Page 1

TRAFIKDAGE PĂ… AALBORG UNIVERSITET Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet

Call for Papers www.trafikdage.dk

23.-24. august 2010


Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet indbyder igen i 2010 til konferencen: Trafikdage på Aalborg Universitet. Konferencen finder sted i dagene 23.–24. august 2010. Trafikdage er en årlig konference inden for transport, trafik og dertil relaterede emner. Her mødes trafikforskere og praktikere for at debattere problemer, løsninger og perspektiver for trafik og transport. Igennem de sidste 16 år har over 5.000 deltaget i Trafikdage på Aalborg Universitet. Det har sat sig klare spor i den danske trafikdebat og har medvirket til at give trafik- og transportforskningen i Danmark et markant løft.

Formål med Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet har til formål at præsentere og debattere forskningsresultater, analyser og praktiske erfaringer fra projekter inden for transportsektoren.

Konferencen retter sig mod • Trafik- og transportforskere • Trafikplanlæggere på kommune-, regions- og statsniveau • Konsulenter inden for sektoren Konferencen forløber i parallelle forelæsningsrækker. Der præsenteres såvel forskningsprojekter som mere erfaringsbaserede analyser, udredninger og evalueringer.

Indlæg Forskere, konsulenter, embedsmænd og projekterende indbydes til at komme med indlæg på konferencen. Indlæg præsenteres i sessioner á 1,5 time. Der er 2-4 indlæg på hver session. Konferencesprog er skandinavisk og engelsk uden tolkning. Arrangørerne opfordrer til, at både forskere og trafikmedarbejdere med erfaringer fra god praksis indsender forslag til indlæg på Trafikdage på Aalborg Universitet.


Foruden indlæg er det muligt at foreslå Workshops og Special Sessions. Workshops En workshop vil typisk handle om et aktuelt emne, hvor der ønskes en faglig debat, men hvor der ikke nødvendigvis foreligger forskningsresultater, analyser eller offentliggjorte erfaringer. En workshop indledes med en række korte oplæg på max. 10 minutter om emnet. Med udgangspunkt i oplæggene gennemføres en debat blandt workshoppens deltagere. Workshoppens oplæg og debat vil blive opsummeret i et referat fra workshoppen. Forslag til en workshop skal indeholde:

• Baggrund og formål • Debatemner og forslag til oplægsholdere • Tidsmæssig længde af workshop Forslagsstilleren medvirker ved tilrettelæggelse, afvikling og afrapportering af workshoppen. Der stilles studentermedhjælp til rådighed.

Special Sessions En Special Session kan omhandle et aktuelt emne, hvor der inviteres specifikke foredragsholdere, eller/og hvor emnet ikke nødvendigvis er af forskningsmæssig karakter. Sessionen vil blive programsat for sig, og foredragene vil alle skulle fokusere på emnet for sessionen. Forslag til en Special Session skal indeholde:

• Emne, baggrund og formål • Forslag til foredragsholdere • Tidsmæssig længe Foredragsholderne opfordres til at indlevere papers på deres foredrag. Forslagsstilleren medvirker ved tilrettelæggelse og evt. afvikling af sessionen. Forslag til Workshops og Special Sessions tilmeldes på: http://www.trafikdage.dk senest den 22. marts 2010.


Emner til Trafikdage 2010 Der efterlyses forslag til indlæg indenfor hele trafik- og transportsektoren, og om muligt bedes indlæggene kategoriseret indenfor nedenstående emner: • Trafikpolitik, organisation og økonomi • Trafikmodeller • Mobilitet og adfærd • Godstransport og logistik • Kollektiv transport • Jernbaner • Trafik- og transportplanlægning samt by- og regionalplanlægning • Trafiksikkerhed • Trafikinformatik, trafikteknik, fremkommelighed og trængsel • Køretøjsteknologi og køretøjstypernes klima- og miljøkonsekvenser • Vejes og trafikanlægs udformning og drift

Tilmelding af indlæg Tilmelding af indlæg på konferencen foregår igennem Trafikdages hjemmeside http://www.trafikdage.dk. Der skal udarbejdes et resumé på 1-3 sider. Resuméet skal indeholde en beskrivelse af: • Indlæggets baggrund og formål • Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåde • Resultater • Forslag til emneindplacering (se ovenfor) Vejledning for tilmelding af indlæg findes på

http://www.trafikdage.dk.

Indlæg skal tilmeldes på http://www.trafikdage.dk senest den 22. marts 2010.

Paper Inden konferencen fremsendes et paper, der dækker indlæggets indhold. Nærmere oplysninger om udformning af paper findes på www.trafikdage.dk. Der trykkes ikke nogen konferencerapport. Alle rettidigt indleverede papers vil være tilgængelige på Trafikdages hjemmeside inden konferencen. Frist for rettidig fremsendelse af paper er den 9. august 2010.


De modtagne papers bliver efterfølgende gjort frit tilgængelige på www.trafikdage.dk i “Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet” (ISSN 1603-9696).

