__MAIN_TEXT__

Page 1

MAGAZINE JANUARI 2019

SAMEN DOOR

Tragel en DOOR: één plus één is drie!

Thema forensische zorg - Over fusie en nieuw label DOOR - Bestuurder vertelt - Nieuws en meer...


SAMEN DOOR! Tragel en DOOR zijn per januari 2019 gefuseerd en gaan samen door. Tragel is een maatschappelijke organisatie

Stichting DOOR is al jaren een bekend gezicht in de forensische

gevestigd in Zeeuws Vlaanderen en

zorg met een locatie voor forensisch beschermd wonen in Middel-

Walcheren. Met bijna 800 medewerkers

burg. Tragel is al enige tijd actief in de ambulante forensische

ondersteunen en begeleiden we mensen

zorg in Zeeland. Tragel en DOOR hebben elkaar in 2018 gevonden

met een beperking zodat zij een goed

en gaan vanaf 2019 samen verder.

leven kunnen leiden. Dat doen we vanuit ruim 70 locaties in samenwerking met

De samenwerking krijgt de naam DOOR. DOOR is een onder-

cliënten en bewoners, hun familie en ver-

steuningsprogramma voor mensen die zelfstandig willen worden

tegenwoordigers, medewerkers en vrij-

en blijven. Met kortdurende of langer durende ondersteuning

willigers, Vrienden van Tragel en andere

werken aan zelfstandigheid: SAMEN door! We beginnen met

netwerkrelaties. Samen doen is ons motto.

dit programma in de forensische zorg. Maar het programma is er niet alleen voor mensen die met justitie in aanraking zijn geweest. Iedereen die zelfstandig wil wonen, werken, leren en recreëren kan met ons SAMEN door! DOOR met je leven, DOOR met je ambitie, DOOR met wie je bent. In dit magazine leest u daar meer over én over de partners achter DOOR: Tragel en de voormalige stichting DOOR. Veel leesplezier!

C O LO FON Redactie: Tragel Communicatie en Artext Foto’s: Gino van den Broecke, Nedbase, Remaco, Charles Linssen en archief Tragel Ontwerp en opmaak: Cows & Stars Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Tragel.

Vragen of tips? Neem contact op via communicatie@tragel.nl of kijk op www.tragel.nl 2


I NH O UD Tragel en DOOR: één plus één is drie!

SAMEN door!

4

10

Interview met Guus Bannenberg, Ben van Belzen, Theo Ruikes en Vincent Bakker.

Column van Guus Bannenberg, bestuurder van Tragel over forensische zorg.

Uitgelicht: Onderscheidend Aanbod 11

De zorg is in beweging, dat geldt ook voor Tragel. ‘Samen doen’ is de titel van de beleidsvisie waarin staat hoe Tragel dit aanpakt.

Vers van de pers 6

The making of... / LVB in detentie Nieuw label DOOR / Festival Forensische zorg

Goed om te weten 12

Alle ins en outs over Tragel vind je hier. Hier vind je tevens alle evenementen vanaf januari.

DOOR

Zonder Tragel houd ik mijn leven niet op de rails

8

14

Veilig bouwen aan een nieuwe toekomst bij DOOR. Een interview met Sjoerd van Dullemen, een vrijwilliger en een cliënt.

Verhaal over de ambulante forensische zorg. Interview met Marja de Bakker en een cliënt.

TRAGEL MAGAZINE

3


INTERVIEW

Ons aanbod vult elkaar aan.

Tragel en DOOR: één plus één is drie! De fusie tussen Tragel en DOOR is een feit. Het eens-

en bieden we de cliënt het beste. Maar er is meer.

gezinde motto is ‘SAMEN door!’. De activiteiten van

We gaan een nieuwe vorm van begeleiding aanbieden:

beide stichtingen sluiten prima op elkaar aan. Dat

een individueel programma om persoonlijke doelen te

uit zich onder andere in nog betere forensische zorg

bereiken. Hoe willen de cliënten wonen, werken, leren

voor (ex-)gedetineerden.

en recreëren? Alles is erop gericht dat zij zelf een plek in de samenleving vinden.”

