cena: 339.00 Kč

29


Osobní ochranné pracovní pomůcky

Ochranné výstražná vesty podle EN 471

DODACÍ LHŮTA 14 DNŮ

OOPP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH 00096

Bezpečnost v dopravě, ve firmě, doma i ve škole

WINDOW CLEAN Protector set Kompletní set pro ochranu proti pádu z výšky. Snadné ukotvení popruhovou smyčkou i ke kotvícím předmětům až do průměru 30 cm. Pro práce ve výškách, zejména na stavbách a pro mytí, montáž, opravy oken. Celý set obsahuje:

02613

01267

Cena: 3 040.00Kč

Základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví (pokrývači, klempíři). CE 1019, EN 361

Zachycovací postroj LX3

03131

Cena: 944.00Kč

Vzhledem k širokému bedernímu pásu a elastickým popruhům lze doporučit pro dlouhodobější práci na konstrukcích, stožárech, aj. EN 361, EN 358 – CE 0082

Zachycovací postroj LX4

03129

Cena: 2 427.00Kč

Jedná se o nový typ postroje s širokým bederním pásem, což ocení všichni uživatelé vyžadující komfort a velmi snadnou manipulaci. Postroj lze použít při práci v oblasti energetiky, stavebictví, aj. EN 361, EN 358 – CE 0082

Zachycovací postroj PROFI

03307

Cena: 3 504.00Kč

Komfortní postroj s dobrou ergonomií. Užití při práci na konstrukcích, stožárech a při evakuaci osob. Postroj lze také použít v oblasti speciálních složek – armáda, policie, hasiči apod. EN 361, EN 358, EN 813, CE 0082

Více z naší nabídky na www.e-safetyshop.eu

03964

03965

01475

Cena: 339.00 Kč

01473

00546

Levná a účinná ochrana majetku proti krádeži, maketa kamery k nerozeznání od pravé kamery. Otáčí se za příchozím a bliká až po příchodu návštěvníka. Na 2 baterie AA. Video ukázka na www.e-safetyshop.eu

00838

Kevlarové vlákno zajištuje dlouhou životnost a dokonalou ochranu při slaňování z výšky.

Cena: 1 666.00 Kč

Speciální batohy na postroje jsou vysoce kvalitní batoh pro ochranu a přenos prostředků osobních zabezpečovacích postrojů.

Bederní výztuha s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti Poutka k připojení brašny na nářadí. Normy EN 358, CE 0082

00840

38l 40l

Cena: 730.80 Kč

03115 03114

01842

Bezpečnostní ochranná přilba

Pro ochranu při práci proti prachu, kouři, rozprašovačům a dýmu. Ceny od 39.00 Kč

- Respirátor 3M 9312 LM - Respirátor 3M 8835 LM - Respirátor 3M 9322 LM - Respirátor 3M 9332 LM - Respirátor SPIREX 256-08

30

01708 01707 02118 01709 02119

00187

Vhodná především na staveniště. Ochranná přilba chrání proti riziku padajících předmětů z výšky a proti narážení hlavou do předmětů při chůzi. Splňuje normu EN 397.

Upozornění: Tuto přilbu nelze použít pro práci ve výškách!

Telefonicky: zavolejte na 596 123 556 a pracovnici callcentra nadiktujte kód produktu a množství. E-mailem: sepište kódy požadovaných výrobků a odešlete e-mail na: info@e-bozp.cz E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě www.e-safetyshop.eu

Výstředníkový nosič desek

Nosič se při zdvižení desky zablokuje pro bezpečné přenesní. Pro běžné desky do tloušťky 28 mm. Nosiče desek mají protiskluzovou pryž na excentrech. Cena: 635.00 Kč

03110 Provedení z odolného ABS, vysoká hodnota nosnosti (max. 80 kg) umožňuje bezpečnou manipulaci i s tabulemi skla, případně jinými materiály s hladkou plochou. Průměr přísavky 100 mm.

Cena: 189.00 Kč

Cena: 65.00 Kč / 4 ks

01604

Manipulační přísavka jednoručka - hliník

Přísavka ø 118 mm, max. upínací síla na plochu přísavky 60 kg (ve vertikální poloze 50 kg). Přísavka je vyrobena z hliníkové slitiny a pryže.

Zabezpečení oken proti pohybu a vzniku úrazů dospělých i dětí, nastavitelná mezera, kterým proudí čertsvý vzduch do místnosti. Pojistka se montuje rychle a jednoduše.

Cena: 39.00 Kč

Cena: 295.00 Kč

02452

Bezpečnostní záslepka do zásuvky 6 ks

Speciálně konstruované bezpečnostní chrániče elektrických zásuvek, které brání úrazu malých dětí el. proudem.

Cena: 39.00 Kč / 6 ks

01611

Okenní pojistka

00536

Je vyroben z kvalitního kloubového řetězu, který se nedá přestřihnout. Délka: 1m, průměr: 2,5cm. K zámku dostanete dva náhradní klíče, které jsou speciálně vyrobeny tak, aby se nedal zámek vypáčit. Cena: 149.00 Kč

Jak si objednat zboží?