Selected Papers Det vil være muligt at få papers fagfællebedømt. Efter Trafikdage vil man blive opfordret til at indsende paperet på ny – gerne revideret – med henblik på fagfællebedømmelse.

Deadline for revideret udgave er 1. november 2010. Accepterede papers vil være frit tilgængelige på www.trafikdage.dk i “Udvalgte artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet” (ISSN 1903-1092). Papers vil blive markeret som fagfællebedømte (peer reviewed).

Organisationskomité Trafikdage på Aalborg Universitet støttes af en orga­ni­ sationskomité med repræsentanter fra centrale dele af trafik- og transportsektoren. Komitéen består af: Knud Erik Andersen, Vejdirektoratet Per Gellert, MOVIA Henrik Severin Hansen, Trafikstyrelsen Tine Lund Jensen, Transportministeriet Per Homann Jespersen, RUC Susanne Krawack, Trekantområdet Danmark Otto Anker Nielsen, DTU Transport Peter Schøller Rasmussen, Frederiksberg kommune Svend Tøfting, Region Nordjylland Tove Hels, DTU Transport Harry Lahrmann, AAU

Programkomité

Modtagne forslag til indlæg, workshops og special sessions bedømmes af en programkomité, som også fastlægger det faglige program.


Programkomitéen består af: Trafikpolitik, organisation og økonomi Annette Christensen, Dansk Industri Claus Hedegaard Sørensen, Tetraplan Eva Willumsen, COWI Trafikmodeller

Camilla Riff Brems, DTU Transport Christian Overgaard Hansen, DTU Transport Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Goran Vuk, Vejdirektoratet Mobilitet og adfærd

Malene Freudendal-Pedersen, Roskilde Universitets Center Claus Lassen, Aalborg Universitet Petter Næss, Aalborg Universitet Godstransport og logistik

Tom Elmer Christensen, Danske Havne Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Ove Holm, Dansk Transport og Logistik Ole Kveiborg, DTU Transport Kollektiv transport

Jonas Andersen, DTU Transport Per Darger, Trafikstyrelsen Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet Lykke Magelund, TetraPlan Thomas Damkjær Petersen, Trafikselskabet MOVIA Jernbaner

Dorte-Lene Bacher, Banedanmark Jan Jørgensen, Trafikstyrelsen Anders Hunæus Kaas, Atkins Danmark Alex Landex, DTU Transport Jesper Mølgaard, DSB Trafik- og transportplanlægning / by- og regional planlægning

Henrik Harder, Aalborg Universitet Erik Basse Kristensen, Grontmij | Carl Bro Ole Svendsen, Vejdirektoratet, Vejcenter Syddanmark Maria Wass-Danielsen, Københavns Kommune Trafiksikkerhed,

Lárus Ágústson, COWI A/S Gitte Carstensen, DTU Transport Lars Klit Reiff, Vejdirektoratet Jens Chr. Overgaard Madsen, AAU Trafikinformatik, trafikteknik, fremkommelighed og trængsel

Harry Lahrmann, TRG, Aalborg Universitet Jørgen Knoop, Frederiksberg Kommune Charlotte Vithen, Vejdirektoratet Martina Zabic, DTU Transport


Køretøjsteknologi og køretøjernes klima- og miljøkonsekvenser

Lisa Bjergbakke, Energistyrelsen Thomas Budde Christensen, Roskilde Universitets Center Steen Solvang Jensen, Danmarks Miljøundersøgelser Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Niels-Anders Nielsen, Færdselsstyrelsen Vejes og trafikanlægs udformning og drift

Lars Bolet, Aalborg Universitet Leif Hald PEdersen, Vejteknisk Institut Helle Huse, Rambøll Nyvig

Redaktionskomité for fagfællebedømmelsen Per Homann Jespersen, Roskilde UniversitetsCenter Alex Landex, DTU Transport Otto Anker Nielsen, DTU Transport Tove Hels, DTU Transport Harry Lahrmann, Aalborg Universitet (ansvarshavende redaktør)

Tidsfrister 22. marts 2010 Ultimo maj 2010 1. juli 2010 9. august 2010

Frist for indsendelse af resumé Indbydelse udsendes Frist for tidlig tilmelding Frist for fremsendelse af paper

Konferenceafgift i danske kroner 1 dag 2 dage Foredragsholdere m.fl. 1750 2650 Workshop-oplægsholdere 2300 3250 Deltagere 3000 4150 Pensionister 600 950 Studerende 250 500 Konferencemiddag 600 Tilmelding senest 1. juli Deltagere 2650 3800 Konferenceafgiften inkluderer deltagelse i konferencen, konferencemateriale, frokost og kaffe/te.

Konferencested Aalborg Universitet Fibigerstræde 15 og 16 9220 Aalborg Øst, Danmark

Spørgsmål og svar Alle spørgsmål omkring Trafikdage på Aalborg Universitet stiles til: Sekretær Lilli Glad Trafikforskningsgruppen Tlf. +45 9940 8375 - E-mail: lilli@plan.aau.dk

Call for papers  

Call for papers 2001

Advertisement