DOOR is al zo’n twintig jaar de belangrijkste aanbieder van residentiële (24-uurs) forensische zorg in Zeeland. DOOR bereidt mensen voor op het leven in de maatschappij nadat ze in detentie of in een kliniek hebben gezeten. Tragel biedt ambulante forensische zorg, met expertise op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking. Bestuurder Guus Bannenberg van Tragel: “Ons aanbod vult elkaar aan, dus de optelsom was snel gemaakt. DOOR begeleidt cliënten residentieel en Tragel in de thuissituatie. Maar beiden richten we ons op een goede terugkeer in de maatschappij. Samen bieden we een sluitende keten

4


Kwaliteit Directeur Ben van Belzen van DOOR ziet voordelen in schaalvergroting door de fusie. “Door onze werkgebieden te combineren, staan we sterker. We delen onze visies en doelen. We krijgen beiden meer begeleidingscapaciteit en expertise in huis. Dat is de meerwaarde voor onze cliënten. Voor de medewerkers en vrijwilligers is dit dé kans om verder te ontwikkelen, ook zorg-

Als één team staan we veel steviger.

inhoudelijk.”

Scholing Coördinator bedrijfsvoering Vincent de Bakker van

Theo Ruikes, manager Gedrag & Ontwikkeling

DOOR haakt daarop in: “Door Tragel zijn er straks scholingsmogelijkheden en voorzieningen die voor een kleinere werkgever zoals DOOR moeilijker te organiseren zijn. Maar er zijn meer voordelen. We kunnen naast kennis ook bepaalde kosten delen. De kwaliteits-

residentiële forensische zorg. Wij bieden expertise op

certificeringen kunnen we samen oppakken. De foren-

het vlak van begeleiding van mensen met een verstan-

sische zorg in Zeeland staat hiermee straks beter op

delijke beperking. Kortom, door de fusie bundelen we

de kaart.”

kennis en kunde. Zo bereiken we meer. We steken in op betere bedrijfsvoering en inhoudelijke ontwikkeling.

Eén team

Als één team staan we straks veel steviger. De teams

Manager Theo Ruikes is binnen Tragel verantwoordelijk

hebben al kennis gemaakt en dat ging als een speer.

voor forensische zorg. Hij zegt: “Wij hebben behoefte

Iedereen ziet de meerwaarde van deze samenwerking.

aan een partij met specifieke kennis op het vlak van

Dat geeft onze nieuwe organisatie kracht.”

Zeeland Onbeperkt De versterking van de pijler forensische zorg betekent ook dat Tragel een belofte heeft ingelost die was gedaan in Zeeland Onbeperkt. Dat is een samenwerkingsverband

van

Arduin, Gors, Zuidwester en Tragel. Zij zetten zich in voor een samenleving met gelijke rechten van mensen met een beperking. Tragel heeft met forensische zorg een onderscheidende specialisatie in huis. TRAGEL MAGAZINE

5


VERS VAN DE PERS

The making of... In de afgelopen periode is er een film gemaakt over forensische zorg bij Tragel. Iedereen kan zo op een eenvoudige manier kennismaken met het

Minder recidive, meer levensgeluk en forse besparingen

ondersteuningsprogramma DOOR. Elke euro die een gemeente investeert in de begeleiding De film is te zien op het YouTube kanaal van Tragel.

van mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens hun detentie, levert ruim drie euro op. Uit onderzoek blijkt dat bij zo’n 40 procent van de mensen in detentie sprake is van een licht verstandelijke beperking. Helaas komt dit vaak niet of pas laat aan het licht. Hierdoor ontstaan risico’s voor de mensen zelf, hun directe omgeving én voor de maatschappij. Het gaat vaak om mensen die voor korte tijd in detentie zitten en waarbij de kans op recidive groot is. Als zij al tijdens hun detentie goed worden begeleid, verloopt de overgang naar de samenleving veel soepeler. Dit blijkt uit de businesscase ‘Integrale aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie’ van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Bron: VGN

Trots op onthulling DOOR Tragel is een organisatie in de gehandicaptensector. Veel klanten en familie associëren zich echter niet met een handicap of beperking. Dit vraagt om een andere benadering dan de traditionele. Een benadering die meer bij hen past en de manier waarop zij in de samenleving staan. Hiervoor is een nieuw label ontwikkeld: DOOR. Het label is een ondersteuningsprogramma dat breed wordt ingezet in de forensische zorg en extramurale begeleiding. Het motto luidt: SAMEN door! Samen verder werken aan zelfstandigheid. En een knipoog naar de fusie: Tragel en stichting DOOR samen door. Meer weten? Neem contact op met onze professionals van Zorgadvies via T: 0114 - 382 329.