Jsou měkké, zaoblené, s pěkným designem. Chrání děti před ostrými rohy nábytku, jako jsou ostré rohy stolů, židlí, skříněk. Obvzláště vhodné do bytu s malými dětmi, do škol, školek a družin.

Cena: 139.00 Kč

Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

01849

Bezpečnostní chrániče rohů 4ks

Cena: 1 778.00 Kč Cena: 1 935.00 Kč

DALŠÍ PRACOVNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

Ochranné masky a respirátory

Bezpečnostní zámek na motorku

Manipulační přísavka

Cena: 554.00 Kč

Cena: 135.00 Kč

02837

Pružný závěs nářadí vždy drží nástroje nad pracovním prostorem a po použití je automaticky umístí do původní pozice.

Standartní a speciální batoh na postroje a lana

Polohovací pás PB 20

Přídavné zrcátko do auta

Pružný závěs na nářádí 1,5 kg

01464

Pro zviditelnění psího mazlíčka a ochranu před deštěm při venčení venku je vhodné použít tento reflexní obleček, který se snadno připne a odepne, aniž byste bránili psovi v pohybu. Doporučujeme ho používat obzvláště ve večerních Cena: 39.00 Kč hodinách. Vnitřní přídavné zrcátko do auta Vám pomůže při sledování dětí na zadních sedadlech během jízdy v autě. Optimální nastavení zrcátka díky kuličkovému kloubu. Balení obsahuje 1 zrcátko, 1 přísavku a 1 klip. Rozměry: 95 mm x 60 mm.

Cena: 233.00 Kč

Slaňovací rukavice ALEX 02422

Cena: 198,- Kč

00462

BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH Prvek pro záchranu osob, evakuaci nebo slanění. Polohovací pás s bočními oky. Normy EN 358, EN 813, CE 0082

Cena: 90.00 Kč

Maketa, atrapa kamery

Pro práci ve výškách a průmyslu. Větrané ergonomické polstrování uvnitř přilby pro celodenní práci. Integrované úchyty pro čelovku, obličejový štít a ochranu sluchu. Pevnost přezky je 50 daN > snižuje riziko ztráty přilby během pádu. Barvy červená, černá, bílá, žlutá. Splňuje standardy EN 397 a EN 12492.

Sedák PROFI S

03966

V balení jsou dva testy na alkohol. Jednoduchý test hladiny alkoholu ve slinách, zjistí hladinu alkoholu od 0,02 do 0,3 ‰. Výsledek je viditelný do dvou minut. 02439

Vesta s reflexními páskami zviditelňuje dítě až na 100m. Rozměry vesty - od ramene dolů: 50 cm, přes prsa: 40cm, v ramenech: 31cm. Vhodné pro použití ve školkách, kdy si poslední dvě děti v řadě obléknou tyto vesty. Cena: 57.00 Kč

Psí obleček - reflexní

Alkohol test ze slin

Cena: 1 680.00 Kč

Cena: 1 760.00 Kč

Cena: 410.00 Kč

03978

Přilba navržená speciálně pro pracovníky v průmyslu. Větrané ergonomické polstrování uvnitř přilby pro celodenní práci. Integrované úchyty pro čelovku, obličejový štít a ochranu sluchu. Pevnost přezky je 25 daN; přezka je navržena tak, aby se uvolnila v případě, že se přilba zasekne či vzpříčí. Splňuje standardy EN 397.

Přilba Vertex Best

Pro zviditelnění svého psího mazlíčka při venčení ve městě, je vhodné použít tento reflexní obojek, který odráží dopadající světlo. Obojek je snadno odepnutelný. Doporučujeme ho používat obzvláště Cena: 35.00 Kč ve večerních hodinách.

Sprej s kompresorem se používá na provizorní opravu propíchnutých pneumatik u všech značek automobilů a motorek. Slouží pouze k dojezdu do nejbližšího pneuservisu. Je plnohodnotnou náhradou za rezervu podle nového předpisu.

Ochranná pracovní helma určená pro stavby a výškové práce. Regulace pomocí šroubu, 4-bodový podbradní pásek, elektrická izolace (440 V), testována na deformaci stran. Splňuje standardy EN 397, CE 0038.

Přilba Vertex ST

01807

Lepení defektů sadou TECHNIC

PŘILBY PRO BEZPEČNOST PRÁCE

Přilba CENTURION 1125

Cena: 39.00 Kč

Slouží k zviditelnění dítěte nebo dospělého člověka a ochraně jeho zdraví při cestě na kole nebo při chůzi po silnici. Rozměry: délka 30cm, Cena: 49,- Kč šířka 5cm.

Dětská bezpečnostní vesta - reflexní

Dětské reflexní kšandy jsou skladnější než vesta a má i stejné vlastnosti: zviditelňuje dítě až na 100m. Vhodné pro použití ve školkách, na sjezdovkách, při hraní dětí ve městě v blízkosti silnic.