6


VERS VAN DE PERS

Festival forensische zorg Het drukbezochte Festival Forensische Zorg is een

Sinds de fusie van de Zeeuwse stichtingen Tragel en DOOR

jaarlijks terugkerend festival vol ontmoetingen en

is er in 2019 voor het eerst samen deelgenomen aan

hĂŠt moment om kennis te nemen van de nieuwste

het Festival Forensische zorg op het ervaringsterras.

ontwikkelingen.

Veiligheid is het thema van Festival Forensische Zorg 2019. Veiligheid van medewerkers en cliÍnten binnen de instellingen en in de ambulante zorg, maar ook veiligheid in de samenleving en gevoelens van onveiligheid bij omwonenden of slachtoffers. Het thema wordt op het festival vanuit zoveel mogelijk invalshoeken bekeken. Van de zorg voor voldoende gekwalificeerd personeel tot de inzet van nieuwe technologie en van het inschatten van risico’s tot het belang van samenwerking bij terugkeer in de samenleving. De presentatie van het ondersteuningsprogramma DOOR is daar onderdeel van.

TRAGEL MAGAZINE

7


INTERVIEW

Hier bouw ik rustig aan een nieuw leven, veilig en weg van alle ellende

Wil je vooruit? Dan is het hard werken Als ik niet bij Stichting DOOR had gezeten, was ik mis-

Zo hebben we onze cliënten ook na DOOR veel te

schien in detentie terecht gekomen.” Aan het woord

bieden, soms in combinatie met ambulante zorg. Het is

is Michel*. De veertiger woont nu een paar maanden

hard werken voor de cliënt. Hij moet laten merken dat

bij DOOR in Middelburg en krijgt forensische zorg.

hij vooruit wil en wij helpen daarbij.”

En dat is hard werken, vindt Michel. Wie denkt dat de cliënten hier op hun lauweren kunnen rusten, heeft het inderdaad mis. Hier wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst, met een leven zonder strafbare feiten, een woning en werk. Eerste begeleider Sjoerd van Dullemen legt uit hoe dat doel wordt bereikt. “We gaan uit van de kracht van de mens. Samen met de cliënt kijken we naar zijn kwaliteiten en valkuilen. We begeleiden intern tot de doelen zijn bereikt. We helpen om alles op orde te krijgen en stellen duidelijke grenzen. We helpen, maar ze moeten het zelf doen. We werken intensief samen met de woningbouw, uitzendbureaus, de reclassering en andere maatschappelijke partijen.

8


Veiligheid Michel: “Als je er geen zin in hebt, dan kun je gaan. Ik zit hier voor mezelf en wil na een jaar in Rotterdam wonen. Aan het werk in de haven. Omdat ik nu bij DOOR zit, krijg ik eerst rust. Doordat je bezig bent, focus je je niet op je verleden. Dat was ook nodig. Hiervoor had ik veel ruzie. Dat kan echt niet meer. Ik wil verder en beter leren omgaan met mensen. Door alle ellende heb ik twee jaar stilgestaan. Ik was ondergedoken. Leefde

We helpen, maar ze moeten het zelf doen.

dan weer hier, dan weer daar. Ik deed niets. Zo kon het ook niet verder.”

Sjoerd van Dullemen, eerste begeleider

Michel maakte in overleg met justitie een bewuste keuze voor begeleiding bij DOOR. Hij vertelt: “Hier ben ik veilig en weg van alle ellende. Hier kan ik rustig aan een nieuw leven bouwen.” Michel volgt dagbesteding bij

je niet mee te laten voeren. Dat is gedragsverandering.

DOOR, hij repareert fietsen. Ook volgt hij een VCA-trai-

Bij Michel gaat het bergopwaarts, maar het verschilt

ning. Daarnaast zijn de dagen gevuld met praktische

per cliënt hoe de motivatie is. Er zijn er ook die vanuit

trainingen, bijvoorbeeld rond solliciteren, computer-

detentie komen en op alles wachten. In detentie wordt

vaardigheden, met geld omgaan en gedrag. Want dat is

alles van je afgenomen en alles voor je geregeld. Dat is

allemaal nodig. Michel: “Ik weet nu dat er ook andere

hier wel anders.”

manieren zijn om te reageren als ik het ergens niet mee eens ben.” Sjoerd legt uit: “Het gaat om het leren om

*Om privacyredenen is deze naam gefingeerd.

DOOR DOOR helpt kwetsbare cliënten, zoals (ex-)justitiabelen. De aandacht gaat uit naar structuur in het dagelijks leven, zodat de cliënten

volwaardig

kunnen

terugkeren in de maatschappij. DOOR biedt opvang en persoonlijke begeleiding in een forensisch beschermde woonvorm en dagbesteding. Behandeling gebeurt extern.

TRAGEL MAGAZINE

9


COLUMN

SAMEN door! DOOR is een organisatie die de taak van forensische zorg voor oud-gedetineerden overtuigend uitvoert voor Zeeland. Vooral door het bieden van residentiële zorg als voorbereiding op terugkeer naar de samenleving. We kwamen elkaar al tegen in de praktijk, aangezien Tragel al geruime tijd ambulante forensische zorg verleent in Zeeland. De activiteiten van Tragel en DOOR bleken prima op elkaar aan te sluiten. Voor cliënten ontstaat een keten van residentiële en ambulante begeleiding tot terugkeer in de samenleving. Toen de vraag voor fusie zich voordeed was de invulling daarvan voor beide partijen al snel een uitgemaakte zaak. Het blijft echter niet bij een simpele fusie: samen hebben we de ambitie om een nieuw label in de markt te zetten onder de naam DOOR. Het motto ‘SAMEN door!’ zal daarbij centraal staan: cliënten worden uitgenodigd om via een individueel programma persoonlijke doelen te bereiken ten aanzien van wonen, werken, leren en recreëren. Dit alles om zelf een plek in de samenleving te vinden, vandaar het motto. De organisatie staat daarbij op de achtergrond en begeleidt waar mogelijk. Als we dit doel met elkaar bereiken is de fusie bij voorbaat geslaagd. Ik wens alle zeer gemotiveerde medewerkers van harte alle succes om dit doel te bereiken! Guus Bannenberg, bestuurder Onder het motto ‘SAMEN door!’ is de fusie tussen Tragel

en

DOOR

bekrachtigd.

Waarom

gaan

een organisatie gericht op mensen met een beperking en een organisatie gericht op forensische zorg met elkaar verder? Uit recent onderzoek is bekend dat een groot deel van de gedetineerden die in de forensische zorg terecht komen, een licht verstandelijke beperking hebben. Zij hebben veel baat bij vroege signalering en begeleiding. Er is minder kans op herhaling, meer levensgeluk en het stimuleert meedoen in de samenleving. Hierdoor kunnen bij gemeentes ook flinke besparingen worden bereikt.

10

Samen hebben we de ambitie om een nieuw label in de markt te zetten onder de naam DOOR”


TRAGEL INNOVEERT

Uitgelicht: Onderscheidend Aanbod De zorg is in beweging, dat geldt ook voor Tragel.

7. Onderscheidend aanbod: We luisteren naar de

‘Samen doen’ is de titel van de beleidsvisie waarin

wensen van bewoners en cliënten en nemen dat als

staat hoe Tragel dit aanpakt. Om de visie handen

ambitie.

en voeten te geven wordt er gewerkt met groepen

8. De achtste Taskforce gaat over Talent Ontwikkelen.

medewerkers die hun schouders onder actuele

Deze Taskforce heeft als missie: Bij ons kun je aan de

thema’s zetten. Deze groepen worden Taskforces

slag, vanuit je hart!

genoemd, de deelnemers zijn medewerkers met heel verschillende kennis en kunde. Er zijn momenteel 8

De ambitie van de taskforce Onderscheidend Aanbod

Taskforces:

is de wensen van bewoners en cliënten vertalen in een passend ondersteuningsaanbod. In een maatschappij

1. Veilige Zorg: Hoe blijven cliënten en bewoners

die continu in ontwikkeling is, wil Tragel zich onder-

verzekerd van deskundige zorg door professionele

scheiden en haar missie waarmaken: goed leven.

medewerkers?