Psí obojek - reflexní

Karabiny od: 107,- Kč - karabina ocelová 1, 2, 3 - karabina ocelová háková, karabina ocel. šroub. zámek - karabina ocelová TWIST LOCK Norma: EN 362 Tyto typy popruhových tlumičů pádu patří k základní součásti soupravy spojovacího prvku a tlumiče pádu. Celková délka soupravy (tlumič, spojovací prvek, karabina) nepřesahuje 2 m. Souprava s tlumičem pádu slouží k pohlcení energie pádu a je nedílnou součástí zajištění při práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

01808

Dětské bezpečnostní kšandy - reflexní

Zajišťovací systémy od: 1 867.00 Kč ANACONDA, LANOSTOP, STOPFOR K splňující normy EN 353-2, CE 0082, CE 0197 Tlumiče pádu od: 257,- Kč EN 355, CE 0082

Cena: 39,- Kč

01133

1. Lehký postroj se snadným zapínáním. Univerzální prostředek OOPP pro práce ve výškách. 2. Lano se zkracovačem (1,5 m) a tlumičem pádové energie a karabinami KONG. 3. Popruhová smyčka (1,8 m) k ukotvení k jakémukoliv bodu, který snese dynamickou sílu nejméně 15kN. Cena: 2 960.00 Kč 4. Školení na CD (video CD). Certifikát CE pro všechny výrobky.

Zachycovací postroj Basic

Cyklistická reflexní páska - rychloupínací

Zajišťuje viditelnost díky reflexním pruhům. Výstražná vesta je součástí povinné výbavy automobilů, vhodná i jako pracovní vesta.

Bezpečnostní multizámek

01606

Multizámek je určen k zabezpečení pohybujících se dvířek či věcí, které mohou dítěti ublížit. Snadné použití a instalace na spotřebiče, okna, dveře, skříně.

E-shop: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz

Cena: 80.00 Kč

31


INFORMACE K NÁKUPU: Nákup z katalogu lze provést telefonicky nebo faxem na čísle (+420) 596 123 556, (+420) 604 266 813, e-mailem: obchod@e-bozp.cz, poštou nebo z internetového obchodu www.e-safetyshop.eu Dodací lhůty: Standardní doba doručení je 3 pracovní dny. Telefonicky lze dohodnout odeslání zboží ihned po doručení objednávky. Zakázkové tabulky doručujeme do 7 pracovních dnů. Platební podmínky: V hotovosti při převzetí zboží na prodejně, na dobírku nebo bankovním převodem. Doprava zboží: Standardní cena dopravy na dobírku je 119.00 Kč. Balíček je doručen do vlastních rukou přepravní službou PPL. Telefonicky budete informováni o přesném termínu a času dodání. Záruky: V případě, že nebudete spokojeni se zbožím, můžete jej do 15 dnů vrátit bez udání důvodu. Bude Vám vrácena plná cena. Na zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Na fotoluminiscenční tabulky 72 měsíců. Reklamace: Vyřizujeme ihned, k Vaší spokojenosti.

POPIS POUŽÍVANÝCH MATERIÁLŮ - PRO USNADNĚNÍ VÝBĚRU: Název materiálu Plast HPS

Popis materiálu pro výrobu tabulek a samolepek Odolný plast pro vnější i vnitřní použití, vhodný pro umístění na nerovný povrch pomocí lepidla nebo oboustranné lepící pásky. Trvanlivost: 5 let venku na slunci, až 15 let uvnitř budov.

Lexan

Nejodolnější plast. Vysoká pevnost v tahu, nelze jej roztrhnout. Velmi stálý plast při vystavení povětrnosti a UV záření. Z tohoto plastu se také vyrábějí karosérie závodních modelů aut. Na lexanu tiskneme na přání zakázkové tabulky. Trvanlivost: 10 let venku na slunci, až 20 let uvnitř budov.

Aluten

Tvrdá hliníková slitina tl. 0,8 mm, odolná proti oxidaci ve venkovním prostředí. Piktogram je proveden sítotiskem. Nejvyšší trvanlivost a kvalita.

Pozinkovaný plech Aluplast Samolepící fólie

Vhodný pro tabule větších rozměrů (od rozměru A3). Plech 0,5 mm s povrchem upraveným žárovým zinkováním. Tvrdá hliníková slitina tl. 0,8 mm, odolná proti oxidaci ve venkovním prostředí. Piktogram je proveden na kvalitní vinylové fólii. Samolepka je vhodnější do interiérů. Je snadno připevnitelná na hladké povrchy. Trvanlivost je 5 - 7 let v interiéru, 2-5 let v exteriéru.

Traiva s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Česká republika Tel./fax: (+420) 596 123 556, 604 266 813, software: 603 482 835, email: info@e-bozp.cz IČ: 25380141, DIČ: CZ25380141, Číslo účtu: CITIBANK 8900054705/2600. Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16963 a je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik a požární ochraně. Navštivte také naše e-shopy: www.e-safetyshop.eu, www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH. Aktuální ceny jsou vždy na www.e-safetyshop.eu

Bezpečnostní tabulky - TRAIVA Katalog  

Bezpečnostní tabulky - TRAIVA Katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you