De taskforce meet daarvoor de tevredenheid onder be-

2. Zelfstandige Teams: Medewerkers krijgen de ruim-

woners en cliënten en onderzoekt wat de ondersteu-

te om hun werk te doen op een persoonlijke manier,

ningsvragen zijn. De individuele mogelijkheden zijn het

dichtbij de bewoners en cliënten.

vertrekpunt. Dit betekent nog meer persoonsgerichte

3. Samen Doen: Hoe kunnen communicatiemiddelen,

zorg en ondersteuning bieden en helpen bij het maken

zorgtechnologie en scholing er voor zorgen dat we

van de juiste keuzes. Voor mensen die net dat beetje ex-

steeds beter samenwerken?

tra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen, gezinnen

4. Anders Wonen: Realiseren van aantrekkelijke en

en in de forensische zorg. Tragel ondersteunt mensen.

passende huisvesting voor bewoners en goede werk-

Waar mogelijk werken we samen met andere organisa-

plekken voor dagbesteding en medewerkers.

ties en professionals om kennis en kunde te delen.

5. Maatschappelijk Ondernemen: Tragel zorgt dat bewoners en cliënten mee kunnen doen en dat de samenleving meedoet met Tragel.

Tips of vragen?

6. Sturen op uren: Het werk zo organiseren dat er

Mail naar info@tragel.nl of kijk online op

zoveel mogelijk tijd en geld beschikbaar blijft voor de

www.tragel.nl/goed-leven

ondersteuning van bewoners en cliënten.

TRAGEL MAGAZINE

11


GOED OM TE WETEN ... TALENT ONTWIKKELEN

TRAGEL KALENDER

SAMENWERKEN AAN ARBEIDSMARKT

FEBRUARI 1 Open Café Hulst

Van 19.00 - 22.00 uur bij Bally’s Diner

14

Open Café Clinge

Van 19.00 - 21.00 uur bij De Happerij

15

Open Café Terneuzen

Van 19.00 - 22.00 uur bij Café Driewegen

16

Filmmiddag Terneuzen

in de Kameleon van 14.00 - 16.00 uur

16

Filmmiddag Hulst

in ‘t Onderonsje van 14.00 - 16.00 uur

17

Muziek met Radio Delta

Van 13.30 - 15.30 uur in de Schelp in

Oostburg Tragel werkt samen met regionale partners aan

28

Prinsenbal Clinge

een oplossing voor de krappe arbeidsmarkt. De

in restaurant ‘t Palet

eigen koers die al veel eerder is ingezet wordt en potentiële nieuwe medewerkers. Kijk voor

MAART 1 Open Café Hulst

talent ontwikkeling bij Tragel op www.tragel.nl

of neem contact op via E: werken@tragel.nl

9 Muziekactiviteit

steeds meer gewaardeerd door medewerkers

FEEST!

Van 19.00 - 22.00 uur bij Bally’s Diner In De Kameleon. Van 14.00 - 16:00 uur

11-15 Week van zorg en welzijn 14 Doe Café Clinge

Van 19.00 - 21.00 uur in De Happerij

SAMEN FEESTEN

15

Open Café Terneuzen

Van 19.00 - 22.00 uur bij Café Driewegen

Samen met KBO vierde Tragel feest in alle drie de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Senioren met en zonder beperking genoten van gezelligheid, muziek en een heerlijk buffet.

16 Sjoelen

in ‘t Onderonsje van 14.00 - 16.00 uur

23 Koken

in ‘t Onderonsje van 14.00 - 16.00 uur

28

Doe Café Clinge

Van 19.00 - 21.00 uur in De Happerij

30

Bonte Avond

‘t Zwincollege Oostburg

31

The Young Ones

Van 14.00 - 15.30 uur in ‘t Palet

Kijk voor de actuele agenda op www.tragel.nl/evenementen

12


NACHTZORG

VERNIEUWDE NACHTZORG WIJK DE STERRE

WIST JE DATJE

CLIËNTEN EN BEWONERS BESLISSEN MEE Bewoners, cliënten, ouders en familieleden hebben een belangrijke stem bij Tragel. Zij kunnen op verschillende manieren meepraten over de zorg en dienstverlening. Het platform bestaat uit tien leden. Dat zijn allemaal cliënten van Tragel of bewoners van één van de locaties in Zeeuws-Vlaanderen. De groep komt zes tot acht keer per jaar samen en maakt zich sterk voor de belangen van álle bewoners en cliënten. Iedereen kan onderwerpen aandragen. Het gaat dan om bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg, veiligheid, huisvesting en de manier waarop bewoners en cliënten benaderd worden. Het platform praatte bijvoorbeeld mee over nachtzorg. Kijk voor

Alle woningen in wijk de Sterre in Clinge worden

meer info op tragel.nl/samen-doen/organisatie

vanuit de visie op nachtzorg ‘De nacht is om te slapen’ in de eerste helft van 2019 per woning omgezet naar een nieuw nachtzorgsysteem. Dit nieuwe systeem heeft per persoon op maat ingerichte technieken die worden aangesloten op een externe zorgcentrale. Het inrichten hiervan gebeurt in overleg met de bewoner, cliënt

CULINAIRE NETWERKAVOND

VRIENDEN VAN TRAGEL BENEFIETDINER

en vertegenwoordigers samen met de teams.

Op woensdag 17 april 2019 organiseert de Stich-

Als de woningen van Tragel in wijk de Sterre

ting Vrienden van Tragel voor de 7e keer op rij

in Clinge klaar zijn, wordt het nieuwe nacht-

het Benefietdiner. Deze culinaire netwerkavond

zorgsysteem ook op alle andere woonlocaties

wordt opgesierd met een bijzondere veiling en

ingevoerd. Kijk voor meer info op tragel.nl

allerlei activiteiten om fondsen te werven voor de Vrienden van Tragel. De opbrengst van de vei-

EVENEMENTEN

ling en het diner wordt gebruikt om een oefenpad aan te leggen voor mensen met een beperking, op het toekomstige Cruyff Court in Clinge.

ALTIJD WAT TE DOEN

Kijk voor meer op tragel.nl/vrienden-van-tragel

Cliënten en bewoners van Tragel doen volop mee aan werk en evenementen in de samenleving. Bezoek onze website voor evenementen, het laatste nieuws of meldt u aan als vrijwilliger. Neem een kijkje op tragel.nl

TRAGEL MAGAZINE

13


INTERVIEW

Wij zorgen voor de verbindingen en zijn er onvoorwaardelijk

Zonder Tragel houd ik mijn leven niet op de rails “Tragel houdt mij in toom. De begeleiding zorgt dat ik

is nu veertien, de oudste 24. Maar het sprookje stopte

leef.” Dit zijn de woorden van Ruben* uit een dorp in

abrupt toen zijn vrouw van hem scheidde. Ruben woonde

Zeeuws-Vlaanderen. Ruben wordt ambulant begeleid

twee jaar lang op straat, zwierf rond en raakte betrok-

door het team forensische zorg.

ken bij geweldsdelicten. Justitie legde hem twee jaar lang forensische begeleiding op. Hij moest zijn leven

Dat betekent dat er wekelijkse begeleiding is voor

weer op de rit krijgen, letterlijk aan de hand van profes-

Ruben, zowel aan huis als telefonisch. Om te kijken hoe

sionele hulpverleners.

het met hem gaat, of hij het leven nog kan bolwerken en of hij hulp nodig heeft in bijvoorbeeld de digitale wereld. “Want dat laatste is tegenwoordig heel belangrijk. Kun je online niets, dan lijkt het of je niet bestaat”, zegt begeleider Marja de Bakker. Het ging een aantal jaar geleden helemaal mis met Ruben. Daarvoor leek hij zijn leven op de rails te hebben. Van oorsprong uit de Randstad. Voor de liefde verhuisd naar Zeeland. Verblijd met vier kinderen. De jongste 14


Bankje in het park Dat lukte. Met intensieve hulp van Tragel betrok hij een huurhuis en heeft hij weer een basis waar hij op terug kan vallen. Toen de opgelegde twee jaar begeleiding voorbij waren, deed Ruben een beroep op bijzondere bijstand bij de gemeente. “Ik heb de begeleiding nodig”, zegt Ruben. “Ik heb een kort lontje. Elsbeth en Marja zijn mijn bescherming. Zij praten met mij om dingen weer helder te krijgen. Dan ervaar ik weer meer rust. Als mijn hoofd overstroomt, stuur ik een WhatsApp-

Kun je online niets, dan lijkt het of je niet bestaat.

bericht. Ze weten dat ik van een lekker bed naar een bankje in het park ging.” Marja: “Soms maken mensen door omstandigheden een fout en worden ze veroor-

Marja de Bakker

deeld. We nemen de cliënt zoals hij is en redeneren

Eerste begeleider forensische zorg

niet vanuit wat hij heeft meegemaakt. Vanaf dat punt bouwen we weer op. Samen kijken we wat nodig is en zorgen we voor een nieuwe basis.” Dat kan een woning zijn, maar ook op kleinere schaal

dat het goed gaat, dan zien we elkaar minder. Het gaat

een kamer bij iemand in huis. Marja: “Zolang je een

om een stabiele uitvalsbasis voor iemand die dat zelf

adres hebt, dan besta je in Nederland. Dan kun je

niet op orde krijgt. We verzorgen voor de verbinding

financieel ook dingen gaan regelen. Ruben krijgt nu

met de cliënt. Dat is de start van een begeleidingstra-

een uitkering, maar we zijn in gesprek met een job-

ject. Zodat hij erop vertrouwt dat hij er nooit alleen voor

coach. Bij andere cliënten helpen we bijvoorbeeld ook

staat. Iedereen mag er zijn.”

om bewindvoering aan te vragen. Of we gaan mee naar de reclassering en de rechtbank. Als er periodes zijn

*Om privacyredenen is deze naam gefingeerd.

Forensische zorg Als iemand met een verstandelijke beperking of een psychische stoornis een strafbaar feit heeft gepleegd, kan de rechter forensische zorg opleggen. Dit als onderdeel van een straf of als maatregel. Voor forensische zorg is expertise nodig, gericht op individuele behandeling van de cliënt. Het doel: (opnieuw) structuur aanbrengen in het leven van de cliënt, zodat hij of zij stap voor stap kan terugkeren in de maatschappij. TRAGEL MAGAZINE

15


Talent Ontwikkelen

Leren, werken en ontwikkelen gaan bij Tragel hand-in-hand Tragel is een maatschappelijke organisatie in Zeeuws-Vlaanderen en ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven te leiden. We hechten aan betrokkenheid van bewoners en cliÍnten, vertegenwoordigers en familie, onze professionals, vrijwilligers en relaties. Dat maakt Tragel bijzonder. Samen doen is ons motto. Tragel is altijd op zoek naar talent. We nodigen mensen uit die stabiel in het leven staan en interesse hebben in onze organisatie om kennis te maken. Dat geldt voor jonge mensen die net van de opleiding komen of binnenkort afstuderen Ên voor ervaren mensen uit de zorg of daarbuiten. Als hedendaagse werkgever biedt Tragel interessante ontwikkelmogelijkheden. Voor mensen met een bijpassende opleiding, maar ook voor mensen die een carrièreswitch willen maken of op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Leren, werken en ontwikkelen gaan bij Tragel hand-in-hand. Toe aan een interessante loopbaanstap en houd je van mensen? Dan maken we graag kennis. Neem contact op. E: werken@tragel.nl T: 0114 - 382 000

www.tragel.nl 16

Kijk ook op social media

Profile for Tragel

Tragel magazine Samen Door  

Tragel en DOOR zijn per januari 2019 gefuseerd en gaan samen door. Stichting DOOR is al jaren een bekend gezicht in de forensische zorg met...

Tragel magazine Samen Door  

Tragel en DOOR zijn per januari 2019 gefuseerd en gaan samen door. Stichting DOOR is al jaren een bekend gezicht in de forensische zorg met...

Profile for tragel